Önceki Endeks ( Madde 491-492)

MADDE 1-9 / 10-29 / 30-46 / 47-51 / 52-59 / 61-62 / 64-79 / 80 / 81-95 / 96-107 / 108-145 / 146-189 / 190-202 / 203-230 / 231-251 / 252-268 / 269-282 / 283-617 / 318-346 / 347-396 / 398-414 / 415-426 / 427-445 / 448-449 / 450-455 / 456 / 457-464 / 465-490 / 491-492 / 493-502 / 503-508 / 509-521 / 522-525 / 526-571 / 572-588

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 493

YARGITAY

493Y2.CD25.1.2018E. 2017/5543 K. 2018/325"BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMAK SURETİYLE İFTİRA ( 765 S. T.C.K.'nın 285/1-2. Md. İftira Suçu İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının 5237 S. Kanuna Göre Lehe Olduğu - Suç Tarihleri İle Hükmün Verildiği Tarihler Arasında Zamanaşımının Gerçekleşmesi Sebebiyle Kamu Davasının Dürüleceği )
HIRSIZLIK SUÇU ( Suça Konu Eşyaların Değeri Pek Fahiş Olduğu Halde 765 S. Kanun'un 522. Md. Gereğince Artırım Yapılması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Kanun Yararına Bozulacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( İftira - 765 S. T.C.K.'nın 285/1-2. Md. İftira Suçu İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının 5237 S. Kanuna Göre Lehe Olduğu/Suç Tarihleri İle Hükmün Verildiği Tarihler Arasında Zamanaşımının Gerçekleşmesi Sebebiyle Kamu Davasının Dürülmesine Karar Verileceği )
SUÇA KONU EŞYALARIN DEĞERİNİN PEK FAHİŞ OLMASI ( Mahkemece 765 S. Kanun'un 522. Md. Gereğince Artırım Yapılması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Kanun Yararına Bozulacağı - Hırsızlık )"
493Y6.CD7.12.2017E. 2014/2608 K. 2017/5976"DAİRENİN PENCERESİNİ KIRARAK TABANCA ÇALMA (Eyleme Gözcülük Yapmak Suretiyle Yardım Eden Hükümlünün Eyleminin 5237 S. T.C.K.'nın 142/1-B. Md. Tanımlanan Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra Aynı Kanun'un 116/2. Md. Uyan Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozmak ve Anılan Kanun'un 151/1. Md. Tanımlanan Mala Zarar Vermek Suçlarını da Oluşturduğu)
UYARLAMA YARGILAMASI (Yeni Kanunun Lehe Sonuç Doğurduğu Belirlendiğinde Sonraki Kanuna Göre Uygulama Yapılması Aksi Belirlendiğinde İse Önceki Hükümde Değişikliğe Yer Olmadığına Başka Bir Deyişle Uyarlama Davasının Reddine Karar Verileceği - Resmi Belgede Sahtecilik)
YAĞMA / KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (Cinsel İlişki İçin Müşteki İle Otele Gitmek İçin Anlaşan Hükümlünün Diğer Hükümlü İle Müştekiyi Araçla Çıkardıkları ve Müştekinin Parasını Cep Telefonunu ve Ziynet Eşyalarını Yağmaladıkları - Eylemlerin Yağma Suçunun Yanı Sıra Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu da Oluşturduğu)
LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ (Resmi Belgede Sahtecilik - Mahkemece Hükümlü Hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Kurulan Hükümde Her İki Kanun'un İlgili Hükümleri Uygulanarak Cezaların Somutlaştırılması ve Sonucuna Göre Hükümlü Yararına Olan Kanun'un Belirlenmesi Gerektiği)
MALA ZARAR VERME / SİLAHLA TEHDİT / GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA (Hükümlünün Mağdurun Besi Çifliğine ve Kahvehanesine Diğer Hükümlü İle Korku Yaratmak İçin Ateş Açtığı Çifliğin Duvarından Mermi Çekirdeğinin Çıkarıldığı Kahvehanenin İse Camının Kırıldığı - Eylemlerinin Atılı Suçları Oluşturduğunun Gözetileceği)"
493Y2.CD6.12.2017E. 2017/4176 K. 2017/13209"HIRSIZLIK SUÇU (Uyarlama Yargılaması Sırasında 5252 S. Kanun'un 9/4. Md. Aykırı Olarak Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinden Bahisle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Kanun Yararına Bozma Nedeni Olduğu)
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL (Uyarlama Yargılaması Sırasında 5252 S. Kanun'un 9/4. Md. Aykırı Olarak Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinden Bahisle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Hırsızlık Suçu)
UYARLAMA YARGILAMASI (Hırsızlık - 5252 S. Kanun'un 9/4. Md. Aykırı Olarak Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinden Bahisle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)"
493Y13.CD1.11.2017E. 2016/8309 K. 2017/11888"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığa Yüklenen Hırsızlık Suçunun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Süresine Göre 765 Sayılı TCK'nın 102/3. ve 104. Maddelerinde Öngörülen 10 Yıllık Asli Zamanaşımına Bağlı Olduğu/Zamanaşımının Sanığın Sorgu Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçtiği )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Sanıklara Yüklenen Hırsızlık Suçunun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Süresine Göre 765 Sayılı TCK'nın 493/1-Son 102/3. Maddelerinde Öngörülen 10 Yıllık Asli Zamanaşımının Karar Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
ŞÜPHEDEN UZAK KESİN VE İNANDIRICI DELİL ( Sanığın Savunmalarında Suçlamayı Kabul Etmediği/Soruşturma Aşamasında Müdafii Hazır Bulunmaksızın Kollukta Vermiş Olduğu İfadesi Dışında Delil Bulunmadığı - Mahkumiyetine Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilemeyen Sanığın Beraati Yerine Hırsızlık Suçundan Mahkumiyetine Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
493Y2.CD9.10.2017E. 2016/12570 K. 2017/9685"HIRSIZLIK SUÇU ( Lehe Kanun Tespiti - Hükümlü Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkacak Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı )
LEHE KANUN TESPİTİ ( Hırsızlık - Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkacak Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılarak Lehe Kanun Bulunacağı/Mahkemece 5237 S. Yasa Hükümlerine Göre Verilecek Ceza Miktarı Denetime Olanaklı Biçimde Hükümde Saptanmadan Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )
EVRAK ÜZERİNDE İNCELEME ( Mala Zarar Verme Suçu Yönünden CMK'nın 253 ve 254. Maddelerinde Öngörülen Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanma Olanağı Değerlendirilip Sonucuna Göre Lehe Kanunun Belirlenmesi Gerekirken Evrak Üzerinde Yapılan İnceleme İle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
493Y4.HD20.6.2017E. 2015/10905 K. 2017/4212"HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN GİDERİLMESİ ( Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık Suçu - Haksız Fiil Aynı Zamanda Suç Teşkil Eden Bir Eylem İse ve Ceza Kanunu'nda Daha Uzun Zamanaşımı Süresi Öngörülmüşse Haksız Fiil Sorumluluğunda da Bu Uzamış Ceza Zamanaşımı Süreleri Uygulanması Gereği )
HAKSIZ FİİLİN AYNI ZAMANDA SUÇ TEŞKİL EDEN BİR EYLEM OLMASI HALİNDE ZAMANAŞIMI ( Ceza Kanunu'nda Daha Uzun Zamanaşımı Süresi Öngörülmüşse Haksız Fiil Sorumluluğunda da Bu Uzamış Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Uygulanacağı - Dava Konusu Olay Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık Suçu Niteliğinde Olup Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin 765 S.K.102/3. Maddesi Uyarınca 10 Yıl Olacağı )
HAKSIZ YERE ELDE BULUNDURULAN ANAHTARLA KİLİT AÇMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Maddi ve Manevi Zararın Giderilmesi/Haksız Fiil Aynı Zamanda Suç Teşkil Eden Bir Eylem İse ve Ceza Kanunu'nda Daha Uzun Zamanaşımı Süresi Öngörülmüşse Haksız Fiil Sorumluluğunda da Bu Uzamış Ceza Zamanaşımı Süreleri Uygulanacağı - Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin 765 S.K.102/3. Maddesi Uyarınca 10 Yıl Olup Dava ve Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Geçtiği )"
493Y13.CD12.4.2017E. 2017/1833 K. 2017/4026"NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU ( Eylemin 765 S. Kanun'un 493/1 522 ve 5237 S. Kanun'un 142/1-B 143 116/2-4 119/1-C ve 151/1. Md. Yer Alan Suçları Oluşturduğu Gözetilerek Karşılaştırma Yapılması Sonucu Lehe Kanunun Tespiti İle Uygulanmasını Müteakip 1412 S. C.M.U.K.'nun 326. Md. Hüküm Uyarınca Netice Cezanın 3 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olarak Belirleneceği )
LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ ( Nitelikli Hırsızlık Suçu - Sanığın Eyleminin 765 S. Kanun'un 493/1 522 ve 5237 S. Kanun'un 142/1-B 143 116/2-4 119/1-C ve 151/1. Md. Yer Alan Suçları Oluşturduğu Gözetilerek Anılan Amir Hükümler Gereğince Karşılaştırma Yapılması Sonucunda Lehe Kanun'un Tespit Edileceği )
HIRSIZLIK SUÇU ( Eylemin 765 S. Kanun'un 493/1 522 ve 5237 S. Kanun'un 142/1-B 143 116/2-4 119/1-C ve 151/1. Md. Yer Alan Suçları Oluşturduğu Gözetilerek Karşılaştırma Yapılması Sonucunda Lehe Kanun'un Tespit Edilmesi Gerektiği )"
493Y2.CD1.3.2017E. 2016/19592 K. 2017/2457"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığa Atılı Suçlar Yönünden Yasada Öngörülen Sürelerin Mahkumiyet Kararının Verildiği Günden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Sebebiyle Sanığa Atılı Her İki Suç İçin Açılan Kamu Davalarının Zamanaşımı Gereğince Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık Suçu - Sanığa Atılı Suçlar Yönünden 765 ve 5237 Sayılı Tck Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sonucu Zamanaşımı Yönünden 765 Sayılı Kanunun Lehe Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Cezanın Miktar ve Nevi İtibariyle Yasada Öngörülen Sürelerin Mahkumiyet Kararının Verildiği Günden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği - Hırsızlık Suçu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Zamanaşımı Yönünden Cezanın Miktar ve Nevi İtibariyle Yasada Öngörülen Sürelerin Mahkumiyet Kararının Verildiği Günden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davalarının Zamanaşımı Gereğince Düşürülmesi Gerektiği/Hırsızlık )"
493Y2.CD7.2.2017E. 2017/284 K. 2017/1317"HIRSIZLIK SUÇU ( Mahkumiyet Hükmünün Bozulması - Mahkemece Sanıklar Müdafiine Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Tebliğ Edilip Duruşmadan Haberdar Edilmeden Hüküm Kurulmasının Savunma Hakkını Kısıtladığı )
EŞYANIN DEĞERİNİN PEK HAFİF OLMASI ( Hırsızlık Suçu - Mahkemece 765 S. Kanun'un 522/1. Md. Uyarınca Cezanın 1/3'ne Kadar İndirilmesine Karar Verilmesi Gerekirken 1/2 Oranında İndirim Yapılmasının Doğru Olmadığı )
BOZMA İLAMINA KARŞI DİYECEĞİN SORULMASI ( Hırsızlık Suçu - Mahkumiyet Hükmünün Bozulmasına Karar Verildikten Sonra Yapılan Yargılamada Sanıklar Müdafiine Yöntemine Uygun Olarak Duruşma Günü Bildirilerek Bozmaya Karşı Diyecekleri de Saptandıktan Sonra Hüküm Kurulacağı )
KARMA UYGULAMA YAPILAMAYACAĞI ( Hırsızlık Suçu - Sanıklar Hakkında 765 S. T.C.K.'nın Lehe Kabul Edilerek Uygulama Yapılmasına Rağmen Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Ertelenmesine Karar Verilmesi Sırasında 5237 S. T.C.K.'nın 51. Md. Uygulanmak Suretiyle Karma Uygulama Yapılmasının Bozma Nedeni Olduğu )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Mahkumiyet Hükmünün Temyizi Üzerine Bozulması - Mahkemece Sanıklar Müdafiine Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Tebliğ Edilip Duruşmadan Haberdar Edilmeden Hüküm Kurulması Suretiyle 1412 S. C.M.U.K.'nın 326/2. Md. Aykırı Davranıldığı )"
493Y2.CD14.12.2016E. 2016/18282 K. 2016/17058"HIRSIZLIK (5237 S. T.C.K'nun 7/2 ve 5252 S. Kanun'un 9/3. Md. Uyarınca Sanık Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkacak Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı)
MALA ZARAR VERME / İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL (Sanığın Geceleyin İşyerinin Demir Daraba Kapı Kilidini Levye İle Kırıp İçeri Girerek Hırsızlık Yaptığı - Eyleminin Hırsızlığın Yanı Sıra T.C.K'nun 116/2-4 119/1-C ve 151/1. Md. Uyan Suçları da Oluşturduğu)
LEHE KANUN (Mala Zarar Verme Suçunun Uzlaşmaya Tabi Olduğu/Duruşma Açılarak “Uzlaşma” Hükümlerinin Uygulanacağı - Sonucuna Göre de 765 S. T.C.K. İle 5237 S. T.C.K'nun İlgili Maddeleri Uyarınca Ayrı Ayrı Uygulamalar Yapılıp Cezalar Belirlenerek Sonuç Cezaların Birbirleriyle Karşılaştırılarak Lehe Kanun'un Belirleneceği)
UZLAŞMA (Mala Zarar Verme Suçunun Uzlaşmaya Tabi Suç"
493Y13.CD26.5.2016E. 2016/6207 K. 2016/9921"HIRSIZLIK (Çalınan Oto Teybi Değerinin T.C.K'nun 522/1. Md. Uygulanmasında "Hafif" Olduğunun Kabul Edileceği/Pek Hafif Olmadığından Uygulama Şartları Bulunmadığı Şeklindeki Gerekçenin Yanlış ve Yetersiz Olduğu/Her İki Mağdura Yönelik Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği - Çelişkiye Neden Olacak Şekilde Sanıkların Ayrı Ayrı Cezalandırılmasından Bahsedilerek Karar Verilemeyeceği)
ETKİN PİŞMANLIK (Sanığın Yakalandıktan Sonra Mağdurlara Ait Çaldıkları Teypleri Sakladıkları Yeri ve Hırsızlık Yaptıkları Araçları Göstererek İadeyi Gerçekleştirdikleri/Sanık Hakkında 5237 S. T.C.K'nun 168/1 (765 S. T.C.K'nun 523/1) Md. Uygulanması Gerektiği - Hırsızlık)
LEHE KANUN (Hırsızlık - Sanığın Eylemine Uyan 765 S. T.C.K'nun İlgili Md. İle 5237 S. T.C.K'nun Aynı Suça Uyan Md.lerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından 765 S. Kanun Hükümlerinin Lehe Olduğunun Düşünülmesi Gerektiği)"
493Y22.CD5.4.2016E. 2015/12640 K. 2016/5077"MUHKEM EŞYAYI KIRARAK HIRSIZLIK (Sanık Yararına Olan Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağından Her İki Kanuna Göre Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Uygulanan Yasa Maddeleriyle Verilmesi Gereken Cezalar Ayrı Ayrı Tespit Edilip Sonuç Cezalar Karşılaştırılarak Lehe Olan Yasa Belirlenerek Uygulama Yapılması Gerektiği)
TEŞEBBÜS (Hırsızlık - Olay Günü Müştekilerin Oturduğu Evin Giriş Kapısının Dış Tarafında Asılı Bulunan Yelek Cebinden Aldığı Anahtarla Eve Girip Para ve Ziynet Eşyalarını Çaldıktan Sonra Evin Çatısında Saklanmakta Olduğu Esnada Yakalanan Sanığın Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı Gözetilmeden Tamamlanmış Suçtan Hüküm Kurulamayacağı)
ETKİN PİŞMANLIK (Hırsızlık - Sanığın Çatı Katında Müştekiler Tarafından Yakalanıp Aşağı İndirildiği Sırada Üzerinden Çıkardığı Suç Konusu Para ve Altınları Yere Atması Karşısında Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçta Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanamayacağı ve Olayda Suç Konusu Eşyaların Rızaen Teslim Edilmemiş Olduğu da Gözetilmeden Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Sebebiyle 765 S.K. Md. 523'ün Uygulanmasının Hatalı Olduğu)
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (Sanığın Yakalanarak Suç Konusu Eşyaların Teslim Alınması Sonucunda Hırsızlık Suçundan Kaynaklanan Somut Bir Zararın Kalmadığı ve Sanığın Adli Sicil Kaydında Bulunan İlamların Silinme Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Araştırılıp Silinme Koşulları Oluştuğu Takdirde Sanığın “Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurulup Yeniden Suç İşleyip İşlemeyeceği Hususundaki Kanaat” İle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Değerlendirileceği)"
493Y22.CD4.4.2016E. 2015/12721 K. 2016/5187"LEHE KANUN UYGULAMASI (Hırsızlık - Hükümlüler Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Yasaların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkacak Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı)
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA (Olay Günü Hükümlülerin Saat 04.00 Sıralarında Müştekinin İş Yerinin Kepenk ve Kapısını Levye İle Kırarak İşyerinden Olay Tarihine Göre 5890,00 TL Değerindeki Eşyayı Çaldıkları - 765 S. TCK'nın 493/1-Son Md. ile 5237 S. TCK'nın 142/1-B, 143, 116/2-4, 119/1-C ve 151/1. Md.lerindeki Hırsızlık İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturacağı)
HIRSIZLIK (5237 S. TCK'nın 142/1-B Maddesinde Tanımlanan Hırsızlık Suçu İle 765 S. TCK'nın 493/1-Son Maddesinde Yer Alan Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu)
MALA ZARAR VERME (Olay Günü Hükümlülerin Saat 04.00 Sıralarında Müştekinin İş Yerinin Kepenk ve Kapısını Levye İle Kırarak İşyerinden Olay Tarihine Göre 5890,00 TL Değerindeki Eşyayı Çaldıkları - 765 S. TCK'nın 493/1-Son Md. ile 5237 S. TCK'nın 142/1-B, 143, 116/2-4, 119/1-C ve 151/1. Md.lerindeki Hırsızlık İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturacağı)"
493YCGK29.3.2016E. 2013/13-460 K. 2016/162"NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU ( Müşteki ve Katılana Ait Park Halindeki Kapıları Kilitli Araçları Anahtar Uydurmak Suretiyle Çaldıkları/765 S. T.C.K'nda İştirak Halinde İşlenen Suçlar Bakımından Dava Zamanaşımının Sirayeti Konusunda Öznel Sistem Kabul Edildiği/Zamanaşımını Kesen En Son İşlemin Sanığın Kendi Sorgusunun Yapıldığı Tarih Olduğu - Dava Zamanaşımının İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu )
İŞTİRAK HALİNDE İŞLENEN SUÇLARDA DAVA ZAMANAŞIMI ( 765 S. T.C.K'nda İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Dava Zamanaşımının Sirayeti Konusunda Öznel Sistem Kabul Edildiği/Suçun 10 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu/Zamanaşımını Kesen En Son İşlemin Sanığın Kendi Sorgusunun Yapıldığı Tarih Olduğu/Dava Zamanaşımının İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu - Nitelikli Hırsızlık Suçu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Nitelikli Hırsızlık Suçu - Sanığın Müşteki ve Katılana Ait Park Halindeki Kapıları Kilitli Araçları Anahtar Uydurmak Suretiyle Çaldıkları/Dava Zamanaşımının İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu/Dava Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Düşeceği )"
493Y17.CD9.2.2016E. 2015/17811 K. 2016/1253"HIRSIZLIK (Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle - Hükümlü Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı)
LEHE KANUN UYGULAMASI (Hırsızlık - Hükümlü Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı/Mala Zarar Verme Suçu Yönünden Uzlaşma Hükümleri de Değerlendirilerek Sonucuna Göre Lehe Kanunun Saptanması Gerektiği)
MALA ZARAR VERME SUÇU YÖNÜNDEN UZLAŞMA (Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık - Hükümlünün Eyleminin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S.K. 59 ve 493/1 Maddeleriyle 5237 S.K. İlgili Maddeleri Kapsamında Olup Mala Zarar Verme Suçu Yönünden Uzlaşma Hükümleri de Değerlendirilerek Sonucuna Göre Lehe Kanunun Saptanması Gerektiği Dikkate Alınmadan Karar Verilemeyeceği)"
493Y17.CD18.1.2016E. 2015/17976 K. 2016/425"HIRSIZLIK SUÇU ( Uyarlama Kararlarının Duruşma Verileceği - Temel Cezanın Ne Şekilde Saptanacağının Belirlenmesi ve 5395 S. Çocuk Koruma Kanunu'nun 24. Md. Uyarınca Hırsızlık Suçuyla İlgili Olarak Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirlenmesi ve Bireyselleştirmenin Yapılması İçin Duruşma Açılması Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI GEREĞİ ( Uyarlama Kararı/Hırsızlık Suçu - Temel Cezanın Ne Şekilde Saptanacağının Belirlenmesi ve 5395 S. Çocuk Koruma Kanunu'nun 24. Md. Uyarınca Hırsızlık Suçuyla İlgili Olarak Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirlenmesi ve Bireyselleştirmenin Yapılması İçin Duruşma Açılacağı )
UYARLAMA KARARLARI DURUŞMA AÇILARAK VERİLECEĞİ ( Sonraki Yasa İle Suçun Unsurlarının Veya Özel Hallerinin Değiştirilmesi Hallerinde Lehe Kanun'un Belirlenmesi Amacıyla Verilen Uyarlama Kararlarının Duruşma Açılarak Verilmesi Gerektiği - Hırsızlık )"
493Y17.CD18.1.2016E. 2015/17648 K. 2016/427"HIRSIZLIK ( Hükümlünün İki Arkadaşı İle Birlikte Müştekinin Evine Girerek Hırsızlık Suçunu İşledikleri - İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçlarını Oluşturan Eylemi Sebebiyle Verilmesi Gereken Cezalar Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Hesaplanıp Sonuç Cezalara Göre Lehe Kanun'un Belirleneceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 S. TCK'nın 141 ve 142. Md.erinde Tanımlanan Hırsızlık Suçu İle 765 S. TCK'nın 492 ve 493. Md.lerinde Yer Alan Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu )
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Hırsızlık - Hükümlünün İki Arkadaşı İle Birlikte Müştekinin Evine Girerek Hırsızlık Suçunu İşledikleri /İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçlarını Oluşturan Eylemi Sebebiyle Verilmesi Gereken Cezalar Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Hesaplanıp Sonuç Cezalara Göre Lehe Kanun'un Belirleneceği )"
493Y17.CD13.1.2016E. 2015/16225 K. 2016/255"HIRSIZLIK SUÇU (Sanık Hakkındaki Yargılamada Sanığın Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Yasaların İlgili Bütün Hükümleri Somut Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Gereği - Hak Yoksunluğuyla İlgili Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Gözetileceği)
HAK YOKSUNLUĞU İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI (24.11.2015 gün ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlananan İptal Kararı Doğrultusunda Hak Yoksunluklarının Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Lehe Yasa/Yargılama Giderleri Bakımından Hatalı Karar Verildiğinin Kabulü)
YARGILAMA GİDERLERİ (Sanıkdan Payı Oranında Alınmasına Karar Verilmesi Gereği - sanıklarla birlikte müteselsilen tahsiline karar verilmesi Suretiyle 5271 S.K. 326/2. M. Aykırı Davranılmasının Bozma Nedeni Sayılacağı/Hırsızlık Suçu/Hak Yoksunluğu/İptal Kararının Gözetilmesi Gerektiği)"
493Y22.CD17.11.2015E. 2015/13881 K. 2015/7297"HIRSIZLIK SUÇU ( 5237 S.K. ile 765 S.K. Karşılaştırılarak Sanığın Lehine Olan Yasanın Belirlenmesi Gereği - Müdafii Hazır Bulunmadan Kollukça Yazılan Yer Gösterme Tutanağının Hakim ve Mahkeme Huzurunda Şüpheli Veya Sanık Tarafından Doğrulanmadıkça Hükme Esas Alınamayacağı )
MÜDAFİİ HAZIR BULUNMADAN KOLLUKÇA HAZIRLANAN YER GÖSTERME TUTANAĞI ( Hakim ve Mahkeme Huzurunda Şüpheli veya Sanık Tarafından Doğrulanmadıkça Hükme Esas Alınamayacağı/Sanığın Atılı Suçu İşlediğine Dair Sonradan Kabul Etmediği Kolluktaki Yer Gösterme Tutanağı Dışında Diğer Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Karar Yerinde Açıklanıp Gösterilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Sanık Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkacak Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı - 5237 Sayılı Yasa İle 765 Sayılı Yasada Tanımlanan Hırsızlık Suçunun Ögeleri Farklı Olduğundan Her İki Yasaya Göre Cezalar Belirlenip Sonuç Cezaların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Olan Yasanın Belirleneceği )"
493Y17.CD17.11.2015E. 2015/15103 K. 2015/9447"LEHE YASA KARŞILAŞTIRMASI ( Hükümlünün Eylemine Uyan 765 Sayılı Kanun Maddeleriyle Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı Kanunun Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucu 765 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Kurulan Önceki Hükmün Hükümlünün Yararına Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu )
ETKİN PİŞMANLIK ( İşyerinden Gerçekleştirilen Hırsızlık Suçu - Emniyetin Yaptığı Çalışmalar Neticesinde Çalınan Eşyaların Hükümlünün Evinde Olduğuna Dair Duyum Alınarak Evde Yapılan Aramada Çalınan Eşyaların Bir Kısmının Ele Geçirilmesi Durumunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU ( Uzlaşmaya Tabi Olmadığı - Lehe Yasa Belirlenmesi Sırasında Sanık İle Müştekinin Uzlaştığı Gerekçesiyle Yerinde Olmayan Gerekçe İle Bu Suçtan Ceza Verilemeyeceği Yönünde Değerlendirme Yapılmasının İsabetsizliği )"
493Y13.CD17.11.2015E. 2014/35653 K. 2015/18085"GECE VAKTİ KAPILARI KİLİTLİ BULUNAN ARACI ÇALMAYA TEŞEBBÜS ( 765 S.K. Türk Ceza Kanunu ile Daha Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 S.K. Yasa Karşılaştırılması Yapılması Gereği/Lehe Yasa - Sanığın Eyleminin Nitelendirilmesinde Hata Yapıldığı/Aleyhe Temyiz Bulunmadığından Bu Hususun Bozma Nedeni Yapılmadığı )
YASA KARŞILAŞTIRMASI YAPILMASI ( Lehe Yasanın Belirlenmesi Gereği - Hırsızlık Suçu/Eski Türk Ceza Kanunu ile 5237 S.K. Karşılaştırması Yapılacağı )
ALEYHE TEMYİZ BULUNMAMASI ( Eylemin Nitelendirilmesinde Hata Yapıldığı/765 S.K. Uyarınca Hüküm Kurulmuş İse de Yapılan Uygulamanın Sanık Lehine Olması ve Aleyhe Temyiz Bulunmaması Nedeniyle Bu Hususun Bozma Nedeni Yapılmadığı - Gece Sayılan Zaman Diliminde Kapıları Kilitli Bulunan Aracı Çalmaya Teşebbüs )"
493Y22.CD13.11.2015E. 2015/17552 K. 2015/7059"HIRSIZLIK SUÇU ( Suçun İşlendiği Dönemde Sanığın 15-18 Yaş Grubu İçerisinde Bulunduğu/Sanığa Yapılan Cezai İndirim Oranında Hata Yapıldığı - Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu/Sanık Hakkında 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olduğu/Lehe Yasa/Zamanaşımı )
SANIK HAKKINDA FAZLA CEZA TAYİN EDİLDİĞİ ( Hırsızlık Suçu/Suçun İşlendiği Dönemde Sanığın 15-18 Yaş Grubu İçerisinde Bulunduğu/Sanığa Yapılan Cezai İndirim Oranında Hata Yapıldığı - Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu/10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olduğu )
LEHE YASANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Hakkında Daha Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı Yasa ile Ayrı Ayrı Yapılan Değerlendirmede Zamanaşımı Bakımından 765 S.K. Daha Lehe Hükümler Bulunduğu - 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Kesen Bir Neden Olmaksızın Sürenin Geçtiğinin Gözetileceği )"
493Y17.CD10.11.2015E. 2015/12764 K. 2015/9000"HIRSIZLIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.K. Aynı Suça Uyan Md.142/1-b ve 143'de Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Anılan Yasa'nın 7/2 ve 5252 S.K. Md. 9/3 Işığında Sanık Yararına Olması - 5237 S.K.Uyarınca Yapılacak Uygulamanın Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Lehe Olduğunun Kabulünde Zorunluluk Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
SANIK LEHİNE KANUN ( Hırsızlık - 5237 S.K. Uyarınca Yapılacak Uygulamanın Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Lehe Olduğunun Kabulünde Zorunluluk Bulunmasının Bozmayı Gerektireceği )
5237 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Sanıkların Hukuki Durumlarının 5271 S.K. Hükümleri de Gözetilerek Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunması )"
493Y13.CD12.5.2015E. 2015/8383 K. 2015/8880"LEHE KANUN BELİRLENMESİ ( Sanığın Eyleminin Hırsızlık Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğu - Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Eyleminin Hırsızlık Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğu - Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Karşılaştırılması Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Sanığın Suçu İkrar Ederek Suça Konu Eşyanın Bir Kısmının Kovuşturma Başlamadan İadesini Sağladığı - Müştekiye Kısmi İade Sebebiyle Etki Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasına Rızası Olup Olmadığı Sorularak Uygulama Yapılacağı )"
493Y22.CD15.4.2015E. 2015/36 K. 2015/132"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanıklardan Birinin Diğer Sanıkları Olaya Azmettirdiğine Yönelik Savunmasının Aksini Kanıtlayan Hukuka Uygun Her Türlü Kuşkudan Uzak Kesin Yeterli ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı Gözetilmeden Beraati Yerine Yetersiz Gerekçe İle Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ ( Sanıkların Eylemlerine Uyan 765 Sayılı ve 5237 Sayılı Kanun Maddeleri Uyarınca Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Şekilde Ayrı Ayrı Uygulamalar Yapılıp Cezalar Belirlenip Sonuç Cezaların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasa Değerlendirmesi Yapılması Gerektiği )
CEZADA İNDİRİM YAPILMASI ( Mağdurların Zararlarının Kovuşturma Aşamasında Sanığın Babası İle Diğer Sanığın Eniştesi Tarafından Karşılanması Sebebiyle Haklarında 5237 S. TCK'nun Md. 168/2 Hükmü Uyarınca İndirim Yapılması Gerektiği Gözetilerek Lehe Yasa Değerlendirmesi Yapılması Gerektiği - Hırsızlık )
AZMETTİRME ( Hırsızlık Suçu - Sanıklardan Birinin Diğer Sanıkları Olaya Azmettirdiğine Yönelik Savunmasının Aksini Kanıtlayan Hukuka Uygun Her Türlü Kuşkudan Uzak Kesin Yeterli ve İnandırıcı Delil Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )"
493YCGK7.4.2015E. 2013/13-651 K. 2015/94"SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Hırsızlık - Lehe Kanun Belirlemesi Suç Tarihinde Yürürlükte Olan Kanunlar İle Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun Hükümleri Karıştırılmadan Uygulanacağı/Sanık ve Müştekiye Uzlaşmak İsteyip İstemedikleri Sorulmadan Lehe Kanunun Belirlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
LEHE KANUN BELİRLEMESİ ( Hırsızlık - Sanık ve Müşteki Uzlaşmayı Kabul Etmeleri Halinde 5237 S. Kanun Kabul Etmemeleri Halinde İse 765 S. Kanunun Lehe Olduğu Gözetilerek Uygulanacağı/Sanık ve Müştekiye Uzlaşmak İsteyip İstemedikleri Sorularak Lehe Kanunun Belirleneceği )
UZLAŞMA SORULMADAN LEHE KANUN BELİRLENEMEYECEĞİ ( Hırsızlık - Sanık ve Müştekiye Uzlaşmak İsteyip İstemedikleri Sorularak Uzlaşmayı Kabul Etmeleri Halinde 5237 S. Kanunun Uygulanacağı/Kabul Etmemeleri Halinde İse 765 S. Kanun Lehe Olduğu Gözetilerek Uygulanacağı )
HIRSIZLIK ( Lehe Kanun Belirlemesi - Sanık ve Müştekiye Uzlaşmak İsteyip İstemedikleri Sorulmadan Lehe Kanunun Belirlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
493Y2.CD13.10.2014E. 2014/28678 K. 2014/23073"İŞYERİNİN KAPI KİLİDİ KIRILARAK DERİ MONT ÇALINMASI ( Hükümlünün Gece Saatlerinde 3 Kişi İle Birlikte Suçları İşlediği/765 Sayılı TCK'nın Hırsızlığa İlişkin Hükmünün Uygulanacağı/5237 Sayılı TCK'nın Nitelikli Hırsızlığa İlişkin 142/1-b Hükmü ile Konut Dokunulmazlığı ve Mala Zarar Verme Hükümlerinin Uygulanacağı - Suçun İşlendiği Tarihte Mala Zarar Verme Suçu Uzlaşma Kapsamında Olduğundan Uzlaşmaya İlişkin Hatırlatma ve Araştırmaların Yapılarak Lehe Kanunun Saptanması Gerektiği/Hırsızlık Suçunda 5237 Sayılı TCK'nın 142/1-b Maddesi Yerine 142/2-d Maddesiyle Karşılaştırma Yapılmasının Doğru Olmadığı )
HIRSIZLIK SUÇU ( İşyerinin Kapı Kilidi Kırılarak Deri Mont Çalındığı - 5237 Sayılı TCK'nın Nitelikli Hırsızlığa İlişkin 142/1-b Maddesi Yerine 142/2-d Maddesiyle Karşılaştırma Yapılmasının Doğru Olmadığı/765 Sayılı TCK'nın Hırsızlığa İlişkin 493/1 Hükmü ile Karşılaştırılarak Lehe Kanunun Belirleneceği )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU ( İşyerinin Kapı Kilidi Kırılarak Deri Mont Çalındığı - 5237 Sayılı TCK'nın 142/1-b Maddesi Yerine 142/2-d Maddesiyle Karşılaştırma Yapılmasının Doğru Olmadığı/Lehe Hükmün Belirleneceği )
MALA ZARAR VERME SUÇUNUN UZLAŞMA KAPSAMINDA OLMASI ( İşyerinin Kapı Kilidi Kırılarak Deri Mont Çalındığı - Uzlaşmaya İlişkin Hatırlatma ve Araştırmaların Yapılarak Lehe Kanunun Saptanması Gerektiği )
KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU ( İşyerinin Kapı Kilidi Kırılarak Deri Mont Çalındığı - Birden Fazla Kişi Tarafından İşlendiğinden Artırım Yapılacağı )
LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ ( Suçun İşlendiği Tarihte Mala Zarar verme Suçu Uzlaşma Kapsamında Olduğundan Uzlaşmaya İlişkin Hatırlatma ve Araştırmaların Yapılarak Saptanması Gerektiği )
UZLAŞMA ( İşyerinin Kapı Kilidi Kırılarak Deri Mont Çalındığı - Suçun İşlendiği Tarihte Mala Zarar verme Suçu Uzlaşma Kapsamında Olduğundan Buna İlişkin Hatırlatma ve Araştırmaların Yapılarak Saptanması Gerektiği )"
493Y13.CD13.10.2014E. 2014/26101 K. 2014/27800"DAVA ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesinin Suçun Daha Ağır Ceza Verilmesini Gerektiren Nitelikli Hali Olması Sebebiyle Dava Zamanaşımı Sürelerinin Hesabında Dikkate Alınacağı )
GECELEYİN HIRSIZLIK ( Suçun Daha Ağır Ceza Verilmesini Gerektiren Nitelikli Hali Olması Sebebiyle Dava Zamanaşımı Sürelerinin Hesabında Dikkate Alınacağı )
HIRSIZLIĞI İŞLEMEK VEYA ÇALINMIŞ MALI KALDIRMAK İÇİN MALA ZARAR VERMEK VEYA KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETMEK ( 765 S.K. Md 493/1 Uygulanmadığı Halde Hükmün Açıklanmasına Karar Verildiğinde Cezaya Başlanarak Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Fazla Ceza Tayin Edilmiş Olmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASI ( 765 S.K. Md 493/1 Uygulanmadığı Halde Hükmün Açıklanmasına Karar Verildiğinde Cezaya Başlanarak Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Fazla Ceza Tayin Edilmiş Olmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
493Y2.CD29.9.2014E. 2014/26011 K. 2014/22202"GECELEYİN GERÇEKLEŞTİRİLEN HIRSIZLIK SUÇU ( Evin Balkonundan İçeri Girilmek Suretiyle/Konut Dokunulmazlığını Bozmak Suçunun da Oluşacağının Gözetileceği - Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Uzlaşma Kapsamında Olduğu/Uzlaştırma İşlemi Yapılacağı/Uzlaşma Halinde Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Düşeceği )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU ( Uzlaşmanın Gerçekleşmemesi Halinde Sanığın Eylemlerine Uyan Suçlara Ait Cezalar Ayrı Ayrı Tespit Edilerek Cezaların Karşılaştırılacağı - Lehe Yasanın Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği/Konut Dokunulmazlığınu Bozmak Suçundan Dava Bulunmamasının Hatalı Olduğu )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNUN UZLAŞMA KAPSAMINDA OLDUĞU ( Uzlaşmanın Gerçekleşmesi Halinde Sanık Hakkında Konut Dokunulmazlığını Bozmak Suçundan Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği - Uzlaşma Bulunmaması Halinde ise Sanığın Lehine Olan Yasa Kuralının Tespit Edilmesi Gereği/Lehe Yasa )
EVİN BALKONUNDAN GİRİLEREK HIRSIZLIĞIN GERÇEKLEŞMESİ ( Konut Dokunulmazlığını Bozmak Suçunun Oluştuğunun Gözetileceği - Konut Dokunulmazlığını Bozmak Suçundan Dava Bulunmaması ve Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Şeklindeki Gerekçelerle Sadece Hırsızlık Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
UZLAŞMANIN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Sanığın Lehine Olan Yasa Hükmünün Belirlenmesi Gereği - Konut Dokunulmazlığını Bozma/Hırsızlık Suçu/Lehe Yasa/Uzlaşma )"
493Y13.CD23.9.2014E. 2014/28096 K. 2014/26464"İŞ YERİ GİRİŞ KAPISININ AÇILMAYA ÇALIŞILMASI ( Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçlarının Oluşacağı/Önceki ve Sonraki Yasanın Tüm Hükümleri Olaya Uygulanarak Lehe Yasanın Belirleneceği - Hırsızlık Suçu İkiden Fazla Kişi Tarafından İşlenmediğinden Artırılamayacağı/Önceki Mahkumiyetlerin Adli Sicil Kaydından Silinme Koşullarına Bakılarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hususunun Değerlendirileceği )
HIRSIZLIK VE MALA ZARAR VERME ( İş Yerinin Giriş Kapısını Açmaya Çalıştıkları/Önceki ve Sonraki Yasanın Tüm Hükümleri Olaya Uygulanarak Lehe Yasanın Belirleneceği - Hırsızlık Suçu İkiden Fazla Kişi Tarafından İşlenmediğinden Artırılamayacağı/Önceki Mahkûmiyetlerin Adli Sicil Kaydından Silinme Koşullarına Bakılarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hususunun Değerlendirileceği )
LEHE HÜKÜM ( Önceki ve Sonraki Yasanın Tüm Hükümleri Olaya Uygulanarak Belirleneceği )
İKİ KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HIRSIZLIK ( Hırsızlık Suçu İkiden Fazla Kişi Tarafından İşlenmediğinden Cezanın Artırılamayacağı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Önceki Mahkumiyetlerin Adli Sicil Kaydından Silinme Koşullarının Değerlendirileceği )"
493Y13.CD16.9.2014E. 2014/27635 K. 2014/25697"GECELEYİN NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( SSÇ'nin Eyleminin Aynı Zamanda İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğu - Kanun Değişikliğinden Önce Yaş Küçüklüğü Nedeni İle Yapılan İndirim Oranının 1/2 Olduğu/Cezanın 1 Yılın Altında Kalması Durumunda Seçenek Yaptırıma Çevrileceği )
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Nitelikli Hırsızlık/ SSÇ'nin Eyleminin Aynı Zamanda İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğu - Kanun Değişikliğinden Önce Yaş Küçüklüğü Nedeni İle Yapılan İndirim Oranının 1/2 Olduğu/Cezanın 1 Yılın Altında Kalması Durumunda Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Gerektiği )
MALA ZARAR VERME ( Nitelikli Hırsızlık/ SSÇ'nin Eyleminin Aynı Zamanda İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğu - Kanun Değişikliğinden Önce Yaş Küçüklüğü Nedeni İle Yapılan İndirim Oranının 1/2 Olduğu/Cezanın 1 Yılın Altında Kalması Durumunda Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Zorunluluğu Bulunduğu )
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Nitelikli Hırsızlık/ SSÇ'nin Eyleminin Aynı Zamanda İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğu - Kanun Değişikliğinden Önce Yaş Küçüklüğü Nedeni İle Yapılan İndirim Oranının 1/2 Olduğu/Cezanın 1 Yılın Altında Kalması Durumunda Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Gereği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ( Nitelikli Hırsızlık/ SSÇ'nin Eyleminin Aynı Zamanda İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğu - Kanun Değişikliğinden Önce Yaş Küçüklüğü Nedeni İle Yapılan İndirim Oranının 1/2 Olduğu/Cezanın 1 Yılın Altında Kalması Durumunda Çevrilmesi Zorunluluğu Bulunduğu )"
493Y13.CD16.9.2014E. 2014/23290 K. 2014/25683"HIRSIZLIK ( Sanığın Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Aleyhe Temyiz Olmaması Sebebiyle Tayin Edilen Ceza Miktarı İtibariyle Kazanılmış Olacağı/Kararın Bozulmasından Sonra Verilen Cezanın Önceki Hükümle Tayin Edilen Cezadan Ağır Olmaması Gerektiği )
ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Sanığın Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Aleyhe Temyiz Olmaması Sebebiyle Tayin Edilen Ceza Miktarı İtibariyle Kazanılmış Olacağı/Kararın Bozulmasından Sonra Verilen Cezanın Önceki Hükümle Tayin Edilen Cezadan Ağır Olamayacağı )"
493Y6.CD19.2.2014E. 2012/12860 K. 2014/2497"TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SEHVEN BAŞKA BİR DOSYA İÇİNE KONULMASI ( Sanık Savunmanının Temyiz Dilekçesinin Sonradan Dosyaya Ulaşması Üzerine Daireye Gönderildiği - Sanığın Savunmanın Temyizine Onay Verdiği/Temyiz İsteminin Reddine Dair Ek Kararın Kaldırılacağı )
TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR EK KARAR ( Sanık Savunmanının Temyiz Dilekçesinin Sehven Başka Bir Dosyaya Konulduğu/Sonradan Dosyaya Ulaşması Üzerine Daireye Gönderildiği - Sanığın Savunmanın Temyizine Onay Verdiği/Ek Kararın Kaldırılacağı )
HAYVAN HAKKINDA HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınanın Bahçesindeki Ahırın Sağlam Kapısını Kırarak İnek Çaldığı - Müştemilat veya Duvarla Çevrilmiş Yerden Hayvan Çalmak Sureti İle Hırsızlık Suçunun Değil Muhkem Surette Yapılmış Şeyi Kırarak Hırsızlık Suçunun Oluştuğu )
AHIR KAPISINI KIRARAK İNEK ÇALMAK ( Sanığın Yakınanın Bahçesindeki Ahırın Sağlam Kapısını Kırarak İnek Çaldığı - Müştemilat veya Duvarla Çevrilmiş Yerden Hayvan Çalmak Sureti İle Hırsızlık Suçunun Değil Muhkem Surette Yapılmış Şeyi Kırarak Hırsızlık Suçunun Oluştuğu )
HIRSIZLIĞA KONU MALIN İADESİ ( Sanığın Çaldığı İneğin Yerini Göstererek İadeyi Sağladığı - 765 S.K. Md. 523'ün Uygulanacağı )"
493Y6.CD17.2.2014E. 2013/15597 K. 2014/2286"UYARLAMA YARGILAMASI ( Uyarlama Yargılamasıyla Hakkındaki Yargılama Süren Sanık Hakkındaki Davanın Farklı Hükümlere Bağlı Olduğu ve Birlikte Görülemeyeceği - 5252 S. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. Md. Uyarınca Davanın Ayrılmasına Karar Verildikten Sonra Uyarlama Yapılacağı )
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Hırsızlık Suçunun Gece Vakti Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yakınana Ait İş Yerine Girilmek Suretiyle İşlenmiş Olması Nedeniyle Eylemin 5237 S. Kanunun 142/1-B Md. Belirtilen Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra İş Yeri Dokunulmazlığını Bozma Suçunu da Oluşturduğu )
DAVALARIN AYRILMASI ( Uyarlama Yargılamasıyla Genel Hükümlere Göre Hakkındaki Yargılama Süren Sanık Hakkındaki Davanın Farklı Hükümlere Bağlı Olduğu ve Birlikte Görülemeyeceği - 5252 S. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. Md. Uyarınca Davaların Ayrılacağı )
İŞYERİNE GİRİLMEK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Hırsızlık Suçunun İş Yerine Girilmek Suretiyle İşlenmiş Olması Nedeniyle Eylemin Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra İş Yeri Dokunulmazlığını Bozma Suçunu da Oluşturduğunun Gözetileceği )"
493Y2.CD30.9.2013E. 2013/20538 K. 2013/22121"HIRSIZLIK SUÇU ( 5237 S. Kanunun Maddelerinde Tanımlanan Hırsızlık Suçu İle 765 S. Kanunda Yer Alan Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu - Verilmesi Gereken Cezalar Ayrı Ayrı Tespit Edilip Sonuç Cezaların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Kanunun Belirlenmesi Gerektiği )
UZLAŞMA ( Sanığın Gece Vakti Yakınana Ait İşyerinin Kepenk Kilidiyle Kapı Camını Kırarak İçeri Girip Bir Şey Almadan Olay Yerinden Ayrılması Şeklindeki Eyleminin Şikayetin Mevcut Olması Karşısında 765 S. Kanun Hükümlerine Göre Mala Zarar Verme ve İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçlarını da Oluşturduğu - Bu Suçlar Yönünden Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanma Olanağı Değerlendirilmesi Gerektiği )
LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ ( Sanık Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Yasaların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkacak Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı - Hırsızlık Suçu )
MALA ZARAR VERME VE İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Sanığın Gece Vakti Yakınana Ait İşyerinin Kepenk Kilidiyle Kapı Camını Kırarak İçeri Girip Bir Şey Almadan Olay Yerinden Ayrılması Şeklindeki Eyleminin Şikayetin Mevcut Olması Karşısında 765 S. Kanun Hükümlerine Göre Suçları Oluşturduğu - Bu Suçlar Yönünden Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanma Olanağı Değerlendirilmesi Gerektiği )"
493Y6.CD24.6.2013E. 2013/10628 K. 2013/14859"HIRSIZLIK ( 765 S.K. Md. 493 S.K.'ya Aykırılık - Lehe Kanunun Uygulanması Delil Toplanmasını veya Takdir Hakkının Kullanılmasını Gerektiriyorsa Hükümde Değişiklik Yargılamasının Duruşmalı Yapılması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 S.K. Md. 493 S.K.'ya Aykırılık - Lehe Kanunun Uygulanması Delil Toplanmasını veya Takdir Hakkının Kullanılmasını Gerektiriyorsa Hükümde Değişiklik Yargılamasının Duruşmalı Yapılacağı )
DURUŞMALI YARGILAMA ( 765 S.K. Md. 493 S.K.'ya Aykırılık - Lehe Kanunun Uygulanması Delil Toplanmasını veya Takdir Hakkının Kullanılmasını Gerektiriyorsa Hükümde Değişiklik Yargılamasının Duruşmalı Yapılacağı )"
493Y6.CD6.6.2013E. 2010/23524 K. 2013/13697"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Mala Zarar Verme Suçu Yönünden Suç Tarihi İtibariyle Uzlaştırma Koşulları Değerlendirilerek Uygulama Yapılıp Her İki Yasaya Göre Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Uygulanan Yasa Maddeleriyle Verilmesi Gereken Cezalar Ayrı Ayrı Tespit Edilip Sonuç Cezalar Karşılaştırılarak Uygulama Yapılacağı )
MALA ZARAR VERME SUÇU ( Yönünden Suç Tarihi İtibariyle Uzlaştırma Koşulları Değerlendirilerek Uygulama Yapılıp Her İki Yasaya Göre Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Uygulanan Yasa Maddeleriyle Verilmesi Gereken Cezalar Ayrı Ayrı Tespit Edilerek Lehe Yasanın Tespit Edilmesi Gerektiği )
HIRSIZLIK ( Mala Zarar Verme Suçu Yönünden Suç Tarihi İtibariyle Uzlaştırma Koşulları Değerlendirilerek Uygulama Yapılması ve Lehe Kanunun Belirlenmesi Gerektiği )"
493Y6.CD4.6.2013E. 2010/21498 K. 2013/13208"EVE GİRİP TELEVİZYON ÇALMAK ( 765 S. T.C.K'nın Lehe Olması Sebebiyle Uygulanması Gerektiği - 5237 S. T.C.K.'nın Uygulanması ve Bu Yasa Uygulandığı İçin Konut Dokunulmazlığının İhlali ve Mala Zarar Verme Suçlarından da Hüküm Kurulmaması Hukuka Aykırı Olduğu )
UYARLAMA YARGILAMASI ( 5237 S.K. ve 765 S.K. Uyarınca Ayrı Ayrı Uygulama Yapılacağı - Verilmesi Gereken Cezalar Ayrı Ayrı Tespit Edilip Sonuç Cezalar Karşılaştırılarak Lehe Olan Yasa Belirleneceği )
LEHE YASA BELİRLENMESİ ( 5237 S.K. ve 765 S.K. Uyarınca Ayrı Ayrı Uygulama Yapılıp Her İki Yasaya Göre Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Uygulanan Yasa Maddeleriyle Verilmesi Gereken Cezaların Ayrı Ayrı Tespit Edileceği )
HIRSIZLIK SUÇU ( 765 S. T.C.K'nın Lehe Olması Sebebiyle Uygulanması Gerektiği - 5237 S. T.C.K.'nın Uygulanması ve Bu Yasa Uygulandığı İçin Konut Dokunulmazlığının İhlali ve Mala Zarar Verme Suçlarından da Hüküm Kurulmaması Hukuka Aykırı Olduğu )"
493Y6.CD3.6.2013E. 2012/14171 K. 2013/13072"HIRSIZLIK (Soruşturma Aşamasında Sanıkların Okullardan Aldıkları Televizyonları Başka Bir Kişinin İşyerine Bıraktıklarını Beyan Ederek Eşyanın Bir Kısmının İadesini Sağladıklarının Anlaşılması Karşısında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulama Olanağının Tartışılması Gerektiği)
SANIK LEHİNE UYGULAMA (Hırsızlık - Sanık Yararına Olan Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Verilmesi Gereken Cezalar Ayrı Ayrı Tespit Edilip Sonuç Cezalar Karşılaştırılarak Lehe Olan Yasa Belirlenerek Uygulama Yapılması Gerektiği)
ETKİN PİŞMANLIK (Hırsızlık - Soruşturma Aşamasında Sanıkların Okullardan Aldıkları Televizyonları Başka Bir Kişinin İşyerine Bıraktıklarını Beyan Ederek Eşyanın Bir Kısmının İadesini Sağladıkları/Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulama Olanağının Tartışılacağı)
YARGILAMA GİDERLERİ (Hırsızlık - Suçu Birlikte İşleyen Sanıkların Neden Oldukları Yargılama Giderlerinden Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulmaları Gerekirken Müteselsilen Tahsiline Biçiminde Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği)
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA (Sanıkların Kendi Alt Soyları Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Söz Konusu Yasaklamanın Koşullu Salıverilen Sanıklar Hakkında Uygulanmamasına Karar Verilmesi Gerektiği - Hırsızlık)"
493Y6.CD3.6.2013E. 2011/1458 K. 2013/13064"HIRSIZLIK ( Hükümlü Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı - Bireyselleştirmenin Yapılması İçin Duruşma Açılmasının Zorunlu Olduğu )
DURUŞMA AÇILMASI ( Hırsızlık - Sonraki Yasayla Suçun Unsurlarının veya Özel Hallerinin Değiştirilmesi Cezanın Tayin ve Takdiriyle Artırım ve İndirim Oranlarının Belirlenmesi Seçimlik Cezalardan Birinin Tercihi ve Seçenek Yaptırımların ya da Cezanın Kişiselleştirilmesini Gerektiren Hallerde Duruşma Açılarak Karar Verileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık - Hükümlü Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı )
SONRAKİ YASAYLA SUÇUN UNSURLARININ VEYA ÖZEL HALLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Cezanın Tayin ve Takdiriyle Artırım ve İndirim Oranlarının Belirlenmesi Seçimlik Cezalardan Birinin Tercihi ve Seçenek Yaptırımların ya da Cezanın Kişiselleştirilmesini Gerektiren Hallerde Duruşma Açılarak Karar Verileceği )"
493YCGK28.5.2013E. 2012/13-1327 K. 2013/261"HIRSIZLIK ( Şikâyetçinin İfadesinde Belirttiği Malzemelerden Yalnızca Bijon Anahtarı ve Yedek Lastiğin Sanığa Ait Araçta Ele Geçirildiği - Diğer Malzemelerin İse Sekiz Gün Sonra Bir Hastanenin Bahçesinde Bulunduğu/Sanığın Mahkumiyeti İçin Yeterli Delil Olmadığı )
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Hırsızlık/Şikâyetçinin İfadesinde Belirttiği Malzemelerden Yalnızca Bijon Anahtarı ve Yedek Lastiğin Sanığın Aracında Ele Geçirildiği - Diğer Malzemelerin İse Daha Sonra Bir Hastanenin Bahçesinde Bulunduğu/Beraat Kararı Verileceği )"
493YCGK30.4.2013E. 2012/6-1437 K. 2013/153"HIRSIZLIK ( Çalınan Motosikletin Parçalara Bölündüğü/Tek Başına Değeri Olan Parçaların İade Edildiği - Bu Parçaların Satılabilmesi İçin Mağdurun Fazladan Emek Sarfetmesi Gerektiği/Kısmi İade Gerçekleşmediğinden Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
ETKİN PİŞMANLIK ( Çalınan Motosikletin Parçalara Bölündüğü/Tek Başına Değeri Olan Parçaların İade Edildiği - Tek Başına Değeri Olan Parçaların Satılabilmesi İçin Mağdurun Fazladan Emek Sarfetmesi Gerektiği/Kısmi İadenin Gerçekleşmediği )
ÇALINAN MOTOSİKLETİN PARÇALARININ İADESİ ( Tek Başına Değeri Olan Parçaların İade Edildiği - Bu Parçaların Satılabilmesi İçin Mağdurun Fazladan Emek ve Zaman Sarfetmesi Gerektiği/Kısmi İadenin Gerçekleşmediğinden Etkin Pişmanlığın Uygulanamayacağı )
KISMİ İADE ( Çalınan Motosikletin Parçalara Bölündüğü/Tek Başına Değeri Olan Parçaların İade Edildiği - Tek Başına Değeri Olan Parçaların Satılabilmesi İçin Mağdurun Fazladan Emek Sarfetmesi Gerektiği/Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
493YCGK25.12.2012E. 2012/13-1315 K. 2012/1871"HIRSIZLIK ( Sanığın Suç Konusu Oto Teybinin Değerinden Haber Olduğu - Zararı Karşılayacağına İlişkin Savunmada Bulunmadığı/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Uygulama Koşullarının Bulunmadığı )
TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Hırsızlık - Sanığın Temyiz Dilekçesinde de Şikayetçinin Suç Konusu Oto Teybinden Doğan Zararını Gidermek İstediğine İlişkin Bir Açıklaması Bulunmadığı/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Kurumunun Uygulanamayacağı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hırsızlık Yapan Sanığın Suç Konusu Teybin Değerini Şikayetçiye Ödeme İradesi Göstermediği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Uygulama Koşullarının Bulunmadığı )
OBJEKTİF ŞARTLAR ( Mağdurun Ya Da Kamunun Uğradığı Zararın Aynen İade Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tamamen Giderilmesinin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Objektif Şartlarından Olduğu - Hırsızlık Suçu )"
493Y13.CD19.11.2012E. 2012/17588 K. 2012/24408"HIRSIZLIK ( 765 S.K. Md. 493'te Yer Alan Suç İle Öğelerinin Farklı Olduğu - Sanığın Eylemlerinin Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçu Yanında İşyeri Dokunulmazlığını Bozmak ve Şikayet Bulunduğu İçin Mala Zarar Vermek Suçlarını Oluşturduğu )
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık/5237 S.K.'da Yer Alan Hırsızlık Suçu İle 765 S.K. Md. 493'te Yer Alan Suç Öğelerinin Farklı Olduğu - Sanığın Eylemlerinin Ayrıca İşyeri Dokunulmazlığını Bozmak ve Şikayet Bulunduğu İçin Mala Zarar Vermek Suçlarını Oluşturduğu )
MALA ZARAR VERMEK ( Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık/5237 S.K.'da Yer Alan Hırsızlık Suçu İle 765 S.K. Md. 493'te Yer Alan Suç Öğelerinin Farklı Olduğu - Sanığın Eylemlerinin Ayrıca İşyeri Dokunulmazlığını Bozmak ve Şikayet Bulunduğu İçin Mala Zarar Vermek Suçlarını Oluşturduğu )
BOZMAYA KARŞI SANIĞIN DİYECEĞİNİN SORULMAMASI ( Sanığın Başka Suçtan Tutuklu Olarak Cezaevinde Bulunduğu ve Cezaevinden Gönderdiği Dilekçelerle Duruşmaya Katılmak İstediğini Belirttiği - Hukuka Aykırı Olduğu )"
493Y6.CD31.10.2012E. 2009/9886 K. 2012/18456"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığın Eylemi Dikkate Alındığında 5237 S.K. ve Önceki Ceza Yasasının Farklı Olması Nedeniyle Lehe Yasanın Tespiti İçin Her İki Yasanın Maddelerin ve Verilmesi Gereken Cezaların Ayrı Ayrı Tespit Edilmesi Gerektiği )
LEHE YASA HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Denetime İmkan Verecek Mahiyette Her İki Yasanın Ayrı Ayrı Olaya Tatbik Edileceği - Sonuç Cezaların Karşılaştırılacağı/Bu Şekilde Lehe Yasa Uygulaması Yapılacağı/Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılması Gereği )
HER İKİ YASANIN AYRI AYRI VE BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Hırsızlık Suçunun 5237 S.K. ve 765 Sayılı Kanunda Farklı Olarak Düzenlendiği - Lehe Yasanın Tespiti/Somut Olaya Ayrı Ayrı Uygulama Yapılacağı/Hırsızlık Suçu )
CEZALARIN AYRI AYRI TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ ( Hırsızlık Suçuyla İlgili Lehe Yasanın Tespitinde Somut Olaya Uygulanan Her İki Yasa Maddeleri Sonucu Ortaya Çıkan Durumun Yerel Mahkemece Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gereği - Lehe Yasa Tespiti )
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA VE MALA ZARAR VERME SUÇLARI ( Uzlaşma Hükümlerinin Değerlendirilmesi Gereği - Lehe Yasa )"
493YCGK9.10.2012E. 2012/6-375 K. 2012/1809"HIRSIZLIK ( Sanığın İşyerinin Kapı Kilidini Kırmak Suretiyle İçerideki Kazakları Çaldığı - Sanığın Eyleminin Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık Olarak Kabul Edileceği/5237 S.K. Md. 142/2-d'nin Uygulanmayacağı )
MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Sanığın İşyerinin Kapı Kilidini Kırmak Suretiyle İçerideki Kazakları Çaldığı - Sanığın Eyleminin Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık Olarak Kabul Edileceği/5237 S.K. Md. 142/2-d'nin Uygulanmayacağı )
MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI ( Sanığın İşyerinin Kapı Kilidini Kırmak Suretiyle İçerideki Kazakları Çaldığı - Malın Değeri Az Olmadığı Gibi Suçun İşleniş Şekli İtibariyle de 5237 S.K. Md. 145'in Uygulanma Koşullarının Bulunmadığı )
TEŞEBBÜS ( Yerel Mahkemece Hırsızlık Suçunda Teşebbüs Hükümleri Uygulanırken Maddesinin Gösterilmesi Gereği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Suç Tarihinde Yaşı Küçük Olan Sanığın İşyerinin Kapı Kilidini Kırmak Suretiyle İçerideki Kazakları Çaldığı/Hırsızlık - Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Çocuğun Ailesinin veya Kendisinin Ekonomik Durumunun Elverişli Olmaması Durumunda Zararın Giderilmesi Koşulunun Aranmayabileceği )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Suç Tarihinde Yaşı Küçük Olan Sanık/Hırsızlık - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması/Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Çocuğun Ailesinin veya Kendisinin Ekonomik Durumunun Elverişli Olmaması Durumunda Zararın Giderilmesi Koşulunun Aranmayabileceği )
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Sanığın İşyerinin Kapı Kilidini Kırmak Suretiyle İçerideki Kazakları Çaldığı - Sanığın Eyleminin Nitelikli Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra İşyeri Dokunulmazlığını Bozma İle Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturacağı )
MALA ZARAR VERME ( Sanığın İşyerinin Kapı Kilidini Kırmak Suretiyle İçerideki Kazakları Çaldığı - Sanığın Eyleminin Nitelikli Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra İşyeri Dokunulmazlığını Bozma İle Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturacağı )"
493Y2.CD19.9.2012E. 2012/16091 K. 2012/41484"HIRSIZLIK ( Yakalama Tutanağı ve Kolluk Görevlilerinin İfadeleri Dikkate Alındığında Eylemin Gündüz Vakti İşlendiğinin Kabulü Gerektiği )
SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENİP İŞLENMEDİĞİ ( Hırsızlık - Yakalama Tutanağı ve Kolluk Görevlilerinin İfadeleri Dikkate Alındığında Eylemin Gündüz Vakti İşlendiğinin Kabulü Gerektiği )
MUHAFAZA ALTINA ALINAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınanın İşyerindeki Kilidi Zorlayıp Açtığı - Bu Suçun Yanı Sıra İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçundan Hüküm Kurulacağı )
MALA ZARAR VERME ( Sanığın Hırsızlık İçin Yakınanın İşyerindeki Kilidi Zorlayıp Açtığı - Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçundan Hüküm Kurulacağı/Mala Zarar Verme İle İlgili Herhangi Bir Bilgi Bulunmadığının Gözetileceği )"
493Y13.CD7.5.2012E. 2012/1896 K. 2012/10452"NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Suça Konu Kilitli Aracın Sağlam Arka Camının Kırılarak Teybin Çalındığının Anlaşılması Karşısında TCKnın 493/1 maddesi yerine aynı Kanunun 491/2 maddesiyle Uygulama Yapılmasının Doğru Görülmediği )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANABİLECEK CEZA VE TEDBİRLER ( Sanığın Suç Tarihinde Henüz On Sekiz Yaşını İkmal Etmediği Bu Sebeple Hakkında Hükmedilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Adli Para Cezası ya da Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu - Nitelikli Hırsızlık )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Sanığın Suç Tarihinde Henüz On Sekiz Yaşını İkmal Etmediği Bu Sebeple Hakkında Hükmedilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Adli Para Cezası ya da Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu - Nitelikli Hırsızlık )"
493Y13.CD21.3.2012E. 2012/1548 K. 2012/6652"HIRSIZLIK ( Suç Tarihinde 15-18 Yaş Grubu İçinde Bulunan Sanık Hakkında 765 S. TCK. Md. 55/3 ve 647 S.K. Md. 4'ün Uygulanması Gerektiği )
ÇOCUK KORUMA KANUNU ( Hırsızlık/Suç Tarihinde 15-18 Yaş Grubu İçinde Bulunan Sanık Hakkında Md. 23 ve 24'ün Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususunda Olumlu Veya Olumsuz Karar Verilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
SANIĞIN DOĞUM TARİHİNİN İDDİANAMEDE YANLIŞ BELİRTİLMESİ ( Düzelttirilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği - Hırsızlık/Suç Tarihinde 15-18 Yaş Grubu İçinde Bulunan Sanık )
HIRSIZLIKTA ŞAHSİ ÇEVİKLİK BULUNUP BULUNMADIĞI ( Sanığın 2. Kattaki Eve Tırmanmak Suretiyle Çıktığı - Olay Yerinde Keşif Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KEŞİF YAPILMASI GEREĞİ ( Hırsızlık Olayında Şahsi Çeviklik Bulunup Bulunmadığının Tespiti Açısından - Sanığın 2. Kattaki Eve Tırmanmak Suretiyle Çıkması )"
493Y6.CD19.3.2012E. 2008/1320 K. 2012/5061"NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınanın Konutuna Girerek Cep Telefonu ve Otomobilin Anahtarını Aldığı Eylemde Konuttan Çıkarak Arabayı Çaldığı - Araya Zaman Girmediğinden Bütün Halinde Tek Bir Hırsızlık Suçu Oluştuğundan En Ağır Nitelikte Olan 5237 S.K. Md.142/2-d'den Hüküm Kurulacağı )
EVE GİREN SANIĞIN OTOMOBİLİ ÇALMASI ( Konutta Bulunan Arabanın Anahtarını Alan Sanığın Eylemlerinin Kesintiye Uğramadan Devam Ettiği Gözetildiğinde Tek Hırsızlık Suçu Oluştuğu ve Nitelikli Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği )
ARABA HIRSIZLIĞI ( Konuta Giren Sanığın Cep Telefonu Müzik Seti İle Otomobilin Anahtarını Aldıktan Sonra Konut Önünde Duran Arabayı Çaldığı - Nitelikli Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulacağı )"
493Y6.CD5.3.2012E. 2007/22132 K. 2012/3643"HIRSIZLIK (Sanıkların Eyleminde Araya Zaman Aralığı Girmediği ve Eylemin Kesintiye Uğramadan Devam Ettirildiği Gözetildiğinde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulama Yeri Bulunmadığı )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK (Hırsızlık Suçu Yakınanın Konutunun Açık Olan Pencere Camından İçeri Girilerek Haksız Yere Ele Geçirilen Anahtarla Aracı Çalmak Şeklinde İşlendiği - Suça Vasıf Verilirken Eylem Bütünlüğü İçindeki En Ağır Niteliğe Dayanılması ve Anılan Yasa'nın 142/2-D Md. İle Uygulama Yapılması Gerektiği )
ZİNCİRLEME SUÇ (Hırsızlık - Sanıkların Eyleminde Araya Zaman Aralığı Girmediği ve Eylemin Kesintiye Uğramadan Devam Ettirildiği Gözetildiğinde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulama Yeri Bulunmadığı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL (Hırsızlık Suçu Yakınanın Konutunun Açık Olan Pencere Camından İçeri Girilerek Haksız Yere Ele Geçirilen Anahtarla Aracı Çalmak Şeklinde İşlendiği - Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra Şikayeti Devam Eden Yakınana Karşı Anılan Yasa'nın 116/1-4. Mddeki Konut Dokunulmazlığını Bozmak Suçunu da Oluşturduğu )"
493Y6.CD6.2.2012E. 2009/14712 K. 2012/1410"HIRSIZLIK (Sanığın Konuta Gece Vakti Plastik Doğramadan İmal Edilmiş Pencereyi Zorlayarak Açıp Girmek Suretiyle ve Aldığı Otomobilinin Anahtarıyla Konuttan Çıkıp Otomobili Çalması Eylemi - Araya Zaman Aralığı Girmediği ve Eylemin Kesintiye Uğramadan Devam Ettirildiği/Suçun Oluştuğu )
ZİNCİRLEME SUÇ (Konuta Gece Vakti Plastik Doğramadan İmal Edilmiş Pencereyi Zorlayarak Açıp Girmek Suretiyle Hırsızlık - Hırsızlık Suçunda Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulama Yerinin Bulunmadığı )
EN AĞIR NİTELİK SUÇLARIN İÇTİMAİ (Konutta Hırsızlık - Suça Vasıf Verilirken Eylem Bütünlüğü İçindeki En Ağır Niteliğe Dayanılması Gerektiği ve Bu Nedenle Anılan Yasa'nın 142/2-D Maddesi (Ya Da 765 S. TCK'nın 493/2. Md. )İle Uygulama Yapılması Gerektiği )
KONUTA GECE VAKTİ GİREREK YAPILAN HIRSIZLIK (Plastik Doğramadan İmal Edilmiş Pencereyi Zorlayarak Açıp Girmek Suretiyle ve Aldığı Otomobilinin Anahtarıyla Konuttan Çıkıp Otomobili Çalması Eylemi - Hırsızlık Suçunun Oluştuğu )"
493Y13.CD28.11.2011E. 2011/23095 K. 2011/6602"KULLANMA HIRSIZLIĞI (Mağdurun Şikayetçi Olmadığı Gözetilerek Çalındığı Yerden 2 Km Uzakta Bir Yere Bırakılan Araç İçerisinden Hiçbir Şeyin Alınmadığının Mağdur Tarafından Beyan Edildiği - Kamyonetin Ücret Karşılığı Yük yada Yolcu Taşımacılığına Tahsis Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı)
ARAÇ HIRSIZLIĞINDA ARAÇ ÜZERİNDE KEŞİF (Kırılmak Suretiyle Açılan Ön Kapı Camının Sağlam ve Dayanıklı Olup Olmadığı ve Basit Bir Zorlamayla Kırılıp Kırılmayacağının Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Tesbit Edilerek 765 S.K. Md. 493/1'in Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği)
KEŞİF (Araç Hırsızlığında Kırılmak Suretiyle Açılan Ön Kapı Camının Sağlam ve Dayanıklı Olup Olmadığı ve Basit Bir Zorlamayla Kırılıp Kırılmayacağının Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Tesbit Edilerek 765 S.K. Md. 493/1'in Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı)"
493Y13.CD23.11.2011E. 2011/13664 K. 2011/6979"ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ HIRSIZLIK SUÇU ( 5395 S.K. Md. 23 Uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Halinde/Sanığın 15-18 Yaş Grubunda Olması Sebebiyle 3 Yıl Boyunca Denetim Süresine Tabi Tutulacağı - 5 Yıl Olarak Tespit Edilemeyeceği )
ÜÇ YILLIK DENETİM SÜRESİ ( 5395 S.K. Md. 23 Uyarınca Sanığın 15-18 Yaş Grubunda Olması Sebebiyle Bu Süre Boyunca Denetim Süresine Tabi Tutulacağı - 5 Yıl Olarak Tespit Edilemeyeceği )
15 -18 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUK ( Üç Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulması Gerektiği - Çocuğun İşlediği Hırsızlık Suçu )"
493Y13.CD21.11.2011E. 2011/19406 K. 2011/5790"GECELEYİN BİNA İÇİNDE HIRSIZLIK ( Evin Balkonuna Merdiven Dayamak Suretiyle Mağdurun Evine Girdiği ve Herhangi Bir Eşya Almadığı - Eylemin 765 S.K. Md.493/1'de Düzenlenen Suçu Oluşturduğu ve Eksik Kalkışma Aşamasında Kaldığı )
HIRSIZLIK ( Geceleyin Bina İçinde - Herhangi Bir Eşya Almadığından Eylemin 765 S.K. Md.493/1'de Düzenlenen Suçu Oluşturduğu ve Eksik Kalkışma Aşamasında Kaldığının Gözetileceği )
EVDEN HERHANGİ EŞYA ÇALMADAN ÇIKMAK ( Evin Balkonuna Merdiven Dayamak Suretiyle Mağdurun Evine Girdiği ve Herhangi Bir Eşya Almadığı - Eylemin 765 S.K. Md.493/1'de Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )"
493Y13.CD16.11.2011E. 2011/7353 K. 2011/4859"HIRSIZLIK ( 765 S.K. Md. 493'de Yer Alan Suç İle 5237 S.K.'da Yer Alan Hırsızlık Suçunun Farklı Olduğu/Eylemin Hırsızlık Suçu Yanında Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunu Oluşturacağı - Bu Suçların da Suç Tarihi İtibari İle Uzlaşma Kapsamında Kaldığının Gözetileceği )
UZLAŞMA ( 765 S.K. Md. 493'de Yer Alan Suç İle 5237 S.K.'da Yer Alan Hırsızlık Suçunun Farklı Olduğu/Eylemin Hırsızlık Suçu Yanında Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunu Oluşturacağı - Bu Suçların da Suç Tarihi İtibari İle Uzlaşma Kapsamında Kaldığının Gözetileceği )
KAMU DAVALARININ KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Açılan Kamu Davalarının 4616 S. K. Gereğince Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verildiğinin Gözetileceği - Ek Kararla Hükümlü Hakkında Yeniden Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
EK KARARLA KURULAN MAHKUMİYET HÜKMÜ ( Açılan Kamu Davalarının 4616 S. K. Gereğince Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verildiğinin Dikkate Alınacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Maddi Ceza Hukukuna Dair İnfaz Aşamasındaki Lehe Uygulamaların Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )"
493Y13.CD19.10.2011E. 2011/13918 K. 2011/3070"TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ ( 5237 S.K. Sanığın Lehine Hükümler Taşıdığından Mahkemece 765 S.K. Uygulanmış Olmasının Hatalı Olduğu - Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığınını İhlal Suçlarında Sanık Lehine Olan Hükümlerin Uygulanması Gerektiği)
HIRSIZLIK SUÇU ( 5237 S.K. Sanığın Lehine Hükümler Taşıdığından Mahkemece 765 S.K. Uygulanmış Olmasının Hatalı Olduğu - Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığınını İhlal Suçlarında Sanık Lehine Olan Hükümlerin Uygulanması Gerektiği)
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( 5237 S.K. Sanığın Lehine Hükümler Taşıdığından Mahkemece 765 S.K. Uygulanmış Olmasının Hatalı Olduğu - Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığınını İhlal Suçlarında Sanık Lehine Olan Hükümlerin Uygulanması Gerektiği)
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Hükümlülüğün Yasal Sonucu Olan Hak Yoksunluğunun Seçimlik Olmadığı)
CEZA ( Sanık Hakkında Önceden Verilmiş Cezadan Daha Ağır Bir Ceza Verilemeyeceği)"
493Y6.CD18.10.2011E. 2007/20382 K. 2011/44550"HIRSIZLIK ( Usulüne Uygun Kilitlenerek Park Edildiği Yerde Oto Kapı Kilidi Bıçak Yardımıyla Zarar Vermeden Açılıp Teyp ve Malların Çalınması - Çalınan Malların Satıldığı Yerin Gösterilerek Yakınanın Eline Geçilmesini Sağlama Karşısında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanma İmkanının Tartışılması Gereği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Çalınan Eşyanın Satıldığı Yeri Göstererek İadesinin Sağlanması - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanma İmkanı Tartışılmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
493Y13.CD13.10.2011E. 2011/14184 K. 2011/2769"HIRSIZLIK ( Müştekinin İşyerinde Muhkem Kepenk Kilidini Kırmak Suretiyle - Sanıkların Eylemlerinin 765 S.K. Md. 493/1'de Yer Alan Suçu Oluşturacağı )
KİLİT KIRMAK SURETİYLE İŞYERİNDE HIRSIZLIK ( Sanıkların Eylemlerinin 765 S.K. Md. 493/1'de Yer Alan Suçu Oluşturacağı )
DEĞER AZLIĞI ( Kilit Kırmak Suretiyle İşyerinde Hırsızlık - Çalınan Eşyaların Değerinin Hafif Kabul Edilmesi Gereği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Kilit Kırmak Suretiyle İşyerinde Hırsızlık - Sanığın Televizyonu Sattığı Şahsın Yerini Söylemek Suretiyle Kısmi İadesini Sağladığı/Müştekinin Kısmi İadeye Rıza Gösterip Göstermediği Sorularak Uygulama Yapılacağı )
KISMİ İADE ( Kilit Kırmak Suretiyle İşyerinde Hırsızlık - Sanığın Televizyonu Sattığı Şahsın Yerini Söylemek Suretiyle Kısmi İadesini Sağladığı/Müştekinin Kısmi İadeye Rıza Gösterip Göstermediği Sorularak Etkin Pişmanlık İle İlgili Uygulama Yapılacağı )"
493Y13.CD9.10.2011E. 2011/13293 K. 2011/2344"HIRSIZLIK ( 5237 S.K.'da Yer Alan Hırsızlık Suçu İle 765 S.K. Md. 493/1'de Yer Alan Eylemin Öğelerinin Farklı Olduğu - Sanığın Eyleminin 5237 S.K. Kapsamında Hırsızlık Suçunun Yanında İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçunu da Oluşturacağı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( 5237 S.K.'da Yer Alan Hırsızlık Suçu İle 765 S.K. Md. 493/1'de Yer Alan Eylemin Öğelerinin Farklı Olduğu - Sanığın Eyleminin 5237 S.K. Kapsamında Hırsızlık Suçunun Yanında İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçunu da Oluşturacağı )
TEŞEBBÜS ( Temel Ceza Belirlendikten Sonra Önce Eylemin Gece İşlenmesi Sebebiyle Cezadan Artırma Yapılacağı - Daha Sonra Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kalması Sebebiyle İndirim Uygulanacağı/Hırsızlık )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Hırsızlık/Temel Ceza Belirlendikten Sonra Önce Eylemin Gece İşlenmesi Sebebiyle Cezadan Artırma Yapılacağı - Daha Sonra Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kalması Sebebiyle İndirim Uygulanacağı )
SUÇUN GECELEYİN İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Temel Ceza Belirlendikten Sonra Önce Eylemin Gece İşlenmesi Sebebiyle Cezadan Artırma Yapılacağı )"
493Y13.CD5.10.2011E. 2011/4612 K. 2011/2077"HIRSIZLIK ( 5237 Sayılı TCK'daki Düzenlemenin 765 Sayılı TCK'nundaki Düzenlemeden Farklı Olduğu - Eylemin Oluş Biçimine Göre Davaya Konu Eylemin Aynı Zamanda Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gereği )
GECELEYİN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA VE MALA ZARAR VERME ( Hırsızlık - Tekerrüre Esas Alınacak Hükümlülüklerin ve Sonraki Suç Tarihinin 01.06.2005'ten Önce Olması Halinde Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağı )
TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Alınacak Hükümlülüklerin ve Sonraki Suç Tarihinin 01.06.2005'ten Önce Olması Halinde Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağı - 5237 Sayılı TCK'nunun Düzenlemesinin Lehe Olduğunun Kabulü )"
493Y13.CD3.10.2011E. 2011/23520 K. 2011/1876"ŞAHSİ ÇEVİKLİĞİNİ KULLANARAK HIRSIZLIK ( Sanığın Evin Balkonuna Çıktığı - 765 S.K. Md. 493/1'in Uygulanacağı )
MÜTESELSİL SUÇ ( Hırsızlık - Sanığın Yakınana ve Yakınanın Evinde Kalan Misafilere Ait Eşyaları da Çaldığı/Eşyaların Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildiğine İlişkin Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Gösterilip Tartışılmadan Müteselsil Suç Uygulaması Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
AYNI FİİL İLE YAKINAN VE EVİNDE MİSAFİR OLAN KİŞİLERİN EŞYALARININ ÇALINMASI ( Hırsızlık - Sanığın Eşyaların Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildiğine İlişkin Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Gösterilip Tartışılmadan Müteselsil Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınana ve Yakınanın Evinde Kalan Misafilere Ait Eşyaları Çaldığı - Eşyaların Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildiğine İlişkin Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Gösterilip Tartışılmadan Müteselsil Suç Uygulaması Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
493Y13.CD22.9.2011E. 2011/320 K. 2011/1354"HIRSIZLIK ( Bilirkişi Beyanına Göre Söz Konusu Yüksekliğe Çıkabilmek İçin Şahsi Çeviklik Gerektiğinin Bildirildiği - 765 S.K. Md. 493/1'deki Suçun Oluştuğu )
ŞAHSİ ÇEVİKLİK GÖSTERMEK ( Hırsızlık/Bilirkişi Beyanına Göre Söz Konusu Yüksekliğe Çıkabilmek İçin Şahsi Çeviklik Gerektiğinin Bildirildiği - 765 S.K. Md. 493/1'deki Suçun Oluştuğu )"
493Y13.CD15.9.2011E. 2011/2995 K. 2011/940"HIRSIZLIK ( Müştekiye Ait İşyerine Belli Yükseklikteki Duvarı Şahsi Çeviklik ve Özel Beceri ile Tırmanıp Dükkanın Sağlam ve Muhkem Bölmesindeki Çelik Kasayı Yanlarında Getirdikleri Balyoz Keski Gibi Aletlerle Açarak Hırsızlık - Eylemin Muhafaza Altına Alınmış Eşyada Hırsızlık Suçu Oluşturduğu )
HIRSIZLIĞIN ŞAHSİ ÇEVİKLİKLE İŞLENMESİ ( 5237 Sayılı TCK'nunda Düzenlenen Özel Beceri ile Hırsızlık Eylemi ile Aynı Anlama Gelmediği - Hısızlık Suçunun Unsurlarının 5237 Sayılı TCK ile 765 Sayılı TCK'da Farklı Düzelendiği 5237 Sayılı TCK'da Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığının Ayrı Bir Suç Olarak Kabul Edildiği )
ÖZEL BECERİ İLE HIRSIZLIK ( Kişinin Elinde veya Üstünde Taşıdığı Eşyayı Almak İçin Baş Vurulan El Çabukluğunu İfade Ettiği - Kasanın Bulunduğu Dükkanın Çevresindeki Duvarları Aşıp Balyoz ve Keski Gibi Aletlerle Kasayı Açarak Yapılan Hırsızlığın Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )"
493Y13.CD14.9.2011E. 2011/2258 K. 2011/1082"KEŞİF ZAPTININ MATBU OLARAK HAZIRLANMASI ( Keşif Zaptının Bilirkişinin Kimlik Bilgileri İle Andını İçeren Bölümünün Matbu Olarak Tanziminin Hukuka Aykırı Olduğu )
HIRSIZLIK ( 5237 S.K.'da Tanımalanan Hırsızlık Suçunun 765 S.K. Md. 493/1'den Farklı Olduğu - Sanığın Eyleminin Hırsızlık Suçu Yanında 5237 S.K. Açısından Gece Vakti Konut Dokunulmazlığı Suçunu da Oluşturduğu/Lehe Kanun Karşılaştırmasında Bu Hususun Dikkate Alınacağı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( 5237 S.K.'da Tanımalanan Hırsızlık Suçunun 765 S.K. Md. 493/1'den Farklı Olduğu - Sanığın Eyleminin Hırsızlık Suçu Yanında 5237 S.K. Açısından Gece Vakti Konut Dokunulmazlığı Suçunu da Oluşturduğu )
LEHE KANUN KARŞILAŞTIRILMASI ( 5237 S.K.'da Tanımalanan Hırsızlık Suçunun 765 S.K. Md. 493/1'den Farklı Olduğu - Sanığın Eyleminin Hırsızlık Suçu Yanında 5237 S.K. Açısından Gece Vakti Konut Dokunulmazlığı Suçunu da Oluşturduğu/Karşılaştırmada Bu Hususun Gözetileceği )"
493Y6.CD19.7.2011E. 2007/12538 K. 2011/35533"NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınanın Aracının Camını Kırarak Hırsızlık Suçunu İşlediği - Eylemin 5237 S.K. Md. 142/1-b'de Yer Alan Suçu Oluşturacağı )
SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENİP İŞLENMEDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Nitelikli Hırsızlık/Araç Camını Kırarak - Yakınandan Aracını Hangi Saatte Park Ettiği Sorularak Eylemin İşleniş Saatinin Belirlenmesi Gereği )
DEĞER AZLIĞI ( Daha Çoğunu Alma Olanağı Varken Yalnızca Gereksinimi Kadar Almak Anlamında Olduğu - Somut Olayda Çalınan Malların Değeri Belirlenmeden Cezadan İndirim Yapılması Gereği )
KEFALETLE SERBEST BIRAKILAN SANIK ( Nitelikli Hırsızlık/Sanığın Tüm Duruşmaları Takip Ettiği - Kefalet Parasının İadesi Konusunda Bir Karar Verilmesi Gereği )"
493Y6.CD18.7.2011E. 2007/14870 K. 2011/35686"OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ( Gece Vakti/Çay Kaşığı İle Kapıyı Açmak Suretiyle - Sanığın Eyleminin Aletle Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık Suçuna Uyduğu )
KİLİT ALTINDAKİ EŞYANIN ÇALINMASI ( Çay Kaşığı İle Kapıyı Açmak Suretiyle Otomobil Hırsızlığı - Sanığın Eyleminin Aletle Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık Suçuna Uyduğu )
SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Üst Sınırdan Uygulama Yapılırken Gerekçe Gösterilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
493Y6.CD13.7.2011E. 2008/8294 K. 2011/25918"MUHAFAZA ALTINA ALINAN EŞYAYI ÇALMAK ( 765 S.K. Md. 493/1'de Yer Alan Suçun Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğu - Sonuç Cezalar Karşılaştırılarak Lehe Olan Yasanın Belirleneceği )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Muhafaza Altına Alınan Eşyaya İlişkin - 765 S.K. Md. 493/1'de Yer Alan Suçun Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğunun Gözetileceği )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Muhafaza Altına Alınan Eşyaya İlişkin Nitelikli Hırsızlık - 765 S.K. Md. 493/1'de Yer Alan Suçun Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğunun Gözetileceği )
MALA ZARAR VERME ( Muhafaza Altına Alınan Eşyaya İlişkin Nitelikli Hırsızlık - 765 S.K. Md. 493/1'de Yer Alan Suçun Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğu/Sonuç Cezalar Karşılaştırılarak Lehe Olan Yasanın Belirleneceği )"
493Y6.CD11.7.2011E. 2007/3180 K. 2011/22546"KİLİDİN SERT BİR CİSİMLE KIRILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK ( Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak Suretiyle İşlenen Hırsızlık Hükmünün Uygulanamayacağı )
HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( Sanığın Kilidi Kırarak Eve Girip Evi Karıştırdığı Ancak Eylemin Kalkışma Aşamasında Kaldığı - Malın Değerinin Az Olması Gerekçe Gösterilerek İndirim Yapılamayacağı )
MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI ( Sanığın Kilidi Kırarak Eve Girip Evi Karıştırdığı Ancak Eylemin Kalkışma Aşamasında Kaldığı - Malın Değerinin Az Olması Gerekçe Gösterilerek İndirim Yapılamayacağı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Sanığın Kilidi Kırarak Eve Girip Evi Karıştırdığı Eşya Alamadan Yakalandığı - 5237 S.K. Kapsamında Eylemin Aynı Zamanda Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Verme Olarak Değerlendirileceği )
MALA ZARAR VERME ( Sanığın Kilidi Kırarak Eve Girip Evi Karıştırdığı Eşya Alamadan Yakalandığı - 5237 S.K. Kapsamında Eylemin Aynı Zamanda Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Verme Olarak Değerlendirileceği )"
493Y6.CD29.6.2011E. 2007/13024 K. 2011/8912"TEKERRÜR HÜKÜMLERİ ( Uygulanabilmesi İçin Önceki Suçun Bihakkın Tahliye Tarihinin Dolmuş Olması Gerektiği - Tahliye Tarihlerinin Dolmadığı Anlaşıldığından 765 S. T.C.K.ya Göre Lehe Yasa Değerlendirilmesi Yapılırken Belirlenen Cezanın Aynı Yasanın 81/2. Maddesine Göre Artırıma Tabi Tutulmasının İsabetsizliği )
TAHLİYE TARİHİNİN DOLMASI ZARURETİ ( Dolmadığı Anlaşıldığından 765 S. T.C.K.ya Göre Lehe Yasa Değerlendirilmesi Yapılırken Belirlenen Cezanın Aynı Yasanın 81/2. Md.sine Göre Artırıma Tabi Tutulmasının İsabetsizliği )
HIRSIZLIK VE İŞ YERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Bu Suç Yönünden C.M.K.nın 253 ve 254. Md.lerinde Öngörülen Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanma Olanağı Değerlendirilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
UZLAŞMA ( Hırsızlık ve İş Yeri Dokunulmazlığını Bozma - Bu Suç Yönünden C.M.K.nın 253 ve 254. Md.lerinde Öngörülen Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanma Olanağı Değerlendirilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
493Y6.CD14.6.2011E. 2007/14122 K. 2011/8293"GECELEYİN HIRSIZLIK ( Suçun Geceleyin İşlenmesine Dair Dosya Kapsamında Delil Bulunmamasına Rağmen Sanıkların Cezasında Artırım Yapılamayacağı )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarın ya da Diğer Bir Aletin Ne Şekilde Kullanıldığının Belirleneceği - Suç İştirak Eden Ancak Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Dosyası Tefrik Edilen Sanığın Yargılama Dosyasının Celp Edileceği )
SUÇA İŞTİRAK ( Hırsızlık Suçu - Suça İştirak Eden Ancak Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Dosyası Tefrik Edilen Sanığın Yargılama Dosyasının Celp Edileceği )
MALA ZARAR VERME ( Eylemin 5237 S.K.'da Hırsızlığın Yanı Sıra Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturacağı )"
493Y6.CD9.6.2011E. 2007/9534 K. 2011/8269"HIRSIZLIK ( 5237 S.K.'da Tanımlanan Hırsızlık Suçu İle 765 S.K. Md. 493/1 ve 492/1'de Yer Alan Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu - Sanığın Eylemlerinin Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra İşyeri/Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğunun Gözetileceği )
İŞYERİ/KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( 5237 S.K.'da Tanımlanan Hırsızlık Suçu İle 765 S.K. Md. 493/1 ve 492/1'de Yer Alan Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu - Sanığın Eylemlerinin Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra İşyeri/Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğu )
MALA ZARAR VERME ( 5237 S.K.'da Tanımlanan Hırsızlık Suçu İle 765 S.K. Md. 493/1 ve 492/1'de Yer Alan Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu - Sanığın Eylemlerinin Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra İşyeri/Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğunun Kabulü Gereği )"
493Y6.CD20.4.2011E. 2010/15541 K. 2011/5874"HIRSIZLIK ( Otomobilin Çalınma Biçimi Dikkate Alınarak 765 S.K. Md. 493'te Yer Alan Suçun Oluşup Oluşmadığının Tespit Edileceği )
MUHKEM SURETTE EŞYAYI KIRMAK ( Suretiyle Hırsızlık - Otomobilin Çalınma Biçimi Dikkate Alınarak 765 S.K. Md. 493'te Yer Alan Suçun Oluşup Oluşmadığının Tespit Edileceği )"
493Y6.CD20.4.2011E. 2008/20459 K. 2011/6064"NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Özel Becerinin Elde veya Üstte Taşınan Eşyanın Alınmasına Yönelik Olduğunun Gözetileceği - 5237 S.K.'da Tanımlanan Hırsızlık Suçunun 765 S.K. Md. 493'ten Farklı Olduğu/Eylemin 5237 S.K.'da Aynı Zamanda Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunu Oluşturacağı )
ÖZEL BECERİ ( Nitelikli Hırsızlık - Özel Becerinin Elde veya Üstte Taşınan Eşyanın Alınmasına Yönelik Olduğunun Gözetileceği )
FAİLLİK ( Sanıkların Diğer Sanıklar İle Önceden Aldıkları Karar Uyarınca Hırsızlık Eylemine Doğrudan Katıldığı - Sanıkların Yardım Eden Olarak Değil Fail Olarak Sorumlu Tutulacağı )
YARDIM ETME ( Nitelikli Hırsızlık - Sanıkların Diğer Sanıklar İle Önceden Aldıkları Karar Uyarınca Hırsızlık Eylemine Doğrudan Katıldığı/Sanıkların Yardım Eden Olarak Değil Fail Olarak Sorumlu Tutulacağı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Birden Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirildiği/Cezanın Artırılacağı - Uzlaşma Kapsamında Bulunduğunun Gözetileceği )
UZLAŞMA ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirildiği/Cezanın Artırılacağı - Uzlaşma Kapsamında Bulunduğunun Gözetileceği )"
493Y6.CD20.4.2011E. 2007/5187 K. 2011/5853"KİLİT AÇILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN HIRSIZLIK ( Katılana Ait Konutun Giriş Kapı Kilit Dili Geri İttirilerek - Eylemin 765 S.K. Md. 493/1'de Yer Alan Hırsızlık Suçunu/5237 S.K.'da İse Nitelikli Hırsızlık İle Birlikte Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunu Oluşturacağı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞININ BOZULMASI ( Konutun Giriş Kapı Kilit Dili Geri İttirilerek Hırsızlık - Eylemin 765 S.K. Md. 493/1'de Yer Alan Hırsızlık Suçunu/5237 S.K.'da İse Nitelikli Hırsızlık İle Birlikte Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunu Oluşturacağı )
HIRSIZLIK ( Konutun Giriş Kapı Kilit Dili Geri İttirilerek - 5237 S.K.'da Nitelikli Hırsızlık İle Birlikte Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunu/765 S.K.'da İse Md. 493/1'de Yer Alan Hırsızlık Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )"
493Y6.CD19.4.2011E. 2007/5012 K. 2011/5558"MUHKEM EŞYAYI KIRARAK HIRSIZLIK ( 765 S.K. Md. 493/1'deki Hüküm İle 5237 S.K.'da Tanımlanan Nitelikli Hırsızlık Suçu Gözetilerek Lehe Yasanın Uygulanacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Muhkem Eşyayı Kırarak Hırsızlık - 765 S.K. Md. 493/1'deki Hüküm İle 5237 S.K.'da Tanımlanan Nitelikli Hırsızlık Suçu Gözetilerek Lehe Yasanın Uygulanacağı )
ORANTILILIK İLKESİ ( Sanığın Yakınana Ait Aracın Kelebek Camının Fitilini Söküp Camı Kırdığı - Sigara Gözlük ve Kaset Çaldığı/Cezanın En Üst Sınırdan Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
493Y6.CD19.4.2011E. 2007/4982 K. 2011/5555"HIRSIZLIK ( Kırılan Kilidin Sağlam ve Dayanıklı Olup Olmadığının Yöntemince Saptanması Gereği - Bu Husus Saptanmadan 765 S.K. Md. 493/1'deki Koşulların Mevcut Olmadığı Yönünde Karar Verilemeyeceği )
KİLİDİN KIRILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK ( Kilidin Sağlam ve Dayanıklı Olup Olmadığının Yöntemince Saptanması Gereği - Bu Husus Saptanmadan 765 S.K. Md. 493/1.'deki Koşulların Mevcut Olmadığı Yönünde Karar Verilemeyeceği )"
493Y6.CD13.4.2011E. 2007/5343 K. 2011/5250"GECELEYİN KONUTA AÇIK KAPIDAN GİRMEK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Eylemin Aynı Zamanda Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunu da Oluşturduğu )
KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Geceleyin Konuta Açık Kapıdan Girmek Suretiyle Nitelikli Hırsızlık - Eylemin Aynı Zamanda Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunu da Oluşturduğu )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ ( Sanık Yararına Olan Tüm Hükümlerin Uygulanmasının Talep Edildiği Halde Uygulanıp Uygulanmayacağı Konusunda Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Nitelikli Hırsızlık )"
493Y6.CD11.4.2011E. 2007/4033 K. 2011/4977"NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Tanığın Çalınan Malzemelerin Büyük Çoğunluğunun Ödendiğini Belirttiği - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağına Karar Verileceği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Nitelikli Hırsızlık - Tanığın Çalınan Malzemelerin Büyük Çoğunluğunun Ödendiğini Belirttiği/Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağına Karar Verileceği )"
493Y6.CD24.3.2011E. 2007/4212 K. 2011/4435"HIRSIZLIK ( Kilitlenmek Suretiyle Koruma Altına Alınarak Sokak Üzerinde Park Halinde Bırakılan Aracın Adet Tahsis veya Kullanım Gereği Açıkta Bırakılan Eşya Niteliği Bulunmadığı - 5237 Sayılı TCK'nun 142. Maddesinin b ve e Bendiyle Uygulama Yapılamayacağı )
KAPI KİLİDİNİ ZORLAYIP AÇARAK KABLOLARI KESİP DÜZ KONTAK YAPARAK ARAÇ ÇALMAK SUÇU ( 765 Sayılı TCK ile 5237 Sayılı TCK'da Farklı Düzenlendiği - Kapı Kilidinin Zorlayıp Açarak Kablolarını Kesip Düz Kontak Yaparak İşlenen Hırsızlık Suçunun 5237 Sayılı Kanunda Aynı Zamanda Mala Zarar Verme Suçunu da Oluşturduğu )
ADET TAHSİS VEYA KULLANIM GEREĞİ AÇIKTA BIRAKILAN EŞYA ( Kapı Kilidini Zorlayıp Kabloları Kesip Düz Kontak Yaparak Çalınan Aracın Bu Niteliği Bulunmadığı - Hırsızlık )"
493Y6.CD17.3.2011E. 2008/17104 K. 2011/2732"HIRSIZLIK ( Sanıkların Suç Tarihi İtibariyle 15-18 Yaş Gurubunda Olması Nedeniyle Hükmolunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 647 S.K. Belirtilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrileceği )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Hırsızlık - Sanıkların Suç Tarihi İtibariyle 15-18 Yaş Gurubunda Olması Nedeniyle Hükmolunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 647 S.K.'da Belirtilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gerektiği )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMEMESİ ( Hırsızlık - Sanıkların Suç Tarihi İtibariyle 15-18 Yaş Gurubunda Olduğu/Hukuka Aykırı Olduğu )
DEĞER AZALIĞI ( Hırsızlık - Sanığın Aynı Neviden Suçtan Mükerrir Olduğu/Cezasından Değer Azlığı Nedeniyle İndirim Yapılacağı )
TEKERRÜR ( Hırsızlık - Sanığın Aynı Nevi Suçtan Kaydı Bulunduğu/Tekerrür Hükümlerinin Uygulanacağı )"
493Y6.CD14.3.2011E. 2007/2428 K. 2011/2517"HIRSIZLIK SUÇU ( Saati Belirlenemeyen Bir Zamanda Yakınana Ait Konutun Kapı Kilidini Kırarak Sanığın İçeri Girip Hırsızlık Yaptığı - Konut Dokunulmazlığını Bozmak ve Mala Zarar Vermek Suçunu Oluşturacağı )
MALA ZARAR VERME SUÇU ( Konutun Kapı Kilidi Kırılarak İçeri Girilip Hırsızlık Yapıldığı - Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığını Bozmak Suçunu da Oluşturduğu )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA SUÇU ( Saati Belirlenemeyen Bir Zamanda Yakınana Ait Konutun Kapı Kilidini Kırarak Sanığın İçeri Girip Hırsızlık Yaptığı - Konut Dokunulmazlığını Bozmak ve Mala Zarar Vermek Suçunu Oluşturacağı )
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Kasten İşlenen Suçlardan Hapis Cezasına Mahkumiyetin Yasal Sonucu Olduğu - Seçimlik Olmadığı )
HAPİS CEZASINA MAHKUMİYET ( Sanığın Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılacağı )"
493Y6.CD21.6.2010E. 2006/4875 K. 2010/10185"HIRSIZLIK ( Olay Günü Gündüz Vakti Yakınanın Konutuna Sağlam ve Dayanıklı Kapı Kilidini Kırarak Girerek - Hırsızlığın Yanı Sıra Konut Dokunulmazlığını Bozmak ve Mala Zarar Vermek Suçlarını da Oluşturduğu )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Olay Günü Gündüz Vakti Yakınanın Konutuna Sağlam ve Dayanıklı Kapı Kilidini Kırarak Girip Hırsızlık Yapan Sanık - Hırsızlığın Yanı Sıra Konut Dokunulmazlığını Bozmak ve Mala Zarar Vermek Suçlarını da Oluşturduğu )
MALA ZARAR VERME ( Gündüz Vakti Yakınanın Konutuna Sağlam ve Dayanıklı Kapı Kilidini Kırarak Girip Hırsızlık Yapan Sanık - Hırsızlığın Yanı Sıra Konut Dokunulmazlığını Bozmak ve Mala Zarar Vermek Suçlarını da Oluşturduğu )"
493Y6.CD24.2.2010E. 2007/11583 K. 2010/1767"HIRSIZLIK YAPMAYA KALKIŞMA ( Sanığın Yakınana Ait Markete 2,5 Metre Yüksekliğindeki Penceresine Merdiven Koyarak Çıkıp Camı Kırmak Suretiyle İçeri Girerek Hırsızlık Yapmaya Kalkışması Biçimindeki Eyleminin Suçu Oluşturduğu )
ŞAHSİ ÇEVİKLİK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Eylemin 5237 S. TCK'nın 142/1-B Md.sine Uyan Bina İçinde Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu ve Zira Yasa Koyucu 5237 S. TCY'de 765 S. TCK'nın 493/1. Md. sinde Yer Alan “Şahsi Çeviklik Suretiyle Hırsızlık” Suçuna Benzer Bir Düzenlemeye Yer Vermediği )
TEŞEBBÜS ( Sanığın Yakınana Ait Markete 2,5 Metre Yüksekliğindeki Penceresine Merdiven Koyarak Çıkıp Camı Kırmak Suretiyle İçeri Girerek Hırsızlık Yapmaya Kalkışması Biçimindeki Eylemi )
MÜKERRİR SANIK ( Sanığın Mükerrir Olması Nedeniyle Hakkında 5237 S. Yasa'nın 58. Md. sinin Uygulanmasına Karar Vermekle Yetinilmesi Gerektiği )"
493Y6.CD9.2.2010E. 2007/6459 K. 2010/1524"HIRSIZLIK ( Yakınanın Konutuna Girilerek Bazı Eşyalar Çalındıktan Sonra Park Halinde Bulunan Yakınanın Çalıştığı Şirkete Ait Olan Otomobilin Çalınması - 765 S. TCY'nın 493/1-2-Son ve 5237 S. TCY'nın 142/2-D Maddesindeki Suçu Oluşturduğu Halde İki Ayrı Suç Kabulünün Hatalı Olduğu )
TEK SUÇ ( Eylem Tek Suç Oluşturduğu Halde İki Ayrı Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırılığı - 765 S. TCY'nın 493/1-2-Son ve 5237 S. TCY'nın 142/2-D Maddesindeki Suçu Oluşturması )
İKİ AYRI HIRSIZLIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Yakınanın Konutuna Girilerek Bazı Eşyalar Çalındıktan Sonra Park Halinde Bulunan Yakınanın Çalıştığı Şirkete Ait Olan Otomobilin Çalınması - İki Ayrı Suç Kabulünün Hatalı Olduğu )
CEZALARIN TOPLANMASI ( 5237 S. TCY'de Cezaların Toplanması Sistemine Yer Vermediği - Yakınanın Konutuna Girilerek Bazı Eşyalar Çalındıktan Sonra Park Halinde Bulunan Yakınanın Çalıştığı Şirkete Ait Olan Otomobilin Çalınması/Tek Suç )
KESİNLEŞME VE İNFAZ EDİLEBİLME KOŞULU ( 5275 S. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 99. Md'nin Uygulanabilmesi İçin Hükmolunan Cezaların Kesinleşmesi ve İnfaz Edilebilme Koşullarını Kazanması Gerektiği - Verilen Cezaların Toplanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
493Y6.CD10.11.2009E. 2008/27994 K. 2009/14618"HIRSIZLIK ( Kepenk Kilitlerinin Sökülmüş ve Camekan Camının Kırılmış Olduğunun İfade Edilmesi Karşısında Sanığın Eylemine Uyan 765 S. TCK.'nun 493/1 Md. Yerine Anılan Kanunun 492/1 Md. İle Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )
KEPENK KİLİTLERİNİN SÖKÜLMESİ ( Hırsızlık - Camekan Camının Kırılmış Olduğunun İfade Edilmesi Karşısında Sanığın Eylemine Uyan 765 S. TCK.'nun 493/1 Md. Yerine Anılan Kanunun 492/1 Md. İle Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )
GECE GERÇEKLEŞTİRİLEN HIRSIZLIK ( Olayın Saat 19.10'da Kolluğa Yapılan İhbar İle Haber Alındığının Anlaşılması Karşısında Olayın Geceleyin Gerçekleştiğine Dair Kanıtlar Yerinde Tartışılmadan TCK.'nun 492/1 Md. İle Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
493Y6.CD9.11.2009E. 2008/26143 K. 2009/14519"HIRSIZLIK ( Hırsızlığın Gece Sayılan Zamanda Yakınana Ait İşyerinin Sağlam ve Dayanıklı Olmayan Penceresinden Girilmek Suretiyle İşlenmesi - Hırsızlık Suçunun 765 S. TCK'nu ile 5237 S. TCK'nunda Farklı Düzenlendiği Gözetilerek Lehe Yasanın Buna Göre Belirlenmesi Gereği )
GECELEYİN İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Hırsızlık Suçunun 765 S. TCK'nu ile 5237 S. TCK'nunda Farklı Düzenlendiği - Yakınana Ait İşyerinin Sağlam ve Dayanıklı Olmayan Penceresinden Girilmek Suretiyle Geceleyin İşlenen Hırsızlık Suçunun Aynı Zamanda İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu Oluşturduğu )"
493Y6.CD22.10.2009E. 2008/20180 K. 2009/13714"HIRSIZLIK ( Sanığın Suç Ortakları İle Birlikte Yakınana Ait İşyerinin Sağlam ve Dayanaklı Olduğu Belirlenen Kapısının Kilidini Sert Bir Cisim İle Zorlamak Suretiyle Kırıp İçeri Girerek İşledikleri - İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğu )
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Sanığın Suç Ortakları İle Birlikte Yakınana Ait İşyerinin Sağlam ve Dayanaklı Olduğu Belirlenen Kapısının Kilidini Sert Bir Cisim İle Zorlamak Suretiyle Kırıp İçeri Girerek Hırsızlık Suçunu da İşledikleri )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık İşyeri Dokunulmazlığını Bozmak ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturan Eylemleri Nedeniyle Uygulama Yapılıp Her İki Yasaya Göre Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Sonuç Cezalar Karşılaştırılarak Belirlenmesi Gerektiği )"
493Y6.CD19.10.2009E. 2008/23021 K. 2009/13473"HIRSIZLIK ( 5237 S. TCK'nun 141 ve 142. Md. Tanımlanan Hırsızlık Suçu İle 765 Sayılı TCK'nun 493/1. Md. deki Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu )
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( 5237 S. Yasanın 142/1-B Md. Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra Aynı Yasanın 116/2-4, 119/1-C Md. deki İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve 151/1. Md.deki Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğu )
MALA ZARAR VERME ( 5237 S. Yasanın 142/1-B Md. deki Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra Aynı Yasanın 116/2-4, 119/1-C Md. deki İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve 151/1. Md. deki Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğu )
KISMİ İADE ( Yakınanın Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasına Rıza Gösterip Göstermediği Sorularak Sonucuna Göre 5237 S. TCK'nun 168/4. Md. nin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
493Y11.CD30.9.2009E. 2009/10947 K. 2009/11017"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Mağduru Kandırabilecek Hileli Davranışlarla Aldatıp Onu Kendi veya Başkasının Mal Varlığı Aleyhine Bir İşlemde Bulunmaya Yöneltmesi ve Bu İşlem Sonucunda Sanığın Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlamasıyla Oluşacağı )
HIRSIZLIK DOLANDIRICILIK AYRIMI ( Dolandırıcılıkta Failin Hileli Hareketleri Sonucu Sakatlanmış İrade Neticesinde Kişiye Ait Malvarlığının Mülkiyetinin Devri Hırsızlıkta İse Menkul Bir Malın Sahibinin Rızası Dışında Alınması Mal Üzerinde Mağdurun Zilyetliğine Son Verilmesi Söz Konusu Olduğu )
KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITARAK YAPILAN HIRSIZLIK ( Şikayetçiyi Polis Olduğuna İnandıran Sanığın Onun Üzerindeki Paraları Araştırma Yapacağız Diyerek Alması Nedeniyle )
GÜVEN UYANDIRILARAK YAPILAN HIRSIZLIK ( Kendisini Polis Olarak Tanıtarak - Şikayetçiyi Polis Olduğuna İnandıran Sanığın Onun Üzerindeki Paraları Araştırma Yapacağız Diyerek Alması Nedeniyle )"
493Y6.CD17.9.2009E. 2007/20116 K. 2009/12250"HIRSIZLIK ( Sanıkların Geceleyin Saat 24.00 Sıralarında Yakınanın İş Yerinin Kepenk Kilitlerini Kırarak Hırsızlık Yaptıkları - Eylemlerinin Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra İş Yeri Dokunulmazlığı Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğu )
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA VE MALA ZARAR VERME ( Sanıkların Geceleyin Saat 24.00 Sıralarında Yakınanın İş Yerinin Kepenk Kilitlerini Kırarak Hırsızlık Yaptıkları - Eylemlerin Hırsızlık Suçunu da Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanması Halinde 5237 S. TCK'nun Uygulanmaması Halinde İse 765 S. Yasanın Sanıklar Yararına Olduğu )"
493YCGK7.7.2009E. 2009/9-155 K. 2009/192"HIRSIZLIK ( Anahtar Uydurmak Suretiyle/Çalınma Esnasında Eşyaya Verilen Zarar Nedeniyle Ayrıca Mala Zarar Verme Suçunun Oluşmayacağı - Söz Konusu Durum Yasa Yararına Bozma İle İleri Sürülmediğinden Ceza Dairesince Yasa Yararına Bozma İsteminde Bulunulmasının Sağlanacağı Ancak Karar Verilemeyeceği )
YASA YARARINA BOZMA ( Hırsızlık/Çalınma Esnasında Eşyaya Verilen Zarar Nedeniyle Ayrıca Mala Zarar Verme Suçunun Oluşmayacağı - Söz Konusu Durum Yasa Yararına Bozma İle İleri Sürülmediğinden Ceza Dairesince Karar Verilmemesi Gereği )
MALA ZARAR VERME ( Çalınma Esnasında Eşyaya Verilen Zarar Nedeniyle Ayrıca Bu Suçun Oluşmayacağı - Söz Konusu Durum Yasa Yararına Bozma İle İleri Sürülmediğinden Ceza Dairesince Yasa Yararına Bozma İsteminde Bulunulmasının Sağlanacağı Ancak Karar Verilemeyeceği )
NEDENE BAĞLILIK ESASI ( Çalınma Esnasında Eşyaya Verilen Zarar Nedeniyle Ayrıca Bu Suçun Oluşmayacağı - Söz Konusu Durum Yasa Yararına Bozma İle İleri Sürülmediğinden Ceza Dairesince Yasa Yararına Bozma İsteminde Bulunulmasının Sağlanacağı Ancak Karar Verilemeyeceği )"
493Y6.CD16.2.2009E. 2007/16655 K. 2009/2676"HIRSIZLIK ( 765 Sayılı TCK ile 5237 Sayılı TCK'nunda Hırsızlık Suçunun Öğelerinin Farklı Olduğu - Yakınanın Yakınması Devam Ettiğine Göre Eylemin Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra İşyerinin Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gereği )
SUÇ TARİHİNDE ONSEKİZ YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Zorunlu Savunmanı Hazır Bulundurulmadan Sorgusunun Yapılması ve Hükümlülüğüne Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA VE MALA ZARAR VERME ( Hırsızlık )"
493Y6.CD12.2.2009E. 2007/8145 K. 2009/2332"HIRSIZLIK ( TCY'nın 142/2-B Md.sinde Tanımlanan Hırsızlık Suçunun Elde veya Üstte Taşınan Eşyanın Özel Beceri İle Alınması Durumunda Uygulanabileceği )
ŞAHSİ ÇEVİKLİK SURETİYLE HIRSIZLIK ( 5237 S. Yasada Engelleri Kaldırıp Hane veya Diğer Yerlere Girmek Biçiminde İşlenen Hırsızlık Suçunun Karşılığı Olmadığı - Sanıkların Terminalin Eklentisi İçinde Bulunan Depoya Kişisel Beceri Gerektirecek Şekilde Tırmanıp İçeri Girmek Suretiyle Hırsızlık Suçunu İşledikleri )
ÖZEL BECERİ İLE İŞLENEN HIRSIZLIK ( 5237 S. Yasada Engelleri Kaldırıp Hane veya Diğer Yerlere Girmek Biçiminde İşlenen Hırsızlık Suçunun Karşılığı Olmadığı - Sanıkların Terminalin Eklentisi İçinde Bulunan Depoya Kişisel Beceri Gerektirecek Şekilde Tırmanıp İçeri Girmek Suretiyle Hırsızlık Suçunu İşledikleri )"
493Y5.CD29.1.2009E. 2006/8144 K. 2009/6055"HIRSIZLIK ( 5237 S.K.'da Yer Alan Malın Değerinin Azlığı Kavramının 765 S.K.'daki Zararın Hafif veya Pek Hafif Olması Kavramından Farklı Olduğunun Gözönüne Alınacağı - Maddenin Amacı Dışında Yorumlar Getirilerek İndirim Yapılamayacağı )
MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI ( Hırsızlık/5237 S.K.'da Yer Alan Malın Değerinin Azlığı Kavramının 765 S.K.'daki Zararın Hafif veya Pek Hafif Olması Kavramından Farklı Olduğunun Gözönüne Alınacağı - Maddenin Amacı Dışında Yorumlar Getirilerek İndirim Yapılamayacağı )
ZARARIN KIYMETİNİN HAFİF VEYA PEK HAFİF OLMASI ( Hırsızlık - 5237 S.K.'da Yer Alan Malın Değerinin Azlığı Kavramının Bu Kavramlardan Farklı Olduğunun Dikkate Alınacağı )"
493Y6.CD19.11.2008E. 2007/9124 K. 2008/21436"HIRSIZLIĞI YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSEME ( Kolluk Güçlerine Olan Güvenini Sarsacak Biçimde Not Bırakan Sanığa Hükmolunan Cezanın Alt Sınırdan Belirlenip Bir Daha Suç İşlemeyeceği Kanaatine Varılarak Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
KOLLUK GÜÇLERİNE OLAN GÜVENİNİ SARSACAK BİÇİMDE NOT BIRAKAN SANIK ( Hırsızlığı Yaşam Biçimi ve Geçim Kaynağı Olarak Benimsediği - Cezanın Alt Sınırdan Belirlenip Bir Daha Suç İşlemeyeceği Kanaatine Varılarak Cezasının Ertelenmesine Karar Verilemeyeceği )
ERTELEME ( Hırsızlık - Kolluk Güçlerine Olan Güvenini Sarsacak Biçimde Not Bırakan Sanığa Hükmolunan Cezanın Alt Sınırdan Belirlenip Bir Daha Suç İşlemeyeceği Kanaatine Varılarak Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Öngörülen Cezanın Alt ve Üst Sınırları İle Ertelemenin Hukuki Sonuçları Bakımından Sanık Yararına Olan Hükmün Belirlenmesi Zorunluluğu Bozmayı Gerektirdiği )"
493Y6.CD21.5.2007E. 2006/14361 K. 2007/6385"HIRSIZLIK ( Gündüzleyin Yakınana Ait Deponun Kapısına Anahtar Uydurarak Açan ve İçeri Girerek Suça Konu İnşaat Malzemelerini Çalan Hükümlülerin Eylemi 5237 Sayılı TCK'nun 142/2-D Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
GÜNDÜZLEYİN ANAHTAR UYDURARAK DEPOYA GİREREK YAPILAN HIRSIZLIK ( Suça Konu İnşaat Malzemelerini Çalan Hükümlülerin Eylemi 5237 Sayılı TCK'nun 142/2-D Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
UYARLAMA KARARLARI ( İlk Verilen Karardaki Ceza Sürelerini Geçmemek Koşuluyla Cezanın Yerine Getirilmesi ( İnfaz ) Aşamasında Hükümlüler Yararına Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Uyarlama Kararlarının İlk Verilen Karardaki Ceza Sürelerini Geçmemek Koşuluyla Cezanın Yerine Getirilmesi ( İnfaz ) Aşamasında Hükümlüler Yararına Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )"
493Y6.CD7.5.2007E. 2005/2532 K. 2007/5532"HIRSIZLIK ( Balkon Kapısının Camını Kırıp Elini Uzatarak Haksız Elde Etttiği Kapı Arkasındaki Anahtarla İçeri Giren ve Eşya Çalan Sanık - Eylemin 765 S. TCK. Md. 493/2'ye Uyan Suçu Oluşturduğu )
ANAHTARLA İÇERİ GİRİP EŞYA ÇALMAK ( Eylemin 765 S. TCK. Md. 493/2'ye Uyan Suçu Oluşturduğu - Hırsızın Balkon Kapısının Camını Kırıp Elini Uzatarak Haksız Elde Etttiği Kapı Arkasındaki Anahtar )"
493Y6.CD3.5.2007E. 2006/1998 K. 2007/5353"HIRSIZLIK ( 5237 Sayılı Yasaya Göre Hırsızlık Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Eylemleri Nedeniyle Temel Cezaların Ne Şekilde Saptanacağının Belirlenmesi Gereği )
UZLAŞMA ( 5237 Sayılı Yasaya Göre Hırsızlık Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Eylemleri Nedeniyle Uygulanıp Uygulanmayacağını Belirlenmesi Gereği )
GECE KAVRAMI ( Hırsızlık Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Eylemleriyle Gerçekleştirilmesi - 765 Sayılı TCK'nda Bu Tür Eylemlerde Ağırlatıcı Neden Olmayan "Gece" Kavramının 5237 Sayılı Yasada Cezayı Artırıcı Neden Olduğu )
DURUŞMA AÇILMASI ZORUNLULUĞU ( Hırsızlık Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Eylemleriyle Gerçekleştirilmesi - "Gece" Kavramının 5237 Sayılı Yasada Cezayı Artırıcı Neden Olması Nedeniyle Gerektiği )
GECELEYİN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA VE MALA ZARAR VERME ŞEKLİNDE İŞLENEN HIRSIZLIK ( 765 Sayılı TCK'nda Bu Tür Eylemlerde Ağırlatıcı Neden Olmayan "Gece" Kavramının 5237 Sayılı Yasada Cezayı Artırıcı Neden Olduğu )"
493Y6.CD1.3.2007E. 2006/20800 K. 2007/2330"HIRSIZLIK SUÇU ( Eyleme İlişkin Yeni ve Eski Yasa Açısından Suçun Unsurlarının Farklı Olması Nedeniyle Durumun Buna Göre İncelenmesi )
DEĞER AZLIĞI ( Kalkışma Aşamasında Kalan Suçlarda Değer Azlığı Nedeniyle 5237 Sayılı Yasanın 145 inci Maddesinin Uygulanamaması )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Sanık Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunması )"
493Y6.CD8.2.2007E. 2006/9069 K. 2007/1506"HIRSIZLIK SUÇU ( Hükümlünün Eylemine Uyan Konut Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçları Yönünden Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanıp Lehe Yasanın Belirlenerek Hüküm Kurulması Zorunlu Olduğu )
İNFAZ AŞAMASINDAKİ LEHE UYGULAMALAR ( Uyarlama Amaçlı Yasanın Yanlış Yorumlanması Suretiyle İnfaz Aşamasındaki Lehe Uygulamaların Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Uyarlama Amaçlı Yasanın Yanlış Yorumlanması Suretiyle İnfaz Aşamasındaki Lehe Uygulamalar Oluşturmayacağı )"
493Y6.CD28.12.2006E. 2006/1112 K. 2006/15444"HIRSIZLIK SUÇU ( Yakınana Ait Eve Sağlma ve Muhkeme Olmayan Sineklik Teli Sökülerek ve Şahsi Çeviklik Gerekmeden Pencereden Girilmek Suretiyle Yapılan Eylem Nedeniyle )
ETKİN PİŞMANLIK ( Sanıkların Yakalandıklarında Yakınana Ait Suça Konu Eşyalardan Bir Kısmını Sakladıkları Yeri Göstermek Suretiyle Rızasıyla İade Ettiklerinin Anlaşılması Karşısında 5237 Sayılı Yasa'nın 168 inci Maddesinin Uygulanmamasının Hatalı Olması )
SUÇA KONU İŞYALARIN İADESİ ( Yakınana Ait Eşyalardan Bir Kısmını Sakladıkları Yeri Göstermek Suretiyle Rızasıyla İade Ettikleri Anlaşılan Sanıklar Lehine 5237 Sayılı Yasa'nın 168 inci Maddesinin Uygulanmamasının Hatalı Olması )"
493Y6.CD28.12.2006E. 2005/3948 K. 2006/15459"HIRSIZLIK ( 5395 Sayılı Yasanın 24. Maddesi Uyarınca Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanmaması Halinde 765 Sayılı Yasanın 765 Sayılı Yasanın Sanıklar Yararına Olduğu )
UZLAŞMA ( 5395 Sayılı Yasanın 24. Maddesi Uyarınca Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanması Halinde 5237 Sayılı Yasanın Sanıklar Yararına Olduğu )
YAKINANI BELLİ OLMAYAN ARAÇLAR ( 5395 Sayılı Yasanın 24. Maddesi Uyarınca Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanması Halinde 5237 Sayılı Yasanın Uygulanmaması Halinde İse 765 Sayılı Yasanın Sanıklar Yararına Olduğu ) "
493Y6.CD26.12.2006E. 2006/977 K. 2006/15079"CEZANIN TEMEL ÜST SINIRDAN BELİRLENMESİ ( Belirlenebilmesi İçin Duruşma Açılarak Bireyselleştirme Amacına Yönelik Takdir Hakkının Nedenleri de Gözetilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( Temel Cezanın Alt Sınır Aşılarak En Üst Sınırdan Belirlenebilmesi İçin Bireyselleştirme Amacına Yönelik Takdir Hakkının Nedenleri Gözetilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
HIRSIZLIK ( Suçun Gece Sayılan Zaman Diliminde İşlenmesi Yönünden Artırım Oranının Takdiri İçin Duruşma Açılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
GECE KAVRAMI ( Hırsızlık Suçunda Ağırlatıcı Neden Olmayan Gece Kavramının 5237 Sayılı Yasada Ağırlatıcı Neden Olarak Düzenlendiği ) "
493Y6.CD19.12.2006E. 2006/7782 K. 2006/14332"HIRSIZLIK ( 05.00'de İşlendiği - Güneşin Doğuş Saatinin İse 05.59 Olduğunun Anlaşılması Karşısında 5237 S.Y Md. 6/E Kapsamında Gündüz Sayılan Zaman Diliminde İşlendiğinin Kabul Edileceği )
GÜNDÜZ İŞLENEN SUÇ ( Hırsızlık Suçlarının 05.00'de İşlendiği - Güneşin Doğuş Saatinin İse 05.59 Olduğunun Anlaşılması Karşısında 5237 S.Y Md. 6/E Kapsamında Gündüz Sayılan Zaman Diliminde İşlendiğinin Kabul Edileceği )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Hırsızlık Suçu ile Birlikte İşlenmesi )
UZLAŞMA ( Gündüzleyin Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçu Bakımından Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
GECE KAVRAMI ( Ağırlaştırıcı Neden Olmayan "Gece" Kavramının 5237 S.Y Md. 143'e Göre Cezayı Artırıcı Neden Olmasının ve Artırım Oranının Saptanması İçin Duruşma Açılması Gerektiği )"
493Y6.CD13.12.2006E. 2005/2882 K. 2006/13826"HIRSIZLIK SUÇU ( Yeni Yürürlüğe Giren Yasayla Birlikte Sanık Lehine Olan Yasanın Sonuç Cezalar Dikkate Alınarak Belirlenmesinin Gerekmesi )
LEHE OLAN YASA UYGULAMASI ( Lehe Uygulamanın Sonuç Cezalar Dikkate Alınarak Belirlenmesinin Gerekmesi )"
493Y6.CD13.12.2006E. 2005/1805 K. 2006/13812"HIRSIZLIK ( Para Cezasına ya da Diğer Tedbirlere Çevrilmediği/Hukuka Aykırılığın "Kanun Yararına Bozma" Yasa Yolu İle Giderilmesi Sağlandıktan Sonra Sonucuna Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
HAPİS CEZASININ DİĞER TEDBİRLERE ÇEVRİLMEMESİ ( Hukuka Aykırılığın "Kanun Yararına Bozma" Yasa Yolu İle Giderilmesi Sağlandıktan Sonra Sonucuna Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Hırsızlık - Kısa Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına ya da Diğer Tedbirlere Çevrilmediği/Hukuka Aykırılığın "Kanun Yararına Bozma" Yasa Yolu İle Giderilmesi Sağlandıktan Sonra Sonucuna Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Değerlendirileceği )
TEKERRÜR ( Hırsızlık - Kısa Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına ya da Diğer Tedbirlere Çevrilmediği/Hukuka Aykırılığın "Kanun Yararına Bozma" Yasa Yolu İle Giderilmesi Sağlandıktan Sonra Sonucuna Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Değerlendirileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda 765 Sayılı Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Bulunduğu )"
493Y6.CD12.12.2006E. 2006/5504 K. 2006/13520"LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümlü Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı - Hırsızlık )
HIRSIZLIK ( Suçu Yanında Geceleyin İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturan Eylemler Nedeniyle Verilecek Temel Cezanın Ne Şekilde Saptanacağının ve Mala Zarar Verme Suçlarıyla İlgili Olarak Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirlenmesi Gerektiği )
UZLAŞMA ( Hırsızlık Suçu Yanında Geceleyin İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturan Eylemler Nedeniyle Verilecek Temel Cezanın Ne Şekilde Saptanacağının ve Mala Zarar Verme Suçlarıyla İlgili Olarak Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirlenmesi Gerektiği )"
493Y6.CD28.11.2006E. 2004/3172 K. 2006/12289"HIRSIZLIK ( Sanıkların Diğer Sanıkların Yakınanın İşyerinden Çalarak Evlerine Getirdikleri Eşyayı Saklamak ve Çalınan Para İle Diğer Sanığa Oto Almak Biçiminde Gerçekleşen Eylemlerinin 765 Sayılı TCY'nın Md. 512/1'e Uyan Suçu Oluşturduğu )
OTO HIRSIZLIĞI ( Sanıkların Diğer Sanıkların Yakınanın İşyerinden Çalarak Evlerine Getirdikleri Eşyayı Saklamak ve Çalınan Para İle Diğer Sanığa Oto Almak Biçiminde Gerçekleşen Eylemlerinin 765 Sayılı TCY'nın Md. 512/1'e Uyan Suçu Oluşturduğu )
EŞYAYI CÜRMİYEYİ SATIN ALMAK VE SAKLAMAK ( Sanıkların Diğer Sanıkların Yakınanın İşyerinden Çalarak Evlerine Getirdikleri Eşyayı Saklamak ve Çalınan Para İle Diğer Sanığa Oto Almak Biçiminde Gerçekleşen Eylemlerinde Suçun Oluştuğu )
İKİNDEN FAZLA KİŞİNİN İŞLEDİĞİ SUÇ ( Sanıkların Yakınanın İşyerine Alüminyum Kapıyı Esneterek Girip Masa Çekmecesinde Buldukları Anahtarla Çelik Kasayı Açarak Para ve Eşya Almak Biçiminde Gerçekleşen Eylemleri )
İŞTİRAK ( Sanığın Diğer Sanıklarla Önceden Anlaşarak ve Verilen Karar Doğrultusunda Gözcü Olarak Suça Doğrudan Katılması Nedeniyle Oluştuğu - Hırsızlık )"
493Y6.CD27.11.2006E. 2005/3182 K. 2006/12139"HIRSIZLIK ( İki Kişiyle Birlikte Yakınana Ait Otomobilin Camını Kırarak Teyp Çalan Sanığın Kolluk Tarafından Rastlantıyla Görülerek Kovalamaca Sonucu Suça Konu Teybin Giriş Kablosuyla Yakalandığından Suçun Tamamlandığı )
TEŞEBBÜS ( Hırsızlık - İki Kişiyle Birlikte Yakınana Ait Otomobilin Camını Kırarak Teyp Çalan Sanığın Kolluk Tarafından Rastlantıyla Görülerek Kovalamaca Sonucu Suça Konu Teybin Giriş Kablosuyla Yakalandığından Suçun Tamamlandığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Ertelemenin Sonuçları Bakımından 765 Sayılı TCY'nın Sanık Yararına Olduğu )
ERTELEME ( Hırsızlık - Sonuçları Bakımından 765 Sayılı TCY'nın Sanık Yararına Olduğu )"
493Y6.CD27.11.2006E. 2004/4791 K. 2006/12140"HIRSIZLIK ( Katılanın Evinden Çalınan Ziynet Eşyası İle Cep Telefonu ve Ayakkabının Toplam Değerinin Suç Tarihindeki Ekonomik Koşullara Paranın Satın Alma Gücüne ve Yerleşik Uygulamaya Göre Normal Olduğu Gözetilmeden Hafif Kabul Edilerek 765 Sayılı TCY'na Göre Uygulama Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
ÇALINAN EŞYANIN KIYMETİ ( Suç Tarihindeki Ekonomik Koşullara Paranın Satın Alma Gücüne ve Yerleşik Uygulamaya Göre Normal Olduğu Gözetilmeden Hafif Kabul Edilerek 765 Sayılı TCY'na Göre Uygulama Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanıkların Eylemine Uyan 765 Sayılı TCY'nın 493/1 ve 59/2. Maddelerine Göre 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Sözkonusu Maddelerinin Sanık Lehine Olduğu )"
493Y6.CD9.11.2006E. 2006/5157 K. 2006/11834"HIRSIZLIK SUÇU ( Gündüz Vakti Yakınana Ait Evin Eve Girilmesi ve Evden Ziynet Eşyası Alınması Nedeniyle )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Sanık Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Somut Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunması )
DURUŞMA AÇILMASI ( 5237 Sayılı Yasaya Göre Yüklenen Hırsızlık Nedeniyle Temel Cezanın Ne Şekilde Saptanacağının Belirlenmesi-Artırım ve İndirim Oranının Takdiri ile Bireyselleştirmenin Yapılması için Duruşma Açılmasının Zorunlu Bulunması )
ETKİN PİŞMANLIK ( Sanıkların Tanık Tarafından Yakalanıp Karakola Araç ile Götürülürken Çalıntı Para ve Ziynet Eşyasını Araç İçine Bıraktıklarının Anlaşılması Karşısında Koşulları Oluşmadığı Halde İade Nedeniyle Cezadan İndirim Yapılarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
493Y6.CD9.11.2006E. 2006/1933 K. 2006/11063"MALA ZARAR VERME ( 5237 S.TCY Md. 151/1'de Düzenlenen Suçla İlgili Olarak Aynı Yasanın 73/8 ve 5271 Sayılı CMY Md. 253-254 Doğrultusunda Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirlenmemesinin Hatalı Olduğu )
UZLAŞMA ( Mala Zarar Verme Suçuyla İlgili Olarak 5237 S.TCY Md. 151/1'de Düzenlenen Suçla İlgili Olarak Aynı Yasanın 73/8 ve 5271 Sayılı CMY Md. 253-254 Doğrultusunda Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirlenmemesinin Hatalı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Alt Sınırı Bakımından Anılan Yasanın 7/2 ve 5252 S.Y Md. 9/3 Işığında Hükümlü Yararına Olması ve 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu )"
493Y6.CD2.11.2006E. 2006/5397 K. 2006/10684"YAĞMA SUÇU ( Yakınanın Zararının Giderilmesi Halinde Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
DEĞER AZLIĞI ( 5237 S.K.'a Özgü Ayrı ve Yeni Bir Kavram Olması-Daha Çoğunu Alabilme Olanağı Varken Yalnızca Gereksinmesi Kadar ve Değer Olarak da Az Olan Şeyi Alma Durumunda Olayın Özelliği ve Sanığın Kişiliği de Değerlendirilerek Yasal ve Yeterli Gerekçeleri de Açıklanarak Uygulanabilmesi )
ETKİN PİŞMANLIK ( Yakınanın Vermiş Olduğu Dilekçesinde Sanık Yakınları Tarafından Kendisine Yeni Telefon Alınıp Tüm Zararının Karşılandığını Bildirmesi Karşısında Yağma Eyleminden Dolayı 5237 S.K. Md. 168'in Uygulanmasının Gerekip Gerekmeyeceğinin Tartışılmasının Gerekmesi )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra da Olsa Yürürlüğe Giren Yeni Yasayla İlgili Olarak Sanık Lehine Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
HIRSIZLIK SUÇU ( Suçun Yetkisi Olmaksızın Resmi Sıfat Takınmak Suretiyle İşlenmiş Tek Bir Suç Olduğu Polislik Görevine İlişkin Kimlik Sorma Gibi İşlemler Yapmanın Bu Suçun Unsuru Olduğu Düşünülmeden Bu Eylemler Nedeniyle Ayrıca Ceza Verilmesinin Hatalı Olması )"
493Y6.CD11.10.2006E. 2006/2412 K. 2006/9657"HIRSIZLIK ( Sanığın Kişisel Çeviklikle Balkona Çıkıp Açık Pencereden Konuta Girerek Eşya Alması - Eylemin "Özel Beceri" Hükümlerine Göre Cezalandırılamayacağı )
ÖZEL BECERİ ( Sanığın Kişisel Çeviklikle Balkona Çıkıp Açık Pencereden Konuta Girerek Eşya Alması Eyleminin "Özel Beceri" Hükümlerine Göre Cezalandırılamayacağı - Hırsızlık )
MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI ( 5237 S. TCK. Md. 145.'deki Bu Kavramın 765 S. TCK. Md. 522'deki Hafif ve Pek Hafif Ölçütleri İle Her İki Maddenin de Cezadan İndirim Olanağı Sağlamak Dışında Benzerliği Bulunmadığı )"
493Y6.CD27.9.2006E. 2005/16911 K. 2006/8769"HIRSIZLIK ( Eylemin Aynı Zamanda Konut Dokunulmazlığını Bozmak ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Eylemin Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra Bu Suçu ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
MALA ZARAR VERME ( Eylemin Hırsızlık Suçunun Yanı Sıra Konut Dokunulmazlığını Bozmak ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
SUÇUN UNSURLARI ( 765 S. TCY'nin 491,492 ve 493. Md.lerinde Düzenlenen Hırsızlık Suçları İle 5237 S.Y'nin 141 ve 142. Md.lerinde Düzenlenen Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu )"
493Y6.CD29.6.2006E. 2006/357 K. 2006/7092"YAĞMA ( Olayda Şiddet Aracı Olarak Kullanılan Balyoz ve Diğer Aletlerin Hırsızlık Suçunun İşlenebilmesi İçin Kullanılan Aletlerden Olduğu Sanıkların Eyleminin Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )
HIRSIZLIK ( Olayda Şiddet Aracı Olarak Kullanılan Balyoz ve Diğer Aletlerin Hırsızlık Suçunun İşlenebilmesi İçin Kullanılan Aletlerden Olduğu Sanıkların Eyleminin Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanıp Sanıklar Yararına Olan Yasanın Belirlenip Uygulanması Zorunluluğu Bozmayı Gerektirdiği )"
493Y6.CD22.6.2006E. 2005/15485 K. 2006/6754"HIRSIZLIK ( 5237 S. TCY'nın 141 ve 142. Maddelerinde Tanımlanan Suç İle 765 S. TCY'nın 493/1. Maddesinde Yer Alan Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu )
MALA ZARAR VERME ( Hırsızlık - Sanığın Eylemleri 142/1-B Maddesinde Düzenlenen Hırsızlık Suçunun Yanında Aynı Yasanın 151/1. Maddesine Uyan Mala Zarar Verme Suçunu da Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Maddi Ceza Yasalarının Kendi Aralarında İnfaz Yasalarının da Kendi Aralarında Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiği - Maddi Ceza Yasasına İlişkin Lehe Uygulamanın İnfaz Yasası Gözetilerek Reddine Karar Verilemeyeceği )"
493Y6.CD8.6.2006E. 2005/18490 K. 2006/5807"HIRSIZLIK ( Asliye Ceza Mahkemesinin 765 S.Y Uyarınca Kurduğu Önceki Hüküm Hükümlü Yararına Olduğundan 5237 S. TCY.nın Uygulanması İsteminin Reddine Karar Verildiği/Bu Karara Karşı C. Savcısının İtiraz Etme Yetkisi Bulunmadığı - İtiraz Üzerine Ağır Ceza Mahkemesince Verilen Karar Yok Hükmünde Olduğu )
LEHE KANUN DEĞERLENDİRMESİ ( Asliye Ceza Mahkemesinin 765 S.Y Uyarınca Kurduğu Önceki Hüküm Hükümlü Yararına Olduğundan 5237 S. TCY.nın Uygulanması İsteminin Reddine Karar Verildiği/Bu Karara Karşı C. Savcısının İtirazı Üzerine Ağır Ceza Mahkemesince Verilen Karar Yok Hükmünde Olduğu )
CUMHURİYET SAVCISININ İTİRAZ ETME YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Asliye Ceza Mahkemesinin 765 S.Y Uyarınca Kurduğu Önceki Hüküm Hükümlü Yararına Olduğundan 5237 S. TCY.nın Uygulanması İsteminin Reddine Karar Verildiği Olayda İtiraz Üzerine Ağır Ceza Mahkemesince Verilen Karar Yok Hükmünde Olduğu )
KANUN YARARINA BOZMA ( Asliye Ceza Mahkemesinin 765 S.Y Uyarınca Kurduğu Önceki Hüküm Hükümlü Yararına Olduğundan 5237 S. TCY.nın Uygulanması İsteminin Reddine Karar Verildiği Olayda Bu Karara Karşı C. Savcısının İtiraz Etme Yetkisi Bulunmadığından Reddi Gereği )"
493Y11.CD2.5.2006E. 2004/7058 K. 2006/3689"HIRSIZLIK SUÇU ( 2863 Sayılı Yasa Kapsamında Olan Armayı Merdiven Dayamak ve Şahsi Çeviklik Suretiyle Çaldıklarından Bahisle )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU UYGULAMASI ( Bu Yasaya Muhalefet Suçundan Açılmış Bir Dava Bulunmamasına Anılan Yasanın 75 inci Maddesinin de Müstakil Ceza Yaptırımı İçermeyip 765 Sayılı TCK nın İkinci Kitap Onuncu Babının Birinci ve İkinci Fıkralarında Yazılı Suçların Bu Kanun Kapsamına Giren Kültür Varlıklarına Karşı İşlenmesi Halinde Tayin Olunacak Cezada Artırım Hükmünü Düzenlenmiş Olması )
GÖREVLİ DAİRE ( Nitelikli Hırsızlık Suçunun Temyiz İnceleme Görevinin Onuncu Ceza Dairesinin Görevi Olması ) "
493Y11.CD27.4.2006E. 2006/1469 K. 2006/3567"DOLANDIRICILIK ( Failin Yaptığı Hile ve Desiselerle Mağdurun İradesini Fesada Uğratarak Malın Kendisine Teslimini Sağlayarak Çıkar Elde Etmesi - Kendini Sivil Polis Olarak Tanıtan Kişinin Şikayetçilere Ait Para ve Ziynet Eşyalarını Almaktan İbaret Eyleminin Dolandırıcılık Olarak Değerlendirilmeyeceği )
HIRSIZLIK ( Memur Olmayan Bir Kimsenin Resmi Sıfatı Takınarak Mağdurun Eşyalarının Rızası Hilafına Alınması - Eylemin 765 Sayılı TCK'nun 493/4. Maddesindeki Eylemi Oluşturduğunun Kabulü Gereği )
SELAHİYETİ OLMADIĞI HALDE RESMİ SIFAT TAKINMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Kendini Polis Olarak Tanıtan Kişinin Şikayetçilere Ait Para ve Ziynet Eşyalarını Alması - Eylemin 765 Sayılı TCK'nun 493/4. Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu Dolandırıcılık Suçu Olarak Değerlendirilmesinin Hatalı Olduğu )"
493Y6.CD11.4.2006E. 2005/14056 K. 2006/3594"HIRSIZLIK SUÇU ( Kullanım Hırsızlığın Nedeniyle )
KULLANIM HIRSIZLIĞI ( Bu Suçun Oluşabilmesi için Hırsızlanan Aracın Ücret Karşılığı Yük ve Yolcu Taşımacılığına Tahsis Edilmiş Olmayan Özel Bir Ulaşım Aracı Olması Çalınan Aracın Kısa Bir Süre Kullanılması Sonunda Zilyedine Geri Verilmesi veya Kolaylıkla Bulunabilecek Bir Yere Bırakılması Henüz Bırakılmamış ise Taşıtın İade Edilmek Üzere Alındığının Anlaşılır Olmasının Gerekmesi )"
493Y6.CD6.4.2006E. 2004/1510 K. 2006/3507"HIRSIZLIK ( Sanıkların Eylemine Uyan 765 S. TCY. 493/1-son Yerine 5237 S. TCY.nın Aynı Suça Uyan 142/1-b Maddesinin Sanıklar Yararına Olması - Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluğu )
YENİDEN DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Sanıkların Eylemine Uyan 765 S. TCY. 493/1-son Yerine 5237 S. TCY.nın Aynı Suça Uyan 142/1-b Maddesinin Sanıklar Yararına Olması - Hırsızlık )
PARA CEZALARINDA BİR YENİ TÜRK LİRASININ KÜSURU ( Hesaba Katılamayacağının Gözetilmesinin Zorunlu Olduğu )"
493Y6.CD16.3.2006E. 2005/14183 K. 2006/2590"GECELEYİN İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( ve Mala Zarar Verme Suçları İçin Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanabildiği - Gece Nedeniyle Takdiri Artırım Oranının Belirlenebilmesi İçin Duruşma Açılarak Hüküm Verilmesi Gereği )
HIRSIZLIK ( 5237 Sayılı TCY'nın 141 ve 142. Maddelerinde Tanımlanan Hırsızlık Suçu İle 765 Sayılı TCY'nın 493/1. Maddesinde Yer Alan Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Mahkemece Takdir Hakkının Kullanılması Böylece Bireyselleştirme Yapılması Zorunluysa Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Gereği )
MAHKUMİYET HÜKMÜNDE DEĞİŞİKLİK YARGILAMASI ( Temel Cezanın Belirlenebilmesi İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçları İçin Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanabildiği - Gece Nedeniyle Takdiri Artırım Oranının Belirlenebilmesi İçin Duruşma Açılarak Hüküm Verilmesi Gereği )
MALA ZARAR VERMEK ( Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanabildiği - Gece Nedeniyle Takdiri Artırım Oranının Belirlenebilmesi İçin Duruşma Açılarak Hüküm Verilmesi Gereği )"
493Y6.CD7.3.2006E. 2005/14053 K. 2006/2226"HIRSIZLIK ( 765 Sayılı TCK ile 5237 Sayılı TCK'da Hırsızlık Suçunun Öğelerinin Farklı Olduğu - 5237 Sayılı Yasaya Göre Hırsızlık Suçunun Gündüz İşlenmesi Halinde Mala Zarar Verme Suçu Oluşturduğu )
HIRSIZLIK SUÇUNUN GECE İŞLENMESİ ( 5237 Sayılı TCK'nuna Göre Cezayı Arttırıcı Neden Olduğu - Mala Zarar Verme )
MALA ZARAR VERME ( Hırsızlık Suçunun Gündüz İşlenmesi - 5237 Sayılı TCK'nuna Göre Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğundan Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
UYARLAMA KARARI ( İnfaz Aşamasında Verilen Uyarlama Kararlarının Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Uyarlama Kararı )"
493Y6.CD20.2.2006E. 2005/12771 K. 2006/1404"HIRSIZLIK ( 5237 S. TCY.nın 141 ve 142. Maddelerinde Tanımlanan Hırsızlık Suçları İle 765 S. TCY.nın 493/1. Maddesinde Yer Alan Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu )
GECE KAVRAMI ( 765 S.K.'da Hırsızlık Eylemlerinde Ağırlaştırıcı Neden Olmadığı 5237 S.K.'nun 143. Maddesine Göre Cezayı Artırıcı Neden Olduğu )"
493Y6.CD16.2.2006E. 2005/14712 K. 2006/1249"GECE VAKTİ HIRSIZLIK ( Temel Cezanın Belirlenebilmesi Mala Zarar Verme Suçları İçin Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanabilmesi Gece Nedeniyle Takdiri Artırım Oranının Belirlenebilmesi İçin Duruşma Açılarak Hüküm Verilmesi Gereği )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( "Gece" Kavramının 5237 Sayılı Yasa'da Ağırlaştırıcı Neden Olduğu Gözönüne Alındığında Duruşma Açılarak Hüküm Verilmesi Gereği )
MALA ZARAR VERMEK ( "Gece" Kavramının 5237 Sayılı Yasa'da Ağırlaştırıcı Neden Olduğu Gözönüne Alındığında Duruşma Açılarak Hüküm Verilmesi Gereği "
493Y6.CD16.2.2006E. 2005/14203 K. 2006/1720"HIRSIZLIK ( 765 Sayılı TCK ile 5237 Sayılı TCK'da Yer Alan Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu - İşyeri Dokunulmazlığını Bozmak ve Mala Zarar Verme Suçu )
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK VE MALA ZARAR VERMEK ( 765 Sayılı TCK ile 5237 Sayılı TCK'da Yer Alan Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu - Hırsızlık )
MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI ( 765 Sayılı TCK'da Hafif ve Pek Hafif Ölcütler ile Cezadan İndirim Sağladığı - 5237 Sayılı TCK'da Çoğunu Alabilme İmkanı Varken Yanlızca Gereksinimi Kadarını ve Değer Bakımından da Az Olan Şeyi Almayı İfade Ettiği )
ÇOĞUNU ALABİLME İMKANI VARKEN YANLIZCA GEREKSİNİ KADARINI ALMA ( Değer Bakımından Az Olan Şeyi Alma - Ceza İndirimi Nedeni Olduğu )"
493Y6.CD9.2.2006E. 2003/22183 K. 2006/896"HIRSIZLIK ( İddianame Okunup Yüklenen Suçtan Dolayı Sorguya Çekilmesi Gereken Sanığa İddianame Okunmadan Savunmasının Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SORGUYA ÇEKİLMESİ GEREKEN SANIK ( Hırsızlık - Sanığa İddianame Okunmadan Savunmasının Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
İDDİANAME OKUNMADAN SAVUNMASININ ALINMAMASI GEREĞİ ( Hırsızlık - İddianame Okunup Yüklenen Suçtan Dolayı Sorguya Çekilmesi Gereken Sanığa İddianame Okunmadan Savunmasının Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
493Y6.CD9.2.2006E. 2003/22010 K. 2006/964"HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınana Karşı Eylemine Uyan 765 Sayılı TCY'nın İlgili Maddeleri İle 5237 S. TCY'nın İlgili Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda 5237 S. TCY Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık - Sanığın Yakınana Karşı Eylemine Uyan 765 Sayılı TCY'nın İlgili Maddeleri İle 5237 S. TCY'nın İlgili Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda 5237 S. TCY Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
ÇOCUK KORUMA YASASI UYARINCA YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI ( 23 ve 24. Maddeleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu - Hırsızlık )"
493Y6.CD20.12.2005E. 2005/16218 K. 2005/12241"DOLANDIRICILIK ( Suçun Oluşumu İçin Failin Yaptığı Hile ve Desiselerle Mağdurun İradesini Fesada Uğratarak Malın Kendisine Teslimini Sağlamak Suretiyle Haksız Bir Çıkar Elde Etmesi Gerektiği )
HAKSIZ ÇIKAR ELDE EDİLMESİ GEREĞİ ( Dolandırıcılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Failin Yaptığı Hile ve Desiselerle Mağdurun İradesini Fesada Uğratarak Malın Kendisine Teslimini Sağlamak Suretiyle Haksız Bir Çıkar Elde Etmesi Gerektiği )
HIRSIZLIK SUÇU ( Menkul Bir Malın Sahibinin Rızası Dışında Alınması ve Malın Failin Egemenlik Alanına Geçmesinde Fesada Uğramış da Olsa Mağdurun Rıza ve Bilgisinin Bulunmaması Gerektiği )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Memur Olmayan Bir Kimsenin Resmî Sıfat Takınarak ve Bu Hareketin Yarattığı Nedensel Güçten Yararlanarak Hırsızlık Suçunu İşlemesinin Zorunlu Olduğu )"
493Y10.CD20.12.2005E. 2004/20377 K. 2005/19338"HIRSIZLIK ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak - Suça Konu Eşyaların Değerinin Bilirkişi Marifetiyle Belirlenerek Satış Değeri İle Arasında Bariz Bir Fark Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
EŞYANIN DEĞERİ ( Bilirkişi Marifetiyle Belirlenerek Satış Değeri İle Arasında Bariz Bir Fark Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak )
HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK ( Suça Konu Eşyaların Değerinin Bilirkişi Marifetiyle Belirlenerek Satış Değeri İle Arasında Bariz Bir Fark Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
493Y7.CD13.12.2005E. 2004/1304 K. 2005/21263"HIRSIZLIK ( Toplam Yedi Parça Demiryolunda Kullanılan Raylar Ele Geçirildiği - Mahallinde Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşfen İnceleme Yapılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hırsızlık - Toplam Yedi Parça Demiryolunda Kullanılan Raylar Ele Geçirildiği/Mahallinde Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşfen İnceleme Yapılması Gereği )
DEMİRYOLUNDA KULLANILAN RAYLARIN ÇALINMASI ( T.C. Devlet Demir Yolları Tarafından Üretilip Halen Kullanılan Yeni Ürünlerden Olup Olmadığı Tespit Ettirilerek Sonucuna Göre Sanıkların Durumunun Tayin ve Taktiri Gereği - Hırsızlık )"
493Y6.CD1.12.2005E. 2005/13583 K. 2005/11197"OTOMOBİL CAMINI KIRARAK HIRSIZLIK ( Hem Hırsızlık Suçu Hem de Mala Zarar Verme Suçu Oluşacağı - Mala Zarar Verme Suçu Bakımından 5237 S.K.'a Göre Uzlaşma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )
HIRSIZLIK ( Otomobil Camı Kırmak Suretiyle - Hem Hırsızlık Suçu Hem de Mala Zarar Verme Suçu Oluşacağı )
UZLAŞMA ( Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği/Mala Zarar Verme Suçu - Araç Camları Kırılarak Hırsızlık )
MALA ZARAR VERME ( Araç Camları Kırılarak Hırsızlık/Hem Hırsızlık Suçu Hem de Mala Zarar Verme Suçu Oluşacağı - Mala Zarar Verme Suçu Bakımından Uzlaşma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )
İADE ( Hırsızlık Suçunda Çalıntının İadesi - Kararda İade Hükümleri Uygulandığı Halde Uyarlamaya İlişkin Kararda İade Konusunun Değerlendirilmemesi/Bozma Sebebi )"
493Y6.CD1.12.2005E. 2005/11830 K. 2005/11172"HIRSIZLIK ( Sanığın Eylemlerinin 5237 SK Uyarınca İşyerinin Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Da Oluşturduğunun Dikkate Alınmamasının Hatalı Olduğu )
MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI ( Daha Çoğunu Alma İmkanı Varken Yalnızca İhtiyacı Kadar ve Değer Olarak da Az Şeyi Alma Durumunda Olayın Özelliği ve Sanığın Kişiliği de Değerlendirilip Cezada İndirim Yapılabileceği Gibi Ceza Vermekten de Vazgeçilebildiği - Hırsızlık )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA VE MALA ZARAR VERME ( Geceleyin Şikayetçinin Bina Niteliğindeki İşyerinin Sağlam ve Dayanaklı Kepenk Kilitlerini ve Camlarını Kırarak İçeri Girip Hırsızlık Yapması Nedeniyle )"
493Y10.CD29.11.2005E. 2005/2277 K. 2005/17425"HIRSIZLIK ( Karı Koca Olup Aynı Adreste İkamet Ettikleri Anlaşılan Katılanlara Yönelik Hırsızlık Eyleminin Tek Bir Suç Oluşturacağı )
EVE MÜTEADDİT DEFALAR GİRİLİP ZİYNET EŞYASI ÇALINMASI ( Karı Koca Olup Aynı Adreste İkamet Ettikleri Anlaşılan Katılanlara Yönelik Hırsızlık Eyleminin Tek Bir Suç Oluşturacağı )
TEK SUÇ ( Karı Koca Olup Aynı Adreste İkamet Ettikleri Anlaşılan Katılanlara Yönelik Hırsızlık Eyleminin Tek Bir Suç Oluşturacağı )"
493Y6.CD22.11.2005E. 2003/18150 K. 2005/10657"HIRSIZLIK SUÇU ( 5237 Sayılı TCK.nun Aynı Suça Uyan 142/1-B, 143/1, 62/1; 116/1-4, 62/1. Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Alt ve Üst Sınırları ve Değerin Pek Aşırı Olması Nedeniyle Artırma Öngörmediği - Sanık Yararına Olması )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN ALT VE ÜST SINIRLARI ( Hırsızlık - 5237 Sayılı TCK.nun 765 Sayılı Kanuna Nazaran Pek Aşırı Olması Nedeniyle Artırma Öngörmediği/Sanık Yararına Olması )
YENİDEN DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA YAPILMASINDA ZORUNLULUK BULUNMASI ( Hırsızlık - 5237 Sayılı TCK.nun 765 Sayılı Kanuna Nazaran Pek Aşırı Olması Nedeniyle Artırma Öngörmediği/Sanık Yararına Olması )"
493Y6.CD21.11.2005E. 2003/2814 K. 2005/10432"HIRSIZLIK ( Yakınanın Kolluktaki Anlatımında Evinden Bir Şey Alınmadığını Açıklaması Bu Nedenle Suçun Eksik Kalkışma Aşamasında Kaldığı )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Hırsızlık - Yakınanın Kolluktaki Anlatımında Evinden Bir Şey Alınmadığını Açıklaması Bu Nedenle Suçun Eksik Kalkışma Aşamasında Kaldığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )"
493Y6.CD21.11.2005E. 2003/17312 K. 2005/10524"HIRSIZLIK SUÇU ( 765 Sayılı TCK'nun 81/2. Maddesi Gereğince Artırılacak Miktarın Belirlenmesinde 647 Sayılı Yasanın 5/4. Maddesi ve 765 Sayılı TCK'nun 81. Maddesinin 3. Fıkrasının Gözetileceği )
CEZADA ARTIRIM ( 765 Sayılı TCK'nun 81/2. Maddesi Gereğince Artırılacak Miktarın Belirlenmesinde 647 Sayılı Yasanın 5/4. Maddesi ve 765 Sayılı TCK'nun 81. Maddesinin 3. Fıkrasının Gözetileceği - Hırsızlık )
HÜKMÜN SANIK YARARINA OLMASI ( 765 Sayılı TCK'nun 81/2. Maddesi Gereğince Artırılacak Miktarın Belirlenmesinde 647 Sayılı Yasanın 5/4. Maddesi ve 765 Sayılı TCK'nun 81. Maddesinin 3. Fıkrasının Gözetileceği - Hırsızlık )"
493Y6.CD14.11.2005E. 2003/17142 K. 2005/10146"HIRSIZLIK ( Sanıkların Fotoğrafları Çekilip Parmak İzleri Alınarak Cezaevinde Tutuklu Olarak Kalan Kişinin Adını Kullanan Kişinin Cezaevi İle Kollukta Bulunabilecek Parmak İzi ve Fotoğraflarıyla Karşılaştırılması Gerektiği )
SANIĞIN KİMLİĞİ ( Hırsızlık Suçunu Kendi Kimliği ile Başkasının İşlediği İddiası - Sanığın Açık Kimliğinin Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulmasında Zorunluluk Bulunduğu )
PARMAK İZİ VE FOTOĞRAF KARŞILAŞTIRMASI ( Hırsızlık Suçunu Kendi Kimliği ile Başkasının İşlediği İddiası - Sanıkların Fotoğrafları Çekilip Parmak İzleri Alınarak Cezaevinde Tutuklu Olarak Kalan Kişinin Adını Kullanan Kişinin Cezaevi İle Kollukta Bulunabilecek Parmak İzi ve Fotoğraflarıyla Karşılaştırılması Gerektiği )"
493Y6.CD7.11.2005E. 2003/17396 K. 2005/9666"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanık Lehine Kanunun Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Kriterler - Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Türüyle Alt ve Üst Sınırlarına Göre Değerlendirme Yapılması Gereği )
SANIK LEHİNE OLAN KANUNUN TESBİTİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK KRİTERLER ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Türüyle Alt ve Üst Sınırlarına Göre Değerlendirme Yapılacağı )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN TÜRÜYLE ALT VE ÜST SINIRLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREĞİ ( Hırsızlık Suçunda Sanık Yararına Olan Kanunun Uygulanması )"
493Y10.CD18.10.2005E. 2004/4761 K. 2005/13195"HIRSIZLIK SUÇU ( Tanığa Ait Çalınan Aracın Trafik Tescil Bürosundan Kayıtlarının Getirilmesi - Satılmak İçin Bırakıldığı Belirtilen Oto Galeriden Aracın Gerçekten Satılmak İçin Bırakılıp Bırakılmadığının Sorulması/Olay Günü Galeride Olup Olmadığı )
ARAÇ HIRSIZLIĞI ( Çalınan Araç Hakkında Trafik Tescil Bürosundan Kayıtların Getirilmesi - Bırakılığı İddia Edilen Galeriden Bilgi Alınmasının Zorunluluğu )"
493Y6.CD18.4.2005E. 2003/13785 K. 2005/3530"HIRSIZLIK ( Saat 24.00 İle 07.30 Arasında Gerçekleştirildiği - Suçun Gece Sayılan Zaman Dilimi İçinde İşlendiğine İlişkin Kanıtların Neler Olduğunun Karar Yerinde Gösterilip Tartışılmamasının İsabetsiz Olduğu )
GECE İŞLENEN SUÇ ( Hırsızlık Eyleminin Saat 24.00 İle 07.30 Arasında Gerçekleştirildiği - Suçun Gece Sayılan Zaman Dilimi İçinde İşlendiğine İlişkin Kanıtların Neler Olduğunun Karar Yerinde Gösterilip Tartışılmamasının İsabetsiz Olduğu )
ERTELENEN CEZANIN İNFAZI ( Aynen Yerine Getirilmesine Karar Verilemeyeceğinin Düşünülmemesinin İsabetsiz Olduğu )
SANIĞIN ANA BABA ADI İLE DOĞUM TARİHİ ( Gerekçeli Karar Başlığına Kaydına Uygun Olarak Yazılmamasının Bozmayı Gerektirdiği )"
493Y6.CD7.3.2005E. 2003/15424 K. 2005/2204"HIRSIZLIK ( Sanığın Olay Anında Bulunduğu Yerden Hırsızlık Yapılan Evi Gördüğünün Anlaşıldığı - Adı Geçen Sanığın Diğer Sanıkların Tırmanarak Çıktıkları Arka Bahçeye Bakan Balkonu Görüp Görmediğinin Saptanması Gerektiği )
OLAY YERİ İNCELEMESİ ( Hırsızlık - Sanığın Olay Anında Bulunduğu Yerden Hırsızlık Yapılan Evi Gördüğünün Anlaşıldığı/Adı Geçen Sanığın Diğer Sanıkların Tırmanarak Çıktıkları Arka Bahçeye Bakan Balkonu Görüp Görmediğinin Saptanması Gerektiği )"
493YCGK1.3.2005E. 2004/6-215 K. 2005/18"HIRSIZLIK SUÇU ( Yeni ve Değişik Açıklama ve Gerekçelere Dayanılarak Verilen ve Şeklen Israr Gibi Görünen Kararın Özde Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Karar Olması Nedeniyle Bu Nitelikteki Bir Kararın Temyiz Edilmesi Halinde İncelemeninin Özel Dairece Yapılmasının Gerekmesi )
ŞEKLEN ISRAR KARARI ( Yargıtay Özel Dairesinin Bozma Kararından Sonra Yapılan Araştırmaya-İncelemeye-Toplanan Kanıtlara-Yeni ve Değişik Açıklama ve Gerekçelere Dayanılarak Verilen ve Şeklen Israr Gibi Görünen Kararın Özde Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Karar Olması )
BOZMADAN SONRA YENİ KARAR VERİLMESİ ( Bozmadan Sonra Yapılan Araştırmaya-İncelemeye-Toplanan Kanıtlara-Yeni ve Değişik Açıklama ve Gerekçelere Dayanılarak Verilen ve Şeklen Israr Gibi Görünen Kararın Özde Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Karar Olması )
YASANIN BUYURUCU HÜKÜMLERİ ( Özel Dairenin Görüşünde Her Zaman Değişiklik Olabileceği Gibi Davaların Uzamasını Önlemek Amacıyla da Olsa Yargılama Yasasının Buyurucu Nitelikteki Hükümlerinin Gözardı Edilememesi )
YARGILAMANIN UZAMASI ( Özel Dairenin Görüşünün Belli Olduğu Tekrar İnceleme Yapılmasının Davayı Uzatacağı Gibi Bir Görüşün İleri Sürülememesi-Zira Özel Dairenin Görüşünde Her Zaman Değişiklik Olabileceği Gibi Davaların Uzamasını Önlemek Amacıyla da Olsa Yargılama Yasasının Buyurucu Nitelikteki Hükümlerinin Gözardı Edilememesi )"
493Y6.CD10.2.2005E. 2003/14892 K. 2005/1252"HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınana Ait İşyerinden Hırsızladığı Suça Konu Tarazi ile Birlikte Komşu Apartmanın Girişinde Yakalandığından Eylemin Tamalandığı - Tam Kalkışma Hükümleriyle Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
KAPI KIRMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Aleminyum Doğrama Kapının Ne Şekilde Sağlam ve Muhkem Olduğuna İlişkin Kanıtların Açıklanıp Tartışılması Gereği )"
493Y6.CD10.2.2005E. 2003/13524 K. 2005/1222"HIRSIZLIK ( İşyerinin 4 mm Kalınlığındaki Camının Kırılarak İşlenmesi - Camın Kırılmasının Zor Olmasında Muhkem Sayılması Gerektiğine İlişkin Soyut Düşünce ile Eylemin TCK'nın 493/1. Maddesine Göre Cezalandırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SAĞLAM VE MUHKEM NİTELİK ( Kırılan 4 mm Kalınlığındaki Camının Hangi Özel Teknik ve Katkı Maddeleri Kullanılarak Sağlamlaştırıldığının Araştırılması Gereği )
PARA CEZALARI ( Bin Liranın Altında Kalan Artıkların Hesaba Katılmayacağının Gözetilmesi Gereği - Hırsızlık )"
493YCGK8.2.2005E. 2005/6-2 K. 2005/8"USULSÜZ TEBLİGAT ( Sanık Vekiline Yapılan Tebligatın Tebliğ Evrakının Gönderildiği Adresin Sanık Vekilinin Dilekçesinde Bildirdiği Adres Olmadığından Usulsüz Olması )
EYLEMLİ UYMA ( Bozmadan Sonra Sanık Vekiline Duruşma Günü Bildirilmek Suretiyle Bozma Gereği Eylemli Olarak Yerine Getirildiğinden Esasen Bozmanın da Niteliği İtibariyle Eksik Bir Hususun Yerine Getirilmesine İlişkin Bulunması )
CEZA GENEL KURULUNDA İNCELEME ( Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınmasının Olanaksız Olması )
YENİ KARAR ( İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmak Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanık Vekiline Yapılan Tebligatın Tebliğ Evrakının Gönderildiği Adresin Sanık Vekilinin Dilekçesinde Bildirdiği Adres Olmadığından Usulsüz Olması )"
493YCGK8.2.2005E. 2004/6-190 K. 2005/10"HIRSIZLIK SUÇU ( Çalınan Malların Değerinin Pek Hafif Olması Nedeniyle Cezada İndirim Yapılması - Önceki Mahkumiyetlerinden Dolayı Şartla Salıverilen Sanık Hakkında Özel Tekerrür Şartlarının Oluşmamış Olması )
YAĞMA SUÇUNDAN MAHKUMİYETİ BULUNAN KİŞİ ( Çalıntı Malın Bedelinin Pek Hafif Olması Nedeniyle Hırsızlık Suçundan Aldığı Cezada İndirim Yapılamayacağı - Şartla Salıverilmede Deneme Süresi İçinde Suç İşleyen Sanığın Cezasını Çekmiş Sayılamayacağından İndirim Hükmünden Yararlanacağı )
CEZANIN İNDİRİLMESİ GEREĞİ ( Yağma Suçundan Cezasını Çekerken Şartla Salıverilen Kişinin Deneme Süresi İçinde İşlediği Hırsızlık Suçuna Konu Malların Değerinin Pek Hafif Olması )
TEKERRÜR HALİNDE CEZADA İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI ( Hırsızlık Suçuna Konu Malın Değerinin Pek Hafif Olması )
PEK HAFİF DEĞERLİ MALIN ÇALINMASI ( Yağma Suçundan Mahkumiyeti Bulunanlarla Tekerrür Halinde Bulunanların Cezalarında Bu Nedenle İndirim Uygulanamayacağı )"
493Y6.CD8.2.2005E. 2003/12459 K. 2005/1086"HIRSIZLIK ( Eylemin Evin 280 cm Yüksekliğindeki Tavanından Sarkarak İçeri Girip Yine Aynı Yerden Çıkarak Gerçekleştirilmesi - Eylemin Kişisel Beceri Gerektirdiği Gözetilerek TCK'nun 493/1. Maddesi ile Hüküm Kurulması Gerektiği )
EVİN TAVANINDAN SARKARAK İÇERİ GİRİLMESİ ( Kişisel Beceri Gerektirdiği - Eylemin TCK'nun 493/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
KİŞİSEL BECERİ ( Evin Tavanından Sarkarak İçeri Girip Yine Aynı Yerden Çıkarak Gerçekleştirilen Hırsızlık Eylemi - TCK'nun 493/1 )"
493Y6.CD8.2.2005E. 2003/10441 K. 2005/1125"OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ( Aracın Bagaj Kilit Aksamını Çerçevesini Kırarak Çıkartıp Kopyalamak Suretiyle Anahtarla Aracın Çalıştırıp Çalınması - Eylemin TCK'nun 493/1-2. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğunun Kabulü Gereği )
HIRSIZLIĞIN ARACA AİT ANAHTARIN KOPYALANMAK SURETİYLE İŞLENMESİ ( Otomobil Hırsızlığı - İştirak )
İŞTİRAK ( Suça Doğrudan Katılan Sanık Hakkında TCK'nun 64/1. Maddesi ile Uygulama Yapılması Gereği - Otomobil Hırsızlığı )
ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Karar Verme Yetkisinin Hükümlülük Kararını Veren Mahkemeye Ait Olduğu )"
493Y10.CD8.2.2005E. 2004/25403 K. 2005/1124"HIRSIZLIK ( Sanıkların Eylemlerinin Aracın Mülkiyetine Yönelik Olduğunu Gösterir Kanıtlar Açıklanmadan Çalınan Eşyalar İle Aracı Kullanma Nedeniyle Yağ Yakıt ve Yıpranma Tutarı Yerine Aracın Değeri Esas Alınarak TCK'nın 522.Maddesi İle Artırım Hükmünün Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SANIKLARIN EYLEMLERİNİN ARACIN MÜLKİYETİNE YÖNELİK OLMASI ( Olduğunu Gösterir Kanıtlar Açıklanmadan Çalınan Eşyalar İle Aracı Kullanma Nedeniyle Yağ Yakıt ve Yıpranma Tutarı Yerine Aracın Değeri Esas Alınarak TCK'nın 522.Md. İle Artırım Hükmünün Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
ARAÇ ÇALIP BIRAKMA HIRSIZLIĞI ( Sanıkların Çaldıkları Araç İle Bir Süre Gezdikten Sonra Araç İçerisinde Bulunan Bazı Araçları Alıp Aracı Terk Ettikleri - Sanıkların Eylemlerinin Aracın Mülkiyetine Yönelik Olduğunu Gösterir Kanıtların Açıklanması Gerektiği )"
493Y10.CD31.1.2005E. 2004/7000 K. 2005/468"HIRSIZLIK ( Sanığın Yerden Yüksekliği 129 cm Olan Pencereden Girirek Hırsızlık Eylemini Gerçekleştirmesi - İçeri Girmenin Ne Şekilde Şahsi Çeviklik Gerektirdiğinin Açıklanması Gereği)
İŞTİRAK ( Diğer Sanıkla Önceden Anlaşarak Olay Yerine Beraber Gelerek Birlikte Suç İşleyen sanık Hakkında TCK'nun 64. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği)
YAŞI KÜÇÜK SANIK ( 11 Yaşını Bitirip 12 Yaşından Gün Alan Sanık Hakkında Ceza Tespitine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
ŞAHSİ ÇEVİKLİK ( Hırsızlık - İştirak)
FARİK VE MÜMEYYİZLİK RAPORU ( Suç Tarihi Belirtilerek Düzenlenmesi Gereği)"
493Y10.CD25.1.2005E. 2004/23535 K. 2005/338"HIRSIZLIK ( Sanığın Pencere Demir Parmaklıklarını Eliyle Bükerek Genişletip Arasından Geçerek İşyerine Girdiği İddiası - Suça Konu Parmaklıkların İnsan Gücü ile Bükülüp Bükülemeyeceği Sağlam ve Muhkem Nitelikte Bulunup Bulunmadığının Bilirkişi Aracılığ ile Tespiti Gereği )
SAĞLAM VE MUHKEM NİTELİK ( İşyeri Penceresinin Demir Parmaklıklarının Elle Bükülerek Genişletilmesi - Hırsızlık )
ÇALINAN EŞYANIN DEĞERİ ( Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Edilerek Sonucuna Göre TCK'nın 522. Maddesinin Uygulanması Gereği - Ceza İndirimi )"
493Y6.CD24.1.2005E. 2003/7878 K. 2005/123"HIRSIZLIK ( Eylemin Diğer Faili Suçun İşlendiği Sırada Olay Yerinde Bulunmadığından Hakkında TCK'nun 493. Maddesi Son Fıkrasının Uygulanamayacağı )
FIKRANIN GÖSTERİLMEMESİ ( Gerekçede Ceza Maddesinin Son Fıkrasının Uygulanmasına Karar Verildiği Halde Hüküm Bölümünde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
493Y6.CD13.12.2004E. 2003/14024 K. 2004/13854"HIRSIZLIK ( Sanığın Çalıştığı Otelden Tahta Sehpa Deterjan ve Odun Çalmak Eylemleri - TCK. Md. 491/3'ün Uygulanması Gereği )
OTEL ÇALIŞANININ HIRSIZLIĞA KALKIŞMASI ( Tesisler İçinde Yer Alan Yabancı Uyruklu Bayana Ait Butikten - TCK. Md. 493/1'in Uygulanması Gereği )
ÇALINAN MALIN DEĞERİ ( TCK. Md. 522'nin Uygulanması Sırasında Kabul Edilen Pek Hafif Değerin Gerekçeli Kararın Hüküm Bölümünde Pek Fahiş Yazılmasının Bozmayı Gerektireceği )
ÇELİŞKİLİ KARAR ( TCK. Md. 522'nin Uygulanması Sırasında Kabul Edilen Pek Hafif Değerin Gerekçeli Kararın Hüküm Bölümünde Pek Fahiş Yazılmasının Bozmayı Gerektireceği )"
493Y6.CD9.11.2004E. 2003/10300 K. 2004/12386"HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınanın Kamyonunun Kapı Kilidini Bıçağı Anahtar Gibi Kullanmak Suretiyle Açarak Ototeybini Çalması - TCK. 493/2 Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
OTOTEYP HIRSIZLIGI ( Sanığın Yakınanın Kamyonunun Kapı Kilidini Bıçağı Anahtar Gibi Kullanmak Suretiyle Açarak - TCK. 493/2 Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
KAPI KİLİDİNİ BIÇAKLA AÇARAK HIRSIZLIK ( TCK. 493/2 Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu - Kamyonun Ototeybini Çalmak )"
493Y10.CD2.11.2004E. 2004/14311 K. 2004/10906"KREDİ KARTI VE ŞİFREYİ KULLANARAK ATM MAKİNESİNDEN PARA ÇEKMEK ( Çalınarak/Hırsızlık Suçunu Oluşturmayacağı - TCK. Md. 525/b'de Düzenlenen Bilişim Suçunu Oluşturacağı )
ATM MAKİNESİNDEN PARA ÇEKMEK ( Çalınan Kredi Kartı ve Şifreyi Kullanarak - Hırsızlık Suçunu Oluşturmayacağı/TCK. Md. 525/b'de Düzenlenen Bilişim Suçunu Oluşturacağı )
BİLİŞİM SUÇU ( Sanıkların Çaldıkları Kredi Kartı ve Şifreyi Kullanarak Bir Banka Şubesindeki ATM Makinesinden Para Çekip Hukuka Aykırı Olarak Yarar Sağlaması Eylemi )
BANKAMATİKTEN PARA ÇEKMEK ( Çalınan Kredi Kartı ve Şifreyi Kullanarak/TCK. Md. 525/b'de Düzenlenen Bilişim Suçunu Oluşturacağı - Hırsızlık Suçunu Oluşturmayacağı )"
493Y6.CD20.10.2004E. 2003/9397 K. 2004/11594"HIRSIZLIK ( Sanığın Kırarak Açtığı Pencere Çerçevesinin Muhkem Yapılmış Olup Olmadığı Belirlenmeden TCK'nun 493/l Maddesi İle Uygulama Yapılamayacağı )
PENCERE KIRILARAK HIRSIZLIK ( Muhkem Yapılmış Olup Olmadığı Belirlenmeden TCK'nun 493/l Maddesi İle Uygulama Yapılamayacağı - Konunun Uzmanı Olmayan Bilirkişi Raporu )
BİLİRKİŞİ ( Konunun Uzmanı Olmayan - Raporunda Açıklık Bulunmadığı Halde TCK'nun 493/l Maddesi İle Uygulama Yapılamayacağı/Hırsızlık )"
493Y10.CD14.6.2004E. 2004/3252 K. 2004/6950"HIRSIZLIK ( Suç Eşyasını Bilerek Satın Almak Suçu İle Aynı Cinsten Olduğu - Sanık Hakkında Özel Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
SUÇ EŞYASINI BİLEREK SATIN ALMAK ( Hırsızlık Suçu İle Aynı Cinsten Olduğu - Sanık Hakkında Özel Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
TEKERRÜR ( Sanığın Aynı Cins İlk 2 Suçtan Her Defasında 3 Aydan Fazla Mahkum Olup Özel Tekerrür Koşullarının Oluştuğu - Yeni Suçta TCK. Md. 85'deki Tekrarlanmış Özel Tekerrür Koşullarının Gerçekleştiği )
TEKRARLANMIŞ ÖZEL TEKERRÜR ( Sanığın Aynı Cins İlk 2 Suçtan Her Defasında 3 Aydan Fazla Mahkum Olup Özel Tekerrür Koşullarının Oluştuğu - Yeni Suçta TCK. Md. 85'deki Koşulların Gerçekleştiği )"
493Y6.CD10.6.2004E. 2003/2789 K. 2004/7469"HIRSIZLIK ( Suç İşleme Kararına Katılıp Diğer Sanıkların Çaldığı Malları Arabaya Taşıyan Sanığın Eylemi - Asli Katılma Kabul Edilmesi Gerektiği )
SUÇA ASLİ İŞTİRAK ( Suç İşleme Kararına Katılıp Diğer Sanıkların Çaldığı Malları Arabaya Taşıyan Sanığın Eylemi - Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )"
493Y6.CD18.5.2004E. 2003/2334 K. 2004/6214"BANKA KARTI İLE PARA ÇEKMEK ( Haksız Olarak Ele Geçirdiği Yakınanın Banka Kartı ve Şifresini ATM Makinesinde Kullanarak - Bilişim Suçu Oluşacağı )
BİLİŞİM SUÇU ( Haksız Olarak Ele Geçirdiği Yakınanın Banka Kartı ve Şifresini ATM Makinesinde Kullanarak Nakit Para Çeken Sanığın Eylemi )
ATM MAKİNESİNDEN PARA ÇEKMEK ( Haksız Olarak Ele Geçirdiği Yakınanın Banka Kartı ve Şifresi İle - Bilişim Suçu Oluşacağı )"
493Y6.CD22.4.2004E. 2003/2059 K. 2004/5156"HIRSIZLIK ( Suça Doğrudan Katılan Sanık Hakkında TCK'nın 64/1. Maddesinin Uygulanması Gereği - Sanıklarla Birlikte Önceden Karar Verip Olay Yerine Gelen Güvercinlerin Çalınmasında Diğer Sanıklara Yardım Eden Sanığın Suça Doğrudan Katıldığının Kabulü Gereği/İştirak )
SUÇA İŞTİRAK ( Diğer Sanıklarla Önceden Karar Vererek Olay Yerine Gelen Diğer Sanıkların Yakınanın Damına Çıkmasına Yardım Edip Verilen Güvercinleri Alan Sanığın Suça Doğrudan Katıldığının Kabulü Gereği - 18 Yaşını Bitirmemiş Sanık Hakkında İndirim Yapılması Gereği )
KÜÇÜKLERE VERİLEN CEZALARDA YAPILACAK İNDİRİM ( Sanığın 18 Yaşını Bitirmemiş Olduğu Gözetilmeden Hakkında TCK'nın 55/3. Maddesinin Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olduğu - Suça Doğrudan Katılan Sanık Hakkında TCK'nın 64/1. Maddesi Yerine 65/3. Maddesinin Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
493Y6.CD15.4.2004E. 2003/500 K. 2004/4753"HIRSIZLIK ( Sanığın Diğer Sanığı Omuzuna Alarak Yakınanın Balkonuna Çıkartmak Suretiyle Gerçekleştirilen Hırsızlık Eylemi Hakkında TCY'nin 493/1.Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği - Tekerrür )
OMUZA ALINARAK BALKONA ÇIKMAK ( Suretiyle Gerçekleştirilen Hırsızlık Eylemi Hakkında TCY'nin 493/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği - Hırsızlık )
TEKERRÜR ( Sanığın İlam ve Adli Sicil Kaydında Yazılı Diğer Mahkumiyetlerin Yerine Getirilip Getirilip Getirilmediği Gözetilmeden TCY'nin 81/2. Maddesi ile Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Balkona Çıkmak Suretiyle Hırsızlık )"
493Y6.CD13.4.2004E. 2003/1306 K. 2004/4616"HIRSIZLIK ( Azmettiren Sanığın Suçun İşlenmesi Sırasında Diğer Sanıklarla Birlikte Olay Yerinde Bulunmadığı Gözetilmeden Hakkında TCY'nin 493. Maddenin Son Fıkrasına Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - TCY'nin 493 /son Maddesinin Sadece Asli veya Feri Maddi Suç Ortakları Hakkında Uygulanabileceği )
SUÇ ORTAKLARI ( Hırsızlık Suçu Hakkında Verilecek Cezanın Yukarı Haddinin Ancak Asli Maddi veya Fer'i Maddi Suç Ortakları Hakkında Uygulanabileceği - Azmettiren Sanık Diğer Sanıklarla Birlikte Suçun İşlendiği Yerde Bulunmadığından Hakkında TCY'nin 493 /son Maddesine Göre Hüküm Kurulamayacağı )
İŞTİRAK ( Diğer Sanıklar ile Önceden Anlaşarak Suça Doğrudan Katılan Sanık Hakkında TCY'nin 64/2. Maddesinin Uygulanamayacağının Düşünülmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Sanıklarla Önceden Anlaşarak Suça Doğrudan Katılan Sanık Hakkında TCY'nin 65/3. Maddesi Yerine 64/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği )"
493YCGK6.4.2004E. 2004/6-72 K. 2004/84"HIRSIZLIK ( Aracın Geçici Olarak Anahtar Uydurmak Suretiyle Çalınıp Teslim Etmek Amacıyla Getirilirken Kaza Yapılması )
HIRSIZLIK SUÇUNDA CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Suçun Kullanma Hırsızlığına Girip Girmediğine Bakılıp Giriyorsa Aracın Yakıt Yağ Ve Yıpranma Bedeline Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Suçun Kullanma Hırsızlığına Girip Girmediğine Bakılıp Giriyorsa Aracın Yakıt Yağ Ve Yıpranma Bedeline Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
YÜK VE YOLCU ARACI ( Kullanma Hırsızlığına Bu Araçların Konu Olması Halinde Takibin Şikayete Bağlı Olmaması )
KULLANMA HIRSIZLIĞINDA AMAÇ ( Kullanma Hırsızlığında Failin Aracı Teslim Amacının olup Olmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
493Y6.CD30.3.2004E. 2003/386 K. 2004/3750"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Sanığın Şikayetçinin Bahçesinde Alkol Aldıktan Sonra Evinde Hırsızlık Yapmak Şeklindeki Eyleminin Bu Suçunun Unsurlarını Oluşturmaması )
HIRSIZLIK SUÇU ( Yakınanın Bahçesinde Alkol Aldıktan Sonra Evinde Hırsızlık Yapmak Biçiminde Gerçekleşen Sanığın Eyleminde Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )"
493Y6.CD29.3.2004E. 2003/801 K. 2004/3670"HIRSIZLIK ( Sanıkların Yakınanların Apartman Önündeki Üstü Kapalı Yanları Açık Garaja Bıraktıkları Otomobillerinden Hırsızlık Yapma Şeklindeki Eylemlerinin Her Bir Yakınan Yönünden Birbirinden Bağımsız Ayrı Ayrı Suçları Oluşturması )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Şikayetçilere Ait Apartman Önünde Üstü Kapalı Yanları Açık Garaja Bırakılan Otomobillerde Hırsızlık Yapan Sanıkların Eyleminin Her Bir Şikayetçi Yönünden Bağımsız ve Ayrı Bir Suç Oluşması )
TEMYİZ ( Yokluğunda Tefhim Edilen Hükmü Tebliğinden Önce PTT Aracılığıyla Gönderdiği 25.2.2002 Tarihli Dilekçe ile Temyiz Eden Sanığın Temyiz Dilekçesinin 5.3.2002 Tarihinde Mahkemeye Ulaşıp Havale Edildiğinin Anlaşıldığından Süresinde Olmayan Temyiz İsteminin Reddinin Gerekmesi )"
493Y10.CD29.3.2004E. 2004/3469 K. 2004/3778"HIRSIZLIK ( İşyerinin Muhkem Olmayan Çatı Eternitlerini Kırıp Muhkem Çelik Kasasını Oksijen Kaynağıyla Açıp Kasadan İptal Edilmiş Çek Karnesi ve Nişan Yüzüğünü Çalmak - Eksik Teşebbüs Olarak Nitelendirilemeyeceği )
HIRSIZLIĞA EKSİK TEŞEBBÜS ( Olarak Nitelendirilememek - İşyerinin Muhkem Olmayan Çatı Eternitlerini Kırıp Muhkem Çelik Kasasını Oksijen Kaynağıyla Açıp Kasadan İptal Edilmiş Çek Karnesi ve Nişan Yüzüğünü Çalmak )
GECEDEN SAYILAN ZAMAN ( Hırsızlık/Sanığın İşyerine Saat 06.00-07.00 Sıralarında Girdiğini Belirtmesi - Yetkili Merciilerden Sorulup Araştırılarak Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )"
493YCGK23.3.2004E. 2004/6-41 K. 2004/70"ŞAHSİ ÇEVİKLİK KULLANILMAK SURETİYLE HIRSIZLIK
HIRSIZLIK ( Şahsi Çeviklik Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi )
CEZALARIN İNFAZI ( On Yılı Aşmayan Cezalarda Sanığın Durumuna Göre Cezasının Paraya Çevrilebilmesi Ve İki Yıla Kadar Hafif Hapis Cezalarının Ertelenebilmesi )
CEZALARIN İNFAZINDA TALEP ( Ceza İnfazına İlişkin Bir Talep Olması Karşısında Hakimin Buna Yönelik Karar Vermesinin Gerekmemesi )
AKLEYHE BOZMA YASAĞI ( Aleyhe Bozma Yasağının Cezanın Miktar Ve Neviyle Sınırlı Olması )
DOSYANIN YARGITAYA GİDİŞ DÖNÜŞ ÜCRETİ ( Sanığın Lehine Bozulan Dosyanın Yargıtaya Gidiş Dönüş Ücretinden Sanığın Sorumlu Tutulamaması )"
493Y6.CD23.3.2004E. 2002/23126 K. 2004/3352"HIRSIZLIK ( Sanığın Saç Tokasını Anahtar Gibi Kullanarak Kapıyı Açması - Eylemin TCK. Md. 493 2. Fıkrasındaki Suçu Oluşturduğu 1. Fıkrasıyla Hüküm Kurulamayacağı )
SAÇ TOKASININ ANAHTAR GİBİ KULLANILARAK KAPI AÇILMASI ( Eylemin TCK. Md. 493 2. Fıkrasındaki Suçu Oluşturduğu 1. Fıkrasıyla Hüküm Kurulamayacağı - Hırsızlık )"
493Y6.CD23.3.2004E. 2002/22449 K. 2004/3347"HIRSIZLIK ( Olay Sırasında Otoda Bekleyerek Gözcülük Yapan Diğer Sanığın Bulunduğu Yerden Olay Yerini Görüp Görmediği Araştırılıp Saptanmadan Sanıklar Hakkında TCY'nin 493 /son Maddesinin Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Birden Fazla Mağdura Yönelmiş Eylemin İki Ayrı Suç Olduğu )
İÇTİMA ( Sanıkların Yakınanlara Yönelik Eylemlerinin İki Ayrı Suç Olup TCY'nin 71. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği - Sanıkların Birden Fazla Mağdura Yönelmiş Eylemleri Hakkında TCY'nin 80. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRLMESİ ( Taksit Adedinin Dörtten Az Olamayacağı -
NÜFUS KAYDI ( Gerekçeli Kararda Sanıkların Ana Adının Nüfus Kaydına Uygun Olarak Belirtilmesi Gereği - Para Cezasının Taksit Miktarının Dörtten Az Olamayacağının Kabulü Gereği )"
493Y6.CD22.3.2004E. 2003/814 K. 2004/3247"SUNİ VASITALARLA HIRSIZLIK ( Sanığın Pencereye Merdiven Dayayıp Girdiği Evden Hırsızlık Yapması TCK'nın 493/1 Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
CEZALARIN İNFAZI ( 647 Sayılı Yasanın 6. Maddesi Ayrı Eylemlerden Dolayı Verilen Cezaların Toplamına Göre Değerlendirileceği - Hırsızlık )
CEZANIN ERTELENMESİ ( 647 Sayılı Yasanın 6. Maddesi Ayrı Eylemlerden Dolayı Verilen Cezaların Toplamına Göre Değerlendirileceği - Hırsızlık )"
493Y6.CD22.3.2004E. 2002/22623 K. 2004/3216"HIRSIZLIK ( Mağdurun Evine Girerek Ev Eşyalarını Ertesi Gün Yine Aynı Evde Mağdura Ait ve Diğer Odadaki Diğer Mağdura Ait Eşyaları Alan Sanık - Ayrı Kişilere Ait Olduğunu Bilerek Davrandığına İlişkin Kanıt Bulunmaması )
TESELSÜL ( Mağdurun Evine Girerek Ev Eşyalarını Ertesi Gün Yine Aynı Evde Mağdura Ait ve Diğer Odadaki Diğer Mağdura Ait Eşyaları Alan Sanık - Ayrı Kişilere Ait Olduğunu Bilerek Davrandığına İlişkin Kanıt Bulunmaması/Uygulanacak Hüküm )
ÇALINAN MALIN DEĞERİ ( Sanıklar Hakkında TCK. Md. 522/1 Uygulanması Sırasında Kabule Esas Alınan Değer ve Dayanağının Denetime Olanak Sağlayacak Biçimde Karar Yerinde Gösterilmesi Gereği )
ÇALINTI EŞYAYI SATIN ALANLARIN ZARARI ( Giderilip Giderilmediği Saptanmadan Sanıklar Hakkında TCK. 523/1. Maddesinin Uygulanmaması Gereği )"
493Y6.CD18.3.2004E. 2002/23800 K. 2004/3130"HIRSIZLIK ( Haksız Olarak Ele Geçirilen Anahtarla İşlenen Hırsızlık Eylemi Hakkında TCY'nin 493/2. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği - Diğer Sanıkla Birlikte Önceden Verdikleri Karar Doğrultusunda Yaptıkları İşbölümü Gereği Suça Doğrudan Katılan Sanık Hakkında TCY'nin 64/1. Maddesinin Uygulanması Gereği )
HAKSIZ OLARAK ELE GEÇİRİLEN ANAHTARLA HIRSIZLIK ( Eylemi Hakkında TCY'nin 493/2. Maddesiyle Uygulama Yapılması Gerekirken 491/4. Maddesine Göre Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Diğer Sanıkla Birlikte Suça doğrudan Katılan Sanık Hakkında TCY'nin 64/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği )
ASLİ İŞTİRAK ( Sanığın Diğer Sanıkla Birlikte Önceden Verdikleri Karar Doğrultusunda Suça Katıldığı Gözetilmeden Hakkında TCY'nin 64/1. Maddesi Yerine 65/3. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık )"
493Y6.CD1.3.2004E. 2002/22339 K. 2004/2044"HIRSIZLIK ( Dayanıklı İşyerinin Kapısını Tornavida İle Açtıktan Sonra Masanın Çekmecesinden Otomobile Ait Anahtarı Alarak Elektronik Eşyayı Bu Araca Yükleme Eylemleri - TCK. Md. 493/1-2-son İle Hüküm Kurulması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Birlikte Hareket Eden Sanıklardan Dayanışmalı Olarak Alınmasına Karar Verilmesi Gerekirken Eşitlikle Tahsiline Hükmolunamayacağı - Hırsızlık )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Sanığın Suç İşlemesi Nedeniyle TCK.'nun 17. Maddesi İle İlgili Hükmü Veren Mahkemelere Yazı Yazılması Gerektiği )"
493Y6.CD12.2.2004E. 2002/22020 K. 2004/1082"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında TCK'nın 81/2 Maddesi Uygulandığı Halde Aynı Yasanın 522 Son Maddesinin Açık Hükmüne Rağmen Anılan Maddenin 1. Fıkrasındaki İndirimden Yararlandırılamayacağı )
ZARARIN ÖDENMESİ ( Sanığın Bir Yerden Çalıp Başka Bir Yere Kullanıp Götürdüğü Motosikletin Bu Kullanımdan Doğan Yağ Yakıt Ve Yıpranma Gideri Toplamı Ödenmediği Halde TCK'nın 523/1. Maddesinde Yararlandırılmasının Hatalı Olması )
ÇALINAN MOTORSİKLETİN KULLANILMASI ( Kullanımdan Doğan Yağ Yakıt Ve Yıpranma Gideri Toplamı Ödenmediği Halde TCK'nun 523/1. Maddesinde Yararlandırılmasının Hatalı Olması - Hırsızlık )"
493Y6.CD12.2.2004E. 2002/21732 K. 2004/1116"HIRSIZLIK ( Kamyonun Deposundaki Mazotu Hortumla Bidonlara Doldurup - Polis Ekibince Durdurulduğunda Suçunu İtiraf Eden Sanık/Cezada İndirimin Tartışılması Gereği )
CEZADA İNDİRİM ( Kamyonun Deposundaki Mazotu Hortumla Bidonlara Doldurarak Hırsızlık - Sanığın Polis Ekibince Durdurulduğunda Suçunu İtiraf Ederek İadeyi Sağlaması )"
493Y6.CD12.2.2004E. 2002/21193 K. 2004/1136"HIRSIZLIK ( Sanık Tarafından Hırsızlanmak İstenen Teneke Peynirlerin İşyeri Dışarısına Çıkartılması Nedeniyle Bu Suçun Tam Teşebbüs Aşamasında Kalması )
TAM TEŞEBBÜS ( Sanık Tarafından Hırsızlanmak İstenen Teneke Peynirlerin İşyeri Dışarısına Çıkartılması Nedeniyle Bu Suçun Tam Teşebbüs Aşamasında Kalması )
PEYNİR HIRSIZLIĞI ( Sanık Tarafından Bu Malların Dışarı Çıkartılması İle Bu Suçun Tam Teşebbüs Aşamasında Kalması )"
493YCGK10.2.2004E. 2003/6-304 K. 2004/22"HIRSIZLIK ( Hırsızlanan Şeyin Ücret Karşılığı Yük ve Yolcu Taşımacılığına Tahsis Edilmiş Olmayan Özel Bir Ulaşım Aracı Olması )
OTO HIRSIZLIĞI ( Dava Konusu Olayın Oluş Şeklinin Hırsızlık Eyleminin Aracın Mülkiyetine Yönelik Olduğunu Göstermesi )
KULLANIM HIRSIZLIĞI ( Taşıtın İade Edilmek Üzere Alındığını Açıkça Gösteren ve Kastın Bu Şekilde Olduğunu Ortaya Koyan Herhangi Bir Kanıtın Bulunmaması )
TAŞITIN İADE EDİLMEK ÜZERE ALINMASI ( Kullanma Hırsızlığı-Taşıtın İade Edilmek Üzere Alındığını Açıkça Gösteren ve Kastın Bu Şekilde Olduğunu Ortaya Koyan Herhangi Bir Kanıtın Bulunmaması )"
493Y6.CD29.1.2004E. 2002/21076 K. 2004/713"HIRSIZLIK ( İş Yerinin Çatısına Çıkmanın Kişisel Çeviklik Gerektirip Gerektirmediği ve Kırılan Çatı Örtüsünün Muhkem Yapılıp Yapılmadığının Saptanması Gereği )
HIRSIZLIĞA EKSİK KALKIŞMA ( İş Yerine Çatıdan Girmek İsterken Ayağı Kayıp Yere Düşen ve Herhangi Bir Şey Almamış Olan Sanığın Eylemi )
EKSİK KALKIŞMA ( İş Yerine Çatıdan Girmek İsterken Ayağı Kayıp Yere Düşen ve Herhangi Bir Şey Almamış Olan Sanığın Eylemi - Hırsızlık )"
493YCGK27.1.2004E. 2003/6-301 K. 2004/16"HIRSIZLIK ( Sanığın Yakalanış Şekli İtibariyle Taşıtın İade Edilmek Üzere Alındığını Ve Kastın Bu Şekilde Olduğunu Gösteren Herhangi Bir Kanıt Olmaması Nedeniyle Kullanma Hırsızlığının Oluşmaması )
KULLANIM HIRSIZLIĞININ TESPİTİ ( Sanığın Yakalanış Şekli İtibariyle Taşıtın İade Edilmek Üzere Alındığını Ve Kastın Bu Şekilde Olduğunu Gösteren Herhangi Bir Kanıt Olmaması Nedeniyle Kullanma Hırsızlığının Oluşmaması )
MANEVİ UNSUR ( Kullanma Hırsızlığı Suçunda Manevi Unsurun Geçici Kullanma Kastı Olması )
KULLANIM HIRSIZLIĞI ( Özel Otonun Kısa Bir Süre Kullanıp Zilyedine İade Etmek Zilyedin Kolaylıkla Bulabileceği Bir Yere Bırakmak Veya İade Edilmek Üzere Alındığı Açıkça Anlaşılmakla Bu Suçun Oluşması )
HIRSIZLIK SUÇUNDA CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Suçun Kullanma Hırsızlığına Girip Girmediğine Bakılıp Girmiyorsa Malın Değerine Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Suçun Kullanma Hırsızlığına Girip Girmediğine Bakılıp Girmiyorsa Malın Değerine Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
YÜK VE YOLCU ARACI ( Bu Araçların Kullanma Hırsızlığı Suçunun Konusu Olmaması )
KULLANMA HIRSIZLIĞINDA AMAÇ ( Kullanma Hırsızlığında Failin Aracı Teslim Amacının olup Olmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
TEŞEBBÜS ( Özel Otonun Çalınmak İstenmesi Ancak Bunun Otonun Çalışmaması Üzerine Başarılamaması )"
493Y6.CD26.1.2004E. 2002/19803 K. 2004/488"SANIĞIN ÖLÜMÜ ( Hükümden Sonra Gönderilen Kayda Göre Sanığın Öldüğü Anlaşılmakla Davanın Ortadan Kaldırılması )
DAVA VE CEZANIN SÜKUTU ( Hükümden Sonra Gönderilen Kayda Göre Sanığın Öldüğü Anlaşılmakla Davanın Ortadan Kaldırılması )
MALIN NİTELİĞİ ( 4 Milimetre Kalınlığındaki Buzlu Camın Ne Sebeple Sağlam ve Dayanıklı Olduğunun Açıklanması Lüzumu )"
493Y6.CD22.1.2004E. 2002/21039 K. 2004/342"HIRSIZLIK ( Muhkem Nitelikteki Daire Kapısı ve Çelik Kasa Kapısı Kırılıp Ele Geçirilen Anahtarla Garaj Kapısı Açılarak - TCK. m. 493/1-2-son Uyan Suçu Oluşturacağı )
KAPI KIRMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Muhkem Nitelikteki/Ele Geçirilen Anahtarla Garaj Kapısı Açılarak - TCK. m. 493/1-2-son Uyan Suçu Oluşturacağı )"
493Y6.CD22.1.2004E. 2002/19205 K. 2004/301"HIRSIZLIK ( Bahçedeki Demir Direğe Tırmanarak Açık Pencereden İçeri Girerek İşlenmesi - TCK.'nun 493/1 Maddesine Uyan Suçu Oluşturacağı )
ŞAHSİ ÇEVİKLİK ( Hırsızlığın Bahçedeki Demir Direğe Tırmanarak Açık Pencereden İçeri Girerek İşlenmesi - TCK.'nun 493/1 Maddesine Uyan Suçu Oluşturacağı )"
493YCGK20.1.2004E. 2003/6-303 K. 2004/3"HIRSIZLIK ( Otomobilin Zorlayarak Kapısının Açılıp Düz Kontakla Çalıştırılmaya Çalışılıp Olmayınca İterek Çalınması )
KAST ( Hırsızlık Suçunun Ancak Kasıtla İşlenebilmesi )
KULLANIM HIRSIZLIĞI ( Otonun Geçici Olarak Kısa Bir Süre Kullanıp Zilyedine İade Etmek Zilyedin Kolaylıkla Bulabileceği Bir Yere Bırakmak Veya İade Edilmek Üzere Alındığı Açıkça Anlaşılmakla Bu Suçun Oluşması )
HIRSIZLIK SUÇUNDA CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Suçun Kullanma Hırsızlığına Girip Girmediğine Bakılması-Girmemesi Durumunda Malın Değerine Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Suçun Kullanma Hırsızlığına Girip Girmediğine Bakılması-Girmemesi Durumunda Malın Değerine Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
YÜK VE YOLCU ARACI ( Kullanma Hırsızlığına Bu Araçların Konu Olması Halinde Takibin Şikayete Bağlı Olmaması )
KULLANMA HIRSIZLIĞINDA AMAÇ ( Failin Aracı Teslim Amacının olup Olmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
493Y6.CD11.12.2003E. 2002/20068 K. 2003/9780"HIRSIZLIK ( Duvar Delinip Eylemin Gerçekleştirildiği Anlaşıldığından Cezada Artırım Yapılabilmesi İçin Duvarın Sağlamlığının Araştırılmasınn Gerekmesi )
TAM TEŞEBBÜS ( Sanık Okul Bahçasinde Yakalandığından Eylemin Tam Kalkışma Aşamasında Kaldığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
EK SAVUNMA ( İddianamede Sanık Hakkında Tam Teşebbüs ve Geriverme Hükümlerinin Uygulanmasının İstenilmesine Göre Sanığa Savunma Hakkının Tanınmasının Gerekmesi )"
493YCGK9.12.2003E. 2003/6-276 K. 2003/286"HIRSIZLIK ( Kullanma Hırsızlığı İçin Kanunda Öngörülen Şartlardan Birinin Dahi Gerçekleşmemesi )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Bu Suçun Oluşabilmesi İçin Yasada Belirtilen Şartların Tümümünün Birlikte Gerçekleşmesinin Gerekmesi )
FAİLİN KASTININ BELİRLENMESİ ( Sanığın İşlediği Hırsızlık Suçun Mülkiyete Yönelik Olması Halinde İndirim Veya Artırıma Gidilirken Aracın Suç Tarihindeki Değerininin Esas Alınmasının Gerekmesi )
ÇALINTI EŞYANIN EKONOMİK DEĞERİ ( Hırsızlık Mülkiyete Yönelik İse Aracın Suç Tarihindeki Değerinin-Kullanmaya Yönelik İse Yakıt Yağ Ve Yıpranma Bedelinin Esas Alınmasının Gerekmesi )
ÖZEL KAST ( Kullanma Hırsızlığının Söz Konusu Olduğu Durumlarda Failde Genel Kast Olan Mal Edinme Kastı Değil Geçici Yararlanma Kastının Bulunmasının Gerekmesi )
ARACI KULLANMA HALİNDE YAKALANMA ( Bu Halde Olayların Cereyan Şekline Failin Kişilik ve Tutumuna Göre Faildeki Kastın Cinsinin Tayin Edilmesinin Gerekmesi )
KAST ( Aracı Kullanırken Yakalanma Halinde Olayların Cereyan Şekline Failin Kişilik ve Tutumuna Göre Faildeki Kastın Cinsinin Tayin Edilmesinin Gerekmesi )"
493Y6.CD4.12.2003E. 2003/6526 K. 2003/9362"HIRSIZLIK ( Yakınanın Kızının Sanıklara Önceden Yaptıkları Anlaşma Doğrultusunda Verdiği Anahtarlarla Kapının Açıldığı Olayda Anahtarların Haksız Elde Edilmesinden Bahsedilememesi )
SAĞLAM VE MUHKEM NİTELİK ( Sağlam ve Muhkem Niteliğe Haiz Olduğu Belirlenen Şifreli Çanta Kilidinin Kırılarak İçerisindeki Paranın Çalınması )
EVİN ANAHTARLARININ ELE GEÇİRİLMESİ ( Yakınanın Kızının Sanıklara Önceden Yaptıkları Anlaşma Doğrultusunda Verdiği Anahtarlarla Kapının Açıldığı Olayda Anahtarların Haksız Elde Edilmemesi )"
493Y6.CD1.12.2003E. 2003/5640 K. 2003/9138"HIRSIZLIK ( Sanıklar İşler Durumdaki Telefon Tellerini Kesip Toplarken Gelen Tanıklara Telekom Görevlisi Olduklarını Söyleyerek Alıp Gitmeleri )
KURUMUN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ OLMASI ( Telekom Görevlisi Oldukları Söylenerek Hırsızlık Suçu İşlenmesinde Telekomun Özel Hukuk Hükümlerine Bağlı Olması Nedeniyle Resmi Sayılmaması )
TELEKOM ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Telekom Görevlisi Oldukları Söylenerek Hırsızlık Suçu İşlenmesinde Telekomun Özel Hukuk Hükümlerine Bağlı Olması Nedeniyle Resmi Sayılmaması )"
493Y6.CD1.12.2003E. 2002/19923 K. 2003/9239"HIRSIZLIK ( Suça Konu Aracın Anahtar Uydurmak Suretiyle Çalışması Suçun Niteliğini Değiştirdiğinden Buna Uygun Cezanın Verilmesinin Gerekmesi )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Sanığın Suça Konu Aracı Anahtar Uydurmak Suretiyle Çaldığı Anlaşıldığından Suça Uygun Cezanın Verilmesinin Gerekmesi )
KANITLARIN AÇIKLANMASI ( Sanıkların Hükümlülüklerine Yater Derecede Kesin ve İnandırıcı Delillerin Neden İbaret Olduğu Açıklandıktan Sonra Hükük Kurulmasının Gerekmesi )"
493YCGK18.11.2003E. 2003/6-263 K. 2003/275"HIRSIZLIK ( TCK. 493 /son Madde ve Fıkraları Uyarınca Cezalandırılma - Sanıkların Eylemi Birlikte Gerçekleştirmeleri Koşulu/Araştırılması )
CEZANIN ÜST HADDİNİN UYGULANMASI ( Sanıkların Eylemi Birlikte Gerçekleştirmeleri Koşulu - Hırsızlık )
SON OTURUMA AİT DURUŞMA TUTANAKLARI ( Hakim Tarafından İmzalanmaması Suretiyle CMUK.nun 264. Maddesine Aykırı Davranılması )
TEMYİZ ETMEDEN BOZMADAN YARARLANMA ( Sanığın Bozmadan Sonra Yeniden Kurulan Hükmü Temyize Yetkisi Bulunmadığı )
KÜÇÜĞÜN YARGILANMASI ( 18 Yaşını Bitirmemiş Bulunan - Hükmün Tefhim Edildiği Son Oturumda Savunmanı Bulundurulmaksızın Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
DOSYANIN YARGITAYA GİDİŞ DÖNÜŞ ÜCRETİ ( Önceki Hükmün Sanıkların Temyizi Üzerine Bozulmuş Olması Karşısında Sanıklara Yükletilmesinin İsabetsizliği )"
493Y6.CD13.11.2003E. 2003/6409 K. 2003/8580"HIRSIZLIK ( Sanığın Geceleyin Kapı Camını Kırarak Girdikten Sonra Ahşap Sandığı Gömme Dolabı ve İki Hurcun İçini Karıştırdığının Anlaşılması Karşısında Atılı Suçtan Hüküm Kurulması Gereği )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( Sanığın Geceleyin Eve Girerek Ahşap Sandığı Gömme Dolabı ve İki Hurcun İçini Karıştırdığının Anlaşılması Karşısında Atılı Suçtan Hüküm Kurulması Gereği )
GECELEYİN KONUTA GİRİMEK ( Sanığın Geceleyin Konuta Girerek Ahşap Sandığı Gömme Dolabı ve İki Hurcun İçini Karıştırdığının Anlaşılması Karşısında Atılı Suçtan Hüküm Kurulması Gereği )"
493Y6.CD3.11.2003E. 2002/17818 K. 2003/8031"HIRSIZLIK ( Kapı Kilidine Anahtar Uydurmak Suretiyle Yapılan Hırsızlık Hakkında TCK'nın 493/2. Maddesinin Uygulanması Gereği - Cezanın Hesaplanmasında Hesap Hatası Yapıldığından Yeniden Yargılama Gerekmediği )
ANAHTAR UYDURMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Hakkında TCK'nın 493/2. Maddesinin Uygulanması Gereği - Hesap Hatası Yapılarak Eksik Ceza Hesaplanması Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )"
493Y6.CD30.10.2003E. 2002/18231 K. 2003/7893"HIRSIZLIK ( Eyleminde Kapı Kanırtılarak Açıldığından Kapının Sağlam Maddelerden Yapıldığına İlişkin Kanıtların Nelerden Olduğunun Araştırılması Gereği - Uzman Olmayan Bilirkişi Raporuyla Karar Verilemeyeceği )
KANIRTILARAK AÇILAN ALEMİNYUM DOĞRAMA KAPI ( Sağlam Maddelerle Dayanıklı Nitelikte Yapıldığına İlişkin Kanıtların Araştırılması Gereği - Uzman Olmayan Bilirkişi Görüşüne Dayanılarak Hüküm Kurulmayacağı )"
493Y6.CD28.10.2003E. 2003/4939 K. 2003/7714"MEMURA AKTİF MUKAVEMET SUÇU ( Hırsızlık Fiilinden Uzun Süre Sonra Kendisini Yakalamaya Çalışan Polislere Bıçak Çekerek Direnmenin Ayrı Bir Suç Oluşturacağı )
HIRSIZLIĞA EKSİK TEŞEBBÜS SUÇU ( Sanığın Olaydan Uzun Süre Sonra Kendisini Yakalamaya Çalışan Polislere Bıçak Çekerek Direnmesinin Memura Aktif Mukavemet Suçunu Oluşturacağı )
GÖREVLİ MEMURA AKTİF MUKAVEMET SUÇU ( Hırsızlığa Eksik Teşebbüs Suçu Sanığının Olaydan Uzun Süre Sonra Kendilerini Yakalamaya Çalışan Polislere Bıçak Çekerek Direnmesi )
İÇTİMA ( Hırsızlığa Eksik Teşebbüsten Aranan Sanığın Kendisini Yakalamak İsteyen Polislere Bıçak Çekerek Direnmesiyle Memura Aktif Mukavemet Suçunun Oluşacağı )
GERÇEK İÇTİMA ( Hırsızlığa Eksik Teşebbüsten Aranan Sanığın Kendisini Yakalamak İsteyen Polislere Bıçak Çekerek Direnmesiyle Memura Aktif Mukavemet Suçunun Oluşacağı )"
493Y6.CD27.10.2003E. 2002/17779 K. 2003/7612"OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ( Otomobilin Kapı Kilidi Bıçıkla Açıldığından Sanık Hakkında TCK'nın 493/2 Maddesine Göre Hükümü Kurulması Gereği - cezada Önce Artırma Sonra Eksiltme Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
CEZA TAYİNİ ( İctima Eden Nedenlerden Bazısı Eksiltmeyi Bazıları Artırmayı Gerektirmesi Halinde Önce Artırma Hükümlerinin Uygulanacağı - Yargılama Giderlerinin Kimin Tarafından Ödeneceğininin Açık Şekilde Belirtilmesi Gereği )
YARGILAMA GİRDERİ ( Sanıktan Alınması Şeklinde Hüküm Kurulması Yargılam Giderinin Hangi Sanıktan Alınacağı Belli Olmadığından Duraksamaya Neden Olduğu - Cezanın Hesaplanmasında Önce Artırma Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"
493Y6.CD16.10.2003E. 2002/17594 K. 2003/7083"HIRSIZLIK ( Yakınana Ait Otoyu Gezmek Amacıyla Çalıp Kısa Bir Süre Sonra Sahibinin Kolayca Bulabileceği Aynı Mahalledeki Bir Yere Terk - TCK'nun 494/1. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
ARAÇ HIRSIZLIĞI ( Yakınana Ait Otoyu Gezmek Amacıyla Çalıp Kısa Bir Süre Sonra Sahibinin Kolayca Bulabileceği Aynı Mahalledeki Bir Yere Terk - TCK'nun 494/1. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )"
493Y6.CD16.10.2003E. 2002/17362 K. 2003/7050"HIRSIZLIK ( Merdiven Demirlerine Zincirle Bağlı Bisiklet Zincirleri Kesilerek Çalındığından Zincirlerin Sağlamlığının Araştırılması Gereği - Merdiven Demirlerine Bağlı Bisikletin Çalınmasının Bina Dahilinde Gerçekleştiğinin Kabulü Gereği )
BİNA İÇİNDE HIRSIZLIK ( Merdiven Demirine Zincirle Bağlı Bisikletin Çalınmasının Bina İçinde Olduğunun Kabulü Gereği - Hırsızlık Suçunun Hangi Zaman Diliminde Gerçekleştirildiğinin Araştırılması Gereği )
ZİNCİRLE MERDİVENE BAĞLI BİSİKLET ( Zinciri Kesilmek Suretiyle Çalındığından Bilirkişice Görülmediği Halde Zincirin Sağlam Olduğu Beyanına İtibar Edilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Suçun Hangi Zaman Diliminde İşlendiğinin Araştırılması )"
493YCGK30.9.2003E. 2003/6-213 K. 2003/235"MALA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA CEZA İNDİRİMİ ( Hırsızlık Mahsulü Malın Müştekinin Müracatından Önce Tam Olarak ve Rızaen Verilmesi Halinde Bu Durumun Cezai İndirim Sebebi Olması )
HIRSIZLIK ( Hırsızlık Mahsulü Malın Müştekinin Müracatından Önce Tam Olarak ve Rızaen Verilmesi Halinde Bu Durumun Cezai İndirim Sebebi Olması )
SUBJEKTİF KOŞUL ( Cezai İndirim Yapılabilmesinin Subjektif Koşulu Olarak Hırsızlık Mahsulü Malın Rızaen Sahibine Verilmesinin Gerekli Olması )
OBJEKTİF KOŞUL ( Cezai İndirim Yapılabilmesinin Objektif Koşulu Olarak Hırsızlık Mahsulü Malın Aynen ve Tam Olarak İade Edilmesinin Gerekmesi )
SOMUT OLAYIN ÖZELLİĞİ ( Dava Konusu Olayda Cezai İndirim İçin Lüzumlu Bulunan Subjektif ve Objektif Şartların Gerçekleşmiş Olduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
493Y6.CD18.9.2003E. 2002/20410 K. 2003/5653"HIRSIZLIK SUÇU ( Yerden Yüksekliği 1,5 Metre Olan Pencereye Ulaşmanın Ne Suretle Çeviklik Gerektirdiği ve Camın Önceden Sağlam Olduğu İddiası Kanıtlanmadan Cezada Artırım Yapılamaması )
CEZADA ARTIRIM ( Hırsızlık Suçununda Artırım Nedeni Olan Şahsi Çeviklikle İşlenmesi Kıstasının Olayda Gerçekleştiği Kanıtlanamadığından Soyut Görüşe Dayalı Hüküm Kurulamaması )
ŞAHSİ ÇEVİKLİK ( Yerden Yüksekliği 1,5 Metre Olan Pencereye Ulaşmanın Ne Suretle Çeviklik Gerektirdiği ve Camın Önceden Sağlam Olduğu İddiası Kanıtlanmadan Cezada Artırım Yapılamaması )"
493Y10.CD10.6.2003E. 2003/2466 K. 2003/15720"IZRAR ( Mütemmim Cüz - Kapı Camı Kapıyla Kapı Da Binayla Bütünlük Oluşturduğundan Karakol Camını Kıran Sanığın Eylemi TCK'nun 516/3. Maddesindeki Izrar Suçunu Oluşturduğu )
KARAKOL CAMINI KIRMAK ( Kapı Camı Kapıyla Kapı Da Binayla Bütünlük Oluşturduğundan Sanığın Eylemi TCK'nun 516/3. Maddesindeki Izrar Suçunu Oluşturduğu )
MÜTEMMİM CÜZ ( Kapı Camı Kapıyla Kapı Da Binayla Bütünlük Oluşturduğundan Karakol Camını Kıran Sanığın Eylemi TCK'nun 516/3. Maddesindeki Izrar Suçunu Oluşturduğu )
EK SAVUNMA HAKKI ( Sanığa İddianamede TCK. 493/4-Son Maddeleri İle Açılan Davada Verilmeden 491/3. Maddesinden Hüküm Kurulamayacağı )"
493Y11.CD26.5.2003E. 2002/14273 K. 2003/3037"HIRSIZLIK ( Araç Alınırken İade Maksadı Olmayıp Mal Edinmek İçin Alınmışsa Kısa Bir Süre Sonra İade Edilmiş Olsa Bile Kullanma Hırsızlığından Söz Edilemeyeceği - Otomobil Hırsızlığı )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Kabulü İçin Sanığın Çaldığı Otomobili İade Amacıyla Aldığının Açıkça Anlaşılması Gerektiği - Aracın Kısa Bir Süre Sonra Bırakılması veya Zilyedin Kolayca Bulabileceği Bir Yere Bırakılmış Olması Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Türk Caza Kanununu 493/2 Bendine Uygun Hırsızlık Suçuna İlişkin Delilleri Değerlendirme Görevinin Asliye Ceza Mankemesine Ait Olduğu - Kullanma Hırsızlığı )"
493Y10.CD5.2.2003E. 2003/626 K. 2003/1118"NAS-I IZRAR ( Bunun İçin Sanık Tarafından Izrar Amacına Yönelik ve Izrar Sonucu ile Nedensellik Bağı Bulunan Bir Kişiye Karşı Şiddet Kullanımının Söz Konusu Olmasının Gerekmesi )
IZRAR AMACI ( Bunun İçin Sanık Tarafından Izrar Amacına Yönelik ve Izrar Sonucu ile Nedensellik Bağı Bulunan Bir Kişiye Karşı Şiddet Kullanımının Söz Konusu Olmasının Gerekmesi )
MÜESSİR FİİL ( Bu Suçun Eksik Teşebbüs Aşamasında Kalması )
CEZADA ARTIRIM ( Bunun Yapılabilmesi için Gerekçesinin Gösterilmesinin Gerekmesi )
MESKEN DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( Bu Fiilin Geceleyin İşlenmesi )"
493Y6.CD24.12.2002E. 2002/18960 K. 2002/14865"HIRSIZLIK ( Çalınan Malın Değeri-Kapının Taklit Anahtarla Açılıp Açılmadığı )
ÇALINAN MALIN DEĞERİNİN CEZAYA ETKİSİ ( Hırsızlık )
KAPININ TAKLİT ANAHTARLA AÇILMASI ( Hırsızlık-Yetersiz Bilirkişi ve Keşif )"
493Y11.CD10.12.2002E. 2002/9109 K. 2002/9786"HIRSIZLIK ( Alüminyum Kapının Kilidinin Sert Bir Cisimle Zorlanarak Açılıp İçeriye Girilmek Suretiyle İşlenmesi - Eylemin TCK. Nun 493/1. Madde Ve Bendinde Öngörülen Suçu Oluşturup Oluşturmayacağı Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu )
KAPININ SERT BİR CİSİMLE ZORLANARAK İÇERİYE GİRİLMESİ ( Hırsızlık - Eylemin TCK. Nun 493/1. Madde Ve Bendinde Öngörülen Suçu Oluşturup Oluşturmayacağı Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu )
GÖREV ( Hırsızlığın Alüminyum Kapının Kilidinin Sert Bir Cisimle Zorlanarak Açılıp İçeriye Girilmek Suretiyle İşlenmesi - Eylemin TCK. Nun 493/1. Madde Ve Bendinde Öngörülen Suçu Oluşturup Oluşturmayacağına Asliye Ceza Mahkemesi Karar Vereceği )"
493YCGK3.12.2002E. 2002/6-289 K. 2002/415"HIRSIZLIK ( Sanığın Sağlam ve Muhkem Suretle Yapılan Aracın Kapısını Açarak İçine Girmesi ve Düz Kontak Yapmaya Çalışırken Tanıklar Tarafından Yakalanması )
ARAÇ HIRSIZLIĞI ( Sanığın Sağlam ve Muhkem Suretle Yapılan Aracın Kapısını Açarak İçine Girmesi ve Düz Kontak Yapmaya Çalışırken Tanıklar Tarafından Yakalanması )
GEÇİCİ OLARAK ARAÇTAN YARARLANMA İÇİN HIRSIZLIK ( Sanığın Böyle Bir Savunması Olmaması-Aracı Çalmadan Yakalanması Nedeniyle Suçun Eksik Kalkışma Aşamasında Kalması )
EKSİK KALKIŞMA ( Sanığın Aracı Çalmaya Uğraşırken İcra Hareketlerini Tamamlamadan Yakalanması Nedeniyle Eyleminin Eksik Kalkışma Aşamasında Kalması )"
493Y11.CD2.10.2002E. 2002/6592 K. 2002/7633"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Şikayetçiye Ait Bankamatik Kartını ve Şifresini Hile ve Desise Yaparak Öğrenmesi ve Haksız Menfaat Sağlaması Şeklindeki Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )
HİLE VE DESİSE ( Sanığın Şikayetçiye Ait Bankamatik Kartını ve Şifresini Hile ve Desise Yaparak Öğrenmesi ve Haksız Menfaat Sağlaması Şeklindeki Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )
HAKSIZ MENFAAT ( Sanığın Şikayetçiye Ait Bankamatik Kartını ve Şifresini Hile ve Desise Yaparak Öğrenmesi ve Haksız Menfaat Sağlaması Şeklindeki Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )"
493Y10.CD1.10.2002E. 2002/21493 K. 2002/23215"IZRAR VE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Sanığın Müştekiye Ait Eve Kapı Ve Pencerelerini Kırarak Girmesi - Kapı Ve Pencerelerin Muhkem Olup Olmadığı Belirlenerek Eylemin 493/1. Maddesi Yolu İle 516/2. Maddesindeki Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gereği )
HIRSIZLIK ( Sanığın Müştekiye Ait Eve Kapı Ve Pencerelerini Kırarak Girmesi - Kapı Ve Pencerelerin Muhkem Olup Olmadığı Belirlenerek Eylemin 493/1. Maddesi Yolu İle 516/2. Maddesindeki Nası Izrar Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gereği )
HAKARET ( Müştekiye Hitaben Yazılan Mektupta Yer Alan Eve Kaç Öğretmen Alıyorsun Onlar Senin İyi Muamele Yaptığını Söylüyorlar Orospu Şeklindeki Sözlerin Kişi Ve Zaman Belirtmemesi Nedeniyle TCK.nun 482/2. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )"
493Y6.CD2.7.2002E. 2002/7716 K. 2002/9406"HIRSIZLIK ( Otomobilin Kapı Kolunun Alt Kısmının Bıçak Vasıtasıyla Zorlanması Sonucu Açıldığının İddia Olunması Nedeniyle Sistemin Sağlam Olup Olmadığı Tespiti İçin Keşif Yapılması )
KEŞİF ( Otomobilin Kapı Kolunun Alt Kısmının Bıçak Vasıtasıyla Zorlanması Sonucu Açıldığının İddia Olunması Nedeniyle Sistemin Sağlam Olup Olmadığı Tespiti İçin Keşif Yapılması )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Otomobilin Kapı Kolunun Alt Kısmının Bıçak Vasıtasıyla Zorlanması Sonucu Açıldığının İddia Olunması Nedeniyle Sistemin Sağlam Olup Olmadığı Tespiti İçin Keşif Yapılması )"
493Y6.CD18.6.2002E. 2002/9739 K. 2002/8541"HIRSIZLIK ( Sanığın Cami Avlusundaki Oturaklardan Yararlanarak Pencereye Çıkıp Sert Bir Cisimle Korkulukları Kırıp İçeri Girmeden Bazı Eşyaları Çalması-Mevsuf Hırsızlık Suçunun Oluşması )
AĞIRLAŞTIRICI NEDEN ( Sanığın Cami Avlusundaki Oturaklardan Yararlanarak Pencereye Çıkıp Sert Bir Cisimle Korkulukları Kırıp İçeri Girmeden Bazı Eşyaları Çalması )
MEVSUF HIRSIZLIK ( Sanığın Cami Avlusundaki Oturaklardan Yararlanarak Pencereye Çıkıp Sert Bir Cisimle Korkulukları Kırıp İçeri Girmeden Bazı Eşyaları Çalması )"
493Y6.CD13.6.2002E. 2002/7790 K. 2002/8220"HIRSIZLIK ( Sanığın Yüksek Olan Pencereye Biriketleri Üst Üste Koyarak Ulaşması ve Camı Taşla Kırarak İçeri Girmesi Nedeniyle Mevsuf Hırsızlığın Söz Konusu Olması )
AĞIRLAŞTIRICI NEDEN ( Sanığın Yüksek Olan Pencereye Biriketleri Üst Üste Koyarak Ulaşması ve Camı Taşla Kırarak İçeri Girmesi Nedeniyle Mevsuf Hırsızlığın Söz Konusu Olması )
MEVSUF HIRSIZLIK ( Sanığın Yüksek Olan Pencereye Biriketleri Üst Üste Koyarak Ulaşması ve Camı Taşla Kırarak İçeri Girmesi Nedeniyle Mevsuf Hırsızlığın Söz Konusu Olması )"
493Y11.CD12.6.2002E. 2002/5041 K. 2002/5697"HIRSIZLIK ( Katılanların Evlerinin Önündeki Ayakkabılık veya Paspasın Altında Bulunan ve Haksız Şekilde Elde Edilen Anahtarla Kapı Açılarak Suçun İşlenmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Haksız Ele Geçirilen Anahtarla Eve Girilip Hırsızlık Yapılması Durumunda Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )"
493Y6.CD11.6.2002E. 2002/6489 K. 2002/8020"HIRSIZLIK ( Sanığın Kaynak Yeri Çatlak Demir Pencere Korkuluğunu Eli ile Çekerek Koparıp Camı da Kırıp İçeri Girmesi-Nitelikli Hırsızlığın Söz Konusu Olması )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Sanığın Kaynak Yeri Çatlak Demir Pencere Korkuluğunu Eli ile Çekerek Koparıp Camı da Kırıp İçeri Girmesi )
BİLİRKİŞİ ( Sanığın Kırdığı Korkulukların Olay Zamanı da Dikkate Alınarak Sağlam ve Muhkem Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
493Y6.CD11.6.2002E. 2002/6465 K. 2002/8017"HIRSIZLIK ( Yakınana Ait Aracın Kelebek Camı Kırılıp Düz Kontak Yöntemi ile Çalıştırılarak Çalınması )
CEZAYI ARTTIRAN HALLER ( Yakınana Ait Aracın Kelebek Camı Kırılıp Düz Kontak Yöntemi ile Çalıştırılarak Çalınması )
MEVSUF HIRSIZLIK ( Yakınana Ait Aracın Kelebek Camı Kırılıp Düz Kontak Yöntemi ile Çalıştırılarak Çalınması )"
493Y11.CD11.6.2002E. 2002/5633 K. 2002/5659"ATM MAKİNASI KULLANILARAK DOLANDIRICILIK ( Sanığın Şikayetçiye Ait Şifreyi Hile ve Desise Yaparak Öğrenmesi Telefon ve Bankayı Vasıta Kılarak Kendi Yararına Haksız Menfaat Sağlaması )
HİLEYLE KART SAHİBİNİN ŞİFRESİNİ ÖĞRENEREK PARA ÇEKME ( Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun İşlenmesi )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Şikayetçiye Ait Şifreyi Hile ve Desise Yaparak Öğrenmesi Telefon ve Bankayı Vasıta Kılarak Kendi Yararına Haksız Menfaat Sağlaması )
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Şikayetçiye Ait Şifreyi Hile ve Desise Yaparak Öğrenmesi Telefon ve Bankayı Vasıta Kılarak Kendi Yararına Haksız Menfaat Sağlaması )"
493Y6.CD4.6.2002E. 2002/4050 K. 2002/7605"NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Binaya Düşey Su Borusundan Tırmanılarak Girip Elde Edilen Anahtarla Masanın Kilitli Çekmecesinin Açılarak Para Çalınması )
HIRSIZLIK ( Nitelikli - Binaya Düşey Su Borusundan Tırmanılarak Girip Elde Edilen Anahtarla Masanın Kilitli Çekmecesinin Açılarak Para Çalınması )"
493Y6.CD3.6.2002E. 2002/5553 K. 2002/7462"HIRSIZLIK ( Suça Konu Kamyoneti Anahtar Uydurmak Suretiyle Çalan Sanıklar Hakkında Ağırlaştırıcı Nedenlerin Uygulanması )
AĞIRLAŞTIRICI SEBEP ( Suça Konu Kamyoneti Anahtar Uydurmak Suretiyle Çalan Sanıklar Hakkında Ağırlaştırıcı Nedenlerin Uygulanması )
MEVSUF HIRSIZLIK ( Suça Konu Kamyoneti Anahtar Uydurmak Suretiyle Çalan Sanıklar Hakkında Ağırlaştırıcı Nedenlerin Uygulanması )"
493Y6.CD27.5.2002E. 2002/5566 K. 2002/6996"HIRSIZLIK ( Sanıkların Duvarı Delerek Yakınanın Dükkanına Girmeleri ve Para ile Oto Teybi Çalmaları Suçunda Ağırlaştırıcı Maddenin Uygulanması )
MEVSUF HIRSIZLIK ( Sanıkların Tuğladan Yapılmış Duvardaki Deliği Çekiç Murç ve Levye ile Genişleterek Yakınanın Dükkanına Girmeleri ve Hırsızlık Yapmaları )
BİNA İÇİNDE YAPILAN HIRSIZLIK ( Sanıkların Tuğladan Yapılmış Duvardaki Deliği Çekiç Murç ve Levye ile Genişleterek Yakınanın Dükkanına Girmeleri ve Hırsızlık Yapmaları )"
493Y11.CD29.4.2002E. 2002/3005 K. 2002/3500"HIRSIZLIK ( Cadde Üzerinde Park Halinde Olan Suça Konu Aracın Sağ Ön Kapısının Tornavida Kullanılarak Açılması ve Düz Kontak Yapılarak Çalıştırılması )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Çalınan Aracın Üç Dört Saat Kullanıldıktan Sonra Benzininin Azalması Üzerine Aracın Çalındığı Yere Yakın Bir Yere Bırakılması Parkedilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Aracın Kullanıldıktan Sonra İçindeki Teybin Alınarak Parkedilmesi Eyleminde Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
493Y11.CD10.4.2002E. 2002/2370 K. 2002/3061"HIRSIZLIK ( Suçun Haksız Olarak Ele Geçirilen Anahtarla İşlenmesi Nedeniyle Mevsuf Hırsızlığın Söz Konusu Olması )
HAKSIZ OLARAK ELDE EDİLEN ANAHTARLA HIRSIZLIK SUÇUNUN İŞLENMESİ ( Mevsuf Hırsızlığın Söz Konusu Olması Nedeniyle Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hırsızlık Suçunun Haksız Olarak Ele Geçirilen Anahtarla İşlenmesi Nedeniyle Mevsuf Hırsızlığın Söz Konusu Olması-Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
493Y11.CD4.4.2002E. 2002/2054 K. 2002/2902"HIRSIZLIK ( Suçun Kilitli Çelik Elbise Dolabının Zorla Açılarak İşlenmesi )
MEVSUF HIRSIZLIK ( Hırsızlık Suçunun Kilitli Çelik Elbise Dolabının Zorla Açılarak İşlenmesi- Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hırsızlık Suçunun Kilitli Çelik Elbise Dolabının Zorla Açılarak İşlenmesi- Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )"
493Y11.CD1.4.2002E. 2002/2065 K. 2002/2692"KULLANMA HIRSIZLIĞI OLARAK NİTELENDİRİLEMEME ( Yük Taşımada Kullanılan Mülkiyeti Hazineye İntikal Etmiş Aracın Özel Ulaşım Aracı Sayılamayacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kullanma Hırsızlığı - Suçun Unsurları )
SUÇUN UNSURLARI ( Kullanma Hırsızlığı - Görevli Mahkeme )"
493Y11.CD26.3.2002E. 2002/1931 K. 2002/2526"HIRSIZLIK ( Sanıkların Kaşık Sapı ile Kapı Kilidini Açmak Suretiyle Hırsızlık Suçunu İşlemeleri Nedeniyle Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Kaşık Sapı ile Kapı Kilidini Açmak Suretiyle Hırsızlık Suçunu İşlemeleri Nedeniyle Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
KAPI KİLİDİNİ KAŞIK SAPI İLE AÇARAK HIRSIZLIK SUÇUNUN İŞLENMESİ ( Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )"
493Y6.CD21.3.2002E. 2002/3424 K. 2002/3438"HIRSIZLIK ( Sanığın 180 cm.'lik Bahçe Duvarından Atlayarak Sağlam Olmayan Kapıyı Kırıp İçeri Girmesi - Eylemin Kişisel Çevikliği Gerektirmediği )
KİŞİSEL ÇEVİKLİK GEREKMEMESİ ( Hırsızlık - Sanığın 180 cm.'lik Bahçe Duvarından Atlayarak Sağlam Olmayan Kapıyı Kırıp İçeri Girmesi )"
493Y6.CD19.3.2002E. 2002/597 K. 2002/3373"HIRSIZLIK ( Berber Dükkanının Havalandırma Penceresinden Girilmesi - Kişisel Çeviklik )
KİŞİSEL ÇEVİKLİK ( Suça Konu Olan Eşyaların Çalınması - Nitelikli Hırsızlık )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Çekmecede Arayıp Haksız Olarak Ele Geçirdiği Anahtarla Dükkan Kapısını Açıp Eşyaları Dışarı Çıkarttığının Anlaşılmış Olması - Ekonomik Koşullar )
EKONOMİK KOŞULLAR ( Suç Tarihindeki Paranın Satın Alma Gücüne Göre 55 500 000 TL nın Pek Hafif Yerine Hafif Kabulü )"
493Y11.CD12.3.2002E. 2002/1442 K. 2002/1992"HIRSIZLIK ( Sanıkların Dış Kapıya Ait Anahtarı Pencere Boşluğundan Alıp Kapıyı Açarak İçeri Girdikleri Sırada Yakalanmaları-Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
KİLİT AÇARAK HIRSIZLIK ( Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Dış Kapıya Ait Anahtarı Pencere Boşluğundan Alıp Kapıyı Açarak İçeri Girdikleri Sırada Yakalanmaları-Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
493Y6.CD7.3.2002E. 2002/1488 K. 2002/2625"HIRSIZLIK ( Bulunduğu Yerden Diğer Sanıkların Girdiği Yerin Görülüp Görülmediğinin Saptanması - Gözcülük )
GÖZCÜLÜK ( Hırsızlık Kararına Katılıp Çalıntı Paradan Pay Almış olmak - İştirak )
İŞTİRAK ( Hırsızlık - Gözcülük Yaparak Sanıklara Yardımda Bulunmak )"
493Y11.CD6.3.2002E. 2002/1232 K. 2002/1745"HIRSIZLIK ( Suça Konu Pazar Arabasının Özel Ulaşım Aracı Olmayıp Üç Dört Gün Ellerinde Bulunduran Davalıların Amacının Kullanma Hırsızlığı Olmaması )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Suça Konu Pazar Arabasının Özel Ulaşım Aracı Olmayıp Üç Dört Gün Ellerinde Bulunduran Davalıların Amacının Kullanma Hırsızlığı Olmaması )
GÖREV ( Olayda Kullanma Hırsızlığının Söz Konusu Olamaması-Üst Dereceli Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
493Y11.CD20.2.2002E. 2002/802 K. 2002/1524"HIRSIZLIK ( Sanığın Birlikte Oturduğu Sırada Masa Üzerinde Bulunan Şikayetçiye Ait Kontak Anahtarını Habersiz Olarak Otomobili Çalması-Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Birlikte Oturduğu Sırada Masa Üzerinde Bulunan Şikayetçiye Ait Kontak Anahtarını Habersiz Olarak Otomobili Çalması-Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
ANAHTARI ÇALARAK HIRSIZLIK SUÇUNUN İŞLENMESİ ( Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )"
493Y6.CD14.2.2002E. 2001/17765 K. 2002/1826"HIRSIZLIK ( Hırsızlık Eyleminin Taklit Anahtar Kullanılarak İşlenmesi - Mevsuf Hırsızlık )
MEVSUF HIRSIZLIK ( Sanıkların Önceden Anlaşıp Birlikte Olay Yerine Gelmiş Olmaları - Cezayı Artıran Eylemler )
CEZAYI ARTTIRAN EYLEMLER ( Bağajdaki LPG Aksamının Sökülmüş Olduğunun Anlaşılması - İadenin Yasal Koşullarının Gerçekleşmediği ) "
493Y6.CD14.2.2002E. 2001/17765 K. 2002/1826"HIRSIZLIK ( Hırsızlık Eyleminin Taklit Anahtar Kullanılarak İşlenmesi - Mevsuf Hırsızlık )
MEVSUF HIRSIZLIK ( Sanıkların Önceden Anlaşıp Birlikte Olay Yerine Gelmiş Olmaları - Cezayı Artıran Eylemler )
CEZAYI ARTTIRAN EYLEMLER ( Bağajdaki LPG Aksamının Sökülmüş Olduğunun Anlaşılması - İadenin Yasal Koşullarının Gerçekleşmediği ) "
493Y6.CD12.2.2002E. 2001/16120 K. 2002/1639"HIRSIZLIK ( Sanığın Açık Kimlikleri Tespit Edilemeyen Arkadaşları ile Otomobilin Kilidini Kırmak Suretiyle Çalması )
OTO HIRSIZLIĞI ( Suçun Otomobilin Kilidini Kırmak Suretiyle İşlenmesi ve Kolluğun İzlemesine Rağmen Bırakılmayarak İşlenmesi )"
493Y6.CD5.2.2002E. 2001/17151 K. 2002/1176"HIRSIZLIK ( Sanığın Girdiği Dükkanda Çanta İçerisinde Bulduğu Anahtarla Çelik Kasayı Açarak Hırsızlık Yapması )
ANAHTAR ELDE EDİLEREK YAPILAN HIRSIZLIK ( Sanığın Girdiği Dükkanda Çanta İçerisinde Bulduğu Anahtarla Çelik Kasayı Açarak Hırsızlık Yapması )
SUÇUN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığa Hükmedilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Yasada Öngörülen Para veya Tedbirlerden Birine Çevrilmemesi )"
493Y11.CD16.1.2002E. 2001/10983 K. 2002/173"HIRSIZLIK ( Sanıkların Anahtar Uydurmak Suretiyle Hırsızlık Suçunu İşlemesi-Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Anahtar Uydurmak Suretiyle Hırsızlık Suçunu İşlemesi-Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
ANAHTAR UYDURMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )"
493YCGK10.4.2001E. 2001/6-30 K. 2001/57"HIRSIZLIK SUÇU OLUŞMAMASI ( Bankanın ATM Sisteminden Haksız Olarak Ele Geçirdiği Başkasına Ait Kartı ve Şifreyi Kullanarak Para Çekme )
BİLİŞİM SUÇU ( Bankanın ATM Sisteminden Haksız Olarak Ele Geçirdiği Başkasına Ait Kartı ve Şifreyi Kullanarak Para Çeken Sanık )
BANKANIN ATM SİSTEMİNDEN HAKSIZ OLARAK ELE GEÇİRDİĞİ KART VE ŞİFREYLE PARA ÇEKEN SANIK ( Hırsızlık Değil, Bilişim Suçu Oluşacağı )"
493Y6.CD12.2.2001E. 2001/1193 K. 2001/1228"ESKİ HALE GETİRME ( Talebini İçeren Dilekçe İle Birlikte Temyiz Başvurusunun da Yapılmış Olduğu - Temyizin Süresinde Olduğu )
SANIĞININ SORGULANMASI ( Hazırlık Soruşturması Sırasında Müdafii Bulundurulmadan Alınan Sanığın Beyanlarına Binaen Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Delil Yetersizliği Nedeniyle Yasal Olmaması )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Hazırlık Soruşturması Sırasında Müdafii Bulundurulmadan Alınan Sanığın Beyanlarına Binaen Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Delil Yetersizliği Nedeniyle Yasal Olmaması )
TEKERRÜR ( Adli Sicil Kaydına Göre Sanığın Tekerrüre Esas İnfaz Edilmiş Sabıkasının Bulunduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmamasının Hukuka Aykırı Olması )
HIRSIZLIK ( Suç Tarihindeki Ekonomik Koşullara Paranın Satın Alma Gücüne ve Yerleşik Yargıtay Uygulamalarına Göre 215 Milyon Liradan İbaret Değerin Normal Yerine Pek Fahiş Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
493YCGK30.1.2001E. 2000/6-261 K. 2001/2"HIRSIZLIK SUÇU ( 13 Yaşındaki Sanığın Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yeteneğine Sahip Olup Olmadığının Araştırılmamış Olması-Yazılı Emir )
11-15 YAŞ ARASI SANIK ( Ceza İndirimi-Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yeteneğine Sahip Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
CEZA İNDİRİMİ ( 13 Yaşındaki Sanık-Farik ve Mümeyyiz Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
SANIĞIN FARİK VE MÜMEYYİZ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( 13 Yaşındaki Sanık-Ceza İndirimi )"
493Y6.CD30.11.2000E. 2000/8362 K. 2000/8984"HIRSIZLIK ( Camı Kırıp Yazarkasayı Çalmak-Yazarkasanın Muhkem Olup Olmadığı-Çalınan Şeyin Değeri )
ÇALINAN ŞEYİN MUHKEM OLUP OLMADIĞI ( Yazarkasa )
ÇALINAN ŞEYİN DEĞERİ ( Yazarkasa ve İçindeki Para-Hırsızlık )"
493Y6.CD20.11.2000E. 2000/8393 K. 2000/8375"HIRSIZLIK ( Çalınan Paraların Ekonomik Değerinin Olup Olmamasına Göre Uygulanacak Kanun Maddeleri )
PARA ÇALMAK ( Çalınan Paraların Ekonomik Değerinin Olup Olmadığının Araştırılması )
ÇALINAN PARALARIN EKONOMİK DEĞERİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI ( Hırsızlık-Teşebbüs )"
493YCGK10.10.2000E. 2000/6-175 K. 2000/193"HIRSIZLIK ( Çalınan Eşyanın Bir Kısmının İade Edilmiş Olması-Ceza İndirimi Yapılıp Yapılmayacağı )
ÇALINAN EŞYANIN BİR KISMININ İADE EDİLMESİ ( Ceza İndirimi Yapılıp Yapılmayacağı )
CEZA İNDİRİMİ ( Çalınan Eşyanın İade Edilmesi Halinde )"
493YCGK11.4.2000E. 2000/6-62 K. 2000/72"BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR ( Sanığın Haksız Olarak Ele Geçirdiği Bir Başkasına Ait Kart ve Şifreyi Kullanarak Bir Bankanın Üç Farklı Şubesindeki ATM Makinesinden Para Çekmesi )
ATM MAKİNESİNDEN PARA ÇEKEREK HUKUKA AYKIRI YARAR SAĞLAMA ( Sanığın Haksız Olarak Ele Geçirdiği Bir Başkasına Ait Kart ve Şifreyi Kullanarak Yarar Sağlaması )
HIRSIZLIK ( Sanığın Haksız Olarak Ele Geçirdiği Bir Başkasına Ait Kart ve Şifreyi Kullanarak Bir Bankanın Üç Farklı Şubesindeki ATM Makinesinden Para Çekmesinin Bilişim Suçunu Oluşturması )
HUKUKA AYKIRI YARAR SAĞLAMAK ( Haksız Olarak Ele Geçirilen Başkasına Ait Kart ve Şifrenin Kullanılarak Banka Şubesindeki ATM Makinesinden Para Çekmenin Bilişim Suçunu Oluşturması )
BANKA ATM MAKİNESİNDEN BAŞKASININ KARTIYLA PARA ÇEKME ( Bilişim Suçunun Oluşması )"
493YCGK15.2.2000E. 1999/6-319 K. 2000/23"HIRSIZLIK SUÇU ( Malın İadesi veya Tazmininin Sanık ya da Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılmasının Sonucu Etkilemediği - İade veya Tazminin Bilerek İsteyerek Yapılması Gereği )
ÇALINTI MALIN İADESİ VEYA TAZMİNİ ( Sanık ya da Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılmasının Sonucu Etkilemediği/İade veya Tazminin Bilerek İsteyerek Yapılması Gereği - Hırsızlık )
İRADİ TESLİM ( Hırsızlık Konusu Mallar Bir İhbar Sonucu Yakalandığından İradi Bir Teslim Sözkonusu Olmadığından TCK'nın 523. Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığı )"
493Y1.CD9.3.1999E. 1998/4468 K. 1999/701"HIRSIZLIK ( Sanıkların Birlikte Çatıdaki Kapıyı Açarak Kasaya Yaklaştıklarında Alarm Çalması Üzerine Gelen Bekçiye Ateş Edip Birşey Almadan Kaçmaları - Fiilin İştirak Halinde Hırsızlığa Eksik Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
İŞTİRAK HALİNDE HIRSIZLIĞA EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanıkların Birlikte Çatıdaki Kapıyı Açarak Kasaya Yaklaştıklarında Alarm Çalması Üzerine Gelen Bekçiye Ateş Edip Birşey Almadan Kaçmaları )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanıkların Birlikte Çatıdaki Kapıyı Açarak Kasaya Yaklaştıklarında Alarm Çalması Üzerine Gelen Bekçiye Ateş Edip Birşey Almadan Kaçmaları - İştirak Halinde Hırsızlığa Eksik Teşebbüs Suçu )"
493YCGK23.2.1999E. 1999/6-15 K. 1999/27"MÜTESELSİL SUÇ ( Aynı Suç İşleme Kararı-Eylemler Arasında Subjektif Bağlantı Şartı )
ÖNCEDEN YAPILMIŞ BİR PLAN VE GENEL BİR NİYET ( Müteselsil Suçun Kabulü İçin-Aynı Suç İşeleme Kararı )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARI ( Ne Anlama Geldiği-Müteselsil Suç )"
493Y6.CD15.2.1999E. 1999/464 K. 1999/412"HIRSIZLIK ( İşyerinin Kapısının Taklit Anahtarla Açılıp Kasanın Oksijen Kaynağı ile Kesilmesi )
TAKLİT ANAHTAR ( Hırsızlık )
KASANIN OKSİJEN KAYNAĞI İLE AÇILMASI ( Hırsızlık )"
493Y6.CD26.11.1998E. 1998/10848 K. 1998/10939"HIRSIZLIK ( Müştekiye Ait Kredi Kartı İle 2 Gün Arayla ATM'den Para Çekmek )
KREDİ KARTI İLE 2 GÜN ARAYLA ATM'DEN PARA ÇEKMEK ( Müştekiye Ait - Hırsızlık )"
493Y11.CD26.11.1998E. 1998/7926 K. 1998/7295"HIRSIZLIK ( Suçun Taklit Anahtar Kullanmak Suretiyle İşlenmesi )
TAKLİT ANAHTAR KULLANARAK HIRSIZLIK SUÇUNUN İŞLENMESİ ( Cezanın Artırılmasının Gerekmesi- Delillerin Takdirinin Üst Dereceli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taklit Anahtar Kullanarak Hırsızlık Suçu İşlenmesinde Delillerin Takdirinin Üst Dereceli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olması )
HIRSIZLIK SUÇUNUN TAKLİT ANAHTAR KULLANILARAK İŞLENMESİ ( Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )"
493Y6.CD10.11.1998E. 1998/10175 K. 1998/10192"HIRSIZLIK ( Otomobilin Sabit Parçası Olmayan ve Otoda Bulunması Mutad Sayılmayan İçinde Para ve Şahsi Eşyalar Bulunan El Çantasını Çalma Eylemi )
ARAÇ İÇİNDEN PARA ÇALMA EYLEMİ ( Otomobilin Sabit Parçası Olmayan ve Otoda Bulunması Mutad Sayılmayan İçinde Para ve Şahsi Eşyalar Bulunan El Çantasını Çalma Eylemi )"
493YCGK29.9.1998E. 1998/6-215 K. 1998/278"SANIĞA DAVETİYE TEBLİĞ EDİLMESİ ( Lehe Bozmada da Sanığa Davetiye Tebliğ Edildikten Sonra Karar Vermenin Gerekmesi )
LEHE BOZMA ( Lehe Bozmada da Sanığa Davetiye Tebliğ Edildikten Sonra Karar Vermenin Gerekmesi )
SAVUNMA HAKKI ( Yargılama Esnasında Tarafların Savunma Haklarının Zedelenmesinin Hukuka Aykırı Olması )
BOZMA KARARI ( Yargıtayın Bozma Kararı Sanığın Lehine Olsa Dahi Sanığa Duruşma Gününü Bildiren Bir Davetiye Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )"
493YCGK16.6.1998E. 1998/6-153 K. 1998/223"HIRSIZLIK ( Sanığın Daha Önce İki Ayrı Olayda Çaldığı Mobilet ve Motorsikletleri Parçalayarak Satması )
OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ( Sanığın Otomobili Çalması Üzerine Polis Ekibi Tarafından Takibi Üzerine Bir Yayaya Çarpıp Otoyu Bırakıp Kaçması )
KISA SÜRE ( Sanığın Arabayı Çaldıktan Üç Gün Sonra İadesinin Yasanın Aradığı Kısa Süre Kavramının İçine Girmemesi )"
493Y6.CD22.4.1998E. 1998/3880 K. 1998/4044"HIRSIZLIK ( Müştekinin Bankomat Kartı İle Bankadaki Hesabından Para Çekmek )
BANKOMAT KARTI ( Hırsızlık - Müştekinin Bankadaki Hesabından Para Çekmek )
BANKA HESABI ( Çalınan Bankomat Kartı İle Müştekinin Hesabından Para Çekmek )"
493Y11.CD4.7.1997E. 1997/3674 K. 1997/3793"HIRSIZLIK ( Cezayı Artıran Haller - Asliye Ceza Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hırsızlık /Cezayı Artıran Haller - Asliye Ceza Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )"
493YCGK10.6.1997E. 1997/6-115 K. 1997/150"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında Aşağı Hadden Olsa Dahi Gerekçe Göstermeden Ceza Tayininin Bozma Nedeni Olması )
AŞAĞI HADDEN CEZA TAYİNİ ( Sanık Hakkında Aşağı Hadden Olsa Dahi Gerekçe Göstermeden Ceza Tayininin Bozma Nedeni Olması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Gerekçe Gösterilmemesi Nedeniyle Bozma Nedeni Olması )
GEREKÇE GÖSTERİLMEMESİ ( Aşağı Hadden Ceza Tayininde ve Cezanın Artırılmasında Gösterilmemesinin Bozma Nedeni Olması )"
493Y6.CD3.6.1997E. 1997/5885 K. 1997/5977"ANAHTAR UYDURARAK HIRSIZLIK
HIRSIZLIK ( Anahtar uydurarak )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Gerekçesiz )
GEREKÇE ZORUNLULUĞU ( Cezanın artırılması )"
493Y6.CD29.5.1997E. 1997/5828 K. 1997/5756"HIRSIZLIK ( Otoların Camlarının Kırılması Suretiyle Suçun İşlenmesi )
OTOLARIN CAMLARI KIRILARAK HIRSIZLIK YAPILMASI ( Cezayı Ağırlaştırıcı Neden Olması )
CEZANIN AĞIRLAŞTIRILMASI ( Hırsızlık Suçunun Otoların Camlarının Kırılması Suretiyle İşlenmesi )"
493YCGK25.2.1997E. 1996/6-302 K. 1997/17"OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Üst Mahkemece Görevli Kılınan Mahkemenin Sanığa Savunma Hakkını Kullandırmaması )
HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığın Savunma Hakkının Kullandırılması İçin Gerekli İşlemler Yapılmadan Hüküm Verilemeyeceği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın Dinlenmesi İçin Gerekli Usul İşlemleri Yapılmadan Hüküm Kurulmuş Olması )"
493YCGK4.2.1997E. 1997/6-21 K. 1997/13"HIRSIZLIK ( TCK 29. Maddedeki Sıraya Uyulmamış Olması )
SONUCA ETKİLİ OLMAYAN YANLIŞ UYGULAMA ( Bozma Sebebi Yapılmaması )
TEMEL CEZA ( TCK 29. Maddedeki Sıraya Uyulmamış Olması )"
493Y6.CD11.4.1996E. 1996/3941 K. 1996/4080"HIRSIZLIK ( Müştekinin Evinin Önüne Park Ettiği Otomobilinin Kapısını Çay Kaşığı İle Açıp Götürüp Kullandıktan Sonra Başka Bir İlçe Sınırlarında Terk Etmek - TCY. Md. 493/2'deki Suçu Oluşturacağı/Davaya Asliye Ceza Mahkemesinde Bakılacağı )
OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ( TCY. Md. 493/2'deki Suçu Oluşturduğunda Davaya Asliye Ceza Mahkemesinde Bakılacağı - Müştekinin Evinin Önüne Park Ettiği Otomobilinin Kapısını Çay Kaşığı İle Açıp Götürüp Kullandıktan Sonra Başka Bir İlçe Sınırlarında Terk Etmek )
GÖREVLİ MAHKEME ( Müştekinin Evinin Önüne Park Ettiği Otomobilinin Kapısını Çay Kaşığı İle Açıp Götürüp Kullandıktan Sonra Başka Bir İlçe Sınırlarında Terk Etmek - Davaya Asliye Ceza Mahkemesinde Bakılacağı/TCY. Md. 493/2'deki Suçu Oluşturacağı )"
493Y6.CD9.11.1995E. 1995/11630 K. 1195/11541"İKİDEN FAZLA KİŞİNİN KİLİT AÇARAK ÇALMASI ( Otonun Kilit Yapısının Yasanın Aradığı Manada Koruyucu Olmaması Durumunda Durumun Sanık Lehine Değerlendirilmesi )
HIRSIZLIKTA ÇALINAN ŞEYİN DEĞERİ ( Değer Mahkemece Bilirkişiye Tespit Ettirilerek Kabule Esas Değerin Karar Yerinde Gösterilmesi )
ÇALINANIN GERİ VERİLMESİ ( Sanık Hakkında Cezada İndirim Yapılması )
ÇALINTI MALI BİLEREK SAKLAMAK VE PAZARLAMAK ( Çalma Eylemine Katılmayan Ama Bunu Bilerek Saklayan Sanığa Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
YAŞI KÜÇÜK SANIĞIN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Kanunda Yazılı Tedbirlerden Birine Veya Para Cezasına Dönüştürülmesinin Gerekmesi )"
493YCGK5.6.1995E. 1995/6-130 K. 1995/181"TEKERRÜRE ESAS BİRDEN FAZLA MAHKUMİYET BULUNMASI ( Genel Tekerrür mü Yoksa Özel Tekerrür Hükümlerinin mi Uygulanacağı )
GENEL TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrrüre Esas Birden Fazla Sabıkası Bulunması )
ÖZEL TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrrüre Esas Birden Fazla Sabıkası Bulunması )"
493Y6.CD21.3.1995E. 1995/3112 K. 1995/3010"HIRSIZLIK ( Araçların Camlarının Sağlam Maddelerle Muhkem Surette Yapıldıklarının Gözetilmemesi )"
493Y6.CD15.12.1994E. 1994/12230 K. 1994/12500"HIRSIZLIK ( Otoparka Ait Anahtarı Haksız Ele Geçirerek )
OTOPARKA AİT ANAHTARI HAKSIZ ELE GEÇİREREK HIRSIZLIK
OTOPARKIN BİNA NİTELİĞİNİN KEŞFEN TESBİTİ ( Hırsızlık )"
493YCGK21.2.1994E. 1994/28 K. 1994/53"BELEDİYE HİZMETLİSİNİN GÖREV SIRASINDA VEYA GÖREV NEDENİYLE İŞLEDİĞİ SUÇ ( Genel Hükümlere Göre Soruşturma Yapılıp İddianame ile Dava Açılması )
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE SORUŞTURMA YAPILMASI ( Belediye Hizmetlisinin Görev Sırasında veya Görev Nedeniyle İşlediği Suç )
GÖREV ( Belediye Hizmetlisinin Görev Sırasında veya Görev Nedeniyle İşlediği Suç )"
493YCGK14.2.1994E. 1994/6-18 K. 1994/42"HIRSIZLIK ( Anahtar kullanarak )
HIRSIZLIK ( Gündüzün )
ŞÜPHE"
493Y6.CD1.4.1992E. 1992/1185 K. 1992/2789"HIRSIZLIK ( Noterlerce Yapılmayan Araç Devirlerinin Geçersiz Sayıldığı )
ARAÇ HIRSIZLIĞI ( Noterlerce Yapılmayan Araç Devirlerinin Geçersiz Sayıldığı )
NOTERLERCE YAPILMAYAN ARAÇ DEVİRLERİ ( Geçersiz Olması-Hırsızlık Suçunun Unsurlarının Oluşmaması )"
493Y6.CD3.3.1992E. 1992/1477 K. 1992/1816"HIRSIZLIK ( Sanığın Birkaç Defa Suç İşlemiş Olması Nedeniyle Cezasının Artırılması İçin Gereken Şartlar )
ÖZEL TEKERRÜR ( Sanığın Birkaç Defa Suç İşlemiş Olması Nedeniyle Cezasının Artırılması İçin Gereken Şartlar )
CEZANIN ARTIRILMASI ( İnfaz Edilmiş Üç Aydan Fazla Mahkumiyetten Sonra İkinci Bir Suç İşlemesi )"
493Y6.CD24.12.1991E. 1991/8403 K. 1991/8842"HIRSIZLIK ( Sanığın Mağdura Ait Dükkanın Kapısındaki Asma Kilidi Farkettirmeden Benzeri Bir Kilitle Değiştirmesinin Cezayı Artırıcı Neden Olması )
KİLİT AÇARAK ÇALMAK ( Hırsızlık Suçunda Ağırlaştırıcı Neden Olması )
AĞIRLAŞTIRICI NEDEN ( Kapının Kilidinin Açılarak Suçun İşlenmesi )"
493Y6.CD11.6.1991E. 1991/3769 K. 1991/4705"HIRSIZLIK ( Selahiyeti Olmaksızın Resmi Sıfat Takınarak - Tek Bir Suç Oluşacağı )
SELAHİYETİ OLMAKSIZIN RESMİ SIFAT TAKINARAK HIRSIZLIK ( Tek Bir Suç Oluşacağı )
RESMİ SIFAT TAKINARAK HIRSIZLIK ( Selahiyeti Olmaksızın - Tek Bir Suç Oluşacağı )"
493Y6.CD19.2.1991E. 1991/233 K. 1991/1301"HIRSIZLIK ( PTT'ye Ait Ankisörlü Telefonlardan Jeton Çalmak - Tek Suç Sayılacağı )
PTT'YE AİT ANKİSÖRLÜ TELEFONLARDAN JETON ÇALMAK ( Tek Suç Sayılacağı )
JETON ÇALMAK ( PTT'ye Ait Ankisörlü Telefonlardan - Tek Suç Sayılacağı/Cezanın Artırılmasının Tartışılması ) )"
493Y6.CD31.1.1991E. 1991/191 K. 1991/683"HIRSIZLIK ( Firarda Bulunan Sanık/Hakkında Dava Açılmadan - Diğer Sanığın Akrabalarının İadeyi Sağlamış Olmaları/TCK.m.523'ten Yararlandırılması )
HIRSIZLIKTA İADEYİ SAĞLAMIŞ OLMAK ( Diğer Sanığın Akrabalarının - Firarda Bulunan Sanık Hakkında Dava Açılmadan )
İADEYİ SAĞLAMIŞ OLMAK ( Hırsızlıkta Diğer Sanığın Akrabalarının - Firarda Bulunan Sanık Hakkında Dava Açılmadan )"
493Y6.CD23.10.1990E. 1990/7465 K. 1990/7951"HIRSIZLIK ( Sağlam ve Muhkem Yapıdaki Pencereyi Kırarak Girip Bulduğu Anahtarla Kasayı Açarak Para Almak )
SABIKA KAYDININ YENİDEN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Sanığın Kimliği Esas Alınarak )"
493Y6.CD3.4.1990E. 1990/599 K. 1990/2670"HIRSIZLIK ( Çatıdan Çatıya Geçerek Sandık Kilidi Kırılarak İşlenmesi - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hırsızlığın Çatıdan Çatıya Geçerek Sandık Kilidi Kırılarak İşlenmesi )
SUÇ TARİHİNDEKİ PARANIN SATIN ALMA GÜCÜ ( Pek Hafif Yerine Hafif Kabulü - Bozma Sebebi )"
493YCGK20.11.1989E. 1989/6-296 K. 1989/354"HIRSIZLIK SUÇU ( Suçu Birlikte İşlemeye Karar Verip Olay Yerinden Uzakta Gözcülük Yapan Sanıkların Cezasının Artırılmaması )
CEZAYI ARTIRICI NEDENLER ( Birden Çok Kişi Tarafından İşlenen Hırsızlık Suçunda Olay Yerinden Uzakta Gözcülük Yapan Şeriklere Uygulanmaması )
GÖZCÜLÜK YAPAN ŞERİKLERİN OLAY YERİNDEN UZAKTA DURDUKLARI İÇİN CEZASININ ARTIRILMAMASI ( Birden Çok Kişinin İşlediği Hırsızlık Suçunda )"
493Y6.CD16.11.1989E. 1989/7573 K. 1989/9038"HIRSIZLIK ( Evin Kapısını Kırarak Çalmak )
EVİN KAPISINI KIRARAK ÇALMAK ( Kırılan Kapının Sağlam Maddelerle Dayanıklı Şekilde Yapılıp Yapılmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
DOĞUM İLE SABIKA KAYDININ GETİRTİLMESİ ( Suç Tarihinde Onbir Yaşını Bitirip On Beş Yaşını Bitirmeyen Sanık İçin )"
493YCGK13.2.1989E. 1988/538 K. 1989/49"HIRSIZLIK ( Otomobilin Camını Kırarak Teyp Çalmak-Camın Muhkem Madde Kabulü )
MUHKEM MADDE ( Otomobil Camı )
OTOMOBİLİN CAMINI KIRARAK TEYP ÇALMAK ( Hırsızlık-Camın Muhkem Madde Olarak Kabul Edilmesi )"
493YCGK14.11.1988E. 1988/6-370 K. 1988/457"HIRSIZLIK ( İçindeki Paraları Almak İçin Kasanın Bina Dışına Çıkarılıp Kırılması )
İÇİNDEKİ PARALARI ALMAK İÇİN KASANIN DIŞARI ÇIKARILIP ORADA KIRILMASI ( TCK 493/1-Son Maddesinin Uygulanması )"
493YCGK16.6.1986E. 1986/6-121 K. 1986/349"HIRSIZLIK ( Sanığın Yetkisi Olmaksızın Kendisini Polis Memuru Olarak Tanıtması - Eylemin Adiyen Hırsızlık Suçundan Çıkıp TCK. Md. 493/4'e Uygun Düştüğü )
RESMİ SIFAT TAKINARAK HIRSIZLIK ( Eylemin Adiyen Hırsızlık Suçundan Çıkıp TCK. Md. 493/4'e Uygun Düştüğü )
POLİS MEMURU OLARAK TANITILARAK HIRSIZLIK ( Resmi Sıfatı Olmadan - Eylemin TCK. Md. 493/4'e Uygun Düştüğü )"
493YCGK21.5.1984E. 1983/6-405 K. 1984/179"HIRSIZLIK ( Selahiyeti Olmaksızın Resmi Sıfat Takınarak İşlenmesi-Polis Elbisesi Giyen Faillerin Karakola Götürme Bahanesiyle Korkutup Para Almaları )
POLİS ELBİSESİ GİYİP KARAKOLA GÖTÜRMEYLE KORKUTUP PARA ALMAK ( Hırsızlık-Yağma Suçunun Oluşmaması )
YAĞMA ( Hırsızlıkla Maddi Unsur Bakımından Farkı-Polis Elbisesi Giyen Faillerin Karakola Götürme Bahanesiyle Korkutup Para Almalarının Yağmayı Oluşturmaması )
YETKİSİ OLMADIĞI RESMİ SIFATI TAKINARAK HIRSIZLIK YAPMAK ( Polis Elbisesi Giyip İnsanları Sindirerek Paralarını Almak )"
493YCGK24.10.1983E. 1983/6-213 K. 1983/356"KAPININ KIRILARAK MAL ÇALMA ( Eylemin Hırsızlık Olması )
HIRSIZLIK ( Sağlam Kapının Kırılarak Çalınan Malların Buradan Çıkarılması Eylemi )
SAĞLAM KAPININ KIRILARAK MALLARIN ÇALINMASI ( Bu Malların Buradan Çıkarılması Eyleminin Hırsızlık Suçunu Oluşturması )"
493YCGK26.4.1982E. 1982/6-114 K. 1982/171"SUÇA ASLİ İŞTİRAK ( Hırsızlık İçin Eve Giren Kişilerin Çantalara Doldurdukları Eşyaları İple Yukarı Çeken Sanık )
HIRSIZLIK SUÇUNA ASLİ İŞTİRAK ( Eve Banyo Penceresinden Giren Sanıkların Çantalar Doldurduğu Eşyaları İple Yukarı Çeken Sanık )
İŞTİRAK NİTELİĞİ ( Hırsızlık Suçunda Evin Damında Bekleyerek Diğer Şeriklerin Uzattığı Malları Yukarı Çeken Kişinin Asli İştiraki )"
493Y6.CD18.5.1981E. 1981/2703 K. 1981/3681"FAYDALANMA HIRSIZLIĞI ( Otomobilin habersizce Alınarak Kullandıktan Sonra İade edilmesi )
GERİ VERME VE ÖDEME ( Bu Durumda Cezadan İndirim Yapılması )
AMORTİSMAN VE YAKIT DEĞERİ ( Bu Değerlerlerin Ödenmesi Halinde Cezadan İndirim Yapılması )"
493YCGK6.4.1981E. 1981/6-52 K. 1981/120"HIRSIZLIK SUÇU ( Kamyonun Akü ve Aksini Pense ile Sökerek Çalma Halinde Uygulanacak Kanun Maddesi )
PENSEYLE SÖKÜLEREK KAMYONUN AKÜ VE AKSİNİN ÇALINMASI ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
KAMYONUN AKÜ VE AKSİNİN PENSE İLE SÖKÜLEREK ÇALINMASI ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
ANAHTAR VE SAİR ALETLER KAVRAMININ KAPSAMINA GİRMEME ( Kamyonun Akü ve Aksinin Pense ile Sökülerek Çalınması )"
493YCGK14.6.1976E. 1976/6-275 K. 1976/287"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığın Suç Sırasında Subay Olmamasına Rağmen Subay Elbisesi Giymesi )
KİMLİĞİ GİZLEME AMACI ( Hırsızlıkdan Sanık Olan Kişinin Suç Sırasında Subay Olmamasına Rağmen Subay Elbisesi Giymesi )
ORTAKLAŞA İŞLENEN HIRSIZLIK SUÇU ( Her İki Sanığın Birbirlerinin Özel Hallerine İştirak Etmek Zorunda Olması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Ortaklaşa İşlenen Hırsızlık Suçunda Sanıkların Birbirlerine İştirak Etmesi )"
493YCGK25.6.1973E. 1972/6-146 K. 1973/493"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığın Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEN HAPİS CEZASI ( Hapis Cezasından Tutuklu Kalınan Günlerin Paraya Çevrilip Mahsubunun Yapılmasının Yasaya Uygun Olması )
TUTUKLU KALINAN GÜNLER ( Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrildiği Durumlarda Bu Günlerin de Mahsup Yapılması )"

DANIŞTAY

493D8.D25.11.1998E. 1998/4355 K. 1998/3895"POLİS OKULU ( Öğrenci Adayı Olma Koşulları )
ADAYLIĞIN KABUL EDİLMEMESİ ( Polis Okuluna Kayıt Olma Şartları - Adayın Aile Bireylerinden Birine Ait Sabıka Kaydı )"

UYUŞMAZLIK

493UMC18.6.1999E. 1999/18 K. 1999/18"SİVİL KİŞİ SANIĞIN İŞLEDİĞİ HIRSIZLIK VE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇLARI (Misafir Olduğu Köy Korucusunun Evinden Silahını Çalan Sanık)
HIRSIZLIK SUÇU (Sivil Kişi Sanığın Misafir Olduğu Köy Korucusunun Ordu Malı Silahını Çalması)
KÖY KORUCUSUNUN SİLAHINI ÇALMAK (Sivil Kişi Sanığın İşlediği)"

Madde 494

YARGITAY

494Y13.CD28.11.2011E. 2011/23095 K. 2011/6602"KULLANMA HIRSIZLIĞI (Mağdurun Şikayetçi Olmadığı Gözetilerek Çalındığı Yerden 2 Km Uzakta Bir Yere Bırakılan Araç İçerisinden Hiçbir Şeyin Alınmadığının Mağdur Tarafından Beyan Edildiği - Kamyonetin Ücret Karşılığı Yük yada Yolcu Taşımacılığına Tahsis Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı)
ARAÇ HIRSIZLIĞINDA ARAÇ ÜZERİNDE KEŞİF (Kırılmak Suretiyle Açılan Ön Kapı Camının Sağlam ve Dayanıklı Olup Olmadığı ve Basit Bir Zorlamayla Kırılıp Kırılmayacağının Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Tesbit Edilerek 765 S.K. Md. 493/1'in Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği)
KEŞİF (Araç Hırsızlığında Kırılmak Suretiyle Açılan Ön Kapı Camının Sağlam ve Dayanıklı Olup Olmadığı ve Basit Bir Zorlamayla Kırılıp Kırılmayacağının Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Tesbit Edilerek 765 S.K. Md. 493/1'in Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı)"
494Y2.CD31.10.2011E. 2011/3329 K. 2011/37984"HIRSIZLIK ( Sökülen Sayaçtan Direk Bağlantı Yapılarak Kaçak Elektrik Kullanmak - Suç Tutanağı ve Tutanak Tanığı Beyanı Dikkate Alındığında Zorunluluk Halinin Söz Konusu Olmadığının Kabulü Gereği/Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
ZORUNLULUK HALİ ( Sökülen Sayaçtan Direk Bağlantı Yapılarak Kaçak Elektrik Kullanmak - Suç Tutanağı ve Tutanak Tanığı Beyanı Dikkate Alındığında Zorunluluk Halinin Söz Konusu Olmadığının Kabulü Gereği/Sanığın Beraatine Hükmedilmemesi Gereği )
ABONELİK OLMADAN VE SAYAÇSIZ OLARAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Suç Tutanağı ve Tutanak Tanığı Beyanı Dikkate Alındığında Zorunluluk Halinin Söz Konusu Olmadığının Kabulü Gereği - Hırsızlık Suçunun Oluştuğu )
SÖKÜLEN SAYAÇTAN DİREK BAĞLANTI YAPARAK KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Suç Tutanağı ve Tutanak Tanığı Beyanı Dikkate Alındığında Zorunluluk Halinin Söz Konusu Olmadığının Kabulü Gereği - Hırsızlık Suçunun Oluştuğu )"
494Y2.CD24.10.2011E. 2010/15192 K. 2011/37271"ENERJİ HIRSIZLIĞI ( Sanık Hakkında Altı Adet Kaçak Elektrik Faturası Düzenlendiği/Bedeli Uzun Süre Israrla Ödemediği - Ağır ve Acil Bir İhtiyaçtan Bahsedilemeyeceği )
AĞIR VE ACİL İHTİYAÇ ( Kaçak Elektrik Kullanmak/Sanık Hakkında Altı Adet Kaçak Elektrik Faturası Düzenlendiği - Sanığın Bedeli Uzun Süre Israrla Ödemediği/Zaruret Haline Ulaşmayan Ağır ve Acil Bir İhtiyacı Karşılama Zorunluluğunun Bulunmadığı )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Kaçak Elektrik Kullanmak/Sanık Hakkında Altı Adet Kaçak Elektrik Faturası Düzenlendiği - Sanığın Bedeli Uzun Süre Israrla Ödemediği/Zaruret Haline Ulaşmayan Ağır ve Acil Bir İhtiyacı Karşılama Zorunluluğunun Bulunmadığı )"
494Y6.CD11.12.2006E. 2005/1157 K. 2006/13460"ŞİKAYETTEN VAZGEÇEN YAKINAN ( Diğer Celsede Müdahilliğine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
DAVAYA MÜDAHALE ( Şikayetinden Vazgeçen Yakınanın Diğer Celsede Müdahilliğine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
SUÇ KASTININ BULUNMAMASI ( Hırsızlık - Sanığın Haricen Paylaşım Sonucu Kendisine Düşen Yerdeki Kavak Ağaçlarını Kestiğini Savunmuş Olması ve Yakınanın Duruşmada Şikayetçi Olmadığını Belertmesi Nedeniyle )
HARİCEN PAYLAŞIM ( Sanığın Haricen Paylaşım Sonucu Kendisine Düşen Yerdeki Kavak Ağaçlarını Kestiğini Savunmuş Olması ve Yakınanın Duruşmada Şikayetçi Olmadığını Belertmesi Nedeniyle Suç Kastının Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
HIRSIZIK ( Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanması Halinde 5237 Sayılı Yasa Hükümlerinin - 5237 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanmaması Halinde İse 765 Sayılı Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık - Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanması Halinde 5237 Sayılı Yasa Hükümlerinin - 5237 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanmaması Halinde İse 765 Sayılı Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu )
UZLAŞMA ( Hükümlerinin Uygulanması Halinde 5237 Sayılı Yasa Hükümlerinin - 5237 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanmaması Halinde İse 765 Sayılı Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu )"
494Y3.CD8.5.2006E. 2006/1531 K. 2006/4181"TAPULU ARAZİDEN AĞAÇ KESMEK ( Müşterek Mülkiyet - Kesilen Miktar İle Diğer Hissedarların Hisselerine Tecavüz Olması Halinde Eylemin Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
AĞAÇ KESMEK ( Sanığın Müşterek Hissedar Olduğu Tapulu Araziden - Kesilen Miktar İle Diğer Hissedarların Hisselerine Tecavüz Olması Halinde Eylemin Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
HIRSIZLIK ( Sanığın Müşterek Hissedar Olduğu Tapulu Araziden Ağaç Kesmesi - Kesilen Miktar İle Diğer Hissedarların Hisselerine Tecavüz Olması )
ORMAN OLMAYAN YERLERDEN AĞAÇ KESMEK ( Tapulu Araziden - Ormanlarda Yetişen Ağaç Cinsinden Emval Kesmek Suçunu Oluşturabileceği )"
494Y6.CD11.4.2006E. 2005/14056 K. 2006/3594"HIRSIZLIK SUÇU ( Kullanım Hırsızlığın Nedeniyle )
KULLANIM HIRSIZLIĞI ( Bu Suçun Oluşabilmesi için Hırsızlanan Aracın Ücret Karşılığı Yük ve Yolcu Taşımacılığına Tahsis Edilmiş Olmayan Özel Bir Ulaşım Aracı Olması Çalınan Aracın Kısa Bir Süre Kullanılması Sonunda Zilyedine Geri Verilmesi veya Kolaylıkla Bulunabilecek Bir Yere Bırakılması Henüz Bırakılmamış ise Taşıtın İade Edilmek Üzere Alındığının Anlaşılır Olmasının Gerekmesi )"
494Y11.CD28.2.2006E. 2004/1743 K. 2006/1389"KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Suçunun Oluşabilmesi İçin Geçici Olarak Yararlanma Amacıyla Alınan Özel Ulaşım Aracının Kısa Bir Süre Kullanıldıktan Sonra Sahibine Geri Verilmesi veya Kolaylıkla Bulabileceği Bir Yere Bırakılması Gereği )
YARARLANMA AMACIYLA ALINAN ÖZEL ULAŞIM ARACI ( Kullanma Hırsızlığı Suçunun Oluşması İçin Kısa Bir Süre Kullanıldıktan Sonra Sahibine Geri Verilmesi veya Kolaylıkla Bulabileceği Bir Yere Bırakılması Gereği )
ARACI ÇALAN KİŞİNİN ARACI BULUNABİLEN YERE BIRAKMASI ( Henüz Bırakılmamış İse Geri Verilmek Üzere Alındığının Açıkça Anlaşılmış Olması ve İade Amacının Araç Alınırken Mevcut Olması Gereği - Kullanma Hırsızlığı )"
494Y7.CD16.2.2006E. 2004/32941 K. 2006/345"HIRSIZLIK ( Çalındıktan Sonra Kapısı Açık Terk Edilen Otomobili Gezmek Amacıyla Bulunduğu Yerden Alarak Kullanmak - Eylemin 765 S. TCK. Md. 494'de Düzenlenen Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gereği )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Eylemin 765 S. TCK. Md. 494'de Düzenlenen Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gereği - Çalındıktan Sonra Kapısı Açık Terk Edilen Otomobili Gezmek Amacıyla Bulunduğu Yerden Alarak Kullanmak )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI HIRSIZLIK ( Çalındıktan Sonra Kapısı Açık Terk Edilen Otomobili Gezmek Amacıyla Bulunduğu Yerden Alarak Kullanmak - Eylemin 765 S. TCK. Md. 494'de Düzenlenen Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gereği )"
494YCGK14.2.2006E. 2006/7-24 K. 2006/20"SULH MAHKEMELERİNİN TEMYİZİ KABİL KARARLARI ( Yargı Çevresi İçinde Bulundukları Asliye veya Ağır Ceza Mahkemeleri Nezdindeki C.Savcıları Tarafından Tefhim Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Edilebileceği )
TEMYİZ SÜRESİ ( Sulh Mahkemelerinin Temyizi Kabil Kararlarının Yargı Çevresi İçinde Bulundukları Asliye veya Ağır Ceza Mahkemeleri Nezdindeki C.Savcıları Tarafından Tefhim Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Edilebileceği )
ASLİYE VE AĞIR CEZA MAHKEMELERİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ SÜRESİ ( Tefhimden İtibaren Bir Hafta Olduğu - Hırsızlık )
HIRSIZLIK ( O Yer C.Savcılarının Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri Kararlarına Karşı Temyiz Süreleri Tefhimden İtibaren Bir Hafta Sulh Ceza Mahkemeleri Kararlarına Karşı İse Bir Ay Olduğu )"
494Y3.CD14.2.2005E. 2004/6585 K. 2005/1371"ORMANDAN EMVAL KESME ( Dava Konusu Yerin Orman Olup Olmadığı İbraz Edilen Tapunun Hukuki Geçerliliğinin Bulunup Bulunmadığının Teknik ve Bilimsel Bulgulara Göre Kesin Olarak Tespiti Gerektiği )
KADASTRO HARİTA VE TUTANAKLARI ( Ormandan Emval Kesme - Getirtilerek Mahallinde Uzman Orman Mühendisi ve Fen Bilirkişiler Marifetiyle Dava Konusu Yerin Orman Olup Olmadığı İbraz Edilen Tapunun Hukuki Geçerliliğinin Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
MİRASÇILAR ARASINDA TAKSİM ( Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse Bu Ağacın Müştekiye Düşüp Düşmediği Araştırılarak Sonucuna Göre Sanıklar Hakkında TCK 494/2 ve 522. Md. Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği - Ormandan Emval Kesme )"
494Y3.CD27.1.2005E. 2004/22134 K. 2005/322"ORMANDAN EMVAL KESMEK SUÇU ( Sanığın Emvali Evinin Bahçesinden Kestiği İddiasının Araştırılması Gereği - Emvalin Evin Bahçesinden Kesildiğinin Tesbiti Halinde Belediyeden İzin Alıp Almadığının Araştırılması Gereği )
AĞAÇ KESMEK SUÇU ( Sanığın Emvali Evinin Bahçesinden Kestiği İddiasının Araştırılması Gereği - Emvalin Evin Bahçesinden Kesildiğinin Tesbiti Halinde Belediyeden İzin Alıp Almadığının Araştırılması Gereği )
EMVAL KESMEK SUÇU ( Sanığın Emvali Evinin Bahçesinden Kestiği İddiasının Araştırılması Gereği - Emvalin Evin Bahçesinden Kesildiğinin Tesbiti Halinde Belediyeden İzin Alıp Almadığının Araştırılması Gereği )
BELEDİYEDEN İZİN ALIP ALMAMA DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Evinin Bahçesinden Emval Kesen Sanığın )"
494Y11.CD26.1.2005E. 2003/8882 K. 2005/134"HIRSIZLIK SUÇU ( Bir Dam Altında Oturmayan Sanık ve Müştekinin Kardeş Oldukları İddiasının Nüfus Kayıt Örnekleri Celp Edilerek Araştırılması Gereği )
BİR DAM ALTINDA OTURMAYAN SANIK VE MÜŞTEKİNİN KARDEŞ OLDUKLARI İDDİASI ( Nüfus Kayıt Örnekleri Celp Edilerek Araştırılması Gereği - Hırsızlık Suçu )
KARDEŞE KARŞI İŞLENEN HIRSIZLIK SUÇU ( Bir Dam Altında Oturmayan Sanıkla Müştekinin Kardeş Olup Olmadığının Nüfus Kayıt Örnekleri Celp Edilerek Araştırılması Gereği )"
494Y11.CD7.4.2004E. 2003/1568 K. 2004/2879"KULLANMA HIRSIZLIĞI DEĞİL HIRSIZLIK SUÇUNUN OLUŞMASI ( Geçici Yararlanma Kastı Olmadan Aracı Alan ve Yakalanmak Üzereyken Suç Delilinden Kurtulmak için Aracı Terkedip Kaçan Sanıkların Eylemi )
HIRSIZLIK SUÇU ( Aracı Geçici Yararlanma Kastıyla Almayan ve Polisin Dur İhtarı Üzerine Yakalanmamak İçin Aracı Terkederek Kaçan Sanıkların Eyleminin Kullanma Hırsızlığı Olarak Algılanamayacağı )
GEÇİCİ YARARLANMA KASTI OLMADAN ARACIN MÜLKİYETİNE YÖNELİK KASITLA ARACI ÇALAN ANCAK POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN TERKEDİP KAÇAN SANIKLARIN EYLEMİ ( Kullanma Hırsızlığı Değil Hırsızlık Suçunun Oluşacağı )
ARACI GEÇİCİ KULLANMA KASDIYLA DEĞİL MÜLK EDİNME KASDIYLA ÇALAN ANCAK POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN TERKEDİP KAÇMAK ZORUNDA KALAN SANIKLARIN EYLEMİ ( Kullanma Hırsızlığı Değil Hırsızlık Suçunun Oluşacağı )"
494YCGK6.4.2004E. 2004/6-72 K. 2004/84"HIRSIZLIK ( Aracın Geçici Olarak Anahtar Uydurmak Suretiyle Çalınıp Teslim Etmek Amacıyla Getirilirken Kaza Yapılması )
HIRSIZLIK SUÇUNDA CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Suçun Kullanma Hırsızlığına Girip Girmediğine Bakılıp Giriyorsa Aracın Yakıt Yağ Ve Yıpranma Bedeline Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Suçun Kullanma Hırsızlığına Girip Girmediğine Bakılıp Giriyorsa Aracın Yakıt Yağ Ve Yıpranma Bedeline Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
YÜK VE YOLCU ARACI ( Kullanma Hırsızlığına Bu Araçların Konu Olması Halinde Takibin Şikayete Bağlı Olmaması )
KULLANMA HIRSIZLIĞINDA AMAÇ ( Kullanma Hırsızlığında Failin Aracı Teslim Amacının olup Olmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
494YCGK10.2.2004E. 2003/6-304 K. 2004/22"HIRSIZLIK ( Hırsızlanan Şeyin Ücret Karşılığı Yük ve Yolcu Taşımacılığına Tahsis Edilmiş Olmayan Özel Bir Ulaşım Aracı Olması )
OTO HIRSIZLIĞI ( Dava Konusu Olayın Oluş Şeklinin Hırsızlık Eyleminin Aracın Mülkiyetine Yönelik Olduğunu Göstermesi )
KULLANIM HIRSIZLIĞI ( Taşıtın İade Edilmek Üzere Alındığını Açıkça Gösteren ve Kastın Bu Şekilde Olduğunu Ortaya Koyan Herhangi Bir Kanıtın Bulunmaması )
TAŞITIN İADE EDİLMEK ÜZERE ALINMASI ( Kullanma Hırsızlığı-Taşıtın İade Edilmek Üzere Alındığını Açıkça Gösteren ve Kastın Bu Şekilde Olduğunu Ortaya Koyan Herhangi Bir Kanıtın Bulunmaması )"
494YCGK27.1.2004E. 2003/6-301 K. 2004/16"HIRSIZLIK ( Sanığın Yakalanış Şekli İtibariyle Taşıtın İade Edilmek Üzere Alındığını Ve Kastın Bu Şekilde Olduğunu Gösteren Herhangi Bir Kanıt Olmaması Nedeniyle Kullanma Hırsızlığının Oluşmaması )
KULLANIM HIRSIZLIĞININ TESPİTİ ( Sanığın Yakalanış Şekli İtibariyle Taşıtın İade Edilmek Üzere Alındığını Ve Kastın Bu Şekilde Olduğunu Gösteren Herhangi Bir Kanıt Olmaması Nedeniyle Kullanma Hırsızlığının Oluşmaması )
MANEVİ UNSUR ( Kullanma Hırsızlığı Suçunda Manevi Unsurun Geçici Kullanma Kastı Olması )
KULLANIM HIRSIZLIĞI ( Özel Otonun Kısa Bir Süre Kullanıp Zilyedine İade Etmek Zilyedin Kolaylıkla Bulabileceği Bir Yere Bırakmak Veya İade Edilmek Üzere Alındığı Açıkça Anlaşılmakla Bu Suçun Oluşması )
HIRSIZLIK SUÇUNDA CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Suçun Kullanma Hırsızlığına Girip Girmediğine Bakılıp Girmiyorsa Malın Değerine Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Suçun Kullanma Hırsızlığına Girip Girmediğine Bakılıp Girmiyorsa Malın Değerine Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
YÜK VE YOLCU ARACI ( Bu Araçların Kullanma Hırsızlığı Suçunun Konusu Olmaması )
KULLANMA HIRSIZLIĞINDA AMAÇ ( Kullanma Hırsızlığında Failin Aracı Teslim Amacının olup Olmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
TEŞEBBÜS ( Özel Otonun Çalınmak İstenmesi Ancak Bunun Otonun Çalışmaması Üzerine Başarılamaması )"
494Y6.CD26.1.2004E. 2002/19812 K. 2004/486"HIRSIZLIK ( Çaldıkları Mobileti Yakalandığı Tarihe Kadar Dokuz Gün Ellerinde Bulunduran ve Engel Bir Neden Bulunmadığı Halde İade Etmeyen Sanıkların Eylemlerinin Mülkiyete Yönelik Olması )
MÜLKİYETE YÖNELİK OLMA ( Çaldıkları Mobileti Engel Bir Neden Bulunmadığı Halde İade Etmeyen Sanıkların Eylemlerinin Mülkiyete Yönelik Olması )
EŞYAYI CÜRMİYEYİ SATIN ALMAK VE SAKLAMAK ( Hırsızlık Suçuna Katılmayan Ancak Çalıntı Olduğunu Bildiği Mobilete Gezmek Amacıyla Binen Sanığın İlgili Suçu Oluşturması )"
494YCGK20.1.2004E. 2003/6-303 K. 2004/3"HIRSIZLIK ( Otomobilin Zorlayarak Kapısının Açılıp Düz Kontakla Çalıştırılmaya Çalışılıp Olmayınca İterek Çalınması )
KAST ( Hırsızlık Suçunun Ancak Kasıtla İşlenebilmesi )
KULLANIM HIRSIZLIĞI ( Otonun Geçici Olarak Kısa Bir Süre Kullanıp Zilyedine İade Etmek Zilyedin Kolaylıkla Bulabileceği Bir Yere Bırakmak Veya İade Edilmek Üzere Alındığı Açıkça Anlaşılmakla Bu Suçun Oluşması )
HIRSIZLIK SUÇUNDA CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Suçun Kullanma Hırsızlığına Girip Girmediğine Bakılması-Girmemesi Durumunda Malın Değerine Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Suçun Kullanma Hırsızlığına Girip Girmediğine Bakılması-Girmemesi Durumunda Malın Değerine Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
YÜK VE YOLCU ARACI ( Kullanma Hırsızlığına Bu Araçların Konu Olması Halinde Takibin Şikayete Bağlı Olmaması )
KULLANMA HIRSIZLIĞINDA AMAÇ ( Failin Aracı Teslim Amacının olup Olmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
494YCGK9.12.2003E. 2003/6-276 K. 2003/286"HIRSIZLIK ( Kullanma Hırsızlığı İçin Kanunda Öngörülen Şartlardan Birinin Dahi Gerçekleşmemesi )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Bu Suçun Oluşabilmesi İçin Yasada Belirtilen Şartların Tümümünün Birlikte Gerçekleşmesinin Gerekmesi )
FAİLİN KASTININ BELİRLENMESİ ( Sanığın İşlediği Hırsızlık Suçun Mülkiyete Yönelik Olması Halinde İndirim Veya Artırıma Gidilirken Aracın Suç Tarihindeki Değerininin Esas Alınmasının Gerekmesi )
ÇALINTI EŞYANIN EKONOMİK DEĞERİ ( Hırsızlık Mülkiyete Yönelik İse Aracın Suç Tarihindeki Değerinin-Kullanmaya Yönelik İse Yakıt Yağ Ve Yıpranma Bedelinin Esas Alınmasının Gerekmesi )
ÖZEL KAST ( Kullanma Hırsızlığının Söz Konusu Olduğu Durumlarda Failde Genel Kast Olan Mal Edinme Kastı Değil Geçici Yararlanma Kastının Bulunmasının Gerekmesi )
ARACI KULLANMA HALİNDE YAKALANMA ( Bu Halde Olayların Cereyan Şekline Failin Kişilik ve Tutumuna Göre Faildeki Kastın Cinsinin Tayin Edilmesinin Gerekmesi )
KAST ( Aracı Kullanırken Yakalanma Halinde Olayların Cereyan Şekline Failin Kişilik ve Tutumuna Göre Faildeki Kastın Cinsinin Tayin Edilmesinin Gerekmesi )"
494Y6.CD11.11.2003E. 2002/18487 K. 2003/8531"HIRSIZLIK ( Çalınan Otonun Mülkiyetine Yönelik Olup Olmadığının Tartışılması Gereği )
FAZLA CEZAYA HÜKMETME ( Çalınan Eşyanın Değerinin Belirlenmesinde Otonun Yağ Yakıt ve Yıpranma Giderleri Yerine Aracın Değerinin Esas Alınamayacağı )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Hırsızlığın Otonun Mülkiyetine Yönelik Olup Olmadığının Tartışılması Gereği )"
494Y6.CD16.10.2003E. 2002/17594 K. 2003/7083"HIRSIZLIK ( Yakınana Ait Otoyu Gezmek Amacıyla Çalıp Kısa Bir Süre Sonra Sahibinin Kolayca Bulabileceği Aynı Mahalledeki Bir Yere Terk - TCK'nun 494/1. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
ARAÇ HIRSIZLIĞI ( Yakınana Ait Otoyu Gezmek Amacıyla Çalıp Kısa Bir Süre Sonra Sahibinin Kolayca Bulabileceği Aynı Mahalledeki Bir Yere Terk - TCK'nun 494/1. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )"
494Y11.CD13.10.2003E. 2002/12165 K. 2003/6830"HIRSIZLIK ( Sanıkların Şikayetçinin Köpeğini Kendi Köpekleri İle Boğuşturmak İçin Çözmeleri/Kaçan Köpeğin Aracın Altında Kalarak Ölmesi - Suçun Oluşmayacağı )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Sanıkların Şikayetçinin Köpeğini Kendi Köpekleri İle Boğuşturmak İçin Çözmeleri/Kaçan Köpeğin Aracın Altında Kalarak Ölmesi - Suçun Oluşmayacağı )"
494Y11.CD26.5.2003E. 2002/14273 K. 2003/3037"HIRSIZLIK ( Araç Alınırken İade Maksadı Olmayıp Mal Edinmek İçin Alınmışsa Kısa Bir Süre Sonra İade Edilmiş Olsa Bile Kullanma Hırsızlığından Söz Edilemeyeceği - Otomobil Hırsızlığı )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Kabulü İçin Sanığın Çaldığı Otomobili İade Amacıyla Aldığının Açıkça Anlaşılması Gerektiği - Aracın Kısa Bir Süre Sonra Bırakılması veya Zilyedin Kolayca Bulabileceği Bir Yere Bırakılmış Olması Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Türk Caza Kanununu 493/2 Bendine Uygun Hırsızlık Suçuna İlişkin Delilleri Değerlendirme Görevinin Asliye Ceza Mankemesine Ait Olduğu - Kullanma Hırsızlığı )"
494Y10.CD27.12.2002E. 2002/27520 K. 2002/27196"IZRAR SUÇUNUN KABUL EDİLEBİLMESİ ( Hisseli Mallarda - Rızai Taksim Veya Kullanımda Anlaşma Gibi İstisnai Hallerin Varlığı Gereği )
HİSSELİ MALLARDA IZRAR ( Sanığın Miras Yoluyla Hissedarı Olduğu Ceviz Ağacını Kendisine Pay Verilmemesi Nedeniyle Tahrip Etmesi - Hukuki Nitelikte Bir Eylem Olduğu )
AĞAÇ TAHRİP ETMEK ( Sanığın Miras Yoluyla Hissedarı Olduğu Ceviz Ağacı/Kendisine Pay Verilmemesi Nedeniyle - Hukuki Nitelikte Bir Eylem Olduğu )
HUKUKİ NİTELİKTE EYLEM ( Sanığın Miras Yoluyla Hissedarı Olduğu Ceviz Ağacını Kendisine Pay Verilmemesi Nedeniyle Tahrip Etmesi )"
494Y11.CD17.12.2002E. 2002/8930 K. 2002/10101"HIRSIZLIK ( Sanık Suçun İşlendiği Tarihte Başka Bir Yerde Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Bu Hususun Doğruluğunun Araştırılması Gereği - 17 Gün Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Para Cezası Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gereği )
HESAP HATASI ( Sonucu Sanıklara Birer Gün Fazla Hapis Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık Suçundan Sanıklar Hakkında Tayin Edilen 17 Gün Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Para Cezası veya Tedbire Çevrilmesi Gereği )
HAPİS CEZASI ( 17 Günden İbaret Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gereği - Sanık Suç Tarihinde Suçun İşlendiği Yerden Başka Bir Yerde Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Bu Hususun Araştırılması Gereği )"
494YCGK3.12.2002E. 2002/6-289 K. 2002/415"HIRSIZLIK ( Sanığın Sağlam ve Muhkem Suretle Yapılan Aracın Kapısını Açarak İçine Girmesi ve Düz Kontak Yapmaya Çalışırken Tanıklar Tarafından Yakalanması )
ARAÇ HIRSIZLIĞI ( Sanığın Sağlam ve Muhkem Suretle Yapılan Aracın Kapısını Açarak İçine Girmesi ve Düz Kontak Yapmaya Çalışırken Tanıklar Tarafından Yakalanması )
GEÇİCİ OLARAK ARAÇTAN YARARLANMA İÇİN HIRSIZLIK ( Sanığın Böyle Bir Savunması Olmaması-Aracı Çalmadan Yakalanması Nedeniyle Suçun Eksik Kalkışma Aşamasında Kalması )
EKSİK KALKIŞMA ( Sanığın Aracı Çalmaya Uğraşırken İcra Hareketlerini Tamamlamadan Yakalanması Nedeniyle Eyleminin Eksik Kalkışma Aşamasında Kalması )"
494Y11.CD8.7.2002E. 2002/5781 K. 2002/6665"KISA SÜRE ( Resmi Arabayı Çalıp Sekiz Saat Süreyle Kullanan ve Yakalanan Sanık - Kısa Süre Kavramının İçine Girmemesi/Kullanma Hırsızlığı Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı - Resmi Arabayı Çalıp Sekiz Saat Süreyle Kullanan ve Yakalanan Sanık )
HIRSIZLIK ( Resmi Arabayı Çalıp Sekiz Saat Süreyle Kullanan ve Yakalanan Sanık - Kısa Süre Kavramının İçine Girmemesi/Kullanma Hırsızlığı Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı )"
494Y11.CD26.6.2002E. 2002/5770 K. 2002/6261"HIRSIZLIK ( Çalınan Aracın Kısa Süre İçinde İade Edilmesi )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Suçun Oluşması İçin Hırsızlığın Özel Bir Ulaşım Aracı Hakkında İşlenmesi ve Aracın Zilyedine Geri Verilmesinin Gerekmesi )
ÖZEL KAST ( Kullanma Hırsızlığı Suçunun Oluşması İçin Özel Kast Olmasının Gerekmesi )
İADE ETMEK AMACI ( Kullanma Hırsızlığı Suçunda Çalınan Aracın İade Edilmesi Amacının Olduğunun Anlaşılmasının Gerekmesi )
MANEVİ UNSUR ( Kullanma Hırsızlığı Suçunun Manevi Unsurunun Geçici Olarak Yararlanma Kastı Olması )"
494Y11.CD6.6.2002E. 2002/4758 K. 2002/5451"HIRSIZLIK ( Kullanma Hırsızlığı Suçunun Oluşması Şartı )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Geçici Olarak Yararlanma Amacıyla Alınan Özel Ulaşım Aracının Kısa Süre Kullanıldıktan Sonra Sahibine Geri Verilmesi )"
494Y11.CD29.4.2002E. 2002/3005 K. 2002/3500"HIRSIZLIK ( Cadde Üzerinde Park Halinde Olan Suça Konu Aracın Sağ Ön Kapısının Tornavida Kullanılarak Açılması ve Düz Kontak Yapılarak Çalıştırılması )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Çalınan Aracın Üç Dört Saat Kullanıldıktan Sonra Benzininin Azalması Üzerine Aracın Çalındığı Yere Yakın Bir Yere Bırakılması Parkedilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Aracın Kullanıldıktan Sonra İçindeki Teybin Alınarak Parkedilmesi Eyleminde Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
494Y11.CD15.4.2002E. 2002/2614 K. 2002/3178"HIRSIZLIK ( Bisikleti Park Edildiği Apartman Boşluğundan Alarak Götüren Sanıklar - Kullanma Hırsızlığı Suçunun Oluşabilmesi Koşulları )
KULLANMA HIRSIZLIĞI SUÇU ( Oluşabilmesi Koşulları - Bisikleti Park Edildiği Apartman Boşluğundan Alarak Götüren Sanıklar )
SUÇUN UNSURLARI ( Kullanma Hırsızlığı - Bisikleti Park Edildiği Apartman Boşluğundan Alarak Götüren Sanıklar )"
494Y11.CD1.4.2002E. 2002/2065 K. 2002/2692"KULLANMA HIRSIZLIĞI OLARAK NİTELENDİRİLEMEME ( Yük Taşımada Kullanılan Mülkiyeti Hazineye İntikal Etmiş Aracın Özel Ulaşım Aracı Sayılamayacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kullanma Hırsızlığı - Suçun Unsurları )
SUÇUN UNSURLARI ( Kullanma Hırsızlığı - Görevli Mahkeme )"
494Y11.CD28.3.2002E. 2002/1954 K. 2002/2622"HIRSIZLIK ( Şikayetçinin Yanında İşçi Olarak Çalışan Sanığın Suça Konu Otomobili Gezmek İçin Alması Nedeniyle Kullanma Hırsızlığının Söz Konusu Olması )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Şikayetçinin Yanında İşçi Olarak Çalışan Sanığın Suça Konu Otomobili Gezmek İçin Alması )"
494Y11.CD18.3.2002E. 2002/1791 K. 2002/2167"HIRSIZLIK ( Çalınan Otomobilin İki Süreyle Kullanılması )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Hırsızlığın Aracın Mülkiyetine Yönelik Olduğunun Kabulü ile Sanığın Unsurları İtibariyle Oluşmayan Bu Suçtan Cezalandırılmasının Hatalı Olması )
İADE SÜRESİ ( Çalınan Otomobilin Çok Kısa Sayılması Mümkün Olmayan İki Gün Süreyle Kullanılması )
MÜLKİYETE YÖNELİK HIRSIZLIK ( Hırsızlığın Aracın Mülkiyetine Yönelik Olduğunun Kabulü ile Sanığın Unsurları İtibariyle Oluşmayan Bu Suçtan Cezalandırılmasının Hatalı Olması )"
494Y11.CD6.3.2002E. 2002/1232 K. 2002/1745"HIRSIZLIK ( Suça Konu Pazar Arabasının Özel Ulaşım Aracı Olmayıp Üç Dört Gün Ellerinde Bulunduran Davalıların Amacının Kullanma Hırsızlığı Olmaması )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Suça Konu Pazar Arabasının Özel Ulaşım Aracı Olmayıp Üç Dört Gün Ellerinde Bulunduran Davalıların Amacının Kullanma Hırsızlığı Olmaması )
GÖREV ( Olayda Kullanma Hırsızlığının Söz Konusu Olamaması-Üst Dereceli Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
494Y11.CD6.3.2002E. 2002/1232 K. 2002/1745"HIRSIZLIK ( Suça Konu Pazar Arabasının Özel Ulaşım Aracı Olmayıp Üç Dört Gün Ellerinde Bulunduran Davalıların Amacının Kullanma Hırsızlığı Olmaması )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Suça Konu Pazar Arabasının Özel Ulaşım Aracı Olmayıp Üç Dört Gün Ellerinde Bulunduran Davalıların Amacının Kullanma Hırsızlığı Olmaması )
GÖREV ( Olayda Kullanma Hırsızlığının Söz Konusu Olamaması-Üst Dereceli Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
494Y11.CD28.5.2001E. 2001/4514 K. 2001/5849"HIRSIZLIK ( Kullanma Hırsızlığının Manevi Unsurunun Geçici Olarak Yararlanma Kastı Olması )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Manevi Unsurunun Geçici Olarak Yararlanma Kastı Olması )
GEÇİCİ YARARLANMA ÖZEL KASTI ( Kullanma Hırsızlığının Özel Kastı Olması )
RIZAİ İADE ( Kullanma Hırsızlığı İçin Sanığın Malı Özel Amacı İçin Kullandıktan Sonra İade Amacının Olmasının Gerekmesi )
ÖZEL KASTIN VARLIĞI ( Malın İade Edilmek Üzere Alındığının Açıkça Anlaşılmasının Gerekmesi )"
494Y1.CD8.11.2000E. 2000/2180 K. 2000/3088"GECE VAKTİ GASP ( Gasp Eyleminin TCY.nın 502. Maddesi Kapsamında Gece Vaktine Rastlayan Zamanda Gerçekleştirilmesi - TCY.nın 497/1. Maddesinin Uygulanması Gereği )
GASP ( Eyleminin TCY.nın 502. Maddesi Kapsamında Gece Vaktine Rastlayan Zamanda Gerçekleştirilmesi - TCY.nın 497/1. Maddesinin Uygulanması Gereği )
EK İDDİANAME ( Gasp Suçundan Açılan Kamu Davası - Usulune Uygun Müdahale Etmeyen Müdahil Vekillerinin Bu Suça Yönelik Temyiz İsteğinin Reddi Gereği )
TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Ek İddianame İle Gasp Suçundan Açılan Kamu Davası - Usulune Uygun Müdahale Etmeyen Müdahil Vekillerinin İsteği )
MÜDAHALE ( Ek İddianame İle Gasp Suçundan Açılan Kamu Davası - Usulune Uygun Müdahale Etmeyen Müdahil Vekillerinin Bu Suça Yönelik Temyiz İsteğinin Reddi Gereği )
ADAM ÖLDÜRME ( Para ve Eşyasını Gasp Ettikleri Maktulün Suçun Kanıtlarını Ortadan Kaldırmak Amacıyla Üzerinden Araç Geçirmek Suretiyle )
TEKERRÜR ( Zammı Lazım Gelen Miktarın Hiçbir Suretle Evvelki Suç İçin Hükmedilmiş Olan Cezaların En Ağırından Fazla Olarak Tayin Olunamayacağı )
OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ( 8 Gün Elde Tutulmasının Sahiplenme Amacına Yönelik Olduğu - Pek Fahiş Ölçüde Olmak Üzere TCK. 522. Maddesince Suça Vasıf Vermek Gereği )"
494Y3.CD8.3.2000E. 2000/1647 K. 2000/2918"HIRSIZLIK ( Orman Olmayan Yerden Ormanlarda Yetişen Cinsten Emval Kesme )
ORMAN OLMAYAN YERLERDEN ORMANLARDA YETİŞEN CİNSTEN EMVAL KESME ( Sanığın Orman Yasasına Muhalefetten Cezalandırılması )
6831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Orman Olmayan Yerden Ormanlarda Yetişen Cinsten Emval Kesme )"
494YCGK15.2.2000E. 1999/6-319 K. 2000/23"HIRSIZLIK SUÇU ( Malın İadesi veya Tazmininin Sanık ya da Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılmasının Sonucu Etkilemediği - İade veya Tazminin Bilerek İsteyerek Yapılması Gereği )
ÇALINTI MALIN İADESİ VEYA TAZMİNİ ( Sanık ya da Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılmasının Sonucu Etkilemediği/İade veya Tazminin Bilerek İsteyerek Yapılması Gereği - Hırsızlık )
İRADİ TESLİM ( Hırsızlık Konusu Mallar Bir İhbar Sonucu Yakalandığından İradi Bir Teslim Sözkonusu Olmadığından TCK'nın 523. Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığı )"
494Y11.CD20.9.1999E. 1999/5026 K. 1999/6369"HIRSIZLIK ( TCK. Md. 494/1'in Özel Aracının Çalınması Halinde Uygulanabileceği - Ticari Plakalı Taksi Hırsızlığında Uygulama Yapılamayacağı )
TİCARİ PLAKALI TAKSİ HIRSIZLIĞI ( TCK. Md. 494/1'in Uygulanamayacağı )
ÖZEL ARACIN ÇALINMASI ( TCK. Md. 494/1İle Uygulama Yapılacağı )"
494YCGK16.6.1998E. 1998/6-153 K. 1998/223"HIRSIZLIK ( Sanığın Daha Önce İki Ayrı Olayda Çaldığı Mobilet ve Motorsikletleri Parçalayarak Satması )
OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ( Sanığın Otomobili Çalması Üzerine Polis Ekibi Tarafından Takibi Üzerine Bir Yayaya Çarpıp Otoyu Bırakıp Kaçması )
KISA SÜRE ( Sanığın Arabayı Çaldıktan Üç Gün Sonra İadesinin Yasanın Aradığı Kısa Süre Kavramının İçine Girmemesi )"
494YCGK12.3.1996E. 1996/6-24 K. 1996/34"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında İddianame İle Dava Açıldıktan Sonra Sanığın Yeniden Suç İşlemesi )
İDDİANAME İLE DAVA AÇILDIKTAN SONRA YENİDEN SUÇ İŞLENMESİ ( Sanığın Bu Eyleminin Ayrı Bir Suç Olması )
MÜSTAKİL SUÇ ( Sanık Hakkında İddianame İle Dava Açıldıktan Sonra Sanığın Yeniden Suç İşlemesinin Ayrı Bir Suç Olarak Kabulü )"
494Y6.CD25.4.1995E. 1995/4361 K. 1995/4372"HIRSIZLIK ( Ticari Otomobili Gezmek Amacıyla Bulunduğu Yerden Almak )
TİCARİ OTOMOBİLİ GEZMEK AMACIYLA BULUNDUĞU YERDEN ALMAK ( Hırsızlık )"
494Y6.CD9.12.1993E. 1993/8516 K. 1993/9698"HIRSIZLIK ( Mobileti Birahaneden Alıp Kullandıktan Sonra Tamirhane Önüne Bırakmak )
HIRSIZLIĞIN CADDE ÜZERİNDE AÇIKTA YAPILMASI ( Mobilet - TCK.m.491/1'in Uygulanması Gereği )
HIRSIZIN ÇALDIĞI MOBİLETİ BIRAKTIĞI YERİ BİLDİRMESİ ( TCK.m.523/1'in Uygulanması Gereği )"
494Y10.CD18.5.1993E. 1993/2501 K. 1993/6129"HIRSIZLIK ( İştirak Halindeki Mülkiyetten Çeşitli Ağaçları Faydalanmak Amacıyla Kesip Götürmek )
AĞAÇ HIRSIZLIĞI ( İştirak Halindeki Mülkiyetten - Faydalanmak Amacıyla Kesip Götürmek )"
494Y10.CD24.2.1993E. 1992/14832 K. 1993/2261"HIRSIZLIK ( İştirak Halindeki Mülkiyet - Zeytin Ağaçlarının Kesilip Götürülmesi )
AĞAÇLARIN KESİLİP GÖTÜRÜLMESİ ( Hırsızlık - İştirak Halindeki Mülkiyet )"
494Y2.CD18.9.1992E. 1992/7756 K. 1992/8726"KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Şikayete Bağlı Suç )
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Kullanma Hırsızlığı )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEK ( Kamu Davasının Düşürülmesi-Kullanma Hırsızlığı )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Şikayetten Vazgeçme-Kullanma Hırsızlığı )"
494Y6.CD13.12.1991E. 1991/7941 K. 1991/8413"HIRSIZLIK ( Bisikletin Geçici ve Kısa Bir Süre Kullanmak Amacıyla Alınıp Alınmadığının Araştırılması Zorunluluğu - Savunmada Belirtilen )
GEÇİCİ VE KISA BİR SÜRE KULLANMAK AMACIYLA ALINDIĞI SAVUNULAN BİSİKLET ( Araştırılması Zorunluluğu - Hırsızlık )"

Madde 495

YARGITAY

495Y6.CD11.4.2017E. 2016/5958 K. 2017/879"YAĞMA SUÇU ( Nüfusa Tescili Bulunmadığı Anlaşılan Sanık Hakkında Tefrik Kararı Verildiği - Olay Tarihi İtibariyle 15-18 Yaş Aralığında Bulunan Sanık Hakkında Farklı Bir Yaşa Sahip Olduğuna Dair Gözlem ve/veya Tespite Yer Verilmeden Yaş Küçüklüğüne İlişkin Maddenin Uygulama Gereğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Yağma Suçu - Olay Tarihi İtibariyle 15-18 Yaş Aralığında Bulunan Sanık Hakkında Farklı Bir Yaşa Sahip Olduğuna Dair Gözlem ve/veya Tespite Yer Verilmeden İlgili Maddelerin Uygulama Gereğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sanığın Eylemine Uyan Suç İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre İlgili Kanun Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu - Sanıklar İçin Öngörülen 15 Yıllık Uzamış Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği/Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Gerektiği )
UZAMIŞ DAVA ZAMANAŞIMI ( İlgili Kanun Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu - Sanıklar İçin Öngörülen 15 Yıllık Zamanaşımının Suç Tarihlerinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği/Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Gerektiği )"
495Y6.CD14.3.2017E. 2014/4107 K. 2017/616"YAĞMA ( Sanığın Katılana Ait İşyerine Gece Kapının Kilidini Kırarak Girmesi ve Bir Miktar Para Alıp İşyerinden Ayrılacağı Sırada Katılanın Elinde Silahla Sanık ile Karşılaşması ve Elindeki Leviye ile Katılana Saldırdıktan Sonra Bir Şey Almadan Olay Yerinden Kaçması - Olayın Bir Kül Halinde 765 Sayılı TCK'da Düzünlenen Yağma Suçunu Oluşuturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanığın 765 Sayılı TCK'da Düzenlenen Suça Uyan Eylemine Karşılık 5237 Sayılı TCK'da Düzenleme Bulunmaması Değerlendirilerek Lehe Kanun Hükmünün Uygulanmasının Değerlendirilmesi Gereği - Sanığın Eyleminin 5237 Sayılı TCK'nunda Düzenlenen Geceleyin Hırsızlığa Kalkışma ve Birlikte Gece İşyeri Doknulmazlığını Bozma Suçunu Oluşturduğunun Değerlendirilmesi Gereği )"
495Y13.CD6.4.2016E. 2015/13138 K. 2016/6063"YAĞMAYA TEŞEBBÜS (Sanığın Hırsızlık Eyleminin İcra Hareketleri Bitmeden Yakalanmak İstenmesi Üzerine "Çaldığı Para ve Eşya İle Birlikte Kaçabilmek İçin" Kendisine Engel Olmak ve Yakalamak İsteyen Polis Memuruna Zor Kullanması Eyleminin Sanık Lehine Olan 5237 S.K. 148/1 ve 35/1-2. Maddelerinde Tanımlanan Yağmaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu)
KENDİSİNE ENGEL OLMAK VE YAKALAMAK İSTEYEN POLİS MEMURUNA ZOR KULLANMA EYLEMİ (Sanığın Hırsızlık Eyleminin İcra Hareketleri Bitmeden Yakalanmak İstenmesi Üzerine "Çaldığı Para ve Eşya İle Birlikte Kaçabilmek İçin" Kendisine Engel Olmak ve Yakalamak İsteyen Polis Memuruna Zor Kullanması Eyleminin Sanık Lehine Olan Yağmaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği)
SUÇUN YASAL UNSURU OLARAK ÖZEL BECERİ (Müştekiye Ait Konutun Balkonuna Kişisel Çeviklik Göstererek Tırmanmak Suretiyle Çıkıp İçeri Giren ve Hırsızlık Yapmaya Teşebbüs Eden Sanığın İşlediği Kabul Edilen Hırsızlık Suçunun Suç Tarihi İtibariyle 5237 S.K. Md.142/1-b'ye Uyduğu)
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL (Balkona Kişisel Çeviklik Göstererek Tırmanmak Suretiyle Çıkıp İçeri Giren ve Hırsızlık Yapmaya Teşebbüs Eden Sanığın İşlediği Kabul Edilen Hırsızlık Suçunun Suç Tarihi İtibariyle 5237 S.K. Md.142/1-b'ye Uyduğu Gözetilmeden “Özel Beceri” Tanımına Yanlış Anlam Verilerek Uygulama Yapılmasının Sanığın Eyleminin Hırsızlığa Teşebbüs Suçunun Yanı Sıra Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunu da Oluşturduğu)
TEKERRÜR (Konut Dokunulmazlığını İhlal - 5237 S.K. 7/3. Maddesi Uyarınca 1.6.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar Sebebiyle Aynı Kanun'un 58/6-7. Maddesinde Düzenlenen Mükerrirlere Özgü İnfaz Hükümlerinin Uygulanamayacağı)"
495Y6.CD14.9.2011E. 2007/14879 K. 2011/39767"YAĞMA ( Geceleyin Hırsızlık Yapmak İçin Girdiği Yakınana Ait Evdeki Eşyaları Aldıktan Sonra Mağdurla Karşılaşınca Bıçak Göstererek Vurmakla Tehdit Eden Sanığın Eyleminin Geceleyin Konutta Silahlı Yağma Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )
HIRSIZLIK ( Geceleyin Hırsızlık Yapmak İçin Girdiği Yakınana Ait Evdeki Eşyaları Aldıktan Sonra Mağdurla Karşılaşınca Bıçak Göstererek Vurmakla Tehdit Eden Sanığın Eyleminin Geceleyin Konutta Silahlı Yağma Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )"
495Y6.CD7.7.2011E. 2007/7128 K. 2011/12389"YAĞMA ( Sanıkların Yakınanın Aracının Deposundan Önce Mazot Çektiği/Yakınanın Gelmesi Üzerine Yakınana Bıçak Sallayıp Kaçtıkları - Eylemin Yağma Suçunu Oluşturacağı )
PEK FAHİŞ DEĞER ( Yağma - Sanıkların Kastının Aracın Mülkiyetine Dönük Olup Olmadığı Tam Olarak Belirlenmeden Araç Bedeli Esas Alınarak Artırım Yapılamayacağı )
TEKERRÜR ( Yağma - Sanıkların Tekerrüre Esas Cezalarının Bulunduğunun Gözetileceği )
KAZANILMIŞ HAK ( Sanıklar Hakkında İlk Hükme Dönük Aleyhe Temyiz Bulunduğu Halde Kazanılmış Haktan Bahsedilerek Eksik Ceza Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
495Y6.CD29.6.2011E. 2008/18773 K. 2011/9063"DOLAYLI YAĞMA SUÇU ( 5237 S.K.'da Düzenlenmediği/Cep Telefonu Çalan Sanığı Kolluğun ve Vatandaşın Kovaladığı - Sanığın Telefonu Yere Attığı ve Kovalayanları Bıçakla Tehdit Ettiği/Eylemin Hırsızlığa Teşebbüs ve Tehdit Suçunu Oluşturacağı )
HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( Cep Telefonu Çalan Sanığı Kolluğun ve Vatandaşın Kovaladığı/Sanığın Telefonu Yere Attığı ve Kovalayanları Bıçakla Tehdit Ettiği - Eylemin Hırsızlığa Teşebbüs ve Tehdit Suçunu Oluşturacağı/5237 S.K.'da Dolaylı Yağma Suçunun Düzenlenmediği )
TEHDİT ( Cep Telefonu Çalan Sanığı Kolluğun ve Vatandaşın Kovaladığı/Sanığın Telefonu Yere Attığı ve Kovalayanları Bıçakla Tehdit Ettiği - Eylemin Hırsızlığa Teşebbüs ve Tehdit Suçunu Oluşturacağı/5237 S.K.'da Dolaylı Yağma Suçunun Düzenlenmediği )
YAKALANACAĞINI ANLAYAN SANIĞIN BIÇAKLA TEHDİT ETMESİ ( Cep Telefonu Çalan Sanığı Kolluğun ve Vatandaşın Kovaladığı - Sanığın Telefonu Yere Attığı ve Kovalayanları Bıçakla Tehdit Ettiği/Eylemin Hırsızlığa Teşebbüs ve Tehdit Suçunu Oluşturacağı )"
495Y6.CD30.5.2011E. 2007/4804 K. 2011/7477"DOLAYLI YAĞMA SUÇU ( Mağdura Ait Kümesten Tavukları Çalarken Mağdur Tarafından Yakalanan Sanığın Polise Bildirirsen Seni Öldürürüm Şeklindeki Eyleminin 765 Sayılı TCK'nuna Göre Dolaylı Yağma Suçu Oluşturduğu - Dolaylı Yağma Suçunun 5237 Sayılı TCK'da Düzenlenmediği Silahlı Tehdit suçuna Dair Delilleri Takdir Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
SİLAHLI TEHDİT ( Gece Hırsızlık Yaparken Mağdur Tarafından Yakalanan Sanığın Elindeki Bıçağı Göstererek Polise Bildirirsen Seni Öldürürüm Şeklindeki Eyleminin 5237 Sayılı TCK'nuna Göre Silahla Tehdit Suçu Oluşturduğu - Davanın Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği )"
495Y6.CD10.3.2011E. 2007/7556 K. 2011/2362"YAĞMA ( Otoparka Bırakılmış Üzerinde Kontak Anahtarı Bulunan Aracın Çalınması/İçindeki Tanığın Tehdit Edilip Korkutulduğu - Eylemin Bütün Halinde Yağma Suçunu Oluşturacağı )
TEHDİT VE KORKUTMA ( Otoparka Bırakılmış Üzerinde Kontak Anahtarı Bulunan Araca Sanığın Otopark Görevlisi Gibi Bindiği/Sanığın Araçtaki Tanığı Tehdit Edip Korkuttuğu - Tanığın Araçtan İndiği/Yağma Suçunu Oluşturacağı )
OTOPARKA BIRAKILMIŞ KONTAK ANAHTARI ÜZERİNDE BULUNAN ARACIN ÇALINMASI ( Sanığın Otopark Görevlisi Gibi Araca Bindiği - Araçtaki Tanığı Tehdit Edip Korkuttuğu )"
495Y6.CD8.4.2010E. 2006/17314 K. 2010/3959"CEZADAN KURTULMAK İÇİN CEBİR VEYA TEHDİT KULLANMA ( 765 S. Y'nın 495/2. Fıkrasındaki Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediği )
HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( Yakınanın Çantasını Geri Alarak “Hırsız Var” Diye Bağırması Üzerine Sanığın "Biz Hırsız Değiliz Bize Dokunmayın Sizi Gebertiriz" Şeklinde Tehdit Edip Sinkaflı Sözlerle Bağırdığı - Tehdit ve Hakaret Suçlarını Oluşturduğu )
TEHDİT ( Yakınanın Çantasını Geri Alarak “Hırsız Var” Diye Bağırması Üzerine Sanığın "Biz Hırsız Değiliz Bize Dokunmayın Sizi Gebertiriz" Şeklinde Tehdit Edip Sinkaflı Sözlerle Bağırması )
CEBİR VEYA TEHDİT KULLANMA ( 765 S.Y'nın 495/2. Fıkrasındaki Kendini Cezadan Kurtarmak İçin Cebir veya Tehdit Kullanma Biçimindeki Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediği )"
495Y6.CD12.11.2009E. 2009/1011 K. 2009/14882"YAĞMA ( Açık Olan Kasadan Para Alıp Çıkarken Görülen Sanığın Kendisini Yakalama İçin Takip Edenlere Bıçak Çekmesi Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu )
İŞYERİNDE AÇIK KASADAN PARA ALAN SANIĞIN KENDİSİNİ TAKİP EDENLERE BIÇAK ÇEKMESİ ( Yağma - Yakalandığında Elindeki Para ve Bıçağı Bırakarak Kaçmaya Çalışan Sanığın Eyleminin Bir Bütün Halinde Yağma Suçunu Oluşturduğunun Kabulü Gereği )"
495YCGK7.7.2009E. 2009/6-123 K. 2009/193"YAĞMA SUÇU ( Yerel Mahkemenin Bozma Kararından Sonra Yürürlüğe Giren Yasal Değişikliği Direnme Kararına Esas Aldığı - Konunun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Ele Alınamayacağı/Hükmün Özel Dairece İnceleneceği )
YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Yağma - Yerel Mahkemenin Bozma Kararından Sonra Yürürlüğe Giren Yasal Değişikliği Direnme Kararına Esas Aldığı/Konunun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Ele Alınamayacağı )
KARARIN ÖZEL DAİRECE İNCELENMEMESİ ( Yerel Mahkemenin Bozma Kararından Sonra Yürürlüğe Giren Yasal Değişikliği Direnme Kararına Esas Aldığı - Konunun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Ele Alınamayacağı/Hükmün Özel Dairece İnceleneceği )"
495Y6.CD7.5.2009E. 2006/6390 K. 2009/8249"YARALAMA ( Hırsızlık Amacıyla Yakınana Ait Araca Girip Çantaları Karıştıran Sanığın Cezadan Kurtulmak ve Yakalanmamak Amacıyla 25 Gün İş ve Gücünden Kalacak Şekilde Yaralama Eyleminin Dolaylı Yağma ve Yaralama Suçlarını Oluşturduğu )
YAĞMA ( Hırsızlık Amacıyla Yakınana Ait Araca Girip Çantaları Karıştıran Sanığın Cezadan Kurtulmak ve Yakalanmamak Amacıyla 25 Gün İş ve Gücünden Kalacak Şekilde Yaralama Eyleminin Dolaylı Yağma ve Yaralama Suçlarını Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 S. TCY İle 5237 S. TCY'nın İlgili Maddeleri Uyarınca Denetime Olanak Verecek Şekilde Ayrı Ayrı Uygulamalar Yapılıp Cezalar Belirlenip Sonuç Cezaların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
DOLAYLI YAĞMA ( Hırsızlık Amacıyla Yakınana Ait Aracın Sağ Arka Camını Kırıp Camdan İçeriye Sarkarak Arka Koltuk Üzerinde Bulunan Çantaları Karıştırırken Yakalanma - Eylemin Hırsızlık Suçuna Kalkışma Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğu )"
495Y6.CD29.1.2009E. 2006/4150 K. 2009/728"BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞYERİNDE YAĞMA ( Sanıkların Katılanı İşyerine Çağırıp Tehdit Edip Başaşağı Sarkıttıkları/Katılanın Üzerinde Bulunan Parayı Aldıkları - Eylemin Nitelikli Yağma Suçunu Oluşturacağı )
NİTELİKLİ YAĞMA ( Sanıkların Katılanı İşyerine Çağırıp Tehdit Edip Başaşağı Sarkıttıkları/Katılanın Üzerinde Bulunan Parayı Aldıkları - Eylemin Nitelikli Yağma Suçunu Oluşturacağı )"
495Y6.CD28.2.2008E. 2005/9825 K. 2008/3359"LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI ( 5237 Sayılı Yasa'da Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediği ve Eylemin Hırsızlık ve Etkili Eylem Suçunu Oluşturduğu ve 5237 Sayılı Yasa'nın Sanık Lehine Olduğu )
HIRSIZLIK SUÇU ( Lehe Kanun Uygulaması - 5237 Sayılı Yasa'da Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediği ve Eylemin Hırsızlık ve Etkili Eylem Suçunu Oluşturduğu ve 5237 Sayılı Yasa'nın Sanık Lehine Olduğu )
DOLAYLI YAĞMA SUÇU ( Sanığın Arkadaşı İle Birlikte Polis Süsü Vererek Katılanın Değerli Eşyalarını Aldıktan Sonra Arkadaşının Kaçtığı Sanığın da Kaçmak İsterken Boğuşup Yakınanı Yaralaması Eylemi )
ETKİLİ EYLEM ( Sanığın Arkadaşı İle Birlikte Polis Süsü Vererek Katılanın Değerli Eşyalarını Aldıktan Sonra Arkadaşının Kaçtığı Sanığın da Kaçmak İsterken Boğuşup Yakınanı Yaralaması Eylemi Dolaylı Yağma Suçunu Oluşturduğu )"
495Y6.CD28.2.2008E. 2005/9825 K. 2008/3359"HIRSIZLIK ( Sanığın Arkadaşı İle Birlikte Polis Süsü Vererek Katılanın Değerli Eşyalarını Aldıktan Sonra Arkadaşının Kaçıp Sanığın da Kaçmak İsterken Boğuşup Yakınanı Yaralaması Eyleminin Dolaylı Yağma Suçunu Oluşturduğu )
DOLAYLI YAĞMA ( Sanığın Arkadaşı İle Birlikte Polis Süsü Vererek Katılanın Değerli Eşyalarını Aldıktan Sonra Arkadaşının Kaçıp Sanığın da Kaçmak İsterken Boğuşup Yakınanı Yaralaması Eylemi )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı Yasa'da Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediği ve Eylemin Hırsızlık ve Etkili Eylem Suçunu Oluşturduğu ve 5237 Sayılı Yasa'nın Sanık Lehine Olduğu )"
495Y6.CD22.10.2007E. 2006/5507 K. 2007/10456"YAĞMA ( Sanıkların Çaldıkları Cep Telefonuyla Kaçarken Yakınanın Takibi Üzerine Telefonu Attıktan Sonra Takibin Sürmesi Üzerine Kesici Bir Cisim Çıkarıp Kurtulmak Amacıyla Tehdit Etmeleri Eylemi )
DOLAYLI YAĞMA ( 5237 Sayılı Yasada Yer Verilmediği )
SİLAHLI YAĞMA ( Sanıkların Çaldıkları Cep Telefonuyla Kaçarken Yakınanın Takibi Üzerine Telefonu Attıktan Sonra Takibin Sürmesi Üzerine Kesici Bir Cisim Çıkarıp Kurtulmak Amacıyla Tehdit Etmeleri Eylemi )
LEHE KANUN ( Yağma Suçunda Sanıklar Hakkında Belirlenmesi Gerektiği )"
495Y1.CD3.10.2007E. 2007/603 K. 2007/7137"YAĞMAYI KOLAYLAŞTIRMAK MAKSADIYLA ÖLDÜRMEK ( Cep Telefonunu Gasp - Telefonu Olaydan Sonra Kullandıkları Belirlenen Kişilerin Tanık Sıfatıyla Dinlenip Sanıklarla Bağlantısı Bulunup Bulunmadığı Belirlenmeden Karar Verilemeyeceği )
TANIKLARIN DİNLENMEMESİ ( Cep Telefonu Gaspını Kolaylaştırmak İçin Öldürmek - Telefonu Olaydan Sonra Kullandıkları Belirlenen Kişiler/Tanık Sıfatıyla Anlatımları Tespit Edilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
CEZALARIN İÇTİMAI ( Yağmayı Kolaylaştırmak Maksadıyla Öldürmek - Her Suçun Sonuç Cezası Belirlendikten Sonra Cezaların Toplanmasına Karar Verileceği )"
495Y6.CD5.7.2007E. 2007/95 K. 2007/8476"YAĞMA SUÇU ( Kendisini Cezadan Kurtarmaya Yönelik/Telefonu Çalınan Yakınanın Yakaladığı Sanıkla Boğuşma Sırasında Bıçağı Elinden Aldığı ve Sanığın Kaçması - 5237 S.K.'da Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediği/Hırsızlık ve Yaralamaya Kalkışma Suçlarını Oluşturduğu )
DOLAYLI YAĞMA SUÇU ( 5237 S.K.'da Yer Verilmediği - Kendisini Cezadan Kurtarmaya Yönelik Yağma Suçu İşleyen Sanığa Hırsızlık ve Yaralamaya Kalkışma Suçlarından Ceza Verileceği )
HIRSIZLIK VE YARALAMAYA KALKIŞMA ( 5237 S.K.'da Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediğinden Kendisini Cezadan Kurtarmaya Yönelik Yağma Suçu İşleyen Sanığın Eyleminin Bu Suçları Oluşturduğu ) "
495Y6.CD20.3.2007E. 2006/8778 K. 2007/3390"YAĞMA ( Sanığın Yakınanların Evine Girip Suça Konu Para ve Çantayı Alıp Evin Bahçe Duvarının Üzerinde Bulunduğu Sırada Suça Konu Eşyalarla Birlikte Yakınan Tarafından Yakalanmak İstendiği Sırada Tornavidayla Yakınanı Yaralayıp Bir Kısım Eşyalarla Birlikte Kaçması )
YARALAMA ( Yağma - Sanığın Yakınanların Evine Girip Suça Konu Para ve Çantayı Alıp Evin Bahçe Duvarının Üzerinde Bulunduğu Sırada Suça Konu Eşyalarla Birlikte Yakınan Tarafından Yakalanmak İstendiği Sırada Tornavidayla Yakınanı Yaralayıp Bir Kısım Eşyalarla Birlikte Kaçması )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Alt Sınırdan Aşılarak ve Ne Şekilde Saptanacağının Belirlenmesi ve Bireyselleştirmenin Yapılması İçin Duruşma Açılması Gerektiği - Yağma )"
495Y6.CD22.2.2007E. 2006/8330 K. 2007/1721"HIRSIZLIK ( Eylem Gerçekleştirilip Açık Kimliği Belirlenemeyen Sanığın Yakınana Ait Paralar İle Uzaklaşmasından Sonra Olay Yerinde Bulunanın Yakınan Tarafından Yakalandığı Sırada Bıçak Çekip Yakınana Sallayarak Kaçmaya Çalışması Eyleminde Olduğu )
YAĞMA ( 5237 S. TCY'nda 765 S. TCK'nun 495/2. Maddesinde Yer Alan Dolaylı Yağmaya Yer Verilmediği )
SİLAHLI TEHDİT ( Hırsızlık - Sanığın Yakınana Ait Paralar İle Uzaklaşmasından Sonra Olay Yerinde Bulunanın Yakınan Tarafından Yakalandığı Sırada Bıçak Çekip Yakınana Sallayarak Kaçmaya Çalışması Eyleminde Suçun Oluştuğu )
BIÇAKLI TEHDİT ( Yakınanın Elinden Kurtulduktan On Dakika Sonra Taksiye Binmek İsterken Kendisini Yakalamaya Çalışan Polis Memuruna Karşı Jilet ve Bıçak Çekerek Direnmesi Eylemi İle İlgili Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
495Y6.CD12.2.2007E. 2004/5599 K. 2007/1098"YANKESİCİLİK ( 5237 S.Y'nin Aynı Suça Uyan 142/2-B Md. Öngörülen Cezaların Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yankesilik Suretiyle Para Çalma - 5237 S.Y'nin Aynı Suça Uyan 142/2-B Md. Öngörülen Cezaların Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
HIRSIZLIK ( Yankesilik Suretiyle Para Çalma - 5237 S.Y'nin Aynı Suça Uyan 142/2-B Md. Öngörülen Cezaların Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )"
495Y6.CD31.1.2007E. 2006/10122 K. 2007/733"YAĞMA ( 5237 Sayılı Yasanın Lehe Olması Nedeniyle Bu Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma - 5237 Sayılı Yasanın Lehe Olması Nedeniyle Bu Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu )"
495Y6.CD28.12.2006E. 2006/1112 K. 2006/15444"HIRSIZLIK SUÇU ( Yakınana Ait Eve Sağlma ve Muhkeme Olmayan Sineklik Teli Sökülerek ve Şahsi Çeviklik Gerekmeden Pencereden Girilmek Suretiyle Yapılan Eylem Nedeniyle )
ETKİN PİŞMANLIK ( Sanıkların Yakalandıklarında Yakınana Ait Suça Konu Eşyalardan Bir Kısmını Sakladıkları Yeri Göstermek Suretiyle Rızasıyla İade Ettiklerinin Anlaşılması Karşısında 5237 Sayılı Yasa'nın 168 inci Maddesinin Uygulanmamasının Hatalı Olması )
SUÇA KONU İŞYALARIN İADESİ ( Yakınana Ait Eşyalardan Bir Kısmını Sakladıkları Yeri Göstermek Suretiyle Rızasıyla İade Ettikleri Anlaşılan Sanıklar Lehine 5237 Sayılı Yasa'nın 168 inci Maddesinin Uygulanmamasının Hatalı Olması )"
495Y6.CD27.11.2006E. 2006/525 K. 2006/12116"YAĞMA ( Yakınanın Boynundaki Altın Zinciri Kapkaç Suretiyle Alıp Kaçan Sanığın Kendisini Aramakta Olan Yakınan ve Tanıklar Tarafından Olaydan 10-15 Dakika Sonra Yakalandığında Kurtulmak İçin Bıçak Çekmesi - Eylemin Hırsızlık ve Tehdit Suçlarını Oluşturduğu )
HIRSIZLIK VE TEHDİT ( Yakınanın Boynundaki Altın Zinciri Kapkaç Suretiyle Alıp Kaçan Sanığın Kendisini Aramakta Olan Yakınan ve Tanıklar Tarafından Olaydan 10-15 Dakika Sonra Yakalandığında Kurtulmak İçin Bıçak Çekmesi )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.TCY Md. 142/2-B, 62; 106/2-A, 62'de Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Anılan Yasanın 7/2 5252 S.Y Md. 9/3 Işığında Sanık Yararına Olduğu )"
495Y6.CD5.10.2006E. 2006/4647 K. 2006/9392"YAĞMA ( Yeni TCK'da Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediği )
TEHDİT ( Yağma - Malı Bırakan Sanığın Yakalanmaktan Kurtulmak İçin Yaptığı Tehdit Ayrı Bir Suç Oluşturduğu )
YAKALANMAKTAN KURTULMAK İÇİN YAPILAN TEHDİT ( Ayrı Bir Suç Oluşturduğu - Yağma )"
495Y1.CD26.9.2006E. 2006/530 K. 2006/3819"SUÇUN DELİL VE EMARELERİNİ ORTADAN KALDIRMAK ( Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi ve Uygulanmasında Hükümlü Hakkındaki 5237 Sayılı Yasanın Uygulanması Durumunda Verilebilecek Cezalar Bakımından İçtima Olanağının Bulunmadığı )
İÇTİMA ( Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi ve Uygulanmasında Hükümlü Hakkındaki 5237 Sayılı Yasanın Uygulanması Durumunda Verilebilecek Cezalar Bakımından İçtima Olanağının Bulunmadığı - 765 Sayılı Yasaya Göre Verilmiş Hükmün İçtimanın Sonucuna Göre Koşullu Salıverme Hükümleri Dikkate Alındığından Özgürlüğünü Daha Az Kısıtlayacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( İşledikleri Suçun Delil ve Emarelerini Ortadan Kaldırmak - Hükümlü Hakkındaki 5237 Sayılı Yasanın Uygulanması Durumunda Verilebilecek Cezalar Bakımından İçtima Olanağının Bulunmadığı )
AYNEN İNFAZ ( Gasp/Öldürmek/Gündüzleyin Konut Dokunulmazlığını Bozmak - 765 Sayılı Türk Ceza Yasasına Göre Verilmiş ve Kesinleşmiş Hükümlerin Aynen İnfazına Hükmedilmesi Gerektiği )"
495Y6.CD12.9.2006E. 2004/5028 K. 2006/7907"ŞARTLI TEHDİT ( Yakınanın Bir Minibüsten Çalarak Getirdiği 80 Milyon Lira Değerindeki Cep Telefonunu Almak ve Ölüm Tehdidi İle Başka Bir Cep Telefonu Getirmesini İstemek - 765/m.495/1 ( 5237/m.149/1-C-D, 43 ) Maddelerine Uyan Suçu Oluşturduğu )
HIRSIZLIK ( Yakınanın Bir Minibüsten Çalarak Getirdiği 80 Milyon Lira Değerindeki Cep Telefonunu Almak ve Ölüm Tehdidi İle Başka Bir Cep Telefonu Getirmesini İstemek - 765/m.495/1 ( 5237/m.149/1-C-D, 43 ) Maddelerine Uyan Suçu Oluşturduğu )"
495Y6.CD13.7.2006E. 2005/15498 K. 2006/7579"YAĞMA ( Mağdurun Boğazına Kırık Şişe Dayayarak İşlenmesi - Kırık Şişe Silah Sayıldığından Sanık Hakkında 765/ Sayılı TCK'nun 497/1. Maddesi Yerine 795/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
KIRIK CAM ŞİŞESİNİN SİLAH SAYILMASI ( Yağma Suçu - Eylemin Kırık Cam Şişesinin Yakınanın Boğazına Dayayarak İşlenmesi Nazara Alınarak 765 Sayılı TCK'nun497/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği )
MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI ( 765 Saylı TCK'nun 522. Maddesinde Öngörülen Hafif Pek Hafif Ölçütlerinden Farklı Olduğu Benzerliğin İndirim Nedeni Olmakla Sınırlı Olduğu - 5237 Sayılı TCK'nu ile Getirilen Ölçütün Daha Fazlasını Alma İmkanı Varken İhtiyacı Kadarını Almayı İfade Ettiği )"
495Y6.CD13.6.2006E. 2005/15401 K. 2006/6002"YAĞMA SUÇU ( Sanıkların Yakınanı Değişik Zaman ve Değişik Yerlerde Tehdit Ederek Para Çek ve Araba Alarak Menfaat Sağlamaları - 5237 Sayılı TCK'da Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanmayacağı Gözetilerek Her Bir Eylem İçin Ayrı Ayrı Uygulama Yapılması Gereği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( 5237 Sayılı TCK'da Öngörülmediği Her Bir Eylem İçin Ayrı Ayrı Uygulama Yapılması Gereği )
DURUŞMA AÇMA ZORUNLULUĞU ( Yağma Suçu - Zincirleme Suç )"
495Y6.CD11.5.2006E. 2005/18479 K. 2006/4939"YAĞMA ( Sanığın Diğer Şahıslarla Birlikte Ellerinde Bıçak ve Satır Bulunduğu Halde Lokantaya Giderek "Buranın Haracını Bundan Sonra Bize Vereceksin Yoksa Lokantanı Yakıp Yıkarız" Biçiminde Tehdit Edip Müdahale Edeni de Yaralaması )
ZAMANAŞIMI ( Hazırlık Soruşturması Sonucunda Fiilin Bıçakla Etkili Eylem Olarak Değerlendirilerek Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gerekçesiyle Takipsizlik Kararı Verilmesi - Eylemin Yağma Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği/Bu Duruma Göre Zamanaşımının Gerçekleşmediği )
BIÇAKLA ETKİLİ EYLEM ( Sanığın Diğer Şahıslarla Birlikte Ellerinde Bıçak ve Satır Bulunduğu Halde Lokantaya Giderek "Buranın Haracını Bundan Sonra Bize Vereceksin Yoksa Lokantanı Yakıp Yıkarız" Biçiminde Tehdit Edip Müdahale Edeni de Yaralaması - Yağma Suçunu Oluşturacağı )"
495Y6.CD3.5.2006E. 2004/9786 K. 2006/4495"YAĞMA ( Sanığı 2 Dakika İçerisinde Yakalayarak Saatini Geri İstediğinde Kendisine Sopa ve Tekmeyle Vurduğunun ve Olay Yerine Gelen Kolluk Güçlerince Saatin Cebinde Ele Geçtiğinin Anlaşıldığı )
HIRSIZLIK ( Sanığı 2 Dakika İçerisinde Yakalayarak Saatini Geri İstediğinde Kendisine Sopa ve Tekmeyle Vurduğunun ve Olay Yerine Gelen Kolluk Güçlerince Saatin Cebinde Ele Geçtiğinin Anlaşılması - Eylemin Yağma Suçunu Oluşturduğu )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Sanığın Eyleminin 5237 Sayılı TCY'nin Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )"
495Y6.CD7.3.2006E. 2004/6912 K. 2006/2187"DOLAYLI YAĞMA ( 5237 TCK.'da Bu Suça Yer Verilmediği - Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılması Zorunluluğu/Lehe Olan Hükmün Uygulanması )
LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( 5237 TCK.'da Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediği - Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılması Zorunluluğu )"
495Y6.CD14.2.2006E. 2005/14777 K. 2006/1159"YAĞMA SUÇU ( Yakınana Ait Markete Gece Vakti Gelip Tehditle Para Alınması Eylemi )
MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI ( 5237 Sayılı Yasaya Göre Değerin Azlığının Daha Çoğunu Alabilme Olanağı Varken Yalnızca Gereksinmesi Kadarının Alınması Hali Olarak Bu Yasaya Özgü Bir Durum Getirilmiş Olması )
DURUŞMA AÇILMASININ ZORUNLU OLMASI ( Cezanın Bireyselleştirilmesine İlişkin Uygulamalar Nedeniyle )
DOSYA ÜZERİNDE İNCELEME ( Kural Olarak Lehe Yasanın Belirlenmesi ve Uyarlanmasına İlişkin Kararların Dosya Üzerinden Verilebilmesi )"
495Y10.CD19.12.2005E. 2004/26433 K. 2005/19207"HIRSIZLIK ( Sanığın Ziynet Eşyası ve Cep Telefonu Çaldıktan Sonra Müşteki ve Oğlu Tarafından Takip Edilerek Yakalanması/Ellerinden Kurtulmak İçin Cebir ve Şiddet Kullanması - Görevli Mahkeme )
YAĞMA ( Sanığın Ziynet Eşyası ve Cep Telefonu Çaldıktan Sonra Müşteki ve Oğlu Tarafından Takip Edilerek Yakalanması/Ellerinden Kurtulmak İçin Cebir ve Şiddet Kullanması - Delilleri Takdirin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Ziynet Eşyası ve Cep Telefonu Çaldıktan Sonra Müşteki ve Oğlu Tarafından Takip Edilerek Yakalanması/Ellerinden Kurtulmak İçin Cebir ve Şiddet Kullanması - Hırsızlık/Yağma )"
495Y10.CD19.12.2005E. 2004/26333 K. 2005/19206"YAĞMA ( Sanığın Cami Ayakkabılığından Ayakkabı Çaldığı/Daha Sonra Kendisini Yakalayanlara Bıçak Çektiği - Eylemin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağını Ağır Ceza Mahkemesinin Değerlendireceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Ayakkabı Çaldığı/Daha Sonra Kendisini Yakalayanlara Bıçak Çektiği - Eylemin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirileceği )"
495Y6.CD8.12.2005E. 2003/18679 K. 2005/11620"HIRSIZLIK ( Sanığın Gece Vakti Aracın Kapısını Zorla Açıp Teybini Çaldıktan Sonra Başka Bir Aracın da Kapısını Açtığı Çalacak Bir Şey Bulamayıp Kaçarken Yakınanca Yakalanınca Gaz Tabancası İle Ateş Etmesi - Suçun Tamamlandığı )
DOLAYLI YAĞMA SUÇU ( 5237 S.K.'da Yer Verilmediği - Sanığın Gece Vakti Aracın Kapısını Zorla Açıp Teybini Çaldıktan Sonra Başka Bir Aracın da Kapısını Açtığı Çalacak Bir Şey Bulamayıp Kaçarken Yakınanca Yakalanınca Gaz Tabancası İle Ateş Etmesi/Silahlı Tehdit )
SİLAHLI TEHDİT ( Sanığın Gece Vakti Aracın Kapısını Zorla Açıp Teybini Çaldıktan Sonra Başka Bir Aracın da Kapısını Açtığı Çalacak Bir Şey Bulamayıp Kaçarken Yakınanca Yakalanınca Gaz Tabancası İle Ateş Etmesi - 5237 S.K.'da Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediği )"
495Y6.CD6.12.2005E. 2005/13843 K. 2005/11478"YAĞMA ( Lehe Yasanın Belirlenmesi İle İlgisi Bulunmayan ve İnfaz Yasaları Yönünden Yerine Getirme Aşamasında Gözetilmesi ve Tartışılması Gereken 5275 S.K.'ya Gönderme Yapılarak Karar Verilemeyeceği )
LEHE YASANIN BELİRLENMESİ ( İlgisi Bulunmayan ve İnfaz Yasaları Yönünden Yerine Getirme Aşamasında Gözetilmesi ve Tartışılması Gereken 5275 S.K.'ya Gönderme Yapılarak Karar Verilemeyeceği - Yağma )
UYARLAMA ( Dayanılan Yasa Maddelerinin ve Belirlenen Cezaların Denetime Olanak Sağlanmak Üzere Hüküm Fıkrasında Belirtilmesi Gerektiği )
YAĞMA SUÇUNDA UYGULAMA KOŞULLARI GERÇEKLEŞMEYEN HÜKÜMLER ( 5237 S. TCY. 58. Maddesi İle 5275 S. Y.nın 108. Maddelerine Dayanılmak Suretiyle Karar Verilemeyeceği )"
495Y6.CD1.12.2005E. 2005/12203 K. 2005/11199"YAĞMA ( Sanık Yararına Hükümler İçermesi Nedeniyle Uygulanan 5237 Sayılı TCK'nun 51/3. Md. Göre Cezası Ertelenen Hükümlünün 1 Yıldan Az 3 Yıldan Fazla Olmamak Üzere Bir Denetim Süresine Tabi Olacağı )
DENETİM SÜRESİ ( Sanık Yararına Hükümler İçermesi Nedeniyle Uygulanan 5237 Sayılı TCK'nun 51/3. Md. Göre Cezası Ertelenen Hükümlünün 1 Yıldan Az 3 Yıldan Fazla Olmamak Üzere Bir Denetim Süresine Tabi Olacağı )
ERTELEME ( Yağma - Sanık Lehine 1 Yıllık Sürenin Deneme Süresi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği Halde Hüküm Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Sürenin Geçtiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu Anlaşıldığından Bu Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılması Zorunluluğunun Bozmayı Gerektirdiği )"
495Y10.CD15.11.2005E. 2004/4595 K. 2005/15742"HIRSIZLIK ( Sırasında Yakalamak İsteyen Müştekiye Bıçak Çekerek Tehditte Bulunan Sanıkların Eylemlerinin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı - Görevli Mahkeme )
YAĞMA ( Hırsızlık Sırasında Yakalamak İsteyen Müştekiye Bıçak Çekerek Tehditte Bulunan Sanıkların Eylemlerinin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı - Delilleri Takdirin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hırsızlık Sırasında Kendilerini Yakalamak İsteyen Müştekiye Bıçak Çekerek Tehditte Bulunan Sanıkların Eylemleri - Hırsızlık/Yağma )"
495Y6.CD25.10.2005E. 2005/13640 K. 2005/9586"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Cezada İndirim Yapan Hükümler Yönünden Bireyselleştirmeyi Gerektiren Bir Oran Takdirinin Sözkonusu Olmaması Nedenleriyle Uyarlama Kararının Dosya Üzerinden Verilmesi Doğru Olup Bu Kararın İtiraza Tabi Olduğu - Yağma )
UYARLAMA KARARI ( Cezada İndirim Yapan Hükümler Yönünden Bireyselleştirmeyi Gerektiren Bir Oran Takdirinin Sözkonusu Olmaması Nedenleriyle Uyarlama Kararının Dosya Üzerinden Verilmesi Doğru Olup Bu Kararın İtiraza Tabi Olduğu -Yağma )
YAĞMA ( Cezada İndirim Yapan Hükümler Yönünden Bireyselleştirmeyi Gerektiren Bir Oran Takdirinin Sözkonusu Olmaması Nedenleriyle Uyarlama Kararının Dosya Üzerinden Verilmesi Doğru Olup Bu Kararın İtiraza Tabi Olduğu - Yağma )"
495Y10.CD24.10.2005E. 2004/7207 K. 2005/14080"HIRSIZLIK ( Sanıklar Sigara Kartonlarını Çuvala Koyarken Çalışan Görevlinin Engel Olmak İstemesi Üzerine Kendisine Levye İle Saldırıldığı İddiası - Yağma Suçu Söz Konusu Olabileceğinden Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olacağı )
YAĞMA ( Suçu Söz Konusu Olabilecek Durumlarda Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıklar Sigara Kartonlarını Çuvala Koyarken Çalışan Görevlinin Engel Olmak İstemesi Üzerine Kendisine Levye İle Saldırıldığı İddiası - Yağma Suçu Söz Konusu Olabileceğinden Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olacağı )"
495Y10.CD24.10.2005E. 2004/6041 K. 2005/13625"YAĞMA ( Sanığın Müştekinin Kendisini Engellemeye Çalışması Nedeniyle Bindiği At Arabasını Müştekinin Üzerine Sürdüğü ve Müştekiyi Kamçıladığı - Suçun Yağma Olup Olmadığının Ağır Ceza Mahkemesinde Tartışılacağı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Sanığın Müştekinin Kendisini Engellemeye Çalışması Nedeniyle Bindiği At Arabasını Müştekinin Üzerine Sürdüğü ve Müştekiyi Kamçıladığı - Suçun Yağma Olup Olmadığının Ağır Ceza Mahkemesinde Tartışılması Gereği/Asliye Ceza Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )"
495Y10.CD10.10.2005E. 2004/12874 K. 2005/12065"HIRSIZLIK ( Sanıkların Çaldıkları Malı Kaçırmak ve Yakalanmamak İçin Kendilerini Yakalamaya Gelen Şahıslara Saldırdıkları Yönündeki İddia - Eylemin Gasp Olup Olmadığının Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirileceği )
GASP ( Sanıkların Çaldıkları Malı Kaçırmak ve Yakalanmamak İçin Kendilerini Yakalamaya Gelen Şahıslara Saldırdıkları Yönündeki İddia - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Kendilerini Yakalamaya Gelen Şahıslara Saldırdıkları Yönündeki İddia - Eylemin Gasp Olup Olmadığının Ağır Ceza Mahkemesinde Değerlendirileceği )"
495Y6.CD12.9.2005E. 2003/7633 K. 2005/7286"YAĞMA ( Sanıkların Hareket Halindeki Oto İle Çantayı Vermemek İçin Direnen Mağduru Sürükleyerek Direncini Kırdıktan Sonra Çantayı Alıp Kaçmak Suretiyle Gerçekleştirdikleri Eylemleri )
KAPKAÇ ( Sanıkların Hareket Halindeki Oto İle Çantayı Vermemek İçin Direnen Mağduru Sürükleyerek Direncini Kırdıktan Sonra Çantayı Alıp Kaçmak Suretiyle Gerçekleştirdikleri Eylemlerinin Yağma Niteliğinde Olduğu )"
495Y6.CD12.9.2005E. 2003/3713 K. 2005/7258"YAĞMA SUÇU ( Sanıkların Geceleyin Katılanın Evine Gelerek Zor Kullanarak Para ve Bazı Ziynet Eşyalarını Aldıklarının Anlaşılması Karşısında Yağma Eyleminin Sübut Bulduğu )
KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Geceleyin Eve Gelerek Zor Kullanmak Para ve Bazı Ziynet Eşyalarını Almanın Konut Dokunulmazlığının İhlali Değil Yağma Olduğu )"
495Y6.CD23.6.2005E. 2004/9197 K. 2005/6119"SAHTECİLİK ( Sanığın Yakınanın Nüfus Cüzdanına Kendi Fotoğrafını Yapıştırıp Kullanması Eyleminde Mahkemece Yapılan Fotoğraf Değişikliğinin Aldatıcılık Yeteneğini Taşıyıp Taşımadığının Araştırılması Gerektiği )
ALDATICILIK YETENEĞİ ( Sahtecilik - Sanığın Yakınanın Nüfus Cüzdanına Kendi Fotoğrafını Yapıştırıp Kullanması Eyleminde Mahkemece Yapılan Fotoğraf Değişikliğinin Aldatıcılık Yeteneğini Taşıyıp Taşımadığının Araştırılması Gerektiği )
YAĞMA ( Sanıkların Yakınana Karşı Eylemleri Sırasında Hazırladığı Ancak Henüz Ona Vermeden Elinde Tuttuğu Parayı Paraların Elmenliği Adı Geçene Geçmeden Silahla Tehdit Ederek Aldıkları - Sanıkların İki Ayrı Kişiye Karşı İki Ayrı Yağma Suçunu İşledikleri )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Polislere Yardımcı Olmak Amacı İle Polis Tarafından Aranan Kişiden Aldığı Tabancaları Görevlilere Teslim Etmek Üzere Götürürken Yakalandığı - Suça Konu Tabancaları Taşıdığına İlişkin Kanıtların Tartışılması Gerektiği )"
495Y6.CD23.6.2005E. 2004/2566 K. 2005/6122"YAĞMA ( Sanıkların Emanete Kayıtlı Tabancanın Kabzası İle Yakınanı 5 Gün İş ve Gücünden Kalacak Şekilde Yaralayarak Silah Tehdidi İle Kasayı Açtırıp İçinden Müşteri Çeklerini ve Parayı Almaları )
YARALAMA ( Sanıkların Emanete Kayıtlı Tabancanın Kabzası İle Yakınanı 5 Gün İş ve Gücünden Kalacak Şekilde Yaralayarak Silah Tehdidi İle Kasayı Açtırıp İçinden Müşteri Çeklerini ve Parayı Almaları - Yağma )
TANIK İFADELERİ ( Hazırlık Soruşması Sırasında Dinlenen Tanıkların Duruşmada Anlatımlarına Başvurulması Gereği - Yağma )"
495Y1.CD25.5.2005E. 2005/1030 K. 2005/1417"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK VE GASP ( Asli Fer'i Failin Geceli Gündüzlü Bir Hücrede Tecrit Edilmek Suretiyle Müebbet Ağır Hapis Cezalarıyla Hükümlülüklerine İlişkin Kararda İsabetsizlik Olmadığı )
GASP VE KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Asli Fer'i Failin Geceli Gündüzlü Bir Hücrede Tecrit Edilmek Suretiyle Müebbet Ağır Hapis Cezalarıyla Hükümlülüklerine İlişkin Kararda İsabetsizlik Olmadığı )"
495Y6.CD28.4.2005E. 2004/8438 K. 2005/4129"YAĞMA ( Sanıklar Olaydan Önce Tanışıklıkları Bulunan Katılan İle Yüz Yüze Gelerek Ölümle Tehdit Parasını Almaları )
ÖLÜMLE TEHDİT ( Sanıklar Olaydan Önce Tanışıklıkları Bulunan Katılan İle Yüz Yüze Gelerek Ölümle Tehdit Edip Parasını Almaları - Yağma Suçunu Oluşturduğu )"
495Y1.CD24.3.2005E. 2005/97 K. 2005/588"SİLAHLI GASP ( Sanığın TCK.'nun 497/1 Maddesince Cezalandırılması Gerekirken TCK.'nun 495/1 Maddesine Göre Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
ADAM ÖLDÜRME VE GASP ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Her Biri Yönünden Hücre Cezası Ayrı Ayrı Belirlendikten Sonra Toplanması Gerektiği )
HÜCRE CEZASI ( Adam Öldürme ve Gasp - Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Her Biri Yönünden Ayrı Ayrı Belirlendikten Sonra Toplanması Gerektiği/Ayırım Yapılmadan Tek Ceza Tayin Edilemeyeceği )
GASP VE ADAM ÖLDÜRME ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Her Biri Yönünden Hücre Cezası Ayrı Ayrı Belirlendikten Sonra Toplanması Gerektiği )
MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI ( Adam Öldürme ve Gasp - Ağırlaştırılmış Olarak Tayini Gerekirken İnfaz Şartları Farklı Bulunan Şekilde Gösterilmesinin Kanuna Aykırılığı )"
495Y6.CD22.3.2005E. 2004/10066 K. 2005/2630"YAĞMA ( Yakınanların Kollukça Alınan İlk İfadelerinde Bildirdikleri Eşkallerin Sanıklara Uyup Uymadığı Yerel Mahkeme Tarafından Gözlemlenip Denetime Olanak Sağlayacak Biçimde Duruşma Tutanağına Yazılarak Hukuki Durumlarının Takdiri Gerektiği )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Yağma - Yakınanların Kollukça Alınan İlk İfadelerinde Bildirdikleri Eşkallerin Sanıklara Uyup Uymadığı Yerel Mahkeme Tarafından Gözlemlenip Denetime Olanak Sağlayacak Biçimde Duruşma Tutanağına Yazılarak Hukuki Durumlarının Takdiri Gerektiği )
SANIKLARIN EŞKALLERİ ( Sanıklara Uyup Uymadığı Yerel Mahkeme Tarafından Gözlemlenip Denetime Olanak Sağlayacak Biçimde Duruşma Tutanağına Yazılarak Hukuki Durumlarının Takdiri Gerektiği - Yağma )"
495Y6.CD22.2.2005E. 2004/7943 K. 2005/1679"YASAYA AYKIRI ŞEKİLDE MEMURİYET YAPMAK ( Sanığın Sübuta Eren Suçu TCK'nun 495/1. Maddesine Uyan ve Yukarı Sınırı 20 Yıl Ağır Hapis Cezası Olan Yağma Niteliğinde Bulunduğu - Cezasından İndirim Yapılabileceği )
YAĞMA ( Yasaya Aykırı Şekilde Memuriyet Yapmak - Sanığın Sübuta Eren Suçu TCK'nun 495/1. Maddesine Uyan ve Yukarı Sınırı 20 Yıl Ağır Hapis Cezası Olan Yağma Niteliğinde Bulunduğu/Cezasından İndirim Yapılabileceği )"
495Y6.CD14.2.2005E. 2004/8001 K. 2005/1260"YAĞMA SUÇUNA KALKIŞMA ( Birden Fazla Yakınana Karşı İşlenen Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gereği - Tümünün Zincirleme Tek Suç Olarak Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )
ZİNCİRLEME TEK SUÇ ( Yağma Suçuna Kalkışma Eyleminin Birden Fazla Yakınana Karşı İşlenmesi - Her Bir Yakınan İçin Ayrı Hüküm Kurulması Yerine Zincirleme Tek Suç Olarak Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
ADLİ SİCİL BEGESİ ( Sanığın Nüfus Kaydındaki Ana Adı ile Uyumlu Olmayan Adli Sicil Belgesi ile Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
495YCGK8.2.2005E. 2004/6-185 K. 2005/9"KORKUTARAK YARARLANMA ( Yağma Ve Senet Yağması Suçlarının Özel Bir Türü Olduğu - İki Suç Tipi Arasındaki Ayırıcı Ölçüt Suça Konu Şeyin Doğrudan Doğruya Mağdur Tarafından Tevdi Veya Teslimi Olmayıp, Mağduru Bu Şeyi Tevdi Veya Teslime Mecbur Bırakan Tehdidin Yüzyüze Veya Gıyapta Yapılması Olduğu )
İCBAR SURETİYLE YAĞMA ( Cebir Şiddet Veya Tehdit İcbar Aracı Olarak Kabul Edildiği Halde Korkutarak Faydalanma Suçunda Araç Olarak Sadece Manevi Cebire Yani Tehdide Yer Verildiği )
KENDİ VE AİLESİNİN HAYATI KONUSUNDA TEHDİT ( İstedikleri Paranın Ödenmesi Konusunda - Mağdurun Kararlaştırılan Yere Getirdiği Parayı Alırken Yakalanan Sanıkların Eylemi Korkutarak Faydalanma Suçuna Eksik Teşebbüs Olduğu )
İSTEDİKLERİ PARANIN ÖDENMESİ KONUSUNDA TEHDİT ( Kendisi Ve Ailesinin Hayatı Konusunda Tehditle Mağdurun Kararlaştırılan Yere Getirdiği Parayı Alırken Yakalanan Sanıkların Eylemi Korkutarak Faydalanma Suçuna Eksik Teşebbüs Olduğu )
KORKUTARAK FAYDALANMA ( Kendisi Ve Ailesinin Hayatı Konusunda Tehditle Mağdurun Kararlaştırılan Yere Getirdiği Parayı Alırken Yakalanan Sanıkların Eylemi Bu Suça Eksik Teşebbüs Olduğu )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Kendisi Ve Ailesinin Hayatı Konusunda Tehditle Mağdurun Kararlaştırılan Yere Getirdiği Parayı Alırken Yakalanan Sanıkların Eylemi Korkutarak Faydalanma Suçuna Olduğu )"
495Y4.CD7.2.2005E. 2003/16534 K. 2005/589"YAĞMA ( Sanığın Babası Yakınana Bıçak Çekerek "Para Vermezsen Seni Öldürürüm" Demesi - Eylemin TCK. Md. 495 ve 61'e Uyup Uymadığının Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği )
BIÇAKLA TEHDİT ( Kanıtları ve Suç Niteliğini Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği - Sanığın Babası Yakınana Bıçak Çekerek "Para Vermezsen Seni Öldürürüm" Demesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Babası Yakınana Bıçak Çekerek "Para Vermezsen Seni Öldürürüm" Demesi - Eylemin TCK. Md. 495 ve 61'e Uyup Uymadığının Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği )"
495Y6.CD3.2.2005E. 2004/8852 K. 2005/1258"HIRSIZLIK ( Sanığın Suç Ortağı İle Kavga Eder Gibi Yapıp Yakınana Sarılarak Yankesicilik Suretiyle Parasını El Çabukluğuyla Cebinden Alması )
YAĞMA ( Sanığın Suç Ortağı İle Kavga Eder Gibi Yapıp Yakınana Sarılarak Yankesicilik Suretiyle Parasını El Çabukluğuyla Cebinden Alması - Yağma Suçuna İlişkin Maddi ve Manevi Zor Öğelerini Taşımadığı )
YANKESİCİLİK ( Sanığın Suç Ortağı İle Kavga Eder Gibi Yapıp Yakınana Sarılarak Yankesicilik Suretiyle Parasını El Çabukluğuyla Cebinden Alması - Hırsızlık )"
495Y6.CD31.1.2005E. 2004/8499 K. 2005/612"YAĞMA ( Mağdurun Şahısların Sürekli Bıçak Taşıdıklarını ve Zarar Verebileceklerini Bildiği ve Şikayetçi Olduğunu Belirttiği Halde Sonradan Uzlaşmaya Dayalı Biçimde ve Sanıkları Suçtan Kurtarmaya Yönelik Beyanının Suçun Sübutunu Kaldırmayacağı )
UZLAŞMA ( Yağma - Mağdurun Şahısların Sürekli Bıçak Taşıdıklarını ve Zarar Verebileceklerini Bildiği ve Şikayetçi Olduğunu Belirttiği Halde Sonradan Uzlaşmaya Dayalı Biçimde ve Sanıkları Suçtan Kurtarmaya Yönelik Beyanının Suçun Sübutunu Ortadan Kaldırmayacağı )
SANIKLARI KURTARMAYA YÖNELİK BEYAN ( Mağdurun Şahısların Sürekli Bıçak Taşıdıklarını ve Zarar Verebileceklerini Bildiği ve Şikayetçi Olduğunu Belirttiği Halde Sonradan Uzlaşmaya Dayalı Biçimde - Yağma Suçunun Sübütunu Ortadan Kaldırmayacağı )"
495Y10.CD31.1.2005E. 2004/20200 K. 2005/564"SARHOŞLUK SUÇU ( Zamanaşımı Süresinin Dolması - Hırsızlık/Gasp )
ZAMANAŞIMI ( Sorgu ve İnceleme Tarihleri Arasında TCK'nın 102/5. Maddesinde Öngörülen Asli Zamanaşımı Süresinin Dolması - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
GÖREV ( Eylemin Gasp Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının ve Delil Takdir ve Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Hırsızlık/Sarhoşluk )"
495Y6.CD24.1.2005E. 2003/5399 K. 2005/107"YAĞMA SUÇU ( Olayın Tek Görgü Tanığının Aşamalarda Evde İki Kişiyi Gördüğünü Belirtmesi - Yakınan ve Tanığın Sanıkla Yüzleştirilerek Sonucuna Göre Kanıtların Yeniden Değerlendirilmesi ve Takdiri Gereği )
YAKINAN VE TANIĞIN SANIKLA YÜZLEŞTİRİLMESİ ( Olayın Tek Görgü Tanığının Bulunması - Yağma Suçu )"
495Y6.CD24.1.2005E. 2003/13911 K. 2005/127"HIRSIZLIK VE MÜESSİR FİİL ( Sanıkların Hırsızlık Eylemini Tamamlayamadan Kendilerini Yakalamaya Çalışan Yakınana Etkili Eylemde Bulunmaları - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( TCK'nın 497/2, 61 ve 456,457/1-2. Maddelerine Uyan Eyleme İlişkin Kanıtları Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Olduğu - Hırsızlık ve Etkin Eylem )
MÜESSİR FİİL ( Sanıkların Hırsızlık Eylemini Tamamlayamadan Kendilerini Yakalamaya Çalışan Yakınana Etkili Eylemde Bulunmaları - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
495YCGK30.11.2004E. 2004/6-179 K. 2004/209"GASP SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Fidye Almak Amacıyla Tenha Bir Yere Kaçırılan Mağdurun Para ve Eşyalarını Alan Sanıkların Eyleminin Adam Kaldırma Suçunu Oluşturacağı )
ADAM KALDIRMA SUÇU ( Fidye Almak Amacıyla Kaçırdıkları Mağdurdan Para ve Eşyalarını Alan Sanıkların Eyleminin Gasp Suçunu Oluşturmayacağı )
FİDYE ALMAK AMACIYLA KAÇIRDIKLARI MAĞDURU PARASINI VE EŞYALARINI ALAN SANIKLAR ( Gasp Suçundan Değil Adam Kaldırmaktan Cezalandırılmaları Gereği )
YAĞMA SUÇUNUN DEĞİL ADAM KALDIRMA SUÇUNUN OLUŞMASI ( Fidye Almak Amacıyla Tenha Bir Yere Kaçırdıkları Mağdurun Parasını ve Eşyalarını Alan Sanıkların Eylemi )"
495Y1.CD29.11.2004E. 2004/1555 K. 2004/3953"ADAM ÖLDÜRMEK ( Gasp İçin Adam Kaldırmak - Ölüme Mucip Yaralar/Maktülün Atladığı Pencereye Gitme İktidarında Olup Olamıyacağının Adli Tıp Kurumundan Sorularak Suç Vasfının Tayin Edilmesi Gereği )
ÖLÜME MUCİP YARALAR ( Maktülün Atladığı Pencereye Gitme İktidarında Olup Olamıyacağının Adli Tıp Kurumundan Sorularak Suç Vasfının Tayin Edilmesi Gereği - Gasp İçin Adam Kaldırmak )
HAKSIZ TAHRİK ( Karşılıksız ve Çalıntı Çekleri Vererek Borcunu Ödemeyen ve Oyalama Yolunu Tercih Eden Maktül - Şirket Ortağının Tahsil İçin Para Karşılığı Anlaşma Yapması )
GASP İÇİN ADAM KALDIRMAK ( Sanıkların Alacaklarını Tahsil Edemeyen Sanıklar ve Ortaklarınca Para Karşılığı Anlaşarak Maktülün Hürriyetini Tahdit ve Tehdit Ederek Senet Tahsil Etmeleri )
ADAM KALDIRMAK ( Gasp İçin - Sanıkların Alacaklarını Tahsil Edemeyen Sanıklar ve Ortaklarınca Para Karşılığı Anlaşarak Maktülün Hürriyetini Tahdit ve Tehdit Ederek Senet Tahsil Etmeleri )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Alacaklarını Tahsil Etmek Maksadıyla Maktülü Araçlarıyla Kapalı Mekana Götürerek İki Gün Süreyle Zorla Tutmak )
ZORLA SENET DÜZENLETMEK ( Sanıkların Alacaklarını Tahsil Etmek Maksadıyla Maktülü Araçlarıyla Kapalı Mekana Götürerek - Gasp İçin Adam Kaldırmak )"
495Y6.CD8.11.2004E. 2003/302 K. 2004/12165"GASP ( Yakınan Yolda Yürüdüğü Sırada Elindeki Cüzdan Alınırken Zor Kullanılması Yere Düşerek 10 Gün İş ve Gücüne Engel Olacak Biçimde Yaralanması )
CÜZDAN ÇALMAK ( Yakınan Yolda Yürüdüğü Sırada Zor Kullanılarak/Yere Düşerek 10 Gün İş ve Gücüne Engel Olacak Biçimde Yaralanması/Gasp Suçunu Oluşturduğu )
ZOR KULLANARAK CÜZDAN ÇALMAK ( Yakınan Yolda Yürüdüğü Sırada/Yere Düşerek 10 Gün İş ve Gücüne Engel Olacak Biçimde Yaralanması/Gasp Suçunu Oluşturduğu )"
495Y6.CD12.4.2004E. 2003/8981 K. 2004/4467"YAĞMA ( Yakınanın Yaralanmasının Özgürlüğün Kısıtlanması Sırasında mı Yoksa Kaza Sonucu mu Oluştuğunun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Yağmalanan Oto Seyir Halindeyken Trafik Kazası Sonucu Hasar Gördüğünden Sanıkların Mala Zarar Verme Kastıyla Hareket Etmediklerinin Kabulü Gereği )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Yağmalanan Otonun Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Ele Geçirilmesi Karşısında Pek Aşırı Değer Yerine Kullanma Hırsızlığı Ölçütlerine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Yaralanmanın Kaza Sonucu mu Yoksa Özgürlüğün Kısıtlanması Sırasında mı Oluştuğunun Araştırılması Gereği )
ŞAHIS HÜRRİYETİNİ KISITLAMA ( Yağmalanan Otonunu İçinde Özgürlüğü Kısıtlanan Yakınanın Yaralanmasının Meydana Gelen Kaza Sonucu mu Yoksa Özgürlüğün Kısıtlanması Sırasında mı Oluştuğunun Araştırılması Gereği - Kullanma Hırsızlığı )"
495Y6.CD6.4.2004E. 2003/8908 K. 2004/4133"YAĞMA ( Sanığın Önce Yakınanın İşyerine Giderek Yüzyüze Para İstemesi Nedeniyle Yakınan Tarafından Tanındığı Birkaç Gün Sonra da Telefon Açarak Tehditle Para İstemesi ve Sesinin Yakınan Tarafından Tanınması Karşısında Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğunun Kabulünün Gerekmesi )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK ( Korkutarak Faydalanma Suçundan Hakkında Hüküm Kurulan Sanığa Verilen Cezanın Süresi Gözetildiğinde Sanığın Türk Ceza Yasasına Göre Üç Yıl Süre ile Kamu Hizmetlerinden Yasaklanmasının Gerekmesi )"
495Y6.CD30.3.2004E. 2003/1390 K. 2004/3790"YAĞMA ( Yakınanın Aracını Gündüz Vakti Otomobille Arkadan İzleyerek Far Işığıyla Durmasını Sağlayarak Maddi ve Manevi Zor Kullanarak Yağmaya Kalkışan Sanıklar Hakkında TCY'nin 495/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği - Yol Kesmek Suretiyle Yağmaya Kalkışmak )
YOL KESMEK SURETİYLE YAĞMA ( Yakınanın Aracını Gündüz Vakti Otomobille Arkadan İzleyerek Far Işığıyla Durmasını Sağlayarak Maddi ve Manevi Zor Kullanarak Yağmaya Kalkışan Sanıklar Hakkında TCY'nin 495/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği )"
495Y6.CD25.3.2004E. 2002/21938 K. 2004/3481"YAĞMA ( Mağdurenin Çantasını Çekip Almaya Çalışırken Merdivenlerden Düşerek 90 Gün Mutat Çalışmasına Engel Şekilde Yaralanmasına Sebep Olan Sanığın Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu - Etkin Eylem )
ETKİLİ EYLEM ( Mağdurenin Çantasını Birkaç Kez Çekip Merdivenden Düşerek 90 Gün Mutat Çalışmasına Engel Şekilde Yaralanmasına Neden Olmak/Etkili Eylem - Sanığın Eyleminin Hırsızlık Olarak Değerlendirilmesinin Yasaya Akırı Olduğu )
HIRSIZLIK ( Mağdurenin Çantasını Birkaç Kez Çekip Almaya Çalışırken Yaralanmasına Neden Olan Sanığın Eyleminin Hırsızlık Olarak Değerlendirilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Merdivenden Düşerek 90 Gün Mutat Çalışmasına Engel Şekilde Yaralanmasına Neden Olmak )"
495Y6.CD17.2.2004E. 2003/7109 K. 2004/1416"YAĞMA ( Sanığın Yakınanı Yüzüne Karşı Ölümle Tehdit Ederek İki Milyar Lira Vermesini İstemesi )
ÖLÜMLE TEHDİT EDEREK PARA İSTEMEK ( TCK'nun 495/1. Maddesi İle Hüküm Kurulması Gerektiği - Yağma )
TEHDİT EDEREK PARA İSTEMEK ( Ölümle/TCK'nun 495/1. Maddesi İle Hüküm Kurulması Gerektiği - Yağma )"
495Y6.CD16.12.2003E. 2003/5070 K. 2003/10107"YAĞMA SUÇUNA EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Bıçak Tehdidiyle Üzerinde Para Bulunmayan Mağdurdan Ertesi Gün Bir Miktar Parayı Getirip Kendisine Vermesini İstemesi ve Olay Yerinde Tertibat Alan Polis Tarafından Suçüstü Yakalanması )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Üzerinde Para Bulunmayan Mağdurdan Bıçak Tehdidiyle Ertesi Gün Bir Miktar Parayı Getirip Kendisine Vermesini İstemesi ve Olay Yerinde Tertibat Alan Polis Tarafından Suçüstü Yakalanması )
GASP SUÇUNA EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Bıçak Tehdidiyle Üzerinde Para Bulunmayan Mağdurdan Ertesi Gün Bir Miktar Parayı Getirip Kendisine Vermesini İstemesi ve Olay Yerinde Tertibat Alan Polis Tarafından Suçüstü Yakalanması )
SUÇÜSTÜ YAKALANMA DURUMUNDA EKSİK TEŞEBBÜS OLUŞACAĞI ( Sanığın Bıçak Tehdidiyle Üzerinde Para Bulunmayan Mağdurdan Ertesi Gün Bir Miktar Parayı Getirip Kendisine Vermesini İstemesi ve Olay Yerinde Tertibat Alan Polis Tarafından Yakalanması )"
495Y6.CD11.12.2003E. 2003/5050 K. 2003/9784"YAĞMA ( Katılan Tarafından Sanığın Katılanın Yüzüne Karşı ve Cep Telefonuna Gönderdiği Mesajlarla Para İsteyerek Tehdit Etme Eylemi - Suça Teşebbüs )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığın Katılanın Yüzüne Karşı ve Telefonuna Gönderdiği Mesajlarla Birden Çok Kez Tehdit Ederek Para İstemesi - Teselsül Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
TEHDİT EDEREK PARA İSTEME ( Katılanın Yüzüne Karşı ve Telefonuna Gönderdiği Mesajlar İle Yapılması - Yağmaya Teşebbüs Suçunu Oluşturacağı )
TEŞEBBÜS ( Yağma Suçuna - Katılan Tarafından Sanığın Katılanın Yüzüne Karşı ve Cep Telefonuna Gönderdiği Mesajlarla Para İsteyerek Tehdit Etme Eylemi )
HESAP HATASI ( Sonucu Eksik Cezaya Hükmolunması - Bozmayı Gerektireceği )"
495Y6.CD1.12.2003E. 2003/5594 K. 2003/9242"YAĞMA SUÇU ( Duruşmaya Getirilen Sanığın Kimliği Tutanaklara Geçirilmeden Bozma İlamına Karşı Diyecekleri Sorulmadan Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olması )
SANIĞIN KİMLİĞİNİN TUTANAKLARA GEÇİRİLMESİ ( Duruşmaya Getirilen Sanığın Kimliği Tutanaklara Geçirilmeden Bozma İlamına Karşı Diyecekleri Sorulmadan Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olması )"
495Y6.CD1.12.2003E. 2002/19708 K. 2003/9143"HIRSIZLIK ( Çarşı Mahalle Bekçisi Sanığın Gece Kendisini Başkomiser Olarak Tanıtıp Yakınanın Saat Ve Kimliğini Alması Ve Onun Dövülmesi Eyleminin Bu Suçu Değil Gasp Suçunu Oluşturmas )
GASP ( Çarşı Mahalle Bekçisi Sanığın Gece Kendisini Başkomiser Olarak Tanıtıp Yakınanın Saat Ve Kimliğini Alması Ve Onun Dövülmesi Eyleminin Bu Suçu Değil Gasp Suçunu Oluşturmas )
GASP SUÇUNDA YETKİ ( Eylemin Gasp Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına Dair Delilleri Tartışma Yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesinde Olması )"
495Y6.CD1.12.2003E. 2002/18859 K. 2003/9109"YAĞMA ( İddiaya Göre Eylemin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı İlişkin Kanıtların Taktir ve Tartışmasının Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( İddiaya Göre Eylemin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı İlişkin Kanıtların Taktir ve Tartışmasının Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( İddiaya Göre Eylemin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı İlişkin Kanıtların Takdirinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )"
495Y6.CD13.11.2003E. 2003/6306 K. 2003/8669"YAĞMA SUÇU ( Mağduru Bıçakla Tehdit Edip Kilidini Açamadığı Mobileti Kucaklayarak Götürmek İsterken Düşen Mobileti Bırakıp Kaçan Sanığın Eyleminin Tamamlanmış Yağma Suçunu Oluşturması )
TEKERRÜR ( Denetime Olanak Sağlaması Bakımından Tekerrüre Esas Alınan Hükümlülüğünün Karar Yerinde Gösterilmesinin Gerekmesi )
TEŞEBBÜS ( Mağduru Bıçakla Tehdit Edip Kilidini Açamadığı Mobileti Kucaklayarak Götürmek İsterken Düşen Mobileti Bırakıp Kaçan Sanığın Eyleminin Tamamlanmış Yağma Suçunu Oluşturması )"
495Y6.CD6.11.2003E. 2002/18982 K. 2003/8227"HIRSIZLIK ( Sanığın Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı Hususunda Delillerin Takdirinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
YAĞMA ( Sanığın Eyleminin Suçu Oluşturup Oluşturmayacağı Hususunda Delillerin Takdirinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sanığın Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı - Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Sanığın Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı Hususunda Delillerin Takdiri - Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
495Y6.CD4.11.2003E. 2003/6286 K. 2003/8123"YAĞMA VE GECELEYİN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Ceza Kararnamesiyle Hükmedilen Ağır Para Cezası Kesin Nitelikli Olduğundan CMUK Uyarınca Tekerrüre Esas Alınmaması )
TEKERRÜR ( Ceza Kararnamesiyle Hükmedilen Ağır Para Cezası Kesin Nitelikli Olduğundan CMUK Uyarınca Tekerrüre Esas Alınmaması )
CEZA KARARNAMESİ ( Ceza Kararnamesiyle Hükmedilen Ağır Para Cezası Kesin Nitelikli Olduğundan CMUK Uyarınca Tekerrüre Esas Alınmaması )"
495Y6.CD3.11.2003E. 2002/18182 K. 2003/7956"HIRSIZLIK ( Dava Konusu Suçun Silahlı Yağmaya Eksik Kalkışma Niteliğinde Olup Olmadığının ve Buna İlişkin Kanıtların Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
SİLAHLI YAĞMAYA EKSİK KALKIŞMA ( Sanığın Hırsızlık Suçunu İşlediği Sırada Olay Yerine Gelen Kolluğa Tabanca İle Ateş Ettiğinin Suçun Vasfının Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Dava Konusu Olayda İşlenen Hırsızlık Suçunun Vasfının Değişip Değişmediğinin Ağır Ceza Mahkemesince İncelenmesinin Gerekmesi )
SUÇUN NİTELİĞİ ( Dava Konusu Suçun Silahlı Yağmaya Eksik Kalkışma Niteliğinde Olup Olmadığının ve Buna İlişkin Kanıtların Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
495Y6.CD9.10.2003E. 2003/4977 K. 2003/6673"GASP ( Sanığın Savumasında Sürekli Uyuşturucu Hap Kullandığı Bu Nedenle İradesine Hakim Olamadığını Bildirmesi Nedeniyle Akıl Sağlığının Tespitinin Gerekmesi )
SUÇLANABİLİRLİK YETENEĞİ ( Sanığın Savumasında Sürekli Uyuşturucu Hap Kullandığı Bu Nedenle İradesine Hakim Olamadığını Bildirmesi Nedeniyle Akıl Sağlığının Tespitinin Gerekmesi )
AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ ( Sanık Savunmasında Uyuşturucu Hap Kullanması Nedeniyle İradesine Hakim Olamadığını Bildirdiğinden Suçlanabilirlik Yeteneğinin Olup Olmadığının Tespitinin Gerekmesi )"
495Y6.CD8.10.2003E. 2003/4488 K. 2003/6552"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA ( Sanıkların Yakınanın İşyerine Gelip Kazancının Yarısını Vermezse Öldüreceklerini Söylemeleri Şeklindeki Eylemlerinin Suçu Oluşturması )
YAĞMA ( Sanıkların Yakınanın İşyerine Gelip Kazancının Yarısını Vermezse Öldüreceklerini Söylemeleri Şeklindeki Eylemlerinin Suça Eksik Teşebbüs Olması )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanıkların Yakınanın İşyerine Gelip Kazancının Yarısını Vermezse Öldüreceklerini Söylemeleri Şeklindeki Eylemlerinin Yağma Suçunun Tamamlanmaması )"
495Y6.CD8.10.2003E. 2003/4479 K. 2003/6559"YAĞMA ( Eksik Teşebbüs - Telefonla Katılanı ve Avukatını Kendisini Tanıtmak Suretiyle Arayarak Tehdit Edip Para İstemek )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Yağmaya - Telefonla Katılanı ve Avukatını Kendisini Tanıtmak Suretiyle Arayarak Tehdit Edip Para İstemek )
TELEFONDA TEHDİTLE PARA İSTEMEK ( Katılanı ve Avukatını Kendisini Tanıtmak Suretiyle Arayarak - Yağmaya Eksik Teşebbüs )"
495Y6.CD39.9.2003E. 2003/4417 K. 2003/6196"GASP ( Sanığın Kendisini Tanıtmak Suretiyle Yakınanları Ayrı Ayrı Tehdit Ederek Para Verilmesini İstemesi )
YAĞMA ( Sanığın Yakınanları Değişik Zamanlarda Ve Birden Çok Kez Tehdit Ederek Yağmaya Kalkıştığı Anlaşılıp Kabul EdilMesi Halinde Sanığın Cezasının Artılmasının Gerekmesi )
TEŞEBBÜS ( Sanığın Yakınanları Değişik Zamanlarda Ve Birden Çok Kez Tehdit Ederek Yağmaya Kalkıştığı Anlaşılıp Kabul EdilMesi Halinde Sanığın Cezasının Artılmasının Gerekmesi )
İÇTİMA ( Sanığın Yakınanları Değişik Zamanlarda Ve Birden Çok Kez Tehdit Ederek Yağmaya Kalkıştığı Anlaşılıp Kabul EdilMesi Halinde Sanığın Cezasının Artılmasının Gerekmesi )"
495Y6.CD25.9.2003E. 2003/4722 K. 2003/5865"GASP ( Sanığın Hazırlık Soruşturmasında ve Yargılama Sırasında Bildirdiği Kimlik Bilgileri Arasındaki Çelişki Giderildikten Sonra Yargılamaya Devam Olunmasının Gerekmesi )
SANIĞIN KİMLİĞİ ( Hazırlık Soruşturmasında İbraz Ettiği Kimlik Bilgileri İle Yargılama Sırasında Bildirdikleri Arasındaki Çelişki Giderildikten Sonra Yargılamaya Devam Olunmasının Gerekmesi )
KİMLİK SORUŞTURMASI ( Sanığın Hazırlık Soruşturmasında ve Yargılama Sırasında Bildirdiği Kimlik Bilgileri Arasındaki Çelişki Giderildikten Sonra Yargılamaya Devam Olunmasının Gerekmesi )"
495Y6.CD23.6.2003E. 2003/4370 K. 2003/4592"YAĞMA ( Telefonda Kendisini Tanıtarak Tehdit Etme - Cürme Teşebbüs )
CÜRME TEŞEBBÜS ( Telefonda Kendisini Tanıtarak Tehdit İle Yakınandan Para İstemek )
TELEFONLA TEHDİT ( Kendisini Tanıtarak - Eylemin Cürme Teşebbüs Ve Yağma Suçunu Oluşturması )
EK SAVUNMA HAKKI ( Verilmeden TCK'nun 522/l. Maddesinin Pek Aşırı Hükmünün Uygulanamayacağı )"
495Y1.CD9.6.2003E. 2003/1139 K. 2003/1299"GASP AMACIYLA ÖLDÜRME ( Gasp Amacıyla Öldürmeye Tam Kalkışmaktan Ceza Belirlenirken Teşebbüs Hükümlerinin Uygulamasında Teşdit Gerekçesi Gösterilmeden Asgari Hadden Uzaklaşılamaması )
TEŞDİT GEREKÇESİ ( Gasp Amacıyla Öldürmeye Tam Kalkışmaktan Ceza Belirlenirken Teşebbüs Hükümlerinin Uygulamasında Teşdit Gerekçesi Gösterilmeden Asgari Hadden Uzaklaşılamaması )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Maktu Vekalet Ücretinin Vekil Yerine Müdahile Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
495Y1.CD24.2.2003E. 2003/487 K. 2003/111"ADAM ÖLDÜRMEK VE GASP ( Bu Suçlar Dolayısıyla Mahkum Olup da Şartla Salıverilen Hükümlünün Tekrar Suç İşlemesi )
ŞARTLA SALIVERME ( Adam Öldürmek Suçu Dolayısıyla Mahkum Olup da Şartla Salıverilen Hükümlünün Tekrar Suç İşlemesi )
4616 SAYILI KANUNUN KAPSAMI VE UYGULAMASI ( Gerek İlk Suç ve Gerekse Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Neden Olan İkinci Suçun Kanun Kapsamında Kalan Suçlar Olmasının Gerekmesi )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ GERİYE YÜRÜMEYECEĞİ ( Şartla Salıverme Kanununun İptali ile İptal Kararının Geriye Yürümemesi Nedeniyle Kazanılmış Hak Meydana Gelmesi )
HÜKÜMLÜ LEHİNE KAZANILMIŞ HAK ( Şartla Salıverme Kanununun İptali ile İptal Kararının Geriye Yürümemesi Nedeniyle Kazanılmış Hak Meydana Gelmesi )"
495Y6.CD27.1.2003E. 2002/18052 K. 2003/38"GASP VE MÜESSİR FİİL ( Sanıkların Her Eylemi için Denetime Olanak Verecek Biçimde Ayrı Ayrı Uygulama Yapılmasının Gerekmesi )
SİLAHLA TEHDİT SUÇU ( Kurulan Hükümde Sanıkların Her Eylemi için Denetime Olanak Verecek Biçimde Ayrı Ayrı Uygulama Yapılmasının Gerekmesi )
TEHDİT ( Silahla Koşullu Tehdit Suçundan Kurulan Hükümde Sanıkların Her Eylemi için Denetime Olanak Verecek Biçimde Ayrı Ayrı Uygulama Yapılması )"
495YCGK26.11.2002E. 2002/6-271 K. 2002/404"GASP ( Sanığın Yakınına Ait Otomobili Uçurumdan Aşağıya Atacağı Tehdidi İle Cep Telefonunu ve Parasını Alması/Otomobili İade Edip Ruhsatını Cep Telefonu ve Parayı İade Etmemesi - Suçun Öğeleri )
GASP SUÇUNUN ÖĞELERİ ( Faydalanma Kastı-Avantaj Sağlama-Kendini Tatmin Etme-Kullanma Kaprisini Yerine Getirme Maksatlarını da Kapsadığı )
TEHDİT ( Yakınanı Malen Büyük Bir Tehlikeye Düşürebileceği Beyanını İçerdiği/Gasp Suçunun Oluşması İçin Yeterli Olduğu - Sanığın Yakınına Ait Otomobili Uçurumdan Aşağıya Atacağı Tehdidi İle Cep Telefonunu ve Parasını Alması )
FAYDALANMA KASTI ( Sanığın Kendisini Tatmin Amacıyla Yakınına Ait Otomobili Uçurumdan Aşağıya Atacağı Tehdidi İle Cep Telefonunu ve Parasını Alması - Gasp Suçunun Oluşacağı )
HIRSIZLIK GASP VE TEHDİT ( Sanığın Yakınına Ait Otomobili Uçurumdan Aşağıya Atacağı Tehdidi İle Cep Telefonunu ve Parasını Alması/Otomobili İade Edip Ruhsatını Cep Telefonu ve Parayı İade Etmemesi - Eylemin Hangi Suç Niteliğine Uyduğunun Belirlenmesi )"
495Y6.CD4.7.2002E. 2002/12272 K. 2002/9626"GASP ( Sanığın Hırsızlık Yapıp Yakalandıktan Sonra Özel Güvenlik Koruma Amirine Tehdit İçeren Sözler Söyleyip Bıçakla Saldırması )
HIRSIZLIK SONUCU YAKALANAN SANIĞIN GÖREVLİYE BIÇAKLA SALDIRMASI ( Tamamlanmış Gasp Suçunun Oluşması )"
495Y6.CD17.6.2002E. 2002/6159 K. 2002/8435"YAĞMA ( Sanıkların Zorla Aldıkları Paraları Geri Vermeleri İstendiğinde Ölümle Tehdit Ederek Etkili Eylemde Bulunmaları-Eylemin Kanıtlanması Halinde Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
AĞIRLAŞTIRICI SEBEPLER ( Sanıkların Zorla Aldıkları Paraları Geri Vermeleri İstendiğinde Ölümle Tehdit Ederek Etkili Eylemde Bulunmaları )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Zorla Aldıkları Paraları Geri Vermeleri İstendiğinde Ölümle Tehdit Ederek Etkili Eylemde Bulunmaları-Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
495Y6.CD17.6.2002E. 2002/3785 K. 2002/8298"YAĞMA ( Sanığın Azmettirmesi İle Katılanı Ölümle Tehdit Etmek Yerine Durumu Söyleyip Korkutarak Para İle Çek Almak )
KORKUTARAK PARA İLE ÇEK ALMAK ( Sanığın Azmettirmesi İle Katılanı Ölümle Tehdit Etmek Yerine Durumu Söyleyip Korkutarak - Yağma )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Suçu Birlikte İşleyen Sanıklar - Dayanışmalı Alınması Yerine Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilemeyeceği )"
495Y6.CD6.6.2002E. 2002/6124 K. 2002/7720"YAĞMA ( Sanıkların Zorla Aldıkları Paraları Geri Vermeleri İstendiğinde Ölümle Tehdit Ederek Etkili Eylemde Bulunmaları-Eylemin Kanıtlanması Halinde Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
AĞIRLAŞTIRICI SEBEPLER ( Sanıkların Zorla Aldıkları Paraları Geri Vermeleri İstendiğinde Ölümle Tehdit Ederek Etkili Eylemde Bulunmaları )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Zorla Aldıkları Paraları Geri Vermeleri İstendiğinde Ölümle Tehdit Ederek Etkili Eylemde Bulunmaları-Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
495Y6.CD4.6.2002E. 2002/5515 K. 2002/7607"MEKTUPLA TEHDİT ( Sanığın Önceden Tanıdığı Olan Yakınana Kimliğini de Bildirerek Yazdığı Birden Fazla Mektupla Tehdit Ederek Para İstemesi ve Bir Kısmını da Alması-Yağma Suçunun Oluşması )
YAĞMA ( Sanığın Önceden Tanıdığı Olan Yakınana Kimliğini de Bildirerek Yazdığı Birden Fazla Mektupla Tehdit Ederek Para İstemesi ve Bir Kısmını da Alması )
TESELSÜL ( Sanığın Önceden Tanıdığı Olan Yakınana Kimliğini de Bildirerek Yazdığı Birden Fazla Mektupla Tehdit Ederek Para İstemesi ve Bir Kısmını da Alması-Yağma Suçunun Oluşması )"
495Y11.CD3.6.2002E. 2002/4835 K. 2002/5163"HIRSIZLIK ( Şikayetçinin Evine Hırsızlık Maksadıyla Giren Sanığın Henüz Birşey Alamadan Eve Gelen Şikayetçi Tarafından Yakalanıp Etkisiz Hale Getirilmesi-Eksik Teşebbüs Aşamasında Kalması )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Şikayetçinin Evine Hırsızlık Maksadıyla Giren Sanığın Henüz Birşey Alamadan Eve Gelen Şikayetçi Tarafından Yakalanıp Etkisiz Hale Getirilmesi )
YAĞMA ( Hırsızlık Suçu Oluştuktan Sonra Kaçan Hırsızn Kendisini Yakalamak İsteyen Şikayetçiye Direnmesinin Hırsızlık Suçunu Yağmaya Dönüştürmemesi )"
495Y6.CD23.5.2002E. 2002/5481 K. 2002/7014"YAĞMA ( Sanığın Haraç İstemek Şeklinde Gelişen Sözleri Söylemesi )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Haraç İstemek Şeklinde Gelişen Sözleri Söylemesi-Yağma Suçuna Teşebbüste Bulunulması )"
495YCGK21.5.2002E. 2002/6-95 K. 2002/252"OTELE ROKETATARLI SALDIRI ( Silahsız Olarak Başlayan Tehdit ile Para İstenmesi Eyleminin Otelin Roketlenmesi ile Silahlı Hale Dönüşmesi-Silahlı Gasp Suçunun Oluşması )
SİLAHLI GASP SUÇU ( Silahsız Olarak Başlayan Tehdit ile Para İstenmesi Eyleminin Otelin Roketlenmesi ile Silahlı Hale Dönüşmesi-Silahlı Gasp Suçunun Oluşması )
TEHDİT İLE PARA İSTEME ( Silahsız Olarak Başlayan Tehdit ile Para İstenmesi Eyleminin Otelin Roketlenmesi ile Silahlı Hale Dönüşmesi-Silahlı Gasp Suçunun Oluşması )
GASP ( Silahsız Olarak Başlayan Tehdit ile Para İstenmesi Eyleminin Otelin Roketlenmesi ile Silahlı Hale Dönüşmesi-Silahlı Gasp Suçunun Oluşması )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Verilen Hapis Cezası Miktarına Göre Hidematı Ammeden Memnuiyet ve Kanuni Mahcuriyet Durumlarının da Uygulanmasının Gerekmesi )
MESKUN MAHALDE PATLAYICI MADDE ATMAK ( Verilen Hapis Cezası Miktarına Göre Hidematı Ammeden Memnuiyet ve Kanuni Mahcuriyet Durumlarının da Uygulanmasının Gerekmesi )
HİDEMATI AMMEDEN MEMNUİYET ( Gasp Suçu Nedeniyle Verilen Hapis Cezası Miktarına Göre Hidematı Ammeden Memnuiyet ve Kanuni Mahcuriyet Durumlarının da Uygulanmasının Gerekmesi )
KANUNİ MAHCURİYET ( Gasp Suçu Nedeniyle Verilen Hapis Cezası Miktarına Göre Hidematı Ammeden Memnuiyet ve Kanuni Mahcuriyet Durumlarının da Uygulanmasının Gerekmesi )
SANIKLARA VERİLEN CEZA ( Hidematı Ammeden Memnuiyet ve Kanuni Mahcuriyet Durumlarının da Uygulanmasının Gerekmesi )
SAVUNMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Mahkemenin Sanık Savunmalarına Hangi Nedenlerle İtibar Etmediğinin Açıklanmasının Gerekmesi )
TANIK BEYANI ( Birbirinden Çelişkili ve Farklı Tanık Anlatımlarıyla Sonuca Varılmasının Yasaya Aykırı Olması )
HÜKMÜN GEREKÇELİ OLMASI ( Hangi Kanıtlara Neden İtibar Edildiği Hangilerinin Ne Sebeple Geçersiz Sayıldığının Hükümde Açıklanmasının Gerekmesi )"
495Y6.CD13.5.2002E. 2002/2255 K. 2002/6213"HIRSIZLIK ( Teybi Çalan Sanığın Yakalandığı Anda Yakınana Üzerinde Bulunan Spatulayı Çekmesi - Silahlı Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı/Görevin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
SİLAHLI YAĞMA ( Suçun Oluşup Oluşmadığını Takdirde Görev - Teybi Çalan Sanığın Yakalandığı Anda Yakınana Üzerinde Bulunan Spatulayı Çekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Teybi Çalan Sanığın Yakalandığı Anda Yakınana Üzerinde Bulunan Spatulayı Çekmesi - Silahlı Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdiri )"
495Y1.CD9.5.2002E. 2002/235 K. 2002/1776"GASP SUÇU ( Bu Suçu Kolaylaştırmak için Adam Öldürülmesi )
ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN BİR BAŞKA SUÇU KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN İŞLENMESİ ( Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Maksadıyla Adam Öldürülmesi )
EK SAVUNMA HAKKI ( Sanıklar Hakkında Gasp Suçundan Dava Açılmasına Rağmen Sanıkların Aleyhine Olan Başka Bir Maddeden Ceza Verilmesi )
ÖLÜM CEZALARININ HUKUKİ DAYANAĞININ KALMAMASI ( Anayasaya "Savaş- Çok Yakın Savaş Tehdidi ve Terör Suçları Halleri Dışında Ölüm Cezası Verilemez" Hükmünün Eklenmesi )
İŞTİRAK ( Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Maksadıyla Ölümle Biten Kavgaya Fer'i Fail Olarak Katılınması )"
495Y4.CD8.5.2002E. 2002/6736 K. 2002/8249"TEHDİT ( Telefonda Para Vermezsen Seni Hizbullah Örgütünün Kurbanı Yaparım Seni Öldürürüm Sözleri - Cürme Teşebbüs/Ağır Ceza Mahkemesinin Kanıtları Değerlendirme ve Eylemi Nitelendirme Görevi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Telefonda Para Vermezsen Seni Hizbullah Örgütünün Kurbanı Yaparım Seni Öldürürüm Sözleri - Cürme Teşebbüs/Ağır Ceza Mahkemesinin Kanıtları Değerlendirme ve Eylemi Nitelendirme Görevi )
CÜRME TEŞEBBÜS ( Telefonda Para Vermezsen Seni Hizbullah Örgütünün Kurbanı Yaparım Seni Öldürürüm Sözleri - Ağır Ceza Mahkemesinin Kanıtları Değerlendirme ve Eylemi Nitelendirme Görevi )"
495Y6.CD2.5.2002E. 2002/2111 K. 2002/5607"YAĞMA ( Önceden Tanışıklıkları Olmayan Sanıklar - Gece 24 Sıralarında Yolda Yürümekte Olan Yakınıcıyı Tehditle ve Korkutarak Parasını Almaları )
TEHDİT VE KORKUTARAK PARA ALMAK ( Yağma - Önceden Tanışıklıkları Olmayan Sanıklar/Gece 24 Sıralarında Yolda Yürümekte Olan Yakınıcıdan )
YOL KESMEK VE YAĞMA ( Önceden Tanışıklıkları Olmayan Sanıklar - Gece 24 Sıralarında Yolda Yürümekte Olan Yakınıcıyı Tehditle ve Korkutarak Parasını Almaları )"
495Y6.CD29.4.2002E. 2002/5397 K. 2002/5349"YAĞMA ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yağma Suçunun Oluşup Oluşmadığına Dair Delilleri Tartışmak Görevinin Ağır Ceza Mahkemesinde Olması )
HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınanın Evinin Kapısını Levye ile Kırıp Üst Kattan Sesler Gelmesi Üzerine İçeri Girmeden Çıkıp Kaçmak İstemesi )"
495Y4.CD24.4.2002E. 2002/4575 K. 2002/6842"ZORLAMA ( Sanığın Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturabileceği - Davaya Bakmanın/Delilleri Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği )
YAĞMA ( Sanığın Eyleminin Bir Şeyi Yapmaya Zorlama Olmadığı/Yağma Olduğu - Davaya Bakmanın/Delilleri Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği )
GÖREV ( Sanığın Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturabileceği - Davaya Bakmanın/Delilleri Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği )"
495Y11.CD11.4.2002E. 2002/2422 K. 2002/3102"HIRSIZLIK ( Sanığın Şikayetçiyi Arkadan İtekleyerek Dengesini Kaybettirip Omuzundaki Çantasını Alıp Kaçması-Yağma Suçunun Unsurlarının Olup Olmadığının Ağır Ceza Mahkemesinde Görülmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Şikayetçiyi Arkadan İtekleyerek Dengesini Kaybettirip Omuzundaki Çantasını Alıp Kaçması-Yağma Suçuna Ağır Ceza Mahkemesinde Bakılması )
GASP ( Sanığın Şikayetçiyi Arkadan İtekleyerek Dengesini Kaybettirip Omuzundaki Çantasını Alıp Kaçması-Yağma Suçuna Ağır Ceza Mahkemesinde Bakılması )"
495Y6.CD2.4.2002E. 2002/2282 K. 2002/4136"YAĞMAYA EKSİK TEŞEBBÜS ( Hırsızlık Kastıyla Başlayan Eylemler - Yakınanın Tekmelenmesi Yakalamaya Çalışan Şahsın Yerde Sürüklenip Bacakları Üzerinden Araç İle Geçilmesi )
HIRSIZLIK ( Kastıyla Başlayan Eylemler/Yağmaya Eksik Teşebbüs - Yakınanın Tekmelenmesi Yakalamaya Çalışan Şahsın Yerde Sürüklenip Bacakları Üzerinden Araç İle Geçilmesi )"
495Y6.CD28.3.2002E. 2002/2287 K. 2002/3909"YAĞMA (Sanıkların Eylemlerini Gündüzleyin ve Eterli Pamuk Kullanarak Gerçekleştirmeye Kalkışmaları - Eksik Teşebbüs)
EKSİK TEŞEBBÜS (Yağma - Sanıkların Eylemlerini Gündüzleyin ve Eterli Pamuk Kullanarak Gerçekleştirmeye Kalkışmaları"
495Y6.CD28.3.2002E. 2002/1945 K. 2002/3906"YAĞMA ( Sanığın Mağduru İterek ve Tehdit Ederek Biraların Kendisi Tarafından Alınmasına Karşı Sessiz Kalmaya Zorunlu Kılması )
ŞARTLI SALIVERME ( Önceki Hükümlülüklerin Suç ve Hüküm Tarihlerinin 4616 Sayılı Yasanın 1/2. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Zorunluluğu )"
495YCGK26.3.2002E. 2002/1-94 K. 2002/225"YAĞMA SUÇU ( Bir Kişinin Malını Cebir ve Şiddet Veya Tehdit Kullanarak Almak Suretiyle Oluşması )
CEBİR VE ŞİDDET ( Yağma Suçunun Maddi Unsurunu Oluşturması-Mağdura Fizik Bakımından Etki Yapan Her Türlü Maddi Tazyik Hareketleri Olması )
MADDİ CEBİR ( Zilyedi Malı teslime Zorlayacak Veya Mala Fail Tarafından El Konulmasına Karşı Sükuta Mecbur Bırakacak Şekilde Mağdurun Elini Ayağını Ağzını Bağlayacak Hareketler Olması )
İLAÇLA UYUTARAK HIRSIZLIK YAPMAK ( Yağma Suçunun Maddi Öğesi Olan Cebir ve Şiddetin Gerçekleşmesi-Suçun Yağma Olması )
YARALAMA ( Yağma Suçunu Gerçekleştirmek İçin Mağduru Yaralama-Cezanın Artırılmasının Gerekmesi )
CEZADA ARTIRIM YAPILMASI ( Yağma Suçunu Gerçekleştirmek İçin Mağduru Yaralama-Cezanın Artırılmasının Gerekmesi )"
495Y6.CD18.3.2002E. 2002/1569 K. 2002/3235"GASP ( Örgüt Elemanı Kimliği Takınarak Tehdit Mektupları Yazılması - Eylemin Yağma Suçunu Oluşturacağı )
YAĞMA ( Para Ve Bir Kısım Tıbbi Malzemeleri Hazırlayarak Kendilerinden Haber Beklemesini Telefonu da Meşgul Etmemesinin İstenmesi - Asli İştirak )
ASLİ İŞTİRAK ( Mektuplar Yazmak Suretiyle Eyleme Doğrudan Katıldıklarının Gözetilmesi )"
495Y6.CD18.3.2002E. 2002/1081 K. 2002/3245"GASP ( Her İki Mağdurdan Tehditle Para İstemek Şeklindeki Eylemleri - Yağmaya Eksik Kalkışma )
YAĞMAYA EKSİK TEŞEBBÜS ( Gasp - Sanıkların Eylemlerinin Sonuca Ermemiş Olmasının Gözönünde Bulundurulması )"
495Y11.CD5.3.2002E. 2002/1290 K. 2002/1709"GASP ( Sanıkların Araba ile Yaklaşıp Müştekinin Omuzundaki Çantayı Müştekiyi Yerlerde Sürükleyerek Almaları-Suçun Gasp Olması Nedeniyle Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
HIRSIZLIK ( Sanıkların Araba ile Yaklaşıp Müştekinin Omuzundaki Çantayı Müştekiyi Yerlerde Sürükleyerek Almaları-Suçun Gasp Olması Nedeniyle Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Araba ile Yaklaşıp Müştekinin Omuzundaki Çantayı Müştekiyi Yerlerde Sürükleyerek Almaları-Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
495Y6.CD12.2.2002E. 2001/17639 K. 2002/1636"DOLANDIRICILIK ( Kendisini Polis Memuru Olarak Tanıtma Ve Hırsılıkla Suçlama - Yağma Suçu )
YAĞMA SUÇU ( Tokat Atılamak Suretiyle Parasının Alınması İddiası - Görevsizlik Kararı )
GÖREV ( Eylemin Suçu Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Kanıtları akdir Ve Tartışma Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Aittir )"
495Y6.CD12.2.2002E. 2001/17309 K. 2002/1664"HIRSIZLIK ( Sanığın Gece Hırsızlık Kastıyla Girdiği Evde Karşılaştığı Yakınanı Suç Ortağının Kaçmasını Sağlamak için Bıçakla Yaralaması )
MÜESSİR FİİL ( Sanığın Gece Hırsızlık Kastıyla Girdiği Evde Karşılaştığı Yakınanı Suç Ortağının Kaçmasını Sağlamak için Bıçakla Yaralaması )
YAĞMAYA EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Gece Hırsızlık Kastıyla Girdiği Evde Karşılaştığı Yakınanı Suç Ortağının Kaçmasını Sağlamak için Bıçakla Yaralamasının Yağmaya Eksik Kalkışma Suçuna Dönüşmesi )"
495Y6.CD5.2.2002E. 2001/17328 K. 2002/1227"HIRSIZLIK ( Çaldığı Eşya ile Görülen Sanığın Yakınan ve Arkadaşlarına Yakalanmamak için Ekmek Bıçağını Çekerek Kaçması )
YAĞMA ( Çaldığı Eşya ile Görülen Sanığın Yakınan ve Arkadaşlarına Yakalanmamak için Ekmek Bıçağını Çekerek Kaçması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Suçun Oluşup Oluşmadığına İlişkin Kanıtları Değerlendirme Yetkisinin Üst Dereceli Mahkemeye Ait Olmasına Rağmen Görevsizlik Kararı Yerine Duruşmaya Devam Edilmesi )"
495Y6.CD5.2.2002E. 2001/17325 K. 2002/1228"HIRSIZLIK ( Sanığın Katılanın İşyerindeki Odadan Tuvalete Taşıdığı Çelik Kasayı Açmaya Çalışırken Olay Yerine Gelen Fabrika Bekçisini Bıçakla Tehdit Etmesi )
YAĞMA ( Sanığın Katılanın İşyerindeki Odadan Tuvalete Taşıdığı Çelik Kasayı Açmaya Çalışırken Olay Yerine Gelen Fabrika Bekçisini Bıçakla Tehdit Etmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Suçun Oluşup Oluşmadığına İlişkin Kanıtları Değerlendirmenin Görevli Mahkemeye Ait Olması )"
495Y6.CD28.1.2002E. 2001/16141 K. 2002/675"YAĞMA ( Yakınıcının Park Halindeki Otomobiline Gece Kapısını Zorlayıp Açmak Suretiyle Giren Sanığın Otonun Teybini Çıkarması ve Olay Yerine Gelen Polislere Bıçakla Saldırması )
HIRSIZLIK ( Yakınıcının Park Halindeki Otomobiline Gece Kapısını Zorlayıp Açmak Suretiyle Giren Sanığın Otonun Teybini Çıkarması ve Olay Yerine Gelen Polislere Bıçakla Saldırması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Suçun Oluşup Oluşmadığına İlişkin Kanıtları Takdir ve Tartışma Yetkisinin Görevli Mahkemeye Ait Olması )"
495Y11.CD22.1.2002E. 2001/11637 K. 2002/343"HIRSIZLIK ( Sanıkların Arka Sokağa Götürdüğü Şikayetçileri Tehdit Ederek Üzerlerini Arayıp Ceplerindeki Paraları Aldıkları İddiası )
GASP ( Sanıkların, Arka Sokağa Götürdüğü Şikayetçileri Tehdit Ederek Üzerlerini Arayıp Ceplerindeki Paraları Aldıkları İddiasıyla Gasp Suçunun işleyip İşlemedikleri İddiası )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların İşlemiş Oldukları Suçun Vasfı İle Görev Alanı İçerisine Girip Girmediğinin Res'en Gözetilmesinin Gerekliliği )"
495Y1.CD20.12.2001E. 2001/4075 K. 2001/4641"ADAM ÖLDÜRME ( Malı Gaspa Uğrayan Kişinin Öldürme Eylemi )
MALI GASPA UĞRAYANIN ADAM ÖLDÜRMESİ ( Ölenin Sanığın Malını Gaspetmek İstemesi Esnasında Oluşan Öldürme Eylemi )
SAVUNMA SINIRININ AŞILMASI ( Malı Gaspa Uğrayan Kişinin Öldürme Eylemi )"
495Y8.CD6.11.2001E. 2001/14218 K. 2001/16512"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Bir Olaya Özgü Olarak Tek Bir Kişiye Yönelik Gasp Eylemlerinin 4422 Sayılı Yasada Tanımlanan Suçu Oluşturmaması )
GASP ( Bir Olaya Özgü Olarak Tek Bir Kişiye Yönelik Gasp Eylemlerinin 4422 Sayılı Yasada Tanımlanan Suçu Oluşturmaması )
4422 SAYILI KANUN ( Bir Olaya Özgü Olarak Tek Bir Kişiye Yönelik Gasp Eylemlerinin Bu Yasada Tanımlanan Suçu Oluşturmaması )"
495YCGK16.10.2001E. 2001/6-192 K. 2001/217"YAĞMA SUÇU ( Müştekinin Bürosuna Gelerek Hakkında Naylon Fatura Kullanmak ve Tefecilik Yapmaktan Şikayet Olduğunu Beyan Ederek Polis Kimliği ve Silah Göstererek Para İsteyen Sanıkların Açık Çekmeceden 2 Milyar Lirayı Zorla Almaları )
CEBRİ İRTİKAP SUÇU OLUŞMAMASI ( Müştekinin Bürosuna Gelerek Hakkında Naylon Fatura Kullanmak ve Tefecilik Yapmaktan Şikayet Olduğunu Beyan Ederek Polis Kimliği ve Silah Göstererek Para İsteyen Sanıkların Açık Çekmeceden 2 Milyar Lirayı Zorla Almaları - Yağma )
POLİS KİMLİĞİ VE SİLAH GÖSTEREREK PARA İSTEMEK ( Müştekinin Bürosuna Gelerek Hakkında Naylon Fatura Kullanmak ve Tefecilik Yapmaktan Şikayet Olduğunu Beyan Ederek - Sanıkların Açık Çekmeceden 2 Milyar Lirayı Zorla Almaları/Yağma Suçu Oluşacağı )"
495Y11.CD13.2.2001E. 2002/435 K. 2002/1220"HIRSIZLIK ( Sanığın Mağdurenin Arkasından Yaklaşıp Boynundaki Altın Kolyeyi Çekmek Suretiyle Çalmaya Çalışması Nedeniyle Gasp Suçunun Unsurlarının Olması-Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
GASP SUÇU ( Sanığın Mağdurenin Arkasından Yaklaşıp Boynundaki Altın Kolyeyi Çekmek Suretiyle Çalmaya Çalışması Nedeniyle Gasp Suçunun Unsurlarının Olması-Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Gasp Suçlarına Bakma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesinde Olması )"
495Y6.CD25.1.2001E. 2001/326 K. 2001/336"TEMYİZİ MÜMKÜN OLMAYAN CEZA KARARLARI ( Müessir Fiil Suçundan Tayin Edilen Cezalar - Türü ve Miktarının Temyiz Edilebilme Hususunda Gözetilmesi Gerektiği )
MÜESSİR FİİL ( Suçundan Tayin Edilen Cezaların Türü ve Miktarının Temyiz Edilebilme Hususunda Gözetilmesi Gerektiği )
HIRSIZLIK ( Sanığın Eyleminin TCY. Md. 495/2 Delaletiyle Md. 497/1 ve 61'e Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Delillerin Takdir ve Tartışmasının Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
495YCGK19.12.2000E. 2000/6-249 K. 2000/258"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yağma Suçu/ ( Malı Almak İçin Cebir Şiddet ve Etkili Eylem Kullanılması ve Bedensel Bütünlüğün İhlali - Hükmedilmesi Gereği )
YAĞMA SUÇU ( Malı Almak İçin Cebir Şiddet ve Etkili Eylem Kullanılması ve Bedensel Bütünlüğün İhlali - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
GASP ( Yaralanan ve Parası Gasbedilen Kişinin Şeref ve Haysiyetinin İhlal Edileceği ve Olayın Mağdurda Manevi Izdırap Yaratacağı - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )"
495Y4.CD4.12.2000E. 2000/7597 K. 2000/8434"MÜESSİR FİİL ( Sanığın Hırsızlık Yaptığı Yerden Kaçmak İsterken Kendisini Yakalayan ve Uzaklaşmasını Önlemek İsteyen Mağdurla Birbirlerine Sarılmış Durumda Merdivenlerden Yuvarlanması )
YARALAMA ( Sanığın Hırsızlık Yaptığı Yerden Kaçmak İsterken Kendisini Yakalayan ve Uzaklaşmasını Önlemek İsteyen Mağdurla Birbirlerine Sarılmış Durumda Merdivenlerden Yuvarlanması )
HIRSIZLIK ( Mağdurun Kaçmak İsteyen Sanığı Yakalaması ve Uzaklaşmasını Mağdurun Önlemek İstemesi Neticesi Boğuşmaya Başlaması )
ALIŞILMIŞ UĞRAŞTAN KALINMASI ( Kaçmak İsteyen Mağdurun Sanıkla Boğuşmaya Başlaması Sonucu Merdivenlerden Yuvarlanması Neticesi 15 Gün Mutat İştigallerine Devam Edememesi )"
495YCGK20.6.2000E. 2000/6-120 K. 2000/137"YAĞMA ( İhkakı Hak Suçuyla Karşılaştırılması-Alacağa Karşılık Bağırma ve Sair Sert Hareketlerle Senet İmzalatmak )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Alacağa Karşılık Bağırma ve Sair Sert Hareketlerle Senet İmzalatmak-Yağma )
ALACAĞA KARŞILIK ZORLA SENET İMZALATMAK ( Gasp Suçunun mu Yoksa İhkakı Hak Suçunun mu Oluşacağı )
MÜDAHALEDEN VAZGEÇME
SANIKLARDAN BİRİ HAKKINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Diğer Sanıklara Sirayet-Müdahilin Sanıklardan Sadece Biri Hakkında Şikayetçi Olması )
MÜDAHİLİN SANIKLARDAN SADECE BİRİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLMASI ( Şikayetten Vazgeçme-Davanın Düşürülmesi )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Şikayetten Vazgeçme-Müdahilin Sanıklardan Sadece Biri Hakkında Şikayetçi Olması )"
495Y6.CD3.3.2000E. 2000/1282 K. 2000/1483"GASP ( Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi )
AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Gasp )"
495Y6.CD20.12.1999E. 1999/7835 K. 1999/7660"DOLANDIRICILIĞA NAKIS TEŞEBBÜS ( Telefon Vasıtasıyla İşlenen )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Dolandırıcılık )"
495Y1.CD18.10.1999E. 1999/2320 K. 1999/3261"ŞİDDET SEBEPLERİ
CEZANIN ARTIRILMASI
HIRSIZLIK ( Maktülden )
GASP ( Maktülden )
KARAR DİLİ
KARAR YAZILIRKEN YASADA ÖNGÖRÜLMEYEN TABİRLER KULLANILMASI
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ
SUÇ İŞLEME SEBEBİNİN ÖNEMSİZLİĞİ
SUÇ KASTININ YOĞUNLUĞU"
495Y1.CD5.10.1999E. 1999/1700 K. 1999/3050"İÇTİMA
ADAM ÖLDÜRMEK ( Gasp suçu için )
YANGIN ÇIKARTMAK ( Suç izlerini yok etmek için )
SUÇ İZLERİNİ YOK ETMEK İÇİN YANGIN ÇIKARTMAK
KAMU HİZMETİNDEN MEMNUİYET
AMAÇ SUÇ
ARAÇ SUÇ"
495YCGK29.12.1998E. 1998/6-326 K. 1998/392"GASP VE SİLAHLI GASP SUÇLARI ( Kendisinin İyi Tanıdığı Müştekiyi Diğer İki Sanığa Çok Zengin Olarak Tanıtıp Gasp İçin Azmettiren Sanık )
SUÇA AZMETTİRME ( Kendisinin İyi Tanıdığı Müştekiyi Diğer İki Sanığa Çok Zengin Olarak Tanıtıp Gasp İçin Azmettiren Sanık )
SUÇA İŞTİRAK ( Kendisinin İyi Tanıdığı Müştekiyi Diğer İki Sanığa Çok Zengin Olarak Tanıtıp Gasp İçin Azmettiren Sanık )
SUÇ ESNASINDA GÖZCÜLÜK YAPMAK ( Sanığın Eyleminin Gasp Suçuna İştirak Olması )"
495Y6.CD4.6.1998E. 1998/5672 K. 1998/5834"GASP ( Eksik Kalkışma - Sanıkların Tehdid İle Para v.s. Alırken Önceden Haber Verilen Emniyet Kuvvetlerince Yakalanması )
EKSİK KALKIŞMA ( Gasp - Sanıkların Tehdid İle Para v.s. Alırken Önceden Haber Verilen Emniyet Kuvvetlerince Yakalanması )"
495Y6.CD24.3.1998E. 1998/2765 K. 1998/2764"TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR
AĞIR CEZALIK SUÇ ( Asliye Ceza Mahkemesinin yetkisi )
GASP ( Ağır ceza )
TEŞEBBÜS ( Gasp )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( TCK 456/4 )"
495YCGK17.3.1998E. 1997/6-315 K. 1998/95"YAĞMA SUÇU ( Cebir Şiddet Veya Tehdit Kullanılarak Yapılan Hırsızlık Olması )
CEBRİ İRTİKAP VE YAĞMA SUÇLARINI AYIRAN UNSURLAR ( Failin Sıfatı İle Kullandığı İcbarın Maddi Cebir Veya Tehdit Aşamasına Gelmemiş Olması )
İCBARIN CEBİR-ŞİDDET VEYA TEHDİDE DÖNÜŞMESİ ( Yağma Suçunun Oluşması )
MEMUR OLMA ŞARTI ( Cebri İrtikap Suçunun Oluşması İçin Sanığın Memur Olmasının Gerekmesi )"
495Y6.CD17.2.1998E. 1998/1591 K. 1998/1184"DOLANDIRICILIK ( Kararın Sanık Lehine Bozulması-Temyiz Masrafının Sanıktan İstenememesi )
SANIK LEHİNE BOZMA ( Dosyanın Yargıtay'a Gidiş Dönüş Masrafının Sanıktan Tahsiline Karar Verilememesi )
DOSYANIN YARGITAY'A GİDİŞ DÖNÜŞ MASRAFI ( Kararın Sanık Lehine Bozulması Halinde )"
495Y6.CD20.5.1997E. 1997/5587 K. 1997/5728"GASP ( Banka Kasasını Kesmeye Çalışırken Müdahale Eden Polislere Ateş Açan Sanığın Eyleminin Gasp Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Ağır Ceza Mahkemesinde Tartışılacağı )
GÖREV ( Sanığın Banka Kasasını Kesmeye Çalışırken Müdahale Eden Polislere Ateş Açtığı - Eyleminin Gasp Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağına İLişkin Davanın Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
BANKA KASASININ KESİLMESİ SIRASINDA MÜDAHALE EDEN POLİS MEMURLARINA ATEŞ ETMEK ( Sanığın Eyleminin Gasp Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Ağır Ceza Mahkemesinde Tartışılacağı )"
495Y6.CD26.2.1997E. 1997/700 K. 1997/1807"GASP ( Sanığa Ait Sürücü Belgesinin Süresiz Olarak Geri Alınmasına Karar Verilip Verilememesi )
SANIĞA AİT SÜRÜCÜ BELGESİNİN SÜRESİZ OLARAK GERİ ALINMASI ( Gasp )"
495YCGK3.12.1996E. 1996/6-242 K. 1996/264"SİLAHLI GASP ( Hırsızlık Kastı İle Girdiği Evde Mağdura ve Kızına Ateş Ederek Yaralamaya Sebep Verme )
HIRSIZLIK KASTI ( Sanığın Kastını Aşarak Mağdur ve Kızını Yaralaması Nedeniyle Suçun Silahlı Gaspa Eksik Kalkışma Olması )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Hırsızlık Kast Olan Sanığın Kastını Aşarak Mağdur ve Kızını Yaralaması Nedeniyle Suçun Silahlı Gaspa Eksik Kalkışma Olması )"
495Y1.CD22.10.1996E. 1996/2908 K. 1996/3371"YAĞMA SUÇUNUN CEBİR VE ŞİDDET UNSURU ( Mağduru Dövüp Bayılttıktan Sonra Ziynetini Çalmak )
GASP ( Mağduru Dövüp Bayılttıktan Sonra Ziynetini Çalmak )
MAĞDURU DÖVÜP YARALADIKTAN SONRA ALTINLARINI ÇALMAK ( Gasp-Gasp Fiilinin Cebir ve Şiddet Unsuru )"
495YCGK31.10.1994E. 1994/1-225 K. 1994/250"GASP ( Mağdureyi Dövüp Yaraladıktan Sonra Bileziklerini Almak-Haksız Tahrik )
KENDİSİNE HINÇ DUYDUĞU KİŞİYİ DÖVÜP BİLEZİKLERİNİ ÇALMAK ( Gasp-Haksız Tahrik )
HAKSIZ TAHRİK ( Haksız Hareketin Mağdurdan Sadır Olması Gereği-Haksız Tahrikin Şartları )
HAKSIZ HAREKETİN MAĞDURDAN SADIR OLMASI ( Haksız Tahrik )"
495Y1.CD8.6.1994E. 1994/1949 K. 1994/1831"GASP ( Noksan Teşebbüs )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Gasp-Arabasını Almak İçin Adam Öldürülmesine Rağmen Aracın Alınamaması )"
495YCGK18.4.1994E. 1994/1-48 K. 1994/102"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanık Olayda Alet Kullanmamışsa da Otopsi Raporunda Belirtildiği Gibi Maktülü Tekme ve Tokatla Çok Vahim Şekilde Yaralamış Olması )
ALET KULLANMADAN ADAM ÖLDÜRME ( Sanık Olayda Alet Kullanmamışsa da Otopsi Raporunda Belirtildiği Gibi Maktülü Tekme ve Tokatla Çok Vahim Şekilde Yaralamış Olması )
TEKME VE TOKATLA ADAM ÖLDÜRME ( Maktülün Baş Gibi Hayati Bölgesine Tekme ve Yumrukla Vuran Sanığın Kasten Adam Öldürme Suçunu İşlediğinin Kabulü )
HIRSIZLIK ( Sanığın Hırsızlık Suçunu Darplar Sonucu Hareketsiz Kalan Maktülün Kolaylığından İstifade Etmesi Nedeniyle Eyleminin Felaket Hırsızlığı Olması )
FELAKET HIRSIZLIĞI ( Sanığın Hırsızlık Suçunu Darplar Sonucu Hareketsiz Kalan Maktülün Kolaylığından İstifade Etmesi Nedeniyle Eyleminin Felaket Hırsızlığı Olması )"
495YCGK7.2.1994E. 1994/6-4 K. 1994/31"GASP
YAĞMA
TEHDİT ( Dolaylı ve doğrudan )
MADDİ CEBİR
MANEVİ CEBİR"
495Y6.CD8.4.1993E. 1993/2324 K. 1993/3462"GASP SUÇU ( Eksik Kalkışma - Telefonla Tehdit Ederek Para Vermeye Zorlamak )
EKSİK KALKIŞMA ( Gasp Suçu - Telefonla Tehdit Ederek Para Vermeye Zorlamak )
TELEFONLA TEHDİT EDEREK PARA VERMEYE ZORLAMAK ( Gaspa Eksik Kalkışma )"
495YCGK2.10.1989E. 1989/1-196 K. 1989/268"CEBİR VE ŞİDDETİN MALIN ZİLYEDİNE YÖNELİK OLMASI ( Gasp Suçunun Oluşması İçin )
YAĞMA SUÇUNUN CEBİR VE ŞİDDET UNSURU ( Malın Zilyedine Yönelik Olması-Öldürme Gerçekleştirildikten Sonra Malların Çalınması Halinde Gasp Suçunun Oluşmaması )
BİR KİŞİYİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ÖLMEDEN ÖNCE KENDİSİNE AİT OLAN MALLARIN ÇALINMASI ( Yağma Suçunun Oluşmaması-Hırsızlık )
YAĞMA SUÇU ( Unsurları-Hırsızlıkla Karşılaştırılması )
HIRSIZLIK ( Malların Öldürme Gerçekleştirildikten Sonra Çalınması Halinde Gasp Suçunun Oluşmaması )"
495YCGK19.12.1988E. 1988/1-495 K. 1988/555"RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMA ( Taammüden ve Gasp Suçunu İşlemek İçin Birlikte Adam Öldürme )
GASP SUÇU ( Sanıkların Maktülü Öldürdükten Sonra Parasını Almış Olmaları Nedeniyle Suçun Unsurlarının Gerçekleşmemiş Olması )
ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Maktülü Öldürdükten Sonra Parasını Almış Olmaları Nedeniyle Gasp Suçunun Unsurlarının Gerçekleşmemiş Olması )
PARAYI ALMA AMACI ( Sanıkların Maktülü Öldürmelerindeki Amaçlarının Belli Olması )
ÖLÜM OLAYI ( Hukuki ve Fiziki Kişiliğin Sona Ermesi ve Ölenin Mal Varlığının Mirasçılara İntikali İçin Terekenin Oluşturulmasının Gerekmesi )"
495YCGK26.9.1988E. 1988/1-244 K. 1988/315"YAĞMA AMACIYLA ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Her Suçtan Ayrı Ayrı Cezalandırılmasının Gerekmesi )
ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Failin Yağma Suçunu Hazırlık Olması İçin Birini Öldürmesi Durumunda Her Suçtan Ayrı Ayrı Cezalandırılmasının Gerekmesi )
AMAÇ-SUÇ ( Failin Diğer Suçu Hazırlamak Kolaylaştırmak İşlemek Veya Gizlemek İçin Birini Öldürmesi )"
495YCGK12.5.1986E. 1986/6-145 K. 1986/292"TEHDİTLE PARA YAĞMASI ( Cinsel İlişki Durumundaki Fotoğraflarını Başkalarına Gösterme Yoluyla Tehdit Ederek Para Alma )
YAĞMA SUÇU ( Cinsel İlişki Durumundaki Fotoğraflarını Başkalarına Gösterme Yoluyla Tehdit Ederek Para Alma )
CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLARLA TEHDİT ( Sanığın Yaptığı Eylemin Yağma Suçu Olması )
FOTOĞRAFLARLA TEHDİT ( Mağdurun Cinsel İçerikli Fotoğraflarını Başkalarına Göstermemek Kaydıyla Para İsteme Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturması )"
495YCGK20.5.1985E. 1985/6-133 K. 1985/289"GASP ( Suçluların Parayı Aldıktan Sonra Daha Önceden Tertibat Kurmuş Polisler Tarafından Yakalanmaları )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Gasp-Suçluların Parayı Aldıktan Sonra Daha Önceden Tertibat Kurmuş Polisler Tarafından Yakalanmaları )
TEHDİTLE PARA ALMAYA ÇALIŞAN KİŞİLERİN ÖNCEDEN ÖNLEM ALAN POLİSLERCE YAKALANMASI ( Gasp Suçuna Eksik Teşebbüs )"
495YCGK21.5.1984E. 1983/6-405 K. 1984/179"HIRSIZLIK ( Selahiyeti Olmaksızın Resmi Sıfat Takınarak İşlenmesi-Polis Elbisesi Giyen Faillerin Karakola Götürme Bahanesiyle Korkutup Para Almaları )
POLİS ELBİSESİ GİYİP KARAKOLA GÖTÜRMEYLE KORKUTUP PARA ALMAK ( Hırsızlık-Yağma Suçunun Oluşmaması )
YAĞMA ( Hırsızlıkla Maddi Unsur Bakımından Farkı-Polis Elbisesi Giyen Faillerin Karakola Götürme Bahanesiyle Korkutup Para Almalarının Yağmayı Oluşturmaması )
YETKİSİ OLMADIĞI RESMİ SIFATI TAKINARAK HIRSIZLIK YAPMAK ( Polis Elbisesi Giyip İnsanları Sindirerek Paralarını Almak )"
495YCGK13.10.1980E. 1980/298 K. 1980/323"MEŞRU MÜDAFAA ( Malına ve Canına Yönelik Saldırıyı Defetmek İçin Saldıran Kalabalığa Ateş Edip Öldürme Olayında )
ADAM ÖLDÜRME ( Malına ve Canına Yönelik Saldırıdan Korunmak İçin Saldıran Kalabalığa Ateş Edip Öldürmede Meşru Müdafaa )
MALINA VE CANINA YÖNELİK SALDIRIDAN KORUNMAK İÇİN SALDIRAN KALABALIĞA ATEŞ EDİP ÖLDÜREN SANIK ( Meşru Müdafaa )"
495YCGK26.11.1979E. 1979/6-468 K. 1979/530"DAĞA KALDIRMAK SURETİYLE YAĞMA SUÇU OLUŞMAMASI ( Arabasıyla Gittikleri Tenha Yerde Mağduru Soyan ve Arabasını Alan Sanıklar )
ARABASIYLA GİTTİKLERİ TENHA YERDE MAĞDURU SOYAN VE ARABASINI ALAN SANIKLAR ( Dağa Kaldırmak Suretiyle Yağma Suçunun Oluşmaması )
YAĞMA SUÇU ( Kendilerini Anlaşma Sonucu Arabasıyla Belirlenen Tenha Yere Götüren Mağduru Soyan ve Arabasını Alıp Kaçan Sanıklar )
TAKSİSİYLE GİTTİKLERİ YERDE MAĞDURU SOYAN VE ARABASINI ALIP KAÇAN SANIKLAR ( Oluşan Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )"
495Y6.CD5.10.1978E. 1978/4481 K. 1978/5695"YAĞMA SUÇU ( Suçun Kıyafeti Değiştirilmiş Bir Kimse Tarafından İşlenmesinin Mağdurda Daha Fazla Korku ve Toplumda Daha Yaygın Huzursuzluk Doğurması )
VAHAMET DOĞURAN SUÇ ( Yağma Suçunun Kıyafeti Değiştirilmiş Bir Kimse Tarafından İşlenmesinin Mağdurda Daha Fazla Korku ve Toplumda Daha Yaygın Huzursuzluk Doğurması )
KIYAFET DEĞİŞTİRİLEREK YAĞMA SUÇU İŞLENMESİ ( Toplumda Daha Fazla Huzursuzluk Doğurması )"
495YCGK19.12.1977E. 1977/6-407 K. 1977/447"HIRSIZLIK SUÇU ( Yağmaya Dönüşüp Dönüşmediğinin Üst Dereceli Mahkemece İncelenmesine İlişkin Görev Yönünden Bozmaya Karşı Direnilememesi )
GÖREV YÖNÜNDEN BOZMA KARARI ( Yerel Mahkemenin Direnememesi )
YEREL MAHKEMENİN DİRENEMEMESİ ( Görev Yönünden Bozma Kararına Karşı )
DİRENMENİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Görev Yönünden Bozulan Kararı Hakkında Yerel Mahkemenin )"
495Y6.CD28.12.1976E. 1976/7667 K. 1976/7505"TEHDİT ( Sanığın Müştekinin Dükkanına Giderek Ondan Para Talep Etmesi Vermediği Takdirde Tehdit Etmesi )
YAĞMA ( Sanığın Müştekinin Dükkanına Giderek Ondan Para Talep Etmesi Vermediği Takdirde Tehdit Etmesi )
KORKUTARAK FAYDALANMA ( Sanığın Müştekinin Dükkanına Giderek Ondan Para Talep Etmesi Vermediği Takdirde Tehdit Etmesi )"
495YCGK29.3.1976E. 1976/6-138 K. 1976/162"GASP VE İHMAL SUÇU ( Bir İtişme Sırasında Kırılan Polis Noktasındaki Camın Bedelini Ödetmek Bahanesiyle Sanığın Olaya Karışan Kişiden Para Alması )
YAĞMACILIK SUÇU ( Sanık Polisin Kırılan Camı Bahane Ederek Olaya Karışan Kişiden Para Alması Suçunun Bayağı Hırsızlık Suçu Olması )
HIRSIZLIK SUÇU ( Sanık Polisin Kırılan Camı Bahane Ederek Olaya Karışan Kişiden Para Alması"
495YCGK23.2.1976E. 1976/6-65 K. 1976/83"KIYAFET DEĞİŞTİREREK YAĞMA SUÇU ( Kanundaki Şahıslar İbaresinin Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi Anlamına Gelmemesi )
YAĞMA SUÇU ( Kıyafetini Tebdil Ederek İşlenen )"
495Y6.CD29.1.1976E. 1975/5921 K. 1976/639"YAĞMA ( Sanığın Kılık Değiştirerek Silah Tehdidiyle Katılan Mağdurenin Boğazındaki Altınları Zorla Yağma Etmesi )
KILIK DEĞİŞTİREREK YAĞMA ( Sanığın Kılık Değiştirerek Silah Tehdidiyle Katılan Mağdurenin Boğazındaki Altınları Zorla Yağma Etmesi )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Yağma Suçunun Kılık Değiştirilerek İşlenmesi Nedeniyle )"
495Y6.CD3.7.1975E. 1975/2514 K. 1975/3349"İHKAKI HAK SUÇU ( Suçu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
HAKKIM ELDE EDİLMESİ ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
GEMİYE EL KOYMA ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
GASP ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
YAĞMA ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )"
495YİBGK6.10.1937E. 1936/49 K. 1937/23"SİLAHLA TEHDİT SURETİYLE GASP ( Uygulanacak Kanun Maddesinin Tesbiti )
UYGULANACAK KANUN MADDESİNİN TESBİTİ ( Silahla Tehdit Suretiyle Gasp )
İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE YER OLMAMASI ( Silahla Tehdit Suretiyle Gasp Suçuna Uygulanacak Kanun Maddesi Hususunda )"

UYUŞMAZLIK

495UMC25.12.1992E. 1992/58 K. 1992/58"FİRAR ETME (Asker Kişinin Silahıyla Firar Eyleminden Dolayı Açılan Davanın Askeri Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi)
ASKER KİŞİNİN SİLAHI İLE FİRAR EYLEMİ (Sanık Hakkında Açılan Davanın Askeri Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi)
6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Asker Kişinin Görevi Gereği Kendisine Verilen Silahı İle Firar Eyleminden Dolayı Açılan Davanın Askeri Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi)"

Madde 496

YARGITAY

496Y2.CD8.12.2005E. 2004/15002 K. 2005/28540"TEHDİTLE SENET İMZALATMAK ( Gazinoda Çıkarılan Hesaba İtiraz Eden Müdahile Sanık Tarafından Tehditle Senet İmzalattırıldığı İddiası - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tehditle Senet İmzalatmak - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olacağı )"
496YCGK30.11.2004E. 2004/6-179 K. 2004/209"GASP SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Fidye Almak Amacıyla Tenha Bir Yere Kaçırılan Mağdurun Para ve Eşyalarını Alan Sanıkların Eyleminin Adam Kaldırma Suçunu Oluşturacağı )
ADAM KALDIRMA SUÇU ( Fidye Almak Amacıyla Kaçırdıkları Mağdurdan Para ve Eşyalarını Alan Sanıkların Eyleminin Gasp Suçunu Oluşturmayacağı )
FİDYE ALMAK AMACIYLA KAÇIRDIKLARI MAĞDURU PARASINI VE EŞYALARINI ALAN SANIKLAR ( Gasp Suçundan Değil Adam Kaldırmaktan Cezalandırılmaları Gereği )
YAĞMA SUÇUNUN DEĞİL ADAM KALDIRMA SUÇUNUN OLUŞMASI ( Fidye Almak Amacıyla Tenha Bir Yere Kaçırdıkları Mağdurun Parasını ve Eşyalarını Alan Sanıkların Eylemi )"
496Y6.CD6.5.2004E. 2002/21775 K. 2004/5617"YAĞMA ( Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Dövmek Suretiyle Yakınandan Zorla Senet Alınması Şeklindeki Eylemin Yağma Suçunu Oluşturduğu - Yakınan Tarafından Adının Yazılıp Pul ve Açığa İmzalatılan Kambiyo Senedinin Mağdur Aleyhine Borç Doğurucu Nitelikte Olduğu )
ZORLA SENET ALMAK ( Yakınan Tarafından Adının Yazılıp Pul ve Açığa İmzalatılan Kambiyo Senedinin Mağdur Aleyhine Borç Doğurucu Nitelikte Olduğu Diğer Unsurların Elle Yazılmış Olmasının Bu Özelliğini Ortadan Kaldırmadığı - Yakınandan Döğerek Zorla Senet Alınmasının Yağma Suçunu Oluşturduğu )
HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE DÖVMEK ( Suretiyle Yakınandan Zorla Senet Alınmasından İbaret Eylemin Yağma Suçunu Oluşturduğunun Kabulü Gereği - Yakınan Tarafından Yazılıp Pul ve Açığa İmzalatılan Kambiyo Senedinin Mağdur Aleyhine Borç Doğurucu Nitelikte Olduğunun Kabulü Gereği )"
496Y6.CD15.9.2003E. 2003/4674 K. 2003/5276"GASP ( Sanığın Yakınanın Göğsüne Bıçak Dayayarak Senet İmzalatmak İstemesi )
ZORLA SENET İMZALATMAK ( Sanığın Yakınanın Göğsüne Bıçak Dayayarak Bu Suçu İşlemesi )
ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Yakınanın Göğsüne Bıçak Dayayarak Senet İmzalatmak İstemesinin Bu Suçu Oluşturmaması- Silahlı Yağma İle Saldırgan Sarhoşluk Suçunu Oluşturması )
SİLAHLI YAĞMA ( Sanığın Yakınanın Göğsüne Bıçak Dayayarak Senet İmzalatmak İstemesi )
MÜTECAVİZ SARHOŞLUK ( Sanığın Sarhoş İken Yakınanın Göğsüne Bıçak Dayayarak Senet İmzalatmak İstemesinin Silahlı Yağma İle Bu Suçu Oluşturması )"
496Y2.CD18.6.2003E. 2001/36168 K. 2003/6862"MÜESSİR FİİLDE BULUNMAK SURETİYLE ZORLA SENET İMZALATMAK ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Müessir Fiilde Bulunmak Suretiyle Zorla Senet İmzalatmak Suçunda )
SENET İMZALATMAK İÇİN MÜESSİR FİİLDE BULUNMAK SUÇU ( Görevli Mahkeme )
BORÇLUYA MÜESSİR FİİL UYGULAMAK SURETİYLE ZORLA SENET İMZALATMAK ( Görevli Mahkeme ve Uygulanacak Kanun Maddesi )"
496YCGK18.3.2003E. 2003/1-25 K. 2003/44"SENET GASBI ( Sanıkların Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Üyelerinin Korkutucu Gücünden Yararlanarak Suça Konu Senedi Ele Geçirmeleri )
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRÜGÜTÜ ÜYELERİNİN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK SENET GASPI ( Sanıkların Eylemlerinin Kendiliğinden Hak Almak Kapsamında Değerlendirilememesi )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK ( Sanıkların Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Üyelerinin Korkutucu Gücünden Yararlanarak Suça Konu Senedi Ele Geçirmeleri )
AZMETTİRME ( Sanıkların Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Üyelerinin Korkutucu Gücünden Yararlanarak Suça Konu Senedi Ele Geçirmek İçin Gasba Azmettirmeleri )
VESAYET ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaya Mahkumiyet Halinde Hapis Halinin Sona Ermesiyle Vesayetin Kendiliğinden Kalkması )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA ( Cezaya Mahkumiyet Halinde Hapis Halinin Sona Ermesiyle Vesayetin Kendiliğinden Kalkması )"
496Y6.CD19.3.2002E. 2002/500 K. 2002/3385"GASP ( Satılan Malın Borcunun Vade Tarihinde Ödenmemesi - Zorla Bono İmzalatılması )
ZORLA BONO İMZALATILMASI ( Alacak Borç İlişkisinde Herhangi Bir Şekilde Taraf Olmayan Yakınana Zora Dayalı - Yağma Suçunun Oluşması )
YAĞMA ( Suçun Oluştuğu Gözetilmeden Yerinde Ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Beraat Kararı Verilmesi )"
496Y4.CD19.3.2001E. 2001/1918 K. 2001/2681"TEHDİT ( Sanığın Yakınana Elindeki Senedi İptal Etmesi İçin Yaptığı Tehdidin Kanıtlanması Durumunda Eylemin Senet Yağması Suçunu Oluşturması )
SENET YAĞMASI ( Sanığın Yakınana Elindeki Senedi İptal Etmesi İçin Yaptığı Tehdidin Kanıtlanması Durumunda Eylemin Senet Yağması Suçunu Oluşturması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Senet Yağması Suçlarında Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
496YCGK9.5.2000E. 2000/6-94 K. 2000/101"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Tehdit ve Şiddet Kullanılması-Elde Senet Bulunduğu Halde Borçluya Maddi ve Manevi Cebir Uygulanması )
TEHDİT VE ZOR KULLANMA ( Kendiliğinden Hak Alma Suçu )
ELDE SENET BULUNDUĞU HALDE BORÇLUYA KARŞI MADDİ VE MANEVİ CEBİR UYGULANMASI ( Kendiliğinden Hak Alma )"
496YCGK25.11.1985E. 1985/6-231 K. 1985/586"MİRAS HAKKINDAN MAHRUM BIRAKMAK İÇİN ZORLA SENEDE PARMAK BASTIRMAK ( TCK 188. Maddenin Uygulanması-TCK 496. Maddenin Uygulanma Şartları )
TEHDİT ( Miras Hakkından Mahrum Bırakmak İçin Zorla Senet İmzalatmak/Parmak Bastırmak )
SENET VERMEYE VEYA İMZALAMAYA ZORLAMAK ( TCK 496. Maddenin Uygulanma Şartları-HUMK'ndaki Şartlara Uygun Olmaksızın Parmak Basılan Senet Bakımından 496. Maddenin Uygulanmaması )"
496Y6.CD28.12.1976E. 1976/7667 K. 1976/7505"TEHDİT ( Sanığın Müştekinin Dükkanına Giderek Ondan Para Talep Etmesi Vermediği Takdirde Tehdit Etmesi )
YAĞMA ( Sanığın Müştekinin Dükkanına Giderek Ondan Para Talep Etmesi Vermediği Takdirde Tehdit Etmesi )
KORKUTARAK FAYDALANMA ( Sanığın Müştekinin Dükkanına Giderek Ondan Para Talep Etmesi Vermediği Takdirde Tehdit Etmesi )"
496Y6.CD29.1.1976E. 1975/5921 K. 1976/639"YAĞMA ( Sanığın Kılık Değiştirerek Silah Tehdidiyle Katılan Mağdurenin Boğazındaki Altınları Zorla Yağma Etmesi )
KILIK DEĞİŞTİREREK YAĞMA ( Sanığın Kılık Değiştirerek Silah Tehdidiyle Katılan Mağdurenin Boğazındaki Altınları Zorla Yağma Etmesi )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Yağma Suçunun Kılık Değiştirilerek İşlenmesi Nedeniyle )"

Madde 497

YARGITAY

497Y6.CD16.1.2018E. 2014/15329 K. 2018/304"YAĞMA SUÇU ( Silahla Geceleyin Birden Fazla Kişi İle Birlikte El ve İş Birliğiyle Hareket Edilmek Suretiyle Gerçekleşen Yağma Olayında Hükümlünün Eylemine Uyan 765 Sayılı Kanun ve 5237 Sayılı Kanun Maddeleri Işığında Lehe Olan Kanunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ ( Gerçekleşen Yağma Olayında Hükümlünün Eylemine Uyan 765 Sayılı Kanun ve 5237 Sayılı Kanun Maddeleri Işığında Lehe Olan Kanunun Değerlendirilmesi Gerektiği Gözetilmeden Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Hükümlünün Eylemine Uyan 765 Sayılı Kanun ve 5237 Sayılı Kanun Maddeleri Işığında Lehe Olan Kanunun Değerlendirilmesi Gerektiği - Yağma Suçu )"
497Y6.CD14.3.2017E. 2014/4107 K. 2017/616"YAĞMA ( Sanığın Katılana Ait İşyerine Gece Kapının Kilidini Kırarak Girmesi ve Bir Miktar Para Alıp İşyerinden Ayrılacağı Sırada Katılanın Elinde Silahla Sanık ile Karşılaşması ve Elindeki Leviye ile Katılana Saldırdıktan Sonra Bir Şey Almadan Olay Yerinden Kaçması - Olayın Bir Kül Halinde 765 Sayılı TCK'da Düzünlenen Yağma Suçunu Oluşuturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanığın 765 Sayılı TCK'da Düzenlenen Suça Uyan Eylemine Karşılık 5237 Sayılı TCK'da Düzenleme Bulunmaması Değerlendirilerek Lehe Kanun Hükmünün Uygulanmasının Değerlendirilmesi Gereği - Sanığın Eyleminin 5237 Sayılı TCK'nunda Düzenlenen Geceleyin Hırsızlığa Kalkışma ve Birlikte Gece İşyeri Doknulmazlığını Bozma Suçunu Oluşturduğunun Değerlendirilmesi Gereği )"
497YCGK1.3.2016E. 2015/6-793 K. 2016/104"ADAM KALDIRMA SUÇU ( Sanıklara Yüklenen Suçun Yaptırımının Üst Sınırın Hatalı Olarak Belirlenip Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiğinden Bahisle Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanıklara Yüklenen Suç Üst Sınır İtibariyle Yirmi Seneden Aşağı Olmamak Üzere Muvakkat Ağır Hapis Cezasını Gerektirdiğinden Asli Zamanaşımı On Beş Yıl Kesintili Zamanaşımı Yirmi İki Yıl Altı Ay Olup Gerek Suç Tarihi ve Gerekse de Kesici Son İşlem Olan Mahkûmiyet Kararından İtibaren Bu Sürenin Henüz Dolmadığı )
MUVAKKAT AĞIR HAPİS CEZASI ( Adam Kaldırma Suçu - Sanıklara Yüklenen Suç Üst Sınır İtibariyle Yirmi Seneden Aşağı Olmamak Üzere Muvakkat Ağır Hapis Cezasını Gerektirdiğinden Asli Zamanaşımı On Beş Yıl Kesintili Zamanaşımı Yirmi İki Yıl Altı Ay Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
497Y6.CD27.11.2015E. 2015/8801 K. 2015/45453"YAĞMA SUÇU ( Bıçakla İşlenmiş Olduğundan Silahla İşlenmiş Olduğunun Kabulü - Temel Cezanın Belirlenmesi Sırasında Sanığın Eylemini Silahla ve Gece Vakti Birden Fazla Kişi ile Birlikte Gerçekleştirdiğinin Gözetilmesi Gereği/Yağma Suçunun Silahla Gerçekleşmesi/Silah/Bıçak/Yağma Suçu )
YAĞMA SUÇUNUN SİLAHLA İŞLENMESİ ( Sanığın Bıçakla Eylemini Gerçekleştirdiği - Yerel Mahkemece 5237 S.K. 149 M. a Bendinin de Uygulanması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu - Temel Cezanın Hatalı Olarak Belirlendiği/Yağma/Hak Yoksunluğuna Hükmedilmemesi/Yaş Küçüklüğü )
HAK YOKSUNLUKLARINA HÜKMEDİLMEMESİ ( Sanığın Fiili İşlediği Sırada On Sekiz Yaşından Küçük Olduğunun Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )"
497Y6.CD16.10.2012E. 2009/11196 K. 2012/17249"YAĞMA SUÇU ( Sanığın Gece Vakti Yakınan ve Kardeşinin Evine Gelerek Silah Zoruyla ve Tehdit ile Suça Konu Ev Eşyaları ve Parar,Cep Telefonu Gibi Eşyaları Alması - Tehdit Ederek Olay Yerinden Ayrılması/Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu )
SANIĞIN YAKINAN VE KARDEŞİNİ TEHDİT ETMESİ ( Sanığın "Polise Haber Verirseniz Sizi Öldürürüm" Şeklindeki Tehditi )
SANIĞA TEBLİĞAT YAPILAMAMASI ( Mahkemece İlanen Tebliğat Yapıldığı - Bu Durumda Sanığa Usulüne Uygun Tebliğat Yapılmadığından Sanığın Dilekçesinin Süresinde Temyiz Niteliğinde Olduğu - Temyiz İstemi Reddi Kararının İptali Gereği )
TEMYİZ İSTEMİ REDDİ KARARININ İPTALİ ( Sanığa Usulüne Uygun Tebliğat Yapılmadığı - Yağma Suçu )
SANIĞINA EYLEMİNE UYAN CEZANIN ALT VE ÜST SINIRI ( 5252 S.K. 9/3 Uyarınca 765 S.K. Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Sanığın Temyiz İtirazlarının Kabul Edileceği/Yağma Suçu/Tebliğat Yapılamaması )"
497Y6.CD2.10.2012E. 2008/15075 K. 2012/16345"MAĞDURUN İFADESİ ( Zorla Cep Telefonunun Alındığını İfade Ettiği - Mağdurun Soruşturmadaki İfadesi Okunarak Aradaki Çelişki Sorulduğunda Şimdiki İfadesinin Doğru Olduğunu Söylediği/Aynı Olayla İlgili Çocuk Mahkemesindeki Dosyanın Getirtileceği )
YAĞMA ( Mağdurun Zorla Cep Telefonunun Alındığını İfade Ettiği - Mağdurun Soruşturmadaki İfadesi Okunarak Aradaki Çelişki Sorulduğunda Şimdiki İfadesinin Doğru Olduğunu Söylediği/Aynı Olayla İlgili Çocuk Mahkemesindeki Dosyanın Getirtilmesi Gereği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Sanığın Çalınan Cep Telefonunu Sattığı Yeri Gösterdiği - İadenin Gerçekleştiği/Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )"
497YCGK17.4.2012E. 2011/6-381 K. 2012/157"KAVGADA SİLAH ÇEKME SUÇU ( Yasa Yolu Başvurma Şeklinin ve Süresinin Sanığın Yokluğunda Verilen Kararda Gösterilmemesinin Sanık Açısından Yasa Yolu Süresinin Tebliğ ile İşlemeye Başlayacağı Gerçeğini Değiştirmeyeceği )
TEMYİZ BAŞVURUSU SAHİBİNİN HAKLARININ KORUNMASI ( Kararda "Yargıtay Yolu Açık ve Yedi Gün İçerisinde Temyizi Mümkün Olmak Üzere" Şeklindeki İfadenin Temyiz Süresinin Başlangıcı Hususunda Sanığın Haklarına Engel Olmadığının Kabulü )
TEMYİZİN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR HAFTALIK YASAL SÜREDE YAPILMAMASI ( Bildirimde "Tebliğ" Kelimesine Yerverilmemesinin ve Başvuru Şeklinin Gösterilmemesinin Sanık Açısından Sürenin Tebliğ ile Başlamasını Engellemeyeceği )
SANIK VE ŞİKAYETÇİNİN YOKLUĞUNDA VERİLEN KARAR ( Eldeki Davada Mahkeme Kararındaki Eksikliklerin Sanığın Temyiz Başvurusuna Bulunmasına Engel Teşkil Etmediği - Sanık Açısından Yasa Yolu Temyiz Süresinin Tebliğ ile Başlayacağı )
YASA YOLU SÜRESİNİN TEBLİĞ İLE BAŞLAMASI ( Sanık ve Şikayetçinin Yokluğunda Verilen Kararın Süresinden Sonra Verilen Temyiz Dilekçesinde Karardaki Eksik İfadenin Kendisinin Temyiz Süresinin Başlangıcı Konusunda Yanıgıya Düşürdüğüne İlişkin Bir İddanın Bulunmadığı )"
497Y1.CD25.10.2011E. 2011/6998 K. 2011/6265"LEHE KANUN UYGULAMASI ( En Aleyhe Şekilde Uygulama Yapılsa Bile Adam Öldürme ve Yağma Suçlarında 765 Sayılı TCK Hükümlerinin 5237 Sayılı TCK Hükümlerine Göre Daha Lehe Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Savunmada Oluşan Boşluk ve Kısıtlılığın Giderilmesi )
ADAM ÖLDÜRME VE YAĞMA ( 5237 Sayılı TCK'nun 765 Sayılı TCK'nuna Göre Daha Lehe Hükümler İhtiva Ettiği - Duruşmaya Gelmeyen Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunarak Görevini Yapmaya Zorlanması )
DURUŞMAYA GELMEYEN MÜDAFİ ( Duruşmada Hazır Bulunarak Görevini Yapmaya Zorlanması Katlımadığı Oturumlardaki Belge ve İşlemlere Karşı Savunma Yapmaya Davet Edilmesi Gereği - Gerekirse Zorunlu Müdafi Görevlendirilerek Savunmada Oluşan Boşluk ve Kısıtlığın Giderilmesi Gereği )"
497Y6.CD14.9.2011E. 2007/9781 K. 2011/39712"NİTELİKLİ YAĞMAYA TEŞEBBÜS ( Yakınanın Evinde Bulunan Sanığın Gece Vakti Yakınanı Öldüreceğini Söyleyerek ve Yaralayarak Hakkı Olmadığı Halde Para İstediği/Tanığın Gelmesiyle Sanığın Eylemi Tamamlayamadığı - Eylemin Kendiliğinden Hak Alma Değil Nitelikli Yağmaya Teşebbüs Olduğu )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Yakınanın Evinde Bulunan Sanığın Gece Vakti Yakınanı Öldüreceğini Söyleyerek ve Yaralayarak Hakkı Olmadığı Halde Para İstediği/Tanığın Gelmesiyle Sanığın Eylemi Tamamlayamadığı - Eylemin Kendiliğinden Hak Alma Değil Nitelikli Yağmaya Teşebbüs Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Katılan Vekilinin Son Celsede Tazminat İsteklerinin Saklı Tutulmasını Talep ettiği/Mahkemece Bu Yönde Karar Verildiği - Daha Sonra Çelişki Yaratacak Şekilde Manevi Tazminat İsteğinin Reddine Karar Verilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Katılan Vekilinin Son Celsede Tazminat İsteklerinin Saklı Tutulmasını Talep ettiği/Mahkemece Bu Yönde Karar Verildiği - Daha Sonra Çelişki Yaratacak Şekilde Manevi Tazminat İsteğinin Reddine Karar Verilerek Sanık Yararına Vekalet Ücretine Hükmolunamayacağı )"
497Y6.CD14.9.2011E. 2007/14879 K. 2011/39767"YAĞMA ( Geceleyin Hırsızlık Yapmak İçin Girdiği Yakınana Ait Evdeki Eşyaları Aldıktan Sonra Mağdurla Karşılaşınca Bıçak Göstererek Vurmakla Tehdit Eden Sanığın Eyleminin Geceleyin Konutta Silahlı Yağma Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )
HIRSIZLIK ( Geceleyin Hırsızlık Yapmak İçin Girdiği Yakınana Ait Evdeki Eşyaları Aldıktan Sonra Mağdurla Karşılaşınca Bıçak Göstererek Vurmakla Tehdit Eden Sanığın Eyleminin Geceleyin Konutta Silahlı Yağma Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )"
497Y6.CD28.5.2009E. 2008/15937 K. 2009/9095"YAĞMA ( Sanığın Açık Olan Pencereden Girerek Para ve Bir Kısım Eşyayı Alıdığı Sırada Uyanan Yakınanı Bıçakla Tehdit Etmesi Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu )
PARA VE EŞYASI ALINAN YAKINANIN BIÇAKLA TEHDİT EDİLMESİ ( Sanığın Para ve Bir Kısım Eşyayı Alıdığı Sırada Uyanan Yakınanı Bıçakla Tehdit Etmesi - Eylemin Yağma Suçunu Oluşturduğunun Kabulü Gereği )"
497YCGK27.1.2009E. 2008/6-203 K. 2009/3"YAĞMA ( Apartman Merdivenlerinde Gerçekleştirilen Suçun 5237 S.Y Md. 148/1 Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
APARTMAN MERDİVENLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SUÇ ( Yağma - 5237 S.Y Md. 148/1 Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
KONUTTA YAĞMA SUÇU ( Apartmanın 3. Katının Merdivenlerinde Gerçekleştirilen Yağma Suçunun Bu Nitelikte Değerlendirilemeyeceği )
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Yağma - Sanığın Kendi Altsoyu Üzerinde 5237 S.Y Md. 53/1. Fıkrasının ( C ) Bendindeki Haktan Şartla Tahliye Tarihine Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞARTLA TAHLİYE ( Yağma - Sanığın Kendi Altsoyu Üzerinde 5237 S.Y Md. 53/1. Fıkrasının ( C ) Bendindeki Haktan Şartla Tahliye Tarihine Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
497Y6.CD23.6.2008E. 2007/15084 K. 2008/14359"DURUŞMA AÇILMASINI GEREKTİREN HALLER ( Sanık Yararına Olan Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı )
LEHE KANUN ( Sanık Yararına Olan Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı )
CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ ( 5237 Sayılı Yasaya Göre Eylem Nedeniyle Verilecek Temel Cezanın Alt Sınır Aşılarak Saptanmasında Bireyselleştirme Amacına Yönelik Takdir Hakkının Kullanılması İçin Duruşma Açılması Gerektiği )"
497YCGK13.5.2008E. 2008/6-86 K. 2008/109"SİLAHLI SOYGUN YAPMAK SURETİYLE YAĞMAYA YARDIM ( Yargıtay C.Başsavcılığınca Düzenlenen Tebliğname Sanığa Tebliğ Edilmeksizin Özel Dairece İnceleme Yapılarak Karar Verilmiş Olmasının Yasaya Aykırılığı )
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TEBLİĞNAMESİNİN SANIĞA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Sanığa Tebliğ Edilmeksizin Özel Dairece İnceleme Yapılarak Karar Verilmiş Olmasının Yasaya Aykırılığı - Silahlı Soygun Yapmak Suretiyle Yağmaya Yardım )"
497Y6.CD22.10.2007E. 2006/5507 K. 2007/10456"YAĞMA ( Sanıkların Çaldıkları Cep Telefonuyla Kaçarken Yakınanın Takibi Üzerine Telefonu Attıktan Sonra Takibin Sürmesi Üzerine Kesici Bir Cisim Çıkarıp Kurtulmak Amacıyla Tehdit Etmeleri Eylemi )
DOLAYLI YAĞMA ( 5237 Sayılı Yasada Yer Verilmediği )
SİLAHLI YAĞMA ( Sanıkların Çaldıkları Cep Telefonuyla Kaçarken Yakınanın Takibi Üzerine Telefonu Attıktan Sonra Takibin Sürmesi Üzerine Kesici Bir Cisim Çıkarıp Kurtulmak Amacıyla Tehdit Etmeleri Eylemi )
LEHE KANUN ( Yağma Suçunda Sanıklar Hakkında Belirlenmesi Gerektiği )"
497Y6.CD5.7.2007E. 2007/95 K. 2007/8476"YAĞMA SUÇU ( Kendisini Cezadan Kurtarmaya Yönelik/Telefonu Çalınan Yakınanın Yakaladığı Sanıkla Boğuşma Sırasında Bıçağı Elinden Aldığı ve Sanığın Kaçması - 5237 S.K.'da Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediği/Hırsızlık ve Yaralamaya Kalkışma Suçlarını Oluşturduğu )
DOLAYLI YAĞMA SUÇU ( 5237 S.K.'da Yer Verilmediği - Kendisini Cezadan Kurtarmaya Yönelik Yağma Suçu İşleyen Sanığa Hırsızlık ve Yaralamaya Kalkışma Suçlarından Ceza Verileceği )
HIRSIZLIK VE YARALAMAYA KALKIŞMA ( 5237 S.K.'da Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediğinden Kendisini Cezadan Kurtarmaya Yönelik Yağma Suçu İşleyen Sanığın Eyleminin Bu Suçları Oluşturduğu ) "
497Y6.CD20.3.2007E. 2006/8778 K. 2007/3390"YAĞMA ( Sanığın Yakınanların Evine Girip Suça Konu Para ve Çantayı Alıp Evin Bahçe Duvarının Üzerinde Bulunduğu Sırada Suça Konu Eşyalarla Birlikte Yakınan Tarafından Yakalanmak İstendiği Sırada Tornavidayla Yakınanı Yaralayıp Bir Kısım Eşyalarla Birlikte Kaçması )
YARALAMA ( Yağma - Sanığın Yakınanların Evine Girip Suça Konu Para ve Çantayı Alıp Evin Bahçe Duvarının Üzerinde Bulunduğu Sırada Suça Konu Eşyalarla Birlikte Yakınan Tarafından Yakalanmak İstendiği Sırada Tornavidayla Yakınanı Yaralayıp Bir Kısım Eşyalarla Birlikte Kaçması )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Alt Sınırdan Aşılarak ve Ne Şekilde Saptanacağının Belirlenmesi ve Bireyselleştirmenin Yapılması İçin Duruşma Açılması Gerektiği - Yağma )"
497Y6.CD1.3.2007E. 2006/10450 K. 2007/2630"YAĞMA SUÇU ( Mahkumiyet Hükmünün Kesinleşmesinden Sonra Yürürlüğe Giren Yeni Yasanın Lehe Olan Hükümlerinin Uygulanması )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Yağma Suçundan Verilen Mahkumiyet Hükmünün Kesinleşmesinden Sonra Yürürlüğe Giren Yeni Yasanın Lehe Olan Hükümlerinin Uygulanması )
DURUŞMA AÇMA ZORUNLULUĞU ( Önceki Yasaya Göre Sonraki Yasa Suçun Öğelerinde Değişiklik Yapmışsa )"
497Y6.CD12.2.2007E. 2004/5599 K. 2007/1098"YANKESİCİLİK ( 5237 S.Y'nin Aynı Suça Uyan 142/2-B Md. Öngörülen Cezaların Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yankesilik Suretiyle Para Çalma - 5237 S.Y'nin Aynı Suça Uyan 142/2-B Md. Öngörülen Cezaların Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
HIRSIZLIK ( Yankesilik Suretiyle Para Çalma - 5237 S.Y'nin Aynı Suça Uyan 142/2-B Md. Öngörülen Cezaların Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )"
497Y6.CD31.1.2007E. 2006/10122 K. 2007/733"YAĞMA ( 5237 Sayılı Yasanın Lehe Olması Nedeniyle Bu Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma - 5237 Sayılı Yasanın Lehe Olması Nedeniyle Bu Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu )"
497YCGK23.1.2007E. 2006/6-318 K. 2007/4"GECELEYİN YAĞMA SUÇU ( 5237 Sayılı TCY'nın 149/1-H Maddesinde Düzenlenen ve 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Nitelikli Yağma Suçunun Temel Cezasının 61/1. Madde Hükmü Gözetilerek Maddedeki Ölçütlere Göre Belirlenmesinin Gerektiği )
YAĞMA ( Geceleyin - 5237 Sayılı TCY'nın 149/1-H Maddesinde Düzenlenen ve 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Nitelikli Yağma Suçunun Temel Cezasının 61/1. Madde Hükmü Gözetilerek Maddedeki Ölçütlere Göre Belirlenmesinin Gerektiği )
DURUŞMALI İNCELEME ( Nitelikli Yağma Suçu - 5237 Sayılı TCY'nın 150/2. Maddesinin Uygulanma Olanağının Bulunup Bulunmadığının Tespitinin Duruşmalı Yapılacak Bir Yargılamayı Gerektirdiği )
NİTELİKLİ YAĞMA ( 5237 Sayılı TCY'nın 150/2. Maddesinin Uygulanma Olanağının Bulunup Bulunmadığının Tespitinin Duruşmalı Yapılacak Bir Yargılamayı Gerektirdiği )"
497Y6.CD26.12.2006E. 2004/10900 K. 2006/15059"YAĞMA ( Sanığın Gündüzleyin Yakınana Ait İşyerine Gidip Bıçak Tehdidiyle Para İstedikleri ve Yakınanın da Sanıkları Göndermek Gayesiyle Korkusundan Para Vermesi Eyleminde Suçun Oluştuğu )
BIÇAK TEHDİDİYLE PARA İSTENMESİ ( Sanığın Gündüzleyin Yakınana Ait İşyerine Gidip Bıçak Tehdidiyle Para İstedikleri ve Yakınanın da Sanıkları Göndermek Gayesiyle Korkusundan Para Vermesi Eyleminde Yağma Suçunun Oluştuğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma - 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan 149/1-A, C, D, Maddesinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )"
497Y6.CD14.12.2006E. 2004/11013 K. 2006/13974"HIRSIZLIK SUÇU ( Çalınan Eşyanın Geri Alınmasını Engellemek Amacıyla Sahibini Yaralama Olması Durumunda Yağmaya Dönüşeceği )
YAĞMA SUÇU ( Çalınan Eşyanın Geri Alınmasını Engellemek Amacıyla Sahibini Yaralamak - Eşyanın Arama Sonucu Ele Geçmesinin İndirim Nedeni Olmayacağı )
ÇALINAN EŞYANIN İADESİ ( Rızai İadenin Söz Konusu Olmadığı - Arama Sonucu Ele Geçtiğinden İndirim Yapılamayacağı )
ÇALINAN EŞYANIN GERİ ALINMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA SAHİBİNİ YARALAMA ( Hırsızlık Suçunun Yağma Suçuna Dönüşeceği )"
497Y6.CD14.12.2006E. 2004/10970 K. 2006/13980"YAĞMA ( Sanığın Yakınanın Aracını Çalıştırıp Olay Yerinden Uzaklaştırırken Kendisini Engellemek İsteyen Yakınanın Üzerine Sürüp Onun Direncini Kırarak Yakalanmasını Engellemesi Eyleminde Suçun Oluştuğu )
YAKALANMAYI ENGELLEME ( Sanığın Yakınanın Aracını Çalıştırıp Olay Yerinden Uzaklaştırırken Kendisini Engellemek İsteyen Yakınanın Üzerine Sürüp Onun Direncini Kırarak Yakalanmasını Engellemesi Eyleminde Yağma Suçunun Oluştuğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma - 5237 Sayılı Yasanın Sanık Yararına Olması Nedeniyle Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu )
SANIK YARARINA YASA ( Yağma - 5237 Sayılı Yasanın Sanık Yararına Olması Nedeniyle Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu )"
497Y6.CD13.12.2006E. 2004/7582 K. 2006/13817"YAĞMA ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanıklar Yararına Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanıklar Yararına Olduğu )
YENİDEN İNCELEME ZARURETİ ( Lehe Kanunun Tespiti - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanıklar Yararına Olması )"
497Y6.CD5.12.2006E. 2005/89 K. 2006/12670"BİLİRKİŞİ YEMİNİ ( Suça Konu Eşyanın Değerini Belirleyen Bilirkişinin Yemini Yaptırılmayarak 1412 Sayılı CMUK'nun 72 Maddesine Aykırı Davranıldığı )
SUÇA KONU EŞYANIN DEĞERİ ( Belirleyen Bilirkişinin Yemini Yaptırılmayarak 1412 Sayılı CMUK'nun 72 Maddesine Aykırı Davranıldığı )
YAĞMA ( Sanığın Geceleyin Yakınanın Konutuna Girip Kolundaki Bilezikleri Zorla Almaya Çalıştığı Yakınanın Direnmesi Üzerine ( 2 ) Gün İş ve Gücüne Engel Oluşturur Nitelikte Etkili Eylemde Bulunarak Alamadan Kaçması )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma - 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu )"
497Y6.CD15.11.2006E. 2005/14752 K. 2006/11376"YAĞMA SUÇU ( Cezanın Bireyselleştirilmesi için Duruşma Açılmasının Zorunlu Olması )
DURUŞM AÇILARAK İNCELEME YAPILMASI ( Lehe Yasa Uygulaması Yapılırken Bireyselleştirme Yapılmasının Zorunlu Olması Halinde Duruşma Açılmak Suretiyle Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
ETKİN PİŞMANLIK ( Yakınanın Ek Karardan Sonra Mahkemeye Vermiş Olduğu Dilekçede Zararının Tamamen Karşılandığını Bildirmiş Olması Karşısında Bu Durumun Saptanması Halinde 5237 Sayılı Yasadaki İlgili İndirim Maddesinin Uygulama Olanağının Tartışılmasının Gerekmesi )"
497Y1.CD2.10.2006E. 2006/3301 K. 2006/3953"GASP SUÇUNU KOLAYLAŞTIRMAK MAKSADIYLA ADAM ÖLDÜRMEK ( 765 Sayılı Yasaya Göre Verilmiş Hükümlerin İçtima Sonucuna Göre Koşullu Salıverme Hükümleri Dikkate Alındığında Özgürlüğünü Daha Az Kısıtlayacağından Lehte Bulunduğu )
İÇTİMA ( 5237 Sayılı Yasanın Uygulanması Durumunda Verilebilecek Cezalar Bakımından İçtima Olanağının Bulunmadığı - Koşullu Salıverme Hükümleri Dikkate Alındığında 765 Sayılı Yasanın Sanık Lehine Olduğu )
KOŞULLU SALIVERME ( 765 Sayılı Yasaya Göre Verilmiş Hükümlerin İçtima Sonucuna Göre Koşullu Salıverme Hükümleri Dikkate Alındığında Özgürlüğünü Daha Az Kısıtlayacağından 765 Sayılı Yasanın Lehte Bulunduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Maksadıyla Adam Öldürmek - 765 Sayılı Yasaya Göre Verilmiş Hükümlerin İçtima Sonucuna Göre Koşullu Salıverme Hükümleri Dikkate Alındığında Özgürlüğünü Daha Az Kısıtlayacağı )"
497Y6.CD13.7.2006E. 2005/15498 K. 2006/7579"YAĞMA ( Mağdurun Boğazına Kırık Şişe Dayayarak İşlenmesi - Kırık Şişe Silah Sayıldığından Sanık Hakkında 765/ Sayılı TCK'nun 497/1. Maddesi Yerine 795/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
KIRIK CAM ŞİŞESİNİN SİLAH SAYILMASI ( Yağma Suçu - Eylemin Kırık Cam Şişesinin Yakınanın Boğazına Dayayarak İşlenmesi Nazara Alınarak 765 Sayılı TCK'nun497/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği )
MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI ( 765 Saylı TCK'nun 522. Maddesinde Öngörülen Hafif Pek Hafif Ölçütlerinden Farklı Olduğu Benzerliğin İndirim Nedeni Olmakla Sınırlı Olduğu - 5237 Sayılı TCK'nu ile Getirilen Ölçütün Daha Fazlasını Alma İmkanı Varken İhtiyacı Kadarını Almayı İfade Ettiği )"
497Y6.CD10.7.2006E. 2005/15400 K. 2006/7443"YAĞMA ( Geceleyin Bindikleri Yakınana Ait Ticari Taksiyi Durdurarak Silah Tehdidi ve Etkili Eylemle İki Adet Cep Telefonu ve 120.000.000 TL'nin Yağmalanması - Yağmalanan Şeylerin Değer Azlığının 5237 Sayılı TCK Hükümlerine Göre Yorumlanıp Ceza İndirmi Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
TAKSİYİ SİLAH TEHDİDİ VE ETKİLİ EYLEMLE YAĞMA ( İki Adet Cep Telefonu ve 120.000.000 TL'nin - Yağmalanan Şeylerin Değer Azlığının 5237 Sayılı TCK Hükümlerine Göre Yorumlanıp Ceza İndirmi Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
DEĞER AZLIĞI ( Çoğunu Alabilme İmkanı Varken Yanlızca Gereksini Kadarını ve Değerce Az Olan Şeyi Almayı İfade Ettiği - Ticari Taksiden Yağmalanan İki Adet Cep Telefonu ve 120.000.000 TL'nin Az Olmadığı Halde Cezadan İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE YASA UYGULAMASI ( 765 Sayılı TCK'nuna Göre Yağma Suçu İşleyen Sanıklar Hakkında 16 Yıl 8 Ay Ağır Hapis Cezasına Hükmedilmesi - Yağma Suçunun Silahla Birde Fazla Kişi Tarafından Geceleyin İşlendiği Gözetilerek Lehe Yasanın Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )"
497Y6.CD3.7.2006E. 2005/15390 K. 2006/7078"YAĞMA ( Müştekinin Evine Girererk Aldığı Dürbünü Yakalanacağını Anladığı Esnada Bırakıp Kaçan Sanığın Kendisine Yakalayanlara Bıçak Çekmesi - Hırsızlık ve Tehdit Suçunu Oluşturan Eylemin Yağma Olarak Değerlendirilmesinin Hatalı Olduğu )
HIRSIZLIK ( Yağma - Müştekiye Ait Malı Yakalanacağını Anladığında Bırakıp Kaçan Sanığın Kendisini Yakalamaya Çalışanlara Bıçak Çekmesinden İbaret Eyleminin Hırsızlık ve Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI ( Daha Çoğunu Alabilme Olanağı Varken Yanlızca Gereksinimi Kadarını Almayı İfade Ettiği - Mağdurun Evinden Çalınan Dürbünün Değerinin Az Olmadığı Halde Cezadan İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
UYARLAMA KARARI ( Cezanın İnfazı Aşamasında Hükümlü Yararına Kazanılmış Hak Oluşturmayacağının Gözetilmesi Gereği )"
497Y6.CD3.5.2006E. 2004/9786 K. 2006/4495"YAĞMA ( Sanığı 2 Dakika İçerisinde Yakalayarak Saatini Geri İstediğinde Kendisine Sopa ve Tekmeyle Vurduğunun ve Olay Yerine Gelen Kolluk Güçlerince Saatin Cebinde Ele Geçtiğinin Anlaşıldığı )
HIRSIZLIK ( Sanığı 2 Dakika İçerisinde Yakalayarak Saatini Geri İstediğinde Kendisine Sopa ve Tekmeyle Vurduğunun ve Olay Yerine Gelen Kolluk Güçlerince Saatin Cebinde Ele Geçtiğinin Anlaşılması - Eylemin Yağma Suçunu Oluşturduğu )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Sanığın Eyleminin 5237 Sayılı TCY'nin Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )"
497Y6.CD11.4.2006E. 2005/13659 K. 2006/3596"YAĞMA ( Malın Değerinin Azlığı Kavramının 765 Sayılı TCY'nın 522. Maddesindeki Hafif ve Pek Hafif Ölçütleriyle Her İki Maddenin de Cezadan İndirim Sağlaması Dışında Benzerliği Bulunmadığı )
MALIN DEĞER AZLIĞI ( 765 Sayılı TCY'nın 522. Maddesindeki Hafif ve Pek Hafif Ölçütleriyle Her İki Maddenin de Cezadan İndirim Sağlaması Dışında Benzerliği Bulunmadığı - 5237 Sayılı Yasaya Özgü Ayrı ve Yeni Bir Kavram Olduğu )
HAFİF VE PEK HAFİF ÖLÇÜTLERİ ( Malın Değerinin Azlığı Kavramının 765 Sayılı TCY'nın 522. Maddesindeki Hafif ve Pek Hafif Ölçütleriyle Her İki Maddenin de Cezadan İndirim Sağlaması Dışında Benzerliği Bulunmadığı )"
497Y6.CD23.3.2006E. 2005/14168 K. 2006/2886"YAĞMA ( Mağdurun Arabayla Önünü Kesip Etrafını Çevirerek Kurusıkı Tabancayı sırtına Dayayarak Telefon Volkman ve Parasının Yağmalanması - Eylemin Silah Tehdidiyle İşlendiği Gözetilerek 765S.K. Md. 497/1 Yerine Md. 497/2 Göre Sanıkların Cezalandırılması Gereği )
YAĞMA SUÇUNUN SİLAH TEHDİDİYLE İŞLENMESİ ( Eylemin TCK'nun 497/2 Maddesine Uyan suçu Oluşturduğu - Mahkumiyetin TCK'nun 497/1 Maddesine Göre Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
497Y6.CD22.3.2006E. 2004/2827 K. 2006/2840"HIRSIZLIK ( Eve Giren Sanığın Cep Telefonunu ve Halının Altındaki Parayı Aldıktan Sonra Yakınanın Bağırması Üzerine Sanığın Pencereden Atlayıp Kaçtığı - Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu )
YAĞMA ( Eve Giren Sanığın Cep Telefonunu ve Halının Altındaki Parayı Aldıktan Sonra Yakınanın Bağırması Üzerine Sanığın Pencereden Atlayıp Kaçtığı - Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu )
SANIK YARARINA YASA MADDESİ ( Yağma - 5237 Sayılı TCY'nın Sanık Yararına Olması ve 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu )"
497Y6.CD20.3.2006E. 2004/7368 K. 2006/2642"LEHE YASANIN UYGULANMASI ( Silahla Yağma - 5237 Sayılı TCY'nin Aynı Suça Uyan Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanıklar Yararına Olması Nedeniyle 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme Yapılması Gereği )
SİLAHLI YAĞMA ( 5237 Sayılı TCY'nin Aynı Suça Uyan Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanıklar Yararına Olması Nedeniyle 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme Yapılması Gereği )"
497Y6.CD20.2.2006E. 2005/14204 K. 2006/1454"YAĞMA SUÇU ( Zincirleme Suç - Lehe Yasa Uygulaması )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Yağma Suçu - 765 Sayılı TCK ile 5237 Sayılı TCK'nu Hükümlerinin Ayrı Ayrı Uygulanarak Sanık Lehine Olan Düzenleme Belirlenerek Hüküm Kurulması Gereği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( 5237 Sayılı TCK'unda Yağma Suçu İçin Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmayacağı Öngörüldüğü )"
497Y6.CD16.2.2006E. 2005/14964 K. 2006/1315"YAĞMA ( Temel Ceza Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hüküm Kurulması ve Konut Dokunulmazlığı Suçu İle İlgili Olarak da 5237 Sayılı Yasanın Lehe Hükümler İçermediği )
DURUŞMA AÇILMASI ( Yağma - Yeni Yasaya Göre Temel Cezanın Belirlenmesinde Bireyselleştirme Amacına Yönelik Takdir Hakkının Kullanılması İçin Duruşma Açılması Gerektiği )
CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ ( Yağma - Yeni Yasaya Göre Temel Cezanın Belirlenmesinde Bireyselleştirme Amacına Yönelik Takdir Hakkının Kullanılması İçin Duruşma Açılması Gerektiği )
KONUT DUKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( 109. Md. Tanımlanan Özgürlüğü Kısıtlama ve 116. Md. Tanımlanan Suçlar İle 765 Sayılı TCY'nda Yer Alan Suçların Öğelerinin Farklı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanık Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı )"
497Y1.CD20.1.2006E. 2006/1 K. 2006/3"MEHMET ALİ AĞCA DAVASI ( Koşullu Salıverilmesi - Türkiye'de İşlediği Öldürme Eyleminden Aldığı Cezadan Vatikan Devlet Başkanına Karşı İşlediği Suçtan Tutuklu ve Hükümlü Kaldığı Sürenin Mahsup Edilemeyeceği )
KOŞULLU SALIVERME ( Yabancı Ülkede İnfaz Edilen Cezayı Türkiye'de Hükmolunan Cezadan İndirerek - Yabancı Mahkeme Kararlarına Ülke İçinde Etki ve İnfaz Kabiliyeti Tanımak İçin Ulusal Yasada Açıklık Bulunması Gerektiği/M.Ali Ağca'ya Uygulanamayacağı )
YABANCI ÜLKEDE İŞLENEN SUÇ ( Vatikan Devlet Başkanını Öldürmeye Kalkışma Nedeniyle İtalya'da Gözaltı Tutukluluk ve Hükümlülükte Geçen Sürenin Türkiye'de İşlenen Öldürme Eyleminden Alınan Cezadan İndirilmesine Yasal Dayanak Bulunmadığı - M.A.Ağca'nın Koşullu Salıverilmesi )
SANIĞIN LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Kısa Sürede Çıkarılan 3713-4616-4771-5218 S. İnfaza İlişkin Hükümler İçeren Yasalar Karşılaştırıldığında M.A.Ağca'nın En Lehine Olanın 3713 S.K. Geç. Md. 1-a Olduğu - Uygulandığında Ayrıca 4616 S.K. Gereğince 10 Yıl İndirim Yapılamayacağı )
LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Kısa Sürede Birden Fazla İnfaza İlişkin Hükümler İçeren Yasalar Çıkarılması - Hükümlü Hakkında Yasaların Ayrı Ayrı Uygulanamayacağı/M.A.Ağca'nın Koşullu Salıverilmesi )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Kısa Sürede Çıkarılan 3713-4616-4771-5218 S. İnfaza İlişkin Hükümler İçeren Yasalar Karşılaştırıldığında M.A.Ağca'nın En Lehine Olanın 3713 S.K. Geç. Md. 1-a Olduğu/Uygulandığında Ayrıca 4616 S.K. Gereğince 10 Yıl İndirim Yapılamayacağı - Salıverilmeye Hak Kazanmadığı )
İNFAZDA HATA ( Şartla Salıverilme/Kanun Yararına Bozma İstemi İle Düzeltilmesi - Vatikan Devlet Başkanını Öldürmeye Kalkışma Nedeniyle İtalya'da Gözaltı Tutukluluk ve Hükümlülükte Geçen Sürenin Türkiye'de İşlenen Öldürme Eyleminden Alınan Cezadan İndirilmesine Yasal Dayanak Bulunmadığı )"
497Y6.CD8.12.2005E. 2003/18679 K. 2005/11620"HIRSIZLIK ( Sanığın Gece Vakti Aracın Kapısını Zorla Açıp Teybini Çaldıktan Sonra Başka Bir Aracın da Kapısını Açtığı Çalacak Bir Şey Bulamayıp Kaçarken Yakınanca Yakalanınca Gaz Tabancası İle Ateş Etmesi - Suçun Tamamlandığı )
DOLAYLI YAĞMA SUÇU ( 5237 S.K.'da Yer Verilmediği - Sanığın Gece Vakti Aracın Kapısını Zorla Açıp Teybini Çaldıktan Sonra Başka Bir Aracın da Kapısını Açtığı Çalacak Bir Şey Bulamayıp Kaçarken Yakınanca Yakalanınca Gaz Tabancası İle Ateş Etmesi/Silahlı Tehdit )
SİLAHLI TEHDİT ( Sanığın Gece Vakti Aracın Kapısını Zorla Açıp Teybini Çaldıktan Sonra Başka Bir Aracın da Kapısını Açtığı Çalacak Bir Şey Bulamayıp Kaçarken Yakınanca Yakalanınca Gaz Tabancası İle Ateş Etmesi - 5237 S.K.'da Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediği )"
497Y6.CD1.12.2005E. 2005/12203 K. 2005/11199"YAĞMA ( Sanık Yararına Hükümler İçermesi Nedeniyle Uygulanan 5237 Sayılı TCK'nun 51/3. Md. Göre Cezası Ertelenen Hükümlünün 1 Yıldan Az 3 Yıldan Fazla Olmamak Üzere Bir Denetim Süresine Tabi Olacağı )
DENETİM SÜRESİ ( Sanık Yararına Hükümler İçermesi Nedeniyle Uygulanan 5237 Sayılı TCK'nun 51/3. Md. Göre Cezası Ertelenen Hükümlünün 1 Yıldan Az 3 Yıldan Fazla Olmamak Üzere Bir Denetim Süresine Tabi Olacağı )
ERTELEME ( Yağma - Sanık Lehine 1 Yıllık Sürenin Deneme Süresi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği Halde Hüküm Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Sürenin Geçtiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu Anlaşıldığından Bu Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılması Zorunluluğunun Bozmayı Gerektirdiği )"
497Y6.CD24.11.2005E. 2003/14271 K. 2005/10786"SAĞLIK RAPORU ( Katılanın Kulak Arkasında Bulunan Yabancı Cismin Saçma Parçası Olup Olmadığı Eğer Saçma Parçası Olduğu Tesbit Edilmiş İse Bu Kadar Kısa Zaman Dilimi İçerisinde Bu Şekilde Tarif Edilen Yaranın Kabuklanıp Kabuklanmayacağının Saptanması Gereği - Yaralama )
YARALAMA ( Katılanın Kulak Arkasında Bulunan Yabancı Cismin Saçma Parçası Olup Olmadığı Eğer Saçma Parçası Olduğu Tesbit Edilmiş İse Bu Kadar Kısa Zaman Dilimi İçerisinde Bu Şekilde Tarif Edilen Yaranın Kabuklanıp Kabuklanmayacağının Saptanması Gereği
VÜCUTTAKİ SAÇMA PARÇASI ( Olup Olmadığı Eğer Saçma Parçası Olduğu Tesbit Edilmiş İse Bu Kadar Kısa Zaman Dilimi İçerisinde Bu Şekilde Tarif Edilen Yaranın Kabuklanıp Kabuklanmayacağının Saptanması Gereği - Yaralama )"
497Y6.CD12.9.2005E. 2003/3713 K. 2005/7258"YAĞMA SUÇU ( Sanıkların Geceleyin Katılanın Evine Gelerek Zor Kullanarak Para ve Bazı Ziynet Eşyalarını Aldıklarının Anlaşılması Karşısında Yağma Eyleminin Sübut Bulduğu )
KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Geceleyin Eve Gelerek Zor Kullanmak Para ve Bazı Ziynet Eşyalarını Almanın Konut Dokunulmazlığının İhlali Değil Yağma Olduğu )"
497Y6.CD8.9.2005E. 2005/10720 K. 2005/7164"SİLAHLI GASP ( 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesindeki Değişiklik Hükmünün İptal Edildiği - Anılan Kanun Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin Teslim Olma Koşulunun Ortadan Kalktığı/Şartla Salıverilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞARTLA SALIVERME ( 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesindeki Değişiklik Hükmünün İptal Edildiği - Anılan Kanun Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin Teslim Olma Koşulunun Ortadan Kalktığı/Şartla Salıverilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
TESLİM OLMA KOŞULU ( 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesindeki Değişiklik Hükmünün İptal Edildiğinden Anılan Kanun Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin Koşulun Ortadan Kalktığı - Şartla Salıverilmesine Karar Verilmesi Gerektiği/Silahlı Gasp )"
497Y6.CD14.7.2005E. 2003/7692 K. 2005/7073"YAĞMA ( Sanıkların Eve Gelip Bıçakla Tehdit Edip Yaralayarak Yakınanların Para ve Cep Telefonlarını Alma Eylemleri - Yeni TCK. Hükümlerinin Sanıklar Yararına Olması/Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılması Zorunluluğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılması Zorunluluğu - Yağma/Sanıkların Eve Gelip Bıçakla Tehdit Edip Yaralayarak Yakınanların Para ve Cep Telefonlarını Alma Eylemleri )
SANIKLARIN YARARINA OLAN YENİ YASA ( Yağma/Sanıkların Eve Gelip Bıçakla Tehdit Edip Yaralayarak Yakınanların Para ve Cep Telefonlarını Alma Eylemleri - Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılması Zorunluluğu )
HÜKÜM HAKKINDA YENİDEN DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA YAPILMASI ( Yağma - Yeni TCK. Hükümlerinin Sanıklar Yararına Olması )"
497Y6.CD12.7.2005E. 2005/6924 K. 2005/6937"YAĞMA SUÇU ( 765 Sayılı Yasanın 86. Maddesinde Güveni Kötüye Kullanma Suçu ile Yağma Suçunun Aynı Tür Olduklarının Gözetilmeden 81. Maddenin Uygulamasında Hataya Düşülmüş Olması )
LEHE OLAN YASA UYGULAMASI ( Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı Yasanın Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olması )
CEZA YASASININ UYARLANMASI ( Yürürlüğe Giren Ceza Yasasının Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olması Nedeniyle Yeniden Değerlendirme Yapılması )"
497Y6.CD23.6.2005E. 2005/3135 K. 2005/6182"YAĞMA SUÇU ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY.'nın Aynı Suça Uyan Maddeleri Işığında Sanıklar Yararına Bulunup Bulunmadığı Tartışılması Gereği )
LEHE KANUN ( Yağma Suçunda Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY.'nın Aynı Suça Uyan Maddeleri Işığında Değerlendirme Yapılması Gereği )"
497Y6.CD23.6.2005E. 2005/1500 K. 2005/5228"YAĞMA ( Banka Soygunu - Sanığın Yüzü Tam Olarak Görülüp Tanındıktan Sonra Kar Maskesi Takmasında TCK Md. 497/2 Koşullarının Oluşmadığı ve Eylem 497/1.Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
GECELEYİN SİLAHLI EYLEM ( Yağma/Banka Soygunu - Sanığın Yüzü Tam Olarak Görülüp Tanındıktan Sonra Kar Maskesi Takmasında TCK Md. 497/2 Koşullarının Oluşmadığı ve Eylem 497/1.Md.'deki Suçu Oluşturduğu )
BANKA SOYGUNU ( Yağma - Sanığın Yüzü Tam Olarak Görülüp Tanındıktan Sonra Kar Maskesi Takmasında TCK Md. 497/2 Koşullarının Oluşmadığı ve Eylem 497/1.Md.'deki Suçu Oluşturduğu )"
497Y6.CD22.6.2005E. 2004/3313 K. 2005/6098"YAĞMA ( Sanığın Yakınana Yönelik Eyleminde Maskeli ve Silahlı Olduğunun Anlaşılması Karşısında Eyleminin TCK'nun 497/2. Maddesine Uyduğu )
MASKELİ VE SİLAHLI EYLEM ( Sanığın Eyleminin TCK'nun 497/2. Maddesine Uyduğu - Yağma )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddeleri Bakımından Anılan Yasanın 7/2 5252 Sayılı Yasanın 9/3.Maddeleri Işığında Sanık Yararına Olduğu - Yağma )"
497Y6.CD20.6.2005E. 2004/9479 K. 2005/5986"YAĞMA SUÇU ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.K. - Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olması/Yeniden Değerlendirme Yapılması Zorunluluğu )
LEHE OLAN YENİ CEZA KANUNUNUN UYGULANMASI ( Yağma/Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olması - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.K. )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.K. - Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olması/Yeniden Değerlendirme Yapılması Zorunluluğu )"
497YCGK31.5.2005E. 2005/6-23 K. 2005/59"YAĞMA SUÇU ( Başka Nev'iden Şahsi Hürriyeti Bağlayacı Muvakkat Cezaların Mecmuunun Otuz Yılı Geçemeyeceğine İlişkin Düzenlemenin Ancak Ağır Hapis Cezaları Toplamının Otuz Yılı Geçmediği Hallerde Uygulanmasının Söz Konusu Olması )
SUÇLARIN İÇTİMASI ( Otuz Yılı Aşan Ağır Hapis Cezası Başka Nev'i Cezalarla İçtima Etse Dahi Yasadaki Sınırı Aşmamak Şartıyla Ağır Hapis Cezasının Tatbi ve İnfaz Olunması )
PARA CEZASININ İÇTİMASI ( İster Doğrudan İsterse Başka Cezadan Çevrilerek Belirlensin Her Türden Para Cezasının Varlığını Korumasının Gerekmesi )
İÇTİMA ( TCK'nın 77 inci Maddesi Gereğince Aynı Neviden Şahsi Hürriyeti Bağlayıcı Muvakkat Cezaların Birleştirilmesi Halinde Tatbik Edilecek Ceza Ağır Hapiste 36-Hapiste 25-Hafif Hapiste 10 Seneyi Geçememesi )"
497Y6.CD24.5.2005E. 2003/2177 K. 2005/5128"YAĞMA ( Sanıklar Hakkında TCK.nun 497.Maddesinin 1.Fıkrasının Uygulanması İstendiği Halde CMUK.nun 258.Maddesi Uyarınca Ek Savunma Verilmeden Sanıkların Aynı Maddenin 2.Fıkrasıyla Cezalandırılmaları İsabetsiz Olduğu )
EK SAVUNMA VERİLMEMESİ ( Sanıklar Hakkında TCK.nun 497.Maddesinin 1.Fıkrasının Uygulanması İstendiği Halde CMUK.nun 258.Maddesi Uyarınca Ek Savunma Verilmeden Sanıkların Aynı Maddenin 2.Fıkrasıyla Cezalandırılmaları İsabetsiz Olduğu )
BIÇAKLA YARALAMA VE HIRSIZLIĞA KALKIŞMA ( Nöroloji Uzmanı Hekim Tarafından Düzenlenen Niteliği "Bıçakla Yaralama ve Hırsızlığa Kalkışma" Olarak Belirtilen Suçu Bilerek ve İsteyerek İşleme Kudretinin Bulunduğuna İlişkin Raporla Yetinilerek Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )"
497YCGK10.5.2005E. 2005/6-4 K. 2005/50"YAKINAN İLE SANIĞIN ANLATIMLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER ( Olay Sonrası Yakınana Yardım Eden Tanıkların Yeniden Dinlenilerek Hasıl Olacak Kanıt Bütünlüğü İtibariyle Yaralama Fail ya da Faillerinin Belirlenerek Soruşturmanın Genişletilmesi Gerektiği )
YAĞMA ( Yaralama Eyleminin İddianameye Konu Edilen Gasbın Unsuru Mahiyetinde Düşünüldüğü Bu İtibarla Gasbın Sübuta Ermediği Sonucuna Ulaşılsa Dahi Bağımsız Bir Suça Dönüşme Olasılığı Nedeniyle Değerlendirmeye Konu Edilmesi Gerektiği )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Olay Sonrası Yakınana Yardım Eden Tanıkların Yeniden Dinlenilerek Hasıl Olacak Kanıt Bütünlüğü İtibariyle Yaralama Fail ya da Faillerinin Belirlenerek Soruşturmanın Genişletilmesi Gerektiği )
YARALAMA ( Yağma - Yaralama Eyleminin İddianameye Konu Edilen Gasbın Unsuru Mahiyetinde Düşünüldüğü Bu İtibarla Gasbın Sübuta Ermediği Sonucuna Ulaşılsa Dahi Bağımsız Bir Suça Dönüşme Olasılığı Nedeniyle Değerlendirmeye Konu Edilmesi Gerektiği )"
497Y6.CD5.4.2005E. 2005/38 K. 2005/2836"YAĞMA ( Hakkında Beraat Kararı Verilen Sanığın Kendisini Kurtarmaya Yönelik Sonradan Geri Aldığı Soruşturma Aşamasındaki Soyut Suç Atması Dışında Hükümlülüğüne Yeterli Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunmadığı Gözetilerek Beraati Gereği )
SANIĞIN İFADESİNİ GERİ ALMASI ( Hakkında Beraat Kararı Verilen Sanığın Kendisini Kurtarmaya Yönelik Sonradan Geri Aldığı Soruşturma Aşamasındaki Soyut Suç Atması Dışında Hükümlülüğüne Yeterli Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunmadığı Gözetilerek Beraati Gereği - Yağma )"
497Y1.CD24.3.2005E. 2005/97 K. 2005/588"SİLAHLI GASP ( Sanığın TCK.'nun 497/1 Maddesince Cezalandırılması Gerekirken TCK.'nun 495/1 Maddesine Göre Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
ADAM ÖLDÜRME VE GASP ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Her Biri Yönünden Hücre Cezası Ayrı Ayrı Belirlendikten Sonra Toplanması Gerektiği )
HÜCRE CEZASI ( Adam Öldürme ve Gasp - Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Her Biri Yönünden Ayrı Ayrı Belirlendikten Sonra Toplanması Gerektiği/Ayırım Yapılmadan Tek Ceza Tayin Edilemeyeceği )
GASP VE ADAM ÖLDÜRME ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Her Biri Yönünden Hücre Cezası Ayrı Ayrı Belirlendikten Sonra Toplanması Gerektiği )
MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI ( Adam Öldürme ve Gasp - Ağırlaştırılmış Olarak Tayini Gerekirken İnfaz Şartları Farklı Bulunan Şekilde Gösterilmesinin Kanuna Aykırılığı )"
497YCGK15.2.2005E. 2005/6-16 K. 2005/14"YAĞMA SUÇU ( CYUY Gereğince Kararın İnfazda Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Tesis Edilmesinin Gerekmesi )
KARARDA BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR ( Sorun-Gerekçe ve Sonuç Bölümlerinde Oluşması-Sorun Bölümünde Maddi Olayın Açıklanması-Gerekçe Kısmında Delillerle Sonuç Arasındaki Bağ ve Sonuç Kısmında Verilen Kararın Ne Olduğu ve Ceza Miktarı ile Yasa Yollarına Başvurup Vurulamayacağının Gösterilmesinin Gerekmesi )
HÜKÜM ( Kararın Bu Bölümünde Verilen Kararın Ne Olduğunun Uygulanan Kanun Maddelerinin-Verilen Ceza Miktarının- Kanun Yollarına Başvurmanın Mümkün Olup Olmadığının Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Açıkça Gösterilmesinin Gerekmesi )
YASAYA AYKIRI KARAR ( Hüküm Fıkrasının CYUY Maddesine Aykırı Olarak Düzenlenmesinin Yasa Koyucunun Amacına Uygun Düşmemesi ve Uygulamada Keyfiliğe Yol Açması-Yaratacağı Tereddüt Nedeniyle Taraflarda Tatminsizlik Oluşturacak ve Yargısal Denetimi de Güçleştirecek Olması )
KANUN YOLLARININ GÖSTERİLMESİ ( Sanığın Beraatine-Mahkumiyetine-Davanın Reddine-Davanın Düşmesine ve Durmasına Karar Verilmesi Halinde Uygulanan kanun Maddesiin-Verilen Ceza Miktarının-Kanun Yollarına Başvurmanın Mümkün Olup Olmadığının Hüküm Fıkrasında Açıkça Gösterilmesinin Gerekmesi )"
497Y6.CD7.2.2005E. 2004/8465 K. 2005/944"YAĞMA ( İkiden Çok Kişi Tarafından Silahla İşlendiği - TCK'nun 497/2 Yerine Yazılı Şekilde Uygulama Yapılması Karşı Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmadığı )
SİLAHLA İŞLENEN YAĞMA ( Yağma Eyleminin İkiden Çok Kişi Tarafından Silahla İşlendiği - TCK'nun 497/2 Yerine Yazılı Şekilde Uygulama Yapılması Karşı Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmadığı )"
497Y11.CD7.2.2005E. 2004/8165 K. 2005/397"GASP ( Sanığın Alkolün Etkisi İle Aracın Anahtarını Zorla Alıp Ruhsatsız Av Tüfeği İle Katılanın Ayaklarlarının Dibine Ateş Ederek Gitmesini Engellediği - Diğer Sanığın Aracı Kullanarak Oradan Kaçtığı/Gasp Suçuna İlişkin Delilleri Değerlendirme Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Sanıkların Olay Günü Katılana Ait Ticari Aracı Kiralaması - Diğer Sanığın Aracı Kullanarak Oradan Kaçtığı/Gasp Suçuna İlişkin Delilleri Değerlendirme Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
KİRALANAN ARACIN DAHA SONRA ZORLA ALINMASI ( Sanığın Alkolün Etkisi İle Aracın Anahtarını Zorla Alıp Ruhsatsız Av Tüfeği İle Katılanın Ayaklarlarının Dibine Ateş Ederek Gitmesini Engellediği - Diğer Sanığın Aracı Kullanarak Oradan Kaçtığı/Gasp Suçuna İlişkin Delilleri Değerlendirme Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
497Y6.CD24.1.2005E. 2003/13911 K. 2005/127"HIRSIZLIK VE MÜESSİR FİİL ( Sanıkların Hırsızlık Eylemini Tamamlayamadan Kendilerini Yakalamaya Çalışan Yakınana Etkili Eylemde Bulunmaları - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( TCK'nın 497/2, 61 ve 456,457/1-2. Maddelerine Uyan Eyleme İlişkin Kanıtları Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Olduğu - Hırsızlık ve Etkin Eylem )
MÜESSİR FİİL ( Sanıkların Hırsızlık Eylemini Tamamlayamadan Kendilerini Yakalamaya Çalışan Yakınana Etkili Eylemde Bulunmaları - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
497Y6.CD14.9.2004E. 2004/4350 K. 2004/9382"POLİS ELBİSESİ GİYMEK SURETİYLE YAĞMA SUÇU İŞLEMEK ( Memuriyet Ünvanının Gaspı - TCK. 253/1 Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
MEMURİYET UNVANININ GASBI ( Sanıkların Polis Elbisesi Giymek Suretiyle/Ayrıca Yağma Suçunu İşlemeleri - TCK. 253/1 Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
YAĞMA ( Sanıkların Yakınanı Eve Götürüp Özgürlüğünü Kısıtlamak Suretiyle Eylemlerini Gerçekleştirmeleri - TCK. Md. 499 1. Fıkrasının 2. Cümlesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMAK SURETİYLE YAĞMA EYLEMİ ( TCK. Md. 499 1. Fıkrasının 2. Cümlesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )"
497Y11.CD29.6.2004E. 2003/8051 K. 2004/5909"GASP SUÇU OLUŞUP OLUŞMADIĞININ TAKDİRİ ( Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması - Yakıt İstasyonunda Otomobiline Gaz Aldıktan Sonra Silah Doğrultarak Ücret Ödemeden Kaçan Sanığın Eylemi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Benzin İstasyonunda Otomobiline Gaz Aldıktan Sonra Silah Doğrultarak Ücret Ödemeden Kaçan Sanığın Eyleminin Gasp Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdirinde )
HIRSIZLIK VEYA GASP SUÇLARINDAN HANGİSİNİN OLUŞTUĞUNUN TAKDİRİ ( Görevli Mahkeme - Benzin İstasyonunda Otomobiline Gaz Aldıktan Sonra Silah Doğrultarak Tehdit Edip Ücret Ödemeden Kaçan Sanık )"
497Y1.CD21.6.2004E. 2004/897 K. 2004/2434"ADAM ÖLDÜRME ( Kendilerini Görüp Çığlık Atması Üzerine Suçu Kolaylaştırmak Amacıyla Maktüleyi Öldürüp Altın ve Paralarını Almak - Hırsızlık Suçunu Amaçlayan Eylemlerin Gaspa Dönüştüğü )
GASP ( Kendilerini Görüp Çığlık Atması Üzerine Suçu Kolaylaştırmak Amacıyla Maktüleyi Öldürüp Altın ve Paralarını Almak - Hırsızlık Suçunu Amaçlayan Eylemlerin Gaspa Dönüştüğü )
HIRSIZLIK SUÇUNU AMAÇLAYAN EYLEMİN GASPA DÖNÜŞMESİ ( Kendilerini Görüp Çığlık Atması Üzerine Suçu Kolaylaştırmak Amacıyla Maktüleyi Öldürüp Altın ve Paralarını Almak )"
497Y6.CD6.5.2004E. 2002/21775 K. 2004/5617"YAĞMA ( Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Dövmek Suretiyle Yakınandan Zorla Senet Alınması Şeklindeki Eylemin Yağma Suçunu Oluşturduğu - Yakınan Tarafından Adının Yazılıp Pul ve Açığa İmzalatılan Kambiyo Senedinin Mağdur Aleyhine Borç Doğurucu Nitelikte Olduğu )
ZORLA SENET ALMAK ( Yakınan Tarafından Adının Yazılıp Pul ve Açığa İmzalatılan Kambiyo Senedinin Mağdur Aleyhine Borç Doğurucu Nitelikte Olduğu Diğer Unsurların Elle Yazılmış Olmasının Bu Özelliğini Ortadan Kaldırmadığı - Yakınandan Döğerek Zorla Senet Alınmasının Yağma Suçunu Oluşturduğu )
HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE DÖVMEK ( Suretiyle Yakınandan Zorla Senet Alınmasından İbaret Eylemin Yağma Suçunu Oluşturduğunun Kabulü Gereği - Yakınan Tarafından Yazılıp Pul ve Açığa İmzalatılan Kambiyo Senedinin Mağdur Aleyhine Borç Doğurucu Nitelikte Olduğunun Kabulü Gereği )"
497YCGK13.4.2004E. 2004/6-59 K. 2004/93"HIRSIZLIK ( Hırsızlık Suçunun Cebir Şiddet ve Tehdit ile Bir Şeyin Kullanma Amacı ile Alınması Biçiminde Oluşması Halinde suçun Yağma Olarak Nitelendirilmesinin Gerekmesi )
KİŞİ HÜRRİYETİNE VE ZİLYELTİĞE YÖNELİK SUÇ ( Bir Kişinin Malını Cebir ve Şiddet veya Tehdit Kullanarak Almak Suretiyle Oluşan Suçun Yağma Suçunu Oluşturması )
YAĞMA ( Sahibinin Rızası Olmadan Cebir Şiddet Ve Tehdit İle Bir Şeyin Kullanma Amacı İle Alınması Halinde Yağma Suçunun Oluşması )
GASP ( Taksi Şoförünün Bıçak Tehditi altında Sanıkları Gitmek İstedikleri Yere Götürmesi )
TEHDİT ( Taksi Şoförünün Bıçak Tehditi altında Sanıkları Gitmek İstedikleri Yere Götürmesi Durumunda Tehdit Suçunun Değil Yağma Suçunun Oluşması )
TAKSİ ŞOFÖRÜ ( Şoförün Bıçakla Tehditi-Sanıkların Tehdit Sonucu Gitmek İstedikleri Yere Götürülmesi )"
497Y6.CD12.4.2004E. 2003/8981 K. 2004/4467"YAĞMA ( Yakınanın Yaralanmasının Özgürlüğün Kısıtlanması Sırasında mı Yoksa Kaza Sonucu mu Oluştuğunun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Yağmalanan Oto Seyir Halindeyken Trafik Kazası Sonucu Hasar Gördüğünden Sanıkların Mala Zarar Verme Kastıyla Hareket Etmediklerinin Kabulü Gereği )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Yağmalanan Otonun Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Ele Geçirilmesi Karşısında Pek Aşırı Değer Yerine Kullanma Hırsızlığı Ölçütlerine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Yaralanmanın Kaza Sonucu mu Yoksa Özgürlüğün Kısıtlanması Sırasında mı Oluştuğunun Araştırılması Gereği )
ŞAHIS HÜRRİYETİNİ KISITLAMA ( Yağmalanan Otonunu İçinde Özgürlüğü Kısıtlanan Yakınanın Yaralanmasının Meydana Gelen Kaza Sonucu mu Yoksa Özgürlüğün Kısıtlanması Sırasında mı Oluştuğunun Araştırılması Gereği - Kullanma Hırsızlığı )"
497YCGK6.4.2004E. 2004/6-58 K. 2004/81"YAĞMA ( Mağdurun Zorla Götürülerek Cep Telefonunun Ve Diğer Mağdurun Da Zorla Götürülerek Sırt Çantasının Bıçak Zoru İle Alınması )
GASP ( Mağdurun Zorla Götürülerek Sırt Çantasının Bıçak Zoru İle Alınması Yoluyla Bu Suçun İşlenmesi )
BOZMADAN SONRA YARGILAMA ( Bozmadan Sonra Yapılan Araştırma İnceleme Toplanan Kanıtlara Yeni Ve Değişik Açıklama Ve Gerekçelere Dayanılarak Verilen Israr Gibi Görünen Kararın Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Karar Olması )
TEMYİZ ( Bozmadan Sonra Yapılan Araştırma İnceleme Toplanan Kanıtlara Yeni Ve Değişik Açıklama Ve Gerekçelere Dayanılarak Verilen Kararın Temyiz İncelemesinin Özel Dairece Yapılmasının Gerekmesi )"
497Y6.CD30.3.2004E. 2003/1390 K. 2004/3790"YAĞMA ( Yakınanın Aracını Gündüz Vakti Otomobille Arkadan İzleyerek Far Işığıyla Durmasını Sağlayarak Maddi ve Manevi Zor Kullanarak Yağmaya Kalkışan Sanıklar Hakkında TCY'nin 495/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği - Yol Kesmek Suretiyle Yağmaya Kalkışmak )
YOL KESMEK SURETİYLE YAĞMA ( Yakınanın Aracını Gündüz Vakti Otomobille Arkadan İzleyerek Far Işığıyla Durmasını Sağlayarak Maddi ve Manevi Zor Kullanarak Yağmaya Kalkışan Sanıklar Hakkında TCY'nin 495/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği )"
497Y1.CD10.3.2004E. 2003/2461 K. 2004/745"ADAM ÖLDÜRME ( Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Maksadıyla/Sanığın Maktülü Arkadan Kucaklaması ve Yere Düşürerek Bıçağın Elinden Düşmesini Sağlaması Sonrasında Diğer Sanığın Yere Düşen Bıçakla Öldürmesi - Katılımın Asli Maddi Fail Düzeyinde Olduğu )
GASP SUÇUNU KOLAYLAŞTIRMAK MAKSADIYLA ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Maktülü Arkadan Kucaklaması ve Yere Düşürerek Bıçağın Elinden Düşmesini Sağlaması Sonrasında Diğer Sanığın Yere Düşen Bıçakla Öldürmesi - Katılımın Asli Maddi Fail Düzeyinde Olduğu )
ASLİ MADDİ FAİL ( Katılımın Bu Düzeyde Olduğu/Sanığın Maktülü Arkadan Kucaklaması ve Yere Düşürerek Bıçağın Elinden Düşmesini Sağlaması Sonrasında Diğer Sanığın Yere Düşen Bıçakla Öldürmesi - Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Maksadıyla Adam Öldürme )
SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Maktülü Arkadan Kucaklaması ve Yere Düşürerek Bıçağın Elinden Düşmesini Sağlaması Sonrasında Diğer Sanığın Yere Düşen Bıçakla Öldürmesi/Katılımın Asli Maddi Fail Düzeyinde Olduğu - Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Maksadıyla Adam Öldürme )
VEKALET ÜCRETİ ( Müdahil Vekiline Ait Olan Maktu Vekalet Ücretine KDV İlavesi İle Sanıktan Fazla Vekalet Ücreti Alınmasının Yasaya Aykırılığı )"
497YCGK20.1.2004E. 2003/6-292 K. 2004/5"SİLAHLI VE MASKELİ GASP ( Sanığın Gasp suçundan Dolayı Başka Bir Mahkemede de Ceza Almış Olması-İçtimada Yanlışlık Yapılması )
GASP ( Sanığın Silahlı ve Maskeli Gasp Suçundan Dolayı Başka Bir Mahkemede de Ceza Almış Olması-İçtimada Yanlışlık Yapılması )
İÇTİMA ( Bir İnfaz Kurumu Olan İçtima Uygulamasında Yapılan Yanlışlıkların Kazanılmış Hak Konusu Olamaması )
ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Bir İnfaz Kurumu Olan İçtima Uygulamasında Yapılan Yanlışlıkların Kazanılmış Hak Konusu Olamaması )
KAZANILMIŞ HAK ( Bir İnfaz Kurumu Olan İçtima Uygulamasında Yapılan Yanlışlıkların Kazanılmış Hak Konusu Olamaması )"
497Y6.CD11.11.2003E. 2003/5462 K. 2003/8507"YAĞMA SUÇU ( Sanığın Diğer Sanıklarla Gerçekleştirdiği Hırsızlık Eylemi Sırasında Kaçarken Kendisini Yakalamaya Çalışan Şahıslara Bıçak Çekmesi Eylemine Diğer Sanıkların Karışmaması )
SİLAHLI YAĞMA EYLEMİNİN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ ( Sanığın Kaçarken Kendisini Yakalamaya Çalışan Şahıslara Bıçak Çekmesi Eylemine Diğer Sanıkların Karışmaması )"
497YCGK4.11.2003E. 2003/6-231 K. 2003/264"İHKAKI HAK ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemenin Sanıklarla İlgili İhkakı Hak Suçunun Gerçekleştiği Yönünde Kanaate Varmış Olması )
MÜZAKERE VE REY VERME USULÜ ( CYUY'da Son Kararın Verilmesini Sağlamaya Yönelik Müzakere Rey Verme Reylerin Dağılması Reylerin Toplanması ile İlgili Hükümlerin Bulunduğunun Gözetilmesi )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Bu Proplemin Öncelikli Olarak Oylanması ve Azınlık Oyunu Oluşturan Üyelerin de Katılımı ile Davanın Esası Hakkında Nihai Sonuca Ulaşılmasının Gerekmesi )
ÖN SORUN ( Soruşturmanın Genişletilmesi Hakkındaki Görüşünün Ön Sorun Niteliğinde Kabul Edilmesi ile Öncelikli Olarak Oylanmasının Gerekmesi )
NİHAİ OYLAMA ( Soruşturmanın Genişletilmesinin Öncelikli Olarak Oylanması ve Azınlık Oyunu Oluşturan Üyelerin de Katılımı ile Davanın Esası Hakkında Nihai Sonuca Ulaşılmasının Gerekmesi )
AZINLIK OYU ( Soruşturmanın Genişletilmesinin Öncelikli Olarak Oylanması ve Azınlık Oyunu Oluşturan Üyelerin de Katılımı ile Davanın Esası Hakkında Nihai Sonuca Ulaşılmasının Gerekmesi )"
497Y6.CD30.9.2003E. 2003/4610 K. 2003/6179"GASP SUÇU ( Sanığın Eve Girip Bıçak Çekerek Yakınanlardan Zorla Para Alması Eyleminin Yakınan Sayısınca Sözkonusu Suçu Oluşturması )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Sanığın Eve Girip Bıçak Çekerek Yakınanlardan Zorla Para Alması Eyleminin Gasp Suçuyla Birlikte Bu Suçada Vücut Vermesi )
PARA CEZASI ( Bin Liranın Artıklarının Hesaba Katılamayacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )"
497Y6.CD29.9.2003E. 2002/16222 K. 2003/6023"SİLAHLI YAĞMA ( Sanığın Müşteri Olarak Girdiği Bakkal Dükkanında Mağdura Bıçak Çekerek ve Parasını Ödemeden Sigara Alıp Kaçması - Eylem Hakkında TCK'nın 497/1. Maddesi Yerine TCK'nın 491/3. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
HIRSIZLIK ( Bakkal Dükkanında Mağdura Bıçak Çekerek ve Parasını Ödemeden Sigara Alıp Kaçan Sanıgın Eyleminin Hırsızlık Olarak Nitelendirilemeyeceği - Bakkal Dakkanında Mağdura Bıçak Çekerek ve Parasını Ödemeden Sigara Alıp Kaçan Sanığın Eyleminin Silahlı Yağma Suçu Oluşturduğu )"
497YCGK23.9.2003E. 2003/1-179 K. 2003/225"NİTELİKLİ ADAM ÖLDÜRME VE GASP ( Sanıkların Önceden Maktülün Parasını Almaya Karar Verip Sağ İken Bıçak İle Cebir Oluşturan İcra Hareketlerine Başladıkları ve Öldürülenin Parası Arabası ve Diğer Eşyalarını Almaları )
ADAM ÖLDÜRME VE GASP ( Sanıkların Önceden Maktülün Parasını Almaya Karar Verip Sağ İken Bıçak İle Cebir Oluşturan İcra Hareketlerine Başladıkları ve Öldürülenin Parası Arabası ve Diğer Eşyalarını Almaları )
GASP SUÇUNUN İCRAİ HAREKETLERİ ( Maktülün Parası Arabası ve Diğer Eşyalarının Alınmasından Önce Boğazının Sıkılması ve Bıçaklanması Suretiyle Direncinin Kırılması )
ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN AĞIRLATICI NEDENİ ( Failin Öldürme Eylemini Başka Bir Suçu Kolaylaştırmak Veya İşlemek İçin Gerçekleştirmesi - Sanığın Gaspa Yönelik Amacı )
ADAM ÖLDÜRMEYE FER'AN İŞTİRAK ( Sanık Öldürme Eylemini İcra Ederken Yağmaya Yönelik Amacını Önceden Bildiği Sanığa Engel Olmayıp Varlığı İle Ona Manen Destek Vermek )
FER'AN İŞTİRAK ( Adam Öldürmeye - Sanık Öldürme Eylemini İcra Ederken Yağmaya Yönelik Amacını Önceden Bildiği Sanığa Engel Olmayıp Varlığı İle Ona Manen Destek Vermek )
ADAM ÖLDÜRME ( Amaç Suç/Araç Suç - Sanıkların Önceden Maktülün Parasını Almaya Karar Verip Sağ İken Bıçak İle Cebir Oluşturan İcra Hareketlerine Başladıkları ve Öldürülenin Parası Arabası ve Diğer Eşyalarını Almaları )
AMAÇ VE ARAÇ SUÇ ( Sanıkların Önceden Maktülün Parasını Almaya Karar Verip Sağ İken Bıçak İle Cebir Oluşturan İcra Hareketlerine Başladıkları ve Öldürülenin Parası Arabası ve Diğer Eşyalarını Almaları - Öldürmenin Araç Suç Olduğu )
ARAÇ VE AMAÇ SUÇ ( Sanıkların Önceden Maktülün Parasını Almaya Karar Verip Sağ İken Bıçak İle Cebir Oluşturan İcra Hareketlerine Başladıkları ve Öldürülenin Parası Arabası ve Diğer Eşyalarını Almaları - Amaç Suçun Kişinin Parasının Alınması Olduğu/Gasp )"
497Y1.CD19.9.2003E. 2003/138 K. 2003/1997"ADAM ÖLDÜRME FİİLİNİN DİĞER BİR SUÇU HAZIRLAMAK VEYA KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN İŞLENMESİ ( Sanığın Gasp Fiilini Gerçekleştirmek Amacıyla Her İki Maktüle Ateş Ettiğinin Anlaşılmış Olması )
GASP ( Sanığın Eyleminin Diğer Bir Suçu Hazırlamak veya Kolaylaştırmak Maksadıyla İşelmiş Olduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
KAMU HİZMETİNDEN YASAKLILIK ( Sanığın Aldığı Cezanın Miktari ve Niteliği Dolayısıyla Kamu Hizmetinden Yasaklı Olmasının Gerekmesi )
EYLEMİN SİLAHLA GERÇEKLEŞMESİ ( Sanığın Eyleminin Silahla Gerçekleşmesi Dolayısıyla Bu Durumun Sözkonusu Davada Cezayı Ağırlaştırıcı Bir Etkiye Sahip Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ZORALIM ( Somut Olayda Bulundurulması Suç Sayılmayan Silahın Mahkemece Zoralımı Yerine Maktülün Mirasçılarına Verilmesinin Gerekmesi )"
497Y6.CD15.9.2003E. 2003/4674 K. 2003/5276"GASP ( Sanığın Yakınanın Göğsüne Bıçak Dayayarak Senet İmzalatmak İstemesi )
ZORLA SENET İMZALATMAK ( Sanığın Yakınanın Göğsüne Bıçak Dayayarak Bu Suçu İşlemesi )
ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Yakınanın Göğsüne Bıçak Dayayarak Senet İmzalatmak İstemesinin Bu Suçu Oluşturmaması- Silahlı Yağma İle Saldırgan Sarhoşluk Suçunu Oluşturması )
SİLAHLI YAĞMA ( Sanığın Yakınanın Göğsüne Bıçak Dayayarak Senet İmzalatmak İstemesi )
MÜTECAVİZ SARHOŞLUK ( Sanığın Sarhoş İken Yakınanın Göğsüne Bıçak Dayayarak Senet İmzalatmak İstemesinin Silahlı Yağma İle Bu Suçu Oluşturması )"
497Y6.CD30.6.2003E. 2002/20792 K. 2003/4858"YAĞMA ( Yağma Eylemleri Nitelik Yönünden İkiye Ayrılarak CMUK'un 257. Maddesine Aykırı Olarak Biri Niteliğinden Beraat Diğer Niteliğinden Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
TEHDİT ( Sanıkların Balkon Camını Kırarak Girdikleri Katılanın Evinde Zorla Para Ve Eşyalarını Aldığı Polise Haber Verilmemesi İçin Tehdit Ettiği Olayda Yağma Suçunun Oluşacağı )
HIRSIZLIK ( Sanıkların Balkon Camını Kırarak Girdikleri Katılanın Evinde Zorla Para Ve Eşyalarını Aldığı Polise Haber Verilmemesi İçin Tehdit Ettiği Olayda Yağma Suçunun Oluşacağı )"
497Y1.CD19.6.2003E. 2003/1274 K. 2003/1483"ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Olay Öncesinden İtibaren Eyleminin Gasp Amacına Yönelik Olarak İşlediğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
GASP ( Sanığın Adam Öldürme Suçunu Gasp Amacına Yönelik Olarak İşlemesinin Dikkate Alınmasının Gerekli Olması )
HÜCRE CEZASI ( Tayin Edilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar İçin Ayrı Ayrı TCK.nın İlgili Maddeleri Gereğince Hücre Cezası Tayin Edilmesinin Gerekmesi )"
497YCGK17.6.2003E. 2003/6-176 K. 2003/195"YAĞMA VE SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇLARI ( Sanığın Bu Suçu İşlediği Sırada Kullanmış Olduğu Aracın Mülkiyet Durumunun Tespit Edilerek Zoralımına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MÜLKİYET ( Zoralım Yasada Yazılı Durumlarda Belirli Malların Mülkiyet Hakkı Sahiplerinden Alınarak Devlete Geçmesini Sağlayan Bir Ceza ve Tedbir Niteliğinde Olması )
ZORALIM ( Zoralım Yasada Yazılı Durumlarda Belirli Malların Mülkiyet Hakkı Sahiplerinden Alınarak Devlete Geçmesini Sağlayan Bir Ceza ve Tedbir Niteliğinde Olması )
SUÇA KONU ARACIN MÜLKİYETİ ( Usulüne Uygun Olarak Devri Yapılmamış Aracın Trafikte Kimin Adına Kayıtlı Olduğunun Trafik Şubesinnden Öğrenilmesinin Gerekmesi )
USULÜNE UYGUN DEVİR ( Usulüne Uygun Olarak Devri Yapılmamış Aracın Trafikte Kimin Adına Kayıtlı Olduğunun Trafik Şubesinnden Öğrenilmesinin Gerekmesi )"
497YCGK26.11.2002E. 2002/6-271 K. 2002/404"GASP ( Sanığın Yakınına Ait Otomobili Uçurumdan Aşağıya Atacağı Tehdidi İle Cep Telefonunu ve Parasını Alması/Otomobili İade Edip Ruhsatını Cep Telefonu ve Parayı İade Etmemesi - Suçun Öğeleri )
GASP SUÇUNUN ÖĞELERİ ( Faydalanma Kastı-Avantaj Sağlama-Kendini Tatmin Etme-Kullanma Kaprisini Yerine Getirme Maksatlarını da Kapsadığı )
TEHDİT ( Yakınanı Malen Büyük Bir Tehlikeye Düşürebileceği Beyanını İçerdiği/Gasp Suçunun Oluşması İçin Yeterli Olduğu - Sanığın Yakınına Ait Otomobili Uçurumdan Aşağıya Atacağı Tehdidi İle Cep Telefonunu ve Parasını Alması )
FAYDALANMA KASTI ( Sanığın Kendisini Tatmin Amacıyla Yakınına Ait Otomobili Uçurumdan Aşağıya Atacağı Tehdidi İle Cep Telefonunu ve Parasını Alması - Gasp Suçunun Oluşacağı )
HIRSIZLIK GASP VE TEHDİT ( Sanığın Yakınına Ait Otomobili Uçurumdan Aşağıya Atacağı Tehdidi İle Cep Telefonunu ve Parasını Alması/Otomobili İade Edip Ruhsatını Cep Telefonu ve Parayı İade Etmemesi - Eylemin Hangi Suç Niteliğine Uyduğunun Belirlenmesi )"
497Y6.CD2.7.2002E. 2002/11227 K. 2002/9385"YAĞMA SUÇU ( Sanıkların İki Ayrı Yakınanın Mallarını Çalmaları Şeklinde Oluşan Olayda İki Ayrı Yağma Suçunun Oluştuğunun Kabulü )
İKİ AYRI YAĞMA SUÇU ( Sanıkların İki Ayrı Yakınanın Mallarını Çalmaları Şeklinde Oluşan Olayda İki Ayrı Yağma Suçunun Oluştuğunun Kabulü )
AĞIRLAŞTIRICI NEDEN ( İki Ayrı Yağma Suçunun Oluşması Nedeniyle Sanıkların Cezalarının Artırılmasının Gerekmesi )"
497Y6.CD17.6.2002E. 2002/6159 K. 2002/8435"YAĞMA ( Sanıkların Zorla Aldıkları Paraları Geri Vermeleri İstendiğinde Ölümle Tehdit Ederek Etkili Eylemde Bulunmaları-Eylemin Kanıtlanması Halinde Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
AĞIRLAŞTIRICI SEBEPLER ( Sanıkların Zorla Aldıkları Paraları Geri Vermeleri İstendiğinde Ölümle Tehdit Ederek Etkili Eylemde Bulunmaları )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Zorla Aldıkları Paraları Geri Vermeleri İstendiğinde Ölümle Tehdit Ederek Etkili Eylemde Bulunmaları-Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
497Y1.CD17.6.2002E. 2002/1462 K. 2002/2582"ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanıkların Gasp Suçunu İcra Etmek için Anlaştıkları Olay Yerinde Bu Amaçla Sanığın Maktülü Öldürmesi )
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanıkların Gasp Suçunu İcra Etmek için Anlaştıkları Olay Yerinde Bu Amaçla Sanığın Maktülü Öldürmesi )
ÖLDÜRMEYE ENGEL OLMAMA SURETİYLE İŞTİRAK ( Herhangi Bir İrade Birliğinin Bulunmamasına Rağmen Sanığın Uzunca Süren Öldürme Filinin İcra Edilmesine Engel Olmayarak Manevi Yardımda Bulunması )
FER'İ İŞTİRAK ( Herhangi Bir İrade Birliğinin Bulunmamasına Rağmen Sanığın Uzunca Süren Öldürme Filinin İcra Edilmesine Engel Olmayarak Manevi Yardımda Bulunması )
HIRSIZLIK ( Öldürme Fiilinin Gerçekleştirmesinden Sonra Maktülün Üzerindeki Cep Telefonu ve Paraları ile Montunun Alınması )"
497Y6.CD6.6.2002E. 2002/6124 K. 2002/7720"YAĞMA ( Sanıkların Zorla Aldıkları Paraları Geri Vermeleri İstendiğinde Ölümle Tehdit Ederek Etkili Eylemde Bulunmaları-Eylemin Kanıtlanması Halinde Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
AĞIRLAŞTIRICI SEBEPLER ( Sanıkların Zorla Aldıkları Paraları Geri Vermeleri İstendiğinde Ölümle Tehdit Ederek Etkili Eylemde Bulunmaları )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Zorla Aldıkları Paraları Geri Vermeleri İstendiğinde Ölümle Tehdit Ederek Etkili Eylemde Bulunmaları-Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
497YCGK28.5.2002E. 2002/6-134 K. 2002/264"SİLAHLI GASP SUÇU ( Mahkum Tarafından Yapılan Yargılamanın Yenilenmesi İstemi Üzerine Verilen Hükümde Daha Ağır Ceza Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Mahkum Tarafından Yapılan Yargılamanın Yenilenmesi İstemi Üzerine Verilen Hükümde Daha Ağır Ceza Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
AĞIR CEZA ( Mahkum Tarafından Yapılan Yargılamanın Yenilenmesi İstemi Üzerine Verilen Hükümde Daha Ağır Ceza Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
497Y4.CD22.5.2002E. 2002/9984 K. 2002/9227"SİLAHLA PARA VERMEYE ZORLAMA ( Kanıtları Değerlendirme ve Eylemi Niteleme Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - TCY.nın 59.maddesinin Uygulanması )
HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAYA ZORLAMA ( Kanıtları Değerlendirme ve Eylemi Niteleme Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - TCY.nın 59.maddesinin Uygulanması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Silahla Para Vermeye Ya da Haksız Kazanç Sağlamaya Zorlama Eylemleri )"
497YCGK21.5.2002E. 2002/6-95 K. 2002/252"OTELE ROKETATARLI SALDIRI ( Silahsız Olarak Başlayan Tehdit ile Para İstenmesi Eyleminin Otelin Roketlenmesi ile Silahlı Hale Dönüşmesi-Silahlı Gasp Suçunun Oluşması )
SİLAHLI GASP SUÇU ( Silahsız Olarak Başlayan Tehdit ile Para İstenmesi Eyleminin Otelin Roketlenmesi ile Silahlı Hale Dönüşmesi-Silahlı Gasp Suçunun Oluşması )
TEHDİT İLE PARA İSTEME ( Silahsız Olarak Başlayan Tehdit ile Para İstenmesi Eyleminin Otelin Roketlenmesi ile Silahlı Hale Dönüşmesi-Silahlı Gasp Suçunun Oluşması )
GASP ( Silahsız Olarak Başlayan Tehdit ile Para İstenmesi Eyleminin Otelin Roketlenmesi ile Silahlı Hale Dönüşmesi-Silahlı Gasp Suçunun Oluşması )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Verilen Hapis Cezası Miktarına Göre Hidematı Ammeden Memnuiyet ve Kanuni Mahcuriyet Durumlarının da Uygulanmasının Gerekmesi )
MESKUN MAHALDE PATLAYICI MADDE ATMAK ( Verilen Hapis Cezası Miktarına Göre Hidematı Ammeden Memnuiyet ve Kanuni Mahcuriyet Durumlarının da Uygulanmasının Gerekmesi )
HİDEMATI AMMEDEN MEMNUİYET ( Gasp Suçu Nedeniyle Verilen Hapis Cezası Miktarına Göre Hidematı Ammeden Memnuiyet ve Kanuni Mahcuriyet Durumlarının da Uygulanmasının Gerekmesi )
KANUNİ MAHCURİYET ( Gasp Suçu Nedeniyle Verilen Hapis Cezası Miktarına Göre Hidematı Ammeden Memnuiyet ve Kanuni Mahcuriyet Durumlarının da Uygulanmasının Gerekmesi )
SANIKLARA VERİLEN CEZA ( Hidematı Ammeden Memnuiyet ve Kanuni Mahcuriyet Durumlarının da Uygulanmasının Gerekmesi )
SAVUNMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Mahkemenin Sanık Savunmalarına Hangi Nedenlerle İtibar Etmediğinin Açıklanmasının Gerekmesi )
TANIK BEYANI ( Birbirinden Çelişkili ve Farklı Tanık Anlatımlarıyla Sonuca Varılmasının Yasaya Aykırı Olması )
HÜKMÜN GEREKÇELİ OLMASI ( Hangi Kanıtlara Neden İtibar Edildiği Hangilerinin Ne Sebeple Geçersiz Sayıldığının Hükümde Açıklanmasının Gerekmesi )"
497Y1.CD15.5.2002E. 2002/28 K. 2002/1863"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Mahkemece Kabulde ve Gerekçede Çelişkiye Düşülmesi )
KABULDE VE UYGULAMADAKİ GEREKÇEDE ÇELİŞKİYE DÜŞÜLMESİ ( Sanıkların Parasını Almayı Düşündükleri Maktülü Cebir ve Şiddet Kullanarak Öldürmeleri )
GASP AMACIYLA ÖLDÜRME ( Sanıkların Parasını Almayı Düşündükleri Maktülü Cebir ve Şiddet Kullanarak Öldürmeleri )"
497Y6.CD13.5.2002E. 2002/2255 K. 2002/6213"HIRSIZLIK ( Teybi Çalan Sanığın Yakalandığı Anda Yakınana Üzerinde Bulunan Spatulayı Çekmesi - Silahlı Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı/Görevin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
SİLAHLI YAĞMA ( Suçun Oluşup Oluşmadığını Takdirde Görev - Teybi Çalan Sanığın Yakalandığı Anda Yakınana Üzerinde Bulunan Spatulayı Çekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Teybi Çalan Sanığın Yakalandığı Anda Yakınana Üzerinde Bulunan Spatulayı Çekmesi - Silahlı Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdiri )"
497Y1.CD9.5.2002E. 2002/235 K. 2002/1776"GASP SUÇU ( Bu Suçu Kolaylaştırmak için Adam Öldürülmesi )
ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN BİR BAŞKA SUÇU KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN İŞLENMESİ ( Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Maksadıyla Adam Öldürülmesi )
EK SAVUNMA HAKKI ( Sanıklar Hakkında Gasp Suçundan Dava Açılmasına Rağmen Sanıkların Aleyhine Olan Başka Bir Maddeden Ceza Verilmesi )
ÖLÜM CEZALARININ HUKUKİ DAYANAĞININ KALMAMASI ( Anayasaya "Savaş- Çok Yakın Savaş Tehdidi ve Terör Suçları Halleri Dışında Ölüm Cezası Verilemez" Hükmünün Eklenmesi )
İŞTİRAK ( Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Maksadıyla Ölümle Biten Kavgaya Fer'i Fail Olarak Katılınması )"
497Y6.CD29.4.2002E. 2002/5397 K. 2002/5349"YAĞMA ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yağma Suçunun Oluşup Oluşmadığına Dair Delilleri Tartışmak Görevinin Ağır Ceza Mahkemesinde Olması )
HIRSIZLIK ( Sanığın Yakınanın Evinin Kapısını Levye ile Kırıp Üst Kattan Sesler Gelmesi Üzerine İçeri Girmeden Çıkıp Kaçmak İstemesi )"
497Y6.CD11.4.2002E. 2002/310 K. 2002/4932"GASP ( Kısa Zaman Aralıklarıyla Silahla Tehdit - Yağma Suçunun Unsurlarının Oluşması )
YAĞMA ( Homoseksüel Olduğunu Etrafa Yayacaklarını Söyleyip Senet İmzalatıp Para Almak - Silahla Tehdit )
SİLAHLA TEHDİT ( Kısa Zaman Aralıklarıyla Olayın Vuku Bulması - Teselsül )"
497Y6.CD12.2.2002E. 2002/27 K. 2002/1647"GASP ( Mağdureye Tornovida Çekerek Paralarının Yerini Sorduklarının Anlaşılması - Yağma Suçu )
YAĞMA SUÇU ( Penceresinden Girdikleri Evin Işıklarını Yakmaları Üzerine Uyanan Mağdureye Tornovida Çekmek - Ağırlaştırıcı Ceza )
AĞIRLAŞTIRICI CEZA ( Zorlanarak Girilen Mutfak Penceresinin Sağlam Maddelerle Muhkem Surette Yapılıp Yapılmadığı - Suçun İşlendiği Zaman )
SUÇUN İŞLENME ZAMANI ( Gece Sayılan Zaman Dilimi İçinde İşlendiğine Dair Kanıtlar - Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılması )"
497Y6.CD12.2.2002E. 2001/17757 K. 2002/1604"HIRSIZLIK ( Çalınan Hayvanlar İle Kendini Ve Suç Arkadaşlarını Yakalanmaktan Kurtarmak - Yakınana Yumruk Atıp Küfürle Kovmak )
YAĞMA ( Davanın Ertelenmesine Yer Olup Olmadığının Tartışılması - Hırsızlık Suçu )
ERTELEME ( Arkadaşlarını Kurtarmak Amacıyla Yumruk Atıp Küfürle Kovma - Yağma Suçu )"
497Y6.CD12.2.2002E. 2001/17309 K. 2002/1664"HIRSIZLIK ( Sanığın Gece Hırsızlık Kastıyla Girdiği Evde Karşılaştığı Yakınanı Suç Ortağının Kaçmasını Sağlamak için Bıçakla Yaralaması )
MÜESSİR FİİL ( Sanığın Gece Hırsızlık Kastıyla Girdiği Evde Karşılaştığı Yakınanı Suç Ortağının Kaçmasını Sağlamak için Bıçakla Yaralaması )
YAĞMAYA EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Gece Hırsızlık Kastıyla Girdiği Evde Karşılaştığı Yakınanı Suç Ortağının Kaçmasını Sağlamak için Bıçakla Yaralamasının Yağmaya Eksik Kalkışma Suçuna Dönüşmesi )"
497YCGK5.2.2002E. 2002/6-42 K. 2002/156"4616 SAYILI KANUNDAKİ İNDİRİMDEN YARARLANMA ( Kanun Kapsamındaki Yeni Bir Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Mahkumiyeti Bulunanların Bu Cezaları Nedeniyle Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendindeki İndirimden Yararlanmaları Olanağı Bulunduğu - Yağma Suçu )
YAĞMA SUÇU ( 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleşmesi Karşısında Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırılması Gereği )
ÖLÜMLE BİTEN KAVGADA ÖLENE EL UZATMAK SUÇU ( Şartla Salıverilmenin Geri Alınması Sonucu Aynen Çekmesi Gereken Bakiye Cezasından 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleştiği - Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırıleceğı )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Geri Alınması Sonucu Aynen Çekmesi Gereken Bakiye Cezasından 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleştiği - Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırıleceğı )
ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI ( Aynen Çekmesi Gereken Bakiye Cezasından 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleştiği - Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırıleceğı )"
497Y6.CD5.2.2002E. 2001/17328 K. 2002/1227"HIRSIZLIK ( Çaldığı Eşya ile Görülen Sanığın Yakınan ve Arkadaşlarına Yakalanmamak için Ekmek Bıçağını Çekerek Kaçması )
YAĞMA ( Çaldığı Eşya ile Görülen Sanığın Yakınan ve Arkadaşlarına Yakalanmamak için Ekmek Bıçağını Çekerek Kaçması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Suçun Oluşup Oluşmadığına İlişkin Kanıtları Değerlendirme Yetkisinin Üst Dereceli Mahkemeye Ait Olmasına Rağmen Görevsizlik Kararı Yerine Duruşmaya Devam Edilmesi )"
497Y6.CD5.2.2002E. 2001/17325 K. 2002/1228"HIRSIZLIK ( Sanığın Katılanın İşyerindeki Odadan Tuvalete Taşıdığı Çelik Kasayı Açmaya Çalışırken Olay Yerine Gelen Fabrika Bekçisini Bıçakla Tehdit Etmesi )
YAĞMA ( Sanığın Katılanın İşyerindeki Odadan Tuvalete Taşıdığı Çelik Kasayı Açmaya Çalışırken Olay Yerine Gelen Fabrika Bekçisini Bıçakla Tehdit Etmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Suçun Oluşup Oluşmadığına İlişkin Kanıtları Değerlendirmenin Görevli Mahkemeye Ait Olması )"
497Y6.CD28.1.2002E. 2001/16141 K. 2002/675"YAĞMA ( Yakınıcının Park Halindeki Otomobiline Gece Kapısını Zorlayıp Açmak Suretiyle Giren Sanığın Otonun Teybini Çıkarması ve Olay Yerine Gelen Polislere Bıçakla Saldırması )
HIRSIZLIK ( Yakınıcının Park Halindeki Otomobiline Gece Kapısını Zorlayıp Açmak Suretiyle Giren Sanığın Otonun Teybini Çıkarması ve Olay Yerine Gelen Polislere Bıçakla Saldırması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Suçun Oluşup Oluşmadığına İlişkin Kanıtları Takdir ve Tartışma Yetkisinin Görevli Mahkemeye Ait Olması )"
497Y1.CD6.7.2001E. 2001/3157 K. 2001/3152"ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA ( Bir Türkün Yabancı Ülkede Atınlara Tamahen Adam Öldürmeye Kalkışması )
YABANCI ÜLKEDE BİR TÜRKÜN ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMASI ( Türk Ceza Uygulamasıyla Ulaşılan Ceza Düzeyi Yabancı Ceza Azami Düzeyinden Az İse Türk Yasasının Uygulanması )
TÜRKÜN YABANCI ÜLKEDE ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMASI ( Türk Ceza Uygulamasıyla Ulaşılan Ceza Düzeyi Yabancı Ceza Azami Düzeyinden Az İse Türk Yasasının Uygulanması )
SİLAHLI GASP SUÇU İŞLEMESİ ( Türk Ceza Uygulamasıyla Ulaşılan Ceza Düzeyi Yabancı Ceza Azami Düzeyinden Az İse Türk Yasasının Uygulanması )"
497Y1.CD20.2.2001E. 2000/3163 K. 2001/625"GASP ( Darp Ettiği Mağdurun Ağzını Bağlayıp Etkisiz Hale Getiren ve Mani Hal Bulunmadığı İçin Eylemini Sürdürmeyen Sanık )
EKSİK KALKIŞMA ( Darp Ettiği Mağdurun Ağzını Bağlayıp Etkisiz Hale Getiren ve Mani Hal Bulunmadığı İçin Eylemini Sürdürmeyen Sanık )
ADAM YARALAMA ( Sanıkların Aralarında Daha Önce Anlaşmaları Nedeniyle Cezanın Artırılması )
ÖLDÜRME KASTI ( Sanıkların Kastının Adam Yaralama Olarak Nitelendirilmesi )"
497Y6.CD25.1.2001E. 2001/326 K. 2001/336"TEMYİZİ MÜMKÜN OLMAYAN CEZA KARARLARI ( Müessir Fiil Suçundan Tayin Edilen Cezalar - Türü ve Miktarının Temyiz Edilebilme Hususunda Gözetilmesi Gerektiği )
MÜESSİR FİİL ( Suçundan Tayin Edilen Cezaların Türü ve Miktarının Temyiz Edilebilme Hususunda Gözetilmesi Gerektiği )
HIRSIZLIK ( Sanığın Eyleminin TCY. Md. 495/2 Delaletiyle Md. 497/1 ve 61'e Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Delillerin Takdir ve Tartışmasının Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
497YCGK19.12.2000E. 2000/6-249 K. 2000/258"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yağma Suçu/ ( Malı Almak İçin Cebir Şiddet ve Etkili Eylem Kullanılması ve Bedensel Bütünlüğün İhlali - Hükmedilmesi Gereği )
YAĞMA SUÇU ( Malı Almak İçin Cebir Şiddet ve Etkili Eylem Kullanılması ve Bedensel Bütünlüğün İhlali - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
GASP ( Yaralanan ve Parası Gasbedilen Kişinin Şeref ve Haysiyetinin İhlal Edileceği ve Olayın Mağdurda Manevi Izdırap Yaratacağı - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )"
497Y1.CD8.11.2000E. 2000/2180 K. 2000/3088"GECE VAKTİ GASP ( Gasp Eyleminin TCY.nın 502. Maddesi Kapsamında Gece Vaktine Rastlayan Zamanda Gerçekleştirilmesi - TCY.nın 497/1. Maddesinin Uygulanması Gereği )
GASP ( Eyleminin TCY.nın 502. Maddesi Kapsamında Gece Vaktine Rastlayan Zamanda Gerçekleştirilmesi - TCY.nın 497/1. Maddesinin Uygulanması Gereği )
EK İDDİANAME ( Gasp Suçundan Açılan Kamu Davası - Usulune Uygun Müdahale Etmeyen Müdahil Vekillerinin Bu Suça Yönelik Temyiz İsteğinin Reddi Gereği )
TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Ek İddianame İle Gasp Suçundan Açılan Kamu Davası - Usulune Uygun Müdahale Etmeyen Müdahil Vekillerinin İsteği )
MÜDAHALE ( Ek İddianame İle Gasp Suçundan Açılan Kamu Davası - Usulune Uygun Müdahale Etmeyen Müdahil Vekillerinin Bu Suça Yönelik Temyiz İsteğinin Reddi Gereği )
ADAM ÖLDÜRME ( Para ve Eşyasını Gasp Ettikleri Maktulün Suçun Kanıtlarını Ortadan Kaldırmak Amacıyla Üzerinden Araç Geçirmek Suretiyle )
TEKERRÜR ( Zammı Lazım Gelen Miktarın Hiçbir Suretle Evvelki Suç İçin Hükmedilmiş Olan Cezaların En Ağırından Fazla Olarak Tayin Olunamayacağı )
OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ( 8 Gün Elde Tutulmasının Sahiplenme Amacına Yönelik Olduğu - Pek Fahiş Ölçüde Olmak Üzere TCK. 522. Maddesince Suça Vasıf Vermek Gereği )"
497Y6.CD3.3.2000E. 2000/1282 K. 2000/1483"GASP ( Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi )
AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Gasp )"
497YCGK23.11.1999E. 1999/9-274 K. 1999/284"ANAYASAL DÜZENİ ZORLA DEĞİŞTİRMEYE KALKIŞMAK ( Suçun Oluşması İçin Aranan Şartlar-Organik Bütünlük Arzeden Eylemler )
SİLAHLI GASP SUÇU ( Anayasal Düzeni Değiştirmek İçin Organik Bütünlük İçinde Eylemler Yapan Örgüt Üyelerinin Yakalanmamak İçin İşledikleri )
ORGANİK BÜTÜNLÜK ARZEDEN EYLEMLER ( Anayasal Düzeni Zorla Değiştirmeye Kalkışmak )
AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE ELVERİŞLİ ARAÇLARIN KULLANILMASI ( Anayasal Düzeni Zorla Değiştirmeye Kalkışmak )"
497Y1.CD25.10.1999E. 1999/1758 K. 1999/3389"GASP ( Maktulün Sanıklardan Hangisince Darp Edilip Öldürüldüğünün Kesin Olarak Belirlenememesi - Öldürmek Suçundan Her Sanık Yönünden TCK.nun 65/3. Maddesi İle Uygulama Yapılması Gereği )
ADAM ÖLDÜRME ( Gasp Amacı İle/Maktulün Sanıklardan Hangisince Darp Edilip Öldürüldüğünün Kesin Olarak Belirlenememesi - Öldürmek Suçundan Her Sanık Yönünden TCK.nun 65/3. Maddesi İle Uygulama Yapılması Gereği )
İŞTİRAK ( Gasp Amacı İle Adam Öldürmeye/Maktulün Sanıklardan Hangisince Darp Edilip Öldürüldüğünün Kesin Olarak Belirlenememesi - Öldürmek Suçundan Her Sanık Yönünden TCK.nun 65/3. Maddesi İle Uygulama Yapılması Gereği )
YARGITAY DENETİMİ ( Gasp/Tekerrüre Esas Alınan Önceki Hükümlülükler - Denetime İmkân Verecek Şekilde Karar Yerinde Gösterilmesi Gereği )
TEKERRÜR ( Gasp/Tekerrüre Esas Alınan Önceki Hükümlülükler - Yargıtay Denetime İmkân Verecek Şekilde Karar Yerinde Gösterilmesi Gereği )"
497YCGK29.12.1998E. 1998/6-326 K. 1998/392"GASP VE SİLAHLI GASP SUÇLARI ( Kendisinin İyi Tanıdığı Müştekiyi Diğer İki Sanığa Çok Zengin Olarak Tanıtıp Gasp İçin Azmettiren Sanık )
SUÇA AZMETTİRME ( Kendisinin İyi Tanıdığı Müştekiyi Diğer İki Sanığa Çok Zengin Olarak Tanıtıp Gasp İçin Azmettiren Sanık )
SUÇA İŞTİRAK ( Kendisinin İyi Tanıdığı Müştekiyi Diğer İki Sanığa Çok Zengin Olarak Tanıtıp Gasp İçin Azmettiren Sanık )
SUÇ ESNASINDA GÖZCÜLÜK YAPMAK ( Sanığın Eyleminin Gasp Suçuna İştirak Olması )"
497Y6.CD24.3.1998E. 1998/2765 K. 1998/2764"TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR
AĞIR CEZALIK SUÇ ( Asliye Ceza Mahkemesinin yetkisi )
GASP ( Ağır ceza )
TEŞEBBÜS ( Gasp )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( TCK 456/4 )"
497Y5.CD22.1.1998E. 1997/4722 K. 1998/107"ZORLA KADIN KAÇIRMA VE IRZA GEÇME ( Sanıkların Polis Süsü Vererek Sevk ve İdarelerindeki Taksiye Her İki Mağdureyi Bindirmesi Zor Kullanarak Dirençlerini Kırarak Issız Yere Götürmeleri )
IRZA GEÇME ( Sanıkların Polis Süsü Vererek Sevk ve İdarelerindeki Taksiye Her İki Mağdureyi Bindirmesi Zor Kullanarak Dirençlerini Kırarak Issız Yere Götürmeleri )
SUÇ SABİT OLDUĞU HALDE BERAAT KARARI VERİLMESİ ( Suçun Mağdurelerin Tutarlı İddiaları Anlatımları-Sanığın Tevilli İkrarı ve Dosya İçeriği ile Sabit Olması )
GASP ( Sanığın Mağdureler Issız Yere Götürüldükten Sonra Irza Geçilmesi ve Parasını Gasp Etmesi )"
497Y6.CD16.4.1997E. 1997/1327 K. 1997/4230"YOL KESMEK VE ADAM KALDIRMAK ( Altınları Gaspetmek - Memuriyete Ait Silahı Kullanmak )
GASP ( Birden Fazla Kişinin Yol Kesip Adam Kaldırarak Altınlarını - Memuriyete Ait Silahı Kullanmak )
MEMURİYETE AİT SİLAH KULLANMAK ( Yol Kesip Adam Kaldırarak Altınlarını Gasp )
AZMETTİRMEK ( Birden Fazla Kişiyi - Yol Kesip Adam Kaldırarak Altınlarını Gasp )"
497Y6.CD20.2.1997E. 1997/1744 K. 1997/1528"TEHDİT EDEREK PARA VERMEYE ZORLAMAK ( Eylemin TCK. Md. 497'ye Uyan Suçu Oluşturduğu - Gasp ve Tehdit Suçlarından Ayrı Ayrı Mahkumiyet Hükmü Verilemeyeceği )
GASP SUÇU ( Sanığın Tehdit Ederek Para Vermeye Zorlama Eylemi - Gasp Eylemi Tehdit Niteliğinde Görüldüğünden Her İki Suçtan da Mahkumiyet Hükmü Verilemeyeceği/TCK. Md. 497'ye Uyan Suçu Oluşturduğu )"
497YCGK2.7.1996E. 1996/6-153 K. 1996/163"YAĞMA DEĞİL HIRSIZLIK SUÇUNUN OLUŞACAĞI ( Cebir ve Şiddetin Mağdurdan Taksiyi Zorla Alma Amacına Yönelik Olmaması )
HIRSIZLIK SUÇU ( Sanıkların Mağdur Şoförü Dövmelerinin Taksiyi Almaya Değil Yola Devama Yönelik Olması ve Taksicinin Kaçmasıyla Arabayı Almaları )"
497YCGK31.10.1995E. 1995/6-232 K. 1995/308"YAĞMA SUÇU ( Katılana Yönelik Yapıcı Davranışlarına Katılmayan Sanıkları Olay Yerine Getiren ve Oturup Diğer Sanıkları Bekleyen Sanığın Durumu )
SİLAHLI YAĞMA SUÇUNA FER'İ İŞTİRAK ( Sanığın Beklediği Yer İle Olay Yeri Arasındaki Mesafenin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
FER'İ İŞTİRAK ( Silahlı Yağma Suçunda Sanığın Beklediği Yer İle Olay Yeri Arasındaki Mesafenin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
497YCGK5.12.1994E. 1994/1-283 K. 1994/320"PARA VEYA EŞYASINI ZORLA ALMAK İÇİN ADAM ÖLDÜRMEK ( Gasp-Gasp Suçunun Unsurları )
AMAÇ VE ARAÇ SUÇ ( Gasp Suçunu İşlemek Amacıyla Öldürmek )
YAĞMA VE HIRSIZLIK ( Çalmak İçin Öldürmenin Gasp Öldürdükten Sonra Oluşan Niyetle Çalmanın da Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )
ÇALMAK İÇİN ÖLDÜRMEK ( Gasp )
ÖLDÜRDÜKTEN SONRA OLUŞAN NİYETLE MAKTULÜN EŞYALARINI ÇALMAK ( Hırsızlık )"
497Y1.CD3.10.1994E. 1994/3189 K. 1994/3060"ADAM ÖLDÜRMEK ( Bu Suçun Diğer Bir Suçu Hazırlamak ve de Kolaylaştırmak Maksadıyla İşlenmesi )
EK SAVUNMA ( Sanığın Suçun Hukuki Niteliğinin Değişmesinde Savunması Alınmadan İddianamede Kanuni Unsurları Gösterilen Suçun Temas Ettiği Kanun Hükmünden Başkasıyla Cezalandırılamaması )"
497Y1.CD20.9.1994E. 1994/2558 K. 1994/2831"MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI YANINDA VERİLEN MUVAKKAT HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Her Biri İçin Ayrı Ayrı Hücre Hapsi Verilmesi Gereği )
CEZALARIN İÇTİMAI ( Müebbet Ağır Hapis Cezası Yanında Her Bir Muvakkat Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İçin Ayrı Ayrı Hücre Hapsi Verilmesi )
HÜCRE HAPSİ ( Müebbet Ağır Hapis Cezası Yanında Her Bir Muvakkat Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İçin Ayrı Ayrı Verilmesi-Cezaların İçtimaı )"
497YCGK11.4.1994E. 1994/1-76 K. 1994/99"LİVATADA BULUNMA ( İlişkiden Sonra Mağdurun Parasını Zorla Almanın Gasp Suçunu Oluşturması )
GASP SUÇU ( Sanığın İlişkiden Sonra Mağdurdan Zorla Parasını Alması )
HIRSIZLIK İLE YAĞMA SUÇU ARASINDAKİ FARK ( Yağmada Malın Cebir Kullanılarak Alınması )
KARMA SUÇ ( Yağma Suçu )
CEBİR KULLANARAK MAL ALMA ( Suçun Yağma Kapsamına Girmesi )"
497YCGK19.4.1993E. 1993/2-68 K. 1993/102"BİRKAÇ VE BİRÇOK KİŞİ KAVRAMLARI ( Türk Ceza Kanunu Uygulamasında İfade Ettikleri Anlam )
DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU İKİ KİŞİNİN YARALANMASINA SEBEBİYET VERMEK ( Birkaç ve Birçok Kişi Kavramlarının Anlamı )
İKİ KİŞİNİN YARALANMASINA SEBEBİYET VEREN SANIK ( Hakkında Birkaç Kişinin Yaralanmasına İlişkin Hükmün Uygulanmaması )"
497YCGK1.2.1993E. 1992/6-341 K. 1993/22"SİLAHLI GASP SUÇU ( Sanıkların Gaspettikleri Otonun Değerinin Pek Fahiş Olması Nedeniyle Cezanın Teşdidi )
GASP SUÇU ( Sanıkların Gaspettikleri Otonun Değerinin Pek Fahiş Olması Nedeniyle Cezanın Artırılması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Sanıkların Gaspettikleri Otonun Değerinin Pek Fahiş Olması )"
497YCGK25.1.1993E. 1992/6-350 K. 1993/9"GASP OTOMOBİL GASBETMEK
GASP EDİLEN ŞEYİN DEĞERİ"
497Y1.CD6.7.1992E. 1992/1415 K. 1992/1668"ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanıkların Gasp Suçunu Hazırlamak ve Kolaylaştırmak Amacıyla ve Hile İle Maktülü İl Hudutları Dışına Çıkarmaları )
GASP ( Maktülü Hile İle İl Hudutları Dışına Çıkarmaları Maktülün Para ve Kıymetli Eşyalarını Silah Tehdidi İle Gasp Etmeleri Sonucu Öldürmeleri )
GECELEYİN SİLAHLI GASP ( Maktülün Para ve Kıymetli Eşyalarını Silah Tehdidi İle Gasp Etmeleri Sonucu Öldürmeleri )"
497YCGK12.5.1986E. 1986/6-103 K. 1986/291"GASP SUÇU ( Sanıkların Gezme Amacıyla Yağmaladıkları Arabayı Devirerek Ağır Şekilde Hasara Neden Olmaları )
YAĞMA EDİLEN ARACIN HASAR GÖRMESİ ( Hasarın Kaza Sonucu Ortaya Çıkması Nedeniyle Zararın Hırsızlık Eyleminin Doğrudan Sonucu Olmaması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Yağma Edilen Arabanın Kaza Sonucu Hasar Görmesi Nedeniyle Artırma Yapılmasının Yanlış Olması )"
497YCGK14.12.1981E. 1981/1-345 K. 1981/424"GASP SUÇUNUN OLUŞMASI ( Silah Zoruyla Arabanın Anahtarını Alıp Arabayla Olay Yerinden Kaçtıktan Sonra Arabayı İade Etmek )
SİLAH ZORUYLA ARABAYI VE ANAHTARINI ALIP OLAY YERİNDEN KAÇAN SANIĞIN SONRADAN ARABAYI İADE ETMESİ ( Gasp Suçunun Oluşacağı )"
497Y6.CD5.10.1978E. 1978/4481 K. 1978/5695"YAĞMA SUÇU ( Suçun Kıyafeti Değiştirilmiş Bir Kimse Tarafından İşlenmesinin Mağdurda Daha Fazla Korku ve Toplumda Daha Yaygın Huzursuzluk Doğurması )
VAHAMET DOĞURAN SUÇ ( Yağma Suçunun Kıyafeti Değiştirilmiş Bir Kimse Tarafından İşlenmesinin Mağdurda Daha Fazla Korku ve Toplumda Daha Yaygın Huzursuzluk Doğurması )
KIYAFET DEĞİŞTİRİLEREK YAĞMA SUÇU İŞLENMESİ ( Toplumda Daha Fazla Huzursuzluk Doğurması )"
497YCGK29.3.1976E. 1976/6-138 K. 1976/162"GASP VE İHMAL SUÇU ( Bir İtişme Sırasında Kırılan Polis Noktasındaki Camın Bedelini Ödetmek Bahanesiyle Sanığın Olaya Karışan Kişiden Para Alması )
YAĞMACILIK SUÇU ( Sanık Polisin Kırılan Camı Bahane Ederek Olaya Karışan Kişiden Para Alması Suçunun Bayağı Hırsızlık Suçu Olması )
HIRSIZLIK SUÇU ( Sanık Polisin Kırılan Camı Bahane Ederek Olaya Karışan Kişiden Para Alması"
497YCGK23.2.1976E. 1976/6-65 K. 1976/83"KIYAFET DEĞİŞTİREREK YAĞMA SUÇU ( Kanundaki Şahıslar İbaresinin Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi Anlamına Gelmemesi )
YAĞMA SUÇU ( Kıyafetini Tebdil Ederek İşlenen )"
497Y6.CD29.1.1976E. 1975/5921 K. 1976/639"YAĞMA ( Sanığın Kılık Değiştirerek Silah Tehdidiyle Katılan Mağdurenin Boğazındaki Altınları Zorla Yağma Etmesi )
KILIK DEĞİŞTİREREK YAĞMA ( Sanığın Kılık Değiştirerek Silah Tehdidiyle Katılan Mağdurenin Boğazındaki Altınları Zorla Yağma Etmesi )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Yağma Suçunun Kılık Değiştirilerek İşlenmesi Nedeniyle )"
497Y6.CD14.8.1975E. 1975/3158 K. 1975/3688"YAĞMA ( Sanıkların Mağdurelerin Yanına Yaklaşıp Çantalarını Almaları )
KAPKAÇ SURETİYLE HIRSIZLIK ( Sanıkların Mağdurelerin Yanına Yaklaşıp Çantalarını Almalarının Yağma Suçunu Oluşturması )
YAĞMA SUÇUNA EKSİK KALKIŞMA ( Sanıkların Geceleyin Evine Gitmekte Olan Mağdurenin Yanına Yaklaşarak Çantasını Almaya Çalışmaları )
CEBRİ HIRSIZLIK ( Cebirin Mağdureleri Yerde Sürüklemeleri ve Bu Şekilde Mukavemetlerini Kırmaları )"
497Y6.CD3.7.1975E. 1975/2514 K. 1975/3349"İHKAKI HAK SUÇU ( Suçu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
HAKKIM ELDE EDİLMESİ ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
GEMİYE EL KOYMA ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
GASP ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
YAĞMA ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )"
497Y6.CD24.10.1974E. 1974/4717 K. 1975/6250"KIYAFET TEBDİLİ İLE YAĞMA ( Sanığın Başına Naylon Kadın Çorabı Geçirerek Yaptığı Soygunda Suçun Tamamlanmış Olması )
PATLAYICI MADDE İLE YAĞMA ( Bankaya Başına Kadın Naylon Çorabı Geçirerek Girip Soygun Yapma Suçu )
SUÇUN TAMAMLANMASI ( Sanığın Başına Naylon Kadın Çorabı Geçirerek Yaptığı Soygunda Suçun Tamamlanmış Olması )
BANKA SOYGUNU ( Sanığın Başına Naylon Kadın Çorabı Geçirerek Bankada Patlayıcı Madde Kullanarak Yaptığı Soygunun Yağma Suçu Olması )
YAĞMA ( Sanığın Başına Naylon Kadın Çorabı Geçirerek Bankada Patlayıcı Madde Kullanarak Yaptığı Soygunun Yağma Suçu Olması )"
497YCGK15.10.1973E. 1973/1-364 K. 1973/628"TABANCA TEHDİDİ İLE GASP SUÇU ( Bu Olayın Daha Önceden Düşünülüp Yapılmaması Nedeniyle Cezada İndirim Yapılması )
YAĞMA SUÇU ( Bu Olayın Daha Önceden Düşünülüp Yapılmaması Nedeniyle Cezada İndirim Yapılması )
BORÇ PARA İSTEMİNE OLUMSUZ YANIT VEREN MAĞDURDAN ZORLA PARA ALINMASI ( Bu Olayın Daha Önceden Düşünülüp Yapılmaması Nedeniyle Cezada İndirim Yapılması )"
497YİBGK6.10.1937E. 1936/49 K. 1937/23"SİLAHLA TEHDİT SURETİYLE GASP ( Uygulanacak Kanun Maddesinin Tesbiti )
UYGULANACAK KANUN MADDESİNİN TESBİTİ ( Silahla Tehdit Suretiyle Gasp )
İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE YER OLMAMASI ( Silahla Tehdit Suretiyle Gasp Suçuna Uygulanacak Kanun Maddesi Hususunda )"

UYUŞMAZLIK

497UMC3.7.1998E. 1998/7 K. 1998/12"ASKER VE SİVİL KİŞİLER (Müştereken İşledikleri Yağma Suçu)
ZORLA IRZA GEÇME SUÇUNDAN BERAAT EDEN ASKER VE SİVİL SANIKLAR (Haklarında Yağma Suçu Nedeniyle Açılan Dava)
YAĞMA SUÇU (Asker ve Sivil Kişilerin Birlikte İşledikleri)"
497UMC25.12.1992E. 1992/58 K. 1992/58"FİRAR ETME (Asker Kişinin Silahıyla Firar Eyleminden Dolayı Açılan Davanın Askeri Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi)
ASKER KİŞİNİN SİLAHI İLE FİRAR EYLEMİ (Sanık Hakkında Açılan Davanın Askeri Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi)
6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Asker Kişinin Görevi Gereği Kendisine Verilen Silahı İle Firar Eyleminden Dolayı Açılan Davanın Askeri Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi)"

Madde 498

YARGITAY

498Y6.CD30.5.2011E. 2007/4804 K. 2011/7477"DOLAYLI YAĞMA SUÇU ( Mağdura Ait Kümesten Tavukları Çalarken Mağdur Tarafından Yakalanan Sanığın Polise Bildirirsen Seni Öldürürüm Şeklindeki Eyleminin 765 Sayılı TCK'nuna Göre Dolaylı Yağma Suçu Oluşturduğu - Dolaylı Yağma Suçunun 5237 Sayılı TCK'da Düzenlenmediği Silahlı Tehdit suçuna Dair Delilleri Takdir Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
SİLAHLI TEHDİT ( Gece Hırsızlık Yaparken Mağdur Tarafından Yakalanan Sanığın Elindeki Bıçağı Göstererek Polise Bildirirsen Seni Öldürürüm Şeklindeki Eyleminin 5237 Sayılı TCK'nuna Göre Silahla Tehdit Suçu Oluşturduğu - Davanın Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği )"
498Y6.CD14.12.2006E. 2004/11079 K. 2006/13978"YAĞMA ( Sanıkların Yakınanı Birden Çok Telefon Ederek Tehditle Para İstediklerinin Anlaşılması Karşısında Eylem Teselsül Ettiğinden TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
TESELSÜL ( Yağma - Sanıkların Yakınanı Birden Çok Telefon Ederek Tehditle Para İstediklerinin Anlaşılması Karşısında Eylem Teselsül Ettiğinden TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
TEHDİTLE PARA İSTENMESİ ( Sanıkların Yakınanı Birden Çok Telefon Ederek Tehditle Para İstediklerinin Anlaşılması Karşısında Eylem Teselsül Ettiğinden TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Lehine Olduğu )"
498YCGK21.11.2006E. 2006/6-219 K. 2006/260"ŞEKLEN ISRAR KARARI ( Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Hükümlerine Göre Gerçekleştirilmesi Karşısında Özü İtibarıyla Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu - Özel Dairece İncelenmeyen Hususların İse Doğrudan Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği )
YENİ HÜKÜM ( Yerel Mahkeme Sanıkların Eylemlerini Bozma İlamından Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın 149. Maddesinin 1. Fıkrasının ( C ) Ve ( F ) Bentleri Kapsamında Mütalaa Etmesi - Özel Dairece İncelenmeyen Hususların İse Doğrudan Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği )
KORKUTARAK ÇIKAR SAĞLAMAK ( Yerel Mahkeme Sanıkların Eylemlerini Bozma İlamından Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın 149. Maddesinin 1. Fıkrasının ( C ) Ve ( F ) Bentleri Kapsamında Mütalaa Etmesi/Özü İtibarıyla Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu - Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gereği )"
498Y6.CD10.10.2005E. 2003/17279 K. 2005/8765"YAĞMA SUÇU ( Sanığın Eylemine Uyan Maddelerin Hükümden Sonra 1.6.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan 149/1-F-H, 35/2, 62/1. Maddelerinin Sanık Lehine Olması )
LEHE KANUN ( Yağma Suçundan Sanığın Eylemine Uyan Maddelerin Hükümden Sonra 1.6.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nun Sanık Lehine Olması )
YENİDEN DEĞERLENDİRME ZARURETİ ( Yağma Suçundan Sanığın Eylemine Uyan Maddelerin Hükümden Sonra 1.6.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nun Sanık Lehine Olması Nedeniyle )"
498YCGK8.2.2005E. 2004/6-185 K. 2005/9"KORKUTARAK YARARLANMA ( Yağma Ve Senet Yağması Suçlarının Özel Bir Türü Olduğu - İki Suç Tipi Arasındaki Ayırıcı Ölçüt Suça Konu Şeyin Doğrudan Doğruya Mağdur Tarafından Tevdi Veya Teslimi Olmayıp, Mağduru Bu Şeyi Tevdi Veya Teslime Mecbur Bırakan Tehdidin Yüzyüze Veya Gıyapta Yapılması Olduğu )
İCBAR SURETİYLE YAĞMA ( Cebir Şiddet Veya Tehdit İcbar Aracı Olarak Kabul Edildiği Halde Korkutarak Faydalanma Suçunda Araç Olarak Sadece Manevi Cebire Yani Tehdide Yer Verildiği )
KENDİ VE AİLESİNİN HAYATI KONUSUNDA TEHDİT ( İstedikleri Paranın Ödenmesi Konusunda - Mağdurun Kararlaştırılan Yere Getirdiği Parayı Alırken Yakalanan Sanıkların Eylemi Korkutarak Faydalanma Suçuna Eksik Teşebbüs Olduğu )
İSTEDİKLERİ PARANIN ÖDENMESİ KONUSUNDA TEHDİT ( Kendisi Ve Ailesinin Hayatı Konusunda Tehditle Mağdurun Kararlaştırılan Yere Getirdiği Parayı Alırken Yakalanan Sanıkların Eylemi Korkutarak Faydalanma Suçuna Eksik Teşebbüs Olduğu )
KORKUTARAK FAYDALANMA ( Kendisi Ve Ailesinin Hayatı Konusunda Tehditle Mağdurun Kararlaştırılan Yere Getirdiği Parayı Alırken Yakalanan Sanıkların Eylemi Bu Suça Eksik Teşebbüs Olduğu )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Kendisi Ve Ailesinin Hayatı Konusunda Tehditle Mağdurun Kararlaştırılan Yere Getirdiği Parayı Alırken Yakalanan Sanıkların Eylemi Korkutarak Faydalanma Suçuna Olduğu )"
498Y4.CD6.7.2004E. 2003/4877 K. 2004/8502"SENEDİ ZORLA GERİ ALMAK ( TCY. 498. Maddesine Uyabileceği ve Kanıtları Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği )
ZORLA SENEDİ GERİ ALMAK ( TCY. 498. Maddesine Uyabileceği ve Kanıtları Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği )
AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇ ( Senedi Zorla Geri Almak - TCY. 498. Maddesinin Uygulanabileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Senedi Zorla Geri Almak - TCY. 498. Maddesinin Uygulanabileceği/Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği )"
498Y6.CD6.4.2004E. 2003/8908 K. 2004/4133"YAĞMA ( Sanığın Önce Yakınanın İşyerine Giderek Yüzyüze Para İstemesi Nedeniyle Yakınan Tarafından Tanındığı Birkaç Gün Sonra da Telefon Açarak Tehditle Para İstemesi ve Sesinin Yakınan Tarafından Tanınması Karşısında Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğunun Kabulünün Gerekmesi )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK ( Korkutarak Faydalanma Suçundan Hakkında Hüküm Kurulan Sanığa Verilen Cezanın Süresi Gözetildiğinde Sanığın Türk Ceza Yasasına Göre Üç Yıl Süre ile Kamu Hizmetlerinden Yasaklanmasının Gerekmesi )"
498Y6.CD22.3.2004E. 2003/6690 K. 2004/3235"ADAM KAÇIRARAK FİDYE İSTEMEK ( Müştekilerin Çocuğunu Kaçırarak Tehditle Para İsteyen Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
FİDYE İÇİN ADAM KAÇIRMAK SUÇU ( Müştekilerin Çocuğunu Kaçırarak Tehditle Para İsteyen Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
PARA İÇİN ADAM KAÇIRMAK ( Müştekilerin Çocuğunu Kaçırarak Tehditle Para İsteyen Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )"
498Y6.CD17.2.2004E. 2003/7109 K. 2004/1416"YAĞMA ( Sanığın Yakınanı Yüzüne Karşı Ölümle Tehdit Ederek İki Milyar Lira Vermesini İstemesi )
ÖLÜMLE TEHDİT EDEREK PARA İSTEMEK ( TCK'nun 495/1. Maddesi İle Hüküm Kurulması Gerektiği - Yağma )
TEHDİT EDEREK PARA İSTEMEK ( Ölümle/TCK'nun 495/1. Maddesi İle Hüküm Kurulması Gerektiği - Yağma )"
498Y6.CD14.10.2003E. 2003/4728 K. 2003/7058"GASP ( Mağdurun Fotoğraflarının Teşhir Edileceği Ve Mektup Yazılarak Ölümle Tehdit Edilmesi İle Parasının Alınması )
TEHDİT ( Mağdurun Fotoğraflarının Teşhir Edileceği Ve Mektup Yazılarak Ölümle Tehdit Edilmesi İle Parasının Alınması )
FOTOĞRAF TEŞHİRİ ( Mağdurun Fotoğraflarının Teşhir Edileceği Ve Mektup Yazılarak Ölümle Tehdit Edilmesi İle Parasının Alınması )"
498Y6.CD30.9.2003E. 2003/4609 K. 2003/6202"TEHDİT ( Sanığın Yakınana Telefon Edip Cinsel İçerikli Konuşmaları Kayda Aldığını Para Vermezse Yakınlarına Dinleteceğini Söyleyip Para Alması Eylemi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığın Yakınana Telefon Edip Cinsel İçerikli Konuşmalarını Yakınlarına Dinleteceğini Söyleyip İki Defa Para Alması - Teselsül Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
GASP ( Sanığın Yakınana Telefon Edip Cinsel İçerikli Konuşmaları Kayda Aldığını Para Vermezse Yakınlarına Dinleteceğini Söyleyip Para Alması - Suçun Oluşmayacağı )"
498Y6.CD26.3.2002E. 2002/2860 K. 2002/3819"KORKUTARAK FAYDALANMA ( "50 Milyon Hazırla Gelip Alacağım Yoksa Sizi Sinkaf Ederim" Sözlerinin Ne Şekilde "Büyük Bir Zararla Korkutma Olduğu" Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılması Gereği )
TELEFON İLE TEHDİT EDİLEREK PARA İSTENMESİ ( Eylemin TCK.'nun 498. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
TEHDİT EDİLEREK PARA İSTENMESİ ( Telefon İle - Eylemin TCK.'nun 498. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )"
498Y4.CD13.3.2002E. 2002/1856 K. 2002/3860"ZORLAMA VE SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Sanığın Katılana Elindeki Tornavidayla Tehditvari Sözlerinin Korkutarak Çıkar Sağlamak Olması )
KORKUTARAK ÇIKAR SAĞLAMAK ( Sanığın Katılana Elindeki Tornavidayla Tehditvari Sözlerinin Korkutarak Çıkar Sağlamak Olması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Sanığın Katılana Elindeki Tornavidayla Tehditvari Sözlerinin Korkutarak Çıkar Sağlamak Olması-Davaya Ağır Ceza Mahkemesinde Bakılması )"
498Y6.CD1.2.2002E. 2001/17321 K. 2002/1019"YAĞMA SUÇU ( Yasa Dışı Örgüt İzlenimi Veren Yakınana ve Aile Bireylerine Yönelik Ölüm Tehdidi İçeren İmzasız Mektupla On Bin Dolar İsteyen Sanık )
ÖLÜM TEHDİDİ ( Yasa Dışı Örgüt İzlenimi Veren Yakınana ve Aile Bireylerine Yönelik İmzasız Mektupla On Bin Dolar İsteyen Sanık - Yağma Suçu Oluşturacağı )"
498Y4.CD20.1.1998E. 1997/11432 K. 1998/183"TEHDİT SUÇU ( Birden Fazla Kez İşlendiyse Müteselsil Suç veya İçtima Hükümlerinin Uygulanması )
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAKA NAKIS TEŞEBBÜS ( Sanıkla Tehditle Para İstediği Şahıslar Arasında Bir Alacak İddiası Varsa )
TEHDİTLE PARA İSTEYEN SANIK ( Para İstediği Şahıslarla Arasında Bir Alacak İddiasının Bulunması veya Bulunmaması Halinde Oluşacak Suç )"
498YCGK7.2.1994E. 1994/6-4 K. 1994/31"GASP
YAĞMA
TEHDİT ( Dolaylı ve doğrudan )
MADDİ CEBİR
MANEVİ CEBİR"
498YCGK26.12.1988E. 1988/6-347 K. 1988/561"EKSİK TEŞEBBÜS ( Gasp-Tuzak Olarak Bırakılan Parayı Alan Faillerin Suçüstü Yakalanması )
TUZAK OLARAK BIRAKILAN PARAYI ALAN FAİLLERİN SUÇÜSTÜ YAKALANMASI ( Para Üzerinde Hakimiyet Kurulamamış Olması Nedeniyle Gasp Suçunun Eksik Teşebbüs Safhasında Kaldığı )
PARA ÜZERİNDE HAKİMİYET KURULAMAMIŞ OLMASI ( Tuzak Olarak Bırakılan Parayı Alan Faillerin Suçüstü Yakalanması-Gasp Suçuna Eksik Teşebbüs )
GASP SUÇUNA EKSİK TEŞEBBÜS ( Tuzak Olarak Bırakılan Parayı Alan Faillerin Suçüstü Yakalanması )"
498YCGK16.3.1987E. 1986/6-497 K. 1987/118"GASP SUÇU ( Sanığın Tehdit Kullanarak Mağduru Paranın İstenilen Yere Bırakılmasına Mecbur Etmesi )
TEHDİTLE PARANIN İSTENİLEN YERE BIRAKILMASINA MECBUR BIRAKMA ( Sanığın Para Üzerinde Fiili Hakimiyet Kurmadan Polis Tarafından Yakalanması )
PARAYI ALAMADAN POLİS TARAFINDAN YAKALANAN SANIK ( Sanığın Gasp Suçunu Tamamlayamamış Olması )"
498YCGK30.4.1984E. 1983/6-443 K. 1984/154"GASP SUÇU ( Tehdit Mektubunu Alan Zarar Gören Polise Başvurmak Zorunda Kalması-Bir Miktar Paranın Sanığın Belirttiği Yere Bırakılmasıyla Suçun Tamamlanmış Olması )
TEŞEBBÜS ( Olay Yerinde Sanığı Suçüstü Yakalayabilmek için Polisin Önlem Almasının Eylemin Eksik Kalkışma Derecesinde Kaldığını Göstermemesi )
TAM TEŞEBBÜS ( Tehdit Mektubunu Alan Zarar Görenin Bir Miktar Parayı Sanığın Belirttiği Yere Bırakmasıyla Suçun Tamamlanmış Olması )
EKSİK KALKIŞMA ( Polisin Sanığı Suçüstü Yakalayabilmek için Olay Yerinde Önlem Almasında Eylemin Eksik Teşebbüs Aşamasında Kaldığını Göstermemesi )
TEHDİT MEKTUBU ( Bunu Alan Zarar Gören Polise Başvurmak Zorunda Kalması-Bir Miktar Paranın Sanığın Belirttiği Yere Bırakılmasıyla Gasp Suçunun Tamamlanmış Olması )
SUÇÜSTÜ HALİ ( Polis Kuvvetlerinin Suçluları Suçüstü Halinde Yakalamak için Suçun Tamamlanmamasını Bekleyip Müdahalede Bulunması Halinde Cezalandırılabilir Bir Fiilin Bütün Unsurlarıyla Tamamlandığında Şüphe Bulunmaması )"
498YCGK21.2.1983E. 1982/6-495 K. 1983/64"GASP SUÇUNA NAKIS TEŞEBBÜS ( Sanığın Tehdit Mektuplarıyla Mağdurun Belirttiği Yere Para Koyması Talebi ve Para Yerine Kağıt Konması )
PARA YERİNE SANIĞIN İSTEDİĞİ YERE KAĞIT KONMASI VE SANIĞIN YAKALANMASI ( Gasp Suçuna Nakıs Teşebbüs Oluşacağı )
NAKIS TEŞEBBÜS ( Gasp Suçunda Sanığın İstediği Yere Para Yerine Kağıt Konması ve Sanığın Almaya Gelirken Yakalanması )
TEHDİT MEKTUPLARIYLA MAĞDURDAN PARA İSTEYEN SANIĞIN PARA YERİNE KAĞIT KONAN ZARFI ALMAYA GELİRKEN YAKALANMASI ( Gasp Suçuna Nakıs Teşebbüs )"
498Y6.CD28.12.1976E. 1976/7667 K. 1976/7505"TEHDİT ( Sanığın Müştekinin Dükkanına Giderek Ondan Para Talep Etmesi Vermediği Takdirde Tehdit Etmesi )
YAĞMA ( Sanığın Müştekinin Dükkanına Giderek Ondan Para Talep Etmesi Vermediği Takdirde Tehdit Etmesi )
KORKUTARAK FAYDALANMA ( Sanığın Müştekinin Dükkanına Giderek Ondan Para Talep Etmesi Vermediği Takdirde Tehdit Etmesi )"

Madde 499

YARGITAY

499Y6.CD14.3.2017E. 2014/8805 K. 2017/638"YAĞMA ( Gece Şehirlerarası Yolda Aracı Durdurarak Lastiğinin Patladığını Söyleyerek Yardım İçin İnen Müştekinin El Ayak ve Gözlerini Bağlayıp Arabadan İndirdikten ve Bir Müddet Götürdükten Sonra Bağlarını Çözmeden Bir Ahıra Terk Ederek Hürriyeti Tahdit - İhbar Üzerine Yakalanan Sanıkların Müştekinin Kamyonundan Beyaz Eşyaları Almaları Şeklindeki Eylemin 765 Sayılı TCK'nın 499. Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Müştekinin Eli Ayağı ve Gözünü Bağlayarak Bir Ahıra Terk Etmek Eşyalarını Almak - Eylemin 5237 Sayılı TCK'nın 109 ve 149. Maddesinde Düzenlenen Suç Oluşturduğunun Gözetilmesi Gereği )"
499Y6.CD13.3.2017E. 2014/13087 K. 2017/684"YAĞMA SUÇU ( Sanığın Katılanı Zorla Evden Çıkarıp Araca Bindirerek Götürdüğü - On Gün Boyunca Evde Tutup Evin Tapusunu Kendisine Vermesini İstediği Katılanın Tapu Müdürlüğünde Kendisine Ait Olan Evi Sanığın Annesine Devrettiği/Eylemin Atılı Suçu Oluşturduğu )
ZORLA TAPU DEVRİ ( Sanığın Devir İşleminden Sonra Sanığın İlişki Görüntüleri Bulunan Kasedi Katılana İzletip Yakarak İmha Ettiği ve Ayrıca Bu Olayları Anlatırsan Seni Kocanı ve Çocuklarını Öldürürüz Diye Tehdit Ettiği - Yağma Suçunun Sübut Bulduğunun Gözetileceği/Yağma Suçu )
TEHDİT / TAPU DEVRİ ( Yağma Suçu - Katılanın Tapu Müdürlüğünde Kendisine Ait Olan Evi Sanığın Annesine Devrettiği/Sanığın Bu Olayları Anlatırsan Seni Kocanı ve Çocuklarını Öldürürüz Diye Tehdit Ettiği/Yağma Suçunun Sübut Bulduğunun Gözetileceği )"
499Y1.CD4.3.2015E. 2015/761 K. 2015/1201"NİTELİKLİ YAĞMA ( Suç Tarihi İtibariyle 3713 S. Kanunun 5532 S. Kanun İle Yapılan Değişiklikten Önceki Hali Yürürlükte Olup Hükümlünün Nitelikli Yağma Suçunun 765 S. TCK'nun 499/1. Md. Kapsamında Kaldığı - Dolayısıyla 3713 S. Kanunun 4. Md.sinde Sayılan 499. Md.sinin İkinci Fıkrasında Yazılı Suç Oluşmadığı )
HAPİS CEZASININ İNFAZI ( Nitelikli Yağma - Hükümlünün 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezasının İnfazının 03.01.2000 Olan Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 647 S. Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 19 ve Ek-2 Md.leri Gereğince ½ ve Her Ay İçin 6 Gün İndirimden Yararlandırılmak Suretiyle Yapılması Gerekeceği )
KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Nitelikli Yağma - Suç Tarihi İtibariyle 3713 S. Kanunun 5532 S. Kanun İle Yapılan Değişiklikten Önceki Hali Yürürlükte Olup Hükümlünün Nitelikli Yağma Suçunun 765 S. TCK'nun 499/1. Md. Kapsamında Kaldığı/Dolayısıyla 3713 S. Kanunun 4. Md.sinde Sayılan 499. Md.sinin İkinci Fıkrasında Yazılı Suç Oluşmadığı )"
499Y6.CD8.7.2014E. 2011/21386 K. 2014/14108"ZORLA SENET İMZALATMA EYLEMİ (Sanığın Alacak Miktarından Fazla Olarak Katılandan Hukuki Bir Alacağı Bulunmayan Sanık İle Birlikte Katılana Zorla Senet İmzalatma Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Kanıtların Takdirinde ve Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
YAĞMA SUÇU (Sanığın Alacak Miktarından Fazla Olarak Katılandan Hukuki Bir Alacağı Bulunmayan Sanık İle Birlikte Katılana Zorla Senet İmzalatma Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu)
ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMA SUÇU (Sanığın Alacak Miktarından Fazla Olarak Katılandan Hukuki Bir Alacağı Bulunmayan Sanık İle Birlikte Katılana Zorla Senet İmzalatma Eyleminin Yağma Suçu ile Birlikte Oluştuğu)"
499Y6.CD12.7.2011E. 2007/13015 K. 2011/22634"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 5237 S.K.'da Yer Alan Yağma ve Nitelikli Yağma Suçunun 765 S.K. Md. 499'da Yer Alan Suçtan Farklı Olduğu - Sanığı Eyleminin Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu da Oluşturacağı )
YAĞMA ( 5237 S.K.'da Yer Alan Yağma ve Nitelikli Yağma Suçunun 765 S.K. Md. 499'da Yer Alan Suçtan Farklı Olduğu - Sanığı Eyleminin Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu da Oluşturacağı )
BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Koşullu Salıverilen Sanık Hakkında Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Uygulanmayacağı )
KOŞULLU SALIVERİLME ( Koşullu Salıverilen Sanık Hakkında Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Uygulanmayacağı )"
499Y6.CD5.7.2011E. 2008/17209 K. 2011/17473"YAĞMA ( Silahla Birden Fazla Kişi ve Gece Vakti İşyerinde İşlendiğinin Gözetileceği )
PARA SENET VEYA EŞYA ALMAK İÇİN KİŞİYİ HAPSETMEK ( 765 S.K. Md. 499'da Yer Alan Suçun 5237 S.K.'da Yer Alan Yağma veya Nitelikli Yağmadan Farklı Olduğu - 5237 S.K. Kapsamında Eylemin Yağmanın Yanında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu da Oluşturacağı )
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanığın Para Almak İçin Mağdurun İşyerine Gelip Mağduru Ölümle Tehdit Ederek Yakınanın Parasını Aldığı ve Yakınanı Bir Süre Odada Tuttuğu - Eylemin Yağmanın Yanında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu da Oluşturacağı )"
499Y6.CD2.6.2011E. 2009/8401 K. 2011/7707"YAĞMA ( Sanıkların Kardeşinin Borcu Nedeniyle Yakınanı Kilit Altında Tutarak Dövdüğü - 765 S.K. Md. 499'un Uygulanacağı )
SANIKLARIN KARDEŞİNİN BORCU NEDENİYLE YAKINANI KİLİT ALTINDA TUTUP DÖVMESİ ( Yağma - 765 Md. 499'un Uygulanacağı )"
499Y6.CD25.5.2011E. 2009/22123 K. 2011/7328"YAĞMA ( Sanıkların Mağdurdan Para Almak İçin Mağduru Arabada Dolaştırdığı - 765 S.K. Md. 499'da Yer Alan Suçun 5237 S.K.'da Yağma İle Birlilkte Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunu Oluşturacağı )
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanıkların Mağdurdan Para Almak İçin Mağduru Arabada Dolaştırdığı - 765 S.K. Md. 499'da Yer Alan Suçun 5237 S.K.'da Yağma İle Birlilkte Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunu Oluşturacağı )
PARA ALMAK İÇİN MAĞDURU ARABADA TUTMA ( 765 S.K. Md. 499'da Yer Alan Suçun 5237 S.K.'da Yağma İle Birlilkte Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )"
499Y6.CD10.3.2011E. 2007/3969 K. 2011/2386"NİTELİKLİ YAĞMA ( Sanığın Önceden Tanıdığı Yakınanın Bisikletine Yakınanla Bindiği/Bir Süre Sonra Bıçak Tehditi İle Para Aldığı - Yakınanı Bağlayıp Tehditle de Para İstediği/Eylemin 765 S.K. Md. 499'a Uygun Olduğunun Gözetileceği Md. 497'nin Uygulanmaması Gereği )
SİLAHLA PARA ALMA VE TEHDİT İLE PARA İSTEME ( Sanığın Önceden Tanıdığı Yakınanın Bisikletine Yakınanla Bindiği/Bir Süre Sonra Bıçak Tehditi İle Para Aldığı - Yakınanı Bağlayıp Tehditle de Para İstediği/Eylemin 765 S.K. Md. 499'a Uygun Olduğunun Gözetileceği )"
499Y6.CD22.10.2007E. 2007/365 K. 2007/10885"NİTELİKLİ YAĞMA ( 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Gereğince Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğundan Bozmaya Karar Verilmesi Gerektiği )
KİŞİYİ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKMA ( 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Gereğince Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu )"
499Y6.CD22.10.2007E. 2004/7112 K. 2007/10865"YAĞMA ( Birlikte Hareket Eden Sanıkların Diğer Sanığın Ortağı Olduğu Şirketin Alacağını Tahsil Edebilmek Amacıyla Adı Geçen Kişiye Ait Olduğunu Zannettikleri Mağdurun Sevk ve Yönetimindeki Tankeri Geceleyin Silah Zoru İle Durdurup Mağduru Bağlayarak Tankerin Kaçırılması )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Mağdurun Sevk ve Yönetimindeki Tankeri Geceleyin Silah Zoru İle Durdurup Mağduru Bağlayarak Tankerin Kaçırılması Eyleminde Diğer Sanığın da Mağduru El ve Ayakları Bağlı Olduğu Halde Mağdurun Özgürlüğünü Kısıtlamaya Devam Ettiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma ve Hürriyeti Tahdit Suçlarında 765 Sayılı TCY ile 5237 Sayılı Yasanın İlgili Maddelerinin Karşılaştırılması Gerektiği )"
499Y6.CD22.10.2007E. 2004/7112 K. 2007/10865"YAĞMA ( Birlikte Hareket Eden Sanıkların Diğer Sanığın Ortağı Olduğu Şirketin Alacağını Tahsil Edebilmek Amacıyla Adı Geçen Kişiye Ait Olduğunu Zannettikleri Mağdurun Sevk ve Yönetimindeki Tankeri Geceleyin Silah Zoru İle Durdurup Mağduru Bağlayarak Tankerin Kaçırılması )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Mağdurun Sevk ve Yönetimindeki Tankeri Geceleyin Silah Zoru İle Durdurup Mağduru Bağlayarak Tankerin Kaçırılması Eyleminde Diğer Sanığın da Mağduru El ve Ayakları Bağlı Olduğu Halde Mağdurun Özgürlüğünü Kısıtlamaya Devam Ettiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma ve Hürriyeti Tahdit Suçlarında 765 Sayılı TCY ile 5237 Sayılı Yasanın İlgili Maddelerinin Karşılaştırılması Gerektiği )"
499Y6.CD2.7.2007E. 2006/17385 K. 2007/8336"ÖNCEKİ YASA - YENİ YASA UYGULAMA YÖNTEMİ ( Yağma Suçunun Unsurları Tespit Edildikten Sonra Uygulanacak Yasaya Karar Verilmesi Gerektiği )
YAĞMAYA KALKIŞMA SUÇU ( Yağma Suçunun Unsurları Tespit Edildikten Sonra Uygulanacak Yasaya Karar Verilmesi Gerektiği )"
499Y6.CD23.5.2007E. 2007/1110 K. 2007/6416"YAĞMA ( Eylemin 5237 Sayılı TCY'nın 149/1-A-C-D Maddesine Uyan Yağma Suçunun Yanı Sıra Aynı Yasanın 109/2-3-A-B Maddesine Uyan Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu da Oluşturduğu )
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Yağma - Eylemin 5237 Sayılı TCY'nın 149/1-A-C-D Maddesine Uyan Yağma Suçunun Yanı Sıra Aynı Yasanın 109/2-3-A-B Maddesine Uyan Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu da Oluşturduğu )
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA ZARARLARIN KARŞILANMASI ( Sanığın Ailesi Tarafından Tüm Zararlarının Karşılandığını Belirtilmesi Karşısında Sanık Hakkında TCK'nun Md. 168/3'ün Uygulanma Olanağının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )"
499Y6.CD8.5.2007E. 2006/23270 K. 2007/5555"YAĞMA ( 5237 Sayılı TCY'nın 148 ve 149. Md. Tanımlanan Yağma Suçu İle 765 Sayılı TCY'nın 499. Md. Yer Alan Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu )
KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Eylemin 5237 Sayılı TCY'nın 149/1-A-C-D-H Md. Uyan Yağma Suçunun Yanı Sıra Aynı Yasanın 109/2-3-A-B Md. Uyan Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu da Oluşturduğu )
GECELEYİN SİLAHLE VE BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ ( Yağma - Yasanın 61. Md. Uyarınca Temel Ceza Belirlenirken Bunların Değerlendirilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
499Y6.CD18.4.2007E. 2006/19582 K. 2007/5012"YAĞMA ( Yakınanın Özgürlüğünü Kısıtlamak Suretiyle Zorla Suça Konu Senetleri İmzalattıkları - Eylemlerinin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCY'nın 499/1-2.Cümlesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMAK SURETİYLE SENET İMZALATMA ( Eylemlerinin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCY'nın 499/1-2.Cümlesine Uyan Suçu Oluşturduğu - Yağma )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yakınanın Özgürlüğünü Kısıtlamak Suretiyle Zorla Suça Konu Senetleri İmzalattıkları - Eylemlerinin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCY'nın 499/1-2.Cümlesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
ZORLA SENET İMZALATILMASI ( Yakınanın Özgürlüğünü Kısıtlamak Suretiyle Zorla Suça Konu Senetleri İmzalattıkları - Eylemlerinin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCY'nın 499/1-2.Cümlesine Uyan Suçu Oluşturduğu )"
499Y6.CD16.4.2007E. 2006/13164 K. 2007/4764"YAĞMA ( Temel Ceza Belirlenirken Alt Sınır Aşılmak Suretiyle Cezanın Bireyselleştirilmesi Amacına Yönelik Takdir Hakkının Kullanılmış Olması Nedeniyle Duruşma Açılmasının Zorunlu Bulunduğu )
DURUŞMA AÇILMA ZORUNLULUĞU Temel Ceza Belirlenirken Alt Sınır Aşılmak Suretiyle Cezanın Bireyselleştirilmesi Amacına Yönelik Takdir Hakkının Kullanılmış Olması Nedeniyle Duruşma Açılmasının Zorunlu Bulunduğu )
TEMEL CEZANIN ALT SINIRDAN UZAKLAŞILMAK SURETİYLE BELİRLENMESİ ( Cezanın Bireyselleştirilmesi Amacına Yönelik Takdir Hakkının Kullanılmış Olması Nedeniyle Duruşma Açılmasının Zorunlu Bulunduğu - Yağma )"
499Y6.CD7.2.2007E. 2006/13910 K. 2007/1116"YAĞMA SUÇU ( Silahla Birden Çok Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Katılandan Zorla Para ve Senet Alınması Eylemi Nedeniyle )
YARGILAMA GİDERİ ( Her Bir Sanığın Sebep Olduğu Yargılama Gideriyle Sorumlu Tutulması Gerekirken Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluklarına Karar Verilmesi Suretiyle 5271 Sayılı CMK'nun 326 inci Maddesine Aykırı Davranılması Nedeniyle )
DOLAŞIM HÜRRİYETİNİN KISITLANMASI ( Sanıkların Katılanın Dolaşım Özgürlüğünü de Kısıtlamak Suretiyle Gerçekleştirdikleri Yağma Eylemlerinin Yağma Suçunun Yanı Sıra Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu da Oluşturduğunun Gözetilmemesinin Hatalı Olması )
LEHE YASA UYULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe GirenYasaların Sanık Lehine Olup Olmadığının ve Lehine Olması Halinde de Sanık Lehine Olan Yasa ve Maddelerinin Uygulanmasının Gerekmesi )"
499Y6.CD13.12.2006E. 2005/492 K. 2006/13798"YAĞMA ( Sanıkların Yüzleri Maskeli Olduğu Halde Hayvan Otlatmakta Olan Yakınanları Silahla Tehdit Edip Bir Süre Ellerinden Birbirine Bağlayıp Dolaşım Özgürlüklerini de Kısıtlamak Suretiyle Hayvanlarını Yağmalamaları - 765 Sayılı TCY'nın 499/1-2. Cümlesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Yüzleri Maskeli Olduğu Halde Hayvan Otlatmakta Olan Yakınanları Silahla Tehdit Edip Bir Süre Ellerinden Birbirine Bağlayıp Dolaşım Özgürlüklerini de Kısıtlamak Suretiyle Hayvanlarını Yağmalamaları - 765 Sayılı TCY'nın 499/1-2. Cümlesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanıkların Eylemine Uyan 765 Sayılı TCY'nın 499/1-2. Cümlesine Göre 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddelerinin Sanık Lehine Olduğu )"
499Y6.CD3.7.2006E. 2005/15379 K. 2006/7224"YAĞMA ( 5237 Sayılı TCK'da Tanımlanan Suç İle 765 Sayılı TCK'nun 499. Md. Yer Alan Suçun Öğelerinin Farklı Olduğu )
ÖZGÜRLÜĞÜ YOKSUN KILMA ( Yağma - Eylemin Yakınana Karşı Yağmaya Kalkışma Suçunun Aynı Sıra Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma Suçunu da Oluşturduğu )
YAĞMAYA KALKIŞMA ( 5237 Sayılı TCK'nun 149. Md. 1.Fıkrasının Hem ( A ) Hem ( C ) Hem de ( H ) Bentlerine Aykırı Biçimde İşlendiği - Bu Nedenle Aynı Yasanın 61. Md. Uyarınca Temel Ceza Belirlenirken Bunların Değerlendirilmesi Gerektiği )
UYARLAMA KARARI ( Cezanın Yerine Getirilmesi Aşamasında Hükümlü Yararına Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ ( Yönelik Takdir Hakkının Kullanılması ve Önceki Yasaya Göre Suçun ya da Suçların Yasal Öğelerinde Yapılan Değişikliklerin Tartışması İçin Duruşma Açılması Gerektiği - Yağma )
DURUŞMA AÇILMASI ( Bireyselleştirme Amacına Yönelik Takdir Hakkının Kullanılması ve Önceki Yasaya Göre Suçun ya da Suçların Yasal Öğelerinde Yapılan Değişikliklerin Tartışması İçin Duruşma Açılması Gerektiği - Yağma )"
499Y6.CD19.6.2006E. 2005/15231 K. 2006/6202"YAĞMA ( Eylemin Yakınanın Dolaşım Özgürlüğünün Kısıtlanması Suretiyle Gerçekleştirildiği - Ayrıca 109/2-3/A-B ve 62/1. Md.nin de Uygulanması Gerektiği )
BİREYSELLEŞTİRME AMACI ( Yönelik Takdir Hakkının Kullanılması ve Önceki Yasaya Göre Suçun Yada Suçların Yasal Öğelerinde Yapılan Değişikliklerin Tartışılması İçin Duruşma Açılması ve Tüm Bunların Neden ve Gerekçeleri Gösterilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
SUÇUN YA DA SUÇLARIN YASAL ÖĞELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( Tartışılması İçin Duruşma Açılması ve Tüm Bunların Neden ve Gerekçeleri Gösterilerek Hüküm Kurulması Gerektiği - Yağma )
DURUŞMA AÇILMASI ( Önceki Yasaya Göre Suçun Yada Suçların Yasal Öğelerinde Yapılan Değişikliklerin Tartışılması İçin Duruşma Açılması ve Tüm Bunların Neden ve Gerekçeleri Gösterilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
UYARLAMA KARARLARI ( Cezaların Yerine Getirilmesi Aşamasında Hükümlü Yararına Kazanılmış Hak Oluşturmayacağının Gözetilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )"
499Y6.CD3.5.2006E. 2004/2401 K. 2006/4487"YAĞMA ( Sanıkların Katılanın Bürosuna Gidip Kollarından Tutup Sürükleyerek Arka Odaya Götürdükleri Silah Tehdidiyle ve Zorla 10 ve 15 Milyarlık Çeki Bankadan Tahsil Edip Parayı Aralarında Paylaştıklarından Suçun Oluştuğu - Kendiliğinden Hak Alma Suçunun Oluşmadığı )
SİLAH TEHDİDİYLE BANKA ÇEKİNİN TAHSİLİ ( Sanıkların Katılanın Bürosuna Gidip Kollarından Tutup Sürükleyerek Arka Odaya Götürdükleri Silah Tehdidiyle ve Zorla 10 ve 15 Milyarlık Çeki Bankadan Tahsil Edip Parayı Aralarında Paylaştıkları - Yağma Suçunun Oluştuğu )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Sanıkların Katılanın Bürosuna Gidip Kollarından Tutup Sürükleyerek Arka Odaya Götürdükleri Silah Tehdidiyle ve Zorla 10 ve 15 Milyarlık Çeki Bankadan Tahsil Edip Parayı Aralarında Paylaştıkları Olayda Yağma Suçunun Oluştuğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCY. nın Aynı Suça Uyan Maddelerinin Sanıklar Lehine Olduğu )"
499Y6.CD30.3.2006E. 2005/17029 K. 2006/3267"ADAM KALDIRMA SUÇU ( Tam Karşılığı 5237 Sayılı TCY'da Bulunmadığı - Bu Suç Kişinin İrade Özgürlüğü Yanında Dolaşım Özgürlüğüne de Yöneldiğinden ve Dolaşım Özgürlüğünü Suçun Öğesi Olarak Öngören Bir Düzenleme Bulunmadığı )
KİŞİYİ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN KILMA ( Yakınanı Sanıklardan Birine Ait Yere Götürerek Silah Tehdidi İle Uygunsuz Resimlerini Çekmeleri ve Paraları Almaları Şeklindeki Eylemleri - Yağma Suçunun da Oluştuğu )
YAĞMA ( Yakınanı Sanıklardan Birine Ait Yere Götürerek Silah Tehdidi İle Uygunsuz Resimlerini Çekmeleri ve Paraları Almaları Şeklindeki Eylemleri - Aynı Zamanda Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma Suçlarından İki Kez Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gereği )"
499Y6.CD23.2.2006E. 2005/11914 K. 2006/1776"YAĞMA ( Adam Kaldırma Suçu Kişinin İrade Özgürlüğü Yanında Dolaşım Özgürlüğüne de Yöneldiğinden Yağma ve 109. Madde Uyarınca Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma Suçlarından Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gereği )
HÜRRİYETİ KISITLAMA ( Adam Kaldırma Suçu Kişinin İrade Özgürlüğü Yanında Dolaşım Özgürlüğüne de Yöneldiği - Yağma Suçundan Ayrı Hüküm Kurulacağı )
İRADE VE DOLAŞIM ÖZGÜRLÜĞÜ ( Adam Kaldırma Suçu Kişinin İrade Özgürlüğü Yanında Dolaşım Özgürlüğüne de Yöneldiğinden Yağma ve 109. Madde Uyarınca Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma Suçlarından Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gereği )"
499Y6.CD5.12.2005E. 2005/13663 K. 2005/11286"ADAM KALDIRMA ( 5237 Sayılı TCY'da 765 Sayılı TCK'nun 499/1. Maddesinde Düzenlenen Suçun Tam Karşılığının Bulunmadığı - Olayın Özellik ve Niteliğine Göre 148 ya da 149. Maddelerinin Fıkra ve Bentlerinin Uygulanması Gerektiği )
DOLAŞIM ÖZGÜRLÜĞÜ ( 5237 Sayılı Yasanın 148 veya 149. Maddelerine Göre Yağma ve 109. Madde Uyarınca Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma Suçlarından Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN KILMA ( 5237 Sayılı TCY'da Dolaşım Özgürlüğünü Suçun Öğesi Olarak Öngören Bir Düzenleme Bulunmadığından 148 veya 149. Maddelerine Göre Yağma ve 109. Madde Uyarınca Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
HEMEN KARAR VERME OLANAĞI BULUNMASI ( Soruşturma Araştırma ya da Duruşma Yapılması Zorunlu Olduğu Takdirde Bunun Asıl Hakim veya Mahkemesince Yerine Getirilmesi Gerektiği )"
499Y6.CD4.10.2005E. 2005/10721 K. 2005/8496"ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMAK ( Devlet Hastanesi Tarafından Düzenlenen Raporda Adı Geçenin Sağ Göz Civarında ve Sağ Bacağında Ekimoz Bulunduğu - Sanıklar Hakkındaki Mevcut Delillerin Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Olduğu )
GASP VE ZORLA HAK ALMAK ( Gasp ve Zorla Hak Almak/Devlet Hastanesi Tarafından Düzenlenen Raporda Adı Geçenin Sağ Göz Civarında ve Sağ Bacağında Ekimoz Bulunduğu - Sanıklar Hakkındaki Mevcut Delillerin Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Olduğu )"
499Y6.CD22.3.2005E. 2004/8497 K. 2005/2593"YAĞMA ( Sanıkların Fikir Birliği İçerisinde Yaptıkları Plan ve İş Bölümü Uyarınca Katılanı Sanığın Evde Silah Tehdidiyle Alıkoyduğu Sırada Eşi Katılanı Paraları Teslim Etmesi İçin Otele Götürüp Ancak Amaçlarına Ulaşamadan Kaçmak Zorunda Kalmaları - Suçun Oluştuğu )
SİLAHLI ALIKOYMA ( Sanıkların Fikir Birliği İçerisinde Yaptıkları Plan ve İş Bölümü Uyarınca Katılanı Sanığın Evde Silah Tehdidiyle Alıkoyduğu Sırada Eşi Katılanı Paraları Teslim Etmesi İçin Otele Götürüp Ancak Amaçlarına Ulaşamadan Kaçmak Zorunda Kalmaları - Yağma Suçunun Oluştuğu )
SİYASİ VE SOSYAL MAKSATLI YAĞMA ( Sanığın Katılanı Evde Alıkoyduğu Sırada Diğer Sanıklardan Ayrı Olarak Cep Telefonunu Alması Biçimindeki Eylemi )"
499Y6.CD22.3.2005E. 2004/11047 K. 2005/2604"YAĞMA ( Sanıkların Birlikte Gittikleri Evde Daha Sonra İsteği Dışında Alıkoydukları Yakınanı Bıçakla Tehdit Ederek Parasını Kimliğini ve Cep Telefonunu Almaları Eylemi )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Birlikte Gittikleri Evde Daha Sonra İsteği Dışında Alıkoydukları Yakınanı Bıçakla Tehdit Ederek Parasını Kimliğini ve Cep Telefonunu Almaları Eylemi - TCK Md. 499/1-1 2. Cümlesindeki Suçu Oluşturduğu )
TEHDİT ( Sanıkların Mağduru İzleyip Öldürecekleri Tehdidiyle Serbest Bıraktıkları Yakınanın Kolluğa Başvurması Üzerine Buluşma Yerinde Yakalandıkları - TCK Md. 499/1-2. Cümlesindeki Suçu Oluşturduğu )"
499Y6.CD10.2.2005E. 2004/8544 K. 2005/1221"YAĞMA VE ETKİLİ EYLEM ( Sanığın Bıçakla Tehdit Etmek Suretiyle Yakınanı Mahalle Arasında Bulunan Kapı ve Pencereleri Olmayan Binaya Götürerek Para Alması - Yağma Sırasında Yakınana Etkili Eylemde Bulunan Sanığın Eyleminin TCK'nun 499.Maddesi 1.Fıkra 2. Cümlesindeki Suçu Oluşturduğu )
YAĞMA SIRASINDA YAKINANDAN BİR ŞEY ALINMAMASI ( Eylemin TCK'nun 499. Maddesi 1.Fıkra 1. Cümledeki Suçu Oluşturduğu - Sanığın Yakınanı Tehdit Ederek Mahalle Arasında Bulunan Binaya Götürerek Etkili Eylemde Bulunması )
TEKERRÜRE ESAS ALINAN ÖNCEKİ HÜKÜMLÜLÜK ( 2253 Sayılı Yasanın 12/2. Maddesi Uygulanan Sanığın Bu Hükülülüğünün Tekerrüre Esas Alınmayacağı - Yağma )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA ( Sonuç Cezanın 14 Yıl 12 Ay 19 Gün Yerine 14 Yıl 11 Ay 49 Gün Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
499Y6.CD10.2.2005E. 2004/6742 K. 2005/1145"ADAM KALDIRMAK ( Aslına Uygunluğu Onaylanmamış Fotokopi Soruşturma Belgeleriyle Yetinilerek Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )
SORUŞTURMA BELGELERİ ( Aslına Uygunluğu Onaylanmamış Fotokopi - Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı )
ASLINA UYGUNLUĞU ONAYLANMAMIŞ FOTOKOPİ ( Soruşturma Belgeleri - Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı )"
499YCGK30.11.2004E. 2004/6-179 K. 2004/209"GASP SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Fidye Almak Amacıyla Tenha Bir Yere Kaçırılan Mağdurun Para ve Eşyalarını Alan Sanıkların Eyleminin Adam Kaldırma Suçunu Oluşturacağı )
ADAM KALDIRMA SUÇU ( Fidye Almak Amacıyla Kaçırdıkları Mağdurdan Para ve Eşyalarını Alan Sanıkların Eyleminin Gasp Suçunu Oluşturmayacağı )
FİDYE ALMAK AMACIYLA KAÇIRDIKLARI MAĞDURU PARASINI VE EŞYALARINI ALAN SANIKLAR ( Gasp Suçundan Değil Adam Kaldırmaktan Cezalandırılmaları Gereği )
YAĞMA SUÇUNUN DEĞİL ADAM KALDIRMA SUÇUNUN OLUŞMASI ( Fidye Almak Amacıyla Tenha Bir Yere Kaçırdıkları Mağdurun Parasını ve Eşyalarını Alan Sanıkların Eylemi )"
499Y1.CD29.11.2004E. 2004/1555 K. 2004/3953"ADAM ÖLDÜRMEK ( Gasp İçin Adam Kaldırmak - Ölüme Mucip Yaralar/Maktülün Atladığı Pencereye Gitme İktidarında Olup Olamıyacağının Adli Tıp Kurumundan Sorularak Suç Vasfının Tayin Edilmesi Gereği )
ÖLÜME MUCİP YARALAR ( Maktülün Atladığı Pencereye Gitme İktidarında Olup Olamıyacağının Adli Tıp Kurumundan Sorularak Suç Vasfının Tayin Edilmesi Gereği - Gasp İçin Adam Kaldırmak )
HAKSIZ TAHRİK ( Karşılıksız ve Çalıntı Çekleri Vererek Borcunu Ödemeyen ve Oyalama Yolunu Tercih Eden Maktül - Şirket Ortağının Tahsil İçin Para Karşılığı Anlaşma Yapması )
GASP İÇİN ADAM KALDIRMAK ( Sanıkların Alacaklarını Tahsil Edemeyen Sanıklar ve Ortaklarınca Para Karşılığı Anlaşarak Maktülün Hürriyetini Tahdit ve Tehdit Ederek Senet Tahsil Etmeleri )
ADAM KALDIRMAK ( Gasp İçin - Sanıkların Alacaklarını Tahsil Edemeyen Sanıklar ve Ortaklarınca Para Karşılığı Anlaşarak Maktülün Hürriyetini Tahdit ve Tehdit Ederek Senet Tahsil Etmeleri )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Alacaklarını Tahsil Etmek Maksadıyla Maktülü Araçlarıyla Kapalı Mekana Götürerek İki Gün Süreyle Zorla Tutmak )
ZORLA SENET DÜZENLETMEK ( Sanıkların Alacaklarını Tahsil Etmek Maksadıyla Maktülü Araçlarıyla Kapalı Mekana Götürerek - Gasp İçin Adam Kaldırmak )"
499Y6.CD14.9.2004E. 2004/5640 K. 2004/9381"YAĞMA VE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMA ( Bir Bütün Olarak Her Bir Mağdurla İlgili Biçimde Ayrı Ayrı Cezanın Yukarı Haddine Hükmolunması Gereği - Maksada Nail Olmak )
ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMA VE YAĞMA ( Bir Bütün Olarak Her Bir Mağdurla İlgili Biçimde Ayrı Ayrı Cezanın Yukarı Haddine Hükmolunması Gereği - Maksada Nail Olmak )
MAKSADA NAİL OLMAK ( Yağma ve Özgürlüğü Kısıtlama - Bir Bütün Olarak Her Bir Mağdurla İlgili Biçimde Ayrı Ayrı Cezanın Yukarı Haddine Hükmolunması Gereği
NASI IZRAR ( TCK. 516/2. Maddesinde Verilen Zararın Ağırlığına İlişkin Özel Düzenleme Bulunması Karşısında Ayrıca Yasanın 522/1. Maddesinin Uygulanamayacağı )"
499Y6.CD14.9.2004E. 2004/4350 K. 2004/9382"POLİS ELBİSESİ GİYMEK SURETİYLE YAĞMA SUÇU İŞLEMEK ( Memuriyet Ünvanının Gaspı - TCK. 253/1 Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
MEMURİYET UNVANININ GASBI ( Sanıkların Polis Elbisesi Giymek Suretiyle/Ayrıca Yağma Suçunu İşlemeleri - TCK. 253/1 Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
YAĞMA ( Sanıkların Yakınanı Eve Götürüp Özgürlüğünü Kısıtlamak Suretiyle Eylemlerini Gerçekleştirmeleri - TCK. Md. 499 1. Fıkrasının 2. Cümlesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMAK SURETİYLE YAĞMA EYLEMİ ( TCK. Md. 499 1. Fıkrasının 2. Cümlesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )"
499Y6.CD5.7.2004E. 2004/4281 K. 2004/8778"ADAM KALDIRMAK ( Sanığın Mağduru Issız Bir Yer Olan Çöplük Yakınındaki Depoya Zorla Götürüp Bağladıktan Sonra Cüzdanından Parasını Alması - Cezanın Yukarı Haddine Hükmolunacağı )
CEZANIN YUKARI HADDİNE HÜKMOLUNMASI GEREĞİ ( Sanığın Mağduru Issız Bir Yer Olan Çöplük Yakınındaki Depoya Zorla Götürüp Bağladıktan Sonra Cüzdanından Parasını Alması - Adam Kaldırmak )"
499Y6.CD22.3.2004E. 2003/6690 K. 2004/3235"ADAM KAÇIRARAK FİDYE İSTEMEK ( Müştekilerin Çocuğunu Kaçırarak Tehditle Para İsteyen Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
FİDYE İÇİN ADAM KAÇIRMAK SUÇU ( Müştekilerin Çocuğunu Kaçırarak Tehditle Para İsteyen Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
PARA İÇİN ADAM KAÇIRMAK ( Müştekilerin Çocuğunu Kaçırarak Tehditle Para İsteyen Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )"
499YCGK11.11.2003E. 2003/6-212 K. 2003/267"ZORLA SENET İMZALATMAK ( Sanıkların Şikayetçiden Olan Alacaklarını Almak İçin Onu Zorla Bir Yere Götürerek Ona Senet İmzalatmaları )
SENET GASBI ( Sanıkların Şikayetçiden Olan Alacaklarını Almak İçin Onu Zorla Bir Yere Götürerek Ona Senet İmzalatmaları )
ADAM KALDIRMA ( Sanıkların Şikayetçiden Olan Alacaklarını Tahsil Etmek İçin Onu Bir Yere Götürmeleri ve Elinden Zorla Senet Almaları )
İMZANIN ŞİKAYETÇİYE AİT OLMASI ( Senet Altındaki İmzanın Şikayetçiye Ait Olmasının Zorla Senet İmzalatmak Suçunun Oluşmasına Engel Olmaması )"
499Y6.CD6.11.2003E. 2002/16752 K. 2003/8182"ADAM KALDIRMAK ( Yakınanın Zorla Issız Bir Yere Götürülüp Alacağından Çok Fazla Miktarda Senet İmzalatılması Eyleminin TCK'nın 499/1 Maddesini İhlal Ettiği - Senet Almak İçin Adam Kaldırma Suçu )
SENET ALMAK İÇİN ADAM KALDIRMAK ( Zorla Issız Bir Yere Götürülen Yakınana Senet İmzalatılıp Parasının Alınmasıyla Sanığın Maksadına Nail Olduğunun Kabulü Gereği - Issız Yere Kaldırılarak Senet İmzalatılmasının TCK'nın 499.Maddesini İhlal Ettiği )"
499YCGK4.11.2003E. 2003/6-231 K. 2003/264"İHKAKI HAK ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemenin Sanıklarla İlgili İhkakı Hak Suçunun Gerçekleştiği Yönünde Kanaate Varmış Olması )
MÜZAKERE VE REY VERME USULÜ ( CYUY'da Son Kararın Verilmesini Sağlamaya Yönelik Müzakere Rey Verme Reylerin Dağılması Reylerin Toplanması ile İlgili Hükümlerin Bulunduğunun Gözetilmesi )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Bu Proplemin Öncelikli Olarak Oylanması ve Azınlık Oyunu Oluşturan Üyelerin de Katılımı ile Davanın Esası Hakkında Nihai Sonuca Ulaşılmasının Gerekmesi )
ÖN SORUN ( Soruşturmanın Genişletilmesi Hakkındaki Görüşünün Ön Sorun Niteliğinde Kabul Edilmesi ile Öncelikli Olarak Oylanmasının Gerekmesi )
NİHAİ OYLAMA ( Soruşturmanın Genişletilmesinin Öncelikli Olarak Oylanması ve Azınlık Oyunu Oluşturan Üyelerin de Katılımı ile Davanın Esası Hakkında Nihai Sonuca Ulaşılmasının Gerekmesi )
AZINLIK OYU ( Soruşturmanın Genişletilmesinin Öncelikli Olarak Oylanması ve Azınlık Oyunu Oluşturan Üyelerin de Katılımı ile Davanın Esası Hakkında Nihai Sonuca Ulaşılmasının Gerekmesi )"
499YCGK27.5.2003E. 2003/5-133 K. 2003/168"KADIN KAÇIRMA VE GASP ( Sanıkların Mağdureleri Şehvet Hissi İle Kaçırıp Birinin Mağdurenin Zorla Irzına Geçmesi/Amacına Ulaşan Failin Diğer Sanığın İştirakiyle ve Ayrı Bir Kast İle Mağdurelere Ait Taşınır Malları Bıçak Tehdidi İle Alması - İki Ayrı Suç Oluşacağı )
GASP VE KADIN KAÇIRMA ( Sanıkların Mağdureleri Şehvet Hissi İle Kaçırıp Birinin Mağdurenin Zorla Irzına Geçmesi/Amacına Ulaşan Failin Diğer Sanığın İştirakiyle ve Ayrı Bir Kast İle Mağdurelere Ait Taşınır Malları Bıçak Tehdidi İle Alması - İki Ayrı Suç Oluşacağı )
FİKRİ İÇTİMA ( Kast Birden Çok Suça Yönelmiş İse Eylem Tek de Olsa TCY.nın 79. Maddesinin Uygulanamayacağı - Kadın Kaçırıp Zorla Irzına Geçme/Ayrı Bir Kast İle Mağdurelere Ait Taşınır Malları Bıçak Tehdidi İle Alma )
KASTIN BİRDEN ÇOK SUÇA YÖNELMİŞ OLMASI ( Kadın Kaçırıp Zorla Irzına Geçme/Ayrı Bir Kast İle Mağdurelere Ait Taşınır Malları Bıçak Tehdidi İle Alma - Eylem Tek de Olsa Sanıkların Suçlardan Ayrı Ayrı Cezalandırılmaları Gereği )
EYLEMİN TEK KASTIN BİRDEN ÇOK SUÇA YÖNELMİŞ OLMASI ( Kadın Kaçırıp Zorla Irzına Geçme/Ayrı Bir Kast İle Mağdurelere Ait Taşınır Malları Bıçak Tehdidi İle Alma - TCY.nın 79. Maddesinin Uygulanamayacağı )"
499Y2.HD26.12.2002E. 2002/12731 K. 2002/14899"BOŞANMA ( Eşin Küçük Düşürücü Suç İşlemesi Nedeniyle - Bir Kimsenin Namusunu veya Şeref ve Haysiyetini İhlal Edecek İsnatlarda Bulunmak Tehdidiyle Menfaat İstihsaliden Hapis Cezasına Mahkum Olması )
KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ NEDENİYLE BOŞANMA ( Davalı Kocanın Bir Kimsenin Namusunu veya Şeref ve Haysiyetini İhlal Edecek İsnatlarda Bulunmak Tehdidiyle Menfaat İstihsalinden Hapis Cezasına Mahkum Olması )
KOCAYI CEZAEVİNDE ZİYARET ETMEK ( Kadının Kocası Tutuklu iken Onu Cezaevinde Ziyaret Etmesinin Eşini Affetiği Anlamına Gelmemesi )
TEHDİTLE MENFAAT İSTİHSALİ ( Küçük Düşürücü Suç Niteliği/Davalı Kocanın Hapis Cezasına Mahkum Olduğu - Açılan Boşanma Davasının Kabulü Gerektiği )"
499Y6.CD20.12.1994E. 1994/12937 K. 1994/12736"ADAM KALDIRMA ( Sanıkların Müdahili Kaçırıp Tehdit Altında Tutarak Kendisinden Senet ve Vekaletname Almaları )
TEHDİT ALTINDA SENET İMZALATMA ( Sanıkların Müdahili Kaçırıp Tehdit Altında Tutarak Kendisinden Senet ve Vekaletname Almalarının Adam Kaldırma Suçunu Oluşturması )"
499YCGK26.11.1979E. 1979/6-468 K. 1979/530"DAĞA KALDIRMAK SURETİYLE YAĞMA SUÇU OLUŞMAMASI ( Arabasıyla Gittikleri Tenha Yerde Mağduru Soyan ve Arabasını Alan Sanıklar )
ARABASIYLA GİTTİKLERİ TENHA YERDE MAĞDURU SOYAN VE ARABASINI ALAN SANIKLAR ( Dağa Kaldırmak Suretiyle Yağma Suçunun Oluşmaması )
YAĞMA SUÇU ( Kendilerini Anlaşma Sonucu Arabasıyla Belirlenen Tenha Yere Götüren Mağduru Soyan ve Arabasını Alıp Kaçan Sanıklar )
TAKSİSİYLE GİTTİKLERİ YERDE MAĞDURU SOYAN VE ARABASINI ALIP KAÇAN SANIKLAR ( Oluşan Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )"
499Y9.CD20.2.1975E. 1975/2 K. 1975/6"TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ANAYASASINI ZORLA DEĞİŞTİRMEYE KALKIŞMAK ( Kurulu Bir Örgütün Üyesi Olan ve Bu Suçtan Ölüm Cezasına Hüküm Giyen Arkadaşını Kurtarmak İçin Jandarma Kaçıran Sanığın Eylemi )
ANAYASAYI ZORLA DEĞİŞTİRMEK ( Kurulu Bir Örgütün Üyesi Olan ve Bu Suçtan Ölüm Cezasına Hüküm Giyen Arkadaşını Kurtarmak İçin Jandarma Kaçıran Sanığın Eylemi )
ADAM KALDIRMAK ( Kurulu Bir Örgütün Üyesi Olan ve Bu Suçtan Ölüm Cezasına Hüküm Giyen Arkadaşını Kurtarmak İçin Jandarma Kaçıran Sanığın Eyleminin Niteliği )"

UYUŞMAZLIK

499UMC20.12.1996E. 1996/44 K. 1996/44"ASKER VE SİVİL KİŞİLERİN BİRLİKTE SUÇ İŞLEMELERİ (Irz ve İffete Tecavüz)
IRZ VE İFFETE TECAVÜZ SUÇU (Asker ve Sivil Kişilerin Birlikte İşledikleri)
SİVİL VE ASKER KİŞİLERİN BİRLİKTE SUÇ İŞLEMESİ (Irz ve İffete Tecavüz Suçu)"

Madde 501

YARGITAY

501Y11.CD13.11.2006E. 2006/5494 K. 2006/9047"BOZMADAN SONRA DURUŞMA AÇILMAKSIZIN KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Takdir Hakkı Kullanılmak Suretiyle Yazılı Şekilde Dosya Üzerinde Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE OLAN YASA İLKESİ ( Bozmadan Sonra Duruşma Açılmaksızın Karar Verilemeyeceği - Ortaya Çıkan Sonuçların Denetime İmkan Verecek Şekilde Gösterilip Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Hükmün Belirlenmesi Gereği )"
501YCGK23.9.2003E. 2003/1-179 K. 2003/225"NİTELİKLİ ADAM ÖLDÜRME VE GASP ( Sanıkların Önceden Maktülün Parasını Almaya Karar Verip Sağ İken Bıçak İle Cebir Oluşturan İcra Hareketlerine Başladıkları ve Öldürülenin Parası Arabası ve Diğer Eşyalarını Almaları )
ADAM ÖLDÜRME VE GASP ( Sanıkların Önceden Maktülün Parasını Almaya Karar Verip Sağ İken Bıçak İle Cebir Oluşturan İcra Hareketlerine Başladıkları ve Öldürülenin Parası Arabası ve Diğer Eşyalarını Almaları )
GASP SUÇUNUN İCRAİ HAREKETLERİ ( Maktülün Parası Arabası ve Diğer Eşyalarının Alınmasından Önce Boğazının Sıkılması ve Bıçaklanması Suretiyle Direncinin Kırılması )
ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN AĞIRLATICI NEDENİ ( Failin Öldürme Eylemini Başka Bir Suçu Kolaylaştırmak Veya İşlemek İçin Gerçekleştirmesi - Sanığın Gaspa Yönelik Amacı )
ADAM ÖLDÜRMEYE FER'AN İŞTİRAK ( Sanık Öldürme Eylemini İcra Ederken Yağmaya Yönelik Amacını Önceden Bildiği Sanığa Engel Olmayıp Varlığı İle Ona Manen Destek Vermek )
FER'AN İŞTİRAK ( Adam Öldürmeye - Sanık Öldürme Eylemini İcra Ederken Yağmaya Yönelik Amacını Önceden Bildiği Sanığa Engel Olmayıp Varlığı İle Ona Manen Destek Vermek )
ADAM ÖLDÜRME ( Amaç Suç/Araç Suç - Sanıkların Önceden Maktülün Parasını Almaya Karar Verip Sağ İken Bıçak İle Cebir Oluşturan İcra Hareketlerine Başladıkları ve Öldürülenin Parası Arabası ve Diğer Eşyalarını Almaları )
AMAÇ VE ARAÇ SUÇ ( Sanıkların Önceden Maktülün Parasını Almaya Karar Verip Sağ İken Bıçak İle Cebir Oluşturan İcra Hareketlerine Başladıkları ve Öldürülenin Parası Arabası ve Diğer Eşyalarını Almaları - Öldürmenin Araç Suç Olduğu )
ARAÇ VE AMAÇ SUÇ ( Sanıkların Önceden Maktülün Parasını Almaya Karar Verip Sağ İken Bıçak İle Cebir Oluşturan İcra Hareketlerine Başladıkları ve Öldürülenin Parası Arabası ve Diğer Eşyalarını Almaları - Amaç Suçun Kişinin Parasının Alınması Olduğu/Gasp )"
501Y6.CD28.3.2002E. 2002/2287 K. 2002/3909"YAĞMA (Sanıkların Eylemlerini Gündüzleyin ve Eterli Pamuk Kullanarak Gerçekleştirmeye Kalkışmaları - Eksik Teşebbüs)
EKSİK TEŞEBBÜS (Yağma - Sanıkların Eylemlerini Gündüzleyin ve Eterli Pamuk Kullanarak Gerçekleştirmeye Kalkışmaları"
501YCGK26.3.2002E. 2002/1-94 K. 2002/225"YAĞMA SUÇU ( Bir Kişinin Malını Cebir ve Şiddet Veya Tehdit Kullanarak Almak Suretiyle Oluşması )
CEBİR VE ŞİDDET ( Yağma Suçunun Maddi Unsurunu Oluşturması-Mağdura Fizik Bakımından Etki Yapan Her Türlü Maddi Tazyik Hareketleri Olması )
MADDİ CEBİR ( Zilyedi Malı teslime Zorlayacak Veya Mala Fail Tarafından El Konulmasına Karşı Sükuta Mecbur Bırakacak Şekilde Mağdurun Elini Ayağını Ağzını Bağlayacak Hareketler Olması )
İLAÇLA UYUTARAK HIRSIZLIK YAPMAK ( Yağma Suçunun Maddi Öğesi Olan Cebir ve Şiddetin Gerçekleşmesi-Suçun Yağma Olması )
YARALAMA ( Yağma Suçunu Gerçekleştirmek İçin Mağduru Yaralama-Cezanın Artırılmasının Gerekmesi )
CEZADA ARTIRIM YAPILMASI ( Yağma Suçunu Gerçekleştirmek İçin Mağduru Yaralama-Cezanın Artırılmasının Gerekmesi )"
501Y1.CD20.2.2001E. 2000/3163 K. 2001/625"GASP ( Darp Ettiği Mağdurun Ağzını Bağlayıp Etkisiz Hale Getiren ve Mani Hal Bulunmadığı İçin Eylemini Sürdürmeyen Sanık )
EKSİK KALKIŞMA ( Darp Ettiği Mağdurun Ağzını Bağlayıp Etkisiz Hale Getiren ve Mani Hal Bulunmadığı İçin Eylemini Sürdürmeyen Sanık )
ADAM YARALAMA ( Sanıkların Aralarında Daha Önce Anlaşmaları Nedeniyle Cezanın Artırılması )
ÖLDÜRME KASTI ( Sanıkların Kastının Adam Yaralama Olarak Nitelendirilmesi )"
501YCGK17.3.1998E. 1997/6-315 K. 1998/95"YAĞMA SUÇU ( Cebir Şiddet Veya Tehdit Kullanılarak Yapılan Hırsızlık Olması )
CEBRİ İRTİKAP VE YAĞMA SUÇLARINI AYIRAN UNSURLAR ( Failin Sıfatı İle Kullandığı İcbarın Maddi Cebir Veya Tehdit Aşamasına Gelmemiş Olması )
İCBARIN CEBİR-ŞİDDET VEYA TEHDİDE DÖNÜŞMESİ ( Yağma Suçunun Oluşması )
MEMUR OLMA ŞARTI ( Cebri İrtikap Suçunun Oluşması İçin Sanığın Memur Olmasının Gerekmesi )"
501YCGK5.12.1994E. 1994/1-283 K. 1994/320"PARA VEYA EŞYASINI ZORLA ALMAK İÇİN ADAM ÖLDÜRMEK ( Gasp-Gasp Suçunun Unsurları )
AMAÇ VE ARAÇ SUÇ ( Gasp Suçunu İşlemek Amacıyla Öldürmek )
YAĞMA VE HIRSIZLIK ( Çalmak İçin Öldürmenin Gasp Öldürdükten Sonra Oluşan Niyetle Çalmanın da Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )
ÇALMAK İÇİN ÖLDÜRMEK ( Gasp )
ÖLDÜRDÜKTEN SONRA OLUŞAN NİYETLE MAKTULÜN EŞYALARINI ÇALMAK ( Hırsızlık )"
501YCGK18.4.1994E. 1994/1-48 K. 1994/102"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanık Olayda Alet Kullanmamışsa da Otopsi Raporunda Belirtildiği Gibi Maktülü Tekme ve Tokatla Çok Vahim Şekilde Yaralamış Olması )
ALET KULLANMADAN ADAM ÖLDÜRME ( Sanık Olayda Alet Kullanmamışsa da Otopsi Raporunda Belirtildiği Gibi Maktülü Tekme ve Tokatla Çok Vahim Şekilde Yaralamış Olması )
TEKME VE TOKATLA ADAM ÖLDÜRME ( Maktülün Baş Gibi Hayati Bölgesine Tekme ve Yumrukla Vuran Sanığın Kasten Adam Öldürme Suçunu İşlediğinin Kabulü )
HIRSIZLIK ( Sanığın Hırsızlık Suçunu Darplar Sonucu Hareketsiz Kalan Maktülün Kolaylığından İstifade Etmesi Nedeniyle Eyleminin Felaket Hırsızlığı Olması )
FELAKET HIRSIZLIĞI ( Sanığın Hırsızlık Suçunu Darplar Sonucu Hareketsiz Kalan Maktülün Kolaylığından İstifade Etmesi Nedeniyle Eyleminin Felaket Hırsızlığı Olması )"
501YCGK11.4.1994E. 1994/1-68 K. 1994/94"ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Eylemin Sanıkların Sanıkların Önceden Maktulün Parasını Almaya Karar Verip Maktul Sağ iken Maddi Cebir Oluşturan İcrai Hareketlere Başladıkları ve Bunun Sonucunda Onu Öldürerek Parasını Aldıklarından Yağma Suçunu Oluşturması )
GASP SUÇU ( Sanıkların Önceden Maktulün Parasını Almaya Karar Verip Maktul Sağ iken Maddi Cebir Oluşturan İcrai Hareketlere Başladıkları ve Bunun Sonucunda Onu Öldürerek Parasını Aldıkları Anlaşıldığından Yağma Suçunun Oluşmuş Olması )
AMAÇ SUÇ ( Sanıkların Her Ne Şekilde Olursa Olsun Mağdurun Parasını Almayı Kararlaştırmış ve Bu Amaçla Suçun İcrai Harektelerine Başlamış Olmaları )
ARAÇ SUÇ ( Amaç Suçun Kişinin Parasıın Alınması Araç Suçun ise Parasının Alınabilmesi için Kişinin Öldürülmesi Olması )
MADDİ CEBİR ( Gasp Suçunun İcra Hareketlerine Mağdur Sağ iken Başlanılmış Olması-Mağdurun Bilahare Ölmesi-Mağdurun İple Boğazının Sıkılmak Suretiyle Boğulmasının Maddi Cebiri Oluşturması )
SUÇUN İCRAİ HAREKETELERİ ( Yağma Suçunun İcra Hareketlerine Mağdur Sağ iken Başlanılmış Olması-Mağdurun Bilahare Ölmesi-Mağdurun İple Boğazının Sıkılmak Suretiyle Boğulmasının Maddi Cebiri Oluşturması )"
501Y6.CD14.8.1975E. 1975/3158 K. 1975/3688"YAĞMA ( Sanıkların Mağdurelerin Yanına Yaklaşıp Çantalarını Almaları )
KAPKAÇ SURETİYLE HIRSIZLIK ( Sanıkların Mağdurelerin Yanına Yaklaşıp Çantalarını Almalarının Yağma Suçunu Oluşturması )
YAĞMA SUÇUNA EKSİK KALKIŞMA ( Sanıkların Geceleyin Evine Gitmekte Olan Mağdurenin Yanına Yaklaşarak Çantasını Almaya Çalışmaları )
CEBRİ HIRSIZLIK ( Cebirin Mağdureleri Yerde Sürüklemeleri ve Bu Şekilde Mukavemetlerini Kırmaları )"

Madde 502

YARGITAY

502Y6.CD27.9.2005E. 2005/10722 K. 2005/8252"GECE VAKTİ MESKENDEN HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Doldurmuş Bulunduğu ve 05.30 Olan Suç Saatinin 765 Sayılı TCY'nın 502.Maddesi Anlamında Geceden Sayılan Zaman Dilimi İçerisinde Kalmadığı )
GECE SAYILMAYAN ZAMAN DİLİMİ ( 05.30 Olan Suç Saatinin 765 Sayılı TCY'nın 502.Maddesi Anlamında Geceden Sayılan Zaman Dilimi İçerisinde Kalmadığı - Gece Vakti Meskenden Hırsızlığa Teşebbüs )"
502Y6.CD27.9.2005E. 2003/16664 K. 2005/8294"HIRSIZLIK ( Sanıkların Tekel Bayiinden Sigaraları Bir Çuvala Doldurup Kapı Önüne Çıkardıkları Ancak Götürmeden Yakalandıkları Anlaşıldığından TCK'nun 62. Maddesince Hüküm Kurulması Gereği - Teşebbüs )
TEŞEBBÜS ( Hırsızlık - Sanıkların Tekel Bayiinden Sigaraları Bir Çuvala Doldurup Kapı Önüne Çıkardıkları Ancak Götürmeden Yakalandıkları Anlaşıldığından TCK'nun 62. Maddesince Hüküm Kurulması Gereği )
SUÇUN GECE İŞLENİP İŞLENMEDİĞİ ( Güneşin Saat Kaçta Doğduğu Adli Tıp Kurumu veya İstanbul Teknik Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden Sorularak Suçun İşlendiği Saat Olan 05.30'un Gece Sayılan Zaman Dilimi İçinde Kalıp Kalmadığının Saptanması Gerektiği )
SUÇA KONU EŞYANIN DEĞERİ ( Olay Tarihindeki Gerçek Değeri Araştırılıp Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği - Hırsızlık )"
502Y6.CD8.2.2005E. 2003/15177 K. 2005/1118"HIRSIZLIK ( Sanıkların Yakınana Ait Eve Sabaha Karşı Girdiklerine İlişkin Savunmaları - Suçun Gece Sayılan Zaman Diliminde İşlenmiş Olduğuna İlişkin Delillerin Açıklanması Gereği )
SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENDİĞİNE İLİŞKİN DELİLLERİN AÇIKLANMASI ( Hırsızlık )
4616 SAYILI YASA ( Eyleminin 27.4.1994 Tarihinden Önce Gerçekleşmesi - Hırsızlık Suçlarının 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )"
502Y6.CD6.5.2004E. 2002/24232 K. 2004/5608"SAHTECİLİK ( Sahibinin Rızası Dışında Ele Geçirilen İmzalı Boş Kağıdın TTK'nın 688. Maddesine Uygun Olarak Doldurularak Düzenlenmesi - Eylemin TCY'nin 342/1. Maddesindeki Suçu Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
EMNİYETİ SUİİSTİMAL ( Başkasına Ait İmzalı Boş Belgenin TTK'nın 688. Maddesine Uygun Olarak Doldurularak Düzenlenmesi Eylemine İlişkin Delilleri Takdir ve Değerlendirme Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Sahtecilik/Emniyeti Suiistimal )
GÖREV ( İmzalı Boş Kağıdı TTK'nın 688. Maddesine Uygun Olarak Ögeleri Tam Bir Şekilde Düzenlemek - Katılanın Rızası Dışında Ele Geçirdiği İmzalı Boş Belgeyi TTK'nın 688. Maddesine Uygun Olarak Doldurup Düzenlediği İddiasının Subutu Halinde Delilleri Takdir ve Tartışma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
502Y4.CD1.3.2004E. 2003/3337 K. 2004/2176"CEZA KANUNU UYGULAMASINDA GECE VAKTİ ( Güneşin Batmasından Bir Saat Sonra Başlayacağı )
GECE SAYILAN ZAMAN DİLİMİ ( Ceza Kanunu Uygulamasında - Güneşin Batmasından Bir Saat Sonra Başlayacağı )"
502Y6.CD11.12.2003E. 2002/21008 K. 2003/9783"HIRSIZLIK ( Gece Sayılan Zaman Dilimi Kapsamında Kaldığına İlişkin Kanıtlar Gösterilmeden TCK.nun 492/1. Maddesiyle Hüküm Kurulamayacağı )
GECE SAYILAN ZAMAN DİLİMİ ( Hırsızlığın Bu Zaman Dilimi Kapsamında Kaldığına İlişkin Kanıtlar Gösterilmeden TCK.nun 492/1. Maddesiyle Hüküm Kurulamayacağı )
ÇALINAN MALIN İADESİ ( TCK'nun 523/1. Maddesinin Uygulanması Sırasında İndirim Oranının 1/2 den Fazla Olması Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği )"
502Y6.CD2.12.2003E. 2002/20019 K. 2003/9174"HIRSIZLIK ( Gece Sayılan Zaman Dilimi İçinde İşlendiğini Gösterir Kanıtların Nelerden İbaret Olduğunun Karar Yerinde Açıklanması Gereği )
ÇALINAN MALIN İADESİ ( Sanığın Suça Konu Müzik Setini Satın Alanın Zararını Giderip Gidermediği Araştırılmadan Hakkında TCK. Md. 523/1'in Uygulanamayacağı )"
502Y6.CD3.11.2003E. 2002/19227 K. 2003/7958"HIRSIZLIK ( Sanığın Suçu Gece Sayılan Bir Zamanda İşlediğine Dair Kanıtların Neler Olduğu Belirtilmeksizin Verilen Hükmün Hukuka Aykırı Olması )
SUÇUN KANITLANMASI ( ( Sanığın Suçu Gece Sayılan Bir Zamanda İşlediğine Dair Kanıtların Neler Olduğu Belirtilmeksizin Verilen Hükmün Hukuka Aykırı Olması )
TEKERRÜR ( Sanığın Daha Önceden İnfaz Edilen Ağır Para Cezasına İlişkin Suçun Tekerrüre Esas Alınıp Alınmayacağının Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olması )"
502Y6.CD25.9.2003E. 2002/17041 K. 2003/5858"HIRSIZLIK ( Hırsızlık Olayının Gece Sayılan Zaman Dilimi İçinde İşlenip İşlenmediğinin Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Araştırılması Gereği - Suçun İşlendiği Zamana İlişkin Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
GECE VAKTİ ( Hırsızlık Eyleminin Hangi Zaman Dilimi İçinde İşlendiğinin Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklığa Kavuşturulması Gereği - Hırsızlık Suçunun Gece Sayılan Vakitte İşlenip İşlenmediğinin Araştırılması Gereği )"
502Y1.CD18.3.2002E. 2002/793 K. 2002/859"SİLAHLA YARALAMA ( Tek Kurşun İsabetinin Hayati Tehlike Yaratıp Yaratmadığının Araştırılması- Hayati Tehlike Yarattığının Anlaşılması Durumunda Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Oluşması )
ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Yakın Mesafeden İradi Olarak ve Yaşamsal Önem Arzeden Yere Atış Yapması )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Suçun Gece mi Yoksa Gündüz mü Olduğunun Belirlenmesi )"
502Y1.CD8.11.2000E. 2000/2180 K. 2000/3088"GECE VAKTİ GASP ( Gasp Eyleminin TCY.nın 502. Maddesi Kapsamında Gece Vaktine Rastlayan Zamanda Gerçekleştirilmesi - TCY.nın 497/1. Maddesinin Uygulanması Gereği )
GASP ( Eyleminin TCY.nın 502. Maddesi Kapsamında Gece Vaktine Rastlayan Zamanda Gerçekleştirilmesi - TCY.nın 497/1. Maddesinin Uygulanması Gereği )
EK İDDİANAME ( Gasp Suçundan Açılan Kamu Davası - Usulune Uygun Müdahale Etmeyen Müdahil Vekillerinin Bu Suça Yönelik Temyiz İsteğinin Reddi Gereği )
TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Ek İddianame İle Gasp Suçundan Açılan Kamu Davası - Usulune Uygun Müdahale Etmeyen Müdahil Vekillerinin İsteği )
MÜDAHALE ( Ek İddianame İle Gasp Suçundan Açılan Kamu Davası - Usulune Uygun Müdahale Etmeyen Müdahil Vekillerinin Bu Suça Yönelik Temyiz İsteğinin Reddi Gereği )
ADAM ÖLDÜRME ( Para ve Eşyasını Gasp Ettikleri Maktulün Suçun Kanıtlarını Ortadan Kaldırmak Amacıyla Üzerinden Araç Geçirmek Suretiyle )
TEKERRÜR ( Zammı Lazım Gelen Miktarın Hiçbir Suretle Evvelki Suç İçin Hükmedilmiş Olan Cezaların En Ağırından Fazla Olarak Tayin Olunamayacağı )
OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ( 8 Gün Elde Tutulmasının Sahiplenme Amacına Yönelik Olduğu - Pek Fahiş Ölçüde Olmak Üzere TCK. 522. Maddesince Suça Vasıf Vermek Gereği )"
502YCGK23.11.1999E. 1999/1-271 K. 1999/287"ADAM ÖLDÜRMEK ( Subjektif Yanılgı-Savunmada İfrada Gidilmesi )
SAVUNMADA İFRADA GİDİLMESİ ( Geceleyin Kendisine Arkadan Sarılan Kişiyi Hırsız Zannedip Öldürmek Maksadıyla Bıçaklamak )
SUBJEKTİF YANILGI ( Geceleyin Kendisine Arkadan Sarılan Kişiyi Hırsız Zannedip Bıçaklamak )
GECELEYİN KENDİSİNE ARKADAN SARILAN KİŞİYİ HIRSIZ SANIP BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMEK ( Savunmada İfrada Gidilmesi )"
502Y6.CD21.4.1999E. 1999/2284 K. 1999/2254"HIRSIZLIK ( Suçun Gece İşlenmiş Olduğuna İlişkin Delillerin Açıklanması-Arama Sonucu Bulunan Eşyanın Henüz Müracaatı Bulunmadan Müştekiye İade Edilmiş Olması )
SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENDİĞİNE İLİŞKİN DELİLLERİN AÇIKLANMASI ( Hırsızlık )
ARAMA SONUCU BULUNAN EŞYANIN HENÜZ MÜRACAATI BULUNMAYAN MÜŞTEKİYE İADESİ ( Sanık Hakkında TCK.nun 523/1. Maddesinin Uygulanması-Hırsızlık )"
502Y4.CD11.9.1997E. 1997/5994 K. 1997/6657"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Suçun Hangi Zaman Diliminde İşlendiğinin Araştırılması )
SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN DİLİMİNİN SAPTANMASI ( Konut Dokunulmazlığını İhlal )
PARMAK KIRMAK SURETİYLE YARALAMAK ( Kırığı Sanıklardan Hangisinin Yaptığının Tespit Edilip Edilememesine Göre Uygulanacak Madde )
SANIK VE MÜŞTEKİNİN KARDEŞ OLUP OLMADIĞI ( Nüfus İdaresinden Sorulmadan Cezanın Artırılmaması )
SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Hakkında TCY.nın 55/3. Maddesinin
30 GÜNDEN AZ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Zorunlu Olarak Paraya Çevrilmesi )
HAFİF TAHRİK ( Cezanın 1/4 Oranında İndirilmesi )
HAPİS CEZASINI PARAYA ÇEVİRME ZORUNLULUĞU ( 30 Günden Az Olan )"
502Y4.CD14.12.1993E. 1993/8284 K. 1993/8719"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Evin Çevresinin Açık Ve Yolla Bağlantılı Olması - Keşif )
EKLENTİ ( Keşif Yapılarak Girilen Yerin Durumunun Krokiyle Tespiti )
SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Kabulü - TCK 502 Maddesinin Uygulanması )
TEHDİT VE SÖVME ( Vicdani Kanının Oluşması - Duruşma Sürecini Yansıtan Tutanaklar )"
502YCGK6.10.1986E. 1986/6-208 K. 1986/422"HIRSIZLIK ( Bina Dahilinde Yapılması )
BİNA İÇİNDE YAPILAN HIRSIZLIK ( İkinci Suça İlişkin Hükümlülük Kararının Verilip Kesinleşmesi Beklenmeksizin Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınması )
ŞARTLI TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( İkinci Suça İlişkin Hükümlülük Kararının Verilip Kesinleşmesi Beklenmeksizin )
İKİNCİ SUÇA İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI ( Buna Rağmen Verilen Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınmasının Yanlış Olması )"

Endeksin Devamı ( Madde 503-508)