Önceki Endeks ( Madde 252-268)

MADDE 1-9 / 10-29 / 30-46 / 47-51 / 52-59 / 61-62 / 64-79 / 80 / 81-95 / 96-107 / 108-145 / 146-189 / 190-202 / 203-230 / 231-251 / 252-268 / 269-282 / 283-617 / 318-346 / 347-396 / 398-414 / 415-426 / 427-445 / 448-449 / 450-455 / 456 / 457-464 / 465-490 / 491-492 / 493-502 / 503-508 / 509-521 / 522-525 / 526-571 / 572-588

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 269

YARGITAY

269YCGK19.2.2013E. 2012/4-1331 K. 2013/65"TEHDİT ( Suç Tarihi Gözetildiğinde Kesintili Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Kabul Edileceği )
SÖVME ( Suç Tarihi Gözetildiğinde Kesintili Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Kabulü Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Tehdit ve Sövme - Suç Tarihi Gözetildiğinde Kesintili Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Kabul Edileceği )"
269Y9.CD14.12.2009E. 2009/13357 K. 2009/12595"KASTEN YARALAMA ( Görevli Memura Hakaret Suçunda Sanığın Kullandığı Cebir ve Şiddetin Ağırlaştırıcı Neden mi Yoksa Ayrı Bir Etkili Eylem Suçunu mu Oluşturduğu Sanığın Kastı Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MEMURA HAKARET ( Sanığın Kullandığı Cebir ve Şiddetin Ağırlaştırıcı Neden mi Yoksa Ayrı Bir Etkili Eylem Suçunu mu Oluşturduğu Sanığın Kastı Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
YARALAMA ( Sanığın Görevli İnfaz Koruma Memurlarına Sövdüğü ve Eline Geçirdiği Kül Tablasıyla Mağdurları Yaraladığı - 765 S. TCK'nun 266/1 ve Anılan Kanun'un 456/4. Md. Tanımlanan İki Ayrı Suçu Oluşturacağı )
CEBİR VE ŞİDDET ( Görevli Memura Hakaret Suçunda Sanığın Kullandığı Cebir ve Şiddetin Ağırlaştırıcı Neden mi Yoksa Ayrı Bir Etkili Eylem Suçunu mu Oluşturduğu Sanığın Kastı Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )"
269Y4.CD20.5.2009E. 2007/12519 K. 2009/10003"HAKARET SUÇU ( Sanığın Olay Yerinde Kendilerini Tanıtan Polis Memurlarına Söverek Tehdit Etmesi - Eylemin 765 S. TCY.nın 266/1, 269. Maddelerine Uyar Nitelikte Olduğu )
TEKERRÜR ( Esas Alınan Önceki Hükümlülüğe İlişkin Onaylı Karar Suretinin Denetime Olanak Verecek Biçimde Dosya İçine Getirtilmemesi ve Tekerrür Nedeniyle Artırım Yapılırken Fazla Ceza Belirlenmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
MEMURA SÖVME ( Sanığın Olay Yerinde Kendilerini Tanıtan Polis Memurlarına Söverek Tehdit Etmesi - Eylemin 765 S. TCY.nın 266/1, 269. Maddelerine Uyduğu )"
269Y9.CD26.3.2009E. 2007/8866 K. 2009/3516"GÖREVLİYE SÖVME ( Cezaevi Müdürüne Huzurda Söven Sanığın Bu Esnada Eline Geçirdiği Cam Parçasıyla Mağduru Yaralamaya Teşebbüs Etmesi - Sanığın Yaralamaya Teşebbüs Eyleminin Hakaret ve Taarruzu Arttırma Kastı Taşımadığı Ayrı Bir Etkin Eylem Olan Yaralamaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
YARALAMAYA TEŞEBBÜS ( Cezaevi Müdürüne Söven Sanığın Bu Esnada Eline Geçirdiği Cam Parçasıyla Yaralamaya Teşebbüs Etmesi - Yaralamaya Teşebbüs Eyleminin 765 Sayılı TCK'nun 456. Maddesine Göre Cezalandırılması Yerine 266. Maddesine Göre Verilen Cezanın 269. Maddesiyle Arttırılmasının Hatalı Olduğu )
CEBİR VE ŞİDDETİN AĞIRLAŞTIRICI NEDEN VEYA ARYI BİR ETKİN EYLEM OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ ( Sanığın Kastı Her Olayda Eylemin Niteliği Göz Önünde Tututlarak Takdir Edilmesi Gereği - Cezaevi Müdürüne Söven Sanığın Eline Geçirdiği Cam Parcasıyla Yaralamaya Teşebbüsü Eyleminin Yaralamaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )"
269Y4.CD14.11.2007E. 2006/5648 K. 2007/9417"DİRENME VE SARHOŞLUK ( Belediyeye Ait Mala Zarar Verdiği İçin Karakola Getirilerek Gözaltına Alınmak İstenen Alkollü Sanığın Girmemek İçin Direnerek Görevlilere Yönelik Tehdit ve Hakarette Bulunması )
GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Birden Çok Görevliye Sövmesi Karşısında Suç Çokluğu Gözetilmeden Tek Suçtan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Belediyeye Ait Mala Zarar Verdiği İçin Karakola Getirilerek Gözaltına Alınmak İstenen Alkollü Sanığın Girmemek İçin Direnerek Görevlilere Yönelik Tehdit ve Hakarette Bulunması )
SUÇ ÇOKLUĞU ( Sanığın Birden Çok Görevliye Sövmesi Karşısında Suç Çokluğu Gözetilmeden Tek Suçtan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )"
269Y4.CD26.4.2005E. 2003/15813 K. 2005/3356"AVUKATA SÖVÜP SALDIRIP YUMRUKLA VURMAK ( Bürosunda/Eylemlerinin TCY. Md. 266/3,456/4,271,272'ye Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği - Tahsil Ettiği Alacağı Kendisine Bütünüyle Vermemesi Nedeniyle )
MÜESSİR FİİL ( Avukata Bürosunda Tahsil Ettiği Alacağı Kendisine Bütünüyle Vermemesi Nedeniyle Söven ve Saldırıp Yumrukla Vuran Sanık - Eylemlerinin TCY. Md. 266/3,456/4,271,272'ye Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği )
AVUKATA BÜROSUNDA SALDIRMAK ( Eylemlerin TCY. Md. 266/3,456/4,271,272'ye Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği - Tahsil Ettiği Alacağı Kendisine Bütünüyle Vermemesi Nedeniyle Söven ve Saldırıp Yumrukla Vuran Sanık )"
269Y4.CD9.3.2005E. 2003/11653 K. 2005/1807"SÖVME VE YARALAMA EYLEMİ ( Yaralamanın Ayrı Bir Suç Oluşturacağı ve TCY.nın 269. Maddesinin Uygulanamayacağının Gözetilmemesi İsabetsiz Olduğu )
KAVGA NEDENİYLE KARAKOLA GÖTÜRÜLME ( Nezarete Konulup Daha Sonra da Rapor Alınması İçin Hastaneye Götürülen Sanığın Bu Süreç İçindeki Görevlilere Sövme ve Yaralama Eylemlerinin Bir Bütün Halinde TCY.nın 258/1-3. Maddesine Uyup Uymadığının Tartışılması Gerektiği )"
269Y4.CD22.2.2005E. 2003/13588 K. 2005/1238"GÖREVLİ MEMURA SÖVME ( Eylemin TCK'nun 266/1 ve 271/1. Maddelerine Uyan Eylemi Oluşturduğu - Olay Sırasında Görevli Memuru Yaralamaya Kalkıştığından Sanık Hakkında Ayrıca TCK'nun 456/4. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
YARALAMAYA KALKIŞMA ( Görevli Memura Sövüp Yaralamaya Kalkışın Sanık Hakkında TCK'nun 266, 456/4, 62, 271/1. Maddelerine Göre Hüküm Kurulması Gereği - Sadece TCK'nun 266/1 ve 269. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
269Y4.CD21.2.2005E. 2004/17289 K. 2005/1202"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN SANIĞIN GÖREVLİLERE SÖVÜP TEHDİT ETMESİ ( TCY. Md. 258'deki Suçu Oluşturduğu - Sövme İle Birlikte Tehdit Suçunu İşlemesi Nedeniyle TCY. Md. 269'un da Uygulanması Gereği )
SÖVME İLE BİRLİKTE TEHDİT ( TCY. Md. 269'un da Uygulanması Gereği - Sanığın Alkollü Araç Kullanmasından Dolayı Hakkında Ceza Tutanağı Düzenleyen Görevlilere Karşı Eylemi )
MEMURİYET GÖREVİNİ YAPANLARA SÖVME VE TEHDİT ( Sanığın Alkollü Araç Kullanmasından Dolayı Hakkında Ceza Tutanağı Düzenleyen Görevlilere - TCY. Md. 258'deki Suçu Oluşturduğu/Sövme İle Birlikte Tehdit Suçunu İşlemesi Nedeniyle TCY. Md. 269'un da Uygulanması Gereği )"
269Y4.CD21.2.2005E. 2003/16634 K. 2005/1179"AVUKATLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( Haciz İşlemini Engellemek Amacıyla Alacaklı Vekiline Karşı Yapılan Sövme Tehdit Kolundan Tutup Çekme Eylemi - Eylemin TCY'nın 258/1. Maddesine Uyduğu Yasanın 266/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
HACZİ ENGELLEMEK ( Haciz İşlemleri İçin Eve Gelen Alacaklı Vekiline Karşı Sövme Tehdit Eylemi - TCY'nın 266/1. ve 269 Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı OLduğu )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Haciz İşlemini Engellemek Amacıyla Alacaklı Vekiline Karşı Sövme ve Tehdit Eylemi - TCY'nın 258/1. Maddesine Aykırılık Oluşturduğu )
CEZANIN ARTTIRILMASI ( TCY'nın 269. Maddesi Uyarınca Ceza Bir Misli Arttırılırken 12 Ay Yerine Bir Yıl Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Görevliye Etkin Direnme )"
269Y4.CD16.2.2005E. 2003/13384 K. 2005/1130"MEMURA MUKAVEMET ( Haczi Engellemek Amacıyla Avukat ve İcra Memuruna Sövme ve Tehdit Eylemi - Eylemin TCY'nın 258. Maddesine Uyduğunun Kabulü Gereği/Memura Etkin Direnme )
AVUKAT VE İCRA MEMURUNA SÖVME ( Haczi Engellemek - Görevliye Etkin Direnme )
HACZİ ENGELLEMEK ( Avukat ve İcra Memuruna Sövme ve Tehdit )
TEHDİT ( Sanığın Bu Borç Benim İstediğim Gibi Olmazsa Seni de Alacaklıyı da Öldürürüm Şeklinde Yakınanı Zorlaması ve Sövmesi - Eylemin TCY'nın 188/1, 266/3, 273. Maddelerine Uyduğu TCY'nın 269. Maddesinin Öğesi Sayılamayacağının Kabulü Gereği )"
269Y4.CD2.2.2005E. 2003/17028 K. 2005/539"GÖREVLİYE SÖVME ( Yakalanan Sanığın Zorla Araca Bindirildiği Sırada Yakınan Polislere Hakaret Ve Tehditte Bulunduğu Karakolda Da Nezarete Girmemek İçin Direndiği Anlaşılmakla Eyleminin Görevli Memura Direnme Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Tartışılması Gereği )
GÖREVLİ MEMURA DİRENME ( Yakalanan Sanığın Zorla Araca Bindirildiği Sırada Yakınan Polislere Hakaret Ve Tehditte Bulunduğu Karakolda Da Nezarete Girmemek İçin Direndiği Anlaşılmakla Eyleminin Görevli Memura Direnme Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Tartışılması Gereği )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Yakalanan Sanığın Zorla Araca Bindirildiği Sırada Yakınan Polislere Hakaret Ve Tehditte Bulunduğu Karakolda Da Nezarete Girmemek İçin Direndiği Anlaşılmakla Eyleminin Görevli Memura Direnme Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Tartışılması Gereği )"
269Y10.CD6.7.2004E. 2004/3484 K. 2004/8192"GÖREVLİ MEMURU TEHDİT VE SÖVME ( Etkin Direnme Suçundan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
SÖVME VE TEHDİT ( Görevli Memura - Etkin Direnme Suçundan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
TEHDİT VE SÖVME ( Görevli Memura - Etkin Direnme Suçundan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
ÖZEL TEKERRÜRE ESAS ALINAN MAHKUMİYET ( CMUK. 305. Maddesi Uyarınca Kesin Nitelikte Olup Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
TEKERRÜRE ESAS ALINAMAMA ( CMUK. 305. Maddesi Uyarınca Kesin Nitelikte ve Temyizi Kabil Olmayan Hüküm )"
269Y4.CD23.6.2004E. 2003/8743 K. 2004/8035"İHZAR MÜZEKKERESİNİN İNFAZI SIRASINDA GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Kolluk Görevlilerine Karşı Bıçakla Saldırıp Sövmekten İbaret Eylemlerinin Bütünü )
POLİSE GÖREVİ SIRASINDA ETKİN DİRENME ( İhzar Müzekkeresini İnfaz Etmek İsteyen - Bıçakla Saldırıp Sövmekten İbaret Eylemlerinin Bütünü )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( İhzar Müzekkeresini İnfaz Etmek İsteyen Kolluk Görevlilerine Karşı Bıçakla Saldırıp Sövmekten İbaret Eylemlerinin Bütünü )"
269Y4.CD17.5.2004E. 2003/5092 K. 2004/6254"AVUKATA SÖVME VE TEHDİT ( Haciz İçin Gelen Alacaklı Vekiline Sövüp Tehdit Eden ve Haciz İşlemini Engelleyen Sanığın Eyleminin TCK'nın 258/1. Maddesini İhlal Ettiğinin Kabulü Gereği )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Haciz İçin Gelen Alacaklı Vekiline Sövüp Tehdit Eden Sanığın Eyleminin TCK'nın 258/1. Maddesini İhlal Ettiği - İcra Etkinliği Esnasında Avukatın İcra Memuruna Yardım Eden Durumunda Olduğunun Kabulü Gereği )
HACZİ ENGELLEMEK ( Haciz İşlemi Sırasında Avukatın İcra Memuruna Yardım Eden Durumunda Olduğunun Kabulü - Haciz İçin Gelen Alacaklı Vekiline Sövüp Tehdit Ederek Haczi Engelleyen Sanığın Eyleminin Görevliye Etkin Direnme Suçunu Oluşturduğu )
CEZANIN YIL OLARAK ARTTIRILMASI ( Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Yasa Maddesine Göre Bir Misli Arttırılırken 12 Ay Yerine Bir Yıl Olarak Arttırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Haciz İçin Gelen Alacaklı Vekilini Sövüp Tehdit Ederek Haczi Engelleme )"
269Y4.CD5.5.2004E. 2003/6788 K. 2004/5935"MEMURA GÖREVİ NEDENİYLE SÖVÜP TEHDİT ETMEK ( Sanığın Köy Muhtarına Kişisel Anlaşmazlıkları Nedeniyle - Hangi Yasal Görevi Nedeniyle Atılı Suçları İşlediğinin Açıklanması Gereği )
KÖY MUHTARINA GÖREVİ NEDENİYLE SÖVÜP TEHDİT ETMEK ( Hangi Yasal Görevi Nedeniyle Sanığın Atılı Suçları İşlediğinin Açıklanması Gereği - Suçun TCK. Md. 266/1 ve 269'a Uyacağı )
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE SUÇLAR ( Sövüp Tehdit Etmek - Suçun TCK. Md. 266/1 ve 269'a Uyacağının Gözetilmesi Gerektiği/Tehdit Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
CEZA DAVASI ZAMANAŞIMI ( Suçun Son Kesme Nedeninin Oluştuğu Tarihe Göre Gerçekleşmesi - Hükmün Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğurmak Üzere Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği )"
269Y4.CD29.3.2004E. 2003/4426 K. 2004/3891"TEHDİT VE SÖVME ( Sanığın Eski Eşini Tehdit Etmesi Nedeniyle Karakola Getirildiğinde Polis Memurlarına - Yakınan Sayısınca Suç Oluşturacağının Gözetilmesi Gereği )
SÖVME VE TEHDİT ( Sanığın Eski Eşini Tehdit Etmesi Nedeniyle Karakola Getirildiğinde Polis Memurlarına - Yakınan Sayısınca Suç Oluşturacağının Gözetilmesi Gereği )
POLİS MEMURLARINI TEHDİT VE SÖVME ( Sanığın Eski Eşini Tehdit Etmesi Nedeniyle Karakola Getirildiğinde - Yakınan Sayısınca Suç Oluşturacağının Gözetilmesi Gereği )
ŞİKAYETÇİ SAYISINCA SUÇ OLUŞMASI ( Sanığın Eski Eşini Tehdit Etmesi Nedeniyle Karakola Getirildiğinde Polis Memurlarını Tehdit Edip Sövmesi )"
269Y4.CD22.3.2004E. 2003/4378 K. 2004/3525"MUHTARIN GÖREVİ ( Sosyal Yardımlaşma Vakfı Tarafından Kömür Dağıtımı İşine Yardım Etmesi - Yasal Görevlerinden Olmadığı Ceza Uygulamasında Memur Sayılamayacağı )
MEMUR SAYILMA ( Muhtarın Sosyal Yardımlaşma Vakfı Tarafından Kömür Dağıtımı İşine Yardım Etmesi - Yasal Görevlerinden Olmadığı Ceza Uygulamasında Memur Sayılamayacağı )
SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI ( Muhtarın Kömür Dağıtımı İşine Yardım Etmesi - Yasal Görevlerinden Olmadığı Ceza Uygulamasında Memur Sayılamayacağı )"
269Y4.CD10.3.2004E. 2003/1321 K. 2004/3053"SUÇÜSTÜ YARGILAMA ( Sanığın Çiftçi Mallarını Koruma Bekçisine Sövmek ve Tehdit Etmek Suçlarını Köyde İşlemesi - Yargılamanın Suç Üstü Hükümlerine Göre Yapılıp Hüküm Kurulamayacağı )
KÖYDE İŞLENEN SUÇ ( Çiftçi Mallarını Koruma Bekçisine Sövmek ve Tehdit Etmek Suçları - Yargılamanın Suç Üstü Hükümlerine Göre Yapılıp Hüküm Kurulamayacağı )
GÖREVLİYİ TEHDİT VE SÖVME ( Çiftçi Mallarını Koruma Bekçisine - Yasada Belirtilen Görevlerinden Hangisini Yaparken İşlendiği Özel Nedenlerden İleri Gelip Gelmediğinin Tartışılması Gereği )
TEHDİT VE SÖVME ( Çiftçi Mallarını Koruma Bekçisine - Yasada Belirtilen Görevlerinden Hangisini Yaparken İşlendiği Özel Nedenlerden İleri Gelip Gelmediğinin Tartışılması Gereği )"
269Y4.CD25.2.2004E. 2003/7065 K. 2004/2036"KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ MÜDÜRÜ ( Posta İşletmesi - Kendisine Karşı İşlenen Suçlardan Dolayı TCY.'nın 279. Maddesi Anlamında Memur Sayılmayacağı )
POSTA İŞLETMESİ MÜDÜRÜ ( Kamu İktisadi Teşebbüsü Personeli - Kendisine Karşı İşlenen Suçlardan Dolayı TCY.'nın 279. Maddesi Anlamında Memur Sayılmayacağı )
CEZA KANUNUNUN TATBİKATINDA MEMUR SAYILMA ( Kamu İktisadi Teşebbüsü Müdürünün Kendisine Karşı İşlenen Suçlardan Dolayı TCY.'nın 279. Maddesi Anlamında Memur Sayılmayacağı )
MEMUR SAYILMA ( Kamu İktisadi Teşebbüsü Müdürünün Kendisine Karşı İşlenen Suçlardan Dolayı TCY.'nın 279. Maddesi Anlamında Memur Sayılmayacağı )"
269Y4.CD28.1.2004E. 2002/28427 K. 2004/813"ZABITA MEMURUNA SÖVME VE TEHDİT ( Belediye Başkanlığınca Alınan Karar Gereği İhbarname Bırakan - Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhine İşlenen Suç )
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Belediye Başkanlığınca Alınan Karar Gereği İhbarname Bırakan Görevli Zabıta Memuruna Yönelik Sövme ve Tehdit Eylemleri )
SÖVME ( Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhine Cürümler - Belediye Başkanlığınca Alınan Karar Gereği İhbarname Bırakan Görevli Zabıta Memuruna )
TEHDİT ( Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhine Cürümler - Belediye Başkanlığınca Alınan Karar Gereği İhbarname Bırakan Görevli Zabıta Memurunu )"
269Y4.CD15.12.2003E. 2003/513 K. 2003/12575"TEHDİT SÖVME VE YARALAMA ( Sanıkların Haczi Engellemek Amacıyla Yakınan Avukata Yönelik Tehdit Sövme ve Yaralamaya Kalkışma Eylemlerinin Suç Vasfının Belirlenmesinin Gerekmesi )
MAĞDURUN AVUKAT OLMASI ( Sanıkların Haczi Engellemek Amacıyla Yakınan Avukata Yönelik Tehdit Sövme ve Yaralamaya Kalkışma Eylemlerinin Suç Vasfının Belirlenmesinin Gerekmesi )
YARALAMA ( Sanığın Eyleminin Cebir Boyutunu Aştığının Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )"
269Y4.CD2.12.2003E. 2002/25239 K. 2003/11954"TEHDİT ( Sanıkların Haklarında Tutanak Tutan Orman Koruma Memurunu Görevi Nedeniyle Dövüp Tehdit Ettiğinin Anlaşılmış Olması )
EYLEMİN HUKUKA AYKIRI OLMAMASI ( Yakınanın Yardım Çağırması Üzerine Olay Yerine Gelen İşletme Şefinin Üzerine Balta İle Yürünmesi Üzerine Kendisine Verilen Silahı Kullanmasının Yasal Olması )
AĞIR VE YAKIN TELİKENİN ÖNLENMESİ ( Yakınanın Yardım Çağırması Üzerine Olay Yerine Gelen İşletme Şefinin Üzerine Balta İle Yürünmesi Üzerine Kendisine Verilen Silahı Kullanmasının Yasal Olması )
GÖREVLİ MEMURA SÖVME VE TEHDİT ( Sanıklar Hakkında Uygulanan Ceza Müeyyidenin Ağırlaştırılması )
ORMAN YASASININ VERDİĞİ HAK ( İşletme Şefinin Silahını Kullanmasının Yasalara Uygun Olduğunun Gözetilerek Beraatine Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
269Y4.CD22.10.2003E. 2002/26054 K. 2003/9924"TEHDİT VE SÖVME SUÇLARI ( Sanığın Eylemlerinin Fen Memuru Olan Mağdura Görev Sırasında Ancak Göreviyle İlgili Olmayan Bir Nedenle Sövme ve Tehdit Etme Şeklinde Olması )
PARA CEZALARININ TOPLANMASI ( Görevliyi Tehdit ve Sövme Suçlarından Verilen Para Cezalarının TCK Gereği Toplanmasının Gerekmesi )
CEZALARIN İNDİRİLMESİ ( Dava Konusu Olayda Sanığa Verilen Cezanın Aynı Yasanın Hükümleri Gereğince İndirime Tabi Tutulmasının Gerekmesi )
PARA CEZALARI ( Yerel Mahkemece Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Yapılmış Bulunan Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
269Y4.CD22.9.2003E. 2002/24978 K. 2003/7977"GÖREVLİYE SÖVME ( İddianamede Açıklanan Eyleme Göre Sanık Hakkında Görevliye Sövme Suçundan Dolayı Açılmış Bir Dava Bulunmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
EK İDDİANAME ( Suçun Vasfı Hakkında Ek İddianamede Düzenlenmemiş Olması )
İDDİANAME ( İddianamede Açıklanan Eyleme Göre Sanık Hakkında Görevliye Sövme Suçundan Dolayı Açılmış Bir Dava Bulunmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
CEZALARIN İÇTİMA EDİLMESİ ( Dava Konusu Olayda 647 Sayılı Yasa Uyarınca Ayrı Ayrı Paraya Çevrilerek Cezaların Takbik Edilmesinin Gerekmesi )"
269Y4.CD2.7.2003E. 2002/23997 K. 2003/7086"CEZAİ ARTTIRIM ( Sanığın Sövme Sırasında Yerden Taş Alarak Yakınana Karşı Şiddet Hareketlerinde Bulunmuş Olduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekli Olması )
GEREKÇE ( Yerel Mahkemece Dava Konusu Olaya İlişkin En Üst Oranda Arttırım Yapılması Halinin Gerekçesini Belirtmemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
4806 SAYILI YASA ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4806 Sayılı Yasa İle Değişik 765 sayılı TCK Maddesinin Dava Konusu Olayda Uygulanmasının Gerekli Olması )"
269Y4.CD2.7.2003E. 2002/23960 K. 2003/7080"SÖVME ( Görevli Polis Memurlarına - Sopa İle Şiddet Kullanarak İşlendiğinden Cezanın Artırılması Gereği )
ŞİDDET KULLANMA ( Sövme Esnasında Sopa İle - Cezanın Artırılması Gereği )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Sövmenin Sopa İle Şiddet Kullanarak İşlenmesi )
YARALAMAYA KALKIŞMA ( Dört Görevliyi - Dört Ayrı Suç Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )"
269Y4.CD12.5.2003E. 2002/20803 K. 2003/3666"GÖREVLİYE CEBİR VE ŞİDDETLE SÖVME ( Sanığın Jandarma Çavuşunun Yakasından Tutup Sövmesi - Eylemin Görevi Engelleme Olmadığı )
HAFİFLETİCİ NEDEN ( Memurun Sövme Suçuna Görevinin Sınırlarını Aşmasıyla Sebep Olmuşsa Suçun Ortadan Kalkması Ya da Cezanın İndirilmesini Gerektireceği )
SARHOŞLUK ( Görevliye Cebir ve Şiddetle Sövme - Sarhoşluk Durumunda Yapılıp Yapılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )"
269YCGK1.4.2003E. 2003/10-29 K. 2003/77"TEHDİT SUÇU ( Tehdit Suçunun Oluşması İçin Önemli Olan Mağdurun Ağır ve Haksız Bir Zarara Uğratılacağının Bildirilmesinin ve Tehdite Elverişli Şartların Oluşmasının Gerekmesi )
TEHDİTİN NİTELİĞİ ( Tehdit Suçunun Söz Yazı Resim Şekil Hareket veya İşaret Gibi Her Çeşit Vasıta İle ve Her Şekilde Yapılabilmesinin Mümkün Olması )
MANEVİ CEBİR ( Mağdura Bir Zarar Verileceğinin Bir Kötülük Yapılacağının Bildirilmesi ve Bu Şekilde Onun Güvenlik Duygusunun İç Huzurunun Bozulması Endişeye Sevk Edilmesi )
MAĞDURUN İÇ HUZURUNUN BOZULMASI İLE OLUŞAN TEHDİT ( Mağdura Bir Zarar Verileceğinin Bir Kötülük Yapılacağının Bildirilmesi ve Bu Şekilde Onun Güvenlik Duygusunun İç Huzurunun Bozulması )
TEHDİTE KONU VASITA ( Bu Vasıtanın Kanunun Tehdit Suçunun Oluşması İçin Aradığı Korkuyu Meydana Getirecek Nitelikte Olmasının Gerekli Olması )
GÖREV ( Somut Olayda Köy Muhtarının Görevi Gereği Olarak Engellemeye Çalıştığı Durum Karşısında Sanığın Ayrı Bir Tehdit Kastıyla Hareket Ettiğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TEHDİT KASTI ( Somut Olayda Köy Muhtarının Görevi Gereği Olarak Engellemeye Çalıştığı Durum Karşısında Sanığın Ayrı Bir Tehdit Kastıyla Hareket Ettiğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
SÖVME ( Somut Olayın Özelliğinden Sanığın Sövme Suçunu İşlediğinin Sabit Olması )
AĞIR VE HAKSIZ BİR ZARARA UĞRATMA KASTI ( Tehdit Suçunun Oluşması İçin Önemli Olan Mağdurun Ağır ve Haksız Bir Zarara Uğratılacağının Bildirilmesi )"
269Y4.CD24.3.2003E. 2002/20854 K. 2003/1152"AVUKATLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( Hacze Gelen Avukata Sövüp Tehdit İle Haczi Engelleme - Avukatların Memur Sayılması/Tek Suç Oluşacağı )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Hacze Gelen Avukata Sövüp Tehdit İle Haczi Engelleme - Avukatların Memur Sayılması/Tek Suç Oluşacağı )
GÖREVLİ AVUKATA SÖVMEK ( Hacze Gelen Avukata Sövüp Tehdit İle Haczi Engelleme - Avukatların Memur Sayılması/Tek Suç Oluşacağı )
HACZİ ENGELLEME ( Avukata Sövüp Tehdit İle - Avukatların Memur Sayılması/Tek Suç Oluşacağı )"
269Y4.CD24.3.2003E. 2002/20802 K. 2003/1153"GÖREVLİ MEMURU TEHDİT VE SÖVME ( Söz Konusu Tehdidin İradeyi Zorlama Biçiminde Olmaması - Bütünüyle Etkin Direnme Suçunun Oluşacağı )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Görevli Memuru Tehdit ve Sövme - Söz Konusu Tehdidin İradeyi Zorlama Biçiminde Olmaması/Bütünüyle Etkin Direnme Suçunun Oluşacağı )
GÖREVLİYE SÖVME ( İle Birlikte Tehdit/Söz Konusu Tehdidin İradeyi Zorlama Biçiminde Olmaması - Bütünüyle Etkin Direnme Suçunun Oluşacağı )"
269Y4.CD1.7.2002E. 2002/9795 K. 2002/12030"SÖVME ( Sanığın Köy Muhtarına Görevi Nedeniyle Ana Avrat Sövmesi )
TEHDİT ( Sanığın Köy Muhtarına Görevi Nedeniyle Ana Avrat Sövüp Ölümle Tehdit Etmesi )
TEK SUÇ ( Sanığın Köy Muhtarına Görevi Nedeniyle Ana Avrat Sövüp Ölümle Tehdit Eylemlerinin Bütünüyle Ceza Kanunuda Tanımlanan Tek Suçu Oluşturması )
ERTELENMİŞ CEZANIN İNFAZI ( Aynen Çektirilmesine Karar Verilen Erteli Cezanın 4616 Sayılı Yasanın Kapsamında Kalmasından Dolayı İnfazına Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmemesi )"
269Y4.CD20.6.2002E. 2002/8026 K. 2002/10690"TRAFİK POLİSİNE SÖVME ( Sanığın Trafik Cezasına Karşı Çıkması ve "Mahkemeyle Uğraşamam Böyle Devletin...." diyerek Sövmesi - Ekip Otosuna Bindirilmek İstenirken Direnmesi ve Tehdit Etmesi )
HÜKÜMETE KARŞI MUKAVEMET VE KANUNLARA MUHALEFET ( Sanığın Trafik Cezasına Karşı Çıkması ve "Mahkemeyle Uğraşamam Böyle Devletin...." diyerek Sövmesi - Ekip Otosuna Bindirilmek İstenirken Direnmesi ve Tehdit Etmesi )
SÖVME ( Sanığın Trafik Cezasına Karşı Çıkması ve "Mahkemeyle Uğraşamam Böyle Devletin...." diyerek Sövmesi - Ekip Otosuna Bindirilmek İstenirken Direnmesi ve Tehdit Etmesi )
TEHDİT ( Sanığın Trafik Cezasına Karşı Çıkması ve "Mahkemeyle Uğraşamam Böyle Devletin...." diyerek Sövmesi - Ekip Otosuna Bindirilmek İstenirken Direnmesi ve Tehdit Etmesi )"
269Y4.CD18.6.2002E. 2002/9078 K. 2002/11355"AVUKATA GÖREV SIRASINDA SÖVME VE HAKARET ( Haciz Sırasında Alacaklı Vekili Olan - TCY.nın 266/3, 269. Maddelerine Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği )
SÖVME VE HAKARET ( Haciz Sırasında Alacaklı Vekili Olan Avukata - TCY.nın 266/3, 269. Maddelerine Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği )
HACİZ SIRASINDA AVUKATA SÖVME VE HAKARET ( TCY.nın 266/3, 269. Maddelerine Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği )"
269Y4.CD12.6.2002E. 2002/9104 K. 2002/11063"MEMURA SÖVME VE TEHDİT ( Belediye Garaj Bekçisi Olan Yakınan - Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayılmayacağı )
BELEDİYE GARAJ BEKÇİSİ ( Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayılmayacağı - Sövme ve Tehdit )
CEZA YASASI UYGULAMASINDA MEMUR SAYILMAMA ( Belediye Garaj Bekçisi Olan Yakınan - Sövme ve Tehdit )
SÖVME VE TEHDİT ( Belediye Garaj Bekçisi Olan Yakınan - Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayılmayacağı )"
269Y4.CD21.5.2002E. 2002/7444 K. 2002/8944"RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER ( Tehditle Birlikte Sövme Eylemlerinin İşlenmesi - Tehditden Ön Ödeme Yapılan Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
TEHDİTLE BİRLİKTE İŞLENEN SÖVME SUÇU ( Jandarma Karakol Komutanı - Tehditden Ön Ödeme Yapılan Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
TEHDİT SUÇUNDAN ÖN ÖDEME YAPILAN DAVANIN ORTADAN KALDIRILAMAYACAĞI ( Birlikte Jandarma Karakol Komutanına Sövme Eylemlerinin İşlenmesi )"
269Y4.CD8.5.2002E. 2002/6592 K. 2002/8218"GÖREVLİYE SÖVME VE YARALAMA ( Kavgada Yaralanan Arkadaşını Tedavi Ettirmek İçin Getirdiği Hastanede Sağlık Memuruna - İki Ayrı Suç Oluşturacağı )
SÖVME VE YARALAMA ( Kavgada Yaralanan Arkadaşını Tedavi Ettirmek İçin Getirdiği Hastanede Sağlık Memuruna - İki Ayrı Suç Oluşturacağı )
İKİ AYRI SUÇ OLUŞMASI ( Kavgada Yaralanan Arkadaşını Tedavi Ettirmek İçin Getirdiği Hastanede Sağlık Memuruna Sövmek ve Yaralamak )
ADLİ GÖREV ( Kavgada Yaralanan Kişinin Tedavi İçin Hastaneye Getirilmesi - Sağlık Memurunun Durumu Kolluk Görevlilerine Bildirmesi Gereği ) "
269Y4.CD1.5.2002E. 2002/5647 K. 2002/7592"GÖREVLİYE SÖVME ( İl Yönetim Kurulu Müdürlüğü'nün Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Kararının Sanığa Tebliğ Edilip Edilmediğinin Araştırılması )
SORUŞTURMA İZNİ ( İl Yönetim Kurulu Müdürlüğü'nün Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Kararının Sanığa Tebliğ Edilip Edilmediğinin Araştırılması )
TEBLİGAT ( İl Yönetim Kurulu Müdürlüğü'nün Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Kararının Sanığa Tebliğ Edilip Edilmediğinin Araştırılması )
SÖVEREK TEHDİT ETME ( Sanık Hakkında Verilen Cezanın Artırılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
TEHDİT ETME ( Sanık Hakkında Yakınanı Söverek Tehdit Etme Nedeniyle Verilen Cezanın Artırılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
269Y4.CD16.4.2002E. 2002/3750 K. 2002/6472"SÖVME ( Eylemin Cumhuriyet Savcısı Aleyhine İşlendiği - Tehdit Eylemiyle Birlikte Yapıldığı/Cezanın Arttırılacağı )
SUÇUN RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE OLMASI ( Sövme Ve Tehdit Eyleminin - Cumhuriyet Savcısı Aleyhine İşlenmesi/Cezanın Arttırılacağı )
TEHDİT ( Sövme Eylemiyle Birlikte - Cumhuriyet Savcısı Aleyhine İşlendiği/Cezanın Arttırılacağı )
CEZANIN ARTTIRILMASI ( Sövme Ve Tehdit Eyleminin - Cumhuriyet Savcısı Aleyhine İşlenmesi/Cezanın Arttırılacağı )"
269Y4.CD15.4.2002E. 2002/3592 K. 2002/6260"MEMURU TEHDİT ( Polis Karakolunun Aranarak Polise Beni Aramayın Diyerek Küfretmesi- Ölümle tehdit Etmesi )
GÖREVLİYE SÖVME ( Polis Karakolunun Aranarak Polise Beni Aramayın Diyerek Küfretmesi )"
269Y4.CD27.3.2002E. 2002/2884 K. 2002/4960"GÖREVLİYE SÖVME VE YARALAMA ( TCY.nın uygulanmasında memur sayılmadığı gözetilmeden, görevliyi yaralama, görevliye sövme suçlarından hüküm kurulamayacağı - Olayın mağdurun göreviyle ilgili olmadığından TCK 267. maddesinin uygulanamayacağı )
MEMUR ( TCY.nın uygulanmasında memur sayılmadığı gözetilmeden, görevliyi yaralama, görevliye sövme suçlarından hüküm kurulamayacağı - Olayın mağdurun göreviyle ilgili olmadığından TCK 267. maddesinin uygulanamayacağı )"
269Y4.CD26.3.2002E. 2002/2855 K. 2002/4844"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Sanığın eyleminin cebir şiddet mi veya şeref ve haysiyetine yönelik hakaret niteliğinde mi olduğunun tespiti ile uygun suç tipinin tatbik edilmesi gereği )
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Sanığın eyleminin cebir şiddet mi veya şeref ve haysiyetine yönelik hakaret niteliğinde mi olduğunun tespiti ile uygun suç tipinin tatbik edilmesi gereği )"
269Y4.CD26.3.2002E. 2002/2750 K. 2002/4798"ŞİDDET VEYA TEHDİT KULLANARAK SÖVME ( Sanığın Yakınan Köy Muhtarını Tehdit Edip Sövmesi )
GÖREVLİYE SÖVME VE TEHDİT ( Sanığın Yakınan Köy Muhtarını Tehdit Edip Sövmesinin Şiddet Veya Tehdit Kullanarak Sövme Suçunu Oluşturması )
TEHDİT KULLANARAK SÖVME ( Sanığın Yakınan Köy Muhtarını Tehdit Edip Sövmesinin Şiddet Veya Tehdit Kullanarak Sövme Suçunu Oluşturması )"
269Y4.CD18.3.2002E. 2002/439 K. 2002/3992"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Alkollü Araç Kullanan Sanığın Hakkında İşlem Yapmak İçin Sürücü Belge ve Ruhsatını İsteyen Yakınan Polise Sözlü Olarak Saldırması ve Vurması )
GÖREVLİYE SÖVME SUÇU ( Alkollü Araç Kullanan Sanığın Hakkında İşlem Yapmak İçin Sürücü Belge ve Ruhsatını İsteyen Yakınan Polise Sözlü Olarak Saldırması ve Vurması )"
269Y4.CD18.3.2002E. 2002/1875 K. 2002/3996"GÖREVLİYE SÖVME ( Tehdit Suçuyla Bir Bütün Oluşturduğu - Ayrı Ayrı Hükümler Kurulamayacağı )
TEHDİT ( Görevliye Sövme Suçuyla Bir Bütün Oluşturduğu - Ayrı Ayrı Hükümler Kurulamayacağı )
HÜKÜM TUTANAĞI ( Hüküm Oturumunu Belgelediği - Yazman Tarafından İmzalanmadığı )
TEKERRÜR ( Sanığın sabıkasının Olduğu - Sabıka Kaydına Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )"
269Y4.CD14.3.2002E. 2002/2160 K. 2002/3907"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Görevliyi Bıçakla Kovalayıp Sövme - Fiilin Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhine Cürümlere Girdiği )
BIÇAKLA KOVALAYIP SÖVME ( Görevliye Etkin Direnme - Fiilin Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhine Cürümlere Girdiği )
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Görevliye Etkin Direnme - Görevliyi Bıçakla Kovalayıp Sövme )"
269Y4.CD11.3.2002E. 2002/2012 K. 2002/3425"GÖREVLİYE SÖVME ( Yakınan Avukatı İcra Takibinden Vazgeçmeye Zorlamak Amacıyla Tehdit Eden Sanığın Eylemi )
AVUKATIN GÖREVİNDEN DOLAYI TEHDİT EDİLMESİ ( Memura Karşı Şiddet veya Tehdit Suçunun Oluşması )
MEMURA KARŞI ŞİDDET VEYA TEHDİT ( Yakınan Avukatı İcra Takibinden Vazgeçmeye Zorlamak Amacıyla Tehdit Eden Sanığın Eylemi )
DURUŞMA TUTANAKLARININ İMZALANMAMASI ( Savunmayı İçeren Duruşma Tutanağının Yazman Hüküm Oturumunu Belgeleyen Tutanağın Yargıçça İmzalanmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
269Y4.CD23.1.2002E. 2001/16688 K. 2002/314"MEMUR SAYILMA ( Posta İşletmesi Gişe Memuruna Karşı Suç İşlenmesi - Gişe Memurunun Memur Sayılamayacağı - Genel hükümlerin Uygulanması Gerektiği )
GÖREV BAŞINDAKİ MEMURA KARŞI SUÇ İŞLENMESİ ( Posta İşletmesi Gişe Memurunun Memur Sayılamayacağı - Genel hükümlerin Uygulanması Gerektiği )
SÖVME EYLEMİ ( Cebir, Şiddet Ve Tehditle İşlenmesi )"
269Y4.CD5.12.2001E. 2001/14478 K. 2001/15902"HACİZ SIRASINDA AVUKATI YARALAMA ( Sanığın Haciz İşlemi Sırasında Görevli Avukat Olan Katılanlara Sövüp Tehdit Etmesi )
AVUKATA HACİZ SIRASINDA SÖVME ( Memur Karşı Sövme Gibi Yargılama Yapılmasının Gerekmesi )
MAĞDURUN AVUKAT OLDUĞUNUN BİLİNMEMESİ ( Memura Karşı Sövme Suçundan Yargılama Yapılmasına Engel Olmaması )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Sanığın Haciz İşlemi Sırasında Görevli Avukat Olan Katılanlara Sövüp Tehdit Etmesi )"
269Y4.CD21.11.2001E. 2001/13970 K. 2001/15022"SÖVME SUÇU ( Sanığın İşimi Kasıtlı Olarak Yapmıyorsun Başkalarının Ağzına Bakarak Konuşuyorsun Biçimindeki Sözlerinin Yakınanın Şeref ve Onurunu İncitici Nitelikte Bulunmaması )
GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın İşimi Kasıtlı Olarak Yapmıyorsun Başkalarının Ağzına Bakarak Konuşuyorsun Biçimindeki Sözlerinin Yakınanın Şeref ve Onurunu İncitici Nitelikte Bulunmaması )
GÖREVLİYİ TEHDİT ( Sanığın Yakınana Burada da Kalamayacaksın Demesinin Görevliyi Tehdit Suçunu Oluşturması )"
269Y4.CD8.11.2001E. 2001/12957 K. 2001/13926"GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Görevlilere Geri Zekalılar Sizlere Zeka Testi Yaptırmamız Gerekir Hepinizi Sürdüreceğim Biçiminde Sözler Söylemesi )
SÖVME ( Sanığın Görevlilere Geri Zekalılar Sizlere Zeka Testi Yaptırmamız Gerekir Hepinizi Sürdüreceğim Biçiminde Sözler Söylemesi )"
269Y4.CD31.10.2001E. 2001/12557 K. 2001/13367"TEHDİT ( Sanığın Doktor Olan Mağdura Hepinizi Sürdüreceğiz Demesi )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Sanığın Doktor Olan Mağdura Hepinizi Sürdüreceğiz Demesi )
MAĞDURA YOKLUĞUNDA SÖVME ( Olay Yerinde Bulunduğu Bilinmeyen Mağdura Yokluğunda Sövme ve Tehdit Eylemlerinin İletişim Öğesinin Bulunması Halinde Yakınmaya ve Ön Ödemeye Uyan Suçu Oluşturması )
ÖN ÖDEMELİK SUÇ ( Sanığın Sövme ve Tehdit Eylemlerinin Yakınmaya ve Ön Ödemeye Bağlı Suçu Oluşturması )"
269Y4.CD30.10.2001E. 2001/12408 K. 2001/13127"MEMURA MUKAVEMET ( Kendisinden Şüphelenen Yakınanlara Kimlik Göstermeyerek Elindeki Demir ile Kapıyı Kıracağını Söyleyen Sanığın Karakola Götürüldüğünde Sövüp Tehdit Etmesi )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Kendisinden Şüphelenen Yakınanlara Kimlik Göstermeyerek Elindeki Demir ile Kapıyı Kıracağını Söyleyen Sanığın Karakola Götürüldüğünde Sövüp Tehdit Etmesi )
KİMLİK GÖSTERİLMEMESİ ( Kendisinden Şüphelenen Yakınanlara Kimlik Göstermeyerek Elindeki Demir ile Kapıyı Kıracağını Söyleyen Sanığın Karakola Götürüldüğünde Sövüp Tehdit Etmesi )"
269Y4.CD24.9.2001E. 2001/8651 K. 2001/10417"SÖVME ( Suçun Mağdur Sayısınca Oluşacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
GÖREVLİLERE SÖVME ( Suçun Mağdur Sayısınca Oluşacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
SUÇUN OLUŞMASI ( Suçun Mağdur Sayısınca Oluşacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
TEHDİTLE BİRLİKTE SÖVME ( Sövme Eyleminin Tehditle Birlikte İşlenmesine Karşın Yasanın İlgili Maddesinin Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
269YCGK19.6.2001E. 2001/4-128 K. 2001/130"MEMURA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET SUÇU ( Cebir ve Şiddetin Ağırlatıcı Neden mi Yoksa Bağımsız Müessir Fiil mi Olduğunun Tesbiti )
MÜESSİR FİİL SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMAMASI ( Cebir ve Şiddetin Memura Görevinden Dolayı Hakaret Suçunun Unsuru Olup Olmaması )
CEBİR VE ŞİDDETİN MEMURA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET SUÇUNUN UNSURU OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Müessir Fiil Suçunun Oluşup Oluşmaması )
AĞIRLATICI NEDEN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Cebir ve Şiddetin Memura Görevinden Dolayı Hakaret Suçundan Bağımsız Müessir Fiil Niteliği Bulunup Bulunmaması )"
269Y4.CD28.5.2001E. 2001/4980 K. 2001/5969"HAKARET ( Sanığın Sen Hep Böyle Yapıyorsun Beni Engelliyorsun Geçen Yılda Yaylalarımı Sattın Parasını Aldın Seni Alay Komutanına Genel Kurmay Başkanına Savcılığa Şikayet Edeceğim Demesi )
TEHDİT ( Sanığın Şikayet Edeceğini Bildirmesi ise Yasal Bir Hakkın Kullanılması Olduğundan Bu Suçun Öğelerini İçermemesi )
ŞİKAYETLE TEHDİT ( Sanığın Şikayet Edeceğini Bildirmesi ise Yasal Bir Hakkın Kullanılması Olduğundan Bu Suçun Öğelerini İçermemesi )"
269Y4.CD22.5.2001E. 2001/4569 K. 2001/5687"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Sanığın Görevli Köy Muhtarına Sövüp Üzerine Saldırıp Yumruk Vurmasının Tek Bir Suç Olması )
SÖVME ( Sanığın Görevli Köy Muhtarına Sövüp Üzerine Saldırıp Yumruk Vurmasının Tek Bir Suç Olması )
TEK SUÇ ( Sanığın Görevli Köy Muhtarına Sövüp Üzerine Saldırıp Yumruk Vurmasının Tek Bir Suç Olması )"
269Y4.CD26.3.2001E. 2001/2688 K. 2001/3065"GÖREVLİYİ YARALAMA ( Sanığın Görevli Polis Memuruna Görevi Sırasında Sövüp Yaralama Eyleminin Tek Bir Suç Tipini Oluşturması )
POLİS MEMURUNA SÖVÜP YARALAMA ( Tek Bir Suçun Oluşması )
TEK SUÇ ( Sanığın Görevli Polis Memuruna Görevi Sırasında Sövüp Yaralama Eyleminin Tek Bir Suç Tipini Oluşturması )"
269Y4.CD19.12.2000E. 2000/8487 K. 2000/9074"SÖVME SUÇU ( Görevli Memura Sövme ve Yumruk Vurma Eyleminin Yapılması )
GÖREVLİYE SÖVME ( Görevli Memura Sövme ve Yumruk Vurma Eyleminin Yapılması )
GÖREVLİYİ YARALAMA ( Görevli Memura Sövme ve Yumruk Vurma Eyleminin Yapılması )
TANIK ANLATIMLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Tanık Anlatımları Arasındaki Çelişkinin Yüzleştirmeyle Giderilmeden Hüküm Kurulması )"
269Y4.CD1.11.2000E. 2000/6038 K. 2000/7257"MEMURA MUKAVEMET
TEKERRÜR
ZAMANAŞIMI ( Ceza hükmünün ortadan kaldırılması )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Zamanaşımı )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME"
269Y4.CD30.10.2000E. 2000/6765 K. 2000/7149"GÖREVLİYE GÖREVİNDEN DOĞMAYAN BİR NEDENLE SÖVME VE YARALAMA
SÖVME ( Görevliye görevinden doğmayan nedenle )"
269Y4.CD26.10.2000E. 2000/6507 K. 2000/7122"RESMİ SIFATI OLANLAR ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Sanığın Seni Her Yere Şikayet Edeceğiz Biz Çok Hakim ve Savcıyı Buradan Gönderdik Herşeyi Yapacağız Artık Karşılıklı Olarak Kılıçlar Çekildi Demesi )
MEMURUN SEBEBİYET VERMESİ ( Görevini Yerine Getirmek için Öğretmen Evinde Soruşturma Yapan Cumhuriyet Savcısının Davranışının Keyfi ya da Yetki Sınırını Aşan Nitelikte Olması )
GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Seni Her Yere Şikayet Edeceğiz Biz Çok Hakim ve Savcıyı Buradan Gönderdik Herşeyi Yapacağız Artık Karşılıklı Olarak Kılıçlar Çekildi Demesi )
SÖVME ( Sanığın Seni Her Yere Şikayet Edeceğiz Biz Çok Hakim ve Savcıyı Buradan Gönderdik Herşeyi Yapacağız Artık Karşılıklı Olarak Kılıçlar Çekildi Demesi )"
269Y4.CD24.10.2000E. 2000/6356 K. 2000/7041"GÖREVLİYE SÖVME VE YARALAMA
EK SAVUNMA ( Suç vasfının değişmesi )
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ
SANIĞIN NÜFUS KAYDININ GETİRTİLMEMESİ"
269Y4.CD22.6.2000E. 2000/5097 K. 2000/5556"GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Evine Gelip Su İsteyen Yakınan Askere Sövmesi )
ASKERLİK GÖREVİ ( Sanığın Evine Gelip Su İsteyen Yakınan Askere Sövme ve Yaralama Eylemleri Askerin Görevi Nedeniyle ya da Görevi Sırasında İşlememesi )
YARALAMA ( Sanığın Evine Gelip Su İsteyen Yakınan Askeri Yaralaması )"
269Y4.CD1.6.2000E. 2000/3800 K. 2000/4733"SÖVME SUÇU ( Alkollü Olarak Tehlikeli ve Plakasız Araç Kullanan Sanığın Görevli Polis Memuru Yakınanlara Siz Kim Oluyorsunuz Sizi Sürdürürüm Demesi )
GÖREVLİYE SÖVME ( Alkollü Olarak Tehlikeli ve Plakasız Araç Kullanan Sanığın Görevli Polis Memuru Yakınanlara Siz Kim Oluyorsunuz Sizi Sürdürürüm Demesi )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Alkollü Olarak Tehlikeli ve Plakasız Araç Kullanan Sanığın Görevli Polis Memurlarına Sövmesi ve Memurların Yüzlerine Doğru Nüfus Cüzdanını Fırlatması )
TEK SUÇ ( Sövmenin Mağdur Sayısınca Suç Oluşturacağı Gözetilmeden Tek Suçtan Hükümlülük Kararı Verilmesi )"
269Y4.CD2.5.2000E. 2000/2574 K. 2000/3633"MEMURA CEBİR VE ŞİDDET İLE SALDIRI ( Yaralama )
YARALAMA ( Memura cebir ve şiddet ile saldırı )
SALDIRGAN SARHOŞLUK
GEREKÇELİ KARARIN İMZALANMAMASI"
269Y4.CD7.4.2000E. 2000/1672 K. 2000/2512"GÖREVLİYE SÖVME ( Katılan Memurun Keyfi Hareketlerle Sanığın Suçu İşlemesine Sebep Olup Olmadığının Araştırılması )
MEMURUN KEYFİ HAREKETLERİ NEDENİYLE SANIĞI SUÇ İŞLEMEYE SEVKİ ( Sanığa Yönelik Savunma Sınırlarını Aşan ve Küçük Düşürücü Nitelikte Sözler Nedeniyle )
TEHDİT ( Sanığın Görevliye Sövme ve Tehdit Suçlarını Birlikte İşlemesi Nedeniyle Cezasının Artırılması )
SANIĞIN GEÇMİŞTEKİ DURUMU VE SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ ( Sanığa Ceza Tayininde Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
269Y4.CD29.3.2000E. 2000/1197 K. 2000/2292"GÖREVLİYE SÖVME VE ZORLAMA ( Telefonla Cumhuriyet Savcısına Hakaret - Suçun Belediyedeki Makamından İşlenmesi )
CUMHURİYET SAVCISINA HAKARET ( Zorlama Suçunda Verilen Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Para Cezasına Çevrilirken Hesabın Hatalı Yapılması )"
269Y4.CD27.3.2000E. 2000/1358 K. 2000/2170"MEMURA SÖVME VE YARALAMA ( İyileşme Ve Alışılmış Uğraştan Kalma Süresi - Sürenin 10 Günden Az Olması )
İYİLEŞME VE ALIŞILMIŞ UĞRAŞTAN KALMA SÜRESİ ( Memura Sövme Ve Yaralama - Sürenin Verilecek Cezanın Tayinindeki Etkisi )"
269Y4.CD16.2.2000E. 2000/307 K. 2000/1072"YARALAMA VE GÖREVLİYE SÖVME ( Araçlarını Yasak Yere Park Eden Sanıklar - İkaz Eden Polis Memurlarının Görevlerini Engellemek İçin Vurma Ve Sövme )
GÖREVLİ MEMURA MUKAVEMET ( Polisleri Yaralayarak Sövme )"
269Y4.CD14.2.2000E. 2000/297 K. 2000/100"GÖREVLİYE SÖVME ( Tehdit Ederek Yapılan Davranış - Memurun Sebebiyet Vermesi )
MEMURUN SEBEBİYET VERMESİ ( Görevli Memura Sövme - Memurun Keyfi Davranışı Nedeniyle Yapılan İndirim )"
269Y4.CD2.2.2000E. 2000/341 K. 2000/530"GÖREVLİYE SÖVME ( Muhtarın Köye Yapılacak Gölet İçin Para Toplaması - Yaralama Suçununda İşlenmesi )
GÖREVLİYE YARALAMA ( Görevliye Sövme - İki Suçun Birlikte İşlenmesi )"
269Y4.CD31.1.2000E. 2000/226 K. 2000/402"TEHDİT VE SÖVME NİTELİĞİNDE SÖZLER SÖYLEYEN SANIK ( Eylemin Oluşturduğu Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesinin Tesbiti )
MEMURA AKTİF MUKAVEMET İDDİASI ( Sanığın Aracını Trafikten Men Eden Memurlara Karakolda Tehdit ve Sövme Niteliğindeki Beyanları )
ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLEN SANIĞIN MEMURLARI TEHDİT VE SÖVMESİ ( Oluşan Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )
MEMURLARI ARACINI ÇEKTİKLERİNDEN TEHDİT EDİP SÖVEN SANIK ( Oluşan Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )"
269Y4.CD14.12.1999E. 1999/8398 K. 1999/10430"GÖREVLİYE SÖVME SUÇU ( Sanığın Katılan Avukata Sövmesinin Yanı Sıra Cübbesinden Çekiştirerek Yüzüne Vurmaya Kalkışması )
AVUKATA SÖVME ( Sövme Suçunun Şiddet ve Tehdit ile İşlenmesi Halinde Cezanın Artırılması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Sövme Suçunun Cebir Şiddet ve Tehdit İle İşlenmesi Halinde Cezanın Bir Misli Artırılması )"
269Y4.CD17.11.1999E. 1999/7693 K. 1999/9414"GÖREVLİYE SÖVME VE YARALAMA
DOKTORA SÖVME VE YARALAMA ( Tahrik )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI"
269Y4.CD19.4.1999E. 1999/3109 K. 1999/4174"GÖREVLİYE SÖVME
DURUŞMA SIRASINDA SANIĞIN YENİ SUÇU ÇIKMASI
EK SAVUNMA ( Duruşma sırasında sanığın yeni suçu çıkması )"
269Y4.CD15.3.1999E. 1999/1908 K. 1999/2664"GÖREVLİYE SÖVME TEHDİT VE YARALAMA SUÇLARI ( TCK 266/1, 269. Madde ve Fıkrasındaki Suçu Oluşturduğu-Ayrı Ayrı Hükümler Kurulamaması )
SUSMA HAKKI ( Sanık Hakkında TCK 59. Maddenin Uygulanmamasına Gerekçe Olamaması )"
269Y4.CD31.12.1998E. 1998/10237 K. 1998/11055"MEMURA GÖREVİNDEN DOLAYI SÖVME VE YARALAMAYA KALKIŞMA ( TCY.nın 266/1, 269. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturması )
SAPMA SONUCU BAŞKASINI YARALAMA ( TCK 52. Maddeden Dolayı 271. Maddenin Uygulanamaması )
MAĞDURUN ÖĞRETMEN OLMASI ( Cezanın Üçte Birden Yarıya Kadar Yerine Bir Kat Artırılarak Fazla Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
269Y4.CD7.12.1998E. 1998/8800 K. 1998/11151"MAĞDUR VE TANIK BEYANLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Giderilmesi Giderilemiyorsa Hangi Beyanın Niçin Üstün Tutulduğunun Açıklanması )
SÖVME VE DÖVME ( Hangi Maddelerin Uygulanacağı )
GÖREVLİYE SÖVMEK ( TCK 272. Madde Yerine 51. Maddeyle Ceza İndirimi Yapılamaması )
CEZA İNDİRİMİ ( Görevliye Sövmek )
DİRGENLE YARALAMAYA KALKIŞMAK ( Silahla Gerçekleştirilmiş Sayılıp Sayılamayacağı )"
269Y4.CD17.2.1998E. 1997/11210 K. 1998/722"ERTELEME ( Toplam Ceza Üzerinden Karar Verilmesi Gereği )
YARALAMA ( Kırığı Sanıklardan Hangisinin Meydana Getirdiğinin Tespit Edilip Edilememesine Göre Uygulanacak Kanun Maddesi )
TEKERRÜR ( Sanığın Daha Önceki Cezasının Çektirilmiş Olup Olmadığının Araştırılması )"
269YCGK25.3.1997E. 1997/4-27 K. 1997/60"GÖREVLİ MEMURA HAKARET ( Bir Şikayeti Tahkik Etmek İçin Evlerine Gelen Mağdur Köy Muhtarına Küfredip Tehdit Etmek )
GÖREVLİ MEMURU TEHDİT ( Bir Şikayeti Tahkik Etmek İçin Evlerine Gelen Mağdur Köy Muhtarına Küfredip Tehdit Etmek )
CEBİR ŞİDDET VE TEHDİT ( Bir Şikayeti Tahkik Etmek İçin Evlerine Gelen Mağdur Köy Muhtarına Küfredip Tehdit Eden Sanıkların Cezalarının Ağırlaştırılması )"
269Y8.CD13.6.1996E. 1996/6984 K. 1996/8974"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ele Geçmeyen Nitelikleri Saptanamayan Silah Nedeniyle Ceza Hükmü Kurulamaması )
SİLAHLI KOŞULLU TEHDİT ( Sanığın Süreklilik Gösteren Hareket Bütünlüğü Cumhuriyet Savcısını Sıfat ve Hizmetinden Dolayı Silahla Koşullu Tehdit Suçunu Oluşturması )
CUMHURİYET SAVCISINA YÖNELİK TEHDİT ( Sanığın Süreklilik Gösteren Hareket Bütünlüğü Cumhuriyet Savcısını Sıfat ve Hizmetinden Dolayı Silahla Koşullu Tehdit Suçunu Oluşturması )
TEHDİT ( Sanığın Telefonda Muhatap Aldığı Polisi Ölümle Tehdit Etmesi )"
269Y4.CD15.1.1996E. 1995/7965 K. 1996/24"GÖREVLİYE SÖVMEK ( Dava Açılmadıkça Hüküm Tesis Edilememesi )
MUHTARI GÖREVİNDEN DOLAYI TEHDİT ETMEK ( Sanık Hakkında TCK.nun 273. Maddesinin Uygulanamaması )
TANIK ANLATIMLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Giderilemediği Takdirde Hangi Beyanın Niçin Üstün Tutulduğunun Açıklanması )"
269Y10.CD18.9.1995E. 1995/7777 K. 1995/7870"GÖREVLİ CUMHURİYET SAVCISINA HAKARET ( Cebir ve Şiddet Kullanılmadan Yalnız Tehdidin Varlığı Nedeniyle Cezanın Artırılamaması )
CEZANIN ARTIRILAMAMASI ( Görevli Cumhuriyet Savcısına Hakaret Suçunda Cebir ve Şiddet Kullanılmadan Yalnız Tehdit Etme Nedeniyle )
TEHDİDİN TEK BAŞINA CEZAYI ARTIRMAMASI ( Cebir ve Şiddet Kullanılmayan Görevli Savcıya Hakaret Suçunda )
SAVCIYA GÖREVİ DOLAYISIYLA HAKARET SUÇU ( Cebir ve Şiddet Kullanılmadan Sadece Tehdit Etme Nedeniyle Cezanın Artırılamaması )
TEKERRÜR NEDENİYLE CEZANIN ARTIRILMASI ( Suçların Farklı Nev'ilerden Olması )"
269YCGK31.1.1994E. 1993/4-343 K. 1994/17"GÖREVLİYE SÖVME
AVUKATA SÖVME"
269Y4.CD23.2.1993E. 1993/417 K. 1993/1333"GÖREVLİYE SÖVMEK SUÇU ( Yeni Bütçe Kanunu Yürürlüğe Girmeden Önce İşlenen Suçta Sanığa Yeni Bütçeye Göre Para Cezası Verilemeyeceği )
PARA CEZASININ TESBİTİ ( Yeni Bütçenin Yürürlüğe Girmeden Önce İşlenen Suça Uygulanamaması )
EK SAVUNMAYLA YETİNİLEMEMESİ ( Sanık Hakkında Saldırgan Sarhoşluktan Açılmış Kamu Davası Bulunmadığı Halde Hükümlendirilmesinde )
SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Sanık Hakkında Açılmış Kamu Davası Bulunmadığı Halde Ek Savunmayla Yetinilerek Hükümlendirilememesi )"
269Y4.CD22.1.1992E. 1991/7651 K. 1992/318"GÖREVLİYE SÖVME VE TEHDİT ( Sanığa Yükletilen Eylemlerin ve Tahrikin Kanıtlanıp Kanıtlanmadığının Araştırılması )
ÖZEL VE GENEL TAHRİK NEDENİ GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ( Görevliye Sövme ve Tehdit )"
269YCGK4.3.1991E. 1991/4-33 K. 1991/60"GÖREVLİ MEMURA HAKARET ( Muhtarın Kendisine Para Cezası Kesmesine Kızıp Ona Tehdit ve Hakarette Bulunan ve Taş Atan Sanığa Verilecek Ceza )
MÜREKKEP SUÇ ( Görevli Memura Hakarette Sanığın Kızgınlıkla Mağdur Muhtarı Tehdit Etmesi ve Taş Atmasının Ayrı Suç Oluşturmaması )
BAĞIMSIZ SUÇ NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Muhtara Hakaret ve Tehditte Bulunan ve Taş Atan Sanığa Görevli Memura Hakaretten Ceza Verileceği )
MEMURA HAKARET SUÇU ( Köy Muhtarının Kendisine Para Cezası Kesmesine Kızıp Tehdit ve Hakaret Etmesi ve Taş Atması Halinde Tek Suç Bulunması )"
269Y4.CD12.10.1989E. 1989/5574 K. 1989/6082"MEMURA HAKARET SUÇU ( Sanığın Cebir ve Şiddet Gösterdiği Halde Tehdit Etmemesi Durumunda Cezanın Artırılmaması )
CEZANIN ARTIRILMAMASI ( Görevli Memura Hakaret Eden Sanığın Cebir Şiddet Gösterdiği Halde Tehdit Etmemesi )"
269YCGK6.2.1989E. 1988/5-468 K. 1989/21"İRTİKAP ( Ormanda Açılmak İstenen Yer İçin İdareden İzin Alıp Makbuz Getirmek İçin Para Alınması )
MEMURUN YAPAMAYACAĞI İŞİN YAPILMASINDA KOLAYLIK SAĞLAYACAĞINI BELİRTEREK PARA ALMASI ( İrtikap )"

UYUŞMAZLIK

269UMC24.12.2001E. 2001/129 K. 2001/139"KAMU MALINI TAHRİP ETMEK (Sanığın Suç Tarihinde Asker Kişi Sıfatını Taşımaması ve İşlenen Suçların ASkeri Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Adli Yargının Görevli Olması)
KANUNUN SUÇ SAYDIĞI FİİLİ ÖVMEK (Sanığın Suç Tarihinde Asker Kişi Sıfatını Taşımaması ve İşlenen Suçların ASkeri Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Adli Yargının Görevli Olması)
GÖREVLİ MEMURA HAKARET (Sanığın Suç Tarihinde Asker Kişi Sıfatını Taşımaması ve İşlenen Suçların ASkeri Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Adli Yargının Görevli Olması)
ASKER KİŞİ (Sanığın Hastane Raporuyla Askerliğe Elverişli Olmadığının Belirlenmesi Nedeniyle İşlenen Suçlardan Ötürü Adli Yargıda Yargılanmasının Gerekmesi)"

Madde 271

YARGITAY

271Y1.CD9.3.2009E. 2008/4535 K. 2009/1160"GÖREVLİ MEMURA DİRENME ( Sanığın Kendisini Karakola Götürmek İsteyen Görevli Polis Memurunu Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaraladığı - Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Gerçekleşmediği/Ayrıca Kasten Yaralama Suçundan Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLECEK ŞEKİLDE YARALAMA ( Sanığın Kendisini Karakola Götürmek İsteyen Görevli Polis Memurunu Yaraladığı - Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Gerçekleşmediği/Ayrıca Kasten Yaralama Suçundan Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
GÖREVLİ MEMURU YARALAMA ( 765 S.K. Md. 271 Gereğince Cezanın Artırılacağı )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sanık Hakkında Yasak Bıçak Taşıma Suçunda Hapis Cezasının Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Hususundaki Eğilimine Göre Paraya Çevrildiği - Bıçakla Yaralama Suçunda Hapis Cezasının Paraya Çevrilmemesiyle Hükmün Karıştırıldığı )"
271Y4.CD19.1.2009E. 2008/21523 K. 2009/128"BERAAT KARARI ( "İddianamede Tarif Edildiği Şekli İle Fiilin Suç Teşkil Etmemesi ve Fiilin Suç Olmaktan Çıkarılması Halleri" Dışında Dosyadaki Kanıtlar Değerlendirilerek Beraat Kararı Verilebilmesi İçin Mutlaka Sanığın Sorgusunun Yapılması Gerektiği )
SANIĞIN SORGUSUNUN YAPILMASI ( "İddianamede Tarif Edildiği Şekli İle Fiilin Suç Teşkil Etmemesi ve Fiilin Suç Olmaktan Çıkarılması Halleri" Dışında Dosyadaki Kanıtlar Değerlendirilerek Beraat Kararı Verilebilmesi İçin Yapılması Gerektiği )
GÖREVLİYİ YARALAMA ( Suçunun Takibinin Yakınmaya Bağlı Olmadığı Gözetilmeden Yakınmadan Vazgeçme Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
271YCGK26.12.2006E. 2006/1-327 K. 2006/317"RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNE SUÇ ( Köy Muhtarı Olan Mağdurun Sanıklar Tarafından Müstakil Faili Belli Olmayacak Şekilde Yaralanması - Memuriyet Görevi Nedeniyle Saldırıya Maruz Kalma Niteliğinde Değerlendirilmesi Gereği )
MAĞDURUN MUHTAR OLMASIYLA DOĞRUDAN İLGİLİ EYLEM ( Köy Muhtarı Olan Mağdurun Sanıklar Tarafından Müstakil Faili Belli Olmayacak Şekilde Yaralanması - Memuriyet Görevi Nedeniyle Saldırıya Maruz Kalma Niteliğinde Değerlendirilmesi Gereği )
MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( Eylemin Muhtar Seçilen Mağduru Köyü Yönetemez Hale Sokması Karşısında Muhtarın Memuriyet Görevi Nedeniyle Saldırıya Maruz Kalma Niteliğinde Değerlendirilmesi Gereği )
MEMURİYET GÖREVİ NEDENİYLE SALDIRIYA MARUZ KALMA ( Köy Muhtarı Olan Mağdurun Sanıklar Tarafından Müstakil Faili Belli Olmayacak Şekilde Yaralanması - Eylemin Muhtar Seçilen Mağduru Köyü Yönetemez Hale Sokması )
MUHTARLIK SEÇİMİ NEDENİYLE YARALAMA VE KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Eylemin Muhtar Seçilen Mağduru Köyü Yönetemez Hale Sokması Karşısında Muhtarın Memuriyet Görevi Nedeniyle Saldırıya Maruz Kalma Niteliğinde Değerlendirilmesi Gereği )"
271YCGK12.12.2006E. 2006/4-217 K. 2006/294"TAKSİRLE YARALAMA ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Birbirinden Farklı Hükümler İfade Eden Yasa Maddelerinden Lehe Olanın Sanık Hakkında Uygulanmasının Gerekmesi )
CEZA YASASI KAPSAMINDA MEMUR SAYILMA ( Mağdur Doktorun 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası Uyarınca TCY Hükümlerinin Uygulanmasında Memur Sayılması )
LEHE OLAN YASA MADDESİNİN UYGULANMASI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Birbirinden Farklı Hükümler İfade Eden Yasa Maddelerinden Lehe Olanın Sanık Hakkında Uygulanmasının Gerekmesi )
YENİ HÜKÜM ( Mahkemece Bozmaya Uyulmasına Karar Verilmişse de Ortada Yeni Bir Hükmün Bulunması Nedeniyle Dosyanın Özel Dairesine Gönderilmesinin Gerekmesi )"
271Y1.CD5.10.2006E. 2006/1798 K. 2006/4112"ADAM ÖLDÜRMEK ( Tanığın Beyanları İle Olayda Maktulden Kaynaklanan Haksız Eylemin Olmadığı Sabit Olduğu Halde Sanıklar Lehine Tahrik Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
TAHRİK HÜKÜMLERİ ( Adam Öldürmek - Tanığın Beyanları İle Olayda Maktulden Kaynaklanan Haksız Eylemin Olmadığı Sabit Olduğu Halde Sanıklar Lehine Tahrik Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )"
271Y4.CD3.5.2006E. 2006/20 K. 2006/10376"YASA YOLUNDA YANILMA ( Kabul Edilebilir Bir Başvuruda Kanun Yolunun veya Merciin Belirlenmesinde Yanılma Başvuranın Haklarını Ortadan Kaldırmadığı )
KANUN YOLU ( Yasa Yolunun Hem Mercii Hem de Türündeki Yanılgıları İçeren Dilekçe - Yasal Gereği Yerine Getirilmeyip Cumhuriyet Başsavcılığınca Koşulları Bulunmayan Olağanüstü Yasa Yoluna Başvurulmasının İstendiği/Hükmün Kesinleşmediğinden Başvurunun Temyiz Yasa Yoluna Başvuru Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
YIKILAN EVİN KAPISINA YAPIŞTIRILAN EVRAK ( Sanığa Tebligat Kanunun 35.Maddesine Göre Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olduğu )
35. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Yıkılan Evin Kapısına Evrakın Yapıştırılması Düşünülemeyeceğinden Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olduğu )"
271Y8.CD26.4.2005E. 2004/10301 K. 2005/2702"NAS-I İZRAR VE GÖREVLİ MEMURA HAKARET VE TEHDİT ( Suç Tarihi İtibariyle Temel Ağır Para Cezasının 346.783.000 Liradan Fazla Tayin Edilemeyeceğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
AĞIR PARA CEZASI ( Nas-ı Izrar ve Görevli Memura Hakaret ve Tehdit - Suç Tarihi İtibariyle Temel Ağır Para Cezasının 346.783.000 Liradan Fazla Tayin Edilemeyeceğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
271Y4.CD26.4.2005E. 2003/15813 K. 2005/3356"AVUKATA SÖVÜP SALDIRIP YUMRUKLA VURMAK ( Bürosunda/Eylemlerinin TCY. Md. 266/3,456/4,271,272'ye Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği - Tahsil Ettiği Alacağı Kendisine Bütünüyle Vermemesi Nedeniyle )
MÜESSİR FİİL ( Avukata Bürosunda Tahsil Ettiği Alacağı Kendisine Bütünüyle Vermemesi Nedeniyle Söven ve Saldırıp Yumrukla Vuran Sanık - Eylemlerinin TCY. Md. 266/3,456/4,271,272'ye Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği )
AVUKATA BÜROSUNDA SALDIRMAK ( Eylemlerin TCY. Md. 266/3,456/4,271,272'ye Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği - Tahsil Ettiği Alacağı Kendisine Bütünüyle Vermemesi Nedeniyle Söven ve Saldırıp Yumrukla Vuran Sanık )"
271Y4.CD22.2.2005E. 2003/13588 K. 2005/1238"GÖREVLİ MEMURA SÖVME ( Eylemin TCK'nun 266/1 ve 271/1. Maddelerine Uyan Eylemi Oluşturduğu - Olay Sırasında Görevli Memuru Yaralamaya Kalkıştığından Sanık Hakkında Ayrıca TCK'nun 456/4. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
YARALAMAYA KALKIŞMA ( Görevli Memura Sövüp Yaralamaya Kalkışın Sanık Hakkında TCK'nun 266, 456/4, 62, 271/1. Maddelerine Göre Hüküm Kurulması Gereği - Sadece TCK'nun 266/1 ve 269. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
271Y4.CD16.2.2005E. 2003/13381 K. 2005/1131"GÖREVLİ MEMURA SÖVME VE YARALAMA ( Sanığın Eyleminin TCY'nın 266/1 , 271 ve 456/4. Maddelerine Uyduğunun Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ALT SINIRDAN CEZA VERİLMESİ ( 647 Sayılı Yasanın Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Çelişki Oluşturduğu - Görevli Memura Sövme )
POLİSİN MEMURİYET HUDUDUNU TECAVÜZ ( Sanığın Beş Gün İş ve Güce Engel Olacak Biçimde Yaralanması - Yetersiz Gerekçeyle TCY'nın 272. Maddesinin Uygulanmasına Gerek Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
CEZA İNDİRİMİ ( Sanığın Yaralanması - Görevli Memura Sövme ve Yaralama )"
271Y4.CD27.10.2004E. 2003/8051 K. 2004/10593"ASKERİN İDARİ GÖREV SIRASINDA KÖTÜ DAVRANMA SUÇU ( İle Sivil Olan Sanığın İşlediği Görevliye Sövme Suçuna İlişkin Davaya Adli Mahkemelerin Bakmakla Görevli Olduğu - Kötü Davranma/Görevliye Sövme )
KÖTÜ DAVRANMA ( Önleyici Kolluk İdari Görevini Yapan Asker Olan Sanıkların İşledikleri Kötü Davranma Suçuna İlişkin Davaya Bakmakla Askeri Mahkemenin Görevli Olmadığı - Adli Mahkeme )
GÖREVLİYE SÖVME ( Sivil Olan Sanığın Görevliye Sövme Suçu ile Asker Olan Sanıkların İşledikleri Kötü Davranma Suçuna Bakma Görevinin Adli Mahkemelere Ait Olduğu )"
271Y4.CD30.6.2004E. 2003/7182 K. 2004/8311"YARALAMA ( Görevli Memuru - Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Olmadığı Gözetilmeden Kamu Davasının Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle Ortadan Kaldırılamayacağı )
GÖREVLİ MEMURU YARALAMA ( Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Olmadığı Gözetilmeden Kamu Davasının Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle Ortadan Kaldırılamayacağı )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Görevli Memuru Yaralama - Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Olmadığı Gözetilmeden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılamayacağı )"
271Y4.CD12.5.2004E. 2003/6731 K. 2004/6217"GÖREVLİYİ YARALAMA ( Nedeniyle Sanığa Verilecek Cezanın TCY'nin 272. Maddesine Göre Tayin Edilmesi Gereği - Görevliyi Yaralayan Sanığa Verilecek Cezanın TCY'nin 272. Maddesine Göre Belirlenmesi Yerine Genel Kışkırtmaya İlişkin 51. Maddeye Göre İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
GENEL KIŞKIRTMA ( Görevliyi Yaralayan Sanığa Verilecek Cezadan Genel Kışkırtmaya İlişkin TCY'nin 51. Maddesi Uyarınca İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Görevliyi Yaralayan Sanığa Verilecek Cezanın TCY'nin 272. Maddesine Göre Belirlenmesi Gereği )"
271Y4.CD3.3.2004E. 2003/923 K. 2004/2486"MEMURA MUKAVEMET ( Sanığın Geç Saatte Lokali Kapatmadığı İçin Hakkında Tutatak Düzenleyen Görevlilere Söverek ve Kırıp Eline Aldığı Cam Parçası ile Saldırarak Direnmesi )
LOKALİN GEÇ SAAT OLMASINA RAĞMEN KAPATILMAMASI ( Tutanak Düzenleyen Memura Saldırmasının Memura Mukavemet Suçunu Oluşturması )"
271Y4.CD18.2.2004E. 2003/957 K. 2004/1649"TEHDİT ( Tehdit Suçu Nedeniyle Yapılan Yargılama Giderinin Kararda Gösterilmesinin Gerekmesi )
YARGILAMA GİDERİ ( Sanıkların Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumlu Olmasının Gerekmesi )
YARALAMA ( Yaralama Suçunun Sanıklar Tarafından Birlikte İşlenmesi Nedeniyle Yapılan Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumlu Olmalarının Gerekmesi )"
271Y4.CD16.12.2003E. 2002/27505 K. 2003/12635"SÖVME VE YARALAMA ( Sanığın Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması İsteğini Kabul Etmeyen Alacaklı Vekili Olan Avukata Bürosunda Sövme ve Yolda Yaralama Eylemlerinin Bulunması )
KARARIN NİTELİĞİ ( Mağdurun Haksız Hareketlerinin Neler Olduğunun Kararda Tartışılmasının Gerekmesi )
PARA CEZALARI ( Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da Yapılan Değişikliklerin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
KARARDA ÇELİŞKİLERİN BULUNMASI ( Yerel Mahkemece Verilmiş Kısa Karar ve Gerekçeli Kararda Cezai İndirim Oranlarında Çelişkili İfadelerin Bulunmasının Yasaya Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesi )"
271Y4.CD15.12.2003E. 2003/513 K. 2003/12575"TEHDİT SÖVME VE YARALAMA ( Sanıkların Haczi Engellemek Amacıyla Yakınan Avukata Yönelik Tehdit Sövme ve Yaralamaya Kalkışma Eylemlerinin Suç Vasfının Belirlenmesinin Gerekmesi )
MAĞDURUN AVUKAT OLMASI ( Sanıkların Haczi Engellemek Amacıyla Yakınan Avukata Yönelik Tehdit Sövme ve Yaralamaya Kalkışma Eylemlerinin Suç Vasfının Belirlenmesinin Gerekmesi )
YARALAMA ( Sanığın Eyleminin Cebir Boyutunu Aştığının Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )"
271Y4.CD2.12.2003E. 2002/28922 K. 2003/11966"GÖREVLİ AVUKATA SÖVMEK ( Staj Yaptığı Avukatın Onayıyla Yasada Belirtilen İşlemleri Yapan Stajyer Avukata Karşı İşlenen Suçlarda İlişkin Hükümlerin Ayrı Olduğunun Gözetilmesi )
STAJYER AVUKAT ( Stajyer Avukata Karşı Yasada Belirtilen Görevlerini Yaptığı Sırada İşlenen Suçlarda Hakimlere Karşı İşlenen Suçlara İlişkin Hükümlerin Uygulanmasının Gerekmesi )
HAKİMLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( Stajyer Avukata Karşı Yasada Belirtilen Görevlerini Yaptığı Sırada İşlenen Suçlarda Hakimlere Karşı İşlenen Suçlara İlişkin Hükümlerin Uygulanması )"
271Y2.CD25.9.2003E. 2002/4376 K. 2003/10549"MÜESSİR FİİL ( Memur Olan Müştekiye Görevinden Dolayı - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Memur Olan Müştekiye Görevinden Dolayı Müessir Fiil Suçu İşlemek
MEMURA GÖREVİNDEN DOLAYI MÜESSİR FİİL SUÇU İŞLEMEK ( Görevli Mahkeme )"
271Y4.CD23.9.2003E. 2002/23405 K. 2003/8034"MEMUR ( Sanığın Memur Olmadığı Gözetilmeksizin Sanık Ayleyhine Fazla Cezaya Hükmolunmasının HUkuka Aykırı Olması )
CEZALARIN ARTTIRILMASI ( Sanığın Memur Olmadığı Gözetilmeksizin Sanık Ayleyhine Fazla Cezaya Hükmolunmasının HUkuka Aykırı Olması )
KAMU GÖREVİ ( Defterdarlık Şoförününün TCK Hükümlerine Göre Kamu Görevlisi Olduğunn Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
271Y2.CD3.7.2003E. 2001/35647 K. 2003/8109"GÖREVSİZLİK KARARI ( Müştekinin Köy Muhtarı Olması Ve İhtiyar Heyetinin Aldığı Kararı İfa Ederken Müessir Fiilin Uygulanması - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olacağı/Sulh Ceza Mahkemesinin Bakamayacağı )
KÖY İHTİYAR HEYETİ KARARI ( Hayvan Otlatılması Yasaklanan Yerdeki Çocukları Uzaklaştırması Nedeniyle Müessir Fiil Uygulanması - Cezanın Artırılması Gereği )
MEMURA VAZİFESİ NEDENİYLE MÜESSİR FİİL ( Köy Muhtarının İhtiyar Heyetinin Aldığı Kararı İfa Ederken - Sanıkların Memura Müessir Fiil İşlemiş Gibi Yargılanacakları )
GÖREVLİ MAHKEME ( Müştekinin Köy Muhtarı Olması Ve İhtiyar Heyetinin Aldığı Kararı İfa Ederken Müessir Fiilin Uygulanması - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olacağı )"
271Y1.CD20.5.2003E. 2002/4630 K. 2003/1026"MEMURU GÖREVİNİ İFA MAHALLİNDE RUHSATSIZ SİLAHLA YARALAMA ( Öğretmeni Okulda - TCK. 271 ve 6136 S.K.Ek Madde 1/B Uyarınca Cezanın Arttırılması Gereği )
ÖĞRETMENİ OKULDA RUHSATSIZ SİLAHLA YARALAMA ( TCK. 271 ve 6136 S.K.Ek Madde 1/B Uyarınca Cezanın Arttırılması Gereği )
SİLAHLA YARALAMA ( TCK. 271 ve 6136 S.K.Ek Madde 1/B Uyarınca Cezanın Arttırılması Gereği - Eylemin Mağdurun Memuriyet Görevini İfa Ettiği Sırada Gerçekleşmesi )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Eğitim Kurumunda - 6136 S.K. 13/1 Maddesince Tertip Olunan Temel Cezanın Aynı Yasanın Ek 1. Maddesi B Bendince Artırılması Gereği )"
271Y4.CD25.6.2002E. 2002/9334 K. 2002/11733"KÖY MUHTARI VE İHTİYAR KURULU ÜYELERİNE SÖVMEK ( Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhine Cürümler - İhtiyar Kurulu Üyelerinin Memur Sayılmamaları )
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Köy Muhtarı ve İhtiyar Kurulu Üyelerine Sövmek - İhtiyar Kurulu Üyelerinin Memur Sayılmamaları )"
271Y4.CD10.6.2002E. 2002/8768 K. 2002/10732"SÖVME VE YARALAMA ( Mahalle Muhtarı Olan Yakınanın Biçki Dikiş Kursuna Yer Belirlemesinin Yasal Görevleri Arasında Bulunmaması Nedeniyle Ceza Yargılamasında Memur Sayılmaması )
CEZA YARGILAMASINDA MEMUR ( Muhtar Olan Yakınanın Biçki Dikiş Kursuna Yer Belirlemesinin Yasal Görevleri Arasında Bulunmaması Nedeniyle Ceza Yargılamasında Memur Sayılmaması )"
271Y4.CD27.5.2002E. 2002/6835 K. 2002/9474"SÖVME VE YARALAMA EYLEMLERİ ( Köy Muhtarına - İki Ayrı Suçu Oluşturacağı )
YARALAMA VE SÖVME EYLEMLERİ ( Köy Muhtarına - İki Ayrı Suçu Oluşturacağı )
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Köy Muhtarına Sövme ve Yaralama Eylemleri - İki Ayrı Suçu Oluşturacağı )"
271Y4.CD8.5.2002E. 2002/6592 K. 2002/8218"GÖREVLİYE SÖVME VE YARALAMA ( Kavgada Yaralanan Arkadaşını Tedavi Ettirmek İçin Getirdiği Hastanede Sağlık Memuruna - İki Ayrı Suç Oluşturacağı )
SÖVME VE YARALAMA ( Kavgada Yaralanan Arkadaşını Tedavi Ettirmek İçin Getirdiği Hastanede Sağlık Memuruna - İki Ayrı Suç Oluşturacağı )
İKİ AYRI SUÇ OLUŞMASI ( Kavgada Yaralanan Arkadaşını Tedavi Ettirmek İçin Getirdiği Hastanede Sağlık Memuruna Sövmek ve Yaralamak )
ADLİ GÖREV ( Kavgada Yaralanan Kişinin Tedavi İçin Hastaneye Getirilmesi - Sağlık Memurunun Durumu Kolluk Görevlilerine Bildirmesi Gereği ) "
271Y4.CD6.5.2002E. 2002/1146 K. 2002/7972"SÖVME ( Sanığın Katılana Sövüp İş Güçten Kalmayacak Şekilde Onu Yaraladığı Halde Sövme Suçundan Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
YARALAMA ( Sanığın Katılana Sövüp İş Güçten Kalmayacak Şekilde Onu Yaraladığı Halde Sövme Suçundan Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
271Y4.CD1.5.2002E. 2002/5536 K. 2002/7626"YARALAMA SUÇU ( Mağduru Tutmak Eyleminin Yaralama Suçuna Yardım Niteliğinde Olması )
SUÇA KATILMA ( Mağduru Tutmak Eyleminin Yaralama Suçuna Yardım Niteliğinde Olması )"
271Y4.CD3.4.2002E. 2002/3094 K. 2002/5594"GÖREVLİYE SÖVME VE YARALAMA ( Görevli mağdura yönelik sövme ve yaralama eyleminin TCY.nın 266/1, 251, 456/4, 271/1, 251.madde ve fıkralarına uyduğu gözetilmeden hüküm kurulamayacağı )"
271Y4.CD27.3.2002E. 2002/2884 K. 2002/4960"GÖREVLİYE SÖVME VE YARALAMA ( TCY.nın uygulanmasında memur sayılmadığı gözetilmeden, görevliyi yaralama, görevliye sövme suçlarından hüküm kurulamayacağı - Olayın mağdurun göreviyle ilgili olmadığından TCK 267. maddesinin uygulanamayacağı )
MEMUR ( TCY.nın uygulanmasında memur sayılmadığı gözetilmeden, görevliyi yaralama, görevliye sövme suçlarından hüküm kurulamayacağı - Olayın mağdurun göreviyle ilgili olmadığından TCK 267. maddesinin uygulanamayacağı )"
271Y4.CD18.3.2002E. 2002/439 K. 2002/3992"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Alkollü Araç Kullanan Sanığın Hakkında İşlem Yapmak İçin Sürücü Belge ve Ruhsatını İsteyen Yakınan Polise Sözlü Olarak Saldırması ve Vurması )
GÖREVLİYE SÖVME SUÇU ( Alkollü Araç Kullanan Sanığın Hakkında İşlem Yapmak İçin Sürücü Belge ve Ruhsatını İsteyen Yakınan Polise Sözlü Olarak Saldırması ve Vurması )"
271Y4.CD26.12.2001E. 2001/15889 K. 2001/16844"MEMURU YARALAMA ( Sanığın Kendi Görev Yolluğunu Kasıtlı Olarak Ödemediği Düşüncesiyle Mal Müdürü Olan Yakınanı Yaralamaya Kalkışması )
KEYFİ HAREKETLERLE SUÇUN OLUŞMASINA SEBEP OLMAK ( Yakınan Memurun Keyfi Hareketlerde Bulunduğunun Anlaşılması Durumunda Cezanın İndirilebileceği Gibi Tamamen Ortadan Kaldırılabilmesi )
CEZADA İNDİRİM ( Yakınan Memurun Keyfi Hareketleri ile Suçun Oluşmasına Sebep Olması )"
271Y4.CD5.12.2001E. 2001/14478 K. 2001/15902"HACİZ SIRASINDA AVUKATI YARALAMA ( Sanığın Haciz İşlemi Sırasında Görevli Avukat Olan Katılanlara Sövüp Tehdit Etmesi )
AVUKATA HACİZ SIRASINDA SÖVME ( Memur Karşı Sövme Gibi Yargılama Yapılmasının Gerekmesi )
MAĞDURUN AVUKAT OLDUĞUNUN BİLİNMEMESİ ( Memura Karşı Sövme Suçundan Yargılama Yapılmasına Engel Olmaması )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Sanığın Haciz İşlemi Sırasında Görevli Avukat Olan Katılanlara Sövüp Tehdit Etmesi )"
271Y4.CD27.11.2001E. 2001/14900 K. 2001/15298"CEZAİ EHLİYET ( Sağlık Kurulu Raporunda Sanığın Reaktif Depresyon Reaksiyonu Tanısıyla Hasta Olduğunun Belirtilmesi Karşısında Ceza Ehliyetinin Araştırılmasının Gerekmesi )
MEMURU YARALAMA ( İş ve İşçi Bulma Kurumu Personelinin Görev Nedeniyle de Olsa Kendilerine Karşı İşlenen Suçlarda Memur Sayılmamalarının Gerekmesi )
MEMURA SÖVME ( Sövme ve Yaralama Suçlarında Memurluk Öğesinin Kabul Edilmesi Karşısında Aynı Nedenle İşlenen Tehdit Suçunun Memura Karşı İşlenmiş Sayılmamasının Eksik Olması )"
271Y4.CD22.11.2001E. 2001/13900 K. 2001/15103"GÖREVLİYİ YARALAMA ( Bu Suçun İşlenmesi İçin Yaralama Eyleminin Görevden Ötürü Gerçekleşmesi Gerekmeyip Görev Sırasında İşlenmesinin Suçun Oluşmasına Yetmesi )
MEMURUN SEBEBİYET VERMESİ ( Mağdur Polis Memurunu Keyfi ve Görev Sınırını Aşan Nitelikteki Davranışı Nedeniyle Yaralayan Sanık )"
271Y4.CD25.9.2001E. 2001/7298 K. 2001/10541"GÖREVLİYİ YARALAMA ( Köy Muhtarının Görevi Esnasında Yaralanmaması Nedeniyle Müsnet Suçun Oluşmaması )
MEMUR VASFI ( Köy Muhtarının Köylülerin Köy Odasında Geleneksel İftar Yemeği Vermelerini Sağlamaya İlişkin Yasal Görevi Olmadığından Bu Esnada Memur Sıfatını Haiz Olamaması )
KÖY MUHTARININ GÖREVİ ( Köylülerin Köy Odasında Geleneksel İftar Yemeği Vermelerini Sağlamaya İlişkin Yasal Görevi Olmadığından Bu Esnada Memur Sıfatını Haiz Olamaması )"
271YCGK19.6.2001E. 2001/4-128 K. 2001/130"MEMURA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET SUÇU ( Cebir ve Şiddetin Ağırlatıcı Neden mi Yoksa Bağımsız Müessir Fiil mi Olduğunun Tesbiti )
MÜESSİR FİİL SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMAMASI ( Cebir ve Şiddetin Memura Görevinden Dolayı Hakaret Suçunun Unsuru Olup Olmaması )
CEBİR VE ŞİDDETİN MEMURA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET SUÇUNUN UNSURU OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Müessir Fiil Suçunun Oluşup Oluşmaması )
AĞIRLATICI NEDEN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Cebir ve Şiddetin Memura Görevinden Dolayı Hakaret Suçundan Bağımsız Müessir Fiil Niteliği Bulunup Bulunmaması )"
271Y4.CD21.5.2001E. 2001/3552 K. 2001/5624"SAĞLIK OCAĞI ŞOFÖRÜNÜN YARALANMASI ( Şoförün Memur Olmaması Nedeniyle Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Olmaması )
MEMUR KAVRAMI ( Sağlık Ocağı Şoförünün Memur Olmaması Nedeniyle Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Olmaması )
KAMU GÖREVİ ( Sağlık Ocağı Şoförünün Memur Olmaması Nedeniyle Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Olmaması )"
271Y4.CD17.10.2000E. 2000/6061 K. 2000/6747"YARALAMA SUÇU ( Kamu İktisadi Teşebbüsünde Çalışan Kişiyi Yaralama Suçu )
MEMUR SAYILMA ( Kamu İktisadi Teşebbüsünde Çalışan Yakınanın Kendisine İşlenen Suçta Ceza Uygulamasında Memur Sayılmaması )
KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLÜNDE ÇALIŞAN KİŞİYE KARŞI İŞLENEN SUÇ ( Ceza Uygulamasında Memur Sayılmayan Yakınan )"
271Y4.CD22.6.2000E. 2000/5273 K. 2000/5578"HAKEMİ DÖVME ( Yakınan Hakemin Sanığın Arkadaşına Kırmızı Kart Göstermesi )
KIRMIZI KART GÖSTERME ( Yakınan Hakemin Sanığın Arkadaşına Kırmızı Kart Göstermesinden Dolayı Sanık Tarafından Dövülmesi )
ETKİLİ EYLEM ( Yakınan Hakemin Sanığın Arkadaşına Kırmızı Kart Göstermesinden Dolayı Sanık Tarafından Dövülmesi )"
271Y4.CD12.6.2000E. 2000/4917 K. 2000/5122"YARALAMA SUÇU ( Telekom Müdürlüğünde Koruma ve Teknisyen Olan Mağdurların Kendilerine Karşı İşlenen Suçlarda Memur Sayılmamaları )
TELEKOM ÇALIŞANLARINA KARŞI SUÇ İŞLENMESİ ( Mağdurlara Karşı İşlenen Suçlarda Memur Sayılmamaları )
MEMUR SAYILMAMA ( Telekom Müdürlüğünde Koruma ve Teknisyen Olan Mağdurların Kendilerine Karşı İşlenen Suçlarda Memur Sayılmamaları )"
271Y4.CD31.5.2000E. 2000/4682 K. 2000/4715"GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Yakınan Okul Müdür Yardımcısının Belgeleri İmzalatmakta Israr Edip Masaya Vurması Karşısında Eşyaları Görmeden İmzalamayacağını Söylemesi )
YARALAMA ( Sanığın Yakınan Okul Müdür Yardımcısının Belgeleri İmzalatmakta Israr Edip Masaya Vurması Karşısında Eşyaları Görmeden İmzalamayacağını Söyleyerek Yumrukla Vurması )
İNDİRİM SEBEBİ ( Sanığın Yakınan Okul Müdür Yardımcısının Belgeleri İmzalatmakta Israr Edip Masaya Vurması )"
271Y4.CD27.4.2000E. 2000/2748 K. 2000/3469"YARALAMANIN GÖREVLİYE YAPILMASI ( Yakınanın Atanmasında Kaymakam Onayının Bulunup Bulunmadığının Kaymakamlıktan Sorulup Araştırılması )
ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA BEKÇİLERİ ( Atama İşleminin 4081 Sayılı Yasada Öngörülen Kaymakamlık Onayı ile Tamamlanması )"
271Y4.CD27.3.2000E. 2000/1303 K. 2000/2194"GÖREVLİYE SÖVME VE YARALAMA ( Sanığın Mahkeme Bilirkişisine Küfür Etmesi )
MAHKEME BİLİRKİŞİSİNE SÖVME ( Görevliye Sövme ve Yaralama Suçunun Oluşması )"
271Y4.CD17.2.2000E. 2000/747 K. 2000/1196"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Polis Memurunun Arkadaşını Götürmesine Kızarak Tokatlaması - Götürülmesini Engelleme Kastı Olmaması )
SANIĞIN ENGELLEME KASTININ OLMAMASI ( Görevliye Etkin Direnme Ve Saldırgan Sarhoşluk - Görevli Memura Sövme Ve Yaralama )
SÖVME VE YARALAMA ( Sanığın Götürme Eylemine Karşı Çıkmaması - Memurlara Tokat Atması )"
271Y4.CD8.2.2000E. 2000/686 K. 2000/764"YARALAMA VE GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Söverek İlk Haksız Hareketi İle Olaya Neden Olması - Katılanın Karşı Hareketi/Kavganın Çıkış Nedeni Üzerinde Durulmadan Cezanın Ortadan Kaldırılması )
GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Söverek İlk Haksız Hareketi İle Olaya Neden Olması - Katılanın Karşı Hareketi/Kavganın Çıkış Nedeni Üzerinde Durulmadan Cezanın Ortadan Kaldırılması )
PARA CEZASI ( Suç Tarihine Göre Fazlaya Hükmedilmesi - Bozma Sebebi )
SUÇ TARİHİNE GÖRE FAZLA PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( Bozma Sebebi )"
271Y4.CD17.5.1999E. 1999/3874 K. 1999/5383"YARALAMA ( Birden fazla kişi )
SALDIRGAN SARHOŞLUK
MEMURUN TAHRİK ETMESİ
ŞİDDET SEBEBİ KULLANILMASI
MEMURA MÜESSİR FİİL
KAVGADA YARALIYA EL UZATMAK"
271Y4.CD15.3.1999E. 1999/1908 K. 1999/2664"GÖREVLİYE SÖVME TEHDİT VE YARALAMA SUÇLARI ( TCK 266/1, 269. Madde ve Fıkrasındaki Suçu Oluşturduğu-Ayrı Ayrı Hükümler Kurulamaması )
SUSMA HAKKI ( Sanık Hakkında TCK 59. Maddenin Uygulanmamasına Gerekçe Olamaması )"
271Y4.CD3.3.1999E. 1999/511 K. 1999/2138"HAKARET ( Yakınanın Para Ödemeden Kendisinden Benzin Aldığı Borcunu Ödemediği Biçimindeki Sözlerin Ne Şekilde Hakaret Suçunu Oluşturduğunun Açıklanması )
BİRİSİ HAKKINDA BORCUNU ÖDEMEDİĞİNİ SÖYLEMEK ( Ne Şekilde Hakaret Suçunun Oluştuğu Açıklanmadan Hükümlülüğe Karar Verilememesi )"
271Y5.CD3.2.1999E. 1998/4684 K. 1999/150"IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Fiilin Reşit Olup da Akli Dengesi Yerinde Olmayan Mağdureye Karşı İşlenmesi )
AKLİ DURUMU YERİNDE OLMAYAN MAĞDUREYE KARŞI YAPILAN SUÇ ( Mağdurenin Maruz Kaldığı Eyleme Karşı Koyamayacak Kadar Akıl Hastalığının Olup Olmaması )
AKIL HASTASI MAĞDURE ( Bu Durumun Hekim Olmayanlarca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususunda Rapor Alınması )"
271Y4.CD31.12.1998E. 1998/10237 K. 1998/11055"MEMURA GÖREVİNDEN DOLAYI SÖVME VE YARALAMAYA KALKIŞMA ( TCY.nın 266/1, 269. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturması )
SAPMA SONUCU BAŞKASINI YARALAMA ( TCK 52. Maddeden Dolayı 271. Maddenin Uygulanamaması )
MAĞDURUN ÖĞRETMEN OLMASI ( Cezanın Üçte Birden Yarıya Kadar Yerine Bir Kat Artırılarak Fazla Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
271Y4.CD15.9.1998E. 1998/7008 K. 1998/7784"GÖREVLİYE SÖVME SUÇUNDAN CEZA VERİLEMEMESİ ( Bu Nedenle Açılan Bir Dava Bulunmadığı Takdirde )
GÖREVLİYİ YARALAMA SUÇU ( Müdahilin Sıfatı Nedeniyle Cezanın İki Katına Çıkarılması )
MÜDAHİLİN SIFATI NEDENİYLE CEZANIN İKİ KATINA ÇIKARILMASI ( Görevliyi Yaralama Suçunda )"
271Y4.CD14.9.1998E. 1998/6928 K. 1998/7680"MEMURA MÜESSİR FİİL
MÜESSİR FİİL ( Memura )"
271Y4.CD28.4.1998E. 1998/3469 K. 1998/4200"SANIĞIN SAVUNMASININ ALINDIĞI OTURUMU BELGELEYEN TUTANAK ( C. Savcısının Adının Yazılması Gereği )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Görevle İlgili Olmayan Sövme )
SÖVME ( Görevle İlgisi Yoksa Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu )
DURUŞMA TUTANAĞI ( C. Savcısının Adının Yazılması Gereği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Atanan Zorunlu Müdafi Hazır Bulunmaksızın Duruşma Yapılıp Hüküm Tesisi )
HAKSIZ TAHRİK ( Gösterilen Savunma Tanığının Dinlenmesi Gereği )
SAVUNMA TANIĞININ DİNLENMESİ GEREĞİ ( Haksız Tahrik )
CEZA UYGULAMASI ( İçtima Hükümlerinin En Son Uygulanacağı )
İÇTİMA HÜKÜMLERİ ( En Sonda Uygulanacağı )"
271Y4.CD17.2.1998E. 1997/11210 K. 1998/722"ERTELEME ( Toplam Ceza Üzerinden Karar Verilmesi Gereği )
YARALAMA ( Kırığı Sanıklardan Hangisinin Meydana Getirdiğinin Tespit Edilip Edilememesine Göre Uygulanacak Kanun Maddesi )
TEKERRÜR ( Sanığın Daha Önceki Cezasının Çektirilmiş Olup Olmadığının Araştırılması )"
271Y1.CD8.12.1997E. 1997/3720 K. 1997/3974"SİLAHLA YARALAMA ( Vakfa Ait Öğrenci Yurdu Müdürü Mağdurun Memur Sayılamaması )
MEMUR NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Sanık Tarafından Silahla Yaralanan Vakfa Ait Öğrenci Yurdu Müdürünün )
VAKIF ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRÜNÜN MEMUR SAYILMAMASI ( Sanık Tarafından Silahla Yaralanan )"
271Y4.CD3.11.1997E. 1997/9064 K. 1997/9314"YARALAMA SUÇU ( Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhinde İşlenen Cürüm )
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Cezada Artırma Yapılması )"
271Y10.CD6.10.1997E. 1997/9683 K. 1997/9882"MÜESSİR FİİL ( Köy Muhtarına Köy Sınırları İçinde - Görevli Mahkeme )
KÖY MUHTARINA KÖY SINIRLARI İÇİNDE MÜESSİR FİİL ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Köy Muhtarına Köy Sınırları İçinde Müessir Fiil )"
271YCGK2.4.1996E. 1996/4-62 K. 1996/74"GÖREVDE MEMURA ETKİLİ EYLEM ( Saldırgan Sarhoşluktan Mahkum Olan Sanığın Etrafı Rahatsız Etmesi Üzerine Olay Yerine Gelen Memurun Parmağını Kırması )
GÖREVDE MEMURA ETKİN DİRENMEK ( Görevi Sırasında Memura Etkili Eylemden Hakkında Dava Açılan Sanık İçin Bu Suçtan Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
İDDİANAMEYLE SADECE ETKİLİ EYLEMDEN DAVA AÇILMASI ( Görevde Memura Etkin Direnmekten Dava Açılmamış Olması )
POLİS MEMURUNA ETKİLİ EYLEMDE BULUNMA ( Sanık Hakkında İddianame İle Açılan Davadan Başka Suçtan Hüküm Verilmesinin Yanlış Olması )"
271Y4.CD27.10.1994E. 1994/5741 K. 1994/8898"MÜESSİR FİİL ( Mağdurun İkiden Fazla Kişi Tarafından Dövüldüğü İddiasına Karşın Sanığın Tek Başına Olduğu İddiası )
GÖREVLİYE KARŞI İŞLENEN YARALAMA SUÇU ( Avukatın Görevli Memur Niteliği )
MEMURU YARALAMA SUÇU ( Özel Tahrik Hükmü Bulunduğundan Genel Tahrike İlişkin Hükmün Uygulanamaması )
AVUKATIN MEMUR NİTELİĞİ ( Görevinden Dolayı Kendisine Karşı İşlenen Müessir Fiil Suçunda )"
271YCGK27.6.1994E. 1994/4-162 K. 1994/184"GÖREVLİ MEMURA SÖVME VE YARALAMAYA TEŞEBBÜS ( Görev Nedeniyle ve Mağdurun Kardeşi Olması Nedeniyle Sanığın Cezasının İki Kez Artırılması )
MÜESSİR FİİLE TEŞEBBÜS VE SÖVME SUÇU ( Mağdurun Görevli Olması ve Sanığın Kardeşi Olması Nedeniyle Cezanın İki Kez Teşdidi )
AĞIRLATICI SEBEPLERİN AYRI AYRI UYGULANMASI ( Yaralamaya Teşebbüs Suçunu İşleyen Sanığın Mağdurun Kardeşi ve Mağdurun Memur Olması )
YARALAMAYA TEŞEBBÜS SUÇU ( Mağdurun Görevli Olmasının ve Sanığın Kardeşi Olmasının Ayrı Ayrı Ağırlatıcı Sebep Teşkil Etmesi )"
271Y4.CD8.3.1994E. 1993/9943 K. 1994/1922"TANIKLARIN MEMUR NİTELİĞİ ( Tanıklık Görevini Yerine Getiren Kişiye Karşı İşlenen Müessir Fiilde )
MÜESSİR FİİL ( Tanıklık Görevinden Dolayı İşlenen Suçta Tanığın Memur Niteliği )
MEMUR NİTELİĞİ ( Tanığın Tanıklık Görevinden Dolayı Maruz Kaldığı Müessir Fiil Suçunda )"
271Y4.CD18.1.1994E. 1993/8529 K. 1994/77"YARALAMA ( TCK.m.272 İle Cezanın İndirilmesi - Aynı Zamanda Genel Tahrikin de Uygulanamaması )
TAHRİK ( Yaralama Suçunda Uygulanma Şekli )"
271Y4.CD28.6.1993E. 1993/3652 K. 1993/5219"MİLLİ PİYANGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ( Ceza Uygulamasında Memur Sayılmaması )
MEMUR NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Milli Piyango Genel Müdürlüğü Personeli )
PARA CEZASI ( Tekerrüre Esas Alınamaması )
TEKERRÜRE ESAS ALINAMAMA ( Para Cezası )"
271Y8.CD9.6.1993E. 1993/2543 K. 1993/6872"MÜESSİR FİİL ( Görev-Memura Karşı İşlenen Fiil )
GÖREV ( Memura Karşı İşlenen Müessir Fiil )
SUÇUN TARAFLARINDAN BİRİNİN MEMUR OLMASI ( Görev-TCK. 251,271,273 ve 281. Maddeleri Bakımından Görev-Müessir Fiil )"
271Y10.CD9.6.1993E. 1993/2543 K. 1993/6872"MÜESSİR FİİL SUÇU ( Taraflardan Birinin Memur Olması Halinde Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
MEMURA KARŞI VEYA MEMUR TARAFINDAN İŞLENEN MÜESSİR FİİL ( Görevli Ceza Mahkemesi )
GÖREV YÖNÜNDEN TEMYİZ EDİLEBİLME ( Cezanın Tür ve Miktarına Göre Temyize Tabi Olmayan Kararlar )
TEMYİZE TABİ OLMAYAN KARARLAR ( Görev Yönünden Temyiz Edilebilmesi )"
271Y4.CD11.11.1992E. 1992/6271 K. 1992/6982"PARA CEZASI ( Artırma Yapılırken Bundan Dönülüp Hapis Cezası Verilip Paraya Çevrilmesi - Çelişki Yaratılması )
HÜKMÜN GEREKÇESİZ BIRAKILMASI ( Çelişki Nedeniyle - Yasaya Aykırılığı )"
271Y4.CD24.6.1992E. 1992/4054 K. 1992/4745"KÖY MUHTARINI YARALAMAK VE ONA SÖVMEK ( Memura Aktif Mukavemet Suçunun Oluşmaması )
MEMURA AKTİF MUKAVEMET SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Kendisini Uyaran Köy Muhtarına Söverek Yaralayan Sanığa Uygulanacak Kanun Maddeleri )
SÖVME VE YARALAMA ( Kendisini Uyaran Muhtarı Yaralayan Sanık )"
271Y2.CD21.5.1992E. 1992/5169 K. 1992/5707"GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKEN HALLER ( Sulh ceza mahkemesi )
FUTBOL HAKEMİNE MÜESSİR FİİL
MÜESSİR FİİL HAKARET İFA EDİLEN VAZİFEDEN DOLAYI MÜESSİR FİİI.E UĞRAMAK"
271Y10.CD6.5.1992E. 1992/2471 K. 1992/5205"KAMUYA AİT TAŞINIR MALA ZARAR VERMEK ( Belediyeye Ait İtfaiye Makam Aracına Zarar Verme Eyleminin Takibinin Şikayete Tabi Olması )
İTFAİYE MAKAM ARACINA ZARAR VERMEK ( Takibi Şikayete Tabi Suçlardan Olması )
MÜESSİR FİİL ( Göreviyle İlgisi Bulunmadan Memura Karşı İşlenmesi Halinde Cezanın Artırılamaması )
CEZANIN ARTIRILAMAMASI ( Göreviyle İlgisi Bulunmadan Memura Karşı İşlenen Müessir Fiil Suçunda )"
271Y4.CD1.5.1992E. 1992/2087 K. 1992/2729"YARALAMA ( Savunma Hakkı Sebebiyle - Kamu Görevi Niteliği )
SAVUNMA HAKKI ( Savunması Dinlenmeden Hüküm Kurulamayacağı - Kamu Görevi )
KAMU GÖREVİ ( Belediye Grayder Operatörünün Görevi - Memur Sayılma )
MEMUR SAYILMA ( Grayder Operatörünün Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Olmadığı )
MEMUR OLMADIĞININ GÖZETİLMEMESİ ( TCK 279 Maddesi Hükmünün Uygulanması Gerektiği )"
271Y4.CD18.2.1992E. 1992/312 K. 1992/805"YARALAMA ( Özel İdare Müdürlüğünde Çalışma - Kamu Görevi Niteliği )
KAMU GÖREVİ ( Yaptığı Hizmetten Dolayı Memur Sayılamayacağı )
ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞMA ( Hizmetin Kamu Görevi Niteliğinde Olmaması - Memur Kavramı )
MEMUR SAYILMAMA ( Sanığa Verilen Cezanın Artırılmasının Hatalı Olduğu )
CEZA ARTIRIMI ( Yakınanın Memur Sayılmayacağının Dikkate Alınması Gerektiği )"
271Y4.CD11.10.1989E. 1989/5614 K. 1989/6034"GÖREVLİ MEMURA MÜESSİR FİİLDE BULUNMAK ( İndirimde Uygulanacak Madde )
MÜESSİR FİİLDE BULUNMAK ( Görevli Memura - İndirimde Uygulanacak Madde )
AĞIR PARA CEZASI ( 5 Eşit Taksitte Tahsili Tabiri - Sürelerinin Birer Ay Anlamına Gelmeyeceği )"
271YCGK1.11.1982E. 1982/346 K. 1982/401"KANUNDAKİ CEZANIN İKİ KAT ARTIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜM ( Ceza Miktarının Artırılarak Saptanması Metodu )
CEZANIN İKİ KAT ARTIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜ ( Artırmanın Nasıl Yapılacağının Tesbiti )
İKİ KAT ARTIRILARAK HÜKMEDİLECEĞİ BELİRTİLEN CEZA ( Kanundaki Normal Cezanın Üç Katı Olacağı )"
271Y4.CD18.2.1977E. 1977/653 K. 1977/925"TAMAMEN KALDIRILAN CEZALAR ( Sanığın Manevi Tazminatla Yükümlü Kılınmaması )
MANEVİ ÖDENCE ( Ceza Tamamen Kaldırıldığında Sanığın Manevi Tazminatla Yükümlü Kılınmaması )
YARGILAMA GİDERİ ( Ceza Tamamen Kaldırıldığına Göre Sanığın Yargılama Gideri İle Sorumlu Tutulamaması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Ceza Tamamen Kaldırıldığına Göre Sanığın Avukatlık Ücreti İle Sorumlu Tutulamaması )"
271YCGK29.3.1976E. 1976/4-140 K. 1976/164"MUHTARA HAKARET ( İddianamede Belirtilen Suç Niteliği )
İDDİANAMEDE BELİRTİLEN SUÇ NİTELİĞİ ( Muhtara Hakaret )
GÖREVLİ MEMURA HAKARET VE TAARRUZ ( Hakaretin Yanında Etkili Eylemin Varlığının Kabulünün Mümkün Olmaması )
MEMURA HAKARET - SALDIRI ( Kanunda Taarruz Sözcüğünün Kullanılmış Olması Nedeniyle Etkili Eylemin Olmaması )"
271YİBGK10.12.1941E. 1941/34 K. 1941/30"GÖREV ( Taraflardan Birinin Memur Olması )
GÖREV AYRIMI ( Asliye ve Sulh Ceza Mahkemeleri Arasında )
DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN CÜRÜMLER ( Görev )
MEMURA KARŞI SUÇ ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )"
271YİBGK26.5.1937E. 1935/45 K. 1937/17"2330 SAYILI AF KANUNUNUN KAPSAMI ( Görev Sırasında veya Görev Dolayısıyla Memura Karşı İşlenen Suçlardan Dolayı 456 ve 457 Maddeye Göre Verilen Mahkumiyetlerin Kapsam Dışı Olduğu )
GÖREV SIRASINDA VEYA GÖREV DOLAYISIYLA MEMURA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( 456 ve 457 Maddeye Göre Verilen Mahkumiyetlerin 2330 Sayılı Af Kanunu Kapsamı Dışında Olduğu )"

UYUŞMAZLIK

271UMC18.12.2000E. 2000/70 K. 2000/74"ETKİLİ EYLEM (Asker Sanığın İşlediği Suçun Askeri Suç Olmaması ve Askeri Mahkemede Yargılanmayı Gerektiren İlginin Kesilmesi Nedeniyle Adli Yargının Görevli Olmasının Gerekmesi)
ASKERİ SUÇ (Asker Kişinin İşlediği Etkili Eylem Suçunun Askeri Suç Olmaması ve Askeri Mahkemede Yargılanmayı Gerektiren İlginin Kesilmesi Nedeniyle Adli Yargının Görevli Olmasının Gerekmesi)"

Madde 272

AMK

272AMK13.7.1999E. 1999/11 K. 1999/29""

YARGITAY

272YCGK18.9.2012E. 2012/4-158 K. 2012/1773"HAKARET SUÇU ( Sanık Hakkında Verilen Iskat Kararının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Konu Olup Olmayacağının Belirlenmesi - Sanığın Temyiz Aşamasında Öldüğünün Anlaşılması/Kamu Davasının Ölüm Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği )
TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN VEFATI ( Yerel Mahkemenin Direnme Hükmünden Sonra Sanığın Öldüğü - Tebliğatın Sanığın Ölümü Nedeniyle İade Edildiği/Direnme Hükmünün Bozulacağı/Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşeceği/Hakaret Suçu/Sanığın Ölümü )
KAMU DAVASININ ÖLÜM NEDENİYLE DÜŞMESİ ( Ölüm Nedeniyle Davanın Niteliği İtibariyle Müsadereye Tabi Eşya ve Maddi Menfaatler Dışında Hiçbir Şekilde Devam Olunmaması Gerektiği - Zamanaşımına Dair Bir Değerlendirme de Yapılamayacağı )"
272Y4.CD8.4.2009E. 2007/10109 K. 2009/6945"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Saldırgan Tututmundan Ötürü Kelepçe Takılıp Yasal Soruşturma Yapılmasını Engelleme Amacıyla Memura Tehdit Basit Yaralama ve Hakaret Eylemi - Eylemin Bütün Olarak Değerlendirildiğinde 765 Sayılı TCK'nun 258/1. Maddesine Uyduğunun Gözetilmesi Gereği )
GÖREVLİYE HAKARET ( Kelepçe Takılıp Yasal Soruşturma Yapılmasını Engelleme Amacıyla Memura Tehdit Basit Yaralama ve Hakaret Eyleminin Bütün Olarak Görevliye Direme Suçu Oluşturduğu - Sanığın Ayrıca Görevliye Hakaret Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
MAĞDUR SAYISINCA SUÇ ( Görevliye Hakaret Suçu - Mağdur Görevli Sayısınca Oluşacağının Gözetilmesi Gereği )
MEMURUN GÖREV SINIRINI AŞAN VEYA KEYFİ DAVRANIŞI ( Özel İndirim Nedeni Olduğu - Görevliye Etkin Direnme Suçunda Memurun Görev Sınırını Aşan veya Keyfi Davranışına İlişkin Özel İndirim Hükmünün 765 Sayılı TCK'nun 272. Maddesi Olduğu )
USUL KURALLARI ( Yasal Dayanağı Oluşturan Uygulama Maddesinin Hüküm Fıkrasında Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Gerekçeli Kararda Suç Adı ve Tarihinin Yanlış Yazılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
272Y4.CD3.2.2009E. 2007/7041 K. 2009/2360"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET ( Sanığın Kolluk Tarafından Düzenlenen Tutanağı Almaya Çalıştığı - Şiddet Kullanıp Kullanmadığı Araştırılarak Görevliye Direnme Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tartışılacağı/Salt Karakola Götürülmek İstendiğinde Zorluk Çıkarmadığından Bahisle Hakaretten Hüküm Kurulamayacağı )
GÖREVLİYE DİRENME ( Görevlilere Hakaret Eden Sanığın Kolluk Kuvveti Tarafından Düzenlemek İstenen Tutanağı Almaya Çalıştığı - Cebir ve Şiddet Kullanıp Kullanmadığının Araştırılarak Görevliye Direnme Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tartışılacağı )
GÖREV SINIRLARININ AŞILMASI ( Kamu Görevlisine Karşı Hakaret/Kolluk Hizmeti Gören Şikayetçilerin Açık Yerlerin Kapanma Saatine Uyup Uymadıklarını Denetledikleri - Görevin Zabıtaya Ait Olduğu/765 S.K. Md. 272'nin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )"
272YCGK18.3.2008E. 2007/4-115 K. 2008/53"VEKALET ÜCRETİ ( Hakaret - Bütünüyle Kaldırılan Bir Cezanın Varlığı Nedeniyle Tertip Olunmuş İse de Bu Tür Tali Yükümlülüklerin Yasa Koyucunun Amaçladığı Düzeyde Ceza Olmadığı ve Salt Bu Nedenle Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesinden Yararlanılamayacağı )
YARGILAMA GİDERİ ( Bütünüyle Kaldırılan Bir Cezanın Varlığı Nedeniyle Tertip Olunmuş İse de Bu Tür Tali Yükümlülüklerin Yasa Koyucunun Amaçladığı Düzeyde Ceza Olmadığı ve Salt Bu Nedenle Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesinden Yararlanılamayacağı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ ( Ücreti Vekalet ve Yargılama Gideri Bütünüyle Kaldırılan Bir Cezanın Varlığı Nedeniyle Tertip Olunmuş İse de Bu Tür Tali Yükümlülüklerin Yasa Koyucunun Amaçladığı Düzeyde Ceza Olmadığından Yararlanılamayacağı )
HAKARET ( 765 Sayılı TCY'nın 272. Maddesi Uyarınca İşlediği Suçtan Dolayı Verilen Cezası Büsbütün Kaldırılan Katılan Sanıkların 5271 Sayılı Yasanın Değişik 231. Maddesi Hükmünden Yararlanamayacağı )
CEZASI BÜTÜNÜYLE KALDIRILAN SANIKLAR ( 765 Sayılı TCY'nın 272. Maddesi Uyarınca İşlediği Hakaret Suçundan Dolayı Verildiği - Katılan Sanıkların 5271 Sayılı Yasanın Değişik 231. Maddesi Hükmünden Yararlanamayacağı )"
272Y4.CD8.5.2007E. 2006/1477 K. 2007/4323"GÖREVLİNİN KEYFİ DAVRANMASI ( Sanığın Cezaevindeki Kardeşine Vermek Üzere Getirdiği Ayakkabının Adalet Bakanlığı Genelgeleri Uyarınca Tutuklunun Yanında Bulundurabileceği Eşyalardan Olup Olmadığı Araştırılarak Görevlilerin Olaya Sebebiyet Verip Vermediğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
TUTUKLUNUN YANINDA BULUNDURABİLECEĞİ EŞYA ( Sanığın Cezaevindeki Kardeşine Vermek Üzere Getirdiği Ayakkabının Adalet Bakanlığı Genelgeleri Uyarınca Bu Nitelikte Eşyalardan Olup Olmadığı Araştırılarak Görevlilerin Olaya Sebebiyet Verip Vermediğinin Değerlendirilmesi Gerektiği - Keyfi Davranma )"
272Y1.CD5.10.2006E. 2006/1798 K. 2006/4112"ADAM ÖLDÜRMEK ( Tanığın Beyanları İle Olayda Maktulden Kaynaklanan Haksız Eylemin Olmadığı Sabit Olduğu Halde Sanıklar Lehine Tahrik Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
TAHRİK HÜKÜMLERİ ( Adam Öldürmek - Tanığın Beyanları İle Olayda Maktulden Kaynaklanan Haksız Eylemin Olmadığı Sabit Olduğu Halde Sanıklar Lehine Tahrik Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )"
272Y4.CD26.4.2005E. 2003/15813 K. 2005/3356"AVUKATA SÖVÜP SALDIRIP YUMRUKLA VURMAK ( Bürosunda/Eylemlerinin TCY. Md. 266/3,456/4,271,272'ye Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği - Tahsil Ettiği Alacağı Kendisine Bütünüyle Vermemesi Nedeniyle )
MÜESSİR FİİL ( Avukata Bürosunda Tahsil Ettiği Alacağı Kendisine Bütünüyle Vermemesi Nedeniyle Söven ve Saldırıp Yumrukla Vuran Sanık - Eylemlerinin TCY. Md. 266/3,456/4,271,272'ye Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği )
AVUKATA BÜROSUNDA SALDIRMAK ( Eylemlerin TCY. Md. 266/3,456/4,271,272'ye Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği - Tahsil Ettiği Alacağı Kendisine Bütünüyle Vermemesi Nedeniyle Söven ve Saldırıp Yumrukla Vuran Sanık )"
272Y4.CD16.2.2005E. 2003/13381 K. 2005/1131"GÖREVLİ MEMURA SÖVME VE YARALAMA ( Sanığın Eyleminin TCY'nın 266/1 , 271 ve 456/4. Maddelerine Uyduğunun Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ALT SINIRDAN CEZA VERİLMESİ ( 647 Sayılı Yasanın Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Çelişki Oluşturduğu - Görevli Memura Sövme )
POLİSİN MEMURİYET HUDUDUNU TECAVÜZ ( Sanığın Beş Gün İş ve Güce Engel Olacak Biçimde Yaralanması - Yetersiz Gerekçeyle TCY'nın 272. Maddesinin Uygulanmasına Gerek Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
CEZA İNDİRİMİ ( Sanığın Yaralanması - Görevli Memura Sövme ve Yaralama )"
272Y4.CD25.1.2005E. 2003/13934 K. 2005/123"SÖVME ( Sanık Hakkında Ceza Belirlenirken Özel Kışkırtma Hükmü Olan TCY'nın 485. Maddesinin Uygulanması Gereği - Yasanın 272. Maddesi ile Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖZEL KIŞKIRTMA ( Sövme Suçu - TCY'nın 485. Maddesinin Uygulanması Gereği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Suçun Oluştuğu Tarih ile Hüküm Tarihine Göre Temyiz Süreci İçinde Dava Zamanaşımı Gerçekleşmesi Nedeniyle - Saldıgan Sarhoşluk )"
272Y4.CD9.11.2004E. 2003/11589 K. 2004/11051"YARGILAMANIN AÇIKLIGI ( Babalarının Öldürülmesine İlişkin Davanın Duruşmasına Katılmalarını Davetiye İbrazı Koşuluna Bağlayan Polis - Memuriyet Hududunu Tecavüz Veya Keyfi Hareketin Tartışılması Gereği )
POLİSİN MEMURİYET HUDUDUNU TECAVÜZ VEYA KEYFİ HAREKETİNİN TARTIŞILMASI GEREĞİ ( Babalarının Öldürülmesine İlişkin Davanın Duruşmasına Katılmalarını Davetiye İbrazı Koşuluna Bağlayan - Yargılamanın Açıklığı )
DURUŞMAYA KATILMAYI DAVETİYE İBRAZI KOŞULUNA BAGLAYAN POLİS ( Yargılamanın Açıklığı - Memuriyet Hududunu Tecavüz Veya Keyfi Hareketin Tartışılması Gereği )
KARARDA GEREKÇESİZLİĞE YOL AÇILMASI ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaların Kısa Kararda Ertelenmemesine Karşın Hükmün Gerekçesinde Ertelendiğinden Söz Edilmesi )
GEÇMİŞ HÜKÜMLÜLÜĞÜN ÇEKTİRİLMESİ ( 4616 Sayılı Yasa Hükümleri Karşısında Olanaklı Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği )"
272Y4.CD18.10.2004E. 2003/9750 K. 2004/10087"GÖREVLİ MEMURA KARŞI İŞLENEN SÖVME VE HAKARET SUÇLARI ( Memurun Keyfi Hareketinin İndirim Nedeni Olması - Müşteki Köy Muhtarının Makta Dağıtımında Eşit Davranmadığı İddiası )
SÖVME SUÇU ( Görevliye Sövme Fiillerinde Memurun Keyfi Hareketi Cezada indirim Nedeni Olması - Müşteki Köy Muhtarının Makta Dağıtımında Eşit Davranmadığı İddiası )
KÖY MUHTARINA KARŞI GÖREVİ SIRASINDA İŞLENEN SÖVME SUÇU ( Muhtarın Makta Dağıtımında Eşit Davranmadığı İddiasının Araştırılması Gereği - Memurun Keyfi Hareketinin Cezada İndirim Sebebi Olması )
MEMURA KARŞI İŞLENEN SÖVME SUÇU ( Memurun Keyfi Hareketinin Cezada İndirim Nedeni Olması - Köy Muhtarı Olan Müştekinin Makta Dağıtımında Eşit Davranmadığı İddiasının Araştırılması Gereği )"
272Y4.CD5.7.2004E. 2003/9003 K. 2004/8383"MEMURUN KEYFİ HAREKETİ ( İlaç Yazdırmak İstiyen Sanığa Teknisyen Mağdurun Görevi Olmadan Sağlık Ocağına Bağış Yapması Yolundaki Israrı - Görevli Memura Sövmek Suçu/Cezada İndirim )
GÖREVLİ MEMURA SÖVMEK ( İlaç Yazdırmak İstiyen Sanığa Teknisyen Mağdurun Görevi Olmadan Sağlık Ocağına Bağış Yapması Yolundaki Israrı Üzerine - Cezada İndirim )
CEZADA İNDİRİM ( Görevli Memura Sövmek - İlaç Yazdırmak İstiyen Sanığa Teknisyen Mağdurun Görevi Olmadan Sağlık Ocağına Bağış Yapması Yolundaki Israrı Üzerine )"
272Y4.CD12.5.2004E. 2003/6731 K. 2004/6217"GÖREVLİYİ YARALAMA ( Nedeniyle Sanığa Verilecek Cezanın TCY'nin 272. Maddesine Göre Tayin Edilmesi Gereği - Görevliyi Yaralayan Sanığa Verilecek Cezanın TCY'nin 272. Maddesine Göre Belirlenmesi Yerine Genel Kışkırtmaya İlişkin 51. Maddeye Göre İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
GENEL KIŞKIRTMA ( Görevliyi Yaralayan Sanığa Verilecek Cezadan Genel Kışkırtmaya İlişkin TCY'nin 51. Maddesi Uyarınca İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Görevliyi Yaralayan Sanığa Verilecek Cezanın TCY'nin 272. Maddesine Göre Belirlenmesi Gereği )"
272Y4.CD1.3.2004E. 2003/1598 K. 2004/2116"CEZADA İNDİRİM ( Sövüp Yaralama - Memurun Keyfi Hareketi/VUK. Uyarınca Memurun Söylediği Zorunluluğun Olup Olmadığının Saptanması Gereği )RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNE CÜRÜMLER
MEMURUN KEYFİ HAREKETİ ( Sanığın Sövüp Yaralama Eylemi - Cezada İndirim/VUK. Uyarınca Memurun Söylediği Zorunluluğun Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNE SUÇ İŞLENMESİ ( Sanığın Sövüp Yaralama Eylemi - Cezada İndirim/VUK. Uyarınca Memurun Söylediği Zorunluluğun Olup Olmadığının Saptanması Gereği )"
272Y4.CD16.12.2003E. 2002/27505 K. 2003/12635"SÖVME VE YARALAMA ( Sanığın Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması İsteğini Kabul Etmeyen Alacaklı Vekili Olan Avukata Bürosunda Sövme ve Yolda Yaralama Eylemlerinin Bulunması )
KARARIN NİTELİĞİ ( Mağdurun Haksız Hareketlerinin Neler Olduğunun Kararda Tartışılmasının Gerekmesi )
PARA CEZALARI ( Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da Yapılan Değişikliklerin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
KARARDA ÇELİŞKİLERİN BULUNMASI ( Yerel Mahkemece Verilmiş Kısa Karar ve Gerekçeli Kararda Cezai İndirim Oranlarında Çelişkili İfadelerin Bulunmasının Yasaya Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesi )"
272Y4.CD23.9.2003E. 2002/22872 K. 2003/8101"İDDİANAMENİN OKUNMASI ( Somut Olayda İddianame Okunmadan Sanığın Sorgusu Yapılarak CMUK'a Aykırı Hareket Edildiğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
SANIĞIN SORGULANMASI ( İddianame Okunmaksızın Sanığın Sorgulanmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
DİSİPLİN KURULU KARARI ( Sanığın Çocuklarının Katılanın Haksız Davranışları Nedeniyle Disiplin Cezası Aldıklarına İlişkin Savunması Karşısında Yerel Mahkemece Yeterli Araştırmanın Yapılması )
4806 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Değişik TCK Maddesinin Para Cezalarının Belirlenmesinde Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
272Y4.CD28.5.2003E. 2002/21652 K. 2003/4819"GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Yakınan Zabıta Memuruna Görev Nedeniyle Değil Görevi Sırasında - TCY'nın 266 ve 267. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı )
HAFİFLETİCİ NEDEN ( Sanığın Yakınan Zabıta Memuruna Sövmesi - Eylemi Görev Nedeniyle Değil Görevi Sırasında Olduğundan Cezanın İndirilmesi Gerekmesi )
MÜESSİR FİİL ( Görevliye Söven Sanığın İşlediği Müessir Fiil Suçu Nedeniyle Ayrıca Ceza Tayininin Gerekmesi - Sövme İçinde Düşünülmesinin Yanlışlığı )
CEZAYI ORTADAN KALDIRAN HAL ( Görevlinin Aracının Müştekinin Dikiz Aynasına Sürtünmesi Nedeniyle Cezanın İndirilmesinin Yada Kaldırılmasının Gerekği - Görevliye Sövme ve Müessir Fiil )"
272Y4.CD12.5.2003E. 2002/20803 K. 2003/3666"GÖREVLİYE CEBİR VE ŞİDDETLE SÖVME ( Sanığın Jandarma Çavuşunun Yakasından Tutup Sövmesi - Eylemin Görevi Engelleme Olmadığı )
HAFİFLETİCİ NEDEN ( Memurun Sövme Suçuna Görevinin Sınırlarını Aşmasıyla Sebep Olmuşsa Suçun Ortadan Kalkması Ya da Cezanın İndirilmesini Gerektireceği )
SARHOŞLUK ( Görevliye Cebir ve Şiddetle Sövme - Sarhoşluk Durumunda Yapılıp Yapılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )"
272Y4.CD3.6.2002E. 2002/5674 K. 2002/10197"SÖVME ( Görevli Memura Karşı - Yakınanın Kendi Eylemiyle Sebebiyet Verdiği/Cezanın İndirilmesi Gereği )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Suçunun Oluşmadığı/Görevli Memura Sövme Teşkil Ettiği - Yakınanın Kendi Eylemiyle Sebebiyet Verdiği/Cezanın İndirilmesi Gereği )
SUÇUN İŞLENMESİNE SEBEBİYET VERME ( Görevli Memura Sövme Suçunun Oluştuğu - Yakınanın Kendi Eylemiyle Sebebiyet Verdiği/Cezanın İndirilmesi Gereği )
VAZİFE ESNASINDA ( Suç Vazifenin İfasından Dolayı Oluşmamışsa - Cezanın İndirilmesi Gerektiği )"
272Y10.CD14.5.2002E. 2002/12411 K. 2002/18986"MEMURA MUKAVEMET ( Sanığın Görevli Polis Memurlarına Mukavemette Bulunduğu - Görevli Memura Hakaret Suçundan Cezalandırıldığı )
NASI IZRAR ( Sanığın Karakol Camını Kırması Eylemini Polis Memurlarının Kendisini Dövmesine Tepki Olarak Yaptığı - Zarar Verme Kastı Olmadığı/Suçun Oluşmadığı )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Sarhoş Olduğuna Dair Herhangi Bir Kanıt Olmadığı - Suçun Oluşmadığı/Sanığın Atılı Suçtan Cezalandırılamayacağı )
CEZANIN İNDİRİLMESİ ( Sanığın Görevli Polis Memurlarına Kendisini Dövmelerine Tepki Olarak Hakaret Ettiği - Sanığa Verilen Cezanın İndirilmesi Gerektiği )
HAKARET ( Sanığın Görevli Polis Memurlarına Kendisini Dövmelerine Tepki Olarak Ettiği - Sanığa Verilen Cezanın İndirilmesi Gerektiği )
ZARAR VERME ( Zararın Kamu Malına Karşı Yapıldığı - Genel Zarar Vermeden Cezalandırılmayacağı )"
272Y4.CD30.4.2002E. 2002/4957 K. 2002/7486"GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Polis Memuruna Başına Jop Vurduğunu Sanarak Sövdüğünün Kabul Edildiği - Eylemin Vukuuna Polisin Eylemiyle Sebep Olup Olmadığının Tartışılması Gereği )
YETERSİZ GEREKÇE ( Sanığın Polis Memuruna Başına Jop Vurduğunu Sanarak Sövdüğünün Kabul Edildiği - Eylemin Vukuuna Polisin Eylemiyle Sebep Olup Olmadığının Tartışılması Gereği )
SUÇUN OLUŞUMUNA SEBEBİYET ( Görevliye Sövme Eyleminin Polisin Kendi Eylemiyle Sebep Olup Olmadığının Tartışılması Gereği - Yetersiz Gerekçe İle Hüküm Kurulduğu )"
272Y4.CD9.4.2002E. 2002/4034 K. 2002/5887"GÖREVLİYE SÖVME ( Polisin Hareketi Görev Sınırını Aşma Olarak Nitelendirilemez - Sanığın Sövme Suçunda İndirim yapılamaz )
MEMURUN GÖREV SINIRINI AŞMASI ( Polisin Hareketi Görev Sınırını Aşma Olarak Nitelendirilemez - Sanığın Sövme Suçunda İndirim yapılamaz )
SÖVME ( Görevliye/Polisin Hareketi Görev Sınırını Aşma Olarak Nitelendirilemez - Sanığın Sövme Suçunda İndirim yapılamaz )
PARA CEZASI ( Görevliye Sövme Suçunda - Cezanın Eksik Belirlendiği )"
272Y4.CD2.4.2002E. 2002/2735 K. 2002/5268"RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE SUÇLAR ( Tek Görgü Tanığının Anlatımının Yöntemince Tartışılması Gereği - Keyfi Davranış )
KEYFİ DAVRANIŞ ( Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhinde Suçlar - Tek Görgü Tanığının Anlatımının Yöntemince Tartışılması Gereği )"
272Y4.HD29.1.2002E. 2001/9970 K. 2002/1015"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Doktor Olan Davacının Davalı Tarafından Müessir Fiil ve Sövme Eylemlerine Maruz Kalması )
MÜESSİR FİİL VE SÖVME ( Davacının Hukuka Aykırı Davalı Eylemlerinin Ortaya Çıkmasında Tahrik Eden Sıfatıyla Sorumlu Olması )
MADDİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle )
CEZA YARGILAMASI KARARI ( Maddi Olayı da Belirleyen Kesinleşmiş Ceza Yargılaması Kararının Hukuk Hakimini Bağlaması )
TAHRİK ( Davacı Doktorun Davalının Haksız Eylemini Ortaya Çıkmasında Tahrik Eden Sıfatıyla Sorumlu Olması Nedeniyle Tazminat Talebinin Reddi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Doktorun Davalının Haksız Eylemini Ortaya Çıkmasında Tahrik Eden Sıfatıyla Sorumlu Olması Nedeniyle Tazminat Talebinin Reddi )"
272Y4.CD26.12.2001E. 2001/15889 K. 2001/16844"MEMURU YARALAMA ( Sanığın Kendi Görev Yolluğunu Kasıtlı Olarak Ödemediği Düşüncesiyle Mal Müdürü Olan Yakınanı Yaralamaya Kalkışması )
KEYFİ HAREKETLERLE SUÇUN OLUŞMASINA SEBEP OLMAK ( Yakınan Memurun Keyfi Hareketlerde Bulunduğunun Anlaşılması Durumunda Cezanın İndirilebileceği Gibi Tamamen Ortadan Kaldırılabilmesi )
CEZADA İNDİRİM ( Yakınan Memurun Keyfi Hareketleri ile Suçun Oluşmasına Sebep Olması )"
272Y4.CD22.11.2001E. 2001/13900 K. 2001/15103"GÖREVLİYİ YARALAMA ( Bu Suçun İşlenmesi İçin Yaralama Eyleminin Görevden Ötürü Gerçekleşmesi Gerekmeyip Görev Sırasında İşlenmesinin Suçun Oluşmasına Yetmesi )
MEMURUN SEBEBİYET VERMESİ ( Mağdur Polis Memurunu Keyfi ve Görev Sınırını Aşan Nitelikteki Davranışı Nedeniyle Yaralayan Sanık )"
272Y4.CD20.11.2001E. 2001/14090 K. 2001/14670"GÖREVLİYE SÖVME ( Muhtar Vekilinin Vatandaşa Yaptığı Uyarının Görevi İçerisinde Olması )
GÖREV NEDENİYLE UYARI ( Muhtar Vekilinin Vatandaşa Yaptığı Uyarının Görevi İçerisinde Olması )
MEMURUN KEYFİ HAREKETLERİ İLE OLAYA SEBEP OLMASI ( Köy Muhtarlığına Vekalet Eden Yakınanın Sözlerinin Görevinin İçinde Olması )"
272Y4.CD12.11.2001E. 2001/13339 K. 2001/14073"GÖREVLİYE SÖVME ( Katılanların Sanığın Yargıç Olduğunu Öğrendikten Sonra Sanığı Salt Kimlik Göstermesi Gerekçesiyle Zorla Karakola Götürüp Burada Alıkoymaları )
SANIĞIN YARGIÇ OLMASI ( Katılanların Sanığın Yargıç Olduğunu Öğrendikten Sonra 2802 Sayılı Yasaya Karşın Sanığı Salt Kimlik Göstermediği Gerekçesiyle Zorla Karakola Götürmesi )
MEMURUN SEBEBİYET VERMESİ ( Katılanların Sanığın Yargıç Olduğunu Öğrendikten Sonra Sanığı Salt Kimlik Göstermesi Gerekçesiyle Zorla Karakola Götürüp Burada Alıkoymaları )"
272Y4.CD8.10.2001E. 2001/10479 K. 2001/11696"GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Cumhuriyet Savcısına Olayı Para Alarak Kapatıyorsanız Ahrette Görüşürüz Demesi )
SÖVME SUÇU ( Sanığın Cumhuriyet Savcısına Olayı Para Alarak Kapatıyorsanız Ahrette Görüşürüz Demesi )"
272Y4.CD25.9.2001E. 2001/7298 K. 2001/10541"GÖREVLİYİ YARALAMA ( Köy Muhtarının Görevi Esnasında Yaralanmaması Nedeniyle Müsnet Suçun Oluşmaması )
MEMUR VASFI ( Köy Muhtarının Köylülerin Köy Odasında Geleneksel İftar Yemeği Vermelerini Sağlamaya İlişkin Yasal Görevi Olmadığından Bu Esnada Memur Sıfatını Haiz Olamaması )
KÖY MUHTARININ GÖREVİ ( Köylülerin Köy Odasında Geleneksel İftar Yemeği Vermelerini Sağlamaya İlişkin Yasal Görevi Olmadığından Bu Esnada Memur Sıfatını Haiz Olamaması )"
272Y4.CD21.5.2001E. 2001/3552 K. 2001/5624"SAĞLIK OCAĞI ŞOFÖRÜNÜN YARALANMASI ( Şoförün Memur Olmaması Nedeniyle Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Olmaması )
MEMUR KAVRAMI ( Sağlık Ocağı Şoförünün Memur Olmaması Nedeniyle Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Olmaması )
KAMU GÖREVİ ( Sağlık Ocağı Şoförünün Memur Olmaması Nedeniyle Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Olmaması )"
272Y4.CD26.3.2001E. 2001/2688 K. 2001/3065"GÖREVLİYİ YARALAMA ( Sanığın Görevli Polis Memuruna Görevi Sırasında Sövüp Yaralama Eyleminin Tek Bir Suç Tipini Oluşturması )
POLİS MEMURUNA SÖVÜP YARALAMA ( Tek Bir Suçun Oluşması )
TEK SUÇ ( Sanığın Görevli Polis Memuruna Görevi Sırasında Sövüp Yaralama Eyleminin Tek Bir Suç Tipini Oluşturması )"
272Y4.CD26.10.2000E. 2000/6507 K. 2000/7122"RESMİ SIFATI OLANLAR ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Sanığın Seni Her Yere Şikayet Edeceğiz Biz Çok Hakim ve Savcıyı Buradan Gönderdik Herşeyi Yapacağız Artık Karşılıklı Olarak Kılıçlar Çekildi Demesi )
MEMURUN SEBEBİYET VERMESİ ( Görevini Yerine Getirmek için Öğretmen Evinde Soruşturma Yapan Cumhuriyet Savcısının Davranışının Keyfi ya da Yetki Sınırını Aşan Nitelikte Olması )
GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Seni Her Yere Şikayet Edeceğiz Biz Çok Hakim ve Savcıyı Buradan Gönderdik Herşeyi Yapacağız Artık Karşılıklı Olarak Kılıçlar Çekildi Demesi )
SÖVME ( Sanığın Seni Her Yere Şikayet Edeceğiz Biz Çok Hakim ve Savcıyı Buradan Gönderdik Herşeyi Yapacağız Artık Karşılıklı Olarak Kılıçlar Çekildi Demesi )"
272Y4.CD16.10.2000E. 2000/6286 K. 2000/6646"GÖREVLİLERE ZOR KULLANMA ( Sanığın Yakınan Tapu Müdürüne Görevinden Dolayı Hesabını Soracağım Gözlüklerini Kıracağım Demesi )
TEHDİT ( Sanığın Yakınan Tapu Müdürüne Görevinden Dolayı Hesabını Soracağım Gözlüklerini Kıracağım Demesi )
TAPU SİCİLİNİN ALENİLİĞİ İLKESİ ( Tapu Sicilinden Bilgi Alma İsteğinin Ancak Taşınmaz Sahibi veya Vekilini Bilgilendirebiliriz Gerekçesiyle Reddolunmasının Bu İlkeye Aykırı Olması )"
272Y4.CD11.10.2000E. 2000/6719 K. 2000/6559"SÖVME SUÇU ( Mağdurun Görevli Ders Öğretmeni ve Nöbetçi Öğretmen Olması )
GÖREVLİ ÖĞRETMENE SÖVME ( Okulda Öğrenci Olmayan Sanığın Sınıftan Çıkmasını İsteyen Mağdura Küfretme )"
272YCGK3.10.2000E. 2000/4-172 K. 2000/176"GÖREVLİ HAKİME HAKARET ( Hakimin Hakarete Kendi Haksız Hareketi ile Neden Olmuş Olması )
KEYFİ HAREKET ( Memurun Kendine Hakaret Edilmesine Sebep Olması-TCK 272. Maddenin Uygulanması )
MEMURUN HAKARETE KENDİ HAKSIZ HAREKETİ İLE SEBEP OLMASI ( Ceza İndirimi veya Kaldırılması )"
272Y4.CD31.5.2000E. 2000/4682 K. 2000/4715"GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Yakınan Okul Müdür Yardımcısının Belgeleri İmzalatmakta Israr Edip Masaya Vurması Karşısında Eşyaları Görmeden İmzalamayacağını Söylemesi )
YARALAMA ( Sanığın Yakınan Okul Müdür Yardımcısının Belgeleri İmzalatmakta Israr Edip Masaya Vurması Karşısında Eşyaları Görmeden İmzalamayacağını Söyleyerek Yumrukla Vurması )
İNDİRİM SEBEBİ ( Sanığın Yakınan Okul Müdür Yardımcısının Belgeleri İmzalatmakta Israr Edip Masaya Vurması )"
272Y4.CD23.5.2000E. 2000/4416 K. 2000/4423"HAKİME SÖVME
HAKARETE SEBEP OLMAK ( Hakime sövme )
GEREKÇENİN VARSAYIMA DAYALI OLMASI
SÖVME ( Hakime )"
272Y4.CD16.5.2000E. 2000/3464 K. 2000/4172"HAKARETE SEBEP OLMAK ( Görevliye hakaret )
GÖREVLİYE SÖVMEK
GÖREVLİNİN KEYFİ HAREKETİ
MEMURA SÖVMEK
SÖVME ( Memura )
MEMURUN KEYFİ HAREKETİ
SUÇ TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI"
272Y4.CD7.4.2000E. 2000/1672 K. 2000/2512"GÖREVLİYE SÖVME ( Katılan Memurun Keyfi Hareketlerle Sanığın Suçu İşlemesine Sebep Olup Olmadığının Araştırılması )
MEMURUN KEYFİ HAREKETLERİ NEDENİYLE SANIĞI SUÇ İŞLEMEYE SEVKİ ( Sanığa Yönelik Savunma Sınırlarını Aşan ve Küçük Düşürücü Nitelikte Sözler Nedeniyle )
TEHDİT ( Sanığın Görevliye Sövme ve Tehdit Suçlarını Birlikte İşlemesi Nedeniyle Cezasının Artırılması )
SANIĞIN GEÇMİŞTEKİ DURUMU VE SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ ( Sanığa Ceza Tayininde Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
272Y4.CD21.3.2000E. 2000/1483 K. 2000/1968"GÖREVLİYE SÖVME ( Askeri Yasak Bölgede İzin Alınmadan Keşif Yapılması Olaya Neden Olması - Memurun Sebebiyet Vermesi )
MEMURUN SEBEBİYET VERMESİ ( Görevliye Sövme - Para Cezasına Hükmedilip Bununda Ertelenmesi )"
272Y4.CD14.2.2000E. 2000/297 K. 2000/100"GÖREVLİYE SÖVME ( Tehdit Ederek Yapılan Davranış - Memurun Sebebiyet Vermesi )
MEMURUN SEBEBİYET VERMESİ ( Görevli Memura Sövme - Memurun Keyfi Davranışı Nedeniyle Yapılan İndirim )"
272Y4.CD10.2.2000E. 2000/485 K. 2000/881"MEMURA SÖVMEK
MEMURUN KEYFİ HAREKETİ"
272Y4.CD8.2.2000E. 2000/686 K. 2000/764"YARALAMA VE GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Söverek İlk Haksız Hareketi İle Olaya Neden Olması - Katılanın Karşı Hareketi/Kavganın Çıkış Nedeni Üzerinde Durulmadan Cezanın Ortadan Kaldırılması )
GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Söverek İlk Haksız Hareketi İle Olaya Neden Olması - Katılanın Karşı Hareketi/Kavganın Çıkış Nedeni Üzerinde Durulmadan Cezanın Ortadan Kaldırılması )
PARA CEZASI ( Suç Tarihine Göre Fazlaya Hükmedilmesi - Bozma Sebebi )
SUÇ TARİHİNE GÖRE FAZLA PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( Bozma Sebebi )"
272Y4.CD17.5.1999E. 1999/3874 K. 1999/5383"YARALAMA ( Birden fazla kişi )
SALDIRGAN SARHOŞLUK
MEMURUN TAHRİK ETMESİ
ŞİDDET SEBEBİ KULLANILMASI
MEMURA MÜESSİR FİİL
KAVGADA YARALIYA EL UZATMAK"
272Y4.CD23.3.1999E. 1999/2160 K. 1999/3236"MEMURLARIN KÖTÜ MUAMELELERİ VE MÜESSİR FİİLLERİ
MEMURUN KEYFİ HAREKETLERİ İLE FİİLE SEBEBİYET VERMESİ"
272Y5.CD3.2.1999E. 1998/4684 K. 1999/150"IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Fiilin Reşit Olup da Akli Dengesi Yerinde Olmayan Mağdureye Karşı İşlenmesi )
AKLİ DURUMU YERİNDE OLMAYAN MAĞDUREYE KARŞI YAPILAN SUÇ ( Mağdurenin Maruz Kaldığı Eyleme Karşı Koyamayacak Kadar Akıl Hastalığının Olup Olmaması )
AKIL HASTASI MAĞDURE ( Bu Durumun Hekim Olmayanlarca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususunda Rapor Alınması )"
272Y4.CD7.12.1998E. 1998/8800 K. 1998/11151"MAĞDUR VE TANIK BEYANLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Giderilmesi Giderilemiyorsa Hangi Beyanın Niçin Üstün Tutulduğunun Açıklanması )
SÖVME VE DÖVME ( Hangi Maddelerin Uygulanacağı )
GÖREVLİYE SÖVMEK ( TCK 272. Madde Yerine 51. Maddeyle Ceza İndirimi Yapılamaması )
CEZA İNDİRİMİ ( Görevliye Sövmek )
DİRGENLE YARALAMAYA KALKIŞMAK ( Silahla Gerçekleştirilmiş Sayılıp Sayılamayacağı )"
272Y4.CD11.11.1998E. 1998/8576 K. 1998/9984"GÖREVLİYE SÖVME ( Özel Kışkırtma Maddesinin Uygulanmasının Gerekmesi )
TAHRİK ( Görevlinin Kendisine Karşı Yapılan Sövme Hareketinde Tahrik Edici Eylemlerde Bulunması )"
272Y4.CD15.9.1998E. 1998/7008 K. 1998/7784"GÖREVLİYE SÖVME SUÇUNDAN CEZA VERİLEMEMESİ ( Bu Nedenle Açılan Bir Dava Bulunmadığı Takdirde )
GÖREVLİYİ YARALAMA SUÇU ( Müdahilin Sıfatı Nedeniyle Cezanın İki Katına Çıkarılması )
MÜDAHİLİN SIFATI NEDENİYLE CEZANIN İKİ KATINA ÇIKARILMASI ( Görevliyi Yaralama Suçunda )"
272Y4.CD14.9.1998E. 1998/6839 K. 1998/7724"GÖREVLİYE SÖVME ( Tanık Anlatımları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi )
TANIK ANLATIMLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Bu Çelişkiler Giderilemezse Hangi Anlatımın Hangi Nedenle Üstün Tutulduğunun Belirtilmesi )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Tutanakta Oturuma Katılan C.Savcısının Adının Yazılmayıp Belgelendirilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
GÖREV SINIRINI AŞMA ( Tanığın Anlatımının Tartışılmadan Beraat Kararı Verilmesi )"
272Y4.CD25.5.1998E. 1998/4315 K. 1998/5289"GÖREVLİYE SÖVME ( Avukat Olarak Görevli Katılan - Türk Ceza Kanunu )
AVUKAT OLARAK GÖREV ( Dosyada Eksik Ve Yanlış Bir İşleminin Olduğunun Araştırılması )
DAVA DOSYASINDAKİ EKSİKLİK ( Avukatın Müvekkiline Yönelik Sözleri - Keyfi Davranış Olarak Kabul Edilmesi )"
272Y4.CD16.12.1997E. 1997/10718 K. 1997/11246"BİREYLERE KÖTÜ DAVRANMA ( Görevinden Dolayı İşlenen Kişilere Kötü Daranma )
GÖREVİNDEN DOLAYI OLMASI ( TCK 273 Maddesine Göre Artırım Yapılması Gerektiği )
HAKSIZ KIŞKIRTMA ( TCK 51 Madde Yerine Uygulama Yeri Bulunmayan Maddeden İndirim )
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Haksız Tahrik Hükümleri Uyarınca Yapılması Gerektiği )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILMA ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezadan Yapılan İndirmenin Bu Cezaya Uygulanmaması )"
272Y4.CD22.1.1997E. 1996/9367 K. 1997/270"SUÇ ÇOKLUĞU ( Tek Ceza Verilmemesi-Bireylere Kötü Davranma-Sövme )
BİREYLERE KÖTÜ DAVRANMA VE SÖVME ( Suç Çokluğu Halinde Tek Ceza Verilmemesi )
MÜTECAVİZ SARHOŞLUK ( Sanığın Suçu İşlediğinde TCY.nın 571. Maddesi Çerçevesinde Sarhoş Bulunup Bulunmadığının Tartışılması )"
272Y4.CD10.4.1996E. 1996/2540 K. 1996/3308"GÖREVLİYE SÖVME ( Yakınıcı Hekimin Suç Tarihinde Görevli Olup Olmadığına Dair Görev Yazısının Getirtilmesinin Gerekmesi )
SÖVME SUÇU ( İşçi Emeklisi Sanığın Sağlık Karnesi Dolduğundan Kendisine İlaç Yazmak İstemeyen hekime Tartışma Sırasında Söylediği Sözler )"
272Y10.CD11.4.1995E. 1995/2634 K. 1995/3177"GÖREVLİ MEMURA HAKARET ( Hakime - Sanıkların Tutuklanmalarına İlişkin Karar Üzerine )
HAKİME HAKARET ( Sanıkların Tutuklanmalarına İlişkin Verdiği Karar Üzerine )
MALA ZARAR VERMEK ( Mahkemede - Hakimin Sanıkların Tutuklanmalarına İlişkin Verdiği Karar Üzerine ) )
TUTUKLAMA KARARI ÜZERİNE HAKİME HAKARET ( Sanıkların Şahsına Yönelik Davranış Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
272Y4.CD27.10.1994E. 1994/5741 K. 1994/8898"MÜESSİR FİİL ( Mağdurun İkiden Fazla Kişi Tarafından Dövüldüğü İddiasına Karşın Sanığın Tek Başına Olduğu İddiası )
GÖREVLİYE KARŞI İŞLENEN YARALAMA SUÇU ( Avukatın Görevli Memur Niteliği )
MEMURU YARALAMA SUÇU ( Özel Tahrik Hükmü Bulunduğundan Genel Tahrike İlişkin Hükmün Uygulanamaması )
AVUKATIN MEMUR NİTELİĞİ ( Görevinden Dolayı Kendisine Karşı İşlenen Müessir Fiil Suçunda )"
272Y4.CD18.1.1994E. 1993/8529 K. 1994/77"YARALAMA ( TCK.m.272 İle Cezanın İndirilmesi - Aynı Zamanda Genel Tahrikin de Uygulanamaması )
TAHRİK ( Yaralama Suçunda Uygulanma Şekli )"
272Y4.CD22.1.1992E. 1991/7651 K. 1992/318"GÖREVLİYE SÖVME VE TEHDİT ( Sanığa Yükletilen Eylemlerin ve Tahrikin Kanıtlanıp Kanıtlanmadığının Araştırılması )
ÖZEL VE GENEL TAHRİK NEDENİ GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ( Görevliye Sövme ve Tehdit )"
272Y4.CD18.4.1990E. 1990/1885 K. 1990/2432"TEKERRÜRE ESAS ALINAMAMA ( Ertelenmiş Ceza )
ERTELENMİŞ CEZA ( Tekerrüre Esas Alınamama )
PARA CEZASI İLE MAHKUMİYET ( Aynı Cinsten Olmayan Ertelenmiş Cezanın Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )"
272Y4.CD11.10.1989E. 1989/5614 K. 1989/6034"GÖREVLİ MEMURA MÜESSİR FİİLDE BULUNMAK ( İndirimde Uygulanacak Madde )
MÜESSİR FİİLDE BULUNMAK ( Görevli Memura - İndirimde Uygulanacak Madde )
AĞIR PARA CEZASI ( 5 Eşit Taksitte Tahsili Tabiri - Sürelerinin Birer Ay Anlamına Gelmeyeceği )"
272YCGK20.12.1982E. 1982/444 K. 1982/505"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNÜN YASAL OLMAMASI ( Cezanın İndirilmesine İlişkin Hükmün Yorumu )
CEZANIN İNDİRİLMESİ HAKKINDAKİ HÜKMÜN YORUMU ( Kanuni Olmayan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Suçunda )
GÖSTERİNİN YASAL KOŞULLARI TAŞIMAMASI ( Cezanın İndirilmesine İlişkin Hükmün Yorumu )"
272Y4.CD18.6.1982E. 1982/4052 K. 1982/4934"MUHAKEME MASRAFI ( Dava İddianame İle Kamu Adına Açıldığı ve Ceza Tamamen Iskat Edildiği Halde Sanıklara Gider Yüklenmesinin İsabetsiz Olması )
GÖREVLİ MEMURA HAKARET ( Sanıkların Suçları Tam Teşebbüs Safhasında Kaldığı Halde Eksik Teşebbüs Kabulüyle Noksan Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
MÜESSİR FİİL ( Sanıkların Suçları Tam Teşebbüs Safhasında Kaldığı Halde Eksik Teşebbüs Kabulüyle Noksan Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
272Y4.CD15.4.1980E. 1980/2755 K. 1980/2635"GÖREV SINIRINI AŞAN KEYFİ DAVRANIŞ ( Çiftçi Mallarını Koruma Başkanının Traktörle Başkasının Arazisine Girdiği Kanıtlanmayan Kişiye Ceza Vermesi )
TRAKTÖRLE BAŞKASININ ARAZİSİNE GİRDİĞİ KANITLANMAYAN KİŞİYE CEZA VERME ( Çiftçi Mallarını Koruma Başkanının Görevi Aşan Keyfi Davranışı )
ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA BAŞKANININ GÖREVİ AŞAN KEYFİ DAVRANIŞI ( Eylemi Kanıtlanmayan Kişiye Ceza Vermesi )"
272Y4.CD18.2.1977E. 1977/653 K. 1977/925"TAMAMEN KALDIRILAN CEZALAR ( Sanığın Manevi Tazminatla Yükümlü Kılınmaması )
MANEVİ ÖDENCE ( Ceza Tamamen Kaldırıldığında Sanığın Manevi Tazminatla Yükümlü Kılınmaması )
YARGILAMA GİDERİ ( Ceza Tamamen Kaldırıldığına Göre Sanığın Yargılama Gideri İle Sorumlu Tutulamaması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Ceza Tamamen Kaldırıldığına Göre Sanığın Avukatlık Ücreti İle Sorumlu Tutulamaması )"
272YİBGK8.6.1970E. 1969/8 K. 1970/3"MEMURA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( Mağdur Memurun Keyfi Hareketi Yada Memuriyet Sınırını Aşacak Şekilde Haksız Hareketlerde Bulunması )
MEMURUN HAKSIZ HAREKETLERİ ( Bu Hareketlerin Suçu İşleyene Karşı Yapılmış Olmasının Gerekmemesi )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSA YAPILAN HAKSIZ HAREKET ( Sanığın Memurun Yaptığı Bu Hareketten Elem ve Üzüntü Duymasının Mümkün Olması )
CEZADA İNDİRİM ( Memurun Üçüncü Kişiye Karşı Yaptığı Hareket Nedeniyle Sanığın Bu Olaydan Üzüntü ve Elem Duyması Üzerine Suç İşlemesi )
CEZA İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ( Memura Karşı Suç İşleyen Kişinin Bu Suçu Memurun Keyfi Hareketleri Nedeniyle İşlemesi )
MEMURA KARŞI İŞLENEN SUÇ ( Suç İşleyenin Bu Hareketi Memurun Keyfi ve Memuriyet Sınırını Aşan Eylemlerinden Dolayı İşlemesi Nedeniyle İndirim Yapılması )
MEMURİYET SINIRINI AŞAN DAVRANIŞ ( Suç İşleyenin Ceza İndiriminden Yararlanması )
BAŞKASINA KARŞI MEMURUN KEYFİ HAREKETİ ( Bunun Üzerine Suç İşleyenin İndirimden Yararlanması )"

Madde 273

YARGITAY

273Y2.CD28.9.2012E. 2012/23875 K. 2012/42279"DİLEKÇE İLE AĞIR CEZA MAHKEMESİ HEYETİNE HAKARET ( Dilekçeyi Şikayet Kabilinden Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderdiği/Ağır Ceza Mahkemesine Göndermediği Gibi Mahkemenin Havalesinin Gerekmediği - Olayda 765 S.K. Md.266'da Belirtilen Mağdurun Huzurunda Unsurunun Bulunmadığı )
MAĞDURUN HUZURU ( Dilekçe İle Ağır Ceza Mahkemesi Heyetine Hakaret/Dilekçeyi Şikayet Kabilinden Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderdiği - Ağır Ceza Mahkemesine Göndermediği Gibi Mahkemenin Havalesinin Gerekmediği/765 S.K. Md.266'da Belirtilen Mağdurun Huzurunda Unsurunun Bulunmadığı )
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE CÜRÜM ( Sanığın Ağır Ceza Mahkemesi Heyetine Hakaret Ettiğine Dair Dilekçeyi Şikayet Kabilinden Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderdiği/Mahkemeye Göndermediği Gibi Mahkemenin Havalesinin Gerekmediği - Hakaret Suçu Oluştuğu )
PARA CEZASI ( Hakaret Suçunun Düzenlendiği ve Lehe Olduğu Kabul Edilen 765 S.K. Md.266/3'te Öngörülen Para Cezasının Alt ve Üst Sınırları Eşit Olup Suç Tarihi İtibariyle 450 YTL Olduğu Gözetilmeden Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )"
273Y4.CD21.5.2009E. 2007/11738 K. 2009/9892"SÖVME ( Katılana Doğrudan Hitap Edilmeyip Katılana Tebliği ve Havale Zorunluluğu Bulunmayan Dilekçe Üzerindeki İşlemler Nedeniyle İletişim Öğesinin Oluştuğu - Yoklukta Görevliye Sövme Suçunu Oluşturduğu/Uzlaştırma Hükümlerine Tabi Olduğu )
YOKLUKTA GÖREVLİYE SÖVME ( Katılana Doğrudan Hitap Edilmeyip Katılana Tebliği ve Havale Zorunluluğu Bulunmayan Dilekçe Üzerindeki İşlemler Nedeniyle İletişim Öğesinin Oluştuğu - Uzlaştırma Hükümlerine Tabi Olduğu )
UZLAŞMA ( Yoklukta Görevliye Sövme Suçunun İşlendiği - Uzlaştırma Hükümlerine Tabi Olduğu )"
273Y4.CD2.3.2009E. 2007/8281 K. 2009/3700"İFTİRA ( Sanığın Köy Muhtarı Olan Mağdurun Sıfat ve Hizmetinden Dolayı İftira Suçunu İşlediğinin Anlaşılması Karşısında 765 S. TCK'nun 273. Md. Uygulanmayarak Eksik Ceza Belirlendiği )
KÖY MUHTARI OLAN SANIK ( Sanığın Köy Muhtarı Olan Mağdurun Sıfat ve Hizmetinden Dolayı İftira Suçunu İşlediğinin Anlaşılması Karşısında 765 S. TCK'nun 273. Md. Uygulanmayarak Eksik Ceza Belirlendiği )
TEKERRÜR ( En Ağır Cezayı İçeren Sulh Ceza Mahkemesinin İlamı Yerine Asliye Ceza Mahkemesinin İlamı Gözetilerek Tekerrür Uygulaması Yapılmasının İsabetsizliği )
SUSMA HAKKI BULUNAN SANIK ( "Suçlarını Kabul Etmediği" Biçimindeki Yasal Olmayan Gerekçe İle Takdiri İndirim Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
273Y4.CD2.10.2007E. 2006/4613 K. 2007/7596"TEHDİT ( Sanığın Aynı Suç İşleme Kararıyla Bir Gün Arayla Gerçekleştirdiği Tehdit Eylemleri- 765 S.K. Md. 188/1 ve 80'e Uyan Suçu Oluşturacağı/Her Bir Tehdit Eyleminden Ayrı Ayrı Hüküm Kurulamayacağı )
AVUKATI ADLİYEDE TEHDİT ( Traktörü Üzerindeki Haciz İşlemini Kaldırması İçin - Eyleminin 1136 S.K. Md. 57 Karşısında 765 S.K. Md. 254/1'e Uyup Uymadığının Tartışılması Gereği )
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE SUÇLAR ( Avukata Karşı Adliyede Gerçekleştirilen Tehdit Eylemi - Hüküm Kurulurken 765 S.K. Md. 273'ün Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )"
273Y4.CD18.9.2007E. 2006/3321 K. 2007/6850"HAKARET ( SSK.'na Gönderilen Dilekçe İle Görevli Hekime - Şikayetin Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu Olduğu/Yakınanın Suçu Öğrendiği Tarih Saptanıp Süresinde Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
DİLEKÇE İLE GÖREVLİ HEKİME HAKARET ( SSK.'na Gönderilen - Yakınanın Suçu Öğrendiği Tarih Saptanıp Süresinde Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği/Şikayetin Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu Olduğu )
ŞİKAYET ( Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu Olduğu - SSK.'na Gönderilen Dilekçe İle Görevli Hekime Hakaret/Yakınanın Suçu Öğrendiği Tarih Saptanıp Süresinde Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
UZLAŞMA VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanık Hakkında Uygulanıp Değerlendirilmesi Gerektiği Gözetilmeden Karar Verilemeyeceği - SSK.'na Gönderilen Dilekçe İle Görevli Hekime Hakaret )"
273Y4.CD18.6.2007E. 2006/2513 K. 2007/5757"BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( 5237 Sayılı TCY'nin 53/1. Maddesinde Hak Yoksunlukları Seçenekli Olmayıp Tümüne Birden Hükmolunacağı - Sövme/Görevliye Etkin Direnme )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Görevlilerin Merkezden Cevap Gelinceye Kadar Sanığın Kaçmasını Engellemek İçin Kelepçe Takmak İstemesi - Sanıkların Ne Suretle Silahla Şiddet ve Tehdit Göstererek Direndikleri Tartışılması Gereği )
GÖREVLİYE SÖVME ( Görevlilerin Merkezden Cevap Gelinceye Kadar Sanığın Kaçmasını Engellemek İçin Kelepçe Takmak İstemesi Üzerine Sanığın Abisini Arayıp Şerefsiz Polisler Beni Yakaladı Demesi )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN FAZLA BELİRLENMESİ ( 5237 Sayılı TCY'nin 265/4. Maddesiyle Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Arttırılırken 12 Ay Yerine 1 Yıl Olarak Fazla Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
273Y4.CD22.11.2006E. 2006/7709 K. 2006/16687"ŞANTAJ VE YAYIN YOLUYLA HAKARET ( Cezaların İçtimaını Düzenleyen 765 S. TCY'nın 70-71 ve 72. Maddeleri 5237 S. TCY'na Alınmadığı - Mevzuatımızda Cezaların Toplanmasıyla İlgili Yalnızca 5275 S.Y'nın 99. Maddesi Bulunduğu )
CEZALARIN İÇTİMAI ( 765 S. TCY'nın 70-71 ve 72. Maddeleri 5237 S. TCY'na Alınmadığı - Mevzuatımızda Cezaların Toplanmasıyla İlgili Yalnızca 5275 S.Y'nın 99. Maddesi Bulunduğu )
KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM BULUNMASI ( Bu Cezaların Toplanmasının İstenebileceği - 107. Madde Yalnızca İnfaz Aşamasında ve Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanması İçin Konulduğu )
CEZALARIN TOPLANMASI ( Mevzuatımızda Cezaların Toplanmasıyla İlgili Yalnızca 5275 S.Y'nın 99. Maddesi Bulunduğu - Bir Kişi Hakkında Başka Başka Kesinleşmiş Hükümler Bulunursa Mahkemeden Bir Toplama Kararı İsteneceği/Yalnızca İnfaz Aşamasında ve Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanması İçin Konulduğu )"
273Y4.CD19.9.2006E. 2005/8564 K. 2006/14097"GÖREVLİYE DİRENME ( Sanığın Hakkında Trafik Cezası Düzenlediği Sırada Görevliye Yönelik Tehditle Sövme Eylemlerinin Bütün Olarak Bu Suçu Oluşturduğu )
TRAFİK CEZASI DÜZENLENDİĞİ SIRADA GÖREVLİYE SÖVME VE TEHDİT ( Eylemlerin Bütün Olarak Görevliye Direnme Suçu Oluşturduğu )
GÖREVLİYİ TEHDİT VE SÖVME ( Sanığın Hakkında Trafik Cezası Düzenlediği Sırada - Eylemlerin Bütün Olarak Görevliye Direnme Suçu Oluşturduğu )"
273YCGK25.10.2005E. 2005/1-126 K. 2005/121"ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Kasten Adam Öldürmeye Eksik Kalkışma ve Korku-Kaygı-Panik Yaratabilecek Şekilde Ateş Etmek Suçlarından Kamu Davası Açılmış Olması )
ŞEKLEN ISRAR KARARI ( Yargıtay Özel Dairesinin Bozma Kararından Sonra Yapılan Araştırmaya-İncelemeye-Toplanan Kanıtlara-Yeni ve Değişik Açıklama ve Gerekçelere Dayanılarak Verilen ve Şeklen Israr Gibi Görünen Kararın Özde Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Karar Olması )
BOZMADAN SONRA YENİ KARAR VERİLMESİ ( Bozmadan Sonra Yapılan Araştırmaya-İncelemeye-Toplanan Kanıtlara-Yeni ve Değişik Açıklama ve Gerekçelere Dayanılarak Verilen ve Şeklen Israr Gibi Görünen Kararın Özde Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Karar Olması )
YASANIN BUYURUCU HÜKÜMLERİ ( Özel Dairenin Görüşünde Her Zaman Değişiklik Olabileceği Gibi Davaların Uzamasını Önlemek Amacıyla da Olsa Yargılama Yasasının Buyurucu Nitelikteki Hükümlerinin Gözardı Edilememesi )
YARGILAMANIN UZAMASI ( Özel Dairenin Görüşünün Belli Olduğu Tekrar İnceleme Yapılmasının Davayı Uzatacağı Gibi Bir Görüşün İleri Sürülememesi-Zira Özel Dairenin Görüşünde Her Zaman Değişiklik Olabileceği Gibi Davaların Uzamasını Önlemek Amacıyla da Olsa Yargılama Yasasının Buyurucu Nitelikteki Hükümlerinin Gözardı Edilememesi )
DİRENME KARARI ( Ceza Genel Kurulu Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Verilen Kararın Yeniden ve Doğrudan Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Ceza Genel Kurul Kararlarına Karşı Direnilmeyeceğine İlişkin CYUY7na Aykırı Olması )"
273Y4.CD31.5.2005E. 2005/4097 K. 2005/4798"BASIN YOLUYLA SÖVME ( Suçu Oluşturan Yazının Katılanın Milletvekilliği Görevi Nedeniyle Değil Mensubu Olduğu Siyasi Partinin Kongresi Vesilesiyle Sarf Ettiği Sözleri Dolayısıyla Kaleme Alındığı - TCY. Md. 273 Koşulları Tartışılmadan Cezanın Artırılamayacağı )
SÖVME ( Basın Yoluyla/Suçu Oluşturan Yazının Katılanın Milletvekilliği Görevi Nedeniyle Değil Mensubu Olduğu Siyasi Partinin Kongresi Vesilesiyle Sarf Ettiği Sözleri Dolayısıyla Kaleme Alındığı - TCY. Md. 273 Koşulları Tartışılmadan Cezanın Artırılamayacağı )
GAZETE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU ( Basın Yasası Md. 11/2 İle Ceza Sorumluluğunun Eser Sahibine Ait Bulunduğunun Düzenlenmesi - Sanığın Hukuksal Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğu )"
273Y4.CD17.5.2005E. 2003/18192 K. 2005/3955"HAKARET ( SSK Hekimi Olan Davacıya Karşı Sıfat ve Hizmetinden Dolayı - Yüklenen Suçun Kişisel Dava Yoluyla Görülemeyeceği/Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhine Suç )
RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE SUÇLAR ( Yüklenen Suçun Kişisel Dava Yoluyla Görülemeyeceği - SSK Hekimi Olan Davacıya Karşı Sıfat ve Hizmetinden Dolayı Hakaret )
KİŞİSEL DAVA ( SSK Hekimi Olan Davacıya Karşı Sıfat ve Hizmetinden Dolayı Hakaret - Yüklenen Suçun Kişisel Dava Yoluyla Görülemeyeceği/İşlemlerin Durdurularak Dava Evraklarının C. Savcılığına Gönderilmesi Gereği )
KAMU DAVASI AÇILMASI ( SSK Hekimi Olan Davacıya Karşı Sıfat ve Hizmetinden Dolayı Hakaret - Yüklenen Suçun Kişisel Dava Yoluyla Görülemeyeceği )"
273Y2.CD23.3.2005E. 2004/10499 K. 2005/4455"GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Avukat Olan Mağduru Yaptığı Avukatlık Görevinden Dolayı Tehdit Etmeleri ve İhkak-ı Hak Suçunu İşlemeleri - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İHKAKI HAK ( Suçun Resen Takibi Gereken Bir Cürüm İle Birlikte İşlenmesi Halinde Takibi Şikayete Bağlı Bulunmaması - Sanıkların Şikayetçi Avukatı Ölümle Tehdit Etmek Suretiyle Alacaklarını Tahsil Etmeye Teşebbüs Etmeleri )
RESEN TAKİBİ GEREKEN SUÇ ( İhkak-ı Hak Suçu İle Birlikte İşlenmesi Halinde Takibi Şikayete Bağlı Bulunmaması - Sanıkların Şikayetçi Avukatı Ölümle Tehdit Etmek Suretiyle Alacaklarını Tahsil Etmeye Teşebbüs Etmeleri )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILAMAYACAĞI ( İhkak-ı Hak Suçunun Resen Takibi Gereken Bir Cürüm İle Birlikte İşlenmesi Halinde Takibi Şikayete Bağlı Bulunmaması )"
273Y2.CD3.3.2005E. 2004/4454 K. 2005/2835"TEHDİT VE SÖVME SUÇU ( Sanığın Müştekiye Hitaben Söylediği "Bu Evden Çıkacaksın Yoksa Gününü Görürsün Çıkmada Göreyim" Şeklinde Sözlerinin Sair Tehdidat Niteliğinde Olduğu )
SAİR TEHDİDAT ( Sanığın Müştekiye Hitaben Söylediği "Bu Evden Çıkacaksın Yoksa Gününü Görürsün Çıkmada Göreyim" Şeklinde Sözleri )
ÖN ÖDEME ÖNERİSİ ( Sair Tehdidat Suçu Hakkında Öngörülen Cezanın Ön Ödeme Kapsamında Bulunduğu ve Sanığa Ön Ödeme Önerisinde Bulunup Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
“BİR LİRA" İBARESİNİN "BİN LİRA" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ ( Sanık Lehine Olması ve TCK'nun 2/2.Maddesi Nazara Alındığında Sanık Hakkında Ceza Tayin Edilirken Bin Liranın Küsurunun Hesaba Katılamayacağı )"
273Y4.CD21.2.2005E. 2003/17197 K. 2005/1150"GÖREVLİ MEMURA SÖVME ( İl İdare Encümeni Üyesine Ne Suretle Görevinden Dolayı Sövüldüğününün Açıklanması Gereği - Cezanın 273. Maddesine Göre Arttırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
İL İDARE ENCÜMENİ ( Görevinden Dolayı Sövme - Sorumlu Yazı İşleri Müdürü )
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ( 5187 Sayılı Yasanın 11/3. Maddesine Göre Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gereği - Görevli Mermura Hakaret )"
273Y4.CD16.2.2005E. 2003/13384 K. 2005/1130"MEMURA MUKAVEMET ( Haczi Engellemek Amacıyla Avukat ve İcra Memuruna Sövme ve Tehdit Eylemi - Eylemin TCY'nın 258. Maddesine Uyduğunun Kabulü Gereği/Memura Etkin Direnme )
AVUKAT VE İCRA MEMURUNA SÖVME ( Haczi Engellemek - Görevliye Etkin Direnme )
HACZİ ENGELLEMEK ( Avukat ve İcra Memuruna Sövme ve Tehdit )
TEHDİT ( Sanığın Bu Borç Benim İstediğim Gibi Olmazsa Seni de Alacaklıyı da Öldürürüm Şeklinde Yakınanı Zorlaması ve Sövmesi - Eylemin TCY'nın 188/1, 266/3, 273. Maddelerine Uyduğu TCY'nın 269. Maddesinin Öğesi Sayılamayacağının Kabulü Gereği )"
273Y4.CD25.1.2005E. 2003/12834 K. 2005/139"TEDAŞ GÖREVLİSİNE KARŞI İŞLENEN HAKARET VE SÖVME SUÇU ( İktisadi Devlet Teşekkülü Niteliğindeki TEDAŞ Görevlisinin Kendisine Karşı işlenen Suçta Memur Sayılmayacağı )
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ NİTELİĞİNDEKİ TEDAŞ'TA ÇALIŞAN GÖREVLİYE KARŞI İŞLENEN HAKARET VE SÖVME SUÇLARI ( TEDAŞ Görevlisinin Kendisine Karşı İşlenen Suçlarda Memur Sayılamayacağı )
MEMUR SAYILMAMA ( Kendisine Karşı Suç İşlenen TEDAŞ Görevlisi - Hakaret ve Sövme Suçları )
HAKARET VE SÖVME SUÇLARI ( TEDAŞ Görevlisine Karşı İşlenen Suçlarda Mağdurun Memur Sayılamayacağı )"
273Y2.CD8.7.2004E. 2003/5930 K. 2004/13875"TEHDİT ( Suçun Sübutu Halinde Sanık Hakkında TCK. Md. 273 Uygulanması Söz Konusu Olacağı - Davaya Bakıp Delilleri Takdir Etme Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tehdit/Suçun Sübutu Halinde Sanık Hakkında TCK. Md. 273 Uygulanması Söz Konusu Olacağı - Davaya Bakıp Delilleri Takdir Etme Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
273Y4.CD6.7.2004E. 2003/9956 K. 2004/8530"AVUKATA SÖVME SUÇU ( Görevinden Dolayı Değil Vekalet Ücretiyle İlgili Olarak - TCY.nın 482. Maddesine Uyduğunun Gözetilmesi Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( İle İlgili Olarak Avukata Sövme - TCY.nın 482. Maddesine Uyduğunun Gözetilmesi Gereği/Eylemin Görevinden Doğmadığı )
GÖREVLİYE SÖVME SUÇU ( TCY. 266. Maddesinde Memurluk Sıfatının Dikkate Alındığı - Verilen Cezanın TCY. 273. Maddesiyle Artırılamayacağı )"
273Y4.CD5.4.2004E. 2003/5891 K. 2004/4244"TEHDİT ( Adli Kamu Görevi Yapan Kişiyi - Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayıldığı/TCY. 273. Maddesinin Uygulanma Olanağının Düşünülmesi Gereği )
ADLİ KAMU GÖREVİ YAPAN KİŞİYİ TEHDİT ( Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayıldığı - TCY. 273. Maddesinin Uygulanma Olanağının Düşünülmesi Gereği )
CEZA YASASI UYGULAMASINDA MEMUR SAYILMAK ( Adli Kamu Görevi Yapan Kişiyi Tehdit - TCY. 273. Maddesinin Uygulanma Olanağının Düşünülmesi Gereği )"
273Y2.CD10.3.2004E. 2002/25827 K. 2004/4681"KAMU GÖREVİ ( Tanıklık/İfası Sebebiyle Tehdit Edilme - Mağduru Olunması Halinde Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TEHDİT SUÇU ( Tanıklık Görevi İfası Sebebiyle/Kamu Görevi - Mağduru Olunması Halinde Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TANIKLIK GÜREVİ İFASI SEBEBİYLE TEHDİT EDİLME ( Kamu Görevi - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tanıklık Görevi İfası Sebebiyle Tehdit Suçu/Kamu Görevi - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
273Y2.CD19.1.2004E. 2002/16591 K. 2004/105"AVUKATA KARŞI İŞLENEN SÖVME VE TEHDİT SUÇ ( Telefonla ve İfa Ettiği Görevinden Dolayı - Asliye Ceza Mahkemesinin Davaya Bakmakla Görevli Olduğu )
TEHDİT VE SÖVME SUÇU ( Avukata Telefonla ve İfa Ettiği Görevinden Dolayı - Asliye Ceza Mahkemesinin Davaya Bakmakla Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Avukata Telefonla ve İfa Ettiği Görevinden Dolayı Tehdit ve Sövme )"
273Y4.CD3.12.2003E. 2002/28650 K. 2003/12073"ÖN ÖDEMEYE TABİ SUÇLAR ( Bu Tür Suçlarda Yerel Mahkemenin Öncelikle Önödeme Önerisinde Bulunarak Sonucuna Göre Hüküm Oluşturmasının Gerekmesi )
TEHDİT ( Dava Konusu Suçun Niteliğinin Önödemeye Bağlı Tehdit Suçu Biçiminde Olduğunun Tespit Edilmiş Olması )
SUÇUN NİTELİĞİ ( Dava Konusu Suçun Niteliğinin Önödemeye Bağlı Tehdit Suçu Biçiminde Olduğunun Tespit Edilmiş Olması )
POLİS MEMURUNU TEHDİT ( Önödemeye Tabi Suçlarda Yerel Mahkemenin Öncelikle Önödeme Önerisinde Bulunarak Sonucuna Göre Hüküm Oluşturmasının Gerekmesi )"
273Y9.CD2.12.2003E. 2003/631 K. 2003/2158"ADLİYENİN MANEVİ ŞAHSİYETİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ( Sanığın Eyleminin Gıyapta Olması - TCK'nın 273. Maddesi Kapsamında Bulunduğu Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgıya Düşülmesi )
GÖREVLİ MEMURA HAKARET VE TEHDİT ( TCK'nın 482/1. Maddesi Kapsamındaki Suç Vasfında Yanılgıya Düşülmesi - Sanığın Gıyabında Karar Verilemeyeceği )
GIYAP ( TCK'nın 273 ve 482/1. Maddeleri Kapsamındaki Eylem Hakkında Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Gıyapta Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Adliyenin Manevi Şahsiyetini Alenen Tahkir ve Tezyif/Görevli Memura Hakaret ve Tehdit )"
273Y4.CD3.11.2003E. 2002/28949 K. 2003/10493"BASIN YOLU İLE HAKARET ( Sanıkların Katılana Basın Yolu İle Görevinden Dolayı Belli Bir Olay Yüklemek Suretiyle Hakaret Eyleminin Duruşmaya İlişkin Olmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
DURŞMAYA İLİŞKİN OLMAYAN HAKARET ( Basın Yolu İle Görevinden Dolayı Belli Bir Olay Yüklemek Suretiyle Hakaret Eyleminin Duruşmaya İlişkin Olmaması )
RESMİ KURUL ( Resmi Kurullara Yayın Yolu İle Yapılan Hakaret ve Sövmelerin Cezai Arttırım Sebebi Olacağının Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )"
273Y4.CD22.9.2003E. 2002/24978 K. 2003/7977"GÖREVLİYE SÖVME ( İddianamede Açıklanan Eyleme Göre Sanık Hakkında Görevliye Sövme Suçundan Dolayı Açılmış Bir Dava Bulunmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
EK İDDİANAME ( Suçun Vasfı Hakkında Ek İddianamede Düzenlenmemiş Olması )
İDDİANAME ( İddianamede Açıklanan Eyleme Göre Sanık Hakkında Görevliye Sövme Suçundan Dolayı Açılmış Bir Dava Bulunmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
CEZALARIN İÇTİMA EDİLMESİ ( Dava Konusu Olayda 647 Sayılı Yasa Uyarınca Ayrı Ayrı Paraya Çevrilerek Cezaların Takbik Edilmesinin Gerekmesi )"
273Y4.CD22.9.2003E. 2002/22642 K. 2003/7979"TEMEL HAPİS CEZASI ( Sanığa Sövme Suçlarından Dolayı Verilen Cezalarda Temel Hapis Cezası Belirlenmeden Arttırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
PARA CEZALARI ( Temel Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Gerçekleşen Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
4806 SAYILI YASA ( Temel Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Gerçekleşen Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
SÖVME ( Sanığın Yakınanın Yokluğunda Sövmüş Olduğunun Kabul Edilmesine Karşın Bu Durumun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmamış Olmasının Hukuka Aykırı Olması )"
273Y4.HD19.6.2003E. 2003/3127 K. 2003/8057"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle - Ceza Dosyasının Getirtilmesinin Gerekmesi )
EKSİK İNCELEME SONUCU KARAR VERİLMESİ ( Dava Konusu Yayınla İlgili Olarak Davalılar Hakkında Başka Bir Mahkemenin Ceza Vermesi Nedeniyle Bu Ceza Dosyasının Getirtilmesinin Gerekmesi )
EYLEMİN BAŞKA BİR DOSYADAN HUKUKA AYKIRILIĞININ SABİT OLMASI ( Dava Konusu Yayınla İlgili Olarak Davalılar Hakkında Başka Bir Mahkemenin Ceza Vermesi Nedeniyle Bu Ceza Dosyasının Getirtilmesi )"
273Y4.CD28.5.2003E. 2002/21654 K. 2003/4814"GÖREVLİ MEMURA ETKİN DİRENME ( Suçun Oluşması İçin Memurun Görevi Sırasında Yerine Getirmekte Olduğu İcrai Bir Görevi Olması Gereği )
MEMURU TEHDİT ( Görevinden Olmayıp Aradaki Husumetten Kaynaklanan Eylemin Ön Ödemeye Bağlı Tehdit Suçunu Oluşturması )
ÖN ÖDEMEYE BAĞLI SUÇ ( Memurun Görevinden Olmayıp Aradaki Husumetten Kaynaklanan Tehdit Suçu )
TEHDİT ( Memurun Görevinden Olmayıp Aradaki Husumetten Kaynaklanan Eylemin Ön Ödemeye Bağlı Tehdit Suçunu Oluşturması )"
273YCGK6.5.2003E. 2003/4-94 K. 2003/146"TEHDİT ( Sanığın Görev Nedeniyle Tehdit Suçundan Dolayı Yerel Mahkemece Beraetine Karar Verilmiş Bulunmasının Hukuka Uygun Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Dava Konusu Olayda Özel Daire İle Yerel Mahkeme Arasındaki Uyuşmazlığının Tanık Anlatımlarının Değerlendirilmediği Noktasında Toplanmış Bulunması )
TANIK ( Dava Konusu Olayda Tanık Anlatımlarının Yerel Mahkemece Kararda Tartışılıp Değerlendirildiğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Sanık Hakkında Tanık Anlatımlarından Başka Bir Delil Bulunmadığı Gözetilerek Beraetine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Sanık Hakkında Tanık Anlatımlarından Başka Bir Delil Bulunmadığı Gözetilerek Beraetine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
273YCGK1.4.2003E. 2003/10-29 K. 2003/77"TEHDİT SUÇU ( Tehdit Suçunun Oluşması İçin Önemli Olan Mağdurun Ağır ve Haksız Bir Zarara Uğratılacağının Bildirilmesinin ve Tehdite Elverişli Şartların Oluşmasının Gerekmesi )
TEHDİTİN NİTELİĞİ ( Tehdit Suçunun Söz Yazı Resim Şekil Hareket veya İşaret Gibi Her Çeşit Vasıta İle ve Her Şekilde Yapılabilmesinin Mümkün Olması )
MANEVİ CEBİR ( Mağdura Bir Zarar Verileceğinin Bir Kötülük Yapılacağının Bildirilmesi ve Bu Şekilde Onun Güvenlik Duygusunun İç Huzurunun Bozulması Endişeye Sevk Edilmesi )
MAĞDURUN İÇ HUZURUNUN BOZULMASI İLE OLUŞAN TEHDİT ( Mağdura Bir Zarar Verileceğinin Bir Kötülük Yapılacağının Bildirilmesi ve Bu Şekilde Onun Güvenlik Duygusunun İç Huzurunun Bozulması )
TEHDİTE KONU VASITA ( Bu Vasıtanın Kanunun Tehdit Suçunun Oluşması İçin Aradığı Korkuyu Meydana Getirecek Nitelikte Olmasının Gerekli Olması )
GÖREV ( Somut Olayda Köy Muhtarının Görevi Gereği Olarak Engellemeye Çalıştığı Durum Karşısında Sanığın Ayrı Bir Tehdit Kastıyla Hareket Ettiğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TEHDİT KASTI ( Somut Olayda Köy Muhtarının Görevi Gereği Olarak Engellemeye Çalıştığı Durum Karşısında Sanığın Ayrı Bir Tehdit Kastıyla Hareket Ettiğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
SÖVME ( Somut Olayın Özelliğinden Sanığın Sövme Suçunu İşlediğinin Sabit Olması )
AĞIR VE HAKSIZ BİR ZARARA UĞRATMA KASTI ( Tehdit Suçunun Oluşması İçin Önemli Olan Mağdurun Ağır ve Haksız Bir Zarara Uğratılacağının Bildirilmesi )"
273Y4.CD24.3.2003E. 2002/20802 K. 2003/1153"GÖREVLİ MEMURU TEHDİT VE SÖVME ( Söz Konusu Tehdidin İradeyi Zorlama Biçiminde Olmaması - Bütünüyle Etkin Direnme Suçunun Oluşacağı )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Görevli Memuru Tehdit ve Sövme - Söz Konusu Tehdidin İradeyi Zorlama Biçiminde Olmaması/Bütünüyle Etkin Direnme Suçunun Oluşacağı )
GÖREVLİYE SÖVME ( İle Birlikte Tehdit/Söz Konusu Tehdidin İradeyi Zorlama Biçiminde Olmaması - Bütünüyle Etkin Direnme Suçunun Oluşacağı )"
273Y4.CD1.7.2002E. 2002/9795 K. 2002/12030"SÖVME ( Sanığın Köy Muhtarına Görevi Nedeniyle Ana Avrat Sövmesi )
TEHDİT ( Sanığın Köy Muhtarına Görevi Nedeniyle Ana Avrat Sövüp Ölümle Tehdit Etmesi )
TEK SUÇ ( Sanığın Köy Muhtarına Görevi Nedeniyle Ana Avrat Sövüp Ölümle Tehdit Eylemlerinin Bütünüyle Ceza Kanunuda Tanımlanan Tek Suçu Oluşturması )
ERTELENMİŞ CEZANIN İNFAZI ( Aynen Çektirilmesine Karar Verilen Erteli Cezanın 4616 Sayılı Yasanın Kapsamında Kalmasından Dolayı İnfazına Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmemesi )"
273Y4.CD24.6.2002E. 2002/7985 K. 2002/11664"DOKTORU TEHDİT ( Babasının Yattığı Bölümü Değiştiren Yakınanı "Babama Bir Şey Olursa Seni Öldürürüm Üniversiteyi Başına Yıkarım" Diyerek - Zorlama Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
TEHDİT ( Babasının Yattığı Bölümü Değiştiren Doktoru "Babama Bir Şey Olursa Seni Öldürürüm Üniversiteyi Başına Yıkarım" Diyerek - Zorlama Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
ZORLAMA SUÇUNDAN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Babasının Yattığı Bölümü Değiştiren Yakınanı "Babama Bir Şey Olursa Seni Öldürürüm Üniversiteyi Başına Yıkarım" Diyerek Tehdit )"
273Y4.CD18.6.2002E. 2002/9174 K. 2002/11258"RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Haciz Sırasında Yakınıcı Avukatın Yetkisini Aşarak İşyerinin Elektrik Panosunu Kapatıp Anahtarını Vermemesi - Görevliye Etkin Direnme Suçunun Oluşmayacağı )
TEHDİT ( Haciz Sırasında Yakınıcı Avukatın Yetkisini Aşarak İşyerinin Elektrik Panosunu Kapatması - Tartışmada "Seni Bu Çocuğu Vurdurtup Öldürtürüm Bu Panoyu Haczedemezsin" Sözleri )
AVUKATI TEHDİT ( Haciz Sırasında Yetkisini Aşarak İşyerinin Elektrik Panosunu Kapatan - Tartışmada "Seni Bu Çocuğu Vurdurtup Öldürtürüm Bu Panoyu Haczedemezsin" Sözleri )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME SUÇUNUN OLUŞMAYACAĞI ( Haciz Sırasında Yakınıcı Avukatın Yetkisini Aşarak İşyerinin Elektrik Panosunu Kapatıp Anahtarını Vermemesi - Tartışmada Öldürmekle Tehdit )"
273Y4.CD12.6.2002E. 2002/8696 K. 2002/10933"MEMURA MUKAVEMET VE TEHDİT ( Belediye Fen Memuru Olan Yakınana Ruhsat Alınması İle İlgili İşlerin Takibi Sırasında - Ruhsat Verme Yetkisinin Aidiyetine Göre Cezanın Tesbit Edileceği )
TEHDİT ( Belediye Fen Memuru Olan Yakınana Ruhsat Alınması İle İlgili İşlerin Takibi Sırasında - Ruhsat Verme Yetkisinin Aidiyetine Göre Cezanın Tesbit Edileceği )
CEZANIN TEHDİT EDİLEN YAKINANIN YETKİSİNE GÖRE TESBİT EDİLECEĞİ ( Belediye Fen Memuru Olan Yakınana Ruhsat Alınması İle İlgili İşlerin Takibi Sırasında Tehdit )"
273Y4.CD12.6.2002E. 2002/8064 K. 2002/10904"ÖN ÖDEMEYE BAĞLI SUÇLAR ( TCY.nın 191 /son ve 273. Maddelerine Uyan Suç - Ön Ödemeye Bağlı Suçlardan Olduğunun Gözetilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
SUÇUN ÖN ÖDEMEYE BAĞLI SUÇLARDAN OLDUĞUNUN GÖZETİLMEMESİ ( Yasaya Aykırılığı )"
273Y4.CD10.6.2002E. 2002/7842 K. 2002/10727"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Vergi İndirimine Dayanak Olan Belgeleri Zamanında Vermemesi Nedeniyle İndirim Yapılmaksızın Maaş Bordrosu Düzenlemesi )
TEHDİT ( Sanığın Yakınana Karşı Hakkımı Yiyemezsin Yediğin Takdirde Seni Kurşuna Dizerim Biçiminde Sözler Söylemesi )
HAKKI DİLE GETİRMEK ( Sanığın Hakkımı Yiyemezsin Yediğin Takdirde Seni Kurşuna Dizerim Sözleri İradeyi Zorlamaya Yönelik Olmayıp Kendisiyle İlgili Hakkını Dile Getirmesinden İbaret Bulunması )"
273Y4.CD13.5.2002E. 2002/5998 K. 2002/8388"MEMURU TEHDİT ( Sanığın Oğlunun Okuldan Disiplin Cezasıyla Atılması Halinde Öğretmenlere Yönelik Olarak Onları Öldüreceğini Söylemesi )
TEHDİT SUÇU ( Sanığın Oğlunun Okuldan Disiplin Cezasıyla Atılması Halinde Öğretmenlere Yönelik Olarak Onları Öldüreceğini Söylemesi )"
273Y4.CD6.5.2002E. 2002/6044 K. 2002/7893"GÖREVLİYE SÖVME ( İşlediği suç göreviyle ilgili olmayan sanığın memur sayılmaması gerekirken; yürüklükten kalkan memurların yargılamasına ilişkin yasa hükümlerine göre yargılanamayacağı - Memur sayılmaması gereken sanığa memurlara uygulan ağırlaştırıcı neden uygulanmaması gereği )
MEMURLUK SIFATI ( İşlediği suç göreviyle ilgili olmayan sanığın memur sayılmaması gerekirken; yürüklükten kalkan memurların yargılamasına ilişkin yasa hükümlerine göre yargılanamayacağı - Memur sayılmaması gereken sanığa memurlara uygulan ağırlaştırıcı neden uygulanmaması gereği )
MEMURLARIN YARGILANMASINA İLİŞKİN YASA ( İşlediği suç göreviyle ilgili olmayan sanığın memur sayılmaması gerekirken; yürüklükten kalkan memurların yargılamasına ilişkin yasa hükümlerine göre yargılanamayacağı - Memur sayılmaması gereken sanığa memurlara uygulan ağırlaştırıcı neden uygulanmaması gereği )"
273Y4.CD6.5.2002E. 2002/4854 K. 2002/7909"GÖREVLİYE HAKARET ( Olay Değerlendirmesine Göre Sanığın Eyleminin Belediye Başkanına Hakaret Suçunu Oluşturması )
GÖREVLİYİ TEHDİT ( Sanığın Eyleminin Tehdit Niteliğinde Görülmesi Halinde Bunun Bir Hak Karşılığı İstemek Şeklinde Olmasından Dolayı İhkakı Hakkı Oluşturacağı )
İHKAKI HAK ( Yapılan Tehditin Bir Hak İstenmesi Şeklinde Olması )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Belediye Başkanının Temizlikçiyi Uyarması Sırasında Bunu Önlemeye Yönelik Olarak Harekette Bulunması )"
273Y4.CD15.4.2002E. 2002/3592 K. 2002/6260"MEMURU TEHDİT ( Polis Karakolunun Aranarak Polise Beni Aramayın Diyerek Küfretmesi- Ölümle tehdit Etmesi )
GÖREVLİYE SÖVME ( Polis Karakolunun Aranarak Polise Beni Aramayın Diyerek Küfretmesi )"
273Y4.CD10.4.2002E. 2002/4495 K. 2002/5952"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Sanığın Köprü İnşaatını Durdurması için Köy Muhtarını Tehdit Ettiği - TCK.'nın 258/2. Maddesinin Özel Hüküm Niteliğinde Olduğu )
ÖZEL HÜKÜM ( Görevliye Etkin Direnme Suçunun Oluştuğu - Sanığın Köprü İnşaatını Durdurması için Köy Muhtarını Tehdit Ettiği )
ZORLAMA ( Bir Şeyi Yapıp Yapmamaya/Suçun Oluşmadığı - Özel Hüküm Niteliğindeki Görevliye Etkin Direnme Suçunun Oluştuğu )"
273Y4.CD3.4.2002E. 2002/3126 K. 2002/5406"RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Sanığa iddianame okunmadan ve yasal hakları hatırlatılmadan savunma alınamayacağı - Susma hakkını kullanan sanığın "suçunu inkar etmesinin suç işleme eğilimini ortaya çıkardığı" gibi yasaya aykırı bir gerekçeyle cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilemeyeceği )
SUSMA HAKKI ( Sanığa iddianame okunmadan ve yasal hakları hatırlatılmadan savunma alınamayacağı - Susma hakkını kullanan sanığın "suçunu inkar etmesinin suç işleme eğilimini ortaya çıkardığı" gibi yasaya aykırı bir gerekçeyle cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilemeyeceği )
CEZALARIN ERTELENMESİ ( Sanığa iddianame okunmadan ve yasal hakları hatırlatılmadan savunma alınamayacağı - Susma hakkını kullanan sanığın "suçunu inkar etmesinin suç işleme eğilimini ortaya çıkardığı" gibi yasaya aykırı bir gerekçeyle cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilemeyeceği )"
273Y4.CD3.4.2002E. 2002/2964 K. 2002/5490"TEHDİT ( Suçun Ön Ödemelik Suçlardan Olduğu - Bu Husus Gözetilmeden Verilen Kararın Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖN ÖDEME ( Gerçekleştiği Kabul Edilen Tehdit Eyleminde Uygulanması Gereği - Sanığa Ön Ödeme Uyarısı yapılmadan Karar Verilemeyeceği )
SANIĞI UYARMA ( Gerçekleşen Tehdit Eylemi İçin Ön Ödeme İmkanının Olduğu - Bu Husus Gözetilmeden Verilen Kararın Yasaya Aykırı Olduğu )"
273Y4.CD25.3.2002E. 2002/2405 K. 2002/4568"RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Belediye Başkanına/Görevinden Ötürü - Görevliye Hakaret Teşkil Ettiği )
GÖREVLİYE HAKARET ( Belediye Başkanına/Görevinden Ötürü - Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhinde Cürüm Teşkil Ettiği )
HAKARET ( Belediye Başkanına/Görevinden Ötürü - Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhinde Cürüm Teşkil Ettiği/Özel Hüküm Olduğundan TCK. 266. Maddesinin Uygulanacağı )
ÖZEL HÜKÜM ( Belediye Başkanına/Görevinden Ötürü Hakaret - Resmi Sıfatı Haiz Olanlar Aleyhinde Cürüm Teşkil Ettiği/TCK. 266. Maddesinin Uygulanacağı )"
273Y2.CD18.2.2002E. 2001/11844 K. 2002/2701"MEMUR SAYILAN SANIK ( Muhtar-Tehdit-Sanığın Olay Yerinde Muhtar Sıfatı ile mi Yoksa Kişisel İşi Nedeni ile mi Bulunduğu-Görev )
SORUŞTURMA İZNİ ALINMASI ( Muhtarın İşlediği Tehdit Suçu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Muhtarın İşlediği Tehdit Suçu )
TEHDİT ( Köy Muhtarı Tarafından İşlenen-Görev-Soruşturma İzni )
KÖY MUHTARI ( Tehdit-Görev )"
273Y2.CD28.1.2002E. 2001/12053 K. 2002/1145"SÖVME ( Görevden Dolayı-Ağırlatıcı Sebep-Görev )
GÖREV ( Defterdara Görevinden Dolayı Sövme )"
273Y4.CD6.12.2001E. 2001/15156 K. 2001/16091"MEMURU GÖREVİNE İLİŞKİN İŞ YAPMAYA ZORLAMAK ( İmzasız Tehdit Mektubu İle )
TEHDİT ( İmzasız Mektup İle - Memuru Görevine İlişkin Bir İşi Yapmaya Zorlamak İçin )
TEKERRÜRDE ARTTIRIM ORANI ( En Fazla 1/6 Olacağı - 1/3 Oranında Artırım Yapılamayacağı )"
273Y4.CD5.12.2001E. 2001/14798 K. 2001/15961"GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Yakınlarının Karakola Götürülmesini Engellemek Amacıyla Görevlilere Karşı Direnmesi ve Kendisinin de Götürülmek İstenmesi Üzerine Bu Direnişini Etkinleştirmesi )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Sanığın Karakola Götürülmek İstenmesi Üzerine Direnişini Etkinleştirmesi )
CEZA UYGULAMASINDA MEMUR ( Orman İşletme Müdürlüğünde Saha Bekçisi Olarak Çalışan Yakınanın Yaptığı İşin Kamu Görevi Niteliğinde Olmaması Karşısında Memur Sayılamayacağı )"
273Y4.CD27.11.2001E. 2001/14900 K. 2001/15298"CEZAİ EHLİYET ( Sağlık Kurulu Raporunda Sanığın Reaktif Depresyon Reaksiyonu Tanısıyla Hasta Olduğunun Belirtilmesi Karşısında Ceza Ehliyetinin Araştırılmasının Gerekmesi )
MEMURU YARALAMA ( İş ve İşçi Bulma Kurumu Personelinin Görev Nedeniyle de Olsa Kendilerine Karşı İşlenen Suçlarda Memur Sayılmamalarının Gerekmesi )
MEMURA SÖVME ( Sövme ve Yaralama Suçlarında Memurluk Öğesinin Kabul Edilmesi Karşısında Aynı Nedenle İşlenen Tehdit Suçunun Memura Karşı İşlenmiş Sayılmamasının Eksik Olması )"
273Y4.CD21.11.2001E. 2001/13970 K. 2001/15022"SÖVME SUÇU ( Sanığın İşimi Kasıtlı Olarak Yapmıyorsun Başkalarının Ağzına Bakarak Konuşuyorsun Biçimindeki Sözlerinin Yakınanın Şeref ve Onurunu İncitici Nitelikte Bulunmaması )
GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın İşimi Kasıtlı Olarak Yapmıyorsun Başkalarının Ağzına Bakarak Konuşuyorsun Biçimindeki Sözlerinin Yakınanın Şeref ve Onurunu İncitici Nitelikte Bulunmaması )
GÖREVLİYİ TEHDİT ( Sanığın Yakınana Burada da Kalamayacaksın Demesinin Görevliyi Tehdit Suçunu Oluşturması )"
273Y4.CD19.11.2001E. 2001/13819 K. 2001/14585"RESMİ SIFATA HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Sanığın Görevliye Seni Sürdüreceğim Buna da Gücüm Yeter Demesi )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Sanığın Görevliye Seni Sürdüreceğim Buna da Gücüm Yeter Demekten İbaret Eyleminin Görevliye Sövme Suçu Olarak Değerlendirilmesinin Hatalı Olması )"
273Y4.CD31.10.2001E. 2001/12557 K. 2001/13367"TEHDİT ( Sanığın Doktor Olan Mağdura Hepinizi Sürdüreceğiz Demesi )
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Sanığın Doktor Olan Mağdura Hepinizi Sürdüreceğiz Demesi )
MAĞDURA YOKLUĞUNDA SÖVME ( Olay Yerinde Bulunduğu Bilinmeyen Mağdura Yokluğunda Sövme ve Tehdit Eylemlerinin İletişim Öğesinin Bulunması Halinde Yakınmaya ve Ön Ödemeye Uyan Suçu Oluşturması )
ÖN ÖDEMELİK SUÇ ( Sanığın Sövme ve Tehdit Eylemlerinin Yakınmaya ve Ön Ödemeye Bağlı Suçu Oluşturması )"
273Y4.CD26.9.2001E. 2001/8869 K. 2001/10684"MEMURA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( Sanığın Yakınana Söylediği Sözlerin Tehdit Suçunu Oluşturması )
CEZAYI ARTIRAN HAL ( Tehditin Devlet Memurlarından Birine Görevi Dolayısıyla Yapılması )
TEHDİT ( Sanığın Yakınana Söylediği Sözlerin Tehdit Suçunu Oluşturması )"
273Y4.CD19.9.2001E. 2001/9039 K. 2001/10150"SÖVME ( Sanığın Yakınıcı Yargıca Sövmesi )
YARGICA SÖVME ( Sövmenin Yakınıcının Orada Bulunup Bulunmamasına Göre Ceza Kanununun Farklı Maddelerinden Cezalandırılması )"
273Y4.CD17.9.2001E. 2001/11539 K. 2001/9551"AVUKATA HAKARET ( Avukatın Sıfatı Nedeniyle İşlenmişse Şahsi Dava Yoluyla Takip Edilemeyeceği - Görevliye Sövme Suçu )
GÖREVLİYE SÖVME SUÇU ( Hakaret Suçu Avukatın Sıfatı Nedeniyle İşlenmişse Şahsi Dava Yoluyla Takip Edilemeyeceği )
KAMU DAVASI ( Avukata Sıfatı Nedeniyle Hakaret - Şahsi Dava Yoluyla Takip Edilemeyeceği/Kamu Davası Açılması Gerektiği )"
273Y4.CD15.5.2001E. 2001/4817 K. 2001/5226"SÖVME ( Sanığın Zabıta Görevlisi Olan Yakınanın Getirilen Tutanağı Alıp Yırtarak Yüzüne Fırlatması ve Sizin Kanunuzu Sinkaf Ederim Sözleriyle Sövmesi )
GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Zabıta Görevlisi Olan Yakınanın Getirilen Tutanağı Alıp Yırtarak Yüzüne Fırlatması ve Sizin Kanunuzu Sinkaf Ederim Sözleriyle Sövmesi )
TEBLİĞ İÇİN GETİRİLEN TUTANAĞIN YIRTILMASI ( Sanığın Zabıta Görevlisi Olan Yakınanın Getirilen Tutanağı Alıp Yırtarak Yüzüne Fırlatması ve Sizin Kanunuzu Sinkaf Ederim Sözleriyle Sövmesi )"
273Y4.CD30.10.2000E. 2000/6256 K. 2000/7142"MEMURA HAKARET ( Sanığın Askeri Hastanede Doçent Olan Katılana Dilekçe Yazarak Küfretmesi )
MEMURA HUZURDA HAKARET ( Katılana Yazılan Dilekçe İle Sanığın Küfür Etmesi )
DİLEKÇE İLE SÖVME ( Sanığın Askeri Hastanede Doçent Olan Katılana Dilekçe Yazarak Küfretmesi )"
273Y4.CD24.10.2000E. 2000/6559 K. 2000/7013"SÖVME ( Sanığın Hakkında Trafik Cezası Yazan Yakınanlar Ayrıldıktan Sonra Şerefsizler Rüşvet Vermiyoruz Onun için Ceza Yazıyorlar Biçiminde Sözler Söylemesi )
GÖREVLİYE SÖVME ( Sanığın Hakkında Trafik Cezası Yazan Yakınanlar Ayrıldıktan Sonra Şerefsizler Rüşvet Vermiyoruz Onun için Ceza Yazıyorlar Biçiminde Sözler Söylemesi )
İLETİŞİM ÖĞESİNİN OLUŞMAMASI ( Sözlerin Görevlilerin Yokluğunda Söylenmesi )"
273Y4.CD29.6.2000E. 2000/4480 K. 2000/5778"CEZA KANUNU UYGULAMASINDA MEMUR ( Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen Bir Kuruluş Olan İş ve İşçi Bulma Kurumu Personelinin Ceza Kanunu Uygulamasında Memur Sayılmaması )
MEMUR ( Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen Bir Kuruluş Olan İş ve İşçi Bulma Kurumu Personelinin Belirli Eylemleri Nedeniyle Memur Gibi Cezalandırılması )
SÖVME ( Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen Bir Kuruluş Olan İş ve İşçi Bulma Kurumunda Şube Müdürü Olan Yakınana Sövülmesi )"
273Y4.CD12.4.2000E. 2000/2587 K. 2000/2841"MEMURA MUKAVEMET
GÖREVLİYE ETKİN DİRENME
İCRA MEMURUNA MUKAVEMET
YÜZLEŞTİRME ( Memura mukavemet )
AVUKATI TEHDİT"
273Y9.CD14.2.2000E. 2000/133 K. 2000/286"MÜTECAVİZ SARHOŞLUK ( TCK 175. Maddedeki Suçun Oluşması İçin Özel Kast Aranması )
ALLAH`A KİTABA SÖVME ( Özel Kast )
ÖZEL KAST ( TCK 175. Maddedeki Suçun Oluşması İçin )
CEZA TAYİNİ ( Diğer Suçlardan Asgari Hadden Ceza Verilmesine Rağmen Başbakana Hakaret Suçundan Gerekçe Gösterilmeden Üst Sınırdan Üst Sınırdan Verilmesi )"
273Y4.CD14.2.2000E. 2000/337 K. 2000/944"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Koyunlarını Ekili Yerde Otlatan Sanığın Ateş Etmesi - Yakınanın Köy Bekçisi Olması )
RESMİ SIFATI OLANLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( Görevliye Etkin Direnme - Bekçinin Görevini Yaptığı Esnada Olayın Vukubulması )"
273Y4.CD6.5.1999E. 1999/3604 K. 1999/5127"SİLAHLA TEHDİT EDEREK TARLASININ KENARINDAN ÇIKAN SUYUN KÖYE GÖTÜRÜLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN SANIK ( Oluşacak Suçun Tesbiti )
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK VEYA MEMURA AKTİF MUKAVEMET SUÇLARINDAN HANGİSİNİN OLUŞTUĞUNUN TESBİTİ ( Muhtarı Silahla Tehdit Eden Sanık )
MUHTARI SİLAHLA TEHDİT EDEN SANIK ( Kendiliğinden İhkakı Hak veya Memura Aktif Mukavemet Suçlarından Hangisinin Oluştuğunun Tesbiti )"
273Y4.CD15.3.1999E. 1999/1908 K. 1999/2664"GÖREVLİYE SÖVME TEHDİT VE YARALAMA SUÇLARI ( TCK 266/1, 269. Madde ve Fıkrasındaki Suçu Oluşturduğu-Ayrı Ayrı Hükümler Kurulamaması )
SUSMA HAKKI ( Sanık Hakkında TCK 59. Maddenin Uygulanmamasına Gerekçe Olamaması )"
273Y4.CD14.12.1998E. 1998/10592 K. 1998/11456"SÖVME SUÇU ( Tanık İfadeleri Arasında Çelişki Olması Durumunda Bu Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi )
TANIK İFADESİ ( Tanık İfadeleri Arasında Çelişki Olması Durumunda Bu Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi )
GÖREVLİ SAYILMA ( Sövme Suçunu İşleyen Sanığın Ceza Uygulaması Açısından Memur Sayılıp Sayılmayacağının Araştırılmasının Gerekmesi )
MEMURUN SUÇ İŞLEMESİ ( Sövme Suçunu İşleyen Sanığın Ceza Uygulaması Açısından Memur Sayılıp Sayılmayacağının Araştırılmasının Gerekmesi )"
273Y4.CD28.9.1998E. 1998/7669 K. 1998/8265"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Sanıkların Düzenlenen Trafik Para Cezasını Ödemeyeceklerini Söyleyerek Yakınanı Tehdit Etmesi )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Sanıkların Düzenlenen Trafik Para Cezasını Ödemeyeceklerini Söyleyerek Yakınanı Tehdit Etmesi )
TEHDİT ( Sanıkların Düzenlenen Trafik Para Cezasını Ödemeyeceklerini Söyleyerek Yakınanı Tehdit Etmesi )
TRAFİK CEZASI ( Sanıkların Düzenlenen Trafik Para Cezasını Ödemeyeceklerini Söyleyerek Yakınanı Tehdit Etmesi - Görevliye Etkin Direnme )"
273Y10.CD3.7.1998E. 1998/6419 K. 1998/7229"AÇIK TEFHİM ( Onbeş Yaşını Bitirmeyen Sanık Hakkında Hükmün Gizli Yerine Açık Tefhiminin Yanlış Olması )
ONBEŞ YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Hükmün Gizli Yerine Açık Tefhiminin Yanlış Olması )
ŞİKAYETE TABİ SUÇ ( Araca Zarar Verme Eylemi )
ARACA ZARAR VERME ( Onbeş Yaşını Bitirmeyen Sanık - Şikayete Bağlı Suç Olması )
ERTELEME KARARI ( Onbeş Yaşını Bitirmeyen Sanık - 2253 Sayılı Yasanın 38.maddesi Yerine 647 Sayılı Yasanın 6.maddesiyle Verilemeyeceği )"
273Y4.CD4.6.1998E. 1998/5063 K. 1998/5930"YAYIN YOLUYLA SÖVME ( Parti Başkanlarının Resimlerinin Montajla ve Mizahi Bir Şekilde Hicvedilmesi )
ELEŞTİRİ SINIRI ( Sövme-Basın Kamuya Mal Olmuş Kişilere İlişkin Haberler )
KAMUYA MAL OLMUŞ KİŞİLERE İLİŞKİN HABERLER ( Eleştirinin Normalden Daha Sert Olabileceği )"
273Y4.CD18.3.1998E. 1998/1206 K. 1998/2462"İCRA MÜDÜRÜNÜ TEHDİT
TELEFONLA TEHDİT ( İcra Müdürünü )
GÖREVDEN DOLAYI TEHDİT
TEHDİT"
273Y4.CD16.12.1997E. 1997/10718 K. 1997/11246"BİREYLERE KÖTÜ DAVRANMA ( Görevinden Dolayı İşlenen Kişilere Kötü Daranma )
GÖREVİNDEN DOLAYI OLMASI ( TCK 273 Maddesine Göre Artırım Yapılması Gerektiği )
HAKSIZ KIŞKIRTMA ( TCK 51 Madde Yerine Uygulama Yeri Bulunmayan Maddeden İndirim )
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Haksız Tahrik Hükümleri Uyarınca Yapılması Gerektiği )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILMA ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezadan Yapılan İndirmenin Bu Cezaya Uygulanmaması )"
273Y4.CD30.6.1997E. 1997/5914 K. 1997/5918"YARALAMA ( İş ve Güçten Kalma Süresiyle İyileşme Süresinin Adli Tıp Kurumundan Sorulması )
SÖVME ( Memura - Tek Sözle Birden Çok Kişiye )
BİR SÖZLE BİRDEN ÇOK GÖREVLİYE SÖVME ( Suç Çokluğu )
MAĞDUR SAYISINCA SUÇ ( Tek Sözle Birden Çok Görevliye Sövme )
TEKERRÜR ( 3831 S. Yasanın Uygulanmasından Önceki Yasak Silah Bulundurma Suçundan Hükümlülük )"
273Y4.CD4.5.1997E. 1997/2973 K. 1997/3545"AVUKATA MEKTUPLA SÖVME ( Sanığın Görevinden Ötürü Avukata Karşı Sövme Eylemini Gerçekleştirdiğinin Gözetileceği )
MEKTUPLA TEHDİT ( Sanığın Görevinden Ötürü Avukata Karşı Sövme Eylemini Gerçekleştirdiğinin Gözetileceği )
İHTİLAT UNSURU ( Sanığın Katılan Avukata Yazdığı Mektupla Diğer Katılana da Sövdüğü - İhtilat Unsurunun Gerçekleşmesi Durumunda 765 S.K. Md. 482/1'in Uygulanacağı )"
273Y4.CD24.3.1997E. 1997/1847 K. 1997/2141"AVUKATA HAKARET ( Mahkemeye Verilen Dilekçe İle-İletişim Ögesi )
İLETİŞİM UNSURU ( Mahkemeye Verilen Dilekçe İle Avukata Sövme )
MAHKEMEYE VERİLEN DİLEKÇE İLE MÜDAHİL AVUKATA SÖVME ( İletişim Unsuru )"
273Y4.CD4.2.1997E. 1997/510 K. 1997/703"TEHDİT ( Torbalıyı Sana Dar Ederim ve Seni Öldürürüm Sözleri Hakkında Uygulanacak Madde )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( Sanığın Avluda Müştekinin Rızası Hilafına Kaldığına İlişkin Delillerin Kararda Gösterilmesi )
ŞARTLI TEHDİT VEYA SAİR TEHDİT ( Müştekinin Yetki Sahibi Olup Olmamasına Göre )"
273Y4.CD21.1.1997E. 1996/9179 K. 1997/123"YAYIN YOLUYLA HAKARET SUÇU ( İddianame İle Davanın Açılması Zorunlu Olması )
KİŞİSEL DAVA DİLEKÇESİ ( Yayın Yoluyla Hakaret ve Sövme Suçlarına İlişkin Davaların İddianame İle Açılmasının Gerekmesi )
SÖVME ( Gazetenin Yayımlanan Dört Sayısında Davacıya Sövüldüğü Halde Suç Çokluğu Gözetilmeden ve Suçların İçtima Biçimi Tartışılmadan Tek Ceza Verilmesinin Yanlış Olması )"
273Y8.CD13.6.1996E. 1996/6984 K. 1996/8974"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ele Geçmeyen Nitelikleri Saptanamayan Silah Nedeniyle Ceza Hükmü Kurulamaması )
SİLAHLI KOŞULLU TEHDİT ( Sanığın Süreklilik Gösteren Hareket Bütünlüğü Cumhuriyet Savcısını Sıfat ve Hizmetinden Dolayı Silahla Koşullu Tehdit Suçunu Oluşturması )
CUMHURİYET SAVCISINA YÖNELİK TEHDİT ( Sanığın Süreklilik Gösteren Hareket Bütünlüğü Cumhuriyet Savcısını Sıfat ve Hizmetinden Dolayı Silahla Koşullu Tehdit Suçunu Oluşturması )
TEHDİT ( Sanığın Telefonda Muhatap Aldığı Polisi Ölümle Tehdit Etmesi )"
273Y4.CD17.1.1996E. 1995/8034 K. 1996/203"SUÇ YERİNİN UMUMA AÇIK OLMASI ( Mütecaviz Sarhoşluk )
GÖREVLİYE SÖVMEK ( T.C. Yasasının 266/3. Maddesinin Uygulanması )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Suç Yerinin Umuma Açık Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması-Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Değil Hafif Para Cezasına Çevrilmesi )
SAİR TEHDİT ( Unsurları Oluşmayan Memura Mukavemetten Ceza Verilmemesi )
SUÇ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınması )
SANIĞA EK SAVUNMA HAKKI VERİLMESİ ( Suç Niteliğinin Değişmesi )"
273Y4.CD15.1.1996E. 1995/7965 K. 1996/24"GÖREVLİYE SÖVMEK ( Dava Açılmadıkça Hüküm Tesis Edilememesi )
MUHTARI GÖREVİNDEN DOLAYI TEHDİT ETMEK ( Sanık Hakkında TCK.nun 273. Maddesinin Uygulanamaması )
TANIK ANLATIMLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Giderilemediği Takdirde Hangi Beyanın Niçin Üstün Tutulduğunun Açıklanması )"
273YCGK3.4.1995E. 1995/69 K. 1995/97"HAKARET ( Zabıta Memuru Olan Sanığın Belediye Başkanı ile Bazı İlçe Sakinlerine Hakaret ve Mütecavüz Sarhoşluk Suçlarını İşlemesi )
MÜTECAVİZ SARHOŞLUK ( Zabıta Memuru Olan Sanığın Belediye Başkanı ile Bazı İlçe Sakinlerine Hakaret ve Mütecavüz Sarhoşluk Suçlarını İşlemesi )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Dava Konusu Olayda Memurin Muhakemat Komisyonu ile Maçka Asliye Ceza Mahkemesi Arasında Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Olması )
MEMURUN MUHAKEMATI HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANABİLMESİ ( Bu Kanunun Uygulanabilmesi İçin Memur Olan Sanığın Yüklenen Suçu Görev Sırasındas İşlemesi veya Suçun Göreviyle İlgili Olması )
SUÇUN NİTELİĞİ ( Bu Kanunun Uygulanabilmesi İçin Memur Olan Sanığın Yüklenen Suçu Görev Sırasındas İşlemesi veya Suçun Göreviyle İlgili Olması )
SANIĞIN SUÇ ESNASINDA MEMURİYET GÖREVİNİ YAPMADIĞININ ANLAŞILMASI ( Kişisel Bir Nedenle Belediye Başkanına ve Bazı İlçe Sankinlerine Karşı Hakaret ve Mütecavüz Sarhoşluk Suçunu İşlenmesi )
SUÇUN KİŞİSEL NEDENLERLE İŞLEMNESİ ( Sanığın Kişisel Bir Nedenle Belediye Başkanına ve Bazı İlçe Sankinlerine Karşı Hakaret ve Mütecavüz Sarhoşluk Suçunu İşlemesi )
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE HAZIRLANAN İDDİANAME ( Sanığın Memuriyeti İle İlgili Olmayan Suç İçin Genel Hükümlere Göre Hazırlanan İddianamenin Asliye Ceza Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Sanığın Memuriyeti İle İlgili Olmayan Suç İçin Genel Hükümlere Göre Hazırlanan İddianamenin Asliye Ceza Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )"
273Y8.CD9.6.1993E. 1993/2543 K. 1993/6872"MÜESSİR FİİL ( Görev-Memura Karşı İşlenen Fiil )
GÖREV ( Memura Karşı İşlenen Müessir Fiil )
SUÇUN TARAFLARINDAN BİRİNİN MEMUR OLMASI ( Görev-TCK. 251,271,273 ve 281. Maddeleri Bakımından Görev-Müessir Fiil )"
273Y10.CD9.6.1993E. 1993/2543 K. 1993/6872"MÜESSİR FİİL SUÇU ( Taraflardan Birinin Memur Olması Halinde Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
MEMURA KARŞI VEYA MEMUR TARAFINDAN İŞLENEN MÜESSİR FİİL ( Görevli Ceza Mahkemesi )
GÖREV YÖNÜNDEN TEMYİZ EDİLEBİLME ( Cezanın Tür ve Miktarına Göre Temyize Tabi Olmayan Kararlar )
TEMYİZE TABİ OLMAYAN KARARLAR ( Görev Yönünden Temyiz Edilebilmesi )"
273Y4.CD25.11.1992E. 1992/6879 K. 1992/7326"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Suçun Unsurları )
HABERİN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Basın Yoluyla Hakaret İddiasında )"
273Y4.CD4.11.1992E. 1992/6105 K. 1992/6695"SANIĞA SAVUNMA HAKKI TANINMADAN HÜKÜM KURULMASI ( Savunma Hakkının Tahdidi )
SAVUNMA HAKKININ TAHDİDİ ( Sanığa Savunma Hakkı Verilmeden Hüküm Kurulması )
TEHDİT SUÇU ( Sanığın Öğretmen Olan Müştekiyi Sürgün Ettireceği Tehdidi )"
273Y4.CD7.2.1991E. 1990/7639 K. 1991/677"İFTİRA SUÇU İÇİN KAST ÖĞESİNİN ARAŞTIRILMASI ( Oğlunu Sınıfta Bırakan Öğretmeni Taraflı Davranma İddiasıyla Valiliğe Şikayet Eden Sanık )
ŞİKAYET HAKKI ( Oğlunu Sınıfta Bırakan Öğretmeni Taraflı Davrandığı İddiasıyla Valiliğe Şikayet Eden Sanık Hakkında İftira İddiası )
OĞLUNU SINIFTA BIRAKAN ÖĞRETMENİ VALİLİĞE ŞİKAYET EDEN SANIK ( Şikayet Hakkının Kapsamı ve İftira Suçu )"
273Y4.CD26.2.1990E. 1990/601 K. 1990/1021"TEBLİGAT MEMURUNUN DEVLET MEMURU SAYILMASI
TEBLİGAT MEMURUNA KARŞI GÖREVİNDEN DOLAYI İŞLENEN SUÇLAR
CEZANIN ARTIRILMASI ( Tebligat Memuruna Karşı İşlenen Suçlarda )"
273Y4.CD9.9.1986E. 1986/5845 K. 1986/5901"AĞIRLAŞTIRICI NEDEN ( Görevli Jandarma Karakol Komutanına Yokluğunda Hakaret )
MEMURA HAKARET SUÇU ( Yokluğunda Görevli Jandarma Karakol Komutanına Hakaret Halinde Cezanın Artırılması )
JANDARMA KARAKOL KOMUTANINA YOKLUĞUNDA HAKARET ( Cezanın Ağırlaştırılması )"
273Y4.CD24.9.1985E. 1985/6660 K. 1985/7114"AVUKATI TEHDİT ( Tehdit Suçundan Verilecek Cezanın Avukatın Görev ve Sıfatı Nedeniyle Artırılması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Tehdit Suçunun Görevi Nedeniyle Avukat Aleyhine İşlenmesi )
TEHDİT SUÇU ( Suçun Avukata Karşı Görevinden Dolayı İşlenmiş Olması Nedeniyle Cezanın Artırılması )
MÜTESELSİL TEHDİT SUÇU ( Avukata Karşı Aynı Nedenle ve Aynı Kasıt Altında Birkaç Kez İşlenen Tehdit Suçu )"
273Y4.CD10.4.1981E. 1981/2106 K. 1981/2186"BELEDİYE BAŞKANINA HAREKET ( Hakaretin Sıfat ve Hizmetinden Kaynaklanması Halinde Cezanın Artırılması ve Kamu Davası Açılması Mecburiyeti )
KAMU DAVASI AÇILMASI VE CEZANIN ARTIRILMASI ( Hakaret Suçunun Sıfat ve Hizmetinden Dolayı Belediye Başkanı Aleyhine İşlenmiş Olması )
HAKARET SUÇU ( Sıfat ve Hizmetinden Dolayı Belediye Başkanı Aleyhine İşlenirse Kamu Davası Açılacağı ve Cezanın Artırılacağı )"
273Y4.CD26.3.1980E. 1980/1761 K. 1980/1751"TEHDİT DAVASININ DÜŞMESİ ( Görevli Memurun Şikayetinden Vazgeçmesi )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Görevli Memurun Şikayetinden Vazgeçmesi Nedeniyle Tehdit Davasının )
GÖREVLİ MEMURU TEHDİT ( Görevli Memurun Şikayetinden Vazgeçmesi Halinde Tehdit Davasının Düşeceği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYLE TEHDİT DAVASININ DÜŞMESİ ( Görevli Memuru Tehdit Davasında )"
273Y4.CD14.12.1977E. 1977/6749 K. 1977/6743"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Suçun Oluşması İçin Satış Talebinin Süresinde Yapılmış Olması Şartı )
SATIŞ TALEBİNİN SÜRESİNDE YAPILMIŞ OLMASI ŞARTI ( Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunun Oluşması İçin )
HACİZLİ MALIN SATIŞININ SÜRESİNDE İSTENMESİ ŞARTI ( Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunun Oluşması İçin )"
273YCGK24.11.1975E. 1975/4-286 K. 1975/294"TEHDİT ( Eylemin Karşı Taraf Üzerinde Korku Yarattığının Kabulü )
ŞEREF VE HAYSİYETE DOKUNMA ( Tehdit Eyleminin Karşı Taraf Üzerinde Korku Yarattığının Kabul Edilmesine Rağmen Şeref ve Haysiyete Dokunulduğunun Söylenemesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tehditin Karşı Tarafın Şeref ve Haysiyetini Kırdığı İddiasının Gerçeği Yansıtmaması )"
273YİBGK29.5.1946E. 1943/38 K. 1946/10"HAKARET SUÇU ( Resmi Niteliği Olan Kimseler Aleyhinde Madde Belirtilmesi Suretiyle İşlenmesi )
RESMİ NİTELİĞİ OLAN KİMSELER ALEYHİNDE İŞLENEN SUÇ ( Madde Belirtilmesi Suretiyle Hakaret Suçu )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Resmi Niteliği Olan Kimseler Aleyhinde Madde Belirtilmesi Suretiyle İşlenen Hakaret Suçu )"
273YİBGK10.12.1941E. 1941/34 K. 1941/30"GÖREV ( Taraflardan Birinin Memur Olması )
GÖREV AYRIMI ( Asliye ve Sulh Ceza Mahkemeleri Arasında )
DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN CÜRÜMLER ( Görev )
MEMURA KARŞI SUÇ ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )"

DANIŞTAY

273D2.D17.11.1995E. 1994/1651 K. 1995/2402"MEMURA KARŞI İŞLENEN HAKARET SUÇU ( Suçun Gıyapta İşlenmiş Olması )
LÜZUMU MUHAKEME KARARI ( Memura Karşı Hakaret Suçunun Gıyapta İşlenmiş Olması Halinde )
GIYAPTA MEMURA HAKARET ( Lüzumu Muhakeme Kararı )"

UYUŞMAZLIK

273UMC6.3.2000E. 2000/7 K. 2000/5"HAKARET (Sivil Kişinin Askere Karşı Suç İşlemesi Nedeniyle Askeri Yargıda Yargılanması İçin Suçun ASkeri Mahalde İşlenmesinin Gerekmesi)
SİVİL KİŞİNİN ASKERE HAKARET ETMESİ (Sivil Kişinin Askere Karşı Suç İşlemesi Nedeniyle Askeri Yargıda Yargılanması İçin Suçun ASkeri Mahalde İşlenmesinin Gerekmesi)
ASKERİ MAHAL (Kışla Dışında Bulunan Askeri Lojmanların Askeri Mahal Sayılmaması)"
273UMC27.12.1999E. 1999/44 K. 1999/49"TEHDİT (Sivil Sanığın Askeri Mahal Dışında Asker Mağdura Karşı İşlediği Suç Nedeniyle Adli Yargıda Yargılanmasının Gerekmesi)
HAKARET (Sivil Sanığın Askeri Mahal Dışında Asker Mağdura Karşı İşlediği Suç Nedeniyle Adli Yargıda Yargılanmasının Gerekmesi)
SİVİL KİŞİNİN ASKERE KARŞI SUÇ İŞLEMESİ (Suçun Askeri Mahal Dışında İşlenmesi Nedeniyle Davaya Adli Yargıda Bakılmasının Gerekmesi)
ASKERİ MAHAL DIŞINDA İŞLENEN SUÇ (Sivilin Askere Karşı İşlediği Suç Nedeniyle Açılan Davaya Adli Yargı Yerinde Bakılmasının Gerekmesi)"

Madde 274

YARGITAY

274Y5.CD19.3.2012E. 2012/223 K. 2012/2181"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Hırsızlık Suçuna Dönüşmesinin Mümkün Olmadığı/5271 S.K. Md. 226'da Yer Alan Suç Niteliğinin Değişmesi Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Bu Suçla İlgili Usulüne Uygun İddianameyle Kamu Davasının Açılması Sağlanmadan Yargılama Yapılamayacağı )
SUÇ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Mühür Bozma Suçunun Hırsızlık Suçuna Dönüşmesinin Mümkün Olmadığı - Usulüne Uygun İddianame Düzenleneceği/Ek Savunma Hakkı Verilmek Suretiyle Hırsızlık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
İDDİANAMEDE GÖSTERİLMEYEN EYLEMDEN HÜKÜM KURMAK ( Mühür Bozma Suçunun Hırsızlık Suçuna Dönüşmesinin Mümkün Olmadığı - Hırsızlık Suçu İle İlgili Usulüne Uygun İddianameyle Kamu Davasının Açılması Sağlanmadan Yargılama Yapılamayacağı )
EK SAVUNMA HAKKI ( Mühür Bozma Suçunun Hırsızlık Suçuna Dönüşmesinin Mümkün Olmadığı - Usulüne Uygun İddianame Düzenleneceği/Ek Savunma Hakkı Verilmek Suretiyle Hırsızlık Suçundan Mahkümiyet Hükmü Kurulamayacağı )
HIRSIZLIK ( Mühür Bozma Suçunun Hırsızlık Suçuna Dönüşmesinin Mümkün Olmadığı - 5271 S.K. Md. 226'da Yer Alan Suç Niteliğinin Değişmesi Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
274YCGK23.6.2009E. 2009/6-142 K. 2009/171"MÜHÜR BOZMA ( 5237 S.K.'nın Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Girdiği/Özel Dairenin Hükmü Bozarak Dosyayı Yerel Mahkemeye Göndermesi Gereği - Dairenin Yerel Mahkemenin Takdir Hakkına Müdahale Edemeyeceği )
LEHE KANUN UYARLAMASI ( Mühür Bozma - Şartları Oluştuğu Takdirde Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezasının Uygulanacağı )
MAHKEMENİN TAKDİR HAKKINA MÜDAHALE EDİLMESİ ( Mühür Bozma/5237 S.K.'nın Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Girdiği - Dosyayı Takdir Hakkını Kullanması İçin Yerel Mahkemeye Göndermesi Gereği/Karar Veremeyeceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Mühür Bozma - Şartları Oluştuğu Takdirde Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezasının Uygulanacağı )"
274Y4.CD5.5.2009E. 2007/11814 K. 2009/8559"MÜHÜR BOZMA ( Suçlarına İlişkin Olarak Düzenlenen 5237 S. TCY'nın 203. Md.sinde Seçimlik Olarak Hapis ve Adli Para Cezasının Öngörüldüğü )
SEÇİMLİK CEZA ( Mühür Bozma Suçlarına İlişkin Olarak Düzenlenen 5237 S. TCY'nın 203. Md.sinde Seçimlik Olarak Hapis ve Adli Para Cezasının Öngörüldüğü )
ADLİ PARA CEZASI ( Kusurun Ağırlığı Suç Konusunu Önem ve Değeri Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı Gibi Gerekçelerle Uygulama Yapılacağı Belirtilerek ve Bu Nedenle 765 S. TCY'nın 274. Md.sinin Sanık Lehine Olduğu Kabul Edilerek Fazla Cezaya Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
274Y4.CD24.3.2009E. 2007/9323 K. 2009/5486"YALAN TANIKLIK ( Mahkeme Huzurunda Olayı Görmediğini Mağdurun Ricası ve Hatırına Binaen Yalan Tanıklık Yaptığını Söylemesi Karşısında Hangi Anlatımın Gerçeğe Aykırı Olduğunun Saptanması Bakımından Adı Geçen Sanığın Sanık Olduğu Davanın Sonucunun Beklenmesi Gereği )
CEZASIZLIK HALİ ( Adı Geçen Kişinin Beraat Etmesi Halinde Yalan Tanıklık Suçu İçin TCY 274/1 Md.sinde Belirtilen Cezasızlık Halinin Oluşacağı )
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Yalan Tanıklık - Mahkeme Huzurunda Olayı Görmediğini Mağdurun Ricası ve Hatırına Binaen Yalan Tanıklık Yaptığını Söylemesi Karşısında Hangi Anlatımın Gerçeğe Aykırı Olduğunun Saptanması Bakımından Adı Geçen Sanığın Sanık Olduğu Davanın Sonucunun Beklenmesi Gereği )"
274Y4.CD10.3.2009E. 2007/8340 K. 2009/4387"MÜHÜR FEKKİ ( Sanığın Tutanak Tarihlerinde İşyerini Devrettiğini Belirtmesi Diğer Sanığın da İşyerinin Sahibi Olmadığını Savunması Karşısında Suç Tarihlerinde Mühürlenen İşletmenin Sorumlu Müdürü İle Ortaklarının Kim Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
İŞLETMENİN MÜHÜRLENMESİ ( Mühür Fekki - İşletmenin Sorumlu Müdürü İle Ortaklarının Kim Olduğunun Araştırılıp Ticaret Sicil Memurluğundan da Sorularak Saptanması Gerektiği )
İŞYERİ DEVRİ ( Mühür Fekki - İşletmenin Sorumlu Müdürü İle Ortaklarının Kim Olduğunun Araştırılıp Ticaret Sicil Memurluğundan da Sorularak Saptanması Gerektiği )"
274Y4.CD11.2.2009E. 2009/14 K. 2009/2362"MÜHÜR BOZMA ( Suçundan Açılan Davada Mahkemenin Görevi Usul İşleminin Yapıldığı Tarih Gözetilerek Belirleneceği - Sulh Ceza Mahkemesinin Kararına Karşı Yapılan İtirazı İddianame Tarihine Göre Görevli Olan Asliye Ceza Mahkemesinin Karara Bağlayamayacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mühür Bozma Suçundan Açılan Davada Mahkemenin Görevi Usul İşleminin Yapıldığı Tarih Gözetilerek Belirleneceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Veren Sulh Ceza Mahkemesinin Kararına Karşı Yapılan İtirazı İddianame Tarihine Göre Görevli Olan Asliye Ceza Mahkemesi Karara Bağlayamayacağı )
İTİRAZ ( Suç Tarihine Göre Görevsizlik Kararı Veren Sulh Ceza Mahkemesinin Kararına Karşı Yapılan İtirazı İddianame Tarihine Göre Görevli Olan Asliye Ceza Mahkemesinin Karara Bağlayamayacağı )"
274Y2.CD27.1.2009E. 2008/18600 K. 2009/1870"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Kullanılan Elektriğin Sayaçtan Geçirilmediğinin Tespiti Halinde Oluşacağı - Sayaçtan Geçirilmesi Halinde İse Borç Nedeniyle Mühürleme Yapılmış İse Eylemin Mühür Bozmak Suçunu Oluşturacağı )
MÜHÜR BOZMA ( Kullanılan Elektriğin Sayaçtan Geçirilmediğinin Tespiti Halinde Elektrik Hırsızlığı Suçunun Oluşacağı - Sayaçtan Geçirilmesi Halinde İse Borç Nedeniyle Mühürleme Yapılmış İse Eylemin Mühür Bozmak Suçunu Oluşturacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Elektriğin Borç Nedeniyle Kesilmesinden Sonra Sayacın Mühürlenip Mühürlenmediği Araştırılarak Mahallinde Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılıp Sanığın Kullandığı Elektriği Sayaçtan Geçirip Geçirmediği Konusunda Yapılması Gerektiği )"
274Y4.CD10.11.2008E. 2006/10351 K. 2008/20186"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU ( Ruhsatsız İnşaata Başlanmasıyla Oluşacağı )
MÜHÜR BOZMA ( Kaçak İnşaatın Mühürlenmesinden Sonra Mührün Bozulduğu Tarihte Oluşacağı )
SUÇUN OLUŞMA ZAMANI ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Ruhsatsız İnşaata Başlanmasıyla - Mühür Bozma Suçunun İse Kaçak İnşaatın Mühürlenmesinden Sonra Mührün Bozulduğu Tarihte Oluşacağı )
FİKRİ İÇTİMA ( İmar Kirliliğine Neden Olma/Mühür Bozma - Sanığın Eylemleri Farklı Tarihlerde İki Ayrı Suçu Oluşturacağından İçtima Kuralının Uygulanamayacağı )
RUHSATSIZ İNŞAAT ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Ruhsatsız İnşaata Başlanmasıyla Oluşacağı )
KAÇAK İNŞAAT ( Mühür Bozma Suçunun Kaçak İnşaatın Mühürlenmesinden Sonra Mührün Bozulduğu Tarihte Oluşacağı )"
274Y4.CD3.3.2008E. 2006/9011 K. 2008/2099"MÜHÜR BOZMA ( 5237 S.K.'da Seçimlik Ceza Öngörüldüğü - Hangisinin Tercih Edildiği Açıklanmadan 765 S.K. Md. 274 Kapsamında Hüküm Kurulamayacağı )
SEÇİMLİK CEZA ( Mühür Bozma/5237 S.K.'da Seçimlik Ceza Öngörüldüğü - Hangisinin Tercih Edildiği Açıklanmadan 765 S.K.'da Yer Alan Mühür Fekki Kapsamında Hüküm Kurulamayacağı )"
274Y2.CD2.5.2007E. 2007/2475 K. 2007/6098"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Sanığın Katılan Kurum Tarafından Borç Nedeniyle Mühürlenen Sayacın Mührünü Kırmak Suretiyle Elektrik Kullandığı - Sanığın Eyleminin Mühür Bozma Suçunu Oluşturacağı )
MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Katılan Kurum Tarafından Borç Nedeniyle Mühürlenen Sayacın Mührünü Kırmak Suretiyle Elektrik Kullanması Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Sanığın Katılan Kurum Tarafından Borç Nedeniyle Mühürlenen Sayacın Mührünü Kırmak Suretiyle Elektrik Kullandığı - Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturmayan Sanığın Eyleminin Mühür Bozma Suçunu Oluşturacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Mühür Bozma - Sanığın Eyleminin Uyduğu 765 S. TCK'nun 274/1. ve 5237 S. TCK'nun 203. Md. Olaya Ayrı Ayrı Uygulanmak Suretiyle Sonuçların Belirlenmesi Gerektiği )
MÜHÜR KIRMAK SURETİYLE ELEKTRİK KULLANMA ( Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturmayan Sanığın Eyleminin Mühür Bozma Suçunu Oluşturacağı )"
274Y2.CD26.3.2007E. 2007/1394 K. 2007/4316"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI SUÇU ( Borcundan Dolayı Sökülen Sayacın Şebeke Uçlarının Bağlanmak Suretiyle Kaçak Elektrik Kullanılması Nedeniyle )
TÜKETİM MİKTARININ ARAŞTIRILMASI ( Tespit Tarihinden Geriye Doğru Bir Yıllık Tüketim Miktarını Gösteren Tüketim Belgeleri Katılan Kurumdan Getirtilip Keşif Yapılarak Kurulu Güce Göre Saptanacak Tüketim Miktarı ile Karşılaştırılarak Tüketilen Miktarda Düşme Olup Olmadığının Belirlenmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Müdahil Kurum Vekili Duruşmalara Katılmadığı Halde Müdahil Kurum Lehine Dilekçe Yazma Ücreti Yerine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
SAYAÇLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILMASI ( Sayacın Suç Tarihinde Mühürlü Olup Olmadığının Katılan Kurumdan Sorulup Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Dayanakları ile Birlikte Araştırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi )"
274Y2.CD26.3.2007E. 2007/1387 K. 2007/4341"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Borcun Ödenmemesi Nedeniyle Sayacın Mühürlendiği - Yapılan Kontrolde Sayacın Çıkışını Takarak Elektriği Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Kullanmaya Devam Ettiği/Sanığın Eyleminin Zincirleme Şeklinde Mühür Bozmak Suçunu Oluşturacağı )
ZİNCİRLEME ŞEKLİNDE MÜHÜR BOZMAK ( Elektrik Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Sayacın Mühürlenmesi - Yapılan Kontrolde Sayacın Çıkışını Takarak Elektriği Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Kullanmaya Devam Ettiği )
SAYACIN MÜHÜRLENMESİ ( Yapılan Kontrolde Sayacın Çıkışını Takarak Elektriği Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Kullanmaya Devam Ettiği - Sanığın Eyleminin Zincirleme Şeklinde Mühür Bozmak Suçunu Oluşturacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Zincirleme Şekilde Mühür Bozmak - 5237 S. TCK'nun 203-43 ve 765 S. TCK'nun 274-80. Maddeleri Karşılaştırılmak Suretiyle Lehe Olan Kanun ve Madde Uyarınca Ceza Tayini Gerektiği )"
274Y4.CD13.3.2007E. 2005/13715 K. 2007/2442"SANIK YARARINA YASA ( 765 S.TCY'nın 274. Md. İle Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 S.Y'nın 203. Md. Ayrı Ayrı Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 S.TCY'nın 274. Md. İle Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 S.Y'nın 203. Md. Ayrı Ayrı Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği )
KARMA UYGULAMA ( Seçimlik Para Cezasının Tercih Edilip Edilmediği Belirtilmeden Önceki ve Sonraki Yasa Maddelerinin Karma Olarak Uygulanarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hüküm Tarihinde 647 S.Y'nın Yürürlükten Kaldırıldığı Gözetilmeden Hükmolunan - Ödenmemesi Halinde 6183 S.Y'nın 51. Md. Belirtilen Gecikme Zammının Uygulanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
GECİKME ZAMMI ( Hüküm Tarihinde 647 S.Y'nın Yürürlükten Kaldırıldığı Gözetilmeden Hükmolunan Para Cezasının Ödenmemesi Halinde 6183 S.Y'nın 51. Md. Belirtilen Gecikme Zammının Uygulanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
274Y4.CD21.2.2007E. 2007/1113 K. 2007/1870"DURUŞMADA HAZIR BULUNMA ( Yasada Sayılı Ayrık Haller Dışında Hazır Bulunmayan Sanık Hakkında Duruşma Yapılıp Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
YALNIZ PARA CEZASINI VEYA MÜSADEREYİ GEREKTİREN SUÇ ( Sanık Gelmese Bile Duruşma Yapılabileceği - Sanık Hakkında Toplanan Delillere Göre Mahkumiyet Dışında Karar Verilmesi Gerektiği Kanısına Varılırsa Sorgusu Yapılmamış Olsa da Dava Yokluğunda Bitirilebileceği )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA HÜKÜM ( Yalnız Para Cezasını Veya Müsadereyi Gerektiren Suç - Sanık Hakkında Toplanan Delillere Göre Mahkumiyet Dışında Karar Verilmesi Gerektiği Kanısına Varılırsa Sorgusu Yapılmamış Olsa da Dava Yokluğunda Bitirilebileceği )
YAPTIRIMLARIN HAPİS YA DA ADLİ PARA VE HAPİSLE BİRLİKTE ADLİ PARA CEZASI OLMASI ( C. Y. Yasası'nın 195. Maddesi Uyarınca Sanık Hazır Bulunmaksızın Duruşma Yapılması da Söz Konusu Olamayacağı )
SANIĞIN SAVUNMASININ ALINMASI ( Yasada Sayılı Haller Haricinde Savunması Alınmayan Sanık Hakkında Yargılamaya Devam Edilerek Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
TALİMAT YAZILARAK SANIĞIN SAVUNMASININ ALINMASI ( Tutanakta Belirtilen Sanığın Adresinde Bulunan Mahkemeye Talimat Yazılarak Savunmasının Alınması Sağlandıktan Sonra Hüküm Kurulması Gerektiği )"
274Y6.CD12.12.2006E. 2005/702 K. 2006/13547"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Suç Tarihinde Bakanlık Mühürlerinin Kırılması Eylemi Nedeniyle de Dava Açılmış Olması Karşın Bu Eylemle İlgili Olarak TCK'daki İlgili Maddelerinin Uygulanma Olanağının Tartışılmamış Olmasının Hatalı Olması )
KAMU DAVASI ( Sanık Hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca Kamu Davası Açıldığı Halde Sanığın Kendisini Vekille Temsil Ettiğinden Bahisle Katılan Kurum Aleyhine Sanık Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
MÜHÜR FEKKİ ( Suç Tarihinde Bakanlık Mühürlerinin Kırılması Eylemi Nedeniyle de Dava Açılmış Olması Karşın Bu Eylemle İlgili Olarak TCK'daki İlgili Maddelerinin Uygulanma Olanağının Tartışılmamış Olmasının Hatalı Olması )"
274Y4.CD21.11.2006E. 2005/11255 K. 2006/16826"İŞYERİNİN MÜHÜRLENMESİ ( Mühür Fekki - Belediye Encümeninin Kapatma Kararı Hakkında İdare Mahkemesince Sonradan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesinin Suçun Oluşumunu Engellemeyeceği )
MÜHÜR FEKKİ ( Belediye Encümeninin Kapatma Kararı Hakkında İdare Mahkemesince Sonradan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesinin Suçun Oluşumunu Engellemeyeceği )
KAPATMA KARARI HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ALINMASI ( Mühür Fekki Suçunun Oluşumunu Engellemeyeceği - İşyerinin Mühürlenmesi )"
274Y4.CD4.10.2006E. 2006/6683 K. 2006/14817"MÜHÜR BOZMA ( 5237 S. TCK'nun Failin Lehine Olduğu Anlaşıldığından Mahkumiyet Hükümlerinin Anılan Yasanın 203. Md. Uyarınca Kurulması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Mühür Bozma - Mahkemece Gösterilen Biçimde Herhangi Bir Karşılaştırma Yapılmadan 765 S. TCK'nun 274. Md. Gereğince Kurulan Hükümlerin Hukuka Uygun Olmadığı )
DURUŞMA AÇILMASI ( Mühür Bozma - Kesinleşmiş Mahkumiyet Hükmünde Değişiklik Yargılaması Söz Konusu Olmadığından Yerinde Duruşma Açma Olanağının Olmadığı )"
274Y10.CD21.12.2005E. 2004/22253 K. 2005/19494"MÜHÜR FEKKİ ( Kaçak Elektrik Kullanımı/Tutanakta Mühürlerin Koparılmış yada Bozulmuş Olmadığının Belirtildiği - Suçun Oluşmayacağı )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Tutanakta Mühürlerin Koparılmış yada Bozulmuş Olmadığının Belirtildiği/Mümziilerin de Mühürlerin Sağlam Olduğunu Belirttiği - Mühür Fekki Suçunun Oluşmadığı )"
274Y7.CD19.12.2005E. 2004/2113 K. 2005/21449"MÜHÜR FEKKİ ( Ekmek Üretilen Fırının İşyeri Ruhsatı Almadan İşletildiğinden Mühürlenerek Kapatıldığı - Mühürlerin Bozularak İşletmeye Devam Edilmesi Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
İŞYERİ RUHSATI ALMADAN İŞLETİLEN FIRIN ( Mühürlenerek Kapatıldığı - Mühürlerin Bozularak İşletmeye Devam Edilmesi Nedeniyle Mühür Fekki Suçunun Oluştuğu )
GIDALARIN ÜRETİMİ TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KHK.'YA MUHALEFET ( Ekmek Üretilen Fırının İşyeri Ruhsatı Almadan İşletildiğinden Mühürlenerek Kapatıldığı - Mühürlerin Bozularak İşletmeye Devam Edilmesi Nedeniyle Mühür Fekki Suçunun Oluştuğu )
TEKNİK VE HİJYENİK ŞARTLARINI MUHAFAZA ETMEDEN ÜRETİM YAPAN İŞYERLERİ ( Durumlarını Düzeltinceye Kadar Faaliyetten Men Edilerek Üretilen Ürünlere El Konulup İdari Para Cezası İle Cezalandırılacağı )"
274Y7.CD31.5.2005E. 2004/13668 K. 2005/5048"MÜHÜR FEKKİ SUÇU ( Çalışma İzin ve Tescil İşlemlerini Yaptıran Ancak Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlarını Muhafaza Etmeden Üretim Yapan İşyerleri )
560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Ekmek Ürettiği Fırınını İşyeri Ruhsatı Almadan İşlettiğinden Mühürlenerek Kapatılmasına Rağmen Mühürlerini Bozarak İşletmeye Devam Etmek )
İŞLETMENİN MÜHÜRLERİNİ BOZARAK İŞLETMEYE DEVAM ETMEK ( 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Muhalefet )
ASGARİ TEKNİK VE HİJYENİK ŞARTLARINI MUHAFAZA ETMEDEN ÜRETİM YAPAN İŞYERLERİ ( Durumlarını Düzeltinceye Kadar Faaliyetten Men Edilerek Üretilen Ürünlere El Konulup İdari Para Cezası İle Cezalandırılacağı )"
274Y4.CD9.5.2005E. 2003/17928 K. 2005/3881"MÜHÜR FEKKİ ( LPG Dolum İstasyonunun Ruhsatının Bulunmaması Nedeniyle İşyerine Konulmuş Mühürlerin Bozulması Eylemi )
KAMU İDARESİNİN KOYDUĞU MÜHÜRLERİ BOZMA EYLEMİ ( TCY'nın 274.Maddesinde Düzenlenen Suçun İşlendiği )
LPG DOLUM İSTASYONUNUN RUHSATININ BULUNMAMASI ( İşyerine Konulmuş Mühürlerin Bozulması Eylemi TCY'nın 274.Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
BİRDEN FAZLA EYLEM ( Sanığın 175 Kez Mühür Bozduğu - Sanık Hakkında Aynı İşletmeye İlişkin Kamu Davalarının Bulunup Bulunmadığı Davaların Birleştirilmesinin Olanaklı Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )"
274Y6.CD5.5.2005E. 2003/16027 K. 2005/4538"HIRSIZLIK ( Borcu Nedeniyle Elektriği Kesilip Pano Kapağı Mühürlenen Sanığın Tarlasını Sulamak Amacıyla Pano Mührünü Kopartıp Akımı Sayaçtan Geçirerek Elektrik Kullanması Eyleminin Mühür Fekki Suçunu Oluşturduğu )
MÜHÜR FEKKİ ( Borcu Nedeniyle Elektriği Kesilip Pano Kapağı Mühürlenen Sanığın Tarlasını Sulamak Amacıyla Pano Mührünü Kopartıp Akımı Sayaçtan Geçirerek Elektrik Kullanması Eylemi )
PANO MÜHRÜNÜ KOPARTMAK SURETİYLE ELEKTRİK KULLANILMASI ( Borcu Nedeniyle Elektriği Kesilip Pano Kapağı Mühürlenen Sanığın Tarlasını Sulamak Amacıyla Pano Mührünü Kopartması - Mühür Fekki Suçunu Oluşturduğu )"
274Y6.CD12.4.2005E. 2003/16058 K. 2005/3334"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Tutanağa Konu Suçun Anılan Kiracı Tarafından İşlenme Olasılığının Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Olay Mahallinde Keşif Yapılıp Sanığın Kullanmış Olduğu İkinci Bir Sayacın Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
ELEKTRİĞİ KESİLİP MÜHÜRLENEN SAYAÇ ( Elektrik Hırsızlığı - Tutanağa Konu Suçun Anılan Kiracı Tarafından İşlenme Olasılığının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
274Y4.CD22.2.2005E. 2003/15942 K. 2005/1254"MÜHÜR FEKKİ ( Sanık Hakkında Yapılan Birden Fazala Suç Duyurusu Bulunduğunun Anlaşılması - Sanık Hakkında Açılmış Bir Kamu Davası Bulunup Bulunmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Hukui Durumun Belirlenmesi Gereği )
SUÇ TARİHİ ( İddianame İçeriğindeki Suç Tarihi Gözetilmeden Gerekçeli Karar Başlığındaki Karar Esas Alınarak Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )"
274Y4.CD25.10.2004E. 2003/12056 K. 2004/10370"MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Mühürlemeden Bilgisi Olduğuna Göre Ortağı Olduğunu Bildirdiği Şirketin Sorumlu Müdürü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Mühürün Sanığın İsteğiyle Bozulduğunun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
SORUMLU MÜDÜR ( Sanığın Şirketin Sorumlu Müdürü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Mühürün Kimin İsteğiyle Bozulduğunun Araştırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
274Y4.CD7.7.2004E. 2003/8667 K. 2004/8543"MÜHÜR BOZMAK ( Sanık Mühürleme Tutanağındaki İmza ile Mühür Fekkine İlişkin Tutanaktaki İmzanın Kendisine Ait Olduğunu Kabul Ettiğine Göre Mühürlemeye Konu Yerlerin Aynı Yerler Olup Olmadığının Saptanması Gereği - Sanığın Nüfus Kaydının Getirtilerek Kimlik Bilgilerinin Tam Olarak Saptanması Gereği )
NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ ( Sanığın Nüfus Kayıt Bilgileri Getirtilerek Kimlik Bilgilerinin Tam Olarak Saptanması Gereği - Mühür Fek Tutanaklarındaki İmzalarla Mühürleme Tutuanaklarındaki İmzalar Sanığa Ait Olduğu Sanığın da Kabulünde Olduğundan Mühürlemeye Konu Yerlerin Aynı Yer Olup Olmadığının Araştırılması )
TUTANAKLARI İMZALAYAN GÖREVLİLER ( Dinlenerek Mühürlemeye Konu Olan Yerlerin Aynı Yer Olup Olmadığının Saptanarak Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği - Sanığa Ait Nüfus Kayıt Bilgileri Getirtilerek Kimlik Bilgilerinin Tam Olarak Saptanması Gereği )"
274Y4.CD5.7.2004E. 2003/3329 K. 2004/8430"MÜHÜR BOZMA ( Suçlarına İlişkin Davalara Kamu İdarelerinin Katılabileceğinin Kabulü Gereği - Orman İdaresinin Mühür Bozma Suçuna İlişkin Davaya Katılma İsteminin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KATILMA ( Kamu İdarelerinin Mühür Bozma Suçuna İlişkin Davalara Katılabileceğinin Kabulü Gereği - Orman İdaresinin Mühür Bozma Suçuna İlişkin Davaya Katılma Talebinin Kabulü Gereği )
ORMAN İDARESİ ( Mühür Bozma Suçuna İlişkin Davaya Katılma İsteminin Reddinin Doğru Olmadığı - Mühür Bozma Suçlarına İlişkin Davalara Kamu İdarelerinin Katılabileceğinin Kabulü Gereği )"
274Y4.CD28.6.2004E. 2003/9850 K. 2004/8135"MÜHÜR BOZMAK ( Mühürleme Sırasında Durumun İnşaata Asılarak Belirtildiği Tutanak Düzenleyicisi Tanıklar Tarafından Söylenmesine Nazaran Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Mühürleme İşlemi Sırasında Fen Elemanı Bulundurma Zorunluluğu Bulunmadığı )
FEN ELEMANI ( Mühürleme İşlemi Esnasında Fen Elemanı Bulundurma Zorunluluğu Bulunmadığı - Durumun İnşaata Asılarak Belirtildiği Tutanak Düzenleyicisi Tanıklar Tarafından Söylendiğine Göre Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
274Y4.CD15.6.2004E. 2003/9420 K. 2004/7678"MÜHÜR BOZMAK ( Belediyenin Mühürleme ve Telle Pompa Bağlama Yoluyla Yıkım İşlemlerinin Durdurulmasına İlişkin Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararının Suç Tarihi İtibariyle Devam Edip Etmediğinin Araştırılması Gereği - İhtiyati Tedbir Kararı )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Mahkemenin Belediyenin Mühürleme ve Telle Pompa Bağlama Yoluyla Yıkım İşlemlerinin Durudurulmasına İlişkin Kararının Suç Tarihi İtibariyle Devam Edip Etmediğinin Araştırılması - Mühür Bozmak )"
274Y4.CD11.5.2004E. 2003/7943 K. 2004/6119"MÜHÜR BOZMAK ( Tutanak Düzenleyiciler Dinlenerek Mühürlemenin Yöntemince Yapılıp Yapılmadığının İnşaata Asılıp Asılmadığının Araştırılması Gereği - Mal Sahibinin Mühür Bozma Suçunu İşlediğine Yönelik Kanıtlar Gösterilmeden Eksik Soruşturmayla Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
MAL SAHİBİ ( Eksik Soruşturmayla Mühür Bozma Suçunu İşlediğine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Tutanak Düzenleyicilerinin Dinlenerek Mühürlemenin Yöntemince Yapılıp Yapılmadığının ve İnşaata Asılıp Asılmadığının Araştırılması Gereği )"
274Y4.CD11.5.2004E. 2003/6498 K. 2004/6069"MÜHÜR BOZMA ( Mühürlenmiş Ruhsatsız İşyerinde Sanıkların Faaliyetlerini Sürdürdülerinin Saptanıp Saptanmadığının Tutanak Düzenleyicilerinden Tanık Olarak Dinlenip Sorulması Gereği - Bilirkişinin Kimliği Alınmadan ve Yemini Yaptırılmadan Görüşü Alınıp Hükme Dayanak Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
BİLİRKİŞİ ( Kimliği Saptanmadan ve Yemini Yaptırılmadan Görüşü Alınıp Hükme Dayanak Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Tutanak Düzenleyicilerinin Tanık Olarak Dinlenerek Mühürlenmiş Bulunan Ruhsatsız İşyerinde Sanıkların Faaliyetlerini Sürdürdüklerini Saptayıp Saptamadıklarının Sorulması Gereği )
TUTANAK DÜZENLEYİCİLERİ ( Tanık Olarak Dinlenerek Mühürlü ve Ruhsatsız İşyerinde Sanıkların Faaliyetlerini Sürdürdüğünü Saptayıp Saptamadıklarının Sorulması Gereği - Bilirkişinin Kimliğinin Saptanması ve Yemin Yaptırıldıktan Sonra Görüşünün Alınması Gereği )"
274Y6.CD3.5.2004E. 2003/2619 K. 2004/5398"HIRSIZLIK ( Mührünü Bozarak Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Elektrik Kullanılması Eylemi Hakkında TCY'nin 492/2. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Mührünü Bozarak Sayaçtan Geçirilerek Elektrik Kullanılması Eyleminin Mühür Bozma Suçu Oluşturduğu )
MÜHÜR BOZMAK ( Elektrik Sayacının Mührünü Bozarak Sayaçtan Geçen Elektriği Kullanma Eylemi Hakkında TCY'nin 274. Maddesi Yerine 492/2.Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Mühür Bozma/Hırsızlık )
ELEKTRİK SAYACI ( Mührü Bozularak Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Elektrik Kullanılmasından İbaret Sanığın Eyleminin Mühür Bozma Suçunu Oluşturduğu - Hırsızlık )"
274Y7.CD31.3.2004E. 2003/6585 K. 2004/4501"ÇALIŞMA İZNİ ( Çalışma İzni Almadan Gıda Maddesi Üretmenin İdari Para Cezasını Gerektirmesi )
USULSÜZ GIDA ÜRETİMİ ( Usulüne Uygun Gıda Üreten İşyerini Bu Şartları Kaybetmesi Halinde Eksikleri Tamamlaması için Süre Verilmesi )
SÜRE ( Usulüne Uygun Gıda Üreten İşyerini Bu Şartları Kaybetmesi Halinde Eksikleri Tamamlaması için Süre Verilmesi )
MÜHÜR BOZMA ( Mühürleme Sırasında Mühür Bozma Varsa Ayrıca İşlem Yapılmasının Gerekmesi )"
274Y6.CD30.3.2004E. 2003/308 K. 2004/3752"RESMİ MÜHÜRÜN SÖKÜLMESİ ( Tespit Tutanağı İçeriğinden Sayacın Yakınan Kurum Tarafından Mühürlendiğinin Anlaşılamaması Nedeniyle Sanığın Eyleminin Mühür Bozma Suçunu Oluşturmaması )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Şikayetçi Kurum Tarafından Düzenlenen Tespit Tutanağında Sayacın Mühürlendiğinin Anlaşılamaması Nedeniyle Sanığın Sayaçtan İzinsiz Bağlantı Yaparak Elektrik Kullanma Şeklindeki Eyleminin TCK'nın 274. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturmaması )
SAYACIN MÜHÜRLENMEMESİ HALİ ( Bu Halde Sayaçtan İzinsiz Bağlantı Yaparak Elektrik Kullanma Şeklindeki Sanığın Eyleminin Resmi Mühürün Sökülmesi Suçunu Oluşturmaması )"
274Y6.CD4.3.2004E. 2002/23820 K. 2004/2298"SU SAATİ BORCUNDAN DOLAYI SÖKÜLEN VE TESİSATI MÜHÜRLENEN SANIĞIN MÜHRÜ ÇIKARIP SAYACI TAKARAK SU KULLANMAYA DEVAM ETMESİ ( Hırsızlık Suçu Oluşmayacağı - Mühür Fekki Suçundan Hüküm Kurulması Gereği )
MÜHÜR FEKKİ SUÇU ( Borcundan Dolayı Su Sayacı Sökülen ve Tesisatı Mühürlenen Sanığın Mührü Söküp Sayacı Tekrar Takarak Su Kullanmaya Devam Etmesi - Hırsızlık Suçunun Oluşmayacağı )
HIRSIZLIK DEĞİL MÜHÜR FEKKİ SUÇUNUN OLUŞMASI ( Sanığın Borcundan Dolayı Sökülen Sayacı Takarak Tesisattaki Mührü Sökmesi ve Tekrar Su Kullanmaya Başlaması )"
274Y4.CD3.3.2004E. 2003/736 K. 2004/2511"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( İşyerindeki Makinlerin Mühürlenmesinden Sonra İşçilerin Elleriyle Kömür Torbalama İşine Devam Etmeleri )
İŞYERİNDEKİ MAKİNELERİN MÜHÜRLENMESİNDEN SONRA İŞÇİLERİN ELLERİYLE İŞİ YAPMALARI ( Mühür Bozma Suçunun Oluşması )"
274Y6.CD27.2.2004E. 2002/23593 K. 2004/1943"HIRSIZLIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Borcundan Dolayı Mühürlenen Sayaçtaki Mührü Kırarak Elektrik Kullanan Sanığın Eyleminin Mühür Bozmak Suçunu Oluşturacağı )
MÜHÜR BOZMAK SUÇU ( Borcundan Dolayı Mühürlenen Sayaçtaki Mührü Kırarak Elektrik Kullanan Sanığın Eylemi - Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
SAYAÇTAKİ BORÇTAN DOLAYI KAPATMAYA İLİŞKİN MÜHRÜ KIRARAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Hırsızlık Suçunun Değil Mühür Fekki Suçunun Oluşacağı )"
274Y6.CD17.2.2004E. 2002/21818 K. 2004/1417"MÜHÜR BOZMAK SUÇU ( Sayaçtaki Mührü Bozarak Su Kullanan Sanığın Eylemi )
HIRSIZLIK ( Sayaçtan Geçirmeksizin Genel Su Borusundan kaçak Su Kullanan Sanığın Eylemi )
SAYAÇTAKİ MÜHRÜ BOZARAK SU KULLANMAK VE SONRAKİ TARİHLERDE SAYAÇTAN GEÇİRMEDEN KAÇAK SU KULLANMAK ( Mühür Bozmak ve Hırsızlık Suçlarının Oluşacağı )"
274Y4.CD11.2.2004E. 2002/28230 K. 2004/1242"560 SAYILI KHK YA AYKIRILIK ( İşyeri Mühürlenen Sanığın suç Tarihinde Mühürü Bozması )
MÜHÜR BOZMAK ( Sanığın İşyerinin Gayrısıhhi Şartlarda Et Kesimi Yapıldığı Gerekçesiyle Mühürlenmesi ve Suç Tarihinde de Mühürü Bozması Nedeniyle 560 sayılı KHK ya Aykırılık Suçunun Oluştuğunun Kabulü )"
274Y6.CD3.12.2003E. 2002/20367 K. 2003/10351"MÜHÜR FEKKİ SUÇU ( Sanığın Kaçak Elektrik Kullandığının Tesbiti Üzerine Mühürlenen Sayaçtaki Mührün Bozularak Elektrik Kullanmaya Devam Edilmesi )
ELEKTRİK SAYACININ MÜHÜRLENMESİNE RAĞMEN MÜHÜR BOZULARAK KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Mühür Fekki Suçunun Oluşacağı - Hırsızlık Suçunun Oluşmayacağı )
HIRSIZLIK SUÇUNUN DEĞİL MÜHÜR FEKKİ SUÇUNUN OLUŞMASI ( Elektrik Sayacı Mühürlenmesine Rağmen Mühür Bozularak Kaçak Elektrik Kullanmaya Devam Edilmesi )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANAN SANIĞIN ELEKTRİK SAYACININ MÜHÜRLENMESİ ( Mühür Bozularak Elektrik Kullanmaya Devam Edilmesi Halinde Hırsızlık Değil Mühür Fekki Suçunun Oluşacağı )"
274Y6.CD2.12.2003E. 2002/19551 K. 2003/9166"MÜHÜR BOZMAK ( Sanığın Tek Eylemi Nitelik Bakımından İkiye Ayrılarak Hırsızlık Niteliğinden Beraat ve Mühür Bozma Niteliğinden Hükümlülük Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
SUÇUN NİTELİK BAKIMINDAN İKİYE AYRILMASI ( Tek Eylem/Mühür Bozmak - Hırsızlık Niteliğinden Beraat ve Mühür Bozma Niteliğinden Hükümlülük Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
274Y6.CD4.11.2003E. 2002/17514 K. 2003/8097"MÜHÜR BOZMAK ( Sanığın Su Borcunu Ödememesi Nedeniyle Sökülüp Mühürlenen Sayacın Sanık Tarafından Mühür Bozularak Tekrar Takılıp Su Kullandığının Anlaşılması Karşısında Tüketimi Sayaçtan Geçirdiğinin Saptanmasının Gerekmesi )
RESMİ MÜHRÜN SÖKÜLMESİ ( Sanığın Su Borcunu Ödememesi Nedeniyle Sökülüp Mühürlenen Sayacın Sanık Tarafından Mühür Bozularak Tekrar Takılıp Su Kullandığının Anlaşılması Karşısında Tüketimi Sayaçtan Geçirdiğinin Saptanmasının Gerekmesi )
HIRSIZLIK ( Mühürlenen Sayacın Mühür Bozularak Sayacın Tekrar Takılması Karşısında Su Tüketiminin Sayaçtan Geçirdiği Anlaşılırsa Eyleminin Türk Ceza Kanununun İlgili Maddesindeki Yazılı Suçu Oluşturması )
KAÇAK SU KULLANIMI ( Sanığın Su Borcunu Ödememesi Nedeniyle Sökülüp Mühürlenen Sayacın Sanık Tarafından Mühür Bozularak Tekrar Takılıp Su Kullandığının Anlaşılması Karşısında Tüketimi Sayaçtan Geçirdiğinin Saptanmasının Gerekmesi )"
274Y6.CD23.10.2003E. 2002/17656 K. 2003/7467"MÜHÜR BOZMA ( Elektriğin Sayaçtan Geçerek Kullanıldığının Sabit Olması Halinde Sadece Mühür Bozma Suçunun Oluştuğu - Elektrik Sayacının Mührünün Bozulmasına Rağmen Sayaçtan Geçen Elektiriğin Kullanılmasının Hırsızlık Suçu Oluşturmadığı
HIRSIZLIK ( Borcunu Ödemediği İçin Mühürlenen Elektrik Sayacının Mührü Sökülerek Kullanılan Elektriğin Sayaçtan Geçip Geçmediğinin Araştırılması Gereği - Sayaçtan Geçen Elektriğin Kullanılmasının Hırsızlık Suçu Oluşturmadığı )
ELEKTRİK SAYACININ MÜHRÜNÜN BOZULMASI ( Halinde Kullanılan Elektriğin Sayaçtan Geçtiğinin Saptanması Halinde Hırsızlık Suçunun Oluşmadığı - Mühürlenen Sayaçtan Mühür Bozularak Elektrik Kullanılmasının Mühür Bozma Suçu Oluşturduğu )"
274Y6.CD20.10.2003E. 2002/18140 K. 2003/7218"MÜHÜR BOZMA ( Abone Kaydı Yaptırmaksızın Sayaçtan Geçen Elektiriğin Kullanılması Eyleminin Hırsızlık Suçu Oluşturmadığı - Sayaca El Atmadan Mührünü Bozarak Sayaçtan Geçirerek Elektirik Kullanılmasının Mühür Bozma Suçunu Oluşturduğu )
HIRSIZLIK ( Sayaçtan Geçirerek Elektirik Kullanılmasının Hırsızlık Suçu Oluşturmadığı - Sonradan Mühürlenen Elektirik Sayacının Mührünü Bozmak Suretiyle Elektirik Kullanılmasının Mühür Bozma Suçu Oluşturduğu )
ELEKTRİK SAYACININ MÜHRÜNÜ BOZMA ( Suretiyle Elektirik Kullanılması Eyleminin Mühür Bozma Suçu Oluşturduğu - Kullanılan Elektirik Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Kullanıldığından Hırsızlık Suçunun Oluşmadığının Kabulü Gereği )"
274Y6.CD9.10.2003E. 2002/16657 K. 2003/6600"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sayaçtaki Mührü Bozup Su Kullanılmasının Mühür Bozma Suçunu Oluşturduğu - Sayaçtaki Mühür Bozulmasına Rağmen Ne Kadar Su Kullanıldığı Sayaçtan Anlaşıldığına Göre Hırsızlık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
HIRSIZLIK ( Sanığın Kullandığı Su Miktarı Sayaçtan Anlaşıldığından Sayaç Mührünün Bozularak Su Kullanılması Hırsızlık Suçunu Oluşturmadığı - Sayaçtaki Mührü Bozup Su Kullanılmasının Mühür Bozma Suçunu Oluşturduğu )
TESELSÜL ( Su Sayacındaki Mühür İkinci Defa Söküldüğünden Mühür Bozma Suçunun Birden Fazla Defa İşlendiğinin Kabulü Gereği - Mührü Bozarak Sayaçtan Su Kullanılmasının Hırsızlık Suçu Oluşturmadığı/Mühür Bozma Suçu Oluşturduğu )
SU SAYACI ( Mührünü Bozarak Su Kullanmanın Mühür Bozma Suçu Oluşturduğu - Mühür Bozulmasına Rağmen Kullanılan Su Sayaçtan Okunduğundan Eylemin Hırsızlık Suçu Oluşturmadığı ) "
274Y4.CD7.10.2003E. 2002/25570 K. 2003/9058"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Önceki İşini Terkedip Vergi Mükellefi Olmaktan Çıkmasının Vergi İşlemlerini İlgilendiren Bir Husus Olup Mühür Bozma Suçunu Varlığını Etkilmemesi )
VERGİ İŞLEMLERİ ( Sanığın Önceki İşini Terkedip Vergi Mükellefi Olmaktan Çıkmasının Vergi İşlemlerini İlgilendiren Bir Husus Olup Mühür Bozma Suçunu Varlığını Etkilmemesi )
EKSİK ARAŞTIRMA ( Yerel Mahkemece Yeterli Araştırma Yapılmaksızının ve Yetersiz Gerekçeye Dayalı Olarak Vermiş Olduğu Beraet Kararının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
274Y7.CD5.6.2003E. 2002/22534 K. 2003/5785"560 SAYILI K.H.K.'YE MUHALEFET ( İzinsiz Ekmek Üretmek/İdari Para Cezasını Gerektirdiği - Mühür Fekki Suçunun Oluştuğu Ve Delillerin Değerlendirilmesinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
İZİNSİZ EKMEK ÜRETMEK ( İdari Para Cezasını Gerektirdiği/Mühür Fekki Suçunun Oluştuğu Ve Delillerin Değerlendirilmesinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - 560 Sayılı KHK'ye Muhalefet )
GÖREV ( İzinsiz Ekmek Üretmek/İdari Para Cezasını Gerektirdiği - Mühür Fekki Suçunun Oluştuğu Ve Delillerin Değerlendirilmesinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
MÜHÜR FEKKİ ( İzinsiz Ekmek Üretmede Mühür Fekki Suçunun Oluştuğu/İdari Para Cezasını Gerektirdiği - Delillerin Değerlendirilmesinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
274Y7.CD10.9.2002E. 2002/13576 K. 2002/13515"RUHSAT ALMADAN SÜT MAMULLERİ ÜRETMEK ( İşyerinin Mühürlenerek Kapatılması - Mührün Fekki/Görevli Mahkeme )
MÜHÜR FEKKİ ( Görevli Mahkeme - Ruhsat Almadan Süt Mamulleri Üretmek/İşyerinin Mühürlenerek Kapatılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ruhsat Almadan Süt Mamulleri Üretmek/İşyerinin Mühürlenerek Kapatılması - Mührün Fekki )"
274Y4.CD17.6.2002E. 2002/8317 K. 2002/11223"MÜHÜR BOZMA ( Tutanak Düzenleyen Görevlilerin Su Vanasını Aparat Denilen Aletle Kapatarak Suyun Akışını Engellediklerini ve Mühürleme Yapmadıklarını Açıklaması )
SUÇUN UNSURU ( Eylem Öncesi Var Olması Gereken Mühür Ön Koşulunun Bulunmaması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )"
274Y4.CD12.6.2002E. 2002/8610 K. 2002/10753"560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AYKIRILIK ( Adı Geçen Kararnameye Aykırılık Nedeniyle Mühürlenen İşyerinin Mührünün Bozulmasında Ceza Yasasının Değil Bu Kararnamenin Uygulanması )
İZİNSİZ EKMEK FIRINI İŞLETMEK ( İşyerlerinin Kararnamede Belirtilen Asgari Teknik Hijyenik Şartları Sürdürememeleri veya Gerekli Üretim İznini Almamaları Halinde Mühürlenmesi )
MÜHÜR BOZMA ( 560 Sayılı Kararnameye Aykırılık Nedeniyle Mühürlenen İşyerinin Mührünün Bozulmasında Ceza Yasasındaki Suçu Değil Bu Kararnamede Belirlenen Suçu Oluşturması )"
274Y4.CD10.6.2002E. 2002/11995 K. 2002/10627"MÜHÜR BOZMA ( Mal Sahibi Sanık - Yargılama Aşamasında Sunduğu "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" Araştırılmadan Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
ARSA SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( Mühür Bozma - Yargılama Aşamasında Sunduğu "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" Araştırılmadan Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )"
274Y4.CD5.6.2002E. 2002/8591 K. 2002/10543"MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Yöntemine Uygun Olarak İşyerine Konulan Mührü Birden Çok Bozması )
YASAL YOLLARA BAŞVURULMASI ( Sanığın Mühürlemenin Haksız Olduğunu İleri Sürmesi Durumunda Yasal Yollara Başvurarak Mührün Kaldırılmasını Sağlamasının Gerekmesi )
GEREKÇENİN YETERLİ OLMAMASI ( Sonradan İbraz Edilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Dayanılarak Yetersiz Gerekçe ile Beraat Kararı Verilmesi )"
274Y4.CD1.5.2002E. 2002/5641 K. 2002/7598"KAÇAK SU SATIŞI ( Sanığın Su Kuyusunun Mührünü Bozarak Kaçak Su Satışını Sürdürmesi )
560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AYKIRILIK ( Sanığın Su Kuyusunun Mührünü Bozarak Kaçak Su Satışını Sürdürmek Eyleminin Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Aykırı Olması )
ÖN ÖDEME ( Kaçak Su Satışının Ön Ödeme Kapsamında Olması )
MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Sayaç Çalışır Durumda iken Mührü Bozduğunun Tesbit Edilmesinin Gerekmesi )"
274Y4.CD24.4.2002E. 2002/2899 K. 2002/6934"MÜHÜR BOZMA ( Sağlık Bakanlığınca Vurulan Mührün Bozulmasının Suç Oluşturması )
ASGARİ HİJYENİK ŞARTLAR ( Bu Şartları Taşımayan İşyerlerinin Mühürlenmesi )
GIDA MADDELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNİN MÜHÜRLENMESİ ( Mührü Bozan Kişinin Eylemi )"
274Y4.CD17.4.2002E. 2002/3207 K. 2002/6640"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Su Sayacı Çalışır Durumda İken Mührü Bozarak Su Alan Sanığın Eylemi )
RESMİ MÜHRÜN KIRILMASI ( Su Sayacı Çalışır Durumda İken Mührü Bozarak Su Alan Sanığın Eylemi )
SU SAYACI ÇALIŞIRKEN MÜHRÜ BOZARAK SU ALAN SANIĞIN EYLEMİ ( Mühür Bozma Suçunun Oluşması )"
274Y4.CD9.4.2002E. 2002/3776 K. 2002/5893"MÜHÜR BOZMA ( Öngörülen Para Cezasının Misli Arttırıma Tabi Olmadığı - Fazla Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
PARA CEZALARI ( Mühür Bozma Suçu İçin Öngörülen Para Cezasının Misli Arttırıma Tabi Olmadığı - Fazla Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
MİSLİ ARTTIRIM ( Mühür Bozma Suçu İçin Öngörülen Para Cezasının Tabi Olmadığı - Fazla Para Cezasına Hükmolunamayacağı )"
274Y4.CD8.4.2002E. 2002/3444 K. 2002/5665"MÜHÜR BOZMA ( Hazineye Ait Binanın Milli Emlak Memurları Tarafından Mühürlendiği - Sanığın İşgal Amacıyla Binada Onarımı Sürdürdüğü/Beraat Kararı Verilemeyeceği )
HAZİNE BİNASININ İŞGALİ ( Milli Emlak Memurları Tarafından Mühürlendiği - Sanığın Binada Onarımı Sürdürdüğü/Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
274Y4.CD25.3.2002E. 2002/2465 K. 2002/4529"HIRSIZLIK ( Görevlilerce Sayaç Sökülüp Götürüldüğü - Sanığın Mührü Bozup Kaçak Su Aldığı Belirlenirse/TCK. 492/2. Maddesinin Uygulanacağı )
MÜHÜR BOZMA ( Sayaç Çalışır Durumdayken/Su Alınması - Hırsızlık Suçuna İlişkin Hükmün Uygulanmayacağı/TCK. 274/1. Maddesinin Uygulanacağı )
SU ÇALMAK ( Sayaç Çalışır Durumdayken/Mühür Bozmayla İlgili Hükmün Uygulanacağı - Görevlilerce Sayaç Sökülüp Götürülmüşse/Hırsızlık Suçuna İlişkin Hükmün Uygulanacağı )"
274Y4.CD13.3.2002E. 2002/890 K. 2002/3801"MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Su Sayacını Bozup Çalışmasını Engelleyerek Kaçak Su Kullandığının Saptanması )
KAÇAK SU KULLANMA ( Sanığın Su Sayacını Bozup Çalışmasını Engelleyerek Kaçak Su Kullanması )
SU SAYACININ BOZULARAK KAÇAK SU KULLANMA ( Hırsızlık Suçunun Oluşması )
HIRSIZLIK ( Sanığın Su Sayacını Bozup Çalışmasını Engelleyerek Kaçak Su Kullanması )"
274Y6.CD12.3.2002E. 2001/16125 K. 2002/2929"EKSİK SORUŞTURMA ( Hususun TEDAŞ'tan Sorulmasının ve Varsa Mühürleme Tutanağı da Getirtilmek Suretiyle Eylemin Niteliğinin Belirlenmesi Gerektiğinin Gözetilmemesi )
MÜHÜR FEKKİ ( Kablo Uçlarının Sayaçla Bağlantısı Kesilip Mühürlenmesinden Sonra Sanığın Bu Mührü Bozup Sayaca Bağlaması )
HIRSIZLIK ( Sanığın Gerilim Kancasını Düşürerek Kaçak Elektrik Kullanması )"
274Y4.CD6.3.2002E. 2002/887 K. 2002/3220"TEK EYLEMDEN İDDİANAME DÜZENLEMESİ ( İddianamede Tek Eylemden Dava Açıldığının Anlaşılması Karşısında Ek İddianame Düzenlenmeden İşlem Yapılmasının Hatalı Olması )
EK İDDİANAME DÜZENLENMESİ ( İddianame Düzenlendikten Sonra Sanığın Başka Bir Suçunun da Ortaya Çıkması-Ek İddianame Düzenlenmesinin Gerekmesi )
MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Sayaç Çalışır Durumda iken Mührü Bozduğunun Tesbit Edilmesinin Gerekmesi )"
274Y6.CD12.2.2002E. 2001/16492 K. 2002/1642"HIRSIZLIK ( Suçun Yasal Unsurlarının Bulunmadığı - İşyerinde Takılı Sayaç İle Tedaş'a Abone Olmadan Elektrik Kullanmak )
MÜHÜR FEKKİ ( İşyerinde Takılı Sayacın İki Kez Mühürlenip Sanığın Sökerek Kullanması - TCK.nun 274 ve 80. Maddelerinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )
ELEKTRİK SAATINDAKİ MÜHÜRÜN İKİ KEZ SÖKÜLEREK KULLANILMASI ( Mühür Fekki - TCK.nun 274 ve 80. Maddelerinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )"
274Y6.CD7.2.2002E. 2001/17493 K. 2002/1378"MÜHÜR FEKKİ ( Kaçak Elektrik Kullanmak - Varsa Mühürleme Tutanağı da Getirtilerek Eylemin Niteliğinin Belirlenmesi Gerektiği )
HIRSIZLIK ( Mühür Fekki/Elektrik Gerilim Kancasının Gevşetilmesi Suretiyle Kaçak Akım Kullanmak - Suç Adedi )
SANIĞIN LEHİNE MADDELERİN UYGULANMASI TALEBİ ( Karar Verilmemiş Olmasının Bozmayı Gerektireceği )"
274Y4.CD26.12.2001E. 2001/13767 K. 2001/16935"KAÇAK SU KULLANIMI ( Su Saatinin Sökülerek Vanasının Belediye Görevlilerice Mühürlenmesinden Sonra Sanığın Mührü Bozarak Kaçak Su Kullanması )
MÜHÜR FEKKİ ( Su Saatinin Sökülerek Vanasının Belediye Görevlilerice Mühürlenmesinden Sonra Sanığın Mührü Bozarak Kaçak Su Kullanması )
HIRSIZLIK ( Su Saatinin Sökülerek Vanasının Belediye Görevlilerice Mühürlenmesinden Sonra Sanığın Mührü Bozarak Kaçak Su Kullanması )"
274Y4.CD20.11.2001E. 2001/14047 K. 2001/14672"DAVA AÇILDIKTAN SONRA İŞLENEN SUÇLARDA TESELSÜL ( Bu Suçların Ayrı ve Bağımsız Suç Niteliğinde Olması )
MÜTESELSİL SUÇLARDA SUÇ TARİHİ ( Teselsülün Sona Erdiği Tarih Olması-Suç Tarihi Olarak Son Eylem Tarihinin Esas Alınması )
TESELSÜLÜN KESİLMESİ ( Müteselsil Suçlarda İddianamenin Düzenlenme Tarihi ile Hukuki Kesintinin Oluşması ve Teselsülün Sona Ermesi )"
274Y4.CD20.12.2000E. 2000/8610 K. 2000/9108"MÜHÜR BOZMA ( LPG Dolum Tesislerinde - Ruhsat Verme Denetleme ve Kapatma Yetkisinin Belediyelere Ait Olduğu/Yetkinin Sağlık Bakanlığına Ait Olduğu Gerekçesi İle Beraat Kararı Verilemeyeceği)
LPG DOLUM TESİSİNDE MÜHÜR BOZMA (Ruhsat Verme Denetleme ve Kapatma Yetkisinin Sağlık Bakanlığına Ait Olduğu Gerekçesi İle Beraat Kararı Verilemeyeceği - Belediyelere Ait Olduğu)
RUHSAT VERME DENETLEME VE KAPATMA YETKİSİ (LPG Dolum Tesisleri - Belediyelere Ait Olduğu)"
274Y4.CD21.11.2000E. 2000/7237 K. 2000/7941"MÜHÜR BOZMA ( Para Cezasının Hesaplanmasında Elde Edilen Tutarın Suç Tarihine Göre Yasadaki Alt Sınırdan Az Olamaması )
PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Elde Edilen Tutarın Suç Tarihine Göre Yasadaki Alt Sınırdan Az Olamaması )"
274Y4.CD18.10.2000E. 2000/6349 K. 2000/6856"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Bu Suçla İlgili Olarak Türk Ceza Kanununda Öngörülen Para Cezasının Alt Sınırının Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Misil Artırımına Konu Olamaması )
PARA CEZASI ( Misil Artırımına Konu Olamayacağından Temel Para Cezasına Hükmolunması )
MİSİL ARTIRMASI ( Mühür Bozma Suçuyla İlgili Olarak Türk Ceza Kanununda Öngörülen Para Cezasının Alt Sınırının Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Misil Artırımına Konu Olamaması )"
274Y4.CD13.6.2000E. 2000/3591 K. 2000/5152"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Ruhsatsız Olan İnşaatı Mühürleyen Belediyenin Mührünü Bozma Eylemi )
RUHSATSIZ İNŞAAT ( Sanığın Belediyece Mühürlenen İnşaata Mühür Bozularak Devam Etmesi )"
274Y4.CD5.6.2000E. 2000/3847 K. 2000/4844"MÜHÜR BOZMAK SUÇU OLUŞMAMASI ( İdare Mahkemesince Mühürlemenin Geçerli Yasal Bir Nedene Dayanmadığından İptal Edilmiş Olması )
YASAL BİR NEDENE DAYANMADIĞINDAN İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN MÜHÜRLEME İŞLEMİ ( Mühür Bozma Suçunun Konusu Olamayacağı )
İDARE MAHKEMESİNCE YASAL BİR NEDENE DAYANMADIĞINDAN İPTAL EDİLEN MÜHÜRLEME İŞLEMİ ( Mühür Bozma Suçuna Konu Olamayacağı )"
274Y4.CD13.4.2000E. 2000/1659 K. 2000/2917"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Belediye Başkanlığının Eylemden Doğrudan Zarar Görmesi-Davaya Katılma İsteğinin Kabulünün Gerekmesi )
ZARAR ( Belediye Başkanlığının Mühür Bozma Eyleminden Doğrudan Zarar Görmesi-Davaya Katılma İsteğinin Kabulünün Gerekmesi )
KATILMA İSTEĞİ ( Belediye Başkanlığının Mühür Bozma Eyleminden Doğrudan Zarar Görmesi- Davaya Katılma İsteğinin Kabulünün Gerekmesi )
MÜDAHALE TALEBİ ( Belediye Başkanlığının Mühür Bozma Eyleminden Doğrudan Zarar Görmesi- Davaya Katılma İsteğinin Kabulünün Gerekmesi )"
274Y4.CD11.4.2000E. 2000/2140 K. 2000/2773"BELEDİYE BAŞKANLIĞININ MÜDAHALE YETKİSİ ( Mühür bozma suçu )
MÜHÜR BOZMA
MÜDAHALE TALEBİNİN YERSİZ REDDİ"
274Y4.CD7.4.2000E. 2000/1657 K. 2000/2655"MÜHÜR BOZMA ( Suç Tarihinin Mührün Bozulduğu Tarih Olması )
SUÇ TARİHİ ( Suç Tarihinin Mührün Bozulduğu Tarih Olması )
SUÇ DUYURUSU TARİHİ ( Suç Tarihi Olarak Kabul Edilememesi )"
274YCGK8.2.2000E. 2000/4-17 K. 2000/13"SU SATIŞ İSTASYONU ( Belediye Tarafından Konulan Mühürün Fekki )
MÜHÜR FEKKİ ( Zararlı Su Sattığı Gerekçesiyle Belediye Tarafından Konulan )
BELEDİYENİN YETKİSİ ( Zararlı Su Satan İstasyonun Mühürlenmesi )
BELEDİYENİN RUHSAT VERME YETKİSİ OLMAYAN YERİ MÜHÜRLEMESİ ( Su Satış İstasyonu )
BELEDİYENİN RUHSAT VERME YETKİSİ OLMASA DA HUDUTLARI İÇİNDE DENETİM VE FAALİYETTEN MEN YETKİSİ"
274YCGK8.2.2000E. 2000/4-16 K. 2000/19"SANIĞIN KİŞİLİĞİNİN OLUMLU VEYA OLUMSUZ OLMASI KONUSUNDA ÇELİŞKİ DOĞMASI ( Mahkemece Cezanın Alt Sınırdan Takdirinde Sanığın Kişiliğinin Olumlu Olarak Değerlendirilirken Cezanın Paraya Çevrilmesinde Ertelemede ve Takdiri İndirim Sebebinin Uygulanmasında Olumsuz Olarak Değerlendirilmiş Olması )
MÜHÜR FEKKİ SUÇU ( Sanığın Kişiliğinin Cezanın Alt Sınırdan Takdirinde Olumlu Olarak Değerlendirilirken Cezanın Paraya Çevrilmesinde Ertelemede ve Takdiri İndirim Sebebinin Uygulanmasında Olumsuz Olarak Değerlendirilmesi Suretiyle Çelişki Doğması )
CEZA MİKTARININ ALT VE ÜST SINIRLAR ARASINDA TAKDİRİ ( Mahkemece Sanığın Olumlu Kişiliği Sebebiyle Alt Sınırdan Ceza Takdiri - Cezanın Paraya Çevrilmesinde Ertelenmesinde ve Takdiri İndirim Sebeplerinin Uygulanmasında Sanığın Kişiliğinin Olumsuz Olarak Değerlendirilmesi Suretiyle Çelişki Yaratılmış Olması )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ VE ERTELENMESİNDE VE TAKDİRİ İNDİRİM SEBEPLERİNİN UYGULANMASINDA SANIĞIN KİŞİLİĞİNİN OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Cezanın Alt Sınırdan Tayininde Sanığın Kişiliğinin Olumlu Olarak Değerlendirilmiş Olması - Gerekçenin Çelişkili Olmaması Gereği )"
274YCGK23.11.1999E. 1999/4-231 K. 1999/281"MÜHÜR FEKKİ ( Yasaya Uygun Şekilde Mühürlenen İnşaata Devam Edilmesi )
YASAYA UYGUN ŞEKİLDE MÜHÜRLENEN İNŞAATA DEVAM EDİLMESİ ( Mühür Fekki Suçu )"
274Y4.CD3.3.1999E. 1999/1380 K. 1999/2184"MÜHÜR BOZMA ( Ticaret Sicili Yazısında Şirketin Yasal Temsilcilerinin Adlarının Belirtilmesi ve Suç Tarihinde Sanığın Şirketi Temsile Yetkili Olmaması )
TEMSİL ( Sanığın Şirketi Temsile Yetkili Olmaması Nedeniyle Eksik Soruşturma İle Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
EKSİK SORUŞTURMA ( Ticaret Sicili Yazısında Şirketin Yasal Temsilcilerinin Adlarının Belirtilmesi ve Suç Tarihinde Sanığın Şirketi Temsile Yetkili Olmaması )"
274Y4.CD25.2.1999E. 1999/821 K. 1999/1820"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Yasaya Uygun Şekilde Yapının Mühürlenmiş Olup Olmadığının Araştırılması Mecburiyeti )
YAPININ MÜHÜRLENMİŞ OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ŞARTI ( Mühür Bozma Suçunun Oluşması İçin )"
274Y4.CD2.12.1998E. 1998/10331 K. 1998/10971"MÜHÜR BOZMAK ( İmar Müdürlüğünün İnşaata Devam Edilmesini Belli Şartlara Bağladığı Yazısına Rağmen )
İNŞAATIN DURDURULMASINA İLİŞKİN KARARIN MAHKEMECE KALDIRILMIŞ OLMASI ( Mühür Bozmak-İmar Müdürlüğünün İnşaata Devam Edilmesini Belli Şartlara Bağladığı Yazısına Rağmen )
İMAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN İNŞAATA DEVAM EDİLMESİNİ BELLİ ŞARTLARA BAĞLAMIŞ OLMASI ( Mühür Bozmak-Mahkemenin İnşaatın Durdurulması Kararını Kaldırmış Olması )"
274Y4.CD30.9.1998E. 1998/7721 K. 1998/8453"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Yargıtay Denetimine Elverişli Gerekçe-İlgili Dosyanın Getirtilmesi )
GEREKÇE ( Nasıl Olması Gerektiği )
YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİLİK ( Gerekçe )"
274Y4.CD14.9.1998E. 1998/6558 K. 1998/7728"MÜHÜR FEKKİ ( İmar Alanı İtibariyle Denetleme Ve Mühürleme Yetkisi - Yetki Devri )
DENETLEME VE MÜHÜRLEME YETKİSİ ( Boğaziçi İmar Alanlarında Yetkinin Boğaziçi İmar Müdürlüğünde Olduğu )
BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ( Yetkinin İlçe Belediye Başkanlığına Devrinin Söz Konusu Olup Olmadığı )
YETKİ DEVRİNİN SÖZ KONUSU OLMAMASI HALİ ( Mühürlemenin Yetkili Makam Tarafından Yapılacağı Önkoşulu )
MÜHÜRLEMEYİ YETKİLİ MAKAMIN YAPACAĞI ( Ön Koşulun Gerçekleşmemesi - Hükümlülük Kararının Verilemeyeceği )"
274Y4.CD16.12.1997E. 1997/10581 K. 1997/11189"MÜHÜR BOZMA
TAŞINMAZ SAHİBİ ( Mühür bozma )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Mühür bozma )"
274Y4.CD8.10.1997E. 1997/7468 K. 1997/8108"İŞYERİNİN MÜHÜRLENMESİ ( Mühürün Bozulması - İkinci Bir Davanın Açılmış Olduğunun Anlaşılması )
MÜHÜR BOZMA SUÇU ( İki Dava Birleştirilerek Kanıtların Öyle Değerlendirilmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sanığın Aynı Suç Kararıyla Davranıp Davranmadığı )
AYNI SUÇ KARARI İLE DAVRANMA ( Davaların Birleştirilerek Sanığın Suç Kararının Araştırılması )"
274Y4.CD7.10.1994E. 1994/5394 K. 1994/7855"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürleme İşleminin Yasaya Uygun Olması Mecburiyeti )
KANUNA AYKIRI MÜHÜRLEME İŞLEMİ ( Mühür Bozma Suçunun Dayanağını Oluşturamaması )
BELEDİYE GÖREVLİLERİNİN YAPTIĞI YASAYA AYKIRI MÜHÜRLEME İŞLEMİ ( Mühür Bozma Suçunun Konusunu Oluşturamayacağı )"
274YCGK29.6.1992E. 1992/4-176 K. 1992/201"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Cezalandırılması İstenilen Fiile Haklı Çıkarı Zedelenen Kişinin Ceza Koğuşturmasında Suçtan Zarar Gören Kimse Olması )
CEZALANDIRILMASI İSTENİLEN FİİL ( Haklı Çıkarı Zedelenen Kişinin Ceza Koğuşturmasında Suçtan Zarar Gören Kimse Olması )
ZARAR GÖREN KİŞİ ( Hakim Tarafından Tayin ve Takdir Edilmesi )"
274Y4.CD22.10.1991E. 1991/5082 K. 1991/6198"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın İşlediği Birden Çok Eylem Arasında Teselsül Durumunun Araştırılması Mecburiyeti )
TESELSÜL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI MECBURİYETİ ( Sanığın İşlediği Birden Fazla Mühür Bozma Suçu Arasında )"
274YCGK12.10.1981E. 1981/4-273 K. 1981/336"MÜHÜR FEKKİ SUÇU ( Belediyece Mühürlenen Gazinosunu İşletmeye Devam Eden Sanık )
BELEDİYECE MÜHÜRLENEN GAZİNOSUNU İŞLETMEYE DEVAM EDEN SANIK ( Mühür Fekki Suçu )
GAZİNOSU BELEDİYECE MÜHÜRLENEN SANIK ( Mühürü Söküp İşletmeye Devam Etmesi Durumunda Mühür Fekki Suçu )"
274Y3.CD22.1.1981E. 1981/380 K. 1981/447"ORMAN SUÇU ( İzinsiz Hızar Kurulmasının Suç Teşkil Etmesi )
İZİNSİZ HIZAR KURULMASI ( Bunun Suç Teşkil Etmesi Nedeniyle Mühürlenmesi )
MÜHÜR BOZMA ( İzinsiz Kurulduğu Gerekçesiyle Mühürlenen Hızarın Mührünün Bozulması )
HIZAR KURMA ( İzne Bağlı Olan Halin Devlet Ormanları Hudutlarına Bir Kilometreye Kadar Olan Yerlerde Hızar ve Şerit Kurulamaması )"
274Y4.CD24.12.1979E. 1979/8222 K. 1979/8239"MÜHÜR FEKKİ ( Kaçak İnşaatı Sebebiyle Konulan Mühürün ve Aynı Tarihte Konulan 2. Mühürün - TCK. Md. 80'in Uygulanması Gerektiği/Her Mühür Bozma Ayrı Ayrı Suç Kabulüyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
EYLEMLERİN TEK SUÇ OLUŞTURMASI ( Ayrı Ayrı Suç Kabulüyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği - Kaçak İnşaatı Sebebiyle Konulan Mühürün ve Aynı Tarihte Konulan 2. Mühürün Fekki )
KAÇAK İNŞAAT SEBEBİYLE KONULAN MÜHÜR ( İle Aynı Tarihte Konulan 2. Mühürün Fekki - Her Mühür Bozma Ayrı Ayrı Suç Kabulüyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği/TCK. Md. 80'in Uygulanması Gerektiği )"

Madde 275

YARGITAY

275Y4.CD17.2.2004E. 2003/241 K. 2004/1462"MEMURA AKTİF MUKAVEMET SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Haciz Sırasında Dosyadaki Evrakı Yırtan Sanık - Resmi Evrakı Tahrif Etmek Suçu )
RESMİ EVRAKI TAHRİF ETMEK SUÇU ( Haciz Sırasında Dosyadaki Evrakı Yırtan Sanık - Memura Aktif Mukavemet Suçunun Oluşmayacağı )
HACİZ SIRASINDA DOSYADAKİ EVRAKI YIRTMAK ( Resmi Evrakı Tahrif Etmek Suçunun Oluşması - Aktif Mukavemet Suçunun Oluşmaması )"
275Y6.CD9.12.2002E. 2002/10456 K. 2002/13975"ÖZEL EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Aslı Ortadan Kaldırılan Suç Konusu Belgenin Suretinin Bulunmasının Suçun Tamamlanmasına Etkili Olmadığı - Belgeleri Ortadan Kaldırmakla Suçun Tamamlanmış Olacağı )
SAHTECİLİK SUÇU ( Sanıkların Özel Belgenin Aslını Ortadan Kaldırmasıyla Suçun Tamamlanmış Olacağı - Belgenin Suretinin Bulunmasının Suçun Tamamlanmasına Mani Olmaması )
BELGENİN ASLINI ORTADAN KALDIRAN SANIKLAR ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşması - Belgenin Suretinin Bulunmasının Suçun Tamamlanmasına Mani Olmaması )
NASI IZRAR SUÇU ( Fiilin Ağırlığına Göre Cezalandırma Yapılacağından Ayrıca Zararın Ağır ve Fahiş Olması Nedeniyle Cezada Artırım Yapılamayacağı )
CEZANIN ARTIRILMASINA KARAR VERİLEMEMESİ ( Nası Izrar Suçunda Fiilin Ağırlığına Göre Cezalandırma Yapılması - Zararın Ağır ve Fahiş Olmasının Artırım Nedeni Yapılamayacağı )
ZARARIN AĞIR VE FAHİŞ OLMASI NEDENİYLE AYRICA ARTIRIM YAPILAMAMASI ( Nası Izrar Suçunda Fiilin Ağırlığına Göre Cezalandırma Yapılması )"
275Y4.CD22.1.2002E. 2001/16675 K. 2002/280"4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA YERİ ( Erteli Cezanın Yerine Getirilmesinin Ertelenmesi Zorunluluğunun Bozma Nedeni Olması )
ERTELİ CEZA ( Cezanın Yerine Getirilmesinin Ertelenmesi Zorunluluğunun Bozma Nedeni Olması )
TUTANAK YAZMANININ BELGELERİ YOK ETMESİ ( Devletçe Bir Zarar Meydana Gelip Gelmediğinin Araştırılması )
DEVLETİN ZARARININ ARAŞTIRILMASI ( Cumhuriyet Savcılığı Tutanak Yazmanı Olan Sanığın Belgeleri Yok Etmesinde Devlet Zararının Araştırılmasının Gerekmesi )"
275YCGK20.3.1995E. 1995/4-42 K. 1995/66"MEMURİYETİ GEREĞİNCE YANINDA BULUNAN BELGEYİ YOK ETMEK SUÇU ( Zararın Ağır veya Hafif Olmasının Suça Etkisi-Takdiri Hafifletici Sebep )
İFADE TUTANAĞINI YOK ETMEK ( Memuriyeti Gereğince Yanında Bulunan Belgeyi Yok Etmek-Zararın Ağır veya Hafif Olmasının Suça Etkisi )
ZARARIN HAFİF OLMASI ( Memuriyeti Gereğince Yanında Bulunan Belgeyi Yok Etmek-Suç ve Cezaya Etkisi )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEP ( Memuriyeti Gereğince Yanında Bulunan Belgeyi Yok Etmek-Zararın Hafif Olması veya Sonradan Giderilmesi Gibi Sebepler )"
275Y6.CD29.11.1984E. 1984/6544 K. 1984/8653"RESMİ DAİREDEN DOSYA ÇALMAK ( Dava Dosyasını - Hakkında Kaçakçılık Suçu Nedeniyle Açılan )
ADLİYEYE TESLİM EDİLEN EVRAK - DOSYAYI ÇALMAK ( Kamu Güvenini Sarsmak - İki Ayrı Suç Oluşturması )
KAMU GÜVENİNİ SARSMAK ( Hırsızlık - Adliyeden/Hakkında Kaçakçılık Suçu Nedeniyle Açılan Dava Dosyasını )
HIRSIZLIK ( Adliyeden - Hakkında Kaçakçılık Suçu Nedeniyle Açılan Dava Dosyasını )
TESELSÜL ( Mahkeme Kaleminden Dosya Çalmak - Belgelerin Birden Çok Olması )"

Madde 276

AMK

276AMK27.9.2006E. 2003/64 K. 2006/90""

YARGITAY

276Y11.CD2.12.2010E. 2008/13181 K. 2010/13857"ÇEKTE SAHTECİLİK ( Aynı Anda İşlenen Eylemlerde Zincirleme Suça İlişkin Hükümlerin Uygulanma Olanağının Bulunmaması Karşısında Sanıklardan Aldıkları Mal Karşılığında Aynı Anda Gönderdikleri Üç Adet Çekte Sahtecilik Eyleminde 5237 S. Yasanın Zincirleme Suça İlişkin Hükmünün Uygulanamayacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( İlişkin Hükümlerin Uygulanma Olanağının Bulunmaması Karşısında Sanıklardan Aldıkları Mal Karşılığında Aynı Anda Gönderdikleri Üç Adet Çekte Sahtecilik Eyleminde 5237 S. Yasanın Zincirleme Suça İlişkin Hükmünün Uygulanamayacağı )
ADLİ SİCİL ÖZETİNDE YER ALAN CEZALARIN SİLİNME KOŞULLARI ( Araştırılarak Sonucuna Göre 5237 S. TCK'nun 7/2. Md. Gözetilerek 5728 S. Yasanın 562. Md. İle Değişik CMK'nun 231. Md. Uyarınca "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının" Takdir ve Değerlendirilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanıkların Adli Sicil Özetinde Yer Alan Cezaların Silinme Koşulları Araştırılarak Sonucuna Göre 5237 S. TCK'nun 7/2. Md. Gözetilerek 5728 S. Yasanın 562. Md. İle Değişik CMK'nun 231. Md. Uyarınca "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının" Takdir ve Değerlendirilmesi Gerektiği )"
276Y4.CD25.2.2010E. 2008/8424 K. 2010/3255"MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Muhafaza İle Yükümlü Kişinin Malın İade Edilmesi İçin Malı Başka Yere Götürme veya Nakletme Yükümlülüğünün Bulunmadığı - İade Yükümlülüğünün Muhafaza Edilen Yerde Olduğunun Kabul Edileceği )
YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL ETMEK ( İade Yükümlülüğünün Muhafaza Edilen Yerde Olduğunun Kabul Edileceği - Hacizli Malların Satış Yerine Götürülmemesi Durumunda Suçun Maddi Öğesinin Oluşmayacağı )
HACİZLİ MALI İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Muhafaza İle Yükümlü Kişinin Malın İade Edilmesi İçin Malı Başka Yere Götürme veya Nakletme Yükümlülüğünün Bulunmadığı - Hacizli Malların Satış Yerine Götürülmemesi Durumunda Yedieminliği Suistimal Suçunun Oluşmayacağı )
YEDİEMİNİN MUHAFAZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İade Yükümlülüğünün Muhafaza Edilen Yerde Olduğunun Kabul Edileceği - Muhafaza İle Yükümlü Kişinin Malın İade Edilmesi İçin Malı Başka Yere Götürme veya Nakletme Yükümlülüğünün Bulunmadığı )"
276Y4.CD30.6.2009E. 2008/997 K. 2009/13028"MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Sanığın Mahcuz Malları Satış Günü Satış Mahalline Getirmeme Biçimindeki Eylemi )
KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİP ( Sanığın Mahcuz Malları Satış Günü Satış Mahalline Getirmeme Biçimindeki Eyleminin Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu )
MAHCUZ MALLARI SATIŞ GÜNÜ SATIŞ MAHALLİNE GETİRMEME ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu )"
276Y4.CD19.6.2007E. 2006/2121 K. 2007/5848"MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Yedieminin “Suç Tarihinde Çocuğunu Devlet Hastanesine Götürdüğüne" İlişkin Savunması Gerekirse Hastane Kayıtları da Getirtilerek Denetlenmesı Gerektiği )
YEDİEMİNİN SORUMLULUĞU ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma - Yedieminin “Suç Tarihinde Çocuğunu Devlet Hastanesine Götürdüğüne" İlişkin Savunması Gerekirse Hastane Kayıtları da Getirtilerek Denetlenmesı Gerektiği )"
276Y4.CD28.3.2007E. 2006/594 K. 2007/2865"İZİNSİZ ZİRAİ İLAÇ SATILMASI ( Bir Kısım İlaçların Tutanakla Sanığa "Satılmamak Kaydıyla Teslim Edildiği" - Yasada İlaçların Zoralımından Söz Edilmekle Birlikte Kişilere Yediemin Sıfatıyla Teslim Edilebileceğinden Söz Edilmediği )
ZORALIM ( Yasada İlaçların Zoralımından Söz Edilmekle Birlikte Kişilere Yediemin Sıfatıyla Teslim Edilebileceğinden Söz Edilmediği )
YEDİEMİN ( İzinsiz Zirai İlaç Satıldığının Saptanması Nedeniyle Bir Kısım İlaçların Tutanakla Sanığa "Satılmamak Kaydıyla Teslim Edildiği" - Yasada İlaçların Zoralımından Söz Edilmekle Birlikte Kişilere Yediemin Sıfatıyla Teslim Edilebileceğinden Söz Edilmediği )
MUHAFAZA GÖREVİNİ SUİSTİMAL ( Açık Bulunan Kapıdan Giren Komşusunun Aralarındaki Samimiyete Dayanarak İlaçları İzinsizce Alıp Kullandığının İleri Sürülmesi Karşısında 765 S.Y'nın 276/3. Md. nin Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
276Y7.CD22.2.2007E. 2004/6412 K. 2007/1052"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL ( Kendisine Yediemin Sıfatıyla Teslim Edilen Mahcuzları Tebligata Rağmen Teslim Etmemek )
YEDİEMİN SIFATIYLA TESLİM EDİLEN MAHCUZLARI TEBLİGATA RAĞMEN TESLİM ETMEMEK ( Yedieminlik Görevini Suistimal Etmek Suçunu Oluşturduğu ) "
276Y16.HD29.12.2006E. 2006/4853 K. 2006/8428"ADLİ PARA CEZASI ( 5252 Sayılı Yasa'nın 7. Maddesine Göre Hafif Hapis Cezaları İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğünden Adli Sicil Kanunu'na Göre İdari Para Cezaları Adli Sicile İşlenmeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK ( Sanık Lehine Olan İİK'nın 336/A Maddesi Yerine Sanığın Eyleminin Taahhüdü İhlal Olarak Kabul Edilip Sanığı Kabahatli Kabul Etmek ve Önceki Cezayı da Bir Ay Hafif Hapis Olarak Değerlendirmek Lehine Kazanılmış Hak Olan Önceki Hükmü Gözardı Etmek İsabetsiz Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanık Lehine Olan İİK'nın 336/A Maddesi Yerine Sanığın Eyleminin Taahhüdü İhlal Olarak Kabul Edilip Sanığı Kabahatli Kabul Etmek ve Önceki Cezayı da Bir Ay Hafif Hapis Olarak Değerlendirmek Lehine Kazanılmış Hak Olan Önceki Hükmü Gözardı Etmek İsabetsiz Olduğu )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanığın Eyleminin Taahhüdü İhlal Olarak Kabul Edilip Sanığı Kabahatli Kabul Etmek ve Önceki Cezayı da Bir Ay Hafif Hapis Olarak Değerlendirmek Lehine Kazanılmış Hak Olan Önceki Hükmü Gözardı Etmek İsabetsiz Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( 5252 Sayılı Yasa'nın 7. Maddesine Göre Hafif Hapis Cezaları İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğünden Adli Sicil Kanunu'na Göre İdari Para Cezaları Adli Sicile İşlenmeyeceği )"
276Y7.CD6.11.2006E. 2004/7838 K. 2006/16954"AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ HAKKINDA KANUNA MUHALEFET ( Eylemin Yedieminlik Görevini Suistimal Etmek Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılmasının Gerekmesi )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİN SUİSTİMALİ ( Haczedilen Malların Sanığa Yediemin Olarak Teslim Edilmesi ve Yapılan Tebligata Rağmen Sözkonusu Malların İlgili İdareye Teslim Edilmediğinden Eylemin Görevin Suistimali Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılmasının Gerekmesi )"
276YCGK22.11.2005E. 2005/16-146 K. 2005/139"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMAK ( İcra Mahkemesinin Yetkisizlik Kararma Karşı Başvurulacak Yasa Yolu Temyiz Değil İtiraz Yasa Yolu Olduğu )
YETKİSİZLİK KARARI ( İcra Mahkemesinin Yetkisizlik Kararma Karşı Başvurulacak Yasa Yolu Temyiz Değil İtiraz Yasa Yolu Olduğu - Yedieminlik Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak )
YASA YOLUNU TAYİNDE YANILMA ( Başvuranın Haklarını Ortadan Kaldırmadığı/Başvuru Yapılan Mercice Başvurunun Görevli ve Yetkili Merciye Gönderilmesi Gereği - Yedieminlik Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak )"
276YCGK22.11.2005E. 2005/16-139 K. 2005/139"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMA ( Derhal Uygulanırlık İlkesi Önceki Yasanın Yürürlükte Bulunduğu Dönemde O Yasaya Uygun Biçimde Yapılmış İşlemlerin Geçersizliği Sonucunu Doğurmaması ve Yenilenmesini de Gerektirmemesi )
YETKİSİZLİK KARARI ( Bu Karar Üzerine Gidilecek Yasa Yolu Konusunda 1412 Sayılı Yasada Açık Hüküm Bulunmasa da 1946 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararında Bu Kararlara Karşı İtiraz Yasa Yoluna Gidileceğinin Belirtilmiş Olması )
YASA YOLU ( Yetkisizlik Kararın Üzerine Gidilecek Yasa Yolu Konusunda 1412 Sayılı Yasada Açık Hüküm Bulunmasa da 1946 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararında Bu Kararlara Karşı İtiraz Yasa Yoluna Gidileceğinin Belirtilmiş Olması )
YASALARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMASI ( Genel İlkenin Yasa Değişikliklerindeki Geçici Düzenlemelerde Aksi Belirtilmiş Olmadıkça Derhal Uygulama-Hemen Uygulama İlkesinin Geçerli Olması )
DERHAL UYGULAMA İLKESİ ( Bu İlke Yeni Yasanın Eskisinden Daha Mükemmel Olması ve Ülkede Aynı Anda Birden Çok Yargılama Yasasının Uygulanmaması Yasaların Bulundukları Süre İçerisinde Düzenledikleri Alanlarda Uygulanacağı Görüşüne Dayanması )
HEMEN UYGULAMA ( Usul İşlemleri Yapılacağı Sırada Yürürlükte Bulunan Yargılama Yasası Hükümlerine Tabi Olmas ve Ceza Yargılaması Sırasında Yasada Değişiklik Olduğunda Yen Yasanın Hemen Uygulanması )"
276YCGK15.3.2005E. 2005/4-13 K. 2005/26"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Davanın Esasını Çözümleyen Karar Duruşma Yapılmaksızın Verilmiş Olduğundan Yeni Yapılacak Yargılama Yargılanmanın Tekrarlanması Mahiyetinde Olmayıp İlk Defa Yapılacak Yargılama Mahiyetinde Olduğu )
YENİDEN YARGILAMA YAPILMAMA KURALI ( Davanın Esasına İlişkin Hükümlerin Yazılı Emirle Bozulması Halinde Duruşma Yapılarak İttihaz Edilmiş Hükümler İçin Olduğu )
YAZILI EMİR ( Davanın Esasına İlişkin Hükümlerin Yazılı Emirle Bozulması Halinde Yeniden Yargılama Yapılmaması Kuralı Duruşma Yapılarak İttihaz Edilmiş Hükümler İçin Olduğu )
CEZA İNFAZ REJİMİNİ DEĞİŞTİREN HÜKÜMLER ( Derhal Uygulanması İçin Hiçbir Suretle Cezanın Niteliğini Değiştirmemesi Gereği - Cezanın İnfaz Tarzını Değiştiren Kanun Mahkûmiyet Süresini Uzatıyor veya Yüklenen Külfeti Arttırıyorsa Cezanın Niteliğine Etkili Sayılması Gerekeceğinden Derhal Uygulanamayacağı )"
276Y16.HD4.11.2004E. 2004/11203 K. 2004/11754"USULİ MÜKTESEP HAK ( Sanığın Temyizi Üzerine Verilen Bozma Kararından Sonra Yeniden Yapılan Yargılama Neticesinde Önceki Kararda Verilenden Daha Ağır Cezaya Hükmedilememesi - Yedieminlik Görevini Suistimal Suçu )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL ( Sanığın Temyiziyle Verilen Bozma Kararından Sonra Yapılan Yeniden Yargılama Neticesinde Önceki Kararda Verilenden Daha Ağır Cezaya Hükmedilememesi - Usuli Müktesep Hak )
SANIK LEHİNE VERİLEN BOZMA KARARI ÜZERİNE YEİNDEN YAPILAN YARGILAMADA ÖNCEKİ KARARDA VERİLENDEN DAHA AĞIR CEZAYA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Usuli Müktesep Hak - Yedieminlik Görevini Suistimal )
GÖREVLİ MAHKEMENİN DEĞİŞMESİ ( Mahkemece Bozmaya Uyulup Görevsizlik Kararı Verilmesi/Yeni Hükmün Önceki Hükümle Tayin Edilen Cezadan Daha Ağır Olamayacağı - Yedieminlik Görevini Suiistimal )
CEZA MİKTARI BAKIMINDAN KAZANILMIŞ HAK ( Mahkemece Bozmaya Uyulup Görevsizlik Kararı Verilmesi/Yeni Hükmün Önceki Hükümle Tayin Edilen Cezadan Daha Ağır Olamayacağı - Sanık Lehine Temyiz )
TEMYİZ ÖNCESİ VERİLEN CEZA ( Yedieminlik Görevini Suiistimal/Sanık Lehine Temyiz - Yeni Hükmün Önceki Hükümle Tayin Edilen Cezadan Daha Ağır Olamayacağı )
SANIK LEHİNE TEMYİZ ( Yeni Hükmün Önceki Hükümle Tayin Edilen Cezadan Daha Ağır Olamayacağı - Görevli Mahkemenin Değişmesi/Mahkemece Bozmaya Uyulup Görevsizlik Kararı Verilmesi )"
276Y4.CD20.10.2004E. 2003/8475 K. 2004/10333"YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL ( Sanğın Eyleminin TCY'nin 276. Maddesinde Sayılan Saklamak Sahibine veya Başkasına Vermek Değiştirmek Ya da Teslimden Kaçınmak Öğelerinden Hangisine Uyduğunun Açıklanması Gereği - Yediemin Olarak Teslim Edilen Arazinin Gelirinin Noksan Bildirilmesi )
YEDİEMİN OLARAK TESLİM EDİLEN ARAZİ ( Elde Edilen Ürünün Bilirkişi Raporuna Göre Noksan Olan Kısmın TCY'nin 276. Maddesindeki Saklamak Başkasına Vermek Değiştirmek veya Teslimden Kaçınmak Öğelerinden Hangisine Uyduğunun Belirtilmesi Gereği - Yedieminliği Suistimal )"
276Y16.HD13.10.2004E. 2004/10541 K. 2004/11139"YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL ( 6183 Sayılı Kanun'a Dayalı - Bu Nevi Suçlarda Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Suçlarda Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu - Yedieminliği Suistimal )
GÖREVLİ MAHKEME ( 6183 Sayılı Kanun'a Dayalı Yedieminliği Suistimal - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
276Y4.CD29.3.2004E. 2003/5836 K. 2004/3866"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Sanık sıfatıyla Yargılandığı davada Mahkemenin de Sorumlulukları Hatırlatılarak Yediemin Sıfatıyla Kendisine Teslim Edilen Aracı İade Etmemesi )
ZORALIM KARARINA RAĞMEN YEDİEMİN SANIĞIN ARACI TESLİM ETMEMESİ ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak Suçunun Oluşması )"
276Y4.CD23.6.2003E. 2002/22462 K. 2003/6360"YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL ( Borcun Ödenme Zamanı Bu Suçun Oluşmasında ve Verilecek Cezada Etkili Olacağından Borcun Ödenme Zamanının Araştırılmasının Gerekmesi )
BORCUN ÖDENME ZAMANININ YEDİEMİNLİĞİ SUSTİMAL SUÇUNA ETKİSİ ( Borç Satıştan Önce Ödendiği Takdirde Suçun Oluşmaması Satıştan Sonra Ödenmesi Halinde Suçun Oluşması Ancak İndirim Yapılması )"
276Y4.CD22.5.2003E. 2002/21715 K. 2003/4393"YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL ( Kredi Karşılığı Rehnedilen Araç - TCK. 276. Maddesindeki Suçun Oluşması İçin Sanığa Resmi Teslim Yapılması Gerekmesi )
KREDİ KARŞILIĞI REHNEDİLEN ARACIN İADE EDİLMEMESİ ( Sanığın Yedieminliği Suistimal Suçundan Değil de Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Yargılanması Koşulları )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Kredi Karşılığı Rehnedilen Aracın Resmi Olarak Teslim Edilmemesi - Teslimden Kaçınılması Halinde Bu Suçun Varlığının Tartışılmasının Gerekmesi )
HAFİFLETİCİ NEDEN ( Sanığın Mal Sahibi Olduğu Kanıtlandığı Takdirde Cezanın Hafif Halinin Uygulanmasının Gerekmesi - Kredi Karşılığı Rehnedilen Aracın Resmi Olarak Teslim Edilmemesi )"
276Y4.CD12.5.2003E. 2002/18406 K. 2003/3824"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMEK (Sanığın Derin Kuyu Su Pompası Olan Hacizli Malı Söküp Satış Yerine Götürmesinin Olanaklı Bulunmadığını - Eksik Soruşturma)
EKSİK SORUŞTURMA (Sanığın Derin Kuyu Su Pompası Olan Hacizli Malı Söküp Satış Yerine Götürmesinin Olanaklı Bulunmadığını - Yedieminlik Görevini Yerine Getirmemek)"
276YCGK1.4.2003E. 2003/4-65 K. 2003/79"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Geçerli Bir Takip Sonucu Haczedilerek Kendisine Teslim Edilen Mahcuzu Bizzat Kendisine Yapılan Tebligata Karşın Satış Günü ve Saatinde Hazır Etmemesi )
ALACAKLININ MUVAFAKATİ ( Alacaklı Muvafakat Ederse Hacz Edilen Menkul Malların Borçluya Teslim Edilebilmesi )
HACİZ ( Alacaklı Muvafakat Ederse Hacz Edilen Menkul Malların Borçluya Teslim Edilebilmesi )
MENKUL MALLAR ( Alacaklı Muvafakat Ederse Hacz Edilen Menkul Malların Borçluya Teslim Edilebilmesi )
TEBLİGAT ( Kendisine Teslim Edilen Mahcuzu Bizzat Kendisine Yapılan Tebligata Karşın Satış Günü ve Saatinde Hazır Etmeyen Yedieminin Görevini Kötüye Kullanması )
SATIŞ GÜNÜ VE SAATİN DE MAHCUZUN HAZIR EDİLMEMESİ ( Kendisine Teslim Edilen Mahcuzu Yapılan Tebligata Karşın Satış Günü ve Saatinde Hazır Etmeyen Yedieminin Görevini Kötüye Kullanması )
İCRA TAKİBİ ( Alacaklının Takip Yollarından Hangisini Seçtiğini Takip Talebine Yazmasının Gerekmesi )
TAKİP TALEBİ ( Alacaklının Takip Yollarından Hangisini Seçtiğini Takip Talebine Yazmasının Gerekmesi )
TAKİP MASRAFLARI ( Takip Masraflarının Borçluya Ait Olması )"
276YCGK4.3.2003E. 2003/4-4 K. 2003/12"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Resmen Teslim Olunan Bir Eşyanın Fail Tarafından Kendisinin veya Başkasının Yararına Saklanması )
SEÇİMLİK HAREKETLERLE İŞLENEBİLEN SUÇ ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçu )
TEK SUÇ ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Seçimlik Hareketlerle İşlenebilir Bir Suç Olması Nedeniyle Bu Hareketlerin Birinin veya Birkaçının Oluşmasının Tek Suç Olması )
MUHAFAZA ETMEK ÜZERİNE KENDİSİNE TESLİM EDİLEN MAL ÜZERİNDE SUÇ İŞLEYEN SANIK ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması )"
276YCGK17.12.2002E. 2002/4-300 K. 2002/432"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Hacizden Sonra Satış Talebinde Bulunulmasına Rağmen Menkul Malların Getirilmemesi Sonucu Satışın Düşürülmesi Neden Olan Yediemin )
HACİZLİ MENKUL MALLARIN GETİRİLMEMESİ ( Yedieminin Satışın Düşürülmesine Neden Olması Nedeniyle Görevini Kötüye Kullanma Suçunu İşlediğinin Kabulü )
SATIŞIN DÜŞMESİ ( Hacizli Menkul Malların Satış İstenmesine Rağmen Yediemin Tarafından Getirilmemesi Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediğinin Kabulü )"
276Y4.CD10.12.2002E. 2002/16147 K. 2002/18155"HACİZ ( Ödeme Emrinden İtibaren 1 Yıl İçinde İstenip İstenmediğinin Araştırılması - Sanığın Hukuki Durumunun Buna Göre Belirlenmesi Gereği )
EŞİN BORCU ( Kendisine Teslim Olunan Malları Satışa Götürmeme - TCY.nın 276/1. Madde ve Fıkrasına Uyan Bir Eylem Olduğu )
MALLARI SATIŞA GÖTÜRMEME ( Eşin Borcu İçin Kendisine Teslim Olunan - TCY.nın 276/1. Madde ve Fıkrasına Uyan Bir Eylem Olduğu )"
276YCGK2.7.2002E. 2002/4-154 K. 2002/282"USULSÜZ TEBLİGAT ( Muhatabın Tebligat Yapılacak Yerde Olmaması )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL SUÇU ( 4616 Sayılı Yasa Uyarınca Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunun 4616 Sayılı Yasanın Kapsamı Dışında Bırakılan Suçlardan Olmaması-Davanın Ertelenmesi )
DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunun 4616 Sayılı Yasanın Kapsamı Dışında Bırakılan Suçlardan Olmaması Nedeniyle )
ERTELEME ( Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunun 4616 Sayılı Yasanın Kapsamı Dışında Bırakılan Suçlardan Olmaması-Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )"
276Y4.CD1.7.2002E. 2002/9786 K. 2002/12036"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Sanığın Üzerindeki Haciz Devam Ettiği Sırada Mahcuz İneği Satma Eylemi )
MAHCUZ İNEĞİ SATMA ( Üzerindeki Haciz Devam Ettiği Sırada - Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama )
HACİZ ( İnek - İİK.'nın 82/5. Maddesine Aykırı Olup Olmadığının Araştırılması ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )"
276Y4.CD1.7.2002E. 2002/10028 K. 2002/11946"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Haczedilen Malların Koruma Altına Alınması için Gidildiğinde Mahcuzun Kaçırılması nedeniyle Bulunamaması )
SUÇUN OLUŞMASI ( Yedieminliği Suistimal Suçunun Oluşması için Sanığa Tebligat Yapma Zorunluluğunun Bulunması )
EKSİK ARAŞTIRMA ( İcra Dosyasının Getirtilip Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Biçimde Örneğinin Dosya İçerisine Konulmasının ya da İçerğinin Tutanağa Geçirilmesinin Gerekmesi )"
276Y4.CD10.6.2002E. 2002/7993 K. 2002/10688"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( İcra Borcunun Ödenip Ödenmediğinin Araştırılması Ödeme Varsa Ödeme Tarihinin Saptanması Ödeme Satış Gününden Önce Olmuş ise Beraatine Karar Verilmesi )
ÖDEMENİN ARAŞTIRILMASI ( Asıl İcra Dosyasından Sorularak ya da Alacaklı Dinlenerek Borcun Ödenip Ödenmediğinin Araştırılması )
SUÇUN MEYDANA GELDİĞİ TARİH ( Ödemenin Satış Gününden Sonra Ancak İddianame Tarihinden Önce Olması Halinde Ceza Kanununun İlgili Maddeleri Gereğince Cezalandırılması )"
276Y4.CD28.5.2002E. 2002/6389 K. 2002/9647"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( İstihkak Davası Esnasında Satış Talebi için Sürelerin İşlemeyeceği - İcra Dosyasına Göre İstihkak Davasının Ne Zaman Kesinleştiğinin Saptanması/Sonucuna Göre Sanığın Durumunun Belirleneceği )
SATIŞ TALEBİ İÇİN SÜRELER ( İstihkak Davası Esnasında İşlemeyeceği - İcra Dosyasına Göre İstihkak Davasının Ne Zaman Kesinleştiğinin Saptanması/Sonucuna Göre Sanığın Durumunun Belirleneceği )
İSTİHKAK DAVASININ KESİNLEŞMESİ ( İstihkak Davası Esnasında Satış Talebi için Sürelerin İşlemeyeceği - Sonucuna Göre Sanığın Durumunun Belirleneceği )"
276Y4.CD21.5.2002E. 2002/7560 K. 2002/9015"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Köy Muhtarı/Karakol Komutanının Orman Ürünlerini Yakmak Amacıyla Götürmesi - Teslim Edilen Emvali Yeterli Özeni Gösteremeyerek Kullanılmasına Yol Açmak )
TESLİM EDİLEN EMVALİ YETERLİ ÖZENİ GÖSTERMEYEREK KULLANILMASINA YOL AÇMAK ( Yediemin Köy Muhtarı - Karakol Komutanının Orman Ürünlerini Yakmak Amacıyla Götürmesi )
YETERLİ ÖZENİ GÖSTERMEYEREK TESLİM EDİLEN EMVALİN KULLANILMASINA YOL AÇMAK ( Yediemin Köy Muhtarı - Karakol Komutanının Orman Ürünlerini Yakmak Amacıyla Götürmesi )"
276Y4.CD21.5.2002E. 2002/7346 K. 2002/8941"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Borcun Takside Bağlanması/İcra İşlemlerinin Durması - Suçun Oluşmayacağı )
BORCUN TAKSİTE BAĞLANMASI ( İcra İşlemlerinin Durması - Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçunun Oluşmayacağı )
İCRA İŞLEMLERİNİN DURMASI ( Borcun Takside Bağlanması - Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçunun Oluşmayacağı )"
276Y4.CD20.5.2002E. 2002/7326 K. 2002/8824"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA SUÇU ( İhtiyati Haciz Kesin Hacze Dönüştürülmezse Haczin Kalkacağı - Suçun Hukuka Aykırılık Öğesinin Oluşmayacağı )
İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Kesin Hacze Dönüştürülmezse Haczin Kalkacağı - Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçunun Hukuka Aykırılık Öğesinin Oluşmayacağı )
İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE DÖNÜŞTÜRÜLMEMESİ ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçunun Hukuka Aykırılık Öğesinin Oluşmayacağı )"
276Y4.CD1.5.2002E. 2002/5459 K. 2002/7521"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Haczedilen Malların Borçlu Olmayan Oğula Ait Bulunduğunun Kabul Edilmesi Durumunda Suçun Hukuka Aykırılık Öğesinin Oluşmayacağı )
CEZADA İNDİRİM ( Suç Konusu Meblağın Az Olmaması Nedeniyle İndirime Gidilemeyeceği )"
276Y4.CD10.4.2002E. 2002/3535 K. 2002/5724"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Haciz Tarihi İle Satış Tarihi Arasında 3 Aydan Fazla Bir Sürenin Geçtiği - Haczin Geçersiz Hale Geldiği/Suçun Hukuka Aykırılık Unsurunun Gerçekleşmediği )
HACZİN GEÇERSİZ HALE GELMESİ ( Haciz Tarihi İle Satış Tarihi Arasında 3 Aydan Fazla Bir Süre Geçtiğinden - Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçunun Oluşmadığı )
HUKUKA AYKIRILIK ( Haczin Geçersiz Hale Geldiği - Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçunun Unsurunun Oluşmadığı )"
276Y4.CD10.4.2002E. 2002/2919 K. 2002/6154"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Sabit Olan Malların Satış Yerine Götürülmesinin Fiilen İmkansız Olması Nedeniyle Suçun Kasıt Öğesinin Eksik Olması )
KASIT ( Sabit Olan Malların Satış Yerine Götürülmesinin Fiilen İmkansız Olması Nedeniyle Yedieminlik Suçunun Kasıt Öğesinin Eksik Olması )
SABİT OLAN MALLARIN SATIŞ YERİNE GÖTÜRÜLMEMESİ ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Kasıt Öğesinin Eksik Olması )
HACİZLİ MALLARIN SATIŞ YERİNE GÖTÜRÜLMEMESİ ( Bu Malların Sabit Olması ve Satışın Malların Olduğu Yerde Yapılmasına Engel Olmaması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )"
276Y4.CD9.4.2002E. 2002/3768 K. 2002/5805"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Sanığın Kendisine Yediemin Olarak Bırakılan Mahcuz Malları İşyeriyle Birlikte Devralması )
MAHCUZ MALLARIN YEDİEMİN TARAFINDAN DEVRALINMASI ( Sanığın Kendisine Yediemin Olarak Bırakılan Mahcuz Malları İşyeriyle Birlikte Devralmasının Yasak Olması )
İSTİHKAK İDDİASI ( İddia Olmadan Mahcuz Malların Devralınamaması )"
276Y4.CD3.4.2002E. 2002/3003 K. 2002/5532"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Haciz ile Satış Tarihi Arasında Üç Aylık Sürenin Geçmiş Olması Nedeniyle Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçunun Hukuka Aykırılık Öğesinin Oluşmaması )
YEDİEMİNLİK ( Haciz ile Satış Tarihi Arasında Üç Aylık Sürenin Geçmiş Olması Nedeniyle Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçunun Oluşmaması )"
276Y4.CD27.3.2002E. 2002/3015 K. 2002/5017"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Teslim Edilen Eşyaların Başka İcra Dosyasından Haczedildiği - 3. Kişiye Yediemin Olarak Teslim Edildiği/Bildirilen Takip Dosyası İncelenmeden Karar Verilemez )
İKİNCİ DEFA HACİZ ( Sanığın Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymadığı İddiası - Teslim Edilen Eşyaların Başka İcra Dosyasından Haczedildiği/Bildirilen Takip Dosyası İncelenmeden Karar Verilemeyeceği )
SANIĞIN İDDİASI ( Teslim Edilen Eşyaların Başka İcra Dosyasından Haczedildiği - 3. Kişiye Yediemin Olarak Teslim Edildiği/Bildirilen Takip Dosyası İncelenmeden Karar Verilemeyeceği )"
276Y4.CD27.3.2002E. 2002/1526 K. 2002/4938"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Alacaklının Haciz Tarihinden İtibaren Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Satış İşleminde Bulunması Nedeniyle Haczin Kalkması )
HACZİN KALKMASI ( Alacaklının Haciz Tarihinden İtibaren Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Satış İşleminde Bulunması Nedeniyle Haczin Kalkması )
HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YILLIK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA SATIŞ İSTENMESİ ( Haczin Kalkması Nedeniyle Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçunun Unsurlarının Oluşmaması )"
276Y4.CD25.3.2002E. 2002/2437 K. 2002/4523"KÖY HUDUTLARI İÇİNDE KAÇAK AĞAÇ YAKALANMASI ( Bu Ağaçların Yediemin Olarak Muhtar veya Vekiline Bırakılması-Muhtarın Evinde Kaçak Odun Yakalanması )
KAÇAK AĞAÇ BULUNDURMA SUÇU ( Bu Odunların Yediemin Sıfatıyla Muhtar veya Vekiline Bırekılması )
KAÇAK ODUNLARIN TESLİM YERİ ( Bu Ağaçların Yediemin Olarak Muhtar veya Vekiline Bırakılması )"
276YCGK19.3.2002E. 2002/4-87 K. 2002/216"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMA SUÇU ( Suçla İlgili Yöntemine Uygun Katılma İstemi Olmadığı Halde Katılma Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
MÜDAHALE ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Aykırılık Suçundan Yöntemine Uygun Katılma İstemi Olmadığı Katılma Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
DAVAYA KATILMA ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Aykırılık Suçundan Yöntemine Uygun Katılma İstemi Olmadığı Katılma Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( 6183 Sayılı Yasaya Göre Haczedilen Malların Üç Ay İçinde Satışının İstenmemesi Yada İstense Dahi Satışın Gerçekleşmemesi )"
276Y4.CD13.3.2002E. 2002/1440 K. 2002/3882"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Sanığın Mahcuzları Satış Yerine Getirmemesi Nedeniyle )
HACİZLİ MALIN SATIŞ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçunun Oluşması )
SATIŞ GÜNÜ MAHCUZ MALLARIN SATIŞ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçunun Oluşması )"
276Y4.CD12.3.2002E. 2002/1723 K. 2002/3586"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Yıl İçinde Haczin İstenmemesi Halinde Haciz İsteme Hakkının Düşeceği ve Suçun Oluşmayacağı )
HACİZ İSTEME HAKKININ DÜŞMESİ ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Yıl İçinde Haczin İstenmemesi Halinde Haciz İsteme Hakkının Düşeceği ve Suçun Oluşmayacağı )
HACİZ İSTEME SÜRESİ ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Yıl Olması )"
276Y4.CD12.3.2002E. 2002/1173 K. 2002/3701"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Satış İsteğinden Önce Yapılacak Taksitlendirme Üzerine İcra İşlemlerinin Duracağı ve Bu Nedenle Satış Yapılamayacağı- Yapılan Satışın Suç Oluşturmayacağı )
TAKSİTLENDİRME ( Satış İsteğinden Önce Yapılacak Taksitlendirme Üzerine İcra İşlemlerinin Duracağı ve Bu Nedenle Satış Yapılamayacağı )
SATIŞ ( Satış İsteğinden Önce Yapılacak Taksitlendirme Üzerine İcra İşlemlerinin Duracağı ve Bu Nedenle Satış Yapılamayacağı )
HACİZ İSTEME HAKKININ DÜŞMESİ ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren 1 Yıl İçerisinde Haciz İstenmemesi Durumunda Haciz İsteme Hakkının Düşmesi )"
276Y4.CD11.3.2002E. 2002/356 K. 2002/3483"HACİZLİ MALLARIN SATIŞ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçunun Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi )
SATIŞ TARİHİNİN FARKLI OLMASI ( Hacizli Malların Satış Yerine Getirilmemesi İle Sanığa Atılı Suçun Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi )
YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( İlan Edilen Satış Tarihi İle Sanığa Tebliğ Edilen Satış Tarihinin Birbirinden Farklı Olması )"
276Y4.CD11.3.2002E. 2002/1888 K. 2002/3453"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Eşyaların Korumaya Alınması İçin Sanığın Evine Gidildiği - Sanığın Evden Taşındığı/Hükümlülük Kararı Verilmesi Gereği )
SANIĞIN YENİ ADRESİNİ BİLDİRMEMESİ ( İcra Müdürlüğüne/Yediemin Olarak Kendisine Eşya Bırakıldığı - Evinden taşındığı/Hükümlülük Kararı Verilmesi Gereği )"
276Y4.CD6.3.2002E. 2002/1488 K. 2002/3182"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Sanığın Mahcuz Malın Kendisine Ait Olduğunu Bildirdiği - TCK.'nın 276/2. maddesinin Uygulanmasının Tartışılması Gereği/Eksik Soruşturma İle Hüküm Kurulduğu )
EKSİK SORUŞTURMA ( Sanığın Mahcuz Malın Kendisine Ait Olduğunu Bildirdiği - TCK.'nın 276/2. maddesinin Uygulanmasının Tartışılması Gereği )
HACİZ TUTANAĞI ( Sanığın Mahcuz Malın Kendisine Ait Olduğunu Bildirdiği - TCK.'nın 276/2. maddesinin Uygulanmasının Tartışılması Gereği/Eksik Soruşturma İle Hüküm Kurulduğu )"
276Y4.CD6.3.2002E. 2001/18108 K. 2002/3315"HACİZLİ MALIN EKONOMİK DEĞERİNİN DÜŞÜK OLMASI ( Suç Tarihinde Hacizli Eşyaların Değerinin Ekonomik Ölçülere Göre Düşük Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
HIRSIZLIK ( Çalınan Malların Ekonomik Değerinin Düşük Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
HACİZLİ MALIN ÇALINMASI ( Çalınan Malların Ekonomik Değerinin Belirlenmesi )"
276Y4.CD10.12.2001E. 2001/15028 K. 2001/16169"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Yediemin Olan Sanıkla Satış Muhtırasını Tebellüğ Eden Gelininin Aynı Adreste Oturduğunun Doğrulanması Karşısında Tebligatın Geçerli Olması )
USULÜNE UYGUN TEBLİGAT ( Satış Muhtırasını Tebellüğ Eden Gelininin Aynı Adreste Oturduğunun Doğrulanması Karşısında Usulüne Uygun Tebligatın Gerçekleşmesi )"
276Y4.CD4.12.2001E. 2001/15038 K. 2001/15877"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Sanığa Yediemin Olarak Teslim Aldığı Hacizli Malları Satış Yerinde Hazır Etmesi için Gönderilen Yazının Eşine Tebliğ Edildiğinin Anlaşılması )
USULÜNE UYGUN TEBLİGAT ( Aynı Çatı Altında Oturdukları Anlaşılan Eşine Tebliğ Edilmesinin Geçerli Olması )
TEBLİGAT ( Sanığa Yediemin Olarak Teslim Aldığı Hacizli Malları Satış Yerinde Hazır Etmesi için Gönderilen Yazının Eşine Tebliğ Edildiğinin Anlaşılması-Tebligatın Geçerli Olması )"
276Y4.CD21.11.2001E. 2001/14670 K. 2001/14891"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMEK ( Sanığın İki Ayrı Haciz İşleminde Bu Suçu İşlemesi )
TEK SUÇ ( Sanığın İki Ayrı Haciz İşleminde Yedieminlik Görevini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Açılan Dava Dosyalarının Birleştirilmesi )
DAVA DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sanığın İki Ayrı Haciz İşleminde Yedieminlik Görevini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Açılan Dava Dosyalarının Birleştirilmesi )"
276Y4.CD14.11.2001E. 2001/14097 K. 2001/14330"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Sanığın Önceden Ücret İstemeksizin Yedieminliği Kabul Etmesi ve Satış Günü Tebliğ Edilmesine Rağmen Hacizli Malları Satış Yerine Getirmemesi )
YEDİEMİNLİK ( Sanığın Önceden Ücret İstemeksizin Yedieminliği Kabul Etmesi ve Satış Günü Tebliğ Edilmesine Rağmen Hacizli Malları Satış Yerine Getirmemesi )"
276Y4.CD31.10.2001E. 2001/11799 K. 2001/13334"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Sorumluluk ve Görevi Hatırlatan Hacizli Malların Satışına İlişkin Tebligattan Satış Tarihine Kadar Geçen Süre İçerisinde Başvurusunun Bulunmaması )
GENEL KAST ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak Suçunun Oluşması için Genel Kastın Yeterli Bulunması )
YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL ( Sanığın Sorumluluk ve Görevi Hatırlatan Hacizli Malların Satışına İlişkin Tebligattan Satış Tarihine Kadar Geçen Süre İçerisinde Başvurusunun Bulunmaması )"
276Y4.CD2.10.2001E. 2001/10648 K. 2001/11285"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Sanığın Kendisine Yediemin Olarak Bırakılan Hacizli Malları Yasal Tebligata Karşın Teslim Etmemesi )
HACİZLİ MALLARIN TESLİM EDİLMEMESİ ( Sanığın Kendisine Yediemin Olarak Bırakılan Bu Malları Yasal Tebligata Rağmen Teslim Etmemesi )
TEBLİGATA RAĞMEN MALLARIN TESLİM EDİLMEMESİ ( Sanığın Kendisine Yediemin Olarak Bırakılan Bu Malları Yasal Tebligata Rağmen Teslim Etmemesi )"
276Y4.CD14.5.2001E. 2001/4366 K. 2001/5121"HACİZLİ MALIN KAÇIRILMASI ( Sanığın Hacizli Aracı Koruma Altına Alınmasını Önlemek İçin Uzaklaştırıp Uzaklaştırmadığının Araştırılması )
YEDİEMİNİN HACİZLİ MALI KAÇIRMASI ( Sanığın Hacizli Aracı Koruma Altına Alınmasını Önlemek İçin Uzaklaştırıp Uzaklaştırmadığının Araştırılması )
KASIT ( Sanığın Hacizli Aracı Koruma Altına Alınmasını Önlemek İçin Uzaklaştırıp Uzaklaştırmadığının Araştırılması )"
276Y4.CD26.3.2001E. 2001/2548 K. 2001/3026"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Mahkemenin Üç Ayrı Borca İlişkin Dosyaları Birleştirilmesi- Suç Çokluğunun Müteselsil Suç Olarak Kabulü )
TESELSÜL ( Mahkemenin Üç Ayrı Borca İlişkin Dosyaları Birleştirilmesi- Suç Çokluğunun Müteselsil Suç Olarak Kabulü )"
276Y4.CD9.10.2000E. 2000/5900 K. 2000/6438"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA SUÇU ( Sanığın Hacizli Malların Oğluna Ait Olduğu ve Satışın Mahkeme Kararı İle Durdurulduğu Savunmasının İncelenmemesi - Yasaya Aykırılığı )
EKSİK SORUŞTURMA İLE HÜKÜM KURULMASI ( Yasaya Aykırılığı/Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymamak - Sanığın Hacizli Malların Oğluna Ait Olduğu ve Satışın Mahkeme Kararı İle Durdurulduğu Savunması/Araştırılması Gerektiği )"
276Y4.CD5.6.2000E. 2000/3737 K. 2000/4829"YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL ( Usulüne Uygun Tebligat Yapılmaması Nedeniyle Söz Konusu Suçun İşlenmesi )
YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Usulüne Uygun Tebligat Yapılmaması Nedeniyle Söz Konusu Suçun İşlenmesi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligat Parçasında Adreste Bulunmama Nedeninin Belirtilmemesi ve Haber Bırakılan Komşusunun Adının Tebligata Yazılmaması )"
276Y4.CD5.6.2000E. 2000/3238 K. 2000/4811"YEDİEMİNLİKTEN KAÇINMA ( Haczin İhtiyati Haciz Kararına Dayanılarak Yapılması Ancak Karar Tarihinden İtibaren 10 Gün İçinde İnfaz Edilmemesi Nedeniyle Bu Suçun Oluşmaması )
YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Haczin İhtiyati Haciz Kararına Dayanılarak Yapılması Ancak Karar Tarihinden İtibaren 10 Gün İçinde İnfaz Edilmemesi Nedeniyle Bu Suçun Oluşmaması )
HACZİN İHTİYATİ HACİZ KARARINA DAYANILARAK YAPILMASI ( İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarihten İtibaren 10 Gün İçinde İnfaz Edilmediğinden Yedieminliği Suistimal Suçunun Oluşmaması )"
276Y4.CD23.5.2000E. 2000/4257 K. 2000/4410"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Sanığın Mahkum Edildiği Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi ve Ertelenmesi Olanağının Bulunacağının Gözetilmesi )
CEZALARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ VEYA ERTELENMESİ ( Sanığın Mahkum Edildiği Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi ve Ertelenmesi Olanağının Bulunacağının Gözetilmesi )
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Silinme Koşullarının Suç Tarihinden Önce Gerçekleşmiş Olması Durumunda Sanığın Mahkum Edildiği Cezanın Paraya Çevrilmesi ve Ertelenmesi Olanağının Bulunması )"
276Y4.CD20.4.2000E. 2000/2391 K. 2000/3251"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Haciz Tarihi İle Satış Talebi Tarihi Arasında Yasanın Öngördüğü Sürenin Geçtiği/Haczin Kalkacağı - Haciz Kalkacağından Suçun Oluşmayacağı )
HACZİN KALKMASI ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama - Haciz Tarihi İle Satış Talebi Tarihi Arasında Yasanın Öngördüğü Sürenin Geçtiğinden Haczin Kalkacağı/Suçun Oluşmayacağı )
HACİZ TARİHİYLE SATIŞ TALEBİ TARİHİ ARASINDAKİ SÜRE ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama - Somut Olayda Satış Talebi İçin Yasanın Öngördüğü Sürenin Dolduğundan Haczin Kalkacağı/Hukuka Aykırılık Unsurunun Bulunmadığının Gözetileceği ) )"
276Y4.CD18.4.2000E. 2000/2340 K. 2000/3067"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMAK ( Sanığın Kendisine Teslim Edilen Mahcuz Malları Borçlu Olan Kardeşine Vermesi )
HACİZLİ EŞYAYI BORÇLU KARDEŞİNE VEREN YEDİEMİN ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymamak )
KENDİSİNE TESLİM EDİLEN MAHCUZ MALLARI KARDEŞİ BORÇLUYA VEREN YEDİEMİN ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçu )"
276Y4.CD24.3.2000E. 2000/1314 K. 2000/1884"OTOMOBİLİN ŞASE NUMARASINI DEĞİŞTİRMEK
ALET VE VASITAYI TAKLİT SUÇU
CHANGE OTOMOBİL
CÜRÜM DELİLLERİNİ YOK ETMEK
MAHCUZ MALI DEĞİŞTİRMEK"
276Y4.CD17.11.1999E. 1999/7934 K. 1999/9395"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA"
276Y4.CD17.5.1999E. 1999/4674 K. 1999/5646"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMAK ( Sanığın Savunmasına Göre TCK 276'daki Seçimlik Hareketlerden Birinin Bulunup Bulunmadığının Tespiti )
SAVUNMA ALINMASI GEREĞİ ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama )"
276Y4.CD3.2.1999E. 1998/11812 K. 1999/589"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Olayda İhtiyati Haciz Yapıldığı ve Sonra Alacaklının Yedi Gün İçinde İşlem Yapıp Yapmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
İHTİYATİ HACİZ ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama Suçunun Oluşup Oluşmadığının Araştırılması )"
276Y4.CD12.10.1998E. 1998/8189 K. 1998/8962"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL
SANIĞA TEBLİGAT YAPILMAMASI"
276Y4.CD8.12.1997E. 1997/10257 K. 1997/10875"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( İhtiyati Haciz Kararının On Gün İçinde Yerine Getirilmemesi )
İHTİYATİ HACİZ KARARI ( On Gün İçinde Yerine Getirilmemesi ve Getirildikten Sonra Yedi Gün İçinde Kesin Hacze Dönüştürülmemesi Nedeniyle Ortadan Kalkması )"
276Y4.CD20.5.1997E. 1997/3874 K. 1997/4121"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Sanığın Yediemin Olarak Kendisine Teslim Edilen Otomobili Kullanmaktan İbaret Eylemi )
YEDİEMİN OLARAK TESLİM EDİLEN ARACI KULLANMA ( Kanundaki Madde Metninden Sayılan Davranış Ögelerinden Hangisine Uyduğu Belirtilmeden Karar Verilmesinin Yanlış Olması )"
276Y4.CD7.10.1996E. 1996/6609 K. 1996/7360"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Sanığa Ait İki Ayrı Borç Nedeniyle Ayrı Ayrı İcra Kovuşturması Yapılıp Tarlasındaki Ürüne Aynı Tarihte Haciz Konması )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sanığa Ait İki Ayrı Borç Nedeniyle Ayrı Ayrı İcra Kovuşturması Yapılıp Tarlasındaki Ürüne Aynı Tarihte Haciz Konması Nedeniyle )"
276YCGK19.3.1996E. 1996/4-43 K. 1996/51"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınacak Önceki Mahkumiyetinin Olması )
TEKERRÜRE ESAS ALINACAK MAHKUMİYET ( Hüküm Para Cezasından İbaret İse Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza İle Para Cezasının Artırılması )
ARTIRIMIN TEKERRÜRE ESAS ALINAN ÖNCEKİ MAHKÜMİYETTEKİ HÜKMÜ AŞMASI ( Aşan Miktarın Yasa Hükmünce Düşürülmesi )"
276Y4.CD12.6.1995E. 1995/3249 K. 1995/4287"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( TCK 59 Madde Hükmünün Uygulanması - Cezadan İndirim )
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Sanığın Hükümlülüğünün Olmaması - Mahkemedeki Tutum Ve Davranışları )
SANIĞIN MAHKEMEDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ( Olumlu Bulunarak İndirim Yapılması - Sanık Hakkında Başka Hüküm )
MAHKEMENİN SANIK HAKKINDA DİĞER HÜKMÜ ( Bu Seferde Sanığın Tutum Ve Davranışlarını Olusuz Bulması - Gerekçe )
GEREKÇE ( Birbirini Çürüten Nedenler İleri Sürerek Gerekçesizliğe Yol Açılması )"
276Y4.CD7.6.1995E. 1995/3675 K. 1995/4249"YEDİEMİNLİK HÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Borcun Hacizden Kısa Bir Süre Sonra Ödenmesi )
HARİCİ ÖDEME ( Satış Gününden Önce Yapılan Ödeme - Suçun Hukuka Aylırılık Ögesi )
HUKUKA AYKIRILIK ÖGESİ ( Satıştan Önce Yapılan Ödemenin Hukuka Aykırılık Ögesini Ortadan Kaldırması )
CEZADAN İNDİRİM ( Satış Gününden Sonra - Kovuşturmaya Başlamadan Önce Yapılan Ödemeler )"
276Y4.CD24.5.1995E. 1995/2591 K. 1995/3589"YEDİEMİNLİK HÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Trafik Kanununun Mülkiyetin Karinesi Olduğu - Sanığın Savunması )
TRAFİK KAYDININ BULUNMASI ( Kamyonun Sanığa Ait Olup Olmadığının Araştırmasının Apılmaması )
KARİNE ( TCK 276/2 Maddesiyle Hüküm Kurulması Gereği )"
276Y4.CD19.1.1995E. 1994/9714 K. 1995/19"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar )
KAMU İDARESİNE KARŞI İŞLENEN SUÇ ( Yedieminlik Sıfatını Verenin Kamu İdaresi Olması )
BANKALAR ( Kamu İdaresi Sayıldığının Açıklanması - Kamu İdaresi Olmaması )
BANKANIN KAMU İDARESİ OLMADIĞI ( Yedieminlik Yükümlülüğünden Kaçma Suçunun Oluşmaması )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Bankanın Sanığa Bıraktığı Mal Yüzünden Oluşmuş Suçun Niteliği )"
276Y4.CD7.12.1994E. 1994/7702 K. 1994/10680"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Kollukça El Konulan Suçta Kullanılmış Araç )
SUÇ ALETİNE KOLLUKÇA EL KONULMASI ( Cumhuriyet Savcılığına Verilen Emir - Orman Kanunu )
CUMHURİYET SAVCILIĞI ( Orman Kanununda Yazılı Olmayan Şahıslara Yediemin Olarak Görev Verme )
YEDİEMİN SIFATI ( İsteği İle Yedieminliği Kabul Eden Sanık - Malı Sahibine Verme )
MALIN YEDİEMİNCE SAHİBİNE VERİLMESİ ( Yüklenilen Suçun Oluştuğunun Kabulünün Gözetilmesi )"
276Y4.CD6.12.1994E. 1994/8459 K. 1994/10664"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Haciz Tarihi - Satış İçin Çıkarılan Tebligat )
HACİZ TARİHİ ( Satış İçin Tebligat Tarihine Kadar 3 Aydan Fazla Sürenin Geçtiği Tespiti )
SATIŞ İÇİN TEBLİGAT TARİHİ ( Geçen Sürede Haczin Kalkacağı - Hukuka Aykırılık Ögesi )
SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK ÖGESİ ( Haczin Kalktığına Göre Hütümlülük Kararının Verilemeyeceği )"
276YCGK24.10.1994E. 1994/4-207 K. 1994/231"USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligatın Aralarında Menfaat Çatışması Olan Birine Yapılması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebliğin Eşe Yapılması )
EŞE YAPILAN TEBLİGAT
YEDİEMİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMASI SUÇU"
276YCGK3.10.1994E. 1994/4-175 K. 1994/205"YEDİEMİNLİĞİ SUİİSTİMAL ( Hacizli Malları Satış Gün, Saat ve Yerinde Hazır Bulundurmamak-Ücret Alınmamış Olmasının Etkisi )
HACİZLİ MALLARI SATIŞ GÜN SAAT VE YERİNDE HAZIR BULUNDURMAMAK ( Yedieminlik Görevini Suistimal-Yedieminlerin Borçlunun Karısı ve Babası Olması )
YEDİEMİNLİK ÜCRETİ ALINMAMIŞ OLMASI ( Yedieminlik Görevini Suistimal-Hacizli Malları Satış Gün, Saat ve Yerinde Hazır Bulundurmamak )"
276Y4.CD7.9.1994E. 1994/6061 K. 1994/6318"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Köy Sınırları İçinde Yakalanan Kaçak Emval )
KAÇAK EMVAL VE SUÇ EŞYALARI ( Yediemin Olarak Teslim Edilecek Kimseler )
YEDİEMİN SIFATI ( Köy Muhtarına Vekiline Veya İhtiyar Kurulu Üyelerinden Birine Teslim )
KÖY İHTİYAR HEYETİ ( Teslimin Hukuka Uygunluğunun Araştırılması Zorunluluğu )
TESLİMİN HUKUKA UYGUNLUĞU ( Orman Emvali Ve Suç Eşyalarının Başkası Tarafından Götürülmesi )
ORMAN EMVALİ VE SUÇ EŞYALARI ( Eylemde Suçun Ögelerinin Oluştuğu )"
276Y4.CD18.4.1994E. 1994/2177 K. 1994/3326"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Borcun Tamamının Satış Tarihinden Önce Ödenmesi )
SUÇ TARİHİNDEN ÖNCE ÖDEME ( Alacaklıya Haricen Ödeme - İbraname )
İBRANAME ( Satış Tarihinden Önce Borcun Tamamının Ödendiği - Beraatine Karar Verilme )
BERAATİNE KARAR VERİLMESİ ( Yedieminlik Yükümlülüğünden Kaçınma Suçunun Oluşmadığı )"
276YCGK21.2.1994E. 1994/4-30 K. 1994/55"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Son Sözün Sanığa Verilmemesi )
SON SÖZÜN SANIĞA VERİLMEMESİ ( Bozmadan Sonra )
KAMU DAVASININ KESİNTİSİZLİK VE SÜREKLİLİK İLKESİ ( Bozmadan Sonra da Geçerli Olması )"
276Y4.CD16.2.1994E. 1993/8949 K. 1994/1181"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Haczedilen Malı Satış Yerine Getirme - Tebligat )
TEBLİGAT ( Şehir Dışında Olduğu Beyanı - Tebliğ Evrakı )
TEBLİĞ EVRAKI ( Tebligatın Bizzat Kendisine Yapıldığının Evraktan Anlaşılması )
YEDİEMİNİN MALI HAZIR BULUNDURMA SORUMLULUĞU ( Tebligattaki İmzanın Tetkik Edilmesi )
TAŞIMA GİDERLERİNİN VERİLMEMESİ ( Yedieminin Bu Konuda Talebinin Olması Gerektiği )"
276Y4.CD8.2.1994E. 1993/8861 K. 1994/787"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Hacizli Malın Muhafaza Altına Alınması )
HACİZLİ MALIN MUHAFAZA ALTINA ALINMASI ( Malın Muhafazası İçin Kendisine Teslim Olunması )
YEDİEMİNLİK GÖREVİ ( Malın Muhafazası - Mahcuzun Evde Olmadığının Anlaşılması )
MAHCUZUN EVDE OLMAMASI ( Malın Muhafaza Ve İstendiğinde Hazır Etme Yükümlülüğü )"
276YCGK12.4.1993E. 1993/4-56 K. 1993/86"HAKİMİN TEMEL CEZAYI TAKDİR HAKKI
CEZADA ALT SINIRIN AŞILMASI
SABIKA ( Cezada alt sınırın aşılması )
YEDİ EMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK"
276Y4.CD9.3.1993E. 1993/928 K. 1993/1866"YEDİEMİNLİK ( İhtiyati Tedbir Konularak Teslim Edilen Kavak Ağaçları )
YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Teslim Edilen Kavak Ağaçlarını Satma Eylemi )
İHTİYATİ TEDBİRE MUHALEFET ETME ( HUMK 113 Maddesi A Fıkrasına Giren Suçun Oluştuğu )
TESLİM EDİLEN MALIN SATILMASI ( İhtiyati Tedbir Kararı - Yedieminlik Yükümlülüğünden Kaçınma Suçunun Oluşmayacağı )"
276YCGK1.3.1993E. 1993/25 K. 1993/45"LÜZUMU MUHAKEME KARARI ( Muhtarın adli görevini kötüye kullanması )
SELBİ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Muhtarın yargılanması )
MUHTARIN YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Muhtarın )
YARGILAMANIN DURDURULMASI ( Lüzumu Muhakeme Kararı )"
276Y4.CD18.12.1992E. 1992/7430 K. 1992/8062"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Haczin Kaldırılmasının İstenmiş Olması - Yedieminlik )
HACZİN KALDIRILMASI ( Borcun Hangi Tarihte Ödendiğinin Araştırılarak Tespiti )
BORCUN ÖDENDİĞİ TARİH ( Satış Gününden Önce Ödendiği - Feragat Ve İbraname )
SATIŞ GÜNÜNDEN öNCE öDEME ( Suçun Oluşmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBATA BAŞLAMADAN ÖDEME ( Satış Gününden Sonra Yapılan Ödemeler - Cezadan İndirim Yapılması )
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Satıştan Gününden Sonra Takibata Başlamadan Önce Yapılan Ödemeler )"
276Y4.CD25.6.1992E. 1992/4009 K. 1992/4813"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMEK ( Teselsül Durumunun Araştırılması )
TESELSÜL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Yedieminlik Görevini Yerine Getirmemek )"
276Y4.CD12.3.1991E. 1991/996 K. 1991/1577"HACİZLİ MALI SATIŞ YERİNE GETİRMEME ( Aynı Eylemden Dolayı Sanık Hakkında Birden Fazla Dava Açılamayacağı )
HACİZLİ MALI TESLİM ETMEMEK ( Daha Önce Aynı Malı Satış Yerine Getirmediğinden Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulmuş Olan Sanık )"
276Y4.CD27.2.1991E. 1991/533 K. 1991/1196"SATIMA KONU MALIN İLK GÜN GETİRİLMEMESİ ( Yedieminliği Kötüye Kullanma - Eylemin Tek Suç Oluşturacağı )
YEDİEMİNLİĞİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Satıma Konu Malın İlk Gün Getirilmemesi - Eylemin Tek Suç Oluşturacağı )"
276Y4.CD19.4.1990E. 1990/2049 K. 1990/2500"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Reşit Olmayan Sanık - Geçersizliği/Suçun Oluşmayacağı )
REŞİT OLMAYAN KİŞİNİN YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Hukuken Geçersizliği - Suçun Oluşmayacağı )
HUKUKEN GEÇERSİZ İŞLEM ( Reşit Olmayan Sanığın Yediemin Olarak Görevlendirilmesi - Görevi Kötüye Kullanmak Suçunun Oluşmayacağı )"
276Y4.CD25.1.1990E. 1989/8011 K. 1990/249"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Cezadan Yapılabilecek Azami İndirim Oranı )
CEZALARIN İNDİRİMİ ( Azami İndirim Oranı )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ORANI ( Sanığın Lehine Bozulan Hükmün Temyiz Masraflarından Sorumlu Tutulamaması )"
276Y4.CD13.10.1989E. 1989/5848 K. 1989/6109"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Hacizli Malın Değerinin Az Olması - Cezada İndirim )
MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI ( Hacizli/Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak - Cezada İndirim )
CEZADA İNDİRİM ( Hacizli Malın Değerinin Az Olması - Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak )"
276Y4.CD8.3.1989E. 1989/617 K. 1989/1505"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( 18 Yaşından Küçüğün Görevlendirilmesi - Hukuken Geçersizliği )
SANIĞIN REŞİT OLMAMASI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmaktan Hükümlülüğüne Karar Verilemeyeceği )
REŞİT OLMAYAN KİŞİNİN YEDİEMİN OLARAK GÖREVLENDİRİLEMEYECEĞİ ( Hukuken Geçersizliği )"
276YCGK18.3.1988E. 1987/7-493 K. 1988/129"KAÇAKÇILIĞIN MENİ İLE İLGİLİ YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Hakkında Otonun Kaçak Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanık Hakkında Otonun Kaçak Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Hakkında Otonun Kaçak Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
276Y4.CD24.11.1987E. 1987/7920 K. 1987/10053"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK
KÜÇÜĞÜN SORUMLULUĞU"
276Y4.CD24.3.1987E. 1987/1841 K. 1987/3011"KÜÇÜK SANIKLAR
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK"
276Y4.CD14.5.1986E. 1986/3303 K. 1986/3531"İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak Suçunun Hukuki Mesnedinin Kalmaması )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İhtiyati Tedbir Kararından İtibaren On Gün İçinde Dava Açılmamasıyla Sanığın Cezai Sorumluluğunun Kalkacağı )"
276Y4.CD14.5.1986E. 1886/3303 K. 1986/3531"İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak Suçunun Hukuki Mesnedinin Kalmaması )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İhtiyati Tedbir Kararından İtibaren On Gün İçinde Dava Açılmamasıyla Sanığın Cezai Sorumluluğunun Kalkacağı )"
276Y4.CD30.1.1986E. 1985/9417 K. 1986/443"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanığın Yedieminlik Görevinin Anlam ve Önemini Kavramaktan Yoksun Bulunduğu İddiası )
SANIĞIN YEDİEMİNLİK GÖREVİNİN ANLAM VE ÖNEMİNİ KAVRAMAKTAN YOKSUN BULUNDUĞU İDDİASI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak )"
276Y4.CD18.6.1985E. 1985/5674 K. 1985/5915"ORMAN KANUNUNDAN DOĞAN YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANAN MUHTAR ( Görev Memuriyetiyle İlgili Olmadığından Cezanın Artırılamaması )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Suç Sanık Muhtarın Memuriyetiyle İlgili Olmadığından Cezanın Artırılamaması )
CEZANIN ARTIRILAMAMASI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanan Muhtara Verilecek Olan )
MUHTARIN YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Suç Sanığın Memuriyetiyle İlgili Olmadığından Cezanın Artırılamaması )"
276Y4.CD13.2.1984E. 1984/1176 K. 1984/801"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İcra Dosyasında Alacaklı Bulunan Müşteki-Müdahil Sıfatı )
MÜDAHİL SIFATI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçunda İcra Dosyasında Alacaklı Bulunan Müşteki )
SUÇTAN ZARAR GÖREN KİŞİ ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak-Müdahil Sıfatı-Alacaklı )"
276Y4.CD14.2.1980E. 1980/563 K. 1980/646"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Haczedilip Kendisine Yediemin Olarak Teslim Edilen Malları İcra Dairesine Getirmeme )
MAHCUZ MALLARI İCRA DAİRESİNE GETİRMEYEN YEDİEMİN ( Yedieminlik Görevinin Kötüye Kullanılması )"
276Y4.CD13.2.1980E. 1980/525 K. 1980/586"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Aynı Alacaklıya Olan İki Borç Nedeniyle Haczedilen ve Kendisinde Bırakılan Malı Geri Vermeyen Borçlu )
MÜTESELSİL SUÇ ( Aynı Alacaklıya Olan İki Ayrı Borç Nedeniyle Haczedilen Malı Geri Vermeyen Yediemin Borçlu )
AYNI ALACAKLIYA AİT İKİ AYRI BORÇ NEDENİYLE HACZEDİLEN MALI TESLİM ETMEYEN YEDİEMİN ( Müteselsil Suç Oluşacağı )"
276Y4.CD3.5.1978E. 1978/2543 K. 1978/2559"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA İDDİASI ( Mahcuz Malı İcra Dairesine Getirmediğinden Aldığı Cezayı Çeken Kişinin Mahcuz Malı Satması )
MAHCUZ MALI SATTIĞI İDDİA EDİLEN YEDİEMİN ( İcra Dairesine Malı Getirmediğinden Ceza Alıp Çeken Sanığa Yeniden Mal Teslimi Yapılmamış Olması )"
276YCGK28.3.1977E. 1977/4-88 K. 1977/142"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA İDDİASI ( Yedieminlik Ücreti ve Taşıma Masrafı Ödenmeyen Sanığın Malları Satış Yerinde Bulundurmaması )
MAHCUZ MALLARI SATIŞ YERİNDE BULUNDURMAYAN YEDİEMİN ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma İddiası )
HACİZLİ MALLARI SATIŞ YERİNDE BULUNDURMAYAN YEDİEMİN ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma İddiası )"
276Y4.CD3.2.1976E. 1976/556 K. 1976/559"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL ( Süresi Geçtikten Sonraki Satış Talebinin Geçersizliği ve Suçun Oluşmaması )
SATIŞ TALEBİNİN SÜRESİNDEN SONRA YAPILMASI ( Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunun Oluşmaması )
HACİZLİ MALIN SATIŞININ SÜRESİNDEN SONRA İSTENMESİ ( Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunun Oluşmaması )"
276YİBGK21.1.1959E. 1958/30 K. 1959/4"ORMAN SUÇU ( Kendisinde Yakalanıp Yediemin Olarak Kendisine Teslim Kılınan Kaçak Orman Emvelini İade Etmemek )
AF ( Orman Suçlarının Affa Uğraması )
ORMAN SUÇLARININ AFFA UĞRAMASI ( Buna İlişkin Af Yasasının Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenen Orman Malları Güvenilir Kişinin Görevinin Kötüye Kullanılması )
GÜVENİLİR KİŞİLİK GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Orman Suçunun Affa Uğramasının Bu Suçun Oluşmasını Engellememesi )"

DANIŞTAY

276VDDGK22.11.1996E. 1996/250 K. 1996/395"CEZA KOVUŞTURMASI SONUCU ( Yedieminin Hukuki Sorumluluğuna Etkisi )
YEDİEMİNİN SORUMLULUĞU ( Vergi Borcu Nedeniyle Haczedilip Yediemine Teslim Edilen Aracın Başka Bir Borç Nedeniyle İcra Dairesince Haczedilmesi )
VERGİ BORCU NEDENİYLE HACZEDİLİP YEDİEMİNE TESLİM EDİLEN ARAÇ ( Aracın Daha Sonra Başka Bir Borç İçin Haczedilmiş Olmasından Yedieminin Sorumluluğu )"

UYUŞMAZLIK

276UMC30.1.1989E. 1989/5 K. 1989/5"YEDİEMİNDEN MAHCUZ MALI ZAPTETMEK (İcra Tetkik Mercii İle Asliye Ceza Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesinin Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Olması)
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (İcra Tetkik Mercii İle Asliye Ceza Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesinin Uyuşmazlık Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Olması)"

Madde 278

YARGITAY

278Y11.CD13.3.2008E. 2007/9265 K. 2008/1517"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Kendisini Gümrükte Şef Olarak Tanıtıp İşçi Alınacağını Söyleyerek Menfaat Temini - Eylemi Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğu ve Onlar Nezdinde Hatırı Sayıldığını Söylemeksizin Gerçekleştirmesi/Nitelikli Dolandırıcılık Olmadığı )
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Kendisini Gümrükte Şef Olarak Tanıtıp İşçi Alınacağını Söyleyerek Menfaat Temininin Nüfuz Ticareti Eylemi Olmadığı - Suçun Oluşmadığı )
NÜFUZ TİCARETİ ( Sanığın Kendisini Gümrükte Şef Olarak Tanıtıp İşçi Alınacağını Söyleyerek Menfaat Temininin Nüfuz Ticareti Eylemi Olmadığı - Nitelikli Dolandırıcılıkla Cezalandırılamayacağı ) "
278Y4.CD10.5.2006E. 2006/34 K. 2006/10698"YALAN YERE YEMİN ETME ( Dilekçede Gösterilen Eylemin Hukuken Nitelendirilmesi Soruşturmayı Yapan C. Savcısının Görevi Olduğundan İşlendiği İddia Edilen Suç Hakkında Şüphelinin İfadesine Başvurulması Gerektiği )
CUMHURİYET SAVCISININ GÖREVİ ( Yalan Yere Yemin - Dilekçede Gösterilen Eylemin Hukuken Nitelendirilmesi Soruşturmayı Yapan C. Savcısının Görevi Olduğundan İşlendiği İddia Edilen Suç Hakkında Şüphelinin İfadesine Başvurulması Gerektiği )
DİLEKÇEDE GÖSTERİLEN EYLEMİN NİTELENDİRİLMESİ ( Soruşturmayı Yapan C. Savcısının Görevi Olduğundan İşlendiği İddia Edilen Suç Hakkında Şüphelinin İfadesine Başvurulması Gerektiği )"
278Y4.CD7.12.2005E. 2005/10845 K. 2005/22071"NÜFUZ TİCARETİ ( Etkin Pişmanlık Halinde Cezanın Yarı Oranına Kadar İndirilebileceğinin Öngörüldüğü - Fail Lehine Olan Yasanın TCK'nun 9/3 Maddesinde Öngörülen Yönteme Uygun ve Duruşmalı Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Nüfuz Ticareti Suçunda Cezanın Yarı Oranına Kadar İndirilebileceğinin Öngörüldüğü - Fail Lehine Olan Yasanın TCK'nun 9/3 Maddesinde Öngörülen Yönteme Uygun ve Duruşmalı Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Nüfuz Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık Halinde Cezanın Yarı Oranına Kadar İndirilebileceğinin Öngörüldüğü - Fail Lehine Olan Yasanın TCK'nun 9/3 Maddesinde Öngörülen Yönteme Uygun ve Duruşmalı Olarak Belirlenmesi Gerektiği )"
278YCGK29.11.2005E. 2005/5-36 K. 2005/154"RÜŞVET SUÇU ( Daha Ceza Verilmesi için Ceza Mahkemesi Başkanına Para Verildiği İddiası Nedeniyle )
HAKİMİN RÜŞVET ALMASI ( Mahkeme Başkanına Yargılamasını Yaptığı Sanıkla İlgili Daha Az Ceza Verilmesi Konusunda Para Verilmesi )
MENFAAT TEMİNİ ( Sanık Kasım'ın Eyleminin Mahkeme Başkanı ile Yakınlığını Kullanarak Cevdet'in Daha Az Ceza Alacağını Temin Düşüncesi ile Menfaat Sağlamak Suçunu Oluşturması )
SUÇUN SÜBUTU ( Rüşvet ve Bu Suça Aracılık Eylemlerinin Oluştuğunun Kuşkulu Görülmesi Bu Yöndeki Kanıtların Hükme Yeter Mahiyette ve İnandırıcı Bulunmamış Olması-Dolayısıyla Bir Rüşvet Anlaşmasının Oluşmamış Olması )
AZ CEZA TAYİNİ ( Adli Tıptan Gelen Rapor Eylemin Kasten İcra Edildiğini Kanıtlamış Olması-TCK'nun 59 ve 51 inci Maddelerinin Uygulandığı Olayda Mahkeme Başkanının Daha Az Ceza Verme İmkanının Hukuken Mevcut Bulunmaması )
4616 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Menfaat Temini Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Suç Tarihi Nazara Alınarak Bu Yasa Kapsamında Kalması Nedeniyle Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesi )"
278Y9.CD22.9.2004E. 2004/3421 K. 2004/4479"DEVLETİN ASKERİ KUVVETLERİNİ VE ADLİYENİN MANEVİ ŞAHSİYETİNİ TAHKİR ETMEK ( Hüküm Tarihinden Sonra Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Yasa Nedeniyle Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Takdir ve Tayininin Gerekmesi )
TANIK ( Dosya Kapsamında Mevcut Bulunan Tanık İfadeleri Arasındaki Sanığın Söylediği İddia Olunan Sözlere İlişkin Çelişkiler Giderilerek Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Hükümleri Çerçevesinde Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
278Y4.CD3.5.2002E. 2002/4886 K. 2002/7779"NÜFUS TİCARETİ ( Özel şirket olan ve müdürü devlet memuru sayılmayan kurumda iş vaadederek para alınmasının TCK 503. maddesine uyacağı - Sanığın geçmiş durumunun suç işleme eğilimi gösterdiği durumlarda cezanın ertelenemeyeceği )
DOLANDIRICILIK ( Özel şirket olan ve müdürü devlet memuru sayılmayan kurumda iş vaadederek para alınmasının TCK 503. maddesine uyacağı - Sanığın geçmiş durumunun suç işleme eğilimi gösterdiği durumlarda cezanın ertelenemeyeceği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Özel şirket olan ve müdürü devlet memuru sayılmayan kurumda iş vaadederek para alınmasının TCK 503. maddesine uyacağı - Sanığın geçmiş durumunun suç işleme eğilimi gösterdiği durumlarda cezanın ertelenemeyeceği )"
278YCGK26.3.2002E. 2002/4-89 K. 2002/221"DEVLET MEMURLARINA İNTİSAP İDDİASIYLA YARAR SAĞLAMAK ( Başsavcıya Yakınlığından Söz Ederek Belli Miktar Para Karşılığında Yakınlarını Hapisten Kurtaracağını Söyleyen Sanığın Eylemi )
NÜFUS TİCARETİ ( Bu Suçun Mağdurunun Şeref ve İtibarı Sarsılan Kamu İdaresi Olması-Dolandırıcılık Suçuyla Arasında En Önemli Farkın Korunan Hukuki Yararlar Olması )
KAMU İDARESİNİN ŞEREF VE İTİBARININ ZEDELENMESİ ( Nüfus Ticareti Suçunun İşlenmesi Nedeniyle )
DOLANDIRICILIK ( Başsavcıya Yakınlığından Söz Ederek Belli Miktar Para Karşılığında Yakınlarını Hapisten Kurtaracağını Söyleyen Sanığın Eyleminin Nüfus Ticareti Suçunu Oluşturması )"
278Y5.CD30.5.2001E. 2001/3140 K. 2001/3771"ŞARTLA SALIVERME ( Sanıklar Hakkında Verilen Hükümde 4616 Sayılı Yasanın Uygulama Maddesinde Öngörülen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırı )
DEVLET MEMURLARINA İNTİSAP İDDİASİYLE MENFAAT TEMİN EYLEYENLER ( 4616 Sayılı Yasadan Faydalanıp Faydalanamama )
DAVANIN ERTELENMESİ ( 4616 Sayılı Uyarınca Ertelemenin Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
278Y4.CD20.4.1999E. 1999/2993 K. 1999/4288"NÜFUZ TİCARETİ ( Dolandırıcılık )
DOLANDIRICILIK ( Nüfuz Ticareti )"
278Y5.CD28.5.1991E. 1991/1710 K. 1991/2872"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sayaçtan Rakam Sildirebileceğini Belirterek Para Alınmasının TCK 278. Maddenin Uygulanmasını Gerektirmesi )
TAVASSUT VAADİYLE MENFAAT TEMİN ETMEK ( Sayaç Okuma Görevlisinin Tanıdıkları Sayesinde Sayaçtan Bir Rakam Sildirebileceğini Belirtip Para Alması )
TANIDIKLAR SAYESİNDE SAYAÇTAN RAKAM SİLDİREBİLECEĞİNİ BELİRTİP PARA ALMAK ( Sayaç Okuma Görevlisi-Tavassut Vaadiyle Menfaat Temini )"
278Y4.CD2.2.1988E. 1988/180 K. 1988/622"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Astsubayı Tanıdığı İddiasıyla Menfaat Temin Eden Sanık )
RESMİ NÜFUZ TİCARETİ YAPMAK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Görevli Astsubayı Tanıdığını Söyleyerek Menfaat Temini Halinde Dolandırıcılık Suçu )"
278YCGK18.3.1985E. 1984/456 K. 1985/146"DOLANDIRICILIK ( Yardımcı Olunacağı Belirtilen Pasaport İşlemlerinde Gerekeceği Belirtilerek Para Alınması-Nüfuz Ticareti Sayılmasının Şartları )
NÜFUZ TİCARETİ ( Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarını da İhtiva Ettiği )
RESMİ İŞLEMLERİN KOLAYLAŞTIRILMASINI SAĞLAYACAĞI BELİRTİLEREK PARA ALINMASI ( Dolandırıcılık )"
278YİBGK25.6.1984E. 1984/41 K. 1984/5"AĞIR PARA CEZASI ( 2248 ve 2790 Sayılı Kanunlarla Değişik 5435 Sayılı Kanun Gereğince Misil Artırmasına Tabi Olmaması )
NİSBİ NİTELİKTEKİ AĞIR PARA CEZASI ( 2248 ve 2790 Sayılı Kanunlarla Değişik 5435 Sayılı Kanun Gereğince Misil Artırmasına Tabi Olmaması )
MİSİL ARTIRMASI ( Nisbi Nitelikteki Ağır Para Cezasının Artırmaya Tabi Olmaması )
NÜFUZ TİCARETİ ( TCK'nın 278 Maddesinin Değiştirilerek Para Cezasının Nisbi Niteliğe Bürünmesi )
PARA CEZALARI ( Kanun Tarafından veya Hakim Tarafından Belirlenen Olmak Üzere İkiye Ayrılması )
KANUNİ PARA CEZASI ( Hakimin Kanunda Belirtilen Para Cezasını Uygulaması )
HAKİM TARAFINDAN TAKDİR EDİLEN PARA CEZASI ( Kanunun Öngördüğü Sınırlar İçerisinde Cezanın Ferdileştirilmesi )
CEZANIN FERDİLEŞTİRİLMESİ ( Hakim Tarafından Takdir Edilen Para Cezasının Uygulanması )"
278YCGK14.10.1963E. 1963/23 K. 1963/22"DOLANDIRICILIK ( Hakkında Kovuşturma Yapılan Kişiyi Soruşturmadan Kurtaracağı Gerekçesiyle Yakınlarından Para Almak )
HAKKINDA KOVUŞTURMA BULUNAN KİŞİYİ KURTARACAĞI GEREKÇESİYLE YAKINLARINDAN PARA ALMAK ( Fiilin Dolandırıcılık Olup Olmadığı )
MÜDAHİLİN YAKINLARININ TANIKLIĞI ( Ev İçinde Geçen Olaylar )
TANIKLIK ( Müdahil Yakınları )"

Madde 279

AMK

279AMK20.9.1994E. 1994/47 K. 1994/70""

YARGITAY

279Y4.CD13.7.2010E. 2010/8181 K. 2010/13568"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Dış Hatlar Servisinde Görevli Sanığın Bagajları Eksik Tartarak Hem Uçuş Güvenliğini Tehlikeye Soktuğu Hem de Eksik Tartım Nedeniyle Kurumu Zarara Uğrattığı ve Kişilere Haksız Kazanç Sağladığından Suçun Oluştuğu )
KAMU GÖREVLİSİ SAYILMA ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma - Özelleştirilmiş Olsa Bile Kamu Payının %50'den Fazla Olması Nedeniyle THY Personelinin Görevleriyle Bağlantılı İşledikleri Suçlarda Kamu Görevlisi Sayılacağı )
DIŞ HATLAR SERVİSİNDE GÖREVLİ SANIK ( Bagajları Eksik Tartarak Hem Uçuş Güvenliğini Tehlikeye Soktuğu Hem de Eksik Tartım Nedeniyle Kurumu Zarara Uğrattığı ve Kişilere Haksız Kazanç Sağladığı Doğrulandığından Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )"
279YCGK22.3.2005E. 2004/4-220 K. 2005/32"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Avukatın Müvekkilinin Öldüğünden Haberi Olduğu Halde İcra Dosyasında Ölümünden Sonra Yatırılmış Parayı Çekerek Vekalet Ücretini Düştükten Sonra Kalan Miktarı Mirasçılardan Sadece Birisine Teslim Etmesi )
AVUKATIN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Müvekkilinin Öldüğünden Haberi Olduğu Halde İcra Dosyasında Ölümünden Sonra Yatırılmış Parayı Çekerek Vekalet Ücretini Düştükten Sonra Kalan Miktarı Mirasçılardan Sadece Birisine Teslim Etmesi )
VEKALET İLİŞKİSİ SONA ERDİKTEN SONRA TEMSİL ( Avukatın Müvekkilinin Öldüğünden Haberi Olduğu Halde İcra Dosyasında Ölümünden Sonra Yatırılmış Parayı Çekerek Vekalet Ücretini Düştükten Sonra Kalan Miktarı Mirasçılardan Sadece Birisine Teslim Etmesi - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak Suçu )
MÜVEKKİLİN ÖLÜMÜ ( Avukatın Haberi Olduğu Halde İcra Dosyasında Ölümünden Sonra Yatırılmış Parayı Çekerek Vekalet Ücretini Düştükten Sonra Kalan Miktarı Mirasçılardan Sadece Birisine Teslim Etmesi - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak Suçu )"
279YCGK8.2.2005E. 2004/5-146 K. 2005/7"ZİMMET SUÇU ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları )
MEMUR SAYILMAMA ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları/Zimmet Suçu )
ZİRAAT BANKASI PERSONELİ ( 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Zimmet Suçu/Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları )
BANKALAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE CEZALANDIRMA ( Zimmet - Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması )
BANKA PERSONELİNİN ZİMMET SUÇU ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları )
ÖZELLEŞTİRMENİN CEZA HUKUKU AÇISINDAN BANKA PERSONELİNE ETKİSİ ( Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlarda Çalıştırılan Personelin TCK. Md. 279'da Yazılı Memurdan Sayılacağı )"
279Y2.CD25.10.2004E. 2003/13405 K. 2004/18763"TANIK SIFATIYLA DİNLENEN KİŞİLER ( Adli Bir Kamu Görevi Yapan Kimselerden Olduğu/Memur Sayıldıkları - Duruşmada Dinlenen Tanığa Sövmenin Resmi Sıfatlılara Sövme Suçunu Oluşturacağı )
SÖVME ( Duruşmada Dinlenen Tanığa Sövmenin Resmi Sıfatlılara Sövme Suçunu Oluşturacağı/Tanık Sıfatıyla Dinlenen Kişilerin Memur Sayıldıkları - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tanık Sıfatıyla Dinlenen Kişilerin Adli Bir Kamu Görevi Yapan Kimselerden Olduğu - Tanığa Sövmenin Resmi Sıfatlılara Sövme Suçunu Oluşturacağı )"
279Y4.CD6.10.2004E. 2003/9291 K. 2004/9639"MEMURİYET GÖREVİNİ SAVSAMA ( Yardımcı Hizmetler Sınıfında ve Bekçi Kadrosunda Çalışan Sanık - Kamu Görevi Yapmadığı ve Memur Sayılmadığı/Atılı Suçun Faili Olamayacağı )
BEKÇİ KADROSUNDA ÇALIŞAN SANIK ( Yardımcı Hizmetler Sınıfında/Kamu Görevi Yapmadığı ve Memur Sayılmadığı - Görevi Savsama Suçundan Beraat Hükmü Verilmesi Gereği )
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KABUL EDİLMEME ( Yardımcı Hizmetler Sınıfında ve Bekçi Kadrosunda Çalışan Sanık - Kamu Görevi Yapmadığı ve Memur Sayılmadığı/Görevi Savsama Suçunun Faili Olamayacağı )"
279Y4.CD28.6.2004E. 2003/8973 K. 2004/8132"BELEDİYE İTFAİYE ERİ ( Olarak Görevlendirilen Mağdurun Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Niteliği Taşımadığı - Belediye İtfaiye Erinin TCY'nin 279. Maddesi Kapsamında Memur Sayılmayacağı )
KAMU GÖREVİ ( Belediye İtfaiye Eri Olarak Görevlendirilen Mağdurun Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Netiliği Taşımadığı - Belediye İtfaiye Erinin Ceza Yasası Kapsamında Memur Sayılmayacağı )
MEMUR SAYILMA ( Belediye İtfaiye Erinin TCY'nin 279. Maddesi Kapsamında Memur Sayılmayacağı - Belediye İtfaiye Eri Olarak Görevlendirilen Mağdurun Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Niteliği Taşımadığı )"
279YCGK27.4.2004E. 2004/4-84 K. 2004/105"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Hakimin - Yasa Hükümleri ve Yerleşik İçtihat ve Uygulamalarla Çelişen Çok Sayıdaki Kararı Ortaya Çıkan Zararın Ağırlığı Dolayısıyla Suç İşleme Kastının Yoğunluğu/TCK Md. 240 1 nci Cümlesi Uyarınca Ceza Tayini )
HAKİMİN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Yasa Hükümleri ve Yerleşik İçtihat ve Uygulamalarla Çelişen Çok Sayıdaki Kararı Ortaya Çıkan Zararın Ağırlığı Dolayısıyla Suç İşleme Kastının Yoğunluğu/TCK Md. 240 1 nci Cümlesi Uyarınca Ceza Tayini )
SUÇ İŞLEME KASTININ YOĞUNLUĞU ( Hakimin Görevi Kötüye Kullanması/Yasa Hükümleri ve Yerleşik İçtihat ve Uygulamalarla Çelişen Çok Sayıdaki Kararı Ortaya Çıkan Zararın Ağırlığı - TCK Md. 240 1 nci Cümlesi Uyarınca Ceza Tayini )"
279Y4.CD5.4.2004E. 2003/5891 K. 2004/4244"TEHDİT ( Adli Kamu Görevi Yapan Kişiyi - Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayıldığı/TCY. 273. Maddesinin Uygulanma Olanağının Düşünülmesi Gereği )
ADLİ KAMU GÖREVİ YAPAN KİŞİYİ TEHDİT ( Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayıldığı - TCY. 273. Maddesinin Uygulanma Olanağının Düşünülmesi Gereği )
CEZA YASASI UYGULAMASINDA MEMUR SAYILMAK ( Adli Kamu Görevi Yapan Kişiyi Tehdit - TCY. 273. Maddesinin Uygulanma Olanağının Düşünülmesi Gereği )"
279Y4.CD22.3.2004E. 2003/4378 K. 2004/3525"MUHTARIN GÖREVİ ( Sosyal Yardımlaşma Vakfı Tarafından Kömür Dağıtımı İşine Yardım Etmesi - Yasal Görevlerinden Olmadığı Ceza Uygulamasında Memur Sayılamayacağı )
MEMUR SAYILMA ( Muhtarın Sosyal Yardımlaşma Vakfı Tarafından Kömür Dağıtımı İşine Yardım Etmesi - Yasal Görevlerinden Olmadığı Ceza Uygulamasında Memur Sayılamayacağı )
SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI ( Muhtarın Kömür Dağıtımı İşine Yardım Etmesi - Yasal Görevlerinden Olmadığı Ceza Uygulamasında Memur Sayılamayacağı )"
279Y4.CD10.3.2004E. 2003/4241 K. 2004/2958"VAKIF GÖREVLİSİ ( Yaptığı İşin Kamu Görevi Niteliğinde Bulunmaması - Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayılamayacağı )
MEMUR SAYILMA ( Ceza Yasası Uygulamasında - Vakıf Görevlilerinin Yaptığı İşin Kamu Görevi Niteliğinde Bulunmaması/Sayılamayacağı )
GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Vakıf Görevlisinin Vakıf Defterlerini Teslim Etmeme Ya da Geç Teslim Etme Eylemleri )
VAKIF DEFTERLERİNİ TESLİM ETMEME ( Ya da Geç Teslim Etme Eylemleri - Görevi Savsama Suçunu Oluşturacağı )"
279Y4.CD25.2.2004E. 2003/7065 K. 2004/2036"KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ MÜDÜRÜ ( Posta İşletmesi - Kendisine Karşı İşlenen Suçlardan Dolayı TCY.'nın 279. Maddesi Anlamında Memur Sayılmayacağı )
POSTA İŞLETMESİ MÜDÜRÜ ( Kamu İktisadi Teşebbüsü Personeli - Kendisine Karşı İşlenen Suçlardan Dolayı TCY.'nın 279. Maddesi Anlamında Memur Sayılmayacağı )
CEZA KANUNUNUN TATBİKATINDA MEMUR SAYILMA ( Kamu İktisadi Teşebbüsü Müdürünün Kendisine Karşı İşlenen Suçlardan Dolayı TCY.'nın 279. Maddesi Anlamında Memur Sayılmayacağı )
MEMUR SAYILMA ( Kamu İktisadi Teşebbüsü Müdürünün Kendisine Karşı İşlenen Suçlardan Dolayı TCY.'nın 279. Maddesi Anlamında Memur Sayılmayacağı )"
279YCGK24.2.2004E. 2004/4-27 K. 2004/53"İŞÇİNİN MEMUR OLARAK ATANMASI ( Belediyede Çalışanlarını Vekaleten - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Öğelerinin Oluşacağı )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Belediye Başkanı Olan Sanığın İş Kanununa Tabi İşçi Statüsündeki Belediye Personelini Memur Olarak Ataması )
BELEDİYE BAŞKANININ İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİNİ MEMUR OLARAK ATAMASI ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Öğelerinin Oluşacağı )
MEMUR OLARAK İŞÇİNİN ATANMASI ( Belediye Başkanınca İş Kanununa Tabi Belediye Personelinin - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Öğelerinin Oluşacağı )
KAMU GÖREVİ ( Daire Başkanlığı ve Müdürlük Kadrolarına İşçi Statüsündeki Çalışanların Vekaleten Atanması - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu )"
279YCGK11.11.2003E. 2003/4-237 K. 2003/273"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İhaleye Katılması Olanaksız Olan Bir Kişiye Yasaya Aykırı Olarak Verilen İhalelerin Sanığın Başkanı Olduğu Yönetim Kurulunca Onaylanması )
İHALEYE KATILMASI OLANAKSIZ OLAN KİŞİNİN ALDIĞI İHALENİN ONAYLANMASI ( Sanığın Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlemesi )
RESMİ GÖREVİ HAİZ KİMSENİN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI ( İhaleye Katılması Olanaksız Olan Bir Kişiye Yasaya Aykırı Olarak Verilen İhalelerin Sanığın Başkanı Olduğu Yönetim Kurulunca Onaylanması )
HÜKMÜN KONUSU ( İddianamede Gösterilen Eylem Olması-Dava Konusu Yapılacak Eylemin Bağımsız Olarak ve Başka Bir Olaya Dayalı Olmadan Açıklanmasının Gerekmesi )
CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARIN SINIRI ( Kararın Kim Hakkında ve Hangi Eylemden Dolayı Dava Açılmışsa Onunla Sınırlı Olması )"
279Y2.CD10.11.2003E. 2002/6715 K. 2003/14370"SÖVME ( Mahkemede Tanıklık Yapması Nedeniyle Tanığa Karşı İşlenen Sövme Suçunu İşleyen Sanıkların Eyleminin Memur Sayılan Kişilere Karşı İşlenmiş Kabul Edilmesi )
TANIKLIK GÖREVİNİ İFA EDEN ŞAHSA SÖVME ( Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mahkemede Tanıklık Yapması Nedeniyle Tanığa Karşı İşlenen Sövme Suçunu İşleyen Sanıkların Eyleminin Memur Sayılan Kişilere Karşı İşlenmiş Kabul Edilmesi-Asliye Cezanın Görevi )"
279YCGK7.10.2003E. 2003/4-236 K. 2003/249"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Memurlar Tarafından Yürütülmesi Gereken İşlerin İşçi Statüsünde Kişilerce Yürütülmesi İçin Yapılan Vekaleten Atamanın Hukuka Aykırı Olması )
MEMUR ( Memurlar Tarafından Yürütülmesi Gereken İşlerin İşçi Statüsünde Kişilerce Yürütülmesi İçin Yapılan Vekaleten Atamanın Hukuka Aykırı Olması )
GÖREVİN VEKALETEN YÜRÜTÜLMESİ ( Bu Durumda Görevin Gereklerine ve Niteliklerine Uygun ve Bu İtibarla Görevi Vekaleten Yürütebilecek Kişilerin Bulunmasının Zorunlu Olması )
KAMU HİZMETİ ( Memurlar Tarafından Yürütülmesi Gereken İşlerin İşçi Statüsünde Kişilerce Yürütülmesi İçin Yapılan Vekaleten Atamanın Hukuka Aykırı Olması )
HİZMET SÜRESİ ( Dava Konusu Olayda Sanığın Hizmet Süresi ve Statüsü Gereği Olarak Atanmış Olduğu Makamın Yüklediği Vazifeyi İfa Edecek Nitelikte Olmadığının Saptanmış Bulunması )
VEKALETEN ATAMADA ARANILACAK ŞARTLAR ( Görevin Vekaleten Yürütülmesi Halinde Görevin Gerekleri ve Nitelikleri Değişmeyeceğinden Asilde Aranacak Şartların Vekilde de Bulunmasının Gerekmesi )"
279YCGK7.10.2003E. 2003/4-203 K. 2003/247"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanık Hakim Tarafından Usul Yasasının Emredici Hükümlerine ve İmar Yasasının Çarpık Yapılaşmayı Önleyici Hükümlerine Aykırı Olarak Karar Verilmesi )
HAKİMİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Sanık Hakim Tarafından Usul Yasasının Emredici Hükümlerine ve İmar Yasasının Çarpık Yapılaşmayı Önleyici Hükümlerine Aykırı Olarak Karar Verilmesi )
MEMUR SIFATINI HAİZ OLAN KİMSENİN EMREDİCİ USUL KURALLARINA AYKIRILIĞI ( Sanık Hakimin Menfaat Temini Karşılığında Yasalara Aykırı Kararlar Vermesi )
ÇARPIK YAPILAŞMAYI ÖNLEME AMACI GÜDEN YASA MADDESİNE BİLEREK AYKIRI HÜKÜM VERMEK ( Sanık Hakimin Görevini Kötüye Kullanması )
CEZADAN İNDİRİM SEBEPLERİ ( Görevi Kötüye Kullanmada Cezayı Azaltan Hallerin Sayılmaması- sanık Hakim Tarafından Verilen Kararlardan Dolayı Uğranılan Zararların Büyüklüğü )"
279Y4.CD23.9.2003E. 2002/23405 K. 2003/8034"MEMUR ( Sanığın Memur Olmadığı Gözetilmeksizin Sanık Ayleyhine Fazla Cezaya Hükmolunmasının HUkuka Aykırı Olması )
CEZALARIN ARTTIRILMASI ( Sanığın Memur Olmadığı Gözetilmeksizin Sanık Ayleyhine Fazla Cezaya Hükmolunmasının HUkuka Aykırı Olması )
KAMU GÖREVİ ( Defterdarlık Şoförününün TCK Hükümlerine Göre Kamu Görevlisi Olduğunn Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
279YCGK8.7.2003E. 2003/4-194 K. 2003/214"GÖREVİ İHMAL ( Büyükşehir Belediye Başkanının Belediye Encümeninin Yargı Sürecini Tamamlayıp Kesinleşen Yıkım Kararlarını Uygulamaması )
BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİ İHMAL SUÇU ( Belediye Encümeninin Yargı Sürecini Tamamlayıp Kesinleşen Yıkım Kararlarını Uygulamaması )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN YIKIM KARARLARI ( Yargı Sürecini Tamamlayıp Kesinleşen - Büyükşehir Belediye Başkanının Uygulamamasının Görevi İhmal Suçu Oluşturacağı )
YIKIM KARARI ( Belediye Encümeninin Yargı Sürecini Tamamlayıp Kesinleşen - Büyükşehir Belediye Başkanının Uygulamamasının Görevi İhmal Suçu Oluşturacağı )
RUHSATSIZ VE RUHSATA AYKIRI İNŞAAT ( Belediye Başkanının Belediye Encümeninin Yargı Sürecini Tamamlayıp Kesinleşen Yıkım Kararlarını Uygulamaması - Görevi İhmal Suçu Oluşturacağı )"
279YCGK29.4.2003E. 2003/4-64 K. 2003/130"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Memur Sıfatını Haiz Olan Kişinin Kasten Yada Yazılı Hallerden Başka Her Ne Suretle Olursa Olsun Görevini Yasanın Gösterdiği Usul ve Esaslar Harici Yapması )
MEMUR SIFATINI HAİZ OLAN KİŞİNİN YASADA BELİRTİLEN USULLER HARİCİNDE GÖREVİNİ YAPMASI ( Memurun Görevi Kötüye Kullanması Suçunun Oluşması )
GÖREVİ İHMAL ( Memur Sayılan Kimsenin Görevini Yapmaması Yada Gecikerek Yapması )
İHALE YASASINA AYKIRILIK ( Sanıkların İhalenin Bölünmezliği İlkesine Aykırı Davrandığı İddialarının Varsayımlara Dayanması Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanmak Suçunun Oluşmaması )
İDAREYE AİT ARAÇLARIN PASTA CİLASININ YAPILMAMASI ( Sanığın Döner Sermaye Müdürü Olması- Bu İşin İse Teknik Bir İş Olması Nedeniyle Görevi İhmal Suçunun Oluşmaması )
DÖNER SERMAYE MÜDÜRÜ OLAN SANIĞIN İDAREYE AİT ARAÇLARIN PASTA CİLASINI YAPMAMASI ( Bu İşin Teknik Bir İş Olması Nedeniyle Görevi İhmal suçunun Öğelerinin Oluşmaması )
AKTİF BİR HAREKETLE İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI ( Görevi Kötüye Kullanmak Suçunun Oluşması )
PASİF BİR HAREKETLE İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI ( Görevi İhmal Suçunun Oluşması )"
279YCGK1.4.2003E. 2003/6-62 K. 2003/84"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Yurtdışında İşine Son Verilen Personel İçin Gönderilen Ücretlerin Ödenmeyip Ödenmiş Gibi Belgeler Düzenlenip Tahsis Edildiği Alan Dışında Harcanması )
YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Sürekli Görev Yolluğu Bildiriminde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunması - Bildirim Tarihinde İadesi Gerektiği Halde İade Edilmemesi )
ESTETİK OPERASYON ( Sanığın Eşinin Değişik Tarihlerde Geçirdiği Operasyonları Farklı Gösteren Raporlar ve Faturalar Düzenletip Bunları Onaylayarak Bakanlığa Gönderip Bedelini Tahsil Etmesi - Nitelikli Dolandırıcılık )
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Eşinin Değişik Tarihlerde Geçirdiği Estetik Operasyonları Farklı Gösteren Raporlar ve Faturalar Düzenletip Bunları Onaylayarak Bakanlığa Gönderip Bedelini Tahsil Etmesi )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanığın Türkiye Cumhuriyetinin Büyükelçisi Olarak Yabancı Ülkede Vergi Muafiyetli Satın Aldırdığı İçkileri O Ülke Vatandaşı Kişiye Satması )
BÜYÜKELÇİ ( Büyükelçiliğe Tanınan Ayrıcalıkları Bulunduğu Ülkenin Kurallarına Uygun Biçimde Kullanmaması - Vergi Muafiyetli Satın Aldırdığı İçkileri O Ülke Vatandaşı Kişiye Satması )"
279YCGK4.2.2003E. 2002/4-323 K. 2003/9"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanığın Kamu Görevinde Devamlılık Esasından Hareketle Kamu Yararını Gözeterek Kendisinden Önce Verilen İznin Uzatılması Kararına Katılması - Suçun Manevi Öğesinin Oluşmadığ )
KAMU GÖREVİNDE DEVAMLILIK ESASI ( Dört Gün Süreyle Valilik Makamına Vekalet Eden Sanık - Kamu Yararını Gözeterek Kendisinden Önce Verilen İznin Uzatılması Kararına Katılması/Görevi Kötüye Kullanma Bilinç ve İradesinin Bulunmadığı )
MAKAMA VEKALET ( Dört Gün Süreyle Valilik Makamına - Sanığın Kamu Yararını Gözeterek Kendisinden Önce Verilen İznin Uzatılması Kararına Katılması/Görevi Kötüye Kullanma Bilinç ve İradesinin Bulunmadığı )
MEMURUN KAMU GÖREVİNDE DEVAMLILIK ESASINA UYMASI ( Dört Gün Süreyle Valilik Makamına Vekalet Eden Sanık - Kamu Yararını Gözeterek Kendisinden Önce Verilen İznin Uzatılması Kararına Katılması/Görevi Kötüye Kullanmak )"
279Y4.CD3.6.2002E. 2002/7976 K. 2002/10114"RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Belediyeye Bağlı Otoparkta Şube Müdürü - Sövme )
SÖVME ( Belediyeye Bağlı Otoparkta Şube Müdürüne - TCY.nın 279. Maddesi Karşısında Memur Sayılması )
BELEDİYEYE BAĞLI OTOPARKTA ŞUBE MÜDÜRÜ ( Sövme - TCY.nın 279. Maddesi Karşısında Memur Sayılması )"
279Y4.CD21.5.2001E. 2001/3552 K. 2001/5624"SAĞLIK OCAĞI ŞOFÖRÜNÜN YARALANMASI ( Şoförün Memur Olmaması Nedeniyle Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Olmaması )
MEMUR KAVRAMI ( Sağlık Ocağı Şoförünün Memur Olmaması Nedeniyle Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Olmaması )
KAMU GÖREVİ ( Sağlık Ocağı Şoförünün Memur Olmaması Nedeniyle Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Olmaması )"
279YCGK25.4.2000E. 2000/4-82 K. 2000/88"TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASI ( Kamu Güvenliği ve Kamu Düzeni İle İlgisi Olması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanılarak Açılan Davada Davanın Kabulüne Karar Verilmiş Olması )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Aktif Davranışın Söz Konusu Olması )
GÖREVİ İHMAL ( Memurların Görevlerini Yapmaması Veya Gecikerek Yapması İle Oluşması )"
279Y1.CD8.12.1997E. 1997/3720 K. 1997/3974"SİLAHLA YARALAMA ( Vakfa Ait Öğrenci Yurdu Müdürü Mağdurun Memur Sayılamaması )
MEMUR NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Sanık Tarafından Silahla Yaralanan Vakfa Ait Öğrenci Yurdu Müdürünün )
VAKIF ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRÜNÜN MEMUR SAYILMAMASI ( Sanık Tarafından Silahla Yaralanan )"
279Y4.CD27.5.1997E. 1997/4230 K. 1997/4456"GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Memurlar Tarafından İşlenebileceği-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Saymanının TCK Anlamında Memur Olmadığı )
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SAYMANI ( TCK Anlamında Memur Olmadığı-Görevi Savsama Suçunu İşleyemeyeceği )
TCK BAKIMINDAN MEMURLUK SIFATI ( Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Saymanının TCK Anlamında Memur Olmadığı )"
279Y4.CD26.11.1996E. 1996/7915 K. 1996/8882"GÖREVİ İHMAL ( Lisede Gece Bekçiliği Yapan Kişinin Bu Suçun Faili Olamayacağı )
LİSE GECE BEKÇİSİ ( Kamu Hizmeti Yapan Hizmetli-TCK Anlamında Memur Olmadığı-Görevi İhmal Suçunun Faili Olamayacağı )
KAMU HİZMETİ YAPAN HİZMETLİ ( Lise Gece Bekçisi )
TCK ANLAMINDA MEMUR ( Lise Gece Bekçisinin Memur Olmadığı-Kamu Hizmeti Yapan Hizmetli Olduğu )"
279Y4.CD6.5.1996E. 1996/2983 K. 1996/3897"EĞİTİM TESİSİ YÖNETİCİSİ MEMUR ( S.S.K Personeli )
KAMU GÖREVİ ( SSK. Personeli )
S.S.K.
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA"
279Y4.CD14.9.1995E. 1995/5141 K. 1995/5683"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Memur Sayılmasının Gerekmesi )
MEMUR ( Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Bir Kimsenin Cezalandırılabilmesi İçin Ceza Kanunu Uygulamasında Memur Sayılmasının Gerekmesi )
KAMU HİZMETLİSİNİN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI YASASINA BAĞLI OLMASI ( Onun İdare Hukuku Yönünden Memur Sayılmasına Yeterli İse de Ceza Hukuku Yönünden Memur Sayılamaması )
İDARE HUKUKUNDA MEMUR SAYILANLAR ( Ceza Hukukuna Göre Memur Sayılmalarının Zorunlu Olmaması )
MİLLİ PİYANGO İDARESİNDE ÇALIŞAN GÖREVLİ ( Ceza Hukuku Uygulamasında Memur Sayılmayacağından Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Yargılanamaması )"
279Y4.CD3.7.1995E. 1995/853 K. 1995/5042"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Personelinin Bu Suçun Faili Olamaması-Zarar Tutarı )
TÜRK CEZA KANUNU TATBİKATINDA MEMUR SIFATI ( Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Personelinin Memur Sayılmaması )
SPOR TOTO TEŞKİLAT MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ( TCK Tatbikatında Memur Sayılmaması )
MEMURİYETTEN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Takdiri Hafifletici Sebeplerin Uygulanması )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( Memuriyetten Yoksun Kılınma Cezasında da Uygulanması )
ZARAR TUTARININ CEZAYA ETKİSİ ( Görevi Kötüye Kullanma )"
279Y4.CD14.2.1995E. 1995/299 K. 1995/1120"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Dozer Operatörü Olan Sanık - Görevin Kamu Niteliği Taşımaması )
KAMU GÖREVİ ( Memur Sayılmama - Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu )
MEMUR SAYILMAMA ( Görev Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
KAMU HİZMETİNDEN YASAKLANMA ( Memurluktan Yoksun Kalma Cezasının Verilmesi Gerektiği )
MEMURLUKTAN YOKSUN KALMA ( Görev Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmadığı Sebebiyle )
OTURUMU BELGELEYEN TUTANAK ( Hakimin Tutanağı İmzalamamasının Yargıtayın Bozma Sebebi Olduğu )"
279Y4.CD1.2.1995E. 1994/9477 K. 1995/561"MEMUR SAYILMA ( Devlet Su İşlerinde Çalışan Teknisyen )
MEMURLUK SIFATINI KÖTÜYE KULLANMA ( Daha Yüksek Değerle Kamulaştırılacağı Düşüncesiyle Arazi Satın Alma )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Memurluk Sıfatını Kötüye Kullanmanın Bu Kapsama Girmediği )
KAMULAŞTIRMADAN HABERDAR MEMURUN ARAZİYİ SATIN ALMASI ( Kamulaştırmanın Daha Fazla Bir Bedelle Yapılacağı Düşüncesiyle )"
279Y10.CD26.12.1994E. 1994/11900 K. 1994/14671"BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİN NİTELİĞİ ( Adli Bir Kamu Görevi Yapan Kimse - Memur )
BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİ SAVSAMAK ( Mahkeme Dosyasını Duruşma Gününe Kadar Teslim Etmemek )
MAHKEME DOSYASINI DURUŞMA GÜNÜNE KADAR TESLİM ETMEMEK ( Bilirkişilik Görevini Savsamak )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bilirkişilik Görevini Savsamak Suçu )
MEMUR SAYILMA ( Bilirkişilik Görevinin Niteliği )"
279YCGK2.5.1994E. 1994/6-93 K. 1994/132"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Memur Tarafından İşlenen Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmasının Şartları )
MEMUR TARAFINDAN İŞLENEN RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Suçun Unsurları ve Unsurların Yokluğu Halinde Uygulanacak Kanun Maddesi )
ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISININ İŞLEDİĞİ RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )"
279Y4.CD8.3.1994E. 1993/9943 K. 1994/1922"TANIKLARIN MEMUR NİTELİĞİ ( Tanıklık Görevini Yerine Getiren Kişiye Karşı İşlenen Müessir Fiilde )
MÜESSİR FİİL ( Tanıklık Görevinden Dolayı İşlenen Suçta Tanığın Memur Niteliği )
MEMUR NİTELİĞİ ( Tanığın Tanıklık Görevinden Dolayı Maruz Kaldığı Müessir Fiil Suçunda )"
279YCGK1.3.1993E. 1993/20 K. 1993/41"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Din Görevlisinin Memur Sayılıp Sayılmaması )
CEZA YASASI BAKIMINDAN MEMUR ( Kamu Görevini Yerine Getiren Kimse Olması )
KAMU GÖREVİNİ YERİNE GETİREN KİMSE ( Ceza Yasası Bakımından Memur Olması )
DİN HİZMETLİLERİ ( Yapılan Vazifenin Kamu Görevi Niteliğinde Olmaması Nedeniyle Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayılmamaları )"
279YCGK1.2.1993E. 1992/359 K. 1993/18"OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLlĞl ( Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat )
MEMURİYET SIFATI ( Ceza yargılamasında )
BELEDİYEDE ÇALIŞANLARIN YARGILANMASI ( Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat )
YARGILAMANIN DURMASI"
279Y4.CD8.12.1992E. 1992/7107 K. 1992/7661"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanıkların Bu Suçtan Cezalandırılabilmeleri İçin Memur Sayılmalarının Gerekmesi )
MEMUR VASFI ( Görevi Kötüye Kullanmak Suçundan Sanıkların Cezalandırılabilmeleri İçin Memur Sayılmalarının Gerekmesi )
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL ( Ceza Yargılamasında Memur Sayılmamaları Gerektiği İddiası )"
279Y4.CD1.5.1992E. 1992/2087 K. 1992/2729"YARALAMA ( Savunma Hakkı Sebebiyle - Kamu Görevi Niteliği )
SAVUNMA HAKKI ( Savunması Dinlenmeden Hüküm Kurulamayacağı - Kamu Görevi )
KAMU GÖREVİ ( Belediye Grayder Operatörünün Görevi - Memur Sayılma )
MEMUR SAYILMA ( Grayder Operatörünün Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Olmadığı )
MEMUR OLMADIĞININ GÖZETİLMEMESİ ( TCK 279 Maddesi Hükmünün Uygulanması Gerektiği )"
279Y4.CD18.2.1992E. 1992/312 K. 1992/805"YARALAMA ( Özel İdare Müdürlüğünde Çalışma - Kamu Görevi Niteliği )
KAMU GÖREVİ ( Yaptığı Hizmetten Dolayı Memur Sayılamayacağı )
ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞMA ( Hizmetin Kamu Görevi Niteliğinde Olmaması - Memur Kavramı )
MEMUR SAYILMAMA ( Sanığa Verilen Cezanın Artırılmasının Hatalı Olduğu )
CEZA ARTIRIMI ( Yakınanın Memur Sayılmayacağının Dikkate Alınması Gerektiği )"
279YCGK17.12.1990E. 1990/8-313 K. 1990/341"SUÇUNU İTİRAF ETTİRMEK İÇİN İŞKENCE YAPMAK SUÇU ( Jandarma Karakolunda Görevli Astsubay Sanığın Yargılanması Koşulları )
JANDARMA KARAKOLUNDA GÖREVLİ ASTSUBAY SANIĞIN YARGILANMASI KOŞULLARI ( Suçunu İtiraf Ettirmek İçin İşkence Yapan )
OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİNDEN GÖRÜŞ ALINMASINA GEREK OLMAMASI ( Genel Kollukta Görevli Sanığın Suçunu Söyletmek İçin İşkence Yapması Suçunda )
İŞKENCE YAPARAK SUÇUNU İTİRAF ETTİRME SUÇU ( Yargılama İçin Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinden Görüş Alınmasına Gerek Olmaması )"
279YCGK11.6.1990E. 1990/155 K. 1990/177"JANDARMA ERİ SANIKLARIN NÖBETTE UYUYARAK FİRARA SEBEBİYET VERMELERİ ( İdari Görev Sırasında İşlenmiş Suç ve Görevli Merci )
NÖBETTE UYUYARAK FİRARA SEBEBİYET VEREN JANDARMA ERLERİ ( İdari Görev Sırasında İşlenmiş Suç ve Görevli Merci )
GÖREVLİ MERCİ ( Jandarma Erlerinin Nöbette Uyuyarak Firara Sebebiyet Vermelerinin İdari Görev Sırasında İşlenmiş Suç Niteliği )
İDARİ GÖREV SIRASINDA İŞLENMİŞ SUÇ NİTELİĞİ VE GÖREVLİ MERCİ ( Nöbette Uyuyarak Firara Sebebiyet Veren Jandarma Erleri )"
279YCGK5.6.1989E. 1989/158 K. 1989/220"GÖREV ( Jandarmanın Soruşturma Kapsamında Verdiği Talimata Uymamak-Askerlik Şubesi Başkan Vekili ve Sicil Memuru )
JANDARMANIN TALİMATINA AYKIRI DAVRANMAK ( Adli Soruşturma Kapsamındaki-Görev )
ADLİ GÖREVİN İHMALİ ( Askerlik Şubesi Memurlarının Jandarmanın Adli Soruşturma Kapsamındaki Talimatına Aykırı Davranması-Görev )"
279YCGK10.4.1989E. 1989/4-86 K. 1989/142"KAMU ADINA KOVUŞTURMAYI GEREKTİREN BİR SUÇU YETKİLİ MERCİLERE BİLDİRMEME ( Köy Muhtarının Onsekiz Yaşını Bitirmeyen Mağdurenin Rızasıyla Kaçırılıp Irzına Geçilmesi Suçunu Bildirmemesi )
MEMURLARIN SUÇU YETKİLİLERE BİLDİRMEMELERİ ( Köy Muhtarının Onsekiz Yaşını Bitirmeyen Mağdurenin Rızasıyla Kaçırılıp Irzına Geçilmesi Suçunu Savcılığa Bildirmesinin Gerekmesi )
KÖY MUHTARININ ADLİ GÖREVİ ( Onsekiz Yaşını Bitirmeyen Mağdurenin Rızasıyla Kaçırılıp Irzına Geçilmesi Suçunu Savcılığa Bildirmesinin Gerekmesi )"
279YCGK13.3.1989E. 1989/3-48 K. 1989/104"DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET VERME SUÇU ( Sanığın Belediye İşçisi Olması Halinde Uygulanacak Yargılama Prosedürü )
İLÇE İDARE KURULUNCA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASI ( Dikkatsizlik ve Tedbirsizlikle Yaralamaya Sebebiyet Veren Belediye İşçisinin Yargılaması )
BELEDİYE İŞÇİSİ ( İşlediği Suçtan Dolayı Yargılamasında Memurin Muhakematı Kanunu Hükümlerine Tabi Olması )
MEMURİN MUHAKEMATI KANUNUNDAKİ YARGILAMA USULÜNE TABİ OLMA ( Belediye İşçisinin İşlediği Suçtan Dolayı Dolayı Yargılaması )"
279YCGK27.2.1989E. 1989/4-10 K. 1989/69"KİT PERSONELİ ( Sanığın Yönetmeliklere Aykırı Olarak Fabrikaya İşçi Almasının Disiplin Kovuşturmasını Gerektirmesi )
DİSİPLİN KOVUŞTURMASI ( Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü Fabrika Müdürü Olan Sanığın Yönetmeliklere Aykırı Olarak Fabrikaya İşçi Almasının Disiplin Kovuşturmasını Gerektirmesi )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü Fabrika Müdürü Olan Sanığın Yönetmeliklere Aykırı Olarak Fabrikaya İşçi Almasının Disiplin Kovuşturmasını Gerektirmesi )"
279Y5.CD13.2.1989E. 1989/2 K. 1989/411"MEMUR SAYILMAK ( Öğrenci Yurdunda Hizmetli Aşçı - Irz ve Namusa Tasaddi/Cezanın TCK.m.251 İle Artırılamayacağı )
IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Öğrenci Yurdunda Hizmetli Aşçı/Memur Sayılamayacağı - Cezanın TCK.m.251 İle Artırılamayacağı )"
279YCGK6.2.1989E. 1988/5-468 K. 1989/21"İRTİKAP ( Ormanda Açılmak İstenen Yer İçin İdareden İzin Alıp Makbuz Getirmek İçin Para Alınması )
MEMURUN YAPAMAYACAĞI İŞİN YAPILMASINDA KOLAYLIK SAĞLAYACAĞINI BELİRTEREK PARA ALMASI ( İrtikap )"
279Y9.CD15.11.1988E. 1988/6449 K. 1988/8073"DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Dernek Yöneticilerinin Dernek Paraları İle Para Hükmündeki Evrak ve Senetleri Aleyhindeki İşledikleri Suçlar Yönünden Devlet Memurları Hakkındaki Cezaya Tabi Olmaları )
MEMUR KAVRAMI ( Dernek Yöneticilerinin Dernek Paraları İle Para Hükmündeki Evrak ve Senetleri Aleyhindeki İşledikleri Suçlar Yönünden Devlet Memurları Hakkındaki Cezaya Tabi Olmaları )"
279YCGK27.6.1988E. 1988/4-227 K. 1988/302"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YÖNETİMLE İLGİLİ GÖREVLERİNİ İHLAL ETMELERİ ( Görevi Kötüye Kullanma )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetimle İlgili Görevlerini İhlal Etmeleri )"
279YCGK25.4.1988E. 1988/171 K. 1988/187"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET ( Sanığın Belediye Çalışması Nedeniyle Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi )
MEMUR ( Devlete Ait Hukuki İktidar ve Selahiyeti Kullanarak Hukuki Tasarruf Veya Fiilin İcrasını Gerçekleştirenler )
DEVLETE AİT HUKUKİ İKTİDAR VE SELAHİYETİ KULLANANLAR ( Kanuna Göre Memur Tarifi )
KAMU KURUMLARI MÜSTAHDEMLERİ ( Ceza Kanunu Tatbikatında Memur Sayılmamaları )
MÜSTAHDEMLERİN MEMUR SAYILMASI ŞARTI ( Teşrii İdari Veya Adli Bir Kamu Görevi Görmelerinin Şart Olması )
BELEDİYEDE ÇALIŞAN ODACI VE ŞOFÖRLER ( Hizmetli Sayılması )"
279YCGK21.12.1987E. 1987/443 K. 1987/652"SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Şehir ve Kasaba Muhtarlarının İşledikleri Suçlardan Dolayı Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanuna Tabi Olmaları )
ŞEHİR VE KASABA MUHTARLARI ( Görevlerinden Doğan Veya Görevlerinin İfası Sırasında İşledikleri Suçlar )
GÖREV ESNASINDA İŞLENEN SUÇLAR ( Şehir ve Kasaba Muhtarlarının Memurun Muhakematı Hakkında Kanuna Tabi Olmaları )
MEMURUN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUN ( Şehir ve Kasaba Muhtarlarının Görevleri Sırasında İşledikleri Suçlar Nedeniyle )"
279YCGK21.9.1987E. 1987/154 K. 1987/363"ORMANIN SATILMASI ( Orman İdaresi Memurlarının İfa Ettikleri Görevin Adli Nitelikte Olması )
ADLİ NİTELİKTE GÖREV ( Orman İdaresi Memurlarının İfa Ettikleri Görev )
GENEL HÜKÜMLER ( Orman İdaresi Memurlarının İfa Ettikleri Görevin Adli Nitelikte Olması Nedeniyle Soruşturmanın Genel Hükümlere Göre Yürütülmesi )"
279YCGK4.5.1987E. 1987/123 K. 1987/252"NİTELİKLİ ZİMMET ( Daimi Kadrolu Kooperatif Odacısının Memur Sayılmaması )
MEMUR NİTELİĞİNDE OLMAYAN ODACI ( Eylemin Nitelikli Zimmet Olmaması Resmi Evrakta Sahtekarlık Olması )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Daimi Kadrolu Kooperatif Odacısının Memur Sayılmaması Nedeniyle )"
279YCGK31.3.1986E. 1986/9-42 K. 1986/172"LAİKLİĞE AYKIRI PROPAGANDA YAPMA ( Sanığın Bu Eylemi Görevi Esnasında ve Göreve İlişkin Olması )
MEMURUN SUÇ İŞLEMESİ ( Görev Esnasında ve Göreve İlişkin Olması Nedeniyle İdari Karar Lüzumu Muhakeme Kararının Olmasının Gerekmesi )
İL İDARE KURULU KARARI ( Laikliğe Aykırı Propaganda Yapan Sanık Memurun Yargılanması İçin Gerekmesi )
İDDİANAME İLE AÇILAN DAVA ( Sanığın Memur Olmasına Rağmen İdari Karar Olmadan Yapılan Yargılamanın Yasaya Aykırı Olması )"
279YCGK17.2.1986E. 1986/431 K. 1986/48"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Suçun Unsurunun Genel Kast Yanında Özel Kast Olması )
ÖZEL KAST ( Memurun Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması Şartı )
MANEVİ UNSURUN OLUŞMAMASI ( Görevi Kötüye Kullanma Suçunda Hukuki ve Fiili Yanılma Halinde )"
279YCGK25.11.1985E. 1985/1-410 K. 1985/595"ADAM ÖLDÜRME ( Memurun Görevi Sırasında İşlediği Suç )
MEMUR ( Devlete Ait Bir İktidar ve Yetki Kullanarak Hukuksal Eylem Veya İşlemi Gerçekleştirenler )"
279Y4.CD18.6.1985E. 1985/5592 K. 1985/5930"GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Çiftçi Malları Koruma Katibi Olan Sanığın Memur Sayılamaması Nedeniyle Hakkında İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmesi )
KAMU DAVASINI AÇMA GÖREVİ ( Çiftçi Malları Koruma Katibi Olan Sanığın Memur Sayılamaması Nedeniyle Hakkında İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmesi )
MEMUR ( Çiftçi Malları Koruma Katibi Olan Sanığın Memur Sayılamaması Nedeniyle Hakkında İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmesi )
İL İDARE KURULUNUN LÜZUMU MUHAKEME KARARI ( Çiftçi Malları Koruma Katibi Olan Sanığın Memur Sayılamaması Nedeniyle Hakkında İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmesi )"
279Y4.CD14.3.1985E. 1985/1938 K. 1985/1905"MEMURA HAKARET SUÇU OLUŞMAMASI ( Memur Sayılmayan Tarım Kredi Kooperatifi Müdürüne Karşı İşlenen Hakaret Suçu )
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜDÜRÜNÜN MEMUR SAYILMAMASI ( Yapılan Hakaretle Memura Hakaret Suçu Oluşmaması )
HAKARET ( Tarım Kredi Kooperatifi Müdürünün Memur Sayılmaması ve Memura Hakaret Suçunun Oluşmaması )"
279Y4.CD3.6.1981E. 1981/3633 K. 1981/3591"GÖREVİ SAVSAMA ( Türkiye Kömür İşletmeleri Tahakkuk Servis Amiri Olan Sanığın Türk Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayılmaması )
MEMUR ( Türkiye Kömür İşletmeleri Tahakkuk Servis Amiri Olan Sanığın Türk Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayılmaması )
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ TAHAKKUK SERVİS AMİRİ ( Sanığın Türk Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayılmaması )"
279YCGK27.1.1975E. 1975/9 K. 1975/114"LAİKLİĞE AYKIRI DAVRANIŞ ( Müezzinin Bayram Namazı Sırasındaki Sözleri İçin Açılan Davada Memurların Yargılanmasına İlişkin Yasa Hükmünün Uygulanmaması )
BAYRAM NAMAZI DOLAYISIYLA CAMİDE VAAZ EDEN MÜEZZİN ( Laikliğe Aykırı Davranışlarından Dolayı Ceza Yargılaması )
MEMURLARIN YARGILANMALARINA USULÜNE İLİŞKİN YASA ( Müezzinin Laikliğe Aykırı Sözlerinden Dolayı Bu Yasa Hükümlerinin Uygulanmaması )"
279YCGK22.1.1968E. 1968/65 K. 1968/21"IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Köy Öğretmeninin Öğrencisine Karşı Bu Suçu İşlemesi )
ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİSİNİN IRZ VE NAMUSUNA TASADDİDE BULUNMASI ( İdare Heyetinde Lüzumu Muhakeme Kararı Alınmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ YARGI ( Öğretmenin Öğrencisinin Irz ve Namusuna Tasaddi Eyleminin Adli Yargının Görevi İçinde Olması )"
279YCGK22.1.1968E. 1968/65 K. 1968/21"IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Köy Öğretmeninin Öğrencisine Karşı Bu Suçu İşlemesi )
ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİSİNİN IRZ VE NAMUSUNA TASADDİDE BULUNMASI ( İdare Heyetinde Lüzumu Muhakeme Kararı Alınmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ YARGI ( Öğretmenin Öğrencisinin Irz ve Namusuna Tasaddi Eyleminin Adli Yargının Görevi İçinde Olması )"
279YİBGK16.3.1949E. 1948/24 K. 1949/3"YAYIN YOLUYLA BAKANLIĞA HAKARET ( Sanık Olanların Hakareti İçeren Eylemi Kanıtlama İddiasının Aynı Mahkemeden İncelenememesi )
KANITLAMA HAKKI VE YARGI YERİ ( Özel ve İstisnai Soruşturma ve Yargılama Mercilerine Tabi Olanlara Karşı Yapılan Hakaret )
ÖZEL VE İSTİSNAİ YARGILAMAYA TABİ OLANLAR ( Bunlara Karşı Yapılan Hakaretlerden Dolayı Açılan Davalarda Kanıtlama Hakkı ve Yargı Yeri )"
279YİBGK9.4.1947E. 1946/18 K. 1947/10"KOMİSER YARDIMCISINA HAKARET ( 226. Maddenin 1. Fıkrasının Uygulanması )
KOMİSER VEKİLİNE HAKARET ( 226. Maddenin 1. Fıkrasının Uygulanması )
KOMİSER MUAVİNLERİNE YAPILAN HAKARET ( TCK.266.Maddesinin 1.Fıkrasının Uygulanmasının Gerekmesi )
HAKARET SUÇU ( Görevli Olan Komiser Muavinine Karşı Yapılması )
RESMİ NİTELİKTEKİ MEMURA HAKARET ( Komiser Muavinin Maruz Kaldığı Hakaretten Dolayı Suçlunun Bu Hareketi Komisere Karşı Yapmış Gibi Cezalandırılmaması )"
279YİBGK29.5.1946E. 1943/38 K. 1946/10"HAKARET SUÇU ( Resmi Niteliği Olan Kimseler Aleyhinde Madde Belirtilmesi Suretiyle İşlenmesi )
RESMİ NİTELİĞİ OLAN KİMSELER ALEYHİNDE İŞLENEN SUÇ ( Madde Belirtilmesi Suretiyle Hakaret Suçu )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Resmi Niteliği Olan Kimseler Aleyhinde Madde Belirtilmesi Suretiyle İşlenen Hakaret Suçu )"
279YİBGK28.3.1945E. 1945/1 K. 1945/6"İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDE ÇALIŞANLAR ( Memur Niteliğine Sahip Olmamaları )
MEMUR ( İktisadi Devlet Teşekküllerinde Çalışanların Bu Niteliğe Sahip Olmamaları )
GÖREVİ SAVSAMAK SUÇU ( Devlet İktisadi Teşekküllerinde Çalışanların Bu Suçu İşlemesi Durumunda Devlet Memurları Hakkında Cezayı Görmeleri )
MEMURUN MUHEKAMATI HAKKINDA KANUN ( İktisadi Devlet Teşekküllerinde Çalışanlara Bu Kanunun Uygulanmaması )"
279YİBGK9.7.1941E. 1938/28 K. 1941/27"NAHİYE MÜDÜRLERİNE KARŞI VAZİFELERİNİ İFA ETMELERİNDEN DOLAYI YAPILAN HAREKETLER ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
UYGULANACAK KANUN MADDESİ ( Nahiye Müdürlerine Karşı Vazifelerini İfa Etmelerinden Dolayı Vukubulan Hareketlerden Dolayı )
BUCAK MÜDÜRLERİNE KARŞI HAREKETLERE UYGULANACAK KANUN MADDESİ ( Vazifelerini İfa Etmelerinden Dolayı Vukubulan )"
279YİBGK5.7.1939E. 1938/27 K. 1939/48"BEKÇİLERİN VAZİFELERİ SIRASINDA MEYDANA GELEN SUÇLAR ( Uygulanacak Hükümler )
POLİSİN SAHİP OLDUĞU YETKİLERİ HAİZ OLAN BEKÇİLER ( Memurin Muhakematı Kanunu Hükümlerine Tabi Olmaları )
MEMURİN MUHAKEMATI KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Bekçilerin Vazifeleri Sırasında Meydana Gelen Suçlarda )"
279YİBGK17.12.1930E. 1930/21 K. 1930/33"DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI İDAREİ UMUMİYESİ GÖREVLİLERİ ( Ceza Kanunu Tatbikatında Memur Sayılmaları-1441 Sayılı Kanun Gereği Tecilden Yararlanamamaları )
CEZA KANUNU TATBİKATINDA MEMUR ( Devlet Demir Yolları ve Limanları İdarei Umumiyesi Görevlileri )"
279YİBGK15.1.1930E. 1930/11 K. 1930/21"MEMURLARIN GÖREV SIRASINDA VE FAKAT GÖREVLE İLGİLİ OLMAYARAK İŞLEDİKLERİ ŞAHSİ CÜRÜMLER ( Tecile Tabi Olmaları )
TECİLE TABİ CÜRÜMLER ( Memurların Görev Sırasında Görevle İlgili Olmayarak İşledikleri Şahsi Cürümler )"

DANIŞTAY

279D2.D22.1.2003E. 2002/1114 K. 2003/98"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanının Bu Kapsamda Bulunmaması - İfa Ettiği Hizmetin Kamu Görevi Niteliği Taşımaması )
ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI BAŞKANI ( İfa Ettiği Hizmetin Kamu Görevi Niteliği Taşımaması - Türk Ceza Kanunu'nun Uygulaması Bakımından Memur Sayılamayacağı )
MEMUR SAYILMA ( Türk Ceza Kanunu'nun Uygulaması Bakımından - Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanının Bu Kapsamda Bulunmaması )"
279D2.D25.9.2002E. 2002/701 K. 2002/3135"BELEDİYE İTFAİYE ÇAVUŞU ( TCK. Uygulanmasında Memur Sayılmamaları - Ön İnceleme Yapılması ve Soruşturma İzni Verilmesine Hukuken İmkan Bulunmadığı )
ÖN İNCELEME VE SORUŞTURMA İZNİ ( Belediye İtfaiye Çavuşu - TCK. Uygulanmasında Memur Sayılmamaları/Hukuken İmkan Bulunmadığı )
SORUŞTURMA İZNİ ( Belediye İtfaiye Çavuşu - TCK. Uygulanmasında Memur Sayılmamaları/Hukuken İmkan Bulunmadığı )
MEMUR SAYILMAYANALAR ( Belediye İtfaiye Çavuşu - Ön İnceleme Yapılması ve Soruşturma İzni Verilmesine Hukuken İmkan Bulunmadığı )"
279D2.D24.3.1999E. 1997/1664 K. 1999/870"DİN GÖREVLİLERİNİN İŞLEMİŞ OLDUĞU SUÇLAR ( Genel Hükümlere Göre İşlem Yapılması Gerektiği-Din Görevlilerinin Kamu Görevlisi Sayılamayacağı )
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE İŞLEM YAPILMASI ( Din Görevlilerince İşlenen Suçlar-Din Görevlilerinin Görevinin Kamu Görevi Sayılamayacağı )
KAMU GÖREVLİSİ SAYILMAMA ( Din Görevlisi - İmam Hatiplik Yapan Kişinin İşlediği Suç - Genel Hükümlere Tabi Olduğu )"
279D2.D6.1.1999E. 1998/4058 K. 1999/26"İTFAİYE ERİ ( Memur Sayılmaması - Memurun Muhakematı Yasasına Tabi Olmadığı )
MEMUR SAYILMAMA ( İtfaiye Eri - Memurun Muhakematı Yasasına Tabi Olmama )
MEMURUN MUHAKEMATI KANUNUNA TABİ OLMAMA ( İtfaiye Eri )"
279D2.D16.10.1997E. 1997/2708 K. 1997/2286"İMAM-HATİP ( Ceza Kanunu Uygulamasında Memur Sayılmaması )
MEMUR NİTELİĞİ ( Ceza Kanunu Uygulamasında İmam-Hatipler )"
279D1.D19.12.1996E. 1996/131 K. 1996/242"GEÇİCİ VE GÖNÜLLÜ KÖY KORUCULARI ( Terörle Mücadele Kanununda Belirtilen Kamu Görevlilerinden Olmaması )
BELEDİYE MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİ ( Terörle Mücadele Kanununda Belirtilen Kamu Görevlilerinden Olmaması )
İL GENEL MECLİSİ VE DAİMİ ENCÜMEN ÜYELERİ ( Terörle Mücadele Kanununda Belirtilen Kamu Görevlilerinden Olmaması )
KAMU GÖREVLİSİ ( Geçici ve Gönüllü Köy Korucuları Belediye Meclis ve Encümen Üyelerinin Terörle Mücadele Kanununa Göre Kamu Görevlisi Sayılmaması )
TERÖRLE MÜCADELE ( Geçici ve Gönüllü Köy Korucuları Belediye Meclis ve Encümen Üyelerinin Terörle Mücadele Kanununa Göre Kamu Görevlisi Sayılmaması )"
279D2.D25.9.1996E. 1996/2186 K. 1996/1558"MÜFTÜ HAKKINDA KOVUŞTURMA ( Vaaz Verirken İşlediği Suçtan Dolayı )
VAAZ VERİLİRKEN İŞLENEN SUÇLAR ( Kovuşturmanın Genel Hükümlere Göre Yapılması )
MÜFTÜNÜN CEZA KANUNU UYGULAMASINDA MEMUR NİTELİĞİ ( Vaaz Verirken Söz Konusu Olmaması )
VAAZ VERMEK ( Kamu Görevi Olmaması-Ceza Kanunu Uygulamasında Memur Vasfını Engellemesi )"
279D2.D19.9.1996E. 1996/2230 K. 1996/1510"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ ( Memurin Muhakematı Kanunu Kapsamında Olmaması )
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE KOVUŞTURMA ( SSK Personelinin İşlediği Suçlardan Dolayı )"
279D2.D3.2.1995E. 1993/2669 K. 1995/279"MÜFTÜNÜN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN MEMUR NİTELİĞİ ( İdari Görevlerinden Kaynaklanan İşlemler-Vaazın Kamu Görevi Olmaması )
MÜFTÜNÜN YAPTIĞI KONUŞMAYLA İŞLEDİĞİ SUÇ ( Müftünün Söz Konusu Durumda Ceza Kanunu Bakımından Memur Niteliği Taşımadığı )
İDARİ GÖREVLERDEN KAYNAKLANAN İŞLEMLER ( Ceza Kanunu Bakımından Müftünün Memur Niteliği )"
279D2.D17.1.1990E. 1988/1216 K. 1990/72"İMAM HATİPLERİN YARGILANMASI ( Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayılmamaları Nedeniyle Genel Hükümlere Göre Yargılanmasının Gerekmesi )
KAMU GÖREVİ SAYILMAMA ( İmam Hatiplerin Yaptığı Faaliyet )
MEMUR SAYILMAYANLAR ( İmam Hatipler )
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE İŞLEM YAPILMASI ( İmam Hatiplerin İşlediği Suçlar Nedeniyle )"

Madde 280

YARGITAY

280Y4.CD12.3.1997E. 1997/498 K. 1997/1765"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanık Belediye Başkanının Kanuna Aykırı Olarak İşçi Alması )
BELEDİYE BAŞKANININ KANUNA AYKIRI OLARAK İŞÇİ ALMASI ( Alınan İşçileri Genelgeye Aykırı Olarak Çalıştırmasının Ayrı Suçları Oluşturması )"
280Y5.CD6.5.1996E. 1996/729 K. 1996/1499"MÜTESELSİL NİTELİKTE ZİMMET ( Memur Olan Sanığın Gelen ve Giden Havale Bedelleri İle Çek Bedelini Sahte Belgelerle Mal Edinme )
GÖREVİ İHMAL ( Müfettişin Uyarısına Rağmen Havaleyi Ödeme Sırasında Gerekli Titizliği Göstermeyen Sanığın Eylemi )
KİT PERSONELİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU ( KİT lerde Çalışanların Memur Niteliğinde Olması ve İşledikleri Suçlarda Bunun Gözönünde Bulundurulması )"

Madde 281

YARGITAY

281Y2.CD6.7.2006E. 2005/12542 K. 2006/13133"SİLAHLA MÜESSİR FİİLE TEŞEBBÜS ( Görevi Sırasında Taşımak Üzere Verilen Zati Silahı İle Suçu İşleyen Sanık Hakkında TCK'nun 281. Md'nin Uygulanması Gerektiği )
GÖREV ( Silahla Müessir Fiile Teşebbüs - Görevi Sırasında Taşımak Üzere Verilen Zati Silahı İle Suçu İşleyen Sanık Hakkında TCK'nun 281. Md'nin Uygulanması Gerektiği )
MÜESSİR FİİLE TEŞEBBÜS ( Görevi Sırasında Taşımak Üzere Verilen Zati Silahı İle İşleyen Sanık Hakkında TCK'nun 281. Md'nin Uygulanması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Silahla Müessir Fiile Teşebbüs - Görevi Sırasında Taşımak Üzere Verilen Zati Silahı İle İşleyen Sanık Hakkında TCK'nun 281. Md'nin Uygulanması Gerektiği )"
281Y2.CD1.11.2004E. 2003/12690 K. 2004/19498"MÜESSİR FİİL ( Köy Korucusu Sanıkların Suçu Yetkili Merciler Tarafından Verilen Silahlarla İşlemeleri - Memuriyete Ait Vasıtayı Kullanmak/Görevin Bir Üst Mahkemeye Ait Olduğu )
KÖY KORUCULARI ( Müessir Fiil Suçunu Yetkili Merciler Tarafından Verilen Silahlarla İşlemeleri - Görevin Bir Üst Mahkemeye Ait Olduğu/Memuriyete Ait Vasıtayı Kullanmak )
MEMURİYETE AİT VASITA KULLANILARAK SUÇ İŞLEMEK ( Köy Korucusu Sanıklar/Müessir Fiil Suçunu Yetkili Merciler Tarafından Verilen Silahlarla İşlemeleri - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Dahil Olacağı )"
281Y1.CD26.10.2004E. 2004/2227 K. 2004/3574"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Özel Güvenlik Görevlisi Olan Sanığın Görevi Gereği Kendisine Verilen Silahla İşlediği Suçtan Dolayı Memur Sayılarak Cezasının Artırılamayacağı )
MEMUR SAYILMAYAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( Görevi Gereği Kendisine Verilen Silahla İşlediği Adam Öldürme Suçundan Dolayı Hüküm Kurulurken Cezasının Artırılamayacağı )
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN CEZA UYGULAMASINDA MEMUR SAYILMAMASI ( Görevi Gereği Kendisine Verilen Silahla İşlediği Adam Öldürme Suçundan Hüküm Kurulurken Cezasının Bu Nedenle Artırılamayacağı )
GÖREVİ GEREĞİ KENDİSİNE VERİLEN SİLAHLA ADAM ÖLDÜREN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( Ceza Uygulamasında Memur Sayılmadığından Cezasının Bu Nedenle Artırılamayacağı )"
281Y2.CD4.10.2004E. 2003/10772 K. 2004/16793"KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Sanığın Olayda Kullandığı Silahın Kendisine Görevi Gereği Verilen Silah Olup Olmadığının Açıkça Belli Olmaması - TCK. Md. 281 Uygulanamayacağı )
MEMURİYET GÖREVİ NEDENİYLE VERİLEN SİLAH ( Sanığın Olayda Kullandığı Silahın Açıkça Belli Olmaması/TCK. Md. 281 Uygulanamayacağı - Kavgada Silah Çekmek )"
281Y8.CD12.7.2004E. 2004/5439 K. 2004/6368"MEMURİYETE AİT GÜÇ VE ARAÇLARI KULLANMAK ( Izrar ve Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etmek - TCK. Md. 281 Uygulanması Zorunluluğu )
CEZADA ARTIRIM ( Izrar ve Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etmek - Memuriyete Ait Güç ve Araçları Kullanmak )
TEHDİT ( Suçun Mağdur Sayısınca Oluşacağı Gözetilmeden Tek Suç Kabul Edilerek Sanığa Noksan Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
SUÇUN MAĞDUR SAYISINCA OLUŞACAĞI ( Tehdit - Tek Suç Kabul Edilerek Sanığa Noksan Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Kısa Aralıklarla Bir Çok İşyerine Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Biçimde - TCK. 80. Maddesinin Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )"
281Y1.CD13.4.2004E. 2004/329 K. 2004/1320"ADAM ÖLDÜRME ( Muhtarın Ruhsatlı Kişisel Silahı İle - TCY.nın 281/1 Maddesinin Uygulanmaması Gereğinin Düşünülmemesinin Yasaya Aykırılığı )
MUHTARIN KİŞİSEL RUHSATLI SİLAHI İLE ADAM ÖLDÜRMESİ ( TCY.nın 281/1 Maddesinin Uygulanmaması Gereğinin Düşünülmemesinin Yasaya Aykırılığı )
CEZADA ARTIRIM YAPILMAMASININ DÜŞÜNÜLMESİ GEREĞİ ( Muhtarın Ruhsatlı Kişisel Silahı İle Adam Öldürmesi - Suça Konu Silahın Görevi Nedeniyle Kendisine Verilen Demirbaş Silah Olmaması )"
281YCGK24.2.2004E. 2004/1-13 K. 2004/47"MUHTARIN SİLAH TAŞIMA YETKİSİ ( Görevinin Devamı Süresince Verildiği - Suça Konu Silahın Sanığın Kişisel Malı Olması/Suç Tarihinde Muhtar Olup Olmadığının Araştırılmasına Gerek Bulunmadığı )
SİLAH TAŞIMA YETKİSİ ( Muhtara Görevinin Devamı Süresince Verildiği - Suça Konu Silahın Sanığın Kişisel Malı Olması/Suç Tarihinde Muhtar Olup Olmadığının Araştırılmasına Gerek Bulunmadığı )
ADAM ÖLDÜRMEK ( Muhtarın - Suça Konu Silahın Sanığın Kişisel Malı Olması/Suç Tarihinde Muhtar Olup Olmadığının Araştırılmasına Gerek Bulunmadığı )
SUÇ İŞLEMEK İÇİN MEMURİYETE AİT KUVVET VE VASITALARI KULLANMAK ( Muhtarın Kasten Adam Öldürmesi - Suça Konu Silahın Sanığın Kişisel Malı Olması/Suç Tarihinde Muhtar Olup Olmadığının Araştırılmasına Gerek Bulunmadığı )"
281Y4.CD1.12.2003E. 2002/29358 K. 2003/11865"TEHDİT ( Köy Korucusu Olan Sanığın Aralarında Husumet Bulunan Yakınana Memuriyet Nedeniyle Kendisine Verilen Silahla Ateş Etmesi Şeklinde Eylemin Tehdit Niteliğinde Olmaması )
SİLAHLA ATEŞ ETME ( Sanığın Yakın Mesafeden Kaleşnikof Marka Uzun Namlulul Silahla Ateş Etme Şeklindeki Eylemin Müessir Fiil Sayılacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
MÜESSİR FİİL ( Sanığın Yakın Mesafeden Kaleşnikof Marka Uzun Namlulul Silahla Ateş Etme Şeklindeki Eylemin Müessir Fiil Sayılacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
281Y4.CD31.10.2003E. 2002/28411 K. 2003/10419"HÜKÜMET MEMURİYETİNİN VE ÜNVAN VE ŞEREFİNİN GASBI ( Adalet Dairesi Savcılığı Muhabere Bürosunda Yazman Olan Sanığın Savcılğa Ait Faks Cihazını Kullanarak İlgili Suçu İşlemesi )
SANIĞIN SAVCILIĞA AİT FAKS CİHAZINI KULLANMASI ( Dava Konusu Olayda Sanığın Hükümet Memuriyetinin ve Ünvanının ve Şerefinin Gasbının Söz Konusu Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
C.BAŞSAVCILIĞININ KAŞESİNİ ŞAHSİ ÇIKARLAR İÇİN KULLANMA ( Sanığın Eyleminin Memuriyetin Gasbı Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
281Y1.CD7.10.2003E. 2003/2064 K. 2003/2213"ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Suçta Memurluğuna Ait Tabanca Kullanması - Cezanın Artırılması Gereği )
SUÇTA MEMURLUĞA AİT TABANCA KULLANILMASI ( Kasten Adam Öldürmek - Cezanın Artırılması Gereği )
ARTIRIM SEBEBİ ( Kasten Adam Öldürmek - Sanığın Suçta Memurluğuna Ait Tabanca Kullanması )"
281Y1.CD15.9.2003E. 2003/2470 K. 2003/1914"SİLAHLA YARALAMA ( Tarla Sulama Meselesinden Aralarında Çıkan Tartışma Sonucunda Muhtarın Kendisine Verilen Ruhsatlı Tabanca İle Mağduru Etkili Mesafeden Ateş Etmesi )
ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Eyleminin Niteliğinin Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
HAKSIZ TAHRİK ( Mağdurun Sanığa Karşı Küfür ETmesi Durumunun Sanık Lehine Hafif Haksız Tahrik Kabul Edileceğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
MAĞDURUNUN SANIĞA KARŞI KÜFÜR ETMESİ ( Mağdurun Sanığa Karşı Küfür ETmesi Durumunun Sanık Lehine Hafif Haksız Tahrik Kabul Edileceğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )"
281Y2.CD19.3.2003E. 2001/28519 K. 2003/1491"TABANCA (Kişinin Memuriyeti Süresince Devlet Malı Silah Sayılmayacağı/Zati Demirbaş Tabanca - Kavgada Silah Çekmek)
ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA (Kavgada Silah Çekmek - Kişinin Memuriyeti Süresince Devlet Malı Silah Sayılmayacağı)
KAVGADA SİLAH ÇEKMEK (Zati Demirbaş Tabanca - Kişinin Memuriyeti Süresince Devlet Malı Silah Sayılmayacağı)"
281Y2.CD4.11.2002E. 2001/21317 K. 2002/18706"KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK SUÇU ( Geçici Köy Korucusu Olan Sanığın Bu Nedenle Kendisine Verilen silahla Atılı Suçu İşlemesi )
GEÇİCİ KÖY KORUCUSU OLAN SANIK ( Kavgada Korkutmak İçin Silah Çekme Suçunun Geçici Köy Korucularına Verilen Silahla İşlenmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kavgada Korkutmak için Silah Çekmek Suçunu İşleyen Sanık Hakkında Davaya Bakmak Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olması )"
281Y1.CD8.5.2002E. 2001/4574 K. 2002/1767"KASIT OLMAKSIZIN ADAM ÖLDÜRME ( Maktülün Sanığı Kışkırtması Üzerine Sanığın Yaralama Kastıyla Hareket Onu Öldürmesi )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ADAM ÖLDÜRME ( Maktülün Sanığı Kışkırtması Üzerine Sanığın Yaralama Kastıyla Hareket Onu Öldürmesi )
YARALAMA SONUCU ÖLÜMÜN MEYDANA GELMESİ ( Sanığın Yaralama Kastı İçinde Olması-Maktülün Hareketlerinin Hafif Tahrik Sayılması )
HAFİF KIŞKIRTMA ( Sanığın Yaralama Kastı İçin Yaptığı Ateş Sonucu Maktülün Ölmesi-Maktülün Hareketlerinin Hafif Tahrik Sayılması )"
281Y4.CD1.4.2002E. 2002/3358 K. 2002/5047"MEMURUN TABANCA KABZASIYLA YARALAMASI ( Silahı Kullanma Sayılmayacağı - Cezanın Arttırılamayacağı )
YARALAMA ( Memurun Tabanca Kabzasıyla - Silahı Kullanma Sayılmayacağı/Cezanın Arttırılamayacağı )
SANIĞIN İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ ( TCY.nın 59. Maddesinin Uygulanması - Yasaya Aykırılığı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Birlikte Suç İşleyen Sanıklardan Zincirleme Olarak Alınması Gereği )"
281Y2.CD18.3.2002E. 2001/13338 K. 2002/4245"KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Köy Bekçisi-Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi )
KÖY BEKÇİSİ ( Kavgada Korkutmak İçin Silah Çekmek-Görev )
GÖREV ( Kavgada Korkutmak İçin Silah Çekmek-Köy Bekçisi )"
281Y1.CD28.2.2002E. 2001/3995 K. 2002/585"SİLAHLA YARALAMAK ( Banka Özel Güvenlik Görevlisinin Görevi Sırasında Görevi İle İlgili Olarak Verilen Silahla - Tayin Olunan Cezanın TCK. Md. 281 Gereğince Artırılması Gerektiği )
ÖZEL KORUMA GÖREVLİSİNİN GÖREVİ SIRASINDA ADAM YARALAMASI ( Tayin Olunan Cezanın TCK. Md. 281 Gereğince Artırılacağı - Suçu Görevi İle İlgili Olarak Verilen Silahla İşlemesi )
YARALAMAK ( Banka Özel Güvenlik Görevlisinin Suçu Görevi Sırasında Görevi İle İlgili Olarak Verilen Silahla İşlemesi - Tayin Olunan Cezanın TCK. Md. 281 Gereğince Artırılacağı )
CEZANIN ARTTIRILMASI ( TCK. Md. 281 Gereğince - Banka Özel Güvenlik Görevlisinin Görevi Sırasında Görevi İle İlgili Olarak Verilen Silahla Adam Yaralaması )"
281Y2.CD16.1.2002E. 2001/11491 K. 2002/656"KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH BOŞALTMAK ( Gönüllü Köy Korucusu-Zimmetli Silah-Görev )
GÖNÜLLÜ KÖY KORUCUSU ( Kavgada Korkutmak İçin Kullanılan Silahın Görev İçin Verilip Verilmediğinin Araştırılması-Görev )
GÖREV ( Kavgada Korkutmak İçin Kullanılan Silahın Zimmetli Olup Olmaması )
TECİL ( İcra Ceza Mahkemesince Verilen Mahkumiyet )
İCRA CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN MAHKUMİYET ( Cezaların Ertelenmesi )"
281Y1.CD29.11.2001E. 2001/3844 K. 2001/4405"ÖLDÜRME KASTI OLMAKSIZIN ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Görevli Olarak Gidilen Yerde Araçları Denetlemek Üzere Durdurdukları Sırada Ölenin İçinde Bulunduğu Aracın dur İhtarına Uymaması )
ETKİLİ EYLEM SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA ( Görevli Olarak Gidilen Yerde Araçları Denetlemek Üzere Durdurdukları Sırada Ölenin İçinde Bulunduğu Aracın dur İhtarına Uymaması )
HAFİF KIŞKIRTMA ( Görevli Olarak Gidilen Yerde Araçları Denetlemek Üzere Durdurdukları Sırada Ölenin İçinde Bulunduğu Aracın dur İhtarına Uymaması )
CEZADA İNDİRİM ( Olaya Ölen Neden Olmamış İse de Bindiği Otonun Sürücüsünün Dur Uyarısına Uymadan Kaçması )"
281Y4.CD9.4.2001E. 2001/3419 K. 2001/3837"CEZANIN ARTTIRILMASI ( Sanığın Memur Olup Olmadığını Saptanmadan TCK. Md. 281 Uygulanarak Cezanın Arttırılmasının Yasaya Aykırılığı )
MEMUR SIFATI ( Sanığın Memur Olup Olmadığını Saptanmadan TCK. Md. 281 Uygulanarak Cezanın Arttırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
281Y1.CD12.12.2000E. 2000/241 K. 2000/2556"DEMİRBAŞA KAYITLI TABANCA İLE YARALAMA ( Sanığın Temel Cezasında TCK. Md. 457/1'le Artırma Yapılması Görevi Dışında Kullanarak Mağduru Yaraladığından TCK. Md. 281'in Uygulanması Gerektiği )
YARALAMA ( Demirbaşa Kayıtlı Tabanca İle - Sanığın Temel Cezasında TCK. Md. 457/1'le Artırma Yapılması Görevi Dışında Kullanarak Mağduru Yaraladığından TCK. Md. 281'in Uygulanması Gerektiği )
TABANCA İLE YARALAMA ( Atışların Bütününün Otomobil İçindeki Mağdura Hedef Alınarak Yapıldığı Anlaşılamadığından Cama İsabet Eden Kurşunla Oluşan Yaralanma - Öldürme Kastı Bulunmadığı )
ZORALIM ( Demirbaşa Kayıtlı Tabanca İle Yaralama - Zoralımına Değil İdareye Teslimine Karar Verilmesi Gereği/Zoralım Kararının Kanuna Aykırılığı )"
281Y4.CD22.5.2000E. 2000/4388 K. 2000/4383"YARALAMA ( Sanığın Suçu Görevi Nedeniyle Kendisine Verilen Tabancayla İşlemesi )
SUÇTA MEMURLUĞA AİT ARAÇ KULLANILMASI ( Suçta Kullanılan Tabancanın Sanığa Görevi Nedeniyle Verildiğinin Anlaşılması Durumunda Sanık Hakkında Verilecek Cezanın Yasa Gereği Artırılması )
ZORALIM ( Suçta Kullanılmayan ve Ruhsatlı Silahı Nedeniyle Bulundurulması Suç Oluşturmayan Dolu Merminin Sanığa Geri Verilmesi ve Bir Adet Boş Kovanın Zoralımına Karar Verilmesi )"
281Y2.CD10.2.2000E. 2000/482 K. 2000/1054"KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Ordu Malı Beylik Tabanca - Yargılamanın Asliye Ceza Mahkemesinde Yapılması Gerektiği/Görev )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kavgada Korkutmak Maksadıyla Ordu Malı Beylik Tabanca Boşaltmak - TCK. Md. 281'in Uygulanacağı/Yargılamanın Asliye Ceza Mahkemesinde Yapılması Gerektiği )
ORDU MALI TABANCA ( Kavgada Korkutmak Maksadıyla Boşaltmak - Yargılamanın Asliye Ceza Mahkemesinde Yapılması Gerektiği/TCK. Md. 281'in Uygulanacağı )"
281Y2.CD2.12.1999E. 1999/11880 K. 1999/15785"MEMURİYETE AİT SİLAHLA SUÇ İŞLEMEK ( Görevi Nedeniyle Verilip Verilmediğinin Araştırılması - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kavgada Korkutmak Maksadıyla Silah Çekmek - Memuriyet Nedeniyle Verilip Verilmediğinin Araştırılması )
KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH ÇEKMEK ( Teşebbüs - Memuriyet Nedeniyle Verilip Verilmediğinin Araştırılması/Görevli Mahkeme )
TEŞEBBÜS ( Kavgada Korkutmak Maksadıyla Silah Çekmek - Memuriyet Nedeniyle Verilip Verilmediğinin Araştırılması/Görevli Mahkeme )"
281Y4.CD14.9.1998E. 1998/7152 K. 1998/7756"KENDİSİNE SÖVEN KİŞİYE TERBİYESİZLİK YAPMA ÇENENİ KAPAT DEMEK ( TCY.nın 485/2. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
TEHDİT SUÇUNDA İDAREYE AİT SİLAHIN KULLANILMASI ( Silahın Zoralımına Karar Verilememesi )
ERTELEME ( Sanığın Ahlaki Eğilimlerinin Yasal Gerekçe Teşkil Edemeyeceği )
SANIĞIN AHLAKİ EĞİLİMLERİ ( Erteleme Bakımından Yasal Gerekçe Teşkil Etmemesi )
ZORALIM ( Tehdit Suçunda Kullanılan Orman İdaresine Ait Silahın Müsaderesine Karar Verilememesi )
SUÇUN İDAREYE AİT SİLAHLA İŞLENMESİ ( Tehdit-Zoralıma Karar Verilememesi )"
281Y10.CD30.9.1997E. 1997/8874 K. 1997/9601"GÖREVLİ MAHKEME ( Jandarma Erinin Devlete Ait Silah İle Suç İşlemesi )
ASKERİN DEVLETE AİT SİLAH İLE SUÇ İŞLEMESİ ( Görev - Asliye Ceza Mahkemesi )
DEVLETE AİT SİLAH İLE SUÇ İŞLENMESİ ( Jandarma Erinin - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi )"
281Y6.CD16.4.1997E. 1997/1327 K. 1997/4230"YOL KESMEK VE ADAM KALDIRMAK ( Altınları Gaspetmek - Memuriyete Ait Silahı Kullanmak )
GASP ( Birden Fazla Kişinin Yol Kesip Adam Kaldırarak Altınlarını - Memuriyete Ait Silahı Kullanmak )
MEMURİYETE AİT SİLAH KULLANMAK ( Yol Kesip Adam Kaldırarak Altınlarını Gasp )
AZMETTİRMEK ( Birden Fazla Kişiyi - Yol Kesip Adam Kaldırarak Altınlarını Gasp )"
281Y4.CD20.9.1994E. 1994/3727 K. 1994/6821"YARALAMA SUÇU ( Tabancanın Kabzasıyla Vurmanın Memurluğa Ait Aracı Kullanma Niteliğinde Sayılamayacağı )
MEMURLUĞA AİT ARACI KULLANMA NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Memurun Tabancanın Kabzasıyla Vurmak Suretiyle İşlediği Müessir Fiilde )
MÜESSİR FİİL ( Sanık Memurun Tabancanın Kabzasıyla Vurarak İşlediği Suçta Memurluğa Ait Aracı Kullanma Niteliği Bulunmaması )
SİLAHIN KABZASIYLA VURARAK YARALAMA ( Silahla İşlendiğinin Kabul Edilemeyeceği )
EK SAVUNMA HAKKI TANINMASI MECBURİYETİ ( Sanık Hakkındaki Suç Niteliğinin Ağırlaşması )"
281Y2.CD12.4.1994E. 1994/944 K. 1994/3003"SUÇTA MEMURİYETE AİT SİLAHIN KULLANILMIŞ OLMASI ( TCK 281 Uyarınca Cezası Artırılabilecek Suçların İradi ve Kasti Cürümler Olduğu-Tedbirsizlik Sonucu Ölüme Sebep Olmak )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Sanık Polisin Suçta Görev Tabancasını Kullanmış Olması )
CEZA ARTIRIMI ( Memuriyete Ait Vasıtaların Kullanılmış Olması-İradi ve Kasti Cürümler İçin Söz Konusu Olduğu )
İRADİ VE KASTİ CÜRÜMLER ( TCK 281. Maddenin Uygulanabileceği Cürümler )
TAKSİRLİ CÜRÜMLER ( Memuriyete Ait Vasıtaların Kullanılmış Olması Nedeniyle Cezanın Artırılamaması )"
281Y1.CD24.11.1993E. 1993/1955 K. 1993/2474"ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Hafif Tahrik-Sanık ve Mağdur Arasında Geçmişten Kalan Dargınlık-Köy Korucusunun Suçu Görev Nedeniyle Verilen Silahla İşlemiş Olması )
HAFİF TAHRİK ( 4 Yıldır Var Olan Dargınlık ve Olaydan Kısa Süre Önce Cereyan Eden Münakaşa-Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs )
CÜRÜMDE MEMURİYETE AİT VASITAYI KULLANMAK ( Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs-Geçici Köy Korucusu )"
281Y8.CD9.6.1993E. 1993/2543 K. 1993/6872"MÜESSİR FİİL ( Görev-Memura Karşı İşlenen Fiil )
GÖREV ( Memura Karşı İşlenen Müessir Fiil )
SUÇUN TARAFLARINDAN BİRİNİN MEMUR OLMASI ( Görev-TCK. 251,271,273 ve 281. Maddeleri Bakımından Görev-Müessir Fiil )"
281Y10.CD9.6.1993E. 1993/2543 K. 1993/6872"MÜESSİR FİİL SUÇU ( Taraflardan Birinin Memur Olması Halinde Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
MEMURA KARŞI VEYA MEMUR TARAFINDAN İŞLENEN MÜESSİR FİİL ( Görevli Ceza Mahkemesi )
GÖREV YÖNÜNDEN TEMYİZ EDİLEBİLME ( Cezanın Tür ve Miktarına Göre Temyize Tabi Olmayan Kararlar )
TEMYİZE TABİ OLMAYAN KARARLAR ( Görev Yönünden Temyiz Edilebilmesi )"
281YCGK23.11.1992E. 1992/1-286 K. 1992/309"SUÇTA MEMURİYETE AİT VASITANIN KULLANILMIŞ OLMASI ( Emniyet Amirinin Öldürme Fiilini Zati Demirbaş Tabanca ile İşlemiş Olması )
ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA ( Adam Öldürme Fiilinde Kullanılması Halinde TCK.nun 281. Maddesi Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağı )
ADAM ÖLDÜRMEK ( Suçun Zati Demirbaş Tabancayla İşlenmiş Olması )"
281Y4.CD8.3.1990E. 1990/730 K. 1990/1256"KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Muhtarın Ruhsatlı Şahsi Malı - Cezanın Artırılamayacağı )
SİLAH ÇEKMEK ( Kavgada Korkutmak İçin - Muhtarın Ruhsatlı Şahsi Malı/Cezanın Artırılamayacağı )
SİLAHIN GÖREV NEDENİYLE VERİLMİŞ OLMAMASI ( Muhtarın Kavgada Korkutmak İçin Silah Çekmesi - Cezanın Artırılamayacağı )"
281YCGK24.11.1982E. 1982/1-467 K. 1982/126"GÖREV NEDENİYLE TAŞIDIĞI SİLAHLA SUÇ İŞLEYEN KÖY MUHTARI ( Cezasının Artırılması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Görevi Nedeniyle Taşıdığı Silahla Suç İşleyen Köy Muhtarı )
MUHTARIN GÖREVİ GEREĞİ TAŞIDIĞI SİLAHLA SUÇ iŞLEMESİ ( Cezanın Artırılması )"
281YİBGK10.12.1941E. 1941/34 K. 1941/30"GÖREV ( Taraflardan Birinin Memur Olması )
GÖREV AYRIMI ( Asliye ve Sulh Ceza Mahkemeleri Arasında )
DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN CÜRÜMLER ( Görev )
MEMURA KARŞI SUÇ ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )"

UYUŞMAZLIK

281UMC25.12.1992E. 1992/58 K. 1992/58"FİRAR ETME (Asker Kişinin Silahıyla Firar Eyleminden Dolayı Açılan Davanın Askeri Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi)
ASKER KİŞİNİN SİLAHI İLE FİRAR EYLEMİ (Sanık Hakkında Açılan Davanın Askeri Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi)
6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Asker Kişinin Görevi Gereği Kendisine Verilen Silahı İle Firar Eyleminden Dolayı Açılan Davanın Askeri Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi)"

Madde 282

YARGITAY

282Y2.CD26.1.2006E. 2005/2309 K. 2006/452"BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİ SAVSAKLAMA ( Yemini Yaptırılıp Dosya Teslim Edildiği Halde Raporunu Hazırlayarak Dosyayı Mahkemesine Vermemek - Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
BİLİRKİŞİNİN RAPORUNU HAZIRLAYARAK DOSYAYI MAHKEMESİNE VERMEMESİ ( Bilirkişilik Görevini Savsaklama Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı - HUMK. Md. 278 Uyarınca İşlem Yapıldığı da Nazara Alınarak Beraat Kararı Verilmesi Gereği )
KANUNEN İFASI LAZIM GELEN HİZMETTEN İMTİNA ( Bilirkişilik/Yemini Yaptırılıp Dosya Teslim Edildiği Halde Raporunu Hazırlayarak Dosyayı Mahkemesine Vermemek - Bilirkişilik Görevini Savsaklama Suçunun Unsurlarının Oluşmayacağı )"
282Y4.CD30.6.1997E. 1997/5914 K. 1997/5918"YARALAMA ( İş ve Güçten Kalma Süresiyle İyileşme Süresinin Adli Tıp Kurumundan Sorulması )
SÖVME ( Memura - Tek Sözle Birden Çok Kişiye )
BİR SÖZLE BİRDEN ÇOK GÖREVLİYE SÖVME ( Suç Çokluğu )
MAĞDUR SAYISINCA SUÇ ( Tek Sözle Birden Çok Görevliye Sövme )
TEKERRÜR ( 3831 S. Yasanın Uygulanmasından Önceki Yasak Silah Bulundurma Suçundan Hükümlülük )"
282Y10.CD26.12.1994E. 1994/11900 K. 1994/14671"BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİN NİTELİĞİ ( Adli Bir Kamu Görevi Yapan Kimse - Memur )
BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİ SAVSAMAK ( Mahkeme Dosyasını Duruşma Gününe Kadar Teslim Etmemek )
MAHKEME DOSYASINI DURUŞMA GÜNÜNE KADAR TESLİM ETMEMEK ( Bilirkişilik Görevini Savsamak )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bilirkişilik Görevini Savsamak Suçu )
MEMUR SAYILMA ( Bilirkişilik Görevinin Niteliği )"
282Y2.CD23.1.1979E. 1978/8812 K. 1979/268"BİLİRKİŞİLİKTEN KAÇINMAK SUÇU ( Asılsız Bir Neden İleri Sürmek Suretiyle Gelmemek-Hiçbir Gerekçe Göstermeden Gelmemek )
BİLİRKİŞİ TAYİN EDİLEN KİŞİNİN ASILSIZ BİR NEDEN İLERİ SÜREREK GELMEMESİ ( Bilirkişilikten Kaçınmak Suçunun Oluşması İçin )
BİLİRKİŞİ TAYİN EDİLEN KİŞİNİN GEREKÇE GÖSTERMEDEN DAVETE İCABET ETMEMESİ ( Bilirkişilikten Kaçınmak Suçunun Oluşmayacağı )"

Endeksin Devamı ( Madde 283-317)