Önceki Endeks ( Madde 628-633)

MADDE 1-2 / 3-8 / 9-24 / 25-74 / 75-131 / 132-133 / 134 / 135-144 / 145-162 / 163-263 / 264-314 / 315-404 / 405-459 / 461-505 / 506-538 / 539-581 / 582-617 / 618 / 619-627 / 628-633 / 634-638 / 639 / 640-647 / 648-657 / 658-660 / 661-680 / 681-788 / 790-901 / 902-919 / 920-937

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 634

YARGITAY

634Y15.HD15.9.2015E. 2015/3795 K. 2015/4419"TAŞINMAZ ALIM SATIMINA İLİŞKİN DAVA ( Gayrimenkul Alım-Satım Protokolünde Davacı Şirkete Taraf Olarak Yer Verilmediği/Alıcı Dava Dışı Gerçek Kişilerin Sözleşmeyi Kendi Müşterilerine Dilediği Zaman ve Şartlarla Devretmek Hakkına Sahip Olduğu/Davacı Şirket Adına Kayıtlı Bulunan Bağımsız Bölümler Yönünden Davacı Şirketin Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunduğu/Sözleşmede Yazılı Temlik Niteliğinde Olduğu Anlaşıldığından Davanın Esası İncelenerek Karar Verileceği )
GAYRİMENKUL ALIM SATIM PROTOKOLÜNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Davacı Şirkete Taraf Olarak Yer Verilmediği/Alıcı Dava Dışı Gerçek Kişilerin Sözleşmeyi Kendi Müşterilerine Dilediği Zaman ve Şartlarla Devretmek Hakkına Sahip Olduğu - Davacı Şirket Adına Kayıtlı Bulunan Bağımsız Bölümler Yönünden Davacı Şirketin Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunduğu/Sözleşmede Yazılı Temlik Niteliğinde Olduğu Anlaşıldığından Davanın Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
HARİCİ OLARAK GAYRİMENKUL ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Sözleşmenin Dava Dışı Gerçek Kişiler Adına Vekaleten İmzalandığı - Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmesi Harici Yapıldığı İçin Geçersiz Sayılacağı/Gayrimenkul Sözleşmesinin Geçerli Olabilmesi İçin Resmi Şekilde Yapılacağı ) "
634Y13.HD24.1.2012E. 2011/5470 K. 2012/857"YAPI ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE KURULAN ÜYELİK İLİŞKİSİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ ( İnşa Halindeki Taşınmazın Satın Alınması Sözleşmesi Gereğince Davacının Aidatlarını Ödediği/Dairenin Kendisine Teslim Edildiği - Dairede Oturduğu/Sözleşmenin Hayata Geçtiği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yapı Ortaklığı Sözleşmesi Gereğince Kurulan Üyelik İlişkisine Dayalı - İnşa Halindeki Taşınmazın Satın Alınması Hakkında Sözleşme Hayata Geçtiğinden Davacının Tescil Talebinin Kabul Edileceği)
İNŞA HALİNDEKİ TAŞINMAZIN SATIN ALINMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ( Yapı Ortaklığı Sözleşmesi Gereğince Kurulan Üyelik İlişkisine Dayalı Tapu İptali İle Tescili/Davacının Aidatlarını Ödediği ve Dairede Oturduğu - Sözleşmenin Hayata Geçtiği/Davacının Tescil Talebinde Bulunabileceği)"
634Y1.HD24.2.2010E. 2010/693 K. 2010/1998"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalının Bayii Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmediği Dosya Kapsamı İle Sabit Olup Harici Satın Almadan Kaynaklanan Varsa Kişisel Hakkı Bu Hakkını Kendi Bayii Olan Yükleniciye Karşı Kullanması İktiza Edeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Bayii Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmediği Dosya Kapsamı İle Sabit Olup Harici Satın Almadan Kaynaklanan Varsa Kişisel Hakkı Bu Hakkını Kendi Bayii Olan Yükleniciye Karşı Kullanması İktiza Edeceği )
HARİCİ KULLANMA ( Harici Satış Bedelinden Kaynaklanan Hapis Hakkının Kullanılmasına Yasal Olanak Olmadığı - Davalı Taraf Taşınmazda Zorunlu Faideli Bir Masraf Yaparak İyileştirme Yapmışsa Bundan Kaynaklanan Varsa Bir Alacağı İyi veya Kötü Niyetli Olup Olmadığına Göre Bir Değerlendirme Yapılacağı )
ZORUNLU VE FAYDALI MASRAFLAR ( Davalı Taraf Taşınmazda Zorunlu Faideli Bir Masraf Yaparak İyileştirme Yapmışsa Bundan Kaynaklanan Varsa Bir Alacağı İyi veya Kötü Niyetli Olup Olmadığına Göre Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği )"
634Y13.HD29.12.2008E. 2008/8275 K. 2008/15801"TAŞINMAZ SATIMI ( Harici Satım Sözleşmesiyle - Akit Tarihinde Verilen Bedelin Dava Tarihindeki Ulaşacağı Alım Gücünün Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınarak Belirleneceği )
PARANIN AYNI MİKTARDA İADESİ ( Resmi Biçimde Yapılmayan Taşınmaz Sözleşmesi - Denkleştirici Adalet İlkelerine Göre Konusunda Bilirkişi Raporu Alınacağı/Akit Tarihinde Verilen Paranın Alım Gücünün Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınarak Belirleneceği )
TAŞINMAZIN DAVA TARİHİNDEKİ RAYİÇ DEĞERİ ( Harici Satım Sözleşmesi - Rayiç Değere Hükmedilemeyeceği/Akit Tarihinde Verilen Paranın Günümüzde Ulaşacağı Miktar Gözönüne Alınarak Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Harici Satım Sözleşmesi İle Taşınmaz Satımı - Denkleştirici Adalet İlkelerine Göre Konusunda Bilirkişi Raporu Alınacağı/Akit Tarihinde Verilen Paranın Alım Gücünün Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınarak Belirleneceği )"
634Y13.HD1.10.2007E. 2007/10044 K. 2007/11280"TAŞINMAZ SATIMI ( Resmi Biçimde Yapılmayan Tapulu Taşınmaz Sözleşmesi - Taraflarına Hak ve Borç Doğurmayacağı )
HAKSIZ İKTİSAP ( Resmi Biçimde Yapılmayan Tapulu Taşınmaz Sözleşmesi/Tarafların Verdiklerini Haksız İktisap Kuralları Gereğince Geri İsteyebileceği - Alıcının Akit Tarihinde Verdiği Paranın Aynı Miktarda İadesine Karar Verilmemesi Gerektiği )
PARANIN AYNI MİKTARDA İADESİ ( Resmi Biçimde Yapılmayan Taşınmaz Sözleşmesi - Tarafların Verdiklerini Haksız İktisap Kuralları Gereğince Geri İsteyebileceği/Akit Tarihinde Verilen Paranın Günümüzde Ulaşacağı Miktar Gözönüne Alınarak Karar Verileceği )
TAŞINMAZIN DAVA TARİHİNDEKİ RAYİÇ DEĞERİ ( Resmi Biçimde Yapılmayan Taşınmaz Sözleşmesi - Rayiç Değere Hükmedilemeyeceği/Akit Tarihinde Verilen Paranın Günümüzde Ulaşacağı Miktar Gözönüne Alınarak Karar Verileceği )"
634Y14.HD6.3.2007E. 2006/15488 K. 2007/2232"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Satışa Konu Müstakil İmar Parseline Dönüşmüş Yerde Davacıya Satılan Yerin Belirlenebilir Nitelikte Bulunduğu - Belediye Lehine Yapılan Terklerin Oranına Göre Sözkonusu Yere İsabet Edecek Miktarın Saptanması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi/Satışa Konu Müstakil İmar Parseline Dönüşmüş Yerde Davacıya Satılan Yerin Belirlenebilir Nitelikte Bulunduğu - Belediye Lehine Yapılan Terklerin Oranına Göre Sözkonusu Yere İsabet Edecek Miktarın Saptanması Gereği )
BEDELE HÜKMEDİLMESİ ( Belediye Lehine Yapılan Terklerin Oranına Göre Sözkonusu Yere İsabet Edecek Miktarın Saptanarak Bu Oranda İndirim Yapılarak Kalan Miktar Üzerinden Dava Konusu Taşınmazda Davacıyı Paydaş Kılmak Gerektiği - Bedele Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
634Y13.HD12.10.2006E. 2006/9374 K. 2006/13534"ALACAK DAVASI ( Satışa Konu Dükkanların Davalıya İade Edilip Edilmediği Araştırılmalı İade Edildiğinin ve Bu Tarihten Sonra Davalının BK'nun 101. Maddesi Gereği Temerrüde Düşürüldüğünün Anlaşılması Halinde Temerrüt Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )
BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMESİ ( Satışa Konu Dükkanların Davalıya İade Edilip Edilmediği Araştırılmalı İade Edildiğinin ve Bu Tarihten Sonra Davalının BK'nun 101. Maddesi Gereği Temerrüde Düşürüldüğünün Anlaşılması Halinde Temerrüt Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )
FAİZ ( Davalının BK'nun 101. Maddesi Gereği Temerrüde Düşürüldüğünün Anlaşılması Halinde Temerrüt Tarihinden İtibaren Aksi Halde Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gere )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Davalının BK'nun 101. Maddesi Gereği Temerrüde Düşürüldüğünün Anlaşılması Halinde Temerrüt Tarihinden İtibaren Aksi Halde Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )
HARİCİ TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Aldıklarını Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İade Etmekle Yükümlü Olduğu )"
634Y13.HD9.10.2006E. 2006/8742 K. 2006/13209"ALACAK DAVASI ( Eşlerden Biri Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Gerçekte Kendi Namına Satın Alınması Gerektiğini ve Bedelini de Kendisinin Verdiğini İleri Sürerek Kaydın Adına Tahsisini İsteyen Diğer Eşin Bu İsteğinin Kabulü İçin Resmi Sözleşme Bulunduğunun Kanıtlanması Gereği )
EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE YATIRIM ( Eşler Arasında Sözleşme Bulunduğu HUMK.nun 293. Maddesi Gereğince Tanıkla da Kanıtlanabileceği )
TANIK / İSPAT ( Evlilik Birliği İçinde Yatırım - Eşler Arasında Sözleşme Bulunduğu HUMK.nun 293. Maddesi Gereğince Tanıkla da Kanıtlanabileceği )"
634Y14.HD6.12.2005E. 2005/9830 K. 2005/10918"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Geçerliliği Resmi Şekil Şartına Bağlı Kılınan Tam İki Tarafa Borç Yükleyen ve Kişisel Hak Sağlayan Sözleşme Türü Olması )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Yasa Gereğince Noter Önünde Re'sen Düzenlenmesi Gereken Bir Sözleşme Olması )
MÜLKİYET NAKLİ BORCU ( Satış Vaad Alacaklısının Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edim Yerine Getirilmediğinde Medeni Kanun Uyarınca Açacağı Tapu İptal ve Tescil Davasında Borcun Hükmen Yerine Getirilmesini İsteyebilmesi )"
634YHGK28.9.2005E. 2005/14-516 K. 2005/533"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eşlerden Birinin Adına Kayıtlı Taşınmazın Gerçekte Kendi Namına Satın Alınması Gerektiğini ve Bedelini de Kendisinin Verdiğini İleri Sürerek - M.K. 706 Hükmüne Göre Düzenlenmiş Resmi Sözleşme Bulunduğunun Kanıtlanması Gereği )
EŞLER ARASINDA MÜLKİYET AKTARIMI ( M.K. 706 Hükmüne Göre Düzenlenmiş Resmi Sözleşme Bulunduğunun Kanıtlanması Gereği - Eşlerden Birinin Adına Kayıtlı Taşınmazın Gerçekte Kendi Namına Satın Alınması Gerektiğini ve Bedelini de Kendisinin Verdiğini İleri Sürmesi )
TAPU KAYDININ İPTALİ ( Eşlerden Birinin Adına Kayıtlı Taşınmazın Gerçekte Kendi Namına Satın Alınması Gerektiğini ve Bedelini de Kendisinin Verdiğini İleri Sürerek - Salt Bedelin Davacı Tarafından Ödenmiş Olması Veya Aralarında Temsil İlişkisi Bulunmasının Kaydın İptalini Gerektirmeyeceği )
EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE ÇALIŞAN EŞ ( Taşınmaz Edinilmesi ve Bankadaki Parada Pay Talebi - Katkısı Olduğunun Saptanması Halinde Katkı Payı Oranında Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
TANIKLA İSPAT ( Eşler Arasında Sözleşme Bulunduğu - Bu Sözleşmeye Aykırı Davranılması Nedeniyle Tazminat İstenebileceği/Evlilik Birliği Devam Ettiği Sürece Çalışan Eşin Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
634YHGK4.5.2005E. 2005/13-289 K. 2005/306"ALACAK DAVASI ( Davacı Eşin Adına Kayıtlı ve 3. Kişiye Sattığı Kooperatif Hissesinin Davalı Eşçe Tapusunun İptal Edilerek Adına Tescil Edildiği - Taraflar Arasında Akdi Bir İlişki Kurulduğu/Katkılarını Birbirlerine Bağışlamış Olmadıkları )
EŞLERİN TAŞINMAZ EDİNMELERİ ( Aralarında Mal Ayrılığı Rejimi Bulunan - Bu Rejimin Aralarında Borçlar Kanunu Kapsamında Akdi İlişki Kurulmasına Engel Olmadığı/Kendilerine ve Çocuklarına Daha İyi Bir Gelecek Hazırlama Amacı )
KOOPERATİF TAPUSUNUN İPTALİ ( Eşlerin Taşınmaz Edinmeleri/Davacının Adına Kayıtlı ve 3. Kişiye Sattığı Kooperatif Hissesinin Davalı Eşçe Tapusunun İptal Edilerek Adına Tescil Edildiği - Alacak Davası/Haksız Fiilden Kaynaklanan Sorumluluk Hükümlerinin Kıyas Suretiyle Uygulanacağı )
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN KIYASEN UYGULANMASI ( Akde Aykırı Davranılması Halinde - Davacı Eşin Adına Kayıtlı ve 3. Kişiye Sattığı Kooperatif Hissesinin Davalı Eşçe Tapusunun İptal Edilerek Adına Tescil Edildiği/Alacak Davası )"
634Y13.HD1.2.2005E. 2004/17037 K. 2005/1180"HARİCEN TAŞINMAZ SATIŞI ( Hukuken Geçersiz Sözleşmeler Haksız İktisap Kurallarınca Tasfiye Edilirken Denkleştirici Adalet Kuralının Gözardı Edilemeyeceği - Satış Bedelinin Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması Gereği )
HAKSIZ İKTİSAP KURALLARI UYARINCA TASFİYE ( Denkleştirici Adalet Kuralının Gözardı Edilemeyeceği/Satış Bedelinin Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması Gereği - Hukuken Geçersiz Sözleşme/Haricen Taşınmaz Satışı )
HUKUKEN GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Haricen Taşınmaz Satışı - Satış Bedelinin Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması Gereği/Denkleştirici Adalet Kuralının Gözardı Edilemeyeceği )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Hukuken Geçersiz Sözleşmeler Haksız İktisap Kurallarınca Tasfiye Edilirken Gözardı Edilemeyeceği - Satış Bedelinin Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması Gereği/Haricen Taşınmaz Satışı )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Haricen/Hukuken Geçersiz Sözleşmeler Haksız İktisap Kurallarınca Tasfiye Edilirken Denkleştirici Adalet Kuralının Gözardı Edilemeyeceği - Satış Bedelinin Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması Gereği )
SATIŞ BEDELİNİN İADESİ ( Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması Gereği - Haricen Satılan Taşınmazın Teslim Edilmemesi/Geçersiz Sözleşme Haksız İktisap Kurallarınca Tasfiye Edilirken Denkleştirici Adalet Kuralının Gözardı Edilemeyeceği )"
634Y14.HD23.11.2004E. 2004/7116 K. 2004/8126"EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE EDİNİLEN TAŞINMAZ İÇİN TAPU İPTALİ VE TESCİL VEYA KATKI PAYININ TAHSİLİ TALEBİ ( Resmi Sözleşme Olmadan Tapu İptali ve Tescil Talep Edilemeyeceği - Eşler Arasındaki Katkı Payına İlişkin Davada Tanık Dinlenebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Resmi Sözleşmeye Dayanmayan - Eşin Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmazdaki Katkı Payını Talep Edebileceği )
RESMİ SÖZLEŞMEYE DAYANMAYAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ REDDİ GEREĞİ ( Eşin Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmaz İçin Açtığı )
EŞLER ARASINDAKİ İŞLEMİN TANIKLA İSPAT EDİLEBİLMESİ ( Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmazdaki Katkı Paylarının Tahsili Talebi )
KATKI PAYININ TAHSİLİ TALEBİ ( Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmazdaki - Eşler Arasındaki İşlemin Tanıkla İspat Edilebileceği )
TANIKLA İSPAT EDİLEBİLME ( Eşler Arasındaki Hukuki İlişkiler - Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmazdaki Katkı Payı İçin Tazminat Talebi )
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Eşler Arasındaki Hukuki İlişkilerin Tanıkla İspat Edilebilmesi - Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmazdaki Katkı Payının Tahsili Talebi )"
634Y14.HD26.4.2004E. 2004/2446 K. 2004/3350"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı - Görevli Mahkemenin Tarafların Sözleşmede Özgür İradeleri İle Saptadıkları Satış Değeri Esas Alınarak Belirleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tarafların Sözleşmede Özgür İradeleri İle Saptadıkları Satış Değeri Esas Alınarak Belirleneceği - Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ ( On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Sözleşmenin İfa Olanağının Doğmasından Sonra İşlemeye Başlayacağı - İştirak Halinde Mülkiyet Çözülünceye Kadar Sözleşmenin İfa Olanağı Doğmayacağı )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi - İştirak Halinde Mülkiyet Çözülünceye Kadar Sözleşmenin İfa Olanağı Doğmayacağı )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNİN TAPUYA ŞERHİ ( 5 Yıl İçin Geçerli Olduğu - Sözleşme Alacaklısının Haklarını Kısıtlayacak Nitelikteki Şerhlerin Sözleşme Alacaklısını Bağlamayacağı )
ZAMANAŞIMI SAVUNMASINDA KÖTÜNİYET ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Gereğince Tapu İptali ve Tescil - Taşınmaz Vaad Alacaklısına Teslim Edilmiş İse Dinlenemeyeceği )
KÖTÜNİYET ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Gereğince Tapu İptali ve Tescil - Taşınmaz Vaad Alacaklısına Teslim Edilmiş İse Zamanaşımı Savunması İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağından Dinlenemeyeceği )
SATIŞI VAAD EDİLEN TAŞINMAZIN TESLİMİ ( Tapu İptali ve Tescili Davası - Zamanaşımı Savunması İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağından Dinlenemeyeceği )"
634Y14.HD16.3.2004E. 2004/366 K. 2004/2015"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Paylı Taşınmaz - Verilecek Hüküm İle Tüm Paydaşların Hakları Etkileneceğinden Husumetin Tapu Maliklerinin Tamamına Yöneltilmesi Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( Paylı Taşınmaz/Verilecek Hüküm İle Tüm Paydaşların Hakları Etkileneceğinden Husumetin Tapu Maliklerinin Tamamına Yöneltilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
PAYLI TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Verilecek Hüküm İle Tüm Paydaşların Hakları Etkileneceğinden Husumetin Tapu Maliklerinin Tamamına Yöneltilmesi Gereği )
HUSUMET ( Paylı Taşınmaz/Verilecek Hüküm İle Tüm Paydaşların Hakları Etkileneceğinden Husumetin Tapu Maliklerinin Tamamına Yöneltilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil Davası )"
634Y13.HD10.2.2004E. 2003/11549 K. 2004/1240"HARİCİ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Ödenen Paranın Sebepsiz Zenginleşmeye Dayanarak İadesi Davası - İade Edilecek Bedelin Tesbiti )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI İADE DAVASI ( Harici Satım Sözleşmesinin Geçersizliği - İade Edilecek Bedelin Tesbiti Usulü )
BEDELİN İADESİ TALEBİ ( Harici Satım Sözleşmesinin Geçersiz Olması Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Olarak )
İADE BORCUNUN KAPSAMI ( Harici Satım Sözleşmesinin Geçersiz Olmasından Dolayı Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı İade Talebi )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Geçersiz Harici Satım Sözleşmesine Dayanarak Ödenen Bedelin İadesinde )"
634Y14.HD16.10.2003E. 2003/4231 K. 2003/7144"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL ( Davanın Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İsteğine İlişkin Olması )
ELBİRLİĞİ ORTAKLIĞI ( Elbirliği Ortaklığına Konu Bir Taşınmazda Tüm İştirakçi Paydaşların Miras Paylarını Ortaklık Dışı Bir Şahsa Satmış Olmaları Halinde Sözleşmenin İfa İmkanının Olması )
MİRAS PAYLARININ SATIŞI ( Elbirliği Ortaklığına Konu Bir Taşınmazda Tüm İştirakçi Paydaşların Miras Paylarını Ortaklık Dışı Bir Şahsa Satmış Olmaları Halinde Sözleşmenin İfa İmkanının Olması )
İFA OLANAĞI ( Elbirliği Ortaklığına Konu Bir Taşınmazda Tüm İştirakçi Paydaşların Miras Paylarını Ortaklık Dışı Bir Şahsa Satmış Olmaları Halinde Sözleşmenin İfa İmkanının Olması )"
634Y7.HD14.10.2003E. 2003/2683 K. 2003/2922"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Babanın Oğulları Olan Davacıların Kendisine Hile Yaptıklarını Senedin Satış Senedi Olmayıp Borç Senedi Olduğunu Savunması - Kanıtlayamaması/Davacılar Adına Tescil )
TAPU KAYDININ DAYANAĞI OLAN TESCİL İLAMI ( Davacıların Taraf Olmaması Nedeniyle Tapu Kaydının Davacı Tarafı Bağlamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )"
634Y14.HD7.10.2003E. 2003/5333 K. 2003/6833"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Dava Konusu Hisseye İlişkin Başka Paydaşın Açtığı Şuf'a Davasının Bekletici Mesele Olacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan - Dava Konusu Hisseye İlişkin Başka Paydaşın Açtığı Şuf'a Davasının Bekletici Mesele Niteliği )
PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA PAYA İLİŞKİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davasında Başka Paydaşın Aynı Hisseye İlişkin Açtığı Şuf'a Davasının Sonucunun Beklenmesi Mecburiyeti )
ŞUF'A DAVASININ BEKLETİCİ MESELE OLARAK KABULÜ GEREĞİ ( Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmaz Hissesine İlişkin Satış Vaadi Sözleşmesi - Tapu İptali ve Tescil Davasında )"
634Y15.HD22.9.2003E. 2003/1117 K. 2003/4136"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Senete Bağlanması Veya Noterce Düzenlenmesi Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Tapuda Pay Devrini İçermesi - Adi Yazılı Şekilde Yapılamayacağı/Resmi Senetle Veya Noterce Düzenlenebileceği )
TAPUDA PAY DEVRİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmsi - Şekil Şartına Bağlı Olduğu/Adi Yazılı Şekilde Yapılamayacağı )"
634Y8.HD8.7.2003E. 2003/3794 K. 2003/5121"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Bir Taşınmazın Haricen Satış ve Devri Geçersiz Olduğu )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIŞI ( Satış ve Devri Geçersiz Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )"
634YHGK2.7.2003E. 2003/14-452 K. 2003/456"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemine İlişkin Olması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Bu Sözleşmedeki Edimini İfa Etmesi ve Buna Bağlı Olarak Temlik Alan Davacının Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Tescil İstemesi )
MÜDDEABİHİN TEMLİKİ ( Tapu Kaydının İptali ile Kendisi Adına Tescilini İsteme Davasından Sonra Yapılan Tapu Devrinin Müddeabbihin Temliki Niteliğinde Olması )
TESCİL İSTEME HAKKI ( Yüklenicinin Bu Sözleşmedeki Edimini İfa Etmesi ve Buna Bağlı Olarak Temlik Alan Davacının Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Tescil İstemesi )
TAPU DEVRİ ( Tapu Kaydının İptali ile Kendisi Adına Tescilini İsteme Davasından Sonra Yapılan Tapu Devrinin Müddeabbihin Temliki Niteliğinde Olması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Bu Sözleşmedeki Edimini İfa Etmesi ve Buna Bağlı Olarak Temlik Alan Davacının Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Tescil İstemesi )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Tescil İsteme Hakkının Doğmasından Sonra Yüklenicinin Hacir Altına Alınmasının Vasi ile Yüklenici Arasındaki Devir İşleminin Bu Hakkı Ortadan Kaldırmaması )
HACİR ALTINA ALINMA ( Tescil İsteme Hakkının Doğmasından Sonra Yüklenicinin Hacir Altına Alınmasının Vasi ile Yüklenici Arasındaki Devir İşleminin Bu Hakkı Ortadan Kaldırmaması )"
634Y14.HD1.7.2003E. 2003/3787 K. 2003/5544"EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EDİNİLEN TAŞINMAZ ( Eşin Tapu İptali ve Tescil Bu Olmadığı Takdirde Taşınmazın Alımına Katkı Payının Tazminat Olarak Verilmesi İstemi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Evlilik Birliği İçinde Edinilen Taşınmaz - Kabul Edilebilmesi İçin Eşler Arasında Düzenlenmiş Resmi Bir Sözleşme Bulunduğunun Kanıtlanması Gereği )
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Borçlar Kanunu Uyarınca Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına Engel Olmadığı - Evlilik Birliği İçerisinde Eşlerin Aralarındaki Hukuki İlişkiyi Yazılı Sözleşmeye Bağlamaları Beklenemeyeceği )
TAŞINMAZ ALIMINA KATKI PAYI ( Eşin Tapu İptali ve Tescil Bu Olmadığı Takdirde Taşınmazın Alımına Katkı Payının Tazminat Olarak Verilmesi İstemi )
TAZMİNAT ( Eşin Taşınmazın Alımına Katkı Payının Tazminat Olarak Verilmesi İstemi - Eşler Arasında Sözleşme Bulunduğunun HUMK. Md. 293 Uyarınca Kanıtlanabileceği )
TANIKLA İSPAT ( Eşin Taşınmazın Alımına Katkı Payının Tazminat Olarak Verilmesi İstemi - Eşler Arasında Sözleşme Bulunduğu )"
634Y13.HD17.6.2003E. 2003/1659 K. 2003/8004"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Tanıtım Sonrası Psikolojik Baskı ile İmzalatılan Devre Tatil Sözleşmesinden Cayma Belgesi Verilmediği İçin Vazgeçilememesi )
DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Tam İki Taraflı Taahhütleri İçerdiğinden Davalının Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Durumunda Sözleşmeden Dönülebilmesi )
TAM İKİ TARAFLI TAAHHÜTLERİ İÇEREN SÖZLEŞME ( Devre Mülk Sözleşmesi )"
634Y13.HD15.5.2003E. 2003/1934 K. 2003/6012"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalıdan Protokolle Daire Alınmasına Rağmen Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle Hak Kazanılan Kira Alacağının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
TAŞINMAZ SATIMI ( Satıma İlişkin Protokolün Haricen Düzenlenmesi Nedeniyle Geçersiz Olması- Tapulu Taşınmazların Satışına İlişkin Sözleşmelerin Resmi Şekilde Düzenlenmesinin Gerekmesi )
TAPULU TAŞINMAZ SATIMI ( Resmi Şekilde Düzenlenmedikçe Geçersiz Olması )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Tapulu Taşınmazların Haricen Satışının Mümkün Olmaması )"
634Y13.HD13.5.2003E. 2003/1729 K. 2003/5973"ALACAK DAVASI ( Haricen Satın Alınan Daireye Ödenen Paraların Ödeme Güçlüğü İçine Düşülmesi Nedeniyle Tahsili Talebi )
GAYRIMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Haricen Yapılması Nedeniyle Geçersiz Olması-Yazılı ve Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi )
HAKSIZ İKTİSAP ( Gayrımenkul Satış Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmaması Nedeniyle Geçersiz Olması-Geçersiz Sözleşmeden de Tarafların Verdiklerini Haksız İktisap Kuralları İçinde İstemesi )"
634Y14.HD2.5.2003E. 2003/2777 K. 2003/3556"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle - Maddi Hataya Dayalı Bozma Kararı/Usuli Kazanılmış Hak Doğurmayacağı )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Maddi Hataya Dayalı Bozma Kararı - Usuli Kazanılmış Hak Doğurmayacağı )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Yargıtay Bozma İlamının Maddi Hataya Dayalı Olması Halinde Sözetmenin Mümkün Olmadığı )
MADDİ HATAYA DAYALI BOZMA KARARI ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Usuli Kazanılmış Hak Doğurmayacağı )
BOZMA KARARI ( Maddi Hataya Dayalı/Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Usuli Kazanılmış Hak Doğurmayacağı )"
634Y13.HD17.4.2003E. 2003/117 K. 2003/4702"ALACAK DAVASI ( Çeyiz Senedine ilişkin Alacağın Aynen Teslimi ya da Faiziyle Ödetilmesine İlişkin )
RESMİ ŞEKİL ( Tapulu Taşınmazın Mülkiyetinin Naklinin Haricen Düzenlenmiş Bir Sözleşme ile Yapılamaması )
HARİCİ SÖZLEŞME ( Tapulu Taşınmazın Mülkiyetinin Naklinin Haricen Düzenlenmiş Bir Sözleşme ile Yapılamaması )"
634Y15.HD17.3.2003E. 2003/267 K. 2003/1342"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Şekle Uyulmadan Yapılmış Olması - Pay Devri Veya İfanın Tamamlanması İle Geçerlilik Kazanacağı )
TAPUDA PAY DEVRİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Geçerli Olabilmesi İçin Resmi Şekilde Yapılmış Olması Gereği )
EDİMİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Tapuda Pay Devrini İçeren Sözleşmelerin Resmi Şekilde Yapılmaları Gereği - Adi Şekilde Yapılmaları Halinde İfanın Tamamlanmasıyla Geçerli Sayılacakları )"
634Y8.HD6.3.2003E. 2003/790 K. 2003/1310"TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIŞI ( Kanunen Mümkün Olmadığı - El Yazısı İle Düzenlenmiş Bulunan Vasiyetnamenin Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan MK.'nun 485 Ve Devamı Maddelerine Uygun Olarak Düzenlenmediği İçin Buna Dayanılamayacağı )
EL YAZISI İLE DÜZENLENEN VASİYETNAME ( Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan MK.'nun 485 Ve Devamı Maddelerine Uygun Olarak Düzenlenmediği İçin Buna Dayanılamayacağı )
DAVANIN AÇILMA TARİHİNDEKİ KANUN ( El Yazısı İle Düzenlenen Vasiyetnamenin MK.'nun 485 Ve Devamı Maddelerine Uygun Olarak Düzenlenmediği İçin Buna Dayanılamayacağı - Tapulu Bir Taşınmazın Haricen Satışı Ve Devri Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmadığı )"
634Y14.HD4.3.2003E. 2003/293 K. 2003/1380"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Harici Satışa Dayanarak Bunun İstenmesi )
SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANMA ( Sözleşmeye Aykırı Davranıştan Dolayı Zarara Uğrayan Tarafın Diğer Taraftan Uğradığı Zararların Ödetilmesini İsteyebilmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Edimini Yerine Getirdiğinde Kazanacağı Kişisel Hakkın Üçüncü Kişiye Temliki Hükmünde Geçerli Bir Sözleşme Olması )
HARİCEN SATIŞ ( Tapulu Taşınmazın Haricen Satışının Geçersiz Olması )
KİŞİSEL HAKKIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Edimini Yerine Getirdiğinde Kazanacağı Kişisel Hakkın Üçüncü Kişiye Temliki Hükmünde Geçerli Bir Sözleşme Olması )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Tapulu Taşınmazın Haricen Satışının Geçersiz Olması- Hak ve Borç Doğurmaması )
HAKSIZ İKTİSAP ( Geçersiz Sözleşme Taraflarının Haksız İktisap Kuralları Uyarınca Verdiklerini İsteyebilmeleri )"
634Y14.HD4.2.2003E. 2003/700 K. 2003/825"GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Adi Sözleşmeye Dayanarak Tapu İptal Ve Tescil Talebi - Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersizliği/Talebin Reddi Gereği )
CEZAİ ŞART ( Adi Sözleşmeye Dayalı Olarak Tapu İptali ve Tescille Birlikte Talep Edilen - Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Sözleşmeyle Birlikte Geçersiz Olacağı )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Resmi Şekilde Yapılmayan Sözleşmeye Dayanarak Talep Edilmesi - Geçersiz Sözleşme/Cezai Şart Hükmünün de Geçersizliği )"
634Y13.HD28.1.2003E. 2002/12377 K. 2003/834"RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAYAN GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Pey Akçesi Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Ödendiğinden İadesi Gereği )
PEY AKÇESİ ( Gayrimenkul Satışına İlişkin Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Ödenen - İade Yükümlülüğü )
GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Resmi Şekilde Yapılmaması - Pey Akçesini İade Yükümlülüğü )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Resmi Şekilde Yapılmayan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi - Pey Akçesini İade Yükümlülüğü )"
634Y13.HD27.11.2002E. 2002/10186 K. 2002/12879"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Geçerli Bir Sebebe Dayanmaksızın Kişinin Mal Varlığında Diğerinin Aleyhine Artış Meydana Gelmesi - İadesine Karar Verilen Bedelin Alım Gücündeki Artış Gözetilerek Belirlenmesi Gereği )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Geçersiz Sözleşmeye İstinaden Ödenen ve İadesine Karar Verilen Bedelin İlk Alım Tarihindeki Gücüne Ulaştırılması Gereği - Alıcının Verdiği Paranın Ulaştığı Alım Gücünün Sadece Amerikan Doları Baz Alınarak Belirlenmesinin Yetersiz Olduğu )
HUKUKEN GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER ( Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Resmi Şekilde Düzenlenmemesi - Alıcı Tarafından Ödenen Paranın Haksız İktisap Kurallarına Göre İade Edilmesi )
HAKSIZ İKTİSAP ( Geçerli Olmayan Sözleşmeye İstinaden Ödenen Bedelin Tasfiyesi - İadesine Karar Verilen Bedelin Alım Gücündeki Artışın Belirlenmesi )
TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Düzenlenmediğinden Geçersiz Olduğu - Alıcının Akit Tarihinde Verdiği Paranın Haksız İktisap Kurallarına Göre Alım Gücündeki Artış Oranına Göre İadesine Karar Verilmesi Gereği )
ALIM GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ ( Sadece Amerikan Dolarındaki Artış Baz Alınarak Belirlenmesinin Yetersiz Olduğu - Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi Altın ve Döviz Kurlarındaki Artışlar ila Memur ve İşçi Aylıklarındaki Artışların Ortalaması Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )"
634Y14.HD26.11.2002E. 2002/7614 K. 2002/8017"HAKSIZ İKTİSAP KURALLARI ( Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası - Davacının Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Verdiğini Haksız İktisap Kuralları Uyarınca Geri İsteyebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesine Dayalı - Davacının Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Verdiğini Haksız İktisap Kuralları Uyarınca Geri İsteyebileceği )
ALACAK DAVASI ( Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesine Dayalı - Davacının Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Verdiğini Haksız İktisap Kuralları Uyarınca Geri İsteyebileceği )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAYAN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası - Davacının Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Verdiğini Haksız İktisap Kuralları Uyarınca Geri İsteyebileceği )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Haricen Yapılan/Dayalı Alacak Davası - Davacının Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Verdiğini Haksız İktisap Kuralları Uyarınca Geri İsteyebileceği )"
634Y14.HD1.10.2002E. 2002/7253 K. 2002/6307"KOOPERATİF ÜYELİĞİ ( Kişisel Hakkın Doğumu İçin Resmi Senet Bulunmasının Zorunlu Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tarafların Başlangıçtan Beri Kooperatife Birlikte Üye Olmaları - Tapunun Ferdileşme Nedeniyle Biri Adına Oluşturulması )
KİŞİSEL HAKKIN DOĞUMU ( Kooperatif Üyeliği - Resmi Senet Bulunmasının Zorunlu Olmadığı )
RESMİ SENET ( Kooperatif Üyeliği Aşamasındaki Kişisel Hakkın Doğumu İçin Bulunmasının Zorunlu Olmadığı )"
634Y1.HD4.7.2002E. 2002/7553 K. 2002/8508"MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bir Kimsenin Mal Varlığının Tamamını Teşkil Eden Taşınmazlarını Aynı Akitte Bir Başkasına Devretmesinin Mümkün Olmaması )
MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bir Kimsenin Mal Varlığının Tamamını Teşkil Eden Taşınmazlarını Aynı Akitte Bir Başkasına Devretmesinin Mümkün Olmaması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
BAĞIŞIN SATIŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ ( Murisin Muvazaasının Söz Konusu Olması-Tapu İptali ve Tescile Karar Verilmesi )"
634Y1.HD4.7.2002E. 2002/7446 K. 2002/8574"MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazların Satış Tarihindeki Gerçek Değerinin Tespiti-Murisin Başkaca Mal Varlığının Olup Olmadığının Araştırılması )
MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazların Satış Tarihindeki Gerçek Değerinin Tespiti-Murisin Başkaca Mal Varlığının Olup Olmadığının Araştırılması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )"
634Y1.HD2.7.2002E. 2002/5914 K. 2002/8386"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
MURİS MUVAZAASI ( Temliklerin Tapuda Satış Şeklinde Görünmelerine Karşın Gerçekten Mirasçılar Arasında Hakça Bölüştürmeyi Amaçlayan İşlemler Yapıldığının Anlaşılması )
TEMLİK ( Temliklerin Tapuda Satış Şeklinde Görünmelerine Karşın Gerçekten Mirasçılar Arasında Hakça Bölüştürmeyi Amaçlayan İşlemler Yapıldığının Anlaşılması-Muvazaadan Bahsedilememesi )"
634Y1.HD27.6.2002E. 2002/6902 K. 2002/8120"TAPU İPTALİ ( Tapusuz Taşınmazların Menkul Mal Hükmünde Olması Nedeniyle Zilyetlikten İbaret Olan Hakkın Devri Hususuna İlişkin Gizli Sözleşmenin Hiçbir Şekil Şartına Bağlı Olmaması )
MURİS MUVAZAASI ( Tapusuz Taşınmazların Menkul Mal Hükmünde Olması Nedeniyle Zilyetlikten İbaret Olan Hakkın Devri Hususuna İlişkin Gizli Sözleşmenin Hiçbir Şekil Şartına Bağlı Olmaması )
TAPUSUZ TAŞINMAZ ( Menkul Mal Hükmünde Olması Nedeniyle Zilyetlikten İbaret Olan Hakkın Devri Hususuna İlişkin Gizli Sözleşmenin Hiçbir Şekil Şartına Bağlı Olmaması )
ŞEKİL ŞARTI ( Tapusuz Taşınmazların Menkul Mal Hükmünde Olması Nedeniyle Zilyetlikten İbaret Olan Hakkın Devri Hususuna İlişkin Gizli Sözleşmenin Hiçbir Şekil Şartına Bağlı Olmaması )"
634Y15.HD25.6.2002E. 2002/1882 K. 2002/3433"TAPUDA PAY DEVRİNİ İÇEREN SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ ( Sözleşmenin Geçerlilik Koşulu - Geçersiz Sözleşmenin Feshine Bağlı Zararların Talep Edilmesi )
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK KOŞULU ( Tapuda Pay Devrini İçeren Sözleşmelerin Şekli - Geçersiz Sözleşmenin Feshine Bağlı Zararların Talep Edilmesi )
GEÇERSİZ SÖZLEŞMENİN FESHİNE BAĞLI ZARARLARIN TALEP EDİLMESİ ( Sözleşmenin Geçerlilik Koşulu - Tapuda Pay Devrini İçeren Sözleşmelerin Şekli )"
634Y13.HD19.6.2002E. 2002/6022 K. 2002/7457"GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılmayan - Davacının İhtarnamede Peşinatın da İadesini İstemesi/Temerrüd Nedeniyle Faiz İsteyebileceği )
PEŞİNATIN İADESİ ( Resmi Şekilde Yapılmayan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi - Davacının İhtarnamede Peşinatın da İadesini İstemesi/Temerrüd Nedeniyle Faiz İsteyebileceği )
FAİZ ( Resmi Şekilde Yapılmayan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi - Davacının İhtarnamede Peşinatın da İadesini İstemesi/Temerrüd Nedeniyle İsteyebileceği )
TEMERRÜD NEDENİYLE FAİZ TALEBİ ( Resmi Şekilde Yapılmayan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi - Davacının İhtarnamede Peşinatın da İadesini İstemesi )"
634Y2.HD17.6.2002E. 2002/7307 K. 2002/8141"TAPU İPTALİ TALEBİ ( İşin Tazminat Yönünün İncelenmesi ve Sonucu Uyarınca Karar Verilmesi Gerekmesi )
TAZMİNAT ( Tapu İptali Talebi - İşin Tazminat Yönünün İncelenmesi ve Sonucu Uyarınca Karar Verilmesi Gerekmesi )"
634YHGK5.6.2002E. 2002/1-439 K. 2002/478"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaşın Engel Olan Öteki Paydaşın Payına Vaki El Atmanın Önlenilmesini Her Zaman İsteyebilmesi )
ECRİMİSİL ( Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaşın Engel Olan Öteki Paydaşın Payına Vaki El Atmanın Önlenilmesini Her Zaman İsteyebilmesi )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Paydaşlardan Birinin Öteki Paydaşların Olurunu Almadan Tek Başına Ortak Taşınmazdan Yararlanmasına Engel Olan Paydaş Aleyhine Elatmanın Önlenmesi Davası Açması )
TAKSİM VEYA ŞUYUUN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ ( Payından Az Yer Kullandığını İleri Süren Paydaşın Sorununu Elatmanın Önlenmesi Davası İle Çözememesi )
PAYDAŞLAR ARASINDAKİ EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Tüm Paydaşları Bağlayan Harici Bir Taksim Sözleşmesi Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )"
634Y1.HD5.6.2002E. 2002/4744 K. 2002/7245"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
MURİS MUVAZAASI ( Yargıtay İnançları Birleştirme Kararı Bağış Niteliğindeki İşlemler için Uygulama Yeri Bulamaması )
BAĞIŞ ( Muris Muvazaası Olarak Deyimini Bulan Yargıtay İnançları Birleştirme Kararı Bağış Niteliğindeki İşlemler için Uygulama Yeri Bulamaması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Olarak Deyimini Bulan Yargıtay İnançları Birleştirme Kararı Bağış Niteliğindeki İşlemler için Uygulama Yeri Bulamaması )"
634YHGK29.5.2002E. 2002/15-286 K. 2002/454"TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Eserin İmar Projesine Aykırı Yapan Müteahhidin )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE BİNAYI İMAR PROJESİNE AYKIRI YAPAN MÜTEAHHİT ( Tescil Talebinin Reddi )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE BİNAYI İMAR PROJESİNE AYKIRI İNŞA EDEN MÜTEAHHİT ( Payına Düşen Bölümlerin Tescili Talebinin Reddi )
İMAR PROJESİNE AYKIRI YAPI ( Müteahhidin Payına Düşen Bağımsız Bölümler İçin Yaptığı Tescil Talebinin Reddi )
USULİ MÜKTESEP HAK DOĞMAMASI ( Özel Dairenin Maddi Hataya Dayanan Gerekçesiyle )"
634Y1.HD29.5.2002E. 2002/6050 K. 2002/6899"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaa İddiası )
MİRAS BIRAKAN TARAFINDAN HİBE YOLUYLA TEMLİK EDİLEN PAY ( İptal ve Tescil Kararı Verilememesi )"
634Y1.HD21.5.2002E. 2002/4036 K. 2002/6470"MURİS MUVAZAASI ( Murisin Hastalığı Sırasında Yardımda Bulunmak Amacıyla Üçüncü Kişiden Borç Alarak Eşine Ait Taşınmazı Satın Almasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK ( Murisin Hastalığı Sırasında Yardımda Bulunmak Amacıyla Üçüncü Kişiden Borç Alarak Eşine Ait Taşınmazı Satın Alması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMAK ( Murisin Hastalığı Sırasında Yardımda Bulunmak Amacıyla Üçüncü Kişiden Borç Alarak Eşine Ait Taşınmazı Satın Almasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması )"
634Y14.HD20.5.2002E. 2002/3691 K. 2002/3920"MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA HİSSE DEVRİ ( Resmi Şekil Şartı )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZ ( Müşterek Mülkiyete Geçildikten Sonra Hisse Devri )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazda Hisse Devri )"
634Y13.HD16.5.2002E. 2002/4779 K. 2002/5708"TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIMI ( Satım Sözleşmesinin Geçersiz Olması-Haksız İktisap Kuralları Uyarınca Sözleşme Tasfiye Edilirken Denkleştirici Adalet Kuralına Göre İadeye Karar Verilmesi )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Geçersiz Sözleşme Haksız İktisap Kuralları Uyarınca Tasfiye Edilirken Denkleştirici Adalet Kuralına Göre İadeye Karar Verilmesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Tapulu Taşınmazın Haricen Satımının Geçersiz Olması-Tarafların Verdiklerini Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Uyarınca İsteyebilmesi )
İADE BORCUNUN BELİRLENMESİ ( Satış Bedeli Olarak Verilen Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması ve O Şekilde İadeye Karar Verilmesi )"
634Y15.HD15.5.2002E. 2002/96 K. 2002/2543"ARSA PAYININ DEVRİ ( Devre İlişkin Sözleşmenin Kanun Hükümlerine Aykırı Şekilde Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olması )
ŞEKİL ( Arsa Payının Devrine İlişkin Sözleşmenin Kanun Hükümlerine Aykırı Şekilde Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olması )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Arsa Payının Devrine İlişkin Sözleşmenin Kanun Hükümlerine Aykırı Şekilde Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olması )
YÜKLENİCİYE TAPUDA PAY DEVRİ ( Arsa Payının Devrine İlişkin Sözleşmenin Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmaması Nedeniyle Geçersizliğinden Söz Edilememesi )"
634Y14.HD14.5.2002E. 2002/2198 K. 2002/3752"NAM-I MÜSTEAR ( Tapu Sicilinin Tashihi-Namı Müstear Şahısla Gizli Akit Arasında Sözleşme )
TAPU SİCİLİNİN TASHİHİ ( Namı Müstear Davası-Namı Müstear Şahısla Gizli Akit Arasında Sözleşme )
RESMİ ŞEKİL ( Namı Müstear-Tapu Sicilinin Tashihi )
NAMI MÜSTEAR İLE GİZLİ ŞAHIS ARASINDA SÖZLEŞME ( Tapu Sicilinin Tashihi )"
634Y13.HD13.5.2002E. 2002/3055 K. 2002/5511"TAZMİNAT DAVASI ( Dairenin Sözleşmede Öngörülen Sürede Teslim Edilmediği gibi Üçüncü Bir Şahsa Satış Yapılıp Tapusunun Devredilmesi Nedeniyle Ödenen Satış ve Kira Bedelinin İstenmesi )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Karşılıklı Taahhütleri İçeren Bir Sözleşme Olup Her İki Tarafın da Edimini Zamanında Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
TARAFLARIN EDİMLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Taşınmaz Sözleşmenin Feshi Sonucu Dava Dışı Üçüncü Bir Şahsa Satıldığından Tarafların Aldıklarını İade ile Mükellef Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Karşılıklı Taahhütleri İçeren Bir Sözleşme Olup Her İki Tarafın da Edimini Zamanında Yerine Getirmesinin Gerekmesi ) "
634Y1.HD9.5.2002E. 2002/5385 K. 2002/6015"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
MURİS MUVAZAASI ( Gerçekte Sözleşme Yapmak İsteyen ve Taşınmazını Devretmek İsteyen Ancak Misraçısını da Miras Hakkından Yoksun Bırakmayı Hedefleyen Murisin Esas Amacını Gizlemesi )
BAĞIŞLANMAK İSTENEN TAŞINMAZIN SATIŞ OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Miras Hakkı Çiğnenen Tüm Mirasçıların Resmi Sözleşmenin Muvazaa Nedeniyle Geçersizliğinin Tespitini İsteyebilmesi )"
634Y1.HD1.5.2002E. 2002/4878 K. 2002/5573"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
MURİS MUVAZAASI ( Kesin Sürenin Kanunun Amacına Uygun Olarak Kullanılmasının Gerekmesi )
KESİN SÜRE ( Davaların Yok Yere Uzamasını veya Uzatılmak İstenmesini Engellemek Üzere Konan Kesin Süre Kuralının Kanunun Amacına Uygun Olarak Kullanılmasının Gerekmesi )"
634Y2.HD18.4.2002E. 2002/2854 K. 2002/5453"MUVAZAALI İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Gayrimenkul Bağış Sözleşmesinin Tapuda Satış Olarak Gösterilmesi )
GAYRİMENKUL BAĞIŞ SÖZLEŞMESİNİN TAPUDA SATIŞ GÖSTERİLMESİ ( Muvazaalı İşlemin İptali Talebi )
SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN MUVAZAA NEDENİYLE İPTALİ TALEBİ ( Muvazaalı İşlemin İspat Koşulları )
İKRARIN KESİN DELİL NİTELİĞİ ( Muvazaa Nedeniyle Satışın İptali Davasında Davalının Muvazaayı İkrar Etmesi )"
634Y1.HD15.4.2002E. 2002/4462 K. 2002/4786"TAAHHÜDÜN GEÇERLİLİĞİ ( Taahhüdün Geçerli Olmaması Nedeniyle İstemin Reddi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taahhüdün Geçerli Olmaması Nedeniyle İstemin Reddi )
RESMİ İŞLEM ( Yapılan Taahhüdün Geçerli Olmaması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Talebinin Reddi )"
634Y1.HD10.4.2002E. 2002/3776 K. 2002/4530"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
MURİS MUVAZAASI ( Gerçekte Sözleşme Yapmak İsteyen ve Taşınmazını Devretmek İsteyen Ancak Mirsaçısını da Miras Hakkından Yoksun Bırakmayı Hedefleyen Murisin Esas Amacını Gizlemesi )
BAĞIŞLANMAK İSTENEN TAŞINMAZIN SATIŞ OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Miras Hakkı Çiğnenen Tüm Mirasçıların Resmi Sözleşmenin Muvazaa Nedeniyle Geçersizliğinin Tespitini İsteyebilmesi )
TENKİS ( Mahfuz Hissenin İhlalinden Söz Edilebilmesi İçin Terekenin Tümüyle Bilinmesi )
MAHFUZ HİSSENİN İHLALİ ( İhlalden Söz Edilebilmesi İçin Terekenin Tümüyle Bilinmesi )"
634Y13.HD2.4.2002E. 2002/1742 K. 2002/3493"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıya Geçersiz Taşınmaz Satım Sözleşmesine Göre Ödenen Bedelin Tahsili Talebi )
GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Tarafların Aldıklarını İade Yükümlülüğü Altında Olmaları )
TARAFLARIN İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Satış Bedeli Olarak Verilen Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması ve O Şekilde İadeye Karar Verilmesi )
İADE BORCUNUN KAPSAMI ( Satış Bedeli Olarak Verilen Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması ve O Şekilde İadeye Karar Verilmesi )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Geçersiz Taşınmaz Satışına Dair Sözleşmenin Denkleştirici Adalet İlkesine Göre Tasfiye Edilmesi )"
634Y2.HD1.4.2002E. 2002/3795 K. 2002/4580"BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Davalının Yaptığı Hareketleri Psikolojik Rahatsızlığı Nedeniyle Yaptığının Kabul Edilmesi )
PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK NEDENİYLE EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMELİNDEN SARSACAK HAREKETLERDE BULUNMA ( Davalının Psikolojik Rahatsızlığı İle İlgili Sağlık Kurulu Raporu Alınması )"
634Y1.HD18.3.2002E. 2002/2568 K. 2002/3407"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
MURİS MUVAZAASI ( Tapusuz Taşınmazdaki Zilyetlikten İbaret Olan Hakkın Devrinin Hiçbir Şekil Şartına Bağlı Olmaması )
TAPUSUZ TAŞINMAZLAR ( Tapusuz Taşınmazdaki Zilyetlikten İbaret Olan Hakkın Devrinin Hiçbir Şekil Şartına Bağlı Olmaması )"
634Y14.HD18.3.2002E. 2002/1414 K. 2002/1922"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Geçerlilik İçin Şekli İlişkin Koşulların Yanısıra Tarafların Satış Vaadi Yapma Hususundaki İradelerinin de Birleşmesinin Gerekmesi )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Paydaşlardan Birinin Payını Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satışının Geçerli Olması )
İRADE UNSURU ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği İçin Şekli İlişkin Koşulların Yanısıra Tarafların Satış Vaadi Yapma Hususundaki İradelerinin de Birleşmesinin Gerekmesi )
AFAKİ İMKANSIZLIK ( Müşterek Mülkiyet Durumunda Paydaşlardan Birinin Payını Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satışının Geçerli Olması-İmkansızlıktan Bahsedilememesi )
KARŞILIKLI EDİMLERİ HAVİ SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Tescil İsteyebilmek İçin Öncelikle Davacının Kendi Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
ÖDEMEZLİK DEFİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Tescil İsteyebilmek İçin Öncelikle Davacının Kendi Edimini Yani Ödemede Bulunması Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )"
634Y1.HD14.3.2002E. 2002/2505 K. 2002/3323"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
MURİS MUVAZAASI ( Murisin Sağlığında Hak Dengesini Gözeten Paylaştırma Yapıp Yapmadığının Araştırılması )
TEMLİKİN GEÇERLİLİĞİ ( Murisin Muvazaalı Paylaşım Yapıp Yapmadığının Belirlenmesi )"
634Y1.HD7.3.2002E. 2002/1690 K. 2002/3001"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
MURİS MUVAZAASI ( Murisin Sağlığında Hak Dengesini Gözeten Kabul Edilebilir Ölçüde ve Tüm Mirasçılarını Kapsar Biçimde Paylaştırma Yapması Durumunda Muvazaadan Söz Edilememesi )
MİRAS BIRAKANIN SAĞLIĞINDA HAK DENGESİNİ GÖZETEN PAYLAŞIM YAPMASI ( Muris Muvazaasından Söz Edilememesi )"
634Y1.HD5.3.2002E. 2002/920 K. 2002/2771"MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Görünürdeki Sözleşme Tarafların Gerçek İradesini Yansıtmadığından Sözleşmenin Geçersiz Olması )
GERÇEK İRADENİN SAKLANMASI ( Murisin Bağış Yapma Niyetinin Olmasına Rağmen Bunu Satış Biçiminde Gerçekleştirmesi Nedeniyle Sözleşmenin Geçersiz Olması )
BAĞIŞ YAPMA NİYETİNİN OLMASI ( Murisin Bunu Saklayarak Satış Biçiminde Göstermesi-Sözleşmenin Geçersizliği Sonucunu Doğurması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )"
634YHGK13.2.2002E. 2002/14-17 K. 2002/65"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Satış Vaadi Sözleşmesi Kapsamına Giren Taşınmazların Tesbiti )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Sözleşme Kapsamına Giren Parsellerin Tesbiti )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Sözleşme Kapsamına Giren Parsellerin Tesbiti )
İFRAZEN OLUŞAN YENİ PARSELLER ( Gayrimenkul Satış Vaadi - Sözleşmede Çıkıntı ile Oluşturulan Ekleme ) )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE ÇIKINTI YAPILMASI ( Noterlik Kanununa Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
NOTER BELGESİNDE ÇIKINTI İLE EKLEME YAPMAK ( Kanuna Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
634Y1.HD5.2.2002E. 2001/14350 K. 2002/1364"MURİS MUVAZAASI ( Miras Bırakanın Mirasçıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Para Almadığı Halde Satış Göstermek Suretiyle Taşınmazları Davalıya Devretmesi )
TENKİS DAVASI ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı İptal ve Tescil Olmadığı Takdirde Tenkis İstenmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı İptal ve Tescil Olmadığı Takdirde Tenkis İstenmesi )
FAHİŞ FARK ( Murisin Varlıklı Olduğu ve Dava Konusu Taşınmazlarını Satmasına Gerek Olmamasına Rağmen Devretmesi ve Taşınmazların Satış Bedelleri ile Gerçek Bedelleri Arasına Fark Bulunması )"
634Y13.HD4.2.2002E. 2001/11589 K. 2002/996"ALACAK DAVASI ( Tapulu Taşınmazın Harici Satımı Nedeniyle Ödenen Bedelin Tahsili Talebi )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIMI NEDENİYLE ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ ( Davacının Varlığını İddia Ettiği Harici Satım Sözleşmesinin Varlığını Yazılı Delillerle İspatının Gerekmesi )
HARİCİ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Varlığının Yazılı Delillerle İspatlanmasının Gerekmesi )
VASIFLI İKRAR ( Davacı Tarafından Ödenen Paraların Kendisine Olan Borcu Nedeniyle Ödendiği Yolundaki Davalı Savunmasında İkrar )
YAZILI DELİL ( Harici Satım Sözleşmesinin Varlığının Yazılı Delillerle İspatlanmasının Gerekmesi )"
634Y14.HD31.1.2002E. 2001/9020 K. 2002/552"MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazlarda Müşterek Paydan Bir Miktarın Satışını Amaçlayan Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hukuken Geçerli Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Kanunu Gereğince Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazlarda Müşterek Paydan Bir Miktarın Satışını Amaçlayan Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hukuken Geçerli Olması )
İMAR UYGULAMASI ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazlarda Müşterek Paydan Bir Miktarın Satışını Amaçlayan Satış Vaadi Sözleşmelerinin imar Uygulaması Yapılmadığı Sürece İfa Olanağı Olmaması )
TAPUDA TESCİL İSTEME HAKKI ( Satış Vaadi Sözleşmelerinde Teslim Edilen Değil Satışı Vaad Edilen Taşınmazın Satıcıya Ait Olmasının Tescil İstemek için Yeterli Olması )"
634Y1.HD29.1.2002E. 2001/13986 K. 2002/972"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile ve Muvazaa Nedeniyle )
HİLE VE MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satışa Sulh Hukuk Mahkemesince İzin Verilmesi ve Bu İzin Kararının Asliye Hukuk Mahkemesince Onaylanması Nedeniyle İptal İstenememesi )
SULH HUKUK MAHKEMESİ İZNİ ( Satışa Sulh Hukuk Mahkemesince İzin Verilmesi ve Bu İzin Kararının Asliye Hukuk Mahkemesince Onaylanması Nedeniyle Tapu İptali İstenememesi )"
634Y14.HD29.1.2002E. 2001/8147 K. 2002/465"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İPTALİ ( Bu Sözleşmeden Doğan Hakkın Kişisel Bir Hak Olması )
MUVAZAA ( Somut Olayda Muvazanın Kanıtlanamamış Olması )
HAKLARIN YARIŞMASI ( İki Ayrı Kişil Hakkın Yarışması Halinde Önceki Tarihli Sözleşmeden Doğan Kişisel Hakka Üstünlük Tanınmasının Gerekmesi )
AYNİ HAK ( Kişisel Hak ve Ayni Hakkın Yarışması Halinde Ayni Hakka Üstünlük Tanınmasının Gerekmesi )"
634Y1.HD28.1.2002E. 2001/14383 K. 2002/890"MURİS MUVAZAASI ( Niteliği İtibariyle Nisbi ( Mevsuf-Vasıflı ) Muvazaa Türü Olup Miras Bırakanın Gerçekten Sözleşme Yapmak ve Tapulu Taşınmazını Devretmek İstemesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gerçekte Bağışlamak İstediği Tapulu Taşınmazını Tapuda Yaptığı Resmi Sözleşmede İradesini Satış veya Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Doğrultusunda Açıklaması )
AKDİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİNE AYKIRILIK ( Tüm Taşınmazlar Aynı Akit Tablosu ile Temlik Edilmişse Bir Parsel Yönünden Muvazaa Yok Denmesi Diğeri Yönünden Muvazaanın Varlığının Kabul Edilmesi )
NİSBİ MUVAZAA ( Uygulamada ve Öğretide Niteliği İtibariyle "Muris Muvazaası" Olarak Tanımlanan Muvazaa Türü Olması )"
634Y13.HD24.1.2002E. 2001/10656 K. 2002/612"ALACAK DAVASI ( Davalılardan Harici Sözleşme İle Satın Alınan Taşınmazın Tapusunun Devredilmemesi )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIMI ( Harici Sözleşmenin Geçersiz Olması Nedeniyle Davacının Sebepsiz Zenginleşme Kuralları Uyarınca Verdiğini İsteyebilmesi )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Davacının Sebepsiz Zenginleşme Kuralları Uyarınca Verdiğini İsteyebilmesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Tapulu Taşınmazın Haricen Satımının Geçersiz Olması Nedeniyle Davacının Sebepsiz Zenginleşme Kuralları Uyarınca Verdiğini İsteyebilmesi )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Sebepsiz Zenginleşme Uyarınca Verilenin İadesi Durumunda Verildiği Zaman İle İade Talebindeki Günün Denkleştirilmesi )"
634YHGK23.1.2002E. 2001/1-1010 K. 2002/1"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası )
MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil-Davada Üzerinde Durulacak Hususlar )
EŞYA İADESİ ( Muris Muvazaası )"
634Y13.HD22.1.2002E. 2001/11556 K. 2002/561"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ ( Yargılama Esnasında Davalının Taşınmazı Dava Dışı Üçüncü Kişilere Satması Nedeniyle Davacının Davasını Bedele Dönüştürebilmesi )
TAŞINMAZIN YARGILAMA SIRASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI ( Davacının Davasını Bedele Dönüştürebilmesi )
DAVANIN BEDEL DAVASINA DÖNÜŞMESİ ( Yargılama Esnasında Davalının Taşınmazı Dava Dışı Üçüncü Kişilere Satması Nedeniyle Davacının Davasını Bedele Dönüştürebilmesi )
SATIŞA KONU TAŞINMAZIN KAİM DEĞERİNİN İSTENMESİ ( Geçersiz Satışlarda Davacının İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarih İtibariyle Taşınmazın Kaim Değerini İsteyebilmesi )"
634Y14.HD6.12.2001E. 2001/7976 K. 2001/8494"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Haricen Satın Alma ve Zilyetliğe Dayalı )
HARİCİ SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Amaçlayan Sözleşmenin Geçerli Olmasının Şartı )
GEÇERLİLİK ŞARTI ( Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Amaçlayan Sözleşmenin Geçerli Olmasının Bunların Resmi Şekilde Düzenlenmiş Olmasına Bağlı Olması )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Amaçlayan Sözleşmenin Geçerli Olmasının Bunların Resmi Şekilde Düzenlenmiş Olmasına Bağlı Olması )
ZİLYETLİĞİN DEVRİ ( Tapulu Taşınmazın Satışını Amaçlayan Sözleşmenin Haricen Düzenlenmesi-Bu Satış Sözleşmesinin Ancak Taşınmazın Zilyetliğinin Devrini Sağlaması )"
634YHGK5.12.2001E. 2001/13-1021 K. 2001/1101"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ VE ŞERHİN FEKKİ DAVASI ( Noterde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Uygulanacak Usul )
NOTER İŞLEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Değiştirilmesi İşleminin Geçerlilik Koşulları )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ VE ŞERHİN FEKKİ DAVASI ( Noterde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Uygulanacak Usul )"
634Y15.HD22.11.2001E. 2001/3323 K. 2001/5377"SÖZLEŞMENİN MÜLKİYETİ NAKİL BORCUNU İÇERMESİ ( Resmi Biçimde Yapılması Zorunluluğu )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKEN SÖZLEŞMELER ( Mülkiyeti Nakil Borcu İçerenler )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Feshinden Bahsedilemeyeceği - Tarafların Verilenlerin İadesini Talep Edilebileceği )
HARİCEN YAPILAN SATIM VE İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Mülkiyeti Nakil Borcu İçermesi İtibariyle Geçersizliği - Tarafların Verilenlerin İadesini Talep Edilebileceği )"
634Y15.HD15.11.2001E. 2001/3091 K. 2001/5233"ŞEKİL ŞARTINA UYULMADAN YAPILAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taraflara Herhangi Bir Hak Sağlayıp Sağlamayacağı )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Noter Tarafından Resen Düzenlenmesi Gereği )
ŞEKİL ŞARTI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
634Y13.HD30.10.2001E. 2001/7722 K. 2001/9739"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Taşınmazı Üzerine Yapılan Muhdesatlar-Davalının Taşınmazı Bu Haliyle Satması Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşmesi )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Taraflar Arasındaki Anlaşmanın Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçersiz Olması )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Bu Durumda Herkesin Aldığını İade İle Mükellef Olması )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Taşınmazın Davalı Tarafından Davacının Yaptırdığı Muhdesatlarla Birlikte Satılması Nedeniyle Davalının Sebepsiz Zenginleştiğinin Kabulü )"
634YHGK24.10.2001E. 2001/1-982 K. 2001/749"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası - Murisin Gerçek Amacının Tespitine İlişkin Araştırmada Yapılması Gerekenler )
MURİS MUVAZAASI ( Miras Bırakanın Gerçek Amacının Hiçbir Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
MURİSİN GERÇEK İRADESİNİN TESPİTİ ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Araştırmada Değerlendirilecek Konular/Gerçek Amacının Hiçbir Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması Gerektiği )"
634Y1.HD24.10.2001E. 2001/10967 K. 2001/11141"MURİS MUVAZAASI ( Murisin Asıl İradesinin Tespiti-Murisin Ölmeden 4 Gün Önce Taşınmazı Satmasına Rağmen Terekeden Para Çıkmaması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Miras Şirketi-Mecburi Dava Arkadaşlığı )"
634Y13.HD23.10.2001E. 2001/7441 K. 2001/9522"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Sözleşmeden Doğan Edimlerini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Sözleşmede Belirtilen Cezai Şartın Ödenmesi İçin Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIMI ( Buna İlişkin Olarak Düzenlenen Sözleşmeler ve Bu Sözleşmelere Bağlı Olarak Kararlaştırılan Cezai Şartların Hukuken Geçersiz Olmaları )
CEZAİ ŞART ( Cezai Şartın Açıkça Sözleşenler Arasındaki İlişkiye Uygun Düşmeyecek Ölçüde Yüksek Tutulmasının Yanlış Olması )"
634Y8.HD15.10.2001E. 2001/7200 K. 2001/7285"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Taşınmazın Haricen Satış ve Devrinin Geçersiz Olması )
HARİCİ SATIŞ ( Tapulu Taşınmazın Haricen Satış ve Devrinin Geçersiz Olması )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIŞI ( Taşınmazın Haricen Satış ve Devrinin Geçersiz Olması )"
634Y1.HD26.9.2001E. 2001/8897 K. 2001/9707"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı )
MURİS MUVAZAASI ( Miras Bırakanın Gerçekten Sözleşme Yapmak ve Tapulu Taşınmazını Devretmek İstemekte Olması )
ESAS AMACIN GİZLENMESİ ( Murisin Mirasçılardan Mal Kaçırmak İçin Gerçek Amacını Gizleyerek Yapmak İstediği Bağışlama İsteğinin Satış Olarak Gösterilmesi )
BAĞIŞLAMA İSTEĞİNİN GİZLENMESİ ( Murisin Mirasçılardan Mal Kaçırmak İçin Gerçek Amacını Gizleyerek Yapmak İstediği Bağışlama İsteğinin Satış Olarak Gösterilmesinin Muvazaa Sayılması )
MAL KAÇIRMA ( Murisin Sağlığında Hak Dengesini Gözeten Kabul Edilebilir Ölçüde ve Tüm Mirasçılarını Kapsar Biçimde Paylaştırma Yapması Nedeniyle Mal Kaçırmadan Söz Edilememesi )"
634Y1.HD24.9.2001E. 2001/8586 K. 2001/9624"HARİCEN TAŞINMAZ SATIŞI ( Elatmanın Önlenmesi-Hapis Hakkı-Ödeme Savunması )
HAPİS HAKKI ( Harici Taşınmaz Satışı-Elatmanın Önlenmesi )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Harici Taşınmaz Satışı-Hapis Hakkı-Ödeme Savunması )
ÖDEME SAVUNMASI ( Harici Taşınmaz Satışı )"
634Y1.HD21.9.2001E. 2001/8480 K. 2001/9542"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil-Bedeller Arasında Aşırı Oransızlık )
BEDELLER ARASINDAKİ AŞIRI ORANSIZLIK ( Muris Muvazaası-Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası-Bedeller Arasında Aşırı Oransızlık )"
634Y1.HD17.9.2001E. 2001/8768 K. 2001/9231"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil-Dava Açma Hakkı-Gerçek İradenin Tespiti )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası-Bedeller Arasında Fark-Davacıların İlk Eşten Olan Çocuklar Davalının da İkinci Eş Olması )
BEDELLER ARASINDA FARK ( Muris Muvazaası-Davacıların İlk Eşten Olan Çocuklar Davalının da İkinci Eş Olması )
DAVACILARIN İLK EŞTEN OLAN ÇOCUKLAR DAVALININ DA İKİNCİ EŞ OLMASI ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası )"
634Y1.HD14.9.2001E. 2001/8299 K. 2001/9173"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil-Murisin Üçüncü Kişiye Temlik Ettiği Taşınmazı Aslında Çocuklarından Birine Bırakmak İstemesi-Değerler Arasında Oransızlık )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası-Taşınmazın Üçüncü Kişiye Temliki-Asıl Amacın Taşınmazı Oğula Bırakmak Olması )
DEĞERLER ARASINDA ORANSIZLIK ( Muris Muvazaası-Taşınmazın Üçüncü Kişiye Temliki-Asıl Amacın Taşınmazı Oğula Bırakmak Olması )"
634Y1.HD12.9.2001E. 2001/8135 K. 2001/8994"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil-Bedeller Arasında Fark )
BEDELLER ARASINDAKİ FARK ( Muris Muvazaası-Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası-Bedeller Arasında Fark )"
634Y1.HD25.6.2001E. 2001/7406 K. 2001/7624"MUVAZAA ( Miras Bırakan Gerçekten Sözleşme Yapmak ve Tapulu Taşınmazını Devretmek İstediğinden Bu Tür Muvazaaların Niteliği İtibariyle Nisbi-Mevsuf-Vasıflı Muvazaa Türünü Oluşturması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Görünürdeki Sözleşme Tarafların Gerçek İradelerine Uymadığından Gizli Bağış Sözleşmesinin de Kanunda Öngörülen Şekil Koşullarından Yoksun Bulunması )
DELİL TAKDİRİNDE HATA ( Tanık İfadelerine İtibar Edilmemesi-Mal Kaçırmanın Amaçlanması ve Akitte Gösterilen Bedel ile Saptanan Gerçek Bedel Arasındaki Aşırı Oransızlık Bulunması )"
634YHGK13.6.2001E. 2001/1-388 K. 2001/493"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası-Murisin Gerçek Amacının Tespiti )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası-Murisin Gerçek İrade ve Amacının Tespitinde Nelerin Dikkate Alınacağı )
MURİSİN GERÇEK İRADESİNİN TESPİTİ ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası )"
634Y2.HD18.5.2001E. 2001/3611 K. 2001/7844"VASİYETNAMENİN TENFİZİ ( Henüz Kat İrtifakı veya Mülkiyeti Kurulmamış Taşınmazdan Muayyen Bir Dairenin Vasiyet Edilmiş Olması Halinde )
MUAYYEN MAL VASİYETİ ( Henüz Kat İrtifakı veya Mülkiyeti Kurulmamış Taşınmazdan Muayyen Bir Dairenin Vasiyet Edilmiş Olması Halinde Vasiyetnamenin Tenfizi )
KAT İRTİFAKI VEYA KAT MÜLKİYETİ KURULMAMIŞ TAŞINMAZDAN BİR DAİRENİN VASİYET EDİLMESİ ( Vasiyetnamenin Tenfizi )
KAT MÜLKİYETİ KURULMASINI DAVA YOLUYLA İSTEMEK ( Henüz Kat İrtifakı veya Mülkiyeti Kurulmamış Taşınmazdan Muayyen Bir Dairenin Vasiyet Edilmiş Olması )"
634YHGK18.4.2001E. 2001/1-316 K. 2001/366"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Müşterek Mülkiyet - Özel Parselasyon Planının Tüm Malikler Bakımından Tatbik Kabiliyetinin Mevcut Olmadığı Noterde Tanzim Edilen Muvafakatnameye Tüm Paydaşların İştirak Etmediği/Davanın Reddi Gerektiği )
YIKIM VE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Müşterek Mülkiyet/Davanın Reddi - Özel Parselasyon Planının Tüm Malikler Bakımından Tatbik Kabiliyetinin Mevcut Olmadığı Noterde Tanzim Edilen Muvafakatnameye Tüm Paydaşların İştirak Etmediği )
FİİLİ TAKSİMİN TÜM MALİKLER BAKIMINDAN TATBİK KABİLİYETİNİN OLMAMASI ( Paydaşlar Arasında Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteğine İlişkin Davanın Reddedileceği )
PAYDAŞLARIN HAKLARI ( Aralarında Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davasının Reddi - Noterde Tanzim Edilen Muvafakatnameye Tüm Paydaşların İştirak Etmediği/Özel Parselasyon Planının Tüm Malikler Bakımından Tatbik Kabiliyetinin Mevcut Olmadığı )
ÖZEL PARSELASYON PLANI ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davası - Özel Parselasyon Planının Tüm Malikler Bakımından Tatbik Kabiliyetinin Mevcut Olmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )"
634Y1.HD12.4.2001E. 2001/3881 K. 2001/4433"MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
NİSBİ MUVAZAA ( Muris Muvazaası Olarak Tanımlanan Muvazaasının Niteliği İtibariyle Nisbi Muvazaa Sayılması )
MİRASÇILAR ARASINDA DENKLEŞTİRME YAPILMASI ( Murisin Tapulu Taşınmazını Bağış ve Satış Suretiyle Temliki )
DENKLEŞTİRME ( Murisin Mallarını Makul Ölçüler İçerisinde Paylaştırmasının Gerekmesi )"
634Y13.HD10.4.2001E. 2001/3667 K. 2001/3801"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalıdan Alınan Taşınmaz İçin Verilen Paranın Tapuda Devir Yapılmaması Nedeniyle İstirdadı İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
TAPULU TAŞINMAZLARIN MÜLKİYETİNİ NAKLEDİCİ NİTELİKTEKİ SÖZLEŞMELER ( Geçerli Sözleşme Olarak Kabulü İçin Resmi Şekle Uygun Yapılmasının Gerekmesi )
ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Tapulu Taşınmazların Mülkiyetini Nakledici Sözleşmelerin Geçerli Sözleşme Olarak Kabulü İçin Resmi Şekle Uygun Yapılmasının Gerekmesi )
SEBEPSİZ İKTİSAP ( Geçersiz Sözleşme Uyarınca Tarafların Ancak Birbirlerine Verdiklerini İsteyebilmeleri )"
634YHGK21.3.2001E. 2001/6-278 K. 2001/270"TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMAYLA SATILMA İŞLEMİ ( Cebri Artırmadan Farklı Olarak Dayanılarak Tapuya Tescil Muamelesinin Yapılmasına Olanak Veren Hukuki Bir Neden Bir İspat Aracı Olduğu - Mülkiyetin Tapuya Tescille Geçebileceği )
İHALE ( Açık Artırma Usulü İle - Taşınmazı Satın Alanın Mülkiyetin Kendisine Geçmesinden Sonra Kullanabileceği Hakları Tescil Muamelesi Yapılmadan Kullanamayacağı/Malik Sıfatını da Tescilden Önce Kazanamayacağı )
CEBRİ İHALE/AÇIK ARTIRMA İLE İHALE ( Taşınmaz Mülkiyetinin İntikali - Açık Artırmada Cebri Artırmadan Farklı Olarak Mülkiyetin Tapuya Tescille Geçebileceği/Satım Tutanağının Tapuya Tescil Muamelesinin Yapılmasına Olanak Veren Hukuki Bir Neden Bir İspat Aracı Olduğu )
MÜLKİYETİN İNTİKALİ ( Taşınmazın Açık Artırmayla Satılması - Mülkiyetin Tapuya Tescille Geçebileceği/Artırma Memurunun Satıma Dayanak Olan Satım Tutanağını Tapu Sicil Müdürlüğüne Göndermesi Üzerine Tapuya Tescilin Yapılacağı )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İKTİSABI ( Açık Artırma Usulü İle İhale - Açık Artırmada Cebri Artırmadan Farklı Olarak Mülkiyetin Tapuya Tescille Geçebileceği )
İHALE TUTANAĞI ( Tapuya Tescil Muamelesinin Yapılmasına Olanak Veren Hukuki Bir Neden Bir İspat Aracı Olduğu - Mülkiyetin Tapuya Tescille Geçebileceği/Taşınmazın Açık Artırmayla Satılması )"
634Y14.HD22.2.2001E. 2001/854 K. 2001/1314"TAPU İPTALİ VE YOL OLARAK TERKİN TALEBİ ( Yolun Takas Sözleşmesine Konu Olamaması )
MÜLKİYETİ NAKLEDEN SÖZLEŞMELER ( Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi )
KADASTRO SONUCU YOL OLARAK SINIRLANDIRILAN YER ( Bu Yerlerin Köy Tüzel Kişiliği Tarafından Böyle Bir Sözleşmeye Konu Edilmesine Olanak Olmaması )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN TAKAS SÖZLEŞMESİNE DAYANARAK YOL OLARAK TERKİN TALEBİ ( Kadastro Sonucu Yol Olarak Sınırlandırılan Yerin Köy Tarafından Böyle Bir Sözleşmeye Konu Edilememesi )"
634Y1.HD19.2.2001E. 2001/1416 K. 2001/1871"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Murisin Sağlığında Hak Dengesini Gözeten Kabul Edilebilir Ölçüde Paylaştırma Yapması Durumunda Mal Kaçırma Kastından Söz Edilememesi )
BEDELLER ARASINDAKİ FAHİŞ FARK ( Muvazaa İçin Yeterli Delil Olmaması )
İSPAT ( Bedeller Arasında Fahiş Fark Olmasının Muvazaa İçin Yeterli Delil Olmaması )"
634Y14.HD9.2.2001E. 2001/489 K. 2001/889"İYİNİYET ( Kat Mülkiyetine Tabi Bina İnşa Eden Kişinin Bağımsız Bölümü Haricen Sattığı Üçüncü Kişinin Tescil Talebi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alıp Edimini Yerine Getiren Üçüncü Kişinin )
YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALIP EDİMİNİ YERİNE GETİREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
634YHGK7.2.2001E. 2000/13-1729 K. 2001/32"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davalılardan Haricen Satın Aldığı Taşınmazların Tapusunun Verilmemesi Nedeniyle )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIN ALINMASI ( Yanlar Arasında Düzenlenen Sözleşme Tapulu Taşınmazın Mülkiyetinin Naklini Amaçlasa da Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçersiz Olması )
HARİCEN SATIN ALINAN TAPULU TAŞINMAZ ( Yanlar Arasında Düzenlenen Sözleşme Tapulu Taşınmazın Mülkiyetinin Naklini Amaçlasa da Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçersiz Olması )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Tapulu Taşınmazların Nakline Dair Sözleşmelerin Resmi Şekilde Yapılmaması Durumunda Geçersiz Olması-Tarafların Verdiklerini Geri İsteyebilmeleri )
HAKSIZ İKTİSAP ( Tapulu Taşınmazın Nakline Dair Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmaması Nedeniyle Geçersiz Olması-Davacının Davalıya Verdiğini Ancak Haksız İktisap Kurallarına Göre Alabilmesi )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Geçerli Bir Sebebe Dayanmaksızın Bir Kişinin Mal Varlığından Diğerinin Mal Varlığına Kayan Değerlerin İadesi )
MAL VARLIĞINDA MEYDANA GELEN ARTIRIM ( Denkleştirici Adalet İlkesinin Uygulanması )"
634Y13.HD5.2.2001E. 2000/11546 K. 2001/1043"ALACAK DAVASI ( Harici Sözleşmeyle Satın Alınan Taşınmaz İçin Verilen Paraların Sözleşmenin Geçersiz Olması Nedeniyle Tahsili Talebi )
HARİCEN SATIN ALINAN TAŞINMAZ İÇİN ÖDENEN PARALARIN İADESİ ( Sözleşmenin Haricen Düzenlenmiş Olması Nedeniyle Geçersiz Addedilmesi-Tarafların Verdiklerini Alabilmeleri )
TAŞINMAZ SATIŞI İÇİN DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Haricen Düzenlenmiş Olması Nedeniyle Geçersiz Addedilmesi-Tarafların Verdiklerini Alabilmeleri )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Taşınmaz Alım Satımının Haricen Düzenlenen Sözleşme Uyarınca Yapılması- Sözleşmenin Geçersiz Olması Nedeniyle Tarafların Verdiklerini İsteyebilmeleri )"
634Y1.HD22.1.2001E. 2000/15883 K. 2001/489"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazların Temlik Tarihindeki Gerçek Değerleri ile Temlik Değerleri Arasında Fahiş Fark Olması )
BEDELLER ARASINDAKİ FAHİŞ FARK ( Murisin Muvazaa Yaptığına Delil Olması )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞI ( Murisin Gerçek Bedelle Üçüncü Kişiye Satması Mümkünken Muvazaalı Şekilde Çok Daha Düşük Bir Bedelle Başkasına Satmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması )"
634YHGK15.11.2000E. 2000/13-1612 K. 2000/1704"GAYRİMENKUL SATIMI ( Harici sözleşmenin bedeli iade şartları)
GAYRIMENKULÜN SATIŞ BEDELİ ( Harici sözleşmenin iade şartları)
CEZAİ ŞART ( Geçersiz sözleşmede)
ALACAK DAVASI ( Taraflar Arasında Yapılan Sözleşmenin Haksız Feshi İddiasıyla Alacağın Tahsili İstemi )
NAKİL SÖZLEŞMESİ ( Gayrimenkulun Mülkiyetinin Nakline İlişkin Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi )
TARAFLARIN SÖZLEŞMEDE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Yapılan Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmaması Sebebiyle Tarafların Aldıklarını İade ile Yükümlü Olmaları )
HARİCİ SÖZLEŞME ( Gayrimenkulun Mülkiyetinin Nakline İlişkin Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi )
İFADAN VAZGEÇME ( Harici Satış Nedeniyle Verilen Paranın İadesi Sözleşmece Hükme Bağlanması )
TAŞINMAZIN FERAĞI ( Gayrimenkulun Mülkiyetinin Nakline İlişkin Sözleşmenin ve Ferağın Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZIN SATIMINDA ŞEKİL ŞARTI ( Satımın İsbatını Kolaylaştırmak ve Taraflar Arasında Hukuki Güvenliğin Sağlanması )"
634Y11.HD19.10.2000E. 2000/3880 K. 2000/7588"PAYLAŞIM PROTOKOLÜ ( Davalının Devir Protokolündeki Taahhütlerine Resmiyet Kazandırdığı - Protokol Hükümlerinin Geçerli Olduğu ve Taahhüt Edilen Gayrımenkullerin Devri İçin Resmi Şekil Şartı Aranmasına Gerek Olmadığı )
TAŞINMAZIN PROTOKOL İLE DEVRİ ( Davalının Gayrimenkul Devri İşlemini Harici Protokol İle Yüklendikten Sonra Noter Önünde Yapılan Devir Sözleşmeleri İle Dava Dışı Şirketlerdeki Hisselerini Devrederek Edimini İfa Etmiş Bulunmasına Göre Davaya Konu Devir Protokolündeki Taahhütlerine Resmiyet Kazandırdığı )
TAŞINMAZIN DEVRİNDE RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Protokol Hükümleri Nedeniyle Taahhüt Edilen Gayrımenkullerin Devri İçin Resmi Şekil Şartı Aranmasına Gerek Olmadığının Kabulü Zorunlu Olduğu )"
634Y13.HD16.10.2000E. 2000/7494 K. 2000/8566"HAKSIZ İKTİSAP ALACAĞINA DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI UYGULANMASI ( Haricen Satış Bedeli - Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET KURALI ( Haksız İktisabın İadesinde - Haricen Satış Bedeli/Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması )
HARİCEN SATIŞ BEDELİNİN İADESİ ( Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması - Denkleştirici Adalet Kuralı )
PARANIN ALIM GÜCÜ ( İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması - Haricen Satış Bedeli/Denkleştirici Adalet Kuralı )
İCRA İNKÂR TAZMİNATI ( Harici Satış Bedelinin Ulaştığı Değer/Paranın Alım Gücünün İlk Ödeme Tarihindeki Alım Gücüne Ulaştırılması - Alacağın Likit ve Muayyen Olmaması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ FAHİŞ FARK ( Raporlar Arasındaki Farklılıkları Açıklayıcı Ek Rapor Veya Yeni Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Zorunluluğu )"
634Y14.HD13.10.2000E. 2000/4776 K. 2000/6170"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kİşisel Hakka Dayanma )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Annesine Afet Konutu Olarak Tahsis Edilen Yerin Sözleşme İle Kendisine Devredildiğini İleri Sürmesi )
AFET KONUTU OLARAK TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ ( Bu Taşınmazın Sözleşme İle Davacıya Devri )
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Taşınmaz Kayıtlarının İncelenmesi )"
634Y14.HD11.10.2000E. 2000/4892 K. 2000/6088"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Devir Sözleşmesine Dayanılması )
DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Alınan Borcun Teminatı Olarak Yapıldığının Taahhütnameden Anlaşılması )
TAAHHÜTNAME ( Devir Sözleşmesinin Alınan Borcun Teminatı Olarak Yapıldığının Anlaşılması )"
634Y1.HD2.10.2000E. 2000/10186 K. 2000/11332"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Paydaşlar arasında fiili taksim)
ECRİMİSİL ( Paydaşlar arasında fiili taksim)
PAYDAŞLAR ARASINDA FİİLİ TAKSİM
FİİLİ TAKSİM ( Müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil)"
634Y16.HD15.6.2000E. 2000/2756 K. 2000/2646"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tapu Dışı Satıma Dayanarak Açılan Davada Süre Koşulu)
TAPU DIŞI SATIMIN GEÇERLİLİĞİNİN ŞARTLARI ( 10 Yıllık Süre Koşulu)
SÜRE KOŞULU ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Tapu Dışı Satımın Geçerliliği İçin)"
634Y1.HD24.5.2000E. 2000/6705 K. 2000/6000"MURİS MUVAZAASI ( Niteliği İtibariyle Nisbi Muvazaa Türü Olduğu - Miras Bırakanın Sözleşmeyi Yapmakta Haklı ve Makul Bir Nedeninin Bulunup Bulunmadığı Tespit Edilmesi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası - Satış Bedeli İle Sözleşme Tarihindeki Gerçek Değer Arasındaki Fark Taraflar İle Miras Bırakan Arasındaki Beşeri İlişki Gibi Hususların Göz Önünde Tutulması Gereği )
MİRAS BIRAKANIN İRADE VE AMACI ( Tespiti İçin Ülke ve Yörenin Gelenek ve Görenekleri Toplumsal Eğilimleri Olayların Olağan Akışı Miras Bırakanın Sözleşmeyi Yapmakta Haklı ve Makul Bir Nedeninin Bulunup Bulunmadığı Tespit Edilmesi Gereği )"
634YHGK17.5.2000E. 2000/2-888 K. 2000/885"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Dolaylı temsil)
DOLAYLI TEMSİL ( İnanç sözleşmesi)
İNANÇLI İŞLEMLER ( Vekâlete benzerliği)"
634Y14.HD7.3.2000E. 2000/500 K. 2000/1580"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Adi Yazılı Satış Sözleşmesine Dayalı )
ADİ YAZILI SATIŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Taşınmazların Devrine İlişkin Sözleşmelerin Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi )
TAPULU TAŞINMAZLARDA DEVRE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAMASI ( Tescil İstenememesi )"
634YHGK1.3.2000E. 2000/1-126 K. 2000/143"MURİS MUVAZAASI ( Dava açma ehliyeti)
MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA KASTI ( İşlemden sonra mirasçı olanın hakkı)
MİRASÇILIK SIFATI
MEVSUF MUVAZAA
MUVAZAA ( Mirasçıdan mal kaçırma kastı)"
634YHGK23.2.2000E. 2000/14-97 K. 2000/140"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İhaleyle Belediyeden Alınan Taşınmazın Harici Satışından Sonra Encümen Kararıyla Başkasına Ferağ Edilmesi )
TAŞINMAZIN İHALEYLE SATIŞI ( Belediyeden Alınan Taşınmazın Daha Sonra Encümen Kararıyla Başkasına Ferağ Edilmesi )
ŞAHSİ HAKKA DAYANARAK AYNİ HAKKIN İADESİNİN İSTENMESİ ( Taşınmazı Haricen Alanın Encümen Kararıyla Adına Tescil Yapılandan Mülkiyeti İstemesi )
HARİCEN SATIŞ ( Taşınmazı Haricen Satın Aldıktan Sonra Encümen Kararıyla Başkası Adına Ferağ Verilmesi )"
634Y14.HD9.2.2000E. 2001/532 K. 2001/875"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Olmak Üzere Yapımına Başlanıp Haricen Satılan Daire İçin )
İYİNİYET ( Kat Mülkiyetine Tabi Olmak Üzere Yapımına Başlanıp Haricen Satılan Daire İçin Açılan Tapu İptal ve Tescil Davası )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ OLARAK YAPIMINA BAŞLANIP HARİCEN SATILAN DAİRE ( Satıcının Mülkiyetini Devretmemesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Talebi )
HARİCİ SATIŞIN GEÇERLİLİĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Göre Yapılan Bina İnşa Edildikten Sonra Yapılan )
ORTAK YERLERDE YAPILAN DAİRELER ( Arsa Payı Sahiplerinin Pay Talebi )
BODRUM KATTA ORTAK YERDE YAPILAN DAİRELER ( Arsa Payı Sahiplerinin Pay Talebi )
ARSA PAYI SAHİPLERİNİN PAY TALEBİ ( Bodrum Katta Ortak Yerin Projeye Aykırı Olarak Daireye Çevrilmesi Nedeniyle )"
634Y13.HD8.2.2000E. 1999/8918 K. 2000/870"GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Verilen Şeylerin İadesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Taşınmaz Satışının Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Geçerli Kılınması )
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılmasının Etkileri )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Alacağın Temliki Olarak Geçerlilik Kazanması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müteahhitten taşınmaz satın almak )
MÜTEAHHİDİN TAŞINMAZ SATMASI ( Alacağın temliki )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Müteahhidin payını satması )
HARİCİ SATIM ( Alacağın temliki niteliğinde )"
634Y13.HD25.1.2000E. 1999/10202 K. 2000/193"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI İADE TALEBİ ( Tapudışı Satışta Ferağ Verilmemesi Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi Talebinde İade Edilecek Miktarın Tesbiti )
TAPUDIŞI SATIŞTA FERAĞ VERİLMEMESİ ( Ödenen Bedelin İadesi Talebi - Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Davada Ödenecek Miktarın Tesbiti )
FERAĞ VERİLMEMESİ NEDENİYLE TAPUDIŞI SATIŞ SONUCU ÖDENMİŞ BEDELİN İADESİ TALEBİ ( Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Davada Ödenecek Miktarın Tesbiti )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDİLMESİ YASAĞI ( Davacının İstediğinden Başka Konuda Hüküm Verilememesi )"
634Y1.HD27.12.1999E. 1999/14018 K. 1999/14128"YEMİN DELİLİ ( Cevap Layihasında Yer Alan v.s. İbaresi )
HARİCİ TAŞINMAZ SATIŞI ( Geçersiz Olması )
HARİCİ SATIŞ BEDELİ ( Alıcı Lehine Hapis Hakkı Tanınması )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIŞI ( Alıcı Yararına Hapis Hakkı )
HAPİS HAKKI ( Tapulu Taşınmazın Haricen Satışında Ödenen Bedel İçin )"
634Y1.HD11.11.1999E. 1999/12012 K. 1999/11644"MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Saklı Pay Sahibi Olsun veya Olmasın Hakkı Çiğnenen Tüm Mirasçıların Resmi Sözleşmenin Muvazaa Nedeni İle Geçersizliğinin Tesbitini ve Tapu Kaydının İptalini İsteyebileceği )
MİRASÇILARIN DAVA HAKKI ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - Saklı Pay Sahibi Olsun veya Olmasın Hakkı Çiğnenen Tüm Mirasçıların Resmi Sözleşmenin Geçersizliğinin Tesbitini ve Tapu Kaydının İptalini İsteyebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaasına Dayalı/Tapu İptali ve Tescil Talebi - Saklı Pay Sahibi Olsun veya Olmasın Hakkı Çiğnenen Tüm Mirasçıların Resmi Sözleşmenin Geçersizliğinin Tesbitini ve Tapu Kaydının İptalini İsteyebileceği )"
634Y1.HD27.10.1999E. 1999/10385 K. 1999/10664"HARİCİ SATIŞ ( Alıcıya Karşı Müdahalenin Meni Davası Açılması )
HAPİS HAKKI ( Harici Satış Bedeli İçin )
HARİCİ SATIŞ BEDELİ ( Elatmanın Önlenmesi Davasında Alıcıya Hapis Hakkı Tanınması )"
634YHGK30.6.1999E. 1999/14-548 K. 1999/565"ZİLYETLİĞE MÜDAHALENİN MENİ
ZİLYET OLUNAN TAŞINMAZDAN YOL YERİ SATMAK ( İsbat külfeti )
İSBAT KÜLFETİ ( zilyet olunan taşınmazdan yer satmak )
TAPUSUZ TAŞINMAZA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Yol Yeri Değil Zilyet Olunan Taşınmazın Tümünün Alındığı İddiası )
MÜLKİYETİN YAZILI BELGE VE TANIKLA DOĞRULANMASI ( Zilyet Olunan Taşınmazda Elatmanın Önlenmesi Davası )
ZİLYET OLUNAN TAŞINMAZDA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI"
634YHGK9.6.1999E. 1999/1–472 K. 1999/501"TENKİS ( Muris muvazaası )
MURİS MUVAZAASI ( Tapu iptali ve tescil, tenkis )
EVLENME KARŞILIĞI “MEHİR” SENEDİ ( İyiniyetli iktisap )
İYİNİYETLİ İKTİSAP ( Evlenme karşılığı “mehir” senedi )
MEHİR SENEDİ"
634Y1.HD1.6.1999E. 1999/3115 K. 1999/5898"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ehliyetsizlik ve Muvazaa Hukuksal Nedenine Dayalı )
MUVAZAA VE EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Birkaç Hukuki Nedene Dayalı Dava Açılmasında Usul ve Yasaya Aykırı Yön Olmaması )
EHLİYETSİZLİK İDDİASI ( Tarafların Gösterecekleri Deliller Toplanarak Tanıklar Dinlenerek Varsa Doktor Raporları İncelenerek Karar Verilmesi )"
634YHGK28.4.1999E. 1999/1–251 K. 1999/245"MURİS MUVAZAASI ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris muvazaası )
İYİNİYETLİ İKTİSAP ( Muris murazaası )
MURİS MUVAZAASI ( İyiniyetli iktisap )"
634Y16.HD15.4.1999E. 1999/1212 K. 1999/1237"TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ TEMLİKİ ( Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )
KADASTRO KANUNU UYGULAMASI ( Tapulu Taşınmazın Haricen Temlikinin Geçerlilik Kazanması )
FERAGAT VE KABUL ( Tapulu Taşınmazın Haricen Temliki İddiasında )"
634Y1.HD23.3.1999E. 1999/1532 K. 1999/2932"MURİS MUVAZAASI ( Tüm Mirasçıları Kapsar Biçimde Paylaştırma Yapılmaması )
SAKLI PAY ( Tüm Mirasçılar Arasında Paylaştırma Yapılması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
TAŞINMAZLARIN KONUM VE DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI ( Tüm Mirasçıları Kapsar Biçimde Paylaştırma Yapılması )"
634YHGK17.3.1999E. 1999/1–159 K. 1999/147"HAKİMİN DAVANIN HUKUKİ SEBEBİNİ TAYİNİ
MURİS MUVAZAASI ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris muvazaası )
MURİS MUVAZAASI ( Vekaletin kötüye kullanılması )
VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Muris muvazaası )
BİRDEN FAZLA DAVA SEBEBİNİ GÖSTERME ( Kanunların uygulanması )
KANUNLARIN UYGULANMASI ( Birden fazla dava sebebini gösterme )"
634Y8.HD13.1.1999E. 1998/9344 K. 1999/182"TAPULU TAŞINMAZLARIN SATIŞ VE DEVRİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Haricen Satışlarının Geçersizliği )
HARİCEN SATIŞIN GEÇERSİZ OLMASI ( Tapulu Taşınmazların Satış ve Devri )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Haricen Satışın Geçersiz Olması )
MENİ MÜDAHALE DAVASI ( Haricen Satışın Geçersiz Olması )
TAPU KAYDININ İPTALİ ( Süre Yönünden Şartların Gerçekleşmesi )"
634Y2.HD15.12.1998E. 1998/11795 K. 1998/13642"ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Miras Taksim Sözleşmelerinden Doğan Borçlarda )
MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN BORÇLAR ( On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Miras Taksim Sözleşmelerinden Doğan Borçlarda Ferağ Ümidinin Kesildiği An )
ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ ( Miras Taksim Sözleşmesine Uygun Olarak Taşınmazlar Üzerinde Zilyetlik Tesis Edilmişse )"
634Y14.HD30.11.1998E. 1998/7249 K. 1998/9105"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İştirak Halindeki Miras Payının Devri Geçerli Olduğu Halde Tapuda Müşterek Paydaş Olunan Payın Tek Taraflı Ferağ Vekaletnamesi İle Satışının Geçersiz Olması )
FERAĞ VEKALETNAMESİ ( İştirak Halindeki Miras Payının Devri Geçerli Olduğu Halde Tapuda Müşterek Paydaş Olunan Payın Tek Taraflı Ferağ Vekaletnamesi İle Satışının Geçersiz Olması )
İŞTİRAK HALİNDEKİ MİRAS PAYININ DEVRİ ( Miras Payının Devri Geçerli Olduğu Halde Tapuda Müşterek Paydaş Olunan Payın Tek Taraflı Ferağ Vekaletnamesi İle Satışının Geçersiz Olması )"
634Y13.HD9.11.1998E. 1998/6043 K. 1998/6836"DÜRÜSTLÜK ( İdari Kurumun Özel Hukuk Alanında Yapmış Olduğu Hukuki İş ve İşlemlerde de Geçerli Olması )
KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırma Bedeline Karşılık Belediyenin Dükkan Önermesi Sonradan Meclis Kararıyla Bundan Dönmesi )"
634Y1.HD5.11.1998E. 1998/11497 K. 1998/12276"MURİS MUVAZAASI ( Niteliği İtibariyle Mevsuf Olduğu )
MURİSİN ASIL İRADE VE AMACININ TESPİTİ ( Taşınmaz Temlikinin Muvazaalı Olduğu İddiası Karşısında )
TAŞINMAZ TEMLİKİ ( Murisin Asıl İrade ve Amacını Tespit Zorunluluğu )"
634Y15.HD8.10.1998E. 1998/2263 K. 1998/3752"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Fesih İsteyen Tarafın Dava Açması Gereği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmek İçin )
SÖZLEŞMEDEN DÖNME ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmek İçin Dava Açma Gereği )"
634YHGK7.10.1998E. 1998/14-624 K. 1998/675"HARİCİ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Satıcının Taşınmazdaki Payından Yaptığı Satışın Diğer Pay Sahiplerince de Kabul Edilmesi )
TAŞINMAZDAKİ HİSSENİN SATIMI ( Diğer Pay Sahiplerinin Kabulü Halinde Harici Satışın Geçerli Olması )
ANNENİN OĞLUNA TAŞINMAZINI HARİCEN SATMASI ( Diğer Pay Sahiplerinin Kabulü Halinde Satışın Geçerli Olması )"
634YHGK7.10.1998E. 1998/13-639 K. 1998/658"HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ( Feradan sonra)
GAYRIMENKUL SATIMI ( Harici sözleşmenin şartları)
GAYRIMENKULÜN SATIŞ BEDELİ ( Harici sözleşmenin geçerliği)"
634YHGK8.7.1998E. 1998/1-558 K. 1998/570"MURİS MUVAZAASI ( Murisin Taşınmazdaki Paylarını Gerçek Değerinin Çok Altında Temlik Etmesi )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ ( Pay Temlik Edilen Kişi Bütün Edimlerini Yerine Getirmişse Muris Muvazaasından Söz Edilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaasına Dayalı )
MUVAZAA ( Pay Temlik Edilen Ölünceye Kadar Bakma Akdi Gereğince Bütün Edimlerini Yerine Getirmişse )
MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAK ( Murisin Taşınmazdaki Paylarını Gerçek Değerinin Çok Altında Temlik Etmesi )"
634Y18.HD25.6.1998E. 1998/6931 K. 1998/7789"KAT MÜLKİYETİ KURULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat mülkiyeti kurulmak suretiyle )"
634Y14.HD9.6.1998E. 1998/3624 K. 1998/4713"HARİCEN SATIŞ ( İmar Planı Olmayan Yerler )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Olmayan Yerler )
KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Geçersiz Olan Taşınmaz Satışına Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )"
634YHGK3.6.1998E. 1998/6-451 K. 1998/384"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyeti kurulması )
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI ( Ortaklığın giderilmesi )"
634Y14.HD26.5.1998E. 1998/3525 K. 1998/4161"HARİCEN SATIŞ ( Geçersiz Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde )
KANUNA KARŞI HİLE ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )"
634Y14.HD26.5.1998E. 1998/3524 K. 1998/4160"KANUNA KARŞI HİLE ( Kanuna Aykırı İşlemi Dava Açarak Mahkeme Önünde Kabulle ve Temyiz Etmeden Kesinleştirerek Yapmak )
İMAR PLANI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZLAR ( Kanuna Karşı Hileyle İlama Bağlanarak Devri )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Dışında Kalan Taşınmazlar Hakkında Yapılamayacağı )
HARİCİ SATIŞ ( İmar Planı Dışında Kalan Taşınmazlar Hakkında Yapılırsa Satış Vaadi Yerine Geçemeyeceği )"
634Y14.HD26.5.1998E. 1998/3523 K. 1998/4159"KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Dışındaki Taşınmazın Küçük Paylara Bölünerek Satılması )
İMAR PLANI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Küçük Paylara Bölünerek Satılması )
MAHKEME HUZURUNDA DAVAYI KABUL ( Davanın Kanuna Aykırı Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Dışında Kalan Yerlerdeki Taşınmazlar Hakkında Yapılamayacağı )"
634Y14.HD26.5.1998E. 1998/3522 K. 1998/4158"KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Dışındaki Yerlerdeki Taşınmazın Devri )
TARLANIN HİSSELERE BÖLÜNEREK SATILMASI ( İmar Planı Dışındaki Yerlerde Bulunan )
İMAR PLANI DIŞINDAKİ YERLERDE BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Olamaması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Dışında Kalan Taşınmazlar Hakkında Yapılamayacağı )"
634Y14.HD26.5.1998E. 1998/3520 K. 1998/4156"İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE TAŞINMAZ SATIŞI ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )
KANUNA KARŞI HİLE ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )
DAVAYI KABUL ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )
HARİCİ TAŞINMAZ SATIŞI ( Geçersiz Olması )"
634Y14.HD26.5.1998E. 1998/3519 K. 1998/4155"RESMİ ŞEKİL ( Tapuya Kayıtlı Taşınmazın Haricen Satışın Geçersizliği )
HARİCEN SATIŞ ( Tapuya Kayıtlı Taşınmaz Hakkında Geçersiz Olması )
KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Dışındaki Yerlerde Bulunan Taşınmazın Mahkemede Dava Açılarak Davalı Tarafından Kabulü Suretiyle Devri )
ÖZEL PARSELASYON YAPILMASI YASAK TAŞINMAZ ( Muvazaalı Dava Açılarak Kabul Suretiyle ve Temyiz Edilmeyip Kesinleştirilerek Payın Devri )
İMAR PARSELASYONU YAPILMAYAN ARAZİ ( Kanuna Karşı Hileyle Özel Parselasyon Yapılarak Devri )"
634Y14.HD26.5.1998E. 1998/1339 K. 1998/4181"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sayış Vaadi Sözleşmesine ve Muvazaa İddiasına Dayalı )
GEREKÇE OLMASI ( Mahkeme Kararının Mahkemeyi Sonuca Götüren Gerekçenin Ne Olduğunu İhtiva Etmesinin Gerekmesi )
KISA KARARIN GEREKÇELİ KARARA AYKIRI OLMASI ( Yargıtay Denetimine Elverişli Olmadığından Bozma Nedeni Olması )"
634Y1.HD5.5.1998E. 1998/3203 K. 1998/5639"EDİMLER ARASINDA NİSPETSİZLİK ( Muvazaa )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Murisin Taşınmazını Düşük Bedelle Oğluna Temlik Etmesi )
MURİS MUVAZAASI ( Delillerin Toplanıp Birlikte Değerlendirilmesi Zorunluluğu )"
634Y13.HD10.3.1998E. 1998/1592 K. 1998/2239"TAZMİNAT DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Satışı Vaad Edilen Dairenin Ancak Davalının Ferağdan Vazgeçme Yani Sözleşmeye Aykırı Davranma Tarihindeki Değerinin İstenebilmesi )
FERAĞDAN VAZGEÇME TARİHİNDEKİ DEĞER ( Davacının Satışı Vaad Edilen Dairenin Ancak Davalının Ferağdan Vazgeçme Yani Sözleşmeye Aykırı Davranma Tarihindeki Değerini İsteyebilmesi )"
634YHGK25.2.1998E. 1998/2-121 K. 1998/157"MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Adi Yazılı Sözleşmenin Geçerliliği )
ŞEKİL ( Miras Taksim Sözleşmesi İçin Adi Yazılı Şeklin Yeterli Olması )
TAKSİM SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL ( Miras Taksim Sözleşmesi ve Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazın Taksimi Hallerinde )
MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZIN TAKSİMİ ( Resmi Şekil Zorunluluğu )"
634Y8.HD17.11.1997E. 1997/969 K. 1997/7333"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Harici Satın Almaya Dayanma )
HARİCİ SATIŞ ( Eklemeli Zilyetlik Dahil Mülkiyet Hakkının Tesbit Tarihinden Önce Doğduğunun İspat Edilmesi )
EKLEMELİ ZİLYETLİK ( Mülkiyet Hakkının Tesbit Tarihinden Önce Doğduğunun İspat Edilmesi )
ZİLYETLİK ( Tanıkla İspat Edilmesi )
TANIK YAŞI ( Bilgilerin On Yaşından İtibaren Başlayabileceğinden Fiili İmkansızlık Olması )
KADASTRO TESPİTİNDEN SONRA KESİNLEŞMESİNDEN ÖNCE ( Harici Satın Almaya Dayanma )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Eklemeli zilyetlik )
EKLEMELİ ZİLYETLİK
ZİLYETLİĞİN İSBATINDA TANIK YAŞI"
634YHGK5.11.1997E. 1997/14-671 K. 1997/879"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Tapu İptali ve Tescil )
KAT KARŞILIĞI TEMLİK ( Kişisel Hak Kazanma )
KİŞİSEL HAK KAZANMA ( Kat Karşılığı Temlik )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Mülkiyeti Talep Hakkı )"
634Y13.HD4.11.1997E. 1997/8014 K. 1997/8727"İŞTİRAKIN ÇÖZÜLMESİ ( Harici Taksime Konu Edilmesi )
SULH ANLAŞMASI ( Paydaş Bulunulan Taşınmazla İlgili )
TAZMİNAT DAVASI ( Haricen Yapılan Taksime Uymamak )
HARİCEN YAPILAN TAKSİME UYMAMAK ( Tazminat Davası )
FER`İ BORÇ ( Haricen Yapılan Taksime Uymamak )
ASIL BORÇ ( Haricen Yapılan Taksime Uymamak )"
634YHGK8.10.1997E. 1997/1-443 K. 1997/770"MÜDAHALENIN ÖNLENMESI ( Paydaşlar arasında )
PAYDAŞLAR ARAS1NDA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ TAKSİMİ
HARİCİ TAKSİM ( Tapulu taşınmaz )
FİİLİ TAKSİM ( Tapulu Taşınmaz )
İYİ NİYET ( Fiili taksim )
USULU MÜKTESEP HAK"
634Y8.HD26.6.1997E. 1996/9378 K. 1997/4125"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Senedi İle Taşınmazın Satın Alınması )
SATIŞ VAADİ SENEDİ ( Zilyetliğin Devir Senedi Olarak Yorumlanması )
TAPUSUZ TAŞINMAZLAR ( Zilyetlik Hakkının Devri Amacını Güden Satım )
ZİLYETLİK HAKKININ DEVRİ AMACINI GÜDEN SATIM ( Tapusuz Mallar )"
634Y18.HD9.6.1997E. 1997/5490 K. 1997/6069"DEVREMÜLK HAKKI ( Gayrımenkul Mülkiyetinin Bir Türü Olması )
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Devremülk Hakkının Gayrımenkul Mülkiyetinin Bir Türü Olması )"
634YİBGK6.6.1997E. 1994/5 K. 1997/2"TAPULU TAŞINMAZLARIN TAPU DIŞI YOLLA MÜLKİYETİNİN NAKLİ ( Geçerli Olabilme Şartları )
TAPU DIŞI YOLLA MÜLKİYETİN NAKLİ ( Kadastro Tesbitinden Önce-Sonra )
KADASTRO KANUNUNUN BÖLGEDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
KADASTRO KANUNUNUN UYGULANMASI ( Tapulu veya Tapusuz Yerlerde )
ON YILLIK SÜRENİN TESBİT TARİHİNE GÖRE HESAPLANMASI ( Kadastro Tesbiti )
KADASTRO TESBİT TARİHİ ( On Yıllık Sürenin Başlangıcı )"
634Y13.HD1.5.1997E. 1997/3900 K. 1997/3869"TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIŞI ( Tazminat Davası Açılıp Açılamaması-Haksız İktisap )
HAKSIZ İKTİSAP ( İade Kapsamı-Tapulu Taşınmazın Harici Satışı Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini )
İADE KAPSAMI ( Haksız İktisap )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Haksız İktisap-Tapulu Taşınmazın Harici Satışı Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET ( Haksız İktisap-Tapulu Taşınmazın Harici Satışı Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini )
MENFİ ZARAR ( Haksız İktisap-İade Kapsamı )"
634YHGK30.4.1997E. 1997/15-146 K. 1997/372"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılma Zorunluluğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kardeşler Arasında Resmi Şekilde Yapılmayan ve Varlığı da İspat Edilemeyen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanılarak )
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( İfa Edilmiş Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Şekil Noksanına Dayanmak )
İSPAT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Varlığı )
TANIK ( Kardeşler Arasında da Olsa Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Varlığının Tanıkla İspat Edilemeyeceği )"
634Y15.HD15.4.1997E. 1997/1484 K. 1997/2136"ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinin Bedel Olarak Kararlaştırılması )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİN DEVRİ ( Adi Yazılı Sözleşmenin Noterle Re'sen Düzenleme Biçiminde Yapılmasının Gerekmesi )
NOTERDEN RE'SEN DÜZENLEME BİÇİMİNDE YAPILMAYAN MÜLKİYETİN DEVRİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin ve Sözleşmedeki Cezai Şartın Geçersiz Olması )"
634Y14.HD11.4.1997E. 1997/1890 K. 1997/2955"TAPULAMA TESBİTİNİN 3.KİŞİLER YÖNÜNDEN KESİNLEŞMESİ
ZİLYET ADINA TESBİT ( 3. Kişiler yönünden kesinleşmesi )
GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN NAKLİ"
634YHGK2.4.1997E. 1997/2-7 K. 1997/286"KADININ TAŞINMAZ MAL ALIMINDA MADDİ YARDIMI
MAL AYRILIĞI ( Kadının taşınmaz mal alımında kocaya yardımı )
KOCA ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALDA KADININ PAYI
ZARARIN HAKKANİYETE UYGUN TESPİTİ
KARI/KOCA ARASINDAKİ SÖZLEŞMELER
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Karı/koca arasında )"
634YHGK2.4.1997E. 1996/1-844 K. 1997/271"HARİCİ SATIŞ ( Tapulu yerin )
TAPULU YERİN HARİCİ SATIŞI
KAL ( Tapulu yerin haricen satımı )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN BOZULMASI"
634Y15.HD27.3.1997E. 1996/6161 K. 1997/1115"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Edimlerin İfası Tapuda Taşınmaz Pay Devrini de İçerdiğinden Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olması )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAYAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Edimlerin İfası Tapuda Taşınmaz Pay Devrini de İçerdiğinden Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olması )
KUSUR ( İnşaat İçin Ruhsat Alma Yükümü İş Sahibine Ait Olduğundan Yüklenicinin Ruhsatsız İşi Yapmaya Zorlanamaması )
REESKONT FAİZİ ( Uyuşmazlığın Ticari İş Niteliği Taşıması )
DELİL TESPİTİ MASRAFLARI ( Yargılama Giderine Sokulmasının Gerekmesi )"
634Y1.HD18.3.1997E. 1997/1310 K. 1997/3628"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaşın Engel Olan Öteki Paydaş veya Paydaşlardan Payına Vaki Elatmanın Önlenilmesini Her Zaman İsteyebilmesi )
PAYLI MÜLKİYET ( Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaşın Engel Olan Öteki Paydaş veya Paydaşlardan Payına Vaki Elatmanın Önlenilmesini Her Zaman İsteyebilmesi )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Paydaşlardan Biri Öteki Paydaşların Olurlarını Almadan Tek Başına Ortak Taşınmazdan Yararlanmasına Engel Olan Paydaş Aleyhine El Atmanın Önlenmesi Davasını Açması )
PAYINDAN AZ YER KULLANAN PAYDAŞ ( Paydaşın Sorununu Elatmanın Önlenilmesi Davası ile Değil Kesin Sonuç Getiren Taksim veya Şuyuun Satış Yoluyla Giderilmesi Davasıyla Çözümlemesinin Gerekmesi )
TAPULU TAŞINMAZ ( Harici veya Fiili Taksim ile Payların Mülkiyetinin Ana Taşınmazdan Ayrılamaması )
EYLEMLİ KULLANMA ( Taşınmazın Kullanma Biçimi Tüm Paydaşlar Arasında Belirlenen Bir Anlaşma ile Belirlenmişse Eylemli Kullanmadan Söz Edilmesi )"
634YHGK12.3.1997E. 1996/8-930 K. 1997/172"MERA ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap Edilememesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Mera )"
634YHGK12.3.1997E. 1996/1-949 K. 1997/193"KÖMÜRLÜĞÜN MESKEN HALİNE GETİRİLMESİ
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Kömürlügün mesken haline getirilmesi )
TALEP DIŞI HÜKÜM
ORTAK YERE EL ATMANIN ÖNLENMESİ"
634YHGK5.3.1997E. 1996/ 15-719 K. 1997/149"MÜLKİYETİN NAKLİNİ İÇEREN SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL
GEÇERSİZ SÖZLEŞMEYE DAYALI İŞLER ( Sebepsiz Zenginleşme )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Geçersiz Sözleşmeye Dayalı İşler )"
634YHGK26.2.1997E. 1996/1-854 K. 1997/124"MURİS MUVAZAASI ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris muvazaası )
MURİS MUVAZAASI ( Gerçek amacın tesbiti )
GERÇEK AMACIN TESBİTİ ( Muris Muvazaası )"
634Y13.HD25.2.1997E. 1996/11384 K. 1997/1392"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılması Gereği )
HAKSIZ İKTİSAP ( Geçerli Olmayan Taşınmaz Satımına İlişkin Olarak Verilen Bedelin İadesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İadede Değişen Ekonomik Şartların Ne Şekilde Hesaba Katılacağı )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIŞI ( Satışın Geçersizliğinden Kaynaklanan Haksız İktisap )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET ( Haksız İktisap Davasında İadede Dikkat Edilecek Hususlar )"
634YHGK29.1.1997E. 1996/7-792 K. 1997/15"KÖY İÇİ BOŞLUĞU ( Tespite İtiraz-Köy Tüzel Kişiliği Tarafından Zilyetlikle İktisap Edilip Edilememesi )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Köy İçi Boşluğu )
TESPİTE İTİRAZ ( Köy İçi Boşluğu-Köy Tüzel Kişiliği Tarafından Zilyetlikle İktisap )"
634Y1.HD23.1.1997E. 1996/16104 K. 1997/741"MUVAZAA İDDİASI ( Murisin Vekilince Yapılan İşlem Hakkında )
EHLİYETSİZLİK ( Murisin Vekilinin Yaptığı İşlemin Muvazaalı Olduğu İddiası )
MURİS MUVAZAASI ( Hukuki Ehliyetsiz Murisin Vekilince Yapılan İşlem Hakkında )
MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMAK ( Ehliyetsiz Muris Adına Vekilince Muvazaalı İşlem Yapıldığı İddiası )"
634Y1.HD22.1.1997E. 1996/16152 K. 1997/631"MURİS MUVAZAASI İDDİASI ( Miras Bırakanın Sağlığında Tüm Mirasçılarını Kapsayan Bir Paylaştırma Yapması )
MİRASTAN MAL KAÇIRMA İDDİASI ( Miras Bırakanın Sağlığında Mirasçıları Arasında Yaptığı Mal Paylaştırma )
MUVAZAALI TEMLİK ( Murisin Sağlığında Malını Mirasçıları Arasında Paylaştırması )"
634Y13.HD27.12.1996E. 1996/11376 K. 1996/11818"TAZMİNAT DAVASI ( Tapulu Taşınmazın Haricen Satın Alınmasına Rağmen Tescil Edilmemesi Nedeniyle )
TAPULU TAŞINMAZIN SATIŞI ( Satışa İlişkin Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmaması Nedeniyle Satışın Geçersiz Olması )
MUNZAM ZARAR ( Tapulu Taşınmazın Resmi Şekilde Satılmaması Nedeniyle Tarafların Ancak Verdiklerini İsteyebilmeleri )"
634YHGK27.11.1996E. 1996/13-701 K. 1996/840"HARİCEN SATIŞ ( Tapulu Taşınmazın Tapu Memuru Huzurunda veya Noterde Yapılan Satış Vadi Sözleşmesiyle Devredilmesi Gereği - Sözleşmenin Şekil Yönünden Eksikliğinin İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamı Taşımaması Gereği )
TAZMİNAT ( Harici Sözleşmeyle Daireyi Satın Alan Davacının Fereğ ve Teslimi İmkansız Hale Getiren Davalıdan Tazminat İstemeye Hakkı Olduğu - Bir Hakkın Kullanılmasının Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olmaması Gereği )
İYİNİYET KURALI ( Davacıya Davranışlarıyla Güven Veren Davalının Şekil Noksanlığını İleri Sürmesi İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmadığı - Ferağ ve Teslimi İmkansız Hale Getiren Davalının Şekile Aykırılık İddiasının Dinlenmemesi Gereği ) "
634Y13.HD22.11.1996E. 1996/8841 K. 1996/10366"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAMASI ( Davalının Edimini Yerine Getirmemek İçin Hakkını Kötüye Kullanması - Aynen İfasının Veya Olumlu Zararın İstenebileceği )
OLUMLU ZARARIN İSTENEBİLECEĞİ ( Şufalı Taşınmazın Bedeli Ödeyene Resmi Olmadan Satışının Vaadi - Davalının Adına Tescil Ettirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmesi )
SATIŞ VAADİ ( Resmi Şekilde Yapılmayan ve Şufalı Taşınmazın Bedeli Ödeyene - Davalının Adına Tescil Ettirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmesi/Hakkın Kötüye Kullanılması )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAYAN SATIŞ VAADİ ( Şufalı Taşınmazın Bedeli Ödeyene - Davalının Adına Tescil Ettirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmesi/Hakkın Kötüye Kullanılması )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şufalı Taşınmazın Bedeli Ödeyene Resmi Olmadan Satışının Vaadi - Davalının Adına Tescil Ettirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmesi )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Resmen Yapılmayan Satış Vaadi/Davalının Edimini Yerine Getirmemek İçin Hakkını Kötüye Kullanması - Aynen İfasının Veya Olumlu Zararın İstenebileceği )
SÖZLEŞMEDE ŞEKİL NOKSANI ( Resmen Yapılmayan Satış Vaadi/Davalının Edimini Yerine Getirmemek İçin Hakkını Kötüye Kullanması - Aynen İfasının Veya Olumlu Zararın İstenebileceği )"
634YHGK6.11.1996E. 1996/14–569 K. 1996/734"MİRAS PAYININ DEVRİ ( Mirasçılar dışında bir kişiye )
MİRAS PAYININ DEVRİ ( Mirasın açılmasından sonra )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİ ( Miras payının devri )
MİRAS PAYININ DEVRİ ( Tapulu Taşınmazdaki Payın Mirasçı Olmayan Birine Resmi Şekil Şartına Uyularak Devredilebileceği )
RESMİ ŞEKİL ( Tapulu Taşınmazdaki Miras Payının Mirasçılardan Olmayan Birine Devri İçin )
TAPULU TAŞINMAZDAKİ MİRAS PAYININ DEVRİ ( Mirasçılardan Olmayan Birine Resmi Şekil Şartına Uyularak Devredilebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Taşınmazdaki Miras Payının Mirasçı Olmayan Birine Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Devri )"
634YHGK6.11.1996E. 1996/1-612 K. 1996/749"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Muris Muvazaası Nedeniyle İptal ve Tescil İstenilmesi )
MUVAZAA ( Görünürdeki Sözleşme Tarafların Gerçek İradelerine Uymadığından Gizli Bağış Sözleşmesi de Kanunlardaki Öngörülen Şekil Koşullarından Yoksun Olduğundan İptal İstenebilmesi )
MURİS MUVAZAASI ( Bu Tür Muvazaanın Niteliği İtibariyle Nisbi Mevsuf-Vasıflı Muvazaa Türü Olması )
MEVSUF MUVAZAA ( Söz Konusu Muvazaada Miras Bırakan Gerçekten Yapmak ve Tapulu Taşınmazını Devretmek İstemesi Ancak Mirasçısını Miras Hakkından Yoksun Bırakmak İstemesi )
NİSBİ MUVAZAA ( Söz Konusu Muvazaada Miras Bırakan Gerçekten Yapmak ve Tapulu Taşınmazını Devretmek İstemesi Ancak Mirasçısını Miras Hakkından Yoksun Bırakmak İstemesi )"
634YHGK6.11.1996E. 1996/1–596 K. 1996/737"MURİS MUVAZAASI
TEREKEDEN MAL KAÇIRMAK KASTI
MİRASÇILIK SIFATI
TAŞINMAZ TEMLİKİ"
634Y15.HD5.11.1996E. 1996/5392 K. 1996/5757"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibinin Yüklenicinin Edimini Eksik ve Kusurlu Yapması Nedeniyle İsteyebileceği Bedeller )
ARSA SAHİBİNİN İSTEYEBİLEĞİ BEDELLER ( Yüklenicinin Edimini Eksik ve Ayıplı Yapması Nedeniyle )
YÜKLENİCİNİN EKSİK VE AYIPLI İŞ TESLİMİ ( Arsa Sahibinin İsteyebileceği Şeylerin Belirlenmesi )"
634Y1.HD23.10.1996E. 1996/11277 K. 1996/12018"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ
KAL ( Husumet )"
634YHGK9.10.1996E. 1996/2-406 K. 1996/672"KOOPERATİF ORTAKLIĞI ( Pay Hakkında Ortaklık Sözleşmesi Yapılamayacağı )
KOOPERATİF PEŞİNATININ KARININ SAĞLAMASI ( Ziynet Eşyalarını Satarak )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Karının Ziynetiyle Peşinatı Ödenen Kooperatif Tapusunu Kocanın Alması )
HAKİMİN TAZMİNATIN SURETİNİ VE ŞUMULÜNÜ TAYİN ETMESİ"
634YHGK25.9.1996E. 1996/1 - 440 K. 1996/638"MURİS MUVAZAASI
SAKLI PAY SAHİBİ OLMAYAN MİRASÇININ MURİS MUVAZAASI DAVASI AÇABİLMESİ
MİRASÇILIK SIFATININ MUVAZAALI İŞLEMDEN SONRA KAZANILMASI
TEREKENİN AÇILIŞ TARİHİ ( Muris Muvazaası )
GİZLİ BAĞIŞ ( Muris Muvazaası )
İCAZET ( Batıl işleme )
TENKİS
EVLATLIĞIN MİRASÇILIK HAKLARI"
634Y1.HD11.9.1996E. 1996/8913 K. 1996/9700"KESİN SÜRE ( İşlemin Süre Geçtikten Sonra Yapılamaması )
MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ GAYRİMENKUL ( Fiili ve Harici Paylaşımın Geçerli Kabul Edilebilmesi )
HARİCİ PAYLAŞIMIN GEÇERLİLİĞİ ( Müşterek Mülkiyete Tabi Gayrimenkulde )
TAKSİM ( Müşterek Mülkiyete Tabi Gayrimenkulün Haricen Taksimi )"
634Y1.HD26.6.1996E. 1996/7605 K. 1996/8056"MURİS MUVAZAASI ( Hakları Çiğnenen Tüm Mirasçıların İşlemin Geçersizliğini İleri Sürebilmesi )
TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
MUVAZAALI İŞLEM ( Mirastan Mal Kaçırma Maksadıyla Bağışın Satış Gibi Gösterilmesi )
MİRASTAN MAL KAÇIRMA ( Bağışın Satış Gibi Gösterilmesi Suretiyle Muvazaa )
MURİS MUVAZAASI ( Mirastan Mal Kaçırmak Amacıyla Bağış )
GİZLİ BAĞIŞ SÖZLEŞMESİ ( Hüküm İçin Açıklığa Kavuşturulması Zorunluluğu )"
634YHGK19.6.1996E. 1996/1-336 K. 1996/493"TAPU İPTALİ VE TESCİL-TENKİS DAVASI ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
TAPULAMA ( Kayıt Sahibinin Tapulama Sırasında Zilyet Adına Tespit ve Tesciline Muvafakatını Bildirmesinin Mülkiyetin Zilyet Adına Geçirilmesi için Yeterli Olması )
TESCİL BEYANI ( Taşınmaz Mülkiyetinin Zilyet Adına Geçirilmesi için Kayıt Sahibinin Tapulama Sırasında Zilyet Adına Tespit ve Tesciline Muvafakat Ettiğini Bildirmesinin Yeterli Olması )
MURİS MUVAZAASI ( Murisin Mirasçılarını Miras Hakkından Yoksun Bırakmak Amacı ile Gerçekte Bağışlamak İstediği Taşınmazı Satış Suretiyle Satması-Satış Gibi Göstermesi )
MÜLKİYET ( Tapulama Tespiti Yapıldıktan Sonra Mülkiyetin Geçmesi için Tespit Tutanağının Kesinleşmesinin Gerekmesi )
MUVAZA NEDENİYLE İPTAL DAVASI ( Murisin Gerçekte Bağış Olan Ancak Görünüşteki Satış Sözleşmesini Muvazaalı Olduğunu ve Gizli Bağış Sözleşmesinde Şekil Koşulundan Yoksun Bulunduğunu Mirasçıların İleri Sürebilmeleri )
ŞEKİL ŞARTI ( Tapulu Taşınmazlarda Mülkiyeti Nakleden Akitlerin Resmi Biçimde Yapılmasının Yasa Hükmü Gereği Olması )"
634Y13.HD28.3.1996E. 1996/2616 K. 1996/3067"İTİRAZIN İPTALİ ( Komisyoncunun Taşınmaz Sahibi Adına Sattığı Daire İçin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Üzerine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
KOMİSYON SÖZLEŞMESİ ( Akit Tarafların Arasında Aracılık İcra Eden Alım ve Satımı Müvekkili Hesabına Fakat Kendi Namına Yapma )
MÜVEKKİL HESABINA FAKAT KENDİ NAMINA İŞLEM YAPMA ( Komisyon Sözleşmesinin Tarafını Oluşturması )
TAPULU TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİ GEÇİRME BORCU İHTİVA EDEN SÖZLEŞMELER ( Asıl Borç Resmi Biçimde Düzenlenmediği İçin Hukuken Geçersiz Olması )
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Tapulu Taşınmaz Malın Mülkiyetini Geçirme Borcu İhtiva Eden Sözleşmenin Asıl Borç Resmi Biçimde Düzenlenmediği İçin Hukuken Geçersiz Olması )"
634Y13.HD25.3.1996E. 1996/2290 K. 1996/2831"DEVREMÜLK SATIŞI ( Satıcının Satın Alana Gerekli Güveni Vererek Sözleşme Yapıp Alıcının da Tüm İfa Edimlerini Yerine Getirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmesi )
SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Satıcının Satın Alana Gerekli Güveni Vererek Sözleşme Yapıp Alıcının da Tüm İfa Edimlerini Yerine Getirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmesi )
İYİNİYET ( Satıcının Satın Alana Gerekli Güveni Vererek Sözleşme Yapıp Alıcının da Tüm İfa Edimlerini Yerine Getirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmesinin İyiniyete Aykırılığı )"
634YHGK20.3.1996E. 1996/14 - 25 K. 1996/187"MUVAZAA ( Satışın vaad ettiği taşınmazı 3. kişiye satmak )
SATIŞI VAAD EDİLEN TAŞINMAZIN 3. KİŞİYE SATIMI ( Muvazaa )"
634Y14.HD19.3.1996E. 1995/8926 K. 1996/1847"İNŞA HALİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM
SATIN ALMAK HARİCİ SATIM ( İnşa halinde bağımsız bölüm satın almak )
ARSA SAHİBİNİN YAPTIĞI İNŞAATTAN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATMASI ( Harici satım )"
634Y13.HD12.3.1996E. 1996/1944 K. 1996/2275"ALACAK DAVASI ( Davacı Kiraladığı Aracın Davalı Tarafından Sahte Vekaletname ile Satıldığını İleri Sürerek Satışın İptali ve Aracın Teslimini Olmadığı Takdirde Aracın Karşılığını İstemesi )
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Kazandırıcı Muamelelerin Sıhhatinin Sebebe Ait Muamelelerin Sıhhatine Bağlı Olması )
İYİNİYET ( Kazandırıcı Muamelelerin Sıhhatinin Sebebe Ait Muamelelerin Sıhhatine Bağlı Olması )
SAHTE VEKALETNAME ( Sahte Vekaletname ile Yapılan Satışta İyiniyet Savunmasına İtibar Edilmemesi )"
634YHGK14.2.1996E. 1995/14-963 K. 1996/69"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ ( Tescil Davasında Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tescil Davası )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEKİ DEĞER ( Görevli Mahkemenin Tesbiti )"
634YHGK31.1.1996E. 1995/8-934 K. 1996/16"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Resmi Şekilde Yapılmamış Sözleşme )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAMIŞ SÖZLEŞME ( Tapu İptali ve Tescil )
TAŞINMAZIN TESÜMI VE İÇİNDE OTURULMASI, BEDELİN ÖDENMESİ ( Resmi şekil )
RESMİ ŞEKİL ( Taşınmazın teslimi ve içinde oturulması, bedelin ödenmesi )
HARİCÎ SATIŞ ( Taşınmazın teslimi )"
634YHGK18.10.1995E. 1995/1-594 K. 1995/824"TAPU İPTALİ ( Muvazaa )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA ( Muamelenin satış şeklinde yapılması )
GAYRİMENKUL SATIŞ AKDİNİN AKSİNİ İSBAT"
634Y13.HD21.9.1995E. 1995/7196 K. 1995/7826"TESCİL DAVASI ( Sahte Vekaletname Nedeni İle Temsil Yetkisinden Yoksun Kimsenin Başkasını Temsilen İyiniyetli Üçüncü Kişiye Geçerli Bir Sözleşme Yapmasının Mümkün Olmaması )
SAHTE VEKALETNAME ( Sahte Vekaletname Nedeni İle Temsil Yetkisinden Yoksun Kimsenin Başkasını Temsilen İyiniyetli Üçüncü Kişiye Geçerli Bir Sözleşme Yapmasının Mümkün Olmaması )
TEMSİL ( Sahte Vekaletname Nedeni İle Temsil Yetkisinden Yoksun Kimsenin Başkasını Temsilen İyiniyetli Üçüncü Kişiye Geçerli Bir Sözleşme Yapmasının Mümkün Olmaması )
İYİNİYET ( Sahte Vekaletname Nedeni İle Temsil Yetkisinden Yoksun Kimsenin Başkasını Temsilen İyiniyetli Üçüncü Kişiye Geçerli Bir Sözleşme Yapmasının Mümkün Olmaması )"
634Y1.HD19.9.1995E. 1995/8737 K. 1995/11789"MİRASÇIYI MİRAS HAKKINDAN YOKSUN BIRAKMAK MAKSADIYLA MUVAZAALI İŞLEM
MUVAZAA ( Görünürdeki Sözleşmenin Muvazaa, Gizli Sözleşmenin de Şekil Noksanlığından Geçersiz Olması )
MURİS MUVAZAASI ( Mirasçıyı Miras Hakkından Yoksun Bırakmak Maksadıyla Yapılan )"
634YHGK7.6.1995E. 1995/2-349 K. 1995/600"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Sözleşmeye ve İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yaptığı Fazlalıklar )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yüklenici Tarafından Binada Yapılan Fazlalıklar )
YÜKLENİCİ TARAFINDAN FAZLA YAPILAN KATLAR ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Tapu İptali ve Tescil )"
634YHGK7.6.1995E. 1995/15-349 K. 1995/600"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat karşılığı inşaat sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Projeye aykırı inşaat )
YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME VE PROJE DIŞI KAÇAK İNŞAAT YAPMASI ( Arsa sahibinin sözleşmeyi bozma hakkı )
ARSA SAHİBİNİN SÖZLEŞMEYİ BOZMA HAKKI ( Yüklenicinin sözleşme ve proje dışı kaçak inşaat yapması )"
634Y13.HD13.4.1995E. 1995/3568 K. 1995/3733"ALACAK DAVASI ( Bir İstemin Şekil Eksikliğinden Kendi Yararına Sonuç Çıkaran Kimsenin Hakkını Kötüye Kullanmış Olmaması )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Bir İstemin Şekil Eksikliğinden Kendi Yararına Sonuç Çıkaran Kimsenin Hakkını Kötüye Kullanmış Olmaması )
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Bir İstemin Şekil Eksikliğinden Kendi Yararına Sonuç Çıkaran Kimsenin Hakkını Kötüye Kullanmış Olmaması )
ŞEKİL EKSİKLİĞİ ( Bir İstemin Şekil Eksikliğinden Kendi Yararına Sonuç Çıkaran Kimsenin Hakkını Kötüye Kullanmış Olmaması )"
634Y13.HD24.3.1995E. 1995/2203 K. 1995/2905"TAZMİNAT DAVASI ( Haricen Düzenlenen Senetle Satın Alınan Taşınmazın Tapusunun Davacıya Verilmemesi Nedeniyle Oluşan Zarar )
HARİCEN DÜZENLENEN SENETLE ALINAN TAŞINMAZ ( Davalıların Satım Sözleşmesinin Şekil Noksanlığı Nedeni İle Geçersizliğini İleri Sürmelerinin İyi Niyet Kurallarıyla Bağdaşmaması )
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Haricen Yapılan Satım Sözleşmesi )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Haricen Düzenlenen Senetle Satın Alınan Dairenin Davalıların Şekil Noksanlığı Nedeniyle Geçersizliğini İleri Sürmelerinin İyiniyete Aykırı Olması )"
634Y1.HD20.2.1995E. 1995/1613 K. 1995/2177"TAPULU TAŞINMAZIN SATIŞI ( Satış Parasının Ödenmemesi Durumunda Satıcının Hakları )
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Satıcının Ödenmeyen Bedeli Talep Hakkı )
SATICININ DAVA HAKKI ( Tapuda Yapılan Satışta Bedelin Ödenmemesi )"
634Y15.HD7.2.1995E. 1994/3473 K. 1995/587"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapuda Hisse Devri Öngören )
RESMİ ŞEKİL ( Tapuda Hisse Devri Öngören Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri )
EDİMLERİN İFASI ( Yüklenicinin Şekil Bakımından Sakat Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanarak )
ŞEKİL NOKSANLIĞINA DAYANILMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK ( Sözleşmenin Geçersizliğine Dayanılarak Yüklenici Adına Tescilden Kaçınılması )"
634Y15.HD2.2.1995E. 1994/2658 K. 1995/480"TAPUNUN DEVRİNİ ÖNGÖREN İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Düzenlenmesi Gereği )
TAPUNUN DEVRİ ( Geçerlik Şartı )
CEZAİ ŞART ( Resmi Şekilde Yapılmayan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
İYİNİYETLE YAPILAN İŞLER ( Arsa Sahibinin Yararlanıp Yararlanmadığı )
FAYDALI GİDERLER ( Resmi Şekilde Yapılmayan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Sebebiyle Yapılan )"
634YHGK1.2.1995E. 1994/887 K. 1995/21"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyeti Kurulmak Suretiyle-Şahsi İrtifak Hakkı Tesisi Suretiyle Taşınmazdan Pay İktisap Edilmiş Olması Halinde )
KAT MÜLKİYETİ TESİSİ ( Ortaklığın Giderilmesi Yoluyla-Tapuda Pay Satışı Suretiyle Diğer Katların Şahsi İrtifak Hakları Kurularak Alıcılarına Temlik Edilmiş Olması )
TAPUDA PAY SATIŞI SURETİYLE DİĞER KATLARDA ŞAHSİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ( Kat Mülkiyeti Tesisi Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi )
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( Şahsi İrtifak Hakkı Tesisi Suretiyle Taşınmazdan Pay İktisap Edilmiş Olmasına Rağmen Mirasçıların Katlar Üzerinde Hak İddia Etmeleri )
KAT MÜLKİYETİ KURULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
ARSA PAYI ( Kat Mülkiyeti kurulmak suretiyle ortaklığın giderilmesi )
ÇİFT TARAFLI DAVA ( Ortaklığın Giderilmesi Davası )
KARARDAN HER İKİ TARAFIN YARARLANMASI ( Çift Taraflı Davalardan Olan Ortaklığın Giderilmesi Davası )
SULH MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Ortaklığın Giderilmesi Davası )
ŞAHSİ İRTİFAK HAKKI"
634YHGK21.12.1994E. 1994/2-670 K. 1994/859"KARI/KOCA ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER
MÜLKİYET NAKLEDEN AKİTLER ( Karı/Koca arasında )
ŞAHİT ( Eşler arasında akitler )"
634Y2.HD16.11.1994E. 1994/10327 K. 1994/11101"EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI
MİRASIN AÇILMASI"
634YHGK28.9.1994E. 1994/2-47 K. 1994/564"MÜLKİYETİN İPTALİ ( Karı Kocanın Müşterek Ödedikleri Taşınmazın Tapusunu Kocanın Alması )
KARI KOCA ARASINDA MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Akdi İlişkiye Engel Olmaması )
AKDİ İLİŞKİ ( Daire Satınalmada Krediyi Kocanın Taksitleri Karının Ödemesi )
MADDİ TAZMİNAT ( Karı Kocanın Müşterek Ödedikleri Taşınmazın Tapusunu Kocanın Alması )
MENFİ VE MÜSBET ZARAR ( Karı Kocanın Müşterek Ödedikleri Taşınmazın Tapusunu Kocanın Alması )
HAKİMİN TAZMİNATIN SURETİNİ VE ŞUMULÜNÜ TAYİNİ ( Karı Kocanın Müşterek Ödedikleri Taşınmazın Tapusunu Kocanın Alması )"
634Y17.HD14.6.1994E. 1994/3839 K. 1994/5405"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Harici Satışın Geçerlilik Kazanmasından Sonra Açılan Müdahalenin Men'i Davasına Dayanarak )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( Taşınmazın Haricen Satışına Karşı Satışın Geçerlilik Kazanmasından Sonra Açılması )
HARİCİ SATIŞ ( Geçerlilik Kazanması )
TAPU KAYDI ( Haricen Satışın Geçerlilik Kazanması Üzerine Hükmünü Yitirmesi )"
634YHGK18.5.1994E. 1994/14-33 K. 1994/339"TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIŞI ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu taşınmazın harici satışı )
HARİCİ SATIŞ"
634Y15.HD16.5.1994E. 1993/3202 K. 1994/3218"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapuyu Nakil Borcunun Gerçekleşmesi )
NOTERDE DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILAN SÖZLEŞME ( Kat Karşılığı İnşaat )
NOTERDE ONAYLAMA ŞEKLİNDE YAPILAN SÖZLEŞME ( Kat Karşılığı İnşaat )
ONAYLAMA ŞEKLİNDE YAPILAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Geçerlik Şartı )
DÜZENLEME NOTERLİK İŞLEMLERİ ( Eser Sözleşmesindeki Bazı Hususların İleride Yapılacağına Dair Akitler )
AKİT YAPMA VAADİ ( İnşaat Sözleşmesinin Tabi Olduğu Resmi Şekilde Yapılması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Arsa Payı Devrini Öngören Sözleşmenin Tabi Olduğu Şekil )
ONAYLAMA NOTERLİK İŞLEMLERİ ( Re'sen Düzenlenmesi Gereken Sözleşmelerde )"
634YHGK4.5.1994E. 1994/1-99 K. 1994/298"GÖREV ( Tapu İptali ve Tescil-Belediyece Yapılan İmar Uygulaması Sonucu Başkasına Pay Verilmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Görev-Şuyulandırmanın İmar Mevzuatına Aykırı Olduğu İddiası )
ŞUYULANDIRMANIN İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLMASI ( Tapu İptali ve Tescil-Görev )
YOLSUZ TESCİL ( İmar uygulaması )
İMAR UYGULAMASI ( Yolsuz tescil )
İMAR UYGULAMASI ( Görevli Adli Yargı )
GÖREVLİ ADLİ YARGI ( İmar uygulaması )"
634Y3.HD11.4.1994E. 1994/4528 K. 1994/5891"ECRİMİSİL ( Paydaştan )
İNTİFADAN MEN KOŞULU ( Ecrimisil )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ"
634Y16.HD28.3.1994E. 1993/8865 K. 1994/2977"SATIŞ ( Tapulu Gayrimenkullerde Resmi Şekle Uyulmadan Yapılmışsa Geçerlilik Kazanma Şartları )
TAPULU TAŞINMAZLARIN MÜLKİYETİNİN NAKLİ ( Resmi şekil )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIŞI ( Geçerlilik Kazanma Şartları )"
634Y15.HD1.2.1994E. 1993/3321 K. 1994/486"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin Nakli - Resmi Şekil )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN NAKLİ ( Yasanın Öngördüğü Resmi Şekle Uygun Yapılma Zorunluluğu )
RESMİ ŞEKİL ( Arsa Payının İntikali İçin Yapılan Sözleşmenin Adi Yazılı Biçimde Yapılması )
ADİ YAZILI BİÇİMDEKİ SÖZLEŞME ( Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olma - Cezai Şart )
CEZAİ ŞART ( Geçersiz Sözleşmede Yer Alan Şartlarında Geçersiz Olduğu )"
634Y14.HD23.12.1993E. 1993/3092 K. 1993/10325"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Satışı Vaadedilen Yerin İfrazının Mümkün Olmaması )
İFRAZIN MÜMKÜN OLMAMASI ( Satışı Vaadedilen Yerin )
HİSSE TESCİLİ ( Tahville Satışı Vaadedilip İfrazı Mümkün Olmayan Yer İçin Hisse Tescili Yoluna Gidilmesi )
TAHVİL ( Tarafların Gerçek İradelerine Uygun Olmalıdır )"
634Y14.HD23.12.1993E. 1993/2981 K. 1993/10308"EDA DAVASI ( Eda Davasının Açılmasının Mümkün Olduğu Hallerde Tespit Davasının Dinlenmemesi )
TESBİT DAVASI ( Eda Davasının Açılmasının Mümkün Olduğu Hallerde Tespit Davasının Dinlenmemesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacı Harici Satımla Aldığı Binanın Adına Tescilini Talep Etmesi )"
634YHGK22.12.1993E. 1993/1-646 K. 1993/835"KADASTRO TESBİTİNDEN SONRA HARİCİ SATIŞ ( Geçerlilik Kazanamaması )
HARİCEN SATIŞIN GEÇERSİZLİĞİ ( Tapulu Taşınmazın Kadastro Tesbitinden Sonra Haricen Satışı )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIŞININ GEÇERSİZLİĞİ ( Satış Kadastro Tesbitinden Sonra Yapılmışsa )"
634YHGK8.12.1993E. 1993/7-563 K. 1993/794"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Harici Satışa Dayanan )
HARİCİ SATIŞIN GEÇERLİLİK KAZANMASI ( Şartları )
ZİLYEDLİK ŞARTI ( Harici Satışın Geçerlilik Kazanmasının Şartları )"
634YHGK24.11.1993E. 1993/8-510 K. 1993/736"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Harici Satış Senedi ile Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Devri )
HARİCİ SATIŞ SENEDİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Devri )
RAYİÇ BEDEL ( Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Tarafların Aldıklarını Karşılıklı İadesinde )
RESMİ SATIŞ SENEDİ ( Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Zorunluluğu )
İYİNİYETLİ ZİLYET ( Harici Satış Senedi ile Tapulu Taşınmazı Alan )
ZARURİ VE FAYDALI GİDERLER ( Harici Satış Senedi ile Tapulu Taşınmazı Alan Kişinin Diktiği Ağaçlar )
HAPİS HAKKI ( Harici Satış Senedi ile Tapulu Taşınmazı Alan Kişinin Diktiği Ağaçların Bedeli )
AĞAÇ BEDELİ ( ( Harici Satış Senedi ile Tapulu Taşınmazı Alan Kişinin Diktiği )
FUZULİ ŞAGİL ( Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Tarafların Aldıklarını Karşılıklı İadesinden Sonra Taşınmazda Tasarruf Eden )"
634Y8.HD13.10.1993E. 1992/7297 K. 1993/10079"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Harici Senetle Satın Alma )
MÜLKİYETİN NAKLİ ( Resmi Şekilde Yapılmayanlar Mutlak Butlanla Batıl Olması )
HARİCİ SENET ( Kanunun Belirlediği Şartları Taşımaması )
TAPULU TAŞINMAZIN SATIŞI ( Harici Senetlerin Geçerli Olmaması )
RESMİ SENETTE BULUNMASI GEREKENLER ( Tapulu Taşınmazların Satışında )"
634Y8.HD17.5.1993E. 1992/12799 K. 1993/5528"TAPU İPTALİ
HARİCİ SATIŞ ( Davanın kabulü )
DAVANIN KABULÜ ( Tapu iptali )
İFRAZEN TESCİL"
634Y8.HD13.5.1993E. 1992/9163 K. 1993/5313"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Taşınmazın Resmi Memur Huzurunda ve Resmi Şekilde Yapılması )
MEN'İ MÜDAHALE ( Harici Satışın Geçersiz Olması Nedeniyle )
HARİCİ SATIŞ ( Kural Olarak Geçersiz ve Mutlak Butlanla Batıl Olması )
ZİLYEDLİK ( Satışın Kadastrodan Önce Yapılıp On Yıl Boyunca Elinde Bulundurma )
TAPULAMA BÖLGESİ ( Harici Satışın Geçerli Olması )"
634Y17.HD19.11.1992E. 1992/6252 K. 1992/10470"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Satış Tarihinde Tapuya Kayıtlı Olması )
TAPULU TAŞINMAZIN SATIŞI ( Resmi Şekilde Yapılmadıkça Geçerlilik Kazanmaması )
HARİCİ SATIŞIN İSTİSNASI ( Satışın Geçerli Olabilmesi İçin Geçmesi Gerekli 10 Yıllık Süre )
ON YILLIK SÜRE ( Satışın Yapıldığı Tarih İle Kadastro Tespitinin Yapıldığı Tarih Arası )
HARİCİ SATIŞIN TESBİT TARİHİNE KADAR BOZULMAMASI ( Satışın Geçerli Olmasının Koşulu )"
634Y8.HD10.11.1992E. 1992/6252 K. 1992/10470"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ
TAPULU TAŞINMAZIN RESMİ ŞEKİLDE SATIŞI
ON YILLIK SÜRE
HARİCİ SATIŞIN TESBİT TARİHİNE KADAR BOZULMASI"
634Y8.HD20.10.1992E. 1992/4112 K. 1992/13885"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Harici Trampaya Dayanan )
HARİCİ TRAMPA ( Şekil Şartlarına Uyulmadığından Taşınmaz Satışının Geçersiz Olması )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Tasarrufi Muamelenin Bütün Mirasçılar Tarafından Yapılması )
PARMAK İZİ ( Senedin Geçerlilik Şartı )"
634YHGK27.5.1992E. 1992/15-204 K. 1992/362"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ ( Şekil noksanın ileri sürülememesi )
OBJEKTİF İYİNİYET ( Şekle aykırı sözleşme )
ŞEKLE AYKIRI SÖZLEŞMEDE EDİMİN KABULÜ"
634Y1.HD14.5.1992E. 1992/2897 K. 1992/6380"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaa Hukuksal Nedenine Dayalı )
MUVAZAA HUKUKSAL NEDENİ ( Kayıt Sahibinin Tescil Onayını Bildirmemesi )
KAYIT SAHİBİNİN ONAYI ( Kadastro Teknisyeni Huzurunda Yapılan Onay )
MÜLKİYETİN ZİLYED ADINA GEÇMESİ ( Kayıt Sahibinin Kadastro Teknisyeni huzurunda Taşınmazın Zilyedi Adına Tespiti )"
634YHGK26.2.1992E. 1991/1-669 K. 1992/134"VEKALETTEN KAYNAKLANAN ŞAHSİ HAK ( Tapulu Gayrımenkulün Tescilini İsteme Hakkı Bahşetmiyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekaletten Kaynaklanan Şahsi Hakka Dayanarak )
VEKALET ( Vekaletten Kaynaklanan Şahsi Hakkın Tescil İsteme Hakkı Bahşetmiyeceği )"
634Y13.HD24.1.1992E. 1991/8698 K. 1992/486"HARİCİ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Tapulu Taşınmazların Haricen Satımının Geçersiz Olması )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIMI ( Satış Sözleşmesinin Geçersiz Olması-Tarafların Verdiklerini Sebepsiz Zenginleşme Kuralları Uyarınca İsteyebilmeleri )
ŞEKİL NOKSANININ İLERİ SÜRÜLMESİ ( Hakkın Kötüye Kullanılması Durumunda Akdin İfasının Veya Müspet Zararın Giderilmesinin İstenebilmesi )
MÜSPET ZARAR ( Şekil Noksanlığının İleri Sürülmesi-Hakkın Kötüye Kullanılması Durumunda Akdin İfasının Veya Müspet Zararın Giderilmesinin İstenebilmesi )"
634YHGK27.11.1991E. 1991/13-494 K. 1991/607"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekil Şartı ve Şekle Aykırı Sözleşmede Öngörülen Cezai Şartın Geçersizliği )
CEZAİ ŞART ALACAĞI TALEBİ ( Resmi Şekil Şartına Uyulmayan Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Satış Vaadi Sözleşmesinde Şekil Şartı - Geçersiz Sözleşmede Öngörülen Cezai Şartın Geçersizliği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL ŞARTI ( Şekle Aykırı ve Geçersiz Sözleşmede Öngörülen Cezai Şartın Geçersizliği )"
634Y8.HD11.11.1991E. 1991/14464 K. 1991/15564"TAPULAMA TESBİTİ ( Tapulama Sırasında Trampa Sözleşmesinden Dönülmüş Olması Nedeniyle Tespitin Zilyetliğin Korunmadığı Gerekçesiyle Davalılar Adına Yapılması )
TRAMPA SÖZLEŞMESİ ( Davalı Taşınmazların Haricen Trampa Yapılarak Taraflar Arasında El Değiştirmesi )
ZİLYETLİK ( Tapulama Sırasında Trampa Sözleşmesinden Dönülmüş Olması Nedeniyle Tespitin Zilyetliğin Korunmadığı Gerekçesiyle Davalılar Adına Yapılması )"
634Y16.HD8.7.1991E. 1990/16952 K. 1991/10029"TAPULU TAŞINMAZIN SATIMI ( Resmi Şekle Uyulmadan Yapılan Satımın Geçerlilik Kazanması )
TAŞINMAZLARDA HARİCİ SATIŞ ( Geçerlilik Kazanma Koşulları )
SATIŞ ( Taşınmazlarda Harici Satışın Geçerlilik Kazanma Koşulları )"
634YHGK10.4.1991E. 1991/8-77 K. 1991/185"TAPULU TAŞINMAZIN TAKSİMİ
HARİCİ TAKSİM
TAKSİM SÖZLEŞMESİ"
634YHGK10.4.1991E. 1991/15-80 K. 1991/196"TESCİLSİZ İKTİSAP
TAŞIMAZIN ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASI
AYNİ SERMAYE ( Mülkiyetin şirkete intikali )
İSTİHKAK İDDİASI ( Şirkete ayni sermaye konulan taşınmaz )"
634YHGK13.3.1991E. 1991/8-17 K. 1991/123""
634Y13.HD15.1.1991E. 1990/5909 K. 1991/238"HARİCEN SATIŞ ( Tapulu Taşınmaz )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Satıcının Taşınmaz Satışının Şekil Noksanı Sebebiyle Geçersizliğini İleri Sürmesi )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Taşınmaz Alıcısının Kendi Borçlarını Yerine Getirmesine Rağmen Satıcının Borçlarını İfa Etmemesi Halinde )
ŞEKİL ŞARTI ( Haricen Satışta Satıcının Borçlarını İfa Etmemesi )"
634YHGK14.11.1990E. 1990/1-476 K. 1990/570"TAPU KAYDININ ÜSTÜNLÜĞÜ
HARİCİ SATIŞ ( Hak düşürücü süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu iptali ve tescil )"
634YHGK24.10.1990E. 1990/8-436 K. 1990/521"TAPULU YERİN ZİLYETLİKLE İKTİSABI ( Harici satış )
HARİCİ SATIŞ ( Tapu yerin zilyetlikle iktisabı )
ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA ( Devir yasağı )
TAKYİTLİ MÜLKİYET ( Çiftçiyi topraklandırma )"
634Y13.HD31.5.1990E. 1990/791 K. 1990/3937"HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Tapuya Tescil İşleminin Yapılması )
TESCİL ( Geçerli Satış Sözleşmesi Olmadığı Halde )
TAPUDAKİ PAY ( Harici Satış Sözleşmesindekinden Daha Az Olması Hali )
KAT MÜLKİYETİ ( Harici Sözleşmedeki Payın Tapudakinden Daha Fazla Olması Hali )
TAŞINMAZ MALIN MÜLKİYETİNİN DEVRİ ( Resmi Şekilde Yapılması Gereği )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Taşınmaz Malın Mülkiyetinin Devri Sözleşmesi )
ADİ YAZILI ŞEKİL ( Taşınmaz Mal Mülkiyetinin Devri Sözleşmesinin Geçerli Olmaması )"
634YHGK30.5.1990E. 1990/1-200 K. 1990/340"HARİCİ SATIŞ SENEDİ ( Bedeli kadar hapis hakkı )
HAPİS HAKKI ( Harici satış senedi )
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER"
634YHGK23.5.1990E. 1990/14-134 K. 1990/322"HARİCİ SATIŞA DEĞER VERİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümün Satışında )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN HARİCEN SATIŞI ( Cebren Tescile Karar Verilebilmesinin Şartları )
CEBRİ TESCİLE KARAR VERİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI ( Kat Mülkiyetine Tabi Haricen Satılmış Bağımsız Bölüm İçin )"
634YHGK9.5.1990E. 1990/8-148 K. 1990/284"MİRAS PAYININ TEMLİKİ ( Şekil ve Şartları )
YAZILI ŞEKİL ( Miras Payının Temliki )
İHTİYAR HEYETİ TASDİKİNİN NİTELİĞİ ( Parmak İzi Kullanılan Senette )
PARMAK İZİ KULLANILMIŞ SENET ( İhtiyar Heyetinin Onayının Niteliği )"
634Y1.HD15.3.1990E. 1990/3849 K. 1990/3595"BAKIM BORÇLUSUNUN ÖLÜMÜ ( Bakım Alacaklısının Hakları )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Bakım Borçlusunun Ölümü Halinde Alacaklının Hakları )
ÖLÜM ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Sözleşmenin Sona Ermesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ TALEBİ ( Bakım Borçlusunun Ölümü Halinde Bakım Borçlusunun )"
634Y1.HD13.11.1989E. 1989/12036 K. 1989/13431"TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIŞI ( Haricen Ödenen Bedel Geri Verilmeden Alıcının Taşınmazdan İstifadeden Menedilememesi )
HAPİS HAKKI ( Haricen Satılan Tapulu Taşınmaz Üzerinde Satış Bedelinin İadesine Kadar )
MÜDAHALENİN MENİ ( Harici Satışla Zilyed Olunan Tapulu Taşınmaz İçin )
TAZMİNAT ( Zilyed Olduğu Şeyi Geri Vermekle Yükümlü İyiniyetli Zilyed Aleyhine Hükmedilememesi )
İYİNİYETLİ ZİLYED ALEYHİNE TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Zilyed Olduğu Şeyi Geri Vermekle Yükümlü )"
634Y16.HD12.10.1989E. 1988/12748 K. 1989/14432"TAPULU TAŞINMAZIN TAPU DIŞI SATIMI ( Geçerlilik Kazanabilme Şartları )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Tapulu Taşınmazın Tapu Dışı Satışı )
TAPU DIŞI SATIŞ ( Geçerlilik Kazanma Koşulları )"
634Y11.HD5.5.1989E. 1988/6165 K. 1989/3405"İPTAL DAVASI ( Bedelsizlik Nedeniyle Bononun İptali İstemi )
BONO ( Taşınmaz Satışı İçin Verilmesi )
TAŞINMAZ SATIŞI İÇİN VERİLEN BONO ( Taşınmazın Tapulu OLup Olmadığının Yapılan Satışın Geçerli Olup Olmadığının Belirlenmesi )
GAYRİMENKUL SATIMI ( Tapusuz )
BONO İPTALİ ( Tapulu yerin haricen satımı )"
634Y11.HD3.5.1989E. 1989/511 K. 1989/2771"RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Gayrımenkul Satış Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmadıkça Muteber Olamaması )
GEÇERSİZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Gayrımenkul Satış Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmadıkça Muteber Olamaması )
GAYRİMENKUL SATIM SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Adi Biçimde Yapılması Nedeniyle Tarafların Ancak Verdiklerini Geri İsteyebilmeleri )"
634Y11.HD18.4.1989E. 1988/2888 K. 1989/2366"ŞİRKETLERE TAŞINMAZIN SERMAYE OLARAK KONULMASI ( Tescil İsteme Hakkı )
TAŞINMAZLARIN ŞİRKETLERE SERMAYE OLARAK KONULMASI ( Tescil İsteme Hakkı )
TESCİL İSTEME HAKKI ( Taşınmazların Şirketlere Sermaye Olarak Konulması )
ZAMANAŞIMI ( Şirkete Sermaye Olarak Konulan Taşınmazın Tescilini Talepte )
ŞİRKETE SERMAYE OLARAK KONULAN TAŞINMAZIN TESCİLİNİ TALEPTE ZAMANAŞIMI
DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI OLARAK ZAMANAŞIMI DEFİ
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olması )
KÖTÜNİYET ( Taşınmazın Ayni Hak Sahibini Bilmek )
TAŞINMAZIN AYNİ HAK SAHİBİNİ BİLMEK ( Kötüniyet )
ANONİM ŞİRKET ( Sermaye Olarak Konan Taşınmaz Mülkiyetinin İktisabı İçin Tescilin Gerekip Gerekmediği )
TAŞINMAZIN SERMAYE OLARAK KONULMASI ( Mülkiyetin Şirkete Geçmesi Bakımından Tescilin Kurucu Unsur Olup Olmadığı )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLSİZ İKTİSABI ( Şirkete Sermaye Olarak Taşınmaz Konulması Halinde Tescil Yapılmasının Gerekip Gerekmediği )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şirkete Sermaye Olarak Konan Taşınmazın Tescili İsteminin Zamanaşımına Uğradığı Savunması )
İPOTEĞİN TERKİNİ ( Şirkete Sermaye Olarak Konacağı Vaadedilen ve Fakat Şirket Adına Tescil Edilmeyen Taşınmaz Üzerindeki )"
634YHGK5.4.1989E. 1989/14-178 K. 1989/252"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Neticeden Tahdidi Kesinleşen Kadastro )
NETİCETEN TAHDİDİ KESİNLEŞEN KADASTRO ( Davaya Genel Mahkemede Bakılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Neticeden Tahdidi Kesinleşen Kadastro Davasına Genel Mahkemede Bakılması )
MAHKEMECE DAVANIN TAPULAMA MAHKEMESİ ESASINA KAYDEDİLMİŞ BULUNMASI ( Genel Mahkemede Görüleceği Cihetle Verilen Görevsizlik Kararı )
GENEL MAHKEMENİN GÖREVLİ OLMASI ( Neticeden Tahdidi Kesinleşen Kadastro Davası )"
634Y16.HD30.3.1989E. 1989/779 K. 1989/4568"TAPU DIŞI ( HARİCİ ) SATIŞ ( Edinme Koşulları )"
634YHGK15.2.1989E. 1985/11-493 K. 1989/85"ALACAK DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Adiyen Yapılması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN ADİYEN YAPILMIŞ OLMASI ( Şekil Şartlarına Uyulmadığından Geçersiz Olması )
SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinde Şekil Şarlarına Uyulmaması )
AKTİN GEÇERSİZ OLMASI ( Her İki Tarafın Verdiğini Geri Alması )
CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZLİĞİ ( Akit Geçersiz Olunca Cezai Şartın da Geçersiz Olması )"
634YHGK1.2.1989E. 1988/1-696 K. 1989/39"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaa )
MUVAZAA ( Tapu İptali ve Tescil )
RESMİ ŞEKLE UYMA ( Satış ve Hibe )
SATIŞ VE HİBE ( Resmî Şekle Uyma )
GERÇEK DEĞERLE SATIŞ ( Muvazaa )
MUVAZAA ( Gerçek Değerle Satış )"
634Y14.HD22.11.1988E. 1988/6477 K. 1988/7644"TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIŞI ( Cebri Tescil Davasının Dinleneceği - Alıcının Tüm Borçlarını Eda Etmesi Satıcının da Bağımsız Bölümü Teslim Ederek Alıcının Uzun Süre Kullandığı/Satıcının Tapuda Devre Yanaşmaması )
CEBRİ TESCİL DAVASI ( Tapulu Taşınmazın Haricen Satışı/Alıcının Tüm Borçlarını Eda Etmesi Satıcının da Bağımsız Bölümü Teslim Ederek Alıcının Uzun Süre Kullandığı/Satıcının Tapuda Devre Yanaşmaması - Davanın Dinlenmesi Gereği )
HARİCEN SATILAN TAŞINMAZIN TESLİM EDİLMEMESİ ( Alıcının Tüm Borçlarını Eda Etmesi Satıcının da Bağımsız Bölümü Teslim Ederek Alıcının Uzun Süre Kullandığı - Cebri Tescil Davasının Dinleneceği )
TAŞINMAZ SATIŞINDA RESMİ ŞEKİLE UYMAMAK ( Taşınmazın Teslim Edilmemesi/Cebri Tescil Davasının Dinleneceği - Alıcının Tüm Borçlarını Eda Etmesi Satıcının da Bağımsız Bölümü Teslim Ederek Alıcının Uzun Süre Kullandığı )"
634YHGK2.11.1988E. 1988/8-530 K. 1988/887"MÜDAHALENİN MENİ ( Tapulu Taşınmazın Taksimi )
TAPULU TAŞINMAZIN TAKSİMİ ( Müdahalenin Meni )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Ayni Hakkın Doğumu )
AYNİ HAKKIN DOĞUMU ( Resmi Şekil Şartı )
TAKSİM"
634YHGK2.11.1988E. 1988/1-543 K. 1988/861"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaa )
MUVAZAA ( Tapu İptali ve Tescil )
KADASTRO
KADASTRO TEKNİSYENİ HUZURUNDA TAPULU TAŞINMAZIN ZİLYEDİ ADINA TESBİTİNE MUVAFAKAT ( Tenkis Davası )
TENKİS DAVASI ( Kadastro Teknisyeni Huzurunda Tapulu Taşınmazın Zilyedi Adına Tesbitine Muvafakat )
TAŞINMAZLARIN İKTİSABINDA RESMİ ŞEKİL"
634YİBGK30.9.1988E. 1987/2 K. 1988/2"TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZIN DEVRİ ( Sözleşme Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Yapılmışsa Geçersiz Olacağı )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA TABİ TAŞINMAZ ( Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Bağımsız Bölüm Satın Alınmasının Bazı Şartlarla Geçerli Olması )
CEBRİ TESCİL DAVASI ( Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Yapılan Taşınmaz Satışlarına Bazı Hallerde Geçerlilik Tanınabileceği )
HARİCEN SATIŞ ( Tapuda Kayıtlı Taşınmaz veya Yapımına Başlanan Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Bağımsız Bölüm Olup Olmamasına Geçerliliği )
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( Karşı Taraf Edimlerini İfa Ettiği Halde Şekil Sakatlığına Dayanmak )"
634Y1.HD25.4.1988E. 1988/2954 K. 1988/5090"TAPULU TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Resmi Biçimde yapılması Zorunluluğu )
HARİCİ SATIŞ ( Tapulu Taşınmazlarda Geçersiz Olması )
SATIŞ ( Tapulu Taşınmazlarda Resmi Şekle Tabi Olması )
RESMİ ŞEKİL ( Tapulu Taşınmazlarda Mülkiyetin Devri )"
634Y14.HD14.4.1988E. 1998/1556 K. 1998/2773"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Cami Derneğinin Yaptırdığı Taşınmazın Resmi Şekilde Vakıf Adına Tescili )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Tapulu Taşınmazların Devrinin Resmi Sözleşme İle Yapılmasının Gerekmesi )
TAPULU TAŞINMAZ DEVRİ ( Devre İlişkin Sözleşmenin Resmi Şekilde Olmasının Gerekmesi )
DERNEĞİN TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ ( İkametgahları ile Amaç ve Faaliyetleri İçin Gerekli Olanlarla Sınırlı Olması )
KAMU MALI ( Derneklere Kamu Malları Üzerinden Mülkiyet Hakkından Doğan Tasarruf İmkanı Verilememesi )"
634YHGK6.4.1988E. 1987/11-539 K. 1989/320"TESPİT VE ÇEKİŞMENİN ÖNLENMESİ DAVASI ( Aralarındaki Protokolün Feshedilmiş Olması )
KUSURSUZ İMKANSIZLIK ( Bakanlık Emri Nedeniyle Taşınmaz Satışının Yapılmaması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Şekle Aykırılık Nedeniyle Geçersizliği )
TAŞINMAZIN İHALE YOLUYLA ÖZEL MÜLKİYETE GEÇİRİLMESİ ( Protokol Gereği )
KAZANILMIŞ HAK SÖZ KONUSU OLMAMASI ( Bakanlığın Emriyle Durdurulan Taşınmaz SAtışı )"
634YHGK10.2.1988E. 1987/1-511 K. 1988/91"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Harici Satışla Yapının İnşası )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yer Sahibinin Yüklenicinin Yaptığı İş Karşılığında Yer Vermesi )
HARİCİ SATIM ( Taşınmazın Tapu Dışı Satılması )
TAŞINMAZIN TAPU DIŞI SATILMASI ( Harici Satımın Geçersizliği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİYLE DEĞERİN İSTENMESİ ( Yüklenicinin Yer Sahibinden Bedel İsteyebilmesi İçin Eser Sözleşmesinin Geçerli Olması )"
634Y13.HD17.11.1987E. 1987/4442 K. 1987/5609"ADİ ORTAKLIĞA SERMAYE OLARAK TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KOYMAK
ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN YAZILI OLMASI ( Geçerlik Şartı )"
634YHGK7.10.1987E. 1987/13-7 K. 1987/705"ALACAK DAVASI ( Satış Sözleşmesine Aykırı Davranma )
TAPULU TAŞINMAZLARIN MÜLKİYETİNİN GEÇMESİ ( Sözleşmelrin Resmi Şekilde Yapılması )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Tapulu Taşınmazların Mülkiyetinin Geçmesi )
GEÇERLİLİK KOŞULU ( Hakim Tarafından Re'sen Gözönünde Bulundurulması )
ŞEKLE UYULMAMASI ( Cebri Tescil Davasının Açılamaması )
CEBRİ TESCİL DAVASININ AÇILAMASI ( Tapulu Taşınmazların Satış Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmamış Olması )"
634YHGK21.3.1986E. 1985/14-541 K. 1986/257"TAŞINMAZ MÜLKİYETİN NAKLİ ( Resmî Şekil )
RESMİ ŞEKİL ( Taşınmaz Mülkiyetinin Nakli )
TAPULU TAŞINMAZI ADİ SENETLE İKTİSAP ( Taşınmazın Teslimi )
TAPULU TAŞINMAZI TESLİM ( Taşınmazı Adi Senetle İktisap )
MUVAZAA ( Tapulu Taşınmazın Adi Senetle İktisabı )
ALACAĞIN TEMLİKİ
İYİNİYET
KÖTÜ NİYET, TAPU SİCİLİNE İYİNİYETLE DAYANMA"
634Y8.HD3.3.1986E. 1985/2144 K. 1986/2071"ZİLYETLİKLE KAZANILAMAYAN TAŞINMAZLAR ( Mirascı Bırakmadan Ölenin Hazine'ye Kalan Taşınmazı )
DAVAYI TAKİPTEN VAZGEÇME
TAŞINMAZ SATIŞI ( Resmî Şekilde Yapılması Şartı )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI"
634YHGK26.2.1986E. 1984/14-812 K. 1986/173"TESCİL DAVASI ( Tapulu Taşınmazın Haricen Satışının Geçersiz Olması )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIŞI ( Geçersiz Olması )
HARİCEN SATILAN TAPULU TAŞINMAZ ( Taşınmazın Geçersiz Olması )"
634YHGK7.2.1986E. 1984/1-409 K. 1986/104"TAPU İPTALİ DAVASI ( Belediyenin Sattığı Taşınmazın Kamu Malı Vasfını Kazanıp Kazanmadığının Keşif Yapılarak Tespiti )
KAMU MALI ( Belediyenin Sattığı Taşınmazın Kamu Malı Vasfını Kazanıp Kazanmadığının Keşif Yapılarak Tespiti )
BELEDİYE TARAFINDAN SATILAN GAYRIMENKUL ( Kamu Malı Vasfını Kazanıp Kazanmadığının Keşif Yapılarak Tespiti )
İDARENİN MÜLKİYET HAKKI DOĞURACAK NİTELİKTEKİ TAHSİS İŞLEMLERİ ( İdarenin Önceki Tasarrufunun Ortadan Kalkmaması )
BELEDİYENİN KUR'AN KURSUNA TAŞINMAZ SATMASI
DERNEĞİN TAŞINMAZ İKTİSABI KAMU MALI
TAHSİS İŞLEMİ ( Belediyenin )"
634YHGK29.1.1986E. 1984/14-849 K. 1986/57"HARİCİ SATIŞ ( Adi Yazılı Sözleşmeyle Taşımaz Satışı )
YOKLUK ( Adi Yazılı Senetle Yapılan Taşınmaz Satışı ve Satış Vaadi )
İYİNİYET ( Resmi Şekle Uyulmadan Yapılan Taşınmaz Satışında )
İSTİRDAT ( Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Verilen Şeyler )
GEÇERSİZ SÖZLEŞMEYE DAYANILARAK VERİLEN ŞEYLER ( İstirdadı )"
634Y13.HD13.1.1986E. 1985/7196 K. 1986/84"ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Sermaye Payı Olarak Taşınmaz Mülkiyetinin Konulması )
CEZA HUKUKU-MEDENİ HUKUK İLİŞKİSİ ( Sahte Olarak Düzenlenen Ortaklık Sözleşmesi )"
634YHGK25.10.1985E. 1984/14-429 K. 1985/850"HARİCİ SATIŞ ( Taşınmaz Satışında Resmi Şekle Uyulmadıkça Hüküm İfade Etmemesi )
İYİNİYET ( Ortada Geçerli Bir Hukuki İlişki Bulunmadıkça Mana İfade Etmemesi )
RESMİ ŞEKİL ( Taşınmaz Satışı ve Satış Vaadi )
TEMLİK TAAHHÜTLERİ
BİNA SAHİBİNİN ARSAYI MAL EDİNMESİ
KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ"
634YHGK25.9.1985E. 1984/14-13 K. 1985/729"CEBRİ TESCİL ( Tek Taraflı Olarak Düzenlenen Satış Vaadi Senedine Dayanılarak İstenemiyeceği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tek Taraflı Olarak Düzenlenen Noterlik Belgesine Dayanılarak İstenemiyeceği )"
634Y8.HD17.9.1985E. 1985/7523 K. 1985/8186"TAPULU TAŞINMAZIN SATIŞI ŞARTLARI
MÜLKİYETİ GEÇİREN SÖZLEŞME"
634Y8.HD13.6.1985E. 1985/6706 K. 1985/6662"HARİCİ SENETLE TAŞINMAZ SATIŞI ( Geçersiz Olması )
MİRAS PAYININ DEVRİ ( Diğer Bir Mirasçıya Adi Yazılı Şekille Devir Yapılabilmesi )
ADİ YAZILI ŞEKİL ( Miras Payının Diğer Bir Mirasçıya Devri )"
634YHGK24.4.1985E. 1983/14-613 K. 1985/354"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mülkiyeti Nakleden Sözleşmelerin Resmi Biçimde Yapılmadıkça Geçerli Olamaması )
MÜLKİYETİ NAKLEDEN SÖZLEŞMELER ( Resmi Şekilde Yapılmadıkça Geçerli Olamaması )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Mülkiyeti Nakleden Sözleşmelerin Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi )"
634YHGK12.4.1985E. 1983/13-528 K. 1985/322"BUTLAN ( Resmi Şekil Şartına Uyulmaksızın Yapılan Taşınmaz Satışı )
HARİCİ SATIŞ ( Batıl Olduğundan Hak ve Borç Doğurmaması )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Harici Taşınmaz Satışının Hak ve Borç Doğurmaması )"
634Y8.HD2.4.1985E. 1985/3311 K. 1985/3653"RESMİ ŞEKİL ( Taşınmaz Mal Satışlarında )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Tapu Dışı Satış )
HARİCİ SATIŞ ( Tapulama Bölgesi )
TAPULAMA BÖLGESİ ( Zilyedlik Hakkı ve Def'i )"
634Y8.HD24.12.1984E. 1984/11965 K. 1984/11805"GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN EL DEĞİŞTİRMESİ ( Trampa )
TRAMPA ( Taşınmazlarda )
TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TRAMPA ( Geçersiz Akit )"
634YHGK25.4.1984E. 1982/14-42 K. 1984/462"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( 4753 Sayılı Yasaya Dayanılarak Dağıtılan Tarım Arazisinin Toprak ve Tarım Reformu Yasası Yürürlüğe Girinceye Kadar Başkalarına Devir ve Temlik Edilememesi )
DEVİR VE TEMLİK YASAĞI ( 4753 Sayılı Yasaya Dayanılarak Dağıtılan Tarım Arazisinin Toprak ve Tarım Reformu Yasası Yürürlüğe Girinceye Kadar Başkalarına Devir ve Temlik Edilememesi )
4753 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 4753 Sayılı Yasaya Dayanılarak Dağıtılan Tarım Arazisinin Toprak ve Tarım Reformu Yasası Yürürlüğe Girinceye Kadar Başkalarına Devir ve Temlik Edilememesi )
TOPRAK VE TARIM REFORMU YASASI ( 4753 Sayılı Yasaya Dayanılarak Dağıtılan Tarım Arazisinin Toprak ve Tarım Reformu Yasası Yürürlüğe Girinceye Kadar Başkalarına Devir ve Temlik Edilememesi )"
634Y13.HD17.4.1984E. 1984/140 K. 1984/2907"GECİKME ZAMMI ( Geçersiz Senette Öngörülen )
BUTLAN ( Tapulu Taşınmazın Satışı İçin Düzenlenen Adi Senette Yer Alan Gecikme Zammı )
ŞEKİL NOKSANLIĞI ( Batıl Senette Öngörülen Gecikme Zammı )"
634Y13.HD20.3.1984E. 1984/458 K. 1984/2118"SÖZLEŞMENİN ŞEKİL NOKSANI İLE MUTEBER OLMAMASINDA KEFİLİN DURUMU
KEFALET ( Kefilin Sorumlu Olduğu Miktarın Belirtilmemesi )"
634YHGK24.2.1984E. 1982/13-146 K. 1984/143"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Haricen Yapılıp Notere Onaylattırılan )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN NOTERLERCE DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMA ZORUNLULUĞU
SÖZLEŞMEDEN DÖNMEK ( Taşınmaz Satış Bedelini Geri Almak )
İFA ÇIKARI TALEBİ ( Geçersiz Sözleşmeye Dayanarak )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN FİİLİNİ TAAHHÜD ( Müteahhidin Haricen Yaptığı Satış Sözleşmesi )"
634Y14.HD3.2.1983E. 1982/5744 K. 1983/814"MÜLKİYETİ DEVREDEN SÖZLEŞMELERİN RESMİ BİÇİMDE YAPILMASININ İSTİSNALARI
TAPULU TAŞINMAZIN TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK KONULMASI
ADİ ORTAKLIK ( Motel Yapımı İçin )"
634YHGK9.6.1982E. 1979/15-1613 K. 1982/565"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Dışarda Hazırlanan Sözleşmenin İmzalarının Noterlikçe Onaylanmasının Geçerli Olup Olmayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( İmzası Noterlikçe Onaylanan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
OBJEKTİF İYİNİYET ( Edimler Tamamen İfa Edilmemişse Geçersiz İnşaat Sözleşmesinin Geçerli Sayılamıyacağı )
RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
BORCA AYKIRILIK NEDENİYLE FESİH ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Geçersiz Olduğu Halde )
TAPU SİCİL MUHAFIZI VEYA NOTERLERLE RESEN DÜZENLENMEYEN TAŞINMAZ MAL VEYA PAYININ DEVRİ HUKUKEN GEÇERSİZLİĞİ
ARSA PAYI MÜLKİYETİNİN DEVİR BORCU İÇİN SATIŞ VAADİ
HUKUKİ YARAR ( Geçersiz Sözleşmenin Feshini Talep )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı )
KARMA SÖZLEŞME ( Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı )"
634Y1.HD19.10.1981E. 1981/11194 K. 1981/11812"TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ SATIŞI
HARİCİ SATIŞ
ELAATMANIN ÖNLENMESİ
HAPİS HAKKI"
634Y15.HD11.12.1980E. 1980/419 K. 1980/2649"KAT KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Noterde İmza Tasdiki Suretiyle )
ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI ( Resmi Şekilde Yapılmayan )
NOTERDE İMZA TASDİKİ SURETİYLE YAPILAN SÖZLEŞMENİN GEÇERLİĞİ
İYİNİYET KURALI ( İş Bitiminden Sonra Şekle Aykırılığın İleri Şürülmesi )"
634Y15.HD4.12.1980E. 1980/1990 K. 1980/2594"YAPIM SÖZLEŞMESİ
ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI
ZAMANAŞIMI ( Sebepsiz Zenginleşme )
SEBEPSİZ İKTİSAP ( Zamanaşımı )"
634Y15.HD15.10.1980E. 1980/1689 K. 1980/2123"ARSA KARŞILIĞI KAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Payına Düşen Dairenin Arsa Sahibine Satıldığı İddiası )
MÜTEAHHİDİN PAYINA DÜŞEN DAİRENİN ARSA SAHİBİNE SATILMASI ( Arsa Payı Hala Müteahhide Devredilmemişken )
ARSA PAYI KENDİ ADINA KAYITLI KİŞİNİN DAİREYİ SATIN ALMASI ( Haricen Satımın Geçerliliği )
HARİCİ SATIŞIN GEÇERSİZLİĞİ İDDİASI ( Satılan Daireye Ait Arsa Payının Alıcı Üzerine Kayıtlı Olması )"
634Y1.HD6.5.1980E. 1980/4090 K. 1980/6191"TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN EDİNİMİ
SATIM SÖZLEŞMESİ
İYİNİYET KURALI"
634YHGK24.1.1979E. 1978/526 K. 1979/47"MÜLKİYETİN İDARİ KARARLA DEVRİ ( Hukuksal Durumun Medeni Hukuk Alanına Giren Yeni Bir Nitelik Kazanması )
İDARİ KARARLA DEVREDİLEN MÜLKİYET ( Hukuksal Durumun Medeni Hukuk Alanına Giren Yeni Bir Nitelik Kazanması )"
634YHGK4.10.1978E. 1978/1-348 K. 1978/793"HARİCEN SATIŞ ( Tapulu Yerin )
TAPULU YERİN HARİCEN SATIŞI
HAPİS HAKKI ( Tapulu Yerin Haricen Satışı )"
634Y13.HD27.6.1978E. 1978/2933 K. 1978/3107"TAPUSUZ TAŞINMAZ SATIŞI ( Alıcının Sadece Satıcıya Karşı Şahsi Hak Kazanması )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Dava İçin Ayni Hak Sahibi Olma Gereği )"
634Y14.HD23.5.1978E. 1978/1847 K. 1978/2846"ŞEHİR İMAR PLANLARININ MÜLKİYETİ GEÇİREN BELGE OLMAMASI
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI
KADASTRO TAHDİDİ"
634YİBGK24.4.1978E. 1978/3 K. 1978/4"KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN ÖNCE BELİRLENEN ARSA PAYI ( Noterlerce Düzenlenen - Geçerliliği )
BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Önce Noterlerce Düzenlenen - Geçerliliği )
NOTERLERCE DÜZENLENEN KAT MÜLKİYETİ SÖZLEŞMESİ ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Önce - Geçerliliği )
NOTERLERCE DÜZENLENEN KAT İRTİFAKI SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Önce - Geçerliliği )"
634YHGK4.11.1977E. 1977/1-27 K. 1977/819"BELEDİYENİN USÜLSÜZ YAPTIĞI SATIŞIN İPTALİNİ VE TAŞINMAZIN ADINA TESCİLİNİ TALEBİ
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ ( İdarî Karar )"
634YHGK30.3.1977E. 1976/1-3265 K. 1977/320"NAMI MÜSTEAR ( Takma Ad ) DAVASI
TAŞINMAZ MALİKİNİN TAPUDA YAZILI KİŞİ OLMAMASI
İNANÇ SÖZLEŞMESİ
MUVAZAANIN İSBATI"
634Y15.HD29.4.1976E. 1976/840 K. 1976/2002"ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI ( Re'sen Tanzim Edilmeden Noterce İmzaların Tasdiki )
NOTERİN RE'SEN TANZİM ETMEDİĞİ AKİTTEKİ İMZALARI TASDİKİ ( Arsa Payı Karşiliği Kat Yapımı )
ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ"
634Y15.HD22.1.1976E. 1975/5073 K. 1976/221"ESER SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Resmi Şekilde Düzenlenmeyen )"
634Y1.HD22.1.1974E. 1973/11654 K. 1974/266"MÜLKİYETİN NAKLİ ( Özel Ortaklıkta Alıcı Ortaklarla İşlemleri Yürüten Kişi Arasındaki İlişki )
ADİ ORTAKLIK HÜKÜMLERİ ( Taşınmazın Satın Alınması İçin Yapılan Özel Ortaklıkta )
VEKALET İLİŞKİSİ ( Bir Taşınmazın Özel Ortaklık Adına Alınması İçin Yapılan Sözleşme )
İDARECİ ORTAĞIN FERAĞ VERMEKTEN ÇEKİNMESİ ( Taşınmaz Alımı İçin Yapılan Özel Ortaklıkta )"
634YİBGK21.2.1968E. 1966/20 K. 1968/3"TAŞINMAZ MÜLKİYETİ ( Tapuda Koca Tarafından İktisap Edilmiş Görünmesine Rağmen Karısıyla Müşterek Olduğu Yönündeki İddia )
TAŞINMAZIN KARI VE KOCA TARAFINDAN MÜŞTEREK ALINDIĞI İDDİASI ( Tapu Sicilinde Koca Tarafından İktisap Edilmiş Gibi Görünmesi )"
634YİBGK3.6.1959E. 1959/8 K. 1959/24"İHALE İLE SATIŞ ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Seyrangah ve Metruk Mezarlıkların Belediye Tarafından )
BELEDİYENİN TAPUSUZ SEYRANGAH VE METRUK MEZARLIKLARI İHALE İLE SATIŞI ( İhalenin Onanması - Alıcının Tescil Davası Açabileceği )
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN SEYRANGAH VE METRUK MEZARLIKLARIN BELEDİYECE İHALE İLE SATIŞI ( İhalenin Onanması - Alıcının Tescil Davası Açabileceği )
TESCİL DAVASI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Seyrangah ve Metruk Mezarlıkların Belediye Tarafından İhale İle Satışı - İhalenin Onanması )"
634YİBGK5.6.1957E. 1954/25 K. 1957/22"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Borçlunun Ölümü )
BORÇLUNUN ÖLÜMÜ ( Alacaklının Bir Yıl İçinde Sözleşmenin Feshini İstemesi )
ALACAKLININ FESİH İSTEĞİ ( Borçlunun Mirasçılarından Akdin Yapılması Esnasında Borçuya Vermiş Olduklarını Geri İsteyememesi )
BORÇLUNUN İFLASI HALİNDE İFLAS MASASINDAN İSTEYEBİLECEĞİ MİKTARA EŞİT BİR PARANIN ALACAKLIYA VERİLMESİ ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Borçlunun Ölümü Halinde )"
634YHGK19.6.1956E. 1956/1-336 K. 1956/453"MURİS MUVAZAASI ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris muvazaası )
MURİS MUVAZAASI ( Kadastro teknisyeni huzurunda verilen muvafakat )
KADASTRO TEKNİSYENİ HUZURUNDA VERİLEN MUVAFAKAT ( Muvis Muvazaası )"
634YİBGK7.10.1953E. 1953/8 K. 1953/7"MUVAZAA ( Karı Koca Arasındaki Taşınmaza Ait Davada Şahit Bulunmaması )
TAPU SİCİLİ ( Davacının Bir Akdin Varlığı İddiası İle Tapu Kaydının Kendi Adına Düzeltilmesini İsteyebilmesi Şartı )
AKİT ZORUNLULUĞU ( Davacının Bir Akdin Varlığı İddiası İle Tapu Kaydının Kendi Adına Düzeltilmesini İsteyebilmesi Şartı )
KANUNUN VAR OLMADIĞINI KABUL ETTİĞİ DURUM ( Bunun İspatının Yargılıkça Düşünülememesi )"
634YİBGK24.6.1953E. 1952/14 K. 1953/6"YETKİ ( Devlete Karşı Tazminat Davası )
CEBRİ İHALE ( Kamu Tasarrufu Niteliği )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Cebri İhalenin Hukuksal Niteliği )
DEVLETE KARŞI TAZMİNAT DAVASI ( Yetki )
KAMUSAL NİTELİKLİ İŞLEM ( Cebri İhale )"
634YİBGK10.12.1952E. 1952/4 K. 1952/5"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeyi Yapmaya Yetkili Olanlar )
RESMİ ŞEKİLDE YAPMA ZORUNLULUĞU ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi )
MÜLKİYETİ NAKLE ESAS OLAN AKİT ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi )
TAŞINMAZ MAL TEMLİKİNİN ŞARTLA YAPILMASI ( Bunu Yapmaya Yetkili Olanlar )
YETKİ ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Yapmak - Sulh Hakimleri/Noterler/Tapu Sicil Muhafızları )
SULH HAKİMLERİ ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Yapmak Yetkileri )
NOTERLER ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Yapmak Yetkileri )
TAPU SİCİL MUHAFIZLARI ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Yapmak Yetkileri )"
634YİBGK10.12.1952E. 1950/2 K. 1952/4"MİRASÇILAR ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Mirasa Dahil Taşınmazların Paylaşılması Hakkında Olması )
YAZILI OLMA KOŞULU ( Mirası Paylaşma Sözleşmesinin Geçerlilik Şartı )
PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Mirasa Dahil Taşınmazların Paylaşılması Hakkında Olması )
GEÇERLİLİK KOŞULU ( Mirası Paylaşma Sözleşmesinin Yazılı Olmasının Gerekmesi )
RESMİ SENET ( Mirasçılar Arasındaki Paylaşma Sözleşmesinin Tapu Memuru Huzurunda Resmi Senede Bağlanmasının Zorunlu Olmaması )"
634YİBGK5.2.1947E. 1945/20 K. 1947/6"NAMI MÜSTEAR ( Gerek Menkule Gerekse Gayrımenkule Taalluk Etsin Meselenin Bir İstihkak ve Mülkiyet Davası Mahiyetini Geçememesi )
MUVAZAA ( Gerek Menkule Gerekse Gayrımenkule Taalluk Etsin Namı Müstear Meselesinin Bir İstihkak ve Mülkiyet Davası Mahiyetini Geçememesi )
TAKMA AD ( NAM-I MÜSTEAR ) DAVASI ( Namı Müstear Meselesinin Bir İstihkak ve Mülkiyet Davası Mahiyetini Geçememesi )
YAZILI KANIT ( Takma Ad Davalarının Dinlenebilmesi ve Yazılı Kanıt İle Kanıtlanmasının Uygun Olması )"
634YİBGK9.10.1946E. 1946/6 K. 1946/12"TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR ( Zilyetliğinin Devrinin Geçerliliği - Şekle Bağlı Olmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda )
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda )
ON YILLIK ZAMANAŞIMI ( BK.m.125 - Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda da Uygulanabilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda )
ZİLYEDLİĞİN DEVRİNE İLİŞKİN HAKLARDA ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların )
ZİLYETLİĞİN DEVRİNİN GEÇERLİLİĞİ VE ŞEKLE BAĞLI OLMAMASI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar )"
634YİBGK3.2.1943E. 1943/7 K. 1943/8"MÜBADİL EŞHAS
İYİNİYETLE İKTİSAP"
634YİBGK11.6.1941E. 1941/4 K. 1941/21"MÜMEYYİZ OLMAYAN ŞAHSIN TASARRUFUNUN HUKUKİ HÜKÜM İFADE ETMEYECEĞİ
TASARRUFUNUN HUKUKİ HÜKÜM İFADE ETMEYECEĞİ ( Mümeyyiz Olmayan Şahıs )
TEMYİZ GÜCÜNDEN YOKSUNLUK ( Tasarruf Zamanında - Vasinin Diğer Tarafın Kötüniyetini İspat Külfeti Bulunmaması )
KÖTÜNİYET ( Vasinin İspat Külfeti Bulunmaması - Mümeyyiz Olmayan Şahsın Tasarrufu )
HUKUKİ TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Hacir Kararına İstinat Olunması )
HACİR KARARINA İSTİNAT OLUNMASI ( Hukuki Tasarrufun İptali Davası )"
634YİBGK27.12.1939E. 1939/26 K. 1939/59"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ ( Alacaklının Borçlunun Evinde Yaşamak Zorunda Olup Olmadığı )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİNİN FESHİ ( Borçluyla Aynı Evde Yaşamanın Çekilmez Olması Sebebiyle )
ÖMÜR BOYU GELİR ( Borçluyla Aynı Evde Yaşamanın Çekilmez Olması Sebebiyle Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Feshi )"
634YİBGK7.6.1939E. 1936/31 K. 1939/47"ZAMANAŞIMI ( Haricen Satış Sonucu Ferağ Verilmemesi Üzerine Verilen Paranın İadesi Talebine Uygulanacak )
HARİCEN SATIŞ ( Ferağ Verilmemesi Üzerine Verilen Paranın İadesi Talebine Uygulanacak Zamanaşımı )
FERAĞ VERİLMEMESİ ( Haricen Satış - Verilen Paranın İadesi Talebine Uygulanacak Zamanaşımı )"
634YİBGK10.6.1931E. 1931/2 K. 1931/40"NOTER SENEDİ ( Taşınmaz Malların Alımı ve Satımı - Yasalara Göre Geçerli Olmaması )
TAŞINMAZ MAL ALIM SATIMI ( Noter Senedi İle - Yasalara Göre Geçerli Olmaması )
MAL ALIM SATIMININ NOTER SENEDİ İLE YAPILMASI ( Yasalara Göre Geçerli Olmaması )"

Madde 635

YARGITAY

635Y7.HD5.6.2003E. 2003/1359 K. 2003/1925"ZİLYETLİK ( Koşulların Oluşması Nedeniyle Taşınmazın Davalı Adına Tescil Edileceği )
TAŞINMAZIN TERKEDİLMESİ ( Taşınmazın Birkaç Yıl Sürülüp Ekilmemesi ve Ulaşımının Güç Olması Terk Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
TAŞINMAZIN BİRKAÇ YIL EKİLMEMESİ ( Terk Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )"
635YİBGK9.10.1946E. 1946/6 K. 1946/12"TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR ( Zilyetliğinin Devrinin Geçerliliği - Şekle Bağlı Olmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda )
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda )
ON YILLIK ZAMANAŞIMI ( BK.m.125 - Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda da Uygulanabilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda )
ZİLYEDLİĞİN DEVRİNE İLİŞKİN HAKLARDA ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların )
ZİLYETLİĞİN DEVRİNİN GEÇERLİLİĞİ VE ŞEKLE BAĞLI OLMAMASI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar )"

Madde 636

YARGITAY

636Y1.HD5.3.2008E. 2007/12508 K. 2008/2733"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Nehrin Yatağını Değiştirmesi ve Taşıdığı Alüvyonların Birikip Çökelmesi Sonucu Oluşan Taşınmazların Koşulları Oluştuğu Takdirde Kazandırıcı Zamanaşımı veya İmar ve İhya Yoluyla Özel Mülkiyete Konu Olabilecekleri )
İMAR VE İHYA ( Tapu İptali-Tescil - Nehrin Yatağını Değiştirmesi ve Taşıdığı Alüvyonların Birikip Çökelmesi Sonucu Oluşan Taşınmazların Koşulları Oluştuğu Takdirde Kazandırıcı Zamanaşımı veya İmar ve İhya Yoluyla Özel Mülkiyete Konu Olabilecekleri )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Tapu İptali-Tescil - Taşınmazların Nehrin Yatağını Değiştirmesi ve Taşıdığı Alüvyonların Birikip Çökelmesi Sonucu Oluştuğuna Göre Yasalar Gereği Devlete Kalan Taşınmazlardan Olmadığı )"
636Y1.HD5.3.2008E. 2007/12486 K. 2008/2730"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Toprak Parçalarının Kendi Arazisinden Koptuğunu İspat Eden Malik Bunları Durumu Öğrendiği Tarihten Başlayarak Bir ve Her Halde Oluşumun Gerçekleştiği Tarihten Başlayarak On Yıl İçinde Geri Alabileceği )
TOPRAK PARÇASININ KENDİ ARAZİSİNDEN KOPTUĞUNU İSPAT ( İspat Eden Malik Bunları Durumu Öğrendiği Tarihten Başlayarak Bir ve Her Halde Oluşumun Gerçekleştiği Tarihten Başlayarak On Yıl İçinde Geri Alabileceği - Tapu İptali ve Tescil )
YENİ ARAZİ OLUŞMASI ( Birikme Dolma Toprak Kayması veya Kamuya Ait Suların Yatağında ya da Seviyesinde Değişme Gibi Sebeplerle Sahipsiz Yerlerde Yeniden Oluşan Yararlanmaya Elverişli Arazinin Devlete Ait Olacağı )
DEVLETE AİT ARAZİNİN DEVRİ ( Sahipsiz Yerlerde Yeniden Oluşan Yararlanmaya Elverişli Araziyi Kamusal Bir Sakınca Bulunmadığı Takdirde Devlet Öncelikle Arazisi Kayba Uğrayana veya Bitişik Arazi Malikine Devredebileceği )"
636Y8.HD2.3.1992E. 1992/985 K. 1992/4488"TESCİL DAVASI ( Dere Yatağı Haline Gelen Taşınmazın Özel Mülkiyete Konu Olamaması )
YENİ ARAZİ TEŞEKKÜLÜ ( Taşınmazın Bir Bölümünün Çayın Taşkınına Maruz Kalması Nedeniyle Özel Mülkiyete Konu Olamaması )"
636YHGK19.10.1988E. 1988/8-291 K. 1988/814"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( 2896 Sayılı Yasa Uygulaması Nedeniyle Hazine Adına Yapılan Tespitin İptali Talebi )
HAZİNE ADINA YAPILAN TESPİT VE TESCİLİN İPTALİ ( 2896 Sayılı Yasa Uygulaması Nedeniyle Hazine Adına Yapılan Tespit )
ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Öncesinin Devlet Ormanı Olduğunun Anlaşılması )
DEVLET ORMANI ( Orman Rejimi Dışına Çıkarılan Taşınmazın Öncesinin Devlet Ormanı Olması Nedeniyle Hazine Yararına Orman Rejimi Dışına Çıkarılmasına İlişkin Karar )"
636Y6.CD8.2.1978E. 1977/907 K. 1978/762"HAKKI OLMAYAN YERE EL ATMAK
YENİ TOPRAK OLUŞMASI"

DANIŞTAY

636IDDGK11.12.1998E. 1997/548 K. 1998/640"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın İşgali Nedeniyle Ecrimisil İstenmesi )
ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazın İşgali Nedeniyle )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmaz )
BELEDİYENİN TASARRUF YETKİSİ ( Uygulama İmar Planı ile Denizden Doldurmayla Kazanılan Taşınmaz )"

Madde 637

YARGITAY

637Y1.HD14.5.1992E. 1992/2885 K. 1992/6379"TAŞKIN İNŞAAT ( Geniş Çaplı Arazi Kayması-Eksik İnceleme-Uzman Bilirkişilerden Ek Rapor Alınması )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Taşkın İnşaat-Geniş Çaplı Arazi Kayması )
ARAZİ KAYMASI ( Taşınmaz Üzerindeki Mülkiyet Hakkını Kaldırır Tarzda Olup Olmadığının Tespiti-Eksik İnceleme-Uzman Bilirkişilerden Ek Rapor Alınması )
DOĞAL SEBEPLERLE TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKININ KALKMASI ( Geniş Çaplı Arazi Kayması-İncelemede Değerlendirilecek Hususlar )"

Madde 638

YARGITAY

638Y5.HD30.1.2004E. 2003/13348 K. 2004/686"TAPULU MÜLK ( Kalıcı Nitelikte Köy Yolunun Kamulaştırma Yapılmaksızın Yapılabilmesi )
KÖY YOLU ( Tapulu Bir Taşınmazda Kalıcı Nitelikte Köy Yolunun Kamulaştırma Yapılmaksızın Yapılabilmesi )
KAMULAŞTIRMASIZ İDAREYE GEÇME ( Tapulu Bir Taşınmazda Kalıcı Nitelikte Köy Yolunun Kamulaştırma Yapılmaksızın Yapılabilmesi )
İDARE LEHİNE FERAĞ ( Kamulaştırmasız Köy Yolu için Taşınmaz Malikinin Yol Geçirilen Bölümünün Tapudan Davalı İdare Lehine Ferağını Vermesi ile Mümkün Olması )
FERAĞAT ( Kamulaştırmasız Köy Yolu için Taşınmaz Malikinin Yol Geçirilen Bölümünün Tapudan Davalı İdare Lehine Ferağını Vermesi ile Mümkün Olması )
YOL GEÇİRİLEN BÖLÜMÜN TAPU MALİKİNCE YOLA TERKEDİLDİĞİ İDDİASININ GEÇERSİZLİĞİ ( Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi Davasında - Tapuda Ferağ Verilmesi Gereği )
TAPUDA FERAĞ VERİLMEMİŞ OLMASI ( Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi Davasında Köy Yolu Geçirilen Bölümün Tapu Malikince Yola Terkedildiği İddiasının Dinlenemeyeceği )"
638Y8.HD20.11.2003E. 2003/7795 K. 2003/7764"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali Tescil Davası - Kaydın Oluşum Tarihine Kadar Davacı Taşınmaz Edinme Şartlarını Gerçekleştirmiş İse Kabul Edileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kaydın Oluşum Tarihine Kadar Davacı Taşınmaz Edinme Şartlarını Gerçekleştirmiş İse Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Tescil Talebinin Kabul Edileceği )"
638YHGK18.11.2003E. 2003/14-700 K. 2003/710"VAKIF ŞERHİNİN KADASTRO TESBİT TUTANAĞINDA GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Vakıf Şerhi İşlenmesi Talebinin 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması )
KADASTRO TESBİT TUTANAĞINDA VAKIF ŞERHİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Vakıf Şerhi İşlenmesi Talebinin 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Tesbit Tutanağında Vakıf Şerhinin Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Açılan Tapuya Vakıf Şerhi İşlenmesi Davasında )
TAPUYA VAKIF ŞERHİ İŞLENMESİ DAVASI ( Kadastro Tesbit Tutanağında Vakıf Şerhinin Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Açılan Davada Hak Düşürücü Süre )
GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETİ NİTELİĞİNDEKİ VAKIF ŞERHİNİN KADASTRO TESBİT TUTANAĞINDA GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Tapuya Vakıf Şerhi İşlenmesi Davasının Kadastro Tesbitine İtiraza İlişkin Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması )"
638YHGK27.11.2002E. 2002/1-877 K. 2002/1029"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hukuki Ehliyetsizlik Nedeniyle )
HUKUKİ EHLİYETSİZLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Batıl Olan Bir Akdin Bir Taraf İçin Geçerli Diğer Taraf İçin Geçersiz Sayılmasının Mümkün Olmaması )
BATIL SÖZLEŞME ( Batıl Olan Bir Akdin Bir Taraf İçin Geçerli Diğer Taraf İçin Geçersiz Sayılamaması )
TEMYİZ KUDRETİ OLMAYAN KİŞİNİN YAPTIĞI SATIŞ ( Ehliyetsiz Kişinin Fiillerinin Hukuki Sonuç Doğurmaması )
EHLİYETSİZ KİŞİNİN FİİLLERİ ( Hukuk Sonuç Doğurmayıp Batıl Olması-Batıl Olan Bir Akdin Bir Taraf İçin Geçerli Diğer Taraf İçin Geçersiz Sayılamaması )
OLAĞAN ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP ( İktisap İçin İyiniyet ve Malik Sıfatıyla Zilyetlik Koşullarının Gerçekleşmesinin Gerekmesi-Fiil Ehliyeti Olmayan Kişinin Zilyetliğinden Söz Edilememesi )
MALİK SIFATIYLA ZİLYETLİK ( Fiil Ehliyeti Olmayan Kişinin Zilyetliğinden Söz Edilememesi )
İYİNİYET ( Temyiz Kudreti Yani İradesi Olmayan Kişinin İyiniyetinden Bahsedilememesi )
SATIM AKDİ ( Temyiz Kudreti Yani İradesi Olmayan Kişinin İyiniyetinden Bahsedilemeyeceğinden Tapuda Yapılan Satım Akdinin Geçersizliği )
FİİL EHLİYETİ OLMAYAN KİŞİ ( Ehliyeti Olmayan Kişinin Hak Kurabilme ve Borç Altına Girebilme Ehliyeti Olmayacağından Satım Akdinin Geçersiz Olması )"
638Y1.HD18.2.2002E. 2002/1066 K. 2002/1982"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Miras Bırakanın Paylarının Sözleşme Nedeniyle Davalıya Temlik Etmesi )
TEMLİK İPTALİ ( Miras Bırakanın Paylarının Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Davalıya Temlik Etmesi-Davalının Edimini Yerine Getirmemesi Nedeniyle İptal İstenmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Temlik İptaline İlişkin Davada Uygulanamaması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Temlik İptaline İlişkin Davada Uygulanamaması )"
638Y7.HD18.6.2001E. 2001/3950 K. 2001/4154"NOTERLİKÇE RE'SEN DÜZENLENEN VEKALETNAMELERİN SAHTELİĞİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Tapu İptali ve Tescil)
VEKALETNAMEYLE TAŞINMAZLARIN DEVRİ ( Noterlikçe Düzenlenen Vekaletnamenin Sahteliği İddiası)
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Noterlikçe Düzenlenen Vekaletnamenin Sahteliğini İleri Sürmüş Olmanın Yeterli Olmayıp İspat Edilmesi Gereği)"
638Y16.HD7.2.2001E. 2001/208 K. 2001/391"BOZMAYA UYULMASI ( Usuli Müktesep Hak)
USULÜ MÜKTESEP HAK ( Bozmaya Uyulması)
TAPU KAYITLARININ KAPSAMINI TESBİT ( Tapu Kaydının Hazine Tapusundan İntikal Edip Etmediğinin Araştırılması)
İKİ KAYDIN ÇATIŞMASI ( Çifte Tapu Kaydı-Devletin Teminatı Altındaki Tapu İçin Hazine Tapusundan İntikal Etmediğinin Anlaşılması Halinde Eşit Miktarda Yer Verilmesi)"
638Y5.HD8.2.2000E. 1999/19703 K. 2000/1449"İMAR UYGULAMASI SONUNDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ ( Bedelin Artırılması Davası Açılmasında Süre )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI AÇILMASINDA SÜRE ( Yeşil Alan Olarak Bedele Dönüştürülen Taşınmaz )
SÜRE ( Bedele Dönüştürülen ve Tapuya Şerh Edilen Taşınmaz Bedelinin Artırılması Davası Açılmasında )"
638YHGK1.12.1999E. 1999/1-998 K. 1999/1009"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Devletin hüküm ve tasarrufundaki yer )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YER ( Tapu iptali ve tescil )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Makilik yerlerde )
MAKİLİK YERLER ( Zilyetlikle iktisap )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin iktisabı )"
638Y16.HD13.5.1999E. 1999/1856 K. 1999/1804"TAPU KAYITLARININ ÇAKIŞMASI ( Önceki Tarihli Tapu Kaydına Değer Verilmesi )
GERÇEK HAK SAHİBİNİN TESBİTİ ( İtibar Edilen Kayıt Malikleri ile Taraflar Arasındaki Mirasçılık İlişkisinin Belirlenmesi )
MİRASCILAR ARASINDA ZAMANAŞIMI ( İşlememesi )
ZAMANAŞIMI ( Mirascılar Arasında İşlememesi )
MİRASÇILIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ ( Kayıt Malikleri ile Taraflar Arasındaki )"
638Y16.HD30.4.1999E. 1999/1483 K. 1999/1508"KESİN HÜKÜM ( Dava Sebeplerinin Aynı Olması Gereği )
ÖNEL VERİLMESİ ( Nüfus Kayıt Örneği ve Tapu Kaydının Oluşumuna İlişkin Mirasçılık Belgelerinin Çelişmesi )
MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ ( Nüfus Kayıt Örneği ve Tapu Kaydının Oluşumuna İlişkin Mirasçılık Belgelerinin Çelişmesi )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Nüfus Kayıt Örneği ve Tapu Kaydının Oluşumuna İlişkin Mirasçılık Belgelerinin Çelişmesi )"
638YHGK24.3.1999E. 1999/1–170 K. 1999/167"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerle İlgili Tescil Davalarında Uygulanamayacağı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER ( Hak Düşürücü Süre Uygulanamayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE TABİ OLMAMA ( Makilik Alanın İmar ve İhya Koşulları Oluşmadığı Halde Davalı Adına Tesbitine İlişkin Kadastro Tesbitine İtiraz )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER NİTELİĞİNDEKİ MAKİLİKLER ( Kadastro Tesbitine İtirazın Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )
İMAR İHYA ŞARTLARI OLUŞMAMIŞ MAKİLİK ALAN ( Gerçek Kişiler Adına Yapılan Kadastro Tesbitine İtirazın Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )
MAKİ ALANININ İKTİSABI KOŞULLARI ( İmar İhya Şartlarının Gerçekleşmesi Mecburiyeti )
ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAMA ( İmar ve İhya Koşulları Gerçekleşmeyen Makilik Alan )"
638Y14.HD22.3.1999E. 1999/1585 K. 1999/2124"VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI ( Taviz Bedelinin Bir Taşınmaz Mükellefiyeti Olması )
TAVİZ BEDELİ ( Taşınmaz Mükellefiyeti Olan Bedelin İcareteynli ve Mukaatalı Vakıf Şerhinin Kaldırılması İçin Taviz Bedeli Ödenmesinin Gerekmesi )
TAŞINMAZ MÜKELLEFİYETİ ( Taviz Bedeli Ödenmesi )
İCARETEYNLİ VAKIF ( Vakıf Şerhinin Kaldırılması İçin Taviz Bedeli Ödenmesinin Gerekmesi )
MUKAATALI VAKIF ( Vakıf Şerhinin Kaldırılması İçin Taviz Bedeli Ödenmesinin Gerekmesi )"
638Y14.HD8.2.1999E. 1998/9875 K. 1999/645"VAKIF ŞERHİNİN SİLİNMESİ TALEBİ ( Taviz Bedelinin Ödenmesi Koşulu )
TAVİZ BEDELİNİN ÖDENMESİ KOŞULU ( Vakıf Şerhinin Kaldırılması Talebinde )
GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETİ NİTELİĞİNDEKİ VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Taviz Bedelinin Ödenmesi Mecburiyeti )"
638YHGK28.10.1998E. 1998/8-753 K. 1998/747"ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİNİN İMAR-İHYA TALEBİNİ DE KAPSAYACAĞI
TESBİT DIŞI BIRAKILAN ÇALILIĞIN TESCİLİ TALEBİNİN İMAR-İHYA TALEBİNİ DE KAPSAYACAĞI
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Çalılık - İmar İhya ile Kazanılabileceği )
ZİLYETLİĞE DAYANARAK TESCİL TALEBİ ( Çalılık - İmar İhya ile Kazanılabileceği )"
638Y14.HD15.9.1998E. 1998/3314 K. 1998/6066"TAVİZ BEDELİ ÖDEME MECBURİYETİ ( Vakıf Şerhinin Tapulamada Yazılmamış Olmasının Bu Durumu Etkilememesi )
VAKIF ŞERHİNİN TAPU KAYDINA İŞLENMEMİŞ OLMASI ( İyiniyetle Taşınmazı İktisap Eden Kişinin Taviz Bedeli Ödemesine Mani Olmaması )
İYİNİYETLE İKTİSABIN KORUNMAMASI ( Tapulamada Vakıf Şerhi Yazılmamış Olmasının Taviz Bedelinden Sorumluluğa Mani Olmaması )"
638YHGK29.4.1998E. 1998/7-305 K. 1998/314"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tesbit Dışı Bırakılarak Kesinleşen Bölüm - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro Tesbitine İtiraz - Tesbit Dışı Bırakılarak Kesinleşen Bölüm )
KADASTRODA TESBİT DIŞI BIRAKILAN YER ( Hazinenin Davasının Genel Mahkemelerde Çözümlenmesi Zorunluluğu )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tesbitin Hükümsüz Kalması )
KADASTRO KOMİSYON KARARI ALEYHİNE DAVA AÇMAK ( Kararın Hükümsüz Kalması )"
638Y14.HD31.3.1998E. 1998/2270 K. 1998/2252"VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Tapudan Dayanaksız Olarak Silinen Temliki Tasarrufun Takyidinde İyiniyetle İktisaba Dayanılamaması )
İYİNİYETLE İKTİSABIN GEÇERLİLİĞİ VE GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETİNİN ÇATIŞMASI ( Vakıf Şerhi Yokken Taşınmazı Satın Alan Kişi )
TAVİZ BEDELİ ÖDEME MÜKELLEFİYETİNİN KALKMAMASI ( Taşınmaz Satın Alınırken Tapuda Vakıf Şerhi Bulunmaması )
GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETİ ( Tapuda Vakıf Şerhi Bulunmamasının İyiniyetli Alıcıyı Taviz Bedeli Ödemekten Alıkoymayacağı )"
638YHGK12.3.1997E. 1996/8-930 K. 1997/172"MERA ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap Edilememesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Mera )"
638YHGK29.1.1997E. 1996/7-792 K. 1997/15"KÖY İÇİ BOŞLUĞU ( Tespite İtiraz-Köy Tüzel Kişiliği Tarafından Zilyetlikle İktisap Edilip Edilememesi )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Köy İçi Boşluğu )
TESPİTE İTİRAZ ( Köy İçi Boşluğu-Köy Tüzel Kişiliği Tarafından Zilyetlikle İktisap )"
638YHGK13.11.1996E. 1996/4-560 K. 1996/784"TAZMİNAT DAVASI ( Hazinenin Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Sorumluluğu )
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK ( İcareteynli ve Mukataalı Vakıf Taşınmaz Malların Taviz Bedellerinin Mutasarrıflarınca Ödenmesi )
İCARETEYNLİ VAKFIN TAŞINMAZ MALI ( Taviz Bedeli Mutasarrıfça Ödenip Mülkiyeti Devralmaları İçin Öngörülen On Yıllık Sürenin Dolması )
MUKATAALI VAKFIN TAŞINMAZ MALI ( Taviz Bedeli Mutasarrıfça Ödenip Mülkiyeti Devralmaları İçin Öngörülen On Yıllık Sürenin Dolması )
MUTASARRIFA MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Taviz Bedeli Mutasarrıfça Ödenip Mülkiyeti Devralmaları İçin Öngörülen On Yıllık Sürenin Dolması Nedeniyle )
VAKIF TAŞINMAZ MALLARI ( Taviz Bedeli Mutasarrıfça Ödenip Mülkiyeti Devralmaları İçin Öngörülen On Yıllık Sürenin Dolması Nedeniyle Mülkiyetin Mutasarrıfa Geçmesi )"
638Y16.HD17.6.1996E. 1996/2976 K. 1996/2820"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Medeni Kanunun 641 Maddesi Kapsamındaki Araziler )
BELEDİYE İMAR PLANI ( Taşınmazın İmar İhya Suretiyle Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )
İMAR-İHYA SURETİYLE İKTİSAP ( Zilyetliğin İktisap Sağlamasının Koşulları )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Ekonomik Amaca Uygun Oma - Kullanımın Aralıksız Tespit Tarihine Kadar Sürmesi )"
638YHGK22.5.1996E. 1996/3-245 K. 1996/359"ECRİMİSİL ( Mükellefin tesbidi )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Mülkiyet hakkının doğumu )
MÜLKİYET HAKKININ DOĞUMU ( Zilyetlikle iktisap )"
638Y16.HD18.4.1996E. 1996/1998 K. 1996/1901"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Dava Konusu Taşınmazın Köy Orta Malı Olarak Tespit Edilmesi )
KÖY ORTA MALI OLARAK TESPİT EDİLEN TAŞINMAZ ( Mülkiyetin Hazineye Yararlanma Hakkının Köy Tüzel Kişiliğine Ait Olması )
TARAF TEŞKİLİ ( Hazine ve Köy Tüzel Kişiliğinin Davaya Dahil Edilmesi )
ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİ ( Taraf Teşkilinin Oluşturulması )"
638Y14.HD1.12.1995E. 1995/8394 K. 1995/9034"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Malın Alıcıya Teslim Edildiği - Ferağa İcbar Davası )
FERAĞA İCBAR ( Noter Satış Vaadi Sözleşmesi Gereğince - Taşınmazın Takyitli Olması )
TAKYİTLİ TAŞINMAZLAR ( Satışının Sözleşme İle Vaadedilebileceği - Satınalma Yoluyla İktisap )
SATINALMA YOLUYLA İKTİSAP ( Takyitli Taşınmazların Tapuda Bu Şekilde Adına Kayıt Yapıtırılamayacağı )
ZAMANAŞIMI SAVUNMASI ( Taşınmaz Fiilen Elden Çıkarıldığı İçin İyiniyet Kaideleriyle Bağdaşmaması )"
638Y16.HD12.3.1992E. 1991/9737 K. 1992/4304"TAPU KAYITLARININ ÇATIŞMASI ( Kadastro Tespiti-Hangi Kayda Öncelik Verileceği )
KADASTRO TESPİTİ ( Tapu Kayıtlarının Çatışması Halinde Hangisine Öncelik Verileceği )"
638Y16.HD7.3.1991E. 1990/8828 K. 1991/3437"KADASTRO TESBİTİ ( Tapu Kayıtlarının Çatışması )
HAZİNENİN TEMLİKİYLE İSKANEN OLUŞAN TAPU KAYDI ( Tapu Kayıtlarının Çatışması-Kadastro Tespiti )
TAPU KAYITLARININ ÇATIŞMASI ( Önceki Tarihli Tapu Kaydı-Davalı Tapu Kaydının Hazinenin Temlikiyle İskanen Oluşmuş Olması )"
638YHGK14.2.1990E. 1989/7-675 K. 1990/78"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Zilyetlike Kazanıma Dayalı )
ZİLYETLİKLE KAZANIM ( Kadastro Kanununda Getirilen Belgesiz Kazanıma İlişkin Sınırlamalara Uyulmasının Gerekmesi )
BELGESİZ KAZANIM ( Zilyetlikle Kazanımda Kadastro Kanununda Getirilen Belgesiz Kazanıma İlişkin Sınırlamalara Uyulmasının Gerekmesi )"
638Y1.HD3.3.1988E. 1987/13410 K. 1988/2393"ÇİFTE TAPU"
638Y13.HD18.3.1986E. 1986/1194 K. 1986/1586"GABİN ( Satışı Mahkeme Kararıyla Hükümsüz Kılınan Taşınmaz İçin Kira Geliri İstenmesi )
KİRA TAZMİNATI ( Gabin Nedeniyle Satışı Mahkeme Kararıyla Hükümsüz Kılınan Taşınmaz İçin )
İYİNİYETLİ ZİLYETLİK ( Gabin Halinde Böyle Birşeyin Sözkonusu Olamayacağı )"
638Y5.HD25.10.1984E. 1984/8611 K. 1984/8761"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hazine Adına Tescilli Yer )
ADİ ZAMANAŞIMI"
638YHGK29.2.1984E. 1981/8-717 K. 1984/157"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gün Olarak Tayin Olunan Müddetler )
GÜN OLARAK TAYİN OLUNAN MÜDDETLER ( İlk Günün Hesaba Katılmaması )
İLK GÜNÜN HESABA KATILMAMASI ( Gün Olarak Tayin Olunan Müddetlerde )
MÜDDETİN BİTİŞİ ( Son Günün Tatil Saatinde Bitmesi )"
638YHGK29.2.1984E. 1981/7-1064 K. 1984/170"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Zeytinlik Olan Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak Mülk Edinilmesi Talebi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Zeytinlik Dahi Olsa Yirmi Dönümden Fazlasının Zilyetliğe Dayanılarak Mülk Edinilmesinin Ancak Belgeye Dayanmakla Mümkün Olması )
ZEYTİNLİK OLAN TAŞINMAZIN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLUYLA MÜLK EDİNİLMESİ ( Yirmi Dönümden Fazlasının Ancak Belgeye Dayanmakla Mümkün Olması )"
638Y1.HD28.2.1984E. 1984/1206 K. 1984/2145"DAVA ZAMANAŞIMI ( Mülkiyete ve Aynî Hakka İlişkin Davalarda )"
638YHGK27.1.1984E. 1981/7-1030 K. 1984/46"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Nizalı Parselin Orman Sayılan Yerlerden Olması )
ORMAN ( Kanun Değişikliği İle Orman Tarifinin Değiştirilmiş Olması )"
638Y14.HD15.12.1981E. 1981/6939 K. 1981/7298"KAMU MALLARI ( Zilyetlik ve Tescil )"
638YHGK16.9.1981E. 1981/7-140 K. 1981/591"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE MAL EDİNME
TAPU SİCİLİNİN NİTELİĞİ
VERGİ KAYITLARININ NİTELİĞİ"
638YHGK16.9.1981E. 1979/7-140 K. 1981/591"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Vergi Kaydının Zamanaşımı İle İktisaba ve Sürenin İşlemesine Engel Kayıtlardan Olmaması )
VERGİ KAYDI ( Zamanaşımı İle İktisaba ve Sürenin İşlemesine Engel Kayıtlardan Olmaması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Vergi Kaydının Zamanaşımı İle İktisaba ve Sürenin İşlemesine Engel Kayıtlardan Olmaması )"
638Y1.HD13.4.1981E. 1981/4849 K. 1981/4947"CEMAAT VAKIFLARI
TAŞINMAZ MAL İKTİSABI ( Cemaat Vakıfları )"
638Y1.HD9.2.1981E. 1981/1180 K. 1981/1245"CEMAAT VAKIFLARI ( Bunların Mülhak Vakıflarının Denetimine Tabi Olması )
TAŞINMAZ MAL EDİNİMİ ( Buna Yasaların Vakfiyelerinin ya da Vakfiye Yerine Geçen Bildirimin Olanak Vermesine Bağlı Olması )
DENETİM ( Bunların Mülhak Vakıflarının Denetimine Tabi Olması )"
638Y5.HD10.12.1979E. 1979/8150 K. 1979/9213"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMLARI
GENEL ZAMANAŞIMI ( Kapıcı Dairesini Mülkiyete Geçirme )"
638Y7.HD28.11.1979E. 1979/10036 K. 1979/11593"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARI
KENDİLİĞİNDEN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
ADİ ZAMANAŞIMI"
638Y14.HD5.2.1975E. 1975/33 K. 1975/754"TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ( Türk Vatandaşlığından İskat Edilen Kişinin Taşınmazları )"
638YİBGK27.4.1949E. 1948/7 K. 1949/7"TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN EDİNİMİ ( Müşterek Miras Bırakan Üzerine Kayıtlı Taşınmazı Yirmi Yıldır Nizasız ve Fasılasız Elinde Bulunduran Mirasçı )
OLAĞAN ZAMANAŞIMI ( Mirasçının Taşınmazı On Sene Elinde Bulundurması )
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI ( Mirasçının Taşınmazı Yirmi Sene Elinde Bulundurması )
MİRAS BIRAKAN ADINA TAPU KÜTÜĞÜNE KAYITLI TAŞINMAZ ( Mirasçıların Birbirlerine Karşı Açacakları Olağan Geri İsteme Davası )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mirasçıların Olağan Geri İsteme Davasında Bu Savunmada Bulunabilmeleri )"

Endeksin Devamı ( Madde 639-639)