Önceki Endeks ( Madde 315-404)

MADDE 1-2 / 3-8 / 9-24 / 25-74 / 75-131 / 132-133 / 134 / 135-144 / 145-162 / 163-263 / 264-314 / 315-404 / 405-459 / 461-505 / 506-538 / 539-581 / 582-617 / 618 / 619-627 / 628-633 / 634-638 / 639 / 640-647 / 648-657 / 658-660 / 661-680 / 681-788 / 790-901 / 902-919 / 920-937

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 405

YARGITAY

405Y4.HD24.11.2008E. 2008/3977 K. 2008/14550"VASİNİN VESAYET ALTINDAKİ KİŞİYİ TEMSİLİ ( Tazminat Davası - Vesayet Makamından İzin Alındığına Dair Bir İlam Sunulmadığı/Vasiye Vesayet Makamından İzin Alması ve Buna Dair İlamı Dosyaya Sunması İçin Uygun Bir Sürenin Verilmesi Gerektiği )
VESAYET MAKAMININ İZNİNİ GEREKTİREN HALLER ( Vasiye Vesayet Makamından İzin Alması ve Buna Dair İlamı Dosyaya Sunması İçin Uygun Bir Sürenin Verilmesi Gerektiği - Tazminat Davası )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Vasiye Vesayet Makamından İzin Alması ve Buna Dair İlamı Dosyaya Sunması İçin Uygun Bir Sürenin Verilmesi Gerektiği )"
405YHGK30.3.2005E. 2005/21-195 K. 2005/209"VASİNİN DAVA AÇMA HAKKI ( Açılacak Olan Davaya Yönelik Olarak Vesayet Makamı Olan Mahkemeden İzin Alması Koşuluna Bağlı Olduğu - Tespit Davası ) )
VESAYET MAKAMINDAN İZİN ALMA ZORUNLULUĞU ( Vasinin Vesayeti Altındaki Kişi Adına Herhangi Bir Davayı Açabilmesi İçin Gerekmesi )
ÖN KOŞUL ( Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Re'sen Gözetileceği - Tespit Davası )
TESPİT DAVASI ( Vasinin Vesayeti Altındaki Kişi Adına Herhangi Bir Davayı Açabilmesi Vesayet Makamı Olan Mahkemeden İzin Alması Koşuluna Bağlı Olduğu )"
405Y21.HD20.4.2004E. 2004/2590 K. 2004/3978"VASİNİN DAVA AÇABİLMESİ ( Vesayet Makamından Dava Açmaya İzin Alınmadan Yargılamanın Sürdürülerek Sonuçlandırılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
VESAYET MAKAMINDAN İZİN ALINMASI GEREĞİ ( Vesayet Altındaki Kişi Adına Vasinin Dava Açabilmesi İçin )"
405Y14.HD6.6.2003E. 2003/3823 K. 2003/4698"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Vesayat Altındaki Kişinin Yapmış Olduğu Taşınmaz Satış İşleminin Vasisi Tarafından İptali İstemi )
HUSUMET ( Vasinin Vesayet Altındaki Kişi Adına Dava Açma Yetkisini İçeren Husumete İzin Belgesini Sunması İçin Süre Verilerek Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Gerekmesi )
VASİ ( Hemen Yapılması Gereken Geçici Tedbirler Ayrık Olmak Üzere Husumet Sulh Tahkim ve Konkordato Aktinde Vasinin Sulh Mahkemesinden İzin Almasının Gerekmesi )
VASİNİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER ( Hemen Yapılması Gereken Geçici Tedbirler Ayrık Olmak Üzere Husumet Sulh Tahkim ve Konkordato Aktinde Vasinin Sulh Mahkemesinden İzin Almasının Gerekmesi )
TARAF TEŞKİLİ ( Husumete İzin Belgesi Bulunmayan Vasiye Bu Belgeyi Sunması İçin Süre Tanınarak Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Gerekmesi )"
405Y21.HD1.5.2003E. 2003/3035 K. 2003/4090"DAVA EHLİYETİNİN DAVA ŞARTI OLMASI ( Kronik Şizofreni Hastası Olup Çalışma Gücünün En Az 2/3'sini Kaybeden Kişinin Bizzat Dava Açmış Olması )
KRONİK ŞİZOFREN DAVACININ BİZZAT DAVA AÇMASI ( Dava Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Tesbiti Mecburiyeti )
VESAYET ALTINA ALINMA VE VASİ TARAFINDAN TEMSİL ŞARTI ( Kronik Şizofren Davacının Yaşlılık Aylığı Talebiyle Açtığı Davada )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN EN AZ 2/3'ÜNÜ YİTİRMİŞ ŞİZOFREN SİGORTALI ( Yaşlılık Aylığı Talebi - Dava Ehliyetinin Bulunmaması Nedeniyle Vasi Atanması Mecburiyeti )"
405Y6.HD5.2.2002E. 2002/592 K. 2002/742"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Vasinin Husumete İzin Belgesini İlgili Mahkemeden Almadan Vesayet Altına Alınan Adına Davayı Takip Etmesinin Mümkün Olmaması )
VASİ ( Husumete İzin Belgesini İlgili Mahkemeden Almadan Vesayet Altına Alınan Adına Davayı Takip Etmesinin Mümkün Olmaması )
HUSUMETE İZİN BELGESİ ( Vasinin Vesayet Altına Alınan Adına Davayı Takip Etmesi için İlgili Mahkemeden İzin Alması )"
405Y18.HD4.2.2002E. 2001/12485 K. 2002/1098"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arazilerin Net Gelir Yöntemiyle Değerlendirilmesi-Dekar Başına Verim Değerinin İlçe Tarım Müdürlüğü Verileri Esas Alınarak Belirlenmesi )
ARAZİNİN NET GELİR YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Arazinin Kuru Yada Sulanabilir Niteliğine Göre Uygulanacak Dekar Başına Verim Değerinin İlçe Tarım Müdürlüğü Verilerine Göre Belirlenmesi )
TARIM MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNİN ESAS ALINMASI ( Arazinin Kuru Yada Sulanabilir Niteliğine Göre Uygulanacak Dekar Başına Verim Değerinin İlçe Tarım Müdürlüğü Verilerine Göre Belirlenmesi )
VASİNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI AÇMASI ( Husumete İzin Belgesi İstenmesi ve Belgeyi İbraz Etmesi İçin Vasiye Süre Verilmesinin Gerekmesi )"
405Y2.HD28.1.2002E. 2002/88 K. 2002/660"VESAYET ( Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Davanın Her Aşamasında İleri Sürülmesinin Gerekmesi )
SAĞLIK RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Son Raporun Düzenlenmesi )
ADLİ TIP İNCELEMESİ ( Sağlık Raporları Arasında Çelişki Olması Nedeniyle )"
405YHGK7.11.2001E. 2001/2-1051 K. 2001/768"BOŞANMA ( Ruhsal Rahatsızlığı Bulunan Kadın - Mahkemece Davalının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gerektiği )
VESAYETİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Ön Mesele Sayılması Gerektiği - Boşanma Davasında Kadının Ruhsal Rahatsızlığı Bulunduğunun Doğrulanması )
ÖN MESELE ( Boşanma Davasında Davalı Kadının Ruhsal Rahatsızlığı Bulunduğunun Doğrulanması - Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gerektiği )
TARAF EHLİYETİ ( Mahkemece Resen Gözönünde Tutulacağı - Boşanma Davasında Davalı Kadının Ruhsal Rahatsızlığı Bulunduğunun Doğrulanması/Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Ön Mesele Sayılacağı )"
405Y14.HD4.10.2001E. 2001/5150 K. 2001/6305"VASİNİN VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ ADINA DAVA AÇMASI ( Sulh Hukuk Mahkemesinin İzninin Bulunması Mecburiyeti )
SULH HUKUK MAHKEMESİNİN İZNİ BULUNMASI MECBURİYETİ ( Vasinin Vesayeti Altındaki Kişi Adına Dava Açabilmesi İçin )
HUSUMET ( Vasinin Vesayet Altındaki Kişi Adına Dava Açabilmek İçin Sulh Hukuk Mahkemesinin İznini Alması Mecburiyeti )
MÜDAHALENİN MEN'İ TALEBİ ( Vasinin Vesayet Altındaki Kişiyi Davada Temsil Edebilmesi İçin Sulh Mahkemesinin İznini Alması Mecburiyeti )"
405YHGK4.7.2001E. 2001/2-548 K. 2001/570"BOŞANMA DAVASI ( Dava Ve Taraf Ehliyetinin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMA ( Mahkemelerce Resen Gözönünde Tutulması )
RUHSAL RAHATSIZLIK ( Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediği )
VESAYET ALTINA ALINMA ( Sulh Mahkemesine Yazı Yazılması - Ön Mesele )
ÖN MESELE ( Sonucun Sulh Mahkemesinden Gelene Kadar Yargılamanın Bekletilmesi )"
405Y2.HD29.6.2001E. 2001/8532 K. 2001/10180"BOŞANMA DAVASI ( Taraf Ehliyeti - Kadının Ruhsal Rahatsızlığı İddiası/Sulh Mahkemesinden Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gereği )
TARAF EHLİYETİ ( Boşanma Davası - Kadının Ruhsal Rahatsızlığı İddiası/Sulh Mahkemesinden Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gereği )
KADININ VESAYET ALTINA ALINMASI ( Boşanma Davasında Taraf Ehliyeti - Sulh Mahkemesinden Araştırılması ve Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gereği )
ÖN MESELE ( Boşanma Davasında Taraf Ehliyeti - Sulh Mahkemesinden Kadının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması )
NAFAKA DAVASI ( Kadının Bağımsız Olarak Açtığı ve Boşanma Davasıyla Birleştirilen - Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )"
405Y2.HD24.5.2001E. 2001/6587 K. 2001/8135"BOŞANMA ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Çarptırılan Davalıya Vasi Atanmasının Gerekmesi )
VASİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Çarptırılan Davalıya Vasi Atanmasının Gerekmesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Çarptırılan Davalıya Vasi Atanmasının Gerekmesi )"
405YHGK11.10.2000E. 2000/2-1162 K. 2000/1257"BOŞANMA DAVASI ( Dava ve Taraf Ehliyetinin Kamu Düzenine İlişkin Olup Mahkemelerce Doğrudan Doğruya Göz Önünde Tutulması )
DAVA VE TARAF EHLİYETİ ( Kamu Düzenine İlişkin Olup Mahkemelerce Doğrudan Doğruya Göz Önünde Tutulması )
MAHKEMECE RESEN GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN HUSUS ( Dava ve Taraf Ehliyetinin Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle )
AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI ( Mahkemenin Sulh Mahkemesine Yazı Yazarak Davacının Vesayet Altına Alınıp Alınmamasının İncelenmesinin Gerekmesi )"
405YHGK20.9.2000E. 2000/2-1161 K. 2000/1135"BOŞANMA ( Taraf ehliyetinin araştırılması )
HACİR ( Boşanma )
VESAYET İZNİ ( Boşanma )
ÖN MESELE ( Boşanma davasında taraf ehliyeti )
KUSURLU EŞİN BOŞANMA İSTEMİ ( Tam Kusur )"
405Y14.HD22.11.1999E. 1999/7517 K. 1999/8299"SULH HUKUK MAHKEMELERİNCE VERİLECEK İZİN ( Vesayet Altındaki Kişi - Husumete )
HUSUMET ( Vesayet Altındaki Kişi - Sulh Hukuk Mahkemelerince İzin Alınması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kişisel Hakka Dayalı - Davalı Vesayet Altındaki Kişi İçin Sulh Hukuk Mahkemelerince İzin Alınması Gereği )
GÖREV ( Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Davalı Vesayet Altındaki Kişi İçin İzin Alınacak Mahkeme )"
405Y2.HD15.11.1999E. 1999/10500 K. 1999/12324"DAVA VE TARAF EHLİYETİ ( Re'sen Gözetilmesi )
HACİR ALTINA ALINMA ( Davalının Ruhsal Bozukluğu İleri Sürülmüşse Önmesele Yapılacağı )
RUHSAL BOZUKLUK İDDİASI ( Davalı İçin İleri Sürülmüşse Hacir Altına Alınıp Alınmamasının Önmesele Yapılacağı )
ÖNMESELE ( Ruhsal Rahatsızlığı İddia Edilen Davalının Hacir Altına Alınıp Alınmayacağı )"
405Y4.HD9.11.1999E. 1999/5703 K. 1999/9590"TAZMİNAT DAVASI ( Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı İle Hükümlünün Yasal Kısıtlılık Altına Girmesi )
VASİ TAYİNİ ( Bir Sene Veya Daha Fazla Hapis Cezası İle Mahkum Olan Her Reşide Verilmesi )
KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET KARARI ( Hükümlünün Yasal Kısıtlılık Altına Girmesi )
MÜVEKKİLİN KISITLANMASI ( Vekaletin Sona Ermesi )"
405Y2.HD11.6.1998E. 1998/6142 K. 1998/7410"SULH OLMA ( Akıl Hastası Kişinin Sulh Olma Halinin de Vesayet Makamının İznine Bağlı Olması )
AKIL HASTASI KİŞİ ( Sulh Olma Halinin de Vesayet Makamının İznine Bağlı Olması )
VESAYET MAKAMI İZNİ ( Akıl Hastası Kişinin Sulh Olma Halinin de Vesayet Makamının İznine Bağlı Olması )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Vesayet Makamından İzin Alınmadan Çocuk İçin Nafaka Ödenebileceğinin Beyan Edilmesinin Sonuç Doğurmaması )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Hiçbir Mal Varlığı ve Geliri Bulunmayan ve Hastalığı Sebebiyle Çalışma İmkanından Yoksun Eşin Nafaka İle Sorumlu Tutulamaması )"
405Y12.HD1.4.1998E. 1998/3201 K. 1998/3800"VASİNİN İZİN ALMASI ( Vasi Tarafından Hemen Yapılması Gereken Geçici Tedbirler İçin Sulh Hakiminin İznine Gerek Olmaması )
SULH HAKİMİNİN İZNİ ( Vasi Tarafından Hemen Yapılması Gereken Geçici Tedbirler İçin Sulh Hakiminin İznine Gerek Olmaması )
VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN HAKKININ KAYBI ( İcra Emrine Karşı Yedi Gün Gibi Kısa Bir Sürede İtiraz Etmek Durumunda Olan Vasinin Sulh Hakiminden İzin Almasını İstemek )"
405Y2.HD30.3.1998E. 1998/2440 K. 1998/3856"VESAYET ( Kamu Kurumu Olup Vasinin Mahkemelerce Tayin Edilmesi )
VASİ TAYİNİ ( Mahkemelerin Tayin Teftiş ve Murakebe Etmesi )
TEFTİŞ VE MURAKABE ( Vasinin Mahkemelerce Teftiş ve Murakebe Edilmesi )
VESAYET DAİRELERİ ( Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemeleri Olması )
SULH MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Vasiyi Azletme Yetkisi Olmasa da Azlini Asliye Mahkemesine Teklif etme Vasinin Verdiği Raporları Reddetme Yetkisinin Olması )"
405Y15.HD18.12.1997E. 1997/5339 K. 1997/5460"VESAYETEN DÜZENLENEN SULHNAME ( İzin Alınmamış Olduğundan İptali Gerekeceği )
SULHNAMENİN İPTALİ GEREĞİ ( Vesayeten Düzenlenen - İzin Alınmaması )
İZİN ALMA ZORUNLULUĞU ( Vesayeten Düzenlenen Sulhname )"
405YHGK18.6.1997E. 1997/2-326 K. 1997/560"VASİNİN DAVA AÇMA YETKİSİ
HAKİMİN İZNİ ( Vasiye dava açması için )
YETKİ İTİRAZININ GEÇERLİK ŞARTI
İKAMETGAH
NAFAKA ARTIRILMASI ( Yetki )"
405Y2.HD3.6.1997E. 1997/4545 K. 1997/6345"BOŞANMA DAVASI ( Mahkumiyet Yüzünden Vesayet Altına Alınan Kişinin Boşanma Davasını Takip İçin Sulh Hakiminin İzninin Gerekmesi )
MAHKUMİYET YÜZÜNDEN VESAYET ALTINA ALINAN KİŞİ ( Boşanma Davasını Takip İçin Sulh Hakiminin İzninin Gerekmesi )
SULH HAKİMİNİN İZNİ ( Mahkumiyet Yüzünden Vesayet Altına Alınan Kişinin Boşanma Davasını Takip İçin Sulh Hakiminin İzninin Gerekmesi )"
405Y2.HD16.5.1997E. 1997/3224 K. 1997/5386"TEMYİZ ( Mümeyyiz Mahcur-Boşanma )
BOŞANMA KARARI ( Mümeyyiz Mahcurun Doğrudan Temyize Gidip Gidemeyeceği )
MÜMEYYİZ MAHCUR ( Boşanma Kararını Doğrudan Temyiz Edip Edemeyeceği )"
405YHGK26.3.1997E. 1997/2-14 K. 1997/241"ÖN MESELE ( Vasi Tayini )
BOŞANMA ( Kadının Ruhsal Rahatsızlığı/Ön Mesele )"
405Y2.HD11.7.1996E. 1996/7227 K. 1996/7900"RUHSAL RAHATSIZLIK İDDİASI ( Sulh Mahkemesi'ne Yazı Yazılarak Davalının Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması Gereği - Taraf Ehliyetinin Dava Şartı Olması )
SULH MAHKEMESİ'NE YAZI YAZILARAK DAVALININ VESAYET ALTINA ALINMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Bu Hususun Bekletici Mesele Niteliği - Davalı Hakkında Ruhsal Rahatsızlık İddiası Bulunması )
TARAF EHLİYETİNİN DAVA ŞARTI OLMASI ( Davalı Hakkındaki Psikolojik Rahatsızlık İddiası Nedeniyle Sulh Mahkemesi'ne Yazı Yazılarak Davalıya Vasi Tayini Gerekip Gerekmediğinin Sorulması ve Bu Hususun Ön Mesele Olarak Kabulü Gereği )
ÖN MESELE NİTELİĞİ ( Davalı Hakkındaki Ruhsal Rahatsızlık İddiasının Çözümlenmesinin - Mahkemece Sulh Mahkemesi'ne Yazı Yazılarak Davalıya Vasi Tayini Gerekip Gerekmediğinin Sorulması ve Sonucunun Beklenmesi Gereği )
VASİ TAYİNİ GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASININ ÖN MESELE NİTELİĞİ ( Davalı Hakkında Ruhsal Rahatsızlık İddiası )"
405Y4.HD14.3.1996E. 1996/820 K. 1996/1864"VEKALET GÖREVİNİN KALKMASI ( Aksi Sözleşmeden Yada İşin Niteliğinden Anlaşılmadıkça Vekaletin Gerek Vekilin ve Gerek Müvekkilin Ehliyetinin Ortadan Kalkması İle Son Bulması )
AVUKATIN TEMSİL YETKİSİNİN KALKMASI ( Yasal Kısıtlılıkla Sonuçlanan Ceza Hükmünün Kesinleşmesi Nedeniyle )
YASAL KISITLILIKLA SONUÇLANAN CEZA HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİ ( Avukatın Temsil Yetkisinin Kalkması )"
405Y2.HD23.10.1995E. 1995/7627 K. 1995/10304"TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Hakiminin Vesayet Makamı Olarak Verdiği Karara Karşı Asliye Hakimine İtiraz Edilebileceği )
SULH HAKİMİNİN VESAYET MAKAMI OLARAK VERDİĞİ KARAR ( Temyiz Edilememesi - Asliye Hakimine İtiraz Edilebilmesi )
VESAYET MAKAMI OLARAK SULH HAKİMİNCE VERİLMİŞ KARARLAR ( Temyiz Edilememesi - Asliye Hakimine İtiraz Edilebilmesi )
SATIŞA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN VASİ TALEBİNİN VESAYET MAKAMI OLAN SULH HAKİMİNCE REDDİ ( Karara Karşı Başvurulabilecek Yollar )"
405Y13.HD14.2.1995E. 1995/762 K. 1995/1247"İTİRAZIN İPTALİ ( Vasinin Vesayeti Altındaki Kişi Adına İcra Takibi Yapabilmesi İçin Vasiye Sulh Hukuk Mahkemesi Tarafından Husumet İzni Verilmesinin Gerekmesi )
HUSUMET İZNİ ( Vasinin Vesayeti Altındaki Kişi Adına İcra Takibi Yapabilmesi İçin Vasiye Sulh Hukuk Mahkemesi Tarafından Husumet İzni Verilmesinin Gerekmesi )
VASİNİN VESAYETİ ALTINDAKİ KİŞİ ADINA İCRA TAKİBİ YAPABİLMESİ ŞARTI ( Vasiye Sulh Hukuk Mahkemesi Tarafından Husumet İzni Verilmesinin Gerekmesi )"
405YCGK25.4.1994E. 1994/1-91 K. 1994/116"TEMYİZ KUDRETİ ( Cezai ehliyetsizlik )
ŞAHSİ HAK DAVASI ( Ehliyetsiz kişi aleyhine )
SUÇ TARİHİNDE AKLEN MALUL OLAN SANIK ALEYHİNDEKİ ŞAHSİ HAK DAVASI
DAVA EHLİYETİ ( Dava Şartlarından Olması )
DAVA ŞARTI ( Dava Ehliyeti )
MAHKEMECE ÖNCELİKLE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Dava Şartlarının Mevcut Olup Olmaması )
İTİRAZ VE DEFİLERİN İNCELENMESİNE GEREK OLMAMASI ( Dava Şartının Olmaması Nedeniyle )
TAM EHLİYETSİZ DAVALI ( Yasal Temsilcisi Olmadan Davaya Devam Olunamaması )
TEMYİZ KUDRETİ ( Cezai ehliyetsizlik )
ŞAHSİ HAK DAVASI ( Ehliyetsiz kişi aleyhine )"
405YHGK20.4.1994E. 1994/2-26 K. 1994/250"DAVA VE TARAF EHLİYETİ ( Vesayet )
VASİ TAYİNİ GEREKLİLİĞİ ( Boşanma )
BOŞANMA ( Vasi tayini gerekliliği )
VESAYET DAİRELERİNİN MÜDAHALE HAKLARI ( Boşanma )
ÖN MESELE ( Vesayet )"
405Y2.HD22.2.1994E. 1994/1417 K. 1994/1882"BOŞANMA ( Hükümlünün Dava Hakkı )
HÜKÜMLÜNÜN BOŞANMA DAVASI AÇMA HAKKI
SIKI SIKIYA ŞAHSA BAĞLI HAKLAR ( Boşanma )
TARAF EHLİYETİ ( Boşanma )"
405Y6.CD28.9.1993E. 1993/5685 K. 1993/6770"SULH HUKUK MAHKEMESİNİN İZNİ ( Hacir Altındaki Kişinin Ceza Davasına Müdahil Olması-Sahtecilik )
HACİR ALTINDAKİ KİŞİNİN CEZA DAVASINDA MÜDAHİL OLMASI ( Sulh Hakiminin İzni-Sahtecilik )
SAHTECİLİK ( Hacir Altındaki Kişinin Davaya Müdahil Olarak Katılıp Katılamaması )"
405Y2.HD2.5.1988E. 1987/10258 K. 1988/672"VESAYET ALTINDA BULUNDURULAN KİŞİ ( Aleyhine Açılan Davalarda Sulh Mahkemesinin Vasiye Husumete İzin Vermesinin Zorunlu Olduğu )
VASİYE İZİN DAVASI ( Vasinin Hacir Altına Alınan Kişi Aleyhine Açılan Davada Mahcurun Temsilcisi Olarak Hazır Bulunabilmesi İçin İznin Verilmesi Gerektiği )"
405Y5.CD24.3.1988E. 1988/612 K. 1988/2402"ZORLA IRZA GEÇMEK ( Akıl Hastası Yetişkinin )
AKIL HASTALIĞI VEYA ZAYIFLIĞI SULH MAHKEMESİNDEN İZİN ALMAK"
405Y8.HD8.5.1987E. 1987/6557 K. 1987/6364"EVLATLIĞIN TEMSİLİ ( Evlat Edinenin Ölmesi Üzerine Açılacak Davalarda Evlatlığı Temsil İçin Kendisine Vasi Atanmasının Gerekmesi )
VASİ TAYİNİ ( Evlat Edinenin Ölmesi Üzerine Açılacak Davalarda Evlatlığı Temsil İçin Kendisine Vasi Atanmasının Gerekmesi )
EVLAT EDİNENİN ÖLMESİ ( Ölüm Üzerine Açılacak Davalarda Evlatlığı Temsil İçin Kendisine Vasi Atanmasının Gerekmesi )"
405Y2.HD27.2.1986E. 1986/1348 K. 1986/2080"VASİNİN GAYRİMENKUL SATIŞINDA İZİN
VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN MALININ SATIMI"
405Y1.HD29.1.1986E. 1985/634 K. 1986/573"HUSUMETE İZİN
KESİN HÜKÜM"
405YHGK5.12.1984E. 1982/1-915 K. 1984/998"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Kayyım Tarafından Yapılan Kira Sözleşmesinin Sulh Mahkemesinin İznine Tabi Olması )
TAHLİYE DAVASI ( Kayyım Tarafından Yapılan Kira Sözleşmesinin Sulh Mahkemesinin İznine Tabi Olması )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ ( Sözleşmenin Kayyım Tarafından Yapılması Nedeniyle Sulh Mahkemesinin İznine Tabi Olması )
KAYYIM TARAFINDAN YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Sulh Mahkemesinin İznine Tabi Olması )
SULH HAKİMİNİN İZNİ ( Kayyım Tarafından Yapılan Kira Sözleşmesi )"
405Y14.HD2.5.1983E. 1983/402 K. 1983/3397"MAHÇUR
VASİNİN DAVAYI KABULÜ
DAVANIN KABULÜ ( Vasi Tarafından )"
405Y5.CD9.9.1982E. 1982/2711 K. 1982/2990"KANUN DIŞI YAKALAMA VE TUTUKLAMADA TAZMİNAT
VASİ TARAFINDAN KÜÇÜK LEHİNE AÇILAN DAVA"
405Y4.HD26.3.1980E. 1980/836 K. 1980/3994"KANUNİ KISITLILIK ( Bir Yıldan Fazla Hapis Cezası )
TARAF OLMA EHLİYETİ
KISITLILIK DURUMUNUN BAŞLANGIÇ VE SONU ( Bir Yıldan Fazla Hapis Cezası )
TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM ( Yaralama Olgusu )
VESAYET ALTINDA BULUNAN KİŞİ ( Bizzat Dava Açamaması Ancak Aleyhine Dava Açılması )
TEMSİL YETKİSİ ( Vesayet Altında Bulunan Kişinin Vasi Tarafından Temsili )
TARAF OLMA YETENEĞİ ( Vesayet Altında Bulunan Kişi )"
405Y5.CD22.12.1977E. 1977/3756 K. 1977/3753"VASİNİN ŞİKAYETİ ( Sarkıntılık )
VASİNİN ŞİKAYET SÜRESİ
VASİNİN DAVAYA KATILMA TALEBİ ( Sarkıntılık )"
405Y11.HD10.1.1961E. 1960/2409 K. 1961/66"VASİYE ÖDEME EMRİ BİLDİRİMİ ( Husumet İzni Alınması Zorunluluğu )
ÖDEME EMRİ BİLDİRİMİ İÇİN VASİYE HUSUMET İZNİ VERİLMESİ"

DANIŞTAY

405D3.D17.12.1992E. 1990/3465 K. 1992/3915"VASİ ARACILIĞI İLE DAVA AÇILMASI ( Sulh Hakiminin İzni Olmadıkça Dava Açılamayacağı )
DİLEKÇENİN REDDİ ( Vasi Tarafından Açılan Davada Husumet İzninin Dilekçeye Eklenmemesi )
HUSUMET İZNİNİN DİLEKÇEYE EKLENMEMESİ ( Dilekçenin Reddi )
SULH HAKİMİNİN İZNİ ( Vesayet Altındaki Kişi Adına Vasi Tarafından Dava Açılabilmesi İçin )"

Madde 406

YARGITAY

406Y2.HD28.4.2003E. 2003/5201 K. 2003/6123"MİRASIN HÜKMEN REDDİ ( Kısıtlı Adına - Öncelikle Vesayet Makamından Ret Davası Açmaya İzin Alınması Gereği )
KISITLI ADINA MİRASIN HÜKMEN REDDİ ( Öncelikle Vesayet Makamından Ret Davası Açmaya İzin Alınması Gereği )
VESAYET MAKAMI ( Kısıtlı Adına Mirasın Hükmen Reddi - Öncelikle Makamdan Ret Davası Açmaya İzin Alınması Gereği )"
406Y2.HD14.6.2001E. 2001/8029 K. 2001/9290"EVLATLIK SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Sözleşmenin Yapıldığı Tarihte Ana Babanın Evlenmesi Nedeniyle Velayetin Ana Babada Olması )
VELAYET ( Evlat Edinme Sözleşmesinin Yapıldığı Tarihte Ana Babanın Evlenmesi Nedeniyle Velayetin Ana Babada Olması )
KAYYIM İŞTİRAKI ( Kayyımın İştiraki İle Evlat Edinme Sözleşmesinin Yapılamaması )"
406Y11.HD22.3.2001E. 2000/10980 K. 2001/2259"TESPİT DAVASI ( Kısıtlının Asliye Hukuk Mahkemesinin Kararı Alınmadan Şirketin Kurucu Ortağı Yapılması Nedeniyle Şirket Ana Sözleşmesinin Hükümsüzlüğünün Tespitinin İstenmesi )
İPTAL DAVASI ( Kısıtlının Asliye Hukuk Mahkemesinin Kararı Alınmadan Şirketin Kurucu Ortağı Yapılması Nedeniyle Şirket Ana Sözleşmesinin ve Şirketin Ticaret Kaydının İptalinin İstenmesi )
VESAYET MAKAMININ İZNİ ALINMADAN YAPILAN İŞLERİN GEÇERLİLİĞİ ( Bu Gibi İşlerin Vesayet Altındaki Kimseyi Bağlamaması )
İZNE TABİ İŞLEMLERİN İZİNSİZ YAPILMASI ( Bu Gibi İşlerin Vesayet Altındaki Kimseyi Bağlamaması )
KISITLININ MADDİ DURUMU ( Bu Kişinin Tüm Maddi Durumunun Araştırlmasının Gerekmesi )
İCAZET ( Kısıtlının Yaptığı İşlemlere İcazet erilmesi Halinde Bunun Geçerlilik Kazanması )"
406Y2.HD15.6.1994E. 1994/5182 K. 1994/5982"EVLATLIK AKDİNİN İPTALİ
VASİNİN EVLATLIK MUKAVELESİ AKDİ
ŞAHSA BAĞLI HAKLAR ( Evlat edinme hakkı )"
406Y2.HD22.4.1994E. 1994/3236 K. 1994/4199"EVLAT EDİNMEYE İZİN
VESAYET ALTINDA BULUNANIN VEYA KÇÜĞÜN EVLATLIK EDİNİLMESİ"

Madde 407

YARGITAY

407Y2.HD30.3.1998E. 1998/2440 K. 1998/3856"VESAYET ( Kamu Kurumu Olup Vasinin Mahkemelerce Tayin Edilmesi )
VASİ TAYİNİ ( Mahkemelerin Tayin Teftiş ve Murakebe Etmesi )
TEFTİŞ VE MURAKABE ( Vasinin Mahkemelerce Teftiş ve Murakebe Edilmesi )
VESAYET DAİRELERİ ( Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemeleri Olması )
SULH MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Vasiyi Azletme Yetkisi Olmasa da Azlini Asliye Mahkemesine Teklif etme Vasinin Verdiği Raporları Reddetme Yetkisinin Olması )"
407Y2.HD23.10.1995E. 1995/7627 K. 1995/10304"TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Hakiminin Vesayet Makamı Olarak Verdiği Karara Karşı Asliye Hakimine İtiraz Edilebileceği )
SULH HAKİMİNİN VESAYET MAKAMI OLARAK VERDİĞİ KARAR ( Temyiz Edilememesi - Asliye Hakimine İtiraz Edilebilmesi )
VESAYET MAKAMI OLARAK SULH HAKİMİNCE VERİLMİŞ KARARLAR ( Temyiz Edilememesi - Asliye Hakimine İtiraz Edilebilmesi )
SATIŞA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN VASİ TALEBİNİN VESAYET MAKAMI OLAN SULH HAKİMİNCE REDDİ ( Karara Karşı Başvurulabilecek Yollar )"
407Y2.HD17.2.1995E. 1995/1152 K. 1995/2006"TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Mahkemesince Vasinin Miras Taksimine İlişkin İzin Talebinin Reddi Yolunda Verilen Karar )
SULH MAHKEMESİNİN VESAYET MAKAMI OLARAK VERDİĞİ KARARLAR ( Asliye Mahkemesince İnceleneceği ve Temyize Konu Edilemeyeceği )
VESAYET MAKAMI OLARAK SULH MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLAR ( Asliye Mahkemesince İnceleneceği ve Temyize Konu Edilemeyeceği )
MİRAS TAKSİMİNE İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN VASİ TALEBİNİN SULH MAHKEMESİNCE REDDİ ( Kararın İdari Karar Niteliği ve Temyiz Edilemeyeceği )"
407YHGK5.12.1984E. 1982/1-915 K. 1984/998"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Kayyım Tarafından Yapılan Kira Sözleşmesinin Sulh Mahkemesinin İznine Tabi Olması )
TAHLİYE DAVASI ( Kayyım Tarafından Yapılan Kira Sözleşmesinin Sulh Mahkemesinin İznine Tabi Olması )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ ( Sözleşmenin Kayyım Tarafından Yapılması Nedeniyle Sulh Mahkemesinin İznine Tabi Olması )
KAYYIM TARAFINDAN YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Sulh Mahkemesinin İznine Tabi Olması )
SULH HAKİMİNİN İZNİ ( Kayyım Tarafından Yapılan Kira Sözleşmesi )"

Madde 408

YARGITAY

408Y11.HD22.3.2001E. 2000/10980 K. 2001/2259"TESPİT DAVASI ( Kısıtlının Asliye Hukuk Mahkemesinin Kararı Alınmadan Şirketin Kurucu Ortağı Yapılması Nedeniyle Şirket Ana Sözleşmesinin Hükümsüzlüğünün Tespitinin İstenmesi )
İPTAL DAVASI ( Kısıtlının Asliye Hukuk Mahkemesinin Kararı Alınmadan Şirketin Kurucu Ortağı Yapılması Nedeniyle Şirket Ana Sözleşmesinin ve Şirketin Ticaret Kaydının İptalinin İstenmesi )
VESAYET MAKAMININ İZNİ ALINMADAN YAPILAN İŞLERİN GEÇERLİLİĞİ ( Bu Gibi İşlerin Vesayet Altındaki Kimseyi Bağlamaması )
İZNE TABİ İŞLEMLERİN İZİNSİZ YAPILMASI ( Bu Gibi İşlerin Vesayet Altındaki Kimseyi Bağlamaması )
KISITLININ MADDİ DURUMU ( Bu Kişinin Tüm Maddi Durumunun Araştırlmasının Gerekmesi )
İCAZET ( Kısıtlının Yaptığı İşlemlere İcazet erilmesi Halinde Bunun Geçerlilik Kazanması )"

Madde 409

YARGITAY

409Y2.CD2.4.1997E. 1997/3983 K. 1997/4405"YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN EMİRLERE AYKIRI DAVRANIŞ ( Vasinin Davayı Takip Etmemesi Halinde TCK'nun Değil Medeni Kanunun Uygulanacağı )
VASİNİN AÇILAN DAVALARI TAKİP ETMEMESİ ( Yetkili Mercilerce Verilen Emirlere Uymamak Şeklinde Değerlendirilemeyeceği-Medeni Kanunun İlgili Hükümlerinin Uygulanması )"

Madde 410

YARGITAY

410Y2.CD2.4.1997E. 1997/3983 K. 1997/4405"YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN EMİRLERE AYKIRI DAVRANIŞ ( Vasinin Davayı Takip Etmemesi Halinde TCK'nun Değil Medeni Kanunun Uygulanacağı )
VASİNİN AÇILAN DAVALARI TAKİP ETMEMESİ ( Yetkili Mercilerce Verilen Emirlere Uymamak Şeklinde Değerlendirilemeyeceği-Medeni Kanunun İlgili Hükümlerinin Uygulanması )"

Madde 411

YARGITAY

411Y2.CD2.4.1997E. 1997/3983 K. 1997/4405"YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN EMİRLERE AYKIRI DAVRANIŞ ( Vasinin Davayı Takip Etmemesi Halinde TCK'nun Değil Medeni Kanunun Uygulanacağı )
VASİNİN AÇILAN DAVALARI TAKİP ETMEMESİ ( Yetkili Mercilerce Verilen Emirlere Uymamak Şeklinde Değerlendirilemeyeceği-Medeni Kanunun İlgili Hükümlerinin Uygulanması )"

Madde 413

YARGITAY

413YHGK9.3.1977E. 1976/2-1727 K. 1977/218"MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Mektuptaki Sözlerinin Davacının Şahsi Çıkarlarını Ağır Şekilde Zedeleyici Nitelikte Olması )
BOŞANMADA ÖDENCE ( Davalının Mektuptaki Sözlerinin Davacının Şahsi Çıkarlarını Ağır Şekilde Zedeleyici Nitelikte Olması )
KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ ( Manevi Tazminat İsteminin Kabulü )"

Madde 415

YARGITAY

415Y1.CD14.5.2002E. 2002/197 K. 2002/1843"ADAM ÖLDÜRME ( Kan Gütme Saikiyle Hedefte Hata Neticesi Öldürmeye Tam Teşebbüs Edilmesi )
KAN GÜTME SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRME ( Öldürme Fiilinin Hedefte Hata Neticesi Tam Teşebbüs Aşamasında Kalması )
TAM TEŞEBBÜS ( Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürme Fiilinin Hedefte Hata Neticesi Teşebbüs Aşamasında Kalması )
HEDEFTE HATA ( Öldürülmek İstenen Şahsın Yerine Başka Bir Şahsın Öldürme Fiiline Maruz Kalması )
KANUNİ KISITLILIK HALİ ( Bu Halin Hapislik Süresince Devam Ettiğinin Kabul Edilmesi )
HAPİS HALİNİN SONA ERMESİNE KADAR KISITLILIK ( Medeni Kanununun Kısıtlılığın Hapislik Süresince Devam Edeceğini Düzenlemesi Ceza Kanunundaki Ceza Müddeti ile Sınırlanmasını Zımnen Değiştirmesi )"
415Y1.CD13.5.2002E. 2002/999 K. 2002/1816"YASAL KISITLILIK ( Hapis Halinin Sona Ermesine Kadar Bulundurulmasına Karar Verilmesi Gereği - Bozma Sebebi )
HAPİS HALİ ( Sona Ermesine Kadar Yasal Kısıtlılık Altında Bulundurulmasına Karar Verilmesi Gereği - Bozma Sebebi )"
415Y2.HD15.4.2002E. 2002/4326 K. 2002/5287"EHLİYET ( Şartlı Salıverilen Hükümlünün Vesayet Altında Bulunmasının da Kendiliğinden Ortadan Kalkacağı )
HÜKÜMLÜLÜK NEDENİYLE VESAYET HALİ ( Şartlı Salıverilen Hükümlünün Vesayet Altında Bulunmasının da Kendiliğinden Ortadan Kalkacağı )
VESAYET HALİ ( Şartlı Salıverilen Hükümlünün Vesayet Altında Bulunmasının da Kendiliğinden Ortadan Kalkacağı )
ŞARTLI SALIVERİLME ( Hükümlünün Vesayet Altında Bulunmasının da Kendiliğinden Ortadan Kalkacağı )
HAPİS HALİNİN ORTADAN KALKMASI ( Şartlı Salıverilen Hükümlünün Vesayet Altında Bulunmasının da Kendiliğinden Ortadan Kalkacağı )"
415Y4.HD21.3.2002E. 2002/2556 K. 2002/3418"KISITLILIK HALİ ( Mahkumun Tahliye Oluncaya Kadar Hukuk Davasında Vasisi Tarafından Temsil Edileceği )
MAHKUMİYET NEDENİYLE KISITLILIK HALİ ( Vasinin Verdiği Vekaletnameyle Hukuk Davasında Temsil Edilme )
VESAYET VE SONA ERMESİ ( Bir Yıl ve Daha Uzun Süreli Mahkumiyet )"
415Y19.HD2.10.2001E. 2001/2053 K. 2001/6100"VESAYET ALTINDA İKEN YAPILAN KEFALET AKDİ ( Hacir Hali Sona Erdikten Sonra Verilecek İcazet İle Geçerlik Kazanıp Kazanmayacağı )
KEFALET AKTİ ( Vesayet Altında İken Yapılan - Hacir Hali Sona Erdikten Sonra Verilecek İcazet İle Geçerlik Kazanıp Kazanmayacağı )
İCAZET İLE GEÇERLİLİK ( Vesayet Altında İken Yapılan Kefalet Akdi - Hacir Hali Sona Erdikten Sonra Verilecek Yazılı İcazet )"
415Y8.CD8.4.1994E. 1994/3360 K. 1994/3676"ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ ( Borçlunun Vesayet Altında Bulunması Durumunda )
VESAYET ( Borçlunun Vesayet Altında Olması Halinde Tebligat )
TEBLİGAT ( Borçlunun Vesayet Altında Olması Halinde )"
415Y10.CD15.3.1993E. 1993/1726 K. 1993/3337"VASİYE TEBLİGAT ( Şartla Salıverilmiş Kişiye Yapılacak Tebligat )
ŞARTLA TAHLİYE EDİLEN KİŞİYE TEBLİGAT ( Vasisine Yapılacağı )
MEŞRUTEN TAHLİYE ( Vesayetin Devam Edeceği )
VESAYET ALTINDAKİ KİŞİYE TEBLİGAT ( Vasisine Yapılması Zorunluluğu )
KISITLIYA TEBLİGAT ( Vasiye Yapılacağı )"
415Y16.HD3.7.1989E. 1989/6336 K. 1989/11008"KADASTRO TESPİTİ ( Kısıtlılık Durumu Kalkan Kişinin Taşınmazlarının Satışına Karşı Koymamış Olması )
KISITLILIK DURUMU KALKAN KİŞİNİN TAŞINMAZLARININ SATIŞINA KARŞI KOYMAMIŞ OLMASI ( İcazet )
TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Şekle Tabi Olmaması )"
415Y2.HD16.9.1986E. 1986/7059 K. 1986/7491"ŞARTLI SALIVERME ( Vesayetin Devam Etmesi )"
415Y2.HD11.2.1986E. 1986/948 K. 1986/1312""
415Y4.HD26.3.1980E. 1980/836 K. 1980/3994"KANUNİ KISITLILIK ( Bir Yıldan Fazla Hapis Cezası )
TARAF OLMA EHLİYETİ
KISITLILIK DURUMUNUN BAŞLANGIÇ VE SONU ( Bir Yıldan Fazla Hapis Cezası )
TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM ( Yaralama Olgusu )
VESAYET ALTINDA BULUNAN KİŞİ ( Bizzat Dava Açamaması Ancak Aleyhine Dava Açılması )
TEMSİL YETKİSİ ( Vesayet Altında Bulunan Kişinin Vasi Tarafından Temsili )
TARAF OLMA YETENEĞİ ( Vesayet Altında Bulunan Kişi )"
415Y2.HD18.3.1974E. 1973/1637 K. 1974/1615"VESAYETİN SÜRESİ ( Hükümlüler İçin )"

Madde 416

YARGITAY

416Y2.HD6.6.2002E. 2002/7024 K. 2002/7571"YETKİLİ VESAYET MAKAMI ( Vesayetin Kaldırılması ve Vasinin Görevden Alınması - Denetim Makamı ve İtirazda Süre )
VESAYETİN KALDIRILMASI VE VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI ( Yetkili Vesayet Makamı - İtiraz/Denetim Makamı ve İtirazda Süre )
DENETİM MAKAMI ( Vesayet Makamının Kararlarına Karşı İtiraz - Kesin Olarak Karara Bağlayacağı )
ASLİYE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Vesayet İşlerinde Denetim Makamı Sıfatıyla Karar Verecek Mahkeme Olarak Belirlendiği )"
416Y2.HD18.2.2002E. 2002/1158 K. 2002/2168"VESAYETİN KALDIRILMASI ( Yetkili Vesayet Makamının Sulh Hukuk Olması )
VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI ( Yetkili Vesayet Makamının Sulh Hukuk Olması )
VESAYET MAKAMI KARARI ( İlgililerin Bu Karara Karşı Tebliğ Gününden Başlayarak On Gün İçinde Denetim Makamına İtiraz Edebilmesi )"
416Y2.HD28.5.2001E. 2001/7007 K. 2001/8277"VESAYET ( Vesayeti Gerektiren Bir Durumun Varlığını İlgili Herkesin Sulh Hukuk Mahkemesine Bildirmek Zorunda Olması )
KISITLAMA KARARI ( Sulh Hukuk Mahkemesince Verilen Kısıtlama Kararına İlgili Herkesin İtiraz Hakkının Olması )
VASİ ATANMASI ( Sulh Hukuk Mahkemesince Atanan Vasiye İlgili Herkesin İtiraz Hakkının Olması )"
416Y2.HD15.11.1999E. 1999/10613 K. 1999/12273"KISITLILIĞIN KALDIRILMASI DAVASI ( Mahkemenin Delilleri Takdirde İzleyeceği Yol )
MAHKEMENİN DELİLLERİ TAKDİRİ ( Kısıtlılığın Kaldırılması Davasında )"
416Y2.HD8.6.1999E. 1999/3871 K. 1999/6484"HACİR KARARININ KALDIRILMASI ( Husumet )
HUSUMET ( Hacir kararının kaldırılması )"

Madde 417

YARGITAY

417Y3.HD21.1.2003E. 2003/61 K. 2003/201"YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI ( Mahkemece Terekeye Dahil Olan Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Alacaklar Belirlenip Davalı Payı Oranında Ne Kadar Geliri Olabileceği Bilirkişi Marifetiyle Saptanması Gereği )
TEREKEYE DAHİL MAL ( Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Alacaklar Belirlenip Davalı Payı Oranında Ne Kadar Geliri Olabileceği Bilirkişi Marifetiyle Saptanması Gereği - Nafakanın Kaldırılması Davası )
GELİRİN TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ ( Mahkemece Terekeye Dahil Olan Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Alacaklar Belirlenip Davalı Payı Oranında Ne Kadar Geliri Olabileceği Bilirkişi Marifetiyle Saptanması Gereği - Nafakanın Kaldırılması Davası )"

Madde 418

YARGITAY

418Y2.HD15.11.1999E. 1999/10613 K. 1999/12273"KISITLILIĞIN KALDIRILMASI DAVASI ( Mahkemenin Delilleri Takdirde İzleyeceği Yol )
MAHKEMENİN DELİLLERİ TAKDİRİ ( Kısıtlılığın Kaldırılması Davasında )"

Madde 421

YARGITAY

421Y2.HD8.5.2003E. 2003/4365 K. 2003/6808"YÖNETİM KAYYIMLIĞININ KALDIRMASI ( Yönetim Kayyımlığının Kaldırılmasında Görevli Mahkemenin Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesi Olması )
GÖREV ( Yönetim Kayyımlığının Kaldırılmasında Görevli Mahkemenin Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesi Olması )
GÖREV HÜKÜMLERİ VE KAMU DÜZENİ ( Göreve İlişkin Kurallar Kamu Düzenine İlişkin Olduğundan Görev Konusunda Taraflar için Müktesep Hak Doğmaması )
MÜKTESEP HAK ( Göreve İlişkin Kurallar Kamu Düzenine İlişkin Olduğundan Görev Konusunda Taraflar için Müktesep Hak Doğmaması )
GÖREV HÜKÜMLERİNİN GERİYE YÜRÜMESİ ( Davanın Açıldığı Tarihteki Kurallara Göre Görevli Olan Mahkeme Yeni Kanunla Görevsiz Hale Gelmişse Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesinin Gerekmesi )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Davanın Açıldığı Tarihteki Kurallara Göre Görevli Olan Mahkeme Yeni Kanunla Görevsiz Hale Gelmişse Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesinin Gerekmesi )"
421Y2.HD28.4.2003E. 2003/5059 K. 2003/6193"KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI VE TAŞINMAZ HİSSESİ SATIŞ BEDELİNİN MİRASÇILARA ÖDENMESİ ( Kayyımlığın Kaldırılmasında Görevli Mahkemenin Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu - Bedelin Tahsilinin İse Davanın Değerine Göre Belirleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kayyımlığın Kaldırılması/Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu - Taşınmaz Hissesi Satış Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi/Davanın Değerine Göre Belirleneceği )
TAŞINMAZ HİSSESİ SATIŞ BEDELİNİN MİRASÇILARA ÖDENMESİ ( Kayyımlığın Kaldırılması Davası İle Birlikte Açılan - Bedelin Tahsilinde Görevin Davanın Değerine Göre Belirleneceği )"
421Y2.HD24.4.2003E. 2003/5042 K. 2003/5915"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Temsil Kayyımlığının Hitama Ereceği - Yönetim Kayyımı Atanarak Kayyımlığın Kaldırılması Davasına Bu Surette Devam Olunması Gereği )
TEMSİL KAYYIMLIĞI ( Ortaklığın Giderilmesi Satış Kararının Kesinleşmesiyle Hitama Ereceği - Kayyımlığın Kaldırılması Davasına Devam Koşulları )
YÖNETİM KAYYIMLIĞI ( Atanarak Kayyımlığın Kaldırılması Davasına Bu Surette Devam Olunması - Ortaklığın Giderilmesi Satış Kararının Kesinleşmesiyle Temsil Kayyımlığının Hitama Ereceği"
421Y2.HD7.3.2002E. 2002/1868 K. 2002/2993"GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Taşınmazdaki Hisse Üzerindeki Kayyımlığın Kaldırılması ve Bedelin Tahsili Davasında )
KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI VE BEDELİN TAHSİLİ DAVASI - GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Taşınmazdaki Hisse İçin Açılan )
VAKIF TAŞINMAZDAKİ HİSSE ÜZERİNDEKİ KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Görevli Mahkeme )"
421Y2.HD7.2.2002E. 2002/565 K. 2002/1477"GÖREVLİ MAHKEME ( Yönetim Kayyımlığının Kaldırılması - Davanın Açıldığı Tarihteki Kurallara Göre Görevli Mahkemenin Yeni Kanunla Görevsiz Hale Gelmesi )
KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Görevli Mahkeme - Davanın Açıldığı Tarihteki Kurallara Göre Görevli Mahkemenin Yeni Kanunla Görevsiz Hale Gelmesi )
YÖNETİM KAYYIMLIĞININ KALDIRILMASI ( Görevli Mahkeme - Davanın Açıldığı Tarihteki Kurallara Göre Görevli Mahkemenin Yeni Kanunla Görevsiz Hale Gelmesi )
GÖREVE İLİŞKİN YENİ KURALLARIN UYGULANMASI ( Yeni Türk Medeni Kanunu - Yönetim Kayyımlığının Kaldırılması )
MÜKTESEP HAK DOĞMAMASI ( Göreve İlişkin Kurallar - Yeni Türk Medeni Kanunda Görevli Mahkemenin Değişmesi )"
421Y2.HD7.2.2002E. 2002/338 K. 2002/1390"YÖNETİM KAYYIMLIĞININ KALDIRILMASI ( Görevli Mahkemenin Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yönetim Kayyımlığının Kaldırılması - Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
VESAYET MAKAMI ( Yönetim Kayyımlığının Kaldırılması - Görevli Mahkemenin Vesayet Makamı Sulh Hukuk Mahkemesi Olması )
MÜKTESEP HAK ( Göreve İlişkin Konular Kamu Düzeninden Olduğundan Görev Konusunda Taraflar İçin Doğmayacağı )"
421Y2.HD30.10.1996E. 1996/11287 K. 1996/10965"KAYYIM TAYİNİNE YETKİLİ MAHKEME ( Kayyımlığın Kaldırılması )
YETKİ ( Kayyım tayini )
GÖREV ( Kayyım tayini ve kayyımlığın kaldırılması )
KAYYIMLIĞIN SONA ERMESİ"
421Y2.HD1.6.1990E. 1990/3804 K. 1990/5557"ANONİM ŞİRKETE YÖNETİM KURULU EKSİKLİĞİNDEN DOLAYI KAYYIM TAYİNİ ( Görevli Mahkeme ve Uygulanacak Hükümler )
KAYYIM TAYİNİNDE GÖREVLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HÜKÜMLER ( Anonim Şirkete Yönetim Kurulu Eksikliğinden Dolayı )
GÖREVLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HÜKÜMLER ( Anonim Şirkete Yönetim Kurulu Eksikliğinden Dolayı Kayyım Tayininde )
YÖNETİM KURULU EKSİKLİĞİNDEN DOLAYI KAYYIM TAYİNİ ( Anonim Şirkette )"
421YHGK13.1.1988E. 1987/2-476 K. 1988/5"KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazla İlgili Mülkiyete İlişkin Dava Olması Nedeniyle Mülkiyete İlişkin Davanın Bekletici Mesele Sayılması )
BEKLETİCİ MESELE ( Kayyımlığın Kaldırılması Davasında Dava Konusu Taşınmazla İlgili Mülkiyete İlişkin Dava Olması Nedeniyle Mülkiyete İlişkin Davanın Bekletici Mesele Sayılması )
MÜLKİYETE İLİŞKİN DAVA ( Kayyımlığın Kaldırılması Davasında Dava Konusu Taşınmazla İlgili Mülkiyete İlişkin Dava Olması Nedeniyle Mülkiyete İlişkin Davanın Bekletici Mesele Sayılması )"

Madde 424

YARGITAY

424Y2.HD27.12.2001E. 2001/16798 K. 2001/18108"VESAYETİN NEZİ ( Vasinin Talebi Üzerine - Yetkili Mahkeme )
VASİNİN VESAYETİN NEZİNİ TALEBİ ( Yetkili Mahkeme )
YETKİLİ MAHKEME ( Vasinin Talebi Üzerine Vesayetin Nezi Davası )
VESAYET İŞLERİNDE YETKİ ( Küçüğün İkametgahındaki Vesayet Daireleri - Sulh Hukuk Mahkemeleri )"

Madde 425

YARGITAY

425Y2.HD27.12.2001E. 2001/16798 K. 2001/18108"VESAYETİN NEZİ ( Vasinin Talebi Üzerine - Yetkili Mahkeme )
VASİNİN VESAYETİN NEZİNİ TALEBİ ( Yetkili Mahkeme )
YETKİLİ MAHKEME ( Vasinin Talebi Üzerine Vesayetin Nezi Davası )
VESAYET İŞLERİNDE YETKİ ( Küçüğün İkametgahındaki Vesayet Daireleri - Sulh Hukuk Mahkemeleri )"

Madde 426

YARGITAY

426Y2.HD29.1.2002E. 2001/17671 K. 2002/781"BABALIK DAVASI ( Evlilik Dışı İlişkiden Doğan Çocuğun Velayeti Anaya Ait İse de Babalık Davasında Hemen Kayyım Tayin Edilmesi ve İlgililere İhbar Edilmesinin Gerekmesi )
DAVANIN İHBARI ( Evlilik Dışı İlişkiden Doğan Çocuğun Velayeti Anaya Ait İse de Babalık Davasında Hemen Kayyım Tayin Edilmesi ve İlgililere İhbar Edilmesinin Gerekmesi )
EVLİLİK DIŞI ÇOCUK ( Evlilik Dışı İlişkiden Doğan Çocuğun Velayeti Anaya Ait İse de Babalık Davasında Hemen Kayyım Tayin Edilmesi ve İlgililere İhbar Edilmesinin Gerekmesi )"

Madde 427

YARGITAY

427Y2.HD6.6.2002E. 2002/7024 K. 2002/7571"YETKİLİ VESAYET MAKAMI ( Vesayetin Kaldırılması ve Vasinin Görevden Alınması - Denetim Makamı ve İtirazda Süre )
VESAYETİN KALDIRILMASI VE VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI ( Yetkili Vesayet Makamı - İtiraz/Denetim Makamı ve İtirazda Süre )
DENETİM MAKAMI ( Vesayet Makamının Kararlarına Karşı İtiraz - Kesin Olarak Karara Bağlayacağı )
ASLİYE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Vesayet İşlerinde Denetim Makamı Sıfatıyla Karar Verecek Mahkeme Olarak Belirlendiği )"
427Y2.HD11.4.2002E. 2002/4263 K. 2002/5065"GÖREVLİ MAHKEME ( Özürlü Çocuğun Hacir Altına Alınıp Annesinin Velayetine Tabi Kılınmış Olması - Vasinin Azli Davası )
VASİNİN AZLİ DAVASI ( Görevli Mahkeme - Hacir Altına Alınarak Annesinin Velayetine Tabi Kılınan Özürlü Çocuk )
ÖZÜRLÜ ÇOCUĞUN HACİR ALTINA ALINARAK ANNESİNİN VELAYETİNE TABİ KILINMIŞ OLMASI ( Vasinin Azli Davasında Görevli Mahkeme )"
427Y2.HD18.2.2002E. 2002/1158 K. 2002/2168"VESAYETİN KALDIRILMASI ( Yetkili Vesayet Makamının Sulh Hukuk Olması )
VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI ( Yetkili Vesayet Makamının Sulh Hukuk Olması )
VESAYET MAKAMI KARARI ( İlgililerin Bu Karara Karşı Tebliğ Gününden Başlayarak On Gün İçinde Denetim Makamına İtiraz Edebilmesi )"
427Y2.HD4.2.2002E. 2002/541 K. 2002/1072"VASİNİN AZLİ ( Vasinin Görevini Ağır Surette Savsaklaması Nedeniyle )
GÖREVİ SAVSAKLAMA ( Vasinin Azli Sebebi Olması )"
427Y2.HD25.9.2000E. 2000/9975 K. 2000/11022"VASİNİN AZLİ ( Vasinin Hesap Verme Zorunluluğunun Olması-Buna Rağmen Defter Tutmadığının Anlaşılması )
HESAP VERME ZORUNLULUĞU ( Vesayet Kararında Vasinin Hesap Verme Zorunluluğundan Bahsedilmesine Rağmen Defter Tutulmaması Nedeniyle Azle Karar Verilmesi )"
427Y2.HD11.5.1999E. 1999/2617 K. 1999/4992"VASİNİN HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yerine Getirilmemesi Durumunda Vasinin Azli )
VASİNİN AZLİ ( Vasinin Hesap Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi )
AZİL ( Vasinin Süresinde Hesap Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Durumunda )"
427Y2.HD30.3.1998E. 1998/2440 K. 1998/3856"VESAYET ( Kamu Kurumu Olup Vasinin Mahkemelerce Tayin Edilmesi )
VASİ TAYİNİ ( Mahkemelerin Tayin Teftiş ve Murakebe Etmesi )
TEFTİŞ VE MURAKABE ( Vasinin Mahkemelerce Teftiş ve Murakebe Edilmesi )
VESAYET DAİRELERİ ( Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemeleri Olması )
SULH MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Vasiyi Azletme Yetkisi Olmasa da Azlini Asliye Mahkemesine Teklif etme Vasinin Verdiği Raporları Reddetme Yetkisinin Olması )"
427Y2.HD17.10.1996E. 1996/9340 K. 1996/10398"MÜŞAVİR TAYİNİ KARARININ KALDIRILMASI
GÖREV ( Kanuni Müşavirin ( Vasinin ) azli )
KANUNİ MÜŞAVİRİN AZLİ
VASİNİN AZLİ"
427Y2.HD23.10.1995E. 1995/7627 K. 1995/10304"TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Hakiminin Vesayet Makamı Olarak Verdiği Karara Karşı Asliye Hakimine İtiraz Edilebileceği )
SULH HAKİMİNİN VESAYET MAKAMI OLARAK VERDİĞİ KARAR ( Temyiz Edilememesi - Asliye Hakimine İtiraz Edilebilmesi )
VESAYET MAKAMI OLARAK SULH HAKİMİNCE VERİLMİŞ KARARLAR ( Temyiz Edilememesi - Asliye Hakimine İtiraz Edilebilmesi )
SATIŞA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN VASİ TALEBİNİN VESAYET MAKAMI OLAN SULH HAKİMİNCE REDDİ ( Karara Karşı Başvurulabilecek Yollar )"
427Y2.HD17.2.1995E. 1995/1152 K. 1995/2006"TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Mahkemesince Vasinin Miras Taksimine İlişkin İzin Talebinin Reddi Yolunda Verilen Karar )
SULH MAHKEMESİNİN VESAYET MAKAMI OLARAK VERDİĞİ KARARLAR ( Asliye Mahkemesince İnceleneceği ve Temyize Konu Edilemeyeceği )
VESAYET MAKAMI OLARAK SULH MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLAR ( Asliye Mahkemesince İnceleneceği ve Temyize Konu Edilemeyeceği )
MİRAS TAKSİMİNE İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN VASİ TALEBİNİN SULH MAHKEMESİNCE REDDİ ( Kararın İdari Karar Niteliği ve Temyiz Edilemeyeceği )"
427Y2.HD5.3.1992E. 1992/2268 K. 1992/2614"VASİ TAYİNİ
VASİ AZLİ ( Görev )
İHTİYADİ TEDBİR ( Vasi azli )"
427Y2.HD10.6.1985E. 1985/5384 K. 1985/5615"VASİNİN AZLİ KARARI ( Asliye Hakiminin Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Vasi Tayin Edilmesi İçin Keyfiyeti Sulh Hakimine Bildireceği - Görev Sınırını Aşıp Mahcur İçin Yeni Vasi Tayin Etmesinin Kanun'a Aykırılığı )
VASİ TAYİNİ ( Asliye Hakiminin Vasinin Azline Verdiği Karar Kesinleşmesinden Sonra Vasi Tayin Edilmesi İçin Keyfiyeti Sulh Hakimine Bildireceği - Yeni Vasi Tayin Etmesinin Kanun'a Aykırılığı )"
427Y2.HD11.3.1976E. 1976/1930 K. 1976/2182""

Madde 428

YARGITAY

428Y2.HD17.10.1996E. 1996/9340 K. 1996/10398"MÜŞAVİR TAYİNİ KARARININ KALDIRILMASI
GÖREV ( Kanuni Müşavirin ( Vasinin ) azli )
KANUNİ MÜŞAVİRİN AZLİ
VASİNİN AZLİ"
428Y2.HD5.3.1992E. 1992/2268 K. 1992/2614"VASİ TAYİNİ
VASİ AZLİ ( Görev )
İHTİYADİ TEDBİR ( Vasi azli )"

Madde 429

YARGITAY

429Y2.HD4.5.2000E. 2000/3822 K. 2000/5829"VASİNİN AZLİ DAVASI ( Vasinin Davada Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğine Göre Ayrıca Kendisinin Dinlenmesine Gerek Olmaması )
VEKİLLE TEMSİL ( Vasinin Davada Ayrıca Kendisinin Dinlenmesine Gerek Olmaması )"
429Y2.HD30.3.1998E. 1998/2440 K. 1998/3856"VESAYET ( Kamu Kurumu Olup Vasinin Mahkemelerce Tayin Edilmesi )
VASİ TAYİNİ ( Mahkemelerin Tayin Teftiş ve Murakebe Etmesi )
TEFTİŞ VE MURAKABE ( Vasinin Mahkemelerce Teftiş ve Murakebe Edilmesi )
VESAYET DAİRELERİ ( Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemeleri Olması )
SULH MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Vasiyi Azletme Yetkisi Olmasa da Azlini Asliye Mahkemesine Teklif etme Vasinin Verdiği Raporları Reddetme Yetkisinin Olması )"
429Y2.HD17.10.1996E. 1996/9340 K. 1996/10398"MÜŞAVİR TAYİNİ KARARININ KALDIRILMASI
GÖREV ( Kanuni Müşavirin ( Vasinin ) azli )
KANUNİ MÜŞAVİRİN AZLİ
VASİNİN AZLİ"
429Y2.HD23.10.1995E. 1995/7627 K. 1995/10304"TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Hakiminin Vesayet Makamı Olarak Verdiği Karara Karşı Asliye Hakimine İtiraz Edilebileceği )
SULH HAKİMİNİN VESAYET MAKAMI OLARAK VERDİĞİ KARAR ( Temyiz Edilememesi - Asliye Hakimine İtiraz Edilebilmesi )
VESAYET MAKAMI OLARAK SULH HAKİMİNCE VERİLMİŞ KARARLAR ( Temyiz Edilememesi - Asliye Hakimine İtiraz Edilebilmesi )
SATIŞA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN VASİ TALEBİNİN VESAYET MAKAMI OLAN SULH HAKİMİNCE REDDİ ( Karara Karşı Başvurulabilecek Yollar )"
429Y2.HD17.2.1995E. 1995/1152 K. 1995/2006"TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Mahkemesince Vasinin Miras Taksimine İlişkin İzin Talebinin Reddi Yolunda Verilen Karar )
SULH MAHKEMESİNİN VESAYET MAKAMI OLARAK VERDİĞİ KARARLAR ( Asliye Mahkemesince İnceleneceği ve Temyize Konu Edilemeyeceği )
VESAYET MAKAMI OLARAK SULH MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLAR ( Asliye Mahkemesince İnceleneceği ve Temyize Konu Edilemeyeceği )
MİRAS TAKSİMİNE İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN VASİ TALEBİNİN SULH MAHKEMESİNCE REDDİ ( Kararın İdari Karar Niteliği ve Temyiz Edilemeyeceği )"
429Y2.HD5.3.1992E. 1992/2268 K. 1992/2614"VASİ TAYİNİ
VASİ AZLİ ( Görev )
İHTİYADİ TEDBİR ( Vasi azli )"

Madde 430

YARGITAY

430Y2.HD30.3.1998E. 1998/2440 K. 1998/3856"VESAYET ( Kamu Kurumu Olup Vasinin Mahkemelerce Tayin Edilmesi )
VASİ TAYİNİ ( Mahkemelerin Tayin Teftiş ve Murakebe Etmesi )
TEFTİŞ VE MURAKABE ( Vasinin Mahkemelerce Teftiş ve Murakebe Edilmesi )
VESAYET DAİRELERİ ( Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemeleri Olması )
SULH MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Vasiyi Azletme Yetkisi Olmasa da Azlini Asliye Mahkemesine Teklif etme Vasinin Verdiği Raporları Reddetme Yetkisinin Olması )"
430Y2.HD23.10.1995E. 1995/7627 K. 1995/10304"TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Hakiminin Vesayet Makamı Olarak Verdiği Karara Karşı Asliye Hakimine İtiraz Edilebileceği )
SULH HAKİMİNİN VESAYET MAKAMI OLARAK VERDİĞİ KARAR ( Temyiz Edilememesi - Asliye Hakimine İtiraz Edilebilmesi )
VESAYET MAKAMI OLARAK SULH HAKİMİNCE VERİLMİŞ KARARLAR ( Temyiz Edilememesi - Asliye Hakimine İtiraz Edilebilmesi )
SATIŞA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN VASİ TALEBİNİN VESAYET MAKAMI OLAN SULH HAKİMİNCE REDDİ ( Karara Karşı Başvurulabilecek Yollar )"
430Y2.HD17.2.1995E. 1995/1152 K. 1995/2006"TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Mahkemesince Vasinin Miras Taksimine İlişkin İzin Talebinin Reddi Yolunda Verilen Karar )
SULH MAHKEMESİNİN VESAYET MAKAMI OLARAK VERDİĞİ KARARLAR ( Asliye Mahkemesince İnceleneceği ve Temyize Konu Edilemeyeceği )
VESAYET MAKAMI OLARAK SULH MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLAR ( Asliye Mahkemesince İnceleneceği ve Temyize Konu Edilemeyeceği )
MİRAS TAKSİMİNE İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN VASİ TALEBİNİN SULH MAHKEMESİNCE REDDİ ( Kararın İdari Karar Niteliği ve Temyiz Edilemeyeceği )"

Madde 432

YARGITAY

432Y2.HD9.5.2002E. 2002/5555 K. 2002/6108"VESAYET DAVASI ( Davacının MK'nın Aradığı Şartların Gerçekleştiğini İddia Ederek Halasının Vesayet Altına Alınmasını Kendisinin de Vasi Olarak Atanmasını Talep Etmesi )
VESAYETİ GEREKTİREN HALLER ( Somut Olayda Vesayet Altına Alınması İstenilen Kişinin Hastalığının Onda Akıl Hastalığı ve Akıl Zayıflığına Neden Olmadığının Anlaşılmış Olması )
VESAYET MAKAMININ KARARLARINA İTİRAZ ( Temyiz Yoluna Gidilebilmesinin Mümkün Olması )
AKIL HASTALIĞI VE AKIL ZAYIFLIĞI ( Dava Konusu Olayda Vesayeti Gerektiren Şatların Olmadığının Saptanmış Olması ve Bu Nedenle Davanın Reddedilmesinin Gerekmesi )
KENDİSİNE VASİ ATANMASI TALEP OLUNANIN RIZASI ( İdrak ve Muhakeme Kaabiliyetleri Olan Kişilerin Ancak Kendi İstekleri Halinde Vesayet Altına Alınabilmesinin Mümkün Olması )"
432Y2.HD23.10.1995E. 1995/7627 K. 1995/10304"TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Hakiminin Vesayet Makamı Olarak Verdiği Karara Karşı Asliye Hakimine İtiraz Edilebileceği )
SULH HAKİMİNİN VESAYET MAKAMI OLARAK VERDİĞİ KARAR ( Temyiz Edilememesi - Asliye Hakimine İtiraz Edilebilmesi )
VESAYET MAKAMI OLARAK SULH HAKİMİNCE VERİLMİŞ KARARLAR ( Temyiz Edilememesi - Asliye Hakimine İtiraz Edilebilmesi )
SATIŞA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN VASİ TALEBİNİN VESAYET MAKAMI OLAN SULH HAKİMİNCE REDDİ ( Karara Karşı Başvurulabilecek Yollar )"
432Y2.HD17.2.1995E. 1995/1152 K. 1995/2006"TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Mahkemesince Vasinin Miras Taksimine İlişkin İzin Talebinin Reddi Yolunda Verilen Karar )
SULH MAHKEMESİNİN VESAYET MAKAMI OLARAK VERDİĞİ KARARLAR ( Asliye Mahkemesince İnceleneceği ve Temyize Konu Edilemeyeceği )
VESAYET MAKAMI OLARAK SULH MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLAR ( Asliye Mahkemesince İnceleneceği ve Temyize Konu Edilemeyeceği )
MİRAS TAKSİMİNE İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN VASİ TALEBİNİN SULH MAHKEMESİNCE REDDİ ( Kararın İdari Karar Niteliği ve Temyiz Edilemeyeceği )"

Madde 433

YARGITAY

433Y2.HD13.10.1993E. 1993/8403 K. 1993/9196"VESAYETİN SONA ERMESİ
ÖLÜM ( Vesayetin sona ermesi )"

Madde 436

YARGITAY

436YHGK20.4.1994E. 1993/2-970 K. 1994/221"ZAMANAŞIMI ( Vasinin Vasi Olduğu Dönemdeki Sorumluluğundan Doğan Tazminat Davası-Mahcura Ait Taşınmazın Vesayet Hükümlerine Uymadan Alınan Vekaletnameyle Satılması )
VESAYET HÜKÜMLERİNE UYMADAN NOTERDEN ALINAN VEKALETNAMEYLE YAPILAN İŞLEM ( Vasinin Vasi Olduğu Dönemdeki Sorumluluğundan Doğan Tazminat Davası-Zamanaşımı )
VASİNİN VASİ OLDUĞU DÖNEMDEKİ SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımı-Mahcura Ait Taşınmazın Vesayet Hükümlerine Uymadan Alınan Vekaletnameyle Satılması )"

Madde 439

YARGITAY

439Y2.HD3.10.2005E. 2005/14978 K. 2005/18192"MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ ( Miras Bırakanın Ölümü Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirleneceği )
MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI ( Füruu Olmayıpta Sağ Kalan Eş Miras Bırakanın Üst Soy ve Onların Füruu İle Terekenin 1/4 Mülkiyet 1/2 İntifa Hakkını Alacağı )
EVLATLIK VE FÜRUU ( Kendisine Evlat Edinene Nesebi Sahih Füruu Gibi Mirasçı Olacağı )"
439Y2.HD19.4.2005E. 2005/3262 K. 2005/6335"MİRAS BIRAKANDAN ÖNCE ÖLMÜŞ OLAN ÇOCUKLARI ( Yerini Her Derecede Halefiyet Yoluyla Kendi Altsoylarının Alacağı - Muristen Pay Verilmemesinin Doğru Olmadığı )
MURİSİN PAYLARI ( Kendinden Önce Ölmüş Olan Çocukların Yerini Her Derecede Halefiyet Yoluyla Kendi Altsoylarının Alacağı )
MİRASÇILIK ( Miras Bırakanın Kendinden Önce Ölmüş Olan Çocukların Yerini Her Derecede Halefiyet Yoluyla Kendi Altsoylarının Alacağı - Muristen Pay Verilmesi Zorunluluğu )"
439Y7.HD10.10.2003E. 2003/1914 K. 2003/2874"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kadastro Tespitinden Doğan Davada Davalıların Tapu Kaydı Malikiyle Irsi ve Akdi Bağlantılarını Gösterir Belge İstenilmesinin Gerekmesi )
TAPU KAYDININ HUKUKİ DEĞERİNİ KORUYUP KORUMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Kadastro Tespiti Davasında Tapu Kaydının Hukuki Değerini Koruyup Korumadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulamaması )
KADASTRO TESTİNDE BİLİRKİŞİ BEYANLARI ( Keşifte Dinlenen Bilirkişi Beyanıyla Tespit Bilirkişilerinin Beyanları Çeliştiği Halde Bu Çelişki Giderilmeden Karar Verilememesi )
BİLİRKİŞİ ( Keşifte Dinlenen Bilirkişi Beyanıyla Tespit Bilirkişilerinin Beyanları Çeliştiği Halde Bu Çelişki Giderilmeden Karar Verilememesi ) "
439Y3.HD21.1.2003E. 2003/61 K. 2003/201"YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI ( Mahkemece Terekeye Dahil Olan Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Alacaklar Belirlenip Davalı Payı Oranında Ne Kadar Geliri Olabileceği Bilirkişi Marifetiyle Saptanması Gereği )
TEREKEYE DAHİL MAL ( Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Alacaklar Belirlenip Davalı Payı Oranında Ne Kadar Geliri Olabileceği Bilirkişi Marifetiyle Saptanması Gereği - Nafakanın Kaldırılması Davası )
GELİRİN TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ ( Mahkemece Terekeye Dahil Olan Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Alacaklar Belirlenip Davalı Payı Oranında Ne Kadar Geliri Olabileceği Bilirkişi Marifetiyle Saptanması Gereği - Nafakanın Kaldırılması Davası )"
439Y12.HD7.2.2002E. 2002/1558 K. 2002/2498"ÖLÜ ŞAHIS HAKKINDA YAPILAN YARGILAMA ( Taraf Gösterilen Alacaklının Şikayet Tarihinden Önce Vefat Ettiği - Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği/Yargılamanın Sürdürülemeyeceği )
DAVAYA DAHİL EDİLME ( Taraf Gösterilen Alacaklının Şikayet Tarihinden Önce Vefat Ettiği - Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )"
439Y16.HD13.7.2001E. 2001/6928 K. 2001/4497"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
MİRASÇILAR ARASINDA ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )"
439YHGK20.6.2001E. 2001/2-470 K. 2001/536"KANUNİ MİRASÇILAR ( Yunan Uyruklu Zümrebaşı veya Ara Füruun Muristen Önce Ölmüş Olması - Bunların Tabiiyetlerinin Mirasın Açıldığı Tarihte Türk Vatandaşı Olan Büyükana ve Büyükbaba Füruunun Mirasçılığına Etkili Olmadığı )
YUNAN UYRUKLU ZÜMREBAŞLARININ ÖLMÜŞ OLMASI ( Türk Uyruklu Fürularının Miras Hakkını Etkilemeyeceği )
ZÜMREBAŞLARININ ÖLMÜŞ OLMASI NEDENİYLE FÜRULARININ MİRAS HAKKI ( Zümrebaşlarının Yunan Tabiiyetinde Olmalarının Miras Hakkına Etkisi )
MÜTEKABİLİYET KURALI ( Ölmüş Olan Yunan Uyruklu Zümre Başının Türk Vatandaşı Olan Füruunun Türkiye'de Mirasçı Olup Olamayacağı )
MİRASÇILIK HAKKI ( Ölmüş Yunan Uyruklu Zümre Başının Türk Uyruklu Füruunun Gayrimenkule Mirasçı Olup Olamayacağı )"
439Y10.HD15.1.2001E. 2000/6871 K. 2001/3"BAĞ - KUR'UN RÜCU HAKKI
BASİT RÜCU HAKKI ( Bağ - Kur )
HALEFİYET İLKESİ ( Yasada açık hüküm gerektiği )"
439Y4.HD2.11.2000E. 2000/6564 K. 2000/9555"MURİSİN ÖLÜMÜ ( Murisin Muvazaalı Şekilde Parasını ve Malını Başkasına Devretmesi )
ALACAK DAVASI ( Murisin Muvazaalı Şekilde Kooperatif Hissesini ve Bankadaki Parasını Davalıya Vermesi )"
439Y2.HD30.10.2000E. 2000/12368 K. 2000/13217"VERASET İLAMI ( Mirasın Açıldığı Tarihte Ölü Olan Zümrebaşı Veya Ara Furu - Mirasçılık Hak Ehliyeti )
HAK EHLİYETİ ( Gerçek Kişiler Sağ Doğmak Ve Sağ Olmak Kaydıyla Ehliyete Sahip Oldukları - Miraçılık )
MİRAS ( Vatandaş Olmayan Kişilerin Mirasçılığı - Karşılıklılık İlkesinin Mirastaki Önemi )
MİRASTAN ISKAT ( Vatandaş Olmayan Kişilerin Mirasçılığına Etkili Olan Tapu Kanununu - Zümrebaşı )
VATANDAŞ OLMAYANLARIN MİRASÇILIĞI ( Türk Tabiiyetinde Bulunan Her Tabakada Halefiyet Yolu İle Mirasçı Olan Furuları Tarafından Temsil Olunması )"
439Y16.HD2.10.1997E. 1997/3957 K. 1997/4061"MEDENİ KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE ÖLÜM
KÖK MİRAS BIRAKANIN MEDENİ KANUNDAN ÖNCE ÖLMESİ
FERAİZ HÜKÜMLERİ TEVSİİ İNTİKAL KANUNLARI"
439YHGK9.4.1997E. 1996/2-888 K. 1997/206"ISKAT EDİLENLE FÜRUU ARASINDAKİ DAVA ( Tasarruf Nisabına Etkili Olmaması )
ISKATIN İPTALİ DAVASININ HASIMLARI ( Bütün Kanuni Mirasçılar )
KESİN HÜKÜM ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Davadaki Kararın Diğer Mirasçıları Etkilemesi )
ISKAT EDİLENLERİN KENDİ MİRASÇISI ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA ( Kararın Diğer Mirasçılar İçin Kesin Hüküm Oluşturmaması )
TASARRUF NİSABININ DEĞİŞMEMESİ ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Dava )
ISKATIN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİ KORUMASI ( Bütün Kanuni Mirasçılar Hakkında Dava Açılmaması )
ÖLÜME BAĞLI ISKAT TASARRUFUNUN İPTALİ DAVASI ( Bütün Kanuni Mirasçılar Hasım Gösterilerek Dava Açılması Zorunluluğu )
SAKLI PAYIN ISKAT EDİLENE GEÇMESİ ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Dava )
ISKAT EDİLENİN TEREKEDEN HİSSE TALEP EDEMEYECEĞİ VE TENKİS DAVASI AÇAMAYACAĞI
TENKİS DAVASI AÇAMAMAK ( Mirastan Iskat Edilenin )"
439YHGK28.12.1994E. 1994/2-625 K. 1994/905"MİRASÇILIK BELGESİ
MİRASÇI OLMA HAK ve EHLİYETİ
YABANCI UYRUKLUNUN MİRASÇILIK HAKKI ( Fiili mütekabiliyet )
FİİLİ MÜTEKABİLİYET ( Yabancıların mirasçılık hakkı )
MİRASIN AÇILMASINDA YETKİLİ KANUN
TESCİLSİZ İKTİSAP"
439Y2.HD16.11.1994E. 1994/10327 K. 1994/11101"EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI
MİRASIN AÇILMASI"
439Y14.HD2.11.1993E. 1993/316 K. 1993/8225"VERASET İLAMLARI ARASINDA ÇELİŞKİ
MİRASÇILIK BELGESİ"
439YHGK10.2.1993E. 1992/2-717 K. 1993/39"VERASET BELGESİNİN İPTALİ ( Yabancı Unsurlu Veraset Davasında )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Türk Asıllı Yabancı Uyruklu Kişinin Açtığı Davada )
MİRASIN AÇILMASI ( Yabancı Uyruklu Kişinin Mirasçı Olma Ehliyeti )
HAK EHLİYETİ ( Yabancı Unsurlu Veraset Davasında )
MÜTEKABİLİYET ( Yabancı Unsurlu Veraset Davasında )
YABANCI UYRUKLU TÜRK ASILLI KİŞİNİN VERASET DAVASI AÇMASI"
439Y2.HD2.10.1992E. 1992/8305 K. 1992/8920"MİRASCILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI
HUSUMET ( Veraset ilamının iptali )"
439Y2.HD24.9.1992E. 1992/7853 K. 1992/8458"HALEFİYET ( Evlatlık )
VERASETİN İPTALİ
EVLATLIĞIN MİRASÇILIK DURUMU"
439Y2.HD21.12.1990E. 1990/970 K. 1990/6390"TENKİS DAVASI ( İndirimin Ölüm Günündeki Değer Üzerinden Yapılması )
ÖLÜM GÜNÜNDEKİ DEĞER ( Tenkis Davasında İndirimin Ölüm Günündeki Değer Üzerinden Yapılması )"
439YHGK5.12.1990E. 1990/2-560 K. 1990/622"VERASETİN İPTALİ
NİZASIZ KAZA ( Veraset ilamı )
VERASET İLAMININ HUKUKİ NİTELİĞİ
MİRASÇILIK BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
İKRAR"
439Y2.HD20.4.1989E. 1989/966 K. 1989/3855"VERASET İPTAL DAVASI
EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN MİRAS PAYI
NESEBİ GAYRİSAHİH ÇOCUĞUN MİRAS PAYI
TANIMA ( Çocuğun Miras Payı )"
439Y2.HD21.10.1988E. 1988/8324 K. 1988/9442"VERASETİN İPTALİ
MİRASÇILARIN ÖLÜM TARİHLERİNİN TESBİTİ
GÖREV ( Kayıt Düzeltme Davası )"
439Y2.HD8.12.1980E. 1979/8760 K. 1980/6926"KANUNİ MİRASÇILAR
ALTSOY"
439Y2.HD20.6.1978E. 1978/4913 K. 1978/4975"AYNI ANDA ÖLÜM VE MİRASÇILIK"
439YHGK11.5.1977E. 1976/10-1872 K. 1977/461"MADDİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığına Uğrayan İşçinin Çalışma Gücünde Kayba Uğraması Nedeniyle )
MESLEK HASTALIĞINA UĞRAYAN İŞÇİ ( İşçinin Maddi Tazminat Davası Açabileceği Gibi Ölümü Halinde de Hak Sahiplerinin Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat Davası Açabilmeleri )
İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞINDA TALEP EDİLEBİLECEK HAKLAR ( Meslek Hastalığına Uğrama Gününden İşçinin Ölüm Gününe Kadar Geçen Süreyi Kapsamak Üzere Tazminat İstenmesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığına Uğrayan İşçinin Ölümü Nedeniyle )"
439Y2.HD25.2.1977E. 1977/1049 K. 1977/1104"VERASETİN İPTALİ DAVASI
GÖREV ( Verasetin İptali )"
439Y2.HD22.4.1976E. 1976/3231 K. 1976/3561""
439YİBGK24.2.1943E. 1942/27 K. 1943/11"VAKIFLARIN TEVLİYETİNE MÜSTEHİK OLDUĞUNU DAVA EDEN KİMSE ( Nesebini İspatı )
NESEBİN KANITLANMASI ( Vakıfların Tevliyetine Müstehik Olduğunu Dava Eden Kimse )"

Madde 440

YARGITAY

440Y8.HD27.10.2014E. 2014/1086 K. 2014/19420"MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI ( Davacının Eldeki Davayı Açmakta Hukuki Yararı Bulunduğunun Gözetileceği - Murislerden Birisinin Bekar ve Çocuksuz Olarak 14.11.1994 Tarihinde Vefat Ettiği/Vefat Tarihi İtibariyle 743 S.K. 440. M. Hükmü Dikkate Alınacağı )
DAVACININ HUKUKİ YARARI BULUNDUĞUNUN GÖZETİLECEĞİ ( Vefat Tarihinde Yürürlükte Bulunan 743 S.K. 440. Md. Hükmü Gereği Sağ Babanın Vefat Eden Kızı İle Diğer Kızları ile Birlikte Mirasçı Olduğu - Mirasçılık Belgesinin İptali Davası/Hukuki Yarar )"
440Y2.HD9.6.2004E. 2004/5896 K. 2004/7564"VERASET İLAMININ İPTALİ ( Vasiyetname Yoluyla Vakıf Kurulduğundan Hazinenin Mirasçılığının Ortadan Kalkmış Olması )
TEREKENİN DEVLETE KALMASI ( Miras Bırakanın Mirasçı Atamadan ve İlk Üç Parantele Mensup Kan Hısımı Bırakmadan Ölmesi Evlatlığı Evlatlığın Alt soyu ve Eş Bırakmaması Halinde Terekenin Devlete Kalması )
VAKFIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI ( Resmi Senetle veya Vasiyetname Yoluyla Kurulan Vakfın Asliye Mahkemesi Nezdinde tutulan Sicile Tescil Edilmekle Tüzel Kişilik Kazanması )"
440Y2.HD2.6.2003E. 2003/3982 K. 2003/8097"BİRLİKTE ÖLÜM KARİNESİ ( Hangisinin Evvel veya Sonra Öldüğünün Tayini Mümkün Olmaksızın Ölenler Bir Anda Ölmüş Sayıması ve Birbirlerine Mirasçı Olamamaları )
BABA BİR KARDEŞLERİN MİRASÇILIĞI ( Müteveffanın Baba Bir Kardeşleri Varken Dayının Mirasçılığının Geçersiz Olması )
MİRASÇILIK SİLSİLESİ ( Miras Bırakandan Önce Ölmüş Olan Ana Babanın Yerini Her Derecede Halefiyet Yoluyla Kendi Alt soylarının Geçmesi )
DAYININ GEÇERSİZ MİRASÇILIĞI ( Müteveffanın Baba Bir Kardeşleri Varken Dayının Mirasçılığının Geçersiz Olması )"
440Y2.HD14.4.2003E. 2003/4180 K. 2003/5340"GAİPLİK KARARI ( Gaiplik Kararının Son Haber Alma Tarihinden İtibaren Hüküm İfade Etmesi )
GAİBİN ANNESİNİN ÖLÜM TARİHİ ( Gaibin Annesinin Ölüm Tarihi Yanlış Kullanılarak Gaibin Mirasçılarının ve Paylarının Buna Göre Belirlenmesinin Hatalı Olması )
GAİBİN MİRASÇILARI ( Gaibin Annesinin Ölüm Tarihi Yanlış Kullanılarak Gaibin Mirasçılarının ve Paylarının Buna Göre Belirlenmesinin Hatalı Olması )"
440Y2.HD14.4.2003E. 2003/3992 K. 2003/5368"MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ ( Murisin Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Kanun Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
MİRASÇILARLA AYNI ANDA ÖLÜMÜ ( Murisin Altsoyu Olmaksızın Anne ve Babasıyla Aynı Anda Bekar Ölmesi - Anne ve Babanın Alt Soyunun Yani Kardeşlerinin Mirasçı Olacağı )
DAYININ VE TEYZELERİN MİRASÇILIĞI ( Murisin Kardeşleri Var İken Dayı ve Teyzelere Mirasın Geçememesi )
ALT SOYU OLMAKSIZIN ÖLEN MURİSİN MİRASI ( Anne ve Babasının da Ölmesi Durumunda Anne ve Babanın Alt Soyunun Yani Kardeşlerinin Mirasçı Olacağı )"
440Y16.HD13.7.2001E. 2001/6928 K. 2001/4497"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
MİRASÇILAR ARASINDA ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )"
440YHGK20.6.2001E. 2001/2-470 K. 2001/536"KANUNİ MİRASÇILAR ( Yunan Uyruklu Zümrebaşı veya Ara Füruun Muristen Önce Ölmüş Olması - Bunların Tabiiyetlerinin Mirasın Açıldığı Tarihte Türk Vatandaşı Olan Büyükana ve Büyükbaba Füruunun Mirasçılığına Etkili Olmadığı )
YUNAN UYRUKLU ZÜMREBAŞLARININ ÖLMÜŞ OLMASI ( Türk Uyruklu Fürularının Miras Hakkını Etkilemeyeceği )
ZÜMREBAŞLARININ ÖLMÜŞ OLMASI NEDENİYLE FÜRULARININ MİRAS HAKKI ( Zümrebaşlarının Yunan Tabiiyetinde Olmalarının Miras Hakkına Etkisi )
MÜTEKABİLİYET KURALI ( Ölmüş Olan Yunan Uyruklu Zümre Başının Türk Vatandaşı Olan Füruunun Türkiye'de Mirasçı Olup Olamayacağı )
MİRASÇILIK HAKKI ( Ölmüş Yunan Uyruklu Zümre Başının Türk Uyruklu Füruunun Gayrimenkule Mirasçı Olup Olamayacağı )"
440Y2.HD20.11.1986E. 1986/9238 K. 1986/10225"MİRASÇILIK BELGESİ DAVASI ( Miras Bırakanın 3. Zümreden Dayısı Davacı Sağ İken 4. Zümreden Büyük Babasının Kardeşi Olan Diğer Davacı Tarafına Pay Verilemeyeceği )
ZÜMRE SİSTEMİ ( Miras Hukukunda - Alt Zümrede Mirasçı Varken Üst Zümreye Miras Gitmeyeceği )
ALT ZÜMREDEKİ MİRASÇILAR ( Varken Üst Zümreye Miras Gitmeyeceği - Miras Bırakanın 3. Zümreden Dayısı Davacı Sağ İken 4. Zümreden Büyük Babasının Kardeşi Olan Diğer Davacı Tarafına Pay Verilemeyeceği )
ÜST ZÜMREDEKİ MİRASÇILAR ( Alt Zümrede Mirasçı Varken Üst Zümreye Miras Gitmeyeceği - Miras Bırakanın Dayısı Davacı Sağ İken Büyük Babasının Kardeşi Olan Diğer Tarafa Pay Verilemeyeceği )"
440Y2.HD11.6.1985E. 1985/5530 K. 1985/5762""
440Y2.HD18.9.1978E. 1977/6490 K. 1978/6154"MİRAS ( Çocuksuz ve Eşsiz Ölenin )"
440Y2.HD7.7.1977E. 1977/5439 K. 1977/5551"DAYI - TEYZE - HALA VE AMCANIN MİRASÇILIĞI"

Madde 441

YARGITAY

441Y2.HD14.4.2003E. 2003/4180 K. 2003/5340"GAİPLİK KARARI ( Gaiplik Kararının Son Haber Alma Tarihinden İtibaren Hüküm İfade Etmesi )
GAİBİN ANNESİNİN ÖLÜM TARİHİ ( Gaibin Annesinin Ölüm Tarihi Yanlış Kullanılarak Gaibin Mirasçılarının ve Paylarının Buna Göre Belirlenmesinin Hatalı Olması )
GAİBİN MİRASÇILARI ( Gaibin Annesinin Ölüm Tarihi Yanlış Kullanılarak Gaibin Mirasçılarının ve Paylarının Buna Göre Belirlenmesinin Hatalı Olması )"
441Y16.HD13.7.2001E. 2001/6928 K. 2001/4497"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
MİRASÇILAR ARASINDA ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )"
441YHGK20.6.2001E. 2001/2-470 K. 2001/536"KANUNİ MİRASÇILAR ( Yunan Uyruklu Zümrebaşı veya Ara Füruun Muristen Önce Ölmüş Olması - Bunların Tabiiyetlerinin Mirasın Açıldığı Tarihte Türk Vatandaşı Olan Büyükana ve Büyükbaba Füruunun Mirasçılığına Etkili Olmadığı )
YUNAN UYRUKLU ZÜMREBAŞLARININ ÖLMÜŞ OLMASI ( Türk Uyruklu Fürularının Miras Hakkını Etkilemeyeceği )
ZÜMREBAŞLARININ ÖLMÜŞ OLMASI NEDENİYLE FÜRULARININ MİRAS HAKKI ( Zümrebaşlarının Yunan Tabiiyetinde Olmalarının Miras Hakkına Etkisi )
MÜTEKABİLİYET KURALI ( Ölmüş Olan Yunan Uyruklu Zümre Başının Türk Vatandaşı Olan Füruunun Türkiye'de Mirasçı Olup Olamayacağı )
MİRASÇILIK HAKKI ( Ölmüş Yunan Uyruklu Zümre Başının Türk Uyruklu Füruunun Gayrimenkule Mirasçı Olup Olamayacağı )"

Madde 442

YARGITAY

442Y16.HD13.7.2001E. 2001/6928 K. 2001/4497"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
MİRASÇILAR ARASINDA ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )"

Madde 443

AMK

443AMK11.9.1987E. 1987/1 K. 1987/18""

YARGITAY

443Y7.HD20.1.2011E. 2010/5402 K. 2011/171"MİRASÇILIK ( Mirasın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan TMK. Md. 443'e Göre Evlilik Dışında Doğmuş Olanların Baba Yönünden Mirasçı Olabilmelerinin Tanıma veya Babalığa Hükmedilmiş Olmasına Bağlı Bulunduğu )
EVLİLİK DIŞI DOĞMUŞ OLANLARIN MİRASÇI OLABİLMELERİ ( Mirasın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan TMK. Md. 443'e Göre Baba Yönünden Mirasçı Olabilmelerinin Tanıma veya Babalık Hükmü ile Mümkün Olabileceği )"
443Y16.HD13.7.2001E. 2001/6928 K. 2001/4497"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
MİRASÇILAR ARASINDA ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )"
443YİBGK22.2.1997E. 1996/1 K. 1997/1"TABİİ BABALIĞINA HÜKMEDİLEN ÇOCUK ( Gayrisahih Nesepli Olarak Babasına Mirasçı Olacağı )
GAYRİ SAHİH NESEPLİ MİRASÇILIK ( Tabii Babalığına Hükmedilen Çocuk )
MİRASÇILIK HAKKI ( Tabii Babalığına Hükmedilen Gayrisahih Nesepli Çocuğun )"
443Y2.HD21.4.1995E. 1995/3184 K. 1995/4932"BABALIK DAVASINDA MALİ SONUÇLARIYLA BABALIĞA HÜKMEDİLMESİ ( Davacıya Mirasçılık Hakkı Tanınamayacağı )
MİRASÇILIK HAKKI TANINAMAMASI ( Mali Sonuçlarıyla Babalığa Hükmedilmesinde )
MALİ SONUÇLARIYLA BABALIĞA HÜKMEDİLMESİ ( Davacıya Mirasçılık Hakkı Sağlamayacağı )"
443YHGK29.6.1994E. 1994/2-244 K. 1994/465"BABALIK DAVASI
NESEPSİZ ÇOCUK
BABALIĞA HÜKÜM
EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN MİRASÇILIĞI
NÜFUS AFFI KANUNLARI
AF KANUNLARI ( Evlilik dışı çocukların tescili )
TANIMA ( Nesep bağının oluşumu )
NESEBİ GAYRI SAHİH ÇOCUĞUN MİRASÇILIĞI
TABİİ BABALIK ( Çocuğun mirasçılığı )"
443Y2.HD20.4.1989E. 1989/966 K. 1989/3855"VERASET İPTAL DAVASI
EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN MİRAS PAYI
NESEBİ GAYRİSAHİH ÇOCUĞUN MİRAS PAYI
TANIMA ( Çocuğun Miras Payı )"

Madde 444

YARGITAY

444YHGK16.6.2010E. 2010/6-285 K. 2010/326"ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ ( Sağ Eşin Tam Mülkiyet İle Birlikte İntifa Payını ve Diğer Mirasçıların da Mülkiyet İle Çıplak Mülkiyet Paylarını Gösteren Mirasçılık Belgesinin Alınması Gerektiği )
SAĞ EŞİN MÜLKİYET HAKKI ( Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi İstemi - Sağ Eşin Tam Mülkiyet İle Birlikte İntifa Payını ve Diğer Mirasçıların da Mülkiyet İle Çıplak Mülkiyet Paylarını Gösteren Mirasçılık Belgesinin Alınması Gerektiği )
İNTİFA HAKKI ( Sağ Eşin Tam Mülkiyet İle Birlikte İntifa Hakkı Gösterilmediği Gibi Diğer Mirasçılara İsabet Eden Mülkiyet ve Çıplak Mülkiyet Pay Oranları da Ayrı Ayrı Hesaplanıp Belirtilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi İstemi )"
444Y2.HD3.10.2005E. 2005/14978 K. 2005/18192"MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ ( Miras Bırakanın Ölümü Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirleneceği )
MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI ( Füruu Olmayıpta Sağ Kalan Eş Miras Bırakanın Üst Soy ve Onların Füruu İle Terekenin 1/4 Mülkiyet 1/2 İntifa Hakkını Alacağı )
EVLATLIK VE FÜRUU ( Kendisine Evlat Edinene Nesebi Sahih Füruu Gibi Mirasçı Olacağı )"
444Y2.HD28.3.2005E. 2005/3767 K. 2005/4950"MİRASIN AÇILMASI ( Ölümle Açılır ve Herhangi Bir İşleme Tabi Tutulmadan Miras Kendiliğinden Mirasçılara İntikal Edeceği )
İNTİFA HAKKI ( Müteveffanın Babası Anası veya Bunların Füruu İle İçtima Eden Karı veya Koca Mirastan Dörtte Birinin Mülkiyeti İle Beraber Yarısının İntifa Hakkına Sahip Olacağı )
MİRASIN MİRASÇILARA İNTİKALİ ( Miras Ölümle Açılır ve Herhangi Bir İşleme Tabi Tutulmadan Miras Kendiliğinden Mirasçılara İntikal Edeceği )"
444Y16.HD13.7.2001E. 2001/6928 K. 2001/4497"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
MİRASÇILAR ARASINDA ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )"
444Y2.HD5.3.1999E. 1998/14008 K. 1999/1958"DAVANIN TEVCİHİ ( Dava Sonunda Verilecek Karardan Hakları Etkilenecek Olanlara )
DAVADA TARAF OLMAYANLARIN HAKLARINI ETKİLEYECEK NİTELİKTEKİ KARARLAR ( Davanın Tevcih Edilmesi Gereği )
HASIMSIZ DAVA ( Verilecek Kararın Taraf Olmayan Şahısların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikte Olması Halinde Davanın Tevcih Edilmesi Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( Verilecek Kararın Taraf Olmayan Şahısların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikte Olması Halinde )"
444Y2.HD7.5.1998E. 1998/3650 K. 1998/5483"VERASET İLAMININ İPTALİ
MİRAS PAYLARI
YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN"
444Y18.HD15.5.1997E. 1997/2428 K. 1997/4903"TAŞINMAZIN EL DEĞİŞTİRMESİ ( İntifa hakkı sahibinin payı )
İNTİFA HAKKI SAHİBİ ( Taşınmaz el değiştirdiğinde )
SATIŞ BEDELİ ( İntifa hakkı sahibinin payı )
TEZYİDİ BEDEL ( İntifa hakkı sahibinin payı )"
444Y2.HD9.5.1997E. 1997/3370 K. 1997/5036"İCARETEYNLİ VAKIF ( Sağ Kalan Eş Dışında Mirasçı Bulunmaması-Devlete Miras Kalmaması )
SAĞ KALAN EŞ DIŞINDA MİRASÇI BULUNMAMASI ( İcareteynli Vakıf-Devlete Miras Kalmaması )
DEVLETİN MİRASÇILIĞI ( İcareteynli Vakıf-Sağ Kalan Eş Dışında Mirasçı Olmaması Halinde )"
444YHGK9.4.1997E. 1996/2-888 K. 1997/206"ISKAT EDİLENLE FÜRUU ARASINDAKİ DAVA ( Tasarruf Nisabına Etkili Olmaması )
ISKATIN İPTALİ DAVASININ HASIMLARI ( Bütün Kanuni Mirasçılar )
KESİN HÜKÜM ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Davadaki Kararın Diğer Mirasçıları Etkilemesi )
ISKAT EDİLENLERİN KENDİ MİRASÇISI ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA ( Kararın Diğer Mirasçılar İçin Kesin Hüküm Oluşturmaması )
TASARRUF NİSABININ DEĞİŞMEMESİ ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Dava )
ISKATIN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİ KORUMASI ( Bütün Kanuni Mirasçılar Hakkında Dava Açılmaması )
ÖLÜME BAĞLI ISKAT TASARRUFUNUN İPTALİ DAVASI ( Bütün Kanuni Mirasçılar Hasım Gösterilerek Dava Açılması Zorunluluğu )
SAKLI PAYIN ISKAT EDİLENE GEÇMESİ ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Dava )
ISKAT EDİLENİN TEREKEDEN HİSSE TALEP EDEMEYECEĞİ VE TENKİS DAVASI AÇAMAYACAĞI
TENKİS DAVASI AÇAMAMAK ( Mirastan Iskat Edilenin )"
444Y2.HD12.12.1995E. 1995/11522 K. 1995/13538"MİRASÇININ ISKATI ( Iskatın İptali İçin Iskat Edilen Mirasçı Tarafından Kendi Füruu Aleyhine Açılan Davada Verilen Kararın Diğer Mirasçıları Bağlamaması )
ISKATIN İPTALİ İÇİN ISKAT EDİLEN MİRASÇI TARAFINDAN KENDİ FÜRUU ALEYHİNE AÇILAN DAVADA VERİLEN KARAR ( Diğer Mirasçılar İçin Kesin Hüküm Oluşturmaması )
KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNDE BULUNMAMA ( Iskat Edilen Mirasçı Tarafından Sadece Kendi Füruu Aleyhine Açılan Iskatın İptali Davasında Verilen Kararın Diğer Mirasçılar İçin )"
444Y2.HD2.10.1992E. 1992/8305 K. 1992/8920"MİRASCILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI
HUSUMET ( Veraset ilamının iptali )"
444Y2.HD4.3.1991E. 1991/373 K. 1991/3987"EŞİN SEÇİMLİK HAKKI ( Mülga maddenin uygulanması )
VERASET DAVASI ( Eşin seçimlik hakkı )"
444Y2.HD5.12.1985E. 1985/9607 K. 1985/10305"İNTİFA HAKKINI SEÇEN EŞ TENKİS DAVASI AÇAMAZ
TENKİS DAVASI ( İntifa Hakkını Seçen Eşin )"
444Y2.HD30.7.1984E. 1984/6405 K. 1984/6426"EŞİN TEREKEYE TAMAMEN SAHİP OLMASI"
444Y2.HD21.6.1984E. 1984/5650 K. 1984/5795"ÖLÜMDEN SONRA İNTİKAL EDEN MİRAS"
444Y2.HD26.2.1981E. 1981/1245 K. 1981/1456"İNTİFA HAKKINI SEÇEN EŞİN TEREKESİ
İNTİFA HAKKININ SEÇİMİNDE KURU MÜLKİYET
KURU MÜLKİYET"
444Y2.HD19.3.1979E. 1979/2022 K. 1979/2158"BOŞANMA KARARI KESİNLEŞMEDEN ÖLÜM HALİNDE MİRASÇILIK
EŞİN MİRASÇILIĞI ( Boşanma Kararı Kesinleşmeden Ölüm Halinde )"
444Y2.HD19.12.1978E. 1978/8758 K. 1978/8920"BOŞANMA KARARININ TESCİLİ GEÇERLİK ŞARTI DEĞİLDİR ( Mirasçılık )"
444Y2.HD21.4.1976E. 1976/3359 K. 1976/3481"SAĞ KALAN EŞİN MİRAS HAKKI ( Yeniden Evlenen )
MİRAS HAKKI ( Yeniden Evlenen Sağ Kalan Eşin )"
444Y2.HD1.4.1976E. 1976/2691 K. 1976/2877"BUTLAN DAVASI AÇANIN ÖLÜMÜ HALİNDE SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIK DURUMU"
444Y2.HD9.2.1976E. 1976/698 K. 1976/955"MİRASÇILIK ( Trafik Olayında Aynı Anda Ölen Eşler )"
444Y2.HD16.10.1975E. 1975/6419 K. 1975/7636"MİRASÇI EŞİN SEÇME HAKKI"
444Y2.HD6.5.1974E. 1974/2936 K. 1974/2795"NAFAKA BORCU ( Hak Sahibinin Ölmesi )
MİRAS PAYI ORANINDA BORCUN DÜŞMESİ ( Nafaka Borçlusu ve Ölen Eşin Mirasçısı Olarak Alacaklı Durumunda Bulunan Kişi )
ÖLEN EŞİN MİRASÇISI OLARAK ALACAKLI DURUMUNDA OLAN KİŞİ ( Miras Payı Oranında Borcun Kendiliğinden Düşmesi )"
444Y2.HD22.2.1972E. 1972/722 K. 1972/941"SONRADAN EVLENME HALİNDE, DOĞAN ÇOCUKLARIN MİRASÇILIK DURUMU"
444Y2.HD6.10.1951E. 1951/6056 K. 1951/6385"SEÇİMLİK HAKKINI KULLANMADAN ÖLEN EŞİN MİRASÇILARININ DURUMU"

Madde 445

YARGITAY

445Y16.HD13.7.2001E. 2001/6928 K. 2001/4497"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
MİRASÇILAR ARASINDA ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )"
445Y18.HD15.5.1997E. 1997/2428 K. 1997/4903"TAŞINMAZIN EL DEĞİŞTİRMESİ ( İntifa hakkı sahibinin payı )
İNTİFA HAKKI SAHİBİ ( Taşınmaz el değiştirdiğinde )
SATIŞ BEDELİ ( İntifa hakkı sahibinin payı )
TEZYİDİ BEDEL ( İntifa hakkı sahibinin payı )"

Madde 446

YARGITAY

446Y16.HD13.7.2001E. 2001/6928 K. 2001/4497"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
MİRASÇILAR ARASINDA ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )"

Madde 447

YARGITAY

447Y1.HD17.9.2015E. 2014/9582 K. 2015/10884"EVLAT EDİNİLENİN HALEFİYET YOLUYLA MİRASÇI OLAMAMASI ( Tapu Kayıtlarının İptali İle Miras Payı Oranında Tescili Talebi/Davacıyı Evlat Edinen Kişinin Kök Muristen Önce Vefat Ettiği - Evlat Edinenin Ölümü İle Aradaki İlişkinin Sona Ereceği/Evlat Edinilen Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamayacağından Evlatlık Olan Davacının Davasının Reddedileceği )
TAPU KAYITLARININ İPTALİ İLE MİRAS PAYI ORANINDA TESCİLİ TALEBİ ( Davacıyı Evlat Edinen Kişinin Kök Muristen Önce Vefat Ettiği/Evlat Edinenin Ölümü İle Aradaki İlişkinin Sona Ereceği - Evlat Edinilen Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamayacağı/Evlatlık Olan Davacının Davasının Reddedimesi Gerektiği )
EVLAT EDİNEN KİŞİNİN KÖK MURİSTEN ÖNCE VEFAT ETMESİ ( Tapu Kayıtlarının İptali İle Miras Payı Oranında Tescili Talebi/Davacıyı Evlat Edinen Kişinin Kök Muristen Önce Vefat Ettiği - Evlat Edinenin Ölümü İle Aradaki İlişkinin Sona Ereceği/Evlat Edinilen Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamayacağından Evlatlık Olan Davacının Davasının Reddedileceği )"
447Y2.HD3.10.2005E. 2005/14978 K. 2005/18192"MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ ( Miras Bırakanın Ölümü Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirleneceği )
MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI ( Füruu Olmayıpta Sağ Kalan Eş Miras Bırakanın Üst Soy ve Onların Füruu İle Terekenin 1/4 Mülkiyet 1/2 İntifa Hakkını Alacağı )
EVLATLIK VE FÜRUU ( Kendisine Evlat Edinene Nesebi Sahih Füruu Gibi Mirasçı Olacağı )"
447Y2.HD15.4.2004E. 2004/3755 K. 2004/4800"MİRAS DAVASI ( Evlatlık ve Füruunun Kendisini Evlat Edinen Kimseye Nesebi Sahih Füruu Gibi Mirasçı Olmaları )
EVLATLIĞIN MİRAS HAKKI ( Evlatlık ve Füruunun Kendisini Evlat Edinen Kimseye Nesebi Sahih Füruu Gibi Mirasçı Olmaları )
MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİYLE İLGİLİ DAVALAR ( Bu Tip Davalarda Murisin Ölümü Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlerin Uygulanması )"
447Y2.HD16.5.2002E. 2002/5559 K. 2002/6548"TENKİS TALEBİ ( Murisin Yaptığı Vasiyetle Saklı Payına Tecavüz Edildiği İddiasıyla Evlatlığın )
EVLATLIĞIN TENKİS TALEBİ ( Murisin Yaptığı Vasiyetle Saklı Payına Tecavüz Ettiği İddiasıyla )
VASİYETLE YAPILAN TASARRUFLAR ( Evlatlığın Saklı Payına Tecavüz Edildiği İddiasıyla Tenkis Talebi )"
447Y16.HD13.7.2001E. 2001/6928 K. 2001/4497"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
MİRASÇILAR ARASINDA ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )
ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmaması )"
447Y2.HD7.6.1999E. 1999/5806 K. 1999/6362"MANEVİ EVLAT KAYDININ SİLİNMESİ DAVASI ( Medeni Kanunun Yürürlüğünden Önce Kişilerin Yanlarına Alıp Büyüttükleri Çocukların Manevi Evlat Olarak Nüfus Siciline Kaydedilmiş Olmaları )
EVLAT EDİNME ( Medeni Kanunun Yürürlüğünden Önce Kişilerin Yanlarına Alıp Büyüttükleri Çocukların Manevi Evlat Olarak Nüfus Siciline Kaydedilmiş Olmaları )
TEBENNİ ( Medeni Kanunun Yürürlüğünden Önce Kişilerin Yanlarına Alıp Büyüttükleri Çocukların Manevi Evlat Olarak Nüfus Siciline Kaydedilmiş Olmaları )
MİRASTAN YARARLANMA ( Medeni Kanunun Yürürlüğünden Önce Kişilerin Yanlarına Alıp Büyüttükleri Çocukların Manevi Evlat Olarak Nüfus Siciline Kaydedilmiş Olmalarının Mirastan Yararlanma Hakkı Vermemesi )"
447YHGK6.11.1996E. 1996/1–596 K. 1996/737"MURİS MUVAZAASI
TEREKEDEN MAL KAÇIRMAK KASTI
MİRASÇILIK SIFATI
TAŞINMAZ TEMLİKİ"
447YHGK25.9.1996E. 1996/1 - 440 K. 1996/638"MURİS MUVAZAASI
SAKLI PAY SAHİBİ OLMAYAN MİRASÇININ MURİS MUVAZAASI DAVASI AÇABİLMESİ
MİRASÇILIK SIFATININ MUVAZAALI İŞLEMDEN SONRA KAZANILMASI
TEREKENİN AÇILIŞ TARİHİ ( Muris Muvazaası )
GİZLİ BAĞIŞ ( Muris Muvazaası )
İCAZET ( Batıl işleme )
TENKİS
EVLATLIĞIN MİRASÇILIK HAKLARI"
447Y2.HD16.11.1994E. 1994/10327 K. 1994/11101"EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI
MİRASIN AÇILMASI"
447Y2.HD10.11.1986E. 1986/8961 K. 1986/9853"EVLATLIK ( Evlat Edinen Kişinin Ölümünden Sonra Miras Bırakanlarından Kendisine Gelen Mirastan Halefiyet Yolu İle Evlatlığa Miras Geçmeyeceği )
EVLAT EDİNENİN ÖLMESİ ( Ölümünden Sonra Miras Bırakanlarından Kendisine Gelen Mirastan Halefiyet Yolu İle Evlatlığına Miras Geçmeyeceği )"
447Y2.HD25.12.1985E. 1985/10530 K. 1985/10717"EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI"
447Y2.HD16.4.1985E. 1984/3412 K. 1985/3655""
447Y2.HD26.2.1985E. 1985/1589 K. 1985/1839"EVLATLIĞIN FÜRUU ONUN YERİNE GEÇİP PAY ALIR"
447Y2.HD10.6.1980E. 1980/4271 K. 1980/4796"EVLATLIK VE FÜRUUNUN MİRAS HAKLARI"
447Y2.HD2.6.1980E. 1980/4198 K. 1980/4505"EVLATLIK SÖZLEŞMESİNİN KALDIRILMASI ( Mirastan Çıkarmayı Gerektiren Nedenlerin Varlığı Halinde Evlatlık Sözleşmesinin Kaldırılmasını İsteme Hakkının Sadece Evlat Edinende Olması )
EVLATLIK SÖZLEŞMESİNİN KALDIRILMASINDA YETKİ ( Mirastan Çıkarmayı Gerektiren Nedenlerin Varlığı Halinde Evlatlık Sözleşmesinin Kaldırılmasını İsteme Hakkının Sadece Evlat Edinende Olması )
HALEF ( Evlattık Sözleşmesinin Olmaması Halinde Evlat Edinenin Mirasçısı Olacak Kan ve Sıhri Hısımlarının Hukuksal Halef Sıfatını Almaları )
HALEFİN DAVA HAKKI ( Bunların Ancak Açılmış Davaya Devam Edebilmeleri )"
447Y2.HD12.2.1980E. 1980/990 K. 1980/1114"EVLAT EDİNENİN ÖLÜMÜNDEN SONRA ONA GEÇEN MİRAS EVLATLIĞA GEÇMEZ"
447Y2.HD29.6.1979E. 1978/8140 K. 1979/5513"MİRASÇI TESBİTİ
DAVANIN HUKUKİ SEBEBİ
TALEP İLE BAĞLILIK
TENKİS
EVLAT EDİNME SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ"
447Y2.HD1.11.1977E. 1977/7459 K. 1977/7588"EVLAT"
447Y2.HD13.4.1976E. 1976/2946 K. 1976/3246""
447YHGK15.5.1974E. 1972/2-1598 K. 1974/527"TENKİS DAVASI ( Annesinden Önce Ölen Kişinin Evlat Edindiği Davacının Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamaması Nedeniyle Tenkis Davası Açamaması )
DAVA AÇMA HAKKI ( Annesinden Önce Ölen Kişinin Evlat Edindiği Davacının Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamaması Nedeniyle Tenkis Davası Açamaması )
EVLAT EDİNENİN MİRAS HAKKI ( Annesinden Önce Ölen Kişinin Evlat Edindiği Davacının Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamaması Nedeniyle Tenkis Davası Açamaması )
MİRASÇILIK BELGESİ ( Annesinden Önce Ölen Kişinin Evlat Edindiği Davacının Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamaması Nedeniyle Tenkis Davası Açamaması )"

Madde 448

YARGITAY

448Y2.HD18.4.2006E. 2005/20742 K. 2006/5715"MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ ( Miras Bırakanın Ölümü Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirleneceği )
MİRAS HİSSESİNİN HAZİNEYE İNTİKALİ ( Miras Bırakanın Mirasçısı Eşinin Varsa Mirasçılarının Araştırılması Yoksa Buna Ait Hissenin Hazineye Bırakılması Gereği )
HAZİNENİN MİRASÇILIĞI ( Miras Bırakanın Mirasçısı Eşinin Varsa Mirasçılarının Araştırılması Yoksa Buna Ait Hissenin Hazineye Bırakılması Gereği )"
448Y20.HD22.11.2005E. 2005/5525 K. 2005/10415"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapuda 1/2 Pay Malikinin Oğlunun İbraz Edilecek Veraset İlamına Göre Mirasçı Bırakmadan Ölmüş Olduğunun Belirlenmesi Halinde Mirasın Hazineye İntikal Edeceği )
VERASET İLAMI ( Tapu İptali ve Tescil - Tapuda 1/2 Pay Malikinin Oğlunun İbraz Edilecek Veraset İlamına Göre Mirasçı Bırakmadan Ölmüş Olduğunun Belirlenmesi Halinde Mirasın Hazineye İntikal Edeceği )
MİRASIN HAZİNEYE İNTİKAL ETMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Murisin Veraset İlamına Göre Mirasçı Bırakmadan Ölmüş Olduğunun Belirlenmesi Halinde Mirasın Hazineye İntikal Edeceği )
HUSUMET ( Murisin Mirasçı Bırakmadan Ölmüş Olduğunun Belirlenmesi Halinde Hazinenin Yasal Hasım Olacağı )"
448Y1.CD20.6.2005E. 2005/945 K. 2005/1694"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Yakın Mesafeden Av Tüfeği İle Atar ve Toplardamarların Bulunduğu Uyluk Bölgesine Yapılan Atış - Toplu Saçma Girişi Sonucu Ana Damarların Parçalanarak Kan Kaybı İle Ölümün Husule Geldiğinin Bilinen Bir Keyfiyet Olması )
AV TÜFEGİ İLE ADAM ÖLDÜRME ( Yakın Mesafeden Atar ve Toplardamarların Bulunduğu Uyluk Bölgesine Yapılan Atış - Toplu Saçma Girişi Sonucu Ana Damarların Parçalanarak Kan Kaybı İle Ölümün Husule Geldiğinin Bilinen Bir Keyfiyet Olması - Kasten Öldürme )
ADAM ÖLDÜRME ( Kasten - Yakın Mesafeden Av Tüfeği İle Atar ve Toplardamarların Bulunduğu Uyluk Bölgesine Yapılan Atış/Toplu Saçma Girişi Sonucu Ana Damarların Parçalanarak Kan Kaybı İle Ölümün Husule Geldiğinin Bilinen Bir Keyfiyet Olması )
LEHE OLAN HÜKMÜN ARAŞTIRILMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK. Uyarınca Kurulacak Hükümde Daha Az Ceza Takdir Olunması İhtimalinin Varlığı - Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirmesi Zorunluluğu )"
448Y2.HD22.6.2004E. 2004/1501 K. 2004/8229"MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ ( Kişinin Mirasçı Bırakmadan Vefat Etmesi Nedeniyle )
DAVANIN İHBARI ( Mirasçı Bırakmadan Vefat Eden Kişinin Mirasının Devlete İntikal Etmesi Nedeniyle Mirasçıların Açtığı Davanın Hazineye İhbar Edilmesi Gereği )
MÜTEKABİLİYET ( Mirasçı Kabul Edilen Kişilerin Yunan Vatandaşı Olması - Karşılıklılık Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
MİRASÇI BIRAKMADAN VEFAT EDEN KİŞİ ( Mirasının Devlete İntikal Edeceği )"
448YHGK16.6.2004E. 2004/8-366 K. 2004/362"ZİLYEDLİKLE İKTİSAP İDDİASINA DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Vakıf Taşınmazın Mutasarrıfının Mirasçı Bırakmadan Ölümü veya Gaipliği Halinde Taşınmazın Vakfa Geri Döneceği - Hazinenin Son Mirasçılık İddiasının Dinlenmeyeceği ve Zilyedlikle İktisap Edilemeyeceği )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Zilyedlikle İktisap İddiasıyla - Vakıf Taşınmazın Mutasarrıfının Mirasçı Bırakmadan Ölümü veya Gaip Olması Halinde Taşınmazın Son Mirasçı Sıfatıyla Hazineye Değil Tekrar Vakfa Geri Döneceği/Vakıflar Genel Müdürlüğünün Davasının Kabulü Gereği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP EDİLEME ( Mülkiyeti Vakfa Ait Olup Mutasarrıfı Mirasçı Bırakmadan Ölen veya Gaip Olan Taşınmaz - Mülkiyetin Son Mirasçı Sıfatıyla Hazineye İntikal Etmeyeceği/Mülkiyetin Vakfa Dönmesi )
VAKIF TAŞINMAZIN MUTASARRIFININ MİRASÇI BIRAKMADAN ÖLÜMÜ ( Taşınmazın Zilyedlikle İktisap Edilememesi - Mülkiyetin Son Mirasçı Sıfatıyla Hazineye Geçmeyeceği )
HAZİNENİN SON MİRASÇI SIFATININ BULUNMAMASI ( Vakfa Ait Taşınmazın Mutasarrıfının Mirasçı Bırakmadan Ülkeyi Terketmiş Olması - Taşınmazın Vakıf Arazisi Niteliğini Koruyacağı/Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tescil Talebinin Kabulü Gereği )"
448Y2.HD9.6.2004E. 2004/5896 K. 2004/7564"VERASET İLAMININ İPTALİ ( Vasiyetname Yoluyla Vakıf Kurulduğundan Hazinenin Mirasçılığının Ortadan Kalkmış Olması )
TEREKENİN DEVLETE KALMASI ( Miras Bırakanın Mirasçı Atamadan ve İlk Üç Parantele Mensup Kan Hısımı Bırakmadan Ölmesi Evlatlığı Evlatlığın Alt soyu ve Eş Bırakmaması Halinde Terekenin Devlete Kalması )
VAKFIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI ( Resmi Senetle veya Vasiyetname Yoluyla Kurulan Vakfın Asliye Mahkemesi Nezdinde tutulan Sicile Tescil Edilmekle Tüzel Kişilik Kazanması )"
448Y8.HD24.5.2004E. 2004/3723 K. 2004/4090"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kayıt Maliki Mirasçı Bırakmak Suretiyle Ölmüş Bir Kimse İse O Takdirde Ona Ait Tapulu Bir Yerin Belli Koşullar Altında Kazanılması Mümkün Olabildiği )
MİRASÇILIK BELGESİ ( İle Karar Düzeltme Aşamasında Dosyaya Sunulan Belge Arasında Farklılık Bulunduğundan Kayıt Malikinin Mirasçılarına ve Hazineye Karşı Açılmış Hasımlı Bir Dava İle Hazinenin Mirasçılık Sıfatını Belirleyen Mirasçılık Belgesinin İptali Gereği )
KARAR DÜZELTME ( Aşamasında Dosyaya Sunulan Belge İle Mirasçılık Belgesi Arasında Farklılık Bulunduğundan Kayıt Malikinin Mirasçılarına ve Hazineye Karşı Açılmış Hasımlı Bir Dava İle Hazinenin Mirasçılık Sıfatını Belirleyen Mirasçılık Belgesinin İptali Gereği )"
448YHGK18.12.2002E. 2002/1-1063 K. 2002/1076"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Son Mirasçı Sıfatıyla Hazineye Kalan Taşınmaz - Tapu Sicilinde Yolsuzluk Bulunduğunu Bilmesi İmkansız Olan 3. Kişinin İktisabının Geçerli Olacağı/İyiniyet )
TAPU KAYDINA İYİNİYETLE İNANARAK İKTİSAP ( Son Mirasçı Sıfatıyla Hazineye Kalan Taşınmazı - Tapu Sicilinde Yolsuzluk Bulunduğunu Bilmesi İmkansız Olan 3. Kişi/İyiniyet )
İYİNİYET İDDİASI ( Son Mirasçı Sıfatıyla Hazineye Kalan Taşınmaz - Tapu Sicilinde Yolsuzluk Bulunduğunu Bilmesi İmkansız Olan 3. Kişinin İktisabı/Geçerli Olacağı )
MİRASÇI SIFATIYLA HAZİNEYE KALAN MAL ( Tapu Sicilinde Yolsuzluk Bulunduğunu Bilmesi İmkansız Olan 3. Kişinin İktisabının Geçerli Olacağı - İyiniyet )
HAZİNEYE SON MİRASÇI SIFATIYLA KALAN TAŞINMAZ ( Tapu Sicilinde Yolsuzluk Bulunduğunu Bilmesi İmkansız Olan 3. Kişinin İktisabının Geçerli Olacağı - İyiniyet )
İYİNİYETLİ 3. KİŞİ ( Özel Mal Niteliğindeki Hazine Malı - Tapu Sicilinde Yolsuzluk Bulunduğunu Bilmesi İmkansız Olan 3. Kişinin İktisabının Geçerli Olacağı/Korunacağı )"
448Y8.HD13.12.2001E. 2001/9262 K. 2001/9208"MÜLKİYETİN AKTARILMASINA İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bu Tür Uyuşmazlıklarda Davanın Kayıt Maliki Ölü İse Mirascılarına Yöneltilmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mülkiyetin Aktarılmasına İlişkin - Bu Tür Uyuşmazlıklarda Davanın Kayıt Maliki Ölü İse Mirascılarına Yöneltilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Mülkiyetin Aktarılmasına İlişkin Tapu İptali ve Tescil - Bu Tür Uyuşmazlıklarda Davanın Kayıt Maliki Ölü İse Mirascılarına Yöneltilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kayıt Maliki Hiç Mirasçı Bırakmadan Ölmüş ise Son Miracısı Sıfatıyla Hazinenin Davalı Olarak Davada Taraf Olması Gerektiği - Mülkiyetin Aktarılmasına İlişkin Tapu İptali ve Tescil )"
448Y8.HD25.10.2001E. 2001/6997 K. 2001/7574"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Tapulu veya Tapusuz Olsun Üzerine Bir Kayıt Düşülmeden de Hazinenin Mülkiyet Hakkına Sahip Olması )
ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Zamanaşımı ile Kazanmayı Önleyebilmek için Hazinenin Taşınmazlara El Koymasının Şart Olmaması )
DEVLETE AİT MALLARIN ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSABI ( Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmaz Mallar Tapuda Kayıtlı Olsun Olmasın Kazandırıcı Zamanaşımı Yolu ile İktisap Edilememesi )"
448Y1.HD23.1.2001E. 2000/15340 K. 2001/515"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mutasarrıfı Kaçak ve Yitik Kişi Durumuna Düşen Taşınmaz )
MUTASARRIFI KAÇAK VE YİTİK KİŞİ DURUMUNA DÜŞEN TAŞINMAZ ( Taşınmaz Mülkiyetinin Metruken Vakfına Dönmesinin Asıl Olması-Hiçbir Surette Hazineye Geçmesine Olanak Olmaması )
VAKIF MALI ( Vakıf Malın Kuru Mülkiyetinin Mutasarrıfa Geçmesi )
TEREKENİN HAZİNEYE İNTİKALİ ( Vakıf Malın Kuru Mülkiyetinin Mutasarrıfa Geçmesi )
MÜLKİYETİN VAKFA DÖNMESİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin Metruken Vakfına Dönmesinin Asıl Olması-Hiçbir Surette Hazineye Geçmesine Olanak Olmaması )"
448Y1.HD16.1.2001E. 2000/14885 K. 2001/141"VAKIF TESCİLİ ( Mülkiyeti Mutasarrıfa Geçen Taşınmazlar )
TEREKENİN HAZİNEYE İNTİKALİ ( Mülkiyeti Mutasarrıfa Geçen Taşınmazların Mahlulen Vakfına Rücu Etmesi
MÜLKİYETİN VAKFA DÖNMESİ ( Mülkiyeti Mutasarrıfa Geçen Taşınmazların Mahlulen Vakfına Rücu Etmesi )"
448Y2.HD18.5.2000E. 2000/2982 K. 2000/6593"HAZİNENİN MİRASÇILIĞINA İLİŞKİN BELGENİN İPTALİ ( Mirasçı Olduklarını İddia Eden Şahısların Başka Ülke Vatandaşlığına Geçmiş Olmaları )
ARAZİ KANUNNAMESİ ( Medeni Kanunun Yürürlüğü İle Hükümsüz Hale Gelmesi )
OSMANLI VATANDAŞI İKEN ÜLKEYİ TERK EDEN KİŞİLER ( Bunların Arazilerinin Onların Ana-Babasına ve Evlatlarına Geçmemesi )
TEFVİZ ( Osmanlı Vatandaşı İken Ülkeyi Terk Eden Kişilere Ait Arazilerin Açık Artırmayla Tevzif Kılınması )
MİRASÇI BIRAKMAKSIZIN VEFAT EDEN KİMSE ( Osmanlı Vatandaşı İken Ülkeyi Terk Edenlere Ait Araziler )
TEVARÜS HAKKININ YİTİRİLMESİ ( Hazinenin Mirasçılığının İptalini İstemede Hukuki Yararın Bulunmaması )
HUKUKİ YARAR ( Davanın Dinlenebilirlik Koşulu )
DAVANIN DİNLENEBİLİRLİK KOŞULU ( Hukuki Yarar )"
448Y2.HD27.3.2000E. 2000/2641 K. 2000/3627"ŞARTA BAĞLI BORÇLAR ( Ahlaka ve Kanuna Aykırı Şart Taşıyan Ölüme Bağlı Tasarrufun Hükümsüz Olması )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ( Şart ve Mükellefiyet Eklenmesi )
AHLAKA VE KANUNA AYKIRI ŞART TAŞIYAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Tasarrufun Hükümsüz Olması )
MURİSİN ŞARTIN AHLAKA VE KANUNA AYKIRILIĞI SEBEBİYLE TASARRUFUN HÜKÜMSÜZ KALACAĞINI BİLMESİ ( Şart Olmadan da Tasarrufu Yapacağı Kanaatine Ulaşılırsa Tasarrufu Ayakta Tutmanın Gerekmesi )"
448Y16.HD20.2.1997E. 1997/765 K. 1997/675"HAZİNENİN PAYDAŞ OLMASI ( Payın Zilyetlikle Kazanılamaması )
ZİLYETLİKLE KAZANAMAMA ( Hazinenin Payını )
HAZİNENİN MİRAS PAYI ( Belirlenerek Tescile Karar Verilmesi )"
448Y2.HD15.6.1995E. 1995/2164 K. 1995/7061"MİRAS MUKAVELESİ ŞARTLARINA UYGUNLUĞUN ARANMAYACAĞI ( Ölünceye Kadar Bakma Şartlı Vasiyet )
VASİYETİN GEÇERLİLİĞİ ( Ölünceye Kadar Bakma Şartlı Vasiyetnamenin Miras Mukavelesi Şeklinde Kurulmasına Gerek Olmaması )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA ŞARTLI VASİYETNAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Miras Mukavelesi Şeklinde Kurulmasının Şart Olmaması )
ŞEKİL ŞARTLARI ( Ölünceye Kadar Bakma Şartlı Vasiyetname )
ŞARTLI VASİYETNAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Ölünceye Kadar Bakma Şartlı Vasiyetnamenin Miras Mukavelesi Şeklinde Yapılmasının Gerekli Olmaması )"
448Y8.HD4.11.1991E. 1991/11016 K. 1991/15006"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Malikin Bilinmemesi )
MALİKİN BİLİNMEMESİ ( Bir Kimsenin Kim Olduğunun Belli Olmaması İçin Gerçekten Böyle Bir Kişinin Bulunmaması ve Bütün Aramalar Rağmen Bilinmemesinin Gerekmesi )"
448Y2.HD21.12.1990E. 1990/970 K. 1990/6390"TENKİS DAVASI ( İndirimin Ölüm Günündeki Değer Üzerinden Yapılması )
ÖLÜM GÜNÜNDEKİ DEĞER ( Tenkis Davasında İndirimin Ölüm Günündeki Değer Üzerinden Yapılması )"
448YHGK24.10.1990E. 1990/2-372 K. 1990/516"VERASETİN İPTALİ
MİRASÇILIĞIN İSPATI
HAZİNENİN MİRASÇILIĞI
TAPU KAYITLARININ VERASETİN SÜBUTUNA ETKİSİ
HAKİMİN DELİL TOPLAMA YETKİSİ
HAKİMİN TARAFLARI DİNLEMESİ
TANIKLARIN TEKRAR DİNLENMESİ"
448YHGK28.6.1985E. 1985/8-93 K. 1985/642"HAZİNENİN MİRASÇILIĞI ( Mirasçı Bırakmadan Ölen Kişiler )
MİRASÇI BIRAKMADAN ÖLEN KİŞİLER ( Hazine'nin Mirasçılığı )
HAZİNENİN MİRAS YOLUYLA İKTİSAP ETTİĞİ YERLER ( Zamanaşımı ile İktisap )
ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP ( Hazine'nin Miras Yoluyla İktisap Ettiği Yerler )"
448YHGK9.5.1984E. 1984/8-97 K. 1984/514"DEVLETİN MİRASÇILIĞI
DEVLETE İNTİKAL EDEN TAŞINMAZLARIN ZİLYEDLİKLE İKTİSABI
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( Devlete İntikal Eden Taşınmazlar )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE MAL EDİNME
HAZİNENİN MİRASÇILIĞI"
448Y2.HD23.11.1983E. 1982/9188 K. 1983/9097"YUNAN UYRUKLU VASİYETÇİ
VASİYETİN YERİNE GETİRİLMESİ"
448YHGK11.2.1981E. 1980/1-493 K. 1981/66"MİRAS HUKUKU
DEVLETİN MİRASÇILIĞI ( Mahlûliyet )
MAHLULİYET ( Devletin Mirasçılığı )
ÖN MESELE ( Miras Belgesinin İptali )
MİRAS BELGESİNİN İPTALİ"
448YHGK13.4.1977E. 1976/2-1837 K. 1977/366"VERASET DAVASI ( Medeni Kanunun Yürürlüğünden Önceki Mevzuatta Evlat Edinme Müessesesinin Olmaması )
NÜFUS KAYDI ( Eski Hukukta Evlat Edinme Müessesesi Olmamasına Nedeniyle Nüfustaki Kaydın Hukukça Geçerli Olmaması )
KANUNİ MİRASÇILAR ( Evlat Edinme Kaydının Hukukça Geçerli Olmaması )
EVLAT EDİNME ( Eski Hukukta Evlat Edinme Müessesesi Olmamasına Nedeniyle Nüfustaki Kaydın Hukukça Geçerli Olmaması )"

Madde 449

YARGITAY

449YHGK22.9.2010E. 2010/3-392 K. 2010/417"VASİYETNAMENİN TENFİZİ İSTEMİ ( Kural Olarak Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davasını Mirasçıların Birlikte Açma Zorunluluğu Bulunmadığı - Her Bir Mirasçı Kendi Yönünden ve Tek Başına Vasiyetnamenin İptalini İsteyebileceği )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ ( Mirasçıların Birlikte Açma Zorunluluğu Bulunmadığı - Her Bir Mirasçı Kendi Yönünden ve Tek Başına Vasiyetnamenin İptalini İsteyebileceği )
TASARRUFUN İPTALİ ( Vasiyetnamenin Tenfizi - Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davasını Mirasçıların Birlikte Açma Zorunluluğu Bulunmadığı/Her Bir Mirasçı Kendi Yönünden ve Tek Başına Vasiyetnamenin İptalini İsteyebileceği )
AKTİF HUSUMET ( Vasiyetnamenin Tenfizi - Kural Olarak Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davasını Mirasçıların Birlikte Açma Zorunluluğu Bulunmadığı - Her Bir Mirasçı Kendi Yönünden ve Tek Başına Vasiyetnamenin İptalini İsteyebileceği )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN TENFİZİ ( Davalılar Tenfizi İstenen Vasiyetnamenin İptali Davasının Tarafı Olmadığına ve Başka Bir Surette Vasiyetnamenin İptalini de İstemediklerine Göre Davalılar Yönünden Hisseleri de Gözetilerek Karar Vermek Gerektiği )"
449Y2.HD27.3.2000E. 2000/2641 K. 2000/3627"ŞARTA BAĞLI BORÇLAR ( Ahlaka ve Kanuna Aykırı Şart Taşıyan Ölüme Bağlı Tasarrufun Hükümsüz Olması )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ( Şart ve Mükellefiyet Eklenmesi )
AHLAKA VE KANUNA AYKIRI ŞART TAŞIYAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Tasarrufun Hükümsüz Olması )
MURİSİN ŞARTIN AHLAKA VE KANUNA AYKIRILIĞI SEBEBİYLE TASARRUFUN HÜKÜMSÜZ KALACAĞINI BİLMESİ ( Şart Olmadan da Tasarrufu Yapacağı Kanaatine Ulaşılırsa Tasarrufu Ayakta Tutmanın Gerekmesi )"
449Y2.HD15.6.1995E. 1995/2164 K. 1995/7061"MİRAS MUKAVELESİ ŞARTLARINA UYGUNLUĞUN ARANMAYACAĞI ( Ölünceye Kadar Bakma Şartlı Vasiyet )
VASİYETİN GEÇERLİLİĞİ ( Ölünceye Kadar Bakma Şartlı Vasiyetnamenin Miras Mukavelesi Şeklinde Kurulmasına Gerek Olmaması )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA ŞARTLI VASİYETNAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Miras Mukavelesi Şeklinde Kurulmasının Şart Olmaması )
ŞEKİL ŞARTLARI ( Ölünceye Kadar Bakma Şartlı Vasiyetname )
ŞARTLI VASİYETNAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Ölünceye Kadar Bakma Şartlı Vasiyetnamenin Miras Mukavelesi Şeklinde Yapılmasının Gerekli Olmaması )"
449YHGK17.5.1995E. 1995/2-99 K. 1995/534"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( 82 Yaşındaki Vasiyetçinin Tasarruf Ehliyeti Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması )
TASARRUF EHLİYETİ ( Vasiyetnamenin İptali-82 Yaşındaki Vasiyetçi Hakkında Bilirkişi Raporu Alınması )
VASİYETÇİNİN TASARRUF EHLİYETİ HAKKINDA BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Vasiyetnamenin İptali-82 Yaşındaki Vasiyetçi )"
449Y2.HD21.12.1990E. 1990/970 K. 1990/6390"TENKİS DAVASI ( İndirimin Ölüm Günündeki Değer Üzerinden Yapılması )
ÖLÜM GÜNÜNDEKİ DEĞER ( Tenkis Davasında İndirimin Ölüm Günündeki Değer Üzerinden Yapılması )"
449Y2.HD29.3.1983E. 1983/978 K. 1983/2735"KANUNİ MÜŞAVİRE DANIŞMADAN VASİYET YAPILMASI
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR TASARRUFA EHLİYET ( Vasiyet )
VASİYET ( On Beş Yaşını Bitiren Mümeyyiz Kişi )
VASİYET ( Kanunî Müşavirden Rey Alma Zorunluğu Olmaması )"
449Y7.HD16.9.1982E. 1982/5088 K. 1982/10650"GÖREV ( Ölüme Bağlı Tasarrufta Tapulama Mahkemesinin )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR"
449YHGK6.2.1981E. 1979/2-307 K. 1981/50"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Vasiyetçinin Ölüme Bağlı Tasarrufu Yapmaya Ehil Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Meclisinin Mütalaasının Alınmasının Gerekmesi )
ADLİ TIP MECLİSİ MÜTALAASI ( Vasiyetnamenin Düzenlendiği Tarihte Vasiyetçinin Ölüme Bağlı Tasarrufu Yapmaya Ehil Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Meclisinin Mütalaasının Alınması )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFU ( Vasiyetnamenin Düzenlendiği Tarihte Vasiyetçinin Ölüme Bağlı Tasarrufu Yapmaya Ehil Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Meclisinin Mütalaasının Alınmasının Gerekmesi )"
449Y2.HD14.2.1978E. 1977/8377 K. 1978/1115"TENKİS ( Kıymetine noksan gelmeden taksimi kabil olmayan malın )
MUAYYEN BİR ŞEYİN VASİYETİ
VASİYET ( Kıymeti azalmadan taksimi kabil olmayan malın )
SEÇİMLİK HAK ( Lehine vasiyet olunanın )"

Madde 450

YARGITAY

450YHGK2.11.1994E. 1994/17-453 K. 1994/664"MİRAS HAKKININ DEVRİ ( Miras Bırakanın Sağlığında Katılımı ve Oluru ile )
MİRAS BIRAKANIN SAĞLIĞINDA KATILIMI VE OLURU İLE MİRAS HAKKININ DEVRİ
TAPUSUZ TAŞINMAZIN SATIŞI ( 3. Kişiye Miras Bırakanın Sağlığında Katılımı ve Oluru ile Miras Hakkının Devri )
SÖZLEŞME ( 3. Kişiye Miras Bırakanın Sağlığında Katılımı ve Oluru ile Miras Hakkının Devri )"
450YHGK6.2.1981E. 1979/2-307 K. 1981/50"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Vasiyetçinin Ölüme Bağlı Tasarrufu Yapmaya Ehil Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Meclisinin Mütalaasının Alınmasının Gerekmesi )
ADLİ TIP MECLİSİ MÜTALAASI ( Vasiyetnamenin Düzenlendiği Tarihte Vasiyetçinin Ölüme Bağlı Tasarrufu Yapmaya Ehil Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Meclisinin Mütalaasının Alınması )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFU ( Vasiyetnamenin Düzenlendiği Tarihte Vasiyetçinin Ölüme Bağlı Tasarrufu Yapmaya Ehil Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Meclisinin Mütalaasının Alınmasının Gerekmesi )"

Madde 451

YARGITAY

451Y2.HD27.3.2000E. 2000/2641 K. 2000/3627"ŞARTA BAĞLI BORÇLAR ( Ahlaka ve Kanuna Aykırı Şart Taşıyan Ölüme Bağlı Tasarrufun Hükümsüz Olması )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ( Şart ve Mükellefiyet Eklenmesi )
AHLAKA VE KANUNA AYKIRI ŞART TAŞIYAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Tasarrufun Hükümsüz Olması )
MURİSİN ŞARTIN AHLAKA VE KANUNA AYKIRILIĞI SEBEBİYLE TASARRUFUN HÜKÜMSÜZ KALACAĞINI BİLMESİ ( Şart Olmadan da Tasarrufu Yapacağı Kanaatine Ulaşılırsa Tasarrufu Ayakta Tutmanın Gerekmesi )"
451YHGK14.4.1993E. 1993/2-36 K. 1993/158"VASİYETNAMENİN İPTALİ
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN BUTLANI ( Hak düşürücü süre )
VASİYETTEN RÜCU
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Batıl ölüme bağlı tasarrufun geçerlik kazanması )
BEKLETİCİ MESELE ( Vasiyetnamenin iptali )
SÖZLÜ VASİYET
HATA ( Vasiyetnameden rücu )
HİLE VE İKRAH ( Vasiyetnameden rücu )"
451YHGK21.11.1990E. 1990/2-346 K. 1990/586"VASİYETNAMENİN YORUMU
MİRAS BIRAKANIN GERÇEK ARZUSU
FAVOR TESTEMANTİ PRENSİBİ
TEMYİZ GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN TASHİHİ ( Şahıs veya şeyde hataya düşülmesi )"
451Y2.HD2.3.1990E. 1989/9067 K. 1990/2434"ORTAK VASİYETNAME
MURİSİN SON ARZULARININ ÖNEMİ
MİRAS MUKAVELESİ
MAL VASİYETİ MUKAVELESİ
NAMZET MİRASÇI
MİRAS MUKAVELESİNİN FESHİ ( Vasiyetnameden rücu )
VASİYETNAMEDEN RÜCU
MİRASÇI NASBI"
451Y2.HD9.10.1986E. 1986/6892 K. 1986/8599"ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ"
451Y2.HD21.6.1984E. 1984/5635 K. 1984/5826"MİRAS SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( İradeyi Fesada Uğratan Sebeplerin Bulunması )
BOŞANMADAN ÖNCE YAPILMIŞ ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Eşlerin Elde Ettikleri Yararları Yitirmeleri )
İRADEYİ SAKATLAYAN SEBEPLER ( Miras Sözleşmesinin İptali )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ( Boşanmadan Önce Yapılmış Olması )"
451Y2.HD16.12.1980E. 1980/8932 K. 1980/9323"MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ
ÖLÜME BAĞLI TASARRUF
YANILGININ SONUÇLARI ( Mirastan Feragat Sözleşmesi )
ZAMANAŞIMI ( Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali )
HATA ( Mirastan feragat sözleşmesi )
MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ ( Hata )
İCAZET ( Hataen yapılan işleme )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hata )"

Madde 452

YARGITAY

452Y2.HD19.11.2003E. 2003/14955 K. 2003/15891"MURİS EŞİ VE EVLATLIĞI ( Sağ İken Vefat Ettiğine Göre Bunların Saklı Paylarından Fazla Olan Kısım Murisin Serbestçe Tasarruf Edebileceği Kısım Olduğu )
MİRASÇILIK BELGESİ ( Muris Eşi ve Evlatlığı Sağ İken Vefat Ettiğine Göre Bunların Saklı Paylarından Fazla Olan Kısım Murisin Serbestçe Tasarruf Edebileceği Kısım Olduğu )
SAKLI PAY ( Sağ Eşin Saklı Payı Altsoy İle Birlikte Mirasçı Olduğundan Kanuni Miras Hakkının Tümü Evlatlığın Saklı Payı İse Kanuni Miras Hakkının Dörtte Üçü Olduğu )"
452Y2.HD8.5.2000E. 2000/4314 K. 2000/5973"CENAZE MASRAFLARI ( Miras Şirketinin Borcu Olup Tereke Borcu Gibi Bu Borçtan Davalıların Sorumlu Olması )
MİRAS ŞİRKETİNİN BORCU ( Cenaze Giderleri )
TEREKE BORCU ( Cenaze Giderleri Miras Şirketinin Borcu Olup Davalıların Sorumlu Olması )"
452Y2.HD18.6.1998E. 1998/6572 K. 1998/7698"VERASETİN İPTALİ VASİYETNAME ( Eşe )
TASARRUF NİSABI
MANSUP MİRASÇI ( Eş )"
452Y2.HD29.6.1994E. 1994/4563 K. 1994/6689"TENKİS DAVASI ( Koşulları )"
452Y2.HD21.12.1990E. 1990/970 K. 1990/6390"TENKİS DAVASI ( İndirimin Ölüm Günündeki Değer Üzerinden Yapılması )
ÖLÜM GÜNÜNDEKİ DEĞER ( Tenkis Davasında İndirimin Ölüm Günündeki Değer Üzerinden Yapılması )"
452Y2.HD8.7.1980E. 1980/4054 K. 1980/5829"TASARRUF NİSABININ HESABI"
452Y2.HD24.1.1980E. 1980/263 K. 1980/464"TASARRUF NİSABININ TESBİTİ"

Madde 453

YARGITAY

453Y2.HD19.1.2009E. 2007/15406 K. 2009/261"TENKİS DAVASI ( Saklı Pay Sahibi Miras Bırakanın Alt Soyu Murislerinin Tenkis Davası Açma Süresi Dolmadan Ölümü Halinde Halefiyete Dayalı Tenkis Talep Edebilecekleri )
SAKLI PAY SAHİBİ MİRAS BIRAKAN ( Alt Soyu Murislerinin Tenkis Davası Açma Süresi Dolmadan Ölümü Halinde Halefiyete Dayalı Tenkis Talep Edebilecekleri )
HALEFİYETE DAYALI TENKİS TALEBİ ( Saklı Pay Sahibi Miras Bırakanın Alt Soyu Murislerinin Tenkis Davası Açma Süresi Dolmadan Ölümü Halinde Halefiyete Dayalı Tenkis Talep Edebilecekleri )"
453Y2.HD9.7.2007E. 2007/10196 K. 2007/10844"TENKİS DAVASI ( 743 S. Türk Kanunu Medenisi'nin 453/3. Md. Göre Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu - Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
SAKLI PAY ( Tenkis Davası - 743 S. Türk Kanunu Medenisi'nin 453/3. Md. Göre Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu/Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tenkis Davası - Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu/Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )"
453Y2.HD3.10.2005E. 2005/10457 K. 2005/16574"MURİSİN BANKALARDA PARASININ OLDUĞU ( Para ve Getirisinin Tereke Mevcudu İçinde Olması Tartışmasız Olup Bu Miktarlar Eksik Dikkate Alındığı Gibi Davacı Davalıya Yapılan Toplam Ödemeler Dikkate Alınmadan Hesaplanma Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
TEREKE MEVCUDU ( Murisin Bankalarda Parasının Olduğu - Para ve Getirisinin Tereke Mevcudu İçinde Olması Tartışmasız Olup Bu Miktarlar Eksik Dikkate Alındığı Gibi Davacı Davalıya Yapılan Toplam Ödemeler Dikkate Alınmadan Hesaplanma Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )"
453Y2.HD22.12.2004E. 2004/14345 K. 2004/15527"TENKİS DAVASI ( Dinlenebilmesi İçin Öncelikli Koşul - Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Veya Sağlararası Bir Kazandırma İşlemi İle Saklı Pay Sahiplerinin Haklarını Zedelemiş Olması )
SAKLI PAYLARIN ZEDELENMESİ ( Söz Edilebilmesi İçin Kazandırma Konusu Tereke İle Kazandırma Dışı Terekinin Tümü İle Bilinmesiyle Mümkün Olabileceği )
MİRAS BIRAKANIN ÖLÜME BAĞLI VEYA SAĞLARARASI KAZANDIRMA İŞLEMİ ( Saklı Pay Sahiplerinin Haklarını Zedelemiş Olması - Tenkis Davasının Dinlenebilmesi İçin Öncelikli Koşul )
SABİT TENKİS ORANI ( Tasarrufa Konu Malın Sabit Tenkis Oranında Bölünmezliği Ortaya Çıktığı Takdirde Tercih Hakkının Gündeme Geleceği - Nakit Ödetilmesinde Usul )"
453Y2.HD19.11.2003E. 2003/14955 K. 2003/15891"MURİS EŞİ VE EVLATLIĞI ( Sağ İken Vefat Ettiğine Göre Bunların Saklı Paylarından Fazla Olan Kısım Murisin Serbestçe Tasarruf Edebileceği Kısım Olduğu )
MİRASÇILIK BELGESİ ( Muris Eşi ve Evlatlığı Sağ İken Vefat Ettiğine Göre Bunların Saklı Paylarından Fazla Olan Kısım Murisin Serbestçe Tasarruf Edebileceği Kısım Olduğu )
SAKLI PAY ( Sağ Eşin Saklı Payı Altsoy İle Birlikte Mirasçı Olduğundan Kanuni Miras Hakkının Tümü Evlatlığın Saklı Payı İse Kanuni Miras Hakkının Dörtte Üçü Olduğu )"
453Y2.HD16.5.2002E. 2002/5559 K. 2002/6548"TENKİS TALEBİ ( Murisin Yaptığı Vasiyetle Saklı Payına Tecavüz Edildiği İddiasıyla Evlatlığın )
EVLATLIĞIN TENKİS TALEBİ ( Murisin Yaptığı Vasiyetle Saklı Payına Tecavüz Ettiği İddiasıyla )
VASİYETLE YAPILAN TASARRUFLAR ( Evlatlığın Saklı Payına Tecavüz Edildiği İddiasıyla Tenkis Talebi )"
453Y2.HD14.3.2002E. 2002/2772 K. 2002/3506"VASİYET KONUSU TENKİSE TABİ MALIN BÖLÜNEMEMESİ ( Vasiyet Alacaklısının Seçimlik Hakları ve Kullanılmasının Şartları )
TENKİSE TABİ BÖLÜNEMEYEN MAL ( Vasiyet Alacaklısının Seçimlik Hakları ve Bu Hakkı Kullanmasının Şartları )
MAHFUZ HİSSEYE TECAVÜZ EDEN VASİYET ( Tenkis Konusu Malın Bölünememesi Halinde Vasiyet Alacaklısının Seçimlik Hakları )"
453YHGK28.2.2001E. 2001/1-138 K. 2001/221"TENKİS DAVASININ ESASLARI ( Mirastan Mal Kaçırma Nedeniyle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davası )
MİRASTAN MAL KAÇIRMAK İÇİN MUVAZAALI İŞLEM İDDİASI ( Tenkis Davası Niteliğindeki Tapu İptali ve Tescil Davası )
MUVAZAALI İŞLEMLE MİRASTAN MAL KAÇIRMA İDDİASI ( Tenkis Davasının Esasları )"
453Y2.HD13.7.1998E. 1998/7401 K. 1998/8751"TENKİS ( Ölümden bir yıl önceki tasarruflar )
ÖLÜMDEN BİR YIL ÖNCEKİ TASARRUFLAR
MİRASIN AÇILIŞ TARİHİ ( Tenkis )
TEREKENİN DEĞERİ ( Mirasın açılış tarihi )"
453YHGK9.4.1997E. 1996/2-888 K. 1997/206"ISKAT EDİLENLE FÜRUU ARASINDAKİ DAVA ( Tasarruf Nisabına Etkili Olmaması )
ISKATIN İPTALİ DAVASININ HASIMLARI ( Bütün Kanuni Mirasçılar )
KESİN HÜKÜM ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Davadaki Kararın Diğer Mirasçıları Etkilemesi )
ISKAT EDİLENLERİN KENDİ MİRASÇISI ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA ( Kararın Diğer Mirasçılar İçin Kesin Hüküm Oluşturmaması )
TASARRUF NİSABININ DEĞİŞMEMESİ ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Dava )
ISKATIN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİ KORUMASI ( Bütün Kanuni Mirasçılar Hakkında Dava Açılmaması )
ÖLÜME BAĞLI ISKAT TASARRUFUNUN İPTALİ DAVASI ( Bütün Kanuni Mirasçılar Hasım Gösterilerek Dava Açılması Zorunluluğu )
SAKLI PAYIN ISKAT EDİLENE GEÇMESİ ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Dava )
ISKAT EDİLENİN TEREKEDEN HİSSE TALEP EDEMEYECEĞİ VE TENKİS DAVASI AÇAMAYACAĞI
TENKİS DAVASI AÇAMAMAK ( Mirastan Iskat Edilenin )"
453Y2.HD26.11.1996E. 1996/12492 K. 1996/12380"MİRASTAN FERAGAT ( Onaysız Belgenin Feragat Edildiğini Gösteren Ölüme Bağlı Tasarruflara Mahsus Şekle Uygun Bulunmadığı )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ŞEKİL ( Mirastan Feragat Edildiğini Gösteren Onaysız Belge - Şekle Uygun Olmadığı )
MİRASÇI NASBEDİLME ( Davacının/Vasiyatnamenin İptali ve Tenkis Davası - Tarafların Sahip Olacakları Payın Belirlenmesi İle Yetinilmesi Gerektiği )"
453YHGK25.9.1996E. 1996/2-411 K. 1996/626"TENKİS HESABINDA YÖNTEM
SAKLI PAY
SABİT TENKİS ORANI
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ UYGULANMASI
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( İçtihadı Birleştirme Kararına karşı )"
453Y2.HD22.4.1996E. 1996/3603 K. 1996/4428"TENKİS DAVASI ( Tasarrufa Konu Malın Tenkis Oranında Bölünememesi Halinde Yapılacak İşlemler )
TASARRUFA KONU MALIN TENKİS ORANINDA BÖLÜNEMEMESİ ( Davalının Tercih Hakkı ve Bu Hakkın Önceden Kullanılmasının Mümkün Olmaması )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Tenkise Konu Malın Bölünememesi Halinde Para Ödeyecek Tarafın Tesbiti )
GEREKÇELİ KARARIN KISA KARARLA ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Tenkise Konu Malın Bölünememesi Halinde Para Ödeyecek Tarafın Tesbiti )"
453Y2.HD12.12.1995E. 1995/11522 K. 1995/13538"MİRASÇININ ISKATI ( Iskatın İptali İçin Iskat Edilen Mirasçı Tarafından Kendi Füruu Aleyhine Açılan Davada Verilen Kararın Diğer Mirasçıları Bağlamaması )
ISKATIN İPTALİ İÇİN ISKAT EDİLEN MİRASÇI TARAFINDAN KENDİ FÜRUU ALEYHİNE AÇILAN DAVADA VERİLEN KARAR ( Diğer Mirasçılar İçin Kesin Hüküm Oluşturmaması )
KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNDE BULUNMAMA ( Iskat Edilen Mirasçı Tarafından Sadece Kendi Füruu Aleyhine Açılan Iskatın İptali Davasında Verilen Kararın Diğer Mirasçılar İçin )"
453Y2.HD16.1.1995E. 1995/13389 K. 1995/412"ISLAH ( Murisin Ölüme Bağlı Tasarrufunu İptali Davasına Dönüşmesine İmkan Olmaması )
MURİSİN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUNUN İPTALİ DAVASINA HÜKMEDEMEME ( Tenkis İstemiyle Açılan Davanın Islah Yoluyla )
TENKİS DAVASI ( İzlenecek Yol )
SABİT TENKİS ORANI ( Tenkis Davasında İzlenecek Yol )"
453Y2.HD4.3.1994E. 1994/1737 K. 1994/2376"TENKİS HESABI
NET TEREKE
MAHFUZ HİSSEYİ TECAVÜZ ( Tenkis hesabı )
TENKİS ORANI"
453Y2.HD4.2.1993E. 1993/12436 K. 1993/816"MİRAS"
453Y2.HD21.12.1990E. 1990/970 K. 1990/6390"TENKİS DAVASI ( İndirimin Ölüm Günündeki Değer Üzerinden Yapılması )
ÖLÜM GÜNÜNDEKİ DEĞER ( Tenkis Davasında İndirimin Ölüm Günündeki Değer Üzerinden Yapılması )"
453Y2.HD11.3.1986E. 1986/2247 K. 1986/2261"EŞİN İNTİFA HAKKINI SEÇMESİ ( Saklı Paya Etkisi )
EŞİN SAKLI PAYININ FÜRUUN SAKLI PAYINA EKLENMESİ"
453Y2.HD5.12.1985E. 1985/9607 K. 1985/10305"İNTİFA HAKKINI SEÇEN EŞ TENKİS DAVASI AÇAMAZ
TENKİS DAVASI ( İntifa Hakkını Seçen Eşin )"
453Y2.HD15.1.1980E. 1979/9487 K. 1980/129"SAKLI PAY ( Yeğenlerin )"
453Y2.HD16.6.1977E. 1977/4850 K. 1977/4982"SAKLI PAY ( Eşin )
SAKLI PAY ( Kardeşlerin )"
453Y2.HD5.2.1971E. 1970/7298 K. 1971/848"EŞİN MÜLKİYET HAKKINI SEÇMESİ ( Saklı Paya Etkisi"

Madde 454

YARGITAY

454Y2.HD9.10.2007E. 2006/18779 K. 2007/13676"TENKİS DAVASI ( Temlike Konu Taşınmazın Mirasın Açıldığı Tarihteki Niteliğine ve Haline Göre Değerinin Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması Gerektiği )
ÖLÜM TARİHİNDE TAŞINMAZIN SULANABİLİR ARAZİ NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI ( Bu Kuyudan Sulama İmkanı Sağlayıp Sağlamadığının Belirlenmesi ve Gerekirse Bu Hususun ve Mirasbırakan Adına Kullanım Belgesi Düzenlenip Düzenlenmediğinin D.S.İ. Bölge Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği )
KOMŞU ARAZİDEKİ ARTEZYEN KUYUSUNUN HANGİ TARİHTE İŞLETMEYE AÇILDIĞI ( Bu Kuyu İle İlgili Arazi Malikine Verilen "Yer Altı Suyu Kullanım Belgesinin" Arkasında İsimleri Yazılı Şahıslara Taşınmazlarını ve Bu Kuyudan Sulama İmkanı Sağlayıp Sağlamadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
454Y2.HD20.12.2005E. 2005/20014 K. 2005/17928"TENKİS DAVASI ( Dinlenebilmesi İçin Murisin Saklı Pay Sahiplerinin Haklarını Zedelemiş Olması Gereği - Saklı Payların Zedelenip Zedelenmediğinin Tespiti İçin Öncelikle Terekenin Tespiti Gereği )
SAKLI PAY ( Tenkis Davasının Dinlenebilmesi İçin Murisin Saklı Pay Sahiplerinin Haklarını Zedelemiş Olması Gereği - Saklı Payların Zedelenip Zedelenmediğinin Tespiti İçin Öncelikle Terekenin Tespiti Gereği )
TENKİSTE SIRA ( Dava Konusu Olup Olmadığına Bakılmaksızın Önce Ölüme Bağlı Tasarruflarla Davacının Saklı Payını Tamamlamak Sonra Sağlararası Tasarrufları Dikkate Almak Gereği )
SABİT TENKİS ORANI ( Davalıya Yapılan Tasarrufun Tenkisine Sıra Geldiği Takdirde Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oranda Tasarrufa Konu Malın Paylaşılmasının Mümkün Olup Olmayacağı Araştırılması Gereği )"
454Y4.HD13.12.2005E. 2004/16744 K. 2005/13427"RESMİ VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Zararın Tahsili - Ölüm Günü İtibariyle Net Tereke Nakit Olarak Hesaplanarak Elde Edilen Saklı Paya Düşen Miktarın Belirleneceği ve Sabit Tenkis Oranının Bulunacağı )
NET TEREKE ( Nakit Olarak Hesaplanarak Elde Edilen Saklı Paya Düşen Miktarın Belirleneceği ve Sabit Tenkis Oranının Bulunacağı - Resmi Vasiyetnamenin İptali Nedeniyle Uğranılan Zararın Tahsili )
SAKLI PAY ( Resmi Vasiyetnamenin İptali Nedeniyle Uğranılan Zararın Tahsili - Ölüm Günü İtibariyle Net Tereke Nakit Olarak Hesaplanarak Elde Edilen Saklı Paya Düşen Miktarın Belirleneceği ve Sabit Tenkis Oranının Bulunacağı )"
454Y2.HD22.12.2004E. 2004/14345 K. 2004/15527"TENKİS DAVASI ( Dinlenebilmesi İçin Öncelikli Koşul - Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Veya Sağlararası Bir Kazandırma İşlemi İle Saklı Pay Sahiplerinin Haklarını Zedelemiş Olması )
SAKLI PAYLARIN ZEDELENMESİ ( Söz Edilebilmesi İçin Kazandırma Konusu Tereke İle Kazandırma Dışı Terekinin Tümü İle Bilinmesiyle Mümkün Olabileceği )
MİRAS BIRAKANIN ÖLÜME BAĞLI VEYA SAĞLARARASI KAZANDIRMA İŞLEMİ ( Saklı Pay Sahiplerinin Haklarını Zedelemiş Olması - Tenkis Davasının Dinlenebilmesi İçin Öncelikli Koşul )
SABİT TENKİS ORANI ( Tasarrufa Konu Malın Sabit Tenkis Oranında Bölünmezliği Ortaya Çıktığı Takdirde Tercih Hakkının Gündeme Geleceği - Nakit Ödetilmesinde Usul )"
454Y2.HD28.4.2004E. 2004/4605 K. 2004/5439"TASARRUF NİSABI VE SAKLI PAY ( Dava Konusu Olayda Bilirkişi Raporunda Gösterilen Terekenin Ölüm Günündeki Değeri Esas Alınarak Saklı Payın Yeniden Hesaplanmasının Gerekmesi )
SABİT TENKİS ORANI ( Saklı Payın Yeniden Hesaplanması İle Sabit Tenkis Oranının Bulunması ve Sonuca Göre Kazanılmış Haklarda Gözetilerek Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
KAZANILMIŞ HAK ( Saklı Payın Yeniden Hesaplanması İle Sabit Tenkis Oranının Bulunması ve Sonuca Göre Kazanılmış Haklarda Gözetilerek Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
UYGULANACAK HUKUK ( Mirasçılık ve Mirasın Geçişi Hakkında Miras Bırakanın Ölümü Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlerin Uygulanmasının Gerekli Olması )"
454Y2.HD14.3.2002E. 2002/2772 K. 2002/3506"VASİYET KONUSU TENKİSE TABİ MALIN BÖLÜNEMEMESİ ( Vasiyet Alacaklısının Seçimlik Hakları ve Kullanılmasının Şartları )
TENKİSE TABİ BÖLÜNEMEYEN MAL ( Vasiyet Alacaklısının Seçimlik Hakları ve Bu Hakkı Kullanmasının Şartları )
MAHFUZ HİSSEYE TECAVÜZ EDEN VASİYET ( Tenkis Konusu Malın Bölünememesi Halinde Vasiyet Alacaklısının Seçimlik Hakları )"
454YHGK14.3.2001E. 2001/1-227 K. 2001/231"TENKİS DAVASINDA UYGULANACAK ESASLAR ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil, Olmazsa Tenkis Talebi )
MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL, OLMAZSA TENKİS DAVASI ( Tenkiste Uygulanacak Esaslar )
TERDİTLİ DAVA ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil, Olmazsa Tenkis Talebi )"
454YHGK28.2.2001E. 2001/1-138 K. 2001/221"TENKİS DAVASININ ESASLARI ( Mirastan Mal Kaçırma Nedeniyle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davası )
MİRASTAN MAL KAÇIRMAK İÇİN MUVAZAALI İŞLEM İDDİASI ( Tenkis Davası Niteliğindeki Tapu İptali ve Tescil Davası )
MUVAZAALI İŞLEMLE MİRASTAN MAL KAÇIRMA İDDİASI ( Tenkis Davasının Esasları )"
454YHGK29.3.2000E. 2000/1-707 K. 2000/236"TENKİS DAVASI ( Muris Muvazaası Nedeniyle Mahfuz Hisseye Tecavüz Edilen Miktarın Yasal Faizi İle Birlikte Tenkisi )
MURİS MUVAZAASI ( Tenkis Davasının Murisin Tasarruflarını Mahfuz Hisse Sınırına İndirerek Miras Payını Tamamlaması )
MAHFUZ HİSSE ( Tenkis Davasının Murisin Tasarruflarını Mahfuz Hisse Sınırına İndirerek Miras Payını Tamamlaması )
TASARRUF NİSABI ( Tenkis Davasının Murisin Tasarruflarını Mahfuz Hisse Sınırına İndirerek Miras Payını Tamamlaması )
SABİT TENKİS ORANI ( Tenkis Davasının Murisin Tasarruflarını Mahfuz Hisse Sınırına İndirerek Miras Payını Tamamlaması )"
454Y2.HD13.7.1998E. 1998/7401 K. 1998/8751"TENKİS ( Ölümden bir yıl önceki tasarruflar )
ÖLÜMDEN BİR YIL ÖNCEKİ TASARRUFLAR
MİRASIN AÇILIŞ TARİHİ ( Tenkis )
TEREKENİN DEĞERİ ( Mirasın açılış tarihi )"
454Y2.HD1.10.1996E. 1996/7218 K. 1996/9457"TEREKE TESBİTİ ( Tenkis )
TENKİS ( Tereke tesbiti )
TENKISE TABİ ÖLÜME BAĞLI OLMAYAN TEBERRULAR
ÖLÜME KARŞI SİGORTA PİRİMİ ( Tereke Tesbiti )
SABİT TENKİS ORANI
SEÇİMLİK HAK ( Tenkis )
VASİYETNAMENİN İPTALİ
VASİYET EDİLEN TAŞINMAZIN İADESİ"
454YHGK25.9.1996E. 1996/2-411 K. 1996/626"TENKİS HESABINDA YÖNTEM
SAKLI PAY
SABİT TENKİS ORANI
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ UYGULANMASI
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( İçtihadı Birleştirme Kararına karşı )"
454Y2.HD22.4.1996E. 1996/3603 K. 1996/4428"TENKİS DAVASI ( Tasarrufa Konu Malın Tenkis Oranında Bölünememesi Halinde Yapılacak İşlemler )
TASARRUFA KONU MALIN TENKİS ORANINDA BÖLÜNEMEMESİ ( Davalının Tercih Hakkı ve Bu Hakkın Önceden Kullanılmasının Mümkün Olmaması )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Tenkise Konu Malın Bölünememesi Halinde Para Ödeyecek Tarafın Tesbiti )
GEREKÇELİ KARARIN KISA KARARLA ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Tenkise Konu Malın Bölünememesi Halinde Para Ödeyecek Tarafın Tesbiti )"
454Y2.HD1.2.1996E. 1995/14087 K. 1996/1118"MİRAS TAKSİMİNDE TEREKEDEN VERİLECEK TAZMİNATLAR ( Malul Çocuğuna Verilecek Tazminatın Tenkiste Dikkate Alınacağı )
TEREKE BORCU NİTELİĞİNDEKİ TAZMİNATLARIN TENKİSTE DİKKATE ALINMASI ( Miras Taksiminde Malul Çocuğa Verilecek Olan Tazminat )
MALUL ÇOCUĞA TEREKEDEN VERİLECEK TAZMİNAT ( Tereke Borcu Niteliği ve Tenkiste Dikkate Alınacağı )
TENKİSTE DİKKATE ALINACAK TEREKE BORÇLARI ( Malul Çocuğa Terekeden Verilecek Tazminat )"
454Y2.HD16.1.1995E. 1995/13389 K. 1995/412"ISLAH ( Murisin Ölüme Bağlı Tasarrufunu İptali Davasına Dönüşmesine İmkan Olmaması )
MURİSİN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUNUN İPTALİ DAVASINA HÜKMEDEMEME ( Tenkis İstemiyle Açılan Davanın Islah Yoluyla )
TENKİS DAVASI ( İzlenecek Yol )
SABİT TENKİS ORANI ( Tenkis Davasında İzlenecek Yol )"
454YİBGK11.11.1994E. 1994/4 K. 1994/4"ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA DAVACININ HAKSIZ İKTİSABI
SAĞLARARASI TASARRUFLARDA DAVALININ HAKSIZ İKTİSABI
MAHFUZ HİSSE ( Saklı Pay )
TASARRUF NİSABININ HESABI ( Terekenin Miras Bırakanın Ölüm Tarihindeki Durumu )
MUAYYEN MAL VASİYETİNİN TENKİSİ ( Bölünmesi Mümkün Olmayan )
ÖDENECEK NAKİT ( Tercih Hakkının Kullanıldığında )
TERCİH HAKKI ( Aynen Teslim Edilmeyen Malın İadesi Gerektiğinin Anlaşıldığında )
MURİS TASARRUFUNUN TENKİSİ ( Tercih Hakkı Günündeki Fiatlara Göre Belirleneceği )"
454Y2.HD4.3.1994E. 1994/1737 K. 1994/2376"TENKİS HESABI
NET TEREKE
MAHFUZ HİSSEYİ TECAVÜZ ( Tenkis hesabı )
TENKİS ORANI"
454Y2.HD29.3.1993E. 1993/1852 K. 1993/2937"MAHFUZ HİSSE TENKİS
MUAYYEN MAL VÂSİYETİ ( Tenkis )
SEÇİMLİK HAK ( Muayyen mal vasiyetinde )
TASARRUF NİSABI ( Terekenin vefat günkü değeri )
TEREKENİN VEFAT GÜNKÜ DEĞERİ
GERİ VERİLECEK MİKTAR EŞİTLİK İLKESİ ( Tenkis davası )
MUAYYEN MAL VASİYETİNDE TENKİS HESABI"
454Y2.HD4.2.1993E. 1993/12436 K. 1993/816"MİRAS"
454Y2.HD15.1.1990E. 1989/9445 K. 1990/32"TENKİS
TASARRUF NİSABI ( Tenkis )
SAKLI PAYI İHLAL KASTI
TENKİS DAVASINDA ZAMANAŞIMI ( Tenkisde )"
454Y2.HD17.2.1987E. 1987/88 K. 1987/1151"TASARRUF NİSABININ HESAPLANMASI
SAKLI PAYIN HESAPLANMASI
NET TEREKE"
454Y2.HD30.4.1985E. 1985/3916 K. 1985/4154"SAKLI PAYIN HESAPLANMASI
TASARRUF NİSABININ HESAPLANMASI
EŞİN SAKLI PAYI"
454Y2.HD18.12.1984E. 1984/10230 K. 1984/10492"ÖLÜM GÜNÜ ( Tereke Hesabı )
TENKİS DAVASINDA YÖNTEM
TAPU İPTALİ ( Tenkis )
TEREKE HESABI ( Ölüm Günü )
MAHFUZ HİSSENİN İHLALİ"
454Y2.HD25.12.1980E. 1980/8542 K. 1980/9537"BİRLİKTE YAŞAMA DEYİMİ ( Tasarruf Nisabının Hesaplanması )
TASARRUF NİSABININ HESABI"
454Y2.HD2.2.1978E. 1977/8644 K. 1978/761"TENKİS ( Bir Aylık İaşe Tutarı )
TENKİS ( Cenaze Giderleri )"
454Y2.HD22.9.1977E. 1977/5597 K. 1977/6309"TENKİS
MAHFUZ HİSSE
CENAZE MASRAFLARI ( Tenkis Davasında )"
454Y2.HD22.12.1976E. 1976/8990 K. 1976/9253"TEREKE ( Muvazaalı Gayrimenkul Satış Bedelinin Eklenmesi )"

Madde 455

YARGITAY

455Y2.HD1.10.1996E. 1996/7218 K. 1996/9457"TEREKE TESBİTİ ( Tenkis )
TENKİS ( Tereke tesbiti )
TENKISE TABİ ÖLÜME BAĞLI OLMAYAN TEBERRULAR
ÖLÜME KARŞI SİGORTA PİRİMİ ( Tereke Tesbiti )
SABİT TENKİS ORANI
SEÇİMLİK HAK ( Tenkis )
VASİYETNAMENİN İPTALİ
VASİYET EDİLEN TAŞINMAZIN İADESİ"
455YİBGK11.11.1994E. 1994/4 K. 1994/4"ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA DAVACININ HAKSIZ İKTİSABI
SAĞLARARASI TASARRUFLARDA DAVALININ HAKSIZ İKTİSABI
MAHFUZ HİSSE ( Saklı Pay )
TASARRUF NİSABININ HESABI ( Terekenin Miras Bırakanın Ölüm Tarihindeki Durumu )
MUAYYEN MAL VASİYETİNİN TENKİSİ ( Bölünmesi Mümkün Olmayan )
ÖDENECEK NAKİT ( Tercih Hakkının Kullanıldığında )
TERCİH HAKKI ( Aynen Teslim Edilmeyen Malın İadesi Gerektiğinin Anlaşıldığında )
MURİS TASARRUFUNUN TENKİSİ ( Tercih Hakkı Günündeki Fiatlara Göre Belirleneceği )"
455Y2.HD4.2.1993E. 1993/12436 K. 1993/816"MİRAS"
455YHGK27.1.1993E. 1992/2-731 K. 1993/11"TENKİS ( Mahfuz hisseyi ihlal kastıyla temlik )
MAHFUZ HİSSEYİ İHLAL KASTI MUVAZAA ( Mahfuz hisseyi ihlal kastı )
MUVAZAA ( Mahfuz Hisseyi İhlal Kastı )"
455Y2.HD16.4.1985E. 1985/6440 K. 1985/3278"TENKİSE TABİ TEBERRU"
455Y2.HD10.6.1982E. 1982/4738 K. 1982/5224"TENKİSE TABİ TEBERRU"

Madde 456

YARGITAY

456Y2.HD4.2.1993E. 1993/12436 K. 1993/816"MİRAS"

Madde 457

YARGITAY

457YHGK21.10.2009E. 2009/2-437 K. 2009/450"VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Miras Bırakan Iskat Sebebi Olarak Kabul Ettiği Olaylar Bulunmadığı Halde Kendisi Bulunmayan Bu Olayları Varmış Gibi Algılayıp Açık Hataya Düşmüşse Ölüme Bağlı Tasarruf Tam Olarak İptal Edilmesi Gerektiği )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Vasiyetnamenin İptali İstemi - Miras Bırakan Iskat Sebebi Olarak Kabul Ettiği Olaylar Bulunmadığı Halde Kendisi Bulunmayan Bu Olayları Varmış Gibi Algılayıp Açık Hataya Düşmüşse Ölüme Bağlı Tasarruf Tam Olarak İptal Edileceği )
ISKAT SEBEBİ ( Vasiyetnamenin İptali İstemi - Miras Bırakan Iskat Sebebi Olarak Kabul Ettiği Olaylar Bulunmadığı Halde Kendisi Bulunmayan Bu Olayları Varmış Gibi Algılayıp Açık Hataya Düşmüşse Ölüme Bağlı Tasarruf Tam Olarak İptal Edilmesi Gerektiği )"
457Y2.HD30.4.2007E. 2007/5238 K. 2007/7109"MİRASTAN ISKAT ( Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufuyla Saklı Paylı Mirasçısını Mirasçılıktan Çıkartabileceği - Çıkarma Sebebi Gösterilmişse Iskatın Geçerli Olacağı/Sebebinin Varlığını Çıkarmadan Yararlanan Mirasçının İspat Etmesi Gerektiği )
SAKLI PAYLI MİRASÇI ( Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufuyla Mirasçılıktan Çıkartılabileceği - Çıkarılma Sebebinin Varlığını Yararlanan Mirasçı İspat Ettiğinde Mirastan Pay Alamayacağı Gibi Tenkis Davası da Açamayacağı )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA MİRASTAN ÇIKARMA ( Çıkarma Sebebinin Varlığını Çıkarmadan Yararlanan Mirasçının İspat Etmesi ve Çıkarma Sebebinin Tasarrufta Gösterilmesi Gerektiği )"
457Y2.HD20.3.2007E. 2006/10224 K. 2007/4503"TENKİS DAVASI ( Miras Bırakanın Vasiyetnamesinde Davacı Kardeşini Kendisine Karşı İlgisiz Kaldığını Belirterek Mirasından Çıkardığı/Davalıların Çıkarma Sebebinin Varlığını İspat Edemediği - Davanın Kabulü Gereği )
MİRASTAN İSKAT ( Miras Bırakanın Vasiyetnamesinde Davacı Kardeşini Kendisine Karşı İlgisiz Kaldığını Belirterek Mirasından Çıkardığı/Davalıların Çıkarma Sebebinin Varlığını İspat Edemediği - Vasiyetnamelerin Saklı Pay Oranında Tenkisi Gerektiği )
VASİYETNAMEDE MİRASTAN İSKAT EDİLEN KARDEŞ ( Davacı Kardeşini Kendisine Karşı İlgisiz Kaldığını Belirterek Mirasından Çıkardığı/Davalıların Çıkarma Sebebinin Varlığını İspat Edemediği - Vasiyetnamelerin Saklı Pay Oranında Tenkisi Gerektiği )"
457Y2.HD3.7.2006E. 2006/10380 K. 2006/10626"MİRASTAN ISKAT ( Miras Hakkından Iskat'ın Geçerli Olması İçin Miras Bırakan Tarafından İskat Sebebinin Gösterilmesi Gerektiği - Iskat Edilenin İtirazı Halinde Gösterilen Sebebin Doğruluğunu İspat Iskattan Yararlanana Ait Olduğu )
ISKAT SEBEBİ ( Miras Hakkından Iskat'ın Geçerli Olması İçin Miras Bırakan Tarafından İskat Sebebinin Gösterilmesi Gerektiği - Iskat Edilenin İtirazı Halinde Gösterilen Sebebin Doğruluğunu İspat Iskattan Yararlanana Ait Olduğu )
ISKATIN İPTALİ ( Kademeli Olduğu - Miras Bırakanın Apaçık Yanılıp Yanılmadığı Araştırılacağı/Eğer Bu Hal Yoksa Davalı İskat Sebebini İsbat Edememişse Davacının Alacağının Belirlenmesi İçin Davaya Tenkis Davası Gibi Devam Edilmesi Gerektiği )"
457Y2.HD17.5.2006E. 2006/1402 K. 2006/7700"MİRASÇILIKTAN ÇIKARTMA TASARRUFUNUN İPTALİ İSTEMİ ( Sulh Mahkemesinden Vasiyetnamenin Açılmasına İlişkin Karara Karşı Yargılamanın Yenilenmesi Yanında - Tefrik Edilip Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mirasçılıktan Çıkartma Tasarrufunun İptali İstemi - Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )"
457Y2.HD10.5.2004E. 2004/5159 K. 2004/6038"MİRASTAN ISKAT ( Mirasçının Murise veya Mursin Yakınlarından Birine Karşı Ağır Bir Suç İşlemesi Nedeniyle )
MURİSİN EVİNİN MİRASÇININ HAREKETLERİ NEDENİYLE KURŞUNLANMASI ( Murisin Mirasçıyı Iskat Etmesinin Haklı Olması )
ISKATIN REDDİ ( Mirasçının Aile Hukukundan Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmemiş Olması Nedeniyle Mirastan Iskat Edilmesinin Haklı Olması )"
457Y2.HD10.11.2003E. 2003/14536 K. 2003/15192"MİRASÇILIK BELGESİ ( Mirastan Iskat ve Feragatin Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Olmaması-Verasetin İptali Yoluna Gidilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
MİRASTAN ISKAT HALİNİN BULUNMASI ( Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Olmaması )
MİRASTAN FERAGAT HALİNİN BULUNMASI ( Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Olmaması )
VERASETİN İPTALİ ( Mirastan Iskat ve Feragatin Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Olmaması-Verasetin İptali Yoluna Gidilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
457Y2.HD7.4.2003E. 2003/3441 K. 2003/4673"TENKİS DAVASI ( Sabit Tenkis Oranı-Malın Bölünüp Bölünemediği-Davalının Tercihi )
TASARRUF NİSABI VE SABİT TENKİS ORANI ( Tenkis Davası )
SABİT TENKİS ORANI VE BÖLÜNMEZLİĞİ ( Tenkis Davası-Davalının Tercih Hakkı )
DAVALININ TERCİH HAKKI ( Tasarrufa Konu Malın Sabit Tenkis Oranında Bölünmezliğinin Ortaya Çıkması )"
457Y2.HD27.5.2002E. 2002/6298 K. 2002/7780"YENİDEN VERASET BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ ( Mirastan Iskat ve Mahrumiyet Sebepleri ya da Mirasın Reddi veya Mirastan Feragat Sözleşmesi Hallerinin Bulunması Veraset Belgesi İstemeye Engel Olmadığı )
VERASET BELGESİNİN MİRASTAN ISKAT VE FERAGAT NEDENİYLE İPTALİ ( Mirastan Iskat ve Mahrumiyet Sebepleri ya da Mirasın Reddi veya Mirastan Feragat Sözleşmesi Hallerinin Bulunması Yeniden Veraset Belgesi İstemeye Engel Olmadığı )
MİRASIN REDDİ VEYA MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ HALLERİNİN BULUNMASI ( Yeniden Veraset Belgesi İstemeye Engel Olmadığı )"
457Y2.HD23.5.2002E. 2002/5928 K. 2002/6885"MİRASTAN ISKAT SEBEPLERİNİN VARLIĞI HALİNDE EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILACAĞI"
457YHGK15.5.2002E. 2002/2-333 K. 2002/397"EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI ( Tarafların Rızası ile Kaldırılabilmesi-Muhik Sebeplere Dayanılarak Evlatlığın Evlat Edinenin Talepleri Üzerine Hakim Tarafından Kaldırılabilmesi )
HAKLI SEBEPLER ( Evlatlığın Evlat Edinene Ağır Bir Cürüm İkasında Bulunması Yada Vazifesini İfada Büyük Bir Kusura Düşmesi )
EVLAT EDİNENİN EVLATLIĞIN KALDIRILMASINI TALEP ETMESİ ( Evlatlığın Evlat Edinene Ağır Bir Cürüm İkasında Bulunması Yada Vazifesini İfada Büyük Bir Kusura Düşmesi )
MİRASTAN ISKAT ( Evlatlığın Evlat Edinene Ağır Bir Cürüm İkasında Bulunması Yada Vazifesini İfada Büyük Bir Kusura Düşmesi )"
457Y2.HD6.5.2002E. 2002/5205 K. 2002/6022"EVLATLIK AKDİNİN İPTALİ TALEBİ ( Şartları )
MİRASTAN ISKAT SEBEPLERİNİN BULUNMASI MECBURİYETİ ( Evlatlık Akdinin İptaline Karar Verilebilmesi İçin )"
457YHGK20.3.2002E. 2002/2-189 K. 2002/201"EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI ( Muhik Bir Sebebin Varlığı Halinde Evlatlığın Evlat Edinenin Talebi Üzerine Kaldırılabilmesi )
EVLAT EDİNENİN EVLATLIĞIN KALDIRILMASI İSTEMESİ ( Haklı Bir Sebebin Söz Konusu Olması Durumunda )
MİRASTAN ISKAT ( Evlat Edinenin Evlatlığın Ref'ini İsteyerek Davalıyı Mirasından Yoksun Bırakmak İstemesi )"
457Y2.HD4.2.2002E. 2002/194 K. 2002/1169"MİRASTAN ISKAT ( Davacının Murisine Karşı Aşırı İlgisiz Kalması Kapıyı Ona Açmaması Nedeniyle )
MİRASÇININ MURİSE KARŞI AŞIRI İLGİSİZ KALMASI ( Mirastan Iskat Sebebi Sayılması )"
457Y2.HD28.1.2002E. 2002/85 K. 2002/608"EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI ( Evlatlığın Evlat Edinene Karşı Görevlerini Ağır İhmal Etmesi Nedeniyle )
AĞIR İHMAL NEDENİYLE EVLATLIK İLİŞKİSİNİN REF'İ ( Tanık Beyanları Doğrultusunda Evlatlığın Ağır İhmalinin Olmadığının Kabulü )"
457YHGK30.5.2001E. 2001/2-448 K. 2001/453"EVLATLIKTAN ÇIKARMA TALEBİ ( Uyuşturucu Kullanmak ve Satmaktan Çok Sayıda Mahkumiyet Alan Evlatlık Hakkında )
MİRASTAN ISKAT SEBEPLERİNİN VARLIĞI NEDENİYLE EVLATLIKTAN ÇIKARMA TALEBİ ( Uyuşturucu Kullanma ve Satmaktan Çok Sayıda Mahkumiyet Alan Evlatlık )
UYUŞTURUCU KULLANMAK VE SATMAKTAN ÇOK SAYIDA MAHKUMİYETİ BULUNAN EVLATLIK ( Evlatlıktan Çıkarılması Talebi )
AİLESİNE KARŞI GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN EVLATLIĞIN EVLATLIKTAN ÇIKARILMASI TALEBİ ( Uyuşturucu Kullanan ve Satan Evlatlık )"
457Y1.HD30.1.2001E. 2000/15621 K. 2001/886"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bağıştan Dönme Nedeniyle )
BAĞIŞTAN DÖNME ( Bağışlayanın Tek Taraflı Bağışlanana Varması Gerekli Beyanıyla Makable Şamil Olarak Hukuki İlişkiye Son Veren Yenilik Doğurucu Bir Hak Olması )
OLAYLARIN VEHAMET DERECELERİ ( Bağıştan Dönme Sebeplerinin Ciddi Olmasının Gerekmesi )
EL ATMANIN DAVASI AÇILMASI ( Bağıştan Dönme Sebebi Sayılamaması )"
457Y2.HD30.10.2000E. 2000/12368 K. 2000/13217"VERASET İLAMI ( Mirasın Açıldığı Tarihte Ölü Olan Zümrebaşı Veya Ara Furu - Mirasçılık Hak Ehliyeti )
HAK EHLİYETİ ( Gerçek Kişiler Sağ Doğmak Ve Sağ Olmak Kaydıyla Ehliyete Sahip Oldukları - Miraçılık )
MİRAS ( Vatandaş Olmayan Kişilerin Mirasçılığı - Karşılıklılık İlkesinin Mirastaki Önemi )
MİRASTAN ISKAT ( Vatandaş Olmayan Kişilerin Mirasçılığına Etkili Olan Tapu Kanununu - Zümrebaşı )
VATANDAŞ OLMAYANLARIN MİRASÇILIĞI ( Türk Tabiiyetinde Bulunan Her Tabakada Halefiyet Yolu İle Mirasçı Olan Furuları Tarafından Temsil Olunması )"
457Y2.HD28.9.2000E. 2000/9224 K. 2000/11151"EVLATLIK BAĞININ İPTALİ ( Mirastan Iskat - Evlat Edinen Yaşlı Kişileri Arayıp Sormamak Hastalıklarında İlgilenmemek )
MİRASTAN ISKAT ( Evlatlık Bağının İptali - Evlat Edinen Yaşlı Kişileri Arayıp Sormamak Hastalıklarında İlgilenmemek )"
457Y2.HD3.11.1998E. 1998/10178 K. 1998/11733"İVAZ KARŞILIĞI MİRASTAN FERAGAT
MİRASTAN FERAGAT ( İvaz karşılığı )
MİRASÇILIK BELGESİ TALEBİ HAKKI
VERASET İLAMI TALEBİ HAKKI"
457YHGK7.10.1998E. 1998/2 – 683 K. 1998/679"VASİYETNAME İLE MİRASTAN İSKAT
VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Mirastan İskat )
MİRASTAN İSKAT"
457Y1.HD29.6.1998E. 1998/7717 K. 1998/8237"BAĞIŞLAMADAN RÜCU ( Basit Olaylara Dayanarak Yapılamayacağı )
OLAYLARIN NİTELİK, KAPSAM VE ÖNEM DERECELERİ ( Bağışlamadan Rücu Sebebi Olması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Bağışlamadan Rücu Nedeniyle Açılan )"
457Y2.HD7.10.1997E. 1997/7414 K. 1997/10276"ISKATA İLİŞKİN VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Murisin Af İradesinin Şekle Bağlı Olarak Açıklanması Gerekip Gerekmediği )
MURİSİN MİRASTAN ISKAT ETTİĞİ KİŞİYİ AFFETMESİ ( Af Beyanının Şekle Tabi Olup Olmadığı )"
457Y2.HD12.9.1997E. 1997/7392 K. 1997/8884"MİRASTAN ISKAT NEDENLERİNİN VARLIĞI ( Evlatlık Sözleşmesinin İptal Edilebileceği )
EVLATLIK SÖZLEŞMESİNİN İPTAL EDİLEBİLECEĞİ ( Mirastan Iskat Nedenlerinin Varlığı Halinde )"
457Y2.HD25.6.1997E. 1997/6350 K. 1997/7830"EVLATLIK SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Evlatlığın Akıl Hastası Olduğunun Anlaşılması Nedeniyle )
AKIL HASTASI OLDUĞU SONRADAN ANLAŞILAN EVLATLIK ( Evlat Edinenler Açısından Bu Durumun Temel Hata Niteliğinde Olması )
EVLATLIĞIN AKIL HASTASI OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( Evlat Edinenler Açısından Bu Durumun Temel Hata Niteliğinde Olması )
TEMEL HATA ( Evlatlığın Akıl Hastası Olduğunun Sonradan Anlaşılması Nedeniyle )
AHDE VEFA İLKESİ ( Objektif İyiniyet Kurallarından Hareketle Sözleşmenin Yeni Koşullara Uyarlanması Yada İptali Hususunun Evlat Edinme Sözleşmeleri İçin de Geçerli Olması )"
457Y2.HD3.6.1997E. 1997/4428 K. 1997/6340"EVLATLIĞIN REF'İ ( Evlatlığın Ağır Kusurlu Biçimde Evlat Edinenlere Karşı Aile Yükümlüğünü İhlali )
AĞIR KUSURLU MURİSE KÖTÜ DAVRANAN EVLATLIK ( Evlatlık İlişkisinin Ref Edilmesi )"
457Y2.HD30.5.1997E. 1997/4478 K. 1997/6165"EVLATLIK İLİŞKİSİNİN REF'İ ( Evlatlığın Murise Karşı Söylediği Sözlerin Ağır Kusur Teşkil Etmesi )
MURİSE KARŞI SÖYLENEN AĞIR KUSURLU İFADELER ( Evlatlığın Ref'i Sonucunu Doğurması )"
457Y2.HD23.5.1997E. 1997/4287 K. 1997/5766"EVLATLIK İLİŞKİSİNİN REF'İ ( Evlatlığın Evi Terkedip Evlat Edinenlerle 5 Yıl Boyunca İlişkide Bulunmaması Nedeniyle )
AĞIR KUSUR ( Evlatlığın Evi Terkedip Evlat Edinenlerle 5 Yıl Boyunca İlişkide Bulunmaması Nedeniyle Evlatlık Sözleşmesinin Ref'i )"
457YHGK21.5.1997E. 1997/2-161 K. 1997/445"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Iskat Edilen Mirasçının Füruunun Davaya Dahil Edilmesi )
ISKAT EDİLEN MİRASÇININ FÜRUU ( Miras Üzerindeki Hakkı-Vasiyetnamenin İptali Davasına Dahil Edilmesi )
HUSUMETİN TAMAMLANMASI ( Mirastan Iskatı da İçeren Vasiyetnamenin İptali Davası-Iskat Edilen Mirasçının Füruunun Davaya Dahil Edilmesi )"
457Y2.HD14.1.1997E. 1996/12392 K. 1997/389"EVLATLIK İLİŞKİSİNİN REF'İ ( Evlatlığın Kendini Evlat Edinenlere Karşı Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Nedeniyle )
AİLE YARARLARI ( Ana Baba ve Çocuk Yekdiğerine Karşı Aile Yararlarını Gerektiren Yardımda Bulunmak Çocukların Anne Babayı Sayma Yükümlülüğünün Olması )"
457Y14.HD19.11.1996E. 1996/7732 K. 1996/7470"BAĞIŞLAMADAN RÜCU ( Basit Olaylara Dayandırılamaması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Babanın Evladının Layık Olmadığı Muamelelerine Maruz Kaldığını Belirterek Taşınmaz Bağışından Rücu Etmesi )
AİLE HUKUKUNDAN DOĞAN GÖREVLERE RİAYETSİZLİK ( Her Olayın Bağıştan Rücu Hakkı Tanımaması )"
457Y2.HD22.4.1996E. 1996/3603 K. 1996/4428"TENKİS DAVASI ( Tasarrufa Konu Malın Tenkis Oranında Bölünememesi Halinde Yapılacak İşlemler )
TASARRUFA KONU MALIN TENKİS ORANINDA BÖLÜNEMEMESİ ( Davalının Tercih Hakkı ve Bu Hakkın Önceden Kullanılmasının Mümkün Olmaması )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Tenkise Konu Malın Bölünememesi Halinde Para Ödeyecek Tarafın Tesbiti )
GEREKÇELİ KARARIN KISA KARARLA ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Tenkise Konu Malın Bölünememesi Halinde Para Ödeyecek Tarafın Tesbiti )"
457YHGK18.10.1995E. 1995/2-628 K. 1995/807"EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI ( Evlatlığın Babasının Evlat Edineni Dövmesine Seyirci Kalması-Ailevi Görevlerin Ağır İhmali )
AİLEVİ GÖREVLERİN AĞIR İHMALİ ( Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması-Evlatlığın Babasının Evlat Edineni Dövmesine Seyirci Kalması )
EVLATLIĞIN BABASININ EVLAT EDİNENİ DÖVMESİNE SEYİRCİ KALMASI ( Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması-Ailevi Görevlerin Ağır İhmali )"
457Y2.HD18.5.1995E. 1995/4699 K. 1995/5842"MİRAS HAKKINDAN İSKAT ( Kanunda Yazılan Koşulların Gerçekleşmesi Halinde Murisin Mahfuz Hisseli Mirasçını Ölüme Bağlı Bir Tasarruf ile Mirastan İskat Edebilmesi )
MİRASTAN İSKATA İTİRAZ ( İskata Sebep Olayın Doğrulu ile Böyle Bir Olayın Olmaması Halinde İspat Külfetinin İskattan Müstelif Olan Alacaklıya veya Lehine Vasiyet Olan Kimseye Ait Olması )
MAHFUZ HİSSELİ MİRASÇI ( Murisin Mahfuz Hisseli Mirasçısını Ölüme Bağlı Tasarruf ile Mirastan İskat Edebilmesi )
İSPAT KÜLFETİ ( İskatı Gerektiren Bir Olgunun Varlığının İspatının Davacıya Düşmesi )
ISKATA İTİRAZ DAVASI ( İki Safhada İncelenene Davalardan Olması )"
457Y2.HD2.2.1995E. 1994/12296 K. 1994/1222"YOKSULLUK NAFAKASI ( Dürüstlük ve Hakkaniyet Kuralları Gereği Babasını Döven Oğulun Babasından Nafaka İsteyememesi )
TANIKLIKTAN ÇEKİNEN KİŞİ ( Kişinin Bunun Sebeplerini Bildirmesinin Gerekmesi )
HAKİMİN TANIĞIN DİNLENMESİNDEN VAZGEÇMESİ ( Tanıklıktan Çekinen Kişinin Sebep Bildirmemesi Durumunda Hakimin Gerekli İncelemeyi Yaparak Tanığın Dinlenmesinden Vazgeçmesi )"
457Y2.HD17.10.1994E. 1994/10102 K. 1994/12611"AİLE GÖREVLERİ
BAĞIŞLANAN ŞEYİN GERİ ALINMASI İSTEĞİ ( Koşulları )
MİRASTAN ISKAT NEDENLERİ"
457Y1.HD17.10.1994E. 1994/10102 K. 1994/12611"AİLE GÖREVLERİNE RİAYETSİZLİK ( Bağıştan Dönme )
BAĞIŞTAN DÖNME ( Aile Görevlerinin Yerine Getirilmemesi )
MİRASTAN ISKAT NEDENLERİ ( Bağıştan Dönme Durumunda da Dikkate Alınacağı )"
457YHGK22.6.1994E. 1994/2-301 K. 1994/422"MUAYYEN MAL VASİYETİ ( Vasiyetnamenin tenfizi )
VASİYETNAMENİN TENFİZİ
VERASET İLAMI ( Muayyen mal vasiyeti )
VASİYETNAMENİN AÇILMASI ( Muayyen mal vasiyeti )"
457Y2.HD4.2.1993E. 1993/12436 K. 1993/816"MİRAS"
457Y2.HD2.12.1991E. 1991/12407 K. 1991/14857"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Satışın yasaklanması )
SATIŞIN YASAKLANMASI ( Vasiyetnamenin iptali )
VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Manasız ve sıkıcı şart )
ŞARTA BAĞLI MUAMELE ( Vasiyetname )
VASİYETNAME İLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK TASARRUFLAR"
457YHGK1.4.1990E. 1990/2-130 K. 1990/239"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Mirastan Iskat Hükmünü Taşıyan Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali İstemi )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Mirastan Iskat Hükmünü Taşıması )
MİRAS ( Murisin Mirasçıyı Iskat Sebepleri Olmadığı Halde Varmış Gibi Olgulayarak Açık Hataya Düşmesi Durumunda Ölüme Bağlı Tasarrufun İptalinin Gerekmesi )
MİRAS HAKKINDAN ISKAT ( Murisin Mirasçıyı Iskat Sebepleri Olmadığı Halde Varmış Gibi Olgulayarak Açık Hataya Düşmesi Durumunda Ölüme Bağlı Tasarrufun İptalinin Gerekmesi )
AÇIK HATAYA DÜŞME ( Mirastan Iskat Durumunda Murisin Açık Hataya Düşmesi Durumunda Ölüme Bağlı Tasarrufun Tamamının İptal Edilmesi )"
457YHGK19.6.1987E. 1986/2-604 K. 1987/539"MİRASTAN İSKAT ( Reşit Çocuğun )
AİLE FERTLERİNİN BİRBİRLERİNE KARŞI GÖREVLERİ"
457Y2.HD21.11.1985E. 1985/8686 K. 1985/9709"MİRASTAN ISKAT ( Evladın Babaya Küçük Düşürücü Eylem ve Sözleri )"
457Y2.HD21.3.1985E. 1985/2422 K. 1985/2744"MİRASTAN ISKAT VE BAĞIŞTAN RÜCUNUN BİR ARADA İNCELENMESİ"
457Y2.HD2.6.1980E. 1980/4198 K. 1980/4505"EVLATLIK SÖZLEŞMESİNİN KALDIRILMASI ( Mirastan Çıkarmayı Gerektiren Nedenlerin Varlığı Halinde Evlatlık Sözleşmesinin Kaldırılmasını İsteme Hakkının Sadece Evlat Edinende Olması )
EVLATLIK SÖZLEŞMESİNİN KALDIRILMASINDA YETKİ ( Mirastan Çıkarmayı Gerektiren Nedenlerin Varlığı Halinde Evlatlık Sözleşmesinin Kaldırılmasını İsteme Hakkının Sadece Evlat Edinende Olması )
HALEF ( Evlattık Sözleşmesinin Olmaması Halinde Evlat Edinenin Mirasçısı Olacak Kan ve Sıhri Hısımlarının Hukuksal Halef Sıfatını Almaları )
HALEFİN DAVA HAKKI ( Bunların Ancak Açılmış Davaya Devam Edebilmeleri )"
457Y2.HD4.5.1978E. 1978/3444 K. 1978/3580"MİRASÇILIKTAN ISKAT ( Sağlıkta Iskat Sebebinin Tesbiti Davası Açılamaz )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ( Vekil Vasıtası İle Kullanılamayacağı )"
457YHGK14.5.1976E. 1974/1-772 K. 1976/2065"TAPU İPTALİ ( Bağışlayanın Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi )
BAĞIŞ SÖZLEŞMESİ ( Bağışlayanın Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi )
BAĞIŞTAN DÖNME NEDENLERİ ( Mirasçılıktan Çıkarma Nedenleriyle Bir Arada Değerlendirilmesi )
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA NEDENLERİYLE BİR ARADA DEĞERLENDİRME ( Bağıştan Dönme Nedenleri )"
457Y2.HD30.3.1976E. 1976/2467 K. 1976/2802"MİRASTAN ISKAT ( Gereksiz Yere Tıbbi Müşahede Altına Aldırma )"
457Y2.HD30.9.1971E. 1971/5309 K. 1971/5424"MİRASTAN ISKAT ( Babasından Para Çalan Çocuk )"
457YİBGK7.12.1955E. 1955/11 K. 1955/24"EVLAT EDİNENİN ÖLÜMÜ ( Evlat Edinenin Evlatlık Sözleşmesinin Bozulması ve Evlatlık Bağının Kaldırılması Hakkında Açtığı Davanın Yürüdüğü Sırada Ölmesi )
EVLATLIK SÖZLEŞMESİNİN KALDIRILMASI DAVASI ( Evlat Edinenin Açtığı Davanın Yürümesi Sırasında Ölmesi Üzerine Mirasçıların Davayı Sonuçlandırması )
MİRASCILARIN YETKİSİ ( Evlat Edinenin Evlatlık Sözleşmesinin İptali İçin Açtığı Davanın Yürümesi Sırasında Ölmesi )"

Madde 458

YARGITAY

458YHGK21.10.2009E. 2009/2-437 K. 2009/450"VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Miras Bırakan Iskat Sebebi Olarak Kabul Ettiği Olaylar Bulunmadığı Halde Kendisi Bulunmayan Bu Olayları Varmış Gibi Algılayıp Açık Hataya Düşmüşse Ölüme Bağlı Tasarruf Tam Olarak İptal Edilmesi Gerektiği )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Vasiyetnamenin İptali İstemi - Miras Bırakan Iskat Sebebi Olarak Kabul Ettiği Olaylar Bulunmadığı Halde Kendisi Bulunmayan Bu Olayları Varmış Gibi Algılayıp Açık Hataya Düşmüşse Ölüme Bağlı Tasarruf Tam Olarak İptal Edileceği )
ISKAT SEBEBİ ( Vasiyetnamenin İptali İstemi - Miras Bırakan Iskat Sebebi Olarak Kabul Ettiği Olaylar Bulunmadığı Halde Kendisi Bulunmayan Bu Olayları Varmış Gibi Algılayıp Açık Hataya Düşmüşse Ölüme Bağlı Tasarruf Tam Olarak İptal Edilmesi Gerektiği )"
458Y2.HD12.12.2007E. 2007/15355 K. 2007/17423"MİRAS HAKKINDAN ISKAT ( İptali Davasının Reddedilip Kararın Kesinleşmesi - Iskat Edilenin Alt Soyunun O Kimse Miras Bırakandan Önce Ölmüş Gibi Mahfuz Hisselerini İsteyebileceği )
MİRASIN GEÇİŞİ ( Mirastan Iskat Edilenin Alt Soyunun O Kimse Miras Bırakandan Önce Ölmüş Gibi Mahfuz Hisselerini İsteyebileceği - Iskatın İptali Davasının Reddedilip Kararın Kesinleştiği/Iskatın Ayakta Olduğu )
MAHFUZ HİSSE ( Mirastan Iskat Edilenin Alt Soyunun O Kimse Miras Bırakandan Önce Ölmüş Gibi Mahfuz Hisselerini İsteyebileceği - Iskatın Ayakta Olduğu/Iskatın İptali Davasının Reddedilip Kararın Kesinleştiği ) "
458Y2.HD30.4.2007E. 2007/5238 K. 2007/7109"MİRASTAN ISKAT ( Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufuyla Saklı Paylı Mirasçısını Mirasçılıktan Çıkartabileceği - Çıkarma Sebebi Gösterilmişse Iskatın Geçerli Olacağı/Sebebinin Varlığını Çıkarmadan Yararlanan Mirasçının İspat Etmesi Gerektiği )
SAKLI PAYLI MİRASÇI ( Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufuyla Mirasçılıktan Çıkartılabileceği - Çıkarılma Sebebinin Varlığını Yararlanan Mirasçı İspat Ettiğinde Mirastan Pay Alamayacağı Gibi Tenkis Davası da Açamayacağı )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA MİRASTAN ÇIKARMA ( Çıkarma Sebebinin Varlığını Çıkarmadan Yararlanan Mirasçının İspat Etmesi ve Çıkarma Sebebinin Tasarrufta Gösterilmesi Gerektiği )"
458Y2.HD18.4.2005E. 2005/3108 K. 2005/6259"ISKAT ( Muris Başka Türlü Tasarrufta Bulunmamış İse Mirasçılıktan Çıkarılan Kimse Miras Bırakandan Önce Ölmüş Gibi Miras Payının Ölenin Yasal Mirasçıları Arasında Paylaştırılacağı )
MİRASTAN ISKAT EDİLEN KİŞİ ( Miras Bırakandan Önce Ölmüş Gibi Miras Payının Ölenin Yasal Mirasçıları Arasında Paylaştırılacağı - Taraf Teşkili )
TEREKENİN PAYLAŞILMASI ( Muris Başka Türlü Tasarrufta Bulunmamış İse Mirasçılıktan Çıkarılan Kimse Miras Bırakandan Önce Ölmüş Gibi Miras Payının Ölenin Yasal Mirasçıları Arasında Paylaştırılacağı )"
458Y2.HD26.12.2002E. 2002/13985 K. 2002/14916"MİRASTAN ISKAT ( Iskatın İptali Davası-İspat--Eş Dışında Murisin Davalı Çocuklarının Davayı Kabul Etmiş Olması )
ISKATIN İPTALİ ( İspat Yükü-Eş Dışında Murisin Davalı Çocuklarının Davayı Kabul Etmiş Olması )
İSPAT KÜLFETİ ( Mirastan Iskatın İptali İçin Açılan Dava )"
458YHGK20.3.2002E. 2002/2-189 K. 2002/201"EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI ( Muhik Bir Sebebin Varlığı Halinde Evlatlığın Evlat Edinenin Talebi Üzerine Kaldırılabilmesi )
EVLAT EDİNENİN EVLATLIĞIN KALDIRILMASI İSTEMESİ ( Haklı Bir Sebebin Söz Konusu Olması Durumunda )
MİRASTAN ISKAT ( Evlat Edinenin Evlatlığın Ref'ini İsteyerek Davalıyı Mirasından Yoksun Bırakmak İstemesi )"
458Y2.HD2.6.1997E. 1997/5337 K. 1997/6285"VERASETİN İPTALİ DAVASI ( Ölüme Bağlı Tasarrufla Çocuğun Mirastan İskat Edilmesi ve Başkaca da Bir Tasarrufta Bulunulmaması )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA ÇOCUĞUN MİRASTAN ISKAT EDİLMESİ ( Iskat Edilenin Füruunun Saklı Payının İstenebilmesi )
TASARRUF NİSABI ( Ölüme Bağlı Tasarrufla Çocuğun Mirastan Iskat Edilmesi Durumunda Iskat Edilenin Füruunun Saklı Payının İstenebilmesi )"
458YHGK21.5.1997E. 1997/2-161 K. 1997/445"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Iskat Edilen Mirasçının Füruunun Davaya Dahil Edilmesi )
ISKAT EDİLEN MİRASÇININ FÜRUU ( Miras Üzerindeki Hakkı-Vasiyetnamenin İptali Davasına Dahil Edilmesi )
HUSUMETİN TAMAMLANMASI ( Mirastan Iskatı da İçeren Vasiyetnamenin İptali Davası-Iskat Edilen Mirasçının Füruunun Davaya Dahil Edilmesi )"
458YHGK9.4.1997E. 1996/2-888 K. 1997/206"ISKAT EDİLENLE FÜRUU ARASINDAKİ DAVA ( Tasarruf Nisabına Etkili Olmaması )
ISKATIN İPTALİ DAVASININ HASIMLARI ( Bütün Kanuni Mirasçılar )
KESİN HÜKÜM ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Davadaki Kararın Diğer Mirasçıları Etkilemesi )
ISKAT EDİLENLERİN KENDİ MİRASÇISI ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA ( Kararın Diğer Mirasçılar İçin Kesin Hüküm Oluşturmaması )
TASARRUF NİSABININ DEĞİŞMEMESİ ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Dava )
ISKATIN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİ KORUMASI ( Bütün Kanuni Mirasçılar Hakkında Dava Açılmaması )
ÖLÜME BAĞLI ISKAT TASARRUFUNUN İPTALİ DAVASI ( Bütün Kanuni Mirasçılar Hasım Gösterilerek Dava Açılması Zorunluluğu )
SAKLI PAYIN ISKAT EDİLENE GEÇMESİ ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Dava )
ISKAT EDİLENİN TEREKEDEN HİSSE TALEP EDEMEYECEĞİ VE TENKİS DAVASI AÇAMAYACAĞI
TENKİS DAVASI AÇAMAMAK ( Mirastan Iskat Edilenin )"
458Y2.HD1.10.1996E. 1996/7218 K. 1996/9457"TEREKE TESBİTİ ( Tenkis )
TENKİS ( Tereke tesbiti )
TENKISE TABİ ÖLÜME BAĞLI OLMAYAN TEBERRULAR
ÖLÜME KARŞI SİGORTA PİRİMİ ( Tereke Tesbiti )
SABİT TENKİS ORANI
SEÇİMLİK HAK ( Tenkis )
VASİYETNAMENİN İPTALİ
VASİYET EDİLEN TAŞINMAZIN İADESİ"
458Y2.HD12.12.1995E. 1995/11522 K. 1995/13538"MİRASÇININ ISKATI ( Iskatın İptali İçin Iskat Edilen Mirasçı Tarafından Kendi Füruu Aleyhine Açılan Davada Verilen Kararın Diğer Mirasçıları Bağlamaması )
ISKATIN İPTALİ İÇİN ISKAT EDİLEN MİRASÇI TARAFINDAN KENDİ FÜRUU ALEYHİNE AÇILAN DAVADA VERİLEN KARAR ( Diğer Mirasçılar İçin Kesin Hüküm Oluşturmaması )
KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNDE BULUNMAMA ( Iskat Edilen Mirasçı Tarafından Sadece Kendi Füruu Aleyhine Açılan Iskatın İptali Davasında Verilen Kararın Diğer Mirasçılar İçin )"
458Y2.HD19.6.1986E. 1986/4341 K. 1986/6150""

Madde 459

YARGITAY

459YHGK21.10.2009E. 2009/2-437 K. 2009/450"VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Miras Bırakan Iskat Sebebi Olarak Kabul Ettiği Olaylar Bulunmadığı Halde Kendisi Bulunmayan Bu Olayları Varmış Gibi Algılayıp Açık Hataya Düşmüşse Ölüme Bağlı Tasarruf Tam Olarak İptal Edilmesi Gerektiği )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Vasiyetnamenin İptali İstemi - Miras Bırakan Iskat Sebebi Olarak Kabul Ettiği Olaylar Bulunmadığı Halde Kendisi Bulunmayan Bu Olayları Varmış Gibi Algılayıp Açık Hataya Düşmüşse Ölüme Bağlı Tasarruf Tam Olarak İptal Edileceği )
ISKAT SEBEBİ ( Vasiyetnamenin İptali İstemi - Miras Bırakan Iskat Sebebi Olarak Kabul Ettiği Olaylar Bulunmadığı Halde Kendisi Bulunmayan Bu Olayları Varmış Gibi Algılayıp Açık Hataya Düşmüşse Ölüme Bağlı Tasarruf Tam Olarak İptal Edilmesi Gerektiği )"
459Y2.HD30.4.2007E. 2007/5238 K. 2007/7109"MİRASTAN ISKAT ( Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufuyla Saklı Paylı Mirasçısını Mirasçılıktan Çıkartabileceği - Çıkarma Sebebi Gösterilmişse Iskatın Geçerli Olacağı/Sebebinin Varlığını Çıkarmadan Yararlanan Mirasçının İspat Etmesi Gerektiği )
SAKLI PAYLI MİRASÇI ( Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufuyla Mirasçılıktan Çıkartılabileceği - Çıkarılma Sebebinin Varlığını Yararlanan Mirasçı İspat Ettiğinde Mirastan Pay Alamayacağı Gibi Tenkis Davası da Açamayacağı )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA MİRASTAN ÇIKARMA ( Çıkarma Sebebinin Varlığını Çıkarmadan Yararlanan Mirasçının İspat Etmesi ve Çıkarma Sebebinin Tasarrufta Gösterilmesi Gerektiği )"
459Y2.HD20.3.2007E. 2006/10224 K. 2007/4503"TENKİS DAVASI ( Miras Bırakanın Vasiyetnamesinde Davacı Kardeşini Kendisine Karşı İlgisiz Kaldığını Belirterek Mirasından Çıkardığı/Davalıların Çıkarma Sebebinin Varlığını İspat Edemediği - Davanın Kabulü Gereği )
MİRASTAN İSKAT ( Miras Bırakanın Vasiyetnamesinde Davacı Kardeşini Kendisine Karşı İlgisiz Kaldığını Belirterek Mirasından Çıkardığı/Davalıların Çıkarma Sebebinin Varlığını İspat Edemediği - Vasiyetnamelerin Saklı Pay Oranında Tenkisi Gerektiği )
VASİYETNAMEDE MİRASTAN İSKAT EDİLEN KARDEŞ ( Davacı Kardeşini Kendisine Karşı İlgisiz Kaldığını Belirterek Mirasından Çıkardığı/Davalıların Çıkarma Sebebinin Varlığını İspat Edemediği - Vasiyetnamelerin Saklı Pay Oranında Tenkisi Gerektiği )"
459Y2.HD3.7.2006E. 2006/10380 K. 2006/10626"MİRASTAN ISKAT ( Miras Hakkından Iskat'ın Geçerli Olması İçin Miras Bırakan Tarafından İskat Sebebinin Gösterilmesi Gerektiği - Iskat Edilenin İtirazı Halinde Gösterilen Sebebin Doğruluğunu İspat Iskattan Yararlanana Ait Olduğu )
ISKAT SEBEBİ ( Miras Hakkından Iskat'ın Geçerli Olması İçin Miras Bırakan Tarafından İskat Sebebinin Gösterilmesi Gerektiği - Iskat Edilenin İtirazı Halinde Gösterilen Sebebin Doğruluğunu İspat Iskattan Yararlanana Ait Olduğu )
ISKATIN İPTALİ ( Kademeli Olduğu - Miras Bırakanın Apaçık Yanılıp Yanılmadığı Araştırılacağı/Eğer Bu Hal Yoksa Davalı İskat Sebebini İsbat Edememişse Davacının Alacağının Belirlenmesi İçin Davaya Tenkis Davası Gibi Devam Edilmesi Gerektiği )"
459Y2.HD26.12.2002E. 2002/13985 K. 2002/14916"MİRASTAN ISKAT ( Iskatın İptali Davası-İspat--Eş Dışında Murisin Davalı Çocuklarının Davayı Kabul Etmiş Olması )
ISKATIN İPTALİ ( İspat Yükü-Eş Dışında Murisin Davalı Çocuklarının Davayı Kabul Etmiş Olması )
İSPAT KÜLFETİ ( Mirastan Iskatın İptali İçin Açılan Dava )"
459Y2.HD4.2.2002E. 2002/194 K. 2002/1169"MİRASTAN ISKAT ( Davacının Murisine Karşı Aşırı İlgisiz Kalması Kapıyı Ona Açmaması Nedeniyle )
MİRASÇININ MURİSE KARŞI AŞIRI İLGİSİZ KALMASI ( Mirastan Iskat Sebebi Sayılması )"
459YHGK7.10.1998E. 1998/2 – 683 K. 1998/679"VASİYETNAME İLE MİRASTAN İSKAT
VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Mirastan İskat )
MİRASTAN İSKAT"
459YHGK21.5.1997E. 1997/2-161 K. 1997/445"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Iskat Edilen Mirasçının Füruunun Davaya Dahil Edilmesi )
ISKAT EDİLEN MİRASÇININ FÜRUU ( Miras Üzerindeki Hakkı-Vasiyetnamenin İptali Davasına Dahil Edilmesi )
HUSUMETİN TAMAMLANMASI ( Mirastan Iskatı da İçeren Vasiyetnamenin İptali Davası-Iskat Edilen Mirasçının Füruunun Davaya Dahil Edilmesi )"
459YHGK9.4.1997E. 1996/2-888 K. 1997/206"ISKAT EDİLENLE FÜRUU ARASINDAKİ DAVA ( Tasarruf Nisabına Etkili Olmaması )
ISKATIN İPTALİ DAVASININ HASIMLARI ( Bütün Kanuni Mirasçılar )
KESİN HÜKÜM ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Davadaki Kararın Diğer Mirasçıları Etkilemesi )
ISKAT EDİLENLERİN KENDİ MİRASÇISI ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA ( Kararın Diğer Mirasçılar İçin Kesin Hüküm Oluşturmaması )
TASARRUF NİSABININ DEĞİŞMEMESİ ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Dava )
ISKATIN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİ KORUMASI ( Bütün Kanuni Mirasçılar Hakkında Dava Açılmaması )
ÖLÜME BAĞLI ISKAT TASARRUFUNUN İPTALİ DAVASI ( Bütün Kanuni Mirasçılar Hasım Gösterilerek Dava Açılması Zorunluluğu )
SAKLI PAYIN ISKAT EDİLENE GEÇMESİ ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Dava )
ISKAT EDİLENİN TEREKEDEN HİSSE TALEP EDEMEYECEĞİ VE TENKİS DAVASI AÇAMAYACAĞI
TENKİS DAVASI AÇAMAMAK ( Mirastan Iskat Edilenin )"
459Y2.HD20.2.1997E. 1997/1192 K. 1997/1853"ISKAT ( Şartları-Bütün Malvarlığının Mirasçılardan Olmayan Birine Bırakılmış Olması )
BÜTÜN MALVARLIĞININ MİRASÇILARDAN OLMAYAN BİRİSİNE BIRAKILMIŞ OLMASI ( Mirasçıların Iskat Edildiği Anlamını Taşımayacağı )"
459Y2.HD12.12.1995E. 1995/11522 K. 1995/13538"MİRASÇININ ISKATI ( Iskatın İptali İçin Iskat Edilen Mirasçı Tarafından Kendi Füruu Aleyhine Açılan Davada Verilen Kararın Diğer Mirasçıları Bağlamaması )
ISKATIN İPTALİ İÇİN ISKAT EDİLEN MİRASÇI TARAFINDAN KENDİ FÜRUU ALEYHİNE AÇILAN DAVADA VERİLEN KARAR ( Diğer Mirasçılar İçin Kesin Hüküm Oluşturmaması )
KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNDE BULUNMAMA ( Iskat Edilen Mirasçı Tarafından Sadece Kendi Füruu Aleyhine Açılan Iskatın İptali Davasında Verilen Kararın Diğer Mirasçılar İçin )"
459Y2.HD18.5.1995E. 1995/4699 K. 1995/5842"MİRAS HAKKINDAN İSKAT ( Kanunda Yazılan Koşulların Gerçekleşmesi Halinde Murisin Mahfuz Hisseli Mirasçını Ölüme Bağlı Bir Tasarruf ile Mirastan İskat Edebilmesi )
MİRASTAN İSKATA İTİRAZ ( İskata Sebep Olayın Doğrulu ile Böyle Bir Olayın Olmaması Halinde İspat Külfetinin İskattan Müstelif Olan Alacaklıya veya Lehine Vasiyet Olan Kimseye Ait Olması )
MAHFUZ HİSSELİ MİRASÇI ( Murisin Mahfuz Hisseli Mirasçısını Ölüme Bağlı Tasarruf ile Mirastan İskat Edebilmesi )
İSPAT KÜLFETİ ( İskatı Gerektiren Bir Olgunun Varlığının İspatının Davacıya Düşmesi )
ISKATA İTİRAZ DAVASI ( İki Safhada İncelenene Davalardan Olması )"
459Y2.HD19.11.1992E. 1992/10684 K. 1992/11618"MİRASTAN İSKATIN İPTALİ
TENKİS ( Mirastan iskatın"
459YHGK1.4.1990E. 1990/2-130 K. 1990/239"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Mirastan Iskat Hükmünü Taşıyan Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali İstemi )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Mirastan Iskat Hükmünü Taşıması )
MİRAS ( Murisin Mirasçıyı Iskat Sebepleri Olmadığı Halde Varmış Gibi Olgulayarak Açık Hataya Düşmesi Durumunda Ölüme Bağlı Tasarrufun İptalinin Gerekmesi )
MİRAS HAKKINDAN ISKAT ( Murisin Mirasçıyı Iskat Sebepleri Olmadığı Halde Varmış Gibi Olgulayarak Açık Hataya Düşmesi Durumunda Ölüme Bağlı Tasarrufun İptalinin Gerekmesi )
AÇIK HATAYA DÜŞME ( Mirastan Iskat Durumunda Murisin Açık Hataya Düşmesi Durumunda Ölüme Bağlı Tasarrufun Tamamının İptal Edilmesi )"
459Y2.HD12.5.1988E. 1988/3740 K. 1988/5278"VESAYETİN İPTALİ
MİRASTAN ISKAT SEBEPLERİ
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR"
459Y2.HD8.7.1977E. 1977/4832 K. 1977/5619"MİRASTAN ISKAT ( Alacaklıların İptal Hakkı )"
459Y2.HD17.5.1977E. 1977/2769 K. 1977/4135"MİRASTAN ISKATTA AÇIK YANILGI"
459Y2.HD16.2.1976E. 1976/787 K. 1976/1293"İSPAT YÜKÜ ( Mirastan Iskat )
MİRASTAN ISKAT ( İspat Yükü )
MİRASTAN ISKAT SEBEPLERİ"
459Y2.HD2.12.1975E. 1975/6625 K. 1975/7531""

Endeksin Devamı ( Madde 461-505)