MADDE 1-66 / 67-143 / 144-237

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 1

YARGITAY

1YHGK10.12.2003E. 2003/4-693 K. 2003/740"MUARAZANIN ÖNLENMESİ VE TESPİT ( Davacı Eczacının Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Belediye'nin Kendisi İle İlaç Alma Konusunda Sözleşme Yapma Zorunda Bulunduğunun Tespiti ve Yarattığı Muarazanın Giderilmesi İstemi )
TESPİT VE MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( Davacı Eczacının Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Belediye'nin Kendisi İle İlaç Alma Konusunda Sözleşme Yapma Zorunda Bulunduğunun Tespiti ve Yarattığı Muarazanın Giderilmesi İstemi )
İLAÇ ALMA SÖZLEŞMESİ ( Davacı Eczacının Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Belediye'nin Kendisi İle Sözleşme Yapma Zorunda Bulunduğunun Tespiti ve Yarattığı Muarazanın Giderilmesi İstemi - Sözleşme Özgürlüğünün İstisnası )
SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İSTİSNASI ( Türk Eczacılar Birliği ile Maliye Bakanlığı Arasında Düzenlenen Protokol Gereğince Kurumların Eczanelerle Sözleşme Yapma Yükümlülüğü Getirilmesi )
SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Türk Eczacılar Birliği ile Maliye Bakanlığı Arasında Düzenlenen Protokol Gereğince Kurumların Eczanelerle - Sözleşme Özgürlüğünün İstisnası )
ECZANELERLE SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Türk Eczacılar Birliği ile Maliye Bakanlığı Arasında Düzenlenen Protokol Gereğince Kurumların - Muarazanın Önlenmesi ve Tespit Davası )
TEKEL DURUMUNDA BULUNAN KİŞİLER ( Haklı Bir Sebebe Dayanmadan Sözleşme Yapmaktan Kaçınmaları - Hukuka ve Bilhassa Ahlaka Dürüstlük Kuralına Ya da Hakkın Kötüye Kullanılmaması Kuralına Aykırılık Teşkil Etmesi )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacı Eczacıyla Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Belediye'nin İlaç Alma Konusunda Sözleşme Yapmaması - Türk Eczacılar Birliği ile Maliye Bakanlığı Arasında Düzenlenen Protokol/Tekel Durumunda Bulunan Kişiler )
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( Tekel Durumunda Bulunan Kişiler/Haklı Bir Sebebe Dayanmadan Sözleşme Yapmaktan Kaçınmaları - Davacı Eczacıyla Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Belediye'nin İlaç Alma Konusunda Sözleşme Yapmaması
YASA KOYUCU TARAFINDAN SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU ÖNGÖRÜLMESİ ( Özel Hukuk Kökenli Kanunlarda ve Kamu Hukuku Alanında Düzenleme Yapılabileceği )
SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU ÖNGÖRÜLMESİ ( Yasa Koyucu Tarafından - Özel Hukuk Kökenli Kanunlarda ve Kamu Hukuku Alanında Düzenleme Yapılabileceği )"

DANIŞTAY

1D8.D9.3.2016E. 2016/1221 "YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULU KARARININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI (Yüksek Öğretim Personeline “Yönetim Görevinden Ayırma” ve “Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma” Cezaları Verilmesine İlişkin - Anılan Cezalar 657 S. Kanun'da Yer Almadığından İlgili Personele Uygulanamayacağı/2547 S. Yasanın "Disiplin ve Ceza" Başlıklı 53/B Md. Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği Gözetileceği)
GENEL KANUNUN UYGULANMASI (2547 S. Yasanın "Disiplin ve Ceza" Başlıklı 53/B Md. Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği - Özel Kanun Olan 2547 S. Yasa'da Yer Almayan Disipline İlişkin Konularda Genel Kanun Niteliğinde Bulunan 657 S. Yasa Hükümlerini Uygulanması Gerektiği)
YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONELİ (“Yönetim Görevinden Ayırma” ve “Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma” Cezaları Verilemeyeceği - 2547 S. Yasanın "Disiplin ve Ceza" Başlıklı 53/B Md. Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği/Özel Kanun Olan 2547 S. Yasa'da Yer Almayan Disipline İlişkin Konularda Genel Kanun Olan 657 S. Yasa Hükümlerini Uygulanacağı)
YÖNETİM GÖREVİNDEN AYIRMA VE ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA CEZALARI VERİLEMEYECEĞİ (2547 S. Yasanın "Disiplin ve Ceza" Başlıklı 53/B Md. Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Yükseköğretim Personeline Uygulanabilecek Disiplin Cezaları Arasında Sayılan "Yönetim Görevinden Ayırma" ve "Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma" Cezalarını Gerektiren Fiil ve Haller 657 Sayılı Kanun'da Yer Almadığı)"
1D10.D9.3.2016E. 2013/1289 K. 2016/1252"SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ (Memurlara Devlet Memurları Kanununda Düzenlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılması Sonucunu Doğuran Sözleşme Yapma İmkanı Bulunmadığı - Anayasada Yapılan Değişiklik ile Mahalli İdare Çalışanlarına Sözleşme Yapma İmkanı Getirildiği Söz Konusu Düzenlemeden Önce Yapılan Sosyal Denge Sözleşmesinden Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma İmkanı Bulunmadığı)
SOSYAL DENGE YARDIMI (Yargılamanın İdari İşlemlerin Tesis Edildikleri Tarih İtibariyle Yapılacağı - Mahalli İdare Memurlarına Sözleşme Yapma İmkanı Verilmiş Olmakla Birlikte Söz Konusu Yasal Düzenlemeden Önce Yapılmış Olan Sosyal Denge Sözleşmesinden Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma İmkanı Bulunmadığı)"
1D12.D29.12.2015E. 2012/5819 K. 2015/7247"DİSİPLİN CEZASI ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması - Cezanın Süresine Dair Olarak Somut Bir Belirleme Yapılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI ( Cezanın Süresine Dair Olarak Somut Bir Belirleme Yapılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu - İl Disiplin Kurulu )"
1D12.D27.12.2013E. 2013/707 K. 2013/13004"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Sınavsız Yeniden İstihdam Edilme Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Sınavsız Şekilde Yeniden İstihdam Edilmesine Hukuken Olanak Bulunmadığından Davacının Başvurusunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İSTİFA SONRASI YENİDEN ATANMA HAKKININ BULUNMAMASI ( Sınavsız Yeniden İstihdam Edilme Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Bakanlar Kurulu Kararı Eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-2. Maddesi Gereği Sınavsız Şekilde Yeniden İstihdam Edilmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı )
SINAVSIZ YENİDEN İSTİHDAM EDİLME TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Sözleşmeli Personel - Davacının Yüksek Öğrenimini Tamamlamak İçin İstifa Eden ve Bakanlar Kurulu Kararı Eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1. Md.sinde Düzenlenen Sınavsız Yeniden İstihdam Edilme Koşullarını Taşımadığı )
DEVLET MEMURLARI KANUNUN UYGULAMA ALANI ( Sınavsız Yeniden İstihdam Edilme Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Temelde Bu Yasa'nın 4/A Md.si Kapsamında İstihdam Edilen Devlet Memurları Hakkında Doğrudan Uygulanma Niteliğini Haiz Olup 4/B Md.si Kapsamında İstihdam Edilen Sözleşmeli Personel Hakkında Doğrudan Uygulanması Özel Bir Hüküm Mevcut Değilse Mümkün Olmadığı )"
1D10.D18.4.2013E. 2009/7947 K. 2013/3553"BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davalı İdare Bünyesinde Memur Olan Davacı Tarafından Bir Kısım Personele Verilen Kendisine Verilmeyen Alış Veriş Çeklerinden Kendisine de Verilmesi Amacıyla Yapılan - Sendika Üyesi Olmadığından Bahisle Davacıya Alış Veriş Çeki Verilmemesine İlişkin İşlemin Hukuka Aykırı Bulunduğu )
PERSONELE VERİLEN ALIŞ VERİŞ ÇEKİ ( Uyuşmazlık Konusu Alış Veriş Çeklerinin Davalı İdare İle Sözleşme Yapan Sendikaya Üye Olan Memurlara Verilirken Davacının Mensup Olduğu Sendika Üyesi ve Diğer Memurlara Verilmemesi Şeklindeki Uygulamaya Bu Nitelikteki Bir Sözleşmenin Hukuki Dayanak Kabul Edilemeyeceği )
EŞİTLİK İLKESİ ( Davalı İdare Bünyesinde Çalışan ve Yasal Olarak Aynı Statüde Bulunan Memurlar Arasında Belirli Bir Sendikanın Üyesi Olup Olmamaları Yönünden Ayrım Yapıldığı - Kimi Memurlara Verilen Alış Veriş Çeklerinin Anılan Sendikaya Üye Olmayan Memurlara Verilmediği ve Eşitlik İlesine Aykırı Uygulama Yoluna Gidildiği )
MEMURLAR ARASINDA SENDİKA ÜYELİĞİ YÖNÜNDEN AYRIM YAPILMASI ( Kimi Memurlara Verilen Alış Veriş Çeklerinin Sendikaya Üye Olmayan Memurlara Verilmediği ve Eşitlik ve Hakkaniyet Kurallarına Aykırı Uygulama Yoluna Gidildiği - Sendika Üyesi Olmadığından Bahisle Davacıya Alış Veriş Çeki Verilmemesine Dair İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )"
1D10.D10.3.2010E. 2007/5094 K. 2010/1855"SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ ( Memur Sendikaları İle Belediye Başkanlıkları Arasında Belediye Memurlarına 657 S. Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılması Sonucunu Doğuran Bir Sözleşme Yapılmasına Olanak Bulunmadığı )
EK ÖDEME YAPILMASI ( Sosyal Denge Sözleşmesi - Memur Sendikaları İle Belediye Başkanlıkları Arasında Belediye Memurlarına 657 S. Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılması Sonucunu Doğuran Bir Sözleşme Yapılamayacağı )
SENDİKA ÜYELERİNİN DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMESİ ( Memur Sendikaları İle Belediye Başkanlıkları Arasında Belediye Memurlarına 657 S. Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılması Sonucunu Doğuran Bir Sözleşme Yapılamayacağı )
DAYANIŞMA AİDATI ( Memurların Maaşından Kesilmemesi Yolunda Yapılan Başvurunun Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İlgililerin Hukukunu Etkileyen İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Bir İşlem Olduğu )"
1D5.D11.12.2009E. 2007/5263 K. 2009/7237"ŞAHSA BAĞLI HAKLAR ( Yasa Gereği Atama - Ödemelerin Toplamının Eski Görevinin Parasal Haklarının Eski Kurumundan Ayrıldığı Tarihteki Net Tutarını Geçmeyebileceği/Bu Tutarın Ödenmesinin Davacının Şahsa Bağlı Parasal Haklarındaki Artışların Göz Önüne Alınmadığını Göstermeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Başvurunun Reddi Üzerine Dava Açma Süresinin Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği Açık Olduğundan Başvurudan Önceki Son Uygulama Tarihinde Kurallara Aykırılık Bulunmadığı )
YASA GEREĞİ ATAMA ( Ödemelerin Toplamının Eski Görevinin Parasal Haklarının Eski Kurumundan Ayrıldığı Tarihteki Net Tutarını Geçmeyebileceği - Bu Tutarın Ödenmesinin Davacının Şahsa Bağlı Parasal Haklarındaki Artışların Göz Önüne Alınmadığını Göstermeyeceği )"
1D10.D19.10.2009E. 2006/4835 K. 2009/8958"SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ AKDEDİLEREK MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONELE ÖDEME YAPILMASI ( Bu Şekilde Ödeme Yapılamayacağına Dair Genelgenin İptali Talebinin Reddine Karar Verileceği )
MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONEL ( 657 S.K.'da Memurlara Sağlanan Sendikal Haklar Kapsamında Mali Haklar Konusuna Yer Verilmediği - Bu Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılmasına Dair Sözleşme Yapılamayacağı )
MALİ HAKLAR ( 657 S.K.'da Memurlara Sağlanan Sendikal Haklar Kapsamında Mali Haklar Konusuna Yer Verilmediği - Bu Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılmasına Dair Sözleşme Yapılamayacağı )
BELEDİYE MEMURLARINA MALİ HAKLAR DIŞINDA EK ÖDEME YAPILMASI ( Memurlara Sosyal Denge Sözleşmesi Altında Ek Ödeme Yapılamayacağına İlişkin Genelge - Genelgenin İptali Talebinin Reddine Karar Verileceği )"
1D8.D28.4.2009E. 2009/825 K. 2009/2795"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Dava Konusu İşlem Tarihi İtibariyle Yürürlükteki Hali ve 657 Sayılı Yasanın 1. Maddesi Uyarınca Sözleşmeli Personele Döner Sermaye Ek Ödemesi Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ ( Dava Konusu İşlem Tarihi İtibariyle Yürürlükteki Hali ve 657 Sayılı Yasanın 1. Maddesi Uyarınca Sözleşmeli Personele Ödeme Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
1D11.D10.3.2008E. 2005/4391 K. 2008/2321"GEÇİCİ PERSONEL ( İstihdam Edilmek Üzere Başka Bir Kuruma Nakledilenler - Eski Görevlerine Ait Ücretlerinin Korunacağına İlişkin Hüküm Bulunmadığı )
NAKİL ( Geçici Personel/İstihdam Edilmek Üzere Başka Kuruma - Eski Görevlerine Ait Ücretin Korunacağına İlişkin Hüküm Bulunmaması )
ÜCRETLERİN KORUNMASI ( Geçici Personelin İstaihdam Edilmek Üzere Başka Bir Kuruma Nakli - İlişkin Hüküm Bulunmadığı )"
1D12.D7.12.2005E. 2002/4710 K. 2005/4443"BELEDİYE ZABITA PERSONELİ ( 657 S.K. Uyarınca Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Verilen Emir ve Görevleri Kasıtlı Olarak Yerine Getirmemesi )
EMİR VE GÖREVLERİ KASITLI OLARAK YERİNE GETİRMEMEK ( Belediye Zabıta Komiseri - 657 S.K. Uyarınca Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ZABITA KOMİSERİ ( 657 S.K. Uyarınca Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Verilen Emir ve Görevleri Kasıtlı Olarak Yerine Getirmemesi )"
1D12.D19.3.2003E. 2000/2067 K. 2003/638"İPTAL DAVASI ( Davacının Aylıktan Kesme Cezası ile Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptaline ve Yapılan Kesintinin Ödenmesine Karar Verilmesinin Bu Dava İle İstenmesi )
DİSİPLİN CEZALARI ( Disiplin Cezalarının Disiplin Komisyonu Yetkisini de Haiz Belediye Encümenince Verilebilmesi )
BELEDİYE ZABITA KOMİSERİ ( Davacıya Yönelik Verilen Disiplin Cezasının Yetkili Amir Tarafından Verildiğinden Yerel İdare Mahkemesinin İşin Esasına Geçmesinin Gerekli Olması )
DİSİPİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR ( Davacıya Yönelik Verilen Disiplin Cezasının Yetkili Amir Tarafından Verildiğinin Dikkate Alınmasının Gerekli Olması )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Belediye Zabıta Personeline Uyarma Kınama Aylıktan Kesme Cezalarının Disiplin Amirlerince Verilebileceğinin Düzenlenmiş Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
BELEDİYE BAŞKANLARININ DOĞRUDAN DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİ ( Belediye Başkanlarının Tekmil Zabıta Memurlarına Uyarma ve Kınama Cezası Verebilmesinin Mümkün Olması )
BELEDİYE DİSİPLİN KURULU ( Disiplin Cezalarının Disiplin Komisyonu Yetkisini de Haiz Belediye Encümenince Verilebilmesi )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİ ( Disiplin Cezalarının Disiplin Komisyonu Yetkisini de Haiz Belediye Encümenince Verilebilmesi )
BELEDİYE ŞUBE MÜDÜRLERİNİN DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİ ( Belediye Şube Müdürleri Şubeleri Memurlarına Yalnız Uyarma Cezasını Doğrudan Doğruya Verebilmesinin Mümkün Olması )"
1D5.D7.11.2002E. 1999/3947 K. 2002/4257"KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECE VE KADEMESİNİN BELİRLENMESİ ( Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan ve İETT Gn. Md.lüğü Emrinde Mühendis Kadrosuna Atanan Davacı - 657 S. K. 36/C-1 Maddesi Kapsamında Geçen Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Gereği )
AYLIK DERECE VE KADEMESİNİN BELİRLENMESİ ( Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan ve İETT Gn. Md.lüğü Emrinde Mühendis Kadrosuna Atanan Davacı - Bulgaristan'daki 657 S. K. 36/C-1 Maddesi Kapsamında Geçen Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Gereği )
YURT DIŞINDA GEÇEN HİZMET ( Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan Davacı - Bulgaristan'daki 657 S. K. 36/C-1 Maddesi Kapsamında Geçen Hizmetlerinin Kazanılmış Hak Aylık Derecesinde Değerlendirilmesi Gereği )
BULGARİSTAN'DAN ZORUNLU GÖÇE TABİ TUTULAN KİŞİ ( Bulgaristan'daki 657 S. K. 36/C-1 Maddesi Kapsamında Geçen Hizmetlerinin Kazanılmış Hak Aylık Derecesinde Değerlendirilmesi Gereği )"
1D1.D6.5.1999E. 1999/55 K. 1999/81"İKRAMİYE HESAPLANMASI ( Kamu İktisadi Kuruluşlarında Çalışanlara Ödenen İkramiye - Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'na Bağlı Genel Müdürlük Şeklindeki Kuruluşlarda Çalışanlara Ödenen İkramiye - Devlet Memurlarına Ödenen Maaş Dışındaki Ödemelerin Dikkate Alınmayacağı )
KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARA İKRAMİYE HESAPLANMASI ( Devlet Memurları Kanunu'na Göre Ödenen Maaşın Dikkate Alınacağı - İş Riski, Mali Sorumluluk Gibi Tazminat Ödemelerinin Dikkate Alınamayacağı )
BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI GENEL MÜDÜRLÜK ŞEKLİNDEKİ KURULUŞLAR ( Çalışanların İkramiye Hesaplaması - Ana Maaş Dışındaki Tazminat Türü Ödemelerin İkramiye Hesaplamasına Katılmayacağı )"
1D8.D10.11.1998E. 1998/4598 K. 1998/3633"AYLIKTAN KESME CEZASI ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hakkında Cezanın Müsteşar Tarafından Verilmiş Olması )
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ ( Aylıktan Kesme Cezasının Müsteşar Tarafından Verilip Verilememesi )
BAKANLIN MÜSTEŞARI TARAFINDAN UYGULANAN DİSİPLİN CEZASI ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hakkında-Aylıktan Kesme )"
1D12.D22.5.1997E. 1996/3532 K. 1997/1150"ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NDA SAVUNMA SEKRETERİ OLAN DAVACI ( Bakanlık Müsteşar Yardımcısına Tanınan Tüm Parasal ve Özlük Haklarından Yararlandırılma Talebi - Memurlara Yapılacak Ödemelerin Belirlenmesi Usulü )
SAVUNMA SEKRETERİ OLARAK ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NDA ÇALIŞAN DAVACI ( Bakanlık Müsteşar Yardımcısına Tanınan Parasal ve Özlük Haklarından Yararlandırılma Talebi - Memurlara Yapılacak Ödemelerin Belirlenmesi Usulü )
MEMURLARA YAPILACAK MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI ÖDEMELERİNİN TESBİTİ ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Savunma Sekreteri Olan Davacının Müsteşar Yardımcısına Tanınan Tüm Parasal ve Özlük Haklarından Yararlandırılma Talebi )
MÜSTEŞAR YARDIMCISIAN TANINAN TÜM PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Savunma Sekreteri Olarak Çalışan Davacının - Memurlara Ödenecek Maaş ve Özlük Haklarının Belirlenmesi Usulü )"
1D5.D24.10.1996E. 1994/6009 K. 1996/3250"ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞ ( Ortaya Çıkan İstihdam Fazlası )
İSTİHDAM FAZLASI PERSONEL ( Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşta Ortaya Çıkması )
NAKİL VE ATAMA ( Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluştaki İstihdam Fazlası Personel )
KAMU KURUMUNA ATAMA ( Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluştaki İstihdam Fazlası Personel )"
1D5.D6.10.1993E. 1993/2838 K. 1993/3528"657'YE TABİ KADRODAKİ DOÇENT ( Anabilim Dalı Başkanlık Seçimine Katılma Hakkı Tanınmaması )
AKADEMİK ÜNVANLI KADROYA SAHİP OLMAYAN DOÇENTLER ( Akademik Ünvanlı Kadrolarda Bulunanlara Tanınan Hak ve Yetkilerden Faydalandırılmamaları )
ANABİLİM DALI BAŞKANLIK SEÇİMİ ( Akademik Ünvanlı Kadroya Sahip Olmayan Doçentin Seçime Katılma Hakkından Yararlandırılmaması )"
1D1.D18.4.1989E. 1989/48 K. 1989/66"BELEDİYE MEMURLARINA İKRAMİYE VE TAKDİRNAME VERİLMESİ ( Devlet Memurları Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
DEVLET MEMURLARI KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ ( Belediye Memurlarına İkramiye ve Takdirname Verilmesi )
BELEDİYE MECLİSİNİN YETKİSİ ( Toplu İş Sözleşmesine Tabi Olmayan Geçici İşçilerin Ücretlerinin Tesbiti ve Sosyal Haklar Tanınması )
GEÇİCİ İŞÇİLER ( Toplu İş Sözleşmesine Tabi Olmayan/Ücretlerinin Tesbiti ve Sosyal Haklar Tanınması - Belediye Meclisinin Yetkisi )"
1D5.D16.12.1988E. 1988/1109 K. 1988/3008"İPTAL DAVASI ( Davacının Yeniden Göreve Dönme Talebinin Reddine Dair İşlem )
GÖREVİ SAVSAMAK NEDENİYLE HÜKÜM GİYEN MEMUR ( Memurun Hükümlülüğünü Çektikten Sonra Görevine Dönme İşleminin Reddine Dair İşlemin İptali Talebi )
İŞTEN EL ÇEKTİRME ( Devlet Memurları Kanununda Böyle Bir Müesseseye Yer Verilmediğinden Verilen Kararda Hukuki İsabet Olmaması )"
1D1.D14.4.1987E. 1987/27 K. 1987/170"BELEDİYE MECLİSLERİNİN ATANAN MEMURLARIN İŞLEMLERİNİ ONAYLAMA YETKİSİ ( Mevzuat Hükümlerine Uygun Olup Olmadığının İncelenmesine Yönelik Olması )
MEMURLARIN ATANMA İŞLEMLERİNİ ONAYLAMA YETKİSİ ( Belediye Meclislerinin - Mevzuat Hükümlerine Uygun Olup Olmadığının İncelenmesine Yönelik Olması )
BELEDİYE MEMURUNUN BAŞKA KADROLARDA ÇALIŞTIRILMASI ( Belediye Meclisince Memuriyetinin Reddedilemeyeceği )
ATANDIĞI KADRODAN BAŞKA KADRODA ÇALIŞTIRILAN BELEDİYE MEMURU ( Belediye Meclisince Memuriyetinin Reddedilemeyeceği )"
1D1.D9.10.1985E. 1985/215 K. 1985/227"BELEDİYE MECLİSİNİN ATAMAYI TASDİK YETKİSİ ( Atama İşleminden Sonra Yapılacak İlk Toplantı Dönemi İle Sınırlılığı - Mevzuat Hükümlerine Uygunluğunun Araştırılmasına Yönelik Olması )
ATAMAYI TASDİK YETKİSİ ( Belediye Meclisinin/Atama İşleminden Sonra Yapılacak İlk Toplantı Dönemi İle Sınırlılığı - Mevzuat Hükümlerine Uygunluğunun Araştırılmasına Yönelik Olması )
BELEDİYEYE NAKLEN ATANAN MEMUR ( Memuriyetinin Belediye Meclisince Tasdikinden Söz Edilemeyeceği )
NAKLEN ATANAN MEMUR ( Belediyeye - Memuriyetinin Belediye Meclisince Tasdikinden Söz Edilemeyeceği )
BELEDİYE MECLİSİNİN İNCELEYEMEYECEĞİ ATAMALAR ( Belediyeye Naklen Atanan Memurlar )
MEMURİYETİN BELEDİYE MECLİSİNCE TASDİKİNE GEREK OLMAMASI ( Belediyeye Naklen Atanan Memurlar )"
1D3.D4.4.1979E. 1979/188 K. 1979/264"SAĞLIK İZNİ ( Belediye Başkanlarının Sağlık İzni - Kısıtlayıcı Bir Süre Olmadığı - Herhangi Bir Onaya Tabi Olmadığı )
BELEDİYE BAŞKANLARININ SAĞLIK İZNİ ( Kısıtlayıcı Bir Süre Olmadığı - Herhangi Bir Makamın Onayına Gerek Olmadığı )"

UYUŞMAZLIK

1UMH11.12.2006E. 2006/247 K. 2006/237"ASKERİ KURUMLARDA GÖREVLİ DEVLET MEMURU ( Kurumlar Arası Naklen Atanması İstemine Muvafakat Verilmemesi İşleminin İptali İstemi - Görüm ve Çözümünün Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin Görevine Girdiği )
KURUMLAR ARASI NAKLEN ATANMA İSTEMİ ( Askeri Kurumda Görevli Devlet Memuru - Muvafakat Verilmemesi İşleminin İptali İstemi/Görüm ve Çözümüyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
DEVLET MEMURUNUN KURUMLAR ARASI NAKLEN ATANMA İSTEMİ ( Askeri Kurumda Görevli - Muvafakat Verilmemesi İşleminin İptali İstemi/Görüm ve Çözümünün Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin Görevine Girdiği )
ASKER KİŞİYİ İLGİLENDİRME VE ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN BULUNMA KOŞULU ( Askeri Kurumda Görevli Devlet Memurunun Kurumlar Arası Naklen Atanması İstemine Muvafakat Verilmemesi İşleminin İptali İstemi - Görüm ve Çözümünde AYİM'in Görevli Olduğu )"
1UMH11.12.2006E. 2006/200 K. 2006/225"TESPİT DAVASI ( İtfaiye Eri Olarak Görev Yapan Davacı Tarafından İşçi Niteliğine Sahip Olduğunun Tespiti İstemiyle Açılan - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği )
İTFAİYE ERİ ( 657 S.K.'a Tabi Olmasına Rağmen Bedensel Çalışmalarının Düşünsel Çalışmalarından Üstün Olduğunu İleri Sürerek İşçi ve İşçi Statüsüne Tabi Olduğunun Tespiti İstemi - İdari Yargının Görevli Olduğu )
İŞÇİ VE İŞÇİ STATÜSÜNE TABİ OLUNDUĞUNUN TESPİTİ TALEBİ ( İtfaiye Eri Olarak Görev Yapan Davacı Tarafından Açılan - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerektiği )
DEVLET MEMURU STATÜSÜNDE ÇALIŞAN İTFAİYE ERİ ( Bedensel Çalışmalarının Düşünsel Çalışmalarından Üstün Olduğunu İleri Sürerek İşçi ve İşçi Statüsüne Tabi Olduğunun Tespiti İstemi - İdari Yargının Görevli Olduğu )"
1UMH29.12.2003E. 2003/87 K. 2003/98"SPOR TOTO TEŞKİLAT MÜDÜRLÜĞÜ ( İşçi Statüsünde ve Sendikalı Olarak Çalışan Personel - İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesine Dayalı Parasal Haklarından Doğan Dava/Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
İŞÇİ STATÜSÜNDE VE SENDİKALI ÇALIŞAN PERSONEL ( Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünde - İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesine Dayalı Parasal Haklarından Doğan Dava/Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
İŞ KANUNU VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI PARASAL HAKLAR ( Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünde İşçi Statüsünde ve Sendikalı Olarak Çalışan Personel - Davanın Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
İHTİYAÇ FAZLASI PERSONEL ( İşçi Statüsünde ve Sendikalı Olarak Çalışan - Diğer Kurum ve Kuruluşların Memur Kadrolarına 657 S.K. Hükümleri Dikkate Alınarak Atanmayan/Alacak Davasının Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )"

SAYIŞTAY

1STKK24.4.2013 K. 37044"İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ ÖZLÜK HAKLARI ( Bakanlık Müstakil Genel Müdür Özlük Haklarından Yararlandırılacağı - Bakanlıkların Özel Mevzuatla Aldıkları İkramiye Fon Ek Ödeme Gibi Ödemelerin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Maaşında Hesaba Katılamayacağı )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin Özlük Haklarının İlgili Mevzuatla Belirlenen Bakanlık Müstakil Genel Müdür Haklarına Sahip Olduğu - Özlük Haklarının Hizmetin Gereği ve Özgü Mevzuatla Belirlenen Haklar Değil Görev Yapılan Kurum Ne Olursa Olsun Değişmeyen İstisnasız Sahip Olunan Hakları İfade Ettiği )"
1SİBGKK31.1.2013E. 2013/1 K. 5354/1"MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ'NDE GÖREVLİ KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Ek Göstergeleri 5300 ve Üstünde Belirlenenlere Makam Tazminatı Ödenemeyeceği )
KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde Görevli - Ek Göstergeleri 5300 ve Üstünde Belirlenenlere Makam Tazminatı Ödenmesine İmkan Bulunmadığı )
MAKAM TAZMİNATI ( Ek Göstergeleri 5300 ve Üstünde Belirlenenlere Ödenmesine İmkan Bulunmadığı - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde Görevli Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel )"
1S2.D20.11.2009 K. 34371"BELEDİYEDE MEMUR STATÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL ( Toplu İş Sözleşmesine İstinaden "Eğitim Yardımı" Adı Altında Ödeme Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
MEMUR STATÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL ( Belediyede - Toplu İş Sözleşmesine İstinaden "Eğitim Yardımı" Adı Altında Ödeme Yapılamayacağı )
EĞİTİM YARDIMI ( Belediyede Memur Statüsünde Çalışan Personele Toplu İş Sözleşmesine İstinaden Ödeme Yapılamayacağı )"
1S2.D17.11.2009 K. 34359"MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNDE ÇALIŞANLAR ( 657 Sayılı Kanun Kapsamında Olduğu Her Türlü Mali ve Sosyal Haklarında Diğer Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Hükümlere Tabi Olduğu Kanuni İstisna Dışında İkinci Görev Verilemeyeceği - Belediyeler Birliğini Yayını Dergide Çalışan Memura Birlik Bütçesinden Ödeme Yapılamayacağı )
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANI DERGİ ( Mahalli İdare Birliklerinde Çalışanladın Memur Statüsünde Olduğu - Türkiye Belediyeler Birliğinin Yayın Organı Durumundaki Derginin Yayın ve Danışma Kurulunda Çalışan Memur Statüsündeki Üyeye Birlik Bütçesinden Ödeme Yapılamayacağı )
İKİNCİ GÖRE YASAĞI ( 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Kurumlarda Kanunda Belirtilen Durumlar Dışında İkinci Görev Verilemeyeceği Ne Ad Altında Olursa Olsun Para Verilemeyeceği - Türkiye Belediyeler Birliği Yayın Organı Dergide Çalışan Memura Birlik Bütçesinden Ödeme Yapılmasının Kamu Zararına Neden Olduğu )"
1S7.D13.10.2009 K. 10416"MEMURLARA VERİLEN SOSYAL HAKLARA İLAVE OLARAK YAPILAN EK ÖDEMELER ( Memura 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yer Alan Düzenleme Dışında Bir Ödeme Yapılamayacağı - Belediye Memurunun 657 Sayılı Kanun Kapsamında Olduğu Toplu Sözleşme Akdederek Mevzuatta Öngörülmeyen Bir Hak ve Menfaat Sağlanamayacağı )
BELEDİYE MEMUR PERSONELİYLE TOPLU SÖZLEŞME AKDETMEK ( Mevzuatta Öngörülmeyen Yollarla Herhangi Bir Hak ve Mefaat Sağlanamayacağı - Belediye Memur Personelinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Olduğu Özlük Haklarının Bu Kanuna Tabi Olduğu ) "
1S1.D12.3.2009 K. 9436"BELEDİYEDE MEMUR OLARAK ÇALIŞAN PERSONEL ( Toplu Sözleşme Gereğince Yemek ve Gıda Yardımı Adı Altında Maaş Bordrolarına Yansıtılmak Suretiyle Nakdi Ödeme Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
TOPLU SÖZLEŞME GEREĞİNCE YEMEK VE GIDA YARDIMI ( Belediyede Memur Olarak Çalışan Personele Bu Ad Altında Maaş Bordrolarına Yansıtılmak Suretiyle Nakdi Ödeme Yapılamayacağı )
YEMEK VE GIDA YARDIMI ( Toplu Sözleşme Gereğince Belediyede Memur Olarak Çalışan Personele Yemek ve Gıda Yardımı Adı Altında Maaş Bordrolarına Yansıtılmak Suretiyle Nakdi Ödeme Yapılamayacağı )"
1STKK5.2.2008 K. 29907"BELEDİYEDE ÇALIŞAN MEMUR PERSONEL ( İkramiye Adı Altında Ödeme Yapılmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
MEMUR STATÜSÜ ( Belediyelerin TİS Akdetmek Veya Başka Tasarruflarla Memurlar İçin Yasalarda Öngörülen Hak ve Statülerin Dışına Çıkamayacağı - İkramiye Adı Altında Ödeme Yapılamayacağı )
İKRAMİYE ( Belediyede Çalışan Memur Personele Bu Ad Altında Ödeme Yapılmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )"
1STKK16.1.2007 K. 29039"BELEDİYE BÜNYESİNDE ÇALIŞAN MEMUR STATÜSÜNDE BULUNAN PERSONEL ( 657 S.K. Kapsamında Bulunduğu/Bu Kanun Kapsamındaki Personele Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemyeceği - Belediye Memurlarına Sosyal Denge Zammı ve Bayram Harçlığı Adı ile Ödeme Yapılamayacağı )
SOSYAL DENGE ZAMMI BAYRAM HARÇLIĞI ( Belediye Memurlarının 657 S.K. Kapsamında Olduğu Kanunla Görevleri Karşılığında Verilen Ücretlerden Başka Bir Ödeme Yapılamayacağı - Sosyal Denge Zammı ve Bayram Harçlığı Adı ile Yapılan Ödemenin Yasal Dayanağı Bulunmadığı )
MEMURLARLA TOPLU SÖZLEŞME ( Anayasa ile Sadece İş Kanuna Tabi İşçiler Hakkında Mümkün Olduğu Memurların Özlük Haklarının Toplu İş Sözleşmesi ile Belirlenmesinin Yasal Dayanağı Bulunmadığı - Sosyal Denge Zammı Bayram Harçlığı )"
1STKK11.11.2003 K. 26749"AVUKATLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Hastane Faturalarının Tahsilinin Sağlanması İçin Dışarıdan Bir Avukatla Yapılması - Ücretin Kurum Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Dışarıdan Avukatla Sözleşme Yapılarak Ücreti Ödenemeyeceği )
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( Katma Bütçeli Kuruluşlara Bağlı - Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Dışarıdan Avukatla Sözleşme Yapılarak Ücreti Ödenemeyeceği )
ÜNİVERSİTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ( Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Hastane Faturalarının Tahsilinin Sağlanması İçin Dışarıdan Bir Avukatla Yapılması - Ücretin Kurum Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )"
1STKK20.11.2001 K. 25410"BELEDİYE PERSONELİ ( Memur Statüsünde Çalışan - 657 Sayılı Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemeyeceği/Sosyal Denge Yardımı Adı Altında Ek Ödemede Bulunulamayacağı )
MEMUR STATÜSÜNDE ÇALIŞAN BELEDİYE PERSONELİ ( 657 Sayılı Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemeyeceği - Sosyal Denge Yardımı Adı Altında Ek Ödemede Bulunulamayacağı )
SOSYAL DENGE YARDIMI ( Memur Statüsünde Çalışan Belediye Personeline Ödenen - 657 Sayılı Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemeyeceği )
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ( Toplu Görüşmede Toplu Sözleşme Gibi Bir Metin Bulunmayıp Bir Mutabakat Metninden Söz Edildiği - Bu Metnin Bakanlar Kurulu ve Parlamentonun Onayına Kadar Gidebileceği )
TOPLU GÖRÜŞME ( Kamu Görevlileri Sendikaları - Toplu Sözleşme Gibi Bir Metin Bulunmayıp Bir Mutabakat Metninden Söz Edildiği/Bu Metnin Bakanlar Kurulu ve Parlamentonun Onayına Kadar Gidebileceği )"
1SGKK30.12.1999 K. 4945/1"BELEDİYELER TARAFINDAN KURULAN MUHTAÇ KİMSELERE YARDIM SANDIKLARI ( Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Yardım Yapılmasının Mümkün Bulunmadığı )
DEVET MEMURLARINA YARDIM YAPILMASI ( Belediyeler Tarafından Kurulan Muhtaç Kimselere Yardım Sandıkları - Yardım Yapılmasının Mümkün Bulunmadığı )
YARDIM SANDIKLARI ( Belediyeler Tarafından Kurulan - Sayıştay Denetimine Tabi Olduğu/İdare Hesapları İçinde ve Belediye Saymanları Tarafından Sayıştaya Verilmesi Gereği )
SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ OLMAK ( Belediyeler Tarafından Kurulan Muhtaç Kimselere Yardım Sandıkları - İdare Hesapları İçinde ve Belediye Saymanları Tarafından Sayıştaya Verilmesi Gereği )"
1SGKK23.6.1994 K. 4808/1"BELEDİYE MEMURLARININ OLUŞTURDUĞU SENDİKALAR ( Belediyeler İle Akdedilen Toplu İş Sözleşmeleri - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )
SENDİKALAR ( Belediye Memurlarının Oluşturduğu/Belediyeler İle Akdedilen Toplu İş Sözleşmeleri - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Belediye Memurlarının Oluşturduğu Sendikalar İle Belediyelerle Akdedilen - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )
BELEDİYELERCE AKTEDİLEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Belediye Memurlarının Oluşturduğu Sendikalar İle - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )"
1SGKK20.12.1993 K. 4794/1"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ( Meclis Üyelerinden Birinin İntihap ve Tayin Olunması Halinde Kadro Aranmaması Gerekeceği - Üyelik Sıfatının Devam Edeceği )
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ( Belediye Başkan Yardımcısı İntihap ve Tayin Olunması Halinde Kadro Aranmaması Gerekeceği - Üyelik Sıfatının Devam Edeceği )
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLEN MECLİS ÜYESİ ( Meclislerince Tesbit Edilecek Miktarda Ödeneğin Ödenmesi Gerekeceği - Mevzuata Aykırı Ödeme Yapılmasında 1050 S.K. Uyarınca İşlem Yapılacağı )
ÖDENEK ( Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyesi - Meclislerince Tesbit Edilecek Miktarda Ödeneğin Ödenmesi Gerekeceği/Mevzuata Aykırı Ödeme Yapılmasında 1050 S.K. Uyarınca İşlem Yapılacağı )"
1SGKK21.10.1993 K. 4785/1"EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARININ TEDAVİLERİ ( Ayakta Veya Meskende Tedavileri Halinde Kullanılacak İlaç Bedellerinin Tamamının Değil %80'inin Kurum Bütçesinden Ödeneceği )
İLAÇ BEDELLERİ ( Emniyet Teşkilatı Mensuplarının Ayakta Veya Meskende Tedavileri Halinde Kullanılacak - Tamamının Değil %80'inin Kurum Bütçesinden Ödeneceği )
EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARININ HASTAHANELERDE YATARAK TEDAVİ GÖRMELERİ ( Masraflarının Kurumlarınca Karşılanması Gerektiği )
HASTAHANELERDE YATARAK TEDAVİ GÖRMEK ( Emniyet Teşkilatı Mensuplarının - Masraflarının Kurumlarınca Karşılanması Gerektiği )"
1STKK28.4.1992 K. 22743"DEVLET OPERA VE BALESİ SANATKAR VE SÖZLEŞMELİ MEMURLARI ( Bilgi Görgü ve İhtisaslarını Artırmak Üzere Yurtdışına Gönderilmeleri - Diğer Özlük Hakları Meyanında 657 S.K. Md. 79'un Uygulanacağı )
SANATKAR VE SÖZLEŞMELİ MEMURLARIN BİLGİ GÖRGÜ VE İHTİSASLARINI ARTIRMAK ÜZERE YURTDIŞINA GÖNDERİLMELERİ ( Devlet Opera ve Balesi - Diğer Özlük Hakları Meyanında 657 S.K. Md. 79'un Uygulanacağı )
YURTDIŞINA GÖNDERİLEN DEVLET OPERA VE BALESİ SANATKAR VE SÖZLEŞMELİ MEMURLARI ( Bilgi Görgü ve İhtisaslarını Artırmak Üzere - Diğer Özlük Hakları Meyanında 657 S.K. Md. 79'un Uygulanacağı )"
1SİBGKK14.5.1990 K. 4667/2"DEVLET OPERA VE BALESİ SANATÇILARI İLE İDARİ SÖZLEŞMELİ MEMURLARI ( Bilgi Görgü ve İhtisaslarını Artırmak Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen - Yurt Dışı Aylığının Ödenmesi Gereği )
YURT DIŞINA GÖNDERİLEN DEVLET OPERA VE BALESİ SANATÇILARI İLE İDARİ SÖZLEŞMELİ MEMURLARI ( Bilgi Görgü ve İhtisaslarını Artırmak Amacıyla - Yurt Dışı Aylığının Ödenmesi Gereği )
YURT DIŞI AYLIĞI ( Bilgi Görgü ve İhtisaslarını Artırmak Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Devlet Opera ve Balesi Sanatkarları İle İdari Sözleşmeli Memurları - Ödenmesi Gereği )"
1STKK7.11.1989 K. 22024"DEVLET OPERA VE BALESİ SANATKARINA ÖDENEN ÜCRET ( Yurtdışına Gönderilmesi Durumunda Aylık Ücretleri Dışında Yurtdışı Meslek Memuru Emsal Farkı Ödemesinin de Yapılabilmesi )
YURT DIŞI MESLEK MEMURU EMSAL FARKI ( Yurtdışına Bilgi ve Görgülerini Artırmak İçin Gönderilen Sanatçılara Yol Masrafı ve Aylık Ücretleri Dışında Farkın da Ödenebilmesi )
YURT DIŞINA BİLGİ VE GÖRGÜLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GÖNDERİLEN SANATÇILAR ( Yol Masrafı ve Aylık Ücretleri Dışında Yurt Dışı Meslek Memuru Emsal Farkının da Ödenebilmesi )"

Madde 2

DANIŞTAY

2D10.D9.3.2016E. 2013/1289 K. 2016/1252"SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ (Memurlara Devlet Memurları Kanununda Düzenlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılması Sonucunu Doğuran Sözleşme Yapma İmkanı Bulunmadığı - Anayasada Yapılan Değişiklik ile Mahalli İdare Çalışanlarına Sözleşme Yapma İmkanı Getirildiği Söz Konusu Düzenlemeden Önce Yapılan Sosyal Denge Sözleşmesinden Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma İmkanı Bulunmadığı)
SOSYAL DENGE YARDIMI (Yargılamanın İdari İşlemlerin Tesis Edildikleri Tarih İtibariyle Yapılacağı - Mahalli İdare Memurlarına Sözleşme Yapma İmkanı Verilmiş Olmakla Birlikte Söz Konusu Yasal Düzenlemeden Önce Yapılmış Olan Sosyal Denge Sözleşmesinden Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma İmkanı Bulunmadığı)"
2D2.D24.4.2014E. 2012/13103 K. 2014/3883"PARASAL HAKLARIN FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Biyolog Kadrosuna Atanmak Üzere Laborant Kadrosunda Göreve Başladığından ve Halen Biyolog Kadrosuna Atanmadığından Bahisle Biyolog Kadrosuna Ait Özlük Haklarının Tarafına Verilmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİNİN YAPILMAMASI ( Laborant Kadrosunda Göreve Başladığından ve Halen Biyolog Kadrosuna Atanmadığından Bahisle Biyolog Kadrosuna Ait Özlük Haklarının Tarafına Verilmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemlerde İsabetsizlik Bulunmadığı )
ÖZLÜK HAKLARIN VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Biyolog Kadrosuna Atanmak Üzere Laborant Kadrosunda Göreve Başladığından ve Halen Biyolog Kadrosuna Atanmadığından Bahisle Biyolog Kadrosuna Ait Özlük Haklarının Tarafına Verilmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )"
2IDDGK25.12.2013E. 2010/817 K. 2013/4693"BELEDİYEDE ÇALIŞAN MEMURA EK ÖDEME YAPILAMAYACAĞI İLE İLGİLİ GENELGENİN İPTALİ DAVASI (Belediye Başkanlığı ile Memur Sendikası Arasında Sosyal Denge Sözleşmesi Akdedildiği/Ek Ödeme Yapılamayacağı - Devlet Memurlarının Mali Haklarının Ancak 657 S.K. Düzenlenebileceğinin Gözetilmesi Gereği/Ek Ödeme)
MEMURA EK ÜCRET ÖDENMEMESİ (657 Sayılı Kanun Dışında Ücret Ödenemeceği - Belediyede Çalışan Memura Ek Ödeme Yapılamayacağı/Genelgenin İptali Davası)
DEVLET MEMURLARINA TANINAN MALİ HAKLAR (657 S.K. Düzenlenebileceğinin Gözetileceği - 657 S.K. Sağlanan Haklar Dışında Memurlara Ücret Ödenemeyeceği/Belediye Memurlarına, 657 S.K. Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılması Sonucunu Doğuran Bir Sözleşme Yapılamayacağının Kabulü)
YASAL MEVZUATTA SADECE İŞÇİLERE TANINAN HAKKIN VARLIĞI (Toplu İş Sözleşmesi Hakkının Sadece İşçilere Tanındığının Kabulü - Genelgenin İptali Davası)
657 SAYILI YASADA BELİRTİLEN MALİ HAKLAR (Bu Haklar Dışında Belediyede Çalışan Memurlara Ek Ödeme Yapılmasının Mümkün Olmadığının Kabulü)"
2D10.D18.4.2013E. 2009/7947 K. 2013/3553"BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davalı İdare Bünyesinde Memur Olan Davacı Tarafından Bir Kısım Personele Verilen Kendisine Verilmeyen Alış Veriş Çeklerinden Kendisine de Verilmesi Amacıyla Yapılan - Sendika Üyesi Olmadığından Bahisle Davacıya Alış Veriş Çeki Verilmemesine İlişkin İşlemin Hukuka Aykırı Bulunduğu )
PERSONELE VERİLEN ALIŞ VERİŞ ÇEKİ ( Uyuşmazlık Konusu Alış Veriş Çeklerinin Davalı İdare İle Sözleşme Yapan Sendikaya Üye Olan Memurlara Verilirken Davacının Mensup Olduğu Sendika Üyesi ve Diğer Memurlara Verilmemesi Şeklindeki Uygulamaya Bu Nitelikteki Bir Sözleşmenin Hukuki Dayanak Kabul Edilemeyeceği )
EŞİTLİK İLKESİ ( Davalı İdare Bünyesinde Çalışan ve Yasal Olarak Aynı Statüde Bulunan Memurlar Arasında Belirli Bir Sendikanın Üyesi Olup Olmamaları Yönünden Ayrım Yapıldığı - Kimi Memurlara Verilen Alış Veriş Çeklerinin Anılan Sendikaya Üye Olmayan Memurlara Verilmediği ve Eşitlik İlesine Aykırı Uygulama Yoluna Gidildiği )
MEMURLAR ARASINDA SENDİKA ÜYELİĞİ YÖNÜNDEN AYRIM YAPILMASI ( Kimi Memurlara Verilen Alış Veriş Çeklerinin Sendikaya Üye Olmayan Memurlara Verilmediği ve Eşitlik ve Hakkaniyet Kurallarına Aykırı Uygulama Yoluna Gidildiği - Sendika Üyesi Olmadığından Bahisle Davacıya Alış Veriş Çeki Verilmemesine Dair İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )"
2D5.D30.9.2011E. 2011/439 K. 2011/4929"GÖREVDE YÜKSELME (Kurum Tarafından Kendi Yönetmeliğinde Yer Alan Hükümlere Göre İlan Ettiği Boş Kadrolara Atama Yapılması Gerekirken Kendi Yönetmeliğinde Yer Almayan Hizmet Zorunluluğu İleri Sürülmek Suretiyle Davacının Kuruluş Müdür Yardımcılığı Görevine Atanma İsteğinin Reddinin İsabetsizliği)
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (Kurumun İlan Ettiği Boş Kadrolara Atama Yapılması Gerekirken Kendi Yönetmeliğinde Yer Almayan Hizmet Zorunluluğu İleri Sürülmek Suretiyle Davacının Kuruluş Müdür Yardımcılığı Görevine Atanma İsteğinin Reddinin İsabetsizliği)
ATAMA İSTEMİ (Kendi Yönetmeliğinde Yer Almayan Sözkonusu Bölge Hizmet Zorunluluğu İleri Sürülmek Suretiyle Davacının Kuruluş Müdür Yardımcılığı Görevine Atanma İsteğinin Reddi Yolunda Kurulan Dava Konusu İşlemde Hukuka ve İlgili Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı)"
2D10.D10.3.2010E. 2007/5094 K. 2010/1855"SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ ( Memur Sendikaları İle Belediye Başkanlıkları Arasında Belediye Memurlarına 657 S. Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılması Sonucunu Doğuran Bir Sözleşme Yapılmasına Olanak Bulunmadığı )
EK ÖDEME YAPILMASI ( Sosyal Denge Sözleşmesi - Memur Sendikaları İle Belediye Başkanlıkları Arasında Belediye Memurlarına 657 S. Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılması Sonucunu Doğuran Bir Sözleşme Yapılamayacağı )
SENDİKA ÜYELERİNİN DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMESİ ( Memur Sendikaları İle Belediye Başkanlıkları Arasında Belediye Memurlarına 657 S. Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılması Sonucunu Doğuran Bir Sözleşme Yapılamayacağı )
DAYANIŞMA AİDATI ( Memurların Maaşından Kesilmemesi Yolunda Yapılan Başvurunun Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İlgililerin Hukukunu Etkileyen İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Bir İşlem Olduğu )"
2D10.D19.10.2009E. 2006/4835 K. 2009/8958"SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ AKDEDİLEREK MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONELE ÖDEME YAPILMASI ( Bu Şekilde Ödeme Yapılamayacağına Dair Genelgenin İptali Talebinin Reddine Karar Verileceği )
MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONEL ( 657 S.K.'da Memurlara Sağlanan Sendikal Haklar Kapsamında Mali Haklar Konusuna Yer Verilmediği - Bu Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılmasına Dair Sözleşme Yapılamayacağı )
MALİ HAKLAR ( 657 S.K.'da Memurlara Sağlanan Sendikal Haklar Kapsamında Mali Haklar Konusuna Yer Verilmediği - Bu Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılmasına Dair Sözleşme Yapılamayacağı )
BELEDİYE MEMURLARINA MALİ HAKLAR DIŞINDA EK ÖDEME YAPILMASI ( Memurlara Sosyal Denge Sözleşmesi Altında Ek Ödeme Yapılamayacağına İlişkin Genelge - Genelgenin İptali Talebinin Reddine Karar Verileceği )"
2D11.D10.3.2008E. 2005/4391 K. 2008/2321"GEÇİCİ PERSONEL ( İstihdam Edilmek Üzere Başka Bir Kuruma Nakledilenler - Eski Görevlerine Ait Ücretlerinin Korunacağına İlişkin Hüküm Bulunmadığı )
NAKİL ( Geçici Personel/İstihdam Edilmek Üzere Başka Kuruma - Eski Görevlerine Ait Ücretin Korunacağına İlişkin Hüküm Bulunmaması )
ÜCRETLERİN KORUNMASI ( Geçici Personelin İstaihdam Edilmek Üzere Başka Bir Kuruma Nakli - İlişkin Hüküm Bulunmadığı )"
2D2.D14.3.2007E. 2004/6569 K. 2007/1038"BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN PERSONEL ( Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi İle Adı Geçen Yönetmeliğe Eklenen Geçici 4. Maddenin Anayasa'da Öngörülen "Eşitlik İlkesi"ne Aykırı Olduğu )
DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi İle Adı Geçen Yönetmeliğe Eklenen Geçici 4. Maddenin Anayasa'da Öngörülen "Eşitlik İlkesi"ne Aykırı Olduğu )
EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK ( Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi İle Adı Geçen Yönetmeliğe Eklenen Geçici 4. Maddesi )"
2D5.D29.9.2004E. 2001/1683 K. 2004/3371"ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ ( Öğrenim Sonucu Elde Edilen Mühendis ve Mimar Unvanları İle İlgili Kadrolara Yapılacak Atamaların Görevde Yükselme Sınavı Kapsamına Alınmasında Hizmet Gereklerine ve Hukuka Uyarlık Görülmediği )
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ( Atamave Görevde Yükselme Yönetmeliğinin İptali - Öğrenim Sonucu Elde Edilen Mühendis ve Mimar Unvanları İle İlgili Kadrolara Yapılacak Atamaların Görevde Yükselme Sınavı Kapsamına Alınmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
MÜHENDİS VE MİMAR UNVANI KAZANMIŞ OLANLAR ( Öğrenim Sonucu Elde Edilen Mühendis ve Mimar Unvanları İle İlgili Kadrolara Yapılacak Atamaların Görevde Yükselme Sınavı Kapsamına Alınmasında Hizmet Gereklerine ve Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
2IDDGK31.1.2003E. 2000/770 K. 2003/53"KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç )
ÖĞRETİM ÜYESİNİN DEVLET VE YÖNETİCİLER ALEYHİNE İDEOLOJİK İFADELER İÇEREN DERS KİTABI ( Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç - Kamu Görevinden Çıkarma )
LAİKLİK İLKESİ VE DEVLET DÜZENİ ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç/Kamu Görevinden Çıkarma )
ŞEREF VE HAYSİYET KIRICI SUÇ ( Türk Ceza Kanununda Yer Almadığından Bir Fiilin Bu Nitelikte Olup Olmadığını Takdirin Yargı Yerine Ait Olacağı - Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı )
ARAPÇA DİL BİLGİSİ KİTABI ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç )
DEVLET VE YÖNETİCİLER ALEYHİNE İDEOLOJİK İFADELER İÇEREN DERS KİTABI ( Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç - Kamu Görevinden Çıkarma )"
2D8.D19.10.1993E. 1992/3042 K. 1993/3670"ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRET BELİRLEME ( Belli Ölçü ve Kıstaslara Göre Belirlenmesi )
ÜCRETİ DÜŞÜK TUTAN KURUM ( Özel Öğretim Kurumları Ücretinin Belirli Ölçülere Göre Belirlenmesi )"
2D1.D14.4.1987E. 1987/27 K. 1987/170"BELEDİYE MECLİSLERİNİN ATANAN MEMURLARIN İŞLEMLERİNİ ONAYLAMA YETKİSİ ( Mevzuat Hükümlerine Uygun Olup Olmadığının İncelenmesine Yönelik Olması )
MEMURLARIN ATANMA İŞLEMLERİNİ ONAYLAMA YETKİSİ ( Belediye Meclislerinin - Mevzuat Hükümlerine Uygun Olup Olmadığının İncelenmesine Yönelik Olması )
BELEDİYE MEMURUNUN BAŞKA KADROLARDA ÇALIŞTIRILMASI ( Belediye Meclisince Memuriyetinin Reddedilemeyeceği )
ATANDIĞI KADRODAN BAŞKA KADRODA ÇALIŞTIRILAN BELEDİYE MEMURU ( Belediye Meclisince Memuriyetinin Reddedilemeyeceği )"
2D10.D26.9.1979E. 1978/980 K. 1979/2191"DERECE VE KADEMELERDE İNTİBAK ( Yabancı Memleketlerde Öğretmen Olarak Çalıştıktan Sonra Türk Vatandaşlığına Geçen Kişi - 2/3'ünün Değerlendirilmesi Gereği )
YABANCI MEMLEKETLERDE GEÇEN HİZMETİN İNTİBAKI ( Öğretmen Olarak Çalıştıktan Sonra Türk Vatandaşlığına Geçen Kişi - 2/3'ünün Değerlendirilmesi Gereği )
HİZMETİN İNTİBAKI ( Yabancı Memleketlerde Öğretmen Olarak Çalıştıktan Sonra Türk Vatandaşlığına Geçen Kişi - 2/3'ünün Değerlendirilmesi Gereği )"

SAYIŞTAY

2STKK20.9.2011 K. 33650"BELEDİYE PERSONELİNİN ÇOCUKLARI ( Doğrudan Temin Yoluyla Alınan Çocuk Bakım ve Kreş Hizmetlerinin Mahalli Ortak Nitelikteki Sosyal Hizmet ya da Yardım Olarak Kabul Edilerek Belediye Bütçesinden Karşılanamayacağı )
ÇOCUK BAKIM VE KREŞ HİZMETLERİ ( Belediye Personelinin Çocukları İçin Doğrudan Temin Yoluyla Alınan - Mahalli Ortak Nitelikteki Sosyal Hizmet ya da Yardım Olarak Kabul Edilerek Belediye Bütçesinden Karşılanamayacağı )
BELEDİYE BÜTÇESİNDEN HARCAMA ( Belediye Personelinin Çocukları İçin Doğrudan Temin Yoluyla Alınan Çocuk Bakım ve Kreş Hizmetlerinin Mahalli Ortak Nitelikteki Sosyal Hizmet ya da Yardım Olarak Kabul Edilerek Karşılanamayacağı )"
2S2.D20.11.2009 K. 34371"BELEDİYEDE MEMUR STATÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL ( Toplu İş Sözleşmesine İstinaden "Eğitim Yardımı" Adı Altında Ödeme Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
MEMUR STATÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL ( Belediyede - Toplu İş Sözleşmesine İstinaden "Eğitim Yardımı" Adı Altında Ödeme Yapılamayacağı )
EĞİTİM YARDIMI ( Belediyede Memur Statüsünde Çalışan Personele Toplu İş Sözleşmesine İstinaden Ödeme Yapılamayacağı )"
2S7.D13.10.2009 K. 10416"MEMURLARA VERİLEN SOSYAL HAKLARA İLAVE OLARAK YAPILAN EK ÖDEMELER ( Memura 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yer Alan Düzenleme Dışında Bir Ödeme Yapılamayacağı - Belediye Memurunun 657 Sayılı Kanun Kapsamında Olduğu Toplu Sözleşme Akdederek Mevzuatta Öngörülmeyen Bir Hak ve Menfaat Sağlanamayacağı )
BELEDİYE MEMUR PERSONELİYLE TOPLU SÖZLEŞME AKDETMEK ( Mevzuatta Öngörülmeyen Yollarla Herhangi Bir Hak ve Mefaat Sağlanamayacağı - Belediye Memur Personelinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Olduğu Özlük Haklarının Bu Kanuna Tabi Olduğu ) "
2STKK5.2.2008 K. 29907"BELEDİYEDE ÇALIŞAN MEMUR PERSONEL ( İkramiye Adı Altında Ödeme Yapılmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
MEMUR STATÜSÜ ( Belediyelerin TİS Akdetmek Veya Başka Tasarruflarla Memurlar İçin Yasalarda Öngörülen Hak ve Statülerin Dışına Çıkamayacağı - İkramiye Adı Altında Ödeme Yapılamayacağı )
İKRAMİYE ( Belediyede Çalışan Memur Personele Bu Ad Altında Ödeme Yapılmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )"
2STKK16.1.2007 K. 29039"BELEDİYE BÜNYESİNDE ÇALIŞAN MEMUR STATÜSÜNDE BULUNAN PERSONEL ( 657 S.K. Kapsamında Bulunduğu/Bu Kanun Kapsamındaki Personele Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemyeceği - Belediye Memurlarına Sosyal Denge Zammı ve Bayram Harçlığı Adı ile Ödeme Yapılamayacağı )
SOSYAL DENGE ZAMMI BAYRAM HARÇLIĞI ( Belediye Memurlarının 657 S.K. Kapsamında Olduğu Kanunla Görevleri Karşılığında Verilen Ücretlerden Başka Bir Ödeme Yapılamayacağı - Sosyal Denge Zammı ve Bayram Harçlığı Adı ile Yapılan Ödemenin Yasal Dayanağı Bulunmadığı )
MEMURLARLA TOPLU SÖZLEŞME ( Anayasa ile Sadece İş Kanuna Tabi İşçiler Hakkında Mümkün Olduğu Memurların Özlük Haklarının Toplu İş Sözleşmesi ile Belirlenmesinin Yasal Dayanağı Bulunmadığı - Sosyal Denge Zammı Bayram Harçlığı )"
2SGKK13.1.2003 K. 5051/1"SOSYAL YARDIM ÖDENEĞİ ( Devlet Memurları Kanununa Tabi Çalışan Personele Bu Ad Altında Ek Ödeme Yapılamayacağı - Sağlık Bakanlığı Bütçesinde Açılan Özel Tertiplere Ödenek Kaydedilen Gelirler )
DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN PERSONEL ( Sağlık Bakanlığı Bütçesinde Açılan Özel Tertiplere Ödenek Kaydedilen Gelirler - Sosyal Yardım Ödeneği Adı Altında Ek Ödeme Yapılamayacağı )
SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ ( Açılan Özel Tertiplere Ödenek Kaydedilen Gelirler - Devlet Memurları Kanununa Tabi Çalışan Personele Sosyal Yardım Ödeneği Adı Altında Ek Ödeme Yapılamayacağı )
EK ÖDEME ( Sağlık Bakanlığı Bütçesinde Açılan Özel Tertiplere Ödenek Kaydedilen Gelirler - Devlet Memurları Kanununa Tabi Çalışan Personele Sosyal Yardım Ödeneği Adı Altında Ek Ödeme Yapılamayacağı )"
2STKK20.11.2001 K. 25410"BELEDİYE PERSONELİ ( Memur Statüsünde Çalışan - 657 Sayılı Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemeyeceği/Sosyal Denge Yardımı Adı Altında Ek Ödemede Bulunulamayacağı )
MEMUR STATÜSÜNDE ÇALIŞAN BELEDİYE PERSONELİ ( 657 Sayılı Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemeyeceği - Sosyal Denge Yardımı Adı Altında Ek Ödemede Bulunulamayacağı )
SOSYAL DENGE YARDIMI ( Memur Statüsünde Çalışan Belediye Personeline Ödenen - 657 Sayılı Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemeyeceği )
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ( Toplu Görüşmede Toplu Sözleşme Gibi Bir Metin Bulunmayıp Bir Mutabakat Metninden Söz Edildiği - Bu Metnin Bakanlar Kurulu ve Parlamentonun Onayına Kadar Gidebileceği )
TOPLU GÖRÜŞME ( Kamu Görevlileri Sendikaları - Toplu Sözleşme Gibi Bir Metin Bulunmayıp Bir Mutabakat Metninden Söz Edildiği/Bu Metnin Bakanlar Kurulu ve Parlamentonun Onayına Kadar Gidebileceği )"
2S5.D11.7.2000 K. 9882"EK GÖSTERGE ( İlgililerin Belirtilen Sınıf ve Görevlerde Bulundukları Sürece Ödemelere Esas Alınıp Terfi Bakımından Kazanılmış Hak Sayılmaması )"
2SGKK30.12.1999 K. 4945/1"BELEDİYELER TARAFINDAN KURULAN MUHTAÇ KİMSELERE YARDIM SANDIKLARI ( Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Yardım Yapılmasının Mümkün Bulunmadığı )
DEVET MEMURLARINA YARDIM YAPILMASI ( Belediyeler Tarafından Kurulan Muhtaç Kimselere Yardım Sandıkları - Yardım Yapılmasının Mümkün Bulunmadığı )
YARDIM SANDIKLARI ( Belediyeler Tarafından Kurulan - Sayıştay Denetimine Tabi Olduğu/İdare Hesapları İçinde ve Belediye Saymanları Tarafından Sayıştaya Verilmesi Gereği )
SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ OLMAK ( Belediyeler Tarafından Kurulan Muhtaç Kimselere Yardım Sandıkları - İdare Hesapları İçinde ve Belediye Saymanları Tarafından Sayıştaya Verilmesi Gereği )"
2SGKK23.6.1994 K. 4808/1"BELEDİYE MEMURLARININ OLUŞTURDUĞU SENDİKALAR ( Belediyeler İle Akdedilen Toplu İş Sözleşmeleri - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )
SENDİKALAR ( Belediye Memurlarının Oluşturduğu/Belediyeler İle Akdedilen Toplu İş Sözleşmeleri - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Belediye Memurlarının Oluşturduğu Sendikalar İle Belediyelerle Akdedilen - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )
BELEDİYELERCE AKTEDİLEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Belediye Memurlarının Oluşturduğu Sendikalar İle - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )"
2SGKK20.12.1993 K. 4794/1"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ( Meclis Üyelerinden Birinin İntihap ve Tayin Olunması Halinde Kadro Aranmaması Gerekeceği - Üyelik Sıfatının Devam Edeceği )
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ( Belediye Başkan Yardımcısı İntihap ve Tayin Olunması Halinde Kadro Aranmaması Gerekeceği - Üyelik Sıfatının Devam Edeceği )
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLEN MECLİS ÜYESİ ( Meclislerince Tesbit Edilecek Miktarda Ödeneğin Ödenmesi Gerekeceği - Mevzuata Aykırı Ödeme Yapılmasında 1050 S.K. Uyarınca İşlem Yapılacağı )
ÖDENEK ( Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyesi - Meclislerince Tesbit Edilecek Miktarda Ödeneğin Ödenmesi Gerekeceği/Mevzuata Aykırı Ödeme Yapılmasında 1050 S.K. Uyarınca İşlem Yapılacağı )"
2SGKK30.1.1986 K. 4527/1"HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİKLERİ ( Devlet Memurları Kanunu Uyarınca Kurumlarca Hazırlanacak - Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulmasına Gerek Olmadığı )
KURUMLARCA HAZIRLANACAK HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİKLERİ ( Devlet Memurları Kanunu Uyarınca - Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulmasına Gerek Olmadığı )
YÖNETMELİKLER ( Devlet Memurları Kanunu Uyarınca Kurumlarca Hazırlanacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmelikleri - Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulmasına Gerek Olmadığı )"
2SGKK12.4.1984 K. 4372/1"DEVLET MEMURLARI YABANCI DİLLER EĞİTİM MERKEZİ ( Kurslara Katılan Kaymakam ve Vali Muavinlerine Geçici Görev Gündeliği Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )
GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİ ( Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezince Düzenlenen Kurslara Katılan Kaymakam ve Vali Muavinlerine Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )
KAYMAKAM VE VALİ MUAVİNLERİNE GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİ ÖDENMESİ ( Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezince Düzenlenen Kurslara Katılan - Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )
MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİNDEKİ ÖĞRENİME KATILAN DEVLET MEMURLARI ( Çalışmalara Katıldıkları Sürece Geçici Görevli Sayılmaları - Geçici Görev Gündeliği Ödenmesi Gerektiği )
DEVLET MEMURLARI ( Milli Güvenlik Akademisindeki Öğrenime Katılan/Çalışmalara Katıldıkları Sürece Geçici Görevli Sayılmaları - Geçici Görev Gündeliği Ödenmesi Gerektiği )
GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİ ( Ödenmesi Gerektiği - Milli Güvenlik Akademisindeki Öğrenime Katılan Devlet Memurları/Çalışmalara Katıldıkları Sürece Geçici Görevli Sayılmaları )"

Madde 3

DANIŞTAY

3D2.D8.9.2015E. 2015/3794 "GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Milli Eğitim Bakanlığınca Yapılan Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavının Yönetmeliğin Maddelerinde Öngörülen Usul ve Esaslara Uygun Şekilde Yapıldığı ve Mülakat Sınavlarının Tamamını Sakatlayacak Herhangi Bir Neden Bulunmadığı - Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
SÖZLÜ SINAVDA BAŞARISIZ SAYILMAYA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kariyer ve Liyakat İlkeleri Uyarınca Kamu Hizmetinin Ehil Kamu Görevlileri Eliyle Yürütülmesi İçin Yapılan Sözlü Sınavda Ölçme ve Değerlendirme Esaslarına Uygun ve Objektif Bir Değerlendirme Yapılmadığı - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BAŞARI DÜZEYİNİ OLUŞTURAN PUANLARIN BELİRLENMESİ ( Başarısız Sayılmaya İlişkin İşlemin İptali İstemi - Söz Konusu Sınavın Başarı Düzeyini Oluşturan Puanların Belirlenmesinde Davacının Bilgi ve Yeterliliğinin Objektif ve Nesnel Biçimde Değerlendirildiğinden Söz Etmeye Olanak Bulunmadığı )
KARİYER VE LİYAKAT İLKESİ ( Uyarınca Kamu Hizmetinin Ehil Kamu Görevlileri Eliyle Yürütülmesi İçin Yapılan Sözlü Sınavda Ölçme ve Değerlendirme Esaslarına Uygun ve Objektif Bir Değerlendirme Yapılmadığı - Dava Konusu İşlemi İptal Eden Mahkeme Kararında Sonucu İtibariyle Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
3D2.D19.2.2015E. 2014/8821 K. 2015/1537"MÜLAKAT SINAVINDA BAŞARISIZ SAYILMAYA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Sözlü Sınavda Ölçme ve Değerlendirme Esaslarına Uygun ve Objektif Bir Değerlendirme Yapılmadığı Anlaşıldığından Davacının Görevde Yükselme Sözlü Sınavında Başarısız Sayılmasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ( Hukuken İtibar Edilebilir Herhangi Bir Sebep Ortaya Konulmaksızın Davacının Başarısız Sayıldığı - Söz Konusu Sınavın Başarı Düzeyini Oluşturan Puanların Belirlenmesinde Davacının Bilgi ve Yeterliliğinin Objektif ve Nesnel Biçimde Değerlendirildiğinden Söz Etmeye Olanak Bulunmadığı )
SÖZLÜ MÜLAKAT ( Başarısız Sayılmasına Dair İşlemin İptali İstemi - Davacının Girmiş Olduğu Görevde Yükselme Sözlü Sınavında Hukuken İtibar Edilebilir Herhangi Bir Sebep Ortaya Konulmaksızın Davacının Başarısız Sayıldığı/İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KARİYER VE LİYAKAT İLKELERİ ( Uyarınca Kamu Hizmetinin Ehil Kamu Görevlileri Eliyle Yürütülmesi İçin Yapılan Sözlü Sınavda Ölçme ve Değerlendirme Esaslarına Uygun ve Objektif Bir Değerlendirme Yapılmadığı - Davacının Görevde Yükselme Sözlü Sınavında Başarısız Sayılmasına Dair İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )"
3IDDGK18.2.2015E. 2014/1151 "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Yürütmenin Durdurulması - Müdürlük Görev Süresi Uzatılmasında "En Az Altı Ay Çalışmış Olma" Şartının En Kıdemli Öğretmen İle Kıdemi En Az Olan Öğretmenler İçin Aranırken İlçe Milli Eğitim Müdürü Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri İçin Aranmadığı/İstemin Kabulü Gerektiği )
TAKDİR YETKİSİNE MUTLAK ÖLÇÜDE ETKİ KAZANDIRILAMAYACAĞI ( Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik/Yürütmenin Durdurulması - Düzenlemede Müdür Başyardımcılığına ve Müdür Yardımcılığı Görevlendirmelerinde Hiç Bir Objektif Kıstas Öngörülmediği/Yürütmenin Durdurulacağı )
GENİŞ KATILIM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ ( Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik/Yürütmenin Durdurulması - Görevin Gerektirdiği Niteliklere Sahip En Uygun Personelin Seçimi ve Adayların Görevlendirmelerden Haberdar Olmasını Sağlayacak Duyuruya Yer Verilmemesinin İsabetsizliği/İstemin Kabulü Gerektiği )
YÖNETMELİĞİN DAYANAĞI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AYKIRI OLAMAYACAĞI ( 652 s. K.H.K. İle Yöneticilerin Görev Süresi Dört Yıl Belirlendiği - Görev Süresi Dolmayan Müdür Başyardımcıları ve Müdür Yardımcılarının Görevlerinin Sonlandırılmasının Doğru Olmadığı - Yürütmenin Durdurulacağı/Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik/Yürütmenin Durdurulması )"
3D2.D17.6.2014E. 2014/1289 "İLK DEFA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARINA ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLARI DÜZENLEYEN OLUR'UN İPTALİ ( Yönetmelik İle Düzenlenmesi Gereken Personele İlişkin Esasların Yönerge veya Olurla Düzenlenmesine Olanak Bulunmadığı - İstemin Kabul Edileceği )
YÖNETMELİKLE DÜZENLEME ZORUNLULUĞU ( Kamu Görevlilerinin Atanma ve Görevde Yükselmelerine İlişkin Koşulların Genel Düzenleyici İşlem Olan Yönetmeliklerle Düzenleneceği )
KAMU GÖREVLİLERİNİN ATANMA VE GÖREVDE YÜKSELMELERİNE İLİŞKİN KOŞULLARIN DÜZENLENMESİ ( Genel Düzenleyici İşlem Olan Yönetmeliklerle Düzenleneceği - Yönerge veya Olurla Düzenlenmesine Olanak Bulunmadığı/İlk Defa Orman İşletme Müdür Yardımcılığı ve Orman İşletme Müdürlüğü Kadrolarına Atanacaklarda Aranacak Şartları Düzenleyen Olur'un İptali İstemi )
YÖNERGE VEYA OLURLA DÜZENLEME YASAĞI ( Kamu Görevlilerinin Atanma ve Görevde Yükselmelerine İlişkin Koşulların Genel Düzenleyici İşlem Olan Yönetmeliklerle Düzenleneceği - Yönerge veya Olurla Düzenlenmesine Olanak Bulunmadığı )"
3D5.D27.11.2013E. 2011/6849 K. 2013/8576"TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE SAĞLIK MEMURU ( İşletme ( Lisans ) Bölümünden Mezun Olması Sebebiyle İntibakının Yapılması ve Üst Öğrenimden Kaynaklanan Zam ve Tazminatlarının Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
İNTİBAK NEDENİYLE ZAM VE TAZMİNAT İSTEMİ ( Önlisans Programı Mezunu Olan ve Toplum Sağlığı Merkezinde Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının İşletme ( Lisans ) Bölümünden Mezun Olması Sebebiyle İntibakının Yapılması ve Üst Öğrenimden Kaynaklanan Zam ve Tazminatlarının Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddinin Hukuka Aykırı Görülmediği )
LİSANS MEZUNU DAVACININ ZAM VE TAZMİNAT İSTEMİ ( Önlisans Programı Mezunu Olan ve Toplum Sağlığı Merkezinde Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının İşletme ( Lisans ) Bölümünden Mezun Olması Sebebiyle İntibakının Yapılması ve Üst Öğrenimden Kaynaklanan Zam ve Tazminatlarının Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )"
3D5.D2.10.2012E. 2012/4736 "GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İlLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ ( Değişikliğin Genel Yönetmeliğe İlişkin Olduğu/Ülke Çapında Uygulanacağı - Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesini Bozacak Şekilde Hukuka Aykırı Atamalara Sebep Olacağı/Yürütmesinin Durdurulacağı )
KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ ( Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik - Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesini Bozacak Şekilde Hukuka Aykırı Atamalara Sebep Olacağı/Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verileceği )
HUKUKA AYKIRI ATAMA ( Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik - Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesini Bozacak Şekilde Hukuka Aykırı Atamalara Sebep Olacağı/Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verileceği )"
3D2.D31.5.2010E. 2008/8 K. 2010/2450"SINAVA KATILMA İSTEMİ ( Dava Konusu Bireysel İşlemin Yargı Kararıyla İptal Edilmiş Yönetmelik Hükmü Uyarınca Tesis Edildiği Açık Olduğundan Hukuka Aykırı Bir Düzenlemeye Dayanılarak Gerçekleştirilen İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
BİREYSEL İŞLEMİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMİŞ YÖNETMELİK HÜKMÜ UYARINCA TESİS EDİLMESİ Hukuka Aykırı Bir Düzenlemeye Dayanılarak Gerçekleştirilen İşlemin Hukuka Uygunluğundan Söz Edilemeyeceği )
SOSYAL GÜVENLİK KONTROL MEMURLUĞU SINAVA KATILMA İSTEMİ ( Dava Konusu Bireysel İşlemin Yargı Kararıyla İptal Edilmiş Yönetmelik Hükmü Uyarınca Tesis Edildiği Açık Olduğundan Hukuka Aykırı Bir Düzenlemeye Dayanılarak Gerçekleştirilen İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )"
3D2.D14.3.2007E. 2004/840 K. 2007/1042"DÖNÜŞTÜRÜLME YOLUYLA OLUŞAN KURUM MÜDÜRLÜĞÜ ( Önceki Kurum Müdürünün Birleştirme Yoluyla Oluşan Kurum Müdürlüğüne Ek-2'deki Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Yapılacak Değerlendirme Sonuçlarına Göre Önceki Kurum Müdürlüklerinden Birinin Atamasının Yapılacağı )
YENİDEN ATAMA ( Daha Önce Eğitim Kurumu Yöneticiliğinde Bulunmuş Olanların Yeniden Atanabilecekleri ve Aynı Eğitim Kurumuna Atanmak Üzere Birden Fazla Adayın Başvurmuş Olması Durumunda Ek-2'deki Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Atama Yapılacağı )
AYNI EĞİTİM KURUMUNA ATANMAK ÜZERE BİRDEN FAZLA ADAYIN BAŞVURMUŞ OLMASI ( Ek-2'deki Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Atama Yapılacağı Hükmü Getirilmiş Olup Davacı Sendikanın Bu Konularda da Yazılı Bir Seçme Sınavı Yapılması Gerektiği Yolundaki İddiasına Hukuken İtibar Edilmediği )
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEĞİ ( İl İçinde veya İl Dışında Durumlarına Uygun Eğitim Kurumu Yöneticiliği İçin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İsteğinde Bulunabilecekleri Hususunu Düzenleyen “Eğitim Kurumları Arasında Yer Değiştirme” Başlıklı 26. Md.sinde de Hukuka Aykırılık Görülmediği )
EĞİTİM KURUMLARI ARASINDA YER DEĞİŞTİRME ( İl İçinde veya İl Dışında Durumlarına Uygun Eğitim Kurumu Yöneticiliği İçin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İsteğinde Bulunabilecekleri Hususunu Düzenleyen 26. Md.sinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
3IDDGK28.12.2006E. 2006/263 K. 2006/3343"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Farklı Usulde Tesis Edilecek Olan Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )
FARKLI USULDE TESİS EDİLECEK OLAN GÖREVDEN ALMA VE ATAMA İŞLEMLERİ ( Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )
İDARİ USUL ( Farklı Usulde Tesis Edilecek Olan Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )
MÜŞTEREK KARARNAME İLE YAPILAN ATAMA ( Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )"
3D1.D17.11.2005E. 2005/1067 K. 2006/1363"MEMUR SENDİKALARININ BELEDİYEYLE MUTABAKAT İMZALAMASI ( İlgililere İsnat Edilen Eylemin Haklarında Hazırlık Soruşturması Yapılmasını Gerektirecek Nitelikte Bulunmadığı Anlaşıldığından İtirazların Kabulüyle Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Kısmının Kaldırılması Gereği )
KISMEN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ ( Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası İle Belediye Arasında Varılan Mutabakat Uygulamasının Suç Teşkil Eder Bir Yanının Bulunmaması )
KARARA İTİRAZ ( Memur Sendikalarının Belediyeyle Mutabakat İmzalamasının Suç Teşkil Eder Bir Yanının Bulunmaması - İtirazların Kabulüyle Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Kısmının Kaldırılması Gereği )"
3D5.D17.9.2003E. 2003/868 K. 2003/3533"KAMU HİZMETLERİNİN TEDVİREN YÜRÜTÜLMESİ ( Sürekli Hale Getirecek Şekilde Uygulama Yapılamayacağı - 657 S.K. Md. 3de İfadesini Bulan Kariyer ve Yeterlilik İlkelerine de Aykırı Olacağı )
KAMU HİZMETLERİNİN VEKALETEN YÜRÜTÜLMESİ ( Ancak Hizmetin Gerektirdiği Durumlarda Geçici Olarak Başvurulacak Bir Yol Olduğu )
KURUM İÇİNDE YER DEĞİŞTİRME ( Vekaleten ve Tedviren Görevlendirmenin Geçici ve İstisnai Durumlarda Başvurulan Bir Yol Olduğu )
TEDVİREN GÖREVLENDİRME VEYA ATAMA ( Sürekli Hale Getirecek Şekilde Uygulama Yapılamayacağı - 657 S.K. Md. 3de İfadesini Bulan Kariyer ve Yeterlilik İlkelerine de Aykırı Olacağı )
KARİYER ( Tedviren Görevlendirme Veya Atama - Sürekli Hale Getirecek Şekilde Uygulama Yapılamayacağı/657 S.K. Md. 3de İfadesini Bulan Kariyer İlkelerine de Aykırı Olacağı )
YETERLİK ( Tedviren Görevlendirme Veya Atama - Sürekli Hale Getirecek Şekilde Uygulama Yapılamayacağı/657 S.K. Md. 3de İfadesini Bulan Yeterlik İlkelerine de Aykırı Olacağı )
VEKALETEN GÖREVLENDİRME VEYA ATAMA ( Sürekli Hale Getirecek Şekilde Uygulama Yapılamayacağı - 657 S.K. Md. 3de İfadesini Bulan Kariyer ve Yeterlilik İlkelerine de Aykırı Olacağı )"
3D5.D6.5.2003E. 2002/1895 K. 2003/1891"İPTAL DAVASI ( Milli Eğitim Bakanlığının Görevde Yükselme Sınavında Başarılı Olan Davacının Maliye Personel Müdürlüğünün Genelgesine Dayanılarak Atamasının Yapılmaması Üzerine Açtığı Dava )
İLAN EDİLEN KADRO SAYISI ( Görevde Yükselme Sınavı Sonuçlarının Sınavdan Sonra Boşalan ya da Boşalacak Kadrolara Atama Yapılması Zorunluluğunu Doğurmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
EĞİTİME ALINACAK PERSONELİN SEÇİMİ ( İdarelerin Bünyelerinde Bulunan Boş Kadrolara Atama Yapma Konusunda Takdir Yetkisine Sahip Oldukları ve Bu Noktada Yargı Kararıyla Zorlanamayacakları )
TAKDİR YETKİSİ ( Dava Konusu Olayda İlgili İdarenin Yapmış Olduğu İşlemin Hukuka Uygun Olduğu ve İdarenin Takdir Yetkisi İçinde Değerlendirilmesinin Gerektiği )
SİCİL NOTU UYGULAMASI ( Görevde Yükselme Sınavında Başarılı Olan ve Eşit Puan Alan Kişiler Arasından Hangisinin Seçileceği Hususunda Sicil Notu Uygulamasının Dikkate Alınması )
NORMLAR HİYERARŞİSİ ( Genelgelerin Yönetmeliklere Göre Hazırlanmasının Gerektiği Hususunun Normlar Hiyerarşisi İlkesine Göre Açıklanabilmesi )
KARİYER ( Görede Yükselme Sınavının Devlet Memurlarında Aranan Kariyer ve Liyakat İlkesine Uygun Olması )
LİYAKAT ( Görede Yükselme Sınavının Devlet Memurlarında Aranan Kariyer ve Liyakat İlkesine Uygun Olması )
DEĞERLENDİRME VEYA SINAVA BAĞLI ATAMA ( Görevde Yükselme Sınavı Sonuçlarının Sınavdan Sonra Boşalan ya da Boşalacak Kadrolara Atama Yapılması Zorunluluğunu Doğurmaması )
ATAMA ESASLARI ( Genelgeye Göre Boş Kadro Sayısını Aşmamak Kaydıyla Atamaların En Yüksek Puan Alan Adaydan Başlanarak Başarı Sırasına Göre Yapılmasının Düzenlenmiş Olması )
BAŞARI NOTU ( Genelgeye Göre Boş Kadro Sayısını Aşmamak Kaydıyla Atamaların En Yüksek Puan Alan Adaydan Başlanarak Başarı Sırasına Göre Yapılmasının Düzenlenmiş Olması )
BOŞ KADRO ( Genelgeye Göre Boş Kadro Sayısını Aşmamak Kaydıyla Atamaların En Yüksek Puan Alan Adaydan Başlanarak Başarı Sırasına Göre Yapılmasının Düzenlenmiş Olması )
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ( Görede Yükselme Sınavının Devlet Memurlarında Aranan Kariyer ve Liyakat İlkesine Uygun Olması )
YÜKSELMEDE BOŞ KADRO ( Görevde Yükselme Sınavı Sonuçlarının Sınavdan Sonra Boşalan ya da Boşalacak Kadrolara Atama Yapılması Zorunluluğunu Doğurmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
GÖREVDE YÜKSELME ( Görevde Yükselme Sınav Sonucunda Davacının Sınavına Girdiği Ünvan İçin İlan Edilen Boş Kadro Karşılığı Atama Yapılacağının Önceden Duyurulmuş Olduğunun Dikkate Alınması )"
3D5.D25.2.1998E. 1997/13 K. 1998/515"YÖNETMELİK İPTALİ ( SSK Personelinin Ünvan Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmeliğin İptali Talebi )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN İPTALİ ( İptal Halinde Önceki Hukuki Durumun Yürürlük Kazanması-Bunun Sonucunda Dava Konusu Düzenleyici İşlemle Değiştirilen Hükümlerin Yürürlükte Olması )
İPTAL DAVASI AÇILMASI ( Gerçek Yada Tüzel Kişiler ile Dava Konusu Edilen İşlem Arasında Makul ve Ciddi Bir İlişkinin Menfaat Bağının Yeterli Olması )
MENFAAT BAĞI ( İptal Davası Açılması İçin Gerçek Yada Tüzel Kişiler ile Dava Konusu Edilen İşlem Arasında Makul ve Ciddi Bir İlişkinin Menfaat Bağının Yeterli Olması )
BİREYSEL BİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( İdarenin Bireyin Eski Hukuki Durumunu Kazanması İçin Gereken İşlemleri Yapmakla Yükümlü Olması )
İDARENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bireysel Bir İdari İşlemin İptalinde İdarenin Bireyin Eski Hukuki Durumunu Kazanması İçin Gereken İşlemleri Yapmakla Yükümlü Olması )"
3D10.D6.11.1997E. 1996/2383 K. 1997/4163"MAL VE CAN GÜVENLİĞİNİN KORUNMASINA YÖNELİK HİZMETLER ( Kamu Görevlileri Eliyle Yürütülmesi )
İDARİ YARGI ( Mal ve Can Güvenliğinin Korunmasına Yönelik Hizmetler Esnasında Doğan Zararlara Bakmakla Görevli mercii )
KAMU HİZMETİ ( Mal ve Can Güvenliğinin Korunması )
GÖREVLİ MERCİİ ( İdari Yargı Olması )"
3D5.D15.10.1997E. 1996/502 K. 1997/2127"BOŞ BULUNAN KADROYA ATAMA ( Yargı Kararıyla Bir Kişinin Ataması Konusunda Zorunluluk Yaratılamaması )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Boş Bulunan Kadroya Atama Yapılması Hususunda )
ATAMA ( Boş Bulunan Kadroya Atama Yapılması Hususunda İdarenin Takdir Yetkisinin Olması )
ÖZLÜK HAKLARI ( Göreve Geç Başlatılması Nedeniyle Oluşan Zarar )"
3D5.D27.5.1997E. 1996/1272 K. 1997/1118"1 SAYILI CETVELE YAPILACAK ATAMALAR ( Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetin Değerlendirileceğine Dair Hüküm )
SÖZLEŞMELİ STATÜDE GEÇEN HİZMET ( 1 Sayılı Cetvele Yapılacak Atamalarda Değerlendirilmesi )
KURUMLARARASI ATAMALAR ( 1 Sayılı Cetvele Yapılacak Atamalarda Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetin Değerlendirileceğine Dair Hüküm )
ATAMA ( 1 Sayılı Cetvele Yapılacak Atamalarda Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetin Değerlendirileceğine Dair Hüküm )"
3D5.D19.3.1996E. 1993/7236 K. 1996/1164"İDARİ GÖREVLERDEN MÜFETTİŞLİĞE ATANANLAR ( Teftiş Kurulu Başkanlığına Atanmamaları )
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA ATANMA ( İdari Görevlerden Müfettişliğe Atananların Teftiş Kurulu Başkanlığına Atanmamaları )
DENETİM HİZMETLERİ ( Teftiş Kurulu Başkanlığına Atanma )"
3D5.D15.11.1995E. 1992/3673 K. 1995/3551"DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Müfettişler Arasındaki Kıdemin Sınav Başarı Derecesine Göre Belirlenmesini Öngören İşlem )
MÜFETTİŞLİKTE KIDEM ( Başmüfettişliğe Daha Önce Atananların Daha Kıdemli Olduğu-Sınavdaki Başarı Derecesinin Kıdemde Eşitlik Halinde Esas Olacağı )
KIDEM SIRALAMASI İŞLEMİ ( Müfettişler Arasında )
KIDEMİN SINAV BAŞARI DERECESİNE GÖRE BELİRLENMESİ ( Müfettişler Arasındaki-Kıdemde Eşitlik Halinde Esas Olması )"
3D2.D22.9.1995E. 1995/1990 K. 1995/1851"SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONELİ ( Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dışındakiler Hakkında Genel Hükümlere Göre Kovuşturma Yapılması )
GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU DIŞINDA KALAN PERSONELİN KOVUŞTURULMASI ( Büyükşehirlerin Su ve Kanalizasyon İdareleri )"

SAYIŞTAY

3STKK9.4.1996 K. 23841"PERSONELE YANÖDEME YAPILMASI ( Çalıştıkları Birimde Bilgisayar Donanımı Bulunmayan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ünvanlı Personele Yanödeme Verilebilmesi )
İŞİN FİİLEN BAŞKA BİR ŞEKİLDE YAPILMASI ( Valilikte Henüz Bilgisayar Donanımı Bulunmamasına Rağmen İçişleri Bakanlığının Merkez Teşkilatındaki Bilgisayar Sistemine Bilgi Akışı Sağlanması )
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ( Çalıştıkları Birimde Bilgisayar Donanımı Bulunmayan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ünvanlı Personele Yanödeme Verilebilmesi )"
3STKK19.3.1996 K. 23807"MAHALLE MUHTARLARINA TOPLU TAŞIMA KARTI VERİLMESİ ( 6245 Sayılı Kanunun Mahalle Muhtarlarını Kapsam Dışı Tutması Nedeniyle Toplu Taşıma Kartı Verilmesinin Mümkün Olmaması )
SEYAHAT İÇİN KART VERİLMESİ ( Memuriyet Mahalli Dahilinde Seyyar Olarak Vazife Gören Tahsildar Yoklama Memuru Mutemet-Veznedar-Satınalma Memuru Tebliğ Memuru-Posta veya Evrak Dağıtıcısına )
MUHTARLARIN NİTELENMESİ ( Mahalle Muhtarlarının Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun Hükümlerine Göre Görev Yapması ve Memur Sayılmamaları )"

Madde 4

AMK

4AMK30.3.2011E. 2010/46 K. 2011/60""
4AMK10.3.2011E. 2008/54 K. 2011/45""

YARGITAY

4Y9.HD21.12.2017E. 2017/25189 K. 2017/21930"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ (İşe Başlatmama Tazminatı ve Boşta Geçen Süre Ücretine Karar Verilmesi İstemi - Mahkemece Davacı Hakkında Soruşturma Bulunduğundan Ceza Soruşturmasının Sonucu Beklenmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
KHK KAPSAMINDA İŞTEN ÇIKARILANLAR (Başvurularını Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Değerlendireceği - KHK Kapsamına İş Sözleşmesi Feshedilen İşçi Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası Açmış İse Geçici Madde Uyarınca Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği)
TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILI İŞÇİLER (Bu Kişiler Hakkında Soruşturma Başlatılmış İse 667 S. KHK.'In 4/2 Md.sindeki " Daha Kamu Hizmetinde İstihdam Edilemez Doğrudan veya Dolaylı Olarak Görevlendirilemezler” Hükmü Nedeni İle İşe İadelerine Olanak Bulunmadığı)
İŞE İADE İSTEMİ (Terör Örgütü İle Bağlantılı İşçiler - Bu Kişiler Hakkında Soruşturma Başlatılmış İse 667 S. KHK.'In 4/2 Md.sindeki " Daha Kamu Hizmetinde İstihdam Edilemez Doğrudan veya Dolaylı Olarak Görevlendirilemezler” Hükmü Nedeni İle İşe İadelerine Olanak Bulunmadığı/Davacı Hakkında Soruşturma Bulunduğundan Ceza Soruşturmasının Sonucu Beklenmeden Karar Verilemeyeceği)"
4Y22.HD4.12.2017E. 2015/21672 K. 2017/27748"AİLE SAĞLIK MERKEZİ İŞYERİNDE ACİL TIP TEKNİSYENİ OLARAK ÇALIŞMA ( Toplu İş Sözleşmesi Gereği İşçilik Alacakları İstemi - Davacının Aile Sağlığı Merkezi İşyerinde 5258 S. Kanun 3/2 Uyarınca Açıktan Atamayla Çalıştığı/Taraflar Arasında Akdedilmiş Bulunan İdari Sözleşmeye Dayalı Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğu )
İDARİ SÖZLEŞMEYE DAYALI UYUŞMAZLIK BULUNMASI ( Anlaşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğundan Davanın Yargı Yolu Caiz Olmaması Sebebiyle Usulden Reddi Gerektiği - 5258 S. Kanun 3/2 Uyarınca Açıktan Atamayla “Sözleşmeli Personel” Olarak Görev Yapan Davacının Toplu İş Sözleşmesi Gereği İşçilik Alacakları İstemi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GEREĞİ İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Davacının 5258 S. Kanun 3/2 Uyarınca Açıktan Atamayla “Sözleşmeli Personel” Olarak Görev Yaptığı - Anlaşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğundan Davanın Yargı Yolu Caiz Olmaması Sebebiyle Usulden Reddi Gerektiği )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( 5258 S. Kanunun 3/2 Uyarınca Açıktan Atamayla “Sözleşmeli Personel” Olarak Görev Yapan Davacının Toplu İş Sözleşmesi Gereği İşçilik Alacakları İstemi - Anlaşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğu/Taraflar Arasında Akdedilmiş Bulunan İdari Sözleşmeye Dayalı Uyuşmazlık Bulunduğu )
İDARİ YARGI ( 5258 S. Kanun 3/2 Uyarınca Açıktan Atamayla “Sözleşmeli Personel” Olarak Görev Yapan Davacının Toplu İş Sözleşmesi Gereği İşçilik Alacakları İstemi - Taraflar Arasında Akdedilmiş Bulunan İdari Sözleşmeye Dayalı Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğun gözetileceği )"
4Y10.HD10.10.2017E. 2017/3720 K. 2017/6659"SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN SİGORTALILARA EK ÖDEME ADI ALTINDA YAPILAN ÖDEMELERDEN DAVALI KURUM TARAFINDAN YAPILAN SİGORTA PRİM KESİNTİLERİNİN İADESİ İSTEMİ ( Kurum Söz Konusu Prime Esas Kazanç Üzerinden Prim Kesinti Oranında Yapılan Kesintinin Davacıya İade Edildiğini İddia Ettiğinden Mahkemece Davaya Konu Alacağın Miktarı İle Söz Konusu Alacağın Ödenip Ödenmediği Yönünde Yöntemince Araştırma Yapılması Gereği )
PRİM KESİNTİSİNİN TESPİTİ ( Mahkemece Davaya Konu Alacağın Miktarı İle Söz Konusu Alacağın Ödenip Ödenmediği Yönünde Yöntemince Araştırma Yapılıp Gerektiğinde Bilirkişi Marifetiyle Taraflar Arasındaki Varsa Alacak Fark Miktarı Belirlenip Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı )"
4YHGK22.3.2017E. 2015/7-1738 K. 2017/523"VAKIF ÜNİVERSİTESİ İLE İMZALANAN SÖZLEŞME GEREĞİ YARDIMCI DOÇENTİN İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Davalı Vakıf Üniversitesinin Devlet Eliyle Kurulan Yükseköğretim Kurumları İçin Anayasa'da Belirtilen Hükümlere Tabi Olmasının İş Mahkemesi'nin Görevini Ortadan Kaldırmayacağı/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Davacı İle Davalı Üniversite Arasında Bağıtlanan Sözleşmenin Bireysel İş Sözleşmesi Olduğu/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Davalı Vakıf Üniversitesinin Devlet Eliyle Kurulan Yükseköğretim Kurumları İçin Anayasa'da Belirtilen Hükümlere Tabi Olmasının İş Mahkemesi'nin Görevini Ortadan Kaldırmayacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Üniversitesi İle İmzalanan Sözleşme Gereği Yardımcı Doçentin İşçilik Alacakları İstemi - 5521 S. İş Mahkemeleri Kanununun 1. Md. Uyarınca Uyuşmazlık Adli Yargı Yolunda ve İş Mahkemesinde Çözüleceği/Davacı İle Davalı Üniversite Arasında Bağıtlanan Sözleşmenin Bireysel İş Sözleşmesi Olduğu )"
4YHGK25.1.2017E. 2015/22-68 K. 2017/157"BELEDİYE BÜNYESİNDE EL SANATLARI KURSUNDA USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞMA ( İşçilik Alacağı - İdare İle Davacı Arasındaki Taahhütnamede Davacının Parasal Haklarının 657 S. Kanunun 176. Md. Göre Ödeneceğinin Düzenlenmesi Taahhütnameyi Tek Başına İdari Bir Sözleşme Haline Getirmeyeceği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdare İle Davacı Arasındaki Taahhütnamede Davacının Parasal Haklarının 657 S. Kanunun 176. Md. Göre Ödeneceğinin Düzenlenmesi Taahhütnameyi Tek Başına İdari Bir Sözleşme Haline Getirmeyeceği - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/Belediye Bünyesinde El Sanatları Kursunda Usta Öğretici Olarak Çalışma )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Belediye Bünyesinde El Sanatları Kursunda Usta Öğretici Olarak Çalışma - Kamu Hukuku Kural ve Mevzuatı Çerçevesinde Gerçekleşmeyen Bir Çalışma Sebebiyle Davacının Kamu Personeli Statüsünde Sayılması ve Statü Hukukuna Tabi Kılınması Mümkün Olmadığı/İşçilik Alacakları İstemi )
STATÜ HUKUKU / HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Belediye Bünyesinde El Sanatları Kursunda Usta Öğretici Olarak Çalışma/İşçilik Alacakları - Taahhütnamede Davacının Parasal Haklarının 657 S. Kanunun 176. Md. Göre Ödeneceğinin Düzenlenmesi Taahhütnameyi Tek Başına İdari Bir Sözleşme Haline Getirmeyeceği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
4Y9.HD24.1.2017E. 2015/7449 K. 2017/554"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ (Davacının Belli Tarihler Arası 5393 S. Belediyeler Kanunu'nun 49. Md. Uyarına Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştırıldığı/Bu Madde Kapsamında Yapılan Sözleşmelerin İş Sözleşmesi Olmadığı - İdari Yargının Görevli Olduğu)
DAVA ŞARTI YOKLUĞU (İşçilik Alacakları - Davacının Belli Tarihler Arası Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştığı/Belirtilen Dönemde Arada İş İlişkisi Olmadığından İstemin Tefrik Edileceği/Bu Dönem İçin İdari Yargı Görevli Olduğu/Yargı Yolunun Caiz Olmaması Nedeni İle Usulden Red Kararı Verileceği)
YARGI YOLUNUN CAİZ OLMAMASI (Davacının Belli Tarihler Arası Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştırıldığı/Bu Dönemde Arada İş İlişkisi Olmadığından İstemin Tefrik Edileceği/Bu Dönem İçin İdari Yargı Görevli Olduğu/Dava Şartı Yokluğundan Usulden Red Kararı Verileceği - İşçilik Alacakları)
KIDEM TAZMİNATI (Davacının Kıdem Tazminatına Hak Kazanıp Kazanmadığı Araştırılmadan Kesintisiz 1998'den İtibaren Çalışmayı Kabul Eden ve Sözleşmeli Personel Dönemini de Kapsayan Süre de Katılarak Belirlenen Kıdem Süresine Göre Yapılan Hesaplamaya İtibar Edilerek Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu)"
4Y22.HD1.12.2016E. 2016/21015 K. 2016/23632"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ (Yargı Yolu - Sözleşmeye Göre Davacının Geçici Görevlendirmelerde Devlet Memuru İçin Belirlenmiş Olan Tutar Dikkate Alınacağı/Devlet Memuru Aylıklarında Genel Artış Yapılması Durumunda Aynı Oran/veya Miktarda Davacının Ücretinin Artacağı - Davanın İdari Yargı Yerinde Açılması Gerektiği)
İDARİ YARGININ GÖREVİ (Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Sözleşmeye Göre Davacının Geçici Görevlendirmelerde Devlet Memuru İçin Belirlenmiş Olan Tutar Dikkate Alınacağı/Devlet Memuru Aylıklarında Genel Artış Ödeme Yapılması Durumunda Aynı Oran/veya Miktarda Davacının Ücretinin Artacağı - İdari Yargının Görevli Olduğununun Gözetileceği)
YARGI YOLU (Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Sözleşmeye Göre Davacının Geçici Görevlendirmelerde Devlet Memuru İçin Belirlenmiş Olan Tutar Dikkate Alınacağı/Devlet Memuru Aylıklarında Genel Artış Ödeme Yapılması Durumunda Aynı Oran/veya Miktarda Davacının Ücretinin Artacağı - Davanın İdari Yargı Yerinde Açılacağı)"
4Y4.HD26.10.2016E. 2015/15762 K. 2016/10462"SÖZLEŞMELİ AVUKATA YAPILAN FAZLA ÖDEMENİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali Talebi - Sözleşmeli Avukat Olarak Davacının İşçi Sayılmayan Kamu Personeli Statüsünde Olduğunun Kabul Edileceği/İşin Asliye Hukuk Mahkemesince Esasının İncelenmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Sözleşmeli Avukata Yapılan Fazla Ödemenin Tahsili Talebi - Sözleşmeli Avukat Olarak Davacının İşçi Sayılmayan Kamu Personeli Statüsünde Olduğunun Kabul Edileceği/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL TANIMI ( Kalkınma Planı Yıllık Program ve İş Programlarında Yer Alan Önemli Projelerin Hazırlanması Gerçekleştirilmesi İşletilmesi ve İşlerliği İçin Şart Olan Zaruri ve İstisnai Hallere Münhasır Olmak Üzere Özel Bir Meslek Bilgisine ve İhtisasına İhtiyaç Gösteren Geçici İşlerde Kurumun Teklifi Üzerine Bakanlığın Görüşleri Alınarak Bakanlar Kurulunca Geçici Olarak Sözleşme İle Çalıştırılmasına Karar Verilen ve İşçi Sayılmayan Kamu Hizmeti Görevlileri Olduğu )"
4Y22.HD13.6.2016E. 2015/12622 K. 2016/17359"KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI DAVASI (İş Sözleşmesi İle Çalışma Döneminin Sona Erdiği Tarih İle Dava Tarihi Arasında Geçen Sürenin On Yılı Aştığı ve Davalı Tarafın Zamanaşımı Definde Bulunduğu Gözetilmeksizin Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu)
İDARİ STATÜ (Kıdem Tazminatı Alacağı Davası - İdari Statüde Olması Gereken ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilen Süreye Dair Uyuşmazlığın İdari Statüde Olduğunun Saptandığı/İş Sözleşmesi İle Çalışma Döneminin Sona Erdiği Tarih İle Dava Tarihi Arasında Geçen Sürenin On Yılı Aştığının Gözetilmesi Gerektiği)
İŞ SÖZLEŞMESİ (Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilen Süreye Dair Uyuşmazlığın İdari Statüde Olduğu - İş Sözleşmesi İle Çalışma Döneminin Sona Erdiği Tarih İle Dava Tarihi Arasında Geçen Sürenin On Yılı Aştığı ve Davalı Tarafın Zamanaşımı Definde Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
ZAMANAŞIMI (Davacının İş Sözleşmesi İle Çalışma Döneminin Sona Erdiği Tarih İle Dava Tarihi Arasında Geçen Sürenin On Yılı Aştığı ve Davalı Tarafın Zamanaşımı Definde Bulunduğu Gözetilmeksizin Davacının Kıdem Tazminatının Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)"
4Y7.HD27.4.2016E. 2015/1649 K. 2016/9552"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Üniversitede Öğretim Görevlisi Olduğu/Hizmet Sözleşmesinde İhbar Öneli ve Öğrenci Sayılarının Önemli Ölçüde Azalması İle Sınıf Açılmaması Sebebiyle Hizmet Sözleşmesinin Feshedilmesi Konularında 4857 Sayılı Kanunun Uygulanacağının Düzenlendiği - Taraflar Arasındaki İlişkisinin Özel Hukuk İlişkisi Olduğunun Anlaşıldığı/Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözüleceği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Davacının Üstlendiği Görevi Davalı İle Yaptığı Bir Sözleşme Gereği Yürüttüğü/Aralarındaki İlişkinin Özel Hukuk Kurallarına Göre Belirlenen Özel Hukuk İlişkisi Olduğunun Anlaşıldığı - Uyuşmazlığın Adli Yargı Yolunda İş Mahkemelerinde Çözüleceği/Kıdem Tazminatı Talebi )
ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Yargı Yolu Yanlışlığı Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu/Taraflar Arasında Özel Hukuk Kurallarına Göre Belirlenen Özel Hukuk İlişkisi Olduğu - Davacının 4857 Sayılı Kanun Kapsamında İşçi Olduğu İş Mahkemelerinin Görevli Olacağı )"
4Y22.HD8.2.2016E. 2016/1161 K. 2016/2597"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ (Görevli Mahkeme - Davacı İle Davalı Arasında Yapılan Sözleşme İş Sözleşmesi Olmayıp Sözleşmeli Personel Statüsüne Dair Bir Sözleşme Olduğu/Anlaşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğu)
GÖREVLİ MAHKEME (Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Davacı İle Davalı Arasında Yapılan Sözleşme İş Sözleşmesi Olmayıp Sözleşmeli Personel Statüsüne Dair Bir Sözleşme Olduğu/Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği - Mahkemece Davanın Esasına Girilmesi Doğru Olmadığı)
İDARİ YARGI (Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Davacı İle Davalı Arasında Yapılan Sözleşme İş Sözleşmesi Olmayıp Sözleşmeli Personel Statüsüne Dair Bir Sözleşme Olduğu/Anlaşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu - Davanın Yargı Yolunun Caiz Olmadığından Usulden Reddi Gerektiği)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞMA (Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - İş Mahkemelerinin Görevi İş Kanununa Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar Olduğu/Anlaşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğu Gözetileceği)"
4Y22.HD16.11.2015E. 2015/29817 K. 2015/31004"BELMEK KURSLARINDA USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞMA ( İşçilik Alacakları İstemi/Görevli Mahkeme - Davacı İle Taaahhütname İmzalanmadan Önce Davalı Belediye Tarafından Encümen Kararı Alınmış Olması Yapılan Sözleşmenin Dayanağı Olup İşlemi İdari Bir İşlem Haline Getirmeyeceği/Mahkemece Davanın Esasına Girileceği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Davacı İle Taaahhütname İmzalanmadan Önce Davalı Belediye Tarafından Encümen Kararı Alınmış Olması Sözleşmenin Dayanağı Olup İşlemi İdari Bir İşlem Haline Getirmeyeceği/İdari Yargının Görevli Olduğu Gerekçesi İle Yargı Yolu Caiz Olmadığından Davanın Usulden Reddinin Doğru Olmadığı )
YARGI YOLU ( Belmek Kurslarında Usta Öğretici Olarak Çalışma/İşçilik Alacakları İstemi - Davacı İle Taaahhütname İmzalanmadan Önce Davalı Belediye Tarafından Encümen Kararı Alınmış Olması Yapılan Sözleşmenin Dayanağı Olup İşlemi İdari Bir İşlem Haline Getirmeyeceği/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
TAAHHÜTNAME İMZALANMADAN ÖNCE ENCÜMEN KARARI ALINMIŞ OLMASI ( Yapılan Sözleşmenin Dayanağı Olup İşlemi İdari Bir İşlem Haline Getirmeyeceği- Uyuşmazlığın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu Gerekçesi İle Davanın Usulden Reddinin Bozma Nedeni Olduğu/İşçilik Alacakları İstemi - Belmek Kurslarında Usta Öğretici Olarak Çalışma )"
4Y5.CD22.1.2015E. 2013/14087 K. 2015/1499"BELEDİYE BAŞKANININ MEMURLAR ELİYLE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN BİRİM BAŞKANLIĞI GÖREVİNE KARDEŞİNİ GETİRMESİ ( Sanığın Kardeşine Fazladan Ödeme Yapıldığı ve Encümen Toplantılarına Katılması Sebebiyle Huzur Hakkı Ödendiği - Yapılan Tüm Ödemelerle İlgili Evrakların Teminiyle Gerektiğinde Bilirkişi Heyetinden Rapor Aldırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Belediye Başkanının Memurlar Eli İle Yürütülmesi Gereken Birim Başkanlığı Görevine Kardeşini Getirerek Görevine Aykırı Hareket Ettiği - Sanığın Kardeşine Fazladan Ödeme Yapıldığı ve Encümen Toplantılarına Katılması Sebebiyle Huzur Hakkı Ödendiği/Yapılan Tüm Ödemelerle İlgili Evrakların Teminiyle Gerektiğinde Bilirkişi Heyetinden Rapor Aldırılarak Karar Verileceği )"
4YCGK27.5.2014E. 2014/12-120 K. 2014/291"AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN TAKSİRLE YARALAMAYA NEDEN OLMASI ( Suçun Memuriyet ve Kamu Görevinden Doğmadığı/Özgü Suç Niteliği Bulunmadığı - Görev ile Bağlantılı ve Görevden Yararlanılarak İşlenilen Bir Suç Bulunmadığından 4483 S.K. Kapsamında Sanık Hakkında Soruşturma İzni Alınmasına Gerek Olmadığı )
AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN TAKSİRLE YARALAMAYA NEDEN OLMASININ ÖZGÜ SUÇ NİTELİĞİ BULUNMADIĞI ( Sağlık Ocağında Görevli Şoför İçin Soruşturma İzni Alınmasının Gerekmediği - 5237 S.K. Kapsamlı Bir Kamu Görevlisi Tanımı Bulunduğu/Suçun Memuriyet ya da Kamu Görevinden Doğmadığının Gözetileceği/Soruşturma İzni )
CEZA KANUNU KAPSAMINDA KAMU GÖREVLİSİNİN GENİŞ YORUMLANDIĞI ( 5237 S.K. Kapsamında Kamu Görevlisi Sayılan Bir Kişinin Aynı Zamanda 4483 S.K. Kapsamında Ceza Kovuşturmasında da Kamu Görevlisi Sayılmasına İmkan Bulunmadığı - Abdulans Şoförü Hakkında Soruşturma İzni Alınmasına Gerek Olmadığı )
AMBULANS ŞOFÖRÜ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ ALINMASINA GEREK OLMADIĞI ( Görev ile Bağlantılı ve Görevden Yararlanılarak İşlenilen Bir Suç Bulunmadığı - Sadece Kamu Görevlileri Tarafından İşlenebilir Özgü Suç Niteliği Bulunmadığının Gözetileceği/Soruşturma İzni Alınmasına Gerek Olmadığının Kabulü )
KAMU GÖREVLİSİ TANIMI ( Soruşturma İzni ile İlgili 4483 S.K. Kapsamında Yer Almak İçin Bir Kimsenin Genel İdari Usullere Göre Yürütülen Asli ve Sürekli İşi Yapıyor Olmasının Yeterli Olmadığı - Ayrıca Bu Kişilerin Memur veya Diğer Kamu Görevlisi Olması Gerektiği/5237 S.K. Farklı Olduğu )"
4Y22.HD18.3.2014E. 2013/28797 K. 2014/6432"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE USTA ÖĞRETİCİNİN KAMU GÖREVLİSİ SIFATI (İşçilik Alacakları İstemi - Davacının İdareye Verdiği Bir Taahhütnameye İstinaden Çalışması ve Taahhütnamede Ek Ders Ücretinin Hesaplanmasında 657 S. Kanun'un 176 Md. Esas Alınmasının Davacının Kamu Personeli Statüsünde Değerlendirilmesi İçin Yeterli Olmadığı/Uyuşmazlığın Özel Hukuk Hükümlerine Göre Çözüleceği)
İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ (Davacının Büyükşehir Belediyesinde Çalıştığı - Uyuşmazlık Mahkemesine Göre Davacının Statü Hukukuna Tabi Olmadığı/Mahkemece Uyuşmazlığın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu)
GÖREVLİ YARGI YOLU (İşçilik Alacaklarının Hüküm Altına Alınması Talebi - Uyuşmazlık Mahkemesinin Kararına Göre Büyükşehir Belediyesinde İstihdam Edilen Usta Öğreticilerin Statü Hukukuna Tabi Olmadığı/Uyuşmazlığın Çözümünde Özel Hukuk Hükümlerinin Uygulanacağı)
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE GÖRE STATÜ HUKUKU (Büyükşehir Belediyesinde Çalışan Usta Öğreticinin İşçilik Alacakları İstemi - Aynı Statüdeki Davacının İdareye Verdiği Bir Taahhütnameye İstinaden Çalışması ve Taahhütnamede Ek Ders Ücretinin Hesaplanmasında 657 S. Kanun'un 176 Md. Esas Alınmasının Davacının Kamu Personeli Statüsünde Değerlendirilmesi İçin Yeterli Olmadığı/Özel Hukuk Hükümlerinin Uygulanacağı)
USTA ÖĞRETİCİNİN KAMU GÖREVLİSİ SIFATI (İşçilik Alacakları İstemi - Davacının İdareye Verdiği Bir Taahhütnameye İstinaden Çalışması ve Taahhütnamede Ek Ders Ücretinin Hesaplanmasında 657 S. Kanun'un 176 Md. Esas Alınmasının Davacının Kamu Personeli Statüsünde Değerlendirilmesi İçin Yeterli Olmadığı/Uyuşmazlığın Özel Hukuk Hükümlerine Göre Çözülmesi Gerektiği)"
4Y10.HD12.12.2013E. 2012/9082 K. 2013/24142"TOPLULUK DAVASI ( Tüzel Kişiliği Haiz Davacının Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı - 6100 S.K. Hükümlerinin Devam Eden Davalar Bakımından Derhal Uygulanması Mümkün Olduğu/Davacının Temsil Ettiği Sözleşmeli Öğretmenlerin Menfaatlerini Korumak Amacıyla Topluluk Davası Açabileceği )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Tüzel Kişiliği Haiz Davacının Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı - 6100 S.K. Hükümlerinin Devam Eden Davalar Bakımından Derhal Uygulanması Mümkün Olduğu/Davacının Temsil Ettiği Sözleşmeli Öğretmenlerin Menfaatlerini Korumak Amacıyla Topluluk Davası Açabileceği )
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNDEN KESİNTİ YAPILMASI ( Kadrolu Öğretmenlerin Memur Statüsüne Tabi Olduğu - Sözleşmeli Öğretmenlerin Hukuksal Açıdan Farklı Konumda Olduğu/Sözleşmeli Öğretmenlerin Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinden Kesinti Yapılamayacağına İlişkin İstisnadan Yararlanmalarının Mümkün Olmadığı )
KADROLU ÖĞRETMENLER İLE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN STATÜSÜ ( Kadrolu Öğretmenlerin Memur Statüsüne Tabi Olduğu - Sözleşmeli Öğretmenlerin Hukuksal Açıdan Farklı Konumda Olduğu/Sözleşmeli Öğretmenlerin Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinden Kesinti Yapılamayacağına İlişkin İstisnadan Yararlanamayacağı )"
4YHGK27.3.2013E. 2012/4-831 K. 2013/393"BELEDİYENİN TEMİZLİK ARACININ SEBEP OLDUĞU KAZA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Eldeki Davada Sadece Araç Şöförüne Karşı Husumet Yöneltilmesinin Hatalı Olduğu - Hizmet Kusuru Nedeniyle Belediyenin de Sorumlu Bulunduğu )
BELEDİYEYE KARŞI HUSUMET YÖNELTİLMESİ GEREĞİ ( İşçinin Görevinin İfası Sırasında Neden Olduğu Kazada Belediyenin Hizmet Kusuru Bulunduğu - Kamu Görevlisine Değil Belediye Aleyhine de Davanın Açılması Gerektiği/Direnme Kararının Bozulacağı )
BELEDİYENİN SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN ÖLÜME SEBEBİYET VERMESİ ( Temizlik İşçisi Olan Davalının Şoförü Olduğu Aracın Manevra Yaparken Yaptığı Kaza - Sözleşmeli Personelin Kamu Hizmeti İfa Ettiği/Davanın İdareye Karşı Açılması Gerektiği )
HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ İLE BELEDİYENİN TEMİZLİK İŞLERİNİN YÜKLENİCİ ŞİRKETE VERİLMESİ ( Şirket İşçisinin Kamu Hizmetinin İfası Sırasında Karışmış Olduğu Trafik Kazasında Belediye'nin de Sorumlu Olduğunun Kabul Edilmesi Gereği )
İŞÇİNİN KAMU GÖREVİ İLE İLGİLİ İŞLERİNİN İFASI ( Temizlik Aracının Davacıların Murisinin Ölümüne Sebep Olduğu - Sadece Davalı İşçiye Dava Açıldığından Davanın Husumet Yönünden Reddedilmesi Gereği - Hizmet Kusuru Bulundu/Tazminat Davası )
BELEDİYENİN HİZMET KUSURU BULUNDUĞU ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Husumetin Sadece İşçi Durumundaki Kamu Görevlisine Değil Belediye'ye Karşı Yöneltilmesi Gerektiği/Husumet Yönünden Davanın Reddi )
BELEDİYE İLE YÜKLENİCİ FİRMA İŞÇİSİ ARASINDA BAĞLANTI BULUNMADIĞI İDDİASI ( İtibar Edilmeyeceği/Eldeki Davada Hizmet Kusuru Bulunduğu/İşçinin Kamu Hizmetinin İfası Sırasında Kazaya Sebebiyet Verdiği - Belediyeye Dava Açılabileceği )"
4Y7.HD25.3.2013E. 2013/3424 K. 2013/4202"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Davacı İşçi Olup Dava Konusu Hukuki İlişkide Hizmet Akdinin Denetim Gözetim Zaman Bağımlılık ve Ücret Unsurlarının Bulunduğu - İş Kanunu Kapsamında Yer Aldığı Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiği )
HİZMET AKDİ ( Denetim Gözetim Zaman Bağımlılık ve Ücret Unsurları Bulunan Dava Konusu Hukuki İlişkide Davacı İşçinin İş Kanunu Kapsamında Yer Aldığı Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları İstemi )
İŞÇİ ( Dava Konusu Hukuki İlişkide Hizmet Akdinin Denetim Gözetim Zaman Bağımlılık ve Ücret Unsurlarının Bulunduğu/İş Kanunu Kapsamında Yer Aldığı Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Çözülmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları İstemi )
ADLİ YARGI YERİ ( Tarafından İş Kanunu Kapsamında Yer Alan ve Davacının İşçi Olduğu Dava Konusu Hukuki İlişkide Hizmet Akdinin Denetim Gözetim Zaman Bağımlılık ve Ücret Unsurlarının Bulunduğu Uyuşmazlığın Çözülmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları İstemi )"
4Y21.HD18.3.2013E. 2012/13920 K. 2013/4833"HİZMET TESPİTİ ( Mahkemenin Yeterli ve Gerekli Bir Araştırmayla Davacının Çalışmasının Kısmi Süreli ya da Tam Süreli Olup Olmadığını Aydınlığa Kavuşturmadan Yazılı Şekilde Karar Vermesinin Yerinde Olduğu )
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA ( Haftalık Çalışma Süresinin Tam Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan Emsal İşçiye Göre Önemli Ölçüde Daha Az Belirlenmesi Durumunda Sözleşme Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Olduğu - Mahkemenin Yeterli ve Gerekli Bir Araştırma Yapmadığı )
USTA ÖĞRETİCİ ( Ders Saati Karşılığında Ücrete Hak Kazanmaları Esas Olduğu/Kurumun Kendisine Verdiği Görev ya da İşin Niteliği Gereği Çalışmasını Sürdürdüğü Hallerde Tam Süreli Çalıştığı Kabul Edilebileceği - Mahkemenin Yeterli ve Gerekli Bir Araştırma Yapmadığı )
TAM SÜRELİ ÇALIŞMA ( Hizmet Tespiti - Mahkemenin Yeterli ve Gerekli Bir Araştırmayla Davacının Çalışmasının Kısmi Süreli ya da Tam Süreli Olup Olmadığını Aydınlığa Kavuşturmadan Yazılı Şekilde Karar Vermesinin Yerinde Olduğu )"
4Y9.HD6.12.2012E. 2012/21548 K. 2012/41640"İŞE İADE DAVASI ( Memur ve Sözleşmeli Personel İle İdare Arasındaki Uyuşmazlıkların İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği - Davacının Statü Hukukuna Tabi Olup Olmadığı Araştırılıp Değerlendirilmeksizin Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Genel İdare Esaslarına Göre Hizmet Yürüten Memur ve İşçi Sayılmayan Çalışanların Böyle İfade Edildiği/İdare ile Arasındaki Uyuşmazlıkların İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği - İşe İade Davası )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Çalışmaların Bir Kısmının Sözleşmeli Bir Kısmının da İşçi Olarak Geçmesi Halinde İş Hukukunun Uygulanmasının Sadece İşçilikte Geçen Dönemle Sınırlı Kalacağı - İşe İade Davası )
GÖREV ( İşe İade Davası - Yargılama Sırasında Taraflarca Davacının İşçi Olmadığı İddia Edilmemişse de Görev Hususunun Mahkemece Resen Araştırılması Gerektiği )"
4Y9.HD26.12.2011E. 2009/43304 K. 2011/49325"GEÇİCİ PERSONEL SÖZLEŞMESİ ( Davacı İşçinin İşçi Sayılmayan Bu Dönemi İçin İşçilik Alacakları Hakkında Değerlendirme Yapılamayacağı - İdari Sözleşme Olduğundan Uyuşmazlığın İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Eser Sözleşmesi Adı Altında Çalıştırıldığı Çalışma Süresinin İş İlişkisi Olarak Kabul Edileceği/Tanık Beyanlarının Çalışmanın Aralıksız Olup Olmadığı Konusunda Açık ve Yeterli Olmadığı - Davacının Hizmet Süresinin Tam Olarak Belirleneceği )
HİZMET SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Davacının Eser Sözleşmesi Adı Altında Çalıştırıldığı Çalışma Süresinin İş İlişkisi Olarak Kabul Edileceği - Tanık Beyanlarının Çalışmanın Aralıksız Olup Olmadığı Konusunda Açık ve Yeterli Olmadığı )
ESER SÖZLEŞMESİ ADI ALTINDA ÇALIŞTIRILMA ( İş İlişkisi Olduğundan İşçilik Alacağına Hükmedileceği - Davacının Hizmet Süresinin Tam Olarak Belirleneceği )"
4Y9.HD24.10.2011E. 2011/47206 K. 2011/39092"İLAVE TEDİYE ALACAĞI ( Davacının Üniversitede İşçi İken Memur Statüsüne Geçtiği - Ödeme Tarihinde İşçinin İşinden Ayrılmış Olup Olmadığına Bakılmaksızın Geçmiş Olan Hizmetlerinin Toplamı Oranında Ödeneceği/Üniversite 6772 S.K. Kapsamında Bulunduğundan Davanın Kabul Edileceği )
İŞÇİ STATÜSÜNDEN MEMUR STATÜSÜNE GEÇİŞ ( İlave Tediye Alacağının Tahsili Talebi - Davalı Üniversite 6772 S.K. Kapsamında Bulunduğundan Davanın Kabulü Gerektiği )
6772 SAYILI YASA KAPSAMINDA YER ALAN ÜNİVERSİTE ( Davacının Üniversitede İşçi İken Memur Statüsüne Geçtiği - Davalı Üniversite 6772 S.K. Kapsamında Bulunduğundan Mahkemece Ödenmeyen İlave Tediye Alacağına Karar Verileceği )
BELİRSİZ ALACAK DAVASI ( İlave Tediye Alacağının Ödenmesi Talebi/Davanın Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılmadığı - Dava ve Karar Tarihinde 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Yürürlükte Olmadığı/Alacak Davasına İlişkin Kuralların Uyuşmazlıkta Uygulanmayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( İlave Tediye Alacağının Ödenmesi Talebi/Davanın Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılmadığı - Dava ve Karar Tarihinde 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Yürürlükte Olmadığı/Avukatlık Ücret Tarifesindeki Kurallara Göre Vekalet Ücretine Karar Verileceği )"
4Y9.HD3.10.2011E. 2009/22356 K. 2011/34266"BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASI ( Davacının Sözleşmeli Personel Olduğu Dönem İçin İdari Mahkemelerin Görevli Olduğu - Sözleşmeli Personel Olduğu Dönem İçin İhbar ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanamayacağı)
BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARININ ÇARLIŞTIRMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklarda İdare Mahkememelerinin Görevli Olduğu - Taraflar Arasındaki Sözleşmenin İş Sözleşmesi Sayılmadığı/İş Kanunun Cari Olmadığı)
İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Belediye ve Bağlı Kuruluşlarında Çalıştırılan Sözleşmeli Personelin İdare Hukuku ile İlgili Olduğu - İş Kanunun Uygulanamacağı/Taraflar Arasındaki Sözleşmenin İŞ Sözleşmesi Olmadığı/İşçi Statüsünün Bulunmadığı)
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Davalı Belediyede İş Sözleşmesi ile Çalıştığı Dönem İçin Tazminat Talebinin Dikkate Alınabileceği - Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştığı Dönemler İçin İse Dava Dilekçesinin Yargı Yolu Nedeniyle Reddi Gereği)
YARGI YOLU YANLIŞLIĞI ( Davacının Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştığı Dönem İçin İdare Mahkemelerinin Görevli Olduğu)"
4Y10.HD5.7.2011E. 2011/3780 K. 2011/10306"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Bir İş Kanunu Müessesesi Olan ve Sadece Bu Yasa Kapsamındaki İşçilere Uygulanabilen Hafta Tatili Ücreti ve 657 S. Kanun'un 4/C Md.sine Tabi Olarak Çalışan ve İş Kanunu Kapsamı Dışında Bırakılan Geçici Personel Hakkında Uygulanamayacağı )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Çalışmanın Tespiti - Bir İş Kanunu Müessesesi Olan ve Sadece Bu Yasa Kapsamındaki İşçilere Uygulanabilen Hafta Tatili Ücreti ve 657 S. Kanun'un 4/C Md.sine Tabi Olarak Çalışan ve İş Kanunu Kapsamı Dışında Bırakılan Geçici Personel Hakkında Uygulanamayacağı )
GEÇİCİ PERSONEL ( 657 S. Kanun'un 4/C Md.sine Tabi Olarak Çalışan ve İş Kanunu Kapsamı Dışında Bırakılan Geçici Personel Hakkında Hafta Tatili Ücretinin Uygulanamayacağı )
CUMARTESİ PAZAR ÇALIŞMASI ( Çalışmanın Geçtiği Yerin Bir Kamu Kurumu Olduğu ve İşlemlerin Kayıtlara Geçirilmesinin Asıl Bulunduğu ve Kayıtların Aksinin Yazılı Delillerle İspatı Gerektiği )"
4Y9.HD26.5.2011E. 2011/24857 K. 2011/15629"KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Davalı Bakanlığın Devlet Konukevi İşyerinde Aşçı Yardımcısı Olarak Çalıştığı - İş Akdini Emeklilik Nedeniyle Kendisi Feshettiği/Anlaşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
GÖREV ( Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Alacaklarının Ödetilmesi İstemi - Davacı Davalı Bakanlığın Devlet Konukevi İşyerinde Aşçı Yardımcısı Olarak Çalıştığı - İş Akdini Emeklilik Nedeniyle Kendisi Feshettiği/Anlaşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
İŞ AKTİNİN EMEKLİLİK NEDENİYLE FESHİ ( Davacı Davalı Bakanlığın Devlet Konukevi İşyerinde Aşçı Yardımcısı Olarak Çalıştığı - İş Akdini Emeklilik Nedeniyle Kendisi Feshettiği/Anlaşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )"
4Y9.HD2.5.2011E. 2009/12330 K. 2011/12876"İŞÇİLİK ALACAKLARI (657 S.K. Md. 4/c Kapsamında Sözleşmeli Geçici Personel Statüsünde Olan Davacı Hakkında İş Kanunu'nun Uygulanamayacağı - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği)
SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ PERSONEL (657 S.K. Md. 4/c Kapsamında/Hakkında İş Kanunu'nun Uygulanamayacağı - İşçilik Alacakları İle İlgili Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümleneceği)
DEVLET MEMURLARI KANUNU 4/C KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR (Haklarında İş Kanunu'nun Uygulanamayacağı/Uyuşmazlıkların İdari Yargıda Çözümleneceği - İşçilik Alacakları Talebi)"
4Y10.HD24.3.2011E. 2010/11453 K. 2011/4062"HİZMET TESPİTİ ( Usta Öğreticilerin Öngörülen ve Önceden Belirlenen Süre Dahilinde Bir Çalışma Yükümlülüğünü Kabullendikleri ve Ders Saati Karşılığında da Ücrete Hak Kazandıkları )
HALK EĞİTİM MERKEZİNDE USTA ÖĞRETİCİ ( Öngörülen ve Önceden Belirlenen Süre Dahilinde Bir Çalışma Yükümlülüğünü Kabullendikleri ve Ders Saati Karşılığında da Ücrete Hak Kazandıkları - Hizmet Tespiti İstemi )
USTA ÖĞRETİCİ ( Halk Eğitim Merkezinde/Hizmet Tespiti İstemi - Öngörülen ve Önceden Belirlenen Süre Dahilinde Bir Çalışma Yükümlülüğünü Kabullendikleri ve Ders Saati Karşılığında da Ücrete Hak Kazandıkları )
EYLEMLİ ÇALIŞMA ( Yasa ve Sözleşmelerde Belirtilen Sınırlamalara Aykırı Tam Süreli Hizmet Sözleşmesinin Unsurlarının Gerçekleştiği Bir Çalışma Durumunun Eylemli Olarak Oluştuğunun İddia Edilip Kanıtlanmasının Olanak Dahilinde Olduğu )
DERS SAATLERİ ( Hizmet Tespiti İstemi - Dava Konusu Dönemlere İlişkin Ders ve Yoklama Defterleri Puantajlar Getirtilip Bu Tür Belgelerde Noksanlık Varsa Bunun Nedeni Araştırılarak İşveren Kurumun İlgili Şef Amir ve Müdür Gibi Yetkili Kişileri Dinlenerek Araştırılması Gerektiği )"
4Y10.HD10.6.2010E. 2008/11762 K. 2010/8447"ÜCRETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Talebinin Temelde Bir Hizmet Tespiti Olduğu ve Bu Hususun 506 S. Sosyal Sigortalar Kanununda Düzenlendiği - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Geçici Personel Olarak Fakat Yılın On İki Ayı, Sürekli Olarak Çalıştığının Ve Son Ücretinin Tespiti İstemi - Bu Hususun 506 S. Sosyal Sigortalar Kanununda Düzenlendiği/İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GEÇİCİ PERSONEL ( Son Ücretinin Tespiti İstemi - Davacının Talebinin Temelde Bir Hizmet Tespiti Olduğu ve Bu Hususun 506 S. Sosyal Sigortalar Kanununda Düzenlendiği/İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Geçici Personel Olarak Fakat Yılın On İki Ayı, Sürekli Olarak Çalıştığının Ve Son Ücretinin Tespiti İstemi - Bu Hususun 506 S. Sosyal Sigortalar Kanununda Düzenlendiği/İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
4Y9.HD3.6.2010E. 2008/29426 K. 2010/16021"İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Sözleşmenin Taraflarından Birisinin İdare Diğerinin İse İşçi Olduğu Sözleşmenin Taraflarında Eşitlik Değil İdarenin Yönetsel Üstünlüğü İle Otoritesini Belirleyen Unsurları Taşıdığı - İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İzin Ücreti Alacağı - Sözleşmenin Taraflarından Birisinin İdare Diğerinin İse İşçi Olduğu Sözleşmenin Taraflarında Eşitlik Değil İdarenin Yönetsel Üstünlüğü İle Otoritesini Belirleyen Unsurları Taşıdığı/İdari Yargının Görevli Olduğu )
SÖZLEŞMENİN BİR TARAFININ İDARE OLMASI ( İzin Ücreti Alacağı - Diğer Tarafın İse İşçi Olduğu Sözleşmenin Taraflarında Eşitlik Değil İdarenin Yönetsel Üstünlüğü İle Otoritesini Belirleyen Unsurları Taşıdığı/İdari Yargının Görevli Olduğu )
YARGI YOLU ( İzin Ücreti Alacağı - Sözleşmenin Taraflarından Birisinin İdare Diğerinin İse İşçi Olduğu Sözleşmenin Taraflarında Eşitlik Değil İdarenin Yönetsel Üstünlüğü İle Otoritesini Belirleyen Unsurları Taşıdığı/İdari Yargının Görevli Olduğu )"
4Y9.HD18.5.2010E. 2008/29913 K. 2010/13853"MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE İŞÇİ ( Ortak Noktası Ücret Karşılığı Bağımlı Çalışmaları Olduğu - Memur Genel İdare Esaslarına Göre Yürütülen Asli ve Sürekli Kamu Hizmetlerinin Yerine Getirilmesinde Görevlendirileceği )
ATAMA İŞLEMİ ( Memur İle Onu Atayan İdare Arasında Farklı Bir Uygulamanın Kararlaştırılmasının Söz Konusu Olmayacağı )
İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI ( Davalılar İş Kanunu'na Tabi İşçi Statüsünde Olmayıp Davacı Bakanlığa Ait Okulda Müdür ve Müdür Başyardımcısı Olarak Memur Sıfatıyla Görev Yaptığı - Uyuşmazlığın Çözümü de İş Mahkemesine Ait Olmadığı )
GÖREV ( Davalılar İş Kanunu'na Tabi İşçi Statüsünde Olmayıp Davacı Bakanlığa Ait Okulda Müdür ve Müdür Başyardımcısı Olarak Memur Sıfatıyla Görev Yaptığı - Uyuşmazlığın Çözümü de İş Mahkemesine Ait Olmadığı )"
4Y9.HD6.5.2010E. 2010/8079 K. 2010/12450"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Sözleşmeli Personel Sıfatının Kazanılmasında Zorunlu ve İstisnai Durumun Mevcut Olması Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının Görüşleri Alınarak Bakanlar Kurulunca Çalıştırılmasına Karar Verilmesi Gibi Koşullar Tamamlanmadan Yapılan Sözleşmeleri Hizmet Sözleşmesi Olarak Kabul Etmek Gerektiği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SIFATININ KAZANILMASI ( Zorunlu ve İstisnai Durumun Mevcut Olması Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının Görüşleri Alınarak Bakanlar Kurulunca Çalıştırılmasına Karar Verilmesi Gibi Koşullar Tamamlanmadan Yapılan Sözleşme Hizmet Sözleşmesi Olarak Kabul Edileceği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeli Personel Sıfatının Kazanılmasında Zorunlu ve İstisnai Durumun Mevcut Olması Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının Görüşleri Alınarak Bakanlar Kurulunca Çalıştırılmasına Karar Verilmesi Gibi Koşullar Tamamlanmadan Yapılan Sözleşmenin Kabul Edildiği )"
4YHGK2.2.2010E. 2010/3-678 K. 2011/14"İŞLETME AVUKATI ( Orman İşletme Müdürlüğü'nde Sözleşmeli Çalışan Avukat - İnfazı Talep Edilmeyen İlama Dayalı Alacağın İcra Giderinden Sorumlu Tutulamayacağı )
İNFAZI TALEP EDİLMEYEN İLAMIN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Orman İşletme Müdürlüğü'nde Sözleşmeli Çalışan Avukat - İlama Dayalı Alacağın İcra Giderinden Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN AVUKAT ( Orman Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Görev Yönetmeliğinde Görevlerinin Belirtildiği - İnfazı Talep Edilmeyen İlama Dayalı Alacağın İcra Giderinden Sorumlu Tutulamayacağı )
İLAMA DAYALI BORCUN ZAMANINDA ÖDENMEMESİNDEN KAYNAKLANAN İCRA GİDERİ ( İlamın İnfazının Talep Edilmediği - Orman İşletme Müdürlüğü'nde Sözleşmeli Çalışan Avukatın İcra Giderinden Sorumlu Olmayacağı )"
4YHGK27.1.2010E. 2009/9-584 K. 2010/3"ALACAK DAVASI ( Davacının Hizmet Sözleşmesi İle Davalı Kuruma Ait SSK Hastanesinde Çalıştığı - Davacı Memur veya Sözleşmeli Personel Olmadığından Taraflar Arasındaki İlişkinin İş İlişkisi Olduğunun Kabul Edileceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Davacının Hizmet Sözleşmesi İle Davalı Kuruma Ait SSK Hastanesinde Çalıştığı/Taraflar Arasındaki İlişkinin İş İlişkisi Olduğu - İş Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Davacının Hizmet Sözleşmesi İle Davalı Kuruma Ait SSK Hastanesinde Çalıştığı/Taraflar Arasındaki İlişkinin İş İlişkisi Olduğu - İş Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"
4Y9.HD5.10.2009E. 2008/9938 K. 2009/25731"KIDEM TAZMİNATI ( Geçici Personel Olarak Çalışma - Davacı Sözleşmede Belirtilen Ücret ve Süre Sınırları İçinde Çalıştırılan ve İşçi Sayılmayan Kimselerden Olduğu/Davacının Bu Konumu İtibariyle Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olması Gerektiği )
GÖREV ( Kıdem Tazminatı - Davacı Sözleşmede Belirtilen Ücret ve Süre Sınırları İçinde Çalıştırılan ve İşçi Sayılmayan Kimselerden Olduğu/Davacının Bu Konumu İtibariyle Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olması Gerektiği )
GEÇİCİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞMA ( Kıdem Tazminatı - Davacı Sözleşmede Belirtilen Ücret ve Süre Sınırları İçinde Çalıştırılan ve İşçi Sayılmayan Kimselerden Olduğu/ Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olması Gerektiği )"
4Y9.HD29.6.2009E. 2008/34120 K. 2009/18202"İŞE İADE DAVASI ( Davacının 4857 S. İş Kanunu Kapsamında İş Sözleşmesine Dayalı Olarak Çalışan Olmadığından İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı )
İDARİ YARGI ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası - Davacının 4857 S. İş Kanunu Kapsamında İş Sözleşmesine Dayalı Olarak Çalışan Olmadığından İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı/Davacının Statüsü Nedeni İle İdari Yargının Görevli Olduğu )
İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ ( Davacının 4857 S. İş Kanunu Kapsamında İş Sözleşmesine Dayalı Olarak Çalışan Olmadığından İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı - Davacının Statüsü Nedeni İle İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( Davacının 4857 S. İş Kanunu Kapsamında İş Sözleşmesine Dayalı Olarak Çalışan Olmadığından İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı - Davacının Statüsü Nedeni İle İdari Yargının Görevli Olduğu )"
4Y9.HD2.2.2009E. 2007/32544 K. 2009/783"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Davacının Sözleşmeli Personel Statüsünde Geçirdiği Çalışmalar Yıllık Ücretli İzinlerin Hesaplanmasında Değerlendirilemeyeceği )
YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA AÇISINDAN BİRLEŞTİRİLEBİLECEK ÇALIŞMALAR ( Borçlar Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Gibi Yasalar Kapsamına Giren Çalışmalar Olduğu )
YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA ( Davacının Sözleşmeli Personel Statüsünde Geçirdiği Çalışmalar Yıllık Ücretli İzinlerin Hesaplanmasında Değerlendirilemeyeceği )"
4Y9.HD22.12.2008E. 2008/14912 K. 2008/34642"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( İş Hukuku Kurallarına Bağlı Bulunan İşçilerden Farklı Olarak Statü Hukuku İçinde Yer Almaları Esasının Benimsendiği )
STATÜ HUKUKU ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin İş Hukuku Kurallarına Bağlı Bulunan İşçilerden Farklı Olarak Statü Hukuku İçinde Yer Almaları Esası Benimsendiği )
İDARİ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( İlişkin Davaları Çözmekle İdari Mahkemelerin Görevli Olduğu )
GÖREV ( İdari Sözleşmelerden Dolayı Taraflar Arasında Çıkan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaları Çözmekle İdari Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
4Y9.HD22.12.2008E. 2007/29878 K. 2008/34630"İDARİ SÖZLEŞME ( Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kamu Hizmetinin Yürütülmesi Amacı İle Tek Yanlı Olarak Düzenlenen Yazılı Tip Sözleşmeler Olduğu - İdari Sözleşmelerle İlgili Hususlardan Doğan Anlaşmazlıkların İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kamu Hizmetinin Yürütülmesi Amacı İle Tek Yanlı Olarak Düzenlenen Yazılı Tip Sözleşmeler Olduğu - İdari Sözleşmelerle İlgili Hususlardan Doğan Anlaşmazlıkların İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Trafik Kontrol Elemanı - Davalı İle Davacı Arasında 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İş İlişkisi Bulunmadığı İdari Sözleşme İle Çalıştığı ve Uyuşmazlıkta İdari Yargının Görevli Olduğu )
İDARİ YARGI ( Trafik Kontrol Elemanı Olan Davacının Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştırıldığı - 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İş İlişkisi Bulunmadığı İdari Sözleşme İle Çalıştığı ve Uyuşmazlıkta İdari Yargının Görevli Olduğu )"
4Y9.HD17.11.2008E. 2008/5876 K. 2008/31068"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Davalı Üniversite İle Davacı Arasında İş İlişkisi Bulunduğundan ve Bundan Sonrada Geçici İşçi Pozisyonunda İş İlişkisinin Devam Etmesi Nedeni İle “Taraflar Arasında İş Sözleşmesi Bulunmadığı” Şeklindeki Gerekçesinin Doğru Olmadığı )
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Sürekli İşçi Kadrosuna veya Sözleşmeli Statüde Çalıştırılması Gerektiği Yönündeki İstem Nedeni İle Kadro Tahsisi İdari İşlemi Nedeni İle Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )
GÖREV ( İşe İade Davası - Sürekli İşçi Kadrosuna veya Sözleşmeli Statüde Çalıştırılması Gerektiği Yönündeki İstem Nedeni İle Kadro Tahsisi İdari İşlemi Nedeni İle Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )
İŞE İADE DAVASI ( Sürekli İşçi Kadrosuna veya Sözleşmeli Statüde Çalıştırılması Gerektiği Yönündeki İstem Nedeni İle Kadro Tahsisi İdari İşlemi Nedeni İle Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )
KADRO TAHSİSİ İŞLEMİ ( Sürekli İşçi Kadrosuna veya Sözleşmeli Statüde Çalıştırılması Gerektiği Yönündeki İstem Nedeni İle Kadro Tahsisi İdari İşlemi Nedeni İle Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği - İşe İade Davası )"
4Y9.HD25.7.2008E. 2007/22173 K. 2008/22066"GEÇİCİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞAN MEMUR ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Davacı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Sözleşmede Belirtilen Ücret ve Süre Sınırları İçinde Çalıştırılan ve İşçi Sayılmayan Kimselerden Olduğundan İdari Yargının Görevli Olduğu )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Geçici Personel Olarak Çalışan Memur - Davacı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Sözleşmede Belirtilen Ücret ve Süre Sınırları İçinde Çalıştırılan ve İşçi Sayılmayan Kimselerden Olduğundan İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Davacı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Sözleşmede Belirtilen Ücret ve Süre Sınırları İçinde Çalıştırılan ve İşçi Sayılmayan Kimselerden Olduğundan İdari Yargının Görevli Olduğu )
BAKANLAR KURULU KARARI İLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ ( Davacı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Sözleşmede Belirtilen Ücret ve Süre Sınırları İçinde Çalıştırılan ve İşçi Sayılmayan Kimselerden Olduğundan İdari Yargının Görevli Olduğu - İhbar ve Kıdem Tazminatı )"
4Y9.HD14.7.2008E. 2008/22104 K. 2008/19977"İŞE İADE İSTEMİ ( Davacının Fesihten Önce İş Sözleşmesinin Feshedilmesini Talep Ettiğine Dair Dilekçe Vermediği - İkaleden Söz Edilemeyeceği )
İKALE SÖZLEŞMESİ ( Davacının Fesihten Önce İş Sözleşmesinin Feshedilmesini Talep Ettiğine Dair Dilekçe Vermediği - İkaleden Söz Edilemeyeceği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının İsteğine Dayanmaması Durumunda Fesihten Sonra Yeni İşçi Alınması ve Feshin Son Çare Olması İlkesi Göz Önünde Bulundurulmadığından Feshin Geçersizliğine Karar Verilmesi Gerektiği )
FESİHTEN SONRA YENİ İŞÇİ ALINMASI ( Feshin Son Çare Olması İlkesi Göz Önünde Bulundurulmadığından Feshin Geçersizliğine Karar Verilmesi Gerektiği )"
4Y9.HD26.5.2008E. 2008/17297 K. 2008/12572"İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERMESİ ( Feshin Geçerli Nedene Dayandığı İşe İade Davasının Reddi Gereği )
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Özelleştirme Kapsamında İşçinin Kamu Kurumuna Nakli - İş sözleşmesinin Karşılıklı İrade ile Sona Erdiğinden davanın Reddi Gereği )
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA İŞÇİNİN KAMU KURUMUNA NAKLİ ( İş Sözleşmesinin İşverenin Tek Taraflı İradesiyle Değil Karşılıklı İradeyle Feshedilmesi - Feshin Haklı Nedene Dayandığı )"
4Y9.HD5.5.2008E. 2007/17820 K. 2008/11244"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Davalı Büyükşehir Belediyesine Bağlı Şehir Tiyatrosunda İdari Nitelikte Sözleşmeler İle Çalıştığı - İdari Yargının Görevli Olduğu )
İDARİ SÖZLEŞME ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davacının Davalı Büyükşehir Belediyesine Bağlı Şehir Tiyatrosunda İdari Nitelikte Sözleşmeler İle Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI ŞEHİR TİYATROSUNDA ÇALIŞMA ( Davacı Sosyal Güvenlik Hakları Yönünden 506 S.Y Tabi Olarak Çalışsa da Yapılan İşin Niteliği Gereği İş Kanunu'na Tabi Çalıştırılan İşçilerle Benzer İşi Yapıyor Olmasının Sonucu Etkilemediği )
GÖREV ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davacının Davalı Büyükşehir Belediyesine Bağlı Şehir Tiyatrosunda İdari Nitelikte Sözleşmeler İle Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )"
4Y9.HD14.4.2008E. 2008/9199 K. 2008/8642"İŞE İADE TALEBİ ( İşverenin Toplu İşçi Çıkarmaya Konu Ettiği Fesih Nedenlerinin Geçerli Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiğinden Reddi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMA YOLUYLA BOZULMASI ( Bu İşlemde Artık İşverenin Toplu İşçi Çıkarmaya Konu Ettiği Fesih Nedenlerinin Geçerli Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİ ( İşverenin Toplu İşçi Çıkarmaya Konu Ettiği Fesih Nedenlerinin Geçerli Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
TOPLU İŞTEN ÇIKARMA ( İşe İade Talebi - İşverenin Toplu İşçi Çıkarmaya Konu Ettiği Fesih Nedenlerinin Geçerli Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
4Y9.HD14.4.2008E. 2008/9198 K. 2008/8641"TOPLU İŞTEN ÇIKARMA ( Gönüllü İşçilerin İradesine Öncelik Verilmesi ve İşçi Tarafından Bu İcabın Kabul Edilmesi Halinde Karşılıklı Olarak İş Sözleşmesinin Anlaşma Yolu İle Bozulmasıın Sözkonusu Olduğu )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE ( BOZMA ) SÖZLEŞMESİ İLE SONA ERDİRİLMESİ ( İşverenin Toplu İşçi Çıkarmaya Konu Ettiği Fesih Nedenlerinin Geçerli Olup Olmadığının Araştırılmaması Gerektiği )
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Gönüllü İşçilerin İradesine Öncelik Verilmesi ve İşçi Tarafından Bu İcabın Kabul Edilmesi Halinde Karşılıklı Olarak İş Sözleşmesinin Anlaşma Yolu İle Bozulmasının Sözkonusu Olduğu )"
4YHGK5.3.2008E. 2008/10-228 K. 2008/232"İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM İADESİ ( Kitlerde "Kapsam Dışı Personel" Adı Altında İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilebileceği )
KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Kitlerde "Kapsam Dışı Personel" Adı Altında İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilebileceği - İşsizlik Sigortası )
İŞSİZLİK SİGORTASININ KİŞİLER BAKIMINDAN KAPSAMI ( 506 Sayılı Kanun Anlamında Sigortalılık Niteliğini Kazanma Açısından Aranan Koşullar İşsizlik Sigortasının Kapsamı İçinde Aynen Geçerli Olduğu )
SİGORTALI SAYILMAYANLAR ( Mütekabiliyet Esasına Dayalı Olarak Yapılan Anlaşmalara Göre Çalışan Yabancı İşçiler İşsizlik Sigortasının Kapsamında Yer Aldığı )
KAMU GÖREVLİLERİ ( Kapsam Dışı Personel - Kapsam Dışı Personelin Anayasanın 128. Maddesinde Sözü Edilen "Diğer Kamu Görevlileri" Tanımı İçerisinde Kabulüne Yasaca Olanak Bulunmadığı )
İSTİHDAM TÜRLERİ ( Sınırlı Olarak Belirtilen İstihdam Türlerine Toplu Sözleşmenin Taraflarınca Yeni Bir Statü Eklenemediği - İşsizlik Sigortası Prim İadesi )
KİT PERSONEL REJİMİ ( "Kapsam Dışı Personel" Adı Altında İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilebileceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Kapsam Dışı Personel - Kapsam Dışı Bırakılma Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmama Sonucunu Doğurduğu/İşçiyle İşveren Arasındaki Bireysel İş İlişkisini Hizmet Sözleşmesine Dayanan Olguyu Etkilemediği )"
4Y9.HD4.3.2008E. 2008/5097 K. 2008/3463"İŞE İADE İSTEMİ ( Davalı İşverenin 4046 Sayılı Yasa Kapsamında Nakil Talebinde Bulunacaklara Öncelik Vereceğini Belirtmesi - Davacının da Bu Doğrultuda Başka Bir Kurumda Görev İçin Nakil Dilekçesi Verdiği/İş Sözleşmesinin Karşılıklı Feshi Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI FESHİ ( Davalı İşverenin 4046 Sayılı Yasa Kapsamında Nakil Talebinde Bulunacaklara Öncelik Vereceğini Belirtmesi - Davacının da Bu Doğrultuda Başka Bir Kurumda Görev İçin Nakil Dilekçesi Verdiğinden İşe İade İsteminin Reddi Gereği )
BAŞKA KURUMA NAKİL İÇİN DİLEKÇE VERİLMESİ ( Davalı İşverenin 4046 Sayılı Yasa Kapsamında Nakil Talebinde Bulunacaklara Öncelik Vereceğini Belirtmesi - İş Sözleşmesinin Karşılıklı Feshi Nedeniyle İşe İade Davasının Reddi Gereği )"
4Y9.HD18.2.2008E. 2007/42459 K. 2008/224"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Davalı İşverenin Geçerli Fesih Nedenini Kanıtlayamadığı İçin İş Sözleşmesinin Feshinin Geçerli Nedene Dayanmadığı - İşe Başlatmama Tazminatının Alt Sınır Olan 4 Aylık Ücret Üzerinden Belirlenmesi Gerektiği )
FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMAMASI ( İşe Başlatmama Tazminatının Alt Sınır Olan 4 Aylık Ücret Üzerinden Belirlenmesi Gerektiği )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( Davalı İşverenin Geçerli Fesih Nedenini Kanıtlayamadığı İçin İş Sözleşmesinin Feshinin Geçerli Nedene Dayanmadığı - Tazminatın Alt Sınır Olan 4 Aylık Ücret Üzerinden Belirlenmesi Gerektiği )"
4Y9.HD26.3.2007E. 2007/291 K. 2007/8436"İŞÇİ SAYILMAYAN GEÇİCİ PERSONEL ( Özel Kanunlarında Personelinin İşçi Statüsünde Olmadığı Belirtilen Kurumlar - Davacının Sosyal Güvenlik Bakımından SSK İle İlişkilendirilmesinin Statüsünde Değişiklik Yapmayacağı )
SOSYAL GÜVENLİK BAKIMINDAN SSK İLE İLİŞKİLENDİRİLME ( İşçi Sayılmayan Geçici Personelin Statüsünde Değişiklik Yapmayacağı - Özel Kanunlarında Personelinin İşçi Statüsünde Olmadığı Belirtilen Kurumlar )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI ( Personeli ile Arasında İş İlişkisinin Bulunmadığı Özel Kanunlarınca Belirtilen Kurumlarda Personel İle Kurum Arasında Çıkan İhtilaflarda Görevli Olmadığı )
STATÜ HUKUKUNA TABİ ÇALIŞMA ( Özel Kanunlarında Personelinin İşçi Statüsünde Olmadığı Belirtilen Kurumlar - Davacının Statüsü Nedeni İle Uyuşmazlıklarda İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu )"
4YHGK14.3.2007E. 2007/21-128 K. 2007/147"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı Davalı İdarede "Sözleşmeli Personel" Olarak Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı Davalı İdarede "Sözleşmeli Personel" Olarak Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Maddi ve Manevi Tazminat - İdari Sözleşmeye Dayalı Uyuşmazlıkta İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı Anlaşıldığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV / İDARİ YARGI ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik - Maddi ve Manevi Tazminat/ Davacı Davalı İdarede "Sözleşmeli Personel" Olarak Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
İDARİ SÖZLEŞME ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı Davalı İdarede "Sözleşmeli Personel" Olarak Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )"
4Y9.HD19.2.2007E. 2007/3771 K. 2007/4287"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Davalı İşverenin Geçerli Nedeni Kanıtlayamadığı/Feshin Geçerli Nedene Dayanmadığı Davacının Ayrılma Dilekçesi Vermediği - İşe İadenin Gerektiği )
İŞE İADE TALEBİ ( Ne Tür Yapılandırmaya Gidildiğinin Açıklanamadığı İşyerine Bu Süreçte Yeni İşçi Alındığı Feshin Son Çare Olması İlkesinin Değerlendirilmediği )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( Fesih Nedenine Göre İşe Başlatmama Tazminatı için Yasada Belirtilen Alt Sınırdan Uzaklaştırılmasını Gerektiren Bir Neden ve Gerekçe Bulunmadığı - İşe Başlatmama Tazminatının 4 Aylık Ücret Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
ÖZELLEŞTİRME VE YENİDEN YAPILANMA ( Davalı İşyerinde Birçok İşçinin İş Sözleşmelerinin Özelleştirme ve Yeniden Yapılanma Sebebi ile Feshedildiği/ Ne Tür Yapılandırmaya Gidildiğinin Açıklanamadığı - İşe İadenin Kabulü Gerektiği )"
4Y9.HD24.1.2007E. 2006/16592 K. 2007/669"KIDEM TAZMİNATI İLE İLAVE TEDİYE ALACAĞI ( Davacının 1475 Sayılı Yasanın 2. ve 4857 Sayılı Yasanın 1. Maddesine Göre İşçi Olup İş Kanunu Kapsamında Yer Aldığı - Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözülmesi Gerektiği )
İŞ KANUNU KAPSAMINDA YER ALAN İŞÇİ ( Kıdem Tazminatı İle İlave Tediye Alacağı Talebi - Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözülmesi Gerektiği )
GÖREV ( Davacının 1475 Sayılı Yasanın 2. ve 4857 Sayılı Yasanın 1. Maddesine Göre İşçi Olup İş Kanunu Kapsamında Yer Aldığından Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözüleceği - Kıdem Tazminatı İle İlave Tediye Alacağı Talebi )"
4YHGK17.1.2007E. 2007/4-4 K. 2007/15"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Avukatının Yargı Kararıyla Karşı Tarafa Yüklenilen Vekalet Ücretinin Hiçbir Limit ve Sınıra Tabi Olmaksızın Tamamının Ödenmesi Talebi - İdari Yargıda Çözümleneceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Yargı Kararıyla Karşı Tarafa Yüklenilen - Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Avukatının Hiçbir Limit ve Sınıra Tabi Olmaksızın Tamamının Ödenmesi Davasının Çözümünde Görev )
KARŞI TARAFTAN TAHSİL EDİLEN VEKALET ÜCRETİNİN DAĞITIMI ( Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Avukatının Hiçbir Limit ve Sınıra Tabi Olmaksızın Tamamının Ödenmesi Talebi - İdari Yargıda Çözümleneceği )
BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ AVUKATI ( Yargı Kararıyla Karşı Tarafa Yüklenilen Vekalet Ücretinin Hiçbir Limit ve Sınıra Tabi Olmaksızın Tamamının Ödenmesi Davasının Çözümünde Görev )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Avukatının Yargı Kararıyla Karşı Tarafa Yüklenilen Vekalet Ücretinin Hiçbir Limit ve Sınıra Tabi Olmaksızın Tamamının Ödenmesi Talebi )"
4YHGK6.12.2006E. 2006/9-769 K. 2006/781"YARGI YOLU İTİRAZI ( Davalı İdareye Bağlı Büyükelçilikte Yasa Tarafından Belirlenen İdari Sözleşmeyle Çalıştığı Anlaşılan Davacının Çalışmasından Doğan Haklarına İlişkin Dava İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )
İDARİ SÖZLEŞME ( Davalı İdareye Bağlı Büyükelçilikte Yasa Tarafından Belirlenen İdari Sözleşmeyle Çalıştığı Anlaşılan Davacının Çalışmasından Doğan Haklarına İlişkin Dava İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI ( Davalı İdareye Bağlı Büyükelçilikte Yasa Tarafından Belirlenen İdari Sözleşmeyle Çalıştığı Anlaşılan Davacının Çalışmasından Doğan Haklarına İlişkin Dava İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )
BÜYÜKELÇİLİKTE ÇALIŞMA ( Davalı İdareye Bağlı - Yasa Tarafından Belirlenen İdari Sözleşmeyle Çalıştığı Anlaşılan Davacının Çalışmasından Doğan Haklarına İlişkin Dava İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )"
4Y9.HD28.6.2006E. 2006/72 K. 2006/19088"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Kıdem Tazminatı - Mahkemece Davacının Atamasında Uygulanan Prosedürün Sözleşmeli Personel Atamasına Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
DEVLET PERSONEL DAİRESİ VE MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI ( Sözleşmeli Personel/Kıdem Tazminatı - Bakanlar Kurulunca Geçici Olarak Sözleşme İle Çalıştırılmasına Karar Verilen Kişilerden Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
PERSONELİN ATAMASINDA UYGULANAN USULÜN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Sözleşmeli Personel/Kıdem Tazminatı - Bakanlar Kurulunca Geçici Olarak Sözleşme İle Çalıştırılmasına Karar Verilen Kişilerden Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
İŞÇİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Sözleşmeli Prsonel Ataması - Bakanlar Kurulunca Geçici Olarak Sözleşme İle Çalıştırılmasına Karar Verilen Kişilerden Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI ( Mahkemece Davacının Atamasında Uygulanan Prosedürün Sözleşmeli Personel Atamasına Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )"
4Y21.HD2.3.2006E. 2005/10765 K. 2006/1859"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Sözleşmeli Personel İle Bunları Çalıştıran Kurumları Arasında Doğan Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Davalarda Görevli Yargı Yeri İse Adli Yargı Olmayıp İdari Yargı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Sözleşmeli Personel İle Bunları Çalıştıran Kurumları Arasında Doğan Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Davalarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
SOSYAL GÜVENLİĞİN SSK İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ ( Hukuksal İlişkinin Belirlenen Niteliğine Etkili Bulunmadığı - Sözleşmeli Personel İle Bunları Çalıştıran Kurumları Arasında Doğan Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Davalarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KURUMA AÇTIĞI DAVA ( İdari Yargının Görevli Olduğu - İş Kazası Sonucu Maluliyet/Maddi ve Manevi Tazminat )
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Sözleşmeli Personel İle Bunları Çalıştıran Kurumları Arasında Doğan Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Davalarda - İş Kazası Sonucu Maluliyet/Maddi ve Manevi Tazminat )"
4Y9.HD28.4.2005E. 2005/12617 K. 2005/14895"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Sosyal Sigortalar Yasasının 123 üncü Maddesinde Hükmün Amacı Her Yerde Sabit Sağlık Tesisi ve Müessese Kuramayan Kurumun O Yerdeki Serbest Çalışan Sağlık Elemanları ve Müesseselerle Anlaşabilmesi ve Sigortalılarına Sağlık Hizmeti Verebilmesinin Sağlanması )
İDARİ SÖZLEŞME ( Sosyal Sigortalar Yasasının 123 üncü Maddesinde Kurumun Çalıştıracağı Gerçek Kişilerle Yapılacak Sözleşmenin İdari Sözleşme Olacağına İlişkin Bir Düzenlemenin Bulunmaması )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Davacının Yasa ve Kararnameler Uyarınca Memu-Sözleşmeli Personel ya da İşçi Sayılmayan Kamu Personeli de Olmadığı Anlaşıldığından Taraflar Arasındaki İlişkisinin İş Sözleşmesine Dayandığının Kabulünün Gerekmesi )
UZMAN DOKTOR ( Bu Şekilde Çalışan Davacının Kurumun Yataklı Tedavi Kurumlarında Sürekli Olarak Çalışan Kişiler Olmaları Nedeniyle Bu Gibi Kişilerle Yapılan Sözleşmelerin Sosyal Sigortalar Yasasının 123 üncü Maddesine Göre Yapıldıklarının Kabulünün Doğru Olmaması )"
4Y4.HD11.4.2005E. 2004/9126 K. 2005/3700"USULSÜZ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ ( Mali Danışman Çalıştırılması 2886 S. Yasa'nın 51/1 Md. Kapsamına Girmeyeceği )
MALİ DANIŞMAN ÇALIŞTIRILMASI ( 2886 S. Yasa'nın 51/1 Md. Kapsamına Girmeyeceği - Usulsüz Personel Çalıştırılmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTRILMASI ( Mevzuat ve Usullerine de Aykırı Bulunduğundan Davalıların Sorumluluk ve Zararın Kapsamı Belirlenmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )"
4YCGK24.2.2004E. 2004/4-27 K. 2004/53"İŞÇİNİN MEMUR OLARAK ATANMASI ( Belediyede Çalışanlarını Vekaleten - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Öğelerinin Oluşacağı )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Belediye Başkanı Olan Sanığın İş Kanununa Tabi İşçi Statüsündeki Belediye Personelini Memur Olarak Ataması )
BELEDİYE BAŞKANININ İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİNİ MEMUR OLARAK ATAMASI ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Öğelerinin Oluşacağı )
MEMUR OLARAK İŞÇİNİN ATANMASI ( Belediye Başkanınca İş Kanununa Tabi Belediye Personelinin - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Öğelerinin Oluşacağı )
KAMU GÖREVİ ( Daire Başkanlığı ve Müdürlük Kadrolarına İşçi Statüsündeki Çalışanların Vekaleten Atanması - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu )"
4YCGK23.9.2003E. 2003/4-207 K. 2003/228"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Dava Konusu Olayda Memurlar Eliyle Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Kamu Görevine İşçi Statüsündeki Belediye Çalışanının Vekaleten Atanmasının Hukuka Aykırı Olması )
MEMUR ( Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Memurlarlar Tarafından İşlenebilmesinin Mümkün Olması )
VEKALETEN ATAMA ( Dava Konusu Olayda Memurlar Eliyle Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Kamu Görevine İşçi Statüsündeki Belediye Çalışanının Vekaleten Atanmasının Hukuka Aykırı Olması )
KAMU HİZMETİ ( Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişilerince Genel İdare Esaslarına Göre Yürütülen Asli ve Sürekli Kamu Hizmetlerini İfa Eden Görevlilerin Memur Olarak Sınıflandırılması )"
4YCGK6.5.2003E. 2003/4-94 K. 2003/146"TEHDİT ( Sanığın Görev Nedeniyle Tehdit Suçundan Dolayı Yerel Mahkemece Beraetine Karar Verilmiş Bulunmasının Hukuka Uygun Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Dava Konusu Olayda Özel Daire İle Yerel Mahkeme Arasındaki Uyuşmazlığının Tanık Anlatımlarının Değerlendirilmediği Noktasında Toplanmış Bulunması )
TANIK ( Dava Konusu Olayda Tanık Anlatımlarının Yerel Mahkemece Kararda Tartışılıp Değerlendirildiğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Sanık Hakkında Tanık Anlatımlarından Başka Bir Delil Bulunmadığı Gözetilerek Beraetine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Sanık Hakkında Tanık Anlatımlarından Başka Bir Delil Bulunmadığı Gözetilerek Beraetine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
4YCGK11.3.2003E. 2002/6-326 K. 2003/34"HIRSIZLIK ( Dava Konusu Olayda Av Tüfeğinin Gizlice Alındığının Tespit Edilmiş Bulunması ve Hırsızlık Suçunun Unsurlarının Varolduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
DELİL ( Somut Olayda Yakınanın İfadelerini Dikkate Alarak Hüküm Veren Yerel Mahkemenin Bu Konuda ki Delilinin Karar Vermeye Yeterli ve Elverişli Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
KARAR ( Somut Olayda Yakınanın İfadelerini Dikkate Alarak Hüküm Veren Yerel Mahkemenin Bu Konuda ki Delilinin Karar Vermeye Yeterli ve Elverişli Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
YAKINANANIN İFADELERİ ( Somut Olayda Yakınanın İfadelerini Dikkate Alarak Hüküm Veren Yerel Mahkemenin Bu Konuda ki Delilinin Karar Vermeye Yeterli ve Elverişli Olduğunun Kabul Edilmesi )"
4Y10.HD26.12.1996E. 1996/10455 K. 1996/11191"TESPİT DAVASI ( Belediye Başkanlığında Belirli Dönem İçin Çalışıldığı İddiası )
USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞILAN SÜRENİN TESPİTİ ( Kendisinin İşçi Sayılmayan Persoenelden Olduğu İddiasının Yanlış Olması )
İŞÇİ SAYILMAYAN PERSONEL ( Belediyede Usta Öğretici Olarak Çalışan Kişinin Tespit İsteminin Reddedilmesinin Yanlış Olması )"
4YHGK6.12.1995E. 1994/4-493 K. 1995/1075"TOPLU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ALACAK DAVASI ( Memur Sendikasının Aktif Dava Ehliyetinin Olmaması )
MEMUR SENDİKASI ( Tüzel Kişiliği Olmaması Nedeniyle Aktif Dava Ehliyetinin Olmaması )
KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI ( Tüzel Kişiliklerinin Olmaması )
TÜZEL KİŞİLİK ( Kamu Çalışanları Sendikasının Tüzel Kişiliklerinin Olmaması )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Kamu Çalışanları Sendikasının Tüzel Kişiliklerinin Olmaması Nedeniyle Ehliyetinin Olmaması )"
4Y4.HD13.12.1994E. 1994/5865 K. 1994/11183"MEMUR SENDİKASINCA YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Yasal Geçerliliği Bulunmaması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YASAL GEÇERLİLİĞİ BULUNMAMASI ( Memur Sendikasınca Yapılan )"
4Y9.HD20.12.1993E. 1993/9709 K. 1993/19056"KIDEM TAZMİNATI ( Sözleşmeli Personel Olması )
HİZMET AKDİ ( İdari Sözleşmeye Dayanan İlişki Bulunması )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Önemli Projelerin Gerçekleştirilmesi İçin Özel Bir Meslek ve İhtisasına İhtiyaç Gösterilen Kişiler )
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( İdari Sözleşmeye Dayanan İlişki Nedeniyle )"

DANIŞTAY

4D12.D21.2.2017E. 2016/8846 K. 2017/402"SÖZLEŞMELİ SAĞLIK FİZİKÇİSİ (Sözleşmenin Feshi İşleminin İptali İstemi - Davacının İdari Dava Açma Süresi İçinde Sözleşmesinin Feshine Dair İşlemin Geri Alınmasını Talep Etmediği Aradan Uzun Bir Zaman Geçtikten Sonra Feshe Dair İşlemin Geri Alınması İstemiyle İdareye Başvurduğu Göz Önüne Alındığında Fesih İşleminin Kesinleştiğinin Gözetileceği)
AÇIKTAN ATAMALARDA YARGI İNCELEMESİ (Takdir Yetkisi Açıktan Atamaya Dair Bir İşlemde Kullanılmış İse Bunun Kadro İhtiyaç Hizmet Gerekleri ve Atama İsteminde Bulunan Kişinin Kişisel Konumu Gibi Durumlar Dikkate Alınarak Kullanılıp Kullanılmadığının Yargı Merciince İncelenmesi İdari İşlemin Sebep ve Maksat Öğeleri Yönlerinden Yargı Denetimi Sağlanacağı - Açıktan Atanma Talebinin Reddi İşlemi)
SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının İdari Dava Açma Süresi İçinde Sözleşmesinin Feshine Dair İşlemin Geri Alınmasını Talep Etmediği Aradan Uzun Bir Zaman Geçtikten Sonra Feshe Dair İşlemin Geri Alınması İstemiyle İdareye Başvurduğu Göz Önüne Alındığında Fesih İşleminin Kesinleştiği - Sözleşmeli Sağlık Fizikçisi)
657 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE MEMUR OLARAK ATANMA TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Sözleşmeli Sağlık Fizikçisi Olarak Çalışabilmek İçin Lisansüstü Öğrenim Görmüş Olma Şartını Taşımayan Davacının Başvurusunun Açıktan Atama Niteliğinde Olduğu - İdarenin Açıktan Atama Konusunda Takdir Yetkisinin Bulunduğu Göz Önüne Alınmadan Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı)"
4D12.D14.2.2017E. 2015/5512 K. 2017/293"GEÇİCİ PERSONEL ( Ücretsiz Doğum İzni Talebinin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Anayasa'nın 128. Md. Kapsamında Belirtilen Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Kavramı Dışında Kalan Sözleşme İle Çalıştırılan İşçi de Olmayan 657 S. Kanun'un 4/C Md. Kapsamında Görev Yapan Geçici Personelden Doğum Yapanlara 657 S. Kanun'un 108. Md. Yer Verilen Ücretsiz Doğum İzni Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ İSTEMİ ( Geçici Personel - Doğum İznine Dair Olarak Bakanlar Kurulu Kararlarında ve Hizmet Sözleşmelerinde Düzenlemelere Yer Verilmiş Olup Bu Düzenlemeler Kapsamında Söz Konusu Personele Dair Olarak 657 S. Kanun'un 108. Md. Yer Verilen Ücretsiz Doğum İznine Ayrılma Yönünde Bir Kurala Yer Verilmediği/Mahkemece İşlemin İptalinin Bozma Nedeni Olduğu )
MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ KAVRAMI DIŞINDA KALMA ( Geçici Personelin Ücretsiz Doğum İzni Alma İstemi - Sözleşme İle Çalıştırılan İşçi de Olmayan Kendine Özgü İstisnai Bir İstihdam Türü Olan 657 S. Kanun'un 4/C Md. Kapsamında Görev Yapan Geçici Personelden Doğum Yapanlara 657 S. Kanun'un 108. Md. Yer Verilen Ücretsiz Doğum İzni Verilmesinin Mümkün Olmadığının Gözetileceği )"
4D2.D13.2.2017E. 2016/4441 K. 2017/924"ATAMA İÇİN MUVAFAKAT VERİLMESİ TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Aile Birliğinin Ancak Davacının Eşinin Yanına Gitmesi Halinde Sağlanabileceği - Aile Birliğinin Korunması Gerektiği Bu Sebeple Davacının Ataması İçin Muvafakat Verilmesi Gerektiğinden Bahisle Davaya Konu İşlemin İptalinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
EŞ DURUMU MAZERETİ ( Atama İçin Muvafakat Verilmesi Talebinin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Aile Birliğinin Korunması Gerektiği Bu Sebeple Davacının Ataması İçin Muvafakat Verilmesi Gerektiğinden Bahisle Davaya Konu İşlemin İptalinin Yerinde Olduğu )
AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI ( Ancak Davacının Eşinin Yanına Gitmesi Halinde Sağlanabileceği - Aile Birliğinin Korunması Gerektiği/Bu Sebeple Davacının Ataması İçin Muvafakat Verilmesi Gerektiği )"
4D2.D22.11.2016E. 2016/11794 K. 2016/4879"ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLDUĞUNUN TESPİTİ ÜZERİNE İŞÇİLERİN DURUMUNA UYGUN KADRO TAHSİSİ TALEBİ (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan İşçilerin Geniş Anlamda Kamu Görevlisi Olduğu - Kamu Görevlilerinin Özlük Hakları ile İlgili Davalarda Yetkili Mahkemenin Kamu Görevlisinin Görevde Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu)
KAMU GÖREVLİSİNİN ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (Kamu Görevlisinin Görevde Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olduğu - Kamu Kurumundaki Alt İşverenlik İlişkisinin Muvazaalı Olduğunun Mahkeme Kararı ile Tespit Edilmiş Olması Nedeniyle Uygun Kadro Tahsis Edilmesi Talebinin Reddine İlişkin Davada Yetkili Mahkemenin Davacı İşçilerin Görev Yaptıkları Yer İdare Mahkemesi Olduğu)"
4D2.D27.10.2016E. 2016/5600 K. 2016/4005"TAŞERON İŞÇİNİN DURUMUNA UYGUN KADRO TAHSİS İSTEMİ (İstemin Reddine Dair İşlemin İdari Bir Merci Tarafından Tesis Edilmiş Olması Nedeniyle İdari İşlem Olduğu - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümü Yönünden İdari Yargının Görev Alanına Girdiği)
KAMU KURUM VE KURULUŞLARANI AİT KADROLARIN İHDASI İPTALİ VE KULLANILMASI (Alt İşverenlik İlişkisinin Mahkeme Kararıyla Muvazaalı Olduğunun Tespit Edilmiş Olması Nedeniyle Uygun Kadro Tahsis İsteminin Reddinin İdari Bir İşlem Olduğu Hizmet Akdinden Kaynaklanmadığı - Uyuşmazlığın Adli Yargının Değil İdari Yargının Görevinde Olduğu)"
4D2.D22.3.2016E. 2014/8783 K. 2016/1276"ZORUNLU HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TALEBİN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Talebin Her İki Davalı İdare İçin Ortak Bir Sebeple Reddedildiği/Ancak Davalı İdareler Lehine Ayrı Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedildiği - Her Bir İdare İçin Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği)
DAVANIN ORTAK BİR SEBEPLE REDDEDİLMESİ (Birden Fazla Davalı İdare Aleyhine Açılan ve Ortak Bir Sebebe Dayalı Olarak Reddine Karar Verilen Davada Davalı İdareler Lehine Tek Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Tek Vekalet Ücreti/Zorunlu Hizmet Yükümlülüğünün Kaldırılması Talebi/Yargılama Giderleri)
İDARE LEHİNE TEK VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ (Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Hükmedilmesi Gereken Tutar Üzerinden Davalı İdareler Lehine Tek Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerekirken Mahkemece Her Bir İdare İçin Ayrı Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığının Kabulü)"
4D12.D16.3.2016E. 2015/3134 K. 2016/1424"GEÇİCİ PERSONEL (Bazı Geçici Personele Uygulanan Gösterge Rakamlarına Göre Düşük Belirlenmiş Olmasının Başlı Başına Hukuka Aykırılık Nedeni Olmadığı - Farklı Kanuni Düzenlemelere Dayalı Olarak Farklı Kurumlarda İstihdam Edilen ve Geçici Personel Olarak Nitelendirilen Kişilerin Eşit Ücret Ödenmesi Sonucu Doğuracak Ölçüde Benzeşen İstihdam Koşulları Bulunduğunun Kabul Edilemeyeceği)
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU GEÇİCİ PEROSNELİ (Devlet Memurları Kanununun 4/C Maddesi Kapsamındaki Geçici Statüdeki Personeli - Değişik Kurumlarda Çalışan Geçici Personel Arasında Farklı Gösterge Rakamı Uygulanmasının Başlı Başına Eşitliğe Aykırılık Nedeni Olamayacağı)"
4D12.D17.2.2016E. 2015/1813 K. 2016/791"EK ÖDEMEDEN YARALANMA İSTEMİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Farklı Statüde Bulunan 657 S. K.'nun Md. 4/C Bendi Kapsamında İstihdam Edilen Geçici Personelin Yararlandırılmamasında Adalet Eşitlik ve Hakkaniyet Prensiplerine Aykırılık Bulunmadığı - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
EŞİTLİK VE HAKKANİYET İLKESİ (Aynı veya Benzer Kadro ve Görevlerde Bulunan Devlet Memurları Arasındaki Ücret Dengesini Sağlamak Amacıyla Getirilen Ek Ödemeden Farklı Statüde Bulunan 657 S. K.'nun Md. 4/C Bendi Kapsamında İstihdam Edilen Geçici Personelin Yararlandırılmamasında Eşitlik ve Hakkaniyet İlkesine Aykırılık Bulunmadığı)
DEVLET MEMURLARI ARASINDAKİ ÜCRET DENGESİ (Sağlamak Amacıyla Getirilen Ek Ödemeden Farklı Statüde Bulunan Geçici Personelin de Yararlandırılmamasında Adalet Eşitlik ve Hakkaniyet Prensiplerine Aykırılık Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
GEÇİCİ PERSONEL (Devlet Memurları Arasındaki Ücret Dengesini Sağlamak Amacıyla Getirilen Ek Ödemeden Farklı Statüde Bulunan 657 S. K.'nun Md. 4/C Bendi Kapsamında İstihdam Edilen Geçici Personelin Yararlandırılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
4D11.D15.2.2016E. 2015/1467 K. 2016/481"SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVİNDEN AYRILMASI NEDENİYLE İŞ SONU TAZMİNATININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN TALEBİN REDDİ KARARININ İPTALİ (Tarafların Bir Ay Önce İhbar Etmek Şartıyla Sebep Göstermeksizin Sözleşmeyi Feshedebileceği Hükmünün Hizmet Sözleşmesinde Yer Aldığı - Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshedildiğinin Kabulü)
YENİ GÖREVE ATANAN PERSONELİN SÖZLEŞMEYİ HAKLI NEDENLE FESHETTİĞİ (Davacıya İş Sonu Tazminatının Ödenmesi Gereği - Atanma Nedeniyle Sözleşmesinin Feshi Talebiyle Davalı İdareye Davacının Yapmış Olduğu Başvuru Neticesinde İdare ile İlişiği Kesilen Davacının Talebinin Haklı Bir Nedene Dayandığının Kabulü)
DAVACININ İŞ SONU TAZMİNATININ ÖDENMESİ GEREĞİ (Atanma Nedeniyle Sözleşmesinin Feshi Talebiyle Davalı İdareye Davacının Yapmış Olduğu Başvuru Neticesinde İdare ile İlişiği Kesilen Davacının Talebinin Haklı Nedene Dayandığı - Sözleşmeli Personel/Haklı Nedenle Fesih/Kpss Sonucu Atama Çıkması/İş Sonu Tazminat)"
4D12.D22.12.2015E. 2015/4666 K. 2015/7047"4/C KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ STATÜDE KISMİ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ ( 4/B veya 4/A Kapsamında Kadrolo Öğretmen Olarak Atanma İstemi - Öğretmen Olarak Atanabilmek İçin Gerekli Olan Mezuniyet KPSS Puanı Formasyon Eğitimi Gibi Şartları Taşımayan Kişilerin Geçici Öğretici Olarak Çalıştırılmış Olmalarının Öğretmen Olarak Atanmaları Yönünde Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
GEÇİCİ ÖĞRETİCİNİN KADROLU ÖĞRETMEN OLARAK ATANMA İSTEMİ ( Mezuniyet KPSS Puanı Formasyon Eğitimi Gibi Şartları Taşımayan Kişilerin Geçici Öğretici Olarak Çalıştırılmış Olmalarının Öğretmen Olarak Atanmaları Yönünde Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı - Devlet Memurları Kanununun 4/C Kapsamındaki Geçici Öğreticinin 4/B veya 4/B Kapsamında Kardrolu Öğretmen Olarak Atanamayacağı )"
4D12.D15.12.2015E. 2015/1726 K. 2015/6846"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Kuran Kursu Öğreticiliği Yapanların Almış Oldukları Ücretlerin Ders Saati Karşılığında Hesaplandığı Bu Durumun İse Ek Ders Ücreti Karşılığında Çalışanlar İle Herhangi Bir Fark Oluşturmayacağı Görüldüğünden Bu Hizmet Sürelerinin de 633 S. K.'nun Geç. Md. 17 Hükmü Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği)
EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI GÖREVLENDİRME (Davacının Kaymakamlık Onayı İle Ek Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirildiği - Bu Sürelerin Haricindeki Çalışmalarının İse 657 S. K.'nun Md. 4/C Hükmü Kapsamında Olduğu/Atama İşleminin İptali)
KURAN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ (Her Beş Ders Saatinin Bir Öğretim Günü Olarak Hesaplanacağının Belirtildiği Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca 4/C Kapsamında Kuran Kursu Öğreticiliği Yapanların Almış Oldukları Ücretlerin Ders Saati Karşılığında Hesaplandığı - Bu Durumun Ek Ders Ücreti Karşılığında Çalışanlarla Bir Fark Oluşturmayacağı)
HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ (Atama İşleminin İptali - Kuran Kursu Öğreticiliği Yapanların Aldıkları Ücretlerin Ders Saati Karşılığında Hesaplandığı/Bu Durumun Ek Ders Ücreti Karşılığında Çalışanlar İle Herhangi Bir Fark Oluşturmayacağı/Bu Hizmet Sürelerinin de 633 S. K.'nun Geç. Md. 17 Hükmü Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği)"
4D12.D9.12.2015E. 2012/8923 K. 2015/6742"HEMŞİRELİK KADROSUNA ATANMA (Hemşirelik Ebelik Sağlık Memurluğu Alanlarından Birinden Mezun Olmanın Şart Olduğu - Anestezi Mezununun Hemşirelik Kadrosuna Atanma Şartlarını Taşımadığı)
ANESTEZİ BÖLÜMÜ MEZUNU (Hemşirelik Kadrosuna Atanma Şartlarını Taşımadığı - Anestezi Bölümü Mezununun Hemşirelik Kadrosuna Atanmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
4IDDGK11.11.2015E. 2013/5091 K. 2015/4073"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN EŞ DURUM NEDENİYLE NAKLEN ATAMASI ( İl İçinden Özür Durumuna Bağlı Olarak Yer Değiştirme İsteminde Bulunan Sözleşmeli Personel ile İl Dışındaki Personelin Aynı Koşullarda Değerlendirilmemesi Gereği - İl İçindeki Sözleşmeli Personelin İşgal Ettiği Pozisyonun Aynı İl İçinde Farklı Bir Okulda Kullanılabileceğinin Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
İL İÇİNDE YER DEĞİŞTİRME ( 4/B Kapsamında Sözleşmeli Öğretmenin Eş Durumu Özrüne Dayalı Naklen Atama İstemi - İl İçindeki Naklen Atama İstemi ile İl Dışındaki Personelin Aynı Koşullarda Değerlendirilemeyeceği Hizmet Puanı Sıralaması Esas Alınarak Atama İsteminin Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
4D5.D9.11.2015E. 2013/5296 K. 2015/8744"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 657 Sayılı Kanunun 4/B Kapsamındaki Personelin 4/A Kapsamına Geçirilmesinde Oluşan Gecikmede Davacının Kusuru Bulunmadığından Bu Döneme İlişkin Ücretin Davacının Bu Dönemde Başka İşinden Elde Ettiği Gelir Mahsup Edilerek Ödenmesi Gereği - Fiilen Çalışmayan Hastane Hizmetlerine Fiilen Katkısı Bulunmayan Davacıya Döner Sermaye Ödemesi Yapılamayacağı )
DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ ( Verilen Fiili Katkının Karşılığı Olarak Ödendiği - Hastanede Fiilen Çalışmayan ve Fiili Katkısı Bulunmayan Davacıya Döner Sermaye Ödemesi Yapılamayacağı )"
4D5.D4.11.2015E. 2013/283 K. 2015/8583"4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU NEDENİYLE NAKLEN ATAMASI ( Aynı Hizmet Bölgesinde Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Naklinin Mümkün Olduğu Aynı Görev Bölgesinde Bulunmayan Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Naklinin Mümkün Olmadığı )
AYNI HİZMET GRUBU FARKLI HİZMET BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Üst Hizmet Grubunda Bulunan Eşin Görev Yerinin Alt Hizmet Grubunda Bulunan Eşin Durumuna Bağlı Olarak Değişebileceği - Alt Hizmet Grubunda Bulunan Eşin Üst Hizmet Grubunda Bulunan Eşe Göre Görev Yerinin Değiştirilmesi İmkanı Bulunmadığı )
EŞ DURUMU NEDENİYLE NAKLEN ATANMA ( 4/B Sözleşmeli Personeli - Aynı Hizmet Bölgesinde Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Naklinin Mümkün Olduğu Aynı Görev Bölgesinde Bulunmayan Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Naklinin Mümkün Olmadığı )"
4D5.D2.11.2015E. 2013/4760 K. 2015/8503"DEVELET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Sözleşmeli Personelin Kurumlar Arası Geçişlerinin Yasaklanmış Olduğu - 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Kapsamında Sözleşmeli Olarak Çalışan Memurun Mevcut Sözleşmesini İptal Etmesi Halinde Bir Yıl Boyunca Kurumların Sözleşmeli Memur Poziyonunda İstihdam Edilemeyeceği )
SÖZLEŞMELİ MEMURUN KURUMLAR ARASI GEÇİŞİ ( Talep Tarihinde Bir Kamu Kurumunda 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Kapsamında Sözleşmeli Memurun Başka Kurumda Sözleşmeli Olarak İstihadam Edilebilmesi İçin Mevcut Sözleşmesinin İptal Edilmiş Olması Gereği - Sözleşmesi İptal Edilen Personelin İptaldan İtibaren Bir Yıl Süreyle Kurumların Sözleşmeli Pozisyonlarında İstihdam Edilemeyeceği )"
4IDDGK26.10.2015E. 2013/1713 K. 2015/3762"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Öngörülemeyen Hastalık Hali İçin İzin Süresinin Otuz Günle Sınırlandırılması Yolunda Kurallar Getiren Düzenlemelerde ve Buna Dayalı Olarak Tesis Edilen Bireysel İşlemde 657 Sayılı Kanunda Yer Alan ve Farklı Düzenlemeyi İçeren Hastalık İznine Dair Hükümlere Uyarlık Bulunmadığı)
HASTALIK İZNİ (İnsan Sağlığı ve Çalışma Verimi Bakımından En Önemli Mazeretlerden Olan Aynı Zamanda Öngörülemeyen Hastalık Hali İçin İzin Süresinin Otuz Günle Sınırlandırılması Yolunda Kurallar Getiren Düzenlemelerde 657 Sayılı Kanunda Yer Alan ve Farklı Düzenlemeyi İçeren Hastalık İznine Dair Hükümlere Uyarlık Bulunmadığı)
SAĞLIK KURULU RAPORU (Davacının Tam Teşekküllü Bir Hastaneye Sevki Sonucu Rahatsızlığının Öğretmenlik Yapmasına Engel Olduğu Yolunda Bir Sağlık Kurulu Raporu Alınması Halinde Sözleşmenin Yenilenmemesi Sebebiyle Mahrum Kalınan Mali ve Özlük Haklarının Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu)
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK (Rahatsızlığının Öğretmenliğe Engel Olduğu Yolunda Sağlık Kurulu Raporu Alınması Halinde Davacının Hizmet Sözleşmesinin Yenilenmeyeceği - Sözleşmenin Yenilenmemesi Sebebiyle Mahrum Kalınan Mali ve Özlük Haklarının Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Davacıya Ödenmesinin Hukuka Uygun Olduğu)"
4D12.D29.9.2015E. 2012/7313 K. 2015/4898"DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/C MADDESİ UYARINCA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Sözleşmesinin Yenilenmemesi Üzerine İhbar Tazminatı İstemi - İdareye Herhangi Bir Başvuru Yapılmadığı Bu Nedenle İhbar Tazminatı Davasına Dayanak Olacak İdari Davaya Konu Edilebilecek İdari İşlem Bulunmadığından Davanın İncelenmeksizin Reddi Gereği)
SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİ NEDENİYLE İHBAR TAZMİNATI (657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışan Davacının Sözleşmesinin Yenilenmemesi Nedeniyle İhbar Tazminatı İstemi - İdareye Başvuru Yapılmadığı ve İdarece Davaya Konu Edilebilecek Bir İşlemi Bulunmadığından Davanın İncelenmeksizin Reddi Gereği)"
4D12.D9.9.2015E. 2015/2528 K. 2015/4715"DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK BAKACAĞI İŞLER ( Bakanlıkların Düzenleyici İşlemleri ile Kamu Kuruluş veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarınca Çıkartılan ve Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlemlerine Karşı Açılacak Davalar - 4/C Maddesi Kapsamında Çalışan Davacının 4/A ve 4/B Kapsamında Çalışanlara Yapılan Ödemelerin Kendisine de Yapılması Talebinin Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Bakacağı İşlerden Olmadığı )
DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/C MADDESİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN MÜBAŞİR ( Bir Davanın Danıştay Tarafından İlk Derece Mahkemesi Olarak Bakılabilmesi İçin Düzenleyici Nitelikte Bir İşlem Olması Gereği - 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışan Mübaşirin 4/A ve 4/B Kapsamında Çalışan Mübaşirlere Yapılan Ödemelerin Kendisine de Yapılmasına İlişkin Talebin Reddi İşleminin Düzenleyici İşlem Olmadığı İdare Mahkemesinin Görevinde Olduğu )"
4D12.D9.9.2015E. 2015/1695 K. 2015/4717"GEÇİCİ PERSONEL ( Davacıya İsnat Edilen ve Sübuta Eren Fiillerin Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller İçerisinde Yer Almadığı - Davacının Görevini Sonlandıran Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
REFERANS NORM ( Davacıya İsnat Edilen Fiillerin Referans Norm Olarak Dikkate Alınması Gereken 657 S. K.'nun Md. 125/1/E Hükmünde Sayılan ve Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller İçerisinde Yer Almadığı - Davacının Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA ( Fiillerin Referans Norm Olarak Dikkate Alınması Gereken 657 Sayılı Kanunda Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller İçerisinde Yer Almadığı - Geçici Personel Olarak Görev Yapan Davacının Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin İşlemde İsabet Bulunmadığı )
SÖZLEŞMENİN FESHİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Geçici Personel Olarak Görev Yapan Davacının Sözleşmesi - Davacıya İsnat Edilen Fiillerin Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller İçerisinde Yer Almadığı/Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
4D2.D16.6.2015E. 2015/1900 K. 2015/6522"SÖZLEŞMELİ STATÜDE GÖREV YAPMA ( Kadrolu Olarak Atama Sebebiyle Yolluk Ödenmesi İsteminin Reddi İşlemin İptali İstemi - Atama İşleminin İçerik İtibariyle Naklen Atama Niteliğinde Olduğu/Yolluğun Ödenmemesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KADROLU OLARAK ATANMA / YOLLUK ÖDENMESİ İSTEMİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Daha Önce Davacı Sözleşmeli Statüde Görev Yaptığı - Aynı Kurum İçinde Herhangi Kesinti Olmaksızın KPSS Puanına Göre Kadrolu Statüye Geçtiği/Naklen Atama İşleminden Dolayı 6245 S. Kanun Uyarınca Davacıya Yolluk Ödenmesi Gerektiği )
YOLLUK ÖDENMESİ İSTEMİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sözleşmeli Statüde Görev Yaparken Kadrolu Olarak Atanma - Atama İşleminin İse İçerik İtibariyle Naklen Atama Niteliğinde Olduğu/Davanın Reddi Yönünde Verilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
NAKLEN ATAMA ( Sözleşmeli Statüde Görev Yaparken Kadrolu Olarak Atanma/Yolluk Ödenmesi İsteminin Reddi İşlemi İptali - Herhangi Kesinti Olmaksızın KPSS Puanına Göre Kadrolu Statüye Geçmeye Dair Atama İşlemi İçerik İtibariyle Naklen Atama Niteliğinde Olduğu/İstemin Kabulü Gerektiği )"
4D12.D11.6.2015E. 2013/7403 K. 2015/3924"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK GEÇEN SÜRE ( Sebebiyle Adaylığın Kaldırılarak Asaletin Onaylanması İstemi - Devlet Memuru Olarak Atanabilmek İçin Hal ve Hareketlerin Memuriyetle Bağdaşıp Bağdaşmadığı Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Devreleri Başarı Durumu Gibi Hususlar Bütün Olarak Değerlendirildiği/İstemin Reddinin Doğru Olduğu )
ADAYLIĞIN KALDIRILARAK ASALETİN ONAYLANMASI İSTEMİ ( Sözleşmeli Öğretmen Olarak Geçen Süre Sebebiyle - Disiplin Cezasıyla Cezalandırılıp Cezalandırılmadığı Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Devreleri Başarı Durumu Gibi Hususların Bir Bütün Olarak Değerlendirilmek Suretiyle Devlet Memurluğuna Atama Yapılacağı/Davanın Reddedileceği )
DEVLET MEMERU OLARAK ATANMA ( Hal ve Hareketlerinin Memuriyetle Bağdaşıp Bağdaşmadığı Göreve Devam Durumu Disiplin Cezasıyla Cezalandırılıp Cezalandırılmadığı Gibi Hususlar Bir Bütün Olarak Değerlendirildiği - İstemin Reddi Doğru Olduğu/Sözleşmeli Öğretmen Olarak Geçen Süre Sebebiyle Adaylığın Kaldırılarak Asaleten Atanma İstemi )"
4D12.D4.6.2015E. 2015/1146 K. 2015/3688"DEVLET MEMURLUĞUNA KABULDE YAŞ ( ÖSYM Tarafından İlan Edilen Sınav Tarihinde Yaş Şartını Taşıyan Davacının Sınav Tarihinin Ertelenmesi Nedeniyle Yaşının Yeni Sınav Tarihine Göre Belirlenmesinin Hakkaniyet ve Hukuka Uyarlı Olmadığı - Merkezi Sınavın Ertelenmesinde Davacının Kusurunun Bulunmadığı Sınavın Belirlenen Tarihte Yapılmasının İdari İstikrar Gereği İdarenin Sorumluluğunda Olduğu )
SINAV TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE YAŞIN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TARİH ( Sınavın Belirlenen Tarihte Yapılmasının İdari İstikrar Gereği İdarenin Sorumluluğunda Olduğu - Davacının Kendi Kusuru Olmaksızın Giremediği Merkezi Sınav Tarihinde Sınav Şartı Olarak Aranan Yaş Şartını Geçmediğinden Yaş Şartını Taşıyan Davacının Başvurusunun Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
4D5.D14.5.2015E. 2015/1440 K. 2015/5016"SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞMA ( İstifa Ederek Açıktan Atanma/Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın Süresinde Olduğu )
YOLLUK ÖDENMEMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın 2577 S. Kanunun 7. ve 10. Md. Uyarınca Süresinde Olduğu Gözetileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi - Atama İşleminde Atamanın Harcırahsız Yapıldığı Yolunda Herhangi Bir İbare Bulunmadığı/Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu - Davanın Süreaşımından Reddinde İsabet Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİNDE YOLLUK ÖDENMEYECEĞİNİN YER ALMADIĞI ( Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi/Dava Açma Süresi - Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu/Davanın Süresinde Olduğu Gözetilerek Esasına Girileceği )"
4D5.D22.4.2015E. 2014/6391 K. 2015/4101"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi Kapsamında İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Refakat İzninden Yararlanmasına İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı - Refakat İzninin Memurlara Özgü Bir Hak Olduğu Sözleşmeli Personelin Refakat İzin Hakkı Bulunmadığı )
REFAKAT İZNİ ( Yanlızca Memurlara Özgü Bir Hak Olduğu - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi Kapsamında İstihtam Edilen Sözleşmeli Personelin Refakat İzninden Yararlanamayacağı )
4/B PERSONELİ ( Sözleşmeli Personel - Refakat İzninden Yararlanmasına İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı/Refakat İzninin Memurlara Özgü Bir Hak Olduğu )"
4D11.D12.3.2015E. 2012/5971 K. 2015/769"YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Aynı Unvan Grubu İçerisinde Hizmet Süresi ve Öğrenim Düzeyi Dikkate Alınarak Tazminat Tutarının Yüzde Otuzunu Geçmeyecek Şekilde Farklılaştırma Yapıldığı Anlaşıldığından 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Verilen Takdir Yetkisi Çerçevesinde Hazırlandığı Anlaşılan Cetvellerde Dayanağı Mevzuat Kurallarına ve Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MAHSUPLAŞMA ( Davaya Konu Düzenleme İle Önceki Dönemde Personele Yapılan Havacılık Tazminatı Oranı İle Ek Tazminat Oranı Toplamının Belirlenen Havacılık Tazminatı Oranı İle Ek Ödeme Oranı Toplamı İle Kıyaslanarak Buna Göre Mahsuplaşma Yapılmasının Amaçlandığı )
HAVACILIK TAZMİNATI ( Yasal Düzenlemeye Aykırı Olarak Havacılık Tazminatı Ödemelerinin Personele Verilecek Diğer Hak ve Ödemelerin Hesabına Esas Alınacak Matrahın Tespitinde Dikkate Alınmasına Yönelik Bir Düzenleme Olmadığı Açık Olup Davaya Konu Düzenlemede Bu Yönüyle Hukuka Aykırılık Görülmediği )
TAZMİNAT ORANLARINDAKİ FARKLILAŞTIRMA ( Yüksek Planlama Kurulu Kararının İptali/Aynı Unvan Grubu İçerisinde Hizmet Süresi ve Öğrenim Düzeyi Dikkate Alınarak Tazminat Tutarının Yüzde Otuzunu Geçmeyecek Şekilde Farklılaştırma Yapıldığı - Verilen Takdir Yetkisi Çerçevesinde Hazırlanan Cetvellerde Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
4D5.D4.3.2015E. 2012/3037 K. 2015/1857"SÖZLEŞMELİ STATÜDE GEÇEN HİZMETLER ( KHK/399'a Tabi - 657 S.K. Uyarınca İntibakı Yapılamayacağı/Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Belirlenmesinde Değerlendirilmemesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECESİ ( KHK/399'a Tabi Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetlerin 657 S.K. Uyarınca İntibakı Yapılamayacağı - Derecenin Belirlenmesinde Değerlendirilmemesinin Hukuka Uygun Olduğu )
İNTİBAKI YAPILAMAYACAK HİZMETLER ( KHK/399'a Tabi Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetlerin 657 S.K. Uyarınca İntibakı Yapılamayacağı )"
4D5.D3.3.2015E. 2014/7021 K. 2015/1832"VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE GEÇEN UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRESİ ( Devlet Hastanesi'nde Uzman Olarak Görev Yapan Doktorun Hizmet Puanının Hesabında Göz Önünde Bulundurulamayacağı )
HİZMET PUANI HESABI ( Devlet Hastanesi'nde Uzman Olarak Görev Yapan Doktorun Vakıf Üniversitesinde Geçen Uzmanlık Eğitimi Süresinin Dikkate Alınmayacağı - SSK'ya Tabi Olarak Çalıştığı Bakanlık Kadrolarında Görev Yapmadığı )
UZMANLIK EĞİTİMİ ( Devlet Hastanesi'nde Uzman Olarak Görev Yapan Doktorun Vakıf Üniversitesinde Geçen Uzmanlık Eğitimi Süresinin Hizmet Puanının Hesabında Göz Önünde Bulundurulamayacağı - Bakanlık Kadrolarında Görev Yapmadığı/SSK'ya Tabi Olarak Çalıştığı )"
4D12.D18.2.2015E. 2014/7526 K. 2015/454"GEÇİCİ PERSONEL ( Devlet Memurları Kanununun 4/C Maddesi Kapsamında Geçici Surette İstihdam Edilen Personel Hakkında 657 Sayılı Kanunun Hükümlerinin Doğrudan Uygulanması İmkanı Bulunmadığı - Devlet Memurları Kanunun Hükümlerinin 4/C Personeli Hakkında Referans Norm Olarak Uygulanmasına Bir Engel Bulunmadığı )
DEVLET MEMURLARI KANUNU HÜKÜMLERİNİN GEÇİCİ PERSONEL HAKKINDA UYGULANMASI ( 657 Sayılı Kanun Hükümlerinin 4/C Kapsamındaki Personel Hakkında Doğrudan Uyglunma İmkanı Bulunmadığı Referans Norm Olarak Uygulanabileceği - 4/C Kapsamındaki Personel Hakkında Uygulanan Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası Hakkında Devlet Memurları Kanunun Disiplin Hükümlerinin Uygulanabileceği )
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARTILMA ( Geçici Personel - Devlet Memurları Kanunu'nun Referans Norm Olarak Uygulanması )"
4D5.D24.12.2014E. 2012/1481 K. 2014/9897"SÖZLEŞMELİ PERSONELE HARCIRAH ÖDENMESİ ( Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. Maddesindeki Sözleşmeli Personelin Geçici Görev Yolluğu Dışında Harcırah Ödenmeyeceğine İlişkin Düzenlemenin Danıştay Tarafından İptal Edildiği - Görev Yeri Değişen Sözleşmeli Personele Yolluk Ödenmesi Gereği )
SÖZLEŞMELİ PERSONELE YOLLUK ÖDENMESİ ( Yolluk Ödemesinin Kamu Hizmetinin Gerektirmesi Halinde Külfetin Kamu Tarafından Karşılanmasının Esas Olduğu - Görev Sebebiyle Görev Yeri Değişen Sözleşmeli Personele Kamu Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Zorunlu Giderlerin Karşılığı Olarak Yolluk Ödenmesi Gereği )"
4D11.D4.12.2014E. 2011/3215 K. 2014/7755"DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ ( Fiili Katkı Karşılığında Ödenen/657 S.K. Md. 4/C Kapsamında İşçi Pozisyonunda İstihdam Edilen Personelin Yararlandırılmayacağı Yönündeki Sağlık Bakanlığı Genelgesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - "Eşit İşe Eşit Ücret" İlkesine Aykırı Bulunduğu )
EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İLKESİNE AYKIRILIK ( Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinde Fiili Katkı Karşılığında Ödenen Döner Sermaye Ek Ödemesinden 657 S.K. Md. 4/C Kapsamında İşçi Pozisyonunda İstihdam Edilen Personelin Yararlandırılmayacağı Hükmü )
DEVLET MEMURLARI KANUNU 4/C KAPSAMINDA İŞÇİ POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLMEK ( Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinde Fiili Katkı Karşılığında Ödenen Döner Sermaye Ek Ödemesinden Bu Personelin Yararlandırılmayacağı Hükmünün "Eşit İşe Eşit Ücret" İlkesine Aykırı Olduğu )"
4D12.D16.4.2014E. 2013/3112 K. 2014/2759"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Hizmet Sözleşmesinin Sona Erdirilmesine İlişkin - Davacıya İsnat Edilen Fiilin İçerik ve Gerçeklik Bakımından Çalışma Huzurunu Bozacak Nitelikte Bulunmadığı/Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında da Hukuki İsabet Görülmediği )
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Davacının Amirinin Kendisine Bir Takım Gayri Ahlaki Sözler Sarfederek Sözlü Tacizde Bulunduğu Yolundaki Beyanları Dışında Diğer Bazı Çalışanlar Tarafından da Başka İddialara İfadelerinde Yer Verildiği - Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÇALIŞMA HUZURUNU BOZAN EYLEMLER ( Davacıya İsnat Edilen Fiilin İçerik ve Gerçeklik Bakımından Çalışma Huzurunu Bozacak Nitelikte Bulunmadığı - Kurumun Çalışma Huzurunun Bozulmuş Olduğu Kabul Edilse Bile Bu Durumun Davacı İle İlişkilendirilmesinin Fiili Gerçekliğe Uygun Düşmediği )
DİSİPLİN CEZASI ( Sözleşmenin Sona Erdirilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde En Ağır Disiplin Cezası Olan Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiillerle Kınama Cezasını Gerektiren Fiiller Arasında Adil ve Makul Bir Denge Gözetilmeksizin Her İki Durumun da Sözleşme Feshi Nedeni Sayılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
4D12.D16.4.2014E. 2012/1340 K. 2014/2763"4/C'Lİ GEÇİCİ KAMU PERSONELİNİN HİZMET SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI ( Davacının Sadece Emekliliğe Hak Kazanmasının Sözleşmeye Son Verilmesi Nedeni Sayılamacağı - İdarenin Savunmasında Davacının Görevinde Başarısız Olduğuna Dair Herhangi Bir İfade Bulunmadığı/Kamu Yararı Gözetileceği )
DAVACININ SÖZLEŞMESİNİN UZATILMAMASINDA KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİNE UYARLIK BULUNMADIĞI ( Davalı İdarenin Savunmasında Sadece Davacının Emekliye Ayrılması Nedeniyle Sözleşmesine Son Verildiğinin Belirtildiği - Davacının Görevinde Başarısız Olduğuna Dair Bir İfade Bulunmadığı/Yaşlılık Aylığı )
DAVACININ YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMASININ SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLME NEDENİ OLMADIĞI ( Davacının Görevinde Başarısız Olduğu Ya da Davacının Hizmetine Gerek Duyulmadığı Yönünde İdare Tarafından Somut Bir Tespit Eldeki Davaya Sunulmadığı - İdari İşlemde Kamu Yararı Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
İDAREYE YENİ ALINAN PERSONELİN İŞ YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLANDIĞI ( Davacının Hizmetine İhtiyaç Duyulmadığına Dair İdarenin Savunması Bulunmadığı/Davacının Görevinde Başarısız Olduğuna Dair Somut Bir Delil İdare Tarafından Sunulamadığı - 4/C'li Personelin Hizmet Sözleşmesinin Uzatılmaması/İptal Davası )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA ( 4/C'li Personelin Hizmet Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi İçin Yeterli Olmadığı - Hizmette Başarısızlık ya da Kamu Hizmetine İhtiyaç Duyulmaması Yönünde Somut Tespitlerin de Bulunması Gereği - Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Bakımından Hukuka Uyarlı Bulunmadığının Kabulü )"
4D11.D9.4.2014E. 2010/4707 K. 2014/1622"SÖZLEŞME ÜCRETİNİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE BELİRLENMESİ İSTEĞİ ( 4/B Madde Kapsamında Sözleşmeli Hemşire - Hacettepe Üniversitesi "Sağlık İdaresi Yüksek Okulu"nda Görülen Öğrenimin Kadro Unvanı Açısından Hemşireliğin Bir Üst Öğrenimi Sayılmadığına Karar Verildiğinden Talebin Reddine Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
4/B MADDE KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE ( Hacettepe Üniversitesi "Sağlık İdaresi Yüksek Okulu"nda Görülen Öğrenimin Kadro Unvanı Açısından Hemşireliğin Bir Üst Öğrenimi Sayılmadığına Karar Verildiğinden Talebin Reddine Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Sözleşme Ücretinin Öğrenim Durumuna Göre Belirlenmesi İsteği )
HEMŞİRENİN SÖZLEŞME ÜCRETİNİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE BELİRLENMESİ İSTEĞİ ( 4/B Madde Kapsamındaki Sözleşmeli Hemşire - Hacettepe Üniversitesi "Sağlık İdaresi Yüksek Okulu"nda Görülen Öğrenimin Kadro Unvanı Açısından Hemşireliğin Bir Üst Öğrenimi Sayılmadığına Karar Verildiğinden Talebin Reddine Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
4D2.D3.4.2014E. 2013/6755 K. 2014/3017"SÖZLEŞMELİ DÖNEMDE MÜDÜR YETKİLİ ÖĞRETMENLİKTE GEÇEN HİZMET SÜRESİNİN YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN SAYILMASI ( Makam Onaylarına İstinaden Fiilen Yürütülen Müdür Yetkili Öğretmenlik Sürelerinin Yöneticilik Görevinden Sayılacağı )
FİİLEN MÜDÜR YETKİLİ ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞMA ( Sözleşmeli Dönemde Geçen Süresinin Yöneticilik Görevinde Geçmiş Sayılması İstemi - Makam Onaylarına İstinaden Fiilen Yürütülen Müdür Yetkili Öğretmenlik Sürelerinin Yöneticilik Görevinden Sayılacağının Gözetileceği )
MÜDÜR YETKİLİ ÖĞRETMEN ( Sözleşmeli Dönemde Geçen Süresinin Yöneticilik Görevinde Sayılması - Davacının Sözleşmeli Statüde Ancak Fiilen Müdür Yetkili Öğretmen Olduğu/Müdür Yetkili Öğretmenlik Sürelerinin Yöneticilik Görevinden Sayılması Gerektiği )"
4D5.D11.3.2014E. 2013/3697 K. 2014/1859"SÖZLEŞME İMZALANMASI İSTEMİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Hukuk Müşaviri Olan Davalı İdare Vekilinin Süresinde Savunmasını Yaptığı ve Avukatlık Ücretine Hak Kazanmış Olduğu Görüldüğünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Davalı Bakanlık Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Sözleşme İmzalanması İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Yargı Yerlerince Karşı Tarafa Yükletilecek Avukatlık Ücretinin Tarifelerde Yazılı Miktardan Az ve Üç Katından Çok Olamayacağı Bu Ücretin Belirlenmesinde Avukatın Emeği Çabası İşin Önemi ve Niteliğinin Gözönünde Tutulacağı/Davalı Bakanlık Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedileceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Sözleşme İmzalanması İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Yargılama Giderlerinin Davayı Kaybeden Tarafa Yükleneceği/Vekille Takip Edilen Davalarda Kanun Gereğince Takdir Olunacak Vekalet Ücretinin Yargılama Giderlerinden Olduğu )
İDARE LEHİNE VEKALET ÜCRETİ ( Hukuk Müşaviri Olan Davalı İdare Vekilinin Süresinde Savunmasını Yaptığı ve Avukatlık Ücretine Hak Kazanmış Olduğu Görüldüğünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Davalı Bakanlık Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
4D12.D17.2.2014E. 2013/9074 K. 2014/797"SAĞLIK FİZİKÇİSİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI ( Hizmet Sözleşmesinin Sağlık Fizikçisi Olarak Atanabilmek İçin Gereken Şartları Taşımadığından Bahisle Feshine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddi Yolunda İdare Mahkemesince Verilen Kararda Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
ATAMA ŞARTLARINI TAŞIMAMA NEDENİYLE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Sağlık Fizikçisi Olarak Atanabilmek İçin Gereken Şartları Taşımadığından Bahisle Feshine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddi Yolundaki Kararda Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sağlık Fizikçisi Olarak Atanabilmek İçin Gereken Şartları Taşımadığından Bahisle Feshine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddi Yolunda İdare Mahkemesince Verilen Kararda Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )"
4D5.D13.2.2014E. 2013/10296 K. 2014/1034"ATAMASI YAPILAN MEMURUN YOLLUK TALEBİ (Sözlemeli Olarak Görev Yapan İmamın Kadroya Atamasının Yapılması/İmamın Açmış Olduğu Davanın İdare ve Bölge İdare Mahkemesince Reddi Üzerine Kararın Kesinleştiği - Kanuna Yararına Bozma Talebi)
YOLLUKSUZ ATAMA İŞLEMİ (Davacının 60 Gün İçerisinde idari Yargıya Başvurabileceği Gibi 2577 S.K. 11. M. Tanıdığı Olanak Nedeniyle İdareye de Başvurabileceği - Başvuru Üzerine İdarece Kurulacak İdari İşleme Karşı İdari Yargıya Başvurabileceği)
KAYMAKAMLIĞA YAPILAN YOLLUK BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEM (İdari İşlemin İptali İstemi - Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü/Davacının İdareye Yapmış Olduğu Başvurunun 2577 S.K. 10 M. Kapsamında Yapılmış Sayıldığının Kabulü)
İDARİ İŞLEMİN KALDIRILMASI VE GERİ ALINMASI İÇİN ÜST MAKAMA BAŞVURU (İdari Dava Açma Süresi İçinde İstenebileceği - Bu Başvurmanın İşlemeye Başlamış Olan İdari Dava Açma Süresini Durduracağının Kabulü - Kanun Yararına Bozma/Yolluksuz Atama)
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ (Davacının Yeni Görev Yerine Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı - Davacının Yolluk İstemli Başvursunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Süresinde Olduğu)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Süreaşımı Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Kanun Yararına Bozma/Yolluksuz Atama İşlemi)
KANUN YARARINA BOZMA (İmamın Kaymakamlığa Başvuru Bulunduğu - Bu Başvurunun 2577 S.K. 10 M. Kapsamında Değerlendirileceği - Davacının Yeni Görev Yerine Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınmasının Hatalı Olduğunun Kabulü)"
4D5.D12.2.2014E. 2011/6411 K. 2014/985"SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR ( Geçirdiği Hizmet Süresinin Kazanılmış Hak Aylık Derecesi Yönünden Değerlendirilmesi İsteği - İşlemin Tesis Edildiği Tarih İtibarıyla 657 S. Kanun Kapsamında Devlet Memurluğuna Atananların 4678 S. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun Kapsamında Geçirdiği Hizmet Sürelerinin Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesinde Değerlendirilmesi Yönünde Bir Düzenleme Bulunmadığı )
HİZMET SÜRESİ ( 657 S. Kanun Kapsamında Devlet Memurluğuna Atananların 4678 S. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun Kapsamında Geçirdiği Hizmet Sürelerinin Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesinde Değerlendirilmesi Yönünde Bir Düzenleme Bulunmadığı )
DEVLET MEMURU ( Olarak Atananların 4678 S. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun Kapsamında Geçirdiği Hizmet Sürelerinin Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesinde Değerlendirilmesi Yönünde Bir Düzenleme Bulunmadığı - Geçirdiği Hizmet Süresinin Kazanılmış Hak Aylık Derecesi Yönünden Değerlendirilmesi İsteğinin Reddi Gereği )"
4D12.D27.12.2013E. 2013/707 K. 2013/13004"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Sınavsız Yeniden İstihdam Edilme Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Sınavsız Şekilde Yeniden İstihdam Edilmesine Hukuken Olanak Bulunmadığından Davacının Başvurusunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İSTİFA SONRASI YENİDEN ATANMA HAKKININ BULUNMAMASI ( Sınavsız Yeniden İstihdam Edilme Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Bakanlar Kurulu Kararı Eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-2. Maddesi Gereği Sınavsız Şekilde Yeniden İstihdam Edilmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı )
SINAVSIZ YENİDEN İSTİHDAM EDİLME TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Sözleşmeli Personel - Davacının Yüksek Öğrenimini Tamamlamak İçin İstifa Eden ve Bakanlar Kurulu Kararı Eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1. Md.sinde Düzenlenen Sınavsız Yeniden İstihdam Edilme Koşullarını Taşımadığı )
DEVLET MEMURLARI KANUNUN UYGULAMA ALANI ( Sınavsız Yeniden İstihdam Edilme Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Temelde Bu Yasa'nın 4/A Md.si Kapsamında İstihdam Edilen Devlet Memurları Hakkında Doğrudan Uygulanma Niteliğini Haiz Olup 4/B Md.si Kapsamında İstihdam Edilen Sözleşmeli Personel Hakkında Doğrudan Uygulanması Özel Bir Hüküm Mevcut Değilse Mümkün Olmadığı )"
4D11.D27.12.2013E. 2012/4250 K. 2013/14752"SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDE HEMŞİRE OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI ( Sözleşme Ücretinin Bitirilen Üst Öğrenim Dikkate Alınarak Yeniden Belirlenmesi Talebi - İstemin Reddine İlişkin İşlemin İptali Yoksun Kaldığı Parasal Hakların İlk Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanarak Dava Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Yolundaki İdare Mahkemesince Verilen Karar İsabetli Olduğu )
SÖZLEŞME ÜCRETİNİN BİTİRİLEN ÜST ÖĞRENİM DİKKATE ALINARAK YENİDEN BELİRLENMESİ TALEBİ ( 4/B Md. Kapsamındaki Hemşire - İstemin Reddine İlişkin İşlemin İptali Yoksun Kaldığı Parasal Hakların İlk Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanarak Dava Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Gerektiği )
ÜST ÖĞRENİM DİKKATE ALINARAK SÖZLEŞME ÜCRETİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ TALEBİ ( 4/B Md. Kapsamındaki Hemşire - Yoksun Kaldığı Parasal Hakların İlk Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanarak Dava Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Yolundaki İdare Mahkemesince Verilen Karar İsabetli Olduğu )"
4D11.D25.12.2013E. 2010/4286 K. 2013/14510"MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumunda Değişiklik Olması Halinde Tamamlanan Üst Öğrenimin Atanılan Pozisyon Unvanı İle İlgili Olması Kaydıyla Brüt Ücretlerinin Yeni Öğrenim Durumlarına Göre Belirlenmesi Gerektiği )
SÖZLEŞME ÜCRETİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ İSTEMİ ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi - Ön Lisans Eğitimi ve Lisans Eğitimi Birer Yükseköğretim Olarak Sayılmış ve Gerek Lise Üzerine 4 Yarı Yıllık Müstakil Bir Ön Lisans Programından Mezun Olarak Gerekse 8 Yarı Yıllık Lisans Öğreniminin İlk 4 Yarı Yılını Bitirerek Ön Lisans Diploması Alan Kişilerindir Yükseköğrenimi Bitirmiş Oldukları Kabul Edileceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi - Ön Lisans Mezunu Olarak Yükseköğretimi Bitirmiş Kişi Konumunda Bulunan Davacının Sonradan Bitirdiği Lisans Öğreniminin Eğitim Düzeyi Bakımından Ön Lisans Öğreniminin Üst Öğrenimi Olarak Kabul Edilip İntibakında Değerlendirilerek Sözleşme Ücretinin Yeniden Belirlenmesi Mümkün Olmadığı )"
4D11.D18.12.2013E. 2013/2337 K. 2013/13545"SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE ( "Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'nı Bitirdiğinden Bahisle Sözleşme Ücretinin Bitirilen Üst Öğrenim Dikkate Alınarak Yeniden Belirlenmesi İsteğiyle Yapılan Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali ve Tazminat İsteminin Kısmen Kabulü Kısmen Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararı İsabetli Olduğu )
SÖZLEŞME ÜCRETİNİN BİTİRİLEN ÜST ÖĞRENİM DİKKATE ALINARAK YENİDEN BELİRLENMESİ İSTEĞİ ( Sözleşmeli Hemşire Olarak Görev Yapan Davacı - Yoksun Kaldığı Parasal Haklarının Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesine Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davada Davaya Konu İşlemin İptali Tazminat İsteminin Kısmen Kabulü Kısmen Reddinin İsabetli Olduğu )
YOKSUN KALINAN PARASAL HAKLARIN FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ ( Sözleşmeli Hemşire - "Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'nı Bitirdiğinden Bahisle Sözleşme Ücretinin Bitirilen Üst Öğrenim Dikkate Alınarak Yeniden Belirlenmesi İsteğiyle Yapılan Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali ve Tazminat İsteminin Kısmen Kabulü Kısmen Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararı İsabetli Olduğu )"
4D11.D18.12.2013E. 2011/854 K. 2013/13683"MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumunda Değişiklik Olması Halinde Tamamlanan Üst Öğrenimin Atanılan Pozisyon Unvanı İlgili Olması Kaydıyla Brüt Ücretlerinin Yeni Öğrenim Durumlarına Göre Belirlenmesi Gerektiği )
ÜST ÖĞRENİME GEÇME ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi - Sözleşmeli Hemşire Olarak Görev Yapan ve 657 S. Yasa'da Öngörülen Bir Kadroyu İşgal Etmediği Açık Olan Davacının Bitirmiş Olduğu Üst Öğrenim Sebebiyle Ek Gösterge Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödemelerden Yararlandırılması Hukuken Mümkün Bulunmadığı )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE YAN ÖDEMELERDEN YARARLANDIRILMA ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi - 657 S. Devlet Memurları Kanunu'nun Temelini Sınıflar ve Sınıflar İçinde Yer Alan Kadro Esası Oluşturmakta Olup Anılan Kanun'un 4. Md.sinin A Fıkrası Kapsamında Belli Bir Kadroya Bağlı Olarak Görev Yapmayanlara Bu Kanun'da Yer Alan Ödemelerin Yapılamayacağı )
SÖZLEŞMELİ ÜCRETİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi - Sözleşmeli Personel Statüsünde Hemşire Olarak Görev Yaptığı Açık Olan ve Mesleği İle İlgili Bir Üst Öğrenimi Tamamlayan Davacının Sözleşme Ücretinin Yeniden Belirlenmesi Gerektiği )"
4D11.D17.12.2013E. 2012/621 K. 2013/13369"MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde Danıştay Dava Daireleri İle İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarına Karşı Tebliğ Tarihini İzleyen Otuz Gün İçinde Danıştay'da Temyiz Yoluna Başvurulabileceği )
TEMYİZDE SÜRE ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi - Temyize Konu Mahkeme Kararının Davalı İdarelerden Valiliğe Tebliğ Edildiği Valilikçe 30 Gün Geçtikten Sonra Kayda Giren Dilekçeyle Kararın Temyiz Edildiği Anlaşıldığından Valilik Temyiz İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Esasının İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
SÖZLEŞME ÜCRETİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ İSTEMİ ( Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde Danıştay Dava Daireleri İle İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarına Karşı Tebliğ Tarihini İzleyen Otuz Gün İçinde Danıştay'da Temyiz Yoluna Başvurulabileceği/Valilikçe 30 Gün Geçtikten Sonra Kayda Giren Dilekçeyle Kararın Temyiz Edildiği Anlaşıldığından Valilik Temyiz İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Esasının İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )"
4D11.D17.12.2013E. 2011/2421 K. 2013/13259"SÖZLEŞMELİ SAĞLIK MEMURU ( Sağlık İdaresi Bölümünü Bitirmesi Sebebiyle Sözleşme Ücretinin Yeni Öğrenim Durumuna Göre Belirlenmesi İsteğiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
SÖZLEŞME ÜCRETİNİNİN YENİ ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE YENİDEN BELİRLENMESİ İSTEMİ ( Çevre Sağlığı Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümünü Bitirmesi Sebebiyle - Başvurunun Reddine Dair İşlemin İsabetli Olduğu )
ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE SÖZLEŞME ÜCRETİNİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ İSTEMİ ( Çevre Sağlığı Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümünü Bitirmesi Sebebiyle - Başvurunun Reddine Dair İşlemin İsabetli Olduğu )"
4D11.D6.12.2013E. 2010/9330 K. 2013/12337"SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDE HEMŞİRE OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI ( Sözleşme Ücretinin Bitirilen Üst Öğrenim Dikkate Alınarak Yeniden Belirlenmesi İçin Yapılan Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptaline Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davada Davaya Konu İşlemin İptali Yolunda İdare Mahkemesince Verilen Kararda İsabetsizlik Bulunmadığı )
ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI ( Hakkındaki Kanun Hükümlerine Atıf Yapılarak Hüküm Kurulmuş İse de Davacının Bu Kapsamda Değil 657 S. Kanunun 4/B Md. Kapsamında Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yaptığı - Bu Husus Sonucu İtibarıyla Doğru Olan Kararın Bozulmasını Gerektirir Nitelikte Görülmediği )
HEMŞİRE OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI ( 4/B Madde Kapsamındaki Sözleşmeli Personel - Sözleşme Ücretinin Bitirilen Üst Öğrenim Dikkate Alınarak Yeniden Belirlenmesi İçin Yapılan Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptaline Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davada Davaya Konu İşlemin İptali Yolunda İdare Mahkemesince Verilen Kararda İsabetsizlik Bulunmadığı )"
4D11.D3.12.2013E. 2011/7247 K. 2013/11777"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi - Ön Lisans Mezunu Olarak Yükseköğretimi Bitirmiş Kişi Konumunda Bulunan Davacının Sonradan Bitirdiği Lisans Öğreniminin Eğitim Düzeyi Bakımından Ön Lisans Öğreniminin Üst Öğrenimi Olarak Kabul Edildiğinde İntibakında Değerlendirilerek Sözleşme Ücretinin Yeniden Belirlenmesinin Mümkün Olmadığı )
MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( Ön Lisans Eğitimi İle Lisans Eğitimi Birer Yükseköğretim Olarak Sayılmış ve Gerek Lise Üzerine 4 Yarı Yıllık Müstakil Bir Ön Lisans Programından Mezun Olarak Gerekse 8 Yarı Yıllık Lisans Öğreniminin İlk 4 Yarı Yılını Bitirerek Önlisans Diploması Alan Kişilerin Bir Yükseköğrenimi Bitirmiş Olduklarının Kabul Edildiği )
SÖZLEŞME ÜCRETİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ İSTEMİ ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi - Ön Lisans Mezunu Olarak Yükseköğretimi Bitirmiş Kişi Konumunda Bulunan Davacının Sonradan Bitirdiği Lisans Öğreniminin Eğitim Düzeyi Bakımından Ön Lisansın Üst Öğrenimi Olarak Kabul Edilip İntibakında Değerlendirilerek Sözleşme Ücretinin Yeniden Belirlenmesinin Mümkün Olmadığı )"
4D12.D28.11.2013E. 2010/5679 K. 2013/9020"SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YAZISININ İPTALİ İSTEMİ ( Sözleşmesi Feshedilen veya Kendi İsteğiyle Sözleşmesini Fesheden Sözleşmeli Personelin Fesih Tarihinden İtibaren Bir Yıl Geçmedikçe Sözleşmeli Personel Olarak İstihdamlarının Mümkün Olmaması Sebebiyle İptali İstenilen İşlemin Üst Normlara Uygun Olduğu )
DEVLET MEMURLARI KANUNU 4/B MADDESİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI ( Sağlık Bakanlığı veya Diğer Kurumlar Bünyesinde Sözleşmeli Personel Olarak Çalışanların Yapılan Personel Alımlarına Sınırlama Olmaksızın Başvurmaları ve Yerleşmeleri Kurumların Sözleşmeli Personel İstihdamına Bağlı Planlamalarına Açıktan Yeni Personel Alımına Engel Olacağı Gibi KPSS'den Geçerli Puan Alıp Atama Bekleyenlerin İstihdamına da Engel Olacağı )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Sözleşmesi Feshedilen veya Kendi İsteğiyle Sözleşmesini Fesheden Sözleşmeli Personelin Fesih Tarihinden İtibaren Bir Yıl Geçmedikçe Sözleşmeli Personel Olarak İstihdamlarının Mümkün Olmaması Sebebiyle İptali İstenilen İşlemin Üst Normlara Uygun Olduğu )"
4D12.D26.11.2013E. 2013/725 K. 2013/8623"GEÇİCİ PERSONELİN SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN YARARLANDIRILMASI ( Geçici Personelin Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına "Statü" Bağlamında Hukuki Bir Engel Bulunmadığı - Geçici Personele Kanun ve Yönetmelikte Aranan Diğer Koşulları Taşıması halinde Döner Sermeyeden Ek Ödeme Yapılacağı )
DÖNER SERMAYE EK ÖDEME İSTEMİ ( Davacının 657 S. Yasanın 4/C Md. Kapsamında Geçici Personel Olarak Görev Yaptığı - Geçici Personelin Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına "Statü" Bağlamında Hukuki Bir Engel Bulunmadığı/Davacının Kanun ve Yönetmelikte Aranan Diğer Koşulları Taşıyıp Taşımadığı Araştırılarak İşlem Tesis Edileceği )
YOKSUN KALINAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME TUTARI ( İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Yüzyirmi Günlük Süre Geçtikten Sonra Açılan Davada Yoksun Kalınan Döner Sermaye Ek Ödeme Tutarının Ancak Dava Tarihinden Geriye Doğru Altmış Gün İçinde Kalan İlk Ödeme Tarihinden Başlayarak Dava Tarihinden İtibaren Hesaplanacak Yasal Faizi İle Ödenmesinin Mümkün Olduğu - Fazlaya İlişkin İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )
GEÇİCİ PERSONELİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME İSTEMİ ( Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına "Statü" Bağlamında Hukuki Bir Engel Bulunmadığı - Davacının Kanun ve Yönetmelikte Aranan Diğer Koşulları Taşıyıp Taşımadığı Araştırılarak İşlem Tesis Edileceği/Geçici Personel Statüsünde Olması Gerekçe Gösterilerek İstemin Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
4D5.D19.11.2013E. 2013/7098 K. 2013/8017"ASKERLİK GÖREVİNİ İFASI SIRASINDA 657 S. KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ TABİB OLARAK ATAMASI YAPILAN DAVACI ( Askerlik Hizmeti Sırasında Ataması Yapılan ve Bu Görevine İlk Olarak Askerlik Hizmetinin Ardından Başlayan Davacının Kadroya Geçirilme Talebinin Reddine Yönelik İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KADROYA ATANMA İSTEMİ ( Askerlik Görevini İfası Sırasında 657 S. Kanunun 4/B Maddesi Uyarınca Sözleşmeli Tabib Olarak Ataması Yapılan Davacı - Askerlik Hizmeti Sırasında Ataması Yapılan ve Bu Görevine İlk Olarak Askerlik Hizmetinin Ardından Başlayan Davacının Kadroya Geçirilme Talebinin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANARAK KADROYA GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK TALEP ( Ancak 4/B Statüsünde Görev Yapmakta İken Askerlik Hizmetini Yapmak Üzere Görevden Ayrılan Kişilerin Kadroya Geçebilecekleri )"
4D11.D24.10.2013E. 2013/2211 K. 2013/9022"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Sözleşmeli Personele Nöbet Ücreti Ödenmesi İstemi - Sendikanın Dava Açma Ehliyeti Bakımından Kamu Görevlilerinin Ortak Ekonomik Sosyal ve Mesleki Hak ve Menfaatlerinin Korunması Koşulunun Bulunması Gerektiği )
BİREYSEL İŞLEME KARŞI DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Sözleşmeli Personele Nöbet Ücreti Ödenmesi İstemi - Sendikanın Dava Açma Ehliyeti Bakımından Üyelerinin Ancak Bir Kısmını İlgilendiren Bireysel Bir İşleme Karşı Asil Olarak Doğrudan Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
SENDİKANIN ÜYELERİ HAKKINDAKİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMASI ( Sözleşmeli Personele Nöbet Ücreti Ödenmesi İstemi - Kamu Görevlileri Sendikaları ve Üst Kuruluşlarının Hukuki Yardım Gerektiğinde Üyelerinin Hak ve Menfaatlerini İhlal Eden İdarenin Bireysel İşlemlerine Karşı Ancak Üyelerinin Verdiği Yetki Doğrultusunda Onları Temsilen Dava Açma ve Davada Taraf Olma Yetkileri Bulunmadığı )
SÖZLEŞMELİ PERSONELE NÖBET ÜCRETİ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Sendikanın Üyeleri Adına İşlem Tesis Ettirmeksizin ve Temsil Ettiği Üyeler Tarafından Verilmiş Yetki Belgesi Bulunmaksızın Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )"
4D2.D21.10.2013E. 2013/9504 K. 2013/6238"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN NAKLEN ATANMASI ( Verilmeyen Yolluğun Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddinde Hukuki İsabet Görülmediği - 7/15754 s. B.K.K.'ndaki ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 s. Genelgesi'ndeki Ödenemeyeceği Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulduğu )
NAKLEN ATANMA ( Sözleşmeli Öğretmen - 7/15754 s. B.K.K.'ndaki ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 s. Genelgesi'ndeki Yolluk Ödenemeyeceği Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulduğu/Alabilmek İçin İdareye Her Zaman Başvurabileceği )
YOLLUK ÖDEMESİ ( Sözleşmeli Öğretmenin Naklen Atanması - Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddinde Hukuki İsabet Görülmediği - 7/15754 s. B.K.K.'ndaki ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 s. Genelgesi'ndeki Ödenemeyeceği Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulduğu )"
4D11.D30.9.2013E. 2011/811 K. 2013/8470"DAVA AÇMA YETKİSİ ( Sözleşmeli Personele Nöbet Ücreti Ödenmesi İstemi - Kamu Görevlileri Sendikaları ve Üst Kuruluşlarının Üyeleri Hakkında Tesis Edilen Bireysel İşlemlere Karşı Üyelerini Temsilen Dava Açma ve Açılan Davalarda Taraf Olma Hakkı Bulunduğu )
SENDİKANIN ÜYELERİ HAKKINDAKİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMASI ( Sözleşmeli Personele Nöbet Ücreti Ödenmesi İstemi - Üyelerinin Hak ve Menfaatlerini İhlal Eden Bireysel İşlemlere Karşı Ancak Üyelerinin Verdiği Yetki Doğrultusunda Yine Üyeleri Adına Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
SÖZLEŞMELİ PERSONELE NÖBET ÜCRETİ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Kamu Görevlileri Sendikaları ve Üst Kuruluşlarının Hukuki Yardım Gerektiğinde Üyelerinin Hak ve Menfaatlerini İhlal Eden İdarenin Bireysel İşlemlerine Karşı Ancak Üyelerinin Verdiği Yetki Doğrultusunda Onları Temsilen Dava Açma ve Davada Taraf Olma Yetkileri Bulunduğu )
SENDİKA ÜYELERİ HAKKINDA BİREYSEL İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Sendikanın Üniversite Hastanesinde Görev Yapan Tüm Sözleşmeli Personeli Kapsayacak Şekilde Nöbet Ücreti Ödenmesi Yönündeki Başvuru Üzerine Tesis Edilmiş Bulunan İşleme Karşı ve Temsil Ettiği Üyeler Tarafından Verilmiş Yetki Belgesi Bulunmaksızın Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )"
4D5.D24.9.2013E. 2012/11682 K. 2013/6086"SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İSTİFA ETMESİ ( Göreve Başlatılması İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - 657 S. Kanunun 4/B Md.si Kapsamındaki Personelin Yeniden Kurumların Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında İstihdam Edilebilmeleri İçin Hizmet Sözleşmesi Esaslarına Aykırı Hareket Etmemesi veya Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenen İstisnalar Dışında Sözleşmeyi Tek Taraflı Feshedemeyeceği )
GÖREVE BAŞLATILMA İSTEMİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Sözleşmeli Personelin İstifa Etmesi - Hizmet Sözleşmesi Esaslarına Aykırı Hareket Etmesi Sebebiyle Kurumlarınca Sözleşmelerinin Feshedilmesi veya Sözleşme Dönemi İçerisinde Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenen İstisnalar Hariç Sözleşmeyi Tek Taraflı Feshetmeleri Halinde Fesih Tarihinden İtibaren Bir Yıl Geçmedikçe Kurumların Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında İstihdam Edilemeyeceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA İSTİHDAM EDİLME ( Göreve Başlatılma İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - KPSS Sonucunda Yerleştirildiği Pozisyonda İstihdamına Onay Verilebilmesi İçin Mevcut Pozisyonunda Sözleşmesini Tek Taraflı Feshetme Zorunda Olan ve Bu Fesih Tarihinden İtibaren Bir Yıl Geçmedikçe Davacının Yeniden Sözleşmeli Personel Pozisyonuna İstihdam Edilmesi Mümkün Bulunmadığı )"
4D12.D23.9.2013E. 2012/13662 K. 2013/6574"SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞILAN SÜRELERİN KADROYA ATANMA HALİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Öğretmenlik Mesleğinin Sözleşmeli Statüde Yapılmasıyla Kadrolu Statüde Yapılması Arasında Fark Bulunmadığı - Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görev Yapılan Döneme İlişkin Hizmet Süresinin Kadrolu Öğretmenlik Hizmet Süresinde Değerlendirilmesinin Hukuk ve Hakkaniyet Gereği Olduğu )
SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞILAN SÜRENİN ADAY MEMURLUK SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Asgari Bir Yıl Olan Aday Memurluk Süresini Doldurumanın Doğrudan Asil Memurluğa Atanma Sonucunu Doğurmadığı - İdarenin Değerlendirmesinden Sonra Asil Memurluğa Atama Yapıldığı Gözetilerek Sözleşmeli MemurunAsil Kadrosuna Atanmasının İdarece Kararlaştırılması Gereği )"
4D11.D17.9.2013E. 2010/5675 K. 2013/7707"ÜST ÖĞRENİME GÖRE SÖZLEŞME ÜCRETİ BELİRLENMESİ ( Sözleşmeli Hemşire Olan Davacının Laborant ve Veteriner Sağlık Programını Bitirdiği - Sözleşme Ücretinin Üst Öğrenime Göre Belirleneceği )
HEMŞİRENİN LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMINDAN MEZUN OLMASI ( Üst Öğrenime Göre Sözleşme Ücreti Belirlenmesi - Mesleği İle İlgili Üst Öğrenim Yapan Davacının Sözleşme Ücretinin Üst Öğrenime Göre Belirlenmesi Gerektiği )
MESLEĞİ İLE İLGİLİ ÜST ÖĞRENİM YAPMA ( Üst Öğrenime Göre Sözleşme Ücreti Belirlenmesi - Sözleşmeli Hemşire Olarak Görev Yapan Davacının Laborant ve Veteriner Sağlık Programını Bitirdiği/İstemin Kabul Edileceği )
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMINDAN MEZUN OLMA ( Üst Öğrenime Göre Sözleşme Ücreti Belirlenmesi İstemi - Sözleşmeli Hemşire Olan Davacının Alanı İle İlgili Üst Öğrenim Yaptığı/İstemin Kabulünün Doğru Olduğu )"
4D5.D26.6.2013E. 2013/4208 K. 2013/389"SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TUTUKLU KALDIĞI SÜREDE ALAMADIĞI HAKLARI ( Sözleşmeli Personelin Tutuklu Kaldığı Sürede Kendi Üzerine Düşen Edimi İfa Edemediği - Sözleşmeli Personelin Tutuklu Kaldığı Süre İçin İdareden Herhangi Bir Parasal Hak Talep Edemeyeceği )
PARASAL HAKLARIN İADESİ ( Sözleşmeli Personelin Tutuklanması - Sözleşmeli Personelin Tutuklu Kaldığı Sürede Sözleşmeden Doğan Edimlerini İfa Edemediği ve İdareden Herhangi Bir Parasal Hak Talep Etmesinin Mümkün Olmadığı )"
4D2.D31.5.2013E. 2013/2085 K. 2013/3518"ÖDENMEYEN YOLLUĞUN TAHSİLİ İSTEMİ ( Yürütmesinin Durdurulmuş Olması Nedeniyle Oluşan Yeni Hukuki Durum Karşısında Davacının Sürekli Görev Yolluğunu Alabilmek İçin İdareye Her Zaman Başvurabileceği )
İDAREYE BAŞVURU ( Ödenmeyen Yolluğun Tahsili İstemi - Yürütmesinin Durdurulmuş Olması Nedeniyle Oluşan Yeni Hukuki Durum Karşısında Davacının Sürekli Görev Yolluğunu Alabilmek İçin İdareye Her Zaman Başvurabileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ödenmeyen Yolluğun Tahsili İstemi - Çıkan Uyuşmazlıkta Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınmasına Hukuken Olanak Bulunmadığı )"
4IDDGK8.5.2013E. 2009/695 K. 2013/1848"AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ DAVASI ( Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik - Anayasa Mahkmesinin İptal Kararının Gözetilmesi Gereği/Sevk Kesintisi )
HASTA SEVK ORANLARIYLA İLGİLİ HÜKMÜN ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİĞİ ( Bakanlığın Belirleyeceği Bir Sevk Oranı ile Aile Hekiminin Sözleşme Ücreti Arasında Bağlantı Kurulmak Suretiyle Brüt Ücretten Kesinti Yapılmasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptal Edildiği - Davanın Kısmen Kabulü )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( Yönetmeliğin Sevk Kesintisini Düzenleyen Maddesinin Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
YÖNETMELİĞİN SEVK KESİNTİSİNİ DÜZENLEYEN MADDESİNİN DAYANAKTAN YOKSUN KALMASI ( Bakanlığın Belirleyeceği Bir Sevk Oranı ile Aile Hekiminin Sözleşme Ücreti Arasında Bağlantı Kurulmak Suretiyle Brüt Ücretten Kesinti Yapılmasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptal Edildiği - Tavan Ücret/Sevk Kesintisi )
BAKANLIĞIN BELİRLEYECEĞİ SEVK ORANI İLE AİLE HEKİMİNİN SÖZLEŞME ÜCRETİ ARASINDAKİ BAĞLANTI ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Bulunduğu - Yönetmeliğin Sevk Kesintisini Düzenleyen Maddesinin Dayanaktan Yoksun Kaldığının Kabulü - Yönetmelikteki Tavan Ücretle İlgili İbarenin İptali Gereği/Yönetmelik İptali )"
4D11.D6.5.2013E. 2013/6585 K. 2013/4571"İDARELERİN TARAF OLDUKLARI DAVALARIN TAKİBİ ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi – Avukatın Ankara Valiliği Aleyhine veya Ankara Valiliği Tarafından Açılan Davaların Adli ve İdari Yargı Mercileri ve İcra Daireleri Nezdindeki Her Türlü Yargılama İşlemlerinde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Uyarınca Valiliği Temsile Yetkili Kılındığı )
MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( İdarelerin Taraf Oldukları Davaların Takibi - 659 S. Kanun Hükmünde Kararname'nin Kuralları İle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu İle Valililere Tanınan Yetkiler Dikkate Alındığında Bakılmakta Olan Davada Avukatın Ankara Valiliğini Temsile Yetkili Olduğu )
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İNTİBAKININ DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( Mahkeme Mührü ve Başkan Yahut Hakim Danıştay'da Daire veya Kurul Başkanı veya Görevlendireceği Bir Üye İmzasıyla Tasdikli Birer Örneği de Taraflara Tebliğ Edileceği )
MAHKEME KARARININ TARAFLARA TEBLİĞİ ( Sözleşmeli Personelin İntibakının Değerlendirilmesi İstemi - İdare Mahkemesince Temyize Konu Temyiz Edilmemiş Sayılması Yolundaki Kararın Davacıya Tebliğ Edilmemesinin İsabetli Olmadığı )"
4D11.D4.4.2013E. 2009/2534 K. 2013/3329"SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE ( Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Bölümünden Mezun Olduğundan Bahisle Sözleşme Ücretinin Bitirdiği Üst Öğrenime Göre Yeniden Belirlenmesi Talebinin Reddinin İptaline Karar Veren Mahkemenin Gerekçesinde 4924 S. Kanun Kurallarına da Yer Verildiği - Gerekçesi Yeterli Bulunan Kararın Bozulmasını Gerektirmediği )
SÖZLEŞME ÜCRETİNİN BİTİRDİĞİ ÜST ÖĞRENİME GÖRE YENİDEN BELİRLENMESİ TALEBİ ( Sözleşmeli Hemşire - Talebin Reddinin İptaline Karar Veren Mahkemenin Gerekçesinde 4924 S. Kanun Kurallarına da Yer Verildiği/Gerekçesi Yeterli Bulunan Kararın Bozulmasını Gerektirecek Nitelikte Bulunmadığı )
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK ÖN LİSANS BÖLÜMÜNDEN MEZUNU SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE ( Sözleşme Ücretinin Bitirdiği Üst Öğrenime Göre Yeniden Belirlenmesi Talebinin Reddinin İptaline Karar Veren Mahkemenin Gerekçesinde 4924 S. Kanun Kurallarına da Yer Verildiği - Gerekçesi Yeterli Bulunan Kararın Bozulmasını Gerektirmediği )"
4D11.D13.3.2013E. 2009/5595 K. 2013/2545"MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( İptal Davası - Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun Toplantısında Alınan Kararla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı Mezunlarının Tüm Sağlık Çalışanları İçin Üst Öğrenim Sayılmasına Karar Verildiği )
İPTAL DAVASI ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi - Öğrenimden Sonra Kazanılan Unvanların Aynı ve Elde Edilen Hakların Eşdeğer Sayılması Hususu Üniversitelerarası Kurulun Önerisi Üzerine Öğretmen Yetiştiren Birimler İçin Esasların Tespiti Milli Eğitim Bakanlığı İle de İşbirliği Yapılarak Yüksek Öğretim Kurulunca Düzenleneceği )
İNTİBAKIN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun Toplantısında Alınan Kararla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı Mezunlarının Tüm Sağlık Çalışanları İçin Üst Öğrenim Sayılmasına Karar Verildiği - Anılan Programdan Mezun Olduğu Gözetildiğinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı Uyarınca Bitirdiği Üst Öğrenime Uygun Olarak Sözleşme Ücretinin Yeniden Belirlenmesi Gerektiği )
SÖZLEŞME ÜCRETİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi - Sözleşmeli Statüde Hemşire Olarak Görev Yaptığı ve Anılan Programdan Mezun Olduğu Gözetildiğinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı Uyarınca Bitirdiği Üst Öğrenime Uygun Olarak Sözleşme Ücretinin Yeniden Belirlenmesi Gerektiği )"
4D5.D5.3.2013E. 2012/10282 K. 2013/1669"ÜNİVERSİTEDE DESTEK PERSONELİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ YARDIMCI HİZMETLER KADROSUNA ATANMASI İŞLEMİ (İdari İşlemin İptali - Yasal Mevzuat ve Maliye Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın Müşterek Tebliğleri Dikkate Alındığında İdari İşlemin Hukuka Uygun Olduğunun Kabulü/Kararın Onanacağı)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON ÜNVANIYLA AYNI ÜNVANLI MEMUR KADROSU BULUNMAMASI (Davacının Destek Personeli Kadrosundan Yardımcı Hizmetler Sınıfındas Hizmetli Kadrosuna Atamasının Yapılmasında Herhangi Bir Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Mevzuat ve İdarenin Tebliğlerine Uygun Bir Atama Bulunduğu)
MALİYE BAKANLIĞI VE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI MÜŞTEREK TEBLİĞİ (Davalı İdarede Destek Personeli Pozisyon Ünvanı ile Görev Yapan Davacının Hizmetli Kadrosu Dışında Başka Bir Memur Kadrosuna Atanmasının Mümkün Olmadığı - Davanın Reddi/Yerel Mahkeme Kararının Onanacağı/İdari İşlemin İptali Davası)"
4D5.D17.1.2013E. 2010/5111 K. 2013/135"SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KURUMLAR ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAZ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( 4/B'li Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Nakil Talebinin İdare Tarafından Reddedildiği - Sözleşmeli Personelin İstihdam Şekli Gözetildiğinde Kurumlar Arası Yer Değişikliği Yapılamayacağının Kabulü/Kamu Yararı )
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KURUMLAR ARASI GEÇİŞ YAPAMACAĞI ( Kamu Hizmetlerinin Etkinliği ve Ekonomik Bir Şekilde Yerine Getirilmesini Sağlamak Amacı/Kamu Görevlilerinin Dengeli Bir Şekilde Dağılımını Sağlamak için Bir Plan Dahilinde Sözleşmeli Personel Pozisyon Vizesi Yapıldığı - Davanın Reddi Gereği )
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ÖLÇÜTLERİ İÇERİSİNDE YER ALMADIĞI ( Zaruri ve İstisnai Hallere Münhasır Olarak Bir Plan Dahilinde Geçici ve Mali Yılla Sınırlı Olarak İstihdam Edildiği - Davacının Sözleşmeyi İmzalarken Bu Şartları Bilmekte Olduğu/Sözleşmeli Personel/4/B )
DAVACININ SÖZLEŞMEYİ İMZALADIĞI SIRADA HUKUKİ STATÜSÜNÜ BİLMEKTE OLDUĞU ( Etkili Bir İstihdam Politikasının Sağlanması Açısından Sözleşmeli Personele Kurumlar Arası Geçiş Hakkı Verilmemesinin Kamu Yararına Daha Uygun Olacağı - İdarenin İşleminde Hizmet Gerekleri Açısından Hukuka Aykırılık Görülmediği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN HUKUKA AYKIRI OLMADIĞI ( Sözleşmeli Personelin Kurumlar Arası Yer Değişikliği Yapılamaz Hükmünün İptali Talebinin Reddi Gereği )"
4D5.D7.11.2012E. 2012/6799 K. 2012/6892"YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ( İşlemde Atamanın Harcırahsız Olduğuna Dair İbare Mevcut Olmadığı - Davacının Harcırah Ödenmesi Talebinin 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Bulunduğu/Çıkan Uyuşmazlıkta Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı )
HARCIRAH TALEBİ ( Yer Değiştirme Suretiyle Atanma/Talebin 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Bulunduğu - Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Olarak Alınamayacağı/Başvurusunun Reddine İlişkin İşleminin Tebliğinden İtibaren Aynı Gün Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yer Değiştirme Suretiyle Atanma/İşlemde Atamanın Harcırahsız Olduğuna Dair İbare Mevcut Olmadığı - Harcirah Talebinin Reddine İlişkin İşleminin Tebliğiyle Aynı Gün Açılan Davanın Süresinde Olduğu/Davacının Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi Başlangıcı Kabul Edilemeyeceği )"
4D2.D4.10.2012E. 2011/2086 K. 2012/5782"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 657 S. Kanun'un 4/B Md.sine Göre Çalışan Sözleşmeli Personel Hakkında Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine Göre Sicil Raporu Doldurulamayacağı )
SİCİL RAPORU ( 657 S. Kanun'un 4/B Md.sine Göre Çalışan Sözleşmeli Personel Hakkında Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine Göre Doldurulmasına Olanak Bulunmadığı )
DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ ( 657 S. Kanun'un 4/B Md.sine Göre Çalışan Sözleşmeli Personel Hakkında Sicil Raporu Doldurulamayacağı )"
4D2.D21.6.2012E. 2012/3022 K. 2012/4332"SAĞLIK ÖZRÜ NEDENİYLE YAPILAN ATAMA ( Davacıya Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin Bir İşlemin Mevcut Olmadığı - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yolluk Verilmeyeceğine İlişkin Bir İşlemin Mevcut Olmadığı - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı - Sağlık Özrü Nedeniyle Yapılan Atama )
YOLLUK VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN BİR İŞLEMİN MEVCUT OLMAMASI ( Sağlık Özrü Nedeniyle Yapılan Atama - Yolluk Ödenmesi Talebiyle Sonradan Yapılan Başvuru 10. Md. Kapsamında Yapılmış Bir Başvuru Niteliğini Taşıdığı/Atandığı Yerde Göreve Başlama Tarihinin Dava Açma Süresi İçin Başlangıç Olarak Alınamayacağı )
HARCIRAH KANUNUNDAKİ BİR AYLIK SÜRE ( Dava Süresi Olmayıp Verilen Avansın Kapatılması Amacına Yönelik Bir Beyanname Verme Süresi Olarak Düzenlenmiş Olduğundan Dava Açma Süresinin Hesabında Dikkate Alınmaması Gerektiği )"
4D2.D14.6.2012E. 2012/2921 K. 2012/3954"SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞAN DAVACININ KADROLU STATÜYE GEÇİRİLMEK İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİ (657 S.K. Geçici Md. 37'nin Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle İdarede Anılan Pozisyonda İstihdamına Onay Verilmiş Olmakla Birlikte Henüz Çalışmaya Başlamadığından Reddine İlişkin İşlemin Yerinde Olduğu)
KADROLU MEMUR STATÜSÜNE GEÇİRİLME BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiği - İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Talebinin Reddi Gerektiği)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONUNDA ÇALIŞMAKTA OLMA ŞARTI (Sözleşmeli Çalışan Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilmek İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Yerinde Olduğu - Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte İstihdam Edilmiş Olsa da Çalışmaya Başlamadığı)
DEVLET MEMURLARI KANUNU 4 (B) UYARINCA ÇALIŞAN (632 S. KHK Uyarınca 4/A Kadrolu Statüsüne Geçirilme Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin Yerinde Olduğu - Ataması Yapılacakların Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Pozisyonunda Çalışmakta Olma Şartı Arandığı)"
4D11.D27.3.2012E. 2009/3842 K. 2012/1174"KAMU PERSONELİ (Kamu Hizmetlerinin Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel ve İşçiler Eliyle Görüleceği - Sözleşmeli Personelin Normal Çalışma Saatleri Dışında veya Tatil Günlerinde Yapacakları Çalışmanın Karşılığında Herhangi Bir Ödeme Yapılmayacağına Dair Sözleşme Hükmünün Anayasaya ve Yasaya Aykırı Olduğu)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Sözleşme Ücreti Dışında Herhangi Bir Ad Altında Ödeme Yapılmayacağına Dair Hükmün Sözleşmede Yer Almasının Yasaya Aykırı Olmadığı - Sözleşmeli Personelin Çalışma Saatleri Dışında ve Tatilde Yapacağı Çalışmanın Karşılığının Ödenmeyeceğine Dair Düzenlemenin Yasaya Aykırı Olduğu)
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA VEYA TATİLDE YAPACAĞI ÇALIŞMA (Karşılığının Ödenmeyeceğine Dair Sözleşmeye Hüküm Konulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Sözleşmeli Personele Sözleşme Ücreti Dışında Başka Bir Ücret Ödenmeyeceğine Dair Hükmün Sözleşmeye Konulmasının Yasaya Aykırı Olmadığı)"
4D5.D8.3.2012E. 2012/2020 "MÜBAŞİRİN KADROLU MEMUR OLARAK ATANMASI TALEBİYLE YAPTIĞI BAŞVURU ( Reddine İlişkin İdare İşleminin İptali İsteminde İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verilemeyeceği )
SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ KADROYA GEÇİRİLME TALEBİNİN REDDİ ( İdari İşlemin İptali Talebinin Reddi Gerektiği - 657 S.K. Geçici 37. Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle İstihdamına Onay Verilmiş Olmakla Birlikte Henüz Çalışmaya Başlamadığı )
KADROYA GEÇİRİLME TALEBİNİN REDDİ ( Sözleşmeli Mübaşir Olarak Görev Yapan Davacının Kadrolu Memur Olarak Atanması Talebiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İdari İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
4D5.D8.3.2012E. 2012/2020 "MÜBAŞİRİN KADROLU MEMUR OLARAK ATANMASI TALEBİYLE YAPTIĞI BAŞVURU ( Reddine İlişkin İdare İşleminin İptali İsteminde İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verilemeyeceği )
SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ KADROYA GEÇİRİLME TALEBİNİN REDDİ ( İdari İşlemin İptali Talebinin Reddi Gerektiği - 657 S.K. Geçici 37. Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle İstihdamına Onay Verilmiş Olmakla Birlikte Henüz Çalışmaya Başlamadığı )
KADROYA GEÇİRİLME TALEBİNİN REDDİ ( Sözleşmeli Mübaşir Olarak Görev Yapan Davacının Kadrolu Memur Olarak Atanması Talebiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İdari İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
4D5.D3.2.2012E. 2010/7742 K. 2012/386"BELİRLİ BİR KADROYA BAĞLI YÜRÜTÜLEN GÖREV (657 S.K. Md. 4/A İle Aynı Paralelde Olduğu - KHK/217 Kapsamındaki Üniversitelerdeki Uzman Kadrolarının Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Md. 20/2'deki Memur Kadroları Gibi Değerlendirileceği/Eş Durumu Nedeniyle Atama )
MEMURLUK GÖREVİ (KHK/217 Kapsamındaki Üniversitelerdeki Uzman Kadrolarının Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Md. 20/2'deki Memur Kadroları Gibi Değerlendirileceği/Eş Durumu Nedeniyle Atama - Belirli Bir Kadroya Bağlı Olarak Yürütülen Görev/657 S.K. Md. 4/A İle Aynı Paralelde Olduğu )
EŞ DURUMU NEDENİYLE ATAMA (KHK/217 Kapsamındaki Üniversitelerdeki Uzman Kadrolarının Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Md. 20/2'deki Memur Kadroları Gibi Değerlendirileceği - 657 S.K. Md. 4/A İle Aynı Paralelde Olduğu )
ÜNİVERSİTELERDEKİ UZMAN KADROLARI (KHK/217 Kapsamında Yer Alan/Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Md. 20/2'deki Memur Kadroları Gibi Değerlendirileceği 657 S.K. Md. 4/A İle Aynı Paralelde Olduğu - Personelin Eşlerinin Eş Durumundan Atamadan Yararlandırılacağı )"
4D5.D25.1.2012E. 2011/8036 K. 2012/191"VASIFSIZ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN DAVACI ( Davacının Kadro Değişikliğine Karşı Yapmış Olduğu Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem Davacıya Tebliğ Edilmese de Başvurunun Zımnen Reddedildiğinin Kabulü Gerektiği Tarihten İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde ve En Son Mesai Saati Bitimine Kadar Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Geçici İşçi Olarak Görev Yapan ve 5620 S. Kanun Hükümleri Uyarınca Daimi İşçi Kadrosuna Geçirilen Davacı - Başvurunun Zımnen Reddedildiğinin Kabulü Gerektiği Tarihten İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde ve En Son Mesai Saati Bitimine Kadar Dava Açılması Gerektiği )
KADRO DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem Davacıya Tebliğ Edilmese de Başvurunun Zımnen Reddedildiğinin Kabulü Gerektiği Tarihten İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde ve En Son Mesai Saati Bitimine Kadar Dava Açılması Gerektiği )"
4D2.D13.7.2011E. 2010/4762 K. 2011/3009"FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Gümrük İşlemleriyle İlgili Olarak Davacının Yapmış Olduğu Fazla Mesai Karşılığında 4458 S. Kanun Uyarınca Hesaplanacak Tutarın 213 S.Yasa'nın Ek 13. Md. Kapsamında Yapılan Ödemelerden Mahsup Edilmesi ve Kalan Miktarın Davacıya Ödenmesi Gerektiği )
GÜMRÜK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ YAPILAN FAZLA MESAİ ( 4458 S. Kanun Uyarınca Hesaplanacak Tutarın 213 S.Yasa'nın Ek 13. Md. Kapsamında Yapılan Ödemelerden Mahsup Edilmesi ve Kalan Miktarın Davacıya Ödenmesi Gerektiği )
ÖDENMEYEN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN TAZMİNİ ( Vergi Usulü Kanunu'nun Ek 13. Md.sine Eklenen Ek Paragraf Uyarınca Ek Md. 13 Kapsamında Bulunan Personele 4458 S. Gümrük Kanunu Uyarınca Ödenen Tutarların Ek Md. 13 Kapsamında Yapılan Ek Ödemenin Aylık Net Tutarından Mahsup Edileceği )
GÜMRÜK KANUNU UYARINCA ÖDENEN TUTARLAR ( Davacının Yapmış Olduğu Fazla Mesai Karşılığında 4458 S. Kanun Uyarınca Hesaplanacak Tutarın 213 S.Yasa'nın Ek 13. Md. Kapsamında Yapılan Ödemelerden Mahsup Edilmesi ve Kalan Miktarın Davacıya Ödenmesi Gerektiği )
MUHASEBE MEMURUNUN FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Vergi Usulü Kanunu'nun Ek 13. Md.sine Eklenen Ek Paragraf Uyarınca Bu Madde Kapsamında Bulunan Personele 4458 S. Gümrük Kanunu Uyarınca Ödenen Tutarların Bu Md. Kapsamında Yapılan Ek Ödemenin Aylık Net Tutarından Mahsup Edileceği )"
4D12.D6.4.2011E. 2008/1478 K. 2011/1569"TARIM BAKANLIĞI MÜHENDİS VE VETERİNER HEKİMLERİN SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ( 657 Sayılı Kanunda Öngörülen Disiplin Suçlarının Belli Sayıda İşlenmesinin Sözleşmenin Feshi Nedeni Olarak Düzenlenmesi - Düzenleme Devlet Memurları Kanununda Sayılan Memumriyetten Çıkarmayı Gerektiren Eylemi Karşılamadığından Hukuka Uyarlı Olmadığı )
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Sözleşmeli Personelin Performansının Yanı Sıra 657 Sayılı Kanunda Düzenlenen Disiplin Suçlarının Belli Sayıda İşlenmesi Halinin Fesih Nedeni Olarak Sayılması - Düzenleme Devlet Memurları Kanunun Memuriyetten Çıkarma Suçundan Daha Ağır Koşullar İçerdiğinden Hukuka Uyarlı Olmadığı )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Sürekli ve Asli Görevleri Yürütür Hale Gelen Sözleşmeli Personelin Kamu Görevlileri Kategorisine Dahil Olduğu - Devlet Memurları Kanununda Öngörülen Sicil Notunun Üst Sicil Amirince Denetlenmesi Yönteminin Sözleşmeli Personelde Olmamasının Haksızlığa Neden Olacağı )"
4D5.D9.2.2011E. 2009/2618 K. 2011/476"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Zaruri ve İstisnai Hallere Münhasır Olmak Üzere Kurumların Özel Bir Meslek Bilgisine ve İhtisasına İhtiyaç Gösteren Geçici İşlerinde Mali Yılla Sınırlı Olarak İstihdam Edildikleri - Kurumlararası Yer Değişikliği Olanağı Tanınabileceği )
KURUMLARARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ ( Sözleşmeli Personelin Zaruri ve İstisnai Hallere Münhasır Olmak Üzere Kurumların Özel Bir Meslek Bilgisine ve İhtisasına İhtiyaç Gösteren Geçici İşlerinde Mali Yılla Sınırlı Olarak İstihdam Edildiklerinden Yer Değişikliği Olanağı Tanınabileceği )
MALİ YILLA SINIRLI OLARAK İSTİHDAM EDİLME ( Sözleşmeli Personelin Zaruri ve İstisnai Hallere Münhasır Olmak Üzere Kurumların Özel Bir Meslek Bilgisine ve İhtisasına İhtiyaç Gösteren Geçici İşlerinde Mali Yılla Sınırlı Olarak İstihdam Edildiklerinden Kurumlararası Yer Değişikliği Olanağı Tanınabileceği )"
4D12.D31.1.2011E. 2010/6880 K. 2011/394"SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞANLAR ( Belediye Kanunu Md. 49 Uyarınca - Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Yönünden Geçerli Sebep Gösterilmeksizin Sözleşmelerinin Fesh Edilemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Belediye Kanunu Md. 49 Uyarınca Sözleşmeli Statüde Çalışanların Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Yönünden Geçerli Sebep Gösterilmeksizin Feshinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ ( Yönünden Geçerli Sebep Gösterilmeksizin Belediye Kanunu Md. 49 Uyarınca Sözleşmeli Statüde Çalışanların Sözleşmelerinin Fesh Edilemeyeceği )
BELEDİYE ÇALIŞANLARI ( Belediye Kanunu Md. 49 Uyarınca Sözleşmeli Statüde - Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Yönünden Geçerli Sebep Gösterilmeksizin Sözleşmelerinin Feshinin Hukuka Aykırılığı )"
4D11.D20.12.2010E. 2010/3495 K. 2010/11102"İDARİ İŞLEMLER ( Yargısal Denetiminin Tesis Edildikleri Tarihte Yürürlükte Bulunan Hukuk Kuralları Çerçevesinde Yapılması Gerektiği )
YARGISAL DENETİM ( İdari İşlemlerin Yargısal Denetiminin Tesis Edildikleri Tarihte Yürürlükte Bulunan Hukuk Kuralları Çerçevesinde Yapılması Gerektiği )
SÖZLEŞMELİ STATÜDE EBE POZİSYON UNVANI İLE GÖREV YAPAN DAVACI ( Bitirdiği Üst Öğrenimin Ebelik Mesleği İle İlgili Olmaması Nedeniyle Sözleşme Ücretinin Artırılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SÖZLEŞME ÜCRETİ ( Sözleşmeli Statüde Ebe Pozisyon Unvanı İle Görev Yapan Davacının Bitirdiği Üst Öğrenimin Ebelik Mesleği İle İlgili Olmaması Nedeniyle Sözleşme Ücretinin Artırılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
4D2.D7.12.2010E. 2010/1419 K. 2010/4703"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN ATANMA TALEBİNİN REDDİ ( Davacının Eş Durumu Nedeniyle Atanma Talep Ettiği - Sözleşmeli Öğretmenin Norm Kadroya Getirilen Çeşitli İstisnai Hükümlerden Yararlanma İmkanı Bulunmadığı )
EŞ DURUMU NEDENİYLE ATANMA TALEBİ ( Sözleşmeli Öğretmenin Norm Kadroya Getirilen Çeşitli İstisnai Hükümlerden Yararlanma İmkanı Bulunmadığı - Yer Değişikliği İmkanının Norm Kadro Uygulamalarının Dışında Atıl Kapasite Yaratacak Şekilde Kullanılamayacağı )
NORM KADRO UYGULAMALARI ( Sözleşmeli Öğretmenin Norm Kadroya Getirilen Çeşitli İstisnai Hükümlerden Yararlanma İmkanı Bulunmadığı - Yer Değişikliği İmkanının Norm Kadro Uygulamalarının Dışında Atıl Kapasite Yaratacak Şekilde Kullanılamayacağı )"
4D12.D27.9.2010E. 2008/5940 K. 2010/4484"SÖZLEŞMELİ MEMUR ( Davacının 657 S. Yasanın 4/B Md. Uyarınca Sözleşmeli Olarak Yerleştirilmesi Yapıldığından Mahkemece Uyuşmazlığın 4924 S. Yasa Çerçevesinde Çözümlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HEMŞİRE OLARAK YERLEŞTİRİLEN DAVACI ( 657 S. Yasanın 4/B Md. Uyarınca Sözleşmeli Olarak Yerleştirilmesi Yapıldığından Mahkemece Uyuşmazlığın 4924 S. Yasa Çerçevesinde Çözümlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ATAMA HAKKI ( Davacının 657 S. Yasanın 4/B Md. Uyarınca Sözleşmeli Olarak Yerleştirilmesi Yapıldığından Mahkemece Uyuşmazlığın 4924 S. Yasa Çerçevesinde Çözümlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
4D12.D22.9.2010E. 2008/1573 K. 2010/4373"ÖĞRETMENLİĞE ATANMA ( Atanmak İçin Gerekli Formasyon Belgesine Sahip Olmayan ve KPSS 10 Puan Türünden 75'in Altında Puan Alan Davacının Sözleşmesinin Yenilenmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİ ( Öğretmenliğe Atanmak İçin Gerekli Formasyon Belgesine Sahip Olmayan ve KPSS 10 Puan Türünden 75'in Altında Puan Alan Davacının Yenilenmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
FORMASYON BELGESİNE SAHİP OLMAMA ( Öğretmenliğe Atanmak İçin - KPSS 10 Puan Türünden 75'in Altında Puan Alan Davacının Sözleşmesinin Yenilenmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
4D12.D14.7.2010E. 2010/1496 "SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Geçici Personel - Olayda 2577 S. Kanunun 4001 Sayılı Yasa İle Değişik 27. Md.nin 2. Fıkrasında Sayılan Koşullar Gerçekleşmediğinden Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )
DAVA KONUSU İŞLEM İLE İLGİLİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMUŞ OLMASI ( Uyuşmazlığın Niteliğine ve Davanın Durumuna Göre Olayda 2577 S. Kanunun Değişik 27. Md.nin 2. Fıkrasında Sayılan Koşullar Gerçekleşmediğinden Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )
GEÇİCİ PERSONEL ( Olayda 2577 S. Kanunun 4001 Sayılı Yasa İle Değişik 27. Md.nin 2. Fıkrasında Sayılan Koşullar Gerçekleşmediğinden Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )"
4D12.D28.6.2010E. 2010/775 "SAĞLIK BAKANLIĞINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYENLER ( Yerleştirilmeleri Aşamasında Henüz Atanma Aşamasına Geçilmeden Tercih Haklarının Ortadan Kaldırılmasına Yol Açan Dava Konusu Düzenlemede Kanunun Anılan Hükmüne Uyarlık Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİ ( Sağlık Bakanlığında Sözleşmeli Personel Olarak Çalışmak İsteyenler - Yerleştirilmeleri Aşamasında Henüz Atanma Aşamasına Geçilmeden Tercih Haklarının Ortadan Kaldırılmasına Yol Açan Düzenlemede Kanun Hükmüne Uyarlık Bulunmadığı )
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN STATÜSÜ ( 657 S.K'da Kamu Hizmeti Görevlisi Olarak Kabul Edildiğinin Açık Olması Karşısında Anılan Kanunda Belirtilen Personel İstihdamına İlişkin Kurallara Aykırı Nitelikteki Dava Konusu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
4D5.D25.6.2010E. 2010/683 "SÖZLEŞMELİ PERSONELE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU DIŞINDA HARCIRAH ÖDENMEZ İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Sendikanın Hizmet Sözleşmesinde Düzenlenen İbarenin İptali İstemi - İlgili Maddede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
HARCIRAH ( Görev Yeri Değişen Personele Bu Esnada Katlandığı Zorunlu Giderlerin Karşılığı Olarak Yolluk Ödenmesi Gerekirken Sözleşmeli Personele Geçici Görev Yolluğu Dışında Harcırah Ödenemeyeceği Yolunda Düzenleme Getirilmesine Yönelik Hizmet Sözleşmesinin İlgili Maddesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU DIŞINDA HARCIRAH ÖDENEMEYECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME ( Davacı Sendikanın 657 S.K. Md.4/B Tabi Olarak Çalışan ve Ücreti Merkezi Yönetim Bütçesinden Ödenen Sözleşmeli Personele Yönelik - Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildiği )"
4D5.D31.5.2010E. 2010/95 K. 2010/3769"NAKLEN ATAMA İŞLEMİ ( 657 S. Kanun'un 4/C Md. Kapsamında - Görev Yapan Davacıya Naklen Atanmasından Dolayı 6245 S. Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi Gerektiği )
SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU ( 657 S. Kanun'un 4/C Md. Kapsamında Görev Yapan Davacıya Naklen Atanmasından Dolayı 6245 S. Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gerektiği )
YOLLUK ÖDEMESİ ( 657 S. Kanun'un 4/C Md. Kapsamında Görev Yapan Davacıya Naklen Atanmasından Dolayı 6245 S. Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi Gerektiği )"
4D12.D17.5.2010E. 2010/982 "SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki Unvanlarda Çalıştırılmak Üzere Merkezi Sınav Sonuçlarına Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırabileceğinin Hüküm Altına Alındığı - Anılan Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 657 S.Y'nın 4/B Md. Kapsamında Ücretleri Merkezi Yönetim Bütçesinden Ödenerek Çalıştırılan Sözleşmeli Personele İlişkin - Merkezi Sınav Sonuçlarına Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırabileceğinin Hüküm Altına Alındığı )
SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ ( Sınıfındaki Unvanlarda Çalıştırılmak Üzere Merkezi Sınav Sonuçlarına Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırabileceğinin Hüküm Altına Alındığı )"
4D2.D22.3.2010E. 2008/4914 K. 2010/1166"SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞILAN SÜRE (Kamu Kurumunda 657 S.K. Md. 4/B'ye Göre - Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Tespitinde Değerlendirilmesi Gerektiği)
KAMU KURUMUNDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞILAN SÜRE (Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Tespitinde Değerlendirilmesi Gerektiği - 657 S.K. Md. 4/B'ye Göre Yapılan Çalışma)
KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECESİNİN TESPİTİ (Kamu Kurumunda 657 S.K. Md. 4/B'ye Göre Sözleşmeli Personel Olarak Çalışılan Sürenin Değerlendirilmesi Gerektiği)"
4D5.D12.3.2010E. 2009/6244 K. 2010/1374"İŞÇİLER DIŞINDA KALAN MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE GEÇİCİ PERSONEL ( 657 Sayılı Yasa'nın 4. Maddesindeki Personelin 4688 Sayılı Yasa Kapsamında Olduğu )
KAMU GÖREVLİSİ ( “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi Statüsü Dışındaki Bir Kadro veya Sözleşmeli Personel Pozisyonunda Çalışan Adaylık ve Deneme Sürelerini Tamamlamış Kamu Görevlileri” Olarak Tanımlandığı )
İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMAYAN VE GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE BULUNAN PERSONEL ( 4688 S. Yasa Kapsamında Kamu Görevlisi Olduğu - Geçici Personelin Sendika Üyesi Olamayacağına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
4D10.D10.3.2010E. 2007/5094 K. 2010/1855"SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ ( Memur Sendikaları İle Belediye Başkanlıkları Arasında Belediye Memurlarına 657 S. Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılması Sonucunu Doğuran Bir Sözleşme Yapılmasına Olanak Bulunmadığı )
EK ÖDEME YAPILMASI ( Sosyal Denge Sözleşmesi - Memur Sendikaları İle Belediye Başkanlıkları Arasında Belediye Memurlarına 657 S. Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılması Sonucunu Doğuran Bir Sözleşme Yapılamayacağı )
SENDİKA ÜYELERİNİN DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMESİ ( Memur Sendikaları İle Belediye Başkanlıkları Arasında Belediye Memurlarına 657 S. Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılması Sonucunu Doğuran Bir Sözleşme Yapılamayacağı )
DAYANIŞMA AİDATI ( Memurların Maaşından Kesilmemesi Yolunda Yapılan Başvurunun Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İlgililerin Hukukunu Etkileyen İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Bir İşlem Olduğu )"
4D12.D1.3.2010E. 2010/1184 "4/C UYGULAMASI ( Bakanlar Kurulu Kararının İşçilerin İş Sözleşmeleri Feshedildikten Sonra Yayımlandığı - Kararda Yer Alan 30 Günlük Süre Yerine Yeni Bir Süre Saptanması Gerektiği )
GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI ( 2009/15759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Başvuru Süresinin 30 Gün Olarak Belirlendiği/Söz Konusu Kararın İşçilerin İş Sözleşmeleri Feshedildikten Sonra Yayımlandığı - Kararda Yer Alan 30 Günlük Süre Yerine Yeni Bir Süre Saptanacağı )
BAŞVURU SÜRESİ ( 4/C Uygulaması/Geçici Personel İstihdamı - 2009/15759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Başvuru Süresinin 30 Gün Olarak Belirlendiği/Yeni Bir Süre Belirleneceği )
İŞSİZ KALAN İŞÇİNİN BAŞVURU SÜRESİ ( 4/C Uygulaması/Geçici Personel İstihdamı - 2009/15759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Başvuru Süresinin 30 Gün Olarak Belirlendiği/Yeni Bir Süre Belirleneceği )"
4D12.D2.2.2010E. 2008/285 K. 2010/426"4/B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Çalışma Şartlarına İlişkin Düzenlemenin İptali İstemi - Hizmet Sözleşmesinin Dava Konusu Edilen Kısımlarının Üst Hukuk Normları Dikkate Alınmadan Düzenlendiği/Yapılan Düzenlemelerde Hukuka Uygunluk Görülmediği )
ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Sözleşmeli Personel - Hizmet Sözleşmesinin Dava Konusu Edilen Kısımlarının Üst Hukuk Normları Dikkate Alınmadan Düzenlendiği/Yapılan Düzenlemelerde Hukuka Uygunluk Görülmediği )
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN DAVA KONUSU EDİLEN KISIMLARI ( Üst Hukuk Normları Dikkate Alınmadan Düzenlendiği/Yapılan Düzenlemelerde Hukuka Uygunluk Görülmediği - Çalışma Şartlarına İlişkin Düzenlemenin İptali İstemi )
MEMURLARIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Genel Olarak 40 Saat Olduğu - Bu Süre C.tesi ve Pazar Günleri Tatil Olmak Üzere Düzenlenececeği )
ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ ( Memurların - Özel Kanunlarla Yahut Bu Kanuna veya Özel Kanunlara Dayanılarak Çıkarılacak Tüzük ve Yönetmeliklerle Kurumların ve Hizmetlerin Özellikleri Dikkate Alınmak Suretiyle Farklı Çalışma Süreleri Tespit Olunabileceği )
FAZLA ÇALIŞMANIN UYGULAMA ESAS VE USULLERİ ( Devlet Personel Başkanlığı İle Maliye Bakanlığı'nca Müştereken Belirleneceği )"
4D12.D22.12.2009E. 2009/4210 K. 2009/7313"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKLERDE ARANAN ŞARTLAR ( Genelgede Bakanlık Kadrolarında Halen Görev Yapan Emsali Kadrolu Öğretmenlerde Aranan Genel ve Özel Şartların Aranacağı Özel Şartlar Arasında da "Kırk Yaşından Gün Almamış Olmak" Şartı Öngörüldüğü )
YAŞ ŞARTI ( Sözleşmeli Öğretmen Olarak İstihdam Edilecekler - Bakanlık Kadrolarında Halen Görev Yapan Emsali Kadrolu Öğretmenlerde Aranan Genel ve Özel Şartların Aranacağı Özel Şartlar Arasında da "Kırk Yaşından Gün Almamış Olmak" Şartı Öngörüldüğü )
ÖĞRETMENLİĞA ALINMA ŞARTLARI ( Sözleşmeli Öğretmen Olarak İstihdam Edilecek Olanlar - Öğretmenliğe Alınmada Yaş Koşulu Getirilmesinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
4/B KAPSAMINDA GÖREV YAPMAK ÜZERE SÖZLEŞME İMZALANMASI İÇİN BAŞVURAN DAVACI ( Yönetmelik ve Genelgede Açıkça Belirtilen Yaş Şartını Taşımadığı )"
4D11.D11.12.2009E. 2009/3705 K. 2009/10645"SÖZLEŞME ÜCRETİ ( Sağlık Eğitim Fakültesi Bünyesinde Yer Alan Sağlık Yönetimi Bölümünün Sağlıkla İlgili Mesleki Bir Üst Öğrenim Sayılacağının Belirtildiği - Davacının Sözleşme Ücretinin Dört Yıllık Fakülteden Mezun Olduğu Gözönünde Bulundurularak Yükseltilmesi Gerektiği )
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ( Sağlıkla İlgili Mesleki Bir Üst Öğrenim Sayılacağının Belirtildiği - Davacının Sözleşme Ücretinin Dört Yıllık Fakülteden Mezun Olduğu Gözönünde Bulundurularak Yükseltilmesi Gerektiği )
ÜST ÖĞRENİM ( Bitirmiş Olduğu Üst Öğrenimin Görev Yaptığı Pozisyon Unvanıyla İlgili Bir Üst Öğrenim Olmadığı Gerekçesiyle Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
4D12.D29.9.2009E. 2006/3643 K. 2009/4943"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Tarafların 1 Ay Önceden İhbar Etmek Şartıyla Sebep Göstermeksizin Sözleşmeyi Her Zaman Feshedebileceğine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi Hükmünün İptali Gereği - İdarenin Takdir Yetkisini Kurala Bağlı Olmaksızın Kullanamayacağı )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ HİÇBİR KURALA BAĞLI OLMAKSIZIN KULLANMASI ( Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sözleşmeli Öğretmen Alımına Dair Genelgesinde Tarafların 1 Ay Önceden İhbar Etmek Şartıyla Sebep Göstermeksizin Sözleşmeyi Her Zaman Feshedebileceğine İlişkin Hükmün İptal Edileceği )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN SÖZLEŞMESİNİ FESİH YETKİSİ ( Tarafların 1 Ay Önceden İhbar Etmek Şartıyla Sebep Göstermeksizin Sözleşmeyi Her Zaman Feshedebileceğine İlişkin Hükmün İptali Gereği - İdarenin Takdir Yetkisini Kurala Bağlı Olmaksızın Kullanamayacağı )
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN GENELGE ( Tarafların 1 Ay Önceden İhbar Etmek Şartıyla Sebep Göstermeksizin Sözleşmeyi Her Zaman Feshedebileceğine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi Hükmünün İptali Gereği )"
4D12.D15.9.2009E. 2009/2754 K. 2009/4518"ÖNLİSANS MEZUNU ( Bilgisayar Programcılığı Mezunu Olan Davacının Öğretmenliğe Atanabilecek Yüksek Öğrenim Programlarından Birinden Mezun Olmadığı İçin Atanma İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ATAMA İSTEMİ ( Önlisans Düzeyinde Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Mezunu Olan Davacının Öğretmenliğe Atanabilecek Yüksek Öğrenim Programlarından Birinden Mezun Olmadığı İçin Atanma İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
4D5.D13.5.2009E. 2008/641 K. 2009/2589"İSTİSNAİ MEMURLUKLARA ATANANLAR ( Atandıkları Kadronun Derece Aylığının İlk Kademesini Kazanılmış Hak Olarak Elde Ettikleri Tarih İtibariyle Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesine İlişkin Hükümlerin Uygulanabileceği )
ATAMA İŞLEMİ ( İstisnai Memurluklara Atananlara Atandıkları Kadronun Derece Aylığının İlk Kademesini Kazanılmış Hak Olarak Elde Ettikleri Tarih İtibariyle Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesine İlişkin Hükümlerin Uygulanabileceği )
DERECE İLERLEMESİ VE YÜKSELMESİ HÜKÜMLERİ ( İstisnai Memurluklara Atananlara Atandıkları Kadronun Derece Aylığının İlk Kademesini Kazanılmış Hak Olarak Elde Ettikleri Tarih İtibariyle İlişkin Hükümlerin Uygulanabileceği )
KAZANILMIŞ HAK ( İstisnai Memurluklara Atananlara Atandıkları Kadronun Derece Aylığının İlk Kademesini Kazanılmış Hak Olarak Elde Ettikleri Tarih İtibariyle Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesine İlişkin Hükümlerin Uygulanabileceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Sözleşmeli Personel Olarak Geçirdikleri Hizmet Sürelerinin Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesinde Değerlendirileceği )"
4D12.D15.12.2008E. 2008/791 K. 2009/7084"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Personele Zorla Çalışma Yaptırılacağının Kesin Bir Dille İfade Edilmesi Fakat Yapılan Zorla Çalışma ve Fazla Çalışma Karşılığının Ne Şekilde Telafi Edileceğine İlişkin Bir Hüküm Bulunmamasının Kanuna Aykırı Olduğu )
ZORLA ÇALIŞMA ( İptali İstenen Esasların İlgili Kısmı Üst Hukuk Normu Niteliğindeki 657 S. Kanundaki Düzenlemeye Zaruri ve Kamu Menfaatlerini Gerektiren İşler Dışında Zorla Çalıştırma Yapılamayacağına İlişkin Evrensel ve Anayasal İlkeye Aykırılık Teşkil Ettiği )
EK ÜCRET ( İptali İstenen Esaslarda Fazla Çalışmanın Karşılığında Herhangi Bir Ek Ücret Talep Edilemeyeceğinin Belirtilmiş Olması Memurlar Gibi Asli ve Sürekli Görevleri Yerine Getiren Sözleşmeli Personel Açısından Olumsuz Sonuçlar Doğmasına Sebep Olacağından Düzenlemede İsabet Olmadığı )
FAZLA ÇALIŞMA ( Sözleşmeli Personele Zorla Çalışma Yaptırılacağının Kesin Bir Dille İfade Edilmesi Fakat Yapılan Zorla Çalışma ve Fazla Çalışma Karşılığının Ne Şekilde Telafi Edileceğine İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığından Sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararında İsabet Olmadığı )"
4D11.D2.12.2008E. 2007/9721 K. 2008/9920"MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI ( Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliği Kadrosunun Makam Tazminatı Ödemesini Gerektiren Bir Kadro Olmadığı )
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ MÜŞAVİRLİĞİ ( Makam Tazminatı Ödemesini Gerektiren Bir Kadro Olmadığı )
GÖREV UNVANI ( Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliği - Makam ve Görev Tazminatı Göstergelerinin Daha Önce Bulunduğu Görev Unvanı İçin Öngörülen Gösterge Rakamına Düşürülerek Adına Borç Çıkarılmasında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
4D5.D31.10.2008E. 2007/5500 K. 2008/5330"KADROLU MEMUR KADROSUNA NAKİL İŞLEMİ ( Derece Verilmesi Talebi/Türk Telekom'a Sözleşmeli Olarak Atanan Davacının Telekom'un Özelleştirilmesiyle 657 S.K.'ya Tabi Kadrolu Memur Olarak Nakledildiği - Derece Verilmesi İçin Davacının KHK/458'den Yararlanmamış Olması Gerektiği )
DERECE VERİLMESİ TALEBİ ( Türk Telekom'a Sözleşmeli Olarak Atanan Davacının Telekom'un Özelleştirilmesiyle 657 S.K.'ya Tabi Kadrolu Memur Olarak Nakledildiği - Davacının 15.01.2005 Tarihinde 657 S.K.'ya Göre Aylık Alınan Bir Görevde Olması Gerektiği )
ÖZELLEŞTİRME SONUCU 657 S.K.'YA TABİ MEMUR OLMAK ( Derece Verilmesi Talebi - Davacının KHK/458'den Yararlanmamış Olması ve 15.01.2005 Tarihinde 657 S.K.'ya Göre Aylık Alınan Bir Görevde Olması Gerektiği )"
4D11.D8.4.2008E. 2005/4262 K. 2008/3498"DÖNER SERMAYEDEN EK ÖDEME YAPILMASI TALEBİ ( Yönergenin İptal Edilmesi Nedeniyle Hukuki Dayanak Kalmadığından Tazmine Hükmedilemeyeceği - İdarenin Takdir Yetkisine Bırakılmış Bir Konuda Geçmişe Dönük Olarak Düzenleme Yapmaya Zorlanamayacağı )
PARASAL HAKLARIN TAZMİNİ ( İdarenin Takdir Yetkisine Bırakılmış Bir Konuda Geçmişe Dönük Olarak Düzenleme Yapmaya Zorlanamayacağı - Döner Sermayeye İlişkin Ek Ödeme Yönergesi İptal Edildiğinden Tazmin Kararı Verilemeyeceği )"
4D11.D10.3.2008E. 2005/4391 K. 2008/2321"GEÇİCİ PERSONEL ( İstihdam Edilmek Üzere Başka Bir Kuruma Nakledilenler - Eski Görevlerine Ait Ücretlerinin Korunacağına İlişkin Hüküm Bulunmadığı )
NAKİL ( Geçici Personel/İstihdam Edilmek Üzere Başka Kuruma - Eski Görevlerine Ait Ücretin Korunacağına İlişkin Hüküm Bulunmaması )
ÜCRETLERİN KORUNMASI ( Geçici Personelin İstaihdam Edilmek Üzere Başka Bir Kuruma Nakli - İlişkin Hüküm Bulunmadığı )"
4D11.D1.2.2008E. 2005/4697 K. 2008/676"ZAMANAŞIMI ( Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Md.sine Göre Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmakta İken İlişiği Kesilen Davacıya Ödenmesi Gereken İş Sonu Tazminatının İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Genel Zamanaşımı İçinde Açılabileceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( İlişiği Kesilen Davacıya Ödenmesi Gereken İş Sonu Tazminatının İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Açılabileceği )
İLİŞİK KESİLMESİ ( Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Md.sine Göre Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmakta İken - İş Sonu Tazminatının İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Açılabileceği )
İŞ SONU TAZMİNATI ( Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Md.sine Göre Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmakta İken İlişiği Kesilen Davacıya Ödenmesi Gereken Tazminatın İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde Açılabileceği )"
4D12.D14.12.2007E. 2007/4100 "SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK ( Yapılmasına Dair Esasların Ek 2/B ve C Fıkralarının İptali - Yürütmenin Durdurulması )
DEVLET MEMURLARI KANUNU 4/B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL ( Sözleşmeli Personelin Kamu Hizmeti Görevlileri Olarak Kabul Edildiği - İptali İstenilen Düzenlemenin Sözleşmeli Personelin Hangi Yöntemler Kullanılarak Hizmete Alınacağına İlişkin Objektif ve Yansız Kriterlerin Getirildiği )
OBJEKTİF İLKE VE ÖLÇÜTLER ( Terk Edilerek İş ve Unvan Aynını Yapılmadan Tam Bir Serbestlik İçerisinde Sözleşmeli Personel İstihdamında İdareye Yetki Veren Bu Fıkranın Esaslarda Yer Almasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
4D10.D26.6.2007E. 2004/9181 K. 2007/3732"DEVLET MEMURLARI KANUNU MD. 4'DEKİ İŞÇİLER DIŞINDATABİ MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE GEÇİCİ PERSONEL ( Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu Kapsamında Bulunduğu - Sendika Aidatı Kesintisi Yapılabileceği )
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI ( 657 Sayılı Yasa'nın 4. Maddesindeki İşçiler Dışında Belirtilen Memur Sözleşmeli Personel ve Geçici Personelin de 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu Kapsamında Bulunduğu )
SENDİKA AİDATI KESİNTİSİ ( 657 Sayılı Yasa'nın 4. Maddesindeki İşçiler Dışında Belirtilen Memur Sözleşmeli Personel ve Geçici Personelin de 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu Kapsamında Bulunduğundan Çalıştığı Sürece Sendika Aidatı Kesintisi Yapılması Gerektiği )
İŞÇİ STATÜSÜ ( Sözleşmeli Personel ve Geçici Personelin de 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu Kapsamında Bulunduğu - Davalı İdare Tarafından Anılan Yasa Uyarınca Söz Konusu Üyeler İçin Çalıştığı Sürece Sendika Aidatı Kesintisi Yapılması Gerektiği )"
4D11.D30.4.2007E. 2006/2853 K. 2007/4490"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Devlet Memurları Kanunu Kapsamındaki Personele Ödenecek İş Sonu Tazminatının Üst Sınırını Emsali Personel İçin Emekli Sandığı Kanunu'nda Öngörülen Emekli İkramiyesi Tutarı Olarak Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MEMURLAR VE KAMU GÖREVLİLERİ ( Sözleşmeli Personele Ödenecek İş Sonu Tazminatının Üst Sınırını Emsali Personel İçin Emekli Sandığı Kanunu'nda Öngörülen Emekli İkramiyesi Tutarı Olarak Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
EMEKLİ İKRAMİYESİ ( Sözleşmeli Personele Ödenecek İş Sonu Tazminatının Üst Sınırını Emsali Personel İçin Emekli Sandığı Kanunu'nda Öngörülen Emekli İkramiyesi Tutarı Olarak Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
4D11.D18.4.2007E. 2004/3 K. 2007/4139"HİZMET SÖZLEŞMESİ ( DİE Başkanlığında Geçici Hizmet Sözleşmesi İle Görev Yapmakta İken Sözleşmesi Feshedilen Davacıya İş Sonu Tazminatı Ödenmemesi Yolundaki İşlemde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( DİE Başkanlığında Geçici Hizmet Sözleşmesi İle Görev Yapmakta İken Sözleşmesi Feshedilen Davacıya İş Sonu Tazminatı Ödenmemesi Yolundaki İşlemde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
İŞ SONU TAZMİNATI ( DİE Başkanlığında Geçici Hizmet Sözleşmesi İle Görev Yapmakta İken Sözleşmesi Feshedilen Davacıya İş Sonu Tazminatı Ödenmemesi Yolundaki İşlemde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )"
4D2.D27.2.2007E. 2004/916 K. 2007/734"KAZANILMIŞ HAK ( Sözleşmeli Statüdeki Görev Nedeniyle Belli Kazanımlar Elde Edildiği Hususunu Göz Önünde Bulundurarak Bu Statüde Geçen Süreleri Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edildiği - Getirilen Düzenlemenin 399 S. KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personel Ayrıksı Tutulmak Suretiyle Uygulanmasının Eşitliğe Aykırı Olduğu )
SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV ( Nedeniyle Belli Kazanımlar Elde Edildiği Hususunu Göz Önünde Bulundurarak Bu Statüde Geçen Süreleri Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edildiği - Getirilen Düzenlemenin 399 S. KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personel Ayrıksı Tutulmak Suretiyle Uygulanmasının Eşitliğe Aykırı Olduğu )
ATAMA İŞLEMİ ( 657 S. Kanun'un 36. Maddesinin C/6 Bendi Hükmü İle Getirilen Düzenlemenin 399 S. KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personel Ayrıksı Tutulmak Suretiyle Uygulanmasının Eşitliğe Aykırı ve Dolayısıyla Adil Olmayan Bir Durum Oluşturacağı )"
4D13.D8.1.2007E. 2006/3097 "SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ ( Genel İlkeleri Belirtilen Yasal Düzenlemelere Aykırı Kurallar Getirildiğinden G Bendinin Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması Gerektiği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Sağlık Bakanlığı Genelgesinin Genel İlkeleri Belirtilen Yasal Düzenlemelere Aykırı Kurallar Getirildiğinden G Bendinin Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması Gerektiği )
RADYOLOJİ GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İHALE İLE BU İŞLEME DAYANAK OLAN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI'NIN GENELGESİ ( G Bendinin Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması Gerektiği )"
4D11.D18.4.2006E. 2004/87 K. 2006/1887"BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ ( Öngörülen Ek Gösterge Rakamından Yalnızca Bakanlıkların Taşra Teşkilatının Başında Bulunan Kamu Görevlilerinin Yararlanabileceği )
EK GÖSTERGE RAKAMI ( Bakanlık İl Müdürleri İçin Öngörülen - Yalnızca Bakanlıkların Taşra Teşkilatının Başında Bulunan Kamu Görevlilerinin Yararlanabileceği )
TAŞRA TEŞKİLATININ BAŞINDA BULUNAN KAMU GÖREVLİLERİ ( Bakanlık İl Müdürleri İçin Öngörülen Ek Gösterge Rakamından Yalnızca Bakanlıkların Taşra Teşkilatının Başında Bulunan Kamu Görevlilerinin Yararlanabileceği )"
4D11.D27.1.2006E. 2003/3204 K. 2006/213"EMEKLİLİK ( Daha Önce Emekli Olmasına Karşın Düzenleyici İşlem Nedeniyle İş Sonu Tazminatı Ödenmeyen Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Durumdan Yararlanmak Amacıyla Yaptığı Başvurunun İYUK'nun 10. Maddesi Kapsamında Bir Başvuru Olduğu )
İŞ SONU TAZMİNATI ÖDENMEMESİ ( Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Durumdan Yararlanmak Amacıyla Yaptığı Başvurunun İYUK'nun 10. Maddesi Kapsamında Bir Başvuru Olduğu )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Düzenleyici İşlem Nedeniyle İş Sonu Tazminatı Ödenmeyen Davacının İptal Kararının Doğurduğu Hukuki Durumdan Yararlanmak Amacıyla Yaptığı Başvurunun İYUK'nun 10. Maddesi Kapsamında Bir Başvuru Olduğu )"
4D8.D9.12.2005E. 2005/5327 K. 2005/5081"TİCARET BORSASI MEMURUNUN TAZMİNAT TALEBİ ( Özel Hizmet ve Kıdem Tazminatı Talebi - İdari Dava Niteliğinde Bulunan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )
ÖZEL HİZMET VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Ticaret Borsası Memurunun Emekliliğine İlişkin Tazminat Talebi - Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI ( Ticaret Borsası Memurunun Emekliliğine İlişkin Özel Hizmet ve Kıdem Tazminatı Talebi - Davanın İdari Yargıda Görüleceği/İdare Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ticaret Borsası Memurunun Emekliliğine İlişkin Özel Hizmet ve Kıdem Tazminatı Talebi - Davanın İdari Yargıda Görüleceği/İdare Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )"
4D12.D28.1.2005E. 2004/2961 K. 2005/104"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 657 S.K. Md. 4/B Kapsamında Çalışan/Sözleşmesinin Yenilenmemesi Kararının İptali İle Açıkta Kaldığı Süreye İlişkin Haklarının Ödenmesi Talebi - Görevli Yargı Yeri )
İDARİ İŞLEM ( İdari Makamca Tesis Edilmiş ve İdarenin Kamu Hukuku Alanında Gördüğü Faaliyetlerle İlgili Bulunması Gereği - Yargıtay Başkanlığında 657 S.K.Md. 4/B Kapsamında Sözleşmeli Çalışan Davacının Açtığı Dava/İdari Yargının Görevine Girdiği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( 657 S.K. Md. 4/B Kapsamında Çalışan Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Yenilenmemesi Kararının İptali İle Açıkta Kaldığı Süreye İlişkin Haklarının Ödenmesi Talebi )
YARGITAY BAŞKANLIĞINDA SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN PERSONEL ( 657 S.K. Md. 4/B Kapsamında - Sözleşmesinin Yenilenmemesi Kararının İptali İle Açıkta Kaldığı Süreye İlişkin Haklarının Ödenmesi Talebi/Görevli Yargı Yeri )"
4D11.D27.2.2003E. 2000/11381 K. 2003/959"İPTAL DAVASI ( Sözleşmeli Personel Olarak Çalışan Davacının Kıdem Tazminatı Almak İçin Yapmış Olduğu Müracatın İdarece Reddedilmesi Üzerine Açmış Olduğu İptal Davası Olması )
EMEKLİLİKLE İLGİLENDİRME ( Sözleşmeli Personel Olarak Kamu Hizmeti İfa Edenlerden SSK ile İlgilendirilmiş Olanların Emekli Sandığına Bağlı Olmamaları )
İŞ SONU TAZMİNAT ( Davacının Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmasının Sosyal Devlet Anlayışına Aykırı Bir Takım İdari İşlemler Yapılmasına Olanak Vermeyeceğinin Kabul Edilmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( Sözleşmeli Personel Olarak Çalışan Davacının Kıdem Tazminatı Almamasına İlişkin Hukuki Bir Engelin Bulunmadığının Kabul Edilmesi )
İKRAMİYLE ( Davacının Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmasının Sosyal Devlet Anlayışına Aykırı Bir Takım İdari İşlemler Yapılmasına Olanak Vermeyeceğinin Kabul Edilmesi )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL Davacının Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapmasının Sosyal Devlet Anlayışına Aykırı Bir Takım İdari İşlemler Yapılmasına Olanak Vermeyeceğinin Kabul Edilmesi )
YOKSUN KALINAN PARASAL HAK ( Davacının Yoksun Kaldığı Parasal Haklarının Tazmin Edilmesinin Gerekmesi )"
4D11.D25.10.2001E. 2001/365 K. 2001/2335"BÜYÜKELÇİLİKTE SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDE KAVAS KADROSUNDA ÇALIŞAN DAVACININ EMEKLİ OLMASI ( Yurtdışında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İş Sonu Tazminatı Ödenmeyeceğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali ve İş Sonu Tazminatı Ödenmesi Talebi - Eşitlik İlkesine Aykırı Düzenlemenin İptali Gereği )
İŞ SONU TAZMNİATI TALEBİ ( Büyükelçilikte Sözleşmeli Personel Statüsünde Kavas Kadrosunda Çalışırken Emekli Olan Davacının - Yurtdışında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İş Sonu Tazminatı Ödenmeyeceğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının ve Taraflar Arasındaki İş Sözleşmesinin Eşitlik İlkesine Aykırı Olması )
BAKANLAR KURULUNUN YURTDIŞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELE İŞ SONU TAZMİNATI ÖDENEMEYECEĞİNE İLİŞKİN KARARININ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLMASI ( Büyükelçilikte Kavas Kadrosunda Sözleşmeli Personel Olarak Çalışırken Emekli Olan Davacının İş Sonu Tazminatı Talebinin Kabulü ve Bakanlar Kurulu Kararının İptali Gereği )
EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI BAKANLAR KURULU KARARININ VE BU KARARA DAYALI İŞLEMİN İPTALİ GEREĞİ ( Yurtdışında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İş Sonu Tazminatı Ödenmeyeceğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına Dayanarak Büyükelçilikte Kavas Kadrosunda Çalışırken Emekli Olan Davacıya İş Sonu Tazminatı Ödenmemiş Olması )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Büyükelçilikte Sözleşmeli Personel Statüsünde Kavas Kadrosunda Çalışırken Emekli Olan Davacının - Yurtdışında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İş Sonu Tazminatı Ödenmeyeceğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının ve Taraflar Arasındaki İş Sözleşmesinin Eşitlik İlkesine Aykırı Olması )
YURTDIŞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELE İŞ SONU TAZMİNATI ÖDENEMEYECEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLMASI ( Büyükelçilikte Kavas Kadrosunda Çalışırken Emekli Olan Davacının İş Sonu Tazminatı Talebinin Kabulü ve Bakanlar Kurulu Kararının İptali Gereği )"
4D12.D20.4.1999E. 1998/930 K. 1999/651"HEKİM KADROSU İHDAS EDİLMESİ ( Daha Önce Görevli Doktorun Sözleşmesinin Feshinin Hukuka Aykırılığı - Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Keyfi Feshedilemeyeceği - Görevde Başarısızlık Tesbitinin Yapılmış Olması Gerektiği )
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN GEREKÇESİZ FESHEDİLEMEYECEĞİ ( Bir Hekimde Kadro Verilmesi Nedeniyle Önceden Sözleşmeli Olan Personelin Sözleşmesinin Gerekçesiz Feshedilemeyeceği )
KADRO İHDASI NEDENİYLE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ TESBİTE DAYANMAYAN FESHİ ( Sözleşmenin Yenilenmemesi veya Feshi Geçerli Nedenlere Dayanması Gerektiği )"
4D1.D19.12.1996E. 1996/131 K. 1996/242"GEÇİCİ VE GÖNÜLLÜ KÖY KORUCULARI ( Terörle Mücadele Kanununda Belirtilen Kamu Görevlilerinden Olmaması )
BELEDİYE MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİ ( Terörle Mücadele Kanununda Belirtilen Kamu Görevlilerinden Olmaması )
İL GENEL MECLİSİ VE DAİMİ ENCÜMEN ÜYELERİ ( Terörle Mücadele Kanununda Belirtilen Kamu Görevlilerinden Olmaması )
KAMU GÖREVLİSİ ( Geçici ve Gönüllü Köy Korucuları Belediye Meclis ve Encümen Üyelerinin Terörle Mücadele Kanununa Göre Kamu Görevlisi Sayılmaması )
TERÖRLE MÜCADELE ( Geçici ve Gönüllü Köy Korucuları Belediye Meclis ve Encümen Üyelerinin Terörle Mücadele Kanununa Göre Kamu Görevlisi Sayılmaması )"
4D1.D13.7.1995E. 1995/136 K. 1995/150"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI SAYISI ( KHK/190'la Saptanmış Kadro Sayısı İle Sınırlı Tutulması )
KADRO SAYISI İLE SINIRLAMA ( KHK/190'la Saptanmış - Belediye Başkan Yardımcıları )"
4D2.D10.3.1995E. 1995/545 K. 1995/1889"ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİLİK ( İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi İdare Kurulu Başkan ve Üyeleri - Memurun Muhakematı Hakkında Kanuna Göre Karar Verilemeyeceği )
MEMURUN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNA TABİ OLMAMA ( İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi İdare Kurulu Başkan ve Üyeleri - Memurun Muhakematı Hakkında Kanuna Göre Karar Verilemeyeceği )
İHRACATI GELİŞTİRME ETÜT MERKEZİ İDARE KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN YARGILANMASI ( Memurun Muhakematı Hakkında Kanuna Göre Karar Verilemeyeceği - Genel Hükümlere Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
4D2.D23.3.1987E. 1987/792 K. 1987/1094"DEVLET MEMURU TANIM VE KAPSAMI İÇİNDE OLMAYANLAR ( İl Daimi Encümen Üyeleri )
İL DAİMİ ENCÜMEN ÜYELERİ ( Devlet Memuru Tanım ve Kapsamı İçinde Olmamaları )
TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİNE AYKIRILIK ( Vali Yardımcısı Başkanlığında Toplanan İl Daimi Encümeninin Aldığı Kararlar - Başkanın Muhalefette Kalması )
VALİ YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDA TOPLANAN İL DAİMİ ENCÜMENİ ( Taşocakları Nizamnamesine Aykırı Kararlar Alınması )"

UYUŞMAZLIK

4UMH2.2.2009E. 2008/64 K. 2009/7"GEÇİCİ PERSONELİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Geçici Personelin İşçi Sayılmayan Kamu Görevlisi Olduğu - Hizmet Sözleşmesinin İdari Sözleşme Olduğu/Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN GEÇİCİ PERSONEL ( Ödenmemiş Ücret Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi - Hizmet Sözleşmesinin İdari Sözleşme Olduğu/Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
ÖDENMEMİŞ ÜCRET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI ( Hizmet Sözleşmesi İle Çalışan Personelin İşçi Sayılmayan Kamu Görevlisi Olduğu - Hizmet Sözleşmesinin İdari Sözleşme Olduğu/Davanın İdari Yargıda Görüleceği )"
4UMH16.5.2005E. 2005/25 K. 2005/43"KAMU KURULUŞUNDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Kurumu İle Arasında TİS Hükmünün Uygulanmasından Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği - İsteği Dışında İşyeri Naklinin İptali İle Eski İşyerine İadesi )
İŞÇİ İLE KURUMU ARASINDA TİS HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVA ( Kamu Kurumunda Çalışan İşçinin İsteği Dışında İşyeri Naklinin İptali İle Eski İşyerine İadesi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
TİS HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVA ( Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği - Kamu Kurumunda Çalışan İşçinin İsteği Dışında İşyeri Naklinin İptali İle Eski İşyerine İadesi İstemi )"
4UMH24.12.2001E. 2001/106 K. 2001/113"TAZMİNAT DAVASI (Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Kuruluşunda Sözleşmeli Personel Olarak Çalışan Davacının Sözleşmeden Doğan Alacaklarının Ödenmemesi)
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA SÖZLEŞMESİ ÇALIŞAN PERSONEL (Personelin Sözleşmeden Doğan Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Kuruluşunda Çalışan Davacının Sözleşmeden Doğan Alacakların Ödenmemesi Nedeniyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
4UMH23.10.2000E. 2000/34 K. 2000/43"KIDEM TAZMİNATI (Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Kuruluşunda Sözleşmeli Statüde Çalışan Davacının Emekliye Ayrılması Nedeniyle İstediği Tazminat İçin Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi)
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YURTDIŞI KURULUŞUNDA SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN KİŞİ (Emekliye Ayrılması Nedeniyle İstenen Tazminat İçin Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
BÜYÜKELÇİLİKTE ÇALIŞAN KİŞİ (Sözleşmeli Çalışan Kişinin Emekli Olması Nedeniyle İstenen Tazminat İçin Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
4UMH17.11.1997E. 1997/49 K. 1997/49"İDARİ NİTELİKLİ SÖZLEŞMENİN İPTALİNDEN KAYNAKLANAN DAVA (Görev-Emekli Aylığı Kesilmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilen Personelin Dayanak Sözleşmesinin İptali)
EMEKLİ AYLIĞI KESİLMEDEN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLMEYE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN İPTALİ (Parasal Hakların Tazmini Amacıyla Açılan Davada Görev)"

SAYIŞTAY

4S2.D27.10.2015 K. 35344"DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN PERFORMANS EK ÖDEMESİ YAPILMASI (Üniversitenin İdari Kadrolarındaki Kişilerin Mevzuatla Verilmiş Görevlerinin Bütün Üniversite Yönetimini Kapsadığı - İdari Personelin Faaliyetleri Döner Sermaye Faaliyeti Olmayıp Kadro Maaşı Karşılığında Yapmaları Gereken Asli Görevleri Kapsamında Bulunduğu/Ödeme Yapılamayacağı)
PERFORMANS EK ÖDEMESİ (Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye Gelirlerinden - İdari Personelin Faaliyetleri Döner Sermaye Faaliyeti Olmayıp Kadro Maaşı Karşılığında Yapmaları Gereken Asli Görevleri Kapsamında Bulunduğu Ödeme Yapılamayacağı/Üniversitenin İdari Kadrolarındaki Kişilerin Mevzuatla Verilmiş Görevlerinin Bütün Üniversite Yönetimini Kapsadığı)
ÜNİVERSİTELERİN İDARİ KADROLARINDAKİ KİŞİLER (Mevzuatla Verilmiş Görevlerinin Bütün Üniversite Yönetimini Kapsadığı/Faaliyetleri Döner Sermaye Faaliyeti Olmayıp Kadro Maaşı Karşılığında Yapmaları Gereken Asli Görevleri Kapsamında Bulunduğu - Gelir Getirici Katkıları Olmaksızın Döner Sermaye Gelirlerinden Performans Ek Ödemesi Yapılamayacağı)"
4STKK8.4.2014 K. 38763"BELEDİYE MEDYA TAKİP İŞİ (Görevlendirilmiş 5 Kişilik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bulunduğu - Hizmet Alımı Yoluyla Bir Şirketten Satın Alınarak Bedelinin Belediye Bütçesinden Karşılanmasının Mevzuata Aykırılığı)
BELEDİYENİN HİZMET ALIMI (Bünyesinde Medya Takip İşiyle Görevlendirilmiş 5 Kişilik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mevcutken Bir Şirketten Hizmet Satın Alınarak Bedelinin Belediye Bütçesinden Karşılanamayacağı)"
4STKK8.5.2012 K. 34941"İŞžYERİ HEKİMLİĞİ ( Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Olarak Görev Yapmakta Olan Kurum Doktorlarına Yaptıkları Süreler için Kıdem Tazminatı Ödenemeyeceği )
KIDEM TAZMİNATI ( Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Olarak Görev Yapmakta Olan Kurum Doktorlarına "iş Yeri Hekimliği" Yaptıkları Süreler için Ödenemeyeceği )
KURUM DOKTORLARI ( Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Olarak Görev Yapmakta Olan - "iş Yeri Hekimliği" Yaptıkları Süreler için Kıdem Tazminatı Ödenemeyeceği )"
4S8.D15.9.2009 K. 6473"TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ( Merkezi Yönetim Kapsamındaki Bir Kamu İdaresi Olduğu Genel Esaslara Göre Yürütülen Asli ve Sürekli Hizmetlerini Devlet Memurları Kanununda Sayılan Personeller Eliyle Görülmesinin Esas Olduğu - Kurumun Muhasebe İşlerinin Hizmet Alım Yöntemiyle Gördürülmesinin Mümkün Olmadığı )
KAMU KURUMUNUN MUHASEBE İŞLERİNİN HİZMET ALIM SURETİYLE GÖRDÜRÜLMESİ ( Muhasebe İşlerinin Asli ve Sürekli Hizmetlerden Olduğu - Kamu İdarelerince Genel Esaslara Göre Yürüttükleri Asli ve Sürekli İşlerinin Devlet Memurları Kanununda Sayılan Personeller Eliyle Gördürülmesi Gereği )
GENEL İDARE ESASLARINA GÖRE YÜRÜTÜLEN ASLİ VE SÜREKLİ KAMU HİZMETLERİ ( Devlet Memurları Kanununa Tabi Personel Eliyle Yürütlmesi Gerektiği - Merkezi Yönetim Kapsamındaki TÜRKAK'ın Asli ve Sürkeli İşlerden Olan Muhasebe Hizmetlerini 657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Eliyle Gördürmek Yerine Hizmet Alım Suretiyle Gördürmesinin Kamu Zararına Neden Olduğu )"
4S1.D27.11.2008 K. 9373"DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÇALIŞTIRILAN GEÇİCİ PERSONEL ( 657 S.K. Md. 4/c Uyarınca - Ücretlerinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilmesinin Mümkün Bulunmadığı )
GEÇİCİ PERSONEL ( 657 S.K. Md. 4/c Uyarınca Ders Ücreti Karşılığında Çalıştırılan - Ücretlerinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilemeyeceği )
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ( 657 S.K. Md. 4/c Uyarınca Ders Ücreti Karşılığında Çalıştırılan Geçici Personel Ücretlerinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilemeyeceği )"
4STKK26.2.2008 K. 29971"BELEDİYEDE SÖZLEŞMELİ MEMUR ÇALIŞTIRILMASI ( Emekli Hesap İşleri Müdürünün 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesindeki Sözleşmeli Memur Personel Tanımına Girmediği - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Prosedürü Yerine Getirlmeden Sözleşmeli Olarak Çalıştırılan Kişiye Sözleşme Ücreti Ödenmesinin Hatalı Olduğu )
EMEKLİ HESAP İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILMASI ( 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Kapsamında Olmadığı - 1580 Sayılı Kanunun Yürürlükte Olduğu Dönemde Sözleşmeli Pesonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara Uyulmadan Çalıştırılan Sözleşmeliye Yapılan Ödemeni Hatalı Olduğu )"
4S3.D31.1.2006 K. 90"BELEDİYEDE GÖREVLİ BEKÇİLER İÇİN SİLAH RUHSATI ÇIKARILMASI ( Kamu Hizmetinin Temini Sırasında Bazı Vakıf ve Derneklere Bağış Adı Altında Ödeme Yapılamayacağı )
SİLAH RUHSATI ÇIKARILMASI ( Kamu Hizmetinin Temini Sırasında Bazı Vakıf ve Derneklere Bağış Adı Altında Ödeme Yapılamayacağı - Belediyede Görev Yapan Bekçilere Tahsis Edilecek Silahlar )
KAMU HİZMETİNİN TEMİNİ SIRASINDA BAZI VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAĞIŞ ( Yasal Olmadığı - Belediyede Görev Yapan Bekçilere Tahsis Edilecek Silahlar İçin Ruhsat Çıkarılması )"
4S2.D16.12.2005 K. 33333"BELEDİYENİN İMAR UYGULAMALARI İŞİ ( Hizmet Alımı Şeklinde A.Ş.'e İhale Yolu İle Devri - Anayasa ve 657 S.K. Md. 4 ve 5 İle Düzenlenen İstihdam Esaslarına Aykırı Olduğu )
İSTİHDAMIN YASALARA AYKIRILIĞI ( Belediyenin İmar Uygulamaları İşinin Hizmet Alımı Şeklinde A.Ş.'e İhale Yolu İle Devri )
İMAR UYGULAMALARI İŞİ ( Belediyenin Hizmet Alımı Şeklinde A.Ş.'e İhale Yolu İle Devri - Anayasa ve 657 S.K. Md. 4 ve 5 İle Düzenlenen İstihdam Esaslarına Aykırı Olduğu )"
4STKK24.5.2005 K. 27950"İL YAZI İŞLERİ / İL PLANLAMA KOORDİNASYON / VE İL İDARE KURULU MÜDÜRLERİ ( Bu Kadrolarda Görev Yapanlara Bakanlık İl Müdürleri İçin Öngörülen 3000 Ek Gösterge Rakamı Üzerinden Ödeme Yapılamayacağı )
BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ ( İçin Öngörülen 3000 Ek Gösterge Rakamı Üzerinden İl Yazı İşleri Müdürü İl Planlama Koordinasyon Müdürü ve İl İdare Kurulu Müdürlerine Ödeme Yapılamayacağı )"
4SGKK6.1.2005 K. 5110/1"SAYIŞTAY HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İŞLER ( Bakanlar Kurulu Kararı Yerine Kaim Olmak Üzere Genel Kurulun Karar Verme Yetkisi Bulunduğu - Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Bu Personele Verilecek Ücretin Üst Sınırının Saptanması )
KANUNLARIN BAKANLAR KURULU KARARINA GEREK GÖSTERDİĞİ İŞLER ( Sayıştay Hizmetleri İle İlgili Olanlarının Sayıştay Genel Kurulunun İdari İşler Niteliğindeki Kararlarıyla Yürütüleceği - Sözleşmeli Personel Çalıştırılması )
SAYIŞTAY GENEL KURULUNUN YETKİSİ ( Sayıştay Hizmetleri İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Yerine Kaim Olmak Üzere Karar Verme Yetkisi Bulunduğu - Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Bu Personele Verilecek Ücretin Üst Sınırının Saptanması )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI ( Sayıştay Hizmetleri İle İlgili - Bakanlar Kurulu Kararı Yerine Kaim Olmak Üzere Genel Kurulun Karar Verme Yetkisi Bulunduğu )"
4STKK11.11.2003 K. 26749"AVUKATLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Hastane Faturalarının Tahsilinin Sağlanması İçin Dışarıdan Bir Avukatla Yapılması - Ücretin Kurum Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Dışarıdan Avukatla Sözleşme Yapılarak Ücreti Ödenemeyeceği )
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( Katma Bütçeli Kuruluşlara Bağlı - Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Dışarıdan Avukatla Sözleşme Yapılarak Ücreti Ödenemeyeceği )
ÜNİVERSİTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ( Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Hastane Faturalarının Tahsilinin Sağlanması İçin Dışarıdan Bir Avukatla Yapılması - Ücretin Kurum Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )"
4S5.D17.6.2003 K. 10421"İŞÇİ KADROSUNDA BULUNAN PERSONEL ( 657 S.K. Md. 4'deki Görevlerde Çalıştırılmaları ve Tek Taraflı Olarak Belediye Başkanınca Ücret Belirlenmesi Sonucu Fazla Ödenen Tutarın Sorumlulara Ödettirileceği )
ASLİ VE SÜREKLİ KAMU HİZMETLERİ ( İşçi Kadrosunda Bulunan Personelin Çalıştırılmaları ve Tek Taraflı Olarak Belediye Başkanınca Ücret Belirlenmesi Sonucu Fazla Ödenen Tutarın Sorumlulara Ödettirileceği )"
4STKK21.4.2003 K. 26334"EMLAK ÇEVRE TEMİZLİK VE İLAN REKLAM VERGİSİ ( Mükelleflerinin Fiilî Olarak Taranması Yoklamalarının Yapılması Çağrı Mektuplarının Tanzimi Tebliği ve Tahakkuk İşlemlerinin Hizmet Alımı Şeklinde İhale Edilerek Yaptırılmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
KAMU HİZMETİ ( Emlak Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi Mükelleflerinin Fiilî Olarak Taranması Yoklamalarının Yapılması Çağrı Mektuplarının Tanzimi Tebliği ve Tahakkuk İşlemleri - İhale Edilemeyeceği/Memurlar Eliyle Yaptırılması Gereği )
BELEDİYENİN HİZMET ALIMI ŞEKLİNDE İHALE EDEREK YAPTIRDIĞI İŞ ( Emlak Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi Mükelleflerinin Fiilî Olarak Taranması Yoklamalarının Yapılması Çağrı Mektuplarının Tanzimi Tebliği ve Tahakkuk İşlemleri - Mevzuata Aykırı Olduğu )"
4S6.D17.12.2002 K. 10525"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Gümrükler Genel Müdürlüğünde 657 S.K. Md. 4/B Gereğince İstihdam Edilen - Fazla Çalışma Ücreti İle Bayram Harçlığı Ödemelerinin Mevzuata Aykırılığı )
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 657 S.K. Md. 4/B Gereğince - Fazla Çalışma Ücreti İle Bayram Harçlığı Ödemelerinin Mevzuata Aykırılığı )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE BAYRAM HARÇLIĞI ( Ödemelerinin Mevzuata Aykırılığı - Gümrükler Genel Müdürlüğünde 657 S.K. Md. 4/B Gereğince İstihdam Edilen Sözleşmeli Personel )"
4S8.D26.3.2002 K. 5016"HASTA FATURALARININ TAHSİLİ İÇİN KURUM DIŞINDAN AVUKATLA HİZMET SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Döner Sermaye Bütçesinden Ödenemeyeceği - Hizmetin Memurlar ve Sözleşmeli Personele Gördürülmesinin Uygun Olacağı )
KURUM DIŞINDAN AVUKATLA HİZMET SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Hasta Faturalarının Tahsili İçin - Döner Sermaye Bütçesinden Ödenemeyeceği/Hizmetin Memurlar ve Sözleşmeli Personele Gördürülmesinin Uygun Olacağı )"
4STKK20.11.2001 K. 25410"BELEDİYE PERSONELİ ( Memur Statüsünde Çalışan - 657 Sayılı Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemeyeceği/Sosyal Denge Yardımı Adı Altında Ek Ödemede Bulunulamayacağı )
MEMUR STATÜSÜNDE ÇALIŞAN BELEDİYE PERSONELİ ( 657 Sayılı Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemeyeceği - Sosyal Denge Yardımı Adı Altında Ek Ödemede Bulunulamayacağı )
SOSYAL DENGE YARDIMI ( Memur Statüsünde Çalışan Belediye Personeline Ödenen - 657 Sayılı Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemeyeceği )
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ( Toplu Görüşmede Toplu Sözleşme Gibi Bir Metin Bulunmayıp Bir Mutabakat Metninden Söz Edildiği - Bu Metnin Bakanlar Kurulu ve Parlamentonun Onayına Kadar Gidebileceği )
TOPLU GÖRÜŞME ( Kamu Görevlileri Sendikaları - Toplu Sözleşme Gibi Bir Metin Bulunmayıp Bir Mutabakat Metninden Söz Edildiği/Bu Metnin Bakanlar Kurulu ve Parlamentonun Onayına Kadar Gidebileceği )"
4S4.D10.4.2001 K. 29164"BELEDİYE İLE AVUKATLAR ARASINDA DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( İçişleri Bakanlığından İzin Alınması Gereği - Ücretin Aylık Belirtilmesi Nedeniyle Bu Tutara Ayrıca KDV İlave Edilemeyeceği )
AVUKATLAR İLE BELEDİYE ARASINDA DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( İçişleri Bakanlığından İzin Alınması Gereği - Ücretin Aylık Belirtilmesi Nedeniyle Bu Tutara Ayrıca KDV İlave Edilemeyeceği )
AVUKATLIK HİZMETİ ( Belediyelerde - Süreklilik Arz Etmesi Nedeniyle 2886 S.K. Md. 51/i'e Göre Hizmet Alımı Şeklinde Yaptırılmasının Mümkün Bulunmadığı )"
4SDK12.7.2000 K. 1041/1"İHALE ( Asli ve Sürekli Kamu Hizmeti Niteliğinde Olan Bilgisayar İşletim ve Bakım Hizmetleri/Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
ASLİ VE SÜREKLİ KAMU HİZMETİ ( Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin İhale Ettiği Bilgisayar İşletim ve Bakım Hizmetlerinin Niteliği - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
BİLGİSAYAR İŞLETİM VE BAKIM HİZMETLERİNİN NİTELİĞİ ( Asli ve Sürekli Kamu Hizmeti - İhaleye Çıkarılamayacağı/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
SÖZLEŞMENİN TESCİL EDİLMEMESİ ( Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin İhale Ettiği Bilgisayar İşletim ve Bakım Hizmetleri - Asli ve Sürekli Kamu Hizmeti Niteliği )"
4S4.D14.1.1997 K. 28308"YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ( Atanan Personele Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU ( Yardımcı Hizmetler Sınıfında Bir Kadroya Atanan Personele Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
4STKK4.6.1996 K. 23880"İŞYERİ HEKİMİ ( Sözleşmeli Personel Çalıştırmak İçin İlgili Bakanın Onayı Şart Koşulduğu Halde Bakan Onayı Olmadan Sözleşmeli İşyeri Hekimi Çalıştırılabileceği )
SÖZLEŞMELİ İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILABİLMESİ ( Sözleşmeli Personel Çalıştırmak İçin İlgili Bakanın Onayı Şart Koşulduğu Halde Bakan Onayı Gerekmediği )"
4STKK7.11.1995 K. 23685"İŞYERİ HEKİMİ ( Yasal Bir Zorunluluk Olduğu ve Ödenen Ücretin Kadrolu Doktora Ödenen Ücretten Az Olması Gerekçeleriyle Kurum Tabibinin Hizmet Akdi İle İşçi Olarak İstihdam Edilebileceği )
DOKTORUN İŞYERİ HEKİMİ OLARAK HİZMET AKDİ İLE İŞÇİ OLARAK İSTİHDAMI ( Usulsüz İstihdamın Mahkeme Kararı ve Zaruret Karşısında Yapılması - Ödenen Ücretin Kadrolu Doktora Ödenen Ücretten Az Olması Nedeniyle de Hazine Zararından Söz Edilemeyeceği )
KADROLU İSTİHDAMIN MÜMKÜN OLMAMASI ( Bu Halde Bakanlar Kurulunca Tespit Edilecek Esas ve Şartlarla Tabiplerin Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilebileceği - İş Yeri Hekiminin Kadrolu Memur Veya Sözleşmeli Personel Statüsünde Çalıştırılması Zorunluluğu )"
4SDK5.10.1994 K. 883/1"HASTANELERİN TELEFON SANTRALLARININ İŞLETİLMESİ ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurlar İle Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Görevlerden Olduğu - İdarenin Bu İşi İhale Yolu İle Yaptıramayacağı )
İHALE İLE YAPTIRILAMAYACAK İŞ ( Hastanelerin Telefon Santrallerinin İşletilmesi - Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurlar İle Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Görevlerden Olduğu )
GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDA YER ALAN MEMURLAR İLE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN ASLİ VE SÜREKLİ GÖREVLER ( İdarenin Bu İşi İhale Yolu İle Yaptıramayacağı - Hastanelerin Telefon Santrallerinin İşletilmesinin Bu Nitelikte Olduğu )
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( İhale Yolu İle Yaptıramayacağı İş/Hastanelerin Telefon Santrallerinin İşletilmesi - Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurlar İle Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Görevlerden Olduğu )"
4SGKK23.6.1994 K. 4808/1"BELEDİYE MEMURLARININ OLUŞTURDUĞU SENDİKALAR ( Belediyeler İle Akdedilen Toplu İş Sözleşmeleri - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )
SENDİKALAR ( Belediye Memurlarının Oluşturduğu/Belediyeler İle Akdedilen Toplu İş Sözleşmeleri - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Belediye Memurlarının Oluşturduğu Sendikalar İle Belediyelerle Akdedilen - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )
BELEDİYELERCE AKTEDİLEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Belediye Memurlarının Oluşturduğu Sendikalar İle - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )"
4SGKK20.12.1993 K. 4794/1"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ( Meclis Üyelerinden Birinin İntihap ve Tayin Olunması Halinde Kadro Aranmaması Gerekeceği - Üyelik Sıfatının Devam Edeceği )
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ( Belediye Başkan Yardımcısı İntihap ve Tayin Olunması Halinde Kadro Aranmaması Gerekeceği - Üyelik Sıfatının Devam Edeceği )
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLEN MECLİS ÜYESİ ( Meclislerince Tesbit Edilecek Miktarda Ödeneğin Ödenmesi Gerekeceği - Mevzuata Aykırı Ödeme Yapılmasında 1050 S.K. Uyarınca İşlem Yapılacağı )
ÖDENEK ( Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyesi - Meclislerince Tesbit Edilecek Miktarda Ödeneğin Ödenmesi Gerekeceği/Mevzuata Aykırı Ödeme Yapılmasında 1050 S.K. Uyarınca İşlem Yapılacağı )"
4STKK12.5.1992 K. 22747"KAMU KURULUŞLARINA AİT EŞYAYA İLİŞKİN GÜMRÜK İŞLEMLERİ ( Komisyoncular Aracılığı İle Yapılmasının Yasal Olmadığı )
GÜMRÜK İŞLEMLERİ ( Kamu Kuruluşlarına Ait Eşyaya İlişkin - Komisyoncular Aracılığı İle Yapılmasının Yasal Olmadığı )"

Madde 5

YARGITAY

5YHGK25.1.2017E. 2015/22-68 K. 2017/157"BELEDİYE BÜNYESİNDE EL SANATLARI KURSUNDA USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞMA ( İşçilik Alacağı - İdare İle Davacı Arasındaki Taahhütnamede Davacının Parasal Haklarının 657 S. Kanunun 176. Md. Göre Ödeneceğinin Düzenlenmesi Taahhütnameyi Tek Başına İdari Bir Sözleşme Haline Getirmeyeceği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdare İle Davacı Arasındaki Taahhütnamede Davacının Parasal Haklarının 657 S. Kanunun 176. Md. Göre Ödeneceğinin Düzenlenmesi Taahhütnameyi Tek Başına İdari Bir Sözleşme Haline Getirmeyeceği - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/Belediye Bünyesinde El Sanatları Kursunda Usta Öğretici Olarak Çalışma )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Belediye Bünyesinde El Sanatları Kursunda Usta Öğretici Olarak Çalışma - Kamu Hukuku Kural ve Mevzuatı Çerçevesinde Gerçekleşmeyen Bir Çalışma Sebebiyle Davacının Kamu Personeli Statüsünde Sayılması ve Statü Hukukuna Tabi Kılınması Mümkün Olmadığı/İşçilik Alacakları İstemi )
STATÜ HUKUKU / HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Belediye Bünyesinde El Sanatları Kursunda Usta Öğretici Olarak Çalışma/İşçilik Alacakları - Taahhütnamede Davacının Parasal Haklarının 657 S. Kanunun 176. Md. Göre Ödeneceğinin Düzenlenmesi Taahhütnameyi Tek Başına İdari Bir Sözleşme Haline Getirmeyeceği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
5Y22.HD16.11.2015E. 2015/29817 K. 2015/31004"BELMEK KURSLARINDA USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞMA ( İşçilik Alacakları İstemi/Görevli Mahkeme - Davacı İle Taaahhütname İmzalanmadan Önce Davalı Belediye Tarafından Encümen Kararı Alınmış Olması Yapılan Sözleşmenin Dayanağı Olup İşlemi İdari Bir İşlem Haline Getirmeyeceği/Mahkemece Davanın Esasına Girileceği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Davacı İle Taaahhütname İmzalanmadan Önce Davalı Belediye Tarafından Encümen Kararı Alınmış Olması Sözleşmenin Dayanağı Olup İşlemi İdari Bir İşlem Haline Getirmeyeceği/İdari Yargının Görevli Olduğu Gerekçesi İle Yargı Yolu Caiz Olmadığından Davanın Usulden Reddinin Doğru Olmadığı )
YARGI YOLU ( Belmek Kurslarında Usta Öğretici Olarak Çalışma/İşçilik Alacakları İstemi - Davacı İle Taaahhütname İmzalanmadan Önce Davalı Belediye Tarafından Encümen Kararı Alınmış Olması Yapılan Sözleşmenin Dayanağı Olup İşlemi İdari Bir İşlem Haline Getirmeyeceği/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
TAAHHÜTNAME İMZALANMADAN ÖNCE ENCÜMEN KARARI ALINMIŞ OLMASI ( Yapılan Sözleşmenin Dayanağı Olup İşlemi İdari Bir İşlem Haline Getirmeyeceği- Uyuşmazlığın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu Gerekçesi İle Davanın Usulden Reddinin Bozma Nedeni Olduğu/İşçilik Alacakları İstemi - Belmek Kurslarında Usta Öğretici Olarak Çalışma )"

DANIŞTAY

5D5.D9.2.2011E. 2009/2618 K. 2011/476"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Zaruri ve İstisnai Hallere Münhasır Olmak Üzere Kurumların Özel Bir Meslek Bilgisine ve İhtisasına İhtiyaç Gösteren Geçici İşlerinde Mali Yılla Sınırlı Olarak İstihdam Edildikleri - Kurumlararası Yer Değişikliği Olanağı Tanınabileceği )
KURUMLARARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ ( Sözleşmeli Personelin Zaruri ve İstisnai Hallere Münhasır Olmak Üzere Kurumların Özel Bir Meslek Bilgisine ve İhtisasına İhtiyaç Gösteren Geçici İşlerinde Mali Yılla Sınırlı Olarak İstihdam Edildiklerinden Yer Değişikliği Olanağı Tanınabileceği )
MALİ YILLA SINIRLI OLARAK İSTİHDAM EDİLME ( Sözleşmeli Personelin Zaruri ve İstisnai Hallere Münhasır Olmak Üzere Kurumların Özel Bir Meslek Bilgisine ve İhtisasına İhtiyaç Gösteren Geçici İşlerinde Mali Yılla Sınırlı Olarak İstihdam Edildiklerinden Kurumlararası Yer Değişikliği Olanağı Tanınabileceği )"
5D4.D21.1.2009E. 2008/1510 K. 2009/94"GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNE YÖNELİK İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Eş Değer Görevleri Yapan Aynı Memuriyet Kıdemindeki Mülki İdare Amirlerinin Aylıklarının Eşitlenmesi Amaçlandığından Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında Bulunanlara Yapılan Ek Ödemelere de Vergi İstisnası Uygulanacağı )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA EŞ DEĞER GÖREVLERİ YAPANLAR ( Aynı Memuriyet Kıdemindeki Mülki İdare Amirlerinin Aylıklarının Eşitlenmesi Amaçlandığından Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında Bulunanlara Yapılan Ek Ödemelere de Vergi İstisnası Uygulanacağı )
MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ ( Sınıfında Bulunanlara Yapılan Ek Ödemelere de Vergi İstisnası Uygulanacağı )"
5D2.D27.2.2007E. 2004/916 K. 2007/734"KAZANILMIŞ HAK ( Sözleşmeli Statüdeki Görev Nedeniyle Belli Kazanımlar Elde Edildiği Hususunu Göz Önünde Bulundurarak Bu Statüde Geçen Süreleri Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edildiği - Getirilen Düzenlemenin 399 S. KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personel Ayrıksı Tutulmak Suretiyle Uygulanmasının Eşitliğe Aykırı Olduğu )
SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV ( Nedeniyle Belli Kazanımlar Elde Edildiği Hususunu Göz Önünde Bulundurarak Bu Statüde Geçen Süreleri Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edildiği - Getirilen Düzenlemenin 399 S. KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personel Ayrıksı Tutulmak Suretiyle Uygulanmasının Eşitliğe Aykırı Olduğu )
ATAMA İŞLEMİ ( 657 S. Kanun'un 36. Maddesinin C/6 Bendi Hükmü İle Getirilen Düzenlemenin 399 S. KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personel Ayrıksı Tutulmak Suretiyle Uygulanmasının Eşitliğe Aykırı ve Dolayısıyla Adil Olmayan Bir Durum Oluşturacağı )"
5D13.D8.1.2007E. 2006/3097 "SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ ( Genel İlkeleri Belirtilen Yasal Düzenlemelere Aykırı Kurallar Getirildiğinden G Bendinin Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması Gerektiği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Sağlık Bakanlığı Genelgesinin Genel İlkeleri Belirtilen Yasal Düzenlemelere Aykırı Kurallar Getirildiğinden G Bendinin Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması Gerektiği )
RADYOLOJİ GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İHALE İLE BU İŞLEME DAYANAK OLAN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI'NIN GENELGESİ ( G Bendinin Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması Gerektiği )"
5D11.D22.3.2005E. 2002/5061 K. 2005/1546"ÖĞRENİM DURUMU DEĞİŞENLERİN İNTİBAKI ( Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması Nedeniyle "Sağlık Bilimi Lisansiyeri" Kabul Edilmesi - Maaş ve Özlük Haklarının Buna Göre Ödenmesi Gereği )
ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRMEK ( Maaş ve Özlük Haklarının Buna Göre Ödenmesi Gereği - Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması Nedeniyle "Sağlık Bilimi Lisansiyeri" Kabul Edilmesi )
MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI ( Öğrenim Durumu Değişenlerin İntibakının Yapılıp Buna Göre Ödenmesi Gereği - Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması )
SAĞLIK BİLİMİ LİSANSİYERİ ( Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması - İntibakının Yapılıp Maaş ve Özlük Haklarının Buna Göre Ödenmesi Gereği )"
5D1.D13.1.2004E. 2003/170 K. 2004/3"MEMURUN HÜKÜMLÜ OLDUĞU HAPİS CEZASINI ÇEKTİĞİ SÜRE ( Devamsızlıktan Memuriyetine Son Verilemeyeceği - Maaş ve Diğer Özlük Haklarından Yararlanamayacağı )
HAPİS CEZASI ALAN MEMUR ( Hükümlülük Süresince Devamsızlık Yaptığı Gerekçesiyle Memuriyetten Çıkarılamayacağı - Maaş ve Diğer Özlük Haklarından Yararlanamayacağı )
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE MEMURİYETTEN ÇIKARMA KARARI VERİLEMEMESİ ( Hapis Cezasına Çarptırılan Memurun Hükümlülük Süresi İçin )
HÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ ( Devamsızlık Nedeniyle Memuriyetten Çıkarmaya Karar Verilemeyeceği - Maaş ve Diğer Özlük Haklarından Yararlanılamayacağı )
MAAŞ VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANAMAMA ( Hapis Cezası Alan Devlet Memurunun Hükümlü Bulunduğu Sürede )
ÖZÜRSÜZ OLARAK İŞE GELMEYEN MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Hapis Cezası Alan Memurun Hükümlülük Süresi İçinde Özürsüz İşe Gelmemiş Sayılamayacağı )"
5IDDGK15.09.2000E. 2000/594 K. 2000/949"ÖĞRETİM ELEMANI SIFATI İLE BAĞDAŞMAYAN ŞEREF VE HAYSİYETİ KIRICI SUÇ ( Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak/Af Kapsamı Dışında Olduğu )
ŞEREF VE HAYSİYETİ KIRICI SUÇ ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan/Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak - Af Kapsamı Dışında Olduğu )
ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ ALEYHİNDE İNTERNET ARACILIĞI İLE PROPAGANDA YAPMAK ( Yurt Dışında - Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suçlar Kapsamında Olduğu )
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA CEZASI ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suç Nedeniyle - Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak/Af Kapsamı Dışında Olduğu )
İRTİCAİ FAALİYETLERDE BULUNAN ÇEVRELERLE İLİŞKİ VE ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ ALEYHİNDE İNTERNET ARACILIĞI İLE PROPAGANDA YAPMAK ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suçlar Kapsamında Olduğu )"
5D2.D22.9.1995E. 1995/1990 K. 1995/1851"SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONELİ ( Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dışındakiler Hakkında Genel Hükümlere Göre Kovuşturma Yapılması )
GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU DIŞINDA KALAN PERSONELİN KOVUŞTURULMASI ( Büyükşehirlerin Su ve Kanalizasyon İdareleri )"

SAYIŞTAY

5S2.D16.12.2005 K. 33333"BELEDİYENİN İMAR UYGULAMALARI İŞİ ( Hizmet Alımı Şeklinde A.Ş.'e İhale Yolu İle Devri - Anayasa ve 657 S.K. Md. 4 ve 5 İle Düzenlenen İstihdam Esaslarına Aykırı Olduğu )
İSTİHDAMIN YASALARA AYKIRILIĞI ( Belediyenin İmar Uygulamaları İşinin Hizmet Alımı Şeklinde A.Ş.'e İhale Yolu İle Devri )
İMAR UYGULAMALARI İŞİ ( Belediyenin Hizmet Alımı Şeklinde A.Ş.'e İhale Yolu İle Devri - Anayasa ve 657 S.K. Md. 4 ve 5 İle Düzenlenen İstihdam Esaslarına Aykırı Olduğu )"
5STKK11.11.2003 K. 26749"AVUKATLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Hastane Faturalarının Tahsilinin Sağlanması İçin Dışarıdan Bir Avukatla Yapılması - Ücretin Kurum Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Dışarıdan Avukatla Sözleşme Yapılarak Ücreti Ödenemeyeceği )
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( Katma Bütçeli Kuruluşlara Bağlı - Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Dışarıdan Avukatla Sözleşme Yapılarak Ücreti Ödenemeyeceği )
ÜNİVERSİTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ( Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Hastane Faturalarının Tahsilinin Sağlanması İçin Dışarıdan Bir Avukatla Yapılması - Ücretin Kurum Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )"
5SDK12.7.2000 K. 1041/1"İHALE ( Asli ve Sürekli Kamu Hizmeti Niteliğinde Olan Bilgisayar İşletim ve Bakım Hizmetleri/Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
ASLİ VE SÜREKLİ KAMU HİZMETİ ( Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin İhale Ettiği Bilgisayar İşletim ve Bakım Hizmetlerinin Niteliği - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
BİLGİSAYAR İŞLETİM VE BAKIM HİZMETLERİNİN NİTELİĞİ ( Asli ve Sürekli Kamu Hizmeti - İhaleye Çıkarılamayacağı/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
SÖZLEŞMENİN TESCİL EDİLMEMESİ ( Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin İhale Ettiği Bilgisayar İşletim ve Bakım Hizmetleri - Asli ve Sürekli Kamu Hizmeti Niteliği )"
5SDK5.10.1994 K. 883/1"HASTANELERİN TELEFON SANTRALLARININ İŞLETİLMESİ ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurlar İle Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Görevlerden Olduğu - İdarenin Bu İşi İhale Yolu İle Yaptıramayacağı )
İHALE İLE YAPTIRILAMAYACAK İŞ ( Hastanelerin Telefon Santrallerinin İşletilmesi - Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurlar İle Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Görevlerden Olduğu )
GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDA YER ALAN MEMURLAR İLE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN ASLİ VE SÜREKLİ GÖREVLER ( İdarenin Bu İşi İhale Yolu İle Yaptıramayacağı - Hastanelerin Telefon Santrallerinin İşletilmesinin Bu Nitelikte Olduğu )
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( İhale Yolu İle Yaptıramayacağı İş/Hastanelerin Telefon Santrallerinin İşletilmesi - Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurlar İle Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Görevlerden Olduğu )"
5SGKK20.12.1993 K. 4794/1"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ( Meclis Üyelerinden Birinin İntihap ve Tayin Olunması Halinde Kadro Aranmaması Gerekeceği - Üyelik Sıfatının Devam Edeceği )
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ( Belediye Başkan Yardımcısı İntihap ve Tayin Olunması Halinde Kadro Aranmaması Gerekeceği - Üyelik Sıfatının Devam Edeceği )
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLEN MECLİS ÜYESİ ( Meclislerince Tesbit Edilecek Miktarda Ödeneğin Ödenmesi Gerekeceği - Mevzuata Aykırı Ödeme Yapılmasında 1050 S.K. Uyarınca İşlem Yapılacağı )
ÖDENEK ( Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyesi - Meclislerince Tesbit Edilecek Miktarda Ödeneğin Ödenmesi Gerekeceği/Mevzuata Aykırı Ödeme Yapılmasında 1050 S.K. Uyarınca İşlem Yapılacağı )"
5SGKK4.12.1986 K. 4586/1"GÜNDELİK ( Tedavi Amacıyla Başka Yere Gönderilenlere ve Hastaya Eşlik Etmek Üzere Görevlendirilen Memur ve Hizmetlilere Ödenmesi Öngörülen - Sınırlamaya Tabi Tutulması Gereği )
TEDAVİ AMACIYLA BAŞKA YERE GÖNDERİLEN HASTA ( Ve Eşlik Etmek Üzere Görevlendirilen Memur ve Hizmetlilere Ödenmesi Öngörülen Gündelik - Sınırlamaya Tabi Tutulması Gereği )
DEVLET MEMURLARINA TEDAVİ YARDIMI ( Başka Yere Gönderilenlere ve Hastaya Eşlik Etmek Üzere Görevlendirilen Memur ve Hizmetlilere Ödenmesi Öngörülen Gündelik - Sınırlamaya Tabi Tutulması Gereği )"

Madde 6

YARGITAY

6YCGK17.4.2007E. 2007/4-88 K. 2007/94"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Oluşması İçin Kişilerin Mağduriyeti veya Kamu Zararının Gerçekleşmiş Olması Gereği - Kamu Zararı Deyimi Ekonomik Bir Zararı İfade Ettiği )
KAMU ZARARI ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması İçin Kişilerin Mağduriyeti veya Kamu Zararının Gerçekleşmiş Olması Gereği - Kamu Zararı Deyimi Ekonomik Bir Zararı İfade Ettiği )
EKONOMİK ZARAR ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması İçin Kişilerin Mağduriyeti veya Kamu Zararının Gerçekleşmiş Olması Gereği - Kamu Zararı Deyimi Ekonomik Bir Zararı İfade Ettiği )"

DANIŞTAY

6D5.D4.3.2015E. 2012/3037 K. 2015/1857"SÖZLEŞMELİ STATÜDE GEÇEN HİZMETLER ( KHK/399'a Tabi - 657 S.K. Uyarınca İntibakı Yapılamayacağı/Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Belirlenmesinde Değerlendirilmemesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECESİ ( KHK/399'a Tabi Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetlerin 657 S.K. Uyarınca İntibakı Yapılamayacağı - Derecenin Belirlenmesinde Değerlendirilmemesinin Hukuka Uygun Olduğu )
İNTİBAKI YAPILAMAYACAK HİZMETLER ( KHK/399'a Tabi Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetlerin 657 S.K. Uyarınca İntibakı Yapılamayacağı )"
6IDDGK31.1.2003E. 2000/770 K. 2003/53"KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç )
ÖĞRETİM ÜYESİNİN DEVLET VE YÖNETİCİLER ALEYHİNE İDEOLOJİK İFADELER İÇEREN DERS KİTABI ( Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç - Kamu Görevinden Çıkarma )
LAİKLİK İLKESİ VE DEVLET DÜZENİ ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç/Kamu Görevinden Çıkarma )
ŞEREF VE HAYSİYET KIRICI SUÇ ( Türk Ceza Kanununda Yer Almadığından Bir Fiilin Bu Nitelikte Olup Olmadığını Takdirin Yargı Yerine Ait Olacağı - Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı )
ARAPÇA DİL BİLGİSİ KİTABI ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç )
DEVLET VE YÖNETİCİLER ALEYHİNE İDEOLOJİK İFADELER İÇEREN DERS KİTABI ( Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç - Kamu Görevinden Çıkarma )"
6IDDGK15.09.2000E. 2000/594 K. 2000/949"ÖĞRETİM ELEMANI SIFATI İLE BAĞDAŞMAYAN ŞEREF VE HAYSİYETİ KIRICI SUÇ ( Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak/Af Kapsamı Dışında Olduğu )
ŞEREF VE HAYSİYETİ KIRICI SUÇ ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan/Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak - Af Kapsamı Dışında Olduğu )
ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ ALEYHİNDE İNTERNET ARACILIĞI İLE PROPAGANDA YAPMAK ( Yurt Dışında - Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suçlar Kapsamında Olduğu )
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA CEZASI ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suç Nedeniyle - Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak/Af Kapsamı Dışında Olduğu )
İRTİCAİ FAALİYETLERDE BULUNAN ÇEVRELERLE İLİŞKİ VE ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ ALEYHİNDE İNTERNET ARACILIĞI İLE PROPAGANDA YAPMAK ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suçlar Kapsamında Olduğu )"
6D8.D26.10.1992E. 1992/2221 K. 1992/2529"İPTAL DAVASI ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasına Karşı Açılması )
DEVLET MEMURLUĞU ŞARTI ( Yemin ve Yemin Belgesi İmzalama Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Nedeniyle Verilen Çıkarma Cezasının Af Kapsamında Olması )
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( Davacının Yemin ve Yemin Belgesi İmzalama Yükümlülüğünün Yerine Getirmesinin Gerekmesi )"
6D8.D26.10.1992E. 1991/2221 K. 1992/2529"DEVLET MEMURLUĞU YEMİN BELGESİNİ İMZALAMAMA ( Memuriyetten Çıkarma Cezasının Affı ve Koşulları )
YEMİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDEN MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASININ AFFI ( Memuriyete Devam Edilebilmesi İçin Yemin Belgesinin İmzalanması )
MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASININ AFFI ( Çıkarmaya Sebep Olan Yeminin Yerine Getirilmesi Zorunluluğu )"
6D5.D9.10.1989E. 1987/1804 K. 1989/1655"YABANCI DEVLETE İLTİCA TALEBİNDE BULUNULMUŞ OLMASI ( Memurluğa Engel Olmaması )
ÇİFTE VATANDAŞLIK ( Memurluğa Engel Olmaması )
YABANCI DEVLET VATANDAŞLIĞINA GEÇMEK İÇİN BAŞVURULMUŞ OLMASI ( Memurluğa Engel Olmaması )
DEVLET MEMURU OLMA KOŞULU ( Çifte Vatandaşlık-Başka Devlete İltica-Başka Devlet Vatandaşlığına Geçmek İçin Yapılan Başvuru )"

Madde 7

YARGITAY

7Y4.CD2.2.2011E. 2010/22690 K. 2011/814"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK (Özel Nitelikli Sahtecilik Suçu Olan Sahte Para Sürme Suçunun İstisnai ve Arşiv Kaydına Alınması Gereken Suçlardan Olduğu - Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
ADLİ SİCİL (Piyasaya Sahte Para Sürmek - Özel Nitelikli Sahtecilik Suçu Olan Sahte Para Sürme Suçunun İstisnai ve Arşiv Kaydına Alınması Gereken Suçlardan Olduğu/Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
ARŞİV KAYDI (Özel Nitelikli Sahtecilik Suçu Olan Sahte Para Sürme Suçunun İstisnai ve Arşiv Kaydına Alınması Gereken Suçlardan Olduğu - Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
SAHTECİLİK (Özel Yasalarda Sahtecilik ve Diğer Bazı Suçları İşleyenlerin Affa Uğrasalar Bile Milletvekili Seçilemeyecekleri veya Memur Olarak Görevlendirilemeyeceklerinin Açıklandığı - Piyasaya Sahte Para Sürmek)"
7Y9.HD30.3.2010E. 2010/10595 K. 2010/8778"SENDİKA GÖREVİ ( Emeklilikten Sonra Partinin Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Olup ve Kesinleşen Seçim Sonuçları İle Partinin Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilmesi Sebebi İle Davacının Siyasi Partinin Yönetim Organında Görev Alması Sendikadaki Görevini Etkilemeyeceği )
SİYASİ PARTİNİN YÖNETİM ORGANINDA GÖREV ALMA ( Emeklilikten Sonra Kesinleşen Seçim Sonuçları İle Partinin Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilmesi Sebebi İle Davacının Siyasi Partinin Yönetim Organında Görev Alması Sendikadaki Görevini Etkilemeyeceği )
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA SİYASİ PARTİNİN MERKEZ YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ( 2821 S. Sendikalar Kanunu'nun 37. Md. Yapılan Değişiklik Karşısında Davacı Siyasi Partinin Yönetim Organında Görev Alabileceği )
MEMURLARIN SİYASİ PARTİLERE ÜYE OLAMAMASI ( Davacının Emekli Olmasından Sonra Siyasi Partinin Merkez Yönetim Kuruluna Seçilmesi ve 2821 S. Sendikalar Kanunu'nun 37. Md. Yapılan Değişiklik Karşısında Davacı Siyasi Partinin Yönetim Organında Görev Alabileceği )"
7YCGK17.4.2007E. 2007/4-88 K. 2007/94"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Oluşması İçin Kişilerin Mağduriyeti veya Kamu Zararının Gerçekleşmiş Olması Gereği - Kamu Zararı Deyimi Ekonomik Bir Zararı İfade Ettiği )
KAMU ZARARI ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması İçin Kişilerin Mağduriyeti veya Kamu Zararının Gerçekleşmiş Olması Gereği - Kamu Zararı Deyimi Ekonomik Bir Zararı İfade Ettiği )
EKONOMİK ZARAR ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması İçin Kişilerin Mağduriyeti veya Kamu Zararının Gerçekleşmiş Olması Gereği - Kamu Zararı Deyimi Ekonomik Bir Zararı İfade Ettiği )"

DANIŞTAY

7D12.D2.12.2015E. 2011/9558 K. 2015/6377"DEVLET MEMURUNA MOBBİNG ( Davacının Görev Yaptığı Sürede Komisyonlarda Üye Olarak Görevlendirilmemesi Yıllık İzin Dönüşü Göreve Başlamak İstemesine Rağmen Göreve Başlatılmaması Savunma İsteme Yazısında Kişisel İfadeler Kullanılması Yargı Kararı ile İade Edilen Parasına Faiz İşletilmemesi - Mobbingin Devamlı Surette Baskı Oluşturmaya Yönelik Olduğu Gözönüne Alındığında Davacı Hakkındaki Eylemlerin Mobbing Kapsamında Değerlendirilemeeyeği )
DEVAMLI SURETTE BASKI OLUŞTURMAYA YÖNELİK DARANIŞLAR ( Memura Mobbing - Memurun Komisyonlarda Görevlendirilmemesi Yıllık İzin Dönüşü Göreve Başlatılmaması Yargı Kararıyla İadesine Karar Verilen Parasına Faiz İşletilmemesinin Mobbing Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
7IDDGK31.1.2003E. 2000/770 K. 2003/53"KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç )
ÖĞRETİM ÜYESİNİN DEVLET VE YÖNETİCİLER ALEYHİNE İDEOLOJİK İFADELER İÇEREN DERS KİTABI ( Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç - Kamu Görevinden Çıkarma )
LAİKLİK İLKESİ VE DEVLET DÜZENİ ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç/Kamu Görevinden Çıkarma )
ŞEREF VE HAYSİYET KIRICI SUÇ ( Türk Ceza Kanununda Yer Almadığından Bir Fiilin Bu Nitelikte Olup Olmadığını Takdirin Yargı Yerine Ait Olacağı - Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı )
ARAPÇA DİL BİLGİSİ KİTABI ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç )
DEVLET VE YÖNETİCİLER ALEYHİNE İDEOLOJİK İFADELER İÇEREN DERS KİTABI ( Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç - Kamu Görevinden Çıkarma )"
7IDDGK15.09.2000E. 2000/594 K. 2000/949"ÖĞRETİM ELEMANI SIFATI İLE BAĞDAŞMAYAN ŞEREF VE HAYSİYETİ KIRICI SUÇ ( Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak/Af Kapsamı Dışında Olduğu )
ŞEREF VE HAYSİYETİ KIRICI SUÇ ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan/Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak - Af Kapsamı Dışında Olduğu )
ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ ALEYHİNDE İNTERNET ARACILIĞI İLE PROPAGANDA YAPMAK ( Yurt Dışında - Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suçlar Kapsamında Olduğu )
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA CEZASI ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suç Nedeniyle - Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak/Af Kapsamı Dışında Olduğu )
İRTİCAİ FAALİYETLERDE BULUNAN ÇEVRELERLE İLİŞKİ VE ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ ALEYHİNDE İNTERNET ARACILIĞI İLE PROPAGANDA YAPMAK ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suçlar Kapsamında Olduğu )"
7D5.D9.10.1989E. 1987/1804 K. 1989/1655"YABANCI DEVLETE İLTİCA TALEBİNDE BULUNULMUŞ OLMASI ( Memurluğa Engel Olmaması )
ÇİFTE VATANDAŞLIK ( Memurluğa Engel Olmaması )
YABANCI DEVLET VATANDAŞLIĞINA GEÇMEK İÇİN BAŞVURULMUŞ OLMASI ( Memurluğa Engel Olmaması )
DEVLET MEMURU OLMA KOŞULU ( Çifte Vatandaşlık-Başka Devlete İltica-Başka Devlet Vatandaşlığına Geçmek İçin Yapılan Başvuru )"

Madde 9

DANIŞTAY

9D2.D13.12.2004E. 2004/3757 K. 2004/1516"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Savcı Eşi Olan Davacının Eşinin Tayininin Çıkması-Norm Kadro Sayılarına İlişkin Hükümlerin Hakim ve savcı Eşlerine Uygulanamaması )
NORM KADRO ( Hakim ve Savcı Eşlerine Norm Kadro Sayılarına İlişkin Hükümlerin Uygulanamaması )
HAKİM VE SAVCI EŞLERİNİN ATAMALARI ( Hakim ve Savcıların Görev Süreleriyle Sınırlı Olmak Üzere Atandıkları Yere Memur Olan Eşlerinin Atanmasında Mevzuatı Uyarınca Yürürlüğe Konulan Norm Kadro Sayılarına İlişkin Hükümlerin Uygulanamaması )"
9D5.D9.10.1989E. 1987/1804 K. 1989/1655"YABANCI DEVLETE İLTİCA TALEBİNDE BULUNULMUŞ OLMASI ( Memurluğa Engel Olmaması )
ÇİFTE VATANDAŞLIK ( Memurluğa Engel Olmaması )
YABANCI DEVLET VATANDAŞLIĞINA GEÇMEK İÇİN BAŞVURULMUŞ OLMASI ( Memurluğa Engel Olmaması )
DEVLET MEMURU OLMA KOŞULU ( Çifte Vatandaşlık-Başka Devlete İltica-Başka Devlet Vatandaşlığına Geçmek İçin Yapılan Başvuru )"

Madde 10

SAYIŞTAY

10S2.D27.10.2015 K. 35344"KURUM BÜTÇESİNDEN İDARİ PARA CEZASI ÖDENMESİ (Kurum Çalışanları İçin SGK. Bildirgelerin Yasal Süresi İçinde Bildirilmemesi Nedeniyle Kesilen - Yükümlülükleri Yasal Süresinde Yerine Getirmeyen İlgili Memurlar ve Gözetim Yükümlüsü Kurum Amirleri Tarafından Ödenmesi Gerektiği)
İDARİ PARA CEZASI (Kurum Çalışanları İçin SGK. Bildirgelerin Yasal Süresi İçinde Bildirilmemesi Nedeniyle Kesilen - İlgili Memurlar ve Gözetim Yükümlüsü Kurum Amirleri Tarafından Ödenmesi Gerektiği/Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği)
SGK BİLDİRGELERİNİN YASAL SÜRESİ İÇİNDE VERİLMEMESİ (Kesilen İdari Para Cezalarının Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği - Yükümlülükleri Yasal Süresinde Yerine Getirmeyen İlgili Memurlar ve Gözetim Yükümlüsü Kurum Amirleri Tarafından Ödenmesi Gerektiği)"
10STKK10.1.2012 K. 34205"HARCAMA YETKİLİLERİ ( Harcama Talimatlarının ve Buna Konu Olan Harcamaların Bütçe İlke ve Esaslarına Kanun Tüzük ve Yönetmelikler İle Diğer Mevzuata Uygunluğundan Sorumlu Oldukları )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Asilde Aranan Şartları Taşımadığı Halde Vekaleten Üstlenilen Görevin Özel Hizmet Tazminatının Ödenmesinde Harcama Yetkilisinin Sorumluluğu Olduğu )
VEKALETEN ÜSTLENİLEN GÖREVİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ ÖDENMESİ ( Asilde Aranan Şartları Taşımadığı Halde - Harcama Yetkilisinin Sorumluluğu Olduğu )"
10SGKK14.6.2007 K. 5189/1"KAMU ZARARI ( Sayıştay'ca Yapılan İncelemeler Sonucunda Tespit Edilen - İdarelerce İlgili Kanunlarına Göre Tarh ve Tahakkuk Ettirilerek Tahsil Edilebilir Hale Gelmiş Kamu Gelir ve Alacaklarının Takip ve Tahsilinden Muhasebe Yetkilisinin Tek Başına Sorumlu Olduğu )
İDARELERCE İLGİLİ KANUNLARINA GÖRE TARH VE TAHAKKUK ETTİRİLEREK TAHSİL EDİLEBİLİR HALE GELEN KAMU GELİR VE ALACAKLARI ( Takip ve Tahsilinden Muhasebe Yetkilisinin Tek Başına Sorumlu Olduğu - Kamu Zararı )
KAMU GELİR VE ALACAKLARI ( Takip ve Tahsilinden Muhasebe Yetkilisinin Tek Başına Sorumlu Olduğu - İdarelerce İlgili Kanunlarına Göre Tarh ve Tahakkuk Ettirilerek Tahsil Edilebilir Hale Gelmiş Olan )
SAYIŞTAY'CA YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA TESPİT EDİLEN KAMU ZARARI ( İdarelerce İlgili Kanunlarına Göre Tarh ve Tahakkuk Ettirilerek Tahsil Edilebilir Hale Gelmiş Kamu Gelir ve Alacaklarının Takip ve Tahsilinden Muhasebe Yetkilisinin Tek Başına Sorumlu Olduğu )
KAMU KAYNAĞININ VERİMLİ ETKİN VE EKONOMİK KULLANILMAMASI ( Sayıştay'ca Yapılan İncelemeler Sonucunda Tespit Edilmesi - Muhasebe Yetkilisinin Tek Başına Sorumlu Olduğu )
GÖREVLİ VE YETKİLİLERİN SORUMLULUĞU ( Kamu Zararı Tespit Edildiğinde ve Kamu Kaynağının Verimli Etkin ve Ekonomik Kullanılmadığı Saptandığında - Muhasebe Yetkilisinin Tek Başına Sorumlu Olduğu )"
10S8.D17.2.2005 K. 5589"TELEFON BEDELLERİ ( Zamanında Yatırılmaması - Bütçeden Ödenmesi Yönünde Bir Düzenleme Bulunmadığından Gecikme Bedellerinin Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği )
GECİKME CEZASI ( Telefon Bedellerinin Zamanında Yatırılmaması - Bütçeden Ödenmesi Yönünde Bir Düzenleme Bulunmadığından Gecikme Bedellerinin Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği )"
10S8.D8.10.2002 K. 5155"DEVLET MEMURUNUN İDAREYİ ZARARA UĞRATMASI ( Sosyal Sigorta Prim Bildirgesinin Geç Verilmesi - İdari Para Cezası Prim Gecikme Zammı ve Masraf Adı Altında Yapılan Fazla Ödeme Tutarının Sorumlulara Ödettirileceği )
SOSYAL SİGORTA PRİM BİLDİRGESİNİN GEÇ VERİLMESİ ( İdari Para Cezası Prim Gecikme Zammı ve Masraf Adı Altında Yapılan Fazla Ödeme Tutarının Sorumlulara Ödettirileceği - Devlet Memurunun İdareyi Zarara Uğratması )
İDAREYİ ZARARA UĞRATMAK ( Sosyal Sigorta Prim Bildirgesinin Geç Verilmesi - İdari Para Cezası Prim Gecikme Zammı ve Masraf Adı Altında Yapılan Fazla Ödeme Tutarının Sorumlulara Ödettirileceği )"

Madde 11

YARGITAY

11YCGK11.3.2003E. 2003/4-63 K. 2003/37"GÖREVDE KEYFİ DAVRANMAK ( Atamaya İlişkin Danıştay ve İdare Mahkemesinin Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Gereğini Yaptıktan Sonra Tekrar Görevden Almak )
MEMURUN KONUSU SUÇ TEŞKİL EDEN EMRİ YERİNİ GETİRMESİ ( İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması - İlgili Kişinin Hakkını İhlal Ederek Zarara Uğramasına Neden Olmak/Görevde Keyfi Davranmak Suçu )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Atamaya İlişkin İdari Yargı Kararlarının Gereğini Yaptıktan Sonra Tekrar Görevden Almak - Yargı Kararlarını Uygulanmaz Hale Getirecek Şekilde Suç Teşkil Eden Bir Emri Yerine Getirmek )
MEMUR HAKKINDA KEYFİ İŞLEMLERDE BULUNMAK ( Atamaya İlişkin İdari Yargı Kararlarının Gereğini Yaptıktan Sonra Tekrar Görevden Almak - Yargı Kararlarını Uygulanmaz Hale Getirecek Şekilde Suç Teşkil Eden Bir Emri Yerine Getirmek )
İDARİ EYLEMİN YASAYA AYKIRILIĞI ( Atamaya İlişkin Danıştay ve İdare Mahkemesinin Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Gereğini Yaptıktan Sonra Tekrar Görevden Almak - Görevde Keyfi Davranmak Suçu )
YARGI KARARLARINI UYGULANAMAZ HALE GETİRMEK ( Görevde Keyfi Davranmak Suçu - Atamaya İlişkin Danıştay ve İdare Mahkemesinin Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Gereğini Yaptıktan Sonra Tekrar Görevden Almak )
ATAMAYA İLİŞKİN İDARİ YARGI KARARLARI ( Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Gereğini Yaptıktan Sonra Tekrar Görevden Almak - Görevde Keyfi Davranmak Suçu )
İDARİ YARGI KARARLARININ İNFAZ EDİLMEMESİ ( Görevde Keyfi Davranmak Suçu - İlgili Kişinin Hakkını İhlal Ederek Zarara Uğramasına Neden Olmak )"

DANIŞTAY

11D2.D29.9.2010E. 2008/4832 K. 2010/3601"OLUMSUZ SİCİLİN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( 2004 Yılında Başlatılan Soruşturmanın 2005 Yılında Sonuçlandığı ve Anılan Soruşturma Raporuna Dayalı Olarak Bir Başka Okula Naklen Atamasının da Yapıldığı Dikkate Alındığında Davacının Kusurluluk Durumu İrdelenmek Suretiyle Karar Verilebileceği )
SORUŞTURMANIN BAŞLADIĞI YIL İLE TAMAMLANDIĞI YILIN FARKLI OLMASI ( Olumsuz Sicilin Düzeltilmesi Talebi - Anılan Soruşturma Raporuna Dayalı Olarak Bir Başka Okula Naklen Atamasının da Yapıldığı Dikkate Alındığında Davacının Kusurluluk Durumu İrdelenmek Suretiyle Karar Verilebileceği )
SİCİL RAPORUNUN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( 2004 Yılında Başlatılan Soruşturmanın 2005 Yılında Sonuçlandığı ve Anılan Soruşturma Raporuna Dayalı Olarak Bir Başka Okula Naklen Atamasının da Yapıldığı Dikkate Alındığında Davacının Kusurluluk Durumu İrdelenmek Suretiyle Karar Verilebileceği )"
11D12.D13.3.2009E. 2008/1133 K. 2009/1305"VAKIFLAR ESKİ BÖLGE MÜDÜRÜ ( Parsel Satışı İçin Kullanabileceği Belirtilen Tutarı Kullanmayarak Kurumu Taviz Bedelinden Mahrum Bırakması - 1/30 Oranında Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Davacının Parsel Satışı İçin Kullanabileceği Belirtilen Tutarı Kullanmayarak Kurumu Taviz Bedelinden Mahrum Bırakması - 1/30 Oranında Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TAVİZ BEDELİ ( Davacının Parsel Satışı İçin Kullanabileceği Belirtilen Tutarı Kullanmayarak Kurumu Taviz Bedelinden Mahrum Bırakması - 1/30 Oranında Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
11D2.D13.6.2007E. 2007/276 K. 2007/2686"ÖĞRETMEN SİCİL RAPORU ( Orta Düzeyde Düzenlenmesine İlişkin İşlemin İptali - Davacının Önceki Yıllara Ait Sicil Raporları İle Dava Konusu Sicil Raporu Arasında Paralellik Bulunması Nedeniyle Objektif Olarak Düzenlendiğinden Reddi Gereği )
SİCİL RAPORUNUN ORTA DÜZEYDE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Önceki Yıllara Ait Sicil Raporları İle Dava Konusu Sicil Raporu Arasında Paralellik Bulunması Nedeniyle Objektif Olarak Düzenlendiğin/Reddi Gereği )
KADEME İLERLEMESİ ( Sicil Raporunun Orta Düzeyde Düzenlenmesine İlişkin İşlemin İptali - Davacının Önceki Yıllara Ait Sicil Raporları İle Dava Konusu Sicil Raporu Arasında Paralellik Bulunması Nedeniyle Objektif Olarak Düzenlendiğinden Reddi Gereği )"
11D1.D24.1.2006E. 2005/1377 K. 2006/83"KANUNSUZ EMİR ( Anonim Şirketinin Fabrika Kurmasına Olanak Tanıyan Bakanlar Kurulu Kararının Başbakanlık ve Çevre Bakanlığı Yazılarının Kanunsuz Emir Oldukları Anlaşıldığından Bunlara Dayanılarak Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesinde İlgilinin Sorumluluğunun Bulunduğu )
YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Bakanlar Kurulu Kararının Başbakanlık ve Çevre Bakanlığı Yazılarının Kanunsuz Emir Oldukları Anlaşıldığından Bunlara Dayanılarak Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesinde İlgilinin Sorumluluğunun Bulunduğu )
FABRİKA KURULMASINA OLANAK TANIYAN BAKANLAR KURULU KARARI ( Başbakanlık ve Çevre Bakanlığı Yazılarının Kanunsuz Emir Oldukları Anlaşıldığından Bunlara Dayanılarak Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesinde İlgilinin Sorumluluğunun Bulunduğu )"

SAYIŞTAY

11S8.D30.1.2007 K. 5913"EMEKLİ SANDIĞI PRİMLERİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( Kurumca Tahakkuk Ettirilen Gecikme Zamlarının Buna Sebebiyet Verenlerce Karşılanması Gereği )
GECİKME ZAMMI ( Emekli Sandığı Primlerinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Emekli Sandığı Kurumunca Gecikme Zammı Tahukkuk Ettirilmesi - Gecikme Zamlarının Buna Sebebiyet Verenlerce Karşılanması Gereği )
MEMURUN EMEKLİ SANDIĞI PRİMİMİN ZAMANINDA YATIRILMAMASINDAN DOĞAN GECİKME ZAMINDAN SORUMLU OLMASI ( Gecikme Zammı - Emekli Sandığı Primininin Zamanında Yatırılmaması )"
11S8.D17.2.2005 K. 5589"TELEFON BEDELLERİ ( Zamanında Yatırılmaması - Bütçeden Ödenmesi Yönünde Bir Düzenleme Bulunmadığından Gecikme Bedellerinin Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği )
GECİKME CEZASI ( Telefon Bedellerinin Zamanında Yatırılmaması - Bütçeden Ödenmesi Yönünde Bir Düzenleme Bulunmadığından Gecikme Bedellerinin Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği )"

Madde 12

YARGITAY

12YHGK23.12.2009E. 2009/4-471 K. 2009/578"RÜCUAN TAZMİNAT ( Personelin Sorumluluğuna Gidilebilmesi İçin Yapılan Eylem ve İşlemden Kamunun Zarar Görmüş Olması Gerektiği - Hastane ve Davacı Hazine'nin Kusuru İle Oluşan Zarardan Davalıların Sorumlu Tutulamayacağı )
KURUM ZARARININ TAHSİLİ ( Rücuan Tazminat - Personelin Sorumluluğuna Gidilebilmesi İçin Yapılan Eylem ve İşlemden Kamunun Zarar Görmüş Olması Gerektiği/Hastane ve Davacı Hazine'nin Kusuru İle Oluşan Zarardan Davalıların Sorumlu Tutulamayacağı )
PERSONELİN SORUMLULUĞU ( Gidilebilmesi İçin Yapılan Eylem ve İşlemden Kamunun Zarar Görmüş Olması Gerektiği - Hastane ve Davacı Hazine'nin Kusuru İle Oluşan Zarardan Davalıların Sorumlu Tutulamayacağı )
HASTANE VE HAZİNE'NİN KUSURU İLE OLUŞAN ZARAR ( Devlet Memurları Kanununa Göre Personelin Sorumluluğuna Gidilebilmesi İçin Yapılan Eylem ve İşlemden Kamunun Zarar Görmüş Olması Gerektiği )"
12Y4.HD15.12.2005E. 2004/16928 K. 2005/13598"BANKANIN ŞUBE MÜDÜRÜNÜN KREDİLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE AYKIRI DAVRANMASI ( Tazminat İstemi - Devlet Memurlarının Görevlerinden Kaynaklanan Zararlarının Ödettirilmesine Yönelik Uyuşmazlıklarda Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
DEVLET MEMURLARININ GÖREVLERİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARININ ÖDETTİRİLMESİ ( Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
TAZMİNAT DAVASI ( Bankanın Şube Müdürünün Kredilendirme Ölçütlerine Aykırı Davranması - Devlet Memurlarının Görevlerinden Kaynaklanan Zararlarının Ödettirilmesine Yönelik Uyuşmazlıklarda Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankanın Şube Müdürünün Kredilendirme Ölçütlerine Aykırı Davranması - Devlet Memurlarının Görevlerinden Kaynaklanan Zararlarının Ödettirilmesine Yönelik Uyuşmazlıklarda Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu ) "
12YHGK11.12.2002E. 2002/4-993 K. 2002/1052"MADDİ TAZMİNAT ( Davacı Bankada Yönetici Olarak Çalışan Davalıların Bankayı Zarara Uğrattıkları İddiası )
BANKA YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU ( Tedbirli Basiretli ve Öngörülü Hareket Etmeyerek Bankanın Zararına Yol Açan Yöneticilerin Bu Zararlardan Sorumlu Olması )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemlerde Zamanaşımının Eylemi ve Eylemi Yapanı Öğrenmeden İtibaren Bir Yıl Olması )
SUÇ NİTELİĞİNDE OLAN HAKSIZ EYLEM ( Zamanaşımı Süresinin Bir Yıl Değil Daha Uzun Süreli Ceza Zamanaşımı Olması )
RİSK FAKTÖRÜ TAŞIYAN BANKALARA DEPO HESAPLARI AÇILMASI ( Yöneticinin Basiretli Bir İş Adamı Gibi Davranmayarak Bankayı Zarara Uğratmasından Sorumlu Olması )
MEMURUN KİŞİSEL KUSURU ( İdari Görevini Yerine Getirirken Kendi Kusuruyla Bankayı Zarara Uğratan Memurun Zarardan Sorumlu Olması )
KAMU BANKASININ ZARARA UĞRATILMASI ( Davalı Yöneticilerin Basiretli Bir İş Adamı Gibi Davranmayarak Bankanın Zarara Uğramasından Sorumlu Olmaları )
PROFESYONEL BANKA YÖNETİCİSİNİN GÖREVİ ( Az Risk Taşıyan veya Riski Bulunmayan İşlemler Yapmalarının Gerekmesi )
BASİRETLİ BİR İŞ ADAMI GİBİ DAVRANMAMA ( Davalı Banka Yöneticisinin Gerekli Özeni Göstermeyerek Verdiği Kredilerin Geri Tahsil Edilememesi Nedeniyle Bankanın Uğradığı Zarardan Sorumlu Olması )"
12YHGK14.6.1995E. 1995/4-406 K. 1995/614"ALACAK DAVASI ( Kurumda Memur Statüsünde Çalışan Davalının Lojmanındaki Telefondan Yaptığı Görüşmeler Karşılığında Tahakkuk Ettirilip Kurumca Ödenen Telefon Bedelinin Tahsili İstemi )
TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN ÜCRETSİZ OLMASI ( Davaya Konu Telefon Ücretinin Tahakkuk Ettirildiği Dönemde Yürürlükte Bulunan 1379 Sayılı Kanunda Bu Hususun Düzenlenmesi )
MEMURLARININ İDAREYE VERMİŞ OLDUĞU ZARAR ( Bu Durumda Devlet Memurlarının Borçlar Kanununun Haksız Fiil Kurallarına Göre Sorumlu Olması )
1379 SAYILI KANUN ( Hangi Kamu Görevlilerinin Oturdukları Lojmanlara Telefon Bağlama ve Görüşmelerinin Ücretsiz Olacağının Sayılmış Olması )
HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Borçlar Kanununa Göre Hakimin Zarar Olup Olmadığını ve Kapsamını Resen Araştırmakla Yükümlü Olması )"
12Y4.HD22.4.1975E. 1974/886 K. 1975/5358"TAZMİNAT DAVASI ( Devlet Memurlarının Davacıların Yakınlarını Öldürmeleri Nedeniyle İdareden Tazminat Talebi )
GÖREVLİNİN SORUMLULUĞU KOŞULU ( Orman Bakım Memurlarının Çevirdikleri Arabada Davacıların Yakınlarını Öldürmeleri Görevle İlgili Olmadığından Davanın Görevliye Açılmasının Gerekmesi )
RÜCU HAKKI ( Orman Bakım Memurlarının Çevirdikleri Arabada Davacıların Yakınlarını Öldürmeleri Görevle İlgili Olmadığından Davanın Görevliye Açılmasının Gerekmesi )
HUSUMET ( Orman Bakım Memurlarının Çevirdikleri Arabada Davacıların Yakınlarını Öldürmeleri Görevle İlgili Olmadığından Davanın Görevliye Açılmasının Gerekmesi )"

DANIŞTAY

12D2.D7.10.2013E. 2009/4707 K. 2013/5658"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Yapılan Hesaplama Neticesinde Belirlenen Miktarı Ödemesi Gerektiği Yolundaki İşlemin Genel Hükümler Çerçevesinde Adli Yargı Yerlerince Tahsili Yoluna Gidilmesi Gerektiği )
FAİZ GELİRİ KAYBI ( İdari İşlemin İptali İstemi - Davacının Yapılan Hesaplama Neticesinde Belirlenen Miktarı Ödemesi Gerektiği Yolundaki İşlemin Genel Hükümler Çerçevesinde Adli Yargı Yerlerince Tahsili Yoluna Gidilmesi Gerektiği )
ADLİ YARGI YERİ ( Davacının Yapılan Hesaplama Neticesinde Belirlenen Miktarı Ödemesi Gerektiği Yolundaki İşlemin Genel Hükümler Çerçevesinde Adli Yargı Yerlerince Tahsili Yoluna Gidilmesi Gerektiği - İdari İşlemin İptali İstemi )"
12D5.D22.2.2011E. 2008/6842 K. 2011/955"İNTİBAKIN YAPILMASI TALEBİ ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü İlahiyat Programından Mezun Olan Davacının 657 S.Y'nın 36-A 12/D Md. Uyarınca Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 399 S. KHK Uyarınca Sözleşmeli Personel Statüsünde Görev Yapan Davacı - 657 S.Y'nın 36-A 12/D Md. Uyarınca İntibakın Yapılması Talebinin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
İLAHİYAT PROGRAMINDAN MEZUN DAVACI ( İntibakın Yapılması Talebi - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümünden Mezun Davacının İsteminin Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
399 SAYILI KHK UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDE GÖREV YAPAN DAVACI ( 657 Sayılı Yasa Kapsamında Memur Statüsüne Sahip Olmadığı - 657 S.Y'nın 36-A 12/D Md. Uyarınca İntibakın Yapılması Talebinin Reddedileceği )
MEMUR STATÜSÜ ( 399 S. KHK Uyarınca Sözleşmeli Personel Statüsünde Görev Yapan Davacı/657 Sayılı Yasa Kapsamında Memur Statüsüne Sahip Olmadığı - İntibakın Yapılması Talebinin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )"
12D2.D31.5.2010E. 2010/1471 K. 2010/2465"DENETİM TAZMİNATININ GERİ İSTENİLMESİ (657 S. Devlet Memurları Kanunu'nun 12. Md. Uygulanamayacağı Gibi Söz Konusu Yersiz Ödemenin 5018 S. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71. Md.sinde Tanımlanan "Kamu Zararı" Kapsamında da Değerlendirilemeyeceği)
YERSİZ OLARAK ÖDENDİĞİ TESPİT EDİLEN TUTARIN GERİ İSTENİLMESİ (Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 G. E:1968/8, K:1973/14 Sayılı Kararının Uygulanacağı)
KAMU ZARARI (Denetim Tazminatının Geri İstenilmesi - 657 S. Devlet Memurları Kanunu'nun 12. Md. Uygulanamayacağı Gibi Söz Konusu Yersiz Ödemenin 5018 S. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71. Md.sinde Tanımlanan "Kamu Zararı" Kapsamında da Değerlendirilemeyeceği)"
12D11.D4.12.2009E. 2009/4252 K. 2009/10283"KAMU GÖREVLİSİNİN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMASI (Bir Mahkeme Kararına Lüzum Olmadan Re'sen İlgili Kamu Görevlisinin Maaşından Kesinti Yapılmak Suretiyle Yersiz Ödemelerin İdarece Tahsil Edilebileceği)
KAMU ZARARLARININ TAHSİLİ (Alacakların Doğrudan Kamu Görevlisinin Maaşından Kesinti Yapılmak Suretiyle İstirdat Edilebileceğine İlişkin Bir Tahsil Usulüne Yer Verilmediği - Rızaen ve Sulhen Ödenmeme Durumunda Genel Hükümlere Göre Hükmen Tahsil Yoluna Gidilebileceği)
MAAŞTAN KESİNTİ (Kamu Zararından Doğan Alacakların Doğrudan Kamu Görevlisinin Maaşından Kesinti Yapılmak Suretiyle İstirdat Edilebileceğine İlişkin Bir Tahsil Usulüne Yer Verilmediği - Rızaen ve Sulhen Ödenmeme Durumunda Genel Hükümlere Göre Hükmen Tahsil Yoluna Gidilmesi Öngörüldüğü)
ÖDEME VE TEBLİĞ BELGESİ (Ödememe Durumunda Genel Hükümlere Göre Hükmen Tahsil Yoluna Gidileceğinin Vurgulanması ve Bu Belgeye Dayanılarak Davacının Maaşından Kesinti Yapılmamış Olması Karşısında Dava Konusu İşlemin İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gerekli (İcrai) İşlem Niteliğinde Olmadığı)"
12D12.D19.2.2008E. 2007/3907 K. 2008/1074"KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Ayrıca Kınama ve Uyarma Cezalarının ve İkramiye Talimat Namesinin Uygulanmasına ve İdarece Uğranıldığı Öne Sürülen Zararın Tahsiline İlişkin İşlemin İptali de Talep Edildiği - Tüm Talepler Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği )
ZARARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Yanında Kınama ve Uyarma Cezalarının ve İkramiye Talimatnamesinin Uygulanmasına ve İdarece Uğranıldığı Öne Sürülen Zararın Tahsili - Tüm Talepler Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği )"
12D12.D28.11.2006E. 2004/792 K. 2006/5532"POLİS MEMURUNUN GÖREVİ SIRASINDA KULLANDIĞI ARAÇTA MEYDANA GELEN ZARAR ( Adliye Mahkemesinde Tazminat Davası Açılıp Sonucuna Göre Zarar Miktarının Tazmin Ettirilmesinin Mümkün Bulunduğu )
RESMİ ARAÇTA MEYDANA GELEN HASAR ( Polis Memurunun Görevi Sırasında Kullandığı - Adliye Mahkemesinde Tazminat Davası Açılıp Sonucuna Göre Zarar Miktarının Tazmin Ettirilmesinin Mümkün Bulunduğu )
ZARARIN TAZMİN ETTİRİLMESİ ( Polis Memurunun Görevi Sırasında Kullandığı Araçta Meydana Gelen - Adliye Mahkemesinde Tazminat Davası Açılıp Sonucuna Göre Hüküm Verilmesi Gereği )"
12D11.D4.10.2006E. 2006/5872 K. 2006/4550"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Davacıya Yersiz Olarak Ödendiği İleri Sürülen Nöbet Ücreti İle Zam ve Tazminatların İstirdadına İlişkin İşlemin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararına Göre Çözümleneceği )
YERSİZ ÖDENEN NÖBET ÜCRETİ ( Zam ve Tazminatların İstirdadına İlişkin İşlemin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararına Göre Çözümleneceği )
ZAM VE TAZMİNATLARIN İSTİRDADI ( Davacıya Yersiz Olarak Ödendiği İleri Sürülen Nöbet Ücreti İle Zam ve Tazminatların İstirdadına İlişkin İşlemin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararına Göre Çözümleneceği )"
12D5.D26.5.2006E. 2003/2431 K. 2006/2802"İŞLEMİN UYGULANMASININ ZORUNLU NİTELİK TAŞIMAMASI ( Hazine Zararı - Davacının Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Olduğu İfadesinin Zarar Rızaen Ödenmediği Takdirde Genel Hükümler Uygulanarak Tahsili Yoluna Gidileceği Anlamını İçerdiği )
HAZİNE ZARARI ( Kamu Görevlisine Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğunun Bildirilmesine İlişkin İşlemin Uygulanmasının Zorunlu Nitelik Taşımadığı )
KAMU GÖREVLİLERİNİN HAZİNE ZARARINDAN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUKLARI ( Bildirilmesine İlişkin İşlemin Uygulanmasının Zorunlu Nitelik Taşımadığı )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Kamu Görevlisinin Hazine Zararından - Davacının Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Olduğu İfadesinin Zarar Rızaen Ödenmediği Takdirde Genel Hükümler Uygulanarak Tahsili Yoluna Gidileceği Anlamını İçerdiği )"
12D11.D22.3.2005E. 2002/5061 K. 2005/1546"ÖĞRENİM DURUMU DEĞİŞENLERİN İNTİBAKI ( Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması Nedeniyle "Sağlık Bilimi Lisansiyeri" Kabul Edilmesi - Maaş ve Özlük Haklarının Buna Göre Ödenmesi Gereği )
ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRMEK ( Maaş ve Özlük Haklarının Buna Göre Ödenmesi Gereği - Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması Nedeniyle "Sağlık Bilimi Lisansiyeri" Kabul Edilmesi )
MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI ( Öğrenim Durumu Değişenlerin İntibakının Yapılıp Buna Göre Ödenmesi Gereği - Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması )
SAĞLIK BİLİMİ LİSANSİYERİ ( Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması - İntibakının Yapılıp Maaş ve Özlük Haklarının Buna Göre Ödenmesi Gereği )"
12D5.D5.11.2002E. 2002/685 K. 2002/4205"KAMU GÖREVLİLERİNCE İDAREYE VERİLEN ZARAR ( Tahsili Amacıyla 657 Sayılı Kanununun 12. Maddesinde Belirtilen Miktarın Üzerinde Doğrudan Tahsil Yoluna Gitme Olanağı Bulunmadığı )
İDAREYE VERİLEN ZARAR ( Kamu Görevlilerince - Tahsili Amacıyla 657 Sayılı Kanununun 12. Maddesinde Belirtilen Miktarın Üzerinde Doğrudan Tahsil Yoluna Gitme Olanağı Bulunmadığı )"
12D8.D18.2.1999E. 1996/2509 K. 1999/551"MEMURUN EK İŞ YAPMASI YASAĞI ( Doktorluk Mesleği Yanında Ticari Faaliyet Gösteren Memura Kademe İlerleme Cezası Verilmesi )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Doktorluk Mesleği Yanında Ticari Faaliyette de Bulunan Memur )
DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Doktorluk Mesleği Yanında Ticari Faaliyette de Bulunan Memur Davacıya Verilen )
DOKTORLUK YANINDA TİCARİ FAALİYETTE DE BULUNAN MEMUR ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Hukuka Uygun Olması )"
12D5.D11.2.1999E. 1998/3668 K. 1999/287"DEVLET ALACAĞININ ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( İlgili Memurun Sorumluluğu )
MEMURUN SORUMLULUĞU ( Vergi /Devlet/ Alacağının Zamanaşımına Uğramasına Sebep Olunması Halinde )
VERGİ ALACAĞININ ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( İlgili Memurun Sorumluluğu )"
12D8.D3.2.1999E. 1998/6475 K. 1999/222"DİSİPLİN CEZASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Emniyeti Suistimal Suçundan Adli Yargıda Mahkum Olan Memura Verilecek Olan )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Emniyeti Suistimalden Adli Yargıda Mahkum Olan Memura Disiplin Cezası Verilmesinde )
EMNİYETİ SUİSTİMALDEN ADLİ YARGIDA MAHKUM OLAN MEMUR ( Disiplin Cezası Verilmesinde Zamanaşımı Süresi )"
12D8.D1.10.1998E. 1996/662 K. 1998/2876"İPTAL DAVASI ( Davacıya Verilen Kınama Cezası )
SAVUMA HAKKI ( Herkesin Meşru Vasıta ve Yollardan Faydalanmak Suretiyle Yargı Mercileri Önünde Davacı Veya Davalı Olarak İddia ve Savunma Hakkına Sahip Olması )
KINAMA CEZASI ( Somut Bilgi ve Belgeyle SAptanamayan Eylem Nedeniyle Ceza Verilememesi )
TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Neden Olunan Zararın Davacının Aylığından Taksitler Halinde Kesilmesine İlişkin İşlemlerde Adli Yargı Kararı Olmadan Zararın Tazmin Ettirilememesi )"
12D8.D22.5.1998E. 1998/920 K. 1998/1846"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personeli Hakkında Yasal Düzenleme Olmadığı - Disipline Aykırı Davranışlara Sözleşme Ekindeki Hükümlerin Uygulanacağı )
DİSİPLİN CEZALARI ( Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personeli Hakkında Yasal Düzenleme Olmadığı - Disipline Aykırı Davranışlara Sözleşme Ekindeki Hükümlerin Uygulanacağı )
DEVLET TİYATROLARI SÖZLEŞMELİ PERSONELİ DİSİPLİN CEZASI"
12D5.D14.2.1995E. 1991/3198 K. 1995/695"KİT PERSONELİNİN İDAREYE VERDİĞİ ZARARLAR ( Özel Hukuk Hükümlerine Göre Hükmen Tahsil Yoluna Gidilmesi Gereği-Maaştan Kesinti Yapılamayacağı )
MAAŞ KESİNTİSİ ( KİT Personelinin Verdiği Zararların Tahsili İçin Bu Yola Başvurulamayacağı )"
12D5.D8.5.1979E. 1975/9257 K. 1979/1132"İPTAL DAVASI ( Belediye Motorcusu Olarak Görev Yapmakta İken Belediye Jeneratörü İçin Alınan Mazotun Eksilmesinden Sorumlu Tutularak Mazot Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesi )
MEMURUN İDAREYE KARŞI SORUMLULUĞU ( İdare Tarafından Uğranılan Zararın Tazmini İçin Memur Aleyhine Adli Yargıda Açılan Dava Sonucunda Belirlenmesi )
İDAREYE KARŞI MEMURUN SORUMLULUĞU ( İdare Tarafından Uğranılan Zararın Tazmini İçin Memur Aleyhine Adli Yargıda Açılan Dava Sonucunda Belirlenmesi )
AYLIKTAN KESİNTİ ( İdarenin Kendi Aleyhine Memurlar Tarafından İka Edilen Zararlarda Memura Karşı Re'sen İcra Yetkisini Kullanarak Aylıktan Kesinti Yapabilme Olanağına Sahip Olmaması )"

UYUŞMAZLIK

12UMH12.6.2000E. 2000/14 K. 2000/20"KURUM ZARARI (Zararın Kişisel Sorumluluğuna Dayanılarak İlgili Memurdan Tahsili Amacıyla İdare Tarafından Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
DEVLET MEMURUNUN KURUMU ZARARA UĞRATMASI (Zararın Kişisel Sorumluluğuna Dayanılarak İlgili Memurdan Tahsili Amacıyla İdare Tarafından Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
KİŞİSEL SORUMLULUK (Kurumun Zarara Uğratılmasına Sorumlu Olan Memurdan Zararın Tahsili Amacıyla İdare Tarafından Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
12UMH7.4.1986E. 1986/4 K. 1986/14"YARGILAMA GİDERİ ÖDEMEK ZORUNDA KALAN KURUMUN RÜCUAN TAZMİNAT TALEBİ (İptal Edilen Kamulaştırma Kararını Veren Görevlilerden)
RÜCUAN TAHSİLAT DAVASI (Belediye Adına Verdikleri Kamulaştırma Kararı Mahkemece İptal Edilen Kamu Görevlilerinin İptal Davasında Mahkum Olunan Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu)
KAMULAŞTIRMA KARARININ İPTALİ DAVASINDA BELEDİYENİN ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI YARGILAMA GİDERLERİ (Kamulaştırma Kararını Veren Kamu Görevlilerine Rücu)"
12UMH19.10.1977E. 1977/18 K. 1977/58"İCRA MEMURUNUN KUSURLU EYLEMİNDEN DOĞAN ZARAR (Tazminat Davası)
TAZMİNAT DAVASI (İcra Memurunun Kusurlu Eyleminden Dolayı Uğranılan Zarar İçin Açılan)
MEMUR VE DEVLETE KARŞI BİRLİKTE AÇILAN DAVA (İcra Memurunun Kusurlu Eyleminden Doğan Zarar İçin Tazminat Talebiyle)"
12UMH30.4.1975E. 1973/607 K. 1975/123"İCRA MEMURUNUN KUSURLU İŞLEMİ (Doğan Zararın Tazmini İçin Açılan Dava)
TAZMİNAT TALEBİ (İcra Memurunun Kusurlu İşleminden Doğan Zarar İçin)
DEVLETE VE MEMURA KARŞI AÇILAN DAVA (İcra Memurunun Kusurlu İşleminden Doğan Zarar İçin)"

SAYIŞTAY

12S2.D27.10.2015 K. 35344"KURUM BÜTÇESİNDEN İDARİ PARA CEZASI ÖDENMESİ (Kurum Çalışanları İçin SGK. Bildirgelerin Yasal Süresi İçinde Bildirilmemesi Nedeniyle Kesilen - Yükümlülükleri Yasal Süresinde Yerine Getirmeyen İlgili Memurlar ve Gözetim Yükümlüsü Kurum Amirleri Tarafından Ödenmesi Gerektiği)
İDARİ PARA CEZASI (Kurum Çalışanları İçin SGK. Bildirgelerin Yasal Süresi İçinde Bildirilmemesi Nedeniyle Kesilen - İlgili Memurlar ve Gözetim Yükümlüsü Kurum Amirleri Tarafından Ödenmesi Gerektiği/Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği)
SGK BİLDİRGELERİNİN YASAL SÜRESİ İÇİNDE VERİLMEMESİ (Kesilen İdari Para Cezalarının Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği - Yükümlülükleri Yasal Süresinde Yerine Getirmeyen İlgili Memurlar ve Gözetim Yükümlüsü Kurum Amirleri Tarafından Ödenmesi Gerektiği)"
12STKK28.5.2013 K. 37250"DEVLET MALLARININ SİGORTA EDİLMEMESİ ESASI ( Kasa Sigortası ve Veznedarlara İlişkin Suiistimal Sigortaları Zorunlu Sigortalar Kapsamında Yer Almadığı - Bu Bedellerin Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği )
KASA VE VEZNEDARLARA İLİŞKİN SUİİSTİMAL SİGORTALARI ( Zorunlu Sigortalar Kapsamında Yer Almadığı/Bu Bedellerin Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği - Devlet Mallarının Sigorta Edilmemesi Esası )
SİGORTA BEDELLERİ ( Kasa Sigortası ve Veznedarlara İlişkin Suiistimal Sigortaları Zorunlu Sigortalar Kapsamında Yer Almadığı - Bu Bedellerin Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği )
ZORUNLU SİGORTALAR ( Kasa Sigortası ve Veznedarlara İlişkin Suiistimal Sigortaları Bu Kapsamında Yer Almadığı/Bu Bedellerin Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği - Devlet Mallarının Sigorta Edilmemesi Esası )
KURUM BÜTÇESİNDEN ÖDENEMEYECEK GİDERLER ( Kasa Sigortası ve Veznedarlara İlişkin Suiistimal Sigortaları - Zorunlu Sigortalar Kapsamında Yer Almadığı )"
12S8.D2.6.2009 K. 6414"RUHSAT ÜCRETLERİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( Gecikme Cezasının Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
GECİKME CEZASI ( Belediye Bütçesinden Ödenemeyeceği - Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Ücretlerinin Zamanında Ödenmemesi )
BELEDİYE BÜTÇESİNDEN ÖDENEMEYECEK GİDERLER ( Gecikme Cezası - Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Ücretlerinin Zamanında Ödenmemesi )"
12S1.D26.3.2009 K. 9446"AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNİN ZAMANINDA VERİLMEMESİ ( Uygulanan İdari Para Cezası Ödemesinin Belediye Bütçesinden Yapılamayacağı - Gecikmede Kasıt Kusur Ya da İhmali Olan Görevliden Tazmin Edilmesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( Ödemesinin Belediye Bütçesinden Yapılamayacağı - Sosyal Sigortalar Kurumuna Aylık Prim Hizmet Belgesinin Zamanında Verilmemesi )
SSK'NA AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNİN ZAMANINDA VERİLMEMESİ ( Uygulanan İdari Para Cezası Ödemesinin Belediye Bütçesinden Yapılamayacağı )"
12S4.D8.2.2007 K. 30321"AVUKATLIK ÜCRETİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( Gecikme Faizi ve İcra Masraflarına Neden Olan Memura Ödettirilmesi Gereği )
DEVLET MEMURUNUN KASIT KUSUR İHMAL VE TEDBİRSİZLİĞİ SONUCU İDARENİN ZARARA UĞRAMASI ( Zararın İlgili Memur Tarafından Rayıç bedel Üzerinden Ödenmesi Gereği - Belediye Aleyhine Hükmedilen Avukatlık Ücretinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Başlatılan İcra Takibi Masrafı ve Geçikme Cezasının Neden Olan Görvliye Ödettirilmesi Gereği )"
12STKK23.1.2007 K. 29039"KAMU MALLARININ SİGORTA ETTİRİLMESİ ( Kamu Görevlisinin Kişisel Sorumluluğundan Kaynaklandığı Kamu Görevlisinin Kendisine Teslim Edilen Devlet Malını Korumak Zorunda Olduğu - Devlet Malı Zarara Uğramışsa Zarar Sorumlusunda Tahsil Edilmesi Gerektiğinden Sigorta Giderinin Devlet Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
BELEDİYEYE AİT BİLGİSAYAR VE YAZICILARIN SİGORTA ETTİRİLMESİ ( Sigorta Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı - Sigorta Şirketinden Primden Daha Fazla Tazminat Tahsil Edilmesinin Kamu Görevlisinin Kendisine Teslim Edilen Malların Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmadığı )"
12S8.D17.2.2005 K. 5589"TELEFON BEDELLERİ ( Zamanında Yatırılmaması - Bütçeden Ödenmesi Yönünde Bir Düzenleme Bulunmadığından Gecikme Bedellerinin Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği )
GECİKME CEZASI ( Telefon Bedellerinin Zamanında Yatırılmaması - Bütçeden Ödenmesi Yönünde Bir Düzenleme Bulunmadığından Gecikme Bedellerinin Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği )"
12S8.D8.10.2002 K. 5155"DEVLET MEMURUNUN İDAREYİ ZARARA UĞRATMASI ( Sosyal Sigorta Prim Bildirgesinin Geç Verilmesi - İdari Para Cezası Prim Gecikme Zammı ve Masraf Adı Altında Yapılan Fazla Ödeme Tutarının Sorumlulara Ödettirileceği )
SOSYAL SİGORTA PRİM BİLDİRGESİNİN GEÇ VERİLMESİ ( İdari Para Cezası Prim Gecikme Zammı ve Masraf Adı Altında Yapılan Fazla Ödeme Tutarının Sorumlulara Ödettirileceği - Devlet Memurunun İdareyi Zarara Uğratması )
İDAREYİ ZARARA UĞRATMAK ( Sosyal Sigorta Prim Bildirgesinin Geç Verilmesi - İdari Para Cezası Prim Gecikme Zammı ve Masraf Adı Altında Yapılan Fazla Ödeme Tutarının Sorumlulara Ödettirileceği )"
12S5.D28.6.2001 K. 10062"İDARİ PARA CEZASI ( SSK Aylık Bildirgelerinin Süresinde Verilmemesi - Zarara Uğratan Kusurlu Personelden Hazine Zararının Rücu Hakkı Kullanılarak Tahsilinin Sağlanması İçin Konunun İçişleri Bakanlığına Yazılması )
SSK AYLIK BİLDİRGELERİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( İdari Para Cezası - Zarara Uğratan Kusurlu Personelden Hazine Zararının Rücu Hakkı Kullanılarak Tahsilinin Sağlanması İçin Konunun İçişleri Bakanlığına Yazılması )"
12S8.D15.2.2001 K. 4742"LOJMANDA KAÇAK SU KULLANIMI ( İdarenin Bakanlık Aleyhine Açtığı Dava Sonucu Verilen Karara İstinaden Ortaya Çıkan Su Borcunun Lojman Sakinlerince Karşılanması Gereği )
KAÇAK SU KULLANIMI ( Lojmanlarda - İdarenin Bakanlık Aleyhine Açtığı Dava Sonucu Verilen Karara İstinaden Ortaya Çıkan Su Borcunun Lojman Sakinlerince Karşılanması Gereği )"
12S8.D10.6.1999 K. 4372"MEMURUN İHMAL VE KUSURU ( Orman İşletmesine Ait Araca Kanuna Aykırı Olarak Fazla Miktarda Yük Yüklenmesi Nedeniyle Kesilen Cezanın Döner Sermaye Bütçesinden Ödenememesi )"
12S2.D30.4.1998 K. 31977"YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLULUK ( Geçersiz Not Verilen Öğrencinin İdare Mahkemesine Açtığı Davayı Kazanması - Geçersiz Not Veren Üğretim Üyesi Tarafından Ödenmesi Gerektiği )
ÖĞRENCİNİN İDARE MAHKEMESİNDE AÇTIĞI DAVAYI KAZANMASI ( Geçersiz Not Verilen - Yargılama Giderinin Geçersiz Not Veren Üğretim Üyesi Tarafından Ödenmesi Gerektiği )
ÖĞRETİM ÜYESİNİN YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLULUĞU ( Geçersiz Not Verilen Öğrencinin İdare Mahkemesine Açtığı Davayı Kazanması )"

Madde 13

YARGITAY

13Y10.HD18.10.2017E. 2017/4095 K. 2017/6995"RÜCU İSTEMİ ( İş Kazası Sonucu Vefat Eden Sigortalı Yakınlarına Bağlanan Gelir Sebebiyle Kurumun Uğradığı Zararın 506 S.K. Md. 26 Gereğince Davalılardan Tahsili İstemi - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Kanunun Gösterdiği Şekil ve Şartlara Uygun Olarak Ancak İdare Aleyhine Açılabileceği )
GÖREV KUSURU ( İş Kazası Sonucu Vefat Eden Sigortalı Yakınlarına Bağlanan Gelir Sebebiyle Kurumun Uğradığı Zararın 506 S.K. Md. 26 Gereğince Davalılardan Tahsili İstemi - Eylem veya İşlemin Görev Kusuru Olarak Nitelendirilebildiği Hallerde Kişisel Kusura Dayanılarak Memur Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılmayacağı/399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştığı ve 5434 Sayılı Kanuna Tabi Olan Davalının Durumunun İrdelenmemiş Olmasının İsabetsiz Olduğu )"
13Y4.HD4.10.2017E. 2015/13016 K. 2017/5399"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davaları Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla İdare Aleyhine Açılabileceği - Doktor ve Hemşire Aleyhine Açılan Davanın Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )
KAMU GÖREVLİSİNİN KUSURLU EYLEMİ ( Tazminat İstemi/Husumet - Anayasa'nın 129/5. Md. 657 S. D.M.K.'nun 13/1. Md. Gereğince Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davaları Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla İdare Aleyhine Açılabileceği )
HUSUMET ( Kamu Görevlisi Doktor ve Hemşire Aleyhine Açılan Davanın Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddi Gerektiği/Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Koşullara Uygun Olarak Davanın İdare Aleyhine Açılabileceği - Kamu Görevlisinin Kusurlu Eyleminden Kaynaklı Tazminat İstemi )"
13Y4.HD5.6.2017E. 2017/1471 K. 2017/3657"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Kanunun Gösterdiği Şekil ve Şartlara Uygun Olarak Ancak İdare Aleyhine Açılabileceği/Davalının Haksız Eyleminin Kişisel Kusur Oluşturduğu/Kamu Görevi İle İlişkilendirilemeyeceği - Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olduğu ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunduğu Gerekçesiyle Davanın Pasif Husumet Yokluğundan Reddine Dair Verilen Kararın İsabetsiz Olduğu )
KİŞİSEL KUSUR ( Davalının Haksız Eyleminin Kişisel Kusur Oluşturduğu/Kamu Görevi İle İlişkilendirilemeyeceği - Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Husumetin Kamu Görevlisine Değil İdareye Düştüğü Gerekçesiyle Davanın Reddinin Bozmayı Gerektirdiği - Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )"
13Y13.HD16.3.2017E. 2015/13363 K. 2017/3325"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Tedavi ve Ameliyatların Hatalı Olduğu ve Durumunu Daha da Kötüleştirdiği İddiasıyla Açılan - Davalıların Devlet Hastanesinde Görev Yaparken Verdiği Hizmetten Doğan Davada Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Kanunun Gösterdiği Şekil ve Şartlara Uygun Olarak Ancak İdare Aleyhine Açılabileceği)
TEDAVİ VE AMELİYATLARIN HATALI OLDUĞU VE DURUMUNU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRDİĞİ İDDİASIYLA AÇILAN TAZMİNAT İSTEMİ (Davalıların Devlet Hastanesinde Görev Yaparken Verdiği Hizmetten Doğan Davanın Ancak İdare Aleyhine Açılabileceği)
GÖREV (Davalıların Devlet Hastanesinde Görev Yaparken Verdiği Hizmetten Doğan Davada Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Kanunun Gösterdiği Şekil ve Şartlara Uygun Olarak Ancak İdare Aleyhine Açılabileceği - Maddi ve Manevi Tazminat)"
13Y10.HD13.2.2017E. 2015/9332 K. 2017/967"JANDARMANIN YAKALAMA OPERASYONU SIRASINDA VEFAT EDEN ŞAHSA KURUMCA ÖDENEN BEDELİN RÜCUAN TAZMİNİ DAVASI ( Hizmet Kusuru/Ancak İdare Aleyhine Dava Açılabileceği - Jandarma Genel Komutanlığı'nda Er Olarak Kamu Hizmetini Yerine Getiren Davalı Yönünden Husumetten Red Kararı Verilmesi Gerektiği )
İLGİLİ KURUM ALEYHİNE DAVANIN AÇILMASI GEREĞİ ( Kişilerin Uğradıkları Zararlar ve Kişiler Kamu Hukukuna Tabi Görevlerle İlgili Olarak Uğradıkları Zararlardan Dolayı Bu Görevleri Yerine Getiren Personel Aleyhine Dava Açılamacağı - Rücuan Tazminat Davası/Er Hakkındaki Davanın Husumetten Reddi )
HİZMET KUSURU ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kasıtlı ve Kusurlu Eylemlerinden Dolayı Meydana Gelen Zararlara Dayalı Tazminat Davalarının Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceğinin Kabulü )
KAMU GÖREVLİSİNİN BAĞLI OLDUĞU KURUMA DAVA AÇILACAĞI ( Jandarma Genel Komutanlığı'nda Er Olarak Kamu Hizmetini Yerine Getiren Davalı Yönünden Husumetten Red Kararı Verileceği - Hizmet Kusuru Bulunduğu/Jandarmanın Yakalama Operasyonu Sırasında Vefat Eden Şahsa Ödenen Tazminat/Rücu Davası )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÖNÜNDEN ESASA GİRİLMESİ ( Tazmin Sorumlularının Sigortalı ya da Hak Sahiplerine Yapmış Oldukları Ödemelerin Rücu Alacağından Mahsup Edilemeyeceği - Kurumun Rücu Hakkının Yasadan Doğan Kendine Özgü ve Sigortalı ya da Hak Sahiplerinin Hakkından Bağımsız Basit Rücu Hakkı Olduğu )"
13Y4.HD19.1.2017E. 2016/17032 K. 2017/396"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Kamu Görevlisi Davalının Yaralama Eyleminin Salt Kişisel Kusuruna Dayandığı - Eyleminin Memuriyet Yetki ve Görevleri İle İlgili Olmadığı/Husumetin Davalıya Yöneltilebileceği )
KAMU GÖREVLİSİNİN KUSURLU EYLEMİ ( Bedensel Zarar Nedeni İle Manevi Tazminat İstemi/Davanın İdare Aleyhine Açılabilmesi İçin Hizmet Kusurundan Kaynaklanan İdari İşlem ve Eylem Niteliğini Yitirmemesi Gerektiği - Kamu Görevlisi Davalı Öğretmenin Eyleminin Salt Kişisel Kusuruna Dayandığı/Husumetin Kendisine Yöneltilerek Dava Açılabileceğinden Mahkemece Davanın Kısmen Kabulüne Dair Kararın İsabetli Olduğu )"
13Y4.HD16.1.2017E. 2016/16951 K. 2017/246"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Kamu Görevlisi Davalının Kural İhlali Yaparak Davacının Oğlunun Ölümüne Neden Olduğu Trafik Kazasının Salt Kişisel Kusuruna Dayandığı/Davalı Şoförün İhlalinin Memuriyet Yetki ve Görevleri İle İlgili Olmadığı/Kendisine İdari Merciler Tarafından Talimat Verilmediği/Şahsi Kusuru İle Verdiği Zarardan İşleten İle Birlikte Sorumlu Olacağı )
KAMU GÖREVLİSİNİN KUSURLU EYLEMİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Kamu Görevlisi Davalı Şoförün Genel Trafik Kurallarına Uygun Seyretmediğinin Tespit Edildiği/Eyleminin Salt Kişisel Kusuruna Dayandığı/Husumetin Kendisine Yöneltilerek Dava Açılabileceğinden Mahkemece Davanın Kısmen Kabulüne Dair Kararın İsabetli Olduğu )"
13Y4.HD19.12.2016E. 2016/13068 K. 2016/12322"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI (Bakanlığa Ait Aracın Davalının Araç Komutanlığı Esnasında Devrilmesi Sonucu Ölenin Yakınlarına Ödenen Tazminatın Araç Komutanı Olan Davalıdan Rücuen Tazmini - Olayın Oluş Biçimine Göre Olay Sırasında Araç Komutanı Olan Davalının Şoförün Hiz Limitini Aşmasına Engel Olmaması Nedeniyle Davalıya Husumet Yöneltilmesinin Doğru Olduğu)
TAZMİNATIN ARAÇ KOMUTANI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİSİNE RÜCU EDİLMESİ (Bakanlığa Ait Araçta Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Ölenin Yakınlarına Tazminat Ödenmesi - Ödenen Tazminatın Olay Esnasında Araç Komutanı Olan ve Kusuru Tespit Edilen Davalıdan Rücuen Tazmini İçin Kendisine Husumet Yöneltilebileceği)"
13Y4.HD24.11.2016E. 2016/10956 K. 2016/11558"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle - Davalı Doktorun Eylemi Gerçekleştirdiği İddia Edilen Tarihte Kamu Görevlisi Olmamasından Dolayı Kendisine Husumet Yöneltilebileceği/Mahkemece Davanın Husumet ve Yargı Yolu Nedeniyle Reddine Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
GÖREV ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Saç Ekiminin Gerçekleştirildiği Tarihte Davalı Doktorun Çalıştığı Kurum Özel Hastane Konumunda Olup Davanın Görülme ve Çözüm Yerinin Adli Yargı Olduğu )
KAMU GÖREVLİSİ SIFATI ( Davalı Doktorun Eylemi Gerçekleştirdiği İddia Edilen Tarihte Kamu Görevlisi Olmamasından Dolayı Kendisine Husumet Yöneltilebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
HUSUMET ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davalı Doktorun Eylemi Gerçekleştirdiği İddia Edilen Tarihte Kamu Görevlisi Olmamasından Dolayı Kendisine Husumet Yöneltilebileceği/Davanın Husumet ve Yargı Yolu Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )"
13YHGK16.11.2016E. 2014/4-1334 K. 2016/1067"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanılmadığına Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Eldeki Davada Husumet Kamu Görevlilerine Değil İdareye Düştüğü - Davanın İdare Aleyhine Açılıp Husumetin İdareye Yöneltilmesi Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Davacının İddialarının İçerikçe Davalı Kamu Görevlilerinin Görevleri Sırasında ve Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Bir Kusura Dayandığı - Davalıların Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanılmadığı/Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olduğu ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunduğu )
HUSUMET ( Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Eldeki Davada Husumet Kamu Görevlilerine Değil İdareye Düştüğü - Manevi Tazminat Davası )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi - Davacının İddialarının İçerikçe Davalı Kamu Görevlilerinin Görevleri Sırasında ve Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Bir Kusura Dayandığı/Davanın İdare Aleyhine Açılıp Husumetin de İdareye Yöneltilmesi Gerektiği )"
13Y4.HD27.6.2016E. 2016/5167 K. 2016/8381"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Doktorun Yanlış Tedavisi Nedeniyle - Kamu Görevinin İcrası Sırasında Doktorun Kusuru Nedeniyle Doğan Zararlardan Kamu Kurumunun Sorumlu Olduğu/Hizmet Kusuru/Husumet )
DOKTORUN KAMU GÖREVİNİ İFASI SIRASINDA KUSURLU HAREKETİ ( Emrinde Çalıştığı Kamu Kurumunun Sorumlu Olacağı - Davanın O Kurum Aleyhine Açılacağı/Davacının Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Kurum Aleyhine Olması Gereği/Husumet Yönünden Red )
HUSUMET ( Yerel Mahkemece Görevsizlik Nedenine Dayalı Olarak Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Kamu Kurumunun Hizmet Kusuru Nedeniyle Doktora Karşı Açılan Davanın Husumet Yönünden Reddi Gerektiği/Hizmet Kusuru )
KAMU KURUMUNUN HİZMET KUSURU ( Kurum Bünyesinde Çalışan Doktorun Kamu Görevini İfası Sırasındaki Kusurlu Hareketinden Doğan Zararlardan Kurum Aleyhine Dava Açılacağı - Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunun Bulunduğun Kabulü/Tazminat Davası )"
13Y4.HD15.6.2016E. 2015/16592 K. 2016/7912"HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE MADİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Mobbing - Davacının Kendisine Karşı Psikolojik Baskı ve Sudan Sebeplerle Soruşturma Açılarak Disiplin Cezası Uygulandığı Gerekçesi İle Manevi Tazminat İsteminde Bulunduğundan Bu Maddi Olgulardan Davalı Müdürün Göreviyle İlgili Bir Eylemine Değil Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığı/Davalının Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanıldığına Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmamasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmamasına Göre Husumetin Davalıya Yöneltilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı)
MOBBİNG SEBEBİYLE TAZMİNAT (Davacının Aynı Okulda Görev Yapan Davalı İdareci Tarafından Kendisine Mobbing Yapıldığını Sudan Sebeplerle Hakkında Soruşturma Açıldığını Davalının Hakaret ve Fiili Saldırılarına da Maruz Kaldığı İddiası - Davalı Müdürün Göreviyle İlgili Bir Eylemine Değil Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığı Anlaşılmakla Davalının Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanıldığına Eylemin Görev Sırasında ve Görevle Iİlgili Olmamasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmamasına Göre Husumetin İdareye Değil Davalıya Yöneltileceği)
OKULDA UYGULANAN MOBBİNGİN KİŞİSEL KUSUR MU HİZMET KUSURU MU OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ (Davalı Müdürün Göreviyle İlgili Bir Eylemine Değil Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığı Anlaşılmakla Davalının Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanıldığına Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmamasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmamasına Göre Eldeki Davada Husumetin Davalıya Yöneltilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı)"
13Y4.HD7.6.2016E. 2016/3646 K. 2016/7499"MANEVİ TAZMİNAT ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan - Dava Dilekçesinde Belirtilen Maddi Olgulardan Davalının Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığının Anlaşılması Karşısında Öncelikle Bu İddia Doğrultusunda Delillerin Toplanıp Değerlendirilerek Sonuca Varılması Gerektiği )
KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN KUSURLU EYLEMLERİ SEBEBİYLE OLUŞAN ZARARDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği/İdare Aleyhine Böyle Bir Davanın Açılabilmesinin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmış İdari İşlem ve Eylem Niteliğini Yitirmemiş Davranışlar İle Sınırlı Olduğu - Kamu Görevlisinin Özellikle Haksız Eylemlerde Anayasa ve Özel Yasalardaki Bu Güvenceden Yararlanma Olanağı Bulunmayacağı )
KİŞİSEL KUSUR ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat - Dava Dilekçesinde Belirtilen Maddi Olgulardan Davalının Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığının Anlaşılması Karşısında Öncelikle Bu İddia Doğrultusunda Delillerin Toplanıp Değerlendirilerek Sonuca Varılması Gerektiği )
KAMU GÖREVLİSİNİN HAKSIZ EYLEMİ ( Zarardan Doğan Tazminat - Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği/İdare Aleyhine Böyle Bir Davanın Açılabilmesinin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmış İdari İşlem ve Eylem Niteliğini Yitirmemiş Davranışlar İle Sınırlı Olacağı )"
13Y4.HD26.5.2016E. 2016/4629 K. 2016/6971"HAKARET SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Taraflar Arasında Yapılan Yargılamanın Son Oturumunda Açılan Davanın Pasif Husumet Yönünden Reddine Karar Verilmişken Daha Sonra Yazılan Gerekçeli Kararda Davanın Pasif Husumet Yokluğundan ve Kesin Hüküm Sebebiyle Reddine Karar Verildiği/Mahkemece Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Kararın Bozulması Gerektiği)
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ YARATILMASI (Hakaret Sebebiyle Manevi Tazminat - Taraflar Arasında Yapılan Yargılamanın Son Oturumunda Açılan Davanın Pasif Husumet Yönünden Reddine Karar Verilmişken Daha Sonra Yazılan Gerekçeli Kararda Davanın Pasif Husumet Yokluğundan ve Kesin Hüküm Sebebiyle Reddedildiği/Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Kararın Bozulacağı)"
13YHGK25.5.2016E. 2014/4-1139 K. 2016/628"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Hakkında Yapılan İdari Tahkikat Sırasında Davalının Beyanlarının Hakaret ve İftira Niteliğinde Bulunduğu İddiası - İstem Davalı Kamu Görevlisinin Yetkisini Kullanırken veya Görevini Yerine Getirirken Meydana Gelen Bir Zarardan Dolayı Tazminat İstemine Dair Olmayıp Davalının İdari Tahkikat Sırasındaki İfadesinde Kullandığı Cümlelerin Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmasından Dolayı Olması Nedeni İle İşin Esası İncelenerek Varılacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Husumet Nedeni İle Reddinin İsabetli Olmadığı )
HAKARET VE İFTİRA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İstem Davalı Kamu Görevlisinin Yetkisini Kullanırken veya Görevini Yerine Getirirken Meydana Gelen Bir Zarardan Dolayı Tazminat İstemine Dair Olmayıp Davalının İdari Tahkikat Sırasındaki İfadesinde Kullandığı Cümlelerin Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmasından Dolayı Olması Nedeni İle İşin Esası İncelenerek Varılacak Sonuca Uygun Bir Karar Verileceği/Husumet Nedeniye Reddin İsabetsiz Olacağı )
İDARİ TAHKİKAT SIRASINDA KULLANILAN İFADELERİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURMASI ( Manevi Tazminat - İstem Davalı Kamu Görevlisinin Yetkisini Kullanırken veya Görevini Yerine Getirirken Meydana Gelen Bir Zarardan Dolayı Tazminat İstemine Dair Olmayıp Davalının İdari Tahkikat Sırasındaki İfadesinde Kullandığı Cümlelerin Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmasından Dolayı Olması Nedeni İle İşin Esası İncelenerek Varılacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
13Y4.HD24.5.2016E. 2016/4580 K. 2016/6853"AMİRİN HUKUKA AYKIRI TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEYEN DAVACININ UĞRADIĞI MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNDE TAZMİNAT İSTEMİNİN İDAREYE YÖNELTİLMESİ (Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davaları Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği)
AMİRİN HUKUKA AYKIRI TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEYEN DAVACININ AİLESİNDEN UZAKTA BİR YERE ATANMASI (Manevi Tazminat - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken veya Görevlerini Yaparken Kişilere Zarar Vermesi İlgili Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunu Oluşturduğu/Sorumlunun Kamu Görevlisinin Emrinde Çalışmakta Olduğu Kamu Kurumu Olup Davanın O Kurum Aleyhine Açılması Gerektiği)
YÖNETMELİK VE YÖNERGELERE AYKIRI TALİMATLARA UYMAYAN DAVACI HAKKINDA TUTANAK TUTULMASI (Tesis Edilen Atama İşleminin Davacıyı Olumsuz Etkilemesi/Manevi Tazminat - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davaları Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği)
HİZMET KUSURU (Manevi Tazminat - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken veya Görevlerini Yaparken Kişilere Zarar Vermesi İlgili Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunu Oluşturduğu/Sorumlunun Kamu Görevlisinin Emrinde Çalışmakta Olduğu Kamu Kurumu Olup Davanın O Kurum Aleyhine Açılması Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNAT (Amirin Talimatlarını Yerine getirmeyen Davacı Hakkında Tesis Edilen Atama İşlemi Nedeniyle Ailesinde Uazak Kaldığı ve Psikolojisinin Bozulduğu/Manevi Tazminat - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken veya Görevlerini Yaparken Kişilere Zarar Vermesi İlgili Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunu Oluşturduğu/Sorumlunun Kamu Görevlisinin Emrinde Çalışmakta Olduğu Kamu Kurumu Olup Davanın O Kurum Aleyhine Açılması Gerektiği/Davalıya Husumet Tevcih Edilemeyeceği)"
13Y10.HD23.5.2016E. 2016/4207 K. 2016/8182"RÜCU DAVASI ( Davalı Kişinin Sevk ve İdaresindeki Trenin Yol Üzerinde Çalışan Sigortalının Ölümüne Sebep Olduğu - Kişilerin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla Ancak İdare Aleyhine Açılabilabileceği/Doğrudan Kişi Aleyhine Adli Yargıda Dava Açılamayacağı )
GÖREV KUSURU ( Davalı Kişinin Sevk ve İdaresindeki Trenin Yol Üzerinde Çalışan Sigortalıya Çarptığı/Kişilerin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davalarının İdare Aleyhine Açılması Gerektiği - Kişi Aleyhine Adli Yargıda Doğrudan Dava Açılamayacağı )
İŞÇİ ALEYHİNE DOĞRUDAN DAVA AÇILAMAMASI ( Rücuan Tazminat Davası/Davalının Sevk ve İdaresindeki Trenin Yol Üzerinde Çalışan Sigortalının Ölümüne Sebep Olduğu/Kişilerin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla Ancak İdare Aleyhine Açılabilabileceği )"
13Y4.HD12.5.2016E. 2016/4726 K. 2016/6598"OKULDAKİ PATLAMA SONUCU DAVACININ YARALANMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( İdari Görevlilerin İhmali Sebebiyle Patlama Olduğu İddiasıyla İdari Görevliler Aleyhine Dava Açıldığı - Adli Yargı Yerinde Davalıya Yönelik Açılan Davanın Husumet Nedeni İle Reddine Karar Verileceği/Davalılar Gerçek Kişi Olup İdare Mahkemesinde Gerçek Kişiler Aleyhine Dava Açılamayacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalıların İlköğretim Okulunda İdari Görevliler Olduğu/Okuldaki Patlama Sonucu Davacının Yaralanmış Olduğu - İdari Görevlilerin İhmali Sebebiyle Patlama Olduğu İddia Edildiği/Adli Yargı Yerinde Davalıya Yönelik Açılan Davanın Husumet Nedeni İle Reddine Karar Verileceği )
KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN VEYA GÖREVLERİNİ YAPARKEN KİŞİLERE ZARAR VERMESİ ( İlgili Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunu Oluşturacağı - Sorumlunun Kamu Görevlisinin Emrinde Çalışmakta Olduğu Kamu Kurumu Olduğu/Davanın O Kurum Aleyhine Açılması Gerektiği )"
13YHGK13.4.2016E. 2014/4-1067 K. 2016/512"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Adliyede İdari İşler Müdürü Olarak Görev Yapan Davalının Yapmış Olduğu Eylemin Kamu Hizmetinden Kaynaklı Hizmet Kusuru Olmayıp Kişisel Bir Kusur Olduğu ve Davalının Kişisel Kusurundan Dolayı Adli Yargıda Dava Açabileceği Yönündeki Direnme Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
HİZMET KUSURU (Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının İdare Aleyhine Açılabileceği - İdare Aleyhine Böyle Bir Davanın Açılabilmesinin Hizmet Kusurundan Kaynaklanması İle Sınırlı Olduğu)
YARGI YOLU (Olayın Memurun Görev ve Yetkisini Kullanması Sonucu Meydana Gelmediği - Adliyede İdari İşler Müdürü Olarak Görev Yapan Davalının Yapmış Olduğu Eylemin Kamu Hizmetinden Kaynaklı Hizmet Kusuru Olmayıp Kişisel Bir Kusur Olduğu ve Davalının Kişisel Kusurundan Dolayı Adli Yargıda Dava Açabileceği/Manevi Tazminat)
HUSUMET (Davalının Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanıldığına Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmamasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmamasına Göre Eldeki Davada Husumetin Davalıya Yöneltilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı - Manevi Tazminat Davası)
KİŞİSEL KUSUR (Davacının İddiası İçerikçe Davalı İdari İşler Müdürünün Görevi Sırasında ve Yetkisini Kullanırken İşlediği Bir Kusura Dair Olmayıp Davacının Salt Kişisel Kusuruna Dair Bulunduğu - Adli Yargıda Dava Açılabileceği Yönündeki Direnme Kararının Yerinde Olduğu/Manevi Tazminat)"
13Y13.HD28.3.2016E. 2015/2962 K. 2016/8818"RÜCUEN TAHSİL İSTEMİ (Davacı İdarenin Aleyhine Açılan Dava Sebebiyle Ödediği Miktarı Sorumlu Personele Rücu Edebileceği - Mahkemece İşin Esasına Girilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği)
HUSUMET (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bakanlığına Bağlı Bir Kuruluş Olup Bakanlık Teşkilatı İçerisinde Bağlı Bir Kuruluşun Bağlı Olduğu Bakanlığa Dava Açmasının Düşünülemeyeceği - Rücuen Tahsil İstemi)
PERSONELİN KUSURU (Davalının Kamu Hukukuna Tabi Göreviyle İlgili Olarak İşçinin Ölümünden Dolayı İzafe Edilen Kusur Nispetinde Sorumlu Olduğu - Davacı İdarenin Aleyhine Açılan Dava Sebebiyle Ödediği Miktarı Sorumlu Personele Rücu Edebileceği)
KAMU HASTANELERİ KURUMU (Sağlık Bakanlığına Bağlı Bir Kuruluş Olup Bakanlık Teşkilatı İçerisinde Bağlı Bir Kuruluşun Bağlı Olduğu Bakanlığa Dava Açmasının Düşünülemeyeceği - İşin Esasına Girilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği/Rücuen Tahsil İstemi)"
13YHGK16.3.2016E. 2014/4-828 K. 2016/313"HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Görevli Mahkeme - SSK Hastanesinde Diş Doktoru Olan Davalının Sinkaflı Küfürlerle ve Çekiştirerek Davacıyı Muayene Odasından Dışarı Attığı/Salt Kişisel Kusura Dayanılması Karşısında Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği)
SALT KİŞİSEL KUSURA DAYALI DAVANIN ADLİ YARGI DA GÖRÜLECEĞİ (Haksız Eylem Nedeni İle Manevi Tazminat İstemi - SSK Hastanesinde Diş Doktoru Olan Davalının Sinkaflı Küfürlerle ve Çekiştirerek Davacıyı Muayene Odasından Dışarı Attığı/İdare Aleyhine Dava Açılabilmesi İçin Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmış Olması Gerektiği)
İDARE ALEYHİNE DAVA AÇILABİLMESİ İÇİN HİZMET KUSURU GEREKTİĞİ (Davalının Salt Kişisel Kusuruna Dayanılması Karşısında Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği - Haksız Eylem Nedeni İle Manevi Tazminat İstemi/SSK Hastanesinde Diş Doktoru Olan Davalının Sinkaflı Küfürlerle Davacıyı Muayene Odasından Dışarı Atması)
SİNKAFLI KÜFÜRLERLE MUAYENE ODASI DIŞINA ATMA EYLEMİ (Haksız Eylem Nedeni İle Manevi Tazminat İstemi/Görevli Mahkeme - Salt Kişisel Kusura Dayanılması Karşısında Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiğinin Gözetileceği)
ADLİ YARGI (Haksız Eylem Nedeni İle Manevi Tazminat İstemi - SSK Hastanesinde Diş Doktoru Olan Davalının Sinkaflı Küfürlerle ve Çekiştirerek Davacıyı Muayene Odasından Dışarı Attığı/Davalının Salt Kişisel Kusuruna Dayanılması Karşısında Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği)"
13Y4.HD15.3.2016E. 2015/1638 K. 2016/3375"HAKSIZ FİİL SEBEBİYLE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Kamu Görevlisinin Hatalı Teşhis ve Tedavisinden Kaynaklı/Husumet - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davaları Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla İdare Aleyhine Açılabileceği Gözetileceği)
HUSUMET (Kamu Görevlisi Doktor Aleyhine Açılan Davanın Husumetten Reddi Gerektiği/Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Koşullara Uygun Olarak Davanın İdare Aleyhine Açılabileceği - Kamu Görevlisinin Hatalı Teşhis ve Tedavisinden Kaynaklı Tazminat İstemi)
KAMU GÖREVLİSİNİN KUSURLU EYLEMİ (Tazminat İstemi/Husumet - Anayasa'nın 129/5. Md. 657 S. D.M.K.'nun 13/1. Md. Gereğince Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davaları Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla İdare Aleyhine Açılabileceği)
HATALI TEŞHİS VE TEDAVİ (Tazminat İstemi/Husumet - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davaları Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla İdare Aleyhine Açılabileceği/Kamu Görevlisi Olan Davalıya Yöneltilen Davanın Husumetten Reddi Gerektiği)"
13Y4.HD8.2.2016E. 2015/14578 K. 2016/1365"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Kamu Görevlisi Doktor Tarafından Hatalı Teşhis ve Tedavi Yapıldığı Belirtilerek Cismani Zarar Sebebiyle - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının İdare Aleyhine Açılması Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının İdare Aleyhine Açılması Gerektiği/Kamu Görevlisi Doktor Aleyhine Açılan Davanın Husumet Sebebi İle Reddi Gerekirken İşin Esasına Girilmesinin Hatalı Olduğu )
HATALI TEŞHİS VE TEDAVİ İLE UĞRANILAN CİSMANİ ZARAR ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Kamu Görevlisi Doktor Aleyhine Açılan Davanın Husumet Sebebi İle Reddi Gerektiği - Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Zarara İlişkin Davaların İdare Aleyhine Açılacağı )"
13Y4.HD7.12.2015E. 2015/14290 K. 2015/14283"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedenine Dayalı - Davacının Açıkça Davalının Kişisel Kusur ve Eylemine Dayandığı/Davacının Hakaret İddiasına Dayanarak Açtığı Davada Davalıya Husumet Yöneltebileceği/Husumet Yokluğu Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
DOKTORUN HEMŞİREYE KARŞI İŞLEDİĞİ HAKARET SUÇU ( Kamu Görevlisinin Bu Eyleminin Açıkça Kişisel Kusurunu Oluşturduğu/Hiçbir Biçimde Görev İle İlişkilendirilemeyeceği - Bu İddiaya Dayanan Davaların Anayasa'nın 129/5 Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı )
KAMU GÖREVLİSİNİN HAKARET EYLEMİ ( Açıkça Kişisel Kusurunu Oluşturacağı ve Hiç Bir Biçimde Görevle İlişkilendirilemeyeceği - Davacının Hakaret İddiasına Dayanarak Açtığı Manevi Tazminat Davasında Davalıya Husumet Yöneltebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
KİŞİSEL KUSUR ( Doktor Olan Davalının Hemşire Olan Davacıya Hakaret Ettiğinin İleri Sürüldüğü - Davacının Açıkça Davalının Kişisel Kusur ve Eylemine Dayandığı/Kamu Görevlisinin Hakaret Eyleminin Açıkça Kişisel Kusurunu Oluşturacağı ve Hiç Bir Biçimde Görevle İlişkilendirilemeyeceği/Manevi Tazminat İstemi )
HUSUMET ( Haksız Eylem Nedenine Dayalı Manevi Tazminat İstemi/Davacının Açıkça Davalının Kişisel Kusur ve Eylemine Dayandığı/Davacının Hakaret İddiasına Dayanarak Açtığı Davada Davalıya Husumet Yöneltebileceği - Davanın Esasıyla İlgili Deliller Toplanıp Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
13Y4.HD19.11.2015E. 2015/13148 K. 2015/13366"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Davalı Polis Memurunun Davacılara Saldırması ve Onları Yaralaması - Davalının Kişisel Kusurundan Kaynaklandığı ve Kamu Görevi İle İlişkilendirilemeyeceği/Davanın İdare Aleyhine Açılamayacağı )
POLİS MEMURUNUN DAVACIYI YARALAMASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat/Davalının Kişisel Kusurundan Kaynaklandığı ve Kamu Görevi İle İlişkilendirilemeyeceği - Davanın İdare Aleyhine Açılamayacağı/Husumet Nedeniyle Davanın Reddedilemeyeceği )
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN GERÇEKLEŞEN KUSURLU EYLEMLERİ NEDENİYLE OLUŞAN DOĞAN ZARARLARDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI ( Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla İdare Aleyhine Açılabileceği - Bu Kuralın İdari İşlem ve Eylem Niteliğini Yitirmemiş Davranışlar İle Sınırlı Olduğu - Haksız Eylemlerden Kaynaklanan Davalarda İdare Aleyhine Dava Açılamayacağı )
HUSUMET ( Davalı Polis Memurunun Davacılara Saldırması ve Onları Yaralaması Sebebiyle Açılan Manevi Tazminat Davası/Davalının Kişisel Kusurundan Kaynaklandığı ve Kamu Görevi İle İlişkilendirilemeyeceği - Davanın İdare Aleyhine Açılamayacağı/Husumet Nedeniyle Davanın Reddedilemeyeceği ) "
13YHGK11.11.2015E. 2014/4-110 K. 2015/2600"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Meydana Gelen Zararlara Dair Davaların İdare Aleyhine Dava Açılabilmesinin Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmış Olması Koşuluna Bağlı Bulunduğu - Dava Dilekçesinde Sıralanan Maddi Olgularda Davalının Salt Kişisel Kusuruna Dayanılması Sebebiyle Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN KUSURLU EYLEMLERİ (Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği/İdare Aleyhine Böyle Bir Davanın Açılabilmesinin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmış İdari İşlem ve Eylem Niteliğini Yitirmemiş Davranışlar İle Sınırlı Olduğu)
ÜNİVERSİTEDE BÖLÜM BAŞKANI OLAN DAVACIYA BÖLÜM BAŞKANI TARAFINDAN PSİKOLOJİK BASKI UYGULANMASI (Davacının İstemini Dayandırdığı Maddi Olgulardan Davalı Dekanın Göreviyle İlgili Bir Eylemine Değil Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığının Anlaşıldığı - Uyuşmazlığın Hizmet Kusurundan Kaynaklanmaması Sebebiyle Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği)
SALT KİŞİSEL KUSURA DAYALI EYLEM (Üniversite Dekanı Tarafından Bölüm Başkanı Olan Davacıya Psikolojik Baskı ve Bezdiri Uygulandığı Gerekçesi İle Manevi Tazminat İsteminde Bulunulduğu/Davalı Dekanın Göreviyle İlgili Bir Eylemine Değil Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığı - Davanın Adli Yargıda Görüleceği Yönündeki Mahkeme Kararının Doğru Olduğu)
ADLİ YARGI (Kişilik Haklarına Saldırı Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Davalı Dekanın Göreviyle İlgili Bir Eylemine Değil Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığı/Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Meydana Gelen Zararlara Dair Davaların İdare Aleyhine Dava Açılabilmesinin Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmış Olması Koşuluna Bağlı Bulunduğu/Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği)"
13YHGK19.6.2015E. 2014/4-77 K. 2015/1712"İDARE AJANININ HAKSIZ İŞLEMİ SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Husumet - Başmüfettiş Olan Davalı Yürüttüğü Soruşturma Nedeniyle Davacıya Ait Bilgisayardaki SKYPE Adresine Girdiği/Davacının Arkadaşları İle Yaptığı Görüşmelere Ait Bilgileri Kayıt Altına Alarak Soruşturma Dosyasına Eklediği - Hizmet Kusuru Bulunduğundan Husumetin İdareye Yöneltileceği )
HİZMET KUSURU ( Haksız Eyleme Dayalı Tazminat/Husumet - Başmüfettiş Olan Davalı Yürüttüğü Soruşturma Nedeniyle Davacıya Ait Bilgisayardaki SKYPE Adresine Girdiği/Davacının Arkadaşları İle Yaptığı Görüşmelere Ait Bilgileri Kayıt Altına Alarak Soruşturma Dosyasına Eklediği - Hizmet Kusuru Bulunduğundan Husumet Kamu Görevlisine Değil İdareye Düşeceği )
MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ ( Haksız Eyleme Dayalı Tazminat/Husumet - Başmüfettiş Olan Davalı Yürüttüğü Soruşturma Nedeniyle Davacıya Ait Bilgisayardaki SKYPE Adresine Girdiği/Davacının Arkadaşları İle Yaptığı Görüşmelere Ait Bilgileri Kayıt Altına Alarak Soruşturma Dosyasına Eklediği - Husumetin İdareye Yöneltilmesi Gerektiği )
SKYPE ADRESİNE GİREREK ARKADAŞLAR İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERİ KAYIT ALTINA ALMA ( Başmüfettiş Olan Davalı Yürüttüğü Soruşturma Nedeniyle Dava Konusu Eylemi Gerçekleştirdiği - Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Husumetin İdareye Düşeceği/Haksız Eyleme Dayalı Tazminat )
GÖREV SIRASINDA GERÇEKLEŞEN KUSURLU EYLEM ( Haksız Eyleme Dayalı Tazminat/Husumet - Başmüfettiş Olan Davalı Yürüttüğü Soruşturma Nedeniyle Davacıya Ait Bilgisayardaki SKYPE Adresine Girdiği/Davacının Arkadaşları İle Yaptığı Görüşmelere Ait Bilgileri Kayıt Altına Alarak Soruşturma Dosyasına Eklediği - Husumetin İdareye Düşeceği )"
13Y4.HD3.6.2015E. 2014/10904 K. 2015/7269"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Muhtarın Usulüne Aykırı Olarak Tebliğ Evrakını Alması Nedeniyle Oluşan Zarar/Kamu Görevlisi Hakında Dava Açılamayacağı - Muhtar Hakkında Açılan Davanın Husumet Sebebiyle Reddi/Kamu Görevlisinin Emrinde Çalışmakta Olduğu Kamu Kurumuna Dava Açılması Gerektiği )
MUHTARIN USULSÜZ OLARAK TEBLİĞ EVRAKI ALMASI NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Kamu Görevlisinin Emrinde Çalışmakta Olduğu Kamu Kurumuna Dava Açılması Gerektiği )
KAMU GÖREVLİSİNİN BAĞLI BULUNDUĞU KURUM ALEYHİNE DAVA AÇILMASI GEREĞİ ( Muhtara Karşı Açılan Davanın Husumet Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
13Y4.HD21.5.2015E. 2015/6282 K. 2015/6562"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Sebebiyle - Davacının Açıkça Davalının Kişisel Kusur ve Eylemine Dayandığı/Davacının Hakaret İddiasına Dayanarak Açtığı Davada Davalıya Husumet Yöneltebileceği/Husumet Yokluğu Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
KAMU GÖREVLİSİNİN HAKARET EYLEMİ ( Açıkça Kişisel Kusurunu Oluşturacağı ve Hiç Bir Biçimde Görevle İlişkilendirilemeyeceği - Davacının Hakaret İddiasına Dayanarak Açtığı Manevi Tazminat Davasında Davalıya Husumet Yöneltebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
KİŞİSEL KUSUR ( Davalının Davacıya Hakaret Ettiği İleri Sürüldüğü - Davacının Açıkça Davalının Kişisel Kusur ve Eylemine Dayandığı/Kamu Görevlisinin Hakaret Eylemi Açıkça Kişisel Kusurunu Oluşturacağı ve Hiç Bir Biçimde Görevle İlişkilendirilemeyeceği/Manevi Tazminat )
HUSUMET ( Manevi Tazminat/Davacının Açıkça Davalının Kişisel Kusur ve Eylemine Dayandığı/Davacının Hakaret İddiasına Dayanarak Açtığı Davada Davalıya Husumet Yöneltebileceği - Davanın Esasıyla İlgili Deliller Toplanıp Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
13YHGK8.4.2015E. 2013/4-1886 K. 2015/1169"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kamu Görevlisinin Yetkisini Kullanırken Kusuru Sonucu Kişilere Zarar Vermesinden Kaynaklanan - Davacı Tarafça Davalının Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanılmadığı/Dava İdare Aleyhine Açılıp Husumetin de İdareye Yöneltilmesi Gerektiği )
KAMU GÖREVLİSİNİN YETKİSİNİ KULLANIRKEN KUSURU SONUCU VERDİĞİ ZARAR ( Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Eldeki Davada Husumetin Kamu Görevlisine Değil İdareye Düştüğü - Maddi ve Manevi Tazminat )
HİZMET KUSURU ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacı Tarafça Davalının Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanılmadığına Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Eldeki Davada Husumet Kamu Görevlisine Değil İdareye Düştüğünün Gözetilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Eldeki Davada Husumet Kamu Görevlisine Değil İdareye Düştüğü - Dava İdare Aleyhine Açılıp Husumetin de İdareye Yöneltilmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat )"
13YHGK27.3.2015E. 2013/4-1575 K. 2015/1102"HİZMETTEN AYRILABİLEN KİŞİSEL KUSUR ( Manevi Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu - Sanık Davalı Doktor Hakkında Davacı Hemşireye Karşı Cinsel Saldırı Suçunun İşlendiği Sabit Olduğu Gerekçesiyle Kurulan Mahkumiyet Hükmü Kesinleştiği/Kişisel Kusura Dayalı Davanın Adli Yargıda Görüleceği )
ADLİ YARGI ( Salt Kişisel Kusura Dayalı Eylemden Kaynaklı Manevi Tazminat - Sanık Davalı Doktor Hakkında Davacı Hemşireye Karşı Cinsel Saldırı Suçunun İşlendiği Sabit Olduğu Gerekçesiyle Kurulan Mahkumiyet Hükmü Kesinleştiği/Davanın Adli Yargıda Görüleceğine İlişkin Mahkeme Kararının İsabetli Olduğu )
DOKTORUN CİNSEL SALDIRI SUÇUNU İŞLEMESİ ( manvi Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu - Salt Kişisel Kusura Dayalı Eylemden Doğan Davanın Adli Yargıda Görüleceği/Yerel Mahkeme Direnmesinin Doğru Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Adli Yargı - Sanık Davalı Doktor Hakkında Davacı Hemşireye Karşı Cinsel Saldırı Suçunun İşlendiği Sabit Olduğu Gerekçesiyle Kurulan Mahkumiyet Hükmü Kesinleştiği/Adli Yargının Görevli Olduğu )
SALT KİŞİSEL KUSURA DAYALI EYLEM ( Manevi tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu - Sanık Davalı Doktor Hakkında Davacı Hemşireye Karşı Cinsel Saldırı Suçunun İşlendiği Sabit Olduğu Gerekçesiyle Kurulan Mahkumiyet Hükmü Kesinleştiği/Doktor Aleyhine Husumet Yöneltilerek Davanın Adli Yargıda Görüleceği yönündeki Mahkeme Kararının Doğru Olduğu )"
13YHGK27.3.2015E. 2013/4-1533 K. 2015/1099"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanılmadığına Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Eldeki Davada Husumetin Kamu Görevlisine Değil İdareye Düştüğü - Dava İdare Aleyhine Açılıp Husumetin de İdareye Yöneltilmesi Gerektiği )
DOKTORUN YETKİLERİNİ KULANIRKEN KUSURU SONUCU VERDİĞİ ZARAR ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Eldeki Davada Husumet Kamu Görevlisine Değil İdareye Düştüğünün Gözetilmesi Gerektiği )
KAMU GÖREVLİSİNİN İHMALİ ( Davacıların Doktor Olan Davalının Mutaassıp Kişiliği Nedeniyle Hastaya Alkollü Olduğundan Bahisle Ön Yargılı Şekilde Yaklaştığı Bu Nedenle Ambulans Tahsis Etmediği ve Desteğin Ölümüne Neden Olduğuna Dair İddialarını İçerikçe Kamu Görevlisinin İhmaline Dayandığının Gözetilmesi Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davalının Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanılmadığına Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Eldeki Davada Husumetin Kamu Görevlisine Değil İdareye Düştüğü )
HUSUMET ( Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Eldeki Davada Husumetin İdareye Düştüğü - Davalı Doktor Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğu Nedeni İle Reddedilmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat )"
13Y4.HD26.2.2015E. 2015/461 K. 2015/2232"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği - Davalıya Husumet Tevcih Edilmesinin Doğru Olmadığı )
HİZMET KUSURU ( Davacıların Açıkça Davalı Köy Tüzel Kişiliğinin Hizmet Kusuruna Dayandığı - Davalı Köy Muhtarlığı Yönünden Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekirken Bu Yön Üzerinde Durulmadan Davanın Esastan Reddine Karar Verilmiş Olmasının İsabetsiz Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat )
YARGI YOLU ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Davacıların Açıkça Davalı Köy Tüzel Kişiliğinin Hizmet Kusuruna Dayandığı/Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında ve Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Gideriminde İdari Yargının Görevli Olduğu - Davalı Köy Muhtarlığı Yönünden Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN KUSURLU EYLEMLERİ ( Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği - Davalıya Husumet Tevcih Edilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Köy Muhtarı Olarak Çalışan ve Kamu Görevlisi Olan Davalının Görevi Sırasında ve Görevinden Dolayı Davacıları Zarara Uğrattığının İleri Sürüldüğü - Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Yasada Gösterilen Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği/Davalıya Husumet Tevcih Edilemeyeceği )"
13Y4.HD16.12.2014E. 2014/5809 K. 2014/17299"MOBBİNG ( Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi - Anayasa'nın 129/5. Md. İle Devlet Memurları Yasası'nın 13/1. Md. Gereğince Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargı Yerinde Dava Açılamayacağından Kast ve Kusur Aranmaksızın Husumet Nedeni İle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇALIŞANA PSİKOLOJİK BASKI UYGULANMASI ( Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi - Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargı Yerinde Dava Açılamayacağından Kast ve Kusur Aranmaksızın Husumet Nedeni İle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Davalı Hakkındaki Asıl Davanın Husumet Nedeniyle Reddedilmesi Gerektiği )
MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Ceza Davasının Hukuk Davasına Etkisi - Birleşen Dava Konusu Olayın Özelliği Nedeniyle Davalı Hakkındaki Ceza Soruşturmasının Sonucu Beklenmeli ve Ondan Sonra Tüm Kanıtlar Birlikte Değerlendirilerek Varılacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
CEZA DAVASININ HUKUK DAVASINA ETKİSİ ( Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi - Hukuk Hakimi Ceza Mahkemesinin Beraat Kararı İle Bağlı Değil İse de Hem İlmi Hem de Kökleşmiş Yargı Kararlarında Ceza Mahkemesince Belirlenen Maddi Olgunun Hukuk Hakimini Bağlayacağı )"
13Y4.HD13.10.2014E. 2014/9787 K. 2014/12862"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN KUSURLU EYLEMLERİ SEBEBİYLE OLUŞAN ZARARLAR ( Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla İdare Aleyhine Açılacağı - İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılabilmesi İçin Zararın Hizmet Kusurundan Kaynaklanması İdari İşlem ve Eylem Niteliğini Yitirmemiş Olması Gereği )
ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN CEP TELEFONUNDAN FAKÜLTE BÖLÜM BAŞKANINA HAKARET İÇEREN MESAJ GÖNDERMESİ ( Saldırının Davalının Görev ve Yetki Alını Dışındaki Haksız Eylemleri Sebebiyle Kişilik Haklarına Saldırı Olduğu - Davalının Kişisel Kusuruyla Bir Zarar Oluşup Oluşmadığı Araştırılarak Karar Verilmesi Yerine Davanın Husumet Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )
MEMURUN KUSURLU DAVRANIŞI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Husumetin İdareye Yöneltilebilmesi İçin Zararın Hizmet Kusurundan Kaynaklanması İdari İşlem ve Eylem Niteliğini Yitirmemiş Olması Gereği - Kamu Görevlisinin Yetki ve Görevi Dışında Yaptığı Eylemlerde Anayasa ve Özel Yasadaki Güvenceden Yararlanamayacağı )"
13Y4.HD24.9.2014E. 2013/18082 K. 2014/12169"KAMU GÖREVLİSİNİN HAKARETİ ( Manevi Tazminat İstemi - Kamu Görevlisinin Hakaret Eylemi Açıkça Kişisel Kusurunu Oluşturacağı ve Hiç Bir Biçimde Görev İle İlişkilendirilemeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Haksız Eylem Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Kamu Görevlisinin Hakaret Eylemi Açıkça Kişisel Kusurunu Oluşturacağı ve Hiç Bir Biçimde Görev İle İlişkilendirilemeyeceği/Davacının Hakaret İddiasına Dayanarak Açtığı Karşı Davada Davalı Emniyet Amirine Husumet Yöneltebileceği )
KAMU GÖREVLİSİNİN KİŞİSEL KUSURUNDAN KAYNAKLANAN EYLEM ( Manevi Tazminat İstemi - Davacının Hakaret İddiasına Dayanarak Açtığı Karşı Davada Davalı Emniyet Amirine Husumet Yöneltebileceği )
HUSUMET ( Manevi Tazminat İstemi - Davacının Hakaret İddiasına Dayanarak Açtığı Karşı Davada Davalı Emniyet Amirine Husumet Yöneltebileceği/Davanın Esası İle İlgili Deliller Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Yanılgılı Gerekçe İle Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği )"
13Y4.HD23.9.2014E. 2013/17407 K. 2014/12097"HİZMET KUSURU ( Hazineye Ait Olup Davacı Tarafından Ecrimisil Verilerek Kullanılan Taşınmazda Dikili Bulunan Meyve Ağaçlarına ve Buğdaya İdarece Zarar Verilmesinin Hizmet Kusuru Oluşturduğu - Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Tam Yargı Davası ile İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN GÖREVLERİNİ YAPARKEN KİŞİLERE VERDİKLERİ ZARARLARIN TAZMİNİ ( Sorumlunun Kamu Kurumu Olduğu Husumetin Kamu Kurumuna Yöneltilmesi Gereği - Belediyenin Kamu Tüzel Kişisi Olduğu İşlem ve Eylemlerinin Kamusal Nitelik Taşıdığı )
EKİLİ MEYVE AĞAÇLARI VE BUĞDAY EKİNİNE BELEDİYE TARAFINDAN ZARAR VERİLMESİ ( Tazminat İsteminin Hizmet Kusuruna Dayandığı Zararın İdare Aleyhine İdare Mahkemesinde Açılacak Tam Yergı Davasıyla İstenmesi Gereği - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Görevlerini Yaparken Kişilere Verdikleri Zararlarda Husumetin Memura Değil Kuruma Yöneltilmesi Gereği )"
13Y4.HD18.9.2014E. 2014/9056 K. 2014/11969"MUHTARIN GÖREV SIRADA YAPIĞI İŞLEMLER NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN RÜCUAN TAHSİLİ ( Davalının Sorumluluğunun Dayanağının Borçlar Kanununun Haksız Fiil Sorumluluğunu Düzenleyen Maddeleri Olduğu - Davanın Muhtar Yerine Köy Tüzel Kişiliğine Yöneltilmesi Gerektiği Gerekçesiyle Husumet Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu )
MUHTARIN İŞLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARIN TAHSİLİ ( Sorumluluğun Hukuki Dayanağının Haksız Fiil Sorumluluğu Olduğu - Davanın Köy Muhtarının Kusurlu Eyleminden Dolayı İdare Aleyhine Açılması Gerekçesiyle Husumet Yönünden Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ( Muhtarın İşlemlerinden Doğan Zararın Rücuan Tahsili - Davanın Haksız Fiil Sorumluluğuna Dayandığı Davanın İdare Aleyhine Açılması Gerektiği Gerekçesiyle Husumet Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu )"
13YHGK21.5.2014E. 2013/4-1601 K. 2014/681"EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ POLİS MEMURUNA HAKARETİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Pasaport İşlerini Yürüten Polis Memuruna "Şıllıklık Yapma" Şeklinde Hakareti - Müdür Yardımcının Eyleminin Hizmet Kusuru Sayılamayacağı/Kişisel Kusur Mahiyeti Bulunduğu/Adli Yargının Görevli Olduğunun Kabulü )
KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ ( Davalının Hakaretinin Göreviyle İlgili Olmadığı - Eylemin Kamu Görevlisinin Yetkilerini Kullanırken Meydana Gelen Zarar Mahiyeti Bulunmadığı/İdareye Husumet Yöneltilemeyeceği/Kişisel Kusur/Hakaret/Haksız Fiil Nedeniyle Manevi Tazminat/Adli Yargının Görevli Olduğu )
DAVALININ EYLEMİNİN KİŞİSEL KUSUR MAHİYETİ BULUNDUĞU ( Müdür Yardımcının Eyleminin Kamu Görevinden Açıkça Ayrılabildiği - Polis Memuruna Hakaret/Hizmet Kusuru Bulunmadığı/Haksız Fiil Nedeniyle Manevi Tazminat Davası/Adli Yargının Görevli Olduğu/Kişisel Kusur Bulunduğunun Kabulü/Görev )
PASAPORT İŞLERİNİ YÜRÜTEN POLİS MEMURUNA HAKARET ( Hazırlanan Pasaportun İmza Karşılığı ya da Vekile Verilebileceğini Söyleyen Memura Karşı Emniyet Müdür Yardımcının "Şıllık" Şeklinde Hakarette Bulunduğu - Davalının Eyleminin Göreviyle İlgili Olmadığı/Davalının Kişisel Kusuru Bulunduğunun Kabulü )
HİZMET KUSURU BULUNMADIĞI ( Dava Dilekçesindeki Maddi Olguların Davalının Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığını Göstermesi Karşısında Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Adli Yargının Görevli Olduğu/Emniyet Müdür Yardımcısının Polis Memuruna Hakareti Nedeniyle Manevi Tazminat Davası )"
13YHGK30.4.2014E. 2013/4-1537 K. 2014/573"DENETİM SIRASINDA DOKTORA SALDIRI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI ( Aile Hekiminin İl Müdürlüğünden Denetim İçin Gelen Sorumlu Doktora Saldırısının Kişisel Kusur Olduğu - Haksız Fiil Nedeniyle Adli Yargının Görevli Bulunduğu/Hizmet Kusuru Bulunmadığı/Kişisel Kusur Bulunduğunun Kabulü )
DOKTORUN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Saldırıyı Gerçekleştiren Diğer Aile Hekiminin Kişisel Kusuru Bulunduğu/Eylemin Doktorun Göreviyle İlgisi Bulunmadığı - Hizmet Kusuru Bulunmadığından Davanın İdare Mahkemesinde Görülemeceği/Adli Yargının Görevli Olduğunun Kabulü/Haksız Fiil/Doktora Saldırı/Tazminat )
AİLE HEKİMİNİN GÖREVİYLE İLGİLİ BİR KUSURU BULUNMADIĞI ( Aile Hekiminin İl Müdürlüğünden Denetim İçin Gelen Sorumlu Doktora Saldırısı/Kişisel Kusur Bulunduğunun Kabulü - Hizmet Kusuru Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU ( Saldırıyı Gerçekleştiren Doktorun Kişisel Kusuru Bulunduğu/Saldırının Görevle Ayrılabilir Mahiyeti Bulunduğu - Davacının Kişilik Haklarının Zedelenmesinde Hizmet Kusuru Bulunmadığı - Aile Hekiminin Denetimi Sırasında Saldırıya Uğranıldığı/Tazminat Talebi )
DOKTORUN KİŞİSEL KUSURU BULUNDUĞU ( Haksız Eylemin Kamu Görevlisine Yöneltilebileceği/Doktorun Göreviyle İlgili Bir Kusuru Bulunmadığı - Görevinden Ayrılabilir Mahiyette Kişisel Kusur Bulunduğu/Salt Kişisel Kusur Nedeniyle Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği/Manevi Tazminat Davası )"
13Y4.HD13.3.2014E. 2013/7457 K. 2014/4332"ÖĞRETMENİN ÇALIŞTIĞI LİSENİN MÜDÜRÜ ALEYHİNE DAVA AÇMASI ( Davalının Kamu Görevlisi Olduğu/Davanın Davalının Çalıştığı Kurum Aleyhine Açılacağı - Adli Yargıda Açılmayacağı/Manevi Tazminat Davasının Husumet Nedeniyle Reddedileceği )
HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Öğretmenlik Yaptığı Lisenin Müdürü Aleyhine Dava Açtığı - Davalı Kamu Görevlisi Olduğundan Davanın Kurum Aleyhine Açılacağı/Adli Yargıda Dava Açılamayacağından Davanın Husumet Nedeniyle Reddedilmesi Gerektiği )
KAMU KURUMUNUN HİZMET KUSURU ( Okul Müdürü Aleyhine Açılan Tazminat Davası/Sorumlunun Kamu Görevlisi Emrinde Çalıştığı - Davanın Kurum Aleyhine Açılacağı/Dava AdliYargı Yerinde Açılamayacağından Husumet Nedeniyle Reddedilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Müdür Aleyhine Açılan Tazminat Davası/Kamu Görevlisi Emrinde Çalıştığı Kurumın Sorumlu Olduğu - Davanın Kurum Aleyhine Açılacağı/Dava AdliYargı Yerinde Açılamayacağından Husumet Nedeniyle Reddedileceği )"
13YHGK26.2.2014E. 2013/4-579 K. 2014/155"YANLIŞ TEDAVİ SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Husumet - Dikkatsizlik ve Tedbirsizliğe Dayalı da Olsa Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Davada Husumetin Kamu Görevlisine Değil İdareye Düştüğü/Davalı Doktor Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddi Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Yanlış Tedavi Sebebiyle Uğranılan Zarar - Davalı Doktorun Görevi Sırasında ve Yetkisini Kullanırken İşlediği Bir Kusura ve Bu Kusurun Niteliği İtibariyle de Kamu Görevlisinin İhmaline Dayandığı/Dava İdare Aleyhine Açılıp Husumetin de İdareye Yöneltilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Yanlış Tedavi Sebebiyle Uğranılan Zarar - Dikkatsizlik ve Tedbirsizliğe Dayalı da Olsa Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Eldeki Davada Husumetin Kamu Görevlisine Değil İdareye Düştüğü/Davalı Doktor Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddedilmesi Gerektiği )
KAMU GÖREVLİSİNİN KİŞİSEL KUSURUNA DAYANILMASI ( Yanlış Tedavi Sebebiyle Uğranılan Zarar - Dikkatsizlik ve Tedbirsizliğe Dayalı da Olsa Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Eldeki Davada Husumetin Kamu Görevlisine Değil İdareye Düştüğü/ Davalı Doktor Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddedilmesi Gerektiği )"
13YHGK5.2.2014E. 2013/4-417 K. 2014/81"KAMU GÖREVLİSİNİN DOKTORLARA HAKARETİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Herkesin İçerisinde "Altı Doktor ve Uzman Kendinizi Ne Sanıyorsunuz" ve "Hepinizin Toplam Fındık Kadar Beyinlerinizle Ne Yapmaya Çalışıyorsunuz" Şeklinde İfadelerin Kişisel Kusur Mahiyetinde Haksız Fiil Sayılacağının Kabulü )
DAVANIN KAMU GÖREVLİSİNE KARŞI AÇILABİLECEĞİ ( Hizmet Kusuru Bulunmadığından İdareye Karşı Dava Açılamacağı - Hakaret Eyleminin Özel Tutum ve Davranışlar Sonucu Meydana Geldiği/Kamu Hizmetiyle İlgili Olmadığı/Kusurun Kamu Görevinden Ayrılabilir Mahiyette Kişisel Kusur Olduğunun Kabulü )
DAVACININ HAKARET EYLEMİNİN GÖREVİYLE İLGİLİ OLMADIĞI ( Özel Tutum ve Davranışları Mahiyetinde Bulunduğundan Kişisel Kusur Sayılacağı - Eldeki Davada Hizmet Kusuru Bulunmadığından Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği/Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu/Kişisel Kusur Nedeniyle Zarar Oluştuğu/Tazminat )
KİŞİSEL KUSUR BULUNDUĞU ( Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği - Davacının Göreviyle İlgili Bir Tutum ve Davranışı Nedeniyle Zararın Oluşmadığı Gözetilerek Kişisel Kusur Nedeniyle Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği/Tam Yargı Davası Açılması Şartları Bulunmadığı/Hizmet Kusuru Bulunmadığı )
ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU ( Kişisel Kusur Nedeniyle Haksız Fiilin Gerçekleşmiş Olduğu - Kamu Görevlisinin Kamu Hizmeti ile İlgisi Olmayan Kamu Görevlisinin Özel Hayatı ile Tamamen Özel Tutum ve Davranışlarından Kaynaklanan Bir Kusur Bulunduğu/Davanın Kamu Görevlisine Karşı Açılabileceği )"
13Y4.HD28.1.2014E. 2013/4630 K. 2014/1111"KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN VEYA GÖREVLERİNİ YAPARKEN KİŞİLERE ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Husumet - Davanın Ancak İdare Aleyhine Açılabileceği/Mahkemece İdare Aleyhine Açılmamış Davada Taraf Sıfatı Yokluğundan Davanın Reddedileceği )
TARAF SIFATI ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken veya Görevlerini Yaparken Kişilere Zarar Vermesinden Kaynaklı Manevi Tazminat - Davanın Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken veya Görevlerini Yaparken Kişilere Zarar Vermesinden Kaynaklı - Davanın Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği/Mahkemece Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddi Yerine İşin Esasının İncelenmesinin İsabetsizliği )
HUSUMET ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken veya Görevlerini Yaparken Kişilere Zarar Vermesinden Kaynaklı Manevi Tazminat - Davanın Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği/Davanın Taraf Sıfatı Yokluğundan Reddi Gerektiği )
İDARE ALEYHİNE DAVA AÇMA ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken veya Görevlerini Yaparken Kişilere Zarar Vermesinden Kaynaklı Manevi Tazminat - Davanın Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği )"
13Y4.HD23.1.2014E. 2013/4018 K. 2014/796"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davaya Konu Edilen Olayda Hekim Olan ve Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyan Davalının Eylemi Nedeniyle Tazminat İsteminde Bulunulduğundan Davanın İdari Yargı Yerinde ve İdareye Karşı Açılması Gerektiği )
GÖREV ( Haksız Fiil Nedeniyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat - Hekim Olan ve Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyan Davalının Eylemi Nedeniyle Tazminat İsteminde Bulunulduğundan Davanın İdari Yargı Yerinde ve İdareye Karşı Açılacağı )
HİZMET KUSURU ( Sorumlu Kamu Görevlisinin Emrinde Çalışmakta Olduğu Kamu Kurumu Olup Dava O Kurum Aleyhine Açılması Gerektiği - Hekim Olan ve Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyan Davalının Eylemi Nedeniyle Tazminat )
HEKİMİN EYLEMİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Ameliyatta Davalının Ucuz Malzeme Kullanması Nedeniyle Sakat Kalma - Davanın İdari Yargı Yerinde ve İdareye Karşı Açılması Gerektiği )"
13Y4.HD14.1.2014E. 2013/2838 K. 2014/230"ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN DAVACININ BOĞAZINI SIKMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil/Kamu Görevlilerinin Kişilere Zarar Vermesi/Hizmet Kusuru - Davanın Kamu Görevlisinin Emrinde Bulunduğu Kamu Kurumu Aleyhine Açılacağı/Taraf Sıfatı Yokluğu/Husumet )
KAMU GÖREVLİSİNİN BAĞLI BULUNDUĞU KURUMUNA DAVA AÇILACAĞI ( Adli Yargıda Açılan Tazminat Davasında Kast ve Kusur Aranmaksızın Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği - Husumet Yokluğu/Davanın Usulden Reddi )
KAMU GÖREVLİSİ ALEYHİNE ADLİ YARGIDA DAVA AÇILAMAMASI ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken veya Görevlerini Yaparken Kişilere Zarar Vermesi/Kamu Kurumunun Hizmet Kusuru Bulunduğu - Taraf Sıfatı Yokluğundan Davanın Usulden Reddi/Haksız Fiil )"
13YHGK30.10.2013E. 2013/4-44 K. 2013/1512"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Haklarının Saldırıya Uğraması - Davalının Davacıya Hakaret Etmesi Kişisel Kusuruna İlişkin Bulunduğundan Davanın Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği Bu Nedenle Davalının Görev İtirazının Yerinde Görülmediği )
KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Manevi Tazminat Davası - Davalının Davacıya Hakaret Etmesi Görevi İle İlgili Olmadığından ve Kişisel Kusuruna İlişkin Bulunduğundan Davanın Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği/İddia Edilen Hususun Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğundan Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinde Usul ve Yasaya Aykırı Bir Durum Bulunmadığı )
KAMU GÖREVLİSİNİN KİŞİSEL SORUMLULUĞU ( Kişilik Haklarının Saldırıya Uğraması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası - Davalının Davacıya Hakaret Etmesi Görevi İle İlgili Olmadığı/İddia Edilen Hususun Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğundan Manevi Tazminata Hak Kazandığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamu Görevlisinin Kişisel Sorumluluğu - Davalının Davacıya Hakaret Etmesi Görevi İle İlgili Olmadığından ve Kişisel Kusuruna İlişkin Bulunduğundan Davanın Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği )"
13Y4.HD9.9.2013E. 2012/14717 K. 2013/13821"HAKSIZ EYLEME DAYALI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Devlet Hastanesinde Doktor Olan Davalının Görevi Kapsamında Ameliyat Yaparken Kusurlu Eylemi Sonucu Davacının Ses Tellerine Zarar Verdiği İddiası - Davalı Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
DOKTORUN AMELİYAT YAPARKEN VERDİĞİ ZARAR ( Davalı Doktorun Görevi Sırasında ve Görevi Nedeniyle Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Tutulması İstendiğine Göre Adli Yargı Yerinde Davalıya Yönelik Açılan Davada Husumet Nedeni İle Davanın Reddine Karar Verileceği )
KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİ SIRASINDA VE GÖREVİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN ZARAR ( Davalı Doktorun Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Tutulması İstendiğine Göre Adli Yargı Yerinde Davalıya Yönelik Açılan Davada Husumet Nedeni İle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
13YHGK10.7.2013E. 2013/4-4 K. 2013/1035"KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN İŞLEDİKLERİ KUSURLARDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Ancak Rücu Edilmek Şartı İle İdare Aleyhine Açılabileceği - Okul Müdürünün Davacıların Oğluna Tokat Atması Sebebiyle Açılan Tazminat Davasının İdare Aleyhine Açılması Gerektiği )
HUSUMET ( Okul Müdürünün Davacıların Oğluna Tokat Atması Sebebiyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasının İdare Aleyhine Açılıp Husumetin İdareye Yöneltilmesi Gerektiği - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davasının İdare Aleyhine Açılacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davalarının Ancak Rücu Edilmek Şartı İle İdare Aleyhine Açılabileceği )
OKUL MÜDÜRÜNÜN ATTIĞI TOKAT SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalının Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanılmadığı/Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunduğu - Husumetin Kamu Görevlisine Değil İdareye Düştüğü )
MÜDÜRÜN ÖĞRENCİYE TOKAT ATMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Okul Müdürünün Davacıların Oğluna Tokat Atması Sebebiyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasının İdare Aleyhine Açılıp Husumetin İdareye Yöneltilmesi Gerektiği )"
13Y4.HD27.6.2013E. 2013/9764 K. 2013/12420"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği - Husumet Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
TEDAVİ HATASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği )
HUSUMET ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği/Reddi Gereği )"
13YHGK27.3.2013E. 2012/4-831 K. 2013/393"BELEDİYENİN TEMİZLİK ARACININ SEBEP OLDUĞU KAZA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Eldeki Davada Sadece Araç Şöförüne Karşı Husumet Yöneltilmesinin Hatalı Olduğu - Hizmet Kusuru Nedeniyle Belediyenin de Sorumlu Bulunduğu )
BELEDİYEYE KARŞI HUSUMET YÖNELTİLMESİ GEREĞİ ( İşçinin Görevinin İfası Sırasında Neden Olduğu Kazada Belediyenin Hizmet Kusuru Bulunduğu - Kamu Görevlisine Değil Belediye Aleyhine de Davanın Açılması Gerektiği/Direnme Kararının Bozulacağı )
BELEDİYENİN SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN ÖLÜME SEBEBİYET VERMESİ ( Temizlik İşçisi Olan Davalının Şoförü Olduğu Aracın Manevra Yaparken Yaptığı Kaza - Sözleşmeli Personelin Kamu Hizmeti İfa Ettiği/Davanın İdareye Karşı Açılması Gerektiği )
HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ İLE BELEDİYENİN TEMİZLİK İŞLERİNİN YÜKLENİCİ ŞİRKETE VERİLMESİ ( Şirket İşçisinin Kamu Hizmetinin İfası Sırasında Karışmış Olduğu Trafik Kazasında Belediye'nin de Sorumlu Olduğunun Kabul Edilmesi Gereği )
İŞÇİNİN KAMU GÖREVİ İLE İLGİLİ İŞLERİNİN İFASI ( Temizlik Aracının Davacıların Murisinin Ölümüne Sebep Olduğu - Sadece Davalı İşçiye Dava Açıldığından Davanın Husumet Yönünden Reddedilmesi Gereği - Hizmet Kusuru Bulundu/Tazminat Davası )
BELEDİYENİN HİZMET KUSURU BULUNDUĞU ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Husumetin Sadece İşçi Durumundaki Kamu Görevlisine Değil Belediye'ye Karşı Yöneltilmesi Gerektiği/Husumet Yönünden Davanın Reddi )
BELEDİYE İLE YÜKLENİCİ FİRMA İŞÇİSİ ARASINDA BAĞLANTI BULUNMADIĞI İDDİASI ( İtibar Edilmeyeceği/Eldeki Davada Hizmet Kusuru Bulunduğu/İşçinin Kamu Hizmetinin İfası Sırasında Kazaya Sebebiyet Verdiği - Belediyeye Dava Açılabileceği )"
13Y4.HD18.2.2013E. 2012/4044 K. 2013/2711"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Desteğinin Sulama Kanalına Düşüp Boğulması Sonucu Vefat Etmesinden Dolayı - Kamu Görevlisi Aleyhine Adli Yargı Yerinde Dava Açılamayacağı/Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Açılan Tazminat Davasında Kast ve Kusur Aranmaksızın Husumet Sebebiyle Davanın Reddine Karar Vermek Gerektiği )
KAMU GÖREVLİLERİNİN KUSUR SORUMLULUĞU ( Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Dava Açılabileceği/Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Açılan Tazminat Davasında Husumet Sebebiyle Davanın Reddi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
HUSUMET ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Kamu Görevlisi Aleyhine Adli Yargı Yerinde Dava Açılamayacağından Hakkında Adli Yargıda Açılan Tazminat Davasında Husumet Sebebiyle Davanın Reddi Gerektiği )
GÖREV ( Davacılar Desteğinin Sulama Kanalına Düşüp Boğulması Sonucu Vefat Etmesinden Dolayı Uğranılan Zararının Tazmini - Kamu Görevlisi Aleyhine Adli Yargı Yerinde Dava Açılamayacağı )"
13Y4.HD11.2.2013E. 2012/3181 K. 2013/2056"KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN VEYA GÖREVLERİNİ YAPARKEN KİŞİLERE ZARAR VERMESİ ( İlgili Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunu Oluşturduğu - Kamu Görevlisi Olan Davalılar Hakkında Davanın Husumetten Reddi Gerektiği/İtirazın İptali Davası )
İTİRAZIN İPTALİ ( Kontrol Şefi ve Memuru Tarafından Dava Dışı Yükleniciye Fazla Ödeme Yapılmasından Dolayı Başlatılan Takibe İtiraz - Sorumlu Kamu Görevlisinin Emrinde Çalışmakta Olduğu Kamu Kurumu Olup Davanın O Kurum Aleyhine Açılması Gerektiği )
KAMU KURUMU ALEYHİNE DAVANIN AÇILACAĞI ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken veya Görevlerini Yaparken Kişilere Zarar Vermesinin İlgili Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunu Oluşturduğu - Kamu Görevlisi Olan Davalılar Hakkında Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )
KONTROL ŞEFİ VE MEMURU TARAFINDAN FAZLA ÖDEME YAPILMASINDAN DOLAYI BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( Kamu Görevlisi Olan Davalılar Hakkında Davanın Husumetten Reddi Gerektiği - İlgili Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunu Oluşturduğu )"
13Y4.HD7.2.2013E. 2012/1570 K. 2013/1897"MANEVİ TAZMİNAT (Haksız Şikayet Sebebiyle - Davacı Hakkında Yapılan Disiplin Soruşturmasına Konu Olan Fakat Davaya Konu Yapılmayan Olay Değerlendirilerek Karar Verildiği/Davalı Tarafından C. Başsavcılığına Verilen Şikayet Dilekçesi İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği)
HAKSIZ ŞİKAYET SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (Davacı Hakkında Yapılan Disiplin Soruşturmasına Konu Olan Fakat Davaya Konu Yapılmayan Olay Değerlendirilerek Karar Verildiği - Verilen Şikayet Dilekçesi İncelenerek Karar Verileceği)
TAZMİNAT İSTEMİ (Haksız Şikayet Sebebiyle - Davacı Hakkında Yapılan Disiplin Soruşturmasına Konu Olan Fakat Davaya Konu Yapılmayan Olay Değerlendirilerek Karar Verildiği/Davalı Tarafından C. Başsavcılığına Verilen Şikayet Dilekçesi İncelenerek Karar Verileceği)
ŞİKAYET DİLEKÇESİ (Haksız Şikayet Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Davacı Hakkında Yapılan Disiplin Soruşturmasına Konu Olan Fakat Davaya Konu Yapılmayan Olay Değerlendirilerek Karar Verildiği/Verilen Şikayet Dilekçesi İncelenerek Karar Verileceği)"
13Y4.HD31.1.2013E. 2012/16842 K. 2013/1504"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kamu Görevlilerinin Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davaları İdare Aleyhine Açılabileceğinden Mahkemece Kamu Görevlilerine Karşı Açılan Davanın Husumet Sebebiyle Reddi Gerektiği )
HAKSIZ FİİL ( Kamu Görevlilerinin Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davaları İdare Aleyhine Açılabileceğinden Mahkemece Kamu Görevlilerine Karşı Açılan Davanın Husumet Sebebiyle Reddi Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )
HUSUMET ( Kamu Görevlilerinin Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davaları İdare Aleyhine Açılabileceğinden Davalılara Yöneltilmesinin Doğru Olmadığı - Manevi Tazminat Davası )
KAMU GÖREVLİLERİNİN KUSURLU EYLEMLERİ ( Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davaları İdare Aleyhine Açılabileceğinden Mahkemece Kamu Görevlilerine Karşı Açılan Davanın Husumet Sebebiyle Reddi Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )"
13YHGK30.1.2013E. 2012/4-729 K. 2013/163"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Doktorun Görevi Sırasında Dikkatsizlik ve Tedbirsizliği Nedeni İle Desteğin Ölümüne Neden Olduğu İddiası İle - Eylemin Görev Sırasında Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Husumetin İdareye Yöneltileceği )
HATALI TEDAVİ NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜ ( Tazminat Talebi - Davalı Doktor Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğu Nedeni İle Reddedilmesi Gerektiği )
VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE DESTEĞİN ÖLÜMÜ ( Vakıf Üniversitesinin Tıp Fakültesi Hastanesinin Halka Sunduğu Sağlık Hizmeti Bakımından Kamu Hastanesi Niteliğinde Olduğu/Davalı Çalışan Doktorun da Kamu Görevlisi Olduğu - Tazminat Davasının İdare Aleyhine Açılacağı )
DOKTORUN GÖREVİ SIRASINDA DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİĞİ İLE DESTEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU İDDİASI ( Eylemin Görev Sırasında Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Husumetin İdareye Yöneltileceği )
HUSUMETİN İDAREYE YÖNELTİLMESİ GEREĞİ ( Doktorun Görevi Sırasında Dikkatsizlik ve Tedbirsizliği Nedeni İle Desteğin Ölümüne Neden Olduğu İddiası İle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Görev Sırasında Görevle İlgili Olduğu ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunduğu )"
13Y4.HD30.1.2013E. 2012/15939 K. 2013/1326"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Başhemşire Olarak Görev Yapan Davacının Aynı Hastanede Başhekim Yardımcısı Olan Davalının Görevini Yaparken Kusurlu ve Haksız Eylemleri Nedeniyle Kişilik Haklarının Saldırıya Uğradığını Belirterek Açtığı - Kamu Kurumuna Karşı Dava Açılması Gerektiği )
KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRADIĞI İDDİASI İLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Başhemşire Olarak Görev Yapan Davacının Aynı Hastanede Başhekim Yardımcısı Olan Davalının Görevini Yaparken Kusurlu ve Haksız Eylemleri Nedeniyle - Sorumlunun Kamu Kurumu Olduğu )
HASTANEDE ÇALIŞAN KİŞİLER ARASINDA TAZMİNAT DAVASI ( Görevini Yaparken Kusurlu ve Haksız Eylemleri Nedeniyle Kişilik Hakları Saldırıya Uğradığını Belirterek - Davanın Kurum Aleyhine Açılması Gerektiği/Görevi Sırasında ve Yetkisini Kullanırken İşlediği )
BAŞHEKİM YARDIMCISININ AYNI HASTANEDE ÇALIŞAN BAŞHEMŞİRENİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRDIĞI İDDİASI ( Görevini Yaparken Kusurlu ve Haksız Eylemleri Nedeniyle - Manevi Tazminat Davasının Kamu Kurumuna Karşı Açılacağı )
KAMU GÖREVLİSİNİN YETKİSİNİ KULLANIRKEN VEYA GÖREVİNİ YAPARKEN KİŞİLERE ZARAR VERMESİ ( İlgili Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunu Oluşturduğu - Kamu Görevlisine Karşı Açılan Manevi Tazminat Davasının Husumet Yönünden Reddedileceği )"
13Y4.HD22.1.2013E. 2012/11356 K. 2013/707"KAMU GÖREVLİLERİNİN KUSURLU EYLEMİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Kamu Görevlisinin Taraflı Beyanda Bulunduğu İddiasına Dayalı - Kamu Görevlisinin Yetkisini Kullanırken Yaptığı Bir Eylem Olmadığı )
KAMU GÖREVLİLERİNİN GERÇEĞE AYKIRI VE TARAFLI BEYANDA BULUNMASI ( Kamu Görevlisinin Yetkisini Kullanırken Yaptığı Bir Eylem Olmadığı - Davanın İdare Aleyhine Açılabileceği Gerekçesiyle Reddedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YARGI YOLUNUN BELİRLENMESİ ( Kamu Görevlisinin Taraflı Beyanda Bulunduğu İddiası/Kamu Görevlisinin Yetkisini Kullanırken Yaptığı Bir Eylem Olmadığı - Davanın İdare Aleyhine Açılabileceği Gerekçesiyle Reddedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KAMU GÖREVLİLERİNİN TANIKLIK YAPMASI ( Tanıklığın Kamu Görevlisinin Yetkisini Kullanırken Yaptığı Bir Eylem Olmadığı/Davanın İdare Aleyhine Açılabileceği Gerekçesiyle Reddedildiği - İşin Esası İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
13YHGK12.12.2012E. 2012/4-523 K. 2012/1191"DEVLET HASTANESİNDE GÖREVLİ DOKTORUN HAKSIZ EYLEMİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Safra Kesesi Ameliyatında Yetersiz Kalındığı/Doktorun Kamu Hizmetini İfa Sırasındaki Eylemlerine Karşı İdari Yargı Yolunda Tam Yargı Davası Açılması Gereği )
KAMU HİZMETİNİN İFASI SIRASINDAKİ HAKSIZ EYLEM ( İdari İşlem ve Eylemler Nedeniyle Ortaya Çıkan Kusurun İdarenin Hizmet Kusuru Olduğu - Hizmet Kusuru Nedeniyle İdari Yargıda Tam Yargı Davası Açılacağı/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verileceği )
KAMU GÖREVLİSİ ALEYHİNE DAVA ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurları Nedeniyle Vermiş Oldukları Zararlar Nedeniyle Kamu Tüzel Kişiliği Bulunan İdare Aleyhine Dava Açılması Gerektiği - Tam Yargı Davası Açılacağı/Görevsizlik )
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ ( Devlet Hastanesinde Yapılan Ameliyat Nedeniyle Zarara Uğrayan Davacının İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açması Gereği - Adli Yargıda Açılan Davada Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verileceği )
ÖLÜM VEYA VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN YİTİRİLMESİNDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ ( 6100 S.K. 3. M. Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinin ve Bu İptal Kararının Henüz Kesinleşmemiş Yargılamada Her Aşamada Yerel Mahkemece Re'sen Gözetilmesi Gereği )"
13YHGK10.10.2012E. 2012/4-441 K. 2012/710"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yanlış Tedavi Sonucu Desteğin Yaşamını Yitirmesinden Kaynaklanan - Davalılardan Sağlık Bakanlığı Açısından Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddedilmesi Diğer Davalı Doktor Hakkındaki Davanın İse Husumet Yokluğu Nedeni İle Reddedilmesi Gerektiği )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( Saptamaların İdare Hukuku İlkelerine Göre Yapılabileceği/İdari Yargıda Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği/Husumetin Sağlık Bakanlığına Yöneltilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
YANLIŞ TEDAVİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davalı Sağlık Bakanlığı Hakkındaki Davanın İdari Yargı Yerinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği Göz Önüne Alınmadan Hatalı Değerlendirme Sonucu Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu Benimsenmek Suretiyle İşin Esasının İncelenmesinin Hatalı Olduğu )
GÖREV ( Davalı Sağlık Bakanlığı Hakkındaki Davanın İdari Yargı Yerinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği Göz Önüne Alınmadan Hatalı Değerlendirme Sonucu Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu Benimsenmek Suretiyle İşin Esasının İncelenmesinin Hatalı Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
HİZMET KUSURUNA DAYALI DAVA ( anlış Tedavi Sonucu Desteğin Yaşamını Yitirmesinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Tazminata Konu Zararın İdarenin Bir Eyleminden Meydana Geldiği ve İdarenin Eylemlerine Karşı İse İdari Yargıda Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği )
KAMU GÖREVLİSİNİN KUSUR SORUMLULUĞU ( Davalı Doktorun Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanılmadığı/Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Eldeki Davada Husumetin İdareye Yöneltilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
HUSUMET YOKLUĞU ( Davalı Doktorun Eyleminin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Eldeki Davada Husumetin Kamu Görevlisine Değil İdareye Düştüğü - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
13Y4.HD9.10.2012E. 2012/8855 K. 2012/14694"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Hatalı Tedavi Nedeniyle - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken veya Görevlerini Yaparken Kişilere Zarar Vermesinin İlgili Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunu Oluşturacağı )
HATALI TEDAVİ NEDENİYLE UZUV ZAAFI OLUŞMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Sorumlu Kamu Görevlisinin Emrinde Çalışmakta Olduğu Kamu Kurumu Olup Davanın O Kurum Aleyhine Açılması Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken veya Görevlerini Yaparken Kişilere Zarar Vermesinin İlgili Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunu Oluşturacağı )
HUSUMET ( Sorumlu Kamu Görevlisinin Emrinde Çalışmakta Olduğu Kamu Kurumu Olup Davanın O Kurum Aleyhine Açılması Gerektiği/İdari Yargı Yerinde ve İdareye Karşı Dava Açılması Gerektiği - Hatalı Tedaviden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )"
13Y4.HD28.6.2012E. 2012/8396 K. 2012/11413"HİZMET KUSURU ( Tam Yargı Davası/Kusur ve İhmal Yoluyla Ölüme Sebebiyet Verildiği İddiasıyla Tam Yargı Davası Açılacağı - Hukuk Davasının Görevsizlik Nedeniyle Reddedileceği )
TAM YARGI DAVASI ( Kusur ve İhmal Yoluyla Ölüme Sebebiyet Verildiği İddiasıyla Maddi ve Manevi Tazminat İstendiği - Hizmet Kusuru Nedeniyle İdari Yargıda Dava Açılacağı )
KUSUR VE İHMAL YOLUYLA ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Tam Yargı Davası/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - Eylemin Hizmet Kusuru Niteliği Taşıdığı )
GÖREV ( Tam Yargı Davası/Kusur ve İhmal Yoluyla Ölüme Sebiyetin Hizmet Kusuru Sayıldığı - Görevsizlik Halinde Davanın Usulden Reddedilmemesi Gerektiği )"
13Y4.HD27.6.2012E. 2012/8069 K. 2012/11239"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Açılan Tazminat Davasında Kast ve Kusur Aranmaksızın Husumet Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verileceği )
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE KARŞI TAZMİNAT DAVALARI ( Yetkilerini Kullanırken Oluşan Zararlardan Doğan - Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davaları Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak İdare Aleyhine Açılabileceği )
KAMU GÖREVLİSİ ALEYHİNE ADLİ YARGIDA DAVA AÇILAMAYACAĞI ( Haksız Eylem Nedeniyle Uğranılan Manevi Tazminat Davasında Kast ve Kusur Aranmaksızın Husumet Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verileceği - İdare Aleyhine Açılması Gerektiği )"
13Y4.HD21.6.2012E. 2012/7891 K. 2012/11005"MANEVİ TAZMİNAT (Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Davranışları Sonucu Kişilere Zarar Vermesinden Kaynaklanan - Davacının Yürütülen Soruşturma Kapsamında Soruşturulması/Dava Şartı Gerçekleşmediğinden Davanın Esasına Girilemeyeceği)
SORUŞTURMA KAPSAMINA HAKSIZ ALINMAYA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT (Davacının Yürütülen Soruşturma Kapsamında Soruşturulması - Dava Şartı Gerçekleşmediğinden Davanın Esasına Girilemeyeceği)
ADLİ İŞLEMLERİN BASIN YOLUYLA YAYILMASI (Manevi Tazminat - Jandarma Alay Komutanlığı Nezdinde Yapılan Soruşturmanın Tamamı İdari Görev Sırasında ve de Görevi Gereği Yapmış Olduğu İşlemlerden Olduğu/Dava Şartının Gerçekleşmediği)
KAMU GÖREVLİLERİNİN KUSURU (Davalıların Adli Görevlerini Kötüye Kullanarak Hakkında Soruşturma Bulunmayan Davacıyı Soruşturma Kapsamına Aldıkları İddiasıyla Manevi Tazminat İstemi - Davacının Yürütülen Soruşturma Kapsamında Soruşturulması/Dava Şartının Gerçekleşmediği)"
13Y4.HD14.6.2012E. 2012/7204 K. 2012/10413"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Aile Hekimi Olarak Çalışan Memurun Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının İdare Aleyhine Açılabileceği - Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargı Yerinde Dava Açılamayacağı)
HUSUMET (Aile Hekiminin Denetim Görevi Sırasında ve Görevinden Dolayı Davacıyı Zarara Uğrattığı İddiası/Manevi Tazminat - Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davalarının İdare Aleyhine Açılabileceği - Kast ve Kusur Aranmaksızın Husumet Nedeni İle Davanın Reddi Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNAT (Haksız Eylem Nedeni İle - Aile Hekimi Olarak Çalışan Memurun Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının İdare Aleyhine Açılabileceği)
AİLE HEKİMİNİN GÖREVİ SIRASINDA VERDİĞİ ZARARLAR (Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davalarının İdare Aleyhine Açılabileceği - Kast ve Kusur Aranmaksızın Husumet Nedeni İle Davanın Reddi Gerektiği)
GÖREV (Aile Hekiminin Denetim Görevi Sırasında ve Görevinden Dolayı Davacıyı Zarara Uğrattığı İddiası/Manevi Tazminat - Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargı Yerinde Dava Açılamayacağı/İdare Aleyhine Dava Açılması Gerektiği)"
13Y4.HD11.6.2012E. 2012/7382 K. 2012/10109"MANEVİ TAZMİNAT ( Jandarma Çavuşu Olan Davalının Kusurlu ve Haksız Eylemleri ile Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunduğu - Davanın Kamu İdaresine Karşı Açılması Gerektiği/Davanın Davalı Yönünden Husumetten Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Jandarma Çavuşu Olan Davalının Kusurlu ve Haksız Eylemleri ile Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunduğu - Kamu Görevlisi Olan Davalıya Husumet Yöneltilemeyeceği/Davanın Kamu İdaresine Karşı Açılması Gerektiği )
HUSUMET ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kasıtlarından ve Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceği - Kamu Görevlisi Olan Davalıya Husumet Yöneltilemeyeceği )
JANDARMA ÇAVUŞU ( Olan Davalının Kusurlu ve Haksız Eylemleri ile Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunduğu - Manevi Tazminat İsteğinin Davalı Aleyhine Değil Kamu İdaresine Karşı Açılması Gerektiği )"
13Y4.HD7.6.2012E. 2012/6576 K. 2012/10015"TEDAVİ HATASI NEDENİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Sağlık Bakanlığına Ait Devlet Hastanesinde Hemşire Olan Davalının Hastanede Yaptığı Enjeksiyon Nedeni İle Davacıların Oğlunun Zarara Uğradığı - Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargı Yerinde Dava Açılamayacağı/Husumet Nedeni İle Davanın Reddi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tedavi Hatası Nedeni İle - Davalının Hastanede Yaptığı Enjeksiyon Nedeni İle Davacıların Oğlunun Zarara Uğradığı İddiası/Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargı Yerinde Dava Açılamayacağı/Husumet Nedeni İle Davanın Reddi Gerektiği )
HUSUMET ( Davalının Hastanede Yaptığı Enjeksiyon Nedeni İle Davacıların Oğlunun Zarara Uğradığı İddiası ile Maddi ve Manevi Tazminat - Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargı Yerinde Dava Açılamayacağı/Husumet Nedeni İle Davanın Reddi Gerektiği )
GÖREV ( Tedavi Hatası Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat - Davalı Sağlık Bakanlığına Ait Devlet Hastanesinde Hemşire Olan Davalının Hastanede Yaptığı Enjeksiyon Nedeni İle Davacıların Oğlunun Zarara Uğradığı - Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargı Yerinde Dava Açılamayacağı )"
13Y4.HD6.3.2012E. 2012/672 K. 2012/3519"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kasıtlarından ve Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceği )
BELEDİYE GÖREVLİLERİNİN HİZMET KUSURLARI ( Dayanılarak Tazminat İstendiğine Göre Mahkemece Bu Davalılar Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Maddi ve Manevi - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kasıtlarından ve Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceği )
HİZMET KUSURU ( Davalı Belediye Görevlilerinin Hizmet Kusurlarına Dayanılarak Tazminat İstendiğine Göre Mahkemece Bu Davalılar Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )"
13Y4.HD5.3.2012E. 2012/1980 K. 2012/3331"KAMU GÖREVLİLERİ ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI ( Davanın İdari Yargı Yerinde Görüleceği ve İdareye Karşı Açılacağı )
HEKİM ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Uzman Hekim Olan ve Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyan Davalının Görevini Yerine Getirmediği İleri Sürülerek - Davanın İdari Yargı Yerinde Görüleceği ve İdareye Karşı Açılacağının Gözetileceği )
MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Uzman Hekim Olan ve Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyan Davalı Aleyhine Değil İdaraye Karşı İdari Yargıda Dava Açılacağı )
İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Uzman Hekim Olan ve Kamu Görevlisi Aleyhine Açılan Maddi Manevi Tazminat Davasının Husumet Nedeniyle Reddedileceği - Davanın İdari Yargı Yerinde Görüleceği ve İdareye Karşı Açılacağının Gözetileceği )
HİZMET KUSURUNDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Üniversitede Çalışan ve Kamu Görevlisi Sıfatı Taşıyan Hekimin Görevini Yerine Getirmediği İleri Sürülerek Açılan Tazminat Davasının İdari Yargıda Görüleceği )"
13Y4.HD7.2.2012E. 2011/5833 K. 2012/1562"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylemden Kaynaklanan - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kasıtlarından ve Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceği )
HAKSIZ EYLEM ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Hizmet Kusurundan Doğan Zararlardan Dolayı İdareye Karşı İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği/Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGI YOLU ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Hizmet Kusurundan Doğan Zararlardan Dolayı İdareye Karşı İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği/Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Açılan Tazminat Davasında Kast ve Kusur Aranmaksızın Husumet Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
13Y4.HD24.1.2012E. 2010/12270 K. 2012/765"KABLOLARA KAMU HİZMETİ İFASI SIRASINDA ZARAR VERİLMESİ (Nedeniyle Tazminat Davası - Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Açılan Tazminat Davasında Kast ve Kusur Aranmaksızın Husumet Nedeni İle Davanın Reddedileceği)
HİZMET KUSURU (Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla İdare Aleyhine İdari Yargı Yerinde Açılacağı)
MEMURLAR/KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN KUSURLU EYLEMLERİ NEDENİYLE OLUŞAN ZARARLARDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI (İdare Aleyhine İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılacağı - Bunlar Hakkında Adli Yargıda Açılan Davanın Husumetten Reddi)"
13Y4.HD17.1.2012E. 2010/12219 K. 2012/836"KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN İŞLEDİKLERİ KAST VE KUSURLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI (Kamu Görevlileri Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine ve İdari Yargıda Dava Açılabileceği)
TAZMİNAT DAVASI (Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kişisel Kast ve Kusurlarından Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlileri Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine ve İdari Yargıda Dava Açılabileceği - Kamu Görevlileri Aleyhine Açılan Davanın Husumetten Reddedileceği)
KİŞİSEL KAST VE KUSUR (Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Doğan Zararlarla İlgili Tazminat Davasının Kamu İdaresi Aleyhine ve İdari Yargıda Açılacağı)
HUSUMET (Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kişisel Kast ve Kusurlarından Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlileri Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceğinden Kamu Görevlilerine Karşı Açılan Manevi Tazminat Davasının Husumetten Reddedileceği)
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI (Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kişisel Kast ve Kusurlarından Doğan Tazminat Davalarında)"
13Y4.HD12.12.2011E. 2010/11459 K. 2011/13283"ÖĞRETİM ÜYESİNİN FAKÜLTE DEKANI VE BÖLÜM BAŞKANI HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI AÇMASI ( Kamu Görevlilerinin Kast ve Kusurlarına Dayalı Olarak Açılan Tazminat Davalarının Görevliler Aleyhine Değil İdare Aleyhine Açılması Gereği )
KAMU GÖREVLİLERİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN KUSURLU HAREKET ETMELERİ ( Açılan Tazminat Davalarının Görevliler Aleyhine Değil İdare Aleyhine Açılması Gereği - Davacının Tazminat Davasının Husumet Nedeniyle Reddine Karar Verileceği )
YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMALARI NEDENİNE DAYALI OLARAK DEKAN VE BÖLÜM BAŞKANI HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI ( Tazminat Davalarının Görevliler Aleyhine Değil İdare Aleyhine Açılması Gereği - Davanın Husumet Nedeniyle Reddine Karar Verileceği )
HUSUMET ( Öğretim Üyesinin Dekan ve Bölüm Başkanı Aleyhine Kusur ve Kstlarına Dayalı Olarak Tazminat Davası Açtığı - Davanın Kamu Görevlileri Değil İdare Aleyhine Açılacağı )"
13Y4.HD29.11.2011E. 2011/1037 K. 2011/12613"MANEVİ TAZMİNAT ( Kamu Görevlilerinin İnceleme ve Soruşturma Görevini Özensiz ve Kurallara Uygun Olmayan Biçimde Yaptıkları İddiası - Kamu Görevlisinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceği )
HİZMET KUSURU ( Kamu Görevlilerinin veya Bunların Kullandıkları Araç ve Gereçlerin Kusur İhmal ve Hatalarından Dolayı Kamu Hizmetinin Yerine Getirildiği Sırada Kişilerin Zarar Görmesi Halinde Meydana Gelen Kusur - Bunlardan Doğan Tazminat Davalarında Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılacağı )
KAMU GÖREVLİSİNİN İNCELEME VE SORUŞTURMA GÖREVİ ( Özensiz ve Kurallara Uygun Olmayan Biçimde Yaptıkları İddiasıyla Bunlara Karşı Açılan Manevi Tazminat Davası - Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Tazminat Davalarında İdare Aleyhine Dava Açılması Gerektiğinden Davanın Reddedileceği )
HUSUMET ( Kamu Görevlilerinin İnceleme ve Soruşturma Görevini Özensiz ve Kurallara Uygun Olmayan Biçimde Yaptıkları İddiasıyla Kamu Görevlilerine Karşı Manevi Tazminat Davası - Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılması Gerektiğinden Davanın Husumetten Reddi )"
13Y4.HD29.11.2011E. 2010/9816 K. 2011/12710"KAMU GÖREVLİSİ ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Belediyede İmar İmar ve İmar Uygulama Müdürü Olan Davalıların Kendisine Ait Villayı Kin ve Husumet Güderek Yıktıkları İddiası - Manevi Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Açılamayacağı )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Belediyede İmar İmar ve İmar Uygulama Müdürü Olan Davalıların Kendisine Ait Villayı Kin ve Husumet Güderek Yıktıkları İddiası - Davanın Adli Yargı Yerinde Açılmaması Gerektiği )
ADLİ YARGIDA KAMU GÖREVLİSİ ALEYHİNE DAVA AÇMAK ( Davacının Belediyede İmar İmar ve İmar Uygulama Müdürü Olan Davalıların Kendisine Ait Villayı Kin ve Husumet Güderek Yıktıkları İddiası - Manevi Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Açılamayacağı )
BELEDİYE ÇALIŞANININ KİŞİSEL KİN VE HUSUMETE DAYALI OLARAK DAVACININ VİLLASINI YIKTIKLARI İDDİASI ( Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Açılan Tazminat Davasında Kast ve Kusur Aranmaksızın Husumet Nedeni İle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
HUSUMET ( Davacının Belediyede İmar İmar ve İmar Uygulama Müdürü Olan Davalıların Kendisine Ait Villayı Kin ve Husumet Güderek Yıktıkları İddiası - Manevi Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Açılamayacağı/Husumet Nedeni İle Davanın Reddine Karar Verileceği )"
13Y4.HD3.11.2011E. 2010/9915 K. 2011/11654"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalılar Okulun Müdür ve Müdür Yardımcısı Olup Davalıların İdareci Olarak Görevleri Gereği ve Görevleriyle İlgili Olarak Yapmış Oldukları İşlemler Sırasında Zararlandırıcı Olay Meydana Geldiği - Davanın Sıfat Yokluğundan Reddi Gerektiği )
KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN MEYDANA GELEN ÖLÜM ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davalılar Okulun Müdür ve Müdür Yardımcısı Olup Davalıların İdareci Olarak Görevleri Gereği ve Görevleriyle İlgili Olarak Yapmış Oldukları İşlemler Sırasında Meydana Geldiği/Davanın Sıfat Yokluğundan Reddedileceği )
HUSUMET ( Davalıların İdareci Olarak Görevleri Gereği ve Görevleriyle İlgili Olarak Yapmış Oldukları İşlemler Sırasında Zararlandırıcı Olay Meydana Geldiği/Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davanın Sıfat Yokluğundan Reddi Gerektiği )"
13Y4.HD1.11.2011E. 2011/5994 K. 2011/11502"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Yanlış ve Hatalı Tedavi Nedeniyle Uğranılan Zarar - Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılacağı )
KAMU GÖREVLİLERİNİN KUSURU ( Yanlış ve Hatalı Tedavi Nedeniyle Uğranılan Maddi ve Manevi Zararın Tazmini - Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davalarında Görevliler Aleyhine Değil Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılması Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davaları - Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılacağı )"
13Y4.HD26.9.2011E. 2011/10795 K. 2011/9621"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kasıtlarından ve Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceği )
HUSUMET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kasıtlarından ve Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceği )
GÖREV ( Belde Belediye Başkanı İle Encümen Üyesi Olan ve Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyan Davalıların Usulsüz İşlemleri Nedeniyle Tazminat İsteminde Bulunulduğu - İdari Yargının Görevli Olduğu )"
13Y4.HD15.9.2011E. 2011/10179 K. 2011/9161"RÜCUEN TAZMİNAT ( İdarenin Sebepsiz Yere Ödediği Tutarı BK. Hükümlerine Göre Ödemeyi Yapan Defterdarlık Muhasebe Müdürü Davalıdan Rücuen Tahsili - Anayasa 129/5 ve Devlet Memurları Kanunu 13.Md. Hükümlerinin Burada Uygulanamayacağı )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İdarenin Sebepsiz Yere Ödediği Tutarı BK. Hükümlerine Göre Ödemeyi Yapan Defterdarlık Muhasebe Müdürü Olarak Görev Yapan Davalıdan Rücuen Tahsili - Anayasa 129/5 ve Devlet Memurları Kanunu 13.Md. Hükümlerinin Burada Uygulanamayacağı )
DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRÜ ( Sebepsiz Ödemenin Rücuan Tahsili - Ödemeyi Yapan Defterdarlık Muhasebe Müdürü Olarak Görev Yapan Davalıdan Rücuen Tahsili/Anayasa 129/5 ve Devlet Memurları Kanunu 13.Md. Hükümlerinin Burada Uygulanamayacağı )"
13Y4.HD30.6.2011E. 2011/6214 K. 2011/7671"YANLIŞ TEDAVİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Doktorun Görevi Sırasında Gerekli Tedaviyi Uygulamadığı İddiası - Davanın Kamu İdaresine Karşı Açılacağı )
DOKTORUN GÖREVİ SIRASINDA GEREKLİ TEDAVİYİ UYGULAMAMASI ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kasıtlarından ve Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılacağının Gözetileceği )
HİZMET KUSURU ( Doktorun Görevi Sırasında Gerekli Tedavi Uygulamadığı İddiasıyla Tazminat Talebi - Davanın Kamu İdaresine Karşı Açılacağı )
HUSUMET ( Doktorun Görevi Sırasında Gerekli Tedavi Uygulamadığı İddiasıyla Tazminat Talebi - Kamu Görevlisine Karşı Açılan Davanın Husumetten Reddedileceği )"
13Y4.HD28.4.2011E. 2010/1772 K. 2011/4890"TAZMİNAT DAVASI ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kasıtlarından ve Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceğinin Kabulü Gerektiği )
KAMU GÖREVLİLERİNİN İŞLEDİKLERİ KASITLARINDAN VE KUSURLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceğinin Kabulü Gerektiği )
HUSUMET ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kasıtlarından ve Kusurlarından Dolayı Doğan Tazminat Davalarında Kamu Görevlilerinin Aleyhine Değil Ancak Kamu İdaresi Aleyhine Dava Açılabileceği )"
13Y4.HD23.2.2011E. 2011/1917 K. 2011/1828"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Davalı Gerçek Kişilerin Kişisel Kusurlarına Dayandığına Göre Dava Konusu Eylemden Dolayı Davacının Uğradığı Zararın Davalıların Kişisel Kusuru Nedeniyle Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KİŞİSEL KUSUR ( Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat - Davacı Davalı Gerçek Kişilerin Kişisel Kusurlarına Dayandığına Göre Dava Konusu Eylemden Dolayı Davacının Uğradığı Zararın Davalıların Kişisel Kusuru Nedeniyle Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Davalı Gerçek Kişilerin Kişisel Kusurlarına Dayandığına Göre Dava Konusu Eylemden Dolayı Davacının Uğradığı Zararın Davalıların Kişisel Kusuru Nedeniyle Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
13YHGK23.6.2010E. 2010/4-324 K. 2010/343"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kişilerin Kamu Hukukuna Tabi Görevlerle İlgili Uğradıkları Zararlardan Ötürü Bu Görevleri Yerine Getirirken Personel Aleyhine Değil İlgili Kurum Aleyhine Dava Açılması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle - Kişilerin Kamu Hukukuna Tabi Görevlerle İlgili Uğradıkları Zararlardan Ötürü Bu Görevleri Yerine Getirirken Personel Aleyhine Değil İlgili Kurum Aleyhine Dava Açılması Gerektiği )
KUSURLU EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalıların Haksız Eylemlerine Dayandığı Ancak Davalıların Haksız Eylemlerinin Bulunmadığı - Kişilerin Kamu Hukukuna Tabi Görevlerle İlgili Uğradıkları Zararlardan Ötürü Bu Görevleri Yerine Getirirken Kurum Aleyhine Dava Açılması Gerektiği )
HUSUMET ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat -Kişilerin Kamu Hukukuna Tabi Görevlerle İlgili Uğradıkları Zararlardan Ötürü Bu Görevleri Yerine Getirirken Personel Aleyhine Değil İlgili Kurum Aleyhine Dava Açılması Gerektiği )"
13Y10.HD25.5.2010E. 2008/15776 K. 2010/7361"TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Kurumun Rücu Hakkının Halefiyet İlkesine Dayanmayıp Yasadan Doğan Kendine Özgü ve Sigortalı ya da Hak Sahiplerinin Hakkından Bağımsız Basit Rücu Hakkına Dönüştüğü - Tazminat Davasında Alınan Kusur Raporunun İş Bu Rücu Davasında Bağlayıcılığından Söz Edilemeyeceği )
KURUMUN RÜCU HAKKI ( Halefiyet İlkesine Dayanmayıp Yasadan Doğan Kendine Özgü ve Sigortalı ya da Hak Sahiplerinin Hakkından Bağımsız Basit Rücu Hakkına Dönüştüğü - Tazminat Davasında Alınan Kusur Raporunun İş Bu Rücu Davasında Bağlayıcılığından Söz Edilemeyeceği )
KİŞİSEL KUSURA DAYANILMASI ( Devlet Memurları Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılamayacağı ve Bu Takdirde Kamu Görevlisi Hakkındaki Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )
KUSUR RAPORU ( Trafik İş Kazası Sonucu Ölüm - Kurumun Rücu Hakkının Halefiyet İlkesine Dayanmayıp Yasadan Doğan Kendine Özgü ve Sigortalı ya da Hak Sahiplerinin Hakkından Bağımsız Basit Rücu Hakkına Dönüştüğü - Tazminat Davasında Alınan Kusur Raporunun İş Bu Rücu Davasında Bağlayıcılığından Söz Edilemeyeceği )"
13Y4.HD3.5.2010E. 2009/9920 K. 2010/5260"İDARİ İŞLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Olumsuz Sicil Düzenlenmesi Nedeniyle Kişisel Hakları Doğrudan Zarara Uğrayanlar Tarafından Açılan - Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Olumsuz Sicil Düzenlenmesi Nedeniyle Uğranılan Manevi Tazminat - Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
SİCİL DÜZENLEME İŞİ ( İdari İşlem Niteliğinde Olduğu - Kişisel Hakları Doğrudan Zarara Uğrayanlar Tarafından Açılan Tam Yargı Davalarına İdari Yargı Yerinde Bakılacağı )"
13Y4.HD17.2.2010E. 2010/1144 K. 2010/1540"TEDAVİDE SAVSAMA NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Doktorun Kişisel Kusuruna Dayanıldığına Göre Dava Konusu Eylemden Dolayı Davacıların Uğradığı Zararın Davalının Kişisel Kusuru Sonucu Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
KİŞİSEL KUSUR ( Tedavide Savsama Nedeniyle Uğranılan Tazminat - Davacılar Davalı Doktorun Kişisel Kusuruna Dayandıklarına Göre Dava Konusu Eylemden Dolayı Davacıların Uğradığı Zararın Davalının Kişisel Kusuru Sonucu Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tedavide Savsama Nedeniyle - Davacılar Davalı Doktorun Kişisel Kusuruna Dayandıklarına Göre Dava Konusu Eylemden Dolayı Davacıların Uğradığı Zararın Davalının Kişisel Kusuru Sonucu Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )"
13YHGK18.11.2009E. 2009/4-448 K. 2009/545"YANLIŞ TEDAVİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Dava Dilekçesinde Sıralanan Maddi Olgulara Göre Davalının Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığı - Delillerin Toplanıp Değerlendirilerek Sonuca Varılması Gerektiği )
KİŞİSEL KUSURA DAYANAN DAVA ( Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat - Davanın Esasına Girilip Delillerin Toplanıp Değerlendirilerek Sonuca Varılması Gerektiği )
GÖREV ( Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat - İdare Aleyhine Dava Açılabilmesi Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmış Olması Koşuluna Bağlı Bulunduğu/Olayda Salt Kişisel Kusura Dayanıldığından Esasa Girilmesi Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat - İdare Aleyhine Dava Açılabilmesi Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmasına Bağlı Bulunduğu/Olayda Salt Kişisel Kusura Dayanıldığından Esasa Girilmesi Gerektiği )"
13Y4.HD8.10.2009E. 2009/5455 K. 2009/10879"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( İlk Dava Dilekçesinde Husumet Yöneltilen 16 Davalının Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmaları İstendiği/Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli Dilekçede İse Her Birinden Ayrı Alınması Biçiminde Düzeltildiği - Islah Niteliğinde Olmadığı )
DİLEKÇEDEKİ MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ ( Islah Niteliğinde Olmadığı - İlk Dava Dilekçesinde Husumet Yöneltilen 16 Davalının Tazminattan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmaları İstendiği/Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli Dilekçede İse Her Birinden Ayrı Alınması Biçiminde Düzeltildiği )
ISLAH ( İlk Dava Dilekçesinde Husumet Yöneltilen 16 Davalının Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmaları İstendiği/Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli Dilekçede İse Her Birinden Ayrı Alınması Biçiminde Düzeltildiği - Islah Niteliğinde Olmadığı/Maddi Hatanın Düzeltilmesi Niteliği )
TAZMİNAT DAVALARI ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlardan Doğan - İdare Aleyhine Açılabilmesinin İdari İşlem ve Eylem Niteliğini Yitirmemiş Davranışlar İle Sınırlı Bulunduğu )
İDARE ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLMESİ ( İdari İşlem ve Eylem Niteliğini Yitirmemiş Davranışlar İle Sınırlı Bulunduğu - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zararlar )"
13Y4.HD11.6.2009E. 2009/6527 K. 2009/7786"KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİNİ YAPARKEN VERDİKLERİ ZARAR ( Tazminat Davasının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak Adli Yargıda İdare Aleyhine Açılabileceği )
İDARE ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Kamu Görevlilerinin Kusurlu Eylemleri/Adli Yargıda Açılabileceği - Hizmet Kusurundan Kaynaklanma İdari İşlem ve Eylem Niteliğini Yitirmemiş Davranışlar İle Sınırlı Olduğu )
TAZMİNAT DAVASI ( Kamu Görevlilerinin Görevlerini Yaparken Verdikleri Zarar - Zarar Gören İdarenin Adli Yargıda Talepte Bulunabilmesi )
YARGI YOLU ( Kamu Görevlilerinin Görevlerini Yaparken Verdikleri Zarar - Tazminat Davasının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Yasada Gösterilen Biçim ve Koşullara Uygun Olarak Adli Yargıda İdare Aleyhine Açılabileceği )"
13YHGK18.2.2009E. 2009/4-48 K. 2009/84"RÜCUEN TAZMİNAT ( Davalılar Emniyet Müdürlüğü'nde Görevli Kamu Personeli Olduğu - İdarenin Bilgisi Dışında Mevcut Dinleme Odası Varken Aynı Binanın Bir Başka Katında Ayrı Bir Dinleme Odasının Kurulmasının Büyük Teknik Destek ve Külfet Gerektireceği )
KAMU HİZMETİ GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI ( Rücuen Alacak - İdarenin Bilgisi Dışında Mevcut Dinleme Odası Varken Aynı Binanın Bir Başka Katında Ayrı Bir Dinleme Odasının Kurulmasının Büyük Teknik Destek ve Külfet Gerektiği )
DENETİM GÖREVİ ( Rücuen Tazminat - İdare Birimin Hangi Gerekçe ve İhtiyaca Dayalı Olarak Kurulduğunu ve Faaliyetlerini Araştırması ve Denetim Görevini Yapması Gerektiği )
İDARENİN KUSURU ( Rücuen Tazminat - İdare Birimin Hangi Gerekçe ve İhtiyaca Dayalı Olarak Kurulduğunu ve Faaliyetlerini Araştırması ve Denetim Görevini Yapması Gerektiği )"
13Y4.HD26.1.2009E. 2008/6489 K. 2009/1035"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında ve Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Gideriminde İdari Yargı Görevli Olduğu - Bu Davalı Hakkında Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Maddi ve Manevi Tazminat - Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında ve Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Gideriminde İdari Yargı Görevli Olduğu/Bu Davalı Hakkında Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında ve Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Gideriminde İdari Yargı Görevli Olduğu - Bu Davalı Hakkında Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
13Y4.HD20.1.2009E. 2008/6091 K. 2009/698"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Öğretmen Olan Davacının Sicil Raporlarının Okul Müdürü Davalı Tarafından Kişisel Nedenlerle ve Kötü Niyetli Olarak Doldurulduğu İddiası - Zararın Davalıların Kişisel Kusuru Sonucu Gerçekleşip Gerçekleşmediğini Belirlemek Gerektiği )
SİCİL RAPORLARININ OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN KÖTÜ NİYETLİ OLARAK DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Zararın Davalıların Kişisel Kusuru Sonucu Gerçekleşip Gerçekleşmediğini Belirlemek Gerektiği )
KİŞSEL KUSURA DAYANMA ( Davacının Sicil Raporlarının Okul Müdürü Davalı Tarafından Kişisel Nedenlerle ve Kötü Niyetli Olarak Doldurulduğu İddiası - Zararın Davalıların Kişisel Kusuru Sonucu Gerçekleşip Gerçekleşmediğini Belirlemek Gerektiği )"
13Y9.HD25.7.2008E. 2007/22173 K. 2008/22066"GEÇİCİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞAN MEMUR ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Davacı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Sözleşmede Belirtilen Ücret ve Süre Sınırları İçinde Çalıştırılan ve İşçi Sayılmayan Kimselerden Olduğundan İdari Yargının Görevli Olduğu )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Geçici Personel Olarak Çalışan Memur - Davacı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Sözleşmede Belirtilen Ücret ve Süre Sınırları İçinde Çalıştırılan ve İşçi Sayılmayan Kimselerden Olduğundan İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Davacı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Sözleşmede Belirtilen Ücret ve Süre Sınırları İçinde Çalıştırılan ve İşçi Sayılmayan Kimselerden Olduğundan İdari Yargının Görevli Olduğu )
BAKANLAR KURULU KARARI İLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ ( Davacı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Sözleşmede Belirtilen Ücret ve Süre Sınırları İçinde Çalıştırılan ve İşçi Sayılmayan Kimselerden Olduğundan İdari Yargının Görevli Olduğu - İhbar ve Kıdem Tazminatı )"
13YHGK31.10.2007E. 2007/4-800 K. 2007/797"KUSURLU AMELİYAT NEDENİYLE TAZMİNAT ( Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanede Yapılan Ameliyatın Davalı Doktorun Şahsi Kusuru Nedeniyle Felce Sebep Olması - Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığından Mahkemenin Görevinin Öncelikle Bu Açıdan Araştırılması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanede Yapılan Ameliyatın Davalı Doktorun Şahsi Kusuru Nedeniyle Felce Sebep Olması - Davalının Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığından Mahkemenin Görevinin Öncelikle Bu Açıdan Araştırılması Gereği )
DOKTORUN KİŞİSEL KUSURU ( Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanede Yapılan Ameliyatın Davalı Doktorun Şahsi Kusuru Nedeniyle Felce Sebep Olmasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davasının İdare Aleyhine Açılabilmesi Eylemin Hizmet Kusurundan Doğmasına Bağlı Olduğu )
YANLIŞ TEDAVİ NEDENİYLE SAĞLIK KAYBI ( Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanede Yapılan Ameliyatın Davalı Doktorun Şahsi Kusuru Nedeniyle Felce Sebep Olmasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davasının İdare Aleyhine Açılabilmesi Eylemin Hizmet Kusurundan Doğmasına Bağlı Olduğu )
HİZMET KUSURU ( Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerin Yetkilerini Kullanırken Meydana Gelen Zararlara İlişkin Davaların İdare Aleyhine Açılabilmesi Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmış Olması Koşuluna Bağlı Olduğu )
GÖREV ( Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanede Yapılan Ameliyatın Davalı Doktorun Şahsi Kusuru Nedeniyle Felce Sebep Olması - Davalının Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığından Mahkemenin Görevinin Öncelikle Bu Açıdan Araştırılması Gereği )"
13Y4.HD20.9.2007E. 2007/8843 K. 2007/10537"YANLIŞ TEDAVİ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurdan Doğan Zararların İdareden İstenmesinin Kural Olduğu - Haksız Fiilden Kaynaklanan Hallerde Kamu Görevlisinin Bu Güvenceden Yararlanamayacağı )
MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN İŞLEDİKLERİ KUSURLARDAN DOĞAN ZARARLAR ( Kural Olarak İdareden İstenmesi - İdari İşlem ve Eylem Niteliği Yitirmiş Haksız Eylem Halinde Kamu Görevlisi Aleyhine Dava Açılabileceği )
KAMU GÖREVİNDEN DOLAYI ZARAR ( Davanın Kural Olarak İdare Aleyhine Açılması Gereği - İdari İşlem ve Eylem Niteliği Yitirmiş Haksız Eylemlerde Kamu Görevlisi Aleyhine Dava Açılabileceğinin Kabulü Gereği )
HUSUMET ( Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - İdare Yerine Kamu Görevlisine Yöneltilen Davanın Husumet Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu Kamu Uğranılan Zarar Nedeniyle Kamu Görevlisine Dava Açılabileceği )"
13Y4.HD1.3.2007E. 2007/1483 K. 2007/2354"HUSUMET ( Davalıların Görevlerini Gereği Gibi Yapmadıkları İddia Edildiği ve Hizmetten Ayrılabilir Kişisel Kusurlarının Bulunmadığı Anlaşıldığından Davanın Husumetten Reddi Gereği )
GÖREVDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Hizmetten Ayrılabilir Kişisel Kusurlarının Bulunmadığı Anlaşıldığından Davanın Husumetten Reddi Gereği )
HİZMET KUSURU NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalıların Görevlerini Gereği Gibi Yapmadıkları İddia Edildiği ve Hizmetten Ayrılabilir Kişisel Kusurlarının Bulunmadığı Anlaşıldığından Davanın Husumetten Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davalıların Görevlerini Gereği Gibi Yapmadıkları İddia Edildiği ve Hizmetten Ayrılabilir Kişisel Kusurlarının Bulunmadığı Anlaşıldığından Davanın Husumetten Reddi Gereği )"
13YHGK20.9.2006E. 2006/4-526 K. 2006/562"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Meydana Gelen Zararlara İlişkin İdare Aleyhine Dava Açabilmesi Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmasına Bağlı Olduğu )
HİZMET KUSURU KAYNAKLI EYLEM ( Maddi ve Manevi Tazminat - Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Meydana Gelen Zararlara İlişkin İdare Aleyhine Dava Açabilmesi Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmasına Bağlı Olduğu )
KAMU GÖREVLİSİNİN KİŞİSEL KUSURU ( Maddi ve Manevi Tazminat - Yetkilerini Kullanırken Meydana Gelen Zararlara İlişkin İdare Aleyhine Dava Açabilmesi Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmasına Bağlı Olduğu )"
13YHGK29.3.2006E. 2006/4-86 K. 2006/111"DOKTOR HATASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Talebi - Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Verdikleri Zararlar Nedeniyle Açılacak Davaların İdare Aleyhine Açılması Gereği )
GÖREV ( Doktor Hatası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat - Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Verdikleri Zararlar Nedeniyle Açılacak Davaların İdare Aleyhine Açılması Gereği )
HİZMET KUSURU ( İdare Aleyhine Dava Açılabilmesi Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanması Şartına Bağlı Olduğu )
KİŞİSEL KUSUR ( İdare Aleyhine Dava Açılabilmesi Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanması Şartına Bağlı Olduğu - Doktor Hatası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat )"
13Y4.HD28.3.2006E. 2005/1946 K. 2006/3385"HİZMET KUSURU ( Kamu Görevlilerine Karşı Açılan Tazminat Davalarında Kamu Görevlisinin Hizmet Kusurundan Ayrılabilen Kişisel Kast veya Kusurunun Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
KAMU GÖREVLİLERİNİN KİŞİSEL KUSURU ( Tazminat Talebi - Kamu Görevlisinin Hizmet Kusurundan Ayrılabilen Kişisel Kast veya Kusurunun Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
KAMU GÖREVLİSİNİN KUSURUNDAN DOLAYI TAZMİNAT ( Kişisel Kast ve Kusuru Varsa Davanın Kabulü Yoksa Reddi Gereği )
GÖREV ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurları Sonucu Şahıslara Zarar Vermelerinden Kaynaklanan ve Zarar Gören Şahısların Kamu Görevlileri Aleyhine Açılan Tazminat Davası )"
13Y4.HD25.10.2005E. 2005/12871 K. 2005/11480"HAKSIZ FİİL ( Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Nedeniyle Ölüme Sebebiyet Verilmesi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Nedeniyle Ölüme Sebebiyet Verilmesi )
YETKİ İTİRAZI ( Kamu Hizmeti Yürüten Kuruma Karşı Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )
YARGI YOLU ( Özel Hukuk Kuralları Çerçevesinde Faaliyet Yürüten Kurumun Tacir Sayılayacağı-Uyuşmazlığın Adli Yargı Yolunda Çözülmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Hukuk Kuralları Çerçevesinde Faaliyet Yürüten Kurumun Tacir Sayılayacağı-Uyuşmazlığın Adli Yargı Yolunda Çözülmesi Gerektiği-Kamu Görevlisinin Kişisel Kusuruna Dayanan Davaların Adli Yargıda Görülebileceği )
MEMURUN SORUMLULUĞU ( Yasal Yetkisini Kullanmak Suretiyle Verdiği Zarardan Dolayı İdare Aleyhine Dava Açılabileceği-Memurun Kişisel Kusurundan Doğacak Zararlardan Sorumlu Tutulabileceği )"
13Y3.HD13.10.2005E. 2005/7828 K. 2005/10061"DEVLET MEMURLARI YASASINA BAĞLI GÖREV ( Uğranıldığı İddia Edilen Zarar Kamu Hukukuna Bağlı Görevlerle İlgili Olup Görevin Yerine Getirilmesi Sırasında Meydana Geldiğine Göre Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu - Alacak Talebi )
FAİZ VE MASRAF TALEBİ ( Davalılar İlgili Dönemlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yani Devlet Memurları Yasasına Bağlı Görevli Olup Görevin Yerine Getirilmesi Sırasında Meydana Geldiğine Göre Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu )"
13Y11.HD10.10.2005E. 2004/12230 K. 2005/9474"KASKO SİGORTASINA DAYALI RÜCUAN TAZMİNAT ( Kamu Yetkisinin Kullanılması İle İlgisi Bulunmayan Devlet Memurunun Trafik Kazasındaki Kusuru Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gereği )
KAMU YETKİSİNİN KULLANILMASI İLE İLGİSİ BULUNMAYAN DEVLET MEMURU ( Trafik Kazasındaki Kusuru Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gereği - Kasko Sigortasına Dayalı Rücuan Tazminat )
TRAFİK KAZASINDAKİ KUSUR ( Kamu Yetkisinin Kullanılması İle İlgisi Bulunmayan Devlet Memurunun Trafik Kazasındaki Kusuru Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gereği - Kasko Sigortasına Dayalı Rücuan Tazminat )"
13Y4.HD17.2.2005E. 2005/959 K. 2005/1401"TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Davalı Doktorun Tedavi Sırasındaki Kişisel Kusuru Sonucu Öldüğünü İddia Ederek - Gerçek Kişi Aleyhine İdare Mahkemesine Dava Açılamayacağı/Adli Yargının Görevli Olduğu )
DOKTORUN KİŞİSEL KUSURU SONUCU DESTEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA EDEREK TAZMİNAT TALEBİ ( Adli Yargının Görevli Olduğu - Gerçek Kişi Aleyhine İdare Mahkemesine Dava Açılamayacağı )
KİŞİSEL KUSURA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Davalı Doktorun Tedavi Sırasındaki Kişisel Kusuru Sonucu Öldüğünü İddia Ederek - Adli Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Desteğin Davalı Doktorun Tedavi Sırasındaki Kişisel Kusuru Sonucu Öldüğünü İddia Ederek Tazminat İstemi - Gerçek Kişi Aleyhine İdare Mahkemesine Dava Açılamayacağı )"
13Y10.HD7.10.2003E. 2003/6124 K. 2003/6653"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Gelirlerle Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının İstenilmesi )
GÖREV KUSURU ( Eylem veya İşlemin Görev Kusuru Olarak Nitelendirilebildiği Hallerde Kişisel Kusura Dayanılarak Devlet Memurları Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılamaması )
KİŞİSEL KUSUR ( Eylem veya İşlemin Görev Kusuru Olarak Nitelendirilebildiği Hallerde Kişisel Kusura Dayanılarak Devlet Memurları Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılamaması )
İŞ KAZASI ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Gelirlerle Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının Rücuen İstenilmesi )
DEVLET MEMURU HAKKINDA ADLİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( Görev Kusuru Olan Hallerde Kişisel Kusura Dayanılarak Devlet Memurları Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılamaması )"
13Y10.HD23.6.2003E. 2003/3503 K. 2003/5150"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasında Ölen İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Ödemeler Nedeni ile Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Tazmini Talebi )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Ölen İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Ödemeler Nedeni ile Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Tazmini Talebi )
HUSUMET ( Davlının Memur Statüsünde Çalıştığının Saptanması Durumunda Husumet Yokluğu Nedeni ile Davanın Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ ( İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalan Küçükler için Destekten Yararlanma Süresi Yüksek Öğretime Devam Etmesinin de Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
13Y4.HD12.5.2003E. 2003/1503 K. 2003/6208"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Öğretmen İken Davalıların Kasıtlı ve Politik Nedenlerle İsteği Dışında Başka Bir Okula Atanması Nedeniyle Açmış Olduğu Dava Olması )
KAMU HİZMETİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLEM VE EYLEMLERİ ( Görev Gereklerinden ve Sınırlarından Ayrılan ve Kamusal Çerçevenin Dışında Olan Eylem ve İşlemlerin İdari İşlem veya Eylem Sayılamayacağı )
SUÇ SAYILAN EYLEM VE İŞLEMLER ( Bu Tür Davranışların Görev Esnasında Olsa Dahi İdari Bir Davranış Sayılamayacağının ve Kamu Hizmetiyle Bağdaşmayacağının Kabul Edilmesi )
KİŞİSEL KUSUR ( Dava Konusu Olayda Davalıların Kişisel Kusurlarının Varolduğu ve Bu Uyuşmazlığın Adli yargıda Çözülmesinin Gerektiğinin Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
ADLİ YARGI ( Dava Konusu Olayda Davalıların Kişisel Kusurlarının Varolduğu ve Bu Uyuşmazlığın Adli yargıda Çözülmesinin Gerektiğinin Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )"
13Y4.HD5.5.2003E. 2003/746 K. 2003/5852"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Ameliyat Sonucu Sakat Kalan Davacının Maddi ve Manevi Tazminat Talep Etmesi )
İDARİ YARGI YOLU ( Kamu Görevlilerinin Görev Sırasında Verdikleri Zarar Nedeniyle Bağlı Bulundukları İdare Karşı ve İdari Yargı Yerinde Dava Açılabilmesi )
GÖREV ( Yerel Mahkemenin Görev Sorununu Re'sen Dikkate Almasının Gerekli Olması )"
13Y4.HD20.3.2003E. 2002/12424 K. 2003/3216"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Devlet Hastanesinde Doktor Olan Davalıların Kişisel Kusurları Nedeniyle Davacının Bacağının Kesilmesi Sonucu Açılan Tazminat Davası Olması )
KAMU GÖREVLİSİ ( Yasal Çerçeve İçerisinde Yetkisini Kullanan Kamu Görevlisi Tarafından Üçüncü Kişilere Verilen Zararlardan Öncelikle İdarenin Somlu Olması )
KUSUR ( Davalıların Kişisel Kusurlarının Olup Olmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
13YHGK11.12.2002E. 2002/4-993 K. 2002/1052"MADDİ TAZMİNAT ( Davacı Bankada Yönetici Olarak Çalışan Davalıların Bankayı Zarara Uğrattıkları İddiası )
BANKA YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU ( Tedbirli Basiretli ve Öngörülü Hareket Etmeyerek Bankanın Zararına Yol Açan Yöneticilerin Bu Zararlardan Sorumlu Olması )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemlerde Zamanaşımının Eylemi ve Eylemi Yapanı Öğrenmeden İtibaren Bir Yıl Olması )
SUÇ NİTELİĞİNDE OLAN HAKSIZ EYLEM ( Zamanaşımı Süresinin Bir Yıl Değil Daha Uzun Süreli Ceza Zamanaşımı Olması )
RİSK FAKTÖRÜ TAŞIYAN BANKALARA DEPO HESAPLARI AÇILMASI ( Yöneticinin Basiretli Bir İş Adamı Gibi Davranmayarak Bankayı Zarara Uğratmasından Sorumlu Olması )
MEMURUN KİŞİSEL KUSURU ( İdari Görevini Yerine Getirirken Kendi Kusuruyla Bankayı Zarara Uğratan Memurun Zarardan Sorumlu Olması )
KAMU BANKASININ ZARARA UĞRATILMASI ( Davalı Yöneticilerin Basiretli Bir İş Adamı Gibi Davranmayarak Bankanın Zarara Uğramasından Sorumlu Olmaları )
PROFESYONEL BANKA YÖNETİCİSİNİN GÖREVİ ( Az Risk Taşıyan veya Riski Bulunmayan İşlemler Yapmalarının Gerekmesi )
BASİRETLİ BİR İŞ ADAMI GİBİ DAVRANMAMA ( Davalı Banka Yöneticisinin Gerekli Özeni Göstermeyerek Verdiği Kredilerin Geri Tahsil Edilememesi Nedeniyle Bankanın Uğradığı Zarardan Sorumlu Olması )"
13Y4.HD8.5.2002E. 2002/1094 K. 2002/5492"TAZMİNAT DAVASI ( Sicil Amiri Davalının Davacı Hakkında Olumsuz Sicil Almasına ve Başka Bir Üniversiteye Sürülmesine Sebep Olunmasından Doğan Manevi Zararın Tazmini İstemi )
MEMUR VE KAMU GÖREVLİLERİNİN KUSURLARINA DAYALI DAVA AÇILMASI ( Memur ve Kamu Görevlilerinin Kusurlarına Dayanılarak Açılan Davaların Bağlı Bulunulan İdare Aleyhine Açılmasının Gerekmesi )
KİŞİSEL KUSUR ( Davacının Uğradığı Zararın Davalının Kişisel Kusuru Sonucu Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
KESİN SÜRE ( Oavacıya Delillerini Bildirmek Üzere Kesin Süre Verilmesinden Sonra Kesin Sürenin Sonuçlarının Hatırlatılmasının Gerekmesi ) "
13Y4.HD17.3.2002E. 2002/12606 K. 2003/2969"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Verdiği Disiplin Cezası Nedeniyle Müdürlük Sınavına Giremediğini belirten Davacının Açmış Olduğu Dava Olması )
DAVANIN İDAREYE AÇILMASININ GEREKMESİ ( Somut Olayda Gerçek Kişiye Karşı İdare Mahkemesinde Dava Açıldığının Dikkate Alınmamasının Hukuka Aykırı Olması )
KAMU GÖREVLİSİ ( Kamu Görevlisinin Yetksini Kullanma Durumunda Üçüncü Kişilere Verilen Zararlardan Öncelikle İdare Aleyhine Karşı Dava Açılmasının Gerekmesi9"
13YHGK26.9.2001E. 2001/4-595 K. 2001/643"TAZMİNAT TALEBİ ( Hastaya Müdahalede Gecikerek Kolunun Kesilmesine Sebep Olan Doktora Karşı Açılan Davada Husumet )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET ( Doktorun Hastaya Müdahalede Gecikmesi Nedeniyle Hastanın Bir Kolunu Kaybetmesi Nedeniyle Açılan )
HUSUMET ( Doktorun Kusurlu Davranışıyla Hastanın Vücut Bütünlüğünde Zarar Meydana Gelmesi Halinde Doktora Karşı Tazminat Davası Açılabilmesi )
DOKTORUN KUSURLU DAVRANIŞIYLA HASTANIN VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNDE ZARAR MEYDANA GELMESİ ( Doktora Karşı Tazminat Davası Açılabilmesi )
TEDAVİDE GECİKME NEDENİYLE VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNDE ZARARA SEBEBİYET VERME ( Doğrudan Doktora Karşı Tazminat Davası Açılabilmesi )"
13Y10.HD27.4.2001E. 2001/2760 K. 2001/3249"SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE YAPILAN HARCAMALAR ( Bağ-Kur'un Uğradığı Zararının Rücuan Ödetilmesini İstemi - Hukuki Temelinin Halefiyet İlkesi Olmayıp Kanundan Doğan Bağımsız Bir Rücu Hakkı Olduğu )
BAĞ-KUR'UN RÜCU HAKKININ HUKUKİ TEMELİ ( Halefiyet İlkesi Olmayıp Kanundan Doğan Bağımsız Bir Rücu Hakkı Olduğu - Kurumun Rücu Hakkını Sigortalıya Tanınan Haktan Bağımsız Olarak Kullanabileceği )
HALEFİYET ( Esasına Dayanan Talep Hakkını Öngören Yasa Hükümlerinin İstisnai Nitelikte Olup Genişletici Yoruma Tabi Tutulamayacağı - Bağ-Kur'un Rücu Hakkının Hukuki Temelinin Halefiyet İlkesi Olmayıp Kanundan Doğan Bağımsız Bir Rücu Hakkı Olduğu )
RÜCU HAKKININ HUKUKİ TEMELİ ( Bağ-Kur'un Rücu Hakkının Hukuki Temelinin Halefiyet İlkesi Olmayıp Kanundan Doğan Bağımsız Bir Rücu Hakkı Olduğu - Kurumun Rücu Hakkını Sigortalıya Tanınan Haktan Bağımsız Olarak Kullanabileceği )
BASİT RÜCU HAKKI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER ( Türk Medeni Kanununun 917. Maddesi Anayasa'nın 129. Maddesiyle 657 Sayılı Yasanın 13. Maddesinin Örnek Gösterilebileceği )
BAĞ-KUR YARDIMLARI ( Trafik Kazasında Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar/Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi - İlk Peşin Değerin Altında Bir Rücu Alacağına Hükmedilemeyeceği )"
13Y10.HD15.1.2001E. 2000/6871 K. 2001/3"BAĞ - KUR'UN RÜCU HAKKI
BASİT RÜCU HAKKI ( Bağ - Kur )
HALEFİYET İLKESİ ( Yasada açık hüküm gerektiği )"
13Y10.HD27.5.1999E. 1999/3483 K. 1999/3632"RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Ölen Sigortalı İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Uzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi İstemi )
ADLİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( Kişisel Kusura Dayanılarak Memur veya Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılmayacak Olması )
HUSUMET ( Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılmayacak Olmasından Dolayı Davanın Husumet Nedeniyle Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MEMURUN KİŞİSEL KUSURU ( Kişisel Kusura Dayanılarak Memur veya Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılmayacak Olması )
MEMURLARIN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN İŞLEDİKLERİ KUSURLARDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla Kanundaki Gösterilen şekil ve Şartlara Uygun olarak İdare Aleyhine Açılabilmesi )"
13Y10.HD21.12.1998E. 1998/9060 K. 1998/9170"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Haksahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Tazmini İstemi )
YETKİLİ MAHKEME ( SSK'undan Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( Uyuşmazlığın SSK'Yasasından Kaynaklanması Sebebiyle uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
ADLİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( Kişisel Kusura Dayanılarak Memur veya Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılmayacak Olması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Diğer Davalının Kararı Temyiz Etmemesinin Davacı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşturması )
HİZMET KUSURU ( Yapılan İşin Kamu Görevi Niteliğinde Olduğu Tartışmasız Olduğuna Göre Memur Olan Davalıların İşlediği Kusurun Hizmet Kusuru Sayılmasının Gerekmesi )
KUSUR KAVRAMI ( Suçun Taksirli Bir Suç Niteliğinde Olması ve Kasıtlı Bir Eylem Söz Konusu Olmaması ve Bu İtibarla Taksirli Suçların Kusur Kavramının İçeriğine Dahil Olması )"
13YHGK17.6.1998E. 1998/10-457 K. 1998/510"KAMU GÖREVLİSİNİN HİZMET KUSURU ( Pasif Husumetin İdareye Yöneltilmesi )
HİZMET KUSURU NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Pasif Husumetin İdareye Yöneltilmesi )
HUSUMET ( Kamu Görevlisinin Hizmet Kusuru Neticesinde Verdiği Zarar Nedeniyle )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VEREN MEMUR ( Husumetin İdareye Yöneltilmesi )
MİRASÇILARIN PASİF DAVA EHLİYETİ BULUNMAMASI ( Hizmet Kusuru Sonucu Üçüncü Kişilere Zarar Veren Kişinin )
İDARENİN PASİF DAVA EHLİYETİ ( Hizmet Kusuru Sonucu Üçüncü Kişilere Zarar Veren Kamu Görevlisinin Ölmesi )
MEMURUN SUÇ SAYILIR HAREKETİ İLE MEYDANA GELEN KAZADA SİGORTALIYA KURUMCA YAPILAN YARDIMLAR ( Rücuan Tazminat Davasından Husumet )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET ( İtfaiyeci Memurun Kusurundan Doğan Kazada Yaralanan Sigortalıya Kurumca Yapılan Masraflar İçin Açılan )
İTFAİYECİ MEMURUN KUSURUNDAN DOĞAN TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALIYA KURUMCA YAPILAN MASRAFLAR ( Rücuan Tazminat Davasında Husumet )
HASTALIK SİGORTASINDAN SİGORTALIYA YAPILAN YARDIMLAR İÇİN AÇILAN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET ( Memurun Kusurundan Meydana Gelen Trafik Kazasında )"
13YHGK11.2.1998E. 1998/4-27 K. 1998/100"ASKER KİŞİLER ARASINDA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Olumsuz Sicil - Yargı Yeri )
YARGI YERİ ( Asker Kişiler Arasında Manevi Tazminat Davası - Olumsuz Sicil )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Olumsuz Sicil - Asker Kişiler Arasında )
GÖREVLİ MAHKEME ( Asker Kişiler Arasında Manevi Tazminat Davası - Olumsuz Sicil )
HAKİMİN GÖREVİ ( Maddi Olguların Hukuki Nitelendirilmesi - Uygulanacak Yasa Maddelerini Bulmak ve Uygulamak )"
13Y4.HD6.3.1997E. 1996/12817 K. 1997/2073"ALACAK DAVASI ( Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında Kişilerin Gördüğü Zararlardan Birlikte Sorumlu Olanlardan Kamu Görevlilerinin Sorumluluğunun İdareye Yöneltilmesi )
KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ( İdarenin Kamu Hukuku Gereğince Sorumlu Olmadığı Hallerde ve Görevleri Gereği Yetkilerini Kullanmadığı Zamanlarda Doğan Zararlarda Söz Konusu Olması )
İDARENİN SORUMLULUĞU ( Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında Kişilerin Gördüğü Zararlardan Birlikte Sorumlu Olanlardan Kamu Görevlilerinin Sorumluluğunun İdareye Yöneltilmesi )
KAMU GÖREVLİSİNİN KAMU HUKUKUNDAN DOĞAN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN VERDİĞİ ZARAR ( Bu Gibi Durumlarda Kamu Görevlilerinin Sorumluluğunun İdareye Yöneltilmesi )"
13YHGK6.12.1995E. 1994/4-493 K. 1995/1075"TOPLU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ALACAK DAVASI ( Memur Sendikasının Aktif Dava Ehliyetinin Olmaması )
MEMUR SENDİKASI ( Tüzel Kişiliği Olmaması Nedeniyle Aktif Dava Ehliyetinin Olmaması )
KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI ( Tüzel Kişiliklerinin Olmaması )
TÜZEL KİŞİLİK ( Kamu Çalışanları Sendikasının Tüzel Kişiliklerinin Olmaması )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Kamu Çalışanları Sendikasının Tüzel Kişiliklerinin Olmaması Nedeniyle Ehliyetinin Olmaması )"
13Y4.HD5.12.1995E. 1995/8243 K. 1995/9655"TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Yürütmenin Durdurulması Kararını Uygulamaması Sonucu Davacının Emsallerine Göre Profesörlük Ünvanını Geç Alması Nedeniyle )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Yürütmenin Durdurulması Kararını Uygulamaması Sonucu Davacının Emsallerine Göre Profesörlük Ünvanını Geç Alması Nedeniyle )
REKTÖRÜN KİŞİSEL KUSURUNA DAYANILARAK TAZMİNAT DAVASI ( Doçent Olan Davacının Profesörlüğe Yükseltilmesi İçin Verilen Dilekçelerin İşleme Konulmaması )
İDARİ YARGICA VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA DAİR KARARIN UYGULANMAMASI ( Kamu Görevlilerinin Tazminat ile Sorumlu Tutulmaları İçin Yeterli Sebep Olması )
MAHKEME KARARLARINıN ALTMIŞ GÜN İÇİNDE KASTEN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İlgilinin Kararı Yerine Getirmeyen Kamu Görevlisi Aleyhine Tazminat Davası Açabilmesi )
MEMURUN KİŞİSEL KUSURU ( Yürütmenin Durdurulması Kararının Yerine Getirilmemesi )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTAL KARARININ UYGULANMAMASI ( Memur Aleyhine Tazminat Davası Açılabilmesi )"
13YHGK8.2.1995E. 1994/10-774 K. 1995/45"MEMURUN ŞAHSİ SORUMLULUĞU
İŞÇİNİN SORUMLULUĞU
RÜCU DAVASI ( Memur veya işçiye )
İŞÇİ NİTELİĞİ ( Rücu davasında )
HUSUMET ( SSK. Kurumunun memura rücuu )"
13Y4.HD13.12.1994E. 1994/5865 K. 1994/11183"MEMUR SENDİKASINCA YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Yasal Geçerliliği Bulunmaması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YASAL GEÇERLİLİĞİ BULUNMAMASI ( Memur Sendikasınca Yapılan )"
13Y4.HD22.4.1975E. 1974/886 K. 1975/5358"TAZMİNAT DAVASI ( Devlet Memurlarının Davacıların Yakınlarını Öldürmeleri Nedeniyle İdareden Tazminat Talebi )
GÖREVLİNİN SORUMLULUĞU KOŞULU ( Orman Bakım Memurlarının Çevirdikleri Arabada Davacıların Yakınlarını Öldürmeleri Görevle İlgili Olmadığından Davanın Görevliye Açılmasının Gerekmesi )
RÜCU HAKKI ( Orman Bakım Memurlarının Çevirdikleri Arabada Davacıların Yakınlarını Öldürmeleri Görevle İlgili Olmadığından Davanın Görevliye Açılmasının Gerekmesi )
HUSUMET ( Orman Bakım Memurlarının Çevirdikleri Arabada Davacıların Yakınlarını Öldürmeleri Görevle İlgili Olmadığından Davanın Görevliye Açılmasının Gerekmesi )"

DANIŞTAY

13D15.D28.3.2016E. 2016/1886 K. 2016/2092"İDARİ EYLEM VE İŞLEMDEN DOLAYI KİŞİSEL HAKKIN MUHTEL OLMASI ( Husumetin Kamu İdaresine Yöneltilmesi Gereği - İdari Yargı Yerlerinde İstisnai Durumlar Hariç Olmak Üzere Gerçek Kişiler Aleyhine Açılan Davaların Görülmesinin Mümkün Olmadığı )
İDARİ YARGI YERLERİNDE GERÇEK KİŞİLER ALEYHİNE DAVA AÇILMASI ( İdari Eylem veya İşlem Nedeniyle İstinai Durumlar Hariç Gerçek Kişiler Aleyhine İdari Yargı Yerinde Dava Açılamayacağı - Zarar Gören Kişilerin İdarenin Personeline Karşı Değil Onları Çalıştıran İdareye Karşı Dava Açmaları Gereği )"
13D10.D6.2.2009E. 2006/1212 K. 2009/652"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Kanunun Gösterdiği Şekil ve Şartlara Uygun Olarak Ancak İdare Aleyhine Açılabileceği )
HİZMET KUSURU ( Gözaltında Bulunduğu Sürece Davacıya Kötü Muamelede Bulunan ve İşkence Yapan İlgililerin Kişisel Kusuru Bulunduğu - Tazminatı Ödeyecek Olan İdarenin Sorumluluğu Saptanan İlgili Kişi veya Kişilere Yasal Yollar Çerçevesinde Rücu Edeceği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Gözaltında Bulunduğu Sürece Davacıya Kötü Muamelede Bulunan ve İşkence Yapan İlgililerin Kişisel Kusuru Bulunduğu - Tazminatı Ödeyecek Olan İdarenin Sorumluluğu Saptanan İlgili Kişi veya Kişilere Yasal Yollar Çerçevesinde Rücu Edeceği )
KÖTÜ MUAMELE VE İŞKENCE ( Yapan İlgililerin Kişisel Kusuru Bulunduğu - Tazminatı Ödeyecek Olan İdarenin Sorumluluğu Saptanan İlgili Kişi veya Kişilere Yasal Yollar Çerçevesinde Rücu Edeceği )"
13D5.D3.6.2008E. 2007/7369 K. 2008/3234"AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNAT ( Sorumlu Personele Rücu Mekanizması İşletilmediği - Her Yurttaşın Rücu Edilmesi İçin İdareye Başvurabileceği Reddi Üzerine de Dava Açma Hakkını Kullanabileceği )
DEVLET TARAFINDAN İLGİLİLERE ÖDENEN MANEVİ TAZMİNAT ( Kişisel Kusuru Bulunan Kamu Görevlilerine Rücu Edilmesini Sağlamak Amacıyla Yurttaşların İdareye Yaptığı Başvurunun Reddi - İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )
DAVAYA EHLİYET ( AİHM'nce Hükmedilen Tazminatın Hazinece Ödenmesi - Sorumlu Personele Rücu Edilmemesinin Bu Yükün Toplum Üzerinde Bırakılması Anlamına Geleceği/Her Yurttaşın Rücu İçin İdareye Başvurabileceği Reddi Üzerine de Dava Açabileceği )
KAMU HİZMETİ GÖREVLİLERİ ( Hukuka Aykırı Eylem ve İşlemleri Nedeniyle Hükmedilen Tazminatın Hazinece Ödenmesi - Her Yurttaşın Rücu İçin İdareye Başvurabileceği Reddi Üzerine de Dava Açabileceği/Kusurlarından Doğan Zararı Toplumun Ödemek Zorunda Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( AİHM'nce Hükmedilip Hazinece Ödenen - İlgililerin Sorumlu Personele Rücu Edilmek Suretiyle Manevi Mağduriyetlerinin de Giderilmesi İstemi/Her Yurttaşın Rücu Edilmesi İçin İdareye Başvurabileceği Reddi Üzerine de Dava Açma Hakkını Kullanabileceği )
RÜCU MEKANİZMASININ İŞLETİLMEMESİ ( AİHM'nce Hükmedilip Hazinece Ödenen Tazminat - Her Yurttaşın Rücu İçin İdareye Başvurabileceği Reddi Üzerine de Dava Açabileceği/Kamu Hizmeti Görevlisinin Kusurundan Doğan Zararı Toplumun Ödemek Zorunda Olmadığı )"
13D2.D9.5.2005E. 2004/1813 K. 2005/1642"KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREV SIRASINDA HİZMET ARAÇLARINI KULLANARAK YAPTIĞI EYLEM VE İŞLEM ( Davalı İdarece Verilen Savunma Dilekçesinde Kullanılan İfadelerle Davacıya Hakaret Edildiği İddiası - İdare Hukuku İlkeleri Gereği İdarenin Hizmet Kusuru Oluşturacağı )
GÖREV SIRASINDA HİZMET ARAÇLARINI KULLANARAK YAPILAN EYLEM VE İŞLEMLERE İLİŞKİN KİŞİSEL KUSURUN KASDİ SUÇ NİTELİĞİ TAŞIMASI ( Hizmet Kusuru Oluşturacağının İdare Hukukunun Bilinen İlkelerinden Olduğu )
KİŞİSEL KUSURUN KASDİ SUÇ NİTELİĞİ TAŞIMASI ( Kamu Hukukuna Tabi Görevlerle İlgili Olarak Uğranılan Zararlardan Dolayı Bu Görevleri Yerine Getiren Personel Aleyhine Değil İlgili Kurum Aleyhine Dava Açılacağı )
İDARECE VERİLEN SAVUNMA DİLEKÇESİNDE KULLANILAN İFADELERLE DAVACIYA HAKARET EDİLDİĞİ İDDİASI ( Kişisel Kusurun Kasdi Suç Niteliği Taşısa Bile Hizmet Kusuru Oluşturacağı - Manevi Tazminat Talebinin İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı İdarece Verilen Savunma Dilekçesinde Kullanılan İfadelerle Davacıya Hakaret Edildiği İddiası - Talebin İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
13D2.D25.2.2005E. 2004/619 K. 2005/751"İDAREDE GÖREVLİ HAKKINDA İDARE ALEYHİNE İDARİ YARGIDA TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI ( Savunma Dilekçesinde Davacı Hakkında Onur Kırıcı ve İtibar Zedeleyici İfadeler Kullanan İdare Görevlisi )
TAZMİNAT DAVASI ( Savunma Dilekçesinde Davacı Hakkında Onur Kırıcı ve İtibar Zedeleyici İfadeler Kullanan İdare Görevlisi - İdare Aleyhine İdari Yargıda Açılabileceği )
SAVUNMA DİLEKÇESİ ( Davacı Hakkında Onur Kırıcı ve İtibar Zedeleyici İfadeler Kullanan İdare Görevlisi - İdare Aleyhine İdari Yargıda Tazminat Davası Açılabileceği - İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumluluğu )
İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİYLE SORUMLULUĞU ( İdari Yargıda Tazminat Davası Açılabileceği - Savunma Dilekçesinde Davacı Hakkında Onur Kırıcı ve İtibar Zedeleyici İfadeler Kullanan İdare Görevlisi )
ONUR KIRICI VE İTİBAR ZEDELEYİCİ İFADELER ( Savunma Dilekçesinde Davacı Hakkında Kullanan İdare Görevlisi - İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumluluğu/İdari Yargıda Tazminat Davası Açılabileceği )
GÖREV ( Savunma Dilekçesinde Davacı Hakkında Onur Kırıcı ve İtibar Zedeleyici İfadeler Kullanan İdare Görevlisi - İdare Aleyhine İdari Yargıda Açılabileceği/İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumluluğu )"
13D2.D14.12.2004E. 2004/4318 K. 2004/1544"ATAMANIN GEÇ YAPILMASINDAN KAYNAKLANAN MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİ TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Yeterlik Sınavında Başarılı Olması-Müfettiş Kadrosunun Bulunmamasının İdarenin Hizmet Kusuru Sayılması )
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YAPAN DAVACININ YETERLİK SINAVINI BAŞARMASINA RAĞMEN MÜFETTİŞ OLARAK ATAMASININ YAPILMAMASI ( İdarenin Kadro Değşikliği veya Kadro Tayinini Zamananında Yapmamakla Hizmet Kusuru İşlediğinin Belli Olması )
HİZMET KUSURU ( Müfettişlik Sınavını Başaran Davacının Kadro Tayininin Zamanında Yapılmamasında İdarenin Hizmet Kusurunun Söz Konusu Olması )
ORMAN BAKANLIĞINDA MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ MÜFETTİŞ KADROSUNA ATAMASININ GEÇ YAPILMASI ( İdarenin Hizmet Kusurunun Söz Konusu Olması )"
13D8.D1.10.1998E. 1996/662 K. 1998/2876"İPTAL DAVASI ( Davacıya Verilen Kınama Cezası )
SAVUMA HAKKI ( Herkesin Meşru Vasıta ve Yollardan Faydalanmak Suretiyle Yargı Mercileri Önünde Davacı Veya Davalı Olarak İddia ve Savunma Hakkına Sahip Olması )
KINAMA CEZASI ( Somut Bilgi ve Belgeyle SAptanamayan Eylem Nedeniyle Ceza Verilememesi )
TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Neden Olunan Zararın Davacının Aylığından Taksitler Halinde Kesilmesine İlişkin İşlemlerde Adli Yargı Kararı Olmadan Zararın Tazmin Ettirilememesi )"
13D8.D16.4.1984E. 1982/2638 K. 1984/690"TAZMİNAT DAVASI ( Sahipsiz Kedi ve Köpeklerin Öldürülmesi Sırasında Davacıya Ait Av Köpeğinin Öldürülmesi )
BELEDİYENİN KÖPEK ÖLDÜRMESİ ( Belediyece Tutulan Defterde Kaydı Olmadığı İçin Başıboş Durumda Olan Köpeğin Usulüne Uygun Olarak Öldürülmesinde Hizmet Kusurunun Olmaması )
HİZMET KUSURU ( Belediyece Tutulan Defterde Kaydı Olmadığı İçin Başıboş Durumda Olan Köpeğin Usulüne Uygun Olarak Öldürülmesinde Hizmet Kusurunun Olmaması )
SAHİPSİZ KÖPEĞİN ÖLDÜRÜLMESİ ( Belediyece Tutulan Defterde Kaydı Olmadığı İçin Başıboş Durumda Olan Köpeğin Usulüne Uygun Olarak Öldürülmesinde Hizmet Kusurunun Olmaması )"

UYUŞMAZLIK

13UMH7.3.2011E. 2010/107 K. 2011/39"DEFTERDAR YARDIMCISI TARAFINDAN SAHTE TAPU SENEDİ VERİLMESİ ( Hizmet Kusuru Nedeniyle Açılan Maddi Tazminat Davasının İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Defterdar Yardımcısı Tarafından Sahte Tapu Senedi Verilmesi Nedeniyle - Hizmet Kusuru Nedeniyle Açılan Maddi Tazminat Davasının İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )
HİZMET KUSURU ( Defterdar Yardımcısı Tarafından Sahte Tapu Senedi Verilmesi Nedeniyle Açılan Maddi Tazminat Davası - Hizmet Kusuru Nedeniyle Açılan Maddi Tazminat Davasının İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )"
13UMH26.12.2005E. 2005/65 K. 2005/114"ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE AMELİYAT SONRASI DOĞAN ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Hizmet Kusuru Esasına Göre İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği - Üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesinde Sağlık Hizmetinin Kamu Hizmeti Olarak Yürütüldüğü )
SAĞLIK HİZMETİNDEN DOĞAN ZARAR ( Ameliyat Sonrasında/Üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesinde Sağlık Hizmetinin Kamu Hizmeti Olarak Yürütüldüğü - Hizmet Kusuru Esasına Göre İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
HİZMET KUSURU ( Üniversite Hastanesinde Ameliyat Sonrasında Doğan Zararın Giderilmesi İstemi/Hizmet Kusuru Esasına Göre İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği - Üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesinde Sağlık Hizmetinin Kamu Hizmeti Olarak Yürütüldüğü )
AMELİYAT SONRASI DOĞAN ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesinde Sağlık Hizmetinin Kamu Hizmeti Olarak Yürütüldüğü - Hizmet Kusuru Esasına Göre İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
13UMH14.4.1997E. 1997/16 K. 1997/15"İDARİ İŞLEM VE EYLEM NEDENİYLE ZARARA UĞRAMA (Kamu Personelinin Görevini Yaparken Verdiği Zararların Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
TAZMİNAT DAVASI (Kamu Personelinin Göreviyle İlgili Yetkileri Kullanmasından ve Resmi Sıfatından Ayrılamayan Kusurundan Doğan Zararların Tazmininin İstenmesi)
GÖREV KUSURU (Kamu Personelinin Göreviyle İlgili Yetkileri Kullanmasından ve Resmi Sıfatından Ayrılamayan Kusurundan Doğan Zararların Tazmini Davasının İdari Yargıda Görülmesi)
HİZMET KUSURU (Kamu Personelinin Göreviyle İlgili Yetkileri Kullanmasından ve Resmi Sıfatından Ayrılamayan Kusurundan Doğan Zararların Tazmini Davasının İdari Yargıda Görülmesi)
KAMU PERSONELİNİN GÖREVİYLE İLGİLİ YETKİLERİ KULLANMASINDAN DOĞAN ZARAR (Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
13UMH24.3.1997E. 1997/15 K. 1997/14"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (İşkenceyle Ölüme Neden Olan Emniyet Görevlisi ve İçişleri Bakanlığına Karşı Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
İŞKENCE SONUCU ÖLÜM (İşkenceyle Ölüme Neden Olan Emniyet Görevlisi ve İçişleri Bakanlığına Karşı Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
TAZMİNAT DAVASI (İşkenceyle Ölüme Neden Olan Emniyet Görevlisi ve İçişleri Bakanlığına Karşı Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI (İşkenceyle Ölüme Neden Olan Emniyet Görevlisi ve Bakanlığa Karşı Açılan Tazminat Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
13UMH14.10.1991E. 1991/28 K. 1991/28"KAMU KURUMUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ (Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında)
HASTANEDE YANLIŞ TEŞHİS VE TEDAVİ SONUCU UĞRANILAN ZARAR (Maddi ve Manevi Tazminat Talebi)
YANLIŞ AMELİYAT SONUCU UĞRANILAN ZARAR (Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
TAZMİNAT DAVASI (Hastanede Yanlış Teşhis ve Ameliyat Sonucu Uğranılan Zarar İçin Açılan)
HATALI AMELİYAT SONUCU UĞRANILAN ZARAR (Maddi ve Manevi Tazminat Talebi)"
13UMH19.10.1977E. 1977/18 K. 1977/58"İCRA MEMURUNUN KUSURLU EYLEMİNDEN DOĞAN ZARAR (Tazminat Davası)
TAZMİNAT DAVASI (İcra Memurunun Kusurlu Eyleminden Dolayı Uğranılan Zarar İçin Açılan)
MEMUR VE DEVLETE KARŞI BİRLİKTE AÇILAN DAVA (İcra Memurunun Kusurlu Eyleminden Doğan Zarar İçin Tazminat Talebiyle)"
13UMH30.4.1975E. 1973/607 K. 1975/123"İCRA MEMURUNUN KUSURLU İŞLEMİ (Doğan Zararın Tazmini İçin Açılan Dava)
TAZMİNAT TALEBİ (İcra Memurunun Kusurlu İşleminden Doğan Zarar İçin)
DEVLETE VE MEMURA KARŞI AÇILAN DAVA (İcra Memurunun Kusurlu İşleminden Doğan Zarar İçin)"

SAYIŞTAY

13S5.D28.6.2001 K. 10062"İDARİ PARA CEZASI ( SSK Aylık Bildirgelerinin Süresinde Verilmemesi - Zarara Uğratan Kusurlu Personelden Hazine Zararının Rücu Hakkı Kullanılarak Tahsilinin Sağlanması İçin Konunun İçişleri Bakanlığına Yazılması )
SSK AYLIK BİLDİRGELERİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( İdari Para Cezası - Zarara Uğratan Kusurlu Personelden Hazine Zararının Rücu Hakkı Kullanılarak Tahsilinin Sağlanması İçin Konunun İçişleri Bakanlığına Yazılması )"

BAM

13ANKARABAM-25HD23.6.2017E. 2017/723 K. 2017/739"PSİKOLOJİK BASKI UYGULANDIĞI GEREKÇESİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının İstemini Dayandırdığı Maddi Olgulardan Davalının Göreviyle İlgili Bir Eylemine Değil Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığı/Bu Sava Dayanan Davaların Anayasanın 129/5. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün Olmadığından Kişisel Kusuruna Dayanılan Davalıya Husumet Yöneltilmesinin Doğru Olduğu ve Davanın da Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği )
KAMU GÖREVLİSİNİN İDARE ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMASI ( Mobbing Uyguladığı Gerekçesiyle Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Manevi Tazminat - Davacının Dayandığı Maddi Olgulardan Davalının Göreviyle İlgili Bir Eylemine Değil Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığı/Bu Sava Dayanan Davaların Anayasanın 129/5. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün Olmadığından Kişisel Kusuruna Dayanılan Davalıya Husumet Yöneltilmesinin Doğru Olduğu ve Davanın da Adli Yargıda Görüleceği )
HUSUMET ( Mobbing Uyguladığı Gerekçesiyle Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Manevi Tazminat - Davacının Dayandığı Maddi Olgulardan Davalının Göreviyle İlgili Bir Eylemine Değil Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığı/Bu Sava Dayanan Davaların Anayasanın 129/5. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün Olmadığından Kişisel Kusuruna Dayanılan Davalıya Husumet Yöneltilmesinin Doğru Olduğu )"

Madde 14

DANIŞTAY

14D12.D19.2.2008E. 2007/3907 K. 2008/1074"KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Ayrıca Kınama ve Uyarma Cezalarının ve İkramiye Talimat Namesinin Uygulanmasına ve İdarece Uğranıldığı Öne Sürülen Zararın Tahsiline İlişkin İşlemin İptali de Talep Edildiği - Tüm Talepler Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği )
ZARARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Yanında Kınama ve Uyarma Cezalarının ve İkramiye Talimatnamesinin Uygulanmasına ve İdarece Uğranıldığı Öne Sürülen Zararın Tahsili - Tüm Talepler Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği )"

Madde 15

YARGITAY

15Y11.CD3.6.2013E. 2011/6163 K. 2013/9162"MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİ ( 5355 S. Yasada Hüküm Bulunmayan Hallerde Belediye Kanununun Uygulanacağı - 657 S. K. Geçici 15. Md. " Bu Kanunda Geçen "Devlet Memuru" Deyimi Belediyeler ve İl Özel İdareleriyle Bunların Kurdukları Birlikler Memurlarını da Kapsar" Hükmü Olduğu/Birlik Personelinin Memur Sayıldığı )
MEMUR SAYILMA ( Mahalli İdare Birlikleri Kanunda Yasada Hüküm Bulunmayan Hallerde Belediye Kanununun Uygulanacağı - 657 S. K. Geçici 15. Md. " Bu Kanunda Geçen "Devlet Memuru" Deyimi Belediyeler ve İl Özel İdareleriyle Bunların Kurdukları Birlikler Memurlarını da Kapsar" Hükmü Olduğu/Sulama Birliği Başkanı Olan Sanık ve Birlik İdari Personeli Sanıkların Memur Olduğu )
DAVA ŞARTI ( Mahalli İdare Birlikleri Personeli - Sulama Birliği Başkanı Olan Sanık ve Birlik İdari Personeli Sanıkların Memur Sayıldıkları/Memur Sanıklar Açısından "Soruşturma İzni" Alınması ve Sanıkların Hukuki Durumlarının Buna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
SORUŞTURMA İZNİ ( Devlet Memuru Sayılma - Sulama Birliği Başkanı Olan Sanık ve Birlik İdari Personeli Sanıkların Memur Sayıldıkları/Dava Şartı Olarak "Soruşturma İzni" Alınacağı ve Sanıkların Hukuki Durumlarının Buna Göre Değerlendirileceği )"

DANIŞTAY

15D12.D17.5.2016E. 2013/4 K. 2016/2974"DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Disiplin Suçu Teşkil Etmeyen Fiili Sebebiyle Davacıya Disiplin Cezası Verilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Davanın Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında İse Hukuki İsabet Bulunmadığı )
KINAMA CEZASI ( İptali İstemi - Davacının Ulusal Televizyon Kanallarından Birinde Yayımlanan Televizyon Programına Katılma Konusunda Kurumunu Bilgilendirme ve İzin Alma Yükümlülüğünün Bulunmadığı/Disiplin Suçu Teşkil Etmeyen Fiili Sebebiyle Davacıya Disiplin Cezası Verilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DEVLET MEMURLARININ TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMASI ( Davacının Özel Bir Televizyon Kanalında Yaptığı Açıklamaların Yürüttüğü Kamu Göreviyle İlgisinin Bulunmadığı Bireysel Görüşlerinin Dile Getirilmesine Yönelik Olduğu ve Anayasal İfade Özgürlüğünün Sınırlarının Aşılmadığı - Kınama Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İZİN ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacının Televizyon Kanalında Yaptığı Açıklamaların Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Olmadığı - Bu Sebeple 657 Sayılı Kanunda Düzenlenen İzinsiz Olarak Basına Bilgi Verme Fiilini Kapsamadığı/Davacıya Disiplin Cezası Verilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ( Disiplin Cezasının İptali - Davacının Özel Bir Televizyon Kanalında Yaptığı Açıklamaların Yürüttüğü Kamu Göreviyle İlgisinin Bulunmadığı Bireysel Görüşlerinin Dile Getirilmesine Yönelik Olduğu ve Anayasal İfade Özgürlüğünün Sınırlarının Aşılmadığı )"
15D8.D28.5.1998E. 1996/814 K. 1998/1927"DEVLET MEMURUNUN BASINA DEMEÇ VERMESİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilebilmesinin Şartları )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Şartları-Basına Demeç Veren Devlet Memuruna Bu Cezanın Verilebilmesinin Şartları )"

SAYIŞTAY

15STKK23.5.2000 K. 24760"AYNİ OLARAK YAPILAN YİYECEK YARDIMI ( Yapılan Yiyecek Yardımı Tutarının Bütçeye Konan Ödeneği Aşmaması Nedeniyle Tazmin Hükmünün Kaldırılmasının Gerekmesi )
YİYECEK YARDIMININ TAZMİNİ ( Ayni Olarak Yapılan Yiyecek Yardımı Tutarının Bütçeye Konan Ödeneği Aşmaması Nedeniyle Tazmin Hükmünün Kaldırılması )
ÖDENEĞİ AŞMAYAN YARDIM YAPILMASI ( Ayni Olarak Yapılan Yiyecek Yardımı Tutarının Bütçeye Konan Ödeneği Aşmaması Nedeniyle Tazmin Hükmünün Kaldırılması )"

Madde 17

YARGITAY

17Y9.HD3.6.2010E. 2008/29426 K. 2010/16021"İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Sözleşmenin Taraflarından Birisinin İdare Diğerinin İse İşçi Olduğu Sözleşmenin Taraflarında Eşitlik Değil İdarenin Yönetsel Üstünlüğü İle Otoritesini Belirleyen Unsurları Taşıdığı - İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İzin Ücreti Alacağı - Sözleşmenin Taraflarından Birisinin İdare Diğerinin İse İşçi Olduğu Sözleşmenin Taraflarında Eşitlik Değil İdarenin Yönetsel Üstünlüğü İle Otoritesini Belirleyen Unsurları Taşıdığı/İdari Yargının Görevli Olduğu )
SÖZLEŞMENİN BİR TARAFININ İDARE OLMASI ( İzin Ücreti Alacağı - Diğer Tarafın İse İşçi Olduğu Sözleşmenin Taraflarında Eşitlik Değil İdarenin Yönetsel Üstünlüğü İle Otoritesini Belirleyen Unsurları Taşıdığı/İdari Yargının Görevli Olduğu )
YARGI YOLU ( İzin Ücreti Alacağı - Sözleşmenin Taraflarından Birisinin İdare Diğerinin İse İşçi Olduğu Sözleşmenin Taraflarında Eşitlik Değil İdarenin Yönetsel Üstünlüğü İle Otoritesini Belirleyen Unsurları Taşıdığı/İdari Yargının Görevli Olduğu )"

Madde 18

DANIŞTAY

18D2.D16.10.2012E. 2008/2973 K. 2012/622"ÖLÜME SEBEBİYET VE YARALAMA ( Davacının Almış Olduğu Beş Yıl Hapis Cezasının İnfazına Başlanıldığı Tarih İle Şartlı Tahliye Edildiği Tarih Arasında Aylık ve Diğer Özlük Haklarından Yararlandırılmaması - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AYLIK VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANDIRILMAMA ( Davacının Trafik Kazasında Ölüme Sebebiyet ve Yaralama Suçundan Beş Yıl Hapis Cezası Almış Olduğu - Cezasının İnfazına Başlanıldığı Tarih İle Şartlı Tahliye Edildiği Tarih Arasında Yararlandırılmamasının Hukuka Aykırı Olmadığı )
MEMURUN HAPİS CEZASI ALMASI ( Trafik Kazasında Ölüme Sebebiyet ve Yaralama Suçundan Beş Yıl - Hapis Cezasının İnfazına Başlanıldığı Tarih İle Şartlı Tahliye Edildiği Tarih Arasında Aylık ve Diğer Özlük Haklarından Yararlandırılmayacağı )"
18D12.D9.5.2008E. 2006/5345 K. 2008/2776"MEMUR ( Askere Sevkini Sağlamak Amacından Bahisle Askerlik Şubesinin Yazısına Dayanılarak İlişiğinin Kesilemeyeceği )
İLİŞİK KESİLMESİ ( Memur Olan Davacının Askere Sevkini Sağlamak Amacından Bahisle Askerlik Şubesinin Yazısına Dayanılarak Kesilemeyeceği )
ASKERLİK ŞUBESİ YAZISI ( Memur Olan Davacının Askere Sevkini Sağlamak Amacından Bahisle Şube Yazısına Dayanılarak İlişiğinin Kesilemeyeceği )"
18D1.D10.11.1999E. 1999/86 K. 1999/167"MEMURUN BAŞKA BİR GÖREVE ATANMAK ÜZERE GÖREVİNDEN ALINMASI ( Herhangi Bir Kadroya Atanmaması - Alındıkları Kadrodan Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Ödenemeyeceği )
ATANMAK ÜZERE GÖREVİNDEN ALINAN MEMUR ( Herhangi Bir Kadroya Atanmaması - Alındıkları Kadrodan Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Ödenemeyeceği )
KADRO TASARRUFUNDAN AYLIK VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENEMEMESİ ( Memurun Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevinden Alınıp Herhangi Bir Kadroya Atanmaması )
AĞIR HİZMET KUSURU ( İdare Yönünden - Memurun Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevinden Alınıp Herhangi Bir Kadroya Atanmaması/Kadro Tasarrufundan Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Ödenmesi )
KAMU GÖREVLİLERİNİN KİŞİSEL SORUMLULUĞU ( Memurun Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevinden Alınıp Herhangi Bir Kadroya Atanmaması/Kadro Tasarrufundan Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Ödenmesi )"

SAYIŞTAY

18SGKK25.11.2002 K. 5048/2"KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLARI ( Yönetim Kurullarında Görev Alan ve Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Görevlileri - Eşleri Ana Baba ve Çocuklarının Tedavi Giderlerinin Kurumlarınca Karşılanamayacağı )
AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILAN KAMU GÖREVLİLERİ ( Kamu Görevlileri Sendikalarında Görev Alan - Eşleri Ana Baba ve Çocuklarının Tedavi Giderlerinin Kurumlarınca Karşılanamayacağı )
KAMU GÖREVLİLERİ ( Kamu Görevlileri Sendikalarında Görev Alan ve Aylıksız İzinli Sayılan - Eşleri Ana Baba ve Çocuklarının Tedavi Giderlerinin Kurumlarınca Karşılanamayacağı )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Kamu Görevlileri Sendikalarında Görev Alan ve Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Görevlileri - Eşleri Ana Baba ve Çocuklarının Tedavi Giderlerinin Kurumlarınca Karşılanamayacağı )"
18S2.D13.6.1996 K. 31489"ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI ( Sayman Veznedar ve Satın Alma Memuruna 657 S.K. Md. 18'de Belirtilen Fazla Mesai Ücreti Ödenmesi Koşulları )
FAZLA MESAİ ( Ödenmesi Koşulları - Üniversite Döner Sermaye Saymanlığı'nda Sayman Veznedar ve Satın Alma Memuruna 657 S.K. Md. 18'de Belirtilen )"
18SGKK1.2.1988 K. 4620/1"AYLIKSIZ İZİN KULLANAN DEVLET MEMURU ( Kendisinin Eşinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Ana Baba ve Çocuklarının Tedavi Giderlerinin Kurumunca Karşılanması Gerektiği )
SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN MEMUR ( Aylıksız İzinli Memur Ya da Emekli Eşinin Yurt Dışı Tedavi Giderinin Döviz Olarak Ödenmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
YURT DIŞI TEDAVİ GİDERİ ( Aylıksız İzinli Memur Eşinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Ana Babasının - İzinli Memurun Kurumunca Türkiye'de ve Türk Parası Olarak Karşılanması Gereği )
MEMURUN EMEKLİ EŞİNİN ANA BABASINA İLİŞKİN SAĞLIK SORUNU ( Bağlı Olduğu Emeklilik Statüsü İle İlgili Mevzuat Esasları Çerçevesinde Çözülmesinin Uygun Olacağı )
KADIN MEMUR ( Eşi Yurt İçinde Devlet Memuru İzinli Memur Ya da Emekli Olan/Kendisi Sürekli Görevle Yurt Dışına Gönderilen - Aile Yardımı Ödeneğine Müstahak Çocuklarının Yurt Dışında Yapılan Tedavi Giderleri )"

Madde 19

DANIŞTAY

19D12.D27.3.2000E. 1997/1481 K. 2000/1401"AÇIKTAN ATAMA ( İdarenin Hatalı Hesaplaması Sonucu Emekli Aylığının Düşük Dereceden Bağlanması - Yeniden Göreve Atanma Talebi/İdarenin Takdir Yetkisinden Sözedilerek Red Edilemeyeceği )
EMEKLİ AYLIĞI ( İdarenin Hatalı Hesaplaması Sonucu Düşük Dereceden Bağlanması - Yeniden Göreve Atanma Talebi/İdarenin Takdir Yetkisinden Sözedilerek Red Edilemeyeceği )
EMEKLİLİK TALEBİNİN GERİ ALINMASI ( İdarenin Hatalı Hesaplaması Sonucu Emekli Aylığının Düşük Dereceden Bağlanması - Yeniden Göreve Atanma Talebi/İdarenin Takdir Yetkisinden Sözedilerek Red Edilemeyeceği )
NOKSAN KALAN HİZMET SÜRESİNİN TAMAMLANMASI ( İdarenin Hatalı Hesaplaması Sonucu Emekli Aylığının Düşük Dereceden Bağlanması - Yeniden Göreve Atanma Talebi )"
19D5.D9.9.1999E. 1999/2302 K. 1999/2444"İPTAL DAVASI ( Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Uzman Olarak Çalışan Kişinin İsteğiyle Emekliliğe Ayrılmasına İlişkin İstemin Reddi )
İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK ( İşlemin Kurumun En Yüksek Onayıyla Tekemmül Etmesi )
EMEKLİ STATÜSÜ KAZANILMASI ( İsteğe Bağlı Sigortalılık İşleminin Kurumun En Yüksek Amirinin Onayıyla Tekemmül Etmesi )"

Madde 20

DANIŞTAY

20D12.D31.1.2002E. 1999/5706 K. 2002/256"OLUMSUZ DÜZENLENEN SİCİLİN İPTALİ TALEBİ ( 1. ve 2. Sicil Amirleri Tarafından Verilen Notlar Arasında 10 Puan veya Daha Fazla Fark Olması-3. Sicil Amirinin Görüşüne Başvurulmasının Gerekmesi )
SİCİL AMİRİ TARAFINDAN OLUMSUZ DÜZENLENEN SİCİLİN İPTALİ TALEBİ ( 1. ve 2. Sicil Amirleri Tarafından Verilen Notlar Arasında 10 Puan veya Daha Fazla Fark Olması-3. Sicil Amirinin Görüşüne Başvurulmasının Gerekmesi )
SİCİL NOTLARI ARASINDA DENGE SAĞLAMA GÖREVİ ( 1. ve 2. Sicil Amirinin Düzenlediği Notlar Arasında 10 Puan Fark Olması Halinde 3. Sicil Amirinin Bu Notlar Arasında Denge Sağlamasının Gerekmesi )"

Madde 21

DANIŞTAY

21D12.D12.11.2013E. 2009/9102 K. 2013/8032"ÜSTLERİNİ HAKSIZ YERE ŞİKAYET ETME SUÇU NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI ( Haksızlığa Uğradığını Samimi Olarak Düşünen Davacının Üslerini Şikayet Etmesi - Şikayet Edilen Amirin Ceza Davasında Beraat Etmiş Olmasının Davacının Üstlerini Haksız Yere Şikayet Etme Suçu İşlediği Gerekçesiyle Cezalandırılmasını Gerektirecek Yeterlilikte Olmadığı )
ŞİKAYET HAKKINI KULLANMA ( Memurun Üstlerini Haksız Yere Şikayet Etme Suçu Nedeniyle Kendisine Disiplin Cezası Verilmesi - İlgiliyi Haksız Yere Şikayet Maksadı Bulunmadığı Anlaşılan Davacının Şikayet Hakkını Etkin Bir Şekilde Kullanılmasını Engelleyecek Şekilde Disiplin Cezası ile Cezalandırılmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
21D5.D25.5.2011E. 2009/6755 K. 2011/2758"DEVLET MEMURLARI (Görevleri Sırasında Haberdar Oldukları ve Konusu Suç Teşkil Eden Durumları Yetkili Makamlara İhbar Etme Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Dava Konusu Yönetmelik Hükmünde Dayanağı Olan 657 S. Yasa'ya ve Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
SUÇUN İHBAR EDİLMESİ ZORUNLULUĞU (Devlet Memurlarına Görevleri Sırasında Haberdar Oldukları ve Konusu Suç Teşkil Eden Durumları Yetkili Makamlara İhbar Etme Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Dava Konusu Yönetmelik Hükmünde Dayanağı Olan 657 S. Yasa'ya ve Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
ŞİKAYET HAKKI (Devlet Memurlarına Görevleri Sırasında Haberdar Oldukları ve Konusu Suç Teşkil Eden Durumları Yetkili Makamlara İhbar Etme Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Dava Konusu Yönetmelik Hükmünde Dayanağı Olan 657 S. Yasa'ya ve Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
21D5.D22.10.2008E. 2007/4027 K. 2008/5078"ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ ( Yönetmeliğin 17. Md.nin 1.Fıkrasının Son Cümlesi ve 17. Md. ile 26. Md.nin Sonuna Eklenen Fıkra Hükümlerinin İptaline Diğer Madde Hükümleri Yönünden İse Yasal Dayanaktan Yoksun Bulunan Davanın Reddi Gereği )
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( Yönetmeliğin 17. Md.nin 1.Fıkrasının Son Cümlesi ve 17. Md. ile 26. Md.nin Sonuna Eklenen Fıkra Hükümlerinin İptaline Diğer Madde Hükümleri Yönünden İse Yasal Dayanaktan Yoksun Bulunan Davanın Reddi Gereği )"
21IDDGK26.2.2004E. 2002/13 K. 2004/217"OLUMSUZ SİCİL ( Davacının Sicilinin 3. Sicil Amiri Tarafından Garezle Olumsuz Düzenlendiğinden Bahisle Hakkında Yasal İşlem Yapılması Talebi - Cevap Verilmesi Gerektiği )
SİCİL AMİRİNİN OLUMSUZ DEĞERLENDİRMESİ ( Garezle Olumsuz Düzenlendiğinden Bahisle Hakkında Yasal İşlem Yapılması Talebi - Cevap Verilmesi Gerektiği/Dilekçe Hakkı )
DİLEKÇE HAKKI ( Davacının Sicilinin 3. Sicil Amiri Tarafından Garezle Olumsuz Düzenlendiğinden Bahisle Hakkında Yasal İşlem Yapılması Talebi - Cevap Verilmesinin Yasal Hakkı Olduğu
İDARENİN BAŞVURUYU CEVAPLAMAMASI ( Davacının Sicilinin 3. Sicil Amiri Tarafından Garezle Olumsuz Düzenlendiğinden Bahisle Hakkında Yasal İşlem Yapılması Talebi - Cevap Verilmesi Gerektiği )"

Madde 22

YARGITAY

22Y4.CD25.6.2002E. 2002/9638 K. 2002/11708"MEMURLARIN GÖREVE GİTMEMELERİ ( Bir Kısım Sanıkların Raporlu Olduklarını Bir Kısmının Sendikal Haklarını Kullandıklarını Belirterek - Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verme Gereği )
GÖREVİ TERK ( Memurların/Bir Kısım Sanıkların Raporlu Olduklarını Bir Kısmının Sendikal Haklarını Kullandıklarını Belirterek - Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verme Gereği )"
22Y4.CD9.2.2000E. 1999/10183 K. 2000/780"ÖĞRETMENLERİN GÖREVE GELMEME SUÇU ( Kamu Sendikalarınca Alınan Karara Uyarak - Suç Öğelerinin Oluşmaması )
DEVLET MEMURLARININ SENDİKA KURMA HAKKI ( Kamu Sendikalarınca Alınan Karara Uyarak Öğretmenlerin Göreve Gelmeme Suçu - Suç Öğelerinin Oluşmaması )
SENDİKA KURMA HAKKI ( Devlet Memurlarının - Kamu Sendikalarınca Alınan Karara Uyarak Öğretmenlerin Göreve Gelmeme Suçu/Suç Öğelerinin Oluşmaması )
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜNÜN 87 VE 151 SAYILI SÖZLEŞMELERİ ( TBMM. Tarafından Onaylanarak İç Hukuk Halini Alması - Devlet Memurlarının Sendika Kurma Hakkı )"

DANIŞTAY

22D12.D16.2.2016E. 2012/11200 K. 2016/698"SENDİKANIN ÜLKE ÇAPINDA ALDIĞI İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILMA ( Sendikal Faaliyet Kapsamında Bir Fiil Olduğu - Davacının Üyesi Olduğu Sendika Tarafından Alınan İş Bırakma Eylemine Katılma Nedeniyle Verilen Kınama Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KINAMA CEZASI ( Sendika Tarafından Alınan Yurt Çapında İş Bırakma Eylemine Katılma Nedeniyle İşe Gelmeme - Sendika Tarafından Alınan İş Bırakma Eylemine Katılmanın Sendikal Faaliyet Olduğu Sendikal Faaliyete Katılma Nedeniyle İşe Gelmeyen Memura Kınama Disiplin Cezası Verilmesi İşleminin Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
22IDDGK20.3.2014E. 2013/4031 K. 2014/975"ÖZÜRSÜZ OLARAK BİR GÜN GÖREVE GELMEME ( Kınama Cezası İle Cezalandırılmaya Dair İşlemin İptali İstemi - Davacının Üyesi Olduğu Sendikanın Aldığı Bir Karar Sonucunda Gerçekleşen Göreve Gelmeme Eylemine Katılması Özürsüz Olarak Göreve Gelmemek Fiili Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
KINAMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMAYA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Özürsüz Olarak Bir Gün Göreve Gelmeme - Sendikal Faaliyet Kapsamında Bir Fiil Olarak Kabulü Gerekeceğinden Disiplin Supu Teşkil Etmeyen Eylem Sebebiyle Davacıya 657 Sayılı Kanunun 125. Md.si Uyarınca Disiplin Cezası Verilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği
SENDİKA KARARI ÇERÇEVESİNDE İŞE GELMEME ( Kınama Cezası İle Cezalandırılmaya Dair İşlemin İptali İstemi - Herkesin Asayişi Bozmayan Toplantılar Yapmak Demek Kurmak Ayrıca Çıkarlarını Korumak İçin Başkalarıyla Birlikte Sendikalar Kurmak ve Sendikalara Katılmak Haklarına Sahip Olduğu )"
22D12.D4.4.2012E. 2009/4526 K. 2012/1924"SENDİKA KURMA VE SENDİKAL FAALİYETTE BULUNMA ( Anayasal Bir Hak Olduğu - Sendikanın ve Sendikanın Üyesi Olan Tüm Kamu Görevlilerinin Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarında Sendika Temsilcisi Bulundurmasına Olanak Tanınması Gereği )
YÜKSEK SEÇİM KURULU DİSİPLİN VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU TOPLANTILARINA SENDİKA TEMSİLCİSİNİN KATILMASI ( Kamu Göevlileri Sendikasının Üyelerinin Hak ve Menfaatlerini Koruma Hususunda Yasal Yetkiye Sahip Olduğu - Sendikanın Yüksek Seçim Kurulu Disiplin Kurulunda Temsilinin Sağlanması Gereği )
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASININ DİSİPLİN KURULUNDA TEMSİLİ ( Üyeleri ile İdare Arasında Doğacak İhtilaflarda Sendikanın Üyelerini Temsil Hakkı Bulunduğu - Kamu Görevlileri Sendikasının Yüksek Seçim Kurulu Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarında Temsilini Engelleyen Bir Düzenleme Bulunmadığı )"

Madde 23

DANIŞTAY

23D11.D12.3.2015E. 2012/5971 K. 2015/769"YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Aynı Unvan Grubu İçerisinde Hizmet Süresi ve Öğrenim Düzeyi Dikkate Alınarak Tazminat Tutarının Yüzde Otuzunu Geçmeyecek Şekilde Farklılaştırma Yapıldığı Anlaşıldığından 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Verilen Takdir Yetkisi Çerçevesinde Hazırlandığı Anlaşılan Cetvellerde Dayanağı Mevzuat Kurallarına ve Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MAHSUPLAŞMA ( Davaya Konu Düzenleme İle Önceki Dönemde Personele Yapılan Havacılık Tazminatı Oranı İle Ek Tazminat Oranı Toplamının Belirlenen Havacılık Tazminatı Oranı İle Ek Ödeme Oranı Toplamı İle Kıyaslanarak Buna Göre Mahsuplaşma Yapılmasının Amaçlandığı )
HAVACILIK TAZMİNATI ( Yasal Düzenlemeye Aykırı Olarak Havacılık Tazminatı Ödemelerinin Personele Verilecek Diğer Hak ve Ödemelerin Hesabına Esas Alınacak Matrahın Tespitinde Dikkate Alınmasına Yönelik Bir Düzenleme Olmadığı Açık Olup Davaya Konu Düzenlemede Bu Yönüyle Hukuka Aykırılık Görülmediği )
TAZMİNAT ORANLARINDAKİ FARKLILAŞTIRMA ( Yüksek Planlama Kurulu Kararının İptali/Aynı Unvan Grubu İçerisinde Hizmet Süresi ve Öğrenim Düzeyi Dikkate Alınarak Tazminat Tutarının Yüzde Otuzunu Geçmeyecek Şekilde Farklılaştırma Yapıldığı - Verilen Takdir Yetkisi Çerçevesinde Hazırlanan Cetvellerde Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
23D12.D11.12.2014E. 2014/2487 K. 2014/8794"ÖZÜRSÜZ OLARAK BİR VEYA İKİ GÜN GÖREVE GELMEME ( Başbakanlık Genelgesiyle İlan Edilen İdari İzin Gününde Davacıya İlişkin Görevlendirme Bulunmadığından Bu Tarihlerde İşe Gelmemenin Göreve Gelmeme Olarak Değerlendirilemeyeceği - Davacının İzin Dilekçesinin Üzerine Yazılan Uygun Değildir İfadesi Tebliğ Edilmediğinden Davacının İdari İzin Günlerinde Görevlendirildiği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
BAŞBAKANLIK GENELGESİYLE VERİLEN İDARİ İZİN GÜNLERİNDE GÖREVE GELMEME ( İdari İzin Tarihi İtibariyle Yetkili Amirce İzinli Olmayıp Çalışacak Personel Olarak Görevlendirme Yapılmadıkça Personelin İdari İzinli Olduğu - Açık Bir Görevlendirme Olmadıkça İdari İzin Tarihinde İşe Gelmemenin Özürsüz Göreve Gelmeme Olarak Değerlenidirilemeyeceği )"
23D5.D14.11.2014E. 2013/1509 K. 2014/7930"VEKİL HEMŞİRE ( Açıktan Vekil Olarak Atananların Devlet Memurları Kanunun ile Tanınan Sosyal Haklardan Yararlanabilecekleri - Vekil Olarak Atananların Genel Haklar Arasında Yer Alan İzin Haklarından Yararlanabileceklerine Dair Açık Bir Düzenleme Bulunmadığından Açıktan Vekil Hemşire Olarak Atanan Kişinin Memurlar İçin Öngörülen İzinlerden Yararlanmasının Hukuken Mümkün Olmadığı )
VEKİL OLARAK AÇIKTAN ATANANLARIN İZİN HAKKINDAN YARARLANAMAMALARI ( Açık Bir Hüküm Bulunmadığı Açıktan Vekil Olarak Atananların Memurlar İçin Öngörülen İzinlerden Yararlanmasına Hukuken İmkan Bulunmadığı - Vekalet Aylığından Yararlanabilmek İçin Görevin Fiilen Yapılmış Olmasının Şart Olduğu )"
23D5.D3.7.2014E. 2014/2005 "YÖNERGE MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Alt Derece Bir Düzenleme Olan Yönerge İle Yıllık İzinden Düşülebilecek Sürelerin Genişletilerek Saatlik İznin de Bu Sürelere Eklenebilmesine Normlar Hiyerarşisi Kuralı Uyarınca Hukuken İmkan Bulunmadığından Dava Konusu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Memurlara ve Geçici Personele Tanınan Bir Hak Olmayan Saatlik İzinin Toplanarak Yıllık İzinden Düşülebilmesine İmkan Tanıyan Bir Düzenlemenin Bulunmadığı - Dava Konusu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği/Davacının Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulü Gerektiği )
YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLEBİLECEK SÜRELER ( Kanunda ve Bakanlar Kurulu Kararında Tahdidi Biçimde Sayılmış Olması Karşısında Alt Derece Bir Düzenleme Olan Yönerge İle Yıllık İzinden Düşülebilecek Sürelerin Genişletilerek Saatlik İznin de Bu Sürelere Eklenebilmesine Hukuken İmkan Bulunmadığı )
İDARİ İZİN ( Hangi İzinlerin Diğer İzinlerden Düşülebileceğinin Açıkça Belirtilmiş Olduğu - Memurlara ve Geçici Personele Tanınan Bir Hak Olmayan İdari İzinin Toplanarak Yıllık İzinden Düşülebilmesine İmkan Tanıyan Bir Düzenlemenin Bulunmadığı )
NORMLAR HİYERARŞİSİ ( Kanunda ve Bakanlar Kurulu Kararında Yıllık İzinden Düşülebilecek Sürelerin Tahdidi Biçimde Sayıldığı - Alt Derece Bir Düzenleme Olan Yönerge İle Yıllık İzinden Düşülebilecek Sürelerin Genişletilerek İdari İznin de Bu Sürelere Eklenebilmesine Normlar Hiyerarşisi Kuralı Uyarınca Hukuken İmkan Bulunmadığı )"
23D8.D13.5.1999E. 1998/2038 K. 1999/2990"MEMURA VERİLEN UYARMA CEZASI ( Hastalık İznine Ayrılmış Bulunan Disiplin Amirinin Ceza Verme Yetkisi Bulunmadığı )
HASTALIK İZNİNE AYRILAN DİSİPLİN AMİRİ ( Disiplin Cezası Verememesi-Uyarma Cezası )
DİSİPLİN CEZASI VERMEDE YETKİ ( Hastalık İznine Ayrılmış Bulunan Disiplin Amirinin Ceza Verme Yetkisi Bulunmadığı )"

Madde 24

YARGITAY

24YHGK14.3.2007E. 2007/21-128 K. 2007/147"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı Davalı İdarede "Sözleşmeli Personel" Olarak Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı Davalı İdarede "Sözleşmeli Personel" Olarak Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Maddi ve Manevi Tazminat - İdari Sözleşmeye Dayalı Uyuşmazlıkta İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı Anlaşıldığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV / İDARİ YARGI ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik - Maddi ve Manevi Tazminat/ Davacı Davalı İdarede "Sözleşmeli Personel" Olarak Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
İDARİ SÖZLEŞME ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı Davalı İdarede "Sözleşmeli Personel" Olarak Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )"

DANIŞTAY

24IDDGK12.6.2008E. 2005/3292 K. 2008/1633"DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU ( Davacılara Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Bu Bağlamda Disiplin Soruşturma Raporlarını İstemleri Halinde İnceleyebilme Olanağının Tanınması Gerektiği )
BİLGİ VE BELGE İSTENMESİ ( Dosyaların İncelenmesi - Davacılara Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Bu Bağlamda Disiplin Soruşturma Raporlarını İstemleri Halinde İnceleyebilme Olanağının Tanınması Gerektiği )
DOSYALARIN İNCELENMESİ ( Davacılara Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Bu Bağlamda Disiplin Soruşturma Raporlarını İstemleri Halinde İnceleyebilme Olanağının Tanınması Gerektiği )"

Madde 25

DANIŞTAY

25IDDGK12.6.2008E. 2005/3292 K. 2008/1633"DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU ( Davacılara Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Bu Bağlamda Disiplin Soruşturma Raporlarını İstemleri Halinde İnceleyebilme Olanağının Tanınması Gerektiği )
BİLGİ VE BELGE İSTENMESİ ( Dosyaların İncelenmesi - Davacılara Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Bu Bağlamda Disiplin Soruşturma Raporlarını İstemleri Halinde İnceleyebilme Olanağının Tanınması Gerektiği )
DOSYALARIN İNCELENMESİ ( Davacılara Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Bu Bağlamda Disiplin Soruşturma Raporlarını İstemleri Halinde İnceleyebilme Olanağının Tanınması Gerektiği )"
25D12.D24.10.2007E. 2005/5634 K. 2007/4579"YURT DIŞINDA ÖĞRETMENLİK GÖREVİ ( Davacının Sözkonusu Büyükelçilikçe Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Dışişleri Bakanlığının da Hasım Mevkiine Alınması Gerektiği )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( İlköğretim Okulunda Ana Sınıfı Öğretmeni Olan Davacının Sözkonusu Büyükelçiliğince Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Dışişleri Bakanlığının da Hasım Mevkiine Alınması Gerektiği )
BÜYÜKELÇİLİKÇE VERİLEN CEZA ( İlköğretim Okulunda Ana Sınıfı Öğretmeni Olan Davacının Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Dışişleri Bakanlığının da Hasım Mevkiine Alınması Gerektiği )
HUSUMET ( Davacının Sözkonusu Büyükelçilikçe Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Dışişleri Bakanlığının da Hasım Mevkiine Alınması Gerektiği )"
25D2.D20.12.2004E. 2004/2624 K. 2004/1641"TAZMİNAT DAVASI ( İlköğretim Müfettişinin Maruz Kaldığı İsnat ve İftiralara Karşı Davalı İdarenin Koruma Amacıyla Hareket Etmemesi Nedeniyle )
DEVLET MEMURLARI HAKKINDAKİ İHBAR VE ŞİKAYETLER ( Bu Şikayetlerin Asılsız Garaz ve Mücerret Hakaret İçin Yapıldığının Sabit Olması-İdarenin İsnatta Bulunanlar Hakkında Kamu Davası Açılmasını C. Savcılığından İstemesinin Gerekmesi )
İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ ALEYHİNDEKİ İHBAR VE ŞİKAYETLER ( Bu Şikayetlerin Asılsız Garaz ve Mücerret Hakaret İçin Yapıldığının Sabit Olması-İdarenin İsnatta Bulunanlar Hakkında Kamu Davası Açılmasını C. Savcılığından İstemesinin Gerekmesi )
ASILSIZ İSNAT VE İFTİRA DOLU YAYINLAR İLE İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ HAKKINDA HABER YAPILMASI ( Yayınların Gerçeğe Aykırı Olduğu Sabit Olduktan Sonra İdarenin İsnat Edenler Hakkında Kamu Davası Açılmasını C. Savcılığından İstemesinin Gerekmesi )
GAZETE YOLUYLA DEVLET MEMURU HAKKINDA ASILSIZ HABER YAPILMASI ( Yayınların Gerçeğe Aykırı Olduğu Sabit Olduktan Sonra İdarenin İsnat Edenler Hakkında Kamu Davası Açılmasını C. Savcılığından İstemesinin Gerekmesi )
HİZMET KUSURU ( İdarenin Bağlı Yetki ile Zorunlu Olduğu İşlem ve Eylemleri Yapmaktan Kaçınması ve Yasalarla Düzenlenen İdari Bir Hizmeti Hiç İşletmemesi )
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI GEREKLİLİĞİ ( İdarenin Devlet Memuru Hakkında Asılsız Haber Yayınlandığının Sabit Olması Halinde Yayın Yapanlar Hakkında Kamu Davası Açılması İçin C. Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunmasının Gerekmesi )"
25D8.D26.11.1998E. 1997/3035 K. 1998/3938"MEMUR EYLEMİNE KATILARAK BİR GÜN İŞE GELMEME ( İlkokul Öğretmenine Hangi Kanuna Göre Disiplin Cezası Verileceği )
İLKOKUL ÖĞRETMENİ ( Memur Eylemine Katılarak Bir Gün İşe Gelmemesi Halinde Hangi Kanuna Göre Disiplin Cezası Verileceği )
DİSİPLİN CEZASI ( Memur Eylemine Katılarak Bir Gün İşe Gelmeyen İlkokul Öğretmeni )"
25D5.D1.6.1988E. 1988/1262 K. 1988/1785"İDARENİN NAKLEN ATAMA YETKİSİ ( Yetkinin Sınırları-Memur Hakkında Sübut Bulmayan İddialara Dayanılarak Yapılan Atama İşlemi )
MEMUR HAKKINDA SÜBUT BULMAYAN İDDİALARA DAYANILARAK YAPILAN ATAMA ( İdarenin Naklen Atama Konusundaki Yetkisinin Sınırları )"

Madde 26

DANIŞTAY

26D11.D2.12.2008E. 2007/9721 K. 2008/9920"MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI ( Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliği Kadrosunun Makam Tazminatı Ödemesini Gerektiren Bir Kadro Olmadığı )
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ MÜŞAVİRLİĞİ ( Makam Tazminatı Ödemesini Gerektiren Bir Kadro Olmadığı )
GÖREV UNVANI ( Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliği - Makam ve Görev Tazminatı Göstergelerinin Daha Önce Bulunduğu Görev Unvanı İçin Öngörülen Gösterge Rakamına Düşürülerek Adına Borç Çıkarılmasında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"

SAYIŞTAY

26S5.D7.10.2008 K. 11547"BELEDİYE SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞINI VEKALETEN YÜRÜTEN PERSONEL ( Görev Tazminatı ve Makam Tazminatı Ödenemeyeceği )
GÖREV TAZMİNATI ( Belediye Satın Alma Daire Başkanlığını Vekaleten Yürüten Personel - Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
MAKAM TAZMİNATI ( Belediye Satın Alma Daire Başkanlığını Vekaleten Yürüten Personel - Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )"

Madde 28

YARGITAY

28Y11.HD14.3.2011E. 2009/10138 K. 2011/2606"ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Devlet Memurunun Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilemeyeceği - Yönetim Kurulu Üyeliğine Getirilen ve Genel Kurulda Yeniden Yönetim Kurulu Üyesi Seçilen Kişinin Genel Kurul Tarihi ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Atandığı Tarihte Devlet Memuru Olup Olmadığının Araştırılacağı )
DEVLET MEMURLARININ ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ( Mümkün Olmadığı - Yönetim Kurulu Üyeliğine Getirilen ve Genel Kurulda Yeniden Yönetim Kurulu Üyesi Seçilen kişinin Genel Kurul Tarihi ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Atandığı Tarihte Devlet Memuru Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
GENEL KURUL KARARIYLA VERİLEN YETKİNİN ŞAHSİ İŞE YÖNELİK OLMASI ( Yönetim Kurulu Üyelerine Anılan Maddelerdeki Yetkinin Verilmesine İlişkin Karar Ortak İle Şirket Arasında Şahsi Bir İşe İlişkin Olduğundan TTK'nun 374/1. Md.deki Oy Yoksunluğu Halinin Uygulanması Gerektiği )
OY YOKSUNLUĞU HALİ ( Genel Kurul Kararıyla Verilen Yetkinin Ortak İle Şirket Arasında Şahsi Bir İşe İlişkin Olduğu - Oy Yoksunluğu Halinin Uygulanması Gerektiği/Yetki Verilmesine İlişkin Kararın Gerekli Çoğunlukla Alınmadığı Gözetilerek Yönetim Kurulu Başkanı Yönünden Genel Kurul Kararının İptaline Karar Verileceği )"
28Y10.HD26.5.2009E. 2009/1361 K. 2009/9297"EMEKLİ AYLIĞININ EKSİK ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi - Hangi Sigortalılığa Üstünlük Tanınacağı Konusunda Yürürlüğe Giren 5510 S. Kanunun 53. Maddesinin Dikkate Alınacağı )
SİGORTALILIK HALLERİNİN BİRLEŞMESİ ( Hangi Sigortalılığa Üstünlük Tanınacağı Konusunda Yürürlüğe Giren 5510 S. Kanunun 53. Maddesinin Dikkate Alınacağı - Emekli Aylığının Eksik Ödendiği İddiası )
ÇİFTE SİGORTALILIK ( Emekli Aylığının Eksik Ödendiği İddiası - Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi/Hangi Sigortalılığa Üstünlük Tanınacağı Konusunda Yürürlüğe Giren 5510 S. Kanunun 53. Maddesinin Dikkate Alınacağı )"
28Y2.HD19.1.1998E. 1998/330 K. 1998/471"RESMİ KURUM AVUKATLARI ( Ancak Kurumlarının İzni İle Yasada Gösterilenlerin Vekâletini Üstlenebilecekleri )
KURUM AVUKATLARININ ÖZEL VEKÂLET ÜSTLENMELERİ ( Kurumlarının İzni İle Yasada Gösterilenlerin Vekâletini Üstlenebilecekleri )"
28YHGK12.3.1997E. 1996/13-850 K. 1997/186"TAMİNAT SENEDİNİN İPTALİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmeye Teminat Olarak Verilen ve Davalı Tarafından İcraya Konulan Senedin İptali İstemi )
MEMURUN TİCARET YASAĞI ( Memurların Tacir ya da Esnaf Sayılmalarını Gerektirecek Faaliyette Bulunamamaları-Bu Yasağı İhlal Ederek Ticari Sözleşme Yapan Memurun Cezai Yaptırımlara İlişkin Sorumluluğu Devam Etmek Kaydı ile Sözleşme Sorumluluğunun Devam Etmesinin Gerekmesi )
MEMUR KİŞİ TARAFINDAN YAPILAN TİCARİ SÖZLEŞME ( Memurun Cezai Yaptırımlara İlişkin Sorumluluğu Devam Etmek Kaydı ile Sözleşme Sorumluluğunun Devam Etmesinin Gerekmesi )
TACİR ( Memur Sıfatına Rağmen Tacir Gibi Hareket Ederek Sözleşme Yapan Kişinin Memurlara İlişkin Bu Yasağa Dair Cezai Sorumluluğu Devam Etmek Kaydı ile Sözleşme Sorumluluğunun Devam Etmesinin Gerekmesi )
HUKUKA AYKIRI SÖZLEŞME ( Memur Sıfatına Rağmen Yaptığı Ticari Sözleşme ile Tacir Gibi Davranarak Ticaret Yapma Yasağını İhlal Eden Davalının Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürerek Ediminden Kurtulamaması )
BATIL SÖZLEŞME ( Devlet Memurları Tarafından Ticari Mahiyette Düzenlenen Sözleşmelerin Geçersiz Olduğu Düşünülebilse de Ticaret Kanunu Gereğince Bu Sözleşmeler Geçersiz Sayılmaması Ancak Bu Davranışlar İnzibati Yaptırıma Bağlanmış Olması )"
28Y13.HD13.11.1995E. 1995/9375 K. 1995/9860"KENDİ KUSURUNA DAYANMAK ( Memurun Geçersizliğine Sebep Olduğu Akde Dayanması )
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ ( Taraflardan Birinin Memur Olması )
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( Bir Tarafın Memur Olduğunu Gizlediği Halde Sözleşmenin Geçersizliğine Dayanması )
CULPA IN CONTRAHENDO ( Akit Yapılırken Bir Tarafın Memur Olduğunu Gizlemesi )
MEMURUN TİCARET YAPMASI ( Sözleşmenin Tarafı Memurun Akdin Geçersizliğine Dayanması )"

DANIŞTAY

28D5.D23.12.2015E. 2015/5982 K. 2015/10849"ÖZEL ÖĞRETİCİLİK MUVAFAKATI VERİLMEYEN ZABITA MEMURUNUN AÇMIŞ OLDUĞU İPTAL DAVASI ( Zabıta Memurunun Ehliyet Kursları için Özel Öğreticilik Belgesine Sahip Olduğu - Ancak Belediye Tarafından Muvafakat Verilmediği/İdarenin Personeline İzin Verme Konusunda Takdir Yetkisi Bulunduğu/İdari İşlemin Hukuki Olduğu )
BELEDİYENİN TAKDİR HAKKI BULUNDUĞU ( Zabıta Memuruna İzin Verme Konusunda Yargı Kararıyla Zorlanmasına Olanak Bulunmadığı - Ehliyet Kurslarında Çalışabilmek İçin İdarenin Personeline İzin Verme Konusunda Taktir Yetkisinin Bulunduğunun Gözetilmesi Gereği/İdari İşlemin Hukuka Uygun Olduğunun Kabulü )
DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİK BELGESİ ( Belediye Tarafından Zabıta Memuruna Eğiticilik İçin Muvafakat Verilmemesinde Takdir Hakkı Bulunduğunun Gözetilmesi Gereği - Zabıta Memuruna İzin Verme Konusunda Yargı Kararıyla Zorlanmasına Olanak Bulunmadığı/Takdir Hakkı/Özel Öğreticilik Belgesi/Muvafakat/İptal Talebi )"
28D13.D30.12.2013E. 2013/2164 K. 2013/4048"İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi - Söz Konusu Kişinin Son İki Yıllık Süreçte Kgm'nin Farklı Bir Bölge Müdürlüğünde ve Merkez Teşkilatında Faaliyet Alanı Yapıma ve Sanat Yapılarına Dair Olmayan Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı'nda Görev Yaptığı Bu Sebeple 2531 S. Kanunun 2. Md.sinde Belirtilen Görev ve Faaliyet Alanlarıyla İlgili Konularda Bir İhale Söz Konusu Olmayıp Davacı Şirketin İhaleye Katılmasında Bir Engel Bulunmadığı )
KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Son Bir Yıldır Şirkette %50'den Fazla Ortak Olan Kişi Adına Düzenlenen İş Deneyim Belgesinin Uygun Olmadığı Gerekçesiyle Davacı Şirketin Değerlendirme Dışı Bırakılmasının Ardından Yapılan İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddine Dair Kurul Kararında ve Bu Kararın İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddine Dair Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
DEVLET MEMURUNUN ANONİM ŞİRKET ORTAĞI OLMASI ( Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi - Devlet Memurlarının Anonim Şirketlerde Ortak Olmalarını Engelleyen Bir Yasak Bulunmadığı )
MEMURA YASAKLI İŞLER ( Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi - Memurların Türk Ticaret Kanununa Göre Tacir veya Esnaf Sayılmalarını Gerektirecek Bir Faaliyette Bulunamayacakları Ticaret ve Sanayi Müesseselerinde Görev Alamayacakları Ticari Mümessil veya Ticari Vekil veya Kollektif Şirketlerde Ortak veya Komandit Şirkette Komandite Ortak Olamayacakları )
KAMU GÖREVİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER ( Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi - Ayrıldıkları Tarihten Önceki İki Yıl İçinde Hizmetinde Bulundukları Daire İdare Kurum ve Kuruluşlara Karşı Ayrıldıkları Tarihten Başlayarak Üç Yıl Süreyle O Daire İdare Kurum ve Kuruluştaki Görev ve Faaliyet Alanlarıyla İlgili Konularda Doğrudan Doğruya veya Dolaylı Olarak Görev ve İş Alamayacakları Taahhüde Giremeyecekleri )"
28D12.D23.3.2011E. 2008/7433 K. 2011/1316"UZMAN DOKTOR OLAN DAVACI ( Limited Şirket Müdürlüğü Yapması Eyleminin 657 S. Yasa'nın 125/D-H Md. Kapsamında Değerlendirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ EYLEMİ ( Uzman Doktor Olan Davacının Yapması - 657 S. Yasa'nın 125/D-H Md. Kapsamında Değerlendirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Uzman Doktor Olan Davacının Limited Şirket Müdürlüğü Yapması Eyleminin 657 S. Yasa'nın 125/D-H Md. Kapsamında Değerlendirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
28D5.D21.7.2010E. 2010/4406 "TAM GÜN YASASI ( Kamuda Çalışan Doktorların Muayenehane Açmalarının ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışmalarının Mümkün Olmadığı ve Bu Uygulamanın 30 Temmuz 2010 Tarihinden İtibaren Başlayacağının Duyurulmasına İlişkin İşleminin Davalı İdarenin Savunması Gelinceye Kadar Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Verildiği )
DOKTORLARIN MUAYENEHANE AÇMALARI ( Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışmalarının Mümkün Olmadığı ve Bu Uygulamanın 30 Temmuz 2010 Tarihinden İtibaren Başlayacağının Duyurulmasına İlişkin İşleminin Davalı İdarenin Savunması Gelinceye Kadar Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Verildiği )
TAM GÜN KANUNU İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI ( Kamuda Çalışan Doktorların Muayenehane Açmalarının ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışmalarının Mümkün Olmadığı ve Bu Uygulamanın 30 Temmuz 2010 Tarihinden İtibaren Başlayacağının Duyurulması - Davalı İdarenin Savunması Gelinceye Kadar Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Verildiği )"
28D12.D21.3.1995E. 1995/275 K. 1995/345"MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNE KATILMAK İÇİN İSTİFA EDEN ZABITA ( Kazanamaması Nedeniyle Döndürülmesi İsteminin Reddi )
AÇIKTA GEÇİRİLEN SÜRE ( Mahalli İdareler Seçimine Katılmak İçin İstifa Edip de Kazanamayan Zabıtanın Göreve Dönme İstemi )
TAZMİNAT ÖDENMESİ ( Açıkta Kalan Süre İçin )"
28D5.D21.10.1992E. 1991/3960 K. 1992/2707"MEMURLARIN TİCARİ FAALİYET YASAĞI ( Müfettişin A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Yapması )
MÜFETTİŞLİK GÖREVİNDEN ALINMA ( A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Yapılması Dolayısıyla )
A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPMAK ( Müfettişin Görevden Alınması )"
28D1.D19.6.1991E. 1991/77 K. 1991/105"MEMURİYETE ENGEL İŞLER ( Anonim Şirkette Kurucu Üye Olmak Engel İşlerden Sayılmaması )
ANONİM ŞİRKETE KURUCU ÜYE OLMAK ( Memuriyete Engel Faaliyetlerden Sayılmaması )"

Madde 29

AMK

29AMK1.6.2005E. 2004/60 K. 2005/33""

YARGITAY

29Y5.CD9.1.2014E. 2013/2331 K. 2014/196"KAMU GÖREVLİLERİNİN HEDİYE KABULÜ (Tapu Görevlilerinin İş Sahiplerinden Mevzuata Uygun Şekilde Yapıldığı Anlaşılan İşlemlerin Bitimini Müteakkip Herhangi Bir Zorlama Olmadan Bağış Adı Altında Aldıkları Parayı Paylaştırmaları - TCK'nun 257. Maddesinin Konuya İlişkin Düzenlemesinin Yürürlükten Kaldırılmış Olduğu Eylemin Sanıkların Memur Olmaları Gözetilerek Disiplin Cezası ile Değerlendirilmesi Gereği)
MEVZUATA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİ MÜTEAKKİP BİR ZORLAMA OLMADAN BAĞIŞ ADI ALTINDA PARA ALMA (Belirli Bir İşin Yapılması Karşılığında Çıkar Sağlanması Hususunda İşin Yapılmasından Önce Bir Anlaşma Bulunmadığnıdan Eylemin Rüşvet Alma Suçunu Oluşturmadığı - Eylemin Ceza Kanunun 257. Maddesinde Yapılan Düzenleme Karşısında Disiplin Cezası Olarak Değerlendirilmesi)"

Madde 32

SAYIŞTAY

32S7.D14.10.1999 K. 8466"ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ ( Yedek Subay Öğretmenlere Ödenememesi )
YEDEK SUBAY ÖĞRETMEN ( Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Ödenememesi )"

Madde 33

DANIŞTAY

33D5.D3.2.2012E. 2010/7742 K. 2012/386"BELİRLİ BİR KADROYA BAĞLI YÜRÜTÜLEN GÖREV (657 S.K. Md. 4/A İle Aynı Paralelde Olduğu - KHK/217 Kapsamındaki Üniversitelerdeki Uzman Kadrolarının Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Md. 20/2'deki Memur Kadroları Gibi Değerlendirileceği/Eş Durumu Nedeniyle Atama )
MEMURLUK GÖREVİ (KHK/217 Kapsamındaki Üniversitelerdeki Uzman Kadrolarının Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Md. 20/2'deki Memur Kadroları Gibi Değerlendirileceği/Eş Durumu Nedeniyle Atama - Belirli Bir Kadroya Bağlı Olarak Yürütülen Görev/657 S.K. Md. 4/A İle Aynı Paralelde Olduğu )
EŞ DURUMU NEDENİYLE ATAMA (KHK/217 Kapsamındaki Üniversitelerdeki Uzman Kadrolarının Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Md. 20/2'deki Memur Kadroları Gibi Değerlendirileceği - 657 S.K. Md. 4/A İle Aynı Paralelde Olduğu )
ÜNİVERSİTELERDEKİ UZMAN KADROLARI (KHK/217 Kapsamında Yer Alan/Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Md. 20/2'deki Memur Kadroları Gibi Değerlendirileceği 657 S.K. Md. 4/A İle Aynı Paralelde Olduğu - Personelin Eşlerinin Eş Durumundan Atamadan Yararlandırılacağı )"
33D5.D11.2.2011E. 2008/6654 K. 2011/526"ODACI OLARAK GÖREVLENDİRME ( Kadro Unvanı Olan Bekçi Kadrosunun Görev Tanımı İle Uyuşmadığından Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KADRO UNVANI BEKÇİ OLAN DAVACI ( Bulunduğu Bekçi Kadrosu Dışında Odacı Kadrosunun Görevini Yerine Getirmekle Yükümlü Tutulması - Kadro Unvanı Olan Bekçi Kadrosunun Görev Tanımı İle Uyuşmadığından Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
BİRİM İÇİNDE GÖREVLENDİRME ( Odacı Olarak Görevlendirme - Bekçi Kadrosu Dışında Odacı Kadrosunun Görevini Yerine Getirmekle Yükümlü Tutulması/Kadro Unvanı Olan Bekçi Kadrosunun Görev Tanımı İle Uyuşmadığından Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
33IDDGK9.4.2009E. 2007/1108 K. 2009/1046"GÖREVDEN ALINAN MEMUR ( Aynı İşlemle ya da Aynı Tarihli İkinci Bir İşlemle Ara Verilmeksizin Diğer Kadroya Atanması veya İkinci İşlemin Aynı Gün Gerçekleşmemesi Durumunda Görevden Alma ve Atamaya İlişkin İşlemlerin Birlikte Bildirileceği )
GÖREVDEN ALMA VE ATAMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER ( Aynı İşlemle ya da Aynı Tarihli İkinci Bir İşlemle Ara Verilmeksizin Diğer Kadroya Atanması veya İkinci İşlemin Aynı Gün Gerçekleşmemesi Durumunda Birlikte Bildirileceği )
ATAMA İŞLEMİ ( Görevinden Alınan Bir Memurun Aynı İşlemle ya da Aynı Tarihli İkinci Bir İşlemle Ara Verilmeksizin Diğer Kadroya Atanması veya İkinci İşlemin Aynı Gün Gerçekleşmemesi Durumunda Görevden Alma ve Atamaya İlişkin İşlemlerin Birlikte Bildirileceği )"
33DIBGK7.12.2007E. 2005/2 K. 2007/1"DEVLET MEMURLARININ FİİLEN GÖREV YAPMAKTA OLDUKLARI KADRO ( Ek Gösterge Öngörülmesi Halinde Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
EK GÖSTERGE ( 657 S.K. Uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında Kimyager Kadrosunda Görev Yapanların Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği - Kimya Mühendisi )
KADRO UNVANI ( Devlet Memurlarının Fiilen Görev Yapmakta Oldukları - Mezuniyet Diplomasında Yer Alan Unvan Yani Tahsil Durumu Dikkate Alınarak Ek Gösterge Uygulamasından Yararlanamayacakları )
MÜHENDİS UNVANINA SAHİP OLUP TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA KİMYAGER KADROSUNDA GÖREV YAPANLAR ( Ek Gösterge Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
MEZUNİYET DİPLOMASINDA YER ALAN UNVAN ( Devlet Memurlarının Fiilen Görev Yapmakta Oldukları Kadro Unvanları İçin Ek Gösterge Öngörülmesi Halinde Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA KİMYAGER KADROSUNDA GÖREV YAPANLAR ( Ek Gösterge Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği - Kimya Mühendisi )"
33D2.D23.11.2007E. 2007/1275 K. 2007/4535"GÖREVDEN ALINMA ( Her Hangi Bir Neden Gösterilmeden Görevinden Alınarak Yerine Hiç Bir İdari Deneyimi Olmayan … Lisesi Öğretmenin Görevlendirilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİ ( Her Hangi Bir Neden Gösterilmeden Görevinden Alınarak Yerine Hiç Bir İdari Deneyimi Olmayan … Lisesi Öğretmenin Görevlendirilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
33D2.D14.5.2007E. 2004/7995 K. 2007/2085"GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLANIN ATANMA İSTEMİNİN REDDİ ( İdarenin Kuruluş KHK'sinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Nedeniyle - Kamu Hizmetini Yürütmeye Devam Eden İdarenin Hukuki Boşluk Sebebiyle Yok Sayılamayacağı )
ATANMA İSTEMİNİN REDDİ ( Görevde Yükselme Sınavında Başarılı Olanın İdarenin Kuruluş KHK'sinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Nedeniyle - Kamu Hizmetini Yürütmeye Devam Eden İdarenin Hukuki Boşluk Sebebiyle Yok Sayılamayacağı )
İDARENİN KURULUŞ KHK'SİNİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ ( Kamu Hizmetini Yürütmeye Devam Eden İdarenin Hukuki Boşluk Sebebiyle Yok Sayılamayacağı - Görevde Yükselme Sınavında Başarılı Olanın Atanma İsteminin Reddedilemeyeceği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( İdarenin Kuruluş KHK'si - Kamu Hizmetini Yürütmeye Devam Eden İdarenin Hukuki Boşluk Sebebiyle Yok Sayılamayacağı )
İDARENİN HUKUKİ BOŞLUK NEDENİYLE YOK SAYILAMAYACAĞI ( İdarenin Kuruluş KHK'sinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi - Kamu Hizmetini Yürütmeye Devam Edeceği )"
33IDDGK28.12.2006E. 2006/263 K. 2006/3343"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Farklı Usulde Tesis Edilecek Olan Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )
FARKLI USULDE TESİS EDİLECEK OLAN GÖREVDEN ALMA VE ATAMA İŞLEMLERİ ( Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )
İDARİ USUL ( Farklı Usulde Tesis Edilecek Olan Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )
MÜŞTEREK KARARNAME İLE YAPILAN ATAMA ( Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )"
33D11.D6.11.2006E. 2004/3562 K. 2006/4996"MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI ( Hak Kazanılabilmesi İçin Makam Tazminatı Alınmasını Gerektiren Görev Unvanının Kazanılmış Diğer Bir Değişle Kadroya Asaleten Atanmış Olmak Gerektiği - Vekaleten Yürütülen Görevler İçin Makam ve Görev Tazminatı Ödenemeyeceği )
KADROYA ASALETEN ATANMAK ( Makam ve Görev Tazminatına Hak Kazanılabilmesi İçin Alınmasını Gerektiren Görev Unvanının Kazanılmış Olması Gerektiği - Vekaleten Yürütülen Görevler İçin Makam ve Görev Tazminatı Ödenemeyeceği )
VEKALETEN YÜRÜTÜLEN GÖREVLER ( Makam Tazminatı Alınmasını Gerektiren Görev Unvanının Kazanılmış Diğer Bir Değişle Kadroya Asaleten Atanmış Olmak Gerektiği - Vekaleten Yürütülen Görevler İçin Makam ve Görev Tazminatı Ödenemeyeceği )"
33D5.D8.7.2005E. 2003/6682 K. 2005/3464"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( İdarenin Sınavla Aldığı Uzman Yardımcılarının Üç Yıllık Yetişme Süresi İçerisinde Kadrolarını Hazırlamaması Nedeniyle Hizmet Kusuru İşlediği )
SINAVLA ALINAN UZMAN YARDIMCILARI ( Üç Yıllık Yetişme Süresi İçerisinde Kadrolarını Hazırlamaması Nedeniyle Hizmet Kusuru İşlediği )
HİZMET KUSURU ( İdarenin Sınavla Aldığı Uzman Yardımcılarının Üç Yıllık Yetişme Süresi İçerisinde Kadrolarını Hazırlamaması Nedeniyle Hizmet Kusuru İşlediği )"
33D11.D10.12.2003E. 2001/656 K. 2003/5447"BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLUP SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA LABORANT KADROSUNDA GÖREV YAPAN MEMUR ( Alacağı Aylığın ve Özlük Haklarının Tesbiti )
LABORANT KADROSUNDA GÖREV YAPAN BİYOLOJİ MEZUNU MEMUR ( Alacağı Aylık ve Özlük Haklarının Görev Yaptığı Kadroya Göre Belirleneceği )
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI LABORANT KADROSUNDA GÖREV YAPAN BİYOLOJİ MEZUNU MEMUR ( Alacağı Aylık ve Özlük Haklarının Görev Yaptığı Kadroya Göre Belirleneceği )
ÖZLÜK HAKLARININ TESBİTİNDE GÖREV YAPILAN KADRONUN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Biyoloji Mezunu Olan Memurun Sağlık Hizmetleri Sınıfı Laborant Kadrosunda Görev Yapması )"
33D1.D10.11.1999E. 1999/86 K. 1999/167"MEMURUN BAŞKA BİR GÖREVE ATANMAK ÜZERE GÖREVİNDEN ALINMASI ( Herhangi Bir Kadroya Atanmaması - Alındıkları Kadrodan Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Ödenemeyeceği )
ATANMAK ÜZERE GÖREVİNDEN ALINAN MEMUR ( Herhangi Bir Kadroya Atanmaması - Alındıkları Kadrodan Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Ödenemeyeceği )
KADRO TASARRUFUNDAN AYLIK VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENEMEMESİ ( Memurun Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevinden Alınıp Herhangi Bir Kadroya Atanmaması )
AĞIR HİZMET KUSURU ( İdare Yönünden - Memurun Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevinden Alınıp Herhangi Bir Kadroya Atanmaması/Kadro Tasarrufundan Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Ödenmesi )
KAMU GÖREVLİLERİNİN KİŞİSEL SORUMLULUĞU ( Memurun Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevinden Alınıp Herhangi Bir Kadroya Atanmaması/Kadro Tasarrufundan Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Ödenmesi )"
33D5.D9.2.1998E. 1997/2711 K. 1998/270"İPTAL DAVASI ( Akşam Sanat Okulu Öğretmeni Olarak Görev Yapmakta Olan Davacının Bakan Onayı ile Bakanlık Müşaviri Olarak Görevlendirilmesi )
BOŞ BULUNAN KADROLAR ( Görevlendirme Suretiyle Doldurulamaması )
GÖREVLENDİRME ( Boş Bulunan Kadroların Görevlendirme Suretiyle Doldurulamaması )
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Memurun Kadrosu ile Hukuki Bağını Sürdürmek ve Belli Bir Süre ile Sınırlı Olmak Üzere Atamaya Yetkili Amir Tarafından Geçici Olarak Görevlendirmesinin Mümkün Olması )
KAMU HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ ( Geçici Görevlendirmenin Mümkün Olması )"
33D5.D1.12.1997E. 1996/1798 K. 1997/2844"KADROLARI KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI ( APK Uzmanlığına Atanması )
APK UZMANLIĞI ( Kadrosu Kaldırılan Devlet Memurunun Atanması )
DERECENİN KORUNARAK APK UZMANLIĞINA ATAMA ( Kadrosu Kaldırılan Devlet Memuru )"
33D2.D4.4.1997E. 1995/1882 K. 1997/829"DEVLET MEMURLARI KANUNU'NA AYKIRI ÜCRET ÖDENMESİ ( Memur Sendikasıyla Yasal Dayanaktan Yoksun Toplu İş Sözleşmesi Yapmak Suretiyle )
YASAL DAYANAKTAN YOKSUN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Memur Sendikasıyla Yapılan-Memurlara Yasaya Aykırı Ücret Ödenmesi )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Memur Sendikasıyla Yasal Dayanaktan Yoksun Toplu İş Sözleşmesi Yapmak Suretiyle Yasaya Aykırı Ücret Ödenmesi )"
33D12.D7.12.1995E. 1995/1120 K. 1995/3061"ŞARTLI SALIVERME ( İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
MAHKUMİYETE BAĞLI EHLİYETSİZLİK ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
AÇIKTAN ATAMA ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
GÖREVE İADE İSTEMİ ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği )"
33D1.D13.7.1995E. 1995/136 K. 1995/150"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI SAYISI ( KHK/190'la Saptanmış Kadro Sayısı İle Sınırlı Tutulması )
KADRO SAYISI İLE SINIRLAMA ( KHK/190'la Saptanmış - Belediye Başkan Yardımcıları )"
33D5.D10.10.1994E. 1994/4212 K. 1994/4402"PALEOANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNLARI ( Teknik Hizmetler Sınıfına Atanıp Atanamayacakları )
TEKNİK HİZMETLER SINIFI ( Paleoantropoloji Anabilim Dalı Mezunlarının Bu Sınıfa Atanıp Atanamayacakları )"
33D5.D20.9.1994E. 1993/9085 K. 1994/4064"RE`SEN EMEKLİYE SEVK EDİLME ( Ahlak ve Yetersizlik Sebeplerinden Dolayı Emekliye Sevkedilenlerin Tekrar Hizmete Alınmayacakları )
AHLAK VE YETERSİZLİK NEDENLERİYLE RE`SEN EMEKLİYE SEVK EDİLENLER ( Tekrar Hizmete Alınmamaları )
GÖREVE İADE ( Ahlak ve Yetersizlik Sebeplerinden Dolayı Kurumlarınca Re'sen Emekliye Sevkedilenler )"
33D1.D11.7.1988E. 1988/174 K. 1988/185"BELEDİYE ENCÜMENİNDE GÖREV ALAMAYACAKLAR ( Fen Memuru Teknisyen Tekniker ve Benzeri Görevliler )
FEN MEMURU TEKNİSYEN TEKNİKER VE BENZERİ GÖREVLİLER ( Belediye Encümeninde Görev Alamayacakları )
TEKNİSYEN TEKNİKER FEN MEMURU VE BENZERİ GÖREVLİLER ( Belediye Encümeninde Görev Alamayacakları )"
33D5.D28.3.1979E. 1976/5240 K. 1979/800"İPTAL DAVASI ( Belediye Minibüs İşletmesinin Lağvedilmesi Nedeniyle Şoförlük Görevine Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
KADRO KALDIRILMASI ( Belediye Bünyesinde Faaliyet Gösteren Minibüs İşletmesi İçin İhdası Öngörülen Şoförlük Kadrosunun İçişleri Bakanlığının Onayına Sunulmamış Olması )
BELEDİYECE ŞOFÖRLÜK KADROSUNUN KALDIRILMASI ( İçişleri Bakanlığının Onayına Sunulmayan Şoförlük Kadrosunun Usulsüz Olması Nedeniyle Davacının Görevine Son Verilebilmesi )"
33D3.D4.10.1978E. 1977/10095 K. 1978/2781"BELEDİYE TABİBİN İKİNCİ GÖREV ÜCRETİ ( Ücret Tesbit Yetkisinin İdareye Ait Olduğu )
ÜCRET TESBİT YETKİSİ ( Belediye Tabibinin İkinci Görev Ücretinin İdarece Tesbit Edileceği )
İKİNCİ GÖREV ÜCRETİ ( Belediye Tabibinin - Ücret Tesbit Yetkisinin İdareye Ait Olduğu )"

SAYIŞTAY

33STKK20.11.2001 K. 25410"BELEDİYE PERSONELİ ( Memur Statüsünde Çalışan - 657 Sayılı Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemeyeceği/Sosyal Denge Yardımı Adı Altında Ek Ödemede Bulunulamayacağı )
MEMUR STATÜSÜNDE ÇALIŞAN BELEDİYE PERSONELİ ( 657 Sayılı Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemeyeceği - Sosyal Denge Yardımı Adı Altında Ek Ödemede Bulunulamayacağı )
SOSYAL DENGE YARDIMI ( Memur Statüsünde Çalışan Belediye Personeline Ödenen - 657 Sayılı Kanunla Sağlanan Haklar Dışında Ücret Ödenemeyeceği )
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ( Toplu Görüşmede Toplu Sözleşme Gibi Bir Metin Bulunmayıp Bir Mutabakat Metninden Söz Edildiği - Bu Metnin Bakanlar Kurulu ve Parlamentonun Onayına Kadar Gidebileceği )
TOPLU GÖRÜŞME ( Kamu Görevlileri Sendikaları - Toplu Sözleşme Gibi Bir Metin Bulunmayıp Bir Mutabakat Metninden Söz Edildiği/Bu Metnin Bakanlar Kurulu ve Parlamentonun Onayına Kadar Gidebileceği )"
33SGKK23.6.1994 K. 4808/1"BELEDİYE MEMURLARININ OLUŞTURDUĞU SENDİKALAR ( Belediyeler İle Akdedilen Toplu İş Sözleşmeleri - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )
SENDİKALAR ( Belediye Memurlarının Oluşturduğu/Belediyeler İle Akdedilen Toplu İş Sözleşmeleri - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Belediye Memurlarının Oluşturduğu Sendikalar İle Belediyelerle Akdedilen - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )
BELEDİYELERCE AKTEDİLEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Belediye Memurlarının Oluşturduğu Sendikalar İle - 657 S.K. ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Hilafına Ödemede Bulunulamayacağı ve Yarar Sağlanamayacağı )"
33STKK21.6.1994 K. 23475"VEKALET AYLIĞI ( Belediye Otobüs İşletmesi Saymanlığı Görevine Vekalet Ettiği Bildirilen Vekalet Onayı Olmayan ve Harcama Belgeleri de Amiri İtaca Onaylanmayan Kişi İçin Ödenemeyeceği )
GÖREVİN VEKALETEN YÜRÜTÜLEBİLMESİ ( Bu Göreve Ait Boş Yada Dolu Bir Kadronun Mevcut Olması Gerektiği - İşletme Saymanı Kadrosunun Bulunmadığı/Görevin Tedviren Yürütüldüğü Vekalet Aylığı Ödenemeyeceği )
KADROSU BULUNMAYAN GÖREV ( Görevin Tedviren Yürütüldüğü Vekalet Aylığı Ödenemeyeceği - Bir Görevin Vekaleten Yürütülebilmesi İçin Bu Göreve Ait Boş Yada Dolu Bir Kadronun Mevcut Olması Gerektiği )"
33SGKK20.12.1993 K. 4794/1"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ( Meclis Üyelerinden Birinin İntihap ve Tayin Olunması Halinde Kadro Aranmaması Gerekeceği - Üyelik Sıfatının Devam Edeceği )
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ( Belediye Başkan Yardımcısı İntihap ve Tayin Olunması Halinde Kadro Aranmaması Gerekeceği - Üyelik Sıfatının Devam Edeceği )
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLEN MECLİS ÜYESİ ( Meclislerince Tesbit Edilecek Miktarda Ödeneğin Ödenmesi Gerekeceği - Mevzuata Aykırı Ödeme Yapılmasında 1050 S.K. Uyarınca İşlem Yapılacağı )
ÖDENEK ( Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyesi - Meclislerince Tesbit Edilecek Miktarda Ödeneğin Ödenmesi Gerekeceği/Mevzuata Aykırı Ödeme Yapılmasında 1050 S.K. Uyarınca İşlem Yapılacağı )"

Madde 34

YARGITAY

34Y15.HD10.12.2003E. 2003/2800 K. 2003/5920"TAAHHÜDÜN İHLALİ ( YÖK Yasası Hükümlerince Lisansüstü Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Kişinin Taahhüdünü İhlali Halinde Ödeyeceği Miktarın Ve Cezai Şartın Hükmolunması )
YÖK YASASININ UYGULANMASI ( YÖK Yasası Hükümlerince Lisansüstü Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Kişinin Taahhüdünü İhlali Halinde Ödeyeceği Miktarın Ve Cezai Şartın Hükmolunması )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Yüzde Yüz Cezai Şartın Fahiş Olduğu Gözetilerek Cezai Şartın Borçlar Kanunu Uyarınca Hakkaniyete Uygun Biçimde Tenkisi Suretiyle Hüküm Tesisinin Gerekmesi )
KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kefilin Sorumlu Olduğu Meblağın İnfazı Kabil Olacak Şekilde Hükümde Açıkça Belirtilmesinin Gerekmesi )"
34Y15.HD3.7.2002E. 2002/1520 K. 2002/3628"FİİLEN DÖVİZ OLARAK YAPILMIŞ OLAN MASRAFLAR ( Taahhütnameden Sonra Kabul Edilen Yasaya Göre Fiilen Döviz Olarak Yapılmış Olan Masrafların Aynı Döviz Cinsi ve Miktarıdan Borçlandırılması )
DÖVİZ CİNSİNDEN BORÇLANMA ( Taahhütnameden Sonra Kabul Edilen Yasaya Göre Fiilen Döviz Olarak Yapılmış Olan Masrafların Aynı Döviz Cinsi ve Miktarıdan Borçlandırılması )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Tek Taraflı Hazırlanan Taahhütnameyle Döviz Cinsinden İki Misli Olarak Ödeneceğine Dair Hükümdeki Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle Tenkise Tabi Tutulması )
CEZAİ ŞART ( Tek Taraflı Hazırlanan Taahhütnameyle Döviz Cinsinden İki Misli Olarak Ödeneceğine Dair Hükümdeki Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle Tenkise Tabi Tutulması )
TAAHHÜTNAMEDEN SONRA KABUL EDİLEN YASA ( Taahhütnameden Sonra Kabul Edilen Yasaya Göre Fiilen Döviz Olarak Yapılmış Olan Masrafların Aynı Döviz Cinsi ve Miktarıdan Borçlandırılması )"
34Y15.HD21.5.2002E. 2002/1194 K. 2002/2701"ALACAK DAVASI ( Lisansüstü Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Davalının Mecburi Hizmetini Tamamlamadan Görevden Ayrılması Nedeniyle Kalan Alacak ve Cezai Şartin İstenilmesi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN CEZAİ ŞART ( Taahhütname Tarihinde Davalının Yurtdışına Gönderildiği Tarih İtibariyle Mevzuatımızda Dövizli Borçlanmanın Söz Konusu Olmaması )
CEZAİ ŞART ( Kurumca Tek Yanlı Hazırlanmış ve Genel İşlem Şartı Niteliğinde Konulan Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Biçimde Cezadan İndirim Yapılması )
4160 SAYILI YASA ( Fiilen Döviz Olarak Yapılmış Olan Her Türlü Masrafların Aynı Döviz Cins ve Miktarı Üzerinden Borçlandırılması )"
34Y15.HD14.2.2000E. 2000/114 K. 2000/612"LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MAKSATLI YURTDIŞINA GÖNDERİLME ( Kurumca Tek Yanlı Hazırlanmış ve Genel İşlem Şartı Niteliğindeki Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle İndirilmesinin Gerekmesi )
MECBURİ HİZMETİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Taahhütname Vermemiş Olsaydı 657 Sayılı Yasa Gereğince Ödemekle Sorumlu Olduğu Miktarın Kendisine Yapılan Giderler ve Bunların Yarısı Oranında Olması )
TAAHHÜTNAMEDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA ( Özel Hukuk Hükümlerince Üstlenilen Edimin Daha Sonra Yürürlüğe Giren Yasayla Bir Taraf Yararına Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )"
34Y15.HD23.9.1999E. 1999/1311 K. 1999/3305"ALACAK DAVASI ( Davalı Üniversite Tarafından Taahhüt ettiği Zorunlu Hizmeti Yapmaktan Kaçındığı İleri Sürülerek Taahhütname Alınması Sebebiyle Yapılan Giderlerin Tahsilinin İstenmesi )
ÜNİVERSİTE ADINA YURTDIŞINDA YÜKSEK LİSANS YAPMAK ( Taahhütname Verilmemiş Olsaydı 657 Sayılı Yasaya Göre Ödenecek Miktarın Kendisine Yapılan Giderlerle Bunun % 50 Fazlası Cezai Şart Olması )
YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUNLA CEZAİ ŞARTIN ARTMASI ( Kurumca Tek Yanlı Hazırlanarak Konulan Cezai Şart Fahiş Olursa Taahhütnamedeki Cezai Şartın Hakkaniyete Uygun Biçime İndirilmesinin Gerekmesi )
CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLMASI ( Kurumca Tek Yanlı Hazırlanarak Konulan Cezai Şart Fahiş Olursa Taahhütnamedeki Cezai Şartın Hakkaniyete Uygun Biçime İndirilmesinin Gerekmesi )
ZORUNLU HİZMETİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Cezai Şartın Yerine Getirilmesinin Gerekmesi )"

DANIŞTAY

34D2.D15.6.2009E. 2008/7601 K. 2009/2524"ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Lise'de Tarih Öğretmeni Olarak Görev Yapmakta İken İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine Atanmasına İlişkin İşlemde İlk Atama Kararnamesindeki Alanına Uygun Olarak Tesis Edildiğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykılık Görülmediği )
LİSE ÖĞRETMENİNİN İLKÖĞRETİM OKULUNA ATANMASI ( İlk Atama Kararnamesindeki Alanına Uygun Olarak Tesis Edildiğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykılık Görülmediği )
ATAMA KARARNAMESİNE UYGUN İŞLEM ( Davacı Lise Öğretmeninin İlköğretim Okuluna Atanması - İlk Atama Kararnamesindeki Alanına Uygun Olarak Tesis Edildiğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykılık Görülmediği )"
34D5.D1.12.1997E. 1996/1798 K. 1997/2844"KADROLARI KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI ( APK Uzmanlığına Atanması )
APK UZMANLIĞI ( Kadrosu Kaldırılan Devlet Memurunun Atanması )
DERECENİN KORUNARAK APK UZMANLIĞINA ATAMA ( Kadrosu Kaldırılan Devlet Memuru )"
34D12.D7.12.1995E. 1995/1120 K. 1995/3061"ŞARTLI SALIVERME ( İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
MAHKUMİYETE BAĞLI EHLİYETSİZLİK ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
AÇIKTAN ATAMA ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
GÖREVE İADE İSTEMİ ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği )"

Madde 35

YARGITAY

35Y15.HD24.1.2007E. 2005/7031 K. 2007/302"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYANAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Sözleşmede Davalıların Apartman Yönetimi Adına Hareket Ettiklerinin Belirtilmemesi - Yönetim Kurulunca Yapılmış Bir Sözleşme Olmadığı/Şahsen Sorumlu Oldukları )
APARTMAN YÖNETİM KURULU ADINA YAPILMAYAN ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İcra Takibi - Sözleşmeyi Yapan Davalıların Şahsen Sorumlu Oldukları )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Eser Sözleşmesine Dayanan/Sözleşmede Davalıların Apartman Yönetimi Adına Hareket Ettiklerinin Belirtilmemesi - Yönetim Kurulunca Yapılmış Bir Sözleşme Olmadığı/Şahsen Sorumlu Oldukları )"

DANIŞTAY

35D1.D13.7.1995E. 1995/136 K. 1995/150"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI SAYISI ( KHK/190'la Saptanmış Kadro Sayısı İle Sınırlı Tutulması )
KADRO SAYISI İLE SINIRLAMA ( KHK/190'la Saptanmış - Belediye Başkan Yardımcıları )"

Madde 36

AMK

36AMK27.3.2014E. 2013/101 K. 2014/63""
36AMK24.5.2012E. 2011/81 K. 2012/78""
36AMK18.12.2008E. 2005/33 K. 2008/182""
36AMK22.11.2007E. 2004/114 K. 2007/85""
36AMK6.9.1995E. 1995/47 K. 1995/40""

YARGITAY

36Y22.HD6.6.2016E. 2016/12861 K. 2016/16434"SENDİKANIN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Emniyet Sınıfına Dahil Kamu Görevlilerinin Sendika Üyesi ve Kurucusu Olmayacakları/Davalı Sendikanın Yok Hükmünde Olduğunun Tespitine Karar Verilmesinin Gerektiği - Yok Hükmünde Olan Bir Hukuki İşlem Söz Konusu Olduğunda Bu Nitelikteki Davaların Süreye Bağlı Olmadığının Kabul Edileceği )
EMNİYET SINIFINA DAHİL KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKA ÜYELİĞİ ( Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Hükümleri Karşısında Sendika Üyesi ve Kurucusu Olmayacakları/Davalı Sendikanın Sendika Üyesi ve Kurucusu Olmayacağı Sabit Olan Emniyet Hizmetleri Sınıfına Dahil Polis Memurları Tarafından Kurulduğunun Anlaşıldığı - Davalı Sendikanın Yok Hükmünde Olduğunun Tespitine Karar Verileceği )
DAVA SÜRESİ ( Sendikanın Yok Hükmünde Olduğunun Tespiti İstemi/Öngörülen Kuruluş Koşulları Gerekleşmediğinden Davalı Sendikanın Yok Hükmünde Olduğunun Tespitine Karar Verilmesinin Gerektiği - Yok Hükmünde Olan Bir Hukuki İşlem Söz Konusu Olduğundan Bu Nitelikteki Davaların Süreye Bağlı Olmadığınıın Kabulünün Gerektiği )
SÜRE VERİLMESİ ( Sendika Kurucularının Tamamı Yasak Kapsamında Olduğundan Eksikliklerin Giderilemez Nitelikte Olduğu/4688 Sayılı Kanun'un 6. Maddesi Gereğince Süre Verilmesinin De Gerekmediği - Sendikanın Yok Hükmünde Olduğunun Tespiti İstemi )"
36Y7.HD16.2.2015E. 2015/2099 K. 2015/1604"İLAVE TEDİYE ALACAĞI ( Muvaza Araştırması - Davacının İlk İşe Girişinden İtibaren Tüm Hizmet Alım Sözleşmeleri Teknik Şartnameleriyle Birlikte Davalı Kurumdan İsteneceği/Davacının Yaptığı İşi Belgeleyen İmza Föyleri Nöbet Çizelgeleri Getirtilerek İnceleneceği - Çalışma Dönemi Yönünden Muvazaanın Var Olup Olmadığı Araştırılarak Sonuca Gidileceği )
MUVAZAA ARAŞTIRMASI ( İlave Tediye Alacağı - Davacının İlk İşe Girişinden İtibaren Tüm Hizmet Alım Sözleşmeleri Teknik Şartnameleriyle Birlikte Davalı Kurumdan İsteneceği/Davacının Hizmet Alımının Hangi İş İçin Yapıldığı Davacının Bu Alım Dışında Bir İş Yapıp Yapmadığı Araştırılacağı - Davacı Alındığı İşi Yapıyorsa Davanın Reddine Aksi Halde Kabulüne Karar Verileceği )
HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİNİN TEKNİK ŞARTNAMELERİ İLE GETİRTİLMESİ ( İlave Tediye Alacağı/Muvaza Araştırması - Davacının Hizmet Alımının Hangi İş İçin Yapıldığı Davacının Bu Alım Dışında Bir İş Yapıp Yapmadığı Araştırılarak Çalışma Dönemi Yönünden Muvazaanın Var Olup Olmadığı Araştırılacağı )"
36Y7.HD12.2.2015E. 2014/21443 K. 2015/1352"İLAVE TEDİYE ALACAĞI İSTEMİ ( Davalı Üniversite Kendisine Bağlı Hastane ve Eczanelerinde Teknisyenlik ve Hemşirelik Alanlarında Çalışmak Üzere Hizmet Alımı Yaptığı - 657 S. K.'nun 36. Md. Eklenen Fıkra Hükümlerine Göre Üniversite İle Dava Dışı Alt İşveren Arasındaki İlişkinin 4857 S. K.'un 2. Md. Aykırı Olmadığı/İstemin Reddedileceği )
DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( 6772 S. Kanun Uyarınca İlave Tediye Alacağı Uygulanacağı - Dava Dışı Alt İşveren İşçisi Olan Davacının İsteminin Reddi Gerektiği/İlave Tediye Alacağı )
ÜNİVERSİTEYE BAĞLI HASTANE VE ECZANE ( Teknisyenlik ve Hemşirelik Alanlarında Çalışmak Üzere Hizmet Alımı - 657 S. K.'nun 36. Md. III. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Başlıklı Kısmına Eklenen Fıkra Hükümlerine Göre İlişkinin 4857 S. K.'un 2. Md. Aykırı Olmadığı/Teknisyen Olarak Çalışan Davacının İlave Tediye Alacağı İsteminin Reddedileceği )
HUKUKA UYGUN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ / İLAVE TEDİYE ALACAĞI İSTEMİ ( Üniversiteye Bağlı Hastane ve Eczanede Teknisyenlik ve Hemşirelik Alanlarında Çalışmak Üzere Hizmet Alımının 4857 S. K.'un 2. Md. Aykırı Olmadığı - Teknisyen Olarak Çalışan Davacı Dava Dışı Alt İşveren İşçisi Olduğundan İlave Tediye Ücret Alacağı Talebinin Reddi Gerektiği )"
36Y3.HD4.3.2014E. 2013/19460 K. 2014/3302"KURUM AVUKATINA LİMİT HARİCİ YAPILAN ÖDEMENİN TAHSİLİ ( Kamu ve Kurum Avukatlarının Memurların Tabi Olduğu Yasa Hükümleriyle Bağlı Olduğu - Mahkemece Hükmedilen Vekalet Ücretinin Özel Yasada Belirtilen Şekil ve Miktarda Ödeneceği/ Kurum Avukatına Fazla Ödenen Miktar Yönünden Davanın Kabul Edileceği )
KAMU VE KURUM AVUKATLARININ VEKALET ÜCRETİ ( Kamu ve Kurum Avukatları Belli Bir Ücret Karşılığında İş Gördüğünden Müvekkil İle Vekil Arasında Yapılacak Sözleşme İle Vekalet Ücreti Belirlenemeyeceği - Yargılama Gideri Sayılan ve Mahkemece Hükmedilen Vekalet Ücreti Bakımından Serbest Meslek Sahibi Avukatlar İle Mamur veya Kamu ve Kurum Avukatları Arasında Ayrım Yapılmayacağı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kamu ve Kurum Avukatları Belli Bir Ücret Karşılığında İş Gördüğünden Sözleşme İle Vekalet Ücreti Belirlenemeyeceği - Kurum Avukatları Kurumlarını Temsile Yetkili Devlet Memuru Olduğundan Mahkemece Hükmedilen Vekalet Ücretinin Özel Yasada Belirtilen Şekil ve Miktarda Ödeneceği/Kurum Avukatına Limit Harici Ödenen Miktarın Tahsil Edileceği )"
36Y22.HD17.9.2013E. 2013/21049 K. 2013/19112"İŞE İADE DAVASI ( 4924 S. K. Md. 11 Gereğince 657 S. K. Md. 36/III Hükmüne Eklenen Hükümlerine Göre Davalı Sağlık Bakanlığı İle Davalı Şirket Arasındaki Asıl İşveren Alt İşverenlik İlişkinin 4857 S. K. Md. 2 Hükmüne Aykırı Olmadığı - Davacının İş Sözleşmesinin Başlangıcından İtibaren Davalı Sağlık Bakanlığının İşçisi Olduğunun Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )
HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ ( Davalı Sağlık Bakanlığı Tarafından Adana Numune Hastanesinde İdarenin İstemiş Olduğu Tetkiklerin Yapılması İçin Bazı Hizmetlerin Diğer Davalı Şirketten Satın Alındığı/Davalı Sağlık Bakanlığı İle Davalı Şirket Arasındaki Asıl İşveren Alt İşverenlik İlişkinin 4857 S. K. Md. 2 Hükmüne Aykırı Olmadığı - Sağlık Bakanlığı Aleyhine Açılan Dava Reddedilmesi Gerektiği )
ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLMASI ( İşe İade Davası - Davalı Sağlık Bakanlığınca Hizmet Alım Sözleşmesi İle Bazı Hizmetlerin Davalı Şirketten Satın Alındığı/4924 S. K. Md. 11 Gereğince 657 S. K. Md. 36/III Hükmüne Eklenen Hükümlerine Göre Davalı Sağlık Bakanlığı İle Davalı Şirket Arasındaki Asıl İşveren Alt İşverenlik İlişkinin Muvazaalı Olmadığı )"
36Y22.HD21.1.2013E. 2012/29361 K. 2013/49"İŞE İADE DAVASI ( Sağlık Bakanlığı İle Şirket Arasında Muvazaa Olgusunu Ortadan Kaldıran Yasal Gerekçelerin Bulunduğu - Geçerli Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Kurulduğu Kabul Edilerek Alt İşveren Olan Davalı Şirketteki İşine İadesi ve İadenin Mali Sonuçlarından Davalıların Müteselsil Sorumluluğuna Karar Verileceği )
MUVAZAA ( Sağlık Bakanlığının Asıl İşi Kapsamındaki Bir Kısım Sağlık Hizmetlerini Satın Alma Yolu İle Yerine Getirildiği - Durumun Kamusal ve Sosyal Zorunluluk Haline Geldiği ve İstihdam İlişkisi Açısından Muvazaa Olgusunu Ortadan Kaldıran Yasal Gerekçelerin Bulunduğu/İşe İadeye Karar Verileceği )
KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASININ KAMUYA AİT OLDUĞU ORTAKLIKLAR ( Ayrık Durumlar Tanınmasının Muvazaa Öğelerini Tamamen Ortadan Kaldırmadığı - Hizmet Alım Sözleşmelerinin Yasal Dayanaklarının Bulunup Bulunmadığı Ayrıca İnceleneceği )
SAĞLIK BAKANLIĞININ SAĞLIK HİZMETLERİNİ SATIN ALMA YOLU İLE YERİNE GETİRMESİ ( Muvazaa Olgusunu Ortadan Kaldıran Yasal Gerekçelerin Bulunduğu - Geçerli Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Kurulduğu Kabul Edileceği )
HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ ( Sağlık Bakanlığının Asıl İşi Kapsamındaki Bir Kısım Sağlık Hizmetlerini Satın Alma Yolu İle Yerine Getirildiği - Durumun Kamusal ve Sosyal Zorunluluk Haline Geldiği ve İstihdam İlişkisi Açısından Muvazaa Olgusunu Ortadan Kaldıran Yasal Gerekçelerin Bulunduğu )"
36Y9.HD27.12.2010E. 2010/37648 K. 2010/40826"MAAŞ VE İKRAMİYE ALACAĞI ( Davacıya Sözleşmeli Statüde İken Alması Gerektiğini İddia Ettiği Bir Hakkın İş Mevzuatına Tabi İken Verilmesi ve Bundan Kaynaklanan Ücrete Bağlı Haklarının Hüküm Altına Alınmasının Mümkün Olmadığı )
ÜCRET ALACAĞI ( Maaş ve İkramiye Alacağı - Davacıya Sözleşmeli Statüde İken Alması Gerektiğini İddia Ettiği Bir Hakkın İş Mevzuatına Tabi İken Verilmesi ve Bundan Kaynaklanan Ücrete Bağlı Haklarının Hüküm Altına Alınmasının Mümkün Olmadığı )
ÜCRETE BAĞLI HAKLAR ( Maaş ve İkramiye Alacağı - Davacıya Sözleşmeli Statüde İken Alması Gerektiğini İddia Ettiği Bir Hakkın İş Mevzuatına Tabi İken Verilmesi ve Bundan Kaynaklanan Ücrete Bağlı Haklarının Hüküm Altına Alınmasının Mümkün Olmadığı )"
36YHGK8.10.2008E. 2008/9-615 K. 2008/606"İŞÇİLİK ALACAĞI ( Davacının Talep Ettiği Dönemin 1475 S. İş K.'nun Uygulandığı Zamana Denk Gelmesi ve Bu Dönemde 4857 S. İş K.'nun 22. Maddesine Benzer Bir Hükmün Bulunmaması - Yapılan Değişikliğin İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamı İçerisinde Mütalaa Edileceği )
İŞÇİNİN KENDİ İRADESİ İLE HİZMET AKTİNİ İMZALAMASI ( Nedeniyle Statüsünün Değiştirilmesinden Önceki Döneme İlişkin Hakları Talep Etmesinin Mümkün Bulunmadığı )
İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI ( Davacının Talep Ettiği Dönemin 1475 S. İş K.'nun Uygulandığı Zamana Denk Gelmesi ve Bu Dönemde 4857 S. İş K.'nun 22. Maddesine Benzer Bir Hükmün Bulunmaması - Yapılan Değişikliğin İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamı İçerisinde Mütalaa Edileceği )"

DANIŞTAY

36D5.D13.3.2017E. 2016/19883 K. 2017/6924"MÜBAŞİRLİK GÖREVİNİN YANINDA HİZMETLİ GÖREVİNİ DE BİRLİKTE YÜRÜTME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Hizmetli Personel Sayısının Yetersiz Olması Nedeniyle Münhal Olan Bu Kadrolara Yeni Atama Yapılıncaya Kadar Kamu Hizmetinin Aksamaması İçin Mübaşirlik Görevlerinin Yanında Hizmetli Olarak Temizlik İşlerinde Görevlendirilmelerinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Yardımcı Hizmetler Sınıfı)
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI (Mübaşirlik Görevinin Yanında Hizmetli Görevini de Birlikte Yürütme İşleminin İptali İstemi - Asıl Görevlerinin Engellenmemesi Koşulu İle Hizmetli Personel Sayısının Yetersiz Olması Nedeniyle Münhal Olan Bu Kadrolara Yeni Atama Yapılıncaya Kadar Mübaşirlik Görevlerinin Yanında Hizmetli Olarak Temizlik İşlerinde Görevlendirilebileceği)
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Mübaşirlik Görevinin Yanında Hizmetli Görevini de Birlikte Yürütme İşleminin İptali İstemi - Hizmetli Personel Sayısının Yetersiz Olması Nedeniyle Münhal Olan Bu Kadrolara Yeni Atama Yapılıncaya Kadar Kamu Hizmetinin Aksamaması İçin Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI PERSONELİNE YARDIMCI HİZMET NEV'İNDEN OLMAK ÜZERE BAŞKACA GÖREVLER TEVDİ EDİLEBİLECEĞİ (Kamu Hizmetinin Aksamaması İçin Mübaşirlik Görevlerinin Yanında Hizmetli Olarak Temizlik İşlerinde Görevlendirilmelerinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Mübaşirlik Görevinin Yanında Hizmetli Görevini de Birlikte Yürütme İşleminin İptali İstemi)"
36D12.D1.2.2017E. 2016/8701 K. 2017/92"SAHTE DİPLOMA İLE HİLE YAPMAK SURETİYLE İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNMA ( Sahte Diploma ile Yapılan Atama İşleminin Memur Lehine Kazanılmış Hak Doğurmayacağı İdarenin Süre Sınırlaması Olmaksızın Atama İşlemini Geri Alabileceği - Memuriyete Kabul Şartlarını Yitiren Davacının Memuriyetine Son Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MEMURİYETE SON VERME ( Hizmet Göreceği Sınıf İçin Belirlenen Eğitim ve Öğeritim Kurumlarından Diploma Almış Olmanın Memuriyete Kabulün Özel Şartlarından Olduğu - Teknisyen Kadrosuna Atanan Davacının İbraz Ettiği Meslek Lisesi Diplomasının Sahte Olduğunun Anlaşılması Karşısında Memuriyete Kabul Şartlarını Yitirdiği Memuriyetine Son Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
36D2.D15.12.2015E. 2013/4371 K. 2015/10398"SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSİYERİ (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Mezununun Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Sayılamayacağı - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Bölümünün Yükseköğretim Kurulu Kararı ile Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Sayılamayacağı)
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Sayılamayacağı - Milli Eğitim Bakanlığının Muadelet Tevsiki Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının Mütalaası ve Bakanlar Kurulu Kararı Olmadan Yükseköğretim Kurulu Kararı ile Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Sayılamayacağı)"
36D5.D10.11.2015E. 2013/6378 K. 2015/8788"YILLIK İZİN HAKKININ KULLANILMASI ( Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Ödemek Suretiyle Geçen Hizmet Süresinin Memuriyette Geçen Süreden Sayılması İçin Devlet Memurları Kanunun 36/C Maddesinde Sayılan Görevlerden Olması Gereği - Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Olarak Geçen Sekreterlik Görevi Devlet Memurları Kanunun 36/C Maddesinde Sayılan Görevlerden Olmadığından Yıllık İzin Süresine Dahil Edilemeyeceği )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRİM ÖDEMEK SURETİYLE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ ( Yıllık İzin Süresine Sayılması İçin Devlet Memurları Kanunun 36/C Maddesinde Sayılan Hizmetlerden Olması Gereği - 657 Sayılı Kanunun 36/C Maddesinde Sayılan Görevlerden Olmayan Sekreterlik Görevinin Yıllık İzin Süresine Dahil Olmadığı )"
36D16.D20.10.2015E. 2015/17550 K. 2015/6365"NORMAL ORTAÖĞRENİM SÜRESİNDEN BİR YIL FAZLA HAZIRLIK ÖĞRENİMİ GÖREN DAVACININ KADEME İLERLEMESİ TALEBİ (Normal Öğrenim Süresinden Fazla Olduğu İleri Sürülen Bir Yıllık Öğrenim Süresinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-6-B Maddesi Kapsamında Kabul Edilmesine Olanak Bulunmadığı)
KADEME VERİLMESİ (Davacının Anadolu Lisesi'nin Orta Kısmında Hazırlık +3 Yıl Olmak Üzere Toplam 4 Yıl Başarılı Bir Şekilde Öğrenim Gördüğü ve Bu Sürenin Orta Öğrenim İçin Öngörülen Normal Öğrenim Süresinden Fazla Olduğu Belirtilerek 657 S.K. 36/A-6-B Maddesi Uyarınca Bir Kademe Verilmesi Talebi - Bir Yıllık Öğrenim Süresinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-6-B Maddesi Kapsamında Kabul Edilemeyeceği)
HAZIRLIK OKUMANIN KADEMEYE ETKİSİ (Ortaokul veya Liselerde Normal Eğitime Hazırlamak Amacıyla Okutulan Bir Yıllık Hazırlık Sınıfının 657 S.K. 36/A-6-B Maddesi Kapsamında Kabul Edilmesine Olanak Bulunmadığı)"
36D2.D11.6.2015E. 2012/5662 K. 2015/6443"MEMURİYET SIRASINDAKİ YÜKSEKÖĞRENİMİN İNTİBAKI ( Memuriyet Statüsünün Atama Onayı ile Başladığı - Atandığı Tarihte Yükseköğrenimi Tamamlamamış Olan Memurun Memuriyette iken Üst Öğrenimi Bitirmediğinden İntibakının Yapılamayacağı )
ATANDIĞI TARİHTE YÜKSEKÖĞRENİMİNİ TAMAMLAMAMIŞ MEMUR ( Lise Mezunu Olarak Katıldığı KPSS Sonucuna Göre Memuriyete Atanan Davacının Atandığı Tarihte Yükseköğrenimini Tamamlamamış Olduğundan İntibakının Yapılamayacağı - Memuriyet Statüsünün Atama Onayı ile Başlayacağı )"
36D2.D11.6.2015E. 2012/12504 K. 2015/6441"DÖRT YIL VE DAHA FAZLA SÜRELİ YÜKSEKÖĞRENİMDE SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSI TAMAMLAYAN PERSONEL ( Giriş Derece ve Kademelerine Bir Derece Eklenmek Suretiyle Bulunacak Derece ve Kademeden Hizmete Alınacakları - Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Bölümünün Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Sayılamayacağı Söz Konusu Bölüm Mezuniyeti Nedeniyle Sağlık Bilimleri İntibakı Yapılamayacağı )
SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSİYERİ ( Benzer ve Eşdeğer Öğrenim veya Hizmetlerinin Bakanlık veya İlgili Kuruluşun Teklifi Üzerine İlgili Öğretim Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının Denklik Belgesi ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının Mütalası Alınarak Bakanlar Kurulunca Belirleneceği - Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Bölümünün Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Sayılacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Bulunmadığı )
SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSI TAMAMLAMA NEDENİYLE İNTİBAK ( Sağlık Bilimlerinin Kapsamının Kanunla Sayıldığı Benzer ve Eşdeğer Öğrenim ve Hizmetlerin Gerekli Teklif ve Mütalaalar Alındıktan Sonra Bakanlar Kurulu Tarafından Belirleneceği - Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Bölümünün Sağlık Bilimleri Sınıfında Yer Almadığı )"
36D16.D20.4.2015E. 2015/11278 K. 2015/1847"YÜKSEKÖĞRENİM İNTİBAKI ( KPSS Son Başvuru Tarihi İtibariyle Lisan Düzeyinden Henüz Mezun Durumunda Olmayan ve Devlet Memurluğuna Yerleştirilmeden Önce Yükseköğrenimini Bitirmemiş Olan Davacının İntibakının Yapılamayacağı - Lisans Öğrenimini Bitirenlerin Giriş Derece ve Kademesi Dikkate Alınarak Yükseköğrenim İntibakının Değerlendirilmesi Gereği )
MEMURİYETTE İKEN YÜKSEKÖĞRENİMİNİ BİTİRMEMİŞ OLAN MEMUR ( İntibak Talebinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36/A/12-d Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Lisans Mezuniyetinin Giriş Derece ve Kademe İntibakında Değerlendirilmesi Gereği )"
36D5.D4.3.2015E. 2012/3037 K. 2015/1857"SÖZLEŞMELİ STATÜDE GEÇEN HİZMETLER ( KHK/399'a Tabi - 657 S.K. Uyarınca İntibakı Yapılamayacağı/Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Belirlenmesinde Değerlendirilmemesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECESİ ( KHK/399'a Tabi Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetlerin 657 S.K. Uyarınca İntibakı Yapılamayacağı - Derecenin Belirlenmesinde Değerlendirilmemesinin Hukuka Uygun Olduğu )
İNTİBAKI YAPILAMAYACAK HİZMETLER ( KHK/399'a Tabi Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetlerin 657 S.K. Uyarınca İntibakı Yapılamayacağı )"
36IDDGK30.10.2014E. 2011/1339 K. 2014/3197"ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMESİ ( Öğretmenin Bakmakla Yükümlü Olduğu Anne Baba Eş ve Çocuklarından Yardım ve Bakımı Olmadan Hayatını Devam Ettiremeyecek Derecede Özrü Olduğu Özel Eğitim Alması Gerektiği Raporla Sabit Olması - Uygun Boş Bir Kadroya Atamalarının Yapılacağı Atamanın Yapılmasının Başka Bir Şarta Bağlanamayacağı )
ÖĞRETMENİN YARDIM VE BAKIMI OLMADAN HAYATINI DEVAM ETTİREMEYECEK YAKINI BULUNMASI ( Özrün Sağlık Kurulu Raporu ile Tespit Edilmesi ve Memuriyet Mahalli Dışında Eğitim ve Öğretim Kuruluşlarından Eğitim Alması Gerektiğinin Değerlendirme Kurulu Tarafından Belgelendirilmesi - Kanunla Verilen Bir İmkanın Yönetmelik ve Kılavuz ile Sınırlandırılamayacağı Boş Kadronun Varlığı Halinde İl İçinde Yer Değiştirmenin Yapılması Gereği )"
36D5.D26.9.2014E. 2013/8213 K. 2014/6412"SERBEST AVUKATLIKTA GEÇEN HİZMET ( Memuriyette Geçirilmiş Sayılması İsteminin Reddine Yönelik İşlemin İptali - 657 S. Yasa'nın 36. Md. ( C ) Bendinin 3. Fıkrasında Yer Alan "Serbest" Sözcüğünün Anayasa'ya Aykırılığı Nedeniyle İptal Edildiği/Bu Maddeye Dayalı Olarak Kurulan İşlem Yasal Dayanağını Kaybederek Hukuka Aykırı Duruma Geldiği - İstemin Kabulü Gerektiği )
HAZİNE AVUKATA OLARAK GÖREV YAPMA ( Serbest Avukatlıkta Geçen Hizmetlerin Memuriyette Geçmiş Sayılması İsteminin Reddi İşleminin İptali - 657 S. Yasa'nın 36. Md. ( C ) Bendinin 3. Fıkrasında Yer Alan "Serbest" Sözcüğünün Anayasa'ya Aykırılığı Nedeniyle İptal Edildiği/Bu Maddeye Dayalı Olarak Kurulan İşlem Yasal Dayanağını Kaybederek Hukuka Aykırı Duruma Geldiği )
İŞLEMİN YASAL DAYANAĞINI KAYBETMESİ ( Serbest Avukatlıkta Geçen Hizmetlerin Memuriyette Geçmiş Sayılması İsteminin Reddi İşleminin İptali - 657 S. Yasa'nın 36. Md. ( C ) Bendinin 3. Fıkrasında Yer Alan "Serbest" Sözcüğünün Anayasa'ya Aykırılığı Nedeniyle İptal Edildiği/Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararının Bozulacağı )"
36D5.D10.6.2014E. 2011/1149 K. 2014/4992"İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARARININ İPTALİ ( Ön Lisans Mezunu Olarak Göreve Başlayan Davacının Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden Mezun Olduğu - İki Yıllık Yükseköğretime Göre Üst Öğrenimi Bitirdiği Anlaşıldığından Lise Üzerine Dört Yıllık Yükseköğrenimi Bitirenler Gibi İntibakının Yapılması Gerektiği )
ÜST ÖĞRENİM İNTİBAKI ( Yapılarak Ulaşacağı Derece ve Kademesinin Saptanması Gerekirken Mahkeme Kararında Yer Alan Gerekçe İle İntibak Hesabı Yapılmasında Hukuki İsabet Bulunmamakta İse de Dava Konusu İşlemin İptali Yolunda Verilen Kararda Sonucu İtibariyle Hukuka Aykırılık Görülmediği )
İNTİBAK HESABI ( Ön Lisans Mezunu Olarak Göreve Başlayan Davacının Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden Mezun Olduğu/Lise Üzerine Dört Yıllık Yükseköğrenimi Bitirenler Gibi İntibakının Yapılması Gerektiği - Davalı İdare Tarafından Davacının Üst Öğrenim İntibakı Yapılarak Ulaşacağı Derece ve Kademesinin Saptanması Gerektiği )
İDARİ İŞLEM NEDENİYLE YOKSUN KALINAN ÖZLÜK VE MALİ HAKLAR ( Davacının Dava Konusu İşlem Nedeniyle Her Hangi Bir Zararının Oluşup Oluşmadığı Ancak İdarece Yapılacak Olan İntibak İşleminin Sonucunda Ortaya Çıkacağından Davacının Üst Öğrenim İntibakının Yapılmamasından Dolayı Bu Aşamada Bir Zararının Varlığından Söz Edilemeyeceği )"
36D5.D12.2.2014E. 2011/6411 K. 2014/985"SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR ( Geçirdiği Hizmet Süresinin Kazanılmış Hak Aylık Derecesi Yönünden Değerlendirilmesi İsteği - İşlemin Tesis Edildiği Tarih İtibarıyla 657 S. Kanun Kapsamında Devlet Memurluğuna Atananların 4678 S. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun Kapsamında Geçirdiği Hizmet Sürelerinin Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesinde Değerlendirilmesi Yönünde Bir Düzenleme Bulunmadığı )
HİZMET SÜRESİ ( 657 S. Kanun Kapsamında Devlet Memurluğuna Atananların 4678 S. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun Kapsamında Geçirdiği Hizmet Sürelerinin Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesinde Değerlendirilmesi Yönünde Bir Düzenleme Bulunmadığı )
DEVLET MEMURU ( Olarak Atananların 4678 S. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun Kapsamında Geçirdiği Hizmet Sürelerinin Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesinde Değerlendirilmesi Yönünde Bir Düzenleme Bulunmadığı - Geçirdiği Hizmet Süresinin Kazanılmış Hak Aylık Derecesi Yönünden Değerlendirilmesi İsteğinin Reddi Gereği )"
36D5.D25.12.2013E. 2011/4767 K. 2013/10826"MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( İptal Davası - Memuriyette İken veya Memuriyetten Ayrılarak Üst Öğrenimi Bitirenler Bitirdikleri Üst Öğrenimin Giriş Derece ve Kademesine Memuriyette Geçirdikleri Başarılı Hizmet Sürelerinin Tamamı Her Yıl Bir Kademe Her Üç Yıl Bir Derece Hesabıyla İlave Edilmek Suretiyle Bulunacak Derece ve Kademeye Yükseltileceği )
İPTAL DAVASI ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi - Atandığı Tarihte Dört Yıllık Yükseköğrenimi Tamamlamış Bulunan Davacının 657 S. Kanunun 36-A/12D Md.sinin Aradığı Biçimde Memuriyette İken Üst Öğrenimi Bitirmediği Anlaşıldığından Anılan Hükümden Yararlanarak İntibakının Yapılmasına Olanak Bulunmadığı )
ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DERECE VE KADEME İLERLEMESİ ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi - Davacının Memuriyette İken Üst Öğrenimi Bitirmediği Anlaşıldığından İntibakının Yapılmasına Olanak Bulunmadığı )
İNTİBAKIN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( Memuriyette İken veya Memuriyetten Ayrılarak Üst Öğrenimi Bitirenler Bitirdikleri Üst Öğrenimin Giriş Derece ve Kademesine Memuriyette Geçirdikleri Başarılı Hizmet Sürelerinin Tamamı Her Yıl Bir Kademe Her Üç Yıl Bir Derece Hesabıyla İlave Edilmek Suretiyle Bulunacak Derece ve Kademeye Yükseltileceği - Davacının Memuriyette İken Üst Öğrenimi Bitirmediği Anlaşıldığından İntibakının Yapılmasına Olanak Bulunmadığı )"
36D11.D25.12.2013E. 2010/6235 K. 2013/14243"ÖNLİSANS DÜZEYİNDE YAPILAN HİZMET SÖZLEŞMESİNİN ÜNVANIYLA İLGİLİ OLMADIĞINDAN İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının 4924 S. Yasaya Tabi Sözleşmeli Sağlık Memuru Olarak Çalıştığı - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programından Mezun Olduğu/Davacının Mesleği İle İlgili Bir Üst Öğrenimi Tamamladığı - İstemin Kabul Edileceği )
ÜST ÖĞRENİME GÖRE SÖZLEŞME ÜCRETİ BELİRLENMESİ ( 4924 S. Yasaya Tabi Sözleşmeli Sağlık Memuru Olarak Çalışan Davacının Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programından Mezun Olduğu - Mesleği İle İlgili Bir Üst Öğrenimi Tamamlayan Davacının Sözleşme Ücretinin Yeniden Belirleneceği )
MESLEĞİ İLE İLGİLİ ÜST ÖĞRENİMİ TAMAMLAMA ( Üst Öğrenime Göre Sözleşme Ücreti Belirlenmesi - Sözleşmeli Sağlık Memuru Olarak Çalışan Davacının Laborant ve Veteriner Sağlık Programından Mezun Olduğu/Davacının Sözleşme Ücretinin Öğrenim Durumuna Göre Belirlenmesi Gerektiği )
4924 S. YASAYA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK MEMURU OLARAK ÇALIŞMA ( Üst Öğrenime Göre Sözleşme Ücreti Belirlenmesi - Toplum Sağlığı Teknisyeni Olan Davacının Laborant ve Veteriner Sağlık Programından Mezun Olduğu/Mesleği İle İlgili Üst Öğrenimi Tamamlayan Davacının Ücretinin Öğrenim Durumuna Göre Belirleneceği )"
36D11.D3.12.2013E. 2011/7247 K. 2013/11777"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi - Ön Lisans Mezunu Olarak Yükseköğretimi Bitirmiş Kişi Konumunda Bulunan Davacının Sonradan Bitirdiği Lisans Öğreniminin Eğitim Düzeyi Bakımından Ön Lisans Öğreniminin Üst Öğrenimi Olarak Kabul Edildiğinde İntibakında Değerlendirilerek Sözleşme Ücretinin Yeniden Belirlenmesinin Mümkün Olmadığı )
MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( Ön Lisans Eğitimi İle Lisans Eğitimi Birer Yükseköğretim Olarak Sayılmış ve Gerek Lise Üzerine 4 Yarı Yıllık Müstakil Bir Ön Lisans Programından Mezun Olarak Gerekse 8 Yarı Yıllık Lisans Öğreniminin İlk 4 Yarı Yılını Bitirerek Önlisans Diploması Alan Kişilerin Bir Yükseköğrenimi Bitirmiş Olduklarının Kabul Edildiği )
SÖZLEŞME ÜCRETİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ İSTEMİ ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi - Ön Lisans Mezunu Olarak Yükseköğretimi Bitirmiş Kişi Konumunda Bulunan Davacının Sonradan Bitirdiği Lisans Öğreniminin Eğitim Düzeyi Bakımından Ön Lisansın Üst Öğrenimi Olarak Kabul Edilip İntibakında Değerlendirilerek Sözleşme Ücretinin Yeniden Belirlenmesinin Mümkün Olmadığı )"
36D11.D25.10.2013E. 2012/8090 K. 2013/9118"SAĞLAM OLARAK ASKERLİK HİZMETİNE BAŞLAYAN ASKERİN TERHİSİNE YAKIN ZAMANDA VEFAT ETMESİ ( Askerin Rahatsızlığının Teşhis ve Tedavi Süreci ile Birlikte Değerlendirildiğinde Vazifesinden Kaynaklandığı - Askerin Rahatsızlığının Bünyesel Olmakla Birlikte Ölüm Olayının Askerlik Hizmezi Görevinden Kaynaklandığının Kabulü Gereği )
ASKERLİĞİNİ YAPARKEN VEFAT EDEN OĞLUNDAN DOLAYI VAZİFE MALULÜ AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yedek Subay Okulu Öğrencilerinin Okulda veya Okuldan Evvelki Hazırlık Kıtasında Vazife Malulü Haline Gelmeleri Halinde Emekli Aylığı Bağlanacağı - Rahatsızlığının Teşhis ve Tedavi Süreci Asterlikte Yapılan Askerin Ölüm Olayının Askerlikten Kaynaklandığı )"
36D11.D17.9.2013E. 2010/5675 K. 2013/7707"ÜST ÖĞRENİME GÖRE SÖZLEŞME ÜCRETİ BELİRLENMESİ ( Sözleşmeli Hemşire Olan Davacının Laborant ve Veteriner Sağlık Programını Bitirdiği - Sözleşme Ücretinin Üst Öğrenime Göre Belirleneceği )
HEMŞİRENİN LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMINDAN MEZUN OLMASI ( Üst Öğrenime Göre Sözleşme Ücreti Belirlenmesi - Mesleği İle İlgili Üst Öğrenim Yapan Davacının Sözleşme Ücretinin Üst Öğrenime Göre Belirlenmesi Gerektiği )
MESLEĞİ İLE İLGİLİ ÜST ÖĞRENİM YAPMA ( Üst Öğrenime Göre Sözleşme Ücreti Belirlenmesi - Sözleşmeli Hemşire Olarak Görev Yapan Davacının Laborant ve Veteriner Sağlık Programını Bitirdiği/İstemin Kabul Edileceği )
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMINDAN MEZUN OLMA ( Üst Öğrenime Göre Sözleşme Ücreti Belirlenmesi İstemi - Sözleşmeli Hemşire Olan Davacının Alanı İle İlgili Üst Öğrenim Yaptığı/İstemin Kabulünün Doğru Olduğu )"
36D5.D8.3.2013E. 2010/6281 K. 2013/1751"SERBEST AVUKAT ( Geçirdiği Sürenin 657 S. Kanun'un 36/C-3 Md. Uyarınca Kazanılmış Hak Aylığı Yönünden Değerlendirilebilmesi İçin Fiili Çalışmanın Esas Olması Dolayısıyla Bu Durumun Vergi Mükellefiyeti İle Kanıtlanması Gerektiği )
KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI ( Serbest Avukatlıkta Geçirdiği Sürenin 657 S. Kanun'un 36/C-3 Md. Uyarınca Kazanılmış Hak Aylığı Yönünden Değerlendirilebilmesi İçin Bu Hizmetin Yapıldığı Tarihler Arasında İlgilinin Baroya Kayıtlı Olmakla Birlikte Fiilen Serbest Avukatlık Yaptığının Tespiti İçin Vergi Mükellefi Olduğunu Belgelendirmesi Gerektiği )
VERGİ MÜKELLEFİ ( Davacının Serbest Avukatlıkta Geçirdiği Sürenin 657 S. Kanun'un 36/C-3 Md. Uyarınca Kazanılmış Hak Aylığı Yönünden Değerlendirilebilmesi İçin Fiili Çalışmanın Esas Olması Dolayısıyla Bu Durumun Vergi Mükellefiyeti İle Kanıtlanması Gerektiği )"
36IDDGK14.4.2011E. 2007/1957 K. 2011/241"REHBER ÖĞRETMEN UNVANI YERİNE İDARENİN DAVACIYA PSİKOLOG UNVANI VERMESİ ( İdarenin Kendi İşlemi İle YÖK Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararına Aykırı Bir Unvan Verdiği - Unvanı 8 Yıl Sonra Geri Almasının Hukuka Aykırı Olduğu )
PSİKOLOG UNVANI ( Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden Mezun Davacıya YÖK Kararına Aykırı Olarak Psikolog Unvanı Verildiği - İdarenin Kendi Hatalı İşlemi Nedeniyle Verdiği Unvanı 8 Yıl Sonra Geri Almasının İstikrar İlkesine Aykırı Olduğu )
DERECENİN GERİ ALINMASI KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden Mezun Davacıya Psikolog Unvanı Verildiği - İdarenin Kendi Hatalı İşlemi Nedeniyle Verdiği Unvanı 8 Yıl Sonra Geri Alamayacağı/Talebin Kabul Edileceği )
YÖK BAŞKANLIĞI YÜRÜTME KURULU KARARINA AYKIRI OLARAK VERİLEN KARAR ( Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden Mezun Davacıya Psikolog Unvanı Verildiği - İdarenin Kendi Hatalı İşlemi Nedeniyle Verdiği Unvanı 8 Yıl Sonra Geri Alamayacağı )
İSTİKRAR İLKESİ ( Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden Mezun Davacıya YÖK Kararına Aykırı Olarak Psikolog Unvanı Verildiği - İdarenin Kendi Hatalı İşlemi Nedeniyle Verdiği Unvanı 8 Yıl Sonra Geri Almasının İstikrar İlkesine Aykırı Olduğu )"
36D8.D21.3.2011E. 2008/3777 K. 2011/1726"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ( Belediyenin İndirimli Seyahat Kartından Faydalandırılacağı )
BELEDİYENİN İNDİRİMLİ KARTINDAN YARARLANMA ( Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görev Yapan Davacının Faydalandırılacağı )
İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTI ( Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görev Yapan Davacı Belediyenin İndirimli Seyahat Kartından Faydalandırılacağı )"
36D5.D8.3.2011E. 2008/4676 K. 2011/1109"KADEME İLERLEMESİ İSTEMİ ( Belediye'de Şef Olarak Görev Yapan Davacının Yüksek Lisans Öğrenimini Tamamlaması Nedeniyle - Ülkemizde Denkliği Tanınmayan Bir Yüksek Lisans Programından Mezun Olan Davacının Kademe İlerlemesinden Yararlandırılamayacağı )
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAMASI NEDENİYLE KADEME İLERLEMESİ İSTEMİ ( Belediye'de Şef Olarak Görev Yapan Davacının - Ülkemizde Denkliği Tanınmayan Bir Yüksek Lisans Programından Mezun Olan Davacının Yararlandırılamayacağı )
ÜLKEMİZDE DENKLİĞİ TANINMAYAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( Bu Proğramdan Mezun Olan Davacının Yüksek Lisans Mezunlarına Verilen Bir Kademe İlerlemesinden Yararlandırılması Hukuken Mümkün Bulunmadığı )"
36D5.D22.2.2011E. 2008/6842 K. 2011/955"İNTİBAKIN YAPILMASI TALEBİ ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü İlahiyat Programından Mezun Olan Davacının 657 S.Y'nın 36-A 12/D Md. Uyarınca Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 399 S. KHK Uyarınca Sözleşmeli Personel Statüsünde Görev Yapan Davacı - 657 S.Y'nın 36-A 12/D Md. Uyarınca İntibakın Yapılması Talebinin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
İLAHİYAT PROGRAMINDAN MEZUN DAVACI ( İntibakın Yapılması Talebi - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümünden Mezun Davacının İsteminin Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
399 SAYILI KHK UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDE GÖREV YAPAN DAVACI ( 657 Sayılı Yasa Kapsamında Memur Statüsüne Sahip Olmadığı - 657 S.Y'nın 36-A 12/D Md. Uyarınca İntibakın Yapılması Talebinin Reddedileceği )
MEMUR STATÜSÜ ( 399 S. KHK Uyarınca Sözleşmeli Personel Statüsünde Görev Yapan Davacı/657 Sayılı Yasa Kapsamında Memur Statüsüne Sahip Olmadığı - İntibakın Yapılması Talebinin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )"
36D5.D29.11.2010E. 2008/2335 K. 2010/6852"KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI ( Davacının Yürütmekte Olduğu Avukatlık Görevi İle İlgili Olmayan ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında Değerlendirilebilecek Olan Özel Sektörde Geçen Hizmetlerinin Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Belirlenmesine Olanak Bulunmadığı )
ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN HİZMETLER ( Davacının Yürütmekte Olduğu Avukatlık Görevi İle İlgili Olmayan ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında Değerlendirilebilecek Olan Özel Sektörde Geçen Hizmetlerinin Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Belirlenmesine Olanak Bulunmadığı )"
36D5.D11.10.2010E. 2008/5996 K. 2010/5667"MEMURİYETE BAŞLANGIÇ DERECE/KADEMESİNİN LİSE MEZUNU OLARAK DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Mezun Olduğu Öğrenimden Dolayı Sahip Olduğu Haklarını Kullanamaması Sonucunu Doğuracak Şekilde Belirlenmemesi Yönündeki İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÖĞRENİM DURUMU ( Memuriyete Başlangıç Derece/Kademesinin Lise Mezunu Olarak Düzeltilmesi İstemi - Davacının Mezun Olduğu Öğrenimden Dolayı Sahip Olduğu Haklarını Kullanamaması Sonucunu Doğuracak Şekilde Belirlenmemesi Yönündeki İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
LİSE MEZUNU OLAN DAVACI ( Memuriyete Başlangıç Derece/Kademesinin Düzeltilmesi İstemi - Davacının Mezun Olduğu Öğrenimden Dolayı Sahip Olduğu Haklarını Kullanamaması Sonucunu Doğuracak Şekilde Belirlenmemesi Yönündeki İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
36D5.D5.7.2010E. 2008/1220 K. 2010/5076"YENİ BİTİRİLEN ÜST ÖĞRENİM ( Memurların Bulundukları Görevle İlgili Olması Gerektiği ve Bitirilen Üst Öğrenime Uygun Bir Kadroda Görev Almadıkça İntibaklarının 657 S. Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-12-D Md. Uyarınca Yapılamayacağı )
ÜST ÖĞRENİM ( Yeni Bitirilen Üst Öğrenimin Memurların Bulundukları Görevle İlgili Olması Gerektiği ve Bitirilen Üst Öğrenime Uygun Bir Kadroda Görev Almadıkça İntibaklarının Yapılamayacağı )"
36D2.D2.7.2010E. 2008/6215 K. 2010/3104"GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI ( Gelir Uzmanı Olarak Atanan Davacının Mesleğe Özel Yarışma Sınavı Sonucu Girmediği ve Herhangi Bir Yeterlik Sınavına Tabi Tutulmadığı - 657 S. Kanun'a Ekli I Sayılı Cetvelin ( H ) Bendi Kapsamında Yer Almadığı/Ek Gösterge Rakamından Faydalandırılamayacağı )
YETERLİLİK SINAVINA TABİ TUTULMAMA ( Gelir Uzmanı Olarak Atanan Davacının Mesleğe Özel Yarışma Sınavı Sonucu Girmediği - 657 S. Kanun'a Ekli I Sayılı Cetvelin ( H ) Bendi Kapsamında Yer Almadığı/Ek Gösterge Rakamından Faydalandırılamayacağı )
EK GÖSTERGE RAKAMINDAN FAYDALANDIRILMA ( Gelir Uzmanı Olarak Atanan Davacı - Mesleğe Özel Yarışma Sınavı Sonucu Girmediği ve Herhangi Bir Yeterlik Sınavına Tabi Tutulmadığı - 657 S. Kanun'a Ekli I Sayılı Cetvelin ( H ) Bendi Kapsamında Yer Almadığı/Ek Gösterge Rakamından Faydalandırılamayacağı )"
36D5.D25.6.2010E. 2010/683 "SÖZLEŞMELİ PERSONELE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU DIŞINDA HARCIRAH ÖDENMEZ İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Sendikanın Hizmet Sözleşmesinde Düzenlenen İbarenin İptali İstemi - İlgili Maddede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
HARCIRAH ( Görev Yeri Değişen Personele Bu Esnada Katlandığı Zorunlu Giderlerin Karşılığı Olarak Yolluk Ödenmesi Gerekirken Sözleşmeli Personele Geçici Görev Yolluğu Dışında Harcırah Ödenemeyeceği Yolunda Düzenleme Getirilmesine Yönelik Hizmet Sözleşmesinin İlgili Maddesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU DIŞINDA HARCIRAH ÖDENEMEYECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME ( Davacı Sendikanın 657 S.K. Md.4/B Tabi Olarak Çalışan ve Ücreti Merkezi Yönetim Bütçesinden Ödenen Sözleşmeli Personele Yönelik - Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildiği )"
36D12.D17.5.2010E. 2010/982 "SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki Unvanlarda Çalıştırılmak Üzere Merkezi Sınav Sonuçlarına Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırabileceğinin Hüküm Altına Alındığı - Anılan Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 657 S.Y'nın 4/B Md. Kapsamında Ücretleri Merkezi Yönetim Bütçesinden Ödenerek Çalıştırılan Sözleşmeli Personele İlişkin - Merkezi Sınav Sonuçlarına Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırabileceğinin Hüküm Altına Alındığı )
SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ ( Sınıfındaki Unvanlarda Çalıştırılmak Üzere Merkezi Sınav Sonuçlarına Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırabileceğinin Hüküm Altına Alındığı )"
36D5.D31.3.2010E. 2009/2087 K. 2010/1897"HİZMET SINIFINDA ÇALIŞMAK ÜZERE MEMURİYETE GİRENLER ( Davacının Davalı İdarede Görevine Başlamadan Önceki Bankacılık Hizmetleri 657 S. Kanun Kapsamında Sayılan Hizmetlerden Olmadığından Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BANKACILIK HİZMETLERİ ( Hizmet Sınıfında Çalışmak Üzere Memuriyete Girenler - Davacının Davalı İdarede Görevine Başlamadan Önceki Bankacılık Hizmetleri 657 S. Kanun Kapsamında Sayılan Hizmetlerden Olmadığı )
MEMURİYETE GİRME ( Devlet Memurları Kanunu'nun 36/C Md.sinde Bu Maddede Belirtilen Hizmet Sınıflarında Çalışmak Üzere Girenler - Davacının Davalı İdarede Görevine Başlamadan Önceki Bankacılık Hizmetleri 657 S. Kanun Kapsamında Sayılan Hizmetlerden Olmadığı )"
36D2.D15.12.2009E. 2008/4101 K. 2009/4699"ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLARI ( Davalı İdarede Mühendis Kadrosunda İstihdam Edilmek İsteyen - İhtiyaç Olması Halinde Mühendislik Mesleğiyle İlgili Sınava Girme Olanağı Tanınması Gerektiği )
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MEZUNLARI ( Ziraat Fakültesinin - İhtiyaç Olması Halinde Mühendislik Mesleğiyle İlgili Sınava Girme Olanağı Tanınması Gerektiği/Mühendis Kadrosunda İstihdam Edilebilecekleri )"
36D11.D11.12.2009E. 2009/3705 K. 2009/10645"SÖZLEŞME ÜCRETİ ( Sağlık Eğitim Fakültesi Bünyesinde Yer Alan Sağlık Yönetimi Bölümünün Sağlıkla İlgili Mesleki Bir Üst Öğrenim Sayılacağının Belirtildiği - Davacının Sözleşme Ücretinin Dört Yıllık Fakülteden Mezun Olduğu Gözönünde Bulundurularak Yükseltilmesi Gerektiği )
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ( Sağlıkla İlgili Mesleki Bir Üst Öğrenim Sayılacağının Belirtildiği - Davacının Sözleşme Ücretinin Dört Yıllık Fakülteden Mezun Olduğu Gözönünde Bulundurularak Yükseltilmesi Gerektiği )
ÜST ÖĞRENİM ( Bitirmiş Olduğu Üst Öğrenimin Görev Yaptığı Pozisyon Unvanıyla İlgili Bir Üst Öğrenim Olmadığı Gerekçesiyle Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
36D11.D26.10.2009E. 2007/4685 K. 2009/8741"AYLIKLARINI PERSONEL KANUNLARINA GÖRE ALMAYAN SANDIK İŞTİRAKÇİLERİ ( Girebilecekleri Sınıflardaki Benzer Görevlerin Aynı Kadro Unvan ve Derecesi İçin Belirlenmiş Ek Göstergeler Dikkate Alınacağı )
KADRO UNVAN VE DERECESİ ( Aylıklarını Personel Kanunlarına Göre Almayan Sandık İştirakçilerinin Emekli Kesenek ve Karşılıklarının Hesaplanmasında Uygulanacak Ek Gösterge Rakamının Tespiti - Girebilecekleri Sınıflardaki Benzer Görevlerin Aynı Kadro Unvan ve Derecesi İçin Belirlenmiş Ek Göstergeler Dikkate Alınacağı )
EK GÖSTERGE RAKAMININ TESPİTİ ( Matematikçi Pozisyon Unvanında Görev Yapmayan Davacının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Kapsamında Değerlendirilmek Suretiyle İntibakının Yapılmış Olmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
36D5.D22.6.2009E. 2008/6283 K. 2009/3946"DEVİR İŞLEMİ ( 5283 Sayılı Yasaya Göre Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Listede Belirtilenler Dışındaki Kadroların Devir İşlemine Tabi Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
ZORUNLU PERSONEL DEVRİ ( Kamu Görevlisinin Çalıştığı Kurumu ve Statüsünü Değiştirecek Biçimde Zorunlu Personel Devri Yapılması Ancak Açık Bir Yasal Düzenleme Bulunması Koşuluna Bağlı Olduğu )
TBMM PERSONELİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVRİ ( Ancak Açık Bir Yasal Düzenleme Bulunması Koşuluna Bağlı Olduğundan ve 5283 Sayılı Yasada TBMM Personelinin Sağlık Bakanlığı'na Devrine İlişkin Hiçbir Kural Bulunmadığı )
İSTİSNAİ MEMUR ( TBMM Bünyesinde Görev Yapan İstisnai Memur Statüsündeki Davacının Sağlık Bakanlığı'na Devredilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
36D5.D13.5.2009E. 2008/641 K. 2009/2589"İSTİSNAİ MEMURLUKLARA ATANANLAR ( Atandıkları Kadronun Derece Aylığının İlk Kademesini Kazanılmış Hak Olarak Elde Ettikleri Tarih İtibariyle Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesine İlişkin Hükümlerin Uygulanabileceği )
ATAMA İŞLEMİ ( İstisnai Memurluklara Atananlara Atandıkları Kadronun Derece Aylığının İlk Kademesini Kazanılmış Hak Olarak Elde Ettikleri Tarih İtibariyle Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesine İlişkin Hükümlerin Uygulanabileceği )
DERECE İLERLEMESİ VE YÜKSELMESİ HÜKÜMLERİ ( İstisnai Memurluklara Atananlara Atandıkları Kadronun Derece Aylığının İlk Kademesini Kazanılmış Hak Olarak Elde Ettikleri Tarih İtibariyle İlişkin Hükümlerin Uygulanabileceği )
KAZANILMIŞ HAK ( İstisnai Memurluklara Atananlara Atandıkları Kadronun Derece Aylığının İlk Kademesini Kazanılmış Hak Olarak Elde Ettikleri Tarih İtibariyle Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesine İlişkin Hükümlerin Uygulanabileceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Sözleşmeli Personel Olarak Geçirdikleri Hizmet Sürelerinin Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesinde Değerlendirileceği )"
36D13.D6.5.2009E. 2007/7931 K. 2009/4977"SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GENELGESİ ( Hizmet Bedellerinin Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden Karşılandığı Gözönüne Alındığında Kamu Yararına ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu )
TIBBİ TETKİK VE TANI HİZMETLERİ ( Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Genelgesi - Hizmet Bedellerinin Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden Karşılandığı Gözönüne Alındığında Kamu Yararına ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu )
HASTANE İDARESİNCE SATIN ALINAN TIBBİ TETKİK VE TANI HİZMETLERİ ( Hasta İle Özel Sağlık Kuruluşu Arasında Herhangi Bir Maddi İlişki Oluşturulmaksızın Bizzat Hastane İdaresince Satın Alınması Kamu Yararına ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu )
GENELGENİN İPTALİ İSTEMİ ( Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Genelgesi - Tıbbi Tetkik ve Tanı Hizmetlerinin Hasta İle Özel Sağlık Kuruluşu Arasında Herhangi Bir Maddi İlişki Oluşturulmaksızın Bizzat Hastane İdaresince Satın Alınması Kamu Yararına ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu )"
36D8.D22.9.2008E. 2008/1165 K. 2008/5407"AVUKATLIK STAJI ( Memur Olan Zabıt Katibinin Yaptığı Başvuru - Ücret Karşılığı Yaptığı Görevinin Yanında Yapmasının Hukuken Olanaklı Bulunmadığı )
AYLIK ÜCRET ( Karşılığı Yapılan Zabıt Katipliği Yanında Avukatlık Stajı Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Staj Başvurusunun Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MEMURUN AVUKATLIK STAJI YAPMAK İÇİN BAŞVURUSU ( Ücret Karşılığı Yapılan Görev Yanında Avukatlık Stajı Yapılamayacağı - Reddedilmesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )"
36D5.D2.7.2008E. 2007/5592 K. 2008/4093"LİSE MEZUNUNUN İNTİBAKI ( Yapıldığı Sırada "Dört Yıllık" Lise Mezunu Olduğundan Bahisle Verilen Bir Kademenin Daha Sonra Dört Yıllık Yüksek Öğrenimi Bitirmesi Nedeniyle Yeniden Yapılan İntibakı Sırasında Dikkate Alınmayacağı )
DERECE İLERLEMESİ ( Daha Önce Lise Mezunu Olarak İntibakı Yapıldığı Sırada "Dört Yıllık" Lise Mezunu Olduğundan Bahisle Verilen Bir Kademenin Daha Sonra Dört Yıllık Yüksek Öğrenimi Bitirmesi Nedeniyle Yeniden Yapılan İntibakı Sırasında Dikkate Alınmayacağı )
YÜKSEK ÖĞRENİM NEDENİYLE YAPILAN İNTİBAK ( Dört Yıllık" Lise Mezunu Olduğundan Bahisle Verilen Bir Kademenin Daha Sonra Dört Yıllık Yüksek Öğrenimi Bitirmesi Nedeniyle Yeniden Yapılan İntibakı Sırasında Dikkate Alınmayacağı )
KADEME VERİLMESİ ( Yüksek Öğrenim Nedeniyle Yapılan İntibak Nedeniyle Yeni Bir Statüye Giren ve Lise Mezunu Olarak İşe Başlayanlara Göre Daha Üst Bir Derece ve Kademeye İntibakı Yapılan Davacıya Verilen Bir Kademenin Daha Sonra Dört Yıllık Yüksek Öğrenimi Bitirmesi Nedeniyle Yeniden Yapılan İntibakı Sırasında Dikkate Alınmayacağı )"
36D2.D10.6.2008E. 2006/1973 K. 2008/2789"İNTİBAK HESAPLAMASI ( Emsalin Hizmet Süresine Sigortalı Çalıştığı Sürenin Ekleneceği - Emsalin Hizmet Süresinden Emsalin Öğrenim Süresinin Düşüleceği ve Davacının Askerlik Hizmetinin de Emsalin Hizmet Süresinden Sayılacağı )
EMSALİN HİZMET SÜRESİ ( İntibak Süresinin Hesaplanmasında Ekleneceği - Bu Süreden Emsalin Öğrenim Süresinin Düşüleceği/Davacının Askerlik Hizmetinin Süresinden Gereği )
ÖĞRENİM SÜRESİ ( Emsalin/İntibak Hesaplamasında Eklenecek Olan Emsalin Hizmet Süresinden Düşüleceği )
ASKERLİK SÜRESİ Davacının/İntibak Hesaplamasında Eklenecek Olan Emsalin Hizmet Süresinden Sayılması Gereği )"
36D11.D28.4.2008E. 2007/4058 K. 2008/4370"SERBEST AVUKATLIKTA GEÇEN ÇALIŞMA SÜRELERİ ( Dörtte Üçünün Kazanılmış Hak Aylığı İntibakında Değerlendirilmesi Gerektiği )
KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI ( Serbest Avukatlıkta Geçen Çalışma Sürelerinin Dörtte Üçünün Kazanılmış Hak Aylığı İntibakında Değerlendirilmesi Gerektiği )
AVUKATLIKTA GEÇEN SÜRELER ( Serbest Avukatlıkta Geçen Çalışma Sürelerinin Dörtte Üçünün Kazanılmış Hak Aylığı İntibakında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
36D5.D27.2.2008E. 2005/4966 K. 2008/1042"MEMURİYETE GİRİŞ DERECE VE KADEMESİ ( Öğrenim Durumuna Uygun Olarak Belirlenmemesi Yönünde Kurulan İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Lise Mezunu Olarak Çalışmayı Kabul Etme )
LİSE MEZUNU OLARAK ÇALIŞMA ( Kabul Ettiği ve Memuriyette İken Üst Öğrenimi Bitirmediğinden Bahisle Davacının Memuriyete Giriş Derece ve Kademesinin Öğrenim Durumuna Uygun Olarak Belirlenmemesi Yönünde Kurulan İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÖĞRENİM DURUMU ( Lise Mezunu Olarak Çalışmayı Kabul Ettiği ve Memuriyette İken Üst Öğrenimi Bitirmediğinden Bahisle Davacının Memuriyete Giriş Derece ve Kademesinin Öğrenim Durumuna Uygun Olarak Belirlenmemesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
36D11.D12.2.2008E. 2005/2478 K. 2008/1230"SÖZLEŞMELİ MEMUR ( Emekliye Ayrılan Davacının Emekli Keseneğine Esas Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilen Aylıksız İzin Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilmesine Olanak Bulunmadığı )
AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ ( Sözleşmeli Personel Statüsünde Memur Olarak Görev Yapmakta İken Emekliye Ayrılan Davacının Emekli Keseneğine Esas Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilen Aylıksız İzin Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilemeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK AYLIKLARI ( Sözleşmeli Personel Statüsünde Memur Olarak Görev Yapmakta İken Emekliye Ayrılan Davacının Emekli Keseneğine Esas Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilen Aylıksız İzin Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilemeyeceği )
EMEKLİYE SEVK İŞLEMİ ( İdarece Kazanılmış Hak Aylık Derece ve Kademesinin Yanlış Tespit Edilmesinin Emekliye Sevk İşleminin İptalini Gerektiren Bir Husus Olmadığı )"
36DIBGK7.12.2007E. 2005/2 K. 2007/1"DEVLET MEMURLARININ FİİLEN GÖREV YAPMAKTA OLDUKLARI KADRO ( Ek Gösterge Öngörülmesi Halinde Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
EK GÖSTERGE ( 657 S.K. Uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında Kimyager Kadrosunda Görev Yapanların Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği - Kimya Mühendisi )
KADRO UNVANI ( Devlet Memurlarının Fiilen Görev Yapmakta Oldukları - Mezuniyet Diplomasında Yer Alan Unvan Yani Tahsil Durumu Dikkate Alınarak Ek Gösterge Uygulamasından Yararlanamayacakları )
MÜHENDİS UNVANINA SAHİP OLUP TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA KİMYAGER KADROSUNDA GÖREV YAPANLAR ( Ek Gösterge Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
MEZUNİYET DİPLOMASINDA YER ALAN UNVAN ( Devlet Memurlarının Fiilen Görev Yapmakta Oldukları Kadro Unvanları İçin Ek Gösterge Öngörülmesi Halinde Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA KİMYAGER KADROSUNDA GÖREV YAPANLAR ( Ek Gösterge Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği - Kimya Mühendisi )"
36D5.D7.11.2007E. 2005/2411 K. 2007/5976"HİZMET SINIFI İÇİNDE YER ALMA ( 657 Sayılı Yasa Kapsamındaki Bir Hizmet Sınıfı İçinde Yer Almanın Temel Koşulunun Genel Kadro Kanunu Kapsamında Bir Kadroyu İşgal Etmek Olduğu )
GENEL KADRO KANUNU KAPSAMINDA YER ALMA ( 657 Sayılı Yasa Kapsamındaki Bir Hizmet Sınıfı İçinde Yer Almanın Temel Koşulunun Genel Kadro Kanunu Kapsamında Bir Kadroyu İşgal Etmek Olduğu )
KAMU GÖREVLİSİ ( Kadrosu Olmayan Bir Kamu Görevlisinin Hizmet Sınıfı da Olmadığı )"
36D5.D10.4.2007E. 2004/3909 K. 2007/1678"DEVLET MEMURLARININ BİR DERECE YÜKSELTİLMESİ ( 657 S.K. Md. 36/A/12-a Gereğince - Lise ve Dengi Öğrenim Üzerine Meslek Kursunu Bitirenlerle İlgili Olduğu/Yüksekokul Mezunlarına Kursu Bitirmelerinde Verilemeyeceği )
MESLEK KURSUNU BİTİREN DEVLET MEMURLARI ( Yüksekokul Mezunlarının 1 Derece Yükseltilemeyeceği - 657 S.K. Md. 36/A/12-a'nın Lise ve Dengi Öğrenim Üzerine Meslek Kursunu Bitirenlerle İlgili Olduğu )
LİSE VE DENGİ ÖĞRENİM ÜZERİNE MESLEK KURSUNU BİTİRENLER ( 657 S.K. Md. 36/A/12-a Gereğince 1 Derece Yükseltilecekleri - Yüksekokul Mezunları İçin Uygulanamayacağı )"
36D2.D10.4.2007E. 2005/107 K. 2007/1602"ÜNİVERSİTELERİN HAZIRLIK SINIFLARINDA GEÇEN SÜRELER ( Bir Kademe İlerlemesi Verilemeyeceği Gibi İntibakta da Değerlendirilemeyeceği )
KADEME İLERLEMESİ ( Devlet Memurları Kanunu Md. 36/A-6-b Hükmü Uyarınca Üniversitelerin Hazırlık Sınıfı İçin Verilemeyeceği )
İNTİBAK ( Üniversitelerin Hazırlık Sınıflarında Geçen Sürelerin İntibakta Değerlendirileceği Yolunda Bir Düzenleme Bulunmadığı )"
36D2.D27.2.2007E. 2004/916 K. 2007/734"KAZANILMIŞ HAK ( Sözleşmeli Statüdeki Görev Nedeniyle Belli Kazanımlar Elde Edildiği Hususunu Göz Önünde Bulundurarak Bu Statüde Geçen Süreleri Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edildiği - Getirilen Düzenlemenin 399 S. KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personel Ayrıksı Tutulmak Suretiyle Uygulanmasının Eşitliğe Aykırı Olduğu )
SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV ( Nedeniyle Belli Kazanımlar Elde Edildiği Hususunu Göz Önünde Bulundurarak Bu Statüde Geçen Süreleri Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edildiği - Getirilen Düzenlemenin 399 S. KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personel Ayrıksı Tutulmak Suretiyle Uygulanmasının Eşitliğe Aykırı Olduğu )
ATAMA İŞLEMİ ( 657 S. Kanun'un 36. Maddesinin C/6 Bendi Hükmü İle Getirilen Düzenlemenin 399 S. KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personel Ayrıksı Tutulmak Suretiyle Uygulanmasının Eşitliğe Aykırı ve Dolayısıyla Adil Olmayan Bir Durum Oluşturacağı )"
36D2.D19.2.2007E. 2004/7251 K. 2007/606"399 SAYILI KHK' YE TABİ SÖZLEŞMELİ STATÜ ( Geçen Hizmetlerin İntibakta Değerlendirilmesi Gerektiği )
İNTİBAK ( 399 Sayılı KHK'ye Tabi Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetlerin İntibakta Değerlendirilmesi Gerektiği )
HİZMETLERİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ ( 399 Sayılı KHK'ye Tabi Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetler )"
36D13.D8.1.2007E. 2006/3097 "SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ ( Genel İlkeleri Belirtilen Yasal Düzenlemelere Aykırı Kurallar Getirildiğinden G Bendinin Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması Gerektiği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Sağlık Bakanlığı Genelgesinin Genel İlkeleri Belirtilen Yasal Düzenlemelere Aykırı Kurallar Getirildiğinden G Bendinin Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması Gerektiği )
RADYOLOJİ GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İHALE İLE BU İŞLEME DAYANAK OLAN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI'NIN GENELGESİ ( G Bendinin Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması Gerektiği )"
36D5.D22.12.2006E. 2003/5464 K. 2006/6717"HİZMET SINIFI DIŞINDA ÇALIŞTIRILMA ( Sonucunu Doğuran Bakanlar Kurulu Kararında 657 Sayılı Yasa'ya Uyarlık Bulunmadığı )
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ( Kimyager Kadrosunda Çalışma - Belediye Başkanlığı İşlemi ile Davacının Hizmet Sınıfı Dışında Çalıştırılması Sonucunu Doğuran Bakanlar Kurulu Kararında 657 Sayılı Yasa'ya Uyarlık Bulunmadığı )
KİMYAGER KADROSUNDA ÇALIŞAN DAVACI ( Hizmet Sınıfı Dışında Çalıştırılması Sonucunu Doğuran Bakanlar Kurulu Kararında 657 Sayılı Yasa'ya Uyarlık Bulunmadığı )"
36D12.D14.12.2005E. 2002/4212 K. 2005/4535"SERBEST AVUKATLIKTA GEÇEN SÜRE ( Derece ve Kademesinde Değerlendirilen Hizmet Süresinin Yıllık İzninin Hesabında da Dikkate Alınması Gerektiği )
MEMURUN DERECE VE KADEMESİNDE DEĞERLENDİRİLEN HİZMET SÜRESİ ( Serbest Avukatlıkta Geçen - Yıllık İzninin Hesabında da Dikkate Alınması Gerektiği )
YILLIK İZNİN HESABI ( Serbest Avukatlıkta Geçen Derece ve Kademesinde Değerlendirilen Hizmet Süresinin Yıllık İzninin Hesabında da Dikkate Alınması Gerektiği )"
36D5.D16.9.2005E. 2002/1094 K. 2005/3654"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Davacıya Memuriyete Girişte Verilen Bir Derecenin Üzerinden "Müteaddit Terfiler" Geçtikten Sonra Geri Alınmasının İstikrar İlkesi İle Bağdaşmayacağı )
DAVACIYA MEMURİYETE GİRİŞTE VERİLEN BİR DERECE ( Üzerinden "Müteaddit Terfiler" Geçtikten Sonra Geri Alınmasının İstikrar İlkesi İle Bağdaşmayacağı )
MEMURA VERİLEN DERECENİN GERİ ALINMASI ( Davacıya Memuriyete Girişte Verilen Bir Derecenin Üzerinden "Müteaddit Terfiler" Geçtikten Sonra Geri Alınmasının İstikrar İlkesi İle Bağdaşmayacağı )"
36D5.D19.4.2005E. 2001/1048 K. 2005/2062"ÖĞRENİM DURUMU DEĞİŞENLERİN İNTİBAKI ( Davacının Başlangıç Derece/Kademesinin Memuriyete Girişten Önceki Öğrenim Durumuna Göre Saptanması Gereği )
MEMURİYETE GİRİŞTE ÖĞRENİM DURUMU ( Davacının Başlangıç Derece/Kademesinin Memuriyete Girişten Önceki Öğrenim Durumuna Göre Saptanması Gereği )
KADEME YÜKSELTİLMESİ ( Davacının Başlangıç Derece/Kademesinin Memuriyete Girişten Önceki Öğrenim Durumuna Göre Saptanması Gereği )"
36D11.D30.3.2005E. 2002/3016 K. 2005/1658"DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ( Türk Soydaşı Olan ve Bulgaristan'dan Zorunlu Göç Kapsamında Türkiye'ye Gelip Vatandaşlığa Geçenler - Bulgaristan'da Geçen ve 657 S.K. Md. 36/C-2 Kapsamındaki Hizmetlerinin Kazanılmış Hak Aylık Derece/Kademelerinde Değerlendirilmesi Gereği )
EMEKLİLİK ( Bulgaristan'da Hemşire Olarak Görev Yapmakta İken Zorunlu Göç Kapsamında Türkiye'ye Gelip Vatandaşlığa Geçen ve 657 S.K.'ya Tabi Hemşire Kadrosundan Emekliye Ayrılan Davacı - Aynı Nitelikteki Hizmetlerinin Emeklilik İntibakında Değerlendirileceği )
BULGARİSTAN'DAN ZORUNLU GÖÇ KAPSAMINDA GELEN SOYDAŞLAR ( Yabancı Uyruklu İken Dahi Devlet Memurluğuna Girebilmelerinin Kabul Edildiği - Bulgaristan'da Geçen ve 657 S.K. Md. 36/C-2 Kapsamındaki Hizmetlerinin Kazanılmış Hak Aylık Derece/Kademelerinde Değerlendirilmesi Gereği )
KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECE/KADEMELERİ ( Bulgaristan'da Hemşire Olarak Görev Yapmakta İken Zorunlu Göç Kapsamında Türkiye'ye Gelip Vatandaşlığa Geçen ve 657 S.K.'ya Tabi Hemşire Kadrosundan Emekliye Ayrılan Davacı - Hizmetlerinin Emeklilik İntibakında Değerlendirileceği )"
36D11.D22.3.2005E. 2002/5061 K. 2005/1546"ÖĞRENİM DURUMU DEĞİŞENLERİN İNTİBAKI ( Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması Nedeniyle "Sağlık Bilimi Lisansiyeri" Kabul Edilmesi - Maaş ve Özlük Haklarının Buna Göre Ödenmesi Gereği )
ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRMEK ( Maaş ve Özlük Haklarının Buna Göre Ödenmesi Gereği - Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması Nedeniyle "Sağlık Bilimi Lisansiyeri" Kabul Edilmesi )
MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI ( Öğrenim Durumu Değişenlerin İntibakının Yapılıp Buna Göre Ödenmesi Gereği - Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması )
SAĞLIK BİLİMİ LİSANSİYERİ ( Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması - İntibakının Yapılıp Maaş ve Özlük Haklarının Buna Göre Ödenmesi Gereği )"
36D5.D22.11.2004E. 2004/4439 "SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN HİZMETLERİN SATIN ALINMASI YOLUYLA GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER İSİMLİ DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ ( Dayanak Yasa Hükmünün Anayasaya Aykırılığı Gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine Başvurulmuş Olması )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ( Dayanak Yasa Hükmünün Anayasaya Aykırılığı Gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine Başvurulmuş Olması - Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alınması Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller İsimli Düzenleyici İşlem )
ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASIYLA İPTALİ TALEBİYLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULAN YASA HÜKMÜNE DAYANARAK ÇIKARILMIŞ GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Yürütmenin Durdurulması Talebi - Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getimrilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alınması Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller İsimli Düzenleyici İşlem )"
36D11.D19.11.2004E. 2001/786 K. 2004/4653"İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİNİN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ YAPMIŞ OLMASI ( Müfettişlere Ek Ders Ücretinin Fazla Ödenmeyeceğine İlişkin Yönetmelik Hükmünün İptali ve Ek Ders Ücretinin %25 Fazla Ödenmesi Talebi )
EK DERS ÜCRETİNİN %25 FAZLA ÖDENMESİ TALEBİ ( Yüksek Lisans Öğrenimi Gören İlköğretim Müfettişinin - Öğretmen Kadrosunda Bulunmayanlara Ek Ders Ücretlerinin Fazla Ödenmeyeceğine İlişkin Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİNİ BİTİREN İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ ( Öğretmen Kadrosunda Bulunmayanlara Ek Ders Ücretlerinin Fazla Ödenmeyeceğine İlişkin Yönetmelik Hükmünün İptali ve Ek Ders Ücretinin %25 Fazla Ödenmesi Talebi )
MÜFETTİŞİN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ YAPMIŞ OLMASI ( Öğretmen Kadrosunda Bulunmayanlara Ek Ders Ücretlerinin Fazla Ödenmeyeceğine İlişkin Yönetmelik Hükmünün İptali ve Ek Ders Ücretinin % 25 Fazla Ödenmesi Talebi )"
36D5.D29.9.2004E. 2001/1683 K. 2004/3371"ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ ( Öğrenim Sonucu Elde Edilen Mühendis ve Mimar Unvanları İle İlgili Kadrolara Yapılacak Atamaların Görevde Yükselme Sınavı Kapsamına Alınmasında Hizmet Gereklerine ve Hukuka Uyarlık Görülmediği )
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ( Atamave Görevde Yükselme Yönetmeliğinin İptali - Öğrenim Sonucu Elde Edilen Mühendis ve Mimar Unvanları İle İlgili Kadrolara Yapılacak Atamaların Görevde Yükselme Sınavı Kapsamına Alınmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
MÜHENDİS VE MİMAR UNVANI KAZANMIŞ OLANLAR ( Öğrenim Sonucu Elde Edilen Mühendis ve Mimar Unvanları İle İlgili Kadrolara Yapılacak Atamaların Görevde Yükselme Sınavı Kapsamına Alınmasında Hizmet Gereklerine ve Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
36D11.D31.3.2004E. 2003/3529 K. 2004/1554"EMEKLİLİK İNTİBAKI ( Bulgaristan'dan Zorunlu Göç Kapsamında Gelip 657 S. Yasaya Tabi Öğretmen Kadrosundan Emekliye Ayrılan Davacı - Bulgaristan'da Geçen Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
BULGARİSTAN'DAN ZORUNLU GÖÇ KAPSAMINDA GELEN ÖĞRETMEN ( 657 S. Yasaya Tabi Öğretmen Kadrosundan Emekliye Ayrılan Davacının Bulgaristan'da Geçen Hizmet Sürelerinin Emeklilik İntibakında Değerlendirilmesi Gerektiği )
ZORUNLU GÖÇ KAPSAMINDA BULGARİSTAN'DAN GELEN ÖĞRETMEN ( 657 S. Yasaya Tabi Öğretmen Kadrosundan Emekliye Ayrılan Davacının Bulgaristan'da Geçen Hizmet Sürelerinin Emeklilik İntibakında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
36D11.D25.2.2004E. 2001/3616 K. 2004/905"İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNE ÖDENECEK EK DERS ÜCRETİ ( Yüksek Lisans Eğitimi Nedeniyle Zamlı Ödenmesi Gereği )
EK DERS ÜCRETİNİN ZAMLI ÖDENMESİ GEREĞİ ( Yüksek Lisans Eğitimini Bitirmiş İlköğretim Müfettişlerine )
YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİ BİTİRMİŞ İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ ( Ek Ders Ücretinin Zamlı Ödenmesi Talebi )
MÜFETTİŞ OLARAK GÖREV YAPAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GÖREVLİSİ ( Yüksek Lisans Derecesinden Dolayı Ek Ders Ücretinin Zamlı Ödenmesi Gereği )"
36D11.D10.11.2003E. 2002/4665 K. 2003/4924"AVUKATLIK ÜCRETİNİN DAĞITIM USULLERİ ( Karşı Taraftan Tahsil Edilip Memur Statüsünde Çalışan Avukatlara Verilecek Olan )
KURUM AVUKATLARINA DAĞITILACAK ÜCRETİ VEKALET ( Devlet Memurları Kanunu'ndaki Sınırlamaya Tabi Olması )
VEKALET ÜCRETİNİN DAĞITIM USULÜ ( Karşı Taraftan Tahsil Edilip Kamu Kurumlarında Memur Olarak Çalışan Avukatlara Dağıtılan )
KARŞI TARAFTAN TAHSİL EDİLEN VEKALET ÜCRETİNİN DAĞITIM USULÜ ( Kamu Kurumunda Çalışan Avukatlara Verilecek Vekalet Ücreti Sınırı )
DEVLET MEMURU STATÜSÜNDEKİ AVUKATLAR ( Karşı Taraftan Tahsil Edilen Vekalet Ücretinin Dağıtımında Uygulanacak Esaslar )
MEMUR STATÜSÜNDEKİ AVUKATLAR ( Karşı Taraftan Tahsil Edilen Vekalet Ücretinin Dağıtımında Uygulanacak Esaslar )"
36D11.D13.10.2003E. 2001/4987 K. 2003/4010"İPTAL DAVASI ( Emekli Öğretmen Olan Davacının Özel Dersanede Öğretmen Olarak Çalıştığı Sürelerin Kazanılmış Hak Aylığı Sayılması Talebinin İdarece Reddedilmesi Üzerine Açmış Olduğu Dava )
KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI ( Özel Okul Kavramının Özel Eğitim Kurumlarınıda Kapsar Mahiyette Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ÖZEL DERSHANE ( İdarenin İşleminin Hukuka Aykırı Olduğunun Saptanması İle Davacının Zararlarının Karşılanmasının Gerekmesi )
PARASAL KAYIP ( Davacının Uğradığı Parasal Kayıpların Tahakkuk Ettiği Tarihlerden İtibaren Mahrum Kalınan Süreler İçin Zararının Giderilmesinin Gerekmesi )
YASAL FAİZ ( Davacının Uğradığı Parasal Kayıpların Tahakkuk Ettiği Tarihlerden İtibaren Mahrum Kalınan Süreler İçin Zararının Giderilmesinin Gerekmesi )
ÖZEL OKUL ( 657 Sayılı Yasada Düzenlemesi İçinde Yeralan Özel Okul İbaresinin Kelime Anlamı İle Değil Geniş Anlamda Anlaşılmasının Gerekli Olması )
ZARAR ( Davacının Uğradığı Parasal Kayıpların Tahakkuk Ettiği Tarihlerden İtibaren Mahrum Kalınan Süreler İçin Zararının Giderilmesinin Gerekmesi )
BEŞ YILLIK SÜRE ( Emekli Sandığı Yasasında Ödenecek Paralar İçin İstihkak Kesbedildiği Tarihten İtibaren Beş Yıl Süre İçinde Alınmasının Gerekli Olması-Bu Sürenin Zamanaşımı Süresi Olması )
YAZI İLE MÜRACAAT ( Beş Yıllık Süre İçerisinde Alınmayan ya da Yazılı Müracak İle Aranmayan Paralar İçin Emekli Sandığı Lehine Zamanaşımına Tabi Tutulacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
36D11.D13.5.2003E. 2000/6757 K. 2003/2149"EMEKLİLİK İNTİBAKI ( Türkiye İle Sosyal Güvenlik Anlaşması İmzalanmayan Ülkede Geçen Hizmetlerin Değerlendirilemeyeceği )
SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI ( Türkiye İle İmzalanmayan Ülkede Geçen Hizmetlerin Emeklilik İntibakında Değerlendirilemeyeceği )
YABANCI ÜLKEDE GEÇEN HİZMETLER ( Türkiye İle Sosyal Güvenlik Anlaşması İmzalanmayan - Emeklilik İntibakında Değerlendirilemeyeceği )"
36IDDGK31.1.2003E. 2000/770 K. 2003/53"KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç )
ÖĞRETİM ÜYESİNİN DEVLET VE YÖNETİCİLER ALEYHİNE İDEOLOJİK İFADELER İÇEREN DERS KİTABI ( Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç - Kamu Görevinden Çıkarma )
LAİKLİK İLKESİ VE DEVLET DÜZENİ ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç/Kamu Görevinden Çıkarma )
ŞEREF VE HAYSİYET KIRICI SUÇ ( Türk Ceza Kanununda Yer Almadığından Bir Fiilin Bu Nitelikte Olup Olmadığını Takdirin Yargı Yerine Ait Olacağı - Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı )
ARAPÇA DİL BİLGİSİ KİTABI ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç )
DEVLET VE YÖNETİCİLER ALEYHİNE İDEOLOJİK İFADELER İÇEREN DERS KİTABI ( Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç - Kamu Görevinden Çıkarma )"
36IDDGK15.11.2002E. 2000/691 K. 2002/801"EMEKLİ İKEN BİR ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRMEK ( 65 Yaşını Dolduranın Yeniden Öğretmenliğe Atanması - İntibakının Yapılması Yolundaki Talebinin Reddi )
ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRMEK NEDENİYLE İNTİBAK YAPILMASI TALEBİ ( 65 Yaşını Dolduranın Yeniden Öğretmenliğe Atanması - İntibakının Yapılması Yolundaki Talebinin Reddi )
İNTİBAK YAPILMASI TALEBİ ( Üst Öğrenimi Bitirmek Nedeniyle/65 Yaşını Dolduranın Yeniden Öğretmenliğe Atanması - İntibakının Yapılması Yolundaki Talebinin Reddi )"
36D5.D7.11.2002E. 1999/3947 K. 2002/4257"KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECE VE KADEMESİNİN BELİRLENMESİ ( Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan ve İETT Gn. Md.lüğü Emrinde Mühendis Kadrosuna Atanan Davacı - 657 S. K. 36/C-1 Maddesi Kapsamında Geçen Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Gereği )
AYLIK DERECE VE KADEMESİNİN BELİRLENMESİ ( Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan ve İETT Gn. Md.lüğü Emrinde Mühendis Kadrosuna Atanan Davacı - Bulgaristan'daki 657 S. K. 36/C-1 Maddesi Kapsamında Geçen Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Gereği )
YURT DIŞINDA GEÇEN HİZMET ( Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan Davacı - Bulgaristan'daki 657 S. K. 36/C-1 Maddesi Kapsamında Geçen Hizmetlerinin Kazanılmış Hak Aylık Derecesinde Değerlendirilmesi Gereği )
BULGARİSTAN'DAN ZORUNLU GÖÇE TABİ TUTULAN KİŞİ ( Bulgaristan'daki 657 S. K. 36/C-1 Maddesi Kapsamında Geçen Hizmetlerinin Kazanılmış Hak Aylık Derecesinde Değerlendirilmesi Gereği )"
36D5.D6.11.2002E. 1999/2310 K. 2002/4242"KESİN HÜKÜM ( Niteliğini Kazanan Yargı Kararı - Yalnızca Hüküm Fıkrası İtibariyle Değil Aynı Zamanda Gerekçesi İtibariyle de Bağlayıcı Olacağı )
YARGI KARARI ( Kesin Hüküm Niteliğini Kazanan - Yalnızca Hüküm Fıkrası İtibariyle Değil Aynı Zamanda Gerekçesi İtibariyle de Bağlayıcı Olacağı ) "
36D5.D15.10.2002E. 1999/1678 K. 2002/3844"İDARENİN ÖDEMELERİ GERİ İSTEYEBİLECEĞİ ( İptal Kararı Uyarınca Davacıya Yapılan - "Fiilen Çalışılmayan Döneme İlişkin" Olan Kısmının Bozma Kararı Üzerine Davanın Reddedilmesi Halinde )
İPTAL KARARI ÜZERİNE DAVACIYA YAPILAN ÖDEMELER ( "Fiilen Çalışılmayan Döneme İlişkin" Olan Kısmının Bozma Kararı Üzerine Davanın Reddedilmesi Halinde İdarece Geri İstenebileceği )
FİİLEN ÇALIŞILMAYAN DÖNEM ( İptal Kararı Uyarınca Davacıya Yapılan Ödemeler - Bu Döneme İlişkin Olan Kısmının Bozma Kararı Üzerine Davanın Reddedilmesi Halinde İdarece Geri İstenebileceği )"
36D5.D23.9.2002E. 1999/1566 K. 2002/3323"AVUKATIN İNTİBAKI ( Memuriyete Atanmadan Önceki 1475 Sayılı Yasaya Tabi Hizmetin Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı )
İNTİBAK İŞLEMİ ( Memuriyete Atanmadan Önce Avukat Olarak Yürütülen Hizmet - Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı )
MEMURİYETE ATANMADAN ÖNCE AVUKAT OLARAK ÇALIŞMA ( Serbest Avukatlıkla Geçmiş Olması İle Hizmet Akdine Dayalı Olması Arasında 657 Sayılı Kanunun 36/C-3 Maddesi Yönünden Bir Farklılık Bulunmadığı )"
36D8.D27.6.2000E. 1998/5912 K. 2000/4951"KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA ( Tıp Fakültesinde Santral Memuru Olarak Görev Yapan Davacı - Kılık Kıyafet Kurallarına Uymayarak Göreve Başörtülü Gelmesi )
KILIK KIYAFET KURALLARINA UYMAMAK ( Tıp Fakültesinde Santral Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Başörtülü Gelmesi - Kamu Görevinden Çıkarılma Cezası )
BAŞÖRTÜSÜ ( Tıp Fakültesinde Santral Memuru Olarak Görev Yapan Davacı - Kılık Kıyafet Kurallarına Uymayarak Göreve Başörtülü Gelmesi/Kamu Görevinden Çıkarılma Cezası )
GÖREVDEN ÇIKARILMA ( Tıp Fakültesinde Santral Memuru Olarak Görev Yapan Davacı - Kılık Kıyafet Kurallarına Uymayarak Göreve Başörtülü Gelmesi )"
36D5.D16.2.2000E. 1999/4809 K. 2000/541"ÖZEL OKUL İBARESİNİN GENİŞ ANLAMDA YORUMLANMASI ( Özel Dersane Hizmeti - Özel Öğretim Kurumu - İntibakın Değerlendirilmesi )
ÖZEL DERSHANEDE YAPILAN HİZMET ( Özel Okul İbaresinin Geniş Anlamda Yorumlanması Gerektiği - İntibakın Değerlendirilmesi Gerektiği )
DEVLET MEMURLARI KANUNU UYARINCA İNTİBAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Özel Okulda Yapılan Hizmetlerin Değerlendirilmesi Gerektiği ) "
36D5.D19.10.1999E. 1997/463 K. 1999/3032"İPTAL DAVASI ( Kamu Sektöründe İşçi Olarak Geçen Hizmetlerin Bir Üst Öğrenimi Bitirmesi Nedeniyle Yapılan İntibakı Sırasında Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmemesi İşlemi )
İŞÇİ STATÜSÜNDE GEÇEN HİZMET SÜRESİ ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Geçtiği Tarihteki Üstöğrenim Nedeniyle Yapılan İntibak )
TEKNİK HİZMETLER SINIFI ( İşçi Statüsünde Geçen Hizmet Sürelerinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Geçtiği Tarihteki Üstöğrenim Nedeniyle Yapılan İntibakı )"
36D1.D6.5.1999E. 1999/55 K. 1999/81"İKRAMİYE HESAPLANMASI ( Kamu İktisadi Kuruluşlarında Çalışanlara Ödenen İkramiye - Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'na Bağlı Genel Müdürlük Şeklindeki Kuruluşlarda Çalışanlara Ödenen İkramiye - Devlet Memurlarına Ödenen Maaş Dışındaki Ödemelerin Dikkate Alınmayacağı )
KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARA İKRAMİYE HESAPLANMASI ( Devlet Memurları Kanunu'na Göre Ödenen Maaşın Dikkate Alınacağı - İş Riski, Mali Sorumluluk Gibi Tazminat Ödemelerinin Dikkate Alınamayacağı )
BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI GENEL MÜDÜRLÜK ŞEKLİNDEKİ KURULUŞLAR ( Çalışanların İkramiye Hesaplaması - Ana Maaş Dışındaki Tazminat Türü Ödemelerin İkramiye Hesaplamasına Katılmayacağı )"
36D5.D20.4.1999E. 1996/985 K. 1999/1055"MADDİ TAZMİNAT ( Davacının İntibakının Yapılması Yolundaki Başvurusu Üzerine İdarece İntibak İşleminin Geç Yapılması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Talebi )
MEMURİYETTE İKEN ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLER ( Emsallerinin Ulaştıkları Derece ve Kademeyi Aşmamak Kaydıyla Bitirdikleri Üst Öğrenimin Giriş Derece ve Kademesine Yükseltilmeleri )
İNTİBAK ( İdarece Kadro Şartı Aranmaksızın Davacının İntibakı Yapılabilecekken Kadro Aranması Sonucu Geçirilen Zaman Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini )
KADRO ŞARTI ( İdarece Kadro Şartı Aranmaksızın Davacının İntibakı Yapılabilecekken Kadro Aranması Sonucu Geçirilen Zaman Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini )"
36D2.D24.3.1999E. 1997/1664 K. 1999/870"DİN GÖREVLİLERİNİN İŞLEMİŞ OLDUĞU SUÇLAR ( Genel Hükümlere Göre İşlem Yapılması Gerektiği-Din Görevlilerinin Kamu Görevlisi Sayılamayacağı )
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE İŞLEM YAPILMASI ( Din Görevlilerince İşlenen Suçlar-Din Görevlilerinin Görevinin Kamu Görevi Sayılamayacağı )
KAMU GÖREVLİSİ SAYILMAMA ( Din Görevlisi - İmam Hatiplik Yapan Kişinin İşlediği Suç - Genel Hükümlere Tabi Olduğu )"
36D5.D3.3.1999E. 1996/426 K. 1999/534"MİRASÇILARIN DAVA HAKKI ( Üst Öğrenim Nedeniyle İntibak-İlgili Memurun Diplomanın Tanzimi Tarihinden Önce Ölmüş Olması )
MEMURUN DİPLOMANIN DÜZENLENMESİNDEN ÖNCE ÖLMESİ ( Mirasçıların Üst Öğrenim Nedeniyle İntibak İsteyip İsteyemeyecekleri )
ÜST ÖĞRENİM NEDENİYLE İNTİBAK ( İlgili Kişinin Diplomanın Tanzimi Tarihinden Önce Ölmüş Olması-Mirasçıların Dava Hakkı )"
36D12.D8.2.1999E. 1996/2875 K. 1999/186"İPTAL DAVASI ( Aday Memur Olarak Görev Yapan Davacının Görevine Son Verilmesine İlişkin Belediye Başkanlığı İşleminin İptali İstemi )
MEMURİYETE GİRİŞ ( Mezun Olmadığı Halde Ziraat Mühendisi Olarak Memuriyete Giren Kişinin Görevine Son Verilmesinin Hukuka Uygun Olması )
YANILTICI BEYANDA BULUNMA ( Mezun Olmadığı Halde Ziraat Mühendisi Olarak Memuriyete Giren Kişinin Görevine Son Verilmesinin Hukuka Uygun Olması )
MEZUN OLMADIĞI HALDE MEMUR OLARAK GÖREV YAPAN KİŞİ ( Yanıltıcı Beyanda Bulunulması Nedeniyle Görevine Son Verilmesinin Hukuka Uygun Olması )"
36D5.D26.11.1998E. 1995/4251 K. 1998/2788"YABANCILARIN MEMURİYETE GİRMESİ ( Bulgaristan Vatandaşı İken Zorunlu Göçle Türkiyeye Gelen Yabancı )
BORÇLANMA YOLUYLA EMEKLİLİK ( Yabancının Zorunlu Göç Sebebiyle Türkiyeye Gelmesi )
KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECESİ ( Borçlanma Yoluyla Emeklilik )
HAK VE NESAFET ( Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Uygulanması )"
36D12.D26.11.1998E. 1995/11088 K. 1998/2881"AVUKATLIK STAJI ( İntibakta Değerlendirilmesi )
İNTİBAKTA DEĞERLENDİRME ( Avukatlık Stajı ve Avukatlıkta Geçen Süre )
İZİN SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Avukatlık Stajı ve Avukatlıkta Geçen Süre )"
36D10.D23.11.1998E. 1996/4312 K. 1998/6019"ORMAN TEKNİKERİNİN KADEMESİNE BİR DERECE EKLENMESİ TALEBİ ( Teknikerlerin Kademelerine Bir Derece Ekleneceğine İlişkin Kanun Hükmü )
TEKNİKERLERİN KADEMELERİNE BİR DERECE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜ ( Orman Teknikerinin Kademe İlerletilmesi Talebi )
KADEME İLERLETİLMESİ TALEBİ ( Orman Teknikeriyken Emekli Olan Davacının Teknikerler İçin Kanunda Öngörülen Kademe İlerlemesine Dayanarak )"
36D10.D23.11.1998E. 1996/3862 K. 1998/6028"KAMAROTLARIN YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA GİRMESİ ( Sınıfının Ek Göstergesi Uygulanarak Emekli Aylığının Yükseltilememesi )
EK GÖSTERGEYE GÖRE EMEKLİ AYLIĞININ YÜKSELTİLEMEMESİ ( Kamarotların Yardımcı Hizmetler Sınıfına Girmesi )
YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA GİREN KAMAROTLAR ( Sınıfının Ek Göstergesi Uygulanarak Emekli Aylığının Yükseltilememesi )
GENEL İDARİ HİZMET SINIFINA GİRMEYEN KAMAROTLAR ( Sınıfının Ek Göstergesi Uygulanarak Emekli Aylığının Yükseltilememesi )"
36D10.D28.10.1998E. 1998/3320 K. 1998/5498"İPTAL DAVASI ( Sözleşmeli Personel Statüsünde Çalışan ve Görevi Sırasında Üst Öğrenimi Tamamlayan Davacının İntibakının Yeniden Yapılması Yolundaki Başvurunun Reddine Dair İşlem )
LİSANS ÖĞRETİMİ ( Öğretim Devam Ederken İlk İki Yıl Sonunda Önlisans Diplomasına Hak Kazanıldığına İlişkin Olarak Alınan Belgenin Diploma Sayılmaması )
DİPLOMA ( Lisans Öğretimi Devam Ederken İlk İki Yıl Sonunda Önlisans Diplomasına Hak Kazanıldığına İlişkin Olarak Alınan Belgenin Diploma Sayılmaması )
ÖNLİSANS DİPLOMASI ( Lisans Öğretimi Devam Ederken İlk İki Yıl Sonunda Önlisans Diplomasına Hak Kazanıldığına İlişkin Olarak Alınan Belgenin Diploma Sayılmaması )"
36D5.D26.10.1998E. 1997/819 K. 1998/2468"İPTAL DAVASI ( Ortaokul Mezunu Olarak Memuriyete Başlayan Davacının Memuriyeti Esnasında Liseyi Bitirmesi Üzerine Yaptığı İntibak Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem )
İNTİBAK ( Davacının Sigortalı Hizmetinin Emsalinin Öğrenim Süresi İçinde Kaldığından Bu Hizmetin Emsal Hizmetinde Değerlendirilmesine Olanak Olmaması )
SİGORTALI HİZMET ( Davacının Sigortalı Hizmetinin Emsalinin Öğrenim Süresi İçinde Kaldığından Bu Hizmetin Emsal Hizmetinde Değerlendirilmesine Olanak Olmaması )"
36IDDGK9.10.1998E. 1996/383 K. 1998/335"İNTİBAK ( Klasik Lise Mezunu Olarak Görev Yaparken Ticaret Lisesi Fark Derslerini Vererek Diploma Alan Memur - İki Okul Arasındaki İki Yıllık Giriş Farkının Verilemeyeceği )
MEMURİYET SIRASINDA İNTİBAKIN YENİDEN YAPILMASI TALEBİ ( Klasik Lise Mezunu Olarak Görev Yaparken Ticaret Lisesi Fark Derslerini Vererek Diploma Alan Memur - İki Okul Arasındaki İki Yıllık Giriş Farkının Verilemeyeceği )
LİSE MEZUNU OLARAK GÖREV YAPAN MEMUR ( Ticaret Lisesi Fark Derslerini Vererek Diploma Alması/İntibak Talebi - İki Okul Arasındaki İki Yıllık Giriş Farkının Verilemeyeceği )
TİCARET LİSESİ FARK DERSLERİNİ VEREREK DİPLOMA ALAN MEMUR ( Klasik Lise Mezunu Olarak Görev Yaparken/İntibak Talebi - İki Okul Arasındaki İki Yıllık Giriş Farkının Verilemeyeceği )"
36D12.D12.3.1998E. 1995/5656 K. 1998/738"APK UZMAN VE YARDIMCILARI ( Planlama Uzman ve Yardımcılarına Tanınan Haklardan Faydalanıp Faydalanamayacakları )-
PLANLAMA UZMAN VE YARDIMCILARINA TANINAN HAKLAR ( APK Uzman ve Yardımcılarının Faydalanıp Faydalanamayacakları-Bir Derece Ek Gösterge Özel Hizmet Tazminatı ve Lojman Tazminatı )
BİR DERECE, EK GÖSTERGE, ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE LOJMAN TAZMİNATI ( APK Uzman ve Yardımcılarına Söz Konusu Hakların Tanınıp Tanınmayacağı )"
36D12.D23.2.1998E. 1995/4625 K. 1998/475"EK GÖSTERGE UYGULAMASI ( Esas Alınacak Dereceler )
KAZANILMIŞ HAK AYLIKLARINI YÜKSELTEN DERECELER ( Ek Gösterge Uygulamasında Esas Alınacak Dereceler )
EK GÖSTERGE FARKLARININ ÖDENMESİ ( Ek Gösterge Uygulamasında Esas Alınacak Dereceler )"
36D5.D18.2.1998E. 1995/3024 K. 1998/427"ÖZEL DERSANELERDE GEÇEN HİZMET SÜRESİNİN HİZMETLERİN İNTİBAKINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ ( Öğretmenlik Yaparken İstifa Ederek Özel Dersaneye Geçen Davacının Sonradan Yeniden Öğretmenliğe Dönmesi - Kanunda Geçen "Özel Okul" Kavramının Özel Dersaneleri de Kapsaması )
HİZMET İNTİBAKINDA ÖZEL DERSANELERDE GEÇEN HİZMETLERİN DE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Kanunda Özel Okullar İçin Öngörülen 2/3 Oranının Özel Dersanelerde Geçen Hizmetlerde de Geçerli Olması )
DERSANE ÖĞRETMENLİĞİNDE GEÇEN SÜRE ( Hizmet İntibakında Değerlendirilmesi Gereği - Kanunda Geçen "Özel Okul" Kavramının Özel Dersaneleri de Kapsaması )
ÖĞRETMENİN ÖZEL DERSANEDE GEÇEN SÜRENİN HİZMET İNTİBAKINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ ( Kanunda Özel Okullar İçin Öngörülen 2/3 Oranının Özel Dersanelerde Geçen Hizmetlerde de Geçerli Olması )"
36D5.D5.2.1998E. 1996/1234 K. 1998/239"İPTAL DAVASI ( Davacının Bir Derece Verilmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddi ve Teknik Hizmetler Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Geçirilmesine İlişkin İşlem )
DERECE EKLENMESİ ( Dört Yıl Süreli Yükseköğrenimi Bitirenlerden Mühendis Sıfatını Alanların Derece ve Kademelerine Bir Derece Eklenmesi )
MESLEK ÜNVANI ALMA ( O Meslekle İlgili Lisans Eğitimi Yapmakla Mümkün Olması )
LİSANS EĞİTİMİ ( Bir Meslek ve Bu Mesleğin Ünvanını Alabilmenin Ancak O Meslekle İlgili Lisans Eğitimini Almakla Mümkün Olması )
MASTER ÖĞRENİMİ ( Belirli Bir Konuda Uzmanlaşmanın İlk Basamağını Oluşturması-Ancak Kişilere Bu Eğitime Göre Bir Meslek veya Meslek Ünvanı Sağlamaması )
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ ( Belirli Bir Konuda Uzmanlaşmanın İlk Basamağını Oluşturması-Ancak Kişilere Bu Eğitime Göre Bir Meslek veya Meslek Ünvanı Sağlamaması )
YÜKSEK MÜHENDİS ÜNVANI ALMA ( Bir Mühendislik Alanında Lisans Diplomasına Sahip Olanların Yüksek Lisans Öğrenimi Yapmaları Halinde Bunun Mümkün Olması )
KADEME İLERLEMESİNİN KANUNSUZ OLMASI ( Aynı Memur Hakkında Kanuna Uygun Çeşitli Yükselmeler Yapılması-İdare Tarafından Kanunsuz Yükselmenin Geri Alınamaması )
KANUNSUZ YÜKSELME HALİ ( Aynı Memur Hakkında Kanuna Uygun Çeşitli Yükselmeler Yapılması-İdare Tarafından Kanunsuz Yükselmenin Geri Alınamaması )
STATÜNÜN HUKUKA AYKIRI BİR İŞLEMLE ELDE EDİLMESİ ( İdarece Hata Düzeltilinceye Kadar Kişinin Elde Ettiği Kazanımların Geri İstenememesi )"
36D10.D25.12.1997E. 1996/7694 K. 1997/6184"EMEKLİ AYLIĞININ TESBİTİ ( Serbest Avukatlıkta Geçen Süre - Emekli Sandığından Emekli Aylığı Bağlanması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Serbest Avukatlıkta Geçen Süre - Emekli Sandığından Emekli Aylığı Bağlanması )
HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ ( Serbest Avukat Olarak Çalışılan Sürelerin Dikkate Alınması )"
36D5.D16.12.1997E. 1995/2324 K. 1997/3070"TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA OLAN MEMUR ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yönetici Kadrosuna Geçmesi )
YÖNETİCİ KADROSU ( Teknik Hizmetler Sınıfında Memur Oln Kişinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yönetici Kadrosuna Geçmesi )
İLERLEME ( Eski Sınıfta Kazanılan Derece Veya Kademelere Karşılık Olan Süre Kadar Uzatılması )"
36D1.D4.12.1997E. 1997/166 K. 1997/164"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
NAKLEN ATAMA
BELEDİYE MECLİS KARARI ( Atamalar Hakkında )"
36D10.D26.11.1997E. 1997/5737 K. 1997/5001"EMEKLİLİK KESENEĞİNE ESAS AYLIĞIN YENİDEN TESPİTİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davacıya Verilen Bir Derecenin Geri Alınarak Yeniden Tespit Yapılması )
DERECE ALINMASI ( Davacıya Verilen Bir Derecenin Geri Alınarak Emekli Keseneğine Esas Aylığının Yeniden Tespitine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
36D8.D12.11.1997E. 1995/3474 K. 1997/3327"ÖĞRETİM KURUMU NİTELİĞİ ( Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Bu Niteliği Bulunmadığı )
KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ( Öğretim Kurumu Niteliğinde Olmadığı-Özel Hizmet Tazminatının İndirilmesi )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ İNDİRİLMESİ ( Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Çalışanların )"
36D8.D11.11.1997E. 1995/5304 K. 1997/3268"TEKNİK HİZMET TAZMİNATI ( Alınabilmesi Şartları )
İLAVE EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI ( Mezun Olunan Okul İtibariyle Teknik Hizmetler Sınıfında Görev Alma Niteliklerini Taşıması )
MEZUN OLUNAN OKUL ( İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Alınabilmesi İçin Teknik Hizmetler Sınıfında Görev Alma Niteliği Sağlaması Gereği )
TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA GÖREV ALMA NİTELİĞİ ( Mezun Olunan Okuldan Dolayı-İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Alınabilmesi İçin )"
36D2.D16.10.1997E. 1997/2708 K. 1997/2286"İMAM-HATİP ( Ceza Kanunu Uygulamasında Memur Sayılmaması )
MEMUR NİTELİĞİ ( Ceza Kanunu Uygulamasında İmam-Hatipler )"
36D5.D13.10.1997E. 1995/144 K. 1997/2060"EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MEZUNU MEMURUN LİSANS PROGRAMINI BİTİRMESİ ( İntibakının Yapılmayacağı )
ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRME ( Eğitim Enstitüsü Mezunu Memurun Lisans Diploması Alması Halinde İntibakının Yapılmayacağı )
LİSANS TAMAMLAMA DİPLOMASI ( Eğitim Enstitüsü Mezunu Memurun İntibakının Yapılmayacağı )
İNTİBAK ( Eğitim Enstütüsü Mezunu Memurun Lisans Diploması Alması Halinde )"
36D5.D9.10.1997E. 1994/7834 K. 1997/2030"BİR KİMSENİN NİTELİKLERİNİ TAŞIMADIĞI BİR KADROYA ATANMASI ( İşlem Üzerinden Uzun Süre Geçmesinin İlgili İçin Kazanılmış Hak Doğurup Doğurmayacağı )
HUKUKA AYKIRI İŞLEM ( Üzerinden Uzun Süre Geçmesinin İlgili İçin Kazanılmış Hak Doğurup Doğurmayacağı )
HATALI ATAMA İŞLEMİ ( Geri Alınıp Alınamayacağı )
İDARENİN HATALI ATAMA İŞLEMİNİ GERİ ALMASI ( İşlem Üzerinden Uzun Süre Geçmiş Olması Halinde )
KAZANILMIŞ HAK ( Hukuka Aykırı İşlem Üzerinden Uzun Süre Geçmesinin İlgili İçin Kazanılmış Hak Doğurup Doğurmayacağı )"
36D12.D8.10.1997E. 1997/632 K. 1997/2064"MEMURİYET SINAVINA GİRERKEN YANLIŞ BİLGİ VEREN KİŞİ ( Sonradan Mezun Olmadığının Anlaşılması Üzerine Görevine Son Verilmesi )
İŞE GİRMEDE YANLIŞ BİLGİ VERME ( Görevine Son Verilmesi )
GÖREVE SON VERME ( İşe Girmede Yanlış Bilgi Veren Kişi )
DEVLET MEMURU ( İşe Girerken Yanlış Bilgi Veren Kişinin Görevine Son Verilmesi )"
36D10.D27.2.1997E. 1995/5172 K. 1997/644"EMEKLİLİK İNTİBAKI ( İmam Hatip Okullarında Emsal Okullardan Fazla Olarak Yapılan Bir Yıllık Eğitim )
İMAM HATİP OKULLARI ( Orta Kısımda Emsal Okullardan Fazla Olarak Yapılan Bir Yıllık Eğitim )
MESLEKİ EĞİTİM ( İmam Hatip Okullarında Bir Yıl Fazla Yapılan Eğitimin Değerlendirilememesi )"
36D10.D27.2.1997E. 1995/1009 K. 1997/643"MEMURİYETTE İKEN BİR ÜST ÖĞRENİMİ BİTİREN MEMUR ( İntibakın Emsalinin Ulaştığı Derece ve Kademeyi Aşmamak Üzere Yapılması )
İNTİBAK ( Memuriyette İken Bir Üst Öğrenimi Bitiren Memur )
EMSAL UYGULAMASI ( Memuriyette İken Bir Üst Öğrenimi Bitiren Memur )
İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN KİŞİ ( İntibakının Bir Derece Yükseltilmesinin Mümkün Olmaması )"
36D10.D6.2.1997E. 1995/6967 K. 1997/291"MESLEK LİSESİ ( Liseden Sonra Bir Üst Öğrenim Olmaması Nedeniyle Yeniden İntibaka Esas Alınamaması )
İNTİBAK ( Meslek Lisesinin İntibaka Esas Alınamaması )
LİSEDEN SONRA BİR ÜST ÖĞRENİM ( Meslek Lisesinin Bir Üst Öğrenim Olmaması Nedeniyle Yeniden İntibaka Esas Alınamaması )"
36D5.D4.2.1997E. 1994/7305 K. 1997/241"YABANCI ÜLKEDE YAPILAN ÖĞRETMENLİK SÜRESİ ( İntibakta Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği )
VEKİL ÖĞRETMENLİKTE GEÇEN SÜRE ( İntibakta Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği )
KANUNSUZ YÜKSELME İŞLEMİ ( Daha Sonradan Kanuna Uygun Çeşitli Yükselmeler Yapılmışsa İdarenin Kanunsuz Yükselmeyi Geri Alamayacağı )
İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLECEK SÜRE ( Yurtdışında Yapılan Öğretmenlik Süresi ve Vekil Öğretmenlikte Geçen Süre )"
36D5.D28.11.1996E. 1994/4966 K. 1996/3708"SERBEST AVUKATLIKTA GEÇEN SÜRE ( 2/3'ünün Açıktan Öğretmenliğe Atanan Kişinin İntibakında Değerlendirilmesi )
İNTİBAK İŞLEMİ ( Açıktan Öğretmenliğe Atanan Kişinin Serbest Avukatlıkta Geçen Süresi )
AÇIKTAN ÖĞRETMENLİĞE ATANMA ( Serbest Avukatlıkta Geçen Sürenin 2/3'ünün İntibakta Değerlendirilmesi )"
36D5.D21.11.1996E. 1994/4566 K. 1996/3566"HAZİNE AVUKATININ SERBEST AVUKATLIKTA GEÇEN HİZMETLERİ ( İntibakında Değerlendirilmesi İçin Fiilen Avukatlık Yapılmış Olması )
FİİLEN AVUKATLIK YAPMIŞ OLMAK ( Hazine Avukatlığına Geçen Kişinin Serbest Avukatlıktaki Hizmetinin İntibakında Değerlendirilmesi İçin )
İNTİBAK ( Hazine Avukatının Serbest Avukatlıkta Geçen Hizmetleri )"
36D5.D8.10.1996E. 1994/7386 K. 1996/3023"SERBEST AVUKATLIKTA GEÇEN HİZMETLER ( Öğretmenliğe Atanan Kişinin İntibakında Değerlendirilmesi )
İNTİBAK ( Öğretmenliğe Atanan Kişinin Sigortalı Avukatlık Hizmetleri )"
36D5.D20.5.1996E. 1993/8836 K. 1996/1918"MEMURİYETTE BİTİRİLEN ÜST ÖĞRETİM ( Hangi Durumların Üst Öğrenim Sayılacağı )
İNTİBAK ( Dört Yıllık Fakülte Mezunu Memurun Sonradan Meslek Yüksek Okulunu Bitirmesinin Üst Öğrenim Sayılmaması )
LİSANS EĞİTİMİNDEN SONRA BİTİRİLEN MESLEK YÜKSEK OKULU ( Üst Öğrenim Sayılmayacağından İntibak İşleminin Yapılmayacağı )"
36D5.D22.4.1996E. 1994/536 K. 1996/1674"SİGORTALI GEÇEN SÜRELER ( Memurun Yeniden Yapılacak İntibakında Değerlendirilmesi Gereği )
BAŞARILI HİZMET SÜRELERİ ( Memuriyette İken Üst Öğrenimin Bitirilmesi Nedeniyle Yeniden Yapılacak İntibakta Değerlendirilecek Süre )
MEMURİYETTE İKEN ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN İNTİBAKLARI ( Sadece Başarılı Hizmet Sürelerinin Değerlendirileceği-Emsalin Belirlenmesi )
İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLECEK SÜRELER ( Sigortalı Geçen Süreler-Memuriyette İken Üst Öğrenimin Bitirilmesi Halinde )"
36D8.D7.11.1995E. 1995/2464 K. 1995/3442"TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA GÖREV YAPAN MEMURLAR ( Farklı Oran ve Miktarlarda Zam ve Özel Hizmet Tazminatı Öngören Cetvelin İptali Talebi )
ZAM VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ FARKLI ORAN VE MİKTARLAR ÜZERİNDEN TESBİTİ ( İşlemin İptali Talebi )
MEMUR ZAM VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ FARKLI ORAN VE MİKTARLAR ÜZERİNDEN TESBİTİ ( İşlemin İptali Talebi )"
36D5.D4.11.1995E. 1995/6419 K. 1995/139"LİSANS DİPLOMASI ALAN MEMURLARIN İNTİBAK İŞLEMLERİ ( Yeniden İntibaklarının Yapılması Gerektiği )
İNTİBAK YAPILMASI ( Lisan Diploması Alan Memurların Yeniden İntibaklarının Yapılması Gerektiği )"
36D10.D28.10.1995E. 1998/3319 K. 1998/5499"İPTAL DAVASI ( Lise Mezunu Olarak Göreve Başlayan ve Çalışmaktayken Ticaret Lisesini Bitiren Davacının İntibakının Yeniden Yapılması Yolundaki Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem )
LİSE MEZUNUNUN SONRADAN TİCARET LİSESİNİ BİTİRMESİ ( Lise Dengi Mesleki Öğrenimin Lise Üstü Öğrenim Olmaması Nedeniyle İntibakın Yeniden Yapılmasına Gerek Olmaması )
İNTİBAK ( Lise Dengi Mesleki Öğrenimin Lise Üstü Öğrenim Olmaması Nedeniyle İntibakın Yeniden Yapılmasına Gerek Olmaması )"
36D10.D26.10.1995E. 1995/2022 K. 1995/4998"EMEKLİLİK İNTİBAKININ YENİDEN YAPILMASI ( KHK İle Getirilen Yeni Düzenleme İle )
YASAL DÜZENLEMEDEN YARARLANMA ( Emeklilik İntibakının Yeniden Yapılması Konusunda )
MEMURİYET STATÜSÜNE İLİŞKİN DÜZENLEME ( Emeklilik İntibakının Yeniden Yapılmasına İlişkin İstemin Reddi )"
36IDDGK20.10.1995E. 1994/488 K. 1995/728"ÖĞRETMENİN BAĞ-KUR'DA GEÇEN HİZMET SÜRESİNİN İNTİBAKTA YERİ ( Açıktan Tekrar Atanan )
ÖĞRETMENLİĞE TEKRAR ATANAN KİŞİNİN BAĞ-KUR`DA GEÇEN HİZMET SÜRELERİ
İNTİBAK ( Açıktan Tekrar Atanan Öğretmenin Bağ Kur'da Geçen Hizmet Süreleri )
ÖZEL OKUL - ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU ( Tekrar Atanan Öğretmenin Bağ Kur'da Geçen Hizmet Sürelerinin İntibakı )"
36IDDGK22.9.1995E. 1993/478 K. 1995/674"MEMURUN ASKERLİK HİZMET SÜRESİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ
MEMURİYETTE İKEN BİR ÜST ÖĞRENİM KURUMUNU BİTİREN MEMURUN İNTİBAKI
MEMURUN İNTİBAKINDA ASKERLİK HİZMET SÜRESİNİN VE BİR ÜST ÖĞRENİM KURUMUNU BİTİRMESİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
İNTİBAK ( Memurun Askerlik Hizmet Süresinin ve Bir Üst Öğrenim Kurumunu Bitirmesinin Birlikte Değerlendirilmesi )"
36D5.D21.9.1995E. 1992/3952 K. 1995/2647"İNTİBAK İŞLEMİ ( Memuriyette İken Üst Öğrenimin Bitirilmesi-Askerliğin Değerlendirilmesi )
ASKERLİK HİZMETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Emsalini Geçmeme Kuralı Gereğince Üst Öğrenimi Bitiren Memurun Askerliğinin Değerlendirilmemiş Olması )
MEMURİYETTE İKEN ÜST ÖĞRENİMİN BİTİRİLMESİ ( Emsalini Geçmeme Kuralı Gereğince Askerliğin Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı )
EMSALİNİ GEÇMEME KURALI ( Üst Öğrenimi Bitiren Memurun Askerliğinin Bu Kurala Dayanılarak Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı )"
36D5.D26.6.1995E. 1992/1623 K. 1995/2335"ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN YENİDEN YAPILACAK İNTİBAKLARI ( Nasıl Yapılacağı-Olumsuz Hizmet Yılları )
İNTİBAK İŞLEMİ ( Olumsuz Sicil Nedeniyle Bir Yılın Değerlendirme Dışı Bırakılmış Olması )
OLUMSUZ SİCİL ( Yeniden İntibakın Yapılmasında Bir Yılın Değerlendirme Dışı Bırakılmış Olması )"
36D8.D8.6.1995E. 1994/4006 K. 1995/1999"MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU ( Kız Meslek Lisesinde Uygulamalı Ana Okulu Öğretmenliği Yapan Şahıs )
ANAOKULU ÖĞRETMENİ ( Mesleki Eğitim Fakültesi Mezunu Olup Kız Meslek Lisesinde Yapması )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Meslek Lisesinde Anaokulu Öğretmenliği Yapan Kişiye Ödenmesinin Mümkün Olmaması )"
36D5.D31.5.1995E. 1992/1492 K. 1995/1966"BİR ÜST ÖĞRENİM KURUMUNUN BİTİRİLMESİ ( Teknisyenin Tekniker Ünvanlı Kadroya Atanmasını Gerektirmemesi )
TEKNİKER ÜNVANLI KADRO ( Teknisyenin Bir Üst Öğrenim Kurumunu Bitirmesinin Bu Kadroya Atanmasını Gerektirmemesi )
İNTİBAK İŞLEMİ ( Bir Üst Öğrenim Kurumunun Bitirilmesinin Teknisyenin Tekniker Ünvanlı Kadroya Atanmasını Gerektirmemesi )
DERECE SINIF VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Bir Üst Öğrenim Kurumunun Bitirilmesi )"
36D8.D3.5.1995E. 1994/4232 K. 1995/1529"HİZMET TAZMİNATI TALEBİ ( Mesleki Eğitim Fakültesi Ön Lisans Mezunu Olup Teknik Meslek Lisesinde Anaokulu Öğretmenliği Yapan Davacının )
MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖN LİSANS MEZUNU OLUP TEKNİK MESLEK LİSESİNDE ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ YAPAN DAVACI ( Hizmet Tazminatı Talebi )
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ YAPAN TEKNİK MESLEK EĞİTİM YÜKSEKOKULU MEZUNU DAVACI ( Hizmet Tazminatı Talebi )"
36D5.D27.4.1995E. 1992/2356 K. 1995/1619"İNTİBAK ( Giriş Nitelikleri Açıklanan Sınıflardan Hangisine Girmesine Olanak Sağlıyorsa Hizmetinin O Sınıf İçin Değerlendirilmesi Gerekeceği )
DEVLET MEMURLARININ GÖREV İNTİBAKI ( Giriş Nitelikleri Açıklanan Sınıflardan Hangisine Girmesine Olanak Sağlıyorsa Hizmetinin O Sınıf İçin Değerlendirilmesi Gerekeceği )"
36D5.D11.4.1995E. 1994/6419 K. 1995/1391"İNTİBAK İŞLEMİ ( Lisans Programını Bitiren Emniyet Mensubu )
LİSANS PROGRAMINI BİTİREN EMNİYET MENSUBU ( İntibakının Yapılması Gereği )
ÜST ÖĞRENİM KURUMUNUN BİTİRİLMESİ ( Emniyet Mensubu-İntibakının Yapılması Gereği )"
36D5.D3.4.1995E. 1991/4043 K. 1995/1280"İNTİBAKI YAPILACAK KİŞİNİN EMSALİNİN BELİRLENMESİ ( Memuriyette İken Bitirilen Bir Üst Öğrenim Nedeniyle )
İNTİBAK İŞLEMİ ( Memuriyette İken Bitirilen Bir Üst Öğrenim )
MEMURİYETTE İKEN BİTİRİLEN BİR ÜST ÖĞRENİM ( İntibak İşlemi-İntibakı Yapılacak Kişinin Emsalinin Belirlenmesi Gereği )"
36D5.D4.3.1995E. 1995/4043 K. 1995/128"KADRO KONUŞLANDIRILAMAMASI ( 657 sayılı Yasanın 36/A-12-d maddesi Uyarınca Yapılacak İntibaklarda Kadro Konuşlandırılamayacağı-Başarılı Hizmet Sürelerinin ve Emsalinin Dikkate Alınması Gerektiği )
BAŞARILI HİZMET SÜRELERİNİN VE EMSAL KADRO ATAMALARININ DİKKATE ALINMASI ( 657 sayılı Yasanın 36/A-12-d maddesi Uyarınca Yapılacak İntibaklarda Kadro Konuşlandırılamayacağı-Başarılı Hizmet Sürelerinin ve Emsalinin Dikkate Alınması Gerektiği )"
36D5.D15.2.1995E. 1994/6896 K. 1995/697"İNTİBAK İŞLEMİ ( Polisliğe Başlarken Önlisans Diploması Nedeniyle İntibakı Yapılan Memurun Lisans Diploması Alması Halinde İntibakının Yapılamaması )
ÖNLİSANS DİPLOMASI ALDIKTAN SONRA POLİSLİĞE BAŞLAYAN MEMUR ( İntibakı Yapıldıktan Sonra Lisans Diploması Alınması Halinde İntibakın Yapılmaması )
LİSANS ÖĞRENİMİ ( Daha Önceden Önlisans Diploması Alınmış Olması Nedeniyle İntibakı Yapılmış Olan Polisin Yeniden İntibakının Yapılmaması )"
36D5.D1.2.1995E. 1994/6526 K. 1995/511"FARK DERSLERİN VERİLEREK MESLEK LİSESİNİN BİTİRİLMESİ ( İntibakın Yeniden Yapılması Yolundaki Başvurunun Reddedileceği )
İNTİBAK İŞLEMİ ( Lise Mezunu Memurun Fark Dersleri Vererek Meslek Lisesini Bitirmiş Olması Halinde )"
36D5.D29.11.1994E. 1994/7883 K. 1994/5686"KIZ TEKNİK ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI ( Giriş Derece ve Kademelerine Bir Derece Eklenmesine İlişkin Hüküm Kapsamında Olup Olmadıkları )
KIZ TEKNİK YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI ( Giriş Derece ve Kademelerine Bir Derece Eklenmesine İlişkin Hüküm Kapsamında Olup Olmadıkları )
GİRİŞ DERECE VE KADEMELERİNE BİR DERECE EKLENMESİ ( Kız Teknik Öğretmen ve Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Mezunları )"
36IDDGK27.10.1994E. 1993/112 K. 1994/599"İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN GÖRDÜKLERİ İŞ AÇISINDAN BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ İLE AYNI SAYILMAMALARI
BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ - İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ ( Gördükleri İş Açısından Aynı Sayılmamaları )
MÜFETTİŞLERİNİN GÖRDÜKLERİ İŞ AÇISINDAN AYNI SAYILMAMALARI ( İlköğretim Müfettişleri - Bakanlık Müfettişleri )"
36D5.D10.10.1994E. 1994/4212 K. 1994/4402"PALEOANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNLARI ( Teknik Hizmetler Sınıfına Atanıp Atanamayacakları )
TEKNİK HİZMETLER SINIFI ( Paleoantropoloji Anabilim Dalı Mezunlarının Bu Sınıfa Atanıp Atanamayacakları )"
36D5.D27.9.1994E. 1994/2832 K. 1994/4199"MEMURLARIN YÜKSELEBİLECEKLERİ DERECENİN BİR ÜSTÜNE YÜKSELTİLMELERİ ( Birinci Derecenin Son Kademesine Yükselebilecek Memurun Faydalandırılamayacağı )
DERECE AŞILMASI ( Birinci Derecenin Son Kademesine Yükselebilecek Memurun 243 S. KHK ile Değişik 37. Maddeden Faydalanamaması )
243 SAYILI KHK İLE DEĞİŞİK 37. MADDE ( Birinci Derecenin Son Kademesine Yükselebilecek Memurun Faydalandırılamayacağı )"
36D5.D22.9.1994E. 1992/3140 K. 1994/4102"RÜTBE TERFİİ ( Yüksek Lisans Eğitiminin Emniyet Mensubunun Terfiinde Esas Alınıp Alınmayacağı )
YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ ( Emniyet Mensubunun Rütbe Terfiinde Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği )
EMNİYET MENSUPLARI ( Yüksek Lisans Eğitiminin Rütbe Terfiinde Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği )"
36D5.D19.4.1994E. 1991/56 K. 1994/2206"İNTİBAK İŞLEMİ ( İki Yıllık Yüksek Öğrenimin Bitirilmesi Nedeniyle )
KADRO VERİLMESİ TALEBİ ( İki Yıllık Yüksek Öğrenimin Bitirilmesi Nedeniyle )
İKİ YILLIK YÜKSEKÖĞRENİMİN BİTİRİLMESİ ( Tüm Hizmetlerin İntibakında Değerlendirilmesi ve Kadro Verilmesi Talebi )"
36D2.D8.12.1993E. 1993/3136 K. 1993/2791"İMAM-HATİPLER ( Ceza Kanunu Uygulamasında Memur Sayılmaması )
CEZA KANUNU UYGULAMASINDA MEMUR ( İmam-Hatiplerin Memur Sayılmaması )"
36D5.D29.9.1993E. 1991/2571 K. 1993/3431"ÖZEL OKUL ( Özel Eğitim Kurumu Olarak Anlaşılması Gerektiği )
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNDA BAĞ-KUR`A TABİ ÇALIŞILAN HİZMET SÜRESİ ( Bu Sürenin İlgilinin İntibakında Değerlendirileceği )
ÖZEL KURSTA ÇALIŞAN KİŞİNİN BAĞ-KUR'A TABİ HİZMET SÜRESİ ( İlgilinin İntibakında Değerlendirileceği )"
36D5.D17.5.1993E. 1990/1992 K. 1993/2022"KADEME İLERLEMESİ ( Eski Sınıflardaki Kazanılan Derece ve Kademelere İsabet Eden Süre Kadar Uzatılması - Sınıf Değiştirme )
SINIF DEĞİŞTİRME ( Kademe İlerlemesinin Tesbiti - Eski Sınıfta Geçen Sürelerin Dikkate Alınması Gerektiği )
DEVLET MEMURLUĞUNDA KADEME İLERLEMESİ ( Eski Sınıfta Geçen Görev Sürelerinin Dikkate Alınması Gerektiği )"
36D10.D30.3.1993E. 1991/2607 K. 1993/1168"MEMURİYETTE ONSEKİZ YAŞ KOŞULU ( Daha Önceki Hizmetler Memuriyette Değerlendirme Dışı Bırakılması )
ONSEKİZ YAŞINI BİTİRMEDEN ÖNCE GEÇEN HİZMETLER ( Memuriyette Değerlendirme Dışı Bırakılması )"
36D5.D25.2.1993E. 1991/382 K. 1993/932"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Kız Meslek Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Sözkonusu Tazminattan Yararlandırılması Gerektiği )
KIZ MESLEK LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ ( Özel Hizmet Tazminatından Yararlandırılması Gereği-Teknik Hizmet Sınıfından Oldukları )
TEKNİK HİZMETLER SINIFI ( Kız Meslek Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenleri-Özel Hizmet Tazminatından Yararlandırılacakları )"
36D5.D3.2.1993E. 1992/672 K. 1993/434"KAZANILMIŞ HAK AYLIKLARINDA DERECE YÜKSELTİLMESİ ( Görev Aylıklarında Bir Derece Yükseltilmesinin Söz Konusu Olmaması )
GÖREV AYLIKLARININ BİR DERECE YÜKSELTİLMESİ ( Kazanılmış Hak Aylıklarının Bir Kez Bir Üst Dereceye Yükseltilmesine İlişkin Hükme Dayanılamaması )"
36D5.D15.10.1992E. 1991/888 K. 1992/2631"İNTİBAK ( Din Hizmetleri Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Atananlar )
DİN HİZMETLERİ SINIFINDAN GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA ATANANLAR ( İntibak İşlemi )"
36D5.D23.10.1991E. 1989/1495 K. 1991/1982"İNTİBAK İŞLEMİ ( Olumsuz Sicil Yıllarının Dikkate Alınıp Alınmayacağı )
OLUMSUZ SİCİL YILLARI ( İntibakta Dikkate Alınmaması )"
36D5.D27.5.1991E. 1988/2945 K. 1991/951"TEKNİK HİZMETLER SINIFI ( Kız Teknik Okulu Mezunlarının Bu Sınıfa Girme Niteliğini Taşıdıkları )
KIZ TEKNİK OKULU MEZUNLARI ( Teknik Hizmetler Sınıfına Girme Niteliğini Taşıdıkları )"
36D10.D14.5.1991E. 1990/111 K. 1991/1806"ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ ( Yardımcı Hizmetler Sınıfında Olması )
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ( Çarşı ve Mahalle Bekçileri )
SİLAH SATIŞI ( Çarşı ve Mahalle Bekçilerine Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Satışının Sözkonusu Olmaması )
GÖREVDE KULLANILMAK ÜZERE SİLAH SATIŞI ( Çarşı ve Mahalle Bekçilerine Satışın Mümkün Olmaması )"
36D5.D27.12.1990E. 1990/4664 K. 1990/3429"VERGİ KONTROL MEMURLARI ( Kontrolörler Gibi Bir Derece Yükselmesinden Yararlandırılamayacakları )
DERECE YÜKSELMESİ ( Vergi Kontrol Memurları )"
36D5.D19.12.1990E. 1990/628 K. 1990/3083"SAĞLIK PERSONELİ ( Çalışma Süreleri )
ÇALIŞMA SÜRESİ ( Sağlık Personeli )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Sağlık Personeli Çalışma Süresi )"
36D5.D12.3.1990E. 1990/326 K. 1990/439"GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİNİ YÜRÜTEN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ( Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Geçirilemeyecekleri )
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ( Güvenlik ve Koruma Hizmetlerini Yürüten Özel Güvenlik Görevlileri )
GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI ( Güvenlik ve Koruma Hizmetlerini Yürüten Özel Güvenlik Görevlilerinin Bu Sınıfa Geçirilemeyecekleri )"
36D2.D17.1.1990E. 1988/1216 K. 1990/72"İMAM HATİPLERİN YARGILANMASI ( Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayılmamaları Nedeniyle Genel Hükümlere Göre Yargılanmasının Gerekmesi )
KAMU GÖREVİ SAYILMAMA ( İmam Hatiplerin Yaptığı Faaliyet )
MEMUR SAYILMAYANLAR ( İmam Hatipler )
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE İŞLEM YAPILMASI ( İmam Hatiplerin İşlediği Suçlar Nedeniyle )"
36D5.D27.12.1989E. 1987/1075 K. 1989/2557"MEMURİYET SIRASINDA FEN MEMURLUĞU NİTELİĞİNİN KAZANILMASI ( Bulunduğu Dereceden Bir Üst Dereceye Yükseltilmesi Gereği )
DERECE YÜKSELTİLMESİ ( Memurluğa Girdikten Sonra Fen Memurluğu Niteliğinin Kazanılması )"
36DIBGK14.6.1989E. 1989/1-2 K. 1989/2"DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Memurların Yükselebilecekleri Dereceler - Ek Göstergelerin İlgililere Verilmesi )
EK GÖSTERGENiN İLGİLİLERE VERİLMESİ ( Devlet Memurları Kanununa Göre )"
36D5.D30.10.1987E. 1986/1532 K. 1987/1375"İPTAL DAVASI ( Memuriyette İken Bir Üst Öğrenimi Bitiren Davacının Yeniden Yapılan İntibakından Verilen Bir Derecenin Geri Alınmasına İlişkin İşlem )
MEMUR İKEN ÜST ÖĞRENİM BİTİRME ( Yeniden Yapılan İntibakında 2182 Sayılı Yasadan Yararlandırılmasının Gerekmesi )
ÜST ÖĞRENİMİ BİTİREN MEMUR ( Yeniden Yapılan İntibakında 2182 Sayılı Yasadan Yararlandırılmasının Gerekmesi )"

SAYIŞTAY

36STKK24.4.2013 K. 37044"İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ ÖZLÜK HAKLARI ( Bakanlık Müstakil Genel Müdür Özlük Haklarından Yararlandırılacağı - Bakanlıkların Özel Mevzuatla Aldıkları İkramiye Fon Ek Ödeme Gibi Ödemelerin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Maaşında Hesaba Katılamayacağı )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin Özlük Haklarının İlgili Mevzuatla Belirlenen Bakanlık Müstakil Genel Müdür Haklarına Sahip Olduğu - Özlük Haklarının Hizmetin Gereği ve Özgü Mevzuatla Belirlenen Haklar Değil Görev Yapılan Kurum Ne Olursa Olsun Değişmeyen İstisnasız Sahip Olunan Hakları İfade Ettiği )"
36S6.D17.10.2006 K. 11396"İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ İLE YARDIMCILARI ( Öğretmenlerle Birlikte Ek Ders Ücretinden Yararlanacağı - Ek Ders Ücretinden Yararlanan Öğretmenlerden Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olanlara Fazla Ödenen Ek Ders Ücretinin Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına da Verilmesi Gereği )
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ ÖĞRETMEN MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ( Ek Ders Ücretinin İlgilisine Göre %25 veya %40 Fazla Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
EK DERS ÜCRETİ ( Yüksek Lisan veya Doktora Yapmış Öğretmen Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına %25 veya %40 Fazla Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
36S6.D6.7.1999 K. 9854"MUHAKEMAT MÜDÜRÜNE ÖDENEN TAZMİNAT ( Müdüre Avukatlık Hizmetleri Sınıfına Dahil Kadrolarda Bulunanlar İçin Tespit Edilen Özel Hizmet Tazminatı Ödenebilmesi )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Muhakemat Müdürüne Avukatlık Hizmetleri Sınıfına Dahil Kadrolarda Bulunanlar İçin Tespit Edilen Tazminatın Ödenebilmesi )"
36SDK30.12.1997 K. 962/1"HASTANE GÜVENLİK DENETİM VE KONTROL HİZMETLERİ ( İhale Yoluyla Üçüncü Şahıslara Yaptırılabileceği ve Buna İlişkin Giderlerin Döner Sermaye Bütçesinden Ödenebileceği )
ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEN ÖDENEBİLECEK GİDERLER ( Hastane Güvenlik Denetim ve Kontrol Hizmetleri - İhale Yoluyla Üçüncü Şahıslara Yaptırılabileceği )
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEN ÖDENEBİLECEK GİDERLER ( Üniversite Tıp Fakültesi Güvenlik Denetim ve Kontrol Hizmetleri - İhale Yoluyla Üçüncü Şahıslara Yaptırılabileceği )"
36SDK5.10.1994 K. 883/1"HASTANELERİN TELEFON SANTRALLARININ İŞLETİLMESİ ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurlar İle Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Görevlerden Olduğu - İdarenin Bu İşi İhale Yolu İle Yaptıramayacağı )
İHALE İLE YAPTIRILAMAYACAK İŞ ( Hastanelerin Telefon Santrallerinin İşletilmesi - Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurlar İle Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Görevlerden Olduğu )
GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDA YER ALAN MEMURLAR İLE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN ASLİ VE SÜREKLİ GÖREVLER ( İdarenin Bu İşi İhale Yolu İle Yaptıramayacağı - Hastanelerin Telefon Santrallerinin İşletilmesinin Bu Nitelikte Olduğu )
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( İhale Yolu İle Yaptıramayacağı İş/Hastanelerin Telefon Santrallerinin İşletilmesi - Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurlar İle Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Görevlerden Olduğu )"
36SGKK5.3.1990 K. 4661/1"MEMURİYETTE YA DA MEMURİYETTEN AYRILARAK ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLER ( 1.3.1979'da Görevde Ya da Askerde Olması Nedeniyle 2182 Sayılı Kanundan Yararlanıp - İntibaklarının Yapılması )
2182 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( 1.3.1979'da Görevde Ya da Askerde Olması Nedeniyle - İntibaklarının Yapılması )"
36STKK7.10.1988 K. 21382"ZİRAAT TEKNİSYENLERİNE VERİLCEK ELBİSE ( Teknisyen Ünvanlı Memurlara Verilmesi Gereken İş Elbisesi Yerine Teknik Personel İçin Tespit Edilen İş Elbisesinin Verilebilmesi )
ELBİSE ( Ziraat Teknisyenlerine Teknisyen Ünvanlı Memurlara Verilmesi Gereken İş Elbisesi Yerine Teknik Personel İçin Tespit Edilen İş Elbisesinin Verilebilmesi )
TEKNİK PERSONEL İÇİN TESPİT EDİLEN İŞ ELBİSESİ ( Ziraat Teknisyenlerine Bu Elbiseden Verilebilmesi )"
36SGKK2.3.1987 K. 4594/1"SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSİYERLERİ ( 657 S.K.'un 36. Maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün ( A ) Bendinin 5. Fıkrası Hükmünden Yararlandırılmaları Gereği - Bakanlar Kurulu Kararı Gerekmediği )
SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ( Sağlık Bilimleri Lisansiyerlerinin 36. Maddenin Ortak Hükümler Bölümünün ( A ) Bendinin 5. Fıkrası Hükmünden Yararlandırılmaları Gereği - Bakanlar Kurulu Kararı Gerekmediği )"

Madde 37

DANIŞTAY

37D11.D24.3.2015E. 2015/2186 K. 2015/1045"SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 S.K. Ek Geçici Md. 16 Kapsamında Görev Yapan - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı İştirakçisi Olduğu Dikkate Alındığında 657 S.K. Md. 37 ve 64'den Yararlandırılmaları Gerektiği)
KADEME VE KADEME İLERLEMESİ / YÜKSELİNEBİLECEK DERECENİN ÜSTÜNDE BİR DERECEYE YÜKSELME (657 S.K. Ek Geçici Md. 16 Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Yararlandırılmaları Gerektiği/Devlet Senfoni Orkestrası Sözleşmeli Personeli)
EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİSİ (657 S.K. Ek Geçici Md. 16 Kapsamında Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapan - 657 S.K. Md. 37 ve 64'den Yararlanabileceği)"
37D11.D23.10.2009E. 2007/5080 K. 2009/8694"SÜREGELEN İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Dair Kararlar Davanın Şekli Anlamda Sona Erdirilmesini Sağlayan ve Hükmün Verildiği Tarihe Kadarki Dönemi Kapsayacak Şekilde Sonuçlar Doğuran Kararlar Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Süregelen İşlemlere Karşı Açılan Davaların Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Dair Kararlar Hükmün Verildiği Tarihe Kadarki Dönemi Kapsayacak Şekilde Sonuçlar Doğuran Kararlar Olduğundan Kesin Hükmün Ancak Bu Dönemle Sınırlı Olarak Hüküm İfade Edeceği )
KESİN HÜKÜM ( Süregelen İşlemlere Karşı Açılan Davaların Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Dair Kararlar Hükmün Verildiği Tarihe Kadarki Dönemi Kapsayacak Şekilde Sonuçlar Doğuran Kararlar Olduğundan Ancak Bu Dönemle Sınırlı Olarak Hüküm İfade Edeceği )"
37D12.D22.10.2007E. 2005/4274 K. 2007/4531"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 657 Sayılı Yasa'nın 37. ve 64. Maddelerinden Yararlandırılması İstemiyle Daha Önce Başvurmuş Olmasının Aynı Taleple Sonraki Yıllarda Başvurusunun Engel Teşkil Etmediği )
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Sözleşmeli Personel - 657 Sayılı Yasa'nın 37. ve 64. Maddelerinden Yararlandırılması İstemiyle Daha Önce Başvurmuş Olmasının Aynı Taleple Sonraki Yıllarda Başvurusunun Engel Teşkil Etmediği )"
37D2.D2.5.2006E. 2006/111 K. 2006/1515"KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM ( Davacının Orta Düzeyde Düzenlenen Sicil Raporlarının İptali Talebiyle Açtığı Davanın İncelenip Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gereği - Sözkonusu Sicillerin İdari Davaya Konu Olacağı Gerekçesiyle Reddi Doğru Olmadığı )
LİYAKAT İLKESİ ( Yetkili Sicil Amirleri Tarafından Düzenlenen Sicil Raporlarının Doğurduğu Hukuki Sonuçların Ağırlığı Dikkate Alındığında Her Yıl İçin Yeniden Düzenlenmek Suretiyle İlgili Memurun O Yıl İçindeki Mesleki Bilgisini Deneyimini Tutum ve Davranışlarını Ortaya Koyan ve Tüm Bu Hususların Değerlendirilmesi Gereği )
SİCİL RAPORLARININ ORTA DÜZEYDE BELİRLENMESİ ( İptali Talebi - Sicillerin Objektifliği İlkesi Çerçevesinde Yetkili Sicil Amirlerinin Kanaatinin Oluşmasına Etki Eden Hususların Somut Bilgi ve Belgeye Dayandırılması Bir Zorunlu Olduğu )
SİCİL RAPORLARININ İPTALİ ( Sicillerin Objektifliği İlkesi Çerçevesinde Yetkili Sicil Amirlerinin Kanaatinin Oluşmasına Etki Eden Hususların Somut Bilgi ve Belgeye Dayandırılması Bir Zorunlu Olduğu )
SİCİLLERİN OBJEKTİFLİĞİ İLKESİ ( Yetkili Sicil Amirlerinin Kanaatinin Oluşmasına Etki Eden Hususların Somut Bilgi ve Belgeye Dayandırılması Bir Zorunlu Olduğu - Orta Düzeyde Düzenlenen Sicil Raporlarının İptali Talebi )"
37IDDGK9.10.2003E. 2000/445 K. 2003/692"EMEKLİ MEMURUN DERECE VERİLMESİ TALEBİ ( Son Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasına Dayalı - 1979 Yılından Önce Emekliye Ayrılan Kişiler Hakkında Uygulanamayacağı )
DERECE VERİLMESİ TALEBİ ( Emekli Memurun - Son Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasına Dayalı/1979 Yılından Önce Emekliye Ayrılan Kişiler Hakkında Uygulanamayacağı )"
37D12.D22.4.1998E. 1996/1500 K. 1998/1069"KURUMDA EN FAZLA 5. DERECE KADRO BULUNMASI ( Yasanın Bir Üst Dereceye Yükseltmek için Tanıdığı Haktan Yararlandırılmasının Hukuka Uygun Olması )
KADRO ( Kurumda Bulunması Durumu )"
37D8.D29.12.1997E. 1995/2664 K. 1997/4231"SİCİL NOTUNUN DÜZENLENMESİ ( Araştırma Görevlisi Memurun Sicil Amirlerinin Yanında En Az Üç Ay Fiilen Çalışmamış Olması )
ÜÇ AY FİİLİ ÇALIŞMA KOŞULUNUN BULUNMAMASI ( Sicil Amirlerinin Memurun Sicil Notunu Önceki Yılların Not Ortalamasına Göre Düzenlemesi )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MEMURUN SİCİL AMİRLERİNİN YANINDA EN AZ ÜÇ AY FİİLİ ÇALIŞMASININ BULUNMAMASI ( Sicil Notunun Düzenlenmesi Usulü )
MEMURUN SİCİL NOTUNUN DÜZENLENMESİ USULÜ ( Sicil Dönemi İçinde Sicil Amirlerinin Yanında En Az Üç Ay Fiili Çalışması Bulunmayan )"
37D12.D14.5.1997E. 1995/6327 K. 1997/1072"ÜST DERECEYE YÜKSELTME ( Davacının Davanın Devamı Sırasında Vefatı )
DAVACININ VEFATI ( Bir Üst Dereceye Yükseltilme Talebinde Bulunan Şahıs )"
37D12.D6.3.1996E. 1995/9244 K. 1996/628"İDAREYE BAŞVURU HAKKI ( İlgililerin Haklarında Yasanın Öngördüğü İşlemin Yapılması İçin )
DAVA AÇMA HAKKI ( İlgililerin Haklarında Yasanın Öngördüğü İşlemin Yapılması İçin )"
37D12.D21.12.1995E. 1995/1583 K. 1995/3553"BİR ÜST DERECEYE YÜKSELTİLME ( Şartları )
ÖĞRENİM DURUMUNUN DİKKATE ALINMASI ( Bir Üste Dereceye Yükseltmede )
DÖRDÜNCÜ KADEMEDEN AYLIK ALMAYA HAK KAZANMA KOŞULU ( Bir Üste Dereceye Yükseltmede )"
37D12.D20.12.1995E. 1995/3197 K. 1995/3481"LİSE MEZUNU OLAN DAVACININ DERECE YÜKSELTİLMESİ TALEBİ ( 657 Sayılı Kanun'un 37. Maddesinden Daha Önce Yararlandırılarak Kendisine Bir Derece Verilen Davacının İkinci Kez Aynı Kanun Maddesinden Yararlandırılamayacağı )
DERECE YÜKSELTİLMESİ TALEBİ ( Lise Mezunu Olan Davacının En Fazla Yükselebileceği Derece - Davacı Memurun Daha Önce Yararlandırıldığı 657 Sayılı Kanunun 37. Maddesinden Yeniden Yararlandırılamayacağı )
YÜKSELENEBİLECEK DERECENİN ÜSTÜNDE BİR DERECEYE YÜKSELME ( Lise Mezunu Olan Davacının Daha Önce Hakkında Uygulanmış Olan Derece Yükseltilmesine İlişkin Kanun Maddesinden Tekrar Yararlandırılamayacağı )"
37D12.D6.12.1995E. 1995/3419 K. 1995/3013"LİSE MEZUNU OLAN DAVACININ ÖĞRENİM DURUMU İTİBARİYLE AZAMİ YÜKSELEBİLECEĞİ DERECE OLAN 3.DERECENİN 4. KADEMESİNDE BULUNMAMASI ( Hakkında 657 Sayılı Kanunun 37. Maddesinin Uygulanamayacağı )
ÖĞRENİM DURUMU İTİBARİYLE AZAMİ YÜKSELEBİLECEĞİ KADEMEDE BULUNMAYAN MEMUR ( 657 Sayılı Kanunun 37. Maddesinden Yararlanamayacağı )
DERECE YÜKSELTİLMESİ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Öğrenim Durumu İtibariyle Azami Yükselebileceği Kademede Bulunmayan Memurun 657 Sayılı Kanunun 37. Maddesinden Yararlanamayacağı )
AZAMİ YÜKSELEBİLECEĞİ DERECEDE BULUNMAYAN MEMUR ( 657 Sayılı Kanunun 37. Maddesinden Yararlanamayacağı - Derece Yükseltilmesi Talebinin Reddi Gereği )"
37D12.D22.11.1995E. 1995/1621 K. 1995/2730"657 SAYILI KANUNUN 37. MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANMA İSTEMİ ( 1.10.1985 Tarihinden Geriye Doğru Altı Yıllık Sicillerinin İncelenmesi Gerektiğine Karar Verilmesi Gerekmekte İse de İlgililerin Anılan Hükümden Bir Kez Yararlanmaları Mümkün Olduğu )
ORTAOKUL MEZUNU DAVACI ( 657 Sayılı Kanunun 37. Madde Hükmünden Yararlanma İstemi - İlgililerin Anılan Hükümden Bir Kez Yararlanmaları Mümkün Olduğu )"
37D12.D15.11.1995E. 1995/1705 K. 1995/2540"SİCİL NOT ORTALAMASI ( Mevcut Olmayan Yıl Sicil Notu Ortalaması Olarak Kabul Edilerek Buna Göre Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasının Saptanması Gerekirken Mahkemece Davacının Mevcut Olmayan Sicillerinin 95 Puan Kabul Edilmesinde İsabet Görülmediği )
MEVCUT OLMAYAN SİCİL ( Mevcut Olmayan Yıl Sicil Notu Ortalaması Olarak Kabul Edilerek Buna Göre Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasının Saptanması Gerekirken Mahkemece Davacının Mevcut Olmayan Sicillerinin 95 Puan Kabul Edilmesinde İsabet Görülmediği )
KADEME İLERLEMESİ ( Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasının Saptanması Gerekirken Mahkemece Davacının Mevcut Olmayan Sicillerinin 95 Puan Kabul Edilmesinde İsabet Görülmediği )"
37D12.D15.11.1995E. 1995/1703 K. 1995/2549"MAAŞ FARKININ ÖDENMESİ TALEBİ ( İlgililerin Gerekli Yasal Koşulları Taşımaları Halinde Aynı Yıl Sicillerine 657 Sayılı Yasanın 243 Sayılı KHK İle Değişik 37 ve 64.Maddeleri Birlikte Uygulanarak Derece ve Kademe İlerlemelerinin Yapılabileceği )
DERECE VE KADEME İLERLEMELERİ ( İlgililerin Gerekli Yasal Koşulları Taşımaları Halinde Aynı Yıl Sicillerine 657 Sayılı Yasanın 243 Sayılı KHK İle Değişik 37 ve 64.Maddeleri Birlikte Uygulanarak Derece ve Kademe İlerlemelerinin Yapılabileceği )"
37D12.D30.3.1995E. 1995/136 K. 1995/494"AMAÇLARI VE DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLARIN FARKLI OLMASI ( Devlet Memurları Yasasındaki Hükümlerin Maddelerinin Aynı Kamu Görevlisi Hakkında Aynı Yıllara Ait Sicillere Dayanması )
KAMU GÖREVLİSİ ( Sicillere Dayanılarak Birlikte Uygulama )"
37D5.D27.9.1994E. 1994/2832 K. 1994/4199"MEMURLARIN YÜKSELEBİLECEKLERİ DERECENİN BİR ÜSTÜNE YÜKSELTİLMELERİ ( Birinci Derecenin Son Kademesine Yükselebilecek Memurun Faydalandırılamayacağı )
DERECE AŞILMASI ( Birinci Derecenin Son Kademesine Yükselebilecek Memurun 243 S. KHK ile Değişik 37. Maddeden Faydalanamaması )
243 SAYILI KHK İLE DEĞİŞİK 37. MADDE ( Birinci Derecenin Son Kademesine Yükselebilecek Memurun Faydalandırılamayacağı )"
37D5.D22.11.1989E. 1988/2205 K. 1989/1981"243 SAYILI KHK'YA GÖRE BİR DERECE BİR KADEME VERİLMESİ ( Öğrenim Durumlarına Göre belirlenen Derecelerin Üstüne Yükseltilen Kamu Görevlileri )
YÜKSELİNEBİLECEK DERECELERİN ÜSTÜNE YÜKSELME ( 243 Sayılı KHK'ya Göre Bir Derece Bir Kademe Verilmesi )
ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE BELİRLENEN DERECELERİN ÜSTÜNE YÜKSELTİLEN MEMURLAR ( 243 Sayılı KHK'ya Göre Bir Derece Bir Kademe Verilmesi )"
37DIBGK14.6.1989E. 1989/1-2 K. 1989/2"DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Memurların Yükselebilecekleri Dereceler - Ek Göstergelerin İlgililere Verilmesi )
EK GÖSTERGENiN İLGİLİLERE VERİLMESİ ( Devlet Memurları Kanununa Göre )"

SAYIŞTAY

37STKK21.1.1997 K. 23994"İL ÖZEL İDARE MÜDÜR YARDIMCILIĞI ( 5'inci Dereceli Kadrosu Bulunan - Müktesep Hak Aylığı Derecesi 4 Olan Yardımcıya Özel Hizmet Tazminatının 4'üncü Derece İçin Geçerli Oran Üzerinden Ödenemeyeceği )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Müktesep Hak Aylığı Derecesi 4 Olan Memura 4'üncü Derece İçin Geçerli Oran Üzerinden Ödenememesi - 5'inci Dereceli Özel İdare Müdür Yardımcılığı Kadrosu/4'üncü Derece Müdür Yardımcılığı Kadrosu Bulunmadığı )"

Madde 39

DANIŞTAY

39D8.D20.10.1999E. 1997/2833 K. 1999/5307"ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ( Bakanlar Kurulu Kararının Kadrolara Atanmış Olanlar İbaresinde ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
KADRO ŞARTI ( Adalet Hizmetleri Tazminatının Ödenmesi İçin Gerekli Olması )"

Madde 40

DANIŞTAY

40D12.D22.11.2012E. 2009/8096 K. 2012/9374"İLK DEFA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA YAŞ ŞARTI (İdarelerin Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerini Gözeterek Atama Koşulu Belirleyebilecekleri - İlk Defa Öğretmen Olarak Atancaklar İçin 40 Yaşından Gün Almamış Olma Şartı Armasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
USTA ÖĞRETİCİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SONRADAN ÖĞERETMEN OLARAK ATANMASI (İlk Defa Öğretmen Olarak Atanacaklarda 40 Yaşından Gün Almamış Olma Şartı Arandığı - Usta Öğretici Olarak Görev Yapmış Kişilerin 40 Yaşından Gün Almamış Olma Koşulunu İlk Defa Usta Öğretici Olarak İstihdam Edildikleri Tarihte Taşımalarının Yeterli Olduğu)
ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA 40 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMA ŞARTI (İlk Defa Usta Öğretici Olarak İstihdam Edildikleri Tarihte Taşımalarının Yeterli Olduğu - Sonradan Öğretmen Olarak Atanırken 40 Yaşından Gün Almamış Olma Şartının İleri Sürülmesinin Hakkaniyete Uyarlı Olmadığı)"
40IDDGK16.12.2010E. 2007/2513 K. 2010/2429"YAŞ KOŞULU (Memuriyete Girişte Aranacak Yaş Koşulunun Sadece Genel Olarak Alt Sınır Şeklinde Belirlendiği ve İdarelerin Yerine Getirmekle Yükümlü Oldukları Hizmetin Özellikleri ve Niteliği Dikkate Alınarak Yaş Konusunda Üst Sınır Belirlemelerinin Mümkün Olduğu)
MEMURİYETE GİRİŞTE ARANACAK YAŞ KOŞULU (Sadece Genel Olarak Alt Sınır Şeklinde Belirlendiği ve İdarelerin Yerine Getirmekle Yükümlü Oldukları Hizmetin Özellikleri ve Niteliği Dikkate Alınarak Yaş Konusunda Üst Sınır Belirlemelerinin Mümkün Olduğu)
ATAMANIN YAPILMAMASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Dava Konusu Yönetmelik Hükmünde Yer Alan 27 Yaşından Gün Almamış Olma Koşulunu Taşımadığı Anlaşıldığından Atamasının Yapılmamasına İlişkin İşlemde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı)"
40D12.D27.2.2008E. 2006/295 K. 2008/1237"ORMAN MUHAFAZA MEMURU KADROSUNA ATANACAKLAR İÇİN YAŞ ŞARTI ( İlişkin Bir Belirleme Olmadığı Halde Bu Koşulun Klavuz İle Düzenlenerek Davacının Atamasının Yapılmaması İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLEMESİ ( Orman Muhafaza Memuru Kadrosuna Atanacaklar İçin Yaş Şartına İlişkin Bir Belirleme Olmadığı Halde Bu Koşulun Klavuz İle Düzenlenmesi Suretiyle Davacının 25 Yaşından Gün Almadığından Bahisle Atamasının Yapılmaması İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KLAVUZ İLE YAPILAN DÜZENLEME ( Orman Muhafaza Memuru Kadrosuna Atanacaklar İçin Yaş Şartına İlişkin Bir Belirleme Olmadığı Halde Bu Koşulun Klavuz İle Düzenlenmesi Suretiyle Davacının Atamasının Yapılmaması İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
40D11.D30.1.2008E. 2005/4772 K. 2008/662"18 YAŞINDAN ÖNCE EVLENME ( Reşit Olduğunun Kabulü Gerektiği - Reşit Olduğu ( Evlendiği ) Tarihten İtibaren Geçen Hizmetlerinin Emekliliğe Esas Hizmet Süresinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
REŞİT OLMA TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇEN HİZMETLER ( Davacının 18 Yaşını İkmalden Önce Evlenmesi Sebebiyle - Evlendiği Tarihten İtibaren Geçen Hizmetlerinin Emekliliğe Esas Hizmet Süresinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
EMEKLİLİĞE ESAS HİZMET SÜRELERİ ( Emekli Sandığı İşlemi - Davacının 18 Yaşını İkmalden Önce Evlenmesi Sebebiyle Reşit Olduğu ( Evlendiği ) Tarihten İtibaren Geçen Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
EMEKLİ SANDIĞI ( Davacının 18 Yaşını İkmalden Önce Evlenmesi Sebebiyle Reşit Olduğu ( Evlendiği ) Tarihten İtibaren Geçen Hizmetlerinin Emekliliğe Esas Hizmet Süresinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
EVLENME İLE KAZANILAN RÜŞD ( Evlendiği Tarihten İtibaren Geçen Hizmetlerinin Emekliliğe Esas Hizmet Süresinde Değerlendirilmesi Gerektiği )"
40D12.D18.5.2007E. 2005/5972 K. 2007/2493"ATAMANIN YAPILMAMIŞ OLMASI ( ÖSYM Müracaat Formunda Yer Alan 27 Yaşından Gün Almamış Olmak Şartını Taşımadığından Bahisle Atamasının Yapılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU ( ÖSYM Müracaat Formunda Yer Alan 27 Yaşından Gün Almamış Olmak Şartını Taşımadığından Bahisle Atamasının Yapılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YAŞ ŞARTI ( İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü Mezunu - ÖSYM Müracaat Formunda Yer Alan 27 Yaşından Gün Almamış Olmak Şartını Taşımadığından Bahisle Atamasının Yapılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İTFAİYE TEŞKİLLERİNİN KURULUŞ GÖREV EĞİTİM VE DENETİM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ( ÖSYM Müracaat Formunda Yer Alan 27 Yaşından Gün Almamış Olmak Şartını Taşımadığından Bahisle Atamasının Yapılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
40D12.D8.11.2006E. 2006/970 K. 2006/4488"YAŞ KOŞULU ( Davacının Kanun Tüzük Yönetmelik Yerine Sınav Kılavuzunda Getirilen Yaş Koşulunu Taşımadığından Bahisle Atama Talebinin Reddi Yolundaki İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ATAMA TALEBİNİN REDDİ ( Davacının Kanun Tüzük Yönetmelik Yerine Sınav Kılavuzunda Getirilen Yaş Koşulunu Taşımadığından Bahisle Atama Talebinin Reddi Yolundaki İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
40D5.D16.9.2005E. 2002/1094 K. 2005/3654"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Davacıya Memuriyete Girişte Verilen Bir Derecenin Üzerinden "Müteaddit Terfiler" Geçtikten Sonra Geri Alınmasının İstikrar İlkesi İle Bağdaşmayacağı )
DAVACIYA MEMURİYETE GİRİŞTE VERİLEN BİR DERECE ( Üzerinden "Müteaddit Terfiler" Geçtikten Sonra Geri Alınmasının İstikrar İlkesi İle Bağdaşmayacağı )
MEMURA VERİLEN DERECENİN GERİ ALINMASI ( Davacıya Memuriyete Girişte Verilen Bir Derecenin Üzerinden "Müteaddit Terfiler" Geçtikten Sonra Geri Alınmasının İstikrar İlkesi İle Bağdaşmayacağı )"
40D11.D22.3.2005E. 2002/332 K. 2005/1557"EMEKLİLİĞE ESAS HİZMET SÜRELERİNİN HESABI ( Sağlık Ocağında Ebe Olarak Görev Yapan Davacının 18 Yaşından Önce Evlenme İle Reşit Olduğu Süre Hesabında Dikkate Alınması Talebi - Kazai Rüşt Kararı Aldırmadan Fiili Hizmet Sayılamayacağı )
REŞİT OLMADAN ÖNCEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ ( Sağlık Ocağında Ebe Olarak Görev Yapan Davacının 18 Yaşından Önce Evlenme İle Reşit Olduğu Süre Hesabında Dikkate Alınması Talebi - Kazai Rüşt Kararı Aldırmadan Fiili Hizmet Sayılamayacağı/Reddinin Doğru Olduğu )
KAZAİ RÜŞT KARARI ( Aldırmadan 18 Yaş Öncesi Hizmetin Fiili Hizmet Sayılamayacağı - Sağlık Ocağında Ebe Olarak Görev Yapan Davacının 18 Yaşından Önce Evlenme İle Reşit Olduğu Süre Hesabında Dikkate Alınması Talebinin Reddi )
EVLENME İLE REŞİT OLMA ( Kişinin Medeni Haklarını Kullanmasına Yönelik Olduğu - Kazai Rüşt Kararı Aldırmadan 18 Yaş Öncesi Hizmetin Fiili Hizmet Sayılamayacağı/Emekliliğe Esas Hizmet Sürelerinin Hesaplanmasında Değerlendirilemeyeceği )
FİİLİ HİZMET SAYILMAYAN ÇALIŞMALAR ( Kazai Rüşt Kararı Aldırmadan 18 Yaş Öncesi Hizmet/Emekliliğe Esas Hizmet Sürelerinin Hesaplanmasında Değerlendirilemeyeceği - Evlenmenin Kişiyi Reşit Kılacağı Yolundaki Düzenlemenin Kişinin Medeni Haklarını Kullanmasına Yönelik Olduğu )"
40D5.D15.11.1995E. 1993/689 K. 1995/3549"İNTİBAK İŞLEMİ ( Kesinleşen Yargı Kararının Sadece Hüküm Fıkrasıyla Değil Gerekçe İtibariyle de Tarafları Bağlayıcı Olması )
KESİNLEŞEN MAHKEME KARARININ GEREKÇESİ ( Kesin Hüküm Etki ve Niteliğine Sahip Olarak Tarafları Bağlaması-İntibak İşlemi )
KESİN HÜKÜM ( Sadece Hüküm Fıkrasının Değil Gerekçenin de Tarafları Bağlaması-İntibak İşlemi )
İDARENİN KESİN YARGI KARARININ GEREKÇESİNE AYKIRI İŞLEM YAPMASI ( İntibak İşlemi-Kesin Hüküm )"

Madde 41

YARGITAY

41YHGK7.3.2007E. 2007/9-120 K. 2007/120"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Aynı Yerde Sözleşmeli Personel Olarak Çalışmak İçin İstifa Eden İşçi Hak Kazanamayacağı )
KIDEM TAZMİNATI ( Aynı Yerde Sözleşmeli Personel Olarak Çalışmak İçin İstifa Eden İşçi Hak Kazanamayacağı )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Aynı Yerde Sözleşmeli Personel Olarak Çalışmak İçin İstifa Eden İşçi İhbar ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
İSTİFA ( Aynı Yerde Sözleşmeli Personel Olarak Çalışmak İçin İstifa Eden İşçi İhbar ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanamayacağı )"

DANIŞTAY

41D5.D10.2.2016E. 2015/358 K. 2016/653"SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ MEMUR KADROSUNA ATANMASI ( 25.06.2013 Tarihi İtibariyle Belediyede Fiilen Çalışan Sözleşmeli Personel - Belediyelerde Çalışan Sözleşmeli Personellerin Kadroya Alınmasına İlişkin Kanun Düzenlemesi Uyarınca Kadroya Alınma Başvurusu Bulunan Davacının Memur Kadrosuna Alınması Gereği )
BELEDİYEDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN HARİTA TEKNİKERİ ( Memur Kadrosuna Alınma - Belediye Kanununda Belirtilen Genel Şartları Taşıyan ve Süresinde Müracaat Eden Sözleşmeli Personelin Kadroya Alınma İsteminin Reddinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
41IDDGK30.12.2004E. 2004/643 "SINAVSIZ YAPILAN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığının Bireysel Nitelikteki Şef ve Şef Yardımcılığı Kadrolarına Sınavsız Yapılan Atama İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI ( Bireysel Nitelikteki Şef ve Şef Yardımcılığı Kadrolarına Sınavsız Yapılan Atama İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
ŞEF VE ŞEF YARDIMCILIĞI KADROLARINA YAPILAN ATAMA ( Davacı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığının Sınavsız Yapılan Atama İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
AKTİF HUSUMET ( Davacı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığının Bireysel Nitelikteki Şef ve Şef Yardımcılığı Kadrolarına Sınavsız Yapılan Atama İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
DAVA EHLİYETİ ( Davacı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığının Bireysel Nitelikteki Şef ve Şef Yardımcılığı Kadrolarına Sınavsız Yapılan Atama İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )"
41D5.D3.11.1999E. 1997/3265 K. 1999/3303"TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ( Rehber Öğretmenliğe Atanma Şartları )
REHBER ÖĞRETMENLİĞE ATANMA ( Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Belirlediği Şartlar )
ATAMA ( Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Rehber Öğretmenliğe Atanma İçin Getirdiği Şartlar )
MEZUNİYET ŞARTI ( Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Rehber Öğretmenliğe Atanma İçin Getirdiği Şartlardan Biri )"
41IDDGK25.12.1998E. 1997/699 K. 1998/708"GÖREVDEN ALINMA ( Yönetmelikte Eşitliğe Aykırı Davranılması )
EŞİTLİK İLKESİ ( Aynı Hukuki Durumda Bulunan Kişilere Hukuk Kurallarının Aynı Şekilde Uygulanması Anlamını Taşıması )
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ( Birinin İçin Uygulanıp da Başkası İçin Uygulanmaması Eşitliğe Aykırı Olması )"
41D5.D24.12.1997E. 1995/2403 K. 1997/3313"BOŞ KADROYA ATAMA ( İdarenin Takdir Yetkisinin Olması )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Boş Kadroya Atama Yapılması Hususunda )
HASTAHANE MÜDÜRLÜĞÜ ( Boşalan Kadroya İdare Tarafından Yapılan Atama )"
41D12.D8.10.1997E. 1997/632 K. 1997/2064"MEMURİYET SINAVINA GİRERKEN YANLIŞ BİLGİ VEREN KİŞİ ( Sonradan Mezun Olmadığının Anlaşılması Üzerine Görevine Son Verilmesi )
İŞE GİRMEDE YANLIŞ BİLGİ VERME ( Görevine Son Verilmesi )
GÖREVE SON VERME ( İşe Girmede Yanlış Bilgi Veren Kişi )
DEVLET MEMURU ( İşe Girerken Yanlış Bilgi Veren Kişinin Görevine Son Verilmesi )"
41D5.D16.4.1997E. 1995/4153 K. 1997/863"ŞEFLİK KADROSUNA ATAMA ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Dahil Olması )
GENEL İDARE HİZMETLERİ ( Şeflik Kadrosuna Atanacaklarda Dini Eğitim Görmüş Olmak Koşulunun Aranmasının Yasaya Aykırı Olması )
ÖĞRENİM ŞARTI ( Şeflik Kadrosuna Atamada Dini Eğitim Görmüş Olmak Koşulunun Aranmasının Yasaya Aykırı Olması )
DİNİ EĞİTİM ŞARTI ( Şeflik Kadrosuna Atanacaklarda İstenmesinin Yasaya Aykırı Olması )"

Madde 43

DANIŞTAY

43D2.D14.10.2016E. 2016/11404 K. 2016/3801"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Yürüttüğü Fakülte Sekreterliği Görevine Ait Ek Gösterge Adı Geçen Bakımından Kazanılmış Hak Oluşturmayacağından Daha Düşük Ek Göstergeli Görev Olan Enstitü Sekreterliğine Atanmasına Dair İşlemin Ek Gösterge Yönünden Hukuka Aykırı Bulunarak İptali Yolunda Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )
EK GÖSTERGE ( Kamu Görevlerinin Eski Görevlerinin Ek Göstergesine Sahip Bir Göreve Atanma Zorunluluğu Bulunmadığı - Davacının Daha Düşük Ek Göstergeli Bir Görev Olan Enstitü Sekreterliğine Atanmasına Dair İşlemin Ek Gösterge Yönünde Hukuka Aykırı Bulunarak İptali Yolunda Verilen İdare Mahkemesinde Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )
KAZANILMIŞ HAK ( 657 Sayılı Kanuna Tabi Görevlerde İken Bulundukları Kadrolardan Diğer Kadrolara Naklen Atananların Kazanılmış Hak Derecelerinin Korunması Gerektiği Belirtilmiş Olmakla Birlikte Anılan Kamu Görevlerinin Eski Görevlerinin Ek Göstergesine Sahip Bir Göreve Atanma Zorunluluğuna Dair Bir Hükme Yer Verilmediği )"
43D11.D18.12.2013E. 2011/854 K. 2013/13683"MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumunda Değişiklik Olması Halinde Tamamlanan Üst Öğrenimin Atanılan Pozisyon Unvanı İlgili Olması Kaydıyla Brüt Ücretlerinin Yeni Öğrenim Durumlarına Göre Belirlenmesi Gerektiği )
ÜST ÖĞRENİME GEÇME ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi - Sözleşmeli Hemşire Olarak Görev Yapan ve 657 S. Yasa'da Öngörülen Bir Kadroyu İşgal Etmediği Açık Olan Davacının Bitirmiş Olduğu Üst Öğrenim Sebebiyle Ek Gösterge Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödemelerden Yararlandırılması Hukuken Mümkün Bulunmadığı )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE YAN ÖDEMELERDEN YARARLANDIRILMA ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi - 657 S. Devlet Memurları Kanunu'nun Temelini Sınıflar ve Sınıflar İçinde Yer Alan Kadro Esası Oluşturmakta Olup Anılan Kanun'un 4. Md.sinin A Fıkrası Kapsamında Belli Bir Kadroya Bağlı Olarak Görev Yapmayanlara Bu Kanun'da Yer Alan Ödemelerin Yapılamayacağı )
SÖZLEŞMELİ ÜCRETİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ ( Mezun Olunan Lisans Eğitiminin İntibakta Değerlendirilmesi İstemi - Sözleşmeli Personel Statüsünde Hemşire Olarak Görev Yaptığı Açık Olan ve Mesleği İle İlgili Bir Üst Öğrenimi Tamamlayan Davacının Sözleşme Ücretinin Yeniden Belirlenmesi Gerektiği )"
43D2.D29.12.2011E. 2008/2788 K. 2011/7618"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Kadastro Teknisyeni Olarak Kontrol Memuru Kadrosunda Görev Yapan Davacının İktisatçı - Ekonomist Kadrolarında Çalışanlar İçin Öngörülen Ek Göstergeden Yararlanamayacağı )
KADASTRO TEKNİSYENİ ( Ek Gösterge Cetveli'nin Teknik Hizmetler Sınıfı Bölümü'nün ( B ) Bendinde Yer Alan Ek Göstergelerden Yararlanabilmek İçin Teknik Hizmetler Sınıfında Bulunmak ve Belirtilen Kariyer Unvanlara İlişkin Kadrolarda Görev Yapıyor Olmak Gerektiği )
EK GÖSTERGE VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI RAKAMINDAN YARARLANMA İSTEMİ ( Kadastro Teknisyeni Davacının İktisatçı - Ekonomist Kadrolarında Çalışanlar İçin Öngörülen Ek Göstergeden Yararlanamayacağı )
TEKNİK HİZMETLER SINIFI ( Kadastro Teknisyeni Davacının Ek Gösterge ve Özel Hizmet Tazminatı Rakamından Yararlanma İsteminde Teknik Hizmetler Sınıfında Bulunmaması Nedeniyle İsteminin Reddi Gerektiği )
İKTİSAT BÖLÜMÜ MEZUNU DAVACI ( Kadastro Teknisyeni Olarak Kontrol Memuru Kadrosunda Görev Yapan Davacının İktisatçı - Ekonomist Kadrolarında Çalışanlar İçin Öngörülen Ek Göstergeden Yararlanamayacağı )"
43D2.D27.12.2010E. 2008/2463 K. 2010/5121"SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA OLAN KADROLAR ( 657 S. Yasa'ya Ekli I Sayılı Cetvelin " III - Sağlık Hizmetleri Sınıfı " Bölümünde Sayılanlar Dışında Kalanlardan Yükseköğrenim Görenlere Bu Bölümde Sayılan Ek Gösterge Rakamlarının Uygulanabilmesi İçin Anılan Personelin 1., 2., 3. veya 4. Dereceden Aylık Alması Gerektiği )
YÜKSEK ÖĞRENİM NEDENİYLE MAAŞ FARKI İSTEMİ ( Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödemelerden Yararlandırılması Gerektiği - Ek Gösterge Rakamlarının Uygulanabilmesi İçin Anılan Personelin 1., 2., 3. veya 4. Dereceden Aylık Alması Gerektiği )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Davacının Sağlık Programları İşletmeciliği Programının Davacının Görev Yaptığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı İle İlgili Olması Nedeniyle Davacının Bitirmiş Olduğu Üst Öğrenim Dolayısıyla Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödemelerden Yararlandırılması Gerektiği )"
43D2.D14.12.2009E. 2008/3528 K. 2009/4675"KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME SINAVI ( Branşlara Göre Kontenjan Sınırlaması Getirilmesinin Yasal Dayanağının Kalmadığı - Davacının “Tarih” Alanı İçin Belirlenen Kontenjana Giremediğinden Bahisle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KONTENJAN YETERSİZLİĞİ ( Uzman Öğretmenlik Sertifikası Almaya Hak Kazanamama - Kontenjan Sınırlaması Getirilmesinin Yasal Dayanağının Kalmadığı/Davacının “Tarih” Alanı İçin Belirlenen Kontenjana Giremediğinden Bahisle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI ALMAYA HAK KAZANAMAMA ( Kontenjan Sınırlaması Getirilmesinin Yasal Dayanağının Kalmadığı/Davacının “Tarih” Alanı İçin Belirlenen Kontenjana Giremediğinden Bahisle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Branşlara Göre Kontenjan Sınırlaması Getirilmesinin Yasal Dayanağının Kalmadığı - Davacının “Tarih” Alanı İçin Belirlenen Kontenjana Giremediğinden Bahisle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
43D11.D21.3.2008E. 2006/7641 K. 2008/2763"EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİSİ ÇALIŞANI ( Anılan Şirketin Özelleştirilmesi Üzerine Sandıkla İlgisi Sürdürülen Davacının Özelleştirme Tarihinden Sonra Özel Hukuka Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylığına Esas Derece ve Kademesinin Tespitinde Değerlendirilemeyeceği )
ŞİRKETİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ( Emekli Sandığı İştirakçisi Olarak Çalışan Davacının Sandıkla İlgisi Sürdürülen Davacının Özelleştirme Tarihinden Sonra Özel Hukuka Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylığına Esas Derece ve Kademesinin Tespitinde Değerlendirilemeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI ( Şirketin Özelleştirilmesi Üzerine Sandıkla İlgisi Sürdürülen Davacının Özelleştirme Tarihinden Sonra Özel Hukuka Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylığına Esas Derece ve Kademesinin Tespitinde Değerlendirilemeyeceği )
ÖZEL HUKUKA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMET SÜRELERİ ( Kazanılmış Hak Aylığına Esas Derece ve Kademesinin Tespitinde Değerlendirilemeyeceği - Emekli Sandığı İştirakçisi Olarak Çalışan Davacının Şirketin Özelleştirilmesi Üzerine Sandıkla İlgisinin Sürdürülmesi )"
43D11.D20.2.2008E. 2005/2061 K. 2008/1652"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Kontrol Mamuru Kadrosunda Görev Yaptığı Dikkate Alındığında Ek Göstergenin Yüksek Öğrenimi Dolayısıyla Elde Elmiş Olduğu “Ekonomici” Unvanına Göre Belirlenmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KONTROL MAMURU ( Kadrosunda Görev Yaptığı Dikkate Alındığında Ek Göstergenin Yüksek Öğrenimi Dolayısıyla Elde Elmiş Olduğu “Ekonomici” Unvanına Göre Belirlenmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Özel Hizmet Tazminatı İstemi )
PARASAL HAKLARIN FAİZİYLE ÖDENMESİ ( Davacının Yoksun Kaldığı Parasal Haklarının İdareye Başvuru Tarihi İtibariyle Hesaplanacak Yasal Faiziyle Birlikte Davacıya Ödenmesine Hükmedilmesinde İsabet Görülmediği )"
43D11.D18.2.2008E. 2005/1881 K. 2008/1533"BAŞKA HİZMET SINIFINA ATANMA ( Kariyerleri ve Meslekleri Dışındaki Kadroya Atananlar/Ek Göstergelerden Yararlanabilmeleri İçin Atamlarının İlk Dört Dereceli Kadroya Yapılmış Olması Gereği )
EK GÖSTERGELERDEN YARARLANMA ( Başka Hizmet Sınıfına Atananların Meslekleriyle İlgili Öngörülenlerden Yararlanması/Atamalarının İlk Dört Dereceli Kadroya Yapılması İle Mümkün Olabileceği )
İLK DÖRT DERECELİ KADRO ( Başka Hizmet Sınıfına Atananlar - Meslekleriyle İlgili Öngörülenlerden Ek Göstergelerden Yararlanabilmeleri İçin Atamalarının Bu Kadrolara Yapılması İle Mümkün Olacağı )"
43D11.D12.2.2008E. 2005/2478 K. 2008/1230"SÖZLEŞMELİ MEMUR ( Emekliye Ayrılan Davacının Emekli Keseneğine Esas Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilen Aylıksız İzin Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilmesine Olanak Bulunmadığı )
AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ ( Sözleşmeli Personel Statüsünde Memur Olarak Görev Yapmakta İken Emekliye Ayrılan Davacının Emekli Keseneğine Esas Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilen Aylıksız İzin Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilemeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK AYLIKLARI ( Sözleşmeli Personel Statüsünde Memur Olarak Görev Yapmakta İken Emekliye Ayrılan Davacının Emekli Keseneğine Esas Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilen Aylıksız İzin Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilemeyeceği )
EMEKLİYE SEVK İŞLEMİ ( İdarece Kazanılmış Hak Aylık Derece ve Kademesinin Yanlış Tespit Edilmesinin Emekliye Sevk İşleminin İptalini Gerektiren Bir Husus Olmadığı )"
43DIBGK7.12.2007E. 2005/2 K. 2007/1"DEVLET MEMURLARININ FİİLEN GÖREV YAPMAKTA OLDUKLARI KADRO ( Ek Gösterge Öngörülmesi Halinde Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
EK GÖSTERGE ( 657 S.K. Uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında Kimyager Kadrosunda Görev Yapanların Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği - Kimya Mühendisi )
KADRO UNVANI ( Devlet Memurlarının Fiilen Görev Yapmakta Oldukları - Mezuniyet Diplomasında Yer Alan Unvan Yani Tahsil Durumu Dikkate Alınarak Ek Gösterge Uygulamasından Yararlanamayacakları )
MÜHENDİS UNVANINA SAHİP OLUP TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA KİMYAGER KADROSUNDA GÖREV YAPANLAR ( Ek Gösterge Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
MEZUNİYET DİPLOMASINDA YER ALAN UNVAN ( Devlet Memurlarının Fiilen Görev Yapmakta Oldukları Kadro Unvanları İçin Ek Gösterge Öngörülmesi Halinde Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA KİMYAGER KADROSUNDA GÖREV YAPANLAR ( Ek Gösterge Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği - Kimya Mühendisi )"
43D11.D26.12.2006E. 2004/5151 K. 2006/6415"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Daire Başkanlığı Görevi Nedeniyle Makam Tazminatından Yararlanabilmek İçin Gerekli Olan Altı Aylık Sürenin Hesabında Yeni Göreve Atama Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Kadar Olan Sürenin Esas Alınması Gerektiği )
ATAMA EMRİNİN YILLIK VE SIHHİ İZİN KULLANDIĞI SIRADA TEBLİĞ EDİLMESİ ( Makam Tazminatından Yararlanabilmek İçin Gerekli Olan Altı Aylık Sürenin Hesabında Yeni Göreve Atama Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Kadar Olan Sürenin Esas Alınması Gerektiği )
ALTI AYLIK SÜRENİN HESABI ( Atama Emrinin Yıllık ve Sıhhi İzin Kullandığı Sırada Tebliğ Edilmesi - Makam Tazminatından Yararlanabilmek İçin Gerekli Olan Altı Aylık Sürenin Hesabında Yeni Göreve Atama Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Kadar Olan Sürenin Esas Alınması Gerektiği )"
43D11.D18.4.2006E. 2004/87 K. 2006/1887"BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ ( Öngörülen Ek Gösterge Rakamından Yalnızca Bakanlıkların Taşra Teşkilatının Başında Bulunan Kamu Görevlilerinin Yararlanabileceği )
EK GÖSTERGE RAKAMI ( Bakanlık İl Müdürleri İçin Öngörülen - Yalnızca Bakanlıkların Taşra Teşkilatının Başında Bulunan Kamu Görevlilerinin Yararlanabileceği )
TAŞRA TEŞKİLATININ BAŞINDA BULUNAN KAMU GÖREVLİLERİ ( Bakanlık İl Müdürleri İçin Öngörülen Ek Gösterge Rakamından Yalnızca Bakanlıkların Taşra Teşkilatının Başında Bulunan Kamu Görevlilerinin Yararlanabileceği )"
43D11.D6.4.2005E. 2002/1618 K. 2005/1760"MÜFETTİŞLERE UYGULANAN EK GÖSTERGEDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( 8 Yıllık Mesleki Görev Tamamlamış Olma Şartı - Memur ve Sosyal Hizmet Uzmanı Olarak Geçen Sürenin Mesleki Görev Kapsamına Girmemesi )
MEMUR VE SOSYAL HİZMET UZMANI OLARAK GEÇEN SÜRE ( Müfettişlere Uygulanan Ek Göstergeden Yararlandırılmak İçin Aranan 8 Yıllık Mesleki Görev Süresine Dahil Edilemeyeceği )
SOSYAL HİZMET UZMANI OLARAK GEÇEN SÜRE ( Müfettişlere Uygulanan Ek Göstergeden Yararlanmak İçin Aranan 8 Yıllık Mesleki Görev Süresine Dahil Edilemeyeceği )
EK GÖSTERGEDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Müfettiş Olmadan Önceki Memur ve Sosyal Hizmet Uzmanı Olarak Geçen Sürenin Gözönünde Bulundurulamayacağı )"
43D11.D22.3.2005E. 2002/5061 K. 2005/1546"ÖĞRENİM DURUMU DEĞİŞENLERİN İNTİBAKI ( Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması Nedeniyle "Sağlık Bilimi Lisansiyeri" Kabul Edilmesi - Maaş ve Özlük Haklarının Buna Göre Ödenmesi Gereği )
ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRMEK ( Maaş ve Özlük Haklarının Buna Göre Ödenmesi Gereği - Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması Nedeniyle "Sağlık Bilimi Lisansiyeri" Kabul Edilmesi )
MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI ( Öğrenim Durumu Değişenlerin İntibakının Yapılıp Buna Göre Ödenmesi Gereği - Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması )
SAĞLIK BİLİMİ LİSANSİYERİ ( Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması - İntibakının Yapılıp Maaş ve Özlük Haklarının Buna Göre Ödenmesi Gereği )"
43D11.D7.3.2005E. 2004/5342 K. 2005/955"DEVLET MEMURLARI KANUNU'NA EKLİ ( I ) SAYILI CETVEL ( Teknik Hizmetler Sınıfı Bölümü ( A ) Bendinde Öngörülen Ek Gösterge Rakamının Uygulanması Gerektiğinden Aksi Yönde Tesis Olunan Dava Konusu İşlemde ve Temyize Konu Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )
GÖSTERGE RAKAMI ( 657 S. Kanuna Ekli ( I ) Sayılı Cetvel - Teknik Hizmetler Sınıfı Bölümü ( A ) Bendinde Öngörülen Ek Gösterge Rakamının Uygulanması Gerektiğinden Aksi Yönde Tesis Olunan Dava Konusu İşlemde ve Temyize Konu Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
43D11.D7.3.2005E. 2002/4654 K. 2005/973"KİMYAGER OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA YER ALAN MÜHENDİSLERE İLİŞKİN EK GÖSTERGE RAKAMINDAN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Kimyagerlere Bu Hakkı Tanıyan Kanun Hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edilmiş Olması - İptal Edilen Yasa Maddesine Göre Hüküm Kurulamaması )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ETKİSİ ( Kimyager Olarak Çalışan Davacının Teknik Hizmetler Sınıfında Yer Alan Mühendislere İlişkin Ek Gösterge Rakamından Yararlandırılma Talebi - İptal Edilen Yasa Hükümlerinin Uygulanamaması )
MÜHENDİSLERE TEKNİK HİZMETLER SINIFINDAKİ PERSONEL NİTELİĞİYLE VERİLEN EK GÖSTERGE RAKAMLARINDAN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Kamu Kurumunda Kimyager Olarak Çalışan Davacının - Kimyagerlere Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli Niteliği Veren Yasa Hükmü Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edildiğinden Bu Yasa Hükmünün Uygulanamaması )
TEKNİK HİZMETLER SINIFINDAKİ MÜHENDİSLERE VERİLEN EK GÖSTERGE RAKAMLARINDAN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Kimyagerlere Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli Niteliği Veren Yasa Hükmü Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edildiğinden Bu Yasa Hükmünün Uygulanamaması )"
43D11.D22.12.2003E. 2001/1165 K. 2003/5619"TEKNİK HİZMETLER SINIFINA AİT BİR KADRODA GÖREV YAPAN MÜHENDİS ( Emeklilik Aylığının Tesbitinde Uygulanacak Gösterge Rakamının Tesbiti )
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MEZUNU OLUP TEKNİK HİZMETLER SINIFINA AİT BİR KADRODAN EMEKLİ OLAN DAVACI ( Emeklilik Aylığının Tesbitinde Uygulanacak Ek Gösterge Rakamı )
MÜHENDİS OLUP TEKNİK HİZMETLER SINIFINDAN EMEKLİ OLAN DAVACI ( Emeklilik Aylığının Tesbitinde Uygulanacak Ek Gösterge Rakamı )
EMEKLİLİK AYLIĞININ TESBİTİNDE UYGULANACAK EK GÖSTERGE RAKAMI ( Mühendis Olup Teknik Hizmetler Sınıfından Emekli Olan Davacının )"
43D11.D10.12.2003E. 2001/656 K. 2003/5447"BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLUP SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA LABORANT KADROSUNDA GÖREV YAPAN MEMUR ( Alacağı Aylığın ve Özlük Haklarının Tesbiti )
LABORANT KADROSUNDA GÖREV YAPAN BİYOLOJİ MEZUNU MEMUR ( Alacağı Aylık ve Özlük Haklarının Görev Yaptığı Kadroya Göre Belirleneceği )
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI LABORANT KADROSUNDA GÖREV YAPAN BİYOLOJİ MEZUNU MEMUR ( Alacağı Aylık ve Özlük Haklarının Görev Yaptığı Kadroya Göre Belirleneceği )
ÖZLÜK HAKLARININ TESBİTİNDE GÖREV YAPILAN KADRONUN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Biyoloji Mezunu Olan Memurun Sağlık Hizmetleri Sınıfı Laborant Kadrosunda Görev Yapması )"
43DIBGK24.1.2002E. 1999/1 K. 2002/1"BELEDİYE İKTİSAT MÜFETTİŞLERİ ( Mesleğe Özel Yarışma Sınavı İle Girmeyen - Yasal Şartları Taşımak Kaydıyla Belediye Müfettişleri Gibi Ek Göstergeden Yararlandırılabilecekleri )
GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI EK GÖSTERGE UYGULAMASI ( Belediye İktisat Müfettişleri/Mesleğe Özel Yarışma Sınavı İle Girmeyen - Yasal Şartları Taşımak Kaydıyla Belediye Müfettişleri Gibi Yararlandırılabilecekleri )
EK GÖSTERGE ( Belediye İktisat Müfettişleri/Mesleğe Özel Yarışma Sınavı İle Girmeyen - Yasal Şartları Taşımak Kaydıyla Belediye Müfettişleri Gibi Yararlandırılabilecekleri )
ÖZEL YARIŞMA SINAVINA GİRMEYEN BELEDİYE İKTİSAT MÜFETTİŞLERİ ( Yasal Şartları Taşımak Kaydıyla Belediye Müfettişleri Gibi Ek Göstergeden Yararlandırılabilecekleri )"
43D12.D28.2.2000E. 1998/2224 K. 2000/1078"İKTİSAT MÜFETTİŞLERİ ( Belediyelerde Atanan - 657 Sayılı Yasanın 43/g Maddesindeki Ek Göstergeden Yararlanabilmeleri )
BELEDİYELERDE ATANAN İKTİSAT MÜFETTİŞLERİ ( Görev Süresinin Geçmişi - 657 Sayılı Yasanın 43/g Maddesindeki Ek Göstergeden Yararlanabilmeleri )
EK GÖSTERGEDEN YARARLANABİLME ( Belediyelerde Atanan İktisat Müfettişleri - 657 Sayılı Yasanın 43/g Maddesindeki )"
43D5.D30.9.1999E. 1999/1589 K. 1999/2758"EMEKLİLİK ( Müfettişlik Görevinden Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 5. Derece Kadrolu Göreve Atanan ve Emekli Olanın Emekli Aylığına Müfettişler İçin Belirlenen Göstergenin Uygulanmaması )
MÜFETTİŞLİK GÖREVİNDEN GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA ATANAN KİŞİ ( Bu Görevden Emekli Olan Davacıya Müfettişler İçin Öngörülen Ek Göstergenin Uygulanmaması )
EK GÖSTERGE ( Müfettişlik Görevinden Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki Kadroya Atanan ve Emekli Olan Davacının Emekli Aylığına Müfettişler İçin Öngörülen Ek Göstergenin Uygulanmaması )"
43IDDGK15.1.1999E. 1998/523 K. 1999/22"BELEDİYE MÜFETTİŞİ ( İktisadi Teftiş Kurulu Müfettişlerinin Belediye Müfettişi Sayılamayacağı )
İKTİSADİ TEFTİŞ KURULU MÜFETTİŞLERİ ( Belediye Müfettişi Sayılamayacakları )"
43D10.D28.5.1998E. 1997/5279 K. 1998/2354"EK GÖSTERGE ( Emekli Sandığına Tabi Görevden Emekliye Ayrılan Şahıs )
EMEKLİLİK İKRAMİYESİ ( Birleştirilmiş Hizmet Süreleri Toplamı Esas Alınması )
YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMET SÜRESİ ( Emeklilik İkramiyesinde Dikkate Alınmaması )
BİRLEŞTİRİLMİŞ HİZMET SÜRELERİ ( Emeklilik İkramiyesinde Dikkate Alınması )"
43D12.D12.3.1998E. 1995/5656 K. 1998/738"APK UZMAN VE YARDIMCILARI ( Planlama Uzman ve Yardımcılarına Tanınan Haklardan Faydalanıp Faydalanamayacakları )-
PLANLAMA UZMAN VE YARDIMCILARINA TANINAN HAKLAR ( APK Uzman ve Yardımcılarının Faydalanıp Faydalanamayacakları-Bir Derece Ek Gösterge Özel Hizmet Tazminatı ve Lojman Tazminatı )
BİR DERECE, EK GÖSTERGE, ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE LOJMAN TAZMİNATI ( APK Uzman ve Yardımcılarına Söz Konusu Hakların Tanınıp Tanınmayacağı )"
43D12.D23.2.1998E. 1995/4625 K. 1998/475"EK GÖSTERGE UYGULAMASI ( Esas Alınacak Dereceler )
KAZANILMIŞ HAK AYLIKLARINI YÜKSELTEN DERECELER ( Ek Gösterge Uygulamasında Esas Alınacak Dereceler )
EK GÖSTERGE FARKLARININ ÖDENMESİ ( Ek Gösterge Uygulamasında Esas Alınacak Dereceler )"
43D12.D27.3.1996E. 1995/5075 K. 1996/1059"GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI ( Dereceli Kadrolardan Birine Atanmayan Şahıs )
EK GÖSTERGE ( Dereceli Kadrolardan Birine Atanmayan Şahsın Yararlanamaması )"
43D8.D7.11.1995E. 1995/2464 K. 1995/3442"TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA GÖREV YAPAN MEMURLAR ( Farklı Oran ve Miktarlarda Zam ve Özel Hizmet Tazminatı Öngören Cetvelin İptali Talebi )
ZAM VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ FARKLI ORAN VE MİKTARLAR ÜZERİNDEN TESBİTİ ( İşlemin İptali Talebi )
MEMUR ZAM VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ FARKLI ORAN VE MİKTARLAR ÜZERİNDEN TESBİTİ ( İşlemin İptali Talebi )"
43D5.D4.4.1995E. 1995/895 K. 1995/1295"RE`SEN EMEKLİLİK ( Mahkemenin İptal Kararı Vermesi )
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ( Mahkeme Tarafından Re'sen Emeklilikle İlgili )
İPTAL DAVASI ( Re'sen Emeklilikle İlgili )
İDARENİN MAHKEME KARARINI UYGULAMASI ( Re'sen Emeklilikle İlgili Verilen Karar )
ATAMA İŞLEMİ ( Yürütmeyi Durdurma Kararı Üzerine Eski Göreve Atamanın Yapılmasının Gerekmesi )"
43D5.D18.5.1992E. 1989/208 K. 1992/1489"EK GÖSTERGE UYGULAMASI ( Teknik Hizmetler Sınıfından Genel İdari Hizmetler Sınıfına Atanılması Halinde )
TEKNİK HİZMETLER SINIFINDAN GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA ATANMA ( Ek Gösterge Uygulaması )"
43DIBGK14.6.1989E. 1989/1-2 K. 1989/2"DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Memurların Yükselebilecekleri Dereceler - Ek Göstergelerin İlgililere Verilmesi )
EK GÖSTERGENiN İLGİLİLERE VERİLMESİ ( Devlet Memurları Kanununa Göre )"

UYUŞMAZLIK

43UMH29.9.1997E. 1997/26 K. 1997/39"ASKER KİŞİNİN KENDİSİ İÇİN EK GÖSTERGENİN UYGULANMASI TALEBİNİN REDDİ (İşlemin İptali Bakımından Görevli Mahkeme)
ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN OLMA ŞARTI (Asker Kişiyi İlgilendiren Davanın AYİM'nde Görülebilmesi İçin)"

SAYIŞTAY

43STKK30.5.2012 K. 35037"İKRAMİYE ( Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine Tabi Çalışan Personele Yapılan Ödemede Kanunda Yer Alan Aylık Tanımı Dışında Kalan Özlük Haklarının İkramiye Hesabına Dahil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
DEVLET MEMURLARI KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİ ÇALIŞAN PERSONEL ( İkramiye Ödemesi - Kanunda Yer Alan Aylık Tanımı Dışında Kalan Özlük Haklarının İkramiye Hesabına Dahil Edilemeyeceği )
AYLIK TANIMI DIŞINDA KALAN ÖZLÜK HAKLARI ( İkramiye Hesabına Dahil Edilmesinin Mümkün Olmadığı - Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine Tabi Çalışan Personele Yapılan Ödeme )
ÖZLÜK HAKLARI ( Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine Tabi Çalışan Personele Yapılan İkramiye Ödemesinde Kanunda Yer Alan Aylık Tanımı Dışında Kalan Özlük Haklarının İkramiye Hesabına Dahil Edilemeyeceği )"
43STKK30.11.2010 K. 32255"BİRİNCİ DERECEDEN UZMAN ÜNVANLI KADROLARA ATANANLAR ( Bu Kadrolarda Bulundukları Sürece Daha Önce Almış Oldukları En Yüksek Ek Gösterge Üzerinden Ödeme Yapılacağı - Makam Tazminatı/Görev Tazminatı )
MAKAM TAZMİNATI ( Birinci Dereceden Uzman Ünvanlı Kadrolara Atananlara Bu Kadrolarda Bulundukları Sürece Daha Önce Almış Oldukları En Yüksek Ek Gösterge Üzerinden Ödeme Yapılacağı )
GÖREV TAZMİNATI ( Birinci Dereceden Uzman Ünvanlı Kadrolara Atananlara Bu Kadrolarda Bulundukları Sürece Daha Önce Almış Oldukları En Yüksek Ek Gösterge Üzerinden Ödeme Yapılacağı )
ATANMA ( Birinci Dereceden Uzman Ünvanlı Kadrolara/Bu Kadrolarda Bulundukları Sürece Daha Önce Almış Oldukları En Yüksek Ek Gösterge Üzerinden Ödeme Yapılacağı - Makam Tazminatı/Görev Tazminatı )"
43STKK16.1.2007 K. 29039"ÖZEL İDARE MÜDÜR ( Adı İl Özel İdare Müdürü Olarak Değiştirilen Özel İdare Müdürünün Özel İdare Bütçesinden Sorumlu Sayıştaya Hesap Veren Kişi Olduğu - Yargı Kuruluşları-Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında İl Müdürü Gibi Kabu Edilip Ek Göstergesinin 3000 Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
EK GÖSTERGE ( İl Özel İdare Müdürünün Yargı Kuruluşları-Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında İl Müdürü Gibi Kabul Edilmesi ve Ek Göstergesinin 3000 Olarak Kabul Edilmesi Gereği )"
43STKK14.11.2006 K. 28885"YAN ÖDEME VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( İşletme Müdürü Görevine Atanan Ancak Fiilen İşletme Müdürlüğü Görevi İfa Etmeksizin Merkezde Muhtelif Görevlerde Çalışan Personele Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Ödenmesinin Hatalı Olduğu )
FİİLEN İŞLETME MÜDÜRÜ GÖREVİNİ İFA ETMEYEN PERSONEL ( Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Ödenmeyeceği )
SAYMANIN SORUMLULUĞU ( Düzenlenen Belgelerin Doğruluğundan ve Yapılan Giderlerin Mevzuata Uygunluğundan Sorumlu Olduğu )"
43S1.D25.5.2006 K. 11076"MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERİ ( 1. Derece Yüksekokul Sekreteri Ek Göstergesi Yerine 2200 Yerine Kariyeri ile İlgili 1. Derece Öğretmen Ek Göstergesi 3000 Üzerinden Ödeme Yapılmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
EK GÖSTERGE ( Meslek Yüksekokul 1. Derece Sekreteri - 2200 Yerine 1. Derece Öğretmen Ek Göstergesi Olan 3000 Üzerinden Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı ) "
43STKK24.5.2005 K. 27950"İL YAZI İŞLERİ / İL PLANLAMA KOORDİNASYON / VE İL İDARE KURULU MÜDÜRLERİ ( Bu Kadrolarda Görev Yapanlara Bakanlık İl Müdürleri İçin Öngörülen 3000 Ek Gösterge Rakamı Üzerinden Ödeme Yapılamayacağı )
BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ ( İçin Öngörülen 3000 Ek Gösterge Rakamı Üzerinden İl Yazı İşleri Müdürü İl Planlama Koordinasyon Müdürü ve İl İdare Kurulu Müdürlerine Ödeme Yapılamayacağı )"
43S5.D11.7.2000 K. 9882"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( 2'nci Derecedeki Özel İdare Müdürüne İşgal Ettiği 1'inci Derece Kadroya Öngörülen Tazminatın Ödenebileceği )
İL ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ ( 2'nci Derecedeki - 1'inci Derece Kadroya Öngörülen Ek Göstergeyi Almasında Mevzuata Aykırı Bir Husus Bulunmadığı )
EK GÖSTERGE ( 1'inci Derece Kadroya Öngörülen - 2'nci Derecedeki Özel İdare Müdürüne İşgal Ettiği 1'inci Derece Kadroya Öngörülen Tazminatın Ödenebileceği )"
43STKK1.12.1989 K. 22079"BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜR YARDIMCILARI ( Daha Önce Sigorta Müfettişliği Görevlerinde Bulunmuş Olmakla Beraber Ödemelerin Yapıldığı Tarihlerde Kadrolarına Tahsisli Ek Göstergesi Bulunmayan - Müfettişler Gibi Ek Gösterge Verilebileceği )
EK GÖSTERGE ( Daha Önce Sigorta Müfettişliği Görevlerinde Bulunmuş Olmakla Beraber Ödemelerin Yapıldığı Tarihlerde Kadrolarına Tahsisli Ek Göstergesi Bulunmayan Bölge Çalışma Müdür Yardımcıları - Müfettişler Gibi Ek Gösterge Verilebileceği )"

Madde 45

DANIŞTAY

45D5.D12.11.2015E. 2013/3162 "GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Kanunla Görevlendirilmiş Kurumun Mevzuatla Belirlenmiş Görev Alanı İçinde Yer Alan Geçici Netilikli Bir Hizmet İçin Kamu Görevlilerinin Geçici Olarak Görevlendirilebilecekleri - Örgütsel Altyapının Henüz Oluşturulmaması ve Bir Kadro ile İlgilendirilmemiş Olan Yeni Bir Kamu Hizmetini Yürütmek Amacıyla Kamu Görevlilerinin Kadrolarıyla Bağlarını Sürdürmek Koşuluyla Geçici Olarak Görevlindirilebilecekleri )
GEÇİCİ GÖERVLENDİRMEYE YETKİLİ MAKAM ( Geçici Görevlendirmenin Atamaya Yetkili Amir Tarafından Yapılabileceği - Geçici Nitelikli Hizmet Değişen ve Gelişen Sosyal Ekonomik ve Kültürel Koşulların Sonucu Ortaya Çıkan Yeni Kamu Hizmetini Yürütmek Amacı ile Kamu Görevlilerinin Geçici Olarak Görevlendirilebileceği )"
45D5.D11.2.2011E. 2008/6654 K. 2011/526"ODACI OLARAK GÖREVLENDİRME ( Kadro Unvanı Olan Bekçi Kadrosunun Görev Tanımı İle Uyuşmadığından Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KADRO UNVANI BEKÇİ OLAN DAVACI ( Bulunduğu Bekçi Kadrosu Dışında Odacı Kadrosunun Görevini Yerine Getirmekle Yükümlü Tutulması - Kadro Unvanı Olan Bekçi Kadrosunun Görev Tanımı İle Uyuşmadığından Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
BİRİM İÇİNDE GÖREVLENDİRME ( Odacı Olarak Görevlendirme - Bekçi Kadrosu Dışında Odacı Kadrosunun Görevini Yerine Getirmekle Yükümlü Tutulması/Kadro Unvanı Olan Bekçi Kadrosunun Görev Tanımı İle Uyuşmadığından Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
45D5.D22.2.2010E. 2008/6194 K. 2010/850"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 1. Dereceli İlçe Müftülüğü Kadrosunda Görev Yapan Davacının Bulunduğu Kadro Derecesi Gözetilmeksizin 2. Derece İl Müftü Yardımcılığı Kadrosuna Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
NAKLEN ATANMA ( İlçe Müftülüğü Kadrosunda Görev Yapan Davacının Bulunduğu Kadro Derecesi Gözetilmeksizin İl Müftü Yardımcılığı Kadrosuna Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
MÜFTÜ'NÜN ATAMA İŞLEMİ ( 1. Dereceli İlçe Müftülüğü Kadrosunda Görev Yapan Davacının Bulunduğu Kadro Derecesi Gözetilmeksizin 2. Derece İl Müftü Yardımcılığı Kadrosuna Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
45D5.D15.1.2008E. 2005/3665 K. 2008/42"GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Davacının Üzerine Atılı Disiplin Suçu Nedeniyle Bu Yola Gidilmesinde Geçici Görevlendirmenin Amacına Uygunluk Bulunmadığı )
DİSİPLİN SUÇU ( Nedeniyle Geçici Görevlendirme Yoluna Gidilmesinde Geçici Görevlendirmenin Amacına Uygunluk Bulunmadığı )"
45D5.D22.12.2006E. 2003/5464 K. 2006/6717"HİZMET SINIFI DIŞINDA ÇALIŞTIRILMA ( Sonucunu Doğuran Bakanlar Kurulu Kararında 657 Sayılı Yasa'ya Uyarlık Bulunmadığı )
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ( Kimyager Kadrosunda Çalışma - Belediye Başkanlığı İşlemi ile Davacının Hizmet Sınıfı Dışında Çalıştırılması Sonucunu Doğuran Bakanlar Kurulu Kararında 657 Sayılı Yasa'ya Uyarlık Bulunmadığı )
KİMYAGER KADROSUNDA ÇALIŞAN DAVACI ( Hizmet Sınıfı Dışında Çalıştırılması Sonucunu Doğuran Bakanlar Kurulu Kararında 657 Sayılı Yasa'ya Uyarlık Bulunmadığı )"
45D5.D16.9.2005E. 2001/2534 K. 2005/3655"KADROSU DIŞINDA GÖREVDE ÇALIŞTIRILMAK ( Trafik Kazası Sonucu Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Mirasçılar Lehine Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Mirasçılar Lehine Hükmedilmesi - Kadrosu Dışında Bir Görevde Çalıştırılan Muris )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( Teknisyenlik Kadrosunda Görevli İken Kadrosu Dışında Bir Görevde Çalıştırılma Sonucu Meydana Gelen Ölüm - Mirasçılar Lehine Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )"
45D2.D11.7.2005E. 2004/1631 K. 2005/2474"TEFTİŞ KURULU BAŞMÜFETTİŞİ ( Süresi Belirsiz Teftiş ve Denetim Hizmetlerine Uygunluk Göstermeyen Uzmanlık Alanı Dışındaki Bir Konu İle Görevlendirilmesi - Kamu Yararı ve Hizmet Gereği Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MEMURUN UZMANLIK ALANI DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMESİ ( Kamu Yararı ve Hizmet Gereği Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Teftiş Kurulu Başmüfettişinin Süresi Belirsiz Teftiş ve Denetim Hizmetlerine Uygunluk Göstermeyen Görevle )
MÜFETTİŞİN UZMANLIK ALANI DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMESİ ( Süresi Belirsiz Teftiş ve Denetim Hizmetlerine Uygunluk Göstermeyen Uzmanlık Alanı Dışındaki Bir Konu İle - Kamu Yararı ve Hizmet Gereği Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
45D5.D14.1.2005E. 2001/3925 K. 2005/104 "ATAMA İŞLEMİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilen Davacı - Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yaparken Bir Meslek Sınıfı Olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDAN YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA ATANMA İŞLEMİ ( Davacıya Alkollü Araç Sürmesi Nedeniyle Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilmesine Rağmen Atanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA ATANMA ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yaparken Alkollü Araç Sürmesi Nedeniyle Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilen Şöför - İptali Gereği )
ŞÖFÖRÜN YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA ATANMASI ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yaparken Alkollü Araç Sürmesi Nedeniyle Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilen - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Davacının Genel İdare Hizmetleri Sınıfından Bir Meslek Sınıfı Olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
45D5.D18.2.2004E. 2000/6165 K. 2004/518"MEMURUN SINIFININ DIŞINDA ÇALIŞTIRILMASI ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Zabıta Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Yardımcı Hizmetler Sınıfında İtfaiye Eri Olarak Görevlendirilmesi - Yasaya Aykırılığı )
GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDAKİ ZABITA MEMURU ( Yardımcı Hizmetler Sınıfında İtfaiye Eri Olarak Görevlendirilmesinin Yasaya Aykırılığı )
ZABITA MEMURUNUN İTFAİYE ERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki Memurun Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görevlendirilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
45D5.D13.10.1998E. 1998/2262 K. 1998/2314"İPTAL DAVASI ( Davacının Şef Kadrosundan Alınarak Memur Olarak Atanmasına İlişkin İşlem )
KURUMLAR ARASI NAKİL ( Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri ile Sınırlı Olarak İdarelere Takdir Yetkisi Tanınması )
İDARENİN TAKDİR HAKKI ( Kurumlar Arası Nakil Konusunda Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri ile Sınırlı Olarak İdarelere Takdir Yetkisi Tanınması )
KADRO KARŞILIK GÖSTERİLMEK SURETİYLE ATAMA ( Atamanın İlgililere Atandıkları Kadronun Ünvanı Yönünden Kazanılmış Hak Oluşturmaması )
KAZANILMIŞ HAK ( Kadro Karşılık Gösterilmek Suretiyle Yapılan Atamanın İlgililere Atandıkları Kadronun Ünvanı Yönünden Kazanılmış Hak Oluşturmaması )"
45D1.D4.12.1997E. 1997/166 K. 1997/164"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
NAKLEN ATAMA
BELEDİYE MECLİS KARARI ( Atamalar Hakkında )"
45D5.D15.10.1997E. 1995/1016 K. 1997/2111"BOŞ KADROYA ATAMA ( Öğrenim Durumu Hizmet Süresi Kazanılmış Hak Aylık Derecesi İtibariyle Şartları Taşımayan Kişinin Atanamayacağı )
USULSÜZ ATAMA ( Öğrenim Durumu Hizmet Süresi Kazanılmış Hak Aylık Derecesi İtibariyle Şartları Taşımayan Kişinin Boş Kadroya Atanması )
ÖĞRENİM DURUMU HİZMET SÜRESİ VE KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECESİ ( Boş Kadroya Atamada Esas Alınması )"
45D5.D9.10.1997E. 1994/7834 K. 1997/2030"BİR KİMSENİN NİTELİKLERİNİ TAŞIMADIĞI BİR KADROYA ATANMASI ( İşlem Üzerinden Uzun Süre Geçmesinin İlgili İçin Kazanılmış Hak Doğurup Doğurmayacağı )
HUKUKA AYKIRI İŞLEM ( Üzerinden Uzun Süre Geçmesinin İlgili İçin Kazanılmış Hak Doğurup Doğurmayacağı )
HATALI ATAMA İŞLEMİ ( Geri Alınıp Alınamayacağı )
İDARENİN HATALI ATAMA İŞLEMİNİ GERİ ALMASI ( İşlem Üzerinden Uzun Süre Geçmiş Olması Halinde )
KAZANILMIŞ HAK ( Hukuka Aykırı İşlem Üzerinden Uzun Süre Geçmesinin İlgili İçin Kazanılmış Hak Doğurup Doğurmayacağı )"
45D5.D22.4.1996E. 1996/713 K. 1996/1677"BOŞ KADRO ( Yasal Olarak Boş Kadroya Atanmaya Hak Kazanmış Memur Bulunmaması )
ALT DERECEDEN MEMUR ATANMASI ( Boş Kadroya Yasal Olarak Hak Kazanmış Memur Bulunmaması Nedeniyle )"

UYUŞMAZLIK

45UMH18.12.2000E. 2000/54 K. 2000/64"YILLIK ÜCRETLİ İZİN BEDELİ (Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Birinin Memur Kadrosuna Naklen Atanan Davacının Özelleştirme Kapsamında Bulunan Kurumda Kapsam Dışı Personel Olarak Çalıştırılması)
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA BULUNAN KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL (Kullandırılmayan Yıllık Ücretli İzin Hakları Karşılığının Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi)
KAPSAM DIŞI PERSONEL (Kullandırılmayan Yıllık Ücretli İzin Hakları Karşılığının Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi)"

SAYIŞTAY

45S6.D12.4.2007 K. 11521"VEKALET AYLIĞI ( Kaymakam Vekili Olarak Atanan Kaymakam Adayının Vekaleten Yürüttükleri Göreve Atanmada Asilde Aranan Tüm Şartları Taşıdığı - Kaymakam Vekili Olarak Atanan Kaymakam Adayına Vekalet Aylığı Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
KAYMAKAM VEKİLİ OLARAK ATANAN KAYMAKAM ADAYI ( Kaymakam Adaylarının Kaymakamlar ile Aynı Hizmet Sınıfında Bulunduğu - Asilin Atama Şartlarına Sahip Olan Kaymakam Adayına Vekil Olarak Yürüttüğü Kaymakamlık Görevi İçin Vekalet Aylığı Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 46

YARGITAY

46YHGK25.1.2017E. 2015/22-68 K. 2017/157"BELEDİYE BÜNYESİNDE EL SANATLARI KURSUNDA USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞMA ( İşçilik Alacağı - İdare İle Davacı Arasındaki Taahhütnamede Davacının Parasal Haklarının 657 S. Kanunun 176. Md. Göre Ödeneceğinin Düzenlenmesi Taahhütnameyi Tek Başına İdari Bir Sözleşme Haline Getirmeyeceği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdare İle Davacı Arasındaki Taahhütnamede Davacının Parasal Haklarının 657 S. Kanunun 176. Md. Göre Ödeneceğinin Düzenlenmesi Taahhütnameyi Tek Başına İdari Bir Sözleşme Haline Getirmeyeceği - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/Belediye Bünyesinde El Sanatları Kursunda Usta Öğretici Olarak Çalışma )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Belediye Bünyesinde El Sanatları Kursunda Usta Öğretici Olarak Çalışma - Kamu Hukuku Kural ve Mevzuatı Çerçevesinde Gerçekleşmeyen Bir Çalışma Sebebiyle Davacının Kamu Personeli Statüsünde Sayılması ve Statü Hukukuna Tabi Kılınması Mümkün Olmadığı/İşçilik Alacakları İstemi )
STATÜ HUKUKU / HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Belediye Bünyesinde El Sanatları Kursunda Usta Öğretici Olarak Çalışma/İşçilik Alacakları - Taahhütnamede Davacının Parasal Haklarının 657 S. Kanunun 176. Md. Göre Ödeneceğinin Düzenlenmesi Taahhütnameyi Tek Başına İdari Bir Sözleşme Haline Getirmeyeceği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"

DANIŞTAY

46IDDGK3.12.1999E. 1999/959 K. 1999/1189"SINAVIN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN GERİ ALINMASI ( Davacıya Ait Evrakların İadesine İlişkin Yazının Hangi Tarihte Davacıya Tebliğ Edildiğinin Anlaşılamaması )
TEBLİĞ TARİHİ ( Davacıya Ait Evrakların İadesine İlişkin Yazının Hangi Tarihte Davacıya Tebliğ Edildiğinin Anlaşılamaması )
SÜRE AŞIMI ( İdarece Davacıya Gönderilen Postanın Üzerinden Bir Yıl Beş Ay Gibi Uzun Süre Geçmesi Nedeniyle Davada Süre Aşımının Olduğunun Kabulü )"
46D8.D10.11.1997E. 1997/3307 K. 1997/3218"YARGININ İPTAL KARARINDAN SONRA İLGİLİYİ GÖREVE BAŞLATMAMA ( Dava Sırasında Yeniden Göreve Başlatılan Memurun Kendi İsteğiyle Tekrar Görevden Ayrılması )
MAHKEME KARARININ UYGULANMAMASI ( Müstafi Sayılmaya İlişkin Dava Sırasında Yeniden Göreve Başlatılan Memurun Kendi İsteğiyle Görevden Ayrılması Halinde )
MÜSTAFİ SAYILMAYA İLİŞKİN İPTAL DAVASI ( Dava Sırasında Yeniden Göreve Başlatılan Memurun Kendi İsteğiyle Görevden Ayrılması )"
46D1.D13.7.1995E. 1995/136 K. 1995/150"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI SAYISI ( KHK/190'la Saptanmış Kadro Sayısı İle Sınırlı Tutulması )
KADRO SAYISI İLE SINIRLAMA ( KHK/190'la Saptanmış - Belediye Başkan Yardımcıları )"
46D12.D26.4.1995E. 1995/2951 K. 1995/1071"DEVLET MEMURLUĞUNA GİRİŞ SINAVI ( İdarece Yapılan Hata ve Usulsüzlüklerin Düzeltilmesi )
İDARECE YAPILAN HATA VE USULSÜZLÜKLER ( Devlet Memurluğuna Giriş Sınavının Düzenlenmesinde )
DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE GERİ ALMA ( İşlemin Tesis Edildiği Tarihten İtibaren )"

SAYIŞTAY

46STKK26.4.1994 K. 23433"AÇIKTAN MEMUR ATAMALARI ( 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Bütçe Kanunu Hükümlerine Uyulması Gerektiği )
MEMUR ATAMALARI ( Açıktan - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Bütçe Kanunu Hükümlerine Uyulması Gerektiği )"

Madde 47

DANIŞTAY

47D12.D17.3.2015E. 2012/6068 K. 2015/1138"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Yasal Süreyi Beklemeden İstifa Ettiğinden Bahisle Adaylık Kaldırma Teklifinin Yapılamadığı Gerekçesiyle Bu Talebin Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
DEVLET MEMURLUĞU ADAYLIĞININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Adaylık Süresinin Sonlandırılması İçin Öngörülen Asgari Süreyi Doldurduktan Sonra İstifa Etmek Suretiyle Görevinden Ayrılan Davacının Adaylığının Kaldırılmadığını Öğrenmesi Üzerine Daha Sonraki Bir Tarihte Adaylığının Kaldırılması İstemiyle Başvuruda Bulunabileceği)
İSTİFA (Asgari Süreyi Doldurduktan Sonra İstifa Etmek Suretiyle Görevinden Ayrılan Davacının Adaylığının Kaldırılmadığını Öğrenmesi Üzerine Daha Sonraki Bir Tarihte Adaylığının Kaldırılması İstemiyle Başvuruda Bulunabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşleminin İptali)
ADAYLIK SÜRESİ (Davacının Temel ve Hazırlayıcı Eğitimini ve Bir Yıllık Asgari Staj Süresini Başarıyla Tamamladığı - Davacının Adaylığının Kaldırılmadığını Öğrenmesi Üzerine Daha Sonraki Tarihte Adaylığının Kaldırılması İçin Yaptığı Başvurunun Davalı İdarece Değerlendirilerek Adaylığının Kaldırılması Gerektiği)"
47D12.D22.9.2010E. 2008/5809 K. 2010/4347"ADAY MEMUR (Adaylık Süresi Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)
MEMUR ADAYLIK SÜRESİ (Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)
ASALET TASDİKİ (Adaylık Süresi Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)"
47D12.D30.9.2009E. 2008/5566 K. 2009/5026"ATAMA İLE İLGİLİ İLAN KİTAPÇIĞI ( Bayan Adayların Koruma ve Güvenlik Görevliliğine Atanmasını Engelleyen Bir Hüküm Bulunmadığı - Davacının Görevine Başlatılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVİ ( Atama İle İlgili İlan Kitapçığında Bayan Adayların Atanmasını Engelleyen Bir Hüküm Bulunmadığı - Davacının Görevine Başlatılması Gerektiği )
DEVLET MEMURLUĞU SINAVI ( Atama İle İlgili İlan Kitapçığında Bayan Adayların Koruma ve Güvenlik Görevliliğine Atanmasını Engelleyen Bir Hüküm Bulunmadığı - Davacının Görevine Başlatılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
47D12.D24.11.2008E. 2007/6563 K. 2008/6622"ATAMANIN İPTALİ ( 4 Yıllık Üniversite Mezununun Bitirdiği 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olduğunu Beyan Etmesi ve İdareyi Yanıltması/Ön Lisans Mezunu Gibi Sınava Katıldığı - Atamanın İptalinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
YERİNE BAŞKASININ ATANMASI ( 4 Yıllık Üniversite Mezununun Bitirdiği 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olduğunu Beyan Ederek İdareyi Yanıltması - Yapılan Atamanın İptal Edilerek Başkasının Atandığı/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İDARENİN YANILTILMASI ( 4 Yıllık Üniversite Mezununun Bitirdiği 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olduğunu Beyan Ederek - Ön Lisans Mezunu Gibi Katıldığı Sınav Sonucu Yapılan Atamasının İptal Edildiği ve Yerine Başkasının Atandığı/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
47D2.D6.2.2008E. 2007/67 K. 2008/556"ÖĞRETMEN ATAMASI ( Durumuna Uygun Olmayan İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunarak Yanlış Bilgi Veren Davacının Atamasının İptal Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Öğretmen Ataması - Durumuna Uygun Olmayan İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunarak Yanlış Bilgi Veren Davacının Atamasının İptal Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İLGİLİ DÖNEMDE KURUMLARARASI NAKİL YOLUYLA ÖĞRETMEN ALIMI YAPILMAMASI ( Durumuna Uygun Olmayan İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunarak Yanlış Bilgi Veren Davacının Atamasının İptal Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"

SAYIŞTAY

47STKK26.4.1994 K. 23433"AÇIKTAN MEMUR ATAMALARI ( 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Bütçe Kanunu Hükümlerine Uyulması Gerektiği )
MEMUR ATAMALARI ( Açıktan - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Bütçe Kanunu Hükümlerine Uyulması Gerektiği )"

Madde 48

YARGITAY

48Y13.CD29.11.2011E. 2011/13960 K. 2011/6988"ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ (Hırsızlık Suçunun 2709 S.K.Md.76'te Sayılan Suçlardan Olması Sebebiyle Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
HIRSIZLIK SUÇU (Arşiv Kaydından Silinmesinin Mümkün Olmadığı)"
48Y1.CD20.4.2011E. 2011/4171 K. 2011/2651"ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Hükümlünün Adli Sicil Arşiv Kaydının 657 S.K. Md. 48 Kapsamındaki Cezalardan Olduğu - Kaydın Silinmesi Talebinin Reddine Karar Verileceği )
MÜESSİR FİİL ( Hükümlünün Adli Sicil Arşiv Kaydının 657 S.K. Md. 48 Kapsamındaki Cezalardan Olduğu - Kaydın Silinmesi Talebinin Reddedileceği )"
48Y4.CD2.2.2011E. 2010/22690 K. 2011/814"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK (Özel Nitelikli Sahtecilik Suçu Olan Sahte Para Sürme Suçunun İstisnai ve Arşiv Kaydına Alınması Gereken Suçlardan Olduğu - Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
ADLİ SİCİL (Piyasaya Sahte Para Sürmek - Özel Nitelikli Sahtecilik Suçu Olan Sahte Para Sürme Suçunun İstisnai ve Arşiv Kaydına Alınması Gereken Suçlardan Olduğu/Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
ARŞİV KAYDI (Özel Nitelikli Sahtecilik Suçu Olan Sahte Para Sürme Suçunun İstisnai ve Arşiv Kaydına Alınması Gereken Suçlardan Olduğu - Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
SAHTECİLİK (Özel Yasalarda Sahtecilik ve Diğer Bazı Suçları İşleyenlerin Affa Uğrasalar Bile Milletvekili Seçilemeyecekleri veya Memur Olarak Görevlendirilemeyeceklerinin Açıklandığı - Piyasaya Sahte Para Sürmek)"
48YCGK25.1.2011E. 2010/1-222 K. 2011/7"KASTEN ÖLDÜRME (Tabancanın Tutukluk Yaptığı Vazgeçmeyip Israrla Tekrar Ateş Etme İsteğini Gerçekleştirmesi - Bu Sırada Kendisine Müdahale Eden Maktül Maktülün Oğlu ve Tanıkların Engel Olması Sebebiyle 2. Kez Ateş Edemediği - Sanığın Kasten Öldürme Eylemini Tasarlayarak Gerçekleştirdiğinin Kabulü Gerektiği)
TASARLAYARAK ÖLDÜRME (Tabancanın Tutukluk Yaptığı Vazgeçmeyip Israrla Tekrar Ateş Etme İsteğini Gerçekleştirmesi - Bu Sırada Kendisine Müdahale Eden Maktül Maktülün Oğlu ve Tanıkların Engel Olması Sebebiyle 2. Kez Ateş Edemediği/Sanığın Kasten Öldürme Eylemini Tasarlayarak Gerçekleştirdiğinin Kabulü Gerektiği)
TABANCANIN TUTUKLUK YAPMASINA RAĞMEN ATEŞ ETME İSTEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRME (Bu Sırada Kendisine Müdahale Eden Maktül Maktülün Oğlu ve Tanıkların Engel Olması Sebebiyle 2. Kez Ateş Edemediği/Sanığın Kasten Öldürme Eylemini Tasarlayarak Gerçekleştirdiğinin Kabulü Gerektiği)"
48Y9.HD3.6.2010E. 2008/29426 K. 2010/16021"İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Sözleşmenin Taraflarından Birisinin İdare Diğerinin İse İşçi Olduğu Sözleşmenin Taraflarında Eşitlik Değil İdarenin Yönetsel Üstünlüğü İle Otoritesini Belirleyen Unsurları Taşıdığı - İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İzin Ücreti Alacağı - Sözleşmenin Taraflarından Birisinin İdare Diğerinin İse İşçi Olduğu Sözleşmenin Taraflarında Eşitlik Değil İdarenin Yönetsel Üstünlüğü İle Otoritesini Belirleyen Unsurları Taşıdığı/İdari Yargının Görevli Olduğu )
SÖZLEŞMENİN BİR TARAFININ İDARE OLMASI ( İzin Ücreti Alacağı - Diğer Tarafın İse İşçi Olduğu Sözleşmenin Taraflarında Eşitlik Değil İdarenin Yönetsel Üstünlüğü İle Otoritesini Belirleyen Unsurları Taşıdığı/İdari Yargının Görevli Olduğu )
YARGI YOLU ( İzin Ücreti Alacağı - Sözleşmenin Taraflarından Birisinin İdare Diğerinin İse İşçi Olduğu Sözleşmenin Taraflarında Eşitlik Değil İdarenin Yönetsel Üstünlüğü İle Otoritesini Belirleyen Unsurları Taşıdığı/İdari Yargının Görevli Olduğu )"
48Y9.HD5.5.2008E. 2007/17820 K. 2008/11244"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Davalı Büyükşehir Belediyesine Bağlı Şehir Tiyatrosunda İdari Nitelikte Sözleşmeler İle Çalıştığı - İdari Yargının Görevli Olduğu )
İDARİ SÖZLEŞME ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davacının Davalı Büyükşehir Belediyesine Bağlı Şehir Tiyatrosunda İdari Nitelikte Sözleşmeler İle Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI ŞEHİR TİYATROSUNDA ÇALIŞMA ( Davacı Sosyal Güvenlik Hakları Yönünden 506 S.Y Tabi Olarak Çalışsa da Yapılan İşin Niteliği Gereği İş Kanunu'na Tabi Çalıştırılan İşçilerle Benzer İşi Yapıyor Olmasının Sonucu Etkilemediği )
GÖREV ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davacının Davalı Büyükşehir Belediyesine Bağlı Şehir Tiyatrosunda İdari Nitelikte Sözleşmeler İle Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )"
48Y18.HD4.12.2007E. 2007/10675 K. 2007/10547"EĞİTİM VE ÖĞRETİM MASRAFLARININ TAHSİLİ ( 5535 Sayılı Yasanın Emredici Kuralı Karşısında Öncelikle Davacı Üniversite Tarafından Anılan Yasa Kapsamında Güncellenen Yeni Borç Miktarının Davalılar Tarafından Kabul Edilip Edilmediğinin Sorulması Gerektiği )
GÜNCELLENEN YENİ BORÇ MİKTARI ( 5535 Sayılı Yasanın Emredici Kuralı Karşısında Öncelikle Davacı Üniversite Tarafından Anılan Yasa Kapsamında Güncellenen Yeni Borç Miktarının Davalılar Tarafından Kabul Edilip Edilmediğinin Sorulması Gerektiği - Eğitim ve Öğretim Masraflarının Tahsili )"
48Y11.CD18.4.2001E. 2001/1057 K. 2001/3760"EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Yüz Kızartıcı Suçtan Mahkum Olup Deneme Süresi İçinde Yeniden Suç İşlememiş Kimsenin Ertelenmiş Cezasının Esasen Vaki Olmamış Sayılması )
YÜZ KIZARTICI SUÇTAN MAHKUMİYET ( Yüz Kızartıcı Suçtan Mahkum Olup Deneme Süresi İçinde Yeniden Suç İşlememiş Kimsenin Ertelenmiş Cezasının Esasen Vaki Olmamış Sayılması )
ERTELENMİŞ CEZANIN YOK SAYILMASI ( Esasen Vaki Olmamış Sayılan Cezasının Yok Hükmünde Olması )"

DANIŞTAY

48D12.D15.3.2017E. 2016/10218 K. 2017/788"MEMURİYETE ATAMA ( Yasal Süreler Geçmiş Olsa Bile Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına Mahkum Olmamak Gerektiği - Parada Sahtecilik Suçundan Kesinleşmiş Bir Yıl Üç Ay Hapis Cezası Mahkumiyeti Bulunan Davacının Açıktan Memuriyete Atanmaması İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KASTEN İŞLENMİŞ SUÇLARDAN MAHKUM OLMAMAK ( Memuriyete Atanma Koşulları - Yasal Süreler Geçmiş Olsa Bile Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına Mahkum Olmamak Gerektiği )"
48D12.D2.2.2017E. 2016/8808 K. 2017/125"MEMUR OLMA ŞARTLARINI KAYBETME ( Devlet Memurunun Dolandırıcılık Suçundan Hüküm Giymesi - Devlet Memurluğundan Çıkartılma )
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARTILMA ( Memur Olma Şartını Kaybetme - Dolandırıcılık Suçundan Mahkum Olma )"
48D12.D1.2.2017E. 2016/8701 K. 2017/92"SAHTE DİPLOMA İLE HİLE YAPMAK SURETİYLE İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNMA ( Sahte Diploma ile Yapılan Atama İşleminin Memur Lehine Kazanılmış Hak Doğurmayacağı İdarenin Süre Sınırlaması Olmaksızın Atama İşlemini Geri Alabileceği - Memuriyete Kabul Şartlarını Yitiren Davacının Memuriyetine Son Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MEMURİYETE SON VERME ( Hizmet Göreceği Sınıf İçin Belirlenen Eğitim ve Öğeritim Kurumlarından Diploma Almış Olmanın Memuriyete Kabulün Özel Şartlarından Olduğu - Teknisyen Kadrosuna Atanan Davacının İbraz Ettiği Meslek Lisesi Diplomasının Sahte Olduğunun Anlaşılması Karşısında Memuriyete Kabul Şartlarını Yitirdiği Memuriyetine Son Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
48IDDGK3.3.2016E. 2014/5821 K. 2016/645"CEZANIN ERTELENMESİNİN MEMURİYETE ETKİSİ (Cezanın Ertelenmesinin 765 Sayılı TCK'ya Göre Erteleme Süresi İçinde Herhnagi Bir Suç İşlenmemesi Halinde Suçun İşlenmemiş Sayılacağı 5237 Sayılı TCK'ya Göre ise Cezanın İnfaz Edilmiş Sayılacağı - Kasten Adam Yaralama Nedeniyle Verilen Cezanın Ertelenmesi Kararının Memuriyete Engel Ceza Olmadığı)
KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN VERİLEN ERTELENMİŞ CEZANIN MEMURİYETE ETKİSİ (Yüzkızartıcı Suçlar Hariç Tecil Edilen Cezaların Devlet Memurluğuna Engel Oluşturmayacağı - Kasten Yaralama Suçu Nedeniyle Verilen Ertelenmiş Cezası Bulunan Davacının Memuriyete Atama İşleminin İptalinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)"
48IDDGK3.3.2016E. 2014/542 K. 2016/641"KANUNİ SÜREDE MEMURİYET GÖREVİNE BAŞLAMAMAK ( İlk Defa veya Yeniden veyahut Yer Değiştirme Suretiyle Başka Yerdeki Görev Atananların Atama Emirlerinin Kendilerine Tebliğinden İtibaren Onbeş Gün İçinde Yol İzninin İzleyen Günde Göreve Başlamaları Gereği - Askerlikle İlgili Belgesinin İbrazı İçin Verilen Sürenin Memuriyete Başlama Süresi Olarak Değerlendirilemeyeceği )
ASKERLİKLE İLGİSİ BULUNMAMA BELGESİNİN İBRAZI ( Ataması Yapılan Memur Personelin Onbeş Günlük İşe Başlama Süresi Öngörüldüğü - Memurluk Görevine Atanmaya Hak Kazanmış Kişinin Askerlik İlişik Belgesini Onbeş Gün İçinde Sunmadığı Gerekçesiyle Atamasının Yapılmamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
48D12.D9.12.2015E. 2012/8923 K. 2015/6742"HEMŞİRELİK KADROSUNA ATANMA (Hemşirelik Ebelik Sağlık Memurluğu Alanlarından Birinden Mezun Olmanın Şart Olduğu - Anestezi Mezununun Hemşirelik Kadrosuna Atanma Şartlarını Taşımadığı)
ANESTEZİ BÖLÜMÜ MEZUNU (Hemşirelik Kadrosuna Atanma Şartlarını Taşımadığı - Anestezi Bölümü Mezununun Hemşirelik Kadrosuna Atanmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
48D5.D18.11.2015E. 2015/5862 K. 2015/9197"KAMU KURUMUNDA ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞAN KİŞİNİN MEMUR OLARAK ATANMA İSTEMİ ( İdarenin Davacının Talebini Kabul Edip Etmeme Konusunda Takdir Yetkisi Bulunduğu - İdarenin Takdir Yetkisini Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Dışında Kullandığına Dair Dosya Kapsamında Bir Kanıt Bulunmadığından Memur Kadrosuna Atanma İsteminin Reddinin Hukuka Uyarlı Olduğu )
ATAMA KARARINDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Ölçütü Dışında Kullanılamayacağı - İdarenin Yargı Kararıyla Atama Yapmaya Zorlanamayacağı )"
48D12.D22.10.2015E. 2015/1759 K. 2015/5517"GÜVENLİK SORUŞTURMASININ OLUMLU OLMAMASI ( Belirtilen Fiillere Dair Olarak Herhangi Bir Mahkumiyet Kararı Bulunmadığı ve Açılan Soruşturmada Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verildiğinden Atama İşleminin İptali - Atama İşleminin Yapılmaması Nedeniyle Mahrum Kalınan Özlük ve Maddi Haklarının Ödenmesi Gereği )
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINDA BAŞARILI OLMA ( Güvenlik Soruşturmasının Olumlu Olmamasına Rağmen Belirtilen Fiiller Nedeniyle Herhangi Bir Mahkumiyet Kararı Bulunmaması Takipsizlik Kararı Verilmesi - Atamanın Yapılması Mahrum Kalınan Özlük ve Maddi Hakların Ödenmesi Gereği )"
48D12.D22.10.2015E. 2015/1719 K. 2015/5491"HAKKINDA KESİNLEŞMEMİŞ MAHKUMİYET KARARI BULUNAN KİŞİNİN MEMUR OLARAK ATANMASI ( Hakkında Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Bulunmayan Kişilerin Sanık Statüsünde Oldukları Mahkum Olarak Nitelendirilemeyecekleri - Kaçakçılık Suçundan Açılan Davada Ceza Hükmü Alan Davacının Hakkındaki Mahkumiyet Hükmü Kesinleşmediğinden Ceza Mahkemesi Kararı Gerekçesiyle Memur Olarak Atanmamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
KAÇAKÇILIK SUÇLARINDAN MAHKUM OLMAMAK ( Memur Olarak Atanmada Aranan Şartlardan Olduğundan Hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten Kamu Davası Açılan Davacının Memur Olarak Atanmaması - Hakkında Açılan Dava ile Davacının Sanık Statüsünde Olduğu Mahkum Olarak Nitelendirilemeyeceği Atama Talebinin Reddinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
SANIKLIK VE MAHKUMİYETİN MEMUR ATAMASINA ETKİSİ ( Memur Atamasına Engel Şartın Mahkumiyet Olduğu - Sanıklık Sıfatının Mahkumiyet Olarak Nitelindirilemeyeceği )"
48D12.D8.10.2015E. 2013/2353 "ATAMA ( Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Tıp Sekreterliği Dalı Öğretim Programı ile Sağlık Meslek Lisesi Tiıbbi Sekreterlik Bölümü Programının Genel Amaçlar Bakımından Benzerlik Taşıdığı - Mesleki Açık Öğretim Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Tıp Sekterliği Bölümü Mezunu Davacının Sağlık Memuru Tıbbi Sekreter Pozisyonu İçin Gerekli Eğitimi Taşımadığı İçin Atamasının Yapılmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TIP SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ( Eğitim Programının Genel Amaçlar Bakımından Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü Programı ile Benzer Olduğu - Brüo Yönetimi Tıp Sekreterlik Bölümü Mezunu Davacının Tıbbi Sekreter Olarak Atanmaması İşleminin Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
48D12.D17.9.2015E. 2015/2238 K. 2015/4853"DEVLET MEMURLUĞUNA İLK DEFA ATAMA (Devlet Memurları Kanunda Öngörülen Genel Şartların Yanı Sıra Kurumların Özel Kanun veya Mevzuatında Aranan Şartları Taşıma Koşulunun Gerçekleşmesi Gereği - Ceza İnfaz Kurumuna Atanacakların Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Çıkmaması Gereği)
CEZA İNFAZ KURUMUNA ATANACAKLARIN GÜVENLİK SORUŞTURMASI (Olumsuz Çıkmaması Gereği - Onbir Yıl Önce Onsekiz Yaşında iken Gerçekleştirilen Görevli Memura Mukavemet Suçundan Bir Yıl Hapis Cezası Almış Olmanın Fiilin Niteliği ve Aradan Geçen Süre Gözönüne Alındığında Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanacak Nitelikte Olmadığı)"
48D12.D2.7.2015E. 2015/1008 K. 2015/4473"MEMURİYETE GİRME HAKKI ( Hakkında Ceza Davası Bulunan Bir Kişi İle Hakkında Ceza Davası Bulunmayan Bir Kişi Arasında Ayrım Gözetilemeyeceği - Aksi Durumun Masumiyet Karinesinin Yok Sayılması Anlamına Geleceği )
ARŞİV ARAŞTIRMASI ( Kişinin Beraatine Hükmedilen ve Kesinleşen Ceza Davası Dolayısıyla Sabit Olmayan Eylemlerinin Niteliğine Dair Bir Değerlendirme Yapılamayacağı - Arşiv Araştırması Sonucunun Olumlu Olmadığından Bahisle Davacının Atamasının Yapılmamasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HAKKINDA BERAATLA KESİNLEŞEN CEZA DAVASI BULUNAN KİŞİ ( Memuriyete Girme Hakkı Bakımından Hakkında Ceza Davası Bulunmayan Bir Kişi Arasında Ayrım Gözetilemeyeceği/Aksi Durumun Masumiyet Karinesinin Yok Sayılması Anlamına Geleceği - Arşiv Araştırması Sonucunun Olumlu Olmadığından Bahisle Davacının Atamasının Yapılmamasını Hukuka Aykırılığı )
MASUMİYET KARİNESİ ( Arşiv Araştırmasında Kişinin Beraatine Hükmedilen ve Kesinleşen Ceza Davası Dolayısıyla Sabit Olmayan Eylemlerinin Niteliğine Dair Bir Değerlendirme Yapılamayacağı - Arşiv Araştırması Sonucunun Olumlu Olmadığından Bahisle Davacının Atamasının Yapılmamasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
48D12.D28.5.2015E. 2014/3161 K. 2015/3529"MEMURİYETE ATAMA ( İlk Atamada ÖMSS Sonucuna Göre Yerleştirilen Ancak İdarece Göreve Başlamadan Önce Belgelerinin İncelenmesi Sırasında Hırsızlık Suçundan Mahkumiyeti Bulunduğu Anlaşılan Davacı - Atamasının Yapılmamasına Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Sonradan Alınan “Memnu Hakların İadesi” Kararının Atanmasına Yönelik Olumlu Bir Değişiklik Yaratmayacağı )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Kararının 657 S.K. Md. 48/A-5ya Göre Ataması Yapılmayan Kişi Lehine Bir Hak Vermeyeceği - İlk Atamada ÖMSS Sonucuna Göre Yerleştirilen Ancak İdarece Göreve Başlamadan Önce Belgelerinin İncelenmesi Sırasında Hırsızlık Suçundan Mahkumiyeti Bulunduğu Anlaşılan Davacı/Atamasının Yapılmamasına Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ATANMAMA / HIRSIZLIK SUÇU ( İlk Atamada ÖMSS Sonucuna Göre Yerleştirilen Ancak İdarece Göreve Başlamadan Önce Belgelerinin İncelenmesi Sırasında Hırsızlık Suçundan Mahkumiyeti Bulunduğu Anlaşılan Davacı - Atamasının Yapılmamasına Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Sonradan Alınan “Memnu Hakların İadesi” Kararının Atanmasına Yönelik Kişi Lehine Bir Hak Vermeyeceği )"
48D12.D31.3.2015E. 2014/9099 K. 2015/1660"KPSS ŞARTI OLMAKSIZIN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ OLARAK ATANMA ( Olimpiyat Oyunları Parolimpik Oyunları Üniversiad Oyunları Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında Ferdi ve Takım Müsabakalarında İlk Üç Dereceye Girenlerin KPSS Şartı Olmadan Beden Eğitimi Öğretmeni Olarak Atanabilecekleri - Dünya Üniversiteler Tekvandoo Şampiyonasının Üniversiad Oyunları Kapsamında Olmadığı )
DÜNYA ÜNİVERSİTELER TEKVANDOO ŞAMPİYONASI ( Tekvandoo Sporunun Üniverisad Oyunları Kapsamında Zorunlu Spor Dallarından Biri Olmadığı - Dünya Üniversiteler Tekvandoo Şampiyonasının Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Olmadığı Tekvandoo Şampiyonasında Üçüncü Olan Davacının KPSS'ye Girmeden Beden Eğitimi Öğretmeni Olarak Atanması İmkanı Bulunmadığı )"
48D8.D15.4.2013E. 2011/7930 K. 2013/3154"POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI KARARI ( İlişiğin Kesilmesi Hakkındaki İşleminin İptali İstemi - Adli Yargıda Ceza Davası Açılan Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi İçin Beraat Kararı Verilmesi Durumunda Polis Meslek Yüksekokulu İle İlişik Kesilemeyeceği )
İLİŞİK KESİLMESİ ( Polis Akademisi Başkanlığı İşleminin İptali İstemi - Adli Yargıda Ceza Davası Açılan Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi İçin Beraat Kararı Verilmesi Durumunda Polis Meslek Yüksekokulu İle İlişik Kesilemeyeceği )
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİ ( Adli Yargıda Ceza Davası Açılan Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi İçin Beraat Kararı Verilmesi Durumunda Polis Meslek Yüksekokulu İle İlişik Kesilemeyeceği )"
48IDDGK27.3.2013E. 2010/1399 K. 2013/1090"SINAV TARİHİNDEN ÖNCE MEZUN OLANLARIN BİR ALT ÖĞRENİM DÜZEYİNDEN SINAVA GİRMELERİ ( Girdikleri Sınav Sonucuna Göre Atanmalarının Mümkün Olmadığı - Sınav Tarihinde Üniversite Mezunu Olduğunu Gizleyerek Lise Mezunu Grubundan KPSS Sınavına Giren ve Başarıl Olan Davacının Bu Sınav Sonucuna Göre Atanmasının Mümkün Olmadığı )
SINAV TARİHİNDE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLDUĞUNU GİZLEYEREK LİSE MEZUNLARI İÇİN YAPILAN KPSS SINAVINA GİRMEK ( Sınav Sonucuna Göre Atama Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Davacının İdarece Yapılan Zabit Katipliği Sınavında Başarılı Olmasının KPSS Sonuç Belgesi Olmadan Başvuru Yapması Mümkün Olmadığından Atamayı Hukuka Uyarlı Hale Getirmeyeceği )
MEMURLUĞUN SONA ERECEĞİ HALLER ( Memurluğu Alınma Şartlarından Herhangi Birini Taşımadığının Sonradan Anlaşılması veya Memurluk Sırasında Memurluk Şartlarından Birini Kaybetme - Üniversite Mezunu Olduğunu Gizleyerek Lise Mezunu Grubundan KPSS Sınavına Girerek Başarılı Olan Davacının Atama Şartlarını Taşımadığı Atma İşleminin İptali Gereği )
MEMURLUĞA ALINACAKLAR HAKKINDA KPSS SINAVINDAN SONRA İDARECE SINAV YAPILMASI ( Devlet Memurluğuna Atanacakların Sınavda Başarılı Olmaları Gereği - KPSS'den Başarılı Olmanın Adelet Bakanlığınca Zabit Katipliğine Alınacaklar Hakkında Yapılacak Sınava Kabul Edilme Şartı Olduğu KPSS Sonucunun Geçerli Olması Gereği )"
48D12.D12.2.2013E. 2010/1591 K. 2013/439"GÖREVE SON VERME İŞLEMİNİN İPTALİ ( 657 S. K.'nun Md. 48/A/5 ve 98/b Hükümleri Uyarınca Tesis Edilecek İşlemlerin Tamamen Ceza Yargılamasının Sonucuna Bağlı Olduğu - Verilen Ek Karar İle Açıklanmasının Geri Bırakılması Karşısında Davacının Görevine Son Verilemeyeceği )
MEMURLUĞUN SONA ERMESİ ( Davacının Ceza Yargısındaki Kesinleşen Mahkûmiyet Hükmünün Sonradan Verilen Ek Karar İle Açıklanmasının Geri Bırakılması Karşısında Söz Konusu Mahkûmiyet Hükmünün Davacı Hakkında Hukukî Bir Sonuç Doğurmayacağı - Davacının Görevine Son Verilemeyeceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sonradan Ceza Mahkemelerince Lehe Olan Kanunun Uygulanması Suretiyle Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarının Göreve Son Verme İşlemine Karşı Açılan Davada Kararın Kesinleşmesine Kadar Dikkate Alınacağı )"
48D12.D17.12.2012E. 2010/8251 K. 2012/11279"OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞE ATAMA ( Kırk Yaşından Gün Almamış Olmak Şartının Usta Öğreticilerde İlk Defa Usta Öğretici Olarak İstihdam Edildikleri Tarih İtibarıyla Aranılacağı )
USTA ÖĞRETİCİLERİN ATANMASI ( Kırk Yaşından Gün Almamış Olmak Şartının İlk Defa Usta Öğretici Olarak İstihdam Edildikleri Tarih İtibarıyla Aranılacağı - Okul Öncesi Öğretmenliğine Atama )"
48D12.D22.11.2012E. 2009/8096 K. 2012/9374"İLK DEFA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA YAŞ ŞARTI (İdarelerin Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerini Gözeterek Atama Koşulu Belirleyebilecekleri - İlk Defa Öğretmen Olarak Atancaklar İçin 40 Yaşından Gün Almamış Olma Şartı Armasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
USTA ÖĞRETİCİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SONRADAN ÖĞERETMEN OLARAK ATANMASI (İlk Defa Öğretmen Olarak Atanacaklarda 40 Yaşından Gün Almamış Olma Şartı Arandığı - Usta Öğretici Olarak Görev Yapmış Kişilerin 40 Yaşından Gün Almamış Olma Koşulunu İlk Defa Usta Öğretici Olarak İstihdam Edildikleri Tarihte Taşımalarının Yeterli Olduğu)
ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA 40 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMA ŞARTI (İlk Defa Usta Öğretici Olarak İstihdam Edildikleri Tarihte Taşımalarının Yeterli Olduğu - Sonradan Öğretmen Olarak Atanırken 40 Yaşından Gün Almamış Olma Şartının İleri Sürülmesinin Hakkaniyete Uyarlı Olmadığı)"
48D12.D9.10.2012E. 2011/7801 K. 2012/6141"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI NEDENİYLE MEMURİYETTEN ÇIKARMA ( Memur Hakkında İşlediği Suçtan Dolayı Verilen Ceza Ertelendiği ve Ortadan Kaldırıldığı İçin Memuriyete Engel Bir Mahkumiyet Hükmünün Kalmadığı - Ceza Hükmünün Ortadan Kaldırılması ile Birlikte Memuriyetten Çıkarma İşleminin Sebep Unsuru Bakımından Hukuka Aykırı Hale Geldiği )
MEMURİYETTEN ÇIKARMAYI GEREKTİRECEK BİR CEZANIN ERTELENMESİ VE HÜKMÜN ORTADAN KALDIRILMASI KARARI ( Memuriyetten Çıkarma İşlemini Sebep Unsuru Bakımından Hukuka Aykırı Hale Getireceği - Mahkumiyet Hükmünün Ortadan Kaldırılması ile Birlikte Memuriyetten Çıkarmayı Gerektirecek Suç ve Cezanın Ortadan Kalktığının Kabulü Gereği )"
48IDDGK17.11.2011E. 2007/2368 K. 2011/1214"GÖREVE SON VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yüz Kızartıcı Suçtan Dolayı Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğunu Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunmadığı - Dava Konusu İşlemin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
YÜZ KIZARTICI SUÇTAN DOLAYI MAHKUMİYET KARARI ( Almış Kişiler Yönünden Devlet Memuru Olabilme Koşullarını Sağlama Bakımından Bir Hak Doğurmayacağı - Göreve Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İsteminde İşlemin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
DEVLET MEMURLUĞU GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yüz Kızartıcı Suçtan Dolayı Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğunu Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunmadığı - Dava Konusu İşlemin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( 657 S. Kanunun 48/A-5. Md. İle Türk Ceza Kanunu'nun Aksine Belli Suçlar Açısından Bu Suçlar Affa Uğramış Olsalar Bile Süresiz Hak Yoksunluğu Getirecek Bir Düzenleme Yapıldığından Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yüz Kızartıcı Suçtan Dolayı Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğunu Ortadan Kaldırmadığı )
SÜRESİZ HAK YOKSUNLUĞU ( 657 S. Kanunun 48/A-5. Md. İle Özel Düzenleme Yapıldığından Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yüz Kızartıcı Suçtan Dolayı Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğunu Ortadan Kaldırmadığı - Göreve Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Göreve Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yüz Kızartıcı Suçtan Dolayı Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğunu Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunmadığı/Dava Konusu İşlemin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
48D5.D14.11.2011E. 2009/4677 K. 2011/6294"İSTİSNAİ MEMURLUKLAR ( Çalışan veya Çalışmış Olanların Dava Konusu Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme Kariyer ve Liyakat İlkelerine Aykırı Olduğu Gibi Eşitlik İlkesine de Uygun Düşmediği )
MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ( 20. Md.sinin ( Ç ) Bendinin İptali Gereği - İstisnai Memurluklarda Çalışan veya Çalışmış Olanların Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme Kariyer ve Liyakat İlkelerine Aykırı Olduğu )
KARİYER VE LİYAKAT İLKELERİNE AYKIRILIK ( İstisnai Memurluklarda Çalışan veya Çalışmış Olanların Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme - Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 20. Md.sinin ( Ç ) Bendinin İptali Gereği )
SINAVSIZ ATANMA ( Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik - İstisnai Memurluklarda Çalışan veya Çalışmış Olanların Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme Kariyer ve Liyakat İlkelerine Aykırı Olduğu Gibi Eşitlik İlkesine de Uygun Düşmediği )"
48D12.D24.6.2011E. 2009/1922 K. 2011/3449"ÖZÜRLÜ KONTENJANINDA SAĞLIK MEMURU OLAN DAVACININ GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Firar Suçu Nedeniyle - Sırf Askeri Suçlar Nedeniyle Askeri Mahkemelerce Verilen Hapis Cezalarının Niteliği Gereği Devlet Memurluğuna Atanmaya Engel Teşkil Edemeyeceği )
FİRAR SUÇUNUN DEVLET MEMURLUĞU GÖREVİNE ETKİSİ ( Sırf Askeri Suçlar Nedeniyle Askeri Mahkemelerce Verilen Hapis Cezalarının Niteliği Gereği Devlet Memurluğuna Atanmaya Engel Teşkil Edemeyeceği )
ASKERİ SUÇ ( Davacının Firar Suçu İşlediği - Memuriyete Girişte Aranılan 6 Aydan Fazla Hapis Cezası İle Hükümlü Olmamak Koşulunu Kaybettiği Öne Sürülerek Aynı Kanun Uyarınca Görevine Son Verilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DEVLET MEMURLUĞUNA ATANMA ( Davacının Firar Suçu İşlediği - Memuriyete Girişte Aranılan 6 Aydan Fazla Hapis Cezası İle Hükümlü Olmamak Koşulunu Kaybettiği Öne Sürülerek Aynı Kanun Uyarınca Görevine Son Verilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
48D12.D19.1.2011E. 2008/7785 K. 2011/136"YENİDEN MEMURİYET GÖREVİNE ALINMA İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( 657 S. Kanunun 48/A-5 Md. İle TCK'nun Aksine Belli Suçlar Açısından Süresiz Hak Yoksunluğu Getirecek Bir Düzenleme Yapıldığı )
HAK YOKSUNLUĞU ( Yeniden Memuriyet Görevine Alınma İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - 657 S. Kanun İle Belli Suçlar Açısından Süresiz Hak Yoksunluğu Getirecek Bir Düzenleme Yapıldığı/Bu Hak Yoksunluğunun İse Adli Sicil Kaydının Silinmesi İle Ortadan Kalkacak Nitelikte Bulunmadığı )
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Yeniden Memuriyet Görevine Alınma İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - 657 S. Kanun İle Belli Suçlar Açısından Süresiz Hak Yoksunluğu Getirecek Bir Düzenleme Yapıldığı/Bu Hak Yoksunluğunun İse Adli Sicil Kaydının Silinmesi İle Ortadan Kalkacak Nitelikte Bulunmadığı )"
48D12.D5.4.2010E. 2008/6666 K. 2010/1838"SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Yeniden Göreve Başlatılması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Kadro ve İhtiyaç Durumu İle Hizmet Gerekleri Gözetilerek Değerlendirilmesi ve Buna Göre Bir İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği)
YENİDEN GÖREVE BAŞLATILMA İSTEMİ (Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Kadro ve İhtiyaç Durumu İle Hizmet Gerekleri Gözetilerek Değerlendirilmesi ve Buna Göre Bir İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği)
DİSİPLİN CEZASININ AFFA UĞRAMASI (Dava Konusu İşlemin 5525 S. Yasa Hükmü Gereği Disiplin Cezasının Bütün Sonuçlarıyla Affa Uğradığı Gerekçesiyle İptali Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararının Bu Gerekçesinin Hukuka Aykırı Olduğu)"
48D12.D20.1.2010E. 2009/7046 K. 2010/123"BEDENSEL ENGELLİ ÖĞRETMEN ( Durumunun Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonunca Değerlendirilmesi Gerektiği - Öğretmenlik Görevini Yapmasına Engel Olmadığının Sağlık Kurulu Raporunda Belirtilmediği Gerekçe Gösterilerek Göreve Başlatılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
BEDENSEL ENGELİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ( Bedensel Engelli Öğretmen - Sağlık Durumunun Türkiye'nin Her Bölge ve İklim Koşullarında Öğretmenlik Görevini Yapmasına Engel Olmadığının Sağlık Kurulu Raporunda Belirtilmediği Gerekçe Gösterilerek Göreve Başlatılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
REHBER ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA ( Yönetmelik Hükmü Doğrultusunda Bedensel Engeli Bulunduğu Görülenlerin Durumunun Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonunca Değerlendirilmesi Gerektiği )"
48D2.D15.6.2009E. 2008/7601 K. 2009/2524"ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Lise'de Tarih Öğretmeni Olarak Görev Yapmakta İken İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine Atanmasına İlişkin İşlemde İlk Atama Kararnamesindeki Alanına Uygun Olarak Tesis Edildiğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykılık Görülmediği )
LİSE ÖĞRETMENİNİN İLKÖĞRETİM OKULUNA ATANMASI ( İlk Atama Kararnamesindeki Alanına Uygun Olarak Tesis Edildiğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykılık Görülmediği )
ATAMA KARARNAMESİNE UYGUN İŞLEM ( Davacı Lise Öğretmeninin İlköğretim Okuluna Atanması - İlk Atama Kararnamesindeki Alanına Uygun Olarak Tesis Edildiğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykılık Görülmediği )"
48D11.D1.6.2009E. 2006/7564 K. 2009/5346"SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN AYLIK BAĞLANMIŞ KİŞİLER ( Emekli Sandığı İle İsteğe Bağlı Olarak İlgilendirilemeyeceklerinden Sehven Sandıkla Kurulan İlgileri Açık Hataya Dayalı İdari Bir İşlem Niteliğinde Olup Geri Alınabileceği )
HATAYA DAYALI İŞLEM ( Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Aylık Bağlanmış Kişiler Emekli Sandığı İle İsteğe Bağlı Olarak İlgilendirilemeyeceklerinden - Açık Hataya Dayalı İdari İşlemin Geri Alınabileceği )
EMEKLİ SANDIĞI ( Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Aylık Bağlanmış Kişiler Emekli Sandığı İle İsteğe Bağlı Olarak İlgilendirilemeyeceklerinden Sehven Sandıkla Kurulan İlgileri Açık Hataya Dayalı İdari Bir İşlem Niteliğinde Olup Geri Alınabileceği )"
48D11.D21.5.2009E. 2007/15756 K. 2009/5020"GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYMA CEZASI ( Öğretim Üyesi Olarak Görev Yapan Davacıya Verilen - "İstifa" Niteliğinde Bulunduğu/Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Olarak Nitelendirilerek İsteğe Bağlı Olarak İştirakçi Kabul Edilmemesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İSTİFA ( Öğretim Üyesi Olarak Görev Yapan Davacıya Verilen "Görevden Çekilmiş Sayma" Cezasının "İstifa" Niteliğinde Bulunduğu/Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Olarak Nitelendirilerek İsteğe Bağlı Olarak İştirakçi Kabul Edilmemesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI VERİLMESİ ( Öğretim Üyesi Olarak Görev Yapan Davacıya Verilen "Görevden Çekilmiş Sayma" Cezasının "İstifa" Niteliğinde Bulunduğu - İsteğe Bağlı Olarak İştirakçi Kabul Edilmemesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİ ( Öğretim Üyesi Olarak Görev Yapan Davacıya Verilen "Görevden Çekilmiş Sayma" Cezasının "İstifa" Niteliğinde Bulunduğu - Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Olarak Nitelendirilerek İştirakçi Olarak Kabul Edilmemesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
48D1.D25.3.2009E. 2009/221 K. 2009/535"TECİL EDİLEN MAHKUMİYET NEDENİYLE MEMURİYETE SON VERİLİP VERİLMEYECEĞİ ( 765 S. Kanunun 95. Md. Uyarınca Deneme Süresinin Beklenmesi Gerektiğinden Halen Görevde Bulunan Personelin 657 S.K 48/A-5. Alt Bendi İle 98/B Bendi Hükmü Uygulanmak Suretiyle Görevine Son Verilemeyeceği )
MEMURİYETE SON VERİLİP VERİLMEYECEĞİ ( Ertelenen Mahkumiyet Nedeniyle - 765 S. Kanunun 95. Md. Uyarınca Deneme Süresinin Beklenmesi Gerektiğinden Halen Görevde Bulunan Personelin 657 S.K 48/A-5. Alt Bendi İle 98/B Bendi Hükmü Uygulanmak Suretiyle Görevine Son Verilemeyeceği )
ERTELEME ( Süresi Sonunda Mahkumiyet Esasen Vaki Olmamış Sayılacağından 765 S. Kanunun 95. Md. Uyarınca Deneme Süresinin Beklenmesi Gerektiğinden Halen Görevde Bulunan Personelin 657 S.K 48/A-5. Alt Bendi İle 98/B Bendi Hükmü Uygulanmak Suretiyle Görevine Son Verilemeyeceği )"
48D11.D24.3.2009E. 2006/7560 K. 2009/3151"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ ( Disiplinsizlik Nedeniyle Re'sen Emekliye Sevk Edilenler 5434 S. Kanun'un Geçici 218. Maddesi Uyarınca İsteğe Bağlı İştirakçi Olarak Sandıkla İlgilendirilemeyecekleri )
DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE RE'SEN EMEKLİYE SEVK EDİLENLER ( 5434 S. Kanun'un Geçici 218. Maddesi Uyarınca İsteğe Bağlı İştirakçi Olarak Sandıkla İlgilendirilemeyecekleri - TSK'da Yüzbaşı Olarak Görev Yapan Davacı )
İŞTİRAKÇİ ( TSK'da Yüzbaşı Olarak Görev Yapan Davacının Disiplinsizlik Nedeniyle Re'sen Emekliye Sevk Edilmesi - 5434 S. Kanun'un Geçici 218. Maddesi Uyarınca İsteğe Bağlı İştirakçi Olarak Sandıkla İlgilendirilemeyecekleri )
RE'SEN EMEKLİYE SEVK EDİLME ( Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli - Disiplinsizlik Nedeniyle Re'sen Emekliye Sevk Edilenler 5434 S. Kanun'un Geçici 218. Maddesi Uyarınca İsteğe Bağlı İştirakçi Olarak Sandıkla İlgilendirilemeyecekleri )
SANDIKLA İLGİLENDİRİLEMEME ( TSK'da Yüzbaşı Olarak Görev Yapan Davacının Disiplinsizlik Nedeniyle Re'sen Emekliye Sevk Edilmesi - 5434 S. Kanun'un Geçici 218. Maddesi Uyarınca İsteğe Bağlı İştirakçi Olarak Sandıkla İlgilendirilemeyecekleri )"
48D12.D2.2.2009E. 2008/5539 K. 2009/356"ADLİYEYE AÇIKTAN VE ADAY ZABIT KATİBİ OLARAK ATAMA ( KPSS Sınavına Dört Yıllık Fakülte Mezunu Olduğunu Gizlemek Suretiyle Ortaöğretim Mezunu Olarak Girdiği - Atanmasına Dair Olurun İptal Edilmesine İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İsteminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DÖRT YILLIK FAKÜLTE MEZUNU OLDUĞUNU GİZLEMEK ( Atanmasına Dair Olurun İptal Edilmesine İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İsteminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( KPSS Sınavına Dört Yıllık Fakülte Mezunu Olduğunu Gizlemek Suretiyle Ortaöğretim Mezunu Olarak Girdiği - Atanmasına Dair Olurun İptal Edilmesine İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İsteminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KPSS SINAVINA DÖRT YILLIK FAKÜLTE MEZUNU OLDUĞUNU GİZLEMEK SURETİYLE GİRME ( Atanmasına Dair Olurun İptal Edilmesine İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İsteminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
48D12.D14.10.2008E. 2008/1486 K. 2008/5166"KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDE KONTROL MEMURU OLAN DAVACI ( Görevine Son Verilen Davacının Eski Görevine İade Edilmesi Yolundaki İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Bir Kamu Görevine Açıktan Atama Yapma Konusunda İdarelerin Takdir Yetkisine Sahip Olduğu )
AÇIKTAN ATAMA ( Kontrol Memuru Olarak Görev Yapan Kontrol Memurunun Eski Görevine İade Edilmesi Yolundaki İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Bir Kamu Görevine Açıktan Atama Yapma Konusunda İdarelerin Takdir Yetkisine Sahip Olduğu )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Kontrol Memuru Olarak Görev Yapan Kontrol Memurunun Eski Görevine İade Edilmesi Yolundaki İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Bir Kamu Görevine Açıktan Atama Yapma Konusunda Sahip Olduğu )"
48D12.D9.7.2008E. 2007/2534 K. 2008/4502"DOLANDIRICILIK ( Kesinleşmiş Mahkumiyeti Nedeniyle Görevine Son Verilen Davacının Bu Mahkumiyeti Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği - Bu Aşamada Memur Olma Şartını Yitirdiğinden Söz Edilemeyeceği )
MEMUR OLMA ŞARTI ( Dolandırıcılık Suçundan Kesinleşmiş Mahkumiyeti Nedeniyle Görevine Son Verilen Davacının Bu Mahkumiyeti Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği - Memurluğu Yitirdiğinden Söz Edilemeyeceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Dolandırıcılık Suçundan Kesinleşmiş Mahkumiyeti Nedeniyle Görevine Son Verilen Davacının Bu Mahkumiyeti Hakkında Verildiği - Bu Aşamada Memurluğu Yitirdiğinden Söz Edilemeyeceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Dolandırıcılık Suçundan Kesinleşmiş Mahkumiyeti Nedeniyle Görevine Son Verilen Davacının Bu Mahkumiyeti Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği - Memurluğu Yitirdiğinden Söz Edilemeyeceği )"
48IDDGK12.6.2008E. 2005/3292 K. 2008/1633"DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU ( Davacılara Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Bu Bağlamda Disiplin Soruşturma Raporlarını İstemleri Halinde İnceleyebilme Olanağının Tanınması Gerektiği )
BİLGİ VE BELGE İSTENMESİ ( Dosyaların İncelenmesi - Davacılara Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Bu Bağlamda Disiplin Soruşturma Raporlarını İstemleri Halinde İnceleyebilme Olanağının Tanınması Gerektiği )
DOSYALARIN İNCELENMESİ ( Davacılara Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Bu Bağlamda Disiplin Soruşturma Raporlarını İstemleri Halinde İnceleyebilme Olanağının Tanınması Gerektiği )"
48D12.D30.5.2008E. 2006/5446 K. 2008/3228"DEVLET MEMURLARI KANUNU MD. 98/B UYARINCA GÖREVE SON VERİLME ( Dayanak Olan Ceza Mahkemesi Kararının Lehe Hükmün Uygulanması Amacıyla Kaldırılarak Ceza Mahkemesince Yeniden Karar Verilmesi Durumunda Yeni Karara Göre Davacının Durumunun Değerlendirileceği )
LEHE HÜKMÜN UYGULANMASI ( Davacının 657 Sayılı Yasa'nın 98/B Maddesi Uyarınca Görevine Son Verilmesi İşlemine Dayanak Olan Ceza Mahkemesi Kararının Lehe Hükmün Uygulanması Amacıyla Kaldırılarak Ceza Mahkemesince Yeniden Karar Verilmesi Durumunda Yeni Karara Göre Davacının Durumunun Değerlendirileceği )"
48D2.D7.3.2008E. 2007/4471 K. 2008/1076"BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Öncelikle Mezuniyeti İtibariyle Atanabileceği Gruptaki Öğretmenliği İle Diğer Alanlarındaki Gereksinimler Gözönünde Bulundurulmak Suretiyle Hazırlanacak Bir Program Dahilinde Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
ÖĞRETMENİN ATAMA İŞLEMİ ( Branş Değişikliğinin Düzeltilmesi İstemi - Öncelikle Mezuniyeti İtibariyle Atanabileceği Gruptaki Öğretmenliği İle Diğer Alanlarındaki Gereksinimler Gözönünde Bulundurularak Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
GEREKSİNİMLER GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİNİN YAPILMASI GEREĞİ ( Davacının Öncelikle Mezuniyeti İtibariyle Atanabileceği Gruptaki Öğretmenliği İle Diğer Alanlarındaki Gereksinimler Gözönünde Bulundurulması Gerektiği )"
48D12.D27.2.2008E. 2006/295 K. 2008/1237"ORMAN MUHAFAZA MEMURU KADROSUNA ATANACAKLAR İÇİN YAŞ ŞARTI ( İlişkin Bir Belirleme Olmadığı Halde Bu Koşulun Klavuz İle Düzenlenerek Davacının Atamasının Yapılmaması İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLEMESİ ( Orman Muhafaza Memuru Kadrosuna Atanacaklar İçin Yaş Şartına İlişkin Bir Belirleme Olmadığı Halde Bu Koşulun Klavuz İle Düzenlenmesi Suretiyle Davacının 25 Yaşından Gün Almadığından Bahisle Atamasının Yapılmaması İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KLAVUZ İLE YAPILAN DÜZENLEME ( Orman Muhafaza Memuru Kadrosuna Atanacaklar İçin Yaş Şartına İlişkin Bir Belirleme Olmadığı Halde Bu Koşulun Klavuz İle Düzenlenmesi Suretiyle Davacının Atamasının Yapılmaması İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
48D12.D25.1.2008E. 2007/2510 "KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK ( Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Md. 1. 2. 3. İle Teselsül Ettirilen 27/A-27/B-27/C-27/D Maddelerinin Yürütülmesi Durdurulduğu )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Md. 1. 2. 3. İle Teselsül Ettirilen 27/A-27/B-27/C-27/D Maddeleri )
MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLARA DAİR SINAV YÖNETMELİĞİ ( 4/c,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13. Maddelerinin Yürütülmesinin Durdurulduğu )"
48D12.D12.11.2007E. 2005/4721 K. 2007/4982"ASKERLİĞİN ERTELENMESİ ( Davacının Askerliğini Fiilen Yapmadığından Bahisle Atamasının Yapılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ATAMA YAPILMAMASI ( Askerliğini Erteletmiş Bulunan Davacının Askerliğini Fiilen Yapmadığından Bahisle - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
48D12.D18.4.2007E. 2005/4851 K. 2007/1919"SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday Olmak İçin Görevinden İstifa Eden Davacının Seçimi Kazanamaması Üzerine Memur Sayılmadığında Görevine Dönemeyeceği )
MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE ADAY OLMAK İÇİN İSTİFA EDİLMESİ ( Davacının Seçimi Kazanamaması Üzerine Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyelerinin Memur Sayılmadığında Görevine Dönemeyeceği )
SEÇİMİN KAZANILAMAMASI NEDENİYLE GÖREVE GERİ DÖNME İSTEMİ ( Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyelerinin Memur Sayılmadığından Davacının Görevine Dönemeyeceği )
MEMUR SAYILMAMA ( Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyelerinin Memur Sayılmadığından Mahallli İdareler Seçimlerinde Aday Olmak İçin Görevinden İstifa Eden Davacının Seçimi Kazanamaması Üzerine Görevine Dönemeyeceği )"
48D12.D13.3.2007E. 2005/680 K. 2007/1117"LEHE YASA UYGULAMASI ( 5237 S. Yasanın Lehine Hükümler İçermesi ve Bu Yasa Uyarınca Fiilinin Görevi Kötüye Kullanmak Suçunu Oluşturduğu Gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesince Verilen Karar Uyarınca Davacının Memuriyet Koşullarını Yeniden Kazandığı - İstemin Açıktan Atama Koşulları İçerisinde Değerlendirileceği )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Ağır Ceza Mahkemesince Verilen Karar Uyarınca Davacının Memuriyet Koşullarını Yeniden Kazandığı - İstemin Açıktan Atama Koşulları İçerisinde Değerlendirileceği/Yeniden Memuriyete Dönmek İstemesi Durumunda İsteminin Açıktan Atama Koşulları İçerisinde Değerlendirileceği )
AÇIKTAN ATAMA ( Görevi Kötüye Kullanmak - Ağır Ceza Mahkemesince Verilen Karar Uyarınca Davacının Memuriyet Koşullarını Yeniden Kazandığı/İstemin Açıktan Atama Koşulları İçerisinde Değerlendirileceği )"
48D12.D8.11.2006E. 2006/970 K. 2006/4488"YAŞ KOŞULU ( Davacının Kanun Tüzük Yönetmelik Yerine Sınav Kılavuzunda Getirilen Yaş Koşulunu Taşımadığından Bahisle Atama Talebinin Reddi Yolundaki İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ATAMA TALEBİNİN REDDİ ( Davacının Kanun Tüzük Yönetmelik Yerine Sınav Kılavuzunda Getirilen Yaş Koşulunu Taşımadığından Bahisle Atama Talebinin Reddi Yolundaki İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
48D12.D8.11.2006E. 2006/2864 K. 2006/4487"SAĞLIK RAPORU ( Özürlü Olarak İşe Girebileceği Belirtilen Davacının Genel Sınav Sonucu Yerleştirildiği Kadroya Atamasının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KADROYA ATAMA YAPILMAMASI ( Sağlık Raporunda Özürlü Olarak İşe Girebileceği Belirtilen Davacının Genel Sınav Sonucu Yerleştirildiği Kadroya Atamasının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZÜRLÜ OLARAK İŞE GİRME ( Sağlık Raporunda Özürlü Olarak İşe Girebileceği Belirtilen Davacının Genel Sınav Sonucu Yerleştirildiği Kadroya Atamasının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
48D12.D29.9.2006E. 2006/1955 K. 2006/3359"MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Davacı Hakkında Dolandırıcılık Suçundan Verilen Mahkumiyet Kararının Temyiz Aşamasında Olması - Hükümlü Olma Şartının Gerçekleşemediği/Hukuki İsabet Görülmediği )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Devlet Memurunun Aldığı Ağır Hapis Cezasının Yargıtay'da Temyiz Aşamasında Olması - 657 S.K. Md. 98/B Uyarınca Görevine Son Verilemeyeceği/Hükümlü Olma Şartının Gerçekleşemediği )
DEVLET MEMURUNUN KESİNLEŞMEYEN CEZA KARARI NEDENİYLE 657 S.K. MD. 48/A-5 VE 98/B UYARINCA GÖREVİNE SON VERİLEMEYECEĞİ ( Hükümlü Olma Şartının Gerçekleşemediği )
HÜKÜMLÜ OLMA ŞARTI ( Davacı Hakkında Dolandırıcılık Suçundan Verilen Mahkumiyet Kararının Temyiz Aşamasında Olması Nedeniyle Gerçekleşemediği - Memurun 657 S.K. Md. 98/B Uyarınca Görevine Son Verilemeyeceği"
48D12.D18.4.2006E. 2003/5056 K. 2006/1510"MEMURLUĞA ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Atanma Tarihinin Tam Olarak Bilinememesi ve Askerlik Dönüşü Makul Sürede İdareye Başvuruda Bulunmuş Olması Hususları Değerlendirildiğinde Davacının Memurluğa Atanmasının Diğer Koşulları da Mevcut Olduğu Takdirde Atamasının Askerlik Sonuna Kadar Beklenmesi Gerektiği )
ASKERLİK HİZMETİ ( Askerlik Dönüşü Makul Sürede İdareye Başvuruda Bulunmuş Olması Hususları Değerlendirildiğinde Davacının Memurluğa Atanmasının Diğer Koşulları da Mevcut Olduğu Takdirde Atamasının Askerlik Sonuna Kadar Beklenmesi Gerektiği )"
48D12.D12.4.2006E. 2005/5406 K. 2006/1392"ATANMA ( Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Davacı - Devlet Hastanesi Sağlık Kurulunca İnfaz ve Koruma Memurluğu Yapabileceğinin Ortaya Konulması/Atanmasının Onaylanmamasının Hukuka Aykırılığı )
ASKERLİĞE ELVERİŞLİ OLMADIĞINA KARAR VERİLEN DAVACI ( Fiilen Askerliğini Yapmadığından Bahisle İnfaz ve Koruma Memurluğuna Atanmasının Onaylanmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MEMUR SINAV VE ATAMASI ( Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Davacı/Devlet Memurluğu Sınavında Yeterli Puan Alması - Fiilen Askerliğini Yapmadığından Bahisle Atanmasının Onaylanmamasının Hukuka Aykırılığı )"
48D8.D1.3.2006E. 2005/721 K. 2006/792"MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI ( Tüm Ehliyetsizlikleri Ortadan Kaldırıcı Nitelikte Olduğu - Kararı Almış Olan Davacının Artık Bu Aşamada Memuriyete Engel Halinin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
EHLİYETSİZLİKLERİ KALDIRICI NİTELİKTE KARAR ( Memnu Hakların İadesi Kararı Almış Olan Davacının Artık Bu Aşamada Memuriyete Engel Halinin Varlığından Söz Edilemeyeceği )"
48D12.D9.12.2005E. 2003/2375 K. 2005/4465"MEMURUN ÖZEL EVRAKTA SAHTEKARLIĞI ( Alınan Hapis Cezası Nedeniyle 657 Sayılı Yasanın 48/A-5 ve 98/B Maddesi Uyarınca Göreve Son Verme İşlemi Tesisi İçin Söz Konusu Mahkumiyet Kararının Kesinleşmesi Gerektiği )
ÖZEL EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Alınan Hapis Cezası Nedeniyle 657 Sayılı Yasanın 48/A-5 ve 98/B Maddesi Uyarınca Göreve Son Verme İşlemi Tesisi İçin Söz Konusu Mahkumiyet Kararının Kesinleşmesi Gerektiği )
GÖREVE SON VERME İŞLEMİ ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçundan Alınan Hapis Cezası Nedeniyle 657 Sayılı Yasanın 48/A-5 ve 98/B Maddesi Uyarınca Göreve Son Verme İşlemi Tesisi İçin Söz Konusu Mahkumiyet Kararının Kesinleşmesi Gerektiği )"
48IDDGK20.10.2005E. 2003/1145 K. 2005/2539"ÖĞRETMENLİĞE ATANMA ( İlk Defa - 40 Yaş Sınırı Koşulunun Öngörülmesinde Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Bulunmadığı )
ATANMADA YAŞ SINIRI KOŞULU ( 40 Yaş/Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Bulunmadığı - İlk Defa Öğretmenliğe Atanacaklar )
İLK DEFA ÖĞRETMENLİĞE ATANACAKLAR ( 40 Yaş Sınırı Koşulunun Öngörülmesinde Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Bulunmadığı )"
48D12.D16.9.2005E. 2005/2303 K. 2005/2954"FEN FAKÜLTESİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MEZUNU DAVACI ( Matematik Öğretmenliğe Atanması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Mezun Olduğu Bölümün 2003 Yılı Öğretmenlik Klavuzunda Yer Almadığı ve Yeterli Sayıda Eğitim Fakültesi Mezunu Olduğundan Bahisle Reddinin Hatalı Olduğu )
ÖĞRETMENLİĞE ATANMA ( Yaptığı Başvurunun Mezun Olduğu Bölümün 2003 Yılı Öğretmenlik Klavuzunda Yer Almadığı ve Yeterli Sayıda Eğitim Fakültesi Mezunu Olduğundan Bahisle Reddinin Hatalı Olduğu - Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Mezunu Davacı )
ÖĞRETMENLİK KLAVUZUNDA YER ALMADIĞI İDDİASI ( Matematik Öğretmenliğe Atanması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Mezun Olduğu Bölümün 2003 Yılı Öğretmenlik Klavuzunda Yer Almadığı ve Yeterli Sayıda Eğitim Fakültesi Mezunu Olduğundan Bahisle Reddinin Hatalı Olduğu )"
48IDDGK2.6.2005E. 2003/432 K. 2005/2106"ALTI AYDAN FAZLA HAPİS CEZASI ( Devlet Memurluğuna Engel Teşkil Eden Hal - Askeri Ceza Kanununa veya Türk Ceza Kanununa Göre Verilip Verilmemesi Açısından Bir Ayrım Öngörülmediği )
MEMURİYETİN SONA ERDİRİLMESİ ( 10 Ay Hapis Cezası Alarak Kaybettiği Anlaşılan ve Aday Polis Memuru Olarak Görev Yaptığı Sırada Aldığı Bu Cezanın İnfazı Amacıyla Gözaltına Alınarak Cezaevine Konulan Davacının Memuriyetinin Sona Erdirilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
DEVLET MEMURLUĞUNA ENGEL TEŞKİL EDEN HAL ( 6 Aydan Fazla Hapis Cezası - Askeri Ceza Kanununa veya Türk Ceza Kanununa Göre Verilip Verilmemesi Açısından Bir Ayrım Öngörülmediği )"
48IDDGK2.6.2005E. 2003/123 K. 2005/2105"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN İÇTİMA EDİLMESİ ( İlk Niteliğini Kaybedip Yeni Bir Ceza Haline Geleceği - Toplam 12 Ay Hapis Cezasına Mahkum Olan Memurun Görevine Son Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Toplam 12 Ay Hapis Cezasına Mahkum Olması Nedeniyle - Aynı Neviden Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İçtima Edilmesi/İlk Niteliğini Kaybedip Yeni Bir Ceza Haline Geleceği )
MEMURLUK ŞARTININ KAYBEDİLMESİ ( Cezaların İçtima Edilmesi Sonucunda Toplam 12 Ay Hapis Cezasına Mahkum Olan Memurun Görevine Son Verilmesi - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
CEZALARIN İÇTİMA EDİLMESİ ( İlk Niteliğini Kaybedip Yeni Bir Ceza Haline Geleceği - Toplam 12 Ay Hapis Cezasına Mahkum Olan Memurun Görevine Son Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
48IDDGK2.12.2004E. 2002/1154 K. 2004/1947"DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ( Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Yapmış Olmak Şartının Aranmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - 657 S.K.'un 48. Maddesi/Özel Şartların Genel Şartlara Aykırı Olamayacağı )
ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMIŞ OLMAK ŞARTI ( Devlet Memurluğuna Alınma/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - 657 S.K.'un 48. Maddesi/Özel Şartların Genel Şartlara Aykırı Olamayacağı )
ÖZEL ŞARTLARIN GENEL ŞARTLARA AYKIRI OLAMAYACAĞI ( Devlet Memurluğuna Alınma/657 S.K.'un 48. Maddesi - Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Yapmış Olmak Şartının Aranmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MEMUR OLARAK ALINACAKLAR İÇİN ŞARTLAR ( Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Yapmış Olmak Şartının Aranmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - 657 S.K.'un 48. Maddesi )"
48D12.D19.11.2004E. 2003/1359 K. 2004/3670"KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINI KAZANAN DAVACININ ATANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Tercih Kılavuzunda Yer Alan Muvazzaf Askerlik Hizmetini Fiilen Yapmış Olmak Koşulunun Devlet Memurları Kanunu'na Aykırı Olması )
TERCİH KILAVUZUNDA YER ALAN MUVAZZAF ASKERLİK HİZMETİNİ FİİLEN YAPMIŞ OLMAK KOŞULUNUN YASAYA AYKIRI OLMASI ( KPSS Sınavını Kazandığı Halde Askerlik Hizmetini Fiilen Yapmadığı Gerekçesiyle Atanmayan Davacının İşlemin İptali Talebi )
ASKERLİK HİZMETİNİ FİİLEN YAPMIŞ OLMAK KOŞULUNUN YASAYA AYKIRI OLMASI ( KPSS Sınavında Başarılı Olduğu Halde Askerlik Hizmetini Fiilen Yapmadığı Gerekçesiyle Atanmayan Davacının İşlemin İptali Talebi )"
48D12.D15.9.2004E. 2002/1035 K. 2004/2516"GÖREVE SON VERME ( Ömür Boyu Kamu Hizmetlerinden Mahrumiyetine Karar Verilen Davacının 3713 S.K. Uyarınca Şartla Salıverilmesi - 657 S.K. 48 ve 98/b Maddelerine Aykırılık Bulunmadığı )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Ömür Boyu Kamu Hizmetlerinden Mahrumiyetine Karar Verilen Davacının 3713 S.K. Uyarınca - Görevine Son Verilmesi/657 S.K. 48 ve 98/b Maddelerine Aykırılık Bulunmadığı )
SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK ( Ömür Boyu Kamu Hizmetlerinden Mahrumiyetine Karar Verilen Davacının 3713 S.K. Uyarınca Şartla Salıverilmesi - Görevine Son Verilmesinin Yasaya Uygunluğu )
ÖMÜR BOYU KAMU HİZMETLERİNDEN MAHRUMİYET ( Davacının 3713 S.K. Uyarınca Şartla Salıverilmesi - Görevine Son Verilmesi/657 S.K. 48 ve 98/b Maddelerine Aykırılık Bulunmadığı )"
48D1.D13.1.2004E. 2003/170 K. 2004/3"MEMURUN HÜKÜMLÜ OLDUĞU HAPİS CEZASINI ÇEKTİĞİ SÜRE ( Devamsızlıktan Memuriyetine Son Verilemeyeceği - Maaş ve Diğer Özlük Haklarından Yararlanamayacağı )
HAPİS CEZASI ALAN MEMUR ( Hükümlülük Süresince Devamsızlık Yaptığı Gerekçesiyle Memuriyetten Çıkarılamayacağı - Maaş ve Diğer Özlük Haklarından Yararlanamayacağı )
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE MEMURİYETTEN ÇIKARMA KARARI VERİLEMEMESİ ( Hapis Cezasına Çarptırılan Memurun Hükümlülük Süresi İçin )
HÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ ( Devamsızlık Nedeniyle Memuriyetten Çıkarmaya Karar Verilemeyeceği - Maaş ve Diğer Özlük Haklarından Yararlanılamayacağı )
MAAŞ VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANAMAMA ( Hapis Cezası Alan Devlet Memurunun Hükümlü Bulunduğu Sürede )
ÖZÜRSÜZ OLARAK İŞE GELMEYEN MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Hapis Cezası Alan Memurun Hükümlülük Süresi İçinde Özürsüz İşe Gelmemiş Sayılamayacağı )"
48D12.D27.10.2003E. 2003/200 K. 2003/3128"DEVLET MEMURU OLMA GENEL ŞARTLARINDAN BİRİNİ KAYBETMEK ( Reşit Olmayan Mağdurenin Rızası İle Müteselsilen Irzına Geçme Suçundan Kesinleşmiş Mahkumiyet - Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç Niteliği )
MEMUR OLMA GENEL ŞARTLARINDAN BİRİNİ KAYBETMEK ( Reşit Olmayan Mağdurenin Rızası İle Müteselsilen Irzına Geçme Suçundan Kesinleşmiş Mahkumiyet - Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç Niteliği )
REŞİT OLMAYAN MAĞDURENİN RIZASI İLE MÜTESELSİLEN IRZINA GEÇMEK ( Kesinleşmiş Mahkumiyet/Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç Niteliği - Devlet Memuru Olma Genel Şartlarından Birini Kaybetmek )
IRZA GEÇMEK ( Reşit Olmayan Mağdurenin Rızası İle Müteselsilen Irzına Geçme Suçundan Kesinleşmiş Mahkumiyet/Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç Niteliği - Devlet Memuru Olma Genel Şartlarından Birini Kaybetmek )
ŞEREF VE HAYSİYET KIRICI SUÇ ( Reşit Olmayan Mağdurenin Rızası İle Müteselsilen Irzına Geçme Suçundan Kesinleşmiş Mahkumiyet - Devlet Memuru Olma Genel Şartlarından Birini Kaybetmek )"
48D12.D24.10.2003E. 2003/1474 K. 2003/3079"GÖREVE SON VERME ( Polis Memurunun Yargılandığı Hırsızlık Suçu/4616 S.K. Kapsamında Kalması - Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi/Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Kararı Bulunmaması Nedeniyle Son Verilemeyeceği )
MEMURUN YARGILANDIĞI HIRSIZLIK SUÇU ( 4616 S.K. Kapsamında Kalması - Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi/Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Kararı Bulunmaması Nedeniyle Görevine Son Verilemeyeceği )
DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Polis Memurunun Yargılandığı Hırsızlık Suçu/4616 S.K. Kapsamında Kalması - Görevine Son Verilemeyeceği/Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Kararı Bulunmaması )
KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET KARARI BULUNMAMASI ( Polis Memurunun Yargılandığı Hırsızlık Suçu/4616 S.K. Kapsamında Kalması - Görevine Son Verilemeyeceği/Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )"
48D12.D30.9.2003E. 2002/3815 K. 2003/2250"DEVLET MEMURLUĞU SINAVINDA BAŞARILI OLAN DAVACININ ATANMAMASI ( Sınav Tarihinde Askerlik Yapmış Olmak Koşulunu Yerine Getirmediği Gerekçesiyle - Kanunda Askerlik Yapmış Olmanın Şart Olarak Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Atamasının Yapılması Gereği )
MEMURİYETE ATANMAK İÇİN ASKERLİK YAPMIŞ OLMANIN ŞART OLMAMASI ( Aksi Yöndeki Kılavuz Hükmünün Kanuna Aykırı Olduğundan Uygulanamayacağı - Devlet Memurluğu Sınavında Başarılı Olan Davacının Atanması Gereği )
ASKERLİK YAPMIŞ OLMA ŞARTININ ARANMAYACAĞI ( Devlet Memurluğu Sınavını Kazanan Davacının Atanması İçin - İdarenin Sınav Tarihinde Askerliğini Bitirmiş Olma Şartını Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Talebi Reddetmesi/İşlemin İptali ve Atanma Talebi )"
48D12.D29.5.2003E. 2001/3492 K. 2003/1611"İPTAL DAVASI ( Başkomiser Olarak Görev Yapan Davacının Görevine Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılmış İptal Davası Olması )
ZORLA KIZ KAÇIRMA ( Davacı Memurun Zorla Kız Kaçırma Suçundan Hüküm Giymiş Bulunması ve Bunun İdareden Gizlemesi )
GÖREVE SON VERME ( İdarenin Vermiş Olduğu Göreve Son Verme Kararının Hukuka Uygun Olması (
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Davacının Daha Sonradan Memnu Hakların İadesi Kararı Almasının Göreve Son Verme Kararında Etkili Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekli Olması )"
48D12.D31.3.2003E. 2001/1657 K. 2003/878"İPTAL DAVASI ( Elektrik Dağıtım Müessesesine Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olarak Yerleştirilen Davacının Bayan Olmasından Dolayı Atamasının Yapılmamasına İlişkin İdari İşlemin İptali Davası )
ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMIŞ OLMAK ( Ülkemizde Askerlik Hizmetinin Erkekler İçin Zorunlu Bir Kamu Hizmeti Olması ve Bayanların Zorunlu Askerlik Görevinde Bulunmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
ATAMA YAPILMASI ( Sadece Erkek Adayların İlgili Kuruma Başvurabileceği Yönündeki Şartın Hizmet Gereklerine ve Kamu Yararına Aykırı Olmamak Kaydıyla Hukuka Uygun Olmasının Kabul Edilmesi )
DEVLET MEMURLUĞU SINAVI ( Sadece Erkek Adayların İlgili Kuruma Başvurabileceği Yönündeki Şartın Hizmet Gereklerine ve Kamu Yararına Aykırı Olmamak Kaydıyla Hukuka Uygun Olması )
KAMU YARARI ( Sadece Erkek Adayların İlgili Kuruma Başvurabileceği Yönündeki Şartın Hizmet Gereklerine ve Kamu Yararına Aykırı Olmamak Kaydıyla Hukuka Uygun Olması )
DEVLET MEMURLUĞUNA ALINACAKLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR ( Devlet Memuru Olarak Alınacak Kişilerden Askerlik Yapmış Olma Şartı Aranmasının Özel Şartlar İçerisinde Bulunması )
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV BAŞVURUSU İÇİN ARANAN KOŞULLAR ( Hizmetin Gereklerine ve Kamu Yararına Aykırı Olmamak Kaydıyla Getirilen Özel Şartların Hukuka Uygun Olmasının Gerekmesi )"
48D5.D13.3.2003E. 2001/5253 K. 2003/796"BAĞLI YETKİ ( İdarenin Boş Olan Bir Kadroya Atama Yapmak İçin Harekete Geçtiği Andan İtibaren Bağlı Yetki İçine Gireceği )
SINAVI KAZANANIN ATAMASININ YAPILMAMASI ( Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturmasının Sürdüğü Gerekçesiyle - Kamu Hizmetine Girme Hakkının İhlali )
KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKININ İHLALİ ( Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturmasının Sürdüğü Gerekçesiyle Sınavı Kazananın Atamasının Yapılmaması )
GÜVENLİK SORUŞTURMASI ( Sürdüğü Gerekçesiyle Sınavı Kazananın Atamasının Yapılmaması - Kanun Önünde Eşitlik İlkesinin ve Kamu Hizmetine Girme Hakkının İhlali )
KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİNİN İHLALİ ( Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturmasının Sürdüğü Gerekçesiyle Sınavı Kazananın Atamasının Yapılmaması )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Kamu Görevine Atama Yapıp Yapmamak - Bu Kadroya Atanacak Kişinin Tutum ve Davranışları Üzerinde Değerlendirme Yapma Yetkisini İçermediği )
ATAMA İŞLEMİ ( Yarışma ve Yeterlik Sınavını Kazanmış Olanlar - İdarenin İlgilinin Tutum ve Davranışlarına Göre Seçme Hakkına Sahip Olduğunu Kabul Etmenin Anayasa ve Yasalara Aykırılığı )"
48D12.D6.3.2003E. 2001/1911 K. 2003/470"İPTAL DAVASI ( Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olarak Ataması Yapılan Davacının Bu Atama İşleminin Sonradan İptal Edilmesi Üzerine Açmış Olduğu İptal Davası Olması )
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( Davacının Atama İşleminin İptal Edilmesinin Görevinin Önem ve Özelliği Dikkate Alındığında Hukuka Uygun Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TECİL EDİLMİŞ MAHKUMİYET ( Adam Öldürmeye Tam Derecede Kalkışmak Suçu )
TECİL EDİLMİŞ MAHKUMİYETİN MEMURİYETE ENGEL OLMASI ( Davacının Atama İşleminin İptal Edilmesinin Görevinin Önem ve Özelliği Dikkate Alındığında Hukuka Uygun Olduğunun Kabul Edilmesi )
GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ATAMA ( Davacının Atama İşleminin İptal Edilmesinin Görevinin Önem ve Özelliği Dikkate Alındığında Hukuka Uygun Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
48D5.D7.11.2002E. 1999/3947 K. 2002/4257"KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECE VE KADEMESİNİN BELİRLENMESİ ( Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan ve İETT Gn. Md.lüğü Emrinde Mühendis Kadrosuna Atanan Davacı - 657 S. K. 36/C-1 Maddesi Kapsamında Geçen Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Gereği )
AYLIK DERECE VE KADEMESİNİN BELİRLENMESİ ( Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan ve İETT Gn. Md.lüğü Emrinde Mühendis Kadrosuna Atanan Davacı - Bulgaristan'daki 657 S. K. 36/C-1 Maddesi Kapsamında Geçen Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Gereği )
YURT DIŞINDA GEÇEN HİZMET ( Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan Davacı - Bulgaristan'daki 657 S. K. 36/C-1 Maddesi Kapsamında Geçen Hizmetlerinin Kazanılmış Hak Aylık Derecesinde Değerlendirilmesi Gereği )
BULGARİSTAN'DAN ZORUNLU GÖÇE TABİ TUTULAN KİŞİ ( Bulgaristan'daki 657 S. K. 36/C-1 Maddesi Kapsamında Geçen Hizmetlerinin Kazanılmış Hak Aylık Derecesinde Değerlendirilmesi Gereği )"
48D12.D27.5.2002E. 2000/4829 K. 2002/2121"İNFAZ KORUMA MEMURU ( Tutukluların Kaçmasına Sebep Olması - İhmal Kastı Mevcut Olup Eyleminin Taksirli Suç Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı/Görevine Son Verilmesi )
FİRARA SEBEBİYET VERMEK ( İnfaz Koruma Memuru - İhmal Kastı Mevcut Olup Eyleminin Taksirli Suç Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı/Görevine Son Verilmesi )
KASITLI SUÇ ( İnfaz Koruma Memurunun Tutukluların Kaçmasına Sebep Olması - İhmal Kastı Mevcut Olup Eyleminin Taksirli Suç Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı/Görevine Son Verilmesi )
GÖREVE SON VERMEK ( İnfaz Koruma Memurunun Tutukluların Kaçmasına Sebep Olması - İhmal Kastı Mevcut Olup Eyleminin Taksirli Suç Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
TAKSİRLİ SUÇ ( İnfaz Koruma Memurunun Tutukluların Kaçmasına Sebep Olması - İhmal Kastı Mevcut Olup Eyleminin Taksirli Suç Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı/Görevine Son Verilmesi )"
48D12.D28.3.2002E. 2000/3872 K. 2002/1306"DEVLET MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Bozma Üzerine Yeniden Yapılan Yargılama Sonucunda Suç Vasfının Değişmesi Durumunda Mahkumiyetin Sonuçlarının Bu Son Tespite Göre Değerlendirilmesi Gereği )
BOZMA ÜZERİNE YAPILAN YARGILAMA ( Suç Vasfının Değişmesi Durumunda Mahkumiyetin Sonuçlarının Bu Son Tespite Göre Değerlendirilmesi Gereği - Devlet Memurunun Görevine Son Verilmesi )
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Bozma Üzerine Yeniden Yapılan Yargılama Sonucunda - Devlet Memurunun Görevine Son Verilmesi/Mahkumiyetin Sonuçlarının Bu Son Tespite Göre Değerlendirilmesi Gereği )
POLİS MEMURUNUN İŞLEDİĞİ SUÇ ( Görevine Son Verilmesi - Bozma Kararı Üzerine Yapılan Yargılama Sonucunda Davacının Suçunun Vasfının İrtikap Olarak Değişmesi/Mahkumiyetin Sonuçlarının Bu Son Tespite Göre Değerlendirilmesi Gereği )"
48D5.D3.12.2001E. 2001/1327 K. 2001/4685"MEMNU HAKLARI MAHKEME KARARIYLA İADE EDİLEN VE MEMURLUK SINAVINI KAZANAN ÖĞRETMEN ( Memur Olarak Atanma Talebinin Reddine İlişkin İdare İşleminin Geçersiz Olması )
ÖĞRETMEN OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ MEMNU HAKLARININ MAHKEME KARARIYLA İADESİ ( Memurluk Sınavını Kazanmasına Rağmen Memur Olarak Atanma Talebinin Reddine İlişkin İdare İşleminin Geçersiz Olması )
DEVLET MEMURLUĞU SINAVINI KAZANMASINA RAĞMEN ATANMAYAN ÖĞRETMEN ( Memnu Hakların İadesiyle Memur Olarak Atanma Engelinin Ortadan Kalkacağı )"
48D12.D29.11.2001E. 2001/3214 K. 2001/4113"KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANACAKLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ KOMANDO OLARAK YAPMA KOŞULU ARANMASI ( Kanunda Muvazzaf Askerlik Hizmetini Tamamlamış Olma Şartı Aranmasının Komando Olarak Askerlik Yapmış Olma Özel Şartının Aranmasına Engel Olmaması )
ASKERLİĞİNİ KOMANDO OLARAK YAPMIŞ OLMA ŞARTI ARANMASI ( Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosuna Atanacaklarda - Kanunda Memur Olarak Atanma İçin Askerliğini Yapmış Olma Şartının Yeterli Olmasının Özel Şart Aranmasına Engel Olmayacağı )
MEMURLUK SINAVINDA KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANACAKLARDA ASKERLİĞİNİ KOMANDO OLARAK YAPMA KOŞULUNUN ARANMASI ( Kanunda Askerliğini Yapmış Olma Şartının Yeterli Olmasının Özel Şart Aranmasına Engel Olmayacağı )"
48IDDGK15.09.2000E. 2000/594 K. 2000/949"ÖĞRETİM ELEMANI SIFATI İLE BAĞDAŞMAYAN ŞEREF VE HAYSİYETİ KIRICI SUÇ ( Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak/Af Kapsamı Dışında Olduğu )
ŞEREF VE HAYSİYETİ KIRICI SUÇ ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan/Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak - Af Kapsamı Dışında Olduğu )
ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ ALEYHİNDE İNTERNET ARACILIĞI İLE PROPAGANDA YAPMAK ( Yurt Dışında - Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suçlar Kapsamında Olduğu )
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA CEZASI ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suç Nedeniyle - Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak/Af Kapsamı Dışında Olduğu )
İRTİCAİ FAALİYETLERDE BULUNAN ÇEVRELERLE İLİŞKİ VE ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ ALEYHİNDE İNTERNET ARACILIĞI İLE PROPAGANDA YAPMAK ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suçlar Kapsamında Olduğu )"
48D1.D3.7.2000E. 2000/96 K. 2000/106"DENKLİK BELGESİ ( İlahiyat Alanında - Lisans Denklik Belgelerinin Geriye de Yönelik Olarak Önlisans Denklik Belgesine Dönüştürülmesi )
İLAHİYAT ALANINDA DENKLİK BELGESİ ( Lisans Denklik Belgelerinin Geriye de Yönelik Olarak Önlisans Denklik Belgesine Dönüştürülmesi )
LİSANS DENKLİK BELGELERİ ( İlahiyat Alanında - Geriye de Yönelik Olarak Önlisans Denklik Belgesine Dönüştürülmesi )
MESLEKTEN MEN ( İlahiyat Alanında Lisans Denklik Belgelerinin Geriye de Yönelik Olarak Önlisans Denklik Belgesine Dönüştürülmesi - Öğretmen Atamalarında Geçerli Değildir Şeklinde Değiştirilmesi )"
48D12.D10.2.2000E. 1997/3356 K. 2000/704"GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İŞLENEN HIRSIZLIK SUÇU ( Zabıt Katibi - Memnu Hakların İadesi Yoluyla Bertaraf Edilmesinde Yasal Engelin Olmaması/Görevine Son Verilemeyeceği )
GÖREVE SON VERME ( Göreve Başlamadan Önce İşlenen Hırsızlık Suçu - Memnu Hakların İadesi Yoluyla Bertaraf Edilmesinde Yasal Engelin Olmaması )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Mahkumiyet Sonucu Veya Ceza Şeklinde Hükmedilen Ehliyetsizliklerin Bertaraf Edilmesinde Yasal Engelin Olmaması - Göreve Başlamadan Önce İşlenen Suç )
HIRSIZLIK SUÇU ( Göreve Başlamadan Önce İşlenen - Memnu Hakların İadesi Yoluyla Bertaraf Edilmesinde Yasal Engelin Olmaması/Göreve Son Verilemeyeceği )"
48D5.D24.1.2000E. 1997/1229 K. 2000/167"BELEDİYE ZABITALIĞINA GİRİŞ KOŞULLARI ( Kurumlar Genel Objektif Tasarruflarıyla Hüküm Getiremeyecekleri )
ZABITA PERSONEL YONETMELİĞİNE GÖRE ZABITA MEMURU ALMA KURALLARI ( Askerlik Koşulunun Dikkate Alınıp Alınmayacağı - Yönetmeliğin Genel Şartlarına Aykırılık )
PERSONEL ATAMA İŞLEMLERİ ( Belediye Zabıta Personel Yönetmeliği- Atama İçin Askerliğin Yapılmış Olması Koşulu )"
48IDDGK15.10.1999E. 1998/419 K. 1999/887"SINAV KAĞIDINDA TAHRİFAT YAPILMASI ( Aday Memurun Görevine Son Verilmesi - Tahrifatın Somut Olarak Ortaya Konulması Gerektiği )
ADAY MEMURUN GÖREVİNE SONVERİLMESİ ( Sınav Kağıdında Tahrifat Yapılması - Tahrifatın Somut Olarak Ortaya Konulması )
TAHRİFAT ( Sınav Kağıdında Tahrifat - Sınavın Geçersiz Sayılması )"
48D8.D3.2.1999E. 1998/6475 K. 1999/222"DİSİPLİN CEZASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Emniyeti Suistimal Suçundan Adli Yargıda Mahkum Olan Memura Verilecek Olan )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Emniyeti Suistimalden Adli Yargıda Mahkum Olan Memura Disiplin Cezası Verilmesinde )
EMNİYETİ SUİSTİMALDEN ADLİ YARGIDA MAHKUM OLAN MEMUR ( Disiplin Cezası Verilmesinde Zamanaşımı Süresi )"
48D5.D26.11.1998E. 1995/4251 K. 1998/2788"YABANCILARIN MEMURİYETE GİRMESİ ( Bulgaristan Vatandaşı İken Zorunlu Göçle Türkiyeye Gelen Yabancı )
BORÇLANMA YOLUYLA EMEKLİLİK ( Yabancının Zorunlu Göç Sebebiyle Türkiyeye Gelmesi )
KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECESİ ( Borçlanma Yoluyla Emeklilik )
HAK VE NESAFET ( Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Uygulanması )"
48IDDGK20.11.1998E. 1998/581 K. 1998/580"ZABITA MEMURLUĞUNA ATANMA YAŞI ( Memur Olarak Atanma - 30 Yaş Sınırı - İdarece İşlemin Geri Alınması )
İDARECE İŞLEMİN GERİ ALINMASI ( 30 yaşını Aşan Bir Şahsın Zabıta Memuru Olarak Atanması )
MEMUR OLARAK ATANMA ( Zabıta Memurluğu'na Atanma Yaşı - İdarece İşlemin Geri Alınması )
BAĞLI YETKİ ( Zabıta Memurluğu'na Atanma Yaşının İhlalinde İşlemin Geri Alınması Yetkisi )"
48D5.D11.11.1998E. 1995/3931 K. 1998/2632"İPTAL DAVASI ( Davacı Davalı Belediyede Zabıta Memuru Olarak Görev Yapmakta İken Hesap İşleri Müdürlüğü Emrine Memur Olarak Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Dava Açması )
MEMURLUKTA GENEL ŞARTLAR ( Askerlikle İlgisi Bulunmamak-Askerlik Çağına Gelmemiş Bulunmak-Askerlik Çağına Gelmişse Askerlik Hizmetini Yapmış Olmak veya Ertelenmiş Olması )
MEMURİYETTE ASKERLİK ( Memurluğa Alınacakların Askerlikle İlgisi Bulunmamak-Askerlik Çağına Gelmemiş Bulunmak-Askerlik Çağına Gelmişse Askerlik Hizmetini Yapmış veya Ertelenmiş Olması )
ASKERLİK ( Memurluğa Alınacakların Askerlikle İlgisi Bulunmamak-Askerlik Çağına Gelmemiş Bulunmak-Askerlik Çağına Gelmişse Askerlik Hizmetini Yapmış veya Ertelenmiş Olması )"
48D12.D26.3.1998E. 1996/640 K. 1998/924"HEMŞİRELİK SINAVINI KAZANIP ATANMASINA RAĞMEN GÖREVE BAŞLAMAYAN DAVACININ İKİ YIL SONRA YENİDEN SINAVA GİREREK KAZANMASI ( Atamasının Yapılmasına Engel Bir Durum Bulunmaması - Okuldan Mezuniyet Tarihine Göre Memuriyet Sınavına Girmeyi Engelleyen Bir Hüküm Bulunmaması )
ATAMASI YAPILDIĞI HALDE GÖREVE BAŞLAMAYAN HEMŞİRENİN İKİ YIL SONRA YENİDEN DEVLET MEMURLUĞU SINAVINA GİREREK KAZANMASI ( Atamasının Yapılması Gereği - Okuldan Mezuniyet Tarihine Göre Memuriyet Sınavına Girmeyi Engelleyen Bir Hüküm Bulunmaması )
MEMURİYET GÖREVİNE ATANMASINA RAĞMEN BAŞLAMAYAN HEMŞİRENİN İKİ YIL SONRAKİ SINAVA GİREREK TEKRAR KAZANMASI ( Atamasının Yapılması Gereği - Atamasının Yapılmaması Nedeniyle Mahrum Kaldığı Ücret ve Özlük Haklarının Tahsili Gereği )
ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARININ FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ GEREĞİ ( Daha Önce Girip Kazandığı Devlet Memurluğu Sınavı Neticesi Atanıp Göreve Başlamayan Hemşirenin İki Yıl Sonraki Sınava Tekrar Girip Kazandığı Halde Atanmaması - Atamanın Yapılması Gereği )"
48D5.D23.12.1997E. 1997/1005 K. 1997/3186"MEMURİYETE GİRİŞ ŞARTLARI ( Yasada Belirtilen Genel Koşullara Aykırı Olarak Özel Koşul Getirilememesi )
ASKERLİĞİ YAPMIŞ OLMA ( Memuriyete Girişte Aranan Şartın Taşınması )
GENEL KOŞULLAR ( Memuriyete Girişte Aranan Koşullara Aykırı Olarak Özel Koşullar Getirilememesi )"
48D5.D17.12.1997E. 1997/1928 K. 1997/3104"YABANCIYLA EVLENEN POLİS MEMURU ( Yasaklayan Hüküm Bulunmaması )
MEMUR ( Polis Memurunun Yabancıyla Evlenmesi )
POLİSİN YABANCIYLA EVLENMESİ ( Yasaklayan Hüküm Bulunmaması )"
48D12.D30.10.1997E. 1995/9561 K. 1997/2500"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMADAN VERİLEN CEZA ( Yargıtayın Bozması Sonucu İrtikap Suçuna Dönüşmesi )
MEMURİYET GÖREVİNE SON VERME ( İrtikap Suçunu İşlemesi Nedeniyle )
İRTİKAP SUÇUNA DÖNÜŞME ( Görevi Kötüye Kullanmadan Verilen Cezanın Yargıtayın Bozması ile )
POLİS MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ İŞLEMİ ( İrtikap Suçunu İşlemesi Nedeniyle )"
48D5.D23.10.1997E. 1996/2946 K. 1997/2239"TECİL EDİLMİŞ CEZA ( 3697 Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenen Suç )
3697 SAYILI YASA`NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE İŞLENİLEN SUÇ ( Tecil Edilen Mahkumiyetin Esas Alınarak Memurun Görevine Son Verilememesi )
GÖREVE SON VERME ( 3697 Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenen Suç Nedeniyle Tecil Edilmiş Mahkumiyet )"
48D12.D22.10.1997E. 1995/9637 K. 1997/2356"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Üzerine Atılan Suçtan Beraat Eden Şahsın Göreve İade İstemi )
AÇIKTAN EMEKLİYE SEVK ( Göreve İade İsteminin Değerlendirilmesi )
GÖREVE İADE ( Açıktan Emekliye Sevkinden Sonra Yapılan İstem )"
48D12.D13.10.1997E. 1995/9515 K. 1997/2121"MEMURLUĞA ALMA ( İdarenin Yetkisi )
MEMURLUĞA ENGEL DURUM ( Vergi Kaçakçılığı )
VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Memurluğa Alınma )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Kadro Kurulması - Kadro Açılması )"
48D12.D13.10.1997E. 1995/9377 K. 1997/2142"YASAK HAKLARIN İADESİ ( Eski Görevine Yeniden Atanması İdarenin Takdir Yetkisinde Olması )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Yasak Hakları İade Edilen Kişinin Eski Görevine Yeniden Atanması )
ESKİ GÖREVİNE YENİDEN ATANMA ( İdarenin Takdir Yetkisinde Olması )"
48D12.D13.10.1997E. 1995/10658 K. 1997/2148"ZİMMET SUÇUNDAN MAHKUMİYET ( Memnu Hakların İadesine Karar Verilmesi Halinde Memurluğa İade Talep Edilip Edilemeyeceği )-
MEMURLUĞA YENİDEN İADE TALEBİ ( Zimmet Suçundan Mahkum Olmuş Kişi İçin Memnu Hakların İadesine Karar Verilmiş Olması )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Zimmet Suçundan Mahkum Olan Kişinin Memurluğa Dönüp Dönemeyeceği )"
48D12.D8.4.1997E. 1995/7836 K. 1997/846"ZİMMET SUÇU ( Görevden Çıkarma Cezası Verilen Görevli )
GÖREVDEN ÇIKARMA ( Zimmet Suçu Nedeniyle )
AÇIKTAN ATAMA ( Zimmet Suçu Nedeniyle Görevden Çıkarma Cezası Verilen Görevlinin Yeniden Göreve Başlatılmaması )
TAKDİR YETKİSİ ( İdarenin Açıktan Atama Yetkisini Kullanması )"
48D12.D13.3.1997E. 1995/11142 K. 1997/586"TAKSİRLİ SUÇ İŞLEDİĞİ İÇİN HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLEN MEMUR ( Hükümlülük Süresince Hizmet İlişkisinin Askıya Alınması ve İnfaz Süresinin Bitiminde Yeniden Eski Görevine İade Edilmesi Gereği - Açıktan Atama Koşullarına Göre İşlem Yapılamaması )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEKTEN DOLAYI MAHKUM OLAN MEMUR ( Hükümlülük Süresince Memuriyetinin Askıya Alınması ve İnfaz Süresi Bitiminde Eski Görevine İade Edilmesi Gereği - Açıktan Atama Koşullarına Göre İşlem Yapılamaması )
MEMURİYET İLİŞKİSİNİN ASKIYA ALINMASI ( Görevi Sırasında Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme ve Yaralanmaya Sebebiyet Veren ve Mahkum Olan Memurun - İnfaz Süresi Bitiminde Görevine İade Edilmesi Gereği/Açıktan Atama Koşullarına Göre İşlem Yapılamaması )
AÇIKTAN ATAMA KOŞULLARINA GÖRE İŞLEM YAPILAMAMASI ( Görevi Sırasında Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme ve Yaralanmaya Sebebiyet Veren ve Mahkum Olan Memurun Cezasının İnfazından Sonra Görevine İade Edilmesi Gereği )"
48IDDGK16.5.1996E. 1994/772 K. 1996/267"MEMURİYET SINAVINA GİRİŞTE YAŞ KOŞULU ( "30 Yaşını Doldurmamış Bulunmak" Şartının Yorumu )
HİZMETİN GEREĞİ ÖZEL KOŞULLAR ( "30 Yaşını Doldurmamış Bulunmak" Şartının Yorumu )
MEMURİYETLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER ( Resmi Gazetede Yayımlanması - Sınava Girişte Yaş Koşulu )"
48IDDGK9.5.1996E. 1994/759 K. 1996/253"YAŞ HADDİ ( Banka Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınma - 65 Yaşını Doldurmuş Bulunmak )
BANKA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN ALINMA ( 65 Yaşını Doldurmuş Bulunmak )
DEVLET MEMURLUĞUNA ATANABİLME GENEL KOŞULLARINI YİTİRMEK ( 65 Yaşını Doldurmuş Bulunmak )"
48D12.D29.2.1996E. 1995/7261 K. 1996/585"ATAMANIN YAPILMAMASINA İLİŞKİN İŞLEM ( Yargı Kararı ile İptal Edilmiş Olması )
İDARENİN TAZMİN SORUMLULUĞU ( Atamanın Yapılmamasına İlişkin İşlemin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle )
İPTAL EDİLEN ATAMANIN YAPILMAMASINA İLİŞKİN İŞLEM ( İdarenin Tazmin Sorumluluğu )"
48D12.D7.12.1995E. 1995/2322 K. 1995/3059"TAKSİRLİ SUÇTAN MAHKUMİYET ( Memuriyete Engel Olmaması )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Memuriyete Engel Olmaması )
MEMURİYETE ENGEL SUÇ ( Taksirli Suçtan Mahkumiyet ve Cezaların Ertelenmesinin Engel Suç Olmaması )"
48D5.D22.3.1995E. 1993/1662 K. 1995/1100"YENİ BİR UZMANLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ( Branş Değişikliği-İktisat Fakültesini Bitiren Öğretmenin Ticaret Lisesine Öğretmen Olup Olamayacağı )
BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ ( İktisat Fakültesini Bitiren İlkokul Öğretmeninin Ticaret Lisesine Meslek Dersleri Öğretmeni Olup Olamayacağı )
İKTİSAT FAKÜLTESİNİ BİTİREN ÖĞRETMEN ( Ticaret Lisesinin İktisat-Muhasebe Grubu Meslek Dersleri Öğretmenliğine Atanma İmkanı Sağlamaması )"
48D12.D27.2.1995E. 1995/9008 K. 1995/3637"İMAM OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ KUR'AN KURSU ÖĞRENCİSİ OLAN GENÇ BİR KIZLA EVLENME VAADİYLE İLİŞKİ KURARAK İNTİHAR ETMESİNE SEBEP OLMASI ( Bulunduğu Camiada Yıpranan ve Din Görevlilerine Karşı Güvensizlik Meydana Gelmesine Sebep Olan Davacının Görevine Son Verilmesinin Hukuka Uygun Olması )
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDEKİ İMAM-HATİPLİK GÖREVİNE ATANMA ŞARTLARININ SONRADAN KAYBEDİLMESİ ( Davacının Kur'an Kursu Öğrencisi Olan Genç Bir Kızla Evlenme Vaadiyle İlişki Kurarak İntihar Etmesine Sebep Olması Sonucu Yıpranması ve Din Görevlilerine Karşı Güvensizlik Meydana Gelmesine Sebep Olması )
İTİKAT İBADET TAVIR VE HAREKETLERİN İSLAM TÖRELERİNE UYGUNLUĞUNUN ÇEVRESİNDE BİLİNİR OLMASI ŞARTI ( Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğindeki İmam-Hatiplik Görevine Atanma Şartlarının Sonradan Kaybedilmesi Nedeniyle Görevden Alma İşleminin Hukuka Uygun Olması )"
48IDDGK8.4.1994E. 1993/557 K. 1994/196"MEMURUN MAHKUMİYET NEDENİYLE GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( İçtima Edilen Cezaların Yeni Bir Ceza Haline Gelmesi )
İÇTİMA EDİLEN CEZALARIN YENİ BİR CEZA HALİNE GELMESİ ( Memurun Mahkumiyet Nedeniyle Görevine Son Verilmesi )
GÖREVE SON VERİLMESİ ( Memurun - Mahkumiyeti Nedeniyle )"
48D5.D28.9.1993E. 1993/48 K. 1993/3406"PARAYA ÇEVRİLEN HAPİS CEZASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Memuriyet Engeli Olarak Öngören Hükmün Uygulanmaması )
MEMURİYET ENGELİ OLARAK ÖNGÖRÜLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Cezanın Paraya Çevrilmiş Olması Halinde Engelin de Ortadan Kalmış Olacağı )"
48D5.D13.10.1992E. 1989/2846 K. 1992/2603"ZİNA SUÇUNDAN MAHKUMİYET ( Memurluğa Engel Olmaması )
YÜZ KIZARTICI SUÇLAR ( Zinanın Bu Nitelikte Olup Olmadığı )
MEMURLUK NİTELİĞİ ( Zina Suçundan Mahkumiyetin Bu Niteliği Kaldırmaması )"
48D5.D14.5.1992E. 1990/4563 K. 1992/1444"MEMURLUĞA USULSÜZ OLARAK SINAVSIZ ALINANLAR ( Asaletin Onanmasından Sonra Göreve Son Verilemeyeceği )
ASALETİN ONANMASI ( Usulsüz Olarak Memurluğa Sınavsız Alınanların Görevlerine Son Verilemeyeceği )"
48D5.D5.5.1992E. 1992/1561 K. 1992/1301"MEMURİYETE ENGEL SUÇLAR ( Hırsızlık-Tecilin Etkisi )
HIRSIZLIKTAN MAHKUMİYET ( Tecil Edilmiş veya Affa Uğramış Olsa da Memuriyete Engel Olması )
TECİL EDİLEN SUÇLARIN MEMURİYETE ETKİSİ ( Hırsızlık )"
48D1.D22.4.1992E. 1992/126 K. 1992/150"DEVLET MEMURU YA DA GÜMRÜK KOMİSYONCUSU OLMA EHLİYETSİZLİĞİ ( Kural Olarak Sürekli Bir Nitelik Taşımakta )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Sürekli Nitelik Taşıma Kuralının İstisnasını Oluşturmakta )"
48D5.D22.1.1992E. 1991/4323 K. 1992/56"MEMURLUK GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Memurun Hırsızlık Suçundan Dolayı Ağır Para Cezasına Mahkum Olması Nedeniyle )
HIRSIZLIK ( Bu Suçtan Dolayı Ağır Para Cezasına Mahkum Olan Memurun Görevine Son Verilmesinde Yasaya Aykırılık Olmaması )
AĞIR PARA CEZASINA MAHKUM OLAN MEMUR ( Hırsızlık Suçundan Mahkum Olan Memurun Görevine Son Verilmesinde Yasaya Aykırılık Olmaması )"
48D5.D27.11.1991E. 1991/3292 K. 1991/2223"İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Cezası Tecil Edilen Kişinin Atamasının Yapılmaması )
TECİL EDİLMİŞ CEZA ( Atama Yapılmamasında İdarenin Takdir Yetkisine Sahip Olduğu )
CEZASI TECİL EDİLEN KİŞİNİN TEKRAR MEMURİYETE ATANMA TALEBİ ( İdarenin Takdirine Bağlı Olduğu )"
48D5.D24.11.1991E. 1990/2882 K. 1991/2566"HIRSIZLIKTAN MAHKUMİYET ( Bu Durumda Olanların Görevlerine Son Verme Konusunda İdarenin Bağlı Yetki İçinde Bulunduğu )
İPTAL EDİLEN İŞLEM YERİNE KURULAN İŞLEM ( Yetkisiz Makamın Hırsızlık Nedeniyle Göreve Son Vermeye İlişkin İşleminin Yetkili Makamca Tesisi )
İDARENİN BAĞLI YETKİSİ ( Hırsızlıktan Mahkum Olmuş Memurun Görevine Son Verilmesi )"
48D1.D9.10.1991E. 1991/130 K. 1991/301"TECİL EDİLMİŞ MAHKUMİYETLER ( Cezanın Süresi veya Şekil Suçun Nevi Ayrımı Yapılmadan Devlet Memurunun Görevine Son Verilememesi )
DEVLET MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLEMEMESİ ( Tecil Edilmiş Mahkumiyetler Cezanın Süresi veya Şekil Suçun Nevi Ayrımı Yapılmaması Nedeniyle )"
48D5.D10.6.1991E. 1988/1202 K. 1991/1219"MEMURİYET ŞARTLARI ( Sınavı Kazanıp Askerliği Ertelenmiş Kişinin Atamasının Yapılması Gereği )
MEMURLUĞA GİRİŞTE ASKERLİK ( Sınavı Kazanıp Askerliği Ertelenmiş Kişinin Atamasının Yapılması Gereği )
ASKERLİĞİN ERTELENMİŞ OLMASI ( Sınavı Kazanan Kişinin Memurluğa Atamasının Yapılması Gereği )"
48D5.D7.6.1991E. 1988/1519 K. 1991/1195"MEMURİYET ENGELLERİ ( Ağır Hapis Cezası-Cezanın Süresi Bakımından Ayrım Yapılmamış Olması )
AĞIR HAPİS CEZASI ( Memuriyet Engeli Olarak Cezanın Süresinin Önemli Olmaması )"
48D5.D14.5.1991E. 1990/1537 K. 1991/882"İDARİ İŞLEM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Zararın Hangi Tarihten İtibaren Giderileceği )
ATANMA İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Arada Geçen Zamanda Mahrum Kalınan Hakların Hangi Tarihten İtibaren Giderileceği )
İDAREYE BAŞVURU TARİHİ ( Atanma İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali Halinde Uğranılan Zararın Başvuru Tarihini Aşmayacak Şekilde Giderileceği )"
48IDDGK29.3.1991E. 1991/15 K. 1991/8"TECİL EDİLEN MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN MEMURİYETE ETKİSİ ( Göreve Son Verilememesi )
MAHKUMİYET HÜKMÜ NEDENİYLE MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLEMEYECEĞİ ( Tecil Edilen )
MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLEMEMESİ ( Tecil Edilen Mahkumiyet Nedeniyle )
ZİMMET SUÇUNDA CEZANIN TECİL EDİLMESİ ( Memurun Görevine Son Verilememesi )"
48D5.D15.1.1991E. 1988/2652 K. 1991/25"FİİL EHLİYETİNİN KISITLI OLMASI ( Memuriyete Etkisi )
VESAYET ( Memuriyete Engel Olup Olmayacağı )
ŞARTLI SALIVERİLME ( Memuriyete Engel Olup Olmayacağı )
MEMURİYET ENGELLERİ ( Vesayet-Şartlı Tahliye )"
48DIBGK15.11.1990E. 1990/2 K. 1990/2"DEVLET MEMURUNUN ERTELENMİŞ MAHKUMİYET KARARI ( Göreve Son Verilememesi )
MAHKUMİYET KARARININ ERTELENMESİ ( Devlet Memuruna Verilen Mahkumiyet Kararının Ertelenmesi - Göreve Devam Edilmesi )"
48D1.D10.4.1990E. 1990/47 K. 1990/54"KİT`DE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Beş Ay Hapis Cezasına Mahkum Edilmesi )
HAPİS CEZASI NEDENİYLE GÖREVE SON VERİLMESİ ( Cezanın Paraya Çevrilmesi Nedeniyle Görevine Son Verilememesi )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEN HAPİS CEZASI ( KİT'de Çalışan Sözleşmeli Personelin Görevine Son Verilememesi )"
48D5.D28.2.1990E. 1988/3019 K. 1990/363"YASAL HAKLARIN GERİ VERİLMESİ ( Tekrar Memuriyete Atanmak İsteyen Kişinin Talebinin Değerlendirilmesi Gereği )
TEKRAR MEMURİYETE ATANMA TALEBİ ( Memnu Hakların İade Edilmesinden Sonra )
ÖNCEKİ MAHKUMİYET ( Memnu Hakları İade Edilen Kişinin Tekrar Memurluğa Atanmak İçin Yaptığı Başvurunun Mahkumiyet Nedeniyle Reddedilemeyeceği )"
48D5.D16.12.1988E. 1988/1109 K. 1988/3008"İPTAL DAVASI ( Davacının Yeniden Göreve Dönme Talebinin Reddine Dair İşlem )
GÖREVİ SAVSAMAK NEDENİYLE HÜKÜM GİYEN MEMUR ( Memurun Hükümlülüğünü Çektikten Sonra Görevine Dönme İşleminin Reddine Dair İşlemin İptali Talebi )
İŞTEN EL ÇEKTİRME ( Devlet Memurları Kanununda Böyle Bir Müesseseye Yer Verilmediğinden Verilen Kararda Hukuki İsabet Olmaması )"
48D5.D7.7.1988E. 1988/1743 K. 1988/2062"MEMURİYET KOŞULLARI ( Affa Uğramış Mahkumiyet Hakkında Sonradan Yürürlüğe Giren 2670 Sayılı Yasanın Uygulanmayacağı )
AFFA UĞRAMIŞ MAHKUMİYET ( Memurluk Niteliklerini Taşıyan Kişi Hakkında Sonradan Yürürlüğe Giren 2670 Sayılı Yasanın Uygulanmayacağı )
HAKKINDAKİ SAKINCALILIK KARARI KALDIRILAN KİŞİNİN MEMURLUĞA ALINMAMASI ( Sonradan Yürürlüğe Giren 2670 Sayılı Yasanın Uygulanmayacağı )"
48D5.D23.3.1988E. 1987/1673 K. 1988/773"MEMURLUK SINAVI ( Yüksekokul Mezununun Lise Mezunu Olarak Başvurmuş Olması )
YÜKSEKOKUL MEZUNUNUN MEMURLUK SINAVINA LİSE MEZUNU OLARAK BAŞVURMASI ( Bu Nedenle Görevine Son Verilememesi )
MEMURİYET KOŞULLARI ( Bu Şartları Haiz Yüksekokul Mezununun Sınavda Kendisini Lise Mezunu Olarak Göstermesinin Göreve Son Vermeyi Sağlamaması )"
48D5.D10.3.1988E. 1987/406 K. 1988/704"GÜVENLİK SORUŞTURMASINA İLİŞKİN RAPORLARDA YER ALAN BİLGİLER ( Başka Delillerle Doğrulanmadıkça Tek Başına Delil Olarak Alınamayacağı )
MEMURİYET SINAVINI KAZANAN KİŞİNİN ATAMASININ YAPILMAMASI ( Güvenlik Soruşturmasına İlişkin Raporlardaki Bilgiler Doğrultusunda )
GÜVENLİK SORUŞTURMASININ OLUMSUZLUĞU ( İlgili Raporlardaki Bilgilerin Başka Delillerle Desteklenmesi Gereği )"

SAYIŞTAY

48STKK26.4.1994 K. 23433"AÇIKTAN MEMUR ATAMALARI ( 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Bütçe Kanunu Hükümlerine Uyulması Gerektiği )
MEMUR ATAMALARI ( Açıktan - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Bütçe Kanunu Hükümlerine Uyulması Gerektiği )"

Madde 49

DANIŞTAY

49D8.D19.3.1996E. 1995/4350 K. 1996/768"ATAMANIN YAPILMAMASI ( Güvenlik Soruşturması Sonucunda Hataya Düşülmesi Nedeniyle )
GÜVENLİK SORUŞTURMASI ( Hataya Düşülerek Atama Yapılmaması Nedeniyle Tazminat İstenip İstenemeyeceği )
HİZMET KUSURU ( İdarenin Tazmin Sorumluluğuna Yol Açması İçin Ağır Olması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hizmet Kusurunun Ağır Olması Gereği )"

Madde 50

DANIŞTAY

50IDDGK27.3.2013E. 2010/1399 K. 2013/1090"SINAV TARİHİNDEN ÖNCE MEZUN OLANLARIN BİR ALT ÖĞRENİM DÜZEYİNDEN SINAVA GİRMELERİ ( Girdikleri Sınav Sonucuna Göre Atanmalarının Mümkün Olmadığı - Sınav Tarihinde Üniversite Mezunu Olduğunu Gizleyerek Lise Mezunu Grubundan KPSS Sınavına Giren ve Başarıl Olan Davacının Bu Sınav Sonucuna Göre Atanmasının Mümkün Olmadığı )
SINAV TARİHİNDE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLDUĞUNU GİZLEYEREK LİSE MEZUNLARI İÇİN YAPILAN KPSS SINAVINA GİRMEK ( Sınav Sonucuna Göre Atama Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Davacının İdarece Yapılan Zabit Katipliği Sınavında Başarılı Olmasının KPSS Sonuç Belgesi Olmadan Başvuru Yapması Mümkün Olmadığından Atamayı Hukuka Uyarlı Hale Getirmeyeceği )
MEMURLUĞUN SONA ERECEĞİ HALLER ( Memurluğu Alınma Şartlarından Herhangi Birini Taşımadığının Sonradan Anlaşılması veya Memurluk Sırasında Memurluk Şartlarından Birini Kaybetme - Üniversite Mezunu Olduğunu Gizleyerek Lise Mezunu Grubundan KPSS Sınavına Girerek Başarılı Olan Davacının Atama Şartlarını Taşımadığı Atma İşleminin İptali Gereği )
MEMURLUĞA ALINACAKLAR HAKKINDA KPSS SINAVINDAN SONRA İDARECE SINAV YAPILMASI ( Devlet Memurluğuna Atanacakların Sınavda Başarılı Olmaları Gereği - KPSS'den Başarılı Olmanın Adelet Bakanlığınca Zabit Katipliğine Alınacaklar Hakkında Yapılacak Sınava Kabul Edilme Şartı Olduğu KPSS Sonucunun Geçerli Olması Gereği )"
50D12.D20.1.2010E. 2008/5409 K. 2010/121"LİSANS MEZUNU OLARAK LİSANS DÜZEYİNDE SINAVA GİRME HAKKI BULUNANLAR ( Ortaöğretim/Önlisans Düzeyinden Sınava Giremelerinin Engellenemeyeceği - Lisans Düzeyinden Sınava Katılıp Kazanması Halinde )
MEMUR OLARAK ATANMANIN ENGELLENMESİ ( Lisans Mezunu Bir Adayın Ortaöğretim/Önlisans Düzeyinden Sınava Girmesinin Engellenemeyeceği )
ATAMALARDA ARANAN YAŞ ŞARTINI KAYBETME OLASILIĞI ( Bulunması Karşısında Kılavuz Hükmünün İlgili Kısmında Hukuka Uyarlık Görülmediği - Lisans Mezunu Bir Adayın Ortaöğretim/Önlisans Düzeyinden Sınava Girmesinin Engellenemeyecep )"
50D12.D30.9.2009E. 2008/5566 K. 2009/5026"ATAMA İLE İLGİLİ İLAN KİTAPÇIĞI ( Bayan Adayların Koruma ve Güvenlik Görevliliğine Atanmasını Engelleyen Bir Hüküm Bulunmadığı - Davacının Görevine Başlatılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVİ ( Atama İle İlgili İlan Kitapçığında Bayan Adayların Atanmasını Engelleyen Bir Hüküm Bulunmadığı - Davacının Görevine Başlatılması Gerektiği )
DEVLET MEMURLUĞU SINAVI ( Atama İle İlgili İlan Kitapçığında Bayan Adayların Koruma ve Güvenlik Görevliliğine Atanmasını Engelleyen Bir Hüküm Bulunmadığı - Davacının Görevine Başlatılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
50D12.D24.11.2008E. 2007/6563 K. 2008/6622"ATAMANIN İPTALİ ( 4 Yıllık Üniversite Mezununun Bitirdiği 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olduğunu Beyan Etmesi ve İdareyi Yanıltması/Ön Lisans Mezunu Gibi Sınava Katıldığı - Atamanın İptalinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
YERİNE BAŞKASININ ATANMASI ( 4 Yıllık Üniversite Mezununun Bitirdiği 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olduğunu Beyan Ederek İdareyi Yanıltması - Yapılan Atamanın İptal Edilerek Başkasının Atandığı/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İDARENİN YANILTILMASI ( 4 Yıllık Üniversite Mezununun Bitirdiği 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olduğunu Beyan Ederek - Ön Lisans Mezunu Gibi Katıldığı Sınav Sonucu Yapılan Atamasının İptal Edildiği ve Yerine Başkasının Atandığı/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
50D2.D21.4.2008E. 2007/2043 K. 2008/1966"ADAY MEMURLAR ( Başka Kuruma Naklinin Yapılamayacağı - Yanlış Bilgi Verdiği Gerekçesiyle Atamasının İptal Edilmesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
BAŞKA KURUMA NAKİL ( Aday Memur Olduğunu Gizleyerek İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunmak Suretiyle Ataması Yapılan Adı Geçenin Kurumlar Arası Naklinin Mümkün Olmadığı )
ADAY MEMUR OLDUĞUNU GİZLEME VE YANLIŞ BİLGİ VERME ( Nedeniyle İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunmak Suretiyle Ataması Yapılan Adı Geçenin Kurumlar Arası Naklinin Mümkün Olmadığı )
KURUMLAR ARASI NAKİL ( Aday Memur Olduğunu Gizleyerek İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunmak Suretiyle Ataması Yapılan Adı Geçenin Naklinin Mümkün Olmadığı )
BAKANLIĞIN ATAMA YETKİSİ ( Bu Yetkisine Dayanarak Öğretmen Alımlarını Dönemler İtibariyle Planlayarak Buna İlişkin Düzenlemelere İlgili Dönemler İtibariyle Çıkardığı Kılavuzlarda Yer Vererek Atama Yapabileceği )
ASILSIZ BİLGİ VERME ( Aday Memur Olduğunu Gizleyerek İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunmak Suretiyle Ataması Yapılan Adı Geçenin Kurumlar Arası Naklinin Mümkün Olmadığı )
ATAMANIN İPTALİ ( Asil Memur Olması Halinde Dahi Bakanlıkça İlgili Dönemde Kurumlar Arası Nakil Yoluyla Öğretmen Alımı Yapılmadığı Halde Durumuna Uygun Olmayan İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunulması Halinde )"
50D2.D6.2.2008E. 2007/67 K. 2008/556"ÖĞRETMEN ATAMASI ( Durumuna Uygun Olmayan İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunarak Yanlış Bilgi Veren Davacının Atamasının İptal Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Öğretmen Ataması - Durumuna Uygun Olmayan İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunarak Yanlış Bilgi Veren Davacının Atamasının İptal Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İLGİLİ DÖNEMDE KURUMLARARASI NAKİL YOLUYLA ÖĞRETMEN ALIMI YAPILMAMASI ( Durumuna Uygun Olmayan İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunarak Yanlış Bilgi Veren Davacının Atamasının İptal Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
50D12.D8.11.2006E. 2006/2864 K. 2006/4487"SAĞLIK RAPORU ( Özürlü Olarak İşe Girebileceği Belirtilen Davacının Genel Sınav Sonucu Yerleştirildiği Kadroya Atamasının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KADROYA ATAMA YAPILMAMASI ( Sağlık Raporunda Özürlü Olarak İşe Girebileceği Belirtilen Davacının Genel Sınav Sonucu Yerleştirildiği Kadroya Atamasının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZÜRLÜ OLARAK İŞE GİRME ( Sağlık Raporunda Özürlü Olarak İşe Girebileceği Belirtilen Davacının Genel Sınav Sonucu Yerleştirildiği Kadroya Atamasının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
50D12.D22.2.2006E. 2005/329 K. 2006/537"KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR ( Ek Yerleştirme Aşamasında Başvuranlarda Genel Yerleştirme Sırasında Aranan Not Ortalamasının Aynısının Aranamayacağı )
KAMU GÖREVİNE EK YERLEŞTİRME ( Başvuranlarda Genel Yerleştirme Sırasında Aranan Not Ortalamasının Aynısının Aranamayacağı - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınav )
KPSS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI ( Ek Yerleştirme Aşamasında Başvuranlarda Genel Yerleştirme Sırasında Aranan Not Ortalamasının Aynısının Aranamayacağı )
EK YERLEŞTİRME ( Başvuranlarda Genel Yerleştirme Sırasında Aranan Not Ortalamasının Aynısının Aranamayacağı - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınav )"
50D5.D21.9.2005E. 2002/2415 K. 2005/3735"DEVLET MEMURLUĞUNA GİRİŞ SINAVI ( Davacının Sınav Sonucu Atanmaya Hak Kazandığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfından Sağlık Sorunları İleri Sürülerek Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanmayacağı )
GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA ATANMAYA HAK KAZANMAK ( Sınav Sonucunda - Davacının Sağlık Sorunları İleri Sürülerek Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanmayacağı )
MEMURLUĞUNA GİRİŞ SINAVI ( Davacının Sınav Sonucu Atanmaya Hak Kazandığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfından Sağlık Sorunları İleri Sürülerek Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanmayacağı )"
50IDDGK15.10.1999E. 1998/419 K. 1999/887"SINAV KAĞIDINDA TAHRİFAT YAPILMASI ( Aday Memurun Görevine Son Verilmesi - Tahrifatın Somut Olarak Ortaya Konulması Gerektiği )
ADAY MEMURUN GÖREVİNE SONVERİLMESİ ( Sınav Kağıdında Tahrifat Yapılması - Tahrifatın Somut Olarak Ortaya Konulması )
TAHRİFAT ( Sınav Kağıdında Tahrifat - Sınavın Geçersiz Sayılması )"
50IDDGK5.2.1999E. 1998/792 K. 1999/181"SINAVLARDA USULSÜZLÜK ( Atananların Görevlerinin İptali )
ATAMA ONAYININ GERİ ALINMASI ( Sınavlarda Usulsüzlük Yapılması - Atamanın Geçersizliği )"
50D12.D6.10.1997E. 1995/9449 K. 1997/1984"SINAV İPTALİ ( Tüm Sınavın İptali Sonucunu Doğurmayan Objektif Nedene ve Kanıtlara Dayanmayan İptal İsteminin Kabul Edilememesi )
İPTAL İSTEMİ ( Tüm Sınavın İptali Sonucunu Doğurmayan Objektif Nedene ve Kanıtlara Dayanmayan İptal İsteminin Kabul Edilememesi )"
50D12.D6.5.1997E. 1995/6148 K. 1997/961"MEMURİYET SINAVI ( Yedek Olarak Kazanan Kişinin Atamasının Yapılmaması )
YEDEK OLARAK SINAV KAZANAN KİŞİ ( Atamasının Yapılmamasında Hukuka Aykırılığın Olmaması )
ASİL OLARAK SINAV KAZANAN KİŞİ ( Atamasının Yapılmasında Hukuka Aykırılığın Olmaması )"
50D8.D19.3.1996E. 1995/4350 K. 1996/768"ATAMANIN YAPILMAMASI ( Güvenlik Soruşturması Sonucunda Hataya Düşülmesi Nedeniyle )
GÜVENLİK SORUŞTURMASI ( Hataya Düşülerek Atama Yapılmaması Nedeniyle Tazminat İstenip İstenemeyeceği )
HİZMET KUSURU ( İdarenin Tazmin Sorumluluğuna Yol Açması İçin Ağır Olması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hizmet Kusurunun Ağır Olması Gereği )"
50D12.D26.4.1995E. 1995/2951 K. 1995/1071"DEVLET MEMURLUĞUNA GİRİŞ SINAVI ( İdarece Yapılan Hata ve Usulsüzlüklerin Düzeltilmesi )
İDARECE YAPILAN HATA VE USULSÜZLÜKLER ( Devlet Memurluğuna Giriş Sınavının Düzenlenmesinde )
DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE GERİ ALMA ( İşlemin Tesis Edildiği Tarihten İtibaren )"
50D5.D10.6.1993E. 1990/2888 K. 1993/2376"MEMURLUK SINAVINDA BAŞARI DERECESİ ( Daha Az Başarılı Olanlara Öncelik Tanınmış Olması )
ATAMANIN ONAYLANMAMASI ( Kusuru Olmadan Ataması Onaylanmayan Kişinin İkinci Atamasının da Onaylanmayıp iptal Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
50IDDGK19.2.1993E. 1991/519 K. 1993/36"MEMUR ALIM SINAVI ( Sakatlar İçin Ayrılan Kontenjan Sınavlarının Aynı Zamanda Yapılması Zorunluluğu Olmaması )
SAKAT KONTENJANI ( Memur Alımı Sınavı - Aynı Zamanda Yapılması Zorunluluğu Olmaması )
SAKATLARIN DEVLET MEMURU OLARAK ATANMALARINA İLİŞKİN SINAVLARIN YAPILMA ZAMANI"
50D2.D22.1.1991E. 1989/1192 K. 1990/88"MEMUR KADROSUNA ATAMA ( Sınav Yapılmaması Nedeniyle Yasaya Aykırı Olması )
SINAV YAPILMAKSIZIN MEMUR ATAMASI ( Yasaya Aykırı Olması )"
50D5.D22.12.1986E. 1986/1746 K. 1986/1467"İPTAL DAVASI ( Memurun Görevine Son Verilmesine İlişkin İşlem )
GÖREVE SON VERME ( Sözleşmeli Statüden Memur Statüsüne Geçen Kimsenin Aday Memur Hükümlerine Tabi Olmaması )
ADAY MEMUR ( Sözleşmeli Statüden Memur Statüsüne Geçen Kimsenin Aday Memur Hükümlerine Tabi Olmaması )
SÖZLEŞMELİ STATÜDEN MEMUR STATÜSÜNE GEÇEN KİMSE ( Kişinin Aday Memur Hükümlerine Tabi Olmaması )"

SAYIŞTAY

50STKK26.4.1994 K. 23433"AÇIKTAN MEMUR ATAMALARI ( 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Bütçe Kanunu Hükümlerine Uyulması Gerektiği )
MEMUR ATAMALARI ( Açıktan - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Bütçe Kanunu Hükümlerine Uyulması Gerektiği )"

Madde 51

DANIŞTAY

51D12.D2.2.2009E. 2008/5539 K. 2009/356"ADLİYEYE AÇIKTAN VE ADAY ZABIT KATİBİ OLARAK ATAMA ( KPSS Sınavına Dört Yıllık Fakülte Mezunu Olduğunu Gizlemek Suretiyle Ortaöğretim Mezunu Olarak Girdiği - Atanmasına Dair Olurun İptal Edilmesine İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İsteminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DÖRT YILLIK FAKÜLTE MEZUNU OLDUĞUNU GİZLEMEK ( Atanmasına Dair Olurun İptal Edilmesine İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İsteminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( KPSS Sınavına Dört Yıllık Fakülte Mezunu Olduğunu Gizlemek Suretiyle Ortaöğretim Mezunu Olarak Girdiği - Atanmasına Dair Olurun İptal Edilmesine İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İsteminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KPSS SINAVINA DÖRT YILLIK FAKÜLTE MEZUNU OLDUĞUNU GİZLEMEK SURETİYLE GİRME ( Atanmasına Dair Olurun İptal Edilmesine İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İsteminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
51D5.D17.9.2008E. 2008/2181 "DEVLET MEMURLUĞUNA İLK KEZ YAPILACAK ATAMALARLA İLGİLİ DÜZENLEME ( Düzenlemenin 5345 S. Yasa'nın Özel Kuralına Dayandığı Anlaşıldığından Uyuşmazlığın Çözümünde 51. Md'nin Anılan Hükmünün Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİ ( Devlet Memurluğuna İlk Kez Yapılacak Atamalarla İlgili Düzenlemenin 5345 S. Yasa'nın Özel Kuralına Dayandığı Anlaşıldığından Uyuşmazlığın Çözümünde 51. Md'nin Anılan Hükmünün Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )
GELİR UZMANI ( Önceki Sınavdan Aldıkları Puanı Kullanan Personelin Sıralamada Gelir Uzmanı Olarak Atanacaklar Arasına Girmesi Bir Olasılık Olup Bu Düzenlemenin Mutlak Suretle Önceki Sınav Puanını Kullanan Personel Lehine Bir Sonuç Doğuracağından Söz Edilemeyeceği )"
51D12.D6.5.1997E. 1995/6148 K. 1997/961"MEMURİYET SINAVI ( Yedek Olarak Kazanan Kişinin Atamasının Yapılmaması )
YEDEK OLARAK SINAV KAZANAN KİŞİ ( Atamasının Yapılmamasında Hukuka Aykırılığın Olmaması )
ASİL OLARAK SINAV KAZANAN KİŞİ ( Atamasının Yapılmasında Hukuka Aykırılığın Olmaması )"
51D5.D10.6.1993E. 1990/2888 K. 1993/2376"MEMURLUK SINAVINDA BAŞARI DERECESİ ( Daha Az Başarılı Olanlara Öncelik Tanınmış Olması )
ATAMANIN ONAYLANMAMASI ( Kusuru Olmadan Ataması Onaylanmayan Kişinin İkinci Atamasının da Onaylanmayıp iptal Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"

Madde 52

DANIŞTAY

52D12.D6.5.1997E. 1995/6148 K. 1997/961"MEMURİYET SINAVI ( Yedek Olarak Kazanan Kişinin Atamasının Yapılmaması )
YEDEK OLARAK SINAV KAZANAN KİŞİ ( Atamasının Yapılmamasında Hukuka Aykırılığın Olmaması )
ASİL OLARAK SINAV KAZANAN KİŞİ ( Atamasının Yapılmasında Hukuka Aykırılığın Olmaması )"

Madde 53

DANIŞTAY

53D12.D15.3.2017E. 2016/10218 K. 2017/788"MEMURİYETE ATAMA ( Yasal Süreler Geçmiş Olsa Bile Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına Mahkum Olmamak Gerektiği - Parada Sahtecilik Suçundan Kesinleşmiş Bir Yıl Üç Ay Hapis Cezası Mahkumiyeti Bulunan Davacının Açıktan Memuriyete Atanmaması İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KASTEN İŞLENMİŞ SUÇLARDAN MAHKUM OLMAMAK ( Memuriyete Atanma Koşulları - Yasal Süreler Geçmiş Olsa Bile Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına Mahkum Olmamak Gerektiği )"
53IDDGK23.10.2013E. 2010/521 K. 2013/3121"SAKATLARIN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI ( Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınmalarına İlişkin Yönetmeliğin Sadece İlk Atama Yoluyla Memuriyete Alınma Hakkında Olduğu - Başka Kurumda Memur Olarak Çalışan Davacının Davalı Kurumca Açılan Avukatlık Kadrosuna Memur Olduğu Gerekçesiyle Alınmaması Soncunu Doğuran Yönetmeliğin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ALINACAK ÖZÜRLÜ PERSONEL ( Engellilerin Eğitimlerine Uygun İşlerde Çalıştırılması Gereği - Memur Olarak Çalışan Davacının Davalı Kurumun Açtığı Engelli Avukat Sınavında Başarılı Olduğu Halde Memur Olması Nedeniyle Atanmasının Yapılmamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
ÖZÜRLÜ PERSONEL / İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ALINACAK ( Engellilerin Eğitimlerine Uygun İşlerde Çalıştırılması Gereği - Memur Olarak Çalışan Davacının Davalı Kurumun Açtığı Engelli Avukat Sınavında Başarılı Olduğu Halde Memur Olması Nedeniyle Atanmasının Yapılmamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
53D11.D27.2.2008E. 2005/1205 K. 2008/1877"ÖZÜRLÜ KONTENJANINDAN YARARLANDIRILMA ( Memuriyete Atandığı Tarihte Mevcut Olan Sakatlığı İdarece Bilinmesine Rağmen Özürlü Kontenjanından Yararlandırılarak Atanmamış Olanların da Md. 39/j'ya Göre Emekliye Sevk Edilmeleri Gerektiği )
EMEKLİYE SEVK EDİLME İŞLEMİ ( Memuriyete Atandığı Tarihte Mevcut Olan Sakatlığı İdarece Bilinmesine Rağmen Özürlü Kontenjanından Yararlandırılarak Atanmamış Olanların da Md. 39/j'ya Göre Emekliye Sevk Edilmeleri Gerektiği )
ATANMA TARİHİNDE MEVCUT OLAN SAKATLIĞIN İDARECE BİLİNMESİ ( Bilinmesine Rağmen Özürlü Kontenjanından Yararlandırılarak Atanmamış Olanların da Md. 39/j'ya Göre Emekliye Sevk Edilmeleri Gerektiği )"
53D1.D25.1.2008E. 2007/1500 K. 2008/129"ŞÜPHELİLERİN 657 SAYILI KANUN'A TABİ MEMUR OLMALARI ( Üniversitede Görev Yapan Şüphelilerin Haklarında Valilik İl İdare Kurulunca Men-i Muhakeme veya Lüzum-u Muhakeme Yönünde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MEN-İ MUHAKEME VEYA LÜZUM-U MUHAKEME KARARI ( Şüphelilerin 657 Sayılı Kanun'a Tabi Memur Olarak Üniversitede Görev Yapmaları - Haklarında Valilik İl İdare Kurulunca Men-i Muhakeme veya Lüzum-u Muhakeme Yönünde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MEMURLARIN GÖREV SIRASINDA İŞLEDİKLERİ SUÇLAR ( Üniversitede Görev Yapan Şüphelilerin Haklarında Valilik İl İdare Kurulunca Men-i Muhakeme veya Lüzum-u Muhakeme Yönünde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
53D12.D8.11.2006E. 2006/2864 K. 2006/4487"SAĞLIK RAPORU ( Özürlü Olarak İşe Girebileceği Belirtilen Davacının Genel Sınav Sonucu Yerleştirildiği Kadroya Atamasının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KADROYA ATAMA YAPILMAMASI ( Sağlık Raporunda Özürlü Olarak İşe Girebileceği Belirtilen Davacının Genel Sınav Sonucu Yerleştirildiği Kadroya Atamasının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZÜRLÜ OLARAK İŞE GİRME ( Sağlık Raporunda Özürlü Olarak İşe Girebileceği Belirtilen Davacının Genel Sınav Sonucu Yerleştirildiği Kadroya Atamasının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
53D11.D21.3.2005E. 2003/598 K. 2005/1496"SAKATLIK SEBEBİYLE EMEKLİLİK TALEBİ ( 2889 S.K.'un Yürürlüğünden Sonra İşe Giren ve Ataması Sakatlarla İlgili Mevzuat Hükümlerine Göre Yapılmayan Uzman Doktor - 15 Yılın Üzerinde Hizmeti Bulunduğundan Bahisle Emekliye Ayrılamayacağı )
EMEKLİLİK TALEBİ ( Devlet Hastanesinde Uzman Doktor Olarak Görev Yapan Davacının Sakatlığı Sebebiyle - 2889 S.K.'un Yürürlüğünden Sonra İşe Girdiği ve Ataması Sakatlarla İlgili Mevzuat Hükümlerine Göre Yapılmadığı/Mümkün Olmadığı )
ATAMA ( 2889 S.K.'un Yürürlüğünden Sonra İşe Giren ve Ataması Sakatlarla İlgili Mevzuat Hükümlerine Göre Yapılmayan Uzman Doktor - 15 Yılın Üzerinde Hizmeti Bulunduğundan Bahisle Emekliye Ayrılamayacağı )
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ( Sakat Olan Doktorun 15 Yılın Üzerinde Hizmeti Bulunduğundan Bahisle Emekliye Ayrılma Talebi - 2889 S.K.'un Yürürlüğünden Sonra İşe Giren ve Ataması Sakatlarla İlgili Mevzuat Hükümlerine Göre Yapılmaması Nedeniyle Kabul Edilmemesi )"

Madde 54

DANIŞTAY

54D12.D17.3.2015E. 2012/6068 K. 2015/1138"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Yasal Süreyi Beklemeden İstifa Ettiğinden Bahisle Adaylık Kaldırma Teklifinin Yapılamadığı Gerekçesiyle Bu Talebin Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
DEVLET MEMURLUĞU ADAYLIĞININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Adaylık Süresinin Sonlandırılması İçin Öngörülen Asgari Süreyi Doldurduktan Sonra İstifa Etmek Suretiyle Görevinden Ayrılan Davacının Adaylığının Kaldırılmadığını Öğrenmesi Üzerine Daha Sonraki Bir Tarihte Adaylığının Kaldırılması İstemiyle Başvuruda Bulunabileceği)
İSTİFA (Asgari Süreyi Doldurduktan Sonra İstifa Etmek Suretiyle Görevinden Ayrılan Davacının Adaylığının Kaldırılmadığını Öğrenmesi Üzerine Daha Sonraki Bir Tarihte Adaylığının Kaldırılması İstemiyle Başvuruda Bulunabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşleminin İptali)
ADAYLIK SÜRESİ (Davacının Temel ve Hazırlayıcı Eğitimini ve Bir Yıllık Asgari Staj Süresini Başarıyla Tamamladığı - Davacının Adaylığının Kaldırılmadığını Öğrenmesi Üzerine Daha Sonraki Tarihte Adaylığının Kaldırılması İçin Yaptığı Başvurunun Davalı İdarece Değerlendirilerek Adaylığının Kaldırılması Gerektiği)"
54D2.D11.9.2014E. 2013/11094 K. 2014/6892"ÖĞRENİM ÖZRÜ NEDENİYLE NAKLEN ATAMA İSTEMİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Özre Bağlı Yer Degistirmelerde Özür ve Hizmet Gereklerinin Birlikte Karşılanması Gerektiği - Davacıya Görev Yaptıgı Yerde İhtiyaç Duyulduğu ve Bakanlığın ''Memur Tayinleri'' Genelgesinde Öngörülen Görev Yaptığı Yerde 5 Yıllık Çalışma Süresini Tamamlamamış Oldugu/İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
ÖZÜR VE HİZMET GEREKLERİNİN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİ ( Öğrenim Özrü Nedeniyle Naklen Atama İsteminin Reddi İşleminin İptali - Davacıya Görev Yaptıgı Yerde İhtiyaç Duyulduğu ve Bakanlığın ''Memur Tayinleri'' Genelgesinde Öngörülen 5 Yıllık Çalışma Süresinin Tamamlanmamış Oldugu/Özür ve Hizmet Gereklerinin Birlikte Gerçekleşmediğinden İşlemin Hukuka Aykırı Olmadığı )
NAKLEN ATAMA İSTEMİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Öğrenim Özrü Nedeniyle Naklen Atama İstemi - Özre Bağlı Yer Degistirmelerde Özür ve Hizmet Gereklerinin Birlikte Karşılanmasının Esas Oldugu/Davacıya Görev Yaptıgı Yerde İhtiyaç Duyulduğu ve Bakanlığın ''Memur Tayinleri'' Genelgesinde Öngörülen 5 Yıllık Çalışma Süresini Tamamlamamış Oldugu - İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
ÖZRE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ( Özür ve Hizmet Gereklerinin Birlikte Karşılanması Gerektiği - Davacıya Görev Yaptıgı Yerde İhtiyaç Duyulduğu ve Bakanlığın ''Memur Tayinleri'' Genelgesinde Öngörülen Görev Yaptığı Yerde 5 Yıllık Çalışma Süresini Tamamlamamış Oldugu - Öğrenim Özrü Nedeniyle Naklen Atama İsteminin Reddi İşleminin İsabetli Olduğu )"
54D12.D22.9.2010E. 2008/5809 K. 2010/4347"ADAY MEMUR (Adaylık Süresi Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)
MEMUR ADAYLIK SÜRESİ (Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)
ASALET TASDİKİ (Adaylık Süresi Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)"
54D12.D24.11.2008E. 2007/6563 K. 2008/6622"ATAMANIN İPTALİ ( 4 Yıllık Üniversite Mezununun Bitirdiği 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olduğunu Beyan Etmesi ve İdareyi Yanıltması/Ön Lisans Mezunu Gibi Sınava Katıldığı - Atamanın İptalinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
YERİNE BAŞKASININ ATANMASI ( 4 Yıllık Üniversite Mezununun Bitirdiği 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olduğunu Beyan Ederek İdareyi Yanıltması - Yapılan Atamanın İptal Edilerek Başkasının Atandığı/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İDARENİN YANILTILMASI ( 4 Yıllık Üniversite Mezununun Bitirdiği 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olduğunu Beyan Ederek - Ön Lisans Mezunu Gibi Katıldığı Sınav Sonucu Yapılan Atamasının İptal Edildiği ve Yerine Başkasının Atandığı/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
54D2.D21.4.2008E. 2007/2043 K. 2008/1966"ADAY MEMURLAR ( Başka Kuruma Naklinin Yapılamayacağı - Yanlış Bilgi Verdiği Gerekçesiyle Atamasının İptal Edilmesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
BAŞKA KURUMA NAKİL ( Aday Memur Olduğunu Gizleyerek İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunmak Suretiyle Ataması Yapılan Adı Geçenin Kurumlar Arası Naklinin Mümkün Olmadığı )
ADAY MEMUR OLDUĞUNU GİZLEME VE YANLIŞ BİLGİ VERME ( Nedeniyle İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunmak Suretiyle Ataması Yapılan Adı Geçenin Kurumlar Arası Naklinin Mümkün Olmadığı )
KURUMLAR ARASI NAKİL ( Aday Memur Olduğunu Gizleyerek İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunmak Suretiyle Ataması Yapılan Adı Geçenin Naklinin Mümkün Olmadığı )
BAKANLIĞIN ATAMA YETKİSİ ( Bu Yetkisine Dayanarak Öğretmen Alımlarını Dönemler İtibariyle Planlayarak Buna İlişkin Düzenlemelere İlgili Dönemler İtibariyle Çıkardığı Kılavuzlarda Yer Vererek Atama Yapabileceği )
ASILSIZ BİLGİ VERME ( Aday Memur Olduğunu Gizleyerek İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunmak Suretiyle Ataması Yapılan Adı Geçenin Kurumlar Arası Naklinin Mümkün Olmadığı )
ATAMANIN İPTALİ ( Asil Memur Olması Halinde Dahi Bakanlıkça İlgili Dönemde Kurumlar Arası Nakil Yoluyla Öğretmen Alımı Yapılmadığı Halde Durumuna Uygun Olmayan İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunulması Halinde )"
54D2.D6.2.2008E. 2007/67 K. 2008/556"ÖĞRETMEN ATAMASI ( Durumuna Uygun Olmayan İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunarak Yanlış Bilgi Veren Davacının Atamasının İptal Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Öğretmen Ataması - Durumuna Uygun Olmayan İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunarak Yanlış Bilgi Veren Davacının Atamasının İptal Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İLGİLİ DÖNEMDE KURUMLARARASI NAKİL YOLUYLA ÖĞRETMEN ALIMI YAPILMAMASI ( Durumuna Uygun Olmayan İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunarak Yanlış Bilgi Veren Davacının Atamasının İptal Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
54D12.D16.1.2003E. 2002/3844 K. 2003/21"DEVLET MEMURLUĞUNA İLK DEFA ATANMA ( Öğretmen - Aranılan Sınav Koşulunu Taşımadığından Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
DEVLET MEMURLUĞU SEÇME SINAVI ( Davacının Milli Eğitim Bakanlığına Öğretmen Olarak Atanmak İstemiyle Yaptığı Başvuru - Devlet Memurluğuna İlk Defa Atanacak Olması/Aranılan Sınav Koşulunu Taşımadığından Reddedilmesi )
ÖZEL ÖĞRETİM OKULUNDA ADAYLIĞI KALDIRILAN DAVACI ( Milli Eğitim Bakanlığına Öğretmen Olarak Atanmak İstemiyle Yaptığı Başvuru - Devlet Memurluğuna İlk Defa Atanacak Olması/Aranılan Sınav Koşulunu Taşımadığından Reddedilmesi )
ÖĞRETMEN OLARAK ATANMA TALEBİ ( Özel Öğretim Kurumunda Öğretmen Adaylığı Kaldırılan Davacı - Devlet Memurluğuna İlk Defa Atanacak Olması/Aranılan Sınav Koşulunu Taşımadığından Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANMAK İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Özel Öğretim Kurumunda Öğretmen Adaylığı Kaldırılan Davacı - Devlet Memurluğuna İlk Defa Atanacak Olması/Aranılan Sınav Koşulunu Taşımadığından Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı ) "
54D12.D17.6.1998E. 1997/3233 K. 1998/1910"ADAY MEMURLUK DÖNEMİNDEKİ OLUMSUZ SİCİL ( Dava Açmayan Davacının Görevine Son Verilmesi İşlemin İptali İçin Açılan Davada Kesinleşmiş Sicil İstenememesi )
OLUMSUZ SİCİL ( Dava Açmayan Davacının Görevine Son Verilmesi İşlemin İptali İçin Açılan Davada Kesinleşmiş Sicil İstenememesi )"
54D5.D17.10.1990E. 1990/3713 K. 1990/1812"ADAYLIK SÜRESİ DOLMADAN GÖREVE SON VERME ( Alınan Disiplin Cezaları Dolayısıyla )
ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE ALINAN DİSİPLİN CEZALARI ( Adaylık Süresi Dolmadan Göreve Son Verilebilmesi )
MEMURİYETLE BAĞDAŞMAYAN HAREKETLER ( Adaylık Süresi Dolmadan Göreve Son Verme )"
54D5.D12.3.1987E. 1986/412 K. 1987/394"İPTAL DAVASI ( Belediye İçme ve Su Hat Bakıcısı Olan Davacının Belirlenen Süre İçinde Asaletinin Tasdik Edilmediğinden Bahisle Görevine Son Verilmesine İlişkin İşlem )
ADAY MEMUR ( Belediye Meclisince Göreve Başlatılmasına Karar Verilerek Belediye Başkanınca Görevine Alınmış Olan Aday Memurun Görevine Son Verilmesinin de Aynı Usulle Yapılması )
GÖREVE SON VERME ( Belediye Meclisince Göreve Başlatılmasına Karar Verilerek Belediye Başkanınca Görevine Alınmış Olan Aday Memurun Görevine Son Verilmesinin de Aynı Usulle Yapılması )
BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ADAY MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Memurun Göreve Alınırken Yapılan Usulle Görevine Son Verilmesinin Gerekmesi )"
54D5.D22.12.1986E. 1986/1746 K. 1986/1467"İPTAL DAVASI ( Memurun Görevine Son Verilmesine İlişkin İşlem )
GÖREVE SON VERME ( Sözleşmeli Statüden Memur Statüsüne Geçen Kimsenin Aday Memur Hükümlerine Tabi Olmaması )
ADAY MEMUR ( Sözleşmeli Statüden Memur Statüsüne Geçen Kimsenin Aday Memur Hükümlerine Tabi Olmaması )
SÖZLEŞMELİ STATÜDEN MEMUR STATÜSÜNE GEÇEN KİMSE ( Kişinin Aday Memur Hükümlerine Tabi Olmaması )"

UYUŞMAZLIK

54UMH11.12.2006E. 2006/247 K. 2006/237"ASKERİ KURUMLARDA GÖREVLİ DEVLET MEMURU ( Kurumlar Arası Naklen Atanması İstemine Muvafakat Verilmemesi İşleminin İptali İstemi - Görüm ve Çözümünün Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin Görevine Girdiği )
KURUMLAR ARASI NAKLEN ATANMA İSTEMİ ( Askeri Kurumda Görevli Devlet Memuru - Muvafakat Verilmemesi İşleminin İptali İstemi/Görüm ve Çözümüyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
DEVLET MEMURUNUN KURUMLAR ARASI NAKLEN ATANMA İSTEMİ ( Askeri Kurumda Görevli - Muvafakat Verilmemesi İşleminin İptali İstemi/Görüm ve Çözümünün Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin Görevine Girdiği )
ASKER KİŞİYİ İLGİLENDİRME VE ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN BULUNMA KOŞULU ( Askeri Kurumda Görevli Devlet Memurunun Kurumlar Arası Naklen Atanması İstemine Muvafakat Verilmemesi İşleminin İptali İstemi - Görüm ve Çözümünde AYİM'in Görevli Olduğu )"

Madde 55

DANIŞTAY

55D12.D17.3.2015E. 2012/6068 K. 2015/1138"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Yasal Süreyi Beklemeden İstifa Ettiğinden Bahisle Adaylık Kaldırma Teklifinin Yapılamadığı Gerekçesiyle Bu Talebin Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
DEVLET MEMURLUĞU ADAYLIĞININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Adaylık Süresinin Sonlandırılması İçin Öngörülen Asgari Süreyi Doldurduktan Sonra İstifa Etmek Suretiyle Görevinden Ayrılan Davacının Adaylığının Kaldırılmadığını Öğrenmesi Üzerine Daha Sonraki Bir Tarihte Adaylığının Kaldırılması İstemiyle Başvuruda Bulunabileceği)
İSTİFA (Asgari Süreyi Doldurduktan Sonra İstifa Etmek Suretiyle Görevinden Ayrılan Davacının Adaylığının Kaldırılmadığını Öğrenmesi Üzerine Daha Sonraki Bir Tarihte Adaylığının Kaldırılması İstemiyle Başvuruda Bulunabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşleminin İptali)
ADAYLIK SÜRESİ (Davacının Temel ve Hazırlayıcı Eğitimini ve Bir Yıllık Asgari Staj Süresini Başarıyla Tamamladığı - Davacının Adaylığının Kaldırılmadığını Öğrenmesi Üzerine Daha Sonraki Tarihte Adaylığının Kaldırılması İçin Yaptığı Başvurunun Davalı İdarece Değerlendirilerek Adaylığının Kaldırılması Gerektiği)"
55D5.D20.6.2011E. 2009/373 K. 2011/3380"İDARİ İŞLEMİN VE YÖNETMELİĞİN MADDESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Üniversiteyi Kazanıp Kayıt Yaptıran Emniyet Müdürlüğü Emrinde Aday Polis Memurunun Öğrenim Özrüne Dayanarak Üniversitenin Bulunduğu İle Atanması İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
ÖĞRENİM ÖZRÜNE DAYANARAK BAŞKA İLE ATANMA BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Emniyet Müdürlüğü Emrinde Aday Polis Memurunun Öğrenim Özrüne Dayandığı - İşlemin Dayanağı Yönetmeliğin Öğrenim Özrü Nedeniyle Naklen Atama İsteminde Bulunmayı Düzenlememesinin Hukuka Aykırı Olmadığı)
POLİS MEMURUNUN BAŞKA ŞEHRE ATANMA BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları ve Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Öğrenim Özrü Nedeniyle Naklen Atama İsteminde Bulunma Hakkı Düzenlenmediği- İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN POLİS MEMURUNUN ÜNİVERSİTEDEKİ ŞEHRE ATANMA BAŞVURUSU ( Yönetmelikte Öğrenim Özrü Nedeniyle Naklen Atama İsteminde Bulunma Hakkı Düzenlememesinin Hukuka Aykırı Olmadığı - Başvurunun Reddinin Hukuka Uygun Olduğu)"
55D12.D22.9.2010E. 2008/5809 K. 2010/4347"ADAY MEMUR (Adaylık Süresi Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)
MEMUR ADAYLIK SÜRESİ (Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)
ASALET TASDİKİ (Adaylık Süresi Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)"

Madde 56

DANIŞTAY

56D5.D20.6.2011E. 2009/373 K. 2011/3380"İDARİ İŞLEMİN VE YÖNETMELİĞİN MADDESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Üniversiteyi Kazanıp Kayıt Yaptıran Emniyet Müdürlüğü Emrinde Aday Polis Memurunun Öğrenim Özrüne Dayanarak Üniversitenin Bulunduğu İle Atanması İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
ÖĞRENİM ÖZRÜNE DAYANARAK BAŞKA İLE ATANMA BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Emniyet Müdürlüğü Emrinde Aday Polis Memurunun Öğrenim Özrüne Dayandığı - İşlemin Dayanağı Yönetmeliğin Öğrenim Özrü Nedeniyle Naklen Atama İsteminde Bulunmayı Düzenlememesinin Hukuka Aykırı Olmadığı)
POLİS MEMURUNUN BAŞKA ŞEHRE ATANMA BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları ve Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Öğrenim Özrü Nedeniyle Naklen Atama İsteminde Bulunma Hakkı Düzenlenmediği- İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN POLİS MEMURUNUN ÜNİVERSİTEDEKİ ŞEHRE ATANMA BAŞVURUSU ( Yönetmelikte Öğrenim Özrü Nedeniyle Naklen Atama İsteminde Bulunma Hakkı Düzenlememesinin Hukuka Aykırı Olmadığı - Başvurunun Reddinin Hukuka Uygun Olduğu)"
56D12.D14.10.2009E. 2007/3502 K. 2009/5412"GÖREVE SON VERME ( Aday İtfaiye Erinin Görevine Son Verilmesi İşleminin İptal Edilmesi Üzerine Görevine Dönen Davacıya Yoksun Kaldığı Parasal Hakların Faiziyle Ödenmesi Gerektiği )
ADAY İTFAİYE ERİ ( Davacının Görevine Son Verilmesine Dair İşlem Hukuka Aykırı Bulunarak İptal Edilmiş Olduğundan Bu İşlem Nedeniyle Yoksun Kaldığı Parasal Hakların Faiziyle Ödeneceği )
YOKSUN KALINAN PARASAL HAKLAR ( Aday İtfaiye Erinin Görevine Son Verilmesi İşleminin İptal Edilmesi Üzerine Görevine Dönen Davacıya Yoksun Kaldığı Parasal Hakların Faiziyle Ödenmesi Gerektiği )
MEMURİYET STATÜSÜ KAZANMADAN GÖREVE SON VERİLMESİ ( Özlük Hak İsteminin Karşılanamayacağı )
ÖZLÜK HAK İSTEMİ ( Davacının Henüz Memuriyet Statüsünü Kazanmadan Adaylık Dönemi İçinde Görevine Son Verilmiş Olması Nedeniyle İstemin Kabul Edilemeyeceği )"
56D12.D24.3.1997E. 1995/6387 K. 1997/673"ADAY MEMUR ( Adaylık Süresi İçinde Olumsuz Sicil Alması )
OLUMSUZ SİCİL ( Aday Memurun Adaylık Süresi İçinde Alması )
MEMURİYETLE BAĞDAŞMAYACAK DAVRANIŞLAR ( Aday Memurun Görevine Son Verilmesi )"
56D8.D14.4.1992E. 1991/1603 K. 1992/705"DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARILMA CEZASI ( Aday Memurun Arkadaşlarına ve Bir Vatandaşa Sözlü ve Eylemli Saldırıda Bulunması Nedeniyle )
ÇIKARILMA CEZASI ( Aday Memurun Arkadaşlarına ve Bir Vatandaşa Sözlü ve Eylemli Saldırıda Bulunması Nedeniyle )
ADAY MEMURUN MEMURLUKTAN ÇIKARILMASI ( Aday Memurun Arkadaşlarına ve Bir Vatandaşa Sözlü ve Eylemli Saldırıda Bulunması Nedeniyle )"
56D5.D14.5.1990E. 1990/62 K. 1990/982"BELEDİYE MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Belediye Başkanlığı Önerisinin Belediye Encümeni Tarafından Karara Bağlanmasının Gerekmesi )
GÖREVE SON VERME ( Belediye Memurlarının Görevine Son Verilmesi İçin Belediye Başkanlığı Önerisinin Belediye Encümeni Tarafından Karara Bağlanmasının Gerekmesi )
MEMURUN GÖREVİNE SON VERME ( Belediye Memurlarının Görevine Son Verilmesi İçin Belediye Başkanlığı Önerisinin Belediye Encümeni Tarafından Karara Bağlanmasının Gerekmesi )"
56D5.D11.2.1987E. 1986/440 K. 1987/186"İPTAL DAVASI ( Aday Zabıta Memurunun Görevine Son Verilmesine İlişkin İşlem )
GÖREVE SON VERME ( Aday Zabıta Memuru Hakkında Yapılan Güvenlik Soruşturması Sonucunun Olumsuz Çıkması Nedeniyle )
GÜVENLİK SORUŞTURMASI ( Aday Zabıta Memuru Hakkında Yapılan Soruşturmanın Olumsuz Çıkması )
ADAY ZABITA MEMURU ( Memur Hakkında Yapılan Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Çıkması )"
56D5.D22.12.1986E. 1986/1746 K. 1986/1467"İPTAL DAVASI ( Memurun Görevine Son Verilmesine İlişkin İşlem )
GÖREVE SON VERME ( Sözleşmeli Statüden Memur Statüsüne Geçen Kimsenin Aday Memur Hükümlerine Tabi Olmaması )
ADAY MEMUR ( Sözleşmeli Statüden Memur Statüsüne Geçen Kimsenin Aday Memur Hükümlerine Tabi Olmaması )
SÖZLEŞMELİ STATÜDEN MEMUR STATÜSÜNE GEÇEN KİMSE ( Kişinin Aday Memur Hükümlerine Tabi Olmaması )"

UYUŞMAZLIK

56UMH6.12.1999E. 1999/45 K. 1999/46"ASKER KİŞİNİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ (İşlem Askeri Hizmete İlişkin Olduğundan İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi)
ASKERİ HİZMET (Asker Kişinin Görevine Son Verilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi)
ASKERLİK ŞUBESİNDEKİ SİVİL MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ (İşlem Askeri Hizmete İlişkin Olduğundan Açılan Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi)
SİVİL MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ (İşlem Askeri Hizmete İlişkin Olduğundan Açılan Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi)"

Madde 57

AMK

57AMK14.11.2013E. 2013/15 K. 2013/131""

DANIŞTAY

57D5.D20.6.2011E. 2009/373 K. 2011/3380"İDARİ İŞLEMİN VE YÖNETMELİĞİN MADDESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Üniversiteyi Kazanıp Kayıt Yaptıran Emniyet Müdürlüğü Emrinde Aday Polis Memurunun Öğrenim Özrüne Dayanarak Üniversitenin Bulunduğu İle Atanması İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
ÖĞRENİM ÖZRÜNE DAYANARAK BAŞKA İLE ATANMA BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Emniyet Müdürlüğü Emrinde Aday Polis Memurunun Öğrenim Özrüne Dayandığı - İşlemin Dayanağı Yönetmeliğin Öğrenim Özrü Nedeniyle Naklen Atama İsteminde Bulunmayı Düzenlememesinin Hukuka Aykırı Olmadığı)
POLİS MEMURUNUN BAŞKA ŞEHRE ATANMA BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları ve Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Öğrenim Özrü Nedeniyle Naklen Atama İsteminde Bulunma Hakkı Düzenlenmediği- İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN POLİS MEMURUNUN ÜNİVERSİTEDEKİ ŞEHRE ATANMA BAŞVURUSU ( Yönetmelikte Öğrenim Özrü Nedeniyle Naklen Atama İsteminde Bulunma Hakkı Düzenlememesinin Hukuka Aykırı Olmadığı - Başvurunun Reddinin Hukuka Uygun Olduğu)"
57D12.D24.3.1997E. 1995/6387 K. 1997/673"ADAY MEMUR ( Adaylık Süresi İçinde Olumsuz Sicil Alması )
OLUMSUZ SİCİL ( Aday Memurun Adaylık Süresi İçinde Alması )
MEMURİYETLE BAĞDAŞMAYACAK DAVRANIŞLAR ( Aday Memurun Görevine Son Verilmesi )"

Madde 58

DANIŞTAY

58D12.D28.4.2009E. 2007/4705 K. 2009/2492"ATAMA ONAYININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Adaylık Dönemini Başarıyla Bitirip Asaletinin Onanmış Olması Nedeniyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ADAYLIK DÖNEMİNİN BİTMESİ ( Davacının Atama Onayının İptaline İlişkin İşlemde Adaylık Dönemini Başarıyla Bitirip Asaletinin Onanmış Olması Nedeniyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ASALETİN ONANMASI ( Davacının Atama Onayının İptaline İlişkin İşlemde Adaylık Dönemini Başarıyla Bitirip Asaletinin Onanmış Olması Nedeniyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )
MEMURUN ADAYLIK DÖNEMİNİN BİTMESİ ( Davacının Atama Onayının İptaline İlişkin İşlemde Adaylık Dönemini Başarıyla Bitirip Asaletinin Onanmış Olması Nedeniyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
58D12.D17.6.1998E. 1997/3233 K. 1998/1910"ADAY MEMURLUK DÖNEMİNDEKİ OLUMSUZ SİCİL ( Dava Açmayan Davacının Görevine Son Verilmesi İşlemin İptali İçin Açılan Davada Kesinleşmiş Sicil İstenememesi )
OLUMSUZ SİCİL ( Dava Açmayan Davacının Görevine Son Verilmesi İşlemin İptali İçin Açılan Davada Kesinleşmiş Sicil İstenememesi )"
58D12.D16.2.1998E. 1995/8281 K. 1998/348"İSTİSNAİ MEMURLUK ( Aday Memurlara İlişkin Hükümlerin Uygulanamaması )-
ADAY MEMURLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( İstisnai Memuriyete Atananlara Uygulanamaması )"
58D5.D14.5.1992E. 1990/4563 K. 1992/1444"MEMURLUĞA USULSÜZ OLARAK SINAVSIZ ALINANLAR ( Asaletin Onanmasından Sonra Göreve Son Verilemeyeceği )
ASALETİN ONANMASI ( Usulsüz Olarak Memurluğa Sınavsız Alınanların Görevlerine Son Verilemeyeceği )"

Madde 59

DANIŞTAY

59D2.D9.9.2015E. 2015/776 K. 2015/7223"BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVİNE ATANMA BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ ( İşlemin ve Anılan Kadroya Yapılan Atama İşleminin İptali İstemi - Boş Kadrolara Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Gözetilerek En Uygun Kişiyi Atama Konusunda Gerekli Nitelikleri Taşıyanlar Arasında Tercihte Bulunma Hususunda İdarenin Takdir Yetkisi Bulunduğu/Davanın Reddi Gerektiği )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Bakanlık Müşavirliği Görevine Atanma Başvurusunun Reddi İle Anılan Kadroya Yapılan Atama İşleminin İptali İstemi - Atayacağı Kişileri Hizmet Gereklerini Göz Önüne Alarak Seçme Hususunda İdare Takdir Yetkisine Sahip Olduğu/İdarenin Tercihini Belli Bir Yönde Kullanması Konusunda Yargı Yoluyla Zorlanamayacağı )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ KALDIRACAK ŞEKİLDE YARGI KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Bakanlık Müşavirliği Görevine Atanma Başvurusunun Reddi İle Anılan Kadroya Yapılan Atama İşleminin İptali İstemi - Kadrolara Atayacağı Kişileri Hizmet Gereklerini Göz Önüne Alarak Seçmek Hususunda İdare Takdir Yetkisine Sahip Olduğu/İstemin Reddi Gerektiği )"
59D5.D26.3.2014E. 2012/5124 K. 2014/2469"İSTİSNAİ MEMURİYETTE BULUNAN KİŞİNİN GÖREVDEN ALINMASI ( İdarenin Mutlak Bir Takdir Yetkisinin Bulunmadığı - Görevden Alma İşleminin Yetki Şekil Konu Sebep ve Amaç Yönlerinden Yargı Denetimine Tabi Olduğu )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Mutlak Olmayıp Görevden Alma İşlemlerinin Yetki Şekil Konu Sebep ve Amaç Yönlerinden Yargı Denetimine Tabi Olacağı - İstisnai Memuriyette Bulunan Kişinin Görevden Alınması )
YARGI DENETİMİ ( İstisnai Memuriyette Bulunan Kişinin Görevden Alınması - İdarenin Mutlak Bir Takdir Yetkisinin Bulunmadığı/Görevden Alma İşlemlerinin Yargı Denetimine Tabi Olduğu )
MÜŞTEREK KARARNAME İLE NAKLEN ATAMA ( Somut Bir Sebep Gösterilmeden Salt Takdir Yetkisine Dayanılarak Davacının Bakanlık Müşavirliği Görevinden Alınmasına İlişkin Müşterek Kararnamede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ ( İstisnai Memuriyette Bulunan Kişinin Görevden Alınması İşleminin İptali - Davacının Görev Süresi İçerisinde Başarısız ya da Yetersiz Olduğunu Gösterecek Herhangi Bilgi ve Belgenin Bulunmadığı/Davanın Reddinin İsabetsizliği )"
59IDDGK26.9.2012E. 2007/36 K. 2012/1271"VALİ ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Valiliğin İstisnai Memuriyet Olduğu Atama İstisnai Memurun Sınav Kademe İlerlemesi Derece Yükselmesine İlişkin Hükümlere Tabi Olmaksızın Atanabileceği - Valilerin Hükümetin Temsilcisi Olduğu Atama ve Görevden Alınmalarında İdareye Geniş Takdir Yetkileri Tanındığı )
İSTİSNAİ DEVLET MEMURLUKLARI ( Sınav Kademe İlerlemesi Derece Yükselmesine İlişkin Hükümlere Tabi Olmaksızın Atanabileceği - Valilerin İçişleri Bakanının İnhası Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının Tasdiki ile Atandığı Atama ve Görevden Alınmalarında İdareye Geniş Takdir Hakkı Tanındığı )
MERKEZ VALİLİĞİNE ATANMA ( İdarenin Takdir Yetkisini Kullanırkan Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerinin Gözetilmesi Gereği - Valiliğin İstisnai Devlet Memurluğu Olduğu Atanma ve Görevden Alınmalarında İdareye Geniş Takdir Hakkı Tanındığı )"
59D5.D14.11.2011E. 2009/4677 K. 2011/6294"İSTİSNAİ MEMURLUKLAR ( Çalışan veya Çalışmış Olanların Dava Konusu Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme Kariyer ve Liyakat İlkelerine Aykırı Olduğu Gibi Eşitlik İlkesine de Uygun Düşmediği )
MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ( 20. Md.sinin ( Ç ) Bendinin İptali Gereği - İstisnai Memurluklarda Çalışan veya Çalışmış Olanların Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme Kariyer ve Liyakat İlkelerine Aykırı Olduğu )
KARİYER VE LİYAKAT İLKELERİNE AYKIRILIK ( İstisnai Memurluklarda Çalışan veya Çalışmış Olanların Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme - Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 20. Md.sinin ( Ç ) Bendinin İptali Gereği )
SINAVSIZ ATANMA ( Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik - İstisnai Memurluklarda Çalışan veya Çalışmış Olanların Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme Kariyer ve Liyakat İlkelerine Aykırı Olduğu Gibi Eşitlik İlkesine de Uygun Düşmediği )"
59D5.D30.11.2010E. 2010/5755 "VALİNİN MERKEZE ALINMASI ( İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - Dava Konusu İşlemin Davacı Hakkında Verilen Yargı Kararının Uygulanmasından Kaçınmak Amacıyla Tesis Edildiği/Davacının Görevinden Alınmasını Gerektirecek Nitelikte Olmadığı - Anılan İşlemde Yasaya ve Hukuka Uyarlık Görülmediği )
MERKEZ VALİSİ OLARAK ATANMAYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İşlemin Davacı Hakkında Verilen Yargı Kararının Uygulanmasından Kaçınmak Amacıyla Tesis Edildiği/Davacının Görevinden Alınmasını Gerektirecek Nitelikte Olmadığı - Anılan İşlemde Yasaya ve Hukuka Uyarlık Görülmediği )
YARGI KARARININ UYGULANMASINDAN KAÇINMAK AMACIYLA TESİS EDİLEN ATAMA İŞLEMİ ( İşlemin Tesisine Neden Olarak Gösterilen Hususların Davacının Görevinden Alınmasını Gerektirecek Nitelikte Olmadığı/Anılan İşlemde Yasaya ve Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
59D2.D23.11.2007E. 2007/1275 K. 2007/4535"GÖREVDEN ALINMA ( Her Hangi Bir Neden Gösterilmeden Görevinden Alınarak Yerine Hiç Bir İdari Deneyimi Olmayan … Lisesi Öğretmenin Görevlendirilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİ ( Her Hangi Bir Neden Gösterilmeden Görevinden Alınarak Yerine Hiç Bir İdari Deneyimi Olmayan … Lisesi Öğretmenin Görevlendirilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
59D5.D27.8.2007E. 2006/8505 "HİZMET SÜRESİNİN İNTİBAKINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI ( Tebliğ'in İlgili Kısmı Yönünden 2577 Sayılı Yasa'nın 27. Maddesinde Belirtilen Koşulların Oluşmadığı )
EMEKLİYE ESAS AYLIKLARINI TESPİTİ ( Hizmet Süresinin İntibakında Değerlendirilmesi İşleminin Geri Alınması - Tebliğ'in İlgili Kısmı Yönünden 2577 Sayılı Yasa'nın 27. Maddesinde Belirtilen Koşulların Oluşmadığı )"
59D11.D13.3.2007E. 2006/7864 K. 2007/2378"EMEKLİLİK VE EMEKLİ SANDIĞI İŞLERİ ( 657 Sayılı Yasa'ya Tabi Olarak Ebe Kadrosunda Göreve Başlatılarak İntibakı Yapılan Davacının Yurt Dışında Geçen Hizmetlerinin Borçlandırılmaması Yolundaki İşlemde Mevzuata Uyarlık Görülmediği )
YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI ( 657 Sayılı Yasa'ya Tabi Olarak Ebe Kadrosunda Göreve Başlatılarak İntibakı Yapılan Davacının Yurt Dışında Geçen Hizmetlerinin Borçlandırılmaması Yolundaki İşlemde Mevzuata Uyarlık Görülmediği )
TÜRK SOYDAŞININ ZORUNLU GÖÇ KAPSAMINDA TÜRKİYE'YE GELİP TÜRK VATANDAŞI OLMASI ( Ebe Kadrosunda Göreve Başlatılarak İntibakı Yapılan Davacının Yurt Dışında Geçen Hizmetlerinin Borçlandırılmaması Yolundaki İşlemde Mevzuata Uyarlık Görülmediği )
EBE KADROSUNDA İNTİBAKI YAPILAN GÖÇMEN ( 657 Sayılı Yasa'ya Tabi Olarak Yapılan Davacının Yurt Dışında Geçen Hizmetlerinin Borçlandırılmaması Yolundaki İşlemde Mevzuata Uyarlık Görülmediği )"
59D5.D29.3.2005E. 2003/6253 K. 2005/1719"UZMAN OLARAK ATANMA TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Uzman Yardımcılığı Sınavını Kazanıp Gerekli Eğitim Sürecinden Geçirilen ve Uzmanlık İçin Gerekli Tüm Şartları Taşıyan Davacının Kadro Yokluğundan Dolayı Atanmaması - Kadro Hazırlıklarını Yapmadan Hazır Olmayan Kadrolar İçin Uzman Yardımcılığı Sınavı Açmanın İdari Kusur Niteliği )
KADRO YOKLUĞU NEDENİYLE UZMANLIK ŞARTLARINI TAŞIDIĞI HALDE ATANMAYAN UZMAN YARDIMCISI ( Kadro Hazırlıklarını Yapmadan Uzman Yardımcılığı Sınavı Açan ve Kadro Yokluğu Nedeniyle Atamayı Yapmayan İdarenin Kusurlu Olması )
HİZMET KUSURU NİTELİĞİ ( Uzman Yardımcılığı Sınavını Kazanıp Gerekli Eğitim Sürecinden Geçirilen ve Uzmanlık İçin Gerekli Tüm Şartları Taşıyan Davacının Kadro Yokluğundan Dolayı Atanmaması - İşlemin İptali Gereği )"
59D12.D16.2.1998E. 1995/8281 K. 1998/348"İSTİSNAİ MEMURLUK ( Aday Memurlara İlişkin Hükümlerin Uygulanamaması )-
ADAY MEMURLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( İstisnai Memuriyete Atananlara Uygulanamaması )"
59D5.D9.2.1998E. 1997/2711 K. 1998/270"İPTAL DAVASI ( Akşam Sanat Okulu Öğretmeni Olarak Görev Yapmakta Olan Davacının Bakan Onayı ile Bakanlık Müşaviri Olarak Görevlendirilmesi )
BOŞ BULUNAN KADROLAR ( Görevlendirme Suretiyle Doldurulamaması )
GÖREVLENDİRME ( Boş Bulunan Kadroların Görevlendirme Suretiyle Doldurulamaması )
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Memurun Kadrosu ile Hukuki Bağını Sürdürmek ve Belli Bir Süre ile Sınırlı Olmak Üzere Atamaya Yetkili Amir Tarafından Geçici Olarak Görevlendirmesinin Mümkün Olması )
KAMU HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ ( Geçici Görevlendirmenin Mümkün Olması )"
59D1.D20.12.1996E. 1996/224 K. 1996/243"İSTİSNAİ MEMURLUK KADROLARI ( Atama Yapıldıktan Sonra Diğer Memurluk Kadrolarına Nakledilenlerin Atama İşlemleri )
NAKİL İŞLEMİ ( İstisnai Memurluk Kadrolarına Yapılan Atamalar Yapıldıktan Sonra Diğer Memurluk Kadrolarına Nakledilenlerin Atama İşlemleri )
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( İstisnai Memurluk Kadrolarına Yapılan Atamalar Yapıldıktan Sonra Diğer Memurluk Kadrolarına Nakledilenlerin Atama İşlemleri )
İSTİŞARİ GÖRÜŞ BİLDİRME ( İstisnai Memurluk Kadrolarına Yapılan Atamalar )"
59D5.D19.12.1996E. 1995/1960 K. 1996/3949"YARGI KARARLARININ UYGULANMASI ( Bakanlık Müşavirliği Kadrosuna İhtiyaç Duyulması )
BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ ( Yargı Kararlarının Uygulanması İçin İhtiyaç Duyulması )
MEVCUT BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ ( Öğrenim Düzeyleri Hizmetleri Gibi Olguların Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )"
59D5.D30.10.1996E. 1995/4052 K. 1996/3262"GÜVENOYU ALAMAMIŞ HÜKÜMET ( Merkez Valiliğine Yapılan Atama İşleminin Maksat Unsuru Bakımından Hukuka Aykırı Olması )
KAMU YARARI GÖZETİLMEMESİ ( Güvenoyu Almamış Hükümet Tarafından Merkez Valiliğine Yapılan Atama )
HİZMET GEREĞİ GÖZETİLMEMESİ ( Güvenoyu Almamış Hükümet Tarafından Merkez Valiliğine Yapılan Atama )
MAKSAT ( İşlemde Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerinin Gözönünde Tutulmaması Nedeniyle İşlemin Hukuka Aykırılığı )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Maksat Unsurunda Bulunan Sakatlık Nedeniyle )
MERKEZ VALİLİĞİNE ATAMA ( Güvenoyu Almamış Hükümet Tarafından Yapılması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olması )"

SAYIŞTAY

59SGKK4.4.2005 K. 5119/1"İSTİSNAİ MEMURLUK KADROLARI ( Devlet Memurluğuna Girmede Esas Olan Sınav Sistemini Aşmaya Yönelik Olarak Diğer Memur Kadrolarına Naklen Atanma Amacıyla Kullanılması - Kanun Önünde Eşitlik ve Kamu Görevi Hizmetine Girmede Eşitlik İle Liyakat İlkesinin İhlali Anlamına Geldiği )
KAMU GÖREVİ HİZMETİNE GİRMEDE EŞİTLİK ( İlkesinin İhlali - İstisnai Memurluk Kadrolarının Devlet Memurluğuna Girmede Esas Olan Sınav Sistemini Aşmaya Yönelik Olarak Diğer Memur Kadrolarına Naklen Atanma Amacıyla Kullanılması )
KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK ( İstisnai Memurluk Kadrolarının Devlet Memurluğuna Girmede Esas Olan Sınav Sistemini Aşmaya Yönelik Olarak Diğer Memur Kadrolarına Naklen Atanma Amacıyla Kullanılması )
LİYAKAT İLKESİNİN İHLALİ ( İstisnai Memurluk Kadrolarının Devlet Memurluğuna Girmede Esas Olan Sınav Sistemini Aşmaya Yönelik Olarak Diğer Memur Kadrolarına Naklen Atanma Amacıyla Kullanılması - Anayasaya'da Aykırı Olduğu )
AÇIKTAN İSTİSNAİ MEMURİYET KADROLARINA ATANMA ( Bir Müddet Sonra Devlet Memurluğuna Alınma Sınavlarına Girmeden Diğer Memurluk Kadrolarına Atanma - Kanun Önünde Eşitlik ve Kamu Görevi Hizmetine Girmede Eşitlik İle Liyakat İlkesinin İhlali/Sayıştay Genel Kurulunca TBMM.'ye Sunulması Gerektiği )"
59STKK9.10.2001 K. 25335"DÖNER SERMAYE İŞLERİNDE OLAĞAN ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA ÇALIŞMA ( Olağan Çalışma Saatleri Dışında Fiilen Çalışanlara Öğretim Günlerinde Üç Saatin Üzerinde Fazla Çalışma Ücreti Ödenmemesi )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Döner Sermaye İşlerinde Olağan Çalışma saatleri Dışında Fiilen Çalışanlara Öğretim Günlerinde Üç Saatin Üzerinde Çalışma Ücreti Ödenmemesi )
MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİMDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERE ÖDEME YAPILMASI ( Atölye ve Teknik Ders öğretmenlerine Mevzuata Göre Haftalık Ek Ders Süresi Üzerinden Fazla Çalışma Ücreti Ödenmemesi )
MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ELEMANLARINA HAFTALIK EK DERS SÜRESİ ( Haftalık Toplam Ek Ders SÜresi olan Yirmi Dört Saatin Üzerinde Döner Sermaye İşlerinden Fazla Çalışma Ücreti Ödenememesi )
EK DERS ÜCRETİ DOLAYISIYLA ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÖDEME ( Haftalık Toplam Ek Ders SÜresi olan Yirmi Dört Saatin Üzerinde Döner Sermaye İşlerinden Fazla Çalışma Ücreti Ödenememesi )
OLAĞAN ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA ÇALIŞMA ( Döner Sermaye İşlerinde Olağan Çalışma Saatleri Dışında Fiilen Çalışanlara Öğretim Günlerinde Üç Saatin Üzerinde Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi )"
59S6.D24.2.1998 K. 9493"VALİLİK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARI ( İstisnaî Memuriyet Sayılması - Bu Kadrolara Memur Atanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
İSTİSNAİ MEMURİYET ( Valilik Özel Kalem Müdürlüğü Kadroları - Memur Atanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 60

DANIŞTAY

60D5.D14.11.2011E. 2009/4677 K. 2011/6294"İSTİSNAİ MEMURLUKLAR ( Çalışan veya Çalışmış Olanların Dava Konusu Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme Kariyer ve Liyakat İlkelerine Aykırı Olduğu Gibi Eşitlik İlkesine de Uygun Düşmediği )
MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ( 20. Md.sinin ( Ç ) Bendinin İptali Gereği - İstisnai Memurluklarda Çalışan veya Çalışmış Olanların Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme Kariyer ve Liyakat İlkelerine Aykırı Olduğu )
KARİYER VE LİYAKAT İLKELERİNE AYKIRILIK ( İstisnai Memurluklarda Çalışan veya Çalışmış Olanların Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme - Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 20. Md.sinin ( Ç ) Bendinin İptali Gereği )
SINAVSIZ ATANMA ( Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik - İstisnai Memurluklarda Çalışan veya Çalışmış Olanların Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme Kariyer ve Liyakat İlkelerine Aykırı Olduğu Gibi Eşitlik İlkesine de Uygun Düşmediği )"
60D12.D16.2.1998E. 1995/8281 K. 1998/348"İSTİSNAİ MEMURLUK ( Aday Memurlara İlişkin Hükümlerin Uygulanamaması )-
ADAY MEMURLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( İstisnai Memuriyete Atananlara Uygulanamaması )"

Madde 61

DANIŞTAY

61D5.D14.11.2011E. 2009/4677 K. 2011/6294"İSTİSNAİ MEMURLUKLAR ( Çalışan veya Çalışmış Olanların Dava Konusu Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme Kariyer ve Liyakat İlkelerine Aykırı Olduğu Gibi Eşitlik İlkesine de Uygun Düşmediği )
MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ( 20. Md.sinin ( Ç ) Bendinin İptali Gereği - İstisnai Memurluklarda Çalışan veya Çalışmış Olanların Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme Kariyer ve Liyakat İlkelerine Aykırı Olduğu )
KARİYER VE LİYAKAT İLKELERİNE AYKIRILIK ( İstisnai Memurluklarda Çalışan veya Çalışmış Olanların Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme - Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 20. Md.sinin ( Ç ) Bendinin İptali Gereği )
SINAVSIZ ATANMA ( Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik - İstisnai Memurluklarda Çalışan veya Çalışmış Olanların Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme Kariyer ve Liyakat İlkelerine Aykırı Olduğu Gibi Eşitlik İlkesine de Uygun Düşmediği )"
61D12.D16.2.1998E. 1995/8281 K. 1998/348"İSTİSNAİ MEMURLUK ( Aday Memurlara İlişkin Hükümlerin Uygulanamaması )-
ADAY MEMURLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( İstisnai Memuriyete Atananlara Uygulanamaması )"

Madde 62

YARGITAY

62YHGK5.3.2008E. 2008/10-228 K. 2008/232"İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM İADESİ ( Kitlerde "Kapsam Dışı Personel" Adı Altında İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilebileceği )
KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Kitlerde "Kapsam Dışı Personel" Adı Altında İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilebileceği - İşsizlik Sigortası )
İŞSİZLİK SİGORTASININ KİŞİLER BAKIMINDAN KAPSAMI ( 506 Sayılı Kanun Anlamında Sigortalılık Niteliğini Kazanma Açısından Aranan Koşullar İşsizlik Sigortasının Kapsamı İçinde Aynen Geçerli Olduğu )
SİGORTALI SAYILMAYANLAR ( Mütekabiliyet Esasına Dayalı Olarak Yapılan Anlaşmalara Göre Çalışan Yabancı İşçiler İşsizlik Sigortasının Kapsamında Yer Aldığı )
KAMU GÖREVLİLERİ ( Kapsam Dışı Personel - Kapsam Dışı Personelin Anayasanın 128. Maddesinde Sözü Edilen "Diğer Kamu Görevlileri" Tanımı İçerisinde Kabulüne Yasaca Olanak Bulunmadığı )
İSTİHDAM TÜRLERİ ( Sınırlı Olarak Belirtilen İstihdam Türlerine Toplu Sözleşmenin Taraflarınca Yeni Bir Statü Eklenemediği - İşsizlik Sigortası Prim İadesi )
KİT PERSONEL REJİMİ ( "Kapsam Dışı Personel" Adı Altında İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilebileceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Kapsam Dışı Personel - Kapsam Dışı Bırakılma Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmama Sonucunu Doğurduğu/İşçiyle İşveren Arasındaki Bireysel İş İlişkisini Hizmet Sözleşmesine Dayanan Olguyu Etkilemediği )"
62Y10.HD14.11.2006E. 2006/11078 K. 2006/14424"KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Diğer Kamu Kuruluşlarına Nakli Devlet Personel Başkanlığınca Yapılan Kapsam Dışı Personelin Anayasa'nın 128. Maddesinde Sözü Edilen "Diğer Kamu Görevlileri" Kapsamında Nitelendirilmesi ve Kamu Personeli Olduğu )
İŞSİZLİK SİGORTASI ( Kapsam Dışı Personel Olarak Çalışan Davacının 4447 Sayılı Kanunun 46/3. Maddesine Göre Kamu Görevlisi Olduğu ve İşsizlik Sigortası Kapsamında Bulunmadığının Kabulü Gereği )"

DANIŞTAY

62D12.D15.3.2017E. 2016/8051 K. 2017/789"MEMURUN MÜSTAFİ SAYILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ (İptal İşleminden Önceki Hukuki Duruma Dönüleceği Davacının Memuriyet Statüsüne Kendiliğinden Kavuşacağı İdarenin İşe Başlatma İşleminin Kurucu Değil Bildirici Nitelikte Olduğu - Davacının Yargı Kararı Uyarınca Görevine İade Edilmesine Dair İşlemin Yeni Bir Atama İşlemi Olmadığı)
YARGI KARARININ İDARE TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ (Müstafi Sayılma Kararının İptali Üzerine Memurun Yeniden Göreve Başlatılmasının Yeni Bir Atama İşlemi Olmadığı - Yeni Atama İşleminde Göreve Başlama Süresinin Mahkeme Kararı ile Görevine Başlatılan Memur İçin Uygulanamayacağı)"
62D2.D15.3.2016E. 2014/7231 K. 2016/1120"ATAMA ONAYININ GERİ ALINMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Anayasal Bir Yükümlülük Olan Askerlik Hizmetinin İfa Edilmesi Sebebiyle Göreve Başlayamamanın Meşru ve Haklı Bir Mazeret Olarak Kabul Edilmesi Gerekirken Atama Kararnamesinin İptal Edilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
ASKERLİK HİZMETİ (Hak ve Ödev Olarak Belirlenen Vatan Hizmetinin Askerlik Kanununda Öngörülen Sürede ve Şekilde Tamamlama Zorunluluğu Karşısında Anayasal Bir Yükümlülük Olan Askerlik Hizmetinin İfa Edilmesi Sebebiyle Göreve Başlayamamanın Meşru ve Haklı Bir Mazeret Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
MEŞRU VE HAKLI MAZERET (Atama Onayının Geri Alınmasına Dair İşlemin İptali - Anayasal Bir Yükümlülük Olan Askerlik Hizmetinin İfa Edilmesi Sebebiyle Göreve Başlayamamanın Meşru ve Haklı Bir Mazeret Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
SÜRESİNDE GÖREVE BAŞLANMAMASI (Askerlik Hizmetinin İfa Edilmesi Sebebiyle Göreve Başlayamamanın Meşru ve Haklı Bir Mazeret Olarak Kabul Edilmesi Gerekirken Atama Kararnamesinin İptal Edilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İse Hukuki İsabet Bulunmadığı)"
62IDDGK3.3.2016E. 2014/542 K. 2016/641"KANUNİ SÜREDE MEMURİYET GÖREVİNE BAŞLAMAMAK ( İlk Defa veya Yeniden veyahut Yer Değiştirme Suretiyle Başka Yerdeki Görev Atananların Atama Emirlerinin Kendilerine Tebliğinden İtibaren Onbeş Gün İçinde Yol İzninin İzleyen Günde Göreve Başlamaları Gereği - Askerlikle İlgili Belgesinin İbrazı İçin Verilen Sürenin Memuriyete Başlama Süresi Olarak Değerlendirilemeyeceği )
ASKERLİKLE İLGİSİ BULUNMAMA BELGESİNİN İBRAZI ( Ataması Yapılan Memur Personelin Onbeş Günlük İşe Başlama Süresi Öngörüldüğü - Memurluk Görevine Atanmaya Hak Kazanmış Kişinin Askerlik İlişik Belgesini Onbeş Gün İçinde Sunmadığı Gerekçesiyle Atamasının Yapılmamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
62D5.D5.11.2015E. 2014/7213 K. 2015/8679"KURUMLARARASI NAKİLLE ATANAN PERSONELİN SÜRESİNDE GÖREVİNE BAŞLAMAMASI ( İlk Defa veya Yeniden veya Yer Değiştirme Suretiyle Başka Yerdeki Göreve Atananların Atama Emrinin Tebliğinden İtibaren 15 Gün İçerisinde Göreve Başlaması Gereği - Sağlık Bakanlığı Emrine Atanmaya İlişkin İşlem Davacıya Tebliğ Edilmediğinden Atama Halinde Göreve Başlama Süresinin Sona Erdiğinden Söz Edilemeyeceği )
GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ ( Başka Yerdeki Göreve Atananların Atama Emrinin Tebliğinden İtibaren 15 Gün İçinde Yol Süresini İzleyen İşgününde İşe Başlamak Zorunda Olduğu - Atama Emri Tebliğ Edilmeyen Personelin Süresinde Göreve Başlamadığı Gerekçesiyle Atama İşleminin İptal Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
62D2.D30.3.2011E. 2011/2004 K. 2011/1384"SINAV KAZANMA NEDENİYLE ATANMAK ( Davacının Atandığı Sırada Hizmetiçi Eğitim Kursunda Olması ve Atama Tarihinden Sonra da Devam Etmesi - Atandığı Kadro Karşılığı Olan Aylığını Almasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
ATANMA ( Davacının Kazandığı Sınav Nedeniyle Atandığı Sırada Hizmetiçi Eğitim Kursunda Olması ve Atama Tarihinden Sonra da Devam Etmesi - Atandığı Kadro Karşılığı Olan Aldığı Aylıkların Geri İstenilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
AYLIĞIN HAKSIZ VE YERSİZ ÖDENDİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK GERİ İSTENMESİ ( Davacının Atandığı Sırada Hizmetiçi Eğitim Kursunda Olması ve Atama Tarihinden Sonra da Devam Etmesi - Atandığı Kadro Karşılığı Olan Aylığını Alabileceği )"
62D12.D25.10.2010E. 2008/5479 K. 2010/5220"ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU ( 2.6. Maddesinde Yer Alan Kadrolu ya da İbaresinin İptali İstemi - Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görevlendirilip Süresinde Görevine Başlamayanlar Yönünden İstemin Reddine Görevine Başlayıp Belirli Bir Süre Çalışıp Ayrılanlar Yönünden İstemin İptali Gerektiği )
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ( Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu - 2.6. Maddesinde Yer Alan Kadrolu ya da İbaresinin İptali İstemi/Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görevlendirilip Süresinde Görevine Başlamayanlar Yönünden İstemin Reddine Görevine Başlayıp Belirli Bir Süre Çalışıp Ayrılanlar Yönünden İstemin İptali Gerektiği )
ÖĞRETMEN ATAMA İŞLEMİ ( Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hangi Nitelik ve Şartlarda Öğretmen Alınacağı Konusunda Takdir Yetkisi Bulunmakla Beraber Bu Kuralları Belirleyen Kılavuzun Dayanak Aldığı Kanun Tüzük ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olmaması Gerektiği )"
62D5.D21.4.2008E. 2007/5618 K. 2008/2284"DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ GÖREVİ ( Yerine Getirmek Üzere Sağlık Bakanlığı Tarafından Re'sen Atanan Uzman Doktor/Açıktan Atama Olarak Değerlendirilemeyeceği - Naklen Atanma/Yolluk Ödenmesi Gerektiği )
NAKLEN ATANMA ( Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Görevini Yerine Getirmek Üzere Sağlık Bakanlığı Tarafından Re'sen Atanan Uzman Doktor - Yolluk Ödenmesi Gerektiği/Açıktan Atama Olarak Değerlendirilemeyeceği )
AÇIKTAN ATAMA OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEME ( Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Görevini Yerine Getirmek Üzere Sağlık Bakanlığı Tarafından Re'sen Atanan Uzman Doktor - Yolluk Ödenmesi Gerektiği/Naklen Atanma )
YOLLUK ÖDENMESİ ( Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Görevini Yerine Getirmek Üzere Sağlık Bakanlığı Tarafından Re'sen Atanan Uzman Doktora/Naklen Atanma - Açıktan Atama Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
62D11.D26.12.2006E. 2004/5151 K. 2006/6415"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Daire Başkanlığı Görevi Nedeniyle Makam Tazminatından Yararlanabilmek İçin Gerekli Olan Altı Aylık Sürenin Hesabında Yeni Göreve Atama Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Kadar Olan Sürenin Esas Alınması Gerektiği )
ATAMA EMRİNİN YILLIK VE SIHHİ İZİN KULLANDIĞI SIRADA TEBLİĞ EDİLMESİ ( Makam Tazminatından Yararlanabilmek İçin Gerekli Olan Altı Aylık Sürenin Hesabında Yeni Göreve Atama Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Kadar Olan Sürenin Esas Alınması Gerektiği )
ALTI AYLIK SÜRENİN HESABI ( Atama Emrinin Yıllık ve Sıhhi İzin Kullandığı Sırada Tebliğ Edilmesi - Makam Tazminatından Yararlanabilmek İçin Gerekli Olan Altı Aylık Sürenin Hesabında Yeni Göreve Atama Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Kadar Olan Sürenin Esas Alınması Gerektiği )"
62D12.D18.4.2006E. 2003/5056 K. 2006/1510"MEMURLUĞA ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Atanma Tarihinin Tam Olarak Bilinememesi ve Askerlik Dönüşü Makul Sürede İdareye Başvuruda Bulunmuş Olması Hususları Değerlendirildiğinde Davacının Memurluğa Atanmasının Diğer Koşulları da Mevcut Olduğu Takdirde Atamasının Askerlik Sonuna Kadar Beklenmesi Gerektiği )
ASKERLİK HİZMETİ ( Askerlik Dönüşü Makul Sürede İdareye Başvuruda Bulunmuş Olması Hususları Değerlendirildiğinde Davacının Memurluğa Atanmasının Diğer Koşulları da Mevcut Olduğu Takdirde Atamasının Askerlik Sonuna Kadar Beklenmesi Gerektiği )"
62D2.D23.12.2005E. 2004/7942 K. 2005/4297"HARCIRAH / YOLLUK TALEBİ ( 27.4.2005 Tarihinden İtibaren Harcırahını Alamayanların Yapacakları Başvuruların 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Maddesi Kapsamında Görülmesi Gereği )
KAMU PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRMESİ ( Harcırah Başvurulara İlişkin Olarak Tesis Edilen İşlemlere Karşı Açılacak İdari Davalarda Dava Açma Süresinin İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Maddesi Kapsamında Görülmesi Gereği )
NAKLEN ATAMA ( Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi Talebi - 27.4.2005 Tarihinden İtibaren Harcırahını Alamayanların Yapacakları Başvuruların 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Maddesi Kapsamında Görülmesi Gereği )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi Talebi - 27.4.2005 Tarihinden İtibaren Harcırahını Alamayanların Yapacakları Başvuruların 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. Maddesi Kapsamında Görülmesi Gereği )
HARCIRAHIN HUKUKİ NİTELİĞİ ( Devamlı veya Geçici Bir Görevle Bir Yere Gönderilen Görevlilere Bu Yere Gidebilmelerine Orada Yiyip İçme ve Konaklama Gibi Yapacakları Diğer Giderlere Karşılık Verilen Para Bir Başka Deyişle Yolluk Olduğu )"
62D2.D16.3.2005E. 2004/7712 K. 2005/996"YOLLUKSUZ NAKİL ( İsteği Üzerine Naklen Atanan Öğretmen - Görev Yolluğunun Dava Tarihinden İtibaren Hesaplanacak Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Gereği )
GÖREV YOLLUĞU ( Dava Tarihinden İtibaren Hesaplanacak Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Gereği - İsteği Üzerine Naklen Atanan Öğretmen/Yolluksuz Nakil )"
62D11.D18.3.2003E. 2000/9268 K. 2003/1330"İZİN VEYA GEÇİCİ GÖREVDE İKEN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN MEMUR ( Atama Emrini Tebellüğ Etmekle Yeni Kadro Görevi İçin Öngörülen Aylığa Hak Kazanacağı )
ATAMA EMRİNİ TEBELLÜĞ ( Yıllık İzni Sırasında - Memurun Yeni Kadro Görevi İçin Öngörülen Aylığa Hak Kazanacağı )
NAKLEN ATAMA ( Yıllık İzni Sırasında - Atama Emrini Tebellüğ Etmekle Memurun Yeni Kadro Görevi İçin Öngörülen Aylığa Hak Kazanacağı )
AYLIĞIN HESAPLANMASI ( Yıllık İzni Sırasında Atama Emrini Tebellüğ Eden Memur - Yeni Kadro Görevi İçin Öngörülen Aylığa Hak Kazanacağı )"
62D5.D10.4.2002E. 2000/623 K. 2002/1607"YOLLUK ( İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılarak Ödenmeyen Yolluğun Yasal Faiziyle Birlikte Tazmini Talebi - Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmesi Gereği )
NAKİL İŞLEMİNDEN ÖNCE HARCİRAH İSTEMEMEK ( Kanunlarda Ödenmeyeceğine İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığı - Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Hükmedilmesi Gereği )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılarak Ödenmeyen Yolluğun Yasal Faiziyle Birlikte Tazmini Talebi - Dava Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Gereği )
NAKLEN ATANANLARIN YOLLUĞU ( İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılarak Ödenmeyen Yolluğun Yasal Faiziyle Birlikte Tazmini Talebi - Faizin Başlangıç Tarihi )"
62D12.D21.10.1997E. 1995/10371 K. 1997/2304"ASKERLİK HİZMETİNİN UZAMASI ( Görevine Zamanında Başlayamayan Kişi )
MUVAZZAF ASKERLİK HİZMETİNİN UZAMASI ( Görevine Zamanında Başlayamayan Kişi )
ATAMA ONAYININ İPTALİ ( Askerlik Hizmetinin Uzaması Nedeniyle Görevine Geç Başlamasından Dolayı İptal Kararının Yanlış Olması )"
62D5.D16.4.1990E. 1990/853 K. 1990/833"ATANILAN GÖREVE BAŞLAMAMA ( Atama Onayının İptali )
ATAMA ONAYININ İPTALİ ( İki Ayı Aşacak Şekilde Göreve Başlamama )"
62D1.D18.6.1983E. 1983/124 K. 1983/153"YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ( Memurun Eski Görevine İadesini Hem de Görevin Gerektirdiği Özlük Haklarının İşlem Tarihinden İtibaren Ödenmesini Zorunlu Kıldığı )
ATAMA İŞLEMİ ALEYHİNE DAVA AÇILMASI ( Yürütmenin Durdurulması Kararı Alınması - Yasal Süre Sonunda Yeni Görevlerine Başlamıyanların Memurluktan Çekilmiş Sayılamayacağı )
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASININ REDDEDİLMESİ ( Yürütmenin Durdurulması Kararı Nedeniyle Davacıya İşlem Tarihinden İtibaren Ödenen Özlük Haklarının Haksız Zenginleşme Olarak Düşünülemeyeceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yürütmenin Durdurulması Kararı Nedeniyle Davacıya İşlem Tarihinden İtibaren Ödenen Özlük Haklarının Bu Nitelikte Düşünülemeyeceği - Atama İşleminin İptali Davasının Reddedilmesi )"

Madde 63

YARGITAY

63YHGK5.3.2008E. 2008/10-228 K. 2008/232"İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM İADESİ ( Kitlerde "Kapsam Dışı Personel" Adı Altında İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilebileceği )
KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Kitlerde "Kapsam Dışı Personel" Adı Altında İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilebileceği - İşsizlik Sigortası )
İŞSİZLİK SİGORTASININ KİŞİLER BAKIMINDAN KAPSAMI ( 506 Sayılı Kanun Anlamında Sigortalılık Niteliğini Kazanma Açısından Aranan Koşullar İşsizlik Sigortasının Kapsamı İçinde Aynen Geçerli Olduğu )
SİGORTALI SAYILMAYANLAR ( Mütekabiliyet Esasına Dayalı Olarak Yapılan Anlaşmalara Göre Çalışan Yabancı İşçiler İşsizlik Sigortasının Kapsamında Yer Aldığı )
KAMU GÖREVLİLERİ ( Kapsam Dışı Personel - Kapsam Dışı Personelin Anayasanın 128. Maddesinde Sözü Edilen "Diğer Kamu Görevlileri" Tanımı İçerisinde Kabulüne Yasaca Olanak Bulunmadığı )
İSTİHDAM TÜRLERİ ( Sınırlı Olarak Belirtilen İstihdam Türlerine Toplu Sözleşmenin Taraflarınca Yeni Bir Statü Eklenemediği - İşsizlik Sigortası Prim İadesi )
KİT PERSONEL REJİMİ ( "Kapsam Dışı Personel" Adı Altında İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilebileceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Kapsam Dışı Personel - Kapsam Dışı Bırakılma Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmama Sonucunu Doğurduğu/İşçiyle İşveren Arasındaki Bireysel İş İlişkisini Hizmet Sözleşmesine Dayanan Olguyu Etkilemediği )"
63Y10.HD14.11.2006E. 2006/11078 K. 2006/14424"KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Diğer Kamu Kuruluşlarına Nakli Devlet Personel Başkanlığınca Yapılan Kapsam Dışı Personelin Anayasa'nın 128. Maddesinde Sözü Edilen "Diğer Kamu Görevlileri" Kapsamında Nitelendirilmesi ve Kamu Personeli Olduğu )
İŞSİZLİK SİGORTASI ( Kapsam Dışı Personel Olarak Çalışan Davacının 4447 Sayılı Kanunun 46/3. Maddesine Göre Kamu Görevlisi Olduğu ve İşsizlik Sigortası Kapsamında Bulunmadığının Kabulü Gereği )"

DANIŞTAY

63D12.D15.3.2017E. 2016/8051 K. 2017/789"MEMURUN MÜSTAFİ SAYILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ (İptal İşleminden Önceki Hukuki Duruma Dönüleceği Davacının Memuriyet Statüsüne Kendiliğinden Kavuşacağı İdarenin İşe Başlatma İşleminin Kurucu Değil Bildirici Nitelikte Olduğu - Davacının Yargı Kararı Uyarınca Görevine İade Edilmesine Dair İşlemin Yeni Bir Atama İşlemi Olmadığı)
YARGI KARARININ İDARE TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ (Müstafi Sayılma Kararının İptali Üzerine Memurun Yeniden Göreve Başlatılmasının Yeni Bir Atama İşlemi Olmadığı - Yeni Atama İşleminde Göreve Başlama Süresinin Mahkeme Kararı ile Görevine Başlatılan Memur İçin Uygulanamayacağı)"
63D2.D15.3.2016E. 2014/7231 K. 2016/1120"ATAMA ONAYININ GERİ ALINMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Anayasal Bir Yükümlülük Olan Askerlik Hizmetinin İfa Edilmesi Sebebiyle Göreve Başlayamamanın Meşru ve Haklı Bir Mazeret Olarak Kabul Edilmesi Gerekirken Atama Kararnamesinin İptal Edilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
ASKERLİK HİZMETİ (Hak ve Ödev Olarak Belirlenen Vatan Hizmetinin Askerlik Kanununda Öngörülen Sürede ve Şekilde Tamamlama Zorunluluğu Karşısında Anayasal Bir Yükümlülük Olan Askerlik Hizmetinin İfa Edilmesi Sebebiyle Göreve Başlayamamanın Meşru ve Haklı Bir Mazeret Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
MEŞRU VE HAKLI MAZERET (Atama Onayının Geri Alınmasına Dair İşlemin İptali - Anayasal Bir Yükümlülük Olan Askerlik Hizmetinin İfa Edilmesi Sebebiyle Göreve Başlayamamanın Meşru ve Haklı Bir Mazeret Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
SÜRESİNDE GÖREVE BAŞLANMAMASI (Askerlik Hizmetinin İfa Edilmesi Sebebiyle Göreve Başlayamamanın Meşru ve Haklı Bir Mazeret Olarak Kabul Edilmesi Gerekirken Atama Kararnamesinin İptal Edilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İse Hukuki İsabet Bulunmadığı)"
63IDDGK9.12.2013E. 2011/237 K. 2013/4436"YÖNETMELİK DIŞINDA DAHA ALT BİR NORMLA DÜZENLENME ( Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu Hükümlerinin İptali İstemi - Bir Kamu Kuruluşunun Kamu Personeline Ait Genel Hükümlerinin Yönetmelik Dışında Daha Alt Bir Normla Düzenlenmesi Belirtilen Kanun Hükümlerine Aykırı Olacağı )
SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAK KİŞİLERDE ARANAN ŞARTLAR ( Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu Hükümlerinin İptali İstemi - 3011 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun'da Başbakanlık Bakanlıklar ve Kamu Tüzel Kişilerinin Kamu Personeline Ait Genel Hükümleri Kapsayan Yönetmeliklerin Resmi Gazete'de Yayımlanacağı )
ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun'da Başbakanlık Bakanlıklar ve Kamu Tüzel Kişilerinin Kamu Personeline Ait Genel Hükümleri Kapsayan Yönetmeliklerin Resmi Gazete'de Yayımlanacağının Kurala Bağlandığı - Yönetmeliğe Göre Alt Norm Niteliğinde Bulunan ve Resmi Gazete'de Yayımlanmayan Kılavuz Hükümlerinde Bu Yönleriyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KILAVUZ HÜKÜMLERİNİN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMASI ( Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu Hükümlerinin İptali İstemi - Yönetmeliğe Göre Alt Norm Niteliğinde Bulunan ve Resmi Gazete'de Yayımlanmayan Kılavuz Hükümlerinde Bu Yönleriyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
63D12.D25.10.2010E. 2008/5479 K. 2010/5220"ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU ( 2.6. Maddesinde Yer Alan Kadrolu ya da İbaresinin İptali İstemi - Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görevlendirilip Süresinde Görevine Başlamayanlar Yönünden İstemin Reddine Görevine Başlayıp Belirli Bir Süre Çalışıp Ayrılanlar Yönünden İstemin İptali Gerektiği )
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ( Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu - 2.6. Maddesinde Yer Alan Kadrolu ya da İbaresinin İptali İstemi/Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görevlendirilip Süresinde Görevine Başlamayanlar Yönünden İstemin Reddine Görevine Başlayıp Belirli Bir Süre Çalışıp Ayrılanlar Yönünden İstemin İptali Gerektiği )
ÖĞRETMEN ATAMA İŞLEMİ ( Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hangi Nitelik ve Şartlarda Öğretmen Alınacağı Konusunda Takdir Yetkisi Bulunmakla Beraber Bu Kuralları Belirleyen Kılavuzun Dayanak Aldığı Kanun Tüzük ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olmaması Gerektiği )"
63D12.D24.10.2007E. 2005/3077 K. 2007/4588"ÖĞRETMEN OLARAK ATANMA İŞLEMİ ( İşlemin Düzeltilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurusuna 60 Gün İçerisinde Cevap Verilmemesi Üzerine Zımni Ret İşlemi Oluştuğu - Bu Süreden Sonraki Dava Açma Süresi Geçirildiğinden Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )
İDARİ İŞLEMİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Yapılan Başvuruya 60 Gün İçerisinde Cevap Verilmemesi Üzerine Zımni Ret İşlemi Oluştuğu - Bu Süreden Sonraki Dava Açma Süresi Geçirildiğinden Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Öğretmen Olarak Atanma İşleminin Düzeltilmesi İstemiyle Yapılan Başvuruya 60 Gün İçerisinde Cevap Verilmemesi Üzerine Zımni Ret İşlemi Oluştuğu - Bu Süreden Sonraki Dava Açma Süresi Geçirildiğinden Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )"
63D12.D18.4.2006E. 2003/5056 K. 2006/1510"MEMURLUĞA ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Atanma Tarihinin Tam Olarak Bilinememesi ve Askerlik Dönüşü Makul Sürede İdareye Başvuruda Bulunmuş Olması Hususları Değerlendirildiğinde Davacının Memurluğa Atanmasının Diğer Koşulları da Mevcut Olduğu Takdirde Atamasının Askerlik Sonuna Kadar Beklenmesi Gerektiği )
ASKERLİK HİZMETİ ( Askerlik Dönüşü Makul Sürede İdareye Başvuruda Bulunmuş Olması Hususları Değerlendirildiğinde Davacının Memurluğa Atanmasının Diğer Koşulları da Mevcut Olduğu Takdirde Atamasının Askerlik Sonuna Kadar Beklenmesi Gerektiği )"
63D12.D14.9.1998E. 1997/2485 K. 1998/2061"GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA ( Nakledildiği Yere Gitmemesi Nedeniyle )
NAKLEDİLDİĞİ YERE GİTMEDİĞİ İÇİN GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILAN MEMUR ( Mehil Müddeti İçinde Kalan İstifa Dilekçesini Verdiği Güne Kadar Geçen Sürenin Memurluk Hizmetinden Sayılması )
MEMURLUK HİZMETİNDEN SAYILMA ( Mehil Müddeti İçinde Kalan İstifa Dilekçesini Verdiği Güne Kadar Geçen Süre )"
63D12.D26.3.1998E. 1996/640 K. 1998/924"HEMŞİRELİK SINAVINI KAZANIP ATANMASINA RAĞMEN GÖREVE BAŞLAMAYAN DAVACININ İKİ YIL SONRA YENİDEN SINAVA GİREREK KAZANMASI ( Atamasının Yapılmasına Engel Bir Durum Bulunmaması - Okuldan Mezuniyet Tarihine Göre Memuriyet Sınavına Girmeyi Engelleyen Bir Hüküm Bulunmaması )
ATAMASI YAPILDIĞI HALDE GÖREVE BAŞLAMAYAN HEMŞİRENİN İKİ YIL SONRA YENİDEN DEVLET MEMURLUĞU SINAVINA GİREREK KAZANMASI ( Atamasının Yapılması Gereği - Okuldan Mezuniyet Tarihine Göre Memuriyet Sınavına Girmeyi Engelleyen Bir Hüküm Bulunmaması )
MEMURİYET GÖREVİNE ATANMASINA RAĞMEN BAŞLAMAYAN HEMŞİRENİN İKİ YIL SONRAKİ SINAVA GİREREK TEKRAR KAZANMASI ( Atamasının Yapılması Gereği - Atamasının Yapılmaması Nedeniyle Mahrum Kaldığı Ücret ve Özlük Haklarının Tahsili Gereği )
ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARININ FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ GEREĞİ ( Daha Önce Girip Kazandığı Devlet Memurluğu Sınavı Neticesi Atanıp Göreve Başlamayan Hemşirenin İki Yıl Sonraki Sınava Tekrar Girip Kazandığı Halde Atanmaması - Atamanın Yapılması Gereği )"
63D12.D21.10.1997E. 1995/10371 K. 1997/2304"ASKERLİK HİZMETİNİN UZAMASI ( Görevine Zamanında Başlayamayan Kişi )
MUVAZZAF ASKERLİK HİZMETİNİN UZAMASI ( Görevine Zamanında Başlayamayan Kişi )
ATAMA ONAYININ İPTALİ ( Askerlik Hizmetinin Uzaması Nedeniyle Görevine Geç Başlamasından Dolayı İptal Kararının Yanlış Olması )"
63D5.D16.4.1990E. 1990/853 K. 1990/833"ATANILAN GÖREVE BAŞLAMAMA ( Atama Onayının İptali )
ATAMA ONAYININ İPTALİ ( İki Ayı Aşacak Şekilde Göreve Başlamama )"
63D1.D18.6.1983E. 1983/124 K. 1983/153"YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ( Memurun Eski Görevine İadesini Hem de Görevin Gerektirdiği Özlük Haklarının İşlem Tarihinden İtibaren Ödenmesini Zorunlu Kıldığı )
ATAMA İŞLEMİ ALEYHİNE DAVA AÇILMASI ( Yürütmenin Durdurulması Kararı Alınması - Yasal Süre Sonunda Yeni Görevlerine Başlamıyanların Memurluktan Çekilmiş Sayılamayacağı )
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASININ REDDEDİLMESİ ( Yürütmenin Durdurulması Kararı Nedeniyle Davacıya İşlem Tarihinden İtibaren Ödenen Özlük Haklarının Haksız Zenginleşme Olarak Düşünülemeyeceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yürütmenin Durdurulması Kararı Nedeniyle Davacıya İşlem Tarihinden İtibaren Ödenen Özlük Haklarının Bu Nitelikte Düşünülemeyeceği - Atama İşleminin İptali Davasının Reddedilmesi )"

Madde 64

AMK

64AMK16.2.2010E. 2008/103 K. 2010/118""

DANIŞTAY

64D11.D24.3.2015E. 2015/2186 K. 2015/1045"SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 S.K. Ek Geçici Md. 16 Kapsamında Görev Yapan - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı İştirakçisi Olduğu Dikkate Alındığında 657 S.K. Md. 37 ve 64'den Yararlandırılmaları Gerektiği)
KADEME VE KADEME İLERLEMESİ / YÜKSELİNEBİLECEK DERECENİN ÜSTÜNDE BİR DERECEYE YÜKSELME (657 S.K. Ek Geçici Md. 16 Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Yararlandırılmaları Gerektiği/Devlet Senfoni Orkestrası Sözleşmeli Personeli)
EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİSİ (657 S.K. Ek Geçici Md. 16 Kapsamında Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapan - 657 S.K. Md. 37 ve 64'den Yararlanabileceği)"
64D11.D23.10.2009E. 2007/5080 K. 2009/8694"SÜREGELEN İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Dair Kararlar Davanın Şekli Anlamda Sona Erdirilmesini Sağlayan ve Hükmün Verildiği Tarihe Kadarki Dönemi Kapsayacak Şekilde Sonuçlar Doğuran Kararlar Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Süregelen İşlemlere Karşı Açılan Davaların Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Dair Kararlar Hükmün Verildiği Tarihe Kadarki Dönemi Kapsayacak Şekilde Sonuçlar Doğuran Kararlar Olduğundan Kesin Hükmün Ancak Bu Dönemle Sınırlı Olarak Hüküm İfade Edeceği )
KESİN HÜKÜM ( Süregelen İşlemlere Karşı Açılan Davaların Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Dair Kararlar Hükmün Verildiği Tarihe Kadarki Dönemi Kapsayacak Şekilde Sonuçlar Doğuran Kararlar Olduğundan Ancak Bu Dönemle Sınırlı Olarak Hüküm İfade Edeceği )"
64D12.D22.10.2007E. 2005/4274 K. 2007/4531"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( 657 Sayılı Yasa'nın 37. ve 64. Maddelerinden Yararlandırılması İstemiyle Daha Önce Başvurmuş Olmasının Aynı Taleple Sonraki Yıllarda Başvurusunun Engel Teşkil Etmediği )
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Sözleşmeli Personel - 657 Sayılı Yasa'nın 37. ve 64. Maddelerinden Yararlandırılması İstemiyle Daha Önce Başvurmuş Olmasının Aynı Taleple Sonraki Yıllarda Başvurusunun Engel Teşkil Etmediği )"
64D2.D13.10.2006E. 2006/1633 K. 2006/2773"SİCİL RAPORU ( Olumlu Sicil Almış Bulunan Bir Kamu Görevlisinin Sicil Notunu Yetersiz Bularak İptali İçin Dava Açmasında Menfaatinin Bulunduğu - İdari Davaya Konu Edilebileceği )
OLUMLU SİCİL RAPORU ( İptali İçin Dava Açılabileceği - Memurların Liyakat Esasının Sonucu Olarak Bir Üst Göreve Atanmada Tercih Edilmelerinda Sicilin Derecesinin Büyük Önem Taşıdığı )
İLGİLİLERİNİN MENFAATİNİ ETKİLEYEBİLEN KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEM ( Olumlu Sicil Alan Bir Kamu Görevlisinin Sicil Notunu Yetersiz Bularak İptali İçin Dava Açmasının Bu Nitelikte Olduğu ) "
64D2.D2.5.2006E. 2006/111 K. 2006/1515"KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM ( Davacının Orta Düzeyde Düzenlenen Sicil Raporlarının İptali Talebiyle Açtığı Davanın İncelenip Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gereği - Sözkonusu Sicillerin İdari Davaya Konu Olacağı Gerekçesiyle Reddi Doğru Olmadığı )
LİYAKAT İLKESİ ( Yetkili Sicil Amirleri Tarafından Düzenlenen Sicil Raporlarının Doğurduğu Hukuki Sonuçların Ağırlığı Dikkate Alındığında Her Yıl İçin Yeniden Düzenlenmek Suretiyle İlgili Memurun O Yıl İçindeki Mesleki Bilgisini Deneyimini Tutum ve Davranışlarını Ortaya Koyan ve Tüm Bu Hususların Değerlendirilmesi Gereği )
SİCİL RAPORLARININ ORTA DÜZEYDE BELİRLENMESİ ( İptali Talebi - Sicillerin Objektifliği İlkesi Çerçevesinde Yetkili Sicil Amirlerinin Kanaatinin Oluşmasına Etki Eden Hususların Somut Bilgi ve Belgeye Dayandırılması Bir Zorunlu Olduğu )
SİCİL RAPORLARININ İPTALİ ( Sicillerin Objektifliği İlkesi Çerçevesinde Yetkili Sicil Amirlerinin Kanaatinin Oluşmasına Etki Eden Hususların Somut Bilgi ve Belgeye Dayandırılması Bir Zorunlu Olduğu )
SİCİLLERİN OBJEKTİFLİĞİ İLKESİ ( Yetkili Sicil Amirlerinin Kanaatinin Oluşmasına Etki Eden Hususların Somut Bilgi ve Belgeye Dayandırılması Bir Zorunlu Olduğu - Orta Düzeyde Düzenlenen Sicil Raporlarının İptali Talebi )"
64D5.D14.11.2003E. 2003/3578 "MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİ BİTİREN MEMURUN MÜHENDİS OLARAK ATANMA TALEBİ ( Görevde Yükselme Sınavına Girme Şartının Aranacağına İlişkin Yönetmelik Hükmünün Geçersiz Olması )
GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRME KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI ( Kamu Kurumunda Çalışan Davacının Mühendislik Fakültesini Bitirmesi Nedeniyle Mühendis Olarak Atanma Talebi )
MEMURUN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİ BİTİRMESİ NEDENİYLE MÜHENDİS OLARAK ATANMA TALEBİ ( Görevde Yükselme Esaslarının Değil Dışarıdan Atanma Koşullarının Aranacağı )
BELEDİYEDE MEMUR OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİ BİTİRMESİ VE MÜHENDİS OLARAK ATANMASI TALEBİ ( Görevde Yükselme Esaslarının Değil Dışarıdan Atanma Koşullarının Aranacağı )"
64IDDGK9.10.2003E. 2000/445 K. 2003/692"EMEKLİ MEMURUN DERECE VERİLMESİ TALEBİ ( Son Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasına Dayalı - 1979 Yılından Önce Emekliye Ayrılan Kişiler Hakkında Uygulanamayacağı )
DERECE VERİLMESİ TALEBİ ( Emekli Memurun - Son Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasına Dayalı/1979 Yılından Önce Emekliye Ayrılan Kişiler Hakkında Uygulanamayacağı )"
64D12.D10.10.2002E. 2000/4990 K. 2002/3005"KADEME İLERLEMESİ (Sicil Raporu Olumlu ve Aranılan Diğer Şartları Taşıyan Davacı - Müfettiş Raporunda Terfiye Layık Olmadığı Görüşüne Dayanılarak Yapılmaması/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
MÜFETTİŞ RAPORUNDA TERFİYE LAYIK OLUNMADIĞI GÖRÜŞÜNE DAYANILARAK KADEME İLERLEMESİ YAPILMAMASI (Sicil Raporu Olumlu ve Aranılan Diğer Şartları Taşıyan Davacı - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
SİCİL RAPORU OLUMLU VE ARANILAN DİĞER ŞARTLARI TAŞIYAN DAVACI (Müfettiş Raporunda Terfiye Layık Olmadığı Görüşüne Dayanılarak Kademe İlerlemesi Yapılmaması - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
64IDDGK1.10.1999E. 1998/96 K. 1999/844"İDARİ İŞLEME KARŞI DAVA AÇILMASI ( Süre Aşımı Nedeniyle İncelenme Olanağının Bulunmaması - Kademelerde İlerleme Koşulları )
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN İNCELENME OLANAĞI KALMAMASI ( Olumlu Sicil - İlerleme ve Yükselme )"
64D12.D8.2.1999E. 1997/2698 K. 1999/167"İPTAL DAVASI ( Birinci Derecede Öncelikli Yörede Çalışması Nedeniyle Verilen İki Kademenin İptal Edilmesine İlişkin İdari İşlemin İptali İstemi )
KADEMENİN GERİ ALINAMAMASI ( Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yörede Çalışması Nedeniyle Davacıya Verilen Bir Kademenin Hizmet Gereklerine Uygun Olduğundan Geri Alınamaması )
BİRİNCİ DERECEDE KALKINMADA ÖNCELİKLE YÖREDE ÇALIŞANLAR ( Davacıya Verilen Bir Kademenin Hizmet Gereklerine Uygun Olduğundan Geri Alınamaması )
KALKINMADA BİRİNCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖREDE ÇALIŞANLAR ( Davacıya Verilen Bir Kademenin Hizmet Gereklerine Uygun Olduğundan Geri Alınamaması )
MECBURİ OLARAK SÜREKLİ GÖREVLE ATANAN DEVLET MEMURLARI ( Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörede Çalışanlara Kademe İlerleme Verilmesi )"
64D12.D31.10.1997E. 1997/1433 K. 1997/2514"DİSİPLİN CEZALARI ( Bütün Sonuçlarıyla Affedilmesi )
AFFA UĞRAYAN DİSİPLİN CEZALARI ( Kademe İlerlemesinden Yararlanmasının Gerekmesi )
KADEME İLERLEMESİ ( Disiplin Cezalarının Bütün Sonuçlarıyla Affa Uğraması Nedeniyle Yararlanmanın Gerekmesi )"
64D12.D9.5.1997E. 1995/9014 K. 1997/977"MAHKEME KARARINDAKİ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Kararın Uygulama Dönemini de Değiştirecek Biçimde Gerekçenin Değiştirilememesi )
İLAMDAKİ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ ( Kararın Uygulama Dönemini de Değiştirecek Biçimde Gerekçenin Değiştirilememesi )"
64D12.D26.2.1997E. 1995/6358 K. 1997/445"İDARECE İSTEMİN REDDİ ( İdarece Tebliğden Sonra Yeni Nesnel ve Yasal Koşulların Ortaya Çıkmaması )
NESNEL VE YASAL KOŞULLAR ( İdarece İstemin Reddinden Sonra Ortaya Çıkmaması )
DAVA HAKKININ İHYASI ( İdarece Tebliğden Sonra Yeni Nesnel ve Yasal Koşulların Ortaya Çıkmaması Nedeniyle Düşmüş Dava Hakkını İhya Etmemesi )"
64IDDGK9.5.1996E. 1994/780 K. 1996/258"ALTI YILLIK SİCİL ORTALAMASI ( Kesirlerin Tamsayıya Tamamlanması )
KADEME İLERLEMESİ ( Sicil Notu Kesirlerinin Tamsayıya Tamamlanması - Altı Yıllık )
SİCİL NOTU İÇİN ÖNGÖRÜLEN KESİRLERİN TAMSAYIYA TAMAMLANMASI ( Altı Yıllık )
DEVLET MEMURLARIN SİCİL NOTLARINDAKİ KESİRLERİN TAMSAYIYA TAMAMLANMASI ( Altı Yıllık )"
64D12.D8.5.1996E. 1995/3885 K. 1996/1685"ALTI YILLIK SİCİL NOTU ORTALAMASI ( Kademe İlerlemesi Derece Terfiine Yol Açacak Biçimde Kullanılamaması )
KADEME İLERLEMESİ ( Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasının Esas Alınması )
DERECE TERFİİ ( Kademe İlerlemesinin Yol Açacak Biçimde Kullanılamaması )"
64D12.D4.4.1996E. 1995/1631 K. 1996/1112"KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖREYE ATANMA ( Belirli Bir Süre Görev Yapmak Üzere Zorunlu Olarak Sürekli Görevle Atanan Memurları Kapsaması )
MECBURİ SÜREKLİ GÖREVLE ATANMA ( Kalkınmada Öncelikli Yöreye Atanmada )"
64D12.D7.2.1996E. 1995/10767 K. 1996/265"KADEME İLERLEMESİ ( Altı Yıllık Sicil Notu Ortalaması )
ALTI YILLIK SİCİL NOTU ORTALAMASI ( İlk Uygulamasının Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önceki Altı Yıl Olması )
SİCİL RAPORU DÜZENLENMEMESİ ( Altı Yıllık Sicil Notu Ortalaması )"
64D12.D21.12.1995E. 1995/3258 K. 1995/3590"KADEME İLERLEMESİ ( Sicil Notu Nedeniyle )
SİCİL NOTU NEDENİYLE KADEME İLERLEMESİ ( Altı Yıllık Sicil Notu İfadesi )"
64D12.D27.11.1995E. 1995/3066 K. 1995/2858"SİCİL RAPORLARININ NOTA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Raporun Yeterlikle İlgili Bölüm )
YETERLİKLE İLGİLİ BÖLÜM ( Sicil Raporlarının Nota Dönüştürülmesi )"
64D12.D27.11.1995E. 1995/2973 K. 1995/2803"KADEME İLERLEMESİ ( Verilebilmesi İçin Kalkınmada 1.Derecede Öncelikli Yörelere Belirli Bir Süre İle Görev Yapmak Üzere Mecburi Olarak Sürekli Görevle Atanmış Olması ve Bu Mecburiyetin 418 Sayılı KHK'nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Devam Ediyor Olması Gereği )
MECBURİ OLARAK SÜREKLİ GÖREVLE ATANMA ( Kademe İlerlemesi Verilebilmesi İçin Kalkınmada 1.Derecede Öncelikli Yörelere Belirli Bir Süre İle Görev Yapmak Üzere Atanmış Olması ve Bu Mecburiyetin 418 Sayılı KHK'nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Devam Ediyor Olması Gereği )"
64D12.D23.11.1995E. 1995/1648 K. 1995/2768"SİCİL NOTU ORTALAMASI ( İdarece Kişilerin Başvurması Halinde Başvuru Tarihinden İtibaren Hak Doğurmak Koşuluyla Karar Verilmesi )
GEÇMİŞ MALİ HAKLARIN ÖDENMESİ ( ( İdarece Kişilerin Başvurması Halinde Başvuru Tarihinden İtibaren Hak Doğurmak Koşuluyla Karar Verilmesi )"
64D12.D15.11.1995E. 1995/1705 K. 1995/2540"SİCİL NOT ORTALAMASI ( Mevcut Olmayan Yıl Sicil Notu Ortalaması Olarak Kabul Edilerek Buna Göre Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasının Saptanması Gerekirken Mahkemece Davacının Mevcut Olmayan Sicillerinin 95 Puan Kabul Edilmesinde İsabet Görülmediği )
MEVCUT OLMAYAN SİCİL ( Mevcut Olmayan Yıl Sicil Notu Ortalaması Olarak Kabul Edilerek Buna Göre Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasının Saptanması Gerekirken Mahkemece Davacının Mevcut Olmayan Sicillerinin 95 Puan Kabul Edilmesinde İsabet Görülmediği )
KADEME İLERLEMESİ ( Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasının Saptanması Gerekirken Mahkemece Davacının Mevcut Olmayan Sicillerinin 95 Puan Kabul Edilmesinde İsabet Görülmediği )"
64D12.D13.11.1995E. 1995/3273 K. 1995/2463"SÜREKLİ GÖREVLE ATANMA ( Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreye )
EŞ DURUMU NEDENİYLE ATANMA ( Çalışılan Her İki Yılın Sonunda Verilen Kademe İlerlemesinden Yararlanmasının Mümkün Olmaması )
KALKINMADA BİRİNCİ DERECE ÖNCELİKLİ YÖRE ( Zorunlu Olarak Sürekli Görevle Atanan Memurların Eşleri )"
64D12.D30.3.1995E. 1995/136 K. 1995/494"AMAÇLARI VE DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLARIN FARKLI OLMASI ( Devlet Memurları Yasasındaki Hükümlerin Maddelerinin Aynı Kamu Görevlisi Hakkında Aynı Yıllara Ait Sicillere Dayanması )
KAMU GÖREVLİSİ ( Sicillere Dayanılarak Birlikte Uygulama )"
64D5.D30.12.1992E. 1991/2491 K. 1992/4017"KADEME İLERLEMESİNİN GERİ ALINMASI ( Sebep Unsurunu Oluşturan Sicilin Hukuka Uygunluğunun İncelenmesi Gereği )
OLUMSUZ SİCİL ( Kademe İlerlemesinin Geri Alınması İstemi Karşısında Sicilin Hukuka Uygunluğunun İncelenmesi Gereği )
HUKUKA UYGUNLUK ( Kademe İlerlemesinin Geri Alınması İstemi Karşısında Sebep Unsurunu Oluşturan Sicil )"
64D5.D28.10.1992E. 1992/778 K. 1992/2807"KADEME İLERLEMESİ ( Altı Yıllık Sicil Notu Ortalaması 90'ı Geçenler-İlgili Hükmün Hangi Tarihten İtibaren Uygulanacağı )
ALTI YILLIK SİCİL ORTALAMASI UYGULAMASI ( İlgili Hükmün Uygulanma Tarihi )
SİCİL NOTU ESASI ( Altı Yıllık Sicil Notu Ortalaması 90'ı Geçenlerin Kademe İlerlemesine İlişkin Hükmün Hangi Tarihten İtibaren Uygulanacağı )"
64D5.D22.11.1989E. 1988/2205 K. 1989/1981"243 SAYILI KHK'YA GÖRE BİR DERECE BİR KADEME VERİLMESİ ( Öğrenim Durumlarına Göre belirlenen Derecelerin Üstüne Yükseltilen Kamu Görevlileri )
YÜKSELİNEBİLECEK DERECELERİN ÜSTÜNE YÜKSELME ( 243 Sayılı KHK'ya Göre Bir Derece Bir Kademe Verilmesi )
ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE BELİRLENEN DERECELERİN ÜSTÜNE YÜKSELTİLEN MEMURLAR ( 243 Sayılı KHK'ya Göre Bir Derece Bir Kademe Verilmesi )"

UYUŞMAZLIK

64UMH2.4.2007E. 2006/314 K. 2007/44"ASKERİ HEMŞİRE ( Sivil Memur - 657 S.K. Md. 64 Uyarınca İntibakının Yapılarak Tarafına Kademe İlerlemesi Uygulanması İstemiyle Açtığı Davanın Genel İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
SİVİL MEMUR ( 657 S.K. Md. 64 Uyarınca İntibakının Yapılarak Tarafına Kademe İlerlemesi Uygulanması İstemiyle Açtığı Davanın Genel İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Ordu Hemşiresi )
KADEME İLERLEMESİ UYGULANMASI İSTEMİ ( 657 S.K. Md. 64 Uyarınca - Ordu Hemşiresi Sivil Memur Olan Davacının Açtığı Davanın Genel İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"

Madde 66

DANIŞTAY

66D5.D24.9.2002E. 1999/1909 K. 2002/3361"SİGORTALI HİZMETLERİN KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kanuna Uygun Müteaddid Terfiler Cereyan Ettiği Takdirde İdare Tarafından Kanunsuz Terfiin Geri Alınmasının Tecviz Edilmeyeceği )
TERFİNİN KANUNSUZ YAPILMASI ( Kanuna Uygun Müteaddid Terfiler Cereyan Ettiği Takdirde İdare Tarafından Kanunsuz Terfiin Geri Alınmasının Tecviz Edilmeyeceği )
MÜTEADDİD TERFİLER İBARESİ ( En Az İki Derece Terfiin Yapılmış Olmasının Anlaşılması Gerektiği Bunun da Altı Yıllık Bir Süreye Karşılık Geldiği )"

Endeksin Devamı ( Madde 67-143)