Önceki Endeks ( Madde 64-79)

MADDE 1-9 / 10-29 / 30-46 / 47-51 / 52-59 / 61-62 / 64-79 / 80 / 81-95 / 96-107 / 108-145 / 146-189 / 190-202 / 203-230 / 231-251 / 252-268 / 269-282 / 283-617 / 318-346 / 347-396 / 398-414 / 415-426 / 427-445 / 448-449 / 450-455 / 456 / 457-464 / 465-490 / 491-492 / 493-502 / 503-508 / 509-521 / 522-525 / 526-571 / 572-588

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 80

YARGITAY

80Y21.CD28.3.2017E. 2017/63 K. 2017/1566"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Suç Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan 5237 S. TCK'nun 43. ve 62. Md. Hükümleri Uygulanması Gerekirken 765 S. TCK'nun 80. ve 59. Md. Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Sanıklar Hakkında Eksik Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
EK SAVUNMA HAKKI ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu - Sanıklara Ek Savunma Hakkı Tanınmadan İddianamede Yer Almayan Zincirleme Suç ve Tekerrür Hükümleri Uygulanarak Savunma Haklarının Kısıtlanmasının Doğru Görülmediği )
TEKERRÜR ( Sanıklardan Biri Hakkında Tekerrüre Esas Alınan Hapis Cezasının İnfaz Edildiği Tarihten Suç Tarihine Kadar 5237 S. TCK'nun Md. 58/2/b Hükmünde Öngörülen Üç Yıllık Sürenin Dolması Nedeni Tekerrrüre Esas Alınamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )"
80Y13.CD17.5.2016E. 2015/14676 K. 2016/9239"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığın Araçları Çalıştıramadığından Yerinden Hareket Ettirip Götüremediği/Araçlardaki Sigara Paketlerini Çaldığı/Fiili Kesinti Gerçekleşmeden Aynı Zaman Dilimi İçinde İşlenip Sona Erdirilen Eylemin Bütünüyle Tek Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu - 765 S. TCK'nun 80. Md. Hükmüyle Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Eylemlerine Uyan 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/b Hükmündeki Hırsızlık Suçu İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Süresine Göre On İki Yıllık Genel Dava Zamanaşımının Suç Tarihleri İle İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunduğu )
SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanıklardan Birinin Diğer Sanık İle Birlikte Katılanların Aracına Girerek Suça Konu Sigaraları Çalıp Ayrıldıklarının Anlaşılması Karşısında Suçun Tamamlandığı Gözetilmeden Teşebbüsten Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Hırsızlık )
FİİLİ KESİNTİ ( Sanığın Olay Tarihinde Bıçakla Zorlayarak Kapısını Açtığı Araçları Düz Kontak Yaptığı/Çalıştıramadığından Yerinden Hareket Ettirip Götüremediği - Araçlardaki Sigara Paketlerini Çaldığı/Fiili Kesinti Gerçekleşmeden Aynı Zaman Dilimi İçinde İşlenip Sona Erdirilen Eylemin Bütünüyle Tek Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )"
80Y17.CD26.1.2016E. 2015/7385 K. 2016/885"HIRSIZLIK SUÇU (Sanığın Çaldığı Eşyaların Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildiğine Dair Kanıtların Nelerden İbaret Olduğu da Karar Yerinde Tartışılmaksızın 765 S. TCK'nun 80. Md. Hükmü Uygulanmak Suretiyle Ceza Artırımına Gidilmesinin Hatalı Olduğu)
ZAMANAŞIMI (Hükümleri Bakımından 765 Sayılı Kanunun Sanığın Daha Lehine Bulunduğu - Sanığın Eylemine Uyan Hırsızlık Suçu İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre Yedi Yıl Altı Aylık Uzamış Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
AKIL HASTALIĞI (Sanığın Temyiz Dilekçesine Ekli Olarak Sunduğu Devlet Hastanesi Raporunda Sanığın Yüzde Seksen Psikopatik Özürlü Olduğunun Bildirildiği - Sanığın Suç Tarihinde İşlediği Eylemin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinde Azalma Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği)
FİİLİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA YETENEĞİ (Yüzde Seksen Psikopatik Özürlü Olduğu Bildirilen Sanığın Suç Tarihinde Eylemin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinde Tamamen veya Önemli Derecede Azalma Olup Olmadığı Araştırılıp Yöntemince Raporla Saptanması Gerektiği - Hırsızlık)
MENFAAT ÇATIŞMASI (Hırsızlık Suçu - Sanığın Hakkındaki Hükmü Kesinleşen Şahıs İle Arasında Menfaat Çatışması Bulunduğu ve Ayrı Müdafiiler Tarafından Temsil Edilmeleri Gerektiği Gözetilmeden Sanık ve Hükümlünün Aynı Müdafii Tarafından Temsil Edilmeleri Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Kanuna Aykırı Olduğu)
İÇTİMA (Sanığın Çaldığı Paraların Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildiği ya da Bilebilecek Durumda Olduğunun Anlaşılması Halinde İki Ayrı Hırsızlık Suçunun Oluşacağı - Aksi Halde Sanığın Tek Bir Hırsızlık Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği)"
80Y21.CD18.11.2015E. 2015/12779 K. 2015/5207"FARKLI TARİHLERDE DÜZENLENDİKLERİ TESPİT EDİLEMEYEN ÇEKLERİN AYNI ANDA MÜŞTEKİYE VERİLMESİ ( 5237 S.K. 43. Maddesinin Uygulanma Koşulları Bulunmadığı Ancak 5237 S.K. Uygulamasında Belge Sayısının 5237 S.K.61. Maddesi Uyarınca Temel Cezanın Belirlenmesi Sırasında Nazara Alınması Gerektiği/5237 S.K. Uyarınca Yapılacak Uygulamanın Daha Lehe Olabileceği Gözetilmeden 765 S.K. 342/1, 80, 59. Maddeleri Uygulanarak Hüküm Kurulması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Lehe Yasa Karşılaştırması Yapılarak Sonucunda 765 S.K. Hükümleri Lehe Kabul Edilip Buna Göre Uygulama Yapıldığı Halde Hüküm Fıkrasında 5237 S.K. 51, 53 Ve 63. Maddeleri Gösterilmek Suretiyle Karma Uygulama Yapılmasının Bozmayı Gerektireceği )
LEHE YASA KARŞILAŞTIRMASI ( Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği - Farklı Tarihlerde Düzenlendikleri Tespit Edilemeyen Suça Konu Çeklerin Aynı Anda Müştekiye Verilmiş Olması Karşısında 5237 S.K. 43. Maddesinin Uygulanma Koşulları Bulunmadığı Ancak 5237 S.K.Uygulamasında Belge Sayısının 5237 S.K.61. Maddesi Uyarınca Temel Cezanın Belirlenmesi Sırasında Nazara Alınması Gerektiği/Bu Durumda 5237 S.K.Uyarınca Yapılacak Uygulamanın Daha Lehe Olabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
80Y22.CD13.11.2015E. 2015/17037 K. 2015/7061"4616 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR ( Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilebilmesi İçin Davanın Kesin Hükümle Sonuçlanmamış Olması Gerektiği - Kesin Hükümle Sonuçlanmış Davalarda Sadece Cezanın İnfazı Sırasında İndirim Yapılmak Suretiyle Şartla Tahliye Hükümlerinin Uygulanabileceği )
KAMU DAVASININ KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ KARARI ( Davanın Kesin Hükümle Sonuçlanmamış Olması Gerektiği - Mahkemece Hükümlünün Şartla Tahliyesine Karar Verilmiş Olup Bu Tarihe Göre Hesaplanacak Süre Sonunda Bihakkın Tahliye Tarihine Göre Cezanın İnfazının Tamamlanacağı Ve Sadece Yerine Getirme Fişi Düzenleneceği Nazara Alınacağı )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI KARARI ( Mahkemece Hükümlünün Şartla Tahliyesine Karar Verilmiş Olduğu/Bu Tarihe Göre Hesaplanacak Süre Sonunda Bihakkın Tahliye Tarihine Göre Cezanın İnfazının Tamamlanacağı/Sadece Yerine Getirme Fişi Düzenleneceği - Dosyanın Ele Alınarak Zamanaşımı Süresinin Dolduğundan Bahisle Verilen Kaldırılma Kararının Hatalı Olduğu )"
80Y11.CD4.11.2015E. 2015/8015 K. 2015/30482"SAHTE BONOLARIN İCRA TAKİBİNE KONULMASI ( Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Bir Kişiye Karşı Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi Gerektiği - Suçun Aynı Anda Bir Kişiye Karşı Birden Fazla İşlenmesi Halinde Zincirleme Suçun Gerçekleşmediğinin Gözetileceği )
BELGEDE SAHTECİLİK ( Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Bir Kişiye Karşı Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi Gerektiği - Suçun Aynı Anda Bir Kişiye Karşı Birden Fazla İşlenmesi Halinde Zincirleme Suçun Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Gerektiği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sahte Bonoların İcra Takibine Konulduğu - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Bir Kişiye Karşı Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi Gerektiği/Suçun Aynı Anda Bir Kişiye Karşı Birden Fazla İşlenmesi Halinde Zincirleme Suçun Gerçekleşmediğinin Gözetileceği )"
80Y21.CD6.10.2015E. 2015/11963 K. 2015/3511"KAMU GÖREVLİSİNİN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Eylemin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S.K. 339/1 ve 80 İle Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.K. 204/2 ve 43 Maddelerine Uyduğu Cihetle Alt Sınırdan Hapis Cezası Verildiği de Gözetildiğinde Sonuç Ceza Miktarı ve 53. Maddesinde Yazılı Hak Yoksunlukları Bakımından 5237 S.K. Aleyhe Sonuç Doğurduğu Gözetilmeden Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
BOZMADAN ÖNCE VERİLEN HÜKÜMDE TAYİN OLUNAN CEZANIN DAHA LEHE OLMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Bozma Öncesi Verilen Hükümde Tayin Olunan ve Aleyhe Temyiz Bulunmayan Hapis Cezasının Daha Lehe Olması Nedeniyle CMUK 326/Son Maddesi Uyarınca Sonuç Cezanın Saklı Tutulması Gerekeceği )
KATILANIN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEMESİ ( Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçundan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen Şikayetçi Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün Kamu Davasına Katılma Hakkı Bulunmadığı/Katılma Talebinin Kabulü İle Lehine Ücreti Vekalete Hükmolunmasının Hatalı Olduğu )"
80Y11.CD18.6.2015E. 2015/2481 K. 2015/27247"MUHASEBECİ SANIĞIN ŞİRKET YETKİLİSİNDEN ALDIĞI VEKALETNAME İLE ŞİRKET ADINA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEMESİ ( Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu/Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4, 104/2. Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulması Hatalı Olduğu )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Muhasebecilik Yapan Sanığın Şirket Yetkilisinden Aldığı Vekaletname Uyarınca Şirket Adına İşe Giriş Bildirgesi Düzenlemesi - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4, 104/2. Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulamayacağı )
YÜRÜRÜLÜKTE BULUNAN KANUN UYGULAMASI ( Muhasebecilik Yapan Sanığın Şirket Yetkilisinden Aldığı Vekaletname Uyarınca Şirket Adına İşe Giriş Bildirgesi Düzenlemesi - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4, 104/2. Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Özel Belgede Sahtecilik - Muhasebecilik Yapan Sanığın Şirket Yetkilisinden Aldığı Vekaletname Uyarınca Şirket Adına İşe Giriş Bildirgesi Düzenlemesi/Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4, 104/2. Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulamayacağı )"
80Y5.CD23.2.2015E. 2014/10120 K. 2015/7360"ZİNCİRLEME ZİMMET ( Zincirleme Şekilde Zimmete Geçirilen Paraların Toplamı Esas Alınarak Tayin Edilen Adli Para Cezasının Ayrıca 765 S.K. 80. Maddesiyle Arttırılmayacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Zimmet - Adli Para Cezası Tayini/Cezanın Ayrıca 765 S.K. 80.Maddesi Uyarınca Arttırılamayacağı )"
80Y11.CD11.6.2014E. 2014/9950 K. 2014/9950"BELGEDE SAHTECİLİK ( Mağdurun Rızasının Hukuka Uygunluk Nedeni Sayılamacağı - Belgede Sahtekarlıkta Bulunmak Kastına Etki Yapabileceği Cihetle Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Belirlenmesi Bakımından Şikayetçinin ve Sanığın Babasının Ayrıntılı Bir Şekilde Tanık Sıfatıyla Beyanları Alınması Gereği )
MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI ( Tanık Delili/Belgede Sahtekarlıkta Bulunmak Kastına Etki Yapabileceği Cihetle Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Belirlenmesi Bakımından Şikayetçinin ve Sanığın Babasının Ayrıntılı Bir Şekilde Tanık Sıfatıyla Beyanları Alınması Gerektiği - Belgede Sahtecilik Suçu )
LEHE KANUN MADDESİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Sanık Hakkında Yasa Hükümleri Ayrı Ayrı Uygulanarak ve Somut Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Kanunun Tespiti Gerektiği Gözetilmeden Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Lehe Yasa Karşılaştırması Yapılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
80YCGK11.2.2014E. 2013/11-297 K. 2014/61"SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( 765 S.K. Lehe Olduğu - İçtimaya Tabi Suçlardan Biri Hakkındaki Hüküm Bozulduğu ve Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Dava Düştüğünden Kalan 17 Ay 15 Gün Süreli Hapis Cezasının Ertelenmesi Mümkün Hale Geldiği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Son Oturumda Sunduğu Dilekçesinde "Bilirkişi Raporlarına İtibar Edilmeksizin Lehime Karar Verilsin" Şeklinde İstemde Bulunduğu ve Bu Talebin Ertelemeyi Kapsadığı - Ertelemenin Mümkün Hale Geldiği/Yerel Mahkemece Bu Hususta Değerlendirme Yapılacağı )
HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Sahte Fatura Kullanma Suçu/765 S.K. Lehe Olduğu - Sanığın Son Oturumda Sunduğu Dilekçenin Ertelemeyi de Kapsadığı/Yerel Mahkemece Değerlendirme Yapılacağı )
BOZMADAN SONRA ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞMESİ ( Diğer Suçtan Kalan Hapis Cezasının Ertelenmesi Mümkün Hale Geldiği - Yerel Mahkemece Bu Hususta Değerlendirme Yapılacağı/Sanığın Erteleme Talebi Bulunduğu )"
80Y5.CD28.11.2013E. 2013/4320 K. 2013/11510"ZİMMET SUÇU ( Sanığın İlçe Kaymakamlığınca Yardıma Muhtaç Öğrencilerin Ailelerine Verilmek Üzere Gönderilen Bir Kısım Parayı Hak Sahiplerine Ödemediği Halde Onların Yerine Sahte İmza Atarak Okula Boya Badana Yaptırılmadığı Halde Yaptırılmış Gibi Gösterdiği - Kül Halinde Zincirleme Nitelikli Zimmet ve Sahtecilik Suçlarının Oluştuğu )
LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ ( Sahte Belge Düzenlemek ve Kullanmak Suretiyle Zimmetin Gizlenmeye Çalışılması Halinde İki Ayrı Suçun Oluşacağı - 765 S. TCK ve 5237 S. TCK Hükümleri Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçlarının Birbiriyle Bütün Olarak Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK Uygulamasında Sahteciliğin Nitelikli Zimmet Suçunun Unsuru Olduğu/5237 Sayılı TCK Uygulamasında İse Sahte Resmi veya Özel Belgenin Bir Başka Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılması Halinde Hem Sahtecilik Hem de İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Ayrı Cezaya Hükmolunacağı - Lehe Kanunun Belirlenmesi Gerektiği )
SUÇLARIN İÇTİMAI ( Dosya Kapsamındaki Diğer Eylemlerle Birlikte Kül Halinde Zincirleme Nitelikli Zimmet ve Sahtecilik Suçlarının Oluştuğu - Sahte Belge Düzenlemek ve Kullanmak Suretiyle Zimmetin Gizlenmeye Çalışılması Halinde İki Ayrı Suçun Oluşacağı - 765 S. TCK ve 5237 S. TCK Hükümleri Uygulanarak Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )"
80Y11.CD3.6.2013E. 2011/10982 K. 2013/9166"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Boş Çekleri Haksız Olarak Ele Geçirip Kullandığına Dair Adı Geçenin Atfı Cürüm Niteliğindeki Soyut Anlatımı Dışında Yeterli Delil Bulunmadığı - Beraat Kararı Verileceği )
BOŞ ŞEKİLDE KAYBEDİLEN ÇEKİ HAKSIZ OLARAK KULLANMAK ( Adı Geçenin Atfı Cürüm Niteliğindeki Soyut Anlatımı Dışında Yeterli Delil Bulunmadığı - Beraat Kararı Verileceği/Resmi Belgede Sahtecilik )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Boş Çeklerin Haksız Olarak Ele Geçirilip Doldurulduğu İddiası - Zincirleme Suç Açısından 5237 S.K.'nın "Değişik Zamanlarda" Koşulu Belirttiği/Sanık İçin 5237 S.K.'nın Daha Lehe Olduğunun Gözetileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Boş Çeklerin Haksız Olarak Ele Geçirilip Doldurulduğu İddiası - Zincirleme Suç Açısından 5237 S.K.'nın "Değişik Zamanlarda" Koşulu Belirttiği/Sanık İçin 5237 S.K.'nın Daha Lehe Olduğunun Gözetileceği )"
80Y8.CD25.2.2013E. 2012/10994 K. 2013/6493"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Bitişik Olan Mera Parsellerine Tecavüz Tarihleri ve Aynı veya Ayrı Bir Suç İşleme Kararı Bulunup Bulunmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Zincirleme Suç Hükümlerinin Tartışılacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Bitişik Olan Mera Parsellerine Tecavüz Tarihleri ve Aynı veya Ayrı Bir Suç İşleme Kararı Bulunup Bulunmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Zincirleme Suç Hükümlerinin Tartışılacağı )
KARARDA ÇELİŞKİ OLUŞMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Olunduğu Halde Aynı Gerekçe İle Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ADLİ PARA CEZASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Olunduğu Halde Aynı Gerekçe İle Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
80Y11.CD18.2.2013E. 2010/11904 K. 2013/2606"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Çalıntı Araca Takılı Sahte Plaka Sigorta Tanzim Poliçesi ve Sahte Motorlu Araç Tescil Belgeleri İle Yakalandığı - Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hüküm Kurulacağı/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Çalıntı Araca Takılı Sahte Plaka Sigorta Tanzim Poliçesi ve Sahte Motorlu Araç Tescil Belgeleri İle Yakalandığı - Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hüklüm Kurulacağı/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
TEMEL CEZA TAYİNİ ( Sanığın Çalıntı Araca Takılı Sahte Plaka Sigorta Tanzim Poliçesi ve Sahte Motorlu Araç Tescil Belgeleri İle Yakalandığı - Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hüküm Kurulacağı/Belge Sayısının Temel Ceza Tayininde Nazara Alınacağı )
MÜSADERE ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Emanette Kayıtlı Sahte Plakalar Tescil ve Trafik Belgeleri İle Sigorta Poliçesinin Dosyada Delil Olarak Saklanacağı/Müsaderelerine Karar Verilemeyeceği )"
80Y11.CD21.5.2012E. 2008/18754 K. 2012/9333"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Sahte Vasilik Kararı Çıkarılması - Mahkeme Kararlarını Vermeye Münhasıran Hakimin Yetkili Olması Nedeniyle Karar Verme Hususunda Yetkisi Bulunmayan Zabıt Katibine Yüklenen Eylemlerin Zincirleme Biçimde Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı)
VASİLİK KARARI (Resmi Belgede Sahtecilik - Her Zaman Değiştirilebilir ve Hasımsız Olması Nedeniyle Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Sayılamayacağı/Karar Verme Hususunda Yetkisi Bulunmayan Zabıt Katibine Yüklenen Eylemlerin Zincirleme Biçimde Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı)
SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE (Vasilik Kararlarının Her Zaman Değiştirilebilir ve Hasımsız Olması Nedeniyle Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Sayılamayacağı - Resmi Belgede Sahtecilik)
YETKİSİZ MEMURUN EYLEMİ (Resmi Belgede Sahtecilik - Mahkeme Kararlarını Vermeye Münhasıran Hakimin Yetkili Olması Nedeniyle Karar Verme Hususunda Yetkisi Bulunmayan Zabıt Katibine Yüklenen Eylemlerin Zincirleme Biçimde Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı)
ZABIT KATİBİNE YÜKLENEN EYLEMLER (Sahte Vasilik Kararı Çıkarılması - Karar Verme Hususunda Yetkisi Bulunmayan Zabıt Katibine Yüklenen Eylemlerin Zincirleme Biçimde Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı)"
80Y7.CD16.5.2012E. 2011/10566 K. 2012/13284"NİTELİKLİ ZİMMET ( Bankanın Uğradığı Zararın Tahsil Edilmeyen Miktarının Dikkate Alınması Gerekirken Toplam Zimmet Tutarı Üzerinden Adli Para Cezasına Hükmedilmek Suretiyle Fazla Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Adli Para Cezasının 4389 S.K. Md.22/3 Uyarınca Tayin Edileceği )
NİTELİKLİ ZİMMET SUÇUNDA VERİLEN ADLİ PARA CEZASI ( 4389 S.K. Md.22/3 Uyarınca Tayin Edileceği - Zararın Üç Katı Olarak Belirlenen Adli Para Cezasının Teselsül Nedeniyle 765 S.K. Md. 80 Uyarınca Arttırılamayacağı Gözetileceği )
ZİMMET SUÇU ( Her Şirket Yönünden Yapılan Tahsilatın Rızai Olarak Yapılıp Yapılmadığına Bakılmaksızın ve Her Firma Yönünden Yapılan Ödemenin Kendi İçinde Değerlendirilerek Zimmet Tutarlarından Ödenmeyen Kısımların Belirlenmesi İle Her Sanık Yönünden Sorumlu Tutulacağı Zarar Miktarının Belirleneceği )
BANKA PARASININ SANIĞA AKTARILMASINA İŞTİRAK EDEN SANIKLAR ( Kredibilitesi Olmayan Şirketlere Dönüşü Olmayacak Şekilde Kredi Verilmesine Sebebiyet Vererek - 5237 S.K. Md. 37/1 ve 39 Gereğince Hukuki Durumları Değerlendirilerek Mahkumiyetlerine Karar Verileceği )
KREDİBİLİTESİ OLMAYAN ŞİRKETLERE KREDİ VERİLMESİ ( Kredinin Verilmesinden Sonra Hileli ve Aldatıcı Yöntemler Kullanılarak Banka Parasının Sanığa Aktarılmasına İştirak Eden Sanıkların 5237 S.K. Md. 37/1 ve 39 Gereğince Hukuki Durumları Değerlendirilerek Mahkumiyetlerine Karar Verileceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Zimmet Suçu/Bankanın Uğradığı Zararın Tahsil Edilmeyen Miktarının Dikkate Alınması Gerektiği - Zararın Üç Katı Olarak Belirlenen Adli Para Cezasının Teselsül Nedeniyle 765 S.K. Md. 80 Uyarınca Arttırılamayacağı Gözetileceği )"
80Y11.CD19.4.2012E. 2012/4268 K. 2012/6136"TEBLİGATI BAŞKASINA SAHTE OLARAK TEBLİĞ ETTİRMEK ( Boşanma Davası Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Tebligat/Sanığın Katılanın Yokluğunda Yapılan Duruşmada Boşanma İlamını Aldığı - Nüfusa İşlettiği/Zincirleme Şekilde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Boşanma Davası Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Tebligatı Sanığın Sahte Olarak Tebliğ Ettirdiği - Katılanın Yokluğunda Yapılan Duruşmada Boşanma İlamını Aldığı/Zincirleme Şekilde Suçun Oluşacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Boşanma Davası Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Tebligatı Sanığın Sahte Olarak Tebliğ Ettirdiği - Katılanın Yokluğunda Yapılan Duruşmada Boşanma İlamını Aldığı ve Nüfusa İşlettiği/Zincirleme Şekilde Suçun Oluşacağı )
BOŞANMA DAVASINA İLİŞKİN TEBLİGATI SAHTE OLARAK TEBLİĞ ETTİRMEK ( Katılanın Yokluğunda Yapılan Duruşmada Boşanma İlamını Aldığı/Nüfusa İşlettiği - Eylemin Zincirleme Şekilde Resmi Belgede Sahtecilik Olduğunun Kabul Edileceği )"
80YCGK7.2.2012E. 2011/4-268 K. 2012/18"BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU ( Kimliği Kullanılan Mağdurun İfadesine Başvurulmadığı - Yargılama Sırasında Mağdur ve Şikayetçinin Adresleri Araştırılarak Davadan Haberdar Edilmemesinin Hatalı Olduğu )
KİMLİK BİLGİLERİ KULLANILAN ŞAHSIN DAVAYA KATILAN OLARAK KATILABİLMESİ ( Suçtan Zarar Görmüş Olduğu - Yasa Yoluna Başvuru Haklarının Bulunduğunun Kabulü/Hükmü Temyize Hak ve Yetkisi Bulunduğu/Gerekçeli Kararın Tebliği Gerektiği )
SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖREN ( Kimlik Bilgileri Sanık Tarafından Kullanılan Şahsın İlk Derece Mahkemesindeki Kovuşturma Evresinin Her Aşamasında Hüküm Verilinceye Kadar Şikayetçi Olduklarını Bildirerek Kamu Davasına Katılabileceği )
TEMYİZ HAK VE YETKİSİ ( Suçtan Zarar Gören Şahsın Davaya Katılabileceği ve Yasa Yoluna Başvuru Hakkının Bulunduğu Gözetilerek Bu Bağlamda Yerel Mahkeme Kararının Bu Kişiye de Tebliğinin Gerektiği/Gerekçeli Kararın Tebliği )
GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ ( Yerel Mahkeme Hükmünün Temyiz Yasa Yolunun Süresi ve Şeklini de Kapsayan Meşruhatla Birlikte Mağdura Tebliğinin Sağlanacağı - Kimlik Bilgileri Haksız Kullanılan Şahsın Suçtan Zarar Gördüğü/Mağdur )"
80Y11.CD11.1.2012E. 2009/16893 K. 2012/214"SANIĞIN KENDİSİNİ FARKLI BİR KİŞİ OLARAK TANITIP MAHKEMEDE TEMSİL ETTİRMESİ ( Başka Suçtan Yakalanarak Tutuklanıp Cezaevine Konulduğundan Soruşturma Sırasında Kendisini Başkası Olarak Tanıttığı - 765 S.K. Uyarınca Zincirleme Şekilde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Başka Suçtan Yakalanarak Tutuklanıp Cezaevine Konulduğundan Soruşturma Sırasında Sanığın Kendisini Başkası Olarak Tanıttığı ve Mahkemede Kendisini Bu Kişi Olarak Avukat İle Temsil Ettirdiği - 765 S.K. Uyarınca Zincirleme Şekilde Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşacağının Gözetileceği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Başka Suçtan Yakalanarak Tutuklanıp Cezaevine Konulduğundan Soruşturma Sırasında Sanığın Kendisini Başkası Olarak Tanıttığı ve Mahkemede Kendisini Bu Kişi Olarak Avukat İle Temsil Ettirdiği - 765 S.K. Uyarınca Zincirleme Şekilde Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşacağının Gözetileceği )
İFTİRA ( Başka Suçtan Yakalanarak Tutuklanıp Cezaevine Konulduğundan Soruşturma Sırasında Sanığın Kendisini Başkası Olarak Tanıttığı ve Mahkemede Kendisini Bu Kişi Olarak Avukat İle Temsil Ettirdiği - 5237 S.K. Uyarınca Kişinin Gerçek Kişi Olması Halinde Zincirleme Biçimde Sahtecilik ve İftira Suçunun Oluşağı )
RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN ( Başka Suçtan Yakalanarak Tutuklanıp Cezaevine Konulduğundan Soruşturma Sırasında Sanığın Kendisini Başkası Olarak Tanıttığı ve Mahkemede Kendisini Bu Kişi Olarak Avukat İle Temsil Ettirdiği - 5237 S.K. Uyarınca Kişinin Gerçek Kişi Olmaması Halinde Suçun Oluşacağı )"
80YCGK13.12.2011E. 2011/7-209 K. 2011/269"BANKA ZİMMETİ ( Lehe Olduğu Kabul Edilen Kanunun İlgili Tüm Hükümlerinin Karşılaştırılan Diğer Yasa Hükümlerine Karıştırılmadan Uygulanması Gerektiği - 765 Sayılı Yasanın Sanık Lehine Olduğunun Belirlendiği/Fakat 5237 Sayılı Yasanın Bazı Hükümleri Uygulanarak Karma Bir Uygulama Yapılmasının Doğru Olmadığı )
LEHE KANUNUN BELİRLENME YÖNTEMİ ( Lehe Olduğu Kabul Edilen Kanunun İlgili Tüm Hükümlerinin Karşılaştırılan Diğer Yasa Hükümlerine Karıştırılmadan Uygulanması Gerektiği - 765 Sayılı Yasanın Sanık Lehine Belirlendiği/Fakat 5237 Sayılı Yasanın Bazı Hükümleri Uygulanarak Karma Uygulama Yapılmasının Doğru Olmadığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 Sayılı Türk Ceza Yasasının Sanık Lehine Olduğunun Belirlendiği/Fakat 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasının Bazı Hükümleri Uygulanarak Karma Bir Uygulama Yapılmasının Doğru Olmadığı - Banka Zimmeti )"
80Y11.CD30.11.2011E. 2009/9036 K. 2011/22575"ZİNCİRLEME SUÇ ( Aynı Anda İşlenen Eylemlerde Zincirleme Suça Dair Hükümlerin Uygulanma Olanağı Olmadığı )
AYNI ANDA İŞLENEN EYLEMLER ( 5237 S.K.'da Zincirleme Suç Kapsamında Olmadığının Gözetileceği )
FARKLI ZAMANLARDA BİR KİŞİYE KARŞI AYNI SUÇUN BİRDEN FAZLA İŞLENMESİ ( Zincirleme Suç Olduğu )"
80Y5.CD29.11.2011E. 2007/9276 K. 2011/24622"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU BAŞKANININ KOOPERATİFE AİT ÇEKLERİ SAHTE OLARAK DÜZENLEMESİ ( Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturduğu - Suçun 5237 S.K.'nın Md. 53/1-d'da Yer Alan Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlendiği )
BİRDEN FAZLA SAHTE ÇEK DÜZENLEMEK ( Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanının Yönetimde Yer Almayan Kişinin İmzasını Attığı - Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanının Yönetimde Yer Almayan Kişinin İmzasını Atarak Sahte Çekleri Düzenlediği - Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturduğu )
ZİMMET ( Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Karşılığının Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
MÜSADERE ( Zimmet - Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Karşılığının Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Resmi Belgede Sahtecilik ve Zimmet - Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanının Eyleminin Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlendiğinin Gözetileceği )
İÇTİMA ( Zimmet Suçunda 5237 S.K. Uyarınca Hüküm Kurulduğu - Cezaların Yeni Ceza Sisteminde Toplanmasına Yasal Olanak Bulunmadığı/Uygulama Maddesi de Gösterilmeksizin Cezaların İçtimaına Karar Verilemeyeceği )"
80Y5.CD24.11.2011E. 2011/8593 K. 2011/24357"ZİMMET SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK (Zimmete Konu Miktarın İdari Tahkikat Sırasında Tamamen Geri Ödendiği - Soruşturma Başlamadan Yapılan Bu Ödeme Nedeniyle 5237 S.K. Md. 248/1 Uyarınca 2/3 Oranında Cezasında İndirim Yapılacağı)
ZİMMETE KONU MİKTARIN SORUŞTURMA BAŞLAMADAN GERİ ÖDENMESİ (Sanığın Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanacağı - Kovuşturma Başlamadan Önce Ödeme Yapılmış Gibi Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği)
MÜTESELSİLEN NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU (Abonelerden Telefon ve Kablo TV Parası Alan Sanığın Parayı Sisteme Kayıtlamadığı Tahsil Ettiği Fatura Bedellerini Kasaya İntikal Ettirmediği/Kurumda Olağan Denetimle Durumun Belirlenemediği - Lehe Yasa Değerlendirilmesi Yapılacağı)
GEREKÇELİ KARARIN MÜHÜRLENMESİ (Zimmet Suçu - Mahkeme Mührü İle Mühürlenmesi Gerektiği)"
80Y14.CD19.10.2011E. 2011/12479 K. 2011/1056"FUHUŞA TEŞVİK ETMEK ( Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Suç Tarihi İtibariyle Saptanan 7 Yıl 6 Aylık Uzamış Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması Kararı Yerine Beraat Kararı Verilemeyeceği )
IRZA GEÇME SUÇUNA İŞTİRAK ( Sanığın Mağdureyi Diğer Sanığa Temin Etmek Suretiyle İşlediği Irza Geçme Suçuna İştirak Ettiğinin Gözetileceği - Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
SHÇEK VEKİLİNİN TEMYİZ TALEBİ ( Fuhuşa Teşvik ve Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma/Mağdure Karar Tarihi İtibariyle 18 Yaşını Tamamladığıdan Koruma Kararının Devam Etmeyeceği - Mahkemece Verilen Katılma Kararının Hükümsüz Hale Geldiği/Talebin Reddi Gereği )
REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZAEN KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇU ( Davanın Reşit Olmayan Mağdureyi Zorla Kaçırıp Alıkoyma Suçundan Rızaen Alıkoyma Suçuna Dönüştüğü - Sanık Açısından Suç Tarihi İtibariyle Saptanan Uzamış Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRME ( Mağdureyle İki Kez Cinsel İlişkiye Giren Sanık Hakkında İddianame İle Bir Eylemden Dolayı Dava Açıldığı - İki Eylemin Bütün Halinde Teselsül Uygulaması Yönünden Tek Suç Kabul Edildiği/Sanığa Ek Savunma Hakkı Verileceği )
MÜTESELSİL SUÇ ( Reşit Olmayan Mağdure İle Cinsel İlişkiye Girme/İki Kez Cinsel İlişkiye Giren Sanık Hakkında İddianame İle Bir Eylemden Dolayı Dava Açıldığı - İki Eylemin Bütün Halinde Teselsül Uygulaması Yönünden Tek Suç Kabul Edildiği/Sanığa Ek Savunma Hakkı Verileceği )
EK SAVUNMA HAKKI ( Reşit Olmayan Mağdure İle Cinsel İlişkiye Girme/İki Kez Cinsel İlişkiye Giren Sanık Hakkında İddianame İle Bir Eylemden Dolayı Dava Açıldığı - İki Eylemin Bütün Halinde Teselsül Uygulaması Yönünden Tek Suç Kabul Edildiği/Sanığa Ek Savunma Hakkı Verileceği )
IRZA TASADDİ ( Reşit Olmayan Mağdurenin Soruşturma Safhasında Diğer Sanık İle Tasaddi ve Irza Geçme Şeklinde İki Kez İlişkiye Girdiğini Beyan Ettiği- Mahkemede Bir Kez İlişkiye Girdiğini Söylediği/Sanığın İkinci Eylemi Sabit Olmadığı Halde Hakkında Müteselsil Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
IRZA GEÇME ( Reşit Olmayan Mağdurenin Soruşturma Safhasında Diğer Sanık İle Tasaddi ve Irza Geçme Şeklinde İki Kez İlişkiye Girdiğini Beyan Ettiği- Mahkemede Bir Kez İlişkiye Girdiğini Söylediği/Sanığın İkinci Eylemi Sabit Olmadığı Halde Hakkında Müteselsil Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
LİVATA SURETİYLE CİNSEL İLİŞKİ ( Sanıklardan Her Birisinin Reşit Olmayan Mağdure İle Onu Temin Eden Sanıkların Hazır Bulunduğu Sırada Cinsel İlişkiye Girdiği - Her Bir Sanık Hakkında 765 S.K. Md. 417.'nin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
N. Ç. DAVASI ( Sanıklardan Her Birisinin Mağdure İle Onu Temin Eden Sanıkların Hazır Bulunduğu Sırada Cinsel İlişkiye Girdiği - Her Bir Sanık Hakkında 765 S.K. Md. 417.'nin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )"
80Y13.CD3.10.2011E. 2011/23520 K. 2011/1876"ŞAHSİ ÇEVİKLİĞİNİ KULLANARAK HIRSIZLIK ( Sanığın Evin Balkonuna Çıktığı - 765 S.K. Md. 493/1'in Uygulanacağı )
MÜTESELSİL SUÇ ( Hırsızlık - Sanığın Yakınana ve Yakınanın Evinde Kalan Misafilere Ait Eşyaları da Çaldığı/Eşyaların Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildiğine İlişkin Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Gösterilip Tartışılmadan Müteselsil Suç Uygulaması Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
AYNI FİİL İLE YAKINAN VE EVİNDE MİSAFİR OLAN KİŞİLERİN EŞYALARININ ÇALINMASI ( Hırsızlık - Sanığın Eşyaların Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildiğine İlişkin Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Gösterilip Tartışılmadan Müteselsil Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınana ve Yakınanın Evinde Kalan Misafilere Ait Eşyaları Çaldığı - Eşyaların Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildiğine İlişkin Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Gösterilip Tartışılmadan Müteselsil Suç Uygulaması Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
80Y11.CD26.9.2011E. 2011/2599 K. 2011/20290"BANKAYA AİT KREDİ KARTLARINI KULLANARAK ALIŞ VERİŞ YAPMAK ( Zincirleme Surette Banka Vasıta Kullanılarak Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu - Banka Vasıta Kılınarak Dolandırıcılık Suçuna Bakma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
BANKA VASITA KILINARAK DOLANDIRICILIK SUÇU ( Bankanın Maddi Varlığı Olan Kredi Kartını Kullanarak Üye İşyerlerine Yönelik Hileli Hareketlerle Alış Veriş Yapma - Eylemin Banka Vasıta Kılınarak Dolandırıcılık Suçu Oluşturduğu Ağır Cezanın Görevinde Olduğu )
AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( Banka Kredi Kartlarını Üye İşyerleri Sahiplerine Yönelik Hileli Davarışlarla Kullanmak - Banka Vasıta Kılınarak Dolandıcılık Suçuna Bakma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
80Y11.CD15.9.2011E. 2011/10240 K. 2011/20048"SAHTE FATURA ( Sanığın 2002-2005 Yıllarında Sahte Fatura Kullandığı İddiası - Ayrı Ayrı Kurulan Tüm Mahkumiyet Hükümleri Bulunduğu/Sanığa İlişkin Suçun Niteliği Gereğince Dava Şartı Olan Defterdarlık Mütalasının Alınması Gereği )
DEFTERDARLIK MÜTALAASI ALINMASI GEREĞİ ( Dava Şartı - Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak Suçu )
YANILTICI BELGE KULLANMAK SUÇU ( Sanık Hakkında Defterdarlık Müaalası Alınmadan Yargılamaya Devam Edilemeceği )"
80Y11.CD5.7.2011E. 2011/4113 K. 2011/3029"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Tanzim Tarihleri ve Ödeme Günleri Farklı Borçlusu Aynı Olan Sahte Senetlerin Bankaya Olan Borcun Teminatı Olarak Verildiği - 5327 S.K. Zincirleme Suça İlişkin Hükmün Uygulama Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tespiti Yönünden Senetlerin Bankaya Aynı Anda Verilip Verilmediğinin Araştırılacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu/5327 S.K. Zincirleme Suça İlişkin Hükmün Uygulama Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tespiti Yönünden Senetlerin Bankaya Aynı Anda Verilip Verilmediğinin Araştırılacağı - Aynı Anda Bankaya Verildiyse Bu Hükmün Uygulanmayacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu/765 S.K. İle 5327 S.K.'nın Olaya İlişkin Tüm Hükümleri Uygulanıp Cezalar Kişiselleştirilerek Sonuç Cezaların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasanın Belirleneceği - Yeni Kanundaki Artırım Oranının Eski Kanundakinden Fazla Olması Nedeniyle Aleyhe Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
ARTTIRIM ORANI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Yeni Kanundaki Artırım Oranının Eski Kanundakinden Fazla Olması Nedeniyle Aleyhe Olduğunun Kabul Edilip Uygulama Yapılamayacağı )"
80Y5.CD14.3.2011E. 2009/773 K. 2011/1963"IRZA GEÇME VE REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZAEN KAÇIRIP ALIKOYMA ( Sanığın Mağdurenin Yaşının 17 Olduğunu Beyan Ettiği - Sanık Beyanının Yaşa İtiraz Mahiyetinde Olduğu/Yaşın Tespiti Gerektiği )
YAŞA İLİŞKİN İTİRAZ ( Irza Geçme ve Reşit Olmayan Mağdureyi Rızaen Kaçırıp Alıkoyma - Sanığın Mağdurenin Yaşının 17 Olduğunu Beyan Ettiği/Sanık Beyanı Yaşa İtiraz Niteliğinde Olduğundan Yaşın Tespit Edileceği )
BİRDEN FAZLA KEZ İLİŞKİYE GİRİLMESİ ( Irza Geçme ve Reşit Olmayan Mağdureyi Rızaen Kaçırıp Alıkoyma - Sanığın Mağdurenin Yaşının 17 Olduğunu Beyan Ettiği/Sanık Beyanı Yaşa İtiraz Niteliğinde Olduğundan Yaşın Tespit Edileceği )"
80Y11.CD10.2.2011E. 2010/3414 K. 2011/725"ZİNCİRLEME SUÇ (5237 S. TCK'nun 43. Md.sinin Uygulanabilmesi İçin “Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Bir Kişiye Karşı Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi Gerektiği)
SAHTECİLİK (Başka Bir Suçtan Tutuklu Olduğu Anlaşılan Sanığın Hükmün Açıklandığı Oturuma da Getirtilmemesi Suretiyle 5271 S. CMK'nın 193 ve 196. Md.lerine Aykırı Davranılarak Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
SAVUNMA ALINMASI (Davanın Görüldüğü Yer Mahkemesinin Yargı Çevresi Dışında Başka Bir Suçtan Tutuklu Olduğu Anlaşılan Sanığın Ek Savunmasının Bizzat Mahkemede Hazır Bulundurulması Suretiyle Tespiti Gereği)"
80Y11.CD7.2.2011E. 2009/3680 K. 2011/528"ZİNCİRLEME SUÇ (5237 S. TCK'nun 43.Md. Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 765 S. TCK'nun 80. Md.sinden Farklı Olarak "Değişik Zamanlarda" Denilmesi Karşısında Aynı Anda Gerçekleşen Fiillerde Uygulanma Olanağı Bulunmadığı)
LEHE KANUN UYGULAMASI (Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. Yasa İle Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 S. Yasanın İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Tespiti Gerektiği)
SAHTE ÇEK DÜZENLEME (Sanıkların Yaptıkları Alışveriş Karşılığında 14 Adet Dava Konusu Sahte Çekleri Düzenleyip-Ciro Ederek Aynı Anda mı Yoksa Farklı Zamanlarda mı Katılana Verildiği Hususunun Araştırılması Gerektiği)"
80Y2.CD27.12.2010E. 2010/24449 K. 2010/34718"KAÇAK SU TÜKETİMİ ( Suç Tarihi İtibariyle Ekonomik Koşullar ve Paranın Satın Alma Gücüne Göre 765 S. TCK'nun 522/1. Md.sinin Uygulanmasında Normal Kabul Edilerek Sanığın Cezasından Arttırma veya Eksiltme Yapılmaması Gerektiği )
CEZADA ARTIRMA VE EKSİLTME ( Kaçak Su Tüketimi - Suç Tarihi İtibariyle Ekonomik Koşullar ve Paranın Satın Alma Gücüne Göre 765 S. TCK'nun 522/1. Md.sinin Uygulanmasında Normal Kabul Edilerek Sanığın Cezasından Arttırma veya Eksiltme Yapılmaması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 S. TCK'nun Lehe Olduğu Kabul Edilerek Yapılan Uygulamada 765 S. TCK'nun 80. Md.sine Göre 1/6 Oranında 5237 S. TCK'nun 43. Md.sine Göre İse ¼ Oranında Artırım Uygulanacağı )
HIRSIZLIK ( Kaçak Su Tüketimi - Suç Tarihi İtibariyle Ekonomik Koşullar ve Paranın Satın Alma Gücüne Göre 765 S. TCK'nun 522/1. Md.sinin Uygulanmasında Normal Kabul Edilerek Sanığın Cezasından Arttırma veya Eksiltme Yapılmaması Gerektiği )"
80Y11.CD2.12.2010E. 2008/13181 K. 2010/13857"ÇEKTE SAHTECİLİK ( Aynı Anda İşlenen Eylemlerde Zincirleme Suça İlişkin Hükümlerin Uygulanma Olanağının Bulunmaması Karşısında Sanıklardan Aldıkları Mal Karşılığında Aynı Anda Gönderdikleri Üç Adet Çekte Sahtecilik Eyleminde 5237 S. Yasanın Zincirleme Suça İlişkin Hükmünün Uygulanamayacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( İlişkin Hükümlerin Uygulanma Olanağının Bulunmaması Karşısında Sanıklardan Aldıkları Mal Karşılığında Aynı Anda Gönderdikleri Üç Adet Çekte Sahtecilik Eyleminde 5237 S. Yasanın Zincirleme Suça İlişkin Hükmünün Uygulanamayacağı )
ADLİ SİCİL ÖZETİNDE YER ALAN CEZALARIN SİLİNME KOŞULLARI ( Araştırılarak Sonucuna Göre 5237 S. TCK'nun 7/2. Md. Gözetilerek 5728 S. Yasanın 562. Md. İle Değişik CMK'nun 231. Md. Uyarınca "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının" Takdir ve Değerlendirilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanıkların Adli Sicil Özetinde Yer Alan Cezaların Silinme Koşulları Araştırılarak Sonucuna Göre 5237 S. TCK'nun 7/2. Md. Gözetilerek 5728 S. Yasanın 562. Md. İle Değişik CMK'nun 231. Md. Uyarınca "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının" Takdir ve Değerlendirilmesi Gerektiği )"
80Y1.CD14.6.2010E. 2009/16787 K. 2010/7000"KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA İLİŞKİN KARAR ( İtiraz Yetkisi Ancak Suçtan Zarar Gören Maliye Bakanlığına Ait Olup Bu Yetkililerin Anılan Yönde Başvuruda Bulunmamış Olmaları Kendi Sorumluluklarını Gerektirdiği )
İTİRAZ YETKİSİ ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karara İtiraz Yetkisi Ancak Suçtan Zarar Gören Maliye Bakanlığına Ait Olup Bu Yetkililerin Anılan Yönde Başvuruda Bulunmamış Olmaları Kendi Sorumluluklarını Gerektirdiği )
SUÇTAN ZARAR GÖREN SIFATI ( İlgili Kişinin Özel Belgede Sahtecilik ve Siyasi Partiler Kanununa Aykırılık Suçları Nedeniyle Açık Bir Hakkı Zedelenmediği Cihette Suçtan Zarar Gören Sıfatı Bulunmadığından Vaki İsteminin Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
KANUN YARARINA BOZMA ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Kaldırılmasına İlişkin Mercii Kararının “Vatana İhanet” Suçlaması Dışında Kalan Bir Suç İle İlgili Olarak Cumhurbaşkanı Hakkında 5271 S. CMK Kapsamında Bir Hukuki İşlem Yapılamayacağı Gerekçesiyle Bozulması İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
CUMHURBAŞKANI HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM ( Kanun Yararına Bozma - Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Kaldırılmasına İlişkin Mercii Kararının “Vatana İhanet” Suçlaması Dışında Kalan Bir Suç İle İlgili Olarak Cumhurbaşkanı Hakkında 5271 S. CMK Kapsamında Bir Hukuki İşlem Yapılamayacağı Gerekçesiyle Bozulması İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )"
80YCGK8.6.2010E. 2010/11-98 K. 2010/143"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( İki Adet Çek Yaprağı Üzerinde Aynı Zaman Diliminde Yapılan Sahtecilikten Dolayı Sanık Hakkında 765 S. TCY'nın 80. Md. Uygulanabilecek ise de 5237 S. TCY'ın 43/1 Md.'nin “Değişik Zamanlarda” İbaresinin Uygulanmaması Gerektiği )
İKİ ADET ÇEK YAPRAĞI ÜZERİNDE AYNI ZAMAN DİLİMİNDE YAPILAN SAHTECİLİK ( 765 S. TCY'nın 80. Md. Uygulanabilecek ise de 5237 S. TCY'ın 43/1 Md.'nin “Değişik Zamanlarda” İbaresinin Uygulanmaması Gerektiği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Resmi Belgede Sahtecilik - İki Adet Çek Yaprağı Üzerinde Aynı Zaman Diliminde Yapılan Sahtecilikten Dolayı Sanık Hakkında 765 S. TCY'nın 80. Md. Uygulanabilecek ise de 5237 S. TCY'ın 43/1 Md.'nin “Değişik Zamanlarda” İbaresinin Uygulanmaması Gerektiği )
BİRDEN FAZLA ÇEK YAPRAĞI ÜZERİNDE SAHTECİLİK ( Yasanın 61. Maddesi Uyarınca Temel Cezanın Belirlenmesi Sırasında Gözönüne Alınması Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( İki Adet Çek Yaprağı Üzerinde Aynı Zaman Diliminde Yapılan Sahtecilikten Dolayı Sanık Hakkında 765 S. TCY'nın 80. Md. Uygulanabilecek ise de 5237 S. TCY'ın 43/1 Md.'nin “Değişik Zamanlarda” İbaresinin Uygulanmaması Gerektiği )"
80Y11.CD15.5.2009E. 2008/20096 K. 2009/6203"SAHTECİLİK ( Suça Konu Tüm Senetler Üzerinde Keşideci İmzaların Aidiyeti Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Duruşmada Dinlenen Tanıkların Anlatımları da Birlikte Değerlendirilmek Suretiyle Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
SENETLER ÜZERİNDE KEŞİDECİ İMZALARIN AİDİYETİ ( Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Duruşmada Dinlenen Tanıkların Anlatımları da Birlikte Değerlendirilmek Suretiyle Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi Halinde Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanabileceğinden Senetlerin Aynı Anda Düzenlenip Birlikte Bankaya Verilip Verilmediğinin Araştırılması Gerektiği )"
80Y11.CD30.4.2009E. 2008/14940 K. 2009/5100"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Mağduru Dolandırdığının İddia Olunması Karşısında Adı Geçen Şahsın da Dinlenmesi Bu Şahsın Sanıktan İntikal Eden Suça Konu Çeklerden Dolayı Ne Şekilde Dolandırılarak Zarara Uğratıldığı da Belirlenerek Değerlendirilmesi Gerektiği )
CEZALARIN İÇTİMAI VE TEKERRÜR ( Üç Çekin Aynı Kişiye Verilmesi Halinde Suç Tarihine Göre 765 S. TCK'nun 71. Md.nin Uygulama Koşullarının Bulunmadığı - Farklı Tarihlerde Verilmesi Halinde Aynı Kanunun 80. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
ÇEKLERİN AYNI KİŞİYE VERİLMESİ ( Cezaların İçtimaı ve Tekerrür - Üç Çekin Aynı Kişiye Verilmesi Halinde Suç Tarihine Göre 765 S. TCK'nun 71. Md.nin Uygulama Koşullarının Bulunmadığı/Farklı Tarihlerde Verilmesi Halinde Aynı Kanunun 80. Md.nin Uygulanması Gerektiği )"
80Y11.CD30.4.2009E. 2006/6308 K. 2009/5053"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( 765 S. Yasa İle Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 S. Yasanın İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasanın Tespiti Gerektiği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Nitelikli Dolandırıcılık - Sanığın Suça Konu Senetleri Sahte Olarak Düzenleyip Mağdura Aynı Anda Vermesi Eyleminde 765 S. Yasanın Aksine 5237 S. Yasanın Zincirleme Suça İlişkin Hükmünün Uygulanamayacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Nitelikli Dolandırıcılık - 765 S. Yasa İle Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 S. Yasanın İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Tespiti Gerektiği )"
80Y4.CD14.4.2009E. 2009/2916 K. 2009/7357"ZAMANAŞIMI ( Sanığın Yönteme Aykırı Tescil ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Gerçekleştirilme Tarihlerinin Saptanmaması Suretiyle Suçların Zamanaşımı Tarihlerinin Belirlenmesinde Olanaksızlığa Yol Açılmasının İsabetsizliği )
YÖNTEME AYKIRI TESCİL VE RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ ( Gerçekleştirilme Tarihlerinin Saptanmaması Suretiyle Suçların Zamanaşımı Tarihlerinin Belirlenmesinde Olanaksızlığa Yol Açılmasının İsabetsizliği )
TRAFİK TESCİL İŞLEMİ ( Aynı Suç İşleme Kararı Altında Birden Fazla Aracın Yasal Yönteme Aykırı Olarak Trafik Tescil İşleminin Gerçekleştirilmiş Olması Karşısında 765 S. TCY.nın 80. Md.sinin Uygulanma Olanağının Tartışılmamasının İsabetsizliği )
MEMURİYETTEN YOKSUN BIRAKMA ( 765 S. TCY'nın 240. Md. Uygulanmasına Karşın Aynı Yasanın 20. Maddesi Uyarınca Memuriyetten Yoksun Bırakmaya İlişkin Hüküm Kurulmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
80Y11.CD5.3.2009E. 2008/7289 K. 2009/1992"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Üç Adet Çekin Sahte Olarak Düzenlenip Ciro Edilmesinden İbaret Eylemde Teselsül Hükmünün 765 ve 5237 Sayılı TCK'nunlarında Farklı Düzenlendiği - Teselsül İçin Öngörülen Cezaların 765 ve 5237 Sayılı Ceza Kanunları Hükümleri Ayrı Ayrı Uygulanarak Lehe Hükmün Belirlenmesi Gereği )
TESELSÜL ( 5237 Sayılı TCK'nuna Göre Değişik Zamanlarda Bir Kişiye Karşı Birden Fazla Suç İşlenmesi Halinde Teselsülün Gerçeklemiş Olacağı - 5237 Sayılı TCK'nuna Göre Suçun Aynı Anda Bir Kişiye Karşı Birden Fazla İşlenmesi Halinde Teselsülün Gerçekleşmeyeceği Gözetilerek Lehe Yasanın Belirlenmesi Gereği )
CUMHURİYET SAVCISININ ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ ( Gerekçeli Kararda Belirtilmemiş Olmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Gerekçeli Karar Başlığında Suçun İşlendiği Yer ve Zaman Diliminin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
80Y11.CD9.7.2008E. 2008/4527 K. 2008/7569"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Cezanın Kişiselleştirilmesinden Sonra Lehe Yasanın Tesbiti Gerekirken Zorunlu Müdafii Atandığı da Sanığa Bildirilmeden 5237 Sayılı Yasanın 43. Maddesinin Aleyhe Olduğundan Bahisle Yazılı Şekilde Karar Verilemeyeceği )
LEHE YASANIN TESPİTİ ( Cezanın Kişiselleştirilmesinden Sonra Lehe Yasanın Tesbiti Gerekirken Zorunlu Müdafii Atandığı da Sanığa Bildirilmeden 5237 Sayılı Yasanın 43. Maddesinin Aleyhe Olduğundan Bahisle Yazılı Şekilde Karar Verilemeyeceği - Resmi Belgede Sahtecilik )
ZİNCİRLEME SUÇ ( 5237 Sayılı TCK'nun 43.Maddesinin Uygulanabilmesi İçin Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Bir Kişiye Karşı Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi Gerektiği )"
80Y6.CD23.6.2008E. 2007/15084 K. 2008/14359"DURUŞMA AÇILMASINI GEREKTİREN HALLER ( Sanık Yararına Olan Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı )
LEHE KANUN ( Sanık Yararına Olan Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı )
CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ ( 5237 Sayılı Yasaya Göre Eylem Nedeniyle Verilecek Temel Cezanın Alt Sınır Aşılarak Saptanmasında Bireyselleştirme Amacına Yönelik Takdir Hakkının Kullanılması İçin Duruşma Açılması Gerektiği )"
80YCGK17.6.2008E. 2008/5-155 K. 2008/173"NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU ( Sanığın Hukuki Durumu ve Temyiz Davasının Kapsamı Yapılacak Tebligat Üzerine İlgilinin Temyiz Dilekçesi Verip Vermemesine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
BASİT ZİMMET SUÇU ( İlk Hüküm Dahil Olmak Üzere Hiçbir Hükmün de Katılma Talebinde Bulunanın Kendisine veya Vekiline Tebliğ Edilmediği - Sanığın Hukuki Durumu ve Temyiz Davasının Kapsamı Yapılacak Tebligat Üzerine İlgilinin Temyiz Dilekçesi Verip Vermemesine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
ÖLEN KOOPERATİF ORTAĞI ADINA SAHTE BORÇLANMA SENEDİ DÜZENLEMEK ( Yerel Mahkemenin Son Hükmünün Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüğü Vekiline Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
KREDİ ÇEKMEK VE KULLANMAK SURETİYLE ZİMMETİNE PARA GEÇİRMEK ( Sanığın Hukuki Durumu ve Temyiz Davasının Kapsamı Yapılacak Tebligat Üzerine İlgilinin Temyiz Dilekçesi Verip Vermemesine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN OLARAK YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( İlk Hüküm Dahil Olmak Üzere Hiçbir Hükmün de Katılma Talebinde Bulunanın Kendisine veya Vekiline Tebliğ Edilmediği - Sanığın Hukuki Durumu ve Temyiz Davasının Kapsamı Yapılacak Tebligat Üzerine İlgilinin Temyiz Dilekçesi Verip Vermemesine Göre Belirlenmesi Gerektiği )"
80Y5.CD12.6.2008E. 2008/1566 K. 2008/6352"RÜŞVET ALMAK VE VERMEK ( Sanığın Hakkında Yasal İşlem Yapılmaması İçin Görevlilere Bir Defada Verdiği Para Tek Rüşvet Verme Suçunu Oluşturduğu - Alanların Paraları Aralarında Paylaştırmaları Teselsül Hükümlerinin Uygulanmasına Neden Olmadığı )
TESELSÜL ( Sanığın Hakkında Yasal İşlem Yapılmaması İçin Görevlilere Bir Defada Verdiği Para Tek Rüşvet Verme Suçunu Oluşturduğu - Alanların Paraları Aralarında Paylaştırmaları Teselsül Hükümlerinin Uygulanmasına Neden Olmadığı )
EMİR VE İDARE YETKİSİ ( İl Jandarma Komutanlığı'na Bağlı Tim Komutanı Olarak Çalışan Sanığın Emir ve İdare Yetkisine Haiz Kişilerden Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
MEMURİYETTEN MÜEBBETEN MAHRUMİYET ( Hükmedildiği Takdirde Ayrıca 765 Sayılı TCK'nın 31. Maddesinin Uygulanamayacağı )"
80YCGK27.5.2008E. 2008/11-139 K. 2008/148"SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Kararın Sanıklara Tebliğ Edilmiş Olması Nedeniyle Dilekçenin Üzerindeki Havale Tarihi Nazara Alındığında Sanık Açısından Temyizin Süresinde Olduğu )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDE OLUP OLMAMASI ( Kararın Sanıklara Tebliğ Edilmiş Olması Nedeniyle Dilekçenin Üzerindeki Havale Tarihi Nazara Alındığında Sanık Açısından Temyizin Süresinde Olduğu )"
80YCGK13.5.2008E. 2008/6-20 K. 2008/110"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bir Konunun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesi Mümkün Görülmediğinden Özel Dairece İncelenmesi Zamanaşımı ve Sair Hususların da Oraca Değerlendirilmesi Gerektiği )
BOZMA KARARINA EYLEMLİ UYMA ( Bir Konunun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Görülmediği - Özel Dairece İncelenmesi Zamanaşımı ve Sair Hususların da Oraca Değerlendirilmesi Gerektiği )
BOZMAYA EYLEMLİ UYMA KARARININ TEMYİZİ ( “Direnme Kararı” Değil “Yeni Hüküm” Olarak Değerlendirilen Hükmün Temyiz Davasına Bakmakla Görevli Olan Özel Dairece İncelenmesi İcap Edeceği )
BİR KONUNUN İLK KEZ CEZA GENEL KURULUNCA İNCELENEMEMESİ ( Özel Dairece İncelenmesi ve Zamanaşımı ve Sair Hususların da Oraca Değerlendirilmesi Gerektiği )"
80YCGK6.5.2008E. 2008/11-48 K. 2008/103"SAHTE FATURA KULLANMAK ( Yerel Mahkemenin Lehe Yasa Değerlendirmesine Tabi Tutulan Her İki Yasal Düzenlemeye Göre Sanığın Cezasının Ertelenmesi Koşullarının Bulunmadığı - Lehe Olan 765 Sayılı TCY'nın Uygulamasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
LEHE YASA DEĞERLENDİRMESİ ( Sahte Fatura Kullanmak - Yerel Mahkemenin Lehe Yasa Değerlendirmesine Tabi Tutulan Her İki Yasal Düzenlemeye Göre Sanığın Cezasının Ertelenmesi Koşullarının Bulunmadığı/765 Sayılı TCY'nın Uygulamasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
ERTELEME ( Erteli Para Cezasından İbaret Sabıkası Bulunan Sanığın Deneme Süresi İçinde İşlediği Sahte Fatura Kullanmak Suçundan Sonra Yargılama Sürecinde Gerek Sözlü Gerekse Eylemli Olarak Herhangi Bir Pişmanlık Göstermediğinden Uygulanamayacağı )"
80Y11.CD18.3.2008E. 2006/1891 K. 2008/1623"BANKA VE KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sanığın Ölen Babasına Ait Banka Kartını Tahsis Eden Katılan Kuruma İade Etmeyerek Haksız Surette Elinde Bulundurup Ölü Babası Hesabına Yatırılan Maaşları Çekmeye Devam Ettiği - Suçun Oluştuğu )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Ölen Babasına Ait Banka Kartını Tahsis Eden Katılan Kuruma İade Etmeyerek Haksız Surette Elinde Bulundurup Ölü Babası Hesabına Yatırılan Maaşları Çekmeye Devam Etmesi Eyleminde Bilişim Suçunun Oluştuğu )
BİLİŞİM SUÇU ( Sanığın Ölen Babasına Ait Banka Kartını Tahsis Eden Katılan Kuruma İade Etmeyerek Haksız Surette Elinde Bulundurup Ölü Babası Hesabına Yatırılan Maaşları Çekmeye Devam Etmesi Eyleminde - Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması )"
80Y11.CD24.12.2007E. 2006/143 K. 2007/9307"SAHTE İKAMETGAH İLMÜHABERİ ( Suça Konu İlmühaberlerinin Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
ALDATMA YETENEĞİ ( Suça Konu Sahte İkametgah İlmühaberlerinin Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
80YCGK4.12.2007E. 2006/6-296 K. 2007/267"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalamasının Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesinin Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
SAHTELİĞİ İSPAT EDİLMEDİKÇE MUTEBER OLAN EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesi
HAKİMİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesinin Resmi Evrakta SAhtecilik Suçunu Oluşturması )
HAKİMİN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK YAPMASI ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesi )
KEŞİF ESNASINDA SÖYLENMEYEN SÖZLERİN SÖYLENMİŞ GİBİ HAKİM TARAFINDAN TUTANAĞA GEÇİRTİLMESİ ( Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun İşlenmesi )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanık Hakimin İşlediği Suçlar Arasında Uzun Tarih Aralıkları Olması Nedeniyle Suçların Her Birinin Birbirinden Bağımsız Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi-Zincirleme Suç Olduğundan Bahisle Cezada Artırıma Gidilememesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanık Hakimin İşlediği Suçlar Arasında Uzun Tarih Aralıkları Olması Nedeniyle Suçların Her Birinin Birbirinden Bağımsız Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi-Müteselsil Suç Olduğundan Bahisle Cezada Artırıma Gidilememesi )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Duruşma Sürecini Saptamak İçin Tutulan Tutanakların Mahkeme Başkanı ile Zabıt Katibi Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )
KISA KARAR ( Duruşma Sürecinin Sonunda Verilen ve Tutanağa Geçirilip Duruşmada Okunan Son Kararın Karara Katılan Tüm Hakimler ve Tutanağı Yazan Katip Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )
GEREKÇELİ KARAR ( Hükümle Birlikte Tutanağa Geçirilmeyen Gerekçenin Onbeş Gün İçinde Yazılıp Dava Dosyasına Konulmasının Gerekmesi )"
80Y11.CD29.11.2007E. 2007/7718 K. 2007/8624"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Suça Konu Çekleri Önceden Doğmuş Borcuna Karşılık Vermiş Olması Nedeniyle Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Suça Konu Çekleri Önceden Doğmuş Borcuna Karşılık Vermiş Olması Nedeniyle Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( 5237 Sayılı TCK'nın 43/1. Maddesinde "Değişik Zamanlarda" Denilmesi Karşısında Aynı Anda İşlenen Eylemlere Zincirleme Suça İlişkin Hükümlerin Uygulanmayacağı )"
80Y11.CD14.11.2007E. 2006/8473 K. 2007/7935"DOKTORUN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Hastaları Özel Klinikte Muayene Ettikten Sonra Görev Yaptığı Resmi Hastanede Protokol Defterine Kaydederek Özel Muayene Sonuçlarına Göre Reçetelerini Düzenlemek )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Doktorun Hastaları Özel Klinikte Muayene Ettikten Sonra Görev Yaptığı Resmi Hastanede Protokol Defterine Kaydederek Özel Muayene Sonuçlarına Göre Reçetelerini Düzenlemesi )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Doktorun Hastaları Özel Klinikte Muayene Ettikten Sonra Görev Yaptığı Resmi Hastanede Protokol Defterine Kaydederek Özel Muayene Sonuçlarına Göre Reçetelerini Düzenlemesi - Görevi Kötüye Kullanmak )"
80YCGK13.11.2007E. 2006/6-210 K. 2007/231"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bir Çok Kimseyi Aldatabilecek Nitelikte Olan Belgelerin Sahte Olarak Memur Sıfatını Taşıyan Sanık Tarafından Kendi Bilgi ve Sorumluluğu Altında Düzenlenerek Mütesesilen Gerçekleştiği - Özel Belgede Sahtecilik Olamayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Memur Sanığın Sınava Giren Birden Çok Adayın Cevap Anahtarında Oynama Yaptığı - Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Olduğu Kabul Edilerek Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılamayacağı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Aldatıcı Nitelikte Olan Belgelerin Sahte Olarak Memur Tarafından Kendi Bilgi ve Sorumluluğu Altında Düzenlenmesinin Özel Belgede Değil Resmi Belgede Sahtecilik Olarak Kabul Edileceği )
MÜTESELSİL SUÇ ( Memur Sanığın Sınava Giren Birden Çok Adayın Cevap Anahtarında Oynama Yaptığı - Müteselsilen İşlenen Resmi Belgede Sahtecilik Olarak Kabul Edileceği )"
80YCGK2.10.2007E. 2007/6-195 K. 2007/197"HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınanın Evine Penceresinden Girerek Para ve Bir Kısım Eşya İle Birlikte Aldığı Otomobil Anahtarıyla Evden Çıkıp Hemen Evin Önünde Bulunan Aracı Çalması - Tek Suçu Oluşturduğu )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Yakınanın Evine Penceresinden Girerek Para ve Bir Kısım Eşya İle Birlikte Aldığı Otomobil Anahtarıyla Evden Çıkıp Hemen Evin Önünde Bulunan Aracı Çalması Eyleminin Bütün Halinde Tek Bir Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )
TEK SUÇ OLUŞTURAN EYLEM ( Sanığın Yakınanın Evine Penceresinden Girerek Para ve Bir Kısım Eşya İle Birlikte Aldığı Otomobil Anahtarıyla Evden Çıkıp Hemen Evin Önünde Bulunan Aracı Çalması Eyleminin Bütün Halinde Tek Bir Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )
SUÇA VASIF VERİLMESİ ( Eylem Bütünlüğü İçindeki En Ağır Niteliğe Dayanılması Gerektiği/Bozma Üzerine Yeni Hüküm Kurulurken Oluşum Bütünlüğünün Gözetilerek Yasa'nın 61. Maddesince Temel Cezanın Tespitinin Uygun Olduğu - Hırsızlık )"
80Y4.CD2.10.2007E. 2006/4613 K. 2007/7596"TEHDİT ( Sanığın Aynı Suç İşleme Kararıyla Bir Gün Arayla Gerçekleştirdiği Tehdit Eylemleri- 765 S.K. Md. 188/1 ve 80'e Uyan Suçu Oluşturacağı/Her Bir Tehdit Eyleminden Ayrı Ayrı Hüküm Kurulamayacağı )
AVUKATI ADLİYEDE TEHDİT ( Traktörü Üzerindeki Haciz İşlemini Kaldırması İçin - Eyleminin 1136 S.K. Md. 57 Karşısında 765 S.K. Md. 254/1'e Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği )
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE SUÇLAR ( Avukata Karşı Adliyede Gerçekleştirilen Tehdit Eylemi - Hüküm Kurulurken 765 S.K. Md. 273'ün Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )"
80Y11.CD26.9.2007E. 2007/5499 K. 2007/5947"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Katılan Adına Sahte Nüfus Cüzdanı Düzenledikten Sonra Noterde Şirket Hisselerini Devir Almak İçin Vekaletname Tanzim Ettirdiği - Sanığın Eylemleri Zincirleme Suretiyle Suçu Oluşturduğu )
VEKALETNAME TANZİM ETME ( Sanığın Katılan Adına Sahte Nüfus Cüzdanı Düzenledikten Sonra Noterde Şirket Hisselerini Devir Almak İçin Tanzim Ettirdiği - Sanığın Eylemleri Zincirleme Suretiyle Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE VEKALETNAME TANZİM ETME ( Noterde Şirket Hisselerini Devir Almak İçin Tanzim Ettirdiği - Sanığın Eylemleri Zincirleme Suretiyle Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Katılan Adına Sahte Nüfus Cüzdanı Düzenledikten Sonra Noterde Şirket Hisselerini Devir Almak İçin Tanzim Ettirdiği - Sanığın Eylemleri Zincirleme Suretiyle Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suçun İşleniş Biçimi Kastın Yoğunluğu Suça Konu Belgelerin Niteliği Sayısı ve Uğranılan Zarar Gözetilerek Temel Ceza Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hükmedilmesi Gerektiği )"
80Y3.CD24.9.2007E. 2006/9023 K. 2007/6503"İŞGAL VE FAYDALANMA ( Sanığın Çok Yakın Değişik Tarihlerde İki Ayrı Açma Yaparak İşgal ve Faydalanmada Bulunduğu - Eylemlerinin Aynı Kasıt Altında Hukuki Kesintiye Uğramaksızın Açma Yapmak Olduğu/Ayrı Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
MÜTESELSİL SUÇ ( Orman Kanunu'na Aykırılık/Sanığın Çok Yakın Değişik Tarihlerde İki Ayrı Açma Yaparak İşgal ve Faydalanmada Bulunduğu - Eylemlerinin Aynı Kasıt Altında Hukuki Kesintiye Uğramaksızın Açma Yapmak Olduğu/Ayrı Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
EK SAVUNMA HAKKI ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Sanığın Fiiline 6831 S.K. Md. 93/1 Maddesi Uyarınca Tecziyesi Talebiyle Hakkında Kamu Davası Açıldığı/Sanık Hakkında Aynı Kanunun Md. 93/2'den Hüküm Kurulurken Kendisine Ek Savunma Hakkı Verileceği )"
80Y11.CD4.7.2007E. 2005/8032 K. 2007/4647"DOKTORUN ÖZEL MUAYENEHANESİNDE HASTA MUAYENE ETMESİ ( Ettikten Sonra Belediye Hastanesine Kayıtlarını Yaptırıp Özel Muayene Sonuçlarına Göre Reçetelerini Düzenleyerek Resmi İşlemlerini Yaptırması - Zincirleme Görevi Kötüye Kullanmak Suçunu Oluşturduğu )
ÖZEL MUAYENEHANEDE HASTA MUAYENE ETMEK ( Ettikten Sonra Belediye Hastanesine Kayıtlarını Yaptırıp Özel Muayene Sonuçlarına Göre Reçetelerini Düzenleyerek Resmi İşlemlerini Yaptırması - Zincirleme Görevi Kötüye Kullanmak Suçunu Oluşturduğu )
ZİNCİRLEME GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanık Doktorun Birçok Hastayı Özel Muayenehanesinde Muayene Ettikten Sonra Belediye Hastanesine Kayıtlarını Yaptırıp Özel Muayene Sonuçlarına Göre Reçetelerini Düzenleyerek Resmi İşlemlerini Yaptırması )
HASTA ADINA REÇETE DÜZENLEMEK ( Sanık Doktorun Birçok Hastayı Özel Muayenehanesinde Muayene Ettikten Sonra Belediye Hastanesine Kayıtlarını Yaptırıp Özel Muayene Sonuçlarına Göre Reçetelerini Düzenleyerek Resmi İşlemlerini Yaptırması Zincirleme Görevi Kötüye Kullanmak Suçunu Oluşturduğu )"
80YCGK12.6.2007E. 2006/4-297 K. 2007/146"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( 4483 Sayılı Yasada Bu Kanun Kapsamındaki Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Memur Olmayan Memur Olanla Ast Memur Üst Memurla Aynı Mahkemede Yargılanacağı )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK ( 4483 Sayılı Yasada Bu Kanun Kapsamındaki Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Memur Olmayan Memur Olanla Ast Memur Üst Memurla Aynı Mahkemede Yargılanacağı )
SUÇLARIN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ ( 4483 Sayılı Yasada Bu Kanun Kapsamındaki Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Memur Olmayan Memur Olanla Ast Memur Üst Memurla Aynı Mahkemede Yargılanacağı )
İŞTİRAK HALİNDE SUÇ İŞLENMESİ ( 4483 Sayılı Yasada Bu Kanun Kapsamındaki Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Memur Olmayan Memur Olanla Ast Memur Üst Memurla Aynı Mahkemede Yargılanacağı )"
80Y11.CD10.5.2007E. 2005/7144 K. 2007/3281"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Sahiplik Belgesi Düzenlenmesi )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Nedeniyle Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunması )
DELİLLERİN TAM OLARAK TOPLANMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuyla İlgili Olarak Müfettiş Raporlarının-Bu Konuyla İlişkili Olan Varsa Soruşturma ve Kovuşturma Dosyalarının İncelenmesinin Gerekmesi )"
80Y8.CD8.5.2007E. 2006/1143 K. 2007/3505"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Ortakçısı Olduğu Tarlanın Mahsülünü Yıla Temadi Eden Suç Tarihinin Daha Önceki Bir Tarih Gösterilmesinin Hatalı Olduğu - Sanığın Ortakçısı Olduğu Mera Parseli ile Bitişikteki Meralara Parsellere Tecavüzün Tek Suç Olduğu )
TESELSÜL ( Sanığın Ortakçısı OLduğu Parselin Bitişikteki Parsellere Tecavüzünün Tek Suç Olduğu TCK'nun 80 Maddesinin Uygulanması Gerektiği - Eylemin Ayrı Ayrı Suç Kabul Edilerek Fazla Ceza Tayinin Yasya Aykırı Olduğu )"
80Y2.CD2.5.2007E. 2007/2402 K. 2007/6101"ELEKTRİK ENERJİSİ HAKKINDA HIRSIZLIK ( Tutanak Tarihlerindeki Normal Tarife Üzerinden Her Bir Tutanak İçin Ayrı Olacak Şekilde Bilirkişiye Hesap Ettirildikten Sonra 765 Sayılı TCK Md. 522/1'in Uygulanması Gerektiği )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Elektrik Kullanım Süreleri ve Kurulu Güç Dikkate Alınarak Tutanak Tarihlerindeki Normal Tarife Üzerinden Her Bir Tutanak İçin Ayrı Olacak Şekilde Bilirkişiye Hesap Ettirildikten Sonra 765 Sayılı TCK Md. 522/1'nin Uygulanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Elektrik Kullanım Süreleri ve Kurulu Güç Dikkate Alınarak Tutanak Tarihlerindeki Normal Tarife Üzerinden Her Bir Tutanak İçin Ayrı Olacak Şekilde Bilirkişiye Hesap Ettirildikten Sonra 765 Sayılı TCK Md. 522/1'nin Uygulanması Gerektiği )
ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Tutanak Tarihlerindeki Normal Tarife Üzerinden Her Bir Tutanak İçin Ayrı Olacak Şekilde Bilirkişiye Hesap Ettirildikten Sonra 765 Sayılı TCK Md. 522/1'in Uygulanması Gerektiği )"
80Y2.CD18.4.2007E. 2007/2015 K. 2007/5720"HIRSIZLIK SUÇU ( Sayaca Film Sokmak Suretiyle Kofradan Dağıtım Yapılan Sigortaya Köprü Yapmak Suretiyle Elektrik Enerjisi Hırsızlığı )
ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Sayaca Film Sokmak Suretiyle Kofradan Dağıtım Yapılan Sigortaya Köprü Yapmak Suretiyle Elektrik Enerjisi Hırsızlığı - Sayacın Bozuk Olduğu İddiası )
SAYACIN BOZUK OLDUĞU İDDİASI ( Elektrik Hırsızlığı - Sanığın Tutanak Öncesinde Arızalandığı için Müşteki Kuruma Dilekçe Vererek Sayacın Bozuk Olduğuna Yönelik Bildirimde Bulunup Bulunmadığının Müşteki Kurumdan Sorulmasının ve Tutanak Tanıklarının Dinlenmesinin Gerekmesi )"
80Y8.CD2.4.2007E. 2005/3909 K. 2007/2633"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Kendisine Ait İki Parsele Bitişik Meraya Çit Çekmek Suretiyle Tecavüz Etmesi - Eylemin Tek Suç Oluşturduğu 765 Sayılı TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
TEK SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Çit Çekilerek Tecavüz Edilen Meranın Sanığın Bütünlük Gösteren İki Parseline Bitişik Olmakla Birlikte Eylemin Tek Suç Oluşturduğunun Kabulü Gereği )"
80Y2.CD2.4.2007E. 2007/2069 K. 2007/4760"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Sanık Hakkında İki Ayrı Tarihli Tutanaklarla Elektrik Hırsızlığı Suçundan Kamu Davası Açılması - Sanığın İki Ayrı Suçtan Cezalandırılması Gerekirken Eylemi Tek Suç Kabul Ederek Cezanın TCK. Md. 80 Uyarınca Arttırılarak Eksik Ceza Tayinin Hatalı Olduğu )
TESELSÜL ( Hakkında İki Ayrı Tarihte Tutulan Tutanak ile Elektrik Hırsızlığı Suçundan Kamu Davası Açılan Sanığın İki Ayrı Suçtan Cezalandırılması Gereği - Eylemi Tek Suç Kabul Ederek Cezanın TCK. Md. 80 Uyarınca Arttırılarak Eksik Ceza Tayinin Hatalı Olduğu )"
80Y11.CD2.4.2007E. 2006/8242 K. 2007/2283"ÖLEN ANNENİN SSK MAAŞININ BANKADAN ALINMASI ( Sanığın Annesinin Vefatından Sonra T.C. Ziraat Bankası'na Yatan İki Aylık Maaşını Daha Önce Almış Olduğu Vekaletnameye Dayanarak Bankadan Çektiği - Paranın Bankadan Nasıl Çekildiği İlgili Bankadan Sorulması Gereği )
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın SSK'dan Maaş Alan Annesinin Vefatından Sonra T.C. Ziraat Bankası'na Yatan İki Aylık Maaşını Daha Önce Almış Olduğu Vekaletnameye Dayanarak Bankadan Çektiği - Bizzat Banka Görevlisine Vekaletname Gösterilerek Çekilmiş İse Oluştuğu )
BİLİŞİM SUÇU ( Sanığın SSK'dan Maaş Alan Annesinin Vefatından Sonra T.C. Ziraat Bankası'na Yatan İki Aylık Maaşını Daha Önce Almış Olduğu Vekaletnameye Dayanarak Bankadan Çektiği - Banka Kartı İle Bankamatikten Çekilmiş İse Oluştuğu )
SSK'DAN MAAŞ ALAN ANNESİNİN VEFATINDAN SONRA PARANIN ÇEKİLMESİ ( T.C. Ziraat Bankası'na Yatan İki Aylık Maaşını Daha Önce Almış Olduğu Vekaletnameye Dayanarak Bankadan Çektiği - Bizzat Banka Görevlisine Vekaletname Gösterilerek Çekilmiş İse Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )"
80Y11.CD27.3.2007E. 2005/6366 K. 2007/2164"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Sahiplik Belgesi Düzenlenmesi Nedeniyle )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Nedeniyle Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunması )
DELİLLERİN TAM OLARAK TOPLANMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuyla İlgili Olarak Müfettiş Raporlarının-Bu Konuyla İlişkili Olan Varsa Soruşturma ve Kovuşturma Dosyalarının İncelenmesinin Gerekmesi )"
80Y2.CD26.3.2007E. 2007/1394 K. 2007/4316"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI SUÇU ( Borcundan Dolayı Sökülen Sayacın Şebeke Uçlarının Bağlanmak Suretiyle Kaçak Elektrik Kullanılması Nedeniyle )
TÜKETİM MİKTARININ ARAŞTIRILMASI ( Tespit Tarihinden Geriye Doğru Bir Yıllık Tüketim Miktarını Gösteren Tüketim Belgeleri Katılan Kurumdan Getirtilip Keşif Yapılarak Kurulu Güce Göre Saptanacak Tüketim Miktarı ile Karşılaştırılarak Tüketilen Miktarda Düşme Olup Olmadığının Belirlenmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Müdahil Kurum Vekili Duruşmalara Katılmadığı Halde Müdahil Kurum Lehine Dilekçe Yazma Ücreti Yerine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
SAYAÇLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILMASI ( Sayacın Suç Tarihinde Mühürlü Olup Olmadığının Katılan Kurumdan Sorulup Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Dayanakları ile Birlikte Araştırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi )"
80Y2.CD26.3.2007E. 2007/1387 K. 2007/4341"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Borcun Ödenmemesi Nedeniyle Sayacın Mühürlendiği - Yapılan Kontrolde Sayacın Çıkışını Takarak Elektriği Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Kullanmaya Devam Ettiği/Sanığın Eyleminin Zincirleme Şeklinde Mühür Bozmak Suçunu Oluşturacağı )
ZİNCİRLEME ŞEKLİNDE MÜHÜR BOZMAK ( Elektrik Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Sayacın Mühürlenmesi - Yapılan Kontrolde Sayacın Çıkışını Takarak Elektriği Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Kullanmaya Devam Ettiği )
SAYACIN MÜHÜRLENMESİ ( Yapılan Kontrolde Sayacın Çıkışını Takarak Elektriği Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Kullanmaya Devam Ettiği - Sanığın Eyleminin Zincirleme Şeklinde Mühür Bozmak Suçunu Oluşturacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Zincirleme Şekilde Mühür Bozmak - 5237 S. TCK'nun 203-43 ve 765 S. TCK'nun 274-80. Maddeleri Karşılaştırılmak Suretiyle Lehe Olan Kanun ve Madde Uyarınca Ceza Tayini Gerektiği )"
80YCGK20.3.2007E. 2006/4-257 K. 2007/72"GÖREVİ İHMAL SUÇU ( Sanığın Elindeki Evrakları Sürüncemede Bırakması - C.Savcısı )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Lehe Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirlenmesinin Gerekmesi )"
80Y5.CD14.3.2007E. 2006/7827 K. 2007/1910"ZİMMET ( Paranın Ne Kadarının Sanık Tarafından Tahsil Edildiğinin Saptanması İçin Makbuz Asıllarındaki İmzalarla Sanığın İmzaları Karşılaştırılıp Rapor Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Zimmet - Paranın Ne Kadarının Sanık Tarafından Tahsil Edildiğinin Saptanması İçin İmza İncelemesi Yapılacağı )
İMZA İNCELEMESİ ( Zimmet - Paranın Ne Kadarının Sanık Tarafından Tahsil Edildiğinin Saptanması İçin Yapılacağı )
ETKİN PİŞMANLIK ( Zimmet- Sanık Tarafından Yapılan İade Zimmet Miktarını Karşılarsa Tartışılacağı/Eksik Soruşturma İle Hüküm Kurulamayacağı )
SABIKA KAYDI ( Sanığa Ait Olmadığı - Yeniden Getirtileceği )
EK SAVUNMA HAKKI ( Verilmeden İddianamedeki Sevk Maddeleri Arasında Gösterilmediği Halde Müteselsil Suç Hükümlerinin Uygulandığı - Kanuna Aykırı Olduğu )
UYGULANAN YASA VE MADDESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Cezanın Ertelenmesine Karar Verilirken Uygulanan Yasa ve Maddesinin Gösterileceği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Karar Verilirken Uygulanan Yasa ve Maddesinin Gösterileceği )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmeden İddianamedeki Sevk Maddeleri Arasında Gösterilmediği Halde Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
80Y11.CD13.3.2007E. 2006/6585 K. 2007/1659"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığın Ölmüş Olması Halinde Eldeki Davanın Düşmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SANIĞIN ÖLÜMÜ ( Tebliğnamenin Tebliğine İlişkin Tebligat Parçasına Verilen Şerhte Sanığın Vefat Ettiğinin Belirtilmesi Karşısında Sanığın Nüfus Kaydının Getirtilerek Sonucuna Göre Hukuki Durumun Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunması )"
80Y3.CD1.2.2007E. 2006/4419 K. 2007/715"KAÇAK AĞAÇ KESME SUÇUNDA TESELSÜL ( Bilirkişiye Kesilen Ağaçların Tek Tek Orta Kuturlarının ve Kesim Tarihlerinin Açıklattırılmasından Sonra Sanığın Eyleminin Tek Suç Kabul Edilip Edilmeyeceği Tartışılması Gereği )
AĞAÇLARIN KESİM TARİHİNE GÖRE TEK SUÇ OLUP OLMAMA ( Kesilen Ağaçların Tek Tek Orta Kuturlarının ve Kesim Tarihlerinin Açıklattırılmasından Sonra Sanığın Eyleminin Tek Suç Kabul Edilip Edilmeyeceği Tartışılması Gereği - Kaçak Ağaç Kesme )
PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( 647 Sayılı Yasanın Yürürlükten Kalkması Nedeniyle Süresinde Ödenmeyen Para Cezalarına İlişkin Gecikme Zammı Uygulanması Olanağı Bulunmadığı - Kaçak Ağaç Kesme )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Maktu Vekalet Ücretinden Az Olamayacağının ve Vekalet Ücretinin Asile Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği )"
80Y6.CD14.12.2006E. 2004/11079 K. 2006/13978"YAĞMA ( Sanıkların Yakınanı Birden Çok Telefon Ederek Tehditle Para İstediklerinin Anlaşılması Karşısında Eylem Teselsül Ettiğinden TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
TESELSÜL ( Yağma - Sanıkların Yakınanı Birden Çok Telefon Ederek Tehditle Para İstediklerinin Anlaşılması Karşısında Eylem Teselsül Ettiğinden TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
TEHDİTLE PARA İSTENMESİ ( Sanıkların Yakınanı Birden Çok Telefon Ederek Tehditle Para İstediklerinin Anlaşılması Karşısında Eylem Teselsül Ettiğinden TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Lehine Olduğu )"
80Y10.CD6.12.2006E. 2006/4284 K. 2006/13835"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - İnfaz Aşamasında Uyarlama İşlemi Yapıldıktan Sonra Tecilli İlamların İnfazına Karar Verilip Verilmeyeceği Değerlendirilmesi Gereği )
TECİLLİ İLAMLARIN İNFAZI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - İnfaz Aşamasında Uyarlama İşlemi Yapıldıktan Sonra Tecilli İlamların İnfazına Karar Verilip Verilmeyeceği Değerlendirilmesi Gereği )
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK SUÇU ( Hükmedilen Ağır Para Cezasına İlişkin Olan ve Aynen İnfazına Karar Verilen Hükmün Kesinleşmesinden İnfaz Aşamasında Uyarlama İşlemi Yapıldıktan Sonra Tecilli İlamların İnfazına Karar Verilip Verilmeyeceği Değerlendirilmesi Gereği )"
80Y5.CD13.11.2006E. 2005/19058 K. 2006/9036"ZİMMET ( Söz Konusu Şirket İle Kooperatif Arasında Anılan İşler İçin Sözleşme Yapılıp Yapılmadığının Faturaların Gerçek Olup Olmadığının İlgili Şirketlerin Kayıt ve Defterlerine İnilerek Araştırılması Gerektiği )
ŞİRKET KAYIT VE DEFTERLERİ ( Zimmet - Söz Konusu Şirket İle Kooperatif Arasında Anılan İşler İçin Sözleşme Yapılıp Yapılmadığının Faturaların Gerçek Olup Olmadığının İlgili Şirketlerin Kayıt ve Defterlerine İnilerek Araştırılması Gerektiği )
FATURALARIN TARİHLERİ ( Zimmet - Faturaların Yapılan İşlerin Tarihleri De Gözetilerek Hangi İşler Karşılığı Olarak Düzenlendiklerinin Kesin Olarak Saptanması Gerektiği )
BİRDEN FAZLA VE MUHTELİF TARİHLİ FATURALARLA ZİMMETE PARA GEÇİRME ( Sanıklar Hakkında TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanmaması Suç Tarihleri İddianamede Yazılı Olmasına Rağmen Sadece Bir Yılı İçin Hesaplanan Zimmet Miktarının Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )"
80Y11.CD13.11.2006E. 2006/5494 K. 2006/9047"BOZMADAN SONRA DURUŞMA AÇILMAKSIZIN KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Takdir Hakkı Kullanılmak Suretiyle Yazılı Şekilde Dosya Üzerinde Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE OLAN YASA İLKESİ ( Bozmadan Sonra Duruşma Açılmaksızın Karar Verilemeyeceği - Ortaya Çıkan Sonuçların Denetime İmkan Verecek Şekilde Gösterilip Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Hükmün Belirlenmesi Gereği )"
80Y11.CD29.9.2006E. 2006/5539 K. 2006/7639"BANKAYI VASITA KILARAK DOLANDIRICILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan İnfaz Rejimi İle İlgili Bulunan ve Sanık Aleyhine Hüküm Doğuracak Surette Hakkında Hükmedilen Hapis Cezasının Mükerrirlere Özgü Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
HAPİS CEZASININ MÜKERRİRLERE ÖZGÜ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan İnfaz Rejimi İle İlgili Bulunan ve Sanık Aleyhine Hüküm Doğuracak Surette Çektirilmesine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği - Bankayı Vasıta Kılarak Dolandırıcılık )
TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Olduğu Gerekçesiyle Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan İnfaz Rejimi İle İlgili Bulunan ve Sanık Aleyhine Hüküm Doğuracak Surette Hakkında Hükmedilen Hapis Cezasının Mükerrirlere Özgü Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği ) "
80YCGK26.9.2006E. 2006/6-204 K. 2006/197"ADİL YARGILANMA HAKKI ( Sanığın Yeni Adres Bildirerek Yapılacak Tebligatların Belirtilen Adrese Gönderilmesi Talebinde Bulunmasına Rağmen Tebliğnamenin Sanığın Önceki Adresine Koşulları Oluşmadığı Halde Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Tebliği Yasaya Aykırı Olduğu )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU ( Tebliğname Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmeksizin Yargıtay Özel Dairesince İnceleme Yapılıp Hükmün Düzeltilerek Onanması 1412 Sayılı CMUK'nun 316/3. Maddesine Aykırı Olduğu )
SAVUNMA HAKKI ( Sanık veya Müdafii Katılan veya Vekiline Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilerek C. Başsavcılığının Görüşünden Haberdar Edilmeleri Adil Yargılanma Hakkı ve Savunma Hakkının Bir Gereği Olduğu )
TEBLİĞNAMENİN TEBLİĞİ ( 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 35. Maddesi Uyarınca Tebligat Yapılabilmesi İçin Kendisine Kanuna Uygun Bir Şekilde Tebliğ Yapılmış Olan Kimsenin Yeni Adresini Kaza Merciine Bildirmemesi ve Yeni Adresin Tebliğ Memurunca da Tespit Edilememesi Gereği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Tebliğname Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmeksizin Yargıtay Özel Dairesince İnceleme Yapılıp Hükmün Düzeltilerek Onanması 1412 Sayılı CMUK'nun 316/3. Maddesine Aykırı Olduğu )"
80Y4.CD20.9.2006E. 2005/6698 K. 2006/14183"TEHDİT ( Sanığın Mağdurun Birden Çok Telefona Çıkan Eşi ve Kızına Onu Öldüreceğim Yaşatmayacağım Sözleri - İletme Kastının Gerçekleştiği/Suçun Yüze Karşı İşlenmediği ve Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle Düşme Kararı Verilemeyeceği )
İLETME KASTININ GERÇEKLEŞMESİ ( Tehdit/Sanığın Mağdurun Birden Çok Telefona Çıkan Eşi ve Kızına Onu Öldüreceğim Yaşatmayacağım Sözleri - Suçun Yüze Karşı İşlenmediği ve Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle Düşme Kararı Verilemeyeceği )"
80Y8.CD19.9.2006E. 2006/7146 K. 2006/6769"KASTEN BİNA YAKMAK ( 765 Sayılı TCK'nun 370 ile 5237 Sayılı TCK'nun 151, 152/2. Maddeleri Karşılaştırılarak Lehe Yasanın Belirlenmesi Gereği )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığın Her Müşteki ve Müdahile Karşı Eyleminin Ayrı Bir Suç Oluşturması - 765 Sayılı TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanmayacağının Gözetilmesi Gereği )
EYLEMİN HER MÜŞTEKİ VE MÜDAHİLE KARŞI AYRI SUÇ OLUŞTURMASI ( 765 Sayılı TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanmayacağının Gözetilmesi Gereği - Kasten Bina Yakma )"
80Y5.CD19.9.2006E. 2006/8208 K. 2006/7054"REŞİT OLMAYAN MAĞDURU ŞEHVET AMACIYLA RIZASI İLE ALIKOYMAK ( Hukuka Uygunluk Sebebi Sayılamayacağı - Sanığı Eyleminin 109. Maddesine Göre Suç Oluşturacağı )
RIZA ( 15 Yaşından Küçük Mağdurun Cinsel İlişkiye Girmek İçin Kaçırılıp Alıkonulmasında 5237 S. TCK.nun 26/2. Maddesi Kapsamında Göstermiş Olduğu Rıza Hukuka Uygunluk Sebebi Sayılamayacağı )
RIZASI İLE ALIKOYMAK ( Reşit Olmayan Mağduru Şehvet Amacıyla - Hukuka Uygunluk Sebebi Sayılamayacağı/Sanığı Eyleminin 109. Maddesine Göre Suç Oluşturacağı )
ŞEHVET AMACIYLA RIZASI İLE ALIKOYMAK ( Reşit Olmayan Mağduru - 15 Yaşından Küçük Mağdurun Cinsel İlişkiye Girmek İçin Kaçırılıp Alıkonulmasında Göstermiş Olduğu Rıza Hukuka Uygunluk Sebebi Sayılamayacağı )"
80Y11.CD19.9.2006E. 2006/5016 K. 2006/7321"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahte Vekaletnameye Dayalı Olarak Araç Satışı Nedeniyle )
TESELSÜL ( Kullanmak Suçu Yönünden Sanığın Tek Fiili Olması Nedeniyle Teselsül Hükümlerinin Uygulama Olanağının Bulunmaması )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Yasa ile Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın İlgili Maddelerinin Uygulama Olanağının Tartışılmasının Gerekmesi )
SUÇ KASTININ İSPATI ( Sanığın Sahte Belgeyi Bilerek Kullandığına İlişkin Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Kararda Gösterilip Tartışılmadan Sanığın Suç Kastı ile Hareket Ettiğinin Kabulünün Hatalı Olması )"
80Y5.CD18.9.2006E. 2006/8374 K. 2006/7026"ON BEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Suçunun Mağduru Olan Kız veya Kadınla Sanık veya Mahkumlardan Birinin Evlenmesi Halinde Kamu Davasının veya Hüküm Verilmiş İse Cezanın Çektirilmesinin Tecili Gerektiği )
EVLENME NEDENİYLE ERTELEME ( Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozmak Suçundan Dolayı Tayin Edilen Hapis Cezasının Evlenme Nedeniyle Ertelenmesine Yasal Olanak Bulunmadığı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( Geceleyin - Tayin Edilen Hapis Cezasının Evlenme Nedeniyle Ertelenmesine Yasal Olanak Bulunmadığı )
ERTELEME ( 15 Yaşından Küçük Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoymak - Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozmak Suçundan Dolayı Tayin Edilen Hapis Cezasının Evlenme Nedeniyle Ertelenmesine Yasal Olanak Bulunmadığı )"
80Y11.CD12.9.2006E. 2006/3782 K. 2006/7169"ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Sağlanan Haksız Çıkarın Miktarı Yönünden Temel Cezanın Tayininde Alt Sınırdan Uzaklaşılması Gerektiği Gözetilmeden Karar Verilmesinin Aleyhe Bozma Nedeni Yapılamayacağı )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Önceki Hükmolunan Ceza İle uygulanması gereken 5237 Sayılı Yasa Hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçlar birbirleriyle kıyaslanmak suretiyle lehe olan hükmün belirlenmesi )"
80Y11.CD13.7.2006E. 2006/4349 K. 2006/6657"KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Sanığın İki Ayrı Çeki İki Ayrı Kişiye Vermesi - Fillerin İki Ayrı Suç Oluşturduğu 765 Sayılı TCK'nın 80. Maddesine Göre Uygulama Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın İki Ayrı Çeki İki Ayrı Kişiye Vermesi - Fillerin İki Ayrı Suç Oluşturduğu 765 Sayılı TCK'nın 80. Maddesine Göre Uygulama Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
SANIĞIN İKİ AYRI ÇEKİ İKİ AYRI KİŞİYE VERMESİ ( Fillerin Ayrı Suç Oluşturduğu - 765 Sayılı TCK'nın 80. Maddesi ile Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın İki Ayrı Çeki İki Ayrı Kişiye Vermesinin İki Ayrı Suç Oluşturduğu )"
80Y11.CD10.7.2006E. 2006/3081 K. 2006/6468"KREDİ KARTINI KÖTÜYE KULLANMAK ( Hırzızlık Suretiyle Kredi Karının Ele Geçirilmesi - Ele Geçirilen Kredi Kartlarının Birden Fazla Kullanılmasından İbaret Eylemin Zincirleme İki Ayrı Suç Oluşturduğu )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Şikayetçi ve Eşine Ait Kredi Kartını Ele Geçirip Birden Fazla Defa Kullanma - Eylemin Zincirleme İki Ayrı Suçu Oluşturduğu )
HIRSIZLIK ( Kredi Kartını Kötüye Kullanmak - Zincirleme Suç )"
80Y11.CD22.6.2006E. 2006/1249 K. 2006/5852"KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA CEZASI ( Sanığa Verilen Ceza Oranında Bu Cezanın da Verilmesinin Gerekmesi )
SUÇLUNUN BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMASI ( 765 Sayılı Yasa Lehe Kabul Edilerek Uygulama Yapılmasına Rağmen 5237 Sayılı Yasaya Göre Sanığın Hak Yoksunluğuna Hükmolmasının Yasaya Aykırı Olması )
LEHE HÜKMÜN UYGULANMASI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Değişikliklerinden Sanık Lehine Olan Hükümler Varsa Hükümlü Hakkında Uygulanmasının Gerekmesi )"
80YCGK30.5.2006E. 2005/7-173 K. 2006/145"HAKSIZ MAL EDİNME ( 3628 Sayılı Yasanın 12 ve 13. Maddelerinde Yer Alan Suçlar İçin Koşullarının Varlığı Halinde 765 Sayılı TCY.nın 79 ve 80. Maddeleri Uygulanabileceği )
OLAY AÇIKLAMASI ( İddianamede Dava Konusu Yapılan Eylemin Bir Başka Olaya Dayalı Olmadan Bağımsız Olarak Açıklanması Gereği )
SUÇUN NİTELİĞİ ( Haksız Mal Edinme Suçu Ani Bir Suçtur ve Haksız Mal Edinme Tarihinde Oluşacağı - Bu Nedenle Her Bir Haksız Mal Edinme Tarihinden İtibaren Suç Tamamlandığı İçin Dava Zamanaşımı da Bu Tarihten İtibaren Başlayacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Bir Haksız Mal Edinme Tarihinden İtibaren Suç Tamamlandığı İçin Dava Zamanaşımı da Bu Tarihten İtibaren Başlayacağı )"
80Y5.CD8.5.2006E. 2006/3962 K. 2006/3972"YAŞI KÜÇÜK MAĞDUREYLE RIZAEN CİNSEL İLİŞKİ ( Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan 5237 Sayılı Yasaya Göre Koğuşturmasının Şikayete Tabi Olmadığı - 5237 Sayılı Yasanın 104/2. Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Sonucu Takibinin Şikayete Bağlı Suça Dönüştüğünün Nazara Alınması Gereği )
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ ( Anayasa Mahkemesinin 5237 Sayılı Yasanın 104/2. Maddesini İptal Etmesi Sonucu Takibinin Şikayete Tabi Olduğu )
SANIĞIN MAĞDUREDEN BEŞ YAŞ BÜYÜK OLMASI ( Cinsel İlişkiye Girmek - 5237 Sayılı Yasanın Suçun Koğuşturmasının Şikayete Bağlı Kılmayan 104/4. Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptali Sonucu Koğuşturmasının Şikayete Tabi Olduğu )
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Yaşı Küçük Mağdurla Cinsel İlişkiye Girmek - Anayasa Mahkemesinin 5237 Sayılı Ceza Yasasının 104/2. Maddesini İptal Sonucu Takibinin Şikayete Bağlı Hale Geldiği )"
80Y6.CD13.4.2006E. 2004/7853 K. 2006/3765"SAHTECİLİK ( Torunlarını Kendi Çocukları Gibi Göstererek Mernis Doğum Tutanağı Düzenletip Nüfus Kütüğüne Kaydettirmek - Lehe Kanun Uygulaması )
NÜFUS KÜTÜĞÜNE SAHTE KAYIT YAPTIRMAK ( Torunlarını Kendi Çocukları Gibi Göstererek Mernis Doğum Tutanağı Düzenleterek - 5237 S.K. Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılması Zorunluluğu )
LEHE KANUN UYGULANMASI ( Torunlarını Kendi Çocukları Gibi Göstererek Mernis Doğum Tutanağı Düzenletip Nüfus Kütüğüne Kaydettirmek )"
80Y6.CD10.4.2006E. 2004/8074 K. 2006/3352"ZİNCİRLEME BİÇİMDE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Yasal Bağıtsız Eşinden Olan Çocuklarından Yasal Bağıtlı Eşinden Doğma Gibi Nüfus Müdürlüğü Görevlisini Kandırarak Nüfus Kütüğüne Kaydettirme Eylemi )
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİSİNİ KANDIRMA ( Sanığın Yasal Bağıtsız Eşinden Olan Çocuklarından Yasal Bağıtlı Eşinden Doğma Gibi Nüfus Müdürlüğü Görevlisini Kandırarak Nüfus Kütüğüne Kaydettirme Eyleminin Zincirleme Biçimde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
ÇOCUKLARIN NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYDI ( Sanığın Yasal Bağıtsız Eşinden Olan Çocuklarından Yasal Bağıtlı Eşinden Doğma Gibi Nüfus Müdürlüğü Görevlisini Kandırarak Nüfus Kütüğüne Kaydettirme Eyleminin Zincirleme Biçimde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )"
80Y5.CD23.3.2006E. 2005/19287 K. 2006/2267"IRZA GEÇME ( 765 Sayılı Yasa Lehe Kabul Edilerek Temel Ceza Belirlendikten Sonra Fer'i Cezaların Tayini Sırasında 5237 Sayılı Yasanın 53. Maddesine Göre Hak Yoksunluğu Tayini Suretiyle Hükmün Karıştırılmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Irza Geçme - 765 Sayılı Yasa Lehe Kabul Edilerek Temel Ceza Belirlendikten Sonra Fer'i Cezaların Tayini Sırasında 5237 Sayılı Yasanın 53. Maddesine Göre Hak Yoksunluğu Tayini Suretiyle Hükmün Karıştırılmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
HAK YOKSUNLUĞU ( 765 Sayılı Yasa Lehe Kabul Edilerek Temel Ceza Belirlendikten Sonra Fer'i Cezaların Tayini Sırasında 5237 Sayılı Yasanın 53. Maddesine Göre Hak Yoksunluğu Tayini Suretiyle Hükmün Karıştırılmasının Kanuna Aykırı Olduğu )"
80YCGK21.2.2006E. 2005/4-165 K. 2006/31"ZİNCİRLEME BİÇİMDE GÖREVİ SAVSAMA ( Sanığın Eylemi Suçtan Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası'nın 257. Maddesinin İkinci Fıkrasında Düzenlenen Görevi Savsama Suçunu da Oluşturduğu )
CEZALARIN GEÇ İNFAZI ( Edilmesi Dolayısıyla Kamunun Ekonomik Zarara Uğramış Bulunması - Kişilere Haksız Kazanç Sağladığı )
GEREKÇELİ KARARLARIN YAZIMININ KARAR VERİLME TARİHİNDEN ÇOK SONRAYA ERTELENMİŞ OLMASI ( Cezaların Daha Geç İnfaz Edilmesi Dolayısıyla Kamunun Ekonomik Zarara Uğramış Bulunması - Kişilere Haksız Kazanç Sağladığı )
GÖREVİ SAVSAMA ( Zincirleme Biçimde - Sanığın Eylemi Suçtan Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası'nın 257. Maddesinin İkinci Fıkrasında Düzenlenen Görevi Savsama Suçunu da Oluşturduğu )
HAKİMİN GÖREVİ SAVSAMASI ( Hükme Bağladığı 297 Davanın Gerekçeli Kararını Bu Sürelerden Çok Sonra ve Yedi Aya Varan Gecikmelerle Yazması )"
80Y11.CD7.2.2006E. 2004/3946 K. 2006/569"KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Kazı Faaliyetleri Yapması Sonucu Sikkeler Çıkarması Fiilinin İzinsiz Define Aramak Suçunu Oluşturması )
İZİNSİZ DEFİNE ARAMAK ( Sanığın Kazı Faaliyeti Yaptığını ve Sikkeler Çıkardığını Açıklaması Üzerine Mahkemece Beraatine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olması )
HÜKMÜN KARIŞTIRILMASI ( Sanığın Mahkumiyeti Yerine Ceza Tertibine Yer Olmadığına İlişkin Hükümlerin Karıştırılması Yasaya Aykırıdır )"
80Y2.CD25.1.2006E. 2005/2131 K. 2006/266"MÜESSİR FİİL ( Sanığın Müştekiye Karşı Farklı Zamanlardaki Eylemlerinden Dolayı İki Kez Cezalandırılması Gerekirken TCK. Md. 80 İle Uygulama Yapılamayacağı )
RAPORDAKİ BULGULAR ( Kuşku Yaratması - Müştekiye Ait Tüm Evrakların Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Yaralanmadan Dolayı Kaç Gün İş ve Güçten Kalacağına Dair Rapor Alınıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gereği )
ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Müştekinin Kaç Gün İş ve Güçten Kalacağına Dair - Rapordaki Bulgular İtibariyle Adli Tıp Kurumunun Emsal Raporlarına Göre İş ve Güçten Kalma Süresinin Kuşku Yaratması/Müessir Fiil )"
80Y11.CD20.12.2005E. 2003/14269 K. 2005/14079"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( İki Takvim Yılı İçindeki Eylemlerin Tek Suç Kabul Edilerek Tek Ceza Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırılığı - Farklı Takvim Yılında İşlenen Suçların Ayrı Suç Oluşturacağı )
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Farklı Takvim Yılında İşlenen Suçların Ayrı Suç Oluşturacağı - Sahte Fatura Düzenlemek )
VERGİDE TAKVİM YILI ( Sahte Fatura Düzenlemek - Farklı Takvim Yılında İşlenen Suçların Ayrı Suç Oluşturacağı )"
80Y6.CD12.12.2005E. 2003/20053 K. 2005/11652"SAHTECİLİK ( Sahte Rapor ve Reçetelerde Yazılı Malzeme Bedelinin Alınmasını Sağlamak Biçimindeki Eylemlerin Adına Sahte Belge Düzenlenen Kişi Sayısınca Suçu Oluşturduğu )
SAHTE RAPOR VE REÇETE ( Yazılı Malzeme Bedelinin Alınmasını Sağlamak Biçimindeki Eylemlerinin Adına Sahte Belge Düzenlenen Kişi Sayısınca TCK'nun 71. Maddesi Yollamasıyla 342/1 ve 80. Maddelerine Uygun Suçu Oluşturduğu )
MALZEME BEDELİNİN ALINMASINI SAĞLAMAK ( Sahte Rapor ve Reçetelerde Yazılı - Eylemlerin Adına Sahte Belge Düzenlenen Kişi Sayısınca TCK'nun 71. Maddesi Yollamasıyla 342/1 ve 80. Maddelerine Uygun Suçu Oluşturduğu )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahte Rapor ve Reçetelerde Yazılı Malzeme Bedelinin Alınmasını Sağlamak Biçimindeki Eylemlerin Adına Sahte Belge Düzenlenen Kişi Sayısınca Suçu Oluşturduğu )
KİŞİ SAYISINDA İŞLENEN SUÇ ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Sahte Rapor ve Reçetelerde Yazılı Malzeme Bedelinin Alınmasını Sağlamak Biçimindeki Eylemleri Adına Sahte Belge Düzenlenen Kişi Sayısınca Suçu Oluşturduğu )"
80Y5.CD12.12.2005E. 2004/5892 K. 2005/22988"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıklar Hakkında Solvent Türevi Madde İthalatını Gerçekleştiren Şirketleri Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin Kimler Olduğunun Araştırılması Gereği )
SOLVENT TÜREVİ MADDE İTHALATI ( Gerçekleştiren Şirketleri Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin Kimler Olduğunun Araştırılması Gereği - Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak )
GÜMRÜK BEYANNAMELERİ ( Solvent Türevi Maddelerin Belirtilen Şirketler Adına İthali İçin Gümrük Beyannamelerinin Hangi Sanıklar Tarafından İlgili Gümrük İdarelerine İbraz Edilip Takip Edildiği Hususlarının İlgili Mercilerden Sorulması Gereği )"
80Y1.CD5.12.2005E. 2005/929 K. 2005/3912"İÇTİMA ( Sanıklar Hakkındaki Cezalar İçtima Ettirilirken 2 Adam Öldürme Suçundan Tayin Edilen Müebbet Ağır Hapis Cezalarından Biri İçin Ayrıca Hücre Cezası Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsizliği )
HÜCRE CEZASI ( Cezalar İçtima Ettirilirken 2 Adam Öldürme Suçundan Tayin Edilen Müebbet Ağır Hapis Cezalarından Biri İçin Ayrıca Hücre Cezası Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsizliği )
SUÇUN DELİL VE EMARELERİNİ GİZLEMEK MAKSADIYLA KASTEN ÖLDÜRME ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK'nun 7. ve 5252 S. TCK'nun 9. Md. Hükümleri Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suçun Delil Ve Emarelerini Gizlemek Maksadıyla Kasten Öldürmek - 5237 S. TCK'nun 7. ve 5252 S. TCK'nun 9. Md. Hükümleri Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )"
80Y10.CD29.11.2005E. 2005/2277 K. 2005/17425"HIRSIZLIK ( Karı Koca Olup Aynı Adreste İkamet Ettikleri Anlaşılan Katılanlara Yönelik Hırsızlık Eyleminin Tek Bir Suç Oluşturacağı )
EVE MÜTEADDİT DEFALAR GİRİLİP ZİYNET EŞYASI ÇALINMASI ( Karı Koca Olup Aynı Adreste İkamet Ettikleri Anlaşılan Katılanlara Yönelik Hırsızlık Eyleminin Tek Bir Suç Oluşturacağı )
TEK SUÇ ( Karı Koca Olup Aynı Adreste İkamet Ettikleri Anlaşılan Katılanlara Yönelik Hırsızlık Eyleminin Tek Bir Suç Oluşturacağı )"
80Y6.CD24.11.2005E. 2004/2736 K. 2005/10701"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( 15 Yaşından Küçük Olan Kızının Evliliğini Sağlamak Amacıyla Eşinin Yerine Diğer Sanığı Koyarak Önce Sulh Hukuk Mahkemesinden Hasımsız Evlenmeye İzin Kararı Alması Arkasından da Muhtarlık Evlenme İzin Belgesi ve Evlenme Akdi Düzenletmesi - Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK KIZ ( Evliliğini Sağlamak Amacıyla Eşinin Yerine Diğer Sanığı Koyarak Önce Sulh Hukuk Mahkemesinden Hasımsız Evlenmeye İzin Kararı Alması Arkasından da Muhtarlık Evlenme İzin Belgesi ve Evlenme Akdi Düzenletmesi - Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın 15 Yaşından Küçük Olan Kızının Evliliğini Sağlamak Amacıyla Eşinin Yerine Diğer Sanığı Koyarak Önce Sulh Hukuk Mahkemesinden Hasımsız Evlenmeye İzin Kararı Alması Arkasından da Muhtarlık Evlenme İzin Belgesi ve Evlenme Akdi Düzenletmesi )
EVLENMEYE İZİN BELGESİ ( Sanığın 15 Yaşından Küçük Olan Kızının Evliliğini Sağlamak Amacıyla Eşinin Yerine Diğer Sanığı Koyarak Önce Sulh Hukuk Mahkemesinden Hasımsız Evlenmeye İzin Kararı Alması Arkasından da Muhtarlık Evlenme İzin Belgesi ve Evlenme Akdi Düzenletmesi - Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )"
80Y8.CD20.10.2005E. 2003/10682 K. 2005/9968"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İki Ayrı Mevkideki Mera Parsellerine - İki Ayrı Suçtan Hüküm Kurulması Gereği/Tek Suç Kabul Edilerek Cezada Artırım Yapılamayacağı )
MERAYA TECAVÜZ ( İki Ayrı Mevkideki - Tek Suç Kabul Edilerek Cezada Artırım Yapılamayacağı/İki Ayrı Suçtan Hüküm Kurulması Gereği )
BİRDEN FAZLA SUÇ ( İki Ayrı Mevkideki Mera Parsellerine Tecavüz - İki Ayrı Suçtan Hüküm Kurulması Gereği/Tek Suç Kabul Edilerek Cezada Artırım Yapılamayacağı )
PARA CEZASI ( Bir Yeni Türk Lirasının Küsuratının Atılması Gerektiği Zorunluluğunun Gözetilmemesinin Yasa'ya Aykırılığı )"
80Y6.CD20.10.2005E. 2003/15350 K. 2005/9301"SAHTECİLİK ( Birden Fazla Belge Düzenlenerek Gerçekte Hastaneye Yatıp Ameliyat Olmadığı ve Ameliyat Sırasında Medikal Malzeme Kullanılmadığı Halde Kullanılmayan Medikal Malzemelerin Bedellerinin Alınması Eylemleri )
ZİNCİRLEME BİÇİMDE DEVAM EDEN SAHTECİLİK ( Birden Fazla Belge Düzenlenerek Gerçekte Hastaneye Yatıp Ameliyat Olmadığı ve Ameliyat Sırasında Medikal Malzeme Kullanılmadığı Halde Kullanılmayan Medikal Malzemelerin Bedellerinin Alınması Eylemleri )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık - 1.6.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY Nedeniyle Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )"
80Y6.CD27.9.2005E. 2004/4417 K. 2005/8271"BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ ( Vergi Dairesinin İmza ve Mührü Gerçek Ancak İçeriği Sahte Bağ-Kur'a Giriş Bildirgesi ve İşi Bırakma Formu Sunularak Sanığa Haksız Hizmet Süresi Kazandırıldığı - Sanığın 765 Sayılı TCK'nun 356 ve 80. Maddeleri Uyarınca Hükümlendirilmesi Gerektiği )
SAHTE BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİ ( İşi Bırakma Formu Sunularak Sanığa Haksız Hizmet Süresi Kazandırıldığı - Sanığın 765 Sayılı TCK'nun 356 ve 80. Maddeleri Uyarınca Hükümlendirilmesi Gerektiği )"
80Y6.CD22.9.2005E. 2003/19987 K. 2005/8060"BONOLARIN YASAL ÖĞELERİ TAŞIMAMASI ( Taşımadığı Halde Sanığın Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hükümlülüğüne Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK EYLEMİ ( Bonoların Türk Ticaret Kanunu'nun Aradığı Yasal Öğeleri Taşımadığı Halde Sanığın Hükümlülüğüne Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SAHTECİLİK ( Suça Konu Bonoların Borçlusu Görülen Kişi İle Alacaklısı Gösterilen Dinlenilmeden Borçlu ve Alacaklı İle Sanık Arasında Senet Alış Verişini Gerektirir Ne Tür Bir İlişki Bulunduğu Araştırılıp Saptanmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
KREDİ SÖZLEŞMESİ SIRASINDA VERİLEN BONOLAR ( Sanık İle Katılan Banka Arasında Düzenlenen Kredi Sözleşmesi Getirtilerek Ne Zaman Düzenlendiği Saptanmadan Sanığın Dolandırıcılık Suçundan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
DOLANDIRICILIK ( Sanık İle Katılan Banka Arasında Düzenlenen Kredi Sözleşmesi Getirtilerek Ne Zaman Düzenlendiği Saptanmadan ve Verilen Bonoların Niçin Düzenlendiği Saptanmadan Sanığın Dolandırıcılık Suçundan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
80Y5.CD25.7.2005E. 2005/14119 K. 2005/19361"KIZLIK BOZMAK ( Teselsül Etmeyeceği Gözetilmeden TCK'nun 418.Maddesinin 80.Maddeye Teşmili Suretiyle Reşit Olmayan Mağdureyle Rızaen Cinsi Münasebette Bulunma Suçundan Fazla Ceza Tayininin Kanuna Aykırı Olduğu )
REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZASI İLE BİRDEN FAZLA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMAK ( Kızlık Bozmanın Teselsül Etmeyeceği Gözetilmeden TCK'nun 418.Maddesinin 80.Maddeye Teşmili Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Kanuna Aykırı Olduğu )
TESELSÜL ( Kızlık Bozmanın Teselsül Etmeyeceği Gözetilmeden TCK'nun 418.Maddesinin 80.Maddeye Teşmili Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Kanuna Aykırı Olduğu )"
80Y6.CD14.7.2005E. 2005/470 K. 2005/7035"DOLANDIRICILIK ( Temel Ağır Para Cezası Toplam Haksız Çıkar Üzerinden Belirlendiği Halde Ayrıca 80. Madde İle Artırılmasının Yasaya Aykırılığı )
AĞIR PARA CEZASI HAKSIZ ÇIKAR ÜZERİNDEN BELİRLENMESİ ( Ayrıca 80. Madde İle Artırılmasının Yasaya Aykırılığı - Yakınanlara Karşı Dolandırıcılık Suçlarından Hüküm Kurulurken 59. Madde Uygulamasında Hapis Cezasının 1'er Gün Fazla Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
HAKSIZ ÇIKAR ÜZERİNDEN BELİRLENEN PARA CEZASI ( Ayrıca 80. Madde İle Artırılmasının Yasaya Aykırılığı - Yakınanlara Karşı Dolandırıcılık Suçlarından Hüküm Kurulurken 59. Madde Uygulamasında Hapis Cezasının 1'er Gün Fazla Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
80Y6.CD12.7.2005E. 2003/16030 K. 2005/6928"EVRAKTA SAHTECİLİK ( 5237 Sayılı Yasanın Aynı Suça Uyan Maddelerinin Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt Ve Üst Sınırları Bakımından Lehe Olduğu )
CEZANIN ALT VE ÜST SINIRI ( Evrakta Sahtecilik - 5237 Sayılı Yasanın Aynı Suça Uyan Maddeleri Bakımından Lehe Olduğu )
LEHE KANUN ( Evrakta Sahtecilik - 5237 Sayılı Yasanın Aynı Suça Uyan Maddelerinin Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt Ve Üst Sınırları Bakımından Lehe Olduğu )"
80Y6.CD11.7.2005E. 2003/9453 K. 2005/6809"SAHTECİLİK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇLARI ( Karardan Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunması )
LEHE OLAN CEZA YASASININ UYGULANMASI ( Sanığın Eylemine Uyan Yasa Maddelerindeki Suça İlişkin Cezanın Daha Sonra Yürürlüğe Giren Ceza Yasasında Sanık Lehine Olması Halinde Bu Yasanın Uygulanması )
CEZA DAVASININ UYARLAMASI ( Karardan Sonra Yürürlüğe Giren Yasanın Lehe Olan Hükümlerinin Sanık Lehine Uygulanmasının Gerekmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Ücretin Katılan Yerine Davanın Tarafı Olmayan Vekili Yararına Hükmedilemeyeceğinin Gözetilmemesi )"
80Y6.CD30.6.2005E. 2004/5570 K. 2005/6475"SAHTECİLİK ( Belediye Mührü Bulunan "Yapı İzin Belgesi" ve "Yapı Kullanma İzin Kağıdının" Eklendiği/Belge Üzerindeki Adı Geçen Tanığa Ait İmza ve Kaşe İle Belediye Mührünün de Sahte Olduğu - Eylemin 765 Sayılı TCK'nun 350. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturduğu )
YAPI İZİN BELGESİ VE YAPI KULLANMA İZİN KAĞIDI ( Belge Üzerindeki Adı Geçen Tanığa Ait İmza ve Kaşe İle Belediye Mührünün de Sahte Olduğu - Eylemin 765 Sayılı TCK'nun 350. Maddelerine Uyan Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
BELGE ÜZERİNDEKİ ADI GEÇEN TANIĞA AİT İMZA VE KAŞE İLE BELEDİYE MÜHRÜNÜN DE SAHTE OLMASI ( Eylemin 765 Sayılı TCK'nun 350. Maddelerine Uyan Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )"
80Y7.CD29.6.2005E. 2005/4325 K. 2005/10000"4389 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıklardan Tahsiline Karar Verilen Banka Zararının Hesaplanmasında Zimmete Geçirilen Dövizlerin Mal Edinme Tarihlerindeki Merkez Bankasının Efektif Satış Kurunun Esas Alınması Gerektiğinin Gözetilmemiş Olması )
AZMETTİRME ( 5237 Sayılı Yasa Uyarınca Azmettirenin Belli Olmaması Halinde Kim Olduğunun Ortaya Çıkmasını Sağlayan Fail Hakkında Cezasından İndirim Yapılabilmesi )
LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI ( 5237 Sayılı Yasanın 7. Maddesi Uyarınca Sanıklar Yararına Olan Değişiklikler Gözetilerek Hukuki Durumlarının Yeniden Takdir ve Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunması )
GEREKÇELİ KARARLA KISA KARARIN ÇELİŞMESİ ( Tefhim Edilmekle Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararın Temel Cezanın ve Zarar Miktarının Tayini ile TCK.nun 80. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Bölümüne Gerekçeli Kararda Yer Verilmeyerek Hükmün Karıştırılmış Olması )"
80YCGK28.6.2005E. 2005/4-50 K. 2005/86"GÖREVDE KEYFİ MUAMELEDE BULUNMAK SUÇU ( Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Olan Sanığın Lojman Tahsisi İşleminde Görevinin Gereğini Yapmaması Nedeniyle )
YARGITAY'IN GÖREVİ ( Adliye Mahkemelerince Verilen ve Yasanın Başka Bir Adli Yargı Merciine Bırakmadığı Karar ve Hükümlerin Son İnceleme Mercii Olması )
LEHE OLAN YASA UYGULAMASI ( Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Yasa ile Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Hükümlerinin Farklı Olması Halinde Failin Lehinde Olan Yasanın Uygulanıp İnfaz Olunması )
KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanuna Göre Suç Sayılmayan Bir Fiilden Dolayı Kimseye Ceza Verilememesi ve Güvenlik Tedbiri Uygulanamaması-İşlendikten Sonra Yürürlüğe Giren Kanuna Göre Suç Sayılmayan Bir Fiilden Dolayı da Kimsenin Cezalandırılamaması )
ERTELEME ( 765 Sayılı Yasaya Göre Ertelenen Mahkumiyetin Belirlenen Süre Sonunda Vaki Olmamış Sayılmasına Rağmen 5237 Sayılı Yasa Açısından Ertelenmiş Mahkumiyetin Denetim Süresi Sonunda İnfaz Edilmiş Sayılması Nedeniyle Önceki Yasanın Lehe Olması )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yargıtayın Temyiz Talebi Usule Ait Noksanlardan Dolayı Olmuş ise Temyiz Dilekçesinde Bu Cihete Dair Beyan Edilecek Vakıalar Hakkında Tetkikler Yapabileceği Gibi Hükme Tesiri Olacak Derecede Kanuna Muhalefet Edilmiş Olduğunu Görürse Talepte Mevcut Olmasa Dahi Bu Hususu Tetkik Etmesi )"
80Y9.CD22.6.2005E. 2004/9121 K. 2005/4215"DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNDE BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI YAPMAK SUÇU ( Propaganda Faaliyetinde Tek Sınırın Şiddet Kullanımına Ortam Hazırlanmaması ve Şiddet Kullanılmaması Olduğunun Belirtilmiş Olması Karşısında İtirazın Kabulünün Gerekmesi )
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( İşlendikten Sonra Yapılan Kanuna Göre Cürüm veya Kabahat Sayılmayan Bir Fiilden Dolayı da Kimsenin Cezalandırılamaması-Eğer Böyle Bir Ceza Hükmolunmuşsa İcrası ve Kanuni Neticelerinin Kendiliğinden Kalkması )
DURUŞMALI KARAR ( Taleple İlgili Olarak Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan 1412 Sayılı CMUK'nun 392 ve Devamı Maddeleri Gereğince ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5271 Sayılı CMK'nun 256 ve Devamı Maddeleri de Gözetilerek Duruşma Açılarak Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MÜSADERE ( Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının 4304 Sayılı Yasa Uyarınca Ertelenmesine Karar Verilmiş Olup Davaya Konu Kitaplar Hakkında Kesinleşmiş Bir Müsadere Kararının Bulunması )"
80Y6.CD9.6.2005E. 2003/15387 K. 2005/5589"SAHTECİLİK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU ( Katılan Şirkete Ait Mağazada Müdür Olarak Görev Yapan Sanığın Hizmet İlişkisi Nedeniyle Kendisine Tevdi Olunan Şeyler Üzerinde Atılı Suçu İşlemesi )
LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI ( Ceza Yasasında Yapılan Değişikliğin Sanığın Aleyhine Olması Nedeniyle Eski Yasaya Göre Verilen Hükmün Korunması )
CEZA YASASINDA DEĞİŞİKLİK ( Yeni Ceza Yasasının Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Kesinleşmiş Hükümlerle İlgili Olarak Lehe Olan Yasa Hükümlerinin Uygulanabileceğinden Hüküm Mahkemesince Yeniden Değerlendirme Yapılması )"
80Y11.CD31.5.2005E. 2004/7485 K. 2005/3074"DOLANDIRICILIK ( Hile ve Desisenin Gerçek Kişiye Yönelmesi ve Hataya Düşürülerek Kendi veya Bir Başkasının Mal Varlığı Aleyhine Sanık veya Bir Başkasının Lehine Bir İşlemde Bulunmaya Yöneltilmesi ve Bu İşlem Sonucunda Sanığın Kendine veya Başkalarının Yararına Haksız Bir Menfaat Sağlanması Gerektiği )
SUÇUN UNSURLARI ( Dolandırıcılık Suçunda Hile ve Desisenin Gerçek Kişiye Yönelmesi ve Hataya Düşürülerek Kendi veya Bir Başkasının Mal Varlığı Aleyhine Sanık veya Bir Başkasının Lehine Bir İşlemde Bulunmaya Yöneltilmesi ve Bu İşlem Sonucunda Sanığın Kendine veya Başkalarının Yararına Haksız Bir Menfaat Sağlanması Gerektiği )
HİLE VE DESİSE ( Gerçek Kişiye Yönelik Bulunmadığından Yüklenen Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurları İtibariyle Oluşmadığı ve Sanıkların Eylemlerinin Bir Bütün Halinde Bilişim Suçunu Oluşturduğu )
BİLİŞİM SUÇU ( Gerçek Kişiye Yönelik Bir Hile ve Desise Bulunmadığından Yüklenen Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurları İtibariyle Oluşmadığı ve Sanıkların Eylemlerinin Bir Bütün Halinde Bilişim Suçunu Oluşturduğu )"
80Y11.CD31.5.2005E. 2004/11591 K. 2005/3161"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Mağdurlardan Hangileri İle Müstakilen Hangileri İle Topluca Görüşüp Paraları Aldığı Kesin Surette Saptanması Gereği )
AYNI YER VE ZAMANDA TOPLUCA PARA ALINMASI ( Alınanlara Karşı İşlenen Dolandırıcılık Suçu Yönünden Tek Ceza Tayin Olunup Kendi İçinde TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
AYRI YER VE ZAMANDA GERÇEKLEŞEN DOLANDIRICILIK SUÇU ( Mağdur Sayısınca Suç Oluşup TCK'nun 71 ve 77. Maddelerinin Uygulanması Gerektiği )
TEMEL AĞIR PARA CEZASININ TAYİNİ ( Dolandırılmaya Kalkışılan Miktarın Belli Olması Nedeniyle Bu Miktar Üzerinden Tayini TCK'nun 522 ve Sonraki Yasa Maddelerinin de Buna Göre Uygulanması Gerektiği )"
80Y11.CD30.5.2005E. 2005/9 K. 2005/3001"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Görevsiz Mahkemede Usulunce Sanıkların Sorgularının Yapılması Savunmalarında Olayı Kabul Etmeleri ve Görevsizlik Kararının Sanıklara Tebliğ Olunmasında İsabet Olmadığı )
AYNI TAKVİM YILINDA DEĞİŞİK TARİHLERDE ÇOK SAYIDA SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Cezanın Teselsül Nedeniyle TCK'nun 80. Md. Uyarınca Arttırılmaması - Görevsiz Mahkemede Usulunce Sanıkların Sorgularının Yapılmasında İsabet Olmadığı )
GÖREVSİZ MAHKEMEDE SORGU YAPILMASI ( Usulunce Sanıkların Sorgularının Yapılması Savunmalarında Olayı Kabul Etmeleri ve Görevsizlik Kararının Sanıklara Tebliğ Olunmasında İsabet Olmadığı )"
80Y6.CD26.5.2005E. 2003/2763 K. 2005/5373"SAHTECİLİK ( Sahte Nüfus Cüzdanı İle Suça Konu Vekaletnameyi Düzenleten ve Anılan Vekaletnameye Dayanarak Aracın Satışını Sağlayan Sanığın Eylemi )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE VEKALETNAME DÜZENLETME ( Anılan Vekaletnameye Dayanarak Aracın Satışını Sağlayan Sanığın Eylemi Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
SAHTE VEKALETNAME İLE ARAÇ SATIŞI ( Sahte Nüfus Cüzdanı İle Suça Konu Vekaletnameyi Düzenleten ve Anılan Vekaletnameye Dayanarak Aracın Satışını Sağlayan Sanığın Eylemi Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )"
80Y11.CD26.5.2005E. 2005/1350 K. 2005/2945"SAHTECİLİK SUÇU ( Adı Geçen Büyükelçiliğin Konsolosluk Şubesinin Yazısıyla Sahte Olduğu Bildirilen 48 Adet İkametgah Belgesi İle Suça Konu Belge Arasında Düzenleme Biçimi Tarih Yazı ve İmza Benzerliği Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
İKAMETGAH NAKİL BELGESİNDE SAHTECİLİK ( Suça Konu İkametgah Nakil Belgesindeki Yazılar İle İmzanın Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığını Araştırılıp Sanık Hakkında Başka Mahkemede Açılan Dava Dosyasının İncelenmesi Gereği )"
80YCGK10.5.2005E. 2005/4-37 K. 2005/52"SARKINTILIK VE TEHDİT ( Sanığın Söz Atma Eylemlerinin Sırnaşık Bir Hal Alarak Sarkıntılık Suçunu Oluşturduğu - Bu Eylemler Manzumesi Kendi İçinde Unsur Olarak Teselsülü de Barındırdığı )
SÖZ ATMA EYLEMİ ( Sırnaşık Bir Hal Alması Halinde Sarkıntılık Suçunu Oluşturduğu/Bu Eylemler Manzumesi Kendi İçinde Unsur Olarak Teselsülü de Barındırdığı - Sarkıntılık ve Tehdit )
TESELSÜL ( Sanığın Söz Atma Eylemlerinin Sırnaşık Bir Hal Alarak Sarkıntılık Suçunu Oluşturduğu/Bu Eylemler Manzumesi Kendi İçinde Unsur Olarak Teselsülü de Barındırdığı - Sarkıntılık ve Tehdit )"
80Y6.CD5.5.2005E. 2004/1356 K. 2005/4502"SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANMAK ( Bu Sahte Kimlikle Belediye Başkanlığı'na İki Kez İçeriği de Sahte Dilekçe Vermek - Kurulan Hükümde TCK. Md. 80'in Uygulanması Gereği )
SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Sahte Nüfus Cüzdanı Kullanmak/Bu Sahte Kimlikle Belediye Başkanlığı'na İki Kez İçeriği de Sahte Dilekçe Vermek - Cezanın Artırılması )
SAHTECİLİK ( Sahte Nüfus Cüzdanı İle Belediye Başkanlığı'na İki Kez İçeriği de Sahte Dilekçe Vermek - Kurulan Hükümde TCK. Md. 80'in Uygulanması Gereği )"
80Y7.CD28.4.2005E. 2003/13740 K. 2005/3787"2313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Aynı Bahçe İçersindeki Birbirine Yakın Yerlere Aynı Kasıt Altında ve Aynı Ekim Döneminde Birden Fazla Kenevir Ekmek Şeklinde Oluşan Eyleminin Tek Suç Oluşturduğu )
BİRDEN FAZLA KENEVİR EKMEK ( Sanığın Aynı Bahçe İçersindeki Birbirine Yakın Yerlere Aynı Kasıt Altında ve Aynı Ekim Döneminde Ekmek - Eylemin Tek Suç Oluşturduğu )
TEK SUÇ ( Sanığın Aynı Bahçe İçersindeki Birbirine Yakın Yerlere Aynı Kasıt Altında ve Aynı Ekim Döneminde Birden Fazla Kenevir Ekmek - Eylemin Tek Suç Oluşturduğu )
TEMEL CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Suçun İşlenmesindeki Özellikler Olumlu Olarak Değerlendirildiği Halde Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken Olumsuz Olarak Değerlendirilmesi İsabetsiz Olduğu )"
80Y5.CD27.4.2005E. 2004/5077 K. 2005/5509"FAİZ ( Zimmet - Müdahil Tarafından Faiz Talebinde Bulunulmadığı Halde Mal Edinilen Meblağın Yasal Faizi İle Ödettirilmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Müdahil Yararına Hükmedilen Maktu ve Nisbi Vekalet Ücretinin Müdahil Asil Yerine Müdahil Vekiline Ödenmesine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
ZİMMET ( Müdahil Tarafından Faiz Talebinde Bulunulmadığı Halde Mal Edinilen Meblağın Yasal Faizi İle Ödettirilmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
80YCGK19.4.2005E. 2004/6-221 K. 2005/38"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Belgede Sahtecilik Suçlarında Mağdurun Rızası Hukuka Uygunluk Nedeni Sayılamazsa da Failin Belgede Sahtekarlıkta Bulunmak Kastına Etki Yapması-Belgede Sahtecilik Suçlarında Kast ise Zarar Vermek Bilinç ve İradesi Olması )
SUÇUN UNSURLARI ( Sanıklara Yüklenen Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarının Manevi Öğesi Oluşmaması )
ZARAR VERME İRADESİ ( Kendi İmzalarını Taşıyan Şirket Çeklerini Önceki Ticari İlişikiler Sırasında da Şikayetçi Şirkete Verip Kullandıkları Anlaşılan Sanıkların Zarar Verme Bilinç ve İradesiyle Hareket Ettiklerinin Kanıtlanamaması )
SAHTECİLİK ( Belgede Sahterkarlıkta Bulunmak Kastına Mağdurun Rızasının Etki Yapması- Bu Suçlarda Kastın Zarar Vermek Bilinç ve İradesinin Olması )
YETKİSİZ KİŞİLERCE ÇEK İMZALANMASI ( Önceki Ticari İlişikiler Sırasında da Şikayetçi Şirkete Verip Kullandıkları Anlaşılan Sanıkların Zarar Verme Bilinç ve İradesiyle Hareket Ettiklerinin Kanıtlanamaması )"
80Y11.CD12.4.2005E. 2005/1776 K. 2005/1811"DOLANDIRICILIK ( Banka Vasıta Kılınmak Suretiyle Dolandırıcılık İddiası - Davaların Konularının Farklı Olduğu Gözetilmeden Reddine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
BAŞKASININ KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞ YAPILMASI ( Banka Vasıta Kılınmak Suretiyle Dolandırıcılık İddiası - Davaların Konularının Farklı Olduğu Gözetilmeden Reddine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
BANKA VASITA KILINMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Başkasının Kredi Kartı İle Alışveriş Yapılması - Davaların Konularının Farklı Olduğu Gözetilmeden Reddine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞ YAPILMASI ( Başkasına Ait Olan/Banka Vasıta Kılınmak Suretiyle Dolandırıcılık İddiası - Davaların Konularının Farklı Olduğu Gözetilmeden Reddine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
80Y6.CD11.4.2005E. 2005/5 K. 2005/3136"SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Olan Vekaletnamenin ve Bu Vekaletnameye Dayanılarak da Araç Satış Sözleşmesi Düzenlenerek Katılana Ait Taşıtın Diğer Katılana Satılmasını Sağlama Eyleminin Zincirleme Tek Suçu Oluşturduğu )
ZİNCİRLEME TEK SUÇ ( Sanığın Sahte Olan Vekaletnamenin ve Bu Vekaletnameye Dayanılarak da Araç Satış Sözleşmesi Düzenlenerek Katılana Ait Taşıtın Diğer Katılana Satılmasını Sağlama Eyleminin Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
SAHTE VEKALETNAME İLE ARAÇ SATIŞINI SAĞLAMA ( Katılana Ait Taşıtın Diğer Katılana Satılmasını Sağlamaktan Oluşan Eylemlerinin Aynı Suç İşleme Kararı Kapsamında TCK'nun 342/2 ve 80. Maddelerine Uyan Zincirleme Tek Suç Oluşturduğu )
SAHTECİLİĞE KONU BELGELER ( Denetime Olanak Sağlaması Bakımından Dosya İçinde Bulundurulmamasının Bozmayı Gerektirdiği )"
80Y11.CD6.4.2005E. 2003/1195 K. 2005/1724"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( İki İşletme Tarafından Düzenlendiği Tespit Edilmiş Başka Faturaları Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Ele Geçen Faturanın Aslı Getirtilerek Kimin Adına Düzenlendiği Tespit Edilmesi Gerektiği )
FATURALARIN KİMİN ADINA DÜZENLENDİĞİ ( İki İşletme Tarafından Düzenlendiği Tespit Edilmiş Başka Faturaları Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Ele Geçen Faturanın Aslı Getirtilerek Kimin Adına Düzenlendiği Tespit Edilmesi Gerektiği )
VERGİ ZİYAI ( İşletmenin Hangi Tür Vergi Ziyaına Sebebiyet Verdiğine ve Gerçek Alım-Satım Karşılığı Olup Olmadığına İlişkin Kanıtlar Toplanması Gerektiği - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )"
80Y11.CD4.4.2005E. 2004/5298 K. 2005/1596"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Vergi Tekniği Raporları İçeriğine Göre Kısa Zamanda Yüksek Miktarda Cirolar Beyan Etmesine Rağmen Muhtasar Beyannamelerine Göre İşçi Çalıştırmaması - Teselsül Eden Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarının Sübuta Erdiği )
İŞÇİ ÇALIŞTIRMAMA ( Vergi Tekniği Raporları İçeriğine Göre Kısa Zamanda Yüksek Miktarda Cirolar Beyan Etmesine Rağmen Muhtasar Beyannamelerine Göre Çalıştırmaması - Teselsül Eden Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarının Sübuta Erdiği )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Vergi Tekniği Raporları İçeriğine Göre Kısa Zamanda Yüksek Miktarda Cirolar Beyan Etmesine Rağmen Muhtasar Beyannamelerine Göre İşçi Çalıştırmadığından Suçun Sübuta Erdiği )
YÜKSEK MİKTARDA CİROLAR BEYAN EDİLMESİNE RAĞMEN MUHTASAR BEYANNAMELERİNE GÖRE İŞÇİ ÇALIŞTIRMAMA ( Teselsül Eden Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarının Sabit Olduğu )"
80Y4.CD23.3.2005E. 2004/12883 K. 2005/2351"DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Sağladığı Haksız Çıkar Yerine Katılan Şirketin Zararı Esas Alınarak Temel Ağır Para Cezasının Fazla Belirlenmesinin Yasaya Aykırılığı )
AĞIR PARA CEZASININ FAZLA BELİRLENMESİ ( Dolandırıcılık - Sanıkların Sağladığı Haksız Çıkar Yerine Katılan Şirketin Zararı Esas Alınarak Belirlenmesi )
SAHTE MÜHÜR KULLANMAK ( Araç Plakaları - Saptanması Halinde TCY.nın 333/1. Maddesinin Uygulanması Gereği )
SAHTE MÜHÜR İZİ TAKLİT EDİLMESİ ( Araç Plakaları - Saptanması Halinde TCY.nın 333/1 ve 334. Maddesinin Uygulanması Gereği )
SAHTE MOTORLU ARAÇ TESCİL VE TRAFİK BELGELERİ KULLANMAK ( Eylemin TCY.nın 350/1-3, 80. Maddelerine Uyduğunun Gözetilmesi Gereği )"
80YCGK22.3.2005E. 2005/5-5 K. 2005/36"ON BEŞİNDEN KÜÇÜK MAĞDURENİN RIZAEN IRZINA GEÇMEK SUÇU ( Sanığın Bu Suçtan Tecziyesiyle Birlikte Sürücü Belgesinin Bir Yıl Süre Geri Alınması )
SÜRÜCÜ BELGESİ ( Resme Belgenin Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
SAVUNMA HAKKI ( Sanığın Gerek Bozma İçeriğinden Gerekse Cumhuriyet Savcısının Esas Hakkındaki Görüşünden Haberdar Edilmek Suretiyle Savunma Yapması Nedeniyle Bu Şekilde Bozma Gereğinin Eylemli Olarak Yerine Getirilmesi )
BOZMADAN HABERDAR EDİLME ( Yapılan Oturumda Bozma İlamının Okunarak Sanığın Bozma İçeriğinden Haberdar Edilip Karşı Diyeceğinin Saptanması )"
80Y4.CD22.3.2005E. 2003/12519 K. 2005/2321"İDDİANAMEDE TEK EYLEMİN TANIMLANDIĞI ( 259.Madde Uyarınca İşlem Yapılmadan ya da Ek İddianame Tanzim Ettirilmeden Sanık Hakkında TCY.nın 80.Maddesi Uygulanarak Fazla Ceza Belirlenmesi İsabetsiz Olduğu )
HAKSIZ KIŞKIRTMA ( Hükümlerinin Uygulanma Olasılığının Tartışılması Yerine Orman Yönetiminin Yazısına İtibar Edilerek Bu Hususun Tartışmasız Bırakılması İsabetsiz Olduğu - Sanığın Tapu Kaydı Sunması )
HUSUMET / ORMAN YÖNETİMİ ( Suçtan Doğrudan Zarar Görmemesine Karşın Orman Yönetiminin Davaya Katılmasına ve Vekiline Avukatlık Ücreti Takdirine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )"
80Y11.CD17.3.2005E. 2003/15206 K. 2005/1222"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Fiilin İşlenmesinden Önce ve İşlendiği Sırada Diğer Sanığın Yardımda Bulunduğundan Mahkumiyeti Gereği )
SUÇUN İŞLENMESİNE YARDIM ( Dolandırıcılık - Sanığın Fiilin İşlenmesinden Önce ve İşlendiği Sırada Diğer Sanığın Yardımda Bulunduğundan Mahkumiyeti Gereği )"
80YCGK1.3.2005E. 2005/6-3 K. 2005/24"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığın Aksi Sabit Oluncaya Kadar Hukuken Geçerli Belge Olan Noterce Düzenlenmiş Vekaletnamede Zincirleme Biçimde Sahtecilik Yapması )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Temyiz Davasının Kural Olarak Bir İsteğe Lüzum Göstermesi-Bu İsteği Açıklayan Başvuru ise Hükmü Veren Mahkemeye Bir Dilekçe Verilmesi veya Tutanağa Geçirilip Hakime Takdik Ettirilmek Üzere Zabıt Katibine Beyanda Bulunulması Suretiyle Yapılması )
KAZANILMIŞ HAK ( Müdahiller Vekilinin Sanık Hayrettin Öztürk Hakkında Sahtecilik Suçundan Kurulan Mahkûmiyet Hükmüne Yönelik Bir Temyiz İnceleme İstemi Bulunmadığından Sanık Hayrettin Vekilinin Temyizi Üzerine Bozulan İlk Hükümdeki Ceza Miktar ve Nev'i Bu Sanık Yönünden Kazanılmış Hak Oluşturması )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ( Bu Başvuruda Temyiz İradesinin Ortaya Konulması Yeterli Olup Dilekçe veya Beyanda Temyiz Nedenlerinin Gösterilmemesi Yahut Başvuru Üzerine Gerekçeli Kararın Tebliğinden Sonra Layiha Verilmemesinin Temyiz İncelemesi Yapılmasına Engel Olmaması )
BİRDEN FAZLA SANIK İÇİN TEMYİZ ( Dilekçedeki İstemin Tam Olarak Anlaşılamadığı Hallerde Temyiz İncelemesinin Kapsamına Alınacak Sanıklar ve Hükümlerin Belirlenebilmesi için Yoruma Başvurulmasının Zorunlu Olması )"
80Y4.CD21.2.2005E. 2003/15698 K. 2005/1201"YARALAMA ( Sanığın Karısı ve Kızını Yaralaması - Eylemin TCY'nın 456/2,4. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu Yasanın 478/2. Maddesi ile Hüküm Kurulmasının Yasaya AYkırı Olduğu )
BİRDEN FAZLA KİŞİYİ YARALAMAK ( TCY'nın 80. Maddesinin Şahıslara Karşı İşlenen Suçlarda Uygulama Olanağı Bulunmadığı - Birden Fazla Kişiyi Yaralayan Sanık Hakkında Cezanın TCY'nın 80. Maddesi ile Arttırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
AİLE BİREYLERİNE KARŞI KÖTÜ MUAMELE ( Sanığın Karısı ve Kızını Yaralamaktan İbaret Eyleminin TCY'nın 478/2. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturmadığı - Yaralama )"
80Y2.CD21.2.2005E. 2003/4161 K. 2005/2001"ÖLÜMLE TEHDİT ( Sanığın Yalnızca Suç Tarihindeki Bir Tek Tehdit Eyleminin Sübut Bulduğu Cihetle TCK.nun 80. Maddesinin Uygulanmaması İsabetli Olduğu )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sübut Bulan Eylemin Suç Tarihine Göre 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin Uygulanmasında 2000 Yılının Değerlerinin Dikkate Alınması Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )"
80Y11.CD21.2.2005E. 2004/9129 K. 2005/764"VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Değişik Yıllara İlişkin Sahte Fatura Düzenlediği İddiası - Bir Takvim Yılında Değişik Vergi Dönemlerinde İşlenen Suçlar Müteselsil Suç Her Takvim Yılındaki Eylemler ise Ayrı Suç Oluşturacağı )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Bir Takvim Yılında Değişik Vergi Dönemlerinde İşlenen Suçlar Müteselsil Suç Her Takvim Yılındaki Eylemler ise Ayrı Suç Oluşturacağı )
MÜTESELSİL SUÇ ( Bir Takvim Yılında Değişik Vergi Dönemlerinde İşlenmesi Halinde Sayılacağı/Her Takvim Yılındaki Eylemler ise Ayrı Suç Oluşturacağı - Sanığın Değişik Yıllara İlişkin Sahte Fatura Düzenlediği İddiası ) "
80Y4.CD16.2.2005E. 2003/13346 K. 2005/1129"İFTİRA ( Sanığın Alınan İfadesinde Şikayetindeki İddia Ettiği Hususları Kızgınlıkla Yaptığı İsnat Ettiği Hususların Doğru Olmadığını Söylemesi - Sanığın İfadesinin Dönme Niteliğinde Olup Olmadığı Hakkında TCY'nın 282 /son Maddesinin Uygulamasına Yer Açıp Açmadığının Tartışılması Gereği )
DÖNEM ( Sanığın Savcılıktaki İfadesinden Dönmesi - İftiradan Dönme )
TEK SUÇ ( Sanığın Birden Fazla Kuruma Verdiği Dilekçelerin Aynı Olaydan Kaynaklanması - Eylemin Tek Suç Oluşturduğunun Kabulü Gereği )
BİRDEN FAZLA KURUMA DİLEKÇE VERİLMESİ ( Aynı Olaydan Kaynaklandığından Tek Suç Oluşturduğu )
SANIK YARARINA HÜKÜM ( Uygulanmasının Talep Edilmesi - TCY'nın 59. Maddesinin Uygulanmasına Yer Açıp Açmayacağının Tartışılması Gereği )"
80Y11.CD15.2.2005E. 2005/4 K. 2005/632"DOLANDIRICILIK ( Bozmaya Uyularak Yapılan Duruşmaya Toplanıp Karar Yerinde Gösterilen Delillere Mahkemenin Soruşturma Neticelerine Uygun Şekilde Oluşan İnanç ve Taktirine Göre Sanığın TCK'nun 80. Maddesinin ve Lehine Olan Yasa Değişikliklerinin Uygulanması Uygulanması Gerektiği )
LEHE OLAN YASA DEĞİŞİKLİKLERİ ( Bozmaya Uyularak Yapılan Duruşmaya Toplanıp Karar Yerinde Gösterilen Delillere Mahkemenin Soruşturma Neticelerine Uygun Şekilde Uygulanması Gerektiği - Dolandırıcılık )"
80Y6.CD10.2.2005E. 2003/19535 K. 2005/1220"SAHTECİLİK ( Yakınana Ait Unsurları Tamam Olan Çeki Tahrif Ederek Başkasına Ciro Etmek - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
BAŞKASINA AİT ÇEKİ TAHRİF EDEREK CİRO ETMEK ( Sahtecilik - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Başkasına Ait Çeki Tahrif Ederek Ciro Etmek - Sübutu Halinde Eylemin TCK'nun 342/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşuturup Oluşturmadığına İlişkin Delilleri Takdir ve Tayin Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
80Y6.CD10.2.2005E. 2003/14753 K. 2005/1173"SUÇA İŞTİRAK ( Önceden Yaptıkları Anlaşma Uyarınca Doğrudan Katılan Sanık Hakkında TCK'nun 64/1. Maddesinin Uygulanması Gereği - Hırsızlık )
EK SAVUNMA HAKKI ( Sanıklar Hakkında İddianame ile TCK'nun 523. Maddesinin Uygulanması İstendiğinden Ek Savunma Hakkı Verilmesi Gereği )
HÜKMÜN KARIŞTIRILMASI ( Kısa Kararda 4 Yıl 10 Gün Olarak Belirlenen Cezanın Gerekçeli Kararda 4 Yıl 10 Ay 10 Gün Hapis Cezası Olarak Belirlenmesi )
CEZA TAYİNİNDE ÖNCE ARTTIRMA İLE BAŞLANMASI ( TCK'nun 80. Maddesinin Aynı Yasanın 65/3. Maddesinden Sonra Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
80Y6.CD10.2.2005E. 2003/12282 K. 2005/1238"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Yönetici Seçme Sınavına Başvurabilmek İçin Bakanlıkça Düzenlenen Eğitim Proğramını Tamaladığını Gösterir Sahte Belge Düzenlemek - Diğer Sanığa Ait Aynı Nitelikteki Belgeyi Aslı Gibidir Şeklinde Onaylama Biçimindeki Eylemin Ayrı Ayrı Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
SAHTE BELGEYİ ASLI GİBİDİR ŞEKLİNDE ONAYLAMA ( Sahteliğini Bildiği Belgeyi Aslı Gibidir Biçiminde Onaylama Eyleminin TCK'nın 356. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sınavına Başvurmak Amacıyla Sahte Kurs Bitirme Belgesi Düzünlemek ve Başkasına Ait Aynı Nitelikteki Sahte Belgeyi Onaylamak - Her İki Eylemin Ayrı Ayrı Cezalandırılması Yerine Eylemin TCK'nın 80 ve 356. Maddelerine Göre Cezalandırılması Gereği )"
80Y11.CD9.2.2005E. 2004/11611 K. 2005/456"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Çantacılık Tabir Edilen İşi Yapmadığını ve Şikayetçilerle Herhangi Bir İlişkisi Bulunmadığını Beyan Eden Sanığın Bu Savunmasının Şikayetçilerin ve Tanıkların İddia ve Beyanları İle Doğrulandığından Beraati Gereği )
EMEKLİ İŞÇİ ( Petrol İstasyonunda Çalıştığı/Çantacılık Tabir Edilen İşi Yapmadığını ve Şikayetçilerle Herhangi Bir İlişkisi Bulunmadığını Beyan Eden Sanığın Bu Savunmasının Şikayetçilerin ve Tanıkların İddia ve Beyanları İle Doğrulandığından Beraati Gereği - Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal )"
80Y6.CD8.2.2005E. 2003/15905 K. 2005/1081"SAHTE FATURA ( Resmi Evrak Niteliğindeki Gümrük Giriş Beyannamesi Düzenlemek - Görev )
GÖREV ( Sahte Faturalara Dayanarak Gümrük Giriş Beyannemesi Düzenlemek - Eylemin Sübutu Halinde TCK'nun 342/1 ve 80. Maddelerine Uyan Eyleme İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
80Y6.CD8.2.2005E. 2003/10314 K. 2005/1080"HIRSIZLIK ( Mühürlerin Koparılmasının Tek Başına Suç Oluşumu İçin Yeterli Olmadığı - Enerji Tüketiminde Düşme Olup Olmadığı Karşılaştırmalı Olarak Saptanarak Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )
ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Tüketilen Enerjide Düşme Olup Olmadığının Karşılaştırılması - Sayaç Tamir Bakım ve Ayar İstasyonu Raporuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenemsi )
ELEKTRİK SAYACI MÜHRÜNÜN KOPARTILMASI ( Suçun Oluşması İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı - Elektirik Hırsızlığı )
SUÇ SAPTAMA TUTANAĞI ( Bulunduğu Gözetilmeden TCY'nın 80. Maddesinin Uygulama Gerekçesinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık )
DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Katılan Kurum Vekili Oturumlara Girmediği Nazara Alınarak Katılan Yararına Dilekçe Yazım Ücreti Hükmedilmesi Gereğii - Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya AYkırı Olduğu )"
80Y5.CD8.2.2005E. 2004/8607 K. 2005/243"KIZLIK BOZMA ( Teselsül Etmeyeceği Gözetilmeden TCK. Md. 418/2'nin 80. Maddeye Teşmili İle Md.417'nin, 416/1, 80, 418/2. Maddelerinden Sonra Uygulanması Gerektiği )
TESELSÜL EDEMEYECEK SUÇ ( Kızlık Bozma - Sanığa Fazla Ceza Tayininin Kanuna Aykırılığı )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Kızlık Bozmanın Teselsül Etmeyeceği Gözetilmeden TCK. Md. 418/2'nin 80. Maddeye Teşmili İle Md.417'nin, 416/1, 80, 418/2. Maddelerinden Sonra Uygulanması Gerektiği )"
80Y2.CD3.2.2005E. 2003/18655 K. 2005/1005"TEHDİT ( Sanığın Müştekiyi İki Hafta Ara İle - TCK. Md. 80'in Uygulanmasının Gerekip Gerekmediğinin Karar Yerinde Tartışılması Gereği )
TEKERRÜR ( Tehdit - Sanığın Müessir Fiil Suçundan İnfaz Edilmiş Mahkumiyetinin Tekerrüre Esas Alınması ve Ertelenmiş Cezasının Aynen İnfazına Karar Verilmesi Gerektiği )"
80Y6.CD25.1.2005E. 2003/11572 K. 2005/281"CEZADA ARTIRIM ( Sanıkların Oluklu Saçları Çaldıktan Bir Gün Sonra Tekrar Olay Yerine Gelerek Hırsızlık Yapmaya Kalkıştıkları Sırada Görülmeleri Üzerine TCK'nun 80.Maddesi İle Uygulama Yapılması Gerektiği )
LEHE OLAN KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İSTEMİ ( TCK'nun 59 ve 647 Sayılı Yasanın 5.Maddesini de Kapsadığı - Bu Konuda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Suçu Birlikte İşleyen Sanıklardan Dayanışmalı Olarak Alınması İle Yetinilmesi Gerekirken Kanunda Yer Almayan "Müştereken" Sözcüğüne de Yer Verilmesi Suretiyle Çelişki Yaratılması Bozmayı Gerektirdiği )
SUÇUN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Sanıklardan Yargılama Giderlerinin Dayanışmalı Olarak Alınması İle Yetinilmesi Gerekirken Kanunda Yer Almayan "Müştereken" Sözcüğüne de Yer Verilmesi Suretiyle Çelişki Yaratılması Bozmayı Gerektirdiği )"
80Y8.CD15.12.2004E. 2003/9496 K. 2004/9963"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Mevkideki Farklı Mera Parsellerine/Ayrı Suç Oluşturacağı - Ek İddianame İle Dava Açılması Gereği )
MERAYA TECAVÜZ ( Aynı Mevkideki Farklı Parsellere/Ayrı Suç Oluşturacağı - Ek İddianame İle Dava Açılıp Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gereği )
EK İDDİANAME İLE DAVA AÇILMASI ( Sanığın Aynı Mevkideki Farklı Mera Parsellerine Tecavüzü - Ayrı Suç Oluşturacağı )"
80Y11.CD6.12.2004E. 2003/8740 K. 2004/9580"DOLANDIRICILIK ( Aynı Yer ve Zamanda İşlenmeyip Değişik Tarihlerde İşlenen - Mağdur Sayısınca Suçun Oluşacağı )
AĞIR PARA CEZASI ( Dolandırıcılık - Her Bir Sanığın Ayrı Ayrı Sağladıkları Haksız Menfaat Yerine Tüm Şikayetçilerden Sağlanan Miktarın Esas Alınamayacağı )
MAGDUR SAYISINCA SUÇ OLUŞACAĞI ( Aynı Yer ve Zamanda İşlenmeyip Değişik Tarihlerde İşlenen Dolandırıcılık Suçu )
SUÇUN BİRDEN FAZLA OLUŞMASI ( Dolandırıcılık - Aynı Yer ve Zamanda İşlenmeyip Değişik Tarihlerde İşlenen )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dolandırıcılık - Temel Ağır Para Cezasının Suça Konu Dövizlerin Suç Tarihlerindeki Efektif Alış Kurları Üzerinden Belirlenmesi Gereği/Denetleme Olanağı Bulunmayan Rapor )"
80Y4.CD6.10.2004E. 2003/9301 K. 2004/9638"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEYEN EYLEM ( Memurun Keyfi Davranması - Açılan Kamu Davası Hakkında Düşme Kararı Verilmesi Zorunluluğu )
KAMU DAVASI ( Sanık Memur Hakkında Soruşturma izni Verilmemiş Eylem Yönünden Düşme Kararı Verilmesi Zorunluluğu )
FER'İ CEZA ( Üst Sınır Yönünden Gözetilmesi Gerekeceği - Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık Cezasının Sanığın Mahkum Edildiği Hapis Cezası Kadar Olacağı )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA CEZASI ( Fer'i Ceza - Sanığın Mahkum Edildiği Hapis Cezası Kadar Olacağı )
SUÇUN MAĞDUR SAYISINCA OLUŞACAĞI ( Koşulları Oluşmadığı Halde TCY.'nın 80. Maddesi İle Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )"
80Y8.CD12.7.2004E. 2004/5439 K. 2004/6368"MEMURİYETE AİT GÜÇ VE ARAÇLARI KULLANMAK ( Izrar ve Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etmek - TCK. Md. 281 Uygulanması Zorunluluğu )
CEZADA ARTIRIM ( Izrar ve Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etmek - Memuriyete Ait Güç ve Araçları Kullanmak )
TEHDİT ( Suçun Mağdur Sayısınca Oluşacağı Gözetilmeden Tek Suç Kabul Edilerek Sanığa Noksan Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
SUÇUN MAĞDUR SAYISINCA OLUŞACAĞI ( Tehdit - Tek Suç Kabul Edilerek Sanığa Noksan Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Kısa Aralıklarla Bir Çok İşyerine Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Biçimde - TCK. 80. Maddesinin Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )"
80Y4.CD5.7.2004E. 2003/5716 K. 2004/8447"BASIN YOLUYLA SÖVME ( Sanık Hakkında Başka Dava Bulunduğu ve Aralarında Hukuki ve Fiili Bağlantı Bulunduğundan Davaların Birleştirilerek Sanığın Aynı Suç İşleme Kastıyla Hareket Edip Etmediğinin Araştırılması - Teselsül )
TESELSÜL ( Sanığın Aynı Mağdura Yönelik Basın Yoluyla Sövme Eylemineden Açılan Dava Bulunduğundan Sanığın Aynı Suç İşleme Kastıyla Hareket Edip Etmediğinin Anlaşılması Gereği - Aralarında Hukuki ve Fiili Bağlantı Bulunan Davaların Birleştirilmesi )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Oturuma Katılan Yargıç Cumhuriyet Savcısı ve Yazmanın Ad ve Soyadlarının Duruşma Tutanağına Yazılması Gereği - Sanığın Aynı Suç İşleme Kararıyla Hareket Edip Etmediğinin Araştırılması Gereği )"
80Y8.CD23.6.2004E. 2003/6681 K. 2004/5763"MERAYA TECAVÜZ SUÇLARI ( Temadi Eden Suçlardan Olduğu - Tek Bir Suç Teşkil Edeceği Gözetilmeden TCK.'nun 80. Maddesi İle Artırım Yapılamayacağı )
TEMADİ EDEN SUÇLAR ( Meraya Tecavüz Suçları - Tek Bir Suç Teşkil Edeceği Gözetilmeden TCK.'nun 80. Maddesi İle Artırım Yapılamayacağı )
TEK SUÇ OLUŞMASI ( Meraya Tecavüz Suçları - TCK.'nun 80. Maddesi İle Artırım Yapılamayacağı/Temadi Eden Suçlardan Olduğu )"
80Y6.CD14.6.2004E. 2003/1775 K. 2004/7635"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Fatura Basıp Kullanmak - Suça Konu Belgelerdeki Değişikliğin Onaysız Fotokopi Üzerinde Yapılması )
SAHTE FATURA BASIP KULLANMAK ( Suça Konu Belgelerdeki Değişikliğin Onaysız Fotokopi Üzerinde Yapılması - Evrakta Sahtekarlık )"
80Y7.CD12.5.2004E. 2003/8262 K. 2004/6525"ÜFÜRÜKÇÜLÜK VE NÜSHACILIK ( Suçun Oluşması İçin Fiillerin Menfaat Temini Amacına Yönelik Mutat Meşgale Haline Getirilmesi ve Halk Tarafından Bu Ünvanla Tanınmış Bulunması Zorunluluğu )
NÜSHACILIK VE ÜFÜRÜKÇÜLÜK ( Suçun Oluşması İçin Fiillerin Menfaat Temini Amacına Yönelik Mutat Meşgale Haline Getirilmesi ve Halk Tarafından Bu Ünvanla Tanınmış Bulunması Zorunluluğu )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Üfürükçülük ve Nüshacılık - Suçun Unsurları Oluşmadan Artırılmasının Yasaya Aykırılığı )"
80Y5.CD10.5.2004E. 2003/5160 K. 2004/3864"FUHUŞ İÇİN BAŞKASINA KADIN TEDARİK ETMEK ( Yapısında Teselsülü de Kapsadığı - Cezanın TCK.'nun 80. Maddesi İle Artırılmasının Kanuna Aykırılığı )
KADIN TEDARİK ETMEK ( Fuhuş İçin Başkasına/Yapısında Teselsülü de Kapsadığı - Cezanın TCK.'nun 80. Maddesi İle Artırılmasının Kanuna Aykırılığı )
TESELSÜL ( Fuhuş İçin Başkasına Kadın Tedarik Etme Suçunun Yapısında Teselsülü de Kapsadığı - Cezanın TCK.'nun 80. Maddesi İle Artırılmasının Kanuna Aykırılığı )"
80Y6.CD5.5.2004E. 2003/19318 K. 2004/5509"SAHTE BELGELERLE TRAFİĞE TESCİL ( Ltd.Şti'lerin Hangi Tarihlerde Kurulduğu Hangi Tarihlerde Hisse Devri Yapıldığı ve Yeni Ortak Alındığı Hayali Otobüslerin Trafiğe Tescil Tarihlerinde Şirket Ortakları İle Temsile Yetkili Kişilerin Kimler Olduğu Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEMİNDE TRAFİK MÜŞAVİRLİGİNİN SORUMLULUĞU ( Trafik Müşavirliği İşlemlerinin Nasıl Yürütüldüğü Müşavirin Araçları Görüp Görmediği İşleri Hangi Sıfatla Takip Ettiğinin Araştırılması Gereği )
ZİNCİRLEME SAHTECİLİK SUÇLARI ( Sahte Belgelerle Trafiğe Tescil Ettirilerek Ruhsat ve Plaka Alınan Araç Sayısı Kadar Kendi İçerisinde Zincirleme Biçimde Devam Eden Sahtecilik Suçları Oluştuğu )"
80Y6.CD15.4.2004E. 2003/428 K. 2004/4752"EK İDDİANAME ( Birden Fazla İşyerinde Gerçekleştirilen Hırsızlık Eylemi Hakkında Tek Eylemden Dava Açıldığı Gözetilmeden ve Ek İddianame Hazılatılmadan Ek Savunmayla Yetinilip Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - İddianame Dışına Çıkılarak Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
EK SAVUNMA ( Sanık Hakkında Tek Eylemden Dava Açıldığı Halde Ek İddianame Düzenletilmeden Ek Savunma ile Yetinilip Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık )
BİR SUÇUN ORTAYA ÇIKMASI ( Tek Eylemden Dava Açıldığı Gözetilmeyip Ek İddianame Düzenletilmeden veya CMUK 259. Maddesi Uyarınca İşlem Yapılmadan Ek Savunmayla Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık )
HIRSIZLIK ( Yakınanın Birbirine Bitişik İki Ayrı Bağımsız İşyerinden Ayrı Ayrı Şeylerin Çalınması - Ek İddianame Düzenletilmeden veya CMUK 259. Maddesine Göre İşlem Yapılmadan Ek Savunma ile Yetinilip İddianamedeki Eylem Dışına Çıkılarak Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
80Y6.CD14.4.2004E. 2003/21088 K. 2004/4657"NÜFUS CÜZDANINDA SAHTECİLİK ( Suçundan Sanıkların Başkasına Ait Nüfus Cüzdanlarındaki Fotoğrafları Değiştirip Değiştirmediklerinin Araştırılması Gereği - Kimlikteki Fotoğrafların Değiştirilmesi Halinde Sanıkların TCK'nın 342/2 ve 80. Maddeleri Değiştirilmemiş ise 342/2 ve 357.Maddelerince Cezalandırılmaları )
BAŞKASINA AİT KİMLİĞE KENDİ FOTOĞRAFINI YAPIŞTIRARAK KULLANMA ( Halinde Sanıkların TCK'nın 342/2, 357. Maddeleri Uyarınca Hükümlülüklerine Karar Verilmesi Gereği - Başkasına Ait Nüfus Cüzdanlarındaki Fotoğraf Değiştirilmemesi Halinde Sanıkların TCK'nın 342/2, 80. Maddelerine Göre Cezalandırılması Gereği )"
80YCGK13.4.2004E. 2004/4-75 K. 2004/95"BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ( Kendisine İhaleyi Veren Belediyeye Ait Kuruluşun da Yönetim Kurulu Üyesi Olması - Yönetim Kurulu Başkanının Görevde Yetkiyi Kötüye Kullandığı )
İHALE ( Belediyeye Ait Kuruluşun da Yönetim Kurulu Üyesi Olan Belediye Meclisi Üyesine Verilmesi - Yönetim Kurulu Başkanının Görevde Yetkiyi Kötüye Kullandığı )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Belediyeye Ait Kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanı - İhalenin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Belediye Meclisi Üyesine Verilmesi )
BELEDİYE İHALELERİ ( Belediyeye Ait Kuruluşun da Yönetim Kurulu Üyesi Olan Belediye Meclisi Üyesine İhale Verilmesi - Yönetim Kurulu Başkanının Görevde Yetkiyi Kötüye Kullandığı )"
80Y3.CD1.4.2004E. 2003/9752 K. 2004/3027"SUÇA KONU YERLERİN BİR KISMININ ESKİ AÇMA OLMASI ( Eski Açma Olan Yerlerde İşgal Faydalanma Suçunun Oluştuğu - Açma Suçu Nedeniyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
AÇMA SUÇU ( 10-12 Yıllık Eski Açma Olması Nedeniyle İşgal Faydalanma Suçunun Oluştuğu )
ORMAN SUÇU ( Ağaç Keserek Açma Yapmak )
İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Suça Konu Yerde 10-12 Yıllık Eski Açma Yapılması )"
80Y3.CD31.3.2004E. 2003/9521 K. 2004/2874"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Yerlerin Orman İçi Açıklık Olması ve Ölü Örtünün Tahrip Edilmesi - Meraya Tecavüz Suçu İle İlgili Dosyanın da Aynı Yere İlişkin Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
TEK EYLEME HEM BERAAT HEMDE MAHKUMİYET HÜKMÜ VERİLEMEYECEĞİ ( Meraya Tecavüz Suçu İle Orman Kanuna Muhalefet Suçu İle İlgili Dosyaların Aynı Yere İlişkin Olduğu )
MERAYA TECAVÜZ SUÇU ( Orman Yasasına Muhalefet Suçuyla İlgili Dosyaların Aynı Yere Ait Olması Nedeniyle Tek Eylemden Hem Beraat Hem de Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )"
80Y3.CD31.3.2004E. 2003/12371 K. 2004/2879"ORMAN SUÇU ( Muhafaza Ormanında İşlenmesi Halinde Cezanın İki Misli Arttırılacağı )
MUHAFAZA ORMANI ( Muhafaza Kararı Verilip Verilmediği ve Bunun İlan Edilip Edilmediğinin Araştırılması - Sonucuna Göre Sanığa Ceza Tayini Gereği )
MÜSADERE ( Orman Suçu - Orman Sahasında Bulunan Tesislerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )"
80Y11.CD31.3.2004E. 2004/42 K. 2004/2582"DOLANDIRICILIK ( TCK.nun 503. Maddesinde Öngörülen Temel Ağır Para Cezasının Nisbi Nitelikte Olduğu Gözetilmeden 80. Maddesiyle Arttırılması Ve 4616 Sayılı Yasanın 1/4 Maddesi Kapsamında Bulunan Hırsızlık Suçundan Ertelenmiş Mahkumiyetinin Aynen Çektirilmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TEMEL AĞIR PARA CEZASI ( Nisbi Nitelikte Olduğu Gözetilmeden 80. Maddesiyle Arttırılması Ve 4616 Sayılı Yasanın 1/4 Maddesi Kapsamında Bulunan Hırsızlık Suçundan Ertelenmiş Mahkumiyetinin Aynen Çektirilmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
HIRSIZLIK SUÇUNUN ERTELENMESİ ( TCK.nun 503. Maddesinde Öngörülen Temel Ağır Para Cezasının Nisbi Nitelikte Olduğu Gözetilmeden 80. Maddesiyle Arttırılması Ve 4616 Sayılı Yasanın 1/4 Maddesi Kapsamında Bulunan Suçun Aynen Çektirilmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
80Y6.CD29.3.2004E. 2003/801 K. 2004/3670"HIRSIZLIK ( Sanıkların Yakınanların Apartman Önündeki Üstü Kapalı Yanları Açık Garaja Bıraktıkları Otomobillerinden Hırsızlık Yapma Şeklindeki Eylemlerinin Her Bir Yakınan Yönünden Birbirinden Bağımsız Ayrı Ayrı Suçları Oluşturması )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Şikayetçilere Ait Apartman Önünde Üstü Kapalı Yanları Açık Garaja Bırakılan Otomobillerde Hırsızlık Yapan Sanıkların Eyleminin Her Bir Şikayetçi Yönünden Bağımsız ve Ayrı Bir Suç Oluşması )
TEMYİZ ( Yokluğunda Tefhim Edilen Hükmü Tebliğinden Önce PTT Aracılığıyla Gönderdiği 25.2.2002 Tarihli Dilekçe ile Temyiz Eden Sanığın Temyiz Dilekçesinin 5.3.2002 Tarihinde Mahkemeye Ulaşıp Havale Edildiğinin Anlaşıldığından Süresinde Olmayan Temyiz İsteminin Reddinin Gerekmesi )"
80Y3.CD24.3.2004E. 2003/10490 K. 2004/2877"FAZLA CEZA TAYİN EDİLMESİ ( Kararın Hatalı Olduğu )
FARKLI KANUN MADDELERİNİN BİRLİKTE UYGULANMASI ( Ayrı Ayrı Artırım Yapılarak Temel Cezaya İlave Edilmesi Gereği )
SANIK LEHİNE HÜKÜM ( Para Cezasının Hesaplanmasında Küsurların Atılması Şeklindeki Kanun Değişikliğinin Dikkate Alınması Gereği )"
80Y6.CD23.3.2004E. 2002/22449 K. 2004/3347"HIRSIZLIK ( Olay Sırasında Otoda Bekleyerek Gözcülük Yapan Diğer Sanığın Bulunduğu Yerden Olay Yerini Görüp Görmediği Araştırılıp Saptanmadan Sanıklar Hakkında TCY'nin 493 /son Maddesinin Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Birden Fazla Mağdura Yönelmiş Eylemin İki Ayrı Suç Olduğu )
İÇTİMA ( Sanıkların Yakınanlara Yönelik Eylemlerinin İki Ayrı Suç Olup TCY'nin 71. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği - Sanıkların Birden Fazla Mağdura Yönelmiş Eylemleri Hakkında TCY'nin 80. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRLMESİ ( Taksit Adedinin Dörtten Az Olamayacağı -
NÜFUS KAYDI ( Gerekçeli Kararda Sanıkların Ana Adının Nüfus Kaydına Uygun Olarak Belirtilmesi Gereği - Para Cezasının Taksit Miktarının Dörtten Az Olamayacağının Kabulü Gereği )"
80Y6.CD22.3.2004E. 2002/23500 K. 2004/3277"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Gerçek Adı Dışında Başka İsim ve Belgeyi Birden Fazla Yerde Kullanamak Suretiyle İşlenen Suçun Tek Suç Olduğu - Başkasına Ait Sürücü Belgesindeki Fotoğrafı Çıkartarak Kendisine Ait Fotoğrafı Yapıştırarak Kullanmak )
TESELSÜL ( Aynı Soruşturma Kapsamında Gerçek Adı Dışında Başka İsim ve Belgeyi Birden Fazla Yerde Kullanmak Suretiyle Yalan Beyanda Bulunmak Suçunun Tek Suç Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Yalan Beyanda Bulunmak )
BAŞKASINA AİT SÜRÜCÜ BELGESİ ( Fotoğrafı Çıkartarak Kendisine Ait Fotoğrafı Yapıştırıp Kullanmak Suretiyle Yalan Beyanda Bulunmak - Aynı Soruşturma Kapsamında Başkasına Ait Sürücü Belgesinin Birden Fazla Yerde Kullanılması Suretiyle İşlenen Yalan Beyanda Bulunma Suçunun Tek Suç Olduğunun Gözetilmesi )"
80Y6.CD22.3.2004E. 2002/22623 K. 2004/3216"HIRSIZLIK ( Mağdurun Evine Girerek Ev Eşyalarını Ertesi Gün Yine Aynı Evde Mağdura Ait ve Diğer Odadaki Diğer Mağdura Ait Eşyaları Alan Sanık - Ayrı Kişilere Ait Olduğunu Bilerek Davrandığına İlişkin Kanıt Bulunmaması )
TESELSÜL ( Mağdurun Evine Girerek Ev Eşyalarını Ertesi Gün Yine Aynı Evde Mağdura Ait ve Diğer Odadaki Diğer Mağdura Ait Eşyaları Alan Sanık - Ayrı Kişilere Ait Olduğunu Bilerek Davrandığına İlişkin Kanıt Bulunmaması/Uygulanacak Hüküm )
ÇALINAN MALIN DEĞERİ ( Sanıklar Hakkında TCK. Md. 522/1 Uygulanması Sırasında Kabule Esas Alınan Değer ve Dayanağının Denetime Olanak Sağlayacak Biçimde Karar Yerinde Gösterilmesi Gereği )
ÇALINTI EŞYAYI SATIN ALANLARIN ZARARI ( Giderilip Giderilmediği Saptanmadan Sanıklar Hakkında TCK. 523/1. Maddesinin Uygulanmaması Gereği )"
80Y6.CD16.3.2004E. 2002/23865 K. 2004/2946"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL VE HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığın Geceleyin Eve Girerek Kalması ve Bazı Ev Eşyalarını Çalması Yanında Elektrik Sobasını Açarak Elektrik Tüketimi de Yapmasıyla Müteselsil Suç Oluşacağı )
MÜTESELSİL SUÇ NİTELİĞİ ( Evden Eşya Çalma Dışında Ayrıca Evdeki Sobayı Açarak Elektrik Tüketimi de Yapan Sanık )
ELEKTRİK SOBASINI AÇARAK ELEKTRİK TÜKETİMİ YAPAN HIRSIZ ( Evden Çaldığı Eşyalarla Birlikte Değerlendirilmesi ve Tek Suç Olarak Kabulü Gereği - Müteselsil Suç Niteliği )
HIRSIZLIK SUÇU ( Evden Eşya Çalan Sanığın Evdeki Elektrik Sobasını Açarak Elektrik Tüketimi Yapma Eyleminin Ayrı Bir Suç Oluşturmayacağı - Müteselsil Suç Niteliği )"
80Y11.CD16.3.2004E. 2003/4437 K. 2004/1916"DOLANDIRICILIK ( Hakkı Olmayan Kimseler Adına Sahte Olarak Düzenlenen Faturaları Kullanarak Bankanın Tediye Fişlerine de İlgili Şahısların İmzalarını Önceden Attırmak Suretiyle Bankadan Gübre Destekleme Pirimi Almak )
BANKADAN GÜBRE DESTEKLEME PRİMİ ALMAK ( Hakkı Olmayan Kimseler Adına Sahte Olarak Düzenlenen Faturaları Kullanarak Bankanın Tediye Fişlerine de İlgili Şahısların İmzalarını Önceden Attırmak Suretiyle - Dolandırıcılık )
GÜBRE DESTEKLEME PRİMİ ALMAK ( Hakkı Olmayan Kimseler Adına Sahte Olarak Düzenlenen Faturaları Kullanarak Bankanın Tediye Fişlerine de İlgili Şahısların İmzalarını Önceden Attırmak Suretiyle - Dolandırıcılık )"
80Y8.CD11.3.2004E. 2002/9831 K. 2004/2048"HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Aynı Mevkiide Birbirine 400-500 Metre Mesafede Bulunan İki Ayrı Mera Parseline Aynı Tarihte - Tek Suç Oluşturacağı/Teselsül Nedeniyle TCK. Md. 80. Uygulanması Gereği )
MÜTESELSİL SUÇ ( Aynı Mevkiide Birbirine 400-500 Metre Mesafede Bulunan İki Ayrı Mera Parseline Aynı Tarihte Tecavüz - Tek Suç Oluşturacağı/Teselsül Nedeniyle TCK. Md. 80. Uygulanması Gereği )
CEZADA ARTIRIM ( Teselsül Nedeniyle - Aynı Mevkiide Birbirine 400-500 Metre Mesafede Bulunan İki Ayrı Mera Parseline Aynı Tarihte Tecavüz )"
80Y8.CD5.3.2004E. 2002/11425 K. 2004/1830"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Mevkiideki İki Ayrı Köy Boşluğuna Elatması - Müteselsil Tek Suç Oluşturacağı )
KÖY BOŞLUĞUNA ELATMA ( Aynı Mevkiideki İki Ayrı Yer - Müteselsil Tek Suç Oluşturacağı/Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
MÜTESELSİL TEK SUÇ OLUŞMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Sanığın Aynı Mevkiideki İki Ayrı Köy Boşluğuna Elatması )"
80Y3.CD3.3.2004E. 2003/7853 K. 2004/1473"İŞGAL SUÇU ( Orman Kenar Açıklığı Niteliğindeki Yere İki Adet Havuz Yapmak - Temadi Eden Suç Niteliğinde Olması ve Temadinin Zabıt Tarihinde Son Bulması/Tek Suçu Oluşturacağı )
ORMAN KENAR AÇIKLIĞI NİTELİĞİNDEKİ YERİ İŞGAL SUÇU ( İki Adet Havuz Yapmak - Temadi Eden Suç Niteliğinde Olması ve Temadinin Zabıt Tarihinde Son Bulması/Tek Suçu Oluşturacağı )
TEMADİ EDEN SUÇ NİTELİĞİ ( Orman Kenar Açıklığı Niteliğindeki Yere İki Adet Havuz Yaparak İşgal - Temadinin Zabıt Tarihinde Son Bulması/Tek Suçu Oluşturacağı )
TEK SUÇ OLUŞMASI ( Orman Kenar Açıklığı Niteliğindeki Yere İki Adet Havuz Yaparak İşgal - Temadi Eden Suç Niteliğinde Olması ve Temadinin Zabıt Tarihinde Son Bulması )"
80Y3.CD1.3.2004E. 2003/8189 K. 2004/1364"ORMANI İŞGAL ( Aynı Tarihte Tutulan Tutanakla Birbirine Komşu Sayılabilecek Yerler - Eylemin Tek Suç Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
İŞGAL ( Aynı Tarihte Tutulan Tutanakla Ormanda Birbirine Komşu Sayılabilecek Yerler - Eylemin Tek Suç Oluşturacağı )"
80Y11.CD26.2.2004E. 2003/15125 K. 2004/1238"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sahte Kredi Kartı İle Alışveriş Yapılan Üye İşyeri Kuyumcuların ve Ödemeyi Yapan Türk Bankalarının Farklı Olmasına Rağmen Zincirleme Suç Oluşturduğu )
SAHTE KREDİ KARTI İLE DEĞİŞİK ÜYE İŞYERLERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPILMASI ( Ödemeyi Yapan Türk Bankalarının Farklı Olmasına Rağmen Zincirleme Suç Oluşturduğu - Dolandırıcılık )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sahte Kredi Kartı İle Alışveriş Yapılan Üye İşyeri Kuyumcuların ve Ödemeyi Yapan Türk Bankalarının Farklı Olması Halinde de Oluştuğu )"
80Y6.CD16.2.2004E. 2002/22286 K. 2004/1285"SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Kimlik ve İmzalarla Görevli Olduğu M.E. Vakfına Ait Banka Şubesindeki Hesaptan Değişik Zamanlarda Para Çektiğinin İddia Edilmesi - Sahteciliğe Konu Ödeme Talimatı Belgeleri ve Buna İlişkin Banka Dekontlarının Hangileri Olduğunun Saptanması Gereği )
SAHTE KİMLİK VE İMZA ATILMASI ( Sahteciliğe Konu Ödeme Talimatı Belgeleri ve Buna İlişkin Banka Dekontlarının Hangileri Olduğunun Saptanması ve Belgelerde Adları Yazılı Kişiler Adına Sanığın Sahte İmzalar Atıp Atmadığının Bilirkişi Raporuyla Saptanması Gereği )
ÖDEME TALİMATI ( Sanığın Milli Eğitim Müdürü Adına Bankaya Yönelik Ödeme Talimatı Düzenleyip İmzalamaya Yetkili Olmadığı ve Eylemin TCK'nun 342/1 ve 80. Maddelerinde Uygun Suçu Oluşturacağı - Sahte Kimlik ve İmza Atımı )
GÖREVSİZLİK ( Sanığın Sahte Kimlik ve İmzalarla Görevli Olduğu M.E. Vakfına Ait Banka Şubesindeki Hesaptan Değişik Zamanlarda Para Çektiğinin İddia Edilmesi - Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Kamu Davasının İddianameyle Açılmasının Zorunlu Olduğu )"
80Y6.CD12.2.2004E. 2002/21211 K. 2004/1121"KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sayacın Mühürlenmesinden Sonra da Kullanıldığı İddiası - Araştırılıp Tespiti Halinde Ayrıca TCK. Md. 80'in Uygulama Olanağının Tartışılması Gereği )
HIRSIZLIK ( Kaçak Elektrik - Sayacın Mühürlenmesinden Sonra da Kullanıldığı İddiası - Araştırılıp Tespiti Halinde Ayrıca TCK. Md. 80'in Uygulama Olanağının Tartışılması Gereği )
ELEKTRİK SAATİNİN MÜHÜRLENMESİNDEN SONRA DA KULLANILDIĞI İDDİASI ( Araştırılıp Tespiti Halinde Ayrıca TCK. Md. 80'in Uygulama Olanağının Tartışılması Gereği )"
80Y4.CD11.2.2004E. 2002/28221 K. 2004/1244"BİRLEŞTİRME ( Sanık Hakkında Önceden Tutulan Mühür Bozma Tutanağı Getirtilip Bununla İlgili Dava Açılmışsa Bu Dava ile Birleştirme Olanağının Araştırılması )
MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Yeniden Mühürleme Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması-Tesellsül Hükümlerinin Uygulanması )
TESELSÜL ( Mühür Bozma Suçu-Suçun Oluşup Oluşmadığı Oluşuyorsa Teselsül Hükümlerinin Uygulama Olanağının Olup Olmadığı Araştırılması )"
80Y11.CD29.1.2004E. 2002/10345 K. 2004/302"CEZANIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI ( Alt ve Üst Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesi Yetkisi Kullanılırken Adalet ve Nasafet Kurallarına Bağlı Kalınması - Takdirde Yanılgı ve Zafiyete Düşülmemesi Gereği )
ADALET VE NESAFET KURALLARI ( Cezanın Kişiselleştirilmesi/Takdirde Yanılgı ve Zafiyete Düşülmemesi Gereği - Alt ve Üst Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesi )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Alt ve Üst Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesi Yetkisi Kullanılırken Adalet ve Nasafet Kurallarına Bağlı Kalınması/Takdirde Yanılgı ve Zafiyete Düşülmemesi Gereği -Cezanın Kişiselleştirilmesi )
TESELSÜL ( Suçun Aynı Karar Altında/Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal - Sanıklar Hakkında TCK. 80. Maddesinin Uygulanması Gereği )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Suçun Aynı Karar Altında Teselsül Etmesi - Sanıklar Hakkında TCK. 80. Maddesinin Uygulanması Gereği )
SABIKA KAYDI ( İnfaz Olunduğu Anlaşılan Önceki Hükümlülük - Sanık Hakkında TCK. 81/1 Maddesinin Uygulanması Gereği )"
80YCGK27.1.2004E. 2004/4-2 K. 2004/18"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Valinin Şartlı Yapılan Bağışları Yakacak Maddelerinden Elde Edilen Gelirleri Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına Ait Paraları Vali Konağı Onarım Ve Tefrişinde Usulsüz Harcaması )
ZİNCİRLEME ŞEKLİNDE GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Valinin Yapılan Bağışları Yakacaklardan Elde Edilen Gelirleri Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına Ait Paraları Vali Konağı Onarımında Usulsüz Harcamaları Bir Çok Kez Yapması )
ŞARTLI SALIVERME ( Yürütülmekte Olan Bir Davanın Çıkan Şartla Salıverme Kanunu Mucibince Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesinin Gerekmesi )
KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Yürütülmekte Olan Bir Davanın Çıkan Şartla Salıverme Kanunu Mucibince Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesinin Gerekmesi )
KAZANILMıŞ HAK ( Şartla Salıverme Kanununa Göre Sanık Lehine Kesin Hükme Bağlanmanın Ertelenmesine İlişkin Verilen Kararın Bu Hükmün İptali Halinde Kazanılmış Hak Sayılmasının Gerekmesi )"
80YCGK27.1.2004E. 2003/4-318 K. 2004/19"GÖREVİ SAVSAMA ( Hakimin Bazı Dosyaların İnfaza Verilmesinde Bazılarının Yargıtay'a Gönderilmesinde Bazılarının da Tebliği Sürelerinde Gecikmeler Olması - Gerekçeli Kararların Yazılmasından Sonra Gecikme İle Kısa Kararların Yazılması )
HAKİMİN GÖREVİNİ SAVSAMASI ( Bazı Dosyaların İnfaza Verilmesinde Bazılarının Yargıtay'a Gönderilmesinde Bazılarının da Tebliği Sürelerinde Gecikmeler Olması - Gerekçeli Kararların Yazılmasından Sonra Gecikme İle Kısa Kararların Yazılması )
GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Hakimin - Kasten İşlenebilen Suçlardan Olup Oluşması İçin Memurun Görevini Bilerek ve İsteyerek Savsaması Gereği )
ADALET MÜFETTİŞİ RAPORU ( Hakimin Görevi Savsaması - Bazı Dosyaların İnfaza Verilmesinde Bazılarının Yargıtay'a Gönderilmesinde Bazılarının da Tebliği Sürelerinde Gecikmeler Olması - Gerekçeli Kararların Yazılmasından Sonra Gecikme İle Kısa Kararların Yazılması )
DAVA DOSYALARI ( Bazı Dosyaların İnfaza Verilmesinde Bazılarının Yargıtay'a Gönderilmesinde Bazılarının da Tebliği Sürelerinde Gecikmeler Olması - Hakimin Görevi Savsaması )
KISA KARAR ( Hakimin Gerekçeli Kararların Yazılmasından Sonra Gecikme İle Yazdırması - Görevi Savsama Suçu )"
80YCGK20.1.2004E. 2003/6-292 K. 2004/5"SİLAHLI VE MASKELİ GASP ( Sanığın Gasp suçundan Dolayı Başka Bir Mahkemede de Ceza Almış Olması-İçtimada Yanlışlık Yapılması )
GASP ( Sanığın Silahlı ve Maskeli Gasp Suçundan Dolayı Başka Bir Mahkemede de Ceza Almış Olması-İçtimada Yanlışlık Yapılması )
İÇTİMA ( Bir İnfaz Kurumu Olan İçtima Uygulamasında Yapılan Yanlışlıkların Kazanılmış Hak Konusu Olamaması )
ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Bir İnfaz Kurumu Olan İçtima Uygulamasında Yapılan Yanlışlıkların Kazanılmış Hak Konusu Olamaması )
KAZANILMIŞ HAK ( Bir İnfaz Kurumu Olan İçtima Uygulamasında Yapılan Yanlışlıkların Kazanılmış Hak Konusu Olamaması )"
80Y5.CD24.12.2003E. 2002/9415 K. 2003/7674"IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Hile Tehdit Veya Direncin Kırıldığı Koşullarda Anal Bölgede Tıbben Fiziki Bulgu Saptanamaması-Bu Durumun Livata Eylemini Redde Yetmemesi )
MEFRUZ CEBİRLE IRZA GEÇMEK ( Hile Tehdit Veya Direncin Kırıldığı Koşullarda Anal Bölgede Tıbben Fiziki Bulgu Saptanamaması-Bu Durumun Livata Eylemini Redde Yetmemesi )
LİVATA ( Hile Tehdit Veya Direncin Kırıldığı Koşullarda Anal Bölgede Tıbben Fiziki Bulgu Saptanamaması-Bu Durumun Livata Eylemini Redde Yetmemesi )"
80Y6.CD22.12.2003E. 2003/6774 K. 2003/10241"HIRSIZLIK ( Yakınanın Evinin Eklentisindeki Ahırdan Koyun Ve Kuzu Çalmaktan İbaret Eylemin TCK'nun 492/9 Son Maddesindeki Suçu Oluşturduğu - Suçun Gece Veya Gündüz İşlenmesinin Fark Etmeyeceği )
SUÇUN GECE VEYA GÜNDÜZ İŞLENMESİ ( Yakınanın Evinin Eklentisindeki Ahırdan Koyun Ve Kuzu Çalmaktan İbaret Eylemin TCK'nun 492/9 Son Maddesindeki Suçu Oluşturduğu - Suçun Saatinin Fark Etmeyeceği )
ZORALIM ( Hırsızlık Suçunda Kullanılan Aracın Başka Bir Şahıs Adına Kayıtlı Olduğunun Anlaşılması Karşısında Bu Şahıs Dinlenerek Aracın Suçta Kullanılması Konusunda Bilgisi Ve Rızası Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Aracın Zoralımına Karar Verilemeyeceği )
SUÇTA KULLANILAN ARAÇ ( Başka Bir Şahıs Adına Kayıtlı Olduğunun Anlaşılması Karşısında Bu Şahıs Dinlenerek Aracın Suçta Kullanılması Konusunda Bilgisi Ve Rızası Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Aracın Zoralımına Karar Verilemeyeceği - Hırsızlık )"
80Y5.CD17.12.2003E. 2002/5155 K. 2003/7404"ZİMMET ( Paraların İl Tarım Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yerine İlçe Tarım Müdürlüğünü Gülendirme Derneğine Yatırmasının Müteselsilen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Paraların İl Tarım Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yerine İlçe Tarım Müdürlüğünü Gülendirme Derneğine Yatırmasının Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )
MÜTESELSİLEN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Paraların İl Tarım Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yerine İlçe Tarım Müdürlüğünü Gülendirme Derneğine Yatırmasının Bu Suçu Oluşturması )"
80Y6.CD11.12.2003E. 2003/5050 K. 2003/9784"YAĞMA ( Katılan Tarafından Sanığın Katılanın Yüzüne Karşı ve Cep Telefonuna Gönderdiği Mesajlarla Para İsteyerek Tehdit Etme Eylemi - Suça Teşebbüs )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığın Katılanın Yüzüne Karşı ve Telefonuna Gönderdiği Mesajlarla Birden Çok Kez Tehdit Ederek Para İstemesi - Teselsül Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
TEHDİT EDEREK PARA İSTEME ( Katılanın Yüzüne Karşı ve Telefonuna Gönderdiği Mesajlar İle Yapılması - Yağmaya Teşebbüs Suçunu Oluşturacağı )
TEŞEBBÜS ( Yağma Suçuna - Katılan Tarafından Sanığın Katılanın Yüzüne Karşı ve Cep Telefonuna Gönderdiği Mesajlarla Para İsteyerek Tehdit Etme Eylemi )
HESAP HATASI ( Sonucu Eksik Cezaya Hükmolunması - Bozmayı Gerektireceği )"
80Y3.CD10.12.2003E. 2003/6667 K. 2003/7592"MÜTESELSİL SUÇ ( Aynı Bölmede ve Mevkiide Aynı Kasıt Altında Aynı Zaman Dilimi İçinde Aralarında Ayrıcı Unsur Bulunmayan İki Farklı Yerdeki Açma Eyleminin Müteselsil Suç Oluşturmaması )
TEK SUÇ ( Aynı Bölmede ve Mevkiide Aynı Kasıt Altında Aynı Zaman Dilimi İçinde Aralarında Ayrıcı Unsur Bulunmayan İki Farklı Yerdeki Açma Eyleminin Tek Suçu Oluşturması )"
80Y6.CD9.12.2003E. 2002/17237 K. 2003/9607"SAHTECİLİK ( Sanıkların Ölüm Aylığı Ve Yaşlılık Aylığı Almak İçin Muhtardan Sahte Belgeler Alarak Bağ-Kur Da Görevli Bir Memur Aracılığıyla Sahte Bilgisayar Kaydı Oluşturma Eylemi TCK'nın 342/1 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı )
SAHTE BİLGİSAYAR KAYDI ( Sanıkların Ölüm Aylığı Ve Yaşlılık Aylığı Almak İçin Muhtardan Sahte Belgeler Alarak Bağ-Kur Da Görevli Bir Memur Aracılığıyla Oluşturulan Eylem TCK'nun 342/1 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı - Sahtecilik )
RÜŞVET ( Sanığın Diğer Sanıktan Başkası Adına Yetkisi Olmadığı Halde Prim Ödemesi Olarak Para Alması TCK'nın 218. Maddesine Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gereği - Sahte Ölüm Aylığı Ve Yaşlılık Aylığı Almak )
SAHTE ÖLÜM AYLIĞI VE YAŞLILIK AYLIĞI ( Sanıkların Muhtardan Sahte Belgeler Alarak Bağ-Kur Da Görevli Bir Memur Aracılığıyla Sahte Bilgisayar Kaydı Oluşturma Eylemi TCK'nın 342/1 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı - Sahtecilik )"
80Y6.CD4.12.2003E. 2002/20476 K. 2003/9371"SAHTECİLİK SUÇU ( Suça Konu Senette Alacaklı Gösterilen Gerçek Veya Tüzel Kişi Olmadığından Suçun Memur Olmayan Kimsenin Resmi Evrakta Sahteciliği Suçunu Oluşturması )
EK İDDİANAME ( Düzenlenmeden İddianamede Açıklanan Eylemin Dışına Çıkılmak Suretiyle Sanık Hakkında Teselsül Hükümlerinin Uygulanamaması )
TESELSÜL ( Sanık Hakkında Tek Bir Senetten Dolayı Açılan Davada İddianamenin Dışına Çıkılarak Yargılama Yapılabilmesinin Ek İddianame Düzenlenmesine Bağlı Olması )"
80Y6.CD3.12.2003E. 2003/5419 K. 2003/9295"SAHTECİLİK ( Sanığın Diğer Sanığı Eczanesinin Her Türlü İşlerini Yapmak Üzere Yetkilendirildiği Anlaşılmakla Sahtecilik Suçuna Katıldığına İlişkin Kanıtların Neler Olduğunun Tartışılması )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMASI ( Sanığın Belediye İşçileri Adına Kesilen İlaç Küpürlerini Başka Hastaların Sevk Kağıdına ve Reçetisine Ekleme Eyleminin Suçun Unsurları Yönünden Tartışılması )
KANITLARIN KARARDA TARTIŞILMASI ( Sanığın Sahtecilik Suçuna Katıldığına İlişkin Kanıtların Nelerden İbaret Olduğunun Kararda Tartışılmasının Gerekmesi )"
80Y6.CD1.12.2003E. 2002/19929 K. 2003/9243"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Yalnız Bir Günkü Eylem İçin Dava Açıldığından Teselsül Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
MÜTESELSİL SUÇ ( Yalnız Bir Günkü Eylem İçin Dava Açıldığından Teselsül Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Elektrik Hırsızlığı )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Kurulu Güce Göre Kullanılan Elektrik Miktarı Belirlenerek Cezanın Tayin Edilmesinin Gerekmesi )
ÇALINAN ŞEYİN BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Kaçak Kullanılan Elektriğin Bedelinin Ödenip Ödenmediği Ödenmiş İse Hangi Tarihte Ödendiği Tespit Olunarak Cezanın Belirlenmesi Gereği )
SAVUNMA HAKKI ( Sanığa Tanınmadan Hakkında Teselsül Hükümlerinin Uygulanmasının Yasaya Aykırılığı )"
80Y3.CD1.12.2003E. 2003/6501 K. 2003/7287"ORMAN ALANININ İŞGALİ ( Sanığın Kesinleşmiş Orman Alanı İçinde Kalan ve İçinde Betonarma İnşaat Bulunan Sahada İşgal ve Faydalanmada Bulunması )
MÜTEMADİ SUÇ ( Orman Alanı İçinde Kalan Sahayı İşgal Eden ve Bu Yeri Köy Yoluna Bağlamak İçin Ormandan Yol Açan Sanığın Fiillerinin Mütemadi Suç Niteliğinde Olması )
ORMANDAN YOL AÇMAK ( Orman Alanı İçinde Kalan Sahayı İşgal Eden ve Bu Yeri Köy Yoluna Bağlamak İçin Ormandan Yol Açan Sanığın Fiillerinin Mütemadi Suç Niteliğinde Olması )
TEMADİ ( Dava Konusu Olayda Temadinin Zabıt Varakasının Tanzim Edildiği Tarihte Son Bulması Nedeni ile Eylemlerinin Tek Suç Teşkil Ettiğinin Gözetilmesi Lüzumu )
ZABIT VARAKASI ( Dava Konusu Olayda Temadinin Zabıt Varakasının Tanzim Edildiği Tarihte Son Bulması Nedeni ile Eylemlerinin Tek Suç Teşkil Ettiğinin Gözetilmesi Lüzumu )
TEK SUÇ ( Dava Konusu Olayda Temadinin Zabıt Varakasının Tanzim Edildiği Tarihte Son Bulması Nedeni ile Eylemlerinin Tek Suç Teşkil Ettiğinin Gözetilmesi Lüzumu )"
80Y3.CD1.12.2003E. 2003/6331 K. 2003/7157"ORMANDAN AÇMA ( Bilirkişi Raporuna Göre Açma Tarihinin Sanık Lehine Yorumuyla İki Yıl Önceye Ait Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
SANIK LEHİNE YORUM ( Bilirkişi Raporuna Göre Açma Tarihinin Sanık Lehine Yorumuyla İki Yıl Önceye Ait Olduğunun Gözetilmesinin Gerekli Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişi Raporuna Göre Açma Tarihinin Sanık Lehine Yorumuyla İki Yıl Önceye Ait Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
KASIT ( Birbirine Elli Metre Mesafedeki İki Ayrı Yeri Aynı Kasıtla Açma Eyleminin Tek Suç Olup Teselsül Hükümleri Uygulanması Lüzumu )
TEK SUÇ ( Birbirine Elli Metre Mesafedeki İki Ayrı Yeri Aynı Kasıtla Açma Eyleminin Tek Suç Olup Teselsül Hükümleri Uygulanmasının Gerekmesi )
TESELSÜL ( Birbirine Elli Metre Mesafedeki İki Ayrı Yeri Aynı Kasıtla Açma Eyleminin Tek Suç Olup Teselsül Hükümleri Uygulanmasının Gerekmesi )
TAZMİNAT ( Bilirkişinin Hesapladığı Miktardan Daha Fazla Tazminata Hükmolunmasının Gerekmesi )
YEDİEMİN ( Yediemine Alınmayan ve Sabit Tesis Niteliğinde Bulunmayan Mısır ve Sebzelerin Zoralımına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
ZORALIM ( Yediemine Alınmayan ve Sabit Tesis Niteliğinde Bulunmayan Mısır ve Sebzelerin Zoralımına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
80Y7.CD21.11.2003E. 2003/13029 K. 2003/11076"SAHTE MARKALI ÜRÜN SATMAK ( Sanığın Sahte Markalı Aynı Tür Ürünlerin Marka İsimlerini ve Değişik Markalardan Olmalarını Önemsemeden Bunları Satarak Haksız Aşırı Kazanç Elde Etmesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığın Sahte Markalı Aynı Tür Ürünlerin Marka İsimlerini ve Değişik Markalardan Olmalarını Önemsemeden Bunları Satmasının Müteselsil Suç Teşkil Etmesi )
İÇTİMA ( Müteselsil Suç Teşkil Eden Hareketlerinden Dolayı Sanık Hakkında Ceza Tayini Gerekirken Taklit Edilen Her Marka için Ayrı Ayrı Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
CEZA TAYİNİ ( Müteselsil Suç Teşkil Eden Hareketlerinden Dolayı Sanık Hakkında Ceza Tayini Gerekirken Taklit Edilen Her Marka için Ayrı Ayrı Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
TOPLAM CEZA ( Toplam Cezanın Ne Suretle Belirlendiğinin Her Türlü Denetime İmkan Verecek Şekilde Açıklanmasının Gerekmesi )"
80Y6.CD21.11.2003E. 2003/4578 K. 2003/9028"TAPU SİCİLİNDE DÜZENLENEN RESMİ SENET ( Önceden Düzenlenmiş Vekaletnameye Dayanılarak - Sahteliği İspat Edilinceye Kadar Geçerli Evraktan Sayılamayacağı )
SAHTELİĞİ İSPAT EDİLİNCEYE KADAR GEÇERLİ EVRAK ( Önceden Düzenlenmiş Vekaletnameye Dayanılarak Tapu Sicilinde Düzenlenen Resmi Senet - Sayılamayacağı )
SAHTE NÜFUS CÜZDANINA DAYANILARAK ÇIKARILAN VEKALETNAME ( Tapu Dairesi Aracı Kılınarak Taşınmaz Satmak Suretiyle Gerçekleştirilen Dolandırıcılık - TCK. 504/3. Maddesine Uyduğu )
DOLANDIRICILIK ( Sahte Nüfus Cüzdanına Dayanılarak Çıkartılan Vekaletname İle Tapu Dairesi Aracı Kılınarak Taşınmaz Satmak - TCK. 504/3. Maddesine Uyduğu )"
80Y6.CD18.11.2003E. 2002/19545 K. 2003/8904"SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Suça Konu Senetleri Hayali Kişileri Borçlu ve Kendisini Alacaklı Olarak Düzenleyip Ciro Ettiği Anlaşıldığından Fiilin Bu Suçu Oluşturması )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığın Suça Konu Senetleri Hayali Kişileri Borçlu ve Kendisini Alacaklı Olarak Düzenleyip Ciro Ettiği Anlaşıldığından Fiilin Sahtecilik Suçunu Oluşturması )"
80Y6.CD13.11.2003E. 2003/6306 K. 2003/8669"YAĞMA SUÇU ( Mağduru Bıçakla Tehdit Edip Kilidini Açamadığı Mobileti Kucaklayarak Götürmek İsterken Düşen Mobileti Bırakıp Kaçan Sanığın Eyleminin Tamamlanmış Yağma Suçunu Oluşturması )
TEKERRÜR ( Denetime Olanak Sağlaması Bakımından Tekerrüre Esas Alınan Hükümlülüğünün Karar Yerinde Gösterilmesinin Gerekmesi )
TEŞEBBÜS ( Mağduru Bıçakla Tehdit Edip Kilidini Açamadığı Mobileti Kucaklayarak Götürmek İsterken Düşen Mobileti Bırakıp Kaçan Sanığın Eyleminin Tamamlanmış Yağma Suçunu Oluşturması )"
80Y8.CD6.11.2003E. 2003/8159 K. 2003/5762"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Meskun Mahalde Birden Fazla Ateş Etmek - Müteselsil Suç )
MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK SUÇU ( Belirli Aralıklarla Birden Fazla Yerde Ateş Etmenin Müteselsil Suç Niteliği )
MÜTESELSİL SUÇ NİTELİĞİ ( Sanığın Birden Fazla Yerde Silahla Ateş Etmesi - Meskun Mahalde Ateş Etmek Suçu )
SİLAHLA ATEŞ EDEREK HALKI PANİĞE SEVKETMEK SUÇU ( Birkaç Saat Arayla Birden Fazla İşlenen Suçta Müteselsil Suç Vasfı )"
80Y4.CD5.11.2003E. 2002/28273 K. 2003/10792"MÜTESELSİL SUÇ ( Somut Olayda Sanığın Sahte Mühür İle Araçların Fenni Muayenelerinin Yapıldığına İlişkin Olarak Hazıladığı Araç Trafik Belgelerinin Aynı Suç İşleme Kararlılığı İle Olması )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARI ( Sanığın Eyleminin Aynı Suç İşleme Kararlılığı İçerisinde Bulunduğun ve Müteselsil Suç Hükümlerinin Uygulanmasının Gerekmesi )
MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ ( Somut Olayda Sanığın Sahte Mühür İle Motorlu Araç Trafik Belgesini Mühürleme Eyleminin Aynı Suç İşleme Kararlılığı İle Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
80YCGK4.11.2003E. 2003/6-234 K. 2003/262"DOLANDIRICILIK VE RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİĞE AZMETTİRMEK ( Üzerlerinde Çeşitli Bankalar Lehine Muhtelif Derecelerde İpotek ve Haciz Şerhi Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Hiçbir Takyidat Bulunmadığı Bildirilerek 1. Derecede İpotek Tesis Edilmesi )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİĞE AZMETTİRMEK VE DOLANDIRICILIK ( Üzerlerinde Çeşitli Bankalar Lehine Muhtelif Derecelerde İpotek ve Haciz Şerhi Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Hiçbir Takyidat Bulunmadığı Bildirilerek 1. Derecede İpotek Tesis Edilmesi )
BANKALAR LEHİNE İPOTEK VE HACİZ ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Hiçbir Takyidat Bulunmadığı Bildirilerek 1. Derecede İpotek Tesis Edilmesi - Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik Suçlarına Azmettirmek )
BANKA KREDİ SAĞLAMAKTA KULLANILAN İPOTEK BELGELERİ ( Tapu Sicil Müdürlüğü Görevlilerini Suça Azmettirmek Suretiyle Sahte Belgeler Düzenlenmesi - Sanıklar Haklarındaki Kamu Davalarının Birleştirilmesi Gereği )
SAHTE İPOTEK BELGESİ İLE BANKA KREDİSİ SAĞLAMAK ( Üzerlerinde Çeşitli Bankalar Lehine Muhtelif Derecelerde İpotek ve Haciz Şerhi Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Hiçbir Takyidat Bulunmadığı Bildirilerek 1. Derecede İpotek Tesis Edilmesi - Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik Suçlarına Azmettirmek )
DEVLET MEMURUNU SUÇA AZMETTİRMEK ( Tapu Sicil Müdürlüğü Görevlilerinin Banka Kredisi Sağlamakta Kullanılan Sahte İpotek Belgeleri Düzenlenmesi - Sanıklar Haklarındaki Kamu Davalarının Birleştirilmesi Gereği )
KAMU DAVALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ( Tapu Sicil Müdürlüğü Görevlilerinin Banka Kredisi Sağlamakta Kullanılan Sahte İpotek Belgeleri Düzenlenmesi - Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik Suçlarına Azmettirmek )"
80YCGK4.11.2003E. 2003/11-240 K. 2003/265"DOLANDIRICILIK ( Yabancı Ülke Bankalarına Ait Kredi Kartlarının Sahte Olup Olmadığının Bankalararası Kart Merkezinden Sorulmasının Gerekmesi- Sahte Olmsı Halinde Bu Suçun Oluşması )
BANKAYI ARACI KILARAK DOLANDIRICILIK ( Yabancı Ülke Bankalarına Ait Kredi Kartlarının Sahte Olup Olmadığının Bankalararası Kart Merkezinden Sorulmasının Gerekmesi )
EKSİK SORUŞTURMA ( Soruşturmanın Genişletilerek Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesinin Gerekmesi )
SORUŞTURMANIN GENİŞLEMESİ ( Soruşturmanın Genişletilerek Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesinin Gerekmesi-Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi )
KREDİ KARTI ( Yabancı Ülke Bankalarına Ait Kredi Kartlarının Sahte Olup Olmadığının Bankalararası Kart Merkezinden Sorulmasının Gerekmesi )
SLİP ( Sanıkların Üzerlerinde Yakalanan Sliplere Ait Kredi Kartlarının Sahte Olup Olmadığının Bankalararası Kart Merkezinden Sorulmasının Gerekmesi )
BİRLEŞTİRME ( Dosyaların İlgili Mahkemeden Getirtilerek Dosyalar Arasında Fiili Ve Hukuki Bağ Bulunup Bulunmadığı Saptanarak Davaların Birleştirilmesinin Gerekmesi )"
80Y6.CD4.11.2003E. 2003/6286 K. 2003/8123"YAĞMA VE GECELEYİN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Ceza Kararnamesiyle Hükmedilen Ağır Para Cezası Kesin Nitelikli Olduğundan CMUK Uyarınca Tekerrüre Esas Alınmaması )
TEKERRÜR ( Ceza Kararnamesiyle Hükmedilen Ağır Para Cezası Kesin Nitelikli Olduğundan CMUK Uyarınca Tekerrüre Esas Alınmaması )
CEZA KARARNAMESİ ( Ceza Kararnamesiyle Hükmedilen Ağır Para Cezası Kesin Nitelikli Olduğundan CMUK Uyarınca Tekerrüre Esas Alınmaması )"
80Y4.CD4.11.2003E. 2002/25251 K. 2003/10644"GÖREVİ İHMAL ( Genel Kurul Kararına Karşın Birden Fazla ve Değişik Tarihlerde Üyelik Aidatlarını Zamanında Ödemeyen Kooperatif Üyeleri Hakkında Gecikme Zammı Uygulanmasının Gerekmesi )
GECİKME ZAMMI ( Genel Kurul Kararına Karşın Birden Fazla ve Değişik Tarihlerde Üyelik Aidatlarını Zamanında Ödemeyen Kooperatif Üyeleri Hakkında Gecikme Zammı Uygulanması )
ÜYELİK AİDATI ( Genel Kurul Kararına Karşın Birden Fazla ve Değişik Tarihlerde Üyelik Aidatlarını Zamanında Ödemeyen Kooperatif Üyeleri Hakkında Gecikme Zammı Uygulanması )"
80Y6.CD3.11.2003E. 2002/18128 K. 2003/8030"DOLANDIRICILIK ( Sahte Belgeler Kullanarak Katılan Bankadan Aldığı Kredi Kartını Alarak Bu Kartla Alışveriş Yapıp Para Çekmek Suretiyle Sanığın Haksız Çıkar Sağlaması )
SAHTE BELGELER KULLANILMASI ( Sahte Belgeler Kullanarak Katılan Bankadan Aldığı Kredi Kartını Alarak Bu Kartla Alışveriş Yapıp Para Çekmek Suretiyle Sanığın Haksız Çıkar Sağlaması )
4806 SAYILI YASA İLE TCK'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Bu Yasa İle Para Cezalarından Bin Türk Lirası Artıklarının Hesaba Katılmayacağının Düzenlenmiş Bulunması )"
80Y6.CD3.11.2003E. 2002/17488 K. 2003/8025"SAHTECİLİK ( Suça Konu Senetlerin Önceden Doğan Borç İçin Verilip Verilmediğinin Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Dava Konusu Senetler Önceden Doğan Borç İçin Verilmişse Sahtecilik Suçu Aksi Halde Dolandırıcılık Suçu Oluşturduğu )
DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Senetlerin Önceden doğan Borç İçin Verilmiş ise Sahtecilik Aksi Halde Dolandırıcılık Suçu Oluştuğu - Dolandırıcılığa Konu Tutarın Türk Lirası Karşılığının Efektif Döviz Alış Kuruna Göre Belirlenmesi Gereği )
DÖVİZ KURU ( Dolandırıcılığa Konu Tutarın Türk Lirası Karşılığının Efektif Döviz Satış Kuruna Belirlenmesinin Fazla Para Cezasına Neden Olduğu - Dolandırıcılığa Konu Tutarın Efektif Döviz Alış Kuruna Göre Belirlenmesi Gereği )"
80Y6.CD3.11.2003E. 2002/17371 K. 2003/7959"SAHTECİLİK ( İmza Kısmı Yırtılarak Alınmış ve Düzenleme Tarihi Bulunup Bulunmadığı Anlaşılmayan Bononun Kullanılmasının Senette Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Düzenleme Tarihi Bulunmayan Bonoda Sahteciliğin Resmi Evrakta Sahtecilik Oluşturmadığı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Düzenleme Tarihi Bulunup Bulunmadığı Belli Olmayan ve İmza Kısımları Yırtılarak Alınmış Bononun Kullanılmasının Özel Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Sahtecilik )
İMZA KISMI YIRTILARAK ALINMIŞ BONO ( Düzenleme Tarihi Bulunup Bulunmadığı Anlaşılmadığından Özel Begede Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Sahtecilik )"
80Y5.CD28.10.2003E. 2002/6022 K. 2003/5501"REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE CİNSİ MÜNASEBET ( Mağdure ile Bir Kez Cinsi İlişkide Bulunduğu Anlaşılan Sanığa Bu Suçtan Verilen Cezanın Artırılmasının Hatalı Olması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Mağdure ile Bir Kez Cinsi İlişkide Bulunduğu Anlaşılan Sanığa Bu Suçtan Verilen Cezanın Artırılmasının Hatalı Olması )
CİNSİ İLİŞKİ ( Onbeş Yaşından Küçüğün Irzına Geçme Suçundan Cezalandırılması İstenen Sanıkların Reşit Olmayan Bir Kimse ile Rızasıyla Cinsi Münasebet Suçuyla Cezalandırılmasının Hatalı Olması )
IRZA GEÇME ( Onbeş Yaşından Küçüğün Irzına Geçme Suçundan Cezalandırılması İstenen Sanıkların Reşit Olmayan Bir Kimse ile Rızasıyla Cinsi Münasebet Suçuyla Cezalandırılmasının Hatalı Olması )
KAÇIRIP ALIKOYMA ( Sanıklara Yükletilen Kaçırıp Alıkoyma Suçunun Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasanın Kapsamının Dışındaki Suçlar İçinde Yer Almaması )"
80Y6.CD27.10.2003E. 2002/18183 K. 2003/7627"SAHTECİLİK ( Sanığın Eyleminin Sahtecilik Suçu İle İlgili Olduğu Gözetilerek Suça İlişkin Kanıtların Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiğinin Dikkate Alınması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Eyleminin Sahtecilik Suçu İle İlgili Olduğu Gözetilerek Suça İlişkin Kanıtların Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiğinin Dikkate Alınması )
SUÇA İLİŞKİN KANITLAR ( Sanığın Eyleminin Sahtecilik Suçu İle İlgili Olduğu Gözetilerek Suça İlişkin Kanıtların Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiğinin Dikkate Alınması )"
80Y6.CD27.10.2003E. 2002/18134 K. 2003/7623"ÇALINTI EŞYAYI BİLEREK SATIN ALMAK ( Hırsızlık Eylemini Gerçekleştiren Kişinin Suçları Sayısınca Değil Birden Fazla İşlenen Suçlardan Elde Edilen Eşyanın Bir Veya Birkaç Kez Satınalınmasıyla Oluşacağından TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanması Gereği )
HIRSIZLIK ( Çalıntı Eşyayı Bilerek Satınalmak Suçu Hırsızlık Eylemini Gerçekleştiren Kişinin Suçları Sayısınca Değil Birden Fazla İşlenen Suçlardan Elde Edilen Eşyanın Bir Veya Birkaç Kez Satınalınmasıyla Oluşacağından TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanması Gereği )
BİRDEN FAZLA İŞLENEN SUÇLARDAN ELDE EDİLEN EŞYA ( Çalıntı Eşyayı Bilerek Satınalmak - Bir Veya Birkaç Kez Satınalınması Eylemi TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanmasını Gerektirdiği )"
80Y3.CD27.10.2003E. 2003/5111 K. 2003/6400"İŞGAL VE FAYDALANMA ( Hukuki Kesinti Meydana Gelmeden Aynı Yerde Yapılan İşgal Eylemlerinin Tek Suç Oluşturacağı Gözetilmeksizin Sanığın Cezasında Artırım Yapılmasının Hatalı Olması )
İÇTİMA ( Hukuki Kesinti Meydana Gelmeden Aynı Yerde Yapılan İşgal Eylemlerinin Tek Suç Oluşturacağı Gözetilmeksizin Sanığın Cezasında Artırım Yapılmasının Hatalı Olması )
AĞAÇLANDIRMA GİDERİ ( Suç Yerinden Ağaç Kesilmediği Gözetilmeden Ağaçlandırma Giderine ve Nispi Harca Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olması )
NİSBİ HARÇ ( Suç Yerinden Ağaç Kesilmediği Gözetilmeden Ağaçlandırma Giderine ve Nispi Harca Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olması )"
80Y4.CD22.10.2003E. 2002/26054 K. 2003/9924"TEHDİT VE SÖVME SUÇLARI ( Sanığın Eylemlerinin Fen Memuru Olan Mağdura Görev Sırasında Ancak Göreviyle İlgili Olmayan Bir Nedenle Sövme ve Tehdit Etme Şeklinde Olması )
PARA CEZALARININ TOPLANMASI ( Görevliyi Tehdit ve Sövme Suçlarından Verilen Para Cezalarının TCK Gereği Toplanmasının Gerekmesi )
CEZALARIN İNDİRİLMESİ ( Dava Konusu Olayda Sanığa Verilen Cezanın Aynı Yasanın Hükümleri Gereğince İndirime Tabi Tutulmasının Gerekmesi )
PARA CEZALARI ( Yerel Mahkemece Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Yapılmış Bulunan Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
80Y4.CD22.10.2003E. 2002/26018 K. 2003/9921"YEREL MAHKEMENİN EKSİK SORUŞTURMA YAPMASI ( Sanığın Savunmaları Karşısında Mühürleme ve Mühür Bozma Tutanaklarını Düzenleyen Görevlilerin Dinlenmesinin Gerekmesi )
TUTANAKLARI DÜZENLEYEN GÖREVLİLER ( Sanığın Savunmaları Karşısında Mühürleme ve Mühür Bozma Tutanaklarını Düzenleyen Görevlilerin Dinlenmesinin Gerekmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sanık Hakkında Aynı İşyeri İle İlgili Başka Davaların da Bulunması Karşısında Bu Davalar Arasındaki İrtibatın Yerel Mahkemece İncelenmesinin Gerekli Olması )"
80Y6.CD14.10.2003E. 2003/4728 K. 2003/7058"GASP ( Mağdurun Fotoğraflarının Teşhir Edileceği Ve Mektup Yazılarak Ölümle Tehdit Edilmesi İle Parasının Alınması )
TEHDİT ( Mağdurun Fotoğraflarının Teşhir Edileceği Ve Mektup Yazılarak Ölümle Tehdit Edilmesi İle Parasının Alınması )
FOTOĞRAF TEŞHİRİ ( Mağdurun Fotoğraflarının Teşhir Edileceği Ve Mektup Yazılarak Ölümle Tehdit Edilmesi İle Parasının Alınması )"
80Y6.CD9.10.2003E. 2003/4983 K. 2003/6674"MEMUR OLMAYANIN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİĞİ ( Sahte Kimlikle İmza Sirküleri Sunularak Çek Karnesinin Alınmasının Suça Vücut Vermesi )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sahte Kimlikle Çek Keşide Edilmesi ve Bunlar Kullanılarak Çıkar Sağlanmasının Suça Vücut Vermesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sahte Kimlikle Çek Keşide Edilip Kullanılarak Haksız Çıkar Sağlanmasının Çek Hamilleri Mağdurlar Sayısınca Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )"
80Y6.CD9.10.2003E. 2002/17555 K. 2003/6613"SAHTECİLİK ( Başkasına Ait Kimlik Bilgileriyle Nüfus Cüzdanı Alınmasının Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Sahte Nüfus Cüzdanı Çıkartıp Kullanan Sanık Hakkında TCK'nın 80. Maddesinin Uygulanması Gereği )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI ALMAK ( Suçundan Sanık Hakkında Ceza Kanununun 80. Maddesinin Uygulanmamasının Bozmayı Gerektirdiği - Sahtecilik )
TESELSÜL ( Başkasına Ait Kimlik Bilgileriyle Nüfus Cüzdanı Çıkartan Sanık Hakkında TCK'nın 80. Maddesinin Uygulanması Gereği - Sahte Nüfus Cüzdanı Almak )"
80Y6.CD9.10.2003E. 2002/16657 K. 2003/6600"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sayaçtaki Mührü Bozup Su Kullanılmasının Mühür Bozma Suçunu Oluşturduğu - Sayaçtaki Mühür Bozulmasına Rağmen Ne Kadar Su Kullanıldığı Sayaçtan Anlaşıldığına Göre Hırsızlık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
HIRSIZLIK ( Sanığın Kullandığı Su Miktarı Sayaçtan Anlaşıldığından Sayaç Mührünün Bozularak Su Kullanılması Hırsızlık Suçunu Oluşturmadığı - Sayaçtaki Mührü Bozup Su Kullanılmasının Mühür Bozma Suçunu Oluşturduğu )
TESELSÜL ( Su Sayacındaki Mühür İkinci Defa Söküldüğünden Mühür Bozma Suçunun Birden Fazla Defa İşlendiğinin Kabulü Gereği - Mührü Bozarak Sayaçtan Su Kullanılmasının Hırsızlık Suçu Oluşturmadığı/Mühür Bozma Suçu Oluşturduğu )
SU SAYACI ( Mührünü Bozarak Su Kullanmanın Mühür Bozma Suçu Oluşturduğu - Mühür Bozulmasına Rağmen Kullanılan Su Sayaçtan Okunduğundan Eylemin Hırsızlık Suçu Oluşturmadığı ) "
80Y5.CD9.10.2003E. 2002/8653 K. 2003/4893"ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Sanığın Mağdureyi İsteği ve Israrına Rağmen Evine Bırakmayıp Rızası Dışında Ormanlık Alana Götürmesinde Zorla Kaçırma Suçunun Unsurlarının Oluşması )
IRZA GEÇMEK ( Sanığın Mağdureyi İsteği ve Israrına Rağmen Evine Bırakmayıp Rızası Dışında Ormanlık Alana Götürmesinde Zorla Kaçırma Suçunun Unsurlarının Oluşması )
TESELSÜL ( Sanığın Hem Normal Hem de Anal Yoldan Mağdurenin Irzına Geçtiği Sabit Olduğuna Göre Teselsül Uygulanması Lüzumu )"
80Y9.CD7.10.2003E. 2003/305 K. 2003/1683"SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK ( Dört Ayrı Yere Patlayıcı Atmak Şeklindeki Eyleme Sanıkların Ne Şekilde Katıldıklarının Belirlenmesi Gereği - Her Patlayıcı Atma Eyleminin Bağımsız Suç Teşkil Ettiği )
PATLAYICI MADDE ATMAK ( Eylemine Sanıkların Ne Şekilde Katıldıklarının Belirlenmesi Gereği - Dört Ayrı Yere Patlayıcı Madde Atma Eyleminin Her Birinin Ayrı Suç Oluşturduğu/Teselsül Hükümlerine Göre Hüküm Tesisinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TESELSÜL ( Dört Ayrı Yere Patlayıcı Atmak Şeklindeki Eylemden Her Birinin Bağımsız Suç Teşkil Ettiği - Silahlı Çetenin Sair Efradı Olmak )"
80Y6.CD6.10.2003E. 2002/7235 K. 2003/6451"SAHTECİLİK SUÇU ( Sahtecilik Eyleminde Sahte Nüfus Cüzdanı ve İçeriği İtibariyle Sahte Olan Vekaletname ve Tapu Kaydı ile Dayanaklarının Bulunması )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sahtecilik Eyleminde Sahte Nüfus Cüzdanı ve İçeriği İtibariyle Sahte Olan Vekaletname ve Tapu Kaydı ile Dayanaklarının Bulunması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Sahtecilik Eyleminde Sahte Nüfus Cüzdanı ve İçeriği İtibariyle Sahte Olan Vekaletname ve Tapu Kaydı ile Dayanaklarının Bulunması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sahtecilik Eyleminde Sahte Nüfus Cüzdanı ve İçeriği İtibariyle Sahte Olan Vekaletname ve Tapu Kaydı ile Dayanaklarının Bulunması )"
80Y4.CD6.10.2003E. 2002/25764 K. 2003/8846"TEHDİT SUÇU ( Sanığın Ablana Söyle Benimle Çıkmazsa Kötü Olur Demek Biçimindeki Eylemini İçerisinde Şiddet Öğesi Olmadığından Tehtit Suçu İçerisinde Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
SANIĞIN ZORLAMADA BULUNMAMASI ( Sanığın Ablana Söyle Benimle Çıkmazsa Kötü Olur Demek Biçimindeki Eylemininin Zorlama Öğesi Olmadığından Tehdit Suçu Sayılacağının Kabul Edilmesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığın Katılanı Telefonla İki Kez Tehdit Etme Eylemine Müteselsil Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
PARA CEZASI ( Para Cezaları Belirlenirken TCK'daki Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
80Y6.CD1.10.2003E. 2003/4475 K. 2003/6146"MEMUR OLMAYAN KİMSENİN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİĞİ ( Vekalet Verenin Ölümünden Sonra Vekalet Son Bulduğundan Buna Dayalı Tapuda Satış Yapmanın Suçu Oluşturması )
VEKALET ( Müvekkilin Ölümü Nedeniyle Son Bulması-Son Bulan Vekalete Dayalı Tapuda Satış Yapmanın Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Son Bulan Vekalete Dayalı Tapuda Satış Yapmak ve Ölüm Tutanağını Sahte Olarak Düzenletip Nüfusa Tescil Ettirmenin İki Ayrı Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturması )"
80Y5.CD1.10.2003E. 2003/2706 K. 2003/4688"ZORLA IRZA GEÇMEK ( Sanığın Mayıs 2002 Tarihinde Mağdurenin Zorla Irzına Geçtikten Sonra Aynı Suç İşleme Kararı İle Yeniden 26.7.2002 Tarihinde Mağdurenin Zorla Irzına Geçmeye Teşebbüs Eylemini Fiili Veya Hukuki Bir Kesintiye Uğramadan Gerçekleştirmesi Karşısında Müteselsil Tek Zorla Irza Geçme Suçunun Oluşacağı )
MÜTESELSİL SUÇ ( Zorla Irza Geçmek/Irza Geçmeye Eksik Teşebbüs - TCK.'nun 80.Maddesi Hükmüne Nazaran Bir Suç İşlemek Kararının İcrası Bakımından Kanunun Aynı Hükmünün Muhtelif Zamanlarda Olsa Dahi İhlal Edilmesi Müteselsil Tek Suçu Oluşturacağı )
İKİ AYRI SUÇ ( Bir Suç İşlemek Kararının İcrası Bakımından Kanunun Aynı Hükmünün Muhtelif Zamanlarda Olsa Dahi İhlal Edilmesi Müteselsil Tek Suçu Oluşturacağı )
IRZA GEÇMEYE EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Mayıs 2002 Tarihinde Mağdurenin Zorla Irzına Geçtikten Sonra Aynı Suç İşleme Kararı İle Yeniden 26.7.2002 Tarihinde Mağdurenin Zorla Irzına Geçmeye Teşebbüs Eylemini Fiili Veya Hukuki Bir Kesintiye Uğramadan Gerçekleştirmesi Karşısında Müteselsil Tek Zorla Irza Geçme Suçunun Oluşacağı )
KANUNUN AYNI HÜKMÜNÜ MUHTELİF ZAMANLARDA İHLAL ( Bir Suç İşlemek Kararının İcrası Bakımından Gerçekleştirilmesi Halinde Müteselsil Tek Suçu Oluşturacağı - Zorla Irza Geçmek/Irza Geçmeye Eksik Teşebbüs )"
80Y6.CD39.9.2003E. 2003/4417 K. 2003/6196"GASP ( Sanığın Kendisini Tanıtmak Suretiyle Yakınanları Ayrı Ayrı Tehdit Ederek Para Verilmesini İstemesi )
YAĞMA ( Sanığın Yakınanları Değişik Zamanlarda Ve Birden Çok Kez Tehdit Ederek Yağmaya Kalkıştığı Anlaşılıp Kabul EdilMesi Halinde Sanığın Cezasının Artılmasının Gerekmesi )
TEŞEBBÜS ( Sanığın Yakınanları Değişik Zamanlarda Ve Birden Çok Kez Tehdit Ederek Yağmaya Kalkıştığı Anlaşılıp Kabul EdilMesi Halinde Sanığın Cezasının Artılmasının Gerekmesi )
İÇTİMA ( Sanığın Yakınanları Değişik Zamanlarda Ve Birden Çok Kez Tehdit Ederek Yağmaya Kalkıştığı Anlaşılıp Kabul EdilMesi Halinde Sanığın Cezasının Artılmasının Gerekmesi )"
80Y6.CD30.9.2003E. 2003/4609 K. 2003/6202"TEHDİT ( Sanığın Yakınana Telefon Edip Cinsel İçerikli Konuşmaları Kayda Aldığını Para Vermezse Yakınlarına Dinleteceğini Söyleyip Para Alması Eylemi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığın Yakınana Telefon Edip Cinsel İçerikli Konuşmalarını Yakınlarına Dinleteceğini Söyleyip İki Defa Para Alması - Teselsül Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
GASP ( Sanığın Yakınana Telefon Edip Cinsel İçerikli Konuşmaları Kayda Aldığını Para Vermezse Yakınlarına Dinleteceğini Söyleyip Para Alması - Suçun Oluşmayacağı )"
80Y4.CD29.9.2003E. 2002/20639 K. 2003/8408"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Başhekimin Hekimi Atama Kararının İptalinin Tebliğinden Sonra da Geçici Görevlere Atamaya Devam Edip Etmediğinin Araştırılması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
MEMURUN KEYFİ MUAMELESİ ( Başhekimin Geçici Göreve Atama Kararının İptalinin Tebliğinden Sonra da Hekimi Atamasının Görevin Kötüye Kullanıldığını Göstereceği )
BAŞHEKİMİN MÜŞTEKİ HEKİMİ SÜREKLİ GEÇİCİ GÖREVLERE ATAMASI ( Atama Kararının İptalinin Tebliğinden Sonra da Bu Eylemlerini Sürdürmesinin TCK. Md. 228'in Uygulanmasını Gerektireceği )"
80Y5.CD25.9.2003E. 2002/6300 K. 2003/4577"ZİMMET ( Paraların Sanığa Görevinin Normal Fonksiyonu Olarak Tevdi Edilmediği Gibi Sanığın Bu Paralar Üzerinde Muhafaza Denetim ve Sorumluluğunun da Bulunmamasına Göre Suçun Oluşmadığı - Dolandırıcılık Suçu )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın İşçi Ücretlerinin Tahakkuku ile İlgili Paket Programa Müdahale Ederek Otomatik Olarak Gönderilen Bilgilerin Yazıcıya Gitmesini Önleyip İcmal Tablolarına Ekleme Yaparak Değiştirdiği Miktarlara Kendi Maaşına Yansıtması - Zimmet Suçunun Oluşmadığı )
GÖREVİ GEREĞİ TEVDİ EDİLMEYEN PARA ( Bu Paralar Üzerinde Sanığın Muhafaza Denetim ve Sorumluluğunun da Bulunmamasına Göre Zimmet Suçunun Oluşmadığı - Dolandırıcılık Suçu )"
80Y3.CD24.9.2003E. 2003/3224 K. 2003/5304"ORMANDA TARLA AÇMA SUÇU ( Bu Suçun 6831 Sayılı Yasada Belirlenmiş Olması )
EK SAVUNMA ( Sanığa Ek Savunma Hakkının Gerekip Gerekmediğinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmaması )
İÇTİMA ( Somut Olayda Suçların Nitelğinin Belirlenmesinin Gerekmesi-Müteselsil Suç Hükümlerinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Eylemin Kısa Aralıklarla Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin ve Aynı Suç İşleme Kastının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
80Y6.CD23.9.2003E. 2002/16236 K. 2003/5743"DOLANDIRICILIK ( Kefil Olarak Gösterilen Kişinin Yerine Taklit İmza Atarak Kredi Kartı Alınması ve Kredi Kullanılması - Eylemin TCK. Md. 504/1'e Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
KEFİLİN YERİNE TAKLİT İMZA ATARAK KREDİ ALINMASI ( Eylemin Sübutu Halinde TCK'nın 504/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmadığınına İlişkin Delilleri Takdir Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Kredi Kartı Sözleşmesinde Kefil Olarak Gösterdiği Kişinin İmzasını Taklid Ederek Bankadan Kerdi Kartı Alınması ve Kredi Kullanılması - TCK. Md. 504/1'e Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
80Y6.CD15.9.2003E. 2002/17917 K. 2003/5277"HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Mutemedin Açığa İmzalı Belgeyle Öğretmenlerden Habersiz Kesinti Yapmasının Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Oluşturduğu - Dolandırıcılık Suçuna Konu Ağır Para Cezasının Nisbi Nitelikte Olduğu )
DOLANDIRICILIK ( Suçuna Konu Ağır Para Cezasının Nisbi Nitelikte Olduğu TCK'nın 80. Maddesiyle Arttırılamayacağı - Mutemedin Açığa İmzalı Belgeyle Kesinti Yapıp Kendi Hesabına Aktarmasının Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Oluşturduğu )
MUTEMEDİN AÇIĞA İMZALI BELGEYLE KESİNTİ YAPMASI ( Öğretmenlerden Habersiz - Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Oluşturduğu )"
80YCGK8.7.2003E. 2003/5-189 K. 2003/207"MÜTESELSİL SUÇ ( İşlenen Birden Fazla Suç Arasındaki Zamanın Makul Olması Gereği - Küçüğün Irzına Tasaddi )
IRZA TASADDİ ( Küçüğün - Müteselsil Suç/İşlenen Birden Fazla Suç Arasındaki Zamanın Makul Olması Gereği )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARI ( Küçüğün Irzına Tasaddi - İlk Eylemle İkinci Eylem Arasında Makul Sayılamayacak 7-8 Aylık Uzunca Bir Süre Geçmesi )
SUÇ İŞLEME KARARINDA BİRLİK ( Küçüğün Irzına Tasaddi - Fiiller Arasında Uzun Sayılabilecek ve Makul Kabul Edilemeyecek Bir Zaman Aralığının Bulunması )
BİR DEFADAN FAZLA İŞLENEN SUÇLAR ARASINDAKİ ZAMAN ( Küçüğün Irzına Tasaddi - Müteselsil Suçun Varlığı İçin Bu Zaman Aralığının Makul Olması Gereği )"
80Y5.CD3.7.2003E. 2002/5470 K. 2003/4294"SARKINTILIK ( Söz Atma Eylemlerinin Kısa Fasılalarla Tevali Etmesi )
SÖZ ATMA ( Eylemlerin Bir Kül Halinde Sarkıntılık Suçunu Oluşturması )
TESELSÜL ( Sarkıntılık Suçu - Kastın Yenilendiğini Gösterir Kanıtın Bulunmaması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Sarkıntılık - Teselsül Unsurunu Bünyesinde Taşıması Sebebiyle Artırılamayacağı )"
80Y2.CD2.7.2003E. 2001/35713 K. 2003/8072"KASTIN YENİLENMESİ ( Kavgadan Hemen Sonra Karşılaşan Sanıkların Birbirlerine Demir Sopa İle Vurması - Aynı Kasıtla İcrai Hareketlerin Devam Ettiği )
TEKERRÜR ( Sanığın İki Ayrı Etkili Eylem Suçunu İşlemesi - Önceki Hükümlülükteki Para Cezası Karşılığı Arttırımın Birer Gün Yapılması Gereği )
MEMURA MUKAVEMET SUÇU ( Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği - 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığı )
TEHDİT VE ETKİLİ EYLEM ( Aynı Kasıtla İcrai Hareketlere Devamdan İbaret Eylem - Kastın Yenilenmemesi/Sanık Hakkında Unsurları Oluşmayan TCK. Md. 80'in Uygulanamayacağı )
MÜREKKEP SUÇ ( Aynı Kasıtla İcrai Hareketlere Devamdan İbaret Eylemde Kastın Yenilendiğine Dair Delil Olmadığından Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olması )"
80Y6.CD23.6.2003E. 2002/19221 K. 2003/4597"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( SSK Hastanesi Hizmetlisinin Birer İkişer Ay Arayla Oğlunu SSK Hastanesine Tedaviye Götürmediği Halde Gütürmüşcesine 15 Ayrı Zamanda Düzenlediği Sahte Belgelerle Kurumunu Dolandırma Eyleminin TCK'nun 342/1 Ve 504/7 Maddelerindeki Suçu Oluşturduğu )
SSK HASTANESİ HİZMETLİSİNİN KURUMU DOLANDIRMASI ( Oğlunu SSK. Hastanesine Tedaviye Götürmediği Halde Gütürmüşcesine 15 Ayrı Zamanda Düzenlediği Sahte Belgelerle Kurumunu Dolandırma Eyleminin TCK'nun 342/1 Ve 504/7 Maddelerindeki Suçu Oluşturduğu )
SAHTE BELGELERLE KURUMDA TEDAVİ ( SSK.Hastanesi Hizmetlisinin Birer İkişer Ay Arayla Oğlunu SSK Hastanesine Tedaviye Götürmediği Halde Gütürmüşcesine 15 Ayrı Zamanda Düzenlediği Sahte Belgelerle Kurumunu Dolandırma Eyleminin TCK'nun 342/1 Ve 504/7 Maddelerindeki Suçu Oluşturduğu )"
80Y7.CD16.6.2003E. 2002/20598 K. 2003/4795"UYUŞTURUCU MADDELER ( Kenevir Ekmek - Aynı Ekim Döneminde Aynı Tarlanın İki Farklı Yerine )
KENEVİR EKİMİ ( Aynı Ekim Döneminde Aynı Tarlanın İki Farklı Yerine Kenevir Ekmenin Tek Suçu Oluşturması )"
80Y6.CD20.5.2003E. 2002/13624 K. 2003/3390"SAHTECİLİK ( Sanığın Vize Almak Amacıyla Para Karşılığında TCK 355. Madde Kapsamındaki Sahte Olarak Vergi Levhası Esnaf Odası Üye Kartı Vergi Mükellefliği Yazıyı Başkonsolosluğa İbraz Ederek Anılan Belgeleri Kullanmak Şeklinde Oluşan Eyleminin TCK'nın 356 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı )
VİZE ALMAK AMACIYLA SAHTE BELGE DÜZENLENMESİ ( Başkonsolosluğa İbraz Ederek Anılan Belgeleri Kullanmak Şeklinde Oluşan Eyleminin TCK'nın 356 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı )
BAŞKONSOLOSLUĞA İBRAZ EDİLEN SAHTE BELGE ( Vize Alma Amacıyla/Eylemin TCK'nın 356 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı - Başkonsolosluğun Bu Belgelerin Doğru Olup Olmadığını Araştırmasının Mutat Olup Olmadığı Da Araştırılarak Sonucuna Göre Hukuki Durum Belirleneceği )
PARA KARŞILIĞI SAHTE BELGE DÜZENLENMESİ ( Vize Alma Amacıyla -Başkonsolosluğa İbraz Ederek Anılan Belgeleri Kullanmak Şeklinde Oluşan Eylemin TCK'nın 356 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı )"
80Y6.CD15.5.2003E. 2002/19086 K. 2003/3178"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Eylemi Kredi Açılmasını Sağlamak Yoluyla Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğundan Bankanın Özel Veya Kamu Bankasının Fark Yaratmadığı )
SAHTECİLİK ( Sanığın Eylemi TCK 504/1. Maddesine Uygun Kredi Açılmasını Sağlamak Yoluyla Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu - Bankanın Özel Veya Kamu Bankası Olmasının Fark Yaratmadığı )
SAHTE BELGE ( Adedine Göre Sanık Hakkında TCK 80. Maddesi Uygulanacağı - Sanığın Eylemi TCK 504/1. Maddesine Uygun Kredi Açılmasını Sağlamak Yoluyla Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )"
80Y6.CD15.5.2003E. 2002/15531 K. 2003/3244"SAHTE KANTAR FİŞİ EKLENEREK AKARYAKIT DIŞSATIMI ( Gümrük Çıkış Beyannamesi - Resmi Belgede Sahtecilik Niteliği/Görevli Mahkeme )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Sahte Kantar Fişi Eklenerek Akaryakıt Dışsatımı - Resmi Belgede Sahtecilik Niteliği/Görevli Mahkeme )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sahte Kantar Fişi Eklenerek Akaryakıt Dışsatımı - Görevli Mahkeme )"
80Y6.CD8.5.2003E. 2002/11778 K. 2003/2948"GASP ( Sanıkların Katılanı Birden Çok Kez Arayıp Ellerindeki Kasetler Karşılığında Para İstemeleri Karşısında TCK'nın 80. Maddesi Uygulanacağı )
KASET KARŞILIĞINDA PARA İSTENMESİ ( Sanıkların Katılanı Birden Çok Kez Aramaları Karşısında TCK'nın 80. Maddesi Uygulanacağı - Gasp )
ÖLÜM TEHDİDİ ( Sanığın Katılanı İki Kez Arayıp Tehdit Etmesi Karşısında da TCK'nın 80. Maddesi Uygulanacağı - Gasp )"
80Y5.CD30.4.2003E. 2002/4409 K. 2003/2437"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Cinsi Münasebet Eylemi Teselsül Ettiği Halde Hakkında İçtima Hükümlerinin Uygulanmaması - Yasaya Aykırılığı )
İÇTİMA ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoymak - Cinsi Münasebet Eylemi Teselsül Ettiği Halde Hakkında İçtima Hükümlerinin Uygulanmaması )
SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoymak - Cinsi Münasebet Eylemi Teselsül Ettiği Halde Hakkında İçtima Hükümlerinin Uygulanmaması )"
80Y11.CD29.4.2003E. 2002/13424 K. 2003/2146"HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Depo Sorumlusunun Kendisine Teslim Edilen Kumaşları Şöför Olarak Çalışan Sanıkla Birlikte Depodan Çıkartarak Satması )
ZİNCİRLEME BİÇİMDE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Kendisine Teslim Edilen Kumaşları Şöför Olarak Çalışan Diğer Sanıkla Birlikte Depodan Satan Sanığın Eyleminin Zincirleme Biçimde Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Oluşturduğu )"
80Y7.CD22.4.2003E. 2002/20508 K. 2003/1664"SAVUNMA HAKKININ İHLALİ ( Sanığın Tanık Beyanlarına Karşı Diyecekleri Sorulmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
CEZA ARTIRIMI ( Sanığın Aynı Tarlayı Aynı Kasıtla Aynı Ekim Döneminde Ektiği Gözetilmesi Gereği - Cezanın TCK'nın 80. Maddesi Uygulanarak Arttırılamayacağı )"
80YCGK1.4.2003E. 2003/6-12 K. 2003/76"RESMİ EVRAKDA SAHTEKARLIK ( Sanıkların Hiç Yada Tam Olarak Yapmadığı İmalatların Tam Olarak Yapılmış Gibi Gösterilmsi Suretiyle Fazla Para Ödenmesine Neden Olması )
GEÇİCİ HAKEDİŞ RAPORU ( Sanıkların Hiç Yada Tam Olarak Yapmadığı İmalatların Tam Olarak Yapılmış Gibi Gösterilmesi Suretiyle Fazla Para Ödenmesine Neden Olması )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Sanıkların Suç İşlerken İrade Birliği İçerisinde Olmaları Nedeniyle Soruşturmanın Genişletilmesinin Gerekli Olmaması )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanıkların Birden Çok Geçici Hakediş Raporunu Sahte Olarak Düzenleyip Bunları Kullanmak Suretiyle Yapılmamış İşlerin Paralarını Devletten Tahsil Etmeleri )
KISITLILIK ( Sanıkların Tutuklu Bulunduğu Süre İçerisinde Yasal Kısıtlılık Altına Alınmalarının Sanık Aleyhine Olması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olması )
DÜZELTEREK ONAMA ( Verilmiş Olan Kararın Yeniden Yargılamayı Gerektirmemesi Halinde Kararın Düzeltilerek Onanması )"
80Y5.CD26.3.2003E. 2002/5317 K. 2003/1507"NİTELİKLİ ZİMMET ( Sanığın Daire Dışı Araştırmalarla Ortaya Çıkarılan Mahkeme Dosyası İçin Tahsil Edilen Paraları Mal Edinmesi Karşısında Suçun Oluştuğu )
PARANIN ZİMMETE GEÇİRİLMESİ ( Bakanlık Fon Hesabına Yatırmayarak Temellük Ettiği ve Tutuklanınca Geri Ödediği Paralar İçin Basit Zimmet Olarak Toplam Miktarın Zimmete Geçirildiği Gözetilerek Teselsül Eden Nitelikli Zimmet Suçundan Sanığın Cezalandırılması Gereği )
AĞIR PARA CEZASI ( Zimmetin Saptanan Türlerine Göre Ayrı Ayrı Belirlenip Toplamına Göre Hükmedilmesi Gereği )
ZİMMETİN YATIRILMASI ( Veya Daha Başka Açık Var ise Yatırcağını Söylemesi Karşısında TCK 202/3. Maddesi Gereğince Cezasında İndirim Yapılması Gereği )"
80YCGK25.3.2003E. 2002/6-315 K. 2003/50"SAHTECİLİK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
ZAMANAŞIMI ( Sanıkların İşlemiş Oldukları Suçların Hem Resmi Evrakta Sahtecilik Hem de Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması-Dolandırıcılık Suçundan Dolayı Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )
SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ ( Sahet ilaç Küpürlerinin Doktor Reçetelerine Yapıştırılarak Faturalara Bağlanması Suçunun Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarını Oluşturması )
SAHTE İLAÇ KÜPÜRLERİNİN DOKTOR REÇETELERİNE YAPIŞTIRILARAK FATURALARA BAĞLANMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarının Oluşması )
DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
MEMUR OLMADIĞI HALDE RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK YAPILMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuyla Birlikte Hile ve Desiseler Yapılması Nedeniyle Dolandırıcılık Suçunun Oluşması )
MÜTESELSİL SAHTECİLİK SUÇLARI ( Resmi Evrakın Kanunen Sahteliği İspat Olunmadıkça Muteber Olan Resmi Evrak Kabiliyetinden ise Cezanın Ağırlaştırılması )"
80YCGK25.3.2003E. 2002/5-324 K. 2003/55"IRZA GEÇMEK ( Sanığın Öz Kızının Zincirleme ve Ayıplı Bırakacak Şekilde ve Zorla Irzına Geçmesi )
TEHDİT ( Irza Geçmede Tehditin Kendisi veya Yakınları Bakımında Irzına Geçilmesinden Daha Büyük Ağır Bir Zarara Uğratılacağı Korkusunun Meydana Getirilmesi )
MANEVİ ZORLAMA ( Mağdurede Kendisi veya Yakınları Bakımında Irzına Geçilmesinden Daha Büyük Ağır Bir Zarara Uğratılacağı Korkusunun Meydana Getirilmesi )
ZORLA 15 YAŞINI BİTİREN ŞAHSIN IRZINA GEÇİLMESİ ( Irza Geçmenin Rızaen Olduğuna Dair Hiçbir İnandırıcı Delilin Olmaması )
ÖZ KIZIN IRZINA GEÇME ( Sanığın Sarhoşken Bunun Olabileceğini Belirtmiş Olması )
CİNSEL İLİŞKİNİN RIZAYA DAYALI OLMASI ( Mağdurenin Hamileliğin Varlığına Kadar Babasının Kendisine Tecavüzünden Bahsetmemiş Olmasının Rızanın Olduğunu Göstermemesi )"
80Y6.CD25.3.2003E. 2002/13240 K. 2003/999"SAHTEKARLIK ( Trafik Tescil Belgeleri Fotokopisinde - Bunlarla Ulaştırma Bakanlığı Görevlileri Kandırılıp C-2 Belgesi Elde Edilmiş Olması )
TRAFİK TESCİL BELGELERİ FOTOKOPİSİNDE SAHTEKARLIK ( Bunlarla Ulaştırma Bakanlığı Görevlileri Kandırılıp C-2 Belgesi Elde Edilmiş Olması )"
80YCGK11.3.2003E. 2002/11-329 K. 2003/29"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Güvene Binaen Kendisine Verilen Şifre ile Mağdurların Hesaplarına Girerek Onlara Ait Olan Paraları Kendi Hesabına Aktarması )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Güvene Binaen Kendisine Verilen Şifre ile Mağdurların Hesaplarına Girerek Onlara Ait Olan Paraları Kendi Hesabına Aktarması )
CEZANIN ASGARİ Mİ YOKSA AZAMİ Mİ HADDEN VERİLECEĞİNİN BELİRLENMESİ ( Suç Suçlu Ceza Arasında Uygun Bir Denge Kurularak Cezanın Aşağı veya Yukarı Haddinden Verilmesinin Gerekmesi )
CEZA ARTIRIMI ( Suç Konusu Eşya veya İka Edilen Zararın Kıymeti Olduğu Haksız Menfaatin Miktarı Nazara Alınarak Cezanın Arttırılmasının Gerekmesi )
HAKİMİN YETKİSİ ( Aşağı ve Yukarı Sınırları Belirlenen Cezalarda Temel Cezayı Belirleme Yetkisinin Hakime Tanınmış Olması )
TEMEL CEZAYI BELİRLEME YETKİSİ ( Aşağı ve Yukarı Sınırları Belirlenen Cezalarda Temel Cezayı Belirleme Yetkisinin Hakime Tanınmış Olması )
TAKDİRİ SEBEBLERİN KARARDA GÖSERİLMESİ ( Cezanın Asgari Hadden Tayini Halinde Dahi Takdiri Sebeplerin Kararda Mutlaka Gösterilmesi Lüzumu )"
80YCGK4.3.2003E. 2003/6-19 K. 2003/23"GÖREVİ İHMAL ( Sanığın Zincirleme Biçimde Görevi İhmal Suçunu İşlediği Kabul Edildiğinden TCK.nın 80.Maddesi Uygulanarak Cezasının Artırılmasının Doğru Olması )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Zincirleme Biçimde Görevi İhmal Suçunu İşlediği Kabul Edildiğinden TCK.nın 80.Maddesi Uygulanarak Cezasının Artırılmasının Doğru Olması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığın Zincirleme Biçimde Görevi İhmal Suçunu İşlediği Kabul Edildiğinden TCK.nın 80.Maddesi Uygulanarak Cezasının Artırılmasının Doğru Olması )"
80Y6.CD3.2.2003E. 2002/14481 K. 2003/252"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( A.TR.1 Dolaşım Belgeleri/Gümrük Vizesinin Sahteliği İddiası - Görevli Mahkeme )
GÜMRÜK VİZESİ ( A.TR.1 Dolaşım Belgeleri/Sahteliği İddiası - Resmi Evrakta Sahtekarlık/Görevli Mahkeme )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Eklenen A.TR.1 Dolaşım Belgeleri/Gümrük Vizesinin Sahteliği İddiası - Resmi Evrakta Sahtekarlık/Görevli Mahkeme )"
80Y11.CD17.12.2002E. 2002/9961 K. 2002/10109"ZİNCİRLEME DOLANDIRICILIK ( Asilin Ölümüyle Son Bulan Vekalete Dayanarak Birden Fazla Tarihlerde Emekli Maaşı Çekmek - Emekli Sanığı Genel Müdürlüğü Zararına Neden Olacak Şekilde Ve Kendi Lehine Haksız Çıkar Sağlayan Sanığın Eyleminin Oluşturduğu )
ASİLİN ÖLÜMÜYLE SON BULAN VEKALET ( Bu Vekalete Dayanarak Birden Fazla Tarihlerde Emekli Maaşı Çekmek - Emekli Sanığı Genel Müdürlüğü Zararına Neden Olacak Şekilde Ve Kendi Lehine Haksız Çıkar Sağlayan Sanığın Eyleminin Zincirleme Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
SON BULAN VEKALETE RAĞMEN EMEKLİ MAAŞI ÇEKMEK ( Birden Fazla Tarihlerde Çekilmesi - Emekli Sanığı Genel Müdürlüğü Zararına Neden Olacak Şekilde Ve Kendi Lehine Haksız Çıkar Sağlayan Sanığın Eyleminin Zincirleme Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
SAHTECİLİK ( Asilin Ölümüyle Son Bulan Vekalete Dayanarak Birden Fazla Tarihlerde Emekli Maaşı Çekmek - Emekli Sanığı Genel Müdürlüğü Zararına Neden Olacak Şekilde Ve Kendi Lehine Haksız Çıkar Sağlayan Sanığın Eyleminin Zincirleme Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK ( Asilin Ölümüyle Son Bulan Vekalete Dayanarak Birden Fazla Tarihlerde Emekli Maaşı Çekmek - Emekli Sanığı Genel Müdürlüğü Zararına Neden Olacak Şekilde Ve Kendi Lehine Haksız Çıkar Sağlayan Sanığın Eyleminin Zincirleme Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )"
80Y3.CD12.12.2002E. 2002/13063 K. 2002/13419"ORMAN ALANINDA YER AÇMAK ( Orman İçerisinden Kanal Kazıp Hortum Gömmek Suretiyle 6831 Sayılı Yasaya Muhalefet Edilmesi )
TEK SUÇ ( Sanığın Orman Alanında Gerçekleştirdiği Açma Eylemi ve Orman Alanından Su Borusu Geçirme Eylemi Nedeniyle Ayrı Ayrı Cezalandırılmasının Gerekmesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Orman Alanı Açma ve Orman Alanından Su Borusu Geçirme Eylemleri Nedeniyle Ayrı Ayrı Ceza Verilmesi Gerekirken Eylemin Tek Suç Kabul Edilmesinin Hatalı Olması )
ORMAN ALANINDAN SU BORUSU GEÇİRMEK ( 6831 Sayılı Kanuna Muhalefet Edilerek Orman İçerisinden Kanal Kazarak Hortum Gömülmesi Suretiyle Atılı Suçun İşlenmesi )"
80Y11.CD12.12.2002E. 2002/7267 K. 2002/9941"DOLANDIRICILIK ( TCK'nın 503. Maddesinde Öngörülen Ağır Para Cezasının Nisbi Nitelikte Olduğu TCK'nın 80. Maddesi ile Arttırıma Tabi Tutulmayacağı - Suç Konusu Dövizin Merkez Bankası Efektif Alış Kuru Yerine Döviz Satış Kuru Üzerinden Hesaplanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SUÇA KONU DÖVİZ ( Türk Lirası Karşılığının Merkez Bankası Efektif Alış Kuru Yerine Döviz Satış Kuru Üzerinden Hesaplanmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Nisbi Nitelikteki Ağır Para Cezasının TCK'nın 80. Maddesi ile Arttırıma Tabi Tutulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
NİSBİ NİTELİKLİ AĞIR PARA CEZASI ( TCK'nın 80. Maddesi ile Arttırım Yapılamayacağı - Suç konusu Dövizin Merkez Bankası Efektif Alış Kuru Yerine Döviz Satış Kuru Üzerinden Hesaplanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
80Y11.CD10.12.2002E. 2002/7788 K. 2002/9799"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Sahte Faturanın Aynı Yıl İçinde Birden Fazla Dönemde Katma Değer Vergisi İndiriminde Kullanılması - Sahte Fatura Kullanma Eyleminin Her Takvim Yılına İlişkin Ayrı ve Bağımsız Suçları Oluşturduğu )
SAHTE FATURA KULLANMAK ( Her Takvim Yılına İlişkin Eylemlerin Ayrı ve Bağımsız Suçlar Oluşturduğu - Sahte Faturanın Aynı Yıl İçinde Birden Fazla Dönemde Katma Değer Vergisi İndiriminde Kullanılması Fillerinin Müteselsil Suçu Oluşturduğu )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sahte Faturaların Aynı Yıl İçinde Birden Fazla Dönemde Katma Değer Vergisinde Kullanılması Eyleminin Müteselsil Suçu Oluşturduğu - Sahte Fatura Kullanılması Eyleminin Her Takvim Yılına İlişkin Ayrı ve Bağımsız Suçları Oluşturduğu )"
80Y11.CD27.11.2002E. 2002/7304 K. 2002/9502"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Gelirler Bölge Müdürlüğü Ya da Deftardarlık Mütalaası Alınması Dava Şartı Olduğundan Yargılamanın Durdurulması Gereği - Sahte Olarak Düzenlenmiş Faturalar Gelir ve Katma Değer Vergisinde Kullanıldığı Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Teselsül Eden Suç Oluşturduğu )
TESELSÜL EDEN SUÇ ( Sahte Olarak Düzenlenmiş Faturaların Gelir ve Katma Değer Vergisinde Kullanıldığı Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Teselsül Eden Suç Oluşturduğu - Gelirler Bölge Müdürlüğü ya da Defterdarlık Mütalaasının Dava Şartı Olduğu )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Gelir ve Katma Değer Vergisinde Kullanıldığı Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Teselsül Eden Suçu Oluşturduğu - Defterdarlık ya da Gelirler Bölge Müdürlüğünün Mütalaasının Alınması Gereği )
DEFTERDARLIK MÜTALAASI ( Dava Şartı Olması - Gelirler Bölge Müdürlüğü Ya da Deftedarlık Mütalaası Alınması Dava Şartı Olduğundan Yargılamanın Durdurulması Gereği )"
80Y11.CD26.11.2002E. 2002/8791 K. 2002/9432"HIRSIZLIK ( Elektrik Hırsızlığı - Yapılan Keşifte Devam Ettiği Anlaşıldığına Göre Cezanın TCK'nın 80. Maddesine Göre Arttırılması Gereği )
TESELSÜL ( Elektirik Hırsızlığının Yapılan Keşifte Aynı Şekilde Devam Ettiği Tespit Edildiğine Göre Cezanın TCK'nın 80. Maddasine Göre Arttırılması Gereği )"
80Y11.CD21.11.2002E. 2002/7317 K. 2002/9270"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Her Takvim Yılındaki Eylemlerin Ayrı Suçları Oluşturduğu - Fatura Sayısının Fazlalığı Kastın Yoğunluğu ve Zararın Ağırlığı İtibariyle Cezanın Alt Sınırından Uzaklaşarak Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
MÜTESELSİL SUÇ ( Bir Takvim Yılı İçinde Değişik Vergi Dönemlerinde İşlenen Suçların Müteselsil Suçu Oluşturduğu - Her Takvim Yılındaki Eylemlerin Ayrı Suç Oluşturduğu )
CEZANIN ALT SINIRI ( Fatura Sayısının Fazlalığı Kastın Yoğunluğu ve Zararın Ağırlığı İtibariyle Cezanın Alt Sınırıdan Uzaklaşarak Tayin Edilmesi Gereği - Bir Takvim Yılı İçinde Değişik Vergi Dönemlerinde İşlenen Suçların Müteselsil Suçu Her Takvim Yılındaki Eylemlerin Ayrı Suçları Oluşturduğunun Kabulü Gereği )"
80Y11.CD20.11.2002E. 2002/7217 K. 2002/9256"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Patronunun Kimliğini Kullanıp İmzasını Taklit Ederek Kefil Gösterip Kredi Hesabı Açtırması - Başkasının Kimliğini Kullanıp İmzasını Taklit Ederek Açtırılan Hesabın Kullanılması Eyleminin TCK'nın 504/1. Maddesideki Suçu Oluşturduğu )
AÇILMAMASI GEREKEN KREDİ HEBASABINI AÇTIRMAK ( Harcama Yapılması Eylemi Hakkında TCK'nın 504/1. Maddesi Yerine 503/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Hile ve Desise ile Açtırılan Kredi Hesabının Birden Fazla Kullanılması Eyleminin Tek Suç Olarak Kabulü Gereği )
MÜTESELSİL SUÇ ( Hile ve Desiselerle Açtırılan Hesaptan Birden Fazla Kredi Kullanma Eyleminin Tek Suç Oluşturduğu - Başkasına Ait Kimliğin Fotokopisiyle İmzasını Taklit Ederek Açtırılan Hesaptan Harcama Yapılması Eyleminin TCK'nın 504/1. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )"
80Y11.CD19.11.2002E. 2002/9507 K. 2002/9194"DOLANDIRICILIK ( Sahte Kredi Kartları İle Birden Çok Defa Slip Çıkarıp Parayı Bankadan Tahsil Etme Eylemi TCK'nın 504/3 Ve 80 Maddelerine Uyan Suçu Oluşturduğu )
SAHTE KREDİ KARTI İLE BİRDEN ÇOK DEFA SLİP ÇIKARMA ( Bu Şekilde Parayı Bankadan Tahsil Etme Eylemi TCK'nın 504/3 Ve 80 Maddelerine Uyan Suçu Oluşturduğu - Dolandırıcılık )"
80Y11.CD12.11.2002E. 2002/6026 K. 2002/8863"DOLANDIRICILIK ( İki Ayrı Kişiye Ait Kredi Kartını Alıp Alışveriş Yapan Sanığın Eyleminin Zincirleme Dolandırıcılık Suçu Oluşturduğu - Satın Aldığı Bedeller İçin Bankadan Gönderilen Ekstreyi Ödeyen Sanık Hakkında TCK'nın 523. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
İKİ AYRI KİŞİYE AİT KREDİ KARTI ( Alıp Birden Fazla Alışverişte Kullanan Sanığın Eyleminin Zincirleme Dolandırıcılık Suçu Oluşturduğu - TCK'nın 504. Maddesinde Öngörülne Para Cezası Nisbi Nitelikte Olduğundan TCK'nın 80. Maddesiyle Arttırılamayacağı )
NİSBİ PARA CEZASI ( TCK'nın 504. Maddesinde Öngörülen Para Cezası Nisbi Nitelikte Olduğundan TCK'nın 80. Maddesiyle Arttırılamayacağı - Sanığın Kredi Kartı ile Aldığı Bedeller İçin Gönderilen Ekstredeki Borcu Ödediğinden Hakkında TCK'nın 523. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
KREDİ KARTI EKSTRESİNDEKİ BORCUN SANIK TARAFINDAN ÖDENMESİ ( Keyfiyetinin TCK'nın 523. Maddesinin Uygulanmasını Gerektirip Gerektirmediğinin Tatışılması - İki Ayrı Kişiye Ait Kerdi Kartını Alıp Birden Fazla Alışverişte Kullanan Sanığın Eyleminin Zincirleme Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )"
80Y6.CD2.7.2002E. 2002/7266 K. 2002/9540"SAHTECİLİK ( Sanıkların Kesin İstihkak Raporu Üzerinde Tahrifat Yapmaları )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanıkların Kesin İstihkak Raporu Üzerinde Tahrifat Yapmaları- Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Kesin İstihkak Raporu Üzerinde Tahrifat Yapmaları- Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
80Y8.CD27.6.2002E. 2001/13439 K. 2002/7524"MERAYA TECAVÜZ ( Ek İddianameye Konu Meranın Değişik Yerlerine Yapılan Tecavüzlerin Tek Suç Oluşturacağı )
EYLEMİN TEMADİ ETMESİ ( Açılan Dava İle İlgili Olayda - Suç Tarihi Olan İddianame Tarihindeki Yasal Düzenlemelerin Dikkate Alınması Gereği )
CEZANIN ARTIRILAMAYACAĞI ( Meraya Tecavüz - Ek İddianameye Konu Meranın Değişik Yerlerine Yapılan Tecavüzlerin Tek Suç Oluşturacağı )"
80Y6.CD25.6.2002E. 2002/5795 K. 2002/8945"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanıkların Evlilik Dışı İlişkiden Doğan Çocuklarını Nüfus İdaresini Kandırarak Sanık ile Yakınandan Doğmuş Gibi Mernis Doğum Tutanağı Düzenlemeleri )
MERNİS DOĞUM TUTANAĞI ( Sanıkların Evlilik Dışı İlişkiden Doğan Çocuklarını Nüfus İdaresini Kandırarak Sanık ile Yakınandan Doğmuş Gibi Mernis Doğum Tutanağı Düzenlemeleri )
GÖREVLİ MAHKEME ( Resmi Belgede Sahtekarlık Suçunun Ağır Ceza Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )"
80Y8.CD20.6.2002E. 2001/11010 K. 2002/7244"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Parsele Dava Açılıncaya Kadar Müteaddit Aralıklarla Tecavüz Etmesi Eyleminin Tek Suç Oluşturması-Temerrüt Nedeniyle Cezada Artırım Yapılamaması )
MÜTEADDİT ARALIKLARLA TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Parsele Dava Açılıncaya Kadar Müteaddit Aralıklarla Tecavüz Etmesi Eyleminin Tek Suç Oluşturması-Temerrüt Nedeniyle Cezada Artırım Yapılamaması )
TEK SUÇ ( Sanığın Aynı Parsele Dava Açılıncaya Kadar Müteaddit Aralıklarla Tecavüz Etmesi Eyleminin Tek Suç Oluşturması-Temerrüt Nedeniyle Cezada Artırım Yapılamaması )
TEMERRÜT ( Sanığın Aynı Parsele Dava Açılıncaya Kadar Müteaddit Aralıklarla Tecavüz Etmesi Eyleminin Tek Suç Oluşturması-Temerrüt Nedeniyle Cezada Artırım Yapılamaması )"
80Y10.CD18.6.2002E. 2002/25607 K. 2002/21565"UYUŞTURUCU MADDE PAZARLAMAK ( İki Ayrı Dava Konusu Eylemin Tek Suç Mu Müteselsil Suç Mu Olduğunun Araştırılması Gereği - Tekerrür Nedeniyle Fazla Ceza Arttırımı )
İKİ AYRI DAVA KONUSU EYLEMİN TEK SUÇ MU MÜTESELSİL SUÇ MU OLDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Uyuşturucu Madde Satmak - Tekerrür Nedeniyle Fazla Ceza Arttırımı )
TEKERRÜR NEDENİYLE FAZLA CEZA ARTTIRIMI ( İki Ayrı Dava Konusu Eylemin Tek Suç Mu Müteselsil Suç Mu Olduğunun Araştırılması Gereği - Uyuşturucu Madde Satmak )"
80Y4.CD10.6.2002E. 2002/8776 K. 2002/10700"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Aciz Beceriksiz Basiretsiz Gibi Sözcüklerin Sövme Suçunu Oluşturacağı )
SÖVME ( Basın Yoluyla - Aciz Beceriksiz Basiretsiz Gibi Sözcükler )"
80Y6.CD6.6.2002E. 2002/4804 K. 2002/7719"SAHTE EVRAK TANZİMİ ( Sürücü Kursunda Usta Öğretici Sanıklar - Eksik ve Gece Eğitimi Yaptırmadıkları Halde Yaptırmış Gibi Belgeler Düzenleyip Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermeleri )
SÜRÜCÜ KURSU ( Usta Öğretici Sanıklar - Eksik ve Gece Eğitimi Yaptırmadıkları Halde Yaptırmış Gibi Belgeler Düzenleyip Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermeleri/Sahte Evrak Tanzimi )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sürücü Kursunda Usta Öğretici Sanıklar - Eksik ve Gece Eğitimi Yaptırmadıkları Halde Yaptırmış Gibi Belgeler Düzenleyip Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermeleri )"
80Y11.CD6.6.2002E. 2002/4342 K. 2002/5394"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Çalışmakta Olduğu İşyerinde Farklı Tarihlerde İşyerine Ait Peşin Mal Satışlarından Elde Edilen Parayı Mal Edinmesi-Emniyeti Suistimal Suçunun İşlenmesi )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanığın Çalışmakta Olduğu İşyerinde Farklı Tarihlerde İşyerine Ait Peşin Mal Satışlarından Elde Edilen Parayı Mal Edinmesi )
KREDİ KARTIYLA MAL EDİNME ( Sanığın Müşterilerin Kredi Kartlarından İkinci Kez Yararlanması )"
80Y4.CD5.6.2002E. 2002/8558 K. 2002/10762"SÖVME ( Sanığın İki Görevliye Birden Fazla ve Çok Kısa Aralıklarla Sövmesi )
GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın İki Görevliye Birden Fazla ve Çok Kısa Aralıklarla Sövmesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığın İki Görevliye Birden Fazla ve Çok Kısa Aralıklarla Sövmesinin Her Bir Yakınan Yönünden Tek Suç Oluşturması )"
80Y6.CD4.6.2002E. 2002/5515 K. 2002/7607"MEKTUPLA TEHDİT ( Sanığın Önceden Tanıdığı Olan Yakınana Kimliğini de Bildirerek Yazdığı Birden Fazla Mektupla Tehdit Ederek Para İstemesi ve Bir Kısmını da Alması-Yağma Suçunun Oluşması )
YAĞMA ( Sanığın Önceden Tanıdığı Olan Yakınana Kimliğini de Bildirerek Yazdığı Birden Fazla Mektupla Tehdit Ederek Para İstemesi ve Bir Kısmını da Alması )
TESELSÜL ( Sanığın Önceden Tanıdığı Olan Yakınana Kimliğini de Bildirerek Yazdığı Birden Fazla Mektupla Tehdit Ederek Para İstemesi ve Bir Kısmını da Alması-Yağma Suçunun Oluşması )"
80Y11.CD3.6.2002E. 2002/3145 K. 2002/5057"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Başkası Adına Sahte Olarak Düzenlenen Nüfus Cüzdanı ile Başvurarak Bu Şahıs Adına Şirketten İki Adet Telefon Hattı Alması Eyleminin Müteselsil Dolandırıcılık Olması )
MÜTESELSİL DOLANDIRICILIK ( Sanığın Başkası Adına Sahte Olarak Düzenlenen Nüfus Cüzdanı ile Başvurarak Bu Şahıs Adına Şirketten İki Adet Telefon Hattı Alması Eylemi )
SAHTE KİMLİKLE BAŞVURU YAPILARAK TELEFON HATTI ALINMASI ( Müteselsil Dolandırıcılık Suçunun Oluşması )"
80Y8.CD27.5.2002E. 2002/4087 K. 2002/6301"EFRADA SUİ MUAMELE ( İki Ayrı Şahsa İşkence Yaptığının Kabul Edilmesi - Eylemin İki Ayrı Suç Oluşturması )
İKİ AYRI SUÇUN OLUŞMASI ( Suçlarını Söyletmek İçin İş Ve Güçten Kalacak Şekilde Darp Etmeleri - Efrada Sui Muamele )"
80Y11.CD22.5.2002E. 2002/3708 K. 2002/4620"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanığın Ziraat Bankası Hesabından Adı Geçenin İmzasını Taklit Ederek Düzenlediği Birden Çok Talimat Belgesiyle Para Çekmesi )
KAMU KURUMUNU DOLANDIRMAK ( Sanığın Ziraat Bankası Hesabından Adı Geçenin İmzasını Taklit Ederek Düzenlediği Birden Çok Talimat Belgesiyle Birden Çok Para Çekmesi )
TESELSÜL ( Sanığın Ziraat Bankası Hesabından Adı Geçenin İmzasını Taklit Ederek Düzenlediği Birden Çok Talimat Belgesiyle Birden Çok Para Çekmesi )"
80Y3.CD20.5.2002E. 2002/5196 K. 2002/5800"TARLA AÇMAK ( Aynı Yerde Aynı Kasıt Altında Farklı Zamanlarda Birden Fazla Ağaç Keserek - 6831 Sayılı Yasanın 93/2. Maddesi ve TCK.nun 80. Maddesi İle Ceza Tayini Gereği )
İŞGAL VE FAYDALANMA ( Aynı Yerde Aynı Kasıt Altında Farklı Zamanlarda Birden Fazla Ağaç Keserek - 6831 Sayılı Yasanın 93/2. Maddesi ve TCK.nun 80. Maddesi İle Ceza Tayini Gereği )
EYLEMİN TEK SUÇ OLUŞTURMASI ( Aynı Yerde Aynı Kasıt Altında Farklı Zamanlarda Birden Fazla Ağaç Keserek Tarla Açmak - 6831 Sayılı Yasanın 93/2. Maddesi ve TCK.nun 80. Maddesi İle Ceza Tayini Gereği )"
80Y11.CD15.5.2002E. 2002/3464 K. 2002/4273"VERGİ ZİYAINA NEDEN OLMAK ( Gerçekte Mal Alım-Satımı Söz Konusu Olmadığı Halde İlgili Kurumdan Kredi Olarak Alınan Parayı Kullanıp Alış Faturalarını Defterlerine İşlemek )
VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK ( Gerçekte Mal Alım-Satımı Söz Konusu Olmadığı Halde İlgili Kurumdan Kredi Olarak Alınan Parayı Kullanıp Alış Faturalarını Defterlerine İşlemek )
KREDİ OLARAK ALINAN PARA ( Gerçekte Mal Alım-Satımı Söz Konusu Olmadığı Halde Kullanıp Alış Faturalarını Defterlerine İşlemek - VUK'a Aykırılık )"
80Y4.CD13.5.2002E. 2002/5998 K. 2002/8388"MEMURU TEHDİT ( Sanığın Oğlunun Okuldan Disiplin Cezasıyla Atılması Halinde Öğretmenlere Yönelik Olarak Onları Öldüreceğini Söylemesi )
TEHDİT SUÇU ( Sanığın Oğlunun Okuldan Disiplin Cezasıyla Atılması Halinde Öğretmenlere Yönelik Olarak Onları Öldüreceğini Söylemesi )"
80Y2.CD13.5.2002E. 2001/16759 K. 2002/8463"TEHDİT ( Sanığın Aynı Gün İçinde Birkaç Saat Ara İle Mağdurları Aynı Suç İşleme Kastı ile Tehdit Etmesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığın Aynı Gün İçinde Birkaç Saat Ara İle Mağdurları Aynı Suç İşleme Kastı ile Tehdit Etmesi )"
80Y11.CD7.5.2002E. 2002/3410 K. 2002/3895"213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Muhtelif Aylarda Gerçek Bedellerinden Daha Düşük Bedelli Faturalar Tanzim Etmesi )
GERÇEK BEDELİNDEN DAHA DÜŞÜK BEDELLİ FATURALAR TANZİM EDİLMESİ ( Sanığın Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura Düzenlemek Suçunu İşlediğinin Kabulü )
MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Sanığın Muhtelif Aylarda Gerçek Bedellerinden Daha Düşük Bedelli Faturalar Tanzim Etmesi )"
80Y6.CD6.5.2002E. 2002/4134 K. 2002/5800"DOLANDIRICILIK ( Kredi Kartı Başvuru Formu ve Üyelik Sözleşmesine Yakınanın İmzasını Müşterek ve Müteselsil Borçlu Sıfatı İle Atmak ve Para Çekmek - Görevli Mahkeme )
KREDİ KARTINA KEFALET ( Üyelik Sözleşmesine Yakınanın İmzasını Müşterek ve Müteselsil Borçlu Sıfatı İle Atmak ve Para Çekmek - Dolandırıcılık/Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Dolandırıcılık - Kredi Kartı Başvuru Formu ve Üyelik Sözleşmesine Yakınanın İmzasını Müşterek ve Müteselsil Borçlu Sıfatı İle Atmak ve Para Çekmek )"
80Y6.CD2.5.2002E. 2002/3095 K. 2002/5658"DOLANDIRICILIK ( Müştekiye Ait Visa Kartı İle Alış Veriş Yapmak - Eylemin TCK'nun 504/3 Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
KREDİ KARTI İLE DOLANDIRICILIK ( Müştekiye Ait Visa Kartı İle Alış Veriş Yapmak - Eylemin TCK'nun 504/3 Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )"
80Y8.CD24.4.2002E. 2001/10249 K. 2002/5359"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Teselsülün Suçun Bünyesinde Olması Nedeniyle Takdir Edilen Cezaların Teselsül Nedeniyle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
TAKLİT VEYA TAĞYİR EDİLMİŞ PARANIN TEDAVÜLE KOYULMASI ( Teselsülün Suçun Bünyesinde Olması Nedeniyle Takdir Edilen Cezaların Teselsül Nedeniyle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
TESELSÜL ( Teselsülün Suçun Bünyesinde Olması Nedeniyle Takdir Edilen Cezaların Teselsül Nedeniyle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
80Y7.CD19.4.2002E. 2002/4173 K. 2002/5354"677 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Muska Yazmak - Suçun Oluşması İçin Eylemlerinin Menfaat Temini Amacıyla Mutad İştigal Haline Getirilmesi Gereği )
MUSKA YAZMAK ( 677 Sayılı Kanuna Muhalefet - Suçun Oluşması İçin Eylemlerinin Menfaat Temini Amacıyla Mutad İştigal Haline Getirilmesi Gereği )"
80Y6.CD15.4.2002E. 2002/4788 K. 2002/4974"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Otoyu Sahte Belgelerle İkinci Kez Trafiğe Tescil Ettirmek Eylemi )
OTOMOBİLİ SAHTE BELGELERLE İKİNCİ KEZ TRAFİĞE TESCİL ETTİRMEK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşacağı )
SAHTEKARLIK ( Resmi Evrakta - Otoyu Sahte Belgelerle İkinci Kez Trafiğe Tescil Ettirmek Eylemi )"
80Y8.CD11.4.2002E. 2001/10579 K. 2002/4933"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Merasının İki Ayrı Suç Yerine Yapılan Tecavüzün Tek Suç Olarak Kabulü )
TEK SUÇ ( Köy Merasının İki Ayrı Suç Yerine Yapılan Tecavüzün Tek Suç Olarak Kabulü )
KÖY MERASININ İKİ AYRI SUÇ YERİNE YAPILAN TECAVÜZ ( Tek Suç Olarak Kabulü )"
80Y6.CD11.4.2002E. 2002/310 K. 2002/4932"GASP ( Kısa Zaman Aralıklarıyla Silahla Tehdit - Yağma Suçunun Unsurlarının Oluşması )
YAĞMA ( Homoseksüel Olduğunu Etrafa Yayacaklarını Söyleyip Senet İmzalatıp Para Almak - Silahla Tehdit )
SİLAHLA TEHDİT ( Kısa Zaman Aralıklarıyla Olayın Vuku Bulması - Teselsül )"
80Y6.CD11.4.2002E. 2002/2418 K. 2002/4937"KREDİ KARTININ ŞİFRESİYLE BİRLİKTE ÇALINMASI ( ATM'den Para Çekilmesi - Bilişim Suçu Oluşturacağı )
BİLİŞİM SUÇU ( Sanığın Şifresiyle Birlikte Çaldığı Kredi Kartları İle ATM'den Para Çekmesi Eylemleri )
HIRSIZLIK ( Sanığın Şifresiyle Birlikte Çaldığı Kredi Kartları İle ATM'den Para Çekmesi Eylemleri - Bilişim Suçu Oluşturacağı )"
80Y3.CD10.4.2002E. 2002/3341 K. 2002/4039"ORMANDAN AĞAÇ KESMEK ( TCK.nun 62. Maddesi Uygulanarak Cezada İndirim Yapılamayacağı )
AĞAÇ KESMEK ( Ormandan - TCK.nun 62. Maddesi Uygulanarak Cezada İndirim Yapılamayacağı )
ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( TCK.nun 62 ve 80. Maddelerinin 6831 Sayılı Yasanın 91 /son. Maddesinden Önce Tatbiki Gerekeceği )
CEZADA İNDİRİM ( Orman Kanununa Muhalefet - TCK.nun 62 ve 80. Maddelerinin 6831 Sayılı Yasanın 91 /son. Maddesinden Önce Tatbiki Gerekeceği )"
80Y4.CD9.4.2002E. 2002/2535 K. 2002/5868"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Yönetsel görev nedeniyle işlenen suçta 4483 sayılı yasaya göre izin alınmasının gerekliliği - Sanığın kişisel yarar sağlamamasının hafifletici neden olarak tartışılması gerekliliği / Asıl cezaya uygulanan TCY.nın 80.maddesinin memurluktan yoksun bırakılma cezasına uygulanması hususu )
RUHSATSIZ OCAKTAN KUM ALINMASINA İZİN VERMEK ( Yönetsel görev nedeniyle işlenen suçta 4483 sayılı yasaya göre izin alınmasının gerekliliği - Sanığın kişisel yarar sağlamamasının hafifletici neden olarak tartışılması gerekliliği / Asıl cezaya uygulanan TCY.nın 80.maddesinin memurluktan yoksun bırakılma cezasına uygulanması hususu )
HAFİFLETİCİ NEDEN ( Yönetsel görev nedeniyle işlenen suçta 4483 sayılı yasaya göre izin alınmasının gerekliliği - Sanığın kişisel yarar sağlamamasının hafifletici neden olarak tartışılması gerekliliği / Asıl cezaya uygulanan TCY.nın 80.maddesinin memurluktan yoksun bırakılma cezasına uygulanması hususu )"
80Y11.CD9.4.2002E. 2002/2512 K. 2002/2973"HIRSIZLIK ( Kaçak Elektrik Kullanılması )
ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Sanığın Elektriği Abone Olmadan Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Kullandığının Anlaşılması )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Sanığın Elektriği Abone Olmadan Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Kullandığının Anlaşılması )"
80Y11.CD8.4.2002E. 2002/2306 K. 2002/2959"213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bir Takvim Yılı İçerisinde Değişik Vergi Dönemlerinde İşlenen Suçların Müteselsil Suçu Oluşturması )
TESELSÜL ( Bir Takvim Yılı İçerisinde Değişik Vergi Dönemlerinde İşlenen Suçların Müteselsil Suçu Oluşturması )
HER TAKVİM YILINDA İŞLENEN VERGİ SUÇLARI ( Ayrı Suçları Oluşturmaları )"
80Y11.CD4.4.2002E. 2002/2055 K. 2002/2863"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
HİZMET NEDENİYLE GÖREVİ SUİSTİMAL ( Banka Çalışanı Olan Sanıkların Banka Mevcuduna Karşı İşledikleri Suçun Bankalar Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankalar Kanununa Muhalefet Suçlarında Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
80Y11.CD3.4.2002E. 2002/2501 K. 2002/2820"DOLANDIRICILIK ( Bu Suçta Mağdurun Rızasının Sanığın Hileli Hareketleri ile Fesada Uğraması ve Mağdurun Bir Şeyi Sanığa Vermek Zorunda Kalması )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Para Tahsil Etme Görevi Olmayan Sanığın Kendisine Duyulan Güven Sonucu Teslim Edilen Parayı Mal Edinmesi )
PARA TAHSİL ETME GÖREVİ OLMAYAN SANIĞA PARAYI YATIRMASI İÇİN VERİLMESİ ( Sanığın Bu Parayı Mal Edinmesi Eyleminin Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturması )"
80Y6.CD1.4.2002E. 2002/3382 K. 2002/4034"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Fal Bakmak Bahanesiyle Güvenini Kazandığı Yakınanlardan Camiye Götürüp Okuyacağını Söyleyerek Ziynet Eşyası Alıp Uzaklaşması )
HIRSIZLIK ( Sanığın Fal Bakmak Bahanesiyle Güvenini Kazandığı Yakınanlardan Camiye Götürüp Okuyacağını Söyleyerek Ziynet Eşyası Alıp Uzaklaşması - Dolandırıcılık Suçunun Oluşacağı )
TESELSÜL ( Dolandırıcılık - Sanıkların Eylemlerinin Mağdur Sayısı Kadar Bağımsız Suç Oluşturduğu/TCK.nun 71. Maddesinin Uygulanması Gereği )"
80Y6.CD28.3.2002E. 2002/1787 K. 2002/3907"KÖY MUHTARININ GERÇEĞE AYKIRI İLMUHABER DÜZENLEMESİ ( TCK.'nun 355, 80. Maddelerinde Öngörülen Suçu Oluşturduğu )
İLMUHABERDE SAHTEKARLIK ( Köy Muhtarının Gerçeğe Aykırı İlmuhaber Düzenlemesi - TCK.'nun 355, 80. Maddelerinde Öngörülen Suçu Oluşturduğu )
SAHTEKARLIK ( Köy Muhtarının Gerçeğe Aykırı İlmuhaber Düzenlemesi - TCK.'nun 355, 80. Maddelerinde Öngörülen Suçu Oluşturduğu )"
80Y3.CD20.3.2002E. 2002/2116 K. 2002/2840"6831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Aynı Eylemi Kısa Süre Önce de İşlemiş Olması Nedeniyle Suçun Teselsül Olması )
TESELSÜL ( Sanığın Aynı Eylemi Kısa Süre Önce de İşlemiş Olması Nedeniyle Suçun Teselsül Olması )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanayi Odunlarını Alan Sahsın Odunları Götürmeden Yakalanması )"
80Y6.CD18.3.2002E. 2002/959 K. 2002/3244"SAHTECİLİK ( Emniyet Amirliğinde Tescil Ve Denetleme Büro Amir Vekili Olarak Görev Yapan Sanık - Evrakta Sahtekarlık )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Görev Sırasında Sahte Belgeler Düzenleme - Olmayan Otoyu Sahte Olarak Mal Müdürlüğüne Kayıt )
TESELSÜL ( Sonradan Pişmanlık Duyarak Maliyedeki Kaydının Düşümünü Sağlamaktan İbaret Eylemi )"
80Y11.CD18.3.2002E. 2002/1496 K. 2002/2182"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Satış Bölümünde Pazarlamacı Olarak Çalışan Sanığın Tahsil Ettiği Paraları Şirkete İntikal Ettirmeyerek Kendi Menfaatine Olarak Sarf Etmesi )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Satış Bölümünde Pazarlamacı Olarak Çalışan Sanığın Tahsil Ettiği Paraları Şirkete İntikal Ettirmeyerek Kendi Menfaatine Olarak Sarf Etmesi )
TESELSÜL ( Zincirleme Olarak Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunun Oluşması )"
80Y11.CD18.3.2002E. 2002/1388 K. 2002/2142"213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Çalıştığı Matbaada Fazla ya da Hatalı Olarak Basılan Faturaları İptal Etmeyerek Komisyon Karşılığı Bazı Şirketlere Vermesi )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sanığın Çalıştığı Matbaada Fazla ya da Hatalı Olarak Basılan Faturaları İptal Etmeyerek Komisyon Karşılığı Bazı Şirketlere Vermesi )
SUÇUN FAİLİ ( Sahte Belge Düzenlemek Suçunun Mükellef Olsun Olmasın Herkes Tarafından İşlenebilmesi )
KOMİSYON KARŞILIĞI FATURA VERMEK ( Sanığın Çalıştığı Matbaada Fazla ya da Hatalı Olarak Basılan Faturaları İptal Etmeyerek Komisyon Karşılığı Bazı Şirketlere Vermesi )"
80Y5.CD14.3.2002E. 2001/3998 K. 2002/1556"ZİMMET ( Sanığa Verilen Ağır Para Cezasının Gerçek İçtima Koşulları Uyarınca Zimmete Geçirilen Paranın Toplamı Üzerinden Tayin Olunması-Teselsül Uygulanarak Artırılmasının Yasaya Aykırılığı )
İÇTİMA ( Sanığa Verilen Ağır Para Cezasının Gerçek İçtima Koşulları Uyarınca Zimmete Geçirilen Paranın Toplamı Üzerinden Tayin Olunması-Teselsül Uygulanarak Artırılmasının Yasaya Aykırılığı )
TESELSÜL ( Sanığa Verilen Ağır Para Cezasının Gerçek İçtima Koşulları Uyarınca Zimmete Geçirilen Paranın Toplamı Üzerinden Tayin Olunması-Teselsül Uygulanarak Artırılmasının Yasaya Aykırılığı )"
80Y11.CD14.3.2002E. 2002/967 K. 2002/2081"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Temin Ettiği Sahte Faturaları Zincirleme Olarak İş Arkadaşlarına Vermesi )
SAHTE FATURA ( Sanığın Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Temin Ettiği Sahte Faturaları Zincirleme Olarak İş Arkadaşlarına Vermesi-Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması )
TESELSÜL ( Sanığın Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Temin Ettiği Sahte Faturaları Zincirleme Olarak İş Arkadaşlarına Vermesi-Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması )
VERGİ İADESİNDE KULLANILMAK ÜZERE SAHTE FATURA TEMİN ETME ( Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması )"
80Y4.CD13.3.2002E. 2002/1965 K. 2002/3725"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Sanık Hakkında Sadece Bu Suçtan Dava Açıldığı - Ek İddianame Düzenletilmeden İddianamede Açıklanan Eylem Dışına Çıkılamayacağı )
İDDİANAME ( Sanık Hakkında Tek Suçtan Dava Açıldığı - Ek İddianame Düzenletilmeden İddianamede Açıklanan Eylem Dışına Çıkılamayacağı )
AÇIKLANAN EYLEM DIŞINA ÇIKMA ( Sanık Hakkında Tek Suçtan Dava Açıldığı - Ek İddianame Düzenletilmeli/Duruşma Sırasında Sanığın Yeni Bir Suçunun Ortaya Çıkması Halinde İşlem Yapılması Gereği )"
80Y6.CD12.3.2002E. 2001/16125 K. 2002/2929"EKSİK SORUŞTURMA ( Hususun TEDAŞ'tan Sorulmasının ve Varsa Mühürleme Tutanağı da Getirtilmek Suretiyle Eylemin Niteliğinin Belirlenmesi Gerektiğinin Gözetilmemesi )
MÜHÜR FEKKİ ( Kablo Uçlarının Sayaçla Bağlantısı Kesilip Mühürlenmesinden Sonra Sanığın Bu Mührü Bozup Sayaca Bağlaması )
HIRSIZLIK ( Sanığın Gerilim Kancasını Düşürerek Kaçak Elektrik Kullanması )"
80Y6.CD7.3.2002E. 2001/16321 K. 2002/2680"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Hayali Şahıslar Adına Sahte Senetler Düzenlemesi )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Hayali Şahıslar Adına Sahte Senetler Düzenleyip Bankadan Kredi Alması )"
80Y4.CD6.3.2002E. 2002/461 K. 2002/3328"TEHDİT ( Sanığın Yakınanın Cep Telefonuna Çektiği Mesajla Birçok Kez Ölümle Tehdit Etme Eyleminde Bulunması )
CEP TELEFONU MESAJIYLA ÖLÜMLE TEHDiT ( Birçok Kez Çekilen Mesajla Tehdit Oluşması-Cezada Artırım Yapılması )
ÖLÜMLE TEHDİT ( Sanığın Yakınanın Cep Telefonuna Çektiği Mesajla Birçok Kez Ölümle Tehdit Etme Eyleminde Bulunması )"
80Y4.CD5.3.2002E. 2002/756 K. 2002/3078"TİCARETE HİLE KARIŞTIRMAK ( Suçun Satış Sırasında Yapılan Hile İle Oluşması )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Önceden Yaptığı Hile İle Yabancı Madde İçeren Standart Dışı Benzini Yakınanlara Satmasının Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )
YABANCI MADDE İÇEREN BENZİN SATMA ( Dolandırıcılık Suçunun Oluşması )"
80Y6.CD4.3.2002E. 2002/731 K. 2002/2409"SAHTECİLİK ( Gerçeğe Aykırı Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerini Dolaşıma Sürmek - Özel Belgede Sahtecilik )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Yargılamaya Devam Edilerek Esasla İlgili Hüküm Kurulması - Görevsizlik Kararı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Adli Yargı Dışına Yönelen Görevsizlik Kararlarının Temyiz Yeteneği Bulunmaktadır - Temyiz )
TEMYİZ ( Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu nun Kararı Doğrultusunda Görevsizlik Kararı )"
80Y6.CD4.3.2002E. 2002/1325 K. 2002/2415"DOLANDIRICILIK ( Haksız Olarak Ele Geçirdiği Kredi Kartıyla Birden Çok Alışveriş Yaptığının İddia Edilmesi - Kredi Kartı Hırsızlığı )
KREDİ KARTI ( Kredi Kartı Dolandırıcılığı - Teselsül Hükümleri )
TESELSÜL ( Kredi Kartıyla Birden Çok Alışveriş Yaptığı - Görevsizlik Kararı )
GÖREV ( Suçun Oluşup Oluşmadığına İlişkin Kanıtların takdiri ve tartışması Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Oluşu )"
80Y6.CD4.3.2002E. 2002/1213 K. 2002/2424"SAHTECİLİK ( Emekli Sandığından Maaş Bağlanmasını Sağlamak - Evrakta Sahtecilik )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bağ-Kur a Giriş Bildirgesi İle İşi Terketme Belgesi Sahte Olarak Düzenlemek - Dolandırıcılık )
DOLANDIRICILIK ( Vergi Dairesi Ve Meslek Odası Mühürleri Basılarak Bağ-Kur a Verilmesi iddiası - Görevli Mahkeme )
GÖREV ( Suçların Oluşup Oluşmayacağına İlişkin Kanıtların Takdir Ve Tartışmasının Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait Oluşu )"
80Y6.CD18.2.2002E. 2001/17518 K. 2002/1976"SAHTECİLİK ( Sanığın Suç Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Olması - Evrakta Sahtekarlık )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Görevi İle İlgili Olmaksızın Kooperatife Ait Çekleri Sahte Olarak Düzenleyip Ciro Etmek )
YÖNETİM KURULU BAŞKANI SANIK ( Kooperatife Ait Çekleri Kişisel Çıkarı İçin Düzenlemek )"
80Y6.CD15.2.2002E. 2001/17430 K. 2002/1877"DOLANDIRICILIK ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Veya Kamu Yararına Çalışan Hayır Kurumlarının Zararına Olarak - Bankayı Vasıta Olarak Kullanmak Suretiyle )
KAMU YARARINA ÇALIŞAN HAYIR KURUMLARI ( Zararına Olarak Dolandırıcılık - Bankayı Vasıta Olarak Kullanmak Suretiyle )
BANKAYI VASITA OLARAK KULLANARAK DOLANDIRICILIK ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Veya Kamu Yararına Çalışan Hayır Kurumlarının Zararına Olarak )"
80Y6.CD14.2.2002E. 2001/17887 K. 2002/1858"SAHTECİLİK ( Yurt Dışından Permiye Dayalı Olarak İthal Edilen Otonun Ülkeye Girişi - Resmi Evrakta Sahtekarlık )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Düzenlenen Belgelerin Resmi Nitelikte Bulunması - Görevli Mahkemenin Tespiti )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sahtecilik - Suçu Oluşturup Oluşturmadığı Hususundaki Delilleri Takdir Ve Tartışma Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Aittir )"
80YCGK12.2.2002E. 2001/4-421 K. 2002/171"GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Sanığın Hakim Olması )
HAKİM OLAN SANIĞIN GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Kalem Denetimini Yapmamak Kısa ve Gerekçeli Kararların Yazımını Katiplere Bırakmak Suretiyle Görevlerin Savsanması )
KALEM DENETİMİ YAPMAYAN HAKİM ( Hakimin İş Yoğunluğu Yüzünden Gerekli Denetimi Yapamamasının Görevi İhmal Olarak Değerlendirilememesi )
KISA VE GEREKÇELİ KARARLARIN YAZIMININ KATİPLERE BIRAKILMASI ( Sanıkların Birden Fazla Mahkemede Görev Yapmaları Nedeniyle İş Yoğunluğunun Söz Konusu Olması-Görevi İhmal Suçunun Oluşmaması )"
80Y6.CD12.2.2002E. 2001/16492 K. 2002/1642"HIRSIZLIK ( Suçun Yasal Unsurlarının Bulunmadığı - İşyerinde Takılı Sayaç İle Tedaş'a Abone Olmadan Elektrik Kullanmak )
MÜHÜR FEKKİ ( İşyerinde Takılı Sayacın İki Kez Mühürlenip Sanığın Sökerek Kullanması - TCK.nun 274 ve 80. Maddelerinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )
ELEKTRİK SAATINDAKİ MÜHÜRÜN İKİ KEZ SÖKÜLEREK KULLANILMASI ( Mühür Fekki - TCK.nun 274 ve 80. Maddelerinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )"
80Y6.CD11.2.2002E. 2001/17591 K. 2002/1548"SAHTECİLİK ( Hükümsüz Kalan Eski Trafik Belgesinin Kullanılması - Evrakta Sahtecilik )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Eski Belgelerin İbraz Edilerek Valilikten Mazot Kartı Alınması - Teselsül )
TESELSÜL ( Evrakta Sahtecilik - Sanıkların Kullandıkları Belgelerin Kanun Maddesince Resmi Evrak Sayılması )"
80Y11.CD11.2.2002E. 2002/538 K. 2002/1051"HIRSIZLIK ( Sanığın Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında Suç Tarihi Yerine Şikayet Dilekçesinin Verildiği Tarihin Esas Alınmasının Hatalı Olması )
HAPSİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında Suç Tarihi Yerine Şikayet Dilekçesinin Verildiği Tarihin Esas Alınmasının Hatalı Olması )
SUÇ TARİHİ ( Sanığın Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında Suç Tarihi Yerine Şikayet Dilekçesinin Verildiği Tarihin Esas Alınmasının Hatalı Olması )"
80Y7.CD6.2.2002E. 2002/1674 K. 2002/1017"İLKÖĞRETİM OKULUNA MAZERETSİZ DEVAM ETMEME ( İdari Para Cezasının Tebliğinden İtibaren Üç Gün İçinde Öğrencinin İlköğretim Okuluna Devamının Sağlanmaması )
İDARİ PARA CEZASI ( İlköğretim Okuluna Devamının Mazaretsiz Sağlanmaması Nedeniyle İdare Tarafından İdari Para Cezası Düzenlenmesi )
ÖN ÖDEME ÖNERİSİ ( Hafif Hapis Cezasının Asgari Miktarının Gösterilmemesi )
TESELSÜL ( Suçun İdari Para Cezasının Kesilmesinden İtibaren Üç Gün İçinde Tamamlanması Nedeniyle Teselsülün Söz Konusu Olmaması )"
80Y3.CD6.2.2002E. 2001/13629 K. 2002/902"İŞGAL VE FAYDALANMA ( Daha Önce Açılan Davalar - Aynı Yer Olup Olmadıkları Genişletme Yapılıp Yapılmadığı Saptanıp Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )
ORMAN ALANI ( İki Ayrı Ormanda İşgal ve Faydalanma Suçları - İki Eylemin Aynı Kasıttan Kaynaklanan Tek Bir Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Araştırılması Gereği )
TEK BİR SUÇUN OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Ormandan İşgal ve Faydalanma - İki Eylemin Aynı Kasıttan Kaynaklanan Tek Bir Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Araştırılması Gereği )"
80Y6.CD4.2.2002E. 2001/17352 K. 2002/1109"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Nüfus Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olarak Görev Yapan Sanığın Gerçeğe Aykırı Yazı Hazırlayıp Askerlik Şubesi Başkanlığına Göndermesi )
KİMLİK SAHTECİLİĞİ ( Sanığın Yakınıcının Adına Sahte Nüfus Cüzdanı Düzenleyip vermesi ve Doğum Tarihinin Mahkeme Kararı ile Düzeltildiğine İlişkin Gerçeğe Aykırı Yazı Hazırlaması )"
80Y6.CD31.1.2002E. 2001/15823 K. 2002/883"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sahte Olarak Oluşturulan Banka Kredi Kartlarına Başkalarına Ait Bilgileri Bilişim Sisteminde Yer Alan Bilgileri Kullanarak Zarar Vermenin Bilişim Suçu Olması )
BiLİŞİM SUÇLARI ( Sahte Olarak Oluşturulan Banka Kredi Kartlarına Başkalarına Ait Bilgileri Bilişim Sisteminde Yer Alan Bilgileri Kullanarak Zarar Verme )"
80Y6.CD28.1.2002E. 2001/16683 K. 2002/693"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Annesi Babası ve Kardeşi Adına Banka Şubesi ile Yaptığı Kredi Sözleşmesine Onların Haberi Olmadan Sahte İmza Atması - Sanığın Annesi Babası ve Kardeşinin Haberi Olmaksızın Sahte İmza Atarak ve Hazırladığı Diğer Sahte Belgelerle Aldığı Kredi Kartıyla Haksız Kredi Çekmesi )
SAHTECİLİK ( Sahte İmza ve Sahte Belgeyle Aldığı Kredi Kartıyla Kredi Çeken Sanığın Sahtecilikten Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Annesi Babası ve Kardeşinin İmzasının Sahtesi Atarak ve Hazırladığı Sahte Belgelerle Kredi Çeken Sanığın Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
HAKSIZ KREDİ ÇEKMEK ( Sanığın Hazırladığı Sahte Belgeler ve Annesi babası ve Kardeşinin İmzasının Sahtesini Atarak Aldığı Kredi Kartıyla Haksız Kredi Çekmesi - Hazırladığı Sahte Belge ve İmzalarla Bankadan Aldığı Kredi Kartıyla Haksız Kredi Çeken Sanığın Eyleminin TCK'nın 504/1.Maddesini İhlal Ettiği )"
80Y6.CD22.1.2002E. 2001/15887 K. 2002/388"EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanıkların Paraları Sahiplenmek için Pompa Sayacından Yazılı Günlük Satış Miktarını Karşılayacak Şekilde Belediyeye Benzin Verilmiş Gibi Sahte Veresiye Fişi Düzenlemesi )
SAHTE VERESİYE FİŞLERİ DÜZENLENMESİ ( Pompa Sayacından Yazılı Günlük Satış Miktarını Karşılayacak Şekilde Belediyeye Benzin Verilmiş Gibi Sahte Veresiye Fişi Düzenlenmesi )"
80Y4.CD22.1.2002E. 2001/16675 K. 2002/280"4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA YERİ ( Erteli Cezanın Yerine Getirilmesinin Ertelenmesi Zorunluluğunun Bozma Nedeni Olması )
ERTELİ CEZA ( Cezanın Yerine Getirilmesinin Ertelenmesi Zorunluluğunun Bozma Nedeni Olması )
TUTANAK YAZMANININ BELGELERİ YOK ETMESİ ( Devletçe Bir Zarar Meydana Gelip Gelmediğinin Araştırılması )
DEVLETİN ZARARININ ARAŞTIRILMASI ( Cumhuriyet Savcılığı Tutanak Yazmanı Olan Sanığın Belgeleri Yok Etmesinde Devlet Zararının Araştırılmasının Gerekmesi )"
80Y11.CD16.1.2002E. 2001/11350 K. 2002/149"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanığın Pazarlamacı Olarak Çalıştığı Müdahil Şirket Adına Muhtelif Tarihlerde Farklı Kişilerden Tahsil Ettiği Paraları Mal Edinmesi )
TESELSÜL ( Sanığın Pazarlamacı Olarak Çalıştığı Müdahil Şirket Adına Muhtelif Tarihlerde Farklı Kişilerden Tahsil Ettiği Paraları Mal Edinmesi-Teselsül Hükümlerinin Uygulanması )
EKSİK CEZA TAYİNİ ( Suçun Teselsül Etmesine Rağmen Sanığa Eksik Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
80Y11.CD5.1.2002E. 2001/11358 K. 2002/133"EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanığın Satış Elemanı Olarak Çalıştığı Sürede Birden Fazla Kişiden Tahsil Ettiği Paraları Mal Edinmesi-Teselsül Hükümlerinin Uygulanması )
TESELSÜL ( Sanığın Satış Elemanı Olarak Çalıştığı Sürede Birden Fazla Kişiden Tahsil Ettiği Paraları Mal Edinmesi-Teselsül Hükümlerinin Uygulanarak Cezanın Artırılması )
CEZADA ARTIRIM ( Sanığın Satış Elemanı Olarak Çalıştığı Sürede Birden Fazla Kişiden Tahsil Ettiği Paraları Mal Edinmesi-Teselsül Hükümlerinin Uygulanarak Cezanın Artırılması )"
80Y4.CD3.12.2001E. 2001/14370 K. 2001/15674"TEK EYLEMDEN DAVA AÇILMASI ( Sanık Hakkında Tek Eylemden Dava Açıldığı Halde Ek İddiananame Düzenlenmeden Ek Savunmayla Yetinilerek İddianamedeki Eylem Dışına Çıkılamaması )
EK İDDİANAME ( Ek İddiananame Düzenlenmeden Ek Savunmayla Yetinilerek İddianamedeki Eylem Dışına Çıkılarak Cezada Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
EK SAVUNMA ( Ek İddiananame Düzenlenmeden Ek Savunmayla Yetinilerek İddianamedeki Eylem Dışına Çıkılarak Cezada Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
MÜTESELSİL SUÇLAR ( Ek İddiananame Düzenlenmeden Ek Savunmayla Yetinilerek İddianamedeki Eylem Dışına Çıkılarak Cezada Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
80Y6.CD21.11.2001E. 2001/11008 K. 2001/14178"SAHTECİLİK ( Aynı Suç İşleme Kararı İle Birden Fazla Eylem Olduğu - Zincirleme Sahtecilik Suçunun Oluştuğu/Eylemlerinin Tek Suç Oluşturduğu Gözetilerek Ceza Verilmesi Gerektiği )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Katıldığı Suçun Miktarının Tespiti - Temel Ağır Para Cezasının Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği/Fazla Para Cezasına Hükmedildiği )
ZİNCİRLEME SAHTECİLİK ( Aynı Suç İşleme Kararı İle Birden Fazla Eylem Olduğu - Eylemlerinin Tek Suç Oluşturduğu Gözetilerek Ceza Verilmesi Gerektiği )
PARA CEZASININ TESPİTİ ( Sanığın Katıldığı Dolandırıcılık Suçunun Miktarının Tespiti - Temel Ağır Para Cezasının Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği/Fazla Para Cezasına Hükmedildiği )"
80Y4.CD21.11.2001E. 2001/14670 K. 2001/14891"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMEK ( Sanığın İki Ayrı Haciz İşleminde Bu Suçu İşlemesi )
TEK SUÇ ( Sanığın İki Ayrı Haciz İşleminde Yedieminlik Görevini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Açılan Dava Dosyalarının Birleştirilmesi )
DAVA DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sanığın İki Ayrı Haciz İşleminde Yedieminlik Görevini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Açılan Dava Dosyalarının Birleştirilmesi )"
80Y4.CD20.11.2001E. 2001/14047 K. 2001/14672"DAVA AÇILDIKTAN SONRA İŞLENEN SUÇLARDA TESELSÜL ( Bu Suçların Ayrı ve Bağımsız Suç Niteliğinde Olması )
MÜTESELSİL SUÇLARDA SUÇ TARİHİ ( Teselsülün Sona Erdiği Tarih Olması-Suç Tarihi Olarak Son Eylem Tarihinin Esas Alınması )
TESELSÜLÜN KESİLMESİ ( Müteselsil Suçlarda İddianamenin Düzenlenme Tarihi ile Hukuki Kesintinin Oluşması ve Teselsülün Sona Ermesi )"
80Y4.CD13.11.2001E. 2001/13917 K. 2001/14290"GÖREVİ SAVSAMA ( Sanık Posta Dağıtıcısının Mahkemenin Çıkardığı Tebliğlerin Okuma Yazma Bilmeyen Muhatabın Annesine Tebliği-Tebligat Kanununa Aykırı Davranılması )
TEBLİGAT KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanık Posta Dağıtıcısının Mahkemenin Çıkardığı Tebliğlerin Okuma Yazma Bilmeyen Muhatabın Annesine Tebliği-Tebligat Kanununa Aykırı Davranılması )"
80Y6.CD22.10.2001E. 2001/12836 K. 2001/12572"HIRSIZLIK ( Başkasının Çalışma Masasından Para ve Kredi Kartları Bulunan Cüzdanını Almak )
BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR ( Başkasının Kredi Kartıyla ATM'den Para Çekmek )
BAŞKASININ KREDİ KARTIYLA ATM'DEN PARA ÇEKMEK ( Bilişim Alanında Suçlar )"
80Y3.CD15.10.2001E. 2001/9441 K. 2001/9802"ORMANDAN TARLA AÇMA ( Suça Konu Yerin İki Parça ve Birbirinin Devamı Niteliğinde olması ve Açmanın Farklı ve Birbirine Yakın Günlerde Olması )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Suça Konu Tarihlerdeki Değerlerin Esas Alınması )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Ertelemenin Her İki Suçun Cezası Toplamı Üzerinden Yapılmasının Gerekmesi )
TESELSÜL ERTELEME ( Ertelemenin Her İki Suçun Cezası Toplamı Üzerinden Yapılmasının Gerekmesi )"
80Y6.CD8.10.2001E. 2001/11738 K. 2001/11805"DOLANDIRICILIK ( Annesinin Ölümüyle Geçersiz Kalan Vekaletname İle İkamet Belgesini Kullanarak Banka Dolandırma )
GEÇERSİZ VEKALETNAME İLE İŞLEM YAPMA ( Bankayı Aracı Kılmak Suretiyle Kamu Kurumu Olan Emekli Sandığından Haksız Çıkar Sağlamanın Dolandırıcılık Suçu Olması )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Annesinin Ölümü Üzerine Geçersiz Kalan Vekaletname İle Bankayı Aracı Kılmak Suretiyle Kamu Kurumu Olan Emekli Sandığından Çıkar Sağlamanın Dolandırıcılık Suçu Olması )"
80Y5.CD3.10.2001E. 2001/2682 K. 2001/5472"BASİT ZİMMET ( Suçun Nitelikli Zimmet Olmadığı - Basit Zimmetten Hüküm Kurulması Gerektiği )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Suçun Basit Zimmet Olduğu - Basit Zimmetten Hüküm Kurulması Gerektiği )
MÜTESELSİL ZİMMET ( Eylemin Müteselsil Basit Zimmet Olduğu )
DELİL OLMADAN MAHKUMİYET OLAMAYACAĞI ( Aksi Kanıtlanmadıkça Savunmanın Dikkate Alınacağı - Mahkumiyet İçin Kesin Delil Olmadığı - Beraete Hükmedilmesi Gerektiği )
HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Ödetmeye Karar Verilmesi - Nisbi Harç Ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
80Y6.CD10.9.2001E. 2001/10443 K. 2001/10407"DOLANDIRICILIK ( Kamu Kurumuna Karşı Haksız Çıkar Sağlamak-Annesinin Ölümüyle Geçersiz Kalan Vekaletnameyi Kullanıp Emekli Sandığından Haksız Çıkar Sağlamak )
GEÇERSİZ VEKALETNAMEYİ KULLANMAK ( Emekli Sandığından Haksız Çıkar Sağlamak-Dolandırıcılık )
EMEKLİ SANDIĞINDAN HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK ( Annesinin Ölümüyle Geçersiz Hale Gelen Vekaletnameyi Kullanmak )"
80Y5.CD5.7.2001E. 2001/2878 K. 2001/4806"DOLANDIRICILIK EYLEMİ ( Eylemin Müteselsil Nitelikte Olduğu/Mevduat Servisinde Çalıştırılan Banka Haberleşme Memuru ve Eyleme İştirak Edenlerin Sahte Evrakla Para Edinmesi - Zimmet Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
MÜTESELSİL DOLANDIRICILIK ( Mevduat Servisinde Çalıştırılan Banka Haberleşme Memuru ve Eyleme İştirak Edenlerin Sahte Evrakla Para Edinmesi - Zimmet Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
BANKA HABERLEŞME MEMURU ( Mevduat Servisinde Çalıştırılan/Eyleme İştirak Edenlerle Sahte Evrakla Para Edinmesi - Zimmet Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
ZARARIN ÖDETTİRİLMESİ ( Sanıkların İştirak Ettikleri Zimmet Miktarınca Sorumlu Olacakları )
SUÇUN AF KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
ERTELEME HÜKÜMLERİ ( Suçun Erteleme Yasası Kapsamında Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Zorunluluğu - Kanunun Kapsamdışı Tuttuğu Suçlardan Olmadığı )"
80Y5.CD28.6.2001E. 2001/2676 K. 2001/4633"IRZA GEÇME EYLEMİ ( Eylemin Teselsülen İşlendiği - Ayrıca Irza Tasaddi Suçundan Ceza Verilemeyeceği )
IRZ VE NAMUSA TASADDİ EYLEMİ ( Irza Geçme Eyleminin Teselsülen İşlendiği - Ayrıca Irza Tasaddi Suçundan Ceza Verilemeyeceği )
TESELSÜL HÜKÜMLERİ ( Irza Geçme Eyleminin Teselsülen İşlendiği )"
80Y5.CD16.5.2001E. 2000/6441 K. 2001/3375"ZİMMET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Belediye Çalışanı - Belirlenen Fiillerinin Teselsül Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tesbiti/Soruşturmaların Akibetlerinin Araştırılması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Belediye Çalışanı - Belirlenen Fiillerinin Teselsül Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tesbiti/Soruşturmaların Akibetlerinin Araştırılması )
SORUŞTURMALARIN AKİBETLERİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Zimmet ve Görevi Kötüye Kullanmak - Belirlenen Fiillerinin Teselsül Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tesbiti )
MEMURİYETTEN MEN CEZASI ( TCK.nun 80.Maddesi İle Artırımında Eksik 59.Maddeyle Yapılan İndiriminde Fazla Tayininin Yasaya Aykırılığı )
SUÇUN AF KAPSAMINDA OLMASI ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
EKSİK SORUŞTURMAYLA HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Tüm Kanıtların Toplanması Gerektiği - Zimmet ve Görevi Kötüye Kullanmak/Soruşturmaların Akibetlerinin Araştırılması )"
80Y8.CD7.5.2001E. 2001/4800 K. 2001/10154"EFRADA KARŞI SUİ MUAMELEDE BULUNMAK ( Cürümünü Söyletmek için İşkence ve Kötü Muamelede Bulunmak Suçunun Niteliği Gereği Her Bir Mağdura Yönelen Eylemin Ayrı Suç Oluşturması )
DURUŞMALI TEMYİZ ( Ağır Cezaya Müteallik Hükümlerde Tetkikin Sanığın Temyiz Dilekçesindeki Talebi Üzerine veya Resen Duruşma İcrası Suretiyle Yapılması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Cürümünü Söyletmek için İşkence ve Kötü Muamelede Bulunmak Suçunun Niteliği Gereği Her Bir Mağdura Yönelen Eylemin Ayrı Suç Oluşturması )
MAĞDURUN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Cürümünü Söyletmek için İşkence ve Kötü Muamelede Bulunmak Suçunun Niteliği Gereği Her Bir Mağdura Yönelen Eylemin Ayrı Suç Oluşturması )"
80Y5.CD7.5.2001E. 2000/6434 K. 2001/3034"REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZASI İLE CİNSİ MÜNASEBET (6 Ay Sonra Henüz İlişkiye Girmeden Her İkisi Yarı Çıplakken Ağabeyinin Gelmesi Nedeniyle Cinsel İlişkinin Tamamlanamadığı - Tayin Edilen Cezanın TCK. Md. 80 İle Artırılması Gerektiği)
CİNSEL İLİŞKİNİN TAMAMLANAMAMASI (Reşit Olmayan Mağdure/Rızası İle - İlkinden 6 Ay Sonra Henüz İlişkiye Girmeden Her İkisi Yarı Çıplakken Ağabeyinin Gelmesi Nedeniyle - Tayin Edilen Cezanın TCK. Md. 80 İle Artırılmamasının Yasaya Aykırılığı)
SUÇ İŞLEMEK KARARININ İCRASI (Tayin Edilen Cezanın TCK. Md. 80 İle Artırılacağı - Reşit Olmayan Mağdure İle Rızası İle Cinsi Münasebet/İlkinden 6 Ay Sonra Henüz İlişkiye Girmeden Her İkisi Yarı Çıplakken Ağabeyinin Gelmesi Nedeniyle İlişkinin Tamamlanaması)"
80Y8.CD16.4.2001E. 2000/22107 K. 2001/9296"TOPLU SİLAH TİCARETİ YAPMAK ( Adli Emanette Kayıtlı Silahların Sanıklar Tarafından Alınarak Satılması )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Adli Emanette Kayıtlı Silahların Sanıklar Tarafından Alınarak Satılması )
ADLİ EMANETTE KAYITLI SİLAHLARIN SATILMASI ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )
EYLEMLİ ORTAKLIK VE ÇIKAR PAYLAŞIMI ( Toplu Silah Ticareti Yapma Suçunun Oluşması )"
80Y5.CD4.4.2001E. 2000/8808 K. 2001/2045"ZİMMET MİKTARININ ÖDETTİRİLMESİ ( Orman İşletmesinden Alınan İstihkaklar/Kooperatif Yöneticilerinin Değişmesi - Sanıkların Dönemlerindeki Sorumluluklarının Tespit Edilmesi Zorunluluğu/Tüm Sanıkların Sorumlu Tutulamayacağı )
ZARARIN ÖDETTİRİLMESİ ( Orman İşletmesinden Alınan İstihkaklar/Zimmet - Sanıkların Görev Tefriki Yapılarak Sorumluların Tespit Edilmesi Gerektiği )
ZİMMET ( Sanıklara Ödettirilmesine Karar Verilen Miktar - Üzerinden Nisbi Harca Hükmedilmesi Gereği )
EK SAVUNMA HAKKI ( İddianame Ve Esas Mütalaada TCK. Md. 80 Uyarınca Uygulama Yapılacağının Yer Almadığı - Ek Savunma Hakkı Tanınması Zorunluluğu )"
80Y4.CD26.3.2001E. 2001/2548 K. 2001/3026"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Mahkemenin Üç Ayrı Borca İlişkin Dosyaları Birleştirilmesi- Suç Çokluğunun Müteselsil Suç Olarak Kabulü )
TESELSÜL ( Mahkemenin Üç Ayrı Borca İlişkin Dosyaları Birleştirilmesi- Suç Çokluğunun Müteselsil Suç Olarak Kabulü )"
80Y5.CD31.1.2001E. 2000/7406 K. 2001/385"TESELSÜL ( Zimmete Para Geçirme Suçu - Tek Bir Suçun Oluşacağı/Cezanın Arttırılarak Uygulanması Gereği )
ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Teselsül Olması Nedeniyle Cezanın Artırılarak Uygulanması Gereği )
FAİZ ( Müdahilin Talebi Olmamasına Rağmen Ödetilmesine Karar Verilen Miktar Üzerine Uygulanması - Hatalı Olduğu )
KOOPERATİF DEFTERLERİ ( Yetersiz Ve Usulsüz Tutulması - Kayıtların Zimmet Tespiti İçin Yeterli Olmadığı )"
80Y5.CD22.12.2000E. 2000/5030 K. 2000/7401"RÜŞVET ( Vermek ve Rüşvete Aracılık Etmek Suçlarından Ayrı Ayrı Ceza Verilmesi Gereği )
CEZANIN AYRI AYRI VERİLMESİ GEREĞİ ( Rüşvet Vermek ve Rüşvete Aracılık Etmek Suçları )
RÜŞVETE ARACILIK ETMEK ( Rüşvet Vermek Suçunu da İşleyen Sanık - Ayrı Ayrı Ceza Verilmesi Gereği )
MÜTESELSİL SUÇ ( Rüşvet Verme ve Rüşvet Verme Eylemine Aracı Olmanın İki Ayrı Suç Oluşturacağı )
TESELSÜL HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAMASI ( Rüşvet Verme ve Rüşvet Verme Eylemine Aracı Olmak Suçları )"
80Y5.CD21.12.2000E. 2000/6440 K. 2000/7373"İNANCI KÖTÜYE KULLANMA ( Hizmet Sebebiyle/Polis Bakım ve Yardım Sandığı Çalışanı - Zimmet Olarak Vasıflandırılmayacağı )
MÜTESELSİL ŞEKİLDE İNANCI KÖTÜYE KULLANMA ( Polis Bakım ve Yardım Sandığı Çalışanı - Eylemin Zimmet Olmadığı )
ZİMMET OLARAK VASIFLANDIRILAMAMA ( Polis Bakım ve Yardım Sandığı Çalışanının Devlet Memuru Olmaması - Hizmet Sebebiyle İnancı Kötüye Kullanmak )
POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI ÇALIŞANI ( Devlet Memuru Olmaması - Hizmet Sebebiyle İnancı Kötüye Kullanmasının Zimmet Vasfını Taşımayacağı )
DELİL OLMADAN MAHKUMİYET OLAMAYACAĞI ( Aksi Kanıtlanmadıkça Savunmanın Dikkate Alınacağı )"
80Y7.CD20.12.2000E. 2000/14738 K. 2000/17599"GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANARAK YURDA KAÇAK OLARAK ARAÇ SOKMAK ( Araçların Noter Senediyle Belediyeye Bağışlanması )
NOTER SENEDİYLE BELEDİYEYE ARAÇ BAĞIŞLANMASI ( Yurda Kaçak Olarak Araç Sokma Kastı Bulunmadığında Suç Oluşmaması )"
80Y5.CD20.12.2000E. 2000/3720 K. 2000/7287"FUHUŞ İÇİN BAŞKALARINA KADIN TEDARİK ETMEK ( Mağdureyi Birden Fazla Erkeğe Tedarik Etmenin Suçun Yasal Unsurunu Oluşturduğu - Sanık Hakkında TCK. Md. 80 Uygulanarak Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
CEZANIN FAZLA TAYİNİ ( TCK. Md. 80 Uygulanarak - Fuhuş İçin Başkalarına Kadın Tedarik Etmek/Mağdureyi Birden Fazla Erkeğe Tedarik Etmenin Suçun Yasal Unsurunu Oluşturduğu )"
80Y4.CD13.12.2000E. 2000/8318 K. 2000/8876"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Yapması Gereken Ameliyat Karşılığı Para İstemesinin İrtikap Suçunu Oluşturması )
İRTİKAP SUÇU ( Sanığın Yapması Gereken Ameliyat Karşılığı Para İstemesi )
AMELİYAT KARŞILIĞI PARA İSTEME ( İrtikap Suçunun Oluşması )
FER'İ CEZANIN ALT SINIRININ BELİRLENMESİ ( Yasa Maddesi Gözetilmeden ve Gerekçesi Belirtilmeden Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
80YCGK12.12.2000E. 2000/6-200 K. 2000/243"DOLANDIRICILIK ( Kamu Bankası Memuru - Dolandırılanların Hesaplarından Habersiz Aktarımların Yapıldığı Belirlenen Mevduat Sahibi Gerçek Kişiler Değil Banka Tüzel Kişiliği Olduğu )
BANKA MEMURUNUN DOLANDIRICILIĞI ( Dolandırılanların Hesaplarından Habersiz Aktarımların Yapıldığı Belirlenen Mevduat Sahibi Gerçek Kişiler Değil Banka Tüzel Kişiliği Olduğu )
BANKA TÜZEL KİŞİLİĞİNİN DOLANDIRILMASI ( Değişik Kişilere Ait Mevduat Hesaplarından Virman Yapmak Suretiyle - Dolandırılanların Mevduat Sahipleri Kabul Edilemeyeceği )
SUÇLARIN İÇTİMA ETTİRİLEMEYECEĞİ ( Değişik Kişilere Ait Mevduat Hesaplarından Virman Yapmak Suretiyle Banka Tüzel Kişiliğinin Dolandırılması - Teselsül Halinde İşlenmiş Tek Suç Bulunduğu )
TESELSÜL HALİNDE İŞLENMİŞ TEK SUÇ ( Değişik Kişilere Ait Mevduat Hesaplarından Virman Yapmak Suretiyle Banka Tüzel Kişiliğinin Dolandırılması - Suçların İçtima Ettirilemeyeceği )"
80Y5.CD29.11.2000E. 2000/5382 K. 2000/6621"ZİMMET ( Eylemin İştirak Halinde Müteselsil Zimmet Olduğu - Evrakta Sahtekarlık Olamayacağı/Yanlış Nitelendirme Yapıldığı )
İŞTİRAK HALİNDE ZİMMET ( Eylemin İştirak Halinde Müteselsil Zimmet Olduğu - Evrakta Sahtekarlık Olamayacağı )
MÜTESELSİL ZİMMET ( Eylemin İştirak Halinde Müteselsil Zimmet Olduğu )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Eylemin İştirak Halinde Müteselsil Zimmet Olduğu - Yanlış Nitelendirme Yapıldığı )
NOKSAN SORUŞTURMA ( Müteselsil Zimmet - Tüm Kanıtların Toplanması Gerektiği/Soruşturma Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Zorunluluğu )"
80Y5.CD24.11.2000E. 2000/1972 K. 2000/6484"KAMU HİZMETLERİNDEN MEMNUİYET ( Cezanın Miktarına Göre Mahrumiyet Olacağı - Müebbeten Kamu Hizmetlerinden Yasaklanmasına Karar Verilemeyeceği )
SUÇA İŞTİRAK ( Asıl Fail Gibi Cezalandırılacağı - Beraete Karar Verilemeyeceği )
KAMU DAVASI AÇILMASI ( Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI GEREKTİĞİ"
80Y3.CD16.11.2000E. 2000/13313 K. 2000/14612"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU İŞLENEN SUÇLAR ( Teselsül Hükümlerinin Uygulanamaması ve Eylemlerin Müstakil Suç Kabul Edilmesi )
TESELSÜL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu İşlenen Suçlarda )"
80Y10.CD9.11.2000E. 2000/15594 K. 2000/15164"TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK ( Her İki Sanığın Birlikte Esrar İthal Edip Satarak Para Kazanmak Amacıyla Anlaşıp Teşekkül Oluşturmaları )
UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK ( Her İki Sanığın Birlikte Esrar İthal Edip Satarak Para Kazanmak Amacıyla Anlaşıp Teşekkül Oluşturmaları )
MÜTESELSİL SUÇ ( Suç Gerçekleştiğinde Müteselsil Suçu Oluşturan Fiillerden En Ağırının Esas Alınması ve Cezanın Artırılmasının Gerekmesi )"
80Y6.CD20.10.2000E. 2000/6184 K. 2000/7183"SAHTECİLİK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişli )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma )"
80Y4.CD19.10.2000E. 2000/5725 K. 2000/6894"MÜHÜR BOZMAK ( İçtima )
İÇTİMA
SUÇ İŞLEME KARARINDA TEKLİK ( İçtima )
PARA CEZASININ ÜST SINIRIN ÜZERİNDE BELİRLENMESİ TAKDİRİ TAHFİF TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ
SUÇ TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI"
80Y4.CD18.10.2000E. 2000/6349 K. 2000/6856"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Bu Suçla İlgili Olarak Türk Ceza Kanununda Öngörülen Para Cezasının Alt Sınırının Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Misil Artırımına Konu Olamaması )
PARA CEZASI ( Misil Artırımına Konu Olamayacağından Temel Para Cezasına Hükmolunması )
MİSİL ARTIRMASI ( Mühür Bozma Suçuyla İlgili Olarak Türk Ceza Kanununda Öngörülen Para Cezasının Alt Sınırının Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Misil Artırımına Konu Olamaması )"
80Y4.CD16.10.2000E. 2000/5908 K. 2000/6667"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Köy Muhtarı Olan Sanığın Parasal Durumu Yerinde Olanlara Hastanelerde Parasız Bakımları için Yoksul Olduklarına İlişkin Gerçek Dışı Belge Düzenlemesi )
MUHTARIN GERÇEK DIŞI BELGE DÜZENLEMESİ ( Parasal Durumu Yerinde Olanların Hastanelerde Parasız Bakımları için Yoksul Olduklarını Belgelendirmesi )
MEMURİYETTEN YOKSUN BIRAKILMA ( Cezanın Türk Ceza Kanununun İlgili Maddesiyle Artırılırken Yanılgı Sonucu Eksik Olarak Hükmedilmesi )"
80Y6.CD9.10.2000E. 2000/6768 K. 2000/6827"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Bağ-Kur Sağlık Karnesiyle Kardeşini Ameliyat Ettirip İlaçlarını Alan Sanık )
BAĞ-KUR SAĞLIK KARNESİYLE KARDEŞİNİ AMELİYAT ETTİRİP İLAÇLARINI ALAN SANIK ( Dolandırıcılık Suçu )
SAĞLIK KARNESİNİ KARDEŞİNE KULLANDIRTAN SANIK ( Dolandırıcılık Suçu )"
80Y7.CD2.10.2000E. 2000/9477 K. 2000/12100"4320 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kusurlu Eş Olan Sanığın Müşterek Şekilde Oturdukları Evden Üç Ay Süreyle Uzaklaştırma Biçiminde Tedbir Kararı Vermesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Kusurlu Eş Olan Sanığın Müşterek Oturdukları Evden Uzaklaştırma Biçimindeki Tedbir Kararına Dörder Gün Arayla İki Defa Uyulmaması Nedeniyle Cezasının Artırılması )"
80Y6.CD27.9.2000E. 2000/6375 K. 2000/6489"SAHTECİLİK SUÇLARI ( Birden Fazla Müteselsil Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu İçin Ayrı Ayrı Hüküm Verileceği )
MÜTESELSİL İKİ AYRI SUÇ ( Ayrı Ayrı Cezalandırılması )"
80Y5.CD12.7.2000E. 2000/3269 K. 2000/4060"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Eylemin Zimmet Olamayacağı - Paralar Üzerinde Denetim, Muhafaza Ya Da Sorumluluk Görevinin bulunmaması )
ZİNCİRLEME SAHTECİLİK ( Eylemin Zimmet Olamayacağı - Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturduğu )
GÖREVİ SAVSAMA ( Sanığın Düzenlediği Bordroların Kontrol Edilmemesi - Denetim Görevinin Yerine Getirilmemesi )
DENETİM GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Sanığın Düzenlediği Bordroların Kontrol Edilmemesi - Görevi Savsama )"
80Y5.CD12.7.2000E. 1999/6154 K. 2000/4082"HÜKMÜN KONUSU ( İddianamedeki Fiillerden İbaret Olduğu - İddianamenin Dışına Çıkılarak Hükümlülüğe Karar Verilemeyeceği )
TESELSÜL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Eylemin Teselsül Ettirildiğine Dair Kanıt Ve Gerekçe Gösterilmeden TCK. 80 Md.'ye Göre Arttırım Yapılamayacağı )
IRZ VE NAMUSA TASADDİ EYLEMİ ( Irza Geçme Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
YASAL İNDİRİM ( Sanığın 15 Yaşını Bitirdiği - TCK. 55/3. Md'ye Göre İndirim Yapılması Gerektiği )
IRZA GEÇME SUÇUNDAN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Irz ve Namusa Tasaddi Eylemi )"
80Y7.CD28.6.2000E. 2000/6683 K. 2000/10016"TEKERRÜR ( Kooperatif Yönetim Kurulunun Aynı Genel Kurul Kararına Dayanarak Birden Fazla Ortağı Ana Sözleşmeye Aykırı Şekilde Üyelikten Çıkarmaları )
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA ( Ana Sözlşemeye Aykırı Olarak Ve Birden Fazla Üyenin Çıkarılması - Tekerrürün Oluştuğu )
KOOPERATİFLER KANUNUNA MUHALEFET ( Ana Sözleşmeye Aykırı Olarak Üye Çıkarılması )"
80YCGK27.6.2000E. 2000/5-135 K. 2000/145"ZORLA IRZA GEÇMEK
LİVATA
IRZA TASADDİ
IRZA GEÇMEYE TEŞEBBÜS"
80Y4.CD8.6.2000E. 2000/1727 K. 2000/5015"MEMURA ETKİN DİRENME ( Suçun Aynı Zamanda Ve Aynı Nedenle İşlenmesi - Memurların Görevlerini Yapmalarını Engelleme )
TESELSÜL ( Memura Etkin Direnme - Dört Polis Memuruna Karşı Direnmenin Tek Suç Oluşturacağı )
İÇTİMA ( Teselsül - Tek Suç Olması Sebebiyle Cezalarının Artırılamayacağı )"
80Y5.CD17.5.2000E. 2000/1236 K. 2000/2405"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Belediyeye Ait Eşya Alım Satımında Ticaret Yapmak - Bu Suça Katılmak )
SUÇA İŞTİRAK ( Durumun Bilinmesine Rağmen Suç Teşkil Eden Evrakın İmza Edilmesi - Belediyeye Ait Eşya Alım Satımında Ticaret Yapmak )
TESELSÜL ( Aynı Suç İşleme Kararı İle Eylemin Tekrar Edilmesi )
LÜZUMU MUHAKEME KARARI ALINMASI ( İrtikaptan Açılan Davada Değişen ve Görevi Kötüye Kullanma Olarak Kabul Edilen Suç Vasfı )
SUÇ VASFINDA YANILMA ( İrtikaptan Açılan Davada Değişen ve Görevi Kötüye Kullanma Olarak Kabul Edilen - Yanlış Vasıflandırmayla Hüküm Kurulamayacağı )"
80Y5.CD12.4.2000E. 1999/6652 K. 2000/1147"GÖREVİ İHMAL VE SAVSAMA ( Hükümlü Sanıkların Hastahanede Tedavi Gördükleri Bir Ayı Aşkın Zamanda Kayıtsız ve Tedbirsiz Davranmak - Firara Sebebiyet Vermek )
FİRARA SEBEBİYET VERMEK ( Görevi İhmal ve Savsama - Hükümlü Sanıkların Hastahanede Tedavi Gördükleri Bir Ayı Aşkın Zamanda Kayıtsız ve Tedbirsiz Davranmak )
CEZALARIN İÇTİMAI ( Kamu Hizmetlerinden Mahrumiyet Cezaları ile Memuriyetten Mahrumiyet Cezalarının Farklı Feri Cezalar Olduğu - İçtimaya Karar Verilemeyeceği )
TESELSÜL HÜKÜMLERİ ( Eylemin Aynı Kasıt Altında Birden Çok İşlendiği - Görevi İhmal ve Savsama/Firara Sebebiyet Vermek )"
80Y5.CD11.4.2000E. 1999/6267 K. 2000/1102"İDDİANAMEDE BELİRTİLEN EYLEM ( Bir Karar Verilmesi Zorunluluğu )
YETERLİ DELİL BULUNMAMASI ( Hükümlülüğe Karar Verilemeyeceği - Beraete Karar Verilmesi Gerektiği )
DENETİM GÖREVİNİ İHMAL ( Basit Görevi İhmal Suçu Olamayacağı - Zimmet Suçunun Oluşumuna Sebebiyet Vermek Olduğu )
ZİMMET GÖREVİNİN OLUŞUMUNA SEBEBİYET VERMEK ( Denetim Görevini İhmal - Basit Görevi İhmal Suçu Olamayacağı )
MÜTESELSİL ZİMMET ( Teselsül Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
SAVUNMANIN AKSİNE KANIT BULUNMAMASI ( Manevi Unsurun Gerçekleşmediği - Hükümlülüğe Karar Verilemeyeceği )
MEMURİYETTEN YOKSUN KALMA CEZASINA HÜKMOLUNMASI GEREĞİ ( TCK.nun 230/2. Maddesinin Uygulanması Sırasında )"
80Y4.CD4.4.2000E. 2000/1693 K. 2000/2516"DOLANDIRICILIK ( Kamu kurumları zararına )
GÖREV ( Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık )
AMME KAĞITLARINDA SAHTEKÂRLIK
TEKERRÜR"
80Y5.CD29.3.2000E. 1999/6894 K. 2000/812"NOKSAN PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( Rüşvet/Normal Olduğu Halde Hafif Kabulü İle Verilen Ceza - Ayrıca İndirim Yapılamayacağı )
RÜŞVETİN HAFİF KABULÜ İLE VERİLEN PARA CEZASI ( TCK.nun 219/3. Maddesiyle İndirim Yapılamayacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Müddetin Dolduğu Ve Kamu Davasının Bu Nedenle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
DAVANIN ORTADAN KALKMASI ( Dava Zamanaşımı Müddetinin Dolması - Davanın Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
TESELSÜL HÜKÜMLERİ ( Rüşvet/Menfaatın Toplamı Üzerinden Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi - Teselsülün Uygulanmayacağı )"
80Y3.CD22.3.2000E. 2000/1994 K. 2000/3423"İKİ AYRI ORMAN ALANININ İŞGALİ ( Suçun Temadi Nitelikte Olması )
TEK SUÇ ( Temadinin Tutamak Günü Son Bulmasının Her İki Yerle İlgili Olarak Ayrı Tarihlerde Tutanak Düzenlenmesi )
TEMADİ ( Aynı Bölme İçinde Bir Birine Yakın ve İki Ayrı Orman Alanının İşgali Eylemi )"
80Y6.CD6.3.2000E. 2000/329 K. 2000/1501"DOLANDIRICILIK ( Gerçek Şahısların Banka Vasıta Kullanılmak Suretiyle Dolandırılmış Olması )
BANKANIN VASITA KILINMIŞ OLMASI ( Gerçek Şahısların Dolandırılmasında )"
80Y4.CD9.2.2000E. 2000/655 K. 2000/845"DEVLETE AİT MÜHÜRLER VE DAMGALARLA SAİR ALAMETLERİN TAKLİDİ ( Sahte Mühür ve Damgalarla Araç Plakası Basarak Kullanma ve Satma Eylemleri )
SAHTE MÜHÜR VE DAMGALARLA ARAÇ PLAKASI BASARAK KULLANMA VE SATMA ( TCY. Md 333/1'e Uyduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
80Y4.CD3.2.2000E. 2000/20 K. 2000/571"HAKİME GÖREVİNDEN DOLAYI SÖVME ( Yazılıp Gönderilen İki Ayrı Dilekçeyle/TCY. Md. 268/3 Aracılığıyla 266/3'ün Uygulanmasını Gerektirdiği - Tek Suç Oluşturduğu )
SÖVME ( Hakime Görevinden Dolayı Yazılıp Gönderilen İki Ayrı Dilekçeyle - Tek Suç Oluşturduğu/TCY. Md. 268/3 Aracılığıyla 266/3'ün Uygulanmasını Gerektirdiği )
DİLEKÇEDE HAKİME SÖVME ( TCY. Md. 268/3 Aracılığıyla 266/3'ün Uygulanmasını Gerektirdiği - Tek Suç Oluşturduğu )
TEK SUÇ OLUŞTURAN İKİ EYLEM ( Hakime Görevinden Dolayı Yazılıp Gönderilen İki Ayrı Dilekçeyle Sövme )"
80Y5.CD31.1.2000E. 1999/5277 K. 2000/212"ZİMMET ( Posta İşletmesinde Memur Olan Sanığın Aynı Merkeze Bağlı Başka Şubede Ne Maksatla Görevlendirildiğinin Açıklanmasının Gerekmesi )
İNANCI KÖTÜYE KULLANMA ( Posta İşletmesinde Memur Olan Sanığın Oradan Merkeze Bağlı Bir Şubeye Yapılan Atamasının Usulsüz Olması Durumunda )
GÖREVLENDİRMENİN USULSÜZ OLMASI ( Memurun Başka Şubede Görevlendirilmesinin Usulsüzlüğü Durumunda Suçun İnancı Kötüye Kullanma Olması )"
80Y3.CD26.1.2000E. 1999/13607 K. 2000/235"ORMAN KADASTROSU İÇİNDE KALAN ALANDA AÇMA YAPMAK ( 7400 m2'lik Alanda Bitişik ve Birbirine Yakın Mesafede Beş Parça Halinde-Müteselsil Suç )
MÜTESELSİL SUÇ ( Orman Kadastrosu İçinde Kalan 7400 m2'lik Alanda Bitişik ve Birbirine Yakın Mesafede Beş Parça Halinde Açma Yapmak )"
80Y6.CD29.12.1999E. 1999/8373 K. 1999/8346"YALAN BEYANDA BULUNARAK KAMU HAZİNESİNİ YANILTIP HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK ( Kamu Davası Açılmadan Aldıklarını İade Eden Sanık )
HAZİNEYİ YANILTARAK HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAYAN SANIK ( Kamu Davası Açılmadan Aldıklarını İadesi Halinde Uygulanacak Kanun Maddeleri )
DOLANDIRICILIK ( Yalan Beyanda Bulunarak Kamu Hazinesinden Haksız Çıkar Sağlayan Sanığın Dava Açılmadan Aldıklarını İadesi )"
80Y6.CD27.12.1999E. 1999/7392 K. 1999/8235"DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Bazı Bankalardan Sahte Talimatla Para Aldıkları - Aynı Suç İşleme Kararı İle Birden Fazla Eylem Bulunduğu/Bozmaya Yanlış Anlam Verilerek Hüküm Kurulduğu )
BOZMAYA YANLIŞ ANLAM VERİLMESİ ( Sanıkların Bazı Bankalardan Sahte Talimatla Para Aldıkları - Aynı Suç İşleme Kararı İle Birden Fazla Eylem Bulunduğu/Buna Göre Cezalandırılmaları Gerektiği )
ZİNCİRLEME DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Bazı Bankalardan Sahte Talimatla Para Aldıkları - Aynı Suç İşleme Kararı İle Birden Fazla Eylem Bulunduğu/Buna Göre Cezalandırılmaları Gerektiği )"
80Y6.CD21.12.1999E. 1999/7779 K. 1999/7743"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Farklı Kişi ve Şirketlerden Yetkili Olmadığı Halde Şirket Adına Çek ve Para Tahsil Eden Sanık )
MÜTESELSİL SUÇ OLUŞMAMASI ( Şirket Makbuz ve Kaşesini Kullanarak Çek ve Para Tahsil Etmek Suretiyle Dolandıran Sanık )
PARA CEZASININ HESAPLANMASI YÖNTEM ( Yetkili Olmadığı Halde Şirket Adına Çek ve Para Tahsil Ederek Dolandıran Sanığa Verilen )"
80Y6.CD20.12.1999E. 1999/7838 K. 1999/7657"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Başkaları Adına Sahte Bono Tanzim Ederek Kullanan Sanık )
SAHTE SENET TANZİMİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU ( Şirket Adına Tahsil Ettiği Paraları Teslim Etmeyip Sahte Bono İbraz Eden Sanık )"
80Y11.CD6.12.1999E. 1999/5477 K. 1999/8485"BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR ( Sabit Olan Bilgileri Otomatik İşleme Tabi Tutmuş Bir Sistemi Kullanarak Yarar Sağlamak )
BİLGİLERİ OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMUŞ SİSTEM ( Kullanarak Yarar Sağlamak - Bilişim Alanında Suçlar )
TESELSÜL ( Bilişim Alanında Suçlar - TCK.m.80'in Uygulanacağı )"
80Y6.CD2.12.1999E. 1999/7220 K. 1999/7185"DOLANDIRICILIK ( Nisbi Nitelikli Ağır Para Cezası )
NİSBİ NİTELİKTE AĞIR PARA CEZASI ( TCK.nun 80. Maddesi Uyarınca Arttırıma Tabi Tutulamayacağı-Dolandırıcılık )"
80Y6.CD22.11.1999E. 1999/6026 K. 1999/6885"DOLANDIRICILIK ( Suç Mevzuu 80.000.000 TL'nin Normal Yerine Hafif Kabul Edildiği - Eksik Ceza Tayin Edildiği )
EKSİK CEZA TAYİNİ ( Dolandırıcılık Suçunda - Suç Mevzuu 80.000.000 TL'nin Normal Yerine Hafif Kabul Edilerek Ceza Verildiği )
SUÇ MEVZUU ( Dolandırıcılık Suçunda/80.000.000 TL'nin Normal Yerine Hafif Kabul Edildiği - Eksik Ceza Tayin Edildiği )"
80YCGK16.11.1999E. 1999/4-221 K. 1999/279"GÖREVLİ MEMURA ETKİN DİRENME ( Direnme Sırasında Memura Hakaret-Direnme Sona Erdikten Sonraki Hakaretin Ayrı Suç Teşkil Ettiği )
HAKARET VE SÖVME ( Memura Etkin Direnme Fiilinden Sonra )"
80Y1.CD12.11.1999E. 1999/2503 K. 1999/3708"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdura Etkili Mesafeden Ateş Ederek Mağduru Göğüs Hizasından Yaraladığı - Eylemin Silahla Yaralama Değil Öldürmeye Tam Teşebbüs Olduğu )
SİLAHLA YARALAMA ( Sanığın Mağdura Etkili Mesafeden Ateş Ederek Mağduru Göğüs Hizasından Yaraladığı - Eylemin Silahla Yaralama Değil Öldürmeye Tam Teşebbüs Olduğu )
TAHRİK ( Sanığın Mağdura Etkili Mesafeden Ateş Ederek Mağduru Göğüs Hizasından Yaraladığı - Mağdurun Olayın Kendi Hatasından Kaynaklandığını Belirttiği/Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )
TÜFEK İLE TESİRLİ MESAFEDEN MAĞDURA ATEŞ ETMEK ( Silahla Yaralama Değil Kasten Öldürmeye Tam Teşebbüs Olduğu )
TEKERRÜR ( Sanığın Sabıka Kaydının Dikkate Alınarak Uygulanacağı )
SANIĞIN RUH VE SİNİR HASTASI OLDUĞUNUN İDDİA EDİLMESİ ( Temyiz Dilekçesi İle - Sanığın Cezai Sorumluluğunun Araştırılacağı )
MÜSADERE ( Sanığın Mağdura Etkili Mesafeden Ateş Ederek Mağduru Göğüs Hizasından Yaraladığı - Fişek Tüfek Kılıfı Gibi Suça İlişkin Eşyaların Müsaderesine Değil Sahiplerine İadesine Karar Verileceği )
YARGILAMA GİDERİ ( Sanıkların Mahkeme Giderlerinden Sorumlu Tutulacağı )"
80Y7.CD14.7.1999E. 1999/2845 K. 1999/8479"AYNI HÜKMÜN BİRDEN ÇOK İHLALİ ( Teselsül - Kooperatifin İki Yıl Üst Üste Olağan Genel Kurulunun Toplanmaması )
KOOPERATİFLER KANUNUNA MUHALEFET ( İki Yıl Üst Üste Olağan Genel Kurulun Toplanmaması - Teselsül Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
TESELSÜL ( Kooperatifler Kanununa Muhalefet - Kooperatifin İki Yıl Üst Üste Olağan Genel Kurulunun Toplanmaması )"
80Y3.CD26.5.1999E. 1999/4542 K. 1999/6367"ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tarım Yapılan Arazinin Erozyon Nedeniyle 3'e Bölünmesi - Teselsül Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
İŞGAL VE FAYDALANMA ( Tarım Yapılan Arazinin Erozyon Nedeniyle 3'e Bölünmesi - Teselsül Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
TESELSÜL HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAMASI ( Orman Suçu - Tarım Yapılan Arazinin Erozyon Nedeniyle 3'e Bölünmesi )"
80Y5.CD13.5.1999E. 1999/618 K. 1999/2195"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Memuriyet Sıfatını Kullanıp Aboneler Adına İş Takipçiliği Yaparak Menfaat Sağlamak )
MEMURUN ABONELER ADINA İŞ TAKİPÇİLİĞİ YAPARAK MENFAAT SAĞLAMASI ( Görevi Kötüye Kullanma )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Şikayetin Süresi Geçtikten Sonra ve Yetkili Olmayan Mercie Yapılmış Olması )
PARA CEZASINDAN YAPILAN İNDİRİM ( Kararda Gösterilmesi Gereği )"
80Y5.CD13.5.1999E. 1999/2017 K. 1999/2191"BASİT ZİMMET SUÇU ( Gişe Memurunun Tahsil Ettiği Telefon Paralarını Mal Edinmesi-Müteselsil Suç )
TAHSİL EDİLEN TELEFON PARALARININ MAL EDİNİLMESİ ( Basit Zimmet-Müteselsil Suç )
MÜTESELSİL SUÇ ( Tahsil Edilen Telefon Makbuzlarının Mal Edinilmesi )"
80Y3.CD12.5.1999E. 1999/3824 K. 1999/5557"ORMAN TOPRAĞINI İŞGAL VE FAYDALANMA ( Aynı Bölgede İki Parça Alanın İşgali Nedeniyle Cezanın Artırılması )
İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Aynı Bölgedeki İki Parça Alanın İşgali Nedeniyle Cezanın Artırılması )
MÜTESELSİL SUÇ OLUŞMAMASI ( Aynı Bölgede Birbirine Bitişik İki Parça Orman Toprağının İşgali )
TEK SUÇTAN DAVA AÇILMASI ( Davanın İkiye Bölünerek Bir Taraftan Beraat Diğer Taraftan Suç Duyurusunda Bulunmaya Karar Verilememesi )"
80Y4.CD5.5.1999E. 1999/3731 K. 1999/5015"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Usulsüz işçi alımı )
İŞÇİ ALIMINDA USULSÜZLÜK ( Görevde yetkiyi kötüye kullanmak )
SUÇ ÇOKLUĞU"
80Y6.CD26.4.1999E. 1999/2418 K. 1999/2370"DOLANDIRICILIK ( Kredi Kartının Dağıtımını Üstlenen Şirket Elemanının Kartı Teslim Etmeyip Kullanması )
BANKAYA YÖNELİK DOLANDIRICILIK ( Kredi Kartının Dağıtımını Üstlenen Şirket - Elemanının Kartı Teslim Etmeyip Kullanması )
KREDİ KARTININ DAĞITIM ŞİRKETİ ELAMANINCA TESLİM EDİLMEYİP KULLANILMASI ( Bankaya Yönelik Dolandırıcılık )"
80Y4.CD26.4.1999E. 1999/3315 K. 1999/4438"GÖREVİ SAVSAMAK VE GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Mukayese )
MEMURUN GÖREVİNİ YASAYA AYKIRI BİÇİMDE KULLANMASI ( TCK m. 240 Kapsamında Olması-Görevi Kötüye Kullanma )
MEMURİYETTEN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Gerekçe Gösterilmeden Alt Sınırın Üstünde Belirlenemeyeceği-TCK 80 ve 59. Maddelerinin Uygulanması )"
80YCGK20.4.1999E. 1999/5-61 K. 1999/74"NİTELİKLİ ZİMMET ( Teselsül-En Son İşlenen İki Fiil Arasında Sekiz Ay Bulunması )
TESELSÜL ( Nitelikli Zimmet-En Son İşlenen İki Fiil Arasında Sekiz Ay Bulunması )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARI ( Nitelikli Zimmet-En Son İşlenen İki Fiil Arasında Sekiz Ay Bulunması )"
80Y5.CD14.4.1999E. 1999/84 K. 1999/1425"ZİMMETE PARA GEÇİRME ( Sanığın Çalıştığı Bankanın Mudilerin Hesabından Çeşitli Tarihlerde Usulsüz Olarak Para Çekip Daha Sonra İade Etmesi )
KULLANMA ZİMMETİ ( Sanığın Çalıştığı Bankanın Mudilerin Hesabından Çeşitli Tarihlerde Usulsüz Olarak Para Çekip Daha Sonra İade Etmesi )
BANKA MUDİLERİNİN HESABINDAN PARA ÇEKME ( Sanığın Bu Paraları Daha Sonra İade Etmesinin Kullanma Zimmeti Sayılması )"
80Y6.CD24.3.1999E. 1998/12638 K. 1999/1628"DOLANDIRICILIK ( Özel Bankalarca Düzenlenen Kartların Henüz Sahiplerine Teslim Edilmeden Çalınıp Kullanılması )
ÖZEL BANKALARCA DÜZENLENEN KARTLARIN ÇALINMASI ( Sanık Tarafından Bunların Kullanılmasının Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )
AĞIR PARA CEZASI ( Zincirlemeye Dahil Toplam Haksız Çıkar Üzerinden Belirlenmesi )"
80Y4.CD24.2.1999E. 1999/27 K. 1999/1791"DAVA ZAMANAŞIMI ( Ceza Yargılamasında )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK
RESMİ BİR VARAKA TANZİMİ SIRASINDA YANLIŞ BİLGİ VERMEK
SON SORUŞTURMA AÇILMASI KARARI ( Danıştayca )
TEKERRÜR ( Aynı cürüm işleme kararı )
MEMURİN MUHAKEMATI
LÜZUMU MUHAKEME KARARI"
80YCGK23.2.1999E. 1999/6-15 K. 1999/27"MÜTESELSİL SUÇ ( Aynı Suç İşleme Kararı-Eylemler Arasında Subjektif Bağlantı Şartı )
ÖNCEDEN YAPILMIŞ BİR PLAN VE GENEL BİR NİYET ( Müteselsil Suçun Kabulü İçin-Aynı Suç İşeleme Kararı )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARI ( Ne Anlama Geldiği-Müteselsil Suç )"
80Y4.CD22.2.1999E. 1999/903 K. 1999/1667"ERTELEME ( Sanığın Olumsuz Kişiliği İçin Gerekçe Gösterilmeden Ertelenmesi )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLLANMA ( Sanığın Olumsuz Kişiliği İçin Gerekçe Gösterilmeden Ertelenmesi )
MEMURLUKTAN YOKSUN BIRAKMA ( Sanığın Olumsuz Kişiliği İçin Gerekçe Gösterilmeden Ertelenmesi )"
80Y9.CD18.2.1999E. 1998/2091 K. 1999/960"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( TCK.m.80'in Uygulanamayacağı )
YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu - TCK.m.80'in Uygulanamayacağı )"
80Y2.CD28.1.1999E. 1998/16456 K. 1999/293"KOLONYADAKİ METİL ALKOL ORANI ( Üretici Olmayan Satıcının Sorumlu Tutulamaması )
ÜRETİCİ OLMAYAN SATICI ( Kolonyadaki Metil Alkol Oranından Sorumlu Olmaması )
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Net Miktarı Üretim Yerinin Ad ve Adresi ve Üretim Tarihi Ay ve Yıl Olarak Belirtilmeyen Kolonyayı Satışa Sunmak )
ÜRETİM TARİHİ VE YERİ İLE NET MİKTARI BELİRTİLMEYEN KOLONYAYI SATIŞA SUNMAK ( Gıda Maddeleri Tüzüğüne Aykırı Davranış-Teselsül Hükmünün Uygulanmaması )
TESELSÜL ( Gıda Maddeleri Tüzüğüne Aykırı Davranış Halinde )"
80Y6.CD22.12.1998E. 1998/11948 K. 1998/11975"DOLANDIRICILIK ( Müştekileri Asıl Sanıkla Tanıştırıp Tercümanlık Yapan Kişinin İştirak Halinde Olup Olmadığı )
SUÇA İŞTİRAK ( Müştekileri Asıl Sanıkla Tanıştırıp Tercümanlık Yapan Kişi-Dolandırıcılık )
MÜŞTEKİLERLE SANIK ARASINDA TERCÜMANLIK YAPILMASI ( Dolandırıcılık-Suça İştirak )
NİSBİ PARA CEZASI ( TCK. 504. Maddedeki Miktarın 80. Madde Dolayısıyla da Artırılamaması )"
80Y6.CD22.12.1998E. 1998/11929 K. 1998/11879"DOLANDIRICILIK ( Ağır Para Cezasının Nispi Nitelikte Olması Nedeniyle Artırılamaması )
AĞIR PARA CEZASI ( Nispi Nitelikte Olması Nedeniyle Artırılamaması )
NİSPİ NİTELİKTE PARA CEZASI ( Nispi Nitelikte Olması Nedeniyle Artırılamaması )"
80YCGK15.12.1998E. 1998/5-311 K. 1998/386"BASİT VE NİTELİKLİ ZİMMET SUÇLARI ( Teselsül İçinde Yer Almaları )
TESELSÜL ( Basit ve Nitelikli Zimmet Suçlarına Ait Para Cezalarının Belirlenmesi )
PARA CEZASI ( Basit ve Nitelikli Zimmet Suçlarına Ait Para Cezalarının Belirlenmesi )"
80Y6.CD26.11.1998E. 1998/10848 K. 1998/10939"HIRSIZLIK ( Müştekiye Ait Kredi Kartı İle 2 Gün Arayla ATM'den Para Çekmek )
KREDİ KARTI İLE 2 GÜN ARAYLA ATM'DEN PARA ÇEKMEK ( Müştekiye Ait - Hırsızlık )"
80YCGK24.11.1998E. 1998/6-280 K. 1998/359"DOLANDIRICILIK ( Suçun Oluşması İçin Şartları )
HİLE VE DESİSE İLE HAKSIZ KAZANÇ ( Dolandırıcılık Suçunun Şartı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Suçun Oluşması İçin Ortada Müteaddit Suçların Bulunması ve Bu Suçların Yasanın Aynı Hükmünü İhlal Etmesinin Gerekmesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Suçun Oluşması İçin Ortada Müteaddit Suçların Bulunması ve Bu Suçların Yasanın Aynı Hükmünü İhlal Etmesinin Gerekmesi )
MÜTEADDİT SUÇUN BULUNMASI ( Müteselsil Suçun Oluşması Şartı )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARI ( Suç İşleme Kararındaki Birlikin Suç Kastına Bakılarak Belirlenmesi )
İÇTİMA HÜKÜMLERİ ( Sanıkların Eylemlerinin Ayrı ve Bağımsız Olması Nedeniyle )
HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA ( Ustaca Oynanan Oyunlarla Mağdurlardan Haksız Yere Para Çalma Suçunun Dolandırıcılık Olması )"
80Y5.CD19.11.1998E. 1998/3758 K. 1998/4421"NİTELİKLİ ZİMMET ( Müteselsilen Zimmete Geçirilen Paraların Toplam Miktarı Esas Alınarak Ağır Para Cezası Belirlendiği Gözetilmeden Ayrıca Artırılmasının Yanlış Olması )
ZİMMET ( Müteselsilen Zimmete Geçirilen Paraların Toplam Miktarı Esas Alınarak Ağır Para Cezası Belirlendiği Gözetilmeden Ayrıca Artırılmasının Yanlış Olması )
MÜTESELSİLEN ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Ceza Olarak Ağır Para Cezası Belirlendiğine Göre Ayrıca Bu Suçun Tekrar Ağırlaştırılamaması )"
80Y6.CD16.11.1998E. 1998/10361 K. 1998/10393"DOLANDIRICILIK ( Mevsuf Dolandırıcılık Suçu İçin Hem Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Hemde Haksız Menfaatin İki Misli Kadar Ağır Para Cezasının Olması )
MEVSUF DOLANDIRICILIK ( Suç İçin Hem Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Hemde Haksız Menfaatin İki Misli Kadar Ağır Para Cezasının Olması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Bir Suç İşleme Kararının İcrası Nedeniyle Aynı Kanun Hükmünün Birden Fazla İhlal Edilmesi Ayrı Zamanlarda Olsa Bile Eylemlerin Tek Suç Sayılması )"
80Y3.CD21.10.1998E. 1998/8250 K. 1998/9482"ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( OK.m.93/3 ve TCK. m.80'in Birlikte Uygulanması - Ceza Artırımında Usul )
TESELSÜL ( Orman Suçu - OK.m.93/3 ve TCK. m.80'in Birlikte Uygulanması Halinde Ceza Artırımında Usul )
CEZA ARTIRIMINDA USUL ( Orman Suçu - OK.m.93/3 ve TCK. m.80'in Birlikte Uygulanması )"
80Y3.CD14.10.1998E. 1998/7981 K. 1998/9225"İŞGAL VE FAYDALANMA ( Kesinleşmiş Orman Kadastro Sınırlarındaki Yeri Sürmek/Tütün Ekmek - 2.Dava Açılması/Ayrı Suç Oluşturması )
ORMAN KADASTRO SINIRLARINDAKİ YERİ SÜRMEK VE TÜTÜN EKMEK ( 2.Dava Açılması - Ayrı Suç Oluşturması )
HUKUKİ İNKİTA ( Kesinleşmiş Orman Kadastro Sınırlarındaki Yeri Sürmek/Tütün Ekmek - 2.Dava Açılması/Ayrı Suç Oluşturması )"
80YCGK13.10.1998E. 1998/11-205 K. 1998/304"HIRSIZLIK ( Bir Çok Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Sınıftaki Öğrencilerin Çantasından Ayrı Ayrı Hırsızlık Yapılması )
SINIFTAKİ ÖĞRENCİLERİN ÇANTASINDAN HIRSIZLIK ( Eylemde Subjektif Bir Bağlantı Olmaması Nedeniyle Teselsülün Uygulanmamasının Gerekmemesi )
TESELSÜL ( Sınıftaki Öğrencilerin Çantasından Yapılan Hırsızlıkta Subjektif Bir Bağlantı Olmaması Nedeniyle Teselsülün Uygulanmamasının Gerekmemesi )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARININ OLMAMASI ( Teselsül Hükümlerinin Uygulanmamasının Gerekmesi )
SUBJEKTİF BAĞLANTI OLMAMASI ( Teselsül Hükümlerinin Uygulanmamasının Gerekmesi )"
80Y4.CD22.6.1998E. 1998/5708 K. 1998/6760"YAYIN YOLU İLE HAKARET ( Haberin Gerçeklik Derecesinin Araştırılması/Doğrulandığında Uygulanacak Hükümler - Habere Eklenen Küçültücü Yakıştırma ve Eylemler )
HABERİN GERÇEKLİK DERECESİNİN ARAŞTIRILMASI ( Yayın Yolu İle Hakaret/Doğrulandığında Uygulanacak Hükümler - Habere Eklenen Küçültücü Yakıştırma ve Eylemler )
YAYIN YOLU İLE HAKARET ( Katılan Sayısınca Hüküm Kurulması Gereği - TCK.'nın 29. Maddesine Aykırı Olarak 80. Maddesinin 59. Maddesinden Sonra Uygulanmasının Hatalı Olacağı )
DAVAYA KATILAN SAYISINCA HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ( Yayın Yolu İle Hakaret )
HABERE EKLENEN KÜÇÜLTÜCÜ YAKIŞTIRMA VE EYLEMLER ( TCK. 482 /son Fıkrasının Uygulanması Gerekirken Sövme Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )"
80Y6.CD16.6.1998E. 1998/6572 K. 1998/6457"SAHTECİLİK ( Kanunda Öngörülen Ağır Para Cezasının Nisbi Nitelikte Olması Nedeniyle Cezanın Artırılamaması )
DOLANDIRICILIK ( Kanunda Öngörülen Ağır Para Cezasının Nisbi Nitelikte Olması Nedeniyle Cezanın Artırılamaması )"
80Y10.CD2.6.1998E. 1998/4519 K. 1998/5669"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Para Cezasının Hesaplanmasın Metodu )
PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan Sanıklara Verilen )
TEŞEKKÜL HALİNDE EROİN TİCARETİ YAPMAK ( Para Cezasının Hesaplanması Metodu )"
80YCGK5.5.1998E. 1998/4-122 K. 1998/167"YARGI KARARLARININ İNFAZ EDİLMEMESİ
İÇTİMA ( Zaman Unsuru )
İŞTİRAK ( Memurun Yargı Kararlarını Uygulamaması )
İDARİ EYLEM VE İŞLEMLERİN YARGISAL DENETİMİ
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANARAK KEYFİ İŞLEMLERDE BULUNMAK ( Atamaya İlişkin İdare Mahkemesi Kararlarının Gereğini Yaptıktan Sonra Başka Bir Yere Atamak )
GÖREVDE YETKİYİ KULLANMA ( Memur Hakkında Keyfi İşlemlerde Bulunmak )
YETKİYİ KÖTÜYE KULLANARAK MEMUR HAKKINDA KEYFİ İŞLEMLERDE BULUNMAK ( Bakanlık Müsteşarı ve Personel Daire Başkanlarının İşlemleri Nedeniyle )
İKİ AYRI SUÇ ( Bakanlık Müsteşarı ve Personel Daire Başkanlarının Keyfi İşlemleri Arasında Uzun Süre Olması Nedeniyle )"
80Y6.CD4.5.1998E. 1998/4687 K. 1998/4509"SAHTECİLİK ( Çalıntı Otonun Sahte Belgelerle Trafikte Yeni Oto Olarak Kayıt ve Tescili/Görevli Mahkeme - Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak )
HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK ( Çalıntı Otonun Sahte Belgelerle Trafikte Yeni Oto Olarak Kayıt ve Tescili - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sahtecilik ve Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak )"
80Y6.CD22.4.1998E. 1998/3443 K. 1998/4038"SUÇUN KONUSUNUN PEK FAHİŞ OLMASI ( Sahte Özel Senet Düzenleyip Bankadan Kredi Almak - Cezada Artırım )
DOLANDIRICILIK ( Hayali Kişiler Adına Sahte Özel Senet Düzenleyip Bankadan Kredi Almak - Cezada Artırım )
SAHTE ÖZEL SENET DÜZENLEYİP BANKADAN KREDİ ALMAK ( Dolandırıcılık - Cezada Artırım )"
80Y10.CD2.4.1998E. 1998/724 K. 1998/3496"TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU MADDE İHRACI ( Sanığın Satıma Konu Ettiği Net Uyuşturucu Maddenin Tümü Üzerinden Hesaplanan Temel Ağır Para Cezasının Artırılamaması )
PARA CEZASININ ARTIRILMASI ( Sanığın Satıma Konu Ettiği Net Uyuşturucu Maddenin Tümü Üzerinden Hesaplanan Temel Ağır Para Cezasının Artırılamaması )"
80Y2.CD30.3.1998E. 1997/19355 K. 1998/3863"1593 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İşyerinde Hijyenik Koşullara Uymamak )
İŞYERİNDE HİJYENİK KOŞULLARA UYMAMAK ( 1593 Sayılı Kanuna Muhalefet )
ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİNİ YAPTIRMAMAK ( 1593 Sayılı Kanuna Muhalefet )
ETİKETSİZ LAVAŞ EKMEĞİ - PİDE İMAL ETMENİN SUÇ OLUŞTURMADIĞI
CEZADA LEHE VE ALEYHE HÜKÜMLER GÖZÖNÜNE ALINARAK KARAR VERİLMESİ ZORUNLULUĞU
FERİ CEZALARIN UYGULANMAMASINI GEREKTİREN DURUMLAR ( 1593 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
80YCGK3.3.1998E. 1998/6-8 K. 1998/69"SAHTECİLİK ( Sanığın İmzalayarak Verdiği Çek ve Bonoların Daha Önce Getirilen Malların Karşılığı Olarak Verilip Verilmediğinin Araştırılması )
DOLANDIRICILIK ( Suçun Oluşması İçin Zararın Sanığın Aldatıcı Eyleminden Sonra ve Eylemi Sonucu Olması Koşuluna Bağlı Olması )
TESELSÜL ( Haksız Yararlanmanın Tamamının Gözönüne Alınmasın Gerekliliği )"
80Y5.CD25.2.1998E. 1998/31 K. 1998/584"ZİMMETE PARA GEÇİRME ( Elde Edilen Bilet Bedellerinin İdare Veznesine Yatırılmayarak Müteselsilen Zimmete Geçirilmesi )
BASİT ZİMMET ( Elde Edilen Bilet Bedellerinin İdare Veznesine Yatırılmayarak Müteselsilen Zimmete Geçirilmesi )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Elde Edilen Bilet Bedellerinin İdare Veznesine Yatırılmayarak Müteselsilen Zimmete Geçirilmesinin Basit Zimmet Suçunu Oluşturması )"
80Y5.CD12.2.1998E. 1997/4979 K. 1998/363"EVLENMEK MAKSADIYLA RIZAEN KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Belirli Aralıklarla ve Değişik Tarihlerde-Teselsül-Evini Kullandırmak )
TESELSÜL ( Reşit Olmayan Mağdureyi Değişik Tarihlerde ve Belirli Aralıklarla Alıkoymak-Evlenmek Maksadıyla Rızaen Kaçırıp Alıkoymak )
YENİ SUÇUN CEZASININ ERTELENMESİ ( Evvelki Erteli Cezanın İnfazına Karar Verilememesi )
ERTELİ CEZANIN İNFAZI ( Yeni Suçun Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesi Halinde Mümkün Olmaması )"
80Y4.CD5.2.1998E. 1997/12011 K. 1998/628"YAYIN YOLUYLA HAKARET ( Maddei Mahsusa İsnadı-Belli Olay Yükleme-Arşivi Çaldı Sözleri )
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ( Suç Konusu Yazıları Yazanlar Gibi Sorumlu Olması-Yazıları Yazanların Belli Olmaması-Yayın Yoluyla Hakaret )
SUÇ KONUSU YAZILARI YAZANLARIN BELLİ OLMAMASI ( Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Yazıları Yazanlar Gibi Sorumlu Olması-Yayın Yoluyla Hakaret )"
80Y5.CD2.2.1998E. 1997/4849 K. 1998/134"KAMU DAVASI AÇILMASI ( Dava Açılmasına Rağmen Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
IRZA GEÇME-ALIKOYMA ( Sanık İle Mağdurenin Aile Rızasıyla Dini Nihakla Evlenmeleri )
KIZLIK BOZMAK ( Rızaen Kız Kaçırmak Suçunda Kızın Kızlık Zarının Bozulmamış Olması )
SUÇA İŞTİRAK ( Rızaen Küçük Kız Kaçırmadan Sonra Dini Nikah Yapan Sanığın Anne ve Babasının Bu Suça İştiraki )
EVLENME AKTİ OLMADAN DİNİ TÖREN YAPMAK ( Yasada Belirtilen Cezaya Çarptırılmaları )"
80Y5.CD22.1.1998E. 1997/4688 K. 1998/93"ZİNCİRLEME BİÇİMDE İNANCI KÖTÜYE KULLANMA ( Postacı Olan Sanığın Bir Memurun Sorumluluğu Altında Çalışıp Çalışmadığının Araştırılmamış Olması )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Posta Memuru Olan Sanığa Bu Suçu Nedeniyle Süresiz Memuriyetten Yasaklanma Cezası Verilmesinin Gerekmesi )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanık Olan Memurun Görevlendirmesinin Yasal Olmadığı Durumlarda )
MEMURİYETTEN YASAKLAMA ( Nitelikli Zimmetten Ceza Alan Sanık İçin Verilen Ceza )"
80Y4.CD20.1.1998E. 1997/11432 K. 1998/183"TEHDİT SUÇU ( Birden Fazla Kez İşlendiyse Müteselsil Suç veya İçtima Hükümlerinin Uygulanması )
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAKA NAKIS TEŞEBBÜS ( Sanıkla Tehditle Para İstediği Şahıslar Arasında Bir Alacak İddiası Varsa )
TEHDİTLE PARA İSTEYEN SANIK ( Para İstediği Şahıslarla Arasında Bir Alacak İddiasının Bulunması veya Bulunmaması Halinde Oluşacak Suç )"
80Y6.CD18.12.1997E. 1997/12570 K. 1997/12625"DOLANDIRICILIK ( Hükmedilen Temel Ağır Cezanın TCK. m.80 ile Artırılamayacağı )
TEMEL AĞIR CEZA ( Dolandırıcılık - TCK. m.80 ile Artırılamayacağı )"
80Y11.CD2.12.1997E. 1997/5952 K. 1997/6536"BİLİŞİM SUÇU ( Hizmetli Olarak Çalıştığı Bankanın Bilgisayar Sistemine Girerek Usulsüz Hesap Açan Sanık )
BANKANIN BİLGİSAYAR SİSTEMİNE GİREREK USULSÜZ HESAP AÇAN VE KREDİ LİMİTİNİ YÜKSELTEN SANIK ( Bilişim Suçu )"
80Y10.CD1.12.1997E. 1997/12278 K. 1997/12479"ÇEK YASASI`NA AYKIRILIK ( Çeklerin Aynı Anda Düzenlenip Düzenlenmemesi )
EYLEMİN TEK SUÇ OLUŞTURMASI ( Çeklerin Aynı Anda Düzenlenmesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Birden Fazla Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
AYNI TÜR VERGİ BORCU İÇİN BİRDEN FAZLA KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK"
80Y8.CD20.11.1997E. 1997/14063 K. 1997/16182"TEHDİT ( Sanığın Örgüt Bağlantısı Olmamasına Rağmen Terör Örgütünün İsmini Kullanarak Tehdit Suçunu İşlemesi )
ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN SANIK ( Buna Rağmen Örgütün İsmini Kullanarak Tehdit Suçunda Bulunması Nedeniyle Cezasının Artırılması )
TELEFONLA YAPILAN TEHDİT ( Sanığın Örgüt Bağlantısı Olmamasına Rağmen Terör Örgütünün İsmini Kullanarak Bu Suçu İşlemesi )"
80Y4.CD20.10.1997E. 1997/8292 K. 1997/8592"MEMURİYET NÜFUZUNU KÖTÜYE KULLANMA ( Belediye Başkanının Kişilik Haklarına Zarar Verici Eylemleri )
KİŞİ HAKLARINA ZARAR VEREN BELEDİYE BAŞKANI ( Memuriyet Nüfuzunu Kötüye Kullanma Suçu )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Cezanın Asgari Haddinin Ne Kadar Olduğu )"
80Y5.CD2.10.1997E. 1997/3026 K. 1997/3278"İHTİLASEN ZİMMETE PARA GEÇİRME ( Satış Memuru Olan Sanığın Kendi İmzası ile Ödeme Yapılmak Üzere Bankaya Yazdığı Yazı Örneklerinin Bunlara Ait Banka Dekontlarının Dosyalarda Bulunmaması )
NİSBİ HARCIN NOKSAN TAYİNİ ( Sanığın Zimmetine Geçirdiği Miktarın Yanlış Hesap Sonucu Eksik Belirlenerek Ağır Para Cezası ile Ödettirilmesine Karar Verilirken Harcın Noksan Tayin Edilmesi )
EYLEMLERİ GİZLEMEYE ÇALIŞMAK ( İlgili Banka Cüzdanlarının Yok Edilmesi Suretiyle Eylemleri Gizlemeye Çalışması Eylemlerinin Mütesesil İhtilasen Zimmet Niteliğnde Olması )
ZİMMETE GEÇİRİLEN PARANIN YANLIŞ HESAPLANMASI ( Bunun Sonucu Eksik Belirlenerek Ağır Para Cezası ile Ödettirilmesine Karar Verilirken Harcın Noksan Tayin Edilmesi )"
80Y4.CD30.9.1997E. 1997/8004 K. 1997/7751"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Sanıkların Ayrı Tarihlerde Sövme Eylemlerini Aynı Suç Kararıyla İşleyip İşlemediklerinin Araştırılması - TCK. m. 80'in Uygulama Yeri Bulunup Bulunmaması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Hakaret - Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağının Kararda Belirtilmesi Gereği )
ERTELEME TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Basın Yoluyla Hakaret )
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ HAKKINDA VERİLEN HÜKÜM ( Basın Yoluyla Hakaret - Hükmün Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Karşısında Değerlendirilmesi Zorunluluğu )
HÜKÜM ( Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Karşısında Değerlendirilmesi Zorunluluğu - Basın Yoluyla Hakaret )"
80Y5.CD18.9.1997E. 1997/2419 K. 1997/2988"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KIZ KAÇIRIP ALIKOYMA ( İlk Kez Kaçırıp Alıkoyduğu Mağdureyi Babasına Teslim Ettikten Sonra İkinci Kez Kaçırıp Alıkoyma )
İKİNCİ KEZ KIZ KAÇIRMA ( Sanığın Küçük Mağdureyi İkinci Kez Kaçırmasının Ayrı Suç Oluşturması )
AYRI SUÇ ( Sanığın Küçük Mağdureyi İkinci Kez Kaçırmasının Ayrı Suç Oluşturması )"
80Y2.CD7.5.1997E. 1997/4217 K. 1997/6154"TEHDİT
ÖLÜMLE TEHDİT
İÇTİMA ( Hapis cezasının para cezasına çevrilmesi )"
80YCGK8.4.1997E. 1997/4-58 K. 1997/94"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Hakim-Değişik Yerlerdeki Taşınmazlara İlişkin Davalara Bakmak-Avukata Karşı Duyulan Vefa Borcu-Müteselsil Suç )
KESİN YETKİ KURALINA AYKIRI OLARAK DEĞİŞİK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN DAVALARA BAKMAK ( Avukata Duyulan Vefa Borcu-Görevi Kötüye Kullanma )
MÜTESELSİL SUÇ ( Hakimin Avukata Duyduğu Vefa Borcu Nedeniyle Kesin Yetki Kuralına Aykırı Olarak Değişik Yerlerdeki Taşınmazlara İlişkin Davaları Halletmesi-Görevi Kötüye Kullanma )
İKİ AYRI SUÇ İŞLEME KARARI ( Sanık Olan Hakimin Görevi Esnasında Yetkisini Kötüye Kullanması )
HAKİMİN YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( İşlenen Fiillerde İki Ayrı Suç Tipinin Olması )"
80Y11.CD31.3.1997E. 1997/937 K. 1997/916"HIRSIZLIK SUÇUNDA İÇTİMA ( Pazar Yerinden Başka Kişilere Ait Tezgahlardan Hırsızlık Yapan Sanıklar )
İÇTİMA ( Pazar Yerinde Farklı Kişilere Ait Tezgahlardan Hırsızlık Yapan Sanıklar )
GERÇEK İÇTİMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Pazarda Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildikleri Tezgahlardan Hırsızlık Yapan Sanıklara )"
80Y4.CD25.3.1997E. 1997/1058 K. 1997/2229"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Memur Olan Sanık - Personelin Yetersiz Olması )
PERSONELİN YETERSİZ OLMASI ( Diğer Kurumlardan Yardımcı Eleman Olarak Geçici Personel Tedariki )
KURUMLARDAN YARDIMCI ELEMAN İSTEME ( Nüfus Yasası - Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş Ve Çalışma Yönetmeliği )
NÜFUS KANUNU ( İşbölümü Gereğince Suça Konu İşlemlerin Hepsinden Sorumluluğun Araştırılması )
İŞLEMLERİN HEPSİNDEN SORUMLU OLMA ( Savunma Konusunda Bilirkişiden Görüş Alınması )"
80Y4.CD12.3.1997E. 1997/498 K. 1997/1765"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanık Belediye Başkanının Kanuna Aykırı Olarak İşçi Alması )
BELEDİYE BAŞKANININ KANUNA AYKIRI OLARAK İŞÇİ ALMASI ( Alınan İşçileri Genelgeye Aykırı Olarak Çalıştırmasının Ayrı Suçları Oluşturması )"
80Y6.CD6.3.1997E. 1997/2513 K. 1997/2316"BANKA ARACI KILINMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Sahte İmzalarla Müşterilerin Banka Hesaplarının Kapatılması ve Müracaat Eden Yeni Müşterilerine Sahte Banka Cüzdanı Vermek )
BANKA HESAPLARIN SAHTE İMZA İLE KAPATILMASI ( Banka Aracı Kılınmak Suretiyle Dolandırıcılık )
MÜŞTERİLERE SAHTE BANKA CÜZDANI VEREREK PARANIN KAYIT DIŞI BIRAKILMASI ( Banka Aracı Kılınmak Suretiyle Dolandırıcılık )"
80Y6.CD6.3.1997E. 1997/2347 K. 1997/2276"DOLANDIRICILIK ( İmza Taklit Ederek Düzenlediği Bonoları Kredi Almak İçin İki Ayrı Bankaya Vermek )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( İmza Taklit Ederek Düzenlediği Bonoları Kredi Almak İçin İki Ayrı Bankaya Vermek )
BANKA KREDİSİ ALMAK MAKSADIYLA İMZA TAKLİT EDEREK BONO DÜZENLEMEK ( Dolandırıcılık )
SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( İmza Taklit Ederek - Kredi Almak İçin İki Ayrı Bankaya Vermek )"
80Y5.CD5.3.1997E. 1997/330 K. 1997/763"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Tarım Satış Kooperatif Çalışanları )
KOOPERATİF ÇALIŞANLARININ MEMUR SAYILMALARI ( Tarım Satış Kooperatifleri )
MEMUR SAYILMA ( Tarım Satış Kooperatif Çalışanları )"
80YCGK25.2.1997E. 1996/10-268 K. 1997/22"UYUŞTURUCU MADDE SATMAK ( Ajan ve Polise Ayrı Gün ve Ayrı Zamanlarda-Müteselsil Suç )
MÜTESELSİL SUÇ ( Ajan ve Polise Ayrı Gün ve Ayrı Zamanlarda Uyuşturucu Madde Satmak )
ALICI KILIĞINDAKİ POLİSLERE AYRI GÜNLERDE VE AYRI ZAMANLARDA UYUŞTURUCU SATMAK ( Müteselsil Suç )"
80Y1.CD13.2.1997E. 1997/289 K. 1997/193"CEZALARIN İÇTİMASINDA YAPILAN İŞLEM HATALARI ( Müktesep Hak Teşkil Etmeyeceği )
MÜKTESEP HAK ( Cezaların İçtimasında Yapılan İşlem Hataları - Müktesep Hak Teşkil Etmeyeceği )"
80Y5.CD12.2.1997E. 1997/232 K. 1997/348"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZAEN ALIKOYMAK ( Sanığa Adalet ve Nesafet Kurallarına Aykırı Olarak Fazla Ceza Tayini )
IRZA GEÇMEK ( İki Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesinin Adalet ve Nasafet Kurallarına Bağlı Kalınarak Yapılmasının Gerekmesi )
ADALET VE NESAFET KURALLARI ( İki Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesinde Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURENİN IRZA GEÇME ( Sanık Hakkında Suçunu İnkar Etmesinden Başka Olumsuz Davranışı Olmaması )
CEZANIN BELİRLENMESİ YÖNTEMİ ( Adalet ve Nesafet Kurallarına Göre Belirlenmesi )"
80Y4.CD3.2.1997E. 1997/352 K. 1997/636"SAHTECİLİK ( Sanığın Aldatma Yeteneği Bulunan Belge Düzenlemesi )
İNANDIRICILIK ( Mahkeme Kararlarının Herkesi Tatmin Edecek Şekilde İnandırıcı Olmasının Gerekmesi )
ONAYSIZ FOTOKOPİ EKSPERTİZ RAPORLARI ( Bu Raporlara Dayanılarak Yargılama Yapılıp Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
MEŞRUİYET BELGELERİNDE SAHTECİLİK ( Sanığın Aldatma Yeteneği Bulunan Motorlu Araç Trafik Belgesi İle Tescil Belgesi Düzenlemekten İbaret Eylemi )"
80Y4.CD29.1.1997E. 1996/9227 K. 1997/592"GÖREVİ SAVSAMA ( Ticaret Odası Genel Sekreteri Olan Sanığın Mahkemeye İstenilen Defterleri Göndermemesinin Yetkili Merciilerin Emirlerine Riayetsizlik Suçunu Oluşturması )
YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN EMİRLERE RİAYETSİZLİK ( Ticaret Odası Genel Sekreteri Olan Sanığın Mahkemeye İstenilen Defterleri Göndermemesi )
MAHKEMECE İSTENİLEN BELGELERİN GÖNDERİLMEMESİ ( Yetkili Mercilerce Verilen Emirlere Riayetsizlik Suçunun Oluşması )"
80Y5.CD26.12.1996E. 1996/4087 K. 1996/4695"IRZA GEÇME ( Sanığın Zorla Onbeş Yaşından Küçük Olan Öz Kız Kardeşinin Irzına Geçmesi )
ZORLA ÖZ KIZKARDEŞİNİN IRZINA GEÇME SUÇU ( Sanığa Verilen Otuz Bir Yıllık Cezanın Yirmi Dört Yıl Olarak Belirlenmesinin Gerekmesi )
SONUÇ CEZANIN SINIRLANDIRILMASI ( Öz KIz Kardeşinin Zorla Irzına Geçme Suçunda )"
80Y6.CD23.12.1996E. 1996/13709 K. 1996/13609"DOLANDIRICILIK ( Eylemin İki Müştekiye Karşı Yapılması )
BİRDEN ÇOK KİŞİYE KARŞI İŞLENEN SUÇ ( Dolandırıcılık Suçu )"
80YCGK17.12.1996E. 1996/5-269 K. 1996/286"İKNA SURETİYLE İRTİKAP ( Müştekilerden Para Cezaları İle Posta ve Keşif Masrafı Olarak Bir Miktar Paranın Paranın Ödenmesi Gerektiğini Söyleme )
MEMURİYET SIFATINI KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Müştekileri İkna Ederek Haksız Yere Onlardan Para Almasının İkna Suretiyle İrtikap Suçunu Oluşturması )
KANDIRMA YOLUYLA MÜŞTEKİLERDEN PARA ALMA ( Sanığın Müştekilerden Haksız Yere Onlardan Para Almasının İkna Suretiyle İrtikap Suçunu Oluşturması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanığın Müştekileri İkna Ederek Haksız Yere Onlardan Para Almasının İkna Suretiyle İrtikap Suçunu Oluşturması )"
80Y4.CD17.12.1996E. 1996/8683 K. 1996/9696"GÖREVLİYE SÖVMEK ( Tek Sözle Birden Çok Kişiye-Suç Çokluğu )
BİR SÖZLE BİRDEN ÇOK GÖREVLİYE SÖVMEK ( Suç Çokluğu )
TEKERRÜR ( Geçmiş Hükümlülüğün Çektirilip Çektirilmediğinin Araştırılması )"
80Y6.CD11.12.1996E. 1996/10720 K. 1996/12802"SAHTECİLİK ( Sanık Hakkında Sahte Ehliyetname İle İmza Sirküleri Düzenletmek Suçundan Ayrı Olarak Banka Şubelerinde Çek Hesabı Açtırması Nedeniyle Ayrı Ceza Tayininin Gerekmesi )
DOLANDIRICILIK ( Sanık Hakkında Sahte Ehliyetname İle İmza Sirküleri Düzenletmek Suçundan Ayrı Olarak Banka Şubelerinde Çek Hesabı Açtırması Nedeniyle Ayrı Ceza Tayininin Gerekmesi )"
80Y1.CD9.12.1996E. 1996/3237 K. 1996/3930"GERÇEK İÇTİMA ( Tam Derece Öldürmeye Teşebbüs Edilen Kişinin Ölmemesi Üzerine İkinci Gün Tekrar Ateş Ederek Öldürmeye Teşebbüs Etmek )
SİLAHLA ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Mağdurun Ölmemesi Üzerine İkinci Gün Tekrar Tam Derecede Öldürmeye Teşebbüs Halinde İki Ayrı Suç Oluşması )
SUÇUN BİR GÜN ARAYLA İKİ KEZ İŞLENMESİ ( İki Ayrı Suç-Teselsül Bulunmaması-Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs )
MÜTESELSİL SUÇ ( Aynı Kişiye Karşı Bir Gün Arayla Öldürmeye Tam Teşebbüs Fiilinin İki Kere İşlenmesi Halinde İki Ayrı Suç Bulunması )"
80Y4.CD3.12.1996E. 1996/8022 K. 1996/9095"DURUŞMA TUTANAĞI ( Duruşma Yazmanı Tarafından İmzalanıp Belgelendirilmesi )
YARALAMA ( Eşe Karşı İşlenmiş Olması )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( TCK 193. Maddedeki Bir çok Kimseler İbaresinin Üçten Fazla Kişiyi Anlattığı )
BİR ÇOK KİMSELER İBARESİ ( Üçten Fazla Kişiyi Anlattığı-Konut Dokunulmazlığını İhlal )
SÖVME ( Aleniyet Unsuru )
AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMAK VE YARALAMA ( TCK 71. Maddenin Uygulanması )"
80Y6.CD29.11.1996E. 1996/11955 K. 1996/12122"DOLANDIRICILIK ( Müşteki Şirketin Cirosu Bulunan İki Çeki Bedellerini Ödeyip Geri Aldıktan Sonra İcra Kovuşturması Yapılacak Şekilde Keşide Tarihini Değiştirme )
KEŞİDE TARİHİ DEĞİŞTİRİLEN ÇEK ( Sanığın Çek Üzerindeki Tarihi Değiştirerek Başkalarına Vermesinin Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
SAHTECİLİK ( Müşteki Şirketin Cirosu Bulunan İki Çeki Bedellerini Ödeyip Geri Aldıktan Sonra İcra Kovuşturması Yapılacak Şekilde Keşide Tarihini Değiştirme )"
80Y8.CD28.11.1996E. 1996/13437 K. 1996/15203"3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İdarenin Aynı Men Kararına Konu Birden Fazla Yere Elatma - TCK.m.80'in Uygulanamayacağı )
MEN KARARINA KONU BİRDEN FAZLA YERE ELATMA ( İdarenin Aynı Men Kararı - TCK.m.80'in Uygulanamayacağı )
CEZANIN ARTIRILAMAYACAĞI ( İdarenin Aynı Men Kararına Konu Birden Fazla Yere Elatma )"
80YCGK26.11.1996E. 1996/4-192 K. 1996/250"SÖVME SUÇU ( Hakkında Ceza Tutanağı Düzenleyen İki Polis Memuruna Karşı Tutanağı Yırtıp Yüzlerine Atma )
GÖREVLİ MEMURA HAKARET ( Hakkında Ceza Tutanağı Düzenleyen İki Polis Memuruna Karşı Tutanağı Yırtıp Yüzlerine Atma )
TEK BİR FİİLLE MAĞDUR SAYISINCA SUÇ İŞLENMESİ ( Sövme Fiilinin Kişilerin Onurunu İhlal Etmesi Nedeniyle )
İKİ KEZ CEZALANDIRMA ( Sövme Fiilinin Her Mağdur İçin Uygulanması Nedeniyle )"
80Y4.CD26.11.1996E. 1996/7904 K. 1996/8879"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Apartman Dairesinin Kapısını Açmaya Çalışmakla Suçun Teşekkül Etmesi )
APARTMAN DAİRESİNİN KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞMAK ( Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Tamamlanması )
APARTMAN MERDİVEN VE SAHANLIĞI ( Müştemilattan Sayılıp Sayılmayacağı-Mesken Masuniyetini İhlal )
MÜŞTEMİLAT ( Apartman Merdiven ve Sahanlığı )
SUÇUN TEK GÖRGÜ TANIĞI ( Dinlenmeden Hüküm Tesis Edilmemesi )"
80Y6.CD11.11.1996E. 1996/11031 K. 1996/10933"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Bankalardaki Görevlileri Hile ve Desiseler Yaparak Hataya Düşürmesi )
HİLE VE DESİSELERLE GÖREVLİLERİ HATAYA DÜŞÜRMESİ ( Bu Şekilde Hayali İsimlerle Açtığı Hesaplara Para Aktarımı Yapmasının Dolandırıcılık Olması )
GEREKÇE ( Cezanın En Üst Oranda Artırılması Durumunda )"
80Y6.CD4.11.1996E. 1996/10501 K. 1996/10392"YASA MADDELERİNİN UYGULANMA SIRASI ( Sanığın Sürücü Belgesinin Olup Olmadığının Araştırılması )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GEÇİCİ GERİ ALINMASI ( Suç Tarihinde Sanığın Sürücü Belgesinin Olup Olmadığının Araştırılması )"
80Y5.CD17.10.1996E. 1996/2931 K. 1996/3483"ZİMMET ( Basit zimmet )
HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİİSTİMAL
TESELSÜL ( Zimmet )"
80Y10.CD15.10.1996E. 1996/10417 K. 1996/10668"CEZALARIN ARTIRILIP EKSİLTİLMESİ
İÇTİMA
KARŞILIKSIZ ÇEK ( Tekerrür )
TEKERRÜR ( Karşılıksız çek )
TEDBİR MAHİYETİNDE CEZA
ÇEK HESABI AÇTIRMA YASAĞI"
80Y11.CD10.10.1996E. 1996/1620 K. 1996/1809"2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Fiziki ve İnşai Müdahalede Bulunmak )
FİZİKİ VE İNŞAİ MÜDAHALEDE BULUNMAK ( Kültür ve Tabiat Varlığının Bozulmasını Sağlayacak Şekilde )
TESELSÜL ( İnşaatın Durdurulduğuna Dair Tutanaktan Sanıklar Haberdar Olmamışsa )"
80Y4.CD7.10.1996E. 1996/6609 K. 1996/7360"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Sanığa Ait İki Ayrı Borç Nedeniyle Ayrı Ayrı İcra Kovuşturması Yapılıp Tarlasındaki Ürüne Aynı Tarihte Haciz Konması )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sanığa Ait İki Ayrı Borç Nedeniyle Ayrı Ayrı İcra Kovuşturması Yapılıp Tarlasındaki Ürüne Aynı Tarihte Haciz Konması Nedeniyle )"
80Y10.CD3.10.1996E. 1996/8583 K. 1996/10318"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK ( Sanıklara Verilecek Para Cezası Miktarının Tesbiti ve Teselsül Nedeniyle Ayrıca Artırılamaması )
MÜTESELSİL UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU ( Teselsül Nedeniyle Para Cezasının Ayrıca Artırılamaması )
PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan Sanıklara Verilen )"
80Y5.CD19.9.1996E. 1996/2126 K. 1996/2948"ZORLA KAÇIRMA ( Sanığın Mağdura Karşı İlk Tasaddi Eylemini Tek Başına Yapması )
IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Sanığın Mağdura Karşı İlk Tasaddi Eylemini Tek Başına Yapması Nedeniyle Cezada İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Sanığın Mağdura Karşı İlk Tasaddi Eylemini Tek Başına Yapması Nedeniyle Cezada İndirim Yapılmasının Gerekmesi )"
80Y5.CD16.9.1996E. 1996/2272 K. 1996/2852"ZİNA ( Ayrı yaşayan kadının )
ZİNA ( TCK. 442. maddesinin uygulaması )
EK SAVUNMA
TESELSÜL ( Zina )"
80Y6.CD4.7.1996E. 1996/7557 K. 1996/7634"SAHTEKARLIK ( İki Ayrı Kişinin İmzalarını Taklitle Senet Vermek - Ayrı Ayrı Suç Oluşturacağı )
SUÇUN AYRI AYRI OLUŞMASI ( İki Ayrı Kişinin İmzalarını Taklitle Senet Vermek )
İMZA TAKLİTİYLE SENET VERMEK ( İki Ayrı Kişinin / Sahtekarlık - Ayrı Ayrı Suç Oluşturacağı )"
80YCGK11.6.1996E. 1996/4-102 K. 1996/128"MEMURA HAKARET SUÇU ( Çoğul Söyleyişle Birden Çok Kişiye Karşı İşlenen Tehdit ve Sövme Eylemlerinde Teselsül Oluşacağı )
MÜTESELSİL SUÇ NİTELİĞİ ( Çoğul Söyleyişle Birden Çok Kişiye Karşı İşlenen Tehdit Ve Sövme Eylemleri )
ÇOĞUL SÖYLEYİŞLE BİRDEN ÇOK KİŞİYE KARŞI İŞLENEN TEHDİT VE SÖVME EYLEMLERİ ( Müteselsil Suç Niteliği )"
80Y4.CD7.6.1996E. 1996/3840 K. 1996/5279"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Haberlerin Gerçek Olup Olmadığının Araştırılması )
BASIN YOLUYLA SÖVME ( Mağdur Hakkındaki Haberler Doğru Olsa da Küçültücü İfadeler Hakkında TCK 482/4. Maddenin Uygulanması-4, 5 Kez Sövülmüş Olması )
BASINDA YER ALAN KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ İFADELER ( Basın Yoluyla Sövme-Haberlerin Doğru Kabul Edilmesinin Sonuçları )
BASINDAKİ HABERLERİN GERÇEKLİK DERECESİNİN ARAŞTIRILMASI ( Basın Yoluyla Hakaret ve Sövme )
MÜTESELSİL SUÇ ( Basın Yoluyla Müdahillere 4, 5 Kez Sövülmüş Olması Halinde Gerçek İçtima mı Müteselsil Suç mu Bulunduğunun Usulünce İrdelenmesi ve Tartışılması )
GERÇEK İÇTİMA ( Basın Yoluyla Müdahillere 4, 5 Kez Sövülmüş Olması Halinde Bulunup Bulunmadığı )"
80Y5.CD29.5.1996E. 1996/1308 K. 1996/1889"ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Bankanın Paralarının Muhafazasından Sorumlu Olan Sanık )
MÜTESELSİL ZİMMET SUÇU ( Bankanın Paralarının Muhafazasından Sorumlu Olan Sanığın Yaptığı Eylem )
VİRMAN SURETİYLE BANKA PARALARINDAN SORUMLU OLAN ŞAHSIN MAL EDİNMESİ ( Müteselsil Zimmet Suçunun Oluşması )"
80Y5.CD29.5.1996E. 1996/1221 K. 1996/1904"ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Zararın Hükümden Önce Ödenmiş Olması Nedeniyle Cezadan İndirim Yapılması )
MÜTESELSİLEN ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Zararın Hükümden Önce Ödenmiş Olması Nedeniyle Cezadan İndirim Yapılması )
ZARARIN HÜKÜMDEN ÖNCE ÖDENMESİ ( Cezadan İndirim Yapılması )
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Zararın Hükümden Önce Ödenmesi Nedeniyle )"
80Y5.CD22.5.1996E. 1996/1327 K. 1996/1787"ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Üniversitede Sayman Mutemet Olan Sanık Hakkında Adli Tatilde Yargılama Yapılarak Hüküm Verilmesine İsabetsizlik Olmaması )
ÜNİVERSİTEDE SAYMAN MUTEMET OLAN SANIK ( Sanık Hakkında Zimmetine Para Geçirmek Suçundan Adli Tatilde Yargılama Yapılarak Hüküm Verilmesine İsabetsizlik Olmaması )
ADLİ TATİLDE YARGILAMA YAPILMASI ( Üniversitede Sayman Mutemet Olan Sanık Hakkında Zimmetine Para Geçirmek Suçundan Adli Tatilde Yargılama Yapılarak Hüküm Verilmesine İsabetsizlik Olmaması )"
80Y5.CD16.4.1996E. 1996/801 K. 1996/1277"ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Bankada Mevduat Servis Şefi Olarak Çalışan Sanığın Mudilerin Hesapları Müsait Olmadığı Halde Değişik Şubelerden Para Çekmeleri )
PROVİZYONLARA OLUMLU CEVAP VERMEK ( Bankada Çalışan Sanığın Olumsuz Cevap Vermesi Gerekirken Olumsuz Cevap Vermesinin Basit Zimmet Suçunu Oluşturması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanığın İşlediği Eylemde Basit Zimmet Suçunun Unsurlarının Olması )"
80Y8.CD11.4.1996E. 1996/3423 K. 1996/5383"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Seçim İşleri İle Görevli Olmayan Sanığın Muhtar Sıfatı İle Köyde Oturmadıklarını Bildiği Kişilere İkametgah İlmuhaberi Tanzim Etmesi )
YETKİLİNİN SAĞLAYACAĞI VESİKADA SAHTECİLİK ( Seçim İşleri İle Görevli Olmayan Sanığın Muhtar Sıfatı İle Köyde Oturmadıklarını Bildiği Kişilere İkametgah İlmuhaberi Tanzim Etmesi )
MUHTARIN KÖYDE OTURMADIKLARINI BİLDİĞİ İNSANLARA İKAMETGAH İLMUHABERİ VERMESİ ( Yetkilinin Sağlayacağı Vesikada Sahtecilik Suçunun Oluşması )"
80Y5.CD11.4.1996E. 1996/725 K. 1996/1216"ZİMMET ( Yasal olmayan görevlendirme )
GÖREVLENDİRMENİN USULSÜZLÜĞÜ ( Zimmet )
İNANCI KÖTÜYE KULLANMA"
80Y4.CD10.4.1996E. 1996/1698 K. 1996/3300"ZABIT KATİBİNİN YASAKLILIĞI DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Katibin Sanıkla Aynı Soyadı Taşıması )
KATİBİN SANIKLA AYNI SOYADI TAŞIMASI ( Akrabalık Durumunun Araştırılarak Görevden Yasaklılık Durumunun Tesbiti Gereği )
GÖREVİ SAVSAMA VE GECİKME SUÇU ( İddianamede Suçu Oluşturan Eylemlerin Belirtilmesi Mecburiyeti )
İDDİANAMEDE EKSİKLİK ( Suçu Oluşturan Eylemlerin Belirtilmemiş Olması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA NİTELİĞİ ( Şirket Anasözleşmesindeki Şartları Taşımayan Kişiyi Aday Göstererek Yönetime Seçtirmek )"
80Y11.CD4.4.1996E. 1996/358 K. 1996/353"DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yetkisi Olmadan Müştekiye Ait Çek ve Bonoları Tahsil ve Ciro Eden Sanık Hakkındaki )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Yetkisi Olmadan Müştekiye Ait Çek ve Senetleri Tahsil ve Ciro Eden Sanık Hakkındaki Davaların Birleştirilmesi )
YETKİSİ OLMADAN MÜŞTEKİYE AİT ÇEK VE BONOLARI TAHSİL VE CİRO EDEN SANIK ( Hakkındaki Davaların Birleştirilmesi )"
80Y5.CD3.4.1996E. 1996/450 K. 1996/1069"ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Ağır Hapis Cezasında Yapılan Artırmanın Teselsül Ederek Oluşan Zimmet Miktarının Bir Katı Olan Ağır Para Cezasına Teşmilinin Mümkün Olmaması )
AĞIR HAPİS CEZASINDA YAPILAN ARTIRMA ( Artırmanın Teselsül Ederek Oluşan Zimmet Miktarının Bir Katı Olan Ağır Para Cezasına Teşmilinin Mümkün Olmaması )
ZARAR MİKTARININ KOVUŞTURMA YAPILMADAN ÖNCE ÖDENMESİ ( Cezadan Yarı Oranında İndirim Yapılması )
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Zarar Miktarının Kovuşturma Yapılmadan Önce Ödenmesi Nedeniyle )"
80Y3.CD18.3.1996E. 1996/1322 K. 1996/2255"ORMANDAN TARLA AÇMA SUÇU ( İlk Suç Hakkında Dava Açıldıktan Sonraki İkinci Tarla Açma Eylemiyle Ayrı Suç Oluşması )
HUKUKİ İNKITADAN SONRA YENİDEN SUÇ İŞLENMESİ ( Müteselsil Suç Değil Ayrı Ayrı Suçların Sözkonusu Olması )
ÇİTLERİN MÜSADERESİ ( Ormandan Açılan Tarlanın Etrafını Çevirmekte Kullanılan )
MÜSADERE ( Ormandan Açılan Tarlanın Etrafını Çevirmekte Kullanılan Çitler )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Ormandan Açılan Tarlaların Alanları Toplamının 5 Dekardan Fazla Olması )"
80YCGK12.3.1996E. 1996/6-24 K. 1996/34"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında İddianame İle Dava Açıldıktan Sonra Sanığın Yeniden Suç İşlemesi )
İDDİANAME İLE DAVA AÇILDIKTAN SONRA YENİDEN SUÇ İŞLENMESİ ( Sanığın Bu Eyleminin Ayrı Bir Suç Olması )
MÜSTAKİL SUÇ ( Sanık Hakkında İddianame İle Dava Açıldıktan Sonra Sanığın Yeniden Suç İşlemesinin Ayrı Bir Suç Olarak Kabulü )"
80Y8.CD4.3.1996E. 1996/1815 K. 1996/2895"HALKI KANUNA İTAATSİZLİĞE TAHRİK ETMEK ( Sanığın Yazı İşleri Müdürü Olduğu Olduğu Mevkutede Yayımlanan Yazının Aynı Tarihli Özel Sayısında Bir Kez Daha Yayımlanması )
CÜRÜM SAYILAN FİİLİ ÖVMEK ( Sanığın Yazı İşleri Müdürü Olduğu Olduğu Mevkutede Yayımlanan Yazının Aynı Tarihli Özel Sayısında Bir Kez Daha Yayımlanması )"
80Y5.CD4.3.1996E. 1996/9 K. 1996/532"NİTELİKLİ ZİMMET ( DSİ Seyyar Tahsildarının Sahte Bastırttığı Makbuzlarla Tahsil Ettiği Sulama Paralarını Maledinmesi )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanığın Sahte Fatura Bastırarak Topladığı Paraları Kendine Mal Edinmesi )
SAHTE MAKBUZ KULLANMAK ( Sanığın Nitelikli Zimmet Suçunu İşlemiş Olması )
HAZIRLIKTA YAPILAN ÖDEMENİN MAHSUBU ( Ödetmeye Karar Verilmesi Durumunda )"
80YCGK13.2.1996E. 1996/4-8 K. 1996/22"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Cumhuriyet Başsavcısı Olan Sanığın Değişik Dosyalarda Suçlarını İkrar Eden Sanıklar Hakkında Kovuşturmasızlık Kararı Vermesi )
CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLAN SANIĞIN SUÇLARINI İKRAR EDEN SANIKLAR HAKKINDA KOVUŞTURMASIZLIK KARARI VERMESİ ( Görevi Kötüye Kullanma )
MÜTESELSİL GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Cumhuriyet Başsavcısı Olan Sanığın Suçlarını İkrar Eden Değişik Suç Sanıklarını Haksız Olarak Salıvermesi )"
80Y4.CD7.2.1996E. 1996/142 K. 1996/1158"MEMURA AKTİF MUKAVEMET ( Karakola Davet Edilen Sanığın Zorluk Çıkarıp Zorla Bindirildiği Araç Camlarını Tekmelemesi )
SÖVME SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Memura Aktif Mukavemet Suçunun Devamı Niteliğindeki Memurlara Sövme Eylemiyle )
KARAKOLA DAVET EDİLEN SANIĞIN BİNDİRİLDİĞİ ARACIN CAMLARINI TEKMELEMESİ VE POLİSLERE SÖVMESİ ( Memura Aktif Mukavemet )
SÖVME SUÇU ( Çoğul Kullanarak İşlenmesi Halinde Birden Fazla Suç Oluşması )"
80Y4.CD17.1.1996E. 1995/7956 K. 1996/233"GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Kaçak Yapıların Yıktırılması Hakkındaki Kararın Uygulanmaması )
İMAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU ( Belediye Sınırları İçindeki Kaçak Yapılarla İlgili İşlemler )
KAÇAK YAPILARIN YIKTIRILMAMASI ( Görevi Savsama Suçu )
YIKIM KARARI ALINMIŞ KAÇAK YAPILARIN YIKTIRILMAMASI ( Görevi Savsama Suçu )"
80Y3.CD17.1.1996E. 1995/13285 K. 1996/147"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( İki Ayrı Yeri Açmanın İki Ayrı Suç Kabul Edilemeyeceği )
İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇUNDA TESELSÜL ( Orman Suçu - Aynı Kasıt Altında Birden Fazla İhlal Niteliği )
TESELSÜLÜN İKİ AYRI SUÇ KABUL EDİLMEMESİ ( Orman Suçu - Aynı Kasıt Altında Birden Fazla İhlal Niteliği )"
80Y6.CD21.12.1995E. 1995/13755 K. 1995/13929"MÜTESELSİL HIRSIZLIK ( Telefonla Konuşma - TCK.'nun 522. Maddesinin Uygulanma Şekli )
TCK'NUN 522. MADDESİNİN UYGULANMASI ( Telefonla Konuşma Hırsızlığının Müteselsilen İşlenmesi )
TELEFONLA KONUŞMA HIRSIZLIĞININ MÜTESELSİLEN İŞLENMESİNDE ESAS ALINACAK ZARAR"
80Y8.CD7.12.1995E. 1995/13497 K. 1995/16706"KARARDA ÇELİŞKİ YARATILMASI
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanığa Bu Suçun Bütünlüğü İçinde Yer Alan Etkili Eylem Suçundan Mahkumiyete Diğer Suç Vasfından Beraate Karar Verilmesinin Çelişki Olması )
ETKİLİ EYLEM ( Sanığa Bu Suçtan Mahkumiyet Verilmesine Rağmen Hürriyeti Tahdid Suçundan Dolayı Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMA ( Mağduru Dokuz Gün Boyunca Saklama )"
80Y5.CD6.12.1995E. 1995/3356 K. 1995/4068"ZİNCİRLEME BİÇİMİNDE BASİT ZİMMET ( Belgelerin Aldatıcılık Yeteneğini Haiz Bulunmaması Nedeniyle Bu Suç Niteliğinde Bulunduğu Gözetilmeden Görevi Kötüye Kullanmaktan Cezalandırılması )
ZİMMET ( Fon Hesabı Mutemedinin İmzasını Taklit Ederek Düzenlediği İki Ayrı Tediye Fişi ile Muhafaza Murakabe ve Mesuliyeti Altında Bulunan Paralardan İki Sefer Para Çekip Maletmesi )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Belgelerin Aldatıcılık Yeteneğini Haiz Bulunmaması Nedeniyle Zincirleme Biçimde Basit Zimmet Niteliğinde Bulunduğu Gözetilmeden Bu Suçtan Cezalandırılması )
BELGELERİN ALDATICILIK YETENEĞİNİN OLMAMASI ( Bu Nedenle Zincirleme Biçimde Basit Zimmet Niteliğinde Bulunduğu Gözetilmeden Görevi Kötüye Kullanmak Suçundan Ceza Tayinin Hatalı Olması )"
80Y4.CD2.11.1995E. 1995/5993 K. 1995/7076"BASIN YOLUYLA İŞLENEN SÖVME SUÇU ( Karşılıklı Sövme Eylemlerini Önce Müdahilin Başlatmış Olması )
KARŞILIKLI İŞLENEN SÖVME SUÇU ( Suçu Önce İşleyenin Müdahil Olması )
SÖVME SUÇU ( Basın Yoluyla Karşılıklı İşlenen Suçu Önce İşleyenin Tesbiti )
TESELSÜL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Sanık Hakkında Değişik Tarihli Eylemleri Nedeniyle Açılan Davaların Birleştirilmesi Mecburiyeti )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE TESELSÜL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI MECBURİYETİ ( Sanığın Değişik Tarihli Sövme Eylemleri Nedeniyle Açılan )"
80Y4.CD19.10.1995E. 1995/5732 K. 1995/6689"HAKARET, SÖVME VEYA İFTİRA SUÇU ( Fuhuş Yapıldığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulunma )
SÖVME, HAKARET VEYA İFTİRA SUÇU ( Fuhuş Yapıldığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulunma )
İFTİRA SUÇU ( Unsurları - Hakaret ve Sövme Suçlarından Farkı )
İHBAR HAKKININ KULLANILMASI ( Hakaret, Sövme veya İftira Suçlarının Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA HAKKI ( Hakaret, Sövme veya İftira Suçlarının Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )
FUHUŞ YAPILDIĞI YOLLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA ( Hakaret, Sövme veya İftira Suçlarının Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )"
80Y5.CD9.10.1995E. 1995/2133 K. 1995/3033"IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( On Sekiz Yaşından Küçük Olan Sanığın Zorunlu Vekilinin Bulunmadığı Oturumda Verilen Hükmün Temyiz Süresinin Vekile Tebliğinden Sonra Başlaması )
REŞİT OLMAYANI RIZAYLA ALIKOYMA ( On Sekiz Yaşından Küçük Olan Sanığın Zorunlu Vekilinin Bulunmadığı Oturumda Verilen Hükmün Temyiz Süresinin Vekile Tebliğinden Sonra Başlaması )
ZORUNLU VEKİL ( On Sekiz Yaşından Küçüğün Yargılandığı Duruşmada Müdafii Hazır Bulunmadığı Takdirde Derhal Bir Müdafii Teyin Edilmesi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( On Sekiz Yaşından Küçüğün Yargılandığı Duruşmada Müdafii Hazır Bulunmadığı Takdirde Derhal Bir Müdafii Teyin Edilmemesi )"
80Y7.CD19.9.1995E. 1995/5760 K. 1995/6985"5680 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Duruşma Zaptında Sanığın Kimliği İle Haklarının Hatırlatıldığı Bölümün Kopyalı Düzenlenmesi )
DURUŞMA ZAPTI ( Zabıtta Sanığın Kimliği İle Haklarının Hatırlatıldığı Bölümün Kopyalı Düzenlenmesi )
KOPYALI OLARAK DÜZENLENEN DURUŞMA ZAPTI ( Sanığın Kimliği İle Haklarının Hatırlatıldığı Kısmın Kopyalı Olmasının Yasaya Aykırı Olması )
TESELSÜL ( Birbirini Takip Eden Günlerde Aynı Hususta Ardarda Yayınlanan Yazıların Önünde Aynı Temanın İşlenmesi )"
80Y8.CD4.7.1995E. 1995/6736 K. 1995/10713"BİLMEDEN ALINAN SAHTE PARALARIN BİLEREK PİYASAYA SÜRÜLMESİ ( Taklit Paranın Tedavüle Konulmasından Kamu Davası Açılıncaya Kadar Değişik Kişilere Para Sürülmesi )
TEMADİ ( Taklit Paranın Tedavüle Konulmasından Kamu Davası Açılıncaya Kadar Değişik Kişilere Para Sürülmesi )
SAHTE PARALARIN BİLEREK PİYASAYA SÜRÜLMESİ ( Taklit Paranın Tedavüle Konulmasından Kamu Davası Açılıncaya Kadar Değişik Kişilere Para Sürülmesinin Suçun Temadi Unsurunu Teşkil Etmesi )"
80Y6.CD31.5.1995E. 1995/3582 K. 1995/5773"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Noterde Sahte Olarak Düzenlettikleri Vekaletname )
NOTERDE SAHTE OLARAK DÜZENLENEN VEKALETNAME ( Yaptıkları Satış Sözleşmesinde Kullanılan ve Kanunun İki Kez İhlali Anlamını Taşıması Nedeniyle Teselsül Olması )
TESELSÜL KURALI ( Kanunun Aynı Hükmünü İki Kez İhlal Eden Sanıklar İçin Uygulanması )"
80Y4.CD29.5.1995E. 1995/2539 K. 1995/3771"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Aldatıcı Nitelikte Sahte Otobüs Bileti Satan Sanıklar )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Aldatıcı Nitelikte Bulunmayan Sahte Otobüs Bileti Satan Sanıklar )"
80Y5.CD25.5.1995E. 1995/757 K. 1995/1565"MÜDAFİ TAYİNİ ( Sanığa - Mahkemenin Değil Baronun Görevi Olduğu )
SANIĞA MÜDAFİ TAYİN MERCİİ ( Yargılamanın Yapıldığı Yer Barosu )
MAHKEMENİN SANIĞA MÜDAFİ TAYİN EDEMEYECEĞİ ( Baronun Görevi Olduğu )"
80Y5.CD23.5.1995E. 1995/872 K. 1995/1509"ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Sanığın Zimmetine Geçirdiği Paraların Tamamını İddianamenin Hakim Tarafından Havalesinin Yapıldığı Tarihten Önce Ödemesi )
İDDİANAMENİN HAKİM TARAFINDAN İMZALANMASINDAN ÖNCE PARANIN ÖDENMESİ ( Sanığa Verilecek Cezada İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
CEZADA İNDİRİM ( Sanığın Zimmetine Geçirdiği Paraların Tamamını İddianamenin Hakim Tarafından Havalesinin Yapıldığı Tarihten Önce Ödemesi )"
80Y5.CD20.4.1995E. 1995/562 K. 1995/1234"ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Bir Kısım Eylemleri İçin Haklarında Dava Açılan Sanıklar Hakkında Ek İddianame İle Dava Açılması )
ZİNCİRLEME BİÇİMDE ZİMMET ( Bir Kısım Eylemleri İçin Haklarında Dava Açılan Sanıklar Hakkında Ek İddianame İle Dava Açılması )
SONRADAN DİĞER EYLEMLER HAKKINDA DAVA AÇILMASI ( Sanıkların Zincirleme Biçimde Zimmetten Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi )"
80Y5.CD20.4.1995E. 1995/285 K. 1995/1235"KULLANMA ZİMMETİ ( Tahsil Edilip Kendisine Verilen Telefon Paralarını Belli Süreler Yanında Alıkoyarak Yararlanma )
TAHSİL EDİLEN TELEFON PARALARINI YANINDA ALIKOYMAK ( Sanığın Eyleminin Kullanma Zimmeti Olması )
TELEFON PARALARINI YANINDA ALIKOYMAK ( Sanığın Eyleminin Kullanma Zimmeti Olması )"
80YCGK10.4.1995E. 1995/9-84 K. 1995/109"HİZMET SEBEBİ İLE İNANCI KÖTÜYE KULLANMAK ( Sendika Yöneticilerinin Aldıkları Avansı Kapatmayıp Uzun Süre Üzerlerinde Bulundurarak Yarar Sağlamaları )
SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ÜZERLERİNDEKİ AVANSI KAPATMAYIP BUNDAN YARAR SAĞLAMALARI ( Hizmet Sebebi ile İnancı Kötüye Kullanmak )"
80Y10.CD3.4.1995E. 1995/23 K. 1995/2697"GECELEYİN MESKEN MAHSUNİYETİNİ İHLAL ( Eksik Teşebbüs-Üniversite Yurdu )
SARKINTILIK ( Birden Fazla Davranışın Tek Suç Oluşturması-Müteselsil Suç )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sarkıntılık-Birden Fazla Sırnaşıkça Davranış )
NAS'I IZRAR ( Üniversite Yurdunun Kapısını Kırmak )
ÜNİVERSİTEYE AİT YURDUN KAPISINI KIRMAK ( Nası Izrar )"
80Y6.CD30.3.1995E. 1995/3445 K. 1995/3471"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında İşlediği Suçtan Dolayı Zamanaşımı Süresince Her Zaman Karar Verilmesi Olanağının Olması )
SAHTECİLİK ( Sanık Hakkında İşlediği Suçtan Dolayı Zamanaşımı Süresince Her Zaman Karar Verilmesi Olanağının Olması )
SAHTE BELGELERİN ALDATMA KABİLİYETİ ( Aldatma Kabiliyeti İle Suça Etkisinin Araştırılmasının Gerekmesi )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARDA KARIŞIKLIK ( Bu Hükümlerinin Yeniden Karşılaştırılmasının Gerekmesi )"
80YCGK20.2.1995E. 1995/5-6 K. 1995/26"MÜTESELSİL SUÇ ( Zamanaşımı-Yer Bakımından Yetkili Mahkeme-Zaman Bakımından Uygulanacak Yasa )
YER BAKIMINDAN YETKİLİ MAHKEME ( Müteselsil Suç )
ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANACAK YASA ( Müteselsil Suç )
ZAMANAŞIMI ( Müteselsil Suç )"
80Y6.CD8.2.1995E. 1994/12523 K. 1995/1074"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sahte Nüfus Cüzdanı - İki Ayrı Bankaya Üç Ayrı Eylem )
DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK ( Sahte Nüfus Cüzdanı - İki Ayrı Bankaya Üç Ayrı Eylem )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE İKİ AYRI BANKAYA ÜÇ AYRI EYLEM ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık )
TEKERRÜR ( Sahte Nüfus Cüzdanı İle İki Ayrı Bankaya Üç Ayrı Dolandırıcılık Eylemi )"
80Y6.CD7.2.1995E. 1995/1187 K. 1995/1039"BONODA ALACAKLININ TÜZEL KİŞİYİ İÇERMEMESİ ( Sahtecilikte Uygulanacak TCK Hükümleri )
SAHTECİLİKTE UYGULANACAK TCK HÜKÜMLERİ ( Bonoda Alacaklının Tüzel Kişiyi İçermemesi )
SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Bonolar Düzenlenmek )"
80Y3.CD7.2.1995E. 1994/11635 K. 1995/1172"İŞGAL VE FAYDALANMA ( Orman Suçu - Teselsül Nedeniyle Cezanın Artırılması )
TESELSÜL NEDENİYLE CEZANIN ARTIRILMASI ( İşgal ve Faydalanma - Orman Suçu )
ORMAN SUÇU ( İşgal ve Faydalanma - Teselsül Nedeniyle Cezanın Artırılması )"
80Y4.CD3.2.1995E. 1994/9626 K. 1995/690"TEMYİZ İNCELEMESİ ( Hakkında Hüküm Kurulan Davayla İlgili Olarak Yapılabileceği )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Fikri İçtima Hükümlerine Tabi Olması )
FİKRİ İÇTİMA ( Özel Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Arasında )
DOLANDIRICILIK VE ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLARI ( Fikri İçtima Hükümlerine Tabi Olması )"
80Y5.CD2.2.1995E. 1994/3835 K. 1995/288"ZİMMET ( Makbuzla Toplanan Paranın Mal Edinilmesi - Memur )
MEMUR ( Makbuzla Toplanan Parayı Mal Edinmesi - Zimmet )
MAKBUZLA TOPLANAN PARAYI MAL EDİNEN MEMUR ( Zimmet )"
80Y5.CD2.2.1995E. 1994/3656 K. 1995/277"ADİYEN ZİMMET SUÇU ( Gişe Sorumlusu Sanığın Müşteriye Ödendiğinden Fazla Miktarda Tediye Fişi Düzenleyip İmzalatmasının Nitelikli Zimmet Olması )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Gişe Sorumlusu Sanığın Müşteriye Ödendiğinden Fazla Miktarda Tediye Fişi Düzenleyip İmzalatması )
KAMU BANKASI ALEYHİNE SUÇ İŞLENMESİ ( Sanık Hakkında Verilen Cezanın Üçte Bir Oranında Artırılmasının Gerekmesi )
ÖDEMEDE BULUNMA ( Ödemede Bulunduklarına Dair Belge İbraz Eden Sanık Vekilinin bu Savunmasının Araştırılmasının Gerekmesi )"
80Y4.CD31.1.1995E. 1994/9115 K. 1995/465"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Belediye Başkanı Olan Sanık - Belediye Çalışanlarının Ücretleri )
BELEDİYE BAŞKANI ( Belediyede Çalışanların Ücretlerinin Ödenmesine İlişkin Olur Vermeme )
ÜCRETLERİN ÖDENMESİ OLURU ( Mahkemenin Hüküm Kurarken TCK Madde 228 Dikkate Almaması )
MEMURİYET VE MEVKİ NÜFUZUNU SUİİSTİMAL ( Olayda Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmayacağı )"
80Y3.CD28.12.1994E. 1994/10568 K. 1994/13392"ORMANDAN TARLA AÇMA SUÇU ( Müteselsil Suç Nedeniyle Cezanın Artırılması )
MÜTESELSİL ORMANDAN TARLA AÇMA SUÇU ( Yakın Tarihlerde ve Birbirine Bitişik Birden Fazla Alan Açmak )
TARLA AÇMAK SUÇU ( Müteselsil Suç Nedeniyle Cezanın Artırılması )"
80Y4.CD21.12.1994E. 1994/7912 K. 1994/11319"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Ceza Yargılama Yasası - Sanığın Sorgusu )
SANIĞIN SORGUSU ( Yasada Öngörülen Yöntemlerle Sorgunun Yapılması - Sanığın İkrarı )
İKRAR ( Zor Kullanılarak Alınan İfadenin Hukuka Aykırı Olduğu )
HUKUKA AYKIRI OLARAK ALINAN İFADE ( Sanığın Bu Şekildeki İkrarına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
KURUM YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ ( İl İdare Kurulu Kararına Dayanılarak Yargılama Yapılamaması )
İL İDARE KURULU KARARI ( Yönetici Ve Öğretmenlerin Genel Hükümlere Göre Kovuşturulması )"
80Y6.CD8.12.1994E. 1994/12150 K. 1994/11908"GASP ( Birden Çok Kişiye Karşı İşlenmesi-Cezaların İçtimaı-Müteselsil Suç )
SUÇUN BİRDEN ÇOK KİŞİYE KARŞI İŞLENMESİ ( Gasp-Gerçek İçtima-Müteselsil Suç )
MÜTESELSİL SUÇ ( Gasp-Suçun Birden Çok Kişiye Karşı İşlenmesi-Gerçek İçtima )
İÇTİMA ( Gasp Suçunun Birden Çok Kişiye Karşı İşlenmesi-Müteselsil Suç )"
80Y6.CD6.12.1994E. 1994/12163 K. 1994/11834"DOLANDIRICILIK ( Müteselsil Suç-Cezanın Artırılması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Dolandırıcılık-Cezanın Artırılması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Müteselsil Suç-Dolandırıcılık )"
80Y4.CD28.11.1994E. 1994/7197 K. 1994/10308"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( 15 Yaşından Küçükğü Kaçırıp Alıkoyma Ve Irza Geçme Suçu )
15 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜ KAÇIRIP ALIKOYMA VE IRZA GEÇME ( Soruşturma Kağıtlarının Bölük Komutanı Tarafından Kendisine Gönderilen Sanık )
SORUŞTURMA EVRAKI ( Gözaltı Süresini Aşması Sebebiyle Salıverme Eylemi )
GÖZALTI SÜRESİNİN AŞILMASI ( Görev Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
KAĞITLARI SAVCILIĞA GÖNDERMEKLE GÖREVLİ SANIK ( TCK 230 Maddesi Hükmüyle Cezalandırılması Gerektiği )"
80Y5.CD26.10.1994E. 1994/2357 K. 1994/3118"ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Bankaya Yatırması Gereken Belediye Taşıma Araçlarına Ait Bilet Satışından Elde Edilen Paraları Muhasip Sanığa Teslim Etme )
SUÇA İŞTİRAK ( Bankaya Yatırması Gereken Belediye Taşıma Araçlarına Ait Bilet Satışından Elde Edilen Paraları Muhasip Sanığa Teslim Etmesi )
BELEDİYE BİLET SATIŞ PARALARINI DİĞER SANIĞA VERME ( Sanığın Suça Ne Surette İştirak Ettiğinin Açıklanmasının Gerekmesi )"
80Y6.CD11.10.1994E. 1994/9403 K. 1994/9214"HIRSIZLIK ( İddianamede Sözedilmeyen Konuda Karar Verilememesi )
KAMU DAVASININ AÇILMASI ( İddianamede Belirtilen Hırsızlık Suçunu İşleyen Sanıklara Verilmesi Gereken Ceza )
İDDİANAME ( Mahkemenin İddianamede Söz Edilmeyen Konuda Karar Verememesi )
TESELSÜL KURALI ( Sanığın Bir Suç İşlemek Kararının İcrası Cümlesinden Olarak Kısa Aralıklarla Aynı Yerden Hırsızlık Suçu İşlemesi )"
80YCGK3.10.1994E. 1994/9-183 K. 1994/214"BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI ( Parti Genel Başkanı Olan Sanığın Müteselsil Suç İşlemesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Parti Başkanı Olan Sanığın Değişik Konuşmalarda Bölücülük Propagandası Yapması )
AYNI SUÇ İŞLEME İRADESİ ( Sanığın Bölücülük Suçunu Müteselsil Şekilde İşlemesi )"
80Y5.CD22.9.1994E. 1994/2118 K. 1994/2731"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Mutemet Sanığın Bordro Sütunlarındaki Toplamları Artırıp Yüksek Göstermek Suretiyle Fazla Para Çektiğinin Anlaşılması )
PARA CEZASININ TAYİN EDİLMEMESİ ( Uygulanan Maddedeki Para Cezasının Tayin Olunmamasının Karşı Temyiz Bulunmadığından Bozma Nedeni Sayılmaması )"
80Y4.CD12.9.1994E. 1994/3790 K. 1994/6499"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Kamu Konut Yönetmeliği - Lojman Ayırma )
KAMU KONUT YÖNETMELİĞİ ( Sanığın En Düşük Puanlı Memura Lojman Ayırması )
LOJMAN AYIRMA ( Vergi Dairesi Müdür Yardımcısının Buyüzden Madur Olması )
TCK MADDE 228 ( Mahkememenin Hatalı Olarak Görev Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçundan Hüküm Vermesi )
DEVLET MEMURUNUN KEYFİ MUAMELESİ ( Vergi Dairesi Müdür Yardımcısının 10 Ayda 3 Lojman Değişmesi )
MEMURİYETTEN MAHRUMİYET ( Sanığa Cezanın En Alt Sınırının Üstünde Ceza Verilmesi )
CEZANIN EN ALT SINIRI ( Gerekçe Gösterilmeden Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
80Y5.CD30.6.1994E. 1994/1880 K. 1994/2242"ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Sanığın Bankadaki Hastaneye Ait Paraları Çekip Kullanması Soruşturma Açılınca Bunları Teslim Etmesi )
KULLANMA ZİMMETİ ( Sanığın Bankadaki Hastaneye Ait Paraları Çekip Kullanması Soruşturma Açılınca Bunları Teslim Etmesi )
TESELSÜL ( Eylemin Aynı Kasıt Altında Kısa Aralıklarla İki Değişik Zamanda Vuku Bulması Nedeniyle Cezanın Artırılması )"
80Y5.CD28.6.1994E. 1994/1823 K. 1994/2185"MÜTESELSİLEN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Tahvil Sentleri Servisinde Memur Olup Mevduat Servisine Ait İşlemleri Yapan Memur )
TAHVİL SENETLERİ SERVİSİNDE MEMUR OLAN SANIK ( Mevduat Servisine Ait İşlemleri Yapıp Hesaba Para Geçiren Memur )
GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Yetkisi Olmadığı Halde Memur Olan Sanığın Mudi Hesabından Para Çekmesi )"
80YCGK30.5.1994E. 1994/9-131 K. 1994/154"SAHTECİLİK VE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Fikri İçtima )
FİKRİ İÇTİMA ( Özel Evrakta Sahtekarlık ve Emniyeti Suistimal Suçlarını İşleyen Sanık )
KREDİ KARTINDAN FAZLA ÖRNEK ÇIKARIP SAHTE İMZA ATARAK BANKADAN FAZLA PARA TAHSİL EDEN SANIK ( Özel Evrakta Sahtekarlık ve Emniyeti Suistimal )
ÖZEL EVRAKTA SAHTEKARLIK VE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Fikri İçtima )"
80Y5.CD11.5.1994E. 1994/818 K. 1994/1663"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ ALIKOYMAK ( Eylemin Teselsül Etmesi Halinde Verilen Cezanın Artırılması )
CEZA ARTIRIMI ( Alıkoyma Eyleminin Teselsül Etmesi Halinde Verilen Cezanın Artırılması )
ALIKOYMAK ( Eylemin Teselsül Etmesi Halinde Verilen Cezanın Artırılması )
IRZA GEÇMEK ( Mağdurun Kızlığının Sanık Tarafından Bozulduğuna Dair Aşamalarda Çelişen Mağdure İtirafından Başka Yeterli Delil Olmaması )"
80Y4.CD11.5.1994E. 1994/2239 K. 1994/4306"SARKINTILIK SUÇU ( Müdahile Sık Sık Telefon Edip Cinsel İlişki Teklifinde Bulunan Sanık Hakkında Teselsül Hükümlerinin Uygulanması )
MÜTESELSİL SARKINTILIK SUÇU ( Sanığın Müdahile Sık Sık Telefon Edip Cinsel İlişki Teklifinde Bulunması )
CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNDE BULUNMAK ( Sarkıntılık Suçu )"
80YCGK9.5.1994E. 1994/5-114 K. 1994/141"BONO ( Arkasına Bedeli Teminattır Şeklinde Yazılan İbarelerin Bono Niteliğini Değiştirmemesi )
BEDELİ TEMİNATTIR İBARESİ ( Bono Arkasına Yazılan Bu Gibi İbarelerin Bono Niteliğini Değiştirmemesi )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Bono Arkasına Bedeli Teminattır Şeklinde İbare Bulunması Halinde )
BONONUN ARKASINA BEDELİ TEMİNATTIR ŞEKLİNDE YAZILAN İBARE ( Bonoyu Özel Belgeye Dönüştürmemesi )
RESMİ BELGEDE SAHTEKARLIK ( Bono )
BONO DÜZENLEMEK ( Resmi belgede sahtekârlık )
BONODA REHİN CİROSU ( Resmi belgede sahtekârlık )
DOLANDIR1CILIK ( Sahte bono düzenleyerek )
BANKAYI DOLANDIRMAK ( Sahte bono düzenleyerek )
REHİN CİROSU"
80Y4.CD21.4.1994E. 1994/172 K. 1994/3547"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Mahalle Muhtarı Olan Sanık - Oturma Belgesi )
İKAMETGAH BELGESİ ( Muhtarın Mahallesinde Oturmayan Birkaç Kişiye Belgeyi Vermesi )
TCK 355. MADDESİNİN UYGULANMAMASI ( Bir Memur Veya Vesika İtasına Yetkili Olan Kimse )
VESİKA İTASINA YETKİLİ KİŞİ ( Vesikanın Birden Fazla Kişiye Verilmesi - TCK 80 Maddesi )
VESİKANIN BİRDEN FAZLA KİŞİYE VERİLMESİ ( Kanunun Aynı Hükmünü Birden Fazla İhlal Eden Kişiler )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILMA ( Mahkemenin Uyguladığı Maddeye Göre Para Cezasıda Vermesi Gereği )"
80Y6.CD19.4.1994E. 1994/3618 K. 1994/3678"MAL ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( TCK 552. Maddenin 80. Maddeden Önce Uygulanamaması )
HIRSIZLIK ( TCK 552. Maddenin 80. Maddeden Önce Uygulanamaması )"
80Y9.CD14.4.1994E. 1994/1264 K. 1994/2022"BASIN SUÇU (Neşir İle Vücut Bulacağı - Müteselsil Suç Oluşturabilmesinin Hukuki Kesinti Husule Getiren İddianamenin Düzenlenmesine Kadar Devam Edeceği/Bu Tarihten Sonra Eylemlerin Bağımsız Suç Konusu Olacağı)
MÜTESELSİL SUÇ (Basın Suçu - Müteselsil Suç Oluşturabilmesinin Hukuki Kesinti Husule Getiren İddianamenin Düzenlenmesine Kadar Devam Edeceği/Bu Tarihten Sonra Eylemlerin Bağımsız Suç Konusu Olacağı)
İDDİANAME DÜZENLENMESİ (Basın Suçunun Müteselsil Suç Oluşturabilmesinin Hukuki Kesinti Husule Getiren İddianamenin Düzenlenmesine Kadar Devam Edeceği)"
80YCGK11.4.1994E. 1994/6-72 K. 1994/96"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Eczacı Sanığın Sahte Reçeteler Düzenleyerek Emekli Sandığına Fatura Edip Bedellerini Tahsil Etmesi )
ECZACININ SAHTE REÇETELERLE EMEKLİ SANDIĞINDAN PARA TAHSİLİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
SAHTE REÇETE DÜZENLEYEREK EMEKLİ SANDIĞINDAN PARA TAHSİL EDEN ECZACI ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )"
80Y9.CD21.3.1994E. 1993/5290 K. 1994/1395"BASIN YOLUYLA BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI ( Halkı Irk Ve Bölge Farklılığı Gözeterek Kin Ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmek-Müteselsil Suç-Gayri Mevkutenin Yayınlatanı Olma )
GAYRİ MEVKUTENİN YAYINLATANI OLMA ( Basın Yoluyla Bölücülük Propagandası-Halkı Irk Ve Bölge Farklılığı Gözeterek Kin Ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmek-Müteselsil Suç )
HALKI IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Basın Yoluyla Bölücülük Propagandası-Gayri Mevkutenin Yayınlatanı Olma-Müteselsil Suç )
MÜTESELSİL SUÇ ( Halkı Irk Ve Bölge Farklılığı Gözeterek Kin Ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmek-Gayri Mevkutenin Yayınlatanı Olma-Basın Yoluyla Bölücülük Propagandası )"
80Y8.CD10.3.1994E. 1994/438 K. 1994/2477"TOPLU SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Silah ve Mermi Satışındaki Kısa Aralıklı Sürekliliğin Ticari Amaçla Silah Satışı Eyleminin Unsuru Olması )
TİCARİ AMAÇLA SİLAH SATIŞI ( Silah ve Mermi Satışındaki Kısa Aralıklı Sürekliliğin Bu Eylemin Unsuru Olması )
TESELSÜL ( Kısa Aralıklı Süreklilik Arzeden Silah Satışında Teselsül Hükümlerinin Uygulanmasına Olanak Olmaması )"
80Y5.CD24.2.1994E. 1994/234 K. 1994/649"KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Suçun Oluşması İçin Eylemin Mağdurenin Ana Babasının Rızası Hilafına İşlenmesinin Şart Olması )
MAĞDURENİN ANA BABASININ RIZASI HİLAFINA İŞLENEN SUÇ ( Kaçırıp Alıkoymak Suçunun Oluşması İçin Bunun Şart Olması )
CİNSİ MÜNASEBETTE TESELSÜL ( Cinsel İlişkinin Aynı Kasıt Altında Kısa Aralıklarla Teselsül Etmesi )
KIZLIK BOZMAK ( Kaçırıp Alıkoymak Suçundan Dolayı Verilen Cezanın Artırılması )"
80Y5.CD22.2.1994E. 1994/246 K. 1994/620"ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Paraların Sanığın Görevinin Normal Fonksiyonu Gereği Tevdi Olunan Paralar Olmaması Nedeniyle Bu Suçun Oluşmaması )
MÜTESELSİL SAHTECİLİK ( Sanığın Eyleminin Kandırma Yeteneği Olması Durumunda Bu Suç Olması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Eyleminin Kandırma Yeteneğinin Olmaması Durumunda )"
80YCGK21.2.1994E. 1994/6-34 K. 1994/59"HIRSIZLIK ( Sanığın Müştekinin Evinde Çalışması ve Değerli Eşyaların Yerini Bilmesi )
İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA YENİDEN EVE GİREREK HIRSIZLIK YAPMAK ( Suçun Tek Olmasına Rağmen Teselsül Olması )
TESELSÜL İÇİNDE İŞLENEN SUÇ ( Evde Çalışan Sanığın Yaptığı Hırsızlık Üzerine Yeniden Eve Girerek Aynı Suçu İşlemesi )"
80Y10.CD15.2.1994E. 1993/12479 K. 1994/1695"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Şikayet Hakkına Sahip Olanlar )
ŞİKAYET HAKKI ( Karşılıksız Çek Keşidesinde )
MÜTESELSİL SUÇ ( Karşılıksız Çek Keşidesi Aynı Hukuki Münasebete Dayanıyorsa )
BİRDEN FAZLA KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Müteselsil Suç )"
80Y5.CD9.2.1994E. 1993/4737 K. 1994/428"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZAEN ALIKOYMAK ( Sanığın Suç Tarihinde Onaltı Yaşında Bulunan Mağdure İle Rızasıyla İlişkide Bulunması )
IRZA GEÇMEK ( Mağdurenin Yaşının Küçültülmesi İtibariyle Niteliği Değişen Rızaen Irza Geçme Suçunun Kast Öğesi İtibariyle Oluşmaması )
MAĞDURENİN YAŞININ KÜÇÜLTÜLMESİ ( Niteliği Değişen Rızaen Irza Geçme Suçunun Kast Öğesi İtibariyle Oluşmaması )"
80YCGK31.1.1994E. 1993/5-306 K. 1994/10"ZİNA CEZASININ TECİLİ
TECİL TALEBİNİN REDDİ ( Zina )
TESELSÜL
GEREKÇE ZORUNLULUĞU"
80Y3.CD26.1.1994E. 1993/12504 K. 1994/259"TESELSÜL ( İşgal Edilen Yerlerin Aynı Mevkide Bulunması-Orman Suçu )
ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Teselsül-İşgal Edilen Yerlerin Aynı Mevkide Bulunması )
SAĞIR VE DİLSİZ SANIK ( Keşifte Diyeceklerinin Tercüman Aracılığıyla Sorulması-Re'sen Müdafi Tayini )
RE'SEN MÜDAFİ TAYİNİ ( Sağır ve Dilsiz Sanık )
İŞGAL EDİLEN YERLERİN AYNI MEVKİDE BULUNMASI ( Teselsül Bakımından Yerler Arasındaki Mesafenin ve İşgal Tarihlerinin Araştırılması )
DURUŞMA SIRASINDA YENİ BİR SUÇUN ORTAYA ÇIKMASI ( Ek Savunma Hakkı Verilmesiyle Yetinilerek Hüküm Tesis Edilememesi )"
80Y8.CD16.11.1993E. 1993/9885 K. 1993/11450"SAHTE PARA SATMAK ( Ek Savunma Verilmeden Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
PARALARDA SAHTECİLİK ( Ek Savunma Verilmeden Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
TESELSÜL ( Paralarda Sahtecilik Suçlarında Taklit ve Tağyir Edilmiş Paranın Tedavüle Konması )
EK SAVUNMA HAKKI ( Paralarda Sahtecilik Suçlarında Cezanın Ağırlaştırılması Durumunda Ek Savunma Hakkı Verilmesinin Gerekmesi )"
80Y5.CD9.11.1993E. 1993/3664 K. 1993/3973"ASGARİ HADDEN CEZA TAYİNİ ( Buna İlişkin Yasal Gerekçe Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
GEREKÇE ( Asgari Hadden Ceza Tayinine İlişkin Yasal Gerekçe Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
ZİMMETE TESELSÜL ( İddianame Düzenlendikten Önce Sanığın Aynı Kooperatifte Çalıştığı Sırada Gerçekleştirdiği Başka Zimmet Suçundan Dava Açılması )"
80Y6.CD4.11.1993E. 1993/6485 K. 1993/8183"SAHTECİLİK VE YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇLARI ( Belge Aslı Araştırılıp İğfal Yeteneğine Haiz Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
BAŞKASININ KİMLİK BELGESİYLE SAHTECİLİK ( Maddi Delillerin Dosya İçine Konmasının Gerekmesi )"
80Y6.CD30.9.1993E. 1993/5793 K. 1993/6888"DOLANDIRICILIK ( Bir Borç İçin Başkasının Hesabına İki Ayrı Tarihli Çek Düzenlemek - Tek Suç Sayılması )
TESELSÜL ( Bir Borç İçin Başkasının Hesabına İki Ayrı Tarihli Çek Düzenlemek - Tek Suç Sayılması )
CEZADA ARTIRIM ( Bir Borç İçin Başkasının Hesabına İki Ayrı Tarihli Çek Düzenlemek )"
80Y6.CD28.9.1993E. 1993/5818 K. 1993/6814"SAHTECİLİK ( Bono Adedi-Müteselsil Suç )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sahtecilik-Bono Adedi )
BONO ADEDİ ( Sahtecilik-Müteselsil Suç )"
80Y9.CD1.7.1993E. 1993/1213 K. 1993/3258"DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE POPAGANDA ( Müteselsil Suç-Değişik Yerlerde Değişik Kişilere Aynı Nitelikte Propaganda Yapmak )
DEĞİŞİK YERLERDE VE DEĞİŞİK KİŞİLERE AYNI NİTELİKTE PROPAGANDA YAPMAK ( Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü Aleyhine Propaganda Yapmak-Teselsül )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARININ İCRASI ( Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü Aleyhine Propaganda Yapmak-Teselsül )
MÜTESELSİL SUÇ ( Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü Aleyhine Propaganda Yapmak )"
80Y6.CD30.4.1993E. 1993/3129 K. 1993/4033"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Müteaddit Sahte Çek Kullanılması-Müteselsil Suç )
SAHTE ÇEK KULLANMAK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık-Müteaddit Sahte Çek Kullanılması-Müteselsil Suç )
DOLANDIRICILIK ( Bankalar Aracı Kılınmak Suretiyle Birçok Kişiden Menfaat Temin Edilmiş Olması-Kişi Adedince Uygulama Yapılıp Yapılmaması )
BANKALAR ARACI KILINMAK SURETİYLE BİRÇOK KİŞİDEN MENFAAT TEMİNİ ( Dolandırıcılık-Kişi Adedince Uygulama Yapılıp Yapılmaması )"
80Y3.CD3.3.1993E. 1992/13793 K. 1993/4043"ORMAN SUÇU ( Aynı Mevkiden Kesilen Emvalin Değişik Tarihlerde Çıkarılmış Olması-Teselsül )
TESELSÜL ( Aynı Mevkiden Kesilen Emvalin Değişik Tarihlerde Çıkarılmış Olmasının Teselsülü Göstermemesi )
AYNI MEVKİDEN KESİLEN EMVALİN DEĞİŞİK TARİHLERDE ÇIKARILMIŞ OLMASI ( Teselsülü Göstermemesi-Orman Suçu )
AYNI FİİL HAKKINDA BİRDEN FAZLA TUTANAK DÜZENLENMİŞ OLMASI ( Teselsülü Göstermemesi-Orman Suçu )"
80Y6.CD15.2.1993E. 1992/10235 K. 1993/1328"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Ayrı Yer ve Zamanda Beş Ayrı Müştekiyi - Her Suç İçin Ayrı Ceza Hükmedileceği )
SANIĞIN AYRI YER VE ZAMANDA BEŞ AYRI KİŞİYİ DOLANDIRMASI ( Her Suç İçin Ayrı Ceza Hükmedileceği )
CEZAYI AZALTAN HÜKMÜN UYGULANAMAMASI ( Sanığın Ayrı Yer ve Zamanda Beş Ayrı Müştekiyi Dolandırması )"
80YCGK8.2.1993E. 1992/5-365 K. 1993/26"IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Mağdurenin Üvey Dayısı Olan Sanığın Evine Misafir Olarak Gittiğinde Onunla Seviştiği İddiasını Geri Alması )
18 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYLE CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA İDDİASI ( Irz ve Namusa Tasaddi )"
80Y4.CD3.2.1993E. 1992/8370 K. 1993/660"TESELSÜL ( Eylemlerinin İşleniş Biçimleri Arasındaki Benzerlik - Gıda Maddeleri Tüzüğü )
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Eylemlerdeki Benzerlik Ve 10 Gün İçinde İşlenmeleri )
KANUNUN AYNI HÜKMÜNÜ BİR KAÇ DEFA İHLAL ( TCK 80 Maddesinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )"
80Y4.CD9.12.1992E. 1992/6699 K. 1992/7808"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 233 Sayılı KHK Uyarınca Ziraat Bankası Şube Müdürünün Memur Sayılamaması )
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ PERSONELİ ( Personelin Ancak Bağlı Olduğu Kurumun Parası Evrak ve Senetleri Üzerinde İşledikleri Suçlardan Dolayı Memurlar Gibi Cezalandırılabilmesi )
MEMUR SAYILMA ( KİT Personelinin Ancak Bağlı Olduğu Kurumun Parası Evrak ve Senetleri Üzerinde İşledikleri Suçlardan Dolayı Memurlar Gibi Cezalandırılabilmesi )
MEMURİYETTEN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Cezanın Alt Sınırın Üstünde Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
80Y8.CD8.12.1992E. 1992/12312 K. 1992/14716"MERAYA TECAVÜZ ( Değişik Tarihlerde Gerçekleştiğinin Saptanamaması - Sanık Lehine Yorumlanarak Tek Uygulama Yapılması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Meraya Tecavüzün Değişik Tarihlerde Gerçekleştiğinin Saptanamaması - Sanık Lehine Yorumlanarak Tek Uygulama Yapılması )
SANIK LEHİNE YORUMLAMA ( Meraya Tecavüzün Değişik Tarihlerde Gerçekleştiğinin Saptanamaması - Tek Uygulama Yapılması )"
80Y6.CD18.11.1992E. 1992/8446 K. 1992/7780"DOLANDIRICILIK ( Müşteki Sayısı İtibariyle TCK. m. 71'in Uygulanması )
MÜŞTEKİ SAYISI ( Dolandırıcılık - TCK. m. 71'in Uygulanması )
AĞIR PARA CEZASI ( TCK.m.503 Uygulanırken Bir Misli Yerine İki Misli Tayininin Yasaya Aykırılığı )"
80Y6.CD20.10.1992E. 1992/5366 K. 1992/6775"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Çeke Sonradan Yapılan Karşılıkları Bloke Edilmiştir Eki-Teselsül Halinde Emniyeti Suistimal )
TESELSÜL HALİNDE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Evrakta Sahtecilik-Çeke Sonradan Yapılan Karşılıkları Bloke Edilmiştir Eki-Sanığın Hesabına Başka Hesaplardan Yapılan Aktarımlar )
ÇEKE KARŞILIKLARI BLOKE EDİLMİŞTİR ŞEKLİNDE YAPILAN EK ( Çek Vasfını Etkilememesi-Evrakta Sahtecilik-Teselsül Halinde Emniyeti Suistimal )"
80Y4.CD14.10.1992E. 1992/5759 K. 1992/6283"HAKARET VE SÖVME ( Kişisel Davacıya Söylenen Sözler - Belli Bir Olay Yükleme Niteliği )
OLAY YÜKLEME NİTELİĞİ ( Hakaretin Yeri Zamanı Ve Yüze Karşı Olup Olmadığı )
KANUNUN AYNI HÜKMÜNÜN BİRDEN FAZLA İHLALİ ( Hakaretler Arsındaki Süre - Suçların Ne Suretle Aynı Karar Altında İşlendiği )
HAKARETLER ARASINDAKİ SÜRE ( TCK 80 Maddesinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )"
80YCGK12.10.1992E. 1992/6-244 K. 1992/268"SAHTECİLİK
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahte bono tanzimi )
SAHTE BONO TANZİMİ
SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Birden fazla sahte bono tanzimi )
SUÇ İŞLEME KARARINDA BİRLİK"
80Y4.CD25.6.1992E. 1992/4009 K. 1992/4813"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMEK ( Teselsül Durumunun Araştırılması )
TESELSÜL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Yedieminlik Görevini Yerine Getirmemek )"
80Y9.CD5.6.1992E. 1992/4850 K. 1992/5954"ŞARTLI AF-EYLEMLERİN TEK SUÇ OLUŞTURMASI ( Belge Düzenlememe )
BELGE DÜZENLENMEMESİ ( Bir Vergi Döneminde Aynı Tür Belgelerin Düzenlenmemesi - İddianame Tarihine Kadar Tek Suç Oluşturması )
AYNI TÜR BELGELERİN DÜZENLENMEMESİ ( Bir Vergi Dönemi İçinde Düzenlenmeyen Aynı Tür Belgeler )"
80Y4.CD14.4.1992E. 1992/1612 K. 1992/2628"MEMURUN KEYFİ MUAMELE SUÇU ( Köy Katılım Parasını Ödemeyen Müştekiye İkametgah Senedi Vermeyen Muhtar )
KEYFİ MUAMELE SUÇU ( Köy Katılım Parasını Ödemeyen Müştekiye İkametgah Senedi Vermeyen Muhtar )
GÖREVİ SAVSAMAK SUÇU OLUŞMAMASI ( Köy Katılım Parasının Tahsilini Sağlamak İçin Müştekilere İkametgah Senedini İmzalamayan Muhtar )
İKAMETGAH SENEDİNİ İMZALAMAYAN MUHTARIN EYLEMİNİN OLUŞTURDUĞU SUÇ ( Köy Katılım Parasını Ödemeyen Müştekinin İstediği )
MUHTARIN KÖY KATILIM PARASINI ÖDEMEYEN MÜŞTEKİYE İKAMETGAH SENEDİ VERMEMESİ ( Memurun Keyfi Muamele Suçu )"
80YCGK30.3.1992E. 1992/5-71 K. 1992/94"İŞTİRAK
FER'İ İŞTİRAK ( Küçüğün evlenmesine izin )
ASLİ İŞTİRAK IRZA GEÇMEK ( Küçükle evlenen kişi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Irza geçme )"
80Y5.CD24.3.1992E. 1992/586 K. 1992/884"SARKINTILIK ( Suçun Unsuru Olan Teselsül Nedeniyle Cezanın Artırılamaması )
TESELSÜL ( Sarkıntılık Suçunun Unsuru Olduğundan Cezanın Artırılamaması )
YASAL GEREKÇE ( Asgari Hadden Ceza Tayini Halinde )
ASGARİ HADDEN CEZA TAYİNİ ( Gerekçe Gösterilmesi Gereği )"
80Y5.CD10.3.1992E. 1992/473 K. 1992/762"ZİNA ( Müteselsil Suçlarda İddianamenin Düzenlenmesinden Sonraki Eylemlerin Ayrı Suç Oluşturması )
MÜTESELSİL SUÇLARDA İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİ ( Sonraki Eylemlerin Ayrı Suç Oluşturması - Zina )
İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİ ( Sonraki Eylemlerin Ayrı Suç Oluşturması - Zina )"
80Y3.CD25.2.1992E. 1992/188 K. 1992/3215"ORMAN SUÇU ( Tarlayı Genişletmek İçin Açma Yapmak-Teselsül )
TESELSÜL ( Tarlayı Genişletmek İçin Açma Yapmak )
TARLAYI GENİŞLETMEK İÇİN AÇMA YAPMAK ( Teselsül )"
80Y4.CD10.12.1991E. 1991/6877 K. 1991/7699"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Açık Yerle Bağlantısı Olduğu Anlaşılan Kapı Önü )
KAPI ÖNÜ KAVRAMI ( Ne Suretle Konut Eklentisi Sayıldığının Açıklanması )
EKLENTİ ( Evin Önüne Gelerek Kapıyı Ve Pencereyi Açıp Zorlama Şeklindeki Eylem )
KAPIYI VE PENCEREYİ ZORLAMA ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçuna Eksik Kalkışma )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA SUÇUNA EKSİK KALKIŞMA ( Evin Etrafını Dolaşarak Pencereden İçeriye Bakma Eylemleri )
PENCEREDEN İÇERİYE BAKMA ( TCK 547 Maddesi ile Cezalandırılması Gerektiğinin Tartışılmaması )
HALKI RAHATSIZ EDEN HAREKETLER ( TCK 80 Maddesi Uyarınca Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
80Y3.CD1.11.1991E. 1991/7710 K. 1991/13452"ORMAN SUÇU ( Orman Örtüsünü Kaldırıp Tarla Haline Getirmek-Teselsül )
ORMAN ÖRTÜSÜNÜ KALDIRIP TARLA HALİNE GETİRMEK ( Aynı Kasıt Altında Aynı Mevkiinde Birbirine Yakın Üç Ayrı Saha Üzerindeki-Teselsül )
TESELSÜL ( Aynı Kasıt Altında Aynı Mevkiinde Birbirine Yakın Üç Ayrı Saha Üzerindeki Orman Örtüsünü Kaldırarak Tarla Haline Getirmek )"
80Y4.CD22.10.1991E. 1991/5082 K. 1991/6198"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın İşlediği Birden Çok Eylem Arasında Teselsül Durumunun Araştırılması Mecburiyeti )
TESELSÜL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI MECBURİYETİ ( Sanığın İşlediği Birden Fazla Mühür Bozma Suçu Arasında )"
80Y4.CD10.9.1991E. 1991/3352 K. 1991/4661"HAKARET VE SÖVME ( Sanığın Suç Konusu Sözlerinin Hangi Madde Kapsamına Girdiğinin Tesbiti )
SÖVME SUÇU ( Sanığın Suç Konusu Sözlerinin Hangi Madde Kapsamına Girdiğinin Tesbiti )
BELLİ BİR OLAY YÜKLEMEDEN İŞLENEN HAKARET SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )"
80Y4.CD13.6.1991E. 1991/2715 K. 1991/3836"SÖVME ( Sanığın Eyleminin Memurluk Görevinden Dolayı ve Bu Görev Sırasında Olmaması Halinde Uygulanacak Madde )
SÖVME SUÇU ( Aynı Anda Birden Çok Kişiye Karşı İşlenen Suçta Teselsül ve Gerçek İçtima Durumunun Araştırılması )
MÜTESELSİL SUÇ VE GERÇEK İÇTİMA DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Sanığın Aynı Anda Birden Çok Kişiye Karşı İşlediği Sövme Suçunda )
GERÇEK İÇTİMA VE TESELSÜL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Sanığın Aynı Anda Birden Çok Kişiye Karşı İşlediği Sövme Suçunda )"
80Y4.CD13.6.1991E. 1991/2380 K. 1991/3812"GÖREVLİYE SÖVMEK ( Sanığın Birden Çok Kişiye Karşı İşlediği Suçta Teselsül ve Gerçek İçtima Durumunun Araştırılması )
MÜTESELSİL SUÇ VE GERÇEK İÇTİMA DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Birden Çok Kişiye Karşı İşlenen Sövme Suçunda )
GERÇEK İÇTİMA VE TESELSÜL HÜKÜMLERİNİN ARAŞTIRILMASI ( Birden Çok Kişiye Karşı İşlenen Sövme Suçunda )"
80Y9.CD4.6.1991E. 1991/2037 K. 1991/2248"ATATÜRK'ÜN HATIRASINA HAKARET ETMEK ( Suçun Umumi Yerde İşlenmesi - Sanığın Yenilenen Kasıtla İki Ayrı Eylem Gerçekleştirmesi )
SUÇUN AYRI AYRI OLUŞMASI ( Sanığın Yenilenen Kasıtla İki Ayrı Eylem Gerçekleştirmesi - Atatürk'ün Hatırasına Hakaret )
SUÇUN UMUMİ YERDE İŞLENMESİ ( Atatürk'ün Hatırasına Hakaret - Sanığın Yenilenen Kasıtla İki Ayrı Eylem Gerçekleştirmesi )"
80YCGK27.5.1991E. 1991/9-143 K. 1991/177"SUÇ İŞLEME KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ ( Kısa Zaman Aralıkları İçinde Yapılan Eylemlerin Bir Bütün Halinde Değerlendirilmesi )
SİT ALANINA İNŞAAT YAPMAK ( Yapılaşma Sırasında Doğal Yapının Zarar Görmüş Olması )
İNŞAİ MAHİYETTEKİ EYLEMLER ( Çevrenin Zarar Görmesinin ve Fiziki Tahribat Olmasının Doğal Olması )
ÇEVRENİN ZARAR GÖRMESİ ( İnşai Mahiyetteki Eylemler Neticesinde )"
80Y3.CD16.5.1991E. 1991/228 K. 1991/5948"ORMAN SUÇU ( Birbirine Bitişik İki Parça Tarla Açmak - Tek Suç Oluşturacağı )
TARLA AÇMAK ( Birbirine Bitişik İki Parça - Orman Suçu/Tek Suç Oluşturacağı )"
80Y4.CD9.4.1991E. 1991/1405 K. 1991/2304"İFTİRA SUÇU ( Eylem ve Suç Çokluğu Halinde Teselsül ve Gerçek İçtima Durumunun Araştırılması )
MÜTESELSİL SUÇ VE GERÇEK İÇTİMA DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Sanığın Aynı Anda Birden Çok Kişiye İftirada Bulunması )
GERÇEK İÇTİMA VE TESELSÜL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Sanığın Aynı Anda Birden Çok Kişiye İftirada Bulunması )"
80Y5.CD6.3.1991E. 1991/1039 K. 1991/1213"SARKINTILIK ( Suçun Yapısında Teselsülün Varolması - Cezanın TCK.m.80 İle Artırılamayacağı )
TESELSÜL ( Sarkıntılık Suçunun Yapısında Varolması - Cezanın TCK.m.80 İle Artırılamayacağı )
TALEP BULUNMADIĞINDA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMEMESİ ( 647 S.Yasanın Uygulanmasına )"
80Y9.CD4.3.1991E. 1991/577 K. 1991/788"YAYIN YOLUYLA BÖLÜCÜLÜK PROPOGANDASI YAPMAK ( Sorumlu Müdür ve Yazarın Cezai Sorumluluğu )
SORUMLU MÜDÜR OLAN SANIK ( Mevkutelerde İşlenen Suçlarda Sorumluluk )
BERABER SORUMLULUK PRENSİBİ ( Mevkutelerde İşlenen Suçlar )
MEVKUTELERDE İŞLENEN SUÇLAR ( Cezai Sorumluluğun Kime Ait Olduğu )"
80Y6.CD19.2.1991E. 1991/233 K. 1991/1301"HIRSIZLIK ( PTT'ye Ait Ankisörlü Telefonlardan Jeton Çalmak - Tek Suç Sayılacağı )
PTT'YE AİT ANKİSÖRLÜ TELEFONLARDAN JETON ÇALMAK ( Tek Suç Sayılacağı )
JETON ÇALMAK ( PTT'ye Ait Ankisörlü Telefonlardan - Tek Suç Sayılacağı/Cezanın Artırılmasının Tartışılması ) )"
80YCGK4.2.1991E. 1991/353 K. 1991/7"MÜTESELSİL SUÇ OLUŞMAMASI ( Üç Ayrı Yerde Meraya Tecavüz Halinde Üç Ayrı Suç Oluşması )
ÜÇ AYRI MEVKİDE MERAYA TECAVÜZ EDİLMESİ ( Üç Ayrı Suç Oluşması )
MERAYA TECAVÜZ SUÇU ( Üç Ayrı Mevkide Meraya Tecavüz Halinde Üç Ayrı Suç Oluşması )
İÇTİMA ( Köye Ait Üç Ayrı Mevkideki Meraya Tecavüz Eden Kişinin Üç Ayrı Suçtan Cezalandırılması )"
80Y5.CD31.1.1991E. 1990/5300 K. 1991/352"ZİNA SUÇU ( Zina Eylemine Tekaddüm Eden ve Müştekiden Doğan Pek Fena Muamele Gibi Ayrı Yaşamayı Haklı Kılacak Sebeplerin Varlığı Evli Sanık Tarafından İddia Edildiği Takdirde Araştırılması )
MÜŞTEKİDEN DOĞAN PEK FENA MUAMELE ( Zina Eylemine Tekaddüm Eden ve Bu Gibi Eylemler Neticesinde Ayrı Yaşamayı Haklı Kılacak Sebeplerin Varlığının Araştırılması )
ZİNA SUÇUNDA AYRI YAŞAMA HAKKININ ETKİSİ ( Zina Eylemine Tekaddüm Eden ve Müştekiden Doğan Pek Fena Muameli Gibi Sebeplerin Evli Sanık Tarafından İddia Edildiği Takdirde Araştırılması )"
80Y3.CD27.1.1991E. 1991/13799 K. 1992/1135"ORMAN SUÇU ( İşgal ve Faydalanma-Teselsül )
İŞGAL VE FAYDALANMA ( Teselsül-Suç Yerinin Aynı Mevkide Birbirine Çok Yakın Mesafede Olması )
TESELSÜL ( İşgal ve Faydalanma-Suç Yerinin Aynı Mevkide Birbirine Çok Yakın Mesafede Olması )
SUÇ YERİNİN AYNI MEVKİDE VE BİRBİRİNE ÇOK YAKIN MESAFEDE OLMASI ( İşgal ve Faydalanma-Teselsül )
TEK SUÇ ( İşgal ve Faydalanma-Suç Yerinin Aynı Mevkide Birbirine Çok Yakın Mesafede Orman Kadastro Sınırları İçinde Kalan Dört Ayrı Orman İçi Boşluğu Olması )"
80Y6.CD24.1.1991E. 1990/9192 K. 1991/456"DOLANDIRICILIK ( 5 Ayrı İşyerine Giderek Aynı Söz Yer ve Zamanda Birden Fazla Müştekileri - Bağımsız Suç Oluşturmayacağı )
SUÇUN TEK KABUL EDİLMESİ ( Dolandırıcılık - 5 Ayrı İşyerine Giderek Aynı Söz Yer ve Zamanda Birden Fazla Müştekiyi )
BAĞIMSIZ SUÇ OLUŞTURMAMA ( 5 Ayrı İşyerine Giderek Aynı Söz Yer ve Zamanda Birden Fazla Müştekileri Dolandırmak )"
80YCGK24.12.1990E. 1990/5-343 K. 1990/361"SARKINTILIK ( Daha Önceden Sarkıntılık Yapılan Mağdureyi Yakalayıp Öpmek-Tasaddi )
IRZA TASADDİ ( Şehevi Hareketlerin Devamlılık Arzetmesi-Sadece Öpmenin Tasaddi Teşkil Edip Etmeyeceği )
MAĞDUREYİ YAKALAYIP ÖPMEK ( Sarkıntılık Fiilinin Teselsülü )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sarkıntılık-Mağdureyi Öpmek )"
80Y5.CD12.11.1990E. 1990/4448 K. 1990/4981"IRZA GEÇME FİİLİNE ASLİ İŞTİRAK ( Başlık Parası İçin 15 Yaşını Bitirmeyen Kızını Gayrıresmi Olarak Evlendirmek )
15 YAŞINI BİTİRMEYEN KIZINI BAŞLIK PARASI İÇİN EVLENDİRMEK ( Irza Geçme Fiiline Asli İştirak )"
80YCGK5.11.1990E. 1990/6-246 K. 1990/263"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Belgenin Doğrudan Hukuki Sonuç Doğurma Kabiliyetine Sahip Olmaması Halinde Suçun Oluşmayacağı )
BELGENİN DOĞRUDAN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI HALİNDE SUÇUN OLUŞMAMASI ( Özel Evrakta Sahtecilik Suçunda )
SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMASININ ŞARTLARI ( Özel Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması İçin Belgenin Doğrudan Hukuki Sonuç Doğurması Gerekliliği )"
80Y5.CD5.11.1990E. 1990/3013 K. 1990/4822"SARKINTILIK ( Kısa Aralıklarla Mektup Yazmak - Herbir Mağdure İçin Tek Bir Suç Oluşup Teselsülü de Kapsaması )
TESELSÜL ( Sarkıntılık/Kısa Aralıklarla Mektup Yazmak - Herbir Mağdure İçin Tek Bir Suç Oluşup Teselsülü de Kapsaması )
MEKTUP YAZMAK ( Sarkıntılık - Herbir Mağdure İçin Tek Bir Suç Oluşup Teselsülü de Kapsaması )"
80Y4.CD16.10.1990E. 1990/4159 K. 1990/5088"İFTİRA SUÇU ( Sanığın İki Ayrı Mektupla İki Ayrı Kişiye İftira Atması Halinde Teselsül veya Gerçek İçtima )
MÜTESELSİL SUÇ VEYA GERÇEK İÇTİMA DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Sanığın İki Ayrı Mektupla İki Ayrı Kişiye İftira Atmış Olması )"
80YCGK15.10.1990E. 1990/6-206 K. 1990/233"EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU ( Vergi Dairesinde Memur Olan Sanığın Şirketten Vergi Dairesine Yatırmak İçin Aldığı Parayı Temellük Etmesi )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Vergi Borcunu Yatırması İçin Kendisine Emanet Edilen Parayı Temellük Eden Sanık )
VERGİ BORCUNU YATIRMASI İÇİN KENDİSİNE EMANET EDİLEN PARAYI SAHTE MAKBUZLARLA TEMELLÜK EDEN SANIK ( Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal )"
80YCGK8.10.1990E. 1990/6-211 K. 1990/220"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Suça Konu Belgenin Doğrudan Hukuki Sonuç Doğurucu Nitelikte Olması Zorunluluğu )
SUÇA KONU BELGENİN DOĞRUDAN HUKUKİ SONUÇ DOĞURUCU NİTELİKTE OLMASI ZORUNLULUĞU ( Özel Belgede Sahtecilik Suçu )
SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMASI KOŞULLARI ( Özel Belgede Sahtekarlık )"
80Y5.CD3.10.1990E. 1990/3063 K. 1990/4102"SARKINTILIK ( Mağdureye Aynı Kasıt Altında Üç Mektup Yazmak - Bütünüyle Sarkıntılık Suçunu Oluşturması )
SARKINTILIK SUÇLARINDA TESELSÜL ( Suçun Bünyesinde Mevcut Olması - Mağdureye Aynı Kasıt Altında Üç Mektup Yazmak )
TESELSÜL ( Sarkıntılık Suçlarında Suçun Bünyesinde Mevcut Olması - Mağdureye Aynı Kasıt Altında Üç Mektup Yazmak )"
80Y4.CD3.9.1990E. 1990/3734 K. 1990/4792"FİKRİ İÇTİMA ( Sanığın Özel Evrakta Sahtecilik Yaparak İftira Suçunu İşlemesi )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK VE İFTİRA SUÇU ARASINDA FİKRİ İÇTİMA ( Sanığın İmza Taklit Ederek Gardiyanlara İftira İçeren Dilekçe Yazması )
TESELSÜL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Aynı Dilekçeyle Birden Çok Kişiye İftira Eden Sanık )
AYNI DİLEKÇEYLE BİRDEN ÇOK KİŞİYE İFTİRA EDEN SANIK ( Teselsül Hükümlerinin Uygulanması )"
80Y6.CD7.6.1990E. 1990/2322 K. 1990/5175"HIRSIZLIK ( İşçi Statüsünde Olan Sanığın Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü Deposundan Kısa Aralıklarla Birkaç Kez Yedek Parça Çalma Eylemi )
KÖY HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSUNDAN ÇALINAN MAL ( Burada İşçi Statüsünde Olan Sanığın Cezasının Artırılması )"
80YCGK28.5.1990E. 1990/6-128 K. 1990/151"SAHTECİLİK ( Boşanma Davasında Yanlış Tebligat Adresi Verilerek Boşanma Kararı Çıkarılması )
BOŞANMA DAVASINDA YANLIŞ TEBLİGAT ADRESİ VERİLMESİ ( Sahtecilik-Müteselsil Suç Bulunmaması )"
80Y6.CD3.4.1990E. 1990/2404 K. 1990/2665"SAHTECİLİK ( İki Gün Ara İle İki Ayrı Müştekiye - Bir Suç İşleme Kararı İcrasının Tartışılması )
SUÇ İŞLEME KARARI İCRASININ TARTIŞILMASI ( Sahtecilik - İki Gün Ara İle İki Ayrı Müştekiye/Bir Suç )"
80YCGK5.2.1990E. 1989/5-129 K. 1990/14"İHTİLAS ( Zimmetten Ayrı Bir Suç Olmayıp Zimmetin Nitelikli Bir Hali Olduğu ve Adi Zimmetle Birlikte Müteselsil Suç Oluşturacağı - İhtilas Suçundan Hüküm Kurulması ve 80. Madde İle Cezada Artırma Yapılması Gerektiği )
ZİMMET SUÇU ( İhtilas ve Adi Zimmet Niteliğindeki Fiillerin Tek Suç Kabul Edilip Müteselsil Suç Oluşturması - İhtilas Suçundan Hüküm Kurulması ve 80. Madde İle Cezada Artırma Yapılması Gerektiği )
MÜTESELSİL ZİMMET SUÇU ( Aynı Suç İşleme Kararıyla İşlenen İhtilas ve Adi Zimmet Suçları - İhtilas Suçundan Hüküm Kurulması ve 80. Madde İle Cezada Artırma Yapılması Gerektiği/İhtilasın Ayrı Bir Suç Olmayıp Zimmetin Nitelikli Bir Hali Olduğu )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARIYLA İŞLENEN İHTİLAS VE ADİ ZİMMET SUÇLARI ( İhtilas Suçundan Hüküm Kurulması ve 80. Madde İle Cezada Artırma Yapılması Gerektiği - İhtilasın Ayrı Bir Suç Olmayıp Zimmetin Nitelikli Bir Hali Olduğu/Adi Zimmetle Birlikte Müteselsil Suç Oluşturacağı )"
80Y5.CD5.2.1990E. 1989/6027 K. 1990/626"SARKINTILIK ( Geceleri Mağdurenin Kapısını Çalarak Sevişme Teklifinde Bulunan Sanık - Sırnaşıkca Hal/Kastın Yenilenmemesi/Tek Suç Oluşması )
SÖZATMA ŞEKLİNDE OLUŞAN TEK SARKINTILIK SUÇU ( Geceleri Mağdurenin Kapısını Çalarak Sevişme Teklifinde Bulunmak )
KASTIN YENİLENMEMESİ ( Geceleri Mağdurenin Kapısını Çalarak Sevişme Teklifinde Bulunmak - Sarkıntılık/Sırnaşıkca Hal/Tek Suç Oluşması )"
80Y5.CD1.2.1990E. 1989/6382 K. 1990/584"ZİMMET ( Teselsül )
MÜTESELSİL SUÇ ( Zimmet-Daha Önceki Mahkumiyet Nedeniyle Cezanın Artırılması )
DAHA ÖNCEKİ MAHKUMİYET ( Zimmet-Teselsül )"
80Y6.CD30.1.1990E. 1989/9490 K. 1990/398"HIRSIZLIK ( Suç Tarihinde Onbir Yaşını Bitirip Onbeş Yaşını Tamamlamayan Sanık )
ONBİR YAŞINI BİTİRİP ONBEŞ YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Sanığın Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrayabilmesi Yönünden Akli Durumunun Yerinde Olup Olmaması )
TEKERRÜR ( Sanığın Aynı Müştekiden Bir Gün Ara İle Çalması Eylemi Nedeniyle )"
80Y8.CD13.12.1989E. 1989/10012 K. 1989/10671"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Aynı Meraya Tekrarlanan Tecavüzler Nedeniyle Tek Suçtan Dava Açılmasına Rağmen Tekerrür Hükümleri İle Cezanın Artırılması )
AYNI MERAYA TEKRARLANAN TECAVÜZLER ( Tek Suçtan Kamu Davası Açılmasına Rağmen Tayin Edilen Cezanın Tekerrür Hükümleriyle Artırılması )
HÜKÜM KURULMASI ( Önce Temel Para Cezasının Tayin Edilerek Denetime Olanak Verilmesi )"
80Y5.CD11.12.1989E. 1989/5221 K. 1989/6224"İHTİLASEN ZİMMET ( Para Cezası - TCK.m.80'le Artırılamayacağı )
PARA CEZASI ( İhtilasen Zimmet - TCK.m.80'le Artırılamayacağı )"
80YCGK2.10.1989E. 1989/6-205 K. 1989/269"CEZALARIN İÇTİMAI ( Güveni Kötüye Kullanmak ve Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçlarının İşlenmiş Olması )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK VE RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇLARININ BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Cezaların İçtimaı )
İÇTİMA ( Güveni Kötüye Kullanmak ve Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçlarının Birlikte İşlenmiş Olması )
SAHTECİLİK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇLARI ( Cezaların İçtimaı )"
80YCGK12.6.1989E. 1989/161 K. 1989/226"SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Maaş Bordrolarında Basit Bir Kontrolle Ortaya Çıkacak Sahtecilikle Para Edinen Mutemet )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU ( Maaş Bordrolarında Basit Bir Kontrolle Ortaya Çıkacak Sahtecilikle Para Edinen Mutemet )
MAAŞ BORDROLARINDA BASİT BİR KONTROLLE ANLAŞILABİLECEK SAHTECİLİKLE PARA EDİNEN MUTEMET ( Görevi Kötüye Kullanmak Suçu )"
80YCGK3.4.1989E. 1989/9-64 K. 1989/126"İNANCI KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Bir Suç İşleme Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Yasanın Aynı Hükmünü Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Defalarca İhlal Etmesi - Zincirleme Biçimde Tek Suçu Oluşturacağı )
YASA HÜKMÜNÜN BİRDEN ÇOK İHLALİ ( Bir Suç İşleme Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla/Zincirleme Biçimde Tek Suçu Oluşturacağı - İnancı Kötüye Kullanma )
CEZANIN ARTIRILMASI ( İnancı Kötüye Kullanma - Sanığın Bir Suç İşleme Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Yasanın Aynı Hükmünü Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Defalarca İhlal Etmesi/TCK. Md. 80'in Uygulanması Gereği )
TEK SUÇ OLUŞMASI ( Sanığın Bir Suç İşleme Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Yasanın Aynı Hükmünü Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Defalarca İhlal Etmesi/Zincirleme Biçimde Tek Suçu Oluşturacağı - İnancı Kötüye Kullanma )"
80Y6.CD8.12.1988E. 1988/11122 K. 1988/13385"MÜTESELSİL HIRSIZLIK SUÇU ( İlk Hırsızlık Eyleminin Tamamlanıp Son Eylemin Eksik Teşebbüs Aşamasında Kalması Halinde Verilecek Ceza )
HIRSIZLIK SUÇU ( İlk Hırsızlık Eylemi Tamamlanıp Son Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kalması Durumunda Müteselsil Suçtan Dolayı Verilecek Ceza )"
80YCGK17.10.1988E. 1988/7-239 K. 1988/370"TEFECİLİK ( En Az Üç Kişiye Faizle Para Veren Sanığın Fiillerinin Tamamının Tek Suç Oluşturması )
FAİZLE BORÇ PARA VERMEK ( Tefecilik-Birden Fazla Kişiye Faizle Para Verilmesine Rağmen Eylemlerin Tamamının Tek Suç Oluşturması )"
80YCGK17.10.1988E. 1988/6-303 K. 1988/367"MÜTESELSİL SUÇ ( İşlenen Birden Suç Arasındaki Zamanın Makul Olması Gereği-Hırsızlık )
BİR DEFADAN FAZLA İŞLENEN SUÇLAR ARASINDAKİ ZAMAN ( Müteselsil Suçun Varlığı İçin Bu Zaman Aralığının Makul Olması Gereği )
HIRSIZLIK ( İki Üç Ay Gibi Zaman Aralıklarının Müteselsil Suçun Varlığı Bakımından Makul Olmadığı )"
80YCGK27.6.1988E. 1988/6-230 K. 1988/298"İŞLENEN BİRDEN FAZLA SUÇUN İHLAL ETTİĞİ HUKUKİ DEĞERİN AYNI OLMASI ( Yasa Dışı Örgüt Üyesi Olan Failin Yakalanmamak İçin Sahte Kimlik Kullanması )
YASA DIŞI ÖRGÜT ÜYESİ OLAN BİRİNİN YAKALANMAMAK İÇİN SAHTE KİMLİK KULLANMASI ( Fiillerin Bir Bütün Olarak Aynı Hukuki Değeri İhlal Etmesi )
SAHTE KİMLİK KULLANMAK VE MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Yasa Dışı Örgüt Üyesinin Yakalanmamak İçin Yaptığı Bu Fiillerin Bir Bütün Olarak Aynı Hukuki Değeri İhlal Etmesi )"
80YCGK9.5.1988E. 1988/103 K. 1988/207"ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK KIZIN IRZINA GEÇİLMESİ ( Kocası Tarafından Kızının Gayrıresmi Evlendirilmesinde Annenin Suçunun Olup Olmaması )
GAYRIRESMİ EVLENDİRİLEN ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK KIZ ( Annenin Bu Olayda Suçunun Olup Olmaması )
KÜÇÜK YAŞTA EVLENDİRME ( Annenin Eğitim ve Kültür Düzeyine Bakıldığında Bir Etkinliğinin Olmadığının Anlaşılması )"
80Y5.CD10.3.1988E. 1988/136 K. 1988/1836"İKNA SURETİYLE İRTİKAP ( Telefon Abonelerine Ait Faturalardaki Miktarı Değiştirme )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Telefon Abonelerine Ait Faturalardaki Miktarı Değiştirerek Abonelerden Alınan Paraları Mal Edinme )
MÜTESELSİL SUÇ ( Telefon Abonelerine Ait Faturalardaki Miktarı Değiştirerek Abonelerden Alınan Paraları Mal Edinme )"
80YCGK8.2.1988E. 1988/576 K. 1988/27"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Vizite Kağıdı Düzenlemek-Derdest Davaların Birleştirilmesi-Müteselsil Suç )
SAHTE VİZİTE KAĞIDI DÜZENLEMEK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık-Uzun Sayılmayacak Aralıklarla İşlenmesi Halinde Müteselsil Suç Olup Olmadığının Araştırılması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Uzun Sayılamayacak Aralıklarla Resmi Evrakta Sahtekarlık Yapmak )"
80YCGK28.9.1987E. 1987/12 K. 1987/421"DOLANDIRICILIK ( Olayda Sanıkların Amacının Suç İşlemek Kararı Olmaması )
SUÇ İŞLEMEK KARARININ OLMAMASI ( Sanıkların Amacının Her Fırsattan Yararlanıp Genel Karar Doğrultusunda Hareket Etmek Olması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanıklar Arasında Aynı Suç İşleme Kararı Olmaması Nedeniyle Müteselsil Suçun Subjektif Unsurunun Olmaması )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARI ( Sanıklar Arasında Böyle Bir Karar Olmaması Nedeniyle Müteselsil Suçun Unsurlarının Oluşmamış Sayılması )"
80YCGK2.3.1987E. 1986/6-584 K. 1987/98"RUHSATNAME ÜZERİNDE SAHTEKARLIK ( Sanığın Bir Suç İşleme Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Kanunun Aynı Hükmünü Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Bir Kaç Kez İhlal Etme Suretiyle Sahte Trafik Ruhsatnameleri Düzenlenmesi Müteselsil Tek Suçu Oluşturduğu )
MÜTESELSİL TEK SUÇ ( Ruhsatname Üzerinde Sahtekarlık - Sanığın Bir Suç İşleme Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Kanunun Aynı Hükmünü Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Bir Kaç Kez İhlal Etme Suretiyle Sahte Trafik Ruhsatnameleri Düzenlenmesi )
BELGELERDE SAHTECİLİK ( Sanığın Bir Suç İşleme Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Kanunun Aynı Hükmünü Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Bir Kaç Kez İhlal Etme Suretiyle Sahte Trafik Ruhsatnameleri Düzenlenmesi Müteselsil Tek Suçu Oluşturduğu )
TEK SUÇ İŞLEME KARARI ( Sanığın Kanunun Aynı Hükmünü Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Bir Kaç Kez İhlal Etme Suretiyle Sahte Trafik Ruhsatnameleri Düzenlenmesi Müteselsil Tek Suçu Oluşturduğu )"
80YCGK2.3.1987E. 1986/6-341 K. 1987/84"HIRSIZLIK SUÇU ( Gündüz ve Bina İçinde Yapılması )
GÜNDÜZ BİNA İÇİNDE YAPILAN HIRSIZLIK ( Öğretmenlerin İstiklal Marşı Töreninde Bulunmalarından Yararlanarak Hırsızlık Yapan Sanık )
ZİNCİRLEME HIRSIZLIK ( Öğretmenler Odasında Bulunan Ayrı Kişilere Ait İki Çantadan da Para Çalınması )
OKULDAN PARA ÇALMA EYLEMİ ( Öğretmenler Odasında Bulunan Ayrı Kişilere Ait İki Çantadan da Para Çalınmasının Zincirleme Hırsızlık Olması )"
80Y5.CD27.3.1986E. 1986/201 K. 1986/1477"ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Sanığın İşlediği Suçların Tek Suç Olarak Sayılması )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI ( Bir Suç İşlemek Kararının İcrası Cümlesinden Olarak Kanunun Aynı Hükmünün Birkaç Defa İhlal Edilmesi )
BAĞLANTILI SUÇLAR ( Bir Suç İşlemek Kararının İcrası Cümlesinden Olarak Kanunun Aynı Hükmünün Birkaç Defa İhlal Edilmesi )
MÜTESELSİL SUÇLAR ( Bir Suç İşlemek Kararının İcrası Cümlesinden Olarak Kanunun Aynı Hükmünün Birkaç Defa İhlal Edilmesi )"
80Y12.HD17.2.1986E. 1986/2173 K. 1986/1815"ÇOCUK TESLİMİNDEN KAÇINMA SUÇU ( Tekerrür )
TEKERRÜR ( Çocuk Tesliminden Kaçınma Suçu )"
80YCGK18.12.1985E. 1985/307 K. 1985/305"CEZAYI ARTIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLER ( Sıralamaya Tabi Olup Olmadığı )
CEZA UYGULAMASINDAKİ SIRALAMALAR ( Sanık Açısından Kazanılmış Hak Teşkil Edilip Etmeyeceği )
İRTİKAP ( 1936 Sayılı Yasadaki 36. Maddesiyle Yapılması Öngörülen Artırımın Şahsa Bağlı Bir Nedene mi Yoksa Fiile mi Bağlı Olduğu )"
80YCGK1.10.1984E. 1984/6-103 K. 1984/293"MÜTESELSİL SUÇ ( Aynı Suç İşleme Kararı-Sanığın Plan Yaparak Top Sahasına Çektiği Çocukların Saatlerini Zorla Alması )
BİR PLAN ÇERÇEVESİNDE BİRDEN FAZLA KİŞİYE AİT EŞYANIN ÇALINMASI ( Müteselsil Suç )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARI ( Müteselsil Suç-Belli Bir Plan Çerçevesinde Birden Çok Kişiye Ait Eşyaların Çalınması )"
80YCGK21.3.1983E. 1983/5-39 K. 1983/132"LİVATA SURETİYLE IRZA GEÇMEK ( Para ve Kendisine Mobilet Alacağı Vaadiyle Kandırdığı Çocuğun )
PARA VE MOBİLET ALMA VAADİYLE KANDIRDIĞI ÇOCUĞUN LİVATA SURETİYLE IRZINA GEÇEN SANIK ( Suçun Tesbitinde Delillerin Değerlendirilmesi )"
80Y9.CD1.7.1981E. 1981/1596 K. 1981/2539"YAYIM YOLUYLA KOMÜNİZM PROPAGANDASI YAPMAK ( Suçun Ayrı Nüshalarda Bağımsız Yazılarla Yayımlanması Durumunda Teselsül Durumunun Oluşmaması )
KOMÜNİZM PROPAGANDASI YAPMAK ( Suçun Ayrı Nüshalarda Bağımsız Yazılarla Yayımlanması Durumunda Teselsül Durumunun Oluşmaması )
MİLLİ DUYGULARI ZAYIFLATMAK ( Suçun Ayrı Nüshalarda Bağımsız Yazılarla Yayımlanması Durumunda Teselsül Durumunun Oluşmaması )
YASANIN CÜRÜM SAYDIĞI EYLEMLERİ ÖVMEK ( Suçun Ayrı Nüshalarda Bağımsız Yazılarla Yayımlanması Durumunda Teselsül Durumunun Oluşmaması )
TESELSÜL ( Yayım Yoluyla Komünizm Propagandası Suçunun Ayrı Nüshalarda Bağımsız Yazılarla Yayımlanması Durumunda Teselsül Durumunun Oluşmaması )"
80Y5.CD13.5.1981E. 1981/1056 K. 1981/1438"İRTİKAP ( Müşteki Evlenme İşlemlerini Yaptırmak için Nüfus Memurluğuna Gittiğinde Sanığın Masraf Adı Altında Haksız Yere Para İstemesi )
KASIT BİRLİĞİ ( Başka Başka Kişilere Karşı İşlenen İrtikap Suçunda Kasıt Birliğinden Söz Edilememesi )
AYRI AYRI SUÇLAR ( Başka Başka Kişilere Karşı İşlenen İrtikap Suçunda Kasıt Birliğinden Söz Edilememesi- Suçtan Zarar Görenlerin Sayısınca Ayrı Ayrı İrtikap Suçu Oluşması )
TANIK BEYANLARI ( Bunların Vermiş Olduğu Beyanların Tutarsız Olması Nedeniyle Kabul Edilememesi )"
80Y4.CD17.4.1981E. 1981/2122 K. 1981/2345"KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH BOŞALTMA ( İki El Ateş Edilmesi Halinde Müteselsil Suç Oluşmayacağı )
MÜTESELSİL SUÇ OLUŞMAMASI ( Sanığın Kavgada Korkutmak İçin İki El Silah Atması )"
80YCGK30.3.1981E. 1981/5-2 K. 1981/106"YAŞ DÜZELTME ( Verilecek Ceza Bakımından Sanığın Gerçek Yaşı ile İlamla Düzeltilmiş Yaş Arasında Fark Varsa Biçimsel Gerçeklikle Yetinilip Ceza Verilememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Gerçek Yaşı ile İlamla Düzeltilmiş Yaş Arasında Fark Varsa Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınıp Yaşın Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
KÜÇÜĞÜ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMAK ( On Beş Yaşından Küçüğün Rızasıyla Kaçırılarak Alıkonulması )
IRZA GEÇME ( On Beş Yaşından Küçüğün Rızasıyla Kaçırılarak Irzına geçilmesi )
İTİRAZ YOLU ( Kesin Olarak Verilen Hükümlerle Yargıtay'ca İncelenmeksizin Kesinleşmiş Bulunan Hukuka Aykırı Hükümlerin Adalet Bakanlığı'nın İtirazı ile C. Başsavcısı Tarafından Temyiz Olunması )
CEZADA YAŞ TASHİHİ ( Suçtan Zarar Görenlerle Sanıkların Yaşlarında Ceza Hükümleri Bakımından Lüzum Görülecek Tashihlerin Nüfus Kanunundaki Usule Göre İcrasının Ceza Mahkemelerine Ait Olması )
SUİGENERİS DAVA ( Yaş Tashihi Davalarının Tarafları ve Nitelikleri İtibari ile Suigeneris Bir Hukuk Davası Olması )
GÖREV ( Görev Kurallarının Kamu Düzenine İlişkin Olması )
GÖREVİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASI ( Bir Davaya Görevsiz Bir Mahkeme Tarafından Bakılmış Olmasının Mutlak Bir Bozma Sebebi Olması )
KESİNLEŞEN YAŞ TASHİHİNDE DÜZELTME ( Bir Kimsenin Yaş Kaydının Kesin Olarak Düzeltilmesinden Sonra Tekrar Dava Görülerek Eski Kayda Düzetme Yapılamaması )"
80Y6.CD20.2.1981E. 1981/641 K. 1981/991"SAHTECİLİK ( Başkasına Ait Nüfus Cüzdanına Kendi Resmini Yapıştırıp Bu Belgeyi Kullanmak )
NÜFUS CÜZDANI ( Başkasına Ait Nüfus Cüzdanına Kendi Resmini Yapıştırıp Bu Belgeyi Kullanmak )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Başkasına Ait Nüfus Cüzdanına Kendi Resmini Yapıştırmak Suretiyle Düzenlediği Sahte Nüfus Tezkeresini Kullanmaktan İbaret Eyleminin Tek Suçu Oluşturması )
TEK SUÇ ( Sanığın Başkasına Ait Nüfus Cüzdanına Kendi Resmini Yapıştırmak Suretiyle Düzenlediği Sahte Nüfus Tezkeresini Kullanmaktan İbaret Eyleminin Tek Suçu Oluşturması )"
80Y5.CD5.2.1981E. 1981/410 K. 1981/255"EVLİLİK VAADİYLE KIZLIK BOZMA ( Mağdurun Irzına Evlilik Yapılacağına İlişkin İnançla geçilmesi )
DOĞUM ( Şikayet İçin Altı Aylık Hak Düşürücü Sürenin Kızlık Doğumla Bozulması Halinde Doğumdan Sonra Başlaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Şikayet İçin Altı Aylık Hak Düşürücü Sürenin Kızlık Doğumla Bozulması Halinde Doğumdan Sonra Başlaması )
KONUT DOKUNULMAZLIĞI ( Bu Suçu İşleyerek Kızlık Bozma )"
80Y5.CD30.12.1980E. 1980/4026 K. 2980/4370"ZİMMET ( Gördüğü Hizmet Nedeniyle Kendisine Başkalarınca Teslim Edilen Parayı Kendi Yararına Harcayan Muhtarın Eyleminin Bu Suçu Oluşturmaması )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Gördüğü Hizmet Nedeniyle Kendisine Başkalarınca Teslim Edilen Parayı Kendi Yararına Harcayan Muhtarın Eyleminin Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )
KÖY İŞLERİNDE HARCANACAK PARANIN TOPLANMASI ( Bunların İhtiyar Meclisi Kararı ile Toplanması )"
80YCGK15.12.1980E. 1980/5-381 K. 1980/442"ZİMMET ( Karşılıksız Çekin Ödenmesi Suretiyle Mal Edinmenin Başkası Yararına Olması )
DOLANDIRICILAK ( Bankanın Parasını Başkasına Mal Ettirme )
İŞTİRAK ( Karşılıksız Çekin Ödenmesi Suretiyle Suça İştirak Edilmesi )
BANKA GÖREVLİSİNİN GÖREVİ ( Sanığa Ait Cari Hesap Mektupları ile Çekleri Kontrol Etmesi- Hesabın Kalıntısı Elverişli Olmadığı Takdirde İlgili Şubeyi Haberdar Etmesi )
ZİMMET SUÇUNUN FAİLİ ( Bunun Zimmete Konu Teşkil Eden Para vs Malları Ahzukabze Kanunen Selahiyetli Olmasının Gerekmesi )
KARŞILIKSIZ ÇEK ( Karşılıksız Çek Keşide Ederek Asli Fail Sıfatıyla Hareket Etmek ve Bu Suretle Adı Geçen Sanığın Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )
BANKA GÖREVLİSİ ( Ziraat Bankasının İktisadi Devlet Teşekkülü Olması Görevlilerin Memur Sayılmaları )"
80Y4.CD13.2.1980E. 1980/525 K. 1980/586"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Aynı Alacaklıya Olan İki Borç Nedeniyle Haczedilen ve Kendisinde Bırakılan Malı Geri Vermeyen Borçlu )
MÜTESELSİL SUÇ ( Aynı Alacaklıya Olan İki Ayrı Borç Nedeniyle Haczedilen Malı Geri Vermeyen Yediemin Borçlu )
AYNI ALACAKLIYA AİT İKİ AYRI BORÇ NEDENİYLE HACZEDİLEN MALI TESLİM ETMEYEN YEDİEMİN ( Müteselsil Suç Oluşacağı )"
80Y4.CD24.12.1979E. 1979/8222 K. 1979/8239"MÜHÜR FEKKİ ( Kaçak İnşaatı Sebebiyle Konulan Mühürün ve Aynı Tarihte Konulan 2. Mühürün - TCK. Md. 80'in Uygulanması Gerektiği/Her Mühür Bozma Ayrı Ayrı Suç Kabulüyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
EYLEMLERİN TEK SUÇ OLUŞTURMASI ( Ayrı Ayrı Suç Kabulüyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği - Kaçak İnşaatı Sebebiyle Konulan Mühürün ve Aynı Tarihte Konulan 2. Mühürün Fekki )
KAÇAK İNŞAAT SEBEBİYLE KONULAN MÜHÜR ( İle Aynı Tarihte Konulan 2. Mühürün Fekki - Her Mühür Bozma Ayrı Ayrı Suç Kabulüyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği/TCK. Md. 80'in Uygulanması Gerektiği )"
80Y9.CD20.12.1978E. 1978/3823 K. 1978/4806"NEŞİR YOLU İLE SUÇUN İŞLENMESİNİ ALENİ OLARAK TAHRİK ( Sanığın Amacının Araştırma Yapacak Kişilere Kaynak Oluşturmaktan İbaret Olması )
YAYIN YOLU İLE SUÇUN İŞLENMESİNİ ALENİ OLARAK TAHRİK ( Sanığın Amacının Araştırma Yapacak Kişilere Kaynak Oluşturmaktan İbaret Olması )
TOPLUMU TEHLİKELİ ŞEKİLDE KİN VE NEFRETE TAHRİK ETMEK ( Sanığın Yazdığı Yazıdaki Amacının Araştırma Yapacak Kişilere Kaynak Oluşturmaktan İbaret Olması )"
80YCGK22.5.1978E. 1978/6-100 K. 1978/184"KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Suçun Çekte Vade Tarihi Olmadığından Keşide Tarihinde Oluşması )
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞMASI TARİHİ ( Karşılıksız Çek Keşidesi Suretiyle )
ÇEKTE VADE TARİHİ BULUNMAMASI ( Karşılıksız Çek Vermek Suretiyle Dolandırıcılık Suçunun Keşide Tarihinde Oluşacağı )"
80Y5.CD11.4.1978E. 1978/1311 K. 1978/1268"FUHŞİYATA TAHRİK ( Yirmibir Yaşını Doldurmayan Eşin Para Mukabili Birçok Erkeğe Satılması )
KADIN TİCARETİ ( Yirmibir Yaşını Doldurmayan Eşin Para Mukabili Birçok Erkeğe Satılması )"
80YCGK20.2.1978E. 1978/13 K. 1978/57"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Mütemadi Suç Niteliği ve Müteselsil Suç Hükümlerinin Uygulanamaması )
TESELSÜL HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAMASI ( Elektrik Hırsızlığı Suçunun Mütemadi Suç Niteliği )
MÜTEMADİ SUÇ NİTELİĞİ VE TESELSÜL DURUMU OLUŞMAMASI ( Elektrik Hırsızlığı Suçunda )
KAÇAK ELEKTRİK CEREYANI KULLANMAK ( Elektrik Hırsızlığında Kesintisizliğin Esas Olması Nedeniyle Sanığa Zincirleme Suçtan Ceza Verilmemesinin Gerekmesi )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Elektrik Hırsızlığında Kesintisizliğin Esas Olması Nedeniyle Sanığa Zincirleme Suçtan Ceza Verilmemesinin Gerekmesi )"
80YCGK6.2.1978E. 1977/5-494 K. 1978/37"ZİNA SUÇU ( Mütemadi İşleniyorsa Hak Düşürücü Süre Geçirildiğinden Verilen Düşme Kararının Hukuki Kesinti Doğurmaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DAVANIN DÜŞMESİYLE İNKITAYA UĞRAMAMASI ( Mütemadi İşlenen Zina Suçunda )
MÜTEMADİ ZİNA SUÇU ( İlk Zinanın Aralıksız Sürdürülmesi Halinde Hak Düşürücü Sürenin Hesaplanması )"
80Y6.CD13.10.1977E. 1977/5143 K. 1977/5636"AMMENİN İTİMADI ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Aynı Kasıt Altında İki Adet Sahte Bono Tanzimi )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Alacaklısı ve Borçlusu Aynı Kişiler Olan İki Sahte Bonoyu Aynı Tarihte Düzenleyerek İmza Edip Tahsile Karar Vermesinin Tek Suç Oluşturması )
SAHTE BONO TANZİMİ ( Sanığın Alacaklısı ve Borçlusu Aynı Kişiler Olan İki Sahte Bonoyu Aynı Tarihte Düzenleyerek İmza Edip Tahsile Karar Vermesinin Tek Suç Oluşturması )
TEK SUÇ ( Sanığın Alacaklısı ve Borçlusu Aynı Kişiler Olan İki Sahte Bonoyu Aynı Tarihte Düzenleyerek İmza Edip Tahsile Karar Vermesinin Tek Suç Oluşturması )"
80YCGK11.4.1977E. 1977/7-120 K. 1977/167"TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNUNA AYKIRILIK ( İzinsiz Olarak İhraç Malında Komisyon Dövizinin Yurtdışında Bırakılması )
DÖVİZİN İZİNSİZ OLARAK YURTDIŞINDA BIRAKILMASI ( Birden Çok Kişiye Yapılan Kredili Satıştan Doğan Suçun Müteselsil Suç Oluşturmaması )
MÜTESELSİL SUÇ OLUŞMAMASI ( Dövizin İzinsiz Olarak Yurtdışında Bırakılmasına İlişkin Birden Çok Eylemde )"
80Y5.CD9.4.1976E. 1976/641 K. 1976/1144"CEZALARIN ARTIRILMASINDA SIRA ( Teselsüle Dayalı Artırmanın Şahsa Bağlı Diğer Artırma Sebeplerinden Önce Uygulanması )
TESELSÜL HÜKMÜNÜN ŞAHSA BAĞLI DİĞER ARTIRMA SEBEPLERİNDEN ÖNCE UYGULANMASI ( Kızını Tehditle Irzına Tasaddi Suçu İşleyen Baba )
ÖZ KIZINI TEHDİTLE IRZ VE NAMUSUNA TASADDİDE BULUNAN SANIK ( Teselsül Hükmünün Şahsa Bağlı Diğer Sebeplerden Önce Uygulanması )"
80Y6.CD10.6.1975E. 1975/2638 K. 1975/2788"DOLANDIRICILIK ( Muhtelif Tarihli Üç Adet Karşılıksız Çeki Aynı Kasıt Altında Vermek )
KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Muhtelif Tarihli Üç Adet Karşılıksız Çeki Aynı Kasıt Altında Vermek )
ZİNCİRLEME DOLANDIRICILIK ( Muhtelif Tarihli Üç Adet Karşılıksız Çeki Aynı Kasıt Altında Vermek )"
80YCGK29.11.1971E. 1971/393 K. 1971/398"ADLİYE KARARLARINA MUHALEFET ( Dava Konusu Tarlanın Tesliminin Mahkemece Kararlaştırılıp Kararın İnfaz Edilmesi )
İNFAZ EDİLEN KARAR ( Karara Rağmen Tarlaya Girmenin Yeni Suç Oluşturması )
DAVA KONUSU YERİN DAVACIYA TESLİME EDİLMESİ ( Buna Rağmen Davalının Mezkur Alana Girmesi )"
80YCGK20.2.1961E. 1961/5-22 K. 1961/18"TESELSÜL ( Normal Yoldan Irza Geçmeye Tam Teşebbüs ile Livata Yolu ile Irza Geçme Arasında Bulunmaması )
NORMAL YOLDAN IRZA GEÇMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sonradan Livata Yoluyla Irza Geçilmesi Halinde Aynı Suç İşleme Kararından Söz Edilememesi )
LİVATA YOLU İLE IRZA GEÇME ( Normal Yoldan Irza Geçilememesi Nedeniyle Bu Yolun Seçilmesi-Teselsül )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARI ( Normal Yoldan Irza Geçilememesi Nedeniyle Livata Yoluyla Irza Geçilmesi Halinde Aynı Suç İşleme Kararından Söz Edilememesi )"
80YİBGK17.12.1947E. 1947/17 K. 1947/25"KİRA BEDELİNİ ARTIRMA SUÇU ( Ani Bir Suç Olması )
ANİ BİR SUÇ ( Kira Bedelini Artırma Suçu )
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Kira Sözleşmesinin Yapıldığı Gün Olması )
ANİ CÜRÜMLER ( İka İle Beraber Hitam Bulan Cürüm Olması )
MÜTEMADİ SUÇ ( İka İle Hitam Bulmayan ve Uzayan Cürüm Olması )
BİR YILLIK ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Kira Sözleşmesinin Kurulduğu Tarihten )"
80YİBGK24.6.1942E. 1942/29 K. 1942/17"İNTİKAR VE İSTİMAR SUÇU ( Ayrı Ayrı Suçların Oluşması )
AYRI AYRI SUÇ ( Satış veya Satıştan Kaçınmak Eylemleri )
SATIŞ VEYA SATIŞTAN KAÇINMAK EYLEMLERİ ( Ayrı Ayrı Suçları Oluşturması )"
80YİBGK1.5.1929E. 1929/26 K. 1929/20"MUHTELİF ZAMANLARDA ZİMMETE PARA GEÇİRME ( Müteselsil Suç-Tahsildar )
MÜTESELSİL SUÇ ( Tahsildarın Muhtelif Zamanlarda Zimmetine Para Geçirmesi-Şahsa ve Mala Karşı İşlenen Suçlarda Ayrım )
ŞAHIS ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Düçarı Tecavüz Olanların Taadüdü Müteselsil Suçu Teşkil Etmeyeceği )
MÜTEADDİT DEFALAR BİR KİMSENİN IRZINA GEÇİLMESİ ( Müteselsil Suç Oluşmaması )"

DANIŞTAY

80D2.D15.1.1997E. 1995/1969 K. 1997/30"KIRAATHANE VE İÇKİLİ YERLER İŞLETME İZİN BELGESİ VERİLMESİ ( Okul ve Camilere Olması Gereken Uzaklık Kurallarına Uyulmadan )
OKUL VE CAMİLERE OLMASI GEREKEN UZAKLIK KURALLARINA UYULMAMASI ( İçkili Yerler ve Kıraathane İşletme İzin Belgesi Verilmiş Olması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Okul ve Camilere Olması Gereken Uzaklık Kurallarına Uyulmadan İşyeri İşletme İzin Belgesi Verilmesi )"
80D2.D10.12.1996E. 1995/766 K. 1996/2256"BELEDİYE BAŞKANININ ULUSAL BAYRAM KUTLAMA TÖRENİNE KATILMAMASI ( Suç Teşkil Etmesi )
GÖREVİ İHMAL ( Belediye Başkanının Milli Bayram Kutlama Törenine Katılmaması )
LÜZUMU MUHAKEME ( Milli Bayram Kutlama Törenine Katılmayan Belediye Başkanı Hakkında )"
80D2.D4.10.1996E. 1995/452 K. 1996/1649"GEÇİCİ İŞÇİNİN DAİMİ İŞÇİ KADROSUNA SINAVSIZ ATANMASI ( Suç Teşkil Etmesi )
GÖREVİ İHMAL ( Geçici İşçinin Daimi İşçi Kadrosuna Sınavsız Atanması )
LÜZUMU MUHAKEME ( Geçici İşçinin Daimi İşçi Kadrosuna Sınavsız Atanması Dolayısıyla )"
80D2.D27.4.1995E. 1994/352 K. 1995/1186"LÜZUMU MUHAKEME KARARI ( Müfettişlerin Tenkitlerine Rağmen Süreklilik Arzeden İşlerde Yevmiyeli Personel Çalıştırılması )
SÜREKLİLİK ARZEDEN GÖREVLERDE YEVMİYELİ PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ( Lüzumu Muhakeme Kararı )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Süreklilik Arzeden İşlerde Yevmiyeli Personel Çalıştırılması )"

UYUŞMAZLIK

80UMC29.12.2003E. 2003/67 K. 2003/67"ASKERİ SUÇ NİTELİĞİ ( Sanığa Yüklenen Irza Geçme Kızlık Bozma Kaçırıp Alıkoyma Suçlarının Askeri Suç Niteliğinin Ortadan Kalktığı - Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
KAMU DAVASI ( Asker Kişi Sanığa Yüklenen Irza Geçme Kızlık Bozma Kaçırıp Alıkoyma Suçlarının Askeri Suç Niteliğinin Ortadan Kalktığı - Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
IRZA GEÇME ( Sanığa Yüklenen Irza Geçme Kızlık Bozma Kaçırıp Alıkoyma Suçlarının Askeri Suç Niteliğinin Ortadan Kalktığı - Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
KIZLIK BOZMA ( Sanığa Yüklenen Irza Geçme Kızlık Bozma Kaçırıp Alıkoyma Suçlarının Askeri Suç Niteliğinin Ortadan Kalktığı - Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
KAÇIRIP ALIKOYMA ( Sanığa Yüklenen Irza Geçme Kızlık Bozma Kaçırıp Alıkoyma Suçlarının Askeri Suç Niteliğinin Ortadan Kalktığı - Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
80UMC28.4.2003E. 2003/17 K. 2003/17"IRZA GEÇME KIZLIK BOZMA KAÇIRIP ALIKOYMA ( Asker Kişi Sanığa Yüklenen Suç - Askeri Suç Niteliği Bulunmadığı/Adli Yargı Yerinde Yargılanması Gereği )
KIZLIK BOZMA KAÇIRIP ALIKOYMA ( Asker Kişi Sanığa Yüklenen Suç - Askeri Suç Niteliği Bulunmadığı/Adli Yargı Yerinde Yargılanması Gereği )
KAÇIRIP ALIKOYMA KIZLIK BOZMA ( Asker Kişi Sanığa Yüklenen Suç - Askeri Suç Niteliği Bulunmadığı/Adli Yargı Yerinde Yargılanması Gereği )
ASKERİ VE ADLİ MAHKEMELERE TABİ KİŞİLER ( Müştereken Suç İşlemeleri - Askeri Suç Değilse Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )
ADLİ VE ASKERİ MAHKEMELERE TABİ KİŞİLER ( Müştereken Suç İşlemeleri - Askeri Suç Değilse Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )"
80UMC18.11.2002E. 2002/46 K. 2002/63"DOLANDIRICILIK (Asker Kişinin Aynı Komutanlıkta Görevli Kişiler Adlarına Düzenlenen Visa ve Amex Kartlarıyla Çeşitli ATM lerden Para Çekmesi - Görevli Yargı Yeri)
ASKER KİŞİNİN AYNI KOMUTANLIKTA GÖREVLİ KİŞİLERİ DOLANDIRMASI (Adlarına Düzenlenen Visa ve Amex Kartlarıyla Çeşitli ATM lerden Para Çekmesi - Görevli Yargı Yeri)
KAMU DAVASI (Dolandırıcılık/Asker Kişinin Aynı Komutanlıkta Görevli Kişiler Adlarına Düzenlenen Visa ve Amex Kartlarıyla Çeşitli ATM lerden Para Çekmesi - Görevli Yargı Yeri)
BANKAYI ARACI KILARAK DOLANDIRICILIK (Asker Kişinin Aynı Komutanlıkta Görevli Kişiler Adlarına Düzenlenen Visa ve Amex Kartlarıyla Çeşitli ATM lerden Para Çekmesi - Görevli Yargı Yeri)"
80UMC24.12.2001E. 2001/136 K. 2001/141"MÜŞTEREK SUÇ (Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri Halinde Suçun Askeri Suç Olması Durumunda Askeri Yargıda Yargılanmalarının Gerekmesi)
ERLERİ KANUNA MUHALİF OLARAK HİZMETÇİLİĞE ALMAK (Suçun Askeri Suç Olması Nedeniyle Müştereken İşlenen Suç Nedeniyle Açılan Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
ASKERİ SUÇ (Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Almak Suçunun Askeri Suç Olması Nedeniyle Açılan Davanın Askeri Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
80UMC12.11.2001E. 2001/128 K. 2001/127"SAHTE RAPOR VERMEK (Asker Sanık Tarafından İşlenen Suçun Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
SUÇ TASNİİ (Asker Sanık Tarafından İşlenen Suçun Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
ASKERİ SUÇ (Sahte Rapor Vermek Suç Tasnii Suçlarının Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
80UMC26.2.2001E. 2001/1 K. 2001/1"IRZA GEÇMEK (Suçun Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Adli Yargı Yerinde Davaya Bakılmasının Gerekmesi)
MÜŞTEREK SUÇ (Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri Halinde Eğer Suç Askeri Suç Değilse Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmalarının Gerekmesi)
ASKERİ SUÇ (Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri Halinde Eğer Suç Askeri Suç Değilse Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmalarının Gerekmesi)"
80UMC20.11.2000E. 2000/58 K. 2000/56"KAÇIRMA ALIKOYMA (Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri Halinde Suçun da Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmalarının Gerekmesi)
ZORLA IRZA GEÇMEK (Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri Halinde Suçun da Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmalarının Gerekmesi)
MÜŞTEREK SUÇ (Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri Halinde Suçun da Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmalarının Gerekmesi)
ASKERİ SUÇ (Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri Halinde Suçun da Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmalarının Gerekmesi)"
80UMC20.11.2000E. 2000/45 K. 2000/48"IRZA GEÇMEK (Asker Sanık Hakkında Askeri Suç Olmayan Asker Kişiye Karşı Veya Askeri Mahalde İşlenmeyen Suç Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
KIZLIK BOZMA (Asker Sanık Hakkında Askeri Suç Olmayan Asker Kişiye Karşı Veya Askeri Mahalde İşlenmeyen Suç Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
ASKERİ MAHALDE İŞLENMEYEN SUÇ (Askeri Suç Olmayıp Asker Kişiye Karşı da İşlenmeyen Ancak Sanığın Asker Olması Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi)"
80UMC23.10.2000E. 2000/41 K. 2000/40"ALIKOYMA (Asker Sanık Tarafından İşlenen Suçun Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
IRZA GEÇME (Asker Sanık Tarafından İşlenen Suçun Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
ASKERİ SUÇ (Kaçırıp Alıkoyma ve Irza Geçme Suçları Askeri Suç Olmadığından Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
80UMC19.6.2000E. 2000/21 K. 2000/20"REŞİT OLMAYAN MAĞDURENİN IRZAINA GEÇMEK (Sivil Kişi Sanıkların İşledikleri Suç Nedeniyle Adli Yargıda Yargılanmalarının Gerekmesi)
KAÇIRMA VE ALIKOYMA (Sivil Kişi Sanıkların İşledikleri Suç Nedeniyle Adli Yargıda Yargılanmalarının Gerekmesi)
ZORLA IRZA GEÇMEK (Sivil Kişi Sanıkların İşledikleri Suç Nedeniyle Adli Yargıda Yargılanmalarının Gerekmesi)
FUHUŞA TEŞVİK (Sivil Kişi Sanıkların İşledikleri Suç Nedeniyle Adli Yargıda Yargılanmalarının
SİVİL KİŞİ SANIKLARIN İŞLEDİĞİ SUÇLAR (Askeri Mahkemede Yargılanmaları İçin Gerekli Şartları Taşımamaları Nedeniyle Sanıkların Adli Yargıda Yargılanmasının Gerekmesi)"
80UMC6.3.2000E. 2000/7 K. 2000/5"HAKARET (Sivil Kişinin Askere Karşı Suç İşlemesi Nedeniyle Askeri Yargıda Yargılanması İçin Suçun ASkeri Mahalde İşlenmesinin Gerekmesi)
SİVİL KİŞİNİN ASKERE HAKARET ETMESİ (Sivil Kişinin Askere Karşı Suç İşlemesi Nedeniyle Askeri Yargıda Yargılanması İçin Suçun ASkeri Mahalde İşlenmesinin Gerekmesi)
ASKERİ MAHAL (Kışla Dışında Bulunan Askeri Lojmanların Askeri Mahal Sayılmaması)"
80UMC27.12.1999E. 1999/44 K. 1999/49"TEHDİT (Sivil Sanığın Askeri Mahal Dışında Asker Mağdura Karşı İşlediği Suç Nedeniyle Adli Yargıda Yargılanmasının Gerekmesi)
HAKARET (Sivil Sanığın Askeri Mahal Dışında Asker Mağdura Karşı İşlediği Suç Nedeniyle Adli Yargıda Yargılanmasının Gerekmesi)
SİVİL KİŞİNİN ASKERE KARŞI SUÇ İŞLEMESİ (Suçun Askeri Mahal Dışında İşlenmesi Nedeniyle Davaya Adli Yargıda Bakılmasının Gerekmesi)
ASKERİ MAHAL DIŞINDA İŞLENEN SUÇ (Sivilin Askere Karşı İşlediği Suç Nedeniyle Açılan Davaya Adli Yargı Yerinde Bakılmasının Gerekmesi)"
80UMC11.4.1997E. 1997/1 K. 1997/13"ASKER İLE SİVİLİN BİRLİKTE İŞLEDİĞİ SUÇ (Küçük Mağdureye Velisinin İzni Olmaksızın Düşük Yaptırmak ve Fuhuşa Teşvik Etmek Eylemleri Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesi)
FUHUŞA TEŞVİK (Asker ve Sivil Kişi Sanıkların İşledikleri Suç Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
DÜŞÜK YAPTIRMAK (Asker ve Sivil Kişi Sanıkların İşledikleri Suç Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
ZORLA IRZA GEÇMEK (Asker ve Sivil Kişi Sanıkların İşledikleri Suç Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
80UMC14.3.1997E. 1997/10 K. 1997/9"GÖREV TAHSİSLİ SİLAHIN GÖREV ALANI DIŞINA ÇIKARILMASI (Birliğinin Bilgisi ve İzni Olmaksızın Silahı Görev Alanı Dışına Çıkaran Sanık Askerin Adli Yargıda Yargılanmasının Gerekmesi)
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET (Görev Tahsisli Silahı Birliğinin Bilgisi ve İzni Olmadan Görev Alanı Dışına Çıkaran Sanık Askerin Adli Yargıda Yargılanmasının Gerekmesi)
ASKERİN GÖREV TAHSİSLİ SİLAHINI GÖREV ALANI DIŞINA ÇIKARMASI (Birliğinin Bilgisi ve İzni Olmaksızın Silahı Görev Alanı Dışına Çıkaran Sanığın Adli Yargıda Yargılanmasının Gerekmesi)"
80UMC14.6.1996E. 1996/19 K. 1996/19"DOLANDIRICILIK SUÇU (Askerlik Görevi Esnasında Asker Kişiye Karşı İşlenen Bu Suç Nedeniyle Açılan Davanın Sanığın Terhis Olması Nedeniyle Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
ASKER KİŞİNİN İŞLEDİĞİ DOLANDIRICILIK SUÇU (Sanığın Terhis Olması Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
TERHİS EDİLMİŞ SANIK HAKKINDA AÇILAN KAMU DAVASI (Askerlik Görevi Esnasında Asker Kişiye Karşı İşlenen Dolandırıcılıktan Açılan Davanın Terhis Nedeniyle Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
80UMC18.12.1992E. 1992/48 K. 1992/51"DOLANDIRICILIK (Asker Kişinin İşlediği Suç Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
ASKER KİŞİLERİN İŞLEDİKLERİ SUÇLAR (Dolandırıcılık Suçunu İşleyen Asker Sanık Hakkında Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
İRTİKAP SUÇU (Asker Kişinin İşlediği Suç Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
80UMC30.6.1986E. 1986/77 K. 1986/81"MEŞRUTEN TAHLİYE (Tahliyenin Gereklerine Uyulmaması Durumunda Kararın Geri Alınmasının Kararı Veren Mahkemenin Görevine Girmesi)
ŞARTLA SALIVERİLME (Salıverilmenin Gereklerine Uyulmaması Durumunda Şartla Salıverilmenin Geri Alınmasının Kararı Veren Mahkemenin Görevine Ait Olması)"

Endeksin Devamı ( Madde 81-95)