Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 1

YARGITAY

1YHGK20.12.2017E. 2015/10-323 K. 2017/2030"RÜCUEN TAZMİNAT ( Kamu Düzenine Dair Bir Yetki Kuralından Bahsedilemeyeceğinden Yetki İtirazında Bulunan Vekilinin Yetki İtirazının Aksi Doğrultuda Olan Bozma Kararını Kabul Yönündeki İstemi Dikkate Alınarak Bozmaya Uyulması Gerekirken Önceki Kararda Direnilmesinin Doğru Olmadığı )
DİRENME KARARI ( Bozma Nedenlerinin Kamu Düzenine Dair ve Dolayısı İle Hâkimin Kendiliğinden Gözönünde Bulundurması Gereken Sebeplerden Olmaması Hâlinde Taraflar veya Vekilleri Bozma Kararına Uyulmasını İstemişlerse Artık Mahkemenin Önceki Kararında Direnemeyeceği )
BOZMAYA UYMA ( Dava Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılan Rücuen Tazminat İstemine İlişkin Olup Kamu Düzenine Dair Bir Yetki Kuralından Bahsedilemeyeceği - Yetki İtirazında Bulunan Vekilinin Yetki İtirazının Aksi Doğrultuda Olan Bozma Kararını Kabul Yönündeki İstemi Dikkate Alınarak Bozmaya Uyulması Gerektiği )
KESİN YETKİ ( İşçi İşveren İlişkisine Dayanılarak Açılan Bir Dava Söz Konusu Olmayıp Dava Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılan Rücuen Tazminat İstemine İlişkin Olup Bu Durumda Kamu Düzenine Dair Bir Yetki Kuralından Bahsedilemeyeceği )"
1Y21.HD11.12.2017E. 2016/9464 K. 2017/10345"SİGORTALININ İŞ KAZASINDA VEFATI ( Anne Baba ve Kardeşlerinin Tazminat İstemi - Mahkemece Davacılara İş Kazasını Kuruma İhbarda Bulunulacağı/Olayın Kurumca İş Kazası Olarak Kabul Edilmemesi Halinde Kuruma ve İşveren Aleyhine “İş Kazasının Tespiti” Davası Açması İçin Önel Verilerek Tespit Davasını Bu Dava İçin Bekletici Sorun Yaparak Karar Verileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yargılamanın İş Mahkemesi Sıfatıyla Yürütülerek Kararın İş Mahkemesi Sıfatıyla Verilmemiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Olmadığı - Sigortalının İş Kazasından Vefatı Nedeni İle Anne Baba ve Kardeşlerinin Tazminat İstemi )
ANNE BABA VE KARDEŞLERİNİN TAZMİNAT İSTEMİ ( Sigortalının İş Kazasında Vefatı - Davacı Anne ve Babaya İş Kazası Sigorta Kolundan Gelir Bağlanıp Bağlanmadığı Kurumdan Sorulacağı/Gelir Bağlanması Halinde Maddi Tazminat Hesabına Girişmek Gelir Bağlanmaması Halinde İse Gelir Bağlanmama Nedeninin Kurumdan Sorularak Gelen Yanıta Göre Gerekirse Tespiti Davası Açması İçin Önel Verileceği )
KUSUR RAPORU ALMA ( Sigortalının İş Kazasından Vefatı Nedeni İle Anne Baba ve Kardeşlerin Tazminat İstemi - İşveren Olduğu İddia Edilen Davalının 4857 S. Kanun 77. Md. Gereğince Hangi Tedbirleri Alıp Hangi Tedbirleri Almadığına Dair İnceleme Yaptırılmak Üzere Dosyanın Alanında Uzman 3 Kişilik İş Güvenliği Uzmanlarından Teşkil Edilecek Heyete İncelettirerek Tarafların Kusur Oranlarını Belirleneceği )
TAZMİNAT MİKTARI ( İşçinin Günlük Net Geliri Tespit Edilerek Bilinen Dönemdeki Kazancı Mevcut Veriler Nazara Alınarak İskontolama ve Artırma İşlemi Yapılmadan Hesaplanacağı - Bilinmeyen Dönemdeki Kazancının İse Yıllık Olarak %10 Arttırılıp %10 İskontoya Tabi Tutulacağı/Sigortalının İş Kazasından Vefatı Nedeni İle Anne Baba ve Kardeşlerin Tazminat İstemi )"
1Y13.HD5.12.2017E. 2015/36649 K. 2017/12080"MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT İSTEMİ ( Davacı İle Davalı Arasındaki İlişkinin Hizmet Sözleşmesine Dayandığı - Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara Dair Davalara Bakmaya 4857 ve 5521 S.K. Md. 1 Gereğince İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Menfi Tespit ve İstirdat İstemi - Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara Dair Davalara İş Mahkemelerinde Bakılması Gerektiği - Mahkemece Ayrı Bir İş Mahkemesi Varsa Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Yok İse Ara Karar Verilerek Davaya İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerekirken İşin Esasına Girilerek Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
1Y22.HD4.12.2017E. 2015/21672 K. 2017/27748"AİLE SAĞLIK MERKEZİ İŞYERİNDE ACİL TIP TEKNİSYENİ OLARAK ÇALIŞMA ( Toplu İş Sözleşmesi Gereği İşçilik Alacakları İstemi - Davacının Aile Sağlığı Merkezi İşyerinde 5258 S. Kanun 3/2 Uyarınca Açıktan Atamayla Çalıştığı/Taraflar Arasında Akdedilmiş Bulunan İdari Sözleşmeye Dayalı Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğu )
İDARİ SÖZLEŞMEYE DAYALI UYUŞMAZLIK BULUNMASI ( Anlaşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğundan Davanın Yargı Yolu Caiz Olmaması Sebebiyle Usulden Reddi Gerektiği - 5258 S. Kanun 3/2 Uyarınca Açıktan Atamayla “Sözleşmeli Personel” Olarak Görev Yapan Davacının Toplu İş Sözleşmesi Gereği İşçilik Alacakları İstemi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GEREĞİ İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Davacının 5258 S. Kanun 3/2 Uyarınca Açıktan Atamayla “Sözleşmeli Personel” Olarak Görev Yaptığı - Anlaşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğundan Davanın Yargı Yolu Caiz Olmaması Sebebiyle Usulden Reddi Gerektiği )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( 5258 S. Kanunun 3/2 Uyarınca Açıktan Atamayla “Sözleşmeli Personel” Olarak Görev Yapan Davacının Toplu İş Sözleşmesi Gereği İşçilik Alacakları İstemi - Anlaşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğu/Taraflar Arasında Akdedilmiş Bulunan İdari Sözleşmeye Dayalı Uyuşmazlık Bulunduğu )
İDARİ YARGI ( 5258 S. Kanun 3/2 Uyarınca Açıktan Atamayla “Sözleşmeli Personel” Olarak Görev Yapan Davacının Toplu İş Sözleşmesi Gereği İşçilik Alacakları İstemi - Taraflar Arasında Akdedilmiş Bulunan İdari Sözleşmeye Dayalı Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğun gözetileceği )"
1Y11.HD1.11.2017E. 2016/8355 K. 2017/5960"İŞ AKDİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ İDDİASI ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Her Ne Kadar Davalı Banka Yönünden Görevli Mahkeme İş Mahkemesi Değil İse de Delillerin Birlikte Değerlendirilmesinde Her İki Tarafın Yararı Olmakla Davanın Birlikte İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Her Ne Kadar Davalı Banka Yönünden Görevli Mahkeme İş Mahkemesi Değil İse de Delillerin Birlikte Değerlendirilmesinde Her İki Tarafın Yararı Olmakla Davanın Birlikte İş Mahkemesinde Görüleceği/Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi Nedeni İle - Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/Her Ne Kadar Davalı Banka Yönünden Görevli Mahkeme İş Mahkemesi Değil İse de Delillerin Birlikte Değerlendirilmesinde Her İki Tarafın Yararı Olmakla Davanın Birlikte İş Mahkemesinde Görüleceği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Her Ne Kadar Davalı Banka Yönünden Görevli Mahkeme İş Mahkemesi Değil İse de Delillerin Birlikte Değerlendirilmesinde Her İki Tarafın Yararı Olmakla Davanın Birlikte İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )"
1Y4.HD10.10.2017E. 2017/3207 K. 2017/5618"İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI ( İş Kanununa Göre İşçi Sayılan Kimseler ile İşveren veya İşveren Vekili Arasında İş Akdinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddiasından Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinin Görevinde Olduğu - İşçinin Neden Olduğu Trafik Kazasında Dayalı Olarak İşveren Tarafından İşçi Aleyhine Açılan Tazminat Davasının İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu )
İŞÇİNİN NEDEN OLDUĞU TRAFİK KAZASINA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( İşçi ve İşveren Arasındaki Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu - İşveren Tarafından İşçisinin Neden Olduğu Trafik Kazasına Dayalı Tazminat Davasının İş Mahkemesinde Görülmesi Gereği )"
1Y9.HD3.10.2017E. 2015/28321 K. 2017/14781"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Delil Durumuna Göre Taraflar Arasında Ortaklık İlişkisi Olduğundan Mahkemece Asliye Hukuk Mahkemesine Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekirken İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞÇİ VE İŞVEREN SIFATI ( Bir İş Sözleşmesine Dayanarak Çalışan Gerçek Kişinin İşçi ve İşçi Çalıştıran Gerçek veya Tüzel Kişi İle Tüzel Kişiliği Olmayan Kurum ve Kuruluşların İşveren Olduğu - İşçi ve İşveren Sıfatlarının Aynı Kişide Birleşemeyeceği )
ADİ ORTAKLIK ( Taraflar Arasında Adi Ortaklık Sözleşmesinin İmzalandığı ve Bu Tarihten Sonra Davacının Davalı İle Birlikte Yüzde Elli Ortak Olduğu - Taraflar Arasında Ortaklık İlişkisi Olduğundan Mahkemece Asliye Hukuk Mahkemesine Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( İşçilik Alacakları Davası/İşçi Sıfatını Taşımayan Kişinin Talepleriyle İlgili Davanın İş Mahkemesi Yerine Genel Görevli Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği - Mevcut Delil Durumuna Göre Taraflar Arasında Ortaklık İlişkisi Olduğundan Mahkemece Asliye Hukuk Mahkemesine Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
1Y4.HD14.6.2017E. 2017/1764 K. 2017/4072"İŞ KAZASI SEBEBİYLE MEYDANA GELEN ZARARA İLİŞKİN TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kanunu'na Göre İşçi Sayılan Kimseler ile İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddiasından Doğan Uyuşmazlıkların Çözülmesinde İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu/Davalıların İş Akdine ve İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Davrandıklarının İleri Sürüldüğü - Uyuşmalıkta İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu/İş Mahkemesi Sıfatı ile Yargılamanın Yürütülüp Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ KANUNU'NA DAYANAN HAK İDDİALARI ( İş Kanunu'na Göre İşçi Sayılan Kimseler ile İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanunundan Doğan Uyuşmazlıkların Çözülmesinde İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu/Davalıların İş Akdine ve İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Davrandıklarının İleri Sürüldüğü - Uyuşmalıkta İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu/İş Mahkemesi Sıfatı ile Yargılamanın Yürütülüp Karar Verilmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Kanunu'na Göre İşçi Sayılan Kimseler ile İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddiasından Doğan Uyuşmazlıkların Çözülmesinde İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu/Davalıların İş Akdine ve İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Davrandıklarının İleri Sürüldüğü - Uyuşmalıkta İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu/İş Mahkemesi Sıfatı ile Yargılamanın Yürütülüp Karar Verilmesi Gerektiği )"
1Y21.HD16.5.2017E. 2016/958 K. 2017/4082"İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Görev Konusunun Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu/Mahkemelerce Yargılamanın Her Aşamasında Resen Ele Alınması Gereken Bir Husus Olduğu - İşçiyle İşveren veya İşveren Vekili Arasında İş Aktinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıkların Çözümü İçin İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Tahsili İstemi/İşçiyle İşveren veya İşveren Vekili Arasında İş Aktinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının İş Mahkemelerinde Çözümleneceği - İş Mahkemesi'nin Görevli Olması İçin Uyuşmazlığın Taraflarının İşçi ve İşveren Ya Da İşveren Vekili Olması/Uyuşmazlığın İş Sözleşmesinden veya İş Kanunundan Kaynaklanması Gerektiği )"
1Y21.HD8.5.2017E. 2016/892 K. 2017/3700"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ ( Davacının Talebi İş Sözleşmesinden veya İş Kanunu'ndan Değil 5188 S.K. 15. Maddesinden Kaynaklandığından Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN'UN 15.MADDESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKTA GÖREVLİ MAHKEME ( Uyuşmazlığın İş Sözleşmesinden veya İş Kanunundan Kaynaklanmadığı - Genel Mahkemelerin görevli Olacağı )"
1Y20.HD2.5.2017E. 2017/5986 K. 2017/3863"TEDAVİ GİDERİNİN SGK'DAN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacı Şirket ile Davalı Kurum Arasındaki Uyuşmazlığın Kazazedeye Yapılacak Tedavi Yardımı Kapsamı ile İlgili Olduğu - Kapsamı İtibariyle Davanın Sosyal Güvenlik Hukukunu İlgilendirmekte Olduğu/Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği )
TEDAVİ YARDIMININ KAPSAMI ( Hak Sahibine Ödenen Tedavi Giderinin Sosyal Güvenlik Kurumundan Tahsili İstemi - Kapsamı İtibariyle Davanın Sosyal Güvenlik Hukukunu İlgilendirmekte Olduğu/Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği )
UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM YERİ ( Davacı Şirket ile Davalı Kurum Arasındaki Uyuşmazlığın Kazazedeye Yapılacak Tedavi Yardımı Kapsamı ile İlgili Olduğu - Kapsamı İtibariyle Davanın Sosyal Güvenlik Hukukunu İlgilendirmekte Olduğu/Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )"
1Y13.HD2.5.2017E. 2015/40255 K. 2017/5386"İŞ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Davacı ile Davalı Arasındaki İlişkinin İşçi-İşveren İlişkisi Olması Halinde Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olacağı Hususunun Mahkemece Değerlendirilmediği - Taraflar Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Olup Olmadığının Araştırılması İlişkinin İşçi-İşveren İlişkisi Olması Halinde Görevsizlik Kararı Verilmesi Yoksa İşin Esasına Girilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Alacak İstemi - Davacı ile Davalı Arasındaki İlişkinin İşçi-İşveren İlişkisi Olması Halinde Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olacağı Hususunun Mahkemece Değerlendirilmediği/Taraflar Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Olup Olmadığının Araştırılması İlişkinin İşçi-İşveren İlişkisi Olması Halinde Görevsizlik Kararı Verilmesi Yoksa İşin Esasına Girilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Alacak İstemi - Davacı ile Davalı Arasındaki İlişkinin İşçi-İşveren İlişkisi Olması Halinde Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olacağı Hususunun Mahkemece Değerlendirilmediği/Taraflar Arasında İşçilik İlişkisi Olup Olmadığının Araştırılması İlişkinin İşçilik İlişkisi Olması Halinde Görevsizlik Kararı Verilmesi Yoksa İşin Esasına Girilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
1Y13.HD24.4.2017E. 2015/42062 K. 2017/4874"ALACAK DAVASI ( Dayanılan Temel İlişkinin İşçi İşveren İlişkisi Olduğu - Mahkemece İş Mahkemesi Görevli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekirken İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ANTRENÖR İLE KLÜP ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ ( Sporcuyu Aktif Spor Yapması İçin Hazırlayan Antrenör İle Aktif Görevi Daha Çok Direktif Vermek Olan ve Takımı Başarıya Ulaştırma Görevi de Bulunan Teknik Sorumlunun Sporcu Sayılmaması ve 4857 Sayılı Kanun Kapsamında Bir İşçi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
İŞ İLİŞKİSİ ( Davacının Davalı Klüp Bünyesinde Teknik Sorumlu Olarak Çalıştığı Ancak Yarışma ve Müsabakalara Aktif Sporcu Olarak Katılmadığı - Davada Dayanılan Temel İlişkinin İşçi İşveren İlişkisi Olduğu/İş Mahkemesi Görevli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Antrenör veya Teknik Sorumlu İle Kulüpleri İşveren Arasındaki İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarının İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği - Mahkemece İş Mahkemesi Görevli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekirken İşin Esasına Girilmesinin Hatalı Olduğu/Alacak Davası )"
1Y10.HD6.4.2017E. 2017/1286 K. 2017/3048"SOSYAL GÜVENLİKTEN KAYNAKLANAN TESPİT DAVASI ( Bozma Sonrası Davanın Açıldığı Mahkemenin Görevinin Devam Ettiği ve Uyuşmazlığın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği - HSYK Kararının Yanlış Yorumlanması Sonucu Aynı Mahalde Bulunan Sosyal Güvenlik Mahkemesine Gönderilmek Üzere Görevsizlik Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu/Mahkemeler Arasındaki İlişki Görev İlişkisi Olmayıp İş Bölümü İlişkisi Olduğundan Gönderme Kararı Yerine Görevsizlik Verilmesinin Hatalı Olduğu )
DAVANIN AÇILDIĞI MAHKEMENİN GÖREVİNİN DEVAM ETMESİ ( Uyuşmazlığın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği - HSYK Kararının Yanlış Yorumlanması Sonucu Aynı Mahalde Bulunan Sosyal Güvenlik Mahkemesine Gönderilmek Üzere Görevsizlik Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu/Mahkemeler Arasındaki İlişki Görev İlişkisi Olmayıp İş Bölümü İlişkisi Olduğundan Gönderme Kararı Yerine Görevsizlik Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞ BÖLÜMÜ İLİŞKİSİ ( Bozma Sonrası Davanın Açıldığı Mahkemenin Görevinin Devam Ettiği ve Uyuşmazlığın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği - HSYK Kararının Yanlış Yorumlanması Sonucu Aynı Mahalde Bulunan Sosyal Güvenlik Mahkemesine Gönderilmek Üzere Görevsizlik Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu/Mahkemeler Arasındaki İlişki Görev İlişkisi Olmayıp Gönderme Kararı Yerine Görevsizlik Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
1Y13.HD4.4.2017E. 2016/25248 K. 2017/3949"HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Kanunu Kapsamında Bir Hizmet Sözleşmesine Dayandığı/Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara Dair Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği - Görev Konusu Kamu Düzenine Dair Olup Taraflar İleri Sürmese Dahi Mahkemece Resen Dikkate Alınacağı/Mahkemece Taraflar Arasında İş Kanunu Kapsamında Bir Hizmet Akdi Olması Sebebiyle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Kanunu Kapsamında Bir Hizmet Sözleşmesine Dayandığı/Bu Tip Uyuşmazlıklara Dair Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği - Görev Konusu Kamu Düzenine Dair Olup Taraflar İleri Sürmese Dahi Mahkemece Resen Dikkate Alınacağı/Mahkemece Taraflar Arasında İş Kanunu Kapsamında Bir Hizmet Akdi Olması Sebebiyle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
GÖREV HUSUSUNUN İNCELENMESİ ( Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Kanunu Kapsamında Bir Hizmet Sözleşmesine Dayandığı/Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara Dair Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği - Görev Konusu Kamu Düzenine Dair Olup Taraflar İleri Sürmese Dahi Mahkemece Resen Dikkate Alınacağı/Mahkemece Taraflar Arasında İş Kanunu Kapsamında Bir Hizmet Akdi Olması Sebebiyle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
1YHGK22.3.2017E. 2015/7-1738 K. 2017/523"VAKIF ÜNİVERSİTESİ İLE İMZALANAN SÖZLEŞME GEREĞİ YARDIMCI DOÇENTİN İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Davalı Vakıf Üniversitesinin Devlet Eliyle Kurulan Yükseköğretim Kurumları İçin Anayasa'da Belirtilen Hükümlere Tabi Olmasının İş Mahkemesi'nin Görevini Ortadan Kaldırmayacağı/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Davacı İle Davalı Üniversite Arasında Bağıtlanan Sözleşmenin Bireysel İş Sözleşmesi Olduğu/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Davalı Vakıf Üniversitesinin Devlet Eliyle Kurulan Yükseköğretim Kurumları İçin Anayasa'da Belirtilen Hükümlere Tabi Olmasının İş Mahkemesi'nin Görevini Ortadan Kaldırmayacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Üniversitesi İle İmzalanan Sözleşme Gereği Yardımcı Doçentin İşçilik Alacakları İstemi - 5521 S. İş Mahkemeleri Kanununun 1. Md. Uyarınca Uyuşmazlık Adli Yargı Yolunda ve İş Mahkemesinde Çözüleceği/Davacı İle Davalı Üniversite Arasında Bağıtlanan Sözleşmenin Bireysel İş Sözleşmesi Olduğu )"
1Y13.HD22.3.2017E. 2015/39343 K. 2017/3481"AVUKAT TARAFINDAN AÇILAN ÖDENMEYEN VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI (Taraflar Arasındaki İlişkinin Vekalet İlişkisi mi Yoksa Hizmet İlişkisi mi Olduğunun Tespiti - Eğer Yerel Mahkemece Hizmet İlişkisi Olduğunun Tespit Edilmesi Halinde Davanın İş Mahkemesinde Görülmesine Karar Verileceği)
AVUKAT İLE ŞİRKET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ (Yerel Mahkemece Hizmet İlişkisi Olduğunun Tespit Edilmesi Halinde Davanın İş Mahkemesinde Görülmesine Karar Verileceği - Mahkemenin Görev Hususunun Kamu Düzenine İlişkin Olduğu/Yargılamanın Her Aşamasında Gözetilmesi Gereği/Alacak Talebi)
KIDEM TAZMİNATI VE FAZLA MESAİ ALACAĞI (Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet İlişkisi Olduğu Benimsenmek Suretiyle Davanın Kısmen Kabulü Halinde Davaya Bakmakla Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu - Hizmet Sözleşmesinden Doğan Davaların İş Mahkemesinde Görüleceği/Görev/Kamu Düzeni)"
1Y11.HD7.3.2017E. 2015/13451 K. 2017/1321"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bononun İş Akdinden Kaynaklanan Alacağa Dair Olduğu - Uyuşmazlığın İş Mahkemelerinin Görevine Girdiğinden Bahisle Görevsizlik Kararı Vermek Gerekirken İşin Esasının İncelenmesi Sureti İle Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA DAİR DÜZENLENEN BONO ( Uyuşmazlığın İş Mahkemelerinin Görevine Girdiğinden Bahisle Görevsizlik Kararı Vermek Gerekirken İşin Esasının İncelenmesinin İsabetsiz Olduğu - Menfi Tespit Davası )
GÖREV ( Bonoya Dayalı Menfi Tespit İstemi - Uyuşmazlık Konusu Bononun İş Akdinden Kaynaklanan Alacağa Dair Olduğu/Uyuşmazlığın İş Mahkemelerinin Görevine Girdiğinden Bahisle Görevsizlik Kararı Vermek Gerektiği )"
1YHGK25.1.2017E. 2015/22-68 K. 2017/157"BELEDİYE BÜNYESİNDE EL SANATLARI KURSUNDA USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞMA ( İşçilik Alacağı - İdare İle Davacı Arasındaki Taahhütnamede Davacının Parasal Haklarının 657 S. Kanunun 176. Md. Göre Ödeneceğinin Düzenlenmesi Taahhütnameyi Tek Başına İdari Bir Sözleşme Haline Getirmeyeceği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdare İle Davacı Arasındaki Taahhütnamede Davacının Parasal Haklarının 657 S. Kanunun 176. Md. Göre Ödeneceğinin Düzenlenmesi Taahhütnameyi Tek Başına İdari Bir Sözleşme Haline Getirmeyeceği - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/Belediye Bünyesinde El Sanatları Kursunda Usta Öğretici Olarak Çalışma )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Belediye Bünyesinde El Sanatları Kursunda Usta Öğretici Olarak Çalışma - Kamu Hukuku Kural ve Mevzuatı Çerçevesinde Gerçekleşmeyen Bir Çalışma Sebebiyle Davacının Kamu Personeli Statüsünde Sayılması ve Statü Hukukuna Tabi Kılınması Mümkün Olmadığı/İşçilik Alacakları İstemi )
STATÜ HUKUKU / HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Belediye Bünyesinde El Sanatları Kursunda Usta Öğretici Olarak Çalışma/İşçilik Alacakları - Taahhütnamede Davacının Parasal Haklarının 657 S. Kanunun 176. Md. Göre Ödeneceğinin Düzenlenmesi Taahhütnameyi Tek Başına İdari Bir Sözleşme Haline Getirmeyeceği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y10.HD24.1.2017E. 2015/20287 K. 2017/447"İTİRAZIN İPTALİ ( Sigortalı veya İşveren Konumunda Yer Almayan Davalılar Aleyhine Açılan Eldeki Dava Değerlendirildiğinde Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Çekişmenin Niteliği ve Hukuki Sebebi Dikkate Alındığında Haksız Fiile Dayalı Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerin Görev Alanı İçerisine Girdiği )
SİGORTALILIK BİLDİRİMLERİ ( Fili Çalışmaya Dayanmadığı Gerekçesiyle İptal Edildiği/İtirazın İptali İstemi - Sigortalı veya İşveren Konumunda Yer Almayan Davalılar Aleyhine Açılan Dava Değerlendirildiğinde Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Çekişmenin Niteliği ve Hukuki Sebebi Dikkate Alındığında Davanın Haksız Fiile Dayandığı - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
HAKSIZ FİİLE DAYALI UYUŞMAZLIK ( Sigortalılık Bildirimlerinin Fili Çalışmaya Dayanmadığı Gerekçesiyle İptal Edildiği - Sigortalı veya İşveren Konumunda Yer Almayan Davalılar Aleyhine Açılan Dava Değerlendirildiğinde Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Çekişmenin Niteliği ve Hukuki Sebebi Dikkate Alındığında Davanın Haksız Fiile Dayandığı - İş Mahkemesinin Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
1Y21.HD19.1.2017E. 2016/20234 K. 2017/321"MESLEK HASTALIĞINA YAKALANMA NEDENİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Mahkemece Davacının SGK'yı da Hasım Göstererek Dava Açması Gerektiği Gerekçesiyle Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddedildiği - Talebin İşverene Yöneltileceği/Davacı İle Davalı Arasında İşçi İşveren İlişkisinin Bulunduğu Davacı Sigortalı İle Davada Taraf Olmayan SGK Arasında Hizmet Akdine Dayanan Bir İlişki Bulunmadığından Mahkemece Bu Maddi ve Hukuki Olgular Dikkate Alınmaksızın Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET (İşverene Yöneltilmesi Gerektiği/İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerini Almak Zorunda Olan İşveren İşçiyi Gözetme Borcu Olarak Tanımlanan Borcunu Yerine Getirmemesi Nedeniyle Meydana Gelen İş Kazası ve Meslek Hastalığından Sorumlu Olacağı - Somut Olayda Davacı Sigortalı İle Davada Taraf Olmayan SGK Arasında Hizmet Akdine Dayanan Bir İlişki Bulunmadığından Mahkemenin SGK'nın da Hasım Gösterilmesi Gereğine İlişkin Kararının İsabetsizliği)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Meydana Gelen İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle/Mahkemece Davacının SGK'yı da Hasım Göstererek Dava Açması Gerektiği Gerekçesiyle Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddedildiği - Talebin İşverene Yöneltileceği/Davacı İle Davalı Arasında İşçi İşveren İlişkisinin Bulunduğu Davacı Sigortalı İle Davada Taraf Olmayan SGK Arasında Hizmet Akdine Dayanan Bir İlişki Bulunmadığından Mahkemece Bu Maddi ve Hukuki Olgular Dikkate Alınmaksızın Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)"
1Y4.HD24.11.2016E. 2015/10609 K. 2016/11585"FAHRİ İMAM HATİPLİK HİZMETİNİ TESPİTİ (Davaya Bakma Görevinin İş Mahkemesine Ait Olduğu)
GÖREVLİ MAHKEME (Fahri İmam Hatiplik Hizmetinin Tespiti - Davanın İş Mahkemesi'nde Görüleceği)"
1Y9.HD11.10.2016E. 2016/15102 K. 2016/17645"İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevi Noktasında Toplandığı/İşverenin Davacının Sadakat Borcuna Aykırı Davrandığı İddiasıyla C. Savcılığına Şikayette Bulunduğu - Manevi Tazminat İstemi İş İlişkisinin Devamı Sırasında Meydana Gelen Olay Sebebiyle Yapılan Şikayete Dayandırıldığından Şikayetin İş Akdinin Feshinden Sonra Yapılmasının Sonuca Etkili Olmayacağı/Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İşçilik Alacaklarının Ödetilmesi İstemi/İşverenin Davacının Sadakat Borcuna Aykırı Davrandığı İddiasıyla C. Savcılığına Şikayette Bulunduğu - Manevi Tazminat İstemi İş İlişkisinin Devamı Sırasında Meydana Gelen Olay Sebebiyle Yapılan Şikayete Dayandırıldığından Şikayetin İş Akdinin Feshinden Sonra Yapılmasının Sonuca Etkili Olmayacağı/Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Manevi Tazminat İsteminin İş İlişkisinin Devamı Sırasında Meydana Gelen Olay Sebebiyle Yapılan Şikayete Dayandırıldığı - Şikayetin İş Akdinin Feshinden Sonra Yapılmasının Sonuca Etkili Olmayacağı/Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği/İşçilik Alacakları )"
1Y7.HD11.10.2016E. 2016/33288 K. 2016/16246"ÖZEL EĞİTİM KURUMUNA KESİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( 4904 S.K.'da İdari Para Cezalarının Genel Esaslara Göre Tahsil Edileceğinin Düzenlendiği - Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Özel Eğitim Kurumuna Kesilen İdari Para Cezasının İptaline Karar Verilmesi İstemi - 4904 S.K.'da İdari Para Cezalarının Genel Esaslara Göre Tahsil Edileceğinin Düzenlendiği/Genel Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğunun Gözetileceği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Sözleşmesinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıkların Çözüm Yerinin İş Mahkemeleri Olduğu )"
1Y10.HD23.6.2016E. 2015/2749 K. 2016/10413"EMEKLİ SANDIĞI KANUNU UYARINCA AYLIK BAĞLANAN HAK SAHİBİNE YAPILAN YERSİZ ÖDEME (Uyuşmazlığın Dayanağı İşlem ve Olayların Meydana Geldiği Tarih İtibariyle Yürürlükte Bulunan 2330 Sayılı Kanundan Kaynaklandığı İş Mahkemelerinin Görevinde Olmadığı - Uyuşmazlığın Genel Görev Kurallarına Tabi Olduğu)
İŞ MAHKEMESİ (Kanunla Kurulmuş İstisnai Nitelikte Özel Mahkeme Olduğu - Emekli Sandığı Kanunu Uyarınca Aylık Bağlanan Hak Sahibine Yapılan Yersiz Ödeme Sebebiyle Oluşan Kurum Zararının Tahsili Davasının İş Mahkemesinin Görevinde Olmadığı Görevli Mahkemenin Genel Görev Kuralına Göre Belirlenmesi Gereği)"
1Y10.HD16.6.2016E. 2015/15556 K. 2016/10093"İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Takibine Konu Yersiz Ölüm Aylığı Alacağının Yasal Dayanağının 5510 ve 506 S.K. Olduğu/Her Ne Kadar Davalı Borçlu Takipte Sadece Faize İtiraz Etmiş İse de Uyuşmazlığın Ana Temeli 5510 ve 506 Sayılı Yasalardan Kaynaklandığından Davada İş Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetileceği )
YERSİZ ÖLÜM ALACAĞINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKTA GÖREVLİ MAHKEME ( İtirazın İptali - Alacağın Yasal Dayanağının 5510 ve 506 S.K. Olduğu/Her Ne Kadar Davalı Borçlu Takipte Sadece Faize İtiraz Etmiş İse de Uyuşmazlığın Ana Temeli 5510 ve 506 Sayılı Yasalardan Kaynaklandığından İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İtirazın İptali - İcra Takibine Konu Yersiz Ölüm Aylığı Alacağının Yasal Dayanağının 5510 ve 506 S.K. Olduğu/Her Ne Kadar Davalı Borçlu Takipte Sadece Faize İtiraz Etmiş İse de Uyuşmazlığın Ana Temeli 5510 ve 506 Sayılı Yasalardan Kaynaklandığından Davada İş Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetileceği )"
1Y22.HD13.6.2016E. 2016/16083 K. 2016/17467"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI( Ödenmeyen Ücretlerin Tahsili İçin Başlatılan Takibe İtiraz Edildiği/Davacının Voleybol Antrönörü Olarak Çalıştığı - Yarışma ve Müsabakalara Aktif Sporcu Olarak Katılmadığı/Davaya Bakma Görevinin İş Mahkemelerine Ait Olduğu - Görevsizlik Kararının Hatalı Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Voleybol Antrenörü Olan Davacının İş Kanunu Kapsamında İşçi Kabul Edileceği/Davacı Tarafından İmzalanan Sözleşmedeki Tahkim Şartının İş Mahkemelerinin Görevini Ortadan Kaldırmayacağı - Davaya Bakma Görevinin İş Mahkemelerine Ait Olduğu )
VOLEYBOL ANTRENÖRÜ ( Olan Davacının Yarışma ve Müsabakalara Aktif Sporcu Olarak Katılmadığı - İş Kanunu Kapsamında İşçi Kabul Edileceği )
İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI ( Sporla Doğrudan Uğraşan Sporcunun İş Kanunu Kapsamında Olmadığı/Doğrudan Aktif Spor Yapmayan Sporcuyu Aktif Spor Yapması İçin Hazırlayan Antrenör İle Aktif Görevi Daha Çok Direktif Vermek Olan ve Takımı Başarıya Ulaştırma Görevi de Bulunan Teknik Direktörün Sporcu Sayılmamasının Gerektiği - İş Kanunu Kapsamında İşçi Kabul Edileceği )
TAHKİM ŞARTI ( Uyuşmazlığın Tahkim Yoluyla Çözülmesi Gerektiği İtirazının İlk İtiraz Olduğu/İş Mahkemelerinin Görevini Ortadan Kaldırmayacağı - Tahkim Şartının İlk İtiraz Olarak da İleri Sürülmediği/Davanın Bu Sebeple Usulden Reddedilme İmkanı Bulunmadığı - İtirazın İptali Davası )"
1Y20.HD13.6.2016E. 2016/3695 K. 2016/6773"SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVA ( Kapsamını 5510 S. Kanunun Belirlediği Sosyal Güvenlik Hukukunu İlgilendirmekte Olup Uyuşmazlığın 5521 S. İş Mahkemeleri Kanunu İle 5510 S. Kanun Uyarınca İş Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği )
BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ( Davalı Kurumun Sorumluluğu Kurum Tarafından Gerçekleştirilen Bir Haksız Fiile Dayalı Bulunmayıp 2918 S. K.'nun 98. Md. Hükmü Atfıyla Kazazedeye 5510 S. Kanun Çerçevesinde Yapılacak Tedavi Yardımı Kapsamı İle İlgili Olduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TRAFİK KAZASI ( Ne Davacı Şirket İle Davalı Kurum Arasında Ne de Davalı Kurum İle Kazazede Arasında Bir Haksız Fiil İlişkisi Bulunmadığı - Uyuşmazlığın 5510 S. Kanun Uyarınca İş Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği/Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Dava )
GÖREV ( Bireysel Sağlık Sigortası Poliçesi Uyarınca Hak Sahibine Ödenen Tedavi Giderinin 6111 S. Kanun Uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumundan Tahsili İstemi - Davanın 5521 S. İş Mahkemeleri Kanunu İle 5510 S. Kanun Uyarınca İş Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
1Y21.HD9.6.2016E. 2015/10717 K. 2016/9603"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ (Maddi ve Manevi Tazminat İstemi/Görevli Mahkeme - Davacı Tanıklarının Beyanlarına Göre Murisin M2 Ücreti Üzerinden Götürü Usulü İş Yaptığı/Taraflar Arasında İşçi İşveren İşveren Vekili İlişkisi (Hizmet İlişkisi) Bulunmadığından Tazminat İstemli Davaya Genel Mahkemelerce Bakılacağı)
M2 ÜCRETİ ÜZERİNDEN GÖTÜRÜ USULÜ İŞ YAPMA (Bina Sahibi İle Muris Arasındaki İlişkinin Hizmet Akdi Değil İstisna Akdi Olduğu - Murisin İş Kazasında Ölümünden Kaynaklı Tazminat İstemi/Davaya Genel Mahkemelerce Bakılması Gerektiği Gözden Kaçırılarak İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılmasında İsabet Bulunmadığı)
GÖREVLİ MAHKEME (Murisin İş Kazasında Ölümünden Kaynaklı Tazminat İstemi - Davacı Tanıklarının Beyanlarına Göre Murisin M2 Ücreti Üzerinden Götürü Usulü İş Yaptığı/Bina Sahibi İle Muris Arasındaki İlişkinin Hizmet Akdi Değil İstisna Akdi Olduğu - Davaya Genel Mahkemelerce Bakılması Gerektiği)
TARAFLAR ARASINDA İSTİSNA SÖZLEŞMESİ OLMASI (Murisin İş Kazasında Ölümünden Kaynaklı Tazminat İstemi/Görevli Mahkeme - Davacı Tanıklarının Beyanlarına Göre Murisin M2 Ücreti Üzerinden Götürü Usulü İş Yaptığı/Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi (Hizmet İlişkisi) Bulunmadığı - Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği)
GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI (Murisin İş Kazasında Ölümünden Kaynaklı Tazminat İstemi - Davacı Tanıklarının Beyanlarına Göre Murisin M2 Ücreti Üzerinden Götürü Usulü İş Yaptığı/Taraflar Arasında İşçi İşveren İşveren Vekili İlişkisi (Hizmet İlişkisi) Bulunmadığı - Davanın İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Bozma Nedeni Olduğu)"
1Y7.HD7.6.2016E. 2016/17728 K. 2016/12566"ÖDENMEYEN SENDİKA ÜYELİK AİDATLARININ TAHSİLİ İÇİN AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği - İş Mahkemelerinin Yetkisinin Kesin ve Kamu Düzenine İlişkin Olduğu/Davanın Davalının Yerleşim Yerinde Görülmesi Gerektiği )
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLARDAN KAYNAKLANAN İŞ DAVALARINDA YETKİ ( Bu Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği - İş Mahkemelerinin Yetkisinin Kesin ve Kamu Düzenine İlişkin Olduğu/Davanın Davalının Yerleşim Yerinde Görüleceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İcra Dairelerinin Yetkilerinin Mahkemelerin Yetkisine Paralel Olduğu/İtirazın İptali Davasının Esası Hakkında Karar Verilebilmesi İçin İcra Dairesinin Yetkili Olması Gerektiği - Bu Hususun İtirazın İptali Davasının Özel Dava Şartlarından Olduğu/Yetkili Olmayan İcra Dairesinde Yapılan Takibe Dayanan İtirazın İptali Davasının Usulden Reddedileceği )"
1Y22.HD7.6.2016E. 2015/11119 K. 2016/16859"İŞÇİLİK ALACAKLARI (Uyuşmazlığın Taraflar Arasındaki İlişkinin 4857 S.K. Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği ve Bu Bağlamda Görev Noktasında Toplandığı/Taraflar Arasındaki İlişkinin İş İlişkisi Olduğunun İspatlanamadığı - Tanık Anlatımlarından Taraflar Arasındaki İlişkide Bağımlılık Unsuru Olmadığı Gibi Memur Olan Davalının Statüsünün de Buna Elverişli Olmadığı/Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Çözüm Yeri Genel Hükümlere Göre Genel Mahkemeler Olup Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği)
İŞ İLİŞKİSİNDE BAĞIMLILIK UNSURU (İşçilik Alacakları - Tanık Anlatımlarından Taraflar Arasındaki İlişkide Bağımlılık Unsuru Olmadığı Gibi Memur Olan Davalının Statüsünün de Buna Elverişli Olmadığı/Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Genel Hükümlere Göre Genel Mahkemeler Olacağı)
TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İŞ İLİŞKİSİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ (Taraflar Arasındaki İlişkinin İş İlişkisi Olduğunun İspatlanamadığı - Tanık Anlatımlarından Taraflar Arasındaki İlişkide Bağımlılık Unsuru Olmadığı Gibi Memur Olan Davalının Statüsünün de Buna Elverişli Olmadığı/Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Çözüm Yeri Genel Hükümlere Göre Genel Mahkemeler Olup Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği)"
1Y7.HD2.5.2016E. 2016/14645 K. 2016/9724"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Mahkemece İşletmenin Esnaf İşletmesi Olması Nedeniyle İş Mahkemesinin Görevli Olmadığına Karar Verildiği/Davalının Kanun'un Tarif Ettiği Esnaf Kapsamında Olup Olmadığının Tam Olarak Açıklığa Kavuşturulmasının Gerektiği - Eksik Araştırma İle Görevsizlik Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşinde Bedeni Gücü İle Çalışmakta Olan Esnaf Dahil Olmak Üzere Toplam Çalışan Sayısının 3'ü Aşması Durumunda İş Kanunu'na Tabi Olunacağı/Davalının Kanun'un Tarif Ettiği Esnaf Kapsamında Olup Olmadığının Tam Olarak Açıklığa Kavuşturulmasının Gerektiği - Taraf Tanıklarının Dinlenerek ve Tüm Delillerin Toplanarak Davalının Esnaf Olup Olmadığı Hususunun Hiç Bir Tereddüte Yol Açmayacak Şekilde Açıklığa Kavuşturulacağı )
ESNAF VE SANATKAR FAALİYETİ KAPSAMINDA KALAN İŞYERİ ( 3 Kişinin Çalışması Halinde Bu İşyerinin İş Kanunu'nun Kapsamı Dışında Kaldığı/3 Kişinin İşyerinde Bedeni Gücünü Ortaya Koyan Meslek ve Sanat Erbabını da Kapsadığı - İşinde Bedeni Gücü İle Çalışmakta Olan Esnaf Dahil Olmak Üzere Toplam Çalışan Sayısının 3'ü Aşması Durumunda İş Kanunu'na Tabi Olunacağı/İşçilik Alacakları Davası )
EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMA ( Davalının Bizzat Emeği İle Geçinen Yani Dolmuşta Kendisi De Çalışan Kişi Olmaması Durumunda Esnaf İşletmesi Olarak Nitelendirilme İçin Yeterli Olmadığı/Taraf Tanıklarının Dinlenerek ve Tüm Delillerin Toplanarak Davalının Esnaf Olup Olmadığı Hususunun Hiç Bir Tereddüte Yol Açmayacak Şekilde Açıklığa Kavuşturulmasının Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )"
1Y7.HD2.5.2016E. 2016/14487 K. 2016/9722"ALACAK DAVASI (Uyuşmazlığın 4857 Sayılı İş Kanunu'ndan Kaynaklandığı - Davada İş Mahkemesinin Görevli Olduğu Kabul Edilerek Yargılamaya Devam Edilmesi Gerekirken Davanın Görevden Reddine Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
İŞ KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN ALACAK (Davacı İle Davalı Arasında İş Akdi Bulunduğu ve İş Mahkemesi Kararında Davacının Tacir Olmadığı İşçi Olarak Çalıştığı Acente Sözleşmesinin Muvazaalı ve Geçersiz Olduğunun Tespit Edildiği - Uyuşmazlığın İş Kanunundan Kaynaklandığının Gözetilmesi Gerektiği)
ACENTE SÖZLEŞMESİ (İş Mahkemesi Kararında Davacının Tacir Olmadığı İşçi Olarak Çalıştığı Acente Sözleşmesinin Muvazaalı ve Geçersiz Olduğunun Tespit Edildiği - Uyuşmazlığın İş Kanunundan Kaynaklandığı/Alacak Davası)
GÖREV (Acente Sözleşmesinin Muvazaalı ve Geçersiz Olduğunun Tespit Edildiği ve Uyuşmazlığın 4857 Sayılı İş Kanunundan Kaynaklandığı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu Kabul Edilerek Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği)"
1Y10.HD28.4.2016E. 2015/16488 K. 2016/6967"İSTİRDAT İSTEMİ ( Yersiz Ödenen Yetim Aylığının Geri Alınması - Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Çekişmenin Niteliği Dikkate Alındığında Davanın Temel Yasal Dayanağı 5434 S.K. 72. ve 108. Maddeleri Olup Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemelerinin Görevi Bulunmadığı/Bu Tür Davalar Genel Mahkemelerin Görev Alanı İçerisine Olduğundan İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davada İşin Esasına Girilerek Karar Verilemeyeceği )
YERSİZ ÖDENDİĞİ İDDİA EDİLEN YETİM AYLIĞININ İSTİRDATI ( Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Çekişmenin Niteliği Dikkate Alındığında Davanın Temel Yasal Dayanağı 5434 S.K. 72. ve 108. Maddeleri Olup Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemelerinin Görevi Bulunmadığı/Bu Tür Davalar Genel Mahkemelerin Görev Alanı İçerisine Olduğundan İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davada İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Yersiz Ödenen Yetim Aylığının Geri Alınması - Temel Yasal Dayanağı 5434 S.K. 72. ve 108. Maddeleri Olup Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemelerinin Görevi Bulunmadığı/Bu Tür Davalar Genel Mahkemelerin Görev Alanı İçerisine Olduğundan İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davada İşin Esasına Girilerek Karar Verilemeyeceği )"
1Y7.HD27.4.2016E. 2015/1649 K. 2016/9552"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Üniversitede Öğretim Görevlisi Olduğu/Hizmet Sözleşmesinde İhbar Öneli ve Öğrenci Sayılarının Önemli Ölçüde Azalması İle Sınıf Açılmaması Sebebiyle Hizmet Sözleşmesinin Feshedilmesi Konularında 4857 Sayılı Kanunun Uygulanacağının Düzenlendiği - Taraflar Arasındaki İlişkisinin Özel Hukuk İlişkisi Olduğunun Anlaşıldığı/Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözüleceği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Davacının Üstlendiği Görevi Davalı İle Yaptığı Bir Sözleşme Gereği Yürüttüğü/Aralarındaki İlişkinin Özel Hukuk Kurallarına Göre Belirlenen Özel Hukuk İlişkisi Olduğunun Anlaşıldığı - Uyuşmazlığın Adli Yargı Yolunda İş Mahkemelerinde Çözüleceği/Kıdem Tazminatı Talebi )
ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Yargı Yolu Yanlışlığı Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu/Taraflar Arasında Özel Hukuk Kurallarına Göre Belirlenen Özel Hukuk İlişkisi Olduğu - Davacının 4857 Sayılı Kanun Kapsamında İşçi Olduğu İş Mahkemelerinin Görevli Olacağı )"
1Y9.HD26.4.2016E. 2014/33284 K. 2016/10471"TAŞERON SÖZLEŞMESİ UYARINCA YAPILAN İŞLERE DAİR ALACAKLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalı Şirketin Yapmayı Üstlendiği İşin Anahtar Teslimi Olarak Yapılması İçin Davacı İle Taşeron Sözleşmesi İmzaladığı/Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Sözleşmesinden Kaynaklanmadığı Yönündeki Tespitin İsabetli Olduğu - Ticari İlişkiden Kaynaklı Davada Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçi Sıfatını Taşımayan Kişinin Talepleriyle İlgili Davanın İş Mahkemesi Yerine Genel Görevli Mahkemelerde Görüleceği/Taraflar Arasında Taşeron Sözleşmesi İmzalandığı - İlişkinin İş Sözleşmesinden Kaynaklanmadığı/Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu - Davanın Dava Şartı Yokluğundan Usulden Reddi İle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerektiği/Esastan Reddine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI ( Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Sözleşmesinden Kaynaklanmadığı/İşçi Sıfatını Taşımayan Kişinin Talepleriyle İlgili Davanın İş Mahkemesi Yerine Genel Görevli Mahkemelerde Görüleceği - Görevsizlik Kararı Verillmesinin Gerektiği/Davanın Esastan Reddinin Hatalı Olduğu )"
1Y13.HD11.4.2016E. 2015/32764 K. 2016/10262"HAKSIZ VE SÜRESİNDEN ÖNCE FESHEDİLEN SÖZLEŞME NEDENİYLE DOĞAN MADDİ ZARARININ TAHSİLİ ( Davacı Hastanenin İstemi - Davalı Doktor İse Tedavi ve Ameliyat Yaparak Karşılığında Bir Kısım Ücret Talep Etmiş Kar Payı İçin İse Şirketi Vasıtasıyla Hastaneye Fatura Kestiği/Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Yetkili Mahkemeler Görevli Bulunduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davacı Hastane Haksız ve Süresinden Önce Feshedilen Sözleşme Nedeniyle Doğan Maddi Zararının Tahsilini Talep Ettiği - Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki İşçi İşveren İlişkisi Kapsamında Olmadığı/Genel Yetkili Mahkemelerin Görevli Olduğu )
FESHEDİLEN SÖZLEŞME NEDENİYLE DOĞAN MADDİ ZARARININ TAHSİLİ ( Haksız ve Süresinden Önce Feshedilen Sözleşme/Davacı Hastanenin İstemi - Davalı Doktor İse Tedavi ve Ameliyat Yaparak Karşılığında Bir Kısım Ücret Talep Etmiş Kar Payı İçin İse Şirketi Vasıtasıyla Hastaneye Fatura Kestiği/Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Yetkili Mahkemeler Görevli Bulunduğu )"
1Y11.HD11.4.2016E. 2015/8307 K. 2016/3978"CEZAİ ŞART VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Davalının İyiniyet Dürüstlük ve Özen Borcuna Aykırılık İddiasına Dayalı Olarak da Cezai Şart Talebinde Bulunulduğu - Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİ ( İyiniyet Dürüstlük ve Özen Borcuna Aykırılık İddiasına Dayalı Olarak da Cezai Şart Talebinde Bulunulduğu - Davanın Özel Yetkili Mahkemede Görülmesi Gerektiğinden ve Davanın Birlikte Görülmesinde Yarar da Bulunduğundan Dosyanın Tefrik Edilmeksizin İş Mahkemesinde Çözülmesi Gerektiği )
İHTİSAS MAHKEMESİ ( Dosyanın Tefrik Edilmeksizin İş Mahkemesinin İhtisas Mahkemesi Niteliğinde Bulunması Karşısında Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - Cezai Şart ve Manevi Tazminat Davası )
GÖREV ( İş Mahkemeleri Ticaret Mahkemelerine Göre Daha Özel Yetkili Mahkemeler Olduğundan İş Bu Davanın da Özel Yetkili Mahkemede Görülmesi Gerektiğinden ve Davanın Birlikte Görülmesinde Yarar da Bulunduğundan Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
1Y9.HD6.4.2016E. 2014/37439 K. 2016/8602"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının Davalıya Ait Büyük Baş Çiftliğinde Hayvanların Bakım İşini Yaptığının İleri Sürüldüğü - İşyerinde Kaç Kişi Çalıştığı İşyerinde Ne İş Yapıldığı İşyerinde Sendika Örgütlenmesi Olup Olmadığının Araştırılarak Mahkemenin Görevli Olup Olmadığının Somut Bir Biçimde Saptanmasının Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( 50'den Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Veya İşletmelerde İş Kanunu'nun Uygulanmayacağı/Davacının Çalıştığı İşyerinde Kaç Kişi Çalıştığı İşyerinde Ne İş Yapıldığı İşyerinde Sendika Örgütlenmesi Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerektiği - Mahkemenin Görevli Olup Olmadığının Somut Bir Biçimde Saptanarak Sonucuna Göre Karar Verileceği/Eksik İnceleme Yapıldığı )
TARIM VE ORMAN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERİ VE İŞLETME ( 50'den Az İşçi Çalıştırıldığı Zaman İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı/Uyuşmazlığın İş Mahkemesi Yerine Görevli Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği - İşçilik Alacakları Davası )
İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI ( Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Veya İşletmelerde 50'den Az İşçi Çalıştırılması Halinde İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı/Davalıya Ait Vergi Kaydında Davalının Yaptığı İşin Sütü Sağılan Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Olduğunun Belirtildiği - İşyerinde Ne İş Yapıldığının Kaç İşçi Çalıştırıldığının Araştırılmasının Gerektiği )"
1Y10.HD24.3.2016E. 2015/23382 K. 2016/4137"SANDIK TAZMİNATI ALACAĞI İSTEMİ ( Sandık Tüzüğünün Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu Düşünülmeksizin Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekirken İşin Esasına Girilip Hüküm Kurulmuş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
SOSYAL GÜVENLİK İLİŞKİSİ ( Sandığın 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi Bulunmadığı - Türk Kanunu Medenisi Hükümlerine Göre Kurulduğu/Taraflar Arasında 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI ( Taraflar Arasında 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı - Ortada İş Mahkemelerinin Görev Alanını Düzenleyen 5521 S. K.'nun 1. Md. Hükmü Kapsamında Bir Uyuşmazlığın Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği/Sandık Tazminatı Alacağı İstemi )
GÖREV ( Sandık Tazminatı Alacağı İstemi - Ortada İş Mahkemelerinin Görev Alanını Düzenleyen 5521 S. K.'nun 1. Md. Hükmü Kapsamında Bir Uyuşmazlığın Bulunmadığı/Sandık Tüzüğünün Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )"
1Y21.HD14.3.2016E. 2015/10453 K. 2016/4135"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı İle Davalı Şirketi Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunmadığı Gibi Davacıyla İş Sözleşmesi Yapan Şirketinin İşveren Olduğu - Uyuşmazlığın İş Akdinden ve İş Kanunundan Doğmadığı/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacı İle Davalı Şirketi Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunmadığı - Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi İle Dava Dosyasının Görevli Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı İle Davalı Şirketi Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunmadığı Gibi Davacıyla İş Sözleşmesi Yapan Şirketinin İşveren Olduğu - Uyuşmazlığın İş Akdinden ve İş Kanunundan Doğmadığı/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y9.HD7.3.2016E. 2014/33009 K. 2016/4885"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davalı İşyerinin Birahane ve Bar İşletmeciliği Kapsamında Esnaf İşletmesi Olup Olmadığı Konusunda Araştırma Yapılmasının Gerektiği - Bu Araştırma Yapılmaksızın İş Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulünün Bozma Nedeni Olduğu )
İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI ( Davalı İşyerinin Esnaf ve Sanatkar Faaliyeti Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerektiği/Esnaf ve Sanatkar Faaliyeti Kapsamında Kalan İşyerinde 3 Kişinin Çalışması Halinde 4857 Sayılı Kanun'un 4/ı Bendi Uyarınca İşyerinin İş Kanunu Kapsamı Dışında Kaldığı - Araştırma Yapılmaksızın İş Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulünün Hatalı Olduğu )
ESNAF VE SANATKARLIK ( Yeni Düzenleme Uyarınca Değerlendirme Yapılacağı/21.06.2005 Tarihinden Sonraki Dönem Açısından İş Kanunu'nun Kapsamı Belirlenirken Geçimini Münhasıran Bu İşten Sağlama Ölçütünün Dikkate Alınmamasının Gerektiği - Davalı İşyerinin Esnaf ve Sanatkarlar Arasında Yer Alan Esnaf İşletmesi Olup Olmadığı Konusunda Araştırma Yapılmasızın İş Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulünün Hatalı Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI ( İşçilik Alacakları Davası/Davalı İşyerinin Birahane ve Bar İşletmeciliği Kapsamında Esnaf İşletmesi Olup Olmadığı Konusunda Araştırma Yapılmasının Gerektiği - Araştırma Yapılmaksızın İş Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulünün Bozma Nedeni Olduğu )"
1Y7.HD24.2.2016E. 2015/5576 K. 2016/4156"KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ALACAĞI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( İşçi ve İşveren Sıfatının Aynı Kişide Birleşemeyeceği - Genel Müdür Olarak Görev Yapanların Aynı Zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Olması Halinde İş İlişkisinin Sona Ereceğinin Kabulü/Bu Durumda Görevsizlik Kararı Verileceği )
DAVACININ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Yönetici Sıfatı Bulunması Halinde İşçi-İşveren Ayrımı Yapılamacağı - İşçi ve İşveren Sıfatının Aynı Kişide Birleşemeyeceği/Davacının Yönetici Olduğunun Tespit Edilmesi Halinde Yerel Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Gereği/İş İlişkisi/İşçi/Yönetici )
İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ DURUMU ( İşçi ve İşveren Sıfatının Aynı Kişide Birleşemeyeceği - Davacının İşe Giriş Tarihinden İş İlişkisinin Sonra Erdiği Tarihe Kadar Yönetim Kurulu Üyeliği Bulunup Bulunmadığının Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne Sorulacağı/Yöneticilik Sıfatı Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Davacının İşçi Statüsünde Bulunmadığı ve Yönetici Olduğunun Tespit Edilmesi Halinde Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulü )
DAVACININ YÖNETİCİLİK SIFATININ TESPİT EDİLMESİ ( Davacının Yönetici Olduğunun Anlaşılması Halinde Davaya Bakmakla Ticaret Mahkemesi Görevli Olduğundan Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verileceği/Davacının Hizmet Süresine Dair Tüm Süre Yönünden Yönetici Sıfatı Bulunması Halinde Tüm Dönem İçin Görevsizlik Kararı Verileceği )"
1Y22.HD22.2.2016E. 2015/4039 K. 2016/4763"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ (Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun İlgili Kararları Gereği Selçuk'taki İş Davalarına Bakmakla İzmir İş Mahkemesi Yetkili Olduğundan 29.06.2004-27.07.2004 Tarihleri Arasındaki Talep Bakımından Mahkemenin Görevli ve Yetkili Olduğu)
TARIM İŞYERİNDE ÇALIŞMA (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Davacının 01.01.1999-11.12.2003 ve 28.07.2004-29.12.2006 Tarihleri Arasında Davalıya Ait Tarım İşyerindeki Çalışmasının Ağırlıklı Olarak Tarla Sürülmesi Vs Gibi Tarım İşlerine Dair Olduğu - Anılan Dönem İçin Asliye Hukuk Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararında İsabetsizlik Bulunmadığı)
YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun İlgili Kararları Gereği Selçuk'taki İş Davalarına Bakmakla İzmir İş Mahkemesi Yetkili Olduğundan 29.06.2004-27.07.2004 Tarihleri Arasındaki Talep Bakımından Mahkemenin Görevli ve Yetkili Olduğu)"
1Y22.HD8.2.2016E. 2016/1161 K. 2016/2597"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ (Görevli Mahkeme - Davacı İle Davalı Arasında Yapılan Sözleşme İş Sözleşmesi Olmayıp Sözleşmeli Personel Statüsüne Dair Bir Sözleşme Olduğu/Anlaşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğu)
GÖREVLİ MAHKEME (Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Davacı İle Davalı Arasında Yapılan Sözleşme İş Sözleşmesi Olmayıp Sözleşmeli Personel Statüsüne Dair Bir Sözleşme Olduğu/Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği - Mahkemece Davanın Esasına Girilmesi Doğru Olmadığı)
İDARİ YARGI (Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Davacı İle Davalı Arasında Yapılan Sözleşme İş Sözleşmesi Olmayıp Sözleşmeli Personel Statüsüne Dair Bir Sözleşme Olduğu/Anlaşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu - Davanın Yargı Yolunun Caiz Olmadığından Usulden Reddi Gerektiği)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞMA (Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - İş Mahkemelerinin Görevi İş Kanununa Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar Olduğu/Anlaşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğu Gözetileceği)"
1Y15.HD28.1.2016E. 2015/847 K. 2016/505"SÖZLEŞME İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( Davacıyla Davalı Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunduğu/Sözleşmenin Uygulanmasında SSK İş Kanunu ve Borçlar Kanunu Hükümlerinin Uygulanacağı ve Aylık Ücret Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı - Davacının Davalı İşverene Bağımlı Olarak Çalıştığı/Uyuşmazlıkta İş Mahkemesi Görevli Olduğu )
İŞÇİ - İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK TALEBİ ( Davacıyla Davalı Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunduğu/Sözleşmenin Uygulanmasında SSK İş Kanunu ve Borçlar Kanunu Hükümlerinin Uygulanacağı ve Aylık Ücret Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı- Davacının Davalı İşverene Bağımlı Olarak Çalıştığı/İş Mahkemesi Görevli Sayılacağı )
GÖREV ( Sözleşme İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davası/Sözleşmenin Uygulanmasında SSK İş Kanunu ve Borçlar Kanunu Hükümlerinin Uygulanacağı ve Aylık Ücret Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı - Davacıyla Davalı Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunduğu/Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesi Görevli Olduğundan Gözevsilzik Kararı Verileceği ) "
1Y22.HD19.1.2016E. 2014/27948 K. 2016/1165"MUTLAK TİCARİ DAVALAR (Herhangi Bir Unsurun Bağlama Noktasının veya Sebebinin Davanın Ticari Niteliğini Değiştirmediği Davalardan Olduğu - Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Gerçekleşen Rekabet Yasağına Aykırılığı Düzenleyen Uyuşmazlıklara Dair Davaların Mutlak Ticari Dava Niteliği Taşıdığı ve Mutlak Ticari Davaların Görülme Yerinin İse Açık Biçimde Ticaret Mahkemeleri Olduğu)
CEZAİ ŞART ALACAĞI (İşçinin İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağına Aykırı Davrandığı İddiasıyla - Ticaret Mahkemelerinin Görevine Giren Cezai Şart Alacağına Yönelik Talebin Tefrikiyle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/İşçilik Alacakları İstemi)
REKABET YASAĞINA AYKIRILIĞI DÜZENLEYEN UYUŞMAZLIKLAR (Mutlak Ticari Dava Niteliği Taşıdığı ve Mutlak Ticari Davaların Görülme Yerinin İse Açık Biçimde Ticaret Mahkemeleri Olduğu)
İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ (Karşı Davada İşçinin İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağına Aykırı Davrandığı İddiasıyla Cezai Şart Alacağı Talep Edildiği - Ticaret Mahkemelerinin Görevine Giren Cezai Şart Alacağına Yönelik Talebin Tefrikiyle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği)
GÖREVLİ MAHEME (Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Gerçekleşen Rekabet Yasağına Aykırılığı Düzenleyen Uyuşmazlıklara Dair Davaların Mutlak Ticari Dava Niteliği Taşıdığı ve Mutlak Ticari Davaların Görülme Yerinin İse Açık Biçimde Ticaret Mahkemeleri Olduğu)"
1Y9.HD13.1.2016E. 2014/27415 K. 2016/681"İŞ KANUNU'NA TABİ OLMA ( İşinde Bedeni Gücü İle Çalışmakta Olan Esnaf Dahil Olmak Üzere Toplam Çalışan Sayısının Üçü Aşması Durumunda İşyeri 4857 S. Yasaya Tabi Olacağı - Esnaf ve Sanatkâr Faaliyeti Kapsamında Kalan İşyeri )
İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( İş Mahkemesinin Görevli Olup Olamadığı - Davalıya Ait İşyeri Organize Sanayi İçerisinde Olduğu/Mahkemece Davalının Esnaf Olup Olmadığı Dolayısı İle Kanunun Kapsamına Giren İşyeri Olup Olmadığı ve Görevli Olup Olmadığı Araştırılmamış Olması Bozma Nedeni Olduğu )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN İŞYERİ ( İşçilik Alacakları İstemi/İş Mahkemesinin Görevi - Mahkemece Davalının Esnaf Olup Olmadığı Dolayısı İle Kanunun Kapsamına Giren İşyeri Olup Olmadığı ve Görevli Olup Olmadığı Araştırılacağı )
ESNAF VE SANATKÂR FAALİYETİ KAPSAMINDA KALAN İŞYERİ ( İşinde Bedeni Gücü İle Çalışmakta Olan Esnaf Dahil Olmak Üzere Toplam Çalışan Sayısının Üçü Aşması Durumunda İşyeri 4857 S. Yasaya Tabi Olacağı )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAĞI ( İşçilik Alacakları İstemi - Davalıya Ait İşyeri Organize Sanayi İçerisinde Olduğu/Davalı İşverenin Esnaf Olup Olmadığı Davanın İş Kanunu ve İş Mahkemelerinin Görevi Kapsamına Girip Girmediği Taraflardan Açıklayıcı Beyanları Alınıp Araştırılacağı Gerekirse Tanıklar Dinleneceği )"
1Y9.HD12.1.2016E. 2015/36463 K. 2016/469"MENFİ TESPİT DAVASI ( İş Sözleşmesinden Doğduğu İleri Sürülen/Davalının Davacı İşinde Onun Denetiminde Ona Bağımlı Olarak Çalışmış Olup Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisinin Söz Konusu Olduğu - İş Mahkemelerinin Görevine Giren Davada Görevsizlik Kararı Verilmesinin Yerinde Olduğu )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( Menfi Tespit Davası - Davalının Davacı İşinde Onun Denetiminde Ona Bağımlı Olarak Çalışmış Olup Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisinin Söz Konusu Olduğu/Davanın İş Mahkemelerinin Görevine Girdiği )
GÖREV ( Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisinin Söz Konusu Olduğu/Mahkemece İş Mahkemelerinin Görevine Giren Davada Görevsizlik Kararı Verilmesinin Yerinde Olduğu - Menfi Tespit Davası )
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Davalının Davacı İşinde Onun Denetiminde Ona Bağımlı Olarak Çalışmış Olup Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisinin Söz Konusu Olduğu - Mahkemece İş Mahkemelerinin Görevine Giren Davada Görevsizlik Kararı Verilmesinin Yerinde Olduğu/Menfi Tespit )"
1Y22.HD1.12.2015E. 2014/20631 K. 2015/33222"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davalının Güzellik Salonu İşlettiği/İşyerinin Esnaf ve Sanatkar İş Yeri Olup Olmadığının Belirlenmesinin Gerektiği - Davalının İş Yerinde Kaç İşçinin Fiilen Çalışıp Çalışmadığının Dosyadan Anlaşılmadığı - Fesih Tarihinde Çalışan İşçi Sayısının Tespit Edilmesinin Gerektiği/ Araştırma ve Değerlendirme Yapılmaksızın Davanın Esasına Girilip Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçilik Alacakları Davası/İş Yerinin Esnaf ve Sanatkar İş Yeri Olup Olmadığının Belirlenmesinden Sonra Söz Konusu İş Yerinde İş Sözleşmesinin Fesih Edildiği Tarihte Çalışan İşçi Sayısının Tespit Edilmesinin Gerektiği - Araştırmanın Sonucuna Göre Görevli Mahkemenin Saptanacağı )
EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMA ( İşçilik Alacakları Davası/Görevli Mahkeme - Davalının İş Yerinde Fiilen Çalışıp Çalışmadığı İş Yerinde Kaç Kişinin Çalıştığı Hususlarında Taraf Şahitlerinin Yeniden Dinlenmesinin İlgili Vergi Dairesinden İş Yeri Kayıtlarının Celp Edilmesinin Gerektiği/Araştırmanın Sonucuna Göre İş Mahkemesinin Görevli Olup Olmadığının Açıkça Tespit Edileceği - Araştırma Yapılmadan Davanın Esasına Girilip Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
1Y9.HD2.11.2015E. 2014/19237 K. 2015/30699"İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren Veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden Veya İş Kanunu'na Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Çözüleceği - İş Mahkemesinin Diğer Kanunlardaki Ayrık Düzenlemeler Hariç Görevli Olması İçin Taraflar Arasında İş İlişkisi Bulunması Gerektiği )
TARAFLAR ARASINDA İŞ İLİŞKİSİ BULUNMAMASI ( İş Görme Edimi İçeren Özel Sözleşmeler Veya İş İlişkisi Olmakla Birlikte 4857 S.K.'nun 4.Maddesinde Sayılan İşler Ve İş İlişkilerinde Çalışan İşçi Olması Halinde Genel Hukuk Mahkemelerinin Statü Hukuku Kapsamında Olması Halinde İdari Yargının Görevli Olacağı )
DAVA ŞARTI YOKLUĞU ( İş Mahkemesinin Görevli Olması İçin Taraflar Arasında İş İlişkisi Bulunması Gerektiği - Somut Olayda Taraflar Arasında İş İlişkisi Bulunmaması Sebebiyle İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/Genel Mahkemeler Görevli Olacağından Davanın Görev Yönünden Dava Şartı Yokluğu Nedeni İle Usulden Reddi Yerine Esastan Reddine Karar Verilmesinin Bozma Sebebi Olduğu )"
1Y7.HD22.10.2015E. 2015/38084 K. 2015/20291"ÇİFTLİKTE AŞÇI OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( 50'den Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde veya İşletmelerinde 4857 S. K. Hükümlerinin Uygulanmayacağı - Davacının Ağırlıklı Olarak Aşçılık İşi İle Uğraştığı/İş Mahkemesinin Görevli Sayılması Gerektiği )
EMEKLİLİK SEBEBİYLE İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( Çiftlikte Aşçı Olarak Çalışan Davacının İşçilik Alacakları Talebi/50'den Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde veya İşletmelerinde 4857 S. K. Hükümlerinin Uygulanmayacağı - Davacının Ağırlıklı Olarak Aşçılık İşi İle Uğraştığı/İş Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )
TARIM VE ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( 50'den Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde veya İşletmelerinde 4857 S. K. Hükümleri Uygulanmayacağı - Bu İşçi İle İşveren Ararındaki Uyuşmazlığın İş Mahkemesi Yerine Görevli Hukuk Mahkemesine Çözümleneceği )
İŞÇİNİN TARIM İŞİNDE ÇALIŞIRKEN TARIM İŞİ SAYILMAYAN EK BİR GÖREVDE DE ÇALIŞMASI ( Tarım ve Orman İşletmelerindeki Bitki ve Hayvan Üretimi Bakım ve Yetiştirmesi Dışında Kalan İşlerin İş Kanununa Tabi Sayılacağı - İşçinin Yaptığı İşler Arasında Hangisinin Baskın Olduğu Açıklığa Kavuşturularak Görevli Mahkeme Belirleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( 50'den Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde veya İşletmelerinde 4857 S. K. Hükümlerinin Uygulanmayacağı - İşyerinde Sendika Örgütlenmesi Sonucu Toplu İş Sözleşmesi Bağıtlanmış İse Üye Sendika Üyesi İşçi İle İşveren Arasındaki Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görüleceği ) "
1Y13.HD14.10.2015E. 2014/36479 K. 2015/30000"İL ÖZEL İDARESİNİN AKARYAKIT DEPOSUNDAKİ EKSİKLİK NEDENİYLE AÇILAN DAVA ( Davalının Asıl Dava Davacısı Olan İl Özel İdaresi'nde İşçi Kadrosunda Çalıştığı Böylece Bu Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet Sözleşmesine Dayandığı - Bu Gibi Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalara İş Mahkemelerinde Bakılacağı )
GÖREV ( İl Özel İdaresinin Akaryakıt Deposundaki Eksiklik Nedeniyle Açılan Dava - Asıl Dava Davacısı İl Özel İdaresi İle Diğer Davalılar ve Birleşen Dava Davacısı Arasında Hizmet Sözleşmesinin Bulunmaması Mahkemenin Görevine Etkili Olmadığı )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İl Özel İdaresinin Akaryakıt Deposundaki Eksiklik Nedeniyle Açılan Dava - Davalının Asıl Dava Davacısı Olan İl Özel İdaresi'nde İşçi Kadrosunda Çalıştığı Böylece Bu Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet Sözleşmesine Dayandığı/Bu Gibi Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İş Mahkemelerinde Bakılacağı )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İl Özel İdaresinin Akaryakıt Deposundaki Eksiklik Nedeniyle Açılan Dava - Davalının Asıl Dava Davacısı Olan İl Özel İdaresi'nde İşçi Kadrosunda Çalıştığı Böylece Bu Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet Sözleşmesine Dayandığı/Bu Gibi Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalara İş Mahkemelerinde Bakılacağı )"
1Y22.HD9.7.2015E. 2015/14787 K. 2015/23536"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Kendine Ait Aracı Şirkete Kira Vererek Araçla Şirket Adına Şoför Olarak Çalışma/İş Mahkemesinin Görevli Olması - Davalı Kurum Tarafından Delil Olarak Sunulan Araçların Puantaj Formları İle Görev Formlarında Şoför Olarak Davacının İsmi Yazılı Olduğu/Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin İş Sözleşmesinden Kaynaklandığı Gözetileceği )
KENDİNE AİT ARACI ŞİRKETE KİRA VERME ( Araçla Şirket Adına Şoför Olarak Çalışma/İşçilik Alacakları İstemi/Görevli Mahkeme - Davalılar Arasında İmzalanan Hizmet Alım Sözleşmelerinin Konusu Kiralık Araç Çalıştırılması İşi İle İlgili Olup Davalı Kurum Tarafından Davacının Aracı İle Şirket Adına Çalıştığı Tespit Edildiği Bildirildiği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( İşçilik Alacakları İstemi - Davalılar Arasında İmzalanan Hizmet Alım Sözleşmelerinin Konusu Kiralık Araç Çalıştırılması İşi İle İlgili Olup Davalı Kurum Tarafından Davacının Aracı İle Şirket Adına Çalıştığı Tespit Edildiği Bildirildiği/Mahkemece Taraf Delilleri Toplanarak Sonuca Gidileceği )"
1Y22.HD23.2.2015E. 2015/3949 K. 2015/6874"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Genel Mahkemelerin Görevli Olması - Davacı Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Verdiği/Aylık Ücretleri Karşılığında Serbest Meslek Makbuzu Düzenlediği - Baroya Kayıtlı Avukat Olarak Çalıştığı/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Davacı Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Verdiği/Aylık Ücretleri Karşılığında Serbest Meslek Makbuzu Düzenlediği - Baroya Kayıtlı Avukat Olarak Çalıştığı/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
HUKUKİ VE EKONOMİK BAĞIMLILIK ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Davacı Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Verdiği/Baroya Kayıtlı Avukat Olarak Çalıştığı - Davacının Hukuki ve Ekonomik Olarak Davalıya Bağımlı Olmadığı - İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı )
GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Davacı Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Verdiği/Aylık Ücretleri Karşılığında Serbest Meslek Makbuzu Düzenlediği - Baroya Kayıtlı Avukat Olarak Çalıştığı/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı Gözetileceği )"
1Y9.HD19.2.2015E. 2015/603 K. 2015/7529"ÖDENMEYEN PRİM ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Mahkemece Davacının Salt Genel Müdür Olduğu Belirtilerek Görevsizlik Kararı Verilmesi Hatalı Olduğu - Davacı İşverene Bağımlı Çalışıyor İse Arada İş İlişkisi Bağımsız Çalışıyor İse Vekalet İlişkisi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi veya Ortak İse Kişi Organ Sıfatı İle Ortaklık İlişkisi Kapsamında Çalıştığı Kabul Edileceği )
GENEL MÜDÜR OLARAK ÇALIŞMA ( Ödenmeyen Prim Alacağının Tahsili İstemi - Davacı İşverene Bağımlı Çalışıyor İse Arada İş İlişkisi Bağımsız Çalışıyor İse Vekalet İlişkisi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi veya Ortak İse Kişi Organ Sıfatı İle Ortaklık İlişkisi Kapsamında Çalıştığı Kabul Edileceği/Davacının Salt Genel Müdür Olduğu Belirtilerek Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ödenmeyen Prim Alacağının Tahsili İstemi/Genel Müdür Olarak Çalışma - Davacı İşveren Bağımlı Çalışıyor İse Arada İş İlişkisi Bağımsız Çalışıyor İse Vekalet İlişkisi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi veya Ortak İse Kişi Organ Sıfatı İle Ortaklık İlişkisi Kapsamında Çalıştığı Kabul Edileceği Gözetilerek Sonuca Gidileceği )"
1Y22.HD16.2.2015E. 2014/21820 K. 2015/4834"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının Davalıya Ait İş Yerinde Damızlık Bölümünde Kümes Bakıcısı Olarak Çalıştığı - 50'den Az İşçi Çalıştırılan Tarım Ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Veya İşletmelerde İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/Davalı İş Yerinin Çalışan Sayısı Dikkate Alınarak İş Yerinde Elliden Fazla İşçinin Çalışıp Çalışmadığı Hususunun Araştırılacağı )
DAMIZLIK BÖLÜMÜNDE KÜMES BAKICISI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ( 50'den Az İşçi Çalıştırılan Tarım Ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Veya İşletmelerde İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı - Davalı İş Yerinin Çalışan Sayısı Dikkate Alınarak İş Yerinde Elliden Fazla İşçinin Çalışıp Çalışmadığı Hususu Araştırılarak Sonucuna Göre Görev Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İş Kanununa Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren Veya İşveren Vekilleri Arasında İş Sözleşmesinden Veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözülmesi Olduğu - 50'den Az İşçi Çalıştırılan Tarım Ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Veya İşletmelerde Bu Kanun Hükmünün Uygulanmayacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçi Sıfatını Taşımayan Kişinin Talepleriyle İlgili Davanın İş Mahkemesi Yerine Genel Görevli Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği - Davalı İş Yerinin Çalışan Sayısı Dikkate Alınarak İş Yerinde Elliden Fazla İşçinin Çalışıp Çalışmadığı Hususu Araştırılması Gerektiği )"
1Y9.HD12.2.2015E. 2013/9303 K. 2015/6160"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının İşyerinde Çalıştığının Sabit Olduğu/İş Görme Edimini Yerine Getirdiği ve Davacının İş Sözleşmesiyle Çalıştığı - Davacının İstemlerinin İş Kanunu Hükümlerine Göre Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( Tüm Tanık Anlatımlarında Davacının İşyerinde Çalıştığının Sabit Olduğu - İş Görme Edimini Yerine Getirdiği ve Davacının İş Sözleşmesiyle Çalıştığı Gözetilerek İşçilik Alacaklarıyla İlgili İstemlerinin İş Kanunu Hükümlerine Göre Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Karar Verilmesi Gerektiği )
ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Dosya İçeriğine Göre Davacı Davalıya Ait Unlu Mamuller Üretimi Yapılan İşyerinde Hamur Üretiminde Çalıştığı/Davacının Ortak Konumunda Bulunmadığı - Davacının İşçilik Alacaklarıyla İlgili İstemlerinin İş Kanunu Hükümlerine Göre Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulması Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Mahkemece Taraflar Arasında İş İlişkisi Bulunmadığı Gerekçesine Göre İş Mahkemesinin Görevli Olmayacağı - O Sebeple Kabule Göre Genel Mahkemeler Görevli Olacağından Görev Yönünden Davanın Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddi Yerine Esastan Reddinin Hatalı Olduğu )"
1Y4.HD28.1.2015E. 2014/5113 K. 2015/1079"SATIŞ MÜDÜRÜ OLAN DAVACININ İŞVEREN VEKİLİNE KARŞI AÇTIĞI DAVA ( Davalının Genel Müdür Olduğu - İş Mahkemelerinde Görüleceği )
GENEL MÜDÜRE KARŞI AÇILAN DAVA ( Davacının Satış Müdürü Olduğu - Davalının İşveren Vekili Olduğu/Davanın İş Mahkemelerinde Görüleceği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Satış Müdürü Olan Davacının İşveren Vekili Olan Genel Müdüre Karşı Dava Açtığı )
GÖREV ( Satış Müdürü Olan Davacının İşveren Vekili Olan Genel Müdüre Karşı Dava Açtığı - Davanın İş Mahkemelerinde Görüleceği )"
1Y21.HD27.1.2015E. 2014/23292 K. 2015/1386"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasına Dayanan/Uyuşmazlığın İş Mahkemeleri Tarafından Çözüme Bağlanamayacağı/Davanın Genel Hükümlere Göre Genel Mahkemelerde Sonuçlandırılması Gerektiği - Mahkemece Görevsizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ KAZASI ( Müteveffanın İşvereni Aleyhine Dava Açılmadığı - Uyuşmazlığın İş Mahkemeleri Tarafından Çözüme Bağlanamayacağı/Davanın Genel Hükümlere Göre Genel Mahkemelerde Sonuçlandırılması Gerektiği/Manevi Tazminat )
İŞ MAHKEMELERİNİN BAKMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Davalının Dava Dışı İşveren Şirketin Yetkili Temsilcisi ve İnşaatın Fenni Mesulü Olarak İşveren Vekili Sıfatına Sahip Olsa Dahi Bu Davalı Aleyhine Olayın Meydana Gelmesindeki Şahsi Kusuru Sebebiyle Dava Açıldığı - Uyuşmazlığın İş Mahkemeleri Tarafından Çözüme Bağlanamayacağı )
GÖREV ( Müteveffanın İşvereni Aleyhine Dava Açılmadığı - Davalının Dava Dışı İşveren Şirketin Yetkili Temsilcisi ve İnşaatın Fenni Mesulü Olarak İşveren Vekili Sıfatına Sahip Olsa Dahi Bu Davalı Aleyhine Olayın Meydana Gelmesindeki Şahsi Kusuru Sebebiyle Açılan Davanın Göre Genel Mahkemelerde Sonuçlandırılması Gerektiği )"
1Y21.HD22.1.2015E. 2014/18321 K. 2015/781"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıyla Davalı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Arasında Hizmet Akdi Diğer Bir Anlatımla İş İlişkisi Bulunmadığından Yasal Mevzuat Gereğince Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Değil Görevli Hukuk Mahkemesince Çözümleneceği )
HİZMET AKTİ BULUNMAMASI ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Manevi Tazminat - Davacıyla Davalı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Arasında Hizmet Akdi Diğer Bir Anlatımla İş İlişkisi Bulunmadığından Uyuşmazlığın Hukuk Mahkemesince Çözümleneceği )
GÖREV ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Manevi Tazminat - Davacıyla Davalı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Arasında Hizmet Akdi Diğer Bir Anlatımla İş İlişkisi Bulunmadığından Yasal Mevzuat Gereğince Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Değil Görevli Hukuk Mahkemesince Çözümleneceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Davacıyla Davalı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Arasında Hizmet Akdi Diğer Bir Anlatımla İş İlişkisi Bulunmadığından Davanın Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )"
1Y9.HD20.1.2015E. 2013/7528 K. 2015/1421"ESNAF VE SANATKARLAR YASASINA GÖRE İŞ KANUNU'NA TABİ OLMA ( 5362 S. Yasada Esnaf ve Sanatkâr Faaliyeti Kapsamında Kalan İşyerinde Üç Kişinin Çalışması Halinde İşyerinin İş Kanunu Kapsamı Dışında Kaldığı - Maddede Üç İşçi Yerine “Üç Kişi”den Söz Edildiği/Bedeni Gücü İle Çalışan Esnaf Dahil Çalışan Sayısının Üçü Aşması Durumunda İşyerinin İş Kanununa Tabi Olacağı )
İŞ KANUNU'NA TABİ OLMA ( 5362 S. Esnaf ve Sanatkârlar Yasasına Göre İşinde Bedeni Gücü İle Çalışmakta Olan Esnaf Dahil Olmak Üzere Toplam Çalışan Sayısının Üçü Aşması Durumunda İşyerinin 4857 S. Yasaya Tabi Olacağı )
ÇALIŞAN SAYISININ ÜÇÜ AŞMASI ( 5362 S. Esnaf ve Sanatkârlar Yasasına Göre İşinde Bedeni Gücü İle Çalışmakta Olan Esnaf Dahil Olmak Üzere Toplam Çalışan Sayısının Üçü Aşması Durumunda İşyerinin İş Kanununa Tabi Olacağı/Maddede Üç İşçi Yerine “Üç Kişi”den Söz Edildiği Gözetileceği )"
1Y9.HD29.12.2014E. 2014/37782 K. 2014/40709"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Sendikada Hukuk Müşaviri Olarak Çalıştığı/Davacının Mahkemelere Verdiği Dilekçelerle Sendikadan İstifa Ettiğinin Beyan Edildiği - Dilekçelerin İçeriğinden Davacının Davalı İşyerinden İstifa Beyanı Olarak Değerlendirilmemesi Gerektiği/İş Akdinin Davalı Tarafından Sona Erdirildiği - Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazandığı )
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ( Bakiye Süre Ücret Talebi/Avukatlık Sözleşmesinin1 Yıl Süreli Olarak Düzenlendiği ve Taraflar Bildirimde Bulunmadığı Takdirde 1 Yıl Daha Uzamış Sayılacağının Öngörüldüğü - İş Kanunu'na Göre Yapılan İşin Niteliği Dikkate Alındığında Sözleşmenin Belirli Süreli Yapılması ve Belirli Süreli Olarak Uzaması İçin Objektif ve Esaslı Bir Neden Olmadığı/Sözleşmenin Belirsiz Süreli Olduğu - Bakiye Süre Ücreti Talep Edilemeyeceği )
BAKİYE SÜRE ÜCRETİ ( Avukatlık Sözleşmesi/İşin Niteliği Dikkate Alındığında Belirli Süreli İş Sözleşmesi Bulunmadığı - Sözleşmenin Belirsiz Süreli Olması Nedeniyle Davacının Bakiye Sözleşme Süresine Dair Ücret Talep Edemeyeceği )
AVUKATIN DOSYALARDAN İSTİFA ETMESİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi/Sunulan Dilekçelerin İçeriğinden İşyerinden İstifa Beyanı Olarak Değerlendirilmemesi Gerektiği- Davacının İş Sözleşmesinin Davalı İşveren Tarafından Tarafından Sona Erdirildiği/Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanıldığı )"
1Y22.HD15.12.2014E. 2013/27498 K. 2014/35496"İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA REKABET YASAĞINA AYKIRILIKTAN KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davaya Bakma Görevinin Ticaret Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağına Aykırılıktan Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat - Görevli Mahkemenin Ticaret Mahkemesi Olduğu/Mahkemece Görevsizlik Sebebiyle Davanın Usulden Reddedileceği )
TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağına Aykırılıktan Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu Gözetileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT / GÖREVLİ MAHKEME ( İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağına Aykırılıktan Kaynaklı - Davanın Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )"
1Y9.HD11.12.2014E. 2014/34679 K. 2014/37998"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının Davalı Vakıf Üniversitesinde Üstlendiği Görevi Davalı Üniversite İle Yaptığı ve Tarafların Görev ve Sorumluluklarının 4857 Sayılı Kanun Hükümleri Doğrultusunda Belirlendiği Üç Ayrı Sözleşme Gereği Yürüttüğü - Uyuşmazlığın Adli Yargı Yolunda ve İş Mahkemesinde Çözülmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( Davacının Görevini Yürüttüğü Sözleşmenin Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğine İstinaden Yapıldığı - Sözleşmeye Göre Davalı İle Davacı Arasındaki İlişki Özel Hukuk Kurallarına Göre Belirlenen Özel Hukuk İlişkisi Olup Uyuşmazlığın Adli Yargı Yolunda Çözülmesi Gerektiği )
VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN BAĞLI OLDUĞU HÜKÜMLER ( Mali ve İdari Konuları Dışındaki Akademik Çalışmaları Öğretim Elemanlarının Sağlanması ve Güvenlik Yönlerinden Devlet Eliyle Kurulan Yükseköğretim Kurumları İçin Anayasada Belirtilen Hükümlere Tabi Olmasının Davacının İş Sözleşmesi İle Çalışma Olgusunu Ortadan Kaldırmayacağı )
GÖREV ( Davacının Davalı Vakıf Üniversitesinde Üstlendiği Görevi Davalı Üniversite İle Yaptığı ve Tarafların Görev ve Sorumluluklarının 4857 Sayılı Kanun Hükümleri Doğrultusunda Belirlendiği Sözleşmenin Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğine İstinaden Yapıldığı - Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Çözülmesi Gerektiği )"
1Y22.HD8.12.2014E. 2014/32234 K. 2014/34691"GÖREVLİ MAHKEME ( Kıdem Tazminatı İstemi - Görev Hususunun Kamu Düzeninden Olduğu Ve Mahkemenin Görevli Olup Olmadığını Resen İncelemesi Gerektiği )
İŞYERİNİN ESNAF NİTELİĞİNDE OLMASI ( İhbar Tazminatı İstemi - Davalının İşletmesinin Esnaf İşletmesi Olup Olmadığının Tespiti İçin Kanun Değişikliği Yapılan Tarih Öncesi Dönem İçin Davalının Geçimini Münhasıran Davalı İşletmeden Karşılayıp Karşılamadığı Bu Dönemde Başka Bir Yerden Geliri Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
İŞÇİNİN İŞ KANUNU KAPSAMINDA KALMASI ( Fazla Çalışma Alacağı İstemi - Davalının Kanun Kapsamında Esnaf Olmadığının Anlaşılması Halinde O Döneme İlişkin Olarak Davacının 4857 S. İş Kanunu Kapsamında Olduğu Kabul Edilerek Varsa Alacaklarının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİ ( İhbar Tazminatı İstemi - Davalının İşletmesinin Esnaf İşletmesi Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği/Kanun Değişikliği Sonrasındaki Dönem İçin İse İşyerinde Çalışan Kişi Sayısı ve Davalı İşverenin de Bedeni Çalışması Bulunup Bulunmadığı Tespit Edilerek Farklı Bir Durumun Ortaya Çıkması Durumunda Davacının 4857 S. K. Kapsamında Olup Olmamasına Göre Ayrı Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği )"
1Y7.HD4.12.2014E. 2014/13995 K. 2014/22031"HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı Tarafça Taraflar Arasındaki İş Sözleşmesinin Hitamından Sonra Davacıya Ait Belgenin Davalı Tarafça Usulsüz Kullanılması Sonucu Oluşan Zarar Bakımından Tazminat Talepli Olarak İcra Takibi Yapıldığı - İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonraki Dönemle İlgili Zarar Tazminine İlişkin Talebin İş Mahkemesinin Görevi Dışında Kaldığı/Genel Mahkemeler Görevli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İş Kanununa Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren Veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden Veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözülmesi Olduğu - İşçi Sıfatını Taşımayan Kişinin Talepleriyle İlgili Davanın İş Mahkemesi Yerine Genel Görevli Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görev Alanının Dışında Kaldığı - Davacının Talebinin İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Ait Haksız Fiile Dayalı Tazminat Talebinin Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekirken İşin Esası Hakkında Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )"
1Y21.HD2.12.2014E. 2014/20804 K. 2014/25939"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle/Uyuşmazlığın İş Kanunu Kapsamında Kalmadığı - Davacının Çalıştığı Deniz Taşıtının ve Bu Taşıta Sahip İşverenin Deniz İş Kanunu Kapsamında Kalıp Kalmadığı Hususunda Deniz İş Kanunu 1. Maddesindeki Unsurlara Göre Araştırılma Yapılmasının Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davacılar Murisinin Türk Bayraklı ve Türk Gemi Siciline Kayıtlı Bulunan Deniz Taşıtında Kaptan Olarak Çalıştığı/Bu Nedenle Uyuşmazlığın İş Kanunu Kapsamında Kalmadığı - Deniz Taşıtının ve Bu Taşıta Sahip İşverenin Deniz İş Kanunu Kapsamında Kalıp Kalmadığı Hususunda Gerekli Araştırma Yapılmasının Gerektiği/Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Manevi Tazminat Davası )
DENİZ İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI ( Davacının Çalıştığı Eksvaekskavatörlü Tarama Dubasının 100 Grostonu Geçmeyen Bir Tekne Olmaması Halinde Davacının Çalıştığı Dönemde Davalı Donatan-İşletene Gemilerin Toplam 100 Grostonu Geçip Geçmediğinin Araştırılmasının Gerektiği/Toplamlarının 100 Grostonu Geçmemesi Durumunda Davalının Çalıştırdığı Gemi Adamı Sayısının 5 Kişiden Fazla Olup Olmadığının Araştırılacağı - Eksik İnceleme Yapıldığı )"
1Y7.HD13.11.2014E. 2014/9899 K. 2014/20785"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İşçinin İş Sözleşmesinin İçeriğinde Tahkim Şartının Bulunmasının Fazla Mesai ve Yıllık İzin Ücretlerinin Ödenmediğine İlişkin Alacakları Konusunda Tahkime Başvurma Zorunluluğu Doğurmayacağı - İşçinin Bizzat Sözleşme İçeriğinde Öngörülen Tahkim Şartı İle Bağlı Olmayacağı )
ANTRENÖRÜN İŞÇİ NİTELİĞİ ( Sporcunun Başarısı İçin Bilimsel Bilgileri Spor Becerileri ve Stratejisi İle Birleştirip Onu Aktif Spora Hazırlayan Spor Kulübü Antrenörünün İş Kanunu Kapsamında İşçi Olarak Kabulü Gerektiği )
GÖREV ( Antrenör İle Kulüpleri İşveren Arasındaki İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarının İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği - Açık Bir Yasal Düzenleme Dışında İş Sözleşmesinde Öngörülen Tahkim Şartının İş Mahkemesinin Görevini Ortadan Kaldırmayacağı )
TAHKİM ŞARTI ( Açık Bir Yasal Düzenleme Dışında İş Sözleşmesinde Öngörülen Tahkim Şartının İş Mahkemesinin Görevini Ortadan Kaldırmayacağı - İşçinin Bizzat Sözleşme İçeriğinde Öngörülen Tahkim Şartı İle Bağlı Olmayacağı )"
1Y7.HD28.10.2014E. 2014/10820 K. 2014/19613"MADDİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( İş Mahkemelerinin Görev Alanı - İşçiyle İşveren veya İşveren Vekili Arasında İş Aktinden veya İş Kanunu'na Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının İş Mahkemelerinde Çözümleneceği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI ( Maddi Zararın Tazmini İstemi - İşçiyle İşveren veya İşveren Vekili Arasında İş Aktinden veya İş Kanunu'na Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının İş Mahkemelerinde Çözümleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Maddi Zararın Tazmini İstemi - Davacıyla Davalı Arasında İş Akdi Bulunmadığı ve Uyuşmazlığın 4857 Sayılı İş Kanunu'ndan Kaynaklanmadığı Anlaşıldığından Mahkemece Bu Maddi ve Hukuki Olgular Gözetilerek Davaya Bakmaya İş Mahkemesi Değil Genel Mahkemeler Görevli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
1Y10.HD20.10.2014E. 2013/23214 K. 2014/19950"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Murisin Vefatından Sonra Banka Kartı Vasıtasıyla Çekilen Aylıklar Nedeniyle Oluşan Zararın Tahsili İçin Kurumca Takip Başlatıldığı/Görevli Mahkeme Belirlenirken Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Hangi Hukuki Sebebe Dayandığına Bakılacağı - Haksız Fiilden Kaynaklanan Uyuşmazlık Konusunda Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Ele Alınacağı/Belirtilen Hukuki ve Fiili Durumlar Işığında Uyuşmazlığın Haksız Fiilden Kaynaklandığı - Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanmadığı/İş Mahkemesinin Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )
UYGULANACAK KANUN ( Uyuşmazlığın Sosyal Güvenlik Hukundan Kaynaklanmadığı/Davada 506 ve 5510 Sayılı Kanunların Uygulama Yeri Olmadığı /Uyuşmazlığın Bu Kanunların Uygulanmasından Kaynaklandığını Ortaya Koyacak Başka Bir Hüküm Olmadığı - Genel Mahkemede Görüleceği )
MURİSİN VEFATINDAN SONRA BANKA KARTINDAN ÇEKİLEN AYLIKLAR ( Kurumun Oluşan Zararın Tahsili İçin Takip Başlattığı - İcra Takibine Vaki İtirazın İptali Davası/Uyuşmazlığın Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği - Görevli Mahkeme )"
1Y21.HD13.10.2014E. 2014/13859 K. 2014/19523"ZARARLANDIRICI OLAYDA VEFAT EDEN ŞAHSIN YAKINLARININ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Davalının Kazalı İşçinin İşvereni Olmadığı/Davanın Haksız Fiil Nedeniyle Uğranılan Zararın Giderilmesine Yönelik Olduğu - İş Kanunundan Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığından Davaya Genel Mahkemelerde Bakılacağı )
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI ZARAR ( Zararlandırıcı Olayda Vefat Edenin Yakınlarının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi - Davalının Kazalı İşçinin İşvereni Olmadığından İş Kanunundan Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Davanın Haksız Fiil Nedeniyle Uğranılan Zararın Giderilmesine Yönelik Olduğu - Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Zararlandırıcı Olayda Vefat Edenin Yakınlarının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi - Davalının Kazalı İşçinin İşvereni Olmadığından İş Kanunundan Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Davanın Haksız Fiil Nedeniyle Uğranılan Zararın Giderilmesine Yönelik Olduğundan Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu - Mahkemece Davanın Esasına Girilmesinde İsabet Bulunmadığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Zararlandırıcı Olayda Vefat Eden Şahsın Yakınların - Davalının Kazalı İşçinin İşvereni Olmadığından İş Kanunundan Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gerektiği Gözetilerek “Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddi” Kararı Verileceği - Mahkemece İşin Esasına Girilmesinin Doğru Olmadığı )
DAVA ŞARTI ( Zararlandırıcı Olayda Vefat Edenin Yakınlarının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi - Davalının Kazalı İşçinin İşvereni Olmadığından İş Kanunundan Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gerektiği Gözetilerek Açılan Davaların “Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddi” Kararı Verileceği )"
1Y10.HD29.9.2014E. 2014/17406 K. 2014/18859"YERSİZ ÇEKİLEN AYLIKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( İtirazın İptali İstemi - Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki İle Çekişmenin Niteliği ve Dayandığı Hukuki Sebep Dikkate Alındığında Davanın Yasal Dayanakları 5434 S. Yasa 6098 S. Kanunun 49 ve Devamı İle 6098 S. Kanunun 77 ve Devamı Md.leri Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Yersiz Çekilen Aylıklarının Tahsili İstemi - Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki İle Çekişmenin Niteliği ve Dayandığı Hukuki Sebep Dikkate Alındığında Davanın Yasal Dayanakları 5434 S. Yasa 6098 S. Kanunun 49 ve Devamı İle 6098 S. Kanunun 77 ve Devamı Md.leri Olduğu/5510 S. Kanunun Uygulama Yeri Olmadığından Sınırlı Yetki İle Donatılmış İş Mahkemelerinin Görevi Bulunmadığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yersiz Çekilen Aylıklarının Tahsili İstemi - Davaya Konu Uyuşmazlıkta 5510 S. Kanunun Uygulama Yeri Olmadığından Sınırlı Yetki İle Donatılmış İş Mahkemelerinin Görevi Bulunmadığı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Yersiz Çekilen Aylıklarının Tahsili İstemi - Davaya Konu Uyuşmazlıkta 5510 S. Kanunun Uygulama Yeri Olmadığından Sınırlı Yetki İle Donatılmış İş Mahkemelerinin Görevi Bulunmadığı/Bu Tür Davaların Genel Görevli Mahkemelerde Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )"
1Y9.HD22.9.2014E. 2012/27482 K. 2014/27539"İŞYERLERİNDE GEREKLİ SAYIDA ÖZÜRLÜ ÇALIŞTIRILMAMASI SEBEBİYLE İDARİ PARA CEZASI ( İtirazın İptali Davası - İşverenin İş Kanuna Uymamasından Kaynaklanan Uyuşmazlığın Gerek 4857 S. Yasanın 1. Md.si Gerekse 5521 S. Kanunun 1. Md.sine İşçi İle İşveren veya Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Yasalarından Kaynaklandığını Kabul Etmek Mümkün Olmadığı )
İŞVERENE İDARİ PARA CEZASI KESİLMESİ ( İtirazın İptali Davası - Yasanın Açık Hükmüyle Belirlenen İdari Para Cezasının Genel Esaslara Göre Tahsili Öngörüldüğünden Bu Paraların Tahsili Aşamasındaki İtirazın İptali Davalarının Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme - İşverenin İş Kanuna Uymamasından Kaynaklanan Uyuşmazlığın Gerek 4857 S. Yasanın 1. Md.si Gerekse 5521 S. Kanunun 1. Md.sine İşçi İle İşveren veya Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Yasalarından Kaynaklandığını Kabul Etmek Mümkün Olmadığı/Bu Paraların Tahsili Aşamasındaki İtirazın İptali Davalarının Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği )
İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE İŞVERENLERE İDARİ PARA CEZASI KESİLMESİ ( Görevli Mahkeme - Yasanın Açık Hükmüyle Belirlenen İdari Para Cezasının Genel Esaslara Göre Tahsili Öngörüldüğünden Bu Paraların Tahsili Aşamasındaki İtirazın İptali Davalarının Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği/Bu İtibarla Mahkemece Davaya Bakma Görevinin Genel Mahkemeler Olduğu )"
1Y4.HD17.9.2014E. 2014/9855 K. 2014/11871"RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( İşçilik Alacakları - Davacı Eldeki Davada Mahkemece Davalı Şirketten Tahsiline Karar Verilen İşçilik Alacaklarının Davacı Tarafından Ödenmesi Nedeniyle Ödediği Tazminatın Asıl Borçlu Bulunan Davalı Şirketten Rucuan Tazminini İstediği/Yanlar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığı )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Rücuan Tazminat İstemi - Yanlar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığı/Yerel Mahkemece İşin Esası Hakkında İnceleme Yapılıp Varılacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerekirken Yerinde Olmayan Gerekçe ve Yanılgılı Değerlendirmeyle Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Olmadığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçilik Alacaklarının Ödenmesi Nedeniyle Rücuan Tazminat İstemi - Yerel Mahkemece İşçi Sayılan Kimselerle İşveren ve Vekilleri Arasında İş Akdinden Kaynaklanan veya İş Kanunu'na Dayanan Her Türlü Hak ve İddiadan Doğan Hukuki Uyuşmazlığın İş Mahkemesi'nde Çözümleneceği/Yanlar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığından Görevsizlik Kararının Doğru Olmadığı )
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ BULUNMAMASI ( İşçilik Alacaklarının Ödenmesi Nedeniyle Rücuan Tazminat İstemi - Yerel Mahkemece İşin Esası Hakkında İnceleme Yapılıp Varılacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerekirken Yerinde Olmayan Gerekçe ve Yanılgılı Değerlendirmeyle Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Olmadığı )"
1Y9.HD16.9.2014E. 2014/22461 K. 2014/26777"İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN MESLEKTE YÜKSELME SINAVLARININ İPTALİ DAVASI ( Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanununun Uygulamasından Doğan Uyuşmazlıkların İş Davalarına Bakmakla Görevli ve Yetkili Mahkemede Görüleceği - Kanunun Yedinci ve Onbirinci Bölümlerinin Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıklar İçin Görevli Makamın Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİ ( Açılacak Her Davanın Davanın Açıldığı Tarihte Davalının İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyerinin Bulunduğu Mahkemenin Yetkili Olduğu - İş Mahkemesinin Yetkisine Aykırı Sözleşmenin Muteber Olmayacağı )
YETKİ SÖZLEŞMESİYLE İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİNİ DEĞİŞTİRME ( İş Mahkemesinin Genel Yetki Kurallarına Aykırı Yetki Sözleşmenin Muteber Olmadığı - İşe İade Davalarında Tahkim Sözleşmelerinin Uygulanabileceği )"
1Y7.HD15.9.2014E. 2014/15651 K. 2014/17214"YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN KAÇAK VE USULSÜZ ÇALIŞTIRILMASI ( Davalıya İdari Para Cezası Kesildiği - İdari Para Cezaları Genel Esaslara Göre Tahsil Edileceğinden Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Mahkemelerin Görevli Sayılacağı )
İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİ ( Yabancı Uyruklu Kişilerin Kaçak ve Usulsüz Çalıştırılması Sebebiyle İdari Para Cezası Kesildiği - İdari Para Cezalarının Genel Esaslara Göre Tahsil Edileceği/Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Sözleşmesinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının İş Mahkemelerinde Çözümleneceği )
GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ ( Yabancı Uyruklu Kişilerin Kaçak ve Usulsüz Çalıştırılması Sebebiyle İdari Para Cezası Kesildiği - İdari Para Cezalarının Genel Esaslara Göre Tahsil Edileceği/Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği )"
1Y9.HD10.9.2014E. 2012/16961 K. 2014/26011"RÜCUEN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davacı Bedaş İle Teiaş Arasında Asıl-Alt İşveren İlişkisi Bulunmadığı - Rücuan Tazminat Davasına Konu Olan İşçi İle Davalı Teiaş Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığı/İş Mahkemelerinin Görevine Giren Bir Durum Bulunmadığından Davanın Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ BULUNMAMASI ( Rücuan Alacağın Tahsili - İş Mahkemelerinin Görevine Giren Bir Durum Bulunmadığından Davanın Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREV ( Rücuen Alacağın Tahsili - Davacı Bedaş İle Teiaş Arasında Asıl-Alt İşveren İlişkisi Bulunmadığı - Rücuan Tazminat Davasına Konu Olan İşçi İle Davalı Teiaş Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığı/Davanın Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )"
1Y9.HD9.9.2014E. 2012/31209 K. 2014/25989"KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Avukatlık Sözleşmesi - Davacının İşin Başka Bir Avukata Devredebileceğinin Yazılı Olduğu/Sözleşme Hükümleri İncelendiğinde Davacı Avukatın Davalılara Hukuki ve Kişisel Olarak Bağımlı Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ ( Kıdem Tazminatı Talebi - Sözleşme Hükümleri İncelendiğinde Davacı Avukatın Davalılara Hukuki ve Kişisel Olarak Bağımlı Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Avukatlık Sözleşmesi - Vekalet İlişkisi Nedeni İle Uyuşmazlığın Genel Mahkemede Çözümlenmesi Gerektiğinden Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
VEKALET SÖZLEŞMESİ ( Görevli Mahkeme - Davacının Tevkil Yolu İle Avukat Çalıştırması ve Aldığı İşi Takip Etmemesi veya Haksız İstifa Etmesi Halinde Aldığı Gideri ve Ücreti İade Etme Zorunluluğunun Bulunması Bağımsız Çalıştığının ve Arada Vekalet İlişkisinin Olduğunun Açık Göstergeleri Olduğu/Vekalet İlişkisi Nedeni İle Uyuşmazlığın Genel Mahkemede Çözümlenmesi Gerektiği )
İŞ İLİŞKİSİ ( Vekalet Sözleşmesi - Aylık Ücret Öngörülmesi Süre Sınırlaması ve Avukatın Başka İşler Almaması Arada Hukuki ve Kişisel Bağımlılığın Olduğu Taraflar Arasında İş İlişkisi Olduğunu Göstermeye Yeterli Kriterler Olmadığı )"
1Y9.HD8.9.2014E. 2014/25708 K. 2014/25682"İŞ MAHKEMESİ ( İş Kanununa Göre İşçi Sayılan Kişilerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanununa Dayanan Her Tür Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu - İşçi Sıfatı Taşımayan Kişinin Talepleri Hakkında İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı )
İŞÇİ SIFATI TAŞIMAYAN KİŞİNİN TELEPLERİ ( Aralarında İş Akdi Bulunmayan Davacı ve Davalı Arasında Görülmekte Olan Davanın İş Mahkemesinin Görevinde Olmadığı - Davanın Genel Görevli Mahkemelerde Görülmesi Gereği )"
1Y22.HD8.9.2014E. 2014/16548 K. 2014/23028"KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Çalışılan İş Yerinin 4857 Sayılı Kanunun 4. Md.si Kapsamında Bulunup Bulunmadığı İrdelenerek Mahkemenin Görevli Olup Olmadığı Hususu Tartışılmadan Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kıdem Tazminatı İstemi - Tarım ve Orman İşletmelerindeki Bitki ve Hayvan Üretimi Bakım ve Yetiştirmesi Dışında Kalan İşlerin 4857 Sayılı Kanun'a Tabi Olduğu )
TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ ( Görevli Mahkeme - Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Çalışanların Kanun Kapsamına Girmeyeceği )
İŞ KANUNUN KAPSAM ALANI ( Tarım ve Hayvancılık İşleri - Yapıldığı İşyerlerinde Çalışanların Kanun Kapsamına Girmeyeceği/Çalışılan İş Yerinin 4857 Sayılı Kanunun 4. Md.si Kapsamında Bulunup Bulunmadığı İrdelenerek Mahkemenin Görevli Olup Olmadığı Hususu Tartışılmadan Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
1Y11.HD30.6.2014E. 2014/9330 K. 2014/12379"KAR PAYI ALACAĞI VE İŞÇİLİK ALACAKLARININ BİRLİKTE TALEP EDİLMESİ ( Davacının Model Tasarımcısı ve Personel İdari İşler Üretim Sorumlusu Olarak Hizmet Akdiyle Çalıştığı/Kar Payı Dışındaki Kalemlerin İşçi Alacağı Olduğu - Kar Payı Alacağının Ücret Alacağı Kapsamında Değerlendirileceği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
KAR PAYININ ÜCRET ALACAĞI NİTELİĞİ ( İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Davacının Model Tasarımcısı ve Personel İdari İşler Üretim Sorumlusu Olarak Hizmet Akdiyle Çalıştığı/Kar Payı Dışındaki Tüm Kalemlerin İşçi Alacağı Olduğu - Kar Payı Alacağının Süregelen Yargısal Kararlara Göre Ücret Alacağı Kapsamında Değerlendirileceği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y21.HD10.6.2014E. 2014/2149 K. 2014/13345"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının İşveren Veya İşveren Vekili Olup Olmadığının Tespit Edilip Görevli Mahkemenin Belirlenmesinin Gerektiği/Kişisel Kusuru Bulunmayan İşveren Vekiline Bu Sıfatla Husumet Yöneltilemeyeceği - Ceza Mahkemesi Tarafından Alınan Kusur Raporunun Hukuk Hakimini Bağlamayacağı/Maddi ve Hukuki Olgular Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davalının İşveren Veya İşveren Vekili Olup Olmadığının Tespitinin Gerektiği/İşveren Veya Vekili Olmadığının Tespiti Halinde Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu - İş Mahkmelerinin Görevli Olmadığı/İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
İŞVEREN VEKİLİNİN İŞ KAZALARINDAN SORUMLULUĞU ( Zararlandırıcı Olayın Meydana Gelmesinde Kişisel Kusuru Bulunmayan İşveren Vekilinin Bu Sıfatla Hukuki Sorumluluğuna Gidilemeyeceği/Kişisel Kusuru Bulunmayan İşveren Vekiline Yalnız Bu Sıfat Sebebiyle Husumet Yöneltilemeyeceği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
KUSUR RAPORU ( İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Olaya Neden Oldukları İleri Sürülen Kişi veya Kişilerin Kusur Oranlarının Kesin Olarak Tespitinin Maddi ve Manevi Tazminat Miktarını Doğrudan Etkilediği İçin Önem Taşıdığı - Ceza Mahkemesince Alınan Kusur Raporunun Hukuk Hakimini Bağlamayacağı Dikkate Alınarak Konunun İşçi Sağlığı ve Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişiler Tarafından Değerlendirlmesinin Gerektiği )
CEZA MAHKEMELERİNCE ALINAN KUSUR RAPORU ( Hukuk Hakimini Bağlamayacağı - İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
1Y9.HD5.6.2014E. 2014/15697 K. 2014/18318"YAZLIK EVDEKİ BAHÇE BAKIM İŞÇİSİ ( İşçilik Alacakları İstemi - Yapılan İşin Güvenlik ve Bekçilik Ağırlıklı Olduğu/Ücret ve Bağımlılık Unsurları İtibariyle İşçi Statüsünde Bulunduğu/İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Yapılan İşin Güvenlik ve Bekçilik Ağırlıklı Olduğu - Davacının Yaz Kış Sürekli Yazlıkta Kaldığı Ücret ve Bağımlılık Unsurları İtibariyle İşçi Statüsünde Bulunduğu/İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Yazlık Evdeki Bahçe Bakım İşçisinin İşçilik Alacakları İstemi - Yapılan İşin Güvenlik ve Bekçilik Ağırlıklı Olduğu/Ücret ve Bağımlılık Unsurları İtibariyle İşçi Statüsünde Bulunduğu/İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
GÜVENLİK VE BEKÇİLİK AĞIRLIKLI ÇALIŞAN İŞÇİ ( İşçilik Alacakları İstemi - Davacının Yaz Kış Sürekli Yazlıkta Kaldığı Ücret ve Bağımlılık Unsurları İtibariyle İşçi Statüsünde Bulunduğu/İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
1Y7.HD29.5.2014E. 2014/3333 K. 2014/11688"İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN İADESİ AMACIYLA YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Türkiye İş Kurumu Tarafından İşçiye Karşı Takip Yapıldığı - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN İŞÇİYE YAPILAN TAKİP ( İtirazın İptali Davası/İşsizlik Ödeneğinin İadesi Amacıyla Takip Yapıldığı - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Takibin İşsizlik Ödeneğinin İadesi Amacıyla Türkiye İş Kurumu Tarafından İşçiye Karşı Başlatıldığı - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşsizlik Ödeneğinin İadesi Takibine İtirazın İptali Davasının İş Mahkemelerinde Görüleceği )"
1Y7.HD27.5.2014E. 2014/6636 K. 2014/11422"İŞ AKDİNİN HAKSIZ OLARAK FESHEDİLMESİ ( Görevli Mahkeme - Hukuksal Nitelikçe Aynı Zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Sıfatı Bulunan Murahhas Müdürler İle Ortaklık Arasında Vekalet İlişkisi Bulunmasına Göre Davayı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Ele Almak Gerektiği )
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İŞ AKDİNİN HAKSIZ OLARAK FESHEDİLMESİ ( Görevli Mahkeme - Davacının Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Olması Sebebi İle Taraflar Arasındaki İlişki Ticaret Kanununda Düzenlendiğinden Bu Davaya Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği )
TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TİCARET KANUNU'NDA DÜZENLENMESİ ( Görevli Mahkeme - Davacının Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Olması Sebebi İle Taraflar Arasındaki İlişki Ticaret Kanununda Düzenlendiğinden Bu Davaya Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği Halde Mahkemece İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılarak İşin Esasına Girilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Yönetim Kurulu Üyesinin İş Akdinin Haksız Olarak Feshedilmesi - Hukuksal Nitelikçe Aynı Zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Sıfatı Bulunan Murahhas Müdürler İle Ortaklık Arasında Vekalet İlişkisi Bulunmasına Göre Davayı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Ele Almak Gerektiği/Davaya Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği )"
1Y4.HD21.5.2014E. 2014/6049 K. 2014/8284"İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖDENİLEN TAZMİNATIN KUSURLULARDAN RÜCUEN TAZMİNİ DAVASI ( Hangi Davalara İş Mahkemesinin Bakacağının Kanunda Belirlenmiş Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği - Genel Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI ( İş Kazası Nedeniyle Ödenmek Zorunda Kalınan Tazminatın Kusurlulardan Rücuen Tazmini Talebi - Eldeki Davanın İş Mahkemelerinin Görevine Girmediği/Rücuen Tazminat/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğunun Kabulü )
DAVALI MEMURDAN RÜCUEN TAZMİN TALEBİ ( İş Kazası Nedeniyle Ödenmek Zorunda Kalınan Tazminatın Kusurlulardan Rücuen Tazmini Talebi - İş Mahkemesinin Görevine Girmediği Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinin Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"
1Y22.HD15.4.2014E. 2013/8100 K. 2014/8152"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVASI (Dolmuşçu Olarak Çalışan Davacının İşçilik Alacakları Talebi/Davacının Esnaf ve Sanatkar Statüsünde Olup Olmadığının Tespiti Gereği - Esnaf Statüsünde Bulunması Halinde Görevsizlik Kararı Verileceği/Kamu Düzeni)
DAVACININ ESNAF VE SANATKAR STATÜSÜNDE BULUNUP BULUNMADIĞININ TEPSİTİ (Davacının Dolmuşçu Olarak Çalışmaktayken İş Aktinin Feshedildiği - Mahkemece İşyerinin Esnaf ve Sanatkar İşyeri Olup Olmadığının Araştırılacağı/Görevsizlik Kararı)
İŞ KANUNU KAPSAMININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ (Esnaf ve Sanatkar Statüsünde Bulunanların 4857 S.K. Kapsamında Değerlendirilemeceği - Davalının Geçimini Münhasıran Dolmuşçuluktan Sağlayıp Sağlamadığının Araştırılacağı/Esnaf İşyeri)
DAVALIYA AİT VERGİ KAYITLARININ İNCELENMESİ (Davacının İş Kanunu Kapsamında Olup Olmadığının Mahkemece Araştırılacağı)
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI (Davacının Çalışmasını Sermayesi ile Birlikte Bedeni Çalışmasına Dayandırıp Dayandırmadığının Araştırılacağı - Kıdem ve İhbar Tazminatı/İş Kanunu Kapsamının Tespiti Gereği/Esnaf/İşçi Alacağı)"
1YHGK19.3.2014E. 2013/9-1038 K. 2014/327"İŞE GİRERKEN VERİLEN TEMİNAT SENEDİNİN DAHA SONRADAN İCRA TAKİBİNE KONULMASI ( Menfi Tespit Talebi - Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunduğundan Eldeki Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği/Görevsizlik Kararının Hatalı Olduğu/Özel Daire Bozma Kararına Uyulması Gerektiği/Görev )
TARAFLAR ARASINDA İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİ BULUNDUĞU ( SSK Hizmet Cetveli İncelendiğinden Bir Günlük Çalışma Kaydına Rastlanılmış Olduğu - Dava Konusu Senedin İş Aktinden Kaynaklandığının Kabulü/Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Değerlendirilmesi Gereği/Esasa Girileceği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın İş Aktinden Kaynaklandığının Kabulü - SSK Hizmet Çevelinde Bir Günlük Çalışma Kaydı Bulunduğu/Davacının Yaptığı İşin Niteliği de Gözetildiğinde Dava Konusu Senedin İşçi ile İşveren Arasındaki İş Aktinden Kaynaklandığının Kabulü Gereği )"
1YHGK19.3.2014E. 2013/22-1201 K. 2014/373"BANKA ZARARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Gerek 4603 S. Kanunun 5.Md.si Gerekse 5521 S. Kanunun 1.Md.si TTK'ndaki Görev Hükmünün Aksine ve Öncelikle Uygulanması Gereken Özel Düzenlemelere Yer Vermekle Taraflar Arasındaki İlişkinin Ticari Dava Şeklinde Nitelendirilmesi Mümkün Olmadığından Uyuşmazlıkta İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Banka Zararının Tahsili İstemi - Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisinin Bulunması Uyuşmazlığın Konusunu Banka Personelinin Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Özen Borcuna Aykırı Davranışın Oluşturması İş Sözleşmesi Devam Ederken Özen Borcuna Aykırı Davranış Sebebiyle Verilen Zararın Tazmini Talep Edildiğinden Davaya Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNMASI ( Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan Mevzuat Hükümleri Uyarınca Asliye Ticaret Mahkemeleri Asliye Hukuk Mahkemelerinin Daireleri ve Dolayısıyla Bu Ayırım Çerçevesinde Genel Mahkeme Niteliğinde Olduklarından Tüm Davalılar Hakkındaki Davaların İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI ( Banka Zararının Tahsili İstemi - İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Sözleşmesinden veya 4857 S. Kanun'a Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözüm Yerinin İş Mahkemeleri Olduğu )"
1Y13.HD11.3.2014E. 2014/7655 K. 2014/6744"HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA ( İş Mahkemesinde Görüleceği - Ayrıca İş Mahkemesi Bulunmadığı ve İş Davalarının İş Mahkemesi Tarafından Görülmesinin Gerekmesine Göre Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
GÖREV ( Davacı İle Davalılar Arasındaki İlişki Hizmet Sözleşmesine Dayandığı - Alacak Davasının İş Mahkemesinde Görüleceği )
ALACAK DAVASI ( Hizmet Sözleşmesinden Doğan Dava - Ayrıca İş Mahkemesi Bulunmadığı ve İş Davalarının İş Mahkemesi Tarafından Görülmesinin Gerekmesine Göre Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi Gerektiği )"
1Y9.HD3.3.2014E. 2012/2677 K. 2014/6600"İŞÇİNİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ VE İZİN ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI ( Davacının Çalıştığı İşyerinin Tarım Çiftliği Niteliğinde Olduğu - İşyerinde İş Kanunu Uygulanıp Uygulanmayacğının Yeterince Araştırılmadığı/Görev/İş Mahkemesinin Görevinin Tespiti Gereği )
DAVACININ İŞYERİNİN TARIM ÇİFTLİĞİ OLDUĞU ( Bu İşyerinde İş Kanunu Hükümlerinin Uygulama İmkanının ve Mahkemenin Görevini Etkileyecek Hususların Araştırılması Gereği - Görev Yönünden Eksik İnceleme Yapılmasının Hatalı Olduğunun Kabulü )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV HUSUSUNUN ARAŞTIRILMASI ( Tarım Çiftliği/Davacının İşi Gözetilerek İş Hukuku Hükümlerinin Uygulanabilir Olup Olmadığının Yerel Mahkemece Tam Olarak Araştırılmadığı - Yerel Mahkemece Görev Yönünden Eksik İnceleme Yapıldığı/Görev )"
1Y22.HD21.2.2014E. 2013/5135 K. 2014/3338"KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İle Davalı Arasındaki İlişki Vekalet İlişkisine Dayandığından Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Genel Mahkemeler Olduğu Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verileceği )
VEKALET SÖZLEŞMESİ ( Üniversitede Hukuk Müşaviri Olarak Çalışan Davacının İş Sözleşmesinin Belirleyici Unsuru Olan Hukuki ve Kişisel Bağımlılığın Olmadığını Gösterdiği - Davacı İle Davalı Arasındaki İlişki Vekalet İlişkisine Dayandığından Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Genel Mahkemeler Olduğu/Kıdem Tazminatı İstemi )
GÖREV ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davacı İle Davalı Arasındaki İlişki Vekalet İlişkisine Dayandığından Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Genel Mahkemeler Olduğu Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verileceği )
HUKUK MÜŞAVİRİ ( Davacının Yükümlendiği İş ve Hizmetler İş Sözleşmesinin Belirleyici Unsuru Olan Hukuki ve Kişisel Bağımlılığın Olmadığını Gösterdiği - Davacı İle Davalı Arasındaki İlişki Vekalet İlişkisine Dayandığından Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Genel Mahkemeler Olduğu/Kıdem Tazminatı İstemi )"
1Y22.HD7.2.2014E. 2013/19399 K. 2014/1630"MALİ SORUMLULUK CEZALARININ İPTALİ İSTEMİ ( Disiplin Cezası Uygulamasına Dair İşlem İş Sözleşmesinden Kaynaklanmakta Olup Çıkacak Uyuşmazlığın Çözümünün İş Mahkemesinin Görevinde Kaldığı - İşin Esasına Girilerek Yapılacak İnceleme Sonucu Karar Verilmesi Gerektiği )
DİSİPLİN CEZASI ( 5521 Sayılı Kanunun Düzenlemesi Karşısında Disiplin Cezası Uygulamasına Dair İşlem İş Sözleşmesinden Kaynaklandığı ve Çıkacak Uyuşmazlığın Çözümü İş Mahkemesinin Görevinde Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( Davacı Hakkında Disiplin Cezası Uygulaması Yapıldığı - İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Bu İşlem Nedeniyle Çıkan Uyuşmazlığın Çözümünün İş Mahkemesinin Görevinde Kaldığı Gözetilerek Esasa Girilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Mali Sorumluluk Cezalarının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğunun Tespiti ve İptaline Karar Verilmesi İstemi - İşlem İş Sözleşmesinden Kaynaklanmakta Olup Çıkacak Uyuşmazlığın Çözümünün İş Mahkemesinin Görevinde Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )"
1Y23.HD4.2.2014E. 2013/8639 K. 2014/706"HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Görevli Mahkeme - Dava Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Hizmet Alım Sözleşmesi Uyarınca Dava Dışı İşçiye Ödenen İşçi Alacaklarının Tahsili İstemine Dair Olması Sebebiyle Ticari Davadır ve Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TARAFLAR ARASINDA İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ BULUNMAMASI ( Görevli Mahkeme - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğunun Kabulü İle Sonuca Ulaşılmasının Doğru Olmadığı/Dava Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Hizmet Alım Sözleşmesi Uyarınca Dava Dışı İşçiye Ödenen İşçi Alacaklarının Tahsili İstemine Dair Olması Sebebiyle Ticari Dava Olduğu )
HER İKİ TARAFIN DA TİCARİ İŞLETMESİYLE İLGİLİ HUSUSLAR ( Görevli Mahkeme - Dava Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Hizmet Alım Sözleşmesi Uyarınca Dava Dışı İşçiye Ödenen İşçi Alacaklarının Tahsili İstemine Dair Olması Sebebiyle Ticari Dava Olduğu ve Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Dava Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Hizmet Alım Sözleşmesi Uyarınca Dava Dışı İşçiye Ödenen İşçi Alacaklarının Tahsili İstemine Dair Olması Sebebiyle Ticari Dava Olduğu ve Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu/Asliye Ticaret Mahkemesiyle Asliye Hukuk Mahkemesi Arasındaki İlişkinin Görev İlişkisi Olduğu )
DAVA ŞARTI YOKLUĞU ( Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Hususlarda Görevli Mahkeme - Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olması Sebebiyle Mahkemenin Görevine Dair Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
1Y10.HD30.1.2014E. 2014/1887 K. 2014/1816"İTİRAZIN İPTALİ ( Sigortalının Ölmesine Rağmen Yaşlılık Aylığının Alındığı - Yersiz Ödenen Aylıklar İçin İcra Takibi Başlatıldığı/Sınırlı Yetkiyle Donatılmış İş Mahkemelerinin Görevi Bulunmayıp Bu Tür Davaların Genel Görevli Mahkemelerde Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )
YERSİZ ÖDENEN AYLIK ( Sigortalının Ölmesine Rağmen Yaşlılık Aylığının Alındığı - Bu Davaların Genel Görevli Mahkemelerde Görüleceği - İş Mahkemesince İşin Esasına Girilerek Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sigortalının Ölmesine Rağmen Yaşlılık Aylığının Alındığı/İtirazın İptali - Davanın Genel Mahkemelerde Borçlar Kanunu ve Konuya Dair Yasal Mevzuat Kapsamında Görüleceği )
SİGORTALININ ÖLMESİNE RAĞMEN YAŞLILIK AYLIĞININ ALINMASI ( Yersiz Ödenen Aylıklar İçin İcra Takibi Başlatıldığı - Sınırlı Yetkiyle Donatılmış İş Mahkemelerinin Görevi Bulunmayıp Bu Tür Davaların Genel Görevli Mahkemelerde Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )"
1Y7.HD22.1.2014E. 2014/331 K. 2014/819"İŞE İADE TALEBİ ( Davacının Dış Ticaret Müşteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliğinin Genel Sekreteri Olduğu/5910 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelikler Uyarınca 4857 Sayılı Kanuna Tabi Olduğunun Anlaşıldığı - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davacının İş Kanununa Tabi Hizmet Akdi İle Çalıştığının Sabit Olduğu/İş Akdinin Geçersizliği ve İşe İade Talebinin İş Yasası Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gerektiği - İdari Yargının Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
1Y7.HD14.1.2014E. 2013/25282 K. 2014/232"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Davacının Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Olduğundan Davanın Ticaret Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği )
GÖREV ( İşçilik Alacakları İstemi - Davacının Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Olduğundan Davanın Ticaret Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği/İş Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vermesi Gerekirken İşin Esasına Girerek Davanın Reddine Karar Vermesinin Hatalı Olduğu )
İŞ KANUNU KAPSAMI ( 4857 S. İş Kanununa Göre 4. Md.deki İstisnalar Dışında Kalan Bütün İşyerlerine İşverenler İle İşveren Vekillerine ve İşçilerine Çalışma Konularına Bakılmaksızın İş Kanununun Uygulanacağı - İşçi ve İşveren Sıfatları Aynı Kişide Birleşemeyeceği - Davacının Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Olduğundan Davanın Ticaret Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ESER VE VEKÂLET SÖZLEŞMELERİNDEN AYRILMASI ( En Önemli Ölçütün Bağımlılık İlişkisi Olduğu - İşçinin İşin Yürütümüne ve İşyerindeki Talimatlara Uyma Yükümlülüğü İçinde Olduğu/Ücret İş Görme ve Bağımlılık İş Sözleşmesinin Belirleyici Öğelerinden Olduğu )
ŞİRKET ORTAĞI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( İşçilik Alacakları İstemi - Davacının Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Olduğundan Davanın Ticaret Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği"
1Y4.HD13.1.2014E. 2013/18433 K. 2014/140"İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Genel Hükümlerin Uygulanacağı Bir Para Cezası Söz Konusu Olmadığından Genel Mahkemeler de Görevli Olmadığı - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu/Dava Şartı Yokluğu )
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ ( Dava Şartı Yokluğunundan Davanın Usulden Reddi - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İDARİ PARA CEZASININ NİTELİĞİ ( Davalı Borçlu Şirket Hakkında 4857 S.K. 105/a-c Gereğince Para Cezası Uygulandığı - Bu Maddelere Göre Uygulanan Para Cezalarında Genel Hükümlerin Uygulama Alanı Bulunmadığı/Genel Mahkemelerin Görevli Olmadığı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU ( Para Cezasının 4857 S.K. 105 M. Gereğince Verildiği - Genel Hükümlerin Uygulama Alanı Bulunmadığı/4857 S.K. 101 ve 106 M. Gereğince Verilen Para Cezalarında Genel Hükümlerin Uygulanabileceğinin Gözetileceği )
GENEL HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI BULUNMAMASI ( Para Cezasının Niteliğinin Yerel Mahkemece Gözetilemesi Gerektiği - Görev )"
1Y22.HD29.11.2013E. 2012/29047 K. 2013/27090"İŞÇİLİK ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Davalının İşyerinde Ağırlıklı Olarak Tarım İşi İle Uğraştığı - Davacının 506 S.K. Kapsamında Gösterilmesinin İş Sözleşmesi İle Çalıştığının Göstergesi Olmayacağı )
ÇİFTLİKTE TARIM İŞİ İLE UĞRAŞMA ( İşçilik Alacağı Talebi/Davacının Davalının İşyerinde Ağırlıklı Olarak Tarım İşi İle Uğraştığı - 4857 S.K. Md. 2'nin Uygulama Yeri Olup Olmadığının Araştırılacağı )
İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞMA ( İşçilik Alacağı Talebi/Davacının Davalının İşyerinde Ağırlıklı Olarak Tarım İşi İle Uğraştığı - Davacının 506 S.K. Kapsamında Gösterilmesinin İş Sözleşmesi İle Çalıştığının Göstergesi Olmayacağı )
İŞ KANUNU KAPSAMI ( İşçilik Alacağı Talebi/Davacının Davalının İşyerinde Ağırlıklı Olarak Tarım İşi İle Uğraştığı - 4857 S.K. Md. 2'nin Uygulama Yeri Olup Olmadığının Araştırılacağı )"
1Y9.HD20.11.2013E. 2013/11881 K. 2013/29922"İŞÇİNİN İNTİBAK YANLIŞLIKLARININ GİDERİLMESİNE İLİŞKİN DAVASI ( Geçici İşçi Statüsünden Kadrolu İşçi Statüsüne Geçiş - Kadrolu İşçinin Derece ve Kıdemiyle İlgili Husuların SGK'nın İlgisi Dışında Olduğu - Sosyal Güvenlik Davası Bulunmadığı )
GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDEN KADROLU İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ ( İntibak Yanlışlıklarının Giderilmesi ve Ücret Farkları Alacaklarının Ödetilmesi Talebi - Yerel Mahkemece Verilen Görevsizlik Kararının Hatalı Olduğu/Sosyal Güvenlik Davaları )
GÖREVSİZLİK KARARININ HATALI OLDUĞU ( İşçi Statüsündeki Kişilerin Yaşlılık Aylığının Kıdem ve Derecesine Göre Belirlenmediği - İşçinin Aylığını Belirlemeye Esas Derece ve Kademenin Ne Olduğunun SGK'nın İlgisi Dışında Olduğu )
İŞÇİNİN YAŞLILIK AYLIĞININ KIDEM VE DERECE İLE BELİRLENMEDİĞİ ( Yerel Mahkemenin İş Mahkemelerinin Görevli Olduğundan Bahisle Vermiş Olduğu Kararın Hatalı Olduğu - Davacı Taleplerinin Mahkemesince Değerlendirileceği/Esasa Girilmesi Gereği )
SOSYAL GÜVENLİK DAVALARI ( İşçinin İntibak Yanlışlıklarının Giderilmesi Yönündeki Davasının Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgilisi Dışında Olduğu - İşçi Statüsünde Çalışanın Emekli İştirakçisi Gibi Bir Derece ve Kıdemi Bulunmadığı/Görevsizlik )"
1Y10.HD28.10.2013E. 2013/14595 K. 2013/19203"EMEKLİLİK AYLIĞININ ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Davalı Vakfın 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na Tabi Bulunmadığı Türk Kanunu Medenisi Hükümlerine Göre Kurulduğu Taraflar Arasında 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Emeklilik Aylığının Ödenmesi Gerektiğinin Tespiti İstemi - Ortada İş Mahkemelerinin Görev Alanını Düzenleyen Bir Uyuşmazlığın Bulunmadığı Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVA ( Görevli Mahkeme - Davalı Vakfın Türk Kanunu Medenisi Hükümlerine Göre Kurulduğu Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı/Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Dava - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu Düşünülmeksizin Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekirken İşin Esasına Girilip Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmuş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
1Y4.HD19.9.2013E. 2013/12547 K. 2013/14579"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Eldeki Davada Uyuşmazlık İş Kanununa veya Taraflar Arasındaki Bir İş Akdine Dayanmadığı - Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Tarafından Bakılması Gerektiği )
ZİMMETE GEÇİRİLEN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ ( İtirazın İptali İstemi - Uyuşmazlık İş Kanununa veya Taraflar Arasındaki Bir İş Akdine Dayanmadığı/Esasa Girilmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Zimmete Geçirilen Paranın Tahsili İstemi/İtirazın İptali - Eldeki Davada Uyuşmazlık İş Kanununa veya Taraflar Arasındaki Bir İş Akdine Dayanmadığı - Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Tarafından Bakılacağı )"
1Y9.HD17.9.2013E. 2011/26288 K. 2013/22747"ÇEKİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI (Çekin İptali Hakkındaki Davaya Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu - İş Mahkemesinin Görevinde Olmadığı)
İŞ MAHKEMESİ (Çekin İptali Davası Hakkında Görevli Olmadığı - Çekin İptali Davasına Bakmaya Genel Mahkemelerin Yetkili ve Görevli Olduğu)
ÇEKİN İPTALİ DAVASI (Çekin Geçersizliği - İş Mahkemesi)"
1Y3.HD16.9.2013E. 2013/8992 K. 2013/12644"HİZMET İLİŞKİSİNE DAYANAN DAVA ( İşçinin Çalıştığı Dönemde Sahte İmzalarla Sözleşme Düzenlemesi Nedeniyle Doğan Zararın Tahsili - Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesi Görevli Olduğu )
İŞÇİNİN SAHTE İMZALARLA SÖZLEŞME DÜZENLEMESİ ( Firmanın Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdiği/Zararın Tahsili - Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet İlişkisine Dayandığından Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREV ( İşçinin Çalıştığı Dönemde Sahte İmzalarla Sözleşme Düzenlemesi Nedeniyle Doğan Zararın Tahsili - Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet İlişkisine Dayandığından Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesi Görevli Olduğu )
KAZANILMIŞ HAK ( Görevle İlgili Hususlarda Kazanılmış Hak Söz Konusu Olmayacağı - İşçinin Çalıştığı Dönemde Sahte İmzalarla Sözleşme Düzenlemesi Nedeniyle Doğan Zararın Tahsili Davasının İş Mahkemesinde Görüleceği )"
1Y9.HD26.6.2013E. 2011/17384 K. 2013/19720"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Mahkemece Davacının Yönetim Kurulu Üyesi Olduğu ve İlişkinin Hizmet Akdine Dayanmadığı Saptandığı - Taraflar Arasında Hizmet İlişkisinin Olmadığının Saptanması Karşısında Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN AÇTIĞI İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Taraflar Arasında Hizmet İlişkisinin Olmadığının Saptanması Karşısında Görevsizlik Kararı Verileceği )
HİZMET AKDİ OLMAYANIN AÇTIĞI İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI ( Mahkemece Davacının Yönetim Kurulu Üyesi Olduğu ve İlişkinin Hizmet Akdine Dayanmadığı Saptandığı - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
1Y17.HD24.6.2013E. 2013/8090 K. 2013/9835"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT (Kaza Sırasında Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunduğu - Davaya Konu Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevine Girdiği)
MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Kaza Sırasında Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunduğu - Davaya Konu Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevine Girdiği Gözetilerek Mahkemenin Görevsizliği Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ (Davacıyla Davalı Arasında Trafik Kazasının Olduğu Tarihte İş Akdi Olduğu/Bu Kazadan Bir Müddet Sonra Davalının İşine Son Verildiği - Kaza Sırasında Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunduğundan Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevine Girdiğinin Gözetilmesi Gerektiği/Maddi Tazminat)
GÖREV (Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat İstemi - Kaza Sırasında Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunduğundan Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevine Girdiği/Görevsizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği)"
1Y13.HD24.6.2013E. 2013/6246 K. 2013/17266"TAZMİNAT DAVASI ( Davacı İle Davalılardan Biri Arasında Hizmet Sözleşmesi Olduğu - Diğer Davalılar Yönünden de Hizmet Sözleşmesinin Tarafı Olan Davalıya Tebaen Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelrinde Görüleceği - Davanın Görüldüğü Yerde İş Mahkemesi Var İse Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/Aksi Halde Verilecek Ara Karar İle İş Mahkemesi Sıfatıyla Davanın Görüleceği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Hizmet Akdine Dayanan Tazminat Davası - Davanın Görüldüğü Yerde İş Mahkemesi Var İse Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/İş Mahkemesi Bulunmaması Halinde Verilecek Ara Karar İle İş Mahkemesi Sıfatıyla Davanın Görüleceği )"
1Y15.HD20.6.2013E. 2013/2521 K. 2013/4028"İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren Arasındaki İş Akdinden veya İş Kanunu'na Dayanan Her Türlü Haktan Doğan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümünde İş Mahkemelerinin Görevli Olacağı)
TADİLAT İŞLERİ YAPAN KİŞİNİN YARALANMASI SEBEBİYLE AÇILAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığı - Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığı/Esasa Girilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
ONARIM YAPAN KİŞİ İLE İŞ SAHİBİ ARASINDA İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ BULUNMAMASI ( Tadilatın Eser Sözleşmesine Dayandığı - Davaya İş Mahkemesinde Bakılması Gerektiği Belirtilerek Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT TALEBİ ( İş Sözleşmesi ve İşçi ve İşveren İlişkisi Bulunmadığı - Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği/Davanın Esasına Girilerek Sonucuna Göre Karar Verileceği)
GÖREVSİZLİK ( Onarım İşi Yapan Kişi İle İş Sahibi Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığı - Davaya İş Mahkemesinde Bakılması Gerektiği Belirtilerek Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği/Esasa Girilerek Karar Verileceği )"
1Y13.HD20.6.2013E. 2013/8589 K. 2013/16883"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Danışmanlık Ve Ücret Sözleşmesinden Doğan Alacak Davası - Sözleşmesinin Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlendiği/Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )
DANIŞMANLIK VE ÜCRET SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası/Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığı - Uyuşmazlığın İş Sözleşmesinden veya İş Kanunundan Kaynaklanmadığı/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
BORÇLAR KANUNU'NA GÖRE DÜZENLENEN HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği/Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İş Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Olduğu - Danışmanlık ve Ücret Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )
GÖREV ( Mahkemelerin Görevinin Kamu Düzeniyle İlgili Olduğu - Kıyas veya Yorum Yoluyla Genişletilemeyeceği Ya Da Değiştirilemeyeceği/Danışmanlık Ve Ücret Sözleşimesinden Doğan Alacak Davasında Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
1Y11.HD4.6.2013E. 2012/13523 K. 2013/11683"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Mahkemeleri Özel Yetkili Mahkemeler Olduğundan İşçilerin Mirasçılarıyla İşveren Arasında Görülecek Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Sayılacağı/Görev Hususunun Resen Gözetileceği )
İŞÇİLERİN MİRASÇILARI İLE İŞVEREN ARASINDAKİ DAVALARDA İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - İş Mahkemelerinin Özel Yetkili Mahkeme Olduğu/İşçilerin Mirasçılarıyla İşveren Arasında Görülecek Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Sayılacağı )
GÖREV ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/İş Mahkemelerinin Özel Yetkili Mahkeme Olduğu - İşçilerin Mirasçılarıyla İşveren Arasında Görülecek Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Sayılacağı/Mahkemenin Görev Hususunu Kendiliğinden Gözeteceği )"
1Y21.HD3.6.2013E. 2013/5099 K. 2013/11582"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi - Dava Dışı Şahıs İle Davalı Şirket Arasında İstisna Akdi Bulunması Nedeniyle İş Mahkemelerinin Görevli Olamayacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taraflar Arasında İş Sözleşmesinin Bulunmadığı /Taraflar Arasında Eser Sözleşmesinin Olduğu - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu / Davanın Reddinin Gereği - Görevsizliğin Bozmaya Neden Olduğu / İş Kazası Nedeniyle )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Uyuşmazlığın İş Sözleşmesinden Kaynaklanmasının ve Uyuşmazlığın Taraflarının İşçi ve İşveren Olması Gerektiği - İki Unsurun Birlikte Gerçekleşmemesi Halinde İş Mahkemelerinin Görevli Olmayacağı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Davalı Şirketin Çatı Kapanması İşini Dava Dışı Şahsa Belirli Ücret Karşılığında Verildiğinin Anlaşıldığı/ Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesine Dayandığı- Görevli Mahkemenin Genel Mahkemeler Olduğu / Görevsizlik Nedeniyle Davanın Reddinin Gerektiği )"
1Y18.HD11.4.2013E. 2013/3925 K. 2013/6005"KURUM KAYITLARINDA ÇALIŞAN OLARAK GÖRÜNEN KİŞİ İLE ÖLEN EŞİNİN AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( İş Mahkemesi Görevli Olduğundan İş Mahkemesinde Bakılmak Üzere Görevsizlik Kararı Verileceği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Davalı Kurum Kayıtlarında Çalışan Olarak Görünen Kişi İle Davacının Ölü Eşinin Aynı Kişi Olduğunun Tespiti İstemi - Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Davalı Kurum Kayıtlarında Çalışan Olarak Görünen Kişi İle Davacının Ölü Eşinin Aynı Kişi Olduğunun Tespiti İstemi - İş Mahkemesi Görevli Olduğundan İş Mahkemesinde Bakılmak Üzere Görevsizlik Kararı Verileceği )"
1Y21.HD3.4.2013E. 2013/3981 K. 2013/5847"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEĞİ ( Ölen İşçinin TCDD Genel Müdürlüğünde Çalıştığı/Taraflar Arasında Hizmet İlişkisi Bulunduğu - İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği/İdari Yargıda Görülmesi Gerektiğinden Bahisle Davanın Usulden Reddine Karar Verilemeyeceği )
TAZMİNAT İSTEĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Mirasçılarının Maddi ve Manevi/TCDD Genel Müdürlüğünde İşçi Olarak Çalışan Ölenin İçinde Bulunduğu İş Otosunun Lokomotif İle Çarpışması Sonucu Öldüğü - Olayın İş Kazası Olduğu ve Davanın İş Mahkemesinde Çözümleneceği )
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İŞÇİ OLAN DAVACILARIN MURİSİNİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLMESİ ( İş Mahkemesinde Görüleceği )"
1Y9.HD18.3.2013E. 2010/51284 K. 2013/9060"ÖDENEN KIDEM TAZMİNATI VE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Davacı ile Davalılar Murisi Arasındaki Sözleşmenin İş Sözleşmesi Olmadığı - Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gereği/Gövevsizlik Kararı )
ESNAF ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İŞÇİ SAYILAMAMASI ( Ödenen Kıdem Tazminatı ve Sosyal Güvenlik Destek Pirimi Alacağı Davası - Eldeki Davada Davacı Oda ile Davalı Murisi Arasında Vekalet Akti Bulunduğu/İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı )
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Davacı ile Davalı Murisinin Arasındaki İlişkinin Vekalet Aktine Dayandığı - Hizmet Sözleşmesi Bulunmadığı/Davada İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığının Kabulü/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Görev )
HİZMET AKTİ BULUNMAMASI ( Davacı ile Davalılar Murisi Arasında Vekalet Akti Bulunduğu - İş Sözleşmesi Bulunmadığından Davada İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığının Kabulü Gereği/Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verileceği/Alacak Davası )
ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN YETKİSİ ( Eldeki Davada İş Sözleşmesi Bulunmadığı/İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı - Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verileceği/Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği/Vekalet Akti/Genel Mahkeme )"
1Y11.HD13.3.2013E. 2013/3282 K. 2013/4960"ŞİRKETİN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELİKLERİNDE BULUNAN ŞAHSIN ALACAK DAVASI ( İş Aktinin Haksız Feshedildiğinden Bahisle İşçilik Alacaklarını Talep Ettiği - Denetim Kurulu Nedeniyle Davanın Asliye Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞUNDAN BAHİSLE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Hatalı Olduğu - Davalı Şirkete Ait Olağanüstü Genel Kurulunda Davacının Denetim Kurulu Üyesi Olarak Seçildiğinin Gözetilmesi Gereği/Asliye Ticaret Mahkemesi/Görev )
ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Davacının Denetim Kurulu Üyeliği Bulunduğu - Asliye Ticaret Mahkemesinin Esasa Girmesi Gerekirken İş Mahkemesinin Görevli Olduğundan Bahisle Vermiş Olduğu Kararın Hatalı Olduğu )"
1Y13.HD27.2.2013E. 2013/4867 K. 2013/4182"HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İlde İş Mahkemesi Bulunduğuna Göre Bu Husus Gözetilerek Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklandığı - İş Mahkemesinde Görüleceği )"
1Y9.HD26.2.2013E. 2013/1744 K. 2013/6896"İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ İADESİ ( İşçi İle İşveren Arasında İş Kanunu'nun Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu - İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Güvencesi Tazminatının İadesi Talebi - İşçi İle İşveren Arasında İş Kanunu'nun Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( 4857 S.K. Md.21'de Düzenlenmiş Olup Geçersiz Sayılan İşveren Feshi Sonucunda İşe İadesine Karar Verilen İşçinin Bu Karara Rağmen İşe Başlatılmamasının Yaptırımı Olduğu - Tazminatın İadesine İlişkin Talebin İş Mahkemesinde Görüleceği )"
1Y7.HD26.2.2013E. 2013/2713 K. 2013/1706"SÖZLEŞMELİ AVUKATIN KIDEM TAZMİNATI ( Taraflar Arasında İş İlişkisi Kurulduğunun Kabul Edilebilemesi İçin Taraflar Arasında Bağlılık Unsurunun Gerçekleşmesi Gereği - Davacının Ayrı Bürosunun Bulunması Davalıya Ait İşyerine Çok Az Gelmesi Karşısında Taraflar Arasında İş İlişkisi Bulunduğunun Kabul Edilmeyeceği Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevinde Olmadığı )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU İŞLER ( İşçi ile İşveren veya Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanunundan Kaynaklanan Her Tür Uyuşmazlık Hakkında Görevli Olduğu - Davalıya Ait Büroda Sözleşmeli Çalışan Avukatın Kendi Bürosunun Bulunması Karşısında Bağlılık Unusurunun ve İş İlişkisinin Bulunmadığı Uyuşmalığın İş Mahkemesinin Görevinde Olmadığı )"
1Y13.HD21.2.2013E. 2013/4602 K. 2013/4149"HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği - Ayrı Bir İş Mahkemesi Varsa Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Tersi Durumda Davaya İş Mahkemesi Niteliği İle Bakılması Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemi - İş Mahkemesinde Görüleceği )"
1Y23.HD19.2.2013E. 2013/70 K. 2013/908"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Alacağın Miktarına İlişkin Olup Görevli Mahkemenin Genel Mahkeme Olduğu - İş Mahkemesinin Görevi İse İş Mahkemeleri Kanunu'nda Belirtilmiş Olup Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Anılan Kanun Kapsamına Girmediği )
ALACAĞIN MİKTARINA İLİŞKİN ŞİKAYETTE GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Görevli Mahkemenin Genel Mahkeme Olduğu )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU BELİRTİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Şikayet Alacağın Miktarına İlişkin Olup Görevli Mahkemenin Genel Mahkeme Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Şikayet Alacağın Miktarına İlişkin Olup Görevli Mahkemenin Genel Mahkeme Olduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu Belirtilerek Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"
1Y21.HD13.2.2013E. 2013/149 K. 2013/2316"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Kaynaklanan - Davacının İşletmede Mesleki Eğitim Görmekte İken Geçirdiği Trafik İş Kazasına Dayalı İsteminin Hukuki Dayanağı İş Kanununda Yer Alan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hükümleri Olup Eldeki Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
TRAFİK İŞ KAZASI ( Davacının İşletmede Mesleki Eğitim Gördüğü - İstemin Hukuki Dayanağı İş Kanununda Yer Alan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hükümleri Olup Eldeki Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği/Görevsizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat )
STAJERLERİN UĞRADIĞI İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacının İşletmede Mesleki Eğitim Görmekte İken Geçirdiği Trafik İş Kazasına Dayalı İsteminin Hukuki Dayanağı İş Kanununda Yer Alan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hükümleri Olup Eldeki Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREV ( Davacının İşletmede Mesleki Eğitim Görmekte İken Geçirdiği Trafik İş Kazasına Dayalı İsteminin Hukuki Dayanağı İş Kanununda Yer Alan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hükümleri Olup Eldeki Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İstemin Hukuki Dayanağı İş Kanununda Yer Alan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hükümleri Olup Eldeki Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği/Görevsizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat )"
1Y9.HD30.1.2013E. 2010/41994 K. 2013/3671"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Taraflar Arasındaki İlişkinin Niteliğinin Tam Olarak Belirlenmesi İçin Gerekli Araştırma Yapıldıktan Sonra Mahkemenin Görevli Olup Olmadığı Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği )
GÖREV ( İşçilik Alacakları - Taraflar Arasındaki İlişkinin Niteliğinin Tam Olarak Belirlenmesi İçin Gerekli Araştırma Yapıldıktan Sonra Mahkemenin Görevli Olup Olmadığı Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Yanında Sigortalı İşçi Çalıştırıp Çalıştırmadığı ve Üçüncü Kişilerle Vekalet İlişkisi Kurup Kurmadığı Hususları da Tam Bir Açıklığa Kavuşturulmadan Hüküm Kurulamayacağı )"
1Y13.HD30.1.2013E. 2013/2352 K. 2013/1889"İBRANAME BELGESİNİN GEÇERSİZ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacı İle Davalı Arasında İşçi ve İşveren İlişkisi Bulunduğu - Bu Haliyle Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )
HİZMET İLİŞKİSİ ( İbraname Belgesinin Geçersiz Olduğunun Tespiti Davasında Davacı İle Davalı Arasında İşçi ve İşveren İlişkisi Bulunduğu - İş Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( İbraname Belgesinin Geçersiz Olduğunun Tespiti Davasında Davacı İle Davalı Arasında İşçi ve İşveren İlişkisi Bulunduğu - Ayrı Bir İş Mahkemesi Varsa Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Yoksa Ara Kararı Verilerek Davaya İş Mahkemesi Sıfatıyle Bakılması Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU ( İbraname Belgesinin Geçersiz Olduğunun Tespiti Davasında Davacı İle Davalı Arasında İşçi ve İşveren ( Hizmet ) İlişkisi Bulunduğu )"
1Y9.HD29.1.2013E. 2012/21876 K. 2013/3353"ESER SÖZLEŞMESİ (İşçilik Alacaklarının Tahsili - Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığı Asıl İşveren İle Alt İşveren Arasında Rücuan Tazminat Talebini İçerdiği/Davaya Bakmanın Genel Mahkemelerin Görevi İçerisinde Kaldığı)
İŞÇİLİK ALACAKLARI (Eser Sözleşmesi Gereği - Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığı Asıl İşveren İle Alt İşveren Arasında Rücuan Tazminat Talebini İçerdiği/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu)
GÖREV (Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığı Asıl İşveren İle Alt İşveren Arasında Rücuan Tazminat Talebini İçerdiği/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu - Eser Sözleşmesi Gereği İşçilik Alacakları)
RÜCUAN TAZMİNAT (İşçilik Alacaklarının Tahsili - Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığı Asıl İşveren İle Alt İşveren Arasında Rücuan Tazminat Talebini İçerdiği/Davaya Bakmanın Genel Mahkemelerin Görevi İçerisinde Kaldığı)"
1Y17.HD28.1.2013E. 2013/111 K. 2013/616"RÜCUEN TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Ödenen - Mahkemenin Görevsizliği/Sosyal Güvenlik İş Mahkemesinin Görevli Olması Nedeniyle Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Mahkemenin Görevsizliği/Sosyal Güvenlik İş Mahkemesinin Görevli Olması Nedeniyle Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Rücuen Tazminat )
GÖREVSİZLİK ( Rücuen Tazminat - Sosyal Güvenlik İş Mahkemesinin Görevli Olması Nedeniyle Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
1YHGK26.12.2012E. 2012/13-648 K. 2012/1385"İŞ AKTİNİN FESHİ NEDENİYLE İŞÇİNİN İKAMET ETTİĞİ LOJMANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Elatmanın Önlenmesi/Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği - Mahkemelerin Görev Hususunun Kamu Düzeniyle İlgili Olduğu )
HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN DAVALARIN İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLMESİ ( Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu/Özel Daire Bozma Kararına Uyulması Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi/Görev/İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Aktine Dayalı Olarak Kullanılan Lojmanın Tahliyesi Talebine İlişkin İş Bu Elatmanın Önlenmesi Davasının İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği - Hizmet Sözleşmesinden Doğan Dava/İş Mahkemelerinin Görevli Olması/Görev )"
1Y3.HD20.12.2012E. 2012/22156 K. 2012/26303"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Tarafların İşçi ve İşveren Kişiler Olduğu/Uyuşmazlığın Hizmet Aktinden Kaynaklanan Bir Hakka İlişkin Olduğu - Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
TARAFLARIN İŞÇİ VE İŞVEREN OLMASI ( Eldeki Davada İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/Borçlu Olmadığının Tespiti Davası/Uyuşmazlığın Hizmet Aktinden Kaynaklanan Bir Hakka Dayandığı )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/Borçlu Olmadığının Tespiti Davası/Uyuşmazlığın Hizmet Aktinden Kaynaklanan Bir Hakka Dayandığı - Borçlu Olmadığının Tespiti Davası/Menfi Tespit )"
1Y9.HD4.12.2012E. 2012/29970 K. 2012/40607"ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİ ( Dava Aynı Mahkeme Tarafından Genel Mahkeme Sıfatıyla Yürütüleceğinden Dosya Başka Bir Mahkemeye Gönderiliyor Gibi Görevsizlik Kararı Verilmesi ve Yargılama Giderlerine de Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Asliye Hukuk Mahkemesinin İş Mahkemesi Sıfatıyla Verdiği - Dava Aynı Mahkeme Tarafından Genel Mahkeme Sıfatıyla Yürütüleceğinden Ara Kararı Verilerek Genel Mahkeme Sıfatıyla Davaya Devam Edilmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Görevsizlik Kararı Veren Mahkemenin Zaten Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatını Haiz Olduğu - Ara Kararı Verilerek Genel Mahkeme Sıfatıyla Davaya Devam Edilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Asliye Hukuk Mahkemesinin İş Mahkemesi Sıfatıyla Verdiği Görevsizlik Kararı - Dava Aynı Mahkeme Tarafından Genel Mahkeme Sıfatıyla Yürütüleceğinden Yargılama Giderlerine Hükmedilemeyeceği )"
1Y9.HD5.9.2012E. 2012/26448 K. 2012/27819"ÖZÜRLÜ VE HÜKÜMLÜ KONTENJANI (Açığının Kapatılmaması/Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezası İçin Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali Talebi - İş Mahkemesinde Görülemeyeceği/Çözümünde Genel Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu)
İDARİ PARA CEZASI (Çalıştırmak Zorunda Olunan Özürlü ve Hükümlü Kontenjanı Açığının Kapatılmaması/Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali Talebi - Uyuşmazlığın İş Sözleşmesinden Ya da İş Kanunundan Kaynaklanmadığı/İş Mahkemesinde Görülemeyeceği)
GÖREVLİ MAHKEME (Çalıştırmak Zorunda Olunan Özürlü ve Hükümlü Kontenjanı Açığının Kapatılmaması Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezası İçin Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali Talebi - Genel Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu)"
1Y9.HD2.7.2012E. 2010/6666 K. 2012/25526"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ (Davacının Yabancı Uyruklu Olduğu Anlaşıldığından Çalışmasının İzne Dayalı Olup Olmadığının Araştırılacağı - İzin Almadan Çalıştığının Tespiti Halinde Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Niteliği İtibariyle Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Çözüleceği)
YABANCI UYRUKLU İŞÇİ (İşçilik Alacaklarının Tahsili İsteminde Çalışmasının İzne Dayalı Olup Olmadığının Araştırılacağı - İzin Almadan Çalıştığının Tespiti Halinde Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Niteliği İtibariyle Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Çözüleceği)
GÖREVLİ MAHKEME (İşçilik Alacaklarının Tahsili - Davacı Yabancı Uyruklu Olduğundan Çalışmasının İzne Dayalı Olup Olmadığının Araştırılacağı/İzin Almadan Çalıştığının Tespiti Halinde Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Niteliği İtibariyle Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Çözüleceği)"
1Y22.HD2.7.2012E. 2012/12244 K. 2012/15481"KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI (İşçinin Farklı Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bağlı Çalışması Çalışmanın Niteliğini Değiştirmediği - Davacının Talebi İşçilik Dönemindeki Çalışmasına İlişkin Olduğundan Dosya İçeriğine Girilerek Esastan Karar Verilmesi Gerektiği/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği)
GÖREVLİ MAHKEME (Kıdem Tazminatı Alacağı - Davacının Bahsi Geçen Sürede Emekli Sandığı'na Tabi Çalışması Memurluk Olarak Değerlendirilerek Görevsizlik Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı/Davacının Talebi İşçilik Dönemindeki Çalışmasına İlişkin Olduğundan Dosya İçeriğine Girilerek Esastan Karar Verileceği)
İŞÇİNİN FARKLI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NA BAĞLI ÇALIŞMASI (Çalışmanın Niteliğini Değiştirmediği - Davacının Talebi İşçilik Dönemindeki Çalışmasına İlişkin Olduğundan Dosya İçeriğine Girilerek Esastan Karar Verilmesi Gerektiği/Kıdem Tazminatı Alacağı)
EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI ÇALIŞMA (Kıdem Tazminatı Alacağı - Davacının Bahsi Geçen Sürede Emekli Sandığı'na Tabi Çalışması Memurluk Olarak Değerlendirilerek Görevsizlik Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı/Davacının Talebi İşçilik Dönemindeki Çalışmasına İlişkin Olduğundan Dosya İçeriğine Girilerek Esastan Karar Verileceği)"
1Y22.HD28.6.2012E. 2012/12 K. 2012/14853"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI ( İş Sözleşmesinin Fesihinden Sonra Hakem Sözleşmesi Yapıldığı - Hakem Sözleşmesi Geçerli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
İŞE İADE DAVASI ( İş Sözleşmesinin Fesihinden Sonra Hakem Sözleşmesi Yapıldığı - Hakem Sözleşmesi Geçerli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verileceği )
TAHKİM ( Fesih ve Fesih Bildirimin Davacıya Tebliğinden Sonra Yapılan Tahkim Sözleşmesinin Geçerli Olduğu )
ÖZEL HAKEM TARAFINDAN ÇÖZÜMLENME ( Fesih ve Fesih Bildirimin Davacıya Tebliğinden Sonra Yapılan Tahkim Sözleşmesinin Geçerli Olduğu - İş Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vermesi Gerektiği )"
1Y9.HD25.6.2012E. 2010/18154 K. 2012/24336"ÜCRET ALACAĞI VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Çoban Olan Davacının Görev Yaptığı İşin Niteliğinin İş Kanunu 4. Madde Kapsamındaki İstisnalar İçerisinde Kaldığı - Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatiyle Genel Hükümlere Göre Bakılacağı )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMAMASI ( Çoban Olan Davacının Görev Yaptığı İşin Niteliğinin İş Kanunu 4. Madde Kapsamındaki İstisnalar İçerisinde Kaldığı - Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatiyle Genel Hükümlere Göre Bakılacağı/Manevi Tazminat )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ( Eldeki Dava İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanma Alanı Bulunmadığı/Genel Hükümlerin Uygulanacağı - İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/Ücret Alacağı ve Manevi Tazminat Davası/Davanın İş Kanunu Kapsamında Bulunmadığı )"
1Y13.HD25.6.2012E. 2012/14046 K. 2012/16445"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Taraflar Arasında 4587 ve 5521 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Bir Hizmet İlişkisi Bulunduğu Saptanması Halinde Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi veya İş Mahkemesi Sıfatıyla Davaya Bakılması Gerektiği)
DESTEKTEN YOKSUN KALMA (Maddi ve Manevi Tazminat - Davacıların Murisi İle Davalı Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunduğu Belirtilmekte İse de Mahkemece Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliğinin Araştırılmamamasının Doğru Olmadığı)
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVA (Otomobille Tam Kusurlu Olarak Yapılan Kaza Sonucu Murisin Ölmesi/Maddi ve Manevi Tazminat - Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliğinin Araştırılması Gerektiği)
OTOMOBİLLE TAM KUSURLU YAPILAN KAZA SONUCU MURİSİN ÖLÜMÜ (Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davacıların Murisi İle Davalı Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunduğu Belirtilmekte İse de Mahkemece Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliğinin Araştırılmamamasının Doğru Olmadığı)
GÖREV (Maddi ve Manevi Tazminat - Taraflar Arasında 4587 ve 5521 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Bir Hizmet İlişkisi Bulunduğu Saptanması Halinde Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi veya İş Mahkemesi Sıfatıyla Davaya Bakılması Gerektiği)"
1Y13.HD20.6.2012E. 2012/6404 K. 2012/16169"İTİRAZIN İPTALİ ( Ücretlerinin Ödenmemesi Üzerine Davalılar Aleyhine İcra Takibi Yaptığını Ancak Haksız Olarak İtiraz Edildiğini İleri Sürerek - Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi Gerektiğine Karar Verilmesi )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Kendi Çalışması ve Dava Dışı Üçüncü Kişilerden Aldığı Temliknameye Dayalı/Gerek Davacı Gerekse Haklarını Temlik Aldığı Dava Dışı Üçüncü Kişilerle Davalı Arasındaki İlişki - Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara Dair Davalara Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( İtirazın İptali/Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara Dair Davalara Bakmaya İş Mahkemeleri Görevli Olduğu - Ayrı Bir İş Mahkemesi Olduğu da Dikkate Alınarak Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi Gerektiği )"
1Y18.HD19.6.2012E. 2012/5437 K. 2012/7502"TİCARET ODASI ÜYELİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Davanın Hizmet Tespiti Niteliği Gözetilerek İstemin İş Mahkemesinde Görülüğü Sonuçlandırılması Gereği - Davacının SGK'ya Karşı Hak Kazanacağı/Hak ve Emeklilik İsteminde Bulunabileceği/İş Mahkemesi )
HİZMET TESPİTİ NİTELİĞİNDEKİ DAVANIN İŞ MAHKEMESİNDE AÇILACAĞI ( Davacının Oda Üyeliğini Tespit Ettirerek SGK'ya Karşı Hak Kazanacağı ve Emeklilik İsteminde Bulunabileceği Gözetilerek Davanın Hizmet Tespiti Olarak Görülmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Eldeki Davanın Hizmet Tespitini Doğrudan Etkilemesi Nedeniyle ve Davacının Bu Dava İle SGK'ya Karşı Bazı Haklar Elde Edeceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Davacının Tespit Davası ile Emeklilik İsteyebileceği )"
1Y9.HD13.6.2012E. 2012/18405 K. 2012/22828"EV HİZMETİ (İş Kanunu Kapsamında Olmayacağı/Ev Hizmeti Gören Kişilerin BK'nın Hizmet Aktine İlişkin Hükümlerine Tabi Olduğu - Şoför Olarak Çalışan Davacının Ev Hizmetleri Gören Kimselerden Olup Olmadığının Araştırılacağı)
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİ (Davacının Ev Hizmetleri Gören Kimselerden Olduğunun Anlaşılması Halinde Mahkemece Görevsizlik Kararı Verileceği - Ev Hizmeti Görenlerin İş Kanunu Kapsamında Olmadığı/BK Hükümlerinin Cari Olacağı)
ÇALIŞMANIN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (Davacının Davalının İşyerinde Çalışması Halinde İş Mahkemesinin Davanın Esasına Girmesi Gerektiği - Tarafların Arasındaki İlişkinin İş Kanunu Kapsamında Olup Olmadığının Mahkemece Araştırılması Gereği)
İŞÇİ ALACAĞI DAVASI (Davacının İş Kanunu Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılacağı - Şoför Olarak Çalışan Davacının Ev Hizmetleri Gören Kimselerden Olduğunun Anlaşılması Halinde Mahkemece Görevsizlik Kararı Verileceği/İş Kanunun Kapsamı)
İŞ KANUNUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN ÇALIŞMALAR (Ev Hizmeti Gören Kişilerin BK Hizmet Akti Hükümlerine Tabi Olduğu)"
1Y4.HD13.6.2012E. 2012/6834 K. 2012/10341"İTİRAZIN İPTALİ ( Malulen Emekliliğin Tespiti İstemiyle Açılan Davada Verilen Kararın İcrasına İlişkin Olup Konusu İtibariyle Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Kaldığı - Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )
GÖREV ( İtirazın İptali İstemi - Malulen Emekliliğin Tespiti İstemiyle Açılan Davada Verilen Kararın İcrasına İlişkin Olup Konusu İtibariyle Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Kaldığı ve Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )
MALULEN EMEKLİLİĞİN TESPİTİ ( Verilen Kararın İcrasına İlişkin Olup Konusu İtibariyle Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Kaldığı ve Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu - İtirazın İptali İstemi )"
1Y3.HD12.6.2012E. 2012/11530 K. 2012/14871"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN ALACAK DAVASI ( Davacının İşçilik Tazminatının Dava Dışı İşçiye Ödenmesi - Bu Tazminatın Asıl İşveren Olan Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Talebi/Davanın İş Aktinden Kaynaklanmadığı/Genel Hükümlere Tabi Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI ( Eldeki Davada Genel Hükümler Uygulanacağından Yerel Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesinin Hatalı Olduğu - Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gereği/Davanın İş Aktinden Kaynaklanmadığı/Sebepsiz Zenginleşme )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİ ( Eldeki Davanın Genel Hükümlere Göre Sebepsiz Zenginleşme Davası Olduğu - İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/Yerel Mahkemece Verilen Görevsizlik Kararının Hatalı Olduğu/Eldeki Davanın İş Aktinden Kaynaklanmadığı )"
1Y21.HD11.6.2012E. 2012/12174 K. 2012/10670"HİZMET TESPİTİNE İLİŞKİN DAVA (İş Mahkemesinin Görevli Mahkeme Olduğu - Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İşyerinde Usta Öğretici Olarak Görev Yapan Davacının İşe Giriş ve Çıkış Tarihleri Arasındaki Çalışmalarının Tam Süreli Olarak Tespitine Yönelik İsteminin İş Mahkemesinde Görüleceği)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İŞYERİNDE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI (İşe Giriş ve Çıkış Tarihleri Arasındaki Çalışmalarının Tam Süreli Olarak Tespitine Yönelik İstemi İş Mahkemesinde Görüleceğinden İşin Esasına Girileceği)
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU (Hizmet Tespitine İlişkin Uyuşmazlıklarda - Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İşyerinde Usta Öğretici Olarak Görev Yapan Davacının İşe Giriş ve Çıkış Tarihleri Arasındaki Çalışmalarının Tam Süreli Olarak Tespitine Yönelik İsteminin İş Mahkemesinde Görüleceği)
USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI (Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı - İşe Giriş ve Çıkış Tarihleri Arasındaki Çalışmalarının Tam Süreli Olarak Tespitine Yönelik İsteminin İş Mahkemesinde Görüleceği)"
1Y13.HD6.6.2012E. 2012/6562 K. 2012/14842"ŞİRKETTE TEKNİSYEN OLARAK ÇALIŞAN KİŞİNİN ABONELERİN HATLARINA KAÇAK OLARAK GİRİP KONUŞMASI ( Konuşma Bedelinin Tazminat Olarak Ödenmesi Talebi - Davacı ve Davalı Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunduğu/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TAZMİNAT DAVASI ( Şirkette Teknisyen Olarak Çalışan Davalının Abonelerin Hatlarına Kaçak Olarak Girip Konuştuğu İddiası/Konuşma Bedelinin Tazmini Talebi - Davacı ve Davalı Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunduğu/Davanın İş Mahkemesinin Görev Alanında Kaldığı )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Şirkette Teknisyen Olarak Çalışan Davalının Abonelerin Hatlarına Kaçak Olarak Girip Konuştuğu İddiası/Konuşma Bedelinin Tazmini Talebi - Davacı ve Davalı Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunduğu/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Şirkette Teknisyen Olarak Çalışan Davalının Abonelerin Hatlarına Kaçak Olarak Girip Konuştuğu İddiası/Konuşma Bedelinin Tazmini Talebi - Davacı ve Davalı Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunduğu/Davanın İş Mahkemesinin Görev Alanında Kaldığı )"
1Y9.HD5.6.2012E. 2010/20866 K. 2012/19632"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( İdari Para Cezasından Kaynaklanan - Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu/İdari Para Cezalarının Genel Esaslara Göre Tahsil Edileceği )
İDARİ PARA CEZASI ( Genel Esaslara Göre Tahsil Edileceği - Menfi Tespit İstemi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdari Para Cezasından Kaynaklanan Menfi Tespit İstemi - Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVSİZLİK ( Kararı Verilmesi Gerektiği - İdari Para Cezasından Kaynaklanan Menfi Tespit İstemi )"
1Y9.HD5.6.2012E. 2010/18221 K. 2012/19630"İDARİ PARA CEZALARININ İPTALİ (Davalıdan Tahsili - Genel Hukuk Mahkemelerinin Görev Alanında Olduğu/Görevin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu/Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınacağı)
ÖDENEN PARANIN İSTİRDADI (İdari Para Cezalarının İptali ve Davalıdan Tahsili - Taraflar Arasında İşçi ve İşveren İlişkisi Bulunmadığı/İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı)
GÖREV (İdari Para Cezalarının İptali ve Davalıdan Tahsili - Genel Hukuk Mahkemelerinin Görev Alanında Olduğu/Görevin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu/Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınacağı)
İSTİRDAT DAVASI (İdare Tarafından Davacıya Verilen İdari Para Cezasının İptali ve Ödenen Paranın İstirdadı - Genel Hukuk Mahkemelerinin Görev Alanında Olduğu)"
1Y3.HD5.6.2012E. 2012/11064 K. 2012/14361"SENETE DAYALI BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (Davalının Beyanları ve Senet Üzerinde Yazan "Teminat, Araba Kirasına Karşılık İçerde Kalacak" Şeklindeki Şerh Dikkate Alındığından Taraflar Arasında Kira İlişkisinin Bulunduğunun Kabulü)
TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KİRA İLİŞKİSİ OLMASI (İşçi-İşveren İlişkisi Bulunduğundan Bahisle Görevsizlik Karar Verilemeyeceği/Eldeki Davada İş Mahkemenin Görevli Olmadığı/Taraflar Arasında B.K. Kapsamında Kira İlişkisi Bulunduğu)
GÖREVSİZLİK KARARI (Senet Üzerindeki Şerh ve Davalının Beyanlarında Taraflar Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunmadığının Kabul Edileceği - Yerel Mahkemce Verilen Görevsizlik Kararının Hatalı Olduğu/Taraflar Arasında Kira İlişkisi Bulunduğu)"
1Y3.HD30.5.2012E. 2012/10007 K. 2012/13835"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Taraflar Arasındaki İlişki Hizmet Sözleşmesine ve İşçi Alacağına Dayandığı - Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Taraflar Arasındaki İlişki Hizmet Sözleşmesine ve İşçi Alacağına Dayandığı/Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görüleceği )
GÖREV ( Borçlu Olmadığının Tespiti/Taraflar Arasındaki İlişki Hizmet Sözleşmesine ve İşçi Alacağına Dayandığı - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAVA ( Taraflar Arasındaki İlişki Hizmet Sözleşmesine ve İşçi Alacağına Dayandığı/Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görüleceği - Borçlu Olmadığının Tespiti )"
1Y13.HD25.5.2012E. 2012/8112 K. 2012/13713"SERVİS ŞOFÖRÜNÜN YAPTIĞI KAZA ( Rücuen Tazminat - İş Sözleşmesi Gereğince Çalışan İşçiyle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklarda İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/Görevsizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KAZA NEDENİYLE ÖDENEN TAZMİNATIN TAHSİLİ ( Rücuen Tazminat - İş Sözleşmesi Gereğince Çalışan İşçiyle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklarda İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/Görevsizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( Gereğince Çalışan İşçiyle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklarda İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/Görevsizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Rücuen Tazminat )
GÖREV ( İş sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat - İş Sözleşmesi Gereğince Çalışan İşçiyle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklarda İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/Görevsizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
1Y9.HD15.5.2012E. 2012/14925 K. 2012/17100"İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI ( Ücretin Miktarının Maktu Olarak Açıkça Belirtilmemiş Olmasının Taraflar Arasında İş Sözleşmesinin Bulunmadığı Anlamına Gelmeyeceği - Taraflar Arasında İş İlişkisi Bulunduğundan İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
İŞ İLİŞKİSİ ( İşçilik Alacakları Davası/Ücretin Miktarının Maktu Olarak Açıkça Belirtilmemiş Olmasının Taraflar Arasında İş Sözleşmesinin Bulunmadığı Anlamına Gelmeyeceği - Taraflar Arasında İş İlişkisi Bulunduğundan İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
PARÇA BAŞI ÜCRET ( Davacı Yüklediği ya da İndirdiği Yük Miktarına Göre Ücret Aldığı - Taraflar Arasında İş Sözleşmesinin Bulunmadığı Anlamına Gelmeyeceği/Taraflar Arasında İş İlişkisi Bulunduğundan İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
ÜCRETİN BELİRLENMESİ ( Ücretin Miktarının Maktu Olarak Açıkça Belirtilmemiş Olmasının Taraflar Arasında İş Sözleşmesinin Bulunmadığı Anlamına Gelmeyeceği - Taraflar Arasında İş İlişkisi Bulunduğundan İşin Esasına Girilmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )"
1Y9.HD3.5.2012E. 2010/7939 K. 2012/15559"AVUKATLA YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİ ( Serbest Avukat/Takip Edilen Dava ve İcra Dosyaları Sebebiyle Aylık Sabit Ücret Ödeneceğinin Öngörülmesinin İlişkiye Tek Başına İş İlişkisi Niteliğini Kazandırmayacağı - Bağımlılık Unsuru Bulunmadığından Vekalet Akdine Dayandığı/Ücret Alacağı ve Kıdem Tazminatı Davasının Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( Serbest Avukatın Şirkete Sözleşme İle Hizmet Vermesi/Sözleşmenin Bağımlılık Unsuru Açısından Hizmet Akdi Niteliği Taşımadığı ve Aradaki İlişkinin Vekalet Akdine Dayandığı - Ücret Alacağı ve Kıdem Tazminatı Davasının İş Mahkemelerinde Görülemeyeceği/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
ŞİRKET İLE SERBEST AVUKAT ARASINDAKİ SÖZLEŞME ( Takip Edilen Dava ve İcra Dosyaları Sebebiyle Aylık Sabit Ücret Ödeneceğinin Öngörülmesi/Bağımlılık Unsuru Bulunmadığı Vekalet Akdine Dayandığı - Ücret Alacağı ve Kıdem Tazminatı Davası/İş Kanunu Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
AVUKATIN ÜCRET ALACAĞI VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Şirkete Sözleşme İle Hizmet Veren Dava ve İcra Dosyaları Sebebiyle Aylık Sabit Ücret Ödenenen Serbest Avukat/Sözleşmenin Bağımlılık Unsuru Açısından Hizmet Akdi Niteliği Taşımadığı ve Aradaki İlişkinin Vekalet Akdine Dayandığı - Genel Mahkemelerde Görüleceği )
İŞÇİ İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ VE KİŞİSEL BAĞIMLILIK ( Şirkete Sözleşme İle Hizmet Veren Dava ve İcra Dosyaları Sebebiyle Aylık Sabit Ücret Ödenenen Serbest Avukat - Sözleşmenin Bağımlılık Unsuru Açısından Hizmet Akdi Niteliği Taşımadığı ve Aradaki İlişkinin Vekalet Akdine Dayandığının Gözetileceği )
VEKALET AKDİ ( Şirkete Sözleşme İle Hizmet Veren Dava ve İcra Dosyaları Sebebiyle Aylık Sabit Ücret Ödenenen Serbest Avukat/Sözleşmenin Bağımlılık Unsuru Açısından Hizmet Akdi Niteliği Taşımadığı - İlişkinin Vekalet Akdine Dayandığı/İşçi Sıfatı Taşımayan Avukatın Taleplerinin İş Mahkemelerinde Görülemeyeceği )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Şirkete Sözleşme İle Hizmet Veren Dava ve İcra Dosyaları Sebebiyle Aylık Sabit Ücret Ödenenen Serbest Avukat - İlişkinin Avukat Müvekkil İlişkisini Doğuran Vekalet Akdine Dayandığı/İş Kanunu Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Şirkete Sözleşme İle Hizmet Veren Dava ve İcra Dosyaları Sebebiyle Aylık Sabit Ücret Ödenenen Serbest Avukat - İlişkinin Avukat Müvekkil İlişkisini Doğuran Vekalet Akdine Dayandığı/İş Mahkemesinin Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
1Y4.HD25.4.2012E. 2012/4606 K. 2012/7155"EMEKLİ MAAŞ ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Sosyal Sigortalar Kurumunda Birikmiş Olan Maaş Alacakları - İş Mahkemesinde Görülmesi Gerekirken Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Davanın Sonuçlandırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
SSK'DA BİRİKMİŞ EMEKLİ MAAŞ ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sosyal Sigortalar Kurumunda Birikmiş Emekli Maaş Alacağının Tahsili İstemi - İş Mahkemesinde Görüleceği )"
1Y9.HD10.4.2012E. 2012/12589 K. 2012/12195"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( Taksi Şoförü Bulunan Davacının İş Kanunu Kapsamında Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği - Davalının Birden Fazla Ticari Taksisi Bulunduğu/Esnaf Niteliğinin Araştırılması Gerektiği/İş Mahkemesinin Görevi )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Davalının Başkaca Gelir Kaynağının Bulunması ve Birden Fazla Ticari Taksiye Sahib Olması Durumunda Esnaf Olarak Kabul Edilemeyeceği - Bu Durumda Yerel Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesinin Hatalı Olacağı )
ESNAF ( Davalının Başkaca Gelir Kaynağının Bulunması ve Birden Fazla Ticari Taksiye Sahib Olması Durumunda Esnaf Olarak Kabul Edilemeyeceği - Davalı Adına Kayıtlı Bütün Ticari Taksilerin Trafik Tescil Müdürlüğü'nden Araştırılması Gerektiği )
BİRDEN FAZLA GELİR KAYNAĞININ BULUNMASI ( Esnaf Statüsünün Ortadan Kalkacağı - Sadece Taksi İşletmeciliğinden Geçimini Sağlamadığının Anlaşılması Halinde Davalının Sermaye Ağırlıklı Çalıştığının Kabul Edilebileceği/Esnaf Olamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Görevsizlik Kararı Kesinleşmeden Gerekçeli Kararla Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( İcra Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar için Öngörülen Maktu Ücret Üzerinden Belirlenmesi Gereği - Asıl Alacağı da Geçecek Şekilde Bir Rakamla Vekalet Ücreti Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )"
1Y13.HD5.4.2012E. 2012/1952 K. 2012/9296"RÜCUAN TAZMİNAT ( Davacı Belediyenin Dava Dışı İşçiye Ödemek Zorunda Kaldığı Tazminatın Davalı Yüklenicilerden Tahsili - Dava Konusunun Değer ve Miktarına Bakılmaksızın Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Aksine Bir Düzenleme Bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
BELEDİYENİN DAVA DIŞI İŞÇİYE ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI TAZMİNATIN TAHSİLİ ( Davalı Yüklenicilerden Rücuan Tahsili - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu/Taraf Teşkili Sağlanarak Esasa Girilmesi Gerektiği )
ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Davacı Belediyenin Dava Dışı İşçiye Ödemek Zorunda Kaldığı Tazminatın Davalı Yüklenicilerden Rücuan Tahsili - Dava Konusunun Değer ve Miktarına Bakılmaksızın Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Aksine Bir Düzenleme Bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sözleşmeden Kaynaklanan ve Davacı Belediyenin Dava Dışı İşçiye Ödemek Zorunda Kaldığı Tazminatın Davalı Yüklenicilerden Rücuen Tahsili - Dava Konusunun Değer ve Miktarına Bakılmaksızın Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )"
1YHGK28.3.2012E. 2012/9-77 K. 2012/248"REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞARTIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Taraflar Arasındaki Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Rekabet Yasağı Taahhüdü'nün İncelenmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞARTIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( İşçinin Rekabet Yasağına Aykırı Davrandığı İddiasına Dayalı - Taraflar Arasındaki Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Rekabet Yasağı Taahhüdü'nün İncelenmesi Gerektiği/Görevli Mahkeme Konusunda Uyuşmazlık )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçinin Rekabet Yasağına Aykırı Davrandığı İddiasına Dayalı Cezai Şartın Ödetilmesi İstemi - Taraflar Arasındaki Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Rekabet Yasağı Taahhüdü İncelenmeden Görevli Mahkemenin Belirlenemeyeceği )
TEMYİZ İNCELEMESİNE GÖNDERİLEN DOSYALAR ( Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği Gereğince Dizi Pusulasına Bağlanması ve Eksiksiz Biçimde Gönderilmesi Zorunluluğu - Noksanlık Halinde Mahkemesine Geri Çevrileceği )"
1Y9.HD13.3.2012E. 2012/4639 K. 2012/8340"BANKA ZARARININ TAHSİLİ ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözüm Yerinin İş Mahkemeleri Olduğu )
ZARARIN TAHSİLİ DAVASI ( Banka Zararının Davalılardan Müşterek ve Müteselsilen Tahsili - Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunduğu Anlaşılmakla Davaya Bakmanın İş Mahkemesinin Görevi İçerisinde Kaldığı )
USULSÜZ KREDİLER NEDENİYLE BANKANIN ZARARA UĞRATILDIĞI İDDİASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT ( Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunduğu Anlaşılmakla Davaya Bakmanın İş Mahkemesinin Görevi İçerisinde Kaldığı )
GÖREV ( Banka Zararının Tahsili/Usulsüz Krediler Nedeniyle - Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunduğu Anlaşılmakla Davaya Bakmanın İş Mahkemesinin Görevi İçerisinde Kaldığı )"
1Y21.HD5.3.2012E. 2010/8862 K. 2012/2955"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( İşverenin Davaya Yöntemince Dahil Edilmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Davaya Dahil Edilen İşverenin Davacıya Karşı Diyecekleri ve Delilleri Sorulup Varsa Delilleri Toplanılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat - İşverenin Davaya Yöntemince Dahil Edilmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Gerektiği )
DELİLLERİN TOPLANMASI ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat - İşverenin Davaya Yöntemince Dahil Edilmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Davaya Dahil Edilen İşverenin Davacıya Karşı Diyecekleri ve Delilleri Sorulup Varsa Delilleri Toplanılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞVEREN SIFATINDA YANILMA ( İşverenin Davaya Yöntemince Dahil Edilmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Davaya Dahil Edilen İşverenin Davacıya Karşı Diyecekleri ve Delilleri Sorulup Varsa Delilleri Toplanılarak Karar Verilmesi Gerektiği - Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat )"
1Y13.HD5.3.2012E. 2012/6582 K. 2012/9273"İŞÇİLİK ALACAĞININ RÜCUAN TAZMİNİ TALEBİ ( Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığı Gibi Uyuşmazlığın İş Sözleşmesinden veya İş Kanunundan da Kaynaklanmadığı - Rücu Hakkına Dayanılarak Açılan Alacak Davalarının Genel Mahkemelerde Görüleceği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Uyuşmazlığın Taraflarının İşçi ve İşveren veya İşveren Vekili Olması Uyuşmazlığın İş Sözleşmesinden veya İş Kanunundan Kaynaklanmasının Şart Olduğu - Rücu Hakkına Dayanılarak Açılan Alacak Davasının Genel Mahkemede Görüleceği )
RÜCU HAKKINA DAYANILARAK AÇILAN ALACAK DAVASI ( Genel Mahkemelerde Görüleceği - İşçilik Alacağının Ödenmesi Sebebiyle Rücu Hakkına Dayanılarak Açılan Alacak Davasının İş Mahkemesinde Görülemeyeceği )"
1Y9.HD14.2.2012E. 2012/3151 K. 2012/4105"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA TEDBİR KONULMASI İSTEMİ ( Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığından Davaya Bakmanın Genel Mahkemelerin Görevi İçerisinde Kaldığı Gözetilmeden İş Mahkemesi Sıfatıyla Davanın Esasına Girilerek Karar Verilmesi Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Bulunmayan Olayda Davaya Bakmanın Genel Mahkemelerin Görevi İçerisinde Kaldığı Gözetilmeden İş Mahkemesi Sıfatıyla Davanın Esasına Girilerek Karar Verilmesi Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği - Kıdem ve İhbar Tazminatına Tedbir Konulması İstemi )
GÖREV ( Kıdem ve İhbar Tazminatına Tedbir Konulması İstemi - Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığından Davaya Bakmanın Genel Mahkemelerin Görevi İçerisinde Kaldığı )"
1Y13.HD8.2.2012E. 2011/16158 K. 2012/2525"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Orman İşçisi Olan Davacının Çalıştığı İşyerinde 50'den Fazla İşçinin Çalışması Durumunda Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu - Aksi Halde Uyuşmazlığın Genel Mahkemede Çözümleneceği )
ORMAN İŞÇİSİ OLAN DAVACININ TAZMİNAT TALEBİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( İşyerinde 50'den Fazla İşçi Çalışması Durumunda İş Mahkemesinin Görevli Olacağı/50'den Az İşçi Çalışıyor İse Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Görüleceği - İşyerinde Kaç İşçinin Çalıştığının Araştırılacağı )
ELLİDEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ORMAN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERİ ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Orman İşçisi Olan Davacının Çalıştığı İşyerinde Kaç İşçi Çalıştığının Araştırılacağı - 50'den Az İse Uyuşmazlığın Genel Mahkemede Çözümleneceği )"
1Y9.HD20.1.2012E. 2011/51430 K. 2012/1014"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ (Taraflar Arasında 4857 S. İş Kanununda Tanımlanan Hizmet Akdi Olmayıp Vekalet İlişkisi Bulunduğundan Görevli Mahkeme 6100 S. Kanunun 2/1. Md. Uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)
VEKALET İLİŞKİSİ BULUNMAMASI (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Taraflar Arasında 4857 S. İş Kanununda Tanımlanan Hizmet Akdi Olmayıp Vekalet İlişkisi Bulunduğundan Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)
GÖREV (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Taraflar Arasında 4857 S. İş Kanununda Tanımlanan Hizmet Akdi Olmayıp Vekalet İlişkisi Bulunduğundan Görevli Mahkeme 6100 S. Kanunun 2/1. Md. Uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)"
1Y13.HD17.1.2012E. 2011/13116 K. 2012/331"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisinin Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği - Eğer İş Kanunu Kapsamında Bir Aktin Varlığının Tespit Edilmesi halinde Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verileceği )
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Davacının Davalının Kendisine Ait İşyerinde İçi Olarak Çalıştığını İdda Ettiği - Mahkemece Bu İdda Araştırılarak Sonucuna Göre Görevli Mahkeme Olup Olmadığınının Tespit Edilmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİ ( Taraflar Arasında İş Kanunu Kapsamında Bir Aktin Varlığının Tespit Edilmesi Halinde Davanın Görev Yönündenden Reddedileceği - Davanın Genel Mahkeme Olan Asliye Hukuk Mahkemelerinde Açılamayacağı/Kamu Düzeni )
GÖREV ( Taraflar Arasında İş Kanunu Kapsamında Bir Aktin Varlığının Tespit Edilmesi Halinde Davanın Görev Yönündenden Reddedileceği - Davanın Genel Mahkeme Olan Asliye Hukuk Mahkemelerinde Açılamayacağı/Menfi Tespit Davası )"
1Y9.HD27.12.2011E. 2011/52966 K. 2011/49941"YARGILAMA GİDERLERİ ( Görevsizlik Yetkisizlik veya Gönderme Kararından Sonra Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmemiş İse Talep Üzerine Davanın Açıldığı Mahkeme Dosya Üzerinden Bu Durumu Tespit İle Davacıyı Giderleri Ödemeye Mahkum Edeceği )
GÖREVSİZLİK YETKİSİZLİK VEYA GÖNDERME ( Kararından Sonra Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmemiş İse Talep Üzerine Davanın Açıldığı Mahkeme Dosya Üzerinden Bu Durumu Tespit İle Davacıyı Yargılama Giderlerini Ödemeye Mahkum Edeceği )
GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Başka Mahkemeye Gönderilmesi İşlemleri ve Sonucu Beklenilmeden Gerekçeli Kararla Birlikte Yargılama Giderine Hükmedilmesi Hatalı Olup Bozma Sebebi Olduğu )"
1Y13.HD14.11.2011E. 2011/276 K. 2011/16542"İŞ KANUNU'NDAN VEYA İŞ AKDİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İş Mahkemelerinin Görevinde Olduğu - Genel Müdür Olarak Çalışmakta İken İş Akdi Sona Erdirilen Davacının Manevi Tazminat İsteminin İş Akdinden Kaynaklandığı Davanın İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu)
İŞ MAHKEMESİ ( İş Akdinden ve İş Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Hakkında İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Görevle İlgili Düzenlemelerin Kamu Düzeni ile İlgili Olduğu Taraflar İleri Sürmese de Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Gözetilmesi Gereği)"
1Y3.HD31.10.2011E. 2011/12778 K. 2011/16774"YETİM AYLIĞI ALAN KİŞİNİN ÖLMESİNE RAĞMEN MİRASÇILARININ ÖLÜMÜ BİLDİRMEMESİ ( Alınan Aylıkların İadesi İçin İcra Takibi Başlatıldığı/İtirazın İptali Davası - Uyuşmazlığın Emekli Sandığı Kanunu'ndan Kaynaklandığı/Davanın İş Mahkemesinde Çözümlenemeyeceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Yetim Aylığı Alan Kişi Ölmesine Rağmen Mirasçıların Ölümü Bildirmeyerek Maaşı Almaya Devam Etmesi Nedeniyle - Uyuşmazlık Emekli Sandığından Kaynaklandığından Davanın İş Mahkemesinin Görev Alanında Olmadığı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI ( Özel Nitelikte Mahkemeler Olduğu - Yetim Aylığı Alan Kişi Ölmesine Rağmen Mirasçıların Ölümü Bildirmeyerek Maaşı Almaya Devam Etmesi Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davasının İş Mahkemesinde Görülemeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yetim Aylığı Alan Kişi Ölmesine Rağmen Mirasçıların Ölümü Bildirmeyerek Maaşı Almaya Devam Etmesi Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davasının İş Mahkemesinde Görülemeyeceği )"
1Y21.HD25.10.2011E. 2011/11011 K. 2011/8836"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davanın Genel Hükümlere Göre Genel Mahkemelerde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Fiilden Kaynaklanan - Davanın Genel Hükümlere Göre Genel Mahkemelerde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
GÖREV ( İki Bina Arasına Uzattığı Kalasta Yürürken Dengesini Kaybedip Ölen Kişinin Yakınlarının Uğradığı Maddi ve Manevi Tazminat - Davanın Genel Hükümlere Göre Genel Mahkemelerde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )"
1Y4.HD20.10.2011E. 2011/10084 K. 2011/10876"MANEVİ TAZMİNAT ( Taraflar Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunmadığı ve Davacıların İşveren Vekili Olduğu Yönünde İse Dosyada Bir İddia veya Veri Bulunmadığına Göre 4857 S. İş Kanunu ve 5521 S. İş Mahkemesi Kanunu Gereğince İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı )
GÖREV ( Manevi Tazminat - Davacıların İşveren Vekili Olduğu Yönünde İse Dosyada Bir İddia veya Veri Bulunmadığına Göre 4857 S. İş Kanunu ve 5521 S. İş Mahkemesi Kanunu Gereğince İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı )
HAKSIZ EYLEME DAYALI TAZMİNAT ( Taraflar Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunmadığı ve Davacıların İşveren Vekili Olduğu Yönünde İse Dosyada Bir İddia veya Veri Bulunmadığı - İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı )"
1Y13.HD10.10.2011E. 2011/8329 K. 2011/14157"HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu )
İŞ MAHKEMESİ ( Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu )"
1Y10.HD10.10.2011E. 2010/3361 K. 2011/13506"İHALE MAKAMI İDARENİN TAŞERONUNUN İŞÇİLERİ İÇİN ÖDEDİĞİ SİGORTA PRİMLERİNİ TAHSİL DAVASI ( Sözleşmeye Aykırılıktan Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Olduğu - Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülemeyeceği Genel Mahkemelerde Görülmesi Gereği )
İŞ MAHKEMESİ ( Asıl İşveren ile Alt İşveren Arasıdaki Prim Borçlarının Ödenmesi Hususundaki Uyuşmazlığın Sözleşmeden Kaynaklanan İç İlişki Olduğu - Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı )"
1Y15.HD5.10.2011E. 2011/5369 K. 2011/5697"ESER SÖZLEŞMESİ (Taraflar Arasında Eser Sözleşmesi Kurulduğu Hizmet İlişikisi Kurulmadığı - Davacının İşlerin Yapıldığı Dönemde SGK Kayıtlarına Göre Davalının İşçisi Olduğundan Bahisle Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞ MAHKEMESİ (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesi Gereği - Davacının Bir Dönem Davalının İşçisi Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GÖREV (Eser Sözleşmesi/İş Sözleşmesi - İş Mahkemesi )"
1Y19.HD27.9.2011E. 2011/390 K. 2011/11489"İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMESİ ( İşçi İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Hakkında İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1YHGK21.9.2011E. 2011/9-508 K. 2011/545"CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ ( Rekabet Yasağına Aykırı Davranış İddiasına Dayalı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANIŞ İDDİASI ( Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsili İsteminin İş Mahkemesinde Görüleceği )
İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞÇİ SAYILAN KİŞİNİN AÇTIĞI DAVA ( Rekabet Yasağı Özleşmesinin İhlali Sebebiyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline Dair Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Rekabet Yasağına Aykırı Davranış İddiasına Dayalı Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsili - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞÇİ SAYILAN KİŞİNİN AÇTIĞI DAVA ( Rekabet Yasağı Özleşmesinin İhlali Sebebiyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline Dair Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
1Y19.HD20.9.2011E. 2011/8648 K. 2011/11145"SENET İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İşverenin Davalı Değil Aleyhine Dava Açtığı Dava Dışı Şirket Olduğu - Mahkemece Davacıyla Davalı Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunduğu Kabul Edilerek Görevsizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Senet İptali İstemi - Davacının İşverenin Davalı Değil Aleyhine Dava Açtığı Dava Dışı Şirket Olduğu/Mahkemece Davacıyla Davalı Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunduğu Kabul Edilerek Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği)
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Senet İptali İstemi - Davacının İşverenin Davalı Değil Aleyhine Dava Açtığı Dava Dışı Şirket Olduğu/Mahkemece Davacıyla Davalı Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunduğu Kabul Edilerek Görevsizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
HUSUMET ( Davacının İşverenin Davalı Değil Aleyhine Dava Açtığı Dava Dışı Şirket Olduğu - Mahkemece Davacıyla Davalı Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunduğu Kabul Edilerek Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği/Senet İptali İstemi)"
1Y9.HD13.9.2011E. 2011/35643 K. 2011/29758"İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Davacının Kooperatif Davalının Kooperatif Üyesi ve Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sıfatını Taşıdığı - Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Olmadığı/İş Mahkemesi Sıfatıyla Yargılama Yapılamayacağı )
GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Davacının Kooperatif Davalının Kooperatif Üyesi ve Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sıfatını Taşıdığı - Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Olmadığı/İş Mahkemesi Sıfatıyla Yargılama Yapılamayacağı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVSİZ OLUŞU ( Davacının Kooperatif Davalının Kooperatif Üyesi ve Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sıfatını Taşıdığı - Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Olmadığı )
KOOPERATİF İLE İLGİLİ DAVALAR ( İş Mahkemesi Sıfatıyla Yargılama Yapılmayacağı - Davanın Genel Hükümlere Göre Görülmesi Gerektiği )"
1Y13.HD12.7.2011E. 2011/6972 K. 2011/11543"HİZMET SÖZLEŞMESİNE DAYALI DAVA ( Ayrı Bir İş Mahkemesi Varsa Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Yok İse Ara Kararı İle Davaya İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Hizmet Sözleşmesine Dayalı Dava - Ayrı Bir İş Mahkemesi Varsa Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Yok İse Ara Kararı İle Davaya İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği - Ayrı Bir İş Mahkemesi Varsa Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Yok İse Ara Kararı İle Davaya İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği )"
1Y9.HD11.7.2011E. 2011/26214 K. 2011/23303"KIDEM TAZMİNATI ( İşçilik Alacakları - Davacının Kapsam Dışı Kabul Edilmesini Gerektiren Bir Yasa Ya da TİS Ek Madde Gereğince İşverence Kapsam Dışı Olduğuna Dair Yapılmış Bir Tespit Kararı Olup Olmadığı Araştırılmadan Karar Verilemeyeceği )
KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Kıdem Tazminatı - Salt İşvereninin Kamu Gücü Kullanan Bir İşveren Olması ya da Sadece Hizmet Aktinin Bir Yerinde Kapsam Dışı Yazması Bir Çalışanın Kapsam Dışı Olarak Kabul Edilmesi İçin Yeterli Olmadığı )
GÖREV ( Kıdem Tazminatı - Davacının Kapsam Dışı Kabul Edilmesini Gerektiren Bir Yasa Ya da TİS Ek Madde Gereğince İşverence Kapsam Dışı Olduğuna Dair Yapılmış Bir Tespit Kararı Olup Olmadığı Araştırılmadan Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
İŞVERENİNİN KAMU GÜCÜ KULLANAN BİR İŞVEREN OLMASI ( Ya da Sadece Hizmet Aktinin Bir Yerinde Kapsam Dışı Yazması Bir Çalışanın Kapsam Dışı Olarak Kabul Edilmesi İçin Yeterli Olmadığı )"
1Y13.HD30.6.2011E. 2011/2897 K. 2011/10500"ALACAK DAVASI ( İşçinin Şantiye İhtiyaçları İçin Aldığı Parayı Harcamadığı ve İade Etmemesi İddiasına Dayalı - Taraflar Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunduğu/Uyuşmazlığın İş Mahkemelerinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçinin Şantiye İhtiyaçları İçin Aldığı Parayı Harcamadığı ve İade Etmemesi İddiasına Dayalı Alacak Davası - Uyuşmazlığın İş Mahkemelerinde Görüleceği/Taraflar Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunduğu )
İŞÇİNİN İŞYERİ İHTİYACI İÇİN ALDIĞI PARAYI İADE ETMEMESİ ( Alacak Davası - Taraflar Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunduğu/Uyuşmazlığın İş Mahkemelerinde Görüleceği )"
1Y13.HD14.6.2011E. 2011/3131 K. 2011/9416"İTİRAZIN İPTALİ ( Senet Bedelinin Ödenmemesine Dayalı Alacağın Tahsili - Taraflar Arasında İş Kanunu Kapsamında Bir Hizmet Akdi Olup Olmadığı Araştırılarak İş Kanunu Kapsamında Bir Akdin Varlığının Tespiti Halinde Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
SENET BEDELİNİN ÖDENMEMESİNE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ ( Taraflar Arasında İş Kanunu Kapsamında Bir Hizmet Akdi Olup Olmadığı Araştırılarak İş Kanunu Kapsamında Bir Akdin Varlığının Tespiti Halinde Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
GÖREV ( Senet Bedelinin Ödenmemesine Dayalı Alacağın Tahsili - Taraflar Arasında İş Kanunu Kapsamında Bir Hizmet Akdi Olup Olmadığı Araştırılarak İş Kanunu Kapsamında Bir Akdin Varlığının Tespiti Halinde Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi Gerektiği )"
1Y11.HD13.6.2011E. 2010/7350 K. 2011/7157"HİZMET VE TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Maktül ile Davalılar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunması Nedeniyle Olayın İş Kazası Niteliğinde Olduğu - Davanın İş Mahkemesi Sıfatı ile Bakılıp Sonuçlandırılması Gereği )
İŞ MAHKEMESİ ( İşçi İşveren İlişkisi - İş Kazası )"
1Y21.HD9.6.2011E. 2010/3458 K. 2011/5286"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacıların Murisi Sigortalı İle Davalılar Arasında Hizmet İlişkisi Bulunmadığı/Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Davaya Devam Edileceği)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Tazminat - Uyuşmazlığın İş Akdinden veya İş Kanunundan Doğmadığı - Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görev Alanına Girdiği)
GÖREV ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Tazminat - Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görev Alanına Girdiği)"
1Y9.HD7.6.2011E. 2011/26503 K. 2011/16994"ÜCRET ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI ( Kapıcı Olan Davacının Kapıcı Dairesinde Yaptığı Tadilatın Bedeline İlişkin Uyuşmazlığın Taraflar Arasındaki İş Sözleşmesine Dayandığının Kabulü Gereği - Uyuşmazlığın Çözüm Görevinin İş Mahkemesine Ait Olduğu )
İŞ MAHKEMESİ ( Hizmet Akdinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Görevinin İş Mahkemesine Ait Olduğu - Kapıcı Olan Davacının Kapıcı Dairesinde Yaptığı Tadilat Bedelinin Tahsiline İlişkin Uyuşmazlığın Taraflar Arasındaki İş Akdinden Kaynaklandığı Çözüm Yerinin İş Mahkemesi Olduğu )
KAPICININ KAPICI DAİRESİNDE YAPTIĞI TADİLATIN BEDELİNİN TAHSİLİ ( Aynı Zamanda İşyerine Yapılan Giderin Tahsiline Yönelik Olduğu - Kapıcı ile Apartman Yönetimi Arasındaki Uyuşmazlığın İş Akdinden Kaynaklandığı Çözümünün İş Mahkemesine Ait Olduğu )"
1Y13.HD30.5.2011E. 2011/2348 K. 2011/8260"HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ( İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu)
İŞ MAHKEMESİ ( Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar)
GÖREV ( İş Mahkemesi - Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık)"
1Y9.HD26.5.2011E. 2011/24857 K. 2011/15629"KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Davalı Bakanlığın Devlet Konukevi İşyerinde Aşçı Yardımcısı Olarak Çalıştığı - İş Akdini Emeklilik Nedeniyle Kendisi Feshettiği/Anlaşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
GÖREV ( Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Alacaklarının Ödetilmesi İstemi - Davacı Davalı Bakanlığın Devlet Konukevi İşyerinde Aşçı Yardımcısı Olarak Çalıştığı - İş Akdini Emeklilik Nedeniyle Kendisi Feshettiği/Anlaşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
İŞ AKTİNİN EMEKLİLİK NEDENİYLE FESHİ ( Davacı Davalı Bakanlığın Devlet Konukevi İşyerinde Aşçı Yardımcısı Olarak Çalıştığı - İş Akdini Emeklilik Nedeniyle Kendisi Feshettiği/Anlaşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )"
1Y9.HD26.5.2011E. 2009/14452 K. 2011/15659"MANEVİ TAZMİNAT ( Talep Taraflar Arasındaki İş İlişkisinden ve Hizmet Akdinin İfasından Kaynaklanmakta Olup Talep Hakkında Davaya Bakma Görevi İş Mahkemesinin Olmasına Karşın Yanlış Değerlendirme İle Manevi Tazminat Talebi Hakkında Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
HİZMET AKTİNDEN DOĞAN DAVA ( Manevi Tazminat İstemi - Talep Hakkında Davaya Bakma Görevi İş Mahkemesinin Olmasına Karşın Yanlış Değerlendirme İle Manevi Tazminat Talebi Hakkında Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GÖREV ( Talep Taraflar Arasındaki İş İlişkisinden ve Hizmet Akdinin İfasından Kaynaklanmakta Olup Talep Hakkında Davaya Bakma Görevi İş Mahkemesinin Olmasına Karşın Yanlış Değerlendirme İle Manevi Tazminat Talebi Hakkında Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
1Y21.HD16.5.2011E. 2010/4095 K. 2011/4685"EŞİNDEN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞI ( Stajyer Öğretmen - Ölüm Aylığına İlişkin Talebin İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu )
İŞ MAHKEMESİ ( Ölüm Aylığı ile İlgili Talebin İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu İdari Yargının Görevinde Olmadığı )
STAJYER ÖĞRETMEN ( Eşin Ölüm Aylığı Talebi - İş Mahkemesi )"
1Y9.HD3.5.2011E. 2009/14995 K. 2011/13117"HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Davacının Hukuk Danışmalığı ve Avukatlık Hizmeti Yürüttüğü - Aradaki Sözleşmenin Vekalet mi Yoksa Hizmet Sözleşmesi mi Olduğunun Belirlenmesi Gereği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının Hukuk Danışmalığı ve Avukatlık Hizmeti Yürüttüğü - Aradaki Sözleşmenin Vekalet mi Yoksa Hizmet Sözleşmesi mi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
AVUKATLIK HİZMETİ VE HUKUK DANIŞMANLIĞI ( Davacının Kendi Bürosu Olduğu ve Başka Kişilerden de İş Aldığının İddia Edilmesi - Bu Hususların Araştırılarak Davacının İş Sözleşmesi ya da Vekalet Sözleşmesiyle Çalıştığının Tespit Edilmesi )
DAVALI ŞİRKETİN BAŞKA BİR ŞİRKETÇE DEVRALINMASI ( Şirketin Tüzel Kişiliğinin Devam Edip Etmediğinin Belirlenerek Karar Verileceği - İşçilik Alacakları Davası )"
1YHGK29.4.2011E. 2010/10-548 K. 2011/257"KATKI PAYININ VE VAKIF ÜYELİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Vakfın 743 S.K. Uyarınca Kurulduğu - Vakıf Senedinden Doğan Davaların Genel Mahkemede Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Katkı Payının ve Vakıf Üyeliğinin Tespiti Davası/Vakfın 743 S.K. Uyarınca Kurulduğu - Vakıf Senedinden Doğan Davaların Genel Mahkemede Görüleceği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV KAPSAMI ( Katkı Payının ve Vakıf Üyeliğinin Tespiti Davası/Vakfın 743 S.K. Uyarınca Kurulduğu - Vakıf Senedinden Doğan Davaların İş Mahkemesinin Görev Alanında Olmadığı )
TÜRK KANUNU MEDENİSİ KAPSAMINDA KURULAN VAKIF ( Katkı Payının ve Vakıf Üyeliğinin Tespiti Davası - Vakıf Senedinden Doğan Davaların İş Mahkemesinin Görev Alanında Olmadığı )"
1Y10.HD26.4.2011E. 2011/3752 K. 2011/6121"KONUT EDİNDİRME YARDIMI VE NEMANADAN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( 506 Sayılı Yasadaki Yetkililerin Kullanıldığı ve İş Akdinden Kaynaklanan Bir Alacağın Tahsilini İçeren Dava Olduğu - İş Mahkemesinin Görevli Oluşu )
GÖREV ( Konut Edindirme Yardımı ve Nema Alacağı - 506 Sayılı Yasadaki Yetkililerin Kullanıldığı ve İş Akdinden Kaynaklanan Bir Alacağın Tahsilini İçeren Dava/İş Mahkemesinin Görevli Oluşu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLUŞU ( Konut Edindirme Yardımı ve Nema Alacağı - 506 Sayılı Yasadaki Yetkililerin Kullanıldığı ve İş Akdinden Kaynaklanan Bir Alacağın Tahsilini İçeren Dava Olduğu )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Konut Edindirme Yardımı ve Nema Alacağı - 506 Sayılı Yasadaki Yetkililerin Kullanıldığı ve İş Akdinden Kaynaklanan Bir Alacağın Tahsilini İçeren Dava/İş Mahkemesinin Görevli Oluşu )
VEKALET ÜCRETİ ( Görevsizlik Kararı Veren Mahkemenin Davalı Kurum Lehine Vekalet Ücretine Takdir Etmeyişinin Hatalı Oluşu )"
1Y9.HD12.4.2011E. 2011/13718 K. 2011/10823"GÖREVLİ MAHKEME ( İşçi Tarım İşinde Çalışırken Bu İş Dışında Tarım İşi Sayılmayan Ek Bir Görevde Çalışabileceği - Bu Durumda Yaptığı İşler Arasında Hangisinin Baskın Olduğunun Açıklığa Kavuşturulması ve Sonucuna Göre Görevli Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )
TARIM İŞİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili - İşçi Tarım İşinde Çalışırken Bu İş Dışında Tarım İşi Sayılmayan Ek Bir Görevde Çalışabileceği/Bu Durumda Yaptığı İşler Arasında Hangisinin Baskın Olduğunun Açıklığa Kavuşturularak Belirlenmesi Gerektiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( İşçi Tarım İşinde Çalışırken Bu İş Dışında Tarım İşi Sayılmayan Ek Bir Görevde Çalışabileceği - Bu Durumda Yaptığı İşler Arasında Hangisinin Baskın Olduğunun Açıklığa Kavuşturulması ve Sonucuna Göre Görevli Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )"
1Y19.HD24.3.2011E. 2010/14968 K. 2011/3879"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davacının Senedi Davalı Şirkette Çalışmaya Başlarken Teminat Olarak Aldığını İleri Sürdüğü/Senette Davalı Şirketin Herhangi Bir Sıfatı Bulunmadığı - Davanın İş Mahkemelerinin Görev Alanına Girmeyeceği )
SENEDE DAYALI DAVA ( Menfi Tespit İstemi - Senet Lehtarı Diğer Davalının Davalı Şirketin Ortağı Olan Dava Dışı Kişinin Kardeşi Olduğunu İleri Sürdüğü/Dava İş Mahkemelerinin Görev Alanına Girmeyeceği )
GÖREV ( Menfi Tespit İstemi - Davacı Dava Konusu Senedin Davalı Şirkette Çalışmaya Başlarken Teminat Olarak Alındığını İleri Sürdüğü/Senette Davalı Şirketin Herhangi Bir Sıfatı Bulunmadığı - Dava İş Mahkemelerinin Görev Alanına Girmeyeceği )"
1Y9.HD8.3.2011E. 2011/5482 K. 2011/6502"YAPILAN KESİNTİ TOPLAMININ İADESİ İSTEMİ ( Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunduğu - Davacının Ücretinden Lojman Aidatı Adı Altında Davalı İşveren Tarafından Yapılan Bir Kesinti Mevcut Olup Uyuşmazlığın Esasına Girilmesi Gerektiği )
LOJMAN AİDATI ( Yapılan Kesinti Toplamının İadesi İstemi - Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunduğu/Davacının Ücretinden Lojman Aidatı Adı Altında Davalı İşveren Tarafından Yapılan Bir Kesinti Mevcut Olup Uyuşmazlığın Esasına Girilmesi Gerektiği )
GÖREV ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözüm Yerinin İş Mahkemeleri Olduğu )
KESİNTİLERİN İADESİ İSTEMİ ( Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunduğu - Davacının Ücretinden Lojman Aidatı Adı Altında Davalı İşveren Tarafından Yapılan Bir Kesinti Mevcut Olup Uyuşmazlığın Esasına Girilmesi Gerektiği )"
1Y21.HD8.3.2011E. 2011/839 K. 2011/1980"MURİSİNİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacılara Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hak Alanını Etkileyeceğinden İşveren Aleyhine "İş Kazasının Tespiti" Davası Açması İçin Önel Vermek ve Tespit Davasını Bu Dava İçin Bekletici Sorun Yaparak Çıkacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
BEKLETİCİ SORUN ( Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle Tazminat - Davacılara Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hak Alanını Etkileyeceğinden İşveren Aleyhine "İş Kazasının Tespiti" Davası Açması İçin Önel Vermek ve Tespit Davasını Bu Dava İçin Bekletici Sorun Yapmak Gerektiği )
İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Mahkemenin Görevli Olup Olmadığının Olayın İş Kazası Olup Olmadığının Belirlenmesi Sonucu Açıklığa Kavuşacağı Düşünülmeksizin Görevsizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
1Y19.HD3.3.2011E. 2010/13660 K. 2011/2858"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Görev Konusu Üzerinde Durulmaksızın İşin Esasının İncelenmesinin Yanlış Olduğu - Yapılacak İş 4857 ve 5521 S. Yasaların ( 1. ) Md. Uyarınca Dava Dilekçesinin Görevsizlik Nedeniyle Reddine Karar Vermek Olacağı )
GÖREV KONUSU ( Üzerinde Durulmaksızın İşin Esasının İncelenmesinin Yanlış Olduğu - Menfi Tespit İstemi/Yapılacak İş 4857 ve 5521 S. Yasaların ( 1. ) Md. Uyarınca Dava Dilekçesinin Görevsizlik Nedeniyle Reddine Karar Vermek Olacağı )
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Dava Bu İlişki İçinde Verilen Bonodan Kaynaklandığına Göre Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )"
1Y9.HD31.1.2011E. 2009/1558 K. 2011/1500"TARIM VE ORMAN İŞÇİLERİ ( 50 Dahil 50'den Az İşçi Çalıştırılan Tarım Ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde ve İşletmelerinde İş Kanunu Hükümleri Uygulanamayacağı - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
ORMAN VE TARIM İŞÇİLERİ ( 50 Dahil 50'den Az İşçi Çalıştırılan Tarım Ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde ve İşletmelerinde İş Kanunu Hükümleri Uygulanamayacağı - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN TARIM VE ORMAN İŞÇİSİ ( İş Mahkemelerinin Yetkili Oluşu - Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerinde 50 Dahil Daha Az İşçi Bulunsa Bile TİS Mevcutsa Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Görüleceği )
İŞ MAHKEMELERİ VE GÖREV ( 5 İşçinin Çalıştığı Tarımsal Üretim Yapılan İşyerinde İş Mahkemelerinin Yetkisiz Oluşu - Dava Dilekçesinin Görevsizlik Nedeniyle Reddedileceği )"
1Y9.HD25.1.2011E. 2010/51663 K. 2011/744"SENDİKANIN KAPATILMASI DAVASI ( Sendikanın Faaliyette Bulunmaması Nedeniyle - İş Mahkemelerinin Görevli Oluşu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sendikalar Kanunundan Doğan Bütün Uyuşmazlıkların İş Davalarına Bakmakla Yükümlü Olan Mahkemelerce Çözümleneceği - Derneklerin Kapatılmasında Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİ DIŞINDAKİ DAVA ( Sendikalar Kanunundan Doğan Bütün Uyuşmazlıkların İş Davalarına Bakmakla Yükümlü Olan Mahkemelerce Çözümleneceği - Sendikanın Kapatılması Davası )"
1Y10.HD25.1.2011E. 2010/4936 K. 2011/722"EK EMEKLİLİK YARDIMI TALEBİ ( Vakıf Senedi Uyarınca - Taraflar Arasında 506 S. K. Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Olmamasına Rağmen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İş Mahkemesinin Görevli Olduğu Kararının Yargıtayca Onandığı/İş Mahkemesinin Davayı İnceleyeceği )
VAKIF ANA STATÜSÜ UYARINCA ÖDENMESİ GEREKEN EK EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİN TAHSİLİ ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisinin Mevcut Olmadığı - Davaya Bakma Görevinin Kural Olarak Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVA ( Kural Olarak Genel Mahkemelerin Görev Alanında Olduğu - Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İş Mahkemelerinin Görevli Olduğuna Dair Kararının Yargıtay Hukuk Dairesi'nce Onanmak Sureti İle Kesinleştiği/Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVE İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Vakıf Senedi Uygulamasından Doğan Davanın Kural Olarak Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu - Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İş Mahkemelerinin Görevli Olduğuna Dair Kararının Yargıtay Hukuk Dairesi'nce Onanmak Sureti İle Kesinleştiği/Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )
KESİN HÜKÜM ( Ek Emeklilik Yardımının Tahsili Talebi - Sosyal Güvenlik İlişkisi Olmamasına Rağmen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İş Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Kararının Yargıtayca Onandığı/İş Mahkemesinin Davayı İnceleyeceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ek Emeklilik Yardımının Tahsili Talebinden Kaynaklanan - Taraflar Arasında 506 S. K. Kapsamında Sosyal Güvenlik İlişkisi Olmamasına Rağmen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İş Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Kararının Yargıtayca Onandığı/İş Mahkemesinin Davayı İnceleyeceği )"
1Y3.HD24.1.2011E. 2010/19867 K. 2011/629"İŞÇİ İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA TALEP EDİLEN AVANS ÖDEMESİ ( Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Mahkemelerin Değil İş Mahkemesinin Görevli Bulunduğu )
İŞTEN AYRILMA ( İşçi İşveren İlişkisi Bulunan Dönemde Avans Olarak Ödenen Paranın İadesi Davası - Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Bulunduğu/Genel Mahkemelerde Görülemeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçi İşveren İlişkisi Bulunan Dönemde Avans Olarak Ödenen Paranın İadesi Davası - Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Mahkemelerin Değil İş Mahkemesinin Görevli Bulunduğu )"
1Y21.HD21.1.2011E. 2009/15175 K. 2011/321"İŞ KAZASI SONUCU UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ ( Davalı ile Davacı Arasında Hizmet Sözleşmesinin Bulunmadığı - Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği/Yerel Mahkemenin İş Mahkemesi Sıfatıyla Davayı Görmesinin Hatalı Olduğu)
GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Dava Konusu Olayda 5521 S.K. 1. M. Koşullarının Oluşmadığı - Davalı ile Davacı Arasında Hizmet Sözleşmesinin Bulunmadığı/Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu)
İŞ MAHKEMESİ ( Taraflar Arasında Hizmet Sözleşmesinin Bulunmadığı/5521 S.K. 1. M. Koşullarının Oluşmadığı - Davanın Genel Mahkemelerde Göreülmesi Gerektiği/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat Davası)"
1Y10.HD28.12.2010E. 2009/11064 K. 2010/17797"EKSİK ÖDENEN TASFİYE PAYI ALACAĞININ TAHSİLİ ( Ortada İş Mahkemelerinin Görev Alanını Düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. Md. Kapsamında Bir Uyuşmazlığın Bulunmadığı ve Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu - Eksik Ödenen Tasfiye Payı Alacağının Tahsili )
GÖREV ( Eksik Ödenen Tasfiye Payı Alacağının Tahsili - Ortada İş Mahkemelerinin Görev Alanını Düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. Md. Kapsamında Bir Uyuşmazlığın Bulunmadığı ve Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Genel Mahkemelerin Bakacağı )"
1Y9.HD2.12.2010E. 2010/44795 K. 2010/35810"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( İş Kanununa Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözüm Yeri İş Mahkemeleri Olduğu )
GÖREV ( Borçlu Olmadığının Tespiti - İş Kanununa Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının İş Mahkemelerinde Görüleceği )
İŞ AKDİNDEN VEYA İŞ KANUNU'NA DAYANAN DAVALAR ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının İş Mahkemelerinde Görüleceği )"
1Y13.HD2.12.2010E. 2010/7117 K. 2010/16019"HAVA TAŞIMA İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR ( İş Kanununa Tabi Olmadığı - Asliye Hukuk Mahkemesince Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
GÖREV ( Hava Taşıma İşlerinde Çalışanlar İş Kanununa Tabi Olmadığı - Asliye Hukuk Mahkemesince Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
PİLOT ( Hava Taşıma İşlerinde Çalışan Konumunda Olduğundan İş Kanunu'na Tabi Olmadığı - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y9.HD26.10.2010E. 2010/28736 K. 2010/30743"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI ( İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu - Dava İşyerinin Bağlı Olduğu Bölge Çalışma Müdürlüğünün Bulunduğu Mahaldeki İş Mahkemesinde Birden Fazla Bölge Müdürlüğünün Yetki Alanına Giren İşyerlerini Kapsıyorsa Ankara İş Mahkemelerinin Yetkili Olduğu )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İş Mahkemelerinin Yetkisi Konusunda Yapılacak Sözleşmenin Geçerli Olmadığı - Toplu İş Sözleşmesini İptali Davası Hakkında İşyerinin Bağlı Olduğu Çalışma Bölge Müdürlüğünün Bulunduğu Mahaldeki İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİ ( Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunundan Doğan Anlaşmazlıklar İş Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemelerde Çözüleceği - Toplu İş Sözleşmesinin İptali Davasının İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu )"
1Y17.HD1.10.2010E. 2010/2234 K. 2010/7608"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( İş Kanunu'na Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanunu'na Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözüm Yeri İş Mahkemeleri Olduğu )
İŞÇİ VE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( İş Akdinden veya İş Kanunu'na Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözüm Yeri İş Mahkemeleri Olduğu )
GÖREV ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - İş Kanunu'na Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanunu'na Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözüm Yeri İş Mahkemeleri Olduğu )"
1YHGK29.9.2010E. 2010/10-382 K. 2010/441"ALACAK DAVASI ( Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
GÖREV ( Alacak Davası - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )"
1Y11.HD27.9.2010E. 2009/2860 K. 2010/9255"YABANCI BAYRAK TAŞIYAN GEMİDE İŞ AKDİYLE ÇALIŞAN İŞÇİYE FAZLA ÖDENDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ÜCRETİN İSTİRDADI (Yabancı Bayrak Taşıyan Gemide Çalışan Miçonun İş Akdinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın İş ve Deniz İş Kanunu Kapsamında Bulunmamadığı - Davanın İş Mahkemesinin Görevinde Olmadığı)
DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMI (Yabancı Bayrak Taşıya Gemide Çalışan Miçonun İş Akdinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu Kapsamında Olmadığı - Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevinde Olmadığı Genel Görev Kurallarının Geçerli Olduğu)
İŞ MAHKEMESİ (Yabancı Bayrak Taşıyan Gemide Çalışan Miçonun İş Akdinden Doğan Uyuşmazlık - İş Mahkesinin Görevinde Olmadığı Görevli Mahkemenin Genel Görev Kurallarına Göre Belirlenmesi Gereği)"
1Y9.HD17.6.2010E. 2008/32436 K. 2010/19276"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Bir Kimsenin Sosyal Güvenlik Kurumu Şemsiyesi Altında Olması İş Yasası Kapsamında Olduğu Anlamına Gelmediği - Davacı İş Yasası Kapsamında İşçi Sayılan Bir Kimse Olmadığından İş Mahkemesinin Görevsiz Olduğu )
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR ( Hakkında İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı - İş Mahkemesinin Görevsiz Olduğu )
GÖREV ( Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Hakkında İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı - Davacı İş Yasası Kapsamında İşçi Sayılan Bir Kimse Olmadığından İş Mahkemesinin Görevsiz Olduğu )"
1Y21.HD6.5.2010E. 2010/5456 K. 2010/5350"ÇALIŞMANIN TESPİTİ (Davacı Yönünden Hizmet Akdinin Tüm Koşullarının Oluştuğu - Davaya Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu)
GÖREVLİ MAHKEME (506 S.Y'nın 79/10. Md. Gereğince Açılmış Bir Tespit Davasının Sözkonusu Olduğu - Davacı Yönünden Hizmet Akdinin Tüm Koşullarının Oluştuğu/Davaya Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu)
KURUMA EKSİK BİLDİRİLEN ÇALIŞMALARININ TESPİTİ (Çeşitli Tarihli İşe Giriş Bildirgelerinin Verildiği ve Primlerin Dönem Bordroları İle Kuruma Kısmen Ödendiği - Davaya Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu)"
1Y9.HD21.4.2010E. 2010/11131 K. 2010/11839"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İş Kanunu'na Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözüm Yeri İş Mahkemeleri Olduğu )
GÖREV ( İşçilik Alacakları - İş Kanunu'na Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının İş Mahkemelerinde Görüleceği )
ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİ ( Davacı İş Kanunu Kapsamında Kalmadığından İş Mahkemesine Açılan Bu Davada Dava Dilekçesinin Görev Nedeni İle Reddi ve Davanın Görevli Hukuk Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
1Y9.HD15.4.2010E. 2010/7398 K. 2010/10503"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davalının Minübüs İşletmesinde Çalışmasının Olmaması Halinde Minübüs İşyeri Sayıldığı ve İş Kanunu'na Tabi Olduğu - Esnaf Niteliğindeki İşyeri )
MÜNİBÜS İŞYERİ ( İşçilik Alacakları - Esnaf Niteliği/Davalının Minübüs İşletmesinde Çalışmasının Olmaması Halinde Minübüs İşyeri Sayıldığı ve İş Kanunu'na Tabi Olduğu )
BEDENİ ÇALIŞMA ( Davalının Minübüs İşletmesinde Çalışmasının Olmaması Halinde Minübüs İşyeri Sayıldığı ve İş Kanunu'na Tabi Olduğu/Esnaf Niteliği - İşçilik Alacakları Talebi )
ŞÖFÖRLÜK YAPANLARIN HUKUKİ DURUMU ( İşçilik Alacakları - Davalının Minübüs İşletmesinde Çalışmasının Olmaması Halinde Minübüs İşyeri Sayıldığı ve İş Kanunu'na Tabi Olduğu )"
1Y9.HD8.4.2010E. 2010/6315 K. 2010/9972"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Villada Ne İş Yaptığı Hususu Üzerinde Durulmalı Yapılan İş Ev Hizmeti Mahiyetinde İse Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
EVDE HASTA BAKAN HEMŞİRE ( İş Kanunu Kapsamında Değerlendirileceği - Ancak Davacının Villada Ne İş Yaptığı Hususu Üzerinde Durulmalı Yapılan İş Ev Hizmeti Mahiyetinde İse Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI ( Evde Hastaya Bakan Hemşire ve Çocuk Eğiticisi İş Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
GÖREV ( İhbar ve Kıdem Tazminatı İstemi - Evde Hasta Bakan Hemşire İş Kanunu Kapsamında Değerlendirileceği/Ancak Davacının Villada Ne İş Yaptığı Hususu Üzerinde Durulmalı Yapılan İş Ev Hizmeti Mahiyetinde İse Görevsizlik Kararı Verileceği )"
1Y21.HD8.4.2010E. 2009/5964 K. 2010/4051"YAŞLILIK AYLIĞININ İPTAL EDEN VE AYLIKLARIN İADESİNİ İSTEYEN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( SGK Başkanlığı'nın 2022 S. Yasa Gereğince Ödenen Yardımı Kesmesine İlişkin İşlemi İdari Bir Tasarrufa Müncer Olup İhtilafın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
GÖREV ( Yaşlılık Aylığının İptal Eden ve Aylıkların İadesini İsteyen Kurum İşleminin İptali İstemi - SGK Başkanlığı'nın 2022 S. Yasa Gereğince Ödenen Yardımı Kesmesine İlişkin İşlemi İdari Bir Tasarrufa Müncer Olup İhtilafın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
EMEKLİ SANDIĞI İLE DAVACI ARASINDAKİ İHTİLAF ( Devletin 2022 S. Yasa Gereğince Muhtaç Durumda Bulunan Özürlülere Yaptığı Parasal Yardım İşinde Bu Yasanın Kendisine Açıkça Verdiği Görev Nedeniyle Aracılık Yaptığı - Ödenen Yardımı Kesmesine İlişkin İşlemi İdari Bir Tasarruf Olduğu )
MUHTAÇ DURUMDA BULUNAN ÖZÜRLÜLERE YAPILAN PARASAL YARDIM ( Davacı ile SGK Başkanlığı ( TC Emekli Sandığı ) Arasında Sosyal Güvenlik Kurum-Sigortalı İlişkisi Bulunmadığı - SGK Başkanlığı'nın 2022 S. Yasa Gereğince Ödenen Yardımı Kesmesine İlişkin İşlemi İdari Bir Tasarruf Olduğundan İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu )"
1Y9.HD29.3.2010E. 2008/23194 K. 2010/8536"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Tarım ve Orman İşletmelerindeki Bitki ve Hayvan Üretimi Bakım ve Yetiştirmesi Dışında Kalan İşler İş Kanununa Tabi Olduğu - Davacının Yaptığı İşler Arasında Hangisinin Baskın Olduğu Açıklığa Kavuşturularak Görevli Mahkemenin Belirleneceği )
TARIM İŞİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( İşçi Tarım İşinde Çalışırken Bu İş Dışında Tarım İşi Sayılmayan Ek Bir Görevde Çalışabileceği - Davacının Yaptığı İşler Arasında Hangisinin Baskın Olduğu Açıklığa Kavuşturularak Görevli Mahkemenin Belirleneceği )
GÖREV ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Tarım ve Orman İşletmelerindeki Bitki ve Hayvan Üretimi Bakım ve Yetiştirmesi Dışında Kalan İşler İş Kanununa Tabi Olduğu/Davacının Yaptığı İşler Arasında Hangisinin Baskın Olduğu Açıklığa Kavuşturularak Görevli Mahkemenin Belirleneceği )
ÇALIŞMA SÜRESİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davacıya Ait Hizmet Döküm Cetvellerinin Tamamı Celbedildikten Sonra Çalışma Süresine İlişkin Kabul Beyanı da Göz Önüne Alınarak Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )"
1Y9.HD25.3.2010E. 2010/5424 K. 2010/8090"TASARRUFU TEŞVİK NEMA ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Davalı Banka İle Davacı Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığı - Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İş Mahkemeleri Olmayıp Genel Yetkili Mahkemeler Olduğu )
GÖREV ( Tasarrufu Teşvik Nema Alacağının Ödetilmesi İsteminde Davalı Banka İle Davacı Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığından Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Genel Yetkili Mahkemeler Olduğu )
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ OLMAMASI ( Tasarrufu Teşvik Nema Alacağının Ödetilmesi İsteminde Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Genel Yetkili Mahkemeler Olduğu )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İş Kanuna Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuki Uyuşmazlıklarının Çözülmesi İle Görevli Olunduğu )"
1Y21.HD15.3.2010E. 2009/6138 K. 2010/2744"MALİ MESULİYET SİGORTASI BULUNMAYAN UÇAĞA İNİŞ KALKIŞ İZNİ VERİLMESİ ( Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Hizmet Kusuru Bulunduğundan Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gereği - Yurtdışındaki İşyerine Giderken Düşen Uçakta Ölen İşçinin İşverene Karşı Açtığı Davada İş Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
İŞ KAZASINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Yurtdışındaki İşyerinde Çalışan Türk İşçinin Uğradığı İş Kazası - Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalamayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerin Yurtdışındaki İşyerlerindeki Türk İşçilerine İstek Halinde 506 Sayılı Kanunun 85. Maddesi Hükümlerinin Uygulanabileceği )
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYAN ÜLKELERDE İŞ ÜSTLENEN İŞVERENLERE AİT İŞYERİNDE ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİLER ( İstek Halinde 506 Sayılı Kanunun 85. Maddesi Hükümlerinin Uygulanabileceği - Çalışmak Üzere Yurtdışında Giden İşçinin Uçak Kazası Sonucu Ölmesine Dayalı Tazminat Talebinin İş Mahkemesinde Görülmesi )
İŞ MAHKEMESİ ( Uyuşmazlığın Tarafının İşçi İşveren İşveren Vekili Olması Uyuşmazlığın İş Sözleşmesi veya İş Kanunundan Kaynaklanması Gereği - Aralarında İş Sözleşmesi Bulunan İşverene Karşı Açılan Tazminat İsteminin İş Mahkemesi'nin Görevinde Olduğu )
İŞVERENE AİT YURTDIŞINDAKİ İŞYERİNE GİDERKEN UÇAĞIN DÜŞMESİ ( Mali Mesuliyet Sigortası Bulunmayan Uçağa İniş Kalkış İzni Veren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Karşı İdari Yargıda Dava Açılması - İşverene Karşı Açılan Tazminat Davasında İş Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )"
1Y19.HD10.2.2010E. 2009/4564 K. 2010/1268"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davalı Cevap Dilekçesinde Davaya Konu Senetlerin Taraflar Arasındaki İşçi İşveren İlişkisine Dayalı Olarak Verildiğini İleri Sürdüğü - Mahkemece Bu İddia Üzerinde Durulması Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Davaya Konu Senetlerin Taraflar Arasındaki İşçi İşveren İlişkisine Dayalı Olarak Verildiği İddiası - Senedin İşçi İşveren İlişkisi Nedeniyle Verildiğinin Saptanması Halinde Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevine Gireceği )
GÖREV ( Menfi Tespit İstemi - Davaya Konu Senetlerin Taraflar Arasındaki İşçi İşveren İlişkisine Dayalı Olarak Verildiği İddiası/Senedin İşçi İşveren İlişkisi Nedeniyle Verildiğinin Saptanması Halinde Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevine Gireceği )
SENETLERİN İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİNE DAYALI VERİLDİĞİ İDDİASI ( Senedin İşçi İşveren İlişkisi Nedeniyle Verildiğinin Saptanması Halinde Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevine Gireceği - Menfi Tespit İstemi )"
1YHGK3.2.2010E. 2010/21-36 K. 2010/67"İŞ KAZASINDA KUSURUN TESPİTİ ( İşçinin Su Götürdüğü Binada Asansörün Bozuk Olduğu/Uyarı Levhası da Olmadığından İşçinin Asansör Boşluğuna Düşerek Öldüğü - İşverenin İhmali veya Kusurundan Söz Edilemeyeceği )
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI SONUCU MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İşçinin Su Götürdüğü Binada Asansörün Bozuk Olduğu/Uyarı Levhası da Olmadığından İşçinin Asansör Boşluğuna Düşerek Öldüğü - İşverenin İhmali veya Kusurundan Söz Edilemeyeceği )
İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Ölümlü İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İşveren ve Diğer Davalılar Arasında İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - İşverenin Kusuru Bulunmadığı Tespit Edilse Dahi Davanın İş Mahkemesi Eliyle Yürütülmeye Devam Edileceği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İşveren ve Diğer Davalılar Arasında İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - İşverenin Kusuru Bulunmadığı Tespit Edilse Dahi Davanın İş Mahkemesi Eliyle Yürütülmeye Devam Edileceği )"
1Y3.HD1.2.2010E. 2009/21188 K. 2010/1206"MANEVİ TAZMİNAT ( Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Nedeniyle - Zararlandırıcı Olayın İş Kazası Olduğu Kabul Edilmiş Olup Hüküm Derecattan Geçerek Kesinleştiği/Davaya Bakmakla Görevli Olan Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )
GÖREV ( Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Nedeniyle Manevi Tazminat - Zararlandırıcı Olayın İş Kazası Olduğu/Davaya Bakmakla Görevli Olan Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Zararlandırıcı Olayın İş Kazası Olduğu - Davaya Bakmakla Görevli Olan Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )
İŞ KAZASI ( Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Nedeniyle Manevi Tazminat - Davaya Bakmakla Görevli Olan Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )"
1Y13.HD25.1.2010E. 2009/9643 K. 2010/557"GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Akdinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Hakkında İş Mahkemesi'nin Görevli Olduğu - Diğer Davalılar Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunmamasının İş Mahkemesi'nin Görevine Etkili Olmadığı )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İş Mahkemesi - Aralarında Hizmet Sözleşmesi Bulunmayan Diğer Davalılar Hakkındaki Davanın da İşçi Olan Davacılar Murisine Tebaen Özel Nitelikli İş Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
DAVANIN TEBAEN ÖZEL YETKİLİ MAHKEMEDE GÖRÜLMESİ ( Hizmet Sözleşmesi - Aralarında Hizmet İlişkisi Bulunmayan Davalılar Hakkındaki Davanın Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle İş Mahkemesinde Görülmesi Gereği )"
1Y11.HD14.1.2010E. 2009/1010 K. 2010/324"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İşçinin İşyerine Ait Servis Aracında İken Trafik Kazası Sonucu Yaralandığı - Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Manevi Tazminat Davası/İşçinin İşyerine Ait Servis Aracında İken Trafik Kazası Sonucu Yaralandığı - Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Çözüleceği )
İŞÇİNİN İŞYERİNE AİT SERVİS ARACINDA İKEN KAZA GEÇİRMESİ ( Manevi Tazminat Davası- Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Çözüleceği )"
1Y21.HD8.12.2009E. 2009/16167 K. 2009/16022"ESNAF VE SANATKARLAN SİCİL MEMURLUĞUNCA TUTULAN SİCİL KAYDI (Ticaret Davalarına Bakan Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu - Esnaf ve Sanatkarların Sicil Kayıtlarının Tescil ve Silinmeleri İşlemlerinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkında İş Mahkesinin Görevli Olmadığı)
İŞ MAHKEMESİ / ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ (Esnaf ve Sanatkarların Sicil Kayıtlarının Tescil ve Silinmeleri İşlemleri Hakkında Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu - İş Mahkemesinin Görevine Girmediği)
GÖREVLİ MAHKEME (Esnaf ve Sanatkarların Sicil Kayıtlarının Tescil ve Silinmeleri İşlemleri Hakkında İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı - Görevli Mahkeminin Asliye Ticaret Mahkemesi Olduğu)"
1YHGK18.11.2009E. 2009/9-507 K. 2009/520"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Özelleştirmeden Sonra da Türk Telekom'da Çalışmaya Devam Eden Personel ile İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklarda Adli Yargı Görevli Olduğu )
SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN PERSONEL ( Türk Telekom A.Ş'de - Daha Sonra İmzaladığı Hizmet Akdi İle İş Mevzuatına Tabi Hale Geldiği - Davaya Konu Alacaklar İş Mevzuatına Geçildikten Sonraki Döneme Ait Olduğundan Adli Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( İşçilik Alacakları - Özelleştirmeden Sonra da Türk Telekom'da Çalışmaya Devam Eden Personel ile İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklarda Adli Yargı Görevli Olduğu )
İŞ MEVZUATINA TABİ HİZMET AKDİ İMZALANMASI ( Özelleştirmeden Sonra da Türk Telekom'da Çalışmaya Devam Eden Personel ile İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklarda Adli Yargı Görevli Olduğu )"
1Y4.HD5.11.2009E. 2009/8061 K. 2009/12296"GÖREV ( Bağımsız Bölüm Sahibinin Sitenin Otoparkında Bulunan Aracının Çalındığını İleri Sürerek Maddi Tazminat İsteminde Bulunması - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT ( Bağımsız Bölüm Sahibinin Sitenin Otoparkında Bulunan Aracının Çalındığını İleri Sürerek - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
ARACIN ÇALINMASI ( Bağımsız Bölüm Sahibinin Sitenin Otoparkında Bulunan Aracının Çalındığını İleri Sürerek Maddi Tazminat İsteminde Bulunması - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
SİTE OTOPARKINDAKİ ARACIN ÇALINMASI ( Bağımsız Bölüm Sahibinin Aracının - Maddi Tazminat İsteminde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR ( İş Mahkemelerince Çözüme Bağlanacağı )"
1Y9.HD18.10.2009E. 2009/29071 K. 2009/23664"TAKSİ ŞOFÖRÜ ( İşçilik Alacağı - Davalı Ticari Taksi İşletmesinde Fiilen Çalışmışsa İşyerindeki Faaliyetini Nakdi ya da Ayni Sermaye Yanında Emeğine Dayandırmışsa Fiilen Çalışması Sonucu Geçimini Sınırlı Olarak Ticari Taksi İşletmeciliğinden Temin Etmişse Esnaf Sayılacağı/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İşçilik Alacağı - Fiilen Çalışma Olgusu Gerçekleşmemiş İse Davalının Esnaf Olduğundan Söz Edilemeyeceğinden Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Sözleşmesinden Kaynaklandığı Kabul Edilerek Uyuşmazlığın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
FİİLİ ÇALIŞMA OLGUSU ( Gerçekleşmiş İse Davacının Çalışmalarının 507 S.Y Dönemini Kapsadığı Nazara Alınarak Davalının Geçimini Sınırlı Olarak Ticari Taksi İşletmeciliğinden Temin Edip Etmediği Araştırılması Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Esnaf İşyerinin Statüsü - Davalı Ticari Taksi İşletmesinde Fiilen Çalışmışsa İşyerindeki Faaliyetini Nakdi ya da Ayni Sermaye Yanında Emeğine Dayandırmışsa Fiilen Çalışması Sonucu Geçimini Sınırlı Olarak Ticari Taksi İşletmeciliğinden Temin Etmişse Esnaf Sayılacağı/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
ESNAF İŞYERİNİN STATÜSÜ ( Davalı Ticari Taksi İşletmesinde Fiilen Çalışmışsa İşyerindeki Faaliyetini Nakdi ya da Ayni Sermaye Yanında Emeğine Dayandırmışsa Fiilen Çalışması Sonucu Geçimini Sınırlı Olarak Ticari Taksi İşletmeciliğinden Temin Etmişse Esnaf Sayılacağı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y10.HD6.10.2009E. 2009/7522 K. 2009/15118"YARDIMLAŞMA SANDIKLARI ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisinin Bulunmadığı - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
SOSYAL GÜVENLİK İLİŞKİSİNİN BULUNMAMASI ( Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
GÖREV ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisinin Bulunmadığı - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )"
1Y9.HD2.10.2009E. 2009/28203 K. 2009/25092"GÖREV ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Fiilen Çalışma Olgusu Gerçekleşmemiş İse Davacının Çalışmalarının Bir Kısmının 507 S.Y Dönemini Kapsadığı Nazara Alınarak Davalının Geçimini Sınırlı Olarak Ticari Taksi İşletmeciliğinden Temin Edip Etmediği Tartışılarak Görev Konusunda Bir Karar Verileceği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalının Davaya Konu Ticari Taksi İşletmesinde Fiilen Çalışıp Çalışmadığı İşyerindeki Faaliyetini Nakdi ya da Ayni Sermaye Yanında Emeğine Yani Bedeni Çalışmaya Dayandırıp Dayandırmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
TİCARİ TAKSİ İŞLETMESİNDE FİİLEN ÇALIŞIP ÇALIŞMAMA ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - İşyerindeki Faaliyetini Nakdi ya da Ayni Sermaye Yanında Emeğine Yani Bedeni Çalışmaya Dayandırıp Dayandırmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
ESNAF VE SANATKAR SAYILMA ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Fiilen Çalışma Olgusu Gerçekleşmemiş İse Davacının Çalışmalarının Bir Kısmının 507 S.Y Dönemini Kapsadığı Nazara Alınarak Davalının Geçimini Sınırlı Olarak Ticari Taksi İşletmeciliğinden Temin Edip Etmediği Tartışılarak Görev Konusunda Bir Karar Verileceği )"
1Y9.HD18.9.2009E. 2009/24548 K. 2009/23645"KÜÇÜK ESNAF SANATKAR - TACİR AYRIMI ( Ekonomik Faaliyetini Daha Çok Bedeni Çalışmasına Dayandıran Düşük Gelirli Taksi ve Minibüs İşletmesi Sahiplerinin Esnaf Olarak Değerlendirilmesinin Daha Doğru Olacağı )
BEDENİ ÇALIŞMA ÖLÇÜTÜ ( Düşük Gelirli Taksi ve Minibüs İşletmesi Sahiplerinin Esnaf Olarak Değerlendirilmesinin Daha Doğru Olacağı )
ESNAF NİTELİĞİ ( Ekonomik Faaliyetini Daha Çok Bedeni Çalışmasına Dayandıran Düşük Gelirli Taksi ve Minibüs İşletmesi Sahiplerinin Esnaf Olarak Değerlendirilmesinin Daha Doğru Olacağı )
İŞYERİNİN TABİ OLDUĞU STATÜ ( İşinde Bedeni Gücü İle Çalışmakta Olan Esnaf Dahil Olmak Üzere Toplam Çalışan Sayısının Üçü Aşması Durumunda İşyerinin İş Kanunu'na Tabi Olacağı )"
1Y9.HD13.7.2009E. 2008/876 K. 2009/20602"İŞ AKDİ ( Dava Serbest Avukat Olarak Çalışan Davacı İle Davalı Kurum Arasındaki Vekalet İlişkisinden Kaynaklandığına Göre Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği )
VEKALET SÖZLEŞMESİ ( Dava Vekalet İlişkisinden Kaynaklandığına Göre Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMELERİ ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanunu'na Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Uyuşmazlıklara Bakmakla Görevli Olduğu )
GÖREV ( Dava Serbest Avukat Olarak Çalışan Davacı İle Davalı Kurum Arasındaki Vekalet İlişkisinden Kaynaklandığına Göre Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği )"
1Y9.HD9.6.2009E. 2009/20489 K. 2009/16455"EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR ( İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı - Ev Hizmetlerinde Aşçı Uşak Temizlikçi Gibi İşlerde Çalışan İşçi İle İşveren Arasındaki Davanın İş Mahkemesinde Değil Görevli Hukuk Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Ev Hizmetlerinde Aşçı Uşak Temizlikçi Gibi İşlerde Çalışan İşçi İle İşveren Arasındaki Davanın İş Mahkemesinde Değil Görevli Hukuk Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği )
ŞOFÖR ( Çalışmayan Aile Bireyini Evden Alarak Alışverişe ve Şehir İçinde Gezmeye Götüren Şoförün Ev Hizmeti Yaptığı Kabul Edilmesi Gerektiği - İşçi İle İşveren Arasındaki Davanın Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği )
EVDE HASTAYA BAKAN HEMŞİRE ( Ev Hizmeti Yapmış Sayılmayacağı - Ev Hizmeti Yanında Ağırlıklı Görevi Bekçilik Olan İşçi İş Kanunu Kapsamında Sayılması Gerektiği )"
1Y9.HD14.4.2009E. 2009/8283 K. 2009/10649"KÜÇÜK ESNAF ( Davalının Esnaf Olduğundan Söz Edilemeyeceği - Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Sözleşmesinden Kaynaklandığı Kabul Edilerek Uyuşmazlığın Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
ESNAF OLMAYAN DAVALI ( Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Sözleşmesinden Kaynaklandığı Kabul Edilerek Uyuşmazlığın Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )"
1Y9.HD13.4.2009E. 2009/2153 K. 2009/10426"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Vakıf Üniversitesinde Profesör Olarak Çalışan Davacının Açtığı İşe İade Davasına İş Mahkemesi Bakmakla Görevli Olduğu )
İŞE İADE ( Vakıf Üniversitesinde Profesör Olarak Çalışan Davacının Açtığı Davaya İş Mahkemesi Bakmakla Görevli Olduğu )
İDARİ YARGI ( Vakıf Üniversitesinde Profesör Olarak Çalışan Davacının Açtığı Davaya İdari Yargı Değil İş Mahkemesi Bakmakla Görevli Olduğu )
GÖREV ( Vakıf Üniversitesinde Profesör Olarak Çalışan Davacının Açtığı İşe İade Davasına İş Mahkemesinin Bakması Gerektiği )
VAKIF ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRÜ ( Olarak Çalışan Davacının Açtığı İşe İade Davasına İş Mahkemesinin Bakmakla Görevli Olduğu )"
1Y9.HD9.4.2009E. 2007/41320 K. 2009/10195"TARIM VE ORMAN İŞLERİ ( 50 Dahil Daha Az İşçi Bulunmasına Rağmen İşyerinde Sendika Örgütlenmesi Sonucu Toplu İş Sözleşmesi Bağıtlanmış İse Üye Sendika Üyesi İşçi İle İşveren Arasındaki Uyuşmazlığın Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Uyarınca İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI ( İşçi Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı Bir İşyerinde Çalışan İşçi İse Bu İşçi İle İşveren Ararındaki Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Değil Görevli Hukuk Mahkemesine Çözümlenmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Tarım ve Orman İşleri - 50 Dahil Daha Az İşçi Bulunmasına Rağmen İşyerinde Sendika Örgütlenmesi Sonucu Toplu İş Sözleşmesi Bağıtlanmış İse Üye Sendika Üyesi İşçi İle İşveren Arasındaki Uyuşmazlığın Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Uyarınca İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREV ( İşçi Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı Bir İşyerinde Çalışan İşçi İse Bu İşçi İle İşveren Ararındaki Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Değil Görevli Hukuk Mahkemesine Çözümlenmesi Gerektiği )"
1Y10.HD24.3.2009E. 2008/11459 K. 2009/4800"PRİM BORÇLARININ HESAPLANMASI ( Munzam Sandığa Yatırılmasına ve Emekliliğin Sağlanmasına Emekli Aylıklarının Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili - Davaya İş Mahkemesi Değil Genel Mahkemelerin Bakması Gerektiği )
EMEKLİ AYLIKLARININ YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ ( Prim Borçlarının Hesaplanarak Davalı Munzam Sandığa Yatırılması İstemi - Davaya İş Mahkemesi Değil Genel Mahkemelerin Bakması Gerektiği )
GÖREV ( Prim Borçlarının Hesaplanarak Davalı Munzam Sandığa Yatırılmasına ve Emekliliğin Sağlanmasına Emekli Aylıklarının Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili - Davaya İş Mahkemesi Değil Genel Mahkemelerin Bakması Gerektiği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NA TABİ OLMAYAN VAKIF ( Aralarında 506 S.K Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmayan Kişiler Arasındaki Uyuşmazlık - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
SOSYAL GÜVENLİK İLİŞKİSİ BULUNMAYAN KİŞİLER ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Sosyal Sigortalar Kanunu'na Tabi Olmayan Vakıf İle - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
1Y21.HD19.3.2009E. 2008/6440 K. 2009/4136"SİGORTALI ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili - Dava "İş Mahkemesi Sıfatıyla "Açılmış İse Davaya Bakmaya İş Mahkemesi Değil Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesi Görevli İse Mahkeme Görevsizlik Kararı Veremeyeceği )
İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Dava "İş Mahkemesi Sıfatıyla "Açılmış İse Davaya Bakmaya İş Mahkemesi Değil Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesi Görevli İse Mahkeme Görevsizlik Kararı Veremeyeceği - Sigortalı Çalıştığının Tespiti )
GÖREV ( Sigortalı Çalıştığının Tespiti - Davaya Bakmaya Genel Hükümlere Göre Genel Mahkeme Görevli Olduğundan Ara Kararı İle Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatı İle Baktığını Belirterek Davaya Bakması Gerektiği )"
1Y4.HD13.2.2009E. 2008/6365 K. 2009/2138"TESPİT TALEBİ ( İşçi Sigortaları Kurumu ile Hak Sahipleri Arasındaki Uyuşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İLE HAK SAHİPLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR ( İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( İşçi Sigortaları Kurumu ile Hak Sahipleri Arasındaki Uyuşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
1Y21.HD5.2.2009E. 2008/8648 K. 2009/1392"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Su Sayacının Okunması Sırasında Davalıya Ait Köpeğin Saldırması Sonucu Davacının Yaralanması - Tazminata Neden Olayın Hayvan Malikinin Sorumluluğundan Kaynaklandığı İş Sözleşmesinden Kaynaklanmadığından İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı)
HAYVAN MALİKİNİN SORUMLULUĞU (Su Sayacının Okunması Sırasında Davalıya Ait Köpeğin Davacıya Saldırması Sonucu Davacının Yaralanması Olayının İş Akdinden Kaynaklanmadığı - Zararlandırıcı Olayın İş Kazası Sayılması ve İş Mahkemesinin Görevine Girecek Yeterlilikte Olmadığı)
İŞ MAHKEMESİ (Zararladırıcı Olayın İş Kazası Sayılması İş Mahkemesinin Göevini Belirlemeye Yeterli Olmadığı - Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevinde Olması İçin Tarafların İşçi İşveren veya Vekili Olması Uyuşmazlığın İş Akdi veya İş Kanunundan Kaynaklanması Gereği)"
1Y13.HD22.1.2009E. 2008/9071 K. 2009/412"İŞÇİYE İŞYERİ İÇİN HARCAMA YAPTIRILMASI ( Kendi Kredi Kartından/Geri Ödenmemesi - Tahsili İstemine İlişkin Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
HİZMET SÖZLEŞMESİNE DAYANAN İLİŞKİ ( Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Görülmesi Gereği - İşçiye Kendi Kredi Kartından İşyeri İçin Harcama Yaptırıldığı Halde Geri Ödenmemesi )
İŞYERİ İÇİN İŞÇİYE HARCAMA YAPTIRILMASI ( Kendi Kredi Kartından/Geri Ödenmemesi - Tahsili İstemine İlişkin Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesi Gereği )"
1Y9.HD2.12.2008E. 2008/42173 K. 2008/33341"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Çiftçi Malları Koruma Kanununa Tabi Kır Bekçilerinin İş Sözleşmesi İle Çalıştığı - Mahkemenin Atama Tasarrufu İle Atandığı Gerekçesi İle Red Kararı Vermesinin Hatalı Olduğu/İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMA ( Çiftçi Malları Koruma Kanununa Tabi Kır Bekçilerinin İş Sözleşmesi İle Çalıştığı - Mahkemenin Atama Tasarrufu İle Atandığı Gerekçesi İle Red Kararı Vermesinin Hatalı Olduğu/İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA KANUNUNA TABİ KIR BEKÇİLERİ ( İş Sözleşmesi İle Çalıştığı/Kıdem Tazminatı İstemi - Mahkemenin Atama Tasarrufu İle Atandığı Gerekçesi İle Red Kararı Vermesinin Hatalı Olduğundan İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI VE FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Çiftçi Malları Koruma Kanununa Tabi Kır Bekçilerinin İş Sözleşmesi İle Çalıştığı - Mahkemenin Atama Tasarrufu İle Atandığı Gerekçesi İle Red Kararı Vermesinin Hatalı Olduğu/İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )"
1Y9.HD18.11.2008E. 2008/39179 K. 2008/31290"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacı Çalıştığını İddia Ettiğinden Davalının Esnaf Olup Olmadığı Konusunda 507 S.Y.'nin ve 5362 S.Y.'nin Yürürlükte Olduğu Dönem İçin Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
ESNAF KRİTERİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - 507 S.Y'nin Yürürlükte Olduğu Dönem İçin Esnaf Kriterinin Belirlenmesinde Davalının Münhasıran Geçimini Dolmuşçuluktan Sağlayıp Sağlamamasının Araştırılması Gerektiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( 507 S.Y'nin Yürürlükte Olduğu Dönem Davalının Dolmuşçuluktan Başkaca Gelir Kaynağının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
1Y19.HD4.11.2008E. 2008/3750 K. 2008/10489"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Uyuşmazlığın İşçi ve İşveren Arasındaki İş İlişkisi Sebebiyle Verildiği İddia Edilen Kambiyo Senedinde Kaynaklandığı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Menfi Tespit Davası/Uyuşmazlığın İşçi ve İşveren Arasındaki İş İlişkisi Sebebiyle Verildiği İddia Edilen Kambiyo Senedinde Kaynaklandığı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
KAMBİYO SENEDİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlığın İşçi ve İşveren Arasındaki İş İlişkisi Sebebiyle - Menfi Tespit Davası/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ İLİŞKİSİ SEBEBİYLE VERİLEN SENET ( İşçi İşveren Arasında - Menfi Tespit Davasında İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y9.HD3.11.2008E. 2008/5830 K. 2008/29774"İŞE İADE DAVASI ( Fesihten Sonra Tarafların Anlaşmaları Halinde Özel Hakeme de Gidilebileceği-Sözleşme Sürerken Yapılan Böyle Bir Akdin Geçersiz Olacağı )
TAHKİM ( İşe İade Davalarında İş Mahkemelerinin Yanısına Tarafların Anlaşmaları Durumunda İş Mahkemelerindeki Dava Açma Süresinde İhtilafın Özel Hakeme de Götürülebilmesi )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İşçi ile İşveren Arasında Doğabilecek Her Türlü İhtilafın Çözüm Yeri Olduğu )"
1Y9.HD21.10.2008E. 2008/36905 K. 2008/28157"KAZANÇ KAYBINA UĞRANAN PARANIN TAHSİLİ ( İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık/Davacı Adına Lojman Tahsis Edilmemesi Sebebiyle Mahrum Kaldığı Gelirin Davalıdan Tahsilini Talep Ettiği - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMA ( Kazanç Kaybına Uğradığı Paranın Tahsili - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
1Y10.HD14.10.2008E. 2007/2484 K. 2008/12659"ÇALIŞTIRILANLARA VE İŞÇİLERE YARDIM VAKFI ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olması - Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
YARDIMLAŞMA SANDIĞI / VAKFI ( Yararlananlara Dava Hakkı Medeni Kanun Hükümleriyle Tanındığı - Bu Vakıflardan Olan Davalı Vakfın Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi Bulunmadığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Şeklinde Yapılandırılan ve “Munzam Sandık-Vakıf” Olarak İfade de Edilen Yardımlaşma Sandıklarından Yararlananlara Dava Hakkı Medeni Kanun Hükümleriyle Tanındığı - Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığından Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
1Y9.HD9.10.2008E. 2007/27814 K. 2008/25988"EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR ( İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı - Ev Hizmetlerinde Aşçı Uşak Temizlikçi Gibi İşlerde Çalışan İşçi İle Ev Sahibi İşveren Arasındaki Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği )
İŞ KANUNUNUN KAPSAMI ( Çalışmayan Aile Bireylerini Evden Alarak Alışverişe Şehir İçinde Gezmeye Götüren Boş Zamanda Ev ve Eklentilerinde Zamanını Geçiren Şoförün de Ev Hizmeti Yaptığı ve İş Kanunu Kapsamında Olmadığı )
ŞOFÖRÜN STATÜSÜ ( Çalışmayan Aile Bireylerini Evden Alarak Alışverişe Şehir İçinde Gezmeye Götüren Boş Zamanda Ev ve Eklentilerinde Zamanını Geçiren Şoförün de Ev Hizmeti Yaptığı ve İş Kanunu Kapsamında Olmadığı )
GÖREV ( Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Hakkında İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı - Ev Hizmetlerinde Aşçı Uşak Temizlikçi Gibi İşlerde Çalışan İşçi İle Ev Sahibi İşveren Arasındaki Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği )"
1YHGK22.9.2008E. 2008/9-517 K. 2008/566"REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ ( Cezai Şartın Ödetilmesi İstemi - İşçi Sayılan Kişinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali Nedeniyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline İlişkin Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
CEZAİ ŞART ( İşçi Sayılan Kişinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali Nedeniyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline İlişkin Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçi Sayılan Kişinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali Nedeniyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline İlişkin Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
ZARAR MİKTARI ( Rekabet Etmeme Sözleşmesinde Yer Alan Cezai Şartın İstenebilmesi İçin İşverenin Uğramış Olduğu Zarar Miktarı Cezai Şartın İndirilmesinde Dikkate Alınması Gerektiği )
TİCARİ SIRRA VAKIF OLMA ( Davacı Bankada Müfettiş Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davalının Ne Tür Bir Ticari Sırra Vakıf Olduğu ve Bu Bilgilerin Kullanılmasının İşverene Önemli Bir Zarar Verip Vermediği Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
1YHGK17.9.2008E. 2008/13-526 K. 2008/529"İSTİRDAT DAVASI ( Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği - Ayrı Bir İş Mahkemesi Bulunmayışından Dolayı İş Davalarına Bakmaya 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Yetkili Kılınmışsa Ara Kararı Verilerek Davaya İş Mahkemesi Niteliği İle Bakılması Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİ ( Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık - Ayrı Bir İş Mahkemesi Bulunmayışından Dolayı İş Davalarına Bakmaya 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Yetkili Kılınmışsa Ara Kararı Verilerek Davaya İş Mahkemesi Niteliği İle Bakılması Gerektiği )
GÖREV ( Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği - İş Davalarına Bakmaya 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Yetkili Kılınmışsa Ara Kararı Verilerek Davaya İş Mahkemesi Niteliği İle Bakılması Gerektiği )"
1Y9.HD23.6.2008E. 2008/17518 K. 2008/17264"KIDEM TAZMİNATINDAN GÜVENCE MAKSADIYLA ALACAĞIN BLOKE EDİLMESİ ( Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin İş Mahkemesi Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Kıdem Tazminatından Güvence Maksadıyla Alacağın Bloke Edilmesi - Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )"
1Y9.HD16.6.2008E. 2008/17465 K. 2008/15751"İŞ KANUNUNUN KAPSAMI ( Davacı İşçinin Tarım İşine Ek Bir İşte Çalışabileceği - İş Kanunun Tarım İşi Yapılan Yerlerde Uygulanmayacağı/İhtilafın İş Kanunu Kapsamında Kalıp Kalmadığının Yapılan İşin Ağırlığına Göre Belirlenmesi Gereği )
TARIM İŞÇİSİ HAKKINDA GÖREVLİ MAHKEME ( İşçinin Tarım İşinden Başka Bir İş Yapması - İşçinin Yaptığı İşlerden Ağırlığına Göre İş Mahkemesinin Görevinin Tayini Gereği )
TARIM İŞÇİSİ ( İşçi Tarım İşinde Çalışırken Bu İş Dışında Tarım İşi Sayılmayan Ek Bir Görede Çalışabileceği - İş Mahkemesinin Görevinin İşçinin Yaptığı İşin Ağırlığına Göre Belirlenmesi Gereği )"
1Y9.HD2.6.2008E. 2008/9025 K. 2008/13704"HAVA TAŞIMA İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR ( Sendika Örgütlenmesi Sonucu Toplu İş Sözleşmesi Bağıtlanmış İse Sendika Üyesi İşçi İle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Görüleceği )
İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDA ÇALIŞMA ( Hava Taşıma İşlerinde Çalışanlar - Sendika Kurulmuş TİS Bağıtlanmış İse Üye İşçi İle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Görüleceği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Hava Taşıma İşlerinde Çalışanlar İçin Borçlar Kanunu Genel Hükümleri Uygulanacağı - Sendika Kurulmuş TİS Bağıtlanmış İse Üye İşçi İle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklara İş Mahkemesinde Bakılacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hava Taşıma İşlerinde Çalışanlar İçin Borçlar Kanunu Genel Hükümleri Uygulanacağı - - Sendika Kurulmuş TİS Bağıtlanmış İse Üye İşçi İle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Görüleceği )"
1Y9.HD2.6.2008E. 2008/17515 K. 2008/13658"ÜCRETLERİN BANKAYA YATIRILMASI KARŞILIĞI ÖDENEN PROMOSYON ( Davacı İşçi Davalı da İşveren Olduğundan Taraflar Arasında İş İlişkisi Bulunduğu - İş Sözleşmesinden Kaynaklanan İhtilafın Çözüm Yerinin İş Mahkemesi Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Ücretlerin Bankaya Yatırılması Karşılığında Ödenen Promosyonun Tahsili - İşçi ve İşveren Sıfatıyla Davanın Tarafları Arasında İş İlişkisi Bulunduğundan İhtilafın Halli Görevinin İş Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( İşçi ve İşveren Olan Davacı ve Davalı Arasında İş Sözleşmesi İlişkisi Bulunduğu - İş Akdinden Doğan İhtilafların Çözüm Yerinin İş Mahkemesi Olduğu )"
1Y9.HD26.5.2008E. 2008/10997 K. 2008/12660"İŞE İADE DAVASINA DAİR ÖZEL HAKEM SÖZLEŞMESİ ( İş Akdi Feshedilmeden İşe İade Davasına İlişkin Özel Hakem Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu )
İŞE İADE DAVASININ ÖZEL HAKEMDE GÖRÜLMESİ ( Fesihten Önce Yapılan Hakem Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu - İş Sözleşmesi Boyunca İşçi İşverenin Emir ve Talimatları ile İş Gördüğünden Ancak Fesihten Sonra İşe İade Davasının Hakeme Götürülmesinin Mümkün Olduğu )
GEÇERSİZ TAHKİM SÖZLEŞMESİ ( İş Akdinin Feshinden Önce İşe İade Davasına İlişkin Özel Hakem Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu )
TAHKİM SÖZLEŞMESİ ( İş Akdinin Feshinden Önce İşe İade Davasına İlişkin Özel Hakem Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu )"
1Y9.HD6.5.2008E. 2008/5709 K. 2008/11740"KURS ÖĞRETİCİSİ ( 506 Sayılı Yasaya Tabi Çalıştırılsa da Atama Suretiyle Çalıştırıldığı İdare ile İşçi Arasındaki İlişkinin Hizmet İlşikisi Olmadığı - Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatına İlişkin Davasının İdari Yargının Görev Alanına Girdiğinin Kabulü Gereği )
YARGI YOLU ( Atama Suretiyle Çalıştırılan Kurs Öğreticisiyle İdare Arasında Hizmet Akdi Bulunmadığı - İdari Hukuku İlkelerine Dayalı İlişkiden Doğan Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Devlet Memurları Kanununa Göre Ataması Yapılan Kurs Öğreticisinin 506 Sayılı Kanuna Göre Çalıştılımasının Hizmet İlişkisini Doğurmadığı - Kurs Öğreticisinin Kıdem Tazminatı Talebine İlşkin Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı )"
1Y13.HD29.4.2008E. 2008/157 K. 2008/5802"GÖREVLİ MAHKEME ( Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet Sözleşmesine Dayandığı - Bu Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görüleceği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görüleceği )"
1Y9.HD28.4.2008E. 2008/9076 K. 2008/10558"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinde Kaç İşçi Çalıştığı Araştırılmalı Sonucuna Göre Davacının İş Kanunu Kapsamında Olup Olmadığı Belirlenmesinin Gerektiği - Tarım İşyeri )
KIDEM TAZMİNATI ( Tarım İşyeri - İşyerinde Kaç İşçi Çalıştığı Araştırılmalı Sonucuna Göre Davacının İş Kanunu Kapsamında Olup Olmadığı Belirlenmesinin Gerektiği )
ELLİDEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN TARIM İŞYERİ ( İşyerinde Kaç İşçi Çalıştığı Araştırılmalı Sonucuna Göre Davacının İş Kanunu Kapsamında Olup Olmadığı Belirlenmesinin Gerektiği )
TARIM İŞÇİSİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( İhbar Kıdem Tazminatı - İşyerinde Kaç İşçi Çalıştığı Araştırılmalı Sonucuna Göre Davacının İş Kanunu Kapsamında Olup Olmadığı Belirlenmesinin Gerektiği )
İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULAMASI ( Davalı İşyerinde 4857 Sayılı Yasanın 4/B Maddesinde Belirtilen 50 İşçi Ölçütünün Bulunup Bulunmadığı Tespit Olunarak Belirlenmesinin Gerektiği )"
1Y9.HD28.4.2008E. 2007/17232 K. 2008/10439"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Kanunu'na Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekili Arasında İş Akdinden veya İş Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde Görüleceği )
İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - İş Kanunu'na Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekili Arasında Çıkan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görüleceği )
GÖREV ( İş Kanunu'na Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekili Arasında İş Akdinden veya İş Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde Görüleceği )"
1Y21.HD22.4.2008E. 2008/7282 K. 2008/6251"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Uyuşmazlığın İş Akdinden veya İş Kanunundan Doğduğu - Davaya Bakma Görevinin İş Mahkemesine Ait Olduğu )
İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA İŞ KANUNUNDAN KAYNAKLI UYUŞMAZLIK ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Davaya Bakma Görevinin İş Mahkemesine Ait Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında )"
1Y9.HD21.4.2008E. 2007/31269 K. 2008/9592"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Davacının İş Sözleşmesine Bağlı Olarak Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olan Davalı Bankada Çalışmakta İken İş Sözleşmesinin Feshedildiği - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası - Davacının İş Sözleşmesine Bağlı Olarak Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olan Davalı Bankada Çalışmakta İken İş Sözleşmesinin Feshedildiğinden Görevli Olduğu )
GÖREV ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası - Davacının İş Sözleşmesine Bağlı Olarak Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olan Davalı Bankada Çalışmakta İken İş Sözleşmesinin Feshedildiği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y9.HD15.4.2008E. 2008/11488 K. 2008/8858"İŞÇİNİN İŞVERENİ ZARARA UĞRATTIĞI İDDİASI ( İş Akdine Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözüm Yerinin İş Mahkemeleri Olduğu )
İŞVERENİN İŞÇİNİN KENDİSİNİ ZARARA UĞRATTIĞI İDDİASI ( İş Akdine Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözüm Yerinin İş Mahkemeleri Olduğu - Görev )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşverenin İşçinin Kendisini Zarara Uğrattığını İddiası - Çözüm Yerinin İş Mahkemeleri Olduğu )"
1Y9.HD31.3.2008E. 2008/1444 K. 2008/6961"ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA BEKÇİSİ ( Kıdem Tazminatı Talebi - Taraflar Arasında Hizmet Akti İlişkisi Bulunup Bulunmadığı Tazminat Koşullarının Oluşup Oluşmadığının İş Mahkemesinde İrdelenmesi Gerektiği )
HİZMET AKTİ ( Kıdem Tazminatı Koşullarının Oluşup Oluşmadığının İş Mahkemesinde İrdelenmesi Gerektiği - Çiftçi Mallarını Koruma Bekçisi )
KIDEM TAZMİNATI ( Taraflar Arasında Hizmet Akti İlişkisi Bulunup Bulunmadığı Kıdem Tazminatı Koşullarının Oluşup Oluşmadığının İş Mahkemesinde İrdelenmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taraflar Arasında Hizmet Akti İlişkisi Bulunup Bulunmadığı Kıdem Tazminatı Koşullarının Oluşup Oluşmadığının İş Mahkemesinde İrdelenmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin İş Kanunu'nun Aradığı Koşulları Taşıdığı - Kıdem Tazminatı ve İzin Ücreti İstemleri Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )"
1Y9.HD10.3.2008E. 2008/1330 K. 2008/4316"İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU ( Davacı Şirket İle Davalılar Arasında İş İlişkisi Mevcut Olup Dava Sözleşmeye Aykırı Davranışa Dayandığından 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA ZAMANAŞIMI ( 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - Davacı Kamu Tüzel Kişisi Olup Zamanaşımı Süresinin Zarar ve Sorumluluğu Öğrendiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklarda - 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği/Davacı Kamu Tüzel Kişisi Olup Zamanaşımı Süresinin O Kuruluşun Dava Açmaya Emir Vermeye Yetkili Organının Zarar ve Sorumluluğu Öğrendiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )
ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacı Şirket İle Davalılar Arasında Zarara Neden Olay Tarihi İtibariyle İş İlişkisi Mevcut Olup Dava Sözleşmeye Aykırı Davranışa Dayandığından 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )"
1Y13.HD10.3.2008E. 2007/13308 K. 2008/3334"MENFİ TESPİT DAVASI ( İşçinin İşe Girerken Kendisinden Teminat Amacıyla Karşılıksız Senet Alındığını İddia Ederek Açtığı Senet İptali Davasına İş Mahkemesinde Bakılacağı )
SENET İPTALİ DAVASI ( Menfi Tespit Davası - İşçinin İşe Girerken Kendisinden Teminat Amacıyla Karşılıksız Senet Alındığını İddia Ederek Açtığı Davaya İş Mahkemesinde Bakılacağı )
İŞÇİDEN ALINAN TEMİNAT SENEDİNİN İPTALİ ( İşçinin İşe Girerken Kendisinden Teminat Amacıyla Karşılıksız Senet Alınmasına Dayalı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( İşçinin İşe Girerken Kendisinden Teminat Amacıyla Karşılıksız Senet Alındığını İddia Ederek Açtığı Senet İptali Davasına İş Mahkemesinde Bakılacağı )"
1Y9.HD20.2.2008E. 2007/9177 K. 2008/1275"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Davalı Şirkete Ait Tavuk Çiftliğinde Tavukların Bakımı İle İlgilendiği - Davacının Yaptığı İşin İş Kanunu Kapsamı Dışında Olduğu )
GÖREV ( İhbar ve Kıdem Tazminatı İstemi - Davacının Davalı Şirkete Ait Tavuk Çiftliğinde Tavukların Bakımı İle İlgilendiği/Davacının Yaptığı İşin İş Kanunu Kapsamı Dışında Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı İstemi - Davacının Davalı Şirkete Ait Tavuk Çiftliğinde Tavukların Bakımı İle İlgilendiği/Davacının Yaptığı İşin İş Kanunu Kapsamı Dışında Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
1Y9.HD20.2.2008E. 2007/10884 K. 2008/1244"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının Yaptığı İşin Tarımsal Faaliyet Niteliğinde Olduğu - İş Mahkemesince Görevsizlik ve Dosyanın Görevli Hukuk Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
TARIMSAL FAALİYET ( Niteliğinde Tarım İşinde Çalışanın İşçilik Alacakları Talebi - Hukuk Mahkemesinde Görüleceği/İş Mahkemesinin Görevsiz Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Tarımsal Faaliyet Niteliğinde Tarım İşinde Çalışanın İşçilik Alacakları Davasında Görevli Olmadığı )"
1Y13.HD14.2.2008E. 2007/12384 K. 2008/2091"GÖREVLİ MAHKEME ( Kapıcılık İlişkisinden Doğan Dava - İş Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Kapıcılık İlişkisinden Doğan Dava - İş Mahkemesinde Görüleceği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Kapıcılık İlişkisinden Doğan Dava - İş Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )"
1Y9.HD4.6.2007E. 2007/19421 K. 2007/17785"BANKANIN UĞRADIĞI ZARARIN GİDERİLMESİ ( Davalılar Davacı Bankada İş Akdi İle Çalıştığından Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Mevcut Olduğundan Davaya Bakmaya İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( Bankanın Uğradığı Zararın Giderilmesi - Davalılar Davacı Bankada İş Akdi İle Çalıştığından Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Mevcut Olduğundan Davaya Bakmaya İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankanın Uğradığı Zararın Giderilmesi - Davalılar Davacı Bankada İş Akdi İle Çalıştığından Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Mevcut Olduğundan Davaya Bakmaya İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Bankanın Uğradığı Zararın Giderilmesi - TC Ziraat Bankası Cevabi Yazısında Çalışmakta Olan Davalıların 1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Akdi İle Çalıştıkları Bildirildiği/İşçi İşveren İlişkisi Mevcut Olduğundan Davaya Bakmaya İş Mahkemesinin Görevli Olduğu ) "
1YHGK9.5.2007E. 2007/13-247 K. 2007/262"HİZMET SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN AVUKAT ( Müvekkili Kurumun Emanet Hesabında Biriken ve Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretlerinden Oluşan Alacakların Teamül ve Yönetmeliğe Aykırı Olarak Dağıtılmasından Dolayı Açtığı Davaya Genel Mahkemede Bakılacağı )
KARŞI TARAFA YÜKLETİLEN VEKALET ÜCRETİ ( Oluşan Alacakların ve Müvekkili Kurumun Emanet Hesabında Biriken Alacakların Teamül ve Yönetmeliğe Aykırı Olarak Dağıtılmasından Dolayı Açılan Davaya Genel Mahkemede Bakılacağı )
DAVADA GÖREV ( Avukatın Müvekkili Kurumun Emanet Hesabında Biriken ve Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretlerinden Oluşan Alacakların Teamül ve Yönetmeliğe Aykırı Olarak Dağıtılmasından Dolayı Açtığı Davaya Genel Mahkemede Bakılacağı ) "
1Y9.HD30.4.2007E. 2007/9126 K. 2007/13624"AVUKATIN HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞMASI ( Süresiz Hizmet Sözleşmesi - İşverenle Aralarında Doğacak Uyuşmazlıklarda İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Süresiz Hizmet Sözleşmesi İle Çalışan Avukat - İşverenle Aralarında Doğacak Uyuşmazlıklarda İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Süresiz Hizmet Sözleşmesi İle Çalışan Avukat İle İşveren Arasında Bu Nedenle Doğan Uyuşmazlıklarda İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanacağı/İş Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREV ( Süresiz Hizmet Sözleşmesi İle Çalışan Avukat İle İşveren Arasında Hak Edilen Vekalet Ücreti Nedeniyle Doğan Uyuşmazlık - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y9.HD26.3.2007E. 2007/291 K. 2007/8436"İŞÇİ SAYILMAYAN GEÇİCİ PERSONEL ( Özel Kanunlarında Personelinin İşçi Statüsünde Olmadığı Belirtilen Kurumlar - Davacının Sosyal Güvenlik Bakımından SSK İle İlişkilendirilmesinin Statüsünde Değişiklik Yapmayacağı )
SOSYAL GÜVENLİK BAKIMINDAN SSK İLE İLİŞKİLENDİRİLME ( İşçi Sayılmayan Geçici Personelin Statüsünde Değişiklik Yapmayacağı - Özel Kanunlarında Personelinin İşçi Statüsünde Olmadığı Belirtilen Kurumlar )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI ( Personeli ile Arasında İş İlişkisinin Bulunmadığı Özel Kanunlarınca Belirtilen Kurumlarda Personel İle Kurum Arasında Çıkan İhtilaflarda Görevli Olmadığı )
STATÜ HUKUKUNA TABİ ÇALIŞMA ( Özel Kanunlarında Personelinin İşçi Statüsünde Olmadığı Belirtilen Kurumlar - Davacının Statüsü Nedeni İle Uyuşmazlıklarda İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu )"
1Y13.HD15.3.2007E. 2007/1497 K. 2007/3625"HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ( Davalara Bakmaya 4857 ve 5521 S.K.'ların 1. Maddeleri Hükmü Gereğince İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu/4857 ve 5521 S.K.'ların 1. Maddeleri Hükmü )"
1YHGK14.3.2007E. 2007/21-128 K. 2007/147"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı Davalı İdarede "Sözleşmeli Personel" Olarak Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı Davalı İdarede "Sözleşmeli Personel" Olarak Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Maddi ve Manevi Tazminat - İdari Sözleşmeye Dayalı Uyuşmazlıkta İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı Anlaşıldığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV / İDARİ YARGI ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik - Maddi ve Manevi Tazminat/ Davacı Davalı İdarede "Sözleşmeli Personel" Olarak Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
İDARİ SÖZLEŞME ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı Davalı İdarede "Sözleşmeli Personel" Olarak Çalıştığından İdari Yargının Görevli Olduğu )"
1Y9.HD30.1.2007E. 2006/32148 K. 2007/1265"İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI ( Bir İşin Görülmesi İşin Ücret Karşılığında Yapılması ve Bağımlılık İlişkisine Dayanması Gerektiği - İnsani İlişkiler Çerçevesinde Verilen Köşk Müçtemilatında Arızi Olarak Yapılan Köpek Bakımı ve Bahçe Temizliğinin İş Sözleşmesi Unsurlarını Taşımadığı )
BAĞIMLIK İLİŞKİSİ ( İş Sözleşmesinden Sözedilmesi İçin Bir İşin Görülmesi İşin Ücret Karşılığında Yapılması ve Bağımlılık İlişkisine Dayanması Gerektiği - Ücretsiz Verilen Köşk Müçtemilatında Arızi Olarak Yapılan Köpek Bakımı ve Bahçe Temizliğinin Bu Nitelikte Olmadığı )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( İş Sözleşmelerinin UnsurlarınıTaşımayan İlişkilerde İş Mahkemelerinin Görevli Olmayacağı Genel Mahkemelerde Bakılması Gerektiği )"
1Y21.HD26.12.2006E. 2006/10664 K. 2006/16804"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK Hastanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu - Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İş Mahkemesi Olmayıp Miktara Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
SSK HASTANESİ DOKTORUNUN AMELİYAT HATASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İş Mahkemesi Olmayıp Miktara Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Hastanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu Tazminat - Uyuşmazlığın Çözüm Yeri Miktara Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
HAKSIZ EYLEME DAYALI TAZMİNAT ( SSK Hastanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu Tazminat İstemi - Uyuşmazlığın Çözüm Yeri Miktara Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )"
1YHGK20.12.2006E. 2006/18-820 K. 2006/810"EK EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASINA DAYALI ALACAK ( Taraflar Arasında 506 S. Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisinin Mevcut Olmadığı - Davaya Bakma Görevi İş Mahkemesine Değil Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Vakıf Ana Statüsü Uyarınca Ödenmesi Gereken Ek Emeklilik İkramiyesinin Tahsili - Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisinin Mevcut Olmadığı/Davaya Bakma Görevi Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
VAKIF ANA STATÜSÜ UYARINCA ÖDENMESİ GEREKEN EK EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİN TAHSİLİ ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisinin Mevcut Olmadığı - Davaya Bakma Görevi Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )"
1Y13.HD19.12.2006E. 2006/12605 K. 2006/16491"HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Alacak Davası - Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görev Yönünden Reddi Gereği/Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklan Alacak Davası - Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )"
1Y13.HD4.12.2006E. 2006/11071 K. 2006/15924"İŞE İADE DAVASI ( Hava Taşıma İşinde Çalışan Davacı - Toplu İş Sözleşmesinin Hizmet Akdi Yerine Geçeceği/Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )
HAVA TAŞIMA İŞİNDE ÇALIŞANIN İŞE İADE DAVASI ( Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu - Anlaşmazlığın Toplu İş Sözleşmesinin Bir Maddesinin Uygulanmasından Doğduğu/Toplu İş Sözleşmesinin Hizmet Akdi Yerine Geçeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hava Taşıma İşinde Çalışanın İşe İade Davası - Toplu İş Sözleşmesinin Hizmet Akdi Yerine Geçeceği/Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HİZMET AKDİ YERİNE GEÇMESİ ( Hava Taşıma İşinde Çalışanın İşe İade Davası/Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu - Anlaşmazlığın Toplu İş Sözleşmesinin Bir Maddesinin Uygulanmasından Doğduğu )"
1Y19.HD30.11.2006E. 2006/4631 K. 2006/11347"MENFİ TESPİT DAVASI ( İşveren İle Çalışanı Arasında İş İlişkisi Nedeniyle Verildiği Savunulan Bonodan Dolayı - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İşveren İle Çalışanı Arasında İş İlişkisi Nedeniyle Verildiği Savunulan Bonodan Dolayı Menfi Tespit Davası - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Borçlu Olmadığının Tespiti/İşveren İle Çalışanı Arasında İş İlişkisi Nedeniyle Verildiği Savunulan Bonodan Dolayı - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
REDDİ HAKİM ( Yönünden Yapılan İnceleme Sonuçlanıp Dosyanın Tekrar Mahkemeye İade Edilmesi Üzerine Düzenlenen Tensip Kararında Belirtilen Duruşma Günü Taraflara Tebliğ Edilmeden Duruşma Yapılamayacağı )
DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞİ ( Reddi Hakim Yönünden Yapılan İnceleme Sonuçlanıp Dosyanın Tekrar Mahkemeye İade Edilmesi Üzerine Düzenlenen Tensip Kararında Belirtilen Duruşma Günü Taraflara Tebliğ Edilmeden Duruşma Yapılamayacağı )"
1Y10.HD27.11.2006E. 2006/11723 K. 2006/15440"TASARRUF TEŞVİK ANA PARA KESİNTİLERİ ( Tahsili İstemi - 3417 ve 4853 Sayılı Yasalarda Yer Alan Düzenlemeler Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gereği )
İŞVEREN KATKI PAYLARI ( Tahsili İstemi - 3417 ve 4853 Sayılı Yasalarda Yer Alan Düzenlemeler Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gereği )
3417 VE 4853 SAYILI YASALARDAN DOĞAN ALACAK ( Tasarruf Teşvik Ana Para Kesintileri İle Devlet Ve İşveren Katkı Paylarının Tahsili İstemi - Yasalarda Yer Alan Düzenlemeler Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gereği )"
1Y9.HD18.10.2006E. 2006/6778 K. 2006/27598"HARCIRAH VE YEMEK YARDIMININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Kamu Görevlisi Olduğu Anlaşılan Davacının İş Sözleşmesi İle İstihdamının Söz Konusu Olmadığı - Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Kamu Görevlisi Olduğu Anlaşılan Davacının İş Sözleşmesi İle İstihdamının Söz Konusu Olmadığı - Harcırah ve Yemek Yardımının Ödetilmesi Davasının İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
GÖREV ( İşçi Olmayan Kamu Görevlisi Olduğu Anlaşılan Davacının İş Sözleşmesi İle İstihdamının Söz Konusu Olmadığı - Harcırah ve Yemek Yardımının Ödetilmesi Davasının İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI ( İşçi İşveren Arasındaki İş Kanunu ve Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklara İlişkin Olarak Yargılama Yapmakla Görevli Olduğu )"
1Y9.HD2.10.2006E. 2006/27327 K. 2006/25498"KATKI PAYI ALACAĞI ( Uyuşmazlık İşçi İle İşveren Arasında İş Sözleşmesinden Doğduğundan İş Mahkemesi Görevli Olduğu )
NEMA ALACAĞI ( Karara Dayanak Yapılan Uyuşmazlık Mahkemesinin Kararı İlke Kararı Niteliğinde Olmayıp 2247 Sayılı Yasanın 28/2 Maddesi Gereğince Sadece Görev Uyuşmazlığının Çözülmesi İçin Kendisine Başvuran Yargı Mercilerini Bağladığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Uyuşmazlık İşçi İle İşveren Arasında İş Sözleşmesinden Doğduğundan - İş Mahkemesi Görevli Olduğu )
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARININ İLKE KARARI NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( 2247 Sayılı Yasanın 28/2 Maddesi Gereğince Sadece Görev Uyuşmazlığının Çözülmesi İçin Kendisine Başvuran Yargı Mercilerini Bağladığı )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Uyuşmazlık İşçi İle İşveren Arasında İş Sözleşmesinden Doğması Nedeniyle )"
1Y9.HD22.5.2006E. 2005/36051 K. 2006/15141"HUSUMET ( Parti İlçe Yönetim Kurulunun Ehliyeti Bulunmadığı - Siyasi Partiler Kanununa Göre Davaların Doğrudan Parti Genel Başkanlığı Aleyhine Açılıp Sonuçlandırılması Gereği )
PARTİ İLÇE YÖNETİM KURULUNUN HUSUMET EHLİYETİ ( Bulunmadığı - Siyasi Partiler Kanununa Göre Davaların Doğrudan Parti Genel Başkanlığı Aleyhine Açılıp Sonuçlandırılması Gereği )
SİYASİ PARTİLERİN DAVA EHLİYETİ ( Davaların Doğrudan Parti Genel Başkanlığı Aleyhine Açılıp Sonuçlandırılması Gereği - Parti İlçe Yönetim Kurulunun Ehliyeti Bulunmadığı )"
1YHGK10.5.2006E. 2006/9-277 K. 2006/295"ALACAK TALEBİ ( Davacının Ağırlıklı Olarak Yaptığı İşin Niteliği Açıklığa Kavuşturularak Bekçilik Görevi Ağır Bastığı Takdirde Şimdiki Gibi Yaptığı İş Bahçıvanlık İse Dosyasının Asliye Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )
BEKÇİLİK GÖREVİ ( İşin Niteliği Açıklığa Kavuşturularak Bekçilik Görevi Ağır Bastığı Takdirde Yaptığı İş Bahçıvanlık İse Dosyasının Asliye Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Davacının Ağırlıklı Olarak Yaptığı İşin Niteliği Açıklığa Kavuşturularak Bekçilik Görevi Ağır Bastığı Takdirde Dosyasının Asliye Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )"
1Y9.HD10.4.2006E. 2006/6854 K. 2006/9111"ZORUNLU TASARRUF NEMA ALACAĞI ( Ödenmesi Gerektiği Dönemde Davacı İle Davalı İşveren Arasında İş Sözleşmesi İlişkisi Bulunduğu - Uyuşmazlık İş Sözleşmesinden Doğduğundan İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Zorunlu Tasarruf Nema Alacağı )
NEMA ALACAĞI ( Zorunlu Tasarruf - Ödenmesi Gerektiği Dönemde Davacı İle Davalı İşveren Arasında İş Sözleşmesi İlişkisi Bulunduğu/Uyuşmazlık İş Sözleşmesinden Doğduğundan İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Zorunlu Tasarruf Nema Alacağı - Ödenmesi Gerektiği Dönemde Davacı İle Davalı İşveren Arasında İş Sözleşmesi İlişkisi Bulunduğu/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y21.HD28.3.2006E. 2006/3653 K. 2006/3082"GÖREV ( Rücu Hakkına Dayanılarak Açılan Alacak Davaları Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği - Hangi Mahkemenin Görevli Olduğu Alacak Miktarına Göre Belirleneceği )
TACİRLER ARASINDA HAKSIZ EYLEME DAYANAN RÜCUAN ALACAK TALEBİ ( Alacak Miktarına Göre Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği )"
1Y19.HD21.3.2006E. 2005/7025 K. 2006/2839"İŞE GİRİŞTE ALINAN BOŞ SENET ( İşçinin Açtığı İptal Davası - İş Hukuku Kuralları Çerçevesinde İhtilafın Çözümlenmesi Gerektiği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
SENET İPTALİ DAVASI ( İşçinin İşe Girişte Kendisinden Alınan Boş Senet İle İlgili - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/İş Hukuku Kuralları Çerçevesinde İhtilafın Çözümlenmesi Gerektiği )
İŞÇİDEN ALINAN BOŞ SENET ( İşe Girişte/İşçinin Açtığı İptal Davası - İş Hukuku Kuralları Çerçevesinde İhtilafın Çözümlenmesi Gerektiği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y9.HD13.2.2006E. 2005/21265 K. 2006/3404"İŞVERENCE İŞÇİYE BORÇ PARA VERİLMESİ ( Askerlik Borçlanmasını Karşılamak Üzere - Uyuşmazlığın Hizmet Akdinden Doğmadığı/Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği )
İŞÇİNİN İŞVERENDEN BORÇ PARA ALMASI ( Askerlik Borçlanmasını Karşılamak Üzere/İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali - Uyuşmazlığın Hizmet Akdinden Doğmadığı/Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Askerlik Borçlanmasını Karşılamak Üzere Davalı İşçiye Davacı İşverence Borç Para Verilmesi - Uyuşmazlığın Hizmet Akdinden Doğmadığı/Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği )"
1Y3.HD27.12.2005E. 2005/14283 K. 2005/14519"HİZMET SÖZLEŞMESİNDE DAYALI DAVA ( İtirazın İptali - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( Hizmet Sözleşmesinden Doğan Dava - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Hizmet Sözleşmesinden Doğan Dava/İtirazın İptali - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1YHGK7.12.2005E. 2005/9-578 K. 2005/710"İŞÇİLİK HAK VE TAZMİNATI ( Kombili Sisteme Geçilmesi Apartmanın Kaloriferli Olma Niteliğini Değiştirmeyeceğinden İş Kanunu Uyarınca Talep Edilmesine Engel Teşkil Etmediği )
KOMBİLİ SİSTEME GEÇİLMESİ ( Apartmanın Kaloriferli Olma Niteliğini Değiştirmeyeceğinden İş Kanunu Uyarınca İşçilik Hak ve Tazminatlarının Talep Edilmesine Engel Teşkil Etmediği )
KALORİFERLİ APARTMAN KAPICILIĞI ( İşçilik Alacak ve Tazminatlarına İlişkin Davada İş Mahkemesi Görevli Olduğu )
GÖREV ( Kaloriferli Apartman Kapıcısının İşçilik Alacak ve Tazminatlarına İlişkin Davada İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y13.HD5.12.2005E. 2005/11689 K. 2005/17997"TAZMİNAT DAVASI ( Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalara Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalara Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Tazminat Davası )
GÖREV ( Tazminat Davası - Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalara Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
1Y13.HD24.11.2005E. 2005/11360 K. 2005/17347"TAZMİNAT DAVASI ( Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalara Bakmaya İş Mahkemeleri Görevli Olduğu - Davacı İle Diğer Davalı Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunmaması Mahkemenin Görevine Etkili Olmadığı )
HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( İş Mahkemeleri Görevli Olduğu/Davacı İle Diğer Davalı Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunmaması Mahkemenin Görevine Etkili Olmadığı - Tazminat Davası )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Davacı İle Diğer Davalı Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunmaması Mahkemenin Görevine Etkili Olmadığı - Tazminat Davası )"
1YHGK23.11.2005E. 2005/3-595 K. 2005/639"HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Nedensiz Zenginleşmeden Kaynaklanmış Olsa Bile İş Mahkemelerinde Görüleceği )
GÖREV ( Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların Nedensiz Zenginleşmeden Kaynaklanmış Olsa Bile İş Mahkemelerinde Görüleceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görüleceği )"
1Y3.HD21.11.2005E. 2005/10041 K. 2005/12133"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İşverenin Hakaret İçeren ve Kişilik Haklarına Saldırı Mahiyetindeki İşe Son Verme Gerekçesi Yüzünden - Uyuşmazlığın Ana Temeli Hizmet Akdinden Kaynaklandığından Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Manevi Tazminat İstemi - İşverenin Hakaret İçeren ve Kişilik Haklarına Saldırı Mahiyetindeki İşe Son Verme Gerekçesi Yüzünden/Uyuşmazlığın Ana Temeli Hizmet Akdinden Kaynaklandığından Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )
HİZMET AKTİNDEN DOĞAN DAVA ( İşverenin Hakaret İçeren ve Kişilik Haklarına Saldırı Mahiyetindeki İşe Son Verme Gerekçesi Yüzünden Manevi Tazminat İstemi - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞVERENİN HAKARET İÇEREN İŞE SON VERME GEREKÇESİ ( Manevi Tazminat İstemi - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y9.HD16.11.2005E. 2005/8683 K. 2005/36281"FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Davacının Çalıştığı Kamu Kuruluşunun Hisselerinin %50'sinden Fazlası Özelleştirilmemişse Kıdem Tazminatı Fazla Mesai Ücreti Lojman Kirası İle Ücret Alacağının Ödenmesi Davasının İdare Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davacının Çalıştığı Kamu Kuruluşunun Hisselerinin %50'sinden Fazlası Özelleştirilmemişse Kıdem Tazminatı Fazla Mesai Ücreti Lojman Kirası İle Ücret Alacağının Ödenmesi Davasının İdare Mahkemesinde Görüleceği )
KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Akdiyle Çalışmasına Rağmen Özelleştirme Kapsamında Bulunan ve Bulunmayan Kamu İşyerinde Kapsam Dışı Personel Olarak Çalışanların Hizmet Akdinden Doğan Davaların İdari Yargıda Görüleceği )
LOJMAN KİRASI ( Davacının Çalıştığı Kamu Kuruluşunun Hisselerinin %50'sinden Fazlası Özelleştirilmemişse Davanın İdare Mahkemesinde Görüleceği )
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KAMU KURULUŞUNDA KAPSAM DIŞI PERSONEL OLARAK ÇALIŞMA ( Kıdem Tazminatı Fazla Mesai Ücreti Lojman Kirası İle Ücret Alacağının Ödenmesi Davasının İdare Mahkemesinde Görüleceği )
ÜCRET ALACAĞININ TAHSİLİ ( Hizmet Akdiyle Çalışmasına Rağmen Özelleştirme Kapsamında Bulunan ve Bulunmayan Kamu İşyerinde Kapsam Dışı Personel Olarak Çalışanların Hizmet Akdinden Doğan Davaların İdari Yargıda Görüleceği )"
1Y9.HD15.11.2005E. 2005/19797 K. 2005/36172"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Avukat Olarak Çalıştığından Bahisle Kıdem Tazminatı İsteği - Davacının Serbest Avukat Olarak Çalışmalarını Yürüttüğü Büroya Göre Yetkili İş Mahkemesinin Belirlenmesinin Yerinde Olmadığı )
KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Serbest Avukat Olarak Çalışmalarını Yürüttüğü Büroya Göre Yetkili İş Mahkemesinin Belirlenmesinin Yerinde Olmadığı - Davanın İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görülmesi İçin Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
İŞVERENE AİT İŞYERİNDE AVUKAT OLARAK ÇALIŞAN DAVACI ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davacının Serbest Avukat Olarak Çalışmalarını Yürüttüğü Büroya Göre Yetkili İş Mahkemesinin Belirlenemeyeceği/Davanın İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görülmesi İçin Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
AVUKATLIK BÜROSUNUN İŞVERENE AİT İŞYERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davanın İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görülmesi İçin Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
YETKİ ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davacının Serbest Avukat Olarak Çalışmalarını Yürüttüğü Büroya Göre Yetkili İş Mahkemesinin Belirlenemeyeceği/Davanın İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görülmesi İçin Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
1Y13.HD13.10.2005E. 2005/9743 K. 2005/15172"TAZMİNAT DAVASI ( Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görüleceği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Tazminat Davası - Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görüleceği )
GÖREV ( Tazminat Davası - Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görüleceği )"
1Y4.HD12.10.2005E. 2005/11890 K. 2005/10751"DERNEK ÜYELİK KAYDININ TESPİTİ ( Uyuşmazlığın Niteliği İtibariyle İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
BAĞ-KUR SİGORTA HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Uyuşmazlığın Niteliği İtibariyle İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Davacının Haymana Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Üyelik Kaydının ve Bağ-Kur Sigorta Hizmet Süresinin Tespiti İsteminde Görevli Olduğu )
GÖREV ( Davacının Haymana Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Üyelik Kaydının ve Bağ-Kur Sigorta Hizmet Süresinin Tespiti İsteminde İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y9.HD12.9.2005E. 2005/12592 K. 2005/29232"DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Disiplin Kurulunun Kuruluşu Görevleri Yetkileri TİS'le Düzenlendiğine Göre Ortaya Getirilen Uyuşmazlık Sözleşmeden Doğduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TOPLU SÖZLEŞME İLE DÜZENLENEN DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU GÖREVLERİ YETKİLERİ ( Disiplin Cezasının İptali İsteminin Sözleşmeden Doğduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Disiplin Kurulunun Kuruluşu Görevleri Yetkileri TİS'le Düzenlendiğine Göre Ortaya Getirilen Uyuşmazlık Sözleşmeden Doğduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1YHGK22.6.2005E. 2005/13-331 K. 2005/395"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( SSK'nın Davaya Müdahale ve Kararı Tek Başına Temyiz Etmek Hakkı - İşçinin Mirasçıları Tarafından Açılan Davada da İş Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Mirasçıların Açtığı Tazminat Davasında - Davanın Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanmış ve İşçinin Halefleri Sıfatıyla Açılmış Olması )
SSK'NIN DAVAYA MÜDAHALE VE HÜKMÜ TEK BAŞINA TEMYİZ YETKİSİ ( İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Mirasçıları Tarafından Açılan Tazminat Davasında )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Mirasçılarının Halefiyete Dayanarak Açtıkları Tazminat Davasında )
DAVAYA MÜDAHALENİN NİTELİĞİ ( SSK'nın İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasına Müdahale ve Hükmü Temyiz Yetkisi )"
1Y13.HD15.6.2005E. 2005/4784 K. 2005/10162"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Adi Senede Dayalı İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Taraflar Arasında Bu Tür İlişki Bulunmadığından Alacak Davasının İş Mahkemesinin Görevine Girdiğinden Bahisle Reddedilememsi )
GÖREV ( Taraflar Arasındaki Alacak Vekalet Akdinden Kaynaklandığından ve Aralarında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığından Uyuşmazlığın Genel Mahkemede Çözümlenmesinin Gerekmesi )"
1Y9.HD13.6.2005E. 2004/31943 K. 2005/20908"İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHEDİLDİĞİ İDDİASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Olayda Davacının Bahçıvan İşini mi Bekçilik İşi mi Yoğun Olduğu Araştırılarak Yaptığı İş Bahçıvanlık İse Bu İşte Çalışanlar İş Kanunu Kapsamında Olmayacağı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Olayda Davacının Bahçıvan İşini mi Bekçilik İşi mi Yoğun Olduğu Araştırılarak Yaptığı İş Bahçıvanlık İse Bu İşte Çalışanlar İş Kanunu Kapsamında Olmayacağı )
İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( İş Akdinin Haksız Feshedildiği İddiası - Olayda Davacının Bahçıvan İşini mi Bekçilik İşi mi Yoğun Olduğu Araştırılarak Yaptığı İş Bahçıvanlık İse Bu İşte Çalışanlar İş Kanunu Kapsamında Olmayacağı )
İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI ( Elliden Az İşçi Çalıştırılan Tarım İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde İş Kanunu Uygulanmayacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Olayda Davacının Bahçıvan İşini mi Bekçilik İşi mi Yoğun Olduğu Araştırılarak Yaptığı İş Bahçıvanlık İse Bu İşte Çalışanlar İş Kanunu Kapsamında Olmayacağı )"
1Y13.HD13.6.2005E. 2005/3872 K. 2005/9885"HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( İş Mahkemesinde Bakılması Gereği )
İŞ MAHKEMESİ ( Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet Sözleşmesine Dayandığı Bu Nedenle Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklara İş Mahkemesinde Bakılması Gereği )
GÖREV ( Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet Sözleşmesine Dayandığı Bu Nedenle Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklara İş Mahkemesinde Bakılması Gereği )"
1Y11.HD13.6.2005E. 2004/9454 K. 2005/6053"İŞÇİLİK ALACAĞI ( Davacının Davalılardan Devir Yoluyla Aldığı İş Yerinde Çalışan İşçinin İşten Ayrılması Nedeniyle Ödenen İşçilik Haklarından Davalının Sorumlu Olduğu Miktarın Tahsili Talebi )
İŞYERİNİN DEVRİ ( Devralınan İşyerindeki İşçilere Ödenen Tazminatların Devredenlerden Tahsili için Açılan Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesinin Gerekmesi )
İŞ MAHKEMELERİ ( Uyuşmazlığın İş Yasasından Kaynaklanmadığı Davaların Genel Mahekemede Görülmesinin Gerekmesi )"
1Y19.HD30.5.2005E. 2005/4030 K. 2005/6031"MENFİ TESPİT TALEBİ ( İşveren İle İşçi Arasındaki Hizmet İlişkisi Sebebiyle Verildiği İddia Edilen Bonodan Kaynaklanan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
HİZMET SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVA ( İşveren İle İşçi Arasındaki Hizmet İlişkisi Sebebiyle Verildiği İddia Edilen Bonodan Kaynaklanan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Menfi Tespit Davası - İşveren İle İşçi Arasındaki Hizmet İlişkisi Sebebiyle Verildiği İddia Edilen Bonodan Kaynaklanan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )"
1Y21.HD23.5.2005E. 2005/3914 K. 2005/5368"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Yargı Çevresinde Müstakil İş Mahkemesi Varsa Görevsizlik Kararı İle Dosyayı Görevli Yetkili İş Mahkemesine Göndermek Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü - Yargı Çevresinde Müstakil İş Mahkemesi Varsa Görevsizlik Kararı İle Dosyayı Görevli Yetkili İş Mahkemesine Göndermek Gerektiği )
GÖREV ( Maddi ve Manevi Tazminat - Yargı Çevresinde Müstakil İş Mahkemesi Varsa Görevsizlik Kararı İle Dosyayı Görevli Yetkili İş Mahkemesine Göndermek Gerektiği )"
1Y21.HD16.5.2005E. 2005/1827 K. 2005/5021"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK. Hastahanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu Meydana Gelen Ölüm - Hizmet İçi Görev Kusuru Çalıştırılanın Haksız Eylemi/Uyuşmazlığın Sulh Veya Asliye Hukuk Mahkemelerinde Çözümleneceği )
HİZMET İÇİ GÖREV KUSURU ( SSK. Hastahanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu Meydana Gelen Ölüm - Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Görevli Mahkeme )
HAKSIZ EYLEM ( SSK. Hastahanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu Meydana Gelen Ölüm/Hizmet İçi Görev Kusuru - Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Sulh Veya Asliye Hukuk Mahkemelerinde Çözümleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK. Hastahanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu Meydana Gelen Ölüm - Hizmet İçi Görev Kusuru Çalıştırılanın Haksız Eylemi )
DOKTORUN AMELİYAT HATASI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM ( Hizmet İçi Görev Kusuru Çalıştırılanın Haksız Eylemi - Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Sulh Veya Asliye Hukuk Mahkemelerinde Çözümleneceği )"
1Y9.HD5.5.2005E. 2005/11804 K. 2005/15647"SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇEN İŞÇİ ( Kendi İsteğiyle Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçtiğinden Kıdem Tazminatına Hak Kazanamayacağı - Sözleşmeli Personel Olarak Geçen Çalışmalara İlişkin Kıdem Tazminatı Talebinin İdare Mahkemesi'nce İncelenmesi Gereği )
ÖZELLEŞTİRMEDEN SONRA MEMUR OLARAK ATANMA ( Kendi İsteğiyle Sözleşmeli Personelliğe Geçen Davacının İşçilikte Geçen Süre İçin Kıdem Tazminatına Hak Kazanamayacağı - Sözleşmeli Personellikte Geçen Süreye İlişkin Kıdem Tazminatı Talebinin İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçi Statüsünde Çalışmaktayken Kendi İsteğiyle Sözleşmeli Personelliğe Geçen Davacının İşçilik Dönemi İçin Kıdem Tazminatına Hak Kazanamaması - Sözleşmeli Personel Olarak Geçen Süreye İlişkin Kıdem Tazminatı Talebinin İdare Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sözleşmeli Personel Olarak Geçen Hizmet Süresi Memuriyete Geçiş Nedeniyle Sona Eren Davacının Kıdem Tazminatı Talebi )"
1Y4.HD25.4.2005E. 2004/10342 K. 2005/4394"FAİZ ALACAĞI ( Ölüm Aylığı Bağlanması ve Geçmiş Aylıkların Ödetilmesi İstemine İlişkin Olarak Açılıp Hükme Bağlanmış Olan Davalar Sonucunda İşlemiş Faizlerin Ödetilmesi İstemi )
İŞ MAHKEMESİ ( Ölüm Aylığı Bağlanması ve Geçmiş Aylıkların Ödetilmesi İstemine İlişkin Hükme Bağlanan Davalar Sonunda İşlemiş Faizlere İlişkin Alacak Davasının Bu Mahkemede Görülmesi )
GÖREV ( Açıkça veya İleri Sürülmese Bile Mahkemece Resen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
1Y11.HD21.4.2005E. 2004/14816 K. 2005/4005"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Rekabet Nedeniyle )
GÖREV ( Açılan Tazminat Davasında Her ne Kadar Haksız Rekabete Dayanılsa da Tazminat İstemi İşçi-İşveren İlişkisinin Devam Ettiği Döneme İlişkin Olduğundan Davanın İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
HAKSIZ REKABET ( Davalı Faaliyetlerinin Haksız Rekabet Oluşturduğu İleri Sürülmüş ise de Sonuç ve İstem Bölümünde İstenen Tazminat İşçi-İşveren İlişkisinin Devam Ettiği Döneme İlişkin Olduğundan Davanın İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Davaya Konu Tazminat İstemi Münhasıran Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesinden Doğan İşveren-İşçi İlişkisinin Sürdüğü Dönemden Kaynaklandığından Davanın İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
DAVA DİLEKÇESİ ( Davalı Faaliyetlerinin Haksız Rekabet Oluşturduğu İleri Sürülmüş ise de Sonuç ve İstem Bölümünde İstenen Tazminat İşçi-İşveren İlişkisinin Devam Ettiği Döneme İlişkin Olduğundan Davanın İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )"
1Y9.HD14.4.2005E. 2005/11050 K. 2005/13345"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Malül Kalan İşçiye Yapılan Ödemeler Nedeniyle-Görevli Mahkeme )
İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( İşçi İşveren İlişkisi Bulunmayan Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık İş Kanunundan da Kaynaklanmadığından Davaya İş Mahkemesinde Bakılamaması-Rücuen Tazminat Davası )
GÖREV ( Rücuen Tazminat Davası-İşçi İşveren İlişkisi Bulunmayan Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık İş Kanunundan da Kaynaklanmadığından Davaya İş Mahkemesinde Bakılamaması )"
1Y9.HD14.4.2005E. 2005/10842 K. 2005/13329"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Talep Edilen Ecrimisil Miktarının Fahiş Olduğundan Bahisle )
GÖREV ( Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmaması ve Uyuşmazlığın İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunundan Kaynaklanmadığı Gözetilerek İş Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
İŞ MAHKEMESİ ( İşçi İşveren İlişkisi Bulunmayan Taraflar Arasındaki Ecrimisile İlişkin Ödeme Emrinin İptali Davasına İş Mahkemesince Bakılamaması )"
1Y21.HD8.3.2005E. 2005/613 K. 2005/2106"YANLIŞ TEDAVİ SONUCU MALULİYETİN TESPİTİ ( Maddi Tazminat - SSK Aleyhine Açılan Davada İş Mahkemesi Değil Miktara Göre Sulh Veya Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yanlış Tedavi Nedeniyle Maluliyetin Tespiti - SSK Aleyhine Açılan Davada İş Mahkemesi Değil Miktara Göre Sulh Veya Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Yanlış Tedavi Sonucu Maluliyetin Belirlenmesi İle Maddi Tazminatın Tahsili Talebi - Davanın Miktara Göre Sulh Veya Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılacağı - İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı )"
1YHGK23.2.2005E. 2005/9-64 K. 2005/86"ÜCRET TALEBİ ( Davacının Ortak Olduğu Davalı İşyerindeki Ücrete Tabi Çalışmasının Hizmet Akdi Niteliğinde Olması ve Ücrete Hak Kazanacağı - İş Mahkemesi'nin Görevli Olması )
İŞ AKDİ NİTELİĞİ ( Davacının Ortak Olduğu Şirketin İşyerinde Ücrete Tabi Çalışması - İş Mahkemesi'nin Görevli Olması )
ORTAK OLDUĞU İŞYERİNDE ÜCRETLE ÇALIŞAN DAVACI ( Ödenmeyen Ücretin Tahsili Talebi - Hizmet Tesbiti Davasının Bekletici Mesele Sayılması ve Sonucuna Göre Ücret Talebinin Kabulü Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davacının Ortaklık Sözleşmesine Göre Çalıştığı İşyerindeki Ücrete Tabi Hizmetinin İş Akdi Niteliği ve İş Mahkemesinin Görevli Olması )"
1Y13.HD21.2.2005E. 2004/13788 K. 2005/2592"GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davasında )
HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
TAZMİNAT TALEBİ ( Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davada Görevli Mahkeme )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda )"
1Y13.HD21.2.2005E. 2004/13590 K. 2005/2618"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacı ile Davalı Arasındaki İlişki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanması Nedeniyle Uyuşmazlığın İş Mahkemelerinde Görülmesi )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Bu Tür Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesinin Gerekmesi )"
1Y13.HD16.2.2005E. 2004/12084 K. 2005/2232"HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Kaynaklı Uyuşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Davacı İle Diğer Davalılar Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunmaması Halinde De Özel Mahkeme Niteliğindeki İş Mahkemesinde Davanın Görülmesi Gereği )
İŞ MAHKEMESİ ( Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalarda Görevli Olduğu - Davacı İle Diğer Davalılar Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunmaması Halinde De Özel Mahkeme Niteliğindeki İş Mahkemesinde Davanın Görülmesi Gereği )
GÖREV ( Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalarda İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Davacı İle Diğer Davalılar Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunmaması Halinde De Özel Mahkeme Niteliğindeki İş Mahkemesinde Davanın Görülmesi Gereği )"
1Y21.HD10.2.2005E. 2004/10010 K. 2005/983"SSK HASTANESİNDE GÖREV YAPAN DOKTORUN GÖREV KUSURU SONUCU MALULİYETE SEBEP OLMASI ( Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( SSK Hastanesinde Görev Yapan Doktorun Görev Kusuru Sonucu Maluliyete Sebep Olması - Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( SSK Hastanesinde Görev Yapan Doktorun Görev Kusuru Sonucu Maluliyete Sebep Olması - Görevli Yargı Yolu )
HİZMET KUSURU SONUCU MALULİYETE SEBEP OLAN SSK HASTANESİ DOKTORU ( Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )"
1Y9.HD3.2.2005E. 2005/716 K. 2005/3068"İŞYERİ HEKİMİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacağı Talebi - İşçi-İşveren İlişkisinden Kaynaklanan ve İş Kanunundan Doğması Nedeniyle İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
KIDEM TAZMİNATI VE ÜCRET ALACAĞI TALEBİ ( İşyeri Hekimi - İşçi-İşveren İlişkisinden Kaynaklanan ve İş Kanunundan Doğması Nedeniyle İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( İşyeri Hekiminin Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacağı Talebi - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( İşyeri Hekiminin Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacağı Talebi - İşçi-İşveren İlişkisinden Kaynaklanan ve İş Kanunundan Doğması Nedeniyle İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y13.HD3.2.2005E. 2004/10094 K. 2005/1321"HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gereği )
GÖREV ( Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gereği )"
1Y9.HD31.1.2005E. 2004/16909 K. 2005/2618"İŞE İADE TALEBİ ( Hizmet Akdinin Geçersiz Fesholunduğundan Bahisle )
GÖREV ( Sözleşmeli Personel Olarak Çalışan İşçi ile İşveren Arasındaki İlişki İş Sözleşmesine Değil de Statü Hukukuna Dayandığından Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenmesinin Gerekmesi )
YARGI YOLU ( Sözleşmeli Personel Olarak Çalışan Kişi İş Kanunu Kapsamında Kalmadığından İşe İade ile İlgili Açmış Olduğu Davanın İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( İş Yasası Kapsamında Kalmadığından ve Aradaki İlişki Statü Hukukuna Dayandığından İşe İade ile İlgili Davanın İdari Yargı Kapsamında Görülmesinin Gerekmesi )"
1Y13.HD31.1.2005E. 2004/12494 K. 2005/1070"İŞ MAHKEMESİ ( Bir Yerde Bulunmuyorsa İş Davalarına Bakmaya İş Mahkemesi Niteliği İle Asliye Hukuk Mahkemesi Yetkili Olduğu - Manevi Tazminat )
İŞ DAVALARI ( Bir Yerde İş Mahkemesi Bulunmuyorsa İş Mahkemesi Niteliği İle Asliye Hukuk Mahkemesi Yetkili Olduğu - Manevi Tazminat )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Bir Yerde İş Mahkemesi Bulunmuyorsa İş Davalarına Bakmaya İş Mahkemesi Niteliği İle Bakması Gereği - Manevi Tazminat )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Bir Yerde İş Mahkemesi Bulunmuyorsa İş Davalarına Bakmaya İş Mahkemesi Niteliği İle Bakması Gereği - Manevi Tazminat )"
1Y9.HD27.1.2005E. 2005/569 K. 2005/2241"ÜCRET ALACAĞI ( İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler İle Eğitim Gördüğü İşyeri Sahibi Arasındaki Sözleşme İş Kanunu Anlamında İş Sözleşmesi Niteliğinde Olmadığından Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
GÖRÜLEN STAJ SÜRESİNE İLİŞKİN ÜCRET TALEBİ ( Bu Sözleşme İş Kanunu Anlamında İş Sözleşmesi Niteliğinde Olmadığından Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ ( Öğrenciler İle Eğitim Gördüğü İşyeri Sahibi Arasındaki Sözleşme İş Kanunu Anlamında İş Sözleşmesi Niteliğinde Olmadığından Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu - Ücret Alacağı )
GÖREV ( İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler İle Eğitim Gördüğü İşyeri Sahibi Arasındaki Sözleşme İş Kanunu Anlamında İş Sözleşmesi Niteliğinde Olmadığından Ücret Alacağına İlişkin Davaya Genel Mahkemelerin Bakması Gereği )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler İle Eğitim Gördüğü İşyeri Sahibi Arasındaki Sözleşme İş Kanunu Anlamında İş Sözleşmesi Niteliğinde Olmadığı - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Ücret Alacağı )"
1Y9.HD10.1.2005E. 2004/31580 K. 2005/432"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Yıllık Ücret Alacağının Ödetilmesi İstemi )
GÖREV ( Davalı ile Davacı Avukat Arasındaki İlişki Vekalet İlişkisini Aşıp Bağımlılık Unsurunun Oluştuğu Hizmet İlişkisine Dönüştüğünden Açılan İşçi Alacağı Davasının Görevden Reddedilememesi )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Taraflar Arasındaki İlişki Vekalet İlişkisini Aşıp Bağımlılık Unsurunun Oluştuğu Hizmet İlişkisine Dönüştüğünden Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi )
VEKALET İLİŞKİSİ ( Avukat ile Müvekkil Arasındaki Vekalet İlişkisi Bağımlılık Unsurunun Oluştuğu Hizmet İlişkisine Dönüştüğü Takdirde İşine Son Verilen Avukatın İşçi Alacaklarını Talep Edebilmesi )"
1Y9.HD10.1.2005E. 2004/28247 K. 2005/452"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVASI ( Hizmet Sözleşmesinin Feshi Nedeniyle-İşçi Alacağı Davası Olması Nedeniyle İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
ESNAF VE KÜÇÜK SANATKAR ( Davacının Sermaye Miktarı ve Özellikle Bilgisayarla İş Yapması Meslek ve Küçük Sanat Sahipliği Kavramına Girmediğinden Esnaf Sayılmasının Mümkün Olmaması )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Yapılan İşin Niteliği Gereği Davacı Esnaf Sayılamayacağından ve İşçi Olma Sıfatını Haiz Olduğundan Açılan Davanın Görev Yönünden Reddedilememesi )"
1Y21.HD21.12.2004E. 2004/12185 K. 2004/11529"ZARARLANDIRICI OLAY ( İş Kazası Sayılması - Görevli Mahkemenin Belirlenmesi İçin Yeterli Olmayıp 5521 S.K. Md. 1'in Öngördüğü Koşulların Ayrıca Gerçekleşmesi Gerektiği )
İŞ AKDİNDEN DOĞMAYAN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi İçin 5521 S.K. Md. 1'in Öngördüğü Koşulların Ayrıca Gerçekleşmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDi VE MANEVi TAZMİNAT ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi İçin 5521 S.K. Md. 1'in Öngördüğü Koşulların Ayrıca Gerçekleşmesi Gerektiği - Taraflar Arasında Hizmet İlişkisi Bulunmaması )
MADDi VE MANEVi TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan/Görevli Mahkemenin Belirlenmesi İçin 5521 S.K. Md. 1'in Öngördüğü Koşulların Ayrıca Gerçekleşmesi Gerektiği - Taraflar Arasında Hizmet İlişkisi Bulunmaması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Ölüm/Taraflar Arasında Hizmet İlişkisi Bulunmaması - Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )"
1Y9.HD13.12.2004E. 2004/12210 K. 2004/27496"AVUKATIN HAKSIZ YERE ÇEKTİĞİ DAVACI ŞİRKET BÜNYESİNDE ÇALIŞAN AVUKATLARA AİT VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN AVUKATIN İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE ALMAMASI GEREKEN VEKALET ÜCRETİNİ HAKSIZ YERE ÇEKTİĞİ GEREKÇESİYLE İADE TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Sözleşmesiyle Davacı Şirket Bünyesinde Çalışan Avukatın Sözleşmeye Göre Hak Kazanmadığı Halde Çektiği Vekalet Ücretinin İadesi Talebinde )
VEKALET ÜCRETİNE HAK KAZANMADIĞI HALDE AKDE AYKIRI ŞEKİLDE VEKALET ÜCRETİNİ ÇEKEN İŞÇİ NİTELİĞİNDEKİ AVUKAT ( İşverenin İade Talebiyle Açtığı Davada Görevli Mahkeme )"
1YHGK8.12.2004E. 2004/10-704 K. 2004/701"NEMA ALACAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Tasarrufu Teşvik Kesintilerini Banka Hesabına Yatırmayan İşverenden - Görevli Yargı Yolu )
TASARRUFU TEŞVİK PARASININ İŞVERENDEN VE SSK'DAN TAHSİLİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Tasarrufu Teşvik Kesintileri ve Nemalarının İşverenden ve SSK'dan Tahsili Talebi )
SSK'NIN TASARRUFU TEŞVİK KESİNTİLERİNİ İŞÇİ ADINA TAHSİL ETME VE BANKA HESABINA YATIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMIŞ OLMASI ( İşçinin İşveren ve SSK Aleyhine Açtığı Davada Görevli Yargı Yolu )"
1YHGK8.12.2004E. 2004/10-669 K. 2004/666"GÖREVLİ YARGI YERİ ( Tasarruf Kesintisi ve Nema Tutarlarından Oluşan Alacağın Ödenmesi Davası - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği Yolundaki Direnme Kararının Yerinde Olmadığı )
TASARRUF KESİNTİSİ VE NEMA TUTARLARINDAN OLUŞAN ALACAĞIN ÖDENMESİ DAVASI ( İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği Yolundaki Direnme Kararının Yerinde Olmadığı )
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI ( Uyuşmazlıklarını Gidermek İçin Verdiği Kararlar Sadece İlgili Yargı Mercilerini Bağladığından Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği Yolundaki Direnme Kararı Yerinde Olmadığı )
HİZMET AKDİ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN TASARRUF KESİNTİSİ VE NEMALARLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR ( İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
KANUNİ SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PRİM VE DİĞER ALACAKLAR ( Tahsilinde Uygulanacak Olan 6183 Sayılı Kanunun Uygulanmasından Doğacak Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y9.HD6.12.2004E. 2004/9568 K. 2004/26750"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ev Hizmetlerinde Çalışan Davacının Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklarını Asliye Hukuk Mahkemesinde Açacağı Davada İstemesi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Ev Hizmetlerinde Çalışan Davacının Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklarını Asliye Hukuk Mahkemesinde Açacağı Davada İstemesi Gereği )
EV HİZMETLERİ ( Davacının Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklarını Asliye Hukuk Mahkemesinde Açacağı Davada İstemesi Gereği )
GÖREV ( Ev Hizmetlerinde Çalışan Davacının Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklarını Asliye Hukuk Mahkemesinde Açacağı Davada İstemesi Gereği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİĞİ ( Davacının Ev Hizmetleri İşlerinde Çalıştığından 1475 Sayılı Yasanın Uygulanma Olanağı Bulunmadığı - Davacının Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklarını Asliye Hukuk Mahkemesinde Açacağı Davada İstemesi Gereği )"
1Y9.HD6.12.2004E. 2004/28652 K. 2004/26639"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Ticari Minibüs Sahibinin Emekli Olduğu Minibüste Bizzat Çalışmadığından Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
GÖREV ( Ticari Minibüs Sahibinin Emekli Olduğu Minibüste Bizzat Çalışmadığından Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
EMEKLİ OLAN İŞÇİ ( Ticari Minibüs Sahibinin Emekli Olduğu Minibüste Bizzat Çalışmadığından Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi Gereği )"
1Y9.HD22.11.2004E. 2004/29493 K. 2004/25951"GÖREV ( İş Mahkemesinin İşçi İşveren veya Vekilleri Arasında İş Akdi veya İş Kanununa Dayanan Hak İddialarından Doğan Uyuşmazlıkların Çözülmesinde Görevli Olduğu - İşyeri Dosyası Açılması Kararının İptali Davasının İdari Yargıda Açılması )
YARGI YOLU ( İşyeri Dosyası Açılacağına Dair Kararın İptali Davasının İdari Yargıda Açılması Gereği - İş Mahkemesinin İşçi İşveren veya Vekilleri Arasında İş Akdi veya İş Kanununa Dayanan Hak İddialarından Doğan Uyuşmazlıklara Bakacağı )
İŞYERİ ( Dosyası Açılacağına Dair Kararın İptali Davasının İdari Yargıda Görülmesi Gereği - Yeni İşyeri Dosyası Açılacağına Dair Kararın İptali İçin İş Mahkemesinde Açılan Davanın Görevsizlik Nedeniyle Reddi Gereği )"
1Y9.HD22.11.2004E. 2004/29341 K. 2004/25949"GÖREVSİZLİK ( Yanlış Rapor Düzenlenmesi Sebebiyle Ödenen Tazminatın Tahsili Davasının İş Mahkemesinin Görevine Girmediği - Fuzulen Yapılan Ödeme )
İŞ MAHKEMESİ ( SSK Kurum Hastanesince Düzenlenen Yanlış Rapor Sebebiyle Ödenen Tazminatın Tahsili Amacıyla İş Mahkemesinde Açılan Davada Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği - Fuzulen Yapılan Ödeme )
FUZULEN YAPILAN ÖDEME ( Tahsili İçin İş Mahkemesinde Açılan Davanın Görevsizlik Nedeniyle Reddi Gerektiği - SSK Kurum Hastanesince Düzenlenen Yanlış Rapor Sonucu Ödenen Tazminatın Tahsili İçin İş Mahkemesinde Dava Açılamayacağı )"
1Y9.HD3.11.2004E. 2004/8443 K. 2004/24793"VERGİ KESİNTİSİ ( Ücretin Eksik Ödendiği ve Haksız Olduğu İddiası - İhtilafın İdari Yargının Görevine Girdiği )
GÖREV ( Ücretten Kesilen Gelir Vergisi Konusundaki Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
ÜCRETTEN KESİLEN GELİR VERGİSİ ( Ücretin Eksik Ödendiği ve Haksız Olduğu İddiası - İhtilafın İdari Yargının Görevine Girdiği )"
1Y9.HD28.10.2004E. 2004/7580 K. 2004/24482"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İşe Girişte Teminat Olarak Alınan Sendin Fesihte Kaybolan Telsizlerin Karşılığı Olarak İşçiye İade Edilmemesi - Senedin Davanın Konusuna Girmediği Gerekçesiyle İşçilik Alacaklarına İlişkin İstemin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞ MAHKEMESİ ( İşe Girişte İşçiden Alınan Senedin İadesine İlişkin İhtilafın Hizmet Akdinden Kaynaklandığı - Hizmet Akdinden Doğan Davanın İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )
HİZMET AKDİ ( Doğan Uyuşmazlığın İş Mahkemesini Görevine Girdiği - İşe Girişte İşçiden Alınan Senedin Kaybolan Telsizlerin Karşılığı Olarak Fesihte İade Edilmemesi/Uyuşmazlığın Hizmet Akdinden Kaynaklandığı )"
1Y9.HD28.10.2004E. 2004/13887 K. 2004/24490"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Seçimle Gelinen Görevde Çalışan Kişinin Hizmet Sözleşmesiyle Çalıştığı ve İşçi Olduğunun Kabul Edilemeyişi )
İŞÇİLİK SIFATI ( Bir Kişinin Sosyal Sigortalar Kurumuna Tabi Olması Onun Mutlaka İşçi Olduğunu Göstermeyişi - Seçimle Gelinen Görevde Çalışan Kişinin Hizmet Sözleşmesiyle Çalıştığı ve İşçi Olduğunun Kabul Edilemeyişi - Kıdem İhbar Tazminatı )
GÖREV ( Encümen Kararıyla Belediye Başkan Yardımcılığına Getirilen Kişinin Hizmet Sözleşmesine Dayanamıyışı - Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gereği - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Encümen Kararıyla Belediye Başkan Yardımcılığına Getirilen Kişinin Hizmet Sözleşmesine Dayanamıyışı - Seçimle Gelinen Görevde Çalışan Kişinin Hizmet Sözleşmesiyle Çalıştığı ve İşçi Olduğunun Kabul Edilemeyişi/Kıdem ve İhbar Tazminatı )"
1Y10.HD14.10.2004E. 2004/6801 K. 2004/9265"VEFAT EDEN SSK SİGORTALISININ KARTI İLE DAVALI BANKANIN ATM'LERİNDEN ÇEKİLEN AYLIKLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK'nın Vefat Eden Sigortalının Kartıyla Davalı Banka ATM'lerinden Çekilen Aylıkların Bankadan Rücuan Tahsili Talebiyle Açtığı Davada )
ÖLEN SSK SİGORTALISININ KARTI İLE DAVALI BANKANIN ATM'LERİNDEN ÇEKİLEN AYLIKLARIN BANKADAN RÜCUAN TAHSİLİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
SSK SİGORTALISININ VEFATINDAN SONRA KARTIYLA DAVALI BANKANIN ATM'SİNDEN ÇEKİLEN AYLIKLAR ( Bankadan Tahsili Talebiyle Açılan Davada Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD11.10.2004E. 2004/26978 K. 2004/22904"ÖZEL OKUL ÖĞRETMENİNİN CEZAİ ŞART VE ÜCRET ALACAĞI TALEBİ ( Tip Sözleşmesinin Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Onaylanmamış Olmasının Hizmet Akdinin Varlığına Etkili Olmaması/İş Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Okul Öğretmeninin Cezai Şart ve Ücret Alacağı Talebi - Tip Sözleşmenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Onaylanmamış Olmasının İş Akdi Niteliğini Etkilemeyeceği )
TİP SÖZLEŞMENİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NCE TASDİK EDİLMEMİŞ OLMASI ( Hizmet Sözleşmesinin Geçerliliğini Etkilemeyeceği - Özel Okul Öğretmeninin Cezai Şart ve Ücret Alacağı Talebiyle Açtığı Davada Görevli Mahkeme )
İŞ MAHKEMESİ'NİN GÖREVLİ OLMASI ( Özel Okul Öğretmeninin Hizmet Sözleşmesine Dayalı Cezai Şart ve Ücret Alacağı Talebi - Tip Sözleşmenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Onaylanmamış Olmasının Hizmet Akdinin Geçerliliğine Etki Etmemesi )"
1Y3.HD11.10.2004E. 2004/11423 K. 2004/10770"İKİ İŞVEREN ARASINDAKİ RÜCUAN ALACAK TALEBİ ( Davacının İşçiye Ödediği Kıdem Tazminatının Bu İşçinin Başka İşyerinde De Çalıştığı Gerekçesiyle - Davanın İş Mahkemesinde Değil Genel Mahkemelerde Görüleceği )
İŞVERENİN İŞÇİYE ÖDEDİĞİ KIDEM TAZMİNATI ( Bu İşçinin Başka İşyerinde De Çalıştığı Gerekçesiyle Bu İşverenden Rücuan Alacak İstemi - Davanın İş Mahkemesinde Değil Genel Mahkemelerde Görüleceği )
GÖREV ( İşverenin İşçiye Ödediği Kıdem Tazminatının Bu İşçinin Başka İşyerinde De Çalıştığı Gerekçesiyle Bu İşverenden Rücuan Tahsili Talebi - Davanın İş Mahkemesinde Değil Genel Mahkemelerde Görüleceği )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Başka İşyerinde De Çalıştığı Gerekçesiyle Bu İşverenden Rücuan Alacak İstemi - Davanın İş Mahkemesinde Değil Genel Mahkemelerde Görüleceği )"
1Y21.HD11.10.2004E. 2004/7439 K. 2004/8136"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK Hastanesinde Görevli Hemşirece Yapılan Enjeksiyon Sonucu Cismanı Zarara Uğramak - Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Maddi ve Manevi Tazminat/SSK Hastanesinde Görevli Hemşirece Yapılan Enjeksiyon Sonucu Cismanı Zarara Uğramak - Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
SSK HASTAHANESİNDE YANLIŞ TIBBİ MÜDAHALE NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
SAĞLIK HİZMETİ ( Sigortalının Çocuğunun SSK Hastanesinde Görevli Hemşirece Yapılan Enjeksiyon Sonucu Cismanı Zarara Uğraması - Maddi ve Manevi Tazminat Talebi/Görevli Mahkeme )
HEMŞİRENİN TIBBİ MÜDAHALEDE KUSURU ( SSK Hastanesinde Görevli/Yapılan Enjeksiyon Sonucu Cismanı Zarara Uğramak - Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasına Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )"
1Y13.HD26.5.2004E. 2004/6696 K. 2004/8067"DİYANET VAKFININ UĞRADIĞI ZARAR ( Hizmetimde Bulunan Davalının İhmali Nedeniyle - Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gereği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İlişkin Uyuşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Diyanet Vakfı Hizmetinde Bulunan Davalının İhmali Yüzünden Uğradığı Zararın Tazminini İsteği )
GÖREV ( Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gereği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Olduğu - Diyanet Vakfı Hizmetinde Bulunan Davalının İhmali Yüzünden Uğradığı Zararın Tazminini İsteği )"
1Y9.HD6.5.2004E. 2004/610 K. 2004/10745"GÖREVLİ MAHKEME ( Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesinin Ayrıldıktan Sonra Tazminat Talebi - Kooperatif İle Olan İlişkinin Vekalet Akdine Dayanıp Davanın Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Ayrıldıktan Sonra - Kooperatif İle Olan İlişkinin Vekalet Akdine Dayanıp Davanın Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesinin Ayrıldıktan Sonra - Kooperatif İle Olan İlişkinin Vekalet Akdine Dayanıp Davanın Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gereği )"
1YHGK5.5.2004E. 2004/9-261 K. 2004/254"BANKA YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ÇALIŞANLARINA KARŞI AÇILAN ALACAK DAVASI ( Usulsüz Kredi - Görevli Mahkeme/Aralarında İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı )
ALACAK DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Bazı Çalışanlarına Karşı Açılan - Aralarında İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı )
İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Bankayı Zarara Uğratan Yönetim Kurulu Üyesi ve Çalışanlara Karşı Açılan Alacak Davasında - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Çalışanlarına Karşı Bankayı Zarara Uğratmaktan Dolayı Açılan Alacak Davasında - Usulsüz Kredi )
USULSÜZ KREDİ VEREREK BANKAYI ZARARA UĞRATMAK ( Yönetim Kurulu Üyesi ve Çalışanlara Karşı Açılan Alacak Davasında Görevli Mahkeme - İhtiyari Dava Arkadaşlığının Varlığından Söz Edilemeyeceği )
DAVALARIN AYRI MAHKEMELERDE AÇILMASI GEREĞİ ( Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Çalışanlarına Karşı Bankayı Zarara Uğratmaktan Dolayı Açılan Alacak Davası - Farklı Statüde Çalışmaları )
BANKA YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( Usulsüz Kredi Nedeniyle Kendisi ve Çalışanlara Karşı Açılan Alacak Davası - Görevli Mahkemenin Her Bir Dava Bakımından Ayrı Ayrı Belirlenmesi Gereği )
HİZMET AKDİYLE ÇALIŞAN BANKA MÜDÜRÜ VE ÇALIŞANLARI İLE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN USULSÜZ KREDİ VEREREK BANKAYI ZARARA UĞRATMASI ( Alacak Davasında Görevli Mahkeme )
BANKA MÜDÜRÜ VE ÇALIŞANLARI İLE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN USULSÜZ KREDİ VEREREK BANKAYI ZARARA UĞRATMASI ( Alacak Davasında Görevli Mahkeme - Aralarında İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı )"
1Y9.HD30.3.2004E. 2003/14073 K. 2004/6561"SPORCULARIN İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDA OLMASI ( Antrenörün Ücret ve Transfer Bedeli Taleplerine İlişkin Açtığı Davada Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sporcu Sayılması Gereken Antrenörün Açtığı Ücret ve Transfer Bedeline İlişkin Davada - Sporcuların İş Kanunu Kapsamı Dışında Olması )
İŞ MAHKEMESİ'NİN GÖREV ALANI ( Antrenörün Ücret ve Transfer Bedeline İlişkin Açtığı Davada Görevli Mahkeme - Antrenörün Sporcu Olarak Kabulü Gereği )
ANTRENÖRÜN SPORCU OLARAK KABULÜ GEREĞİ ( Transfer Bedeli ve Ücret Talebiyle Açtığı Davada Görevli Mahkeme - Sporcuların İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalması )
TRANSFER BEDELİ VE ÜCRET TALEBİYLE ANTRENÖR TARAFINDAN AÇILAN DAVADA GÖREVLİ MAHKEME ( Antrenörün Sporcu Olarak Kabulü Gereği ve Sporcuların İş Kanunu Kapsamına Girmemesi )"
1Y9.HD22.3.2004E. 2004/5846 K. 2004/5621"İŞ KANUNUNDA ÖZEL HAKEM YOLU İLE ÇÖZÜMLENEBİLECEK UYUŞMAZLIKLAR ( Feshin Geçersizliği İşe İade İş Güvencesi Tazminatı ve Boşta Geçen Süre İçin Ücret Alacağı )
ÖZEL HAKEM YOLU İLE ÇÖZÜMLENEBİLECEK UYUŞMAZLIKLAR ( İş Kanununda - Feshin Geçersizliği İşe İade İş Güvencesi Tazminatı ve Boşta Geçen Süre İçin Ücret Alacağı )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Özel Hakemin Feshin Geçersizliğine Karar Vermesi - İşe Başlatmama Halinde Tazminata ve Dört Aya Kadar Boşta Geçen Süre İçin Ücret Alacağına Miktar Belirtilmeden Karar Verilmesi Gereği )
HAKEM KURULU KARARI ( Feshin Geçersizliği - İşe Başlatmama Halinde Tazminata ve Dört Aya Kadar Boşta Geçen Süre İçin Ücret Alacağına Miktar Belirtilmeden Karar Verilmesi Gereği )
HAKEMLERİN YETKİLERİ DAHİLİNDE OLMAYAN MESELELER HAKKINDA KARAR VERMESİ ( Ücretli İzin ve Sözleşmeden Kaynaklanan Ücret Alacağı - Bozma Nedeni )"
1Y9.HD15.3.2004E. 2003/16619 K. 2004/5151"ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK MÜDÜLRÜĞÜ TARAFINDAN ALINAN KARARIN İPTALİ ( Şirketin Merkezine Bağlı Olarak Çalışılmasına Rağmen Müdürlükçe Yeni Kurulan İşyeri Şeklinde Değerlendirme Yapılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçi sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleir Arasında İş Akdinden Kaynaklanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarına İş Mahkemesinde Bakılmasının Gerekmesi )
BAKANLIK İLE İŞVEREN ARASINDA KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Görevli Mahkemenin İdari Yargı Yeri Olması )"
1Y21.HD21.1.2004E. 2003/10940 K. 2004/375"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Mahkeme )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
1Y10.HD2.12.2003E. 2003/7791 K. 2003/8808"TASARRUFU TEŞVİK PARASININ TAHSİLİ TALEBİ ( İşverene Karşı Açılan Davada Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşverene Karşı Tasarrufu Teşvik Parasının Tahsili Talebiyle Açılan Davada )
İŞVERENE KARŞI AÇILAN TASARRUFU TEŞVİK PARASININ TAHSİLİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
BANKAYA YATIRILMAYAN TASARRUFU TEŞVİK PARASI İÇİN İŞVERENE KARŞI AÇILAN TAHSİL DAVASI ( Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD24.10.2003E. 2003/5223 K. 2003/17935"TAZMİNAT DAVASI ( Sahte Tıp Fakültesi Çıkış Belgesiyle Doktorluk Yapanın Yazdığı Reçeteler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının Ödenmesi İstemi )
HAKSIZ FİİL ( Sahte Tıp Fakültesi Çıkış Belgesiyle Doktorluk Yapanın Yazdığı Reçeteler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının Ödenmesi İstemi - Genel Mahkemelerde Çözümleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Doktor ile Bağkur Arasında İşçi İşveren İlişkisi Bulunmadığından Görevli Mahkemenin İş Değil Genel Görevli Mahkemenin Olmasının Gerekmesi )
İŞ MAHKEMESİ ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanununa Dayanan Uyuşmazlıkların Çözüleceği - Doktor ile Bağkur İlişkisi )"
1Y9.HD23.10.2003E. 2003/5242 K. 2003/17944"TASARRUFU TEŞVİK FONU ALACAĞI DAVASI ( İş Mahkemelerinin Nema Alacaklarının Ödenmesine Yönelik Davalarda Görevli Olmadığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçi ile Banka Arasında Tasarruf Teşvik Fonu Alacağından Kaynaklanan Dava - İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİĞİ ( İşçi ile Banka Arasında Tasarruf Teşvik Fonu Alacağından Kaynaklanan Dava )
NEMA ALACAKLARINDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME ( Tasarruf Teşvik Fonu - Genel Mahkemeler Olduğu )"
1Y15.HD21.10.2003E. 2003/4257 K. 2003/4903"TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Murisinin Kuyunun İçinde Çalışırken Taş ve Kaya Parçaları ile Doldurduğu Metal Kovanın Yukarı Çekilmesi Sırasında Bağlı Olduğu İpten Koparak Başına Düşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasındaki İlişkinin Eser Sözleşmesi Olması Halinde Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevine Girdiğinden Bahsedilememesi )
İŞ MAHKEMESİ ( Bu Mahkemenini Görevli Olması için Uyuşmazlığın Taraflarının İşçi ve İşveren- Vekili Olması Uyuşmazlığın İş Sözleşmesinden veya İş Kanunu'ndan Kaynaklanmasının Gerekmesi )
GÖREV ( İş Mahkemesinin Görevli Olması için Uyuşmazlığın Taraflarının İşçi ve İşveren/Vekili Olması Uyuşmazlığın İş Sözleşmesinden veya İş Kanunu'ndan Kaynaklanmasının Gerekmesi )"
1Y9.HD22.9.2003E. 2003/15845 K. 2003/15130"HİZMET AKDİ ( Taraflar arasında ki ilişkinin hizmet akdi olduğu hususunda ihtilaf Olmadığından Bu Şahıslarla İlgili Davanın 5521 Sayılı Özel Yasa Gereği İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
5521 SAYILI ÖZEL YASA ( Taraflar Arasında ki İlişkinin Hizmet Akdi Olduğu Hususunda İhtilaf Olmadığından Bu Davanın 5521 Sayılı Özel Yasa Gereği İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
YETKİLİ MAHKEME ( Taraflar Arasında ki İlişkinin Hizmet Akdi Olduğu Hususunda İhtilaf Olmadığından Bu Davanın 5521 Sayılı Özel Yasa Gereği İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )"
1Y9.HD15.9.2003E. 2003/11624 K. 2003/14465"İŞYERİ KAZANCI ( Dolmuş İşyerindeki Kazancı Yanında Gayrimenkul Kazancına Sahip Davalının İşyerinin İş Kanunu Kapsamında Sayılarak İşin Esasına Girilmesinin Gerekmesi )
İŞ KANUNU KAPSAMINDA SAYILMA ( Dolmuş İşyerindeki Kazancı Yanında Gayrimenkul Kazancına Sahip Davalının İşyerinin İş Kanunu Kapsamında Sayılarak İşin Esasına Girilmesinin Gerekmesi )
EK KAZANÇ SAHİBİ OLMA ( Dolmuş İşyerindeki Kazancı Yanında Gayrimenkul Kazancına Sahip Davalının İşyerinin İş Kanunu Kapsamında Sayılarak İşin Esasına Girilmesinin Gerekmesi )
HİZMET AKDİNİN HAKSIZ FESHİ ( İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebi - Davalının Münhasıran Ya Da Sınırlı Olarak Geçimini Sadece Dolmuşçulukla Sağlamaması Nedeniyle İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalıya Ait Ticari Minibüs İşyerinde Çalışan İşçi/Davalının Münhasıran Ya Da Sınırlı Olarak Geçimini Dolmuşçulukla Sağlamaması Nedeniyle İşyerinin Esnaf Ve Sanatkarlar Kanunu Kapsamında Kalmadığı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Davalıya Ait Ticari Minibüs İşyerinde Çalışan İşçinin İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebi/Davalının Münhasıran Ya Da Sınırlı Olarak Geçimini Dolmuşçulukla Sağlamaması Nedeniyle İşyerinin Esnaf Ve Sanatkarlar Kanunu Kapsamında Kalmadığı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
DOLMUŞÇULUK / TİCARİ MİNÜBÜS İŞ YERİ ( İşçinin İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebi/Davalının Münhasıran Ya Da Sınırlı Olarak Geçimini Dolmuşçulukla Sağlamaması Nedeniyle İşyerinin Esnaf Ve Sanatkarlar Kanunu Kapsamında Kalmadığı - İş Mahkemesinin Görevli "
1Y9.HD9.9.2003E. 2003/14618 K. 2003/13293"RÜCUAN TAZMİNAT ( Teröristlerin Yola Mayın Döşemesi Sonucu Meydana Gelen İş Kazası Sebebiyle Hak Sahiplerine Tazminat Ödenmesi - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığına Dava Açması )
TERÖRİSTLERİN YOLA MAYIN DÖŞEMESİ SONUCU MEYDANA GELEN İŞ KAZASI ( Rücuan Tazminat Davasının İdare Mahkemesinde Görülmesi Olanağı Bulunmadığı - Yargı Yolu )
İŞ KAZASI ( Teröristlerin Yola Mayın Döşemesi Sonucu Meydana Gelen - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığına Dava Açması/Yargı Yolu )
GÖREV ( Yola Döşenen Mayın Sonucu Hak Sahiplerine Ödenen Tazminatın Rücuan Tazmini Davasının Genel Yetkili Mahkemede Görüleceği - Mahiyeti İtibariyle İş Mahkemesinde Bakılmasının Mümkün Olmadığı )"
1Y9.HD9.7.2003E. 2003/1888 K. 2003/13058"İDARİ PARA CEZASININ İSTİRDADI DAVASI ( İş Mahkemelerinin Görevine Girmediği - İdare Mahkemelerinde Açılması Gerektiği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İdari Para Cezasının İstirdadı Davası - İş Mahkemelerinin Görevine Girmediği/İdare Mahkemelerinde Açılması Gerektiği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVSİZLİĞİ ( İdari Para Cezasının İstirdadı Davası - İdare Mahkemelerinde Açılması Gerektiği )"
1Y21.HD1.7.2003E. 2003/5112 K. 2003/6278"İŞ KAZASI ( Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Hava Yollarında Kabin Memuru Olarak Çalışanların Hizmet Akitlerinden Kaynaklanan Davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği )
HAVAYOLLARINDA ÇALIŞAN KABİN MEMURU ( Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Hizmet Akitlerinden Kaynaklanan Davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği )
ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası - Hava Yollarında Kabin Memuru Olarak Çalışanların Hizmet Akitlerinden Kaynaklanan Davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği )
GÖREV ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Hava Yollarında Kabin Memuru Olarak Çalışanların Hizmet Akitlerinden Kaynaklanan Davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği )"
1Y9.HD30.6.2003E. 2003/10844 K. 2003/12196"İŞÇİ SAYILAN KİMSELER ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Aktinden veya İş Kanunundan Doğan Her Türlü Hak Uyuşmazlıkların Çözüm Yerinin Yargı Yeri Olması )
İŞVEREN ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Aktinden veya İş Kanunundan Doğan Her Türlü Hak Uyuşmazlıkların Çözüm Yerinin Yargı Yeri Olması )
İŞVEREN VEKİLLERİ ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Aktinden veya İş Kanunundan Doğan Her Türlü Hak Uyuşmazlıkların Çözüm Yerinin Yargı Yeri Olması )
İŞ AKDİ ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Aktinden veya İş Kanunundan Doğan Her Türlü Hak Uyuşmazlıkların Çözüm Yerinin Yargı Yeri Olması )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İşçi ve İşveren Sıfatını Haiz Olmayan Tarafların Sebepsiz Zengizleşme Taleplerine Dayalı Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Bakılması İmkanının Olmaması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İşçi ve İşveren Sıfatını Haiz Olmayan Tarafların Sebepsiz Zengizleşme Taleplerine Dayalı Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Bakılması İmkanının Olmaması )"
1Y21.HD29.4.2003E. 2003/2434 K. 2003/4036"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Ödenmesini Talep Etmesi )
İŞ MAHKEMESİ ( 5521 Sayılı Yasanın Hükümlerinin Olayda Mevcut Olmaması )
İŞ KAZASI ( İş Mahkemelerinin Görevli Olması İçin Uyuşmazlığın Taraflarının İşçi ve İşveren Olması ve Uyuşmazlığın İş Aktinden ya da İş Kanunundan Kaynaklanmasının Gerekmesi )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( Somut Olayda Hizmet Aktinin Bulunmaması )
İŞÇİ VE İŞVEREN ( İş Mahkemelerinin Görevli Olması İçin Uyuşmazlığın Taraflarının İşçi ve İşveren Olması ve Uyuşmazlığın İş Aktinden ya da İş Kanunundan Kaynaklanmasının Gerekmesi )"
1Y13.HD15.4.2003E. 2003/2122 K. 2003/4626"ALACAK DAVASI ( Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle - Görevli Mahkeme )
HİZMET SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle Alacak Davalarında Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olması )"
1Y21.HD27.3.2003E. 2003/583 K. 2003/2597"TESPİT DAVASI ( Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespit Edilmesi )
İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESPİTİ DAVASI ( Davacının Her İki Kulağındaki İşitme Kaybına İlişkin Sakatlığın Çalışma Gücünde Meydana Getirdiği Sürekli İş Göremezlik Oranınının Tespiti )
GÖREV ( Ücret Vergilendirilmesinde Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İsteyen Açmış Olduğu Malüliyet Oranının Tespiti Davasının Vergi Mahkemesinde Görüleceği )
İŞ MAHKEMELERİ ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasındaki İş Akdinden ve İş Kanunundan Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıklarının İş Mahkemesinde Görüleceği Hususu )
VERGİ MAHKEMELERİ ( Ücret Vergilendirilmesinde Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İsteyen Açmış Olduğu Malüliyet Oranının Tespiti Davasının Vergi Mahkemesinde Görüleceği )"
1Y13.HD25.3.2003E. 2002/14667 K. 2003/3481"HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalara Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİ ( Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalara Bakmaya Görevli Olduğu )
GÖREV ( İş Mahkemeleri - Davacı İle Diğer Davalılar Arasında Hizmet sözleşmesi Bulunmamasının Mahkemenin Görevine Etkili Olmadığı )
HİZMET KUSURU ( Belediye Aleyhine Kaçak Ve Ruhsatsız Olarak Yapılan İnşaatı Denetlemediği Gerekçesi İle Açılan Dava - İdari Yargı Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Belediye Aleyhine Kaçak Ve Ruhsatsız Olarak Yapılan İnşaatı Denetlemediği Gerekçesi İle Açılan Dava - Hizmet Kusuru )
BELEDİYENİN HİZMET KUSURU ( İdari Yargı Konusu Olduğu - Kaçak Ve Ruhsatsız Olarak Yapılan İnşaatı Denetlememesi )"
1Y13.HD13.3.2003E. 2003/270 K. 2003/2769"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi ile bu İtirazın İptal Edilmesi İçin Bu Davanın Açılması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Yapılan Takibe İtiraz Eden Borçlunun İtirazın İptali Davasında Haksız Çıkması Durumunda Verdiği Tazminat )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İtirazın İptali Davasında Alacaklının Haksız Çıkması Durumunda Buna Karşı Hüküm Kılınan Tazminat )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Uyuşmazlığın Hizmet Sözleşmesine Dayanmasından Dolayı Bu Davaya Bakmaya İş Mahkemesinin Görevli Olması )
HİZMET SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ ( Uyuşmazlığın Hizmet Sözleşmesine Dayanmasından Dolayı Bu Davaya Bakmaya İş Mahkemesinin Görevli Olması )"
1YHGK26.2.2003E. 2003/21-95 K. 2003/113"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK Hastanesinde Çalışan Doktorun Doğum Sırasında Tıbbi Müdahalede Kusuru Nedeniyle Oluşan Zarar - Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Maddi ve Manevi Tazminat/SSK Hastanesinde Çalışan Doktorun Doğum Sırasında Tıbbi Müdahalede Kusuru Nedeniyle Oluşan Zarar - Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
SSK HASTAHANESİNDE YANLIŞ TIBBİ MÜDAHALE NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANAN SİGORTALI ( S.S.K. Mensubu Doktor İle Arasında Vekalet İlişkisi Olduğunun Kabulü - Doktorun Tıbbi Müdahalede Kusuru Nedeniyle Oluşan Zarar/Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
SİGORTALI ( Sağlık Hizmetinden Yararlanan/S.S.K. Mensubu Doktor İle Arasında Vekalet İlişkisi Olduğunun Kabulü - Doktorun Tıbbi Müdahalede Kusuru Nedeniyle Oluşan Zarar/Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
DOKTORUN TIBBİ MÜDAHALEDE KUSURU ( S.S.K. Mensubu - Oluşan Zarar Nedeniyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasına Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )"
1Y4.HD6.2.2003E. 2003/433 K. 2003/1389"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Borçlu Olmadığının Tespitini İstemesi )
GÖREV ( İş Mahkemesinde Görülecek Davaların İş ve SSK Kanunlarında Belirlenmiş Olması )
İHBARNAMENİN GÖNDERİLMESİ ( İhbarnamenin Gönderilmesi Üzerine, Davacının Asıl Borçlu Olan Kişiye Borcunun Olmadığına İlişkin Bir İsteminin Olması )
İŞ MAHKEMELERİ ( İş Mahkemesinde Görülecek Davaların İş ve SSK Kanunlarında Belirlenmiş Olması )"
1YHGK5.2.2003E. 2003/9-82 K. 2003/65"BANKA MÜDÜRÜ VE ÇALIŞANLARINA KARŞI AÇILAN SORUMLULUK DAVASI ( Görevli Mahkeme - İhtiyari Dava Arkadaşlığı ve Davaların Birleştirilmesi )
SORUMLULUK DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Banka Müdürüyle Bazı Çalışanlarına Karşı Açılan - İhtiyari Dava Arkadaşlığı ve Davaların Birleştirilmesi )
İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI VE DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ - GÖREVLİ MAHKEME ( Bankayı Zarara Uğratan Müdür ve Çalışanlara Karşı Açılan Sorumluluk Davasında )
GÖREVLİ MAHKEME ( Banka Müdürü ve Çalışanlarına Karşı Bankayı Zarara Uğratmaktan Dolayı Açılan Sorumluluk Davasında )
USULSÜZ KREDİ VEREREK BANKAYI ZARARA UĞRATAN BANKA MÜDÜRÜ VE ÇALIŞANLARI ( Sorumluluk Davasında Görevli Mahkeme - İhtiyari Dava Arkadaşlığı ve Davaların Birleştirilmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Usulsüz Kredi Vererek Bankayı Zarara Uğratan Müdür ve Çalışanlara Karşı Açılan Sorumluluk Davası )
BANKAYI ZARARA UĞRATAN BANKA MÜDÜRÜNE KARŞI AÇILAN SORUMLULUK DAVASI ( Görevli Mahkeme )
HİZMET AKDİYLE ÇALIŞAN BANKA MÜDÜRÜNÜN USULSÜZ KREDİ VEREREK BANKAYI ZARARA UĞRATMASI ( Sorumluluk Davasında Görevli Mahkeme )"
1Y13.HD10.6.2002E. 2002/4805 K. 2002/6974"KİRA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Davacının Kapıcı Olarak Çalıştığı Apartmanın Dairesi - Kiralanmasının Yasak Olduğu İddiasıyla Sözleşmenin İptali Talebi )
KAPICI İLE YÖNETİM ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKTA GÖREVLİ MAHKEME ( Kira Sözleşmesi Tarihinde Davacının Kapıcı Olarak Çalışması Nedeniyle Uyuşmazlıkta İş Mahkemelerinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kapıcı İle Yönetim Arasındaki Uyuşmazlık - Kira Sözleşmesi Tarihinde Davacının Kapıcı Olarak Çalışması Nedeniyle Uyuşmazlıkta İş Mahkemelerinin Görevli Olması )"
1Y21.HD4.6.2002E. 2002/4570 K. 2002/5268"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davalı Şirket İle Hizmet Akdi İlişkisi İçinde Olmaması )
HİZMET AKDİ ( Davacının Davalı Şirket İle Hizmet Akdi İlişkisi İçinde Olmamasının Her İki Davalının Davacıya Karşı Müteselsilen Sorumluluklarını Ortadan Kaldırmaması )
SORUMLULUK ( Davacı İle Davalı İşveren Arasındaki Hizmet Akdinin Diğer Davalı Şirketin de Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Olmasını Gerektirmesi )"
1Y9.HD3.6.2002E. 2002/10369 K. 2002/9382"ÜCRET VE PRİM ALACAĞI (Davacının Davalı İşverene Bağlı Olarak Prim Usulü Ücretle Çalışması Nedeniyle Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Çözümlenmesi)
HİZMET AKDİ İLİŞKİSİ (Davacının Davalı İşverene Bağlı Olarak Prim Usulü Ücretle Çalışması Nedeniyle Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Çözümlenmesi)
GÖREVLİ MAHKEME (Davacının Davalı İşverene Bağlı Olarak Prim Usulü Ücretle Çalışması Nedeniyle Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Çözümlenmesi)"
1Y4.HD27.5.2002E. 2002/5355 K. 2002/6411"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Birlik Yönetim Kurulu Kararı İle Genel Müdür Yardımcılığı Görevine Atandığı Halde Genel Müdürün Keyfi Davranışı Nedeniyle Gerçekleşmemesi )
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRÜ ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Genel Mahkemelerin Görevli Olması )"
1Y9.HD1.4.2002E. 2002/6607 K. 2002/5609"İŞÇİLİK HAKLARI TALEBİ ( Atama Tasarrufu İle Göreve Getirilen ve İşine Haksız Olarak Son Verilen Davacı İle Kurum Arasındaki Uyuşmazlığa İdari Yargıda Bakılmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Atama Tasarrufu İle Göreve Getirilen ve İşine Haksız Olarak Son Verilen Davacı İle Kurum Arasındaki Uyuşmazlığa İdari Yargıda Bakılmasının Gerekmesi )
İŞ MAHKEMESİ GÖREV ALANI ( Atama Tasarrufu İle Göreve Getirilen ve İşine Haksız Olarak Son Verilen Davacı İle Kurum Arasındaki Uyuşmazlığa İdari Yargıda Bakılmasının Gerekmesi )"
1Y9.HD1.4.2002E. 2002/6430 K. 2002/5636"DERNEK ÜYELİĞİNİN TESPİTİ ( Kunduracılık Ticareti İle İştigal Eden Davacının Bağ-Kur'a Emeklilik İşlemleri İçin Başvurduğunda Dernek Üyesi Olmaması Nedeniyle İşlemlerinin Yapılmadığının Söylenmesi )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Dernek Üyeliğinin Tespiti Davasına Genel Mahkemelerde Bakılmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Dernek Üyeliğinin Tespiti Davasına Genel Mahkemelerde Bakılmasının Gerekmesi )"
1YİBGK22.3.2002E. 2000/2 K. 2002/1"BAĞ-KUR KANUNU EK MADDE 6'DAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Bağ-Kur'un Sadece Bankadan Faiz Talep Etmesi İçin Açılacak Dava - Görevli Mahkeme/İş Mahkemesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bağ-Kur Kanunu Ek Madde 6'dan Doğan Uyuşmazlıklar - Bağ-Kur'un Sadece Bankadan Faiz Talep Etmesi İçin Açılacak Dava/İş Mahkemesi )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Bağ-Kur Kanunu Ek Madde 6'dan Doğan Uyuşmazlıklar - Bağ-Kur'un Sadece Bankadan Faiz Talep Etmesi İçin Açılacak Dava/Ceza-i Şart Niteliğinde Fer'i Bir Talep Olduğu )
BANKALARIN BAĞ-KUR'A OLAN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Tam Olarak İntikal Ettirmemeleri - Kurumun Anlaşmalardan ve Diğer Kanunlardan Doğan Alacak Tazminat ve Faiz Talebi/Genel Mahkemelerde Bakılacağı )
BAĞ-KUR'UN ANLAŞMALARDAN VE DİĞER KANUNLARDAN DOĞAN ALACAK TAZMİNAT VE FAİZ TALEBİ ( Bankaların Ödemeleri Tam Olarak İntikal Ettirmemeleri - Genel Mahkemelerde Bakılacağı )"
1Y9.HD18.3.2002E. 2002/5690 K. 2002/4328"RÜCUAN TAZMİNAT (İş Kazaso Sonucu Yapılan Ödemelerin Rücuan Tahsili)
İŞ KAZASI SONUCU YAPILAN ÖDEMELERİN RÜCUU (Davacı ile Davalılar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Olmadığından Davanın İş Mahkemesinde Görülememesi)
GÖREVLİ MAHKEME (İşverenin İş Kazasında Kusurlu ve Yüklenici Durumunda Bulunan Davalı Şirketten İşçinin Hak Sahiplerine Ödediği Tazminatı Rücuu Etmesi-İş Mahkemesinin Görevli Olmaması)"
1Y9.HD14.3.2002E. 2001/18728 K. 2002/4132"KIDEM TAZMİNATI VE HARCIRAH ALACAĞI TALEBİ ( Emekli Olan İşçinin Başka Yerde Yerleştiği Gerekçesiyle )
HARCIRAH ALACAĞI TALEBİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Emekli Olan İşçinin Başka Yerde Yerleştiği Gerekçesiyle Yaptığı )
EMEKLİ OLAN İŞÇİNİN BAŞKA ŞEHİRDE YERLEŞMESİ ( Harcırah Alacağı Talebi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Emekli Olan İşçinin Başka Şehirde Yerleştiği Gerekçesiyle Açtığı Harcırah Alacağı Davasında )"
1Y13.HD28.2.2002E. 2001/12451 K. 2002/1945"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalıların Balıkçı Teknesinde Çalışmak İçin Avans Almaları- Çalışma Olmadığı Gibi Verilen Avansın da İade Edilmemesi )
GEMİ ADAMLARI ( Gemi Adamlarıyla Bunların İşveren Veya Vekilleri Arasında Hizmet Akdinden Doğan Davalara İş Mahkemesinde Bakılması )
DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ HİZMET AKDİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( İş Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Gemi Adamlarıyla Bunların İşveren Veya Vekilleri Arasında Hizmet Akdinden Doğan Davalara İş Mahkemesinde Bakılması )"
1Y9.HD18.2.2002E. 2002/3486 K. 2002/2869"İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İş Kanununa Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren Veya Vekili Arasında İş Akdinden Veya İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Uyuşmazlıkları Çözmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Mahkemesinin İş Kanununa Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren Veya Vekili Arasında İş Kanununa Dayanan Her Türlü Hak İddialarından Doğan Uyuşmazlıkları Çözmesi )"
1Y9.HD18.2.2002E. 2002/3347 K. 2002/2860"TAZMİNAT DAVASI ( Hizmet Akdi İle Çalışırken Banka Müşterisine Ait Vadeli Hesabı Ödenmiş Gibi Göstererek Zimmettine Geçirme Nedeniyle )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İşveren Banka İle Bankada Hizmet Akdi İle Çalışan Kimse Arasındaki Davaya İş Mahkemesinde Bakılması )"
1Y4.HD31.1.2002E. 2001/10033 K. 2002/1103"SENDİKA GENEL KURULUNUN İPTALİ ( Kamu Sendikalarının Genel Kurullarının İptali İle İlgili Davaların İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
KAMU SENDİKALARI ( Genel Kurullarının İptali İle İlgili Davaların İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamu Sendikalarının Genel Kurullarının İptali İle İlgili Davaların İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )"
1Y9.HD17.1.2002E. 2001/20688 K. 2002/325"ÇOĞUNLUK TESBİTİNE İTİRAZ ( Davanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ya Da İlgili Bölge Müdürlüğüne Kayıt Ettirildikten Sonra Açılabilmesi )
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ( Çoğunluk Tespitine İtiraz Davasının Bakanlığa Ya Da İlgili Bölge Müdürlüğüne Kayıt Ettirildikten Sonra Açılabilmesi )"
1YHGK7.11.2001E. 2001/13-1026 K. 2001/765"GÖREVLİ MAHKEME ( Kanuni Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Yönetim Kurulu ve Şirket Müdürlerine Karşı Açılan Tazminat Davasında )
ŞİRKET MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Mahkeme )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Şirketi Zarara Uğratan Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Açılan )"
1Y9.HD5.11.2001E. 2001/17847 K. 2001/17276"İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN İŞÇİNİN HAK SAHİPLERİNE ÖDENEN TAZMİNAT ( Rücu Davası/Görevli Mahkeme - Olaya Karışan Davalıyla İşçi ve İşveren İlişkisinin Bulunmaması )
İŞÇİNİN HAK SAHİPLERİNE ÖDENEN TAZMİNAT ( Rücu Davası/Görevli Mahkeme - Olaya Karışan Davalıyla İşçi ve İşveren İlişkisinin Bulunmaması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Ölen İşçisinin Hak Sahiplerine Ödenen Tazminat/Rücu Davası - Olaya Karışan Davalıyla İşçi ve İşveren İlişkisinin Bulunmaması )"
1Y9.HD1.11.2001E. 2001/12419 K. 2001/16929"STATÜ HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( İdari Yargının Görev Alanına Girdiği-İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı-Fen Memuru )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ ( Statü Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkları Kapsamaması )
İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Statü Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar-Fen Memuru )"
1Y9.HD12.9.2001E. 2001/9920 K. 2001/13518"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Kurumda Sözleşmeye Göre mi Yoksa Atama Tasarrufu İle mi Çalıştığının Belirlenmesi )
SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN İŞÇİ ( Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olması )
ATAMA YOLUYLA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Görevli Mahkemenin İdari Yargı Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sözleşmeye Dayalı Olarak Çalışma Durumunda İş Mahkemesinin Atama Tasarrufu İle Çalışma Durumunda İdari Yargının Görevli Olması )"
1Y9.HD10.9.2001E. 2001/13778 K. 2001/13031"GÖREVLİ YARGI YERİ ( Türk Büyükelçiliğinde Yıllık İdari Sözleşme İle Çalışan Personel - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Görevli Yargı Yeri - Türk Büyükelçiliğinde Yıllık İdari Sözleşme İle Çalışan Personel )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRMEYEN İŞLER ( Türk Büyükelçiliğinde Yıllık İdari Sözleşme İle Çalışan Personel - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
HİZMET AKDİ ( Türk Büyükelçiliğinde Yıllık İdari Sözleşme İle Çalışan Personel -İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinde Görevli Yargı Yeri )"
1Y21.HD5.7.2001E. 2001/5268 K. 2001/5325"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Oluşan Malüliyet Nedeniyle )
SİGORTALI SAYILMA ( Bir Kimsenin Sigortalı Olarak Kabulü İçin Yaşın Koşul Olmayıp Hizmet Akdine Dayalı Çalışmanın Yeterli Olması )
GÖREVSİZLİK ( Onsekiz Yaşından Küçüklerin Sigortalı Olamayacağına Dair Kural Olmadığından Davaya İş Mahkemesinde Bakılması )"
1Y9.HD25.6.2001E. 2001/9943 K. 2001/10886"RÜCUAN TAZMİNAT ( Kurumun Davalılardan Bir Şahsa Ait Olan ve Diğer Davalıların Murisi Tarafından İşletilen Araçta İş Kazası Geçiren Personeline Ödenen Tazminat )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taraflar Arasında İşçi ve İşveren Sıfatı Olmaması Nedeniyle Davaya İş Mahkemesinde Bakılamaması )"
1Y9.HD18.6.2001E. 2001/8123 K. 2001/10422"ÜCRET ALACAĞI ( Taraflar Arasında Hizmet Akdi İlişkisi İşçi ve İşveren Sıfatı Taşımadığından İş Mahkemesinin Görevli Olmaması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taraflar Arasında Hizmet Akdi İlişkisi İşçi ve İşveren Sıfatı Taşımadığından İş Mahkemesinin Görevli Olmaması )"
1Y13.HD8.6.2001E. 2001/5213 K. 2001/6205"HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Kasa İçinde Saklı Paranın Çalınmasında İşçilerin İhmali Bulunduğu Gerekçesiyle Açılan Davada )
İŞÇİLERİN İHMALİYLE ÖZEL KASA İÇİNDEKİ PARANIN ÇALINMASI ( İşverenin Açtığı Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( İşçilerin İhmaliyle Özel Kasa İçindeki Paranın Çalınması Nedeniyle Açılan )"
1Y9.HD21.5.2001E. 2001/8342 K. 2001/8667"GÖREVLİ MAHKEME ( İhale Makamı İle Taşeron Arasında İstisna Akdinden Doğan Uyuşmazlığın Hukuk Mahkemelerinde Görülmesinin Gerekmesi )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN YETKİSİZ OLMASI ( İhale Makamı İle Taşeron Arasında İstisna Akdinden Doğan Uyuşmazlığın Hukuk Mahkemelerinde Görülmesinin Gerekmesi )
İHALE MAKAMI İLE TAŞERON ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( İstisna Akdinden Doğan Uyuşmazlığın Hukuk Mahkemelerinde Görülmesinin Gerekmesi )
İSTİSNA AKDİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( İhale Makamı İle Taşeron Arasında İstisna Akdinden Doğan Uyuşmazlığın Hukuk Mahkemelerinde Görülmesinin Gerekmesi )"
1YHGK21.3.2001E. 2001/4-298 K. 2001/264"GÖREVLİ MAHKEME ( Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Üyeliğinin ve Bu Vakıftan Emeklilik Hakkına Sahip Bulunulduğunun Tesbiti - İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )
SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA VAKFI ÜYELİĞİNİN VE EMEKLİLİK HAKKINA SAHİP OLDUĞUNUN TESBİTİ DAVASI ( İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVA ( Merkez Bankası Sosyal ve Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Üyeliğinin ve Bu Vakıftan Emeklilik Hakkına Sahip Bulunulduğunun Tesbiti Davası )
VAKIF ÜYELİĞİNİN VE EMEKLİLİK HAKKINA SAHİP OLDUĞUNUN TESBİTİ DAVASI ( Merkez Bankası Sosyal ve Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TESPİT DAVASI ( Merkez Bankası Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Üyeliğinin ve Bu Vakıftan Emeklilik Hakkına Sahip Bulunulduğunun - İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )"
1Y9.HD12.3.2001E. 2001/3886 K. 2001/3803"ZARARIN TAHSİLİ ( İşçinin İşverene Verdiği Zarar-Görev )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçinin Satın Aldığı Malzeme Dolayısıyla İşverene Verdiği Zararın Tazmini Davası )
HATALI MALZEME SATIN ALMA ( İşçinin İşverene Verdiği Zararın Tazmini Davasında Görevli Mahkeme )
İŞÇİNİN HATALI DAVRANIŞI SONUCU İŞVERENİ ZARARA UĞRATMASI ( Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD1.3.2001E. 2000/19937 K. 2001/3861"İŞ AKDİNİN FESHİ ( Davacı İşçinin Karşı Davacı İşverene Ait Araç İle Yaptığı Kaza - Karşı Davanın Zararın Tazminine Yönelik Olduğu/Görevli Mahkeme )
İŞVERENİN ZARARA UĞRAMASI ( Davacı İşçinin Karşı Davacı İşverene Ait Araç İle Yaptığı Kaza - Görevli Mahkeme )
İŞ AKTİNDEN VE İŞ KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Davacı İşçinin Karşı Davacı İşverene Ait Araç İle Yaptığı Kaza - İş Akdinin Feshi/Zararın Tazmini/Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davacı İşçinin Karşı Davacı İşverene Ait Araç İle Yaptığı Kaza - Karşı Davanın Zararın Tazminine Yönelik Olduğu )"
1Y9.HD26.2.2001E. 2001/3142 K. 2001/3394"GÖREVLİ MAHKEME ( İşverenin Trafik İş Kazası Nedeniyle Ödediği Tazminat İçin Kazaya Karışan Kişilere Açtığı Rücu Davasında )
RÜCUEN TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( İşverenin Trafik İş Kazası Nedeniyle Ödediği Tazminat İçin Açtığı )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE İŞVERENCE ÖDENEN TAZMİNAT İÇİN KUSURLU ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE RÜCU DAVASI ( Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD26.2.2001E. 2001/3141 K. 2001/3393"TAZMİNAT TALEBİ ( İşverenin Hizmet Akdi İle Çalışan İşçinin Zimmetinde Bulunan Fındığın Eksilmesine Neden Olduğu İddiası - Görevli Mahkeme )
İŞ AKTİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İşverenin Hizmet Akdi İle Çalışan İşçinin Zimmetinde Bulunan Fındığın Eksilmesine Neden Olduğu İddiası - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşverenin Hizmet Akdi İle Çalışan İşçinin Zimmetinde Bulunan Fındığın Eksilmesine Neden Olduğu İddiası - Tazminat Talebi )"
1Y9.HD19.2.2001E. 2001/2921 K. 2001/2918"GÖREVLİ MAHKEME ( Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Çalışan Davacının Kendisinden İstirdat Edilen Paranın Tahsili Talebinde )
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ VE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ÇALIŞAN DAVACI ( İstirdat Edilen Ücretin Tahsili Talebinde Görevli Mahkeme )
HİZMET AKDİ NİTELİĞİ BULUNMAYAN İLİŞKİ NEDENİYLE İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMAMASI ( Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Olarak Çalışan Kişinin Ücret Talebi )"
1Y9.HD12.2.2001E. 2001/1362 K. 2001/2094"GÖREVLİ MAHKEME ( İşverenler Arasında Rücuan Alacak Davası - İşyerinin Devri/Önceki Çalışma Dönemine İsabet Eden Tazminatlar )
İŞVERENLER ARASINDA RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Görevli Mahkeme - İşyerinin Devri/Önceki Çalışma Dönemine İsabet Eden Tazminatlar )
İŞYERİNİN DEVRİ ( Önceki Çalışma Dönemine İsabet Eden Tazminatlar - İşverenler Arasında Rücuan Alacak Davası/Görevli Mahkeme )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Önceki Çalışma Dönemine İsabet Eden - İşverenler Arasında Rücuan Alacak Davası/Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD22.1.2001E. 2001/288 K. 2001/578"GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Tarafından İcra İflas Kanununa Göre Takibe Konulan Alacakların Tahsilinden Doğan Uyuşmazlıkta )
SSK ALACAKLARININ TAHSİLİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Mahkemenin Tesbiti )
KURUM ALACAKLARININ TAHSİLİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Mahkemenin Tesbiti )"
1Y9.HD15.1.2001E. 2000/19929 K. 2001/85"GÖREVLİ MAHKEME ( Banka Tarafından Usulsüz Para Çekip Borsa İşlemleri Yaparak Haksız Menfaat Temin Eden İşçisi Aleyhine Açılan Davada )
BANKA İŞÇİSİNİN BANKA HESAPLARINDAN USULSÜZ PARA ÇEKİP BORSADA HAKSIZ MENFAAT TEMİN ETMESİ ( Bankaca Açılan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Banka İşçisinin Banka Hesaplarından Usulsüz Para Çekip Borsada Haksız Menfaat Temin Etmesi Nedeniyle Açılan )"
1Y9.HD21.12.2000E. 2000/19723 K. 2000/19481"İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVSİZLİĞİ ( Sendika Niteliğinde Olmayan Kuruluşun Kapatılması Talebiyle Açılan Davada)
GÖREVLİ MAHKEME ( Sendika Niteliğinde Olmayan Kuruluşun Kapatılması Talebiyle İçişleri Bakanlığınca Açılan Davada)
SENDİKA NİTELİĞİNDE OLMAYAN KURULUŞUN KAPATILMASI DAVASI ( Görevli Mahkeme)
İŞSİZ, SİGORTASIZ, SENDİKASIZ İŞÇİLERİN DAYANIŞMA SENDİKASI İSİMLİ KURULUŞUN KAPATILMASI DAVASI ( Görevli Mahkeme)"
1Y9.HD18.12.2000E. 2000/19574 K. 2000/19073"GÖREVLİ MAHKEME ( Davacı Kooperatif ile Davalı Şirket Arasında Yapılan İnşaat Denetimi Sözleşmesinden Doğan Davada )
İSTİSNA AKDİ NİTELİĞİ VE GÖREVLİ MAHKEME ( Davacı Kooperatif ile Davalı Şirket Arasında Yapılan İnşaat Denetimi Sözleşmesinden Doğan Dava )
KONTROLLÜK SÖZLEŞMESİNİN İSTİSNA AKDİ NİTELİĞİ ( Bu Sözleşmeden Doğan Davada Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD20.11.2000E. 2000/18421 K. 2000/16920"GÖREVLİ MAHKEME ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Davasında İşverenin Karşı Dava Açarak İşçinin Sebep Olduğu Zarar İçin Tazminat Talebi )
KARŞILIK DAVADA GÖREVLİ MAHKEME ( İşçi Tarafından Açılan İhbar ve Kıdem Tazminatı Davasında İşverenin İşçinin Sebep Olduğu Zarar İçin Tazminat Talebiyle Açtığı )
İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASIYLA BUNA KARŞI İŞVERENCE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD13.11.2000E. 2000/16935 K. 2000/16133"GÖREVLİ MAHKEME ( Atamayla İşe Alınıp Hizmet Akdiyle Çalışmayan Davacının İhbar ve Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacağı Talebi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATIYLA ÜCRET ALACAĞI TALEBİ ( Atamayla İşe Alınan Davacının Açtığı Davada Görevli Mahkeme )
ATAMAYLA İŞE ALINARAK ÇALIŞTIRILAN KİŞİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatıyla Ücret Alacağı Davasında Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD7.11.2000E. 2000/10858 K. 2000/15587"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( Kıdem-İhbar-Kötüniyet-İş Kaybı Tazminatlarının Ödetilmesi İstemi )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İş Kaybı Tazminatı İşveren ile İşçi Arasında Hizmet Akdinden Doğan Bir Hak Uyuşmazlığı Olduğundan Davanın İş Mahkemelerinde Görülmesinin Gerekmesi )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İş Kaybı Tazminatına İlişkin Dava İş Mahkemelerinin Görev Alanında Olduğundan İdari Yargının Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilememesi )
İDARİ YARGI ( İş Kaybı Tazminatına İlişkin Dava İş Mahkemelerinin Görev Alanında Olması )
İŞ KAYBI TAZMİNATI ( İşveren ile İşçi Arasında Hizmet Akdinden Doğan Bir Hak Uyuşmazlığı Olduğundan Davanın İş Mahkemelerinde Görülmesinin Gerekmesi )"
1YHGK10.5.2000E. 2000/10-855 K. 2000/876"GÖREVLİ MAHKEME ( Trafik Kazasında Ölen Bağ-Kur'lunun Hak Sahiplerine Kurumca Yapılan Yardımlar İçin Açılan Rücu Davasında )
BAĞ-KUR SİGORTALISININ TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMÜ ( Kurumun Hak Sahiplerine Yaptığı Yardımlar İçin Açtığı Rücu Davasında Görevli Mahkeme )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLEN BAĞ-KUR'LUNUN HAK SAHİPLERİNE KURUMCA YAPILAN YARDIMLAR İÇİN AÇILAN RÜCU DAVASI ( Görevli Mahkeme )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Trafik Kazasında Ölen Bağ-Kur'lunun Yakınlarına Kurumca Yapılan Yardımlar İçin Açılan )"
1Y9.HD20.1.2000E. 2000/116 K. 2000/220"YETKİ İTİRAZININ BAKANLIK BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE KAYDETTİRİLMESİ ( Kayıt Şerhinin Ayrıca Dava Dilekçesine de Düşülmesinin Gerekmediği )
KAYIT ŞERHİNİN DAVA DİLEKÇESİNE ŞERH EDİLMİŞ OLMASI ( Yetki İtirazı Bakanlık Bölge Çalışma Müdürlüğüne Kaydettirildiğinde Ayrıca Gerekmemesi )"
1Y9.HD15.1.2000E. 2001/344 K. 2001/99"GÖREVLİ MAHKEME ( Usulsüz Kredi Vererek İşveren Bankayı Zarara Uğratan İşçi Aleyhine Açılan Davada )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRARAK İŞVEREN BANKAYI ZARARA UĞRATAN İŞÇİ ( Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )
BANKAYI USULSÜZ KREDİ KULLANDIRARAK ZARARA UĞRATAN İŞÇİ ( Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Usulsüz Kredi Kullandırarak Zarara Neden Olan İşçi Aleyhine Bankaca Açılan )"
1YHGK8.12.1999E. 1999/9-994 K. 1999/1021"İŞ KAYBI TAZMİNATI ( Uyuşmazlığın Hallinin İdare Mahkemelerinin Görevine Girmemesi )
İŞ MAHKEMELERİ ( İş Kaybı Tazminatında Yetkili Mahkeme Olması )
İDARİ YARGININ YETKİLİ OLMAMASI ( İş Kaybı Tazminatında )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İş Kaybı Tazminatının İdari Yargının Faaliyet Alanına Girmemesi Nedeniyle )
İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU ( Aleyhe Açılan İş Kaybı Tazminatı Davasının İş Mahkemesinde Görülmesi )"
1Y9.HD10.11.1999E. 1999/13623 K. 1999/16996"HİZMET AKDİ ( Davacının Gösterdiği Tanık Beyanlarından da Anlaşılacağı Üzere Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet Akdine Dayandığının Kabulü )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mahkemece Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet Akdine Dayanmadığına İlişkin Karar Verilmesi Durumunda İş Mahkemelerinin Görevinin de Ortadan Kalkması )"
1Y9.HD19.10.1999E. 1999/13143 K. 1999/15961"SAKAT STATÜSÜNDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARILMASI ( Özelleştirme Kapsamına Alınan İşyeri - Kötüniyet /İş Kaybı Tazminatı )
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINAN İŞYERİNDEN SAKAT STATÜSÜNDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÇIKARILMASI ( Kötüniyet Tazminatı - İş Kaybı Tazminatı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Kötüniyetin Varlığının İspatı Zorunluluğu - Sakat Statüsünde Çalışan İşçi )
İŞÇİ İLE İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçi İle İş ve İşçi Bulma Kurumu Arasındaki Uyuşmazlık )
İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU İLE İŞÇİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD27.9.1999E. 1999/15426 K. 1999/14542"İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Zararın Tazmini İçin Aralarında Hizmet Akdi Bulunmayan Kişiye İşçiyle Birlikte Dava Açılması )
ARALARINDA HİZMET AKDİ İLİŞKİSİ BULUNMAYAN TARAFLAR ARASINDAKİ DAVA ( İşçiyle Birlikte Dava Açılması-İş Mahkemesinin Görevi )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI İŞÇİ İLE DAVA ARKADAŞLIĞI ( Aralarında Hizmet Akdi İlişkisi Bulunmayan Taraflar Arasındaki Dava )"
1Y9.HD20.9.1999E. 1999/14541 K. 1999/14001"TASARRUFU TEŞVİK KESİNTİLERİ ALACAĞI DAVASI ( Görevli Mahkeme)
GÖREVLİ MAHKEME ( Tasarrufu Teşvik Kesintileri Alacağı Davası)
EMEKLİ İŞÇİNİN TASARRUFU TEŞVİK KESİNTİLERİ ALACAĞI ( Tahsilinin SSK.'ca Yapılacağı - Davanın İş Mahkemelerinde Karara Bağlanacağı)
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Tasarrufu Teşvik Kesintileri Alacağı Davası)"
1Y9.HD8.7.1999E. 1999/9930 K. 1999/12209"SENDİKANIN İLİŞKİLİ OLDUĞU DERNEĞE AİDAT ÖDENMESİNİN KAYNAKTAN KESME YÖNTEMİNE BAĞLANMASI ( Tis İlgili Hükmünden Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sendikanın İlişkili Olduğu Derneğe Aidat Ödenmesini Kaynaktan Kesme Yöntemine Bağlayan Tis Hükmünden Kaynaklanan Uyuşmazlık )
TİS HÜKMÜNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Sendikanın İlişkili Olduğu Derneğe Aidat Ödenmesini Kaynaktan Kesme Yöntemine Bağlayan-Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD8.7.1999E. 1999/11122 K. 1999/12211"İŞ MAHKEMESİ HAKİMİNİN İNCELEMESİ ( Sendika Şube Genel Kuruluna Katılan Delegelerin Seçiminde Usulsüzlük İddiası )
SENDİKA ŞUBE GENEL KURULUNA KATILACAK DELEGELERİN SEÇİMİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI ( İş Mahkemesi Hakiminin İncelemesi )
GENEL KURULA KATILACAK DELEGELERİN SEÇİMİNDE USULSÜZLÜK İDDİASININ İNCELEMESİNDE GÖREVLİ MERCİ ( Sendika Şubesinin )
GÖREVLİ MERCİ ( Sendika Şube Genel Kuruluna Katılacak Delegelerin Seçiminde Usulsüzlük İddiasında )"
1Y9.HD5.7.1999E. 1999/9979 K. 1999/12018"İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Hizmet Akdi İlişkisi İçinde Çalışılan Kaymakamlıkla Söz Konusu Akdi İlişkiden Doğan Uyuşmazlık )
KAYMAKAMLIKLA HİZMET AKDİ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İş Mahkemesinin Görevi )
KAYMAKLIĞA BAĞLI KÖYLERDEN SÜT TOPLAMA İŞİ ( Kaymakamlıkla Hizmet Akdi İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıkta İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
1Y9.HD23.6.1999E. 1999/10472 K. 1999/11337"TAZMİNAT DAVASI ( Uğranılan Zararın Ödetilmesi )
İŞVERENLER ARASINDA AÇILMIŞ BULUNAN DAVA ( Görevli Mahkemenin Hukuk Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşverenler Arasında Açılmış Bulunan Davanın Hukuk Mahkemesinde Görülmesi )
HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( İşverenler Arasında Açılmış Bulunan Dava )"
1Y9.HD6.5.1999E. 1999/6601 K. 1999/8645"SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE KURUMLAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sözleşmeli Personel İle Kurumlar Arasındaki Anlaşmazlıklar )
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İŞ KANUNU KAPSAMINDA OLMAMASI
İDARİ YARGI ( Sözleşmeli Personelin Fark Kıdem Tazminatı Talebi )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Anlaşmazlıkta Görevli Mahkemenin İdari Yargı Yeri Olması )"
1Y9.HD26.4.1999E. 1999/7103 K. 1999/7700"GÖREVLİ MAHKEME ( Gemi Adamı Ücret ve İzin Alacağı - Gemi Siciline Rehin Olarak Tescili Davası
GEMİ ADAMI ÜCRET VE İZİN ALACAĞI ( Gemi Siciline Rehin Olarak Tescili Davası - Görevli Mahkeme )
ÜCRET VE İZİN ALACAĞI ( Gemi Adamı/Gemi Siciline Rehin Olarak Tescili Davası - Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD16.3.1999E. 1999/3251 K. 1999/5417"FAZLA ÇALIŞMA PARASI ( Sporcunun İstemde Bulunması )
SPORCULAR ( İş Kanunu Kapsamı Dışında Olmaları )
İŞ KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN SPORCULAR ( Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Veya Sulh Hukuk Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Kanunu Kapsamında Bulunan Sporcular )"
1YHGK3.2.1999E. 1999/9-42 K. 1999/51"İSTİSNA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK DAVASI ( İş Mahkemeleri Kanunu'nda İş Mahkemesinin Anılan İlişkiden Doğan Davalara Bakacağının Öngörülmediği - Bu Tür Uyuşmazlıkların Çözüm Yerinin Hukuk Mahkemesi Olduğu )
EKSİK TESELSÜL ( Dayanan Hukuki İlişkide Halefiyet Kuralının Uygulanamayacağı )
GÖREV ( İstisna Sözleşmesinden Doğan Alacak Davası - İş Mahkemeleri Kanunu'nda İş Mahkemesinin Anılan İlişkiden Doğan Davalara Bakacağı Öngörülmediği/Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
HALEFİYET KURALI ( Eksik Teselsüle Dayanan Hukuki İlişkide Uygulanamayacağı )"
1Y9.HD28.1.1999E. 1998/17931 K. 1999/1092"GÖREVLİ MAHKEME ( Tuğla İmalatı ve Alım Satımıyla İlgili İstisna Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkta )
TUĞLA İMALATI VE ALIM SATIMIYLA İLGİLİ İSTİSNA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Görevli Mahkeme )
İSTİSNA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( İş Mahkemesinin Görevsizliği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİĞİ ( İstisna Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkta )"
1Y9.HD25.1.1999E. 1998/18332 K. 1999/319"HASAR BEDELİNİN ÖDETİLMESİ ( Davacı Müdürlüğün Aracının Diğer Kurumlara Ait Araçla Çarpışmasından İşçinin Kusurunun Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçi İle Beraber Kusurlu Olan Diğer Kurumlara İlişkin Davalarında İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi (
İŞ MAHKEMESİ ( Özel Bir Mahkeme Olup İşçi ve İşveren Arasında Hizmet Aktinden Ya da İş Kanunlarından Doğan Uyuşmazlıkları Sonuçlandırmakla Görevli Olması )"
1Y9.HD29.6.1998E. 1998/8767 K. 1998/10964"RÜCUAN TAZMİNAT ( Ölen İşçilerin Hak Sahiplerine Yapılan Ödemelerin Sorumlu Şirketten Tahsili Amacı )
İSTİSNA SÖZLEŞMELERİ ( İki Ayrı İşveren Arasındaki İlişkilerin İstisna Sözleşmesinden Kaynaklanması Nedeniyle Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Hukuk Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İki Ayrı İşveren Arasındaki İlişkilerin İstisna Sözleşmesinden Kaynaklanması Nedeniyle Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Hukuk Mahkemesi Olması )"
1YHGK3.6.1998E. 1998/21-443 K. 1998/383"TASARRUF KESİNTİLERİNİN İŞVERENCE İLGİLİLERİN BANKA HESAPLARINA YATIRILMAMASI ( Görevli Mahkeme )
İŞVERENCE TASARRUF KESİNTİLERİNİN İLGİLİLERİN BANKA HESAPLARINA YATIRILMAMASI ( İşverene Karşı Açılan Davada Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tasarruf Kesintilerini Süresi İçinde İlgililerin Banka Hesaplarına Yatırmayan İşverene Karşı Açılan Davada )"
1YHGK18.3.1998E. 1998/10-149 K. 1998/224"GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezasına İtirazda )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Uygulanacak Prosedür ve Görevli Mahkeme )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ MERCİİ ( SSK Tarafından Verilen )
İSTİRDAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( SSK'ca Tahakkuk Ettirilip Ödenmiş İdari Para Cezası İçin Açılacak Olan )"
1Y18.HD23.2.1998E. 1998/757 K. 1998/1613"GÖREVLİ MAHKEME ( Yönetmeliğinin Değiştirilmesi İstenen Vakfın Niteliğinin Tesbiti )
VAKIF YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ ( Vakfın Niteliği ve Görevli Mahkeme )
İSTİHDAM EDİLENLERE YARDIM VAKIFLARI ( Vakıf Yönetmeliğinde Değişiklik Talebinde Görevli Mahkeme )"
1Y21.HD12.2.1998E. 1998/584 K. 1998/835"İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Sırf Zararlandırıcı Olayın İş Kazasından Doğmuş Olmasının Davanın İş Mahkemesinde Görülmesini Sağlamaması )
DAVANIN TARAFLARI ARASINDA İŞ AKDİNDEN VEYA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN BİR İLİŞKİ BULUNMAMASI ( Sırf Zararlandırıcı Olayın İş Kazasından Doğmuş Olmasının İş Mahkemesini Görevli Kılmaması )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Tarafları Arasında İş Akdinden veya İş Kanunundan Doğan Bir İlişki Yoksa Davaya İş Mahkemesinde Bakılamayacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-Davanın Tarafları Arasında İş Akdinden veya İş Kanunundan Doğan Bir İlişki Yoksa )"
1Y9.HD11.2.1998E. 1997/20940 K. 1998/1369"GÖREVLİ MAHKEME ( Kooperatif Başkanının Mirasçılarınca Açılan Kıdem Tazminatı Davasında )
KOOPERATİF BAŞKANININ MİRASÇILARINCA AÇILAN KIDEM TAZMİNATI DAVASI ( Görevli Mahkeme )
KIDEM TAZMİNATI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Kooperatif Başkanının Mirasçılarınca Açılan )
VEKALET İLİŞKİSİ ( Kooperatif Başkanlığına Seçilen Kişinin Mirasçılarınca Açılan Kıdem Tazminatı Davasında Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD4.2.1998E. 1997/20418 K. 1998/866"TASARRUF KESİNTİLERİ VE NEMALARIN ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA ( Belediye Hakkında Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
YARGI YOLU ( Belediye Hakkında Tasarruf Kesintileri ve Nemaların Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Belediye Hakkında Tasarruf Kesintileri ve Nemaların Ödenmesi İstemiyle Açılan Dava )"
1Y9.HD19.12.1997E. 1997/16939 K. 1997/21878"ÜCRET ALACAĞI ( İlişkinin İstisna Sözleşmesinden Doğması Nedeniyle Çözüm Yerinin Hukuk Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taraflar Arasındaki İlişki İstisna Sözleşmesinden Doğması Nedeniyle Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )
İSTİSNA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Görevli Mahkemenin Hukuk Mahkemesi Olması )"
1Y9.HD15.12.1997E. 1997/17647 K. 1997/21511"KREDİ VE AVANS ( İşverenin İşçiye Ücretinden Kesilmek Üzere Vermesi )
HİZMET AKDİNİN OLMAMASI ( Kredi ve Avansın Verilmemiş Olması )
ÜCRETTEN KESİLMEK KAYDIYLA KREDİ VE AVANS VERİLMESİ ( Arada Hizmet Sözleşmesi Yoksa Verilmemiş Sayılması )
PRİM ALACAĞI İSTEMİ ( Primin Yasal ve Akdi Dayanağı Araştırılarak Karar Verilmesi )"
1Y9.HD5.12.1997E. 1997/16831 K. 1997/20383"HASTANE MASRAFLARININ HATALI OLARAK ÖDENMESİ ( Bankadan Emekli Olmak Suretiyle Ayrılan Kişiye Yapılan Hatalı Ödemeden Kaynaklanan Uyuşmazlığa İş Mahkemesinde Bakılamaması )
BANKADAN EMEKLİ OLMAK SURETİYLE AYRILAN KİMSE ( Hastane Masraflarının Hatalı Olarak Ödenmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlığa İş Mahkemesinde Bakılamaması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Banka İle Emekli Olan Personeli Arasında Hizmet Akdinin Söz Konusu Olmaması Nedeniyle İş Mahkemesinin Görevli Olmaması )"
1Y9.HD2.12.1997E. 1999/6593 K. 1999/7622"İSTİSNA AKDİ ( Davacının Yapmayı Taahhüt Ettiği İşin Orman Ağaçlarını Kesmek ve Depolara Nakletmek Olması )
KARMA SÖZLEŞMELER ( Davacının Yapmayı Taahhüt Ettiği İşin Orman Ağaçlarını Kesmek ve Depolara Nakletmek Olmasının İstisna ve Taşımadan Doğan Karma Bir Sözleşmeye Dayanması )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Davacının Yapmayı Taahhüt Ettiği İşin Orman Ağaçlarını Kesmek ve Depolara Nakletmek Olması Nedeniyle Taraflar Arasında Hizmet Akdinin Varlığından Söz Edilememesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taraflar Arasında İş Akdi Münasebeti Olmaması Nedeniyle Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olmaması )"
1Y9.HD27.11.1997E. 1997/16274 K. 1997/19869"VEKALET AKDİNE DAYALI İLİŞKİ ( Görev ve Yetki İtirazlarının Birlikte Yapılması Nedeniyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
İŞÇİ SAYILMAMASI ( Taraflar Arasındaki İlişkinin Vekalet Akdine Dayalı İlişki Olması Nedeniyle İş Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME İTİRAZININ BİRLİKTE YAPILMASI ( Öncelikle Görevsizlik Kararı Verilerek Yetki İtirazının Görevli Mahkemede Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
1YHGK19.11.1997E. 1997/9-720 K. 1997/974"KIDEM TAZMİNATI ( Özelleştirme Sırasında Sona Eren İş Sözleşmesinden Doğması )
SENELİK İZİN ÜCRETİ ( Özelleştirme Sırasında Sona Eren İş Sözleşmesinden Doğması )
ÖZELLEŞTİRME SIRASINDA SONA EREN İŞ SÖZLEŞMESİ ( Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Çözümlenmesi )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( Özelleştirme Sırasında Sona Ermesi )
ADLİ YARGININ YETKİLİ OLMASI ( İş Sözleşmesinden Doğan Haklarla İlgili Uyuşmazlıklar )"
1Y18.HD18.11.1997E. 1997/10579 K. 1997/10955"EMEKLİLİK SANDIĞI VAKFI ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Emeklilik Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan ve Emeklilik Statüsünü İlgilendiren Davada )
SOSYAL GÜVENLİK VAKFI YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD6.11.1997E. 1997/16893 K. 1997/18656"GÖREVLİ MAHKEME ( Sendikaca Postanın Mektup Ayırma İşleminin Fiilen Özelleştirilmesi İşlemine Karşı Açılan Dava )
POSTA İDARESİNİN MEKTUP AYIRMA İŞLEMİNİ FİİLEN ÖZELLEŞTİRMESİ ( İşleme Karşı Sendikaca Açılan Davada Görevli Mahkeme )
SENDİKANIN POSTA İDARESİNCE YAPILAN FİİLİ ÖZELLEŞTİRME İŞLEMİNE KARŞI AÇTIĞI DAVA ( Görevli Mahkeme )
İDARİ İŞLEME KARŞI SENDİKACA AÇILAN DAVADA GÖREVLİ MAHKEME ( Posta İdaresinin Yaptığı Fiili Özelleştirmede )"
1Y9.HD6.11.1997E. 1997/16873 K. 1997/18654"DELEGE SEÇİMİNİN İPTALİ ( Davaya Bakma Görevinin İş Mahkemesine Ait Olması )
ŞUBE GENEL KURULUNA KATILAN DELEGE SEÇİMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davaya Bakma Görevinin İş Mahkemesine Ait Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Şube Genel Kuruluna Katılan Delege Seçiminin İptali İsteminin İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )"
1Y9.HD30.10.1997E. 1997/14199 K. 1997/18179"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kalorifersiz Birden Fazla Konut ve İşverene Hizmet Veren Kapıcı - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kalorifersiz Birden Fazla Konut ve İşverene Hizmet Veren Kapıcı - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
KAPICI ( Kalorifersiz Birden Fazla Konut ve İşverene Hizmet Veren - İhbar ve Kıdem Tazminatı/Görevli Mahkeme )
İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDA KALMA ( Kalorifersiz Birden Fazla Konut ve İşverene Hizmet Veren Kapıcı - İhbar ve Kıdem Tazminatı )"
1Y9.HD11.9.1997E. 1997/12456 K. 1997/15034"HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Kanundan Yada TİS'den Doğan Uyuşmazlıkların Çözüm Yerinin İş Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin İş Mahkemesi Olması )
İŞVERENİN KAMU KURUMU OLMASI ( Bir Takım Kararlar Alarak Bunları Uygulamış Olmasının Taraflar Arasındaki Sözleşmeyi Ortadan Kaldırmaması )"
1Y9.HD10.9.1997E. 1997/12122 K. 1997/15008"İŞ KANUNU`NUN UYGULAMA ALANI ( Tarafların Çalışmanın İş Sözleşmesine Dayandığını Beyan Etmesi )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İş Sözleşmesine Dayanan Uyuşmazlığa İş Mahkemesinin Bakması )"
1Y9.HD8.7.1997E. 1997/11115 K. 1997/14021"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Genel Müdürlük Tarafından İşe Alındıktan Sonra Müdürlüğün Talimatları İle Başa Müdürlüğe Gönderilmiş Olması )
İŞÇİLİK HAKLARI ( Kurum Tarafından Başka Kuruma Gönderilen İşçinin Asıl Kurumuna Açtığı Davanın Yerinde Olması )"
1Y9.HD18.6.1997E. 1997/8154 K. 1997/12264"TARIM İŞÇİLERİ ( İş Kanununun Uygulama Alanı Dışında Kaldıklarından İşçilik Hakları İçin Açılan Davada Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olması )
İŞÇİLİK HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Tarım İşçilerinin İş Kanununa Tabi Olmamaları Nedeniyle Davaya İş Mahkemesinde Bakılamaması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tarım İşçilerinin İş Kanununun Uygulama Alanı Dışında Kaldıklarından İşçilik Hakları İçin Açılan Davada Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olması )"
1Y21.HD10.6.1997E. 1997/2139 K. 1997/3940"KAMU GÖREVLİSİNİN HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN ZARAR ( Genel Mahkemelerin Görevli Olması )
GÖREV ( Çalıştırılanın Haksız Fiilinden Sorumlulukta Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
AMELİYAT HATASI SONUCU DOĞAN MALULLÜK ( İstihdam Eden Kurumun Tazminat Sorumluluğu )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Çalıştırılanın Hizmet İçi Görev Kusurundan Doğan Zarardan )"
1YHGK4.6.1997E. 1997/9-242 K. 1997/502"GÖREVLİ YARGI YERİ ( Kamu Personelince Açılan İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Yıllık Ücretli İzin Davasında )
KAMU PERSONELİNİN İŞÇİLİK HAKLARI TALEBİ ( Görevli Yargı Yeri )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( İşçinin Kamu Personeli Olması )
ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA BEKÇİSİ OLAN DAVACININ AKDİNİN FESHİ ( İşçilik Hakları Talebiyle Açılan Davada Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD8.5.1997E. 1997/8063 K. 1997/8456"GÖREVLİ YARGI YERİ ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Tek İşyeri Numarası Verilmesine İlişkin İşleme Karşı Açılan Davada )
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ İŞYERİ NUMARASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
İŞYERİ NUMARASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Görevli Yargı Yeri )"
1YHGK9.4.1997E. 1997/10-126 K. 1997/323"SSK PRİM BORCU ( Gecikme Zammı Alacağına Dair Ödeme Emrinin İptali İstemine İlişkin Davalar Hakkında İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Kesinleşen İdari Para Cezası Hakkında İş Mahkemesinde Menfi Tespit ve İtiraz Davası Açılamayacağı )
İDARİ PARA CEZASI ( Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılan İtirazın Reddi Üzerine Sulh Ceza Mahkemesinde Yedi Gün İçinde İptal Davası Açılabileceği - İtiraz Edilmeyen ve İptal Davası Açılmayan İdari Para Cezalarının Kesinleşeceği )
GÖREV ( Prim Borcu ve Gecikme Zammı Alacağına Dair Ödeme Emrinin İptali Davası Hakkında İş Mahkemesi İdari Para Cezasının İptali Davası Hakkında İse Sulh Ceza Mahkemesi Görevli Olduğu - İdari Para Cezası/Prim Borcu )"
1Y21.HD17.2.1997E. 1997/738 K. 1997/845"İPTAL DAVASI ( Kurum Tarafından Verilen İdari Para Cezası )
İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI DAVASI ( Davanın İş Mahkemesinde Açılmış Olması )
İŞ MAHKEMESİNDE AÇILAN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI VE PRİMLERİN İPTALİ DAVASI ( Davanın Ayrılarak Prim İptali Davasına Devam Edilmesi )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İdari Para Cezasının Kaldırılması Davasında Sulh Ceza Mahkemesinin Görevli Olması Nedeniyle )
PRİMLERİN İPTALİ DAVASI ( İş Mahkemesinin Görevli Olması )
İDARİ PARA CEZASI ( Sulh Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gereği-Davaların Tefriki )
GÖREV ( İdari Para Cezası ile İlgili Kurum Ünitesi Kararının İptaline Yönelik İstem )
DAVALARIN AYRILMASI ( İdari Para Cezası ile İlgili Kurum Ünitesi Kararının İptaline Yönelik İstemin Sulh Ceza Mahkemesinde Görüleceği )"
1Y9.HD20.11.1996E. 1996/13441 K. 1996/21633"GÖREVLİ MAHKEME ( Pilotun Açtığı Ücret ve Uçuş Tazminatı Davasında )
ÜCRET VE UÇUŞ TAZMİNATI TALEBİYLE PİLOT TARAFINDAN AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
HAVA TAŞIMACILIĞI İŞLERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( Görevli Mahkeme )"
1Y13.HD5.11.1996E. 1996/7486 K. 1996/9574"İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( İş Mahkemesinde Çözülmesi )
İŞ MAHKEMESİ ( İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Çözümlenmesi )"
1Y9.HD31.10.1996E. 1996/19034 K. 1996/20210"SENDİKA GENEL KURULUNUN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sendika Genel Kurulunun İptali Davasında )
GENEL KURULUN KANUNA AYKIRI TOPLANMASI ( Sendika Genel Kurulunun İptali Davasında Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD17.10.1996E. 1996/9785 K. 1996/19621"İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İşçi ve İşveren Sayılan Kimseler Arasıda İş Akdinden veya İş Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar )
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İş Mahkemesinin Görevi Bakımından Dikkate Alınması )
HİZMET AKDİ İLİŞKİSİ ( İş Mahkemesinin Görevi Bakımından Ayırıcı Bir Kıstas Olması )"
1Y9.HD4.7.1996E. 1996/5250 K. 1996/15434"İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA HİZMET AKDİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İşçi ve İşveren Arasında Hizmet Akdinden Doğan Uyuşmazlıklar-İşçinin İşverene Karşı Açtığı Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
1Y13.HD1.7.1996E. 1996/6444 K. 1996/6658"MAHKEMENİN GÖREVSİZLİĞİ ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar Gerek Mahkeme ve Gerek Yargıtay Tarafından Kendiliğinden Gözetilebilmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemenin Görevsiz Olduğunun Hüküm Kesinleşinceye Kadar İleri Sürülebilmesi )
GÖREVSİZLİK İDDİASI ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar İleri Sürülebilmesi )"
1YHGK15.5.1996E. 1996/21-195 K. 1996/344"İŞ KAZASI ( Davacı İle Davalı Arasında Hizmet İlişkisi Bulunmuyorsa Davaya Genel Mahkemelerde Bakılacağı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İşkazasından Dolayı Açılan Davada Davacı İle Davalı Arasında Hizmet İlişkisi Bulunmuyorsa )"
1Y13.HD28.3.1996E. 1996/2756 K. 1996/3082"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasına Uğrayan İşçinin Yaralanması )
İŞ KAZASINA UĞRAYAN ÇIRAK ( Görevli Mahkemenin Belirlennmesi Açısından Gerekli İncelemenin Yapılmamış Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Çırak Olarak Çalışan İşçinin İş Kazasına Uğraması )"
1Y21.HD20.11.1995E. 1995/6281 K. 1995/7104"ONSEKİZ YAŞINI BİTİREN ÇIRAĞIN İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİ ( Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )
ÇIRAĞIN İŞ KAZASI SONUCU AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Çırağın Onsekiz Yaşını Bitirmiş Olması )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Onsekiz Yaşını Bitiren Çırağın İş Kazası Nedeniyle Açtığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Onsekiz Yaşını Bitiren Çırağın İş Kazası Nedeniyle Açtığı Tazminat Davasında )
İŞ KAZASI GEÇİREN ÇIRAĞIN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Çırağın Onsekiz Yaşını Bitirmiş Olması )"
1Y13.HD16.10.1995E. 1995/7912 K. 1995/8845"GÖREVLİ MAHKEME ( İdari İşlemin İptali Nedeniyle Ödenmiş Olan Paranın İstirdadı )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ NEDENİYLE ÖDENMİŞ OLAN PARANIN İSTİRDADI ( İdare Mahkemesinin Görevi )
YARGI YOLU ( İptal Edilen İdari İşlem Nedeniye Ödenmiş Olan Paranın İstirdadı )"
1Y21.HD4.7.1995E. 1995/2482 K. 1995/3884"İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Mahkemenin Tesbiti )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ SAYILMASINI GEREKTİREN KOŞULLAR ( İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davasında )
GÖREVLİ MAHKEMENİN TESBİTİ ( İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan )"
1Y13.HD7.11.1994E. 1994/8172 K. 1994/9654"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Müdür İnvanı ile Davalı Kooperatifte Çalışırken Re'sen Emekliye Sevkedilmesi-Ödenen Kıdem Tazminatının Faizinin Ödenmemiş Olması )
İŞ HUKUKU İLİŞKİSİ ( Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde Çalışan Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Tazminat Gibi Uyuşmazlıklarına Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde Çalışan Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Tazminat Gibi Uyuşmazlıklarına Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olması )
TARIM SATIŞ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN YÖNETİCİ KADROSUNDA ÇALIŞANLAR ( Kooperatif ile Çıkan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olması )"
1Y9.HD22.9.1994E. 1994/11837 K. 1994/12361"ZORUNLU TASARRUF KESİNTİLERİNDEN DOĞAN NEMALARIN TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
NEMALARIN ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Zorunlu Tasarruf Kesintilerinden Doğan Nemaların Talebinde )"
1Y9.HD4.7.1994E. 1994/5759 K. 1994/10509"ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ( İş Mahkemesinin Görevli Olduğundan Sözedilerek Görevsizlik Kararı Verilmesi )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Kamu Düzenine İlişkin Olması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Asliye Hukuk Mahkemesince İş Mahkemesinin Görevli Olduğundan Sözedilmesi )"
1Y9.HD30.5.1994E. 1994/3499 K. 1994/8004"HAVA TAŞIMA İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR ( İş Kanunu Kapsamında Olmamaları Nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesinin Bakması )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ( Sözleşme Uyuşmazlıklarına Bakması )
İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ ( Hava Taşıma İşlerinde Çalışanlar )"
1Y9.HD21.4.1994E. 1994/5817 K. 1994/6137"TAŞERONLUK İLİŞKİSİNİN DAYANAĞI ( İş Aktine Dayalı Olmaması Nedeniyle Bu İlişkideki Uyuşmazlığa İş Mahkemesinin Bakmaması )
RÜCUAN TAHSİLAT ( İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Hak Sahiplerine Ödenen Tazminat )
İŞ MAHKEMESİ ( İş Aktinden Doğan Yada İş Yasasına Dayanan Uyuşmazlıklara Bakması )"
1Y9.HD19.4.1994E. 1994/6024 K. 1994/5989"MEMUR SENDİKALARI ( Uyuşmazlıklarda Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Memur Sendikaları ile İlgili Uyuşmazlıklarda Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ( Memur Sendikaları ile İlgili Uyuşmazlıklarda Görevli Olması )"
1Y9.HD20.12.1993E. 1993/9709 K. 1993/19056"KIDEM TAZMİNATI ( Sözleşmeli Personel Olması )
HİZMET AKDİ ( İdari Sözleşmeye Dayanan İlişki Bulunması )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Önemli Projelerin Gerçekleştirilmesi İçin Özel Bir Meslek ve İhtisasına İhtiyaç Gösterilen Kişiler )
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( İdari Sözleşmeye Dayanan İlişki Nedeniyle )"
1Y2.HD1.7.1993E. 1993/6564 K. 1993/6775"SENDİKA YÖNETİM KURULU ( Kanuna Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İşten El Çektirilmesi İstemi )
İŞTEN EL ÇEKTİRİLEN SENDİKA YÖNETİMİ ( Kayyım Atama Yetkisinin İptale Karar Veren Mahkemeye Ait Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sendika Yönetiminin İşten El Çektirilmesine ve Yerine Kayyım Atanmasına Karar Verme Yetkisinin İş Mahkemesinde Olması )
KAYYIM ATAMA ( İşten El Çektirilen Sendika Yönetim Kurulu Yerine )"
1Y9.HD27.5.1993E. 1992/14652 K. 1993/9798"YARGITAYCA ONANMAYAN GÖREVSİZLİK KARARI ( Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemeyi Bağlamaması )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İşçilerin İşveren ya da İşveren Vekilleri ile İş Aktinden ya da İş Yasası`ndan Doğan Uyuşmazlıklar )
İŞ AKTİNDEN YA DA İŞ YASASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( İş Mahkemelerinin Görevi )"
1Y9.HD24.5.1993E. 1992/13909 K. 1993/8920"İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İşçiye Yapılan Ödeme Nedeniyle İşverenin Diğer İşverene Rücuan Açtığı Davayı Kapsamaması )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Yaptığı Ödeme Nedeniyle Diğer İşverene Rücuan Açtığı Davanın İş Mahkemesinde Görülmeyeceği )
İŞVERENİN DİĞER İŞVERENE RÜCUAN AÇTIĞI DAVA ( İş Mahkemesinde Görülmeyeceği )"
1Y9.HD13.5.1993E. 1993/7720 K. 1993/8358"STAJYER ÖĞRENCİ ( İşveren Arasındaki Uyuşmazlıkta Görevli Mahkeme )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( Stajer Öğrenci İle İşveren Arasında Çıkan Uyuşmazlık )
GÖREVLİ MAHKEME ( Stajer Öğrenci İle İşveren Arasında Çıkan Uyuşmazlıkta Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )"
1Y9.HD11.5.1993E. 1993/6593 K. 1993/7981"MEMUR SENDİKALARI ( 2821 Sayılı Yasa Anlamında Sendika Sayılmamaları )
GÖREVLİ MAHKEME ( Memur Sendikalarından Çıkan Uyuşmazlığa Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılması )"
1Y9.HD11.3.1993E. 1992/9143 K. 1993/3983"İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Bakanlıkça İşçiye Ödenen Tazminat İçin Müteahhide Açılacak Rücu Davasının İş Mahkemesinde Görülememesi )
BAKANLIĞIN MÜTEAHHİDE KARŞI AÇTIĞI RÜCU DAVASI ( İş Mahkemesinde Görülememesi )
İŞ KAZASI NEDENİYLE BAKANLIKÇA İŞÇİYE YAPILAN ÖDEME ( Müteahhide Karşı Açılacak Rücu Davasının İş Mahkemesinde Görülememesi )"
1Y9.HD2.2.1993E. 1992/6486 K. 1993/1070"TARIM İŞLERİ ( İş Kanunu Kapsamında Olmadığı-Görev )
HAYVAN ÇOBANLIĞI ( İş Kanunu Kapsamında Olmadığı-Görev )
GÖREV ( Tarım İşi Olan Hayvan Çobanlığından Kaynaklanan Uyuşmazlık )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Tarım İşlerini Kapsamaması-Hayvan Çobanlığından Kaynaklanan Uyuşmazlığı Kapsamaması )"
1Y9.HD3.11.1992E. 1992/8753 K. 1992/12185"18 YAŞINI DOLDURDUKTAN SONRA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN ÇIRAKLAR ( İş Kanununun Uygulanmaması-İlgili Davaların İş Mahkemesinde Görülememesi )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( 18 Yaşını Doldursa da Çıraklarla İlgili Uyuşmazlıkları Kapsamaması )
ÇIRAĞIN İŞ YASASINDAN YARARLANMASI ( 18 Yaşını Doldursa da Yararlanamaması )
GÖREV ( Çırakların Taraf Olduğu Uyuşmazlıklar )"
1Y9.HD15.9.1992E. 1992/2858 K. 1992/10152"GÖREVLİ MAHKEME ( Spor Kulübü Teknik Direktörünün Ücretinden Kaynaklanan Uyuşmazlık-Sporcuların Taraf Olduğu Uyuşmazlılar )
SPOR KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ ( Sporcu Niteliği-Ücret Uyuşmazlığında Görevli Mahkeme )
SPORCU NİTELİĞİ ( Spor Kulübü Teknik Direktörü-Görevli Mahkeme )
İŞ YASASI KAPSAMINDA ÇALIŞMAYANLAR ( Sporcular-Spor Kulübü Teknik Direktörü-Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD3.3.1992E. 1991/15727 K. 1992/2543"SENDİKA KAYYIMININ AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI ( Sendikanın Ortak Olduğu Şirket Ortakları Aleyhine - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sendika Kayyımının Sendikanın Ortak Olduğu Şirket Ortakları Aleyhine Açtığı Tazminat Davası )
TAZMİNAT DAVASI ( Sendika Kayyımının Sendikanın Ortak Olduğu Şirket Ortakları Aleyhine Açtığı - Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD23.11.1990E. 1990/12212 K. 1990/12425"GÖREVLİ MAHKEME ( Memurlar Tarafından Kurulan Sendikanın Kapatılması Davasında )
MEMURLAR TARAFINDAN KURULAN SENDİKANIN KAPATILMASI DAVASI ( Görevli Mahkeme )
SENDİKANIN KAPATILMASI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Memurlar Tarafından Kurulmuş Olan )
KAMU GÖREVLİLERİ TARAFINDAN KURULAN SENDİKANIN KAPATILMASI DAVASI ( Bu Davaya İş Mahkemesinde Bakılmaması )
SENDİKANIN KAPATILMASI DAVASI ( Bu Davaya İş Mahkemesinde Bakılmaması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamu Görevlileri Tarafından Kurulan Sendikanın Kapatılması Davasına Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılması )"
1Y9.HD22.11.1990E. 1990/7859 K. 1990/12416"VEKALET ÜCRETİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Vekalet Ücretinin Ödetilmesine İlişkin Davalarda Genel Mahkemeler )
GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Vekalet Ücretine İlişkin Davalarda )"
1Y9.HD9.11.1989E. 1989/6521 K. 1989/9661"SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN BOZULMASI ( Uyuşmazlıkta Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Bozulması Nedeniyle Doğan Uyuşmazlıkta )"
1Y9.HD23.5.1989E. 1989/2995 K. 1989/4730"GÖREVLİ MAHKEME ( Trafik Kazasında Ölen Bağ-Kur'lunun Mirasçılarınca Açılan Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Trafik Kazasında Ölen Bağ-Kur'lunun Mirasçıları Tarafından Açılan )
BAĞ-KUR SİGORTALISININ TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMÜ ( Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )"
1Y9.HD20.4.1989E. 1989/754 K. 1989/3714"GÖREVLİ MAHKEME ( Memurların Fiillerinden Doğan İdare Zararının Tazmininde )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİĞİ ( Memurların Fiillerinden Doğan İdare Zararının Tazmini Davasında )
MEMURLARIN FİİLLERİNDEN DOĞAN İDARE ZARARININ TAZMİNİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )"
1YHGK21.9.1988E. 1988/389 K. 1988/716"GÖREV ( İş Kazasına Uğrayan İşçi Eşinin İşverene Karşı Açtığı Manevi Tazminat Davası )
İŞ KAZASI ( Kazaya Maruz Kalan İşçi Eşinin İşverene Karşı Açtığı Manevi Tazminat Davasında İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İş Kazasına Uğrayan İşçi Eşinin İşverene Karşı Açtığı Manevi Tazminat Davasında İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasına Uğrayan İşçi Eşinin İşverene Karşı Açtığı Davada İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı )"
1Y13.HD26.11.1987E. 1987/4992 K. 1987/5805"GÖREV
YETKİ İTİRAZI"
1YHGK23.10.1987E. 1987/9-639 K. 1987/797"DİSİPLİN CEZASI ( Kuralları Önceden Belirlenmek Şartıyla İşveren Tarafından Uygulanabilmesi-İşçinin Dava Açma Hakkı )
İŞÇİNİN DAVA AÇMA HAKKI ( Hakkında Uygulanan Disiplin Cezalarına Karşı )"
1YHGK23.10.1987E. 1987/9-612 K. 1987/770"İHTARIN İPTALİ DAVASI ( Disiplin Cezasını Gerektirir Fiilin İşlenmemesi )
DİSİPLİN CEZASI ( İşveren Çalışma Koşullarında Disiplinin Sağlanması Amacıyla Verilmesi )
İŞÇİNİN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA AÇABİLMESİ ( Gerek Cezanın Hakkaniyete Aykırı Olduğu Gerekse Koşulların Gerçekleşmemesi Nedeniyle )
VERİLEN CEZAYA KARŞI DAVA AÇMA HAKKI ( İşçinin Disiplin Cezasına Karşı Dava Açma Hakkının Bulunması )"
1YHGK23.10.1987E. 1987/3-323 K. 1987/760"GÖREVLİ MAHKEME ( Daha Önce İş Mahkemesinde Süresi Belirlenen Hizmete İlişkin Ücret Tespiti Davası )
ÜCRET TESPİTİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )"
1YHGK19.6.1987E. 1986/13-670 K. 1987/531"MENFİ TESPİT DAVASI ( İşveren İle İşçi Arasındaki Hizmet İlişkisinden Kaynaklanmayan Bir Dava )
İŞVEREN İLE İŞÇİSİ ARASINDAKİ ÇEK İPTALİ VE MENFİ TESBİT DAVASI ( Hizmet İlişkisinden Kaynaklanan Bir Dava Olmaması )
HİZMET İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVA OLMAMASI ( İşveren İle İşçi Arasındaki Çek İptali ve Menfi Tespit Davası )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşveren İle İşçi Arasındaki Çek İptali ve Menfi Tespit Davasına Genel Mahkemelerde Bakılması )"
1YİBGK5.6.1987E. 1986/7 K. 1987/6"ODA, BORSA VE BİRLİKLERDE ÇALIŞANLAR İLE BU KURUMLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Oda, Borsa ve Birliklerle Çalışanları Arasındaki Uyuşmazlıklarda )
TİCARET VE SANAYİ ODA, BORSA VE BİRLİKLERİYLE ÇALIŞANLARI ARASINDA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Yargı Yeri )"
1YHGK5.6.1987E. 1987/13-292 K. 1987/459"TAZMİNAT DAVASI ( Hizmet Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlıklar )
HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( İş Mahkemesinde Görülmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İş Mahkemesinin Görevli Olması )
İŞ MAHKEMESİ ( Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar )"
1Y9.HD20.4.1987E. 1987/3816 K. 1987/3991"İHTAR CEZASININ İPTALİ ( Toplu İş Sözleşmesine Aykırı Olması Nedeniyle )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Hizmet Sözleşmesinde Düzenlenmeyen Konularda TİS Kurallarının Uygulanabilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Toplu İş Sözleşmesi Kurallarının Uygulanmamasından Doğan Davaların İş Mahkemesinde Çözümlenmesi )
DİSİPLİN KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR ( Davranışların Nasıl Cezalandırılacağının TİS İle Düzenlenebilmesi )"
1YHGK25.4.1986E. 1984/9-672 K. 1986/450"İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Kooperatif Müdürünün İşveren Aleyhine Açtığı Tazminat Davası )
KOOPERATİF MÜDÜRÜNÜN İŞVEREN ALEYHİNE AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Mahkeme )"
1YHGK28.3.1986E. 1985/9-397 K. 1986/322"İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Tarım Satış Kooperatifi ve Birliklerle İlgili Ücret Tazminat Gibi Uyuşmazlıklar )
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERLE İLGİLİ ÜCRET VE TAZMİNAT GİBİ UYUŞMAZLIKLAR ( İş Mahkemelerinin Görevi )"
1YHGK19.3.1986E. 1984/9-555 K. 1986/251"GÖREVLİ MAHKEME ( İşveren veya İşveren Vekili Olmayan Banka Şube Müdürünün Birini Çalıştırmasının Hizmet Akdi İlişkisini Doğurmaması )
HİZMET AKDİNDEN DOĞMAYAN ÇALIŞMA ( Görevli Mahkeme-İşveren ve İşveren Vekili Olmayan Birinin Başka Birini Çalıştırması )
İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ OLMAYAN PERSONELİN BAŞKA BİRİNİ İŞTE ÇALIŞTIRMASI ( Hizmet Akdi İlişkisi Doğmaması-Görevli Mahkeme )"
1YİBGK20.1.1986E. 1985/6 K. 1986/1"GÖREVLİ MAHKEME ( Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Yönetici Kadrolarında Çalışanların Açtığı Ücret ve Tazminat Davalarında )
TARIM SATIŞ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ YÖNETİCİLERİ ( Kooperatifle Aralarındaki Ücret ve Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme )
ÜCRET VE TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri Yöneticilerinin Açtığı )
TAZMİNAT VE ÜCRET DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri Yöneticilerinin Açtığı
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri Yöneticilerinin Kooperatife Açtığı Ücret ve Tazminat Davalarında )"
1YHGK30.10.1985E. 1984/9-246 K. 1985/861"ŞİRKET ORTAĞI ( Hizmet İlişkisinden Söz Edilememesi )
HİZMET İLİŞKİSİ ( Şirket Ortaklığı Belirlenen Kişinin Hizmet İlişkisinden Söz Edilememesi )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İş Kanununa Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklara Bakması )
ALACAK DAVASI ( İşverenin Davacı İşçi İle Ortak Olduğunu Savunması )
İŞVERENİN İŞÇİ İLE ORTAK OLDUĞUNU SAVUNMASI ( Bu Konuda Belge İbraz Etmesi )
GÖREVE İLİŞKİN SAVUNMA ( Mahkemenin Yargılamanın Her Aşamasında inceleme Yükümlülüğü )
YARGILAMANIN HER AŞAMSINDA İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Göreve İlişkin Savunma )"
1YHGK16.4.1984E. 1981/9-629 K. 1984/257"TAZMİNAT DAVASI ( Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet Akdine Dayanmaması )
HİZMET AKDİNE DAYANMAYAN İLİŞKİ ( Stati Hukukuna Dayanması )
STATÜ HUKUKUNA DAYANAN İLİŞKİ ( Görevli Olmayan İş Mahkemesinin Davayı Görev Yönünden Reddetmesi )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Statü Hukukuna Dayanan İlişki Nedeniyle İş Mahkemesinin Görevli Olmaması )"
1YHGK21.3.1984E. 1981/9-651 K. 1984/230"ALACAK DAVASI ( Sendika Başkanının Görevinin Sona Ermesi Nedeniyle Açması )
SENDİKA BAŞKANININ GÖREVİNİN SONA ERMESİ ( Açılan Alacak Davasına Bakma Görevinin İş Mahkemesinde Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sendika Başkanının Görevinin Bitmesi Nedeniyle Açılan Alacak Davasında İş Mahkemesinin Görevli Olması )"
1YHGK16.3.1984E. 1981/9-734 K. 1984/256"TAZMİNAT DAVASI ( Ant Birlik Personeli Hakkındaki Düzenlemenin Statü Hukuku İlke ve Unsurlarını Taşıması )
ANTBİRLİK PERSONELİ ( Statü Hukukuna Dayanması Nedeniyle İlişkinin İş Sözleşmesine Dayanmaması )
STATÜ HUKUKU ( Ant Birlik Personeli ile Birlik Arasındaki İlişki )
GÖREVLİ MAHKEME ( İlişkinin İş Sözleşmesine Değil de Statü Hukukuna Dayanması Nedeniyle İş Mahkemesinin Görevli Olmaması )"
1YHGK21.3.1979E. 1977/10-839 K. 1979/284"MANEVİ TAZMİNAT ( Arada Hizmet İlişkisinin Söz Konusu Olmaması Nedeniyle Davaya Bakmaya Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Arada Hizmet Sözleşmesi Bulunmaması Nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ( Arada Hizmet Sözleşmesi Olmaması Nedeniyle Görevli Olması )"
1YHGK22.9.1976E. 1976/9-935 K. 1976/2553"SENDİKADA ÇALIŞAN AVUKAT ( İşçi Sayılmasının Gerekmesi )
AVUKATIN İŞÇİ SAYILMASI ( Sendikada Çalışması Nedeniyle )"
1Y10.HD2.7.1974E. 1974/3364 K. 1974/4793"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
USUL KURALLARININ GERİYE YÜRÜMESİ ( Kazanılmış Hakların Söz Konusu Olduğu Durumlar Ayrık Olmak Üzere Geçmiş Olayları da Kapsaması )"
1YHGK15.5.1974E. 1970/9-112 K. 1974/520"BİRİNCİ KAPTAN ( Deniz İş Kanunu Bakımından Gemi Adamı Sayılmayacağı-İşverenle Arasında Hizmet Akdinden Doğan Uyuşmazlıkta Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Birinci Kaptanla İşveren Arasında Hizmet Akdinden Doğan Uyuşmazlık )
BİRİNCİ KAPTANLA İŞVEREN ARASINDA HİZMET AKDİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Görevli Mahkeme )
GEMİ ADAMLIĞI ( Birinci Kaptanın Deniz İş Kanunu Bakımından Gemi Adamı Sayılmayacağı )"
1YHGK22.1.1973E. 1972/9-412 K. 1973/55"SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN SAPTANMASI ( Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sigortalılık Niteliğinin Saptanmasına İlişkin Uyuşmazlık )"
1YHGK20.6.1970E. 1967/9-121 K. 1967/336"FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN ÖDETİLMESİ ( İdare ile Kamu Hizmeti Görevlileri Arasındaki Uyuşmazlıkta İdari Yargının Görevli Olduğu )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( İdare ile Kamu Hizmeti Görevlileri Arasındaki Uyuşmazlık-Fazla Mesai Ücretinin Ödetilmesi )
İDARE İLE KAMU HİZMETİ GÖREVLİLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( İdari Yargının Görevi-Fazla Mesai Alacağından Kaynaklanan Uyuşmazlık )"
1YİBGK29.6.1960E. 1960/13 K. 1960/15"GÖREVLİ MAHKEME ( Sosyal Sigortalar Kurumunun İşçi ve Yakınlarının Halefi Olarak İşverene Karşı Açacağı Rücu Davalarında )
KURUMUN SİGORTALININ HALEFİ OLARAK İŞVERENE KARŞI AÇTIĞI RÜCU DAVALARI ( Görevli Mahkeme )
SİGORTALININ HALEFİ OLARAK KURUMCA İŞVERENE KARŞI AÇILAN RÜCU DAVALARI ( Görevli Mahkeme )
HALEFİYETE DAYALI RÜCU DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Kurumca Sigortalının Halefi Olarak İşverene Karşı Açılan )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Kurumun Sigortalının Halefi Olarak İşverene Karşı Açtığı )"
1YİBGK30.11.1955E. 1954/15 K. 1955/21"SİGORTA PRİMLERİ İHTİLAFI ( İşçi Sigortaları Kurumu İle İşveren Arasındaki Anlaşmazlıktan Doğan Davalara Hukuk Mahkemelerinin Bakmasının Gerekmesi )
HUKUK MAHKEMELERİ ( İşçi Sigortaları Kurumu İle İşveren Arasında Sigorta Primlerine İlişkin Anlaşmazlıklardan Doğan Davalarda Görevli Olması )
GÖREV ( İşçi Sigortaları Kurumu İle İşveren Arasında Sigorta Primlerine İlişkin Anlaşmazlıklardan Doğan Davalarda Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olması )"
1YİBGK21.4.1954E. 1954/4 K. 1954/15"İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU DAVALARI ( İşçi Veya Diğer Kişilere Karşı Açılacak Davaların Harç ve Resme Tabi Olması )
HARÇ VE RESME TABİ DAVALAR ( İşçi Veya Diğer Kişilere Karşı Açılacak Davalar )
SİGORTALILAR ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR ( Harç ve Resme Tabi Olması )"

DANIŞTAY

1D12.D29.9.2015E. 2013/4271 K. 2015/4905"DİLEKÇENİN REDDİ ( Alacakların Bir Kısmı ( Kıdem Tazminatı ve İzin Ücreti ) İş Kanununa Tabi Çalışılan Döneme İlişkin Olmakla Adli Yargının Görev Alanına Girdiği - Bir Kısmı da ( İş Sonu Tazminatı ) 4/C Kapsamında Görev Yapılan Döneme İlişkin Olmakla İdari Yargının Görev Alanında Bulunduğu/Dilekçenin Reddine Karar Verileceği )
AYNI DİLEKÇE İLE FARKLI YARGI KOLLARINA İLİŞKİN TALEPTE BULUNULAMAYACAĞI ( Milli Saraylar Daire Başkanlığında 4/C Kapsamında Çalışma/Kıdem Tazminatı İzin Ücreti ve İş Sonu Tazminatı İstemi - Aynı Davada Çözümlenmesi Farklı Yargı Kollarına Ait Taleplerin Aynı Dilekçede Talep Edildiği/Dilekçe Red Kararı Verileceği Gözetileceği )
KIDEM TAZMİNATI İZİN ÜCRETİ İŞ SONU TAZMİNATI İSTEMİ ( Milli Saraylar Daire Başkanlığında 4/C Kapsamında Çalışma - Aynı Davada Çözümlenmesi Farklı Yargı Kollarına Ait Taleplerin Aynı Dilekçede Talep Edildiği/Dilekçenin 2577 S. Yasanın 5. ve 15. Md. Uyarınca Reddine Karar Verileceği - Aynı Dilekçe İle Farklı Yargı Kollarına İlişkin Talepte Bulunulamayacağı )
MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINDA 4/C KAPSAMINDA ÇALIŞMA ( Kıdem Tazminatı İzin Ücreti ve İş Sonu Tazminatı İstemi/Dilekçe Red - Aynı Davada Çözümlenmesi Farklı Yargı Kollarına Ait Taleplerin Aynı Dilekçede Dava Konusu Edildiği/Dilekçenin Reddi Gerektiği )"
1D12.D22.9.2010E. 2008/1987 K. 2010/4411"ZİRAAT BANKASI ÇALIŞANI ( İş Kanunu Hükümleri Uyarınca Çalışmakta İken Emekliye Ayrılan Davacının Yeniden Atanma Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargıda Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ziraat Bankasında İş Kanunu Hükümleri Uyarınca Çalışmakta İken Emekliye Ayrılan Davacının Yeniden Atanma Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargıda Görüleceği )
ATANMA TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ziraat Bankasında İş Kanunu Hükümleri Uyarınca Çalışmakta İken Emekliye Ayrılan Davacının Yeniden Atanma Talebinin - Davanın Adli Yargıda Görüleceği )
İŞ KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA ÇALIŞMA ( Çalışmakta İken Emekliye Ayrılan Davacının Yeniden Atanma Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargıda Görüleceği )"
1D12.D7.11.2008E. 2006/3650 K. 2008/6021"TEDAŞ ( İşçi Kadrosunda Çalışanın Aldığı Hapis Cezaları Nedeniyle İşten Çıkarıldığı - Yeniden Atanma Talebinde Bulunduğu/Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
İŞÇİNİN HAPİS CEZASI ALMASI NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILMASI ( TEDAŞTA Çalıştığı ve Yeniden Atanma Talebinde Bulunduğu - Talebin Reddine İlişkin Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözümleneceği )
YENİDEN ATANMA TALEBİ ( Tedaşta Çalışan ve Hapis Cezaları Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçi - Talebin Reddedildiği/Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin Adli Yargı Olduğu )
GÖREV ( Tedaşta Çalışan ve Hapis Cezaları Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçinin Yeniden Atanma Başvurusunun Reddedildiği - İşlemin İptaline İlişkin Davanın Adli Yargıda Görülmesi Gereği )
İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI ( İşçi Kadrosunda Tedaşta Çalışanın Aldığı Hapis Cezaları Nedeniyle İşten Çıkarıldığı ve Yeniden Atanma Talebinde Bulunduğu - Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Çözümleneceği/İdari Yargıda Çözümlenemeyeceği )"
1D10.D25.2.2003E. 2001/3023 K. 2003/701"SSK HASTANESİNDE HASTANE DERNEĞİ TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ (Hastane Asansöründe Geçirdiği Kazada Yaralanması - Zararın Tazmini İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği)
GÖREVLİ YARGI YERİ (SSK Hastanesinde Hastane Derneği Tarafından Çalıştırılan İşçinin Hastane Asansöründe Geçirdiği Kazada Yaralanması - Zararın Tazmini İstemiyle Açtığı Dava/Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (SSK Hastanesinde Hastane Derneği Tarafından Çalıştırılan İşçinin Hastane Asansöründe Geçirdiği Kazada Yaralanması - Zararın Tazmini İstemiyle Açtığı Dava/Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği)
İDARE İŞYERİNDE İŞ AKDİ İLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ (Hizmet Sırasında Yaralanması Nedeniyle Uğradığını Öne Sürdüğü Zararın Tazmini İstemiyle Açtığı Dava - Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği)
İŞ AKDİ İLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ (İdare İşyerinde/Hizmet Sırasında Yaralanması Nedeniyle Uğradığını Öne Sürdüğü Zararın Tazmini İstemiyle Açtığı Dava - Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği)"
1D12.D12.6.2001E. 2001/815 K. 2001/2663"TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ MÜDÜRÜ (1475 S. İş Yasası Kapsamında Hizmet Sözleşmesi İle Çalışan - İş Akdinin Feshine İlişkin İşleme Karşı Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği)
İŞ AKDİNİN FESHİ (1475 S. İş Yasası Kapsamında Hizmet Sözleşmesi İle Çalışan Tarım Satış Kooperatifi Müdürü - İşleme Karşı Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği)
GÖREVLİ YARGI YERİ (1475 S. İş Yasası Kapsamında Hizmet Sözleşmesi İle Çalışan Tarım Satış Kooperatifi Müdürü - İş Akdinin Feshine İlişkin İşleme Karşı Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği)"
1D10.D4.3.1998E. 1997/1269 K. 1998/1004"HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Göreve Tekrar Dönüp Dönemeyeceğine İlişkin Uyuşmazlığın Adli Yargıda Görülmesi )
GÖREVE İADE ( Hizmet Sözleşmesi Kapsamında Çıkan Uyuşmazlığın Adli Yargıda Görülmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Sözleşmesi Kapsamında Göreve İade Konusunda Uyuşmazlığın Adli Yargıda Görülmesi )"
1D12.D13.10.1997E. 1997/1498 K. 1997/2155"İŞE İADE İSTEMİNİN REDDİ ( Görevli Merciinin İdari Yargı Yeri Olması )
YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI ( İşe İade İçin Yapılan Başvurunun Reddine İlşkin Uyuşmazlık Taraflar Arasında Henüz Özel Hukuk İlişkisi Doğmaması Nedeniyle İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( İşe İade İsteminin Reddedilmesi Nedeniyle Çıkan Uyuşmazlıkta İdari Yargının Görevli Olması )"
1D5.D29.11.1994E. 1992/4384 K. 1994/5672"İDARİ SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR ( İdari Yargıda Görüleceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE KURUMU ARASINDA ÜCRET KONUSUNDAKİ UYUŞMAZLIK ( İdari Yargının Görevi )
GÖREV ( İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar-Sözleşmeli Personel ile Kurumu Arasında Ücret Konusunda Çıkan Uyuşmazlık )"

UYUŞMAZLIK

1UMH14.3.2016E. 2016/114 K. 2016/158"BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN MESLEKİ EĞİTİM KURSU (Kurs Eğitmeni "Usta öğretici" Olarak Görevli İken Görevine Son Verilen Davacı - Kıdem ve İhbar Tazminatı İle Bakiye Ücret Alacağı Talebi/Davacının Statüsü ve İş Mevzuatından Kaynaklanan Talepleri Gözetildiğinde Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ (Belediye Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarında Kurs Eğitmeni "Usta öğretici" Olarak Görevli İken Görevine Son Verilen Davacı - Davacının Statüsü ve İş Mevzuatından Kaynaklanan Talepleri Gözetildiğinde Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği)
MESLEKİ EĞİTİM KURSUNDA KURS ÖĞRETMENİ "USTA ÖĞRETİCİ" OLARAK ÇALIŞMA (Belediye Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Kurs - Görevine Son Verilen Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı İle Bakiye Ücret Alacağı Talebi/Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği/Davacının Statüsü ve İş Mevzuatından Kaynaklanan Taleplerinin Gözetileceği)"
1UMH29.12.2014E. 2014/1152 K. 2014/1191"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVASI ( Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Lisede Çalışan Usta Öğreticinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )
MESLEK LİSESİNDE USTA ÖĞRETİCİ TARAFINDAN AÇILAN DAVA ( Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Lisede Çalıştığı - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA BAĞLI LİSEDE ÇALIŞMA ( Usta Öğreticinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )"
1UMH1.3.2010E. 2009/236 K. 2010/33"İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ ( Belediyede İşçi Olarak Çalışan Davacı Tarafından İş Akdinin Feshedildiği İleri Sürülerek İş Akdinin Feshinin Geçersizliğine İşe İadesine ve Parasal Haklarının Ödenmesine Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargi Yerinde Çözümleneceği )
İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ ( Feshin Geçersizliğine İşe İadesine ve Parasal Haklarının Ödenmesine Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargi Yerinde Çözümleneceği )
BELEDİYE İŞÇİSİ ( Olarak Çalışan Davacı Tarafından İş Akdinin Feshedildiği İleri Sürülerek İş Akdinin Feshinin Geçersizliğine İşe İadesine ve Parasal Haklarının Ödenmesine Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargi Yerinde Çözümleneceği )"
1UMH4.5.2009E. 2008/83 K. 2009/102"ETİBANK'IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ( Personele Yapılan Ödemede Özelleştirme Öncesi İşçilik Alacaklarının Gözönüne Alınmadığı - Özelleştirmenin Tamamlandığı/Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
İŞÇİLİK ALACAĞI ( Bankanın Özellleştirildiği/Personele Yapılan Ödemede Özelleştirme Öncesi İşçilik Alacaklarının Gözönüne Alınmadığı - Özelleştirmenin Tamamlandığı/Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )
ÖZELLEŞTİRİLEN BANKADA ÇALIŞAN PERSONEL ( Personele Yapılan Ödemede Özelleştirme Öncesi İşçilik Alacaklarının Gözönüne Alınmadığı - Özelleştirmenin Tamamlandığı/Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )"
1UMH14.11.2005E. 2005/75 K. 2005/89"SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ'NCE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Gecikme Zammı Uygulanmak Suretiyle Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İDARİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Gecikme Zammı Uygulanmak Suretiyle Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği - İşyeri Kayıtlarının Sigorta Müdürlüğüne İbraz Edilmemesi )
ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( İşyeri Kayıtlarının Sigorta Müdürlüğüne İbraz Edilmemesi-İdari Para Cezasının Gecikme Zammı Uygulanmak Suretiyle Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan - Görevli Yargı Yeri )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ALACAKLARININ TAHSİLİ ( 6183 S.K. Hükümleri Uygulanarak Düzenlenecek Ödeme Emrine Karşı Açılacak Davalara Bakma Görevinin Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesine Ait Olduğu )"
1UMH14.11.2005E. 2005/64 K. 2005/85"İŞYERİ SİCİL NUMARASI ( Davacı İşyerinin 2. Kez Tescil Edilerek 2. Bir Sicil Numarası Verildiği İleri Sürülerek Davalı İdare İşleminin İptali İstemi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÖLGE MD.LÜĞÜNCE İŞYERİNE 2. SİCİL NUMARASI VERİLMESİ ( İşleminin İptali İstemi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
TESCİL İŞLEMİ ( Davacı İşyerinin 2. Kez Tescil Edilerek 2. Bir Sicil Numarası Verildiği İleri Sürülerek Davalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi - Görevli Yargı Yeri )"
1UMH14.10.2005E. 2005/55 K. 2005/82"BANKA SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ( Özelleştirme Öncesi Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştığı Dönem İçin Talep Ettiği Kıdem Tazminatından Doğan Dava - İş Hukuku Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
ÖZELLEŞTİRİLEN BANKA PERSONELİ ( Çalışmasını Sürdürürken İş Akdinin Feshi Üzerine Özelleştirme Öncesi Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştığı Dönem İçin Talep Ettiği Kıdem Tazminatından Doğan Dava - Görevli Yargı Yeri )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Özelleştirilen Bankada Çalışmasını Sürdüren Personelin İş Akdinin Feshi Üzerine Özelleştirme Öncesi Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştığı Dönem İçin Talep Ettiği - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
1UMH16.5.2005E. 2005/25 K. 2005/43"KAMU KURULUŞUNDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Kurumu İle Arasında TİS Hükmünün Uygulanmasından Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği - İsteği Dışında İşyeri Naklinin İptali İle Eski İşyerine İadesi )
İŞÇİ İLE KURUMU ARASINDA TİS HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVA ( Kamu Kurumunda Çalışan İşçinin İsteği Dışında İşyeri Naklinin İptali İle Eski İşyerine İadesi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
TİS HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVA ( Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği - Kamu Kurumunda Çalışan İşçinin İsteği Dışında İşyeri Naklinin İptali İle Eski İşyerine İadesi İstemi )"
1UMH1.3.2004E. 2004/8 K. 2004/11"KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Diğer Kamu Kuruluşlarından Birinin Memur Kadrosuna Naklen Atanan Davacı - Özelleştirme Kapsamında Bulunan Kuruluşta Kapsam Dışı Personel Olarak Çalıştığı Döneme İlişkin )
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA BULUNAN KURULUŞ ( Davacının Kapsam Dışı Personel Olarak Çalıştığı Döneme İlişkin Kıdem Tazminatı Talebi - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Özelleştirme Kapsamında Bulunan Kuruluşta Çalıştığı Döneme İlişkin Kıdem Tazminatı Talebi - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
1UMH1.3.2004E. 2003/93 K. 2004/2"KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Özelleştirilen Kuruluşu Devralan Alıcı Şirket Aleyhine Açılan Dava - Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞ ( Devralan Alıcı Şirket Aleyhine Kıdem Tazminatı İstemiyle Açılan Dava - Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Özelleştirilen Kuruluşta Çalışan - Devralan Alıcı Şirket Aleyhine Kıdem Tazminatı İstemiyle Açtığı Dava/Görevli Yargı Yeri )"
1UMH29.12.2003E. 2003/87 K. 2003/98"SPOR TOTO TEŞKİLAT MÜDÜRLÜĞÜ ( İşçi Statüsünde ve Sendikalı Olarak Çalışan Personel - İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesine Dayalı Parasal Haklarından Doğan Dava/Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
İŞÇİ STATÜSÜNDE VE SENDİKALI ÇALIŞAN PERSONEL ( Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünde - İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesine Dayalı Parasal Haklarından Doğan Dava/Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
İŞ KANUNU VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI PARASAL HAKLAR ( Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünde İşçi Statüsünde ve Sendikalı Olarak Çalışan Personel - Davanın Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
İHTİYAÇ FAZLASI PERSONEL ( İşçi Statüsünde ve Sendikalı Olarak Çalışan - Diğer Kurum ve Kuruluşların Memur Kadrolarına 657 S.K. Hükümleri Dikkate Alınarak Atanmayan/Alacak Davasının Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )"
1UMH27.5.2002E. 2002/8 K. 2002/16"İŞ AKDİNİN FESHİ (Tarım Satış Birliği Yönetim Kurulunca Kooperatif Müdürünün - İşlemin İptali İle Yoksun Kalınan Maddi ve Özlük Hakları İstemi/4572 Sayılı Yasa İle Öngörülen Yeni Düzenleme)
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ MÜDÜRÜNÜN İŞ AKDİNİN FESHİ (Birlik Yönetim Kurulunca Kooperatif Müdürünün - İşlemin İptali İle Yoksun Kalınan Maddi ve Özlük Hakları İstemi/4572 Sayılı Yasa İle Öngörülen Yeni Düzenleme)
KOOPERATİF MÜDÜRÜNÜN İŞ AKDİNİN FESHİ (Tarım Satış Birliği Yönetim Kurulunca - İşlemin İptali İle Yoksun Kalınan Maddi ve Özlük Hakları İstemi/4572 Sayılı Yasa İle Öngörülen Yeni Düzenleme)
BİRLİK YÖNETİM KURULUNCA KOOPERATİF MÜDÜRÜNÜN İŞ AKDİNİN FESHİ (İşlemin İptali İle Yoksun Kalınan Maddi ve Özlük Hakları İstemi - 4572 Sayılı Yasa İle Öngörülen Yeni Düzenleme)"
1UMH24.12.2001E. 2001/90 K. 2001/99"ZORUNLU EMEKLİLİĞİ ÖNGÖREN İŞLEMİN İPTALİ (İş Kanunu Kapsamında Çalışan Personel İle Kurumu Arasındaki Anlaşmazlıktan Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
İŞ KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN PERSONEL (Personel İle Kurum Arasındaki Anlaşmazlıktan Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA BULUNAN THY (Kurum İle İş Kanunu Kapsamında Çalışan Personel Arasındaki Anlaşmazlıktan Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)"
1UMH12.11.2001E. 2001/51 K. 2001/72"KIDEM TAZMİNATI (İş Kanunu Kapsamında Çalışan ve Sendika Üyesi Olan Davacının Tazminatının Noksan Ödenmesinden Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
İŞ KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN DAVACI (Kıdem Tazminatının Eksik Ödenmesinden Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)"
1UMH16.4.2001E. 2001/4 K. 2001/11"BAKANLIK İŞLEMİNİN İPTALİ (Sakat İşçi Kadrosu İçin Yapılan Sınavın Geçersiz Sayılması Nedeniyle İş Akdinin Feshini Öngören İşlemin İptali İçin Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi)
SAKAT İŞÇİ KADROSU İÇİN YAPILAN SINAVIN GEÇERSİZ SAYILMASI (İş akdinin Feshini Öngören Bakanlık İşleminin İptali İçin Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi)
İŞ AKDİNİN FESHİ (Sakat İşçi Kadrosu İçin Yapılan Sınavın Geçersiz Sayılması Nedeniyle Feshi Öngören Bakanlık İşleminin İptali İçin Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi)"
1UMH18.12.2000E. 2000/54 K. 2000/64"YILLIK ÜCRETLİ İZİN BEDELİ (Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Birinin Memur Kadrosuna Naklen Atanan Davacının Özelleştirme Kapsamında Bulunan Kurumda Kapsam Dışı Personel Olarak Çalıştırılması)
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA BULUNAN KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL (Kullandırılmayan Yıllık Ücretli İzin Hakları Karşılığının Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi)
KAPSAM DIŞI PERSONEL (Kullandırılmayan Yıllık Ücretli İzin Hakları Karşılığının Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi)"
1UMH12.6.2000E. 1999/54 K. 2000/12"KIDEM TAZMİNATI (Tasarrufları Koruma Başkanlığında Sözleşmeli Statüde Çalışan Kişinin Emekli Olması Nedeniyle İstediği Tazminat İçin Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi)
TASARRUFLARI KORUMA BAŞKANLIĞI (Sözleşmeli Statüde Çalışan Kişinin Emekli Olması Nedeniyle Tazminat Ödenmesi İstemiyle Açtığı Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞAN KİŞİ (Kişinin Tasarrufları Koruma Başkanlığından Emekli Olması Nedeniyle İstediği Tazminat İçin Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi)
KAMU KURUMU (Tasarrufları Koruma Fonunun Tüzel Kişiliğe Sahip ve Özel Görevli Olarak Kanunla Kurulmuş Bir Kamu Kurumu Olması)
İDARİ SÖZLEŞME (Taraflarından Biri Kamu Tüzel Kişisi Olan Konusu Kamu Hizmeti İle İlgili Bulunan Düzenleme Biçimine İlişkin Kuralları Kamu Hukuku Kuralları Olan Sözleşme)"
1UMH12.2.1996E. 1995/90 K. 1996/37"İPTAL DAVASI (İşçinin Daha Önce Çalıştığı İşine Dönmesi İstemiyle Yaptığı Başvuruya İlişkin Olumsuz İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
İŞÇİNİN ESKİ İŞİNE DÖNME BAŞVURUSU (Başvuruya İlişkin Olumsuz İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
TAHLİYE OLAN İŞÇİNİN ESKİ İŞİNE DÖNME BAŞVURUSU (Başvuruya İlişkin Olumsuz İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
1UMH11.12.1995E. 1995/59 K. 1995/52"İPTAL DAVASI (İşçinin Eski İşine Dönme Başvurusuna İlişkin Olumsuz İşlemin İptali Davasının Adli Yargıda ÇÖzümlenmesinin Gerekmesi)
İŞ AKDİNİN FESHİ (KİT'in Bağlı Ortaklığında Çalışmaktayken Teftiş Raporuna Dayanılarak Feshedilmesi)
İŞÇİNİN ESKİ İŞİNE DÖNME BAŞVURUSU (Başvuruya İlişkin Olumsuz İşlemin İptali Davasının Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
KİT PERSONELİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ (İşçinin Eski İşine Dönme Başvurusuna İlişkin Olumsuz İşlemin İptali Davasının Adli Yargıda ÇÖzümlenmesinin Gerekmesi)"
1UMH11.12.1995E. 1995/58 K. 1995/49"KIDEM TAZMİNATI (Değişik Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmet Sürelerin Birleştirilmesi-Davanın Adli Yargıda Görülmesi)
DEĞİŞİK KAMU KURULUŞLARINDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİ (Sürelerin Birleştirilmesi Amacıyla İşçi Olarak Çalışan Süreye İlişkin Kıdem Tazminatı İstemine İlişkin Davanın Adli Yargıda Görülmesi)
HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ (Sürelerin Birleştirilmesi Amacıyla İşçi Olarak Çalışan Süreye İlişkin Kıdem Tazminatı İstemine İlişkin Davanın Adli Yargıda Görülmesi)"
1UMH5.6.1995E. 1995/22 K. 1995/24"İŞ AKDİNİN FESHİ (İşçinin İşine Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLMESİ (İşçinin İşine Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
TARİŞ'DE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN KİŞİNİN İŞ ADKİNİN FESHİ (Fesih İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
1UMH5.6.1995E. 1995/17 K. 1995/19"HUKUK DAVALARINDA MEYDANA GELEN GÖREV UYUŞMAZLIĞI (Uyuşmazlığın Giderilmesinin Davanın Taraflarınca İstenebilmesi)
İŞÇİNİN İKİ AYRI GÖREVİ BİRLİKTE YÜRÜTMESİ (Alınan Ücretlerin Geri İstenilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
ÜCRETİN İADESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ (İşçinin İki Ayrı Görevi Birlikte Yürütememesi Nedeniyle İstenen İade İşleminin İptali Davasının Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ İKİ AYRI İŞ YAPMASI (İki Ayrı Görevi Birlikte Yürütememesi Nedeniyle İstenen Ücretin İadesi İşleminin İptali Davasının Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
1UMH17.4.1995E. 1995/16 K. 1995/18"İŞ AKDİNİN FESHİ (Sendikalı ve Sigortalı İşçinin İşine Son Verilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
SENDİKALI VE SİGORTALI İŞÇİLERİN İŞLERİNE SON VERİLMESİ (İşçinin İşine Son Verilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
PARASAL HAKLARIN ÖDENMESİ (Sendikalı ve Sigortalı İşçilerin İşine Son Verilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
BELEDİYE İŞÇİSİNİN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Sendikalı ve Sigortalı İşçilerin İşine Son Verilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
1UMH17.4.1995E. 1995/14 K. 1995/16"İŞSONU TAZMİNATI (Özelleştirme Kapsamına Alınan Kurumda Sözleşmeli Statüde Çalışan Personelin Emekli Olmasıyla Tazminat İstemine İlişkin Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
EMEKLİ OLAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Özelleştirme Kapsamına Alınan Kurumda Sözleşmeli Statüde Çalışan Personelin İşsonu Tazminatı İstemine İlişkin Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EMEKLİ OLMASI (Özelleştirme Kapsamına Alınan Kurumda Sözleşmeli Statüde Çalışan Personelin İşsonu Tazminatı İstemine İlişkin Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
ÖZELLEŞTİRİLEN KURUMLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Sözleşmeli Statüde Çalışan Personelin İşsonu Tazminatı İstemine İlişkin Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
1UMH13.2.1995E. 1994/5 K. 1995/3"İŞ AKDİNİN FESHİ (Özelleştirme Kapsamında Olan İşyerinde Kapsam Dışı Personel Olarak Çalışırken İhbar Öneli Ödenerek İş Akdi Feshedilen İşçi)
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ İŞYERİNDEYKEN AKDIN FESHİ (Fesih İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
İHBAR ÖNELİ ÖDENEREK İŞ AKDİNİN FESHİ (Özelleştirme Kapsamında Olan İşyerinde Çalışan İşçinin Akdinin Feshi İşleminin İptali İçin Açtığı Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
FESİH İŞLEMİNİN İPTALİ (Özelleştirme Kapsamında Çalışan İşçinin İhbar Önelleri Ödenerek Akdinin Feshi İşleminin İptali İçin Açtığı Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
1UMH14.11.1994E. 1994/38 K. 1994/38"İŞ AKDİNİN FESHİ (Olumsuz Görev Uyuşmazlığından Söz Edilememesi Nedeniyle Uyuşmazlık Mahkemesince Davanın Reddedilmesi)
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (İdare ve Adli Yargıda Açılan Davalarda Taraflar ve Sebepler Aynı İse de Dava Konularının Farklı Olması)
DAVA KONUSUNUN FARKLI OLMASI (Olumsuz Görev Uyuşmazlığından Söz Edilememesi Nedeniyle Uyuşmazlık Mahkemesince Davanın Reddedilmesi)"
1UMH14.11.1994E. 1994/36 K. 1994/36"KIDEM TAZMİNATI (Çiftçi Mallarını Koruma Bekçiliği Görevinden Emekliye Ayrılan Kişin Kıdem Tazminatı Verilmesi İstemine İlişkin Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
EMEKLİ OLAN KİŞİ (Kıdem Tazminatı Verilmesi İstemine İlişkin Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA BEKÇİLİĞİ GÖREVİNDEN EMEKLİYE AYRILAN KİŞİ (Kıdem Tazminatı Verilmesi İstemine İlişkin Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
1UMH14.11.1994E. 1994/32 K. 1994/32"İŞ AKDİNİN FESHİ (İşçi Statüsünde Çalışan İşçinin Fesih İşleminin İptali İçin Açtığı Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
İDARE TARAFINDAN İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİ (İşçinin Fesih İşleminin İptali İçin Açtığı Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
FESİH İŞLEMİNİN İPTALİ (İşçinin İş Akdinin İdare Tarafından Feshedilmesi Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
1UMH3.10.1994E. 1994/24 K. 1994/26"HUKUK MÜŞAVİRİNİN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Fesih İşleminin İptali ve Parasal Hakların Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
PARASAL HAKLARIN ÖDENMESİ İSTEMİ (Hukuk Müşaviri Görevinde Olan Davacının Sözleşmesinin Yönetim Kurulu Tarafından Feshedilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesi)
SÖZLEŞMENİN FESHİ (Hukuk Müşaviri Görevinde Olan Davacının Sözleşmesinin Yönetim Kurulu Tarafından Feshedilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesi)"
1UMH15.11.1993E. 1993/49 K. 1993/46"EKSİK ÖDENEN DUL VE YETİM AYLIĞI DAVASINDA YARGI YERİ (SSK Kapsamında Bulunan Davacı)
AYLIĞIN EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (SSK Kapsamında Bulunan Davacı - Yargı Yeri)
TAZMİNAT DAVASI (Eksik Ödenen Dul ve Yetim Aylığı - SSK Kapsamında Bulunan Davacı/Yargı Yeri)
SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA BULUNAN DAVACI (Eksik Ödenen Dul ve Yetim Aylığı Davasında Yargı Yeri)"
1UMH28.6.1993E. 1993/29 K. 1993/29"İŞ SONU TAZMİNATI TALEBİ (Memur Statüsüne Geçirilmek İstendiğinden İşten Ayrılan Sözleşmeli Personelin)
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MEMUR STATÜSÜNE GEÇİRİLMEK İSTENDİĞİNDEN İŞTEN AYRILMASI (İşsonu Tazminatı Talebi)
MEMUR STATÜSÜNE GEÇİRİLMEK İSTENDİĞİNDEN İŞTEN AYRILAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (İşsonu Tazminatı Talebi)
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ (Memur Statüsüne Geçirilmeyi Kabul Etmeyerek İşten Ayrılıp Emekli Olan Sözleşmeli Personelin)"
1UMH18.5.1992E. 1992/17 K. 1992/19"İŞ AKDİNİN FESHİ VE YENİDEN İŞE ALINMA TALEBİNİN REDDİ (İdare Aleyhine Açılan Dava)
İŞÇİNİN İŞ AKDİNE İŞVEREN İDARECE SON VERİLMESİ VE YENİDEN İŞE ALINMA TALEBİNİN REDDİ (İdare Aleyhine Açılan Dava)
ZİMMET İDDİASIYLA İŞ AKDİ FESHEDİLEN KAMU KURUMU İŞÇİSİNİN BERAAT ETMESİ (Yeniden İşe Alınma Talebinin Reddi İşlemine Karşı Açılan Dava)
CEZA DAVASI NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİNİN BERAAT ETMESİ (Yeniden İşe Alınma Talebinin Reddi Kararının Kaldırılması Talebi)"
1UMH6.5.1991E. 1991/4 K. 1991/7"BELEDİYEDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞİNE SON VERİLMESİ (İşlemin İptali Talebiyle Açılan Dava)
İŞ AKDİYLE BELEDİYEDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞİNE SON VERİLMESİ (İşlemin İptali Talebiyle Açılan Dava)
KAMU KURUMUNDA İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN DAVACI (İşine Son Verilmesine ilişkin İşlemin İptali Talebi)"
1UMH8.10.1984E. 1984/12 K. 1984/13"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜDÜRÜ (Fark Kıdem Tazminatı Talebi)
KIDEM TAZMİNATI FARKI TALEBİ (Toplu İş Sözleşmesi Kapsamındaki Tarım Kredi Kooperatifi Müdürünün)
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜDÜRÜNÜN FARK KIDEM TAZMİNATI TALEBİ (Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Çalışan)
EMEKLİ OLAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜDÜRÜ (Fark Kıdem Tazminatı Talebi)"
1UMH6.4.1967E. 1967/544 K. 1968/331"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ (Milli Savunma Bakanlığına Karşı Açılan)
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVASI (İş Kazası Nedeniyle Gözünü Kaybeden İşçinin)
TAZMİNAT DAVASI (İş Kazası Sonucu Gözünü Kaybeden İşçinin Milli Savunma Bakanlığına Karşı Açtığı)"

BAM

1İSTANBULBAM-32HD6.4.2017E. 2017/597 K. 2017/283"İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Mahkemenin Görevli Olduğunun Anlaşılması Halinde Yetkili Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği/İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının HMK'nın Yetki Kurallarına Uygun Olup Buna Ek Olarak İşin Yapıldığı Yeri Yani İşyeri Mahkemelerini Yetkili Kıldığı - Mahkemenin Görev ve Yetkili Olduğunun Tespiti Bakımından Bu Konuda Hiçbir Delil Toplamadan Karar Verilmiş Olduğu/Eksikler TamamlanıpYeniden Değerlendirme Yapılması İçin Dosyanın Mahkemesine Gönderileceği )
GEMİ ADAMI SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ÜCRET ( Mahkemenin Görevli Olduğunun Anlaşılması Halinde Yetkili Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği/İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının HMK'nın Yetki Kurallarına Uygun Olup Buna Ek Olarak İşin Yapıldığı Yeri Yani İşyeri Mahkemelerini Yetkili Kıldığı - Mahkemenin Görev ve Yetkili Olduğunun Tespiti Bakımından Bu Konuda Hiçbir Delil Toplamadan Karar Verilmiş Olduğu/Eksikler TamamlanıpYeniden Değerlendirme Yapılması İçin Dosyanın Mahkemesine Gönderileceği )
YETKİ UNSURUNUN ARAŞTIRILMASI ( İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının HMK'nın Yetki Kurallarına Uygun Olup Buna Ek Olarak İşin Yapıldığı Yeri Yani İşyeri Mahkemelerini Yetkili Kıldığı - Mahkemenin Görev ve Yetkili Olduğunun Tespiti Bakımından Bu Konuda Hiçbir Delil Toplamadan Karar Verilmiş Olduğu/Eksikler TamamlanıpYeniden Değerlendirme Yapılması İçin Dosyanın Mahkemesine Gönderileceği )"
1İSTANBULBAM-24HD2.3.2017E. 2017/446 K. 2017/328"İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Uyuşmazlığın Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi ve İş Mahkemesinin Görevli Olup Olmadığı Noktasında Toplandığı - Mahkemece Davalı İşverenlerin Esnaf Statüsünde Olup Olmadığı İncelenerek Özellikle Davalıların Davacının İddia Ettiği Çalışma Süresinde Hangi Usulde Vergilendirildiği Hususunun Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Görevsizlik Kararı Verilmesi Hatalı Olduğundan Davacı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI ( İşçi ile İşveren ilişkisinden Kaynaklanan Alacak - Mahkemece Davalı İşverenlerin Esnaf Statüsünde Olup Olmadığı İncelenerek Özellikle Davalıların Davacının İddia Ettiği Çalışma Süresinde Hangi Usulde Vergilendirildiği Hususunun Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Görevsizlik Kararı Verilmesi Hatalı Olduğundan Davacı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Uyuşmazlığın Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi ve İş Mahkemesinin Görevli Olup Olmadığı Noktasında Toplandığı - Mahkemece Davalı İşverenlerin Esnaf Statüsünde Olup Olmadığı İncelenerek Özellikle Davalıların Davacının İddia Ettiği Çalışma Süresinde Hangi Usulde Vergilendirildiği Hususunun Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Davacı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )"
1İSTANBULBAM-12HD7.2.2017E. 2017/37 K. 2017/36"HAKSIZ REKABETTEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanunundan Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görüleceği/Bu Hususun Aksine Hüküm Bulunmadıkça Ticaret Mahkemelerinin Görevlerinin İstisnalarından Birini Oluşturduğu - Dava Konusu Eylemlerin Sözleşme Kapsamında Değerlendirilmesi ve Tartışmasını İş Mahkemelerinin Yapması Gerektiği/Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu Anlaşılmakla İstinaf Talebinin Esastan Reddi Gerektiği )
İŞ AKDİNDEN VEYA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasındaki Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görüleceği/Bu Hususun Aksine Hüküm Bulunmadıkça Ticaret Mahkemelerinin Görevlerinin İstisnalarından Birini Oluşturduğu - Dava Konusu Eylemlerin Sözleşme Kapsamında Değerlendirilmesi ve Tartışmasını İş Mahkemelerinin Yapması Gerektiği/Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu Anlaşılmakla İstinaf Talebinin Esastan Reddi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekilleri Arasında İş Akdinden veya İş Kanunundan Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görüleceği/Bu Hususun Aksine Hüküm Bulunmadıkça Ticaret Mahkemelerinin Görevlerinin İstisnalarından Birini Oluşturduğu - Dava Konusu Eylemlerin Sözleşme Kapsamında Değerlendirilmesi ve Tartışmasını İş Mahkemelerinin Yapması Gerektiği/Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu Anlaşılmakla İstinaf Talebinin Esastan Reddi Gerektiği )"

Madde 2

YARGITAY

2Y4.HD21.5.2014E. 2014/6049 K. 2014/8284"İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖDENİLEN TAZMİNATIN KUSURLULARDAN RÜCUEN TAZMİNİ DAVASI ( Hangi Davalara İş Mahkemesinin Bakacağının Kanunda Belirlenmiş Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği - Genel Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI ( İş Kazası Nedeniyle Ödenmek Zorunda Kalınan Tazminatın Kusurlulardan Rücuen Tazmini Talebi - Eldeki Davanın İş Mahkemelerinin Görevine Girmediği/Rücuen Tazminat/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğunun Kabulü )
DAVALI MEMURDAN RÜCUEN TAZMİN TALEBİ ( İş Kazası Nedeniyle Ödenmek Zorunda Kalınan Tazminatın Kusurlulardan Rücuen Tazmini Talebi - İş Mahkemesinin Görevine Girmediği Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinin Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"
2Y4.HD19.9.2013E. 2013/12547 K. 2013/14579"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Eldeki Davada Uyuşmazlık İş Kanununa veya Taraflar Arasındaki Bir İş Akdine Dayanmadığı - Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Tarafından Bakılması Gerektiği )
ZİMMETE GEÇİRİLEN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ ( İtirazın İptali İstemi - Uyuşmazlık İş Kanununa veya Taraflar Arasındaki Bir İş Akdine Dayanmadığı/Esasa Girilmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Zimmete Geçirilen Paranın Tahsili İstemi/İtirazın İptali - Eldeki Davada Uyuşmazlık İş Kanununa veya Taraflar Arasındaki Bir İş Akdine Dayanmadığı - Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Tarafından Bakılacağı )"
2Y9.HD22.1.2010E. 2009/49333 K. 2010/875"İTİRAZIN İPTALİ ( Tarafların Delil Listelerini Sunmaları Sağlanıp Gösterdikleri Deliller Usulünce Toplanarak Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Sonucuna Göre Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )
DELİL LİSTESİ ( İtirazın İptali - Tarafların Delil Listelerini Sunmaları Sağlanıp Gösterdikleri Deliller Usulünce Toplanarak Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Sonucuna Göre Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )
EĞİTİM MASRAFLARININ TAHSİLİ ( Taraflar Arasında İmzalanan İş Sözleşmesinde Ankara Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin Yetkisinin Kararlaştırıldığı - Tarafların Delil Listelerini Sunmaları Sağlanıp Gösterdikleri Deliller Usulünce Toplanarak Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )"
2Y9.HD21.12.2000E. 2000/19723 K. 2000/19481"İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVSİZLİĞİ ( Sendika Niteliğinde Olmayan Kuruluşun Kapatılması Talebiyle Açılan Davada)
GÖREVLİ MAHKEME ( Sendika Niteliğinde Olmayan Kuruluşun Kapatılması Talebiyle İçişleri Bakanlığınca Açılan Davada)
SENDİKA NİTELİĞİNDE OLMAYAN KURULUŞUN KAPATILMASI DAVASI ( Görevli Mahkeme)
İŞSİZ, SİGORTASIZ, SENDİKASIZ İŞÇİLERİN DAYANIŞMA SENDİKASI İSİMLİ KURULUŞUN KAPATILMASI DAVASI ( Görevli Mahkeme)"

Madde 3

YARGITAY

3Y9.HD21.12.2000E. 2000/19723 K. 2000/19481"İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVSİZLİĞİ ( Sendika Niteliğinde Olmayan Kuruluşun Kapatılması Talebiyle Açılan Davada)
GÖREVLİ MAHKEME ( Sendika Niteliğinde Olmayan Kuruluşun Kapatılması Talebiyle İçişleri Bakanlığınca Açılan Davada)
SENDİKA NİTELİĞİNDE OLMAYAN KURULUŞUN KAPATILMASI DAVASI ( Görevli Mahkeme)
İŞSİZ, SİGORTASIZ, SENDİKASIZ İŞÇİLERİN DAYANIŞMA SENDİKASI İSİMLİ KURULUŞUN KAPATILMASI DAVASI ( Görevli Mahkeme)"

Madde 4

YARGITAY

4Y9.HD21.12.2000E. 2000/19723 K. 2000/19481"İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVSİZLİĞİ ( Sendika Niteliğinde Olmayan Kuruluşun Kapatılması Talebiyle Açılan Davada)
GÖREVLİ MAHKEME ( Sendika Niteliğinde Olmayan Kuruluşun Kapatılması Talebiyle İçişleri Bakanlığınca Açılan Davada)
SENDİKA NİTELİĞİNDE OLMAYAN KURULUŞUN KAPATILMASI DAVASI ( Görevli Mahkeme)
İŞSİZ, SİGORTASIZ, SENDİKASIZ İŞÇİLERİN DAYANIŞMA SENDİKASI İSİMLİ KURULUŞUN KAPATILMASI DAVASI ( Görevli Mahkeme)"

Madde 5

YARGITAY

5YHGK20.12.2017E. 2015/10-323 K. 2017/2030"RÜCUEN TAZMİNAT ( Kamu Düzenine Dair Bir Yetki Kuralından Bahsedilemeyeceğinden Yetki İtirazında Bulunan Vekilinin Yetki İtirazının Aksi Doğrultuda Olan Bozma Kararını Kabul Yönündeki İstemi Dikkate Alınarak Bozmaya Uyulması Gerekirken Önceki Kararda Direnilmesinin Doğru Olmadığı )
DİRENME KARARI ( Bozma Nedenlerinin Kamu Düzenine Dair ve Dolayısı İle Hâkimin Kendiliğinden Gözönünde Bulundurması Gereken Sebeplerden Olmaması Hâlinde Taraflar veya Vekilleri Bozma Kararına Uyulmasını İstemişlerse Artık Mahkemenin Önceki Kararında Direnemeyeceği )
BOZMAYA UYMA ( Dava Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılan Rücuen Tazminat İstemine İlişkin Olup Kamu Düzenine Dair Bir Yetki Kuralından Bahsedilemeyeceği - Yetki İtirazında Bulunan Vekilinin Yetki İtirazının Aksi Doğrultuda Olan Bozma Kararını Kabul Yönündeki İstemi Dikkate Alınarak Bozmaya Uyulması Gerektiği )
KESİN YETKİ ( İşçi İşveren İlişkisine Dayanılarak Açılan Bir Dava Söz Konusu Olmayıp Dava Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılan Rücuen Tazminat İstemine İlişkin Olup Bu Durumda Kamu Düzenine Dair Bir Yetki Kuralından Bahsedilemeyeceği )"
5YHGK22.11.2017E. 2015/21-3679 K. 2017/1410"İŞ KAZASI SONUCU DESTEĞİN ÖLMESİ (Maddi Tazminat İstemi/Yetkili Mahkeme - Davalıların Birden Fazla Olduğu Davada 6100 S. H.M.K.'nın 7. Md. Göre Seçimlik Hakkın Davalı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Yerleşim Yeri İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanmanın Hukuka Uygun Olduğu)
DAVALININ BİRDEN FAZLA OLMASI HÂLİNDE YETKİ (6100 S. H.M.K.'nın 7. Md. Göre Seçimlik Hakkın Davalı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Yerleşim Yeri İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanılmasının Hukuka Uygun Olduğu - İş Kazası Sonucu Desteğin Ölmesinden Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi)
MADDİ TAZMİNAT DAVASI (İş Kazası Sonucu Desteğin Ölmesi/Yetkili Mahkeme - Davalıların Birden Fazla Olduğu Davada 6100 S. H.M.K.'nın 7. Md. Göre Seçimlik Hakkın Davalı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Yerleşim Yeri İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanılmasının Hukuka Uygun Olduğu/Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gerektiği)
YETKİLİ MAHKEME (İş Kazası Sonucu Desteğin Ölmesinden Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi - Davalıların Birden Fazla Olduğu Davada 6100 S. H.M.K.'nın 7. Md. Göre Seçimlik Hakkın Davalı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Yerleşim Yeri İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanılmasının Hukuka Uygun Olduğunun Gözetileceği)"
5Y13.HD2.5.2017E. 2015/40255 K. 2017/5386"İŞ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Davacı ile Davalı Arasındaki İlişkinin İşçi-İşveren İlişkisi Olması Halinde Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olacağı Hususunun Mahkemece Değerlendirilmediği - Taraflar Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Olup Olmadığının Araştırılması İlişkinin İşçi-İşveren İlişkisi Olması Halinde Görevsizlik Kararı Verilmesi Yoksa İşin Esasına Girilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Alacak İstemi - Davacı ile Davalı Arasındaki İlişkinin İşçi-İşveren İlişkisi Olması Halinde Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olacağı Hususunun Mahkemece Değerlendirilmediği/Taraflar Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Olup Olmadığının Araştırılması İlişkinin İşçi-İşveren İlişkisi Olması Halinde Görevsizlik Kararı Verilmesi Yoksa İşin Esasına Girilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Alacak İstemi - Davacı ile Davalı Arasındaki İlişkinin İşçi-İşveren İlişkisi Olması Halinde Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olacağı Hususunun Mahkemece Değerlendirilmediği/Taraflar Arasında İşçilik İlişkisi Olup Olmadığının Araştırılması İlişkinin İşçilik İlişkisi Olması Halinde Görevsizlik Kararı Verilmesi Yoksa İşin Esasına Girilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
5YHGK29.3.2017E. 2014/9-2163 K. 2017/555"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davalı İşverenlerin Adresleri İstanbul Olup Davacının İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Davasını İstanbul Anadolu İş Mahkemesinde Açtığı - Davacı Tarafından Davalı İşverenin İkametgahı Yer Mahkemesinde Davanın Açıldığı/Uyuşmazlığın Çözümünde Yetkili Mahkemenin İstanbul Anadolu İş Mahkemesi Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVADA YETKİ ( Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği - Bunlara Aykırı Sözleşmenin Geçerli Olmadığı/İşçilik Alacakları Davası )
DAVALININ BİRDEN FAZLA OLMASI HALİNDE YETKİLİ MAHKEME ( Dava Sebebine Göre Kanunda Davalıların Tamamı Hakkında Ortak Yetkiyi Taşıyan Mahkemenin Belirtilmesi Halinde Davaya O Yer Mahkemesinde Bakılacağı - Ancak Söz Konusu Ortak Yetkili Mahkemenin İş Mahkemesinin Yetkisinin Tespitinde Uygulanma Kabiliyeti Bulunmadığı )
SEÇİMLİK HAK ( İşçiye Davasını Açacağı Yetkili Mahkeme Konusunda Seçimlik Hak Tanınmış Olduğu - İş Mahkemesinin Yetkisi Belirlenirken 6100 S. HMK'nun 7. Md. Hükmünün Uygulanmasının Mümkün Olmadığı/İşçilik Alacakları Davası )"
5Y22.HD16.3.2017E. 2017/12372 K. 2017/5180"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ ( İş Sözleşmesinin Davalı Tarafından Haklı ve Geçerli Sebep Olmadan Feshedildiği - Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği - Bunlara Aykırı Sözleşmenin Geçerli Olmadığı )
İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVADA YETKİ ( İş Sözleşmesinin Davalı Tarafından Haklı ve Geçerli Sebep Olmadan Feshedildiği/Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - İşçiye Davasını Açacağı Yetkili Mahkeme Konusunda Seçimlik Hak Tanınmış Olduğu/Birden Fazla Dava Olunan Varsa Bunlardan Her Hangi Birisinin Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Dava Açabileceği - Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
5YHGK8.2.2017E. 2015/22-842 K. 2017/223"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davalıya Dava Dilekçesi Tebliğ Edilmeden Yetkisizlik Kararı Verildiği - Dava Dilekçesi Davalıya Tebliğ Edilerek Tarafların Delillerinin Değerlendirilmesi Davacının Son Görev Yerinin Belirlemesi ve Davacının Tercihine Göre Davaya Bakacak Yetkili Mahkeme Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçilik Alacakları - Davalı İşverenin İkametgâhının Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yanında Davacı İşçinin Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu/Bu İki Mahkemenin Hangisinde Dava Açılacağı Hususunda Tercih Hakkının Davacıya Ait Olduğu )
YETKİSİZLİK KARARI ( Öncelikle Dava Dilekçesi Davalıya Tebliğ Edilerek Tarafların Gösterecekleri Delillerin Değerlendirilmesi Davacının Son Görev Yerinin Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlemesi ve Davacının Tercihine Göre Davaya Bakacak Yetkili Mahkeme Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği - İşçilik Alacakları )"
5Y21.HD26.1.2017E. 2016/19957 K. 2017/533"SOSYAL HUKUK DEVLETİ / İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ (İş Kazası Neticesi Bedeni Zarar Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - H.M.K.'nın 16. Md. İle 5521 S. Kanun'un 5. Md. İle Tanınan Seçimlik Yetki Kuralının Yanında (İlaveten) Uygulanması Gerektiğinin Kabul Edileceği)
İŞ KAZASI NETİCESİ BEDENİ ZARAR (Tazminat İstemi/Yetkili Mahkeme - Davacının H.M.K.'nun 16. Md. Seçimlik Hakkını Yerleşim Yerinde Dava Açarak Kullanması Genel Yetki Kuralına Uygun Olduğu)
YETKİLİ MAHKEME (İş Kazası Neticesi Bedeni Zarar Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacının H.M.K.'nun 16. Md. Seçimlik Hakkını Yerleşim Yerinde Dava Açarak Kullanmasının Genel Yetki Kuralına Uygun Olduğu)
HAKSIZ FİİL / YETKİLİ MAHKEME (İş Kazası Neticesi Bedeni Zarar Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacının H.M.K.'nun 16. Md. Seçimlik Hakkını Yerleşim Yerinde Dava Açarak Kullanmasının Genel Yetki Kuralına Uygun Olduğu/Sosyal Hukuk Devleti - İşçi Lehine Yorum İlkesi)"
5Y10.HD26.1.2017E. 2016/13819 K. 2017/556"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ İSTEMİ (Davacıya SGK'ya Müracaat Etmesi ve Bu Müracaat Hakkında Kurumun Red İradesini Gösterir İşlem veya Eyleminin Olduğunun Belgelenmesi İçin Kesin Süre İhtaratlı Önel Verileceği - Bu Süre İçerisinde Dava Şartının Tamamlanması Halinde Davanın Esasına Girileceği)
KURUMA MÜRAACAT ŞARTI (Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti - Davadan Önce SGK'ya Müracaat ve Kurumca Müracaata Konu İstemin Zımnen ya da Açıkça Reddedilmesi Gerektiğinin Dava Şartı Olduğu/Davacıya SGK'ya Müracaat Etmesi ve Kurumun Red İradesini Gösterir İşlem veya Eyleminin Olduğunun Belgelenmesi İçin Önel Verileceği)
DAVA ŞARTI (Davacıya SGK'ya Müracaat Etmesi ve Kurumun Red İradesini Gösterir İşlem veya Eyleminin Olduğunun Belgelenmesi İçin Kesin Süre İhtaratlı Önel Verileceği/Bu Süre İçerisinde Dava Şartı Eksikliği Tamamlanmaz İse Davanın Usulden Reddedileceği - Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti)"
5YHGK18.1.2017E. 2014/9-2167 K. 2017/36"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ (Yetkili Mahkeme - Davacı İşçinin Çalıştığı İşyerinin Yalova Tersaneler Bölgesinde Yer Aldığı Adres İtibariyle Söz Konusu İşyerinin Kocaeli İş Mahkemesi'nin Yargı Yetkisinde Olduğu)
İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVALAR (Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği - Bunlara Aykırı Sözleşmelerin Geçerli Olmadığı/Yetkili İş Mahkemesi)
YETKİLİ MAHKEME (Davacı İşçinin Çalıştığı İşyerinin Yalova Tersaneler Bölgesinde Yer Aldığı Adres İtibariyle Söz Konusu İşyerinin Kocaeli İş Mahkemesi'nin Yargı Yetkisinde Olduğu - İşçilik Alacakları İstemi)"
5Y9.HD17.1.2017E. 2016/21529 K. 2017/231"İŞ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( İş Mahkemesinden Verilen Kararların Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Olunabileceği/Temyiz Süresi İçinde Temyiz Dilekçesi Temyiz Defterine Kaydedilmiş Ancak Harç Yatırılmamış ise Harç ve Temyiz Giderlerinin Yatırılması İçin İlgili Tarafa 7 Günlük Kesin Süre Verilmesi Gerektiği - Bu Süre Bitimine Kadar Temyiz Harç ve Gideri Yatırılmayan Kararların Kesinleşmiş Olacağı/İstemin Reddi Gerektiği )
TEMYİZ HARCI VE GİDERLER ( Alacak İstemi/İş Mahkemesinden Verilen Kararların Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Olunabileceği/Temyiz Süresi İçinde Temyiz Dilekçesi Temyiz Defterine Kaydedilmiş Ancak Harç Yatırılmamış ise Harç ve Temyiz Giderlerinin Yatırılması İçin İlgili Tarafa 7 Günlük Kesin Süre Verilmesi Gerektiği - Bu Süre Bitimine Kadar Temyiz Harç ve Gideri Yatırılmayan Kararların Kesinleşmiş Olacağı/İstemin Reddi Gerektiği )
EKSİK HARCIN TAMAMLATTIRILMASI ( İş Mahkemesinden Verilen Kararların Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Olunabileceği/Temyiz Süresi İçinde Temyiz Dilekçesi Temyiz Defterine Kaydedilmiş Ancak Harç Yatırılmamış ise Harç ve Temyiz Giderlerinin Yatırılması İçin İlgili Tarafa 7 Günlük Kesin Süre Verilmesi Gerektiği - Bu Süre Bitimine Kadar Temyiz Harç ve Gideri Yatırılmayan Kararların Kesinleşmiş Olacağı/İstemin Reddi Gerektiği )"
5Y10.HD17.1.2017E. 2016/8534 K. 2017/178"RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Bir Davanın Davalının İkametgâhı Mahkemesinde Açılabileceği Gibi Davacıya Tanınan Seçimlik Hak Kapsamında Haksız Fiilin Vuku Bulduğu Yer Mahkemesinde de Açılabileceği/İş Kazasının Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu - Davacı Kurumun Seçimlik Hakkını Kullanarak Davayı Zararlandırıcı Sigorta Olayının Meydana Geldiği Yer Mahkemesi Olan İstanbul İş Mahkemelerinde Açtığı/Mahkemenin Yetkili Hale Geldiğinin Gözetileceği )
İŞ KAZASININ HAKSIZ FİİL NİTELİĞNİDE OLMASI ( Davanın Davacıya Tanınan Seçimlik Hak Kapsamında Haksız Fiilin Vuku Bulduğu Yer Mahkemesinde Açılabileceği/Kurumun Seçimlik Hakkını Kullanarak Davayı Zararlandırıcı Sigorta Olayının Meydana Geldiği Yer Mahkemesi Olan İstanbul İş Mahkemelerinde Açtığı - Davalının Merkez Adresinin Ankara Olmasının Seçimlik Hakkın İstanbul İş Mahkemesinin Yetkisini Kaldırmayacağı/Mahkemenin Yetkili Hale Geldiğinin Gözetileceği )
SEÇİMLİK HAKKIN KULLANILMASI ( Rücuan Tazminat İstemi/Bir Davanın Davalının İkametgâhı Mahkemesinde Açılabileceği Gibi Davacıya Tanınan Haksız Fiilin Vuku Bulduğu Yer Mahkemesinde de Açılabileceği/İş Kazasının Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu - Davacının Davayı Olayın Meydana Geldiği Yer Mahkemesi Olan İstanbul İş Mahkemelerinde Açtığı/Davalının Merkez Adresinin Ankara Olmasının Yetkiyi Kaldırmayacağı/Mahkemenin Yetkili Hale Geldiğinin Gözetileceği )"
5Y7.HD10.11.2016E. 2016/13091 K. 2016/19202"İŞ MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN KARARLAR ( Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunabileceği - Temyiz Süresi İçinde Temyiz Dilekçesinin Hakime Havale Edildikten Sonra Temyiz Defterine Kaydının Yapılması ve Harcının Yatırılması Gereği )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ KESİNLEŞMESİ ( Sekiz Gün İçinde Temyiz Edilmeyen Temyiz Defterine Kaydı Yapılmayan veya Verilen Kesin Süre İçinde Temyiz Harç ve Gideri Yatırılmayan Kararların Kesinleşmiş Olacağı - Temyiz Harcının Yatırılmaması Halinde Harç ve Giderin Yatırılması İçin İlgili Tarafa Yedi Günlük Kesin Süre Verilmesi Gereği )"
5YHGK26.10.2016E. 2014/22-1152 K. 2016/993"İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN İADE EDİLMESİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Dava Uşak İş Mahkemesinde Açılmış Olup Davacıya Gelir Bağlayan ve İşsizlik Ödeneğinin İadesine İlişkin İşlemi Türkiye İş Kurumu Pendik Şubesinin Yaptığı/Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkezinin Ankara'da Olduğu ve Davacının Son Olarak İkametgah Adresi İstanbul Olan Bir Şirkette Çalıştığı - Dava Açılan Uşak'ın Ne İşin Yapıldığı Yer Ne de Davalının İkametgahı Olmadığından Davacının Tercihine Göre Yetkili Mahkemenin Belirleneceği )
YETKİLİ MAHKEME ( İşsizlik Ödeneğinin İade Edilmesine İlişkin Kurum İşleminin İptali - Dava Açılan Uşak'ın Ne İşin Yapıldığı Yer Ne de Davalının İkametgahı Olmadığından Davacının Tercihine Göre Yetkili Mahkemenin Belirleneceği/Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
5Y20.HD13.6.2016E. 2016/2802 K. 2016/6789"İŞE İADE DAVASI ( Davacı Vekilinin Davalı Genel Müdürlüğün Yerleşim Yeri Adresi Olan Ankara İş Mahkemesinde Tercih Hakkını Kullanarak Dava Açtığı Anlaşılmakla Uyuşmazlığın Davanın İlk Açıldığı Ankara İş Mahkemesince Görülüp Çözümlenmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ KURALI ( Dava Tarihinde Davalının İkametgâhının Bulunduğu veya İşçinin İşini Yaptığı Yerdeki Mahkemenin Yetkili Olduğu - Davacı Vekilinin Davalı Genel Müdürlüğün Yerleşim Yeri Adresi Olan Ankara İş Mahkemesinde Tercih Hakkını Kullanarak Dava Açtığı/Ankara İş Mahkemesince Davanın Görülmesi Gerektiği )
SEÇİMLİK YETKİ ( İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının Genel Yetki Kurallarına Uygun Olup Buna Ek Olarak İşin Yapıldığı Yer Mahkemelerini de Yetkili Kıldığı - Davalı Genel Müdürlüğün Yerleşim Yeri Adresi Olan Ankara İş Mahkemesinde Tercih Hakkının Kullanılarak Dava Açıldığı/Davanın Anılan Yer Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği/İşe İade )"
5Y10.HD9.6.2016E. 2016/6972 K. 2016/9687"HİZMET TESPİTİ ( Kesin Yetkinin Söz Konusu Olmadığı/Davalı Tarafından Süresinde Yetki İtirazında Bulunulmuş İse de İşe Giriş Bildirgesinde İşyeri Adresi Olarak Bildirilen Yer Dikkate Alındığında Mahkemenin Davayı Görmekte Yetkili Olduğunun Belirgin Olduğu - İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Hizmet Tespit Davası/Kesin Yetkinin Bulunmadığı - Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabilceği Gibi ve İşçinin İşini Yaptığı İşyeri Yer Mahkemesinde de Bakılabileceği/İşyeri Adresi Olarak Bildirilen Yer Dikkate Alındığında Mahkemenin Davayı Görmekte Yetkili Olduğu Belirgin Olduğundan İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesinin Gerektiği )
YETKİ İTİRAZI ( Yetkinin Kesin Olmadığı Davalarda İtirazın Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmesinin Gerektiği/Yetki İtirazında Bulunan Tarafın Yetkili Mahkemeyi Birden Fazla Yetkili Mahkeme Varsa Seçtiği Mahkemeyi Bildirmesinin Gerektiği - Aksi Takdirde Yetki İtirazının Dikkate Alınmadığı )"
5Y22.HD30.5.2016E. 2016/12863 K. 2016/15303"YETKİLENDİRME İŞLEMİNİN GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİ TALEBİ ( Davalı Kamu İşveren Sendikasının Yetkiyi Reddeden İşleminin İptalinin Halen Yürütülen Toplu İş Sözleşmelerinin Yok Hükmünde Olduğunun Tespitinin Talep Edildiği/Uyuşmazlığın 6552 Sayılı Kanun ile Değişik 4735 Sayılı Kanun'un ve 6356 Sayılı Kanun'un Uygulanmasından Kaynaklanan Karma Nitelik Arz Ettiği - Davalıların Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İnceleme Konusu Davada Uyuşmazlığın Karma Niteliğinin Bulunduğu/Yetkili Mahkemenin 5521 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Belirlenmesinin Gerektiği - Davalıların Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Mahkeme Olduğunun Anlaşıldığı/Mahkemece İşin Esasına Girilmesinin Gerektiği - Yetkilendirme İşleminin Geçerli Olduğunun Tespiti )
YETKİYİ REDDEDEN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın 6552 Sayılı Kanun ile Değişik 4735 Sayılı Kanun'un ve 6356 Sayılı Kanun'un Uygulanmasından Kaynaklanan Karma Nitelik Arz Ettiği/Sadece 6356 Sayılı Kanunda Kaynaklanan Bir Uyuşmazlığın Söz Konusu Olmadığı - Yetkili Mahkemenin 5521 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Belirleneceği/Davalıların Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Mahkeme Olduğunun Anlaşıldığı )"
5Y9.HD9.5.2016E. 2016/11820 K. 2016/11509"TARAF VEKİLLERİNİN YÜZLERİNE TEFHİM OLUNAN KISA KARARIN GEREKÇE YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ İÇERMEMESİ ( Yerel Mahkemenin "Duruşmada Hazır Olsalar Dahi Gerekçeli Kararın Tefhiminden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Yolunun Açık Olduğunu" Belirttiği - Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliği İle Başlayacağı/Kısa Kararın Süre Tutum Dilekçesi İle Temyiz Edilmesinin Gerekçeli Karar İle Başlayacak Olan Temyiz Süresi ve Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı )
İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Taraf Vekillerinin Yüzlerine Karşı Tefhim Olunan Kısa Kararın Gerekçe Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti İçermediği/Yerel Mahkemenin "Duruşmada Hazır Olsalar Dahi Gerekçeli Kararın Tefhiminden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Yolunun Açık Olduğunu" Belirttiği - Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliği İle Başlayacağı/Kısa Kararın Süre Tutum Dilekçesi İle Temyiz Edilmesinin Gerekçeli Karar İle Başlayacak Olan Temyiz Süresi ve Hakkını Ortadan Kaldırmayacağının Gözetileceği )
KISA KARARIN SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ İLE TEMYİZ EDİLMESİ ( Taraf Vekillerinin Yüzlerine Karşı Tefhim Olunan Kısa Kararın Gerekçe Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti İçermediği/Yerel Mahkemenin "Duruşmada Hazır Olsalar Dahi Gerekçeli Kararın Tefhiminden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Yolunun Açık Olduğunu" Belirttiği - Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliği İle Başlayacağı/Kısa Kararın Süre Tutum Dilekçesi İle Temyiz Edilmesinin Gerekçeli Karar İle Başlayacak Olan Temyiz Süresi ve Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı )
ZORUNLU OLMADIĞI HALDE SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ VERİLMESİ ( Taraf Vekillerinin Yüzlerine Karşı Tefhim Olunan Kısa Kararın Gerekçe Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti İçermediği/Yerel Mahkemenin "Duruşmada Hazır Olsalar Dahi Gerekçeli Kararın Tefhiminden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Yolunun Açık Olduğunu" Belirttiği - Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliği İle Başlayacağı/Süre Tutum Dilekçesiyle Birlikte Yatırılan Temyiz Nisbi Harcının Eksik Yatırılması Sebebiyle Çıkartılan Muhtıranın Yok Hükmünde Olduğu )"
5Y7.HD3.5.2016E. 2016/15983 K. 2016/9871"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Davacının Seçimlik Hakkını Kullanarak Davalılardan Birinin Davanın Açıldığı Tarihte İkametgâhı Sayılan İş Mahkemesinde Davasını Açtığı - Anılan İş Mahkemesi Davaya Bakmaya Yetkili Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
SEÇİMLİK HAK (5521 S. K.'nun 5. Md. Hükmünün Davacıya Seçimlik Bir Hak Verdiği - Buna Göre Davacının Davasını İster İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede Açabilecek İsterse Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Açabileceği)
İŞ MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALARDA YETKİ (İşçilik Alacakları Davası - 5521 S. K.'nun 5. Md. Hükmünün Davacıya Verdiği Seçimlik Hak Gereği İster İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede Açabilecek İsterse Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Açabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği)
YETKİSİZLİK KARARI (İşçilik Alacakları Davası - Davacının Seçimlik Hakkını Kullanarak Davalılardan Birinin Davanın Açıldığı Tarihte İkametgâhı Sayılan İş Mahkemesinde Davasını Açtığı/Anılan İş Mahkemesi Davaya Bakmaya Yetkili Olduğu/Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)"
5Y21.HD27.4.2016E. 2016/7690 K. 2016/7515"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kesin ve Kamu Düzenine Dair Bir Yetki Kuralının Söz Konusu Olmadığı/Dosyadaki Bilgi ve Belgeler İle UYAP Kaydına Bakıldığında Davalı Kurum Tarafından Süresinde İleri Sürülmüş Usulune Uygun Bir Yetki İtirazı Olmadığı - İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesinin Gerektiği/Yanılgılı Değrlendirme İle Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Kurum Tarafından Düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İptali İstemi/Davalı Kurum Tarafından Süresinde İleri Sürülmüş Usulune Uygun Bir Yetki İtirazı Olmadığı - Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu/İşin Esasına Girilmesinin Gerektiği )
YETKİ İTİRAZI ( Kamu Düzenine Dair Olmadığı Hallerde Cevap Dilekçesi İle Birlikte İleri Sürülmesinin Gerektiği/Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Hallerde Hakimin Re'sen Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği - Davalı Kurum Tarafından Süresinde İleri Sürülmüş Usulune Uygun Bir Yetki İtirazı Olmadığı/ Kurum Tarafından Düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İptali İstemi )"
5Y22.HD18.4.2016E. 2015/5268 K. 2016/11199"KIDEM TAZMİNATI İLE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI İSTEMİ ( Yetkili Mahkeme - Birden Fazla Davalının Bulunmuş Olduğu Davada İşin Yapıldığı Yer İş Mahkemesi Davada Ortak Yetkili Olacağı )
İŞİN YAPILDIĞI YER MAHKEMESİ ( Birden Fazla Davalının Bulunmuş Olduğu Davada İşin Yapıldığı Yer İş Mahkemesi Davada Ortak Yetkili Olacağı Gözetilerek Davanın Usulden Reddi Gerektiği - Kıdem Tazminatı İle Yıllık İzin Ücreti Alacağı İstemi )
ORTAK YETKİLİ MAHKEME ( Kıdem Tazminatı İle Yıllık İzin Ücreti Alacağı İstemi - Birden Fazla Davalının Bulunmuş Olduğu Davada İşin Yapıldığı Yer İş Mahkemesi Davada Ortak Yetkili Olacağı Gözetileceği )"
5Y20.HD4.4.2016E. 2016/1439 K. 2016/3897"İŞÇİ ALACAĞININ TAHSİLİ (Yetki - İş Mahkemelerinde Açılacak Her Davaya Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri Adresi Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği Bunlara Aykırı Sözleşmenin Muteber Sayılamayacağı/Davanın Davalının Adresinin Yargı Çevresi İçinde Yer Aldığı Mahkemede Görülmesi Gerektiği)
İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİLİ MAHKEME (İş Mahkemelerinde Açılacak Her Davanın Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Görülebileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri Adresi Yetkili Mahkemesinde de Bakılabileceği/Bunlara Aykırı Sözleşmenin Muteber Sayılamayacağı)"
5Y22.HD22.2.2016E. 2015/4039 K. 2016/4763"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ (Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun İlgili Kararları Gereği Selçuk'taki İş Davalarına Bakmakla İzmir İş Mahkemesi Yetkili Olduğundan 29.06.2004-27.07.2004 Tarihleri Arasındaki Talep Bakımından Mahkemenin Görevli ve Yetkili Olduğu)
TARIM İŞYERİNDE ÇALIŞMA (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Davacının 01.01.1999-11.12.2003 ve 28.07.2004-29.12.2006 Tarihleri Arasında Davalıya Ait Tarım İşyerindeki Çalışmasının Ağırlıklı Olarak Tarla Sürülmesi Vs Gibi Tarım İşlerine Dair Olduğu - Anılan Dönem İçin Asliye Hukuk Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararında İsabetsizlik Bulunmadığı)
YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun İlgili Kararları Gereği Selçuk'taki İş Davalarına Bakmakla İzmir İş Mahkemesi Yetkili Olduğundan 29.06.2004-27.07.2004 Tarihleri Arasındaki Talep Bakımından Mahkemenin Görevli ve Yetkili Olduğu)"
5YHGK27.1.2016E. 2015/21-3504 K. 2016/92"İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davanın Davalılardan Genel Müdürlüğün İkametgahının Bulunduğu Yer İş Mahkemesinde Açıldığı/5521 S. Kanun'un 5. Md. Uyarınca Mahkemenin Yetkili Bulunduğu - Yetki İtirazının Reddi Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Davanın Davalılardan Genel Müdürlüğün İkametgahının Bulunduğu Yer İş Mahkemesinde Açıldığı/5521 S. Kanun'un 5. Md. Uyarınca Mahkemenin Yetkili Bulunduğu/Yetki İtirazının Reddi İle İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği - İş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
BİRDEN FAZLA DAVALI BULUNMASI ( Davanın Davalılardan Genel Müdürlüğün İkametgahının Bulunduğu Yer İş Mahkemesinde Açıldığı/5521 S. Kanun'un 5. Md. Uyarınca Mahkemenin Yetkili Bulunduğu/Yetki İtirazının Reddi İle İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği - İş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )"
5Y21.HD21.1.2016E. 2015/21868 K. 2016/649"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (İş Kazası Neticesinde Meydana Gelen Zarar Sebebiyle/Davacıların Seçimlik Hakkını Yerleşim Yerlerinin Yargı Çevresi Olarak Bağlı Bulunduğu Mahkemede Dava Açarak Kullanmasının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu - İşin Esasına Girilerek Dava Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
İŞ KAZASI (Davacının İş Kazası Neticesinde Zarar Gördüğü İzahtan Vareste Olup Davacının Yerleşim Yerinin de Dörtyol Olduğu - Davacıların Seçimlik Hakkını Yerleşim Yerlerinin Yargı Çevresi Olarak Bağlı Bulunduğu Mahkemede Dava Açarak Kullanmasının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat)
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİ (Fiilin İşlendiği veya Zararın Meydana Geldiği Yahut Gelme İhtimalinin Bulunduğu Yer veya Zarar Görenin Yerleşim Yeri Mahkemesi de Yetkili Olup Davacıların Seçimlik Hakkını Yerleşim Yerlerinin Yargı Çevresi Olarak Bağlı Bulunduğu Mahkemede Dava Açarak Kullanmasının Yasaya Uygun Olduğu)
SEÇİMLİK HAK (Maddi ve Manevi Tazminat - Davacıların Seçimlik Hakkını Yerleşim Yerlerinin Yargı Çevresi Olarak Bağlı Bulunduğu Mahkemede Dava Açarak Kullanmasının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu/Davalı Şirket Adresinin Aksaray Olduğu Gerekçesiyle Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)"
5Y21.HD21.1.2016E. 2015/21778 K. 2016/647"KURUM İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ (Tahkikat Aşamasına Geçilerek Bilirkişi İncelemesi de Yaptırıldıktan Sonra Yanılgılı Değerlendirme İle Resen Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya ve Usul Ekonomisi İlkesine Aykırı Olduğu)
KESİN YETKİ (Yetkinin Kamu Düzenine Dair Olmadığı Hallerde Yetki İtirazının Cevap Dilekçesi İle Birlikte İleri Sürülmesi Gerektiği - Kesin Yetki Kuralı Bulunmadığı Durumlarda Hâkimin Resen Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği/Kurum İşleminin Hukuka Aykırılığının Tespiti)
YETKİ İTİRAZI (Yetkinin Kamu Düzenine Dair Olmadığı ve Kesin Yetkinin Söz Konusu Olmadığı - Usulüne Uygun Bir Yetki İtirazı Olmadığı ve Davalı Kurum Tarafından İleri Sürülen Yetki İtirazının İse Ön İnceleme Duruşmasında Mahkemece Reddedildiği Gözetilerek Esas Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
USUL EKONOMİSİ (Kurum İşleminin Hukuka Aykırılığının Tespiti - Yetkinin Kamu Düzenine Dair Olmadığı ve Kesin Yetkinin Söz Konusu Olmadığı/Tahkikat Aşamasına Geçilerek Bilirkişi İncelemesi de Yaptırıldıktan Sonra Yanılgılı Değerlendirme İle Resen Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Ve Usul Ekonomisi İlkesine Aykırı Olduğu)"
5Y9.HD13.1.2016E. 2015/35716 K. 2016/707"İTİRAZIN İPTALİ (İcra Takibinin Başlatıldığı ve İtirazın İptali Davasının Açıldığı Tarihlerde Davalı İşçinin İkametgah Adresinin Bağlı Bulunduğu İcra Dairesinde Takibin Başlatıldığı - Uyuşmazlığın Esası Hakkında Yargılama Yapılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
İŞ DAVALARINDA YETKİ (Davacının Davasını Davanın Açıldığı Tarihte Davalının İkametgahının Bağlı Bulunduğu Yer Mahkemesinde Açabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Yer Mahkemesinde de Açabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği - İtirazın İptali)
ÖZEL YETKİ (İş Davalarındaki Yetki Hususundaki Özel Yetki Kuralının Hizmet İlişkisi Sebebiyle Yapılacak İcra Takiplerinde de Geçerli Olduğu - Davalı İşçinin İkametgah Adresinin Bağlı Bulunduğu İcra Dairesinde Takibin Başlatıldığı/Esasa Girilmesi Gerektiği/İtirazın İptali)"
5Y21.HD17.12.2015E. 2015/20948 K. 2015/22800"İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Yetki Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı ve Kesin Yetki Kuralı da Bulunmadığı - Davacı Davalılardan Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açarak Seçimlik Hakkını Kullandığı/Genel Yetkili Mahkemede Dava Açılabilmesi )
GENEL YETKİLİ MAHKEMEDE DAVA AÇMA ( İş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi/Seçimlik Hakkın Kullanılması - Davalıların Birden Fazla Olduğu Dikkate Alındığında Davacının Seçimlik Hakkını Davalı Şirketlerden Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açmak Suretiyle Kullanması Genel Yetki Kuralına Uygun Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davalıların Birden Fazla Olduğu Dikkate Alındığında Davacının Seçimlik Hakkını Davalı Şirketlerden Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açmak Suretiyle Kullanması Genel Yetki Kuralına Uygun Olduğu/Mahkemece Yetkisizlik Kararı Verilmesi Bozma Nedeni Olduğu )
SEÇİMLİK HAK ( İş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi/Genel Yetkili Mahkemede Dava Açabilme - Davalıların Birden Fazla Olduğu Dikkate Alındığında Davacının Seçimlik Hakkını Davalı Şirketlerden Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açmak Suretiyle Kullandığı/Mahkemece Davanın Esası Hakkında Karar Verileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ / YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazasından Kaynaklı Dava - Davalıların Birden Fazla Olduğu Dikkate Alındığında Davacının Seçimlik Hakkını Davalı Şirketlerden Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açmak Suretiyle Kullanması Genel Yetki Kuralına Uygun Olduğu )
KESİN YETKİ BULUNMADIĞI ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemine İlişkin Davalarda Yetki Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı ve Kesin Yetki Kuralı da Bulunmadığı )"
5Y21.HD26.11.2015E. 2015/19316 K. 2015/21187"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Davanın Açıldığı Tarihte Dava Olunanın 4721 S.K. Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği - İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği/Bunlara Aykırı Sözleşmelerin Muteber Sayılmayacağı )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan - İş Mahkemelerinde Açılacak Her Davanın Açıldığı Tarihte Dava Olunanın 4721 S.K. Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği/İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )
YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Davanın Açıldığı Tarihte Dava Olunanın 4721 S.K. Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği - İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği/Bunlara Aykırı Sözleşmeler Muteber Sayılmayacağı )
GENEL YETKİ KURALI ( Mahkemelerin Yetkisinin Diğer Kanunlarda Yer Alan Yetkiye İlişkin Hükümler Saklı Kalmak Üzere 6100 S.K.'daki Hükümlere Tabi Sayılacağı - Genel Yetki Kuralı Dışında Düzenleme Öngörülmemiş Olması Karşısında HMK'da Yer Verilen Özel Yetkiye İlişkin Düzenlemelerin İş Mahkemelerinin Yetkisinin Belirlenmesinde Dikkate Alınacağı )"
5Y20.HD18.11.2015E. 2015/13746 K. 2015/11349"İŞÇİ ALACAKLARININ TAHSİLİ DAVASI ( 5521 S.K. Göre İşyeri Mahkemelerinin de Yetkili Mahkeme Olduğu - Eldeki Davada Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararının da Gözetilmesi Gereği/İki Ayrı İş Mahkemesinin Yetkisizlik Kararı Vermesi/Yetki/İşçinin İşi Yaptığı Yer Mahkemesinin Yetkisi )
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU'NUN İŞ MAHKEMESİNİ KALDIRMA KARARI ( İlgili Kararının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Yetkili Mahkeme )
İŞÇİNİN İŞİNİ YAPTIĞI YER MAHKEMESİNİN DE YETKİLİ OLDUĞU ( İşyeri Mahkemelerinin de 5521 S.K. Gereği Yetkili Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Yetki )"
5Y22.HD16.11.2015E. 2015/29821 K. 2015/31002"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının İşçiyi Koruma Amaçlı Düzenlendiği ve Davayı Açarken Kanunda Belirlenen Yetkili Mahkemelerden Birini Seçme Hakkının İşçide Olduğu Gözetilerek Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ KURALI ( Davacının Taşıdığı Malzemeleri Nereden Aldığı ve Fiilen Hangi Yer Merkezli Çalıştığının Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Açıklığa Kavuşturulmasının Ardından İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının İşçiyi Koruma Amaçlı Düzenlendiği Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
ÇALIŞMA YERİNİN BELİRLENMESİ ( Mahkemece Öncelikle Davacının Taşıdığı Malzemeleri Nereden Aldığı ve Fiilen Hangi Yer Merkezli Çalıştığının Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
SEÇİMLİK HAK ( İşçilik Alacakları Davası/İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının İşçiyi Koruma Amaçlı Düzenlendiği - Davayı Açarken Kanunda Belirlenen Yetkili Mahkemelerden Birini Seçme Hakkının İşçide Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
5Y22.HD16.11.2015E. 2015/29785 K. 2015/31001"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ ( Yetkili Mahkeme - Davanın Açıldığı Tarihte Davalıların İkamet Adresleri Farklı İllerde Olduğu/Davacının Fiilen En Son Çalıştığı Yer Mahkemeleri Davalılar İçin Ortak Yetkiyi Taşıyan Kesin Yetkili Mahkeme Olduğu - Mahkemece Yetkisizlik Kararı Verileceği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - İşe İade İstemi İle Her İki Davalıya Karşı Birlikte Açılan Davanın Birlikte Görülmesi Hukuken Faydalı Olduğu/Tefrik Edilen Dava Dosyanın Birleştirileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Davanın Açıldığı Tarihte Davalıların İkamet Adresleri Farklı İllerde Olduğu/Davacının Fiilen En Son Çalıştığı Yer Mahkemeleri Davalılar İçin Ortak Yetkiyi Taşıyan Kesin Yetkili Mahkeme Olduğu )
ORTAK YETKİLİ MAHKEME ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Davanın Açıldığı Tarihte Davalıların İkamet Adresleri Farklı İllerde Olduğu/Davacının Fiilen En Son Çalıştığı Yer Mahkemeleri Davalılar İçin Ortak Yetkiyi Taşıyan Kesin Yetkili Mahkeme Olduğu - Mahkemece Davanın Esasına Girilmesinin Doğru Olmadığı )"
5Y20.HD11.11.2015E. 2015/12101 K. 2015/10967"HİZMET TESPİTİ VE İŞÇİLİK ALACAĞI İSTEMİ ( Davacı Şöför Olarak Çalışmaktayken İşten Çıkartıldığını İleri Sürerek İşçilik Alacağının Davalı Belediyeden Tahsilini Talep Ettiği - Hem Davacının Çalıştığı İşyeri Adresinin Hem de Davalının Adresinin Çatak İlçesi Sınırları İçinde Bulunduğu/Uyuşmazlığın Çatak Asliye Hukuk ( İş Mahkemesi Sıfatıyla ) Görülüp Çözümleneceği )
GÖREV ( Hizmet Tespiti ve İşçilik Alacağı İstemi - Davacı Şöför Olarak Çalışmaktayken İşten Çıkartıldığını İleri Sürerek İşçilik Alacağının Davalı Belediyeden Tahsilini Talep Ettiği/Uyuşmazlığın Asliye Hukuk ( İş Mahkemesi Sıfatıyla ) Görülüp Çözümlenmesi Gerektiği )
İŞÇİLİK ALACAĞI İSTEMİ ( Hizmet Tespiti Talebinin de Bulunduğu - Hem Davacının Çalıştığı İşyeri Adresinin Hem de Davalının Adresinin Çatak İlçesi Sınırları İçinde Bulunduğu/Uyuşmazlığın Çatak Asliye Hukuk ( İş Mahkemesi Sıfatıyla ) Görülüp Çözümleneceği )"
5Y21.HD5.11.2015E. 2015/18301 K. 2015/19599"MALULİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Kesin Yetkinin Söz Konusu Olmadığı/Süresinde ve Usulüne Uygun Yetki İtirazı Olmadığının Gözetilmesinin Gerektiği - İşin Esasına Girilmesi Gerekirken Yanılgılı Değerlendirme İle Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Maluliyetin Tespiti İstemi/Yetkinin Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı - Kesin Yetki Bulunmadığı/Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilerek İşin Esasına Girilmemesinin Hatalı Olduğu - Bozma Nedeni Olduğu )
YETKİ İTİRAZI ( Davalı Kurum Tarafından Süresinde İleri Sürülmüş Usulüne Uygun Bir İtiraz Olmadığının Anlaşıldığı/Yetkinin Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı - Kesin Yetkinin Söz Konusu Olmadığı/Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Durumlarda Hakimin Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği -İşin Esasına Girilmesinin Gerektiği - Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği/Maluliyetin Tespiti Davası )"
5Y20.HD4.11.2015E. 2015/12344 K. 2015/10489"ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Ölüm Aylığının Bağlanması Talebinin Reddine Yönelik İşlemin Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezince Yapıldığı - Uyuşmazlığın Antalya İş Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Ölüm Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi - Davacının Ölüm Aylığının Bağlanması Talebinin Reddine Yönelik İşlemin Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezince Yapıldığı/Uyuşmazlığın Antalya İş Mahkemesince Çözümleneceği )
BAĞKUR HİZMETİ BULUNAN EŞİNİN VEFATI SEBEBİYLE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Davacının Ölüm Aylığının Bağlanması Talebinin Reddine Yönelik İşlemin Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezince Yapıldığı - Uyuşmazlığın Antalya İş Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği )"
5Y9.HD3.11.2015E. 2015/29901 K. 2015/30991"ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU TUTANAĞIN İPTALİ DAVASI (Davanın Yetkisiz Mahkemede Açılması Gereği - Davalının İkametgahı Mahkemesi/Gebze İlçesinin Kocaeli Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Olduğu/Yetkili Mahkemenin Kocaeli İş Mahkemeleri Olduğunun Gözetilmesi Gereği/Yetki)
DAVALININ İKAMETGAHI MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLDUĞU (Gebze İlçesinin Kocaeli Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Olduğu/Yetkili Mahkemenin Kocaeli İş Mahkemeleri Olduğunun Gözetileceği - Yetkili Mahkemenin Kocaeli İş Mahkemeleri Olduğu/Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gereği/Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi/Yetki)
YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ (Davalının İkametgahı Mahkemesi/Gebze İlçesinin Kocaeli Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Olduğu/Yetkili Mahkemenin Kocaeli İş Mahkemeleri Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Yerel Mahkeme Tarafından Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gereği/Yetkili Mahkeme/Davalının İkametgahı)"
5Y9.HD3.11.2015E. 2015/29487 K. 2015/30950"İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunabileceği Temyiz Dilekçesinin Sekiz Günlük Süre İçinde Hakime Havale Edildikten Sonra Temyiz Defterine Kaydedilmesi ve Harcını Yatırılması Gereği - Temyiz Süresi İçinde Temyiz Dilekçesi Deftere Kaydedilmiş Ancak Harcı Yatırılmaması Halinde Temyiz Giderilmesi İçin Yedi Günlük Kesin Süre Verilmesi Gereği )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Sekiz Günlük Temyiz Süresinde Temyiz Edilmeyen Temyiz Defterine Kaydı Yapılmayan veya Verilen Yedi Günlük Kesin Sürede Harç ve Gideri Yatırlayan İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşeceği - Hakim Tarafından Havale Edilen Temyiz Defterine Kaydedilen Ancak Harcı Yatırılmayan Temyiz Dilekçesi İçin Harcı Yatırmak İçin Yedi Günlük Kesin Süre Verilmesi Gereği )
TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMASI ( Tamamlanması İçin Yedi Günlük Kesin Süre Verilmesi Gereği - Verilen Yedi Günlük Kesin Sürede Harç ve Giderlerin Yatırılmaması Halinde Kararın Kesinleşeceği )"
5Y9.HD3.11.2015E. 2015/27364 K. 2015/30939"İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunabileceği - Temyiz Süresi İçinde Temyiz Dilekçesi Temyiz Defterine Kaydedilmiş Ancak Harç Yatırılmamış İse Harç Ve Temyiz Giderlerinin Yatırılması İçin İlgili Tarafa Yedi Günlük Kesin Süre Verileceği/Süresi İçinde Eksiklik Giderilmediğinden Temyiz İsteminin Reddedildiği )
TEMYİZ HARÇLARININ TAMAMLANMASI İÇİN EK SÜRE VERİLMESİ ( Temyiz Dilekçesi Verilmiş Ancak Harç Yatırılmamış İse Yedi Günlük Süre Verileceği/Verilen Kesin Süre İçinde Temyiz Harç Ve Gideri Yatırılmayan Kararların Kesinleşmiş Olacağı - Davalıya Tebliğ Edilen Muhtıraya Rağmen Yedi Gün İçinde Eksiklikler Giderilmediğinden Mahkemenin Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Verdiği Kararın Yasaya Uygun Olduğu/Ek Kararın Onandığı )"
5Y7.HD2.11.2015E. 2015/38640 K. 2015/21121"İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ İSTEMİ ( İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Kesin Yetkili Olduğu/İşkolunda Kurulu Sendikaların Davaya Dahil Edilerek Göstereceği Deliller Ve Karşı Deliller Toplanıp Birlikte Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği - Davacı Sendika Tarafından İşkolları Yönetmeliğinde Çelişik Hükümler Bulunması Sebebi İle İptali İçin Danıştayda Dava Açtıkları/Davanın Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
KESİN YETKİ ( İşkolu Tespitine İtiraz Davalarında İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Kesin Yetkili Olduğu/Dava Şartı Yokluğu Durumunda Mahkemece Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Davacı Sendika Vekilinin İptalini Talep Ettiği “Petrol Kimya Lastik Plastik İlaç” İşkolu Olarak Tespit Edilen Petrol İstasyonu İşyeri Açısından Mahkemenin Yetkili Olmadığından Davanın Usulden Reddine Karar Verileceği )
TARAF TEŞKİLİ ( İşkolu Tespitine İtiraz/İşyerinin Girdiği İşkolu Olarak Gösterilen 10 Numaralı “Ticaret, Büro Eğitim Ve Güzel Sanatlar” İşkolunda Kurulu Sendikaların Davaya Dahil Edilerek Göstereceği Deliller Ve Karşı Deliller Toplanıp Birlikte Bir Değerlendirme Yapılması Gerekirken Taraf Teşkili Tam Olarak Sağlanmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
BEKLETİCİ MESELE ( İşkolu Tespitine İtiraz - Davacı Sendika Tarafından 15 Numaralı İş Koluna İlişkin Yönetmelikle Yapılan Düzenleme Bakımından İşkolları Yönetmeliğinde Çelişik Hükümler Bulunması Sebebi İle İptali İçin Danıştayda Dava Açtıkları/Danıştayda Görülen Davada Verilen Hüküm Bu Davanın Sonucunu Etkileyeceğinden Dosyanın Sonucu Beklenmeksizin Karar Verilemeyeceği )"
5Y22.HD2.11.2015E. 2015/30076 K. 2015/29878"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının İşçiyi Korumak Amaçlı Düzenlendiği ve Bu Hususun Re'sen Gözetileceği/Kanunda Belirlenen Yetkili Mahkemelerden Birini Seçme Hakkı İşçide Olup Davacı İşçiden Yetkiye İlişkin Olarak Mahkeme Huzurunda Son Çalıştığı İşyeri veya Davalının İkametgahı Mahkemelerinden Hangisini Tercih Ettiği Sorulup Sonucuna Göre Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Mahkemelerinde Yetki Kuralı İşçiyi Korumak Amaçlı Düzenlenmiş Olup Bu Hususun Re'sen Gözetilmesi Gerektiği/Davacı İşçiden Yetkiye İlişkin Olarak Mahkeme Huzurunda Son Çalıştığı İşyeri veya Davalının İkametgahı Mahkemelerinden Hangisini Tercih Ettiğinin Sorulup Sonucuna Göre Yetkili Mahkemenin Belirleneceği )
İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ KURALI ( İşçiyi Korumak Amaçlı Düzenlendiği ve Bu Hususun Re'sen Gözetileceği/Kanunda Belirlenen Yetkili Mahkemelerden Birini Seçme Hakkı İşçide Olup Davacı İşçiden Yetkiye İlişkin Olarak Mahkeme Huzurunda Son Çalıştığı İşyeri veya Davalının İkametgahı Mahkemelerinden Hangisini Tercih Ettiği Sorulup Sonucuna Göre Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )"
5Y7.HD7.5.2015E. 2015/11032 K. 2015/8232"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İş Davalarında İşin İcra Edildiği Ve Davalının İkametgahı Mahkemesi Seçimlik Yetkili Mahkemeler Olarak Belirlenmekle İzmir İş Mahkemesi Yetkili Mahkeme İken Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEK OLAN DAVALARDA YETKİ ( Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
SEÇİMLİK YETKİLİ MAHKEMELER ( Davalının Genel Müdürlük Adresinin Konak İzmir Olduğu - İş Davalarında İşin İcra Edildiği ve Davalının İkametgahı Mahkemesi Seçimlik Yetkili Mahkemeler Olarak Belirlenmekle İzmir İş Mahkemesinin Yetkili Mahkeme Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
YETKİSİZLİK KARARI ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Davanın Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği/Davalının Genel Müdürlük Adresinin Konak İzmir Olduğu - İzmir İş Mahkemesi Yetkili Mahkeme İken Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
5Y22.HD6.4.2015E. 2015/10523 K. 2015/12683"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Mahkemece Tarafların Gösterdikleri Şahitler Dinlenmeli ve Şahit Anlatımları Diğer Delillerle Birlikte Değerlendirilerek Davacının Yük Doldurup Boşalttığı ve Hangi Yer Merkezli Çalıştığı Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının İşçiyi Koruma Amaçlı Düzenlendiği ve Kanunda Belirlenen Yetkili Mahkemelerden Birini Seçme Hakkının İşçide Olduğu Gözetilerek Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )
FİİLEN ÇALIŞILAN YERİN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMAMASI ( Tarafların Gösterdikleri Şahitler Dinlenmeli ve Şahit Anlatımları Diğer Delillerle Birlikte Değerlendirilerek Davacının Yük Doldurup Boşalttığı ve Hangi Yer Merkezli Çalıştığı Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
TANIK BEYANI ( İşçilik Alacakları İstemi - Davacının Fiilen Çalıştığı Yer Açıklığa Kavuşturulmadığı/Tarafların Gösterdikleri Şahitler Dinlenmeli ve Şahit Anlatımları Diğer Delillerle Birlikte Değerlendirilerek Davacının Yük Doldurup Boşalttığı ve Hangi Yer Merkezli Çalıştığı Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
5Y10.HD16.2.2015E. 2014/12511 K. 2015/2307"İTİRAZIN İPTALİ ( Olayda Kesin Yetki Kuralları Bulunmadığı - Davalı Tarafça Süresinde ve Usulüne Uygun Bir Yetkisizlik İtirazı İleri Sürülmediği/Davanın Esasına Girilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
KESİN YETKİ ( İtirazın İptali - Olayda Kesin Yetki Kuralları Bulunmadığı/Usulüne Uygun Bir Yetki İtirazı Bulunmaksızın Resen Dava Dilekçesinin Yetkisizlik Sebebiyle Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
YETKİ İTİRAZI ( Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptının Davalı Tarafa Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edildiği/Davalının İse Cevap Dilekçesinde Yetkiye Dair Bir İtirazda Bulunmadığı - Davalı Tarafça Süresinde ve Usulüne Uygun Bir Yetkisizlik İtirazı İleri Sürülmediği Gözetilerek Esasa Girilmesi Gerektiği )
YETKİSİZLİK KARARI ( İtirazın İptali/Davalı Tarafça Süresinde ve Usulüne Uygun Bir Yetkisizlik İtirazı İleri Sürülmediği - Usulüne Uygun Bir Yetki İtirazı Bulunmaksızın Resen Dava Dilekçesinin Yetkisizlik Sebebiyle Reddinin Hatalı Olduğu )"
5Y22.HD9.2.2015E. 2015/1662 K. 2015/4193"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İLE TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( İş Mahkemelerinde Yetki Kuralı İşçiyi Koruma Amaçlı Düzenlenmiş Olup Kanunda Belirlenen Yetkili Mahkemelerden Birini Seçme Hakkı İşçide Olduğu - Davacı Davayı Açarken Seçim Hakkını Fiilen İşini Yaptığı Yer Mahkemesinden Yana Kullandığı/İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Borçlu Olmadığının Tespiti İle Takibin İptaline Karar Verilmesi İstemi - İş Mahkemelerinde Yetki Kuralı İşçiyi Koruma Amaçlı Düzenlenmiş Olup Kanunda Belirlenen Yetkili Mahkemelerden Birini Seçme Hakkı İşçide Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ KURALI ( İşçiyi Koruma Amaçlı Düzenlenmiş Olup Kanunda Belirlenen Yetkili Mahkemelerden Birini Seçme Hakkı İşçide Olduğu - Davacı Davayı Açarken Seçim Hakkını Fiilen İşini Yaptığı Yer Mahkemesinden Yana Kullandığı/İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verileceği - Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi )"
5Y9.HD29.1.2015E. 2015/1079 K. 2015/2743"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Davacı İstanbul'da Oturmakta Olup Trenin Kalkış Yeri Haydarpaşa Garı Olup Davalı TCDD'nin Yaptığı İş Yolcu Taşıma İşi Olup İşin Yapıldığı Yer Kavramına Bilet Satış Gişesinin Bulunduğu ve Yolculuğun Başladığı İstanbul İlinin de Gireceği - İstanbul Anadolu İş Mahkemesi'nin Yetkili Olduğu )
YOLCU TAŞIMA İŞİ ( İşçilik Alacakları İstemi - İşin Yapıldığı Yer Kavramına Bilet Satış Gişesinin Bulunduğu ve Yolculuğun Başladığı İstanbul İlinin de Gireceği/İstanbul Anadolu İş Mahkemesi'nin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçilik Alacakları İstemi - Davacı İstanbul'da Oturmakta Olup Trenin Kalkış Yeri Haydarpaşa Garı Olup Davalı TCDD'nin Yaptığı İş Yolcu Taşıma İşi Olup İşin Yapıldığı Yer Kavramına Bilet Satış Gişesinin Bulunduğu ve Yolculuğun Başladığı İstanbul İlinin de Gireceği/İstanbul Anadolu İş Mahkemesi'nin Yetkili Olduğu )"
5Y7.HD21.1.2015E. 2014/13640 K. 2015/252"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ ( İş veya Toplu İş Sözleşmesinin Taraflarının Davalının Yerleşim Yeri ve İşin Yapıldığı Yer Dışındaki Bir Mahkemenin Yetkili Olduğuna Dair Düzenleme Yapmaları 5521S. Kanun'un 5. Md.nin Emredici Nitelikteki Son Cümlesi Gereğince Geçersiz Olduğu )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - İş veya Toplu İş Sözleşmesinin Taraflarının Davalının Yerleşim Yeri ve İşin Yapıldığı Yer Dışındaki Bir Mahkemenin Yetkili Olduğuna Dair Düzenleme Yapmaları 5521S. Kanun'un 5. Md.nin Emredici Nitelikteki Son Cümlesi Gereğince Geçersiz Olduğu )
YETKİ İTİRAZI ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - İş Mahkemesinin Yetkisi Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Davalı Tarafça Süresinde Yetki İtirazı Yapılmamış Olsa Bile Mahkeme Tarafından Bu Husus Kendiliğinden Gözönünde Bulundurulması Gerektiği )
İŞİN YAPILDIĞI YER KAVRAMI ( Davacının Saha Görevlisi Olması Sebebiyle Fiilen İşini Yaptığı Yer de Gireceği - İş veya Toplu İş Sözleşmesinin Taraflarının Davalının Yerleşim Yeri ve İşin Yapıldığı Yer Dışındaki Bir Mahkemenin Yetkili Olduğuna Dair Düzenleme Yapamayacakları )"
5Y22.HD19.1.2015E. 2014/35546 K. 2015/334"İŞE İADE DAVASI ( Davacının Davayı Açarken Seçim Hakkını Fiilen İşini Yaptığı Yer Mahkemesinden Yana Kullandığı - Anılan Sebeple İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerekirken Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVALARDA YETKİ ( İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği - Davacının Davayı Açarken Seçim Hakkını Fiilen İşini Yaptığı Yer Mahkemesinden Yana Kullandığı/İşin Esasına Girilmesi Gerektiği/İşe İade )
YETKİSİZLİK KARARI ( Davacının Fiilen Kayseri Merkezli Olarak Çalıştığı/Seçim Hakkını Fiilen İşini Yaptığı Yer Mahkemesinden Yana Kullandığı Gözetilerek İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerekirken Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - İşe İade Davası )
SEÇİMLİK HAK ( İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının İşçiyi Koruma Amaçlı Düzenlendiği ve Kanunda Belirlenen Yetkili Mahkemelerden Birini Seçme Hakkının İşçide Olduğu - Davacının Davayı Açarken Seçim Hakkını Fiilen İşini Yaptığı Yer Mahkemesinden Yana Kullandığı/İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
5Y21.HD1.12.2014E. 2014/21001 K. 2014/25777"HİZMET TESPİT DAVASI ( Yetkili Mahkeme/Davacının Davalı Şirketin Merkezine Bağlı Olarak İstanbul Şubesinde Çalıştığının Sabit Olduğu - Davacı Tarafın Seçimlik Hakkını Kullanarak İşin Yapıldığını İddia Ettiği İstanbul İş Mahkemesinde Dava Açtığı/İstanbul İş Mahkemelerinin de Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Hizmet Tespit Davası/Seçimlik Hak Kullanılarak Yetkili Mahkmelerden Herhangi Birinde Dava Açılabileceği - Davacının Seçimlik Hakkını Kullanarak Hizmetin Yapıldığını İddi Ettiği Şube Adresi İtibariyle İstanbul İş Mahkemelerinde Dava Açtığı/Yetkisizlik Kararı Verilmemesinin ve İşin Esasına Girilmesinin Gerektiği )
HİZMET TESPİT DAVALARININ AÇILABİLECEĞİ YETKİLİ MAHKEMELER ( İşin Yapıldığı Yer Mahkemesi İşverenin İkametgahı Mahkemesi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Merkezinin Bulunduğu Ankara Mahkemeleri Hizmetin Geçtiği Yerin Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Seçimlik Hakkın Kullanılarak Herhangi Birinde Dava Açılabileceği )"
5Y22.HD27.10.2014E. 2014/29193 K. 2014/29165"KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Yetkili Mahkeme - İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının İşçiyi Koruma Amaçlı Düzenlendiği ve Kanunda Belirlenen Yetkili Mahkemelerden Birini Seçme Hakkının İşçide Olduğu Gözetilerek Davacı İşçiden Yetkiye Dair Tercihi Sorulmalı Sonucuna Göre Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Kıdem Tazminatı İstemi - İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )
İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Yetkili Mahkeme - İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )"
5Y22.HD20.10.2014E. 2014/28312 K. 2014/28436"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Tarafların Gösterdikleri Tanıklar Dinlenmeli ve Dosya İçerisindeki Delillerle Bir Bütün Olarak Değerlendirilerek Davacının Taşıdığı Akaryakıtı Nereden Aldığı ve Başka Bir Deyişle Fiilen Çalıştığı Yer Olgusu Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçilik Alacakları İstemi - İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının İşçiyi Koruma Amaçlı Düzenlendiği ve Kanunda Belirlenen Yetkili Mahkemelerden Birini Seçme Hakkının İşçide Olduğu da Gözetilerek Gerekirse İşçiye Bu Konuda Seçme Hakkı Tanınarak Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )
TARAF TANIKLARI ( İşçilik Alacakları İstemi - Tarafların Gösterdikleri Tanıklar Dinlenmeli ve Dosya İçerisindeki Delillerle Bir Bütün Olarak Değerlendirilerek Davacının Taşıdığı Akaryakıtı Nereden Aldığı ve Başka Bir Deyişle Fiilen Çalıştığı Yer Olgusu Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
5Y7.HD25.9.2014E. 2014/16010 K. 2014/18092"İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI BİR SEBEBE DAYANMAKSIZIN FESHEDİLMESİ ( İşçilik Alacakları İstemi - İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Mahkemenin Yetkisi Hususunda Oluşan Şüphe Karşısında Davacının Çalıştığı İşyerinin Bulunduğu Mahal Kuşkuya Yer Vermeyecek Surette Tespit Edilmeli ve Yetki Kuralları Kapsamında Yetki İtirazı Değerlendirilmeliyken Yetki Hususu Açıklığa Kavuşturulmadan İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçilik Alacakları İstemi - İş Mahkemesi'nin Görevi Kapsamında Bulunan Bir Davanın Dava Tarihinde Davalının İkametgahının Bulunduğu veya İşçinin İşini Yaptığı Yerdeki İş Mahkemesi veya İş Davalarına Bakmakla Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılması Gerektiği )
YETKİ İTİRAZI ( İşçilik Alacakları İstemi - İş Mahkemesi'nin Yetkisi Kamu Düzeniyle İlgili Olduğundan Hakim Davanın Her Aşamasında Yetki İtirazını Dikkate Alabileceği Gibi Kendisi de Resen Yetkisizlik Kararı Verebileceği )"
5Y9.HD17.9.2014E. 2014/10904 K. 2014/27044"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Yetkili Mahkeme - Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçilik Alacakları - Davacının Davalı Şirketin Ticaret Sicil Kayıtlarına Göre Faaliyet Gösterdiği İlden Başka Bir İlde Dava Açtığı/Mahkemenin Yetkili Olup Olmadığı Açığa Kavuşturulmadan İşin Esasına Girilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMA ( İşçilik Alacakları - Davacının Davalı Şirketin Ticaret Sicil Kayıtlarına Göre Faaliyet Gösterdiği İlden Başka Bir İlde Dava Açtığı/Mahkemece İş Mahkemesi Yetkisinin Kamu Düzenine ilişkin Olduğu Gözetilerek Öncelikle Mahkemenin Yetkili Olup Olmadığı Tespit Edileceği )"
5Y9.HD16.9.2014E. 2014/22461 K. 2014/26777"İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN MESLEKTE YÜKSELME SINAVLARININ İPTALİ DAVASI ( Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanununun Uygulamasından Doğan Uyuşmazlıkların İş Davalarına Bakmakla Görevli ve Yetkili Mahkemede Görüleceği - Kanunun Yedinci ve Onbirinci Bölümlerinin Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıklar İçin Görevli Makamın Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİ ( Açılacak Her Davanın Davanın Açıldığı Tarihte Davalının İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyerinin Bulunduğu Mahkemenin Yetkili Olduğu - İş Mahkemesinin Yetkisine Aykırı Sözleşmenin Muteber Olmayacağı )
YETKİ SÖZLEŞMESİYLE İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİNİ DEĞİŞTİRME ( İş Mahkemesinin Genel Yetki Kurallarına Aykırı Yetki Sözleşmenin Muteber Olmadığı - İşe İade Davalarında Tahkim Sözleşmelerinin Uygulanabileceği )"
5Y7.HD15.9.2014E. 2014/15650 K. 2014/17213"FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Yetkili Mahkeme - İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Fazla Çalışma Alacağının Ödetilmesi İstemi - Uyuşmazlığın Özelliği ve İş Hukukunun İşçiyi Koruma İlkesi de Nazara Alınarak İşin Yapıldığı Yer Olan Mersin İş Mahkemesinin Yetkili Olduğunun Kabulü Gerektiği )
İŞ DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME ( Davacının Adana Mersin İli Ve Çevresinde Davalı Firmanın Bölge Sorumlusu Olarak Çalıştığı Mersin de Dahil Kendisine Bağlı Bölgelerde Denetleme Yaptığı Mersinde İkamet Ettiği - Uyuşmazlığın Özelliği ve İş Hukukunun İşçiyi Koruma İlkesi de Nazara Alınarak İşin Yapıldığı Yer Olan Mersin İş Mahkemesinin Yetkili Olduğunun Kabulü Gerektiği )
İŞÇİNİN İŞİNİ YAPTIĞI YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği/Uyuşmazlığın İşin Yapıldığı Yer Olan Mersin İş Mahkemesinin Yetkili Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
5Y21.HD15.9.2014E. 2014/11828 K. 2014/17436"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yetkili Mahkeme - Davacının H.M.K.'nun 16. Md. Göre Seçimlik Hakkını Yerleşim Yerinin Yargı Çevresi Olarak Bağlı Bulunduğu İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanmasının Hukuka Uygun Olduğu/Mahkemece Yetkisizlik Kararı Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının H.M.K.'nun 16. Md. Göre Seçimlik Hakkını Yerleşim Yerinin Yargı Çevresi Olarak Bağlı Bulunduğu İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanmasının Hukuka Uygun Olduğu )
ŞEÇİMLİK HAK ( İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme - Davacının Seçimlik Hakkını H.M.K.'nun 16. Md. Göre Yerleşim Yerinin Yargı Çevresi Olarak Bağlı Bulunduğu İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanmasının Hukuka Uygun Olduğu/Mahkemece Davanın Esası Hakkında Karar Verileceği )
İŞÇİNİN KENDİ YERLEŞİM YERİNDE DAVA AÇMASI ( İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Seçimlik Hakkını H.M.K.'nun 16. Md. Göre Yerleşim Yerinin Yargı Çevresi Olarak Bağlı Bulunduğu İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanmasının Hukuka Uygun Olduğu )"
5Y15.HD15.9.2014E. 2014/2688 K. 2014/5197"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tadilat ve Çatı Onarım İşlerini Yaparken Davacının Kayarak Düşüp Yaralandığı/Taraflar Arasında Eser Sözleşmesi Bulunduğundan Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği )
ÇATI VE TADİLAT ONARIMI SIRASINDA YARALANMA ( Maddi ve Manavei Tazminat Davası - Taraflar Arasında Eser Sözleşmesi Bulunduğundan Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Tadilat ve Çatı Onarım İşlerini Yaparken Davacının Kayarak Düşüp Yaralanması - Taraflar Arasında Eser Sözleşmesi Bulunduğundan Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tadilat ve Çatı Onarım İşlerini Yaparken Davacının Kayarak Düşüp Yaralanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
5Y9.HD8.9.2014E. 2014/24833 K. 2014/25703"KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Yetkili Mahkeme - Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesi de İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkeme de Hani İlçesi Olup Yetkili Mahkemenin Hani İş Mahkemesi Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Kıdem Tazminatı İstemi - Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesi de İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkeme de Hani İlçesi Olup Yetkili Mahkemenin Hani İş Mahkemesi Olduğundan Mahkemece Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
İŞ DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME ( Kıdem Tazminatı İstemi - Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesi de İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkeme de Hani İlçesi Olup Yetkili Mahkemenin Hani İş Mahkemesi Olduğu/Mahkemece Yetkisizlik Kararı Verilmesi Gerekirken Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
5Y22.HD2.9.2014E. 2014/17843 K. 2014/22676"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( İş Mahkemelerinde Yetki Kuralı İşçiyi Korumak Amaçlı Düzenlendiği ve Kanunda Belirlenen Yetkili Mahkemelerden Birini Seçme Hakkının İşçide Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçilik Alacakları İstemi - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Kararı Gereği Kazan'daki İş Davalarına Bakmakla Sincan İş Mahkemesi'nin Yetki Olduğu da Gözetilerek Ankara Batı İş ve Konya İş Mahkemeleri Arasında Davacı İşçiden Yetkiye Dair Tercihi Sorulup Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞYERİNİN BULUNDUĞU YERİN YETKİLİ OLMASI ( İşçilik Alacakları İstemi - İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )"
5Y9.HD8.7.2014E. 2014/19513 K. 2014/23796"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Dosya İçeriğine Göre Temyize Konu Edilen Miktarın Karar Tarihi İtibariyle Kesinlik Sınırı Kapsamında Kaldığı/Temyiz İsteminin Reddinin Gerektiği/Cevap Dilekçesi Ekinde Sunulan Kıdem Tazminatı Ödeme Bordrosunun Davacı ve Davalı Tanığı Tarafından Boş Olarak Alındığının Belirtildiği - Belgeye İtibar Edilemeyeceğinden Kıdem Tazminatı Talebinin Reddinin Bozmayı Gerektirdiği )
KESİNLİK SINIRI ( Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu/İşçilik Alacakları Davası - Temyize Konu Edilen Miktar Karar Tarihi İtibariyle Kesinlik Sınırı Kapsamında Kaldığından Davalının Temyiz İsteminin Reddinin Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI ( Cevap Dilekçesi Ekinde Kıdem Tazminatı Ödeme Bordrosunun Sunulduğu/Mevcut Kıdem Tazminatı Bordrosundaki İmzanın Davacı Tarafından İnkar Edilmediği - Ancak Davacı ve Vekilinin Belgenin Önceden Boş Olarak Alındığının Belirtildiği/Davalı Tanığının Da Bu Hususu Doğrulaması Karşısında Bu Belgeye İtibar Edilemeyeceği - Kıdem Tazminatı Talebinin Reddinin Hatalı Olduğu )"
5Y21.HD30.6.2014E. 2014/10916 K. 2014/15563"YAŞLILIK AYLIKLARININ İADESİ İSTEMİNE DAİR KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Yetkili Mahkeme - Tahsili Gereken Kurum Alacaklarıyla İlgili Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkemenin Alacaklı SGK Başkanlığı Müdürlüğünün Bulunduğu Yerdeki İş Mahkemesi Olduğunun Kabul Edildiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Yaşlılık Aylıklarının İadesi İstemine Dair Kurum İşleminin İptali İstemi - Davacıya Davalı Kurum Tarafından 6183 Sayılı Kanun'a Göre Yapılan Bir Takibin Bulunmadığı/Davacının Bildirim Belgesindeki Borç İle İlgili Olarak Davalı Kurum'a Borçlu Olmadığının Tespitini Talep Ettiği Davada Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Kurum Alacaklarıyla İlgili Davalarda Yetkili Mahkeme - Tahsili Gereken Kurum Alacaklarıyla İlgili Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkemenin Alacaklı SGK Başkanlığı Müdürlüğünün Bulunduğu Yerdeki İş Mahkemesi Olduğunun Kabul Edildiği/Ancak Belirtilen Kesin Yetki Kuralının Uygulanabilmesi İçin Önce 6183 Sayılı Yasaya Göre Takip Yapılması Sonra Uyuşmazlığın Bu Kanunun Uygulanmasıyla İlgili Olması Gerektiği )
KESİN YETKİ KURALI ( Yaşlılık Aylıklarının İadesi İstemine Dair Kurum İşleminin İptali İstemi - Kesin Yetki Kuralının Uygulanabilmesi İçin Önce 6183 Sayılı Yasaya Göre Takip Yapılması Sonra Uyuşmazlığın Bu Kanunun Uygulanmasıyla İlgili Olması Gerektiği )"
5Y7.HD26.6.2014E. 2014/10291 K. 2014/14496"MİKSER OPERATÖRÜ OLARAK ÜRETİLEN BETONU NAKLETME ( İşçi Alacağından Kaynaklı Davada Yetkili Mahkeme - Mahkemece Davacının Kullandığı Araçla İlgili ve Davalı Şirketin Hazır Beton Satışı Yaptığı Yerlerle İlgili Şirket Kayıtları Araştırılacağı/Davacının Çalışma Şekli ve Çalışma Sahası Bakımından Tanık İfadelerine Başvurularak Yetki Hususunun Açıklığa Kavuşturulacağı )
HAKSIZ FESİHTEN KAYNAKLI KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Yetkili Mahkeme - Davacının Mikser Operatörü Olarak Tesiste Üretilen Betonu Nakletmekle Görevli Olduğu/Mahkemece Davacının Kullandığı Araçla İlgili ve Davalı Şirketin Hazır Beton Satışı Yaptığı Yerlerle İlgili Şirket Kayıtları Araştırılarak Yetkili Mahkemenin Tespit Edileceği )
FİİLEN İŞİN İCRA EDİLDİĞİ YER ( İşçi Alacağından Kaynaklı Davada Yetkili Mahkeme - Davacının Mikser Oporetörü Olarak Üretilen Hazır Betonu Taşımakla Görevli Olduğu/Mahkemece Davacının Çalışma Şekli ve Çalışma Sahası Araştırılarak Yetkili Mahkemenin Belirleneceği )
İŞÇİ ALACAĞINDAN KAYNAKLI DAVADA YETKİLİ MAHKEME ( 5521 S. İş Mahkemeleri Kanununun 5. Md. Uyarınca Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçi Alacağı - Davacının Mikser Operatörü Olarak Tesiste Üretilen Betonu Nakletmekle Görevli Olduğu/Davacının Üretimi Yapılan Hazır Betonu Nerelere Götürdüğü ve Çalışma Sahası Tespit Edilerek Yetkili Mahkemenin Tespiti Gerektiği )"
5Y7.HD13.6.2014E. 2014/6692 K. 2014/13444"FAZLA MESAİ ALACAĞI / YETKİLİ MAHKEME ( Davacının Birden Fazla İl veya İlçeyi Kapsayan Bölgede Çalışan Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Olduğu - Çalıştığı Bölgelerde Bulunan İş Mahkemelerinin Herhangi Birinde Dava Açabileceği )
SEÇİMLİK YETKİ ( Birden Fazla İl veya İlçeyi Kapsayan Bölgede Çalışan Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Çalıştığı Bölgelerde Bulunan İş Mahkemelerinin Herhangi Birinde Dava Açabileceği - Fazla Mesai Alacağı/Yetkili Mahkeme )
BİRDEN FAZLA İL VEYA İLÇEYİ KAPSAYAN BÖLGEDE ÇALIŞMA ( Davacı Çalıştığı Bölgelerde Bulunan İş Mahkemelerinin Herhangi Birinde Dava Açabileceği - İşçi Alacağı/Seçimlik Yetki )
YETKİLİ MAHKEME ( Birden Fazla İl veya İlçeyi Kapsayan Bölgede Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Olarak Çalışma - Davacı Çalıştığı Bölgelerde Bulunan İş Mahkemelerinin Herhangi Birinde Dava Açabileceği/Fazla Mesai Alacağı )"
5Y22.HD15.4.2014E. 2013/12933 K. 2014/8219"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Dava Dilekçesinin Yetki Yönünden Reddi/Dava Olunanın İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Mahkemece Davanın Esasına Girilerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ SORUNU ( Dosya İçerisinde Bulunan İş Sözleşmesinin İçeriğinin İncelenmesi Gereği - Davacının Asıl İşveren Konumundaki Belediyeye Bağlı Alt İşveren Davalı Şirkette Çalıştığı - İşin Yapıldığı Yer Mahkemesi )
DAVALI ŞİRKETİN İKAMETGAHI VE İŞİN FİİLEN YAPILDIĞI YER MAHKEMESİ ( Davanın Yetkili Mahkemede Açılmadığı/Yetki Yönünden Davanın Reddi - SGK Kayıtları ve Dava Dilekçesi İçeriğinin İncelenmesi Gerektiği/İş Sözleşmesi İçeriği/Yetkili Mahkeme )"
5Y22.HD17.3.2014E. 2014/6489 K. 2014/6226"BAKANLIK TARAFINFAN YAPILAN İŞKOLU TESPİT KARARININ İPTALİ DAVASI ( Yapılan İşin Yardımcı Sağlık Hizmeti Olarak Nitelendirilemeceği İddiası - Bu Tür Davalarda İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Kesin Yetkili Olduğunun Kabulü )
İŞ YERİNİN BULUNDUĞU YER İŞ MAHKEMESİNİN KESİN YETKİLİ OLMASI ( Yetkinin Kesin Olduğu Hallerde Mahkemenin Yetkili Bulunması Hususunun Dava Şartı Sayılacağı - Alt İşveren Yönünden Davanın Ayrılarak Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Gereği )
DAVA ŞARTI YOKLUĞU ( Mahkemece Kesin Yetki Kuralı Gözetilerek Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Çalışan Alt İşveren İşyeri Yönünden Davanın Ayrılarak Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi - Bundan Sonra İşin Esasına Girilerek Davanın İncelenmesi Gereği )"
5Y9.HD3.3.2014E. 2012/1549 K. 2014/6710"İŞÇİLİK ALACAKLARI (İş Mahkemesinin Yetkisi Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Davalı Tarafça Süresinde Yetki İtirazı Yapılmamış Olsa Bile Mahkeme Tarafından Bu Husus Kendiliğinden Göz Önünde Bulundurması Gerektiği)
YETKİ İTİRAZI (İşçilik Alacakları - Hâkim Davanın Her Aşamasında Yetki İtirazını Dikkate Alabileceği Gibi Kendisi de Resen Yetkisizlik Kararı Verebileceği)
İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ (Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Davalı Tarafça Süresinde Yetki İtirazı Yapılmamış Olsa Bile Mahkeme Tarafından Bu Husus Kendiliğinden Göz Önünde Bulundurması Gerektiği)
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN YETKİ (İşçilik Alacakları - İş Mahkemesinin Yetkisi Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Davalı Tarafça Süresinde Yetki İtirazı Yapılmamış Olsa Bile Mahkeme Tarafından Bu Husus Kendiliğinden Göz Önünde Bulundurması Gerektiği)"
5Y7.HD27.2.2014E. 2013/19792 K. 2014/4787"YETKİLİ MAHKEME ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası - Davalı Şirket Merkezinin Ankara İlinde Olduğunu Belirterek Adana Mahkemelerinin Yetkisiz Olduğunu İddia Ettiği/Davalının Yetki İtirazı Konusunda Davalı Şirketlerin Adana İli Sınırları İçinde Faaliyette Bulunan ve Ticaret Siciline Kayıtlı Şubesinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Yetkili Mahkeme - Davalının Yetki İtirazı Konusunda Davalı Şirketlerin Adana İli Sınırları İçinde Faaliyette Bulunan ve Ticaret Siciline Kayıtlı Şubesinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Adana Mahkemelerinin Yetkili Olup Olmadığı Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YETKİSİZLİK İTİRAZI ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası - Yetki İtirazı Konusunda Davalı Şirketlerin Adana İli Sınırları İçinde Faaliyette Bulunan ve Ticaret Siciline Kayıtlı Şubesinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Adana Mahkemelerinin Yetkili Olup Olmadığı Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Mahkemece Yetki İtirazı Konusunda Bir Karar Verilmeksizin Yazılı Şekilde Sonuca Gidilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
İŞ DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası - Yetkisi Kamu Düzeniyle İlgili Olduğundan Davalı Tarafça Süresinde Yetki İtirazı Yapılmamış Olsa Bile, Mahkeme Tarafından Bu Hususun Kendiliğinden Göz Önünde Bulundurması Gerektiği/Davalının Yetki İtirazı Konusunda Davalı Şirketlerin Adana İli Sınırları İçinde Faaliyette Bulunan ve Ticaret Siciline Kayıtlı Şubesinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
5YHGK26.2.2014E. 2013/21-763 K. 2014/184"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedenine Dayalı - Davalı Diğer Şirket Yönünden de Diğer Davalının İkameti Mahkemesi Olan Diyarbakır İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu/Yetki İtirazının Reddi İle İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ KURALI ( Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yetki Kurallarına Uygun Olup Buna Ek Olarak İşçinin İşinin Yapıldığı Yer Mahkemeleri de Yetkili Kılındığı - Davanın Dava Olunan İşveren Şirketin İkametgahının Bulunduğu İş Mahkemesinde Açıldığı/Yetki İtirazının Reddi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat )
BİRDEN FAZLA DAVALI OLMASI DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME ( Davanın Bunlardan Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Açılabileceği - Davalı Diğer Şirket Yönünden de Diğer Davalının İkameti Mahkemesi Olan Diyarbakır İş Mahkemesinin Yetkili Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
YETKİ İTİRAZI ( Davalı Birden Fazla İse Davanın Bunlardan Birinin İkametgahı Mahkemesinde Açılabileceği - Davalı Diğer Şirket Yönünden de Diğer Davalının İkameti Mahkemesi Olan İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu/Yetki İtirazının Reddi Gerektiği )
YETKİSİZLİK KARARI ( Davanın Dava Olunan İşveren Şirketin İkametgahının Bulunduğu İş Mahkemesinde Açıldığı/Davalı Diğer Şirket Yönünden de Diğer Davalının İkameti Mahkemesi Olan Diyarbakır İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu/Yetkisizlik Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
5Y21.HD24.2.2014E. 2014/2083 K. 2014/3057"İŞ KAZASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yetkili Mahkeme - Davacının Dava Olunanın Merkez Adresinin Bulunduğu Yerin İş Mahkemesinde Dava Açabileceği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sebebiyle/Yetkili Mahkeme - Davacının 5521 S. Kanunun 5. Md. Göre Seçimlik Hakkını Dava Olunanın Merkez Adresinin Bulunduğu Yerin İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanabileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazası Sebebiyle Manevi Tazminat - Davacının Dava Olunanın Merkez Adresinin Bulunduğu Yerin İş Mahkemesinde Açtığı/Davanın Yetkili Mahkemede Açıldığı Gözetileceği )
DAVA OLUNANIN MERKEZ ADRESİNİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI ( Davacının 5521 S. Kanunun 5. Md. Göre Seçimlik Hakkını Dava Olunanın Merkez Adresinin Bulunduğu Yerin İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanmasının Hukuka Uygun Olduğu - İş Kazası Sebebiyle Manevi Tazminat )"
5Y22.HD2.12.2013E. 2013/34879 K. 2013/27626"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Dava Dilekçesi Davalı Tarafa Tebliğ Edildikten Sonra Tarafların Gösterecekleri Deliller Değerlendirilip Davacının Son Görev Yeri Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenerek Oluşacak Sonuca Göre Yetki Konusunda Kanunun Belirlediği Çerçevede Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
İŞ MAHKEMESİNDE AÇILACAK DAVALARDA YETKİ (İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği - Dava Dilekçesi Davalı Tarafa Tebliğ Edildikten Sonra Tarafların Gösterecekleri Deliller Değerlendirilip Davacının Son Görev Yeri Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiği)
YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ (İşçilik Alacakları Davası - Dava Dilekçesi Davalı Tarafa Tebliğ Edildikten Sonra Tarafların Gösterecekleri Deliller Değerlendirilip Davacının Son Görev Yeri Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenerek Sonuca Göre Yetki Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği)"
5Y22.HD26.9.2013E. 2013/25916 K. 2013/19903"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (İş Mahkemesine Dava Tarihinde Davalının İkametgahının Bulunduğu veya İşçinin İşini Yaptığı Yerdeki Mahkemelerde Dava Açılacağı - Davacının Kapıcı Olarak Görev Yaptığı Binanın Bulunduğu İlçedeki İş Mahkemelerinin Yetki Alanı İçinde Kaldığı/Esasa Girilmesi Gerektiği)
İŞ MAHKEMESİNDE AÇILACAK DAVALARDA YETKİ (İşçinin İşini Yaptığı Yerdeki Mahkemelerde de Açılabildiğinden Davacının Kapıcı Olarak Görev Yaptığı Binanın Bulunduğu İlçedeki İş Mahkemelerinin Yetki Alanı İçinde Kaldığı Gözetilerek Esasa Girilmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası)
YETKİ (İşçilik Alacaklar Davası - Davanın Dava Tarihinde Davalının İkametgahının Bulunduğu veya İşçinin İşini Yaptığı Yerdeki Mahkemede Açılabileceği/Davacının Kapıcı Olarak Görev Yaptığı Binanın Bulunduğu İlçedeki İş Mahkemelerinin Yetki Alanı İçinde Kaldığı/İşin Esasına Girilmesi Gerektiği)
KAPICILIK İŞİ (İşçilik Alacaklar Davası - İş Mahkemesine Dava Tarihinde Davalının İkametgahının Bulunduğu veya İşçinin İşini Yaptığı Yerdeki Mahkemelerde Dava Açılacağı)"
5Y10.HD9.9.2013E. 2012/24502 K. 2013/15676"HİZMET TESPİTİ İSTEMİNDE YETKİLİ MAHKEME (Davalılardan Herhangi Birinin İkametgahının Bulunduğu İş Mahkemesi veya İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkeme Başka Bir Anlatımla İddia Konusu Hizmetin Geçtiği Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu)
YETKİLİ MAHKEME (Hizmet Tespiti Davası - Davalılardan Herhangi Birinin İkametgahının Bulunduğu İş Mahkemesi veya İşçinin İşini Yaptığı İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu)
YETKİ İTİRAZI (Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeksizin İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Hizmet Tespiti Davası)
HİZMETİN GEÇTİĞİ YER MAHKEMESİ (Yetkili Olduğu Hususunun Dikkate Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Yetki İtirazı Hakkında Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Hizmet Tespiti Davası)"
5Y21.HD27.6.2013E. 2013/9302 K. 2013/13681"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Ölüm Aylığının Bağlanması İstemi - Kurum İşlemi Farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce Gerçekleştirilmiş Olsa da Yetkisizlik Kararı Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiğinden Yetkisizlik Kararında Yetkili ve Görevli Olduğu Belirtilen Mahkemenin Bu Yetkisizlik Kararıyla Bağlı Olduğu )
ÖLÜM AYLIĞININ BAĞLANMASI İSTEMİ ( Kurum İşleminin İptali Davası - Yetkisizlik Kararında Yetkili ve Görevli Olduğu Belirtilen Mahkeme Bu Yetkisizlik Kararıyla Bağlı Olduğundan Bu Aşamadan Sonra Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği ve İşin Esasına Girerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDENMEYEN AYLIKLARIN TAHSİLİ DAVASI ( Kurum İşleminin İptali Davası - Yetkisizlik Kararında Yetkili ve Görevli Olduğu Belirtilen Mahkeme Bu Yetkisizlik Kararıyla Bağlı Olduğundan Bu Aşamadan Sonra Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği ve İşin Esasına Girerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YETKİSİZLİK ( Ölüm Aylığının Bağlanması İstemi - Kurum İşlemi Farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce Gerçekleştirilmiş Olsa da Yetkisizlik Kararı Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiğinden Yetkisizlik Kararında Yetkili ve Görevli Olduğu Belirtilen Mahkemenin Bu Yetkisizlik Kararıyla Bağlı Olduğu )"
5Y7.HD21.6.2013E. 2013/17997 K. 2013/11700"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Tarafların Tanıkları Dinlenerek Davacının Nerede Çalıştığı Tespit Edilip Sözleşme Kapsamı ve 5521 S. K.'nun 5. Md. Hükmü Dikkate Alınarak Yetkili Mahkemenin Tespit Edilmesi Gerektiği)
İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVALARDA YETKİ (Açıldığı Tarihte Dava Olunanın İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği/Tarafların Tanıkları Dinlenerek Davacının Nerede Çalıştığının Tespit Edilmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası)
YETKİ (İşçilik Alacakları Davası/Tarafların Tanıkları Dinlenerek Davacının Nerede Çalıştığı Tespit Edilip Sözleşme Kapsamı ve 5521 S. K.'nun 5. Md. Hükmü Dikkate Alınarak Yetkili Mahkemenin Tespit Edilmesi Gerektiği - Eksik İncelemeyle Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)"
5Y9.HD27.5.2013E. 2013/6059 K. 2013/15842"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Yerel Seçim Dava Tarihinden Sonra Yapıldığından ve Belediyenin Tüzelkişiliğinin Yerel Seçimler Sonunda Sona Ereceği Düzenlendiğinden Davada Yetkili Mahkemenin Belediyenin Bağlı Olduğu Yargı Çevresi Mahkemesi Olduğu )
BELDENİN KAPATILMASI ( İşçilik Alacakları Davası - Yerel Seçim Dava Tarihinden Sonra Yapıldığından ve Belediyenin Tüzelkişiliğinin Yerel Seçimler Sonunda Sona Ereceği Düzenlendiğinden Davada Yetkili Mahkemenin Belediyenin Bağlı Olduğu Yargı Çevresi Mahkemesi Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçilik Alacakları Davası - Yerel Seçim Dava Tarihinden Sonra Yapıldığından ve Belediyenin Tüzelkişiliğinin Yerel Seçimler Sonunda Sona Ereceği Düzenlendiğinden Davada Yetkili Mahkemenin Belediyenin Bağlı Olduğu Yargı Çevresi Mahkemesi Olduğu )"
5YHGK24.4.2013E. 2012/9-1435 K. 2013/569"İTİRAZIN İPTALİ ( Borçlunun İcra Dairesinin Yetkisine Yönelik Bir İtiraz İleri Sürmediği - Takibin Başka Bir İcra Müdürlüğünde Yapılmasının İşçi İşveren Arasındaki Davanın Kesin Yetkili Olan İşin Yapıldığı Yer İş Mahkemesinde Görülmesine Engel Olmayacağı )
YETKİ ( İtirazın İptali Davasının Konusunu Teşkil Eden İcra Takibinin Başka Bir İcra Müdürlüğünde Yapılmasının İşçi İşveren Arasındaki Davanın Kesin Yetkili Olan İşin Yapıldığı Yer İş Mahkemesinde Görülmesine Engel Olmayacağı - İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
KESİN YETKİ KURALI ( Takibin Başka Bir İcra Müdürlüğünde Yapılmasının İşçi İşveren Arasındaki Davanın Kesin Yetkili Olan İşin Yapıldığı Yer İş Mahkemesinde Görülmesine Engel Olmayacağı - İtirazın İptali )
KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ YETKİ ( İtirazın İptali/İş Mahkemesinin Yetkisinin Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu - İcra Takibinin Başka Bir İcra Müdürlüğünde Yapılmasının Davanın Kesin Yetkili Olan İşin Yapıldığı Yer İş Mahkemesinde Görülmesine Engel Olmayacağı )"
5Y22.HD5.4.2013E. 2012/17496 K. 2013/7392"İTİRAZIN İPTALİ ( İşçilik Alacağının Tahsili İçin Başlatılan - Deniz İş Kanunu İle Davalının İkametgahı Mahkemesinin ve İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemenin Ortadan Kaldırılmadığı/Geminin Bağlama Limanında İş Davalarını Bakmaya Yetkili Mahkemede Dava Açılabileceği )
İŞÇİLİK ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( 854 S.K. Uyarınca Mahkemenin Yetkili Olduğu - Davacı Yetkili Mahkemede Dava Açtığını Savunduğundan Bu Husus Üzerinde Durularak Yetkili Mahkeme Belirleneceği )
DENİZ İŞ KANUNU UYARINCA YETKİLİ MAHKEME ( 854 S.K. Md.46 İle 5521 S.K. Md.5'te Belirlenen Davalının İkametgahı Mahkemesinin ve İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemenin Yetkisinin Ortadan Kaldırılmadığı - Geminin Bağlama Limanında Dava Açılabileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçilik Alacağının Tahsili İçin Başlatılan Takibe İtirazın İptali/854 S.K. Md.46 İle 5521 S.K. Md.5'te Belirlenen Davalının İkametgahı Mahkemesinin ve İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemenin Yetkisinin Ortadan Kaldırılmadığı - Geminin Bağlama Limanında Dava Açılabileceği )"
5Y21.HD6.3.2013E. 2013/3487 K. 2013/4068"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Malullük Aylığı Bağlanması İstemi - Uyuşmazlığın 6100 S. HMK'nun 14.Md.de Yer Alan Hükümler Doğrultusunda Çözüme Kavuşturulması Gerektiği/Yetki İtirazı Bulunmadığından Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )
MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Kurum İşlemin İptali İstemi - Davalının Yetki İtirazının Bulunmadığından Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği - Uyuşmazlığın 6100 S. HMK'nun 14.Md.de Yer Alan Hükümler Doğrultusunda Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( 6100 S. HMK'da Yer Verilen Özel Yetkiye İlişkin Düzenlemelerin İş Mahkemelerinin Yetkisinin Belirlenmesinde Dikkate Alınması ve Bu Doğrultuda Uyuşmazlığın 6100 S. HMK'nun 14.Md.sinde Yer Alan Hükümler Doğrultusunda Çözüme Kavuşturulması Gerektiği - Kurum İşleminin İptali İle Davacıya Malullük Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İstemi )
YETKİ İTİRAZININ BULUNMAMASI ( Halinde Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Kurum İşleminin İptali İle Davacıya Malullük Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İsteminde Uyuşmazlığın 6100 S. HMK'nun 14.Md.de Yer Alan Hükümler Doğrultusunda Çözüme Kavuşturulacağı )"
5Y10.HD5.3.2013E. 2013/3743 K. 2013/4076"HATALI KURUM İŞLEMİNİN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Gerek Davalı SGK'nın Merkez Adresi Olması Gerekse İşlemin SGK Ankara İl Merkezi Tarafından Yapılması Sebebiyle Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu - SGK'nın Yetki İtirazının Değerlendirilmesi Gerektiği )
FAZLA ALINAN PRİMLERİN TAHSİLİ ( Davalı SGK'nın Merkez Adresi Olması Gerekse İşlemin SGK Ankara İl Merkezi Tarafından Yapılması Sebebiyle Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu - İstanbul İl Müdürlüğü Tarafından Yapılmış Herhangi Bir İşlem Bulunmadığından İst. Mahkemelerinin Yetkili Olmadığı )
YETKİLİ MAHKEME ( Hatalı Kurum İşleminin Düzeltilmesi İle Fazla Alınan Primlerin Tahsili İstemi - Gerek Davalı SGK'nın Merkez Adresi Olması Gerekse İşlemin SGK Ankara İl Merkezi Tarafından Yapılması Sebebiyle Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu )
SGK ALEYHİNE AÇILAN DAVADA YETKİLİ MAHKEME ( Hatalı Kurum İşleminin Düzeltilmesi Talebi - Gerek Davalı SGK'nın Merkez Adresi Olması Gerekse İşlemin SGK Ankara İl Merkezi Tarafından Yapılması Sebebiyle Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu )"
5Y9.HD4.2.2013E. 2013/1605 K. 2013/4086"YETKİLİ İŞ MAHKEMESİNİN BELİRLENMESİ ( Ücret ve Fazla Mesai Ücreti Talebi - İrsaliye Faturalardan Davalı Şirketin Merkez Adresi Gözetildiğinde Son Yetkisizlik Kararı Veren Mahkemenin Yetkili Olacağı )
İŞ MAHKEMESİNİN YETKİ ALANI ( Dava Tarihinde Davalının İkametgahının Bulunduğu veya İşçinin İşini Yaptığı Yerdeki İş Mahkemesinin Yetkili Oluşu - Davalı Şirketin Merkez Adresi Gözetildiğinde Son Yetkisizlik Kararı Veren Mahkemenin Yetkili Olacağı )
TÜZEL KİŞİLERİN DAVALARINDA YETKİLİ İŞ MAHKEMESİNİN BELİRLENMESİ ( Dava Tarihinde Davalının İkametgahının Bulunduğu Veya İşçinin İşini Yaptığı Yerdeki İş Mahkemesinin Yetkili Oluşu - Ücret ve Fazla Mesai Ücreti Talebi )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN YETKİ KURALI ( Dava Tarihinde Davalının İkametgahının Bulunduğu veya İşçinin İşini Yaptığı Yerdeki İş Mahkemesinin Yetkili Oluşu )
İŞÇİ ALACAKLARI ( Ücret ve Fazla Mesai Ücretinin Talebi - İrsaliye Faturalardan Davalı Şirketin Merkez Adresi Gözetildiğinde Son Yetkisizlik Kararı Veren Mahkemenin Yetkili Olacağı )"
5Y21.HD14.1.2013E. 2011/6517 K. 2013/84"İŞ KAZASI TESPİTİ ( Trabzon Sgk İl Müdürlüğü Tarafından Yapılan Bir İşlem Bulunmadığından Davacının İşini Yaptığı İş Yeri Trabzonda Olmadığı Gibi Davalıların İkametgahı da Trabzonda Bulunmadığından Yetkisiz Mahkemece Davaya Bakılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
SEÇİMLİK HAK ( İş Kazası Tespiti/Davanın Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Yerleşim Yeri Mahkemesinde veya İşçinin İşini Yaptığı İş Yerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Bakılabileceği/Davalı Kurumun Trabzon Şubesi Tarafından Yapılan Bir İşlem Bulunmadığı/Davacının İşini Yaptığı İş Yerinin Trabzonda Olmadığı - Davalıların İkametgahı da Trabzonda Bulunmadığından Mahkemenin Yetkisiz Olduğu )
İŞ MAHKEMESİNDE AÇILACAK DAVALARDA YETKİ ( Kurum Şubelerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Sayılabilmesi İçin Kurum Şubesinin Yaptığı Bir İşlemin Bulunması Gerektiği - Trabzon Sgk İl Müdürlüğü Tarafından Yapılan Bir İşlem Bulunmadığı/Davacının İşini Yaptığı İş Yeri Trabzonda Olmadığı Gibi Davalıların İkametgahının da Trabzonda Bulunmadığı/Yetkisiz Mahkemece Davaya Bakılmasının Doğru Görülmediği )"
5Y9.HD18.9.2012E. 2012/2995 K. 2012/30457"TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ ( Temyiz Süresi İçinde Temyiz Dilekçesinin Hakime Havale Edildikten Sonra Temyiz Defterine Kaydının Yaptırılması ve Harcının Yatırılması Gerektiği
BASİT YARGILAMA USULÜNDE TEMYİZ ( Süresi İçinde Temyiz Dilekçesinin Hakime Havale Edildikten Sonra Temyiz Defterine Kaydının Yaptırılması ve Harcının Yatırılması Gerektiği )
TEMYİZ SÜRESİNİN TEFHİMDEN BAŞLAYACAĞI ( Davalının Kararı Temyiz Süresini Geçirdikten Sonra Temyiz Ettiği Anlaşıldığından Temyiz Talebinin Reddi Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZİ ( Davalının Kararı Temyiz Süresini Geçirdikten Sonra Temyiz Ettiği Anlaşıldığından Temyiz Talebinin Reddi Gerektiği )"
5Y21.HD25.6.2012E. 2011/3828 K. 2012/12019"ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahları Sayılan Yer Mahkemesinin veya İşçinin İşini Yaptığı İşyeri Mahkemesinin Yetkili Olacağı )
YETKİLİ MAHKEME ( Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davalıların Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahları Sayılan Yer Mahkemesinin veya İşçinin İşini Yaptığı İşyeri Mahkemesinin Yetkili Olacağı/Davacının Seçimlik Hakkı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Ölümlü İş Kazası Nedeniyle - Davalıların Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahları Sayılan Yer Mahkemesinin veya İşçinin İşini Yaptığı İşyeri Mahkemesinin Yetkili Olacağı/Davacının Seçimlik Hakkı Olduğu )"
5Y9.HD19.6.2012E. 2012/16645 K. 2012/23730"ÜYELİK AİDAT ALACAĞI ( Davacı Sendikanın İstem Konusu Üyelik Aidat Alacağının Yasal Dayanağı Sendikalar Kanununun 61. Md. Olup Aynı Kanunun 63. Md.sinde Bu Kanundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
AİDATLARIN İŞLETME KREDİLERİNE UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZİ İLE ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Davanın İşverenin İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesi Dışında Açılma İmkanı Bulunmadığı )
İŞVERENİN İKAMETGAHI SAYILAN YER MAHKEMESİ ( Sendika Üyesi İşçilerden Kesilen Üyelik Aidatları İle Sendika Üyesi Olmayan İşçilerden Kesilen Dayanışma Aidatlarının Tahsili - Davanın İşverenin İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Açılması Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Davacı Sendikanın İstem Konusu Üyelik Aidat Alacağının Tahsili - Davanın İşverenin İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesi Dışında Açılma İmkanı Bulunmadığı )"
5Y22.HD21.5.2012E. 2012/8821 K. 2012/10694"İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI ( Sigorta Kaydı Yapıldığı İçin Alamadığı Haklar - Öncelikle İşyeri İçin Yetkili Mahkemeyi Tespit Etmek Bundan Sonra Davacının Tercihine Göre Davaya Bakacak Yetkili Mahkemeyi Belirleyerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KESİN YETKİ KURALI ( İş Mahkemesinin Yetkisini Düzenleyen Yetki Kuralı Kamu Düzeni Dair Olup Kesin Nitelikte Olduğu/Davalı İşverenin İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi Yanında Davacı İşçinin Son Defa Çalıştığı İşyerindeki Mahkemede Yetkili Olduğu Gözetilmediği - İşçi Alacakları Davası )
YETKİ ( İşçi Alacakları Davası - Öncelikle İşyeri İçin Yetkili Mahkemeyi Tespit Etmek Bundan Sonra Davacının Tercihine Göre Davaya Bakacak Yetkili Mahkemeyi Belirleyerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
SEÇİMLİK YETKİ ( Davacı İşçinin Davayı İşin Yapıldığı Yer Mahkemesinde Açabileceği Gibi Davalının İkametgahı Mahkemesinde de Açabileceği/Davacının İşçinin Son Defa Çalıştığı İşyerindeki Mahkemenin de Yetkili Olduğunun Gözetilmediği - İşçi Alacakları Davası )
YETKİSİZLİK KARARI ( Davacının Son Defa Çalıştığı İşyerinin Nerede Olduğu ve İşyeri İçin Hangi Her Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu Belirlenmediği/Yetkili Mahkemenin Hangi Yer Mahkemesi de Olduğu Belirtilmeksizin Karar Verilmiş Olmasının Hatalı Olduğu - İşçi Alacakları Davası )"
5Y9.HD10.4.2012E. 2012/12384 K. 2012/12159"İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI ( İhbar Tazminatı Alacağı - Davalının İkametgahının Bulunduğu Yerde Kurulu İşyerinin Bulunup Bulunmadığı Çalışmasını Münhasıran Bu Bölgede Yerine Getirip Getirmediği Araştırılmadan Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVALARDA YETKİ ( Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği - İşçi Alacakları Davası )
YERLEŞİM YERİ ( Tüzel Kişinin Yerleşim Yerinin Kuruluş Belgesinde Başka Bir Hüküm Bulunmadıkça İşlerinin Yönetildiği Yer Olduğu/Davalının İkametgahının Bulunduğu Yerde Kurulu İşyerinin Bulunup Bulunmadığı Çalışmasını Münhasıran Bu Bölgede Yerine Getirip Getirmediğinin Araştırılmadığı - İşçi Alacakları Davası )
YETKİ KONUSUNDA SEÇİMLİK HAK ( İşçi Alacakları Davası - İş Mahkemelerinde Açılacak Her Davanın Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )
YETKİ İTİRAZI ( Davalının Yetki İtirazında Birden Fazla Mahkemeyi Yetkili Göstermiş Olması Halinde Usulüne Uygun Bir Yetki İtirazından Bahsedilemeyeceği/Bu Durumda Seçim Hakkının Tekrar Davacıya Geçeceği - İşçi Alacakları Davası )"
5Y22.HD4.4.2012E. 2012/1947 K. 2012/6318"İŞSİZLİK ÖDENEĞİ TALEBİNİN HÜKME BAĞLANMASI İSTEMİ ( Şubenin İşlemlerinden Doğan Davalarda O Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Şubenin İşlemlerinden Doğan Davalarda O Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu - İşsizlik Ödeneği Talebinin Hükme Bağlanması İstemi )
ŞUBELERİN İŞLEMLERİNDEN DOĞAN DAVALAR ( O Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu - İşsizlik Ödeneği Talebinin Hükme Bağlanması İstemi )"
5Y9.HD17.1.2012E. 2011/54617 K. 2012/687"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Yetki İtirazı/Açılan Hizmet Tespiti Dosyası ve Diğer Deliller Değerlendirilmeden Eksik İnceleme ile Yetkisizlik Kararı Verilemeceği - Yetkili Mahkemenin Tespiti )
YETKİLİ MAHKEME HUSUSUNDA SEÇİMLİK HAK ( Davacıdan Seçimlik Hakkını Hangi Mahkeme İçin Kullandığının Sorulacağı ve Dava Dosyasının Davacının Seçtiği Yetkili Mahkemeye Gönderilmesine Karar Verileceği/Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası/Yetki )
AVUKAT OLAN DAVALININ BÜROSUNU DEĞİŞTİRMESİ ( İstanbul Baro Başkanlığı Yazısının Davalının Beyanlarına Dayalı Olduğu - Yazının Aksinin İspatın Mümkün Olduğu/Avukat İş İlanları ve Yetki Belgesinden Anlaşıldığı/Eksik İnceleme Yapıldığı )
MAHKEMENİN YETKİSİZLİK KARARININ HATALI OLDUĞU ( Hükme Esas Alınan İstanbul Baro Başkanlığı Yazısının Aksinin İspat Edilebilecek Mahiyeti Bulunduğu - Dosya Kapsamında Doğru Olmadığı Anlaşılan Yazıya İtibar Edilerek Karar Verilemeceği )
İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Kamu Düzeniyle İlgili Olduğu - Mahkeme Tarafından Re'sen Gözetileceği/Tarafların Yetkisizlik İtirazı Bulunmasada Hakim Tarafından Gözetileceği/Yetkili Mahkeme Konusunda Seçimlik Hakkın Dikkate Alınması Gerektiği )"
5Y9.HD11.10.2011E. 2011/45180 K. 2011/36687"KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Davalının Adresinin Tebligatın Yapıldığı Bakırköy İlçesi Olduğuna Göre Dava Dilekçesinin Yetki Yönünden Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davalının Adresinin Tebligatın Yapıldığı Bakırköy İlçesi Olduğuna Göre Dava Dilekçesinin Yetki Yönünden Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
TÜZEL KİŞİLİK ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davalının Gerçek Kişi Olduğu Dikkate Alındığında Merkez Adresinden Söz Edilemeyeceği )
YETKİSİZLİK ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davalının Adresinin Tebligatın Yapıldığı Bakırköy İlçesi Olduğuna Göre Dava Dilekçesinin Yetki Yönünden Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
5Y9.HD9.5.2011E. 2011/12247 K. 2011/13820"MAHKEMELERCE VERİLEN HÜKMÜN NİTELİĞİ ( Kısa Karar ile Gerekçeli Kararın Uyumlu Olması Gerektiği - Asıl-Alt İşveren İlişkisi Bulunan Davalılar Yönünden Ayrı Ayrı Hüküm Kurularak Sorumluluklarına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Müşterek ve Müteselsil Sorumluluklarının Bulunduğu - Gerekçeli Kararda Asıl İşveren için Ayrı ve Alt İşveren İçin Ayrı Hüküm Kurulması İki Kez İnfaza Yol Açacak Şekilde Karar Verilmesi Sayılacağı )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Alt İşveren ve Asıl İşveren Sorumluluğu - Hüküm Fıkrasında Ayrı Ayrı Karar Verilmesinin İki Kez İnfaza Yol Açma Tehlikesi Taşıdığından Hukuka Aykırı Olduğu/İşçilik Alacağı Davası )
İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi - İş Sözleşmesinin Kim Tarafından Feshedildiğinin Taraf Delilleri Toplanarak Sonuçlandırılması Gereği/Sözleşmenin Fesih Tarihinin Uyuşmazlık Konusu Olmadığı )
KISA KARAR VE GEREKÇELİ KARAR ( Uyumlu Olması Gereği - İnfazda Tereddüde Mahal Verebilecek Kararların Hukaka Aykırı Sayılacağı )
TEMYİZ ( Davacı Vekilinin Temyiz Defterine Kaydı Yapılmayan ve Harçlandırılmayan Temyiz Talebinin Reddedileceği )
HARÇLANDIRMA ( Davacı Vekilinin Temyiz Defterine Kaydı Yapılmayan ve Harçlandırılmayan Temyiz Talebinin Reddedileceği )"
5Y9.HD28.4.2011E. 2009/12406 K. 2011/12688"İŞ DAVALARINDA TEMYİZ SÜRESİ ( Tefhim veya Tebliğden İtibaren 8 Gün Olduğu )
FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANMASI ( Davalı İşverenden Sadır Olduğu Anlaşılmayan Çizelgeye Göre Hesaplama Yapıldığı - Varsa Diğer Delillerle Hesaplanacağı ve Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı )
HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI ( Fazla Mesai Ücretinin Hesaplanması - Delillerle Fazla Mesai Süresinin ve Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanacağı ve Davalı Lehine Oluşan Usuli Kazanılmış Hak da Dikkate Alınacağı )
İŞVERENDEN SADIR OLDUĞU ANLAŞILMAYAN ÇİZELGEYE GÖRE HESAP YAPILDIĞI ( Fazla Mesai Alacağı - Varsa Diğer Delillerle Fazla Mesai Süresinin ve Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanacağı )"
5Y21.HD26.4.2011E. 2010/5070 K. 2011/3863"MUVAZAA NEDENİYLE YETİM AYLIĞININ SGK TARAFINDAN KESİLMESİ KARARININ İPTALİ DAVASI ( Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi - 5521 S.K. Yapmış Olduğu Atıf Nedeniyle Özel Yetkili Mahkemenin Belirlenmesinde 1086 S.K Uygulama Alanının Bulunduğu )
TÜZEL KİŞİLİĞİN ŞUBE ARAŞTIRMASI YAPILMASI ( Davalı Tarafından Yetki İtirazında Bulunulduğu - 5521 S.K.'da Yeralan Atıf Nedeniyle Tüzel Kişiliğinin Şubesinde de Tüzel Kişiliğinin Merkezi Davalı Olarak Gösterilerek Dava Açılabileceği/Yetki )
ŞUBENİN BULUNDUĞU YER ( Tüzel Kişiliğin Merkezi Davalı Olarak Gösterilerek Şubenin Bulunduğu Yerde Dava Açılabileceği - Davalı Kurumun Şube Durumunun Araştırılacağı/Var İse Davacının Yetim Aylığını Bu Şubeden Alıp Almadığının Belirleneceği )
YETKİ İTİRAZI ( Davalının Yetki İtirazı Nedeniyle Yeterli Araştırma Yapılmaksızın Yerel Mahkemece Dava Dosyasının Ankara Nöbetçi İş Mahkemesine Gönderilmesinin Hatalı Olduğu - Özel Yetki Kuralı Gereği Kurumun Şube Araştırmasının Yapılacağı )
YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Davalı Kurumun Şube Araştırmasının Yapılmadan Eksik Araştırma Sonucu Mahkemece Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Boşanmanın Muvazaalı Olalarak Yapıldığına İlişkin de Araştırma Yapılacağı )"
5Y9.HD31.3.2011E. 2009/9653 K. 2011/9539"İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İşe İade Davası Neticesinde Verilen Kararın Tespit Niteliğinde Olduğu - 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 5. Maddesi Uyarınca Yetki Sorunun Çözümleneceği )
İŞE İADE DAVASI ( Verilen Kararın Tespit Niteliğinde Olması - 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 5. Maddesi Uyarınca Yetki Sorunun Çözümlenmesi Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( İşe İade Davası Neticesinde Verilen Kararın Tespit Niteliğinde Olduğu - 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 5. Maddesi Uyarınca Yetki Sorunun Çözümleneceği )
İLAMLARIN İCRASI ( İşe İade Davası Neticesinde Verilen Kararın Tespit Niteliğinde Olduğu - 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 5. Maddesi Uyarınca Yetki Sorunun Çözümlenmesi )"
5Y9.HD1.2.2011E. 2009/3396 K. 2011/2175"YETKİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili Talebi/İş Mahkemesinin Yetkisinin Kamu Düzeninden Olduğu - Bir Yerin İşin Niteliği ve Yürütümü Bakımından İşyerine Bağlı Bulunması Halinde O İşyerinden Sayılacağı/Davanın Davalı Sitenin Bulunduğu ve Davacının İşini Yaptığı Yerde Açılması Gereği )
İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( İş Mahkemesinin Yetkisinin Kamu Düzeninden Olduğu - Bir Yerin İşin Niteliği ve Yürütümü Bakımından İşyerine Bağlı Bulunması Halinde O İşyerinden Sayılacağı/Davanın Davalı Sitenin Bulunduğu ve Davacının İşini Yaptığı Yerde Açılması Gereği )
SİTE YÖNETİCİSİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili Talebi/İş Mahkemesinin Yetkisinin Kamu Düzeninden Olduğu - Hakimin Davanın Her Aşamasında Yetki İtirazını Dikkate Alabileceği/Dava Dilekçesinin Yetkisizlik Nedeniyle Reddedileceği )"
5Y21.HD22.11.2010E. 2009/15468 K. 2010/11412"DOĞRUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Tüzel Kişilere Karşı Açılacak Davalarda Genel Yetkili Mahkeme Tüzel Kişilerin Yerleşim Yerinin Yani Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Olmakla Birlikte Şube İşlemleri Nedeniyle Açılacak Dava Taraf Olarak Bağlı Bulunulan Merkez Davalı Gösterilerek Şubenin Bulunduğu Yerde de Açılabileceği )
ŞUBENİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI ( İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı - Şubenin Bulunduğu Yer Yetkisi O Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Davacıya Ait İşlemlerin Yürütülmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Geçerli Olacağı/Kurum Kaydının Düzeltilmesi Davası )
YETKİLİ MAHKEME ( Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası - Tüzel Kişilere Karşı Açılacak Davalarda Genel Yetkili Mahkeme Tüzel Kişilerin Yerleşim Yerinin Yani Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Olmakla Birlikte Şube İşlemleri Nedeniyle Açılacak Dava Taraf Olarak Bağlı Bulunulan Merkez Davalı Gösterilerek Şubenin Bulunduğu Yerde de Açılabileceği )
KURUM KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ ( Yanlış Yazılan Baba Adının Ve Doğum Tarihinin Nüfus Kayıtlarına Uygun Olarak - Şubenin Bulunduğu Yer Yetkisi O Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Davacıya Ait İşlemlerin Yürütülmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Geçerli Olacağı )"
5Y9.HD26.10.2010E. 2010/28736 K. 2010/30743"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI ( İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu - Dava İşyerinin Bağlı Olduğu Bölge Çalışma Müdürlüğünün Bulunduğu Mahaldeki İş Mahkemesinde Birden Fazla Bölge Müdürlüğünün Yetki Alanına Giren İşyerlerini Kapsıyorsa Ankara İş Mahkemelerinin Yetkili Olduğu )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İş Mahkemelerinin Yetkisi Konusunda Yapılacak Sözleşmenin Geçerli Olmadığı - Toplu İş Sözleşmesini İptali Davası Hakkında İşyerinin Bağlı Olduğu Çalışma Bölge Müdürlüğünün Bulunduğu Mahaldeki İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİ ( Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunundan Doğan Anlaşmazlıklar İş Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemelerde Çözüleceği - Toplu İş Sözleşmesinin İptali Davasının İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu )"
5Y21.HD25.10.2010E. 2009/9982 K. 2010/10364"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Mahkemesinde Açılan Davanın Dava Olunanın TMK Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın TMK Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği - Bu İki Mahkeme Dışında Başka Bir Mahkemenin Sözleşme İle Yetkili Kılınamayacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan - Davalının İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği/Bu İki Mahkeme Dışında Başka Bir Mahkemenin Sözleşme İle Yetkili Kılınamayacağı )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Davalının İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği - Bu İki Mahkeme Dışında Başka Bir Mahkemenin Sözleşme İle Yetkili Kılınamayacağı )"
5Y21.HD28.9.2010E. 2010/11021 K. 2010/9153"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Davalı İşveren Şirketler Nitelikçe Tüzel Kişiliğe Haiz Ticaret Şirketleri Olduğu - Tüzel Kişilere Karşı Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme Tüzel Kişinin İkametgahının ( Merkezinin ) Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( ( Davalı İşveren Şirketler Nitelikçe Tüzel Kişiliğe Haiz Ticaret Şirketleri Olduğu - Tüzel Kişilere Karşı Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme Tüzel Kişinin İkametgahının ( Merkezinin ) Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat - Davalı İşveren Şirketler Nitelikçe Tüzel Kişiliğe Haiz Ticaret Şirketleri Olduğu/Tüzel Kişilere Karşı Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme Tüzel Kişinin İkametgahının ( Merkezinin ) Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVALAR ( Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )"
5Y9.HD21.9.2010E. 2010/34417 K. 2010/25250"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu İstemlerinin İşyerinin Bağlı Olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'nün Bulunduğu Yerdeki İş Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemede Açılacağı )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçilik Alacakları - Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu İstemlerinin İşyerinin Bağlı Olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'nün Bulunduğu Yerdeki İş Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemede Açılacağı )
KOMİSYON KARARI İLE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞİN DURDURULMASI VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASI KARARI ( İşverenin Yerel İş Mahkemesinde İtirazda Bulunacağı )"
5Y9.HD28.6.2010E. 2008/30425 K. 2010/20200"İTİRAZIN İPTALİ ( HSYK'nın Kararı İle H. İlçesinin İş Davaları Yönünden Denizli İş Mahkemelerine Bağlanması Karşısında İcra Takibinin Yetkili H. İcra Müdürlüğünde Yapıldığı İtirazın İptali Davasının Yetkili Denizli İş Mahkemesinde Açıldığının Kabul Edileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( İtirazın İptali - HSYK'nın Kararı İle H. İlçesinin İş Davaları Yönünden Denizli İş Mahkemelerine Bağlanması Karşısında İcra Takibinin Yetkili H. İcra Müdürlüğünde Yapıldığı İtirazın İptali Davasının Yetkili Denizli İş Mahkemesinde Açıldığının Kabul Edileceği )
İŞ DAVALARI ( İş Mahkemesine Açılan Dava Dava Tarihinde Davalının İkametgâhının Bulunduğu veya İşçinin İşini Yaptığı Yerdeki İş Mahkemesi veya İş Davalarına Bakmakla Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılması Gerektiği - Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )"
5Y21.HD24.6.2010E. 2009/6943 K. 2010/7436"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ ZARAR TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İşini Yaptığı İş Yeri ve Davacının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemelerinin Yetkili Olduğu - İçişleri Bakanlığının İkametgahı )
YETKİ ( İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi/ İşçinin İşini Yaptığı İş Yeri ve Davacının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemelerinin Yetkili Olduğu - İçişleri Bakanlığının İkametgahının Bulunduğu Ankara' da Dava Açılabileceği )
MADDİ VE MANEVİ ZARAR TAZMİNİ TALEBİ ( İş Kazası Nedeniyle - İşçinin İşini Yaptığı İş Yeri ve Davacının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemelerinin Yetkili Olduğu )"
5Y9.HD15.6.2010E. 2010/22121 K. 2010/18862"SENDİKA ÜYELİK AİDATI ALACAĞI ( İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirlenmesi Gerektiği )
GÖREV ( Sendika Üyelik Aidatı Alacağı - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu/Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirlenmesi Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Sendika Üyelik Aidatı Alacağı - Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Davanın İşverenin İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesi Dışında Açılamayacağı )"
5Y9.HD27.5.2010E. 2010/21106 K. 2010/15031"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Yetkili Mahkeme - Davalının İkametgahı Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği/Bunlara Aykırı Sözleşme Muteber Sayılmayacağı )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçilik Alacakları Davasında Davalının İkametgahı Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği - Bunlara Aykırı Sözleşme Yapılamayacağı )
İŞYERİNİN BULUNDUĞU YER KAVRAMI ( İşveren Tarafından Mal veya Hizmet Üretmek Amacıyla Maddi Olan ve Olmayan Unsurlar İle İşçinin Birlikte Örgütlendiği Birim Olduğu - Yolcu Taşıma İşinde İşin Yapıldığı Yer Kavramına Davalının Bilet Satım Gişesinin Bulunduğu ve Yolculuğun Başladığı Yer de Girdiği )
İŞİN YAPILDIĞI YER ( İşçilik Alacakları Davasına İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği - Yolcu Taşıma İşinde İşin Yapıldığı Yer Kavramına Davalının Bilet Satım Gişesinin Bulunduğu ve Yolculuğun Başladığı Yer de Girdiği )
YOLCU TAŞIMA İŞİ ( İşin Yapıldığı Yer Kavramına Davalının Bilet Satım Gişesinin Bulunduğu ve Yolculuğun Başladığı Yer de Girdiği - İşçilik Alacakları Davasına İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği"
5Y9.HD2.3.2010E. 2010/6873 K. 2010/5635"OLUMLU YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacı Sendikanın Davasında Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirleneceği )
SENDİKANIN OLUMLU YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirleneceği )
ÖZEL YETKİ ( Sendikanın Olumlu Yetki Tespitine İtiraz Davası - Sendikalar Kanunundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu Belirtildiğine Göre Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirleneceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Sendikalar Kanunundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu Belirtildiğine Göre Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirleneceği )
YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ ( İşyerinde Çalışan İşçi Sayısı Uyuşmazlık Konusu Olduğundan İşverenin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( 2822 S.K'nın 15. Md. Uyarınca Açılmış Bulunan Yetki Tespitine İtirazlarda İşyerinde Çalışan İşçi Sayısı Uyuşmazlık Konusu Olduğundan İşverenin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( 2822 S.K'nın 15. Md. Uyarınca Açılmış Bulunan Yetki Tespitine İtirazlarda İşyerinde Çalışan İşçi Sayısı Uyuşmazlık Konusu Olduğundan Mahkemece İşverenin Davaya Re'sen Dahil Edilmesi Gerektiği )"
5YHGK17.2.2010E. 2010/9-52 K. 2010/89"ÜYELİK AİDAT ALACAĞI ( Davacı Sendikanın Aidat Alacağının Yasal Dayanağı Sendikalar Kanunu'nun 61. Md. Olup Bu Kanundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Üyelik Aidat Alacağının Faiziyle Birlikte Tahsili - Davacı Sendikanın Aidat Alacağının Yasal Dayanağı Sendikalar Kanunu'nun 61. Md. Olup Bu Kanundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
SENDİKANIN AİDAT ALACAĞI ( Yasal Dayanağı Sendikalar Kanunu'nun 61. Md. Olup Bu Kanundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Sendika Üyelik Aidat Alacağının Faiziyle Birlikte Tahsili - Davacı Sendikanın Aidat Alacağının Yasal Dayanağı Sendikalar Kanunu'nun 61. Md. Olup Bu Kanundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
5Y9.HD22.1.2010E. 2009/49333 K. 2010/875"İTİRAZIN İPTALİ ( Tarafların Delil Listelerini Sunmaları Sağlanıp Gösterdikleri Deliller Usulünce Toplanarak Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Sonucuna Göre Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )
DELİL LİSTESİ ( İtirazın İptali - Tarafların Delil Listelerini Sunmaları Sağlanıp Gösterdikleri Deliller Usulünce Toplanarak Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Sonucuna Göre Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )
EĞİTİM MASRAFLARININ TAHSİLİ ( Taraflar Arasında İmzalanan İş Sözleşmesinde Ankara Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin Yetkisinin Kararlaştırıldığı - Tarafların Delil Listelerini Sunmaları Sağlanıp Gösterdikleri Deliller Usulünce Toplanarak Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi Gerektiği )"
5Y21.HD17.11.2009E. 2009/14138 K. 2009/15054"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davalı Kurumun Şubesinin Bulunması Şartıyla ve O Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemelerinin Yetkili Olacağı )
YETKİLİ MAHKEME ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Davalı Kurumun Şubesinin Bulunması Şartıyla ve O Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemelerinin Yetkili Olacağı )
ŞUBENİN İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Davalı Kurumun Şubesinin Bulunması Şartıyla ve O Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemelerinin Yetkili Olacağı )"
5Y9.HD23.6.2009E. 2009/22133 K. 2009/17507"SENDİKA AİDAT ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihteki Davalının Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılacağı )
YETKİLİ MAHKEME ( Sendika Aidat Alacağının Ödetilmesi - İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihteki Davalının Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılacağı )
İŞ MAHKEMELERİNİN YETKİSİ ( Kamu Düzenine İlişkin Olduğundan Anlaşma İle Bertaraf Edilemeyeceği Gibi Genel Yetki Kuralları da Uygulanmayacağı - Davalı Tarafından Yetki İtirazında Bulunulmamış Olsa Bile Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
İKAMETGAH MAHKEMESİ ( Sendika Aidat Alacağının Ödetilmesi - İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihteki Davalının Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılacağı )"
5Y10.HD12.2.2009E. 2007/23053 K. 2009/1459"HİZMET AKTİYLE ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ ( Süresinde Yetki İtirazında Bulunan Davalı İşverenin Bu İtirazı Değerlendirilerek Öncelikle Yetkili Mahkemenin Tespiti İle Sonucuna Karar Verilmesi Gerektiği )
YETKİ İTİRAZI ( Hizmet Aktiyle Çalıştığının Tespiti - Süresinde Yetki İtirazında Bulunan Davalı İşverenin Bu İtirazı Değerlendirilerek Öncelikle Yetkili Mahkemenin Tespiti İle Sonucuna Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ ( Davada Haksız Çıkan Yani Aleyhine Hüküm Kurulan Tarafın Sorumlu Olduğu ve SSK'nın Harçtan Bağışık Olduğu Gözetilmeksizin Karar ve İlam Harcının Sosyal Sigortalar Kurumuna Tamamlattırılacağı )
HARÇTAN MUAFİYET ( Hizmet Aktiyle Çalıştığının Tespiti - SSK'nın Harçtan Bağışık Olduğu Gözetilmeksizin Karar ve İlam Harcının Sosyal Sigortalar Kurumuna Tamamlattırılacağı )"
5Y9.HD10.2.2009E. 2009/2222 K. 2009/2006"SENDİKA AİDAT ALACAĞI ( Davalının İkametgahı Yer İş Mahkemesi Ya da İşçinin İşini Yaptığı Yer İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Bunlara Aykırı Sözleşmenin Muteber Sayılmayacağı )
İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Sendika Aidat Alacağının Ödetilmesi İstemi - Davalının İkametgahı Yer İş Mahkemesi Ya da İşçinin İşini Yaptığı Yer İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
YETKİ ( Sendika Aidat Alacağının Ödetilmesi İstemi - Davalının İkametgahı Yer İş Mahkemesi Ya da İşçinin İşini Yaptığı Yer İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu/Bunlara Aykırı Sözleşmenin Muteber Sayılmayacağı )"
5Y21.HD3.2.2009E. 2008/8320 K. 2009/1332"MURİSİNİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davalı İşveren Nitelikçe Tüzel Kişiliği Bulunan Bir Ticaret Şirketi Olduğu/Tüzel Kişilere Karşı Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme Tüzel Kişinin İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Davalı İşveren Nitelikçe Tüzel Kişiliği Bulunan Bir Ticaret Şirketi Olduğu/Tüzel Kişilere Karşı Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme Tüzel Kişinin İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat - Tüzel Kişilere Karşı Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme Tüzel Kişinin İkametgahının ( Merkezinin ) Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )"
5Y9.HD19.12.2008E. 2007/34786 K. 2008/34281"İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Kamu Düzenine İlişkin Olduğu - Hakim Tarafından Resen Gözönünde Bulundurulacağı/İşçilik Alacağı )
YETKİ İTİRAZI ( İşçilik Alacağı/İş Mahkemesinde Yetkinin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu - Davalı Tarafından Süresinde Yetki İtirazında Bulunulmasa Dahi Hakim Tarafından Bu Hususun Resen Gözönünde Bulundurulması Gereği )
İŞÇİLİK ALACAĞI ( İş Mahkemesinde Yetkinin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu - Hakim Tarafından Resen Gözönünde Bulundurulacağı )"
5Y9.HD23.6.2008E. 2008/17468 K. 2008/17262"İŞ MAHKEMELERİNİN YETKİSİ ( Kamu Düzeni ile İlgili Olduğu Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilebileceği )
İŞ DAVALARINDA YETKİ ( Dava Tarihinde Davalının İkametgahı veya İşçinin İşini Yaptığı Yerdeki İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu - İş Mahkemesinin Yetkisinin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )"
5Y9.HD26.5.2008E. 2008/20378 K. 2008/12778"İŞ DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME ( Davalının İkametgahı Yanında İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu - İş Mahkemeleri Yetkisinin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu Sözleşme İle Yetkili Mahkeme Oluşturulamayacağı )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Davaları - Davalının İkametgahı Yanında İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu/İş Mahkemeleri Yetkisinin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu Sözleşme İle Yetkili Mahkeme Oluşturulamayacağı )
İŞ MAHKEMELERİNİN YETKİSİNİN KAMU DÜZENİNDEN OLMASI ( Mahkemenin Sözleşme ile Yetkili Kılınması İmkanı Bulunmadığı )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İş Davalarında Davalının İkametgah Mahkemesi ve İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesi Dışında Yetkili Mahkeme Oluşturlamayacağı )"
5Y9.HD5.5.2008E. 2008/13138 K. 2008/11358"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( İş Mahkemelerinin Yetkisine İlişkin Düzenleme Kamu Düzenine Ait Bir Yetki Kuralı Olup Emredici Kural Olduğundan Başka Bir Mahkemenin Sözleşme İle Yetkili Bulunması İmkânı Olmadığı )
İŞ MAHKEMELERİNİN YETKİSİ ( İlişkin Düzenleme Kamu Düzenine Ait Bir Yetki Kuralı Olup Emredici Kural Olduğundan Başka Bir Mahkemenin Sözleşme İle Yetkili Bulunması İmkânı Olmadığı - İşçilik Alacakları )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN YETKİ ( İş Mahkemelerinin Yetkisine İlişkin Düzenleme - Emredici Kural Olduğundan Başka Bir Mahkemenin Sözleşme İle Yetkili Bulunması İmkânı Olmadığı )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İş Mahkemelerinin Yetkisine İlişkin Düzenleme Kamu Düzenine Ait Bir Yetki Kuralı Olup Emredici Kural Olduğundan Başka Bir Mahkemenin Sözleşme İle Yetkili Bulunması İmkânı Olmadığı )
İLK İTİRAZ ( Yetkinin Kamu Düzenine Ait Olduğu Hallerde Yetki İtirazı İlk İtiraz Olmadığı - Taraflar Her Zaman Bu İtirazda Bulunabilecekleri Gibi Mahkemede Her Zaman Kendiliğinden Yetkili Olup Olmadığını İnceleyeceği )"
5YHGK16.4.2008E. 2008/10-329 K. 2008/334"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Şube İşlemleri Nedeniyle Açılacak Davalar Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinde de Açılabileceği )
ŞUBE İŞLEMLERİ ( Nedeniyle Açılacak Davalar Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinde de Açılabileceği - Şubenin Bulunduğu Yerin Yetkisi O Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Davacıya Ait İşlemlerin Yürütülmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Geçerli Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Şube İşlemleri Nedeniyle Açılacak Davalar Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinde de Açılabileceği )
TÜZEL KİŞİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALAR ( Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu - Sözü Edilen Şubenin İşlemi Yapmış Olan Şube Olduğu )"
5Y9.HD24.3.2008E. 2007/11712 K. 2008/6463"YETKİLİ İŞ MAHKEMESİ ( Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Kararı İle Büyükçekmece Adliyesindeki Görülmekte Olan İş Davalarının Bakırköy İş Mahkemesine Devredilmesine Karar Verildiğinden Önceki Uygulamaya Dayanılarak Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )
YETKİSİZLİK KARARI ( İtirazın İptali - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Kararı İle Büyükçekmece Adliyesindeki Görülmekte Olan İş Davalarının Bakırköy İş Mahkemesine Devredilmesine Karar Verildiğinden Önceki Uygulamaya Dayanılarak Verilemeyeceği )
İŞ MAHKEMESİ ( Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Kararı İle Büyükçekmece Adliyesindeki Görülmekte Olan İş Davalarının Bakırköy İş Mahkemesine Devredilmesine Karar Verildiğinden Önceki Uygulamaya Dayanılarak Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN KARARI ( Büyükçekmece Adliyesindeki Görülmekte Olan İş Davalarının Bakırköy İş Mahkemesine Devredilmesine Karar Verildiğinden Önceki Uygulamaya Dayanılarak Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )"
5Y21.HD10.3.2008E. 2007/16068 K. 2008/3804"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat - Yetki Konusunda 5521 Sayılı Yasa'nın 5. Maddesinde Özel Usul Hükmü Olduğu ve Davacının Seçimlik Hakkının Bulunduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Yetki Konusunda 5521 Sayılı Yasa'nın 5. Maddesinde Özel Usul Hükmü Olduğu ve Davacının Seçimlik Hakkının Bulunduğu )
İŞÇİNİN İŞİNİ YAPTIĞI YER MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Yetki Konusunda 5521 Sayılı Yasa'nın 5. Maddesinde Özel Usul Hükmü Olduğu ve Davacının Seçimlik Hakkının Bulunduğu )
DAVACININ YETKİLİ MAHKEMEYİ TERCİH HAKKI ( Bulunduğu Gözetilerek Davacı Vekiline Seçimlik Hakkını Kullandırarak Tercih Ettiği Yetkili Mahkemeyi Açıklaması İçin Önel Vermek Gerektiği )"
5Y9.HD25.2.2008E. 2008/249 K. 2008/2296"YETKİLİ MAHKEME ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın TMK Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )
İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİNİN KAMU DÜZENİNDEN OLMASI ( Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın TMK Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )
YETKİ İTİRAZI ( Yetkinin Kamu Düzenine Ait Olduğu Hallerde Yetki İtirazı İlk İtiraz Olmadığı - Taraflar Her Zaman Bu İtirazda Bulunabilecekleri Gibi Mahkemede Her Zaman Kendiliğinden Yetkili Olup Olmadığını İnceleyeceği )"
5Y9.HD25.2.2008E. 2008/245 K. 2008/2294"İŞ MAHKEMELERİNİN YETKİSİ ( Kamu Düzenine Ait Olduğu - Tarafların Her Zaman Yetki İtirazında Bulunabilecekleri /Mahkemenin de Her Zaman Yetkili Olup Olmadığını İnceleyebileceği )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN YETKİ ( İş Mahkemelerinin Yetkisi - Mahkemenin Her Zaman Yetkili Olup Olmadığını İnceleyebileceği/Tarafların Her Zaman Yetki İtirazında Bulunabilecekleri )
YETKİ İTİRAZI ( İş Mahkemelerinin Yetkisinin Kamu Düzenine Ait Olduğu - Tarafların Her Zaman Yetki İtirazında Bulunabilecekleri /Mahkemenin de Her Zaman Yetkili Olup Olmadığını İnceleyebileceği )"
5Y21.HD12.11.2007E. 2007/15800 K. 2007/20287"İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat/Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi - İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinde de Bakılabileceği )
YETKİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat/Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi - İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinde de Bakılabileceği )
DAVALININ İKAMETGAHI ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinde de Bakılabileceği )"
5Y9.HD25.10.2007E. 2007/25902 K. 2007/31531"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Banka Aleyhine İş Mahkemesinde Açılacak Dava Yasal İkametgahı Olan Merkezinin Bulunduğu Yerde de Açılabileceği )
BANKA ALEYHİNE DAVA ( İş Mahkemesinde Açılacak Dava Yasal İkametgahı Olan Merkezinin Bulunduğu Yerde de Açılabileceği - Fazla Çalışma Ücreti )
YETKİLİ MAHKEME ( Banka Aleyhine İş Mahkemesinde Açılacak Dava Yasal İkametgahı Olan Merkezinin Bulunduğu Yerde de Açılabileceği )
ŞİRKETLERİN İKAMETGAHI ( Merkezlerinin Bulunduğu Yer Olduğu )"
5Y21.HD23.10.2007E. 2007/2049 K. 2007/19014"İŞ KAZASINDAN DOĞAN DAVA ( Davaya İşverenin İkametgah'ının Bulunduğu Yer Mahkemesinde ya da İşçinin Fiilen Çalıştığı İşyeri Mahkemesinde de Bakılabileceği - Davacıya Tanınmış Bir Seçim Hakkı Bulunduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazasından Doğan Dava/Davaya İşverenin İkametgah'ının Bulunduğu Yer Mahkemesinde ya da İşçinin Fiilen Çalıştığı İşyeri Mahkemesinde de Bakılabileceği - Davacıya Tanınmış Bir Seçim Hakkı Bulunduğu )
SEÇİMLİK HAK ( İş Kazasından Doğan Dava - Davaya İşverenin İkametgah'ının Bulunduğu Yer Mahkemesinde ya da İşçinin Fiilen Çalıştığı İşyeri Mahkemesinde de Bakılabileceği )"
5Y9.HD24.9.2007E. 2007/13952 K. 2007/27947"GÖREVSİZLİK KARARI ( Mahkeme İle Hakem Arasında Görev Sorunu Bulunduğu Halde Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )
MAHKEME İLE HAKEM ARASINDAKİ GÖREV SORUNU ( Bulunduğu Halde Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )
TAHKİM ANLAŞMASI ( Tahkim Şartının Baskı Altında İmzalatıldığı İleri Sürüldüğüne ve Geçersiz Bir Tahkim Sözleşmesine Dayanılamayacağına Göre Bu İddialar Üzerinde Durulması Gereği )
TAHKİM ŞARTININ ZORLA İMZALATILMASI ( Geçersiz Bir Tahkim Sözleşmesine Dayanılamayacağına Göre Bu İddialar Üzerinde Durulması Gereği )
YETKİSİZLİK KARARI ( Mahkeme İle Hakem Arasında Görev Sorunu Bulunduğu Halde Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )"
5Y9.HD4.6.2007E. 2007/12043 K. 2007/17765"YETKİLİ MAHKEME ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği - Bunlara Aykırı Sözleşmenin Muteber Sayılmadığı )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN YETKİ HALLERİ ( 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununda Düzenlenen Yetki Kuralı )
MÜNHASIR YETKİ ( Tayin Edilmediği Hallerde Taraflar Aralarındaki Yabancılık Unsuru Taşıyan ve Borç İlişkisinden Doğan Uyuşmazlığın Yabancı Bir Devlet Mahkemesinde Görülmesi Konusunda Anlaşabilecekleri )
UĞRANILAN ŞİRKET ZARARININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )"
5Y21.HD1.6.2007E. 2006/15937 K. 2007/9013"İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılacağı Gibi İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinde de Bakılabileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazasından Doğan Tazminat Davası - Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılacağı Gibi İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinde de Bakılabileceği )
YETKİSİZLİK KARARI ( Veren Mahkemenin Ayrıca Husumet Nedeniyle Red Kararı Veremeyeceği )"
5Y9.HD28.5.2007E. 2007/13825 K. 2007/16879"ÜCRET ALACAĞI ( Kesin Yetki Kuralı Gereğince Davaya Davacının Halen İşini Yaptığı Yer Olan Asliye Hukuk ( İş ) Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Ücret Alacağı - Kesin Yetki Kuralı Gereğince Davaya Davacının Halen İşini Yaptığı Yer Olan Asliye Hukuk ( İş ) Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )
İŞİN YAPILDIĞI YER MAHKEMESİ ( Ücret Alacağı - Kesin Yetki Kuralı Gereğince Davaya Davacının Halen İşini Yaptığı Yer Olan Asliye Hukuk ( İş ) Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )
KESİN YETKİ ( Kuralı Gereğince Ücret Alacağına İlişkin Davaya Davacının Halen İşini Yaptığı Yer Olan Asliye Hukuk ( İş ) Mahkemesinde Bakılacağı )"
5Y9.HD25.12.2006E. 2006/27637 K. 2006/34602"YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İş Mahkemeleri Kanunu'ndaki Yetki Düzenlemesine Aykırı Yapılan Sözleşmelerin Muteber Sayılamaması )
İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ KURALI ( Bu Mahkemelerde Açılacak Her Davanın Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Uyarınca İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri için Yetkili Mahkemede de Bakılabilmesi )"
5Y9.HD25.12.2006E. 2006/27045 K. 2006/33862"İŞ MAHKEMESİ KARARINI TEMYİZ ( Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Olunabileceği )
SÜRE ( İş Mahkemesinden Verilen Kararları Temyizde - Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün )"
5Y9.HD23.11.2006E. 2006/24084 K. 2006/30971"İŞ MAHKEMESİNDE AÇILACAK DAVALAR ( Açıldığı Tarihte Dava Olunanın İkametgahı Ya da İşçinin İşyeri İçin Yetkili Mahkemede Bakılabileceği - Hizmet Sözleşmesindeki Aykırı Hükmün Muteber Sayılmayacağı )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İş Mahkemelerinde Açılacak Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın İkametgahı Ya da İşçinin İşyeri İçin Yetkili Mahkemede Bakılabileceği - Hizmet Sözleşmesindeki Aykırı Hükmün Muteber Sayılmayacağı )
İŞ AKDİNDE YETKİLİ MAHKEMENİN TAYİNİ ( Muteber Sayılmayacağı - İş Mahkemelerinde Açılacak Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın İkametgahı Ya da İşçinin İşyeri İçin Yetkili Mahkemede Bakılabileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçilik Alacakları - İş Mahkemelerinde Açılacak Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın İkametgahı Ya da İşçinin İşyeri İçin Yetkili Mahkemede Bakılabileceği/Hizmet Sözleşmesindeki Aykırı Hükmün Muteber Sayılmayacağı )"
5Y9.HD29.5.2006E. 2006/13878 K. 2006/15652"İŞÇİ HAKKINDA İŞVERENCE AÇILAN DAVA ( İşçinin Çalıştığı İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Davanın Açılabileceği Yer Olarak Öngörüldüğü )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşverence Açılan Zararın Ödetilmesi Davası - İşçinin Çalıştığı İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde de Davanın Açılabileceği )
İŞVERENİN İŞÇİNİN SEBEP OLDUĞU ZARARIN ÖDETİLMESİ DAVASI ( İşçinin Çalıştığı İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde de Davanın Açılabileceği - Görev )"
5Y9.HD8.5.2006E. 2006/9756 K. 2006/12604"YETKİLİ MAHKEME ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )
DAVALININ İKAMETGAHI ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği - Birden Fazla Davalı Varsa Bunlardan Birinin İkametgahında Dava Açılabileceği )
BİRDEN FAZLA DAVALI BULUNMASI ( Davacı Seçimlik Hakkı Çerçevesinde Herhangi Bir Davalının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesinde Dava Açabileceği )
İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVALAR ( Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )"
5Y21.HD1.5.2006E. 2006/314 K. 2006/4450"İŞ MAHKEMESİNDE YETKİ KURALI ( En Geç İlk Oturumda Davanın Esasına Girilmeden Önce Bildirilmesi Zorunlu Olduğu - Yetki İtirazının Bulunmaması Halinde Mahkemenin Yetkisi Kabul Edilmiş Sayıldığı )
İLK İTİRAZ ( İş Mahkemesinde İlk İtirazlardan Bulunan Yetki İtirazının En Geç İlk Oturumda Davanın Esasına Girilmeden Önce Bildirilmesi Zorunlu Olduğu - Yetki İtirazının Bulunmaması Halinde Mahkemenin Yetkisi Kabul Edilmiş Sayıldığı )
DAVALININ İKAMETGAHI ( Her Davaya Açıldığı Tarihte Davalının İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinde de Bakılabileceği )"
5Y21.HD3.4.2006E. 2005/13291 K. 2006/3430"YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Ölüm/Maddi ve Manevi Tazminat - 5521 Sayılı Yasanını 5. Maddesi HUMK 187/2, 23, 478. Maddeleri Gözönüne Alınmaksızın Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
RE'SEN YETKİSİZLİK KARARI ( Kamu Düzenine İlişkin Bir Yetki Kuralı Olmadığına ve Usulüne Uygun Yetki İtirazı da Bulunmadığına Göre Verilemeyeceği - İş Kazası Sonucu Ölüm/Maddi ve Manevi Tazminat )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Kamu Düzenine İlişkin Bir Yetki Kuralı Olmadığına ve Usulüne Uygun Yetki İtirazı da Bulunmadığına Göre Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Kamu Düzenine İlişkin Bir Yetki Kuralı Olmadığına ve Usulüne Uygun Yetki İtirazı da Bulunmadığına Göre Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )"
5Y9.HD6.3.2006E. 2006/4971 K. 2006/5585"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Çalıştığı Yer İçin Yetkili İş Mahkemesinde de Davanın Açılabildiği )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçinin Çalıştığı Yeri İçin Yetkili İş Mahkemesinde de Davanın Açılabildiği - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI YER ( İçin Yetkili İş Mahkemesinde de Davanın Açılabildiği - İhbar ve Kıdem Tazminatı )"
5Y9.HD14.11.2005E. 2005/32790 K. 2005/36035"YETKİ İTİRAZI ( İleri Sürülmesiyle Davanın Yetkili Şirket Merkezinin Bulunduğu Yere Gönderilmesi Gerektiği - Kıdem Tazminatı )
DAVA DOSYASININ GÖNDERİLMESİ ( Yetki İtirazının İleri Sürülmesiyle Davanın Yetkili Şirket Merkezinin Bulunduğu Yere Gönderilmesi Gerektiği - Kıdem Tazminatı )
DAVALI ŞİRKETİN İKAMETGAHI ( Yetki İtirazının İleri Sürülmesiyle Davanın Yetkili Şirket Merkezinin Bulunduğu Yere Gönderilmesi Gerektiği - Kıdem Tazminatı )
KIDEM TAZMİNATI ( Yetki İtirazının İleri Sürülmesiyle Davanın Yetkili Şirket Merkezinin Bulunduğu Yere Gönderilmesi Gerektiği - Kıdem Tazminatı )"
5Y9.HD26.9.2005E. 2005/29399 K. 2005/31368"İŞYERİNİN BULUNDUĞU YER İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( İşçinin Kayıtlı Olduğu İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Değil İşçinin Fiilen Çalıştığı İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olacağı - İşe İade Davası )
YETKİLİ MAHKEMELER ( İşe İade Davasında - İşyerinin Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili Olduğuna İlişkin Kanun Hükmünün İşçinin Kayıtlı Olduğu İşyerinin Bulunduğu Yer Değil İşçinin Fiilen Çalıştığı Yer Mahkemesi Şeklinde Anlaşılması Gereği )
İŞE İADE DAVASI ( Yetkili Mahkemeler - İşyerinin Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkisi - İşçinin Kayıtlı Olduğu İşyerinin Bulunduğu Yer Değil İşçinin Fiilen Çalıştığı Yer Mahkemesi Şeklinde Anlaşılması Gereği )"
5YHGK4.5.2005E. 2005/9-255 K. 2005/311"TAZMİNAT DAVASI ( Davacı İşçinin Fiilen İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Bulunan Mahkemenin de Davaya Bakmaya Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Tazminat Davası - Davacı İşçinin Fiilen İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Bulunan Mahkemenin de Davaya Bakmaya Yetkili Olduğu )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Tazminat Davası - Davacı İşçinin Fiilen İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Bulunan Mahkemenin de Davaya Bakmaya Yetkili Olduğu )"
5Y21.HD5.4.2005E. 2005/2322 K. 2005/3388"SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA KARŞI DAVALARDA YETKİ ( Dava Kurum Merkezinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Kurum Şubesinin Bulunduğu Yerde de Açılabileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Yurtdışı Hizmetlerini Borçlanmak İçin Kuruma Yapılan Başvurunun Kabul Edilmesi Gerektiğinin Tespiti İstemi - Kurum Merkezinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Kurum Şubesinin Bulunduğu Yerde de Açılabileceği )
YURTDIŞI HİZMETLERİNİN BORÇLANILMASI ( Kuruma Yapılan Başvurunun Kabul Edilmesi Gerektiğinin Tespiti İstemi - Kurum Merkezinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Kurum Şubesinin Bulunduğu Yerde de Açılabileceği )"
5Y21.HD10.3.2005E. 2004/11620 K. 2005/2239"İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVALAR ( Açıldığı Tarihte Dava Olunanın İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinde de Bakılabileceği )
YETKİ İTİRAZI ( Sözlü Yargılama Usulü Uygulanan İş Mahkemesinde En Geç Tayin Olunan İlk Oturumda Esas Davaya Girişilmezden Önce Bildirilmesi Zorunluluğu - İlk İtiraz )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Açıldığı Tarihte Dava Olunanın İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinde de Bakılabileceği )
İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ ( Sözlü Yargılama Usulü Uygulanan İş Mahkemesinde En Geç Tayin Olunan İlk Oturumda Esas Davaya Girişilmezden Önce Bildirilmesi Zorunluluğu )"
5Y9.HD10.1.2005E. 2004/25289 K. 2005/114"İŞE İADE DAVASI ( Davanın Görülmesinde Yetkili Mahkemenin Davalının İkametgahı Veya İşin Yapıldığı Yer İş Mahkemesi Olması )
YETKİ ( İş Davaları Davalının İkametgahı veya İşin Yapıldığı Yer Mahkemesinde Görüleceğinden Bu İki Yer Dışında Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ ( İş Davalarının Davalının İkametgahında Veya İşin Yapıldığı Yer İş Mahkemelerinde Görülebilmesi-Buna Aykırı Sözleşmenin Geçerli Olmaması )"
5Y9.HD22.11.2004E. 2004/28961 K. 2004/25941"İŞ MAHKEMELERİNİN YETKİSİNİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASI ( İşyerinin Bulunduğu İş Mahkemesinin Yetkisinin Sözleşmeyle Bertaraf Edilememesi )
YETKİLİ MAHKEMELER ( İşyerinin Bulunduğu İş Mahkemesinin Yetkisinin Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Sözleşmeyle Bertaraf Edilememesi )
MENFİ YETKİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( İş Mahkemelerinin Yetkisnin Kamu Düzenine İlişkin Olması )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN YETKİ ( İş Mahkemelerinin Yetkisi - İşyerinin Bulunduğu İş Mahkemesinin Yetkisinin Sözleşmeyle Bertaraf Edilememesi )"
5Y9.HD19.10.2004E. 2004/629 K. 2004/23516"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Yetki İtirazı Hakkında Bir Karar Verilmeden Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YETKİ İTİRAZI ( İşyerinin Bulunduğu Yer ile Davalının İkametgahı Dikkate Alınarak İtirazın Yerinde Olup Olmadının Değerlendirilmesi Gereği - Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )"
5Y21.HD11.10.2004E. 2004/4562 K. 2004/8178"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ALEYHİNE DAVA ( Kurumun Olayla İlgili Şubesinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Şubesinin Bulunduğu Herhangi Bir Yerde de Açılabileceği - Çalışmanın Tespiti Davası )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ŞUBESİ ( Çalışmanın Tespiti Davası - Kurumun Olayla İlgili Şubesinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Şubesinin Bulunduğu Herhangi Bir Yerde de Açılabileceği - Çalışma Süresinin Tespiti Davası )
ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Sosyal Sigortalar Kurumu Aleyhine Kurumun Olayla İlgili Şubesinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Şubesinin Bulunduğu Herhangi Bir Yerde de Açılabileceği )
YETKİ ( Sosyal Sigortalar Kurumu Aleyhine Kurumun Olayla İlgili Şubesinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Şubesinin Bulunduğu Herhangi Bir Yerde de Açılabileceği - Çalışmanın Tespiti Davası )"
5Y9.HD27.9.2004E. 2004/25457 K. 2004/20759"KIDEM TAZMİNATI ( Yetkili Mahkeme - Şirket Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Açılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinde de Açılabileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Kıdem Tazminatı v.d. İşçilik Hakları Alacağı - Şirket Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Açılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinde de Açılabileceği )"
5Y9.HD27.9.2004E. 2004/24778 K. 2004/20752"YETKİ ( İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu - Başka Firma İşveren Olarak Gözükmesine Rağmen Akit Süresince Davalı Partinin Genel Merkezinde Çalışan İşçinin Bu Yerde Çalıştığının Kabulü Gereği )
İŞYERİ ( Davacı Dava Dışı Şirketçe İşe Giriş Bildirgesi Düzenlenmesine Rağmen Davalı Partinin Merkezinde Çalıştığından Burada İşini Yaptığının Kabulü Gereği - İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu )
PARTİ MERKEZİ ( Ankara'da Olduğu ve Davacı İşçinin Parti Merkezinde Çalıştığı Tartışmasız Olduğundan Parti Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu - İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu )"
5Y21.HD14.6.2004E. 2004/5453 K. 2004/5801"YETKİ İTİRAZININ İLK İTİRAZ NİTELİĞİ ( İş Mahkemesi'nce Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği - İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İş Mahkemesi'nin Re'sen Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği - Yetki İtirazının İlk İtiraz Niteliği )
TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle - İş Mahkemesinin Yetkisi Kamu Düzenine İlişkin Olmadığından Re'sen Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği )
İLK İTİRAZ NİTELİĞİ ( İş Mahkemesinin Yetkisizliği Hususu - İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Talebi )"
5Y9.HD4.12.2003E. 2003/8619 K. 2003/20064"İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVALARDA YETKİ ( İş Mahkemelerinde Açılacak Davaların Davalının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi yada İşin Yapıldığı Yer Mahkemesinde Açılmasının Gerekmesi )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Mahkemelerinde Açılacak Davaların Davalının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi yada İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinde Açılmasının Gerekmesi )
İKAMETGAHIN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ ( İş Mahkemelerinde Açılacak Davaların Davalının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi yada İşin Yapıldığı Yer Mahkemesinde Açılmasının Gerekmesi )
İŞCİNİN İŞİNİ YAPTIĞI YER MAHKEMESİ ( İş Mahkemelerinde Açılacak Davaların Davalının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi yada İşin Yapıldığı Yer Mahkemesinde Açılmasının Gerekmesi )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN YETKİ KONUSU ( İş Yargılamasında Yetki Konusunun Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Buna Aykırı Sözleşme Yapılamaması )"
5Y9.HD3.11.2003E. 2003/6047 K. 2003/18571"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVASI ( Davacının Avukatlık Sözleşmesinin Feshi - Davalının İkametgahı Veya İşin Yapıldığı Yer Mahkemesinin Yetkili Olacağı )
İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVALAR ( Davalının İkametgahı Veya İşin Yapıldığı Yer Mahkemesinin Yetkili Olacağı )
YETKİ ( İş Mahkemesinde Açılacak Davalar - Davacının Tercih Hakları/Kısıtlayacak Şekilde Yapılan Sözleşmenin Geçerli Olamayacağı )"
5Y21.HD23.9.2003E. 2003/7629 K. 2003/7225"İŞ MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVALAR ( Yetkili Mahkemeler - İş Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi )
YETKİLİ MAHKEMELER ( İş Mahkemesinde Açılan Davalarda Yetkinin Kamu Düzenine İlişkin Olmaması - İş Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMAYAN YETKİ ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi - İş Mahkemelerinde Açılan Davalarda Yetkili Mahkemeler )
TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Nedeniyle - Yetkili İş Mahkemeleri/Yetkisizliğin İlk İtiraz Olarak İleri Sürülebileceği )
İLK İTİRAZ NİTELİĞİ ( İş Kazası Nedneniyle Tazminat Davasının Yetkili İş Mahkemesinde Açılmadığı İddiası )"
5Y9.HD30.6.2003E. 2003/1346 K. 2003/12203"İŞ MAHKEMELERİ ( Yetki - Davalının İkametgahı veya İşin Yapıldığı Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
YETKİ ( İş Yargılamasındaki Yetkinin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu - Yargılamanın Her Aşamasında Yetki İtirazının İleri Sürülebileceği )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İş Mahkemelerinin Yetkisi Kamu Düzenine İlişkin Olduğundan Yetki Sözleşmesi Yapılamayacağı )"
5Y9.HD23.6.2003E. 2003/11088 K. 2003/11779"İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ ( Davalının İkametgahı ve İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Toplu İş Sözleşmesinde Başka Yer Mahkemesinin Yetkili Kılınması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Sendika Şube Merkezinin Bulunduğu İş Mahkemesinin Yetkili Olduğuna Dair Kuralın Geçersiz Olduğu - Mahkeminin Kamu Düzenine İlişkin Yetki İtirazını Re'sen Gözetmesi Gereği )
YETKİ İTİRAZI ( Kamu Düzenine İlişkin Olduğu Hallerde İlk İtiraz Olmadığı - Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )"
5Y9.HD23.6.2003E. 2003/11081 K. 2003/11772"KIDEM İHBAR SENDİKAL TAZMİNAT TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesi İle Düzenlenen Sendika Şubesi Merkezinin Bulunduğu İş Mahkemesinin Yetkili Olduğuna Dair Kuralın Geçersizliği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( İle Düzenlenen Sendika Şubesi Merkezinin Bulunduğu İş Mahkemesinin Yetkili Olduğuna Dair Kural - Geçersizliği )
YETKİLİ MAHKEME ( Kıdem İhbar Sendikal Tazminat v.b. Talebi - TİS. İle Düzenlenen Sendika Şubesi Merkezinin Bulunduğu İş Mahkemesinin Yetkili Olduğuna Dair Kuralın Geçersizliği )
YETKİ İTİRAZI ( Tarafların Her Zaman Bu İtirazda Bulunabilecekleri Gibi Mahkemenin de Her Zaman Kendiliğinden Yetkili Olup Olmadığını İnceleyebileceği )"
5Y21.HD27.5.2003E. 2003/4770 K. 2003/4949"HİZMET TESPİTİ ( Yetki-Şubenin İşlemleri )
SSK'NIN ŞUBESİNİN BULUNDUĞU YER ( Yetki-Hizmet Tespiti Davası )
YETKİ ( SSK'nın Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olması-Hizmet Tespiti )"
5Y21.HD15.4.2003E. 2003/3356 K. 2003/3374"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Yetkili Mahkeme )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
DAVALININ İKAMETGAHI MAHKEMESİ VE İŞYERİNİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Talebinde )
TAZMİNAT DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan )"
5Y9.HD17.1.2002E. 2001/20688 K. 2002/325"ÇOĞUNLUK TESBİTİNE İTİRAZ ( Davanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ya Da İlgili Bölge Müdürlüğüne Kayıt Ettirildikten Sonra Açılabilmesi )
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ( Çoğunluk Tespitine İtiraz Davasının Bakanlığa Ya Da İlgili Bölge Müdürlüğüne Kayıt Ettirildikten Sonra Açılabilmesi )"
5Y9.HD21.10.2001E. 2001/17002 K. 2001/16439"YETKİLİ MAHKEME ( Ücret ve İkramiye Alacağı - Geçici Olarak Başka İlde Görevlendirilen İşçi )
İŞÇİNİN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA İLDE GÖREVLENDİRİLMESİ ( Ücret ve İkramiye Alacağı - Yetkili Mahkeme )
GEÇİCİ OLARAK BAŞKA İLDE GÖREVLENDİRİLEN İŞÇİ ( Ücret ve İkramiye Alacağı - Yetkili Mahkeme )
ÜCRET VE İKRAMİYE ALACAĞI ( Geçici Olarak Başka İlde Görevlendirilen İşçi - Yetkili Mahkeme )"
5Y9.HD3.10.2001E. 2001/11374 K. 2001/15355"YETKİLİ MAHKEME ( İş Mahkemeleri Kanununa Aykırı Yetki Sözleşmesi Yapılamayacağı - TİS'nde )
İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNA AYKIRI YETKİ SÖZLEŞMESİ ( TİS'nde Yer Alan - Muteber Olamayacağı )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İş Mahkemeleri Kanununa Aykırı/TİS'nde Yer Alan - Muteber Olamayacağı )
TİS'NDE İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNA AYKIRI YETKİ SÖZLEŞMESİ ( Muteber Olamayacağı )"
5Y9.HD28.3.2001E. 2001/1682 K. 2001/5026"HİZMET ÖDENEĞİ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME ( Sendika Şube Başkanınca Açılan)
YETKİLİ MAHKEME ( Sendika Şube Başkanının Hizmet Ödeneği İçin Açtığı Davada)
SENDİKA ŞUBE BAŞKANININ HİZMET ÖDENEĞİ TALEBİ ( Yetkili Mahkeme)"
5Y9.HD22.1.2001E. 2001/892 K. 2001/610"YETKİLİ MAHKEME ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Davasının İşçinin İşini Yaptığı İşyerinin Bulunduğu Yerde Açabilmesi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASI ( İşverene Karşı Çalışılan İşyerinin Bulunduğu Yer İş Mahkemesinde de Dava Açılabilmesi )
İŞÇİNİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Çalışılan İşyerinin Bulunduğu Yer İş Mahkemesinde de Dava Açılabilmesi )"
5Y9.HD22.1.2001E. 2001/522 K. 2001/593"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalının İkametgahı Mahkemesinden Başka İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinin de Yetkili Olması )
YETKİLİ MAHKEME ( Davalının İkametgahı Mahkemesinden Başka İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinin de Yetkili Olması )
İŞÇİNİN İŞİNİ YAPTIĞI YER MAHKEMESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Davalarında Yetkili Olması )"
5Y9.HD21.12.2000E. 2000/19723 K. 2000/19481"İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVSİZLİĞİ ( Sendika Niteliğinde Olmayan Kuruluşun Kapatılması Talebiyle Açılan Davada)
GÖREVLİ MAHKEME ( Sendika Niteliğinde Olmayan Kuruluşun Kapatılması Talebiyle İçişleri Bakanlığınca Açılan Davada)
SENDİKA NİTELİĞİNDE OLMAYAN KURULUŞUN KAPATILMASI DAVASI ( Görevli Mahkeme)
İŞSİZ, SİGORTASIZ, SENDİKASIZ İŞÇİLERİN DAYANIŞMA SENDİKASI İSİMLİ KURULUŞUN KAPATILMASI DAVASI ( Görevli Mahkeme)"
5Y9.HD2.5.2000E. 2000/2401 K. 2000/6498"SENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA ( Yetkili Mahkeme )
YETKİLİ MAHKEME ( Sendika Üyeliğinden Çıkarılma )
İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI YER İŞ MAHKEMESİ ( Sendika Üyeliğinden Çıkarmadan Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Yetkili Mahkeme )"
5Y9.HD9.3.2000E. 2000/104 K. 2000/2871"YETKİSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - İşçinin İkametgahı/İş Yerinin Bulunduğu Mahkeme)
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASI ( Görevli Mahkeme - İşçinin İkametgahı/İş Yerinin Bulunduğu Mahkeme)
GÖREVLİ MAHKEME ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - İşçinin İkametgahı/İş Yerinin Bulunduğu Mahkeme)
İŞ YARGILAMASINDA İŞÇİNİN KORUNMASI TEMEL İLKESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Görevli Mahkeme)
İŞÇİNİN DAVA AÇABİLECEĞİ YER ( İkametgahı - Çalışmasının Geçtiği / Şirketin Merkezinin Bulunduğu Yer)"
5Y21.HD3.2.2000E. 2000/309 K. 2000/667"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT (İşçinin İşveren Aleyhine İşin Yapıldığı Yer veya İşverenin İkametgahı Mahkemesinde Dava Açabilmesi)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Davacılar Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle)
YETKİLİ MAHKEME (İşçinin İşveren Aleyhine İşin Yapıldığı Yer veya İşverenin İkametgahı Mahkemesinde Dava Açabilmesi)"
5Y9.HD10.9.1998E. 1998/12751 K. 1998/12724"YETKİLİ MAHKEME ( Sendika Üyeliğinden İhraç Kararına Karşı Açılan İptal Davasında )
SENDİKA ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARINA KARŞI AÇILAN İPTAL DAVASI ( Yetkili Mahkeme )"
5Y9.HD8.7.1997E. 1997/11115 K. 1997/14021"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Genel Müdürlük Tarafından İşe Alındıktan Sonra Müdürlüğün Talimatları İle Başa Müdürlüğe Gönderilmiş Olması )
İŞÇİLİK HAKLARI ( Kurum Tarafından Başka Kuruma Gönderilen İşçinin Asıl Kurumuna Açtığı Davanın Yerinde Olması )"
5Y9.HD26.6.1997E. 1997/10123 K. 1997/13011"İŞ MAHKEMELERİ ( Yetki İtirazının Ne Zaman Yapılacağı-Sözlü Yargılama Usulüne Tabi Olduğu )
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜNE TABİ MAHKEMELER ( Yetki İtirazının Ne Zaman Yapılacağı )
YETKİ İTİRAZI ( İş Mahkemelerinde İlk Oturumdan Önce Verilecek Dilekçe ile Yapılabileceği-Sözlü Yargılama Usulüne Tabi Mahkemeler )"
5Y21.HD29.4.1997E. 1997/2738 K. 1997/2857"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalma )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazasından Doğan Tazminat Davasında )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yetkili Mahkeme )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İşverenle Taşeron Arasındaki Sözleşmenin İşçiyi Bağlamayacağı )
İŞVERENLE TAŞERON ARASINDAKİ YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İşçiyi Bağlamayacağı )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası )"
5Y9.HD26.2.1997E. 1996/20342 K. 1997/3363"YETKİLİ MAHKEME ( Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçine Alınan İlçe Belediyesinde Çalışan İşçinin İşçilik Hakları Davasında )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNE ALINAN İLÇE BELEDİYESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( İşçilik Hakları Davasında Yetkili Mahkeme )
İŞÇİLİK HAKLARI DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME ( Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçine Alınan İlçe Belediyesinde Çalışan İşçinin Açtığı )"
5Y9.HD19.12.1996E. 1996/16624 K. 1996/23810"YETKİLİ MAHKEMELER ( İş Mahkemesinde Açılan Davalarda )
İŞ MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVALAR ( Yetkili Mahkemeler )
İŞ DAVALARI ( Yetkili Mahkemeler )"
5Y9.HD13.10.1994E. 1994/9331 K. 1994/14082"İŞ DAVALARI ( Yetkili mahkeme )
YETKİ ANLAŞMASI ( Tarafların Yaptığı Anlaşma İle Yetkili Mahkemelerin Yetkisinin Ortadan Kalkmaması )"
5Y9.HD13.11.1989E. 1989/6315 K. 1989/9747"GENEL MERKEZDEN AYRI TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP ŞİRKET İŞYERİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI ( Açılacak Davada Yetkili Mahkeme )
YETKİLİ MAHKEME ( Genel Merkezden Ayrı Tüzel Şirkete Sahip Şirket İşyerinde Meydana Gelen Kaza Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazasında Ölüm Sonucu Açılan )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yetkili Mahkeme )"
5Y9.HD9.6.1989E. 1989/4794 K. 1989/5308"HUSUMET ( İş Kazasının Yapıldığı İşyerinin Tüzel Kişiliği Bulunmasına Rağmen Genel Müdürlüğe Dava Açılması )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazası Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Husumet ve Yetkili Mahkeme )"
5Y13.HD26.11.1987E. 1987/4992 K. 1987/5805"GÖREV
YETKİ İTİRAZI"
5Y10.HD19.9.1985E. 1985/4022 K. 1985/4588"YARGITAYIN DAVAYI SIRF YETKİ YÖNÜNDEN BOZMASI ( İşçinin SSK.'ya Şubesi Olmayan Yerde Açtığı Dava )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçinin İşverene Karşı Açacağı Davalarda )
İŞÇİNİN İŞVERENE KARŞI AÇACAĞI DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME ( SSK.'nın Şubesi Olmayan Yerde )
SSK.'NIN ŞUBESİ OLMAYAN YERDE AÇILAN DAVA ( Yetkili Mahkeme )
DAVALARIN EN AZ GİDERLE VE SÜRATLE SONUÇLANDIRILMASI ZORUNLULUĞU ( SSK.'nın Şubesi Olmayan Yerde Açılan Dava )"
5YHGK17.6.1983E. 1981/10-65 K. 1983/692"RÜCUAN ALACAK ( Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Mahkemeleri Yasası HUMK'a Göre Daha Özel Hüküm Olması Nedeniyle Özel Hüküm Uygulanması )
ÖZEL HÜKÜM-GENEL HÜKÜM ( Rücu Davasında İş Mahkemesinin Yetkili Olması )"
5YHGK27.3.1968E. 1968/198 K. 1968/197"YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İş Mahkemelerinin Yetkisinin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu-İş Mahkemeleri Kanunu'ndakiler Dışında Bir Mahkemenin Yetkili Kılınamayacağı )
İŞ MAHKEMELERİNİN YETKİSİ ( Kamu Düzenine İlişkin Olduğu-Yetki Sözleşmesi Yapılamaması )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN YETKİ KURALI ( İş Mahkemelerinin Yetkisi-Yetki Sözleşmesi Yapılamaması )"

BAM

5ANKARABAM-10HD24.10.2017E. 2017/1557 K. 2017/1631"ÖLEN EŞİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALAN DAVACININ ÖLEN ANNESİNDEN DOLAYI DA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Yetkili Mahkeme - Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Davayla İlgili Olarak Davalının Yetki İtirazı Bulunmadığı Gibi H.M.K.'nın 6. Md. Gereğince Kurumun Genel Merkezinin Bulunduğu Yer Olan Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu)
YETKİLİ MAHKEME ( Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Davayla İlgili Olarak Davalının Yetki İtirazı Bulunmadığı Gibi H.M.K.'nın 6. Md. Gereğince Kurumun Genel Merkezinin Bulunduğu Yer Olan Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu - Ölen Eşinden Ölüm Aylığı Alan Davacının Ölen Annesinden Dolayı da Ölüm Aylığı Bağlanması İstemi)
ÖLÜM AYLIĞI ( Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Davayla İlgili Olarak Davalının Yetki İtirazı Bulunmadığı Gibi H.M.K.'nın 6. Md. Gereğince Kurumun Genel Merkezinin Bulunduğu Yer Olan Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğunun Gözetileceği)
İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Ölen Eşinden Ölüm Aylığı Alan Davacının Ölen Annesinden Dolayı da Ölüm Aylığı Bağlanması İstemi - Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Davayla İlgili Olarak Davalının Yetki İtirazı Bulunmadığı Gibi H.M.K.'nın 6. Md. Gereğince Kurumun Genel Merkezinin Bulunduğu Yer Olan Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu)"
5İSTANBULBAM-32HD6.4.2017E. 2017/597 K. 2017/283"İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Mahkemenin Görevli Olduğunun Anlaşılması Halinde Yetkili Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği/İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının HMK'nın Yetki Kurallarına Uygun Olup Buna Ek Olarak İşin Yapıldığı Yeri Yani İşyeri Mahkemelerini Yetkili Kıldığı - Mahkemenin Görev ve Yetkili Olduğunun Tespiti Bakımından Bu Konuda Hiçbir Delil Toplamadan Karar Verilmiş Olduğu/Eksikler TamamlanıpYeniden Değerlendirme Yapılması İçin Dosyanın Mahkemesine Gönderileceği )
GEMİ ADAMI SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ÜCRET ( Mahkemenin Görevli Olduğunun Anlaşılması Halinde Yetkili Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği/İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının HMK'nın Yetki Kurallarına Uygun Olup Buna Ek Olarak İşin Yapıldığı Yeri Yani İşyeri Mahkemelerini Yetkili Kıldığı - Mahkemenin Görev ve Yetkili Olduğunun Tespiti Bakımından Bu Konuda Hiçbir Delil Toplamadan Karar Verilmiş Olduğu/Eksikler TamamlanıpYeniden Değerlendirme Yapılması İçin Dosyanın Mahkemesine Gönderileceği )
YETKİ UNSURUNUN ARAŞTIRILMASI ( İş Mahkemelerinde Yetki Kuralının HMK'nın Yetki Kurallarına Uygun Olup Buna Ek Olarak İşin Yapıldığı Yeri Yani İşyeri Mahkemelerini Yetkili Kıldığı - Mahkemenin Görev ve Yetkili Olduğunun Tespiti Bakımından Bu Konuda Hiçbir Delil Toplamadan Karar Verilmiş Olduğu/Eksikler TamamlanıpYeniden Değerlendirme Yapılması İçin Dosyanın Mahkemesine Gönderileceği )"
5İSTANBULBAM-31HD2.2.2017E. 2017/143 K. 2017/78"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Davacı İşveren Şirkete Ait Şubesinde Araç Kurye Olarak Görev Yaptığı ve Zimmetinde Bulunan Şirkete Ait Aracın Kontrollerini Yapmadığı İçin Aracın Arızalandığı ve Çalıştırılamadığı/Üzerine Düşen Sorumlulukları Yerine Getirmediğinden Davacı Şirketin Zararına Neden Olduğunu - Taraflar Arasındaki İlişkinin İşçi İşveren İlişkisi Olduğu/Davaya Bakmakla Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemeleri Değil İş Mahkemeleri Olduğu )
ARAÇTA MEYDANA GELEN ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİNDE GÖREV ( Davalının Davacı İşveren Şirkete Ait Şubesinde Araç Kurye Olarak Görev Yaptığı ve Zimmetinde Bulunan Şirkete Ait Aracın Kontrollerini Yapmadığı İçin Aracın Arızalandığı ve Çalıştırılamadığı/Üzerine Düşen Sorumlulukları Yerine Getirmediğinden Davacı Şirketin Zararına Neden Olduğunu - Taraflar Arasındaki İlişki İşçi İşveren İlişkisi Olduğundan Davanın Asliye Hukuk Mahkeme'sinde Değil İş Mahkemesi'nde Görüleceği )
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME ( Davalının Davacı İşveren Şirkete Ait Şubesinde Araç Kurye Olarak Görev Yaptığı ve Zimmetinde Bulunan Şirkete Ait Aracın Kontrollerini Yapmadığı İçin Aracın Arızalandığı ve Çalıştırılamadığı/Üzerine Düşen Sorumlulukları Yerine Getirmediğinden Davacı Şirketin Zararına Neden Olduğunu - Taraflar Arasındaki İlişkinin İşçi İşveren İlişkisi Olduğu/Davaya Bakmakla Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemeleri Değil İş Mahkemeleri Olduğu )"
5İSTANBULBAM-33HD23.11.2016E. 2016/52 K. 2016/38"SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ ( İş Mahkemelerinde Açılacak Her Davanın Açıldığı Tarihte Dava Olunanın TMK Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği/Davada Kesin ve Kamu Düzenine İlişkin Bir Yetki Kuralının Söz Konusu Olmadığı - Davacının Seçimlik Hakkını Kullanarak Dava Açmış Olduğu/Davalının SüresindeYetki İtirazında Bulunmadığı - İlk Derece Mahkemesince İnceleneceği/Davalının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ ( Her Davanın Açıldığı Tarihte Dava Olunanın TMK Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği - 5510 Sayılı Yasa'dan Kaynaklanan Davalarda Özel Yetkiye İlişkin Düzenlemelerin Yetkinin Belirlenmesinde Dikkate Alınıp Uyuşmazlığın HMK'ya Göre Çözümleneceği/Davalının Süresinde Yetki İtirazında Bulunmadığı - İlk Derece Mahkemesince İnceleneceği/Davalının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
5510 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN DAVALARDA ÖZEL YETKİ ( Düzenlemelerin Yetkinin Belirlenmesinde Dikkate Alınıp Uyuşmazlığın HMK'ya Göre Çözümleneceği/Davada Kesin ve Kamu Düzenine İlişkin Bir Yetki Kuralının Söz Konusu Olmadığı - Davacının Seçimlik Hakkını Kullanarak Dava Açmış Olduğu/Davalının SüresindeYetki İtirazında Bulunmadığı - İlk Derece Mahkemesince İnceleneceği/Davalının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
BİR ŞUBENİN İŞLEMİNDEN DOĞAN DAVALAR ( Yetkili Mahkemenin Davalının Davanın Açıldığı Tarihteki Yerleşim Yeri Mahkemesi Olduğunun Düzenlendiği/O Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu - Davada Kesin ve Kamu Düzenine İlişkin Bir Yetki Kuralının Söz Konusu Olmadığı/Davacının Seçimlik Hakkını Kullanarak Dava Açmış Olduğu - Davalının Süresinde Yetki İtirazında Bulunmadığı/İlk Derece Mahkemesince İnceleneceği/Davalının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )"
5İSTANBULBAM-25HD17.11.2016E. 2016/53 K. 2016/47"ALACAK DAVASI ( Davacının Davalının Adresinde Bulunan İş Mahkemesinde Davasını Açabileceği Gibi Davacının Fiilen Çalıştığı Yerin Bulunduğu İş Mahkemesinde de Davasını Açabileceği/ Davacının Fiilen Çalışılan Yer Olduğu Anlaşılan Başakşehir'in Bağlı Bulunduğu Bakırköy İş Mahkemesinde Davasını Açmış Olduğu - Bakırköy İş Mahkemelerinin Davaya Bakmakla Yetkili Mahkeme Olduğu/Davalının İstinaf Başvurusunun Kabulü ile İlgili Kararının Kaldırılması Gerektiği )
İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davacının Davalının Adresinde Bulunan İş Mahkemesinde Davasını Açabileceği Gibi Davacının Fiilen Çalıştığı Yerin Bulunduğu İş Mahkemesinde de Davasını Açabileceği/Davacının Fiilen Çalışılan Yer Olduğu Anlaşılan Başakşehir'in Bağlı Bulunduğu Bakırköy İş Mahkemesinde Davasını Açmış Olduğu - Bakırköy İş Mahkemelerinin Davaya Bakmakla Yetkili Mahkeme Olduğu/Davalının İstinaf Başvurusunun Kabulü ile İlgili Kararının Kaldırılması Gerektiği )
İŞÇİNİN İŞİNİ YAPTIĞI YER MAHKEMESİ ( Davacının Davalının Adresinde Bulunan İş Mahkemesinde Davasını Açabileceği Gibi Davacının Fiilen Çalıştığı Yerin Bulunduğu İş Mahkemesinde de Davasını Açabileceği/Davacının Fiilen Çalışılan Yer Olduğu Anlaşılan Başakşehir'in Bağlı Bulunduğu Bakırköy İş Mahkemesinde Davasını Açmış Olduğu - Bakırköy İş Mahkemelerinin Davaya Bakmakla Yetkili Mahkeme Olduğu/Davalının İstinaf Başvurusunun Kabulü ile İlgili Kararının Kaldırılması Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçilik İlişkisinden Kaynaklanan Alacak/Davacının Davalının Adresinde Bulunan İş Mahkemesinde Davasını Açabileceği Gibi Davacının Fiilen Çalıştığı Yerin Bulunduğu İş Mahkemesinde de Davasını Açabileceği - Davacının Fiilen Çalışılan Yer Olduğu Anlaşılan Başakşehir'in Bağlı Bulunduğu Bakırköy İş Mahkemesinde Davasını Açmış Olduğu/Bakırköy İş Mahkemelerinin Davaya Bakmakla Yetkili Mahkeme Olduğu - Davalının İstinaf Başvurusunun Kabulü ile İlgili Kararının Kaldırılması Gerektiği )"

Madde 7

YARGITAY

7Y9.HD15.11.2017E. 2017/6919 K. 2017/18250"FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( 01.10.2011 Tarihinden Sonraki Dönemde İlk Oturuma Kadar Zamanaşımı Definin İleri Sürülmesi ve Hatta İlk Oturumda Sözlü Olarak Bildirilmesinin Mümkün Olmadığı - Davalı Vekilinin Ek Davaya Karşı Süresi İçinde Zamanaşımı Def'inde Bulunmasına Rağmen Zamanaşımı Def'i Değerlendirilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Sözlü Yargılama Usulünün Uygulandığı Dönemde Zamanaşımı Def'i İlk Oturuma Kadar ve En Geç İlk Oturumda Yapılabileceği - 6100 S. H.M.K.'nın Yürürlükte Olduğu Dönemde Zamanaşımı Defi Cevap Dilekçesi İle İleri Sürüleceği/Fazla Mesai Ücreti Alacağının Tahsili İstemi )
SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI ( Fazla Mesai Ücreti Alacağının Tahsili İstemi - 6100 S. H.M.K.'nın Yürürlükte Olduğu Dönemde Savunmanın Değiştirilmesi Yasağı Cevap Dilekçesinin Verilmesiyle Başlayacağından Zamanaşımı Defi Cevap Dilekçesi İle İleri Sürülebileceği/Sözlü Yargılama Usulünün Uygulandığı Dönemde Zamanaşımı Def'i İlk Oturuma Kadar ve En Geç İlk Oturumda Yapılabileceği )"
7Y21.HD2.11.2017E. 2016/7924 K. 2017/8766"İŞYERİNİN KAMU KURULUŞU OLMASI (Hizmet Tespiti İstemi - Davalı İşyerinde Resmi Kayıtlara Dayanılması ve Ücretlerin Yazılı Belge İle Ödenmesinin Esas Olduğu/Kurum'a Bildirilmeyen Dönemlerdeki Ücret Belgeleri ve Bu Dönemde Davacıya Ücret Ödenip Ödenmediği Ödeme Yapılmışsa Kim Tarafından Ödendiğinin Araştırılacağı)
HİZMET TESPİTİ İSTEMİ (Davalı Nezdindeki İhtilaflı Döneme Ait Ücret Tediye Bordrolarının ve Puantaj Kayıtlarının Tamamının Aslını veya Onaylı ve Okunaklı Örneklerini Getirtileceği - Ücret Ödeme Bordrolarında Davacının İmzasının Bulunup Bulunmadığı Saptanarak Davacılar Murisinin İşyeri Özlük Dosyasının Eksiksiz ve Onaylı Bir Örneğini İstenileceği)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN FERİ MÜDAHİL OLMASI (Hizmet Tespiti İstemi - Fer'i Müdahil Sıfatı Bulunan Kurum Aleyhine Olarak Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Dolayı Sorumluluğuna Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
TANIK DİNLEME (Hizmet Tespiti İstemi - İhtilaf Konusu Dönem İçerisinde Davacının Davalı İdare Nezdinde Hizmetinin Olup Olmadığına Yönelik Olarak Davalı İdarenin İlgili Yetkili Şef Amir Müdür Muhasebe Çalışanı Gibi Yetkili Kişilerinin Dinleneceği)
RESMİ KAYITLARA GEÇMEYEN ÇALIŞMA İDDİASI (Hizmet Tespiti İstemi - Davacı Sigortalının Çalışmalarına Dair Herhangi Bir Kayıt İçeren Belgelerin Bulunmamasının Haklı ve İzah Edilebilir Nedene (Sel Yangın V.B. Sebeplerle Kaybolması Gibi) Dayanması Halinde Dinlenen Tanık Beyanlarına İtibar Edileceği)"
7Y10.HD12.10.2017E. 2016/16221 K. 2017/6761"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Öncelikle Davacının Bildiriminin Yapıldığı İşyerine Ait Dönem Bordroları Getirtilerek Resen Tespit Edilecek ve Davacının Çalıştığı Dönemi Bilebilecek Bordro Tanıklarının Dinlenileceği )
TARAFTA İRADİ DEĞİŞİKLİK ( Hizmet Tespiti İstemi - Tespiti İstenen Çalışmanın Geçtiği Belediyenin Kapatılması Sebebiyle Husumet Yöneltildiği/Belediyenin Kapatılmasından Sonra Devrinin Mi Devredildiği Hususu Araştırıldıktan Sonra Tespit Edilen Kurum Davalı Değil İse Belediyenin Devredildiği Kuruma H.M.K.'nın 124. Md. Gereğince Husumet Yöneltileceği )
BORDRO TANIKLARININ DİNLENMESİ ( Mahkemece Öncelikle Davacının Bildiriminin Yapıldığı İşyerine Ait Dönem Bordroları Getirtilerek Resen Tespit Edilecek ve Davacının Çalıştığı Dönemi Bilebilecek Bordro Tanıklarının Dinlenileceği - Hizmet Tespiti İstemi )"
7Y21.HD5.10.2017E. 2016/5649 K. 2017/7397"HİZMET TESPİTİ ( Davaya Konu Döneme Ait Ücret Tediye Bordroları ve Puantaj Kayıtlarının Aslı veya Onaylı ve Okunaklı Örnekleri Davalı Belediye'den Getirtileceği - Ücret Ödeme Bordrolarında Davacının İmzasının Bulunup Bulunmadığı Saptanacağı/Davacının İşyeri Özlük Dosyasının Eksiksiz ve Onaylı Bir Örneği İşyerinden İsteneceği )
KURUMUN DAVALI OLMASI ( Davanın 6552 S. Kanun'dan Önce Açıldığı/Anılan Kanun Gereğince Davalı Kurum'un Davanın Açıldığı Tarihte Fer'i Müdahilliği Söz Konusu Olmadığı/Kurum'un İş Bu Davada Feri Müdahil Değil Davalı Olduğunun Kabul Edileceği - Hizmet Tespiti )
BEKLETİCİ MESELE ( Hizmet Tespiti - Resmi Kayıtlara Geçmeyen Dönemlerde Çalışmayı ve Ücret Alındığını Gösteren Gider Pusulalarının Kusurlu Olarak İl Özel İdaresi'ne Devredilmediği İddiasına Dair Dava Dışı Belediye Çalışanı Aleyhine Açılmış Olan İdarî Dava Dosyası Getirtileceği/Gerektiğinde İdarî Davanın Sonucu Bekleneceği )
DAVACININ ÇALIŞMALARINA DAİR KAYIT BULUNMAMASI ( Kayıtların Davalı Belediye Nezdinde Bulunmamasının Haklı ve İzah Edilebilir Bir Nedene ( Sel Yangın vb. Sebeplerle Kaybolması Gibi ) Dayanması Halinde Dinlenen Tanık Beyanlarına İtibar Edileceği - Hizmet Tespiti )"
7Y21.HD5.10.2017E. 2016/3106 K. 2017/7350"ZORUNLU TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Hizmet Akdine Tabi Çalışma Sebebiyle Zorunlu Sigortalılık Sürelerinin Tespiti Talebi ile İşveren Aleyhine Açılmış Bir Dava Niteliğinde Olmadığı - Sosyal Güvenlik Kurumunun Zorunlu Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Davasında Fer'i Müdahil Olarak Değil Taraf Olarak Bulunduğundan Davanın İhbarının Gerekmediği )
HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞMALAR SEBEBİYLE İŞVEREN ALEYHİNE AÇILAN SİGORTALILIK SÜRELERİNİN TESPİTİ DAVALARI ( Sosyal Güvenlik Kurumuna İhbarının Zorunlu Olduğu - Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Zorunlu Olduğu Bu Sigortalılığın Tespiti Davası Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Açıldığından SGK'ya Davanın İhbarının Gerekmediği )"
7Y10.HD13.9.2017E. 2016/7911 K. 2017/5774"SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESPİTİ İSTEMİ (Mahkemece Ön İnceleme ve Tahkikata Dair Duruşma Açılıp İşin Esasına Girilmesi Gerekirken Dosya Üzerinde Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Duruşma Yapılmaksızın Dosya Üzerinden Karar Verilmesi İstisna Olup Ancak Bu Konuda Kanuni Dayanak Bulunması Halinde Mümkün Olduğu)
DURUŞMA YAPILMAKSIZIN DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİ İSTİSNA OLDUĞU (Mahkemece Ön İnceleme ve Tahkikata Dair Duruşma Açılıp İşin Esasına Girilerek Çözümlenmesi Gerekirken Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinde Karar Vermiş Olmasının Bozma Nedeni Olduğu - Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti İstemi)
DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERİLEMEYECEĞİ (Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti İstemi - Mahkemece Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinde Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu/Ancak Hukukun İzin Verdiği “İhtiyati Tedbir İhtiyati Haciz Delil Tespiti İcra ve İ.İ.K.'nın 17. ve 18. Md. Öngörülen Şikâyet Davaları” Gibi Durumlarda Dosya Üzerinden Karar Verilebilebileceği)"
7Y20.HD2.5.2017E. 2017/5986 K. 2017/3863"TEDAVİ GİDERİNİN SGK'DAN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacı Şirket ile Davalı Kurum Arasındaki Uyuşmazlığın Kazazedeye Yapılacak Tedavi Yardımı Kapsamı ile İlgili Olduğu - Kapsamı İtibariyle Davanın Sosyal Güvenlik Hukukunu İlgilendirmekte Olduğu/Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği )
TEDAVİ YARDIMININ KAPSAMI ( Hak Sahibine Ödenen Tedavi Giderinin Sosyal Güvenlik Kurumundan Tahsili İstemi - Kapsamı İtibariyle Davanın Sosyal Güvenlik Hukukunu İlgilendirmekte Olduğu/Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği )
UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM YERİ ( Davacı Şirket ile Davalı Kurum Arasındaki Uyuşmazlığın Kazazedeye Yapılacak Tedavi Yardımı Kapsamı ile İlgili Olduğu - Kapsamı İtibariyle Davanın Sosyal Güvenlik Hukukunu İlgilendirmekte Olduğu/Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )"
7Y10.HD30.3.2017E. 2016/18536 K. 2017/2747"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Kurum Bakımından Taraf Oluşumu Gerçekleştiğinden Tamamlanmamış İşlemden Söz Edilemeyeceği - 5521 S.K. 7. M. eklenen 4. F. 11.09.2014 Tarihinden Önce Açılan Davalarda Uygulanamayacağı/Kurum Sıfatının Fer'i Müdahil Durumuna Alınması/6552 S.K. Değişikliğin Gözetileceği )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN FER'İ MÜDAHİL OLMADIĞI ( Davalı İbaresinin Karara Eklenerek Kararın Düzeltilerek Onanması Gerektiği - Fer'i Müdahil )
KURUM BAKIMINDAN TARAF OLUŞUMU ( 11.09.2014 Gününden Önce Açılan İşbu Davada Davalı Kurumun Feri Müdahil Olarak Benimsenmesi/Lehine ve Aleyhine Avukatlık Ücretine ve Yargılama Giderlerine Hükmedilmemesi ile Kurumun Karar Başlığındaki Sıfatının Feri Müdahil Olarak gösterilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
7Y10.HD23.3.2017E. 2016/11605 K. 2017/2431"PRİME ESAS KAZANÇ TESPİTİ İSTEMİ ( Davanın Salt Prime Esas Kazanç Tespitine Dair Olup Hizmet Tespiti İstemine Dair Olmaması Sebebiyle Davalı Konumunda Bulunan Sosyal Güvenlik Kurumunun Davada Fer'î Müdahil Olarak Benimsenerek Davaya Katılımının Sağlanmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DAVANIN ÖN İNCELEME TUTANAĞI İMZALANMADAN ÖNCE TAKİPSİZ BIRAKILMASI ( Prime Esas Kazanç Tespiti İstemi - Mahkemece Davalı Kurum Lehine Maktu Vekalet Ücretinin Yarısına Hükmedilmesi Gerektiği )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN DAVAYA DAHİLİ ( Davanın Salt Prime Esas Kazanç Tespitine Dair Olup Hizmet Tespiti İstemine Dair Olmaması Sebebiyle Davalı Konumunda Bulunan Sosyal Güvenlik Kurumunun Davada Fer'î Müdahil Olarak Benimsenerek Davaya Katılımının Sağlanmasının Doğru Olmadığı - Prime Esas Kazanç Tespiti İstemi )
MAKTU VEKALET ÜCRETİNİN YARISINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Davanın Ön İnceleme Tutanağı İmzalanmadan Önce Takipsiz Bırakılması/Prime Esas Kazanç Tespiti İstemi - Mahkemece Davalı Kurum Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )"
7YHGK15.2.2017E. 2014/21-2371 K. 2017/263"İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Vekilin Başka Duruşması Bulunması Nedeni İle Mazeret Vermesi - Mazeretin Reddine Dair Verilen Kararın Usul Kurallarının Ruhuna ve Özüne Uygun Düşmediği/Davacı Vekilinin Mazeret Talebinin Reddi İle Davanın Açılmamış Sayılmasına Dair Kararda Direnilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
VEKİLİN BAŞKA DURUŞMASI BULUNMASI NEDENİ İLE MAZERET VERMESİ (İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat - Mazeretin Haklı Bir Mazeret Olduğu ve Özellikle Davanın Niteliği Gereği Davacı Tarafın Davayı Uzatmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı/Mazeret Talebinin Reddi İle Davanın Açılmamış Sayılmasının Bozma Nedeni Olduğu)
HAKLI MAZERET (Mahkemece Mazeret Talebinin Reddi İle Davanın Açılmamış Sayılmasına Dair Kararda Direnilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat/Vekilin Başka Duruşması Bulunması Nedeni İle Mazeret Vermesi)"
7Y10.HD26.1.2017E. 2016/13819 K. 2017/556"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ İSTEMİ (Davacıya SGK'ya Müracaat Etmesi ve Bu Müracaat Hakkında Kurumun Red İradesini Gösterir İşlem veya Eyleminin Olduğunun Belgelenmesi İçin Kesin Süre İhtaratlı Önel Verileceği - Bu Süre İçerisinde Dava Şartının Tamamlanması Halinde Davanın Esasına Girileceği)
KURUMA MÜRAACAT ŞARTI (Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti - Davadan Önce SGK'ya Müracaat ve Kurumca Müracaata Konu İstemin Zımnen ya da Açıkça Reddedilmesi Gerektiğinin Dava Şartı Olduğu/Davacıya SGK'ya Müracaat Etmesi ve Kurumun Red İradesini Gösterir İşlem veya Eyleminin Olduğunun Belgelenmesi İçin Önel Verileceği)
DAVA ŞARTI (Davacıya SGK'ya Müracaat Etmesi ve Kurumun Red İradesini Gösterir İşlem veya Eyleminin Olduğunun Belgelenmesi İçin Kesin Süre İhtaratlı Önel Verileceği/Bu Süre İçerisinde Dava Şartı Eksikliği Tamamlanmaz İse Davanın Usulden Reddedileceği - Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti)"
7Y10.HD23.1.2017E. 2016/13817 K. 2017/393"SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ İSTEMİ (Davalı Kurumun Fer'i Müdahil Olarak Davaya Katıldığı - Feri Müdahil Davanın Tarafı Olmayıp Leh ve Aleyhine Hüküm Kurulamayacağı/Kurum Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
HİZMET TESPİTİ (Davalı Kurumun Fer'i Müdahil Olarak Davaya Katıldığı/Feri Müdahil Davanın Tarafı Olmayıp Leh ve Aleyhine Hüküm Kurulmasının da Hukuken Mümkün Olmadığı - Kurum Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği)
VEKALET ÜCRETİ (Davalı Kurumun Fer'i Müdahil Olarak Davaya Katıldığı/Feri Müdahil Davanın Tarafı Olmayıp Leh ve Aleyhine Hüküm Kurulmasının Mümkün Olmadığı/Kurum Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği - Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti)"
7Y21.HD17.11.2016E. 2016/10005 K. 2016/14247"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davanın 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 7/3. Maddesinin Yürürlük Tarihinden Sonra Açıldığı/Dava Açılmadan Önce Kurum'a Başvuru Yapmanın Gerekliliğine Dair Bir Şartın Mevcut Olduğu Gözetilmeden Mahkemece Davanın Kuruma Başvurmadan Açıldığı Gerekçesiyle Dava Şartı Yokluğundan Usulden Reddi Gerekirken Kabulünün Hatalı Olduğu )
KURUMA BAŞVURU YAPILMADAN AÇILAN SİGORTALILIK TESPİTİ DAVASI ( 1995-1999 Yılları Arasında Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti İstemi - Davanın 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 7/3. Maddesinin Yürürlük Tarihinden Sonra Açıldığı/Dava Açılmadan Önce Kurum'a Başvuru Yapmanın Gerekliliğine Dair Bir Şartın Mevcut Olduğu Gözetilmeden Mahkemece Davanın Kuruma Başvurmadan Açıldığı Gerekçesiyle Dava Şartı Yokluğundan Usulden Reddi Gerekirken Kabulünün İsabetsizliği )"
7Y21.HD31.10.2016E. 2016/11488 K. 2016/13461"İŞ KAZASI SEBEBİYLE RÜCUEN TAZMİNAT ( İş Kazası Sebebiyle Hükmedilecek Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilemesi Nedeniyle İşçide Oluşan Meslekte Güç Kayıp Oranının Kesin Olarak Saptanması Gerektiğinin Anlaşılmasına Göre Mahkemece İşin Esasına Girilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerekirken Dava Açılmadan Önce Kuruma Başvuru Şartı Gerçekleşmediğinden Bahisle Davanın Dava Şartı Yokluğundan Reddinin Doğru Görülmediği )
DAVA ŞARTI ( İş Kazası Sebebiyle Rücuen Tazminat - İşçide Oluşan Meslekte Güç Kayıp Oranının Kesin Olarak Saptanması Gerektiği/Mahkemece İşin Esasına Girilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerekirken Dava Açılmadan Önce Kuruma Başvuru Şartı Gerçekleşmediğinden Bahisle Davanın Reddilmesinin İsabetsiz Olacağı )
KURUMA BAŞVURU ŞARTI ( İş Kazası Sebebiyle Hükmedilecek Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilemesi Nedeniyle İşçide Oluşan Meslekte Güç Kayıp Oranının Kesin Olarak Saptanması Gerektiğinin Anlaşılmasına Göre Mahkemece İşin Esasına Girilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerekirken Dava Açılmadan Önce Kuruma Başvuru Şartı Gerçekleşmediğinden Bahisle Davanın Dava Şartı Yokluğundan Reddinin Doğru Görülmediği )"
7Y10.HD28.6.2016E. 2016/9640 K. 2016/10793"HİZMET TESPİT DAVASI ( Davanın 11.09.2014 Tarihinden Önce Açıldığı/Kurumun Feri Müdahilliğine Dair Hükmün Geçmişe Yürütüleceği Yönündeki Düzenlemenin Kanun Koyucu Tarafından Benimsenmediği - Kurum Bakımından Taraf Oluşumu Gerçekleştiğinden Tamamlanmamış İşlemden Söz Edilemeyeceği/Kurumun Fer'î Müdahil Olarak Benimsenmesi Olanağının Olmamasına Göre Kurumun Fer'i Müdahil Olarak Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )
KURUMUN FER'İ MÜDAHİLLİĞİ ( Hizmet Tespit Davalarında Feri Müdahilliğe Dair Hükmün Geçmişe Yürütüleceği Yönündeki Düzenlemenin Kanun Koyucu Tarafından Benimsenmemiş Olduğu/5521 Sayılı Kanun'un 7. Maddesine Eklenen 4. Fıkranın 11.9.2014 Tarihinden Önce Açılan Davalarda Uygulanamayacağının Açık Olduğu - Davalı Kurumun Feri Müdahil Olarak Kabulünün Bozma Nedeni Olduğu )
DAVALININ YARGILAMA AŞAMASINDA ÖLMESİ ( Hizmet Tespit Davası/Davalının Davanın Açılmasından Sonra Ancak Karardan Önce Vefat Ettiği -Davacıya Mirasçıların Tespiti İle Davaya Dahil Edilmeleri İçin Süre Verilmesinin Gerektiği/Davaya Dahil Edilen Mirasçıların Gösterdiği Delillerin Toplanarak Elde Edilecek Sonuca Göre Hüküm Kurulacağı - Eksik İnceleme Yapıldığı )"
7Y10.HD28.6.2016E. 2015/20150 K. 2016/10783"HİZMETLERİN VE PRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİ İSTEMİ (Mahkemece Usul Ekonomisi Gözetilerek Husumetin İhbar Olunan İşverenlere Yöneltilmesi İçin Davacıya Mehil Verileceği)
KURUMUN FERİ MÜDAHİL OLMASI (5521 S. Kanun'un 7. Md. Eklenen 4. Fıkranın 11.9.2014 Tarihinden Önce Açılan Davalarda Uygulanamayacağı - Kurumun Fer'î Müdahilliğine Dair Hükmün Geçmişe Yürütüleceği Yönündeki Düzenlemenin Kanun Koyucu Tarafından Benimsenmediği/Hizmetlerin ve Prime Esas Kazancın Tespiti İstemi)
USUL EKONOMİSİ (Hizmetlerin ve Prime Esas Kazancın Tespiti İstemi - Mahkemece Husumetin İhbar Olunan İşverenlere Yöneltilmesi İçin Davacıya Mehil Verilerek Davaya İştiraklerinin Sağlanarak Sonuca Gidileceği)"
7Y20.HD13.6.2016E. 2016/3695 K. 2016/6773"SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVA ( Kapsamını 5510 S. Kanunun Belirlediği Sosyal Güvenlik Hukukunu İlgilendirmekte Olup Uyuşmazlığın 5521 S. İş Mahkemeleri Kanunu İle 5510 S. Kanun Uyarınca İş Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği )
BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ( Davalı Kurumun Sorumluluğu Kurum Tarafından Gerçekleştirilen Bir Haksız Fiile Dayalı Bulunmayıp 2918 S. K.'nun 98. Md. Hükmü Atfıyla Kazazedeye 5510 S. Kanun Çerçevesinde Yapılacak Tedavi Yardımı Kapsamı İle İlgili Olduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TRAFİK KAZASI ( Ne Davacı Şirket İle Davalı Kurum Arasında Ne de Davalı Kurum İle Kazazede Arasında Bir Haksız Fiil İlişkisi Bulunmadığı - Uyuşmazlığın 5510 S. Kanun Uyarınca İş Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği/Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Dava )
GÖREV ( Bireysel Sağlık Sigortası Poliçesi Uyarınca Hak Sahibine Ödenen Tedavi Giderinin 6111 S. Kanun Uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumundan Tahsili İstemi - Davanın 5521 S. İş Mahkemeleri Kanunu İle 5510 S. Kanun Uyarınca İş Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
7Y10.HD31.5.2016E. 2015/25228 K. 2016/8982"HİZMET TESPİT DAVASI ( Davacının İşe Giriş Bildirgesinin 15.11.1995 Tarihinde Verildiği/Bu Tarihten İtibaren Bir Kısım Hizmetlerin Hizmet Döküm Cetvelinde Yer Aldığı - Öncesine Dair Kurum Kayıtlarında Herhangi Bir Bilgi ve Belgenin Bulunmadığı/18.05.1995-15.11.1995 Tarihleri Arasında Tespitine Karar Verilen Sürenin Hak Düşürücü Süreye Uğradığı - Kurumun Feri Müdahil Olarak Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Hizmet Süresinin Başlangıçtaki Bir Bölümünün Kuruma Bildirilmeyerek Sonrasının Bildirilmesi Halinde Bildirim Dışı Tutulan Sürenin Değil Kesintisiz Olarak Geçen Çalışmaların Son Erdiği Yılın Sonunun Başlangıç Olarak Alınacağı/İşe Giriş Bildirgesinin 15.11.1995 Tarihinde Verildiği - 18.05.1995-15.11.1995 Tarihleri Arasında Tespitine Karar Verilen Sürenin Hak Düşürücü Süreye Uğradığı )
KURUMUN FERİ MÜDAHİLLİĞİ ( Davanın 11.09.2014 Tarihinden Önce Açıldığı/Hizmet Tespit Davalarında Feri Müdahilliğe Dair Hükmün Geçmişe Yürütüleceği Yönündeki Düzenlemenin Kanun Koyucu Tarafından Benimsenmediği - Kurumun Feri Müdahil Olarak Kabulünün Bozma Nedeni Olduğu )"
7Y9.HD24.5.2016E. 2014/35706 K. 2016/12354"KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI ( Davalı İşverenin Eldeki Dava Açılmadan Önce Alacaklar Yönünden, 09.01.2012 Tarihinde Temerrüde Düşürüldüğü - Ancak Hüküm Fıkrasında Temerrüt Tarihinin 03.01.2012 Olarak Kabulüyle Bu Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu/Temerrüt )
İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI ( Basit Yargılama Usulünde Davanın Açılması ile Başlayacağı - Eldeki Davada Basit Yargılama Usulünün Geçerli Olduğu ve Davalı Tarafın İddianın Değiştirilmesine Açıkça Muvafakatı Bulunmadığının Anlaşıldığı/Fazla Çalışma Alacağından 1/4 Düşürülmesi Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ BİR KISMININ ÖDENDİĞİ ( Dava Dilekçesinde ve İhtarnamede Fazla Çalışma Alacağının İşverence 1/4'ünün Ödendiğinin Belirtildiği - Bu Beyanın Muğlak ve Açıklamaya Muhtaç Olmadığı/Davacı Beyanının Açık Olduğu/İddianın Genişletilmesi Yasağı Nedeniyle Davacıyı Bağladığının Gözetilmesi Gereği )
MİKTAR YÖNÜNDEN DAVANIN ISLAHI ( Basit Yargılama Usulünde İddianın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağının Dava Dilekçesinin Verildiği Andan İtibaren Başlayacağından Davacının Beyanları Esas Alınarak Fazla Çalışma Ücretinin Bir Kısmının Ödendiği - İşçi Alacağından İndirim Yapılacağı/Fazla Çalışma )
BASİT YARGILAMA USULÜ ( İşçi Alacağı Davası/6100 Sayılı Yasa ile Getirilen Yeni Düzenlemenin Mahkemece Gözetileceği - Fazla Çalışma Alacağı/Basit Yargılama Usulünün Uygulandığı Davalarda İddianın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağının Davanın Açılması ile Başlayacağının Gözetilmesi Gereği/Miktar Yönünden Islah )"
7Y21.HD12.5.2016E. 2015/21037 K. 2016/8501"ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ (Mahkemece Davanın Reddine Karar Verildiği Halde Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Kurum Yararına Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Maktu Vekalet Ücreti Taktir Edilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
FERİ MÜDAHİLLİK (Dosyada Taraf Teşkilinin Kurum Yönüyle Davalı Olarak Sağlanması Karşısında Kurumun İş Bu Davada Feri Müdahil Değil Davalı Sıfatı İle Yer Aldığının Gözetilmesi Gerektiği - Zorunlu Bağkur Sigortalılığının Tespiti)
TARAF TEŞKİLİ (Dava Hizmet Akdine Tabi Çalışma Sebebiyle Zorunlu Sigortalılık Sürelerinin Tespiti Talebi İle İşveren Aleyhine Açılmadığı - Dosyada Taraf Teşkilinin Kurum Yönüyle Davalı Olarak Sağlanması Karşısında Kurumun İş Bu Davada Feri Müdahil Değil Davalı Sıfatı İle Yer Aldığı)
AVUKATLIK ÜCRETİ (Kurumun İş Bu Davada Feri Müdahil Değil Davalı Sıfatı İle Yer Aldığı - Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Kurum Yararına Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Maktu Vekalet Ücreti Taktir Edilmesi Gerektiği)"
7Y10.HD9.5.2016E. 2015/13924 K. 2016/7682"1479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Davalı Kurumun Merkezinin Bulunduğu İş Mahkemeleri İle Sigortalılığı İptal Eden Kurum Şubesinin Bulunduğu İş Mahkemelerinden Birinin Yetkili Olduğu/Dava Açılmadan Önce Müracaatın Olmasının ve Kurumca Müracaata Konu İstemin Zımnen Ya da Açıkça Reddedilmesi Gerektiğinin Dava Şartı Olarak Düzenlendiği -Dava Şartı Eksikliğinin Tamamlanması İçin Süre Verilmesinin Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Sigortalılığın Tespiti/Kurumun Merkezi Bulunan İş Mahkemeleri İle Davacının Sigortalılığını İptal Eden Kurum Şubesinin Bulunduğu İş Mahkemelerininden Birinde Açılma Hususunda Davacının Seçimlik Hakkının Bulunduğu - Davalı Tarafından Seçilmeyen İş Mahkemesine Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu/Karar Davalı Kurum Tarafından Temyiz Edilmediğinden Yeniden Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )
DAVA ŞARTI ( 1479 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalılığın Tespiti/Dava Açılmadan Önce Müracaatın Olmasının ve Kurumca Müracaata Konu İstemin Zımnen Ya Da Açıkça Reddedilmesi Gerektiğinin Dava Şartı Olarak Düzenlendiği - Davacı Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Müracaat ve Kurum Tarafından Bu Müracaata Konu İstemin Reddine Dair Bir İşlem Veya Eylem Bulunmadığı/Dava Şartı Eksikliğinin Tamamlanması İçin Süre Verileceği )
DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİ ( Davaya Konu İstem Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumuna Müracaat Etmesi ve Bu Müracaat Hakkında Kurumun Red İradesini Gösterir İşlem veya Eyleminin Olduğunun Belgelenmesi İçin Kesin Süre İhtaratlı Önel Verilmesinin Gerektiği/Süre İçerisinde Dava Şartı Eksikliğinin Tamamlanmaması Halinde Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddedileceği- Kesin Süreli İhtaratlı Önel Verilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
7Y10.HD10.3.2016E. 2016/2024 K. 2016/2871"HİZMET TESPİT DAVASI ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Davacının Talebini Aşar Biçimde Tespitine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu/Davanın 11.09.2014 Tarihinden Önce Açıldığı - Kurumun Feri Müdahilliğine Dair Hükmün Uygulanmayacağı/Davalı Kurumun Karar Başlığında Davalı Yerine Feri Müdahil Olarak Kabul Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hükmün Düzelterek Onanacağı )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Davalının İşverene Ait İşyerinde 26.12.2006-31.10.2007 Tarihleri Arasında Çalıştığı Sürelerin Tespitini Talep Ettiği/Talebi Aşar ve Hatalı Olarak Sigortalılık Başlangıcının 26.12.2006 Olduğunun Tespitine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hizmet Tespit Davası )
FERİ MÜDAHİL ( Hizmet Tespit Davalarında Kurumun Feri Müdahilliğine Dair Hükmün Geçmişe Yürütüleceği Yönündeki Düzenlemenin Kanun Koyucu Tarafından Benimsenmediği/Kurum Bakımından Taraf Oluşumu Gerçekleştiğinden Tamamlanmamış İşlemden Söz Edilemeyeceği/Kurumun Davalı Yerine Feri Müdahil Olarak Kabul Edilmesinin Bozma Sebebi Olduğu - Hizmet Tespit Davası )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Hükmün Kurum Tarafından Temyiz Edildiği/Aleyhe Temyiz Bulunmadığı - Kurum Yararına Oluşan Usuli Kazanılmış Hakkın Gözetilerek Davacı Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderinden Kurumun Sorumlu Tutulmamasının Bozma Sebebi Yapılmadığı - Hizmet Tespit Davası )"
7Y10.HD8.2.2016E. 2014/22690 K. 2016/1147"RÜCUAN TAZMİNAT (Adli Tatil İçerisinde Bulunan Tarihte Gıyabi Hükmün Tebliğ Edilmesi Sebebiyle Temyiz Süresi Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Uzamış Sayılan Bir Hafta Sona Ermeden Önce Davalı Avukatının Yaptığı Temyiz İtirazı Nedeniyle Temyiz İsteminin Süresinde Kabul Edilmesi Gerektiği)
İVEDİ GÖRÜLMESİNE KARAR VERİLEN İŞLER (Hizmet Akdi veya İş Sözleşmesi Sebebiyle İşçilerin Açtıkları Davalardan veya Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Mahkemece İvedi Görülmesine Karar Verilen Dava ve İşlerden Olmadığı - Rücuan Tazminat)
ADLİ TATİL (Rücuan Tazminat - İş Sözleşmesi Sebebiyle İşçilerin Açtıkları Davalardan veya Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Mahkemece İvedi Görülmesine Karar Verilen Dava ve İşlerden Olmaması Sebebiyle Davanın Adli Tatile Tabi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
TEMYİZ SÜRESİ (Adli Tatile Tabi Olduğu Anlaşılan Eldeki Davada Adli Tatil İçerisinde Bulunan Tarihte Gıyabi Hükmün Tebliğ Edilmesi Sebebiyle Temyiz Süresi Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Uzamış Sayılan Bir Hafta Sona Ermeden Önce Davalı Avukatının Yaptığı Temyiz İtirazının Süresinde Olduğu - Rücuan Tazminat)"
7Y10.HD19.1.2016E. 2015/19979 K. 2016/321"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞIN TESPİTİ İLE 6552 S.K.'NIN YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANDIRILMASI İSTEMİ ( Davaya Konu Uyuşmazlığın Hizmet Akdine Tabi Çalışmaları Sebebiyle Zorunlu Sigortalılık Sürelerinin Tespiti Dışında Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklandığı - Dava Tarihinden Önce Kuruma Bir Başvurusu Bulunmayan Davacı Lehine Vekalet Ücreti Tayin Edilemeyeceği/Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalı Kurum Lehine Vekalet Ücreti Verileceği )
DAVACININ HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRELERİNİN TESPİTİ DIŞINDA SGK MEVZUATINDAN KAYNAKLANMASI ( Dava Tarihinden Önce Kuruma Bir Başvurusu Bulunmayan Davacı Lehine Vekalet Ücreti Tayin Edilemeyeceği - Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalı Kurum Lehine Vekalet Ücreti Verilmesi Gerektiği )
5510 S.K. İLE DİĞER SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ( Hizmet Akdine Tabi Çalışmaları Sebebiyle Zorunlu Sigortalılık Sürelerinin Tespiti Talepleri Hariç Olmak Üzere Dava Açılmadan Önce Sosyal Güvenlik Kurumuna Müracaat Edilmesinin Zorunlu Olduğu - Diğer Kanunlarda Öngörülen Süreler Saklı Kalmak Kaydıyla Yapılan Müracaata Altmış Gün İçinde Kurumca Cevap Verilmezse Talebin Reddedilmiş Sayılacağı/Kuruma Karşı Dava Açılabilmesi İçin Taleplerin Reddedilmesi veya Reddedilmiş Sayılmasının Şart Olduğu )
ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN HESAPLANMASI ( 5510 S.K. İle Diğer Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü/Dava Açılmadan Önce Sosyal Güvenlik Kurumuna Müracaat Edilmesinin Zorunlu Olduğu - Müracaata Altmış Gün İçinde Kurumca Cevap Verilmezse Talebin Reddedilmiş Sayılacağı/Kuruma Başvuruda Geçirilecek Sürenin Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Hesaplanmasında Dikkate Alınmayacağı )"
7Y10.HD18.1.2016E. 2015/23877 K. 2016/57"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ (Husumetin İşveren Sıfatıyla Tüzel Kişiliğe Haiz Oman Genel Müdürlüğü'ne Yöneltilmesi Gerektiği - Husumetin Usule Uygun Yöneltilmemesi ve Kararın da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Vekiline Tebliğ Olması İsabetsiz Olduğu)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NUN DAVALI GÖSTERİLMESİ (Hizmet Tespiti İstemi - 5521 S. Kanun'un 7. Md. Eklenen 4. Fıkranın 11.09.2014 Tarihinden Önce Açılan Davalarda Uygulanamayacağı/Mahkemece Kurum'un “Davalı” Gösterilmesi Gerekirken Feri Müdahil Olarak Kabul Edilmesi Doğru Görülmediği)
HUSUMET (İşveren Sıfatıyla Tüzel Kişiliğe Haiz Oman Genel Müdürlüğü'ne Yöneltileceği - Husumetin Usule Uygun Yöneltilmemesi ve Kararın da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Vekiline Tebliğ Olunmasında İsabet Bulunmadığı/Hizmet Tespiti İstemi)
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE HUSUMET YÖNELTME (Hizmet Tespiti İstemi - Kararın Orman ve Su İşleri Bakanlığı Vekiline Tebliğ Olunması Doğru Olmadığı/Mahkemece Orman Genel Müdürlüğü'ne Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Tebliğ Edilerek Göstereceği Deliller Toplanarak Sonuca Gidileceği)"
7Y21.HD17.12.2015E. 2015/21001 K. 2015/22813"EMEKLİ MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİNİN İPTALİ ( Dosyada Taraf Teşkilinin Kurum Yönüyle Davalı Olarak Sağlanması Karşısında Kurumun Fer'i Müdahil Değil Davalı Sıfatı İle Yer Aldığı - Mahkemece Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Kurum Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Emekli Maaşından Yapılan Kesintinin İptali - Dosyada Taraf Teşkilinin Kurum Yönüyle Davalı Olarak Sağlanması Karşısında Kurumun Fer'i Müdahil Değil Davalı Sıfatı İle Yer Aldığı/Mahkemece Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Kurum Lehine Vekalet Ücretine Hükmedileceği )"
7Y21.HD10.12.2015E. 2015/20639 K. 2015/22135"KURUMCA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açılmadan Önce Davalı Kuruma Başvurulmadığı Gerekçesiyle Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Davanın Usulden Reddedildiği - 6183 Sayılı Yasaya Göre Düzenlenerek Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin İptali İsteminde Dava Açmadan Önce Kuruma Başvurulması Gerekmediği )
DAVA AÇMADAN ÖNCE KURUMA BAŞVURU ZORUNLULUĞU OLMAMASI ( Dava Konusu Olan Hususun Davacıya 6183 Sayılı Yasaya Göre Düzenlenerek Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin İptali Olduğu - 6552 S.K.'nun 64. Maddesi Gereğince Dava Açmadan Önce Kuruma Başvurulması Zorunluluğu Olmadığı )
DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE RED KARARI VERİLMEMESİ GEREĞİ ( 6183 Sayılı Yasaya Göre Düzenlenerek Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin İptali İstemi - Dava Açmadan Önce Kuruma Başvurulması Gerekmediği/Mahkemece İşin Esasına Girileceği/Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
7Y21.HD26.11.2015E. 2015/20138 K. 2015/21185"İŞ KAZASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN MALULİYET ORANININ TESPİTİ ( Maluliyet Oranının Tespiti Davalarında Sosyal Güvenlik Kurumunun Yanında İşveren de Taraf Olduğu - İşverenin de Taraf Olduğu Maluliyet Oranının Tespiti İstemine İlişkin Davada Öncelikle Kuruma Başvurulması Şartı Aranmayacağı/Dava Şartı Noksanlığından Davanın Usulden Reddedilemeyeceği )
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA KURUMA MÜRACAAT EDİLMESİ ( Hizmet Akdine Tabi Çalışmaları Nedeniyle Zorunlu Sigortalılık Sürelerinin Tespiti Talepleri Hariç Olmak Üzere Dava Açılmadan Önce SGK'ya Müracaat Edilmesi Zorunluluğu - İşverenin de Taraf Olduğu Maluliyet Oranının Tespiti İstemine İlişkin Davada Öncelikle Kuruma Başvurulması Şartı Aranmayacağı )
DAVA ŞARTI NOKSANLIĞI NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDEDİLMESİ ( Maluliyet Oranının Tespiti İstemi/Maluliyet Oranının Tespiti Davalarında Sosyal Güvenlik Kurumunun Yanında İşveren de Taraf Olduğu - İşverenin de Taraf Olduğu Maluliyet Oranının Tespiti İstemine İlişkin Davada Öncelikle Kuruma Başvurulması Şartı Bulunmadığı/Dava Şartı Noksanlığından Davanın Usulden Reddedilemeyeceği ) "
7Y10.HD10.11.2015E. 2015/11115 K. 2015/19020"HİZMET TESPİT DAVASI ( Kurumun Feri Müdahil Olarak Gösterilerek Harç Dışındaki Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Davalı İdare İle Birlikte Sorumlu Olması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu/Davacının Dava Dışı İşyerinde Çalıştığı Dönemde Hizmetlerinin Kesintiye Uğradığının Anlaşıldığı - 19.09.2006 Tarihi Öncesine İlişkin Kısmının 11.06.2012 Dava Tarihi İtibariyle Hak Düşürücü Süreye Uğradığı )
KURUMUN FERİ MÜDAHİLLİĞİ ( Kurumun Gerekçeli Kararda Yanılgılı Değerlendirme Sonucu Feri Müdahil Olarak Gösterildiği/Feri Müdahilliğe Dair Hükmün Geçmişe Yürütüleceği Yönündeki Düzenlemenin Benimsenmediği - Kurum Açısından Taraf Oluşumu Gerçekleştiğinden Tamamlanmamış İşlemden Söz Edilemeyeceği/Harç Dışındaki Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Davalı İdare İle Birlikte Sorumlu Tutulmasının Gerektiği - Hizmet Tespiti )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespit Davası/Davacının 19.09.2006-03.11.2006 Tarihleri Arasında Dava Dışı İşyerinde Çalıştığı - Hizmetlerinin Kesintiye Uğradığının Anlaşıldığı 19.09.2006 Tarihi Öncesine İlişkin Kısmının Dava Tarihi İtibariyle Hak Düşürücü Süreye Uğradığının Gözetilmediği )
VEKALET ÜCRETİ ( İşveren Sıfatı Olmadığı İçin Ret Sebebi Ayrı Olan ve Davada Avukat İle Temsil Edilen Davalı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Lehine Avukatlık Ücreti Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemiş Olmasının Hatalı Olduğu - Davanın Kısmen Reddi Nedeniyle Davalılar İşverene ve Kurum Yararına Avukatla Temsil Edildiklerinden Dolayı Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Gerektiği/Hizmet Tespit Davası )"
7Y10.HD5.11.2015E. 2015/21751 K. 2015/18648"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Eksik İnceleme ve Yanılgılı Değerlendirmeye Dayalı Olarak Davacı Tarafa Dava Şartı Eksiliğinin Tamamlatılması İçin Kesin Süre İhtaratlı Önel Verilmeden Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DAVA ŞARTI YOKLUĞU ( Davacı Tarafa Kesin Süre İhtaratlı Önel Verilmesi ve Bu Süre İçerisinde Dava Şartı Eksikliğinin Tamamlanmaması Halinde Davanın Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddedilmesi Gerektiği - Dava Şartı Eksiliğinin Tamamlatılması İçin Kesin Süre İhtaratlı Önel Verilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
KESİN SÜRE ( Davacı Tarafa Davaya Konu İstemi Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumuna Müracaat Etmesi ve Bu Müracaat Hakkında Anılan Yasal Düzenleme Uyarınca Kurumun Red İradesini Gösterir İşlem veya Eyleminin Olduğunun Belgelenmesi İçin Kesin Süre İhtaratlı Önel Verilmesi Gerektiği - Bağkur Sigortalılığının Tespiti )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA MÜRACAAT ZORUNLULUĞU ( Bağkur Sigortalılığının Tespiti İstemi - Dava Açılmadan Önce Sosyal Güvenlik Kurumuna Müracaatın Olması ve Kurumca Müracaata Konu İstemin Zımnen ya da Açıkça Reddedilmesi Gerektiğinin Dava Şartı Olarak Düzenlenmiş Olduğu )"
7Y21.HD23.2.2015E. 2014/24386 K. 2015/3214"TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE YARARLANMASINA SEBEP OLDUĞU KİŞİ İÇİN YAPTIĞI TEDAVİ MASRAFLARININ KURUMDAN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davanın 5521 S. İş Mahkemeleri Kanunu'nun 7/3. Md.sinin Yürürlük Tarihinden Önce Açıldığı - Dava Açılmadan Önce Kurum'a Başvuru Yapmanın Gerekliliğine Dair Bir Şartın Mevcut Olmadığı/İşin Esasına Girerek Bir Karar Vermek Gerektiği )
TEDAVİ MASRAFLARININ KURUMDAN TAHSİLİ İSTEMİ ( Trafik Kazası Neticesinde Yararlanmasına Sebep Olduğu Kişi İçin Yapılan - Davanın 5521 S. İş Mahkemeleri Kanunu'nun 7/3. Md.sinin Yürürlük Tarihinden Önce Açıldığı - İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
KURUMA BAŞVURU ( Trafik Kazası Neticesinde Yararlanmasına Sebep Olduğu Kişi İçin Yaptığı Tedavi Masraflarının Kurumdan Tahsili İstemi - Davanın 5521 S. İş Mahkemeleri Kanunu'nun 7/3. Md.sinin Yürürlük Tarihinden Önce Açıldığı/Dava Açılmadan Önce Kurum'a Başvuru Yapmanın Gerekliliğine Dair Bir Şartın Mevcut Olmadığı )
UYGULANACAK MEVZUAT ( Hukuk Yargılamasında Mevzuatın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önceki Olayların Hukukî Sonuçlarına Bu Olaylar Hangi Mevzuat Yürürlükte İken Gerçekleşmişse Kural Olarak O Mevzuat Hükümleri Uygulanacağı - Trafik Kazası Neticesinde Yararlanmasına Sebep Olduğu Kişi İçin Yaptığı Tedavi Masraflarının Kurumdan Tahsili İstemi )"
7Y10.HD12.2.2015E. 2015/2513 K. 2015/1996"FER'İ MÜDAHİL OLARAK HİZMET TESPİTİ DAVALARINA KATILAN KURUMUN KANUN YOLUNA BAŞVURUSU ( 5521 S.K.'da Yapılan Değişiklik Neticesinde Feri Müdahil Olarak Davaya Katılan Kurumun Yanında Katıldığı Taraf Başvurmasa Dahi Kanun Yoluna Başvurabileceği - Bu Hükmün 11.09.2014 Tarihinden Önce Açılmış Davalarda Uygulanamayacağı )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( 5521 S.K.'da Yapılan Değişiklik Neticesinde Feri Müdahil Olarak Davaya Katılan Kurumun Yanında Katıldığı Taraf Başvurmasa Dahi Kanun Yoluna Başvurabileceği - Bu Hükmün 11.09.2014 Tarihinden Önce Açılmış Davalarda Uygulanma İmkanı Bulunmadığı )
HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( 5521 S.K.'da Yapılan Değişiklik Neticesinde Feri Müdahil Olarak Davaya Katılan Kurumun Yanında Katıldığı Taraf Başvurmasa Dahi Kanun Yoluna Başvurabileceği - Bu Hükmün 11.09.2014 Tarihinden Önce Açılmış Davalarda Uygulanamayacağı )"
7Y10.HD29.1.2015E. 2015/1795 K. 2015/1564"HİZMET TESPİTİ DAVALARI ( 448. Md. Kapsamında Kurum Bakımından Taraf Oluşumu Gerçekleştiğinden Tamamlanmamış İşlemden Söz Edilemeyeceğinin de Belirgin Bulunması Karşısında 5521 Sayılı Kanunun 7. Maddesine Eklenen 4. Fıkranın 11.9.2014 Tarihinden Önce Açılan Davalarda Uygulanamayacağı )
KARAR DÜZELTME ( 5521 Sayılı Kanunun 8. Maddesinin Son Fıkrasında İş Mahkemelerinden Verilen Hükümlerin Yargıtay Tarafından İncelenip Karara Bağlanmasından Sonra Bu Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı )
FER'İ MÜDAHİLLİK ( Hizmet Tespiti Davalarında Kurumun Feri Müdahilliğine Dair Hükmün Geçmişe Yürütüleceği Yönündeki Düzenlemenin Kanun Koyucu Tarafından Benimsenmediği )"
7YHGK21.1.2015E. 2014/9-1438 K. 2015/580"GEREKÇELİ KARARIN TARAFLARA TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU ( Usul Hukukunda Yer Almamakla Birlikte Uygulamada Tefhimden Sonra Temyiz Süre Tutum Dilekçesi Veya Kararın Tebliğinden Sonra Gerekçeli Temyiz Dilekçesi Sunarak Kararın Temyiz Edildiği Hallerde Kararın Gerekçesini Dikkate Alarak Yeni Temyiz Gerekçelerine Dayanılabileceği - Tebliğ Yükümlülüğünü Yerine Getirmeden Kararın Kesinleştirilmesini Anayasa Mahkemesi'nin de Hak İhlali Kabul Ettiği )
TEMYİZ SÜRESİ BAŞLANGICI / TEFHİM / TEBLİĞ ( Hükme İlişkin Tüm Hususların Gerekçesi İle Birlikte Tefhim Edilemediği Hallerde Gerekçeli Kararın Mutlaka Taraflara Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Temyiz Süresinin Tefhim Değil Tebliğden İtibaren Başlayacağı - İş Mahkemesinin Tefhim Edilen Kararının Hükme İlişkin Tüm Hususları İçermemesi )
İŞ MAHKEMESİNİN TEFHİM EDİLEN KARARI ( Hükme İlişkin Tüm Hususların Gerekçesi İle Birlikte Tefhim Edilemediği Hallerde Gerekçeli Kararın Mutlaka Taraflara Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Temyiz Süresinin Tefhim Değil Tebliğden İtibaren Başlayacağı - Tebliğ Yükümlülüğünü Yerine Getirmeden Kararın Kesinleştirilmesini Anayasa Mahkemesi'nin de Hak İhlali Kabul Ettiği )
DİRENME KARARININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Gerekçeli Kararın Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat Dikkate Alınarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Temyiz Süresi Geçtikten Sonra ve Gerektiğinde 6100 S.K. Geçici madde 3 Atfıyla Uygulanmakta Olan HUMK'nun 432. Maddesindeki Usul İşlemlerinin Yerine Getirilmesi Gerektiği )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Davalı Vekiline Ait Dilekçeinin Davacı Tarafa - 6100 S.K. Geçici madde 3 Atfiyla Uygulanmakta Olan HUMK'nun 433. Maddesi Gereğince Davacı Vekiline Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat Dikkate Alınarak Tebliğ Edilip Yasal Süre Beklenildikten Sonra Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına Gönderilmesi Gerektiği )
ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ ( Usul Hukukunda Yer Almamakla Birlikte Uygulamada Tefhimden Sonra Temyiz Süre Tutum Dilekçesi Veya Kararın Tebliğinden Sonra Gerekçeli Temyiz Dilekçesi Sunarak Kararın Temyiz Edildiği Hallerde Kararın Gerekçesini Dikkate Alarak Yeni Temyiz Gerekçelerine Dayanılabileceği - Tebliğ Yükümlülüğünü Yerine Getirmeden Kararın Kesinleştirilmesinin Bu Nitelikte Olduğu )"
7Y7.HD18.9.2014E. 2014/14117 K. 2014/17573"İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHEDİLMESİ ( Kısmi Dava - Mahkeme Gerekçesinin Aksine Davanın Belirsiz Alacak Davası Olarak Açıldığına Dair Bir İbare Yer Almadığı Gibi HMK'nın 107. Md.ye de Açık Bir Atıf Yapılmadığı Fazlaya Dair Haklar Saklı Tutularak Talepte Bulunulduğu Bu Haliyle Davacı Vekilince HMK'nın 109. Md.sine Göre Kısmi Dava Açıldığı )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( İş Sözleşmesinin Haksız Feshedilmesi - Islah Edilen Tutarlara Karşı Davalı Tarafça İleri Sürülen Zamanşımı Def'i Değerlendirilmeden Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ISLAH DİLEKÇESİ ( Zamanaşımı Def'i - Davacı Vekilinin Islah Dilekçesi Verdiği Islah Dilekçesinin Davalı Vekiline Tebliğ Edildiği Davalı Vekilinin İse Yasal Süresi İçerisinde Islah Edilen Tutarlara Karşı Zamanaşımı Def'inde Bulunduğu/Islah Edilen Tutarlara Karşı Davalı Tarafça İleri Sürülen Zamanşımı Def'i Değerlendirilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
7Y10.HD28.2.2014E. 2014/3499 K. 2014/4146"ALMAN RANT SİGORTASINA GİRİŞ TARİHİNİN TÜRKİYE'DE SİGORTA BAŞLANGICI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Sözleşmeye Göre Bir Kimsenin Türk Sigortasına Girişinden Önce Alman Rant Sigortasına Girmiş Bulunması Halinde Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihi Türk Sigortasına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edileceği - Mahkemece Davacının Almanya'daki Çalışmalarını Gösterir Tr-4 Belgesi Getirtilerek Sonuca Gidileceği )
ÖN İNCELEME VE TAHKİKATA DAİR DURUŞMA AÇMA ( Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Türkiye'de Sigorta Başlangıcı Olduğunun Tespiti - Uyuşmazlığın Ön İnceleme ve Tahkikata Dair Duruşma Açılıp İşin Esasına Girilerek Çözümlenmesi Gerektiği/Mahkemenin Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinde Karar Vermiş Olmasının İsabetsiz Olduğu )
TR-4 BELGESİNİN GETİRTİLMESİ ( Türkiye Cumhuriyetiyle Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde Bir Kimsenin Türk Sigortasına Girişinden Önce Bir Alman Rant Sigortasına Girmiş Bulunması Halinde Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihi Türk Sigortasına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edileceği - Mahkemece Davacının Almanya'daki Çalışmalarını Gösterir Tr-4 Belgesi Getirtilip Karar Verileceği )"
7YHGK9.10.2013E. 2013/9-1559 K. 2013/1461"İŞ AKTİNİN HAKSIZ FESHİ SEBEBİYLE İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ DAVASI ( Alt-Üst İşveren İlişkisi/Aralarında Eksik Teselsül Bulunduğu - Alt İşverene Açılan Davanın Üst İşveren İçin Zamanaşımını Kesmeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ ( Davacının Alt İşverene Dava Açmasından ve Davasının Kesinleşmesinden Daha Sonra Üst İşverene Açtığı Yeni Davada Önceki Davanın Zamanaşımını Eksik Teselsül Nedeniyle Kesmeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
DAVALI ÜST İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN KANUNA DAYANMASI ( 4857 S.K Md. 2'ye Dayalı Müteselsil Sorumluluk Bulunduğu - Ancak Dava Dışı Alt İşveren ile Davacı Arasındaki Hukuki İlişkinin İse Akite Dayandığı/Eksik Teselsül Hükümlerinin Uygulanacağı )
ALT İŞVERENE AÇILAN İŞÇİ ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVA ( Üst İşverene Daha Sonradan Açılan Davanın Zamanaşımı Süresini Kesmediği - Alt İşveren ve Üst İşverenin Müteselsil Sorumluluklarının Farklı Hukuki Sebeplere Dayandığı/Eksik Teselsül )
ALT İŞVERENE AÇILAN DAVANIN ÜST İŞVEREN İÇİN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ KESMEDİĞİ ( Eksik Teselsül Bulunduğu - Alacak Davası )
MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN HUKUKİ SEBEPLERİNİN FARKLI OLMASI ( Eksik Teselsül/Müteselsil Sorumlular Arasında Farklı Zamanaşımı Süreleri Bulunduğu - Sorumlulardan Biri İçin Kesilen Sürenin Diğeri İçin Kesilmeyeceğinin Gözetilmesi Gereği )
EKSİK TESELSÜL ( Müteselsil Sorumlular Arasında Farklı Zamanaşımı Süreleri Bulunduğu/Sorumluluk Sebeplerinin Farklı Hukuksal Nedenlere Dayandığı - Davalının Zamanaşımı Def'inin Kabulü Gereği/Mahkemenin Direnme Kararının Hatalı Olduğu )"
7Y9.HD26.6.2013E. 2011/20724 K. 2013/19678"İŞÇİLİK ALACAKLARININ İCRA TAKİBİYLE İSTENMESİ ( İcra Takibinin Konusu Alacak İş Mahkemesinin Görevine Girmekte ise İtirazın İptali Davasının İş Mahkemesinde Açılması Gereği - İtirazın İptali Davasında İşçilik Alacaklarıyla İlgili Tahsil Hükmü Kurulamayacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Dava Konusunun Islahla Arttırılmasının Mümkün Olduğu Arttırılan Kısım Yönünden Tahsil Davası Olarak Hüküm Kurulması Gereği - Davaya Konu Miktarın İslah Yoluyla Arttırılmasının İtirazın İptali Davasının Niteliğini Değiştirmeyeceği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI HAKKINDA İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın İptali Davasında Borçlunun Haksızlığına Hükmedilmesi ve Alacaklının Talep Etmesi Halinde İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği - İşçinin Kıdemi Ücreti Gibi Hesap Unsurları İşverence Bilinen Alacaklar İçin İnkar Tazminatına Hükmedilebileceği )"
7Y9.HD25.6.2013E. 2013/5968 K. 2013/19531"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kısmi Davada Bilirkişiden Hesap Raporu Alınması Halinde Alacakların Likit Olduğundan Söz Edilemeyeceği - İcra Takibinde Likit Bir Alacak Olmadığı Halde İcra İnkar Tazminatına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
KISMİ DAVA ( İtirazın İptali Davası - Rapora İtirazlar ve Kısmi Davada Verilen Kararın Temyizi Üzerine Ancak Kısmi Davada Verilen Kararın Kesinleşmesi Üzerine Alacağın Likit Olduğu Sonucuna Varılacağı/İcra Takibinin Yapıldığı Tarihte Davaya Konu Alacakların Kesinleşmiş Sayılmayacağı )
ALACAĞIN LİKİT OLMASI ( İtirazın İptali Davası - Kısmi Davada Bilirkişiden Hesap Raporu Alınması Halinde Alacakların Likit Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın İptali Davası - Kıdem Tazminatının Gününde Ödenmemesinden Kaynaklanan ve İcra Takip Tarihine Kadar Hesaplanan İşlemiş Faiz Alacağı İçin İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Yerinde Olmadığı )"
7Y10.HD20.6.2013E. 2012/23007 K. 2013/13887"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİYLE ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkeme Ön İnceleme İçin Bir Gün Tespit Ederek Taraflara Tebliğ Edeceği - İşin Esasına Girilerek Çözümlenmesi Gerektiği )
ÖN İNCELEME ( Tahkikat Aşamasına Geçilmeden Önce Bu Aşamaya Hazırlık Niteliğinde Tarafların Sulhe Teşviki Delillerin Toplanması ve Sunulması İçin Gerekli İşlemlerin Yapılması Tarafların Anlaştıkları ya da Uyuşamadıkları Konuların Tespiti ve Dava Şartları İle İlk İtirazların Değerlendirilerek Sonuca Bağlanması Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespitiyle Ödeme Emrinin İptali İstemi )
DURUŞMA AÇILMASI GEREĞİ ( Borçlu Olmadığının Tespitiyle Ödeme Emrinin İptali İstemi - Mahkeme Ön İnceleme İçin Bir Gün Tespit Ederek Taraflara Tebliğ Edeceği/İşin Esasına Girilerek Çözümlenmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkeme Ön İnceleme İçin Bir Gün Tespit Ederek Taraflara Tebliğ Edeceği - İşin Esasına Girilerek Çözümlenmesi Gerektiği )"
7Y10.HD13.6.2013E. 2012/22749 K. 2013/13380"ZAMANAŞIMI ( Geçtiğinden Bahisle Ödeme Emrinin İptali İstemi - Uyuşmazlığın Ön İnceleme ve Tahkikata Dair Duruşma Açılıp İşin Esasına Girilerek Çözümlenmesi Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( Uyuşmazlığın Ön İnceleme ve Tahkikata Dair Duruşma Açılıp İşin Esasına Girilerek Çözümlenmesi Gerekirken Mahkemenin Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinde Karar Vermiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Ödeme Emrinin İptali İstemi )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Zamanaşımının Geçtiğinden Bahisle Kurum'a Borçlu Olmayacağından Ödeme Emrinin İptali İstemi - Uyuşmazlığın Ön İnceleme ve Tahkikata Dair Duruşma Açılıp İşin Esasına Girilerek Çözümlenmesi Gerektiği )"
7Y7.HD12.6.2013E. 2013/15116 K. 2013/11076"İŞE İADE DAVASI ( Feshin Geçersizliği İstemi/Duruşma Açılmaksızın Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Hukuki Dinlenilme Hakkını İhlal Ettiği - Bozmayı Gerektirdiği )
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİ ( Taraflara Ön İnceleme Duruşma Davetiyesi Çıkarılmadığı/Duruşma Açılmadan Ön İnceleme İçin Tensip Tutanağı Düzenlenerek Evrak Üzerinden Karar Verildiği - Tarafların İddia Savunma ve Usulüne Uygun Şekilde Bilgilendirilme ve Açıklama Hakkının İhlal Edildiği/Deliller Toplanmaksızın ve Tanık Dinlenmeksizin Karar Verildiği/İşe İade Davası )
ÖN İNCELEME AŞAMASI ( İşe İade Davası/Duruşma Açılmasının Gerektiği - Tarafların Gösterdiği Deliller Toplanarak Ve Tanıklar Dinlenerek Hüküm Kurulacağı )
DURUŞMA AÇILMASI GEREĞİ ( İşe İade Davası/Usulüne Uygun Davetiye Çıkarılarak Duruşma Açılmasının Gerektiği/Duruşmada Gerekli İncelemelerin Yapılarak Tarafların Uzlaştıkları ve Uzlaşamadıkları Hususların Belirlenmesinin Ardından Tahkikat Aşamasına Geçileceği - Taraflara Gönderilen Ekli Tensip Zaptıyla Duruşma Yapılacağı İzleniminin Oluşturularak Çelişkili Davranıldığı )
BASİT YARGILAMA USULÜ ( İş Mahkemelerinde Basit Yargılama Usulü Uygulandığı/Mahkemelerin Tarafları Sulhe Teşvik Etmeleri Uzlaşmadıkları Hususlarının Tespit Edilerek Karar Verilmesinin Gerektiği - İşe İade Davası )"
7Y10.HD5.6.2013E. 2012/15185 K. 2013/12517"İŞ MAHKEMELERİ ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Olduğu - Ek Prim ve Gecikme Zammının İstirdadı Davasında Ön İnceleme ve Tahkikata Dair Duruşma Açılıp İşin Esasına Dair Karar Verilmesi Gerekirken Duruşma Açılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
DURUŞMA YAPILMADAN KARAR VERİLMESİ ( Duruşma Yapılmadan Karar Verilebilecek Hallerin Yasada Sayıldığı - Seri Yargılama Usulüne Tabi İş Mahkemesinde Görülen Davada Duruşma Yapıldan Dosya Üzerinden Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİ ( Basit Yargılama Usulü Seri Yargılama Usulü - Duruşma Yapılmadan Karar Verilebilecek Haller )"
7Y9.HD4.6.2013E. 2011/23819 K. 2013/17151"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Islah Dilekçesinin Tebliği Üzerine Süresinde Usulüne Uygun Biçimde Islah ile Arttırılan Miktarlara Karşı Zaman Aşımı Definde Bulunulduğundan Bu Hususun Üzerinde Durulması Gerektiği - Gerekirse Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
ISLAH ( Dilekçesinin Tebliği Üzerine Süresinde Usulüne Uygun Biçimde Islah ile Arttırılan Miktarlara Karşı Zaman Aşımı Definde Bulunulduğundan Bu Hususun Üzerinde Durulması Gerektiği - İşçilik Alacakları İstemi )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Üzerinde Durularak Gerekirse Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği - İşçilik Alacakları İstemi )"
7Y22.HD1.3.2013E. 2012/15069 K. 2013/4162"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Islah Tarihine Göre Zamanaşımı Değerlendirmesi Yapılmadığı Anlaşılmış Olup Davalının Islah Dilekçesine Karşı Yaptığı Zamanaşımı İtirazı Dikkate Alınarak Alacakların Yeniden Hesaplanması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KISMİ DAVA ( Alacağın Yalnız O Kısım İçin Zamanaşımının Kesileceği - Davacının Taleplerini Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Artırarak Islah Ettiği/Davalı İşverenin Islah Dilekçesine Karşı Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunduğu/Zamanaşımı Değerlendirmesinin Islah Tarihine Göre Yapılması Gerektiği )
ISLAH ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Zamanaşımının Dava Tarihine Göre Dikkate Alındığı - Islah Tarihine Göre Zamanaşımı Değerlendirmesi Yapılmadığı Anlaşılmış Olup Davalının Islah Dilekçesine Karşı Yaptığı Zamanaşımı İtirazı Dikkate Alınarak Alacakların Yeniden Hesaplanması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( İşçilik Alacakları Davası - Dava Konusunun Islah Yoluyla Arttırılması Durumunda Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ya da İlk Oturumda Yapılan Zamanaşımı Defi de Islaha Konu Alacaklar Yönünden Hüküm İfade Edeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Fazla Çalışma Hafta Tatili İle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden Yapılan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Taleplerinin Hakkaniyet İndirimi Nedeniyle Kısmen Kabul Edildiği - Kısmen Kabul Nedeniyle Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği/İşçilik Alacakları Davası )"
7Y22.HD10.7.2012E. 2012/13159 K. 2012/16474"İŞÇİ ALACAKLARI ( Zaman Aşımının Beş Yıl Olduğu - Islaha Konu Alacaklar Yönünden Zamanaşımı Defi'nin Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar Ya da İlk Oturumda İleri Sürülmesinin Gerektiği/Sözlü Yargılama Usulünün Geçerli Olduğu )
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ ( Geçerli Olduğunda Islaha Konu Alacaklar Yönünden Zamanaşımı Defi'nin Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ya da İlk Oturumda İleri Sürülmesinin Gerekmesi - İşçilik Alacakları )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( İşçilik Alacakları/Alacağın Muacceliyet Tarihinden Beş Yıl İçerisinde İleri Sürülebileceği- Islaha Konu Alacaklar Yönünden Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ya da İlk Oturumda İleri Sürülmesi Gerektiği )
ISLAH ( İşçilik Alacakları - Islaha Konu Alacaklar Yönünden Zamanaşımı Defi'nin Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ya da İlk Oturumda İleri Sürüleceği/Sözlü Yargılama Usulünün Geçerli Olduğu )"
7Y21.HD2.7.2012E. 2012/13886 K. 2012/12530"DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Tarafların Duruşmaya Tebligat Yasası Hükümlerine Uygun Şekilde Davet Edilmiş Olmalarına Rağmen Gelmemeleri veya Gelen Tarafın Davayı Takip Etmeyeceğini Bildirmesi Sonucu Dosyanın İşlemden Kaldırılması Gerektiği )
DURUŞMA GÜNÜNÜN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Duruşmadan Habersiz Bulunan Davacının Yokluğunda Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Sonucunda Davanın Açılmamış Sayılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Davacı Vekilinin Harcını da Yatırmak Suretiyle Davayı Yenilediği Fakat Yeni Duruşma Gününün Usulüne Uygun Biçimde Tebliğ Edilmediği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )"
7Y9.HD10.5.2011E. 2009/22746 K. 2011/14050"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İşçilik Alacakları - Davacının İşçilik Alacakları Bilirkişi Tarafından Belirlendiğinden Alacağın Likit Olmadığı/İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddedileceği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Bilirkişi Tarafından Belirlendiğinden Alacağın Likit Olmadığı - İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddedileceği/İtirazın İptali Davası )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İşçi Alacaklarının Bilirkişi Tarafından Belirlendiği ve Kesinlik Kazandığı - Alacak Likit Olmadığından Talebin Reddedileceği )
ALACAĞIN LİKİT OLMASI KOŞULU ( İşçi Alacaklarının Bilirkişi Tarafından Belirlendiği ve Kesinlik Kazandığı - İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )
DAVACININ ALACAKLARININ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU BELİRLENMESİ ( Alacağın Likit Olmadığı - İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddedileceği/İtirazın İptali Davası )"
7Y9.HD7.4.2011E. 2009/10295 K. 2011/10537"ISLAH (Dava Konusunun Islah Yoluyla Arttırılması Durumunda Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ya da İlk Oturumda Yapılan Zamanaşımı Defi de Islaha Konu Alacaklar Yönünden Hüküm İfade Edeceği)
ZAMANAŞIMI DEF'İ (İşçilik Alacaklarının Tahsili - Dava Konusunun Islah Yoluyla Arttırılması Durumunda Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ya da İlk Oturumda Yapılan Zamanaşımı Defi de Islaha Konu Alacaklar Yönünden Hüküm İfade Edeceği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Bilirkişi Tarafından Düzenlenen İlk Raporda Zamanaşımı İtirazı Dikkate Alınmaksızın Hesaplama Yapılmış İse de Mahkemece Zamanaşımı İtirazı Doğrultusunda Alacak Miktarlarının Belirlenmesi Hususunda Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği)"
7Y10.HD22.2.2011E. 2011/2107 K. 2011/2053"YERSİZ ÖDENEN ÖLÜM AYLIKLARIN TAHSİLİ ( Dava Konusu Uyuşmazlığı Doğuran İşlemin Davalı Kurumun Şubesi Tarafından Yapılmadığının Merkezce Yapılan Bir İşlem Olduğunun Tespit Edilmesi Nedeniyle Kurum Merkezinin Bulunduğu Yer İş Mahkemesi'nin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Yersiz Ödenen Ölüm Aylıkların Tahsili - Uyuşmazlığı Doğuran İşlemin Davalı Kurumun Şubesi Tarafından Yapılmadığının Merkezce Yapılan Bir İşlem Olduğunun Tespit Edildiği/Kurum Merkezinin Bulunduğu Yer İş Mahkemesi'nin Yetkili Olduğu )
YETKİSİZLİK KARARI ( Yersiz Ödenen Ölüm Aylıkların Tahsili - Oturumda Davalı Kurum Vekilinin Yetki İtirazının Mahkemece Kabul Gördüğü ve Yetkisizliğe Karar Verildiği/HUMK'nun 478. Md.sinde Öngörülen Sürenin Geçmesinden Sonra Yapılan Yetki İtirazının Süresinde Yapıldığından Bahsedilemeyeceği )"
7Y9.HD18.2.2011E. 2009/48610 K. 2011/3839"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Davalının Cevap Dilekçesinde İşe İade Talebini Kabul Ettiği/Bu Nedenle Mahkemece Uzlaşma Hususunda Gerekli Hatırlatmaların Yapılması Gerektiği - 5521 S.K. 7. Maddesinin Dikkate Alınması Gereği )
TARAFLARIN UZLAŞMASI ( Davalının İşe İade Talebini Kabul Etmesi Nedeniyle Taraflara Uzlaşıp Uzlaşmadıklarının Mahkemece Sorulması Gereği - İşe İade/Talebin Kabul Edildiği )
İŞE İADE TALEBİNİN KABUL EDİLMESİ ( Uzlaşma İmkanın Bulunup Bulunmadığının Taraflara Sorulması Gerektiği - 5521 S.K. 7. Maddesinin Dikkate Alınması Gereği/İşe İade Davası )"
7Y9.HD15.4.2010E. 2010/8170 K. 2010/10776"ZAMANAŞIMI ( İşçilik Alacakları - Yasada Munzam Müddetten Yararlanılacağı Sınırlı Bir Biçimde Sayılmış Ayrıca Sayılan Hususlardan Dolayı Daha Önce Davanın Reddedilmiş Olması Koşulu Öngörüldüğü )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Munzam Müddetten Yararlanılacağı Sınırlı Bir Biçimde Sayılmış Ayrıca Sayılan Hususlardan Dolayı Daha Önce Davanın Reddedilmiş Olması Koşulu Öngörüldüğü - Davanın Açılmamış Sayılma İle Sonuçlanması Haline Yer Verilmediği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMA HALİ ( İşçilik Alacakları - Munzam Müddetten Yararlanılacağı Sınırlı Bir Biçimde Sayılmış Ayrıca Sayılan Hususlardan Dolayı Daha Önce Davanın Reddedilmiş Olması Koşulu Öngörüldüğü/Davanın Açılmamış Sayılma İle Sonuçlanması Haline Yer Verilmediği )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( İlk Oturuma Kadar ve En Geç İlk Oturumda Yapılabileceği - Dava Konusunun Islah Yoluyla Arttırılması Durumunda Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ya da İlk Oturumda Yapılan Zamanaşımı Defi de Islaha Konu Alacaklar Yönünden Hüküm İfade Edeceği )"
7Y9.HD18.3.2010E. 2008/28632 K. 2010/7290"FAZLA ÇALIŞMA ( Sahteliği İspat Edilene Kadar Bordroda Görünen Fazla Çalışma Alacağının Ödendiğinin Kabulü Gereği - İmzalı Ücret Bordrolarında Fazla Çalışma Ücreti Ödendiği Anlaşılıyorsa İşçi Tarafından Gerçekte Daha Fazla Çalışma Yaptığının İleri Sürülemeyeceği )
ÜST DÜZEY KONUMDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Görev ve Sorumluluklarının Gerektirdiği Ücretin Ödenmesi Durumunda Ayrıca Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanamayacağı - Üst Düzey İşçiye İşyerinde Emir ve Talimat Veren Başka Yönetici Olması Halinde Fazla Çalışma Ücreti İsteyebileceği )
GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMA ( Günlük Çalışma Süresinin 11 Saati Aşamayacağı - Bu Süreyi Aşan Çalışmanın Denkleştirmeye Tabi Tutulmayacağı Zamlı Ücret Ödemesi veya Serbest Zaman Kullanımının Söz Konusu Olacağı )
GECE ÇALIŞMASI ( Günlük 7.5 Saati Geçemeyeceği Bu Durumun Günlük Çalışmanın da Sınırını Oluşturacağı - Gece Çalışmaları Haftalık 45 Saat Olan Yasal Çalışma Sınırı Aşılmamış Olsa da Günde 7.5 Saati Aşan Çalışmalar İçin Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Gereği )
FAZLA ÇALIŞMANIN YASAL SINIRI ( Bir Yılda Toplam 270 Satten Fazla Olamayacağı - 270 Saati Aşan Fazla Çalışmanın Kanıtlanması Halinde Fazla Mesai Ücretinin Ödenmesi Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNDEN İNDİRİM YAPILMASI ( Bir İşçinin Günlük Normal Çalışma Süresinin Üzerine Sürekli Fazal Çalışma Yapmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Fazla Çalışmanın Tanık Yerine Yazılı Delille Kanıtlanması Halinde İndirime Gidilemeyeceği )
KISMİ DAVADA FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Saklı Tutulan Kesim İçin Zamanaşımının Kesilmeyeceği Zamanaşımının Alacağın Dava Edilen Kısmı İçin Kesileceği - Zamanaşımı Sürelerinin İşleyebilmesi İçin Talep Konusu Hakkın İstenebilir Bir Duruma Gelmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Alacağı Ortadan Kaldıran Bir Hal Olmayıp Onu Eksik Borç Durumuna Düşüren Bir Hal Olduğu - Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağında Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olduğu Sürenin İş Akdinin Feshi ile Başlayacağı )
İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ ( On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - İşverenin, İşçiye Haten Ödediğini İddia Ettiği Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Diğer İşçilik Alacaklarını Geri Verilmesi Yönündeki Talebin Yetkili Makamın Öğrenme Tarihinden İtibaren Bir Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞINA ZAMANAŞIMI ( Süresinin Beş Yıl Olduğu İş Akdinin Feshi ile Başlayacağı İş Akdi Feshedilmeden Zamanaşımı Süresinin Başlamayacağı - İş Mahkemelerinde Sözlü Yargılama Usülü Uygulandığından Zamanaşımı Definin En Geç İlk Oturuma Kadar Yapılması Gereği )"
7Y9.HD25.2.2010E. 2008/43452 K. 2010/4873"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Islah Tarihi İtibariyle Zamanaşımına Uğrayan Miktar Söz Konusu Olup Davacının Davasını Islah Etmesiyle Davanın Bu Yeni Şekline Göre Davalı Zamanaşımı Definde Bulunabileceği )
ISLAH ( Tarihi İtibariyle Zamanaşımına Uğrayan Miktar Söz Konusu Olup Davacının Davasını Islah Etmesiyle Davanın Bu Yeni Şekline Göre Davalının Zamanaşımı Definde Bulunabileceği - İşçilik Alacakları )
ZAMANAŞIMI ( Islah Tarihinden İtibaren Geriye Doğru 5 Yıllık Süre İçinde Zamanaşımına Uğrayan Alacak Miktarı Yönünden Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği - Islahtan Sonra Yapılan Zamanaşımı Savunmasının Değerlendirilmesi Gerektiği )
KISMİ DAVA ( Davacının Islah Yoluyla Kısmi Dava Konusu Yaptığı Miktarları Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Arttırmasından Sonra Davalılar Vekili Zamanaşımı Def'inde Bulunduğu/Islahtan Sonra Yapılan Zamanaşımı Savunmasının Değerlendirilmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları )"
7Y9.HD23.2.2010E. 2010/4154 K. 2010/4666"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Zamanaşımına Uğrayıp Uğramadığı Konusundaki Uyuşmazlık - Kısmi Davada Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmuş Olmasının Saklı Tutulan Kesim İçin Zamanaşımını Kesmeyeceği )
ZAMANAŞIMININ HAKİM TARAFINDAN RESEN GÖZ ÖNÜNDE TUTULAMAYACAĞI ( Borçlunun Böyle Bir Olgunun Varlığını Yasada Öngörülen Süre ve Usul İçinde İleri Sürmesi Zorunluluğu )
ON YILLIK ZAMANAŞIMINA TABİ İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Sendikal Tazminat Kötüniyet Tazminatı İşe Başlatmama Tazminatı Eşit İşlem Borcuna Aykırılık Nedeni İle Tazminat Tarafların Maddi ve Manevi Tazminatları Askerlik Sonrası İşe Almama Tazminatı )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( İşçilik Alacaklarının Islah Yoluyla Arttırılması - Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ve En Geç İlk Oturumda Yapılabileceği )
ISLAHLA ARTIRILAN İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Zamanaşımı Definin Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ve En Geç İlk Oturumda Yapılabileceği - Islaha Konu Alacaklar Yönünden Hüküm İfade Edeceği )
ZAMANAŞIMI ( Islah İle Arttırılan Kısımlar İçin Fazla Çalışına Ücreti Alacağı Yönünden İleri Sürülen Zamanaşımı Defi - Mahkemece Bozma İlamına Uyulmasına Rağmen Zamanaşımı Define İlişkin Bozma Gereklerinin Yerine Getirilmemesi/Tekrar Bozmayı Gerektirdiği )
MAHKEMENİN BOZMA İLAMINA UYMASI ( Uymaya Rağmen Davalının Zamanaşımı Define İlişkin Bozma Gereklerinin Yerine Getirilmemesinin Hatalı Olduğu/Tekrar Bozmayı Gerektirdiği - Islah İle Arttırılan Fazla Çalışına Ücreti Alacağı )"
7Y9.HD23.2.2010E. 2008/16925 K. 2010/4730"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( İş Mahkemelerinde Sözlü Yargılama Usulü Uygulanacağı - Bu Nedenle Zamanaşımı Defi İlk Oturuma Kadar ve En Geç İlk Oturumda Yapılabileceği )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( İş Mahkemelerinde Sözlü Yargılama Usulü Uygulanacağından İlk Oturuma Kadar ve En Geç İlk Oturumda Yapılabileceği )
ISLAH SONRASI ZAMANAŞIMI ( Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ya da İlk Oturumda Yapılan Zamanaşımı Def'i de Islaha Konu Alacaklar Yönünden Hüküm İfade Edeceği )
İŞ MAHKEMELERİNDE ZAMANAŞIMI DEF'İ ( İlk Oturuma Kadar ve En Geç İlk Oturumda Yapılabileceği - Islahı Takip Eden İlk Oturumda Davalının İleri Sürdüğü Zamanaşımı Definin Islahla Arttırılan Miktar Bakımından Süresinde Yapıldığının Kabul Edileceği )"
7Y9.HD22.10.2009E. 2008/3907 K. 2009/28234"İŞLEMİŞ FAİZ TALEBİ ( Takip Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edilmiş Olması Durumunda İtirazın İptali İle Takibin Devamına Karar Verilmesi Faize Faiz Yürütülmesi Anlamına Geleceğinden Mümkün Olmadığı )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLEMEMESİ ( İcra Takibinde İşlemiş Faiz İçin de Takip Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edilmiş Olması Durumunda İtirazın İptali İle Takibin Devamına Karar Verilmesi Faize Faiz Yürütülmesi Anlamına Geleceğinden Mümkün Olmadığı )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( Davacının İş Sözleşmesinin Haksız Olarak Feshedildiği Tarihte Aldığı Ücret Taraflar Arasında İhtilaflı Olmadığı - Mahkemece Davacı Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İşe Başlatmama Tazminatı - Davacının Talep Ettiği Alacak Likit Olup Davalı Tarafça da Bilindiğinden Mahkemece Davacı Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Takibinde İşlemiş Faiz İçin de Takip Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edilmiş Olması Durumunda İtirazın İptali İle Takibin Devamına Karar Verilmesi Faize Faiz Yürütülmesi Anlamına Geleceğinden Mümkün Olmadığı )"
7Y21.HD15.10.2009E. 2008/13784 K. 2009/12924"ÇALIŞMANIN TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Oturuma Taraflar ve Vekilleri Katılmadığından Yargılamaya Devam Edilerek Karar Verilemeyeceği - Dava Yenileninceye Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
İŞ MAHKEMESİNDE OTURUMA TARAFLAR VE VEKİLLERİNİN KATILMAMASI ( Yargılamaya Devam Edilerek Karar Verilemeyeceği/Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği - Çalışmanın Tespiti )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI GEREĞİ ( Çalışmanın Tespiti - İş Mahkemesince 5521 S.K. Md. 7'ye Yanlış Anlam Verilerek Oturuma Taraflar ve Vekilleri Katılmadığından Yargılamaya Devam Edilerek Karar Verilemeyeceği )"
7Y9.HD14.9.2009E. 2008/9407 K. 2009/22810"ÜCRET ALACAĞI ( Bankaların Uyguladıkları Faiz Oranları Bir ya da Birkaç Aylık veya Bir Yıllık Vadelerle Belirlendiği - Bunlardan En Uzun Vade Bir Yıl Olup En Yüksek Faiz Oranı da Bir Yıllık Mevduata Uygulandığı )
FAİZ ( Ücret Alacağı İçin Uygulanması Gereken Faiz Ödeme Gününün Kararlaştırıldığı ya da Temerrüdün Gerçekleştiği Zamanda Bankalarca Bir Yıllık Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Olması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Hizmet ve İş Mukavelelerinden Doğan Ücret Alacaklarının Beş Yıllık İhbar ve Kıdem Tazminatının ise On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
FAİZ ORANI ( Ücret Alacağı İçin Uygulanması Gereken Faiz Ödeme Gününün Kararlaştırıldığı ya da Temerrüdün Gerçekleştiği Zamanda Bankalarca Bir Yıllık Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Olması Gerektiği )"
7Y9.HD11.6.2009E. 2008/3775 K. 2009/16587"ZAMANAŞIMI ( Alacak Hakkının Belli Bir Süre Kullanılmaması Yüzünden Dava Edilebilme Niteliğinden Yoksun Kalabilmesini İfade Edeceği )
KISMİ DAVA ( Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmuş Olması Saklı Tutulan Kesim İçin Zamanaşımını Kesmediği - Zamanaşımı Alacağın Yalnız Kısmi Dava Konusu Yapılan Miktar İçin Kesileceği )
ZAMANAŞIMI KESİLMESİ ( Kısmi Davada Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmuş Olması Saklı Tutulan Kesim İçin Zamanaşımını Kesmediği - Zamanaşımı Alacağın Yalnız Kısmi Dava Konusu Yapılan Miktar İçin Kesileceği )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLDİĞİ İTİRAZI ( İle Karşılaşılmadığı Sürece Zamanaşımı Savunmasının Geç İleri Sürülmesi İncelenmesine Engel Olmadığı )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( İleri Sürüldüğünde Eğer Savunma Gerçekleşirse Hakkın Dava Edilebilme Niteliği Ortadan Kalkacağından Anık Mahkemenin İşin Esasına Girip Onu da İncelemesinin Mümkün Olmadığı )
ZAMANAŞIMI SAVUNMASI ( Savunmanın Genişletildiği İtirazı İle Karşılaşılmadığı Sürece Zamanaşımı Savunmasının Geç İleri Sürülmesi İncelenmesine Engel Olmadığı )"
7Y9.HD26.5.2008E. 2007/20019 K. 2008/12596"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Takip Konusu İşçilik Alacakları Uyşmazlığı İş Mahkemesinin Görevine Girdiğinden İptal Davasının İş Mahkemesinde Açılması Gereği - İşçinin Kıdemi ve Ücreti İşverence Bilinen Hususlar Olduğundan Tartışmalı Olmamak Koşuluyla İtirazın Haksız Olması Halinde İnkar Tazminatına Konu Olacağı )
İCRA TAKİBİ KONUSU ALACAĞIN İŞ MAHKEMESİ GÖREVİNE GİRMESİ ( İtirazın İptali Davasının da İş Mahkemesinde Görülmesi Gereği - İcra Takibinde İşlemiş Faiz Yönünden İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Faize Faiz Yürütlmemesi Kuralına Aykırılık Oluşturduğu )
İŞ MAHKEMESİ GÖREVİ ( İcra Takibi Konusu İşçilik Alacakları Davasının İş Mahkemesinin Görevine Girmesi - İtirazın İptali Davasının da İş Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likit Olması Koşuluyla İtirazın Kısmen Kabulü Halinde Kabul Edilen Kısım Hakkında İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği - İcra İnkar Tazminatının Asıl Alacak Yönünden Mümkün Olduğu İşlemiş Faiz Yönünden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu ) "
7Y9.HD8.4.2008E. 2007/27824 K. 2008/7826"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Toplu İş Sözleşmesi Getirtilerek Kusur ve Zarar Tespiti İçin İşyerinde Keşif Yapılması Bu Konuda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Yazılı ve Savunma Hakkını Kısıtlayacak Şekilde Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
KUSUR VE ZARAR TESPİTİ ( İşyerinde Keşif Yapılması Bu Konuda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Yazılı ve Savunma Hakkını Kısıtlayacak Şekilde Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
DELİLLERİN SUNULMASI ( Davalı Tarafın 7 Günlük Süre İçinde Cevap Dilekçesini İbraz Etmemesi Delil Bildirmekten Vazgeçtiği ve Artık Delil Bildirmeyeceği Anlamına Gelmediği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Feshin Geçersizliğine ve İşe İade - Toplu İş Sözleşmesi Getirtilerek Kusur ve Zarar Tespiti İçin İşyerinde Keşif Yapılması Bu Konuda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( İşyerinde Kıdemi 13 Yıl Olan ve Fesih Nedeni Anlaşılmayan Davacı İşçi İçin İşe Başlatmama Tazminatının Üst Sınırdan Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu )"
7Y9.HD4.3.2008E. 2007/26105 K. 2008/3437"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( İşçilik Alacaklarına İlişkin İstemin Tefrik Edilerek Farklı Bir Esasta Ayrı Olarak Yürütülmesi Gerektiği )
YARGILAMA USULÜ ( Feshin Geçersizliği İsteminin Seri Yargılama Usûlüne İşçilik Alacaklarına Yönelik Eda Niteliğindeki İstemlerin İncelenmesinin İse Sözlü Yargılama Usûlüne Tâbi Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Feshin Geçersizliği İsteminin Seri Yargılama Usûlüne İşçilik Alacaklarına Yönelik Eda Niteliğindeki İstemlerin İncelenmesinin İse Sözlü Yargılama Usûlüne Tâbi Olduğu - İstemin Tefrik Edilerek Yürütülmesi Gerektiği )
DAVALARIN TEFRİKİ ( Feshin Geçersizliği İsteminin Seri Yargılama Usûlüne İşçilik Alacaklarına Yönelik Eda Niteliğindeki İstemlerin İse Sözlü Yargılama Usûlüne Tâbi Olduğu - İşçilik Alacaklarına İlişkin İstemin Tefrik Edilmesi Gerektiği )"
7Y9.HD27.2.2008E. 2007/9777 K. 2008/2658"İŞ AKTİNİN HAKLI NEDEN OLMADAN FESHEDİLMESİ ( Tazminat ve Bazı İşçilik Alacakları Talebi - İş Hukuku Yargılaması Sözlü Usule Tabi Olup Taraflar Muhakemenin Her Safhasında Delil İbraz Edebilecekleri )
İŞ HUKUKU YARGILAMASI ( Sözlü Usule Tabi Olup Taraflar Muhakemenin Her Safhasında Delil İbraz Edebilecekleri )
DELİL İBRAZI ( İş Hukuku Yargılaması Sözlü Usule Tabi Olup Taraflar Muhakemenin Her Safhasında Delil İbraz Edebilecekleri )"
7Y9.HD24.9.2007E. 2007/14002 K. 2007/27728"SERİ MUHAKEME USULÜ ( Feshin Geçersizliği İşe İade ve Buna Bağlı İşe Başlatmama Tazminatı İle Boşta Geçen Süre Ücret Alacağının Belirlenmesine İlişkin Dava )
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ ( Farklı Yargılama Usulüne Tabi İsteklerin Yargılama Sırasında Tefrik Edilerek Ayrı Ayrı Çözümlenmesi ve Sonuçlandırılması Gerektiği )
İŞE İADE DAVASI ( Kıdem ve İhbar Tazminatları ve İşçilik Alacakları İle İlgili Dava "Sözlü Yargılama Usulüne" Tabi Olduğu - Farklı Yargılama Usulüne Tabi İsteklerin Yargılama Sırasında Tefrik Edilerek Ayrı Ayrı Çözümlenmesi Gerektiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVA ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - "Seri Muhakeme Usulü"ne Tabi Olup Kararın Temyiz İncelemesi Sonunda Yargıtay Tarafından Kesin Olarak Karar Verilip Sonuçlandırılması Gerektiği )
FARKLI YARGILAMA USÜLLERİNE TABİ DAVALAR ( Yargılama Sırasında Tefrik Edilerek Ayrı Ayrı Çözümlenmesi Gerektiği )"
7Y9.HD30.12.2004E. 2004/18430 K. 2004/30097"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi )
İŞE İADE DAVASI ( Seri Yargılama Usulüne Tabi Olduğundan Temyiz Olunduğu Takdirde Yargıtay Tarafından Kesin Olarak Sonuçlandırılması )
DAVALARIN AYRILMASI ( Kıdem ve İhbar Tazminatı ile İşe İade Davası Farklı Yargılama Usulüne Tabi Olduğundan Bu Davaların Tefrik Edilerek Ayrı Ayrı Sonuçlandırılmasının Gerekmesi )
SERİ MUHAKEME USULÜ ( İşe İade Davasının Bu Usule Tabi Olması-Temyiz İncelemesinde Yargıtay Tarafından Kesin Olarak Karar Verilip Sonuçlandırılması )
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı ile İlgili Alacak Davası Bu Usule Tabi Olduğundan Seri Yargılama Usulüne Tabi İşe İade Davasının Birlikte Görülememesi )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Sözlü Yargılama Usulüne Tabi Olması-Bu Nedenle Seri Yargılama Usulüne Tabi İşe İade Davası İle Birlikte Görülememesi )"
7Y9.HD28.10.2004E. 2004/8020 K. 2004/24460"KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ İŞÇİLİK ALACAKLAR ( Islahla Arttırılan Alacak Miktarlarına Islah tarihinden İtibaren Yasal Faiz Uygulanması Gereği - Dava Tarihinden Faiz Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Davacının Yemin Teklifinin Davanın Türü ve Durumu Gerekçesiyle Reddedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Şifahi Yargılama Usulü )
İŞ MAHKEMELERİ ( Şifahi Yargılama Usulünün Uygulanacağı - Hakkında Hüküm Bulunmayan Hallerde HMUK Hükümleri Uygulanacağı/Fazla Çalışma Alacağının Yönünden Yapılan Yemin Teklifinin Reddedilmesinin Hatalı Olduğu )"
7Y9.HD5.7.2004E. 2004/12516 K. 2004/16973"İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşe İade Davasının Seri Yargılama Usulüne Göre 2 Ay İçinde Sonuçlandırılması Gereği - Alacak Davasının Birlikte Görülmüş Olmasının Bozma Nedeni Oluşturacağı )
İŞE İADE DAVASI ( Seri Yargılama Usulüne Göre 2 Ay İçinde Sonuçlandırılması Gereği - Alacak Davasının Birlikte Görülmüş Olmasının Bozma Nedeni Oluşturacağı )
ÜCRET VE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Sözlü Yargılama Usulüne Tabi Bulunduğu - Seri Yargılama Usulüne Göre İşe İade Davasıyla Birlikte Görülmüş Olmasının Bozma Nedeni Oluşturacağı )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Sözlü Yargılama Usulüne Tabi Bulunduğu - Seri Yargılama Usulüne Göre İşe İade Davasıyla Birlikte Görülmüş Olmasının Bozma Nedeni Oluşturacağı )
BOZMA NEDENİ ( İşe İade Talebiyle Alacak Davasının Seri Yargılama Usulüyle Görülmüş Olması )
SERİ YARGILAMA USULÜ ( İşe İade Davasının 2 Ay İçinde Sonuçlandırılması Gereği - Alacak Davasının Birlikte Görülmüş Olmasının Bozma Nedeni Oluşturacağı )"
7Y9.HD19.4.2004E. 2003/19869 K. 2004/8806"KIDEM TAZMİNATIN YILLIK İZİN V.B. ALACAK TALEBİ ( Davalının Takas Talebi - İş Mahkemelerinde İlk Oturuma Kadar Mümkün Olduğu )
TAKAS ( Kıdem Tazminatı Yıllık İzin v.b. Alacak Talebi - İş Mahkemelerinde İlk Oturuma Kadar Takas Talebinin Mümkün Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNDE YARGILAMA USULÜ ( Şifahi Usul Uygulandığından İlk Oturuma Kadar Takas Talebinin Mümkün Olduğu - Kıdem Tazminatı Yıllık İzin v.b. Alacak Talebi )"
7Y9.HD17.11.2003E. 2003/19164 K. 2003/19358"İŞÇİLİK HAKLARINDAN DOĞAN ALACAK ( Davacının Takip Konusu Yaptığı Alacağının İşçilik Haklarından Doğan Alacak Olduğunun Tesbitine Karar Verilmesi İstemine Dair Olması )
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ ( İş Mahkemeleri Kanununa Göre İş Mahkemelerinde Sözlü Yargılama Usulünün Uygulanması )
TARAFLARIN DURUŞMAYA DAVET EDİLMELERİ ( Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Gereğince Tarafların Usulüne Uygun Olarak Duruşmaya Davet Edilmelerinin Gerekmesi )"
7YHGK25.6.2003E. 2003/10-428 K. 2003/426"İPTAL DAVASI ( Davalı Kurumca Yapılan Ölçümleme Sonucunda Tahakkuk Ettirilen Ceza ve İdari Para Cezasının İptali İstemi )
TARAFLARIN ÜST DERECELİ MAHKEMENİN KARARINA UYULMASINI İSTEMELERİ ( İki Tarafın Bozmayı Kabul Yönündeki İrade Açıklamalarını Nazara Almadan Direnme Kararı Vermesinin Olanaklı Olmaması )
HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Kamu Düzenini İlgilendiren Davaların Bulunması )
MAHKEMENİN RESEN İNCELEMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( Kamu Düzenini İlgilendiren Davaların Bulunması )"
7Y10.HD8.5.2003E. 2003/1389 K. 2003/4062"İŞ MAHKEMELERİNİN YARGILAMA USULÜ ( Sözlü Yargılama - İlk İtirazlar/HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )
YETKİ İTİRAZI ( İş Mahkemelerinin Yargılama Usulü - İlk İtirazlar/HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )
İLK İTİRAZIN SÜRESİ ( İş Mahkemelerinin Yargılama Usulü - HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )
SÜRE ( İş Mahkemelerinde İlk İtirazlar - HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )"
7Y9.HD4.12.2000E. 2000/18836 K. 2000/18033"SÖZLÜ YARGILAMA USULÜNDE İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞININ KAPSAMI ( Dava Dilekçesinde Yer Almayan Faiz Talebinin İlk Duruşmada Tutanağa Geçirilmesi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ TALEBİ ( Sözlü Yargılamada İlk Duruşmada Tutanağa Geçirilen Talebin İddianın Genişletilmesi Yasağına Aykırı Olmaması )
İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞININ KAPSAMI ( Sözlü Yargılamada Dava Dilekçesinde Bulunmayıp İlk Duruşmada Tutanağa Geçirilen Faiz Talebi )"
7Y9.HD23.10.1997E. 1997/16577 K. 1997/18030"İŞ MAHKEMELERİNDE YARGILAMA USULÜ ( Sözlü Yargılama Usulü Uygulanması Nedeniyle Tarafların Delillerini İlk Oturumda Göstermesinin Gerekmesi )
DELİL ( İş Mahkemesinde Yargılama Usulü Olarak İlk Oturumda Gösterilmesinin Gerekmesi )
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ ( Tarafların Delillerini İlk Oturumda Göstermesinin Gerekmesi )
İLK OTURUMDA GÖSTERİLMEYEN DELİLLER ( Hakimin Taraflara Süre Vermesi ve İkinci Oturum Gününü Belirlemesi )"
7Y10.HD18.5.1995E. 1995/4283 K. 1995/4564"PRİM ALACAĞI NEDENİYLE İCRA TAKİBİ ( Belediyeye Karşı )
BELEDİYE PAYLARININ HACZİ ( Prim Alacağı Sebebiyle )
PRİM ALACAKLARI SEBEBİYLE BELEDİYE PAYLARININ HACZİ
HACZEDİLMEZLİK İDDİASI ( Belediyelere Ayrılan Paylar Hakkında )
BELEDİYELERE AYRILAN PAYLARIN HACZEDİLEMEZLİĞİ İDDİASI ( Kamuya Tahsis Sebebiyle )"
7Y9.HD21.12.1989E. 1989/7888 K. 1989/11133"İŞ MAHKEMELERİNDE SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ
ZAMANAŞIMI ( Çalışmadan Doğan Alacağı Davada )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Temerrüd - Dava Tarihi )"
7Y9.HD20.10.1986E. 1986/8304 K. 1986/9317"İŞ MAHKEMELERİ
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ
FAZLA MESAİ GENEL TATİL İZİN ÜCRETİ ALACAKLARI ( Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI ( Fazla Mesai Genel Tatil ve İzin Ücreti Alacaklarında )"
7Y10.HD3.6.1980E. 1980/520 K. 1980/4048"İŞ DAVALARI ( HUMK`nun Basit Yargılama Usulüne İlişkin 509 ve 510. Maddelerinin Uygulanamaması )
UZLAŞTIRMA EYLEMİ ( İş Davalarında )"
7Y10.HD10.3.1975E. 1975/681 K. 1975/1274"YARGILAMA USULÜ ( 1479 Sayılı Yasanın Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görülmesi )
İŞ MAHKEMELERİ ( Burada da Sözlü Yargılama Usulünün Uygulanması )
1479 SAYILI YASADAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görülmesi )"
7YHGK12.12.1962E. 1962/4-155 K. 1962/108"HAKİMİN DOSYANIN İNCELENMESİ İÇİN TARAFLARA SÜRE TANIMASI ( Sözlü Yargılama Usulünde Söz Konusu Olmayacağı-Yetki İtirazının Cevap Süresi İçinde İleri Sürülmüş Olması Gereği )
YETKİ İTİRAZI ( İlk İtiraz Olduğu-İlk Oturumda İleri Sürülmesi Gereği-Hakimin Süreyi Uzatamayacağı )
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ ( İş Mahkemelerinde Uygulanan Usül-İlk İtirazların İlk Oturumda İleri Sürülmesi Gereği-Yetki İtirazı )
İŞ DAVALARINDA İLK İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLECEĞİ ZAMAN DİLİMİ ( En Geç İlk Oturumda İleri Sürülmesi Gereği-Yetki İtirazı )
İLK İTİRAZ ( Sözlü Yargılama Usulünde Birinci Oturumda Bildirilmesi )
USULE İLİŞKİN KESİN SÜRELER ( Mahkemece Uzatılamaması )
KESİN SÜRELER İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER ( Bu Süreler Geçtikten Sonra Yapılamaması )"

SAYIŞTAY

7SAMSUNBAM-7HD23.6.2017E. 2017/1267 K. 2017/1304"YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN HESAPLANARAK BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN ÖDENMESİ TALEBİ ( Özel Dava Şartı Gereği Davacının Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na Dilekçe ile Başvurması Gereği - Davacının Doğrudan Dava Açma Yoluna Gitmesinin ve Mahkemenin de Doğrudan Esasa Girmesinin Hatalı Olduğu )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA MÜRACAAT ŞARTI ( Özel Dava Şartı Niteliği Bulunduğu/Davacının Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumuna Bavurması Gerektiği - Davacının Başvurusunun Reddedilmesi ya da Altmış Gün İçinde Cevap Verilmeyerek Reddedilmiş Sayılması Halinde Ancak Davanın Açılabileceğinin Kabulü )
ÖZEL DAVA ŞARTININ MAHKEMECE DİKKATE ALINMASI GEREĞİ ( Usul Eksikliğinin Giderildikten Sonra Yargılamanın Esasına Geçilebileceği - Davacıya Mehil Verilerek Öncelikle SGK'ya Başvurması ve Dava Şartını Yerine Getirmesinin Sağlanması Gereği/Bu Esksikliğin Tamamlanmasından Sonra Esasa Girileceği )"

BAM

7ANKARABAM-11HD12.9.2017E. 2017/932 K. 2017/1373"FAİZ ALACAĞI İSTEMİ ( 818 S.K. Md. 113/2 Uyarınca Evvelce İşleyen Faizleri Talep Hakkının Saklı Tutulduğu veya Saklı Tutulduğunun Hal ve Koşullardan Çıkartılması Kaydıyla Ödenmemiş Faizlerin İstenebilme Hakkının Ortadan Kalkmayacağı/Asıl Borç İfa veya Sair Bir Suretle Son Bulmuş Olsa Bile Borcun Fer'isi Olan Faizin Varlığını Sürdürdüğü ve Alacaklının Bunları Talep Edebilme Hakkını Yitirmediği )
İŞLEMİŞ FAİZİ TALEP HAKKI ( İşlemiş Faizleri Talep Hakkının Saklı Tutulduğuna İlişkin Beyanla İlgili Olarak Yasada Bir Şeklin Öngörülmediği/Asıl Borç Son Bulduğu Halde Alacaklı Bu Hakkını Saklı Tuttuğunu veya Durumun Koşullarından Bunun Anlaşılması Gerektiğini Kanıtladığı Takdirde İşlemiş Faizlerle İlgili Alacak Hakkının Son Bulmayacağı - Alacaklının Asıl Borç Konusu Para Alacağını Tahsil Ederken İşlemiş Faizleri Talep Hakkını Saklı Tuttuğunu Beyan Etmediği veya Bu Durum Hal ve Koşullardan Çıkartılmadığı Takdirde Asıl Borcun Son Bulmakla Faiz Alacağının da Son Bulacağı )
İHTİRAZİ KAYIT ( İhtirazi Kaydın Alacaklının Borçluya Yönelttiği Bir İrade Bildirimi İle Yapılacağı/Bu Bildirimin İfadan Önce Ya da En Geç İfanın Ardından Derhal Yapılması Gerektiği/Ön Koşul İleri Sürülmezse İlişkin Olduğu Hakkın Düşmüş Sayılacağı/O Haktan Zımni Olarak Vazgeçilmiş Olması Esasına Dayanılacağı )"

Madde 8

YARGITAY

8Y22.HD28.12.2017E. 2017/46238 K. 2017/31216"İŞ MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ VEYA İSİTNAF ( Sürenin Kararın Tefhim veya Tebliğinden İtibaren Sekiz Gün Olduğu - Sadece Hüküm Sonucunun Taraflara Tefhim Edildiği Durumlarda Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliğinin Zorunlu Olduğu )
KATILMA YOLUYLA İSTİNAF ( İstinaf Dilekçesi Kendisine Tebliğ Edilen Tarafın Başvurma Hakkı Bulunmasa veya Başvuru Süresini Kaçırmış Olsa dahi Cevap Dilekçesiyle İstinaf Yoluna Başvurabileceği - Katılma Yoluyla Temyiz veya İstinaf Hakkının Kullanılabilmesi İçin Temyiz Dilekçesinin Diğer Tarafa Tebliğ Edilmesi Gereği )"
8Y9.HD12.12.2017E. 2017/24255 K. 2017/21001"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Davacı Vekilinin Dosyaya Sunduğu Dilekçelerle Kararı Süresinde İstinaf Ettiği - Mahkeme Kararı Süresinde İstinaf Edilmiş Ancak İstinaf Esnasında Yatırılması Gereken İstinaf Harç ve Giderleri İstinaf Eden Tarafından Yatırılmamışsa ya da Eksik Yatırılmışsa Mahkemece Bir Muhtıra Düzenlenip İstinaf Eden Tarafa Tebliğ Edilmesi Gerektiği/ Muhtıra Gönderilmeden İstinaf Talebinin İncelenmesine Dair Talebin Reddine Karar Verilmesi Hatalı Olduğundan Kararın Kaldırılması Gerektiği )
İSTİNAF HARCININ YATIRILMAMASI VEYA EKSİK YATIRILMASI ( Davacı Vekilinin Dosyaya Sunduğu Dilekçelerle Kararı Süresinde İstinaf Ettiği - Mahkeme Kararı Süresinde İstinaf Edilmiş Ancak İstinaf Esnasında Yatırılması Gereken İstinaf Harç ve Giderleri Yatırılmamışsa Mahkemece Bir Muhtıra Düzenlenip İstinaf Eden Tarafa Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Muhtıra Gönderilmeden İstinaf Talebinin İncelenmesine Dair Talebin Reddine Karar Verilmesi Hatalı Olduğundan Kararın Kaldırılması Gerektiği )
HARÇ İÇİN MUHTIRA ÇIKARILMASI ( Mahkeme Kararı Süresinde İstinaf Edilmiş Ancak İstinaf Esnasında Yatırılması Gereken İstinaf Harç ve Giderleri İstinaf Eden Tarafından Yatırılmamışsa ya da Eksik Yatırılmışsa Mahkemece Bir Muhtıra Düzenlenip İstinaf Eden Tarafa Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Muhtıra Gönderilmeden İstinaf Talebinin İncelenmesine Dair Talebin Reddine Karar Verilmesi Hatalı Olduğundan Kararın Kaldırılması Gerektiği )"
8Y9.HD12.12.2017E. 2017/20677 K. 2017/20989"İŞE İADE DAVASI (İş Aktinin Feshine Konu Fesih İhtarnamesinin Tetkikinde Görülen Luzüm Üzerine Firmamızla İş Akdiniz Fesih Edilmiştir Şeklinde İbare Dışında Feshin Gerekçesinin Bulunmadığı - Davalının İş Sözleşmesini Fesihte Haksız Olduğu Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
TEBLİGAT MUHATABININ ADRESİNDE BULUNMAMASI (Onun Yerine Tebligatı Kabule Yetkili Kişilere Yapılacağı - Muhatabın Konut Adresinde Süreklilik Arzedecek Şekilde Birlikte Oturan Aile Halkından Biri veya Varsa Birlikte Oturduğu Hizmetçinin Tebligatı Almaya Yetkili Kişiler Olduğu/İşe İade Davası)
USULSÜZ TEBLİGAT (İşe İade - İlk Derece Mahkemesince Verilen Karar Davalı Vekilinin Temyiz Dilekçesi Ekinde Sunduğu Sgk Kayıtlarına Göre Davalı Vekilinin Çalışanı Olmayan Kişiye Usulsüz Tebliğ Edildiğinin Gözetilmesi Gerektiği)
İŞ GÜVENCESİ (Davalıya Ait Aynı Alanda Aynı Merkez İle Çalışan Diğer Şirketlerde Çalışan İşçilerin Toplam Sayısının Otuzu Aştığı - Davacının İş Güvencesi Hükümlerinden Faydalanacağı/İşe İade İsteminin Kabulünün Yerinde Olduğu)"
8Y9.HD16.10.2017E. 2016/21441 K. 2017/15669"İŞ MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZİ ( Sürenin Tefhimden İtibaren Başlayacağı - Kararın Gerekçesinin Tefhim Edilmemiş Olması Nedeniyle Temyiz Süresinin Tehfimden İtibaren Değil Gerekçeli Kararın Tebliğinden İtibaren Başlayacağı )
KARARIN TEFHİMİ ( Tefhim Edilen Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Almadığından İş Mahkemesi Kararına Karşı Temyiz Süresinin Tefhimden İtibaren Başlamayacağı - Gerekçesi Tefhim Edilmeyen İş Mahkemesi Kararına Karşı Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Temyizinden İtibaren Başlayacağı )"
8Y10.HD9.10.2017E. 2017/3042 K. 2017/6487"TEMYİZ KESİNLİK SINIRI (Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmiş Olması Halinde Sınırın Saptanmasında Alacağın Tamamının Gözetilmesi Gereği - Tümü Davaya Konu Yapılan Bir Alacağın Kısmen Kabulünde Temyiz Sınırının Belirlenmesinde Kabul ve Reddedilen Miktarların Esas Alınması Gereği)
KABUL VE RET KARARINA GÖRE TEMYİZ SINIRI (Tümü Davaya Konu Yapılan Bir Alacağın Kısmen Kabulünde Temyiz Sınırının Belirlenmesinde Kabul ve Reddedilen Miktarların Esas Alınması Gereği - Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmiş Olması Halinde Temyiz Kesinlilik Sınırının Belirlenmesinde Alacağın Tamamının Gözetilmesi Gereği)"
8Y10.HD18.9.2017E. 2015/17381 K. 2017/5807"TEMYİZ SÜRESİNİN TEFHİM TARİHİNDEN BAŞLAMASI KOŞULU (Tefhim Edilen Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları ve Gerekçesi ile Birlikte Tefhim Edilmiş Olması Halinde Hükmün Eksiksiz Tefhim Edilmiş Kabul Edileceğinden Temyiz Süresinin Hükmün Tefhimi ile Başlayacağı - Tefhim Edilen Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Almakla Birlikte Gerekçesinin Tefhim Edilmemesi Halinde Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliği ile Başlayacağı)
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ (Temyiz Süresinin Tefhimden İtibaren Başlayabilmesi İçin Tefhim Edilen Kısa Kararda Gerekçenin de Tefhim Edilmesi Gereği - Gerekçenin Tefhim Edilmemesi Halinde Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliği Tarihte Başlayacağı)"
8Y9.HD2.5.2017E. 2016/14343 K. 2017/7614"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Temyiz Sınırının Birleştirilen Davalarda İhtiyari Dava Arkadaşlığında Karşılık Davada Her Dava İçin Ayrı Ayrı Belirleneceği/Tespit Davalarında ise Tespit Davasının Öncüsü Olduğu Eda Davasının Miktar ve Değerine Göre Belirleneceği - Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmesi Halinde Kısmi Davada Kesinlik Sınırının Dava Edilen Miktara Göre Değil Alacağın Tamamına Göre Belirleneceği/Miktar Karar Tarihi İtibariyle Kesinlik Sınırında Kaldığından Davalıların Temyiz İsteminin Reddedileceği )
TEMYİZ SINIRININ BELİRLENMESİ ( Birleştirilen Davalarda İhtiyari Dava Arkadaşlığında Karşılık Davada Her Dava İçin Ayrı Ayrı Belirleneceği/Tespit Davalarında ise Tespit Davasının Öncüsü Olduğu Eda Davasının Miktar ve Değerine Göre Belirleneceği - Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmesi Halinde Kısmi Davada Kesinlik Sınırının Dava Edilen Miktara Göre Değil Alacağın Tamamına Göre Belirleneceği/Miktar Karar Tarihi İtibariyle Kesinlik Sınırında Kaldığından Davalıların Temyiz İsteminin Reddedileceği )
KESİNLİK SINIRI ( Temyiz Sınırının Birleştirilen Davalarda İhtiyari Dava Arkadaşlığında Karşılık Davada Her Dava İçin Ayrı Ayrı Belirleneceği/Tespit Davalarında ise Tespit Davasının Öncüsü Olduğu Eda Davasının Miktar ve Değerine Göre Belirleneceği - Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmesi Halinde Kısmi Davada Dava Edilen Miktara Göre Değil Alacağın Tamamına Göre Belirleneceği/Miktar Karar Tarihi İtibariyle Sınırda Kaldığından Davalıların Temyiz İsteminin Reddedileceği )"
8Y21.HD6.4.2017E. 2016/3767 K. 2017/2890"İŞ MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLU ( Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olduğu - Karar Düzeltme Taleplerini Değerlendirme Yetkisinin Mahkemeye Ait Olmadığı Mahkeme Tarafından Karar Düzeltme İstemleri Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Dosyayı Yargıtaya Göndermesi Gereği )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KARAR DÜZELTME YOLU ( Kapalı Olduğu Ancak Karar Düzeltme Taleplerini Değerlendirme Yetkisinin Mahkemesine Ait Olmadığı - Mahkeme Tarafından Karar Düzeltme İstemleri Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Dosyanın Yargıtaya Gönderilmesi Gereği )"
8Y9.HD30.3.2017E. 2017/1902 K. 2017/5359"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( İş Mahkemeleri Kanunu'nda Temyiz Süresinin Tefhim ve Tebliğden İtibaren 8 Gün Olduğunun Belirtildiği/Kanunda Belirtilen Sürelerin Kesin Olduğu - Hakimin Kural Olarak Süreleri Artırıp Eksiltemeyeceği/Kısa Karar Tefhim Edildikten Sonra Gerekçeli Kararın Tebliğ Edildiği - Gerek Tefhim ve Gerekse Tebliğe Göre Yasal 8 Günlük Temyiz Süresinin Geçtiği/Hakimce Sürenin Arttırılmasının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı ve İstemin Reddi Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemeleri Kanunu'nda Temyiz Süresinin Tefhim ve Tebliğden İtibaren 8 Gün Olduğunun Belirtildiği/Kanunda Belirtilen Sürelerin Kesin Olduğu - Hakimin Kural Olarak Süreleri Artırıp Eksiltemeyeceği/Kısa Karar Tefhim Edildikten Sonra Gerekçeli Kararın Tebliğ Edildiği - Gerek Tefhim ve Gerekse Tebliğe Göre Yasal 8 Günlük Temyiz Süresinin Geçtiği/Hakimce Sürenin Arttırılmasının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı ve İstemin Reddi Gerektiği )
KANUNDA BELİRTİLEN SÜRELERİN KESİN OLDUĞU ( İş Mahkemeleri Kanunu'nda Temyiz Süresinin Tefhim ve Tebliğden İtibaren 8 Gün Olduğunun Belirtildiği/Hakimin Kural Olarak Süreleri Artırıp Eksiltemeyeceği - Kısa Karar Tefhim Edildikten Sonra Gerekçeli Kararın Tebliğ Edildiği/Gerek Tefhim ve Gerekse Tebliğe Göre Yasal 8 Günlük Temyiz Süresinin Geçtiği/Hakimce Sürenin Arttırılmasının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı ve İstemin Reddi Gerektiği )
HAKİMİN SÜRELERİ ARTIRIP EKSİLTEMEYECEĞİ ( İş Mahkemeleri Kanunu'nda Temyiz Süresinin Tefhim ve Tebliğden İtibaren 8 Gün Olduğunun Belirtildiği/Kanunda Belirtilen Sürelerin Kesin Olduğu - Kısa Karar Tefhim Edildikten Sonra Gerekçeli Kararın Tebliğ Edildiği - Gerek Tefhim ve Gerekse Tebliğe Göre Yasal 8 Günlük Temyiz Süresinin Geçtiği/Hakimce Sürenin Arttırılmasının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı ve İstemin Reddi Gerektiği )"
8YHGK29.3.2017E. 2015/9-1623 K. 2017/587"İŞÇİLİK ALACAĞI İSTEMİ ( Yasal Temyiz Süresinin Son Günü Herhangi Bir Tatil Gününe de Denk Gelmediği Halde Dokuzuncu Günde Karar Temyiz Edildiği - İlk Karar Kesinleştiğinden Özel Daire Bozma Kararı İle Direnme Kararının Ortadan Kaldırılması İle Temyiz İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddine Karar Verileceği )
TEMYİZ SÜRE AŞIMI ( İşçilik Alacağı İstemi - İlk Karar Kesinleştiğinden Özel Daire Bozma Kararı İle Direnme Kararının Ortadan Kaldırılması İle Temyiz İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddedileceği/Yasal Temyiz Süresinin Son Günü Herhangi Bir Tatil Gününe Denk Gelmediği Halde Dokuzuncu Günde Karar Temyiz Edildiğinin Gözetileceği )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZ SÜRESİ ( Yasal Temyiz Süresinin Son Günü Herhangi Bir Tatil Gününe Denk Gelmediği Halde Dokuzuncu Günde Karar Temyiz Edildiği - İlk Karar Kesinleştiğinden Özel Daire Bozma Kararı İle Direnme Kararının Ortadan Kaldırılması İle Temyiz İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği/İşçilik Alacakları İstemi )"
8YHGK16.11.2016E. 2014/22-1260 K. 2016/1068"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ (Katılma Yolu İle Temyizin Mümkün Olduğu - İş Mahkemeleri Kanunu'nda Katılma Yoluyla Temyize Dair Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/Ancak Aynı Kanunda İş Mahkemeleri Kanununda Açıklık Bulunmayan Hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun Uygulanacağının Düzenlendiğinin Gözetileceği)
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NDA KATILMA YOLUYLA TEMYİZE DAİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI (Ancak Aynı Kanunda İş Mahkemeleri Kanununda Açıklık Bulunmayan Hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun Uygulanacağının Düzenlendiği - Davalı Vekilinin Katılma Yolu İle Temyiz Hakkının Bulunduğu/İşçilik Alacakları İstemi)
KATILMA YOLU İLE TEMYİZ (İşçilik Alacakları İstemi - İş Mahkemeleri Kanunu'nda Katılma Yoluyla Temyize Dair Düzenleme Bulunmadığı/Ancak Aynı Kanunda İş Mahkemeleri Kanunu'nda Açıklık Bulunmayan Hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun Uygulanacağının Düzenlendiği/Katılma Yolu İle Temyizin Mümkün Olduğu)"
8Y9.HD9.5.2016E. 2016/6047 K. 2016/11487"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Temyiz Kesinlik Sınırı/İş Mahkemelerinde de Uygulanabileceği - Seri Olarak Açılan Davalarda Her Dosya İçin Temyiz Kesinlik Sınırına Bakılması Gereği/Kıdem Tazminatındaki Reddiden Miktarın Karar Tarihi İtibariyle Temyiz Kesinlik Sınırının Alında Kaldığının Kabulü/İş Mahkemesi )
TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Kıdem Tazminatındaki Reddiden Miktarın Karar Tarihi İtibariyle Temyiz Kesinlik Sınırının Alında Kaldığı - Davacının Temyiz İsteminin Reddi/Nisbi Temyiz Harcının İstek Halinde Davacıya İdaresine Karar Verileceği/Kıdem ve İhbar Tazminatı/İşçi Alacağı/Temyiz/Kesinlik Sınırı )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozmadan Önceki Karar ile Hükmedilen Vekalet Ücreti Asıl Davanın Fer'i Niteliğinde Olmakla Bozma Sonrası Hükümde Davacı Lehine Usuli Kazanılmış Hak Oluşturmadığı/Temyiz İncelemesine Konu Edilen Miktarın Tespiti Açısından Sonuca Etkili Olmadığı - Temyiz Kesinlik Sınırı/Temyiz )"
8YHGK2.3.2016E. 2015/10-1587 K. 2016/213"PRİME ESAS KAZANÇLARIN TESPİTİ İSTEMİ (Davalı Vekilinin İlk Kısa Karara Karşı Temyiz Dilekçesi Hakkında Özel Dairece Bir Karar Verilmediği - Davalı Kurum Vekilinin İlk Karara Yönelik Temyiz İstemi Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Dosyanın Özel Daireye Gönderileceği)
İLK KARARA YÖNELİK TEMYİZ İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMEDİĞİ (Davalı Vekilinin İlk Karara Dair Temyiz Dilekçesi Hakkında Özel Dairece Bir Karar Verilmesi Zorunlu Olduğu - İlk Karara Yönelik Temyiz İstemi Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği/Prime Esas Kazançların Tespiti İstemi)
TEMYİZ İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU (Prime Esas Kazançların Tespiti İstemi - İlk Karara Yönelik Temyiz İstemi Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği)"
8Y22.HD15.2.2016E. 2016/3491 K. 2016/3635"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Seri Haldeki Her Bir Dosya İçin Temyiz Edilmişse Temyiz Defterine Kayıt Tarihi ve Numarasını da Gösterir Şekilde Temyiz Dilekçelerinin Eklenerek Gönderilmesi İçin Dosyanın Mahkemesine Geri Çevrilmesi Gerektiği)
SERİ DAVA (Dosyaların Baş Dosyasında Gerekçeli Kararın Tebliğine Dair Tebliğ Evrakı Üzerine Diğer Dosya Numaralarının Sonradan Eklendiği - Her Bir Dosya Bakımından Gerekçeli Kararın Ayrı Ayrı Taraf Vekillerine Tebliğ Edilip Edilmediği Konusunda Tereddüt Oluştuğu/İşçilik Alacakları Davası)
GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ (Sadece Hüküm Sonucunun Tefhim Edildiği Durumlarda Taraflar ya da Vekilleri Duruşmada Hazır Olsalar Dahi Gerekçeli Kararın Taraflara veya Vekillerine Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası)
KISA KARAR (İşçilik Alacakları Davası - Duruşmada Tefhim Edilen Hüküm Gerekçe Taşımayıp Sadece Hüküm Sonucunu Kısa Kararı İçeriyorsa Gerekçeli Kararın Her Halükarda Davanın Taraflarına Tebliğ Edilmesi Gerektiği)"
8Y10.HD8.2.2016E. 2014/22690 K. 2016/1147"RÜCUAN TAZMİNAT (Adli Tatil İçerisinde Bulunan Tarihte Gıyabi Hükmün Tebliğ Edilmesi Sebebiyle Temyiz Süresi Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Uzamış Sayılan Bir Hafta Sona Ermeden Önce Davalı Avukatının Yaptığı Temyiz İtirazı Nedeniyle Temyiz İsteminin Süresinde Kabul Edilmesi Gerektiği)
İVEDİ GÖRÜLMESİNE KARAR VERİLEN İŞLER (Hizmet Akdi veya İş Sözleşmesi Sebebiyle İşçilerin Açtıkları Davalardan veya Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Mahkemece İvedi Görülmesine Karar Verilen Dava ve İşlerden Olmadığı - Rücuan Tazminat)
ADLİ TATİL (Rücuan Tazminat - İş Sözleşmesi Sebebiyle İşçilerin Açtıkları Davalardan veya Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Mahkemece İvedi Görülmesine Karar Verilen Dava ve İşlerden Olmaması Sebebiyle Davanın Adli Tatile Tabi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
TEMYİZ SÜRESİ (Adli Tatile Tabi Olduğu Anlaşılan Eldeki Davada Adli Tatil İçerisinde Bulunan Tarihte Gıyabi Hükmün Tebliğ Edilmesi Sebebiyle Temyiz Süresi Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Uzamış Sayılan Bir Hafta Sona Ermeden Önce Davalı Avukatının Yaptığı Temyiz İtirazının Süresinde Olduğu - Rücuan Tazminat)"
8Y22.HD26.1.2016E. 2014/28951 K. 2016/2075"KIDEM TAZMİNATI VE ÜCRET ALACAĞI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARI TALEBİ ( Hükmün İnfazında Tereddütlere ve Zorluklara Mahal Verilmeyeceği/Yargıda Açıklık ve Netlik Prensibinin Gözetileceği - Duruşmada Açıklanan Hüküm Sonucu ile Gerekçeli Kararın Hüküm Sonucunun Aynı Olduğunun Söylenemeyeceği/Usule Aykırılık )
USULE AYKIRI VERİLEN KARARIN BOZULMASI GEREĞİ ( Duruşmada Açıklanan Hüküm Sonucu ile Gerekçeli Kararın Hüküm Sonucunun Aynı Olduğunun Söylenemeceği - Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olmaması Gereği/Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacağı ile Diğer İşçi Alacakları Talebi/Gerekçeli Karar )
YARGIDA AÇIKLIK VE NETLİK PRENSİBİNİN İHLALİNİN BOZMA NEDENİ SAYILACAĞI ( Duruşmada Açıklanan Hüküm Sonucu ile Gerekçeli Kararın Hüküm Sonucunun Aynı Olduğunun Söylenemeceği - Kişi ve Kurumların Mağduriyetlerine Sebebiyet Verecek Kamu Düzeni ve Barışını Bozacak Şekilde Hüküm Verilemeyeceğinin Kabulü )"
8Y9.HD25.1.2016E. 2015/35563 K. 2016/1693"İŞÇİLİK ALACAĞI İSTEMİ (Kararı Temyiz Eden Davalıdan Temyiz Harçları Mahkemece Alınmadığı - Kararı Temyiz Eden Davalının Temyiz Harçlarının Alınarak Buna Dair Belgelerin Dosya İçine Konması İçin Dosyanın Mahkemesine Geri Çevrileceği)
TEMYİZ HARÇLARININ ALINMASI GEREKTİĞİ (Mahkemece Kararı Temyiz Eden Davalının Temyiz Harçlarının Alınarak Buna Dair Belgelerin Dosya İçine Konması İçin Dosyanın Mahkemesine Geri Çevrileceği - İşçilik Alacağı İstemi)
DOSYANIN TEMYİZ HARÇLARININ ALINMASI İÇİN GERİ ÇEVRİLMESİ (İşçilik Alacakları İstemi - Mahkemece Kararı Temyiz Eden Davalının Temyiz Harçlarının Alınarak Buna Dair Belgelerin Dosya İçine Konacağı)"
8Y9.HD12.1.2016E. 2015/33811 K. 2016/291"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADEYE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesini İstediği - İki Haftalık Süresi İçerisinde Talepte Bulunulduğu/Dosyanın İki Haftalık Süre İçerisinde Yetkili Mahkemeye Gönderilmesinin İstenilmediği Gerekçesiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEBLİĞİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İadeye Karar Verilmesi İstemi - İş Mahkemesi Kararlarının Tefhim veya Tebliğinden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Edilebileceği )
YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Verilmesi Halinde Taraflardan Birinin Bu Karar Verildiği Anda Kesin İse Bu Tarihten Süresi İçinde Kanun Yoluna Başvurulmayarak Kesinleşmiş İse Kararın Kesinleştiği Tarihten Kanun Yoluna Başvurulmuşsa Bu Başvurunun Reddi Kararının Tebliğ Tarihinden İtibaren İki Hafta İçinde Kararı Veren Mahkemeye Başvurularak Dava Dosyasının Görevli Ya da Yetkili Mahkemeye Gönderilmesinin Talep Edileceği )"
8Y21.HD24.11.2015E. 2015/18112 K. 2015/20879"İŞ MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN HÜKÜMLER ( Yargıtay Tarafından İncelenip Karara Bağlanmasından Sonra Bu Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı/Yargıtay İlamında Herhangi Bir Maddi Hata da Bulunmadığından Karar Düzeltme İstemi Niteliğini Taşıyan Başvurunun Reddedileceği )
KARAR DÜZELTME NİTELİĞİNDEKİ BAŞVURU ( İş Mahkemelerinden Verilen Hükümlerin Yargıtay Tarafından İncelenip Karara Bağlanmasından Sonra Bu Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı/Özellikle İlamda Herhangi Bir Maddi Hata da Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gerektiği )"
8Y21.HD16.11.2015E. 2015/12053 K. 2015/20331"MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASINA DAYANAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Mahkemelerinden Verilen İlamlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı - Karar Düzeltme İsteği Niteliğini Taşıyan Başvurunun Reddedileceği )
İŞ MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN HÜKÜMLERE KARŞI KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Dayanan Tazminat Davası - İş Mahkemelerinden Verilen İlamlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı )"
8Y21.HD10.11.2015E. 2015/13670 K. 2015/19965"GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ ( Zorunlu Olarak Hüküm Özetinin Tefhim Edildiği Hallarde Gerekçeli Kararın En Geç Bir Ay İçine Yazılarak Tebliğe Çıkartılması Gereği - Tarafların Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Önce Teyiz Süre Tutum Dilekçesi veya Temyiz Dilekçesi Sunmak Suretiyle Kararı Temyiz Etmiş Olmaları Halinde Dahi Kararın Gerekçesinin Tebliğ Edilmesi Gereği )
DAVANIN TÜMDEN KABULÜ VEYA REDDİ ( Taraflar Kararın Gerekçesini Temyiz Etmekte Hukuki Yararları Bulunduğundan Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliğ Edilmesi Gereği - Mahkemece Taraflara Tefhim Edilen Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Almakla Birlikte Kararın Gerekçesi Tefhim Edilmemesi Halinde Temyiz Süresini Gerekçeli Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren Başlayacağı )
TEMYİZ SÜRESİNİN TEFHİM TARİHİNDEN DEĞİL TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMASI ( Kararın Tefhimi İçin Hükme İlişkin Tüm Hususların Gerekçesiyle Birlikte Açıklanmadığı Durumlarda Gerekçeli Kararın Bir Ay İçinde Yazılıp Tebliğ Edilmesi Gereği - Kararın Gerekçesi Tefhim Edilmemesi Halinde Temyiz Süresini Gerekçeli Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren Başlayacağı )"
8Y10.HD10.11.2015E. 2014/13441 K. 2015/19025"RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Hükmün İş Mahkemesi Sıfatıyla Verilmiş Olduğu/İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunması Gerektiği - Davacının Sekiz Günlük Temyiz Süresini Geçirdikten Sonra Dilekçesini Sunmuş Olması Karşısında Temyiz Dilekçesinin Reddedildiği )
İŞ MAHKEMELERİNDEN VERİLEN NİHAİ KARARLARIN TEMYİZİ ( Sekiz Gün İçerisinde Temyiz Edilmesi Gereği/Temyiz Süresinin Geçmesinden Sonra Dilekçenin Sunulması Halinde Dilekçenin Süre Aşımı Yönünden Reddedileceği - Rücuan Tazminat Davasına İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılmış Olduğu )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Rücuan Tazminat Davasında İş Mahkemesi Sıfatıyla Hüküm Verilmiş Olduğu - İş Mahkemesi Kararlarının Sekiz Gün İçerisinde Temyiz Edileceği/Davalı Dilekçesinin Sekiz Günlük Süre İçerisinde Verilmemesi Nedeni İle Reddine Karar Verildiği )"
8Y21.HD9.11.2015E. 2015/18438 K. 2015/19765"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İş Mahkemelerince Verilen Kararların 8 Günlük Süre İçerisinde Temyiz Edilmesi Gerektiği - Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Temyiz Edilen Kararın Temyiz Talebinin Süre Aşımı Yönünden Reddedileceği )
İŞ MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN KARARLARININ TEMYİZ SÜRESİ ( Hizmet Tespiti Davası - İş Mahkemelerince Verilen Kararların 8 Günlük Süre İçerisinde Temyiz Edilmesi Gerektiği )"
8Y21.HD9.11.2015E. 2015/15266 K. 2015/19777"İŞ MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN HÜKÜMLER ( Yargıtay Tarafından İncelenip Karara Bağlanmasından Sonra Bu Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı/Yargıtay İlamında Herhangi Bir Maddi Hata da Bulunmadığından Karar Düzeltme İstemi Niteliğini Taşıyan Başvurunun Reddedileceği )
KARAR DÜZELTME NİTELİĞİNDEKİ BAŞVURU ( İş Mahkemelerinden Verilen Hükümlerin Yargıtay Tarafından İncelenip Karara Bağlanmasından Sonra Bu Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı/Özellikle İlamda Herhangi Bir Maddi Hata Da Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gerektiği )"
8Y10.HD9.11.2015E. 2015/15448 K. 2015/18873"SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN TESPİT DAVASI ( İş Mahkemelerinden Verilen Hükümlerin Yargıtay Tarafından İncelenip Karara Bağlanmasından Sonra Bu İlamlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı - Karar Düzeltme Talebinin Reddedielceği )
İŞ MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN HÜKÜMLERE KARŞI KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Tespit Davası - İş Mahkemelerinden Verilen Hükümlerin Yargıtay Tarafından İncelenip Karara Bağlanmasından Sonra Bu İlamlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı )"
8Y9.HD3.11.2015E. 2015/29488 K. 2015/30951"BAKANLIKLAR TARAFINDAN ÇIKARILAN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER ( Yönetmelik Yönerge Genelge vb. Bir Kişi ya da Kurumun Vergi ve Harçlardan Muaf Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIKLARI ( Bir Kişi ya da Kurumun Yargılama Harçlarından ve Temyiz Harçlarından Muaf Olduğu Yönündeki Görüşleri O Kişi ya da Kurumun Yargılama Harçlarından ve Temyiz Harçlarından Muaf Olduğunu Göstermeyeceği Gibi Mahkemeleri de Bağlamadığı )
VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ ( Bakanlıklar Tarafından Çıkarılan Düzenleyici İşlemlerle Bir Kişi ya da Kurumun Vergi ve Harçlardan Muaf Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
TEMYİZ HARCINDAN MUAFİYET ( Yargılama Yetkisi Bulunmayan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarının Bir Kişi ya da Kurumun Yargılama Harçlarından ve Temyiz Harçlarından Muaf Olduğu Yönündeki Görüşleri O Kişi ya da Kurumun Yargılama Harçlarından ve Temyiz Harçlarından Muaf Olduğunu Göstermeyeceği Gibi Mahkemeleri de Bağlamadığı )"
8Y21.HD2.11.2015E. 2015/10784 K. 2015/19315"TAZMİNAT DAVASI ( İş Mahkemelerinden Verilen İlamlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı - Karar Düzeltme İsteği Niteliğini Taşıyan Başvurunun Reddedileceği )
İŞ MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN HÜKÜMLERE KARŞI KARAR DÜZELTME YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Tazminat Davası - İş Mahkemelerinden Verilen İlamlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı )"
8YHGK30.9.2015E. 2015/7-2488 K. 2015/2187"İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ KATILMA YOLU İLE TEMYİZİ ( Uygulamada İş Mahkemesinde Karşı Temyiz Yolu İle Temyiz Hakkı Tanınmadığı - İş Hukuku Mevzuatı ve HUMK'da Bunu Engelleyen Bir Hüküm Bulunmadığı/Karşı Tarafa Temyiz Dilekçesine Karşı Cevap Verme ve Karşı Temyiz İsteminde Bulunma Hakkının Tanınması Gerektiği )
İŞ KOLUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Uygulamada İş Mahkemesinde Karşı Temyiz Yolu İle Temyiz Hakkı Tanınmadığı - İş Hukuku Mevzuatı ve HUMK'da Bunu Engelleyen Bir Hüküm Bulunmadığı/Karşı Tarafa Temyiz Dilekçesine Karşı Cevap Verme ve Karşı Temyiz İsteminde Bulunma Hakkının Tanınacağı )
KARŞI TEMYİZ ( İş Kolunun Tespiti/Uygulamada İş Mahkemesinde Karşı Temyiz Yolu İle Temyiz Hakkı Tanınmadığı - İş Hukuku Mevzuatı ve HUMK'da Bunu Engelleyen Bir Hüküm Bulunmadığı/Karşı Tarafa Temyiz Dilekçesine Karşı Cevap Verme ve Karşı Temyiz İsteminde Bulunmak Hakkının Tanınması Gerektiği )"
8Y22.HD25.5.2015E. 2015/15550 K. 2015/18296"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Taraflar Duruşmada Hazır Olsalar Dahi Sadece Hükmün Sonucunun Tefhim Edildiği Durumlarda Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliğ Edileceği - Hükmün Temyiz Edilmesi Halinde Temyiz Dilekçesinin Hukuki Dinlenilme Hakkının Sağlanması İçin Tebliğinin Gerektiği )
KISA KARAR ( Sadece Hükmün Sonucunun Tefhim Edildiği Durumlarda Taraflar Duruşmada Hazır Olsalar Dahi Gerekçeli Kararın Taraflara ve Vekillerine Tebliğ Edilmesinin Gerektiği/Gerekçeli Kararın Davacı Vekiline Tebliğ Edilip Edilmediğinin Dosya Kapsamından Anlaşılamadığı - Dosyanın Geri Çevrileceği )
GEREKÇELİ KARAR ( Davacı Vekiline Tebliğ Edilip Edilmediğinin Dosya Kapsamından Anlaşılamadığı/Tebliğ Edilmişse Tebliğe Dair Evrakın Dosyaya Eklenmesinin Tebliğ Edilmemişse Tebliği İle Buna Dair Evrakın Dosya İçine Alınmasının Gerektiği - Davacı Tarafın Hükmü Temyiz Etmesi Halinde Karşı Tarafa Temyiz Dilekçesinin Tebliğ Edilerek Temyiz ve Tebliğe Dair Usuli İşlemlerin Tamamlanması İçin Dosyanın Mahkemeye Geri Çevrilmesinin Gerektiği ) * HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Davacı Tarafın Hükmü Temyiz Etmesi Halinde Temyiz Dilekçesinin Hukuki Dinlenilme Hakkının Sağlanması Açısından Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesinin Gerektiği - Temyiz ve Tebliğe Dair Usuli İşlemlerin Tamamlanması İçin Dosyanın Mahkemeye Geri Çevrileceği )"
8Y10.HD29.1.2015E. 2015/1795 K. 2015/1564"HİZMET TESPİTİ DAVALARI ( 448. Md. Kapsamında Kurum Bakımından Taraf Oluşumu Gerçekleştiğinden Tamamlanmamış İşlemden Söz Edilemeyeceğinin de Belirgin Bulunması Karşısında 5521 Sayılı Kanunun 7. Maddesine Eklenen 4. Fıkranın 11.9.2014 Tarihinden Önce Açılan Davalarda Uygulanamayacağı )
KARAR DÜZELTME ( 5521 Sayılı Kanunun 8. Maddesinin Son Fıkrasında İş Mahkemelerinden Verilen Hükümlerin Yargıtay Tarafından İncelenip Karara Bağlanmasından Sonra Bu Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı )
FER'İ MÜDAHİLLİK ( Hizmet Tespiti Davalarında Kurumun Feri Müdahilliğine Dair Hükmün Geçmişe Yürütüleceği Yönündeki Düzenlemenin Kanun Koyucu Tarafından Benimsenmediği )"
8YHGK21.1.2015E. 2014/9-1438 K. 2015/580"GEREKÇELİ KARARIN TARAFLARA TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU ( Usul Hukukunda Yer Almamakla Birlikte Uygulamada Tefhimden Sonra Temyiz Süre Tutum Dilekçesi Veya Kararın Tebliğinden Sonra Gerekçeli Temyiz Dilekçesi Sunarak Kararın Temyiz Edildiği Hallerde Kararın Gerekçesini Dikkate Alarak Yeni Temyiz Gerekçelerine Dayanılabileceği - Tebliğ Yükümlülüğünü Yerine Getirmeden Kararın Kesinleştirilmesini Anayasa Mahkemesi'nin de Hak İhlali Kabul Ettiği )
TEMYİZ SÜRESİ BAŞLANGICI / TEFHİM / TEBLİĞ ( Hükme İlişkin Tüm Hususların Gerekçesi İle Birlikte Tefhim Edilemediği Hallerde Gerekçeli Kararın Mutlaka Taraflara Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Temyiz Süresinin Tefhim Değil Tebliğden İtibaren Başlayacağı - İş Mahkemesinin Tefhim Edilen Kararının Hükme İlişkin Tüm Hususları İçermemesi )
İŞ MAHKEMESİNİN TEFHİM EDİLEN KARARI ( Hükme İlişkin Tüm Hususların Gerekçesi İle Birlikte Tefhim Edilemediği Hallerde Gerekçeli Kararın Mutlaka Taraflara Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Temyiz Süresinin Tefhim Değil Tebliğden İtibaren Başlayacağı - Tebliğ Yükümlülüğünü Yerine Getirmeden Kararın Kesinleştirilmesini Anayasa Mahkemesi'nin de Hak İhlali Kabul Ettiği )
DİRENME KARARININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Gerekçeli Kararın Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat Dikkate Alınarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Temyiz Süresi Geçtikten Sonra ve Gerektiğinde 6100 S.K. Geçici madde 3 Atfıyla Uygulanmakta Olan HUMK'nun 432. Maddesindeki Usul İşlemlerinin Yerine Getirilmesi Gerektiği )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Davalı Vekiline Ait Dilekçeinin Davacı Tarafa - 6100 S.K. Geçici madde 3 Atfiyla Uygulanmakta Olan HUMK'nun 433. Maddesi Gereğince Davacı Vekiline Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat Dikkate Alınarak Tebliğ Edilip Yasal Süre Beklenildikten Sonra Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına Gönderilmesi Gerektiği )
ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ ( Usul Hukukunda Yer Almamakla Birlikte Uygulamada Tefhimden Sonra Temyiz Süre Tutum Dilekçesi Veya Kararın Tebliğinden Sonra Gerekçeli Temyiz Dilekçesi Sunarak Kararın Temyiz Edildiği Hallerde Kararın Gerekçesini Dikkate Alarak Yeni Temyiz Gerekçelerine Dayanılabileceği - Tebliğ Yükümlülüğünü Yerine Getirmeden Kararın Kesinleştirilmesinin Bu Nitelikte Olduğu )"
8Y21.HD1.7.2014E. 2013/20237 K. 2014/15776"TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Alsa Bile Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı - Tarafların Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Önce Süre Tutum Veya Gerekçeli Dilekçe Sunmak Suretiyle Kararı Temyiz Ettikleri Hallerde Dahi Kararın Gerekçesini Dikkate Alarak Yeni Temyiz Gerekçelerine Dayanmalarının Mümkün Olduğu )
HÜKMÜN TEFHİMİ ( Gerekçesiz Olarak Tefhim Edilen Kararda Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı - Süre Tutum veya Gerekçeli Temyiz Dilekçesi Verildiği Halde Dahi Gerekçeli Kararın Tebliği Gerektiği/Davanın Tümden Kabulü Ya da Reddi Söz Konusu Olsa Bile Tarafların Kararın Gerekçesini Temyiz Etmekte Hukuki Yararları Bulunabileceği )
SÜRE TUTUM VEYA GEREKÇELİ TEMYİZ DİLEKÇESİ VERİLMESİ ( Taraflara Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Önce - Gerekçesiz Olarak Tefhim Edilen Kararda Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı/Tarafların Kararın Gerekçesini Temyiz Etmekte Hukuki Yararları Bulunabileceği/Adil Yargılanma Hakkı )
GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ ( Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Alsa Bile Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı - Gerekçeli Kararın Gönderilmemesinin Adil Yargılanma Hakkını İhlal Edeceği/Anayasa Mahkemesi 2. Bölüm 20.03.2014 gün ve 2012/1034 Sayılı Kararı )
HÜKMÜN GEREKÇESİNİN TEMYİZİ ( Hükme İlişkin Tüm Hususların Gerekçesi İle Birlikte Tefhim Edilmediği Hallerde Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliğinin Zorunlu Olduğu - Süre Tutum veya Gerekçeli Temyiz Dilekçesi Verildiği Halde Dahi Tarafların Kararın Gerekçesini Temyiz Edebilecekleri )
İŞ MAHKEMELERİ KARARLARI ( 5521 S.K. Md. 8'de Yer Alan ve Temyiz Süresinin Başlangıcına Esas Alınan Tefhim Kavramının “Hükme İlişkin Tüm Hususların Gerekçesi İle Birlikte Açıklandığı Hal“ Olarak Anlaşılması Gerektiği - Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Alsa Bile Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı )"
8Y21.HD1.7.2014E. 2013/17040 K. 2014/15878"ÇALIŞMANIN TESPİTİ İSTEMİ ( Dönem Bordrolarından Re'sen Seçilecek Kişileri Dinlemek Zabıta Marifetiyle ve Davalı Kurum'dan Sorularak Hizmet Cetvelindeki İşyerlerinin Talep Edilen Dönemdeki Komşu İşyeri Sahipleri İle Kayıtlara Geçmiş Çalışanlarını Tespit Etmek ve Bu Kişileri Dinlemek Gerektiği )
KOMŞU İŞYERİ SAHİPLERİ ( Çalışmanın Tespiti İstemi - Dönem Bordrolarından Re'sen Seçilecek Kişileri Dinlemek Zabıta Marifetiyle ve Davalı Kurum'dan Sorularak Hizmet Cetvelindeki İşyerlerinin Talep Edilen Dönemdeki Komşu İşyeri Sahipleri İle Kayıtlara Geçmiş Çalışanlarını Tespit Edip Bu Kişileri Dinlemek Gerektiği )
DÖNEM BORDROLARI ( Re'sen Seçilecek Kişileri Dinlemek Zabıta Marifetiyle ve Davalı Kurum'dan Sorularak Hizmet Cetvelindeki İşyerlerinin Talep Edilen Dönemdeki Komşu İşyeri Sahipleri İle Kayıtlara Geçmiş Çalışanlarını Tespit Edip Bu Kişileri Dinlemek Gerektiği - Çalışmanın Tespiti İstemi )"
8YHGK12.2.2014E. 2013/21-1921 K. 2014/96"İŞ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARA KARŞI KARŞI KARAR DÜZELTME YOLUNUN KAPALI OLMASI ( Yargıtay Onama ve Bozma Kararlarında Açıkça Maddi Hata Bulunması Halinde Dosyanın Yeniden İncelenebileceği - İfade Eksikliğinden Kaynaklanan/Sonuca Etkili Olmayan/Karar Kapsamından Anlaşılabilecek Olan Hatanın Maddi Hata Kabul Edilmeyeceği - Hükmün Açıklanmasının Yeterli Olduğu )
YARGITAY ONAMA VE BOZMA KARARLARINDA MADDİ HATA ( Bulunması Halinde İnceleme Yapılabileceği )
MADDİ HATA ( İş Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yolu Kapalı Olduğu Halde Yargıtay Onama ve Bozma Kararlarında Açıkça Maddi Hata Bulunması Halinde Dosyanın Yeniden İncelenebileceği - İfade Eksikliğinden Kaynaklanan/Sonuca Etkili Olmayan/Karar Kapsamından Anlaşılabilecek Olan Hatanın Maddi Hata Kabul Edilmeyeceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASI ( İfade Eksikliğinden Kaynaklanan/Sonuca Etkili Olmayan/Karar Kapsamından Anlaşılabilecek Olan Hatanın Maddi Hata Kabul Edilmeyeceği - Hükmün Açıklanmasının Yeterli Olduğu )"
8Y10.HD6.6.2013E. 2013/10565 K. 2013/12766"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasından Kaynaklanan - Zararlandırıcı Sigorta Olayının Meydana Geldiği Rücu Davasının Açıldığı Tarih Gözetildiğinde Olay Tarihiyle Dava Tarihi Arasında 10 Yıldan Fazla Zaman Geçtiği İçin Üçüncü Kişi Durumunda Olan Davalı Yönünden Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ KAZASI ( Tazminat Davası - Olay Tarihiyle Dava Tarihi Arasında 10 Yıldan Fazla Zaman Geçtiği İçin Üçüncü Kişi Durumunda Olan Davalı Yönünden Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası - Olay Tarihiyle Dava Tarihi Arasında 10 Yıldan Fazla Zaman Geçtiği İçin Üçüncü Kişi Durumunda Olan Davalı Yönünden Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
8YHGK27.2.2013E. 2012/9-1166 K. 2013/279"İKRAMİYE UYGULAMASININ KALDIRILMASI ( Davacının İş Şartındaki Aleyhe Olan Bu Değişikliği Kabul Ettiğine İlişkin Beyanı Olmadığı/ İkramiyenin Tek Taraflı Olarak Kaldırılmasının İşçi Yönünden Bağlayıcı Olmadığı - İkramiye Alacaklarının Ödeneceği/Kıdem ve İhbar Tazminatının İkramiye İlaveli Ücret Üzerinden Ödeneceği )
İKRAMİYE ( Prim ve İkramiyenin Ücretin Eki Niteliğinde Olduğu - Kıdem ve İhbar Tazminatının İkramiye İlaveli Ücret Üzerinden Ödenmesi Gerektiği )
İKRAMİYE ALACAĞI ( Davacının İkramiye Uygulamasının Kaldırılmasını Kabul Ettiğine İlişkin Beyanı Olmadığı/İşçi Yönünden Bağlayıcı Olmadığı - İkramiye Alacaklarının Ödeneceği/Kıdem ve İhbar Tazminatının İkramiye İlaveli Ücret Üzerinden Ödeneceği )
ÜCRETİN EKİ NİTLİĞİNDE OLAN ALACAKLAR ( Prim ve İkramiyenin Ücretin Eki Niteliğinde Olduğu - Kıdem ve İhbar Tazminatının İkramiye İlaveli Ücret Üzerinden Ödenmesi Gerektiği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İkramiye Uygulamasının Kaldırılmasını Kabul Ettiğine İlişkin Beyanı Olmadığı - İkramiyenin Tek Taraflı Olarak Kaldırılamayacağı/Kıdem ve İhbar Tazminatının İkramiye İlaveli Ücret Üzerinden Ödeneceği )
İŞYERİ UYGULAMASI ( Davacının İkramiye Uygulamasının Kaldırılmasını Kabul Ettiğine İlişkin Beyanı Olmadığı/İşçi Yönünden Bağlayıcı Olmadığı - İşyeri Koşulu Haline Gelmediği/Kıdem ve İhbar Tazminatının İkramiye İlaveli Ücret Üzerinden Ödeneceği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının İkramiye Uygulamasının Kaldırılmasını Kabul Ettiğine İlişkin Beyanı Olmadığı/İşçi Yönünden Bağlayıcı Olmadığı -İkramiye Alacaklarının Ödeneceği/Kıdem ve İhbar Tazminatının İkramiye İlaveli Ücret Üzerinden Ödenmesi Gerektiği )
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK ( İşçinin İkramiyelerin Kaldırılmasını Kabul Ettiğine İlişkin Beyanı Olmadığı - İşçi Tarafından Altı İşgünü İçinde Yazılı Olarak Kabul Edilmeyen Değişikliklerin İşçiyi Bağlamayacağı/İkramiye Alacaklarının Ödeneceği )"
8YHGK30.1.2013E. 2012/21-734 K. 2013/152"MENFİ TESPİT DAVASI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Temsil Yetkisinin Sona Erdiğinin Ticaret Sicil Gazetesinde İlanının İyiniyetli Üçüncü Kişileri Korumaya Yönelik Olduğu )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Menfi Tespit Davası - Davacının Temsil Yetkisi Sona Erdikten Sonra Şirketi Borç Altına Sokacak Hukuki Bir İşlem Yapılmadığından Davacının Kendisinden Sonra Şirket Adına Yetkili Temsilcilerin Ödemesi Gereken Bir Borçtan Dolayı Şahsi Sorumluluğu Bulunmayacağı )
ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ ( Sona Erdiğinin Ticaret Sicil Gazetesinde İlanının İyiniyetli Üçüncü Kişileri Korumaya Yönelik Olduğu - Menfi Tespit Davası )
ŞAHSİ SORUMLULUK ( Menfi Tespit Davası - Davacının Temsil Yetkisi Sona Erdikten Sonra Şirketi Borç Altına Sokacak Hukuki Bir İşlem Yapılmadığından Davacının Kendisinden Sonra Şirket Adına Yetkili Temsilcilerin Ödemesi Gereken Bir Borçtan Dolayı Şahsi Sorumluluğu Bulunmayacağı )"
8YHGK16.1.2013E. 2012/21-738 K. 2013/66"MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Yargıtay Onama ve Bozma Kararlarında Açıkça Maddi Hatanın Bulunması Hallerinde Dosyanın Yeniden İncelenebileceği )
İŞ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLAR ( ve Buna Bağlı Yargıtay İlamına Karşı Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olduğu - Maddi Hatanın Bulunması Hallerinde Dosyanın Yeniden İncelenmesinin Mümkün Olduğu )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( İş Mahkemelerince Verilen Kararlara ve Buna Bağlı Yargıtay İlamına Karşı Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olduğu )"
8Y21.HD4.12.2012E. 2012/19259 K. 2012/22062"TARIM BAĞKUR SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunması Gerektiği - Davada 8 Günlük Temyiz Süresi Fazlası İle Geçtiğinden Temyiz İsteminin Süre Aşımı Yönünden Reddi Gereği )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Tarım BağKur Sigortalılığı - İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunması Gerektiği/Davada Temyiz Süresinin Fazlası İle Geçtiği )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunması Gerektiği/Davada Temyiz Süresinin Fazlası İle Geçtiği - Sigortalılığın Tespiti )
İŞ MAHKEMELERİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunması Gerektiği/Davada Temyiz Süresinin Fazlası İle Geçtiği - Sigortalılığın Tespiti )"
8Y9.HD27.11.2012E. 2012/11265 K. 2012/39556"İŞ MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORA İTİRAZ (Bakanlığa Bağlı Müfettiş Raporuna Karşı Menfi Tespit İstemi - Davacının 4857 S.K. Kapsamında Yargı Yolu Başvuru Hakkı Bulunduğu/Davacının Hukuki Yararı Bulunduğunun Kabulü Gereği)
DAVACININ YASADAN KAYNAKLANAN BAŞVURU HAKKI (Hukuki Yarar Bulunduğu/Davanın Reddedilemeceği - Ayrıca Davalı Bakanlığın da Taraf Sıfatı Bulunduğu/Yerel Mahkemece Husumet Yokluğundan Davanın Reddinin Hatalı Olduğu/İş Müfettişleri Raporu/İtiraz)
FAZLA ÇALIŞMADAN KAYNAKLI ÜCRET ALACAĞI BULUNMADIĞI İTİRAZI (İş Müfettişleri Tarafından Hazırlanan Rapora İtiraz)
YASANIN AMACININ VE RUHUNUN GÖZETİLMESİ (Davacının Yasadan Doğan Başvuru Hakkı Bulunduğundan Davayı Açmada Hukuki Yararı Bulunduğu - Hukuki Yarar Yokluğunun Kabulünün Yasanın Düzenleme Amacına Aykırı Düşeceği/Bekletici Mesele Yapılması Gereği)
MENFAATİ ETKİLENECEK OLAN İŞÇİ TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR (Bekletici Mesele Yapılacağı veya Dosyayı O Davalarla Birleştirerek Sonuca Varması Gereği/Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın Reddedilemeceği/Bakanlığın Taraf Sıfatı Bulunduğu)"
8Y21.HD15.11.2012E. 2012/15131 K. 2012/20193"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasından Kaynaklanan - İş Kazası Nedeniyle Davacıların Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesinden Yapılan İşin Davalı Bakanlığın Asıl İşinin Bir Parçası Olmadığı Dikkate Alınarak Asıl İşveren Sıfatıyla Bakanlığın Sorumlu Olmayacağı )
İŞ KAZASI ( Nedeniyle Davacıların Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesinden Yapılan İşin Davalı Bakanlığın Asıl İşinin Bir Parçası Olmadığı Dikkate Alınarak Asıl İşveren Sıfatıyla Bakanlığın Sorumlu Olmayacağı - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
KUSURSUZ SORUMLULUK İLKESİ ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Olayda Uygulanma İmkanı Bulunmayan Kusursuz Sorumluluk İlkesinden Hareketle Bakanlığın Maddi ve Manevi Zarardan Sorumlu Tutulmayacağı )
BEDEL USULÜ İLE ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Olayda Uygulanma İmkanı Bulunmayan Kusursuz Sorumluluk İlkesinden Hareketle Bakanlığın Maddi ve Manevi Zarardan Sorumlu Tutulmayacağı )"
8Y22.HD26.9.2012E. 2012/13188 K. 2012/19812"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Yıllık İzin Ücreti Talebi - Davalı Tarafından Davacının Yıllık İzinlerini Kullandığına Dair İspat Fonksiyonu Taşıyan Belgelerin Dikkate Alınarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Davalı Tarafından Davacının Yıllık İzinlerini Kullandığına Dair İspat Fonksiyonu Taşıyan Belgelerin Dikkate Alınarak Değerlendirilmesi Gerektiği - İşe İade Davası )
KIDEM TAZMİNATI ( Bilirkişi Raporundan Sonra Talebin Islah Dilekçesi İle Daraltıldığı - Daraltılan Kısım Dikkate Alınarak Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilerek Davalı Lehine Vekalet ücretine Hükmedileceği )
KANUN YOLU VE SÜRESİNİN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ ( Bozma Nedeni Oluşu - İş Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararlara Karşı Tefhim veya Tebliğden İtibaren 8 Gün İçinde Başvurulabileceği )
BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ ( Faiz Başlangıcı - Davacı İşe İade Başvurusu Sırasında Talep Etmediğinden Dava ve Islah Tarihinden İtibaren Hükmedileceği )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( İşe İade Kararına Uymamanın Yaptırımı Olduğundan Kanuni Faize Hükmedileceği )
FAİZ BAŞLANGICI ( İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Alacakları Açısından - Toplu İş Sözleşmesinde Kesin Vade Öngörüldüğünden Bu Tarihten İtibaren Hükmedileceği )"
8Y9.HD4.7.2012E. 2011/50567 K. 2012/26224"TEMSİLDE HATA ( Dava Dilekçesinin Polis Evi Müdürlüğü Davalı Gösterilerek Buraya Tebliğ Edildiği - Tüzel Kişiliği Bulunmadığından Kurumun Bağlı Bulunduğu İçişleri Bakanlığı'na Tebliği İle Taraf Teşkili Sağlanarak Yargılamaya Devam Edileceği/İşçilik Alacakları )
İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Tüzel Kişiliği Olmayan Polisevi Müdürlüğüne Dava Dilekçesinin Gönderildiği - Dava Dilekçesinin Temsilde Hata Sebebiyle Kurumun Bağlı Bulunduğu İçişleri Bakanlığı'na Tebliği İle Taraf Teşkili Sağlanarak Yargılamaya Devam Edileceği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Genel Bütçeye Dahil İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Polisevi Müdürlüğü'nün - İşçilik Alacakları Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA FAZLA MESAİNİN HATALI HESAPLANDIĞI ( Dosya Kapsamından ve Tanık Beyanlarından 18 Saat Yaptığı Anlaşılmasına Rağmen 26 Saat Üzerinden Hesaplandığı )
FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Dosya Kapsamından ve Tanık Beyanlarından 18 Saat Yaptığı Anlaşıldığı - 18 Saat Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )"
8Y9.HD12.6.2012E. 2012/21654 K. 2012/20529"BOZMA KARARI ( Önceki Hükmün Tamamen Ortadan Kalktığı/Hükmüne Uyulan Bozma Kararı Doğrultusunda Bütün Talepler Hakkında Yeniden Hüküm Kurulacağı - 6100 S.K. Md.297'de Belirtilen Unsurları Taşıyacak Şekilde Yeni Karar Verileceği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Hükmüne Uyulan Bozma Kararı Doğrultusunda Yapılan İnceleme Sonucunda Bütün Talepler Hakkında Yeniden Hüküm Kurulacağı - "Diğer Hususlar Yönünden Verilen Karar Kesinleştiğinden Yeni Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Şeklinde Karar Verilemeyeceği )
HARÇ ( Bozma Kararında Davalı Üniversitenin Harçtan Muaf Olduğu Belirtildiği Halde Davalıya Yeniden Harç Yükletilmesinin ve Temyiz Aşamasında da Harç Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
8Y10.HD17.5.2012E. 2012/9247 K. 2012/9006"HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ DAVASI ( İş Mahkemesinin Tefhim Gününden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Edilebileceğinin Gözetileceği - Açılan Seri Davada Takdir Edilecek Maktu Vekalet Ücretinin Hakkaniyet İlke ve Ölçüleri İçerisinde Yer Alması Gereği )
İŞ MAHKEMESİNİN NİHAİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ BAŞVURUSU ( İş Mahkemesinin Tefhim Gününden Yoklukta Verildiği Takdirde Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Edilebileceği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Hizmet Süresinin Tespiti Davası - Açılan Seri Davada Takdir Edilecek Maktu Vekalet Ücretinin Hakkaniyet İlke ve Ölçüleri İçerisinde Yer Alması Gereği )
TOPLU DAVADA AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAKDİRİ ( Hizmet Süresinin Tespiti Davası - Açılan Seri Davada Aynı Avukat İçin Takdir Edilecek Maktu Vekalet Ücretinin Hakkaniyet İlke ve Ölçüleri İçerisinde Yer Alması Gerektiği )"
8Y9.HD15.5.2012E. 2012/16343 K. 2012/16972"İŞÇİNİN ÜCRET ALACAĞI ( Hükmün Sonucunda Hangi Kararların Reddedildiği ve Yargılama Giderleri ile Kanun Yoluna Başvurma Süresinin Ne Kadar Olduğunun Açıkça Belirtilmediği )
HÜKÜM SONUCU ( Kısmında Hangi Kararların Reddedildiği ve Yargılama Giderleri ile Kanun Yoluna Başvurma Süresinin Ne Kadar Olduğunun Açıkça Belirtilmediği/Zorunlu Unsurların Hiç Birisini Taşımadığı Anlaşılan Hükmün Bozulması Gerektiği - İşçinin Ücret Alacağı Talebi )
YARGILAMA GİDERİ ( İşçinin Ücret Alacağı İstemi - Hükmün Sonucunda Hangi Kararların Reddedildiği ve Yargılama Giderleri ile Kanun Yoluna Başvurma Süresinin Ne Kadar Olduğunun Açıkça Belirtilmediği )
KANUN YOLUNA BAŞVURMA SÜRESİ ( Hükmün Sonucunda Hangi Kararların Reddedildiği ve Yargılama Giderleri ile Kanun Yoluna Başvurma Süresinin Ne Kadar Olduğunun Açıkça Belirtilmediği/Zorunlu Unsurların Hiç Birisini Taşımadığı Anlaşılan Hükmün Bozulması Gerektiği - İşçinin Ücret Alacağı Talebi )"
8YHGK27.2.2012E. 2012/9-1168 K. 2013/281"FARK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI DAVASI ( İkramiye Alacağı İstemi - İşverence İkramiyenin Tek Taraflı Olarak Kaldırılmasının İşçi Yönünden Bağlayıcı Nitelikte Olmadığı ve İşyeri Koşulu Haline Gelmediği Sonucuna Ulaşılması Gerektiği )
İKRAMİYE ALACAĞI İSTEMİ ( Fark Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı Davası - Davacı İşçinin İkramiye Alacakları ile İkramiye İlaveli Kıdem ve İhbar Tazminatına Esas Ücretine Göre Fark Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacaklarının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
İŞ ŞARTINDAKİ ALEYHE DEĞİŞİKLİK ( İkramiye Alacağı İstemi - Davacı İşçinin İkramiye Alacakları ile İkramiye İlaveli Kıdem ve İhbar Tazminatına Esas Ücretine Göre Fark Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacaklarının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
İKRAMİYENİN İŞVERENCE TEK TARAFLI OLARAK KALDIRILMASI ( İşçi Yönünden Bağlayıcı Nitelikte Olmadığı ve İşyeri Koşulu Haline Gelmediği Sonucuna Ulaşılması Gerektiği - Fark Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı Davası )"
8Y9.HD20.2.2012E. 2012/5869 K. 2012/4685"İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞMA SURETİ İLE SONA ERMESİ ( İşçinin Vergi Kesilmesini Gerektiren İşçilik Alacaklarında Vergi Yükümlüsünün İşçi Olduğu - Bu Tazminat ve Alacaklardan Kesinti Yaparak Vergi Dairesine İşçi Adına Ödeme Yükümlülüğünün İşverene Ait Olduğu )
İŞÇİNİN VERGİ KESİLMESİNİ GEREKTİREN İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Yükümlüsünün İşçi Olduğu - Bu Tazminat ve Alacaklardan Kesinti Yaparak Vergi Dairesine İşçi Adına Ödeme Yükümlülüğünün İşverene Ait Olduğu )
GEREKÇELİ KARARIN KISA KARARA AYKIRI OLMASI ( İşçilik Alacakları Davası - Gerekçeli Kararın Yok Hükmünde Olacağı )
HÜKMÜN TEFHİMİ ( Kısa Kararda da Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hükümle Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Sıra Numarası Altında Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterileceği )"
8YHGK5.10.2011E. 2011/10-520 K. 2011/602"BAĞ-KUR SİGORTALIĞININ TESPİTİ ( Karar Vekile Tebliğ Edilmişse de Karara Karşı Temyiz Süresi Tefhim İle Başlamakla Temyiz Tarihi İtibariyle Yasal ( 8 )Günlük Süre Geçirilmiş Olduğundan Sonradan Yapılan Tebliğin Bu Süreyi Etkilemesi Olanağının Bulunmadığı )
TEBLİGAT ( Bağ-Kur Sigortalığının Tespiti - Karar Vekile Tebliğ Edilmişse de Karara Karşı Temyiz Süresi Tefhim İle Başlamakla Temyiz Tarihi İtibariyle Yasal ( 8 )Günlük Süre Geçirilmiş Olduğundan Sonradan Yapılan Tebliğin Bu Süreyi Etkilemesi Olanağının Bulunmadığı )
VEKİLE TEBLİĞ ( Bağ-Kur Sigortalığının Tespiti - Karar Vekile Tebliğ Edilmişse de Karara Karşı Temyiz Süresi Tefhim İle Başlamakla Temyiz Tarihi İtibariyle Yasal ( 8 )Günlük Süre Geçirilmiş Olduğundan Sonradan Yapılan Tebliğin Bu Süreyi Etkilemesi Olanağının Bulunmadığı )"
8Y21.HD19.9.2011E. 2011/7039 K. 2011/6787"İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( 8 Günlük Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Başvurulduğundan Temyiz İsteminin Süre Yönünden Reddedileceği )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM OLAYI MEYDANADA GELMESİ ( Maddi Tazminat Davası - Davacı Eşin Tavan Zararı Olan Miktardan SGK'ca Bağlanan Peşin Sermaye Değeri İndirilerek Karar Verileceği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Davacı Eşin Tavan Zararı Olan Miktardan SGK'ca Bağlanan Peşin Sermaye Değeri İndirilerek Karar Verileceği )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN İNDİRİLMESİ GEREKTİĞİ ( Davacı Eşin Tavan Zararı Miktarından İndirilerek Maddi Tazminata Karar Verileceği - Bu Değerin Maddi Tazminat Olarak Kabul Edilmeyeceği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Hakim Tarafından Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıracak Oranda Belirleneceği )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Ceza Kanunu'nda Dava Uzun Zamanaşımı Belirlendiği - Ceza Kanunu'nda Eylem Suç Olarak Nitelendirildiğinden Bu Zamanaşımının Dikkate Alınacağı/İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
CEZA KANUNU'NDA DAHA UZUN ZAMANAŞIMI SÜRESİ BELİRLENMESİ ( Ceza Kanunu'nda Eylem Suç Olarak Nitelendirildiğinden Bu Zamanaşımının Dikkate Alınacağı - İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
ARAÇ MALİKİ HAKKINDA AÇILAN DAVANIN REDDİ ( Bu Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Sahibi Sigorta Şirketi Hakkında Açılan Davanın da Reddedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Ret Nedeni Aynı Olan Davalılar Hakkında Tek Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
8Y10.HD2.6.2011E. 2011/4472 K. 2011/8135"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SUÇ SAYILIR DAVRANIŞI ( Sigortalıya Yardım Yapıldığı - Kurumca Yapılan Bu Yardımların İlk Peşin Değeri İçin Üçüncü Kişilere İstihdam Edenlere ve Diğer Sorumlulara Başvurulacağı/İş Mahkemelerinin Görevli Oluşu )
KURUMUN RÜCU ALACAĞI ( Üçüncü Kişinin Suç Sayılır Davranışı İle Sigortalıya Yardım Yapıldığı - Kurumca Yapılan Bu Yardımların İlk Peşin Değeri İçin Üçüncü Kişilere İstihdam Edenlere ve Diğer Sorumlulara Başvurulacağı )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Üçüncü Kişinin Suç Sayılır Davranışı İle Sigortalıya Yardım Yapıldığı - Kurumca Yapılan Bu Yardımların İlk Peşin Değeri İçin Üçüncü Kişilere İstihdam Edenlere ve Diğer Sorumlulara Başvurulacağı )
GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Üçüncü Kişinin Suç Sayılır Davranışı İle Sigortalıya Yardım Yapıldığı - Kurumun Rücuan Tazminat Davası/İş Mahkemelerinin Görevli Oluşu )
TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE RÜCU DAVASI ( Davalı Gerçek Kişilerin Miras Bırakanı Konumundaki Kusurlu Sürücünün Kullandığı Aracın Sigortalı Yayaya Çarptığı - Kara Yolları Genel Müdrülüğü'nün Suç Sayılır Davranışı Bulunmadığından Tazminattan Sorumlu Olmayacağı )
İŞ MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Üçüncü Kişinin Suç Sayılır Davranışı İle Sigortalıya Yardım Yapıldığı - Kurumun Rücuan Tazminat Davası )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kurumun Rücu Alacağı - Kendisini Avukatla Temsil Davacı Kurum Yarına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Aykırı Olarak Matbu Tutardan Az Hükmedilmesinin Hatalı Oluşu )"
8YHGK29.4.2011E. 2011/10-129 K. 2011/244"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Direnme Kararının Davacı Vekiline Tefhim Edildiği - Temyiz Süresi Bu Tarihten İtibaren Başlayacağından Diğer Vekilin Sağlık Raporu Vermesinin Temyiz Süresinin Başlamasına Engel Olmayacağı )
BİRDEN FAZLA VEKİLLE DAVANIN TAKİP EDİLMESİ ( Direnme Kararının Davacı Vekiline Tefhim Edildiği - Temyiz Süresi Bu Tarihten İtibaren Başlayacağından Diğer Vekilin Sağlık Raporu Vermesinin Temyiz Süresinin Başlamasına Engel Olmayacağı )
TEMYİZ SÜRESİ ( Direnme Kararının Davacı Vekiline Tefhim Edildiği - Temyiz Süresi Bu Tarihten İtibaren Başlayacağından Diğer Vekilin Sağlık Raporu Vermesinin Sonuç Doğurmayacağı/Birden Fazla Vekille Takip )
TEBLİGAT ( Birden Fazla Vekille Davanın Takip Edilmesi - Tebligat Birden Fazla Vekile Yapılmışsa Bunlardan İlkine Yapılan Tebliğ Tarihinin Asıl Tebliğ Tarihi Sayılacağı )"
8Y21.HD28.4.2011E. 2010/4807 K. 2011/4004"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Doğrudan Soruşturma Genişletilmek Sureti İle Davalı İşyerinden Diğer Davalı Kuruma Verilen ( Hak Düşürücü Süreye Uğramayan )Tarihler Arasındaki Dönem Bordrolarının Getirtilmesi Gerektiği )
İŞYERİNE KOMŞU OLAN İŞYERLERİ ( Belediye Emniyet veya Jandarma Vasıtasıyla Saptamak Saptanan Bu İşyerlerinin Kayıtlarına Geçmiş Kişilerin veya Çalışanlarının Bilgilerine Başvurulması Gerektiği )
DÖNEM BORDRO TANIKLARININ BELİRLENMESİ GEREĞİ ( Çalışmanın Tespiti - Hak Düşürücü Süreye Uğramayan Tarihler Arasında Davacının Çalıştığını İddia Ettiği İşyerine Komşu Olan İşyerlerini Belediye Emniyet veya Jandarma Vasıtasıyla Saptamak Gerektiği )"
8Y21.HD21.10.2010E. 2009/13666 K. 2010/10286"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Davaya Konu Edilen Tarihler Arasındaki Çalışmanın Kesintisiz Geçtiği Kanıtlandığı Takdirde Dava Tarihinde Çalışmanın Sonu İtibariyle Hak Düşürücü Sürenin de Geçmediği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Çalışmanın Tespiti - Davaya Konu Edilen Tarihler Arasındaki Çalışmanın Kesintisiz Geçtiği Kanıtlandığı Takdirde Dava Tarihinde Çalışmanın Sonu İtibariyle Hak Düşürücü Sürenin de Geçmediği )
DAVACININ DAVALI İŞYERİNDE GEÇTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜĞÜ HİÇBİR ÇALIŞMASI SGK'NA BİLDİRİLMEDİĞİ ( Davaya Konu Edilen Tarihler Arasındaki Çalışmanın Kesintisiz Geçtiği Kanıtlandığı Takdirde Dava Tarihinde Çalışmanın Sonu İtibariyle Hak Düşürücü Sürenin de Geçmediği )"
8Y21.HD30.9.2010E. 2010/7919 K. 2010/9210"İŞ MAHKEMESİ KARARLARI ( İle İlgili Yargıtayca Verilen Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı )
KARAR DÜZELTME YOLU ( İş Mahkemesi Kararlarına İlişkin Yargıtayca Verilen Kararlara Karşı Başvurulamayacağı - Yerel Mahkemenin Karar Düzeltme Yolunun Şartlarının Bulunup Bulunmadığını Değerlendirme ve Denetleme Yetkisinin Bulunmadığı )
YEREL MAHKEMENİN KARAR VEREMEYEĞİ YARGITAY'IN ONAMA YA DA BOZMA KARARI ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlar - Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı )"
8YHGK14.7.2010E. 2010/9-334 K. 2010/393"KARAR DÜZELTME ( İşçilik Alacakları Talebi/Davada Asliye Hukuk Mahkemesinin İş Mahkemesi Sıfatıyla Karar Verdiği - Bu Karara ve Karara Bağlı Yargıtay İlamına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davada Asliye Hukuk Mahkemesinin İş Mahkemesi Sıfatıyla Karar Verdiği - Bu Karara ve Karara Bağlı Yargıtay İlamına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN İŞ MAHKEMESİ SIFATI İLE VERDİĞİ KARAR ( İşçilik Alacakları Talebi - Bu Karara ve Karara Bağlı Yargıtay İlamına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı )"
8Y9.HD9.7.2010E. 2008/33669 K. 2010/22630"İZİN ALACAĞI ( Davacının Talebi Aşılarak Yılda 15 Gün İzin Kullandığına İlişkin Kabulü Dikkate Alınmadan Bakiye İzin Süresi Yerine Tüm Süreye Ait Yıllık Ücretli İzin Ücreti Alacağının Kabul Edilmesi Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( İzin Alacağı - Davacının Talebi Aşılarak Yılda 15 Gün İzin Kullandığına İlişkin Kabulü Dikkate Alınmadan Bakiye İzin Süresi Yerine Tüm Süreye Ait Yıllık Ücretli İzin Ücreti Alacağının Kabul Edilmesi Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )"
8Y9.HD18.5.2010E. 2008/29023 K. 2010/13939"TEBLİGAT ( Hakim Bir Davada Yapılan Tebligatların Usulüne Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığını Kendiliğinden Denetlemesi Gerektiği - Tebliği Alan Kişilerin Davalı Şirketi Temsile Yetkili Olmaları Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligatı Alanların Şirketi Temsile Yetkili Olup Olmadığı Çalışanları Olup Olmadığı Davalı Şirketin Usulsüz Tebliğ Var İse Daha Önce Haberdar Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
HÜKMİ ŞAHISLARA VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT ( Davalı Şirketin Belirtilen Adreste Faaliyette Bulunup Bulunmadığı ve Tebligatı Alanların Şirketi Temsile Yetkili Olup Olmadığı Çalışanları Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
8Y9.HD15.4.2010E. 2010/8170 K. 2010/10776"ZAMANAŞIMI ( İşçilik Alacakları - Yasada Munzam Müddetten Yararlanılacağı Sınırlı Bir Biçimde Sayılmış Ayrıca Sayılan Hususlardan Dolayı Daha Önce Davanın Reddedilmiş Olması Koşulu Öngörüldüğü )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Munzam Müddetten Yararlanılacağı Sınırlı Bir Biçimde Sayılmış Ayrıca Sayılan Hususlardan Dolayı Daha Önce Davanın Reddedilmiş Olması Koşulu Öngörüldüğü - Davanın Açılmamış Sayılma İle Sonuçlanması Haline Yer Verilmediği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMA HALİ ( İşçilik Alacakları - Munzam Müddetten Yararlanılacağı Sınırlı Bir Biçimde Sayılmış Ayrıca Sayılan Hususlardan Dolayı Daha Önce Davanın Reddedilmiş Olması Koşulu Öngörüldüğü/Davanın Açılmamış Sayılma İle Sonuçlanması Haline Yer Verilmediği )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( İlk Oturuma Kadar ve En Geç İlk Oturumda Yapılabileceği - Dava Konusunun Islah Yoluyla Arttırılması Durumunda Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ya da İlk Oturumda Yapılan Zamanaşımı Defi de Islaha Konu Alacaklar Yönünden Hüküm İfade Edeceği )"
8Y9.HD18.1.2010E. 2008/13129 K. 2010/343"TEFHİM EDİLEN KISA KARAR ( Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Karar Altına alınmadığından Usule Uygun Bir Tefhimden Söz Edilemeyeceği - Temyiz Süresinin Kararın Tebliğinden Sonra İşlemesi Gereği )
TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Kararın Tebliğinden Sonra Başlaması -Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Karar Altına alınmadığından Usule Uygun Bir Tefhimden Söz Edilemeyeceği )
FARK KIDEM TAZMİNATI ( Faiz - Davacının Emekliye Ayrıldığının İşverene Bildirildiği Tarih Bildirim Yapılmamışsa Dava Tarihi İle Ödeme Tarihi Arasında İşleyecek En Yüksek Banka Mevduat Faizine Hükmedileceği )
FAİZ ( Fark Kıdem Tazminatı - Davacının Emekliye Ayrıldığının İşverene Bildirildiği Tarih Bildirim Yapılmamışsa Dava Tarihi İle Ödeme Tarihi Arasında İşleyecek En Yüksek Banka Mevduat Faizine Karar Verilmesi Gereği )"
8Y9.HD19.11.2008E. 2007/31445 K. 2008/31364"ASGARİ ÜCRET ( Mikser Şoförlüğü - Yapılan İşin Özelliğine Göre Asgari Ücretle Çalışmanın Mümkün Olmadığı )
EMSAL ARAŞTIRMASI ( Mikser Şoförlüğü/Yapılan İşin Özelliğine Göre Asgari Ücretle Çalışılamayacağı - Meslek Odalarından Emsal Araştırması Yapılacağı )
YASAL FAİZ ( İşçi Alacaklarına En Yüksek Mevduat Faizi Talep Edildiği - Yasal Faiz Yürütülemeyeceği )
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ( İşçi Alacaklarına En Yüksek Mevduat Faizi Talep Edildiği - Yasal Faiz Yürütülemeyeceği )"
8YHGK9.7.2008E. 2008/9-483 K. 2008/494"İŞ KAYBI TAZMİNATI ( Eksik Hesaplanan Kısmının Ödenmesi - Bilirkişi Raporunun Denetime Elverişli Olmadığından Bahisle Yeniden İnceleme Yapılarak Ek Rapor Alınması Hususunun Maddi Hata Sayılamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Denetime Elverişli Olmadığından Bahisle Yeniden İnceleme Yapılarak Ek Rapor Alınması Hususunun Maddi Hata Sayılamayacağı - İş Kaybı Tazminatı )
YENİDEN İNCELEME ( Bilirkişi Raporunun Denetime Elverişli Olmadığından Bahisle Yeniden İnceleme Yapılarak Ek Rapor Alınması Hususunun Maddi Hata Sayılamayacağı )
MADDİ HATA ( Bilirkişi Raporunun Denetime Elverişli Olmadığından Bahisle Yeniden İnceleme Yapılarak Ek Rapor Alınması Hususunun Maddi Hata Sayılamayacağı )"
8Y21.HD16.6.2008E. 2007/16797 K. 2008/9211"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Davacıyı Kendi Hatalı İşlemi Nedeniyle Yıllarca Sigortalı Sayan Kurumun Sigortalılık İnancını Verdikten Sonra Yaptığı Yanlışlığın Farkına Vararak Sigortalılık Süresini İndirmesi İyi Niyetten Uzak Olduğu )
HATALI KURUM İŞLEMİ ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Davacıyı Kendi Hatalı İşlemi Nedeniyle Yıllarca Sigortalı Sayan Kurumun Sigortalılık İnancını Verdikten Sonra Yaptığı Yanlışlığın Farkına Vararak Sigortalılık Süresini İndirmesi İyi Niyetten Uzak Olduğu )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN KURUMCA İNDİRİLMESİ ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Davacıyı Kendi Hatalı İşlemi Nedeniyle Yıllarca Sigortalı Sayan Kurumun Sigortalılık İnancını Verdikten Sonra Yaptığı Yanlışlığın Farkına Vararak İndirmesi İyi Niyetten Uzak Olduğu )
İYİNİYET İLKESİ ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Davacıyı Kendi Hatalı İşlemi Nedeniyle Yıllarca Sigortalı Sayan Kurumun Sigortalılık İnancını Verdikten Sonra Yaptığı Yanlışlığın Farkına Vararak İndirmesi İyi Niyetten Uzak Olduğu )"
8Y9.HD3.6.2008E. 2007/21691 K. 2008/14214"İHBAR TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ (Yasal Faiz Yürütülmesi Gereği - İhbar Tazminatına En Yüksek Mevduat Faizi Yürütülmesinin Hatalı Olduğu)
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ (En Yüksek Mevduat Faizine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - İş Başlatmama Tazminatı Alacağına Yasal Faize Karar Verilmesi Gereği)
İŞ MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ SÜRESİ (İş Mahkemesince Verilen Kararlara Karşı Kararın Tefhiminden İtibaren 8 Gün İçinde Temyize Başvurulabilceği)"
8Y9.HD6.5.2008E. 2007/39495 K. 2008/11609"İŞ MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ SÜRESİ (Kararın Tefhim Tarihinden İtibaren Sekiz Gün Olduğu - Avukatlık Ücreti Bakımından Bir Hüküm İçermeyen Kısa Karar HUMK'na Uygun Olarak Verilmiş Bir Hüküm İçermediğinden Temyiz Süresi Tefhim Tarihinden Değil Tebliğ Tarihinden Başladığının Kabulü Gereği)
TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI (Avukatlık Ücreti Bakımından Bir Hüküm İçermeyen Kısa Karar HUMK'na Uygun Olarak Verilmiş Bir Hüküm İçermediği - Temyiz Süresi Tefhim Tarihinden Değil Tebliğ Tarihinden Başladığının Kabulü Gereği)
AVUKATLIK ÜCRETİ BAKIMINDAN BİR HÜKÜM İÇERMEYEN KISA KARAR (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa Uygun Olarak Verilmiş Bir Hüküm Olmadığı - Temyiz Süresinin Tefhim Tarihinden Değil Kararın Tebliğinden İtibaren Başlayacağı)"
8Y9.HD28.4.2008E. 2008/9074 K. 2008/10557"YARGITAY'IN HATALI BOZMA KARARI ( Maddi Hata Sonucu Verilen/Yerel Mahkemece Uyulması Halinde Usuli Kazanılmış Hak Oluşmadığı - Dönülmesinin Mümkün Olduğu )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Yargıtay'ca Maddi Hata Sonucu Verilen Bir Karara Yerel Mahkemece Uyulmasına Karar Verilmesi Halinde Usuli Kazanılmış Hak Oluşmadığı )
MADDİ HATA SONUCU VERİLEN KARARLAR ( Yargıtay'ca - Yerel Mahkemece Uyulmasına Karar Verilmesi Halinde Usuli Kazanılmış Hak Oluşmadığı )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Yargıtay'ca Maddi Hata Sonucu Verilen Bir Karara Yerel Mahkemece Uyulmasına Karar Verilmesi Halinde Usuli Kazanılmış Hak Oluşmadığı )"
8Y9.HD8.4.2008E. 2007/27828 K. 2008/7830"İŞ MAHKEMESİ KARARLARINDA TEMYİZ SÜRESİ ( Tefhim ve Tebliğ Tarihnden İtibaren 8 Gün Olduğu - Hakim Havalesi ile Temyiz Defterine Kaydedilip Temyiz Harcı Yatırılmaması Halinde Harcın İkmali İçin 7 Günlük Kesin Süre Verilmesi Gereği )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemesinden Verilen Kararlar - Tefhim ve Tebliğ Tarihnden İtibaren 8 Gün Olduğu/Hakim Havalesi ile Temyiz Defterine Kaydedilip Temyiz Harcı Yatırılmaması Halinde Harcın İkmali İçin 7 Günlük Kesin Süre Verilmesi Gereği )
İŞ MAHKEMESİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Günde Temyiz Edilmeyen veya Verilen Kesin Sürede Harcı Tamamlanmayan Kararların Kesinleştiği )"
8YHGK30.1.2008E. 2008/9-85 K. 2008/50"İŞ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLAR VE BUNA BAĞLI YARGITAY İLAMLARI ( Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Bulunduğu - Davacı Vekilinin Maddi Hata Dilekçesinin Reddi Gereği )
KARAR DÜZELTME YOLU ( İş Mahkemelerince Verilen Kararlara ve Buna Bağlı Yargıtay İlamlarına Karşı Kapalı Bulunduğu )
TAVZİHEN DÜZELTME TALEBİ ( İlamın Maddi Hataya Dayalı Olduğu Belirtilerek - İş Mahkemelerince Verilen Kararlara ve Buna Bağlı Yargıtay İlamlarına Karşı Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Bulunduğu/Reddi Gereği )"
8Y9.HD17.7.2007E. 2007/18646 K. 2007/24476"İŞYERİNİN DEVRİNDE SORUMLULUK ( Hizmet Akdinin Feshinden Sonra Bir İşyeri Devri Olması - Devralan İşveren Fesih Tarihine Kadar Olan İşçilik Haklarından Devreden İşverenle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
BİRLİKTE İSTİHDAM ( İşçinin Birden Fazla İşveren Tarafından “Birlikte İstihdam Edildiğinin” Anlaşılması Halinde İşçilik Haklarından Davalıların Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İşçi Ücretlerinin İndirilmesinden Sonra İş Kanununun Öngördüğü Altı Günlük Hak Düşümü Süresi İçinde Açıkça Karşı Çıkmayarak Çalışmasına Devam Eden İşçinin Bu Esaslı Değişikliği Kabul Etmiş Sayılacağı )
İŞÇİ ÜCRETİNDE ESASLI DEĞİŞİKLİK ( İşçi Ücretlerinin İndirilmesinden Sonra İş Kanununun Öngördüğü Altı Günlük Hak Düşümü Süresi İçinde Açıkça Karşı Çıkmayarak Çalışmasına Devam Eden İşçinin Bu Esaslı Değişikliği Kabul Etmiş Sayılacağı )
İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞE RIZA GÖSTERMESİ ( Altı Günlük Hak Düşümü Süresi İçinde Açıkça Karşı Çıkmayarak Çalışmasına Devam Eden İşçinin Bu Esaslı Değişikliği Kabul Etmiş Sayılacağı )"
8YHGK23.5.2007E. 2007/9-292 K. 2007/293"İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARI ( Maddi Yanılgıya Dayalı Bozma Kararı İle Taraflar Yönünden Usulü Kazanılmış Hak Oluşmadığı - Bozma Kararının Davacı Lehine Olan Bozma Bendinin Yok Hükmünde Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNDEN VERİLEN NİHAİ KARAR ( 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gerektiği - İşçilik Hak ve Alacakları )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gerektiği )
MADDİ YANILGIYA DAYALI BOZMA KARARI ( Taraflar Yönünden Usulü Kazanılmış Hak Oluşmadığı - Bozma Kararının Davacı Lehine Olan Bozma Bendinin Yok Hükmünde Olduğu )
USULÜ KAZANILMIŞ HAK ( Maddi Yanılgıya Dayalı Bozma Kararı İle Taraflar Yönünden Oluşmadığı - Bozma Kararının Davacı Lehine Olan Bozma Bendinin Yok Hükmünde Olduğu ) "
8Y9.HD8.5.2007E. 2007/8025 K. 2007/14623"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Dava Dilekçesiyle Talep Edilen Miktara Islah Tarihine Kadar Zamanaşımı Def'inde Bulunulmaması - Islah Tarihine Göre İleri Sürülen Zamanaşımı Def'i Dikkate Alınarak Dava Tarihinden 5 Yıl Geriye Doğru Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ SÜRESİ ( Tefhim ve Tebliği Tarihinden İtibaren 8 Gün Olduğu - Kararın Tefhiminden İtibaren 8 Gün Geçtikten Sonra Yapılan Temyiz Başvurusunun Süresinde Olmadığı )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Islah Tarihine Göre Zamanaşımı Def'i Dikkate Alınarak Zamanaşımına Uğramayan Alacaklar İçin Hüküm Kurulması Gereği - Dava Dilekçesiyle Talep Edilen Miktar İçin Islah Tarihine Kadar Zamanaşımı Def'i Söz Konusu Olmadığından Dava Dilekçesiyle Bağlı Olarak Karar Verilmesi Gereği )
ISLAH ( Kıdem Taminatı ve Diğer İşçilik Alacakları - Dava Dilekçesiyle Talep Edilen Miktara Islah Tarihine Kadar Zamanaşımı Def'i İleri Sürülmediği Nazara Alınarak Zamanaşımına Uğramayan Alacakların Hüküm Altına Alınması Gereği )"
8Y10.HD16.4.2007E. 2006/17466 K. 2007/5995"TEMYİZ ETMEMENİN SONUÇLARI ( İş Mahkemeleri Kanununda Yazılı Sekiz Günlük Sürede - Temyiz İtirazının Reddi Gereği )
ÖLÜMDEN SONRA TAHSİL EDİLEN AYLIKLAR ( Kartın Tek Sahibi Olan Davalı Tarafından Likit Durumda Bulunan Annesine Ait Aylıkların Çekildiği Sabit Olup Davacı Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Kartın Tek Sahibi Olan Davalı Tarafından Likit Durumda Bulunan Annesine Ait Aylıkların Çekildiği Sabit Olup Davacı Lehine Hükmedilmesi Gereği )"
8Y9.HD11.4.2007E. 2006/25681 K. 2007/10339"İŞ MAHKEMESİ YARGILAMASINDA TEMYİZ ( 8 Günlük Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Temyize Cevap yada Katılma Yoluyla Temyiz Yoluna Gidilemeyeceği )
TEMYİZE CEVAP YADA KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( İş Mahkemesi Yargılamasında Mümkün Olmadığı )
FAZLA MESAİ GENEL VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞI ( Taraf Delilleri Keşif de Yapılmak Suretiyle Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi )"
8Y9.HD11.4.2007E. 2006/18970 K. 2007/10316"ÜCRETİN TESPİTİ ( Davacının Birlikte Çalıştığı Tanıkların Mahkemece Kabul Edilenden Fazla Ücret Aldıklarını İfade Etmeleri/Deniz Ticaret Odasının İşveren Sendikası Yazısını Göndermesi ve Mahkemece Bu Miktarın Kabul Edilmesi - Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Karar Verilmesi Gereği )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( 5521 Sayılı Yasa Uyarınca İş Davalarında Katılma Yoluyla Temyizin Mümkün Olmaması )
İŞ DAVALARINDA KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( 5521 Sayılı Yasa Uyarınca Mümkün Olmadığı )"
8Y9.HD23.1.2007E. 2006/35905 K. 2007/479"İŞ MAHKEMELERİ KARARLARI ( Bu Kararlar ile İlgili Yargıtay Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilememesi )
KARAR DÜZELTME ( İş Mahkemeleri Kanunu Uyarınca İş Mahkemelerinin Kararları ile İlgili Yargıtay Kararlarına Karşı Tashihi Karar Yoluna Gidilememesi )"
8Y9.HD20.11.2006E. 2006/10846 K. 2006/30573"İŞ MAHKEMELERİ KANUNU ( Katılma Yolu İle Temyizin Mümkün Olmadığı )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( İş Mahkemeleri Kanununda Mümkün Olmadığı )
İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAKİP ( Davacının Kötüniyete Dayandığının Kanıtlanamadığı/Yargılamayı da Gerektirdiği - İcra İnkar Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesine Dayalı Takip - Davacının Kötüniyete Dayandığının Kanıtlanamadığı ve Yargılamayı da Gerektirdiği/Hükmedilemeyeceği )"
8Y21.HD29.12.2005E. 2005/11831 K. 2005/14677"İŞ MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLAR ( Katılma Yoluyla Temyizine İlişkin Yasada Hüküm Bulunmadığı )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tesbiti - İş Mahkemesince Verilen Kararların Katılma Yoluyla Temyizine İlişkin Yasada Hüküm Bulunmadığı )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESBİTİ ( İş Mahkemesince Verilen Kararların Katılma Yoluyla Temyizine İlişkin Yasada Hüküm Bulunmadığı )"
8Y9.HD27.12.2005E. 2004/28781 K. 2005/29694"İŞE İADE DAVASI ( Davacının Hizmet Aktinin Feshinden Önceki ve Sonraki Tarihlerde İşyerinde Kaç İşçi Çalıştığı Kaç İşçinin Çıkarıldığı ve Davacının Yerine Yeni İşçi Alınıp Alınmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )
TEMYİZ ( 5521 Sayılı İş Mahkemeleri ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Gereğince İş Mahkemelerinde Katılma Yoluyla Temyizin Mümkün Olmaması )"
8Y10.HD22.11.2005E. 2005/8162 K. 2005/12033"ÇALIŞMANIN TESPİTİ TALEBİ ( 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8. Maddesi Hükmüne Göre İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gerektiği - Katılma Yoluyla Temyiz Kurumunun Uygulanma Yeri Bulunmadığı )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( Uygulanma Yeri Bulunmadığı - İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gerektiği )"
8Y10.HD28.10.2005E. 2005/8701 K. 2005/11222"TRAFİK KAZASI SONUCU GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ( Rücuan Tazminat - Belirlenen Vekalet Ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İkinci Kısmının İkinci Bölümüne Göre Tespit Edilen Ücretten Az Olamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Rücuan Tazminat - Belirlenen Vekalet Ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İkinci Kısmının İkinci Bölümüne Göre Tespit Edilen Ücretten Az Olamayacağı )"
8Y21.HD17.10.2005E. 2005/7586 K. 2005/9594"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 8.Maddesi Hükmüne Göre İse İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü - 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 8.Maddesi Hükmüne Göre İse İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gerektiği )
İŞ MAHKEMELERİNDEN VERİLEN NİHAİ KARARLAR ( Maddi ve Manevi Tazminat - 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 8.Maddesi Hükmüne Göre İse İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Hükmolunan Maddi ve Manevi Tazminat Miktarları Üzerinden Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Hesaplanarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
8Y10.HD17.10.2005E. 2005/6878 K. 2005/10525"RÜCU DAVASI ( İşleten Sıfatını Taşıyanın Kurumun Rücu Alacağından Sorumlu Olduğu )
ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( Olayda Kusuru Olmayan Araç Sahiplerine Rücu Edilemeyeceği )
FİİLİ HAKİMİYET ( Aracı Tehlikesi Kendisine Ait Olmak Üzere Kendi Ad Ve Hesabına İşletenin Rücu Alacağından Sorumlu Olacağı )
HUSUMET ( İşleten Sıfatını Taşıyanın Kurumun Rücu Alacağından Sorumlu Olduğu-Davada Taraf Olmayan Kişi Hakkında Hüküm Kurulamayacağı/Davanın Görülebilirlik Şartı Olması )
TARAF SIFATI ( Davada Taraf Olmayan Kişi Hakkında Hüküm Kurulamayacağı/Davanın Görülebilirlik Şartı Olması )
DAVANIN GÖRÜLEBİLİRLİK ŞARTI ( Taraf Sıfatı Olmayan Kişi Hakkındaki Davanın Reddi Gereği-Husumet Ehliyeti )"
8Y9.HD6.10.2005E. 2005/362 K. 2005/32636"KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( Davacı Cevap Yoluyla Kararı Temyiz Ettiği Ancak Temyiz Harcı Yatırmadığı Gibi 8 Günlük Temyiz Süresini de Geçirdiğiğinden Mümkün Olmadığı )
CEVAP YOLUYLA KARARIN TEMYİZ EDİLMESİ ( Davacı Temyiz Harcı Yatırmadığı Gibi 8 Günlük Temyiz Süresini de Geçirdiğiğinden Katılma Yoluyla Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
TEMYİZ HARCI ( Davacı Cevap Yoluyla Kararı Temyiz Ettiği Ancak Temyiz Harcı Yatırmadığı Gibi 8 Günlük Temyiz Süresini de Geçirdiğiğinden Katılma Yoluyla Temyiz İsteminin Reddi Gereği )"
8Y10.HD16.6.2005E. 2004/12981 K. 2005/6643"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Rücuan Tazminat - Onaylanan Peşin Sermaye Değerli Gelirin Bir Bölümünün İlk Rücu Davasında Yasal Faiziyle Birlikte Hüküm Altına Alınmış Olması Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Onaylanan Peşin Sermaye Değerli Gelirin Bir Bölümünün İlk Rücu Davasında Yasal Faiziyle Birlikte Hüküm Altına Alınmış Olması Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
FAİZ ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik - Onaylanan Peşin Sermaye Değerli Gelirin Bir Bölümünün İlk Rücu Davasında Yasal Faiziyle Birlikte Hüküm Altına Alınmış Olması Göz Önünde Bulundurulması Gereği )"
8Y9.HD5.4.2005E. 2004/17749 K. 2005/12132"TEMYİZDE HUKUKİ MENFAATİN BULUNMAMASI ( Temyiz Talebinin Reddedileceği - İhbar Ve Kıdem Tazminatı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Haklı Olarak Feshedilmesi - Talebin Reddi Gereği )
CEZA DAVASINDAKİ BERAAT KARARI ( İş Hakimini Bağlamadığı - Davacı İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Haklı Olarak Feshedilmesi )
HAKLI FESİH ( İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle - İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Haklı Olarak Feshedilmesi - Talebin Reddi Gereği )"
8Y21.HD29.3.2005E. 2005/2930 K. 2005/3007"KARARDA AÇIK MADDİ HATA ( Yargıtay Onama ya da Bozma Kararlarında Açıkça Maddi Hatanın Bulunduğu Hallerde Dosyanın Yeniden İncelenebileceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Ölen Sigortalının Tazminatının Hesaplanmasında Gerçek Ücretin Esas Alınacağı )
TAZMİNAT HESABININ GERÇEK ÜCRETE GÖRE YAPILMASI ( İşverence Sunulan Bordrolardaki Ücretler Yerine Davalı Şirkete Ait Maden İşyerinde Uygulaması Olmayan TİS'deki Ücretler Dikkate Alınarak Tazminatın Belirlenmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU ÖLEN SİGORTALI ( Tazminatının Hesaplanmasında Gerçek Ücretin Esas Alınacağı )
İŞ MAHKEMELERİ KARARLARINA KARŞI KARAR DÜZELTME YOLU ( Kapalı Olmakla Birlikte Yargıtay Onama ya da Bozma Kararlarında Açıkça Maddi Hatanın Bulunduğu Hallerde Dosyanın Yeniden İncelenebileceği )"
8YHGK23.2.2005E. 2005/9-103 K. 2005/81"TAVZİH İSTEMİ ( Yüze Karşı Tefhim Kılınan Kararın Süresinde Temyiz Edilmediğine İlişkin Karar Usul ve Yasaya Uygun Olduğundan Reddi Gereği )
TEMYİZ ( İstekli Yanın Hakim Havalesinin Ardından Temyiz Dilekçesini Aynı Tarihte ya da Yasal Süre İçinde Mahkeme Kalemine Verdiğini Ortaya Koyan Bir Belge Deftere Kayıt İşlemi Bulunmadığı - Kararın Süresinde Temyiz Edilmediğine İlişkin Karar Usul ve Yasaya Uygun Olduğundan Tavzih İsteminin Reddi Gereği )"
8Y10.HD22.2.2005E. 2004/12036 K. 2005/1630"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gereği )
İŞ MAHKEMELERİNDEN VERİLEN NİHAİ KARAR ( 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gereği - Rücuan Tazminat )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gereği - Rücuan Tazminat )"
8Y10.HD22.2.2005E. 2004/11708 K. 2005/1663"İŞ MAHKEMELERİNDEN VERİLEN KARARLAR ( 8 Gün İçerisinde Temyiz Olunması Gereği - Emekli Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti )
8 GÜNLÜK TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlar - Emekli Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti )
EMEKLİ AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararların 8 Gün İçerisinde Temyiz Olunması Gereği )"
8Y21.HD17.2.2005E. 2005/227 K. 2005/1286"KARAR DÜZELTME ( İş Mahkemesinden Verilen Kararlarla İlgili Olarak Verilen Yargıtay Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilememesi )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KARAR DÜZELTME ( Bu Mahkemelerce Verilen Kararlarla İlgili Olarak Verilen Yargıtay Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilememesi )
KARAR DÜZELTME ( İş Mahkemelerince Verilen Kararlarla İlgili Olarak Verilen Yargıtay Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilememesi )"
8YHGK2.2.2005E. 2004/9-653 K. 2005/14"İŞ MAHKEMESİ KARARLARI ( Temyiz Süresi - Katılma Yoluyla Temyiz Edilememesi )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemesi Kararlarında - Katılma Yoluyla Temyiz Edilememe )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ EDİLEMEME ( İş Mahkemesi Kararlarının Temyizi Süresi )
AVANS OLARAK İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMENİN İADE EDİLMEDİĞİ İDDİASINA DAYALI TAHSİL TALEBİ ( Ödemenin Yapıldığına İlişkin Banka Kayıtlarının Kesin Delil Niteliğinde Olması - Mahkemece Re'sen Yemin Teklifi Suretiyle Hüküm Kurulamayacağı )
BANKA KAYITLARININ ÖDEME YAPILDIĞI HUSUSUNDA KESİN DELİL TEŞKİL ETMESİ ( İşçiye Avans Olarak Yapılan Ödemenin İadesi Davasında - Mahkemece Re'sen Yemin Teklifi Suretiyle Hüküm Kurulamayacağı )
RE'SEN YEMİN TEKLİF EDİLMEK SURETİYLE HÜKÜM KURULAMAMASI ( İşçiye Avans Olarak Yapılan Ödemenin İadesi Davasında Banka Kayıtlarının Ödeme Yapıldığı Hususunda Kesin Delil Teşkil Etmesi )"
8Y10.HD26.1.2005E. 2004/11347 K. 2005/177"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE KURUMCA YAPILAN ÖDEMELERİN RÜCUAN TAHSİLİ TALEBİ ( İş Mahkemesi Kararlarında Temyiz Süresi )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Kurumca Yapılan Ödemelerin Rücuan Tahsili Davasında )
RÜCUAN TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Kurumca Yapılan Ödemeler İçin - Temyiz Süresi )
TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU KURUMCA YAPILAN HARCAMALAR İÇİN RÜCU TALEBİ ( Davalı Sigorta Şirketinin Temerrüde Düşürülmemiş Olması Nedeniyle Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )
FAİZ BAŞLANGICI ( Trafik İş Kazası Nedeniyle Kurumca Yapılan Harcamalar İçin Sigorta Şirketine Rücu Talebi - Sigortacının Daha Önce Temerrüde Düşürülmemiş Olması Halinde Dava Tarihinde Temerrüde Düşmüş Sayılacağı )"
8Y9.HD10.1.2005E. 2004/11257 K. 2005/424"HARCA TABİ DAVALAR ( Temyiz Tarihi Harcın Yatırıldığı Tarih Olduğu - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
TEMYİZ TARİHİ ( Harca Tabi Davalarda Harcın Yatırıldığı Tarih Olduğu - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Harca Tabi Davaların Temyiz Tarihi Harcın Yatırıldığı Tarih Olduğu )"
8Y9.HD29.6.2004E. 2003/20185 K. 2004/16180"İŞ MAHKEMELERİNDEN VERİLEN KARARLAR ( Temyiz Süresi ve Başlangıcı )
TEMYİZ SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( İş Mahkemesi Kararlarında )
KIDEM TAZMİNATINA ESAS GÜNLÜK ÜCRETİN HESABINA İKRAMİYENİN EKLENMESİ USULÜ ( Bilirkişi Raporunda Ayrıntılı Hesap Yönetiminin Gösterilmemesi - Ek Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA AYRINTILI HESAP YÖNTEMİNİN GÖSTERİLMESİ MECBURİYETİ ( Kıdem Tazminatına Esas Alınan Günlük Ücretin Hesabına İkramiyenin Eklenmesi Usulü )
İKRAMİYENİN GÜNLÜK ÜCRETİN HESABINA YANSITILMASI USULÜ ( Kıdem Tazminatına Esas Alınan Günlük Ücretin Tesbiti - Bilirkişi Raporunda Ayrıntılı Hesap Yönteminin Gösterilmesi Mecburiyeti )"
8Y21.HD26.4.2004E. 2004/3654 K. 2004/4089"İŞ MAHKEMELERİNDEN VERİLMİŞ BULUNAN NİHAİ KARARLAR ( 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gereği )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararlar - 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gereği )
SÜRE ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Temyizi - 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gereği )"
8Y10.HD22.3.2004E. 2004/336 K. 2004/2154"İŞ KAZASI ( Sürekli İşgöremezlik Durumuna Giren Sigortalıya Bağlanan Peşin Değerli Gelirler ile Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi İstemi )
RÜCU ALACAĞI ( İş Kazası Sonucu Kurumca Yapılan Harcamaların Rücuan İşverene Ödetilmesi için İş Güvenliğiyle İlgili Hükümlere Aykırı yada Suç sayılır Hareketinin Varlığı Halinde Mümkün Olması )
KUSUR SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sonucu Kurumca Yapılan Harcamaların Rücuan İşverene Ödetilmesi için İş Güvenliğiyle İlgili Hükümlere Aykırı yada Suç sayılır Hareketinin Varlığı Lüzumu )
MADDİ OLGU ( Maddi Olguyu Tespit Etmenin Hakime Ait Bir Görev Olması )
TEMYİZ ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunmasının Gerekmesi )
SÜRE ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunmasının Gerekmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Müstakil Bir Varlığı Olmayan ve Ait Olduğu Davanın Konusunu Teşkil Eden Hak ve Alacağa Sıkı Sıkıya Bağlı Bulunması - Haksız Çıkan Tarafa Yükletilmesinin Gerekmesi )"
8Y10.HD24.2.2004E. 2003/8608 K. 2004/1263"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasıyla Ölen ve Malül Kalan Sigortalı İşçiler ve Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Gelirlerle Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Zararın İstenmesi )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemeleri Kanunu Gereğince İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunmasının Gerekmesi )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( İş Mahkemeleri Kanunu Gereğince İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunmasının Gerekmesi )"
8Y10.HD16.2.2004E. 2003/9284 K. 2004/894"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( iş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremez Olan Sigortalıya Yapılan Harcama Ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Zararının Tazmini Talebi )
MADDİ ZARARIN HESAP USULÜ ( Hükme En Yakın Tarihteki Asgari Ücret Esas Alınarak Hesaplama Yapılması Gerekmesi )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunması Gerekmesi )
EKSİK HESAP RAPORUNUN HÜKME DAYANAK TEŞKİL ETMESİ ( Bu Durum Yanlışsa da Yanlışlığın İleride Açılacak Davalarla Telafisinin Mümkün Olması )"
8Y21.HD25.12.2003E. 2003/11423 K. 2003/10908"İŞ MAHKEMESİ KARARLARINI TEMYİZ ( Temyiz Etmeyen Tarafın Diğer Tarafın Temyiz İstemine 10 Gün İçinde Vereceği Cevap Dilekçesinde Hükme İlişkin İtirazlarını Bildirerek Temyiz İsteğinde Bulunabileceği Usul Hükmünün Uygulanamayacağı )
TEMYİZ ( Temyiz Etmeyen Tarafın Diğer Tarafın Temyiz İstemine 10 Gün İçinde Vereceği Cevap Dilekçesinde Hükme İlişkin İtirazlarını Bildirerek Temyiz İsteğinde Bulunabileceği Usul Hükmünün Uygulanamayacağı - İş Mahkemesi Kararları )
CEVAP YOLUYLA TEMYİZ ( İş Mahkemesi Kararları - Temyiz Etmeyen Tarafın Diğer Tarafın Temyiz İstemine 10 Gün İçinde Vereceği Cevap Dilekçesinde Hükme İlişkin İtirazlarını Bildirerek Temyiz İsteğinde Bulunabileceği Usul Hükmünün Uygulanamayacağı )"
8Y10.HD6.11.2003E. 2003/7251 K. 2003/7938"KUSUR ( Sigorta Şirketinin Sadece Sigortaladığı Aracın Sürücüsü ile Şayet Tespit Edilmiş ise Araç Malikinin Kusurlarıyla ve Poliçe Limiti ile Sınırlı Biçimde Zarardan Sorumlu Olması )
POLİÇE LİMİTİ ( Sigorta Şirketinin Sadece Sigortaladığı Aracın Sürücüsü ile Şayet Tespit Edilmiş ise Araç Malikinin Kusurlarıyla ve Poliçe Limiti ile Sınırlı Biçimde Zarardan Sorumlu Olması )
ZARAR ( Sigorta Şirketinin Sadece Sigortaladığı Aracın Sürücüsü ile Şayet Tespit Edilmiş ise Araç Malikinin Kusurlarıyla ve Poliçe Limiti ile Sınırlı Biçimde Zarardan Sorumlu Olması )
SİGORTA SORUMLULUĞU ( Sigorta Şirketinin Sadece Sigortaladığı Aracın Sürücüsü ile Şayet Tespit Edilmiş ise Araç Malikinin Kusurlarıyla ve Poliçe Limiti ile Sınırlı Biçimde Zarardan Sorumlu Olması )
SİGORTA ŞİRKETİ ( İcra Takip Tarihi İtibariyle Borçlunun Kesinleşmiş Bir Kusuru ve Likit Bir Alacak Sözkonusu Olmadığı Durumda İcra İnkar Tazminatından Sorumluluğun Olmaması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İcra Takip Tarihi İtibariyle Borçlunun Kesinleşmiş Bir Kusuru ve Likit Bir Alacak Sözkonusu Olmadığı Durumda İcra İnkar Tazminatından Sorumluluğun Olmaması )"
8Y10.HD7.10.2003E. 2003/7483 K. 2003/6626"TRAFİK KAZASI ( Davacının Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Gelirler ile Yapılan Masraflar Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesini İstemesi )
SİGORTA ŞİRKETİ ( Davalı Sigorta Şirketi Dava Açılmadan Önce Sigortalının Mirasçılarına Poliçe Limitini Ödediğinden Hakkındaki Davanın Reddinin Gerekmesi )
MİRASÇILAR ( Davalı Sigorta Şirketi Dava Açılmadan Önce Sigortalının Mirasçılarına Poliçe Limitini Ödediğinden Hakkındaki Davanın Reddinin Gerekmesi )
POLİÇE LİMİTİ ( Davalı Sigorta Şirketi Dava Açılmadan Önce Sigortalının Mirasçılarına Poliçe Limitini Ödediğinden Hakkındaki Davanın Reddinin Gerekmesi )"
8Y9.HD6.10.2003E. 2003/3505 K. 2003/16309"TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerinde Verilen Kararların Tefhim Veya Tebliğden İtibaren Sekiz Gün İçinde Temyiz Edilmesi Gerektiği )
SÜRE ( İş Mahkemelerinde Verilen Kararların Temyizi - Tefhim Veya Tebliğden İtibaren Sekiz Gün )
KIDEM TAZMİNATI ( Hesabında Çalışılmayan Sürelerin de Çalışılmış Gibi Nazara Alınmasının Yasaya Aykırılığı )"
8YHGK9.7.2003E. 2003/9-519 K. 2003/476"TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemesinde Kararın Tefhiminde Hazır Olmayan Taraf İçin Tebliğ Tarihinde Başlayacağı )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİNDE SÜRE ( Kararın Tefhiminde Hazır Olmayan Taraf İçin Tebliğ Tarihinde Başlayacağı )
SÜRE BAŞLANGICI ( İş Mahkemesi Kararlarının Temyizinde - Tefhiminde Hazır Olmayan Taraf İçin Tebliğ Tarihinde Başlayacağı )"
8YHGK2.7.2003E. 2003/21-425 K. 2003/441"İŞ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLAR ( Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olmasının Maddi Yanılgıya Dayalı Kararların Düzeltilmesine Engel Olmadığı )
KARAR DÜZELTME YOLU ( İş Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı Kapalı Olması - Maddi Yanılgıya Dayalı Kararların Düzeltilebileceği )
MADDİ HATAYA DAYALI ONAMA VEYA BOZMA KARARI ( İş Mahkemelerinde de Karar Düzeltme Yoluna Gidilebileceği - Taraf Lehine Sonuç Doğurmayacağı )"
8Y9.HD30.5.2003E. 2003/8151 K. 2003/9635"İŞÇİ ALACAKLARININ İSTEMİ ( Davacının Yıllık İzin Ücreti Fazla Mesai Alacağı Hafta ve Genel Tatil Gündeliklerinin Ödetilmesine Karar Verilmesini istemesi )
ÇALIŞMA SÜRESİ ( Bir İşçinin Tüm Çalışma Süresinde Tüm Pazar Günleri ve Dini Bayramlarda Bir Gün Hariç Tüm Genel Tatillerde Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmaması )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Bir İşçinin Haftanın Her Günü Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmaması Nedeniyle İşveren Lehine Hesaplanan Miktarlardan Hakkaniyet İndirimi Yapılması Lüzumu )"
8Y21.HD21.4.2003E. 2003/3591 K. 2003/3652"SÜRE AŞIMI ( İş Davalarında Temyiz Süresi - Katılma Yoluyla Temyizin Mümkün Olmaması )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerinde Görülen Davalarda Katılma Yoluyla Temyizin Mümkün Olmaması )
İŞ MAHKEMELERİNDE VERİLMİŞ KARARLARIN TEMYİZ SÜRESİ ( Katılma Yoluyla Temyizin Mümkün Olmaması )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( İş Mahkemelerindeki Davalarda Mümkün Olmaması )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Kusur Oranlarının Tesbitinde Ceza Mahkemesince Alınmış Raporla Yetinilememesi - İş Güvenliği Kuralları Çerçevesinde Yeniden Kusur Oranı Tesbit Edilmesi Mecburiyeti )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİNDE ( İş Kazasından Doğan Tazminat Davasında Ceza Mahkemesince Tesbit Edilmiş Kusur Oranlarının Esas Alınamaması - İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kuralları )
İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARININ UYGULANMASI ( İş Kazasında Kusur Oranlarının Tesbiti - Ceza Mahkemesinin Tesbit Ettiği Kusur Oranının Esas Alınamaması )
CEZA MAHKEMESİNCE ALINMIŞ KUSUR ORANININ ESAS ALINAMAMASI ( İş Mahkemesince İş Güvenliği Kuralları Çerçevesinde Yeniden Kusur İncelemesi Yaptırılması Gereği )"
8Y9.HD14.4.2003E. 2002/24574 K. 2003/6205"AİDAT ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz Alacağına Sayılacağına İlişkin İhtar Çekilmesi Halinde Kısmen Ödemelerin Faiz ve Giderlere Mahsup Edilmesi )
ÖDEMELERİN FAİZ ALACAĞINA SAYILMASI ( Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz Alacağına Sayılacağına İlişkin İhtar Çekilmesi Halinde Kısmen Ödemelerin Faiz ve Giderlere Mahsup Edilmesi )
FAİZ BORCUNA MAHSUP ( Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz Alacağına Sayılacağına İlişkin İhtar Çekilmesi Halinde Kısmen Ödemelerin Faiz ve Giderlere Mahsup Edilmesi )
İŞ MAHKEMELERİNDE TEMYİZ SÜRESİ ( 5521 Sayılı Kanun Gereğince Kararın Tefhim ya da Tebliğinden İtibaren Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunabilmesi )"
8Y10.HD7.4.2003E. 2003/2623 K. 2003/3234"İTİRAZIN İPTALİ ( İlaç Bedellerinin Ödenmemesi Üzerine Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Davacının Yapılan İcra Takibine Haksız Yere İtiraz Edildiğinden Bahisle % 40 İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Talebi )
KAMU DÜZENİ ( Görevin Kamu Düzeni İle İlgili Olup Mahkemece Yargılamanın Her Aşamasında Resen Ele Alınmasının Gerekmesi )
GÖREVSİZLİK ( Taraflar Arasındaki İhtilafın Sözleşme Hükümlerine Aykırılıktan Doğması Karşısında Davanın İş Mahkemelerinde Değil Genel Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( Taraflar Arasındaki İhtilafın Sözleşme Hükümlerine Aykırılıktan Doğması Karşısında Davanın İş Mahkemelerinde Değil Genel Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi )"
8Y21.HD27.3.2003E. 2003/1987 K. 2003/2577"İŞ DAVALARINDA KARAR DÜZELTME YOLU ( Mümkün Olmadığı - Ancak Tavzih veya Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstendiğinde Bu İsteme İlişkin Olarak İnceleme Yapılabileceği )
KARAR DÜZELTME ( İş Davalarında Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olduğu - Ancak Tavzih veya Maddi Hatanın Düzeltilmesinin İstenebileceği )
MADDİ HATA ( İş Davalarında Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olduğu - Ancak Tavzih veya Maddi Hatanın Düzeltilmesinin İstenebileceği )
TAVZİH ( İş Davalarında Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olduğu - Ancak Tavzih veya Maddi Hatanın Düzeltilmesinin İstenebileceği )"
8Y10.HD24.3.2003E. 2003/2832 K. 2003/2513"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Hak Sahiplerine Yapılacan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi )
İŞ KAZASI NEDENİYLE RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Hak Sahiplerine Yapılacan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi )
TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Temyiz Dilekçesi ile Birlikte Temyiz harç ve Giderlerinin Ödenmemesi Durumunda Temyizden Vazgeçildiğinin Kabulünün Gerekmesi )
VAZGEÇME ( Temyiz Dilekçesi ile Birlikte Temyiz Harç ve Giderlerinin Ödenmemesi Durumunda Temyizden Vazgeçildiğinin Kabulünün Gerekmesi )
KUSUR ORNLARININ TESPİTİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Karışan Muhafaza Memuarlarının Olayın Vuku Tarihinde Memur Olup Olmadıklarının Tespiti ile Kusur Oranlarının Saptanmasının Gerekmesi )
HUSUMET ( Orman Muhafaza Memuru Olarak Çalışan Davalıların Zararlandırıcı Olayın Vuku Tarihinde Memur Olarak Çalıştıklarının Tespiti Halinde Davanın Husumetten Reddedilmesinin Gerekmesi )
DAVA ŞARTI ( Husumetin Dava Şartlarından Olması ve Resen Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )"
8Y21.HD18.2.2003E. 2003/1083 K. 2003/1047"2926 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALILIĞIN DEVAM ETTİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Davanın Sosyal Güvenliğe İlişkin Olması Nedeniyle Feragat Nedeniyle Ortadan Kaldırılamaması )
FERAGAT ( 2926 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalılığın Devam Ettiğinin Tespiti Talebini İçeren Davanın Sosyal Güvenliğe İlişkin Olması Nedeniyle Feragat Nedeniyle Ortadan Kaldırılamaması )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerince Verilen Nihai kararların 8 Gün İçinde Temyiz Edilmesinin Gerekmesi )
İŞ MAHKEMELERİNCE VERİLEN NİHAİ KARARLAR ( Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Edilmesinin Gerekmesi )
SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINDAN FERAGAT ( Sosyal Güvenliğe İlişkin Haklar Vazgeçilmeyen Haklardan Olup Bu Haklardan Feragat Edilememesi )"
8YHGK6.11.2002E. 2002/21-806 K. 2002/877"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( İş Mahkemesince Verilen Kararlara ve Buna Bağlı Yargıtay İlamına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilememesi )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Yargıtay Onama ve Bozma Kararlarında Açıkça Maddi Hata Olması Durumunda İstemin Kabul Edilebilmesi )
MADDİ HATA ( Yargıtay Onama ve Bozma Kararlarında Açıkça Maddi Hata Olması Durumunda İş Mahkemesi Kararlarına Karşı Karar Düzeltme İsteminde Bulunulabilmesi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Ölüm Nedeniyle Desteğini Kaybedenlerin Uğradıkları Zararlar )"
8YHGK23.10.2002E. 2002/10-895 K. 2002/838"RÜCUAN ALACAK ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle Kurumca Uğranılan Zararın Tazmini Talebi )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmini Talebi )
BİRLEŞTİRME KARARI ( İş Kazasına Uğrayan ile Sosyal Sigortalar Kurumunun Davalı İşveren Aleyhine Açtığı Tazminat Davalarının Birleştirilmesi )
KARAR DÜZELTME ( İş Mahkemelerince Verilen Kararlara ve Buna Bağlı Yargıtay İlamına Karşı Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olması )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Olay Tarihinden İtibaren En Çok On Yıl İçerisinde Açılmasının Gerekmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davasının Olay Tarihinden İtibaren En Çok On Yıl İçerisinde Açılmasının Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davasının Olay Tarihinden İtibaren En Çok On Yıl İçerisinde Açılmasının Gerekmesi )
MADDİ HATA ( İŞ Mahkemeleri Kararına Karşı Yargıtayca Verilen İlamlarda Açık Maddi Hata Olması Durumunda Karar Düzeltme Yoluna Gidilerek Dosyanın Yeniden İncelenmesinin Mümkün Olması )"
8Y10.HD3.6.2002E. 2002/4512 K. 2002/4948"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuu Talebi )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunmasının Gerekmesi )
İŞ MAHKEMESİNDEN VERİLEN KARARLAR ( Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunmasının Gerekmesi )
KUSUR RAPORU ( Raporu Düzenleyen Kişilerin Trafik Konusunda Uzman Kişiler Olmaması Nedeniyle Konunun Uzmanı Kişilerden Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi )"
8Y21.HD28.5.2002E. 2002/3313 K. 2002/5022"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan - Anahtar Teslimi Devredilen İş Nedeniyle Üst-Alt İşveren İlişkisinden Söz Edilemeyeceği/Sorumluluk )
ANAHTAR TESLİMİ DEVREDİLEN İŞ ( İş Kazası - Devredenin İşverenlik Sıfatının Ortadan Kalkacağı )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Sorumluluk/Anahtar Teslimi Devredilen İş - Devredenin İşverenlik Sıfatının Ortadan Kalkacağı )
TAŞERON VE ÜST ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Anahtar Teslimi Devredilen İş )
İŞVERENLİK SIFATININ ORTADAN KALKMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Anahtar Teslimi Devredilen İş )
İŞ MAHKEMELERİNDEN VERİLEN KARARLAR ( 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gereği )"
8Y10.HD28.5.2002E. 2002/2899 K. 2002/4851"İŞ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLAR ( Temyiz Süresi )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlarda )
ZARAR HESAP RAPORUNUN ÖNCEKİ RAPORLARLA ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Çelişkinin Giderilmesi Mecburiyeti )
İŞ KAZASINDA ZARAR ORANININ TESBİTİ ( Hesap Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Mecburiyeti )
AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ MECBURİYETİ ( Yargılamanın Bir Kısmının Avukatın Katılımıyla Görülmüş Olması )"
8Y9.HD22.5.2002E. 2002/877 K. 2002/8779"İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Öneli Vermeden Hizmet Aktini Fesheden İşçi - Yeni İşverenden Talep Edilebilmesi Şartları )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İhbar Öneli Vermeden İşçi Tarafından - İhbar Tazminatının Yeni İşverenden Talep Edilebilmesi Şartları )
YENİ İŞVEREN ( İhbar Tazminatının Talep Edilebilmesi Şartları - İhbar Öneli Vermeden Hizmet Aktini Fesheden İşçi )
TEMYİZ SÜRESİ ( İhbar Tazminatı Talebi - Davacı Vekilinin Yüzüne Karşı Kararın Usulüne Uygun Tefhimi/8 Günlük Sürenin Geçirilmesi )"
8Y9.HD20.3.2002E. 2001/18951 K. 2002/4605"CEVAP YOLUYLA TEMYİZ ( İş Yargılamasında Bulunmadığı )
İŞ YARGILAMASI ( Cevap Yoluyla Temyize Gidilememesi )
İŞÇİNİN EMEKLİ OLDUKTAN SONRA DA KIDEM TAZMİNATI ALMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ ( Kıdem Tazminatı )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Emekli Olduktan Sonra da Kıdem Tazminatı Almadan Çalışmaya Devam Etmiş Olması-Yemek ve Servis Yardımı )
YEMEK VE SERVİS YARDIMLARI ( Faydalandırılan İşçinin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanması )
İZİN ÜCRETİ ( Emeklilikten Öncesi ve Sonrası İçin Ayırım Yapılmaması )
GENEL TATİL ÜCRETİ ( Hak Kazanılan Dönemdeki Ücret Üzerinden Hesaplanması )"
8Y9.HD4.3.2002E. 2001/17832 K. 2002/3106"KISA KARAR VE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Bozma Nedeni )
GEREKÇELİ KARARIN KISA KARARLA ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Bozma Nedeni )"
8Y10.HD28.1.2002E. 2001/9247 K. 2002/331"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Haksahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerinin Verdiği Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunması )
İŞ MAHKEMESİ KARARI ( Sekiz Gün İçinde Temyiz Edilmesinin Gerekmesi )"
8Y9.HD26.11.2001E. 2001/18997 K. 2001/18599"SÜRENİN HESAPLANMASI ( Harca Tabi Temyiz Talebinde Harcın Süreden Sonra Yatırılması )
HARCIN TEMYİZ SÜRESİNDEN SONRA YATIRILMASI ( Temyiz Dilekçesinin Reddi )
TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ ( Harcın Yatırılması ve Temyiz Defterine Kayıt Yapılmasının Temyiz Süresinden Sonra Olması )"
8Y9.HD1.10.2001E. 2001/10975 K. 2001/15158"CEVAP YOLUYLA TEMYİZ ( Temyiz Süresi )
FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Tanıkların Davacının Yakını Olması )
TANIKLARIN DAVACININ YAKINI OLMASI ( Dosya İçeriğine Uygun Beyanlara Karşı Aksi Delil İbraz Edilememiş Olması-Fazla Mesai Alacağı )"
8Y21.HD22.5.2001E. 2001/2821 K. 2001/4012"İŞ MAHKEMESİNDEN VERİLEN NİHAİ KARARLAR ( 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gereği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Annece SSK. Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İstemi - Bilirkişilerce Araştırılması Gereken Hususlar )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Annenin Talebi - Bilirkişilerce Araştırılması Gereken Hususlar )
ANA VE BABAYA GELİR BAĞLANMASI ( Destekten Yoksun Kalma/İş Kazası Sonucu Ölüm - Bilirkişilerce Araştırılması Gereken Hususlar )"
8Y9.HD24.4.2001E. 2001/1221 K. 2001/6725"İŞ YARGILAMASI ( Katılma Yoluyla Temyizin Öngörülmemesi Nedeniyle Reddi Gereği )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( İş Yargılamasında Öngörülmemesi Nedeniyle Reddi Gereği )
İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Kısmi Dava ve Sonradan Açılan Ek Dava İle Temerrüde Düşürülmesi - Dava Tarihlerinden İtibaren Ayrı Ayrı Faize Karar Verilmesi Gereği )
FAİZ ( İhbar Tazminatı/İşverenin Kısmi Dava ve Sonradan Açılan Ek Dava İle Temerrüde Düşürülmesi - Dava Tarihlerinden İtibaren Ayrı Ayrı Faize Karar Verilmesi Gereği )"
8Y9.HD15.3.2001E. 2001/1099 K. 2001/3943"İŞ MAHKEMELERİNİN VERDİĞİ KARARLAR ( Tefhim ve Tebliğden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Olunabileceği )
TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlar - 8 Günlük Süre )
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlar - 8 Günlük Süre )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Talep Edilen Dönemde İşçinin Başka Bir İşyerinde Çalıştığının Anlaşılması )"
8Y9.HD21.12.2000E. 2000/19924 K. 2000/19421"İŞ MAHKEMELERİNDEN VERİLEN KARARLAR ( Temyiz Süresi ve Başlangıcı )
TEFHİMLE TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLAMASI ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlarda )
TEMYİZ SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( İş Mahkemesinden Verilen Kararlarda )"
8Y9.HD6.5.1999E. 1999/7184 K. 1999/8590"TEMYİZ TALEBİ ( Davacının Katılma Yoluyla - İş Yargılamasında Mümkün Olmaması )
İŞ YARGILAMASINDA KATILMA YOLUYLA TEMYİZ TALEBİ ( Mümkün Olmaması )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kararın Tebliğ Ettirilip Kesinleştirilmemesi - Derdestlik İddiası )
DERDESTLİK İDDİASI ( Aynı Konuda Açılıp Kesinleşmemiş Dava - 2.Davanın İncelenip Karar Verilemeyeceği )"
8Y9.HD29.4.1999E. 1999/6415 K. 1999/8145"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Asliye Hukuk Mahkemesinin Davayı İş Değil de Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Sonuçlandırmış Olması-Temyiz Süresi )
İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA DEĞİL DE HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA SONUÇLANDIRILAN DAVA ( Temyiz Süresi-İhbar ve Kıdem Tazminatına İlişkin Dava )
TEMYİZ SÜRESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatına İlişkin Davanın Asliye Hukuk Mahkemesince İş Değil de Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Sonuçlandırmış Olması )"
8Y9.HD2.7.1997E. 1997/10732 K. 1997/13397"FAZLA ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ GERİ ALINMASI ( Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Fazla Ödenen Kıdem Tazminatının Geri Alınmasında )
KIDEM TAZMİNATININ FAZLA ÖDENMİŞ OLMASI ( Fazla Ödenen Kısmın Geri Alınması İçin Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )"
8Y10.HD24.9.1996E. 1996/5209 K. 1996/7442"İŞ MAHKEMELERİNDE VERİLEN NİHAİ KARARLAR ( Tefhimden İtibaren Sekiz Gün İçinde Temyiz Edilmemesi Durumunda Dilekçenin Reddi )
RÜCU ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI ( Bağkur Tarım Sigortalısının Ölümü Üzerine Kurumca Yapılan Yardımlar )
TARIM SİGORTALISININ ÖLÜMÜ ( Bağkur Tarafından Yapılan Yardımlar )
BAĞ KUR TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR ( On Yıllık Zamanaşımının Başlangıcı Zararlandırıcı Sigorta Olayının Vukuu Tarihi )"
8Y9.HD25.1.1993E. 1992/6396 K. 1993/873"İŞ DAVALARINDA TEMYİZ SÜRESİ ( Sekiz Gün Olduğu )
HUSUMET ( Anahtar Teslimi İhalede )
ANAHTAR TESLİMİ İHALE ( İhale Makamının Asıl İşveren Olmadığı-Husumet )
ASIL İŞVEREN ( Anahtar Teslimi İhalede )"
8Y9.HD5.6.1992E. 1992/757 K. 1992/6131"İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Katılma Yoluyla Temyizin Söz Konusu Olmaması-Temyiz Süresi )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( İş Mahkemesi Kararlarına Karşı Söz Konusu Olmaması )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemesi Kararları )"
8Y10.HD18.4.1985E. 1985/2323 K. 1985/2464"İŞ MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZİ ( Cevap Yoluyla Mümkün Olmaması )
CEVAP YOLU İLE TEMYİZ ( İş Mahkemesi Kararına Karşı Bu Yola Başvurulamaması )
İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN KONULAR ( HUMK'ndaki Hükümlerin Uygulanamaması )"
8YHGK14.3.1984E. 1984/9-185 K. 1984/227"İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILAN DAVALAR ( Temyizin Yasal Süre İçinde Yapılıp Yapılmadığını İnceleme Yetkisinin Kararı Veren Yerel Mahkemeye Ait Olduğu )
TEMYİZ ( Yasal Süre İçinde Yapılıp Yapılmadığını İnceleme Yetkisinin Kararı Veren Yerel Mahkemeye Ait Olduğu - İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davalar )"
8YHGK16.2.1983E. 1982/9-975 K. 1983/139"TAZMİNAT DAVASI ( Direnme Kararı )
DİRENME KARARI ( Yasal Süre Geçtikten Sonra Temyiz Edilmiş Olup Olmadığının Mahkemece İncelenmesi )
TEMYİZ EDİLEN KARAR ( Direnme Kararı )"
8YHGK29.11.1967E. 1967/685 K. 1967/582"KARAR DÜZELTME ( İş Davalarında Tanınmamış Olması-Tavzih Adı Altında Bu Yolun İşletilmek İstenmesi )
İŞ DAVALARI ( Karar Düzeltme Yolunun Tanınmamış Olması )
MAKTU AYLIKLA İŞE GİRME ( Çalışılmayan Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretlerinin Bu İşçi Aylıklarına Dahil Olduğu )
ÇALIŞILMAYAN HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( Maktu Aylıkla İşe Giren İşçilerin Ücretlerine Dahil Olduğu )"

BAM

8İZMİRBAM-9HD10.7.2017E. 2017/1383 K. 2017/807"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacı Vekiline 06/03/2017 Tarihinde Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmesine ve 15 Gün Süreyle Vekalet İlişkisinin ( Çekilmesine Rağmen ) Devam Etmesi Sebebiyle 8 Günlük İstinaf Süresinin 14/03/2017 de Sona Erdiği - Sonradan Vekil Atanan Avukatın 24/03/2017 Tarihinde Yaptığı İstinaf Başvurunun Reddedileceği )
İSTİNAF SÜRESİ ( Davacı Vekiline 06/03/2017 Tarihinde Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmesine ve 15 Gün Süreyle Vekalet İlişkisinin ( Çekilmesine Rağmen ) Devam Etmesi Sebebiyle 8 Günlük İstinaf Süresinin 14/03/2017 Tarihinde Sona Erdiği - 24/03/2017 Tarihinde Yapılan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği/İşçilik Alacakları İstemi )
VEKİLİN İSTİFA ETMESİ ( İşçilik Alacakları İstemi - Davacı Vekiline 06/03/2017 Tarihinde Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmesine ve 15 Gün Süreyle Vekalet İlişkisinin ( Çekilmesine Rağmen ) Devam Etmesi Sebebiyle 8 Günlük İstinaf Süresinin 14/03/2017 Tarihinde Sona Erdiği/24/03/2017 Tarihinde Yapılan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
8ANKARABAM-9HD21.3.2017E. 2017/492 K. 2017/501"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Yapılan Görev Yeri Değişiklikleri Dikkate Alındığında İş Akdinin Davacı Tarafından Haklı Nedenle Feshedildiği/İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı Ancak İhbar Tazminatı Talep Hakkı Bulunmadığı - Davacının Tüm Yıllık İzinlerinin Kullandırıldığının İşveren Tarafından Yazılı Delille Kanıtlanamadığı/Davacının Fazla Mesai Ücreti Alacağı ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağının Usulüne Uygun Olarak Hesaplandığı - Davalı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Gerektiği )
İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı Ancak İhbar Tazminatı Talep Hakkı Bulunmadığı/Davacının Tüm Yıllık İzinlerinin Kullandırıldığının İşveren Tarafından Yazılı Delille Kanıtlanamadığı - Davacının Fazla Mesai Ücreti Alacağı ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağının Usulüne Uygun Olarak Hesaplandığı/Davalı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Gerektiği )
DAVANIN KISMİ DAVA OLARAK GÖRÜLMESİ ( Davacının Tüm Yıllık İzinlerinin Kullandırıldığının İşveren Tarafından Yazılı Delille Kanıtlanamadığı - Davacının Fazla Mesai Ücreti Alacağı ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağının Usulüne Uygun Olarak Hesaplandığı/Davalı Vekilinin İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Gerektiği )"
8İSTANBULBAM-34HD16.2.2017E. 2017/123 K. 2017/171"RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilmesi İçin Hüküm Altına Alınan Miktarın 1.000,00-TL'yi Geçmesi Gerektiği/Alacağın Bir Kısmının Dava Konusu Edildiği Anlaşılmakla Kesinlik Sınırı Belirlenirken Kısmen Hüküm Altına Alınan Değil Alacağın Tamamı Dikkate Alınarak Kesinlik Sınırının Belirleneceği - Bir Kısmı Dava Edilmiş ise de Dava Konusu Edilen Alacak Miktarının Tamamının Kesinlik Sınırının Çok Üzerinde Olduğu/Mahkemece Verilen Kararın Kesin Nitelikte Olmadığı )
İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULMASI ( Hüküm Altına Alınan Miktarın 1.000,00-TL'yi Geçmesi Gerektiği/Alacağın Bir Kısmının Dava Konusu Edildiği Anlaşılmakla Kesinlik Sınırı Belirlenirken Kısmen Hüküm Altına Alınan Değil Alacağın Tamamı Dikkate Alınarak Kesinlik Sınırının Belirleneceği - Bir Kısmı Dava Edilmiş ise de Dava Konusu Edilen Alacak Miktarının Tamamının Kesinlik Sınırının Çok Üzerinde Olduğu/Mahkemece Verilen Kararın Kesin Nitelikte Olmadığı )
ŞİRKETİN SİCİLDEN TERKİNİ ( Şirketin Taraf Ehliyeti Sicilden Terkin ile Son Bulmuş ise de Mahkemece Tebligatla Davaya Devam Edildiği - Öncelikle Bu Şirket Yönünden Taraf Teşkilini Sağlamak İçin Dava Konusuna Dair İhya Davası Açmak Üzere Davacı Vekiline Süre Verilip Usulüne Uygun Taraf Teşkili Sağlanacağı/Eksiklerin Tamamlanması İçin Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMASI ( Şirketin Taraf Ehliyeti Sicilden Terkin ile Son Bulmuş ise de Mahkemece Tebligatla Davaya Devam Edildiği - Öncelikle Dava Konusuna Dair İhya Davası Açmak Üzere Davacı Vekiline Süre Verilip Usulüne Uygun Taraf Teşkili Sağlanacağı/Eksiklerin Tamamlanması İçin Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
8İSTANBULBAM-30HD7.2.2017E. 2017/46 K. 2017/190"İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlara Karşı Yasal Kanun Yoluna Başvuru Süresi 8 Gün Olup Aynı Süre İçerisinde Başvuru Sebep ve Gerekçenin Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - Süresinden Sonra Sebep ve Gerekçe Gösterilmesi ve İnceleme Yapılması Karşı Taraf Yararına Oluşan Kazanılmış Hakkın İhlali Sonucunu Doğuracağından Gerekçelerin İnceleme Yetkisi Bulunan Temyiz Mahkemesi Gibi İncelenemeyeceği/Davacının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
BAŞVURU SEBEP VE GEREKÇESİNİN GÖSTERİLMESİ ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlara Karşı 8 Gün İçerisinde Başvuru Sebep ve Gerekçenin Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - Süresinden Sonra Sebep ve Gerekçe Gösterilmesi ve İnceleme Yapılması Karşı Taraf Yararına Oluşan Kazanılmış Hakkın İhlali Sonucunu Doğuracağından Gerekçelerin İnceleme Yetkisi Bulunan Temyiz Mahkemesi Gibi İncelenemeyeceği/Davacının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
KAZANILMIŞ HAK İHLALİ ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlara Karşı 8 Gün İçerisinde Başvuru Sebep ve Gerekçenin Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu/Süresinden Sonra Sebep ve Gerekçe Gösterilmesi ve İnceleme Yapılmasının Bu Sonucu Doğuracağı - Gerekçelerin İnceleme Yetkisi Bulunan Temyiz Mahkemesi Gibi İncelenemeyeceği/Davacının İstinaf Başvurusunun Reddedileceği )
HARCIN BELİRLENMESİ ( Kabul Edilen Dava Değerine Göre Alınması Gereken Harç Belirtilmiş Olup Davacı Tarafından Dava Açılırken Yatırılan Harç Mahsup Edildiğinde Bakiye Harcın Davalıdan Alınarak Hazineye Gelir Kaydına Karar Verilmesi Gerektiği - Kamu Düzenine Aykırılık Nedeniyle İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Harçlar Düzeltilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiğinden İstinaf Başvurusunun Reddi ile Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
8İSTANBULBAM-31HD30.12.2016E. 2016/187 K. 2016/240"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Süre Tutumun Yasanın Aradığı Anlamda Bir İstinaf Başvurusu Olmadığı/İş Yargılamasında Gerekçeli Kararın Tebliğinden İtibaren Biteceği - Süresi Geçtikten Sonra Gelen Dilekçeyi Kabul Etmenin Davada Karşı Tarafın Hakkını İhlal Etmek Olacağı/Davalı Taraf Her Ne Kadar Tefhim Sonrası Süresi İçerisinde Süre Tutum İçerikli Dilekçe Vermişse de 8 Günlük Süreyi Geçirdikten Sonra Verdiği Gerekçeli İstinaf Dilekçesinin Süresinde Olduğunu Kabul Etmenin Mümkün Olmadığı - İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ( Yasanın Aradığı Anlamda Bir İstinaf Başvurusu Olmadığı/İş Yargılamasında Gerekçeli Kararın Tebliğinden İtibaren Biteceği - Süresi Geçtikten Sonra Gelen Dilekçeyi Kabul Etmenin Davada Karşı Tarafın Hakkını İhlal Etmek Olacağı/Davalı Taraf Her Ne Kadar Tefhim Sonrası Süresi İçerisinde Süre Tutum İçerikli Dilekçe Vermişse de 8 Günlük Süreyi Geçirdikten Sonra Verdiği Gerekçeli İstinaf Dilekçesinin Süresinde Olduğunu Kabul Etmenin Mümkün Olmadığı - İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
TEFHİM SONRASI DİLEKÇE VERİLMESİ ( Süresi İçerisinde Süre Tutum İçerikli Dilekçe Verildiği - Günlük Süreyi Geçirdikten Sonra Verdiği Gerekçeli İstinaf Dilekçesinin Süresinde Olduğunu Kabul Etmenin Mümkün Olmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
8İZMİRBAM-9HD1.12.2016E. 2016/100 K. 2016/78"İŞE İADE İSTEMLİ TESPİT DAVASI ( İş Mahkemelerince Verilen Kararlar Bakımından İstinaf Yoluna Başvurma Süresinin Karar Yüze Karşı Verilmişse Nihai Kararın Tefhimi Yokluklarında Verilmiş İse Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün Olduğu/Süresi İçerisinde Verilmeyen Dilekçenin Dikkate Alınamayacağı - Davalı Vekilinin Süre Tutum Dilekçesi Verdiği Fakat Gerekçeli Dilekçesini 8 Günlük Süre Geçtikten Sonra İbraz Ettiği/Süre Tutum Dilekçesinde İstinaf Sebepleri ile Gerekçeleri Gösterilmediğinden Davalının Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU SÜRESİ ( İş Mahkemelerince Verilen Kararlar Bakımından İstinaf Yoluna Başvurma Süresinin Karar Yüze Karşı Verilmişse Nihai Kararın Tefhimi Yokluklarında Verilmiş İse Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün Olduğu/Süresi İçerisinde Verilmeyen Dilekçenin Dikkate Alınamayacağı - Davalı Vekilinin Süre Tutum Dilekçesi Verdiği Fakat Gerekçeli Dilekçesini 8 Günlük Süre Geçtikten Sonra İbraz Ettiği/Süre Tutum Dilekçesinde İstinaf Sebepleri ile Gerekçeleri Gösterilmediğinden Davalının Başvurusunun Reddi Gerektiği )
SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ VERİLMESİ ( Davalı Vekilinin Dilekçe Verdiği Fakat Gerekçeli Dilekçesini 8 Günlük Süre Geçtikten Sonra İbraz Ettiği/İş Mahkemelerince Verilen Kararlar Bakımından İstinaf Yoluna Başvurma Süresinin Karar Yüze Karşı Verilmişse Nihai Kararın Tefhimi Yokluklarında Verilmiş İse Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün Olduğu - Süresi İçerisinde Verilmeyen Dilekçenin Dikkate Alınamayacağı/Süre Tutum Dilekçesinde İstinaf Sebepleri ile Gerekçeleri Gösterilmediğinden Davalının Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
8İZMİRBAM-3HD16.11.2016E. 2016/81 K. 2016/67"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davalı Açısından İstinaf Yoluna Başvurma Süresinin Gerekçeli Kararın Davalı Vekiline Tebliğ Tarihinde Başlamış Olup Davalı Tarafın İstinaf Yoluna Başvuru Dilekçesini 8 Günlük Yasal Süresi İçerisinde Sunmadığı - Davalı Tarafından Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçesinin İstinaf Süre Tutum Dilekçesinde Hiç Gösterilmediği/Kamu Düzenine Aykırı Bir Husus Saptanmadığı Anlaşılmakla Davalının İstinaf Başvurusunun Usulden Reddi Gerektiği )
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA ( Davalı Açısından İstinaf Yoluna Başvurma Süresinin Gerekçeli Kararın Davalı Vekiline Tebliğ Tarihinde Başlamış Olup Davalı Tarafın İstinaf Yoluna Başvuru Dilekçesini 8 Günlük Yasal Süresi İçerisinde Sunmadığı - Davalı Tarafından Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçesinin İstinaf Süre Tutum Dilekçesinde Hiç Gösterilmediği/Kamu Düzenine Aykırı Bir Husus Saptanmadığı Anlaşılmakla Davalının İstinaf Başvurusunun Usulden Reddi Gerektiği )
SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ( İstinaf Yoluna Başvurma Süresinin Gerekçeli Kararın Davalı Vekiline Tebliğ Tarihinde Başlamış Olup Davalı Tarafın İstinaf Yoluna Başvuru Dilekçesini 8 Günlük Yasal Süresi İçerisinde Sunmadığı - Davalı Tarafından Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçesinin İstinaf Süre Tutum Dilekçesinde Hiç Gösterilmediği/Kamu Düzenine Aykırı Bir Husus Saptanmadığı Anlaşılmakla Davalının İstinaf Başvurusunun Usulden Reddi Gerektiği )"

Madde 10

YARGITAY

10Y9.HD13.12.2017E. 2017/7553 K. 2017/21151"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Mahkemece Dava Dilekçesinin Esas Defterine Kaydından Sonra Yapılan Tensip Zaptının 2 Numaralı Ara Kararı İle Davacıya Eksik Harcı ve Başvuru Harcını Tamamlaması İçin Duruşma Gününe Kadar Süre Verildiği Ancak Bu Tensip Zaptı Gereği İçin Davacıya Tebliğ Edilmediği Gibi Yargılamanın Devamı Sırasında Tensibin 2 Numaralı Ara Kararından Bir Daha Söz Edilmediği - Davacıya 492 S.K. 30. Md.sine Uygun Süre Verip Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği )
DAVA BAŞVURU VE PEŞİN HARÇ YATIRILMADAN DAVAYA DEVAM EDİLMESİ ( Davacıya 492 S.K. 30. Md.sine Uygun Süre Verip Sonucuna Göre Karar Vermek Gerekirken Harca Tabi Olup Başvuru ve Nisbi Harcı Yatırılmayan ve Yargılama Süresince Tamamlatılmayan Davanın Görülemeyeceği Düşünülmeden Yargılamaya Devam Edilerek Karar Verilemeyeceği )"
10Y9.HD16.4.2009E. 2007/42570 K. 2009/10855"İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞI ( Davalının Dayandığı Devamsızlık Tutanağına Karşı Davacıdan Diyecekleri Sorulmalı İtiraz Edildiği Takdirde Tutanak Mümziileri Çağrılıp Dinlenmeli Şayet Gerekirse Davacının Delilleri de Toplanarak Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulması Gerektiği )
İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI ( Davalının Dayandığı Devamsızlık Tutanağına Karşı Davacıdan Diyecekleri Sorulmalı İtiraz Edildiği Takdirde Tutanak Mümziileri Çağrılıp Dinlenmesi Gerektiği )
TUTANAK MÜMZİLERİ ( Davalının Dayandığı Devamsızlık Tutanağına Karşı Davacıdan Diyecekleri Sorulmalı İtiraz Edildiği Takdirde Tutanak Mümziileri Çağrılıp Dinlenmeli Şayet Gerekirse Davacının Delilleri de Toplanarak Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulması Gerektiği )"
10Y9.HD25.11.2002E. 2002/24762 K. 2002/22144"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Müfettişliğince Hazırlanan Raporların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )
İŞ MÜFETTİŞLİĞİNCE HAZIRLANAN RAPORLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )
RE'SEN BİLİRKİŞİYE TEVDİİNE KARAR VERİLEN DAVA DOSYALARI ( Yatırılmayan Ücretlerin Hazine Tarafından Karşılanmasına Karar Verilebilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Re'sen Bilirkişiye Tevdiine Karar Verilen Dava Dosyalarından Yatırılmayan Ücretlerin Hazine Tarafından Karşılanmasına Karar Verilebilmesi )"
10Y9.HD2.10.2001E. 2001/11400 K. 2001/15317"BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNDEN İNTİKAL EDEN İŞ UYUŞMAZLIKLARI ( Davanın Harcın Yatırıldığı Tarihte Açılmış Sayılacağı )
İHBAR TAZMİNATI ( Bölge Çalışma Müdürlüğünden İntikal Eden İş Uyuşmazlıkları - Faiz Başlangıcı/Davanın Harcın Yatırıldığı Tarihte Açılmış Sayılacağı )"
10Y9.HD9.4.2001E. 2001/2248 K. 2001/5907"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Tavzih Dilekçesinde Ltd.Şti. Yerine Gerçek Şahsın İşveren Olarak Gösterilmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( Tavzih Dilekçesinde Ltd.Şti. Yerine Gerçek Şahsın İşveren Olarak Gösterilmesi )
İŞVERENİN TAVZİH DİLEKÇESİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bölge Müdürlüğü Soruşturma Evrakı ve İşe Giriş Bildirgesine Aykırı Olarak )
TAVZİH DİLEKÇESİ İLE İŞVERENİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bölge Müdürlüğü Soruşturma Evrakı ve İşe Giriş Bildirgesine Aykırı Olarak )"
10Y9.HD12.12.1983E. 1983/8198 K. 1983/10535"KIDEM TAZMİNATI ( Davanın Ancak Davacının Davacı Olduğunu Tespit ve Tutanağa İmzası Alındıktan Sonra Açılmış Sayılması )
DAVANIN AÇILMASI ( İş Mahkemesinde Davanın Ancak Davacının Davacı Olduğunu Tespit ve Tutanağa İmzası Alındıktan Sonra Açılmış Sayılması )
DERDESTLİK İTİRAZI ( Davacı Duruşmaya Davet Edilmeden İşlemden Kaldırılmış Bir Dosyada İtiraz İleri Sürülememesi )"
10Y9.HD26.2.1982E. 1982/1046 K. 1982/2115"KIDEM TAZMİNATI FARKININ ÖDETİLMESİ ( Uyuşmazlığın Bölge Çalışma Müdürlüğü Eliyle İş Mahkemesine İntikali )
İŞÇİNİN TALEPLERİ ( Uyuşmazlığın Bölge Çalışma Müdürlüğü Eliyle İş Mahkemesine İntikali Üzerine Taleplerin Ayrı Bir Dilekçeyle Bildirilmesi )
BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ ( Uyuşmazlığın Müdürlük Eliyle İş Mahkemesine İntikali Üzerine İşçinin Taleplerini Ayrı Bir Dilekçeyle Bildirmesi )"

UYUŞMAZLIK

10UMH18.11.2002E. 2002/82 K. 2002/75"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Köy Bekçisi - Belde Teşkilatı Kurulduktan Sonra İş Akdinin Belediye Başkanlığınca Feshi )
KÖY BEKÇİSİ ( Belde Teşkilatı Kurulduktan Sonra İş Akdinin Belediye Başkanlığınca Feshi - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Köy Bekçisinin Belde Teşkilatı Kurulduktan Sonra Belediye Başkanlığınca - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
BELEDİYE BAŞKANLIĞININ İŞ AKDİNİ FESHİ ( Köy Bekçisinin/Belde Teşkilatı Kurulduktan Sonra - İhbar ve Kıdem Tazminatı )"

Madde 11

YARGITAY

11YİBGK21.4.1954E. 1954/4 K. 1954/15"İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU DAVALARI ( İşçi Veya Diğer Kişilere Karşı Açılacak Davaların Harç ve Resme Tabi Olması )
HARÇ VE RESME TABİ DAVALAR ( İşçi Veya Diğer Kişilere Karşı Açılacak Davalar )
SİGORTALILAR ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR ( Harç ve Resme Tabi Olması )"

Madde 15

YARGITAY

15YHGK22.11.2017E. 2015/21-3679 K. 2017/1410"İŞ KAZASI SONUCU DESTEĞİN ÖLMESİ (Maddi Tazminat İstemi/Yetkili Mahkeme - Davalıların Birden Fazla Olduğu Davada 6100 S. H.M.K.'nın 7. Md. Göre Seçimlik Hakkın Davalı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Yerleşim Yeri İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanmanın Hukuka Uygun Olduğu)
DAVALININ BİRDEN FAZLA OLMASI HÂLİNDE YETKİ (6100 S. H.M.K.'nın 7. Md. Göre Seçimlik Hakkın Davalı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Yerleşim Yeri İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanılmasının Hukuka Uygun Olduğu - İş Kazası Sonucu Desteğin Ölmesinden Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi)
MADDİ TAZMİNAT DAVASI (İş Kazası Sonucu Desteğin Ölmesi/Yetkili Mahkeme - Davalıların Birden Fazla Olduğu Davada 6100 S. H.M.K.'nın 7. Md. Göre Seçimlik Hakkın Davalı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Yerleşim Yeri İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanılmasının Hukuka Uygun Olduğu/Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gerektiği)
YETKİLİ MAHKEME (İş Kazası Sonucu Desteğin Ölmesinden Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi - Davalıların Birden Fazla Olduğu Davada 6100 S. H.M.K.'nın 7. Md. Göre Seçimlik Hakkın Davalı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Yerleşim Yeri İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanılmasının Hukuka Uygun Olduğunun Gözetileceği)"
15Y10.HD12.10.2017E. 2016/16221 K. 2017/6761"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Öncelikle Davacının Bildiriminin Yapıldığı İşyerine Ait Dönem Bordroları Getirtilerek Resen Tespit Edilecek ve Davacının Çalıştığı Dönemi Bilebilecek Bordro Tanıklarının Dinlenileceği )
TARAFTA İRADİ DEĞİŞİKLİK ( Hizmet Tespiti İstemi - Tespiti İstenen Çalışmanın Geçtiği Belediyenin Kapatılması Sebebiyle Husumet Yöneltildiği/Belediyenin Kapatılmasından Sonra Devrinin Mi Devredildiği Hususu Araştırıldıktan Sonra Tespit Edilen Kurum Davalı Değil İse Belediyenin Devredildiği Kuruma H.M.K.'nın 124. Md. Gereğince Husumet Yöneltileceği )
BORDRO TANIKLARININ DİNLENMESİ ( Mahkemece Öncelikle Davacının Bildiriminin Yapıldığı İşyerine Ait Dönem Bordroları Getirtilerek Resen Tespit Edilecek ve Davacının Çalıştığı Dönemi Bilebilecek Bordro Tanıklarının Dinlenileceği - Hizmet Tespiti İstemi )"
15Y9.HD2.5.2017E. 2016/14343 K. 2017/7614"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Temyiz Sınırının Birleştirilen Davalarda İhtiyari Dava Arkadaşlığında Karşılık Davada Her Dava İçin Ayrı Ayrı Belirleneceği/Tespit Davalarında ise Tespit Davasının Öncüsü Olduğu Eda Davasının Miktar ve Değerine Göre Belirleneceği - Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmesi Halinde Kısmi Davada Kesinlik Sınırının Dava Edilen Miktara Göre Değil Alacağın Tamamına Göre Belirleneceği/Miktar Karar Tarihi İtibariyle Kesinlik Sınırında Kaldığından Davalıların Temyiz İsteminin Reddedileceği )
TEMYİZ SINIRININ BELİRLENMESİ ( Birleştirilen Davalarda İhtiyari Dava Arkadaşlığında Karşılık Davada Her Dava İçin Ayrı Ayrı Belirleneceği/Tespit Davalarında ise Tespit Davasının Öncüsü Olduğu Eda Davasının Miktar ve Değerine Göre Belirleneceği - Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmesi Halinde Kısmi Davada Kesinlik Sınırının Dava Edilen Miktara Göre Değil Alacağın Tamamına Göre Belirleneceği/Miktar Karar Tarihi İtibariyle Kesinlik Sınırında Kaldığından Davalıların Temyiz İsteminin Reddedileceği )
KESİNLİK SINIRI ( Temyiz Sınırının Birleştirilen Davalarda İhtiyari Dava Arkadaşlığında Karşılık Davada Her Dava İçin Ayrı Ayrı Belirleneceği/Tespit Davalarında ise Tespit Davasının Öncüsü Olduğu Eda Davasının Miktar ve Değerine Göre Belirleneceği - Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmesi Halinde Kısmi Davada Dava Edilen Miktara Göre Değil Alacağın Tamamına Göre Belirleneceği/Miktar Karar Tarihi İtibariyle Sınırda Kaldığından Davalıların Temyiz İsteminin Reddedileceği )"
15Y10.HD30.3.2017E. 2016/18536 K. 2017/2747"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Kurum Bakımından Taraf Oluşumu Gerçekleştiğinden Tamamlanmamış İşlemden Söz Edilemeyeceği - 5521 S.K. 7. M. eklenen 4. F. 11.09.2014 Tarihinden Önce Açılan Davalarda Uygulanamayacağı/Kurum Sıfatının Fer'i Müdahil Durumuna Alınması/6552 S.K. Değişikliğin Gözetileceği )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN FER'İ MÜDAHİL OLMADIĞI ( Davalı İbaresinin Karara Eklenerek Kararın Düzeltilerek Onanması Gerektiği - Fer'i Müdahil )
KURUM BAKIMINDAN TARAF OLUŞUMU ( 11.09.2014 Gününden Önce Açılan İşbu Davada Davalı Kurumun Feri Müdahil Olarak Benimsenmesi/Lehine ve Aleyhine Avukatlık Ücretine ve Yargılama Giderlerine Hükmedilmemesi ile Kurumun Karar Başlığındaki Sıfatının Feri Müdahil Olarak gösterilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
15Y21.HD26.1.2017E. 2016/19957 K. 2017/533"SOSYAL HUKUK DEVLETİ / İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ (İş Kazası Neticesi Bedeni Zarar Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - H.M.K.'nın 16. Md. İle 5521 S. Kanun'un 5. Md. İle Tanınan Seçimlik Yetki Kuralının Yanında (İlaveten) Uygulanması Gerektiğinin Kabul Edileceği)
İŞ KAZASI NETİCESİ BEDENİ ZARAR (Tazminat İstemi/Yetkili Mahkeme - Davacının H.M.K.'nun 16. Md. Seçimlik Hakkını Yerleşim Yerinde Dava Açarak Kullanması Genel Yetki Kuralına Uygun Olduğu)
YETKİLİ MAHKEME (İş Kazası Neticesi Bedeni Zarar Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacının H.M.K.'nun 16. Md. Seçimlik Hakkını Yerleşim Yerinde Dava Açarak Kullanmasının Genel Yetki Kuralına Uygun Olduğu)
HAKSIZ FİİL / YETKİLİ MAHKEME (İş Kazası Neticesi Bedeni Zarar Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacının H.M.K.'nun 16. Md. Seçimlik Hakkını Yerleşim Yerinde Dava Açarak Kullanmasının Genel Yetki Kuralına Uygun Olduğu/Sosyal Hukuk Devleti - İşçi Lehine Yorum İlkesi)"
15Y10.HD17.1.2017E. 2016/8534 K. 2017/178"RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Bir Davanın Davalının İkametgâhı Mahkemesinde Açılabileceği Gibi Davacıya Tanınan Seçimlik Hak Kapsamında Haksız Fiilin Vuku Bulduğu Yer Mahkemesinde de Açılabileceği/İş Kazasının Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu - Davacı Kurumun Seçimlik Hakkını Kullanarak Davayı Zararlandırıcı Sigorta Olayının Meydana Geldiği Yer Mahkemesi Olan İstanbul İş Mahkemelerinde Açtığı/Mahkemenin Yetkili Hale Geldiğinin Gözetileceği )
İŞ KAZASININ HAKSIZ FİİL NİTELİĞNİDE OLMASI ( Davanın Davacıya Tanınan Seçimlik Hak Kapsamında Haksız Fiilin Vuku Bulduğu Yer Mahkemesinde Açılabileceği/Kurumun Seçimlik Hakkını Kullanarak Davayı Zararlandırıcı Sigorta Olayının Meydana Geldiği Yer Mahkemesi Olan İstanbul İş Mahkemelerinde Açtığı - Davalının Merkez Adresinin Ankara Olmasının Seçimlik Hakkın İstanbul İş Mahkemesinin Yetkisini Kaldırmayacağı/Mahkemenin Yetkili Hale Geldiğinin Gözetileceği )
SEÇİMLİK HAKKIN KULLANILMASI ( Rücuan Tazminat İstemi/Bir Davanın Davalının İkametgâhı Mahkemesinde Açılabileceği Gibi Davacıya Tanınan Haksız Fiilin Vuku Bulduğu Yer Mahkemesinde de Açılabileceği/İş Kazasının Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu - Davacının Davayı Olayın Meydana Geldiği Yer Mahkemesi Olan İstanbul İş Mahkemelerinde Açtığı/Davalının Merkez Adresinin Ankara Olmasının Yetkiyi Kaldırmayacağı/Mahkemenin Yetkili Hale Geldiğinin Gözetileceği )"
15YHGK16.11.2016E. 2014/22-1260 K. 2016/1068"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ (Katılma Yolu İle Temyizin Mümkün Olduğu - İş Mahkemeleri Kanunu'nda Katılma Yoluyla Temyize Dair Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/Ancak Aynı Kanunda İş Mahkemeleri Kanununda Açıklık Bulunmayan Hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun Uygulanacağının Düzenlendiğinin Gözetileceği)
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU'NDA KATILMA YOLUYLA TEMYİZE DAİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI (Ancak Aynı Kanunda İş Mahkemeleri Kanununda Açıklık Bulunmayan Hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun Uygulanacağının Düzenlendiği - Davalı Vekilinin Katılma Yolu İle Temyiz Hakkının Bulunduğu/İşçilik Alacakları İstemi)
KATILMA YOLU İLE TEMYİZ (İşçilik Alacakları İstemi - İş Mahkemeleri Kanunu'nda Katılma Yoluyla Temyize Dair Düzenleme Bulunmadığı/Ancak Aynı Kanunda İş Mahkemeleri Kanunu'nda Açıklık Bulunmayan Hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun Uygulanacağının Düzenlendiği/Katılma Yolu İle Temyizin Mümkün Olduğu)"
15Y10.HD9.6.2016E. 2016/6972 K. 2016/9687"HİZMET TESPİTİ ( Kesin Yetkinin Söz Konusu Olmadığı/Davalı Tarafından Süresinde Yetki İtirazında Bulunulmuş İse de İşe Giriş Bildirgesinde İşyeri Adresi Olarak Bildirilen Yer Dikkate Alındığında Mahkemenin Davayı Görmekte Yetkili Olduğunun Belirgin Olduğu - İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Hizmet Tespit Davası/Kesin Yetkinin Bulunmadığı - Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabilceği Gibi ve İşçinin İşini Yaptığı İşyeri Yer Mahkemesinde de Bakılabileceği/İşyeri Adresi Olarak Bildirilen Yer Dikkate Alındığında Mahkemenin Davayı Görmekte Yetkili Olduğu Belirgin Olduğundan İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesinin Gerektiği )
YETKİ İTİRAZI ( Yetkinin Kesin Olmadığı Davalarda İtirazın Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmesinin Gerektiği/Yetki İtirazında Bulunan Tarafın Yetkili Mahkemeyi Birden Fazla Yetkili Mahkeme Varsa Seçtiği Mahkemeyi Bildirmesinin Gerektiği - Aksi Takdirde Yetki İtirazının Dikkate Alınmadığı )"
15Y9.HD9.5.2016E. 2016/6047 K. 2016/11487"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Temyiz Kesinlik Sınırı/İş Mahkemelerinde de Uygulanabileceği - Seri Olarak Açılan Davalarda Her Dosya İçin Temyiz Kesinlik Sınırına Bakılması Gereği/Kıdem Tazminatındaki Reddiden Miktarın Karar Tarihi İtibariyle Temyiz Kesinlik Sınırının Alında Kaldığının Kabulü/İş Mahkemesi )
TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Kıdem Tazminatındaki Reddiden Miktarın Karar Tarihi İtibariyle Temyiz Kesinlik Sınırının Alında Kaldığı - Davacının Temyiz İsteminin Reddi/Nisbi Temyiz Harcının İstek Halinde Davacıya İdaresine Karar Verileceği/Kıdem ve İhbar Tazminatı/İşçi Alacağı/Temyiz/Kesinlik Sınırı )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozmadan Önceki Karar ile Hükmedilen Vekalet Ücreti Asıl Davanın Fer'i Niteliğinde Olmakla Bozma Sonrası Hükümde Davacı Lehine Usuli Kazanılmış Hak Oluşturmadığı/Temyiz İncelemesine Konu Edilen Miktarın Tespiti Açısından Sonuca Etkili Olmadığı - Temyiz Kesinlik Sınırı/Temyiz )"
15Y10.HD9.5.2016E. 2015/13924 K. 2016/7682"1479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Davalı Kurumun Merkezinin Bulunduğu İş Mahkemeleri İle Sigortalılığı İptal Eden Kurum Şubesinin Bulunduğu İş Mahkemelerinden Birinin Yetkili Olduğu/Dava Açılmadan Önce Müracaatın Olmasının ve Kurumca Müracaata Konu İstemin Zımnen Ya da Açıkça Reddedilmesi Gerektiğinin Dava Şartı Olarak Düzenlendiği -Dava Şartı Eksikliğinin Tamamlanması İçin Süre Verilmesinin Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Sigortalılığın Tespiti/Kurumun Merkezi Bulunan İş Mahkemeleri İle Davacının Sigortalılığını İptal Eden Kurum Şubesinin Bulunduğu İş Mahkemelerininden Birinde Açılma Hususunda Davacının Seçimlik Hakkının Bulunduğu - Davalı Tarafından Seçilmeyen İş Mahkemesine Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu/Karar Davalı Kurum Tarafından Temyiz Edilmediğinden Yeniden Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )
DAVA ŞARTI ( 1479 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalılığın Tespiti/Dava Açılmadan Önce Müracaatın Olmasının ve Kurumca Müracaata Konu İstemin Zımnen Ya Da Açıkça Reddedilmesi Gerektiğinin Dava Şartı Olarak Düzenlendiği - Davacı Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Müracaat ve Kurum Tarafından Bu Müracaata Konu İstemin Reddine Dair Bir İşlem Veya Eylem Bulunmadığı/Dava Şartı Eksikliğinin Tamamlanması İçin Süre Verileceği )
DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİ ( Davaya Konu İstem Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumuna Müracaat Etmesi ve Bu Müracaat Hakkında Kurumun Red İradesini Gösterir İşlem veya Eyleminin Olduğunun Belgelenmesi İçin Kesin Süre İhtaratlı Önel Verilmesinin Gerektiği/Süre İçerisinde Dava Şartı Eksikliğinin Tamamlanmaması Halinde Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddedileceği- Kesin Süreli İhtaratlı Önel Verilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
15Y21.HD27.4.2016E. 2016/7690 K. 2016/7515"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kesin ve Kamu Düzenine Dair Bir Yetki Kuralının Söz Konusu Olmadığı/Dosyadaki Bilgi ve Belgeler İle UYAP Kaydına Bakıldığında Davalı Kurum Tarafından Süresinde İleri Sürülmüş Usulune Uygun Bir Yetki İtirazı Olmadığı - İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesinin Gerektiği/Yanılgılı Değrlendirme İle Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Kurum Tarafından Düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İptali İstemi/Davalı Kurum Tarafından Süresinde İleri Sürülmüş Usulune Uygun Bir Yetki İtirazı Olmadığı - Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu/İşin Esasına Girilmesinin Gerektiği )
YETKİ İTİRAZI ( Kamu Düzenine Dair Olmadığı Hallerde Cevap Dilekçesi İle Birlikte İleri Sürülmesinin Gerektiği/Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Hallerde Hakimin Re'sen Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği - Davalı Kurum Tarafından Süresinde İleri Sürülmüş Usulune Uygun Bir Yetki İtirazı Olmadığı/ Kurum Tarafından Düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İptali İstemi )"
15Y22.HD18.4.2016E. 2015/5268 K. 2016/11199"KIDEM TAZMİNATI İLE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI İSTEMİ ( Yetkili Mahkeme - Birden Fazla Davalının Bulunmuş Olduğu Davada İşin Yapıldığı Yer İş Mahkemesi Davada Ortak Yetkili Olacağı )
İŞİN YAPILDIĞI YER MAHKEMESİ ( Birden Fazla Davalının Bulunmuş Olduğu Davada İşin Yapıldığı Yer İş Mahkemesi Davada Ortak Yetkili Olacağı Gözetilerek Davanın Usulden Reddi Gerektiği - Kıdem Tazminatı İle Yıllık İzin Ücreti Alacağı İstemi )
ORTAK YETKİLİ MAHKEME ( Kıdem Tazminatı İle Yıllık İzin Ücreti Alacağı İstemi - Birden Fazla Davalının Bulunmuş Olduğu Davada İşin Yapıldığı Yer İş Mahkemesi Davada Ortak Yetkili Olacağı Gözetileceği )"
15YHGK2.3.2016E. 2015/10-1587 K. 2016/213"PRİME ESAS KAZANÇLARIN TESPİTİ İSTEMİ (Davalı Vekilinin İlk Kısa Karara Karşı Temyiz Dilekçesi Hakkında Özel Dairece Bir Karar Verilmediği - Davalı Kurum Vekilinin İlk Karara Yönelik Temyiz İstemi Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Dosyanın Özel Daireye Gönderileceği)
İLK KARARA YÖNELİK TEMYİZ İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMEDİĞİ (Davalı Vekilinin İlk Karara Dair Temyiz Dilekçesi Hakkında Özel Dairece Bir Karar Verilmesi Zorunlu Olduğu - İlk Karara Yönelik Temyiz İstemi Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği/Prime Esas Kazançların Tespiti İstemi)
TEMYİZ İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU (Prime Esas Kazançların Tespiti İstemi - İlk Karara Yönelik Temyiz İstemi Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği)"
15Y21.HD21.1.2016E. 2015/21778 K. 2016/647"KURUM İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ (Tahkikat Aşamasına Geçilerek Bilirkişi İncelemesi de Yaptırıldıktan Sonra Yanılgılı Değerlendirme İle Resen Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya ve Usul Ekonomisi İlkesine Aykırı Olduğu)
KESİN YETKİ (Yetkinin Kamu Düzenine Dair Olmadığı Hallerde Yetki İtirazının Cevap Dilekçesi İle Birlikte İleri Sürülmesi Gerektiği - Kesin Yetki Kuralı Bulunmadığı Durumlarda Hâkimin Resen Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği/Kurum İşleminin Hukuka Aykırılığının Tespiti)
YETKİ İTİRAZI (Yetkinin Kamu Düzenine Dair Olmadığı ve Kesin Yetkinin Söz Konusu Olmadığı - Usulüne Uygun Bir Yetki İtirazı Olmadığı ve Davalı Kurum Tarafından İleri Sürülen Yetki İtirazının İse Ön İnceleme Duruşmasında Mahkemece Reddedildiği Gözetilerek Esas Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
USUL EKONOMİSİ (Kurum İşleminin Hukuka Aykırılığının Tespiti - Yetkinin Kamu Düzenine Dair Olmadığı ve Kesin Yetkinin Söz Konusu Olmadığı/Tahkikat Aşamasına Geçilerek Bilirkişi İncelemesi de Yaptırıldıktan Sonra Yanılgılı Değerlendirme İle Resen Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Ve Usul Ekonomisi İlkesine Aykırı Olduğu)"
15Y10.HD18.1.2016E. 2015/23877 K. 2016/57"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ (Husumetin İşveren Sıfatıyla Tüzel Kişiliğe Haiz Oman Genel Müdürlüğü'ne Yöneltilmesi Gerektiği - Husumetin Usule Uygun Yöneltilmemesi ve Kararın da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Vekiline Tebliğ Olması İsabetsiz Olduğu)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NUN DAVALI GÖSTERİLMESİ (Hizmet Tespiti İstemi - 5521 S. Kanun'un 7. Md. Eklenen 4. Fıkranın 11.09.2014 Tarihinden Önce Açılan Davalarda Uygulanamayacağı/Mahkemece Kurum'un “Davalı” Gösterilmesi Gerekirken Feri Müdahil Olarak Kabul Edilmesi Doğru Görülmediği)
HUSUMET (İşveren Sıfatıyla Tüzel Kişiliğe Haiz Oman Genel Müdürlüğü'ne Yöneltileceği - Husumetin Usule Uygun Yöneltilmemesi ve Kararın da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Vekiline Tebliğ Olunmasında İsabet Bulunmadığı/Hizmet Tespiti İstemi)
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE HUSUMET YÖNELTME (Hizmet Tespiti İstemi - Kararın Orman ve Su İşleri Bakanlığı Vekiline Tebliğ Olunması Doğru Olmadığı/Mahkemece Orman Genel Müdürlüğü'ne Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Tebliğ Edilerek Göstereceği Deliller Toplanarak Sonuca Gidileceği)"
15Y21.HD17.12.2015E. 2015/20948 K. 2015/22800"İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Yetki Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı ve Kesin Yetki Kuralı da Bulunmadığı - Davacı Davalılardan Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açarak Seçimlik Hakkını Kullandığı/Genel Yetkili Mahkemede Dava Açılabilmesi )
GENEL YETKİLİ MAHKEMEDE DAVA AÇMA ( İş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi/Seçimlik Hakkın Kullanılması - Davalıların Birden Fazla Olduğu Dikkate Alındığında Davacının Seçimlik Hakkını Davalı Şirketlerden Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açmak Suretiyle Kullanması Genel Yetki Kuralına Uygun Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davalıların Birden Fazla Olduğu Dikkate Alındığında Davacının Seçimlik Hakkını Davalı Şirketlerden Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açmak Suretiyle Kullanması Genel Yetki Kuralına Uygun Olduğu/Mahkemece Yetkisizlik Kararı Verilmesi Bozma Nedeni Olduğu )
SEÇİMLİK HAK ( İş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi/Genel Yetkili Mahkemede Dava Açabilme - Davalıların Birden Fazla Olduğu Dikkate Alındığında Davacının Seçimlik Hakkını Davalı Şirketlerden Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açmak Suretiyle Kullandığı/Mahkemece Davanın Esası Hakkında Karar Verileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ / YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazasından Kaynaklı Dava - Davalıların Birden Fazla Olduğu Dikkate Alındığında Davacının Seçimlik Hakkını Davalı Şirketlerden Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açmak Suretiyle Kullanması Genel Yetki Kuralına Uygun Olduğu )
KESİN YETKİ BULUNMADIĞI ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemine İlişkin Davalarda Yetki Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı ve Kesin Yetki Kuralı da Bulunmadığı )"
15Y10.HD10.11.2015E. 2015/11115 K. 2015/19020"HİZMET TESPİT DAVASI ( Kurumun Feri Müdahil Olarak Gösterilerek Harç Dışındaki Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Davalı İdare İle Birlikte Sorumlu Olması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu/Davacının Dava Dışı İşyerinde Çalıştığı Dönemde Hizmetlerinin Kesintiye Uğradığının Anlaşıldığı - 19.09.2006 Tarihi Öncesine İlişkin Kısmının 11.06.2012 Dava Tarihi İtibariyle Hak Düşürücü Süreye Uğradığı )
KURUMUN FERİ MÜDAHİLLİĞİ ( Kurumun Gerekçeli Kararda Yanılgılı Değerlendirme Sonucu Feri Müdahil Olarak Gösterildiği/Feri Müdahilliğe Dair Hükmün Geçmişe Yürütüleceği Yönündeki Düzenlemenin Benimsenmediği - Kurum Açısından Taraf Oluşumu Gerçekleştiğinden Tamamlanmamış İşlemden Söz Edilemeyeceği/Harç Dışındaki Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Davalı İdare İle Birlikte Sorumlu Tutulmasının Gerektiği - Hizmet Tespiti )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespit Davası/Davacının 19.09.2006-03.11.2006 Tarihleri Arasında Dava Dışı İşyerinde Çalıştığı - Hizmetlerinin Kesintiye Uğradığının Anlaşıldığı 19.09.2006 Tarihi Öncesine İlişkin Kısmının Dava Tarihi İtibariyle Hak Düşürücü Süreye Uğradığının Gözetilmediği )
VEKALET ÜCRETİ ( İşveren Sıfatı Olmadığı İçin Ret Sebebi Ayrı Olan ve Davada Avukat İle Temsil Edilen Davalı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Lehine Avukatlık Ücreti Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemiş Olmasının Hatalı Olduğu - Davanın Kısmen Reddi Nedeniyle Davalılar İşverene ve Kurum Yararına Avukatla Temsil Edildiklerinden Dolayı Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Gerektiği/Hizmet Tespit Davası )"
15Y21.HD5.11.2015E. 2015/18301 K. 2015/19599"MALULİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Kesin Yetkinin Söz Konusu Olmadığı/Süresinde ve Usulüne Uygun Yetki İtirazı Olmadığının Gözetilmesinin Gerektiği - İşin Esasına Girilmesi Gerekirken Yanılgılı Değerlendirme İle Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Maluliyetin Tespiti İstemi/Yetkinin Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı - Kesin Yetki Bulunmadığı/Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilerek İşin Esasına Girilmemesinin Hatalı Olduğu - Bozma Nedeni Olduğu )
YETKİ İTİRAZI ( Davalı Kurum Tarafından Süresinde İleri Sürülmüş Usulüne Uygun Bir İtiraz Olmadığının Anlaşıldığı/Yetkinin Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı - Kesin Yetkinin Söz Konusu Olmadığı/Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Durumlarda Hakimin Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği -İşin Esasına Girilmesinin Gerektiği - Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği/Maluliyetin Tespiti Davası )"
15Y20.HD4.11.2015E. 2015/12344 K. 2015/10489"ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Ölüm Aylığının Bağlanması Talebinin Reddine Yönelik İşlemin Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezince Yapıldığı - Uyuşmazlığın Antalya İş Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Ölüm Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi - Davacının Ölüm Aylığının Bağlanması Talebinin Reddine Yönelik İşlemin Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezince Yapıldığı/Uyuşmazlığın Antalya İş Mahkemesince Çözümleneceği )
BAĞKUR HİZMETİ BULUNAN EŞİNİN VEFATI SEBEBİYLE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Davacının Ölüm Aylığının Bağlanması Talebinin Reddine Yönelik İşlemin Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezince Yapıldığı - Uyuşmazlığın Antalya İş Mahkemesince Çözümlenmesi Gerektiği )"
15Y10.HD16.2.2015E. 2014/12511 K. 2015/2307"İTİRAZIN İPTALİ ( Olayda Kesin Yetki Kuralları Bulunmadığı - Davalı Tarafça Süresinde ve Usulüne Uygun Bir Yetkisizlik İtirazı İleri Sürülmediği/Davanın Esasına Girilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
KESİN YETKİ ( İtirazın İptali - Olayda Kesin Yetki Kuralları Bulunmadığı/Usulüne Uygun Bir Yetki İtirazı Bulunmaksızın Resen Dava Dilekçesinin Yetkisizlik Sebebiyle Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
YETKİ İTİRAZI ( Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptının Davalı Tarafa Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edildiği/Davalının İse Cevap Dilekçesinde Yetkiye Dair Bir İtirazda Bulunmadığı - Davalı Tarafça Süresinde ve Usulüne Uygun Bir Yetkisizlik İtirazı İleri Sürülmediği Gözetilerek Esasa Girilmesi Gerektiği )
YETKİSİZLİK KARARI ( İtirazın İptali/Davalı Tarafça Süresinde ve Usulüne Uygun Bir Yetkisizlik İtirazı İleri Sürülmediği - Usulüne Uygun Bir Yetki İtirazı Bulunmaksızın Resen Dava Dilekçesinin Yetkisizlik Sebebiyle Reddinin Hatalı Olduğu )"
15Y10.HD12.2.2015E. 2015/2513 K. 2015/1996"FER'İ MÜDAHİL OLARAK HİZMET TESPİTİ DAVALARINA KATILAN KURUMUN KANUN YOLUNA BAŞVURUSU ( 5521 S.K.'da Yapılan Değişiklik Neticesinde Feri Müdahil Olarak Davaya Katılan Kurumun Yanında Katıldığı Taraf Başvurmasa Dahi Kanun Yoluna Başvurabileceği - Bu Hükmün 11.09.2014 Tarihinden Önce Açılmış Davalarda Uygulanamayacağı )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( 5521 S.K.'da Yapılan Değişiklik Neticesinde Feri Müdahil Olarak Davaya Katılan Kurumun Yanında Katıldığı Taraf Başvurmasa Dahi Kanun Yoluna Başvurabileceği - Bu Hükmün 11.09.2014 Tarihinden Önce Açılmış Davalarda Uygulanma İmkanı Bulunmadığı )
HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( 5521 S.K.'da Yapılan Değişiklik Neticesinde Feri Müdahil Olarak Davaya Katılan Kurumun Yanında Katıldığı Taraf Başvurmasa Dahi Kanun Yoluna Başvurabileceği - Bu Hükmün 11.09.2014 Tarihinden Önce Açılmış Davalarda Uygulanamayacağı )"
15YHGK21.1.2015E. 2014/9-1438 K. 2015/580"GEREKÇELİ KARARIN TARAFLARA TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU ( Usul Hukukunda Yer Almamakla Birlikte Uygulamada Tefhimden Sonra Temyiz Süre Tutum Dilekçesi Veya Kararın Tebliğinden Sonra Gerekçeli Temyiz Dilekçesi Sunarak Kararın Temyiz Edildiği Hallerde Kararın Gerekçesini Dikkate Alarak Yeni Temyiz Gerekçelerine Dayanılabileceği - Tebliğ Yükümlülüğünü Yerine Getirmeden Kararın Kesinleştirilmesini Anayasa Mahkemesi'nin de Hak İhlali Kabul Ettiği )
TEMYİZ SÜRESİ BAŞLANGICI / TEFHİM / TEBLİĞ ( Hükme İlişkin Tüm Hususların Gerekçesi İle Birlikte Tefhim Edilemediği Hallerde Gerekçeli Kararın Mutlaka Taraflara Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Temyiz Süresinin Tefhim Değil Tebliğden İtibaren Başlayacağı - İş Mahkemesinin Tefhim Edilen Kararının Hükme İlişkin Tüm Hususları İçermemesi )
İŞ MAHKEMESİNİN TEFHİM EDİLEN KARARI ( Hükme İlişkin Tüm Hususların Gerekçesi İle Birlikte Tefhim Edilemediği Hallerde Gerekçeli Kararın Mutlaka Taraflara Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Temyiz Süresinin Tefhim Değil Tebliğden İtibaren Başlayacağı - Tebliğ Yükümlülüğünü Yerine Getirmeden Kararın Kesinleştirilmesini Anayasa Mahkemesi'nin de Hak İhlali Kabul Ettiği )
DİRENME KARARININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Gerekçeli Kararın Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat Dikkate Alınarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Temyiz Süresi Geçtikten Sonra ve Gerektiğinde 6100 S.K. Geçici madde 3 Atfıyla Uygulanmakta Olan HUMK'nun 432. Maddesindeki Usul İşlemlerinin Yerine Getirilmesi Gerektiği )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Davalı Vekiline Ait Dilekçeinin Davacı Tarafa - 6100 S.K. Geçici madde 3 Atfiyla Uygulanmakta Olan HUMK'nun 433. Maddesi Gereğince Davacı Vekiline Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat Dikkate Alınarak Tebliğ Edilip Yasal Süre Beklenildikten Sonra Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına Gönderilmesi Gerektiği )
ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ ( Usul Hukukunda Yer Almamakla Birlikte Uygulamada Tefhimden Sonra Temyiz Süre Tutum Dilekçesi Veya Kararın Tebliğinden Sonra Gerekçeli Temyiz Dilekçesi Sunarak Kararın Temyiz Edildiği Hallerde Kararın Gerekçesini Dikkate Alarak Yeni Temyiz Gerekçelerine Dayanılabileceği - Tebliğ Yükümlülüğünü Yerine Getirmeden Kararın Kesinleştirilmesinin Bu Nitelikte Olduğu )"
15Y21.HD30.6.2014E. 2014/10916 K. 2014/15563"YAŞLILIK AYLIKLARININ İADESİ İSTEMİNE DAİR KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Yetkili Mahkeme - Tahsili Gereken Kurum Alacaklarıyla İlgili Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkemenin Alacaklı SGK Başkanlığı Müdürlüğünün Bulunduğu Yerdeki İş Mahkemesi Olduğunun Kabul Edildiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Yaşlılık Aylıklarının İadesi İstemine Dair Kurum İşleminin İptali İstemi - Davacıya Davalı Kurum Tarafından 6183 Sayılı Kanun'a Göre Yapılan Bir Takibin Bulunmadığı/Davacının Bildirim Belgesindeki Borç İle İlgili Olarak Davalı Kurum'a Borçlu Olmadığının Tespitini Talep Ettiği Davada Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Kurum Alacaklarıyla İlgili Davalarda Yetkili Mahkeme - Tahsili Gereken Kurum Alacaklarıyla İlgili Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkemenin Alacaklı SGK Başkanlığı Müdürlüğünün Bulunduğu Yerdeki İş Mahkemesi Olduğunun Kabul Edildiği/Ancak Belirtilen Kesin Yetki Kuralının Uygulanabilmesi İçin Önce 6183 Sayılı Yasaya Göre Takip Yapılması Sonra Uyuşmazlığın Bu Kanunun Uygulanmasıyla İlgili Olması Gerektiği )
KESİN YETKİ KURALI ( Yaşlılık Aylıklarının İadesi İstemine Dair Kurum İşleminin İptali İstemi - Kesin Yetki Kuralının Uygulanabilmesi İçin Önce 6183 Sayılı Yasaya Göre Takip Yapılması Sonra Uyuşmazlığın Bu Kanunun Uygulanmasıyla İlgili Olması Gerektiği )"
15Y21.HD12.5.2014E. 2014/8246 K. 2014/10524"HİZMET TESPİT DAVASI ( Yetkili Mahkemenin Tespiti/Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu - Usulünce Yetkisizlik İtirazında Bulunulmadığında Davanın Açıldığı Mahkemenin Yetkili Olacağı/Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Verilemeyceği )
ŞUBE ( İşlemlerinden Dolayı Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu/Bu Yetki Kuralının Kesin Olmadığı/Süresinde ve Kanunda Belirtilen Yöntemle Yetkisizlik İtirazında Bulunulmadığında Davanın Açıldığı Mahkemenin Yetkili Hale Geldiği - Hizmet Tespiti )
YETKİLİ MAHKEME ( Şubenin İşlemlerinden Dolayı Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu/Bu Kural Kesin Yetki Kuralı Olmadığından Usulünce Yetkisizlik İtirazında Bulunulmadığında Davanın Açıldığı Mahkemenin Yetkili Olacağı - Tespit Davası )"
15Y10.HD13.1.2014E. 2013/24395 K. 2014/140"RÜCÜAN TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Davalının İkametgahında Açılabileceği - Davanın Seçimlik Hak Kullanılarak Haksız Fiilin Meydana Geldiği Yer Mahkemesinde Açıldığı/İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Davalının İkametgahında Açılabileceği - Davanın Seçimlik Hak Kullanılarak Haksız Fiilin Meydana Geldiği Yer Mahkemesinde Açıldığı/İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Rücuan Tazminat Davası - Davanın Davalının İkametgahında Açılabileceği/Seçimlik Hak Kullanılarak Haksız Fiilin Meydana Geldiği Yerde de Açılabileceği )
SEÇİMLİK HAK ( Rücuan Tazminat Davası - Davanın Davalının İkametgahında Açılabileceği Gibi Haksız Fiilin Meydana Geldiği Yerde de Açılabileceği/Dava Haksız Fiilin Meydana Geldiği Yer Mahkemesinde Açıldığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )"
15Y21.HD27.6.2013E. 2013/9302 K. 2013/13681"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Ölüm Aylığının Bağlanması İstemi - Kurum İşlemi Farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce Gerçekleştirilmiş Olsa da Yetkisizlik Kararı Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiğinden Yetkisizlik Kararında Yetkili ve Görevli Olduğu Belirtilen Mahkemenin Bu Yetkisizlik Kararıyla Bağlı Olduğu )
ÖLÜM AYLIĞININ BAĞLANMASI İSTEMİ ( Kurum İşleminin İptali Davası - Yetkisizlik Kararında Yetkili ve Görevli Olduğu Belirtilen Mahkeme Bu Yetkisizlik Kararıyla Bağlı Olduğundan Bu Aşamadan Sonra Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği ve İşin Esasına Girerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDENMEYEN AYLIKLARIN TAHSİLİ DAVASI ( Kurum İşleminin İptali Davası - Yetkisizlik Kararında Yetkili ve Görevli Olduğu Belirtilen Mahkeme Bu Yetkisizlik Kararıyla Bağlı Olduğundan Bu Aşamadan Sonra Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği ve İşin Esasına Girerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YETKİSİZLİK ( Ölüm Aylığının Bağlanması İstemi - Kurum İşlemi Farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce Gerçekleştirilmiş Olsa da Yetkisizlik Kararı Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiğinden Yetkisizlik Kararında Yetkili ve Görevli Olduğu Belirtilen Mahkemenin Bu Yetkisizlik Kararıyla Bağlı Olduğu )"
15Y21.HD6.3.2013E. 2013/3487 K. 2013/4068"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Malullük Aylığı Bağlanması İstemi - Uyuşmazlığın 6100 S. HMK'nun 14.Md.de Yer Alan Hükümler Doğrultusunda Çözüme Kavuşturulması Gerektiği/Yetki İtirazı Bulunmadığından Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )
MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Kurum İşlemin İptali İstemi - Davalının Yetki İtirazının Bulunmadığından Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği - Uyuşmazlığın 6100 S. HMK'nun 14.Md.de Yer Alan Hükümler Doğrultusunda Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( 6100 S. HMK'da Yer Verilen Özel Yetkiye İlişkin Düzenlemelerin İş Mahkemelerinin Yetkisinin Belirlenmesinde Dikkate Alınması ve Bu Doğrultuda Uyuşmazlığın 6100 S. HMK'nun 14.Md.sinde Yer Alan Hükümler Doğrultusunda Çözüme Kavuşturulması Gerektiği - Kurum İşleminin İptali İle Davacıya Malullük Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İstemi )
YETKİ İTİRAZININ BULUNMAMASI ( Halinde Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Kurum İşleminin İptali İle Davacıya Malullük Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İsteminde Uyuşmazlığın 6100 S. HMK'nun 14.Md.de Yer Alan Hükümler Doğrultusunda Çözüme Kavuşturulacağı )"
15Y10.HD5.3.2013E. 2013/3743 K. 2013/4076"HATALI KURUM İŞLEMİNİN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Gerek Davalı SGK'nın Merkez Adresi Olması Gerekse İşlemin SGK Ankara İl Merkezi Tarafından Yapılması Sebebiyle Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu - SGK'nın Yetki İtirazının Değerlendirilmesi Gerektiği )
FAZLA ALINAN PRİMLERİN TAHSİLİ ( Davalı SGK'nın Merkez Adresi Olması Gerekse İşlemin SGK Ankara İl Merkezi Tarafından Yapılması Sebebiyle Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu - İstanbul İl Müdürlüğü Tarafından Yapılmış Herhangi Bir İşlem Bulunmadığından İst. Mahkemelerinin Yetkili Olmadığı )
YETKİLİ MAHKEME ( Hatalı Kurum İşleminin Düzeltilmesi İle Fazla Alınan Primlerin Tahsili İstemi - Gerek Davalı SGK'nın Merkez Adresi Olması Gerekse İşlemin SGK Ankara İl Merkezi Tarafından Yapılması Sebebiyle Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu )
SGK ALEYHİNE AÇILAN DAVADA YETKİLİ MAHKEME ( Hatalı Kurum İşleminin Düzeltilmesi Talebi - Gerek Davalı SGK'nın Merkez Adresi Olması Gerekse İşlemin SGK Ankara İl Merkezi Tarafından Yapılması Sebebiyle Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu )"
15Y21.HD27.2.2013E. 2013/2571 K. 2013/3460"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasından Kaynaklanan - Davacıların Yerleşim Yeri Olup Davacıların Seçimlik Hakkını Yerleşim Yerinin Yargı Çevresi Olarak Bağlı Bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesinde Dava Açarak Kullanmasının Hukuka Uygun Olduğu )
İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Haksız Fiil Sonucu Zarara Uğrayanlara Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarını Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açma İmkanı Tanıyan Hükmün Özel Kanunla Getirilen Seçimlik Yetkiyi İşçi Yararına Genişlettiği )
SEÇİMLİK YETKİ ( Sosyal Hukuk Devletinin Gereklerine ve İşçinin Korunması Temel İlkesine Uygun Olarak İşçi Yararına Genişletildiği Kabul Edilerek Seçimlik Yetki Kuralının Yanında Uygulanması Gerektiği - İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
HAKSIZ FİİL ( Sonucu Zarara Uğrayanlara Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarını Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açma İmkanı Tanıyan Hükmün Özel Kanunla Getirilen Seçimlik Yetkiyi İşçi Yararına Genişlettiği - İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
15Y10.HD2.7.2012E. 2012/12630 K. 2012/13063"YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN TAHSİLİ DAVASI ( Yerel Mahkemenin Yetkisizlik Kararının Hatalı Olduğu - Babasından Ölüm Aylığı Alan Davalının Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşadığının Anlaşıldığı/Eylemin Gerçekleştiği Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
HAKSIZ FİİL HALİNDE YETKİ ( Eylemin Gerçekleştiği Veya Zararın Meydana Geldiği Yahut Gelme İhtimalinin Bulunduğu Yer Ya Da Zarar Görenin Yerleşim Yeri Mahkemelerinin Yetkili Olacağı - Davada Mahkemenin Yetkisizlik Kararı Vermesinin Hatalı Olduğu )
HAKSIZ FİİLİN GERÇEKLEŞTİĞİ YER ( Eldeki Davada Yetkisizlik Kararı Veren Mahkemenin Eylemin Gerçekleştiği Yerde Bulunması Nedeniyle Eldeki Davayı Görmekte Yetkili Olduğu - Yerel Mahkemenin Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği/Haksız Fiil )"
15Y9.HD19.6.2012E. 2012/16645 K. 2012/23730"ÜYELİK AİDAT ALACAĞI ( Davacı Sendikanın İstem Konusu Üyelik Aidat Alacağının Yasal Dayanağı Sendikalar Kanununun 61. Md. Olup Aynı Kanunun 63. Md.sinde Bu Kanundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
AİDATLARIN İŞLETME KREDİLERİNE UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZİ İLE ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Davanın İşverenin İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesi Dışında Açılma İmkanı Bulunmadığı )
İŞVERENİN İKAMETGAHI SAYILAN YER MAHKEMESİ ( Sendika Üyesi İşçilerden Kesilen Üyelik Aidatları İle Sendika Üyesi Olmayan İşçilerden Kesilen Dayanışma Aidatlarının Tahsili - Davanın İşverenin İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Açılması Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Davacı Sendikanın İstem Konusu Üyelik Aidat Alacağının Tahsili - Davanın İşverenin İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesi Dışında Açılma İmkanı Bulunmadığı )"
15Y9.HD21.5.2012E. 2012/3999 K. 2012/17797"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Bir Tazminat veya Alacağın Vergi Kesintisine Tabii Olup Olmadığı ve Yasal Düzenlemelerle Bakılarak Belirleneceği - Davacı Kesinti Yapılmaması İddiasında İse Davasını İşveren Karşı Değil İdari Yargıda Kesintiyi Kabul Eden Vergi Dairesine Karşı Dava Açması Gerektiği )
VERGİ KESİNTİSİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili - Bir Tazminat veya Alacağın Vergi Kesintisine Tabii Olup Olmadığı ve Yasal Düzenlemelerle Bakılarak Belirleneceği/Davacı Kesinti Yapılmaması İddiasında İse Davasını İşveren Karşı Değil İdari Yargıda Kesintiyi Kabul Eden Vergi Dairesine Karşı Dava Açması Gerektiği )
GÖREV ( Bir Tazminat veya Alacağın Vergi Kesintisine Tabii Olup Olmadığı ve Yasal Düzenlemelerle Bakılarak Belirleneceği/Davacı Kesinti Yapılmaması İddiasında İse Davasını İşveren Karşı Değil İdari Yargıda Kesintiyi Kabul Eden Vergi Dairesine Karşı Dava Açması Gerektiği )"
15Y10.HD9.4.2012E. 2012/2861 K. 2012/6950"RÜCUEN TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Ölen Bağkur Sigortalısının Hak Sahiplerine Davacı Kurumca Yapılan Sosyal Sigorta Yardımlarının Tazmini - Yasada Düzenlenen Özel Yetki Kuralına Göre Yetkili Olan Mahkemece İşin Esasına Girilip Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA YETKİ ( Haksız Bir Eylemden Doğan Davanın O Eylemin Gerçekleştiği Yer Mahkemesinde Açılacağı/Mahkemece Eksik İnceleme ve Yanılgılı Değerlendirme Sonucu Yetkisizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Rücuen Tazminat )
ÖZEL YETKİ KURALI ( Rücuen Tazminat/Haksız Bir Eylemden Doğan Davanın O Eylemin Gerçekleştiği Yer Mahkemesinde Açılacağı - Yetkisizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
YETKİSİZLİK KARARI ( Haksız Bir Eylemden Doğan Davanın O Eylemin Gerçekleştiği Yer Mahkemesinde Açılacağı Yönünde Özel Yetki Kuralı Düzenlendiği/Yetkisizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Rücuen Tazminat )"
15Y10.HD3.5.2011E. 2011/5735 K. 2011/6658"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yapılan Tedavi Giderlerinin Tazmini/Haksız Fiilin Oluştuğu Yer Mahkemesi'nin de Yetkili Olduğu - 1479 S. K. Md. 63'e Dayanılarak Açılan Dava )
YETKİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yapılan Tedavi Giderlerinin Rücuan Tazmini/1479 S. K. Md. 63'e Dayanılarak Açılan Dava - Haksız Fiilin Oluştuğu Yer Mahkemesi'nin de Yetkili Olduğu )
HAKSIZ FİİL ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yapılan Tedavi Giderlerinin Rücuan Tazmini/1479 S. K. Md. 63'e Dayanılarak Açılan Dava - Davalının İkametgahı Mahkemesi'nin Yanında Haksız Fiilin Oluştuğu Yer Mahkemesi'nin de Yetkili Olduğu )"
15Y21.HD26.4.2011E. 2010/5070 K. 2011/3863"MUVAZAA NEDENİYLE YETİM AYLIĞININ SGK TARAFINDAN KESİLMESİ KARARININ İPTALİ DAVASI ( Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi - 5521 S.K. Yapmış Olduğu Atıf Nedeniyle Özel Yetkili Mahkemenin Belirlenmesinde 1086 S.K Uygulama Alanının Bulunduğu )
TÜZEL KİŞİLİĞİN ŞUBE ARAŞTIRMASI YAPILMASI ( Davalı Tarafından Yetki İtirazında Bulunulduğu - 5521 S.K.'da Yeralan Atıf Nedeniyle Tüzel Kişiliğinin Şubesinde de Tüzel Kişiliğinin Merkezi Davalı Olarak Gösterilerek Dava Açılabileceği/Yetki )
ŞUBENİN BULUNDUĞU YER ( Tüzel Kişiliğin Merkezi Davalı Olarak Gösterilerek Şubenin Bulunduğu Yerde Dava Açılabileceği - Davalı Kurumun Şube Durumunun Araştırılacağı/Var İse Davacının Yetim Aylığını Bu Şubeden Alıp Almadığının Belirleneceği )
YETKİ İTİRAZI ( Davalının Yetki İtirazı Nedeniyle Yeterli Araştırma Yapılmaksızın Yerel Mahkemece Dava Dosyasının Ankara Nöbetçi İş Mahkemesine Gönderilmesinin Hatalı Olduğu - Özel Yetki Kuralı Gereği Kurumun Şube Araştırmasının Yapılacağı )
YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Davalı Kurumun Şube Araştırmasının Yapılmadan Eksik Araştırma Sonucu Mahkemece Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Boşanmanın Muvazaalı Olalarak Yapıldığına İlişkin de Araştırma Yapılacağı )"
15Y10.HD22.2.2011E. 2011/2280 K. 2011/2063"SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davacının Sigortalılığına İlişkin İşlemlerin Davalı Kurumun Şubesince Yürütüldüğü/Uyuşmazlığın Anılan Şube Tarafından Çıkarıldığı - Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesi'nin de Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Davacının Sigortalılığına İlişkin İşlemlerin Davalı Kurumun Şubesince Yürütülüp Sigorta Başlangıç Tarihinin İşe Giriş Bildirgesine İstinaden Tespitine İlişkin Uyuşmazlığın Anılan Şube Tarafından Çıkarıldığı - Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesi'nin de Yetkili Olduğu )
ŞUBE TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER ( Sigorta Başlangıç Tarihinin İşe Giriş Bildirgesine İstinaden Tespitine İlişkin Uyuşmazlığın Anılan Şube Tarafından Çıkarıldığı - Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesi'nin de Yetkili Olduğu )"
15Y21.HD29.12.2010E. 2010/13466 K. 2010/13384"YAŞLILIK AYLIĞI FARKININ ÖDENMESİ TALEBİ ( Uyuşmazlığın Sigorta Müdürlüğü İşleminden Kaynaklandığı - Şube İşlemleri Nedeniyle Açılacak Davada Taraf Olarak Bağlı Bulunulan Merkez Davalı Gösterilerek Şubenin Bulunduğu Yerde Dava Açılabileceği )
ŞUBENİN BULUNDUĞU YERDE DAVA AÇILMASI ( Uyuşmazlığın O Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Davacıya Ait İşlemlerin Yürütülmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olabileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Fark Emekli Aylıklarının Ödenmesi Talebi - Şube İşlemleri Nedeniyle Açılacak Davada Taraf Olarak Bağlı Bulunulan Merkez Davalı Gösterilerek Şubenin Bulunduğu Yerde Dava Açılabileceği )
SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Fark Emekli Aylıklarının Ödenmesi Talebi - Şube İşlemleri Nedeniyle Açılacak Davada Taraf Olarak Bağlı Bulunulan Merkez Davalı Gösterilerek Şubenin Bulunduğu Yerde Dava Açılabileceği )"
15Y9.HD26.10.2010E. 2010/28736 K. 2010/30743"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI ( İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu - Dava İşyerinin Bağlı Olduğu Bölge Çalışma Müdürlüğünün Bulunduğu Mahaldeki İş Mahkemesinde Birden Fazla Bölge Müdürlüğünün Yetki Alanına Giren İşyerlerini Kapsıyorsa Ankara İş Mahkemelerinin Yetkili Olduğu )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İş Mahkemelerinin Yetkisi Konusunda Yapılacak Sözleşmenin Geçerli Olmadığı - Toplu İş Sözleşmesini İptali Davası Hakkında İşyerinin Bağlı Olduğu Çalışma Bölge Müdürlüğünün Bulunduğu Mahaldeki İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİ ( Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunundan Doğan Anlaşmazlıklar İş Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemelerde Çözüleceği - Toplu İş Sözleşmesinin İptali Davasının İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu )"
15Y21.HD28.9.2010E. 2010/11021 K. 2010/9153"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Davalı İşveren Şirketler Nitelikçe Tüzel Kişiliğe Haiz Ticaret Şirketleri Olduğu - Tüzel Kişilere Karşı Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme Tüzel Kişinin İkametgahının ( Merkezinin ) Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( ( Davalı İşveren Şirketler Nitelikçe Tüzel Kişiliğe Haiz Ticaret Şirketleri Olduğu - Tüzel Kişilere Karşı Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme Tüzel Kişinin İkametgahının ( Merkezinin ) Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat - Davalı İşveren Şirketler Nitelikçe Tüzel Kişiliğe Haiz Ticaret Şirketleri Olduğu/Tüzel Kişilere Karşı Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme Tüzel Kişinin İkametgahının ( Merkezinin ) Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVALAR ( Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )"
15Y9.HD15.6.2010E. 2010/22121 K. 2010/18862"SENDİKA ÜYELİK AİDATI ALACAĞI ( İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirlenmesi Gerektiği )
GÖREV ( Sendika Üyelik Aidatı Alacağı - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu/Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirlenmesi Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Sendika Üyelik Aidatı Alacağı - Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Davanın İşverenin İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesi Dışında Açılamayacağı )"
15Y9.HD2.3.2010E. 2010/6873 K. 2010/5635"OLUMLU YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacı Sendikanın Davasında Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirleneceği )
SENDİKANIN OLUMLU YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirleneceği )
ÖZEL YETKİ ( Sendikanın Olumlu Yetki Tespitine İtiraz Davası - Sendikalar Kanunundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu Belirtildiğine Göre Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirleneceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Sendikalar Kanunundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu Belirtildiğine Göre Görevli Mahkemenin Yer İtibariyle Yetkisi O Mahkeme İçin Öngörülen Özel Yetki Kurallarına Göre Belirleneceği )
YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ ( İşyerinde Çalışan İşçi Sayısı Uyuşmazlık Konusu Olduğundan İşverenin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( 2822 S.K'nın 15. Md. Uyarınca Açılmış Bulunan Yetki Tespitine İtirazlarda İşyerinde Çalışan İşçi Sayısı Uyuşmazlık Konusu Olduğundan İşverenin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( 2822 S.K'nın 15. Md. Uyarınca Açılmış Bulunan Yetki Tespitine İtirazlarda İşyerinde Çalışan İşçi Sayısı Uyuşmazlık Konusu Olduğundan Mahkemece İşverenin Davaya Re'sen Dahil Edilmesi Gerektiği )"
15YHGK17.2.2010E. 2010/9-52 K. 2010/89"ÜYELİK AİDAT ALACAĞI ( Davacı Sendikanın Aidat Alacağının Yasal Dayanağı Sendikalar Kanunu'nun 61. Md. Olup Bu Kanundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Üyelik Aidat Alacağının Faiziyle Birlikte Tahsili - Davacı Sendikanın Aidat Alacağının Yasal Dayanağı Sendikalar Kanunu'nun 61. Md. Olup Bu Kanundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
SENDİKANIN AİDAT ALACAĞI ( Yasal Dayanağı Sendikalar Kanunu'nun 61. Md. Olup Bu Kanundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Sendika Üyelik Aidat Alacağının Faiziyle Birlikte Tahsili - Davacı Sendikanın Aidat Alacağının Yasal Dayanağı Sendikalar Kanunu'nun 61. Md. Olup Bu Kanundan Doğan Bütün Anlaşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
15YHGK14.10.2009E. 2009/21-381 K. 2009/427"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Kurum Merkezinin Bulunduğu İş Mahkemesi'nde Açılabileceği Gibi Şubenin Bulunduğu Yerde de Dava Açılabileceği - Yetkili Mahkemenin Tespiti )
YETKİLİ MAHKEME ( Hizmet Tespiti Davası - Kurum Merkezinin Bulunduğu İş Mahkemesi'nde Açılabileceği Gibi Şubenin Bulunduğu Yerde de Dava Açılabileceği )
ŞUBELERİ OLAN KURUMLARA AÇILACAK DAVALAR ( Kurum Merkezinin Bulunduğu Mahkemede Açılabileceği Gibi Şubenin Bulunduğu Yerde de Açılabileceği - Hizmet Tespiti Davası )
YARGILAMANIN SÜRATLE VE EN AZ GİDERLE SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİ ( Yargının Görevi Olduğu - Yetkili Mahkemenin Tespitinde Gözönüne alınacağı )"
15YHGK16.4.2008E. 2008/10-329 K. 2008/334"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Şube İşlemleri Nedeniyle Açılacak Davalar Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinde de Açılabileceği )
ŞUBE İŞLEMLERİ ( Nedeniyle Açılacak Davalar Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinde de Açılabileceği - Şubenin Bulunduğu Yerin Yetkisi O Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Davacıya Ait İşlemlerin Yürütülmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Geçerli Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Şube İşlemleri Nedeniyle Açılacak Davalar Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinde de Açılabileceği )
TÜZEL KİŞİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALAR ( Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu - Sözü Edilen Şubenin İşlemi Yapmış Olan Şube Olduğu )"
15Y10.HD27.10.2005E. 2005/7171 K. 2005/11122"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Mahkemeleri Kanunu Uyarınca Yargıtay Kararlarına Karşı Karar Tashihinin İstenemeyeceği )
TASHİHİ KARAR ( İş Mahkemeleri Kanunu Uyarınca Yargıtay Kararlarına Karşı İstenemeyeceği - Rücuan Tazminat )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( İş Mahkemeleri Kanunu Uyarınca Yargıtay Kararlarına Karşı Karar Tashihinin İstenemeyeceği )"
15Y21.HD12.5.2005E. 2005/995 K. 2005/4988"ÖDENEN PRİMLERİN VE KESİNTİLERİN İADESİ TALEBİ ( Olayda Davalı Yetki İtirazında Bulunarak İkametgahının Bulunduğu Ankara İş Mahkemesinin Yetkili Olduğunu Bildirmesi Nedeniyle İkametgahının Ankara Olduğunun Kabulü Gereği )
BİRDEN FAZLA YETKİLİ MAHKEME ( Bunlardan Birini Seçmek Davacıya Ait Olduğu - Davacının Bu Hakkı Kullanmadan Davayı Açması Halinde Bu Hakkı Kullanmak Davalıya Geçtiği )
YETKİ İTİRAZI ( Olayda Davalı İkametgahının Bulunduğu Ankara İş Mahkemesinin Yetkili Olduğunu Bildirmesi Nedeniyle İkametgahının Ankara Olduğunun Kabulü Gereği - Mahkemenin Yetki İtirazı İle Belirtilmeyen Bir Mahkemeyi Yetkili Kılamayacağı )"
15Y21.HD5.4.2005E. 2005/2322 K. 2005/3388"SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA KARŞI DAVALARDA YETKİ ( Dava Kurum Merkezinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Kurum Şubesinin Bulunduğu Yerde de Açılabileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Yurtdışı Hizmetlerini Borçlanmak İçin Kuruma Yapılan Başvurunun Kabul Edilmesi Gerektiğinin Tespiti İstemi - Kurum Merkezinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Kurum Şubesinin Bulunduğu Yerde de Açılabileceği )
YURTDIŞI HİZMETLERİNİN BORÇLANILMASI ( Kuruma Yapılan Başvurunun Kabul Edilmesi Gerektiğinin Tespiti İstemi - Kurum Merkezinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Kurum Şubesinin Bulunduğu Yerde de Açılabileceği )"
15Y10.HD10.2.2005E. 2004/11663 K. 2005/1081"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE RÜCUAN TAZMİNAT ( İşin Haksız Fiilin İşlendiği Yer Mahkemesinde Çözümlenmesi Gereği )
HAKSIZ FİİLİN İŞLENDİĞİ YER MAHKEMESİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Gelirler İle Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesini İstemi )
YETKİLİ MAHKEME ( Trafik Kazası Nedeniyle Rücuan Tazminat - İşin Haksız Fiilin İşlendiği Yer Mahkemesinde Çözümlenmesi Gereği )"
15Y9.HD28.10.2004E. 2004/8020 K. 2004/24460"KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ İŞÇİLİK ALACAKLAR ( Islahla Arttırılan Alacak Miktarlarına Islah tarihinden İtibaren Yasal Faiz Uygulanması Gereği - Dava Tarihinden Faiz Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Davacının Yemin Teklifinin Davanın Türü ve Durumu Gerekçesiyle Reddedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Şifahi Yargılama Usulü )
İŞ MAHKEMELERİ ( Şifahi Yargılama Usulünün Uygulanacağı - Hakkında Hüküm Bulunmayan Hallerde HMUK Hükümleri Uygulanacağı/Fazla Çalışma Alacağının Yönünden Yapılan Yemin Teklifinin Reddedilmesinin Hatalı Olduğu )"
15Y21.HD11.10.2004E. 2004/4562 K. 2004/8178"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ALEYHİNE DAVA ( Kurumun Olayla İlgili Şubesinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Şubesinin Bulunduğu Herhangi Bir Yerde de Açılabileceği - Çalışmanın Tespiti Davası )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ŞUBESİ ( Çalışmanın Tespiti Davası - Kurumun Olayla İlgili Şubesinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Şubesinin Bulunduğu Herhangi Bir Yerde de Açılabileceği - Çalışma Süresinin Tespiti Davası )
ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Sosyal Sigortalar Kurumu Aleyhine Kurumun Olayla İlgili Şubesinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Şubesinin Bulunduğu Herhangi Bir Yerde de Açılabileceği )
YETKİ ( Sosyal Sigortalar Kurumu Aleyhine Kurumun Olayla İlgili Şubesinin Bulunduğu Yerde Açılabileceği Gibi Şubesinin Bulunduğu Herhangi Bir Yerde de Açılabileceği - Çalışmanın Tespiti Davası )"
15Y21.HD21.1.2004E. 2003/9829 K. 2004/365"YETKİLİ MAHKEME ( SSK. Tarafından Yapılan Hatalı ve Eksik İntibak İşleminin İptaliyle Eksik Emekli Aylıklarının Tahsili )
KESİN YETKİ KURALININ BULUNMAMASI ( Yetki İtirazında Dahi Bulunmayan Davalı Lehine Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırılığı )
YETKİSİZLİK KARARI ( Kesin Yetki Kuralının Bulunmaması - İtirazda Dahi Bulunmayan Davalı Lehine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırılığı )"
15Y21.HD23.9.2003E. 2003/7375 K. 2003/7217"YETKİ ( Kurum Tarafından Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammı Borcunun İptali ve Borcu Olmadığının Tespiti Davası )
SSK. ALEYHİNE AÇILACAK DAVALAR ( Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammı Borcunun İptali ve Borcu Olmadığının Tespiti - Yetki )
SSK. PRİM BORCU ( Prim ve Gecikme Zammı Borcunun İptali ve Borcu Olmadığının Tespiti Davası - Yetki )"
15Y10.HD8.5.2003E. 2003/1389 K. 2003/4062"İŞ MAHKEMELERİNİN YARGILAMA USULÜ ( Sözlü Yargılama - İlk İtirazlar/HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )
YETKİ İTİRAZI ( İş Mahkemelerinin Yargılama Usulü - İlk İtirazlar/HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )
İLK İTİRAZIN SÜRESİ ( İş Mahkemelerinin Yargılama Usulü - HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )
SÜRE ( İş Mahkemelerinde İlk İtirazlar - HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )"
15Y21.HD7.10.1999E. 1999/6912 K. 1999/6639"AYLIK BAĞLANMASI TALEBİ ( Sigortasız Olarak Çalışan Kişinin İş Kazası Geçirmesi Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE GELİR BAĞLANMASI
MERKEZ İŞLEMİ
ŞUBE İŞLEMİ
YETKİ"
15Y9.HD27.9.1999E. 1999/15426 K. 1999/14542"İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Zararın Tazmini İçin Aralarında Hizmet Akdi Bulunmayan Kişiye İşçiyle Birlikte Dava Açılması )
ARALARINDA HİZMET AKDİ İLİŞKİSİ BULUNMAYAN TARAFLAR ARASINDAKİ DAVA ( İşçiyle Birlikte Dava Açılması-İş Mahkemesinin Görevi )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI İŞÇİ İLE DAVA ARKADAŞLIĞI ( Aralarında Hizmet Akdi İlişkisi Bulunmayan Taraflar Arasındaki Dava )"
15Y10.HD18.4.1985E. 1985/2323 K. 1985/2464"İŞ MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZİ ( Cevap Yoluyla Mümkün Olmaması )
CEVAP YOLU İLE TEMYİZ ( İş Mahkemesi Kararına Karşı Bu Yola Başvurulamaması )
İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN KONULAR ( HUMK'ndaki Hükümlerin Uygulanamaması )"
15YHGK14.3.1984E. 1984/9-185 K. 1984/227"İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILAN DAVALAR ( Temyizin Yasal Süre İçinde Yapılıp Yapılmadığını İnceleme Yetkisinin Kararı Veren Yerel Mahkemeye Ait Olduğu )
TEMYİZ ( Yasal Süre İçinde Yapılıp Yapılmadığını İnceleme Yetkisinin Kararı Veren Yerel Mahkemeye Ait Olduğu - İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davalar )"
15Y10.HD3.6.1980E. 1980/520 K. 1980/4048"İŞ DAVALARI ( HUMK`nun Basit Yargılama Usulüne İlişkin 509 ve 510. Maddelerinin Uygulanamaması )
UZLAŞTIRMA EYLEMİ ( İş Davalarında )"
15Y10.HD10.3.1975E. 1975/681 K. 1975/1274"YARGILAMA USULÜ ( 1479 Sayılı Yasanın Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görülmesi )
İŞ MAHKEMELERİ ( Burada da Sözlü Yargılama Usulünün Uygulanması )
1479 SAYILI YASADAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görülmesi )"

BAM

15ANKARABAM-10HD24.10.2017E. 2017/1557 K. 2017/1631"ÖLEN EŞİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALAN DAVACININ ÖLEN ANNESİNDEN DOLAYI DA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Yetkili Mahkeme - Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Davayla İlgili Olarak Davalının Yetki İtirazı Bulunmadığı Gibi H.M.K.'nın 6. Md. Gereğince Kurumun Genel Merkezinin Bulunduğu Yer Olan Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu)
YETKİLİ MAHKEME ( Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Davayla İlgili Olarak Davalının Yetki İtirazı Bulunmadığı Gibi H.M.K.'nın 6. Md. Gereğince Kurumun Genel Merkezinin Bulunduğu Yer Olan Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu - Ölen Eşinden Ölüm Aylığı Alan Davacının Ölen Annesinden Dolayı da Ölüm Aylığı Bağlanması İstemi)
ÖLÜM AYLIĞI ( Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Davayla İlgili Olarak Davalının Yetki İtirazı Bulunmadığı Gibi H.M.K.'nın 6. Md. Gereğince Kurumun Genel Merkezinin Bulunduğu Yer Olan Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğunun Gözetileceği)
İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Ölen Eşinden Ölüm Aylığı Alan Davacının Ölen Annesinden Dolayı da Ölüm Aylığı Bağlanması İstemi - Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Davayla İlgili Olarak Davalının Yetki İtirazı Bulunmadığı Gibi H.M.K.'nın 6. Md. Gereğince Kurumun Genel Merkezinin Bulunduğu Yer Olan Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu)"

Madde 21

YARGITAY

21Y10.HD6.11.2017E. 2015/22317 K. 2017/7591"RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( İlk Peşin Sermaye Değerine Eklenecek Sosyal Yardım Zammının Davalının Kusur Oranına Karşılığının Bulunması Gerekirken Sosyal Yardım Zammının Kusur Karşılığı Hesaplanmaksızın Doğrudan Eklenmesinin İsabetsiz Olduğu )
DAVALININ KUSUR KARŞILIĞI ( Tedavi Giderleri İle İlgili Ödeme Belgelerinin Davacı Kurumdan Celp Edilmesi ve Sonucuna Göre Davalının Kusur Karşılığına Karar Verilmesi İle Gelire Dair Sosyal Yardım Zammının Tamamının Değil Davalının Kusur Karşılığının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
21Y10.HD6.6.2016E. 2015/6007 K. 2016/9305"İŞ KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALI (Yapılan Ödemeler Nedeniyle Oluşan Kurum Zararının Tahsili İstemi - Sigortalıya Yapılan Peşin Değerli Gelirden Davalıların %85 Kusur Karşılığı Kadar Kurum Alacağı Bulunduğu Dikkate Alınacağı)
RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ (İş Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yapılan Ödemelerin - Sigortalıya Yapılan Peşin Değerli Gelirden Davalıların %85 Kusur Karşılığı Kadar Kurum Alacağı Bulunduğu Dikkate Alınarak Karar Verileceği)
KURUM ZARARININ TAHSİLİ (İş Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yapılan Ödemeler Nedeniyle - Sigortalıya Yapılan Peşin Değerli Gelirden Davalıların %85 Kusur Karşılığı Kadar Kurum Alacağı Bulunduğu Dikkate Alınarak Karar Verileceği)"

UYUŞMAZLIK

21UMH4.6.2013E. 2013/813 K. 2013/964"HALK EĞİTİM MERKEZİNDE ÇALIŞMA SONUCU KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının İşçi Sıfatı Taşıyıp Taşımadığı Taşıyorsa Çalışmaları Karşılığında Kıdem Tazminatına Hak Kazanıp Kazanmadığının Özel Hukuk Hükümlerine Göre Çözümleneceği )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİNDE ÇALIŞMA SONUCU KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Adli Yargıda Görüleceği )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Müdürlüğü Merkezine Ait Ayakkabı Atölyesindeki Çalışmaları Karşılığı Kıdem Tazminatı Talebi - Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği ) "

Madde 24

YARGITAY

24Y7.HD19.9.2016E. 2016/4691 K. 2016/14284"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Ödenmeyen Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücret Miktarının İş Akdi Fesih Tarihindeki Aylık Brüt Asgari Ücret Miktarının İki Katına Yakın Olduğu ve Davacı İşçi Açısından Haklı Fesih Sebebi Oluşturduğu - Alacağının Çok Az Miktarda Olması Sebebiyle Fesih Haksız Kabul Edilerek İşçilik Alacakları Davasının Reddedilemeyeceği )
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRET ALACAĞININ ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Hüküm Altına Alınan Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücret Miktarının İş Akdi Fesih Tarihindeki Aylık Brüt Asgari Ücret Miktarının İki Katına Yakın Olduğu ve Davacı İşçi Açısından Haklı Fesih Sebebi Oluşturduğu - Alacağının Çok Az Miktarda Olması Sebebiyle Fesih Haksız Kabul Edilerek İşçilik Alacakları Davasının Reddedilmemesi Gerektiği )
İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ ( Ödenmeyen Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücret Miktarının İş Akdi Fesih Tarihindeki Aylık Brüt Asgari Ücret Miktarının İki Katına Yakın Olduğu ve Davacı İşçi Açısından Haklı Fesih Sebebi Oluşturduğu - Alacağının Çok Az Miktarda Olması Sebebiyle Fesih Haksız Kabul Edilerek İşçilik Alacakları Davasının Reddedilemeyeceği )"

Madde 44

YARGITAY

44Y7.HD19.9.2016E. 2016/4691 K. 2016/14284"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Ödenmeyen Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücret Miktarının İş Akdi Fesih Tarihindeki Aylık Brüt Asgari Ücret Miktarının İki Katına Yakın Olduğu ve Davacı İşçi Açısından Haklı Fesih Sebebi Oluşturduğu - Alacağının Çok Az Miktarda Olması Sebebiyle Fesih Haksız Kabul Edilerek İşçilik Alacakları Davasının Reddedilemeyeceği )
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRET ALACAĞININ ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Hüküm Altına Alınan Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücret Miktarının İş Akdi Fesih Tarihindeki Aylık Brüt Asgari Ücret Miktarının İki Katına Yakın Olduğu ve Davacı İşçi Açısından Haklı Fesih Sebebi Oluşturduğu - Alacağının Çok Az Miktarda Olması Sebebiyle Fesih Haksız Kabul Edilerek İşçilik Alacakları Davasının Reddedilmemesi Gerektiği )
İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ ( Ödenmeyen Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücret Miktarının İş Akdi Fesih Tarihindeki Aylık Brüt Asgari Ücret Miktarının İki Katına Yakın Olduğu ve Davacı İşçi Açısından Haklı Fesih Sebebi Oluşturduğu - Alacağının Çok Az Miktarda Olması Sebebiyle Fesih Haksız Kabul Edilerek İşçilik Alacakları Davasının Reddedilemeyeceği )"

Geç. Madde 1

YARGITAY

Geç.1Y9.HD16.1.2017E. 2017/233 K. 2017/40"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ ( Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar Hakkında Yapılan Temyiz Başvurularının Kesinleşinceye Kadar Yargıtay Tarafından Sonuçlandırılacağı - Aleyhine İstinaf Yoluna Gidilen Kararın İş Mahkemesinin Kararı Olup Kararla İlgili Yargıtay'ın Bir Denetimi Söz Konusu Olmadığı/Yargıtay Denetiminden Geçmeyen Kararın Kanun Yolu Denetimi İstinaf Olup Görevli Merciinin Bölge Adliye Mahkemesi Olduğu )
İSTİNAF YOLUNA GİDİLMESİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade/Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlarla İlgili Temyiz Başvurularının Kesinleşinceye Kadar Yargıtay Tarafından Sonuçlandırılacağı - Aleyhine İstinaf Yoluna Gidilen Kararın İş Mahkemesinin Kararı Olup Kararla İlgili Yargıtay'ın Bir Denetimi Söz Konusu Olmadığı/Yargıtay Denetiminden Geçmeyen Kararın Kanun Yolu Denetimi İstinaf Olup Görevli Merciinin Bölge Adliye Mahkemesi Olduğu )
KARARIN YARGITAY DENETİMİNDEN GEÇMESİ ( Amacın Verilen Kararlara Karşı Yargıtay Yoluna Başvurulmasını ve Karar Kesinleşinceye Kadar Kanun Yolu Denetiminin Yargıtay Tarafından Yapılmasını Sağlamak Olduğu - Aleyhine İstinaf Yoluna Gidilen Kararın İş Mahkemesinin Kararı Olup Kararla İlgili Yargıtay'ın Bir Denetimi Söz Konusu Olmadığı/Yargıtay Denetiminden Geçmeyen Kararın Kanun Yolu Denetimi İstinaf Olup Görevli Merciinin Bölge Adliye Mahkemesi Olduğu )"

Geç. Madde 2

YARGITAY

Geç.2YHGK18.1.2017E. 2014/9-2483 K. 2017/93"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Bölge Adliye Mahkemelerinin Resmi Gazete'de İlan Edilecek Göreve Başlama Tarihine Kadar Yargıtay'ın Bozma Kararlarına Karşı Verilen Direnme Kararının Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Daireye Gönderileceği/Direnme Kararlarının Daireler Tarafından Öncelikle İnceleneceği - Kararı Veren Dairenin Direnmeyi Yerinde Görmesi Halinde Kararı Düzelteceği/Yerinde Görmezse Talebi On Gün İçinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na İleteceği )
DİRENME KARARININ TEMYİZ EDİLMESİ ( Bölge Adliye Mahkemelerinin Resmi Gazete'de İlan Edilecek Göreve Başlama Tarihine Kadar Yargıtay'ın Bozma Kararlarına Karşı Verilen Direnme Kararının Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Daireye Gönderileceği/Direnme Kararlarının Daireler Tarafından Öncelikle İnceleneceği - Kararı Veren Dairenin Direnmeyi Yerinde Görmesi Halinde Kararı Düzelteceği/Yerinde Görmezse Talebi On Gün İçinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na İleteceği )"
Geç.2YHGK15.5.2015E. 2013/22-1636 K. 2015/1365"İŞ MAHKEMELERİNİN BOZMA ÜZERİNE VERDİĞİ DİRENME KARARLARI (Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Daireye Gönderileceği Daire Tarafından Öncelikle İnceleneceği Dairenin Direnmeyi Yerinde Görmesi Halinde Kararı Düzelteceği - Yerinde Görmezse Talebi On Gün İçinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na İleteceği)
İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR (İş Mahkemesinin Verdiği Kararda Bozma Üzerine Direnmesi - Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Daireye Gönderileceği Daire Tarafından Öncelikle İnceleneceği Dairenin Direnmeyi Yerinde Görmesi Halinde Kararı Düzelteceği/Yerinde Görmezse Talebi On Gün İçinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na İleteceği)"
Geç.2Y10.HD10.6.2014E. 2014/10594 K. 2014/14226"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Direnme Kararlarının Temyizi Halinde Önce Kararı Veren Daireye Gönderileceği - Mahkemenin Direnme Kararı Yerinde Görülmediğinden Talebin Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna İletileceği )
DAİRENİN BOZMA KARARININ İNCELENMESİ ( Eldeki Davanın Eksik İnceleme Nedeniyle Bozulduğu/Kararı Veren Daireye Gönderilen Direnme Kararının Yerinde Görülmediğinden Talebin Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna İletileceği - Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Davası/Direnme Kararı Verilmesi )
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMAMASI ( Yargıtayın Bozma Kararlarına Karşı Verilen Direnme Kararının Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Daireye Gönderileceği - Kararı Veren Mahkemenin Yapmış Olduğu İncelemede Direnme Kararının Yerinde Görülmediği/Talebin Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna İletileceği )"
Geç.2YHGK3.4.2013E. 2013/10-455 K. 2013/447"İŞ MAHKEMESİ DİRENME KARARLARI ( Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Yargıtay'ın Bozma Kararlarına Karşı Verilen Direnme Kararının Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Daireye Gönderileceği - Daire Direnmeyi Yerinde Görmezse Talebi On Gün İçinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na İleteceği )
DİRENME KARARININ TEMYİZİ ( İş Mahkemesi Direnme Kararları/Öncelikle Daireler Tarafından İnceleneceği - Daire Direnmeyi Yerinde Görürse Kararı Düzelteceği Yerinde Görmezse Talebi On Gün İçinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na İleteceği/5521 S.K. Geçici Md. 2 Hükmü )
DİRENME KARARI ( Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Daireye Gönderileceği/Daire Direnmeyi Yerinde Görmezse Talebi On Gün İçinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na İleteceği - İş Mahkemesi Direnme Kararları )"
Geç.2Y21.HD14.2.2013E. 2013/955 K. 2013/2512"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Davanın Kamu Düzeninden Olduğu Gözetilerek Çalışmanın Gün İçersinde Sürekli mi Yoksa Part-Time mı Olduğu Üzerinde Durularak Gerektiğinde Yeniden Komşu İşyerinin Kayıtlara Geçmiş Tanıklarının Saptanması Gerektiği )
TANIKLARIN SAPTANMASI ( Çalışmanın Tespiti - Komşu İşyerinin Kayıtlara Geçmiş Tanıkları Kurum Zabıta ve Belediye Vasıtası İle Tespit Edilerek Beyanlarına Başvurulmalı Çalışma Süreleri Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
KOMŞU İŞYERİNİN KAYITLARA GEÇMİŞ TANIKLARI ( Kurum Zabıta ve Belediye Vasıtası İle Tespit Edilerek Beyanlarına Başvurulmalı Çalışma Süreleri Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği - Çalışmanın Tespiti )"
Geç.2YHGK5.7.2012E. 2012/10-663 K. 2012/515"TESPİT DAVASI ( 6352 S.K. İle Getirilen Değişiklik Sonucu Direnme Kararının Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Daireye Gönderileceği )
DİRENME KARARININ TEMYİZİ ( Tespit Davası - 6352 S.K. İle Getirilen Değişiklik Sonucu Direnme Kararının Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Daireye Gönderilmesine Hükmedileceği )
YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( Tespit Davası - 6352 S.K. İle Getirilen Değişiklik Sonucu Direnme Kararının Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Daireye Gönderilmesine Hükmedileceği )"