Önceki Endeks ( Madde 1-9)

MADDE 1-9 / 10-29 / 30-46 / 47-51 / 52-59 / 61-62 / 64-79 / 80 / 81-95 / 96-107 / 108-145 / 146-189 / 190-202 / 203-230 / 231-251 / 252-268 / 269-282 / 283-617 / 318-346 / 347-396 / 398-414 / 415-426 / 427-445 / 448-449 / 450-455 / 456 / 457-464 / 465-490 / 491-492 / 493-502 / 503-508 / 509-521 / 522-525 / 526-571 / 572-588

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 10

YARGITAY

10Y5.CD21.9.2017E. 2017/3968 K. 2017/3899"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU ( Önceden Alınan Hizmet İçin Sonradan Şeklen Yapılan İhalenin Hukuka Aykırı Olduğu/Ortada Gerçek Bir İhalenin Bulunmaması Sebebiyle İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Oluşmayacağı - Suçun Oluşabilmesi İçin Kanunlarda Öngörülmüş İhale Usullerinden Biriyle Usulüne Uygun Yapılmış Ya da Yapılacak Bir İhale ve İş Olmasının Zorunlu Olduğu )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( İhalenin Şeklen Yapılıp İhaleye Konu İşin Daha Önceden İcra Edildiğinin Anlaşılması Halinde İhale Komisyonu Kararı Öncesinde Alım İşlemlerini Yapan Daha Sonra Mevzuata Aykırı Belge Düzenleyerek Fiili Durumu Hukukileştirmeye Çalışan Kamu Görevlilerinin Görev Gereklerine Aykırı Hareket Ederek Alımın Gerçekleştirildiği Kişiye Yarar Sağladığı/İhaleye Girme Olanağı Bulunan Kişilerin Bu Olanaktan Yoksun Bırakılmaları Suretiyle de Onların Mağduriyetine Neden Oldukları )
BASİT ZİMMET SUÇU ( İşler Yapılmadan Üçüncü Kişi Lehine Yarar Sağlama Kastıyla Ödeme Yapıldığının Anlaşılması Halinde Diğer Koşulların da Varlığı Halinde Zimmet Suçunun Oluştuğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK / DOLANDIRICILIK SUÇLARI ( Daha Önce Ödemeleri Yapılmış İşe veya Alıma Dair Yeniden Belge Düzenlenip Ödeme Yapılması Halinde Para Görevin Normal Fonksiyonu Gereği Verilmiş Olmadığından Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunmayan Kişiler Yönünden Yasal Tevdi Unsurunun Gerçekleşmemesi Sebebiyle Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun İşlendiğinin Kabul Edilmesi Gerekeceği )
ZAMANAŞIMI ( 765 S.K. Md. 202/1 Kapsamındaki Basit Zimmet Suçuna İlişkin Öngörülen Cezasının Üst Sınırına Göre 102/3 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 10 Yıllık Asli ve 15 Yıllık İlave Zamanaşımı Sürelerinin Olduğu/Son Suç Tarihi İle İnceleme Günü Arasında Bu Sürenin Gerçekleştiği Anlaşıldığından Kamu Davalarının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Gerektiği )
ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ( Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanun İle Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunların Hükümleri Farklı İse Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanacağı ve İnfaz Olunacağı )"
10Y1.CD26.5.2005E. 2005/881 K. 2005/1465"ADAM ÖLDÜRME VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARI ( Almanya'da İşlenen Suçlar Nedeniyle Alman Ceza Kanunu'ndaki Konuya İlişkin Hükümlerin de Gözönünde Bulundurulması Gereği - Mahkemece Alman Ceza Kanunu'nun Yeminli Tercümana Tercüme Ettirilmesi Gereği/Eksik ve Onaylanmamış Tercümelere Göre Hüküm Kurulamayacağı )
ÖLDÜRME VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARI ( Almanya'da İşlenen Suçlar Nedeniyle Alman Ceza Kanunu'ndaki Konuya İlişkin Hükümlerin Alman Ceza Kanunu Yeminli Mütercime Tercüme Ettirilerek Karşılaştırılması Gereği )
ALMANYA'DA İŞLENEN ADAM ÖLDÜRME VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARI ( Mahkemece Yargılama Yapılırken Alman Ceza Kanunu'nun da Gözönünde Bulundurulması Gereği - Eksik ve Onaylanmamış Tercümelere Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
YURTDIŞINDA İŞLENEN SUÇTAN DOLAYI TÜRKİYEDE YARGILAMA YAPILMASI ( Mahkemece Suçun İşlendiği Ülke Ceza Kanununun Yeminli Tercümana Tercüme Ettirilmesi Gereği - Eksik ve Onaylanmamış Tercümelere Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )"
10Y11.CD23.11.2004E. 2003/12871 K. 2004/8591"SAHTE FATURA KULLANMAK ( Katma Değer Vergisi İndiriminde Kullanılması - Cezanın Türü ve Sınırı İtibariyle TCK'nın 102/4, 104/2. Maddelerinde Öngörüen Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Kullanma Suçunun Kanunda Gerektirdiği Cezanın Türü ve Üst Sınırı İtibariyle TCK'nın 102/4, 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu - Sahte Faturaların Katma Değer Vergisi İndiriminde Kullanılması )"
10Y10.CD4.11.2004E. 2004/9501 K. 2004/11016"YABANCI ÜLKEDE SUÇ İŞLENMESİ ( Sanığın Lehine Olan Ülke Kanununun Uygulanması Gereği - Teşekkül Oluşturarak Uyuşturucu Madde İthal Etmek )
YURTDIŞINDA İŞLENEN SUÇTAN DOLAYI TÜRKİYE'DE DAVA AÇILMASI ( Sanığın Lehine Olan Ülke Kanununun Uygulanması Gereği - Teşekkül Oluşturarak Uyuşturucu Madde İthal Etmek )
LEHE OLAN ÜLKE KANUNUNUN UYGULANMASI ( Yurtdışında İşlenen Suçtan Dolayı Türkiye'de Yargılama Yapılması - Teşekkül Oluşturarak Uyuşturucu Madde İthal Etmek )
TEŞEKKÜL OLUŞTURARAK UYUŞTURUCU MADDE İTHAL ETMEK ( Yurtdışında İşlenen Suçtan Dolayı Türkiye'de Yargılama Yapılması Halinde Sanığın Lehine Olan Ülke Kanununun Uygulanması Gereği - Suç Konusu Maddenin Uyuşturucu Olup Olmadığının Adli Tıptan Görüş Alınarak Belirlenmesi Gereği )
UYUŞTURUCU MADDE İTHAL ETMEK ( Yurtdışında İşlenen Suçtan Dolayı Türkiye'de Yargılama Yapılması Halinde Sanığın Lehine Olan Ülke Kanununun Uygulanması Gereği - Suç Konusu Maddenin Uyuşturucu Olup Olmadığının Adli Tıptan Görüş Alınarak Belirlenmesi Gereği )"
10Y1.CD30.6.2003E. 2003/61 K. 2003/1636"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Hayati Tehlike Yaratan Yaranın Birden Fazla Olması Takdirinde Bunun Öldürme Kastının Mevcudiyetine Delalet Edeceği )
ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Hayati Tehlike Yaratan Yaranın Birden Fazla Olması Takdirinde Bunun Öldürme Kastının Mevcudiyetine Delalet Edeceği )
YARALAMA KASTI ( Vasıflı Yararın Bir Adetten İbaret Olması Ve Bunun da Emsaline Göre Daha Vahim Mahiyette Bulunmaması Halinin Yaralamaya Delalet Edeceği )
ÖLDÜRME KASTI ( Hayati Tehlike Yaratan Yaranın Birden Fazla Olması Takdirinde Bunun Öldürme Kastının Mevcudiyetine Delalet Edeceği )
SUÇUN YABANCI ÜLKEDE İŞLENMESİ ( Suça Vasıf Vermenin İndirme ve Artırma Sebeplerinin Türk Kanunlarına Göre Yapılacağı - Suçun İşlendiği Ülke Kanununun Sonuç Ceza Miktarının Tayini Sırasında Dikkate Alınacağı )
YABANCI ÜLKEDE İŞLENEN SUÇ ( Suçun İşlendiği Ülke Kanununun Sonuç Ceza Miktarının Tayini Sırasında Dikkate Alınacağı - Suça Vasıf Vermenin İndirme ve Artırma Sebeplerinin Türk Kanunlarına Göre Yapılacağı )"
10Y1.CD9.6.2003E. 2003/1145 K. 2003/1316"ADAM ÖLDÜRME ( Suçun Yabancı Ülkede İşlenmesi - Sanığın O Ülke Kanununun Öngördüğü Cezadan Daha Fazla Ceza İle Mahkum Edilememesi )
YABANCI ÜLKEDE İŞLENEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Yabancı Ülkede Mahkum Edilmeyen Ve Türkiyede Yargılanan Failler Hakkında Münhasıran Türk Ceza Kanununun Uygulanmasının Gerekmesi )
LEHE YORUM İLKESİ ( Suçun Yabancı Ülkede İşlenmesi - Sanığın O Ülke Kanununun Öngördüğü Cezadan Daha Fazla Ceza İle Mahkum Edilememesi )"
10Y1.CD4.2.2003E. 2003/101 K. 2003/89"ACELE İTİRAZ ( İnfaza İlişkin İşlemlerde - 4771 Sayılı Kanun Karşısında 765 sayılı TCK.'nın 2/2 Maddesi Kapsamında Yapılacak Uygulama )
İNFAZA İLİŞKİN İŞLEMLER ( Acele İtiraz - 4771 Sayılı Kanun Karşısında 765 sayılı TCK.'nın 2/2 Maddesi Kapsamında Yapılacak Uygulama )
ACELE İTİRAZIN İNCELENMESİ ( Hükümlünün 4771 Sayılı Kanun Nedeniyle Cezasının 765 sayılı TCK.nun 2/2. Maddesince İndirilmesine İlişkin Talebi - Merciince İncelenip Karara Bağlanması Gereği )"
10Y1.CD17.10.2002E. 2002/1914 K. 2002/3656"KANGÜTME SAİKİYLE VE TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME ( Ateş Ederek Asli Faile Destek Vermek - TCK.'nun 450/4-10 Maddesine Uygun Suçun Oluşacağı )
TAAMMÜDEN VE KANGÜTME SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRME ( Ateş Ederek Asli Faile Destek Vermek - TCK.'nun 450/4-10 Maddesine Uygun Suçun Oluşacağı )
SUÇA YARDIM ( Taammüden Ve Kangütme Saikiyle Adam Öldürme/Ateş Ederek Asli Faile Destek Vermek - TCK.'nun 450/4-10 Maddesine Uygun Suçun Oluşacağı )
İDAM CEZASI ( 4771 Sayılı Yasanın 1/A. ve TCK.nun 2/2. Maddesi - Temel Ceza Olan "İdam cezasının" Karardan Çıkartılarak Müebbet Ağır Hapis Cezası Olarak Belirlenmesi )"
10Y2.CD13.7.2001E. 2001/12396 K. 2001/14491"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Suçun Asker Kişi Tarafından Asker Kişiye Karşı ve Askeri Bir Mahalde İşlenmesi )
YABANCI ÜLKEDE İŞLENEN SUÇLAR ( Sanık Askerin Türkiyede Olması Nedeniyle Görevli Mahkemenin Türkiye Olması )
ASKER KİŞİNİN TERHİS OLMASI ( Eylemin Asker Olmayan Kişilerin Askeri Mahkemede Yargılanmaları Halini Düzenleyen Yasada Kalmaması Nedeniyle Adli Yargının Görevli Olması )
ASKERİ MAHKEMENİN GÖREVİ ( Suçun Asker Kişi Tarafından Asker Kişiye Karşı ve Askeri Bir Mahalde İşlenmesi Nedeniyle Görevli Mahkemenin Askeri Mahkeme Olması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Asker Sanığın Terhis Olması ve Suçun Türk Ceza Kanununda Düzenlenmiş Olması Nedeniyle Askeri Mahkemenin Görevinin Ortadan Kalkması )"
10Y1.CD6.7.2001E. 2001/3157 K. 2001/3152"ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA ( Bir Türkün Yabancı Ülkede Atınlara Tamahen Adam Öldürmeye Kalkışması )
YABANCI ÜLKEDE BİR TÜRKÜN ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMASI ( Türk Ceza Uygulamasıyla Ulaşılan Ceza Düzeyi Yabancı Ceza Azami Düzeyinden Az İse Türk Yasasının Uygulanması )
TÜRKÜN YABANCI ÜLKEDE ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMASI ( Türk Ceza Uygulamasıyla Ulaşılan Ceza Düzeyi Yabancı Ceza Azami Düzeyinden Az İse Türk Yasasının Uygulanması )
SİLAHLI GASP SUÇU İŞLEMESİ ( Türk Ceza Uygulamasıyla Ulaşılan Ceza Düzeyi Yabancı Ceza Azami Düzeyinden Az İse Türk Yasasının Uygulanması )"
10Y1.CD1.6.2001E. 2001/346 K. 2001/2497"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Suçun Yabancı Ülkede Bir Türk Tarafından İşlenmesi )
ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Suçun Yabancı Ülkede Bir Türk Tarafından İşlenmesi )
YABANCI ÜLKEDE BİR TÜRK'ÜN SUÇ İŞLEMESİ ( Tüm Olgular Değerlendirilerek Hangi Ülke Kanunundaki Ceza Sanık Lehine İse Onun Uygulanmasının Gerekmesi )
SANIK LEHİNE OLAN ÜLKE CEZASININ UYGULANMASI ( Suçun Yabancı Ülkede İşlenmesi Nedeniyle Kanunlar Karşılaştırılarak Hangi Ülkenin Kanunu Sanığın Lehine İse Onun Uygulanması )"
10Y1.CD21.5.2001E. 2001/1059 K. 2001/2220"TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEK ( Cezayı Hafifletici Sebep Durumunda Kan Gütme Saikinin Geçerliliğinin Kalkması )
KAN GÜTME SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRMEK ( Cezayı Hafifletici Sebep Durumunda Kan Gütme Saikinin Geçerliliğinin Kalkması )
AĞIR KIŞKIRTMA ( Cezayı Hafifletici Sebep Durumunda Kan Gütme Saikinin Geçerliliğinin Kalkması )
CEZALARIN İÇTİMAİ ( Maktülü Öldürmekten Verilen Müebbet Ağır Hapsin Hücre Hapsi Olarak Ayrı Ayrı İçtimaının Gerekmesi )"
10Y11.CD18.4.2001E. 2001/1057 K. 2001/3760"EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Yüz Kızartıcı Suçtan Mahkum Olup Deneme Süresi İçinde Yeniden Suç İşlememiş Kimsenin Ertelenmiş Cezasının Esasen Vaki Olmamış Sayılması )
YÜZ KIZARTICI SUÇTAN MAHKUMİYET ( Yüz Kızartıcı Suçtan Mahkum Olup Deneme Süresi İçinde Yeniden Suç İşlememiş Kimsenin Ertelenmiş Cezasının Esasen Vaki Olmamış Sayılması )
ERTELENMİŞ CEZANIN YOK SAYILMASI ( Esasen Vaki Olmamış Sayılan Cezasının Yok Hükmünde Olması )"
10Y4.CD11.12.2000E. 2000/7600 K. 2000/8755"YABANCI ÜLKEDE SUÇ İŞLEYİP TÜRKİYE'DE YARGILANAN TÜRK ( Kendisine Uygulanacak Ceza Kanunu )
UYGULANACAK CEZA KANUNU ( Yabancı Ülkede Suç İşleyip Türkiye'de Yargılanan Türk'e )
MÜESSİR FİİL ( Taraflardan Hangisinin İlk Haksız Hareketi Yaptığının Tesbiti Mecburiyeti )"
10Y1.CD5.7.2000E. 2000/1287 K. 2000/2238"LEHE KANUNUN TESBİTİ
TÜRK VATANDAŞININ YURT DIŞINDA SUÇ İŞLEMESİ ( Lehe kanunun tesbiti )
ADAM ÖLDÜRME ( Türk vatandaşının Almanya'da )
TAHRİK ( Ağır tahrikin basit tahrike dönüşmesi )
AĞIR TAHRİKİN BASİT TAHRİKE DÖNÜŞMESİ
İKRAR ( Sahte pasaportla yurda girmek )
SAHTE PASAPORTLA YURDA GİRMEK ( İkrar )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Almanya'da )
YABANCI ÜLKEDE SUÇ OLUŞTURAN FİİLLER ( Ruhsatsız silah taşımak )"
10YCGK25.5.1999E. 1999/1-62 K. 1999/130"ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Sanığın Türk Olması ve Bu Suçu Yabancı Ülkede İşlemesi Ve Türkiyede Bulunması )
YABANCI ÜLKEDE TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanık Hakkında Yabancı Ülkede Henüz Karar Verilmeden Önce Türkiyede Hakkında Dava Açılmasının Mümkün Olması )
LEHE OLAN HÜKÜM ( Sanık Hakkında Yabancı Ülkede Verilen Karar İle Türk Mahkemesinde Verilen Karardan Lehe Olanın Uygulanmasının Gerekmesi )
TÜRKİYE'DE YARGILANMA KOŞULU ( Sanığın Yabancı Ülkede Adam Öldürme Suçunu İşlemesi ve Türkiyede Bulunması )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA ( Yabancı Mahkeme Kararında Bu Hüküm Olmasa Bile Uygulanmasının Gerekmesi )
NO BİS İN İDEM KURALI ( Fail Hakkında Karar Verildikten Sonra O Suç İçin Yeniden Yargılama Yapılamaması )"
10Y1.CD1.7.1998E. 1998/1625 K. 1998/2470"ALMANYA'DA ADAM ÖLDÜRME ( Sanık Hakkında Lehe Olan Kanun Maddesinin Uygulanması )
SANIĞIN LEHİNE OLAN ÜLKE KANUNUNUN UYGULANMASI ( Yurtdışında Adam Öldüren Türk Vatandaşı Sanık )
YURTDIŞINDA ADAM ÖLDÜREN TÜRK VATANDAŞI SANIK ( Sanığın Lehine Olan Ülke Kanununun Uygulanması )"
10Y1.CD7.5.1998E. 1998/1278 K. 1998/1467"KIZINI ZİNA YAPTIĞI KİŞİYLE BİRLİKTE ÖLDÜREN SANIK ( Hakkında Uygulanacak Kanun Maddeleri ve Verilecek Ceza )
ZİNA YAPAN KIZINI VE ZİNA YAPTIĞI KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIK ( Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
SANIĞIN LEHİNE OLAN KANUNUN UYGULANMASI ( Yurtdışında Zina Yapmakta Olan Kızıyla Sevgilisini Öldüren Sanık )
YURTDIŞINDA ADAM ÖLDÜREN SANIK ( Hakkında Lehe Olan Ülke Kanununun Uygulanması )"
10Y1.CD15.4.1998E. 1998/271 K. 1998/1066"ALMAN UYRUKLU RESMİ NİKAHLI EŞİNİ AĞIR TAHRİK ALTINDA ÖLDÜREN SANIK ( Sanığa Uygulanacak Ülke Kanununun Tesbiti ve Cezaların Yaklaştırılması )
AĞIR TAHRİK ( Başka Şahıslarla Gayriahlaki İlişki Kuran ve Uyuşturucu Müptelası Olan Alman Uyruklu Eşini Öldüren Sanığa Verilecek Ceza )
BAŞKALARIYLA GAYRİAHLAKİ İLİŞKİ KURAN UYUŞTURUCU MÜPTELASI ALMAN UYRUKLU KARISINI ÖLDÜREN SANIK ( Kendisine Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )
ÖLDÜRME SUÇU ( Ağır Tahrik Altında Alman Uyruklu Eşini Öldüren Sanık Hakkında Uygulanacak Ülke Kanunu ve Verilecek Cezanın Tesbiti )"
10Y1.CD31.3.1998E. 1998/849 K. 1998/972"HÜKMÜN GEREKÇELİ OLMASI MECBURİYETİ ( Bozma Kararından Sonra Verilen Yeni Hükümde Eski Hükmün Gerekçesine Dayanılamaması )
YABANCI ÜLKEDE ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Lehine Olan Ülke Kanununun Aleyhe Olan Kanuna Yaklaştırılarak Uygulanması )
SANIĞIN LEHİNE OLAN ÜLKE KANUNUNUN ALEYHE OLAN KANUNA YAKLAŞTIRILARAK UYGULANMASI ( Yabancı Ülkede Adam Öldüren Sanık Hakkında )"
10Y6.CD4.2.1998E. 1997/12248 K. 1998/522"SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Sanığın Sürücü Belgesinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan )
SANIĞIN SÜRÜCÜ BELGESİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( 2918 Sayılı Yasanın 119. Maddesinin Uygulanabilmesi İçin )
SUÇUN YABANCI ÜLKEDE İŞLENMESİ ( Uygulanacak Ülke Kanununun Tespiti )"
10Y1.CD24.12.1997E. 1997/3469 K. 1998/4256"ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Yurtdışında İşlenen Suç İçin Uygulanacak Ülke Kanunu ve Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )
ALMANYA'DA İŞLENEN ÖLDÜRME SUÇU ( Uygulanacak Ülke Kanunu ve Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )
YURTDIŞINDA İŞLENEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Sanık Hakkında Uygulanacak Ülke Kanunu ve Verilecek Cezanın Tesbiti )
SANIĞIN LEHİNE OLAN ÜLKE KANUNUNUN UYGULANMASI ( Yurtdışında İşlenen Cürümden Dolayı Türkiye'de Yapılan Yargılamada )"
10Y1.CD5.11.1997E. 1997/2385 K. 1997/3545"TÜRK VATANDAŞININ YABANCI ÜLKEDE İŞLEDİĞİ ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU ( Sanığın Lehine Olan Ülke Kanununun Uygulanması )
SANIĞIN LEHİNE OLAN ÜLKE KANUNUNUN UYGULANMASI ( Türk Vatandaşının Yabancı Ülkede İşlediği Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu )
ALMAN CEZA KANUNUNUN UYGULANMASI ( Almanya'da Suç İşleyen Türk Vatandaşının Türkiye'de Yargılanmasında )"
10Y6.CD7.3.1996E. 1996/2227 K. 1996/2247"YABANCI ÜLKEDE SUÇ İŞLEYEN TÜRK'ÜN TÜRKİYE'DE YARGILANMASI ( Yabancı Ülke Ceza Kanununun Eyleme Uygulanabilir Metinlerinin Getirtilmesi - Lehe Olanın Uygulanması )
TÜRK'ÜN YABANCI ÜLKEDE SUÇ İŞLEYİP TÜRKİYE'DE YARGILANMASI ( Yabancı Ülke Ceza Kanununun Eyleme Uygulanabilir Metinlerinin Getirtilmesi - Lehe Olanın Uygulanması )
SANIK LEHİNE UYGULAMA ( Yabancı Ülkede Suç İşleyen Türk - Yabancı Ülke Ceza Kanununun Eyleme Uygulanabilir Metinlerinin Getirtilmesi )"
10Y8.CD1.3.1996E. 1996/2460 K. 1996/2777"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suçun İşlendiği Tarih İle Hükmün Verildiği Tarih Arasında Zamanaşımı Süresinin Dolması )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunun İşlendiği Tarih İle Hükmün Verildiği Tarih Arasında Zamanaşımı Süresinin Dolması )"
10Y8.CD26.2.1996E. 1996/1268 K. 1996/2434"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Verilen Hükmün İade-i Muhakeme Yoluna Götürülmesi )
İADE-İ MUHAKEME ( Sanığın Hükmü Temyize Yetkisinin Olmaması )"
10YCGK28.11.1994E. 1994/8-223 K. 1994/319"SİLAH SATMAYA ARACILIK ETMEK ( Silah Satın Almaya Yardımcı Olmanın Aracılık Olarak Değerlendirilmemesi )
SİLAH SATIN ALMAYA YARDIMCI OLMAK ( Yardım Eden Kişinin Feri Fail Olarak Cezalandırılması )
FERİ İŞTİRAK ( Silah Satın Almaya Yardımcı Olmak )
FERİ FAİL ( Silah Satın Almaya Yardımcı Olmak )"
10YCGK14.11.1994E. 1994/9-268 K. 1994/286"SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEME ( Kanun Değişikliği İle Bu Eylemin Suç Olmaktan Çıkması )
SUÇ OLMAKTAN ÇIKAN EYLEM ( Sevk İrsaliyesi Düzenleme )"
10YCGK6.6.1994E. 1994/1-142 K. 1994/165"ADAM ÖLDÜRME ( Adi Tahrik Altında )
ADİ TAHRİK ALTINDA ADAM ÖLDÜRME ( Ölenin Olaydan Önce Sanığa Omuz Vurması Olay Günü de El Kol Hareketleri İle Dışarıya Çağırması )
ÖLENİN KIŞKIRTICI DAVRANIŞLARI ( Sanığın Suçu Adi Tahrik Altında İşlediğinin Kabulü )"
10YCGK25.4.1994E. 1994/9-92 K. 1994/118"VERGİ USUL YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eksik Nüsha Düzenlenmesi Halinde İrsaliyenin Hiç Düzenlenmemiş Sayılması )
İRSALİYENİN HİÇ DÜZENLENMEMİŞ SAYILMASI ( Eksik Nüsha Düzenlenmesi Halinde )
SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( Tebliğ İle Suç İhdasının Bu İlkeye Aykırı Olması )
TEBLİĞ İLE SUÇ İHDASI ( Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesine Aykırı Hareket )
SEVK İRSALİYESİNİN İKİ SURET DÜZENLENMESİ"
10Y2.CD28.3.1994E. 1993/15051 K. 1994/2270"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA NEDEN OLMAK ( Suçun KKTC'de İşlenmiş Olması-Sanığın da Mağdurun da Türk Vatandaşı Olması )
BAŞKA BİR ÜLKEDE BİR TÜRK VATANDAŞININ BAŞKA BİR TÜRK VATANDAŞINA KARŞI İŞLEDİĞİ SUÇ ( TCK m. 5/2 ve 10/a Uyarınca İnceleme Yapılması )"
10Y10.CD28.2.1994E. 1993/13101 K. 1994/2680"ÇEK VASFINI TAŞIMAYAN BELGE ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçuna Konu Olamayacağı )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Belgenin Çek Vasfını Taşımaması )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Çek Vasfını Taşımayan Belgeyi Ödeme Vasıtası Olarak Veren Kişinin Eylemi )"
10Y7.CD3.2.1994E. 1993/9298 K. 1994/520"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müsadereye İlişkin Hükmün Duruşmalı Olarak Verilmesinin Gerekmesi )
MÜSADERE TALEBİ ( Müsadereye İlişkin Hükmün Duruşmalı Olarak Verilmesinin Gerekmesi )"
10YCGK31.1.1994E. 1993/9-344 K. 1994/20"VERGİ KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS ( Sanığın Sürücü Belgesinin Alınması )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN ALINMASI ( Vergi Kaçakçılığına Teşebbüs Suçunun Cürüm Olması )
CÜRÜM ( Vergi Kaçakçılığına Teşebbüs Suçu )
MESLEKTEN MEN CEZASI ( Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına Engel Hüküm Olmaması )"
10Y6.CD18.12.1992E. 1992/7522 K. 1992/9311"HIRSIZLIK ( Suçun Yabancı Ülkede İşlenmesi - Sanığın Lehine Olan Cezanın Gözetilmemesi )
SUÇUN YABANCI ÜLKEDE İŞLENMESİ ( Sanığın Lehine Olan Cezanın Gözetilmemesi - Hırsızlık )
SANIĞIN LEHİNE OLAN CEZANIN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( Hırsızlık - Suçun Yabancı Ülkede İşlenmesi )"
10Y1.CD12.10.1992E. 1992/1605 K. 1992/2165""NÖN BIS IN IDEM" KURALI YABANCI İLAMIN İCRASI ( Ceza Hukuku )
YABANCI ÜLKEDEKİ TİCARET GEMİSİNDE TÜRK'ÜN TÜRK'Ü ÖLDÜRMESİ
ADAM ÖLDÜRME ( Yabancı ülkede )"
10Y1.CD29.9.1992E. 1992/1456 K. 1992/1987"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Yabancı Ülkede İşlenen Suç Nedeniyle Kamu Davasının Açılmış Olması )
SANIK LEHİNDEKİ YASA KURALI ( Yabancı Ülke Yasasının mı Yoksa Milli Kanunların Mı Uygulanması Yönünden Araştırma Yapılmasının Gerekmesi )
YABANCI ÜLKEDE İŞLENEN SUÇ ( Sanık İçin Hangi Yasa Lehe İse Onun Uygulanmasının Gerekmesi )
OTOPSİ RAPORU ( Yabancı Ülkeden Gönderilen Evraklar Arasında Bulunmasına Rağmen Tercümesinin Bulunmaması )"
10Y1.CD14.4.1992E. 1992/537 K. 1992/798"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanık Türkün Bu Suçu Yabancı Ülkede İşlemesi )
YABANCI ÜLKEDE SUÇ İŞLEYEN TÜRKÜN YARGILANMASI ( Türkiye'de Yapılacak Yargılamalarda Münhasıran Türk Hukukunun Uygulanması )
SUÇUN İŞLENDİĞİ ÜLKE KANUNU ( Türkiye'de Olan Sanık İçin Türk Hukukunun Uygulanması Ancak Tecziye de Suçun İşlendiği Ülke Kanunundan Fazla Ceza Verilememesi )
TÜRK HUKUKUNUN UYGULANMASI ( Yabancı Ülkede Suç İşleyip de Türkiyede Bulunan Türk Sanık )"
10YCGK23.3.1992E. 1992/9-63 K. 1992/86"213 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANMA ( İddianamede Sanığın İki Defa Satışla İlgili Belge Düzenlemediğinin Belirtilmiş Olması )
FATURASIZ MAL BULUNDURMA ( İddianamede Sanığın İki Defa Satışla İlgili Belge Düzenlemediğinin Belirtilmiş Olması )
SATIŞLA İLGİLİ BELGELER ( Fatura Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi Sevk İrsaliyesi Taşıma İrsaliyesi Müstakil Makbuzlar Gibi Belgeleri Kapsaması )"
10Y7.CD27.9.1990E. 1989/9622 K. 1990/9757"MARKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Tescil Edilmemiş Markanın Kullanılması )
TESCİL EDİLMEMİŞ MARKAYI KULLANMAK ( Eksik İncelemeye Dayalı Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirmesi )"
10Y7.CD9.6.1989E. 1989/149 K. 1989/6312"3167 YASAYA AYKIRILIK ( Suç Konusu Çekin Yasal Süre İçinde Muhatap Bankaya İbrazında Karşılıksız Çıkması )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Suç Konusu Çekin Yasal Süre İçinde Muhatap Bankaya İbrazında Karşılıksız Çıkması Nedeniyle 3167 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )"
10Y7.CD20.5.1989E. 1988/9865 K. 1989/5397"3167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ödeme ve Keşide Yeri Ayrı Olan Çeklerden Birinin Yazılı Süre İçinde İbraz Edilmesi )
ÇEK KANUNUNA MUHALEFET ( Ödeme ve Keşide Yeri Ayrı Olan Çeklerden Birinin Yazılı Süre İçinde İbraz Edilmesi )"
10YCGK28.12.1987E. 1987/9-539 K. 1987/700"213 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Gerçeğe Aykırı Faturalarla Vergi Ziyanına Sebep Olmaması )
VERGİ ZİYAI ( Sanığın Gerçeğe Aykırı Faturalarla Vergi Ziyaına Sebep Olmaması Nedeniyle Suçun Oluşmamış Olması )
GERÇEĞE AYKIRI FATURA DÜZENLENMESİ ( Sanığın Bu Faturalarla Vergi Ziyaına Sebep Olmadığı Gibi Daha Fazla Oranda Vergi Yükümlüğü Altına Girmiş Olması )"
10YCGK7.12.1987E. 1987/8-382 K. 1987/590"5917 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( İkinci Men Kararı Verilmesi )
İKİNCİ MEN KARARI ( Niteliği İtibariyle Tespit Olması )
TESPİT NİTELİĞİNDEKİ KARAR ( İkinci Men Kararı )"
10YCGK5.10.1987E. 1987/6-285 K. 1987/438"İŞ KANUNUNA MUHALAFET ( Bu Suçun Oluşmasının Şartları )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Yurtdışına İşçi Gönderme Vaadiyle Para Toplanması )
DIŞ ÜLKELERE İŞÇİ GÖNDERMEK MAKSADIYLA ÇALIŞMA ( 1475 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunun Oluşmasının Şartı )"
10YCGK21.9.1987E. 1987/7-210 K. 1987/387"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yasa Hükümlerine Göre Göz Önünde Tutulması Gereken Değerler Tutarı )
PEK FAHİŞ ( Kaçakçılığa İlişkin Değerler Toplamı )"
10YCGK21.9.1987E. 1987/170 K. 1987/397"İMAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kooperatif Vekillerince İtiraza Konu Yapılan Kararın Belediye Başkanının İmzasıyla Verilen Para Cezasına İlişkin Olması )
PARA CEZASINA İTİRAZ EDİLMESİ ( Verilen Para Cezasına Belediye Başkanının İmza Atmış Olması )
BELEDİYE BAŞKANININ İMZASI ( Para Cezasına İlişkin Kararda Encümenin Değil Başkanın İmzasının Olması )"
10YCGK1.6.1987E. 1987/7-80 K. 1987/323"677 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANMA ( Üfürükçülük ve Nüshacılıkı Menfaat Temini İçin Mutad Meşgale Haline Getirme )
ÜFÜRÜKÇÜLÜK VE NÜSHACILIK YAPMA ( Menfaat Temini İçin Bunu Mutad Meşgale Haline Getirme )
MENFAAT TEMİNİ İÇİN ÜFÜRÜKÇÜLÜK VE NÜSHACILIK YAPMA"
10YCGK1.6.1987E. 1987/7-191 K. 1987/334"KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA MUHALEFET ( Ehliyetsiz Araç Kullanılması )
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA ( Evrak Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucu Ceza Kararnamesi İle Hüküm Verilmesi )
TEKERRÜR ( Evrak Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucu Ceza Kararnamesi İle Verilen Hükmün Tekerrürün Yasal ve Geçerli Dayanağı Olmaması )"
10YCGK2.2.1987E. 1986/7-326 K. 1987/32"2918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Lehine Olan Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )
SANIK LEHİNE OLAN KANUN ( Alkol Miktarına Göre Ceza Yaptırımı Düzenleyen Sonraki Yasanın Sanık Lehine Olması )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Sanığın Lehine Olan Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )"
10YCGK29.12.1986E. 1986/7-432 K. 1986/618"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Sanığın Lehine Olan Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )
LEHE OLAN KANUN ( Yasa Hükümleri Karşılaştırılarak Sanığın Hangi Kanun Lehine İse Onun Uygulanmasının Gerekmesi )
ALKOL YAPTIRIMINA GÖRE CEZA YAPTIRIMINI DÜZENLEYEN SONRAKİ YASA ( Bu Yasanın Sanığın Lehine Olması Nedeniyle Uygulanmasının Gerekmesi )"
10YCGK20.10.1986E. 1986/7-147 K. 1986/449"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Aldıkları Kararlarla Tahsis Gayesi Dışında Kullanılması Mümkün Olmayan Minibüsü Sembolik Rakamlarla Kiraya Vermeleri )
TAHSİS GAYESİNE AYKIRI HAREKET ( Suç Konusu Minibüsün Sembolik Rakamlarla Kiraya Verilmesinin 1918 Sayılı Yasaya Aykırı Davranma Olması )
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Tahsis Gayesi Dışında Kullanılması Mümkün Olmayan Minibüsün Sembolik Rakamlarla Kiraya Verilmesi )"
10YCGK3.3.1986E. 1985/9-258 K. 1986/83"HESAPTA PARA OLMADIĞI HALDE VARMIŞ GİBİ PROVİZYON VERMEK ( Eylemin Bankalar Kanunu Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi )
BANKALAR KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Hesapta Para Olmadığı Halde Varmış Gibi Provizyon Vermek )"
10YCGK14.5.1984E. 1984/7-84 K. 1984/165"KAÇAKÇILIK SUÇLARINA İLİŞKİN DAVALAR ( Asker Kişi Ayrımı Yapılmaksızın Adli Mahkemelerin Görevli Olması )
ADLİ MAHKEMELERİN GÖREVİ ( Asker veya Sivillerin İşledikleri Kaçakçılık Suçlarına İlişkin Davalar )
ASKER SİVİL AYRIMI ( Kaçakçılık Suçlarında Görevli Mahkemenin Tespiti Açısından Önemli Olmaması )"
10YCGK14.5.1984E. 1984/7-76 K. 1984/163"KAÇAKÇILIK ( Gümrükten Mal Kaçırılması-İktisadi Değeri Olmayan Eşya )
İKTİSADİ DEĞERİ OLMAYAN EŞYA ( Kaçakçılık Suçunun Konusunu Teşkil Etmeyeceği )
GÜMRÜK BEDELİ ÖDENMEDEN YURTDIŞINDAN EŞYA GETİRİLMESİ ( 1918 S. Kanuna Muhalefet-Televizyon )"
10YCGK20.2.1984E. 1984/7-304 K. 1984/71"SİGARA STOK ETMEK ( 1177 Sayılı Kanuna Muhalefet )
1177 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sigara Stok Etmek )"
10YCGK28.2.1983E. 1982/9-561 K. 1983/86"KANUNDIŞI LOKAVT YAPMAK SUÇU ( İşçileri ve İşveren Vekilini İşyerine Almayan İşyeri Sahibi )
İŞÇİLERİ VE İŞVEREN VEKİLİNİ İŞYERİNE ALMAYAN İŞYERİ SAHİBİ ( Kanundışı Lokavt Suçunun Oluşması )
LOKAVTIN KANUNDIŞI OLMASI ( İşçileri ve İşvereni İyi Çalışmadıkları Gerekçesiyle İşyerine Almayan İşveren )"
10YCGK19.4.1982E. 1982/7-32 K. 1982/148"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Bazı Şirketlere Usulsüz Kredi Kullandıran Banka Müdürü ve Yardımcısı )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRAN VE BUNU ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE GİZLEYEN BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ( Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
KREDİ HAKKI OLMAYAN ŞİRKETLERE USULSÜZ KREDİ KULLANDIRAN BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ( Haklarında Uygulanacak Kanun Maddesi )"
10YCGK5.10.1981E. 1981/7-257 K. 1981/326"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Usulsüz Kredi Kullandıran Banka Şube Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRAN BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ( Bankalar Kanununa Muhalefet Suçu )
KREDİ KULLANDIRILMASINDA USULSÜZLÜK SUÇU ( Banka Şube Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri )"
10YCGK25.4.1981E. 1981/9-137 K. 1981/203"ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI İDDİASI ( Tarlasında Tarihi Eser Mahiyetinde Sikke Bulup Durumu Resmi Makamlara Bildirmeme )
TARLASINDA BULDUĞU TARİHİ ESER NİTELİĞİNDEKİ SİKKELERİ RESMİ MAKAMLARA BİLDİRMEYEN SANIK ( Eski Eser Kaçakçılığı İddiası )
TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI İDDİASI ( Tarlasında Bulduğu Sikkeleri Resmi Makamlara Bildirmeme )"
10YCGK30.3.1981E. 1981/9-49 K. 1981/115"KANUNSUZ GREV YAPMAYA İŞÇİLERİ TEŞVİK SUÇU ( Suçun Oluşumu ve Delillerin Değerlendirilmesi )
İŞÇİLERİ KANUNSUZ GREV YAPMAYA TEŞVİK SUÇU ( Suçun Oluşumu ve Delillerin Değerlendirilmesi )"
10Y6.CD26.3.1980E. 1980/2258 K. 1980/2304"TECAVÜZÜ MEN EDİLEN SANIĞIN AYNI YERE YENİDEN TECAVÜZDE BULUNMASI ( Savcılığa Şikayette Bulunularak Sanık Hakkında Kamu Davası Açılması )
DURMA KARARI ( İkinci Tecavüzün Varlığının Saptanması İçin Durma Kararı Verilerek Dosyanın İdareye Gönderilmesine Gerek Olmaması )
MAL ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Sanığın Hakkı Olmayan Yere Tecavüzde Bulunması )
HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Köy Hükmü Şahsiyetine Ait Yere Tecavüz Edilmesi )"
10Y6.CD18.1.1980E. 1980/94 K. 1980/182"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE EDEREK DOLANDIRICILIK SUÇU ( Suçun Unsurları )
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI ( Karşılıksız Çek Keşide Ederek İşlenen )
ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI NEDENİYLE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Suçun Unsurları )"
10YCGK24.12.1979E. 1979/7-522 K. 1979/588"MUSKACILIK SUÇU ( Sanığın Muska Yazmak Amacıyla Para Alması )
ÜFÜRÜKÇÜLÜK VE MUSKACILIK SUÇU ( Menfaat Temini Amacıyla Nüsha Yazmayı Mutad Meşgale Haline Getiren Sanık )"
10YCGK12.3.1979E. 1979/7-46 K. 1979/122"İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE ETTİRDİĞİ TAŞINMAZINI BAŞKASINA KİRALAYAN SANIK ( Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Muhalefet )
GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUNA MUHALEFET ( İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Ettirdiği Taşınmazını Başkasına Kiralayan Sanık )
KİRALANANI İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE ETTİREN MALİK ( Yasal Süresi Geçmeden Taşınmazı Başkasına Kiraya Vermesi )"
10YİBGK4.3.1953E. 1951/6 K. 1953/1"5435 SAYILI YASAYA GÖRE PARA CEZALARININ ARTIRILMASI ( Vergi ve resimin Tazminat Kabilinden Olması Artan Orana Tabi Para Cezalarının Ayrık Olması )
PARA CEZASI ( 5435 Sayılı Yasaya Göre Artırılan Para Cezaları )
MİSİL ARTIRMA ( İstisnalar Ayrık Olmak Üzere İnzibati Nitelikte Olmak Üzere Her Türden Para Cezalarının Misil Artırmasına Tabi Olması )
VERGİ VE RESİMLER ( Bunların Tazminat Niteliğinde Olduğundan Misil Artırmasına Tabi Olmamaları )
ARTAN ORANA TABİ PARA CEZALARI ( Bunların Haricindeki Para Cezalarının Misil Artırmasına Tabi Olması )"
10YİBGK5.4.1950E. 1948/21 K. 1950/7"KAÇAK EŞYA TAŞIMACILIĞI ( Taşımacılıkta Kullanılan Aracın Sahibinin Başka Kişi Olması ve Aracını Başka İşler İçin Vermesi )
ZORALIM ( Kaçakçılıkta Kullanılan Araç )
ARAÇ SAHİBİNDEN HABERSİZ KAÇAK MAL TAŞIMA ( Aracın Zoralıma Tabi Tutulması )"

Madde 11

YARGITAY

11Y1.CD15.10.2012E. 2012/4608 K. 2012/7559"KASTEN ÖLDÜRME ( Ağır Hapis Cezasına Mahkum Edilen Sanığın Şartla Tahliye Edildikten Sonra Deneme Süresi İçinde İşlediği Cürüm - İyi Halini Kaybettiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Aynı Nevi'den veya Daha Ağır Ceza Gerektiren Bir Suç İşlemesi Gereği/Böyle Bir Durum Söz Konusu Olmadığından Geri Tahliyenin Geri Alınamayacağı )
AĞIR HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLEN HÜKÜMLÜ ( Kasten Öldürme/Ağır Hapis Cezasına Mahkum Edilen Sanığın Şartla Tahliye Edildikten Sonra Deneme Süresi İçinde İşlediği Cürüm - İyi Halini Kaybettiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Aynı Nevi'den veya Daha Ağır Ceza Gerektiren Bir Suç İşlemesi Gereği )
ŞARTLI SALIVERİLME SÜRESİ İÇİNDE CÜRÜM İŞLEME ( Hükümlünün İyi Halini Kaybettiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Aynı Nevi'den veya Daha Ağır Ceza Gerektiren Bir Suç İşlemesi Gereği - Kasten Öldürme )
İYİ HAL ( Kasten Öldürme/Ağır Hapis Cezasına Mahkum Edilen Sanığın Şartla Tahliye Edildikten Sonra Deneme Süresi İçinde İşlediği Cürüm - İyi Halini Kaybettiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Aynı Nevi'den veya Daha Ağır Ceza Gerektiren Bir Suç İşlemesi Gereği )"
11YCGK1.4.2008E. 2008/1-53 K. 2008/70"CEZANIN HÜKÜMDE GÖSTERİLMESİ ( "Müebbeten Hidematı Ammeden Memnuiyetin" Beş Yıldan Fazla Ağır Hapis Cezasına Mahkumiyetin Doğal Sonucu Olarak Ortaya Çıkan Fer'i ( Ek )Bir Ceza Olduğu - Buna Bağlı Olarak da Hükümde Ayrıca Gösterilmesinin Şart Olmadığı )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA ( Beş Yıldan Fazla Ağır Hapis Cezasına Mahkumiyetin Doğal Sonucu Olarak Ortaya Çıkan Fer'i ( Ek )Bir Ceza Olduğu - Buna Bağlı Olarak da Hükümde Ayrıca Gösterilmesinin Şart Olmadığı )"
11YCGK21.2.2006E. 2006/9-16 K. 2006/26"DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( 5237 Sayılı Yasanın 309. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca 1. Fıkradaki Suçun İşlenmesi Halinde Ayrıca Bu Suçlardan da Cezaya Hükmedilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hükümlü Hakkında Tayin Olunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Kanuni Sonucu Olarak 5237 Sayılı TCK'nın 53. Maddesinin Uygulanmasında Zorunluluk Bulunması Gerektiğine İlişkin Bozmasının İsabetli Olmadığı )
MAHKUMİYET HÜKMÜNDE DEĞİŞİKLİK ( Uygulama Maddelerinin 5237 Sayılı TCK'daki Karşılığı Olan Madde Numaraları İle Değiştirilmesi Suretiyle Kurulan Hüküm 5252 Sayılı Yasanın 9/3. Maddesindeki İlkelere Aykırı Olduğu )"
11Y10.CD3.10.2005E. 2005/6268 K. 2005/11100"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Boş Çek Yapraklarının Teslimine İlişkin Tutanağın Suça Konu Çeki de İçeriyor Olması Karşısında Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kabulü Gerektiği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Boş Çek Yapraklarının Teslimine İlişkin Tutanağın Suça Konu Çeki de İçeriyor Olması Karşısında Kabulü Gerektiği - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
ÇEKTEKİ KEŞİDECİ İMZASI ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi Ekinde Sunulan Belgelerde Yer Alan Kişiye Ait İmza Örneklerine de Benzerlik Taşıdığı - Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kabulü Gerektiği )
İMZA ÖRNEKLERİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Çekteki Keşideci İmzasının Yargılamanın Yenilenmesi Talebi Ekinde Sunulan Belgelerde Yer Alan Kişiye Ait İmza Örneklerine de Benzerlik Taşıması )
BOŞ ÇEK YAPRAKLARI ( Teslimine İlişkin Tutanağın Suça Konu Çeki de İçeriyor Olması Karşısında Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kabulü Gerektiği )"
11Y9.CD22.6.2005E. 2004/9121 K. 2005/4215"DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNDE BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI YAPMAK SUÇU ( Propaganda Faaliyetinde Tek Sınırın Şiddet Kullanımına Ortam Hazırlanmaması ve Şiddet Kullanılmaması Olduğunun Belirtilmiş Olması Karşısında İtirazın Kabulünün Gerekmesi )
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( İşlendikten Sonra Yapılan Kanuna Göre Cürüm veya Kabahat Sayılmayan Bir Fiilden Dolayı da Kimsenin Cezalandırılamaması-Eğer Böyle Bir Ceza Hükmolunmuşsa İcrası ve Kanuni Neticelerinin Kendiliğinden Kalkması )
DURUŞMALI KARAR ( Taleple İlgili Olarak Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan 1412 Sayılı CMUK'nun 392 ve Devamı Maddeleri Gereğince ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5271 Sayılı CMK'nun 256 ve Devamı Maddeleri de Gözetilerek Duruşma Açılarak Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MÜSADERE ( Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının 4304 Sayılı Yasa Uyarınca Ertelenmesine Karar Verilmiş Olup Davaya Konu Kitaplar Hakkında Kesinleşmiş Bir Müsadere Kararının Bulunması )"
11Y1.CD3.3.2004E. 2003/2329 K. 2004/605"ADAM ÖLDÜRME ( Müdahilin Manevi Tazminat Talebi Hakkında Her İki Tarafın Ekonomik ve Sosyal Durumlarıyla Günün Ekonomik Koşullarına Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kasten Adam Öldürmek - Müdahilin Talebi Hakkında Her İki Tarafın Ekonomik ve Sosyal Durumlarıyla Günün Ekonomik Koşullarına Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
KAMU HİZMETLERİNDEN MÜEBBETEN YASAKLILIK ( "TCK.'nun 31. Maddesinin Uygulanmasına " Denilerek Ceza Miktarının Açıkça Belirtilmemesinin Yasaya Aykırılığı )"
11YCGK7.5.2002E. 2002/4-116 K. 2002/245"SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Sanığın Alınan Alkolün Etkisiyle Sarhoş Bir Şekilde Müştekinin Oturduğu Apartmana Giderek İçeri Girmesi Kapısının Zilini Çalması Silahını Çekerek Ateş Etmesi )
ZORALIM ( Zati Demirbaş Tabancasıyla Suç İşleyen Sanığın Tabancasının Müsaderesine Karar Verilmesi )
ZATİ DEMİRBAŞ EŞYA ( Personele Bedeli Mukabilinde Verilen Silahın Devlet Malı Silah Sayılmayacağı Ancak Görevde Kullanılmasının Gerekmesi )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Takibat Yapılabilmesi Dava ve Şikayete Bağlı Suçlarda Suçtan Zarar Gören Kimsenin Vazgeçmesinin Hukuku Amme Davasını Düşürmesi )
MÜSADEREYE KARAR VERİLEBİLMESİ ( Sanığın Eyleminin Suç Teşkil Edip Etmediğinin Suça Konu Eşyanın Sanığa Ait Olup Olmadığının Değilse Onayıyla Kullanılıp Kullanılmadığının Saptanması )
GÖREVLİLERE VERİLEN SİLAHLAR ( Bu Silahların Bedel Mukabilinde Bu Kişilere Satılması Başkalarına Görev Devam Ederken Devir ve Temlik Edilememesi Görev Sırasınca Kullanması )"
11Y2.CD15.4.2002E. 2002/6820 K. 2002/6429"TÜRK GIDA KODEKSİNE AYKIRILIK ( Uygulanacak Kanun Maddesi - Sanığın Lehine Olan Hükmün Uygulanması )
GIDA KODEKSİNE AYKIRILIK ( Uygulanacak Kanun Maddesi - Sanığın Lehine Olan Hükmün Uygulanması )
SANIK LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Türk Gıda Kodeksine Aykırılık Halinde Uygulanacak Kanun Maddesi )
ŞEHİR ŞEBEKE SUYUNA YANLIŞ MADDE KARIŞTIRARAK SAĞLIĞI BOZMAK ( Oluşan Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )
HALKIN SAĞLIĞINI BOZACAK DAVRANIŞLARDA BULUNMAK ( Türk Gıda Kodeksine Aykırılık Halinde Uygulanacak Kanun Maddesi )"
11YCGK2.10.2001E. 2001/4-165 K. 2001/195"AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ MUAMELE VE TEHDİT SUÇLARININ AYRI AYRI OLUŞMASI ( Eşini Sürekli Döven ve Ölümle Tehdit Eden Sanık )
TEHDİT SUÇU ( Aile Bireylerine Kütü Muamele Suçunun Unsuru Olmayıp Bağımsız Suç Oluşturması )
ÖLÜMLE TEHDİT SUÇU ( Aile Bireylerine Kötü Muamele Suçunun Unsuru Olmayıp Bağımsız Suç Oluşturacağı )"
11YCGK1.5.2001E. 2001/1-69 K. 2001/74"4616 SAYILI ŞARTLI TAHLİYE KANUNU ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 10 Yıl İndirilmesine Esas Alınacak Olan Süre )
MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI ( 4616 Sayılı Kanuna Göre Cezada Yapılacak 10 Yıllık İndirime Esas Alınacak Süre )
ŞARTLI TAHLİYE YASASINA GÖRE MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASINDAN YAPILACAK 10 YILLIK İNDİRİM ( İndirime Esas Alınacak Süre )"
11Y2.CD24.12.1998E. 1998/14991 K. 1998/15855"GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE MUHALEFET ( Etiketsiz Ekmeği Satışa Sunmak - Önödemeye Tabi Olması )
ETİKETSİZ EKMEĞİ SATIŞA SUNMAK ( Gıda Kodeksinin Yürürlüğünden Sonra - Önödemeye Tabi Olması )
SANIK LEHİNE UYGULAMA YAPILMASI ( Etiketsiz Ekmeği Satışa Sunmak - Gıda Kodeksinin Yürürlüğünden Sonra )"
11Y2.CD25.5.1998E. 1998/6469 K. 1988/6747"SAĞLIĞA ZARARLI SU SATMAK ( İçinde E.Coli Bulunan Su-Önödemeye Tabi Suç )
SANIK LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Sağlığa Zararlı Su Satmak )
ÖNÖDEMEYE TABİ SUÇLAR ( Sağlığa Zararlı Su Satmak )
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE MUHALEFET ( Önödemeye Tabi Suçlar - Sanık Lehine Olan Hükmün Uygulanması - Sağlığa Zararlı Su Satmak )"
11Y2.CD31.3.1998E. 1998/739 K. 1998/4139"GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI HAREKET
SANIĞIN LEHİNE OLAN KANUNUN UYGULANMASI
BOZUK PASTA SATMAK"
11Y2.CD31.3.1998E. 1997/15909 K. 1998/4146"GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE MUHALEFET ( Son Kullanma Tarihi Geçmiş Tavukların Satışa Arzedilmesi-Sanık Lehine Olan Hükmün Uygulanması )
SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ YİYECEK MADDESİNİN SATIŞA ARZ EDİLMESİ ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
SANIK LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Son Kullanma Tarihi Geçmiş Tavukların Satışa Arzedilmesi )"
11Y2.CD30.3.1998E. 1998/3523 K. 1998/4032"GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI HAREKET
SANIĞIN LEHİNE OLAN KANUNUN UYGULANMASI
ETİKET BİLGİLERİ EKSİK UN SATMAK
ÖN ÖDEME"
11Y2.CD30.3.1998E. 1998/1999 K. 1998/4059"GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI HAREKET
SANIĞIN LEHİNE OLAN KANUNUN UYGULANMASI
LEHE KANUNUN UYGULANMASI
BOZUK BAŞ ETİ VE KIRPINTI ET SATMAK"
11YİBGK30.6.1995E. 1993/1 K. 1995/1"GEÇİCİ OLARAK KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA CEZASI ( TCK.m.20 ve 31 - Üst Sınırın Üç Yıl
KAMU HİZMETLERİNDEN GEÇİCİ OLARAK YASAKLANMA CEZASI ( TCK.m.20 ve 31 - Üst Sınırın Üç Yıl
CEZA MAHKUMİYETLERİNİN NETİCELERİ ( Geçici Olarak Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma - Üst Sınırın Üç Yıl
ÜST SINIRIN BELİRLENMESİ ( Geçici Olarak Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma )"
11Y8.CD20.3.1995E. 1995/3794 K. 1995/3776"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ertelenmiş Cezanın Aynen Uygulanması Koşulları )
ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN UYGULANMASI ( Koşulları )
SON SUÇTAN VERİLEN CEZANIN AYNI CİNSTEN OLMASI ( Ertelenmiş Cezanın Aynen Uygulanması Koşulları )"
11Y2.CD7.2.1995E. 1995/328 K. 1995/1277"MESKUN MAHALDE ZARURET OLMAKSIZIN SİLAH ATMAK ( Eksik İnceleme-Müsadere )
MÜSADERE ( Erteleme Kararı Verilememesi )
ERTELEME ( Müsadere Kararı )"
11YCGK21.11.1994E. 1994/8-273 K. 1994/293"İŞKENCE ETMEK ( Dava Zamanaşımının Geçmiş Olması )
DAVA ZAMANAŞIMININ HESABI ( Mahkemenin Kanun Maddesinde Yazılı Olan Cezayı Nazara Almasının Gerekmesi )
İKİ NEVİ CEZADA DAVA ZAMANAŞIMI ( Ağır Neviden Olan Cezaya Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )
SUÇUNU SÖYLETMEK İÇİN İŞKENCE YAPMAK ( Dava Zamanaşımının Geçmiş Olması )"
11YCGK28.3.1994E. 1994/8-57 K. 1994/80"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Mermileri Satmak İçin Ülkeye Getirmesi )
YABANCI VATANDAŞIN ÜLKEYE KAÇAK SİLAH GETİRMESİ ( Sanığın Amacının Mermilerin Satışını Yapmak Olması )
SATIŞ AMACIYLA YURDA MERMİ SOKMA ( Cezada İndirim Yapılması ve Kamu Hizmetinden Yasaklanması )
KAMU HİZMETİNDEN YASAKLANMA ( Yurda Mermi Sokma Suçu Nedeniyle )"
11YCGK18.10.1993E. 1993/8-244 K. 1993/261"OY VERME GÜNÜ RUHSATLI SİLAH TAŞIMAK ( Zoralımına Karar Verilmesi )
ZORALIM ( Oy Verme Günü Taşınan Taşıma Ruhsatlı Tabanca )
ÖNÖDEMEYE TABİ SUÇLAR ( Zoralım )"
11YCGK25.1.1993E. 1992/1-349 K. 1993/6"KAMU HİZMETLERİNDEN MAHRUMİYET
FER'İ CEZA ( Kamu hizmetlerinden mahrumiyet )
CÜRÜM CEZALARI ( Kamu hizmetlerinden mahrumiyet )"
11Y2.CD5.3.1992E. 1992/2753 K. 1992/2733"PARA CEZASI ( Trafik Para Cezası/İdari Para Cezası Niteliği - Verilen Kararı C.Savcısının Temyiz Edemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASI ( Trafik Para Cezası - Verilen Kararı C.Savcısının Temyiz Edemeyeceği )"
11YCGK5.12.1988E. 1988/327 K. 1988/505"KAÇAK ORMAN MALLARININ TAŞINMASINDA KULLANILAN ARAÇ ( Sahibine Kusur Yüklenemeyen Aracın Müsadere Edilip Edilemeyeceği )
MÜSADERE ( Kaçak Orman Emvalinin Taşınmasında Kullanılan Aracın Sahibinin Kusursuz Olması Halinde Müsadere Edilip Edilemeyeceği )
ARAÇ SAHİBİNİN KUSURU ( Kaçak Orman Emvalinin Taşınmasında Kullanılan Aracın Müsaderesine Karar Verilebilmesi İçin )
CEZAİ SORUMLULUĞUN ŞAHSİLİĞİ ( Sahibine Kusur Yüklenemeyen ve Kaçak Orman Emvalinin Taşınmasında Kullanılan Aracın Müsaderesine Karar Verilememesi )"
11YCGK3.3.1986E. 1985/9-245 K. 1986/77"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Ehliyetnamenin Daimi Şekilde Geri Alınması )
EHLİYETNAMENİN SÜREKLİ OLARAK GERİ ALINMASI ( Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal Suçundan Mahkumiyet )"
11YCGK28.6.1982E. 1982/8-177 K. 1982/300"TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ YAPAN SANIĞIN RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMASI ( Ehliyetinin Geri Alınma Süresinin Tesbitinde Gözönüne Alınacak Esaslar )
EHLİYETİN GERİ ALINMA SÜRESİNİN TESBİTİ ( Taksi Şoförü Sanığın Ruhsatsız Tabanca Taşımaktan Dolayı )
RUHSATSIZ TABANCA TAŞIYAN SANIĞIN EHLİYETİNİN GERİ ALINMA SÜRESİNİN TESBİTİ ( Sanığın Taksi Şoförü Olması )"
11YCGK2.4.1979E. 1979/2-85 K. 1979/166"EHLİYETNAMENİN GERİ ALINMASI ( Hukuki Tedbir Niteliğinde Olması ve Birden Fazla Suç Varsa Ayrı Ayrı Her Suç İçin Uygulanması )
HUKUKİ TEDBİR NİTELİĞİ VE HER SUÇU İÇİN AYRI AYRI UYGULANMASI ( Ehliyetnamenin Geri Alınması )
BİRDEN FAZLA CÜRÜM İŞLEYEN KİŞİNİN CEZALARININ İÇTİMAI ( Suçlar İçin Ayrı Ayrı Ehliyetnamenin Geri Alınması Kararı Verilmesi )
MÜESSİR FİİL VE HAKARET SUÇLARI ( Her Suç İçin Ayrı Ayrı Ehliyetnamenin Geri Alınmasına Karar Verileceği )"
11YCGK22.1.1973E. 1973/450 K. 1973/24"MESLEK VE SANATIN TATİLİ CEZASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Tabi ve Onun Mütemmimi Olan Ceza Olmaması )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Meslek ve Sanatın Tatili Cezasının Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Tabi Olmaması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA TABİ OLMAYAN CEZA ( Meslek ve Sanatın Tatili Cezası )"
11YİBGK26.3.1941E. 1939/28 K. 1941/11"SERSERİ VE DİLENCİLERİN KAMU İŞLERİNDE BOĞAZ TOKLUĞUNA VEYA YARI ÜCRETLE ÇALIŞTIRILMALARI ( Ceza Niteliği ve Yaştan Dolayı İndirim )
CEZA NİTELİĞİ VE YAŞTAN İNDİRİM TALEBİ ( Serseri ve Dilencilerin Kamu İşlerinde Boğaz Tokluğuna veya Yarı Ücretle Çalıştırılmaları )
BOĞAZ TOKLUĞUNA VEYA YARI ÜCRETLE BELEDİYE İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILAN SERSERİ VE DİLENCİLER ( Yaştan Dolayı İndirim Talebi )
YAŞTAN DOLAYI İNDİRİM TALEBİ ( Boğaz Tokluğuna veya Yarı Ücretle Belediye İşlerinde Çalıştırılan Serseri ve Dilenciler )"

Madde 12

YARGITAY

12YCGK28.2.1983E. 1982/1-409 K. 1983/81"CEZALARIN İÇTİMAI ( Birden Fazla Müebbet Ağır Hapis Cezasının İdam Cezasına Çevrilmesinde Temyiz Hakkını Bertaraf Etmek İçin İncelemenin Evrak Üzerinden Yapılamaması )
MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZALARININ İÇTİMAI ( İdam Cezasına Çevirme İşleminin Temyiz İncelemesini Bertaraf Etmek İçin Evrak Üzerinden Yapılamaması )
İÇTİMA ( Birden Fazla Müebbet Ağır Hapsin İdam Cezasına Çevrilmesi İşleminin Evrak Üzerinden Yapılarak Re'sen Temyiz İncelemesinin Bertaraf Edilemeyeceği )
RE'SEN TEMYİZ İNCELEMESİNİ BERTARAF EDİCİ NİTELİKTE EVRAK ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILAMAYACAĞI ( Birden Fazla Müebbet Ağır Hapsin İdam Cezasına Çevrilmesinde )
İDAM CEZASINA ÇEVRİLEN BİRDEN ÇOK MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI ( Re'sen Temyiz İncelemesini Bertaraf Edici Nitelikte Evrak Üzerinden İnceleme Yapılamayacağı )
EVRAK ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILAMAYACAĞI ( Birden Fazla Müebbet Ağır Hapis Cezasının İdam Cezasına Çevrilmesinde )"

Madde 13

YARGITAY

13Y5.CD24.5.2006E. 2006/1501 K. 2006/4264"ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMA ( Cezanın 24 Yıl Hapisten İbaret Bulunmasına Göre Bu Miktardan Fazla Ağır Cezaya Hükmedilemeyeceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Zorla Kaçırıp Alıkoyma ve Irza Geçme - Önceki Sonraki Kanunların Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği )
IRZA GEÇME ( Oluşa ve Dosya İçeriğine Uygun Düşmeyen Gerekçelerle Sanıklar Hakkında Hüküm Kurulması Sırasında Asgari Hadden Uzaklaşılmasının İsabetsiz Olduğu )
CEZALARIN TOPLANMASI ( 5237 Sayılı Yasada İçtima Hükümlerine Yer Verilmediği Gözetilmeyerek Sanık Hakkında Hükmolunan Cezaların Toplanmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
13Y8.CD13.6.2002E. 2001/11670 K. 2002/6967"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İddianame ve Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Duruşma Tutanağının Onaysız Fotokopiden İbaret Bulunması )
İDDİANAME ( İddianame ve Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Duruşma Tutanağının Onaysız Fotokopiden İbaret Bulunması )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Duruşma Tutanağının Asıl Olmayıp Fotokopi Olması )"
13YCGK1.5.2001E. 2001/1-69 K. 2001/74"4616 SAYILI ŞARTLI TAHLİYE KANUNU ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 10 Yıl İndirilmesine Esas Alınacak Olan Süre )
MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI ( 4616 Sayılı Kanuna Göre Cezada Yapılacak 10 Yıllık İndirime Esas Alınacak Süre )
ŞARTLI TAHLİYE YASASINA GÖRE MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASINDAN YAPILACAK 10 YILLIK İNDİRİM ( İndirime Esas Alınacak Süre )"
13Y8.CD18.3.1998E. 1998/1987 K. 1998/3758"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İkametgah Değişikliği Nedeniyle Silahı Yeni Eve Naklederken Nakil Durumunun Bildirilmemiş Olması )
İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ ( Bulundurma Ruhsatlı Silahın Nakil Sırasında İdareye Bildirilmeden Yeni Eve Nakledilmesi )
BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHIN YENİ EVE NAKLEDİLMESİ ( Nakil Sırasında İdareye Haber Verilmemiş Olmasının Suç Oluşturmayacağı )"
13Y8.CD25.12.1997E. 1997/17252 K. 1997/18482"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Evinde Bulunan Mermilerin Suça Konu Silahla Atılmaması )
MERMİLERİN SUÇA KONU SİLAHLA ATILMAMASI ( Sanığa Ceza Verilmesinin Gerekmesi )"
13Y5.CD26.12.1996E. 1996/4087 K. 1996/4695"IRZA GEÇME ( Sanığın Zorla Onbeş Yaşından Küçük Olan Öz Kız Kardeşinin Irzına Geçmesi )
ZORLA ÖZ KIZKARDEŞİNİN IRZINA GEÇME SUÇU ( Sanığa Verilen Otuz Bir Yıllık Cezanın Yirmi Dört Yıl Olarak Belirlenmesinin Gerekmesi )
SONUÇ CEZANIN SINIRLANDIRILMASI ( Öz KIz Kardeşinin Zorla Irzına Geçme Suçunda )"
13Y1.CD30.9.1992E. 1992/1458 K. 1992/2024"ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığa Kanunda Yazılı Üst Sınırdan Fazla Ceza Verilmesi )
SANIĞIN YAŞI ( Sanığa Verilen Üst Sınırdan Fazla Cezadan İndirim Yapılması )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENİ ( Sanığa Verilen Üst Sınırdan Fazla Cezadan İndirim Yapılması )"
13Y4.CD21.1.1992E. 1991/7699 K. 1992/263"DOLANDIRICILIK VEYA TİCARETE HİLE KARIŞTIRMAK ( Sözleşmeye Aykırı Davranan ve Sahte Evrak Tanzim Eden Sanıkların Eylemi )
TİCARETE HİLE KARIŞTIRMAK VEYA DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Sözleşmeye Aykırı Harekette Bulunması ve Hileli Evrak Tanzimi )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Sözleşmeye Aykırı Davranan Sanıkların Tanzim Ettikleri Sahte Evrakın Teslimden Önce Ortaya Çıkması )"
13YCGK7.7.1975E. 1975/1-183 K. 1975/182"ADAM ÖLDÜRME ( Üç Ayrı Kişiyi Öldüren Sanığın Af Yasasından Yararlanması )
AF YASASI ( Üç Ayrı Kişiyi Öldüren Sanığın Yararlanma Koşulları )
ÖLÜM CEZASI VEYA MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILANLAR ( Af Yasasıyla Bu Cezaların Durdurulmuş Olması )
İÇTİMA DURUMU ( Af Yasasından Yararlanmada İçtimaen Çözümlenmenin Burada Söz Konusu Edilmemiş Olması )"

Madde 15

YARGITAY

15Y8.CD16.6.2005E. 2003/13881 K. 2005/4911"KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Suçun 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu Son İşlem Tarihi Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar 5 Yıldan Fazla Sürenin Geçtiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Suçun 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu Son İşlem Tarihi Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar 5 Yıldan Fazla Sürenin Geçmesi Nedeniyle - Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etmek )
ZAMANAŞIMI ( Suçun 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu Son İşlem Tarihi Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar 5 Yıldan Fazla Sürenin Geçtiği/Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği - Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etmek )"
15Y7.CD15.6.2005E. 2003/13928 K. 2005/7339"ESRAR YAPMAK İÇİN KENEVİR EKİLMESİ ( 2313 Sayılı Kanuna Göre Cezası Bir Yıldan Az Olmamak Üzere Hapis Olup 765 Sayılı TCK'nın 15. Maddesine Göre Hapis Cezası Yedi Günden Yirmi Seneye Kadar Olduğu - 5237 Sayılı TCK'da Bir Yıldan İki Yıla Kadar Hapis Olarak Düzenlendiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Esrar Yapmak İçin Kenevir Ekilmesi - 765 Sayılı TCK'nın 15. Maddesine Göre Hapis Cezası Yedi Günden Yirmi Seneye Kadar Olduğu - 5237 Sayılı TCK'da Bir Yıldan İki Yıla Kadar Hapis Olarak Düzenlendiği )
SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Esrar Yapmak İçin Kenevir Ekilmesi/765 Sayılı TCK'nın 15. Maddesine Göre Hapis Cezası Yedi Günden Yirmi Seneye Kadar Olduğu - 5237 Sayılı TCK'da Bir Yıldan İki Yıla Kadar Hapis Olarak Düzenlendiği )"
15Y8.CD18.11.2003E. 2002/11820 K. 2003/6274"İŞYERİNE PATLAYICI MADDE ATMAK SUÇU ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşyerine Patlayıcı Madde Atmak Suçu )
PATLAYICI MADDEYLE HALKIN GELİP GEÇTİĞİ MESKUN MAHALDEKİ İŞYERİNE SALDIRI ( Görevli Mahkeme )
MOLOTOF KOKTEYLİ KULLANILARAK HALKIN GELİP GEÇTİĞİ MESKUN MAHALDEKİ İŞYERİNE SALDIRI SUÇU ( Görevli Mahkeme )
HALKIN GELİP GEÇTİĞİ KALABALIK CADDEDE YER ALAN İŞYERİNE MOLOTOF KOKTEYLİ ATMAK ( Görevli Mahkeme )"
15YCGK17.12.2002E. 2002/7-299 K. 2002/427"4616 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Kamu Davasının Yasanın 1. Maddesinin 4. Bendi Uyarınca Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesi Gereği - İzinsiz Hint Keneviri Ekmek )
KAMU DAVASININ KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( İzinsiz Hint Keneviri Ekmek )
İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEK SUÇU ( Kamu Davasının 4758 Sayılı Yasa İle Yeniden Düzenlenen 4616 Sayılı Yasanın 1. Maddesinin 4. Bendi Uyarınca Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesi Gereği )"
15Y9.CD25.6.1992E. 1992/8807 K. 1992/7282"1475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Cezanın Üst Sınırının ve Zamanaşımı Süresinin Yasada Belirtilmemiş Olması )
ÜST SINIRI YASADA BELİRLENMEYEN HAPİS CEZALARI ( Uygulanacak Üst Sınır ve Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Verilecek Cezanın Üst Sınırı Yasada Belirtilmeyen Suçlarda Uygulanacak )
CEZANIN ÜST SINIRI YASADA BELİRTİLMEYEN SUÇLAR ( Uygulanacak Üst Sınır ve Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )"
15YİBGK10.12.1941E. 1940/22 K. 1941/31"HAFİFLETİCİ SEBEPLERİN UYGULANMASIYLA HAPİS CEZASININ BİR GÜNDEN AŞAĞIYA İNMESİ ( Çektirilmesi Yeteneği Kalmadığı İddiası )
HAPİS CEZASININ BİR GÜNDEN AŞAĞIYA DÜŞMESİ NEDENİYLE ÇEKTİRİLMESİ YETENEĞİ KALMADIĞI İDDİASI ( Hafifletici Sebepler Uygulanmasıyla )
BİR GÜNDEN AŞAĞIYA DÜŞEN HAPİS CEZASININ ÇEKTİRİLMESİ YETENEĞİ KALMADIĞI İDDİASI ( Hafifletici Sebeplerin Uygulanmasıyla )"
15YİBGK9.6.1937E. 1936/8 K. 1937/20"MEMUR ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN MÜEBBET KÜREK CEZASINA ÇARPTIRILAN KİŞİLER ( Af Yasasından Yararlanıp Yararlanmaması )
AF YASASINDAN YARARLANIP YARARLANMAMA ( Görevli Memuru Öldürmekten Müebbet Kürek Cezasına Mahkum Olan Kişi )
MÜEBBET KÜREK MAHKUMİYETİNİN AF YASASI KAPSAMINA GİRİP GİRMEMESİ ( Memur Öldürmekten Dolayı Verilmiş Olan )
MEMUR ÖLDÜRMEK (Sanık ve Hükümlülerin Af Yasasından Yararlanamamaları)
KÜREK CEZASI (Memur Öldürmekten Ceza Alan Sanıklar Hakkında Süresiz Hapis Cezasının Uygulanamaması)
SÜRESİZ HAPİS CEZASI (Memur Öldürmekten Ceza Alan Sanıklar Hakkında Süresiz Hapis Cezasının Uygulanamaması)
AF YASASI (Memur Öldürmek Suçundan Dolayı Sanık ve Hükümlü Olanların Yasadan Yararlanamaması)"

Madde 16

YARGITAY

16Y1.CD3.4.2001E. 2001/1327 K. 2001/1260"KOŞULLA SALIVERMEDEN YARARLANMA ( Hükümlünün Salındıktan Sonra Tekerrür Süresi İçinde Yeniden Suç İşlemesi )
4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Hükümlünün Salındıktan Sonra Tekerrür Süresi İçinde Yeniden Suç İşlemesi )
TEKERRÜR SÜRESİ iÇİNDE SUÇ İŞLEME ( 4616 Sayılı Yasadan Yararlanmanın Olanaksız Olması )"
16Y1.CD29.3.2001E. 2001/1094 K. 2001/1180"KOŞULLA SALIVERMEDEN YARARLANMA ( Tekerrür Süresi İçinde Yeni Suçlardan Hüküm Giyen Sanık )
4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Tekerrür Süresi İçinde Yeni Suçlardan Hüküm Giyen Sanık )
TEKERRÜR SÜRESİ İÇİNDE YENİ SUÇ İŞLEME ( 4616 Sayılı Yasadan Yararlandırılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
16Y1.CD19.12.2000E. 2000/3484 K. 2000/3600"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Koşullu Salıverme Gününden Sonra Sanığın Suç İşlemesi )
KOŞULLU SALIVERME KARARININ GERİ ALINMASI ( Bihakkın Salıverme Gününden Sonra Suç İşleyen Hükümlün )
BİHAKKIN SALIVERMEDEN SONRA SUÇ İŞLEME ( Koşullu Salıverme Kararının Geri Alınması )"
16Y10.CD11.10.1999E. 1999/10922 K. 1999/11319"3167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hükmün Zat ve Mahiyetinde Değişiklik Yapan Kararların Duruşma Açılarak Verilmesinin Gerekmesi )
DURUŞMA AÇILARAK VERİLMESİ GEREKEN KARARLAR ( Hükmün Zat ve Mahiyetinde Değişiklik Yapan Kararlar )
HÜKMÜN ZAT VE MAHİYETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KARARLAR ( Duruşma Açılarak Verilmesi Gereken Kararlar Olması )"
16Y1.CD24.9.1998E. 1998/2919 K. 1998/2860"ŞARTLI TAHLİYE YASASINDAN FAYDALANAN SANIK ( Deneme Süresi İçinde Kasdi Cürüm İşlemesi Halinde Bakiye Cezasını da Çekmesi )
DENEME SÜRESİ İÇİNDE SUÇ İŞLEME ( Şartlı Tahliyeden Faydalanan Sanığa Bakiye Cezasının Çektirilmesi )"

DANIŞTAY

16D12.D7.12.1995E. 1995/1120 K. 1995/3061"ŞARTLI SALIVERME ( İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
MAHKUMİYETE BAĞLI EHLİYETSİZLİK ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
AÇIKTAN ATAMA ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
GÖREVE İADE İSTEMİ ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği )"

UYUŞMAZLIK

16UMC11.12.2006E. 2006/31 K. 2006/31"DENETİM SÜRESİNDE HAPİS CEZASINI GEREKTİREN KASITLI BİR SUÇ İŞLEYEN HÜKÜMLÜ ( Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınmasında Hükmü Veren İlk Derece Mahkemesinin Görevli Olduğu )
ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI ( Denetim Süresinde Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşleyen Hükümlü Hakkında - Hükmü Veren İlk Derece Mahkemesinin Görevli Olduğu )
ASKER KİŞİNİN CEZAEVİ İDARESİNE KARŞI AYAKLANMAYA TEŞVİK VE AZMETTİRME EYLEMİ ( Denetim Süresinde Kasıtlı Suç İşlemesi - Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınmasında Hükmü Veren İlk Derece Mahkemesinin Görevli Olduğu )
ASKER KİŞİNİN GÖREVLİ MEMURA HAKARET SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇLARI ( Denetim Süresinde Kasıtlı Suç İşlemesi - Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınmasında Hükmü Veren İlk Derece Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
16UMC17.11.2003E. 2003/61 K. 2003/61"ASKER KİŞİNİN İZİN TECAVÜZÜ ( Cezasının İnfazı Sırasında Asliye Ceza Mahkemesince Şartla Salıverilmesi - Geri Alınmasında Bu Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu )
İZİN TECAVÜZÜ ( Asker Kişinin/Cezasının İnfazı Sırasında Asliye Ceza Mahkemesince Şartla Salıverilmesi - Geri Alınmasında Bu Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu )
ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI ( Türk Ceza Kanunu'nun 17. Maddesinde Öngörülen Koşulları İhlal Eden Hükümlü Asker Kişi - Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu )"

Madde 17

YARGITAY

17Y1.CD13.2.2013E. 2012/6226 K. 2013/952"KASTEN ÖLDÜRME ( Bihakkın Tahliye Tarihi Dolmadan Sanığın İzinsiz Hint Keneviri Ekmek Suçunu İşlediği - Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması Şartlarının Oluştuğunun Gözetileceği )
KOŞULLU SALIVERİLME SÜRESİ İÇİNDE SUÇ İŞLEMEK ( Kasten Öldürme Suçundan Sonra Sanığın Deneme Süresi İçinde İzinsiz Hint Keneviri Ekmek Suçunu İşlediği - Salıverilmenin Geri Alınması Şartlarının Oluştuğu )
SANIĞIN İYİ HALLİLİĞİNİ KAYBETMESİ ( Kasten Öldürme Suçundan Sonra Koşullu Salıverilen Sanığın Deneme Süresi İçinde İzinsiz Hint Keneviri Ekmek Suçunu İşlediği - Salıverilmenin Geri Alınması Şartlarının Oluştuğunun Kabulü Gereği )
İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEK ( Kasten Öldürme Suçundan Sonra Koşullu Salıverilen Sanığın Deneme Süresi İçinde İzinsiz Hint Keneviri Ekmek Suçunu İşlediği - Salıverilmenin Geri Alınması Şartlarının Oluştuğu )"
17Y1.CD27.2.2007E. 2007/734 K. 2007/806"KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Hükmedilen Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uyulması Durumunda )
KOŞULLU SALIVERMENİN GERİ ALINMASI ( Tedavi ve Denetimli Serbestlik Kararına Uygun Davranılmaması Nedeniyle Cezanın Derhal İnfaz Edilmesi Durumunda Ortada Bir Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olması Nedeniyle )
TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK ( Kararına Uygun Davranılmaması Nedeniyle Cezanın Derhal İnfaz Edilmesi Durumunda Ortada Bir Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olduğundan Koşullu Salıvermenin Geri Alınması Gereği )
UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA ( Hükmedilen Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uyulması Durumunda Kamu Davası Düşeceği - Koşullu Salıvermenin Geri Alınması Söz Konusu Olamadığı )"
17Y3.CD18.9.2006E. 2006/9887 K. 2006/6552"SİLAHLA ADAM YARALAMA ( Şartla Salıverilen Sanığın Deneme Süresi İçinde Yeniden Suç İşlemesi - Önceki Suçu İçin Çekeceği Cezanın Aynen İnfazına Başlanmadan Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Cezada Artırım Yapılamayacağı )
ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Sanığın Deneme Süresi İçinde Yeniden Suç İşlemesi - Aynen İnfaza Başlanmadan Yeniden Suç İşlemiş Olması Sebebiyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Kanuni Olanak Bulunmadığı )
TEKERRÜR ( Silahla Adam Yaralama - Şartla Salıverilen Sanığın Deneme Süresi İçinde Yeniden Suç İşlemesi/Önceki Suçun Cezasının Aynen İnfazına Başlanmadan Hükümlerinin Uygulanmasına Kanuni Olanak Bulunmadığı )
DENEME SÜRESİ İÇİNDE SUÇ İŞLEME ( Şartla Salıverilen Sanık/Silahla Adam Yaralama - Önceki Suçun Cezasının Aynen İnfazına Başlanmadan Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Cezada Artırım Yapılamayacağı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanıkta Ele geçirilen 2 Adet Niteliksiz Tabancadan Dolayı 2 Ayrı Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı - Alt Sınırdan Uzaklaşarak Tek Bir Cezaya Karar Verilmesi Gerektiği )"
17YCGK31.1.2006E. 2006/1-4 K. 2006/7"ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Hükümlünün İşlediği İkinci Suça Ait Tutukluluğun Öncelikle Bu Mahkumiyetinden Mahsup Edileceği - Kalan Süre Bulunduğu Takdirde Bu Sürenin Ancak İlk Suç Nedeniyle Verilen Cezadan Mahsubunun Mümkün Olacağı )
CEZALARIN İÇTİMAI ( İkinci Suç Nedeniyle Hükmedilen Cezanın Müstakilen İnfaz Edilmesi Halinde Hükümlünün Önceki Mahkumiyetinden Mahsubu Gereken Fazla Süre Koşullu Salıverilme İle İnfaz İşlemi Devam Ettiğinden Koşullu Salıverilmeye Hak Kazanacağı Süreden Fazla Olan Süre Olmayıp Mahkumiyet Süresini Aşan Süre Olduğu )
TUTUKLULUK SÜRESİNİN İNDİRİLMESİ ( Sanığın Tutuklu Kaldığı Suçtan Dolayı Verilecek Hükmün Kesinleşmesinden Önce İşlemiş Olması Halinde )
ŞARTLI TAHLİYE ( İkinci Suç Nedeniyle Hükmedilen Cezanın Müstakilen İnfaz Edilmesi Halinde Hükümlünün Önceki Mahkumiyetinden Mahsubu Gereken Fazla Süre Koşullu Salıverilme İle İnfaz İşlemi Devam Ettiğinden Koşullu Salıverilmeye Hak Kazanacağı Süreden Fazla Olan Süre Olmayıp Mahkumiyet Süresini Aşan Süre Olduğu )"
17YCGK8.2.2005E. 2005/6-2 K. 2005/8"USULSÜZ TEBLİGAT ( Sanık Vekiline Yapılan Tebligatın Tebliğ Evrakının Gönderildiği Adresin Sanık Vekilinin Dilekçesinde Bildirdiği Adres Olmadığından Usulsüz Olması )
EYLEMLİ UYMA ( Bozmadan Sonra Sanık Vekiline Duruşma Günü Bildirilmek Suretiyle Bozma Gereği Eylemli Olarak Yerine Getirildiğinden Esasen Bozmanın da Niteliği İtibariyle Eksik Bir Hususun Yerine Getirilmesine İlişkin Bulunması )
CEZA GENEL KURULUNDA İNCELEME ( Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınmasının Olanaksız Olması )
YENİ KARAR ( İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmak Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanık Vekiline Yapılan Tebligatın Tebliğ Evrakının Gönderildiği Adresin Sanık Vekilinin Dilekçesinde Bildirdiği Adres Olmadığından Usulsüz Olması )"
17Y6.CD8.2.2005E. 2003/10441 K. 2005/1125"OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ( Aracın Bagaj Kilit Aksamını Çerçevesini Kırarak Çıkartıp Kopyalamak Suretiyle Anahtarla Aracın Çalıştırıp Çalınması - Eylemin TCK'nun 493/1-2. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğunun Kabulü Gereği )
HIRSIZLIĞIN ARACA AİT ANAHTARIN KOPYALANMAK SURETİYLE İŞLENMESİ ( Otomobil Hırsızlığı - İştirak )
İŞTİRAK ( Suça Doğrudan Katılan Sanık Hakkında TCK'nun 64/1. Maddesi ile Uygulama Yapılması Gereği - Otomobil Hırsızlığı )
ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Karar Verme Yetkisinin Hükümlülük Kararını Veren Mahkemeye Ait Olduğu )"
17Y8.CD21.10.2004E. 2003/234 K. 2004/7974"ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINMASI KARARI ( Önceki Hükümlülük Kararını Vermiş Mahkeme Başkanına Ait Olduğu - Durumun İlgili Mahkemeye Bildirilmesi İle Yetinilmesi Gereği/Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Karar Verilemeyeceği )
GÖREV ( Şartla Tahliyenin Geri Alınması Kararı - Kararın Önceki Hükümlülük Kararını Vermiş Mahkeme Başkanına Ait Olması/Durumun İlgili Mahkemeye Bildirilmesi İle Yetinilmesi Gereği )"
17Y6.CD16.3.2004E. 2003/20400 K. 2004/2913"ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASI KARARINA İTİRAZ ÜZERİNE İTİRAZ MERCİİNCE VERİLEN KARAR ( Kesin Olması - İnfazına Karar Verilen Bakiye Cezanın Çektirilmesinde İndirim Uygulanmasının Şartları )
KESİN KARAR NİTELİĞİ VE TEKRAR İTİRAZ KONUSU EDİLEMEME ( Şartlı Tahliyenin Geri Alınması Kararına İtiraz Üzerine İtiraz Merciince Verilen Karar - Bakiye Cezanın Çektirilmesinde İndirim Uygulanmasının Şartları )
BAKİYE CEZANIN ÇEKTİRİLMESİNDE İNDİRİM UYGULANMASININ ŞARTLARI ( Şartlı Tahliyenin Geri Alınması )"
17Y6.CD1.3.2004E. 2002/22339 K. 2004/2044"HIRSIZLIK ( Dayanıklı İşyerinin Kapısını Tornavida İle Açtıktan Sonra Masanın Çekmecesinden Otomobile Ait Anahtarı Alarak Elektronik Eşyayı Bu Araca Yükleme Eylemleri - TCK. Md. 493/1-2-son İle Hüküm Kurulması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Birlikte Hareket Eden Sanıklardan Dayanışmalı Olarak Alınmasına Karar Verilmesi Gerekirken Eşitlikle Tahsiline Hükmolunamayacağı - Hırsızlık )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Sanığın Suç İşlemesi Nedeniyle TCK.'nun 17. Maddesi İle İlgili Hükmü Veren Mahkemelere Yazı Yazılması Gerektiği )"
17Y1.CD26.2.2004E. 2003/2326 K. 2004/517"ADAM ÖLDÜRME ( Gasp ve Irza Geçme Suçunun Delillerini Ortadan Kaldırmak Gayesiyle - TCK.'nun 450/8. Madde ve Fıkrası Yanında 450/9. Madde ve Fıkrasının da Uygulanması Gereği )
DELİLLERİ ORTADAN KALDIRMAK GAYESİYLE ADAM ÖLDÜRME ( Gasp ve Irza Geçme Suçunun - TCK.'nun 450/8. Madde ve Fıkrası Yanında 450/9. Madde ve Fıkrasının da Uygulanması Gereği )
GASP VE IRZA GEÇME SUÇUNUN DELİLLERİ ORTADAN KALDIRMAK GAYESİYLE ADAM ÖLDÜRME ( TCK.'nun 450/8. Madde ve Fıkrası Yanında 450/9. Madde ve Fıkrasının da Uygulanması Gereği )
IRZA GEÇME VE GASP SUÇUNUN DELİLLERİ ORTADAN KALDIRMAK GAYESİYLE ADAM ÖLDÜRME ( TCK.'nun 450/8. Madde ve Fıkrası Yanında 450/9. Madde ve Fıkrasının da Uygulanması Gereği )
ŞARTLA TAHLİYE ( Edilen Sanıpın Adam Öldürmesi - Hakkında TCK.'nun 17. Maddesine Göre İşlem Yapılıp Yapılmayacağı Hususunda Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )
HÜCRE CEZASI ( Cezaların Her Birisi İçin Ayrı Ayrı Hücre Cezası Tayin Edilerek Hükmedilen Bu Cezaların Daha Sonra İçtima Ettirilmesi Gereği )
HÜKÜMDE KULLANILAN TABİR ( "Yatacağı Sürede" Tabirinin Kullanılmasının Yasaya Aykırılığı )"
17Y9.CD5.1.2004E. 2004/3 K. 2004/3"İDAM CEZASININ MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİNDE UYGULAMA ( 3713 S.K. Geçici Md. 4/b Gereğince Ölüm Cezasına Hüküm Giyenler İçin Geçerli Süre Olan 20 Yılını Çektikten Sonra Şartla Salıverilme Gerektiği )
ŞARTLI SALIVERME ( Ölüm Cezasına Hüküm Giyenler İçin Geçerli Süre Olan 20 Yılını Çektikten Sonra )
AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARINA İTİRAZ ( İtiraz Mercii Olan Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı ve 1 Üyesinin Aynı Kişiler Olması - İşin Esası Hakkında Karar Verilemeyeceği )
İTİRAZ MERCİİ HAKİMLERİ ( Ağır Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz - Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı ve 1 Üyesinin Aynı Kişiler Olması/İşin Esası Hakkında Karar Verilemeyeceği )
KARARA İŞTİRAK EDEMEYECEK HAKİMLER ( Ağır Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz - Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı ve 1 Üyesinin Aynı Kişiler Olması )"
17Y9.CD30.10.2003E. 2003/2017 K. 2003/1936"ADAM ÖLDÜRMEK ( 3713 Sayılı Yasa Gereğince Ölüm Cezaları Yerine Getirilmemesi Bunların 765 sayılı TCK'ya Göre Cezalarının 10 Yılını Çektikleri Takdirde Şartla Salıverilmesi )
İDEOLOJİK AMAÇLA ADAM ÖLDÜRMEK ( 3713 Sayılı Yasa Gereğince Ölüm Cezaları Yerine Getirilmemesi Bunların 765 sayılı TCK'ya Göre Cezalarının 10 Yılını Çektikleri Takdirde Şartla Salıverilmesi )
ŞARTLA SALIVERME ( TCK'ya Göre Cezalarının 10 Yılını Çektikleri Takdirde - Adam Öldürme/3713 Sayılı Yasa Gereğince Ölüm Cezaları Yerine Getirilmemesi )
İYİ HALLİ OLMA ŞARTININ OLMAMASI ( 3713 Sayılı Yasa Gereğince Ölüm Cezaları Yerine Getirilmemesi Bunların 765 sayılı TCK'ya Göre Cezalarının 10 Yılını Çektikleri Takdirde Şartla Salıverilmesi - Adam Öldürme )"
17Y1.CD3.10.2003E. 2003/3201 K. 2003/2183"ŞARTLI SALIVERME YASASI ( 1996 Tarihinde İşlenen Esrar İçme Suçunun 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olduğun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BAKİYE CEZA ( Dava Konusu Olayda Ayda Altı Günlük Cezai İndirimden Yararlanılamayacağının ve Bakiye Cezanın Aynen İnfazına Karar Verileceğinin Gözetilmesinin Gerekmesi )
CEZAİ İNDİRİM ( Dava Konusu Olayda Ayda Altı Günlük Cezai İndirimden Yararlanılamayacağının ve Bakiye Cezanın Aynen İnfazına Karar Verileceğinin Gözetilmesinin Gerekmesi )
İNFAZ ( Dava Konusu Olayda Ayda Altı Günlük Cezai İndirimden Yararlanılamayacağının ve Bakiye Cezanın Aynen İnfazına Karar Verileceğinin Gözetilmesinin Gerekmesi )"
17Y1.CD16.6.2003E. 2003/2212 K. 2003/1393"ŞARTLA SALIVERME ( İnfazın Devamı Süresince İlişkin Birden Fazla Yasa Yürürlüğe Girerse ve Her Birinin Uygulanabilirlik Kabiliyeti Varsa En Lehte Sonuç Verenin Uygulanacağı )
ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASI ( Çektirilecek Süre Yönünden Önceden Uygulanan Şartla Tahliye İndiriminin Tekrar Uygulanamayacağı )
BAKİYE CEZANIN ÇEKTİRİLMESİ ( Şartla Salıvermenin Geri Alınması - İşlenen Yeni Suçun ve Şartla Salıverilme Kararına Esas Olan Suçun Zaman ve Nev'i Bakımından Yasa Kapsamında Olması Gereği )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Şartla Salıverilme Kararı Geri Alınanlarla Aynen Çekmeleri Gereken Bakiye Cezalarından İndirim Yapılabilmesi Şartı )"
17Y1.CD9.6.2003E. 2002/4703 K. 2003/1319"ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS (Öldürme ve Gasp Suçlarının Cezasından Kurtulmak Amacıyla - Maktulenin Oğlunun Karnına Dalak Mide ve Bağırsaklarına Bıçakla Vurmak)
BIÇAKLA YARALAMAK (Öldürmeye Tam Teşebbüs - Öldürme ve Gasp Suçlarının Cezasından Kurtulmak Amacıyla Maktulenin Oğlunun Karnına Dalak Mide ve Bağırsaklarına Bıçakla Vurmak)
CEZALARIN İÇTİMAİ (Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olabilmesi İçin İçtimaen Tesis Olunan Sonuç Ceza Yönünden Bihakkın Tahliye Tarihinin Tesbitinin Gerekli ve Yeterli Olması)
TEKERRÜR (Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olabilmesi İçin İçtimaen Tesis Olunan Sonuç Ceza Yönünden Bihakkın Tahliye Tarihinin Tesbitinin Gerekli ve Yeterli Olması)
BİHAKKIN TAHLİYE (Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olabilmesi İçin İçtimaen Tesis Olunan Sonuç Ceza Yönünden Tarihinin Tesbitinin Gerekli ve Yeterli Olması)
ŞARTLA SALIVERİLME (Öldürme ve Gasp Suçlarının Cezasından Kurtulmak Amacıyla Öldürmeye Tam Teşebbüs - Bihakkın Tahliye Tarihi Tekerrüre Uygun Değil İse TCK.'nun 17. Maddesi Uyarınca İşlem Yapılması)"
17Y6.CD27.5.2003E. 2003/4861 K. 2003/3629"ŞARTLA SALIVERİLMENİN GERİ ALINMASI ( Askeri Suç/İzin Tecavüzü ve Firar Nedeniyle - Hukuka ve Yasaya Uygunluğu )
ASKERİ SUÇ NEDENİYLE ŞARTLA SALIVERİLMENİN GERİ ALINMASI ( İzin Tecavüzü ve Firar - Hukuka ve Yasaya Uygunluğu )
MADDİ CEZA HUKUKU ( Alanında Kıyas Yasağının Bulunması - Askeri Suç Nedeniyle Şartla Salıverilmenin Geri Alınması )
SUÇUN NİTELİĞİ ( Askeri Suç Nedeniyle Şartla Salıverilmenin Geri Alınması - TCK.'da Bir Ayrıma Yer Verilmediği )"
17Y1.CD15.5.2003E. 2003/1618 K. 2003/1002"ŞARTLI TAHLİYE ( Sanığın Şartlı Tahliyesinin Akabindeki Deneme Süresinde Silahlı Gasp Suçunu İşlemesi Nedeniyle Önceki Cezanın Aynen Çektirilmesinin Gerekmesi )
TOPLU İNFAZ ( Şartlı Tahliyenin Deneme Sürecinde İşlenen Suç Nedeniyle Önceki Cezanın Ve Sonraki Suçun Cezasının Topluca İnfaz Edilmesinin Gerekmesi )
İNFAZ MÜDDETİNİN BELİRLENMESİ ( Şartlı Tahliyenin Deneme Sürecinde İşlenen Suç Nedeniyle Önceki Cezanın Ve Sonraki Suçun Cezasının Topluca İnfaz Edilmesinin Gerekmesi )"
17Y1.CD15.5.2003E. 2003/1174 K. 2003/982"TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME ( Şartla Salıverilme Kararı Geri Alınan Bakiye Ceza Yönünden Yatılan Sürenin 2. Suçtan Dolayı Verilen Hapis Cezasından Mahsubunun Mümkün Olmaması )
ŞARTLA SALIVERME ( Salıverilme Kararı Geri Alınan Bakiye Ceza Yönünden Yatılan Sürenin 2. Suçtan Dolayı Verilen Hapis Cezasından Mahsubunun Mümkün Olmaması )
CEZALARIN İNFAZI ( Şartla Salıverilme Kararı Geri Alınan Bakiye Ceza Yönünden Yatılan Sürenin 2. Suçtan Dolayı Verilen Hapis Cezasından Mahsubunun Mümkün Olmaması )"
17Y1.CD25.2.2003E. 2003/476 K. 2003/125"MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASININ İNFAZI (4616 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan)
ŞARTLA SALIVERİLME (4616 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Müebbet Ağır Hapis Cezasının İnfazı İçerisinde)
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI (Kanun Hükümleri Yürürlükte Kaldığı Süre İtibariyle Hükümlüler Lehine Kazanılmış Hak Oluşturacağı)
KAZANILMIŞ HAK (Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Kanun Hükümleri Yürürlükte Kaldığı Süre İtibariyle - Hükümlüler Lehine Kazanılmış Hak Oluşturacağı)"
17Y1.CD24.2.2003E. 2003/487 K. 2003/111"ADAM ÖLDÜRMEK VE GASP ( Bu Suçlar Dolayısıyla Mahkum Olup da Şartla Salıverilen Hükümlünün Tekrar Suç İşlemesi )
ŞARTLA SALIVERME ( Adam Öldürmek Suçu Dolayısıyla Mahkum Olup da Şartla Salıverilen Hükümlünün Tekrar Suç İşlemesi )
4616 SAYILI KANUNUN KAPSAMI VE UYGULAMASI ( Gerek İlk Suç ve Gerekse Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Neden Olan İkinci Suçun Kanun Kapsamında Kalan Suçlar Olmasının Gerekmesi )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ GERİYE YÜRÜMEYECEĞİ ( Şartla Salıverme Kanununun İptali ile İptal Kararının Geriye Yürümemesi Nedeniyle Kazanılmış Hak Meydana Gelmesi )
HÜKÜMLÜ LEHİNE KAZANILMIŞ HAK ( Şartla Salıverme Kanununun İptali ile İptal Kararının Geriye Yürümemesi Nedeniyle Kazanılmış Hak Meydana Gelmesi )"
17Y1.CD20.6.2002E. 2002/2250 K. 2002/2662"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( 4616 Sayılı Yasanın Uygulanabilme Şartı )
4616 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( İlk Suçun ve Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Neden Olan İkinci Suçun Kanunda Belirtilen Süreden Önce İşlenmiş Olmasının Gerekmesi )
ŞARTLA SALIVERME KARARININ GERİ ALINMASI ( İnfazına Karar Verilen İlk Suçun Bütünüyle İnfazının Gerekmesi )"
17Y1.CD12.6.2002E. 2002/1995 K. 2002/2491"SİLAHLA GASP VE ADAM ÖLDÜRME ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 36 Yıl Olarak Kabulü ile 4616 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık İndirimin Bu Miktar Üzerinden Yapılması )
MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASINDA ON YILLIK İNDİRİM YAPILMASI ( 4616 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık İndirimin Müebbet Ağır Hapis Cezası Olan 36 Yıl Üzerinden Yapılması )
4616 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN İNDİRİM ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 36 Yıl Olarak Kabulü ile 4616 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık İndirimin Bu Miktar Üzerinden Yapılması )
AYDA ALTI GÜN İNDİRİLMESİ ( Müebbet Ağır Hapis Cezasında Şartla Tahliyesi İçin Çekmesi Gereken 20 Yıl Ağır Hapis Cezası İçin Ayda Atı Gün İndirim Yapılması )"
17Y1.CD6.6.2002E. 2002/1272 K. 2002/2366"ŞARTLA SALIVERME ( 2. Suç İşlenmesi - Kararının Geri Alınması İle İnfazına Karar Verilen İlk Suçun Cezasının Bütünü İle İnfazı Gereği )
CEZANIN AYNEN İNFAZI ( Şartlı Salıvermenin Geri Alındığı Durumlarda Cezadan Sonraki Kısmın Cezadan Mahsup Edilmemesinin Gerekmesi )
ŞARTLA SALIVERİLENİN 2. SUÇU ( 647 S.K. 19 ve Ek Madde 2. Uygulanarak Belirlenecek İnfazı Gereken Cezanın Toplamı Üzerinden 10 Yıl İndirilmesinden Sonra Kalan Sürenin Aynen İnfazı )"
17Y8.CD29.5.2002E. 2002/5172 K. 2002/6394"ŞARTLA SALIVERİLME ( Kararının Geri Alınması - Hükümlünün Şartla Salınmasına Esas Etkili Eylem Suçu 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olması/6136 Sayılı Yasanın 12/1 Maddesine Muhalefet Suçunun Kapsam Dışında Kaldığı Anlaşıldığından Geri Alınan Cezası İnfaz Edileceği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Suçunun 4616 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Kalması/ Hükümlünün Şartla Salınmasına Esas Etkili Eylem Suçunun da Bu Yasa Kapsamında Olması Nedeniyle Geri Alınan Cezanın İnfaz Edileceği )
ETKİLİ EYLEM ( Hükümlünün Şartla Salınmasına İlişkin Suçun 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olması - 6136 Sayılı Yasanın 12/1 Maddesine Muhalefet Suçunun Kapsam Dışında Kaldığı Anlaşıldığından Geri Alınan Cezası İnfaz Edileceği )"
17Y8.CD29.5.2002E. 2002/5171 K. 2002/6434"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanuna Muhalefetten Verilen Hapis Cezası Nedeniyle Verilen Şartla Tahliye Kararının Geri Alınması )
ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Son Hükmün Kesinleşmesinden Sonra İlk Hükmü Veren Mahkeme Başkanı Tarafından Karar Verilmesi )
YAZILI EMİR ( Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Karar Verme Yetkisi İlk Hükmü Veren Mahkeme Başkanına Ait Bulunması )"
17Y1.CD28.5.2002E. 2002/1243 K. 2002/2128"YAZILI EMİR ( Meri Yasaların Uygulanmasında Birliği Sağlayan Uygulayıcılar için Geleceğe Yönelik Olmak Üzere Öğretici Olan Olağanüstü Bir Kanun Yolu Olması )
ŞARTLA SALIVERME YASASININ BAZI MADDELERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN KALMAMASI ( Anılan Yasanın Anayasa Mahkemesince Bir Kısım Maddelerinin İptal Edilmesi )
KANUN YOLU ( Yazılı Emirin Meri Yasaların Uygulanmasında Birliği Sağlayan Uygulayıcılar için Geleceğe Yönelik Olmak Üzere Öğretici Olan Olağanüstü Bir Kanun Yolu Olması )
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU ( Yazılı Emirin Meri Yasaların Uygulanmasında Birliği Sağlayan Uygulayıcılar için Geleceğe Yönelik Olmak Üzere Öğretici Olması )
BOZMANIN KANUNİ YARAR SAĞLAMAMASI ( Yasanın Yeni Bir Yasal Düzenleme ile Uygulanabilirliğinin Kaldırılması Karşısında Hüküm Tarihindeki Düzenlemelerin Esas Alınmasının Yarar Sağlamaması )
4616 SAYILI KANUN ( Şartla Salı Verme Kanununun Anayasa Mahkemesince Bir Kısım Maddelerinin İptal Edilmesi Nedeniyle Yeni Bir Yasal Düzenleme ile Uygulanabilirliğinin Kaldırılması )"
17Y1.CD12.4.2002E. 2002/244 K. 2002/1342"CEZALARIN İNFAZI ( 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kalan Suçlar-Şartla Tahliye Kararı Geri Alınarak Aynen Çektirilmesine Karar Verilen Bakiye Ceza )
ŞARTLA SALIVERME ( Şartla Tahliye Kararı Geri Alınarak Aynen Çektirilmesine Karar Verilen Bakiye Cezanın 4616 Sayılı Yasa Uyarınca İnfazı )
LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASI ( Bir Cezaya 3713 ve 4616 Sayılı Yasaların Aynı Anda Uygulanabilmesi Durumunda )"
17Y1.CD12.4.2002E. 2002/1241 K. 2002/1361"MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI ( Cezanın 36 Yıl Olarak Kabulü ile 4616 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık İndirimin Bu Miktar Üzerinden Yapılması )
10 YILLIK İNDİRİM ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 36 Yıl Olarak Kabulü ile 4616 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık İndirimin Bu Miktar Üzerinden Yapılması )
4616 SAYILI YASA ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 36 Yıl Olarak Kabulü ile 4616 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık İndirimin Bu Miktar Üzerinden Yapılması )"
17Y1.CD5.3.2002E. 2002/149 K. 2002/633"CEZALARIN YERİNE GETİRİLMESİ ( Toplam 45 Yılı Aşan Ağır Hapis Cezasının TCY'nın 77/1 Maddesine Göre 36 Yıl Olarak Saptanıp 4616 Sayılı Yasa Çerçevesinde Hesaplanması Gereği )
CEZALARIN HESABI ( Toplam 45 Yılı Aşan Ağır Hapis Cezasının TCY'nın 77/1 Maddesine Göre 36 Yıl Olarak Saptanıp 4616 Sayılı Yasa Çerçevesinde Hesaplanması Gereği )
SUÇLARIN 4616 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALMASI ( Toplam 45 Yılı Aşan Ağır Hapis Cezasının TCY'nın 77/1 Maddesine Göre 36 Yıl Olarak Saptanıp 4616 Sayılı Yasa Çerçevesinde Hesaplanması Gereği )"
17Y6.CD11.2.2002E. 2001/18062 K. 2002/1506"ŞARTLI TAHLİYE ( Muhtelif Suçlarda Hükümlü Bulunma - Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınması )
ŞARTLI TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Anayasa Mahkemesince İptal Edilme - Şartlı Tahliye Kararı Geri Alınanların Kanun Kapsamı Dışında Tutulduğuna Dair Açık Hüküm İçermemesi )"
17YCGK5.2.2002E. 2002/6-42 K. 2002/156"4616 SAYILI KANUNDAKİ İNDİRİMDEN YARARLANMA ( Kanun Kapsamındaki Yeni Bir Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Mahkumiyeti Bulunanların Bu Cezaları Nedeniyle Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendindeki İndirimden Yararlanmaları Olanağı Bulunduğu - Yağma Suçu )
YAĞMA SUÇU ( 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleşmesi Karşısında Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırılması Gereği )
ÖLÜMLE BİTEN KAVGADA ÖLENE EL UZATMAK SUÇU ( Şartla Salıverilmenin Geri Alınması Sonucu Aynen Çekmesi Gereken Bakiye Cezasından 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleştiği - Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırıleceğı )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Geri Alınması Sonucu Aynen Çekmesi Gereken Bakiye Cezasından 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleştiği - Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırıleceğı )
ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI ( Aynen Çekmesi Gereken Bakiye Cezasından 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleştiği - Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırıleceğı )"
17Y6.CD25.1.2002E. 2001/18105 K. 2001/506"ŞARTLI SALIVERME KARARININ GERİ ALINMASI ( Cezasının Ve Diğer Cezalarının Yerine Getirilmesi - Cezaların Toplamından Yapılan İndirim )
CEZALARIN TOPLAMINDAN YAPILAN İNDİRİM ( On Yıllık İndirimin Çekmesi Gereken Cezalar Toplamından Yapılması )"
17Y6.CD22.1.2002E. 2001/16316 K. 2002/264"ŞARTLI TAHLİYE ( Şartla Tahliye Kararı Geri Alınanların 4616 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Tutulduğuna Dair Açık Bir Hükmün Bulunmaması )
YAZILI EMİR ( İtirazın Reddi Yerine Yazılı Gerekçeyle Kabulüne Karar Verilmesinde İsabet Görülmemiş Olduğundan Bahisle CMUK Uyarınca Mezkur Kararın Bozulmasının İhbar Olunması )
4616 SAYILI KANUN ( Türk Ceza Kanununda Şartla Tahliye Kararı Geri Alınanların 4616 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Tutulduğuna Dair Açık Bir Hükmün Bulunmaması )"
17Y1.CD17.1.2002E. 2001/4602 K. 2002/17"4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( 3713 ve 4616 Sayılı Yasalardan Lehe Sonuç Verenin Uygulanmasının Gerekmesi )
KOŞULLU SALIVERİLEN HÜKÜMLÜ ( Daha Sonra Hırsızlık Suçunu İşlemesi )
ŞARTLA SALIVERİLEN HÜKÜMLÜ ( Daha Sonra Hırsızlık Suçunu İşlemesi )"
17Y1.CD5.6.2001E. 2001/2666 K. 2001/2578"KOŞULLA SALIVERİLME ( Hükümlünün Salıverildiği Tarihten Önce İşlediği Suçlar Bakımından 4616 Sayılı Yasadan Yararlanabilmesi )
HÜKÜMLÜNÜN KOŞULLA SALIVERİLMESİNDEN ÖNCE SUÇ İŞLEMESİ ( 4616 Sayılı Yasadan Yararlanması )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Hükümlünün Salıverildiği Tarihten Önce İşlediği Suçlar Bakımından 4616 Sayılı Yasadan Yararlanabilmesi )
4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Hükümlünün Koşulla Salıverilmesi Salıverildiği Tarihten Önce İşlediği Suçlar Bakımından 4616 Sayılı Yasadan Yaralanmasına Engel Olmaması )"
17YCGK1.5.2001E. 2001/1-69 K. 2001/74"4616 SAYILI ŞARTLI TAHLİYE KANUNU ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 10 Yıl İndirilmesine Esas Alınacak Olan Süre )
MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI ( 4616 Sayılı Kanuna Göre Cezada Yapılacak 10 Yıllık İndirime Esas Alınacak Süre )
ŞARTLI TAHLİYE YASASINA GÖRE MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASINDAN YAPILACAK 10 YILLIK İNDİRİM ( İndirime Esas Alınacak Süre )"
17YCGK17.4.2001E. 2001/9-60 K. 2001/72"ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULU ( Şartlı Tahliye Edildikten Sonra Bihakkın Tahliye Tarihinden Önce Yeniden Suç İşleyen Kişi )
BİHAKKIN TAHLİYE TARİHİNDEN ÖNCE YENİDEN SUÇ İŞLEYEN KİŞİ ( Adli Sicilden Silinme Koşulu )
4616 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA TALEBİ ( Mahkumiyet Hükmünün Adli Sicilden Çıkarılmış Olması Koşulu )
ŞARTLI TAHLİYEDEN YARARLANIP YARARLANAMAMA ( Daha Önce Şartlı Tahliye Edildiği Halde Bihakkın Tahliye Tarihinden Önce Yeniden Suç İşleyen Kişi )"
17YCGK17.4.2001E. 2001/9-59 K. 2001/68"SİLAHLI ÇETE MENSUPLARINA YARDIM ETMEK ( Hırsızlık Suçunun Üzerinden 10 Yıllık Süre Geçmiş Olan Sanığın 4616 Sayılı Kanundan Yararlanma Koşulları )
4616 SAYILI YASADAN FAYDALANMA KOŞULLARI ( Hırsızlık Suçundan Mahkum Olmuş Sanığın Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra İşlediği Örgüte Yardım ve Yataklık Suçunda )
CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA İŞLENEN İKİNCİ SUÇ ( 4616 Sayılı Kanundan Yararlanma Talebi )
ŞARTLA SALIVERME KANUNU'NDAN YARARLANMA TALEBİ ( Şartla Salıverilip Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Yeniden Suç İşleyen Sanık )"
17Y1.CD3.4.2001E. 2001/1327 K. 2001/1260"KOŞULLA SALIVERMEDEN YARARLANMA ( Hükümlünün Salındıktan Sonra Tekerrür Süresi İçinde Yeniden Suç İşlemesi )
4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Hükümlünün Salındıktan Sonra Tekerrür Süresi İçinde Yeniden Suç İşlemesi )
TEKERRÜR SÜRESİ iÇİNDE SUÇ İŞLEME ( 4616 Sayılı Yasadan Yararlanmanın Olanaksız Olması )"
17Y1.CD29.3.2001E. 2001/1094 K. 2001/1180"KOŞULLA SALIVERMEDEN YARARLANMA ( Tekerrür Süresi İçinde Yeni Suçlardan Hüküm Giyen Sanık )
4616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Tekerrür Süresi İçinde Yeni Suçlardan Hüküm Giyen Sanık )
TEKERRÜR SÜRESİ İÇİNDE YENİ SUÇ İŞLEME ( 4616 Sayılı Yasadan Yararlandırılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
17YCGK27.3.2001E. 2001/9-32 K. 2001/37"4616 SAYILI YASADAN YARARLANAMAMA ( Şartla Salıvermeden Yararlanmış Yeniden Suç İşlemiş Olan Sanık )
ŞARTLA SALIVERME VE AFTAN YARARLANMIŞ OLAN SANIK ( 4616 Sayılı Kanundan Yararlanamaması )
DENEME SÜRESİNDEN SONRA YENİDEN SUÇ İŞLEYEN SANIK ( Şartla Salıverme Kanunundan Yararlanamaması )
TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIKTA BULUNMAK ( Sanığın Önceden Başka Suçtan da Hüküm Giyip Şartla Tahliye Edilmiş Olması Halinde Şartlı Tahliye Kanunundan Yararlanamaması )
ADLİ SİCİLDEN SİLİNEMEYEN SUÇTAN ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ OLAN SANIK ( İşlediği İkinci Suçtan Dolayı Şartla Tahliye Kanunundan Faydalanamayacağı )"
17Y8.CD12.2.2001E. 2001/3081 K. 2001/4906"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanundaki Bazı Suçlar için 4616 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmaması )
YAZILI EMİR ( Hükümlünün 4616 Sayılı Kanun Hükümlerinden Faydalandırılarak Şartla Salıverilmesinin Gerektiği Gözetilmeden Karar Verildiğinden Kararın Bozulması İstenmesi )
ŞARTLA SALIVERME ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Yeniden Suç İşleyerek Hüküm Giyenler 4616 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanamaması )
4616 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun 6136 Sayılı Kanundaki Bazı Suçlar için Uygulanmaması )"
17Y1.CD19.12.2000E. 2000/3484 K. 2000/3600"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Koşullu Salıverme Gününden Sonra Sanığın Suç İşlemesi )
KOŞULLU SALIVERME KARARININ GERİ ALINMASI ( Bihakkın Salıverme Gününden Sonra Suç İşleyen Hükümlün )
BİHAKKIN SALIVERMEDEN SONRA SUÇ İŞLEME ( Koşullu Salıverme Kararının Geri Alınması )"
17Y9.CD13.9.2000E. 2000/2348 K. 2000/2078"ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASINA İTİRAZ ( Cezası Ertelenen Suçun Şartla Salıvermenin Geri Alınmasına Sebep Olup Olamayacağı )
ERTELEME KARARI VERİLEN CEZA ( Şartla Salıvermenin Geri Alınmasına Sebep Olup Olamayacağı )
CEZASI ERTELENEN SUÇ ( Şartla Salıvermenin Geri Alınmasına Sebep Olup Olamayacağı )"
17Y10.CD17.4.2000E. 2000/4326 K. 2000/5236"MEŞRUTEN TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Mahkeme Başkanınca Verilmesi Gerekeceği )
HÜKMÜN KESİNLEŞME GEREĞİ ( TCK.m.17'deki Şartlar - Meşruten Tahliye Kararının Geri Alınması )"
17Y9.CD9.2.2000E. 2000/352 K. 2000/228"YASADIŞI ÖRGÜT ÜYESİ OLMAK ( Şartlı Tahliye-Tutuklulukta Geçen Süre )
ŞARTLI TAHLİYE ( Tutuklulukta Geçen Süre )
TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRE ( Hapis Cezasından Mahsup Edilmişse Bihakkın İnfazı Gereken Süreden Mahsup Edilememesi )"
17Y1.CD24.9.1998E. 1998/2919 K. 1998/2860"ŞARTLI TAHLİYE YASASINDAN FAYDALANAN SANIK ( Deneme Süresi İçinde Kasdi Cürüm İşlemesi Halinde Bakiye Cezasını da Çekmesi )
DENEME SÜRESİ İÇİNDE SUÇ İŞLEME ( Şartlı Tahliyeden Faydalanan Sanığa Bakiye Cezasının Çektirilmesi )"
17YCGK18.11.1997E. 1997/1-156 K. 1997/250"ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Daha Önceden Yararlandığı Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınması )
ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Sanığın Geri Kalan Süre İçinde İşlediği Kasıtlı Cürüm Nedeniyle Bu Kararın Geri Alınması )
İYİ HAL NEDENİYLE ŞARTLA SALIVERİLEN SANIK ( Deneme Süresi İçinde Başka Suç İşlemesi Nedeniyle Kararın Geri Alınması )"
17YCGK27.5.1997E. 1997/4-98 K. 1997/126"ERTELEMEDE DENEME SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Hüküm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kesinleşme Tarihinin Esas Alınamayacağı )Deneme Süresinin Başlangıcı
DENEME SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Ertelemede Hüküm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kesinleşme Tarihinin Esas Alınamayacağı )
ERTELENEN CEZANIN AYNEN İNFAZINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Ertelemede Deneme Süresinin Hüküm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kesinleşme Tarihinin Esas Alınamayacağı )
HÜKÜM TARİHİ ( Ertelemede Deneme Süresinin Hüküm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Kesinleşme Tarihinin Esas Alınamayacağı )"
17Y1.CD10.4.1997E. 1997/504 K. 1997/1166"ŞARTLA SALIVERİLEN HÜKÜMLÜ ( Deneme Süresi İçinde İşlediği Diğer Bir Cürüm Nedeniyle Verilen Cezanın Ertelenmesi ve Kararın Kesinleşmesi - Kazanılmış Hak Oluşturacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Şartla Salıverilen Hükümlü - Deneme Süresi İçinde İşlediği Diğer Bir Cürüm Nedeniyle Verilen Cezanın Ertelenmesi ve Kararın Kesinleşmesi )
CEZANIN ERTELENMESİ VE KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Şartla Salıverilen Hükümlünün Deneme Süresi İçinde İşlediği Diğer Bir Cürüm Nedeniyle Verilen - Kazanılmış Hak Oluşturacağı )"
17Y5.CD13.5.1996E. 1996/1528 K. 1996/1588"ŞARTLI TAHLİYE ( Şartla Tahliye Edilen Kişinin Deneme Süresi İçinde İşlediği Kasti Bir Suçtan Dolayı Mahkum Edilmesi-İyi Halliliğin Kaybı )
DENEME SÜRESİ İÇİNDE KASTİ SUÇ İŞLEMEK ( Kesinleşen Mahkumiyet ve Erteleme Kararı-Şartlı Tahliye-İyi Halliliğin Kaybı )
İYİ HALLİLİĞİN KAYBI ( Şartla Tahliye Edilen Kişinin Deneme Süresi İçinde Kasti Bir Suç İşlemesi-Cezanın Ertelenmesinin Etkisi Olup Olmayacağı )
KESİNLEŞEN CEZANIN ERTELENMİŞ OLMASI ( Şartla Tahliye Edilip Deneme Süresinde İşlediği Suçtan Mahkum Olan Sanığın Kalan Cezasının Çektirilip Çektirilmeyeceği )"
17Y1.CD5.2.1996E. 1996/6 K. 1996/219"ŞARTLI TAHLİYE KARARININ GERİ ALINAMAMASI ( Sanığın Deneme Süresi İçinde İşlediği Suça Verilen Cezanın Ertelenmesi )
DENEME SÜRECİNDE İŞLENEN SUÇA VERİLEN CEZANIN ERTELENMESİ ( Şartla Tahliye Kararının Geri Alınamaması )
ERTELENEN CEZANIN ŞARTLI TAHLİYEYİ GERİ ALMAYI GEREKTİRMEMESİ ( Deneme Süresi İçinde İşlenen Suçtan Verilen Ceza Hakkındaki )"
17Y9.CD27.4.1995E. 1995/1382 K. 1995/3050"SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK ( Şartla Tahliye Kararının Geri Alınması )
ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Son Hükmün Kesinleşmesinden Sonra İlk Hükmü Veren Mahkeme Başkanı Tarafından Karar Verilmesi )
İLK HÜKMÜ VEREN MAHKEME BAŞKANI ( Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınmasına İlişkin Kararın Bu Mahkeme Tarafından Verilmesinin Gerekmesi )"
17YCGK3.4.1995E. 1995/9-70 K. 1995/98"DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNDE PROPAGANDA YAPMAK ( Sanıkların Sözlerinden Suç Kastının Belirmesi )
SANIK SÖZLERİ ( Konuşmaların Tamamı İçinde Değerlendirildiğinde Sanıkların Suçlu Olduğunun Kabulü )
SÖZLÜ PROPAGANDA SUÇU ( Sanıkların Konuşmalarında Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğüne İlişkin Söylemlerde Bulunması )"
17Y9.CD25.4.1994E. 1994/2297 K. 1994/2257"YASADIŞI ÖRGÜT ÜYESİ OLMAK ( Şartla Tahliye Kararının Geri Alınmasının Şartları )
ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Şartları )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYA ÇARPTIRILMA ( Şartlı Tahliye Olan Sanığın Bu Kararının Geri Alınması )"
17Y1.CD20.9.1993E. 1993/1595 K. 1993/1662"ŞARTLA SALIVERME ( Hükmün Kesinleşmesinden Evvel Tutuklulukta Geçen Sürelerin Dikkate Alınıp Alınmayacağı )
TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRELER ( Hükmün Kesinleşmesinden Önce-Şartla Salıvermede Dikkate Alınıp Alınmayacağı )"
17Y1.CD6.4.1993E. 1993/592 K. 1993/717"CEZALARIN İNFAZI ( 8.4.1991'den Önce İşlenen Suçlar-Sanığın Cezaevinden Firar Etmiş Olması-Şartlı Tahliye )
ŞARTLI TAHLİYE ( 8.4.1991'den Önce İşlenen Suçlar-Sanığın Cezaevinden Firar Etmiş Olması )
CEZAEVİNDEN FİRAR ( 8.4.1991'den Önce İşlenen Suçlar-Şartlı Tahliye )"
17Y1.CD3.12.1991E. 1991/2878 K. 1991/2959"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Yazılı Emir Yoluyla Şartla Salıvermeden Yararlanma )
ŞARTLA SALIVERME ( Kanundan Yararlanacak Olanların Bu Kanuna Tabi Herbir Mahkumiyet Hükmünün Bütününü Nazara Alınmasının Gerekmesi )
YAZILI EMİR ( Meşruten Tahliyenin İstirdatı Kararının İşlerliğinin Kalmadığının İnceleme Konusu Olmaması )
CEZALARIN İÇTİMAI ( İnfazı Gereken Sürenin Şartlı Salıverme Kanunundaki Sürelerle Saptanması )
3713 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA ( Daha Önce İşlenen Suçtan Hüküm Giyip de Tahliye Edildikten Sonra Kasten Suç İşleme )"
17Y1.CD15.10.1991E. 1991/2017 K. 1991/2370"3713 SAYILI KANUN ( Kesinleşmiş Mahkumiyetlerin İnfazının Tehiri Değil Açılmış ve Açılacak Olan Davalarda Uygulanması )
AÇILMIŞ VE AÇILACAK DAVALAR ( 3713 Sayılı Kanunun Uygulanması )
MAHKUMİYETLE SONUÇLANAN DAVALAR ( 3713 Sayılı Kanunun Uygulanması )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Mahkumiyetle Sonuçlanan Davalara 3713 Sayılı Kanunun Uygulanması )"
17YCGK7.10.1991E. 1991/6-230 K. 1991/261"3713 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA ( Önceden Şartla Tahliye Edilip Yeniden Suç İşlediğinden Şartla Tahliyesi Geri Alınan Sanık )
ŞARTLI TAHLİYE KANUNUNDAN YARARLANMAK ( İyi Hallilik ve Şartla Tahliyenin Geri Alınmamış Olması Koşullarına Bağlı Olmaması )
ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINMASI ( 3713 Sayılı Kanundan Yararlanmaya Engel Olmaması )"
17Y8.CD18.1.1990E. 1990/153 K. 1990/340"FİRAR ( Sanığın Meşruten Tahliye Gününden Meşruten Tahliyesinin Geri Alınmasına Neden Olan Suçtan Tutuklandığı Tarihe Kadar İyi Halli Geçen Süre )
MEŞRUTEN TAHLİYESİNİN GERİ ALINMASINA NEDEN OLAN SUÇ ( Bu Tarihe Kadar İyi Halli Geçen Sürenin İndirilmesi )"
17YCGK2.2.1987E. 1986/9-456 K. 1987/23"EMNİYETİ UMUMİYE NEZARETİ ALTINA ALINMAK CEZASI ( Verilen Emniyeti Umumiye Cezalarında Sanığın Tayin Olunacak Bir Mıntıkada İkamete Mecbur Bırakılmasında Asıl Amaçın Suçlunun Belli Bir Süre Kendini Suça İten Çevreden Uzak Tutulması Olması )
CEZANIN BAŞLANGICI ( Belli Bir Mıntıkada ve Mahkeme Kararında Belirtilen Süre Zarfında Emniyeti Umumiyeti Cezası Altında Bulundurulması Gereken Hükümlerin Bu Cezalarının İnfazına Bihakkın Tahliye Tarihinden Sonra Değil Şartla Salı Verilmeleri ile birlikte başlanması gerekeceğinin kabulünde zorunluluk bulunduğundan )
ŞARTLA SALIVERME ( Bir Yerde Genel Güvenlik Gözetimi Altında Bulundurma Cezasının Yerine Getirilmesine Şartlı Salıverilme Tarihinden İtibaren Başlanmasının Gerekmesi )
EMNİYET NEZARETİ ( Mahkeme Kararında Belirtilen Bir Yerde Genel Güvenlik Gözetimi Altında Bulundurma Cezasının Yerine Getirilmesine Şartlı Salıverilme Tarihinden İtibaren Başlanmasının Gerekmesi )
CEZADAN MAHSUP ( Şartla Salıverme Kararının Geri Alınması Halinde Sanığa Verilen Emniyeti Umumiye Nezareti Altında Bulundurma Cezasından Şarla Salıvermi Halinde Geçirdiği Süresinin Mahsubunun Gerekmesi )"
17YCGK6.10.1986E. 1986/6-208 K. 1986/422"HIRSIZLIK ( Bina Dahilinde Yapılması )
BİNA İÇİNDE YAPILAN HIRSIZLIK ( İkinci Suça İlişkin Hükümlülük Kararının Verilip Kesinleşmesi Beklenmeksizin Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınması )
ŞARTLI TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( İkinci Suça İlişkin Hükümlülük Kararının Verilip Kesinleşmesi Beklenmeksizin )
İKİNCİ SUÇA İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI ( Buna Rağmen Verilen Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınmasının Yanlış Olması )"
17YCGK18.4.1977E. 1977/2-151 K. 1977/176"ŞARTLA SALIVERME KARARININ GERİ ALINAMAMASI ( Hakkındaki Hakaret Davası Vazgeçme Nedeniyle Düşen ve Mütecaviz Sarhoşluktan Mahkum Olan Sanık )
MÜTECAVİZ SARHOŞLUK ( Sabahat Türünden Olduğundan Şartla Salıverme Kararının Geri Alınmasına Sebep Olamayacağı )
SARHOŞLUK SUÇU ( Sabahat Türünden Olduğundan Şartla Salıverme Kararının Geri Alınmasına Sebep Olamayacağı )"
17YİBGK8.6.1970E. 1970/9 K. 1970/4"ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI ( İkinci Cürmün Birinci Cürmün Cezası Bitmeden İşlenmiş Olmasının Gerekmesi )
ŞAHSİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYI MÜSTELZİM KASITLI CÜRÜM ( Şartla Salıverilen Suçlunun İşlemesi )
TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Şartla Salıverilen Hükümlünün Şahsi Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Müstelzim Kasıtlı Cürüm İşlemesi )"
17YİBGK8.6.1970E. 1969/9 K. 1970/4"ŞARTLI SALIVERME ( Salıverilen Hükümlünün Meşruten Tahliye Tarihi İle Gerçek Tahliye Tarihi Arasında Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektiren Cürüm İşlemesi )
MEŞRUTEN TAHLİYE İLE GERÇEK TAHLİYE ARASINDA CÜRÜM İŞLEME ( Sanığın Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektiren Cürüm İşlemiş Olması )
TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Salıverilen Hükümlünün Meşruten Tahliye Tarihi İle Gerçek Tahliye Tarihi Arasında Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektiren Cürüm İşlemesi )
ŞARTLI TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( İkinci Suçun Deneme Süresi İçinde İşlenmiş Olması Şartı )
İKİNCİ CÜRMÜN ŞARTLI DENEME MÜDDETİ İÇİNDE İŞLENMESİNİN YETERLİ OLMASI ( Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınması İçin )
DENEME MÜDDETİ İÇİNDE İŞLENEN İKİNCİ CÜRÜM ( Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınması )"

DANIŞTAY

17D12.D7.12.1995E. 1995/1120 K. 1995/3061"ŞARTLI SALIVERME ( İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
MAHKUMİYETE BAĞLI EHLİYETSİZLİK ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
AÇIKTAN ATAMA ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
GÖREVE İADE İSTEMİ ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği )"

UYUŞMAZLIK

17UMC11.12.2006E. 2006/31 K. 2006/31"DENETİM SÜRESİNDE HAPİS CEZASINI GEREKTİREN KASITLI BİR SUÇ İŞLEYEN HÜKÜMLÜ ( Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınmasında Hükmü Veren İlk Derece Mahkemesinin Görevli Olduğu )
ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI ( Denetim Süresinde Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşleyen Hükümlü Hakkında - Hükmü Veren İlk Derece Mahkemesinin Görevli Olduğu )
ASKER KİŞİNİN CEZAEVİ İDARESİNE KARŞI AYAKLANMAYA TEŞVİK VE AZMETTİRME EYLEMİ ( Denetim Süresinde Kasıtlı Suç İşlemesi - Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınmasında Hükmü Veren İlk Derece Mahkemesinin Görevli Olduğu )
ASKER KİŞİNİN GÖREVLİ MEMURA HAKARET SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇLARI ( Denetim Süresinde Kasıtlı Suç İşlemesi - Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınmasında Hükmü Veren İlk Derece Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
17UMC17.11.2003E. 2003/61 K. 2003/61"ASKER KİŞİNİN İZİN TECAVÜZÜ ( Cezasının İnfazı Sırasında Asliye Ceza Mahkemesince Şartla Salıverilmesi - Geri Alınmasında Bu Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu )
İZİN TECAVÜZÜ ( Asker Kişinin/Cezasının İnfazı Sırasında Asliye Ceza Mahkemesince Şartla Salıverilmesi - Geri Alınmasında Bu Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu )
ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI ( Türk Ceza Kanunu'nun 17. Maddesinde Öngörülen Koşulları İhlal Eden Hükümlü Asker Kişi - Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu )"
17UMC7.10.2002E. 2002/52 K. 2002/39"ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI (T.C.K. 17 Maddesinde Öngörülen Koşulları İhlal Eden Hükümlü - Bu Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu)
HÜKÜMLÜNÜN T.C.K. 17. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI İHLAL ETMESİ (Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınması - Bu Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu)
GÖREVLİ MAHKEME (Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınması - T.C.K. 17 Maddesinde Öngörülen Koşulları İhlal Eden Hükümlü)"
17UMC24.12.2001E. 2001/142 K. 2001/142"ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI (Kararın Geri Alınmasında Şartla Salıverilme Kararını Veren Mahkemenin Görevli Olması)
FİRAR SUÇU (Şartla Salıverilen Hükümlünün Kararının Kaldırılmasında Şartla Salıverilme Kararını Veren Mahkemenin Görevli Olması)"
17UMC12.11.2001E. 2001/139 K. 2001/135"ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI (Kararın Geri Alınmasında Şartla Salıverilme Kararını Veren Mahkemenin Görevli Olması)
FİRAR SUÇU (Şartla Salıverilen Hükümlünün Kararının Kaldırılmasında Şartla Salıverilme Kararını Veren Mahkemenin Görevli Olması)"
17UMC8.5.1998E. 1998/20 K. 1998/11"ŞARTLA SALIVERME KARARININ GERİ ALINMASI (Şartla Salıverildikten Sonra Deneme Süresi İçinde Yeniden Suç İşleyen Asker Mahkum)
ASKER KİŞİNİN ŞARTLA SALIVERİLDİKTEN SONRA DENEME SÜRESİ İÇİNDE YENİDEN SUÇ İŞLEMESİ (Şartla Salıverme Kararının Geri Alınması)
DENEME SÜRESİ İÇİNDE YENİDEN SUÇ İŞLEYEN ASKER MAHKUM (Şartla Salıverme Kararının Geri Alınması)"
17UMC30.6.1986E. 1986/77 K. 1986/81"MEŞRUTEN TAHLİYE (Tahliyenin Gereklerine Uyulmaması Durumunda Kararın Geri Alınmasının Kararı Veren Mahkemenin Görevine Girmesi)
ŞARTLA SALIVERİLME (Salıverilmenin Gereklerine Uyulmaması Durumunda Şartla Salıverilmenin Geri Alınmasının Kararı Veren Mahkemenin Görevine Ait Olması)"

Madde 19

YARGITAY

19Y4.CD9.6.2010E. 2010/15023 K. 2010/12860"HAKARET SUÇU (Lehe Olan 765 S.K. Uygulanacağı/Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesine Rağmen İkinci Yaptırım Olan Adli Para Cezasının Ertelenmemesine Karar Verilemeyeceği - Suç Tarihine Göre Hükmedilebilecek En Çok Adli Para Cezasından Fazlasına Hükmedilemeyeceği)
ADLİ PARA CEZASININ TAYİNİ (Hakaret Suçu - Suç Tarihine Göre En Çok Hükmedilebilecek Miktar Gözetilmeksizin Bundan Fazlasına Hükmedilemeyeceği)
ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ GEREKTİĞİ (Hakaret Suçu Nedeniyle Yapılan Uygulamada Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesine Rağmen İkinci Yaptırım Olan Adli Para Cezasının Ertelenmemesine İlişkin Kararın Yanlış Olduğu)
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (Adli Sicil Kaydına Göre Daha Önce İşlediği Bir Suçu Bulunmayan Sanığın Hakaret ve Tehdit Suçları Nedeniyle Bu Kurumdan Yararlanıp Yararlanamayacağı Tartışılmadan Karar Verilemeyeceği)"
19YCGK27.5.2008E. 2008/3-76 K. 2008/149"İADEDEN SONRA VERİLEN HÜKÜM ( 5237 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmiş Olması Nedeniyle Hangi Yasanın Daha Lehe Olduğu Konusunda Yeni Değerlendirmeler Yapılmış ve Bu Yeni Uygulama Özel Daire Denetiminden Geçmediği )
ÖZEL DAİRE DENETİMİNDEN GEÇMEYEN HÜKÜM ( İadeden Sonra Verilen ve İncelememize Konu Olan Hüküm Kurulurken 5237 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmiş Olması Nedeniyle Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınamayacağı )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DAİRE KARARI ( Direnme Kararı İçeren Yerel Mahkeme Kararı Temyiz Edildikten Sonra Henüz Temyiz İncelemesi Yapılmadan Özel Bir Yasa Hükmü Gereğince Mahalline İade Edilmiş ve Duruşma Açılarak Yeni Bir Hüküm Kurulduğu )
YENİ HÜKÜM ( Özel Dairenin Soruşturmanın Genişletilmesi Kararı - Direnme Kararı İçeren Yerel Mahkeme Kararı Temyiz Edildikten Sonra Henüz Temyiz İncelemesi Yapılmadan Özel Bir Yasa Hükmü Gereğince Mahalline İade Edilmiş ve Duruşma Açılarak Yeni Bir Hüküm Kurulduğu )"
19Y7.CD13.12.2006E. 2005/15210 K. 2006/18911"KAÇAK TÜTÜN NAKLETMEK ( 765 S.K. Kapsamında Ağır Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Tazmini Para Cezalarında Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )
TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNU ( Kaçak Tütün Nakletmek - 765 S.K. Kapsamında Ağır Para Cezasına Hükmedilemeyeceği/1177 S.K.'nın Uygulanacağı )
AĞIR PARA CEZASI ( Kaçak Tütün Nakletmek - 765 S.K. Kapsamında Ağır Para Cezasına Hükmedilemeyeceği/1177 S.K.'nın Uygulanacağı )"
19Y2.CD23.5.2005E. 2005/4945 K. 2005/9324"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( TCK'nun 308/1. Md'sinde Öngörülen Ağır Para Cezasının Suç Tarihi İtibariyle Hesaplanan Üst Haddinin Anılan Kanunun 19. Md. de Nazara Alındığında TCK'nun 119. Md. Uyarınca Yapılacak Artırım Sonucunda Bu Miktarın Geçilemeyeceği )
AĞIR PARA CEZASI ( Suç Tarihi İtibariyle Hesaplanan Üst Haddinin Kanunun 19. Md. de Nazara Alındığında TCK'nun 119. Md. Uyarınca Yapılacak Artırım Sonucunda Bu Miktarın Geçilemeyeceği )
CEZA ARTIRIMI ( Kendiliğinden Hak Alma - TCK'nun 308/1. Md'sinde Öngörülen Ağır Para Cezasının Suç Tarihi İtibariyle Hesaplanan Üst Haddinin Anılan Kanunun 19. Md. de Nazara Alındığında TCK'nun 119. Md. Uyarınca Yapılacak Artırım Sonucunda Bu Miktarın Geçilemeyeceği )"
19Y9.CD11.5.2005E. 2004/8657 K. 2005/1990"AĞIR PARA CEZASI ( 2821 Sayılı Yasanın 59.Maddesinde Gösterilen Ceza Suç Tarihi İtibariyle TCK.nun 19.Maddesi Uyarınca Hükmedilecek Asgari Ağır Para Cezasından Daha Az Olamayacağı )
ÖNÖDEME ( Eksik Ağır Para Cezası İçeren Ön Ödeme Önerisine Dayanılarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Eksik Ağır Para Cezası İçeren Ön Ödeme Önerisine Dayanılarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
ÖN ÖDEME TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Olarak Yapılmadan ve Sanığın Bunu Kabul Edip Etmediği Belirlenmeden Diğer Sanık Tarafından Bu Sanık Adına Yapıldığı Anlaşılan Para Cezası Ödemesine Dayanılarak Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması İsabetsiz Olduğu )"
19Y4.CD2.5.2005E. 2003/17485 K. 2005/3524"TEHDİT ( 191 /Son Maddesindeki Para Cezasının Üst Sınırının 19. Maddede Belirtilen Para Cezasının Alt Sınırını Aşmadığı Gözetilmeden 119/5.Maddesi Uyarınca Arttırılamayacağı )
PARA CEZASININ ÜST SINIRI ( Tehdit - 191 /Son Maddesindeki Üst Sınırın 19. Maddede Belirtilen Para Cezasının Alt Sınırını Aşmadığı Gözetilmeden 119/5.Maddesi Uyarınca Arttırılamayacağı )
PARA CEZASININ ARTTIRILMASI ( Tehdit - 191 /Son Maddesindeki Üst Sınırın 19. Maddede Belirtilen Para Cezasının Alt Sınırını Aşmadığı Gözetilmeden 119/5.Maddesi Uyarınca Arttırılamayacağı )"
19Y3.CD18.4.2005E. 2004/7354 K. 2005/3015"ORMANDAN KAÇAK EMVAL TEMİN ETMEK SUÇU ( Para Cezasının Tayininde Suç Tarihindeki Değerlerin Esas Alınacağı )
PARA CEZASININ TAYİNİNDE SUÇ TARİHİNDEKİ DEĞERLERİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Ormandan Kaçak Emval Temin Etmek Suçu )
SUÇ TARİHİNDEKİ DEĞERLERİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Ormandan Kaçak Emval Temini Nedeniyle Takdir Edilecek Para Cezasının Tesbitinde )"
19Y7.CD23.2.2005E. 2003/12434 K. 2005/1018"TÜTÜN TEKELİ KANUNUNA MUHALEFET ( Yasanın 72. Maddesinde Öngörülen Para Cezasının Tazminat Kabilinden Olduğundan Ertelenemeyeceği )
ERTELEME ( 1177 Sayılı Yasanın 72. Maddesinde Öngörülen Para Cezasının Ertelenmesine Dair Verilen Kararın Yasaya Aykırı Olduğu )
PARA CEZASI ( 1177 Sayılı Yasanın 72. Maddesinede Öngörülün Cezaya TCK 'nun 19. Maddesinin Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
19Y10.CD10.2.2005E. 2004/18485 K. 2005/1231"UYUŞTURUCU MADDE SATMAK ( Sanıklardan Ele Geçen Net Uyuşturucu Madde Miktarının 5,20 Gram Olduğu - Para Cezasının Hesabında Gram Küsurunun Tama İblağ Edilmesi Gerektiği )
PARA CEZASI ( Sanıklardan Ele Geçen Net Uyuşturucu Madde Miktarının 5,20 Gram Olduğu - Para Cezasının Hesabında Gram Küsurunun Tama İblağ Edilmesi Gerektiği )"
19Y9.CD27.9.2004E. 2004/4130 K. 2004/4621"FAZLA CEZA TAYİNİ ( Suç Tarihinden Sonra Yürülüğe Giren Düzenlemeye Göre Cezanın Fazla Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Sanık Hakkında Lehe Olan Düzenlemenin Uygulanması Gereği )
LEHE HÜKÜM ( Sanık Hakkında Lehe Olan Hükmün Uygulanması Gereği - Uygulama Maddesindeki Ağır Para Cezasının Üst Sınırının 4421 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğe Göre Asgari Para Cezasını Geçemeyeceği ) "
19YCGK22.6.2004E. 2004/5-119 K. 2004/142"ZİMMET SUÇUNDAN DOLAYI HÜKMEDİLEN AĞIR PARA CEZASI ( Nisbi Nitelikte Bir Kamu Para Cezası Niteliği ve Para Cezaları İçin TCK'da Öngörülen Asgari Sınıra Tabi Olması )
PARA CEZASININ ASGARİ SINIRA TABİ OLMASI ( Zimmet Suçundan Dolayı Hükmedilen Ağır Para Cezası )
AĞIR PARA CEZASININ TCK'DAKİ ASGARİ SINIRA TABİ OLMASI ( Zimmet Suçundan Dolayı Hükmedilen Ağır Para Cezası )
AZAMİ VE ASGARİ SINIRLARA TABİ OLMA ( Zimmet Suçundan Dolayı Hükmedilen Ağır Para Cezası )"
19Y5.CD21.6.2004E. 2003/6395 K. 2004/5058"TRAFİK POLİSLERİNİN YANLARINDA BEKLEYEN SÜRÜCÜ MÜŞTEKİYİ ZORLA GÖTÜRÜP OTOYA KAPATMASI ( Memurun İşlediği Efrada Karşı Sui Muamele Suçu )
EFRADA KARŞI SUİ MUAMELE SUÇU ( Zor Kullanma Yetkisi Bulunan Trafik Polislerinin Yanlarında Bekleyen Sürücü Müştekiyi Zorla Götürüp Otoya Kapatması Eylemi )
MEMURUN EFRADA KARŞI SUİ MUAMELE SUÇU ( Sanık Trafik Polislerinin Yanlarında Bekleyen Müşteki Sürücüyü Zorla Götürüp Arabaya Kapatması Eylemi )
RÜŞVET İSTEME İDDİASI ( Trafik Polisi Olan Sanığın Müştekiden Çorba Parası İstediğine İlişkin İddianın İspat Edilememiş Olması - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi )
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Trafik Polisi Olan Sanığın Müştekiden Çorba Parası Adı Altında Rüşvet İstediğine İlişkin İddianın İspat Edilememesi )"
19Y3.CD1.4.2004E. 2003/7278 K. 2004/3026"MÜDAHALE DİLEKÇESİ ( Hakkında Hüküm Verilmemesi - Kararın Hatalı Olduğu )
MUHAFAZA ORMANINDA AĞAÇ KESMEK ( Cezanın İki Katı Artırılarak Verileceği )
AĞAÇ KESMEK SUÇU ( Sanıklar Hakkında Suçun Kabulüyle Hüküm Kurulması - Müdahil İdarenin Tazminat Talebinin Reddedilmesinin Hatalı Olduğu )
NİSBİ PARA CEZASI ( Orman Kanunu 91/1. Maddede Yer Alan Para Cezası - Misli Artırmaya Tabi Olmadığı )
ORMAN EMVALİNİ KESMEK ( Emvalin Bir Kısmının Orta Kuturlarının 20 Cm'den Az Olması - Belirlenecek Cezanın Bir Misli Artırılması Gereği )
ORTA KUTURLARI 20 CM' DEN KÜÇÜK EMVALİN KESİLMESİ ( Belirlenecek Cezanın Bir Misli Artırılması Gereği )"
19YCGK30.3.2004E. 2004/2-51 K. 2004/80"SÖVME SUÇU ( Takibi Şikayete Bağlı suçlardan Olması-Şikayetin Dava Açıldıktan Sonra Duruşmada da Söylenebilmesi )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR ( Bazı Suçlarda Sanığın Cezalandırılması Nedeniyle Dava Açılabilmesi İçin Mağdur Tarafından Şikayetçi Olunmasının Gerekmesi )
DAVA AÇILDIKTAN SONRA ŞİKAYETÇİ OLMA ( Dava Açıldıktan Sonra Şikayetçi Olunması Durumunda Da Şikayetin Geçerli Olması )
ŞİKAYET ( Suçtan Zarar Gören Kimsenin Yetkili Makamlara Başvurarak Kendisine Karşı Suç İşleyen Kimseler Hakkında Soruşturma Yapılmasını İstemesi )
ŞAHSA BAĞLI HAK ( Şikayetin Şahsa Bağlı Hak Olması )
ŞİKAYETE BAĞLI ŞUÇLARDA ŞİKAYET SÜRESİ ( Bu Suçlarda Şikayet Süresinin Altı Ay Olması )
ŞİKAYETTE SÜRE BAŞLANGICI ( Şikayet Süresinin Fiil Veya Failden Haberin Olunduğu Gün Başlaması )
AÇILAN KAMU DAVASINDA ŞİKAYET EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ ( Süresi İçerisinde Sanığın Mahkemeye Başvurup Müdahil Olmasının Gerekmesi )
SÖZLÜ ŞİKAYET ( Duruşmaya Sözlü Olarak Müdahil Olunup Şikayetçi Olunmasının Geçerli Kabul Edilmesi )"
19Y9.CD30.3.2004E. 2004/464 K. 2004/984"ÖNÖDEME ÖNERİSİNİN İÇERMESİ GEREKENLER ( Sendikalar Kanunu'na Muhalefet - Bildirimi Yasal Sürede Yapılmayan İşçiler )
SENDİKALAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Bildirimi Yasal Sürede Yapılmayan İşçiler - Önödeme Önerisinin İçermesi Gerekenler )
İŞÇİ BİLDİRİMİNİN YASAL SÜREDE YAPILMAMASI ( Sendikalar Kanunu'na Muhalefet - Önödeme Önerisinin İçermesi Gerekenler )"
19YCGK2.3.2004E. 2004/7-38 K. 2004/57"TEKZİP METNİNİ YAYINLAMAMAK ( Eksik Önödeme Önerisinde Bulunulması ve Buna Dayalı Olarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetsizliği )
BASIN KANUNUNA MUHALEFET ( Tekzip Metnini Yayınlamamak - Eksik Önödeme Önerisinde Bulunulması ve Buna Dayalı Olarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetsizliği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Eksik Önödeme Önerisinde Bulunulması ve Buna Dayalı Olarak Kaldırılması - Yasaya Aykırılığı )
ÖNÖDEME ( Tekzip Metnini Yayınlamamak - Eksik Öneride Bulunulması ve Buna Dayalı Olarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
ÖNÖDEME BİLDİRİMİNİN KAPSAMI ( Ödenecek Ceza Miktarı Yargılama Giderinin Tutarı Ödeme Süresi Ödeme ve Ödememe Hallerinin Sonuçlarının Açıkça Sanığa Bildirilmesi Gereği )
ÖNÖDEME BİLDİRİMİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Tekzip Metnini Yayınlamamak - Her Sayı İçin Ne Miktar Ceza Tayin Edildiğinin Denetime Olanak Verecek Şekilde Belirtilmemesi )"
19Y9.CD1.3.2004E. 2003/1720 K. 2004/514"ÖNÖDEMEYE TABİ SUÇ ( Ödenmemesi Halinde Cezanın Yarı Oranında Arttırılacağı - Sendikalar Kanununa Muhalefet )
SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Önödemeye Tabi Olduğu - Ödenmemesi Halinde Cezanın Yarı Oranında Arttırılacağı )"
19Y7.CD16.2.2004E. 2003/2741 K. 2004/1880"BASIN KANUNUNA MUHALEFET ( Neşirden İmtina Edilen Sürenin Gözönünde Bulundurulması )
AĞIR PARA CEZASI ( Ağır Para Cezası ile Verilmiş ve Kesinleşmiş Hakim Kararına Rağmen İddianame Tarihine Kadar Geçen Neşirden İmtina Edilen Sürenin Gözönünde Bulundurulması )
SÜRE ( Ağır Para Cezası ile Verilmiş ve Kesinleşmiş Hakim Kararına Rağmen İddianame Tarihine Kadar Geçen Neşirden İmtina Edilen Sürenin Gözönünde Bulundurulması )
YARGILAMA GİDERİ ( Yayının Geciktiği Her Gün için Suç Tarihinde Geçerli Ağır Para Cezasının Toplamı ile Yargılama Gideri Üzerinden Usulüne Uygun Önödeme Önerisinin Tebliğ Edilmesi )
ÖNÖDEME ( Yayının Geciktiği Her Gün için Suç Tarihinde Geçerli Ağır Para Cezasının Toplamı ile Yargılama Gideri Üzerinden Usulüne Uygun Önödeme Önerisinin Tebliğ Edilmesi )"
19YCGK27.1.2004E. 2003/2-314 K. 2004/13"CEZALARIN ŞAHSİLEŞTİRİLMESİ ( Cezanın Şahsileştirilmesi Deyiminin Sanık Hakkında Düzenlenen Nihai Cezanın Sanığın Kişiliğine Adapte Edilmesi Olması )
BİREYSELLEŞTİRME ( Ceza Hukukunda Bireyselleştirme Ceza Yaptırımlarının Beklenen Amaçlar Doğrultusunda Suçlunun Kişiliğine Uydurulmasını Öngören Bir Kavram Olması )
SANIĞIN KİŞİLİĞİNE CEZANIN ADAPTE OLMASI ( Cezanın Şahsileştirilmesi Deyiminin Sanık Hakkında Düzenlenen Nihai Cezanın Sanığın Kişiliğine Adapte Edilmesi Olması )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Ağır Hapis Hariç Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Suçlunun Kişiliğine Sair Hallerine ve Suçun İşlenmesine Göre Mahkemece Para Cezasına Çevrilmesi )
HAPİS CEZASI ( Ağır Hapis Hariç Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Suçlunun Kişiliğine Sair Hallerine ve Suçun İşlenmesine Göre Mahkemece Para Cezasına Çevrilmesi )
TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMA ( Sanığın Kişiliği Suçun İşlendiği Yer ve Zaman Suç Konusu Oluşum Şekli Sanıktaki Tam Kusur Oranı ve Alkollü Olması Gibi Hususların Dikkate Alınması )
TRAFİK KAZASI ( Sanığın Kişiliği Suçun İşlendiği Yer ve Zaman Suç Konusu Suçun Oluşum Şekli Sanıktaki Tam Kusur Oranı ve Aracı Kullanırken Alkollü Olması Gibi Hususların Dikkate Alınması )"
19YCGK11.11.2003E. 2003/8-238 K. 2003/268"YARGI PARA CEZALARININ HESAPLANMASI ( 3506 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Sonucunda Para Cezalarının Belirlenmesinde Uygulanan Katsayı Sisteminden Vazgeçilmiş Olması )erek
YENİDEN DEĞERLEME ORANI ( 3506 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikle Para Cezalarının Belirlenmesinde Yeniden Değerlenme Oranı Sistemine Geçilmiş Bulunması )
AĞIR PARA CEZASI ( Somut Olayda Yerel Mahkemenin Sanık Hakkında Vermiş Olduğu Ağır Para Cezasının Miktarında Yanılgıya Düşmüş Olduğun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
AĞIR PARA CEZASININ ÜST SINIRI ( Ağır Cezanın Üst Sınırının Somut Olayda Gösterilmiş Olması Nedeniyle TCK On Dokuzuncu Maddesinin Uygulama Alanı Bulmayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
19Y6.CD11.11.2003E. 2002/19448 K. 2003/8301"DOLANDIRICILIĞA EKSİK KALKIŞMA ( Suçtan Dolayı Zarar Doğmasa Bile Yasadaki Alt Sınıra Göre Temel Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Gerekmesi )
ZARAR ( Dolandırıcılığa Eksik Kalkışma Suçundan Dolayı Zarar Doğmasa Bile Yasadaki Alt Sınıra Göre Temel Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Gerekmesi )
AĞIR PARA CEZASI ( Dolandırıcılığa Eksik Kalkışma Suçundan Dolayı Zarar Doğmasa Bile Yasadaki Alt Sınıra Göre Temel Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
19Y9.CD6.11.2003E. 2003/1073 K. 2003/2010"SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Bildirilmeyen Her İşçi İçin Para Cezası ve Yargılama Giderini Kapsayacak Şekilde Ön Ödeme Düzenlenmesi Gereği - Eksik Ön Ödemeye İtibar Edilerek Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
İŞÇİNİN BİLDİRİLMEMESİ ( Nedeniyle Para Cezası ve Yargılama Giderinin Her İşçi İçin Ayrı Ayrı Ön Ödeme Önerisinde Bulunulması Gereği - Sendikalar Kanununa Muhalefet )
ÖN ÖDEME ( Bildirilmeyen Her İşçi İçin Ayrı Ayrı Ön Ödeme Düzenlenmesi Gereği - Eksik Ödemeye İtibar Edilerek Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
19Y3.CD4.11.2003E. 2003/5189 K. 2003/6623"AĞAÇ VE FİDAN KESMEK ( Eylemin Hem Fidan Hem Ağaç Kesmek Olması )
FİDAN KESME ( Asıl Ceza Fidan Kesme Üzerinden Hapis ve Ağır Para Olarak Belirlenip Daha Sonra Kesilen Ağaçlar için Ayrı Ayrı m3 ler Üzerinden Ağır Para Cezalarının Eklenmesi Lüzumu )
AĞIR PARA CEZASI ( Asıl Ceza Fidan Kesme Üzerinden Hapis ve Ağır Para Olarak Belirlenip Daha Sonra Kesilen Ağaçlar için Ayrı Ayrı m3 ler Üzerinden Ağır Para Cezalarının Eklenmesi Lüzumu )"
19Y10.CD30.9.2003E. 2003/3241 K. 2003/19559"IZRAR SUÇU ( Vekalet Ücretinin Katılan Vekili Yararına Hükmedilmesi Gerekirken Katılan Yararına Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
VEKALET ÜCRETİ TAYİNİ ( Vekalet Ücretinin Katılan Vekili Yararına Hükmedilmesi Gerekirken Katılan Yararına Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
PARA CEZASININ ARTIRIMINDA SINIR ( Yapılacak Artırımın Cezanın Yukarı Haddini Geçmemesinin Gerekmesi )"
19Y9.CD23.9.2003E. 2003/37 K. 2003/1512"SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( İşçinin İşe Alınması veya İşten Çıkarılmasının Süresinde Bildirilmemesi - Suç Tarihinin İşçinin İşe Alınması veya İşten Çıkarılmasını Takip Eden Ayın 16.Günü Oluduğu )
İŞÇİNİN İŞE ALINMASI VEYA İŞTEN ÇIKARILMASI ( Takip Eden Ayın 15. Günü Bildirilmesinin Zorunlu Olduğu - İşçi Alınması ve Çıkarılmasının Bildirilmemesi Suçunda Suç Tarihinin İşçinin İşe Alınması veya İşten Çıkarılmasını Takip Eden Ayın 16. Günü Olduğu )
ÖN ÖDEME ( Ağır Para Cezasının TCK'nın 19. Maddesi Dikkate Alınarak Önerilmesi Gereği - İşçinin İşe Alınması veya İşten Çıkarılmasının Süresinde Bildirilmemesi )"
19Y9.CD22.9.2003E. 2003/1110 K. 2003/1468"SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( İşçi Giriş ve Çıkışının Süresinde Bildirilmemesi - Ön Ödeme Önerisinin Yargılama Gideri Eklenmeksizin ve TCK'nın 19. Maddesi Gözetilmeden Eksik Çıkartılması )
ÖN ÖDEME ( Önerisinde Para Cezasının TCK'nın 19. Maddesi Gözetilmeden ve Yargılama Gideri Eklenmeden Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Eksik Belirlenen Ön Ödemeye Dayanılarak Kamu Davasının Kaldırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
YARGILAMA GİDERİ ( Sanığa Çıkartılan Ön Ödeme Önerisine Eklenmesi Gereği - Eksik Belirlenen Ön Ödeme Önerisine Dayanılarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
19Y20.HD9.7.2003E. 2003/4042 K. 2003/5618"HAKİMİN REDDİ TALEBİ (Reddine Dair Merci Kararının Yanısıra Fazla Para Cezasına Hükmedilmiş Olması - Usul ve Yasaya Aykırılığı)
PARA CEZASI (Hakimin Reddi Talebinin Reddine Dair Merci Kararının Yanısıra Fazla Para Cezasına Hükmedilmiş Olması - Usul ve Yasaya Aykırılığı
HAKİMİN DAVADAN ÇEKİNMESİ (Sırf Taraflar Arasındaki Başka Bir Davada Karar Vermiş Olması - Çekinme Sebebi Sayılamayacağı)
HAKİMİN KENDİ KENDİNİ REDDETMESİ (Sırf Taraflar Arasındaki Başka Bir Davada Karar Vermiş Olması - Olanak Vermeyeceği)"
19Y9.CD3.7.2003E. 2003/754 K. 2003/1297"SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Ağır Para Cezası Olarak Belirlenecek Miktara Yargılama Gideri Eklenerek Ön Ödeme Önerisi Olarak Sanığa Bildirilmesi Gereği - Ceza Kararnamesiyle Verilen Kararın Tekerrüre Esas Teşkil Etmeyeceği )
ÖN ÖDEME ( Ağır Para Cezasının Alt Sınırı Dikkate Alınarak Belirlenecek Miktara Yargılama Gideri Eklenerek Oluşacak Miktarın Önerilmesi Gereği - Sendikalar Kanununa Muhalefet )
TEKERRÜR ( Ceza Kararnamesiyle Verilen Kararın Tekerrüre Esas Alınmayacağı - Ağır Para Cezasına Yargılam Gideri Eklenerek Oluşacak Miktarın Sanığa Ön Ödeme Olarak Önerilmesi Gereği )"
19Y9.CD1.7.2003E. 2003/818 K. 2003/1271"SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Bildirimi Yasal Sürede Yapılmayan Her İşe Giriş ve Çıkış İçin Ayrı Ayrı Ön Ödeme Önerisi Yapılması Gereği - Ön Ödeme Önerisinin Para Cezası Miktarını Suç Tarihini ve Cumhuriyet Savcılığı Mührünü İçermesi Gereği )
ÖN ÖDEME ÖNERİSİ ( Önerilen Para Cezasının Miktarını Suç Tarihini ve Cumhuriyet Savcılığı Mührünü İçermesi Gereği )
AĞIR PARA CEZASI ( Yerine Hafif Para Cezası ile Hüküm Kurulmasının Yasaya AYkırı Oluduğu - Sendikalar Kanununa Muhalefet/İşçilerin İşe Giriş ve Çıkışlarının Yasal Sürede Bildirilmemesi )"
19Y7.CD12.6.2003E. 2003/706 K. 2003/4741"YEM KANUNUNA MUHALEFET ( Yemlerin Hayvan Sağlığına Zararlı Olup Olmadığının Tespit Edilerek Sanık Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ YEM ( Sanığın Cürme Vasıta Kıldığı Meslek Ve Sanatın Tatili Gereği )
MESLEK VE SANATIN TATİLİ ( Hayvan Sağlığı İçin Tehlikeli Yem Yapılması Nedeniyle )"
19Y3.CD28.5.2003E. 2003/1104 K. 2003/3079"ORMANDAN DÜŞÜK VE DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK (Hayvan Beslemek İçin - O.K.nun 91/9. Maddesinin Uygulanması Gereği)
HAYVAN BESLEMEK İÇİN ORMANDAN DÜŞÜK VE DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK (O.K.nun 91/9. Maddesinin Uygulanması Gereği)
ÖN ÖDEME UYARISINA UYMAMA (Hayvan Beslemek İçin Ormandan Düşük ve Devrikten Emval Temin Etmek - Ağır Para Cezasının Uygulanma Şekli)"
19Y10.CD8.5.2003E. 2002/28315 K. 2003/10669"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK VE KULLANMAK ( Sanığın İşlettiği Bürosunun Bir Bölümünü Esrar İçmeleri İçin Diğer Sanıklara Tahsis Ettiği Bazen Kendisinin De Katıldığı Anlaşılmakla Eylem TCK. 403/5 Ve 404/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
ESRAR İÇMEK ( Sanığın İşlettiği Bürosunun Bir Bölümünü Esrar İçmeleri İçin Diğer Sanıklara Tahsis Ettiği Bazen Kendisinin De Katıldığı Anlaşılmakla Eylem TCK. 403/5 Ve 404/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
CEZANIN ARTTIRILMASI ( TCK'nın 403/5 Maddesindeki Temel Ceza Belirlendikten Sonra TCK. 19 Ve Ek. 4. Maddeleri Gereği Artırım Yapıldıktan Sonra TCK'nın 404/1 Ve 59. Maddelerinin Uygulanması Gereği - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Ve Kullanmak )"
19YCGK15.4.2003E. 2003/9-96 K. 2003/104"TAKSİRLE YANGINA SEBEP OLMA ( Muvakkat Cezalarda Bir Günün Para Cezalarında İse Bin Liranın Küsurunun Hesaba Katılmayacağı Kuralının Uygulanması Gereği ) )
PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Muvakkat Cezalar İçin Bir Günün ve Para Cezalarında Bin Liranın Küsurunun Hükümde Hesaba Katılmaması Gereği )
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI ( Yürürlüğe Giren Kanununla Para Cezalarının Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Hesaplanması )
PARA CEZALARININ UYGULANMASINDAKİ KURAL ( Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Hesaplanması - Bin Liranın Küsurunun Hükümde Hesaba Katılmaması Gereği )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezasını Çevrilmesindeki Kural - Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Hesaplanması/Bin Liranın Küsurunun Hükümde Hesaba Katılmaması Gereği )"
19Y3.CD10.12.2002E. 2002/12856 K. 2002/13223"AĞIR PARA CEZASI ( Suç Tarihi İtibariyle Belirlenen Asgari Miktarın Alıtnda Kalması )
CEZA ARTIRIMI ( Ağı Para Cezasının Üst Sınırının Suç Tarihi İtibariyle Belirlenen Asgari Miktarın Alıtnda Kalması )"
19Y7.CD4.7.2002E. 2002/11225 K. 2002/10678"3285 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Aşı Ekibinin Sanığın Köyüne Gelineceği Gün için İlan Yapıp Yapmadığı Yapmışsa Görevlilerin İlan Edilen Tarihte mi Geldiklerinin Araştırılmasının Gereği )
AŞI EKİBİ ( Aşı Ekibinin Sanığın Köyüne Gelineceği Gün için İlan Yapıp Yapmadığı Yapmışsa Görevlilerin İlan Edilen Tarihte mi Geldiklerinin Araştırılmasının Gereği )
İLAN ( Aşı Ekibinin Sanığın Köyüne Gelineceği Gün için İlan Yapılıp Yapılmadığı Yapılmışsa Görevlilerin İlan Edilen Tarihte mi Geldiklerinin Araştırılmasının Gereği )
İLAN EDİLEN TARİH ( Aşı Ekibinin Sanığın Köyüne Gelineceği Gün için İlan Yapılıp Yapılmadığı Yapılmışsa Görevlilerin İlan Edilen Tarihte mi Geldiklerinin Araştırılmasının Gereği )"
19Y7.CD1.7.2002E. 2002/10577 K. 2002/10474"CEVAP VE DÜZENLEMEYİ YAYINLAMA ( Cevap ve Düzeltmeyi Yayınlama Mecburiyetinin Doğduğu Tarihten İddianame Tarihine Kadar Yayının Geciktiği Her Sayı için Ceza Verilmesi )
İDDİANAME TARİHİ ( Cevap ve Düzeltmeyi Yayınlama Mecburiyetinin Doğduğu Tarihten İddianame Tarihine Kadar Yayının Geciktiği Her Sayı için Ceza Verilmesi )
ÖNÖDEME ÖNERİSİ ( Gecikilen Günlerin Toplamı Kadar Ceza Belirlenerek Ön Ödeme Önerisinde Belirtilmesi Gerektiği Düşünülmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
19Y9.CD17.6.2002E. 2002/1376 K. 2002/1477"2908 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Dernek Genel Kurul Toplantısının Süresinde Yapılmaması )
DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISININ SÜRESİNDE YAPILMAMASI ( İdari Para Cezasını Gerektirmesi )"
19Y9.CD27.5.2002E. 2002/1040 K. 2002/1183"SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sendikaya Kaydedilen İşçilerin Bildiriminin Yasal Süresi İçinde Yapılmaması )
İŞÇİ BİLDİRİMİNİN YAPILMAMASI ( Bildirimi Yasal Süresinde Yapılmayan Her İşçi İçin Ayrı Bir Suç Oluşması )
ÖN ÖDEME ÖNERİSİ ( Herbir Suç İçin Ayrı Ayrı Yapılması veya Ön Ödeme Önerisinde Her Bir İşçi İçin Ödenmesi Önerilen Para Cezasının Ayrı Ayrı Gösterilmesi )"
19Y3.CD11.4.2002E. 2002/3521 K. 2002/4160"ÖNÖDEME TEBLİĞİNE UYMAMAK ( Yasa Maddesindeki Yazılı Para Cezasının Aşağı ve Yukarı Haddi Gösterilmiş İse Yukarı Sınırı Geçmemek Koşuluyla Yarı Oranında Artırılabileceği )
PARA CEZASININ AŞAĞI VE YUKARI HADDİNİN GÖSTERİLMESİ ( Yukarı Sınırı Geçmemek Koşuluyla Yarı Oranında Artırılabileceği - Önödeme Tebliğine Uymamak )
AĞIR PARA CEZASININ FAZLA TAYİNİ ( TCK.nun 81/1. Maddesi İle Yapılan Artırım - Bozma Nedeni )
ERTELEME ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetden Dolayı Hapis Cezasını İçeren Eski Mahkumiyeti Bulunan Sanık - Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
19Y4.CD9.4.2002E. 2002/3776 K. 2002/5893"MÜHÜR BOZMA ( Öngörülen Para Cezasının Misli Arttırıma Tabi Olmadığı - Fazla Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
PARA CEZALARI ( Mühür Bozma Suçu İçin Öngörülen Para Cezasının Misli Arttırıma Tabi Olmadığı - Fazla Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
MİSLİ ARTTIRIM ( Mühür Bozma Suçu İçin Öngörülen Para Cezasının Tabi Olmadığı - Fazla Para Cezasına Hükmolunamayacağı )"
19Y9.CD2.4.2002E. 2002/612 K. 2002/717"2821 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hazırlık Aşamasında Yapılan Önödeme Önerisinin Öngörülen Para Cezasının Miktarı İtibariyle Usulsüz Olması )
SENDİKALAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Hazırlık Aşamasında Yapılan Önödeme Önerisinin Öngörülen Para Cezasının Miktarı İtibariyle Usulsüz Olması )
USULSÜZ ÖN ÖDEME ÖNERİSİ ( Hazırlık Aşamasında Yapılan Önödeme Önerisinin Öngörülen Para Cezasının Miktarı İtibariyle Usulsüz Olması )"
19Y7.CD14.2.2002E. 2002/737 K. 2002/1587"18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA ZORUNLU MÜDAFİİ ATANMASI ( Atanan Bu Müdafiinin Duruşmaya Gelmemesi Halinde Derhal Bir Müdafii Atanması )
1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA MUHALEFET ( On Sekiz Yaşından Küçük Olan Sanığa Zorunlu Olarak Müdafii Atanması Bu Müdafiinin Duruşmaya Gelmemesi Halinde Derhal Bir Müdafii Atanması )
PARA CEZALARININ TESPİTİ ( Ön Ödeme İhtarına Uyulmaması Halinde Tayin Edilecek Cezanın Yukarı Haddi Geçmemek Üzere Yarı Oranında Arttırılarak Hükmolunması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( On Sekiz Yaşından Küçük Olan Sanığa Zorunlu Olarak Müdafii Atanması Bu Müdafiinin Duruşmaya Gelmemesi Halinde Derhal Bir Müdafii Atanması )"
19Y3.CD13.2.2002E. 2002/734 K. 2002/1320"YAKACAK EMVAL ( Uygulanacak Ağır Para Cezası - TCK.nun 19.maddesiyle Belirlenen Asgari Had )
AĞIR PARA CEZASI ( Yakacak Emval İçin Uygulanacak - TCK.nun 19.maddesiyle Belirlenen Asgari Had )"
19Y7.CD11.2.2002E. 2002/2203 K. 2002/1426"7201 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yapılan Tebligata Rağmen Miktarın Süresinde Ödenmemesi )
ÖN ÖDEME ( Yapılan Tebligata Rağmen Miktarın Süresinde Ödenmemesi )
YAPILAN TEBLİGATA RAĞMEN MİKTARIN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Tayin Edilecek Cezanın Aşağı ve Yukarı Haddi Gösterilen Hallerde Yarı Nispetinde Artırılması )"
19Y8.CD18.9.2001E. 2001/11751 K. 2000/13516"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Teşkil Eden Bıçak Taşıması Nedeniyle Sanık Hakkında Fazla Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi )
YAZILI EMİR ( Suç Tarihi İtibariyle 6136 Sayılı Kanunda Öngörülen Ağır Para Cezasının Fazla Tayin Edilmesi Nedeniyle Kararın Bozulmasının İstenilmesi )
BİRİM KATSAYI ( Ağır Para Cezasının Suç Tarihindeki Birim Katsayıyla Çarpılarak Bulunacak Sonuca ve Ceza Yasası Maddesi de Gözönüne Alınarak Hüküm Kurulmamasının Yasaya Aykırı Bulunması ) "
19Y6.CD11.9.2001E. 2001/10604 K. 2001/10511"DOLANDIRICILIĞA EKSİK TEŞEBBÜS ( Zarar Doğmasa da Ceza Tayini )
ZARAR DOĞMAMIŞ OLMASI HALİ ( Dolandırıcılık-Ceza Tayini )"
19Y10.CD26.6.2001E. 2001/18173 K. 2001/19631"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK ( Net Uyuşturucu Madde Miktarı - Temel Ağır Para Cezasının Tayininde Usul )
AĞIR PARA CEZASININ TAYİNİNDE USUL ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Net Uyuşturucu Madde Miktarı )
NET UYUŞTURUCU MADDE MİKTARI ( Temel Ağır Para Cezasının Tayini - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak )"
19Y2.CD6.6.2001E. 2000/5852 K. 2001/10507"RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMAK ( Tayin Olunan Cezasından Önödeme İhtaratını Yerine Getirmediğinden Bahisle TCK'nın 119/5. Maddesi Uyarınca Artırım Yapılamayacağı )
ÖNÖDEME İHTARATINI YERİNE GETİRMEME ( Tayin Olunan Cezasından Önödeme İhtaratını Yerine Getirmediğinden Bahisle TCK'nın 119/5. Maddesi Uyarınca Artırım Yapılamayacağı - Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurmak )"
19Y9.CD22.5.2001E. 2001/1414 K. 2001/1740"TEDBİRSİZLİK DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA NEDEN OLMAK ( Suç Tarihi İtibariyle Fazla Ağır Para Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
YANGINA NEDEN OLMAK ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu - Suç Tarihi İtibariyle Fazla Ağır Para Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
AĞIR PARA CEZASI ( Suç Tarihi İtibariyle Fazla Ağır Para Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
19YCGK8.5.2001E. 2001/8-85 K. 2001/86"TEKERRÜR NEDENİYLE CEZALARIN ARTIRILMASI YÖNTEMİ ( Önceki Cezanın Hapis, Sonraki Cezanın Para Cezası Olması )
SANIĞIN LEHİNE OLAN KANUN MADDESİNİN UYGULANMASI ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasında Yöntem )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNDE ESAS ALINACAK ORAN ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasında )
PARA CEZASINA ÇEVİRMEDE ESAS ALINACAK ORAN ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasına Esas Alınacak Olan Önceki Hapis Cezasını )"
19Y9.CD8.5.2001E. 2001/1332 K. 2001/1524"DERNEKLER YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Para Cezasında Artırım Şartları )
PARA CEZASI ( Ön Ödemede Bulunulmaması - Aşağı ve Yukarı Haddi Gösterilen Hallerde Arttırılabilecek Miktar )
ÖN ÖDEMEDE BULUNULMAMASI ( Aşağı ve Yukarı Haddi Gösterilen Hallerde Arttırılabilecek Miktar )
SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE PARA CEZASININ HESABI ( Dernekler Yasasına Aykırı Davranış )"
19Y10.CD19.3.2001E. 2001/19668 K. 2001/21699"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK ( Suç Tarihine Göre TCK'nın 19.Maddesi Uygulanması Gereken Durumda TCK'nın 403/6. Fıkrasının Uygulanması Sırasında TCK'nın 19.Maddesine Göre Hükmedilen Para Cezasının Bir Katına Hükmedilemeyceği )
UYUŞTURUCU MADDENİN GRAM VE KÜSURU ( Üzerinden Nispi Ağır Para Cezası/TCK'nın 19.Maddesi Uygulanması Gereken Durumda TCK'nın 403/6. Fıkrasının Uygulanması Sırasında TCK'nın 19.Maddesine Göre Hükmedilen Para Cezasının Bir Katına Hükmedilemeyeceği )
NİSBİ AĞIR PARA CEZASI ( Sanıktan Elde Edilen Uyuşturucu Maddenin Gram Ve Küsuru İçin Hükmedilen Para Cezası TCK'nın 19.Maddesinin Uygulanması Sonucu Tespit Edilen Para Cezasına İlave Edileceği )"
19Y2.CD12.2.2001E. 2001/1679 K. 2001/2374"SARHOŞLUK ( Sanığa Verilen Hafif Para Cezasının Taksitlendirme Sınırı )
HAFİF PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRME SINIRI ( Kanunda Yazılı Sınırın Altındaki Miktarların Sınırlandırılmaması )"
19Y4.CD21.11.2000E. 2000/7237 K. 2000/7941"MÜHÜR BOZMA ( Para Cezasının Hesaplanmasında Elde Edilen Tutarın Suç Tarihine Göre Yasadaki Alt Sınırdan Az Olamaması )
PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Elde Edilen Tutarın Suç Tarihine Göre Yasadaki Alt Sınırdan Az Olamaması )"
19Y4.CD18.10.2000E. 2000/6349 K. 2000/6856"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Bu Suçla İlgili Olarak Türk Ceza Kanununda Öngörülen Para Cezasının Alt Sınırının Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Misil Artırımına Konu Olamaması )
PARA CEZASI ( Misil Artırımına Konu Olamayacağından Temel Para Cezasına Hükmolunması )
MİSİL ARTIRMASI ( Mühür Bozma Suçuyla İlgili Olarak Türk Ceza Kanununda Öngörülen Para Cezasının Alt Sınırının Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Misil Artırımına Konu Olamaması )"
19Y3.CD2.11.1999E. 1999/10577 K. 1999/11761"ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Yönetimce Üretimi Yapılan Yanık Alandan Odun Toplayıp Nakletme ve Ağaçcık Kesme Eylemleri )
YANIK ALANDAN ODUN TOPLAMA NAKLETME ( Orman Yasasına Aykırılık )
AĞAÇCIK KESMEK ( Orman Yasasına Aykırılık )
ORMAN İÇİ KÖYLÜNÜN SUÇ İŞLEMESİ ( Yönetimce Üretimi Yapılan Yanık Alandan Odun Toplayıp Nakletme ve Ağaçcık Kesme Eylemleri )
TAZMİNAT VE AĞAÇLANDIRMA GİDERİ ( Hapis Cezası Yanı Sıra Verilen Ağır Para Cezası )
KEŞİF GİDERİ ( Giderin Yargılama Giderine Katılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
ZORALIM ( Yedieminde Bulunan Zoralımına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
19Y7.CD28.10.1999E. 1999/10474 K. 1999/10722"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI ( Görev Süreleri Sona Ermesine Rağmen Yeni Yönetim Kurulu Seçilmemiş Olması )
ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI ( Kooperatife Yeni Yönetim Kurulu Seçilmemişse )
İSTANBUL DIŞINA ÇIKIŞIN YASAKLANMASI CEZASI ( Kooperatif Kanununa Aykırı Davranıştan Dolayı )"
19Y7.CD18.10.1999E. 1999/9334 K. 1999/10460"KOOPERATİFLER KANUNUNA MUHALEFET ( Tekerrür - Para Cezasının Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Çevrilmesi )
TEKERRÜR ( Kooperatifler Kanununa Muhalefet )"
19Y10.CD13.5.1999E. 1999/1882 K. 1999/6235"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK ( Bütçe Kanunun Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle Sanık Hakkında Fazla Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Yanlış Olması )
AĞIR PARA CEZASI ( Bütçe Kanunun Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle Sanık Hakkında Fazla Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Yanlış Olması )
BÜTÇE KANUNU ( Kanunun Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle Sanık Hakkında Fazla Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Yanlış Olması )"
19Y10.CD25.3.1999E. 1998/13212 K. 1999/3464"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK ( Sanık Hakkında Fazla Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
AĞIR PARA CEZASI ( Sanık Hakkında Fazla Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
19Y10.CD24.12.1998E. 1998/6679 K. 1998/13215"GEÇİMİNİ EROİN SATARAK TEMİN EDEN SANIK ( Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU ( Para Cezasının Hesaplanması Metodu )
EROİN TİCARETİ SUÇU ( Para Cezasının Hesaplanması Metodu )
PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan Verilen )"
19Y10.CD10.11.1998E. 1998/9317 K. 1998/10737"UYUŞTURUCU MADDE SATMAK ( Aynı Zamanda ve Yerde Birlikte Kendi Nam Ve Hesaplarına Satmanın Teşekkül Kavramına Girmesi )
TOPLU İŞLENEN SUÇ ( Aynı Zamanda ve Yerde Birlikte Kendi Nam Ve Hesaplarına Uyuşturucu Satma )
CEZALARIN ARTIRIMI ( Uyuşturucu Madde İçerisindeki Morfin Nedeniyle )"
19Y10.CD2.7.1998E. 1998/4175 K. 1998/7224"TEŞEKKÜL OLUŞTURARAK EROİN TİCARETİ YAPMAK ( Öngörülen Ağır Para Cezasının Nispi Nitelikte Kamu Para Cezası Olması )
UYUŞTURUCU MADDE TEMİNİ ( Bu Suç İçin Öngörülen Ağır Para Cezasının Nispi Nitelikte Kamu Para Cezası Olması )
AĞIR PARA CEZASI ( Uyuşturucu Madde Temin Etmek Suçları İçin Öngörülen Ağır Para Cezasının Nisbi Nitelikte Kamu Para Cezası Olması )
NİSPİ PARA CEZASI ( Katsayı Artışına Tabi Olmamaması - Yukarı Sınırının Olmaması )"
19Y10.CD2.6.1998E. 1998/4519 K. 1998/5669"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Para Cezasının Hesaplanmasın Metodu )
PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan Sanıklara Verilen )
TEŞEKKÜL HALİNDE EROİN TİCARETİ YAPMAK ( Para Cezasının Hesaplanması Metodu )"
19Y6.CD26.5.1998E. 1998/5413 K. 1998/5378"HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK ( Misil Artırmasına Tabi Tutulamaması - Ağır Para Cezasının Tayininde Uygulanacak Madde )
AĞIR PARA CEZASI ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak )"
19Y3.CD11.6.1997E. 1997/5934 K. 1997/7186"ORMANDAN AĞAÇ KESMEK ( Emvalin Temin Edildiği Ağaç Miktarı ile Orta Kuturlarının Tesbiti Mecburiyeti )
PARA CEZASININ TESBİTİ ( Ormandan Ağaç Kesilmesi Suçunda )
SANIĞIN İSMİNİN KAYITLARDA FARKLI GÖRÜLMESİ ( İsmin Tesbiti Mecburiyeti )"
19Y10.CD2.6.1997E. 1997/6460 K. 1997/6715"EROİN SATMAK VE KULLANMAK ( Sanığın Cezasının İndirilmesi İçin Suç Ortaklarının Meydana Çıkmasına ve Yakalanmasına Yardım Etmesinin Gerekmesi )
SUÇ ORTAKLARININ YAKALANMASINA YARDIM ETME ( Sanığın Cezasının İndirilmesi )
CEZADA İNDİRİM ( Sanığın Suç Ortaklarının Meydana Çıkmasına ve Yakalanmasına Yardım Etmesi Nedeniyle )"
19Y7.CD21.3.1996E. 1996/1598 K. 1996/1814"1918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hapis Cezasına Hükmedildiği Halde Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Yanlış Olması )
VEKALET ÜCRETİ ( Hapis Cezasına Hükmedildiği Halde Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Yanlış Olması )
TEKEL EŞYASINDAN DOLAYI SANIĞA KAMU PARA CEZASI VERİLMESİ ( Taksitlendirme Talebi Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Karar Verilmemesinin Yanlış Olması )
TAKSİTLENDİRME TALEBİ ( Tekel Eşyasından Dolayı Sanığa Kamu Para Cezası Hükmedildiği Halde Taksitlendirme Talebi Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Karar Verilmemesinin Yanlış Olması )"
19Y7.CD6.2.1996E. 1996/746 K. 1996/652"PARA CEZASININ TAYİNİ ( Suç Tarihi İtibariyle )
SUÇ TARİHİ ( Para Cezasının Tayini )"
19Y3.CD29.11.1995E. 1995/12024 K. 1995/13491"SANIĞIN SORGUSU ( Yasal Haklarının Kendisine Hatırlatılması Mecburiyeti )
DİKİLİDEN AĞAÇ KESME SUÇU ( Sanığın Re'sen Ağaçlandırma Gideri ve Tazminata Mahkum Edilmesi )
AĞAÇLANDIRMA GİDERİ VE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ ( Dikiliden Ağaç Kesen Sanık Hakkında )
ORMANDAN AĞAÇ KESME SUÇU ( Ağaçlandırma Gideri ve Tazminata Hükmedilmesi )"
19Y7.CD26.10.1995E. 1995/7592 K. 1995/8346"KOOPERATİFLER KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yönetim Kurulu Görev Süresinin Araştırılması Zorunluluğu )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( 30 Günlük - CİK m. 4 'deki Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
PARAYA ÇEVRİLEMEYEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( CİK m. 4 'deki Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
PARA CEZASI ( Fazla Tayini Halinde Bozma Sebebi Olması )"
19Y2.CD6.2.1995E. 1995/501 K. 1995/1149"ZORALIM ( MÜSADERE ) USULÜ ( Duruşma Yapılması Gereği-Dosya Üzerinde İnceleme Yapılmış Olmasının Temyiz Yerine İnceleme Yapılmasını Gerektirmeyeceği )
TEMYİZ KANUNYOLUNA BAŞVURULMASI GEREĞİ ( Müsadere İsteğinin Dosya Üzerinde Karara Bağlanmış Olması-İtiraz Üzerine Verilmiş Olan Kararın Yok Hükmünde Olduğu )
İTİRAZ KANUNYOLU ( Müsadere Talebinin Dosya Üzerinde Sonuçlandırılması Başvurulacak Kanunyolunun Temyiz Olduğunu Değiştirmemesi )
ZORALIM KARARINA KARŞI KANUN YOLU ( Temyiz-İtiraz Yoluna Gidilememesi-Dosya Üzerinde İnceleme Yapılması Halinde )"
19Y7.CD25.10.1994E. 1994/9106 K. 1994/10750"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yerli Rakı Kaçakçılığı Bakımından Ağır Para Cezası Hesabına Katılacak Değerin Fob Değer Olması )
YERLİ RAKI KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA PARA CEZASININ TESBİTİ ( Ağır Para Cezası Hesabına Katılacak Değerin Fob Değer Olması )
VEKALET ÜCRETİ ( Müdahil İdare Vekili Duruşmalara Katılmışsa İdare Lehine Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi )
MAKTU ÜCRETİ VEKALET ( Müdahale Tarihindeki Tarife Nazara Alınarak Tayin Edilmesi )
ZORALIM ( Kaçak Yerli Rakıların Zoralımı Konusunda Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
19YCGK13.12.1993E. 1993/3-316 K. 1993/319"DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Para Cezasının Misil Artırmaya Tabi Tutulup Tutulamayacağı )
BOZMAYA EYLEMLİ UYMA ( Yeni ve Değişik Gerekçeyle Direnme Kararı Verilmesi )
MOTORLU TESTEREYLE AĞAÇ KESMEK ( Orman Kanununa Aykırı Davranış - Bozmaya Eylemli Uyma )
ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dikiliden Yakacak Ağaç Kesmek )
NİSBİ PARA CEZASININ MİSLİ ARTIRMAYA TABİ OLMAMASI ( Orman Kanununun 91/2. Maddesinde Yer Alan Ağır Para Cezası )"
19Y3.CD6.10.1993E. 1993/6206 K. 1993/12215"ORMAN SUÇU ( 20 cm.'den Büyük ve Küçük Orta Kuturlu Emval Kesilmesi )
20 CM'DEN BÜYÜK VE KÜÇÜK ORTA KUTURLU EMVAL KESİLMESİ ( Cezanın Hesabı )
CEZANIN MİSLİ ARTIRMAYA TABİ TUTULMASI ( 2 Ay Temel Hapis Cezasının 4 Ay Olması-Orman Suçu )"
19Y2.CD14.3.1989E. 1989/1280 K. 1989/1741"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Tutukluluk Süresinin Para Cezasından Mahsubunda Oran )
TUTUKLULUK SÜRESİNİN PARA CEZASINDAN MAHSUBUNDA ORAN ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )
MAHSUP ORANI ( Tutukluluk Süresinin Verilen Cezadan Mahsubunda )"
19Y7.CD8.2.1989E. 1988/2074 K. 1989/725"ERTELEME KARARI VERİLEMEMESİ ( Tazmini Nitelikteki Para Cezaları İçin )
TAZMİNİ NİTELİKTEKİ PARA CEZASI ( Ertelenememeleri ve Ödemede Acz Halinde Çekilecek Hapis Cezasının Karar Yerinde Gösterileceği )
MÜSADERESİ KANUNEN MECBURİ OLAN EŞYA İLE MUHAKEME MASRAFLARI ( Ertelenememeleri )
MAHKEME MASRAFLARI ( Ertelemeye Konu Olamaması )"
19Y9.CD10.4.1981E. 1981/1204 K. 1981/1441"YARALAMAYA NEDEN OLMA ( Tehlikeli Bir Şekilde Araç Kullanarak Adam Yaramaya Neden Olmada verilecek Hükmün Adam Yaralamak Suçundan Yargılanmasına Engel Olmaması )
TEHLİKELİ ARAÇ KULLANMA ( Adam Yaralamaya Sebebiyet Verme Suçunun Bu Suçu Kapsaması )
SUÇLARIN TOPLANMASI ( Adam Yaralamaya Sebebiyet Verme Suçunun Bu Suçu Kapsaması )"
19YCGK9.2.1981E. 1981/416 K. 1981/27"HIRSIZLIK KONUSU MALI BİLEREK SATIN ALMA SUÇU ( Para Cezasının Yasada Asgari Haddi Bildirilmediğinden Misli Artırmaya Tabi Olmaması )
PARA CEZASININ YASADA ASGARİ HADDİ BİLDİRİLMEDİĞİNDEN MİSLİ ARTIRMAYA TABİ OLMAMASI ( Hırsızlık Konusu Malı Bilerek Satın Alma Suçu )
MİSLİ ARTIRMAYA TABİ OLMAMA ( Hırsızlık Konusu Malı Bilerek Satın Alan Kişi Hakkındaki Para Cezasının Asgari Haddinin Yasada Bildirilmemesi )
ASGARİ HADDİ YASADA BİLDİRİLMEYEN PARA CEZASI ( Misli Artırmaya Tabi Olmaması )"
19YCGK29.11.1976E. 1976/490 K. 1976/511"TAKSİTLENDİRME HAKKI ( Mahkemenin Hükmettiği Para Cezasını )
PARA CEZASINI TAKSİTLENDİRME YETKİSİ ( Mahkemenin Bu Hakkını Kullanmasının Savcının Hakkını Zedelemeyeceği )
TEMYİZ MASRAFLARININ SANIĞA YÜKLETİLEMEMESİ ( Sanığın Temyizi Üzerine Hükmün Sanık Lehine Bozulması )
SANIĞIN TEMYİZİ ÜZERİNE HÜKMÜN SANIK LEHİNE BOZULMASI ( Temyiz Masraflarının Sanığa Yükletilememesi )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Para Cezasının Taksitlendirilmesi Konusunda - C. Savcısının Buna İlişkin Yetkisini Kısıtlayıcı Nitelikte Kullanılmaması Gereği )"
19YCGK1.3.1976E. 1976/4-93 K. 1976/105"MAHKEMENİN TAKDİR HAKKI ( Para Cezasının Takside Bağlanmasına Gerek Görmemesi )
PARA CEZASI ( Mahkemenin Takdir Hakkını Kullanarak Takside Bağlamaması )
DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET ( Mahkemenin Verdiği Para Cezasını Takside Bağlamaması )"
19YCGK15.4.1974E. 1974/6-91 K. 1974/217"HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK ( İnfaz Kanununa Göre 10 Lira İçin Gün Kuralının Konmuş Olması )
10 LİRA İÇİN 1 GÜN KURALI ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Alanlar İçin Kanunla Konulan Kural )"
19YİBGK19.6.1929E. 1928/25 K. 1929/14"TAZMİNAT KABİLİNDEN OLAN PARA CEZALARI ( Özel Yasalarında Açık Hüküm Bulunmaması Halinde İnfazında İcra Kanunu Hükümlerinin Uygulanması ve Hapse Tahvil Edilememesi )
HAPSE TAHVİL EDEMEME ( Özel Yasalarında Hüküm Bulunmayan Tazminat Kabilinden Para Cezaları )"

Madde 20

YARGITAY

20Y4.CD14.4.2009E. 2009/2916 K. 2009/7357"ZAMANAŞIMI ( Sanığın Yönteme Aykırı Tescil ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Gerçekleştirilme Tarihlerinin Saptanmaması Suretiyle Suçların Zamanaşımı Tarihlerinin Belirlenmesinde Olanaksızlığa Yol Açılmasının İsabetsizliği )
YÖNTEME AYKIRI TESCİL VE RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ ( Gerçekleştirilme Tarihlerinin Saptanmaması Suretiyle Suçların Zamanaşımı Tarihlerinin Belirlenmesinde Olanaksızlığa Yol Açılmasının İsabetsizliği )
TRAFİK TESCİL İŞLEMİ ( Aynı Suç İşleme Kararı Altında Birden Fazla Aracın Yasal Yönteme Aykırı Olarak Trafik Tescil İşleminin Gerçekleştirilmiş Olması Karşısında 765 S. TCY.nın 80. Md.sinin Uygulanma Olanağının Tartışılmamasının İsabetsizliği )
MEMURİYETTEN YOKSUN BIRAKMA ( 765 S. TCY'nın 240. Md. Uygulanmasına Karşın Aynı Yasanın 20. Maddesi Uyarınca Memuriyetten Yoksun Bırakmaya İlişkin Hüküm Kurulmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
20Y5.CD20.3.2008E. 2008/1396 K. 2008/2516"GÖREVİ İHMAL GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Memuriyetten Men - Sanık Hakkında TCK'nun 240/1. Maddesine Göre Kurulan Hükümde Alt Sınırdan Ceza Tayin Edildiği Halde Sanığın Temelli Memuriyetten Yasaklanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
MEMURİYETTEN YASAKLANMA ( Görevi İhmal Görevi Kötüye Kullanma - Suça İlişkin Cesa Alt Sınırdan Tayin Edildiği Halde Sanığın Temelli Memuriyetten Yasaklanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
20Y4.CD16.1.2008E. 2007/4862 K. 2008/317"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Eylemlerinin Kamunun Ekonomik Zararına veya Bireylerin Mağduriyetine ya da Kişilerin Haksız Kazanç Sağlanmasına Yol Açıp Açmadığının Saptanması ve Sonucuna Göre Sanıklar Lehine Olan Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Görevi Kötüye Kullanma Eylemlerinin Kamunun Ekonomik Zararına veya Bireylerin Mağduriyetine ya da Kişilerin Haksız Kazanç Sağlanmasına Yol Açıp Açmadığının Saptanarak Belirlenmesi Gerektiği )
MEMURLUKTAN YOKSUNLUK CEZASI ( 765 Sayılı T.C.Y'nın 20. Maddesi Hükmü Dikkate Alınmadan ve Gerekçe de Gösterilmeden Alt Sınırın Üzerinde Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YETERSİZ GEREKÇEYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASI ( Memurluktan Yoksunluk Cezasının 765 Sayılı T.C.Y'nın 20. Maddesi Hükmü Dikkate Alınmadan ve Gerekçe de Gösterilmeden Alt Sınırın Üzerinde Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
20Y4.CD12.11.2007E. 2006/5775 K. 2007/9104"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( El Konulan Kaçak CD ve Sigaraları Mal Edinmek İçin Resmi İşleme Sokmamak - Sanığın Suç İşleme Kastı ile Davranıp Davranmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Kara Verilmesi Gereği )
MEMURİYETTEN MEN ( Memurluktan Yoksun Kılınma Cezası Yerine Memuriyetten Men Cezası Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA ( Cezası Yerine Memuriyetten Men Cezası Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
20Y8.CD4.7.2007E. 2006/4783 K. 2007/5254"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Suçunun Bütün Hallerine Teşebbüsün Olanaklı Olması ve 765 Sayılı Yasa'ya Göre Eylem Başka Suç Oluştursa Bile Ayrıca Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Ceza Tayin Edileceğine İlişkin Düzenlemenin 5237 Sayılı Yasa'da Bulunmaması Birlikte Değerlendirilip Lehe Yasa Belirlenmesi Gerektiği )
TEŞEBBÜS ( 5237 Sayılı Yasa'da Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Bütün Hallerine Teşebbüsün Olanaklı Olması ve 765 Sayılı Yasa'ya Göre Eylem Başka Suç Oluştursa Bile Ayrıca Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Ceza Tayin Edileceğine İlişkin Düzenlemenin 5237 Sayılı Yasa'da Bulunmadığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 Sayılı Yasa'ya Göre Eylem Başka Suç Oluştursa Bile Ayrıca Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Ceza Tayin Edileceğine İlişkin Düzenlemenin 5237 Sayılı Yasa'da Bulunmaması Birlikte Değerlendirilip Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )"
20Y4.CD1.5.2007E. 2007/1805 K. 2007/4130"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Belediye Başkan Vekillerinin Ancak Belediye Başkanlarının Yokluğunda Başkanlık Görevlerini Yapabileceği - Sanığın Paranın Tahsilatına İlişkin Bir Görevinin Olmadığı/Suçun Oluşması İçin Kamu Zararının Öngörüldüğü )
KAMU ZARARI ( Görevi Kötüye Kullanma - Belediye Başkan Vekillerinin Ancak Belediye Başkanlarının Yokluğunda Başkanlık Görevlerini Yapabileceği - Sanığın Paranın Tahsilatına İlişkin Bir Görevinin Olmadığı/Suçun Oluşması İçin Kamu Zararının Öngörüldüğü )
BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLERİ ( Ancak Belediye Başkanlarının Yokluğunda Başkanlık Görevlerini Yapabileceği - Sanığın Paranın Tahsilatına İlişkin Bir Görevinin Olmadığı/Suçun Oluşması İçin Kamu Zararının Öngörüldüğü - Görevi Kötüye Kullanma )
PARA TAHSİLATI ( Görevi Kötüye Kullanma - Belediye Başkan Vekillerinin Ancak Belediye Başkanlarının Yokluğunda Başkanlık Görevlerini Yapabileceği - Sanığın Paranın Tahsilatına İlişkin Bir Görevinin Olmadığı/Suçun Oluşması İçin Kamu Zararının Öngörüldüğü )"
20YCGK4.4.2006E. 2006/9-52 K. 2006/96"AĞIR HAPİS CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLER YÖNÜNDEN UYARLAMA YARGILAMASI ( Mahkumiyetin Yasal Sonucu Olan Hak Mahrumiyetleri Ek-Fer'i Ceza Niteliğinde Olduğu )
LEHE YASANIN BELİRLENMESİ YÖNÜNDEN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ( Mahkumiyetin Yasal Sonucu Olan Hak Mahrumiyetleri Ek-Fer'i Ceza Niteliğinde Olduğu )
HAK MAHRUMİYETİ ( Mahkumiyetin Yasal Sonucu Olan Hak Mahrumiyetleri Ek-Fer'i Ceza Niteliğinde Olduğu )
EK FER'İ CEZA ( Mahkumiyetin Yasal Sonucu Olan Hak Mahrumiyetlerinin Bu Hüviyette Olduğu )"
20YCGK28.3.2006E. 2006/9-56 K. 2006/58"CEZA KANUNUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( 765 ve 5237 Sayılı Yasalar Karma Olarak Uygulanmak Suretiyle Uyarlama Yapılarak Yazılı Şekilde Hüküm Tesisi 5252 Sayılı Kanunun 9/3. Maddesine Aykırı Olduğu )
KARMA UYGULAMA ( 765 Sayılı Yasa Hükümlerinin Lehe Olduğu Kabul Edildiği Halde Karma Uygulama Yapılarak 5237 Sayılı Yasanın 53, 58, 62 ve 63. Maddelerinin Uygulanması Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 ve 5237 Sayılı Yasalar Karma Olarak Uygulanmak Suretiyle Uyarlama Yapılarak Yazılı Şekilde Hüküm Tesisi 5252 Sayılı Kanunun 9/3. Maddesine Aykırı Olduğu )"
20YCGK21.3.2006E. 2006/6-50 K. 2006/56"İTİRAZ YASA YOLUNA BAŞVURULMASI ( Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sonucu Verilen Kararın Hüküm Niteliğini Taşıması Nedeniyle Temyiz Yasa Yoluna Tabi Olduğu )
SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA ( Değerlendirilmesi Sonucu Verilen Kararın Hüküm Niteliğini Taşıması Nedeniyle Temyiz Yasa Yoluna Tabi Olduğu )
TEMYİZ YASA YOLU ( Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sonucu Verilen Kararın Hüküm Niteliğini Taşıması Nedeniyle Temyiz Yasa Yoluna Tabi Olduğu )
YAĞMA SUÇUNA FER'İ FAİL OLARAK KATILMAKTAN HÜKÜMLÜ SANIK ( Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sonucu Verilen Kararın Hüküm Niteliğini Taşıması Nedeniyle Temyiz Yasa Yoluna Tabi Olduğu )"
20Y1.CD10.10.2005E. 2005/1932 K. 2005/2745"KASTEN ADAM ÖLDÜRME VE YARALAMA ( Kararda İndirim Oranından Azami Şekilde Faydalandırıldığının Belirtilmesi - Gerekçe İle Çelişir Şekilde İndirimin Alt Sınır Üzerinden Yapılamayacağı )
CEZADA İNDİRİM ( Kararda İndirim Oranından Azami Şekilde Faydalandırıldığının Belirtilmesi/Gerekçe İle Çelişir Şekilde İndirimin Alt Sınır Üzerinden Yapılamayacağı - Kasten Adam Öldürme ve Yaralama )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK ( TCK.nun 47. Maddesinin Uygulandığı Haller - Sürenin 3 Yıldan Fazla Olamayacağı Gözetilmeden 10 Yıl Süre İle Yasaklanma Kararı Verilemeyeceği )"
20Y1.CD21.4.2005E. 2005/41 K. 2005/930"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( TCK.nun 50 /Son Cümle ve 20. Maddeleri Uygulamasında Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma Süresinin En Üst Hadden Hükmolunmasında Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmemesi İsabetsiz Olduğu )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA SÜRESİ ( En Üst Hadden Hükmolunmasında Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmemesi İsabetsiz Olduğu - Kasten Adam Öldürmek )"
20YCGK22.3.2005E. 2005/5-5 K. 2005/36"ON BEŞİNDEN KÜÇÜK MAĞDURENİN RIZAEN IRZINA GEÇMEK SUÇU ( Sanığın Bu Suçtan Tecziyesiyle Birlikte Sürücü Belgesinin Bir Yıl Süre Geri Alınması )
SÜRÜCÜ BELGESİ ( Resme Belgenin Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
SAVUNMA HAKKI ( Sanığın Gerek Bozma İçeriğinden Gerekse Cumhuriyet Savcısının Esas Hakkındaki Görüşünden Haberdar Edilmek Suretiyle Savunma Yapması Nedeniyle Bu Şekilde Bozma Gereğinin Eylemli Olarak Yerine Getirilmesi )
BOZMADAN HABERDAR EDİLME ( Yapılan Oturumda Bozma İlamının Okunarak Sanığın Bozma İçeriğinden Haberdar Edilip Karşı Diyeceğinin Saptanması )"
20Y6.CD10.2.2005E. 2003/14753 K. 2005/1173"SUÇA İŞTİRAK ( Önceden Yaptıkları Anlaşma Uyarınca Doğrudan Katılan Sanık Hakkında TCK'nun 64/1. Maddesinin Uygulanması Gereği - Hırsızlık )
EK SAVUNMA HAKKI ( Sanıklar Hakkında İddianame ile TCK'nun 523. Maddesinin Uygulanması İstendiğinden Ek Savunma Hakkı Verilmesi Gereği )
HÜKMÜN KARIŞTIRILMASI ( Kısa Kararda 4 Yıl 10 Gün Olarak Belirlenen Cezanın Gerekçeli Kararda 4 Yıl 10 Ay 10 Gün Hapis Cezası Olarak Belirlenmesi )
CEZA TAYİNİNDE ÖNCE ARTTIRMA İLE BAŞLANMASI ( TCK'nun 80. Maddesinin Aynı Yasanın 65/3. Maddesinden Sonra Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
20Y4.CD1.2.2005E. 2003/13927 K. 2005/441"MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA CEZASI ( TCY'nın 20. Md. Gözetilmeden ve Gerekçesi Gösterilmeden Alt Sınırın Üzerinde ve "Memurluktan Çıkarılma" Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırılığı )
MEMURLUKTAN ÇIKARILMA ( TCY'nın 20. Md. Gözetilmeden ve Gerekçesi Gösterilmeden Memurluktan Yoksun Kılınma Cezasının Alt Sınırın Üzerinde ve "Memurluktan Çıkarılma" Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırılığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Katılan Yerine Vekilinin Yararına Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TEMYİZDEN VAZGEÇME KONULU DİLEKÇE ( Katılan Tarafından Yargıtay C.Başsavcılığına Verilen Temyizden Vazgeçme Konulu Dilekçenin Onaysız Olması Karşısında Adı Geçene Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği ) "
20Y4.CD3.11.2004E. 2003/10853 K. 2004/10831"CEZANIN ALT SINIRININ UYGULANMASI ( Açıklanmasına Karşın Memurluktan Yoksunluk Cezasının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirlenmesi Bozmayı Gerektirdiği )
PARA CEZALARININ BELİRLENMESİ ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Ve TCY'nin 30. Maddesini Değiştiren 4806 Sayılı Yasanın 1. Maddesi Hükmü Gözetilmesi Gereği )
YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Tutukluların İhtiyaç Duydukları Şeyleri Ya Da Aniden Karar Verilen Ziyaret İzinlerine İlişkin Bilgileri Tutuklu Ailelerine Kendi Cep Telefonları İle Ya Da Dışarıdaki Telefon Kulübelerinden Telefon Etmek Suretiyle Bildirme Biçimindeki Eylemleri - Suçun Oluşmadığı )"
20Y4.CD2.11.2004E. 2003/11175 K. 2004/10728"ZİMMET ( Köye İçme Suyu Getirilmesi İçin Verilen Parayı Belgelendirmeden Harcayan Muhtarın Eyleminin Zimmet Suçu Oluşturabileceği - Temel Ceza Alt Sınırdan Belirlenmesine Rağmen Gerekçe Gösterilmeden Memurluktan Yoksun Kılınma Cezasının Alt Sınırın Üstünde Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA ( Temel Ceza Alt Sınırdan Belirlenmesine Rağmen Gerekçe Gösterilmeden Memurluktan Yoksun Kılınma Cezasının Alt Sınırın Üstünde Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Zimmet Suçuna Ait Delillerin Değerlendirilmesi ve Suçu Nitelemenin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
KÖYE İÇME SUYU GETİRİLMESİ ( Verilen Parayı Belgelendirmeden Harcayan Muhtarın Eyleminin Zimmet Suçunu Oluşturabileceği - Zimmet Suçuna İlişkin Kanıtları Değerlendirme ve Eylemi Nitelendirmenin Ağır Ceza Mahkememsinin Görevine Girdiği )
GÖREV ( Zimmet Suçuna İlİşikin Kanıtları Değerlendirme ve Suçu Nitelemenin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevinde Bulunduğu - Köye İçme Suyu Getirmek Üzere Verilen Parayı Belgelendirmeden Harcayan Muhtarın Eyleminin Zimmet Suçu Oluşturabileceği )"
20Y4.CD6.10.2004E. 2003/9301 K. 2004/9638"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEYEN EYLEM ( Memurun Keyfi Davranması - Açılan Kamu Davası Hakkında Düşme Kararı Verilmesi Zorunluluğu )
KAMU DAVASI ( Sanık Memur Hakkında Soruşturma izni Verilmemiş Eylem Yönünden Düşme Kararı Verilmesi Zorunluluğu )
FER'İ CEZA ( Üst Sınır Yönünden Gözetilmesi Gerekeceği - Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık Cezasının Sanığın Mahkum Edildiği Hapis Cezası Kadar Olacağı )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA CEZASI ( Fer'i Ceza - Sanığın Mahkum Edildiği Hapis Cezası Kadar Olacağı )
SUÇUN MAĞDUR SAYISINCA OLUŞACAĞI ( Koşulları Oluşmadığı Halde TCY.'nın 80. Maddesi İle Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )"
20Y1.CD5.7.2004E. 2004/113 K. 2004/2679"ADAM ÖLDÜRME ( Sanık Tarafının Hakim Konuma Geçtikleri Durumda İken Kapıldığı Ağır ve Haksız Tahrikin Etkisiyle Suçu İşlemesi - Cezanın TCK. Md. 51/2 İle İndirilmesi Gerektiği )
AĞIR VE HAKSIZ TAHRİK ( Sanık Tarafının Hakim Konuma Geçtikleri Durumda İken Kapıldığı Tahrikin Etkisiyle Suçu İşlemesi - Cezanın TCK. Md. 51/2 İle İndirilmesi Gerektiği/Adam Öldürme )
CEZADAN İNDİRİM ( Adam Öldürme - Sanık Tarafının Hakim Konuma Geçtikleri Durumda İken Kapıldığı Ağır ve Haksız Tahrikin Etkisiyle Suçu İşlemesi )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA ( Cezasının Tayini Gerektiği Cihetle Ayrıca Bu Cezanın TCK.'nun 59. Maddesi İle İndirime Tabi Tutulamayacağı )"
20Y1.CD9.2.2004E. 2003/1762 K. 2004/185"ADAM ÖLDÜRME ( Sanık Jandarma Erin Kolluğun Silah Kullanma Yetkisini Düzenleyen Normlara Uymada Aşırılığa Kaçması - Zaruretin Tayin Ettiği Hududu Tecavüz )
ZARURETİN TAYİN ETTİĞİ HUDUDU TECAVÜZ ( Sanık Jandarma Erin Kolluğun Silah Kullanma Yetkisini Düzenleyen Normlara Uymada Aşırılığa Kaçması - Adam Öldürme )
KOLLUĞUN ZARURETİN TAYİN ETTİĞİ HUDUDU TECAVÜZ İLE ADAM ÖLDÜRMESİ ( Sanık Jandarma Erin Kolluğun Silah Kullanma Yetkisini Düzenleyen Normlara Uymada Aşırılığa Kaçması )
MÜDAHALE TALEBİ ( İstem Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmediği Halde Avukatın Müdahil Vekili Olarak Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )
CEZANIN ARTIRILMASI ( TCK. Md. 49/1 Sevkiyle Md. 50'nin Uygulandığı Ahvalin de Yasada Yazılı Olanlara Dahil Olduğu Nazara Alınması Gereği - Cezanın İcapsız Biçimde Artırılmasının Doğru Olmadığı )
YASAKLAMA KARARI ( TCK. 50. Maddesince Hüküm Kurulan Hallerde Daimi Yasaklama Yerine Geçici Yasaklamaya Karar Verileceğine İlişkin Düzenleme Karşısında 20. Madde Kapsamında Süre Tespiti Gereği )
GEÇİCİ YASAKLAMADA SÜRE TESPİTİ GEREĞİ ( TCK. 50. Maddesince Hüküm Kurulan Hallerde Daimi Yasaklama Yerine Verilmesi )"
20Y6.CD3.11.2003E. 2002/18128 K. 2003/8030"DOLANDIRICILIK ( Sahte Belgeler Kullanarak Katılan Bankadan Aldığı Kredi Kartını Alarak Bu Kartla Alışveriş Yapıp Para Çekmek Suretiyle Sanığın Haksız Çıkar Sağlaması )
SAHTE BELGELER KULLANILMASI ( Sahte Belgeler Kullanarak Katılan Bankadan Aldığı Kredi Kartını Alarak Bu Kartla Alışveriş Yapıp Para Çekmek Suretiyle Sanığın Haksız Çıkar Sağlaması )
4806 SAYILI YASA İLE TCK'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Bu Yasa İle Para Cezalarından Bin Türk Lirası Artıklarının Hesaba Katılmayacağının Düzenlenmiş Bulunması )"
20Y1.CD13.10.2003E. 2003/2869 K. 2003/2304"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktülün Silahlı Olarak Gelip Olayı Başlatanların Yanında Yer Almasının Sanığın Cezai Sorumluluğunda İndirime Neden olması )
İŞTİRAK ( Birden Ziyade Kişiler Aleyhine Öldürme Suçlarında Müstakil Asli Failin Bilinemediği ve Suç Aletinin Kime Ait Olduğu Belirlenemediğinde İştirak Hükümlerinin Uygulanamaması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( 1136 sayılı Yasaya Göre Vekalet Ücretinin Vekiller Yerine Müdahillere Verilmemesi )
HAFİFLETİCİ NEDENLER ( Maktülün Silahlı Olarak Gelip Olayı Başlatanların Yanında Yer Almasının Sanığın Cezai Sorumluluğunda İndirime Neden olması )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK ( Temel Ceza Belirlenmeden ve Hafiletici Nedenler Uygulanmadan Sanığın Kamu Hizmetlerinden Yasaklanamaması )"
20Y1.CD24.6.2003E. 2002/4933 K. 2003/1553"KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA CEZASI ( Sonuç Ceza Üzerinden Belirlenmesi Gerektiği - C.Savcısının TCK. Md. 49 İle Uygulama İstediği Gözetilerek Hazır Bulunan Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınması Gereği )
EK SAVUNMA HAKKI ( Esas Hakkında Mütalaasında C.Savcısının TCK. Md. 49 İle Uygulama İstediği Gözetilerek Hazır Bulunan Sanığa Tanınması Gereği - İddianamede TCK. Md. 51 Tatbikinin Talep Edilmesi )"
20Y4.CD24.6.2002E. 2002/9302 K. 2002/11630"POLİSİN HAVAYA ATEŞ ETMESİ ( Eylemin Polis Memurunun Göreviyle İlgisinin Bulunmaması Nedeniyle Görevde Yetikiyi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturmaması )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Polis Memuru Olan Sanığın Arkadaşıyla Tartıştıktan Sonra Karakoldan Uzaklaşarak Havaya Ateş Etmesinin Göreviyle İlgisinin Bulunmaması )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Bu Ceza Üç Ay Olan Alt Sınırın Altında Belirlenmiş ise de Karşı Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmaması ve Başkaca Nedenlerin Yerinde Görülmemesi )"
20Y4.CD30.4.2002E. 2002/4946 K. 2002/7487"GÖREVİ SAVSAMA ( Sanık memurun yasaya aykırı kırtasiye alımı yapması görevi kötüye kullanma suçuna girdiği halde görevi savsama suçundan hüküm kurulamayacağı - Görevi savsama suçunda devletçe meydana gelen zararın tespitinin gerekliliği / Memuriyetten men cezasının alt sınırının verilmesi halinde gerekçesinin belirtilmesi gereği )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanık memurun yasaya aykırı kırtasiye alımı yapması görevi kötüye kullanma suçuna girdiği halde görevi savsama suçundan hüküm kurulamayacağı - Görevi savsama suçunda devletçe meydana gelen zararın tespitinin gerekliliği / Memuriyetten men cezasının alt sınırının verilmesi halinde gerekçesinin belirtilmesi gereği )
ZARARIN BELİRLENMESİ ( Sanık memurun yasaya aykırı kırtasiye alımı yapması görevi kötüye kullanma suçuna girdiği halde görevi savsama suçundan hüküm kurulamayacağı - Görevi savsama suçunda devletçe meydana gelen zararın tespitinin gerekliliği / Memuriyetten men cezasının alt sınırının verilmesi halinde gerekçesinin belirtilmesi gereği )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Sanık memurun yasaya aykırı kırtasiye alımı yapması görevi kötüye kullanma suçuna girdiği halde görevi savsama suçundan hüküm kurulamayacağı - Görevi savsama suçunda devletçe meydana gelen zararın tespitinin gerekliliği / Memuriyetten men cezasının alt sınırının verilmesi halinde gerekçesinin belirtilmesi gereği )"
20Y4.CD9.4.2002E. 2002/6276 K. 2002/5814"YARALAMA ( Mağdurun durumu hakkında Adli tıptan alınan rapora göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gereği - Üst sınırı 3 yıl olan kamu hizmetlerinden yasaklama cezasına mahkemenin daha uzun bir süreye hükmedemiyeceği )
GEÇİCİ OLARAK KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLAMA ( Mağdurun durumu hakkında Adli tıptan alınan rapora göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gereği - Üst sınırı 3 yıl olan kamu hizmetlerinden yasaklama cezasını mahkemenin daha uzun bir süreye hükmedemiyeceği )"
20Y10.CD13.3.2002E. 2002/8080 K. 2002/11001"UYUŞTURUCU MADDE SATMAK ( Sanığın İfadesi İle Diğer Failin De Ortaya Çıkmasını Sağladığı - Cezasından İndirim Yapılması Gerektiği )
CEZADAN İNDİRİM ( Uyuşturucu Madde Satmada - Sanığın İfadesi İle Diğer Failin De Ortaya Çıkmasını Sağladığı/İndirim Yapılması Gerektiği )
TEKERRÜR ( Sanığın Önceki Mahkumiyetinin Tekerrüre Esas Teşkil Etmeyeceği - Koşulları Oluşmadan Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulandığı )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK ( Uyuşturucu Madde Satmada - Üç Yıl Yasaklanması Gerekirken Ceza Süresince Yasaklandığı )"
20Y5.CD17.10.2001E. 2001/3663 K. 2001/5937"DEVLET ALIM-SATIMINA FESAT KARIŞTIRMA ( Suçun Öğesinin Haksız Çıkar Sağlamak Olması )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK ( Devlet Alım Satımına Fesat Karıştırmak Suçunun Öğesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Devlet Alım Satımına Fesat Karıştırmak Suçunun Öğesi Olan Haksız Çıkarın Sanıklar Tarafından Sağlanıp Sağlanmadığının Araştırılması )
SAĞLIK RAPORU ( Sanığın Suç Günü İstirahatli Olduğuna Dair Rapor Vermesi )
ZARARIN ÖDETİLMESİ ( Haksız Çıkar Sağlayan Sanığa Zararın Ödetilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
MEMURİYETTEN MÜEBBETEN MAHRUMİYET ( Devlet Alım Satımına Fesat Karıştırarak Haksız Çıkar Sağlayan Memur )"
20Y5.CD28.6.2001E. 2000/8407 K. 2001/4626"NİTELİKLİ ZİMMET ( Sanığın Gerçek Zimmet Miktarının Ortaya Çıkarılmasına Engel Olduğu - Basit Zimmet Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
BASİT ZİMMET ( Sanığın Gerçek Zimmet Miktarının Ortaya Çıkarılmasına Engel Olduğu - Eylemin Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturduğu )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Eylemin Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturduğu - Emniyeti Suistimalden Hüküm Kurulamayacağı )
TEKERRÜR HÜKÜMLERİ ( Sanığın Eski Hükümlülüğü Bulunduğu - Tekerrür Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Zorunluluğu )
ERTELEME HÜKÜMLERİ ( Suçun Erteleme Yasası Kapsamında Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Zorunluluğu )"
20Y1.CD18.12.2000E. 2000/3473 K. 2000/3599"ZARURETİN TAYİN ETTİĞİ HUDUDU TECAVÜZ ETMEK SURETİYLE ADAM ÖLDÜRME ( Amme Hizmetlerinden Memnuiyetin Süresi )
ADAM ÖLDÜRME ( Zaruretin Tayin Ettiği Hududu Tecavüz Etmek Suretiyle - Amme Hizmetlerinden Memnuiyetin Süresi )
AMME HİZMETLERİNDEN MEMNUİYETİN SÜRESİ ( Zaruretin Tayin Ettiği Hududu Tecavüz Etmek Suretiyle Adam Öldürmek )"
20Y4.CD13.12.2000E. 2000/8318 K. 2000/8876"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Yapması Gereken Ameliyat Karşılığı Para İstemesinin İrtikap Suçunu Oluşturması )
İRTİKAP SUÇU ( Sanığın Yapması Gereken Ameliyat Karşılığı Para İstemesi )
AMELİYAT KARŞILIĞI PARA İSTEME ( İrtikap Suçunun Oluşması )
FER'İ CEZANIN ALT SINIRININ BELİRLENMESİ ( Yasa Maddesi Gözetilmeden ve Gerekçesi Belirtilmeden Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
20Y5.CD24.11.2000E. 2000/1972 K. 2000/6484"KAMU HİZMETLERİNDEN MEMNUİYET ( Cezanın Miktarına Göre Mahrumiyet Olacağı - Müebbeten Kamu Hizmetlerinden Yasaklanmasına Karar Verilemeyeceği )
SUÇA İŞTİRAK ( Asıl Fail Gibi Cezalandırılacağı - Beraete Karar Verilemeyeceği )
KAMU DAVASI AÇILMASI ( Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI GEREKTİĞİ"
20Y1.CD28.6.2000E. 2000/1021 K. 2000/2154"MEMURUN VAZİFE ESNASINDA SUÇ İŞLEMESİ ( Polis )
POLİSİN İFADESİ DIŞINDA ÖLÜME SEBEP OLMASI
ADAM ÖLDÜRME ( Zaruretin tayin ettiği hududu tecavüz )
KAMU HİZMETİNDEN YASAKLANMA"
20Y4.CD27.6.2000E. 2000/5170 K. 2000/5694"ÖLENLERİ YETKİLİ YERLERE BİLDİRME GÖREVİ ( Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Bir Suçu İlgili Makamlara Bildirmeme Eylemini Cezalandıran Suçun Öğelerini Oluşturmaması )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA ( Verilen Cezanın Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Cezanın Alt Sınırının Altında Belirlenmesi )
SUÇU BİLDİRMEME ( Taksirle Ölüme Neden Olma Suçunun İlgili Makamlara Bildirilmemesi )"
20Y5.CD3.5.2000E. 2000/645 K. 2000/1725"HÜKMÜN GEREKÇESİ ( Dayanılan Gerekçenin Gösterilmesi Zorunluluğu - Gerekçesiz Hüküm Kurulamayacağı )
GEREKÇESİZ HÜKÜM ( Kanuna Aykırılık - Hükmün Gerekçeli Olması Zorunluluğu )
BOZMA ÜZERİNE YENİDEN HÜKÜM KURMA ( İddia Ve Delillerin Tartışılması/Suçun Kanuni Unsurlarının Gösterilmesi - Yeniden Hüküm Kurulması Zorunluluğu )
KAMU HİZMETLERİNDEN MEMNUİYET ( Cezanın Miktarına Göre Mahrumiyet Olacağı )
MAHCURİYETE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Mahcurlara İlişkin Şartların Gerçekleşmediği )"
20Y4.CD19.4.2000E. 2000/1227 K. 2000/3150"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalarda Ve Para Cezalarında Temel Cezanın Alt Sınırdan Saptanması - Memurluktan Yoksun Kılınma Cezalarında Alt Sınırın Aşılması )
CEZALARIN ALT SINIRININ UYGULANMASI ( Savunmalarının Talimatla Alınmaları Karşısında Gözlemlenmesi Olanaksız Duruşmadaki Hal Ve Tavırlarından Söz Edilerek Oluşa Uymayan Gerekçe )
DURUŞMADAKİ HAL VE TAVIR ( Cezaların Alt Sınırının Uygulanması - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma )"
20Y4.CD31.1.2000E. 1999/10143 K. 2000/354"YOKSULLUK BELGESİ DÜZENLEYEN KÖY MUHTARI ( Kendi Köyünden Olmayan Kişi Hakkında )
KÖY MUHTARININ KENDİ KÖYÜNDEN OLMAYAN KİŞİYE YOKSULLUK BELGESİ VERMESİ ( Oluşacak Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )
MUHTARIN KENDİ KÖYÜNDEN OLMAYAN KİŞİ HAKKINDA YOKSULLUK BELGESİ TANZİMİ ( Oluşacak Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )"
20Y4.CD26.4.1999E. 1999/3315 K. 1999/4438"GÖREVİ SAVSAMAK VE GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Mukayese )
MEMURUN GÖREVİNİ YASAYA AYKIRI BİÇİMDE KULLANMASI ( TCK m. 240 Kapsamında Olması-Görevi Kötüye Kullanma )
MEMURİYETTEN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Gerekçe Gösterilmeden Alt Sınırın Üstünde Belirlenemeyeceği-TCK 80 ve 59. Maddelerinin Uygulanması )"
20Y1.CD27.5.1998E. 1998/1530 K. 1998/1784"TÜRK CEZA KANUNUNUN 31/2. MADDESİNİN UYGULANMA ŞEKLİ
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA CEZASININ UYGULANMA ŞEKLİ"
20YCGK21.4.1998E. 1998/1-15 K. 1998/132"KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA ( TCK 59. Madde Uyarınca İndirim Yapılamaması )
TAMAMLAYICI VE FERİ CEZA ( Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma )
CEZADAN İNDİRİM ( Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma İçin Söz Konusu Olmaması )"
20Y4.CD20.10.1997E. 1997/8292 K. 1997/8592"MEMURİYET NÜFUZUNU KÖTÜYE KULLANMA ( Belediye Başkanının Kişilik Haklarına Zarar Verici Eylemleri )
KİŞİ HAKLARINA ZARAR VEREN BELEDİYE BAŞKANI ( Memuriyet Nüfuzunu Kötüye Kullanma Suçu )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Cezanın Asgari Haddinin Ne Kadar Olduğu )"
20Y4.CD28.5.1997E. 1997/3706 K. 1997/4546"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Belediye Başkanı Olan Sanığın Vergi Borcu Nedeniyle Belediyeden Olan Alacağına Haciz Konulması )
BELEDİYE BAŞKANININ PERTOL ŞİRKETİNE BELEDİYENİN BORCUNU ÖDEMESİ ( Borç Ödemekteki Saiklerin Cezayı Azaltıcı Haller Olup Olmadığının Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
MEMURLUKTAN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Gerekçe Gösterilmeden Verilen Cezanın Alt Sınırın Üstünde Belirlenmesinin Bozma Nedeni Olması )"
20YCGK11.3.1997E. 1997/1-37 K. 1997/49"MEŞRU MÜDAFAA SINIRININ AŞILMASI SURETİYLE ADAM ÖLDÜRME ( Kamu Hizmetlerinden Geçici Yasaklama Cezasının Tayininde Esas Alınacak Kanun Hükmü - Ağır Hapis Cezası Hapis Cezasına Dönüştürüleceği ve Sürekli Kamu Hizmetlerinden Yasaklama da Süreli Yasaklamaya Dönüşeceğinden TCK'nın 20. Maddesine Göre Ceza Tayin Edileceği )
ADAM ÖLDÜRME ( Meşru Müdafaa Sınırının Aşılması Suretiyle İşlenen Suçtan Verilen Ağır Hapis Cezasının Hapis Cezasına Dönüşmesi - Kamu Hizmetlerinden Geçici Yasaklama Süresinin Hesaplanmasında TCK'nın 20. Maddesinin Uygulanacağı )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLAMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI USULÜ ( Meşru Müdafaa Sınırının Aşılması Suretiyle Adam Öldürme Suçunda - Asıl Suç Üzerinden Verilen Ağır Hapis Cezasının İndirilerek Hapis Cezasına Tahvili ve Kamu Hizmetlerinden Sürekli Yasaklamanın da Süreli Yasaklamaya Dönüştürülmesi )
AĞIR HAPİS CEZASININ HAPİS CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Meşru Müdafaada Zaruret Sınırının Aşılması Suretiyle Adam Öldürme Suçunda - Kamu Hizmetlerinden Yasaklama Süresinin Tesbitinde Esas Alınacak Kanun Hükmü )"
20Y4.CD2.12.1996E. 1996/8093 K. 1996/9064"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( İlçe İdare Kurulunca Verilen Son Soruşturmanın Açılması Kararı )
İLÇE İDARE KURULUNCA SON SORUŞTURMANIN AÇILMASI KARARI ( Sanığın İtirazı Nedeniyle Bölge İdare Mahkemesine İncelettirilip Kesinleşmesinin Sağlanması )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İNCELEMESİ ( İlçe İdare Kurulunca Verilen Son Soruşturmanın Açılmasına Dair Karara İtiraz Nedeniyle Bölge İdare Mahkemesine İncelettirilip Kesinleşmesinin Sağlanması )"
20Y4.CD26.11.1996E. 1996/7915 K. 1996/8882"GÖREVİ İHMAL ( Lisede Gece Bekçiliği Yapan Kişinin Bu Suçun Faili Olamayacağı )
LİSE GECE BEKÇİSİ ( Kamu Hizmeti Yapan Hizmetli-TCK Anlamında Memur Olmadığı-Görevi İhmal Suçunun Faili Olamayacağı )
KAMU HİZMETİ YAPAN HİZMETLİ ( Lise Gece Bekçisi )
TCK ANLAMINDA MEMUR ( Lise Gece Bekçisinin Memur Olmadığı-Kamu Hizmeti Yapan Hizmetli Olduğu )"
20Y4.CD6.5.1996E. 1996/2983 K. 1996/3897"EĞİTİM TESİSİ YÖNETİCİSİ MEMUR ( S.S.K Personeli )
KAMU GÖREVİ ( SSK. Personeli )
S.S.K.
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA"
20Y1.CD20.3.1996E. 1996/693 K. 1996/896"ZARURETİN TAYİN ETTİĞİ HUDUDU TECAVÜZ ( Kasten Öldürmekten - Sanık Hakkında TCK. Md. 50 /son Uyarınca Md. 20 Uygulanırken Hapis Cezasında Uygulanan Md. 59'un Uygulanması Zorunluluğu )"
20Y10.CD12.10.1995E. 1995/7807 K. 1995/8889"GEÇİCİ OLARAK KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA CEZASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Süresine Bağlı Biçimde Hükmedilip Hükmedilememesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA SÜRESİ ( Geçici Olarak Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma )"
20YİBGK30.6.1995E. 1993/1 K. 1995/1"GEÇİCİ OLARAK KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA CEZASI ( TCK.m.20 ve 31 - Üst Sınırın Üç Yıl
KAMU HİZMETLERİNDEN GEÇİCİ OLARAK YASAKLANMA CEZASI ( TCK.m.20 ve 31 - Üst Sınırın Üç Yıl
CEZA MAHKUMİYETLERİNİN NETİCELERİ ( Geçici Olarak Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma - Üst Sınırın Üç Yıl
ÜST SINIRIN BELİRLENMESİ ( Geçici Olarak Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma )"
20Y4.CD4.4.1995E. 1994/9652 K. 1995/2587"TAŞIT YASASINA MUHALEFET ( Belediye Başkanının Yetkisi - Memuru İşten Çıkarma Eylemi )
BELEDİYE BAŞKANI SANIK ( Yetkisi Olmadığı Halde Memuru İşten Çıkarması )
YETKİSİZ OLARAK MEMURU İŞTEN ÇIKARMA ( Memuriyet Ve Nüfuzunu Suiistimal Suçu )
MEMURİYET VE NÜFUZUNU SUİİSTİMAL ( Mahkemenin Hüküm Kurarken Suçun Oluştuğunu Gözönünde Bulundurması )
GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Başkanlık Odasına Lambiri Döşeme - Açık Artırma Yasasına Muhalefet )
AÇIK ARTIRMA YASASI ( Lambiri Döşemesine Belediye Kasasından Fazla Para Çıkması )
GÖREVİ SAVSAMA ( Belediyeye Ait Kahvehanenin Kirasını Azaltma Kararı )
BELEDİYEYE AİT KAHVEHANENİN KİRASINI AZALTMA ( Eylemdeki Zararın Azlığının Gözönüne Alınması )"
20Y4.CD14.2.1995E. 1995/299 K. 1995/1120"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Dozer Operatörü Olan Sanık - Görevin Kamu Niteliği Taşımaması )
KAMU GÖREVİ ( Memur Sayılmama - Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu )
MEMUR SAYILMAMA ( Görev Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
KAMU HİZMETİNDEN YASAKLANMA ( Memurluktan Yoksun Kalma Cezasının Verilmesi Gerektiği )
MEMURLUKTAN YOKSUN KALMA ( Görev Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmadığı Sebebiyle )
OTURUMU BELGELEYEN TUTANAK ( Hakimin Tutanağı İmzalamamasının Yargıtayın Bozma Sebebi Olduğu )"
20Y1.CD9.11.1994E. 1994/2542 K. 1994/3786"UZUV TATİLİ ( Müessir Fiilde Maksadın Aşılması )
MÜESSİR FİİL ( Maksadın Aşılması-Uzuv Tatili )
FİİL İLE SONUÇ ARASINDA FAİLİN ASIL MAKSADI AŞMASI ( Müessir Fiil-Uzuv Tatili )
KAMU GÖREVLERİNDEN YASAKLILIK ( TCK 31. Maddenin 20. Maddeye Göre Özel Nitelikte Olması )"
20Y4.CD19.10.1994E. 1994/5568 K. 1994/8404"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Ormandan Kaçak Tomruk Alınmasına Yardımcı Olma )
ORMANDAN KAÇAKÇILIK YAPANLARLA İŞBİRLİĞİ ( Sanıklar Hakkında Verilen Hükmün Gerekçesiz Olduğu - Gerekçesiz Karar )
GEREKÇESİZ KARAR ( TCK 240 Maddesinin İlk Fıkrası Yerine İkinci Fıkrasından Hüküm Kurulması )
MEMURLUKTAN YOKSUN KALMA ( Gerekçesiz Olarak Alt Sınırın Üzerinde Ceza Verilmesi )
ALT SINIRIN ÜZERİNDE CEZA ( Sadece Takdiren Denilerek Cezanın Verilemeyeceği - Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu )"
20Y4.CD20.9.1994E. 1994/3394 K. 1994/7071"GÖREVİ SAVSAKLAMA ( Kooperatif Müdürü Olan Sanık - Yönetimden Ayrılma )
KOOPERATİF MÜDÜRÜNÜN GÖREVİNDEN AYRILMASI ( Kooperatife Ait Senetleri Kardeşine Ciro )
KOOPERATİFE AİT SENETLERİN CİROSU ( Görevi Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu )
GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Başkaca İhale Etme Suçundan Davanın Olmadığı )
MEMURLUKTAN YASAKLANMA ( İddianamenin Kapsamı Dışına Çıkılarak Hüküm Kurulması )
İDDİANAME ( Gerekçe Gösterilmeden Memurluktan Yasaklanma Cezası Verilmesi )"
20Y4.CD12.9.1994E. 1994/3790 K. 1994/6499"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Kamu Konut Yönetmeliği - Lojman Ayırma )
KAMU KONUT YÖNETMELİĞİ ( Sanığın En Düşük Puanlı Memura Lojman Ayırması )
LOJMAN AYIRMA ( Vergi Dairesi Müdür Yardımcısının Buyüzden Madur Olması )
TCK MADDE 228 ( Mahkememenin Hatalı Olarak Görev Sırasında Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçundan Hüküm Vermesi )
DEVLET MEMURUNUN KEYFİ MUAMELESİ ( Vergi Dairesi Müdür Yardımcısının 10 Ayda 3 Lojman Değişmesi )
MEMURİYETTEN MAHRUMİYET ( Sanığa Cezanın En Alt Sınırının Üstünde Ceza Verilmesi )
CEZANIN EN ALT SINIRI ( Gerekçe Gösterilmeden Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
20YCGK28.3.1994E. 1994/8-57 K. 1994/80"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Mermileri Satmak İçin Ülkeye Getirmesi )
YABANCI VATANDAŞIN ÜLKEYE KAÇAK SİLAH GETİRMESİ ( Sanığın Amacının Mermilerin Satışını Yapmak Olması )
SATIŞ AMACIYLA YURDA MERMİ SOKMA ( Cezada İndirim Yapılması ve Kamu Hizmetinden Yasaklanması )
KAMU HİZMETİNDEN YASAKLANMA ( Yurda Mermi Sokma Suçu Nedeniyle )"
20Y4.CD16.6.1993E. 1993/3949 K. 1993/4913"BOZMA KARARINA ATIFLA YETİNİLEMEMESİ ( Bozmadan Sonra Verilen Yeni Hükmün Gerekçelendirilmesinde )
CEZANIN ALT SINIRIN ÜZERİNDE TESBİTİ ( Gerekçelendirme Mecburiyeti )
MEMURİYETTEN YASAKLILIK CEZASI ( Alt Sınırın Üstünde Belirlenmesi Halinde Gerekçelendirme Mecburiyeti )"
20Y6.CD10.3.1993E. 1993/1666 K. 1993/2464"GASP ( Kamu Hizmetlerinden Geçici Yasaklanma )
GEÇİCİ OLARAK KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA ( Üst Haddin Aşılması )
CEZADA SINIRIN AŞILMASI ( Kamu Hizmetlerinden Geçici Olarak Yasaklanma )"
20YCGK25.1.1993E. 1992/1-349 K. 1993/6"KAMU HİZMETLERİNDEN MAHRUMİYET
FER'İ CEZA ( Kamu hizmetlerinden mahrumiyet )
CÜRÜM CEZALARI ( Kamu hizmetlerinden mahrumiyet )"
20Y4.CD9.12.1992E. 1992/6699 K. 1992/7808"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 233 Sayılı KHK Uyarınca Ziraat Bankası Şube Müdürünün Memur Sayılamaması )
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ PERSONELİ ( Personelin Ancak Bağlı Olduğu Kurumun Parası Evrak ve Senetleri Üzerinde İşledikleri Suçlardan Dolayı Memurlar Gibi Cezalandırılabilmesi )
MEMUR SAYILMA ( KİT Personelinin Ancak Bağlı Olduğu Kurumun Parası Evrak ve Senetleri Üzerinde İşledikleri Suçlardan Dolayı Memurlar Gibi Cezalandırılabilmesi )
MEMURİYETTEN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Cezanın Alt Sınırın Üstünde Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
20Y1.CD1.12.1992E. 1992/2495 K. 1992/2681"ÖLDÜRME KASTI OLMAKSIZIN ADAM ÖLDÜRME ( Sanığa Verilen Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma Cezası )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA ( Sanığa Verilen Ceza Oranında Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma Cezası Verilmesinin Gerekmesi )"
20Y10.CD19.11.1992E. 1992/11529 K. 1992/11919"ESRAR BULUNDURMAK SUÇU ( Para Cezasının Tesbitinde Küsuratlı Esrar Miktarının Tama Çıkarılması )
PARA CEZASI MİKTARININ TESBİTİ ( Esrar Bulunduran Sanıklara Verilen )
KAMU HİZMETLERİNDEN GEÇİCİ MAHRUMİYET CEZASI ( Mahrumiyet Süresinin Üç Yılı Geçememesi )
YARGILAMA GİDERLERİNİN MÜŞTEREK TAHSİLİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( Suçun Birlikte İşlenmiş Olmaması Halinde )
SUÇU BİRLİKTE İŞLEMEMİŞ OLAN SANIKLAR ( Yargılama Giderlerinin Müştereken Tahsiline Karar Verilememesi )"
20Y4.CD10.3.1992E. 1992/600 K. 1992/1789"YARALAMA ( Çözümü Haklı Kılıcı Zorunlu Öğeler - Uzuv Kaybı )
UZUV KAYBI ( Yaralama Eyleminden Dolayı Ceza - Kamu Hizmetinden Yasaklılık )
KAMU HİZMETİNDEN YASAKLILIK ( TCK 20 Maddesine Rağmen 4 Yıl 2 Ay Olarak Belirleme )
YASAKLILIĞIN MÜEBBET VEYA MUVAKKAT OLDUĞU ( Uzuv Kaybı Niteliğindeki Yaralama Eylemi )"
20Y5.CD1.5.1991E. 1991/1063 K. 1991/2283"ZORLA KAÇIRMAK ( Polis Kıyafeti Giyilmiş Olmasının Suçun Hile Unsurunu Teşkil Ettiği )
POLİS KIYAFETİ GİYMEK ( Kaçırma Suçunda Hile Unsurunu Teşkil Etmesi )
HİLE ( Kaçırma Suçunda Polis Kıyafeti Giymek )
KAÇIRMA FİİLİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN POLİS KIYAFETİ GİYİLMESİ ( Hükümet Memuriyet ve Ünvanının Gaspı Suçunun Oluşmaması )
HÜKÜMET MEMURİYET VE ÜNVANININ GASPI ( Kaçırma Fiilini Kolaylaştırmak İçin Polis Kıyafeti Giyilmesi Halinde )"
20Y6.CD17.4.1990E. 1990/1326 K. 1990/3264"DOLANDIRICILIK SUÇU OLUŞMAMASI ( Bankanın Yanlış İşlemi - Sanığın Susarak Haksız Çıkar Sağlaması )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Bankanın Yanlış İşleminde Susarak - Dolandırıcılık Suçu Oluşmaması )
BANKANIN YANLIŞ İŞLEMİNDE SUSARAK HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK ( Dolandırıcılık Suçu Oluşmaması )
MEMURİYETTEN MAHRUMİYET CEZASI ( TCK.m.20'ye Göre - Asgari Haddi )"
20Y1.CD14.6.1989E. 1989/1802 K. 1989/1921"ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Maktülün Saldırısını Birkaç Bıçak Darbesiyle Önleme Olanağına Sahipken İleriye Gitmesi )
YASAL SAVUNMADA AŞIRILIK ( Sanığın Maktülün Saldırısını Birkaç Bıçak Darbesiyle Önleme Olanağına Sahipken İleriye Gitmesi )"
20YCGK6.5.1974E. 1974/2-137 K. 1974/275"GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI HAREKET ( Verilen Cezaların Feri Ceza Olması )
FERİ CEZA ( Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma Meslek ve Zanatın Yerine Getirilmesini Durdurma )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA ( Feri Ceza Olması )
MESLEK VE ZANATIN YERİNE GETİRİLMESİ ( Feri Ceza Olması )"

DANIŞTAY

20D1.D13.1.2004E. 2003/170 K. 2004/3"MEMURUN HÜKÜMLÜ OLDUĞU HAPİS CEZASINI ÇEKTİĞİ SÜRE ( Devamsızlıktan Memuriyetine Son Verilemeyeceği - Maaş ve Diğer Özlük Haklarından Yararlanamayacağı )
HAPİS CEZASI ALAN MEMUR ( Hükümlülük Süresince Devamsızlık Yaptığı Gerekçesiyle Memuriyetten Çıkarılamayacağı - Maaş ve Diğer Özlük Haklarından Yararlanamayacağı )
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE MEMURİYETTEN ÇIKARMA KARARI VERİLEMEMESİ ( Hapis Cezasına Çarptırılan Memurun Hükümlülük Süresi İçin )
HÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ ( Devamsızlık Nedeniyle Memuriyetten Çıkarmaya Karar Verilemeyeceği - Maaş ve Diğer Özlük Haklarından Yararlanılamayacağı )
MAAŞ VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANAMAMA ( Hapis Cezası Alan Devlet Memurunun Hükümlü Bulunduğu Sürede )
ÖZÜRSÜZ OLARAK İŞE GELMEYEN MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Hapis Cezası Alan Memurun Hükümlülük Süresi İçinde Özürsüz İşe Gelmemiş Sayılamayacağı )"

Madde 21

YARGITAY

21YCGK21.2.2006E. 2006/9-14 K. 2006/28"CEZA KANUNUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( Lehe Olan 765 Sayılı Türk Ceza Yasası İle Ceza Tayin Edildiğine Göre Sanık Hakkında Bu Yasanın 31 ve 33. Maddelerinin de Uygulanması Gerektiği )
DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDAKİ TOPRAKLARDAN BELLİ BİR PARÇASINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA YÖNELİK EYLEMLER ( Lehe Olan 765 Sayılı Türk Ceza Yasası İle Ceza Tayin Edildiğine Göre Sanık Hakkında Bu Yasanın 31 ve 33. Maddelerinin de Uygulanması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Lehe Olan 765 Sayılı Türk Ceza Yasası İle Ceza Tayin Edildiğine Göre Sanık Hakkında Bu Yasanın 31 ve 33. Maddelerinin de Uygulanması Gerektiği )"
21Y4.CD19.4.2000E. 2000/1227 K. 2000/3150"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalarda Ve Para Cezalarında Temel Cezanın Alt Sınırdan Saptanması - Memurluktan Yoksun Kılınma Cezalarında Alt Sınırın Aşılması )
CEZALARIN ALT SINIRININ UYGULANMASI ( Savunmalarının Talimatla Alınmaları Karşısında Gözlemlenmesi Olanaksız Duruşmadaki Hal Ve Tavırlarından Söz Edilerek Oluşa Uymayan Gerekçe )
DURUŞMADAKİ HAL VE TAVIR ( Cezaların Alt Sınırının Uygulanması - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma )"
21Y2.CD2.3.2000E. 2000/1565 K. 2000/2437"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK ( Verilen Hafif Hapis Cezasının Üst Sınırının Belirlenmemiş Olması )
HAFİF HAPİS CEZASININ ÜST SINIRININ BELİRLENMEMİŞ OLMASI ( Cezanın İki Yıl Olarak Kabul Edilmesi )  ÖN ÖDEME ( Hafif Hapis Cezasının Üst Sınırının Belirlenmemiş Olması Nedeniyle Ön Ödemenin Kapsam İçinde Olmaması )"
21Y2.CD18.6.1997E. 1997/5977 K. 1997/9033"SARHOŞLUK SUÇU ( Ön Ödemeye Tabi Olmaması )
SEÇİMLİK CEZA ( TCK.nun 571. Maddesinde Öngörülen )
ÖN ÖDEME ( Sarhoşluk Suçunun Tabi Olmaması )"
21Y2.CD29.11.1994E. 1994/11069 K. 1994/11877"SARHOŞLUK SUÇUNDA ÖNÖDEMENİN UYGULANAMAYACAĞI
ÖNÖDEMENİN UYGULANAMAYACAĞI ( Sarhoşluk Suçunda )"
21Y4.CD6.9.1991E. 1991/5134 K. 1991/4599"SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Yaralama Suçunun Sarhoşluğun Etkisiyle İşlendiğinin Tesbiti )
YARALAMANIN SARHOŞLUĞUN ETKİSİYLE İŞLENDİĞİNİN TESBİTİ ( Saldırgan Sarhoşluk Suçundan Hüküm Kurulması İçin )
HAFİF HAPİS CEZASI ( Hafif Para Cezasına Çevrilebileceği )
AĞIR PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEME ( Hafif Hapis Cezasının Hafif Para Cezasına Çevrileceği )"
21YİBGK10.12.1941E. 1940/22 K. 1941/31"HAFİFLETİCİ SEBEPLERİN UYGULANMASIYLA HAPİS CEZASININ BİR GÜNDEN AŞAĞIYA İNMESİ ( Çektirilmesi Yeteneği Kalmadığı İddiası )
HAPİS CEZASININ BİR GÜNDEN AŞAĞIYA DÜŞMESİ NEDENİYLE ÇEKTİRİLMESİ YETENEĞİ KALMADIĞI İDDİASI ( Hafifletici Sebepler Uygulanmasıyla )
BİR GÜNDEN AŞAĞIYA DÜŞEN HAPİS CEZASININ ÇEKTİRİLMESİ YETENEĞİ KALMADIĞI İDDİASI ( Hafifletici Sebeplerin Uygulanmasıyla )"

Madde 22

YARGITAY

22Y14.HD21.3.2011E. 2011/2842 K. 2011/3532"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Elbirliği Ortaklığına Tabi Taşınmazda Ortaklar Arasındaki Temliki Tasarrufların Geçerli Olduğu/Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Olanağının Bulunduğu - Ortak Dışı Bir Kişiye Satım Vaadinde Bulunulması Halinde Elbirliği Ortaklığının Sona Ermesine Kadar Sözleşme Vaadinin İfa Olanağının Bulunmadığı)
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFA EDİLEBİLMESİ (Elbirliği Mülkiyeti Ortağı Olmayan Bir Kişiyle Yapılan Satım Vaadi Sözleşmesinde Elbirliği Mülkiyeti Sona Ermesine Kadar Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunmadığı)
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Elbirliği Ortaklıkları Arasındaki Satış Vaadi Sözleşmesi/İfa Olanağının Bulunduğunun Dikkate Alınması Gerektiği - Ortak Dışı Bir Kişiye Satım Vaadinde İse Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesine Kadar İfa Olanağının Bulunmadığı)
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ (Elbirliği Ortakları Arasındaki Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Olanağının Bulunduğu - Ortak Dışı Bir Kişiye Satım Vaadinde Bulunulması Halinde Elbirliği Ortaklığının Sona Ermesine Kadar Sözleşme Vaadinin İfa Olanağının Bulunmadığı)
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ (Elbirliği Mülkiyeti Ortağı Olmayan Bir Kişiyle Yapılan Satım Vaadi Sözleşmesi - Elbirliği Mülkiyeti Sona Ermesine Kadar Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunmadığı/Tapu İptali ve Tescil Davası)
VERASET İLAMI (Uyuşmazlıkta Satış Vaadi Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunduğu - Veraset İlamında Belirtilen Oranlarda Davacılar Adına Tescil Kararı Verilmesi Gereği/Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası)
MÜLKİYET (Elbirliği Ortaklığına Tabi Taşınmazda Ortaklar Arasındaki Temliki Tasarrufların Geçerli Olduğu - Elbirliği Ortakları Arasında Mülkiyet Durumunda Değişiklik Bulunmayacağından Satış Vaadinin İfa Olanağının Bulunduğu)"
22Y1.CD27.4.1974E. 1974/678 K. 1974/847"IRZA GEÇMEYE TEŞEBBÜS ( Kendinden Küçük Kızkardeşinin-Sanığın Mağdure Üzerinde Hüküm ve Nüfuz Sahibi Olması )
SANIĞIN MAĞDURE ÜZERİNDE HÜKÜM VE NÜFUZ SAHİBİ OLMASI ( Kendinden Küçük Kızkardeşinin Irzına Geçmeye Teşebbüs-Cezanın Artırılması )
GÖREVSİZLİK KARARI VEREN HAKİM ( Hükme Katılabilmesi )
HAKİMİN DAVA HAKKINDA DAHA ÖNCE OYUNU AÇIKLAMIŞ OLMASI ( Görevsizlik Kararının Rey İhdası Olmaması )"

Madde 24

YARGITAY

24Y7.CD6.2.2006E. 2005/1833 K. 2006/114"BANDROLSÜZ CD SATMAK ( 5846 S. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Md. 81'de Öngörülen Cezaların Uygulanacağı )
FİKİR VE SANAT ESERLERİ ( Bandrolsüz CD Satmak Eylemi - Suç Tarihi İtibariyle Her Bir CD İçin Uygulanacak Para Cezası )"
24Y3.CD18.4.2005E. 2004/7354 K. 2005/3015"ORMANDAN KAÇAK EMVAL TEMİN ETMEK SUÇU ( Para Cezasının Tayininde Suç Tarihindeki Değerlerin Esas Alınacağı )
PARA CEZASININ TAYİNİNDE SUÇ TARİHİNDEKİ DEĞERLERİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Ormandan Kaçak Emval Temin Etmek Suçu )
SUÇ TARİHİNDEKİ DEĞERLERİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Ormandan Kaçak Emval Temini Nedeniyle Takdir Edilecek Para Cezasının Tesbitinde )"
24YCGK2.3.2004E. 2004/7-38 K. 2004/57"TEKZİP METNİNİ YAYINLAMAMAK ( Eksik Önödeme Önerisinde Bulunulması ve Buna Dayalı Olarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetsizliği )
BASIN KANUNUNA MUHALEFET ( Tekzip Metnini Yayınlamamak - Eksik Önödeme Önerisinde Bulunulması ve Buna Dayalı Olarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetsizliği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Eksik Önödeme Önerisinde Bulunulması ve Buna Dayalı Olarak Kaldırılması - Yasaya Aykırılığı )
ÖNÖDEME ( Tekzip Metnini Yayınlamamak - Eksik Öneride Bulunulması ve Buna Dayalı Olarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
ÖNÖDEME BİLDİRİMİNİN KAPSAMI ( Ödenecek Ceza Miktarı Yargılama Giderinin Tutarı Ödeme Süresi Ödeme ve Ödememe Hallerinin Sonuçlarının Açıkça Sanığa Bildirilmesi Gereği )
ÖNÖDEME BİLDİRİMİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Tekzip Metnini Yayınlamamak - Her Sayı İçin Ne Miktar Ceza Tayin Edildiğinin Denetime Olanak Verecek Şekilde Belirtilmemesi )"
24Y7.CD9.7.2003E. 2003/8886 K. 2003/5948"PASAPORT KANUNUNA MUHALEFET ( Bakanlar Kurulunca Belirlenen Yerlerin Dışında Türkiye'den Çıkış Yapmak )
BAKANLAR KURULUNCA TAYİN OLUNAN MAHALLERDEN BAŞKA YERDEN YURTDIŞINA ÇIKMAK ( Uygulanacak Kanun Maddesi - Para Cezasının Suç Tarihi İtibariyle Hesaplanacağı )
PARA CEZASININ SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE HESAPLANMASI GEREĞİ ( Pasaport Kanununa Muhalefet )
ALT SINIRI BULUNMAYAN PARA CEZASI ( Ön Ödemede Bulunmama Halinde Artırıma Tabi Tutulamayacağı )
ÖN ÖDEMEDE BULUNMAYAN SANIĞA VERİLEN PARA CEZASININ ARTIRILAMAMASI ( Para Cezasının Alt Sınırının Belirtilmemiş Olması - Pasaport Kanunu'na Muhalefet )"
24Y20.HD9.7.2003E. 2003/4042 K. 2003/5618"HAKİMİN REDDİ TALEBİ (Reddine Dair Merci Kararının Yanısıra Fazla Para Cezasına Hükmedilmiş Olması - Usul ve Yasaya Aykırılığı)
PARA CEZASI (Hakimin Reddi Talebinin Reddine Dair Merci Kararının Yanısıra Fazla Para Cezasına Hükmedilmiş Olması - Usul ve Yasaya Aykırılığı
HAKİMİN DAVADAN ÇEKİNMESİ (Sırf Taraflar Arasındaki Başka Bir Davada Karar Vermiş Olması - Çekinme Sebebi Sayılamayacağı)
HAKİMİN KENDİ KENDİNİ REDDETMESİ (Sırf Taraflar Arasındaki Başka Bir Davada Karar Vermiş Olması - Olanak Vermeyeceği)"
24Y2.HD12.12.2002E. 2002/13646 K. 2002/13868"BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylardaki Kusurun Ağırlığının Davacı Kocada Olmasına Göre Davanın Reddine Hükmolunması Gereği )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Evlilik Birliğin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylardaki Kusurun Ağırlığının Davacı Kocada Olması Ve Kadının Boşanmaya Karşı Çıkmasının Da Hakkın Kötüye Kullanılması Biçiminde Yorumlanamayacağı )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Neden Olan Olaylardaki Kusurun Ağırlığının Davacı Kocada Olmasına Göre Davanın Reddine Hükmolunması Gereği - Boşanma )
KUSUR ( Evlilik Birliğin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylardaki Kusurun Ağırlığının Davacı Kocada Olmasına Göre Boşanma Davasının Reddi Gereği )"
24Y9.CD16.9.2002E. 2002/1587 K. 2002/1753"İZİNSİZ AFİŞ ASMAK ( Belediye Tarafından İlan ve Reklam İçin Ayrılmış Panolara )
BELEDİYE TARAFINDAN İLAN VE REKLAM İÇİN AYRILMIŞ PANOLAR ( İzinsiz Afiş Asmak )
PARA CEZASI TAYİNİ ( Suç Tarihindeki Yeniden Değerlendirme Oranının Esas Alınması Zorunluluğu )
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI ( Para Cezası Tayini - Suç Tarihindeki Oranının Esas Alınması Zorunluluğu )"
24Y7.CD28.2.2002E. 2002/3025 K. 2002/2207"CEZA TAYİNİ ( Hükmedilecek Para Cezasının TCK' Madde 24'te belirtilen Orandan Aşağı Olamaması )
2521 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Ön Ödeme İhtarına Uyulmaması Halinde Üst Haddi Geçmemek Üzere Verilecek Cezanın Yarı Oranında Artırılması )
ÖN ÖDEME İHTARINA UYULMAMASI ( Ön Ödeme İhtarına Uyulmaması Halinde Üst Haddi Geçmemek Üzere Verilecek Cezanın Yarı Oranında Artırılması )"
24Y7.CD7.2.2002E. 2002/705 K. 2002/1113"2521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hafif Para Cezasının Üst Sınırının da Aşılması Suretiyle Ön Ödeme İhtarına Uyulmadığından Bahisle Artırım Yapılmasının Mümkün Bulunmaması )
ÖN ÖDEME ( Hafif Para Cezasının Üst Sınırının da Aşılması Suretiyle Ön Ödeme İhtarına Uyulmadığından Bahisle Artırım Yapılmasının Mümkün Bulunmaması )
PARA CEZASINDA SINIRLAR ( Hafif Para Cezasının Üst Sınırının da Aşılması Suretiyle Ön Ödeme İhtarına Uyulmadığından Bahisle Artırım Yapılmasının Mümkün Bulunmaması )"
24Y2.CD6.6.2001E. 2000/5852 K. 2001/10507"RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMAK ( Tayin Olunan Cezasından Önödeme İhtaratını Yerine Getirmediğinden Bahisle TCK'nın 119/5. Maddesi Uyarınca Artırım Yapılamayacağı )
ÖNÖDEME İHTARATINI YERİNE GETİRMEME ( Tayin Olunan Cezasından Önödeme İhtaratını Yerine Getirmediğinden Bahisle TCK'nın 119/5. Maddesi Uyarınca Artırım Yapılamayacağı - Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurmak )"
24Y7.CD6.2.1996E. 1996/746 K. 1996/652"PARA CEZASININ TAYİNİ ( Suç Tarihi İtibariyle )
SUÇ TARİHİ ( Para Cezasının Tayini )"
24YCGK13.12.1993E. 1993/3-316 K. 1993/319"DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Para Cezasının Misil Artırmaya Tabi Tutulup Tutulamayacağı )
BOZMAYA EYLEMLİ UYMA ( Yeni ve Değişik Gerekçeyle Direnme Kararı Verilmesi )
MOTORLU TESTEREYLE AĞAÇ KESMEK ( Orman Kanununa Aykırı Davranış - Bozmaya Eylemli Uyma )
ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dikiliden Yakacak Ağaç Kesmek )
NİSBİ PARA CEZASININ MİSLİ ARTIRMAYA TABİ OLMAMASI ( Orman Kanununun 91/2. Maddesinde Yer Alan Ağır Para Cezası )"
24Y20.HD7.10.1993E. 1993/8825 K. 1993/7727"HAKİMİN REDDİ ( Merci Tarafından Reddedilmesi )
PARA CEZASI ( Reddi Hakim Talebinin Reddedilmesi Halinde Red Talebinde Bulunanlardan Alınması )
BİRDEN ÇOK HAKİMİN BİRARADA REDDEDİLMESİ ( Para Cezasının Üst Sınırının Uygulanması )"
24YCGK22.6.1981E. 1981/7-175 K. 1981/250"MİSİL ARTTIRMASINA TABİ PARA CEZASI ( Alkollü Araç Kullanmaktan Dolayı Verilen )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN DOLAYI VERİLEN PARA CEZASI ( Misli Artırmaya Tabi Tutulması )
PARA CEZASININ MİSLİ ARTIRMAYA TABİ TUTULMASI ( Alkollü Araç Kullanmaktan Dolayı Verilen )"
24YİBGK19.6.1929E. 1928/25 K. 1929/14"TAZMİNAT KABİLİNDEN OLAN PARA CEZALARI ( Özel Yasalarında Açık Hüküm Bulunmaması Halinde İnfazında İcra Kanunu Hükümlerinin Uygulanması ve Hapse Tahvil Edilememesi )
HAPSE TAHVİL EDEMEME ( Özel Yasalarında Hüküm Bulunmayan Tazminat Kabilinden Para Cezaları )"

Madde 25

YARGITAY

25Y7.CD28.4.2004E. 2003/7208 K. 2004/5894"YEM KANUNUNA MUHALAFET ( Sanığın Ayrıldığı Fabrikada Üretilen Yemlerin Etiket Bilgilerine Bakılarak Üretim Tarihinin Tespit Edilmesi Ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
HAYVAN SAĞLIĞINA ZARARLI YEM ( İl Kontrol Labaratuarından Ek Rapor Alınarak Ziraat Mühendisinin Raporuyla Karşılaştırılması Gereği )
MESLEK VE SANATIN TATİLİ ( Hayvan Sağlığına Zararlı Yem Üretilmesi Nedeniyle )"
25Y7.CD9.3.2004E. 2003/5696 K. 2004/3202"YEM KANUNUNA AYKIRILIK ( Ayrı Satış Yerlerinden Değişik Tarihlerde Alınan Numunelerin Analizi Sonucu Normlara Aykırı Üretildiğinden Bahisle Beş Ayrı Dava Açılması - Yemlerin Aynı Parti Üretim Olup Olmadığı Sonucuna Göre Ceza Tayini Gereği )
HAYVAN SAĞLIĞINA ZARARLI YEM ( İlk Kontrol Laboratuvarından Ek Rapor Alınarak Veteriner Hekimin Raporuyla Çelişmesi Halinde Üniversitelerden İlgili Bölümünden Alınacak Rapor Sonucu Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
FER'İ CEZA ( Sanık Hakkında Asgari Hadden Ceza Tayin Edildiği ve Üç Gün Olduğu Gözetilmeden ve Şiddet Nedeni de Gösterilmeden Fazla Tayininin Yasaya Aykırılığı )"
25Y7.HD14.3.2002E. 2002/352 K. 2002/1825"SANIĞA SON SÖZÜ SORULMADAN KARAR VERİLMESİ ( Son Duruşmada Hazır Bulunan/Yasaya Aykırılığı - Mahkeme Kararına Muhalefet Suçu )
MAHKEME KARARINA MUHALEFET ( Son Duruşmada Hazır Bulunan Sanığa Son Sözü Sorulmadan Karar Verilmesi - Yasaya Aykırılığı )"
25Y7.CD11.10.1999E. 1999/9339 K. 1999/10219"YEM KANUNUNA MUHALEFET ( Yem Torbaları Üzerinde İmal tarihinin Bulunmaması - Ön Ödemeye Tabi Suç )
ÖN ÖDEMEYE TABİ SUÇ ( Yem Torbaları Üzerinde İmal tarihinin Bulunmaması )
YEM TORBALARI ÜZERİNDE İMAL TARİHİNİN BULUNMAMASI ( Ön Ödemeye Tabi Suç )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( İddianamede Gösterilmeyen Kanun Maddesi İle Ve Ek Savunma Hakkı Verilmeden Karar Verilmesi )"
25Y2.CD18.3.1976E. 1976/1551 K. 1976/2518"İNDİRME ORANININ AŞILMASI ( Eksik Ceza Tayini )
CEZA TAYİNİ ( İndirme Oranının Aşılmış Olması )
YARGILAMA GİDERİ ( Suçu Birlikte İşlemeyen Sanıklar )
SUÇU BİRLİKTE İŞLEMEYEN SANIKLAR ( Yargılama Giderleri )"

Madde 26

YARGITAY

26Y8.CD19.3.1998E. 1998/1798 K. 1998/3994"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Adli Tevbih-Mağdurun Karakol Amiri ve Başkomiser Sıfat ve Statüsünde Olması Halinde )
ADLİ TEVBİH ( Mağdurun Karakol Amiri ve Başkomiser Sıfat ve Statüsünde Olması Halinde-6136 S. Kanuna Aykırılık )
MAĞDURUN KARAKOL AMİRİ VE BAŞKOMİSER OLMASI ( 6136 S. Kanuna Aykırılık-Adli Tevbih )"
26Y7.CD3.7.1979E. 1979/4989 K. 1979/4810"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Otuz Güne Kadar Olan Cezaların Para Cezasına Veya Tedbirlerden Birine Çevrilebilmesi )
PARA CEZASINA ÇEVRİLME ( Otuz Güne Kadar Olan Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para Cezasına Veya Tedbirlerden Birine Çevrilebilmesi )
ADLİ TEVBİH ( Para Cezası Sınırı Genişletildiğinden Adli Tevbih Uygulanması )"

Madde 28

YARGITAY

28Y5.CD13.5.1996E. 1996/1528 K. 1996/1588"ŞARTLI TAHLİYE ( Şartla Tahliye Edilen Kişinin Deneme Süresi İçinde İşlediği Kasti Bir Suçtan Dolayı Mahkum Edilmesi-İyi Halliliğin Kaybı )
DENEME SÜRESİ İÇİNDE KASTİ SUÇ İŞLEMEK ( Kesinleşen Mahkumiyet ve Erteleme Kararı-Şartlı Tahliye-İyi Halliliğin Kaybı )
İYİ HALLİLİĞİN KAYBI ( Şartla Tahliye Edilen Kişinin Deneme Süresi İçinde Kasti Bir Suç İşlemesi-Cezanın Ertelenmesinin Etkisi Olup Olmayacağı )
KESİNLEŞEN CEZANIN ERTELENMİŞ OLMASI ( Şartla Tahliye Edilip Deneme Süresinde İşlediği Suçtan Mahkum Olan Sanığın Kalan Cezasının Çektirilip Çektirilmeyeceği )"
28YCGK2.2.1987E. 1986/9-456 K. 1987/23"EMNİYETİ UMUMİYE NEZARETİ ALTINA ALINMAK CEZASI ( Verilen Emniyeti Umumiye Cezalarında Sanığın Tayin Olunacak Bir Mıntıkada İkamete Mecbur Bırakılmasında Asıl Amaçın Suçlunun Belli Bir Süre Kendini Suça İten Çevreden Uzak Tutulması Olması )
CEZANIN BAŞLANGICI ( Belli Bir Mıntıkada ve Mahkeme Kararında Belirtilen Süre Zarfında Emniyeti Umumiyeti Cezası Altında Bulundurulması Gereken Hükümlerin Bu Cezalarının İnfazına Bihakkın Tahliye Tarihinden Sonra Değil Şartla Salı Verilmeleri ile birlikte başlanması gerekeceğinin kabulünde zorunluluk bulunduğundan )
ŞARTLA SALIVERME ( Bir Yerde Genel Güvenlik Gözetimi Altında Bulundurma Cezasının Yerine Getirilmesine Şartlı Salıverilme Tarihinden İtibaren Başlanmasının Gerekmesi )
EMNİYET NEZARETİ ( Mahkeme Kararında Belirtilen Bir Yerde Genel Güvenlik Gözetimi Altında Bulundurma Cezasının Yerine Getirilmesine Şartlı Salıverilme Tarihinden İtibaren Başlanmasının Gerekmesi )
CEZADAN MAHSUP ( Şartla Salıverme Kararının Geri Alınması Halinde Sanığa Verilen Emniyeti Umumiye Nezareti Altında Bulundurma Cezasından Şarla Salıvermi Halinde Geçirdiği Süresinin Mahsubunun Gerekmesi )"
28Y6.CD18.12.1974E. 1974/7092 K. 1974/7372"HIRSIZLIK ( Açık Yerden Hırsızlık Suçunun İşlenmesi )
AÇIK YERDEN HIRSIZLIK ( Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi )
EMNİYET TEDBİRİ ( Dayanağın Gösterilip Açıklanmadan Emniyet Tedbiri İçin İnfaz Mahalli Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
28Y5.CD30.3.1974E. 1973/3537 K. 1974/1257"ADAM ÖLDÜRME ( Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlarda İlk Soruşturma Zorunluluğunun Kaldırılması )
AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇLAR ( İlk Soruşturma Zorunluluğunun Kaldırılması )
CUMHURİYET SAVCISININ YETKİSİ ( Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlarda İlk Soruşturma Zorunluluğunun Kaldırılması )"

UYUŞMAZLIK

28UMC30.6.1986E. 1986/77 K. 1986/81"MEŞRUTEN TAHLİYE (Tahliyenin Gereklerine Uyulmaması Durumunda Kararın Geri Alınmasının Kararı Veren Mahkemenin Görevine Girmesi)
ŞARTLA SALIVERİLME (Salıverilmenin Gereklerine Uyulmaması Durumunda Şartla Salıverilmenin Geri Alınmasının Kararı Veren Mahkemenin Görevine Ait Olması)"

Madde 29

AMK

29AMK20.6.1995E. 1994/92 K. 1995/14""

YARGITAY

29Y14.CD4.7.2017E. 2017/1495 K. 2017/3642"ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI SUÇU ( Teselsül Etmeyen Mağdurenin Kızlığının Bozulmasından Dolayı Artırım Yapılmasından Teselsül Eden Eylemlerin Önceki Fiiller Olması Sebebiyle Belirlenen Ceza Üzerinden 5237 S. TCK'nun 80. Md. Hükmünün Tatbikiyle Bulunacak Artırım Miktarının Tayin Edilen Cezaya İlave Edilmesi Gerektiği )
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HAL ( Sanığın Mağdureye Yönelik Müteselsilen Gerçekleşen Cinsel Eylemleri Sebebiyle 765 S. TCK'nun 29. Md. Hükmü Nazara Alınarak Hüküm Kurulurken Bulunan Ceza Üzerinden Vaki Eyleme Bağlı Olarak Meydana Gelen Ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hal Olduğu )
CEZADA ARTIRIM YAPILMASI ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı - Teselsül Etmeyen Mağdurenin Kızlığının Bozulmasından Dolayı Arttırılmasından Teselsül Eden Eylemlerin Önceki Fiiller Olması Sebebiyle Belirlenen Ceza Üzerinden 5237 S. TCK'nun 80. Md. Hükmünün Tatbikiyle Bulunacak Artırım Miktarının Cezaya İlave Edilmesi Gerektiği )"
29Y6.CD21.3.2016E. 2013/24048 K. 2016/2309"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU ( Lehe Kanunun Saptanmasında 5237 S. TCK'nun Md. 109 Hükmüne Göre Yapılan Uygulamada Gerekçesi Gösterilmeden 5237 S. TCK'nun Md. 61. Hükmüne Aykırı Dayanılan Alt Sınırın Üzerinde Tayin Edilmesi İle Denetimin Olanaksız Kılınmasının İsabetsiz Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Lehe Kanunun Saptanmasında Yanılgıya Düşülerek Sanıkların Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Eylemleri Yönünden Lehlerine Olan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Hükümlerine Göre Uygulama Yapılması Gerektiğinin Düşünülmemesinin Hatalı Olduğu )
GEREKÇE İLE HÜKÜM ARASINDA ÇELİŞKİYE DÜŞÜLMESİ ( Gerekçeli Kararda Sanıkların Mağdura Karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu İşledikleri Kabul Edildiği Halde Sanıkların Mağdura Karşı Olan Eylemleri Yönünden Hükümlülüklerine Karar Verilmesi Suretiyle Gerekçe İle Hükmün Arasında Çelişkiye Düşülmesinin Doğru Olmadığı )"
29YCGK22.1.2013E. 2012/8-1241 K. 2013/25"PARADA SAHTECILIK ( Suçuna Konu Edilen Sahte Paranın Miktarının Özel Bir Alt Sınırdan Uzaklaşma Gerekçesi Sayılmadığı - Toplam Değeri Kırk Liradan İbaret Dört Adet Sahte Para Nedeniyle Alt Sınırı Üç Yıl Olan Bir Suç İçin Temel Cezanın Altı Yıl Olarak Belirlenmesinin İsabetli Olmadığı )
SUÇ İŞLEME İRADESİNDE ORTAKLIK ( Sanıklardan Birinin Adının Hiçbir Anlatımda Geçmediği/Diğer Sanıklarla Tanıştığı ve Birlikte Hareket Ettiğine İlişkin Bir Beyan ve Dosya İçinde Başka Bir Delil de Bulunmadığı - Diğer Sanıklarla Fikir ve İrade Birliği İçinde Tüm Eylemlere İştirak Ettiğinin Kabul Edilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ORANTILILIK İLKESİ ( Parada Sahtecilik - Sanıklardan Biri Hakkında Toplam Değeri Kırk Liradan İbaret Dört Adet Sahte Para Nedeniyle Alt Sınırı Üç Yıl Olan Bir Suç İçin Temel Cezanın Altı Yıl Olarak Belirlenmesinin İsabetli Olmadığı )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Parada Sahtecılık Suçuna Konu Edilen Sahte Paranın Miktarının Özel Bir Alt Sınırdan Uzaklaşma Gerekçesi Sayılmadığı - Toplam Değeri Kırk Liradan İbaret Dört Adet Sahte Para Nedeniyle Temel Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirlenmesinin İsabetli Olmadığı )"
29YCGK25.12.2012E. 2012/15-1280 K. 2012/1864"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Temel Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İşlenen Fiil ile Orantılı Olmayacak Şekilde Üst Sınırdan Belirlenmesinin Yerinde Olmadığı - Suçun İşleniş Biçimi Fiilin Özellikleri Suç Konusunun Önemi Kastın Ağırlığı ve Yoğunluğu Şeklinde Kullanılan Gerekçenin Yasal Yeterli ve Dosya İçeriğine Uygun Olduğunda Buna Bağlı Olarak Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayin Edilmesinin Yerinde Bir Uygulama Olduğu )
CEZANIN ÜST SINIRDAN BELİRLENMESİ ( Dolandırıcılık Suçu - Dolandırıcılık Suçundan Temel Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İşlenen Fiil ile Orantılı Olmayacak Şekilde Üst Sınırdan Belirlenmesinin Yerinde Olmadığı )
ORANTILILIK İLKESİ ( Dolandırıcılık Suçu - Suça Konu Cep Telefonun Değerinin 130 Lira Olduğu Gözönüne Alındığında Dolandırıcılık Suçundan Hüküm Kurulurken Temel Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırdan Belirlenmiş Olmasının Orantılılık İlkesiyle Bağdaşmayacağı )"
29Y5.CD5.10.2011E. 2007/5316 K. 2011/21607"LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 ve 765 S. K.'ların İlgili Maddelerinde Değişik Oranlarda Artırım Yapılarak Orantılılık İlkesine Aykırı Biçimde Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )
CEZALARDA ORANTILILIK İLKESİ ( 5237 ve 765 S. K.'ların İlgili Maddelerinde Değişik Oranlarda Artırım Yapılarak Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırılığı - Lehe Kanun Uygulaması )
ZİNCİRLEME SUÇ ( 765 S. TCK. Md. 80'in 219 ve 202/3. Maddelerinden Sonra Uygulanması - Aynı Kanunun 29. Maddesine Aykırılık Oluşturacağı )
SONUÇ CEZANIN BELİRLENMESİ ( 5237 S. TCK. Md. 61/5'deki Sıralamaya Göre Aynı Kanunun 247/1, 249, 43 ve 248. Maddelerinin Bu Sıraya Göre Uygulanması Gerektiği )"
29Y5.CD7.4.2011E. 2008/247 K. 2011/2822"KAÇIRMA SUÇU ( Reşit Olamayan Kimseyi Kaçırmak/Alıkoymak ve Irza Geçmek Suçları - Mağdurenin Suç Tarihi İtibariyle Yaşı Konusunda Ortaya Çıkan Çelişkilerin Giderilmesi Gereği )
SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE MAĞDURENİN YAŞI ( Gerçek Yaşın Belirlenmesi Konusunda Çelişkili Raporların Bulunduğu ve Bu Çelişkilerin Giderilmesi Gereği )
LEHE OLAN HÜKMÜN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Lehe Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçlarının Birbiriyle Krşılaştırılması Gereği )
ŞİKAYET ( Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Olma Koşulunun Kaldırıldığı - Mahkemece Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağının Araştırılması Gereği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Olma Koşulunun Kaldırıldığı - Tartışılması Gereği )"
29YCGK22.12.2009E. 2009/9-99 K. 2009/304"TAKSİRLE YARALAMA ( Cezanın Ertelenip Ertelenmeyeceğine Karar Verilirken Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Eğiliminin Esas Alınacağı )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Taksirle Yaralama - Cezanın Ertelenip Ertelenmeyeceğine Karar Verilirken Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Eğiliminin İrdelenerek Karara Esas Alınması Gerektiği )
SANIĞIN GEÇMİŞTEKİ HALİ VE SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ ( Taksirle Yaralama - Cezanın Ertelenip Ertelenmeyeceğine Karar Verilirken Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Eğiliminin İrdelenerek Karara Esas Alınacağı )"
29Y1.CD2.11.2009E. 2008/8290 K. 2009/6507"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Yaralanmaların Ayrı Ayrı Yaşamsal Tehlikeye Neden Olduğu Olayda Teşebbüs Uygulaması Yapılırken Meydana Gelen Zararın Ağırlığı Dikkate Alınarak Üst Sınıra Yakın Ceza Tayin Edilmesi Gerektiği )
KASTEN YARALAMA ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Ayrı Ayrı Yaşamsal Tehlikeye Neden Olduğu Olayda Teşebbüs Uygulaması Yapılırken Meydana Gelen Zararın Ağırlığı Dikkate Alınarak Üst Sınıra Yakın Ceza Tayin Edilmesi Gerektiği )
HAKSIZ TAHRİK ( Sanığın Kaldığı Otelin İşletmecisinin Bir Bayanı Tokatlamasına Tepki Göstermesi Üzerine Aralarında Tartışıp Karşılıklı Küfür Etmeleri ve Ardından Mağduru Basit Şekilde Yaraladığı Olayda Asgari Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )"
29Y11.CD30.4.2009E. 2009/207 K. 2009/5047"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( 5237 S. Yasa İle Üst Sınırın Aşağıya Çekilmesi Nedeniyle Yasa Koyucunun Lehe Yaptığı Düzenleme de Gözetilerek Temel Cezanın Tayinindeki Ölçütlerin Değişmemesi Nedeniyle Önceki Cezadan Daha Az Bir Cezanın Takdir Olunması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik - 5237 S. Yasa İle Üst Sınırın Aşağıya Çekilmesi Nedeniyle Yasa Koyucunun Lehe Yaptığı Düzenleme de Gözetilerek Temel Cezanın Tayinindeki Ölçütlerin Değişmemesi Nedeniyle Önceki Cezadan Daha Az Bir Cezanın Takdir Olunması Gerektiği )
CEZADAKİ ÜST SINIRIN AŞAĞIYA ÇEKİLMESİ ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Yasa Koyucunun Lehe Yaptığı Düzenleme de Gözetilerek Temel Cezanın Tayinindeki Ölçütlerin Değişmemesi Nedeniyle Önceki Cezadan Daha Az Bir Cezanın Takdir Olunması Gerektiği )"
29Y1.CD4.2.2009E. 2008/5354 K. 2009/370"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdur Eşinin Evi Terk Ederek Annesinin Evinde Kalması ve Boşanma Davası Açmasının Verdiği Kızgınlıkla Suçu İşlediği - Maktülün Sanığa Hakaret Ettiği Doğru Olsa Bile Tahrikte Dengenin Sanık Lehine Bozulmadığı/Tahrik Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
TAHRİKTE DENGENİN BOZULMAMASI ( Öldürmeye Teşebbüs - Sanığın Mağdur Eşinin Evi Terk Ederek Annesinin Evinde Kalması ve Boşanma Davası Açmasının Verdiği Kızgınlıkla Suçu İşlediği/Maktülün Sanığa Hakaret Ettiği Doğru Olsa Bile Tahrikte Dengenin Sanık Lehine Bozulmadığı )
HAKSIZ TAHRİK ( Sanığın Mağdur Eşinin Evi Terk Ederek Annesinin Evinde Kalması ve Boşanma Davası Açmasının Verdiği Kızgınlıkla Suçu İşlediği - Maktülün Sanığa Hakaret Ettiği Doğru Olsa Bile Tahrikte Dengenin Sanık Lehine Bozulmadığı/Tahrik Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
29Y6.CD19.11.2008E. 2007/9124 K. 2008/21436"HIRSIZLIĞI YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSEME ( Kolluk Güçlerine Olan Güvenini Sarsacak Biçimde Not Bırakan Sanığa Hükmolunan Cezanın Alt Sınırdan Belirlenip Bir Daha Suç İşlemeyeceği Kanaatine Varılarak Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
KOLLUK GÜÇLERİNE OLAN GÜVENİNİ SARSACAK BİÇİMDE NOT BIRAKAN SANIK ( Hırsızlığı Yaşam Biçimi ve Geçim Kaynağı Olarak Benimsediği - Cezanın Alt Sınırdan Belirlenip Bir Daha Suç İşlemeyeceği Kanaatine Varılarak Cezasının Ertelenmesine Karar Verilemeyeceği )
ERTELEME ( Hırsızlık - Kolluk Güçlerine Olan Güvenini Sarsacak Biçimde Not Bırakan Sanığa Hükmolunan Cezanın Alt Sınırdan Belirlenip Bir Daha Suç İşlemeyeceği Kanaatine Varılarak Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Öngörülen Cezanın Alt ve Üst Sınırları İle Ertelemenin Hukuki Sonuçları Bakımından Sanık Yararına Olan Hükmün Belirlenmesi Zorunluluğu Bozmayı Gerektirdiği )"
29Y1.CD30.1.2008E. 2007/8615 K. 2008/453"KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Maktulü Hedef Alarak Yakın Mesafeden Av Tüfeği İle Bir El Ateş Etmek Suretiyle - Kullanılan Tüfeğin Atışa Mani veya Kendiliğinden Ateş Almasına Neden Olabilecek Mekanik Her Hangi Bir Arızasının Bulunmadığı Olayda Suçun Oluştuğu )
ÇOCUKLARIN YARGILANMASI ( 12 Yaşını Doldurmamış Olan Sanık - Fiilin Suç Oluşturmaması veya Yeni Bir Yasal Düzenleme İle Suç Olmaktan Çıkarılması Gibi Herhangi Bir Araştırmayı Gerektirmeyen Hallerde Derhal Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA ( Sanığın Ölüm Neticesini İstememesine Rağmen Maktulün Yanında Av Tüfeği İle Oynaması Esnasında Silahın Ateş Alarak Karşısındaki Kişinin Öleceğini Öngörmesinin Gerekliliği Dikkate Alındığında Suçun Oluştuğu )
KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER ( Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanıp Uygulanmayacağının Kararda Tartışmasız Bırakılmasının İsabetsiz Olduğu )"
29YCGK13.11.2007E. 2007/8-225 K. 2007/233"LEHE YASA BELİRLENMESİ ( Teşdiden Tayini Düşünülen Hapis Cezasına Eski ve Yeni TCK'nun Cevaz Vermesi - 5237 S.K. Uygulandığı Taktirde Hak Yoksunluğuna Hükmedilmesi Zorunluluğu Bulunduğu/Aynı Tür Yaptırımın 765 S.K.'da Olmadığı Sanık Lehine Sonuç Vereceği )
CEZANIN ŞAHSİLEŞTİRİLMESİ ( Hakimin Suçta İştiraki Olan Kişilerin Her Birinin Eylemdeki Etkinliğini Davranış Farklılıklarını Yargılama Sürecindeki Tutumunu vb. Gözetip Şahsileştirme Yöntemiyle Hükmünü Kurmakta Özgür Olduğu )
TEMEL CEZANIN ALT SINIRIN ÜZERİNDE BELİRLENMESİ ( Hakimin Suçta İştiraki Olan Kişilerin Her Birinin Eylemdeki Etkinliğini Davranış Farklılıklarını Yargılama Sürecindeki Tutumunu vb. Gözetip Cezanın Şahsileştirilmesi Yöntemiyle Hükmünü Kurmakta Özgür Olduğu )
TEŞDİDEN CEZA TAYİNİ ( Mahkemece Suça Konu Sahte Para Miktarı Sanığın Kişiliği Suçun İşlenmesindeki Sair Özellikler ve Yargılama Sürecinde Kaçmış Olması Halinin Teşdiden Ceza Tayinini Gerektirir Hal Sayılması )"
29YCGK6.11.2007E. 2007/4-202 K. 2007/230"ZİNCİRLEME BİÇİMDE GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanığın Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olarak Birçok Kişiye Taşıma Ruhsatı Onayı Vermesi Şeklindeki Eylemi )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Vali Olan Sanığın Can Güvenliği Nedeniyle Taşıma Ruhsatı Almak İçin Başvuruda Bulunan Kişilerin Can Güvenliklerinin Herhangi Bir Tehlikeye Maruz Kalacağı Yolunda Somut Bilgi Olmamasına Rağmen Silah Taşıma Ruhsatı Vermesi )
VALİNİN SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERMESİ ( Can Güvenliklerinin Herhangi Bir Tehlikeye Maruz Kalacağı Yolunda Somut Bilgi Olmamasına Rağmen ve Bir Kişinin Ruhsat Almaya Engel Sabıkası Bulunmasına Rağmen Onayı Vermesi - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )
SİLAH TAŞIMA RUSATI VERİLMESİ ( Can Güvenliklerinin Herhangi Bir Tehlikeye Maruz Kalacağı Yolunda Somut Bilgi Olmamasına Rağmen ve Bir Kişinin Ruhsat Almaya Engel Sabıkası Bulunmasına Rağmen Valinin Onay Vermesi - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )
HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA KOŞULU ( Silah Taşıma Ruhsatı Alma Olanağı Bulunmayan Kişilere Görevinin Gereklerine Aykırı Davranmak Suretiyle Silah Taşıma Ruhsatı Vermesi Suretiyle - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunu da Oluşturduğu )"
29Y9.CD26.9.2007E. 2006/8688 K. 2007/6755"KAMU MALINA VERİLEN ZARAR ( Olaydan Bir Gün Sonra Sanığın Amcası Tarafından Tazmin Edilmesi - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Lehe Kanun Değerlendirmesinde Dikkate Alınması Gereği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Hükümlerinin Lehe Kanun Değerlendirmesinde Dikkate Alınması Gereği - Meydana Gelen Zararın Olaydan Bir Gün Sonra Sanığın Amcası Tarafından Tazmin Edilmesi )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( İki Sınır Arasında - Suçun İşleniş Biçimi Meydana Gelen Zararın Ağırlığı Failin Kastının Yoğunluğu Dikkate Alınarak Adalet Hakkaniyet ve Nesafet Kurallarına Uygun Hükmedilmesi Gerektiği )"
29YCGK19.6.2007E. 2007/5-92 K. 2007/151"UYARLAMA YARGILAMASI ( Önceki Hükümde Sabit Kabul Edilen Olaya Yeni Yasanın Tüm Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Lehe Yasanın Saptanacağı )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Uyarlama Yargılamasında Önceki Hükümde Sabit Kabul Edilen Olaya Yeni Yasanın Tüm Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Lehe Yasanın Saptanacağı )
TEMEL CEZANIN TAYİNİ ( Önceki Hükümde Temel Cezanın Asgari Hadden Tayin Edilmiş Olması Uyarlama Yargılamasında da Cezanın Asgari Hadden Tayinini Gerektirmediği )
IRZA GEÇME ( 765 S.Y'nın 414/2. Md. Düzenlenen - 5237 S.Y'nin 103/2. Md. Düzenlenen Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Suçun Unsurları Yönünden Herhangi Bir Değişiklik Bulunmadığı )
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI ( 765 S.Y'nın 414/2. Md. Düzenlenen Irza Geçme Suçu İle 5237 S.Y'nin 103/2. Md. Düzenlenen Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Suçun Unsurları Yönünden Herhangi Bir Değişiklik Bulunmadığı )"
29Y11.CD4.6.2007E. 2007/3246 K. 2007/3818"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Tespit Edilen Zararın Hükümlüler Tarafından Tahsilat Makbuzu İle Kamu Davası Sonuçlanmadan Önce Tazmin Edildiği - Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik/Tespit Edilen Zararın Hükümlüler Tarafından Tahsilat Makbuzu İle Kamu Davası Sonuçlanmadan Önce Tazmin Edildiği - Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Resmi Belgede Sahtecilik/Tespit Edilen Zararın Hükümlüler Tarafından Tahsilat Makbuzu İle Kamu Davası Sonuçlanmadan Önce Tazmin Edildiğinden Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )
TEMEL CEZA TAYİNİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Cezanın Artırılmasını Gerektiren "Sağlanan Haksız Menfaatin Değeri"nin 5237 S. TCK'nun 61. Md. Göre Dolandırıcılık Suçunda Temel Cezanın Tayininde Dikkate Alınması Gerektiği )
HAKSIZ MENFAAT ( "Sağlanan Haksız Menfaatin Değeri"nin 5237 S. TCK'nun 61. Md. Göre Dolandırıcılık Suçunda Temel Cezanın Tayininde Dikkate Alınması Gerektiği )"
29YCGK27.2.2007E. 2006/4MD-256 K. 2007/52"GÖREVDE KEYFİ İŞLEM YAPMAK ( Yargılama Sürecinde Sanığı Gözleyen Özel Dairenin Sanık Hakkında Alt Sınırdan Ceza Belirlemesinde Cezayı Kişiselleştirerek Paraya Çevirip Ertelemeye İlişkin Takdirinde İsabetsizlik Olmadığı )
CEZANIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ ( Kayden Sabıkasız Akademik Ünvana Sahip Sanık - Özel Dairenin Sanık Hakkında Alt Sınırdan Ceza Belirlemesinde Cezayı Kişiselleştirerek Paraya Çevirip Ertelemeye İlişkin Takdirinde İsabetsizlik Olmadığı )
KAYDEN SABIKASIZ AKADEMİK ÜNVANA SAHİP SANIK ( Yargılama Sürecinde Sanığı Gözleyen Özel Dairenin Sanık Hakkında Alt Sınırdan Ceza Belirlemesinde Cezayı Kişiselleştirerek Paraya Çevirip Ertelemeye İlişkin Takdirinde İsabetsizlik Olmadığı )
SANIK HAKKINDA ALT SINIRDAN CEZA BELİRLENMESİ ( Görevde Keyfi İşlem Yapmak - Cezayı Kişiselleştirerek Paraya Çevirip Ertelemeye İlişkin Takdirinde İsabetsizlik Olmadığı )"
29YCGK28.11.2006E. 2006/1-252 K. 2006/265"ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAK SUÇU ( Direnme Adı Altında 5237 Sayılı Yasa Normları Uygulanmak Suretiyle Kurulan ve Öncekinden Bu İtibarla Farklılık Arzeden Yeni Hükmün Öncelikle Özel Dairece İncelenip Denetlenmesinin Gerekmesi )
DAVANIN UZAMASI ( Özel Dairenin Görüşünün Belli Olduğu Tekrar İncelem Yapılmasının Davayı Uzatacağı Gibi Bir Görüşün İleri Sürülememesi-Özel Dairenen Görüşünde Her Zaman Değişiklik Olabileceği Gibi Yargılama Yasasının Buyurucu Nitelikteki Hükümlerinin de Gözardı Edilememesi )
LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Birbirinden Farklı Hükümler İtiva Eden Yasa Maddelerinden Lehe Olanın Sanık için Uygulanmasının Gerekmesi )
YARGITAY CEZA GENEL KURULUN İNCELEME YAPMASI ( Önceki Karardan Farklılık Arzeden Yeni Hüküm Özel Dairece Denetlenmemiş Bu Husustaki Görüşü Ortaya Konulmamış Olması Nedeniyle Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Ele Alınamaması )"
29Y1.CD3.7.2006E. 2006/978 K. 2006/2902"YARALAMA ( Karşılıklı Olarak/Olayın Sanığın Av Tüfeği İle Ateş Etmesi İle Başlaması - Üzerine Ateş Açılan Sanıklar Lehine Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
HAKSIZ TAHRİK ( Karşılıklı Olarak Yaralama - Üzerine Ateş Açılan Sanıklar Lehine Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )
MAĞDUR İFADESİ ( İlk İfadesinde Ateş Edenleri Belirtmesi - Sonradan Daha Fazla Kişinin Cezalandırılması Amacıyla Verdiği İfadelere İtibar Edilmemesi Gerektiği )
HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( İzinsiz Bıçak Taşımak/Verilen Hapis Cezasının Çevrilmesi - Diğer Suçlardan Verilen Hapis Cezalarının Çevrilmeyerek Hükmün Karıştırılması/Bozma Nedeni )
İZİNSİZ BIÇAK TAŞIMAK ( Verilen Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi - Diğer Suçlardan Verilen Hapis Cezalarının da Çevrilmesi Gerektiği )
TEKERRÜR ( Tekerrürden Dolayı Ağırlaştırıcı Nedenin Takdiri İndirim Nedenlerinden Önce Uygulanması - Bozma Nedeni )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENİ ( Tekerrürden Sonra Uygulanması - 765 S.K. Md. 29'a Aykırı Olduğu )
KAVGAYA SİLAH ATMAK SURETİ İLE KATILMAK ( Eylemin Yaralama İle Sonuçlanan Kavgaya Katılmak Olarak Değerlendirilemeyeceği - Sanığın Sadece Kavgada Silah Atmak Suçundan Cezalandırılacağı )
OTUZ GÜNÜ AŞAN CEZALAR ( Aya Çevrilmemesi - 765 S.K. Md. 30'a Muhalefet )"
29Y5.CD24.5.2006E. 2006/1501 K. 2006/4264"ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMA ( Cezanın 24 Yıl Hapisten İbaret Bulunmasına Göre Bu Miktardan Fazla Ağır Cezaya Hükmedilemeyeceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Zorla Kaçırıp Alıkoyma ve Irza Geçme - Önceki Sonraki Kanunların Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği )
IRZA GEÇME ( Oluşa ve Dosya İçeriğine Uygun Düşmeyen Gerekçelerle Sanıklar Hakkında Hüküm Kurulması Sırasında Asgari Hadden Uzaklaşılmasının İsabetsiz Olduğu )
CEZALARIN TOPLANMASI ( 5237 Sayılı Yasada İçtima Hükümlerine Yer Verilmediği Gözetilmeyerek Sanık Hakkında Hükmolunan Cezaların Toplanmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
29Y11.CD6.3.2006E. 2006/516 K. 2006/1625"DOLANDIRICILIK ( "Sağlanan Haksız Menfaatlerin Değeri" 5237 Sayılı TCK'nun 61. Maddesine Göre Temel Cezanın Tayininde Dikkate Alınması Gerektiği )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK ( 5237 Sayılı Yasanın 158/1'de Yer Alan Birden Fazla Bendin İhlali Halinde Suçun İşleniş Biçimi Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar Sanığın Kusurunun Ağırlığı da Gözetilerek Alt Sınırdan Uzaklaşmak Suretiyle Ceza Tayini Gereği )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( 5237 Sayılı Yasanın 158/1'de Yer Alan Birden Fazla Bendin İhlali Halinde Suçun İşleniş Biçimi Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar Sanığın Kusurunun Ağırlığı da Gözetilerek Alt Sınırdan Uzaklaşmak Suretiyle Tayini Gereği )"
29YCGK31.1.2006E. 2006/10-10 K. 2006/8"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sonraki Yasanın Temel Ceza Olarak Daha Fazla Bir Ceza İçermesi - Her İki Yasaya Göre Yapılan Uygulama Sonuçlarının Birbiriyle Karşılaştırılmasına Gerek Bulunup Bulunmadığı )
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( Lehe Kanun Uygulaması/Yeni Yasada Cezanın Alt ve Üst Sınırlarının Arttırılması - Her İki Yasaya Göre Yapılan Uygulama Sonuçlarının Birbiriyle Karşılaştırılmasına Gerek Bulunmadığı Görüşünün Anayasa ve CMK.'ya Aykırılığı )
YENİ KANUNDA CEZANIN ALT VE ÜST SINIRLARININ ARTTIRILMASI ( Her İki Yasaya Göre Yapılan Uygulama Sonuçlarının Birbiriyle Karşılaştırılmasına Gerek Bulunmadığı Görüşünün Anayasa ve CMK.'ya Aykırılığı - Lehe Kanun Uygulaması )
CEZANIN TEŞDİDEN VERİLMİŞ OLMASI ( Lehe Kanun Uygulaması/Sonraki Yasanın Temel Ceza Olarak Daha Fazla Bir Ceza İçermesi - Yeni Hükümde de Teşdiden Ceza Verilmesini Gerektirmeyeceği )
CEZANIN ALT VE ÜST SINIRLARININ ARTTIRILMASI ( Yeni Kanunda/Her İki Yasaya Göre Yapılan Uygulama Sonuçlarının Birbiriyle Karşılaştırılmasına Gerek Bulunmadığı Görüşünün Anayasa ve CMK.'ya Aykırılığı - Lehe Kanun Uygulaması )"
29Y5.CD26.1.2006E. 2005/17325 K. 2006/262"FER'İ İŞTİRAK ( Kızlığı Bozulan Mağdurenin Suçun Sonucunda Beden veya Ruh Sağlığında Bozulma Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesinden Görüş Alınması Gereği )
IRZA GEÇME ( Kızlığı Bozulan Mağdurenin Suçun Sonucunda Beden veya Ruh Sağlığında Bozulma Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesinden Görüş Alınması Gereği )
LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Her İki Kanunla İlgili Uygulamanın Gerekçeleriyle Birlikte Denetime Olanak Verecek Şekilde Kararda Gösterilmesi Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİNİN KISA KARARDA GÖSTERİLMEMESİ ( Miktar ve Dökümünün Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararda Gösterilmemesi ve Sanık Hakkında Irza Geçme Suçuna İştirakten Hüküm Kurulurken 765 Sayılı Yasanın 29. Maddesindeki Sıralamaya Aykırı Olarak Uygulama Yapılması Bozmayı Gerektirdiği )
ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMA ( Kızlığı Bozulan Mağdurenin Suçun Sonucunda Beden veya Ruh Sağlığında Bozulma Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesinden Görüş Alınması Gereği )"
29YCGK29.12.2005E. 2005/8-141 K. 2005/149"TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK KISTASLAR ( Temel Ceza Asgari Düzeyde Belirlenmiş Ancak Aynı Yasanın Cezada Takdiri İndirimi Düzenleyen 59. Maddesinin Uygulanmamasının Hatalı Olduğu )
İZİN BELGESİ ALMAKSIZIN TABANCA TAŞIMA ( 5237 Sayılı Yasa'nın 62. Maddesinde Öngörülen Takdiri İndirim Hükmünün Somut Olayda Sanık Bakımından Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Öncelikle Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği )
TAKDİRİ İNDİRİM HÜKMÜ ( 5237 Sayılı Yasa'nın 62. Maddesinde Öngörülen Takdiri İndirim Hükmünün Somut Olayda Sanık Bakımından Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Öncelikle Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği )"
29YCGK15.11.2005E. 2005/10-133 K. 2005/125"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığın Bulabildiği Kadar Para Çalması Başka Bir Şey Çalmaya Fırsat Bulamadan Birilerinin Gelmesi Üzerine Kaçmak Zorunda Kalması )
YENİ HÜKÜM ( Bozmadan Sonra Yapılan Araştırmaya-İncelemeye Toplanan Kanıtlara Yeni ve Değişik Açıklama ve Gerekçelere Dayanılarak Verilen Hükümlerle Sonradan Yürürlüğe Giren ve Lehte Hüküm İçerdiğinden Özde Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Karar Olması )
BOZMADAN SONRAKİ HÜKMÜN DENETİMİ ( Sonra Yapılan Araştırmaya-İncelemeye Toplanan Kanıtlara Yeni ve Değişik Açıklama ve Gerekçelere Dayanılarak Verilen Hükümlerde Direnildiği İfade Edilen Karardan Farklılık Arzeden Hükmün Temyiz Edilmesi Halinde İncelemenin Özel Dairece Yapılmasının Gerekmesi )
ÖZEL DAİRE KARARI ( Dairenin Görüşünün Belli Olduğu Tekrar İnceleme Yapılmasının Davayı Uzatacağı Gibi Bir Görüşün İleri Sürülememesi-Dairenin Görüşünde Her Zaman Değişiklik Olabileceği Gibi Davaların Uzamasını Önlemek Amacıyla da Olsa Yargılama Yasasının Gözardı Edilememesi )
CEZA GENEL KURULU ( Öncekinden Farklılık Arzeden Yeni Hüküm Özel Dairece Denetlenmemiş Bu Husustaki Görüş Ortaya Konulmamış Olması-Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan Doğruya ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Ele Alınmasının Olanaksız Olması )"
29Y10.CD10.5.2005E. 2004/13910 K. 2005/4632"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( TCK'nın 59. Maddesinin Uygulanmama Gerekçesinin Aynı Yasa'nın 29. Maddesi Gereğince Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği )
SANIK LEHİNE BOZMADAN SONRA TAYİN EDİLEN AĞIR PARA CEZASI ( Önceki Hükümde Tayin Edilen Hapis Cezasından Daha Ağır Nitelikte Olmadığı - TCK'nın 59. Maddesinin Uygulanmama Gerekçesinin Aynı Yasa'nın 29. Maddesi Gereğince Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği )"
29Y6.CD18.4.2005E. 2003/15546 K. 2005/3521"HIRSIZLIK ( TCK'nun 81. Maddesinin Aynı Yasanın 522. Maddesinden Önce Uygulanması Suretiyle Anılan Yasanın 29/5. Maddesine Aykırı Davranılmasının İsabetsiz Olduğu )
YASA MADDESİNİN YANLIŞ TATBİKİ ( TCK'nun 81. Maddesinin Aynı Yasanın 522. Maddesinden Önce Uygulanması Suretiyle Anılan Yasanın 29/5. Maddesine Aykırı Davranılmasının İsabetsiz Olduğu - Hırsızlık )
PEK HAFİF DEĞER ( TCK'nun 522. Maddesinin Pek Hafif Değere İlişkin Hükmünün Uygulanması Sırasında 1/2 Oranından Fazla Miktarda İndirim Yapılması Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
29Y4.CD28.2.2005E. 2003/14843 K. 2005/1399"YARALAMA SUÇU ( Cezayı Artıran Sebepler Uygulanırken Fiile Bağlı Sebeplerin Şahsa Bağlı Sebeplerden Önce Değerlendirilmesi Gereği - Silahla İşlenme Olgusunun Akrabalık Olgusundan Önce Değerlendirileceği )
CEZAYI AĞIRLATICI SEBEPLERİN UYGULANMA SIRASI ( Fiile Bağlı Sebeplerin Şahsa Bağlı Sebeplerden Önce Değerlendirileceği - Silahla Yaralama Olgusunun Akrabalık Olgusundan Önce Değerlendirileceği )
SİLAHLA YARALAMA SUÇU ( Cezayı Ağırlatıcı Sebeplerin Uygulanma Sırası - Silah Olgusunun Akrabalık Olgusundan Önce Değerlendirilmesi Gereği )
ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN ÇEKTİRİLEMEMESİ ( Yeni Suçtan Verilen Cezanın Ertelenmesi Halinde - Yaralama Suçu )"
29YCGK15.2.2005E. 2005/11-12 K. 2005/12"MÜTESELSİL DOLANDIRICILIK SUÇU ( Yurdun Aşçısı Olan Sanığın Bir Suç İşleme Kararı Çerçevesinde Aynı Yurtta Kalan Mağdurları Ucuz Cep Telefonu ve Bilgisayar Malzemesi Getireceğinden Bahisle Toplu Biçimde Kandırarak Haksız Çıkar Sağlaması )
MAĞDURLARIN TOPLU BİÇİMDE KANDIRILMASI ( Yurdun Aşçısı Olan Sanığın Bir Suç İşleme Kararı Çerçevesinde Aynı Yurtta Kalan Mağdurları Ucuz Cep Telefonu ve Bilgisayar Malzemesi Getireceğinden Eyleminin Müteselsilen Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
MAĞDUR SAYISININ ÇOKLUĞU ( Temel Ceza Belirlenirken Aşağı Hadden Uzaklaşmayı Gerektiren Bir Neden Olarak Dikkate Alınması Gereği - Müteselsilen Dolandırıcılık Suçu )"
29Y7.CD8.2.2005E. 2003/11330 K. 2005/429"USULSÜZ ÖNÖDEME ( Tekzibin Yayınlanmadığı Her Sayı İçin Suç Tarihi İtibariyle Eksik Miktardan Hesapla Usulsüz Önödeme İhtarına Dayanılarak Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )
BASIN KANUNUNA MUHALEFET ( Tekzibin Yayınlanmadığı Her Sayı İçin Suç Tarihi İtibariyle Eksik Miktardan Hesapla Usulsüz Önödeme İhtarına Dayanılarak Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )
YASA MADDESİNİN YANLIŞ UYGULANMASI ( TCK'nun 119.Maddesinin 72.Maddesinden Sonra Uygulanarak Anılan Yasanın 29.Maddesine Muhalefet Edilmesi İsabetsiz Olduğu )"
29Y2.CD7.2.2005E. 2003/23887 K. 2005/1100"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Ertelemeye Yer Olmadığı Kararı Verilmesi - Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Gereği )
ERTELEMEYE YER OLADIĞI KARARI ( Sanığın Geçmişteki Hali ile Suç İşleme Hususundaki Eğilimini İçeren Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Gereği )
SANIĞIN GEÇMİŞTEKİ HALİ VE SUÇ İŞLEME HUSUSUNDAKİ EĞİLİMİ ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Gereği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )"
29Y10.CD31.1.2005E. 2004/21111 K. 2005/597"HIRSIZLIK ( 20.000.000 - 30.000.000 TL Bozuk Para Çalınması - Ceza Tayin Edilirken Maddede Yazılı Alt Sınırın Üzerinde Belirlenmesi Halinde Sanığın Kişiliği Suçun İşleniş Biçimi Gibi Nedenlerin Gözetilmesi Gereği )
TEMEL CEZANIN EN ÜST SINIRINDAN TAYİNİ ( Türkiye Genelinde Zaman Zaman Trilyonları Bulan Eşyaları Çalan Sanıkların Hırsızlıktan Yargılanması - Hak ve Nesafet Kuralları Nazara Alınmadan Salt Yasadaki Kelimelerin Tekrarı ile Temel Cezanın En Üst Sınırından Tayinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YASA MADDESİNİN FIKRA NUMARASI ( Hüküm Kısmında Yanlış Gösterilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık )
CEZANIN ALT SINIRIN ÜZERİNDE BELİRLENMESİ ( Sanığın Kişiliği Suçun İşleniş Biçimi Nedeni Zarar Ağırlığı Kast veya Taksirin Yoğunluğunun Nazara Alınması - Salt Yasada Sayılan Nedenlerle Bağlı Kalmaksızın Hak ve Nesafet Kuralları Nazara Alınarak Cezanın Tayin Edilmesi Gereği )"
29Y2.CD25.1.2005E. 2004/2608 K. 2005/109"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Müştekiye Ait Evde Gerçekleştiği İddiası - Umumilik Unsurunun Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )
UMUMİLİK UNSURU ( Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği - Saldıgan Sarhoşluk Suçu )
ERTELEMEYE YER OLMADIĞI KARARI ( Sanığın Geçmiş Hali ile Suç İşleme Hususundaki Eğilimini İçeren Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Gereği - Saldırgan Sarhoşluk )"
29Y9.CD30.9.2004E. 2004/4682 K. 2004/4854"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Ceza İndirimine Etki Eden Kusurun Tam Olduğu Gerekçe Gösterilerek Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu - Taksirli Suçtan Hükmolunan Cezanın Süresine Bakılmaksızın Şartları Oluştuğunda Paraya Çevrilebileceği )
CEZA TAYİNİ ( Şahsi ve Fiili Bir Neden Bulunmadığı Gözetilmeden Ceza İndirimine Etki Eden Kusurun Tam Olduğu Gerekçesiyle Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )
TAM KUSUR ( Ceza Tayininde Kusurun Tam Olduğu Gerekçesiyle Cezanın Alt Sınırından Uzaklaşılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Taksirli Suçtan Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Şartları Oluştuğunda Süresine Bakılmaksızın Paraya Çevrilebileceği )
TAKSİRLİ SUÇ ( Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Süresine Bakılmaksızın Şartları Oluştuğunda Paraya Çevrilebileceği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )"
29Y8.CD22.6.2004E. 2004/4083 K. 2004/5713"CEZANIN ARTIRILMASI ( Gerekçe Gösterilmeden ve Takdire de Dayanılmadan Üst Sınırdan - Yasaya Aykırılığı )
SUÇA KONU TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Normal Olduğu Halde Pek Fahiş Sayılarak Tayin Edilen Cezada TCK.nun 522. Maddesiyle Arttırma Yapılamayacağı )"
29Y10.CD6.5.2004E. 2003/8855 K. 2004/5434"UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Satmak Amacıyla - Temel Cezanın Asgari Haddin Çok Üzerinde Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırılığı )
SATMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Temel Cezanın Asgari Haddin Çok Üzerinde Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırılığı )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Asgari Haddin Çok Üzerinde Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırılığı - Satmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak )"
29Y6.CD20.4.2004E. 2002/24212 K. 2004/5048"SAHTECİLİK ( Suça Konu Belge Getirtilip Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gereği - Suça Konu Nüfus Cüzdanı Sureti Sanığın Muhtar Olan Babası Adına Sahte Olarak Düzenlemesi Şeklindeki Eylemin TCY'nin 356. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
NÜFUS CÜZDANI SURETİ ( Sanık Suça Konu Nüfus Cüzdanı Suretini Muhtar Olan Babası Adına Sahte Olarak Düzenlemesi Şeklindeki Eylemin TCY'nin 356. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gereği - Suça Konu Belgenin Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( TCY'nin 29. Maddesine Aykırı Olarak Aynı Yasanın 81/1.Maddesinin 59/2. Maddesinden Önce Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Sahte Nüfus Cüzdanı Sureti Düzenlemek )"
29Y2.CD24.3.2004E. 2004/6716 K. 2004/6406"TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( İki Sanığın da Olayda Tam Kusurlu Olması Halinde Kusur Oranlarının Paylaştırılamaması - Ceza Artırımı Yapılırken Ay ve Gün Hesapları )
BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( İki Sanığın da Olayda Tam Kusurlu Olması Halinde Kusur Oranlarının Paylaştırılamaması - Ceza Artırımı Yapılırken Ay ve Gün Hesapları )
ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Bilinçli Taksirle - Kusur Oranlarının Tesbiti - Ceza Artırımında Ay ve Günlerin Hesaplanması Usulü )
CEZA ARTIRIMI YAPILMASI ( Ay ve Günlerin Toplanması Halinde Yıla Çevrilemeyeceği )
AY VE GÜN HESAPLARININ YAPILMASI USULÜ ( Ceza Artırımında - Bilinçli Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek )"
29Y1.CD24.2.2004E. 2003/3964 K. 2004/455"ADAM ÖLDÜRME ( Maktülden Kaynaklanan ve Süreklilik Kazanan ve Herbiri Basit Mahiyette Olsa da Birlikte Değerlendirildiğinde Ağır Düzeye Ulaşan Haksız Kışkırtma - TCK. Md. 51/2. Uygulanması Gereği )
AĞIR TAHRİK ( Maktülden Kaynaklanan ve Süreklilik Kazanan ve Herbiri Basit Mahiyette Olsa da Birlikte Değerlendirildiğinde Ağır Düzeye Ulaşan Haksız Kışkırtma - Adam Öldürme )
CEZADA İNDİRİM GEREĞİ ( Adam Öldürme - Maktülden Kaynaklanan ve Süreklilik Kazanan ve Herbiri Basit Mahiyette Olsa da Birlikte Değerlendirildiğinde Ağır Düzeye Ulaşan Haksız Kışkırtma/TCK. Md. 51/2. Uygulanması Gereği )"
29Y1.CD23.2.2004E. 2003/3509 K. 2004/431"ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Öldürmek Kastı Olmaksızın Müessir Fiil Sonucu - Cezanın Kullanılan Alet ve Vurma Şiddetine Göre Teşdiden Uygulanması Gereği )
ADAM ÖLDÜRME ( Öldürmek Kastı Olmaksızın Müessir Fiil Sonucu - Cezanın Kullanılan Alet ve Vurma Şiddetine Göre Teşdiden Uygulanması Gereği )
MÜESSİR FİİL SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Öldürmek Kastı Olmaksızın - Cezanın Kullanılan Alet ve Vurma Şiddetine Göre Teşdiden Uygulanması Gereği )
ADLİ SİCİLDEN SİLİNME ( 3682 S.K. Md. 8 Uyarınca Kabahatlere İlişkin Mahkumiyetlerin İnfazı Takiben 1 Yıl Ağır Para Cezasına İlişkin TCY. Md. 55/3 Uygulanarak Verilen Mahkumiyetlerin İnfazı Takip Eden 2 Yıl Sonunda )"
29Y4.CD18.2.2004E. 2003/957 K. 2004/1649"TEHDİT ( Tehdit Suçu Nedeniyle Yapılan Yargılama Giderinin Kararda Gösterilmesinin Gerekmesi )
YARGILAMA GİDERİ ( Sanıkların Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumlu Olmasının Gerekmesi )
YARALAMA ( Yaralama Suçunun Sanıklar Tarafından Birlikte İşlenmesi Nedeniyle Yapılan Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumlu Olmalarının Gerekmesi )"
29Y1.CD10.2.2004E. 2003/1993 K. 2004/240"ADAM ÖLDÜRMEK ( Öldürmek Kastı Olmaksızın Müessir Fiil Sonucu - Aletin Niteliğine Yaranın Mahiyetine ve Fiilin İşlenişine Göre Temel Cezanın Asgari Haddin Üzerinde Tayini Gereği )
ÖLDÜRMEK KASTI OLMAKSIZIN MÜESSİR FİİL SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET ( Aletin Niteliğine Yaranın Mahiyetine ve Fiilin İşlenişine Göre Temel Cezanın Asgari Haddin Üzerinde Tayini Gereği )
ÖLÜME SEBEBİYET ( Öldürmek Kastı Olmaksızın Müessir Fiil Sonucu - Aletin Niteliğine Yaranın Mahiyetine ve Fiilin İşlenişine Göre Temel Cezanın Asgari Haddin Üzerinde Tayini Gereği )
TEMEL CEZANIN ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE TAYİNİ GEREĞİ ( Aletin Niteliğine Yaranın Mahiyetine ve Fiilin İşlenişine Göre - Öldürmek Kastı Olmaksızın Müessir Fiil Sonucu Ölüme Sebebiyet )"
29Y1.CD10.2.2004E. 2003/1778 K. 2004/229"YARALAMAK ( Sanığın Kesici Aletle Mağduru Beş Yerinden Yaralayıp Hayati Tehlike Geçirmesine Sebebiyet Vermesi - Cezanın Asgari Haddin Üstünde Tayini Gerektiği )
CEZANIN ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE TAYİNİ GEREĞİ ( Sanığın Kesici Aletle Mağduru Beş Yerinden Yaralayıp Hayati Tehlike Geçirmesine Sebebiyet Vermesi )
HAYATİ TEHLİKE GEÇİRMEYE SEBEBİYET ( Sanığın Kesici Aletle Mağduru Beş Yerinden Yaralaması - Cezanın Asgari Haddin Üstünde Tayini Gerektiği )"
29Y11.CD29.1.2004E. 2002/10345 K. 2004/302"CEZANIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI ( Alt ve Üst Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesi Yetkisi Kullanılırken Adalet ve Nasafet Kurallarına Bağlı Kalınması - Takdirde Yanılgı ve Zafiyete Düşülmemesi Gereği )
ADALET VE NESAFET KURALLARI ( Cezanın Kişiselleştirilmesi/Takdirde Yanılgı ve Zafiyete Düşülmemesi Gereği - Alt ve Üst Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesi )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Alt ve Üst Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesi Yetkisi Kullanılırken Adalet ve Nasafet Kurallarına Bağlı Kalınması/Takdirde Yanılgı ve Zafiyete Düşülmemesi Gereği -Cezanın Kişiselleştirilmesi )
TESELSÜL ( Suçun Aynı Karar Altında/Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal - Sanıklar Hakkında TCK. 80. Maddesinin Uygulanması Gereği )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Suçun Aynı Karar Altında Teselsül Etmesi - Sanıklar Hakkında TCK. 80. Maddesinin Uygulanması Gereği )
SABIKA KAYDI ( İnfaz Olunduğu Anlaşılan Önceki Hükümlülük - Sanık Hakkında TCK. 81/1 Maddesinin Uygulanması Gereği )"
29Y3.CD10.12.2003E. 2003/6507 K. 2003/7573"TEKERRÜR ( Türk Ceza Kanununun 81.Maddesinin 6831 Sayılı Yasanın 91.Maddesinden Sonra Uygulanmasının Gerekmesi )
KANUNLARIN UYGULANIŞ SIRASI ( Türk Ceza Kanununun 81.Maddesinin 6831 Sayılı Yasanın 91.Maddesinden Sonra Uygulanmasının Gerekmesi )"
29Y2.CD9.12.2003E. 2002/10991 K. 2003/16643"MÜESSİR FİİL ( Suçların Aynı Cinsten Olmaması Nedeniyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
ERTELEME KARARI VERİLMEMESİ ( Önceki Suçların Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olmaması Nedeniyle - Bozma Nedeni )
CEZA ARTIRIMI ( Tekerrür Nedeniyle - Esas Alınan Mahkumiyetteki Para Cezasından Fazla Miktara Hükmedilemeyeceği )
CEZANIN ERTELENMEMESİ ( Sanığın Önceki Mahkumiyetlerinin Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olmadığı ve Ertelemeye Engel Teşkil Etmediği - Yasaya Aykırılığı )
GEREKÇE ZORUNLULUĞU ( Cezanın Asgari Sınırdan Uygulanması Halinde de Gerekçesinin Olması Gereği )
TEKERRÜR ( Sanık Hakkında Tekerrüre Hangi Hükümlülüğün Esas Alındığının Karar Yerinde Belirtilmesi Gereği )
TEKERRÜRE ESAS KARARDAKİ MAHKUMİYET SINIRI ( Artırım Sonucu Aşılamayacağı )"
29Y2.CD8.12.2003E. 2002/19237 K. 2003/16321"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMAK ( Olayın Vahameti ve Kusur Derecesine Göre Hakkaniyete Uygun Bir Cezanın Belirlenmesinin Gerekmesi )
SANIĞIN KUSUR DERECESİ ( Olayın Vahameti ve Kusur Derecesine Göre Ceza Belirlenirken Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hakkaniyete Uygun Bir Cezaya Hükmedilmesinin Gerekmesi )
CEZANIN ASGARİ HADDEN BELİRLENMESİ ( Olayın Vahameti ve Kusur Derecesine Göre Alt Sınırdan Uzaklaşılıp Hakkaniyete Uygun Bir Ceza Gerekirken Asgari Hadden Ceza Tayininin Hatalı Olması )
HAKKANİYETE UYGUN CEZA ( Olayın Vahameti ve Kusur Derecesine Göre Ceza Belirlenirken Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hakkaniyete Uygun Bir Cezaya Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
29Y6.CD2.12.2003E. 2002/19866 K. 2003/9247"HIRSIZLIK SUÇU ( Cezanın Alt Sınırdan Belirlenmesi İçin Gösterilen Gerekçenin Pek Fahiş Hükmünün Uygulanması Sırasında Aleyhe Kullanılarak Üst Oranda Artırım Yapılamaması )
CEZADA ARTIRMA VE EKSİLTME SEBEBLERİNİN TATBİKİ ( Cezanın Alt Sınırdan Belirlenmesi İçin Gösterilen Gerekçenin Pek Fahiş Hükmünün Uygulanması Sırasında Aleyhe Kullanılarak Üst Oranda Artırım Yapılamaması )"
29Y6.CD1.12.2003E. 2002/19394 K. 2003/9145"HIRSIZLIK ( Tekerrür Hükümlerinin Diğer Artırım ve İndirim Sebeblerinden Sonra Uygulanması Gereği )
TEKERRÜR ( Hükümlerinin Diğer Artırım ve İndirim Sebeblerinde Sonra Uygulanması Gereği - Hırsızlık )
KARŞI TEMYİZ ( Olmaması - Suça Doğrudan Katılan Sanık Hakkında Tam Ceza Verilmesi Gerekirken Müzaharet ve Muavemenette Bulunduğu Takdir Edilerek Ceza Verilmesinin Bozmayı Gerektirmemesi )
İÇTİMA ( Tekerrür Uygulamasına Dayanak Yapılan Mahkumiyet Hükmündeki İçtima Çözülüp En Ağır Ceza Esas Alınarak Cezanın Belirlenmesinin Gerekmesi )"
29Y7.CD10.11.2003E. 2003/3617 K. 2003/10036"CEZA TAYİNİ ( Öncelikle Cezanın Aşağı ve Yukarı Hadleri Arasında Bir Ceza Tayin Ederek Bundan Sonra Ne Nisbetle Arttırıldığı Belirtilmesi Gereği - İddianamede Yer Almadığı Halde Ek Savunma Almadan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK'YE MUHALEFET ( İşyeri Kapatma ve Ticaretten Men Cezaların Ayrı Ayrı İnfazlarına Sebebiyet Verecek Şekilde Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Öncelikle Aşağı Yukarı Hadler Arasında Bir Ceza Tayin Edilmesi Gereği )
KEŞİF TUTANAĞI ( Keşif Tutanağının Önceden Matbu Olarak Hazırlanıp Sonradan Doldurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Sanığın Hazır Olduğu Celsede Keşif Günü Vermeyip Yokluğunda Keşif Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
29Y7.CD10.11.2003E. 2003/3616 K. 2003/10039"CEZA TAYİNİ ( Yasanın Koyduğu Aşağı ve Yukarı Hadleri Arasında Bir Ceza Tayin Edildikten Sonra Arttırılması ve Toplam Cezanın Nasıl Belirlendiğinin Açıklanması Gereği - Bilirkişi Yeminini İçeren Keşif Tutanağının Matbu Olamayacağı )
MATBU KEŞİF ZAPTI ( Bilirkişinin Yeminini İçeren Keşif Tutanağının Matbu Olarak Hazırlanıp Boşluklarının Sonradan Doldurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Ceza Tayininde Önce Yasanın Aşağı ve Yukarı Hadleri Arasında Bir Ceza Tayin Edilmesi )
MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK'YE MUHALEFET ( Ticaretten Men ve İşyeri Kapatma Cezalarının Ayrı Ayrı Birer Yıl Olarak Belirtilmesinin Yanlış Uygulamaya Neden Olacağı - Temel Cezanın Yasanın Koyduğu Aşağı ve Yukarı Hadler Arasında Belirlenmesi )"
29Y6.CD27.10.2003E. 2002/17779 K. 2003/7612"OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ( Otomobilin Kapı Kilidi Bıçıkla Açıldığından Sanık Hakkında TCK'nın 493/2 Maddesine Göre Hükümü Kurulması Gereği - cezada Önce Artırma Sonra Eksiltme Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
CEZA TAYİNİ ( İctima Eden Nedenlerden Bazısı Eksiltmeyi Bazıları Artırmayı Gerektirmesi Halinde Önce Artırma Hükümlerinin Uygulanacağı - Yargılama Giderlerinin Kimin Tarafından Ödeneceğininin Açık Şekilde Belirtilmesi Gereği )
YARGILAMA GİRDERİ ( Sanıktan Alınması Şeklinde Hüküm Kurulması Yargılam Giderinin Hangi Sanıktan Alınacağı Belli Olmadığından Duraksamaya Neden Olduğu - Cezanın Hesaplanmasında Önce Artırma Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"
29YCGK14.10.2003E. 2003/1-229 K. 2003/255"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Hukuki Uyuşmazlığın Sanığın Eyleminin Adam Öldürmeye Tam Kalkışma Suçunumu Yoksa Yaralama Suçunumu Oluşturduğu Noktasında Toplanması )
YARALAMA ( Darbelerden Bir Tanesinin Hayati Tehlike Doğurup Diğerlerinin Basit Etkili Eylem Düzeyinde Kalmasının Sanığın Öldürme Kastı ile Hareket Etmediğini Göstermesi )
KAST ( Suçta Kullanılan Vasıta ve Darbelerden Bir Tanesinin Hayati Tehlike Doğurup Diğerlerinin Basit Etkili Eylem Düzeyinde Kalmasının Sanığın Öldürme Kastı ile Hareket Etmediğini Göstermesi )
HAYATİ TEHLİKE ( Darbelerden Bir Tanesinin Hayati Tehlike Doğurup Diğerlerinin Basit Etkili Eylem Düzeyinde Kalmasının Sanığın Öldürme Kastı ile Hareket Etmediğini Göstermesi )"
29Y7.CD7.10.2003E. 2003/2996 K. 2003/7992"UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ ( Kanununa Muhalefetten Sanık Hakkında Verilen Cezanın Çok Daha Fazla Ekim Yapanlara Verilen Cezaya Göre Asgari Hadden Uzaklaşılarak Verildiği - Cezanın Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olması Gereği )
HİNT KENEVİRİ EKİLMESİ ( Çok Daha Fazla Kenevir Ekimi Olayları Dikkate Alındığında Sanık Hakkında Verilen Cezanını Asgari Hadden Uzaklaşılarak Verildiği - Verilen Cezanın Adalet ve Hakkaniyet Duygularını Zedelememesi Gereği )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Olayın Oluşu Niteliği ve Faile Bağlanan Nedenler Nazara Alınarak Hakkaniyete Uygun Cezanın Belirlenmesi Gereği - Ekilen Hint Keneviri Adedi Dikkate Alınarak Asgari Hadden Çok Uzaklaşılarak Ceza Verilmemesi Gereği )"
29Y1.CD7.10.2003E. 2003/2068 K. 2003/2223"SANIĞIN KASTI ( Dava Konusu Olayda Sanıkta Öldürme Kastının Kabul Edilemeyeceği Kastının Müessir Fiile Matuf Bulunduğunun Kabul Edilmesi )
MÜESSİR FİİL ( Dava Konusu Olayda Sanıkta Öldürme Kastının Kabul Edilemeyeceği Kastının Müessir Fiile Matuf Bulunduğunun Kabul Edilmesi )
CEZANIN ASGARİ DÜZEYDE BELİRLENMESİ ( Sanığın Kastının Müessir Fiile Yönelik Olduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
29Y8.CD6.10.2003E. 2002/5735 K. 2003/4356"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Geçmişteki Hali Suç İşlemedeki Eğilimi İrdelenip Kişiselleştirilmeksizin Sanığın Kastının Yoğunluğuna Dayanılarak Ertelememenin Hatalı Olması )
ERTELEME ( Sanığın Geçmişteki Hali Suç İşlemedeki Eğilimi İrdelenip Kişiselleştirilmeksizin Sanığın Kastının Yoğunluğuna Dayanılarak Cezanın Ertelenmemesinin Hatalı Olması )"
29Y1.CD1.10.2003E. 2003/1893 K. 2003/2152"ADAM ÖLDÜRME ( Tasarlamanın Unsurlarının Oluştuğunun Kesin Olarak Açıklığa Kavuşmamasına Karşılık Olayın Oluş Şeklinin Nazara Alınarak Sanıklar Hakkında Teşdiden Ceza Tayini Gerektiği )
TASARLAMA ( Unsurlarının Oluştuğunun Kesin Olarak Açıklığa Kavuşmamasına Karşılık Olayın Oluş Şeklinin Nazara Alınarak Sanıklar Hakkında Teşdiden Ceza Tayini Gerektiği - Adam Öldürme )
HAKSIZ TAHRİK ( Maktülün Daha Önce Tekme Atarak Sanığın Mesanesini Patlatması - Tasarlamanın Unsurlarının Oluştuğunun Kesin Olarak Açıklığa Kavuşmaması )"
29Y1.CD16.9.2003E. 2003/81 K. 2003/1948"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Yoğunlaşmış Kasıtla Belirgin Bir Ön Hazırlıkla İcra Ettikleri Eylem - Temel Cezanın Asgari Haddin Üstünde Tayini Gerektiği )
ADAM ÖLDÜRME ( Kasten/Sanıkların Yoğunlaşmış Kasıtla Belirgin Bir Ön Hazırlıkla İcra Ettikleri Eylem - Temel Cezanın Asgari Haddin Üstünde Tayini Gerektiği )
ASLİ İŞTİRAK ( Öldürme Fiilini Birlikte Gerçekleştirme Yönünde Önceden Karar Verip Birer Tüfek Temin Ederek Çok Sayıda Ateş Eden Sanıklar - 463. Madde Lehe Tatbik Edilmek Suretiyle Eksik Ceza Tayin Edilemeyeceği )
YOĞUNLAŞMIŞ KASIT ( Adam Öldürme/Çok Sayıda Ateş Ederek Dördü Ölümcül Nitelikli İsabetlerle Sonuç Alındığı - Temel Cezanın Asgari Haddin Üstünden Tayini Gerektiği )"
29YCGK8.7.2003E. 2003/1-196 K. 2003/212"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAK ( Suç Niteliğinin Belirlenmesi - Öldürme Kastının Varlığının Araştırılması ve Saptanmasında Dikkate Alınacak Özellikler )
ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAK ( Suç Niteliğinin Belirlenmesi - Öldürme Kastının Varlığının Araştırılması ve Saptanmasında Dikkate Alınacak Özellikler )
SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Kasten Adam Öldürmeye Kalkışmak - Öldürme Kastının Varlığının Araştırılması ve Saptanmasında Dikkate Alınacak Özellikler )
ÖLDÜRME KASTI ( Varlığının Araştırılması ve Saptanmasında Dikkate Alınacak Özellikler - Kasten Adam Öldürmeye Kalkışmak/Yaralamak )
YARALAMAK ( Eylemine Devam Etme Olanağı Varken Kaçan Sanık - Mağdurun Hayati Tehlike Geçirmiş Olmasının Kasten Adam Öldürmeye Kalkışmak Suçunu Oluşturmayacağı )
HAYATİ TEHLİKE GEÇİREN MAĞDUR ( Eylemine Devam Etme Olanağı Varken Kaçan Sanığın Bıçakla Yaraladığı - Kasten Adam Öldürmeye Kalkışmak Suçunun Oluşmayacağı )
BIÇAKLA YARALAMAK ( Eylemine Devam Etme Olanağı Varken Kaçan Sanık - Mağdurun Hayati Tehlike Geçirmiş Olmasının Kasten Adam Öldürmeye Kalkışmak Suçunu Oluşturmayacağı )"
29Y1.CD25.6.2003E. 2003/1280 K. 2003/1563"CEZANIN TAYİNİ ( TCK'nın Cezayı Ağırlaştıran Hükümlerinin Sözkonusu Davada Ceza Tayini İçin Uygulanmasının Gerekli Olması )
HAFİFLETİCİ VE AĞIRLAŞTIRICI SEBEPLER ( TCK'nın Cezayı Ağırlaştıran Hükümlerinin Sözkonusu Davada Ceza Tayini İçin Uygulanmasının Gerekli Olması )
TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME ( Suç İşleme Kastını Yoğunlaştıran Bir Ön Kararlılık ve Hazırlıkla Öldürme Fiilinin Gerçekleştirilmiş Olması )
YASAK SİLAH TAŞIMA SUÇU ( Buna İlişkin Belirlenen Para Cezasının Yasaların Öngördüğü Çerçeve İçinde Yapılmamış Olması )
ADAM ÖLDÜRME CEZASININ SINIRI ( TMY'ni İlgili Maddesi Gereği Uyarınca İnfaz Kurumunda Geçecek Ağır Hapislik Süresinin Sözkonusu Davada Esas Alınmasının Gerekli Olması )"
29Y16.HD25.6.2003E. 2003/4180 K. 2003/6489"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Teşdiden Ceza Verildiği Halde TCK'ya Aykırı Olarak Kararda Teşdit Sebeplerinin Gösterilmemesi )
TEŞDİDEN CEZA ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Sanığa Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Teşdiden Ceza Verildiği Halde TCK'na Aykırı Olarak Kararda Teşdit Sebeplerinin Gösterilmemesi )"
29YCGK24.6.2003E. 2003/1-173 K. 2003/198"ADAM ÖLDÜRME ( Tahrik - Sanığın Evli Olan Ablasının Gündüz Vakti Evde Bir Erkekle Birlikte Bulunması ve Erkeğin Kuşku Uyandıracak Şekilde Bir Odada Kapıyı Kilitleyip Oturması )
TAHRİK ( Adam Öldürme - Sanığın Evli Olan Ablasının Gündüz Vakti Evde Bir Erkekle Birlikte Bulunması ve Erkeğin Kuşku Uyandıracak Şekilde Bir Odada Kapıyı Kilitleyip Oturması )
EVLİ KADININ GÜNDÜZ VAKTİ EVDE ERKEKLE BİRLİKTE BULUNMASI ( Erkeğin Kuşku Uyandıracak Şekilde Bir Odada Kapıyı Kilitleyip Oturması - Kardeşinin Adamı Öldürmesi/Haksız Tahrik )
HAKSIZ TAHRİK KOŞULLARI ( Fiilin Varlığı ve Haksızlığı - Failin Öfke ve Şiddetli Elemin Etkisi Altında Bulunması/İşlediği Suçun Bu Ruhi Durumun Tepkisi Olması )
ETKİLİ EYLEM ( Sanığın Evli Olan Ablasına/Gündüz Vakti Evde Bir Erkekle Birlikte Bulunması ve Erkeğin Kuşku Uyandıracak Şekilde Bir Odada Kapıyı Kilitleyip Oturması - Haksız Tahrik )"
29Y2.CD22.5.2003E. 2001/33253 K. 2003/4914"CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Takdir Nedenlerinin Mutlaka Gerekçeli Olarak Gösterilmesi Gereği )
TAKDİR NEDENLERİNİN MUTLAKA GEREKÇELİ GÖSTERİLMESİ GEREĞİ ( Cezanın Alt Sınırdan Tayini )"
29YCGK13.5.2003E. 2003/2-129 K. 2003/154"TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLAMASI (Müdafiilerden Birinin Tefhimde Hazır Bulunması/Gerekmediği Halde Kararın Diğer Müdafiyede Tebliği - Temyiz Süresi İtibarı İle Yeni Bir Hak Vermeyeceği)
TEFHİM (Müdafiilerden Birinin Hazır Bulunması/Gerekmediği Halde Kararın Diğer Müdafiyede Tebliği - Temyiz Süresi İtibarı İle Yeni Bir Hak Vermeyeceği)
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ (Alt Sınırdan Tayini ve Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken Aynı Hususların Birinde Olumlu Birinde Olumsuz Değerlendirilmesi - Gerekçeler Arasında Çelişki)
GEREKÇELER ARASINDA ÇELİŞKİ (Cezanın Alt Sınırdan Tayini ve Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken Aynı Hususların Birinde Olumlu Birinde Olumsuz Değerlendirilmesi)
TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK (Cezanın Alt Sınırdan Tayini ve Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken Aynı Hususların Birinde Olumlu Birinde Olumsuz Değerlendirilmesi - Gerekçeler Arasında Çelişki)"
29YCGK15.4.2003E. 2003/9-96 K. 2003/104"TAKSİRLE YANGINA SEBEP OLMA ( Muvakkat Cezalarda Bir Günün Para Cezalarında İse Bin Liranın Küsurunun Hesaba Katılmayacağı Kuralının Uygulanması Gereği ) )
PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Muvakkat Cezalar İçin Bir Günün ve Para Cezalarında Bin Liranın Küsurunun Hükümde Hesaba Katılmaması Gereği )
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI ( Yürürlüğe Giren Kanununla Para Cezalarının Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Hesaplanması )
PARA CEZALARININ UYGULANMASINDAKİ KURAL ( Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Hesaplanması - Bin Liranın Küsurunun Hükümde Hesaba Katılmaması Gereği )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezasını Çevrilmesindeki Kural - Yeniden Değerlendirme Oranına Göre Hesaplanması/Bin Liranın Küsurunun Hükümde Hesaba Katılmaması Gereği )"
29Y7.CD7.4.2003E. 2002/19930 K. 2003/903"KENEVİR EKİMİ ( Kök Sayısı ve Bölgede Çok Daha Fazla Kenevir Ekim Olayları Olduğunun Nazara Alınması Gereği - Sanığa Asgari Hadden Uzaklaşılarak Verilen Üç Yıl Hapsin Adalet Duygularını Zedelediğinin Kabulü Gereği )
CEZANIN ASGARİ HADDİNDEN UZAKLAŞILMASI ( Verilen Cezanın Adalet ve Hakkaniyet Duygularını Zedelememesi Gereği - 6380 Kök Kenevire Göre Çok Daha Fazla Kenevir Ekimi Olayları Dikkate Alındığında Verilen 3 Yıl Hapsin Asgari Hadden Uzaklaştığı )
SAVUNMA HAKKININ İHLALİ ( Sanıklara Yasal Hakları Hatırlatılmadan Savunmalarının Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
29YCGK1.4.2003E. 2003/6-12 K. 2003/76"RESMİ EVRAKDA SAHTEKARLIK ( Sanıkların Hiç Yada Tam Olarak Yapmadığı İmalatların Tam Olarak Yapılmış Gibi Gösterilmsi Suretiyle Fazla Para Ödenmesine Neden Olması )
GEÇİCİ HAKEDİŞ RAPORU ( Sanıkların Hiç Yada Tam Olarak Yapmadığı İmalatların Tam Olarak Yapılmış Gibi Gösterilmesi Suretiyle Fazla Para Ödenmesine Neden Olması )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Sanıkların Suç İşlerken İrade Birliği İçerisinde Olmaları Nedeniyle Soruşturmanın Genişletilmesinin Gerekli Olmaması )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanıkların Birden Çok Geçici Hakediş Raporunu Sahte Olarak Düzenleyip Bunları Kullanmak Suretiyle Yapılmamış İşlerin Paralarını Devletten Tahsil Etmeleri )
KISITLILIK ( Sanıkların Tutuklu Bulunduğu Süre İçerisinde Yasal Kısıtlılık Altına Alınmalarının Sanık Aleyhine Olması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olması )
DÜZELTEREK ONAMA ( Verilmiş Olan Kararın Yeniden Yargılamayı Gerektirmemesi Halinde Kararın Düzeltilerek Onanması )"
29Y10.CD1.4.2003E. 2002/30682 K. 2003/5349"CEZANIN ALT SINIRIN ÜZERİNDE BELİRLENMESİ (Gerekçenin Bilgi ve Belgelerin İsabetle Değerlendirildiğini Göstermesi Yasal ve Yeterli Olması Gereği - Uyuşturucu Ticareti Yapmak ve Kullanmak)
GEREKÇE (Bilgi ve Belgelerin İsabetle Değerlendirildiğini Göstermesi Yasal ve Yeterli Olması Gereği/Cezanın Alt Sınırın Üzerinde Belirlenmesi - Uyuşturucu Ticareti Yapmak ve Kullanmak)
UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK VE KULLANMAK (Cezanın Alt Sınırın Üzerinde Belirlenmesi - Gerekçenin Bilgi ve Belgelerin İsabetle Değerlendirildiğini Göstermesi Yasal ve Yeterli Olması Gereği)"
29YCGK11.3.2003E. 2002/11-329 K. 2003/29"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Güvene Binaen Kendisine Verilen Şifre ile Mağdurların Hesaplarına Girerek Onlara Ait Olan Paraları Kendi Hesabına Aktarması )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Güvene Binaen Kendisine Verilen Şifre ile Mağdurların Hesaplarına Girerek Onlara Ait Olan Paraları Kendi Hesabına Aktarması )
CEZANIN ASGARİ Mİ YOKSA AZAMİ Mİ HADDEN VERİLECEĞİNİN BELİRLENMESİ ( Suç Suçlu Ceza Arasında Uygun Bir Denge Kurularak Cezanın Aşağı veya Yukarı Haddinden Verilmesinin Gerekmesi )
CEZA ARTIRIMI ( Suç Konusu Eşya veya İka Edilen Zararın Kıymeti Olduğu Haksız Menfaatin Miktarı Nazara Alınarak Cezanın Arttırılmasının Gerekmesi )
HAKİMİN YETKİSİ ( Aşağı ve Yukarı Sınırları Belirlenen Cezalarda Temel Cezayı Belirleme Yetkisinin Hakime Tanınmış Olması )
TEMEL CEZAYI BELİRLEME YETKİSİ ( Aşağı ve Yukarı Sınırları Belirlenen Cezalarda Temel Cezayı Belirleme Yetkisinin Hakime Tanınmış Olması )
TAKDİRİ SEBEBLERİN KARARDA GÖSERİLMESİ ( Cezanın Asgari Hadden Tayini Halinde Dahi Takdiri Sebeplerin Kararda Mutlaka Gösterilmesi Lüzumu )"
29Y1.CD18.11.2002E. 2002/4430 K. 2002/4195"ÖLDÜRMEK KASTI OLMAKSIZIN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMAK ( 23,5 cm. Uzunluğundaki Bıçağın 15. cm.lik Kısmı Kanlanacak Biçimde Vurulması - Temel Cezanın Teşdiden Belirlenmesi Gereği )
YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Öldürme Kastı Olmaksızın 23,5 cm. Uzunluğundaki Bıçağın 15. cm.lik Kısmı Kanlanacak Biçimde Vurulması - Temel Cezanın Teşdiden Belirlenmesi Gereği )
CEZANIN TEŞDİDEN BELİRLENMESİ GEREĞİ ( Öldürme Kastı Olmaksızın 23,5 cm. Uzunluğundaki Bıçağın 15. cm.lik Kısmı Kanlanacak Biçimde Vurulması - Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olmak )"
29Y1.CD14.11.2002E. 2002/3230 K. 2002/4138"ÖLÜME SEBEP OLMAK ( Failin İradesinden Başka Nedenlerin Gelişmesi Sonucu - Tek Bıçak Darbesinin Kasık Bölgesine Yapılması Nedeniyle Kastın Yaralamaya Yönelik Olarak Kabulü )
FAİLİN İRADESİNDEN BAŞKA NEDENLERİN GELİŞMESİ SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET ( Tek Bıçak Darbesinin Kasık Bölgesine Yapılması Nedeniyle Kastın Yaralamaya Yönelik Olarak Kabulü )
TAHRİK DÜZEYİ ( Cezanın Belirlenmesinde Niteliğinin Doğru Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
AĞIR TAHRİK ( Geceleyin Ön Keserek Tehditle İstediği Sanığın Yanındaki Bayanın Direnmesi Üzerine Adiyen Yaralanması Sonra da Sanıkla Kavgalaşıp Onu Dövmesi Biçimdeki Kışkırtmalar )
YARALAMA ( Suç Aletinin Bıçak Olması Darbenin ve Yaranın Niteliğine Göre TCY.nın 29 /son Madde Gereği Temel Cezanın Alt Sınırın Üstünde Belirlenmemesi )"
29Y1.CD5.11.2002E. 2002/2801 K. 2002/3936"ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Ölenle Boğuşma Sırasında Ele Geçirdiği Bıçakla Yaralaması - Diz Boğumundaki Dış Kanamanın Ölüme Yol Açması/Diğer Yaraların Sathi Kesi olması )
YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA ( Bıçakla/Diz Boğumundaki Dış Kanamanın Ölüme Yol Açması - Diğer Yaraların Sathi Kesi Olması )
KATİL KASTI OLMAYAN DARP ( Bıçakla/Diz Boğumundaki Dış Kanamanın Ölüme Yol Açması - Diğer Yaraların Sathi Kesi Olması/TCK. m. 29 Uyarınca 452/1 İle Cezalandırılması Gereği )
SUÇA YARDIM ETME ( Ölene Tekme Sallayıp Yere Düşen Bıçağı Alıp Ölene Savurmak - TCK.'nun 452/1,65/3. Maddelerinin Uygulanması Gereği )
SUÇ İŞLEYENLERİ SAKLAMA ( Kardeşi ve Diğer Sanıkları Arabasına Alan ve Seyir Halindeyken Olayı Öğrenen Sanık - Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Aynı Suçun Ortak Failleri Olmayan Sanıklardan Ortaklaşa ve Zincirleme Olarak Alınmasının Yasaya Aykırılığı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Aynı Suçun Ortak Failleri Olmayan Sanıklardan Ortaklaşa ve Zincirleme Olarak Alınmasının Yasaya Aykırılığı )"
29Y1.CD2.10.2002E. 2002/1493 K. 2002/3394"ÖLÜME SEBEP OLMAK ( Failin İradesinden Başka Nedenlerin Gelişmesi Sonucu - Döner Bıçağıyla Ölene 6 Darbe Vurulması/Korkarak Hastalıklarının Nüksetmesi Sonucu Ölüm )
FAİLİN İRADESİNDEN BAŞKA NEDENLERİN GELİŞMESİ SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET ( Döner Bıçağıyla Ölene 6 Darbe Vurulması - Korkarak Hastalıklarının Nüksetmesi Sonucu Ölüm )
TAHRİK DÜZEYİ ( Cezanın Belirlenmesinde Niteliğinin Doğru Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
SABIKA KAYDI ( Sanığın Doğum Tarihine Uymayan - İtibar Edilmemesi Gereği )"
29Y1.CD17.9.2002E. 2002/2463 K. 2002/3108"ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktulün Dövülmesi Üzerine Korkutmak Amacıyla Tabanca İle Ateş Etmesi - Sanıklardan Kaynaklanan Haksız Davranış/Kışkırtmanın Düzeyi )
KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ EDENİ ÖLDÜRMEK ( Dövülen Maktul - Sanıklardan Kaynaklanan Haksız Davranış/Kışkırtmanın Düzeyi )
KIŞKIRTMA DÜZEYİ ( Maktulün Dövülmesi Üzerine Korkutmak Amacıyla Tabanca İle Ateş Etmesi - Sanıklardan Kaynaklanan Haksız Davranış )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Aynı Suçun Ortak Faili Olmayan Sanıkların Neden Oldukları Giderlerinden Sorumlu Tutulmaları Gereği )"
29Y1.CD3.7.2002E. 2002/792 K. 2002/2924"BIÇAKLA YARALAMA ( Hedef Alınan Vücut Bölgesi/Meydana Getirdiği Yaranın Ağırlığı - TCK.nun 29. Maddesi Uyarınca Cezasının Teşdiden Tayini Gereği )
CEZANIN TEŞDİDEN TAYİNİ GEREĞİ ( Bıçakla Yaralama - Hedef Alınan Vücut Bölgesi/Meydana Getirdiği Yaranın Ağırlığı )
YARALAMA ( Bıçakla Hedef Alınan Vücut Bölgesi/Meydana Getirdiği Yaranın Ağırlığı - TCK.nun 29. Maddesi Uyarınca Cezasının Teşdiden Tayini Gereği )
ERTELEMEYE KARAR VERİLEMEMESİ ( Yaralamadan Sanık - Adli Sicilden Silinmesi Olanaksız Hırsızlık Suçundan Sabıkalı Olması )
ADLİ SİCİLDEN SİLİNMESİ OLANAKSIZ SUÇ ( Hırsızlık Suçundan Sabıkalı Sanık - Yaralamadan Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı ) "
29Y2.CD14.6.2002E. 2002/15363 K. 2002/11529"AKARYAKIT FİYATLARININ DEVLETÇE SAPTANMAMASI ( Yüksek Fiyatla Benzin Satmanın Yetkili Mercilerin Emirlerine Riayetsizlik Suçunu Oluşturmaması )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN HÜKÜMLERİNE RİAYETSİZLİK ( Yetkili Mercilerin Emirlerine Riayetsizlik Suçunun Oluşmaması )
YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE MUHALEFET SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Yüksek Fiyattan Benzin Satmak )
CEZA MİKTARININ TAKDİRİ ( Hüküm Fıkrasında Takdir Sebeplerinin Belirtilmesi Mecburiyeti )"
29Y1.CD13.6.2002E. 2002/1471 K. 2002/2518"ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Başkasını Korkutmak Amacıyla Evine Gidip Silahını Almak İsterken Maktülenin Buna Engel Olmak İstemesi Üzerine Kapının Önünde Durması ve Sanığın da Onu Vurması )
ÖLDÜRME KASTI OLMAKSIZIN ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Eşi Olan Maktülenin Sanığın İstemeden Yaptığı Atış Sonucu Ölmesi )
KAPI ARKASINDA DURAN MAKTÜLEYE ATEŞ AÇILMASI ( Sanığın Maktülenin Kapının Neresinde Hangi Pozisyonda Olduğunu Bilemeyeceğinden Cezada İndirim Yapılması )"
29Y1.CD2.6.2002E. 2002/4700 K. 2003/1199"ADAM ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK ( Sanığın Olayın Başından Sonuna Kadar ve Ateş Etme Sırasında Sopayla Diğer Sanığın Yanında Olması - Feri İştirakten Hüküm Kurulamayacağı )
HAKSIZ TAHRİK ( Adam Öldürme - İlk Haksız Hareketin Sanıktan Gelmesi Nedeniyle Cezadan Bu Nedenle İndirim Yapılamayacağı )
ADAM ÖLDÜRME ( Suçun İşlenmesindeki Özellikler ve Yoğunlaşan Kasıtlar Nazara Alınarak Alt Sınırın Üzerinde Ceza Tayin Edilmesi Gerektiği - Kapının Kırılması Ve Düşen Maktülün Kafasına 6 El Ateş Edilmesi )
KASTIN YOĞUNLAŞMASI ( Adam Öldürme/Kapının Kırılması Ve Düşen Maktülün Kafasına 6 El Ateş Edilmesi - Alt Sınırın Üzerinde Ceza Tayin Edilmesi Gerektiği )
MAHKUMİYETİN SONUÇLARI ( TCK. 33. Madde Uygulanmasında TMK. 471. Maddesi Hükmünün Nazara Alınması Gereği )"
29Y2.CD22.5.2002E. 2001/18172 K. 2002/9314"MÜESSİR FİİL ( Vasıfsız Su Borusunun Silah Olarak Kabul Edilememesi )
VASIFSIZ SU BORUSU ( Silah Olarak Kabul Edilememesi )
ALT SINIRDAN CEZA TAYİNİ ( Takdir Nedenlerinin Mutlaka Gösterilmesinin Nedenleri )
TAKDİR NEDENLERİ ( Cezanın Alt Sınırdan Tayini Durumunda Takdir Nedenlerinin Mutlaka Gösterilmesinin Nedenleri )"
29Y1.CD22.5.2002E. 2002/1027 K. 2002/2009"ÖLDÜRME KASTI OLMAKSIZIN MÜESSİR FİİL ( Av Tüfeği ile Yakın Mesafeden Bacağa Yönelik Atışlarda Öldürme Kastının Olduğunun Kabulü )
ADAM ÖLDÜRME KASTI ( Av Tüfeği ile Yakın Mesafeden Bacağa Yönelik Atışlarda Öldürme Kastının Olduğunun Kabulü )
HAKSIZ TAHRİK ( Maktülün Hayvanları ile Olaydan Önceki Tarihlerde Müteaddit Kere Sanığın Arazisine Zarar Vermesi )"
29Y4.CD20.5.2002E. 2002/4701 K. 2002/8927"MEMURA KARŞI ŞİDDET ( Sanığın Yakınan Öğretmenlerini Notlarını Düzeltmeleri İçin Mektupla Tehdit Ederek Yaptığı Zorlama Eylemi )
ZORLAMA ( Sanığın Yakınan Öğretmenlerini Notlarını Düzeltmeleri İçin Mektupla Tehdit Ederek Yaptığı Zorlama Eyleminin Memura Karşı Şiddet Suçunu Oluşturması )"
29Y10.CD14.5.2002E. 2002/14088 K. 2002/19062"TEKERRÜR NEDENİYLE CEZALARIN ARTIRILMASI ( Adli Sicil Kaydındaki Cezanın Arttırılan Miktar Kadar Olmaması )
ADLİ SİCİL KAYDINDAKİ CEZANIN ARTTIRILAN MİKTAR KADAR OLMAMASI ( Tekerrür Nedeniyle Cezaların Arttırılması )"
29Y1.CD8.5.2002E. 2002/828 K. 2002/1763"MAĞDURUN SANIĞI YARALAMASINDAN SONRA MÜESSİR FİİL SUÇUNUN İŞLENMESİ ( Ağır Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdurun Kendisini Yaralamasından Sonra Onu Yaralamasında Ağır Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )
AĞIR TAHRİK ( Sanığın Mağdurun Kendisini Yaralamasından Sonra Onu Yaralamasında Ağır Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )"
29Y10.CD7.5.2002E. 2002/11355 K. 2002/17937"NASI IZRAR
NASI IZRAR ( Sanığın Okul Bahçesindeki Ağaçları Keserek Götürmesi - Eylemin Hırsızlık Olduğu/Nası Izrardan Mahkumiyet Verilemeyeceği )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Sanığın Okul Bahçesindeki Ağaçları Keserek Götürmesi - Eylemin Kamu Malına Zarar Olmadığı/Buna Dayanarak Arttırım Yapılamayacağı )
CEZADAN İNDİRİM ( Sanığın Okul Bahçesindeki Ağaçları Keserek Götürdüğü - Eyleme Karşılık Gelecek Ceza Ve Arttırımdan Sonra İndirim Yapılması Gerektiği )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Hapis Cezasından Çevrilen Kısmın Taksitlendirildiği - Geriye Kalan Ağır Para Cezasının Taksitlendirme Dışı Bırakılamayacağı )"
29Y10.CD6.5.2002E. 2002/17439 K. 2002/18699"İZİNSİZ İLAÇ SATMAK ( Aspirin Ve Gripin Satışı - İki Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesi Yetkisi Kullanılırken Ölçütler Hakkında )
İZİNSİZ ASPİRİN VE GRİPİN SATMAK ( Cezada İndirim Yapılırken Ülkenin Ve Yörenin Şartları Da Göz Önüne Alınıp Suçun İşlenmesinin Özellik Arz Etmediği Ve Duruşmada İyi Halli Olduğu Kabul Edilerek Ceza Tayini Gereği )
İKİ SINIR ARASINDAKİ CEZANIN BELİRLENMESİ ( Adalet Ve Nesafet Kurallarına Bağlı Kalınması Suçun İşleniş Biçimi Yasaya Aykırılık Derecesi Tehlikenin Ağırlığı Kastın Yoğunluğu Sanığın Geçmişinde Yanılgıya Düşülmemesi Gereği - İzinsiz İlaç Satmak )"
29Y1.CD2.5.2002E. 2002/1156 K. 2002/1662"KASTEN ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdurun Tahrik Edici Sözleri Üzerine Bıçakla Vurmasından Sonra Kaçmasına Ses Çıkarmaması )
MÜESSİR FİİL KASTIYLA HAREKET ( Sanığın Mağdurun Tahrik Edici Sözleri Üzerine Bıçakla Vurmasından Sonra Kaçmasına Ses Çıkarmaması )
TAHRİK ( Sanığın Mağdurun Tahrik Edici Sözleri Üzerine Bıçakla Vurmasından Sonra Kaçmasına Ses Çıkarmaması Nedeniyle Yaralama Suçunun Oluştuğunun Kabulü )"
29Y1.CD1.5.2002E. 2002/19 K. 2002/1651"TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Soğukkanlı Olarak Düşünüp Sebat ve Israrla Öldürme Kararı İçinde Olması )
YOĞUNLAŞMIŞ KAST ( Sanığın Soğukkanlı Olarak Düşünüp Sebat ve Israrla Öldürme Kararı İçinde Olması )"
29Y1.CD5.4.2002E. 2002/547 K. 2002/1197"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Kuç Saçması Denilen Küçük Boyutta Saçma Tanelerinin Kullanılması )
ÖLDÜRMEYE ELVERİŞLİ OLMAYAN VASITA ( Kuç Saçması Denilen Küçük Boyutta Saçma Tanelerinin Kullanılması )
YARALAMA ( Kuç Saçması Denilen Küçük Boyutta Saçma Tanelerinin Kullanılması Nedeniyle Olayın Yaralama Olması )"
29Y2.CD3.4.2002E. 2001/37774 K. 2002/5550"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMA ( Temel Ceza Tayin Edilmesi - Cezanın Belirlenmesinde Gerekçe )
CEZA BELİRLENMESİNDE GEREKÇE ( Cezanın Paraya Çevrilirken Yasada Öngörülen Ölçülere Uygun Suçlunun Kişiliğine Ve Suçun İşlenmesindeki Özelliklerin Gösterilmesi Gereği )
YASANIN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Yasada Gösterilen Hallerden Başka Sair Hallerinde Gerekçesinin Belirtilmesi )"
29Y10.CD26.3.2002E. 2002/9265 K. 2002/13961"UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Kullanmak Amacıyla/Sanığın Suçlamaları Reddettiği - Sanığın Savunmaya İlişkin Delillerinin De Değerlendirilmesi Gerektiği )
SANIĞIN SUÇLAMAYI REDDİ ( Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçunda - Sanığın Savunmaya İlişkin Delillerinin De Değerlendirilmesi Gerektiği )
DELİLLERİN TAKDİRİ ( Sanığın savunmaya İlişkin/Değerlendirilmesi Gerektiği - Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçunda/Sanığın Suçlamaları Reddettiği )
SANIĞIN SAVUNMASI ( Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçunda - Sanığın Delillerinin De Değerlendirilmesi Gerektiği )"
29Y6.CD25.3.2002E. 2002/3050 K. 2002/3619"TEKERRÜR ( Esas Alınmasa Bile Hakkında Çok Sayıda ve Aynı Türden Hükümlülük Bulunan Sanık - Temel Ceza Belirlenirken Alt Sınırdan Uygulama Yapılamayacağı )
TEMEL CEZA ( Belirlenirken Alt Sınırdan Uygulama Yapılamayacağı - Tekerrüre Esas Alınmasa Bile Hakkında Çok Sayıda ve Aynı Türden Hükümlülük Bulunan Sanık )"
29Y9.CD19.3.2002E. 2002/392 K. 2002/564"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEP OLMA ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Cezada Eksik İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Cezadan Gerekçe Gösterilmeden Eksik İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
CEZADAN İNDİRİM ( Gerekçe Gösterilmeden Cezadan İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
29Y1.CD11.3.2002E. 2002/430 K. 2002/742"YARALAMA ( Hayati Tehlike Yaratıp Uzun Süre İşe Mani Olunan ve Ayrıca Yüzde Sabit Eser Sonucu da Doğurma Olasılığı Yaratan Arıza )
HAYATİ TEHLİKE YARATMAK ( Hayati Tehlike Yaratıp Uzun Süre İşe Mani Olunan ve Ayrıca Yüzde Sabit Eser Sonucu da Doğurma Olasılığı Yaratan Arıza-Cezanın Asgari Hadden Verilmesinin Yanlışlığı )
CEZANIN TAYİNİ ( Hayati Tehlike Yaratıp Uzun Süre İşe Mani Olunan ve Ayrıca Yüzde Sabit Eser Sonucu da Doğurma Olasılığı Yaratan Arıza-Cezanın Asgari Hadden Verilmesinin Yanlışlığı )"
29Y7.CD7.3.2002E. 2002/2540 K. 2002/2716"1380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın İzinsiz Kum Aldığı İleri Sürülen Yerin Su Ürünleri İstihsal Yerlerinden Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
İZİNSİZ KUM ALMAK ( Sanığın İzinsiz Kum Aldığı İleri Sürülen Yerin Su Ürünleri İstihsal Yerlerinden Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
CEZALARIN TAYİN EDİLMESİ ( Hükmedilen Cezanın Tayin Edilebilmesi için Önce O Suça Kanunun Koyduğu Aşağı ve Yukarı Hadler Arasında Ceza Tayin Edilmesi Ona Göre Arttırıma Gidilmesi )
ÖN ÖDEME ÖNERİSİNDE YASAL ÖDEME SÜRESİNİN GÖSTERİLMESİ ( Sanığa Tebliğ Edilen Ön Ödeme Önerisinin Yasal 10 Günlük Ödeme Süresini İçermemesi Nedeniyle Usulüne Uygun Olmaması )"
29Y1.CD6.3.2002E. 2002/111 K. 2002/676"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Maktülün Hakaret Dolu Sözleri Üzerine Ruhsatsız Silahını Çekerek Öldürme Eylemini Gerçekleştirmesi-Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )
HAKSIZ TAHRİK ( Sanığın Maktülün Hakaret Dolu Sözleri Üzerine Ruhsatsız Silahını Çekerek Öldürme Eylemini Gerçekleştirmesi-Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )
ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Maktülün Hakaret Dolu Sözleri Üzerine Ruhsatsız Silahını Çekerek Öldürme Eylemini Gerçekleştirmesi-Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )
TAHRİK ( Sanığın Maktülün Hakaret Dolu Sözleri Üzerine Ruhsatsız Silahını Çekerek Öldürme Eylemini Gerçekleştirmesi-Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )"
29Y1.CD11.2.2002E. 2002/242 K. 2002/466"ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLAMA ( Silahla Tehdit ve Kötü Muamele Yaparak Mağdurun Hürriyetini Tahdit Etme )
RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMAK ( İşlenen Silahla Tehdit Suçunda Kullanılan Silahın Kaçak Olması Dolayısıyla Suçun Oluşması )
DELİLLERİ GİZLEMEK ( İşlenen Silahla Tehdit ve Kötü Muamele Suçlarında Ortada Olan Delillerin Sanık Tarafından Gizlenmesi )
ALT SINIR ÜZERİNDE CEZA ( Mağdura Etek Giydirmek ve Anüse Şişe Sokmak Suretiyle İşlenen Suçta Olayın Vahametinden Dolayı Sanıklara Verilecek Cezanın Alt Sınırın Üzerinde Olmasının Gerekmesi )
İNTİHARA SEBEBİYET VERMEK ( Mağdura Etek Giydirmek ve Anüse Şişe Sokulmuş Fotoğratlarını İfşa Etmek Üzere Çekmek - Verilecek Cezanın Alt Sınırın Üzerinde Olmasının Gerekmesi )"
29Y2.CD6.2.2002E. 2001/38128 K. 2002/1831"TEHLİKELİ ARAÇ KULLANMAK ( Zorunlu Müdafiilik Sisteminin Uygulanma Zorunluluğu )
ZORUNLU MÜDAFİİLİK ( 18 Yaşını Bitirmemiş Sanığın Kendisini Savunamayacağı - Müdafinin Duruşmada Hazır Bulunması )
MÜDAFİİNİN HAZIR BULUNMASININ TEMİNİ ( Kendisine Yeni Bir Müdafii Tayin Edilmesi - Suç Tarihinde Sanığın Yaşının Cezaya Etkisi )
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( 15-18 Yaş Grubu İçindeki Sanığa Cezasından İndirim Yapılması - Hafif Hapis Cezasının 1 Günün Altında Olması )
HAFİF HAPİS CEZASININ 1 GÜNÜN ALTINDA OLMASI ( Adli Tevbih Yapılmasının Kanunen Zorunluluk Olması )"
29Y4.CD21.1.2002E. 2001/16381 K. 2002/10"SANIĞIN SAVUNMA HAKKI ( Sanığın Savunması Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı )
EKSİK CEZAYA HÜKMOLUNMASI ( Ceza İndiriminde - Eksik Ceza Belirlenmesi )
KARARDA ÇELİŞKİ ( Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında - Kararların Çelişkili Olamayacağı )
UĞRAŞTAN KALMA DURUMU ( Eksik Soruşturma İle Hüküm Kurulamayacağı )"
29Y1.CD29.12.2001E. 2000/3504 K. 2001/157"TEMYİZE YETKİ ( Kasten Öldürme ve İzinsiz Silah Taşıma Davasında Müdahilin Temyiz Yetkisi - 6136 S. K.'a Muhalefet Suçundan Kurulan Hükmü Temyize Yetkisi Bulunmadığı )
MÜDAHİLİN TEMYİZ YETKİSİ BULUNMAMASI ( Kasten Öldürme ve İzinsiz Silah Taşıma Davası - 6136 S. K.'a Muhalefet Suçundan Kurulan Hükmü )
CEZA TAYİNİ ( TCK.nun 51/1 Maddesinin TCK.nun 55/3. Maddesinden Önce Uygulanması Gerektiği Gözetilmeyerek Sanığa Eksik Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
EKSİK CEZA TAYİNİ ( TCK.nun 51/1 Maddesinin TCK.nun 55/3. Maddesinden Önce Uygulanması Gerektiği Gözetilmeyerek/Yasaya Aykırılığı - Kasten Öldürme )"
29Y8.CD29.11.2001E. 2001/14100 K. 2000/16605"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekerrür Nedeniyle Yapılacak Artırım Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanması Sonucu Verilen Ceza Üzerinden Yapılması )
TEKERRÜR ( Bu Nedenle Yapılacak Artırım Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanması Sonucu Verilen Ceza Üzerinden Yapılması )
TAKDİRİ İNDİRİM ( Tekerrür Nedeniyle Yapılacak Artırım Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanması Sonucu Verilen Ceza Üzerinden Yapılması ) "
29Y1.CD18.9.2001E. 2001/2743 K. 2001/3251"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Ölene Ait Otopsi Tutanağı Okunarak Sanığın Beyanının Alınmamasının Yasaya Aykırı Olması )
SANIĞIN BEYANININ ALINMAMASI ( Ölene Ait Otopsi Tutanağı İle İlgili Beyanın Alınmamasının Yasaya Aykırı Olması )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Adam Öldürenin Küçük Yaştaki Çocuğu Hunharca Öldürmesi Nedeniyle Asgari Seviyeden Ceza Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
29Y1.CD6.7.2001E. 2001/3157 K. 2001/3152"ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA ( Bir Türkün Yabancı Ülkede Atınlara Tamahen Adam Öldürmeye Kalkışması )
YABANCI ÜLKEDE BİR TÜRKÜN ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMASI ( Türk Ceza Uygulamasıyla Ulaşılan Ceza Düzeyi Yabancı Ceza Azami Düzeyinden Az İse Türk Yasasının Uygulanması )
TÜRKÜN YABANCI ÜLKEDE ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMASI ( Türk Ceza Uygulamasıyla Ulaşılan Ceza Düzeyi Yabancı Ceza Azami Düzeyinden Az İse Türk Yasasının Uygulanması )
SİLAHLI GASP SUÇU İŞLEMESİ ( Türk Ceza Uygulamasıyla Ulaşılan Ceza Düzeyi Yabancı Ceza Azami Düzeyinden Az İse Türk Yasasının Uygulanması )"
29Y17.HD14.6.2001E. 2001/4208 K. 2001/3980"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Cezaevinde Bulanan Borçluya Vasi Tayin Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gereği )
CEZAEVİNDE BULUNAN BORÇLUYA VASİ TAYİNİ ( Mal Beyanında Bulunmamak )
YASADA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARININ YANLIŞ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Alt Sınırdan Uzaklaşmak )"
29Y1.CD14.5.2001E. 2001/1498 K. 2001/2048"ASLİ MADDİ FAİLİ BELİRLENEMEYEN BİÇİMDE AMCASINI ÖLDÜRMEK ( Önce Temel Cezanın Belirlenmesi Sonra İndirimin Yapılması )
CEZA UYGULAMA YÖNTEMİ ( Babası Sanıkla Birlikte Asli Maddi Faili Belirlenemeyen Biçimde Amcayı Öldürme Eylemi )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Daha Sonra Gerekli İndirimlerin Yapılmasının Gerekmesi )"
29Y4.CD21.11.2000E. 2000/7237 K. 2000/7941"MÜHÜR BOZMA ( Para Cezasının Hesaplanmasında Elde Edilen Tutarın Suç Tarihine Göre Yasadaki Alt Sınırdan Az Olamaması )
PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Elde Edilen Tutarın Suç Tarihine Göre Yasadaki Alt Sınırdan Az Olamaması )"
29Y1.CD1.11.2000E. 2000/2108 K. 2000/2975"CEZANIN ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE TAYİNİ GEREKLİLİĞİ ( Kendisini İntihardan Vazgeçirmeğe Uğraşan Maktuleyi Boğazını Keserek Öldüren Sanık )
HAKSIZ TAHRİK OLUŞTURMAYAN HAKARETİMİZ SÖZLER ( Özel Şartlar - Sanığı İntihardan Caydırmaya Çalışan Maktule )
İNTİHARDAN VAZGEÇİRMEYE UĞRAŞAN MAKTULEYİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRMEK ( Temel Cezanın Asgari Haddin Üzerinde Uygulanması Gereği )
TEMEL CEZANIN ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE UYGULANMASI GEREĞİ ( Kendisini İntihardan Vazgeçirmeğe Uğraşan Maktuleyi Boğazını Keserek Öldüren Sanık )"
29Y1.CD30.10.2000E. 2000/1900 K. 2000/2910"ADAM ÖLDÜRME KASTI ( Tek Bıçak Darbesi - Yaralıyı Hastahaneye Kaldıranlar Arasında Sanığın da Bulunması/Müessir Fiil Kastıyla Husule Geldiğinin Kabulü Gereği )
KATİL KASTI OLMAYAN DARP VE CERHTEN MEYDANA GELEN ÖLÜM ( Tek Bıçak Darbesi - Yaralıyı Hastahaneye Kaldıranlar Arasında Sanığın da Bulunması/Müessir Fiil Kastıyla Husule Geldiğinin Kabulü Gereği )
ÖLÜME SEBEBİYET ( Tek Bıçak Darbesi - Yaralıyı Hastahaneye Kaldıranlar Arasında Sanığın da Bulunması/Müessir Fiil Kastıyla Husule Geldiğinin Kabulü Gereği )
HAKSIZ VE GAYRIMEŞRU ZEMİN ( Tahrik - Yaralama ve Ölüm Olayının Hırsızlıktan Elde Edilen Mal ve Paranın Paylaşılması Konusundan Kaynaklanması )
HAKSIZ TAHRİK ( Haksız ve Gayrımeşru Zemin - Yaralama ve Ölüm Olayının Hırsızlıktan Elde Edilen Mal ve Paranın Paylaşılması Konusundan Kaynaklanması ) )"
29Y2.CD2.10.2000E. 2000/9922 K. 2000/10080"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NETİCESİ YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK ( Cezanın Asgari Hadden Tayini - Takdir Nedenlerinin Mutlaka Gösterilmesi Gerektiği )
CEZANIN ASGARİ HADDEN TAYİNİ ( Takdir Nedenlerinin Mutlaka Gösterilmesi Gerektiği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Neticesi Yaralamaya Sebebiyet Vermek )
HAPİS CEZASININ AĞIR PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden - Bozmayı Gerektireceği )
GEREKÇE ZORUNLULUĞU ( Ceza Tayin ve Takdirinde - Hapis Cezasının Ağır Para Cezasına Çevrilmesi )"
29Y4.CD14.6.2000E. 2000/3652 K. 2000/5196"İZİNSİZ KUR'AN KURSU AÇMAK ( Savunmanın Aksine Sanığın Dershane Açtığı Eğitim Yaptırdığı Hakkında Kayıdın Bulunmaması )
TUTANAKLA SAPTANAN BİLGİLER ( Kuran Kursunu Verenin Kimliğinin Tanıklardan Sorulmaması )"
29Y6.CD9.5.2000E. 2000/3604 K. 2000/3528"HIRSIZLIK ( Sanığın Geceyi Geçirmek İçin Girdiği Evden Sabah Çıkarken İşlediği )
GÜNDÜZÜN HIRSIZLIK ( Bina İçinden )
CEZA TERTİBİ ( TCK 81/2. Maddenin 59. Maddeden Önce Uygulanamaması )"
29Y2.CD20.4.2000E. 2000/3772 K. 2000/4253"İDDİANAMEDE GÖSTERİLEN FİİL ( Sanık Hakkında Dava Konusu Yapılmayan İddianamede Yer Almayan Olay Nedeniyle Mahkumiyet Hükmü Tesis Edilemeyeceği )
HÜKMÜN KONUSU ( İddianamede Gösterilen Fiilden İbaret Olacağı - İddianamede Yer Almayan Olay Nedeniyle Mahkumiyet Hükmü Tesis Edilemeyeceği )
ERTELEMEYE YER OLMADIĞI KARARI ( Gerekçede Yasadan Çıkartılan ve İncitici Mahiyetteki "Ahlaki Temayülleri" Sözcüğüne Yer Verilemeyeceği )
HÜKMÜN GEREKÇESİNDE YER VERİLEMEYECEK SÖZLER ( Yasadan Çıkartılan ve İncitici Mahiyetteki "Ahlaki Temayülleri" Sözcüğü - Ertelemeye Yer Olmadığı Kararı )"
29Y11.CD20.4.2000E. 2000/816 K. 2000/1551"HIRSIZLIK ( Suça Konu Eşyaların Değeri Bilirkişiye Tespit Ettirilmeden Müşteki Beyanına İtibar Edilmesinin Hatalı Olması )
CEZAYI HAFİFLETİCİ TAKDİRİ SEBEPLER ( İndirim Sırasında Hesap Hatası Olması )"
29Y4.CD27.3.2000E. 2000/1231 K. 2000/2156"CEZALARIN KANUNİLİĞİ
MEMURLUKTAN YOKSUNLUK
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA
CEZA ALT SINIRININ AŞILMASI"
29Y2.CD21.2.2000E. 2000/1476 K. 2000/1736"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NETİCESİNDE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Ceza Asgari Hadden Gösterilse Dahi Kararda Takdir Nedenlerinin Belirtileceği )
ASGARİ HADDEN CEZA TAYİN EDİLMESİ ( Tayin Edilirken Kararda Takdir Nedenlerinin Belirtileceği )
HAPİS CEZASININ AĞIR PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Kararda Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterileceği )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Talep Edildiği Halde Bir Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet Vermek )"
29Y2.CD10.2.2000E. 2000/568 K. 2000/1090"CEZANIN ASGARİ HADDEN TAYİNİ ( Gerekçe zorunluğu )
AĞIR TAHRİK ( Otomobilin ön camını kırmak )
OTOMOBİLİN ÖN CAMINI KIRMAK ( Ağır tahrik )
KAVGADA TABANCA TEŞHİRİ
GAZ TABANCASI TEŞHİRİ"
29Y4.CD9.2.2000E. 2000/338 K. 2000/785"GÖREVLİYE ETKİN DİRENME ( Kaçak Orman Emvali Nakletmek - Yakalanınca Görevliye Karşı Silahla Direnmek )
SİLAHLA DİRENMEK ( Görevliye Etkin Direnme - Görevli Memura Mukavemet )"
29Y2.CD9.2.2000E. 2000/455 K. 2000/1011"ASGARİ HADDEN CEZA TAYİNİ ( Gerekçe Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
CEZA BELİRLEMESİNDE GEREKÇE ( Asgari Hadden Ceza Tayini Nedeniyle )
HAFİF HAPİS CEZASININ HAFİF PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Hangi Yasa Uyarınca Çevrildiğinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
YASANIN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Hafif Hapis Cezasının Hafif Para Cezasına Çevrilmesi Esnasında Gösterilmesi )
CEZA KARARNAMESİ HÜKMÜ ( Hükmün Tekerrüre Esas Alınamayacağının Düşünülmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
TEKERRÜR ( Ceza Kararnamesiyle Kurulan Hükmün Tekerrüre Esas Alınamayacağının Düşünülmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
GEREKÇEDE CEZANIN ERTELENDİĞİNİN BELİRTİLMESİ ( Hüküm Fıkrası ve Kısa Kararda Bu Hususa Değinilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
29Y1.CD9.2.2000E. 1999/4391 K. 2000/288"KASDEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Tekerrür Nedeniyle Azami Cezanın Artırılamaması )
TEKERRÜR ( Kasten Adam Öldürme Suçlarında Verilebilecek Azami Cezanın Otuz Yıl Ağır Hapis Cezası Olması Nedeniyle Cezanın Artırılamaması )
AZAMİ CEZA ( Kasten Adam Öldürmede Verilebilecek Azami Cezanın Otuz Yıl Ağrı Hapis Cezası Olması )"
29YCGK1.2.2000E. 2000/2-1 K. 2000/9"KUMAR OYNAMAK ( Sanığa Verilen Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilmesi )
PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİ ( Para Cezasından Dönüştürülen Bir Gün Hapis Cezasının İnfaz Edilmesinin Zorunlu Olması )
BİR GÜN HAPİS CEZASININ İNFAZI ( Para Cezasından Dönüştürülen Bir Gün Hapis Cezasının İnfaz Edilmesinin Zorunlu Olması )
ŞARTLA SALIVERME ( Amacı ve Şartları )
CEZANIN BELİRLİ SÜRE ÇEKİLMİŞ OLMASI ( Koşullu Salıvermenin En Önemli Öğelerinden Biri Olması )
İYİ HAL GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Koşullu Salıvermenin En Önemli Öğelerinden Biri Olması )"
29Y2.CD27.1.2000E. 1999/13948 K. 2000/285"HAKİMİN CEZA TAKDİRİ ( Temel Cezaların Tayini Sırasında Somut Takdir Nedenlerinin Kararda Mutlaka Gösterilmesi Gereği )
TAKDİR NEDENLERİNİN KARARDA GÖSTERİLME ZORUNLUĞU ( Temel Cezaların Tayini Sırasında )
ERTELEMEYE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Gereği )"
29Y1.CD26.1.2000E. 1999/3759 K. 2000/98"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Zamana Yayılan Ağır Kışkırtmaların Gözetilmemiş Olması )
AĞIR KIŞKIRTMA ( Zamana Yayılan Bu Kışkırtmaların Gözetilmemesi Nedeniyle Cezadan Az İndirim Yapılmasının Yanlış Olması )
ZAMANA YAYILAN SÜREKLİLİK KAZANAN AĞIR KIŞKIRTMALAR ( Ceza Tayininde Buna Göre Değerlendirmenin Yapılmasının Gerekmesi )"
29Y2.CD13.12.1999E. 1999/13183 K. 1999/16378"CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Kararda Takdir Nedenlerinin Mutlaka Gösterilmesi Gereğine Uyulmamasının Bozmayı Gerektireceği )
KARARDA TAKDİR NEDENLERİNİN GÖSTERİLMESİ GEREĞİ ( Cezanın Alt Sınırdan Tayini - Uyulmamasının Bozmayı Gerektireceği )"
29Y11.CD6.12.1999E. 1999/5128 K. 1999/8460"TEMEL CEZANIN TAKDİRİ ( Sebeplerinin Kararda Mutlaka Gösterilmesi Zorunluluğu )
HAKİMİN TEMEL CEZAYI TAKDİRİ ( Sebeplerini Kararda Mutlaka Göstermesi Zorunluluğu )
CEZALARIN ERTELENMESİ ( 647 Sayılı Kanunun Lehe Olan Hükümlerinin Uygulanması Talebinin Ertelemeyi de Kapsayacağı )
647 SAYILI KANUNUN LEHE OLAN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI TALEBİ ( Cezanın Ertelenmesini de Kapsayacağı )"
29Y1.CD18.10.1999E. 1999/2320 K. 1999/3261"ŞİDDET SEBEPLERİ
CEZANIN ARTIRILMASI
HIRSIZLIK ( Maktülden )
GASP ( Maktülden )
KARAR DİLİ
KARAR YAZILIRKEN YASADA ÖNGÖRÜLMEYEN TABİRLER KULLANILMASI
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ
SUÇ İŞLEME SEBEBİNİN ÖNEMSİZLİĞİ
SUÇ KASTININ YOĞUNLUĞU"
29Y11.CD12.10.1999E. 1999/5961 K. 1999/6715"SANIĞIN GERÇEK ADININ FARKLI OLDUĞU İDDİASI ( Araştırılması Gereği )
TEKERRÜR ( Bihakkın Tahliye Tarihi Araştırılmadan Sanığın Hükümlülüğünün Tekerrrüre Esas Alınamayacağı )
SUÇTA TEKERRÜR ( TCK.nun 59. Maddesinin 81. Maddesinden Sonra Uygulanamayacağı )
KEFALET AKÇESİ ( Hapis Cezasının İnfazına Başlandığı Yerine Hükmün Kesinleştiğinden İadesine Karar Verilemeyeceği )"
29Y2.CD30.9.1999E. 1999/11082 K. 1999/12051"TEDBİRSİZLİK ve DİKKATSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET ( Sanığın Kaçması ve Aracındaki Çarpma İzini Kaybetmeye Çalışması - Cezanın Tayin ve Şahsileştirilmesinde Değerlendirilmesi Gereği )
ÖLÜME SEBEBİYET ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle/Sanığın Kaçması ve Aracındaki Çarpma İzini Kaybetmeye Çalışması - Cezanın Tayin ve Şahsileştirilmesinde Değerlendirilmemesinin Bozma Nedeni Oluşturduğu )
SANIĞIN OLAYI MÜTEAKKİP KAÇMASI ( Aracındaki Çarpma İzini de Kaybetmeye Çalışması - Cezanın Tayin ve Şahsileştirilmesinde Değerlendirilmesi Gereği )
CEZANIN TAYİNİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKENLER ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet - Sanığın Kaçması ve Aracındaki Çarpma İzini Kaybetmeye Çalışması )"
29Y1.CD30.9.1999E. 1999/2602 K. 1999/2981"ADAM ÖLDÜRMEK ( Kastın Aşılması Durumunda Sanığa Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )
KATİL KASTI OLMAYAN YARALAMA SONUCU ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığa Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )
KASTIN AŞILMASI SURETİYLE ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığa Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )"
29Y2.CD29.9.1999E. 1999/11102 K. 1999/11949"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK NETİCESİ ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Gerekçeli Kararda Cezanın Asgari Sınırdan Tayin Edileceği Belirtildikten Sonra Temel Ağır Para Cezasının Asgari Haddin Üzerinde Tayin Edilemeyeceği )
GEREKÇELİ KARAR ( Cezanın Asgari Sınırdan Tayin Edileceği Belirtildikten Sonra Temel Ağır Para Cezasının Asgari Haddin Üzerinde Tayin Edilemeyeceği )
KISA KARAR ( Yargılama Gideri Miktarının Belirtileceği )
YARGILAMA GİDERİ ( Kısa Kararda Belirtilmesi Gerektiği )"
29Y5.CD21.6.1999E. 1999/1798 K. 1999/3183"SARKINTILIK ( Eve Girip Kadının Beline Sarılarak Yüzünü Boynunu ve Kollarını Öpüp Göğüsleriyle Oynamak Fiilinin Irza Tasaddi Olduğu )
IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Eve Girip Kadının Beline Sarılarak Yüzünü Boynunu ve Kollarını Öpüp Göğüsleriyle Oynamak )
CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Gerekçe Gösterme Mecburiyeti )
GEREKÇE GÖSTERME MECBURİYETİ ( Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edilmesi Halinde de )"
29Y1.CD20.5.1999E. 1999/1441 K. 1999/1880"ERTELEME TALEBİNİN REDDİ ( Sanığın Mahkemeye Verdiği Olumlu İzlenime Dayanılarak Hakkında TCK 29 /son ve 59. Madde Uygulandığı Halde )
VERDİĞİ OLUMLU İZLENİME DAYANILARAK SANIK HAKKINDA TCK 29/SON VE 59. MADDENİN UYGULANMASI ( Erteleme Talebinin Reddinin Çelişki Yaratacağı )"
29Y1.CD12.5.1999E. 1999/780 K. 1999/1750"TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRMEK İDDİASI ( Sanığın Kendisinden Ayrılan ve Barışmayı Kabul Etmeyen Eski Karısını Öldürmesi )
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Taammüd Oluşması İçin Öldürme Kararının Şarta Bağlı Olmadan Alınması Mecburiyeti )
ADAM ÖLDÜRMEK ( Taammüden İşlendiğinin Kabulü İçin Öldürme Kararının Şarta Bağlı Olmadan Alınması Mecburiyeti )"
29Y4.CD5.4.1999E. 1999/2470 K. 1999/3489"CEZA TERTİBİ ( Tahrik hükmünün uygulanması )
TAHRİK HÜKMÜNÜN UYGULANMASI
YARALAMA ( Tahrik hükmünün uygulanması )
CEZALARIN ARTIRILIP EKSİLTİLMESİ"
29Y4.CD8.2.1999E. 1998/12450 K. 1999/747"TEMEL CEZA ( Gerekçe Göstermeden Belirlenmemesi )
MAĞDUR ANLATIMLARINDA ÇELİŞKİ ( Yaralamanın Ayrı Ayrı Sanıklarca Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği )
YARALAMA ( Mağdurun İyileşme ve Alışılmış Uğraşlarından Kalma Süreleri Adli Tıp
ERTELENMİŞ CEZA ( Aynen Çektirilmesi Yerine Tekerrüre Esas Alınmasının Hatalı Olduğu )
TEKERRÜR ( Ertelenmiş Ceza )
SANIĞA EK SAVUNMA HAKKI VERİLMESİ ( TCK 51. Maddenin Uygulanmaması Halinde )"
29Y6.CD29.12.1998E. 1998/12541 K. 1998/12475"HIRSIZLIK ( Sanığın Yabancı Ülke Vatandaşı Olması Nedeniyle Vatandaşı Bulunduğu Büyükelçilik Aracılığıyla Nüfus Kaydının Getirtilmesi )
YAŞ TESPİTİ ( Sanığın Yabancı Ülke Vatandaşı Olması Nedeniyle Vatandaşı Bulunduğu Büyükelçilik Aracılığıyla Nüfus Kaydının Getirtilmesinin Gerekmesi )
YABANCI ÜLKE VATANDAŞI OLAN SANIK ( Sanığın Vatandaşı Bulunduğu Büyükelçilik Aracılığıyla Nüfus Kaydının Getirtilmesinin Gerekmesi )"
29Y4.CD23.11.1998E. 1998/9602 K. 1998/10493"SAİR TEHDİT ( Önödeme Kapsamında Olması )
CEZANIN EN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Gerekçe Gösterilmesi Gereği )
TUTANAĞIN BELGELENMESİ ( Yazman İmzasının Bulunması Gereği )
KARARIN GEREKÇESİ ( Nasıl Olması Gerektiği )
ÖNÖDEME KAPSAMINDAKİ SUÇLAR ( Sair Tehdit )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Döküm ve Dayanağının Karar Yerinde Gösterilmesi )"
29Y2.CD5.10.1998E. 1998/7077 K. 1998/11540"MÜESSİR FİİL ( Tanık beyanlarında çelişki )
HAZIRLIKTAKİ İFADENİN DEĞİŞMESİ
TANIK İFADESİNDE ÇELİŞKİ
CEZA TAYİNİNDE GEREKÇE ZORUNLULUĞU
PARAYA ÇEVİRMEDE GEREKÇE ZORUNLULUĞU"
29Y10.CD14.9.1998E. 1998/4843 K. 1998/8034"SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın Savunmaya İlişkin Yasal Hakları Hatırlatılmadan Sorguya Çekilmesinin Yasaya Aykırı Olmasu )
IZRAR SUÇU ( Suç İçin Uygulanan Maddede Öngörülen Cezanın Aşağı Hadden Tayininde Nedenlerin Gösterilmesinin Gerekmesi )"
29Y4.CD22.6.1998E. 1998/5708 K. 1998/6760"YAYIN YOLU İLE HAKARET ( Haberin Gerçeklik Derecesinin Araştırılması/Doğrulandığında Uygulanacak Hükümler - Habere Eklenen Küçültücü Yakıştırma ve Eylemler )
HABERİN GERÇEKLİK DERECESİNİN ARAŞTIRILMASI ( Yayın Yolu İle Hakaret/Doğrulandığında Uygulanacak Hükümler - Habere Eklenen Küçültücü Yakıştırma ve Eylemler )
YAYIN YOLU İLE HAKARET ( Katılan Sayısınca Hüküm Kurulması Gereği - TCK.'nın 29. Maddesine Aykırı Olarak 80. Maddesinin 59. Maddesinden Sonra Uygulanmasının Hatalı Olacağı )
DAVAYA KATILAN SAYISINCA HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ( Yayın Yolu İle Hakaret )
HABERE EKLENEN KÜÇÜLTÜCÜ YAKIŞTIRMA VE EYLEMLER ( TCK. 482 /son Fıkrasının Uygulanması Gerekirken Sövme Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )"
29Y1.CD9.6.1998E. 1998/1177 K. 1998/2017"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Maktülü Öldürme Amacı Olmaksızın Kastın Aşılması Suretiyle Adam Öldürme Olayının Gerçekleşmesi )
KASTIN AŞILMASI SURETİYLE ADAM ÖLDÜRME ( Sanık İle Maktül Arasında Öldürmeyi Gerektirecek Sorun Olmadığı Gibi Öldürücü Bölgelerin de Seçilmemiş Olması )
NETİCENİN KASDI AŞMASI SURETİ İLE ADAM ÖLDÜRME ( Sanık İle Maktül Arasında Öldürmeyi Gerektirecek Sorun Olmadığı Gibi Öldürücü Bölgelerin de Seçilmemiş Olması )
TEMEL CEZANIN ASGARİ HADDİN ÜSTÜNDE TAYİNİ ( Olayda Bıçak Kullanılması Darbelerin Öldürücü Olmamasına Rağmen Sayısı ve Kastının Yoğunluğu Nedeniyle )"
29Y2.CD1.6.1998E. 1998/7038 K. 1998/7138"TEMEL CEZANIN ASGARİ HADDEN TAYİNİ ( Takdir Nedenlerinin Mutlaka Gösterilmesi Gereği )
ERTELEMEYE YER OLMADIĞI KARARI ( Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Hususundaki Eğilimini İçeren Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Gereği )
SANIĞIN GEÇMİŞTEKİ HALİ VE SUÇ İŞLEME HUSUSUNDAKİ EĞİLİMİ ( Ertelemeye Yer Olmadığına Karar Verilecekse Gerekçenin Bu Hususlara Dayandırılması )"
29Y1.CD20.5.1998E. 1998/706 K. 1998/1626"TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Kocasını Öldüren Sanık ve Cesedi Taşıyarak Çukura Atan Fer'i Faile Verilecek Ceza )
FER'İ İŞTİRAK ( Kocasını Taammüden Öldüren Kadına Yardım Ederek Cesedi Taşıyıp Çukura Atan Sanık )
TAHRİK DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Kocasını Taammüden Öldüren ve Bu Eyleme Fer'an İştirak Eden Sanıklar Hakkında )"
29YCGK21.4.1998E. 1998/1-15 K. 1998/132"KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA ( TCK 59. Madde Uyarınca İndirim Yapılamaması )
TAMAMLAYICI VE FERİ CEZA ( Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma )
CEZADAN İNDİRİM ( Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma İçin Söz Konusu Olmaması )"
29YCGK31.3.1998E. 1998/2-36 K. 1998/117"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Ağır Para Cezasının Alt Sınır Aşılarak Belirlenebileceği )
AĞIR PARA CEZASININ ALT SINIR AŞILARAK TAYİNİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Alt Sınırdan Belirlendiği Halde )
GEREKÇEDE BELİRTİLMESİ GEREKEN KONULAR ( Hakimin Takdir Hakkını Cezanın Ertelenmemesi Yönünde Kullanması Halinde )
ERTELEME ( Hakimin Takdir Hakkını Cezanın Ertelenmemesi Yönünde Kullanması Halinde Gerekçede Ele Alması Gereken Hususlar )"
29Y1.CD17.3.1998E. 1998/100 K. 1998/722"ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Bıçaklayarak Yaraladığı Hamile Mağdurenin Karnındaki Ceninin Ölmesine Neden Olan Sanığa Verilecek Ceza Miktarı )
HAMİLE OLDUĞUNU BİLDİĞİ MAĞDUREYİ BIÇAKLAYARAK KARNINDAKİ CENİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMA ( Sanığa Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )
CENİNİN ÖLMESİNE NEDEN OLMA ( Hamile Mağdureyi Öldürmeye Tam Teşebbüs Suçundan Verilecek Cezada Asgari Hadden Uzaklaşılması Gereği )
CEZANIN ASGARİ HADDEN FAZLA TAYİNİ MECBURİYETİ ( Hamile Mağdureyi Öldürmeye Tam Teşebbüs Sırasında Karnındaki Ceninin Ölümüne Sebep Olma )"
29Y11.CD11.2.1998E. 1998/251 K. 1998/652"2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlığı Satın Alınması )
KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ SATIN ALINMASI
ALT SINIRDAN CEZA TAYİNİ ( Sanıkların Kendiliklerinden Suç Konusu Kültür Varlıklarını Teslim Etmeleri )"
29Y1.CD18.12.1997E. 1997/3326 K. 1997/4141"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Kendisinden Ayrılan Kız Arkadaşını Tehdidi ve Yeni Arkadaşını Öldürmesi )
KENDİSİNDEN AYRILAN KIZ ARKADAŞININ BİRLİKTE OTURMAYA BAŞLADIĞI KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIK ( Yoğunlaşmış Kast Sonucu Öldürme )
FER'İ İŞTİRAK OLUŞMAMASI ( Öldüren Sanığın Alacağını Almak İçin Gideceğini Söyleyerek Arabasıyla Kendisini Götürmesini Sağladığı Arkadaşı )
ÖLDÜRME SUÇUNA FER'İ İŞTİRAK OLUŞMAMASI ( Alacağını Almak İçin Gittiğini Söyleyen Öldüren Arkadaşını Arabasıyla Olay Yerine Götüren Kişi )
TEKERRÜR OLUŞMAMASI ( Sanığın Bihakkın Tahliye Gününden Önce Yeni Suçu İşlemesi )"
29Y8.CD4.12.1997E. 1997/13761 K. 1997/17007"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Niteliksiz Tabancaların Sayısal Vehamete Ulaştığının Kabul Edilmemesi )
NİTELİKSİZ TABANCALAR ( Bu Tabancaların Sayısal Vehamete Ulaştığı Kabul Edilemeyeceğinden Tayin Edilen Cezanın Artırılamaması )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Asgari ve Azami Hadler Arasında Belirlenmesi )"
29Y1.CD1.12.1997E. 1997/3661 K. 1997/3895"ÖLDÜRMEK KASTI OLMAKSIZIN İŞKENCE İLE YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA ( Sanıklar Hakkında Asgari Haddin Üstünde Ceza Tayini Gerekmesi )
CEZA MİKTARININ ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE TAYİNİ MECBURİYETİ ( İşkence Ederek Küçük Maktulün Ölümüne Sebep Olan Sanıklar )
İŞKENCE EDEREK ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Sanıklar Hakkında Asgari Miktarın Üzerinde Ceza Tayini Gerekmesi )
ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE CEZA TAYİNİ GEREKMESİ ( Sanıkların İşkenceyle Küçük Çocuğun Ölümüne Sebebiyet Vermeleri )"
29Y10.CD23.10.1997E. 1997/10061 K. 1997/10847"TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLERİN UYGULANMASI ( Suçtaki Kanuni Tezyid ve Tahfif Maddeleri Uygulandıktan Sonra )
CEZANIN İNDİRİLMESİ ( Kanuni Tezyid ve Tahfif Sebepleri Uygulandıktan Sonra Takdiri Sebeplerin Uygulanması )
TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SURETİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK ( Kanuni ve Takdiri İndirim Sebeplerinin Tayini )"
29Y7.CD22.10.1997E. 1997/8054 K. 1997/8208"1380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükmedilen Cezanın Tayini İçin Önce O Suça Kanunun Koyduğu Hadler Arasında Bir Ceza Tayininin Gerekmesi )
HÜKMEDİLEN CEZANIN TAYİN EDİLMESİ ( Kanunun Koyduğu Hadler Arasında Bir Ceza Tayininden Sonra Neden Misil Artırmasına Tabi Tutulduğunun Araştırılması )
MİSİL ARTIRIMINA TABİ TUTMAK ( Hükmedilen Cezanın Tayininin Belirlenmesi Aşamasında )
ZORALIM ( Yasaya Göre İstihsal Vasıtalarının Mükerrirlik Halinde Müsadere Edilmesinin Gerekmesi )"
29Y8.CD29.9.1997E. 1997/12005 K. 1997/12526"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ruhsatsız Silahın Başkasına Ait Olması )
RUHSATSIZ SİLAH İLE ATEŞ ETMEK ( Silahın Başkasına Ait Olması Durumunda Ani ve Geçici Davranışlarla Sanık Tarafından Kullanılmasının Kasıt Olduğunu Göstermemesi )
AĞIR PARA CEZASI ( Yasada Yazılı Alt Sınırın Altında Veya Üst Sınırın Üstünde Tayin Edilememesi )"
29Y11.CD29.9.1997E. 1997/3704 K. 1997/4843"2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Restorasyon Projesi Koruma Kurulunca Onaylanmadan Kültür Varlığı Binanın Yıkılması )
KÜLTÜR VARLIĞI BİNANIN YIKILMASI ( Restorasyon Projesi Koruma Kurulunca Onaylanmadan )
BELEDİYE FEN İŞLERİNDEN ALINAN KARAR ( Kültür Varlığı Binanın Yıkılması )
RESTİTÜSYON PROJESİNE AYKIRI YAPILAN İNŞAAT ( Ayrı Bir Suç Oluşturması )"
29Y10.CD16.9.1997E. 1997/7292 K. 1997/8589"ÇEK ADEDİ VE BEDELLERİNİN FAHİŞ OLMASI ( Temel Cezanın Üst Sınırdan Tayini )
TEMEL CEZANIN ÜST SINIRDAN TAYİNİ ( Çek Adedi ve Bedellerinin Fahiş Olması )
VEKALET ÜCRETİ ( Asgari Ücret Tarifelerinin 21.Maddesinin 2. Fıkrasına Göre Tayin Olunan )"
29Y2.CD18.6.1997E. 1997/8700 K. 1997/9063"CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Takdir Nedenlerinin Kararda Gösterilmesi Gereği )
GEREKÇE GÖSTERİLMESİ GEREĞi ( 647 S. Yasanın 4 ve 6. Maddelerinin Uygulanması Halinde )
BAYRAK ASMA ZORUNLULUĞU ( Balıkçı Teknesinin Kapsam Dahilinde Olup Olmadığının Araştırılması )
YASAĞA KARŞIN YAVRU BALIK AVLAMAK ( Önödemeye Tabi Olması )
ÖNÖDEMEYE TABİ EYLEMLER ( Yasağa Rağmen Yavru Balık Avlamak )
TÜRK BAYRAĞI YASASINA AYKIRILIK ( Balıkçı Teknesinin Bayrak Çekme Zorunluluğu Bulunup Bulunmadığı )"
29YCGK10.6.1997E. 1997/6-115 K. 1997/150"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında Aşağı Hadden Olsa Dahi Gerekçe Göstermeden Ceza Tayininin Bozma Nedeni Olması )
AŞAĞI HADDEN CEZA TAYİNİ ( Sanık Hakkında Aşağı Hadden Olsa Dahi Gerekçe Göstermeden Ceza Tayininin Bozma Nedeni Olması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Gerekçe Gösterilmemesi Nedeniyle Bozma Nedeni Olması )
GEREKÇE GÖSTERİLMEMESİ ( Aşağı Hadden Ceza Tayininde ve Cezanın Artırılmasında Gösterilmemesinin Bozma Nedeni Olması )"
29Y6.CD5.6.1997E. 1997/6020 K. 1997/6050"HIRSIZLIK ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık Hakkındaki Cezanın Ertelenmemesine Karar Verilmesi )
ONSEKİZ YAŞINI BİTİRMEYEN SANIĞA VERİLEN ÜÇ YILDAN AZ OLAN CEZA ( Cezanın Ertelenmemesi Kararının Yanlış Olması )
ERTELEME ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık Hakkındaki Cezanın Ertelenmemesine Karar Verilmesinin Yanlış Olması )"
29Y11.CD4.6.1997E. 1997/2719 K. 1997/2766"TEMEL CEZA TAYİNİ ( Hakimin Takdir Yetkisi - Cezanın Arttırılması ve Eksiltilmesinde Göz Önüne Alınacak Hususlar )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Temel Ceza Tayini - Cezanın Arttırılması ve Eksiltilmesinde Göz Önüne Alınacak Hususlar )
HIRSIZLIK ( Temel Ceza Tayininde Hakimin Takdir Yetkisi - Cezanın Arttırılması ve Eksiltilmesinde Göz Önüne Alınacak Hususlar )"
29Y1.CD3.6.1997E. 1997/1772 K. 1997/2070"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Patronlarının Emriyle Fabrika Sahibini Korkutmak İçin Fabrikanın Bekçi Kulübesine Ateş Edip Bekçiyi Öldüren Sanık )
KORKUTMAK İÇİN FABRİKA BEKÇİ KULÜBESİNE ATEŞ EDİP BEKÇİYİ ÖLDÜREN SANIK ( Kasten Adam Öldürmek )
MAFYA ÜYESİNİN KORKUTMAK İSTEDİĞİ FABRİKA SAHİBİNİN FABRİKASINA ATEŞ EDİP BEKÇİYİ ÖLDÜRMESİ ( Kasten Adam Öldürmek )
ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Kendisini Ücretle Korumayı Teklif Ettiği Fabrika Sahibini Aksi Takdirde Zarara Uğramakla Tehdit Etmesi )
SALDIRGAN SARHOŞLUK DEĞİL KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU OLUŞMASI ( Sanığın Görülebilecek Mesafeden Bekçi Kulübesine Ateş Edip Bekçiyi Vurması )"
29Y5.CD28.5.1997E. 1997/1845 K. 1997/1960"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA ALIKOYMAK ( Mağdure İle Mayubiyetini Müstelzim Şekilde Zorla Irzına Geçme )
IRZA GEÇME ( Birden Fazla Sanığın Rızasıyla Alıkoydukları Reşit Olmayan Mağdurun Mayubiyetini Müstelzim Olacak Şekilde Irzına Geçmeleri )
İÇTİMA ( Birden Fazla Sanığın Rızasıyla Alıkoydukları Reşit Olmayan Mağdurun Mayubiyetini Müstelzim Olacak Şekilde Irzına Geçmeleri Suçunda Cezaların İçtima Olması )"
29Y1.CD26.5.1997E. 1997/1653 K. 1997/1927"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET ( Yaşamda Görülebilecek En Üst Düzeyde - Uzman Çavuşun Görevi İcabı Verilen Tabancanın Tüm Özelliğini Bilmesi Gereği )
TABANCANIN KAFAYA DAYANDIRILMASI ( Uzman Çavuşun Görevi İcabı Verilen Tabancanın Tüm Özelliğini Bilmesi Gereği - Ölüme Sebebiyet )
ÖLÜME SEBEBİYET ( Yaşamda Görülebilecek En Üst Düzeyde Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle - Uzman Çavuşun Görevi İcabı Verilen Tabancanın Tüm Özelliğini Bilmesi Gereği )
SİLAHLI KUVVETLER MENSUBUNUN TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMESİ ( Uzman Çavuşun Görevi İcabı Verilen Tabancanın Tüm Özelliğini Bilmesi Gereği )
CEZANIN EN ÜST SEVİYEDEN YAPTIRIMA MÜSTEHAK SAYILMASI ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Sebebiyet - Uzman Çavuşun Görevi İcabı Verilen Tabancanın Tüm Özelliğini Bilmesi Gereği )"
29Y9.CD6.5.1997E. 1996/6568 K. 1997/3224"TEMEL CEZA TAYİNİ İLE GEREKÇENİN UYGUNLUĞU ZORUNLULUĞU
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( Sanığın Söndürme İçin Çabası - Cezada İndirim )
CEZADA İNDİRİM ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Yangına Sebebiyet Veren Sanığın Söndürme İçin Çabası )"
29YCGK8.4.1997E. 1997/10-78 K. 1997/89"CEZA MİKTARININ TAYİNİ ( Karşılıksız Çek Keşidesi Suçunda )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDESİ SUÇU ( Ceza Miktarının Tayini )
CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Gerekli Koşullar )"
29Y10.CD24.2.1997E. 1997/1936 K. 1997/2232"İZRAR
NASİ İZRAR
MÜESSİR FİİL
HIRSIZLIK TEKERRÜR
CEZANIN ASGARİ HADDEN TAYİNİ ( Gerekçe zorunluğu )
TECİL ( Gerekçe zorunluğu )
KARARLARIN GEREKÇELİ OLMA ZORUNLUĞU
TEKERRÜR"
29Y5.CD12.2.1997E. 1997/232 K. 1997/348"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZAEN ALIKOYMAK ( Sanığa Adalet ve Nesafet Kurallarına Aykırı Olarak Fazla Ceza Tayini )
IRZA GEÇMEK ( İki Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesinin Adalet ve Nasafet Kurallarına Bağlı Kalınarak Yapılmasının Gerekmesi )
ADALET VE NESAFET KURALLARI ( İki Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesinde Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURENİN IRZA GEÇME ( Sanık Hakkında Suçunu İnkar Etmesinden Başka Olumsuz Davranışı Olmaması )
CEZANIN BELİRLENMESİ YÖNTEMİ ( Adalet ve Nesafet Kurallarına Göre Belirlenmesi )"
29Y1.CD5.2.1997E. 1996/4139 K. 1997/176"MÜESSİR FİİL SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Sanığa Verilecek Ceza Miktarı )
KAMU GÖREVLERİNDEN MEMNUİYETE KARAR VERİLMESİ ( Kastın Aşılması Suretiyle Ölüm Sebebiyet Veren Sanık Hakkında )
KASTIN AŞILMASI SURETİYLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Sanık Hakkında Verilecek Ceza Miktarı )
BIÇAKLA YARALAMANIN ÖLÜMLE SONUÇLANMASI ( Sanığa Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )"
29YCGK4.2.1997E. 1997/6-21 K. 1997/13"HIRSIZLIK ( TCK 29. Maddedeki Sıraya Uyulmamış Olması )
SONUCA ETKİLİ OLMAYAN YANLIŞ UYGULAMA ( Bozma Sebebi Yapılmaması )
TEMEL CEZA ( TCK 29. Maddedeki Sıraya Uyulmamış Olması )"
29Y9.CD28.1.1997E. 1996/5362 K. 1997/457"TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Bozmanın Sanığın Lehine Olması - Asgari Haddin Üzerinde Ceza Tayin Edilemeyeceği )
ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE CEZA TAYİN EDİLEMEYECEĞİ ( Bozmanın Sanığın Lehine Olması )
BOZMANIN SANIĞIN LEHİNE OLMASI ( Asgari Haddin Üzerinde Ceza Tayin Edilemeyeceği )"
29YCGK17.12.1996E. 1996/2-276 K. 1996/289"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA ( Cezanın Ertelenmesine Yer Olup Olmadığı )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığa Hükmolunan Cezanın Onun Kişiliğine Uydurulmasını Öngören Yargısal Bir Şahsileştirme Kurumu Olması )
ERTELEME ( Sanığa Hükmolunan Cezanın Onun Kişiliğine Uydurulmasını Öngören Yargısal Bir Şahsileştirme Kurumu Olması )
YASAL GEREKÇE ( Cezanın Ertelenmesine Veya Ertelenmemesine Karar Verilirken Yasal Gerekçe Gösterilmesinin Gerekmesi )
SANIĞIN GEÇMİŞTEKİ KİŞİLİĞİ ( Cezanın Ertelenmesinde Ölçüt Olarak Ele Alınması )"
29Y8.CD12.12.1996E. 1996/14655 K. 1996/16000"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Temel Ceza Tayini )
TEMEL CEZA TAYİNİ ( Yasal ve Takdiri Teşdit ve Tahfif Maddelerinin Uygulanması )"
29Y1.CD12.12.1996E. 1996/3717 K. 1996/3999"BİRLİKTE ADAM ÖLDÜRMEK ( Fikri İçtima Halinde Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
KASTEN VE TEHEVVÜREN ADAM ÖLDÜRMEK ( Fikri İçtima Halinde Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
ADAM ÖLDÜRMEK ( Fikri İçtima Halinde Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesinin Tesbiti )
FİKRİ İÇTİMA ( Sanıkların Birlikte İşledikleri Öldürme Eylemiyle Birden Fazla Kanun Maddesinin İhlal Etmeleri )"
29Y6.CD4.11.1996E. 1996/10501 K. 1996/10392"YASA MADDELERİNİN UYGULANMA SIRASI ( Sanığın Sürücü Belgesinin Olup Olmadığının Araştırılması )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GEÇİCİ GERİ ALINMASI ( Suç Tarihinde Sanığın Sürücü Belgesinin Olup Olmadığının Araştırılması )"
29Y10.CD21.10.1996E. 1996/10410 K. 1996/11013"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Gerekçe Gösterilmeden Çevrilemeyeceği - 3167 S.K.'ya Aykırılık )
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Gerekçe Gösterilmeden Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmeyeceği - Çeklerin Miktarları Nazara Alınmadan Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edilemeyeceği )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( 3167 Sayılı Kanuna Aykırılık - Gerekçe Gösterilmeden Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmeyeceği/Çeklerin Miktarları Nazara Alınmadan Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edilemeyeceği )"
29Y5.CD17.10.1996E. 1996/2923 K. 1996/3493"ZİNA ( İki Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesi Yetkisi Kullanılırken Adalet ve Nesafet Kurallarına Bağlı Kılınmasının Gerekmesi )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Adalet ve Nesafet Kurallarına Bağlı Kalınmasının Gerekmesi )
ADALET VE NESAFET KURALLARI ( İki Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesi Aşamasında )"
29Y10.CD15.10.1996E. 1996/10417 K. 1996/10668"CEZALARIN ARTIRILIP EKSİLTİLMESİ
İÇTİMA
KARŞILIKSIZ ÇEK ( Tekerrür )
TEKERRÜR ( Karşılıksız çek )
TEDBİR MAHİYETİNDE CEZA
ÇEK HESABI AÇTIRMA YASAĞI"
29Y11.CD8.10.1996E. 1996/1850 K. 1996/1722"2863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eserlerin Niteliğinin Tespit Edilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Eserlerin Tasnif ve Tescile mi Tabi Olduğu Yoksa Etüdlük mü Olduğu Hususunda )
ETÜDLÜK ESER ( Müzeye Tevdii )
TASNİF VE TESCİLE TABİ ESER ( Nitelik Tespiti İçin Bilirkişiye Başvurulması )"
29Y2.CD16.9.1996E. 1996/8789 K. 1996/8806"CEZANIN ASGARİ HADDEN TAYİNİ ( Mutlaka Gerekçe Gösterilmesi Gerektiğinin Gözetilmesi Zorunluluğu )
GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Cezanın Asgari Hadden Tayini - Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi )"
29Y1.CD5.7.1996E. 1996/1689 K. 1996/2720"ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Öldürülmesi İçin Diğer Sanıklarla Plan Yapan İşçisini Tetikçi Olarak Seçen Sanığın Öldürme Eyleminde Asli Maddi Faile Müzahir Olduğu Kabul Edilip Fer'i Fail Olarak Cezalandırılması Gerektiği )
FER'İ FAİL ( Asli Maddi Faile Müzahir Olduğu Kabul Edilenin Fer'i Fail Olarak Cezalandırılması Gereği - Maktulün Öldürülmesi İçin Diğer Sanıklarla Plan Yapan İşçisini Tetikçi Olarak Seçen Sanık )
ASLİ MADDİ FAİL ( Maktulün Öldürülmesi İçin Diğer Sanıklarla Plan Yapan İşçisini Tetikçi Olarak Seçen Sanığın Öldürme Eyleminde Asli Maddi Faile Müzahir Olduğu - Fer'i Fail Olarak Cezalandırılacağı )
CEZANIN ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE VERİLMESİ GEREĞİ ( Sanıkların Dosyadaki Mahkumiyetlerine İlişkin Kararların Kişiliklerini Gösterdiği Menfaat Karşılığında İnsan Öldürülebilir Olmaları Öldürme Hususunda Kasıtlarındaki Yoğunluk )"
29Y2.CD29.5.1996E. 1996/5933 K. 1996/5978"RUHSAT ALMADAN TÜP SATMAK ( 1593 Sayılı Kanuna Muhalefet )
TÜP SATMAK ( Ruhsat Almadan - 1593 Sayılı Kanuna Muhalefet )
TEMEL CEZA TAYİNİ ( Takdir Nedenlerinin Kararda Gösterilme Zorunluluğu )
TAKDİR NEDENLERİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Temel Ceza Tayin Edilirken )"
29Y5.CD11.4.1996E. 1996/697 K. 1996/1201"SARKINTILIK SUÇU ( Sanığa Temel Cezanın Alt Sınırının Verilmesinin Gerekmesi )
TEMEL CEZANIN ALT SINIRI ( Sanığa Alt Sınırdan Ceza Verilmesi Gerekirken İnandırıcı Gerekçe Gösterilmeden Üst Sınırdan Ceza Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
29Y3.CD2.4.1996E. 1996/1923 K. 1996/3062"ORMAN SUÇU ( Devrik Ağacın Parçalanması - Eylemin Tamamlanması )
DEVRİK AĞACIN PARÇALANMASI ( Orman Suçu - Eylemin Tamamlanması )
CEZALARDAN İNDİRİM YAPILMASI ŞARTI ( TCK.m.62'nin OK.m.91 /son'dan Sonra Uygulanamayacağı )"
29Y6.CD28.3.1996E. 1996/3178 K. 1996/3335"DOLANDIRICILIK ( İlgili Madde Metnindeki Misli Kelimesinin İfade Ettiği Anlam )
CEZA TERTİBİNDE MADDE SIRALAMASI ( TCK 81. Maddenin 522. Maddeden Sonra Uygulanması )"
29Y11.CD27.3.1996E. 1996/322 K. 1996/317"TEMEL CEZANIN TAYİNİ ( Suç ve Ceza Arasında Adalete Uygun Oranın Gözetilmesi Zorunluluğu )
SUÇ VE CEZA ARASINDA ADALETE UYGUN ORANIN GÖZETİLMESİ ZORUNLULUĞU"
29Y11.CD14.3.1996E. 1996/178 K. 1996/200"EMNİYETİ SUİSTİMAL İDDİASI ( Trafik Kazasından Dolayı Uğradığı Zararların Teminatı İçin Verilen Bonoyu Doldurup Takibe Koyan Sanık )
TEMİNAT BONOSUNU TEDAVİ GİDERLERİ ÖDENMEDİĞİNDEN DOLDURUP TAKİBE KOYAN SANIK ( Emniyeti Suistimal İddiası )
TRAFİK KAZASI MASRAFLARI İÇİN VERİLEN BOŞ TEMİNAT BONOSUNU DOLDURUP TAKİBE KOYAN SANIK ( Emniyeti Suistimal İddiası )
PARA CEZASININ TESBİTİ ( Cezaların Alt Sınır Üzerinden Tayini )"
29Y7.CD26.12.1995E. 1995/9538 K. 1995/10280"MARKALAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Benzer Marka ile Kot Pantolon ve Mont İmali )
KOT PANTOLON VE MONT İMALİ ( Benzer Marka İle )
CEZA TAYİNİNDE TEMEL CEZA VE ARTIRIMLARIN AÇIKLANMASI ZORUNLULUĞU ( Markalar Kanununa Aykırı Davranış )
ERTELEME GEREKÇESİNİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Markalar Kanununa Aykırı Davranış )"
29Y7.CD20.12.1995E. 1995/8952 K. 1995/10087"SANIKLARIN SUÇ TARİHİNDE KOOPERATİF YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELİK SIFATLARININ ARAŞTIRILMASI
KOOPERATİF YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELİK SIFATLARININ ARAŞTIRILMASI ( Suç Tarihi İtibari İle )
CEZA TAYİNİNDE TEMEL CEZA VE ARTIRIMLARIN AÇIKLANMASI ZORUNLULUĞU ( Kooperatifler Kanununa Aykırı Davranış )"
29YCGK31.10.1995E. 1995/6-232 K. 1995/308"YAĞMA SUÇU ( Katılana Yönelik Yapıcı Davranışlarına Katılmayan Sanıkları Olay Yerine Getiren ve Oturup Diğer Sanıkları Bekleyen Sanığın Durumu )
SİLAHLI YAĞMA SUÇUNA FER'İ İŞTİRAK ( Sanığın Beklediği Yer İle Olay Yeri Arasındaki Mesafenin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
FER'İ İŞTİRAK ( Silahlı Yağma Suçunda Sanığın Beklediği Yer İle Olay Yeri Arasındaki Mesafenin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
29Y9.CD5.10.1995E. 1995/2857 K. 1995/5162"HİZMET SEBEBİ İLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanığın Kişiliği Veya Suç İşleme Şekli Yönünden Haklı Sebep Olmamasına Rağmen Temel Cezanın Üst Sınırdan Yapılması )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Kişiliği Veya Suç İşleme Şekli Yönünden Haklı Sebep Olmamasına Rağmen Üst Sınırdan Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
MUVAKKAT CEZALARIN UYGULANMASI ( Ayların Seneye Çevrilmesi Sonucu Sanığa Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
29Y6.CD18.9.1995E. 1995/8267 K. 1995/8567"HIRSIZLIK ( Mükerrir Sanığın Kanundaki Aleyhine Olan Hükmün Uygulanmasının Gerekmesi )
CEZADA İNDİRİM ( Kanundaki Uygulama Olanağı Olmayan Maddenin Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olması )"
29YCGK26.6.1995E. 1995/5-142 K. 1995/224"REŞİT OLMAYAN KIZI RIZASIYLA ALIKOYMA VE IRZINA GEÇME ( Asgari ve Azami Hadleri Belli Cezanın Tesbitinde Takdir Yetkisinin Kullanılması )
ASGARİ VE AZAMİ HADLERİ BELLİ CEZA MİKTARININ TESBİTİ ( Hakimin Takdir Yetkisini Kullanırken Dikkat Edeceği Hususlar )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİNİ KULLANIRKEN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR ( Kanunda Asgari ve Azami Hadleri Belirtilen Ceza Miktarını Tesbitte )"
29YCGK5.6.1995E. 1995/6-139 K. 1995/183"HAKİMİN TAKDİRE ESAS SEBEPLERİ GÖSTERMESİ ZORUNLULUĞU ( Asgari Haddin Üzerinde Ceza Tayininde )
DOLANDIRICILIK ( Alt Sınırın Üzerinde Ceza Tayin Eden Hakimin Takdire Esas Sebepleri Göstermesi Zorunluluğu )
ALT SINIRIN ÜZERİNDE CEZA TAYİNİ ( Takdire Esas Sebeplerin Gösterilmesi Zorunluluğu )"
29Y8.CD31.5.1995E. 1995/5605 K. 1995/8002"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Evinde Ruhsatsız Tabanca Bulundurmaktan Eyleminin Yasaya Aykırı Olması )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Oluşturması )
SİLAHIN ELDE EDİLMİŞ OLMASI ( 3831 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Eski Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Teşkil Etmemesi )
TEKERRÜR ( Silahın Elde Edilmiş Olması Nedeniyle 3831 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Eski Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Teşkil Etmemesi )"
29Y9.CD3.5.1995E. 1995/2362 K. 1995/3202"PANKART ASMAK ( Sanıkların Herkesin Görebileceği Yerlere Siyasi ve İdeolojik Nitelikteki Afiş ve Pankart Asma Eylemlerinde Bulunmaları )
İZİNSİZ BİLDİRİ DAĞITMAK ( Sanıkların Pankart Asmak Değilde Eylemlerinin İzinsiz Bildiri Dağıtmaktan İbaret Kaldığının Belirlenmesi )
PARA CEZASININ TAYİNİ ( Denetime Olanak Verecek Şekilde Belirlenmesi )"
29Y1.CD1.3.1995E. 1994/4842 K. 1995/539"KARŞILIKLI OLARAK BİRBİRİNE ATEŞ EDEN TARAFLAR ARASINDA KALAN KİŞİNİN ÖLMESİ ( Adam Öldürmeye Eksik Teşebbüs )
ADAM ÖLDÜRMEYE EKSİK TEŞEBBÜS ( İki Ateş Arasında Kalan Kişinin Ölmesi-Öldürücü Ateşin Hangi Taraftan Geldiğinin Belli Olması )
İKİ ATEŞ ARASINDA KALAN KİŞİNİN ÖLMESİ ( Maktulün Hangi Taraftan Gelen Kurşunla Öldüğünün Belli Olması-Adam Öldürmeye Eksik Teşebbüs )
MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK BİÇİMDE ADAM ÖLDÜRME ( İki Ateş Arasında Kalan Maktulün Hangi Taraftan Gelen Kurşunla Öldüğünün Belli Olması Halinde Uygulanacak Madde )
CEZANIN TAKDİRİ ( Adam Öldürmeye Eksik Teşebbüs-İki Ateş Arasında Kalan Kişinin Ölmesi )"
29Y1.CD25.1.1995E. 1994/4161 K. 1995/117"KAVGA SIRASINDA BİRDEN ÇOK MAKTÜLE EL UZATMAK ( Tek Suç Oluşması )
SANIĞIN NÜFUS KAYDININ EHLİYETNAMEDEN ÇIKARILMASI ( 2918 Sayılı Yasanın 119. Maddesinin Uygulanması )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Nüfus Kaydı Ehliyetnameden Çıkarılan Sanık )"
29Y2.CD17.1.1995E. 1994/12461 K. 1995/206"ASGARİ HADDEN CEZA TAYİNİ ( Gerekçe Gösterilmesi Mecburiyeti )
GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Cezanın Asgari Hadden Tayini Halinde de )
TÜRK CEZA KANUNUNUN 47/SON MADDESİNDEKİ ORANLAR ( İndirme Oranı Olmayıp Sonuç Cezayı Tayin Eden Oranlar Olması )
SONUÇ CEZAYI TAYİN EDEN ORANLAR ( TCK'nun 47. Maddesinin Son Fıkrasındaki Oranlar )"
29Y7.CD17.11.1994E. 1994/8308 K. 1994/1989"UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dişi Hint Keneviri Ekenler - Ceza Artırımı )
HİNT KENEVİRİ EKMEK ( Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanununa Aykırılık - Ceza Artırımı )"
29Y7.CD27.10.1994E. 1994/9529 K. 1994/10875"FİİLİ VE HUKUKİ İLİŞKİSİ BULUNMAYAN DAVALAR ( Sanıklar Hakkındaki Bu Davaların Birlikte Görülmesinin Mümkün Olmaması )
HÜKMEDİLEN CEZANIN TAYİN EDİLMESİ ( O Suça Kanunun Koyduğu Aşağı ve Yukarı Hadler Arasında Bir Cezanın Tayin Edilmesinin Gerekmesi )
MÜDAHİLLİK KARARI ( Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyenin Müdahilliğine Karar Verilememesi )
SUÇTAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARAR GÖRME ( Müdahil Olabilme Şartı )"
29YCGK17.10.1994E. 1994/1-193 K. 1994/225"KASTIN AŞILMASI SURETİYLE ADAM ÖLDÜRMEK ( Kavgayı Ayırmak İsteyen Polisin Yetkiyi Aşarak Rastgele İki Kere Ateş Etmesi )
YASANIN VERDİĞİ YETKİYİ KULLANIRKEN AŞIRILIĞA KAÇMAK ( Kavgayı Ayırmak İsteyen Polisin Bir Kez Yeterliyken İki Kez Ateş Etmek Suretiyle Ölüme Neden Olması )
POLİSİN KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN ATEŞ ETMESİ SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMESİ ( Kastın Aşılması Suretiyle Adam Öldürmek )
ERTELEME ( Kanundaki İbareleri Tekrar Ederek Ertelemeye Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
GEREKÇESİZ ASGARİ HADDİN ÜSTÜNDE CEZA TAYİNİ ( Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık )"
29Y4.CD18.5.1994E. 1994/1437 K. 1994/4605"SİLAH ÇEKME SUÇU ( Silah Boşaltma Suçunun Unsuru Olması ve Müterakki Suç Niteliği )
KAVGADA SİLAH BOŞALTMAK SUÇU ( Silah Çekmenin Suçun Unsuru Olması ve Müterakki Suç Niteliği )
MÜTERAKKİ ( GEÇİTLİ ) SUÇ ( Kavgada Silah Çekmenin Silah Boşaltma Suçunun Unsuru Olması )"
29Y5.CD11.5.1994E. 1994/1322 K. 1994/1646"SARKINTILIK ( Israrlı Biçimde Takip Sözatma Nedeniyle Sırnaşıkça Hal Alan Eylemler )
SÖZATMAK VE ISRARLI BİÇİMDE TAKİP ( Sırnaşıkça Hal Alan Eylemler - Sarkıntılık Suçunu Oluşturması )"
29YCGK18.4.1994E. 1994/1-84 K. 1994/109"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Maktülün Sanığa Ağır Hakaretlerde Bulunması )
ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığa Hakaret Edilmesi )
TAHRİK ( Maktülün Sanığa Her Fırsatta İbne Diye Hakaret Edip Küçültücü Davranışlarda Bulunması )
AĞIR TAHRİK ( Sürekli Aşağılama ve Ağır Hakaretlerde Bulunma )"
29Y2.CD30.3.1994E. 1994/2935 K. 1994/2460"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Ceza Tayininde Alt Sınırın Aşılmasında Vehametin Derecelendirilmesi )
VEHAMETİN DERECELENDİRİLMESİ ( Alt Sınırın Aşılmasında-Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( On Yıl-Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )
CEZA TAYİNİNDE ALT SINIRIN AŞILMASI ( Vehametin Derecelendirilmesi-Sürücü Belgesinin On Yıl Süreyle Geri Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
29Y2.CD30.3.1994E. 1994/200 K. 1994/2482"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA NEDEN OLMAK ( Mağdurun İş ve Güçten Kalma Süresinin Adli Tıp Kurumu'ndan Sorulması )
ADLİ TIP RAPORU ALINMASI ( Mağdurun İş ve Güçten Kalma Süresi-Tedbirsizlik Sonucu Yaralama )
GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edilmesi Halinde de )
CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Gerekçe Gösterme Zarureti )
KEFALET AKÇESİ ( Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Para Cezasının Süresinde Ödenip Ödenmemesine Göre Mukadderatı )
PARA CEZASININ SÜRESİNDE ÖDENİP ÖDENMEMESİ ( Kefalet Akçesi )"
29YCGK28.3.1994E. 1994/1-58 K. 1994/81"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Cezanın Artırılmasında Artırılan Miktarın Sene Olarak mı, Ay Olarak mı Temel Cezaya Ekleneceği )
CEZANIN ARTIRILMASI METODU ( Artırılan Miktarın Sene Olarak mı, Yoksa Ay Olarak mı Temel Cezaya Ekleneceği )
KARISINI BIÇAKLA YARALAYAN SANIK ( Cezanın Artırılmasında Uygulanacak Metod )"
29Y5.CD24.2.1994E. 1994/234 K. 1994/649"KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Suçun Oluşması İçin Eylemin Mağdurenin Ana Babasının Rızası Hilafına İşlenmesinin Şart Olması )
MAĞDURENİN ANA BABASININ RIZASI HİLAFINA İŞLENEN SUÇ ( Kaçırıp Alıkoymak Suçunun Oluşması İçin Bunun Şart Olması )
CİNSİ MÜNASEBETTE TESELSÜL ( Cinsel İlişkinin Aynı Kasıt Altında Kısa Aralıklarla Teselsül Etmesi )
KIZLIK BOZMAK ( Kaçırıp Alıkoymak Suçundan Dolayı Verilen Cezanın Artırılması )"
29Y2.CD16.2.1994E. 1994/432 K. 1994/1398"GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edilmiş Olması Halinde de )
CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİN EDİLMİŞ OLMASI ( Gerekçe Gösterme Mecburiyeti )
KEFALET PARASININ İADESİ ( Para Cezasının Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Ödenip Ödenmemesine Göre )"
29Y1.CD21.12.1993E. 1993/2643 K. 1993/2765"KATİL KASTI OLMAYAN YARALAMA SONUCU ADAM ÖLDÜRMEK ( Kurtarılması Çok Zor Şekilde Yara Açan Sanığa Asgari Haddin Üzerinde Ceza Verilmesi )
CEZANIN ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE TAYİN EDİLMESİ ( Katil Kastıyla Olmayan Yaralama Sonucu Adam Öldürmek )
TEMEL CEZANIN TAYİNİ ( Katil Kastıyla Olmayan Yaralama Sonucu Adam Öldürmek )"
29Y5.CD9.11.1993E. 1993/3664 K. 1993/3973"ASGARİ HADDEN CEZA TAYİNİ ( Buna İlişkin Yasal Gerekçe Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
GEREKÇE ( Asgari Hadden Ceza Tayinine İlişkin Yasal Gerekçe Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
ZİMMETE TESELSÜL ( İddianame Düzenlendikten Önce Sanığın Aynı Kooperatifte Çalıştığı Sırada Gerçekleştirdiği Başka Zimmet Suçundan Dava Açılması )"
29Y6.CD28.9.1993E. 1993/6466 K. 1993/6763"CEZA TAYİNİNDE SIRA ( Tekerrür ve Takdiri Sebepler )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLER VE TEKERRÜR ( Ceza Tayininde Sıra )
CÜRÜMDE TEKERRÜR ( Önceki Hükümlülüğün Kararda Gösterilmesi Gereği )"
29Y1.CD22.6.1993E. 1993/906 K. 1993/1374"ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın 4 Aylık Bebeğini Öldürmesi-4 Aylık Bir Bebekten Haksız Tahrik Sadır Olamayacağı )
HAKSIZ TAHRİK ( 4 Aylık Bir Bebekten Haksız Tahrik Sadır Olamayacağı-Kendi Çocuğunu Öldürmek )
CEZA TERTİBİNDE MADDE SIRALAMASI ( Cezanın TCK.nun 450/1, 51/1, 58/4, 54/1, 59. Maddelerinin Sıra Takibiyle Tertibi Gereği-Tahrik Maddesinin Yaştan Sonra Uygulanamaması )
TAHRİK MADDESİ ( Yaştan Sonra Tatbik Edilememesi )
ADAM ÖLDÜRMEK ( Ceza Tertibinde Sıra )"
29Y4.CD26.5.1993E. 1993/3091 K. 1993/4350"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Sanığın Cezasının Fazla Tayin Edilmesine Esas Alınan Etkenler )
TEMEL CEZANIN TAYİNİNDE ÖLÇÜLER ( Sanığın Kişiliğini İncitecek Sözlerden Kaçınılması Mecburiyeti )
SANIĞIN KİŞİLİĞİNİ İNCİTECEK SÖZLERDEN KAÇINILMASI MECBURİYETİ ( Temel Cezanın Tayininde Esas Alınan Etkenler )"
29Y10.CD13.5.1993E. 1993/4391 K. 1993/5793"TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU BULUNDURMAK SUÇU ( Suçun Özellikleri Gözönüne Alındığında Temel Cezanın Alt Sınırı Üzerinde Ceza Tayini Gerekmesi )
TEMEL CEZA MİKTARININ TESBİTİ ( Teşekkül Halinde Uyuşturucu Bulundurmak Suçunda )
UYUŞTURUCU TİCARETİ ( Temel Ceza Miktarının Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )"
29YCGK12.4.1993E. 1993/4-56 K. 1993/86"HAKİMİN TEMEL CEZAYI TAKDİR HAKKI
CEZADA ALT SINIRIN AŞILMASI
SABIKA ( Cezada alt sınırın aşılması )
YEDİ EMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK"
29YCGK1.2.1993E. 1992/2-354 K. 1993/14"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE ÖLÜME NEDEN OLMA ( Mahkemenin Gerekçesinin Soruşturma Aşamasında İzlenen Sanığın Kişiliğini Gösterir Biçimde Olması )
GEREKÇE ( Soruşturma Aşamasında İzlenen Sanığın Kişiliği ve Suçun İşlenmesindeki Özellikler İle Belgelerin İsabetle Takdir Edilmesi )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Paraya Çevirme İçin Yeterli Olmaması )
PARAYA ÇEVİRME ( Hükmün Kısa Süreli Hapis Cezası Olmasının Yeterli Olmaması )"
29Y6.CD24.12.1992E. 1992/10183 K. 1992/9765"HIRSIZLIK ( Özel Tekerrür Hükmünün Uygulanması İçin Kişinin Üç Aydan Eksik Olmayan Mahkumiyetinin Olmasının Gerekmesi )
TEKERRÜR ( Özel Tekerrür Hükmünün Uygulanması İçin Kişinin Üç Aydan Eksik Olmayan Mahkumiyetinin Olmasının Gerekmesi )
ESKİ HÜKÜMLÜLÜĞE AİT BİHAKKIN TAHLİYE TARİHİ ( Bu Tarihin Son Suçun İşlendiği Tarihten Sonra Olması Halinde Özel Tekerrür Hükmünün Uygulanmaması )"
29Y10.CD15.12.1992E. 1992/12279 K. 1992/13001"CEZANIN ASGARİ HADDEN TAYİNİ ( Gerekçe Zorunluluğu )
GEREKÇE ( Cezanın asgari hadden tayini )
KARŞILIKSIZ ÇEK ( Asgari hadden ceza tayini )"
29Y4.CD9.12.1992E. 1992/6699 K. 1992/7808"GÖREV SIRASINDA YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 233 Sayılı KHK Uyarınca Ziraat Bankası Şube Müdürünün Memur Sayılamaması )
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ PERSONELİ ( Personelin Ancak Bağlı Olduğu Kurumun Parası Evrak ve Senetleri Üzerinde İşledikleri Suçlardan Dolayı Memurlar Gibi Cezalandırılabilmesi )
MEMUR SAYILMA ( KİT Personelinin Ancak Bağlı Olduğu Kurumun Parası Evrak ve Senetleri Üzerinde İşledikleri Suçlardan Dolayı Memurlar Gibi Cezalandırılabilmesi )
MEMURİYETTEN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Cezanın Alt Sınırın Üstünde Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
29Y1.CD7.10.1992E. 1992/1914 K. 1992/2101"ARABA İLE ÇARPARAK İKİ KİŞİYİ YARALAMAK ( Temel Cezanın Olayın Başlama ve Gelişim Tarzına Uygun Düşmeyecek Biçimde Asgari Had Üzerinden Tayini )
TAKDİR HAKKI ( Temel Cezanın Olayın Başlama ve Gelişim Tarzına Uygun Düşmeyecek Biçimde Asgari Had Üzerinden Tayini )
CEZANIN ASGARİ HADDİ ( Olayda Kullanılan Vasıtanın Oto Niteliği Her iki Mağdurda Hasıl Olan Yaraların Niteliği Nedeniyle Asgari Haddin Yanlış Olması )"
29Y4.CD23.9.1992E. 1992/5298 K. 1992/5741"EKSİK GRAMAJLI EKMEK ÜRETMEK ( Suç Tarihine Göre Hükmedilmesi Gereken Temel Ağır Para Cezasından Daha Az Miktara Hükmedilmesi )
AĞIR PARA CEZASI ( Suç Tarihine Göre Hükmedilmesi Gereken Temel Ağır Para Cezasından Daha Az Miktara Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
29Y4.CD15.9.1992E. 1992/4609 K. 1992/5440"ZORLAMA ( Mağdurun İradesini Zorlamaya Yönelik Davranış - Zorlama Öğezi )
ZORLAMA ÖĞESİNİN OLUŞMAMASI ( TCK 191 Maddesinin İkinci Fıkrasından Hüküm Kurulması Gerektiği )
YARALAMA ( Suçunta Öngörülen Cezanın Nitelik Ve Niceliğine Göre Hükmün Temyiz Edilemez Olduğu )
SÖVME ( Hükümden Sonra Yakınanın Verdiği İfadeninde Değerlendirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )"
29Y4.CD1.7.1992E. 1992/3831 K. 1992/5028"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Saldırgan Sarhoşluk - Vicdani Kanaat )
VİCDANİ KANI ( Eylemlerde Kanının Kesin Tutarlı Ve Çelişmeyen Verilere Dayandırıldığı )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Çözümü Haklı Kılıcı Zorunlu Ögeler - Sanıklar Tarafından İşlendiğinin Kanıtlanması )
SÖVME ( Korunan Hukuki Konunun Önem Ve Değeri - Tehlikenin Nitelik Ve Niceliği )
SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMİ ( Nesnel Ve Öznel Ölçüler - Ağır Para Cezası )
AĞIR PARA CEZASI ( Sövme Suçunda Olay Ve Sanığın Sosyal Durumunun Yeterince Araştırılmadan Hüküm Verilemeyeceği )"
29Y4.CD17.6.1992E. 1992/3784 K. 1992/4414"FAAL NEDAMET ( İftira Sanığının Pişmanlığa Rağmen Şerir Kabul Edilerek Ceza Verilmesi )
İFTİRA SUÇU ( Faal Nedamete Rağmen Sanığın Şerir Kabul Edilerek Ceza Tayin Edilmiş Olması )
SANIĞIN KİŞİLİĞİNİ İNCİTİCİ İFADELER KULLANILAMAMASI ( Faal Nedamete Rağmen Şerir Kabul Edilerek Sanığa Ceza Tayini )"
29Y5.CD24.3.1992E. 1992/586 K. 1992/884"SARKINTILIK ( Suçun Unsuru Olan Teselsül Nedeniyle Cezanın Artırılamaması )
TESELSÜL ( Sarkıntılık Suçunun Unsuru Olduğundan Cezanın Artırılamaması )
YASAL GEREKÇE ( Asgari Hadden Ceza Tayini Halinde )
ASGARİ HADDEN CEZA TAYİNİ ( Gerekçe Gösterilmesi Gereği )"
29Y10.CD5.2.1992E. 1991/1521 K. 1992/411"CEZANIN ALT SINIRDAN BELİRLENMESİ ( Gerekçe ve Takdir Sebeplerinin Gösterilme Mecburiyeti )
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezanın Alt Sınırdan Tayini )
GEREKÇE GÖSTERİLMEMESİ ( Ceza Alt Sınırdan da Takdir Edilse Gösterilmelidir )"
29Y5.CD5.11.1991E. 1991/3883 K. 1991/4706"ASGARİ HADDEN CEZA TAYİNİ ( Gerekçe Gösterilmesi Gereği )
İHTİYARIYLA VAZGEÇME ( Livata )
IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Livataya Başlamadan Kendi İhtiyariyle Eylemlere Son Vermek-15 Yaşını Bitirmiş Olan Mağdureye Rızasıyla Yapılan Tasaddi Eyleminin Suç Teşkil Etmeyeceği )
LİVATAYA TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Kendi İhtiyariyle Eylemlere Son Vermesi Halinde Irza Tasaddi Bulunduğu )"
29Y2.CD21.5.1991E. 1991/4825 K. 1991/5991"CEZANIN ASGARİ HADDEN VERİLMESİ ( Sebebinin Kararda Gösterilmesi Zorunluluğu )
KARARDA GÖSTERİLME ZORUNLULUĞU ( Cezanın Asgari Hadden Verilmesi Sebebi )"
29Y4.CD4.12.1990E. 1990/5799 K. 1990/6469"İFTİRA SUÇU ( Sanığın Belli Kimselere Suç İsnadında Bulunması )
BELLİ KİMSELERE SUÇ İSNAT ETMEK ( İftira Suçu )
TEMEL CEZANIN FAZLA BELİRLENMESİ ( Gerekçelendirme Mecburiyeti )
GEREKÇELENDİRME MECBURİYETİ ( Hakimin Takdir Yetkisine Dayanarak Temel Cezayı Fazla Belirlemesi )"
29Y4.CD10.9.1990E. 1990/3358 K. 1990/3862"TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( Sanığın İşlediği Suçlardan Birinin Cezasına Uygulanıp Diğerine Uygulanmaması )
CEZAYI AZALTICI TAKDİRİ SEBEPLER ( Sanık Hakkında Suçlardan Biri İçin Verilen Cezaya Uygulanıp Diğerine Uygulanmaması )"
29Y4.CD18.4.1990E. 1990/1885 K. 1990/2432"TEKERRÜRE ESAS ALINAMAMA ( Ertelenmiş Ceza )
ERTELENMİŞ CEZA ( Tekerrüre Esas Alınamama )
PARA CEZASI İLE MAHKUMİYET ( Aynı Cinsten Olmayan Ertelenmiş Cezanın Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )"
29Y1.CD20.3.1990E. 1990/596 K. 1990/660"TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Suçta Kullanılan Vasıtanın Niteliği Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı Gibi Faktörlerin Gözönünde Tutulması )
ZARAR VE TEHLİKENİN AĞIRLIĞI ( Temel Cezanın Belirlenmesinde Gözönünde Tutulacak Faktör )
BIÇAKLA YARALAMA ( Mahkemenin Temel Cezayı Takdir ve Tayin Hakkını Kullanırken Gösterdiği Nedenlerin Makul ve Kabul Edilebilir Olmasının Gerekmesi )
HUKUK İLKELERİNİ ZEDELEMEYEN KARAR ( Mahkemenin Temel Cezayı Takdir ve Tayin Hakkını Kullanırken Gösterdiği Nedenlerin Makul ve Kabul Edilebilir Olması )"
29YCGK21.9.1987E. 1987/257 K. 1987/372"KISA KARAR ( Hükmün Esasını Oluşturması )
HÜKMÜN ESASINI OLUŞTURAN KISA KARAR ( Toplam Cezanın Ne Şekilde Belirdiğinin Denetime İmkan Verecek Şekilde Gösterilmesinin Gerekmesi )
TOPLAM CEZANIN NE ŞEKİLDE VERİLDİĞİNİN BELİRTİLMESİ ( Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararda Belirtilmesinin Gerekmesi )"
29YCGK14.9.1987E. 1987/235 K. 1987/347"TRAFİK KAZASI ( Kasti Olmayan Nedenlerle Şoförün Yoldan Geçen Çocuğa Çarpması ve Onu Yaralaması )
GAYRI KASDİ İŞLENEN SUÇ ( Sanığın Kişiliğinden Gelen Cezayı Çoğaltıcı Neden Olmamasına Rağmen Azami Had Üzerinden Ceza Verilmesinin Yanlış Olması )
AZAMİ HAD ÜZERİNDEN CEZA VERİLMESİ ( Sanığın Kastının Olmaması ve Kişiliğinden Gelen Cezayı Artırıcı Neden Bulunmaması )"
29YCGK24.9.1984E. 1984/107 K. 1984/284"İKİ SINIR ARASINDA CEZA TAYİNİ ( Hakimin Değerlendirmede Dikkate Alacağı Konular )
ASGARİ HADDİN ÇOK ÜZERİNDE CEZA VERİLMESİ ( Haklı Sebeplerle Gerekçelendirilmesi Gereği )"
29YCGK24.1.1983E. 1983/489 K. 1983/8"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMA ( Takdir Hakkının Cezanın Artırılması Yönünde Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar )
CEZANIN ARTIRILMASI YÖNÜNDE TAKDİR HAKKININ KULLANILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Trafik Kazası Sonucu Yaralama Eyleminde )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALAMA ( Cezanın Artırılmasına Karar Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar )"
29YCGK20.12.1982E. 1982/444 K. 1982/505"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNÜN YASAL OLMAMASI ( Cezanın İndirilmesine İlişkin Hükmün Yorumu )
CEZANIN İNDİRİLMESİ HAKKINDAKİ HÜKMÜN YORUMU ( Kanuni Olmayan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Suçunda )
GÖSTERİNİN YASAL KOŞULLARI TAŞIMAMASI ( Cezanın İndirilmesine İlişkin Hükmün Yorumu )"
29YCGK1.11.1982E. 1982/346 K. 1982/401"KANUNDAKİ CEZANIN İKİ KAT ARTIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜM ( Ceza Miktarının Artırılarak Saptanması Metodu )
CEZANIN İKİ KAT ARTIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜ ( Artırmanın Nasıl Yapılacağının Tesbiti )
İKİ KAT ARTIRILARAK HÜKMEDİLECEĞİ BELİRTİLEN CEZA ( Kanundaki Normal Cezanın Üç Katı Olacağı )"
29YCGK18.1.1982E. 1982/417 K. 1982/4"ORMANDAN KAÇAK AĞAÇ KESMEYE TAM TEŞEBBÜS SUÇU ( Ağaçların Fidan Olması Nedeniyle Cezanın Artırılması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmeye Tam Teşebbüste Ağaçların Fidan Olması )
FİDAN NİTELİĞİNDE AĞAÇLARIN ORMANDAN KAÇAK OLARAK KESİLMESİNE TAM TEŞEBBÜS ( Cezanın Artırılması )"
29YCGK8.6.1981E. 1981/161 K. 1981/229"ÜST SINIR ÜZERİNDEN CEZA TAYİNİNİN HAK VE NESAFET KURALLARINA AYKIRI OLMASI ( Kendi İhtiyacı İçin 4 Adet Devrik Ağacı Ormandan Çıkaran sanığa )
ORMANDAN KENDİ İHTİYACI İÇİN DEVRİK 4 ADET AĞACI ÇIKARAN SANIK ( Ceza Miktarının Takdirinde Hak ve Nesafet Kuralları )
HAK VE NESAFET KURALLARINA UYGUNLUK ŞARTI ( Ceza Miktarının Takdirinde )
CEZA MİKTARININ TAKDİRİNDE HAK VE NESAFET KURALLARINA UYGUNLUK ŞARTI ( Ormandan Devrik Birkaç Ağaç Çıkaran Sanığa Verilen )"
29Y9.CD27.2.1981E. 1981/679 K. 1981/840"KIŞKIRTMA ( Nöbet Tutan Sanığın Üzerine Koşarak gelen Mağdurun Bu Fiilinin Kışkırtma Olup Olmadığının Tespitinin Gerekmesi )
HAKSIZ TAHRİK ( Nöbet Tutan Sanığın Üzerine Koşarak gelen Mağdurun Bu Fiilinin Kışkırtma Olup Olmadığının Tespitinin Gerekmesi )"
29Y5.CD30.12.1980E. 1980/4026 K. 2980/4370"ZİMMET ( Gördüğü Hizmet Nedeniyle Kendisine Başkalarınca Teslim Edilen Parayı Kendi Yararına Harcayan Muhtarın Eyleminin Bu Suçu Oluşturmaması )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Gördüğü Hizmet Nedeniyle Kendisine Başkalarınca Teslim Edilen Parayı Kendi Yararına Harcayan Muhtarın Eyleminin Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )
KÖY İŞLERİNDE HARCANACAK PARANIN TOPLANMASI ( Bunların İhtiyar Meclisi Kararı ile Toplanması )"
29YCGK19.11.1979E. 1979/301 K. 1979/511"CEZA MİKTARININ ALT SINIRIN ÜSTÜNDE TAYİNİ ( Hakimin Takdir Yetkisinin Sınırları )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİNİN SINIRLARI ( Kusur Oranının, Ceza Miktarının Alt Sınırın Üstünde Tayinine Neden Olamayacağı )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( Ceza Miktarının Tayininde Hakimin Takdir Yetkisinin Sınırları )
HAK VE NESAFET KURALLARINA UYGUNLUK ŞARTI ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yangına Sebebiyet Veren Sanığa Ceza Takdirinde )
YANGINA SEBEBİYET VEREN SANIĞA CEZA TAKDİRİ ( Hak ve Nesafet Kurallarına Uygunluk Şartı )"
29YCGK19.3.1979E. 1979/39 K. 1979/126"ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Ceza Miktarının Takdirinde Hak ve Nesafet Kurallarına Uygunluk Şartı )
CEZA MİKTARININ TAKDİRİNDE HAK VE NESAFET KURALLARINA UYGUNLUK ŞARTI ( Orman Kanununa Aykırılık )
HAK VE NESAFET KURALLARINA UYGUNLUK ŞARTI ( Ceza Miktarının Tayininde )"
29YCGK10.7.1978E. 1978/195 K. 1978/270"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kalabalık Yerde Havaya Ateş Eden Sanığın Silah Bulundurma Suçunun Teşdit Edilip Edilememesi )
AĞIRLATICI SEBEP NİTELİĞİ BULUNUP BULUNMAMASI ( Silah Bulundurma Suçu İşleyen Sanığın Kalabalık Yerde Havaya Ateş Etmesi )
KALABALIK YERDE HAVAYA ATEŞ EDEN SANIK ( Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçu İçin Ağırlatıcı Sebep Oluşturup Oluşturmaması )
SİLAH BULUNDURMA SUÇU ( Kalabalık Yerde Havaya Ateş Açılmasının Bu Konuda Dava Açılmadığından Ağırlatıcı Sebep Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği )"
29YCGK8.5.1978E. 1978/61 K. 1978/150"ADAM ÖLDÜRME SUÇU VE AĞIRLATICI VE HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( Düğünü Dağıtan Jandarma Karakol Komutanının Linç Edilerek Öldürülmesi )
DÜĞÜNÜ DAĞITAN JANDARMA KARAKOL KOMUTANININ LİNÇ EDİLEREK ÖLDÜRÜLMESİ ( Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebepler )
JANDARMA KARAKOL KOMUTANININ LİNÇ EDİLEREK ÖLDÜRÜLMESİ ( Komutanın Sarhoş Olup Düğünü Dağıtması ve Ölüme Sebebiyet Vermesi )"
29Y5.CD9.4.1976E. 1976/641 K. 1976/1144"CEZALARIN ARTIRILMASINDA SIRA ( Teselsüle Dayalı Artırmanın Şahsa Bağlı Diğer Artırma Sebeplerinden Önce Uygulanması )
TESELSÜL HÜKMÜNÜN ŞAHSA BAĞLI DİĞER ARTIRMA SEBEPLERİNDEN ÖNCE UYGULANMASI ( Kızını Tehditle Irzına Tasaddi Suçu İşleyen Baba )
ÖZ KIZINI TEHDİTLE IRZ VE NAMUSUNA TASADDİDE BULUNAN SANIK ( Teselsül Hükmünün Şahsa Bağlı Diğer Sebeplerden Önce Uygulanması )"
29Y2.CD18.3.1976E. 1976/1551 K. 1976/2518"İNDİRME ORANININ AŞILMASI ( Eksik Ceza Tayini )
CEZA TAYİNİ ( İndirme Oranının Aşılmış Olması )
YARGILAMA GİDERİ ( Suçu Birlikte İşlemeyen Sanıklar )
SUÇU BİRLİKTE İŞLEMEYEN SANIKLAR ( Yargılama Giderleri )"
29YCGK19.3.1973E. 1973/333 K. 1973/238"CEZANIN İKİ HAT ARASINDA TAYİN VE TAKDİRİ ( Hakimin Takdirinde Olan Bu Hususun Adalet ve Nesafet Sınırlarına Uyularak Kullanılması )
ADALET VE NESAFET KURALLARI ( Cezanın İki Hat Arasında Tayin ve Takdirinin Hakimin Takdirinde Olması )
SUÇ UNSURLARI ( Teşdit Sebebi Olarak Gösterilememesi )"
29YİBGK20.5.1957E. 1953/1 K. 1957/12"HAFİF VEYA AĞIR PARA CEZASI ( Başlangıcının Yasada Gösterilmemesi )
BAŞLANGICI YASADA GÖSTERİLMEYEN PARA CEZALARI ( Takdiri Ağırlaştırıcı Nedenle Aşağı Sınırdan Fazla Belirlenmesi )
TAKDİRİ AĞIRLAŞTIRICI NEDEN ( Başlangıcı Yasada Gösterilmeyen Para Cezalarının Aşağı Sınırdan Fazla Belirlenmesi )"
29YİBGK14.12.1955E. 1955/19 K. 1955/28"CEZA BELİRLEMESİNDE SIRA ( Sıraya Dahil Olmayan Diğer Nedenlerin Önce Artırıcı Sonra Azaltıcı Nedenler Uygulanmak Suretiyle Belirlenmesi )
SIRAYA DAHİL OLMAYAN NEDENLER ( Önce Artırıcı Sonra Azaltıcı Nedenler Uygulanmak Suretiyle Cezanın Belirlenmesi )
SUÇLUNUN LEHİNE SONUÇ VERECEK ŞEKİLDE CEZA BELİRLEMESİ ( Uygulanacak Olan Sıranın Belirlenmesi )
CEZALARIN SIRALANMASI ( Ceza Kanunundaki Sırada Olmayan Nedenler )
SIRADA OLMAYAN NEDENLER ( Sıradakilerden Önce ve Kendi Aralarında Suçlunun En Çok Lehine Sonuç Verecek Biçimde Uygulanmasının Gerekmesi )
SUÇLUNUN LEHİNE UYGULAMA ( Ceza Kanununda Yer Alan Sırada Olmayan Nedenler )"
29YİBGK10.12.1941E. 1940/22 K. 1941/31"HAFİFLETİCİ SEBEPLERİN UYGULANMASIYLA HAPİS CEZASININ BİR GÜNDEN AŞAĞIYA İNMESİ ( Çektirilmesi Yeteneği Kalmadığı İddiası )
HAPİS CEZASININ BİR GÜNDEN AŞAĞIYA DÜŞMESİ NEDENİYLE ÇEKTİRİLMESİ YETENEĞİ KALMADIĞI İDDİASI ( Hafifletici Sebepler Uygulanmasıyla )
BİR GÜNDEN AŞAĞIYA DÜŞEN HAPİS CEZASININ ÇEKTİRİLMESİ YETENEĞİ KALMADIĞI İDDİASI ( Hafifletici Sebeplerin Uygulanmasıyla )"
29YİBGK23.10.1940E. 1940/37 K. 1940/90"TEKERRÜR NEDENİYLE CEZANIN ARTIRILMASI ( Azami Sınırın Aşılamayacağına İlişkin Kuralda Kastedilen Azami Sınırın Tesbiti )
CEZA ARTIRILIRKEN GEÇİLEMEYECEĞİ AÇIKLANAN ÜST SINIRIN TESBİTİ ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasında )
ÜST CEZA SINIRININ TESBİTİ ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasında Geçilemeyeceği Belirtilen )"
29YİBGK4.12.1935E. 1935/69 K. 1935/24"ADLİ TEVBİH CEZASI VERİLİP VERİLEMİYECEĞİ ( Asgari Sınır Üzerinden Verilen Cezadan Tenzilat Yapılması Gerektiği Takdirde )
AŞAĞI SINIRDAN SAPTANAN CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI GEREKMESİ ( Adli Tevbih Cezası Verilip Verilmeyeceği )"

Endeksin Devamı ( Madde 30-46)