Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 1

YARGITAY

1Y7.CD4.5.2015E. 2014/14283 K. 2015/15217"5411 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Bankacılık Kanunu'na Muhalefet - Sanığın Kanuni Soruşturma Raporunda Belirtilen Müdahil Bankanın Şubesinde Görev Yaptığı Tarihleri Arasında Gerçekleştirdiği Ancak İddianameye Konu Edilmeyen Eylemleriyle İlgili Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılarak Açıldığının Tespiti Halinde Gerektiğinde Davaların Birleştirilerek Karar Verileceği )
BANKACILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Kanuni Soruşturma Raporunda Belirtilen Müdahil Bankanın Şubesinde Görev Yaptığı Tarihleri Arasında Gerçekleştirdiği Ancak İddianameye Konu Edilmeyen Eylemleriyle İlgili Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılması Gerektiği )"
1Y11.HD18.3.2013E. 2012/6898 K. 2013/5270"BANKANIN KUSURLU OLMASI (Şirketin İşçilerin Primlerinin Yatırılması İçin Bankaya Talimat Verdiği - Bankanın Verilen Talimatı Süresinde Yerine Getirmeyerek SGK Hesabına Geç İntikal Ettirdiği/Oluşan Gecikmede Bankanın Kusurlu Olduğu)
TARAFLAR ARASINDAKİ PROTOKOLE YANLIŞ ANLAM VERİLMESİ (Protokolde Banka Tarafından Yapılan Tahsilatın Süresi İçinde Davalı Adına Tahsilat Hesabına Aktarılmasından Sonra Bankaya Tahsilat Hesabında Bloke İmkanı Verdiği - Davacı Banka Dava Dışı Firma Tarafından Davalı Hesabına Süresi İçinde İntikal Ettirilmek Üzere Davacı Bankaya Verilen Talimatı Süresinde Yerine Getirmeyerek SGK Hesabına Bir Kısmın Geç İntikal Ettirmesinde Kusurlu Olduğu)
TALİMATIN SÜRESİNDE YERİNE GETİRİLMEMESİ (Protokolde Banka Tarafından Yapılan Tahsilatın Süresi İçinde Davalı Adına Tahsilat Hesabına Aktarılmasından Sonra Bankaya Tahsilat Hesabında Bloke İmkanı Verdiği - Davacı Banka Dava Dışı Firma Tarafından Davalı Hesabına İntikal Ettirilmek Üzere Bankaya Verilen Talimatı Süresinde Yerine Getirmeyerek SGK Hesabına Bir Kısmın Geç İntikal Ettirmesinde Kusurlu Olduğu)"
1Y7.CD5.7.2010E. 2007/7796 K. 2010/11290"SAHTE BELGELERLE KREDİ VERİLMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ ( Sanıkların Hesaplarına Para Aktarmaları Banka Mudilerinin Hesaplanndan Sahte İmza İle Para Çekerek Zimmetlerine Geçmesi Fiillerinin Sübutu Halinde Bankalar Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturacağı )
BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sahte Belgelerle Kredi Verilmiş Gibi Gösterilmesi - Hesaplarına Para Aktarmaları Banka Mudilerinin Hesaplanndan Sahte İmza İle Para Çekerek Zimmetlerine Geçmesi Fiillerinin Sübutu Halinde Bankalar Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturacağı )
SAHTE İMZA İLE PARA ÇEKME ( Sahte Belgelerle Kredi Verilmiş Gibi Gösterilmesi - Hesaplarına Para Aktarmaları Banka Mudilerinin Hesaplanndan Sahte İmza İle Para Çekerek Zimmetlerine Geçmesi Fiillerinin Sübutu Halinde Bankalar Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturacağı )"
1Y19.HD14.12.2005E. 2005/3959 K. 2005/12524"ALACAK DAVASI ( Genel Kredi Sözleşmesi Sonucu Kullandırılan Kredinin Ödetilmesi İstemi )
BANKANIN HARCA TABİ OLMAMASI ( Davacı Bankanın Yeniden Yapılandırılan Bankalardan Olması Nedeniyle Harca Tabi Olmaması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Taraflar Yararına Hükmolunacak Vekalet Ücretinin Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Belirlenmesi )"

DANIŞTAY

1D5.D21.5.2013E. 2013/373 K. 2013/4137"İLLER BANKASI ( Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Tüzel Kişiliği Olan Anonim Şirket Statüsünde Kalkınma ve Yatırım Bankası Olduğu - İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin Bazı Md.lerinin İptaline İlişkin İstemin Adli Yargıda Görüleceği )
BANKACILIK İŞLEMİ ( İller Bankası İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin Bazı Md.lerinin İptaline İlişkin İstemin Adli Yargıda Görüleceği - Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Tüzel Kişiliği Olan Anonim Şirket Statüsünde Kalkınma ve Yatırım Bankası Olduğu ve 5411 S. Bankacılık Kanunu'na Göre Örgütlendiği )
GÖREV ( İller Bankası Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Tüzel Kişiliği Olan Anonim Şirket Statüsünde Kalkınma ve Yatırım Bankası Olduğu - İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin Bazı Md.lerinin İptaline İlişkin İstemin Adli Yargıda Görüleceği )
ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ BANKA ( İller Bankası İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin Bazı Md.lerinin İptaline İlişkin İstemin Adli Yargıda Görüleceği )"

Madde 3

YARGITAY

3Y15.CD5.11.2015E. 2015/14138 K. 2015/30884"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Müşteki Bankadan Kredi Kullandığı Tarihte İpotek Tesis Ettirdiği Taşınmaz Tapuda Adına Tescilli Olduğu - Taşınmaza İlişkin Sanık Aleyhine Açılan Tapu Tescil Davası Hukuki İhtilaf Olduğu/Atılı Suçun Unsurları Oluşmadığı - Banka ve Kredi Kurumlarından Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlama Suçu )
TAPUDA ADINA KAYITLI TAŞINMAZA İPOTEK TESİS EDEREK KREDİ KULLANMA ( Banka ve Kredi Kurumlarından Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlayarak Dolandırıcılık - Müşteki BankaTaşınmazın Satışını İsteyerek Alacağı Tahsil Edilebileceği/Taşınmaza İlişkin Sanık Aleyhine Açılan Tapu Tescil Davası Hukuki İhtilaf Olduğu - Sanığın Beraat Edeceği )
BANKA VE KREDİ KURUMLARINDAN TAHSİS EDİLMEMESİ GEREKEN KREDİYİ SAĞLAMA ( Nitelikli Dolandırıcılık - Sanığın Müşteki Bankadan Kredi Kullandığı Tarihte İpotek Tesis Ettirdiği Taşınmaz Tapuda Sanık Adına Tescilli Olduğu/Taşınmaza İlişkin Sanık Aleyhine Açılan Tapu Tescil Davası Hukuki İhtilaf Olduğu - Sanığın Beraati Doğru Olduğu )
HUKUKİ İHTİLAF ( Banka ve Kredi Kurumlarından Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlama/Nitelikli Dolandırıcılık - Sanığın Müşteki Bankadan Kredi Kullandığı Tarihte İpotek Tesis Ettirdiği Taşınmaz Tapuda Sanık Adına Tescilli Olduğu/Taşınmaza İlişkin Sanık Aleyhine Açılan Tapu Tescil Davası Hukuki İhtilaf Olduğu - Beraat Kararı İsabetli Olduğu )"
3Y13.HD5.5.2014E. 2014/15188 K. 2014/14303"KONUT KREDİSİNDEN DOĞAN DOSYA MASRAFI ( Davaya Konu Konut Kredisinin Davalı Banka Şubesi Tarafından Verildiği - Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Doğan Davalarda Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemelerinin de Yetkili Olduğu/Şube Bankayı Temsile Yetkili Olduğundan Taraf Ehliyetine Sahip Olduğunun Kabul Edileceği )
YAPILANDIRMA MASRAFININ İADESİ ( Davaya Konu Konut Kredisinin Davalı Banka Şubesi Tarafından Verildiği - Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Doğan Davalarda Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemelerinin de Yetkili Olduğu/Şubenin Taraf Ehliyetine Sahip Olacağı )
TARAF EHLİYETİ ( Konut Kredisi ve Yapılandırma Masrafının İadesi/Konut Kredisinin Davalı Banka Şubesi Tarafından Verildiği - Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Doğan Davalarda Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemelerinin de Yetkili Olduğu/Şubenin Taraf Ehliyetine Sahip Olduğunun Kabul Edileceği )
BANKA ŞUBESİNİN BANKAYI TEMSİLE YETKİLİ OLMASI ( Konut Kredisi ve Yapılandırma Masrafının İadesi - Konut Kredisinin Davalı Banka Şubesi Tarafından Verildiği/Şubenin Taraf Ehliyetine Sahip Olacağı )
YETKİLİ MAHKEME ( Konut Kredisi ve Yapılandırma Masrafının İadesi/Konut Kredisinin Davalı Banka Şubesi Tarafından Verildiği - Şubenin Yapmış Olduğu İşlemlerden Doğan Davalarda Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemelerinin de Yetkili Sayılacağı )"

DANIŞTAY

3D8.D14.10.2014E. 2013/4844 K. 2014/7037"ATM'NİN BELEDİYE GÖZETİM VE DENETİMİNDE OLMAMASI ( Banka Şubelerinde Verilen Hizmetlerin Bir Kısmını Veren Ancak Şubenin Makinası Olan Cihazların Belediyelerden Herhangi Bir Hizmet de Almadığı - İşyeri Nitelemesiyle Belediyenin Gözetim ve Denetiminde Olmayacağı )
İZİN ALMADAN KURULAN BANKAMATİK CİHAZLARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE MECLİS İŞLEMİ ( ATM Cihazlarının İşyeri Olarak Değerlendirilemeyeceği - İşyeri Olmayan Cihazlar İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmayacağı Gibi Mevzuatta Başka Bir İzin Alınacağı Düzenlemesine de Gidilmediği/Belediye Meclisince Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ATM CİHAZLARININ İŞYERİ KABUL EDİLMEMESİ ( Elektronik İşlem Cihazları Banka Şubesine Bağlı Makina Olup İşyeri ya da Şube Olarak Değerlendirilemeyeceği - Bankacılık Kanunu da ATM Cihazlarını Açıkça Şube Tanımı Dışında Bırakarak İşyeri Olarak Değerlendirilmesini Mümkün Kılmadığı )
İŞYERİ OLMAYAN CİHAZLAR İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMAMA ( ATM Cihazları Banka Şubesine Bağlı Makina Olup İşyeri ya da Şube Olarak Değerlendirilemeyeceği - İşyeri Olmayan Cihazlar İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmayacağı Gibi Mevzuatta Başka Bir İzin Alınacağı Düzenlemesine de Gidilmediği )"

Madde 4

YARGITAY

4YCGK21.10.2014E. 2014/15-53 K. 2014/437"BANKA VE KREDİ KURUMLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Eyleminin Basit Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu - Paranın Bir Kısmının EFT veya Havale Yoluyla Sanığın Hesabına Transfer Edilmesinin Nitelikli Dolandırıcılık İçin Yeterli Olmadığı )
SANIĞIN EYLEMİNİN BASİT DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURDUĞU ( Paranın Bir Kısmının EFT veya Havale Yoluyla Sanığın Hesabına Transfer Edilmesinin Nitelikli Dolandırıcılık İçin Yeterli Olmadığı - Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçu )
SANIĞIN KENDİSİNİ BANKA PERSONELİ OLARAK TANITMASI ( Sanığın Eyleminin Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İçin Yeterli Olmadığının Gözetileceği )
REFERANS HESAP ( Bankadan İstifa Etmiş Olduğu Halde Kendisini Banka Çalışanı Olarak Tanıtan ve Kendine Mahsus Hesabı Olduğundan Bahisle Gerçekleştirilen Sanığın Eyleminin Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandıcılık Suçunu Oluşturmadığı )
BANKA VE KREDİ KURUMU PERSONELİNİN HİLELİ DAVRANIŞI ( Sanığın Bankadaki Görevinden İstifa Ettiğinden Bankaya Duyulan Güvenden Doğrudan İstifade Etmediğinin Kabulü - Sanığın Bankada İşlem Yetkisine Sahip Olmadığı/Basit Dolandırıcılık/Banka Yönünden Hatalı Vekalet Ücreti Tayin Edildiği )"

Madde 8

YARGITAY

8Y11.HD9.12.2011E. 2010/5699 K. 2011/16732"HESAPLARIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMADIKLARININ TESPİTİ ( Paraların Yasal Faizi İle Tahsili - Hesap Cüzdanındaki Tarihler ve Parafların Kim Tarafından Yapıldığının Bilinmesi/Mevduat Sahiplerinin İadeli Taahhütlü Mektupla Uyarılmaları ve İlanı Gerektiği Davalı Bankanın Sorumluluktan Kurtulamayacağı )
HESAPLARDAKİ PARALARIN YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ ( Hesap Cüzdanındaki Tarihler ve Parafların Kim Tarafından Yapıldığının Bilinmesinin Davalı Bankayı Sorumluluktan Kurtarmayacağı - Mevduat Sahiplerinin İadeli Taahhütlü Mektupla Uyarılmaları ve İlanı Gerektiği )
MEVDUAT SAHİPLERİNİN İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA UYARILMALARI VE İLANI ( Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Hesapların Zamanaşımına Uğramadığı Gerekçesiyle Mevduat Faizi İle Bankadan Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Hesapların Zamanaşımına Uğraması İçin Mevduat Sahiplerinin İadeli Taahhütlü Mektupla Uyarılmaları ve İlanı Gerektiği - Mevduat Faizi İle Davalı Bankadandan Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )"

Madde 12

BAM

12İSTANBULBAM-18HD2.3.2017E. 2017/173 K. 2017/202"BANKA KREDİ MASRAFLARININ İADESİ İSTEMİ ( Davalı Banka BDDK Tarafından TMSF'ye Devredilmiş Olup Faaliyetlerine TMSF Bünyesi Altında Devam Ederken Bankanın Faaliyetlerinin Durdurulmasına Karar Verildiği/BDDK Kararıyla Faaliyet İzni Tamamen Kaldırılarak Tasfiye Sürecinin Başlatıldığı - Banka Aleyhine Açılan Davanın Öncelikle TMSF'ye Yönlendirilip Görülerek Karar Verilmesi Gerektiği/Esas İncelenmeden Kararın Kaldırılması ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
BANKANIN BDDK TARAFINDAN TMSF'YE DEVREDİLMESİ ( Faaliyetlerine TMSF Bünyesi Altında Devam Ederken Bankanın Faaliyetlerinin Durdurulmasına Karar Verildiği/BDDK Kararıyla Faaliyet İzni Tamamen Kaldırılarak Tasfiye Sürecinin Başlatıldığı - Banka Aleyhine Açılan Davanın Öncelikle TMSF'ye Yönlendirilip Görülerek Karar Verilmesi Gerektiği/Esas İncelenmeden Kararın Kaldırılması ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
TASFİYE SÜRECİNİN BAŞLAMASI ( Davalı Banka BDDK Tarafından TMSF'ye Devredilmiş Olup Faaliyetlerine TMSF Bünyesi Altında Devam Ederken Bankanın Faaliyetlerinin Durdurulmasına Karar Verildiği/BDDK Kararıyla Faaliyet İzninin Tamamen Kaldırıldığı - Banka Aleyhine Açılan Davanın Öncelikle TMSF'ye Yönlendirilip Görülerek Karar Verilmesi Gerektiği/Esas İncelenmeden Kararın Kaldırılması ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
DAVANIN TMSF'YE YÖNLENDİRİLMESİ ( Banka BDDK Tarafından TMSF'ye Devredilmiş Olup Faaliyetlerine TMSF Bünyesi Altında Devam Ederken Bankanın Faaliyetlerinin Durdurulmasına Karar Verildiği - BDDK Kararıyla Faaliyet İzninin Tamamen Kaldırıldığı/Esas İncelenmeden Kararın Kaldırılması ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"

Madde 13

YARGITAY

13Y12.HD3.3.2016E. 2016/2758 K. 2016/6241"GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İLAMSIZ İCRA TAKİBİ (İtiraz Üzerine Takibin Durdurulmasına İlişkin Müdürlük İşlemini Şikayet - Alacaklı Banka Tarafından Sunulan Kredi Sözleşmesi 26.12.2003 Tarihinden Öncesine Ait Olduğu/Mahkemece Şikayetin Borçlulardan Yönünden de Kabulü Gerektiği)
FONUN ALACAKLI OLMASI (İtiraz Üzerine Takibin Durdurulmasına İlişkin Müdürlük İşlemini Şikayet - 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun 138/4. Md. Göre “Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 S. İcra İflas Kanunu Uyarınca Yapılan Takiplerde Borçlular Tarafından Yapılan İtirazlar Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmaz" Hükmüne Yer Verildiği)
İTİRAZ ÜZERİNE TAKİBİN DURDURULMASI İŞLEMİNİ ŞİKAYET (Alacaklı Banka Tarafından Sunulan Kredi Sözleşmesi 26.12.2003 Tarihinden Öncesine Ait Olup Takibin Başka Bir Kredi Sözleşmesinden Kaynaklandığı İleri Sürülmediği - Şikayetin Borçlulardan Yönünden de Kabulü Gerektiği/Genel Kredi Sözleşmesine Dayalı İlamsız İcra Takibi)"
13Y23.HD22.11.2011E. 2011/358 K. 2011/2036"SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Bankalar - 6183 Sayılı Kanunun Bu Kanuna Tabi Bankalar Hakkında Uygulanmasının Diğer Banka ve Üçüncü Kişelerin Muvazaadan Ari Hakları Aleyhine Sonuç Doğurmaması Koşuluna Bağlı Olduğu )
ALACAKLILARIN MUVAZAADAN ARİ HAKLARI ( Etkilendiği Durumlarda 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Bu Kanuna Tabi Bankalara Öncelik Tanıyan Hükümlerinin Uygulanmayacağı - Sıra Cetvelindeki Sıraya Şikayet )
TASFİYE HALİNDE EMLAK BANKASI HALK BANKASI ( Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı - 6183 Sayılı Kanunun Diğer Banka ve Üçüncü Kişilerin Muvazaadan Ari Haklarını Etkilediği Durumlarda Bu Bankalar Yönünden Fon Alacaklarının Tahsiliyle İlgili Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
13YHGK9.2.2011E. 2010/12-685 K. 2011/43"HARÇ MUAFİYETİ ( Bankaların Müşterilerine Kullandırdıkları Kredinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Başlattıkları İcra Takibinde Yargı Harcından Muaf Olmayacakları - Şikayetçi Bankanın 5411 S.K. Md. 140'a İlişkin İddiasının İnceleneceği )
BANKANIN İCRA TAHSİL HARCINI ÖDEMEMESİ ( Bankaların Kullandırdıkları Kredinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Başlattıkları Takipte Yargı Harcından Muaf Olmayacakları - Şikayetçi Bankanın 5411 S.K. Md. 140'a İlişkin İddiasının Gözetileceği )
KREDİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Bankanın Yargı Harcından Muaf Olmayacağı Ancak Şikayetçi Bankanın 5411 S.K. Md. 140'a İlişkin İddiası Kapsamında Araştırma Yapılacağı )
İCRA TAHSİL HARCI ( Bankaların Müşterilerine Kullandırdıkları Kredinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Başlattıkları İcra Takibinde Yargı Harcından Muaf Olmayacakları - Şikayetçi Bankanın 5411 S.K. Md. 140'a İlişkin İddiasının İnceleneceği )"
13Y11.HD20.2.2009E. 2009/107 K. 2009/1909"BORÇLULARIN YOKLUĞUNDA VERİLEN İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( Mahkemenin Borçluların İtirazlarının İİK'nun 265. Maddesinde Sayılan Sebeplerden Olmadığına Yönelik Gerekçesi de Yerinde Bulunmadığından Davalı-Borçluların İtirazlarının Reddine Karar Verilemeyeceği )
İTİRAZ SEBEPLERİ ( Borçluların Yokluğunda Verilen İhtiyati Hacze - Mahkemenin Borçluların İtirazlarının İİK'nun 265. Maddesinde Sayılan Sebeplerden Olmadığına Yönelik Gerekçesi de Yerinde Bulunmadığından Mahkemece Davalı-Borçluların İtirazlarının Reddine Karar Verilemeyeceği )
İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( Borçluların Yokluğunda Verilen İhtiyati Hacze İtiraz - Mahkemenin Borçluların İtirazlarının İİK'nun 265. Maddesinde Sayılan Sebeplerden Olmadığına Yönelik Gerekçesi de Yerinde Bulunmadığından Mahkemece Davalı-Borçluların İtirazlarının Reddine Karar Verilemeyeceği )"
13Y17.HD30.10.2007E. 2007/4626 K. 2007/3300"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (Gerçek Bir Borcun Bulunması Yapılan İcra Takibinin Kesinleşmesi İptal Konusu Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması ve Borçlu Hakkında Alınmış Aciz Belgesinin Bulunması Gereği - Takibin Kesinleşmesinden ve Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının Bekletici Mesele Yapılması Gerekmediği)
BANKA KREDİ BORCU NEDENİYLE MÜTESELSİL KEFİL (Bankanın Aciz Vesikası Sunmaktan Muaf Tutulduğunun Gözetilmesi Gereği - İcra Takibinin Kesinleşmesinden ve Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının Bekletici Mesele Yapılmasının İsabetsiz Olduğu)
BEKLETİCİ MESELE (Tasarrufun İptali Davası - Menfi Tespit Davası)"

Madde 14

YARGITAY

14Y13.HD9.11.2009E. 2009/11590 K. 2009/12983"VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLULUK ( Davacıların Davalıya Sağladığı Hukuki Yardım Nedeniyle Sarfedilen Emek ve Mesaiye Karşılık Hak ve Nesafete Uygun Bir Avukatlık Ücretinin Ödenmesi Gerektiği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Hak Sahiplerine Ödeme Yapılması Fırsatını Doğuran Hükümden Yararlanmanın Ön Koşulu İbraname ve Taahhütname İmzalanması Olduğu )
İBRANAME VE TAAHHÜTNAME İMZALANMASI ( Hak Sahiplerine Ödeme Yapılması Fırsatını Doğuran Hükümden Yararlanmanın Ön Koşulu Olduğu - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Uyarınca )"
14Y11.HD25.9.2006E. 2005/8495 K. 2006/9256"GÖREVSİZLİK KARARI ( Temyiz Edilmeksizin Kesinleşmiş İse Bu Görevsizlik Kararı Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemeyi Bağlamayıp O Mahkeme de Görevsizlik Kararı Verebileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Dosya Kendisine Gönderilen Mahkeme de Görevsizlik Kararı Verebileceği - İkinci Görevsizlik Kararı da Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiği Taktirde Görevli Mahkeme Merci Tayini Yolu İle Yargıtay 20.Hukuk Dairesi Tarafından Belirleneceği )
MERCİ TAYİNİ ( İkinci Görevsizlik Kararı da Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiği Taktirde Görevli Mahkeme Merci Tayini Yolu İle Yargıtay 20.Hukuk Dairesi Tarafından Belirleneceği )"
14Y13.HD27.4.2005E. 2005/2313 K. 2005/7188"4822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Davalı Bankadan Aldığı Kredi Kartının Kullanımından Doğan Borcu Ödeyemeyen Davacının Borcunun Tespiti İstemi )
FONA DEVREDİLEN BANKALAR ( Yargı ve Takip Harçlarından Muaf Olmaları-Bu Bankalara Ait Dava ve Takiplerde Harç Alınmaması )
HARÇ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalara Ait Dava ve Takiplerin Harçtan Muaf Tutulmasının Gerekmesi )"

Madde 16

YARGITAY

16Y12.HD26.9.2013E. 2013/21196 K. 2013/30091"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLMİŞ ALACAKLAR ( Henüz Zamanaşımına Uğramamış Alacakların Zamanaşımı Süresinin 20 Yıla Uzayacağı - Takibe Konu Alacakların Temlik Tarihinden Önce Zamanaşımına Uğrayıp Uğramadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UZAMASI ( TMSF'ye Devredilmiş ve Zamanaşımına Uğramamış Alacakların Zamanaşımı Süresinin 20 Yıla Uzayacağı - Zamanaşımı Süresinin Takipten Önce Zamanaşımı Süresi Dolmuş Alacaklar Hakkında da Geçerli Olmasının Kazanılmış Hakkı Ortadan Kaldırıcı Nitelikte Olduğu )"
16Y17.HD30.10.2007E. 2007/4626 K. 2007/3300"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (Gerçek Bir Borcun Bulunması Yapılan İcra Takibinin Kesinleşmesi İptal Konusu Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması ve Borçlu Hakkında Alınmış Aciz Belgesinin Bulunması Gereği - Takibin Kesinleşmesinden ve Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının Bekletici Mesele Yapılması Gerekmediği)
BANKA KREDİ BORCU NEDENİYLE MÜTESELSİL KEFİL (Bankanın Aciz Vesikası Sunmaktan Muaf Tutulduğunun Gözetilmesi Gereği - İcra Takibinin Kesinleşmesinden ve Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının Bekletici Mesele Yapılmasının İsabetsiz Olduğu)
BEKLETİCİ MESELE (Tasarrufun İptali Davası - Menfi Tespit Davası)"

Madde 18

DANIŞTAY

18D13.D2.6.2015E. 2015/547 K. 2015/2043"İKİ FARKLI İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVA ( Bağlantılı Davalar ile Birden Çok İdare Mahkemesinin Yetki Alanına Giren İşlerin Birbirinden Farklı Hususlar Olduğu - İki Farklı İşleme Karşı Açılan Davada Dilekçenin Reddine Karar Verilerek Yetkili Mahkemelerce Verilecek Kararların Bekletici Sorun Yapılarak Sonuca Ulaşılması Gereği )
DİLEKÇENİN REDDİ ( İki Farklı İşleme Karşı Açılan Davanın Birden Çok İdare Mahkemesiin Yetki Alanına Giren İşler Olarak Değerlendirilip Mahkemelerin Görevini Değiştirecek Bir İşlev Kazandırılarak Danıştayın Görevli Olduğunun Kabul Edilemeyeceği - İki Farklı İşleme Karşı Açılan Davada Dilekçe Reddedilerek Yetkili Mahkemece Verilecek Kararın Bekletici Mesele Yapılması Gereği )"

Madde 37

DANIŞTAY

37IDDGK3.2.2014E. 2010/548 K. 2014/147"BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İdari Para Cezası - Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ Uyarınca Davacı Bankanın, Fx/Fx Türev İşlemlerinden Sağlanan Karlarını 753-Türev Finansal Araçlardan Karlar-Yp Hesabında İzlemesi Gerektiği/771-Kambiyo Karları Hesabında İzlemesi İle Tesis Edilen İşlemin Doğru Olduğu )
TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞE UYMAMA ( Davacı Bankanın Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Arasında Yer Alan Türev Rayiç Değerle Değerlemesi Zorunlu Olduğu Halde Reeskont Hesaplama Yöntemlerinin Rayiç Değeri Yansıtmadığı - Davanın Reddinin Doğru Olduğu/BDDK İdari Para Cezası Kararının İptali )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( BDDK Kurul Kararı - Davacı Bankanın Türev İşlemlerle İlgili Bilgi Edinilmesini Sağlayan Gözetim Formunun Spot Kur Forward Kur ve Reeskont Tutarı Kolonlarının Doğru Şekilde Doldurulmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )"
37D13.D2.10.2009E. 2007/11844 K. 2009/8872"TEBLİĞ UYARINCA YABANCI PARA İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN GELİR VEYA GİDERLER ( Yabancı Para Kâr/Zarar Hesaplarına Kaydedilmesi ve Türev Finansal Araçlardan Elde Edilen Kâr veya Zarar Hesapları İle Kambiyo İşlemlerinden Sağlanan Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Tutulması Suretiyle Muhasebeleştirilmesi Gerektiği )
KAMBİYO İŞLEMLERİ ( Tebliğ Uyarınca Yabancı Para İşlemlerinden Kaynaklanan Gelirlerin veya Giderlerin Yabancı Para Kâr/Zarar Hesaplarına Kaydedilmesi Gereği - Kambiyo İşlemlerinden Sağlanan Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Tutulması Suretiyle Muhasebeleştirilmesi Gerektiği )
KAR VE ZARAR HESAPLARI ( Kambiyo İşlemlerinden Sağlanan Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Tutulması Suretiyle Muhasebeleştirilmesi Gerektiği - Aykırı Muhasebe Kaydı Tutan Davacı Bankaya İdarî Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 42

YARGITAY

42Y11.HD11.1.2010E. 2008/8695 K. 2010/154"BANKA ŞUBESİNE YATIRILAN MEVDUATIN TAHSİLİ ( Sadece TTK'nun 68 /Son Md. Hükümlerine Dayalı Savunma İle Mevduatta Bulunan Paranın Ödenmesinden Kaçınılamayacağı )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Banka Şubesine Yatırılan Mevduatın Tahsili - Mahkemece Davalı Tarafın Zamanaşımı Def'inin Buna Göre Değerlendirilerek Neticesine Göre Bir Karar Verilmek Gerektiği )
TİCARİ DEFTERLERLE İLGİLİ SAVUNMA ( Banka Şubesine Yatırılan Mevduatın Tahsili - Davalının Ticari Defterlerle İlgili Savunmasının Elinde Banka Cüzdanı Bulunan Davacının Hakkını İleri Sürmesine Engel Teşkil Etmesinin Mümkün Olmadığı ) "

Madde 43

YARGITAY

43Y7.CD2.6.2014E. 2013/23039 K. 2014/11648"BANKA ZİMMETİ ( Gişe Memuru Olan Sanığın Mudi Hesabından Havale Yaparak Mal Edindiği - Zimmet Eylemleri Gerçekleştirilirken Sahte Belge Tanzim Edilmesi Fiillerinin de Zimmet Suçunun Unsuru Olarak Değerlendirileceği )
SAHTECİLİK ( Gişe Memuru Olan Sanığın Mudi Hesabından Havale Yaparak Mal Edindiği/Banka Zimmeti - Zimmet Eylemleri Gerçekleştirilirken Sahte Belge Tanzim Edilmesi Fiillerinin de Zimmet Suçunun Unsuru Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
KAZANILMIŞ HAK ( Gişe Memuru Olan Sanığın Mudi Hesabından Havale Yaparak Mal Edindiği - Zimmet Eylemleri Gerçekleştirilirken Sahte Belge Tanzim Edilmesi Fiillerinin de Zimmet Suçunun Unsuru Olarak Değerlendirileceği/Vasıfta Kazanılmış Hak Olamayacağı )
ÖZGÜ SUÇ ( Banka Zimmeti Suçunun Özgü Suç Olması Nedeniyle Banka Görevlisi Olan Sanık Tarafından İşlenebileceği - İştirak Eden Diğer Sanıkların İse 5237 S.K. Uyarınca Azmettiren veya Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabileceği )
AZMETTİRME VE YARDIM ETME ( Banka Zimmeti Suçunun Özgü Suç Olması Nedeniyle Banka Görevlisi Olan Sanık Tarafından İşlenebileceği - İştirak Eden Diğer Sanıkların İse 5237 S.K. Uyarınca Azmettiren veya Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabileceği )
MUDİ HESABINDAN PARA HAVALE EDEREK MAL EDİNMEK ( Banka Zimmeti - Zimmet Eylemleri Gerçekleştirilirken Sahte Belge Tanzim Edilmesi Fiillerinin de Zimmet Suçunun Unsuru Olarak Değerlendirileceği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Banka Zimmeti - Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Akıbetinin Araştırılacağı/Dosyalar Kesinleşmemiş İse Eldeki Dava İle Birleştirileceği )"

Madde 48

YARGITAY

48Y23.CD5.5.2016E. 2016/4152 K. 2016/5877"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU ( Diğer Sanık Tarafından Oluşturulan ve Tapuda Adı Geçen Sanık Adına Kayıtlı Olan Aile Konutu Niteliğindeki Taşınmaz Üzerine İpotek Konulmasına Dair Sahte Muvafakatnameyi Bankaya İbraz Ettikleri Bu Şekilde Sanıklardan Biri Adına Verilmemesi Gereken Bir Teminat Mektubunun Verilmesini Sağladıkları Anlaşıldığı - Sanıkların Üzerlerine Cezalandırılmalarına Yönelik Kabulde İsabetsizlik Görülmediği )
BANKA TEMİNAT MEKTUBU ( Tapuda Adı Geçen Sanık Adına Kayıtlı Olan Aile Konutu Niteliğindeki Taşınmaz Üzerine İpotek Konulmasına Dair Sahte Muvafakatnameyi Bankaya İbraz Ettikleri Bu Şekilde Sanıklardan Biri Adına Verilmemesi Gereken Bir Teminat Mektubunun Verilmesini Sağladığı - Sanıkların Üzerlerine Atılı Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Cezalandırılmalarının Yerinde Olduğu )
SAHTE MUVAFAKATNAME ( Sanıkların Birlikte Hareket Ederek Katılan Banka Tarafından Sanığa Kredi Olarak Kabul Edilen Banka Teminat Mektubu Verilmesini Sağlamak Amacıyla Diğer Sanığın Bilgisi ve Yönlendirmesi İle Diğer Sanık Tarafından Oluşturulan ve Tapuda Adı Geçen Sanık Adına Kayıtlı Olan Aile Konutu Niteliğindeki Taşınmaz Üzerine İpotek Konulmasına Dair Sahte Muvafakatnameyi Bankaya İbraz Ettiği - Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )"
48Y15.CD5.11.2015E. 2015/14138 K. 2015/30884"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Müşteki Bankadan Kredi Kullandığı Tarihte İpotek Tesis Ettirdiği Taşınmaz Tapuda Adına Tescilli Olduğu - Taşınmaza İlişkin Sanık Aleyhine Açılan Tapu Tescil Davası Hukuki İhtilaf Olduğu/Atılı Suçun Unsurları Oluşmadığı - Banka ve Kredi Kurumlarından Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlama Suçu )
TAPUDA ADINA KAYITLI TAŞINMAZA İPOTEK TESİS EDEREK KREDİ KULLANMA ( Banka ve Kredi Kurumlarından Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlayarak Dolandırıcılık - Müşteki BankaTaşınmazın Satışını İsteyerek Alacağı Tahsil Edilebileceği/Taşınmaza İlişkin Sanık Aleyhine Açılan Tapu Tescil Davası Hukuki İhtilaf Olduğu - Sanığın Beraat Edeceği )
BANKA VE KREDİ KURUMLARINDAN TAHSİS EDİLMEMESİ GEREKEN KREDİYİ SAĞLAMA ( Nitelikli Dolandırıcılık - Sanığın Müşteki Bankadan Kredi Kullandığı Tarihte İpotek Tesis Ettirdiği Taşınmaz Tapuda Sanık Adına Tescilli Olduğu/Taşınmaza İlişkin Sanık Aleyhine Açılan Tapu Tescil Davası Hukuki İhtilaf Olduğu - Sanığın Beraati Doğru Olduğu )
HUKUKİ İHTİLAF ( Banka ve Kredi Kurumlarından Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlama/Nitelikli Dolandırıcılık - Sanığın Müşteki Bankadan Kredi Kullandığı Tarihte İpotek Tesis Ettirdiği Taşınmaz Tapuda Sanık Adına Tescilli Olduğu/Taşınmaza İlişkin Sanık Aleyhine Açılan Tapu Tescil Davası Hukuki İhtilaf Olduğu - Beraat Kararı İsabetli Olduğu )"
48Y11.HD3.7.2013E. 2013/10328 K. 2013/14127"ALACAK DAVASI ( Banka Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan - Sözleşmesi Hükümleri İncelendiğinde Müteselsil Borçlu ve Kefillere Başvuru Öncesinde Asıl Borçluya Başvurulacağının Düzenlendiği Bu Kapsamda Asıl Borçludan Tahsilat Yapılamaması Şartının Mevcut Olmadığı/Gelinen Aşama İtibari İle Davalılar Hakkında İcra Takibi Yapılmasına ya da Dava Açılmasına Engel Bulunmadığı )
BANKA KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Hükümleri İncelendiğinde Müteselsil Borçlu ve Kefillere Başvuru Öncesinde Asıl Borçluya Başvurulacağının Düzenlendiği Bu Kapsamda Asıl Borçludan Tahsilat Yapılamaması Şartının Mevcut Olmadığı/Alacaklı Bankanın Sözleşmedeki Asıl Borçluya ve Davalı Kefillere Aynı Anda Takip Başlattığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Doğru Görülmediği - Alacak Davası )
KEFALET SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası/Söz Konusu Kredi Sözleşmesi Hükümleri İncelendiğinde Müteselsil Borçlu ve Kefillere Başvuru Öncesinde Asıl Borçluya Başvurulacağının Düzenlendiği/Asıl Borçludan Tahsilat Yapılamaması Şartının Mevcut Olmadığı - Davalılar Hakkında İcra Takibi Yapılmasına ya da Dava Açılmasına Engel Bulunmadığı )"
48Y11.HD21.6.2013E. 2011/12097 K. 2013/13008"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Taraflar Arasında Akdedilen Kredi Sözleşmesine Göre Krediye Konu İşyerinin Teminatı Olmak Üzere Sigorta Poliçesi Düzenlenmesinin Kararlaştırıldığı ve Prim Ödemesinin İse Neticeten Müşteriye Ait Olduğunun Belirlendiği - Bu Hükmün İçerik İtibariyle Davalı Bankayı Koruma Amaçlı Olarak Konulduğu ve Banka Aleyhine Yorumlanamayacağı/Davanın Reddi Gerektiği )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Konu İşyerinin Teminatı Olmak Üzere Sigorta Poliçesi Düzenlenmesinin Kararlaştırıldığı ve Prim Ödemesinin İse Neticeten Müşteriye Ait Olduğu/Anılan Sözleşme Hükümlerinin Davalı Bankayı Koruma Amaçlı Olarak Konulduğu - Banka Aleyhine Yorumlanması Mümkün Olmadığından Tazminat İsteminin Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
ÖDEME TALİMATI ( Maddi Tazminat/Taraflar Arasında Akdedilen Kredi Sözleşmesindeki Bankayı Koruma Amaçlı Olarak Konulan Hükümlerin Davalı Banka Aleyhine Yorumlanamayacağı - Davacı Tarafça Prim Ödemesine Esas Olmak Üzere Hesabındaki Paraların Kullanılması Yönünde Bankaya Verilmiş Talimatın Varlığı da Kanıtlanamadığından Davanın Reddi Gerektiği )"
48Y11.HD12.12.2011E. 2010/6669 K. 2011/16789"KREDİLERİN ERKEN KAPATILMASI İSTENMESİ ( Alınan % 5 Erken Kapama Komisyonu Ücretinin Faiziyle Tahsili İstemi - Yapılan İşlemin Mevzuata Uygun Olduğu/Davanın Reddi )
ERKEN KAPAMA KOMİSYON ÜCRETİ ( Kredilerin Erken Kapatılmak İstenildiği/% 5 Erken Kapama Komisyonu Ücretinin Faiziyle Tahsili İstemi - Davanın Reddi/Yapılan İşlemin Mevzuata Uygun Olduğu )
KOMİSYON ÜCRETİ ( Kredilerin Erken Kapatılmak İstenildiğinde % 5 Erken Kapama Komisyonu Adı Altında Alınan Ücretin - Mevzuata Uygun Olduğu/Faiziyle Tahsili İsteminin Reddine Karar Verilmesi )"
48Y11.HD19.1.2010E. 2008/9027 K. 2010/507"ALACAK VE TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ İSTEMİ ( Öncelikle Davaya Konu Teminat Mektuplarının Dayanağı Olan Genel Kredi Sözleşmelerinin Dosya İçine Getirtilerek Bu Sözleşmelerde Düzenlenen Komisyon ve Faiz Oranlarının Belirlenmesi Gerektiği )
TEMİNAT MEKTUPLARININ DAYANAĞI OLAN GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ ( Dosya İçine Getirtilerek Bu Sözleşmelerde Düzenlenen Komisyon ve Faiz Oranlarının Belirlenmesi Gerektiği )
KOMİSYON VE FAİZ ORANI ( Alacak ve Teminat Mektubu Bedelinin Depo Edilmesi İstemi - Taraflarca Komisyon ve Faiz Oranı Belirlenmemiş İse Teminat Mektuplarının Meri Olduğu Dönemlerde Müflis Bankanın Diğer Müşterilerine Uyguladığı Komisyon ve Faiz Oranlarının Tespit Edilmesi Gerektiği )"
48Y11.HD18.1.2010E. 2008/8999 K. 2010/451"TEMİNAT MEKTUP BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kendilerine Yapılan Tazmin Talepleri Sonucu Yaptığı Ödemeleri İspat ve Lehtara Rücu Etmek İçin Teminat Mektubu Aslını İbraz Etmesi Gerektiği )
BANKACILIK UYGULAMASI ( Teminat Mektubunun Aslının İadesi Taraflar Arasındaki Borç İlişkisinin Sona Erdiği ve Dolayısıyla Teminatın Sona Erdirilebileceği Anlamına Geldiği - Banka Tazmin İstemini Yerine Getirirken Mektup Aslını Almak Gerçekliği İle İmzaların Doğruluğunu Kontrol Etmek Zorunda Olduğu )
BANKA TAZMİN İSTEMİ ( Teminat Mektubu Bedelinin Tahsili - Banka Tazmin İstemini Yerine Getirirken Mektup Aslını Almak Gerçekliği İle İmzaların Doğruluğunu Kontrol Etmek Zorunda Olduğu )"
48Y11.HD4.6.2007E. 2006/5679 K. 2007/8483"BANKA TEMİNAT MEKTUBU ( Banka Muhataba Karşı Asıl Borçlu Lehdarın Borcunu Taahhüt Ettiği Banka Teminat Mektubu Kıymetli Evrak Netileğinde Olmadığından Sebebe Bağlı Olduğu - Güvence Altına Alınan Risk Gerçekleşmedikçe Ödeme Talebinde Bulunmanın Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Banka Teminat Mektubu - Bankanın Teminat Mektubu ile Belirli ve Bağımsız Bir Riski Garanti Ettiği Bankanın Mektup ile Garanti Edilen Risk Gerçekleştiği Ölçüde Sorumlu Olduğu )
KESİN TEMİNAT MEKTUBU ( Banka Teminat Mektubu - Bankanın Sorumluluğu )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Banka Teminat Mektubu - Banka Teminat Mektubu ile Garanti Edilen Risk Gerçekleşmediği Halde Ödeme Talebinde Bulunmanın Hakkın KötüyeKullanılması Oluşturduğu )"
48Y11.HD25.9.2006E. 2005/8583 K. 2006/9180"GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Alacak Talebi - Davalıların Davacı Dışındaki 3. Şahıslara Teminat Mektuplarını Tehlikeye Sokacak Şekilde Borçlandıkları ve Tüm Mal Varlıklarına Haciz Konulduğu Gerekçesiyle Davanın Kabulü Gereği )
ALACAK TALEBİ ( Genel Kredi Sözleşmesi Uyarınca - Davalıların Davacı Dışındaki 3. Şahıslara Teminat Mektuplarını Tehlikeye Sokacak Şekilde Borçlandıkları ve Tüm Mal Varlıklarına Haciz Konulduğu Gerekçesiyle Davanın Kabulü Gereği )
TEMİNAT MEKTUBU ( Genel Kredi Sözleşmesi Uyarınca Alacak Talebi - Davalıların Davacı Dışındaki 3. Şahıslara Teminat Mektuplarını Tehlikeye Sokacak Şekilde Borçlandıkları/Davanın Kabulü Gereği )"

Madde 60

YARGITAY

60Y11.HD16.10.2006E. 2005/11039 K. 2006/10369"BANKANIN SORUMLULUĞU ( Hesap Cüzdanının Elle Doldurulmuş Olmasının Bankanın Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )
BANKA PERSONELİNİN İŞLEMLERİ ( Bankayı Bağlayacağı - Güven Tesis Ederek Yaptırdığı İşlemler Neticesinde Yüksek Faiz Almak Amacı İle Hesap Açtıran Kişilerin Kusurlu Sayılamayacağı )
BANKA PERSONELİNE GÜVENEREK YAPILAN İŞLEMLER ( Banka Hesap İşlemleri/Bankayı Bağlayacağı - Hesaplar Gerçekten Açılmasa Bile Yatırılan Paranın Cari Faizi İle Birlikte Geri İstenebileceği )
BANKA HESAP CÜZDANI ( Usulüne Uygun Olmayan - Elle Doldurulmuş Olsa Bile Bankanın Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )
BANKAYA HESAP AÇAN KİŞİNİN KUSURU ( Elle Doldurulmuş Banka Cüzdanı ile Banka Personelinin Sağladığı Güvenle Yüksek Faiz Almak İçin Hesap Açanın Kusurlu Sayılamayacağı )"

Madde 61

YARGITAY

61Y11.HD24.2.2015E. 2014/4531 K. 2015/2470"İNTERNET BANKACILIĞI KAPATILDIKTAN SONRA HACKER ŞAHISLAR TARAFINDAN PARANIN BAŞKA HESAPLARA AKTARILMASI ( Hesap İnternet İşlemlerine Kapatıldığı Halde Aynı Kod ve Şifre ile İşlem Yapılmasına İzin Veren Bankanın Ağır Kusurlu Olduğu İddia Edildiği - Bedelin Olay tarihinden İtibaren Ticari Faizi ile Birlikte Davalı Bankadan Tahsili Talebinin Kabul Edileceği )
İNTERNET İŞLEMLERİNE KAPATILAN HESAP ( Hacker/Bilgisayar Korsanı Şahıslar Tarafından Davacının Hesabında Bulunan Döviz ve Fonların Bozdurularak Başka Hesaplara Havale Edildiği - Hesap Kapatıldığı Halde Aynı Kod ve Şifre ile İşlem Yapılmasına İzin Veren Bankanın Ağır Kusurlu Olduğu İddia Edildiği/Bedelin Olay Tarihinden İtibaren Ticari Faizi ile Birlikte Davalı Bankadan Tahsili Talebinin Kabul Edileceği )
BANKANIN KUSURLU OLMASI ( Hacker/Bilgisayar Korsanı Adı Verilen Şahıslar Tarafından Davacının Hesabında Bulunan Döviz ve Fonların Bozdurularak Başka Hesaplara Havale Edildiği - Hesap Kapatıldığı Halde Aynı Kod ve Şifre ile İşlem Yapılmasına İzin Veren Bankanın Ağır Kusurlu Olduğu İddia Edildiği/Bedelin Olay Tarihinden İtibaren Ticari Faizi ile Birlikte Davalı Bankadan Tahsili Talebinin Kabul Edileceği )
TİCARİ FAİZ ( Hacker/Bilgisayar Korsanı Adı Verilen Şahıslar Tarafından Davacının Hesabında Bulunan Döviz ve Fonların Bozdurularak Başka Hesaplara Havale Edildiği - Hesap Kapatıldığı Halde Aynı Kod ve Şifre ile İşlem Yapılmasına İzin Veren Bankanın Ağır Kusurlu Olduğu İddia Edildiği/Bedelin Olay Tarihinden İtibaren Ticari Faizi ile Birlikte Davalı Bankadan Tahsili Talebinin Kabul Edileceği )"
61Y11.HD10.2.2015E. 2014/1997 K. 2015/1622"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Sahte Talimat ve İmzalarla Bankada Bulunan Hesaptan Üçüncü Kişilere Usulsüz Ödemeler Yapılmasından Kaynaklanan - Muhasebecinin Şirket Çalışanı Olması Sebebiyle Çalışanını Seçmede ve Onu Denetlemede Gerekli Özeni Göstermeyen Davacının da Olayda Müterafik Kusurunun Bulunacağının Gözetilmesi Gerektiği )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞİK OLMASI ( Mahkemece Asıl Davaya Dair Kısa Kararda Davanın Kısmen Kabulüne Denildiği/Gerekçeli Kararda İse Davanın Kabulüne Şeklinde Hüküm Kurulduğu - Gerekçeli Kararın Kısa Karara Uygun Yazılmamasının Doğru Görülmediği )
MÜTERAFİK KUSUR ( Ceza Dosyası Getirtilip Muhasebecinin Sahte Talimatların Düzenlenmesi Konusundaki Eylemi Değerlendirilerek Anılan Kişinin Şirket Çalışanı Olması Sebebiyle Çalışanını Seçmede ve Onu Denetlemede Gerekli Özeni Göstermeyen Davacının da Olayda Müterafik Kusurunun Bulunacağının Nazara Alınması Gerektiği )
BANKACILIK İŞLEMLERİ ( Maddi Tazminat Davası - Muhasebecinin Şirket Çalışanı Olması Sebebiyle Çalışanını Seçmede ve Onu Denetlemede Gerekli Özeni Göstermeyen Davacının da Olayda Müterafik Kusurunun Bulunacağı )"
61Y15.CD3.2.2015E. 2013/7628 K. 2015/1783"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Suçun Oluşabilmesi İçin Failin Bir Malın Zilyedi Olması Malın İade Edilmek veya Belirli Bir Şekilde Kullanmak Üzere Faile Rızayla Tevdi ve Teslim Edilmesi Failin Kendisine Verilen Malı Veriliş Amacının Dışında Zilyedi Olduğu Malda Malikmiş Gibi Satması Rehnetmesi Tüketmesi Değiştirmesi veya Bozması ve Benzeri Şekillerde Tasarrufta Bulunması ya da Devir Olgusunu İnkar Etmesi Şeklinde Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlaması Gerektiği )
BANKA MÜDÜRÜ SANIĞIN ŞİKAYETÇİNİN ÖLEN EŞİNİN DAHA ÖNCEDEN KEFİL OLDUĞU KREDİ SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE ŞİKAYETÇİNİN BANKA HESABINA BLOKE KOYMASI ( Yapılan İşlemin Mevzuata Uygun Olmadığı/Zilyetliğin Devri Dışında Herhangi Bir Tasarrufta Bulunulmadığı ve Herhangi Bir Zararın Oluşmadığı - 5411 S.K.'daki Suç Tipine de Uymadığı/İsnat Edilen Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Sanığın Beraatine Karar Verileceği )"
61Y11.HD1.7.2014E. 2014/4247 K. 2014/12575"PARANIN BANKA TARAFINDAN YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERE ÖDENMESİ ( Davacıların İşlemler Nedeniyle Zarara Uğradıkları Davalı Kişilerden Birinin Davacıların Ortağı Bulunduğu Bir Şirkette Çalışmış Olduğunun Söylenemeyeceği Bu Davalının Davacılar İle Diğer Davalı Kişi Arasında Var Olan Ticari İlişki Kapsamında Davacılarla İlgisi Bulunmayan Tekstil Elemanı Olarak Kendisine Verilen Talimatlara Uyduğu Sorumluluğunun Bulunmadığı )
HESAPTA BULUNAN PARANIN YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERE ÖDENMESİ ( Davacıların Hesabından Para Çekilmişse de Esasen Sahtecilik Eyleminin Davalı Banka'ya Karşı Gerçekleştirilmiş Olup Davalı Banka'nın Davacıların Zararını Ödemek Durumunda Olduğu Gerekçesiyle Davalı Banka Aleyhine Açılan Davanın Kısmen Kabulü İle Diğer Davalılar Aleyhine Açılan Davanın Reddinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Hesapta Bulunan Paranın Yetkili Olmayan Kişilere Ödenmesi - Davacıların Hesabından Para Çekilmişse de Esasen Sahtecilik Eyleminin Davalı Banka'ya Karşı Gerçekleştirilmiş Olup Davalı Banka'nın Davacıların Zararını Ödemek Durumunda Olduğu )"
61Y11.HD25.2.2014E. 2012/13380 K. 2014/3532"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemiyle Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale Edilmiş Olup Bu Durumun Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı - Kabulün Aksine Somut Olayda Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğu)
HUSUMET (Davacı İle İletişim Şirketi Arasında İnternet Bankacılığıyla İlgili Bir Sözleşme Olmadığı Gibi Davaya Konu İddia Edilen Zararın Aslında Diğer Davalı Bankanın Zararı Olduğu - Davacının Açtığı Bu Davada Davalı İletişim Şirketine Husumet Düşmeyeceği/Maddi Tazminat)
USULSÜZ BANKACILIK İŞLEMLERİ (Maddi Tazminat Davası - Davalı İletişim Şirketinin Bir Kusuru Mevcut İse Bu Hususu İleri Sürme Hakkının Mevduatı Saklamakla Yükümlü Bu Davalının Eylemiyle Zarar Gördüğünü İleri Süren Davalı Bankaya Ait Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
BANKANIN MEVDUATI İADE ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemiyle Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale Edilmiş Olup Bu Durumun Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı - Maddi Tazminat Davası)
İSPAT YÜKÜ (Kendisinde Olan Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru İle Ele Geçirildiğini Kanıtlayamadığı - Kabulün Aksine Somut Olayda Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğu/Maddi Tazminat)"
61Y11.HD21.2.2014E. 2012/10806 K. 2014/3226"BANKA HESABINDAN RIZA DIŞINDA ÖDEMELER YAPILDIĞI İDDİASI ( Maddi Zararın Tazmini İstemi - Bankaya Ait Kredi Kartının Davacı Tarafından Teslim Alındığı Davacını Hesabını İnternet Ortamında Takip Edilebildiği Kredi Kartına İlişkin Ödemelerin Hesap Cüzdanına Yazdırıldığı Davacının Yapılan Ödemeleri Benimsediğinden Davanın Reddi Gerektiği )
MADDİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Banka Hesabından Rıza Dışında Ödemeler Yapıldığı İddiası - Bankaya Ait Kredi Kartının Davacı Tarafından Teslim Alındığı Davacını Hesabını İnternet Ortamında Takip Edilebildiği Kredi Kartına İlişkin Ödemelerin Hesap Cüzdanına Yazdırıldığı Davacının Yapılan Ödemeleri Benimsediği )
BANKA TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELERİN BENİMSENMESİ ( Banka Hesabından Rıza Dışında Ödemeler Yapıldığı İddiasına Dayanarak Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Davacının Yapılan Ödemeleri Benimsediği Bankaca Yapılan İşleme İcazet Verdiği Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinde Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği )"
61Y11.HD4.2.2014E. 2013/18699 K. 2014/1888"HESAP SAHİBİNİN BİLGİ VE İZNİ DIŞINDA İNTERNET YOLUYLA PARA ÇEKİLMESİ SURETİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Husumet - Usulsüz İşlemde Davalı Gsm Şirketinin Kusuru Mevcut İse Bu Hususu İleri Sürme Hakkının Mevduatı Saklamakla Yükümlü Bankaya Ait Olduğu/Gsm Şirketine Husumet Düşmeyeceği Dikkate Alınmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
İNTERNET BANKACILIĞI İLE HESAP SAHİBİNİN BİLGİ VE İZNİ DIŞINDA PARA ÇEKİLMESİ ( Husumet - Davacı İle Davalı Gsm Şirketi Arasında İnternet Bankacılığıyla İlgili Sözleşme Olmadığı Gibi Zararın Aslında Bankanın Zararı Olduğu/Davacı Talebini Akidi Davalı Bankaya Yönelteceği - Gsm Şirketine Husumet Yöneltilemeyeceği )
HUSUMET ( İnternet Bankacılığı İle Hesap Sahibinin Bilgi ve İzni Dışında Para Çekilmesi - Davacı İle Davalı Gsm Şirketi Arasında İnternet Bankacılığıyla İlgili Sözleşme Olmadığı Gibi Zararın Aslında Bankanın Zararı Olduğu/Usulsüz İşlemde Gsm Şirketinin Kusuru Mevcut İse Bu Hususu İleri Sürme Hakkının Bankaya Ait Olduğu - Davacının Açtığı Davada Gsm Şirketine Husumet Düşmeyeceği )"
61Y11.HD12.12.2013E. 2013/15754 K. 2013/22693"ŞİFRE ELE GEÇİREREK PARA ÇEKİLMESİ ( Şifre Kullanılmak Suretiyle Davacıya Ait Hesaptan Davalı Şahsın Kimlik Bilgileri Elde Edilerek Sahte Kimlik Belgeleri İle Açılan Hesabına Dava Konusu Miktarın Aktarıldığı - Davacının Kusurunun İspatlanamadığı/Banka Aleyhine Açılan Davanın Kabulünün Yerinde Olduğu )
MEVDUAT SAHİBİNİN ALACAK HAKKI ( Usulsüz İşlemle Çekilen Paraların Aslında Doğrudan Doğruya Bankanın Zararı Niteliğinde Olup Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği Gerekçesiyle Diğer Davalılar Aleyhine Açılan Davaların Reddi Davalı Banka Aleyhine Açılan Davanın Kabulünün Yerinde Olduğu )
USULSÜZ İŞLEMLE MEVDUATLI HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ ( Davacının Kusurunun İspatlanamadığı - Usulsüz İşlemle Çekilen Paraların Aslında Doğrudan Doğruya Bankanın Zararı Niteliğinde Olup Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği )
BANKA ZARARI ( Usulsüz İşlemle Çekilen Paraların Aslında Doğrudan Doğruya Bankanın Zararı Niteliğinde Olup Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği - Banka Aleyhine Açılan Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )"
61Y11.HD30.9.2013E. 2013/12990 K. 2013/17031"TAZMİNAT DAVASI (Davacının Banka Hesabında Bulunan Para Üçüncü Kişiler Tarafından Rızası Hilafına Alınmış Olup Dolandırıcılık Eyleminin Bankaya Karşı İşlendiği)
İNTERNET YOLUYLA YAPILAN İŞLEMLER (Tazminat Davası - Banka Müşterisi Olan Davacının Açmış Olduğu Böyle Bir Davada Gsm Şirketi Aleyhine Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
BANKA MÜŞTERİSİ (Olan Davacının Açmış Olduğu Tazminat Davasında Gsm Şirketi Aleyhine Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
DOLANDIRICILIK EYLEMİ (Tazminat Davası - Davacının Banka Hesabında Bulunan Para Üçüncü Kişiler Tarafından Rızası Hilafına Alınmış Olup Eylemin Bankaya Karşı İşlendiği)"
61Y11.HD30.9.2013E. 2013/10373 K. 2013/16998"PARANIN BANKADAN SAHTE İMZA İLE ÇEKİLMESİ (Davalı Banka Çalışanı Diğer Davalının Hesap Sahibi Davacıya Karşı Sorumluluğu Bulunmadığı Halde Zarardan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı)
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK (Paranın Bankadan Sahte İmza İle Çekilmesi Nedeniyle Zararın Tazmini İstemi - Davalı Banka Çalışanı Diğer Davalının Hesap Sahibi Davacıya Karşı Sorumluluğu Bulunmadığı Halde Zarardan Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği)
BANKADAKİ PARANIN SAHTE İMZA VE İŞLEMLERLE ÇEKİLDİĞİ İDDİASINA DAYALI ZARARIN TAZMİNİ (Davalı Banka Çalışanı Diğer Davalının Hesap Sahibi Davacıya Karşı Sorumluluğu Bulunmadığı Halde Zarardan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı)
BANKA ÇALIŞANININ SORUMLULUĞU (Davacıya Ait Mevduat Hesabındaki Paranın Diğer Davalı Tarafından Sahte İmza ve İşlemlerle Çekildiği İddiasına Dayalı Zarar Tazmini İstemi - Banka Çalışanı Davalının Hesap Sahibi Davacıya Karşı Sorumluluğu Bulunmadığı Halde Zarardan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı)"
61Y11.HD16.9.2013E. 2012/18355 K. 2013/15668"İNTERNET BANKACILIĞINDA GÜVENLİK AÇIĞININ BULUNMASI ( Davacının Hesabına Girilerek Fon Satışı Yapılıp Paranın Başka Hesaba EFT Yapıldığı - İşlemlerin Şüpheli Olduğundan Banka Tarafından Hesaba Bloke Konulduğu/Daha Sonra Bunun Kaldırıldığı - Bankanın Güvenlikli Hizmet Sunabileceği Halde Bundan İmtina Ettiği ve Meydana Gelen Olayda Tam Kusurlu Bulunduğu )
TAM KUSURLU BULUNMA ( Davacının Hesabına Girilerek Fon Satışı Yapılıp Paranın Başka Hesaba EFT Yapıldığı - İşlemlerin Şüpheli Olduğundan Banka Tarafından Hesaba Bloke Konulduğu Ancak Daha Sonra Kaldırıldığı/İnternet Bankacılığında Güvenlik Açığının Bulunduğu - Çekilen Paranın Avans Faizi İle Birlikte Davalıdan Tahsili Gerektiği )
GÜVENLİK HİZMETİ SUNMAKTAN İMTİNA ETME ( İnternet Bankacığılığı - Davalının Sağladığı İnternet Bankacılığında Güvenlik Açığının Bulunduğu/Meydana Gelen Olayda Tam Kusurlu Bulundu - Çekilen Paranın Avans Faizi İle Birlikte Davalıdan Tahsili İle Davacıya Verilmesine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
AVANS FAİZİ ( İnternet Bankacılığı - Davacının Hesabına Girilerek Fon Satışı Yapılıp Paranın Başka Hesaba EFT Yapıldığı/İşlemlerin Şüpheli Olduğundan Banka Tarafından Hesaba Bloke Konulduğu Ancak Daha Sonra Kaldırıldığı - Bankanın Güvenlikli Hizmet Sunabileceği Halde Bundan İmtina Ettiği ve Meydana Gelen Olayda Tam Kusurlu Bulunduğu/Çekilen Paranın Davalıdan Tahsili Gerektiği )"
61Y13.HD9.7.2013E. 2013/7902 K. 2013/19098"İNTERNET BANKACILIĞI ŞİFRESİ KIRILARAK DAVACIYA AİT PARANIN ÇEKİLMESİ ( Bilirkişi Raporunda Davacıya %20 Kusur Atfedildiği/Kusur Nedenlerinin Açıklanmadığı - Davacının Kusurunun İspatlanamadığı Takdirde Alacak Davasının Kabul Edileceği/Çelişkili Beyanlar İçeren Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İnternet Bankacılığı Şifresi Kırılarak Çekilen Paranın Davalı Bankadan Tahsili Talebi - Davacının Kusurunun İspatlanamadığı Takdirde Davası Kabul Edileceği/Çelişkili Beyanlar İçeren Rapora Dayanılarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
İSPAT ( İnternet Bankacılığı Şifresi Kırılarak Çekilen Paranın Davalı Bankadan Tahsili Talebi - Davacının Kusurlu Olduğunu İspatlanaması Gerekenin Davalı Banka Olduğu/Davacının Kusuru İspatlanamadığı Takdirde Davanın Tamamen Kabul Edileceği )
KUSUR ( İnternet Bankacılığı Şifresi Kırılarak Çekilen Paranın Davalı Bankadan Tahsili Talebi/Bilirkişi Raporunda Davacıya %20 Kusur Atfedildiği - Kusur Nedenlerinin Açıklanmadığı/Çelişkili Beyanlar İçeren Rapora Dayanılarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği )"
61Y11.HD26.6.2013E. 2013/4890 K. 2013/13331"PARANIN İNTERNET YOLU İLE ÇEKİLMESİ SURETİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (Davacı İle Davalı Bayii Arasında İnternet Bankacılığı İle İlgili Bir Sözleşme Olmadığı - Davalı Bayiiye Husumet Düşmeyeceği)
HUSUMET (Paranın İnternet Yolu İle Yapılan İşlem Sonucu Çekilmesi Suretiyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Davacının Açtığı Davada Davalı Bayii Husumet Düşmeyeceği Dikkate Alınmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği/Husumetin Bankaya Yöneltilmesi Gerektiği)
İNTERNET BANKACILIĞI (Davalı Bayiinin Sim Kart Değişikliğinde Gerekli Kontrolleri Yapmayarak Onay Şifresinin Üçüncü Kişiler Eline Geçmesinden Dolayı Sorumlu Tutulduğu - Davacı İle Bu Davalı Arasında İnternet Bankacılığı İle İlgili Bir Sözleşme Olmadığı/Davacının Açtığı Davada Davalı Bayiye Husumet Düşmeyeceği)
BAYİİN SORUMLULUĞU (Paranın İnternet Yolu İle Yapılan İşlem Sonucu Çekilmesi Suretiyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Davacı İle Davalı Bayii Arasında İnternet Bankacılığı İle İlgili Bir Sözleşme Olmadığı/Usulsüz İşlemde Davalı Bayiinin Bir Kusuru Mevcut İse Bu Hususun Mevduatı Saklamakla Yükümlü Davalı Bankaca İleri Süreceği)
BANKANIN SORUMLULUĞU (Paranın İnternet Yolu İle Yapılan İşlem Sonucu Çekilmesi Suretiyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Usulsüz İşlemde Davalı Bayiinin Bir Kusuru Mevcut İse Bu Hususu İleri Sürme Hakkı Mevduatı Saklamakla Yükümlü ve Bu Davalının Eylemi İle Zarar Gördüğünü İleri Süren Davalı Banka'ya Ait Olduğu)"
61Y11.HD25.6.2013E. 2011/10626 K. 2013/13289"HESAP SAHİBİNİN BİLGİ VE İZNİ DIŞINDA USULSÜZ İŞLEMLE HESABINDAN PARA ÇEKİLMESİ ( Bankaların Kendilerine Yatırılan Paraları İstendiğinde Misliyle veya Faiziyle Birlikte İade Etmekle Sorumlu Oldukları - Banka Usulsüz İşlemin Gerçekleşmesinde Mudinin Kusurunu İspat Etmesi Halinde Hesap Sahibinin Alacağından Mahsup İsteyebileceği )
BANKAYA KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHTECİLİK EYLEMİYLE HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ ( Bankanın Hesap Sahibinin Parasını İade Yükümlülüğünden Kurtulamayacağı - Müşterilerinin Güvenliğini Sağlayacak Enstürmanları Kullanmadaki İnsiyatifi Kullanıcılara Bırakan Bankanın Sorumlu Olduğu )"
61Y11.HD11.6.2013E. 2013/7864 K. 2013/12122"ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Banka Hesaplarında Yapılan Usulsüz İşlemler Sonucu Oluşan - Davacının Davalı Bankaya Dava Tarihinden Önce Başvurup Başvurmadığının Belirlenmesi Gerektiği/Davacı Davalı Bankaya Dava Tarihinden Önce Başvurduysa Bu Tarih Belirlenip Bu Tarihe Kadar Mevduat Faizi Bu Tarihten Sonra ise Avans Faiz Oranı Uygulanması Gerektiği )
AVANS FAİZİ ( Banka Hesaplarında Yapılan Usulsüz İşlemler Sonucu Oluşan Zararın Tazmini İstemi - Davacı Davalı Bankaya Dava Tarihinden Önce Başvurduysa Bu Tarih Belirlenip Bu Tarihe Kadar Mevduat Faizi Bu Tarihten Sonra İse Avans Faiz Oranı Uygulanacağı )
BANKA HESAPLARINDA YAPILAN USULSÜZ İŞLEMLER ( Sonucu Oluşan Zararın Tazmini İstemlerinde Uygulanacak Faizin Mevduat Sahibinin Bankaya Mevduatının Tahsili İçin Başvurduğu Tarihe Kadar İlgili Mevduata Banka Tarafından Uygulanan Faiz Oranında Olması Gerektiği/Başvuru Tarihinden Sonra Avans Faiz Oranına Hükmedileceği )
MEVDUAT FAİZİ ( Banka Hesaplarında Yapılan Usulsüz İşlemler Sonucu Oluşan Zararın Tazmini İstemi - Davacı Davalı Bankaya Dava Tarihinden Önce Başvurduysa Bu Tarih Belirlenip Bu Tarihe Kadar Mevduat Faizi Bu Tarihten Sonra İse Avans Faiz Oranı Uygulanması Gerektiği )"
61Y11.HD27.5.2013E. 2012/13528 K. 2013/10975"İNTERNET BANKACILIĞI KULLANILMAK SURETİYLE İZİNSİZ PARA ÇEKİLMESİ ( Zararın Tazmini Talebi/Bankaların Kendilerine Yatırılan Parayı İade ile Yükümlü Olduğu - Usulsüz Çekilen Paraların Bankanın Zararı Mahiyetinde Sayılacağı )
BANKANIN ALDIĞI MEVDUATI İADE ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İzinsiz ve Davacının Bilgisi Dışında Çekilen Para - Davacının İnsiyatifine Bırakılan Güvenlik Tedbiri Nedeniyle Davalı Bankanın Zarardan Sorumluluğunun Devam Ettiği )
BANKAYA KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHTECİLİK İŞLEMİ ( Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale - Davalı Bankanın Davacının Şifre ve Parolasının Davacının Kusuru ile Ele Geçirildiğini Kanıtlayamadığı )
BANKA TARAFINDAN DAVACININ KUSURUNUN KANITLANAMAMASI ( İnternet Bankacılığının Güvenliği için Tahsis Edilen Enstrümanların Kullanılmasının Banka Tarafından Zorunlu Tutulmadığı - Davacının İnsiyatifine Bırakılan Güvenlik Tedbiri Nedeniyle Davalı Bankanın Zarardan Sorumlu Olduğu )"
61Y11.HD19.12.2012E. 2011/15084 K. 2012/21221"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Banka Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlayamayıp Kötü Niyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Koruyamadığı ve Güvenlik Önlemlerini Geliştirmediğinden Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğu )
HESAPTAKİ PARANIN BİLGİ VE İZİN DIŞINDA İNTERNET YOLU İLE YAPILAN İŞLEMLER SONUCU ÇEKİLMESİ ( Davalı Banka Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlayamayıp Kötü Niyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Koruyamadığı ve Güvenlik Önlemlerini Geliştirmediğinden Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğu - Tazminat Davası )
BANKANIN İNTERNET BANKACILIĞINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU ( Davalı Banka Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlayamayıp Kötü Niyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Koruyamadığı ve Güvenlik Önlemlerini Geliştirmediğinden Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğu - Tazminat Davası )
HUSUMET YOKLUĞU ( Usulsüz İşlemde Davalının Bir Kusuru Mevcut ise Bu Hususu İleri Sürme Hakkı Mevduatı Saklamakla Yükümlü Bu Davalının Eylemi ile Zarar Gördüğünü İleri Süren Davalı Bankaya Ait Olduğundan Davacının Açtığı Davada Davalıya Husumet Düşmeyeceği - Tazminat Davası )"
61YHGK21.11.2012E. 2012/11-550 K. 2012/820"İNTERNET BANKACILIĞI ARACILIĞI İLE HESAPTAN 3.KİŞİLERCE PARA ÇEKİLMESİ (Davalı Bankanın Davacının Müterafik Kusurunu ve Suç Teşkil Edebilecek Eyleminin Varlığını Kanıtlayamadığı - Davacının Mevduatını Aynen İade Etmekle Yükümlü Olduğu )
TAZMİNAT (Bankadaki Hesabından 3. Kişilerle İnternet Bankacılığı Aracılığıyla Parasının Çekilmesinden Dolayı Bankaya Karşı - Sistem Güvenliğinin Sağlanamamasından Kaynaklanan Zararların Sorumluluğunun Bankaya Ait Olacağı )
İNTERAKTİF BANKACILIK İŞLEMLERİ SIRASINDA ŞİFRE BİLGİLERİNİN 3. KİŞİLERCE ELE GEÇİRİLMESİ (Hesabından 3. Kişilerce Çekilen Para Sebebiyle Tazminat İstemi - Bankanın Güvenlik Mekanizması Oluşturması Gerektiği/Bankanın Sorumlu Olduğu )
MEVDUAT SAHİBİNİN KUSURU (Bankadaki Hesabından 3. Kişilerle İnternet Bankacılığı Aracılığıyla Parasının Çekilmesinden Dolayı Bankaya Karşı Tazminat Talebi - Bankanın Usulsüz İşlemin Gerçekleşmesinde Mevduat Sahibinin Müterafık Kusurunun Bulunduğunu İspat Etmesi Halinde Tazminatta İndirim İsteyebileceği )
ÜÇÜNÇÜ KİŞİLERCE İNTERNET BANKACILIĞI İLE MEVDUAT HESABIN ELE GEÇİRİLMESİ (Bankanın Güvenlik Mekanizması Oluşturması Gerektiği/Davalı Bankanın Davacının Müterafik Kusurunu ve Suç Teşkil Edebilecek Eyleminin Varlığını Kanıtlayamadığı - Davacının Mevduatını Aynen İade Etmekle Yükümlü Olduğu )"
61Y11.HD21.5.2012E. 2011/2039 K. 2012/8440"TAZMİNAT DAVASI ( İspat Yükü Üzerinde Olan Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru ile Ele Geçirilip Geçirilmediğini İspatlayıp İspatlayamadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İNTERNET YOLU İLE YAPILAN İŞLEMLER ( Tazminat Davası/Paranın İzinsiz Çekilmesi - Davacının Olayda Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( Üzerinde Olan Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru ile Ele Geçirilip Geçirilmediğini İspatlayıp İspatlayamadığının Belirlenmesi Gerektiği - Bankadaki Paranın İnternet Yoluyla İzinsiz Çekilmesi Nedeniyle Tazminat )
MÜTERAFİK KUSUR ( Bankadaki Paranın İnternet Yoluyla İzinsiz Çekilmesi Nedeniyle Tazminat - İspat Yükü Üzerinde Olan Davalı Bankanın Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru ile Ele Geçirilip Geçirilmediğini İspatlayıp İspatlayamadığının Belirlenmesi Davacının Olayda Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
BANKADAKİ PARANIN İNTERNET YOLUYLA İZİNSİZ ÇEKİLMESİ ( Davacının Olayda Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi İspat Yükü Üzerinde Olan Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru ile Ele Geçirilip Geçirilmediğini İspatlayıp İspatlayamadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
61Y11.HD14.5.2012E. 2011/568 K. 2012/7721"BANKA HESABINDAKİ PARANIN İNTERNET BANKACILIĞI YOLU İLE İZİNSİZ ÇEKİLMESİ (Bankaların Bir Güven Kurumu Olarak Hafif Kusurlarından Dahi Sorumlu Oldukları ve Davalı Tarafından Ek Güvenlik Önlemlerinin Yeterince Alındığı Hususunun Kanıtlanamadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu)
İNTERNET BANKACILIĞI YOLU İLE İZİNSİZ ÇEKİLEN PARA (Davacıya Ait Hesaptaki Paraların İnternet Korsanlığı Yolu İle Başka Bir Hesaba Aktarılmasının Önlenmesi Konusunda Davalı Banka Tarafından Ek Güvenlik Önlemlerinin Yeterince Alındığı Hususunun Kanıtlanamadığı - Zararın Tahsili Davasının Kabulüne Karar Verileceği)
BANKANIN SORUMLULUĞU (Hesapta Bulunan Paraların İnternet Bankacılığı Yolu İle İzni ve Bilgisi Dışında Başka Bir Hesaba Havale Edilerek Çekildiği İddiası - Bankaların Bir Güven Kurumu Olarak Hafif Kusurlarından Dahi Sorumlu Oldukları/Davalı Banka Tarafından Ek Güvenlik Önlemlerinin Yeterince Alındığı Hususunun Kanıtlanamadığı)
MÜTERAFIK KUSUR (Banka Hesabındaki Paranın İnternet Bankacılığı Yolu İle İzinsiz Çekilmesi Nedeniyle Alacak - Davalı Banka Tarafından Ek Güvenlik Önlemlerinin Yeterince Alındığı Hususunun Kanıtlanamadığı/Davacının Müterafik Kusuru Olduğuna İlişkin Delil Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu)"
61Y11.HD7.5.2012E. 2012/4843 K. 2012/7249"DAVACININ BANKA HESABINDAKİ PARANIN İNTERNET YOLUYLA ÇEKİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacı ile Dava Dışı Şirket Arasında İnternet Bankacılıyla İlgili Sözleşme Bulunmadığı - Zararın Davalı Bankayla İlgili Olduğu/Bankanın Sorumluğu )
BANKANIN ZARARDAN DOĞRUDAN SORUMLU OLMASI ( Dava Dışı GSM Şirketinin %50 Kusurlu Olduğundan Bahisle Yerel Mahkemece Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Hesaptan Usulsüz Çekilen Paranın Tamamından Davalı Bankanın Sorumlu Olduğuğun Kabulü )
İNTERNET YOLUYLA HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ ( Dava Dışı GSM Şirketinin Davacı ile Aralarında İnternet Bankacılığına Dair Bir Sözleşmesi Bulunmaması Nedeniyle Usulsüz Çekilen Paradan Davalı Bankanın Sorumlu Olduğu - Maddi Tazminat Davası )
BANKACILIK SÖZLEŞMESİ ( Davacı ile Dava Dışı Şirket Arasında İnternet Bankacılığı ile İlgili Sözleşme Bulunmadığı )
DAVA DIŞI GSM ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Eldeki Davada Sorumluluğun Davalı Banka Üzerinde Bulunduğu - Ancak Usulsüz İşlemde GSM Şirketinin Kusuru Bulunması Halinde Bu Hususta Davalı Banka Tarafından GSM Şirketine Dava Açılabileceği )"
61Y11.HD9.4.2012E. 2010/15730 K. 2012/5666"BANKA MÜŞTERİSİNİN İNTERNET BANKACILIĞI HESABINDAN İZNİ DIŞINDA HAVALE YAPILMASI ( Bilirkişi Raporunda Bankanın Tüm Önlemleri Aldığının Belirtildiği/Bununla Birlikte Davacının Şifresini 3. Kişilere Verdiğine Dair Kanıt Olmadığı - Bankanın Hafif Kusurundan Sorumlu Tutulacağı )
BANKANIN HAFİF KUSURUNDAN SORUMLULUĞU ( Davacı Müşterinin Hesabından Internet Bankacılığı İle Bilgisi Dışında Para Havale Edildiği - Bilirkişi Raporunda Davalı Bankanın Tüm Önlemleri Aldığı Belirtilmiştir/Bankanın Hafif Kusurundan Dahi Sorumlu Olacağı )
INTERNET HESABINDAN MÜŞTERİNİN BİLGİSİ DIŞINDA HAVALE YAPILMASI ( Bilirkişi Raporunda Davalı Bankanın Tüm Önlemleri Aldığının Belirtildiği/Bununla Birlikte Davacının Şifresini 3. Kişilere Verdiğine Dair Kanıt Olmadığı - Bankanın Hafif Kusurundan Sorumlu Tutulacağı )
TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Müşterinin Hesabından Internet Bankacılığı İle Bilgisi Dışında Para Havale Edildiği - Bilirkişi Raporunda Davalı Bankanın Tüm Önlemleri Aldığının Belirtildiği/Bankanın Hafif Kusurundan Dahi Sorumlu Olacağı )"
61Y11.HD16.1.2012E. 2010/7548 K. 2012/160"BANKA HESABINDAN DAVACININ BİLGİSİ DIŞINDA SAHTE İMZA İLE PARA ÇEKİLMESİ ( Bankanın Tam Kusur Esasına Göre Sorumlu Olacağı )
SAHTE İMZA İLE BANKA HESABINDAN ÇEKİLEN PARA ( İspatlandığı Takdirde Mevduat Sahibinin Müterafik Kusurundan Söz Edilebileceği/Bankanın Bu Kusur Oranı Üzerinden Hesap Sahibinin Alacağından Mahsup Talebinde Bulunabileceği - Bankanın Tam Kusur Esasına Göre Sorumlu Olduğu )
BANKANIN TAM KUSURU İLE HESAPTAN ÇEKİLEN PARADAN SORUMLULUĞU ( Sahte İmza İle 3. Kişiler Tarafından Para Çekildiği/İmzanın Davacı Şirket Yerkilisine Ait Olmadığı - Alacak Davasında Bankanın Tam Kusur Esasına Göre Sorumlu Olduğunun Gözetileceği )
ALACAK DAVASI ( Banka Hesabından Davacının Bilgisi Dışında Sahte İmza İle Para Çekildiği - Bankanın Tam Kusur Esasına Göre Sorumlu Olduğu )"
61Y11.HD10.10.2011E. 2010/2208 K. 2011/12509"USULSÜZ İŞLEMLE BANKA HESABINDAN PARA ÇEKİLMESİ (Doğrudan Bankanın Zararı Niteliğinde Olduğu Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Devam Ettiği - Usulsüz İşlemlerin Gerçekleşmesinde İspatlanması Halinde Mevduat Sahibinin Müterafik Kusurundan Söz Edilebileceği )
BANKALARIN MEVDUAT NEDENİYLE SORUMLULUĞU (Bankaların Kendilerine Yatırılan Paraları Mudilerine İstendiğinde veya Belli Bir Vadede Aynı veya Misli Olarak İade Etmekle Yükümlü Olduğu - Usulsüz Tevdide Paranın Nefi ve Hasarının Saklayana Geçtiği Saklayanın Parayı Kendi Yararına Kullanabileceği )"
61Y11.HD26.9.2011E. 2010/1795 K. 2011/10944"BANKA HESABINDAKİ PARANIN İZİNSİZ ÇEKİLMESİ ( Davacıyla Davalı Banka Arasında Akdi İlişki Bulunduğu - Davalı Banka Bu İlişkiyi İfa Yardımcısı Davalı Banka Çalışanı Müdür Aracılığıyla Gerçekleştirmekte Olup Davalı Banka'nın B.K. 100. Md. Gereği Diğer Davalı Müdürün Yaptığı İşlem Sonucu Zarar Gören Davacıya Karşı Tam Sorumlu Olduğu )
İFA YARDIMCISININ KUSURU ( Davacı Tarafından Davalı Banka Müdürüne Boş ve Davacının İmzasının Bulunduğu Boş Dekontlar Verildiği/Davalı Banka Çalışanı Müdürün Bu Dekontları Hukuka Aykırı Şekilde Kullanıp Davacının Hesabından Parayı Çektiği - Davalı Bankanın Yardımcı Kişi Kullanması Sebebiyle B.K. 100. Md. Uyarınca Bankanın Sorumluluğunun Tam Olduğu/Kusur İndirimi Yapılamayacağı )
BANKA NEZDİNDEKİ DÖVİZ TEVDİAT HESABINDAKİ PARANIN İZİNSİZ ÇEKİLMESİ ( Davalı Banka Çalışanı Tarafından Çekilmesi Davalı Çalınanın Davalı Bankanın Müdürü Olması ve Davalı Bankanın Yardımcı Kişi Kullanması Sebebiyle Bankanın Sorumluluğunun Tam Olduğu/Kusur İndirimine Gidilemeyeceği )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Davacıyla Davalı Banka Arasında Akdi İlişki Bulunduğu Sabit Olup Davalı Banka Bu İlişkiyi İfa Yardımcısı Davalı Banka Müdürü Aracılığıyla Gerçekleştirmekte Olup Davalı Banka'nın B.K. 100. Md. Gereği Diğer Davalının Yaptığı İşlem Sonucu Zarar Gören Davacıya Karşı Tam Sorumlu Olduğu - İfa Yardımcısının Kusuru )
KUSUR İNDİRİMİ ( Mümkün Olmadığı/Banka Çalışanı Müdürün Kusuru - Davacının Davalı Banka Müdürüne Boş ve İmzalı Dekont Vermesi Davacının Kusuru Sayılamayacağı Gibi Davalı Banka Lehine Bu Sebeple Kusur İndirimi Yapılamayacağı )
MÜTERAFIK KUSUR ( Banka Hesabındaki Paranın İzinsiz Çekilmesi - Davacının Olayı Öğrenmesinden Yaklaşık 4 Ay Sonra Davalı Bankaya Şikayet Dilekçesi Vermesi Davacının Kusurunu Göstermediği/Davalı Bankanın Tam Kusurlu Olduğu )"
61Y11.HD27.6.2011E. 2010/368 K. 2011/7732"BANKA HESABINDAN İZNİ VE BİLGİSİ DIŞINDA PARA HAVALE EDİLMESİ (İşlemler Sırasında Kullanılan Şifre ve Parola Gibi Kişisel Bilgilerin Davacının Kusuru ile Ele Geçirildiğinin Kanıtlanamaması - Bankanın Zararın Tamamından Sorumlu Olduğu)
İNTERNET BANKACILIĞI (Bankanın Sorumluluğu - Davacının Hesabından Bilgisi ve Rızası Dışında Para Çekilmesini Engelleyecek Mekanizmayı Kurmayan Güvenlik Önlemleri Almayan Bunları Müşterileri İçin Zorunlu Hale Getirmeyen Bankanın Tam Kusurlu Olduğu)"
61Y11.HD14.6.2011E. 2009/14338 K. 2011/7217"ALACAK DAVASI ( İnternet Bankacılığının İzinsiz Kullanımından Kaynaklanan - Bankaların Kendilerine Yatırılan Paraları Mudilere İstendiğinde veya Belli Bir Vadede Ayni veya Misli Olarak İade Etmekle Yükümlü Olduğu )
İNTERNET BANKACILIĞININ İZİNSİZ KULLANIMI ( Alacak Davası - Bankanın Kendisinin ve Müşterilerinin Güvenliğini Sağlayacak Güvenlik Enstrümanlarının Kullanılmasını Zorunlu Kılmayıp Davacının İnisiyatifine Bırakması Zararın Doğmasında Başlıca Etken Olup Davalı Bankanın Zarardan Sorumlu Olduğu )
SAHTECİLİK İŞLEMİ ( İnternet Bankacılığının İzinsiz Kullanımından Kaynaklanan Alacak Davası - Bankanın İnternet Bankacılığında Kendisinin ve Müşterilerinin Güvenliğini Sağlayacak Güvenlik Enstrümanlarının Kullanılmasını Zorunlu Kılmayıp Davacının İnisiyatifine Bırakması Zararın Doğmasında Başlıca Etken Olup Davalı Bankanın Zarardan Sorumlu Olduğu )
MÜTERAFİK KUSUR ( İnternet Bankacılığının İzinsiz Kullanımından Kaynaklanan Alacak Davası - Davacıya Güvenlik Enstrümanlarını Kullanmadan İşlem Yapma Yetkisinin Banka Tarafından Verilmiş Olması Karşısında Davacının Meydana Gelen Zararda Müterafik Kusuru Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmadığı )"
61Y11.HD13.6.2011E. 2009/14920 K. 2011/7160"BANKALARIN MUDİLERE KARŞI SORUMLULUĞU (Bankların Kendilerine Yatırılan Paraları Mudilerine İstendiğinde veya Belli Bir Vadede Ayni veya Misli Olarak İadeyle Yükümlü Oldukları - Usulsüz Tevdide Paranın Nefi ve Hasarı Mutlak Şekilde Saklayana Geçtiği)
USULSÜZ İŞLEMLE BANKA HESABINDAN PARA ÇEKİLMESİ (Doğrudan Doğruya Bankanın Zararı Niteliğinde Olduğu - Dolandırıcılık Eylemi Müşteriye Değil Bankaya Karşı İşlenmiş Olmakla Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği)
MURİSE ATİ PARANIN HESABINDAN KARDEŞİ TARAFINDAN ÇEKİLMESİ (Haksız Fiil Eyleminin Bankaya Karşı İşlendiğinin Kabulü Gereği - Mirasçılık Nedeniyle Mevduat Hesabı Üzerinde İlişkisi Devam Eden Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği)"
61Y11.HD17.5.2011E. 2009/13462 K. 2011/6046"BANKA HESABINDAN USULSÜZ İŞLEMLE PARA ÇEKİLMESİ ( Doğrudan Bankanın Zararı Niteliğinde Olduğu Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği - Kendisinin ve Müşterilerinin Güvenliğini Sağlayacak Güvenlik Enstürmanlarını Yeterince Alamamış Olan Bankanın Zararın Doğmasında Tek Başına Sorumlu Olduğu )
MEVDUAT İLİŞKİSİ ( Ödünç ile Usulsüz Tevdi Sözleşmesinin Niteliklerini Taşıyan Özgün Bir Sözleşme Olduğu - Hesap Sahibinin İzin ve Bilgisi Olmadan Hesaptaki Paranın İnternet Yoluyla Alınmasında Hesap Sahibinin Kusurunu Kanıtlayamayan Bankanın Usulsüz İşlem Nedeniyle Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Olduğu )
HESAP SAHİBİNİN İZNİ VE BİLGİSİ OLMADAN İNTERNET YOLUYLA HESAPTAKİ PARANIN BAŞKA HESABA HAVALE EDİLMESİ ( Banka Hesabından Usulsüz İşlemle Para Çekilmesi - Hesaptaki Paranın Hesap Sahibinin Kusuru ile Alındığını Kanıtlama Yükümünde Olan Bankanın Yeterli Güvenlik Önlemi Almamakla Zarardan Sorumlu Olduğu )"
61Y11.HD17.5.2011E. 2009/12919 K. 2011/6061"BANKA HESABINDAN USULSÜZ İŞLEMLE PARA ÇEKİLMESİ ( İnternet Yoluyla Hesap Sahibinin Bilgisi ve İzni Dışından Hesaptan Usulsüz İşlemle Para Çekilmesinin Bankanın Sorumluluğunda Olduğu - Usulsüz İşlemde Hesap Sahibinin Kusurunun İspatlanması Halinde Müterafik Kusurdan Sözedilebileceği )
BANKA HESABININ İNTERNET YOLUYLA BOŞALTILMASI ( Mevduat sözleşmesinin Ödünç ve Usulsüz Tevdi Sözleşmelerinin Niteliklerini Taşıyan Özgün Bir Sözleşme Olduğu - Usulsüz İşlemle Hesaptan Para Çeklimesinin Doğrudan Bankanın Zararı Niteliğinde Olduğu )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Usulsüz İşlemle Hesaptan Para Çekilmesinin Bankanın Zararı Olduğu Sahtecilik İşlemiyle Bir Hesaptan Diğerine Havale İşleminin Bankayı Sorulmluluktan Kurtarmayacağı - İspat Yükü Kendisinde Olan Bankanın İşlemin Hesap Sahibi Tarafından veya Dahliyle Yapıldığını Kanıtlaması Gereği )"
61Y11.HD3.5.2011E. 2009/6421 K. 2011/5339"ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Davaya Konu İnternet Yolu İle Yapılan İşlemlerle Davacı Hesabından Paranın Dava Dışı Kimliği Belirli Kişi Adına Havale Edildiği - Davalı Banka Tarafından Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlanamadığı/Bankanın Çekilen Paradan Sorumlu Olduğu )
İNTERNET YOLUYLA YAPILAN HAVALE ( Davalı Banka Tarafından Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlanamadığı - Bankanın Çekilen Paradan Sorumlu Olduğu )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Davalı Banka Tarafından Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlanamadığı - Kötüniyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Korunamadığı/Bankanın Çekilen Paradan Sorumlu Olduğu )"
61Y11.HD11.4.2011E. 2009/11721 K. 2011/4153"ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Davalı Banka Nezdinde Açılmış Olan Hesapta Bulunan Paranın - Usulsüz İşlemle Çekilen Paralar Aslında Doğrudan Doğruya Bankanın Zararı Niteliğinde Olup Mevduat Sahibinin Banka'ya Karşı Alacağı Aynen Devam Ettiği )
USULSÜZ İŞLEMLE ÇEKİLEN PARALAR ( Aslında Doğrudan Doğruya Bankanın Zararı Niteliğinde Olup Mevduat Sahibinin Banka'ya Karşı Alacağı Aynen Devam Ettiği )
SAHTECİLİK İŞLEMİ ( Banka'ya Karşı Gerçekleştiğinden Sahteciliğe Konu Para da Banka'nın Parası Olduğundan Davacının Davalı Bankaya Husumet Yöneltmesinin Mümkün Olmadığı )
HUSUMET ( Sahtecilik İşlemi Banka'ya Karşı Gerçekleştiğinden Sahteciliğe Konu Para da Banka'nın Parası Olduğundan Davacının Davalı Bankaya Husumet Yöneltmesinin Mümkün Olmadığı )"
61Y11.HD7.4.2011E. 2011/4009 K. 2011/4021"BANKA HESABINDAN USULSÜZ PARA ÇEKİLMESİ ( Doğrudan Bankanın Zararı Niteliğinde Olup Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği - Haksız Fiil Bankaya Karşı İşlendiğinden Ancak Bankanın Haksız Fiil Failinden Talepte Bulunacağı )
BANKA MEVDUAT HESABI ( Bankaların Kendilerine Yatırılan Paraları Mudilere istendiğinde veya Belli Vadede Aynı veya Misliyle İadeyle Yükümlü Olduğu - Tevdide Hasar ve Nefi Saklayana Geçtiğinden Usulsüz İşlemle Para Çekilmesinin Bankanının Zararı Olduğu )"
61Y11.HD7.4.2011E. 2009/11485 K. 2011/4033"BANKADAN PARANIN İZİNSİZ ÇEKİLMESİ ( İnternet Yolu İle - Hesapta Bulunan Parayı Kötü Niyetli Kişilerin Eylem ve İşlemlerine Karşı Koruyacak Mekanizmayı Güvenlik Önlemlerini Geliştirmeyen Bunların Kullanımını Müşterileri İçin Zorunlu Hale Getirmeyen Davalı Bankanın Tamamen Sorumlu Tutulması Gerektiği )
İNTERNET YOLU İLE ÇEKİLEN PARA ( Kötü Niyetli Kişilerin Eylem ve İşlemlerine Karşı Koruyacak Mekanizmayı Güvenlik Önlemlerini Geliştirmeyen Bunların Kullanımını Müşterileri İçin Zorunlu Hale Getirmeyen Davalı Bankanın Tamamen Sorumlu Tutulması Gerektiği )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( İnternet Yolu İle Çekilen Para - Kötü Niyetli Kişilerin Eylem ve İşlemlerine Karşı Koruyacak Mekanizmayı Güvenlik Önlemlerini Geliştirmeyen Bunların Kullanımını Müşterileri İçin Zorunlu Hale Getirmeyen Davalı Bankanın Tamamen Sorumlu Tutulması Gerektiği )"
61Y11.HD21.3.2011E. 2010/9742 K. 2011/2979"HESAP SAHİBİNİN BİLGİSİ VE İZNİ DIŞINDA HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ ( Usulsüz İşlemle Çekilen Paraların Doğrudan Bankanın Zararı Niteliğinde Olduğu Hesap Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Devam Ettiği - Hesap Sahibinin İspat Edilerse Müterafik Kusurundan Sorumlu Olcağı )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Kendisine Yatırılan Paraları Mudilere İstediğinde veya Belli Bir Vadede Aynı veya Misli ile İadeyle Yükümlü Olduğu - Usulsüz İşlemle Çekilen Paranın Bankanın Sorumluluğunda Olduğu Hesap Sahibinin Sorumluluğunun Devam Ettiği )"
61Y11.HD15.3.2011E. 2009/10452 K. 2011/2746"HESAP SAHİBİNİN BİLGİ VE İZNİ DIŞINDA HESAPTAN ALINAN PARANIN TAZMİNİ (Bankaların Kendilerine Yatırılan Paraları Mudilerine İstendiğinde veya Belli Bir Vadede Ayni veya Misli ile İadeyle Yükümlü Oldukları - Usulsüz İşlemle Çekilen Paraların Doğrudan Bankanın Zararı Niteliğinde Olduğu)
USULSÜZ İŞLEMLE BANKADAN PARA ÇEKİLMESİ (Doğrudan Bankanın Zararı Niteliğinde Olduğu Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği - İspatlanması Koşuluyla Usulsüz İşlemin Gerçekleşmesinde Mevduat Sahibinin Müterafik Kusurundan Söz Edilebileceği)
İNTERNET BANKACILIĞI KULLANILARAK HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ (Bankanın Gerekli ve Yeterli Güvenlik Enstürmanı Sağlamakla Sorumluluğu Sona Ermediği - Sağlanan Güvenlik Tedbirlerinin Kullanıcının İnsiyatifine Bırakılması Hesaptan Üçüncü Kişi Tarafından Kolaylıkla Para Çekilmesini Sağladığından Bankanın Zarardan Sorumlu Olduğu)"
61Y11.HD14.3.2011E. 2009/9801 K. 2011/2673"BANKA İŞLEMİ ( Paranın Davacının Bilgisi ve İzni Dışında İnternet Yolu İle Yapılan İşlemler Sonucu Çekilmesi - Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
SAHTECİLİK İŞLEMİ ( Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
İNTERNET BANKACILIĞI ( Kendisinin ve Müşterilerinin Güvenliğini Sağlayacak Enstrümanların Kullanılmasını Zorunlu Kılmayıp Somut Olayda Davacının İnisiyatifine Bırakması da Zararın Doğmasında Başlıca Etken Olup Davalı Bankanın Zarardan Tek Başına Sorumlu Bulunduğu )"
61Y11.HD3.3.2011E. 2009/8730 K. 2011/2237"BANKADAKİ PARASININ BİLGİSİ VE İZNİ DIŞINDA İNTERNET YOLUYLA ÇEKİLMESİ ( Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaplardan Çekilerek Başka Hesaplara Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
İNTERNET YOLUYLA İZİNSİZ PARA ÇEKİLMESİ ( Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaplardan Çekilerek Başka Hesaplara Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Bankadaki Parasının Bilgisi Ve İzni Dışında İnternet Yoluyla Çekilmesi/Zararın Tahsili - Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaplardan Çekilerek Başka Hesaplara Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
MEVDUATTAKİ PARANIN İZNİ DIŞINDA İNTERNET YOLUYLA ÇEKİLMESİ ( Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaplardan Çekilerek Başka Hesaplara Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )"
61Y11.HD15.12.2010E. 2010/8873 K. 2010/12947"HAKSIZ ÇEKİLEN PARANIN TAHSİLİ ( Mahkemece Davacının Meydana Gelen Zarardaki Müterafık Kusurunun Tespit Edilerek Kusuruna İsabet Eden Tutarın Oluşan Zarardan İndirilmesi Sonucu Davalı Bankanın Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Haksız Çekilen Paranın Tahsili - Mahkemece Davacının Meydana Gelen Zarardaki Müterafık Kusurunun Tespit Edilerek Kusuruna İsabet Eden Tutarın Oluşan Zarardan İndirilmesi Sonucu Davalı Bankanın Sorumluluğu Gerektiği )
MÜTERAFIK KUSUR ( Bankadan Haksız Çekilen Paranın Tahsili - Davacının Meydana Gelen Zarardaki Müterafık Kusurunun Tespit Edilerek Kusuruna İsabet Eden Tutarın Oluşan Zarardan İndirilmesi Sonucu Davalı Bankanın Sorumluluğu Gerektiği )"
61Y11.HD13.12.2010E. 2009/8960 K. 2010/12841"BANKA MÜŞTERİLERİNİN ZARARLARI HAKKINDAKİ İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ (Davacı Bankaya Yatırdığı Paranın Bilgisi Dışında Off Shore Hesabına Geçirilmesinden Dolayı Paralarının İç Edildiğini İleri Sürerek Dava Açtığı - Banka Müşterisinin Öncelikle Off Shore Bankasına Başvurması Yolundaki İçtihatlarından Dönüldüğü)
OFF SHORE HESABI (Bankaya Yatırılan Paranın Bilgisi Dışında Off Shore Hesabına Geçirilmesinden Dolayı Zararının Tahsili - Dairemizden Geçen Emsal Davalarda Davalı Bankanın Herhangi Bir Mal Varlığı Olmadığı Sabit Olduğu/Banka Müşterisinin Öncelikle Off Shore Bankasına Başvurması Yolundaki İçtihatlarından Dönüldüğü)
MUDİLERİN GÖRDÜĞÜ ZARARLAR (Davacının Bankaya Yatırdığı Paranın Bilgisi Dışında Off Shore Hesabına Geçirilmesi - Mahkemece Öncelikle Ceza Davasının Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği/Davalı Bankanın Bankalar Kanunu ve TTK Hükümleri Gereğince Davacı Zararından Sorumlu Olup Olmadığı Hususu İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği)
BANKANIN ZARARDAN SORUMLU OLMASI (Davacının Bankaya Yatırdığı Paranın Bilgisi Dışında Off Shore Hesabına Geçirilmesi - Davacının Talebi İçinde Kendisine Ait Paranın Off Shore Gönderilmeyip Davalı Bankada Kaldığı Bankanın da Mevduattan Sorumlu Olduğu İddiasının Bulunduğu/Davacı Zararından Sorumlu Olup Olmadığı Hususu İncelenerek Neticesine Göre Karar Vermek Gerektiği)"
61Y11.HD25.10.2010E. 2009/4609 K. 2010/10691"BANKANIN SORUMLULUĞU ( Paranın Davacının Bilgisi ve İzni Dışında İnternet Yolu İle Yapılan İşlem Sonucu Çekilmesi Suretiyle Uğranılan Zararın Tazmini - Hesabın Bulunduğu Davalı Bankanın Çekilen Paradan Sorumlu Olduğu )
PARANIN BİLGİSİ VE İZNİ DIŞINDA İNTERNET YOLU İLE ÇEKİLMESİ ( Usulsüz İşlemlerin Gerçekleşmesi İspatlandığı Takdirde Mevduat Sahibinin Müterafik Kusurundan Söz Edilebilir ve Banka Bu Kusur Oranı Üzerinden Mahsup Talebinde Bulunabileceği - Davalı Bankanın Çekilen Paradan Sorumlu Olduğu )
MEVDUAT ( Ödünç İle Usulsüz Tevdi Sözleşmelerinin Niteliklerini Taşıyan Kendine Özgü Bir Sözleşme Olduğu - Ödünç Alan Akdin Sonunda Ödünç Verilen Parayı Eğer Kararlaştınlmışsa Faizi İle İadeye Mecbur Olduğu )
MÜTERAFIK KUSUR ( Usulsüz İşlemlerin Gerçekleşmesi İspatlandığı Takdirde Mevduat Sahibinin Müterafik Kusurundan Söz Edilebilir ve Banka Bu Kusur Oranı Üzerinden Hesap Sahibinin Alacağından Mahsup Talebinde Bulunabileceği - Hesabın Bulunduğu Davalı Bankanın Çekilen Paradan Sorumlu Olduğu )"
61Y11.HD20.9.2010E. 2009/2331 K. 2010/8849"ZARARIN TAZMİNİ ( Mevduat Sahibinin Kusuru İspatlanmadıkça Usulsüz Olarak İnternetten Çekilen Para Nedeniyle Doğan Zararın Tamamından Banka Sorumlu Olduğu )
USULSÜZ ÇEKİLEN PARA ( Zararın Tazmini - Mevduat Sahibinin Kusuru İspatlanmadıkça Usulsüz Olarak İnternetten Çekilen Para Nedeniyle Doğan Zararın Tamamından Banka Sorumlu Olduğu )
İNTERNETTEN ÇEKİLEN PARA ( Mevduat Sahibinin Kusuru İspatlanmadıkça Usulsüz Olarak İnternetten Çekilen Para Nedeniyle Doğan Zararın Tamamından Banka Sorumlu Olduğu )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Hesapta Bulunan Paranın Bilgisi ve İzni Dışında İnternet Yoluyla Yapılan İşlemler Sonucu Çekilmesi Nedeniyle Tazminat - Mevduat Sahibinin Kusuru İspatlanmadıkça Usulsüz Olarak İnternetten Çekilen Para Nedeniyle Doğan Zararın Tamamından Banka Sorumlu Olduğu )"
61Y11.HD15.6.2010E. 2009/1065 K. 2010/6921"İNTERNET YOLU İLE DAVACININ BİLGİSİ DIŞINDA HESABINDAN PARA ÇEKİLMESİ ( Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru İle Ele Geçirildiğini de Kanıtlayamadığı - Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğunun Kabulü Gereği )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( İnternet Bankacılığı Yolu İle Davacının İzni Olmadan Banka Hesabından Para Çekildiği/Tazminat Davası - Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru İle Ele Geçirildiğini Davalı Bankanın Kanıtlaması Gereği )
SAHTECİLİK İLE DAVACININ BANKA HESABINDAN PARA ÇEKİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru İle Ele Geçirildiğini de Kanıtlayamadığı - Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğunun Kabulü Gereği )
İSPAT YÜKÜ ( İnternet Bankacılığı Yolu İle Davacının İzni Olmadan Banka Hesabından Para Çekildiği/Tazminat Davası - Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru İle Ele Geçirildiğini Davalı Bankanın Kanıtlaması Gereği )"
61Y11.HD5.4.2010E. 2008/12915 K. 2010/3753"BANKADAKİ PARANIN İZİNSİZ ÇEKİLMESİ ( Tazminat İstemi - Para Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
İNTERNET YOLU İLE YAPILAN İŞLEMLER SONUCU PARANIN İZİNSİZ ÇEKİLMESİ ( Tazminat İstemi - İspat Yükü Kendisinde Olan Davalı Banka Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru İle Ele Geçirildiğini Kanıtlayamadığı/Bankanın Sorumluluğunun Sözkonusu Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( İnternet Yolu İle Yapılan İşlemler Sonucu Paranın İzinsiz Çekilmesi Nedeniyle Tazminat İstemi - İspat Yükü Kendisinde Olan Davalı Banka Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru İle Ele Geçirildiğini Kanıtlayamadığı/Bankanın Sorumluluğunun Sözkonusu Olduğu )
MÜTERAFIK KUSUR ( Davacının Kendisine Teslim Edilen Akıllı Anahtarı Aktif Hale Getirip Kullanmaması Ancak Davacı Yönünden Müterafik Kusur Oluşturabileceği )"
61Y11.HD9.3.2010E. 2008/11681 K. 2010/2594"İNTERNET ŞİFRESİNİN KORUNMASI ( Sahtecilik İşlemi İle Hesaptan Para Çekildiği/Davacının Kusuru İle Şifrenin Ele Geçirildiğini İspat Yükünün Davalı Bankada Olduğu - Davalı Bankanın İspat Edemediği/Tamamen Kusurlu Bankanın Mevduatı İade İle Yükümlü Olacağı )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Sahtecilik İşlemi İle Hesaptan Para Çekildiği/Davacının Kusuru İle Şifrenin Ele Geçirildiğini İspat Yükünün Davalı Bankada Olduğu - Davalı Bankanın İspat Edemediği/Tamamen Kusurlu Bankanın İade İle Sorumlu Olacağı )
MÜTERAFİK KUSUR ( Sahtecilik İşlemi İle Hesaptan Para Çekildiği/Davacının Kusuru İle Şifrenin Ele Geçirildiğini İspat Yükünün Davalı Bankada Olduğu - Davalı Bankanın İspat Edemediği/Müterafik Kusurun Uygulanmayacağı )
SAHTECİLİK İŞLEMİ İLE HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ ( Davacının Kusuru İle Şifrenin Ele Geçirildiğini İspat Yükünün Davalı Bankada Olduğu - Davalı Bankanın İspat Edemediği/Bankanın Mevduatı İade İle Yükümlü Olacağı )"
61Y11.HD19.1.2010E. 2008/9239 K. 2010/504"ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Banka Hesabındaki Parasının Bilgi ve İzni Dışında İnternet Yolu İle Yapılan İşlemler Sonucu Çekilmesi Nedeniyle - Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğunun Kabulü Gerekirken Tarafların Birlikte Kusurlu Olduğunun Kabulünün Doğru Görülmediği )
EFT İŞLEMİ ( Sahtecilik - Davacılara Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaptan Çekilerek Başka Hesaplara EFT Yapıldığı/Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğu )
İNTERNET BANKACILIĞI ( Banka Hesabındaki Parasının Bilgi ve İzni Dışında İnternet Yolu İle Yapılan İşlemler Sonucu Çekilmesi Nedeniyle Zararın Tazmini - Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğunun Kabulü Gerektiği )
BANKA HESABINDAKİ PARASININ İZNİ DIŞINDA İNTERNET YOLUYLA ÇEKİLMESİ ( İspat Yükü Kendisinde Olan Davalı Banka Davacılara Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacıların Kusuru İle Ele Geçirildiğini Kanıtlayamadığı - Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğu )"
61Y11.HD28.9.2009E. 2008/5369 K. 2009/9715"İNTERNET BANKACILIĞI İLE HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Şifresinin Başkaları Tarafından Elde Edilmesinde Davacının Kusurlu Olduğunun Kanıtlanamadığı - Usulsüz İşlemle Çekilen Paradan Doğurdan Bankanın Sorumlu Olduğu )
ŞİFRENİN MÜŞTERİDEN ELE GEÇİRİLDİĞİNİN İSPATLANAMAMASI ( İspat Yükünün Banka Üzerinde Olduğu/Ususüz İşlemle Çekilen Paraların Bankanın Zararı Mahiyetinde Bulunduğu - Sahtecilik İşleminin Davalıya Karşı Yapıldığı/Sahte Kimlik Kullanıldığı )
SAHTE KİMLİK KULLANILARAK DAVALI BANKADA HESAP AÇTIRILMASI ( Sahtecilik İşleminin Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirildiği - Bankacılık Şifresinin Davacı Kanalıyla Ele Geçirildiğinin Banka Tarafından İspatlanamadığı/Bankanın Sorumlu Olduğu )
HESAP SAHİBİ VE YETKİLİSİNE ÖDEME YAPMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNAN BANKA ( Aksi Halde Bankanın Borcunun Devam Edeceği - Davacının Hesabından İnternet Bankacılığı Yoluyla Çekilen Paranın Tamamından Bankanın Sorumlu Olduğu/Maddi Tazminat Talebi )
İSPAT YÜKÜNÜN BANKA ÜZERİNDE OLMASI ( İnternet Şifresinin Davacının Kusuru İle Başkaları Tarafından Elde Ediliğinin Banka Tarafından Kanıtlanamadığının Gözetilmesi Gerektiği - İnternet Bankacılığı ile Davacının Hesabından Para Çekilmesi )"
61Y11.HD12.5.2009E. 2008/1977 K. 2009/5714"İNTERNET BANKACILIĞI İLE YETKİSİZ KİŞİLERCE ÇEKİLEN PARA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Güven Kuruluşları Olan Bankaların Mevduatlarını Özenle Korumak Zorunda Olduğu - Bankanın Objektiktif Özen Borcu Bulunduğu/Hafif Kusurlardan Sorumlu Olduğu )
BANKANIN OBJEKTİF ÖZEN BORCU ( Davacının Şifresini Koruyamadığını Bankanın İspat Etmesi Halinde Müterafik Kusurun Mümkün Olduğu - Aksi Halde Bankanın Aldığı Mevduatı Özenle Koruması Gereği/Bankanın Hafif Kusurlarından Dahi Sorumlu Olduğu )
DAVACININ İNTERNET ŞİFRESİNİ KORUMA YÜKÜMLÜĞÜ ( Davacının Kusurlu Olduğunun Banka Tarafından İspatlanması Halinde Müterafik Kusurun Ortaya Çıkacağının Kabulü - Bankanın Sorumsuzluk Anlaşmalarının Geçerli Olmadığı/Bankanın Sorumluluğu )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ OLDUĞU ( Davacının Hesaptaki Parasının İnternet Bankacılığı ile Nasıl Havale Edildiği Hususunda Yeterli Bilgi Bulunmadığı - Davalı Bankanın Gerekli Tedbirleri Alıp Almadığının Araştırılması Gerektiği )
SAHTECİLİK İŞLEMİNİN BANKAYA KARŞI YAPILMIŞ OLMASI ( Bankanın Zararı Kaşılaması Gereği - Bankanın Özen Borcu Bulunduğu )"
61Y11.HD16.10.2006E. 2005/11039 K. 2006/10369"BANKANIN SORUMLULUĞU ( Hesap Cüzdanının Elle Doldurulmuş Olmasının Bankanın Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )
BANKA PERSONELİNİN İŞLEMLERİ ( Bankayı Bağlayacağı - Güven Tesis Ederek Yaptırdığı İşlemler Neticesinde Yüksek Faiz Almak Amacı İle Hesap Açtıran Kişilerin Kusurlu Sayılamayacağı )
BANKA PERSONELİNE GÜVENEREK YAPILAN İŞLEMLER ( Banka Hesap İşlemleri/Bankayı Bağlayacağı - Hesaplar Gerçekten Açılmasa Bile Yatırılan Paranın Cari Faizi İle Birlikte Geri İstenebileceği )
BANKA HESAP CÜZDANI ( Usulüne Uygun Olmayan - Elle Doldurulmuş Olsa Bile Bankanın Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )
BANKAYA HESAP AÇAN KİŞİNİN KUSURU ( Elle Doldurulmuş Banka Cüzdanı ile Banka Personelinin Sağladığı Güvenle Yüksek Faiz Almak İçin Hesap Açanın Kusurlu Sayılamayacağı )"

Madde 62

YARGITAY

62Y11.HD24.2.2014E. 2013/14399 K. 2014/3371"BANKADA AÇILAN HESABIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI ( TMSF'ye Devrine Dair İşlemin Usulsüz Olduğundan Bahisle Açılan Alacak İstemi - Bankalar Nezdindeki Mevduatların Hak Sahibinin En Son Talebi İşlemi Herhangi Bir Yazılı Talimatı Tarihinden Başlayarak On Yıl İçinde Aranmayanların Zamanaşımına Tabi Olduğu/Devrin Yapılabilmesi İçin Yasal Gereklerin Eksiksiz Olarak Yerine Getirilmesi Gerektiği )
TMSF'YE DEVRE DAİR İŞLEMİN USULSÜZ OLDUĞUNDAN BAHİSLE AÇILAN ALACAK İSTEMİ ( Davacının Davalı Bankada Açtığı Hesabın Zamanaşımına Uğradığı Gerekçesiyle - Hak Sahibinin En Son Talebi İşlemi Herhangi Bir Yazılı Talimatı Tarihinden Başlayarak On Yıl İçinde Aranmayanların Zamanaşımına Tabi Olduğu/Devrin Yapılabilmesi İçin Yasal Gereklerin Eksiksiz Olarak Yerine Getirilmesi Gerektiği )
VEKALETNAMEYLE VADESİZ MEVDUATTAN PARA ÇEKİLMESİ ( Bankada Açılan Hesabın Zamanaşımına Uğradığı İddiası - Davacının Bankada Bir Vekaletnamesi Bulunmakla Vekaletnamede Davacının Adresinin Yazılı Olacağı Nazara Alınarak Vekaletname Getirtilmek Suretiyle Davalı Banka Tarafından İhtar Gönderilen Adresin Vekaletnamedeki Adresle Aynı Olup Olmadığı Farklı İse Gönderilen İhtarnamenin Geçerli Olmayacağı Nazara Alınarak Karar Verileceği )
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUATLARDA ZAMANAŞIMI ( Hak Sahibinin En Son Talebi İşlemi Herhangi Bir Yazılı Talimatı Tarihinden Başlayarak On Yıl İçinde Aranmayanların Zamanaşımına Tabi Olduğu - Devrin Yapılabilmesi İçin Yasal Gereklerin Eksiksiz Olarak Yerine Getirilmesi Gerektiği )"
62Y11.HD20.1.2014E. 2013/11472 K. 2014/1040"VADELİ HESABIN TMSF'YE DEVRİNDEN KAYNAKLI ALACAK ( Davaya Konu Alacağa Mevduatının TMSF'ye Devri Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesi Gerektiği - Mahkemece İhtar Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesinin Doğru Görülmediği )
TMSF'YE DEVİR TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLMESİ ( Vadeli Hesabın TMSF'ye Devri - Davaya Konu Alacağa Mevduatının TMSF'ye Devri Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesi Gerektiği/Mahkemece İhtar Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesininde İsabet Bulunmadığı )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Vadeli Olarak Açılan Hesabın Kapıtılatak TMSF'ye Devrinden Kaynaklı Alacak - Hesabın TMSF'ye Devredileceği Yönündeki Davacıya Çıkarılan Tebligatın Tebliğ Edilemediği ve Muhatap Bankaya İade Edilmiş Olduğu/Banka Hesabının TMSF'ye Devredilinceye Kadar Her Yıl Vadelendirilmiş Olması Sebebiyle Davalı Tarafın Zamanaşımı Definin Yerinde Bulunmadığı )"
62Y11.HD9.12.2011E. 2010/5699 K. 2011/16732"HESAPLARIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMADIKLARININ TESPİTİ ( Paraların Yasal Faizi İle Tahsili - Hesap Cüzdanındaki Tarihler ve Parafların Kim Tarafından Yapıldığının Bilinmesi/Mevduat Sahiplerinin İadeli Taahhütlü Mektupla Uyarılmaları ve İlanı Gerektiği Davalı Bankanın Sorumluluktan Kurtulamayacağı )
HESAPLARDAKİ PARALARIN YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ ( Hesap Cüzdanındaki Tarihler ve Parafların Kim Tarafından Yapıldığının Bilinmesinin Davalı Bankayı Sorumluluktan Kurtarmayacağı - Mevduat Sahiplerinin İadeli Taahhütlü Mektupla Uyarılmaları ve İlanı Gerektiği )
MEVDUAT SAHİPLERİNİN İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA UYARILMALARI VE İLANI ( Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Hesapların Zamanaşımına Uğramadığı Gerekçesiyle Mevduat Faizi İle Bankadan Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Hesapların Zamanaşımına Uğraması İçin Mevduat Sahiplerinin İadeli Taahhütlü Mektupla Uyarılmaları ve İlanı Gerektiği - Mevduat Faizi İle Davalı Bankadandan Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )"
62Y11.HD13.10.2011E. 2011/7761 K. 2011/12977"ALACAK İSTEMİ ( Hesabın Zamanaşımına Uğradığı Gerekçesiyle TMSF'ne Devrine İlişkin İşlemin Usulsüz Olduğundan Bahisle Açılan - Yönetmelikte Öngörülen İki Gazetede İlan Koşulunun Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Denetlenmesi Gerektiği )
HESABIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI GEREKÇESİYLE TMSF'NA DEVRİ ( İlişkin İşlemin Usulsüz Olduğundan Bahisle Açılan Alacak İstemi - Yönetmelikte Öngörülen İki Gazetede İlan Koşulunun Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Denetlenmeden Hüküm Verilemeyeceği )
BANKA HESABININ TMSF'NA DEVRİ ( Zamanaşımına Uğradığı Gerekçesiyle/Yönetmelikte Öngörülen İki Gazetede İlan Koşulunun Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Denetlenmesi Gerektiği - Alacak Davası )"
62Y11.HD28.4.2011E. 2009/12506 K. 2011/5181"BANKA NEZDİNDEKİ PARANIN TAHSİLİ ( Banka Cüzdanında Yazılı Meblağın Davalı Bankaya Yatırılıp Yatırılmadığına İlişkin Olarak Bu Cüzdanın Aslı İstenmek Suretiyle Davalı Banka Kayıtlarında Davacının Hesap Cüzdanına Konu Alacağının Var Olup Olmadığının Bilirkişi Heyetince Belirlenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Bankalar Nezlerindeki Mevduat Katılım Fonu Emanet ve Alacaklardan Hak Sahibinin En Son Talebi İşlemi Herhangi Bir Yazılı Talimatı Tarihinden Başlayarak On Yıl İçinde Aranmayanlar Zamanaşımına Tabi Olduğu - Banka Nezdindeki Paranın Tahsili )
BANKA KAYITLARI ( Bankadaki Paranın Tahsili - Banka Cüzdanında Yazılı Meblağın Davalı Bankaya Yatırılıp Yatırılmadığına İlişkin Olarak Bu Cüzdanın Aslı İstenmek Suretiyle Davalı Banka Kayıtlarının Bilirkişi Heyetince Belirleneceği )"
62Y11.HD21.4.2011E. 2009/12332 K. 2011/4819"ÇEK YASASINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Bankalar Nezlerindeki Mevduat Katılım Fonu Emanet ve Alacaklardan Hak Sahibinin En Son Talebi İşlemi Herhangi Bir Yazılı Talimatı Tarihinden Başlayarak On Yıl İçinde Aranmayanlar Zamanaşımına Tabi Olduğu )
BANKALAR NEZDİNDEKİ ALACAKLAR ( Mevduat Katılım Fonu Emanet ve Alacaklardan Hak Sahibinin En Son Talebi İşlemi Herhangi Bir Yazılı Talimatı Tarihinden Başlayarak On Yıl İçinde Aranmayanlar Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Bankalar Nezlerindeki Mevduat Katılım Fonu Emanet ve Alacaklardan Hak Sahibinin En Son Talebi İşlemi Herhangi Bir Yazılı Talimatı Tarihinden Başlayarak On Yıl İçinde Aranmayanlar Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
62Y11.HD25.1.2010E. 2008/9492 K. 2010/773"BANKADAKİ MEVDUATIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Dava Tarihi İtibariyle 13 Yıl Önce Açılan Hesabın Aynı Yıl İçerisinde Kapandığına İlişkin Kasa Yevmiye Defterindeki Kaydın Davaya Etkisi Tartışılmadan Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
KASA YEVMİYE DEFTERİNDEKİ KAYIT ( Dava Tarihi İtibariyle 13 Yıl Önce Açılan Hesabın Aynı Yıl İçerisinde Kapandığına İlişkin Kaydın Davaya Etkisi Tartışılmadan Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu - Bankadaki Mevduatın Tahsi İstemi )
HESABIN KAPATILMASI ( Bankadaki Mevduatın Tahsi İstemi - Dava Tarihi İtibariyle 13 Yıl Önce Açılan Hesabın Aynı Yıl İçerisinde Kapandığına İlişkin Kasa Yevmiye Defterindeki Kaydın Davaya Etkisi Tartışılmadan Davanın Kabul Edilemeyeceği )"
62Y11.HD11.1.2010E. 2008/8695 K. 2010/154"BANKA ŞUBESİNE YATIRILAN MEVDUATIN TAHSİLİ ( Sadece TTK'nun 68 /Son Md. Hükümlerine Dayalı Savunma İle Mevduatta Bulunan Paranın Ödenmesinden Kaçınılamayacağı )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Banka Şubesine Yatırılan Mevduatın Tahsili - Mahkemece Davalı Tarafın Zamanaşımı Def'inin Buna Göre Değerlendirilerek Neticesine Göre Bir Karar Verilmek Gerektiği )
TİCARİ DEFTERLERLE İLGİLİ SAVUNMA ( Banka Şubesine Yatırılan Mevduatın Tahsili - Davalının Ticari Defterlerle İlgili Savunmasının Elinde Banka Cüzdanı Bulunan Davacının Hakkını İleri Sürmesine Engel Teşkil Etmesinin Mümkün Olmadığı ) "
62Y11.HD22.5.2006E. 2005/6186 K. 2006/5945"BANKALARDAKİ MEVDUATIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( On Yıl Süreyle Aranmasa Dahi Hak Sahiplerine Tebligat Yapılması Zorunluluğu - Tebligat Koşulu Yerine Getirilmeden Kendiliğinden Zamanaşımına Uğramayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Bankalardaki Mevduatın On Yıl Süreyle Aranmaması - Hak Sahiplerinin İadeli Taahhütlü Mektupla Uyarılması Bu Bildirimden İtibaren 3 Ay İçinde Aranmazsa Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na Gelir Kaydedileceği )
MEVDUATIN TASARRUF MEVDUAT SİGORTA FONUNA GELİR KAYDEDİLMESİ ( On Yıl Süreyle Aranmaması - Bankaca Hak Sahiplerinin İadeli Taahhütlü Mektupla Uyarılması Bu Bildirimden İtibaren 3 Ay İçinde Aranmazsa Gelir Kaydedileceği )
BANKAYA YATAN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Zamanaşımına Uğrayıp Uğramadığı - On Yıl Süreyle Aranmasa Dahi Hak Sahiplerine Tebligat Yapılması Koşulu Yerine Getirilmeden Kendiliğinden Zamanaşımına Uğramayacağı )"

Madde 71

YARGITAY

71Y12.HD21.10.2010E. 2010/10659 K. 2010/26076"FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKA ( Yönetim ve Denetiminin Fona Devredileceği - İznin Kaldırılmasına İlişkin Kararın Resmi Gazetede Yayımlanmasından İtibaren Takiplerin Duracağı/Yeni Takip Açılmayacağı )
İŞÇİLİK ALACAĞI ( Faaliyet İzni Kaldırılan Banka Aleyhine Alınan İlamdaki İşçilik Alacağını TMSF'nin Doğrudan Ödeme Yükümlülüğü Bulunmadığı - Takibin İptaline Karar Verileceği )
TMSF ALEYHİNE İCRA TAKİBİ YAPILMASI ( Faaliyet İzni Kaldırılan Banka Aleyhine Alınan İlamdaki İşçilik Alacağını TMSF'nin Doğrudan Ödeme Yükümlülüğü Bulunmadığı - Takibin İptaline Karar Verileceği )"

Madde 73

YARGITAY

73Y11.HD7.5.2012E. 2011/1309 K. 2012/7169"BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Avukatın Hesabına Gönderilen Havalenin Bankanın Kendisinden İzin Almadan Hesabına Aktardığı İddiası - Banka Havale Göndericisinin Talimatını Aynen Yerine Getirdiğinden Bankanın Sorumluluğu Olmadığı)
MANEVİ TAZMİNAT ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan/Bankanın Havale Göndericisinin Talimatını Aynen Yerine Getirdiği - Ortada Kusur Varsa Havale Göndericisine Ait Olacağı/Davacının Hesabına Havale Edilen Paranın Bankanın Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Olmadığından Reddi)
SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Manevi Tazminat Davası/Davacı Avukatın Hesabına Gönderilen Havaleye İlişkin 5411 S.K. Md. 73'ün Tatbiki Mümkün Olmadığı - Banka Havale Göndericisinin Talimatını Aynen Yerine Getirdiğinden Sorumluluğu Olmadığı)
AVUKATIN BANKAYA AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Avukatın Hesabına Gönderilen Havalenin Bankanın Kendisinden İzin Almadan Hesabına Aktardığı İddiası - Ortada Kusur Varsa Havale Göndericisine Ait Olacağı)"
73Y11.HD3.3.2008E. 2007/875 K. 2008/2412"BANKACILIK SIRRI ( Takip Dışı Bankaya Tezkere Yazılarak Borçlunun Banka Lehine Vermiş Bulunduğu Herhangi Bir İpoteği Bulunup Bulunmadığının Sorulmasının Mümkün Olmadığı )
BORÇLUNUN MALVARLIĞINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA ( Takip Dışı Bankaya Tezkere Yazılarak Borçlunun Banka Lehine Vermiş Bulunduğu Herhangi Bir İpoteği Bulunup Bulunmadığının Sorulmasının Mümkün Olmadığı )
TAKİP DIŞI BANKAYA TEZKERE YAZILMASI ( Borçlunun Banka Lehine Vermiş Bulunduğu Herhangi Bir İpoteği Bulunup Bulunmadığının Sorulmasının Mümkün Olmadığı )"

Madde 76

YARGITAY

76Y11.HD28.2.2011E. 2009/10122 K. 2011/1949"ÇEK HESABI AÇMADA BANKALARIN SORUMLULUĞU ( Davacının Zararının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Sabit Olmadığı - Davalı Bankadan Talep Hakkı Doğmadan Davanın Erken Açılmış Olduğu Gerekçesiyle Zamansız Açılan Davanın Reddi Gereği )
SAHTE KİMLİK BELGESİ İLE AÇILAN HESABA BAĞLI ÇEK ( Bankadan Talepte Bulunabilmesi İçin Çekte İmzası Olan Sorumlular Hakkında Tüm Hukuki Yolları Tüketmesi Gerektiği - Asıl Borçluların Aciz Halinde Olup Olmadıklarının Henüz Belirlenmediği/ Zamansız Açılan Davanın Reddi Gereği )
ZARARIN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ ( Çek Hesabı Açmada Bankaların Sorumluluğu - Davacının Zararının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Sabit Olmadığı/Davalı Bankadan Talep Hakkı Doğmadan Davanın Erken Açılmış Olduğu Gerekçesiyle Zamansız Açılan Davanın Reddi Gereği )"

Madde 92

AMK

92AMK22.3.2007E. 2005/139 K. 2007/13 ""
92AMK22.3.2007E. 2005/139 K. 2007/33""

Madde 105

AMK

105AMK22.2.2006E. 2006/20 K. 2006/6 ""
105AMK22.2.2006E. 2006/20 K. 2006/25""

Madde 106

YARGITAY

106Y23.HD27.9.2017E. 2015/3935 K. 2017/2407"İMTİYAZLI ALACAK İDDİASI ( Sıra Şikayeti - Alacağın 4389 S. Kanunla Belirlenen Fon Alacaklarının Niteliğini Taşımadığı Adi Borç Niteliği Taşıyan Genel Kredi Sözleşmesi ve Neticesinde Düzenlenen Teminat Mektupları ve Çek Taahhüt Risklerinden Kaynaklı Alacaklar Olduğu/Şikayetin Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği )
ALACAKLININ SIRASINA ŞİKAYET ( İmtiyazlı Alacak İddiası - Alacağın 4389 S. Kanunla Belirlenen Fon Alacaklarının Niteliğini Taşımadığı Adi Borç Niteliği Taşıyan Genel Kredi Sözleşmesi ve Neticesinde Düzenlenen Teminat Mektupları ve Çek Taahhüt Risklerinden Kaynaklı Alacaklar Olduğu/Şikayetin Reddine İlişkin Kararın Onanacağı )
ADİ ALACAK ( Alacağın 4389 S. Kanunla Belirlenen Fon Alacaklarının Niteliğini Taşımadığı Adi Borç Niteliği Taşıyan Genel Kredi Sözleşmesi ve Neticesinde Düzenlenen Teminat Mektupları ve Çek Taahhüt Risklerinden Kaynaklı Alacaklar Olduğu - Şikayetin Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği - İmtiyazlı Alacaklının Sırasına Şikayet )"
106Y23.HD11.1.2016E. 2015/721 K. 2016/9"KAYIT KABUL DAVASI (Tüzel Kişiliği Haiz Fon Tarafından İik Hükümlerinden Yararlanılarak Düzenlenen ve İdari İşlem Niteliğinde Bulunan Sıra Cetvelinin Davaya Konu Edildiği - İlgili Kısmının İptali İle İlgili İnceleme Yapıp Karar Vermenin Adli Yargının Görevi Dahilinde Olmadığı/Davanın Usulden Reddi Gerektiği)
TMSF İŞLEMİNİN İDARİ NİTELİĞİ (Tmsf İflas İdaresi Görev ve Yetkilerini Haiz Olarak İflas Tasfiyesini Yürüttüğüne Göre Bu Sıfatla Düzenlenen Sıra Cetvelinin de Tmsf'nin Kamu Gücüne Dayalı Olarak Bankacılık Kanunu Uyarınca Tek Yanlı Olarak Aldığı İdari Karara Dayalı Bir İşlemi Olduğu - Kayıt Kabul Davası)
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNDEKİ SIRA CETVELİ (Kayıt Kabul Davası - Tüzel Kişiliği Haiz Fon Tarafından İik Hükümlerinden Yararlanılarak Düzenlenen ve İdari İşlem Niteliğinde Bulunan Sıra Cetvelinin Davaya Konu Edildiğinin Gözetilmesi Gerektiği)
YARGI YERİ (İdari İşlem Niteliğinde Bulunan Sıra Cetvelinin Davaya Konu Edildiği - İlgili Kısmının İptali İle İlgili İnceleme Yapıp Karar Vermenin Adli Yargının Görevi Dahilinde Olmadığı/Anılan Kararın İptali Üzerine İdarece Yeni Bir Karar Alınarak Davacının Alacağının Cetvele Kayıt ve Kabulüne Karar Verileceği)"
106Y23.HD22.10.2015E. 2014/10417 K. 2015/6794"TMSF'NİN DÜZENLEDİĞİ SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlık Mahkemesi Kararında da İdari Yargının Karar Verebileceği Sonucuna Varıldığı - Kararın İptali Üzerine İdarece Yeni Bir Karar Alınarak Davacının Alacağının Cetvele Kayıt ve Kabulüne Karar Verileceği Göz Önünde Bulundurulup Davanın Usulden Reddedileceği/Kayıt Kabul Davası )
KAYIT KABUL DAVASI ( İdari Yargının Görevli Olması/TMSF'nin Düzenlediği Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Davacının Alacağı İle İlgili Alınan Kararın İptalini Amaçlayan Davacının Alacağının Bulunup Bulunmadığı Alacağı Varsa Cetvelin Davacı Alacağı İle İlgili Kısmının İptali İle İlgili İnceleme Yapıp Karar Vermenin Adli Yargının Görevi Dahilinde Olmadığı )
İDARİ YARGI ( TMSF'nin Düzenlediği Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Kararın İptali Üzerine İdarece Yeni Bir Karar Alınarak Davacının Alacağının Cetvele Kayıt ve Kabulüne Karar Verileceği/Mahkemece Davanın Usulden Reddine Karar Verileceği - Adli Yargının Görevli Olmadığı )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNDE OLAN SIRA CETVELİ ( Kayıt Kabul Davası/Sıra Cetvelinin İptali İstemi - TMSF Tarafından Düzelenen Sıra Cetveli/Karar Vermenin Adli Yargının Görevi Dahilinde Olmadığı - İdari Yargının Görevli Olduğu )"
106Y7.CD24.11.2014E. 2013/22450 K. 2014/19560"BASİT ZİMMET ( Sanığın Mesai Sonunda Alınan Kasa Mutabakatından Sonra Banknotları Tek Başına Torbaya Koyarken Bir Desteyi Ayırıp Cebine Koyması ve Ertesi Gün Para Desteleri Üzerindeki Adet ve Değerleri Değiştirmesi - Banka Çalışanlarınca Banka İçi Basit Bir Araştırma ile Tespit Edilen Eylemin Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu )
ZİMMET SUÇUNA KONU PARANIN SORUŞTURMADAN ÖNCE BANKAYA ÖDENMESİ ( Bankanın Zararının Oluşmaması Nedeniyle Sanık Hakkında Nitelikli Zimmet Suçundan Yanlızca Gün Para Cezası Tayiniyle Yetinilmesi Gereği - Basit Zimmet )
BANKAYA AİT PARANIN ZİMMETE GEÇİRİLMESİ ( Basit Zimmet - Nitelikli Zimmet )"
106Y13.HD4.3.2013E. 2013/1628 K. 2013/5104"ALACAK DAVASI ( Konut Kredisi Sözleşmesinden Kaynaklanan - Bankacılık Yapma İşlemleri ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Müflis Banka İflas İdaresi Tarafından Açılan İş Bu Davada Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( Bankacılık Yapma İşlemleri ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Müflis Banka İflas İdaresi Tarafından Açılan İş Bu Davada Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı - Alacak Davası )
FON ALACAĞI ( İlişkin Dava ve Takiplerde Zamanaşımı Süresinin Yirmi Yıl Olduğu - Konut Kredisinden Kaynaklanan ve Bankacılık Yapma İşlemleri ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Müflis Banka İflas İdaresi Tarafından Açılan İş Bu Davada Bu Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Konut Kredisinden Kaynaklanan ve Bankacılık Yapma İşlemleri ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Müflis Banka İflas İdaresi Tarafından Açılan İş Bu Davada Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı - Alacak Davası )"
106Y8.HD17.1.2013E. 2012/12803 K. 2013/290"BANKACILIK FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKAYA KARŞI İCRA TAKİBİ ( İptali Gereği - Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara İhtiyati Tedbir Dahil Her Türlü İcra ve İflas Takibatı Yapılamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
FONA DEVREDİLEN BANKA ( Faaliyet İzni Kaldırılan Banka Hakkında İznin Kaldırıldığı Tarihten Sonra Başlatılan İcra Takibinin İptaline Karar Verilmesi Gereği - İhtiyati Tedbir ve Hertülü İcra Takibinin Duracağı/Emredici Hüküm Bulunduğu )
İCRA VE İFLAS TAKİBİ YAPILAMAMASI ( Faaliyet İzni Kaldırılan Banka - İhtiyati Tedbir/Hertülü İcra Takibinin Duracağı )"
106Y12.HD21.10.2010E. 2010/10659 K. 2010/26076"FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKA ( Yönetim ve Denetiminin Fona Devredileceği - İznin Kaldırılmasına İlişkin Kararın Resmi Gazetede Yayımlanmasından İtibaren Takiplerin Duracağı/Yeni Takip Açılmayacağı )
İŞÇİLİK ALACAĞI ( Faaliyet İzni Kaldırılan Banka Aleyhine Alınan İlamdaki İşçilik Alacağını TMSF'nin Doğrudan Ödeme Yükümlülüğü Bulunmadığı - Takibin İptaline Karar Verileceği )
TMSF ALEYHİNE İCRA TAKİBİ YAPILMASI ( Faaliyet İzni Kaldırılan Banka Aleyhine Alınan İlamdaki İşçilik Alacağını TMSF'nin Doğrudan Ödeme Yükümlülüğü Bulunmadığı - Takibin İptaline Karar Verileceği )"

Madde 107

YARGITAY

107Y9.HD19.2.2016E. 2014/26023 K. 2016/3317"UĞRANILAN BANKA ZARARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (Davacı Fon'un Talep Ettiği Alacağının Devrinden Önce Oluşan Banka Zararından Kaynaklandığı - Hisse Devir Sözleşmesi Temliknameler ve Söz Konusu Danıştay'ın Kesinleşen İptal Kararı Dikkate Alınarak Davacı Fon'un Dava Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının İrdelenmesi Gerektiği)
FON'UN TALEP ETTİĞİ ALACAĞIN DEVRİNDEN ÖNCE OLUŞAN BANKA ZARARINDAN KAYNAKLANAN ALACAK (Hisse Devir Sözleşmesi Temliknameler ve Söz Konusu Danıştay'ın Kesinleşen İptal Kararı Dikkate Alınarak Davacı Fon'un Dava Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının İrdelenmesi Gerektiği - Banka Zararının Ödetilmesi İstemi)
DAVA EHLİYETİ (Uğranılan Banka Zararının Ödetilmesi İstemi - Davacı Fon'un Talep Ettiği Alacağının Devrinden Önce Oluşan Banka Zararından Kaynaklandığı/Hisse Devir Sözleşmesi Temliknameler ve Söz Konusu Danıştay'ın Kesinleşen İptal Kararı Dikkate Alınarak Davacı Fon'un Dava Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının İrdelenmesi Gerektiği)"
107Y8.HD13.2.2015E. 2014/16340 K. 2015/4157"FONA DEVREDİLEN BANKA ALEYHİNE İCRA TAKİBİNE GİRİŞİLMESİ ( Kararda TMSF Hakkında Hüküm Kurulduğu Banka Hakkında Hüküm Kurulmadığı/Hükmün İçeriğinin Aynen İnfazı Zorunlu Olduğundan Dar Yetkili İcra Mahkemesince Yorum Yolu İle Sonuca Ulaşılamayacağı - İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilemeyeceği/Takibin İptal Edileceği )
BANKA YÖNÜNDEN HÜKÜM KURULMADIĞI BELİRİTLEREK TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlu Bankanın Fona Devredilen Bankalardan Olduğu/Takip Dayanağı Kararda TMSF Hakkında Hüküm Kurulduğu Banka Hakkında Hüküm Kurulmadığı - Hükmün İçeriğinin Aynen İnfazı Zorunlu Olduğundan Dar Yetkili İcra Mahkemesince Yorum Yolu İle Sonuca Ulaşılamayacağı/Takibin İptal Edilmesi Gerektiği )
İLAMLARIN İNFAZI ( İlamların İnfaz Edilecek Kısmının Hüküm Bölümü Olduğu - Hükmün İçeriğinin Aynen İnfazının Zorunlu Olduğu )"
107Y12.HD21.2.2006E. 2006/115 K. 2006/3140"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARI ( Zamanaşımı Dolduğu İddiası-TMSF Elinde Bulunan Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )
TMSF'NİN EL KOYDUĞU BANKA ALACAKLARI ( Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )
ZAMANAŞIMI ( TMSF Elinde Bulunan Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )"

Madde 109

YARGITAY

109Y11.HD6.3.2008E. 2007/13081 K. 2008/2672"ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNE DAVA AÇILMASI ( Açılabilmesi İçin Bu Konuda Şirket Genel Kurulunca Karar Alınması ve Ardından Denetçiler Tarafından Şirket Adına Dava Açılması Gerektiği )
DENETÇİLER TARAFINDAN ŞİRKET ADINA DAVA AÇILMASI ( Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Sorumluluk Davası Açılabilmesi İçin Bu Konuda Şirket Genel Kurulunca Karar Alınması ve Ardından Denetçiler Tarafından Şirket Adına Dava Açılması Gerektiği )"
109Y11.HD2.7.2007E. 2006/7802 K. 2007/10098"YARGILAMA GİDERLERİ ( Yetkisizlik veya Görevsizlik Kararı Verildiği Hallerde Mahkemece Harç ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Mahkemece Harç Vekalet Ücreti Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi Gerektiği )
YETKİSİZLİK KARARI ( Mahkemece Harç Vekalet Ücreti Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi Gerektiği )
HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Yetkisizlik veya Görevsizlik Kararı Verildiği Hallerde Mahkemece Hükmedilmesi Gerektiği )"

Madde 110

YARGITAY

110Y23.HD11.1.2016E. 2015/721 K. 2016/9"KAYIT KABUL DAVASI (Tüzel Kişiliği Haiz Fon Tarafından İik Hükümlerinden Yararlanılarak Düzenlenen ve İdari İşlem Niteliğinde Bulunan Sıra Cetvelinin Davaya Konu Edildiği - İlgili Kısmının İptali İle İlgili İnceleme Yapıp Karar Vermenin Adli Yargının Görevi Dahilinde Olmadığı/Davanın Usulden Reddi Gerektiği)
TMSF İŞLEMİNİN İDARİ NİTELİĞİ (Tmsf İflas İdaresi Görev ve Yetkilerini Haiz Olarak İflas Tasfiyesini Yürüttüğüne Göre Bu Sıfatla Düzenlenen Sıra Cetvelinin de Tmsf'nin Kamu Gücüne Dayalı Olarak Bankacılık Kanunu Uyarınca Tek Yanlı Olarak Aldığı İdari Karara Dayalı Bir İşlemi Olduğu - Kayıt Kabul Davası)
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNDEKİ SIRA CETVELİ (Kayıt Kabul Davası - Tüzel Kişiliği Haiz Fon Tarafından İik Hükümlerinden Yararlanılarak Düzenlenen ve İdari İşlem Niteliğinde Bulunan Sıra Cetvelinin Davaya Konu Edildiğinin Gözetilmesi Gerektiği)
YARGI YERİ (İdari İşlem Niteliğinde Bulunan Sıra Cetvelinin Davaya Konu Edildiği - İlgili Kısmının İptali İle İlgili İnceleme Yapıp Karar Vermenin Adli Yargının Görevi Dahilinde Olmadığı/Anılan Kararın İptali Üzerine İdarece Yeni Bir Karar Alınarak Davacının Alacağının Cetvele Kayıt ve Kabulüne Karar Verileceği)"
110Y23.HD22.10.2015E. 2014/10417 K. 2015/6794"TMSF'NİN DÜZENLEDİĞİ SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlık Mahkemesi Kararında da İdari Yargının Karar Verebileceği Sonucuna Varıldığı - Kararın İptali Üzerine İdarece Yeni Bir Karar Alınarak Davacının Alacağının Cetvele Kayıt ve Kabulüne Karar Verileceği Göz Önünde Bulundurulup Davanın Usulden Reddedileceği/Kayıt Kabul Davası )
KAYIT KABUL DAVASI ( İdari Yargının Görevli Olması/TMSF'nin Düzenlediği Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Davacının Alacağı İle İlgili Alınan Kararın İptalini Amaçlayan Davacının Alacağının Bulunup Bulunmadığı Alacağı Varsa Cetvelin Davacı Alacağı İle İlgili Kısmının İptali İle İlgili İnceleme Yapıp Karar Vermenin Adli Yargının Görevi Dahilinde Olmadığı )
İDARİ YARGI ( TMSF'nin Düzenlediği Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Kararın İptali Üzerine İdarece Yeni Bir Karar Alınarak Davacının Alacağının Cetvele Kayıt ve Kabulüne Karar Verileceği/Mahkemece Davanın Usulden Reddine Karar Verileceği - Adli Yargının Görevli Olmadığı )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNDE OLAN SIRA CETVELİ ( Kayıt Kabul Davası/Sıra Cetvelinin İptali İstemi - TMSF Tarafından Düzelenen Sıra Cetveli/Karar Vermenin Adli Yargının Görevi Dahilinde Olmadığı - İdari Yargının Görevli Olduğu )"

Madde 111

YARGITAY

111Y11.HD14.1.2013E. 2011/4304 K. 2013/600"ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNİN ALIŞ VE SATIŞI ARASINDAKİ FARK NEDENİYLE ZARAR OLUŞTUĞU İDDİASI ( Bu Dönemde Oluşmuş Kar Varsa Bu Kar Nedeniyle Oluşmuş Zararın Söz Konusu Olup Olmadığının Tespiti İçin Ek Bilirkişi Raporu Alınacağı )
HİSSE SENEDİ ALIŞ VE SATIŞI ( Zararın Doğduğu İddiası İle Tazminat Davası Açıldığı - TMSF'nin El Koymuş Olduğu Şirketlerin Tasfiyesinin Ayrı Olarak Gerçekleşeceği/Alacaklılık ve Borçluluk Sıfatlarının Birleştiği Gerekçesiyle Karar Verilemeyeceği )
TMSF'NİN EL KOYDUĞU ANONİM ŞİRKETLER ( Anonim Şirket Hisselerinin Alış Satışı Arasındaki Fark Nedeniyle Zarar Oluştuğu İddiası - TMSF'nin El Koymuş Olduğu Şirketlerin Tasfiyesinin Ayrı Olarak Gerçekleşeceği )
ALACAKLILIK VE BORÇLULUK SIFATLARININ BİRLEŞMESİ ( Anonim Şirket Hisselerinin Alış Satışı Arasındaki Fark Nedeniyle Zarar Oluştuğu İddiası - TMSF'nin El Koymuş Olduğu Şirketlerin Tasfiyesinin Ayrı Olarak Gerçekleşeceği/Alacaklılık ve Borçluluk Sıfatlarının Birleştiği Gerekçesiyle Karar Verilemeyeceği )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Anonim Şirket Hisselerinin Alış Satışı Arasındaki Fark Nedeniyle Zarar Oluştuğu İddiası - Bu Dönemde Oluşmuş Kar Varsa Kar Nedeniyle Zararın Söz Konusu Olup Olmadığının Tespiti İçin Ek Bilirkişi Raporu Alınacağı )"
111Y13.HD24.9.2009E. 2009/8530 K. 2009/10378"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( TMSF Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdarelerince Açılacak Hukuk Davalarında Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
TMSF FON BANKALARI VE FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKALAR ( İflas ve Tasfiye İdarelerince Açılacak Hukuk Davalarında Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( TMSF Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdarelerince Açılacak Hukuk Davalarında Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
KREDİ BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( İtirazın İptali - TMSF Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdarelerince Açılacak Hukuk Davalarında Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
111Y13.HD7.7.2006E. 2006/7164 K. 2006/11236"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankaya Kredi Kartı Borcunu Ödemeyen Borçlunun Yapılan Takibe İtiraz Etmesi - Asliye Ticaret Mahkemelerinde Görüleceği )
KREDİ KARTINI BORCU ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankaya Ödenmemesi - Yapılan Takibe İtiraz/İtirazın İptali Davasında Görev )
GÖREV ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankaya Kredi Kartı Borcunu Ödemeyen Borçlunun Yapılan Takibe İtiraz Etmesi - İtirazın İptali Davası/Asliye Ticaret Mahkemelerinde Görüleceği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKAYA KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEMEMEK ( Borçlunun Yapılan Takibe İtiraz Etmesi - Davanın Asliye Ticaret Mahkemelerinde Görüleceği )"

Madde 121

AMK

121AMK22.3.2007E. 2005/139 K. 2007/13 ""
121AMK22.3.2007E. 2005/139 K. 2007/33""

DANIŞTAY

121D5.D31.3.2010E. 2009/2087 K. 2010/1897"HİZMET SINIFINDA ÇALIŞMAK ÜZERE MEMURİYETE GİRENLER ( Davacının Davalı İdarede Görevine Başlamadan Önceki Bankacılık Hizmetleri 657 S. Kanun Kapsamında Sayılan Hizmetlerden Olmadığından Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BANKACILIK HİZMETLERİ ( Hizmet Sınıfında Çalışmak Üzere Memuriyete Girenler - Davacının Davalı İdarede Görevine Başlamadan Önceki Bankacılık Hizmetleri 657 S. Kanun Kapsamında Sayılan Hizmetlerden Olmadığı )
MEMURİYETE GİRME ( Devlet Memurları Kanunu'nun 36/C Md.sinde Bu Maddede Belirtilen Hizmet Sınıflarında Çalışmak Üzere Girenler - Davacının Davalı İdarede Görevine Başlamadan Önceki Bankacılık Hizmetleri 657 S. Kanun Kapsamında Sayılan Hizmetlerden Olmadığı )"

Madde 124

SAYIŞTAY

124STKK11.10.2011 K. 33709"TASARRUF MEVDUATA SİGORTA FONU ÇALIŞANLARINA KARTVİZİT BASTIRILMASI ( Kişisel Mahiyette Bir Harcama Olduğu - Kartvizit Bedelinin TMSF Bütçesinden Karşılanmasının Mevzuata Uygun Olmadığı )
KİŞİSEL MAHİYETLİ HARCAMA ( TMSF Çalışanlarına Kartvizit Bastırılması - Kişisel Mahiyetli Bir Harcama Olan Kartvizit Bastırılması Bedelinin Kurum Bütçesinden Karşılanmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )"

Madde 125

SAYIŞTAY

125STKK7.1.2014 K. 38167"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNDA ÇALIŞAN PERSONEL (Aylık Maaşlarının En Yüksek Devlet Memurunun Aylık Maaşından Fazla Olamayacağı - Performansa Dayalı Ödül veya Fazla Çalışma Ücreti Eklenmesi Halinde de Personele Yapılan Aylık Ödemenin Başbakanlık Müsteşarına Yapılan Ödemeyi Geçmemesi Gereği)
AYLIK MAAŞ TUTARI (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurumu Perosnelinin Aylık Tutarının En Yüksek Devlet Memuru Aylık Tutarını Geçemeyeceği - Ödül Fazla Çalışma Adı Altında Yapılan Ödemelerle de Başbakanlık Müsteşarının Aylık Tutarını Geçmemesi Gereği)"

Madde 127

AMK

127AMK22.3.2007E. 2005/139 K. 2007/13 ""
127AMK22.3.2007E. 2005/139 K. 2007/33""

DANIŞTAY

127D1.D7.1.2009E. 2008/1194 K. 2009/11"İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİ OLARAK ÇALIŞAN PERSONEL ( 5411 S.K'nun 127. Maddesinde Belirtilen Fon Personelinden Olmayan Kişilerin İşledikleri Suçlar Hakkında Yasal Takibatın C. Savcılığınca Yapılacağı )
FON PERSONELİNDEN OLMAYAN KİŞİ ( Hakkında TMSF Başkanı Tarafından Karar Verilmesi Mümkün Olmadığından İşledikleri Suçlar Hakkında Yasal Takibatın C. Savcılığınca Yapılacağı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Denetiminde Olan Şirketlerde Görev Alan Fon Personeli Hakkında 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun 127. Maddesi Uyarınca Karar Verilmesi Gerektiği )
REKLAMCILIK VE FİLİMCİLİK ŞİRKETLERİ ( İş Kanunu Hükümlerine Tabi Olarak Çalışan 5411 S.K'nun 127. Maddesinde Belirtilen Fon Personelinden Olmayan Kişi Hakkında Yasal Takibatın C. Savcılığınca Yapılacağı )"
127D1.D19.6.2008E. 2008/597 K. 2008/740"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN KARAR ( Daireye Yapılan İtirazından Şikayetçi Vekilinin Daire Kaydına Giren Dilekçesiyle Vazgeçmesi Nedeniyle İtiraz Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
İTİRAZDAN VAZGEÇME ( Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı Kararı - Daireye Yapılan İtirazından Şikayetçi Vekilinin Vazgeçmesi Nedeniyle İtiraz Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Soruşturma İzni Verilmemesi - Daireye Yapılan İtirazından Şikayetçi Vekilinin Vazgeçmesi Nedeniyle İtiraz Hakkında Verileceği )
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı Kararı - Daireye Yapılan İtirazından Şikayetçi Vekilinin Vazgeçmesi Nedeniyle İtiraz Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )"

Madde 128

AMK

128AMK9.3.2006E. 2006/33 K. 2006/10 ""
128AMK9.3.2006E. 2006/33 K. 2006/36""

Madde 132

AMK

132AMK22.7.2008E. 2008/66 K. 2008/17 ""
132AMK22.7.2008E. 2008/66 K. 2008/131""

YARGITAY

132Y23.HD27.9.2017E. 2015/3935 K. 2017/2407"İMTİYAZLI ALACAK İDDİASI ( Sıra Şikayeti - Alacağın 4389 S. Kanunla Belirlenen Fon Alacaklarının Niteliğini Taşımadığı Adi Borç Niteliği Taşıyan Genel Kredi Sözleşmesi ve Neticesinde Düzenlenen Teminat Mektupları ve Çek Taahhüt Risklerinden Kaynaklı Alacaklar Olduğu/Şikayetin Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği )
ALACAKLININ SIRASINA ŞİKAYET ( İmtiyazlı Alacak İddiası - Alacağın 4389 S. Kanunla Belirlenen Fon Alacaklarının Niteliğini Taşımadığı Adi Borç Niteliği Taşıyan Genel Kredi Sözleşmesi ve Neticesinde Düzenlenen Teminat Mektupları ve Çek Taahhüt Risklerinden Kaynaklı Alacaklar Olduğu/Şikayetin Reddine İlişkin Kararın Onanacağı )
ADİ ALACAK ( Alacağın 4389 S. Kanunla Belirlenen Fon Alacaklarının Niteliğini Taşımadığı Adi Borç Niteliği Taşıyan Genel Kredi Sözleşmesi ve Neticesinde Düzenlenen Teminat Mektupları ve Çek Taahhüt Risklerinden Kaynaklı Alacaklar Olduğu - Şikayetin Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği - İmtiyazlı Alacaklının Sırasına Şikayet )"
132Y23.HD30.3.2017E. 2016/2334 K. 2017/978"İFLAS DAVASI ( 5411 Sayılı Kanun Gereğince Durdurma İsteminin Yasal Koşullarının Oluştuğu Gerekçesiyle Davanın Durdurulmasına ve Davalılar Hakkında İhtiyati Tedbir Kararlarının Devamına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
DAVANIN DURDURULMASI ( Davacı Fonun Bankanın Hakim Hissedarı ve Bağlantılı Gerçek ve Tüzel Kişiler İle Alacakların Tahsili ve Tasfiyesi Hususunda Bir Protokol İmzaladığı - 5411 Sayılı Kanun Gereğince Durdurma İsteminin Yasal Koşullarının Oluştuğu/İflas Davası )
TASFİYE PROTOKOLÜ ( Davacı Fonun Yasal Düzenleme ve Protokol Hükümlerine Dayalı Olarak İhtiyati Tedbir Kararları Devam Etmek Kaydıyla Davanın Durdurulmasını Talep Ettiği - 5411 Sayılı Kanun Gereğince Durdurma İsteminin Yasal Koşullarının Oluştuğu Gerekçesiyle Davanın Durdurulmasına Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )"
132Y11.HD8.7.2014E. 2014/6451 K. 2014/12973"ALACAK DAVASI ( Kredi Alacağından Kaynaklı - Zamanaşımının Kesilme Sebepleri ve İcra Takip Dosyasında Yapılan İşlemler de Gözetilerek Davanın Zamanaşımına Uğrayıp Uğramadığı Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Gerekçesi Açıklanmaksızın Zamanaşımı Definin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KREDİ ALACAĞI ( Tasfiye Halindeki Türk Ticaret Bankası Tarafından Birleşik Fon Bankasına Doğmuş ve Doğacak Alacaklarla Dava ve Takip Konusu Olmuş ve Olacak Dosyaların Temlik Edildiği - Davaya Konu Kredinin de Bu Durumda Fon Alacağı Niteliğinde Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
FON ALACAĞI ( TMSF Tarafından Devralınmayan Fon Bankalarının Alacaklarının Fon Alacağı Niteliği Taşımayacağı - Davaya Konu Kredi Fon Alacağı Niteliğinde Olmayıp Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olmadığı )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Davaya Konu Kredi Fon Alacağı Niteliğinde Olmayıp 5411 S. K.'nun 141. Md. Hükmündeki Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olmadığı - Gerekçesi Açıklanmaksızın Zamanaşımı Definin Reddinin Doğru Olmadığı )"
132Y9.HD5.3.2009E. 2007/30887 K. 2009/5995"BANKA ZARARLARININ TAHSİLİ ( Davanın Durdurulması Kararı ile Yargılama Ertelenip Dosya Derdest Kalacağından Nihai Karar Oluşturulup Esas Kapatılamayacağı )
NİHAİ KARAR OLUŞTURULMASI ( Davanın Durdurulması Kararı ile Yargılama Ertelenip Dosya Derdest Kalacağından Nihai Karar Oluşturulup Esas Kapatılamayacağı )
DAVANIN DURDURULMASI ( İle Yargılama Ertelenmekte Fakat Derdest Kalmaya Devam Ettiği - Davanın Durdurulması Ara Kararı Yerine Esasın Kapatılarak Taraflara Yargılama Giderleri Yükletilmesi Suretiyle Nihai Biçimde Karar Verilemeyeceği )"
132YHGK30.4.2008E. 2008/12-337 K. 2008/343"İCRA MEMURUNUN İŞLEMİNİN ŞİKAYET YOLUYLA KALDIRILMASI İSTEMİ ( Varlık Yönetim Şirketleri Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Boyunca Yaptıkları İşlemler Yargı Harcı da Dahil Her Türlü Harçtan İstisna Olduğu - Kendisinden Harç Tahsil Edilmesi Gerektiği Yolundaki İcra Müdürünün Yaptığı İşlemde Kanuna Uygunluk Bulunmadığı )
HARÇ TAHSİLİ ( Varlık Yönetim Şirketlerinin Yaptıkları İşlemlerin Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Süresince Yargı Harcı da Dahil 492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Ödenecek Harçlardan İstisna Olduğu )
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ ( Yaptıkları İşlemlerin Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Süresince Yargı Harcı da Dahil 492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Ödenecek Harçlardan İstisna Olduğu - Harç Tahsil Edilmesi Gerektiği Yolundaki İcra Müdürünün Yaptığı İşlemde Kanuna Uygunluk Bulunmadığı )
YARGI HARCI ( Varlık Yönetim Şirketinin Bankacılık Kanununa Göre Kurulmuş ve Faaliyetini Sürdüren Bir Şirket Olması Nedeniyle Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Boyunca Yaptıkları İşlemler Yargı Harcı da Dahil Harçlar Kanununda Düzenlenen Her Türlü Harçtan İstisna Olduğu )"

Madde 133

YARGITAY

133Y11.HD12.7.2017E. 2016/8829 K. 2017/4095"BANKADA ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPMA ( Şirketi Zarara Uğratmaya Dayalı Tazminat İstemi - Mahkemece Genel Kurulda Davalı Hakkında Dava Açılması Yönünde Alınmış Bir Karar Var İse İbrazının Sağlanması Yoksa Anılan Eksikliğin Giderilmesi İçin Davacı Tarafa H.M.K.'Nın 54. Md. Uyarınca Uygun Süre Verileceği )
DAVA ŞARTI ( Bankada Şube Müdürü Olan Davalının Görev Yaptığı Dönemde Şirketi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat İstemi - Davalı Yönetici Aleyhine Tazminat Davası Açılması Yönünde Alınmış Bir Genel Kurul Kararının Olup Olmadığı Dosya Kapsamından Anlaşılamadığı/Böyle Bir Kararın Varlığı Dava Şartı Olup Mahkemece Kendiliğinden Gözetileceği )
YÖNETİCİ ALEYHİNE DAVA AÇILMASI YÖNÜNDE GENEL KURUL KARARI OLMASI GEREĞİ ( Genel Kurulda Davalı Hakkında Dava Açılması Yönünde Alınmış Bir Karar Var İse İbrazının Sağlanması Yoksa Anılan Eksikliğin Giderilmesi İçin Davacı Tarafa Süre Verileceği - Banka Şube Müdürü Aleyhine Şirketin Zarara Uğramasına Dayalı Tazminat Davası )"
133Y9.HD7.3.2017E. 2016/35491 K. 2017/3366"BANKACILIK KANUNU'NA TABİ DAVALAR ( Vekille Temsil Olunan Davalılar Lehine Red Sebebi Ortak Olması Halinde Tek ve Bir Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Her Bir Davalı İçin Ayrı Ayrı Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Bankacılık Kanunu'na Tabi Davalarda Vekille Temsil Edilen Davalılar Lehine Her Bir Davalı İçin Ayrı Ayrı Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Tek ve Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )"
133Y11.HD23.6.2016E. 2016/2543 K. 2016/6986"ŞİRKET YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Belirtilen Tarihte Davalıların Yönetici ve Denetçi Olup Olmadıkları Vazifelerinin Belirtilen Yılda Bitip Bitmediği Yeni Seçilen Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Her Yıl Bilançosunda Meydana Gelen Zararı Tespit Etme İmkanlarının Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
ZAMANAŞIMI ( Mahkemece Her Hadisede ve Her Bilanço İçin Yapılan Muamelelerde İhmali Hareketleri Bulunup Bulunmadığı Tespit Edileceği/Her Bir Davalı Yönünden Zamanaşımının O Tarihten İtibaren Başlayacağı/Zamanaşımı Def'ini İleri Sürmeyen Davalı Hakkındaki Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği - Şirket Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat )
İFLAS İDARESİNİN DAVA TAKİP YETKİSİ ( Şirket Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat İstemi - Davalı Hakkında Açılan İflas Davasının Reddedildiği/Red Kararı İle İflasın Açılmasının Neticeleri Sona Erdiği/Davalının Taraf Olduğu Davalarda İflas İdaresinin Dava Takip Yetkisi Bulunmadığı/Karar Başlığında İflas İdare Memuru İbaresinin Bulunmaması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın 5411 S. Kanun'un 133. Md. Kapsamında Bulunmadığı/Nispi Vekalet Ücreti Yerine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Doğru Olmadığı - Şirket Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat İstemi )
TARAF SIFATI ( Şirket Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat İstemi - Davalı Hakkında Açılan İflas Davasının Reddedildiği/Davalının Taraf Olduğu Davalarda İflas İdaresinin Dava Takip Yetkisi Bulunmadığı/Davalı Hakkında Duruşma Sırasında Tefrik Kararı Verildiğinden Bu Davada Taraf Sıfatı Kalmadığı/Karar Başlığında Davalı Sıfatıyla Yer Verilemeyeceği )"
133Y19.HD25.5.2015E. 2014/10149 K. 2015/7641"İTİRAZIN İPTALİ ( Davaya Konu Alacakların Devredilen veya Devredilmediği İddia Edilen Aktiflerle İlgili Olup Olmadığı Konusunda Uzman Kişilerden Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınıp Hisse Devir Sözleşmesi Çerçevesinde Deliller Değerlendirilerek Varılacak Uygun Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacı Tarafın İddiaları Üzerinde de Araştırma Ve İnceleme Yapılarak Davaya Konu Alacakların Devredilen veya Devredilmediği İddia Edilen Aktiflerle İlgili Olup Olmadığı Konusunda Uzman Kişilerden Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği - İtirazın İptali )
VEKALET ÜCRETİ ( İtirazın İptali - Uyuşmazlığın Niteliğine Göre 5411 S. K.'nun 133. Md. Hükmünün Uygulama Yeri Bulunmadığından Davalı Banka Yararına Nisbi Vekalet Ücreti Yerine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
133Y11.HD3.2.2015E. 2014/14348 K. 2015/1175"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Şirketin Eski Yöneticileri ve Denetçisinin Şirketi Zarara Uğrattığı İddiasıyla - Mahkemece Davacının Kasa Açığının Tespit Edildiği Tarihten İtibaren Faiz Talep Edeceği Kabul Edilerek Islah Dilekçesi de Bu Kapsamda Değerlendirilerek Neticesine Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
HAKSIZ FİİL ( Davacının Alacak Talebinin Temeli Davalıların Haksız Eylemleri Olduğundan Davalıların Temerrüdü İçin İhtar Gerekmeyeceği - Faizin Haksız Eylem Tarihi Olan Kasa Açığının Tespit Edildiği Tarihten İtibaren Başlatılması Gerektiği )
ŞİRKETİN ESKİ YÖNETİCİLERİNİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATMASI ( İddiasıyla Açılmış Tazminat İstemi - Davanın Temeli Davalıların Haksız Eylemleri Olduğundan Davalıların Temerrüdü İçin İhtar Gerekmeyeceği Gözetilerek Faizin Haksız Eylem Tarihi Olan Kasa Açığının Tespit Edildiği Tarihten İtibaren Başlatılması Gerektiği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Alacak Talebinin Temeli Davalıların Haksız Eylemleri Olduğundan Davalıların Temerrüdü İçin İhtar Gerekmeyeceği - Davacının Kasa Açığının Tespit Edildiği Tarihten İtibaren Faiz Talep Edeceği Kabul Edilerek Islah Dilekçesinin de Bu Kapsamda Değerlendirilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Mahkemece Hakkında Ret Kararı Verilen Bir Kısım Davalılar Yönünden Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Nispi Vekalet Ücretine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Maddi Tazminat Davası )"
133Y9.HD12.7.2011E. 2011/7800 K. 2011/23587"BANKACILIK KANUNU'NDAN DOĞAN DAVALARDA VEKALET ÜCRETİ ( Davadan Feragat - Lehine Hükmedilen Tarafa Maktu Olarak Belirleneceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Bankacılık Kanunundan Doğan Davalar/Davadan Feragat - Maktu Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Davadan Feragat - Bankacılık Kanunundan Doğan Davalarda Lehine Hükmedilen Tarafa Maktu Olarak Belirleneceği )
FERAGAT ( Bankacılık Kanunundan Doğan Davalar - Davalılar Lehine Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )"
133Y11.HD6.3.2008E. 2007/13081 K. 2008/2672"ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNE DAVA AÇILMASI ( Açılabilmesi İçin Bu Konuda Şirket Genel Kurulunca Karar Alınması ve Ardından Denetçiler Tarafından Şirket Adına Dava Açılması Gerektiği )
DENETÇİLER TARAFINDAN ŞİRKET ADINA DAVA AÇILMASI ( Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Sorumluluk Davası Açılabilmesi İçin Bu Konuda Şirket Genel Kurulunca Karar Alınması ve Ardından Denetçiler Tarafından Şirket Adına Dava Açılması Gerektiği )"

Madde 134

YARGITAY

134Y11.HD22.4.2013E. 2012/7997 K. 2013/7966"TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI ( Bankaya Kredi Borcunu Ödemeyen Şirketin Bankayı Zarara Uğratmak Kastıyla Hareket Ettiği İddası/Delillerin Yetersiz Olduğu - Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılamayacağı )
KREDİ BORCU ( Dava Dışı Şirketin Kredi Borcunu Ödemediği ve Şirketten Tahsil Edilemediği İddiası/Delillerin İddiaları Kanıtlayabilecek Nitelikte Olmadığı - Davanın Reddine Karar Verileceği )
DELİLLERİN YETERSİZ OLMASI ( Tüzel Kişiklik Perdesinin Kaldırılması ve Alacak Davası/Dava Dışı Şirketin Kredi Borcunu Ödemediği ve Şirketten Tahsil Edilemediği İddiası - Delillerin İddiaları Kanıtlayabilecek Nitelikte Olmadığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )"
134Y9.HD11.2.2013E. 2010/45381 K. 2013/5057"İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ (Davalı Şirketi Ticaret Sicilinden TMSF'nin Terkin Ettirdiği/Davalı Sıfatının Ortadan Kalktığı - Davacının Muhatabının Davalı Şirketin Tüzel Kişiliğini Yasa Gereği İhya Edilemez Şekilde Sona Erdiren TMSF Olduğu)
DAVALI SIFATININ ORTADAN KALKMASI (İşçilik Alacakları Davası - Davalı Şirketi Ticaret Sicilinden TMSF'nin Terkin Ettirdiği Şirketin Tüzel Kişiliğinin Yasa Gereği İhya Edilemez Şekilde Sona Erdiği/Mahkemece Davaya TMSF Aleyhine Devam Edilmesi Gerektiği)
TMSF'NİN TİCARET SİCİLİNDEN TERKİN ETTİRDİĞİ ŞİRKET (Şirket Aleyhine Açılan Davada Şirketin Davalı Sıfatının Ortadan Kalktığı - Davacının Muhatabının Davalı Şirketin Tüzel Kişiliğini Yasa Gereği İhya Edilemez Şekilde Sona Erdiren TMSF Olduğu)
ŞİRKETİN TMSF TARAFINDAN TİCARET SİCİLİNDEN TERKİN EDİLMESİ (Hakkında Açılan Davada Davalı Sıfatının Ortadan Kalkacağı - Mahkemece Davaya TMSF Aleyhine Devam Edilmesi Gerektiği/Şirketin Tüzel Kişiliğinin Yasa Gereği İhya Edilemez Şekilde Sona Erdiği)"
134Y12.HD5.7.2012E. 2012/5656 K. 2012/22854"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (Zamanaşımı İtirazı - Alacaklı Şirketin TMSF'ye Devrinden Önce Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Borçlunun Kazanılmış Hakkı Bulunduğunun Yerel Mahkemece Gözetileceği/Kazanılmış Hak )
ŞİRKET DEVRİNDEN ÖNCE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ALACAK (Borçlunun Kazanılmış Hakkının Korunacağı - 5411 S.K. Belirtilen 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Eldeki Davada Uygulanma İmkanı Bulunmadığı/Mahkemece Borçlu İsteminin Kabulü Gerektiği )
ALACAKLI ŞİRKETİN TMSF'YE DEVRİ (Devirden Önce Henüz Zamanaşımına Uğramamış Olan Alacaklar Bakımından 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanabileceği - Eldeki Davada Borçlu Lehine Zamanaşımı Gerçekleştiği/Müktesep Hakkın Korunacağı )
BORÇLU LEHİNE ZAMANAŞIMI (3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Alacaklı Şirketin TMSF'ye Devrinden Önce Gerçekleşmiş Olduğu - 5411 S.K Belirtilen 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Eldeki Davada Uygulanma İmkanı Bulunmadığı/Kazanılmış Hak Bulunduğu )
KAZANILMIŞ HAK (Alacaklı Şirketin Haklarına Halef Olan TMSF Hakkında Devirden Önce Borçlu Lehine Gerçekleşmiş Bulunan 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Yerel Mahkemece Korunacağı - 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Eldeki Davada Uygulanamayacağı )"
134Y22.HD16.5.2012E. 2011/18524 K. 2012/9992"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( TMSF Tarafından Tasfiye Komisyonunun Sadece Tasfiye İşlerini Yapmak Üzere Görevlendirildiği - Davalı TMSF Tarafından Komisyonun Yetkisini Aşarak Davacı ile İş İlişkisi Kurmasına Sonradan İcazet Verildiğine Dair Bilgi ve Belge Bulunmadığı/İş Sözleşmesinin Geçersizliği İleriye Etkili Sonuç Doğuran Sözleşmenin Feshi ve Dolayısıyla Feshin Geçersizliğine Karar Verilemeyeceği )
TMSF ( Tarafından Tasfiye Komisyonunun Sadece Tasfiye İşlerini Yapmak Üzere Görevlendirildiğinin Anlaşıldığı/Dosya İçeriğine Göre Davalı TMSF Tarafından Komisyonun Yetkisini Aşarak Davacı ile İş İlişkisi Kurmasına Sonradan İcazet Verildiğine Dair Bilgi ve Belge Bulunmadığı - Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi )
VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Talebi - TMSF Tasfiye Komisyonunun Yetkisini Aşarak Yaptığı İşlemlerin Vekâletsiz İş Görme Hükümlerine Tabi Olacağı )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLARAK KURULMASI ( İleriye Etkili Sonuç Doğuran Sözleşmenin Feshi ve Dolayısıyla Feshin Geçersizliğine Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı - Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası )"
134Y11.HD29.9.2009E. 2009/8952 K. 2009/9754"İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( Borçluların İtirazlarının İİK'nu Md. 265'de Sayılan Sebeplerden Olmadığına Yönelik Gerekçesinin Yerinde Bulunmadığından Bu Hususlar Değerlendirilmeden Davalı-Borçluların İtirazlarının Reddine Karar Verilemeyeceği )
İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI ( Borçluların İtirazlarının İİK'nu Md. 265'de Sayılan Sebeplerden Olmadığına Yönelik Gerekçesinin Yerinde Bulunmadığından Bu Hususlar Değerlendirilmeden Davalı-Borçluların İtirazlarının Reddine Karar Verilemeyeceği )
BORÇLULARIN YOKLUĞUNDA VERİLEN İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( İtirazların İİK'nu Md. 265'de Sayılan Sebeplerden Olmadığına Yönelik Gerekçenin Yerinde Bulunmadığından Bu Hususlar Değerlendirilmeden Davalı-Borçluların İtirazlarının Reddine Karar Verilemeyeceği )"
134Y11.HD20.2.2009E. 2009/107 K. 2009/1909"BORÇLULARIN YOKLUĞUNDA VERİLEN İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( Mahkemenin Borçluların İtirazlarının İİK'nun 265. Maddesinde Sayılan Sebeplerden Olmadığına Yönelik Gerekçesi de Yerinde Bulunmadığından Davalı-Borçluların İtirazlarının Reddine Karar Verilemeyeceği )
İTİRAZ SEBEPLERİ ( Borçluların Yokluğunda Verilen İhtiyati Hacze - Mahkemenin Borçluların İtirazlarının İİK'nun 265. Maddesinde Sayılan Sebeplerden Olmadığına Yönelik Gerekçesi de Yerinde Bulunmadığından Mahkemece Davalı-Borçluların İtirazlarının Reddine Karar Verilemeyeceği )
İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( Borçluların Yokluğunda Verilen İhtiyati Hacze İtiraz - Mahkemenin Borçluların İtirazlarının İİK'nun 265. Maddesinde Sayılan Sebeplerden Olmadığına Yönelik Gerekçesi de Yerinde Bulunmadığından Mahkemece Davalı-Borçluların İtirazlarının Reddine Karar Verilemeyeceği )"
134Y12.HD6.6.2008E. 2008/8709 K. 2008/11835"FONUN ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN YETKİLER ( Yapılan Satışlarla İlgili İhalenin Feshi Davaları Fonun Merkezinin Bulunduğu Yer İdare Mahkemelerinde Görüleceği )
FONUN MERKEZİNİN BULUNDUĞU YER İDARE MAHKEMELERİ ( 5411 Sayılı Kanun'un Md. 134/6 Uyarınca Yapılan Satışlarla İlgili İhalenin Feshi Davalarında )
YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME ( 5411 Sayılı Kanun'un Md. 134/6 Uyarınca Yapılan Satışlarla İlgili İhalenin Feshi Davalarının Fonun Merkezinin Bulunduğu Yer İdare Mahkemelerinde Görüleceği )
YARGI YOLU ( Fonun 6183 Sayılı Yasaya Bağlı Olmaksızın Satış Yapmaya Karar Verip Tercihini Bu Yönde Kullandığı İhalelerdeki İhalenin Feshi Davalarının Fonun Merkezinin Bulunduğu Yer İdare Mahkemelerinde Görüleceği )"
134Y11.HD17.9.2007E. 2007/8960 K. 2007/11253"İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ( Bulunulan Şirketlerin Hissedarları Olan Gerçek Kişilerden Dolayı Bu Şirketlerin ve Şahısların Asıl Borçtan Sorumlu Olup Olmadıklarının Belirlenmesinin Yargılamayı Gerektirdiği )
İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI ( İhtiyati Haciz Şartlarının ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun 134. Madde Şartlarının Oluşmadığı Dikkate Alınmak Suretiyle İhtiyati Haciz İsteminin Reddi Gereği )
KREDİ SÖZLEŞMESİ GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İhtiyati Haciz Şartlarının ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun 134. Madde Şartlarının Oluşmadığı Dikkate Alınmak Suretiyle İhtiyati Haciz İsteminin Reddi Gereği )
KULLANILAN KREDİNİN BAŞKA YERE AKTARILMASI ( İhtiyati Haciz Şartlarının ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun 134. Madde Şartlarının Oluşmadığı Dikkate Alınmak Suretiyle İhtiyati Haciz İsteminin Reddi Gereği )"
134Y12.HD28.5.2007E. 2007/8291 K. 2007/11054"TMSF TARAFINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞ ( Satışın Cebri İcra Yoluyla ve Borçtan Ari Olarak Yapılmış Olması – Devralanın Önceki Haksız Fiilden Kaynaklanan Borçtan Sorumlu Olmaması )
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDA SATILAN GAZETE ( Devralanın Önceki Haksız Fiilden Sorumlu Olmaması - Borçlardan Ari Olarak Devir )
İCRA TAKİBİ SIRASINDA BORÇLUYA AİT YAYIN KURULUŞUNUN TMSF TARAFINDAN TİCARİ İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDA SATILMASI ( Cebri İcra Yoluyla ve Borçtan Ari Olarak Yapılan Satış Nedeniyle Devralanın Önceki Haksız Fiilden Kaynaklanan Zarardan Sorumlu Olmaması )
BASIN YAYIN KURULUŞUNUN TMSF TARAFINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDA SATIŞI ( Devralanın Önceki Haksız Fiilden Kaynaklanan Zarardan Sorumlu Tutulamayacağı )"

DANIŞTAY

134D13.D11.1.2011E. 2009/7378 K. 2011/20"TV TİCARÎ VE İKTİSADÎ BÜTÜNLÜK ( Muhammen Bedeli Abd Doları Olarak Belirlenen Ticarî ve İktisadî Bütünlüğün Yapılan İhale Sonucunda Abd Doları Bedelle Satışının Onaylanmasına İlişkin Fon Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Fon Bu Şirketlerin Tamamının ve/veya Bir Kısmının ( Temettü Hariç ) Satışını Yaparak Bu Satışlardan Elde Edilen Tutarları Fon Alacaklarına Mahsup Etmeye Yetkili Olduğu )
CEBRİ İCRA SATIŞLARI ( Haczedilen Gayrimenkul ve Menkul ve Lisans Ruhsat ve İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar da Dahil Olmak Üzere Diğer Tüm Hak ve Varlıkların Ticarî ve İktisadî Bütünlük Oluşturacak Şekilde Satılabileceği ve Satışın Fon Kurulu Kararının Onayı İle Kesinleşeceği )"
134D13.D2.10.2009E. 2007/15258 K. 2009/8862"FON KURULU KARARI İLE TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN İHALE İLE SATIŞININ YAPILMASI ( Varlıkların Tek Tek Satışı Yerine Daha Yüksek Getiri Sağlayacak Bir Bütünlük Halinde Satışının Gerçekleştirilmesinin Hukuka Uygun Olduğu - Kararın İptali Talebinin Reddedileceği )
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK OLUŞTURACAK ŞEKİLDE SATIŞ ( Fon Kurulu Kararı İle - Fon Alacaklarının Kısa Sürede Tahsili ve Haczedilen Varlıkların En Yüksek Değerde Satılarak Borçlu ve Alacaklıların Menfaatlerinin Korunması Amacıyla Yapıldığı/Kararın İptali Talebinin Reddedileceği )
FON ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Fon Kurulu Kararı İle Ticari ve İktisadi Bütünlüğün İhale İle Satışının Yapıldığı - Varlıkların Tek Tek Satışı Yerine Daha Yüksek Getiri Sağlayacak Bir Bütünlük Halinde Satışının Gerçekleştirilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
134D13.D24.9.2007E. 2006/3942 K. 2007/5164"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( İşlemi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi İle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırımcıyı ve Mülkiyet Hakkını Korumadığı Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini İstemi Arasında Aynı Maddi Sebeplerin Varlığından ve Sebep Sonuç İlişkisinden Söz Edilemeyeceği )
ZARARIN TAZMİNİ ( TMSF İşlemi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi İle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırımcıyı ve Mülkiyet Hakkını Korumadığı Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini İstemi Arasında Aynı Maddi Sebeplerin Varlığından ve Sebep Sonuç İlişkisinden Söz Edilemeyeceği )
SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ ( TMSF İşlemi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi İle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırımcıyı ve Mülkiyet Hakkını Korumadığı Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini İstemi Arasında Aynı Maddi Sebeplerin Varlığından ve Sebep Sonuç İlişkisinden Söz Edilemeyeceği )"

BAM

134İSTANBULBAM-30HD20.6.2017E. 2017/1264 K. 2017/984"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Davalı Tarafından İşletmesel Kararın Tutarlı Olarak Uygulandığı Hususunun İspatlanamadığı/Feshin Son Çare İlkesine Uyulduğunun İspatlanamadığı/Feshin Geçerli Sebeple Yapılmadığı )
HARÇTAN MUAF OLMA ( Davalı Bankanın BDDK 'nun Kararı İle 5411 S. Bankacılık Kanunu Kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredildiği/Aynı Kanunun 134. Md.Uyarınca Davalı Harçtan Muaf Olduğu Halde Harçtan Tutulduğundan Tutulduğundan Kararın Kaldırılması Gerektiği - Feshin Geçersizliği ve İşe İade )
GEÇERSİZ FESİH ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Davalı Tarafından İşletmesel Kararın Tutarlı Olarak Uygulandığı Hususunun İspatlanamadığı/Feshin Son Çare İlkesine Uyulduğunun İspatlanamadığı/Davanın Kabul Edileceği )"

Madde 136

YARGITAY

136Y23.HD27.9.2017E. 2015/3935 K. 2017/2407"İMTİYAZLI ALACAK İDDİASI ( Sıra Şikayeti - Alacağın 4389 S. Kanunla Belirlenen Fon Alacaklarının Niteliğini Taşımadığı Adi Borç Niteliği Taşıyan Genel Kredi Sözleşmesi ve Neticesinde Düzenlenen Teminat Mektupları ve Çek Taahhüt Risklerinden Kaynaklı Alacaklar Olduğu/Şikayetin Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği )
ALACAKLININ SIRASINA ŞİKAYET ( İmtiyazlı Alacak İddiası - Alacağın 4389 S. Kanunla Belirlenen Fon Alacaklarının Niteliğini Taşımadığı Adi Borç Niteliği Taşıyan Genel Kredi Sözleşmesi ve Neticesinde Düzenlenen Teminat Mektupları ve Çek Taahhüt Risklerinden Kaynaklı Alacaklar Olduğu/Şikayetin Reddine İlişkin Kararın Onanacağı )
ADİ ALACAK ( Alacağın 4389 S. Kanunla Belirlenen Fon Alacaklarının Niteliğini Taşımadığı Adi Borç Niteliği Taşıyan Genel Kredi Sözleşmesi ve Neticesinde Düzenlenen Teminat Mektupları ve Çek Taahhüt Risklerinden Kaynaklı Alacaklar Olduğu - Şikayetin Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği - İmtiyazlı Alacaklının Sırasına Şikayet )"

Madde 138

YARGITAY

138Y12.HD5.7.2017E. 2017/4310 K. 2017/10222"İLAMSIZ TAKİPTE BORÇLU MİRASÇISININ İTİRAZI ÜZERİNE TAKİBİN DURDURULMASINA DAİR MEMURLUK İŞLEMİNİN KALDIRILMASI TALEBİ (Takip Dayanağı Genel Kredi Sözleşmesinin Tarihi Dikkate Alındığında Borçlu Tarafından Yapılan İtirazın Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmayacağı - Memurluk İşleminin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
ŞİKAYET (Takip Dayanağı Genel Kredi Sözleşmesinin Tarihi Dikkate Alındığında Borçlu Tarafından Yapılan İtirazın Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmayacağı - Alacaklı Tasfiye Hâlinde Bankanın Şikayetinin Kısmen Kabulüyle Takibin Durudurulmasına Dair Memurluk İşleminin İptaline Karar Verileceği)
MEMURLUK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (İlamsız Takipte Borçlu Mirasçısının İtirazı Üzerine Takibin Durdurulmasına Dair - Takip Dayanağı Genel Kredi Sözleşmesinin Tarihi Dikkate Alındığında Borçlu Tarafından Yapılan İtirazın Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmayacağı/Memurluk İşleminin İptal Edileceği)"
138Y12.HD3.3.2016E. 2016/2758 K. 2016/6241"GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İLAMSIZ İCRA TAKİBİ (İtiraz Üzerine Takibin Durdurulmasına İlişkin Müdürlük İşlemini Şikayet - Alacaklı Banka Tarafından Sunulan Kredi Sözleşmesi 26.12.2003 Tarihinden Öncesine Ait Olduğu/Mahkemece Şikayetin Borçlulardan Yönünden de Kabulü Gerektiği)
FONUN ALACAKLI OLMASI (İtiraz Üzerine Takibin Durdurulmasına İlişkin Müdürlük İşlemini Şikayet - 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun 138/4. Md. Göre “Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 S. İcra İflas Kanunu Uyarınca Yapılan Takiplerde Borçlular Tarafından Yapılan İtirazlar Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmaz" Hükmüne Yer Verildiği)
İTİRAZ ÜZERİNE TAKİBİN DURDURULMASI İŞLEMİNİ ŞİKAYET (Alacaklı Banka Tarafından Sunulan Kredi Sözleşmesi 26.12.2003 Tarihinden Öncesine Ait Olup Takibin Başka Bir Kredi Sözleşmesinden Kaynaklandığı İleri Sürülmediği - Şikayetin Borçlulardan Yönünden de Kabulü Gerektiği/Genel Kredi Sözleşmesine Dayalı İlamsız İcra Takibi)"
138Y12.HD21.1.2016E. 2015/24103 K. 2016/1693"ALACAKLI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN İCRA TAKİBİ YAPILMASI ( İcra Takibine Süresinde İtiraz Edildiği - Bu Aşamadan Sonra Muaccel Bir Alacak Olup Olmadığı ve Temerrüt Olgusunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunun Ancak İtirazın İptali veya İtirazın Kaldırılmasına Dair Olarak Açılan Bir Davada Tartışılabileceği/ Borçluların 5411 S. K.'nın 138/4. Maddesinin Uyuşmazlık Konusu Takipte Uygulanamayacağına Yönelik Şikayetlerinin Esasının İncelenerek Karar Verileceği )
FON ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN İSTİSNALAR ( İcra Takibine Süresinde İtiraz Edildiği - Bu Aşamadan Sonra Muaccel Bir Alacak Olup Olmadığı ve Temerrüt Olgusunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunun Ancak İtirazın İptali veya İtirazın Kaldırılmasına Dair Olarak Açılan Bir Davada Tartışılabileceği/Borçluların 5411 S. K.'nın 138/4. Maddesinin Uyuşmazlık Konusu Takipte Uygulanamayacağına Yönelik Şikayetlerinin Esasının İnceleneceği )
TAKİP TARİHİ İTİBARİ İLE MUACCEL BİR ALACAK BULUNMADIĞI İDDİASI ( Borca İtiraz Niteliğinde Olup Borçlunun Bu Konudaki İtirazını İcra Müdürlüğüne Bildirmesi Gerektiği - İcra Takibine Süresinde İtiraz Edildiği/Bu Aşamadan Sonra Muaccel Bir Alacak Olup Olmadığı ve Temerrüt Olgusunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunun İtirazın İptali veya İtirazın Kaldırılmasına Dair Olarak Açılan Bir Davada Tartışılacağı )"
138Y12.HD13.1.2016E. 2015/23111 K. 2016/601"TAKİBİN DURDURULMASI VE HACİZLERİN KALDIRILMASI (Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 S.K. Uyarınca Yapılan Takiplerde Borçlular Tarafından Yapılan İtirazların Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmayacağına Dair Getirilen İstisnai Düzenlemeden Varlık Yönetim Şirketleri Yararlanamayacağından 5411 S.K. 138/4. Maddesinin Uygulanması Yerinde Olmayıp Borçlunun Takibe Karşı Yasal Süresi İçerisinde Yaptığı İtirazın Dikkate Alınacağı)
SATIŞ DIŞINDA TAKİP İŞLEMLERİNİN DURMAMASI (5411 S.K. 138/4. Maddesinde Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 S.K. Uyarınca Yapılan Takiplerde Borçlular Tarafından Yapılan İtirazların Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmayacağına Dair Getirilen İstisnai Düzenlemeden Varlık Yönetim Şirketleri Yararlanamayacağı/Borçlunun Takibe Karşı Süresi İçerisinde Yaptığı İtirazın Dikkate Alınarak Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
FON ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİ (Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 S.K. Uyarınca Yapılan Takiplerde Borçlular Tarafından Yapılan İtirazların Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmayacağına Dair Getirilen İstisnai Düzenlemeden Varlık Yönetim Şirketleri Yararlanamayacağı/5411 S.K. Md.138/4'in Uygulanması Yerinde Olmayıp Borçlunun Takibe Karşı Süresi İçerisinde Yaptığı İtirazın Dikkate Alınarak Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği)"
138Y8.HD5.11.2015E. 2015/14561 K. 2015/19676"FON VE FON BANKALARI HAKKINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI ( 5411 S.K.'nun 138. Maddesi Gereğince 2004 S.K.'da Yazılı Tazminat ve Para Cezalarının Uygulanamayacağı - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Yer Alan Para Cezalarının Uygulanmayacağına Dair Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığından 1086 S.K.'nun 442/3 Maddesinde Düzenlenen Para Cezasından Sorumlu Tutulabileceği )
PARA CEZASININ TAVZİHİ İSTEMİ ( Bankacıklık Yasası'nda Fon ve Fon Bankaları Hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Yer Alan Para Cezalarının Uygulanmayacağına Dair Bir Hüküm Bulunmadığı/1086 S.K.'nun 442/3 Maddesinde Düzenlenen Para Cezasından Sorumlu Tutulabileceği - Talebin Reddi Gerektiği )
TMSF'NİN KARAR DÜZELTME HARCINDAN SORUMLULUĞU ( TMSF'nin Her Türlü Vergi Resim Ve Harçtan Muaf Olduğu/Karar Düzeltme İsteminin Reddi Halinde Karar Düzeltme Harcından Sorumlu Tutulmaması Gerektiği - İlamda Maddi Hata Yapılarak Karar Düzeltme Harcının Alındığı/Tavzih İsteminin Kabul Edileceği )"
138Y12.HD23.2.2015E. 2014/24927 K. 2015/3494"BORCA İTİRAZ ( Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 S.K. Uyarınca Yapılan Takiplerde Borçlular Tarafından Yapılan İtirazların Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmayacağı/İstisnadan Varlık Yönetim Şirketlerinin Yararlanamayacağı - Borçluların Şikayetinin Kabul Edileceği )
FONUN ALACAKLI OLMASI ( Borca İtiraz/Şikayet - Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Yapılan Takiplerde İtirazlar Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmadığı/İstisnadan Varlık Yönetim Şirketlerinin Yararlanamayacağından Borçluların Şikayetinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ ( Borca İtiraz/Takibin Durdurulması İstemi - Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 S.K. Uyarınca Yapılan Takiplerde Borçlular Tarafından Yapılan İtirazların Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmayacağı/İstisnadan Varlık Yönetim Şirketlerinin Yararlanamayacağı )"
138Y19.HD19.3.2013E. 2013/63 K. 2013/4782"KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( Fonun Alacaklı Olduğu Takiplerde İtiraz Satıştan Başka Takip İşlemlerini Durdurmadığından Satışın Yapılabilmesi İçin İtirazın Giderilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İtirazın İptali Davası Açılabilmesi İçin İcra Müdürlüğünce Ayrıca İtirazın Durdurulmasına Karar Verilmesi Zorunluluğu Bulunmadığı - Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili Amacıyla Yapılan Takibe İtirazın İptali )
İTİRAZIN DURDURULMASI ( İtirazın İptali Davası Açılabilmesi İçin İcra Müdürlüğünce Ayrıca İtirazın Durdurulmasına Karar Verilmesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
FONUN ALACAKLI OLDUĞU TAKİPLER ( İtiraz Satıştan Başka Takip İşlemlerini Durdurmadığından Satışın Yapılabilmesi İçin İtirazın Giderilmesi Gerektiği )"
138Y11.HD3.3.2011E. 2009/8796 K. 2011/2233"BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Hesaptaki Paranın Parayı Aktaran Davalı Banka Tarafından Kullanıldığı ve Bu Bankayı Devralan Bankanın Sorumlu Olduğu İddiasıyla - Devralan Banka Hakkında Davalılık Sıfatının Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
DEVRALAN BANKANIN SORUMLULUĞU ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak İstemi - Davacının Davalılık Sıfatını İşlemi Yapan Bankanın Tüzel Kişiliğini Dava Tarihi İtibariyle Temsil Eden Bankaya Yöneltmesinin İsabetli Olduğu )
TMSF'NİN BORCU ÜSTLENEN SIFATIYLA DAVADA YER ALMASI ( Hesaptaki Paranın Talep ve Talimat Olmaksızın Başka Banka Hesabına Aktarılmasından Kaynaklanan Alacak İstemi - İdari Yargının Görevli Olduğuna Karar Verilemeyeceği )"
138Y12.HD13.5.2010E. 2010/123 K. 2010/12353"BANKA ALACAĞININ TAHSİLİ (Ödenmemiş Alacakların Tahsili - Takibe Konu Kredi Alacağı Kat Edilmek Suretiyle Muaccel Hale Geldiğinden 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun 138/4. Md. Hükmünün Uygulanma İmkanı Olmadığından Şikayetin Reddi Gerektiği)
KREDİ ALACAĞININ TAHSİLİ (Takibe Konu Kredi Alacağı Kat Edilmek Suretiyle Muaccel Hale Geldiğinden 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun 138/4. Md. Hükmünün Uygulanma İmkanı Olmadığından Şikayetin Reddi Gerektiği)
KAT EDİLMEK SURETİYLE MUACCEL HALE GELEN ALACAK (Kredi Alacağı - 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun 138/4. Md. Hükmünün Uygulanma İmkanı Olmadığından Şikayetin Reddi Gerektiği)"
138Y19.HD9.11.2009E. 2009/1074 K. 2009/10297"KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (İtirazın İptali - Bankacılık Kanunu'nun Geçici 13. Md. Yollamasıyla Aynı Kanunun 138. Md. Uyarınca Davacı Bankanın Kötü Niyet Tazminatıyla Sorumlu Tutulamayacağı)
İTİRAZIN İPTALİ (Bankacılık Kanunu'nun Geçici 13. Md. Yollamasıyla Aynı Kanunun 138. Md. Uyarınca Davacı Bankanın Kötü Niyet Tazminatıyla Sorumlu Tutulamayacağı - Davacı Banka Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği)
KÖTÜNİYET TAZMİNATI (Kredi Kartı Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Bankacılık Kanunu'nun Geçici 13. Md. Yollamasıyla Aynı Kanunun 138. Md. Uyarınca Davacı Bankanın Kötü Niyet Tazminatıyla Sorumlu Tutulamayacağı/Davacı Banka Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği)"
138Y19.HD9.11.2009E. 2009/1067 K. 2009/10296"İTİRAZIN İPTALİ ( Bankacılık Kanunu'nun Geçici 13. Md. Yollamasıyla Aynı Kanunun 138. Md. Uyarınca Davacı Banka Hükme Bağlanan Tazminatlardan Muaf Olduğu Halde Aleyhine Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
MUAFİYET ( İtirazın İptali - Bankacılık Kanunu'nun Geçici 13. Md. Yollamasıyla Aynı Kanunun 138. Md. Uyarınca Davacı Banka Hükme Bağlanan Tazminatlardan Muaf Olduğu Halde Aleyhine Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Dava İtirazın İptali Davası Olduğu Halde Alacak Davası Gibi Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Aleyhe Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )"
138YHGK30.4.2008E. 2008/12-337 K. 2008/343"İCRA MEMURUNUN İŞLEMİNİN ŞİKAYET YOLUYLA KALDIRILMASI İSTEMİ ( Varlık Yönetim Şirketleri Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Boyunca Yaptıkları İşlemler Yargı Harcı da Dahil Her Türlü Harçtan İstisna Olduğu - Kendisinden Harç Tahsil Edilmesi Gerektiği Yolundaki İcra Müdürünün Yaptığı İşlemde Kanuna Uygunluk Bulunmadığı )
HARÇ TAHSİLİ ( Varlık Yönetim Şirketlerinin Yaptıkları İşlemlerin Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Süresince Yargı Harcı da Dahil 492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Ödenecek Harçlardan İstisna Olduğu )
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ ( Yaptıkları İşlemlerin Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Süresince Yargı Harcı da Dahil 492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Ödenecek Harçlardan İstisna Olduğu - Harç Tahsil Edilmesi Gerektiği Yolundaki İcra Müdürünün Yaptığı İşlemde Kanuna Uygunluk Bulunmadığı )
YARGI HARCI ( Varlık Yönetim Şirketinin Bankacılık Kanununa Göre Kurulmuş ve Faaliyetini Sürdüren Bir Şirket Olması Nedeniyle Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Boyunca Yaptıkları İşlemler Yargı Harcı da Dahil Harçlar Kanununda Düzenlenen Her Türlü Harçtan İstisna Olduğu )"
138Y12.HD30.4.2007E. 2007/6132 K. 2007/8498"FONUN ALACAKLI OLMASI ( Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Yapılan Takiplerde İtirazlar Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmadığı )
TAKİBİN DURMASI ( Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Yapılan Takiplerde İtirazlar Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmadığı ) "
138Y12.HD27.3.2007E. 2007/3537 K. 2007/5799"HENÜZ ÖDENMEMİŞ ALACAKLARININ TAHSİLİ ( 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 138/4. Maddesi Alacaklı Banka Yönünden 26.12.2003 Tarihinden Önce Kredi Kullanıp da Vadesi Geçtiği Halde Henüz Ödenmemiş Alacaklarının Tahsiline İlişkin İcra Takiplerinde Uygulanabileceği )
VADESİ GEÇTİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ ALACAKLAR ( 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 138/4. Maddesi Alacaklı Banka Yönünden 26.12.2003 Tarihinden Önceki Kredi Alacaklarının Tahsiline İlişkin İcra Takiplerinde Uygulanabileceği )
BANKACILIK KANUNU UYGULAMASI ( 138/4. Maddesi Alacaklı Banka Yönünden 26.12.2003 Tarihinden Önce Kredi Kullanıp da Vadesi Geçtiği Halde Henüz Ödenmemiş Alacaklarının Tahsiline İlişkin İcra Takiplerinde Uygulanabileceği )"
138Y12.HD21.2.2006E. 2006/115 K. 2006/3140"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARI ( Zamanaşımı Dolduğu İddiası-TMSF Elinde Bulunan Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )
TMSF'NİN EL KOYDUĞU BANKA ALACAKLARI ( Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )
ZAMANAŞIMI ( TMSF Elinde Bulunan Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )"

Madde 140

YARGITAY

140Y11.HD4.5.2017E. 2016/3978 K. 2017/2660"ALACAK DAVASI ( Fon Bankası İken Davalı Bankaya Devredilen Şirketin Eylemlerinden Dolayı Açılan İşbu Davada Bu Bankayı Devir Alan Davalının Harçtan Muaf Olduğu Dikkate Alınmadan Harç İle Sorumlu Tutulması ve Davacıların Yatırdığı Toplam Harcın Talep Halinde İadesine Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
HARÇ MUAFİYETİ ( Alacak Davası - Fon Bankası İken Davalı Bankaya Devredilen Şirketin Eylemlerinden Dolayı Açılan İşbu Davada Bu Bankayı Devir Alan Davalının 5411 S. K.'nun 140. Md. Hükmü Uyarınca Harçtan Muaf Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
OFF SHORE BANKASI ( Davacıların Murisine Ait Paranın Off Shore Bankasına Gönderilmesi Konusundaki İşlem ve Eylemleri Yürüten Şirketin Tmsf Tarafından Devir Alındıktan Sonra En Son Davalı Bankaya Devredildiği - Bankayı Devir Alan Davalının Harçtan Muaf Olduğu/Alacak Davası )"
140Y11.HD11.4.2017E. 2017/714 K. 2017/2041"ALACAK DAVASI ( Davacı Alacağının Esasen Fona Devredilenin İşlemi Olduğu - Uyuşmazlık İtibariyle Davalı Bankanın Harçtan Muaf Bulunduğu Dikkate Alınmadan Harçtan Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği )
HARÇ MUAFİYETİ ( Banka Hesabındaki Paranın Tahsili İstemi - Davalı Bankanın Harçtan Muaf Bulunduğu Dikkate Alınmadan Harçtan Sorumlu Tutulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
FONA DEVREDİLME ( Alacak Esasen Fona Devredilenin İşlemi Olduğundan Davalı Bankanın Harçtan Muaf Bulunduğu Dikkate Alınmadan Harçtan Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )"
140Y14.HD7.3.2017E. 2016/11295 K. 2017/1741"HARÇTAN MUAF OLMA ( El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi - Davalı TMSF'nin Harçtan Muaf Olduğu Anlaşıldığından Davalıdan Harç Tahsilinin Doğru Görülmediği )
AKTİF HUSUMET NEDENİ İLE DAVANIN REDDİ ( Davalı Banka Lehine Nisbi Değil Maktu Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Tazminat İstemi )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ ( Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Tazminat İstemi - Davanın Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddedildiği/Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 7. Md. Gereğince Davalı Banka Lehine Nisbi Değil Maktu Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği )
YARGILAMA GİDERİ ( Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Tazminat İstemi - Davalı Aleyhine Açılan Davanın Reddine Karar Verildiği Halde Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdiri Gerekirken Bu Hususta Karar Verilmemiş Olmasının İsabetsiz Olduğu )"
140Y11.HD7.3.2017E. 2015/13483 K. 2017/1330"BANKA HESABINDAKİ PARANIN TAHSİLİ (Davalı Banka İle Diğer Şirketin 5411 S. K.'nun 140. Md. Hükmü Uyarınca Harçtan Muaf Bulunduğu Dikkate Alınmadan Harçtan Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği)
HARÇ MUAFİYETİ (Banka Hesabındaki Paranın Tahsili - Davalı Banka İle Diğer Şirketin 5411 S. K.'nun 140. Md. Hükmü Uyarınca Harçtan Muaf Bulunduğu Dikkate Alınmadan Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu)
FONA DEVREDİLEN BANKANIN İŞLEMİ (Davacı Alacağının Esasen Fona Devredilen Bankanın İşlemi Olduğu - Davalı Banka İle Diğer Şirketin 5411 S. K.'nun 140. Md. Hükmü Uyarınca Harçtan Muaf Bulunduğu)"
140Y11.HD13.12.2016E. 2015/12069 K. 2016/9550"BANKA HESABINDAKİ PARANIN TAHSİLİ (Davacı Alacağının Esasen Fona Devredilen Şirketin İşlemi Olduğu - Somut Uyuşmazlık İtibariyle Davalı Banka İle Şirketin Harçtan Muaf Bulunduğu Dikkate Alınmadan Harçtan Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği)
FONA DEVREDİLME (Davalı Banka İle Şirketin Harçtan Muaf Bulunduğu Dikkate Alınmadan Harçtan Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği - Banka Hesabındaki Paranın Tahsili)
HARÇ MUAFİYETİ (Banka Hesabındaki Paranın Tahsili İstemi - Davalı Banka İle Şirketin 5411 S. K.'nun 140. Md. Hükmü Uyarınca Harçtan Muaf Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği)"
140Y11.HD3.12.2016E. 2015/10268 K. 2016/8680"ALACAK DAVASI (Davalı Banka İlam Harcından Sorumlu Tutulması Davacı Tarafından Yatırılan Yargılama Giderleri İçerisinde Gösterilen Peşin Harç ve Başvuru Harcının da Davalı Bankadan Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
HARÇ MUAFİYETİ (Davalı Bankaya Karşı İşbu Davanın Açılma Nedeninin Bu Banka Tarafından Devir Alınan Bankanın İşlem ve Eylemlerinden Kaynaklandığı - Davacı Tarafından Yatırılan Yargılama Giderleri İçerisinde Gösterilen Peşin Harç ve Başvuru Harcının da Davalı Bankadan Tahsilinin Hatalı Olduğu)
BANKALARIN HARÇTAN MUAF OLMASI (Devredilen Bankanın Eylemlerinden Dolayı Açılan Davada Bu Bankayı Devir Alan Şirketin 5411 S. K.'nun 140. Md. Hükmü Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu - Alacak Davası)"
140Y11.HD1.12.2016E. 2015/14102 K. 2016/8857"BANKA HESABINDAKİ PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ (Davalının Davacıya Karşı Sorumluluğunun Akdi İlişkiden Kaynaklanmadığı - Hüküm Altına Alınan Miktara Hesaba Yatırıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütüleceği/Hesap Açma Talimatında Paranın Off-Shore Hesabına Yatırıldığı Tarihin Anlaşılmasına Rağmen Bir Başka Tarihten Faiz İşletilmeyeceği)
FAİZ (Davalının Davacıya Karşı Sorumluluğunun Akdi İlişkiden Kaynaklanmadığı/Hüküm Altına Alınan Miktara Hesaba Yatırıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütüleceği/Hesap Açma Talimatında Paranın Off-Shore Hesabına Yatırıldığı Tarihin Anlaşıldığı/Başka Tarihten Faiz İşletilmesi Doğru Olmadığı - Banka Hesabındaki Paranın Tahsili İstemi)
HARÇTAN MUAF OLMA (Banka Hesabındaki Paranın Tahsili İstemi - Davalı Bankanın 5411 S. Kanun'un 140. Md. Uyarınca Harçtan Muaf Olmasına Rağmen Yazılı Şekilde Harçtan Dolayı Sorumlu Tutulmasının Bozma Nedeni Olduğu)"
140Y11.HD8.6.2016E. 2015/11415 K. 2016/6329"OFF SHORE BANKACILIĞI ( Alacak İstemi - Davalının Sorumluluğunun Somut Olaya Uygulanması Gereken Mülga 818 S. BK'nın 41, 55 ve 6762 S. TTK'nın 336. Maddelerinden Kaynaklanmasına ve Davacı Zararının Off Shore Bankası'ndan Tahsil Etme Olanağının Kalmadığının Anlaşıldığı Andan İtibaren Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMASI ( Off Shore Bankacılığı/Alacak İstemi - Davalının Sorumluluğunun Somut Olaya Uygulanması Gereken Mülga 818 S. BK'nın 41, 55 ve 6762 S. TTK'nın 336. Maddelerinden Kaynaklanmasına ve Davacı Zararının Off Shore Bankası'ndan Tahsil Etme Olanağının Kalmadığının Anlaşıldığı Andan İtibaren Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması Gerektiği )
FAİZ ( Off Shore Bankacılığı/Alacak İstemi - Davacının Talebi Yabancı Para Cinsinden Olup Hüküm Altına Alınan USD Alacağa 3095 Sayılı Kanun'un 4/A Maddesi Gereğince Faiz Uygulanması Gerektiği )
HARÇ MUAFİYETİ ( Davalı Bankanın 5411 S. Kanun'un 140. Md. Uyarınca Harçtan Muaf Bulunduğu Gözetilmeksizin Yargılama Giderleri İçerisine Dahil Edilerek Başvuru Harcının da Davalı Tarafa Yüklenmesinin Doğru Olmadığı )"
140Y11.HD5.4.2016E. 2015/7757 K. 2016/3680"PARANIN BANKA PERSONELİNİN YÖNLENDİRMESİ İLE OFF SHORE HESABINA AKTARILDIĞI İDDİASI ( Bilirkişi Raporunda Davacının Hesabına İlişkin Banka Kayıtlarının Celbedilmediği ve Off Shore Hesabına Havale Talimatının ve Diğer Belgelerin Dosyada Bulunmadığı Bu Nedenle Banka Kayıtları Üzerinde İnceleme Yapılmadığı Belirtildiği Halde Anılan Hesaba İlişkin Banka Kayıtları Getirtilmeden Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
BANKA KAYITLARI ( Paranın Banka Personelinin Yönlendirmesi İle Off Shore Hesabına Aktarıldığı İddiası - Banka Kayıtları Üzerinde İnceleme Yapılmadığı Belirtildiği Halde Anılan Hesaba İlişkin Banka Kayıtları Getirtilmeden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
HARÇTAN MUAFİYET ( Davalı Harçtan Muaf Olmasına Rağmen Yargılama Gideri İçinde Başvurma ve Vekalet Harcının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
140Y11.HD4.4.2016E. 2015/13166 K. 2016/3633"ALACAK DAVASI ( Üçüncü Kişi Konumundaki Davacının Anlaşma Hükümleri Uyarınca TMSF Aleyhine Hak İddia Edemeyeceği - Davalı TMSF Tarafından Dava Konusu Yapılan Alacağın Bu Anlaşma Uyarınca Üstlenilmediği de Nazara Alınmadan Hükmedilen Tutarın Davalı TMSFden de Tahsiline İmkan Verecek Şekilde Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
HARÇ MUAFİYETİ ( Fon Bankası İken Davalı Bankaya Devredilen Bankanın Eylemlerinden Dolayı Açılan Davada Bu Bankayı Devir Alan Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu Dikkate Alınarak Davalı Aleyhine Harca Hükmedilmemesi Gerektiği - Alacak Davası )
HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ ( Hisse Devri Öncesindeki Dönemlere İlişkin Sorumluluğun TMSF'ye Ait Olduğu Gerekçesiyle TMSFnin Husumet İtirazı Yerinde Görülmemiş İse de Husumet İtirazının Reddine Dayanak Yapılan Bu Anlaşmanın Sadece İç İlişki Yönünden Âkitlerini Bağlayıcı Nitelikte Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
HUSUMET İTİRAZI ( Yerinde Görülmemiş İse de Husumet İtirazının Reddine Dayanak Yapılan Hisse Devir Sözleşmesinin Sadece İç İlişki Yönünden Âkitlerini Bağlayıcı Nitelikte Olduğu - Üçüncü Kişi Konumundaki Davacının Anlaşma Hükümleri Uyarınca TMSF Aleyhine Hak İddia Edemeyeceği )"
140Y11.HD1.12.2015E. 2014/18425 K. 2015/12812"HESAPTAKİ PARANIN İZİNSİZ OFF-SHORE HESABINA AKTARILMASI (Tazminat İstemi - Off Shore Bankasına Gönderilme İşlem ve Eylemleri Yürüten Bankanın TMSF Tarafından Devir Alındıktan Sonra En Son Davalıya Bankaya Devredildiği/Davalının 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun 140. Md. Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu)
HARÇTAN MUAF OLMA (Hesaptaki Paranın İzinsiz Off-Shore Hesabına Aktarılması - Fon Bankası İken Davalıya Devredilen Bankanın Eylemlerinden Dolayı Açılan Davada Davalının Harçtan Muaf Olduğu Dikkate Alınmadan Harç İle Sorumlu Tutulması Doğru Olmadığı)
FON BANKASI İKEN DEVREDİLEN BANKA (Hesaptaki Paranın İzinsiz Off-Shore Hesabına Aktarılmasından Kaynaklı Tazminat İstemi - Davalının 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun 140. Md. Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu Dikkate Alınacağı)
TMSF TARAFINDAN DEVREDİLEN BANKA (Hesaptaki Paranın İzinsiz Off-Shore Hesabına Aktarılmasından Kaynaklı Tazminat İstemi - Off-Shore İşlem ve Eylemlerini Yürüten Bankanın TMSF Tarafından Devir Alındıktan Sonra En Son Davalıya Bankaya Devredildiği/Davalının 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun 140. Md. Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu)"
140Y8.HD5.11.2015E. 2015/14561 K. 2015/19676"FON VE FON BANKALARI HAKKINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI ( 5411 S.K.'nun 138. Maddesi Gereğince 2004 S.K.'da Yazılı Tazminat ve Para Cezalarının Uygulanamayacağı - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Yer Alan Para Cezalarının Uygulanmayacağına Dair Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığından 1086 S.K.'nun 442/3 Maddesinde Düzenlenen Para Cezasından Sorumlu Tutulabileceği )
PARA CEZASININ TAVZİHİ İSTEMİ ( Bankacıklık Yasası'nda Fon ve Fon Bankaları Hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Yer Alan Para Cezalarının Uygulanmayacağına Dair Bir Hüküm Bulunmadığı/1086 S.K.'nun 442/3 Maddesinde Düzenlenen Para Cezasından Sorumlu Tutulabileceği - Talebin Reddi Gerektiği )
TMSF'NİN KARAR DÜZELTME HARCINDAN SORUMLULUĞU ( TMSF'nin Her Türlü Vergi Resim Ve Harçtan Muaf Olduğu/Karar Düzeltme İsteminin Reddi Halinde Karar Düzeltme Harcından Sorumlu Tutulmaması Gerektiği - İlamda Maddi Hata Yapılarak Karar Düzeltme Harcının Alındığı/Tavzih İsteminin Kabul Edileceği )"
140Y11.HD26.2.2015E. 2014/17838 K. 2015/2643"HARÇTAN MUAFİYET ( Off Shore Hesabına Yatırılan Paranın Tahsili - İşlemleri Yürüten Bankanın TMSF Tarafından Devir Alındıktan Sonra Davalı Bankaya Devredildiği/Davalının Harçtan Muaf Olduğu )
TMSF TARAFINDAN DEVİR ALINAN BANKA ( Davalı Bankaya Devredildiği/Off Shore Hesabına Yatırılan Paranın Tahsili - Davalının 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun 140. Md. Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu/Mahkemece Davalının Harçtan Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
KAYIT KABUL DAVASI ( Asliye Ticaret Mahkemesi Kararı İle Davalının İflasına Karar Verildiği - Kararın Kesinleştiği ve İkinci Alacaklılar Toplantısı Yapıldığı/Davanın İflas Memurlarına Tebligat Yapılması Suretiyle Kayıt Kabul Davası Olarak Görüleceği - Off Shore Hesabına Yatırılan Paranın Tahsili )
OFF SHORE HESABINA YATIRILAN PARANIN TAHSİLİ ( Harçtan Muafiyet - İşlemleri Yürüten Bankanın TMSF Tarafından Devir Alındıktan Sonra Davalı Bankaya Devredildiği/Davalının Harçtan Muaf Olduğu Gözetileceği )"
140Y11.HD5.2.2015E. 2014/2530 K. 2015/1364"BANKAYA YATIRILAN PARANIN FAİZİYLE TAHSİLİ ( Harçtan Muafiyet - Bankaya TMSF Tarafından El Konulduğu ve Sonra Devredildiği/Mahkemece Davalı Bankanın 5411 S. Kanun'un 140. Md. Uyarınca Harçtan Muaf Bulunduğu Gözetileceği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Bankaya Yatırılan Paranın Faiziyle Tahsili - TMSF Tarafından El Konulduktan Sonra Devredilen Bankanın 5411 S. Kanun'un 140. Md. Uyarınca Harçtan Muaf Bulunduğu )
TMSF TARAFINDAN EL KONULAN BANKANIN SONRADAN DEVREDİLMESİ ( Harçtan Muafiyet/Bankaya Yatırılan Paranın Faiziyle Tahsili - Mahkemece Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
140Y11.HD22.1.2015E. 2014/2453 K. 2015/886"TALİMAT OLMAKSIZIN OFF-SHORE BANKASINA HAVALE EDİLEN PARANIN TAHSİLİ ( Harçtan Muafiyet - Bankanın TMSF Tarafından Devir Alındıktan Sonra Başka Bankaya Devredildiği/Fon Bankası İken Devredilen Bankanın Eylemlerinden Dolayı Açılan Davada Devralan Bankanın Harçtan Muaf Olduğu )
FON BANKASI İKEN DEVREDİLEN BANKANIN EYLEMLERİNDEN DOLAYI AÇILAN DAVA ( Bankayı Devir Alan Bankanın 5411 S. Bankacılık Kanununun 140. Md. Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu - Talimat Olmaksızın Off-Shore Bankasına Havale Edilen Paranın Tahsili )
HARÇTAN MUAFİYET ( Talimat Olmaksızın Off-Shore Bankasına Havale Edilen Paranın Tahsili - Bankanın Tmsf Tarafından Devir Alındıktan Sonra Başka Bankaya Devredildiği/Fon Bankası İken Devredilen Bankanın Eylemlerinden Dolayı Açılan Davada Devralan Bankanın Harçtan Muaf Olduğu Gözetileceği )
FON VE FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKALARA İLİŞKİN MALİ İSTİSNALAR ( Fon Bankası İken Devredilen Bankanın Eylemlerinden Dolayı Açılan Davada Bankayı Devir Alan Bankanın 5411 S. Bankacılık Kanununun 140. Md. Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu - Talimat Olmaksızın Off-Shore Bankasına Havale Edilen Paranın Tahsili )"
140Y8.HD13.1.2015E. 2014/14613 K. 2015/325"VERGİ RESİM VE HARÇ MUAFİYETİ ( TMSF' nin Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - TSMF'nin Para Cezasından Sorumlu Tutulamayacağı/İlamın Para Cezasına Yönelik Bölümüne İlişkin Tavzih İsteminin Kabul Edileceği )
TAVZİH ( TMSF' nin Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - TSMF'nin para Cezasından Sorumlu Tutulamayacağı/İlamın Para Cezasına Yönelik Bölümüne İlişkin Tavzih İsteminin Kabul Edilmesi Gerektiği )
PARA CEZASI ( TMSF' nin Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - TSMF'nin para Cezasından Sorumlu Tutulamayacağı/İlamın Para Cezasına Yönelik Bölümüne İlişkin Tavzih İsteminin Kabul Edileceği )"
140Y11.HD12.1.2015E. 2014/14218 K. 2015/170"FONA DEVREDİLEN BANKA İŞLEMİNDEN KAYNAKLI ALACAK ( Harçtan Muafiyet - Mahkemece Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu Nazara Alınmadan Harcın Yargılama Giderlerinin İçerisine Dahil Edilerek Davalı Bankadan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
HARÇTAN MUAF OLMA ( Fona Devredilen Banka İşleminden Kaynaklı Alacak - 5411 S. Bankalar Kanunu'nun 140. Md. Uyarınca Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu )
ALACAĞIN TMSF'DEN TAHSİLİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Fona Devredilen Banka İşleminden Kaynaklı Alacak - TMSF'ye Davalı Olarak Husumet Tahmil Edilmeyip Temsilci Sıfatıyla Yer Aldığı/Davalı Bankanın Diğer Davalı Banka İle Birleşerek Tüzel Kişiliği Sona Erdiği - Alacağın Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
140Y11.HD19.11.2014E. 2014/10491 K. 2014/17978"BANKA PERSONELİNİN HATALI FİKRİN DOĞUMUNA SEBEBİYET VERMESİ ( Bankanın Harçtan Sorumlu Tutulması - Fon Bankası İken Devralan Bankaya Devredilen Devralanılan Bankanın Eylemlerinden Dolayı Açılan Davada Bu Bankayı Devir Alan Bankanın 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun 140. Md.si Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu )
BANKANIN HARÇTAN SORUMLU TUTULMASI ( Banka Personelinin Hatalı Fikrin Doğumuna Sebebiyet Vermesi - Devralınan Bankanın TMSF Tarafından Devir Alındıktan Sonra En Son Devralan Bankaya Devredildiği/Devir Alan Bankanın 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 140. Md.si Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu Dikkate Alınmadan Yazılı Şekilde Harç İle Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
FAİZİN İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI AN ( Banka Personelinin Hatalı Fikrin Doğumuna Sebebiyet Vermesi - Davacı Taraf Dava Dilekçesinde Dava Konusu Alacağın Noter İhtarnamesinin Davalıya Tebliği Tarihinden İtibaren En Yüksek Banka Mevduat Faiziyle Birlikte Tahsilini Talep Etmiş Olmakla Mahkemece Faiz Talebine Konu İhtarnamenin Tebliğ Tarihi Araştırılarak Faizin Başlangıç Tarihinin Belirlenmesi Gerektiği )"
140Y8.HD28.10.2014E. 2014/1526 K. 2014/19452"İLAMLI İCRA TAKİBİNE KONU HARÇLARDAN MUAF OLUNDUĞU İTİRAZI ( Harçların İptali ve Borçluya İadesi/TMSF'nin Harçtan Muaf Olduğunun Gözetileceği - Takibe Konu İlamındaki Bankanın Fon'a Devrolunduğu/Şikayetin Kabulü/Harçların Kapak Hesabından Çıkarılması Gereği )
İLAMA KONU BANKANIN TMSF'YE DEVROLUNDUĞU ( Fon'un Harçtan Muhaf Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Resim ve Harçtan Muafiyet )
BAŞVURMA HARCINDAN MUAFİYET ( Harçların Kapak Hesabından Çıkarılması ve Borçludan Fazla Tahsil Edilen Paranın Borçluya İadesi Gerektiği - TMSF'nin Harçtan Muaf Olması Nedeniyle Harca İlişkin Meblağın Yargılama Giderinden Çıkarılacağı/Harçtan Sorumluluk )"
140Y11.HD9.6.2014E. 2014/5119 K. 2014/10884"BANKA HESABINDAKİ PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Hesabın Açılmasını Teşvik Eden Şirketin TMSF'ye Devrolunduğu - Devir Sözleşmesine Göre Mahkemelere İntikal Etmiş Bulunan Dava Takip ve Benzer İşlemlerin Sonuçlarından TMSF'nin Sorumlu Olacağı/Davalı Bankanın 5411 S. Kanun'un 140. Md. Uyarınca Harçtan Muaf Bulunduğunun Gözetileceği )
FON VE FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKALARA İLİŞKİN MALİ İSTİSNALAR ( Devir Sözleşmesine Göre Mahkemelere İntikal Etmiş Bulunan Dava Takip ve Benzer İşlemlerin Sonuçlarından TMSF'nin Sorumlu Olacağının Kararlaştırıldığı - Davalı Bankanın Harçtan Muaf Bulunduğu/Banka Hesabındaki Paranın Tahsili İstemi )
HARÇTAN MUAF OLMA ( Banka Hesabındaki Paranın Tahsili İstemi - Hesabın Açılmasını Teşvik Eden Şirketin TMSF'ye Devrolunduğu/Devir Sözleşmesine Göre Mahkemelere İntikal Etmiş Bulunan Dava Takip ve Benzer İşlemlerin Sonuçlarından TMSF'nin Sorumlu Olacağı - Davalı Bankanın Harçtan Muaf Bulunduğu )"
140Y8.HD25.3.2014E. 2014/5568 K. 2014/5228"KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - HUMK'nun 442. Md. Uyarınca Takdiren Alınması Gereken Para Cezasından TMSF'nin Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Karar Düzeltme İsteminin Reddi - TMSF 5411 S. Bankacılık Yasası'nın 140/1. Md. Gereğince Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )
TAKDİREN ALINAN PARA CEZASI ( Karar Düzeltme İsteminin Reddi - TMSF'nin Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu/Dairenin İlamında Maddi Hata Yapılarak Para Cezası Alındığı Anlaşıldığından Tavzih İsteminin Kabulü Gerektiği )
TAVZİH İSTEMİ ( TMSF'nin Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - Karar Düzeltme İsteminin Reddi Halinde HUMK'nun 442. Md. Uyarınca Takdiren Alınması Gereken Para Cezasından da Sorumlu Tutulmaması Gerektiği/Maddi Hata Yapılarak Para Cezası Alındığından Para Cezası Alınmasına İlişkin Bölümünün Kaldırılmasına Karar Verildiği )"
140Y11.HD26.2.2014E. 2013/12440 K. 2014/3561"ALACAK DAVASI (Ortak Hesap Sahibi Davacının Annesinin Davada Yer Almadığı - Davacı ve Annesinin Ortak Hesabında Bulunan Mevduatın Tamamının Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
ORTAK HESAP (Dava Davacılardan Birinin Vekilince Açılmış Olup Ortak Hesap Sahibi Davacının Annesinin Yer Almadığı - Davacının Hissesine Düşecek Bedel Belirlenerek Bu Alacağa Hükmetmek Gerektiği)
AKDİ FAİZ (Davalı Bankaya Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çalışanlarının Davacıyı Kandırarak Parasının Dava Dışı Off Shore Şirketine Devredilmesine Neden Oldukları ve Off Shore Şirketinden Paranın Tahsil Edilememesine Dayalı Olarak Husumet Yöneltildiği - Davacının Mevduat Cüzdanında Yazılı Bulunan Akdi Faizi ve Akdi Faiz Nispetinde Temerrüt Faizi İsteyemeyeceği)
HARÇ MUAFİYETİ (Davacı Alacağının Somut Olayda Esasen Fona Devredilen Bankanın İşleminden Kaynaklanması Karşısında 5411 S. K.'nun 140. Md. Hükmü Uyarınca Mahkemece Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu Nazara Alınmadan Harçtan Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği)"
140Y11.HD12.3.2013E. 2012/17747 K. 2013/4794"ALACAK DAVASI ( Davacıların Davalı Bankada Döviz Hesaplarının Bulunduğu/Yatırılan Paranın Dava Dışı Off Shore Şirketine Havale Edildiği/Bu Havalenin Davalının Kendine Çıkar Sağlamak Amaçlı Olduğu - Güven Kurumu Olan Davalı Bankanın Sorumlu Bulunduğu Gerekçesiyle İstemin Kabulünün Yerinde Olduğu )
BANKA HESABINA YATIRILAN PARANIN OFF SHORE ŞİRKETİNE HAVALE EDİLMESİ ( Davalı Bankanın Kendine Çıkar Sağlamak Amaçlı Olduğu/Güven Kurumu Olan Davalı Bankanın Sorumlu Bulunduğu - Alacak İsteminin Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Alacak Davası - Davacıların Davalı Bankada Döviz Hesaplarının Bulunduğu/Yatırılan Paranın Dava Dışı Off Shore Şirketine Havale Edilmesinin Davalının Kendine Çıkar Sağlamak Amaçlı Olduğu/Güven Kurumu Olan Davalı Bankanın Sorumlu Bulunduğu )
HARÇ MUAFİYETİ ( Davalı Borcu Üstlenen TMSF'nin Harçtan Muaf Olmasına Rağmen Sorumlu Tutulması Ayrıca Davacılar Vekilinin Peşin Olarak Yatırdığı Harcın Kendilerine İade Edilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
DÜZELTEREK ONAMA ( Alacak Davası/Davalı Borcu Üstlenenin Harçtan Muaf Olmasına Rağmen Sorumlu Tutulması Ayrıca Davacılar Vekilinin Peşin Olarak Yatırdığı Harcın Kendilerine İade Edilmesi Gerektiği - Yanlışlığın Düzeltilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Kararın Düzeltilerek Onandığı )"
140Y11.HD27.9.2011E. 2010/15409 K. 2011/11016"OFF SHORE HESABINDAKİ PARANIN TAHSİLİ TALEBİ ( TMSF'nin Uyuşmazlık Konusu Borcu Üstlendiği - TMSF'nin Harçtan Muaf Olduğunun Gözetileceği )
TMSF'NİN HARÇTAN MUAF OLMASI ( Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Talebi - TMSF'nin Uyuşmazlık Konusu Borcu Üstlendiği/TMSF'nin Harçtan Muaf Olduğunun Dikkate Alınacağı )
HARÇ MUAFİYETİ ( Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Talebi/Davalı Bankaya TMSF Tarafından El Konulduğu - TMSF'nin Uyuşmazlık Konusu Borcu Üstlendiği/TMSF'nin Harçtan Muaf Olduğunun Dikkate Alınacağı )"
140Y19.HD24.5.2011E. 2010/12843 K. 2011/6851"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( TMSF Harçtan Muaf Olup Harç İle Sorumlu Tutulması Doğru Olmayıp Hükmün Bozulması Gerektiği )
TMSF'NİN HARÇTAN MUAFİYETİ ( Menfi Tespit İstemi/Harçtan Muaf Olduğu - Harç İle Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmayacağı )"
140Y11.HD3.3.2011E. 2009/8796 K. 2011/2233"BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Hesaptaki Paranın Parayı Aktaran Davalı Banka Tarafından Kullanıldığı ve Bu Bankayı Devralan Bankanın Sorumlu Olduğu İddiasıyla - Devralan Banka Hakkında Davalılık Sıfatının Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
DEVRALAN BANKANIN SORUMLULUĞU ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak İstemi - Davacının Davalılık Sıfatını İşlemi Yapan Bankanın Tüzel Kişiliğini Dava Tarihi İtibariyle Temsil Eden Bankaya Yöneltmesinin İsabetli Olduğu )
TMSF'NİN BORCU ÜSTLENEN SIFATIYLA DAVADA YER ALMASI ( Hesaptaki Paranın Talep ve Talimat Olmaksızın Başka Banka Hesabına Aktarılmasından Kaynaklanan Alacak İstemi - İdari Yargının Görevli Olduğuna Karar Verilemeyeceği )"
140YHGK9.2.2011E. 2010/12-685 K. 2011/43"HARÇ MUAFİYETİ ( Bankaların Müşterilerine Kullandırdıkları Kredinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Başlattıkları İcra Takibinde Yargı Harcından Muaf Olmayacakları - Şikayetçi Bankanın 5411 S.K. Md. 140'a İlişkin İddiasının İnceleneceği )
BANKANIN İCRA TAHSİL HARCINI ÖDEMEMESİ ( Bankaların Kullandırdıkları Kredinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Başlattıkları Takipte Yargı Harcından Muaf Olmayacakları - Şikayetçi Bankanın 5411 S.K. Md. 140'a İlişkin İddiasının Gözetileceği )
KREDİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Bankanın Yargı Harcından Muaf Olmayacağı Ancak Şikayetçi Bankanın 5411 S.K. Md. 140'a İlişkin İddiası Kapsamında Araştırma Yapılacağı )
İCRA TAHSİL HARCI ( Bankaların Müşterilerine Kullandırdıkları Kredinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Başlattıkları İcra Takibinde Yargı Harcından Muaf Olmayacakları - Şikayetçi Bankanın 5411 S.K. Md. 140'a İlişkin İddiasının İnceleneceği )"
140Y19.HD6.12.2010E. 2010/12801 K. 2010/13843"İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Bir Bankanın Kendi Borcu İçin Teminat Mektubu Vermesi Garanti Niteliği Taşımadığı - Kanuni İstisnalar Haricinde Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilemeyeceği )
TEMİNAT MEKTUBU ( İhtiyati Haczin Kaldırılması Talebi - Bir Bankanın Kendi Borcu İçin Teminat Mektubu Vermesi Garanti Niteliği Taşımadığı/Kanuni İstisnalar Haricinde Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilemeyeceği )
BANKANIN İHTİYATİ HACİZ TALEPLERİNDE KENDİ TEMİNAT MEKTUBUNU VERMESİ ( Garanti Niteliği Taşımadığı - Kamu Bankalarının Yanı Sıra TMSF De Özel Kanun Hükümleri İle İhtiyati Haciz Taleplerinde Teminattan Muaf Tutulduğu )
TEMİNATTAN MUAF TUTULMA ( Kamu Bankalarının Yanı Sıra TMSF De Özel Kanun Hükümleri İle İhtiyati Haciz Taleplerinde Teminattan Muaf Tutulduğu )"
140Y17.HD22.10.2009E. 2009/7497 K. 2009/6638"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Ayni Değil Şahsi Davalar Olması Nedeniyle Genel Yetki Kurallarına Göre Davalının İkametgahı Mahkemesinde Görüleceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Tasarrufun İptali Davaları Şahsi Davalar Olması Nedeniyle Davalının İkametgahı Mahkemesinde Görüleceği )
ŞAHSİ DAVA ( Tasarrufun İptali Davaları - Genel Yetki Kurallarına Göre Davalının İkametgahı Mahkemesinde Görüleceği )"
140Y11.HD20.3.2008E. 2008/1166 K. 2008/3586"MEVDUAT ALACAĞINA YÜRÜTÜLECEK FAİZ ( Vade Sonundan Sonra Akdi Faiz Oranını 3095 Sayılı Yasa'nın 2/3.Maddesinde Öngörülen Avans Oranı Üzerinden Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Davalı Bankanın Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu Anlaşılmakla Davalı Bankanın Harç İle Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )"
140Y19.HD31.1.2008E. 2007/6895 K. 2008/629"İPOTEĞİN FEKKİ ( Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş'nin Harçtan Muaf Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş'nin Olduğu - Bu Yanlışlığın Giderilmesi Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )
BANKANIN TASFİYE HALİNDE OLMASI ( Harçtan Muaf Olduğu )
TASFİYE HALİNDEKİ BANKA ( T.Emlak Bankası A.Ş'nin Harçtan Muaf Olduğu )"
140Y17.HD19.7.2007E. 2007/1079 K. 2007/2553"TASARRUFUN İPTALİ ( Kamu Bankalarının da Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davalarını Açabilecekleri Bankacılık Kanununun Geçici 16. Maddesinde de Bu Değişikliğin Makable Şamil ( Geçmişe Yürüyeceği ) Olacağının Öngörüldüğü )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali - Kamu Bankalarının da Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davalarını Açabilecekleri Bankacılık Kanununun Geçici 16. Maddesinde de Bu Değişikliğin Makable Şamil ( Geçmişe Yürüyeceği ) Olacağının Öngörüldüğü )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Mahkemenin Aciz Belgesi Olmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozulduğu - Bozmaya Uyulmuş İse de Maddi Yanılgıya Dayalı Olan Bozma İlamı Lehine Olan Davalı Taraf Yönünden Doğurmadığı )
MADDİ YANILGI SONUCU BOZMAYA UYMA ( Mahkemenin Aciz Belgesi Olmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozulduğu - Bozmaya Uyulmuş İse de Maddi Yanılgıya Dayalı Olan Bozma İlamı Lehine Olan Davalı Taraf Yönünden Usulü Kazanılmış Hak Doğurmadığı )"
140Y11.HD6.3.2007E. 2005/12749 K. 2007/4022"TAZMİNAT DAVASI ( Davacı İle Davalının Ortak Hesabındaki Paranın Davalının Usulsüz Talimatı İle Kendi Hesabına Aktarıldığı - Diğer Davalı Olan Bankanın TMSF'ye Devredildiği/Harç Muafiyetinin Gözönüne Alınacağı )
HARÇ MUAFİYETİ ( Davacı İle Davalının Ortak Hesabındaki Paranın Davalının Usulsüz Talimatı İle Kendi Hesabına Aktarıldığı - Diğer Davalı Olan Bankanın TMSF Kapsamındaki Bayındır Banka Devredildiği/Bu Bankanın da Harçtan Muaf Olacağı )
USULSÜZ TALİMAT SONUCU HESAP SAHİBİNİN ZARARA UĞRAMASI ( Davacı İle Davalının Ortak Hesabındaki Paranın Davalının Usulsüz Talimatı İle Kendi Hesabına Aktarıldığı - Davacının Paranın Yarısı Üzerinde Hak Talep Edebileceği/Davalının da Aynı Oranda Hak Sahibi Olduğu )
BANKA HESABINDAN USULSÜZ OLARAK AKTARILAN PARA ( Davacı İle Davalının Ortak Hesabındaki Paranın Davalının Usulsüz Talimatı İle Kendi Hesabına Aktarıldığı - Davacının Paranın Yarısı Üzerinde Hak Talep Edebileceği/Davalının da Aynı Oranda Hak Sahibi Olduğunun Gözönüne Alınacağı )"
140Y11.HD15.1.2007E. 2005/13302 K. 2007/225"BANKA HESABININ VADESİNDEN ÖNCE KAPATILMASI ( Davacının Davalı Banka Çalışanına Hesap Açma Kapatma Dahil Her Türlü Yetkiyi Vermesi - Davacının Hesap Kapatıldıktan Sonra Banka Çalışanına Faks Göndermesinin Yapılan İşlemlere İcazet Verdiği Anlamına Geldiği Üst Yönetici Kontrolünün Sonuca Etkili Olmadığı )
HARÇTAN SORUMLULUK ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Ait Bankanın Taraf Olduğu Davada Bankanın Harç ile Tutulmaması Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği ) "
140Y12.HD19.6.2006E. 2006/10776 K. 2006/13188"ALACAKLININ TAKİPTEN VAZGEÇMEMESİ ( Takibe Dayanak Satışını Talep Ettiği İpotekli Taşınmazın Satış İşleminde Vazgeçtiğini Beyan Ettiğinden Bu İstek Takipten Vazgeçmeyi Kapsamadığından Harca Tabi Olmadığı )
İPOTEKLİ TAŞINMAZ ( Alacaklı Takipten Vazgeçmeyip Takibe Dayanak Satışını Talep Ettiği İpotekli Taşınmazın Satış İşleminde Vazgeçtiğini Beyan Ettiğinden Bu İstek Takipten Vazgeçmeyi Kapsamadığından Harca Tabi Olmadığı )
HARCA TABİ OLMAYAN İSTEM ( Alacaklı Takipten Vazgeçmeyip Takibe Dayanak Satışını Talep Ettiği İpotekli Taşınmazın Satış İşleminde Vazgeçtiğini Beyan Ettiğinden Bu İstek Takipten Vazgeçmeyi Kapsamadığından Olmadığı )
HARÇTAN MUAFİYET ( Halk Bankası Harçtan Muaf Olduğundan İcra Dairesinde Yapacağı İşlemler Sebebi İle Harç Ödemeye Zorlanamayacağı )"
140Y19.HD12.6.2006E. 2006/219 K. 2006/6325"İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI ( Davalı Banka Yeniden Yapılanma Süreci İçinde Bulunduğundan Harçtan Sorumlu Tutulamayacağı )
HARÇ MUAFİYETİ ( İpoteğin Fekki Davası - Davalı Banka Yeniden Yapılanma Süreci İçinde Bulunduğundan Harçtan Sorumlu Tutulamayacağı )
BANKANIN HARÇ MUAFİYETİ ( İpoteğin Fekki Davası - Davalı Banka Yeniden Yapılanma Süreci İçinde Bulunduğundan Harçtan Sorumlu Tutulmaması Gereği )"

DANIŞTAY

140VDDGK25.1.2012E. 2010/82 K. 2012/24"GÜMRÜK İDARESİ TARAFINDAN TEMİNAT VEREN BANKAYA GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNE KARŞI DAVA ( Davacı Bankanın Harçtan Muaf Olmadığı - Harç Ödenmeden Açılan Davanın Esasının İncelenerek Hüküm Kurulmasının Hukuka Uygun Düşmediğinin Kabulü )
HARÇTAN MUAFİYET ( Eldeki Davada Davacı Bankanın Harçtan Muaf Olmadığı - Harç Ödenmeden Açılan Davanın Esasının İncelenerek Hüküm Kurulmasının Hukuka Uygun Düşmediği - Harçlar Kanunu'na Göre Başvuru Harcı Alınması Gerektiği )
BAŞVURU HARCI ALINMASI GEREĞİ ( Davacı Bankanın Harçtan Muafiyetinin Bulunmadığı - Başvuru Harcı Alınması Gereği )
TASARRUF MEVDUAT SİGORTA FONUNA TANINAN HARÇ MUAFİYETİ SINIRI ( Devraldığı Alacak ve Borçlar ile Üstlendiği Taahhütlerden Dolayı Yapacağı Takip ve Açacağı Davalar Yönünden Olduğu - Mahkemece Kararda Israr Edilmemesi Gerektiği )
HARÇ ÖDENMEDEN AÇILAN DAVA ( Davacıdan Başvuru Harcı Alınmaksızın Davayı Karar Bağlayan Yerel Mahkemenin Israr Kararının Usul ve Hukuka Uygun Olmadığı - Davacının Harçtan Muaf Olmadığının Gözetileceği/Başvuru Harcı/Muafiyet )"
140D3.D20.9.2007E. 2006/4546 K. 2007/2452"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - Temyiz Başvurusunun Reddi/Aleyhine Maktu Harca Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Temyiz Başvurusunun Reddi/Aleyhine Maktu Harca Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
140D7.D29.1.2007E. 2007/10 K. 2007/229"YARGILAMA USULÜ ( Fon'a Devredilen Davacı Banka Tarafından Açılan Davaya Harç Alınmadan Bakılamayacağı )
FONA DEVREDİLEN DAVACI BANKA ( Açılan Davaya Harç Alınmadan Bakılamayacağı )
HARÇ ÖDEME ZORUNLULUĞU ( Fon'a Devredilen Davacı Banka Tarafından Açılan Davaya Harç Alınmadan Bakılamayacağı )
HARÇTAN MUAFİYET ( Bankacılık Kanunu'nun 140. Maddesinin 2. Fıkrasında Öngörülen İstisna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Bankalara Değil Fon'un Kendisine Tanındığı )"

BAM

140ANKARABAM-21HD2.11.2017E. 2017/845 K. 2017/740"ALACAK DAVASI ( Fon Bankası İken Davalı Bankaya Devredilen Bankanın Eylemlerinden Dolayı Açılan Bu Davada 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Uyarınca İlgili Bankayı Devralan Davalı Banka Harçtan Muaf Olup Mahkemenin Davalı Bankayı Harçtan Sorumlu Tutmasının Yerinde Olmadığı)
HARÇ MUAFİYETİ ( Davacıya Ait Paranın Off Shore Bankasına Gönderilmesi Konusundaki İşlem ve Eylemleri Yürüten Banka Tmsf Tarafından Devraldıktan Sonra Davalı Bankaya Devredildiği - Fon Bankası İken Davalı Bankaya Devredilen Bankanın Eylemlerinden Dolayı Açılan Bu Davada Bankayı Devralan Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu)
ŞİRKET DEVRİ ( TMSF Tarafından Devraldıktan Sonra Davalı Bankaya Devredilen Bankanın Eylemlerinden Dolayı Açılan Bu Davada Bankayı Devralan Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğu - Mahkemenin Davalı Bankayı Harçtan Sorumlu Tutmasının Yerinde Olmadığı/Alacak Davası)"
140İSTANBULBAM-32HD13.7.2017E. 2017/974 K. 2017/772"BANKA ÇALIŞANININ İŞ AKTİNİN HAKSIZ FESHİ İDDİASINA DAYALI İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ DAVASI ( Feshin Son Çare İlkesine Uyulmadığı/Davacının İş Aktinin Sonlandırılmasından Sonra Bankaya Yeni Elemanlar Alındığı - Bankanın Ekonomik Sorunlar Gerekçesi ile Fesih Gerekçesinin Uyumlu Olmadığı/Fesih )
FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNE UYULMADIĞI ( Bankanın Davacının İş Aktini Sonlandırmasından Sonra Bankaya Yeni Elemanlar Aldığı - Bankanın Keyfi Davrandığının Kabulü/Davacının Taleplerinin Kabulü/Ancak Davalı Bankanın Harçtan Muaf Olduğunun Gözetilmesi Gereği/Bankacılık Kanunu/Harçtan Muafiyet )
BANKANIN HARÇTAN MUAF OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( Bankacılık Kanununda Açık Hüküm Bulunduğu - İlk Derece Mahkemesi Tarafından Davalı Banka Aleyhine Harca Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu/Harç Konusunun İstinafta İleri Sürülmemiş Olsa Dahi Kamu Düzenini İlgilendirdiğinden Re'sen Gözetileceği )"

Madde 141

YARGITAY

141Y12.HD7.2.2017E. 2016/9425 K. 2017/1396"İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ (Fon Alacağı - Anayasa Mahkemesi Kararıyla TMSF Lehine Getirilen Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmişe Etkili Olacağına Yönelik Düzenleme İptal Edildiği/Fon Lehine Getirilen Zamanaşımı Düzenlemesinin Uygulanma Olanağının Bulunmadığı)
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI (İptal Edilen Geçici 16. Md.nin Yürürlük Tarihi Olan 01.11.2005 Tarihinden Önce Alacaklı Bankanın İhtarname Keşide ve Tebliğ Ederek Borcu Muaccel Hale Getirdiği Hususu Dikkate Alınarak Fon Lehine Getirilen Zamanaşımı Düzenlemesinin Uygulanma Olanağı Bulunmadığı - Zamanaşımının Yirmi Yıl Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmayacağı)
FON LEHİNE GETİRİLEN ZAMANAŞIMI DÜZENLEMESİ (Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Geç. 16. Md.nin Yürürlük Tarihinden Önce Alacaklı Bankanın İhtarname Keşide ve Tebliğ Ederek Borcu Muaccel Hale Getirdiği Hususu Dikkate Alınarak Fon Lehine Getirilen Zamanaşımı Düzenlemesinin Uygulanma Olanağı Bulunmadığı)"
141Y12.HD5.11.2015E. 2015/27735 K. 2015/26826"BORCA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip - Senet Lehdarı Olan Bankanın Hangi Tarihte TMSF'ye Devredildiğinin Hangi Tarihte Takip Konusu Alacağın Alacaklı Şirkete Temlik Edildiğinin Araştırılarak Takibe Konu Senet Fona Devir Tarihinden Önce 3 Yıllık Zamanaşımına Uğramış İse İstemin Kabulüne Uğramamış İse Fona Devir Tarihinden İtibaren Zamanaşımının 20 Yıla Uzayacağı )
ALACAKLARIN VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNE TEMLİKİ ( Borca İtiraz/Zamanşımı - Hangi Tarihte Takip Konusu Alacağın Alacaklı Şirkete Temlik Edildiğinin Araştırılarak Takibe Konu Senet Fona Devir Tarihinden Önce 3 Yıllık Zamanaşımına Uğramış İse İstemin Kabulüne Uğramamış İse Fona Devir Tarihinden İtibaren Zamanaşımının 20 Yıla Uzayacağı ve Varlık Şirketine Temlik Tarihine Göre de Zamanaşımının Tekrar 3 Yıl Olarak Esas Alınacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Borçlunun Zamanaşımı İtirazı - Hangi Tarihte Takip Konusu Alacağın Alacaklı Şirkete Temlik Edildiğinin Araştırılarak Takibe Konu Senet Fona Devir Tarihinden Önce 3 Yıllık Zamanaşımına Uğramış İse İstemin Kabulüne Uğramamış İse Fona Devir Tarihinden İtibaren Zamanaşımının 20 Yıla Uzayacağı ve Varlık Şirketine Temlik Tarihine Göre de Zamanaşımının Tekrar 3 Yıl Olarak Esas Alınması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip - Senet Lehdarı Olan Bankanın Hangi Tarihte Tmsf'ye Devredildiğinin Hangi Tarihte Takip Konusu Alacağın Alacaklı Şirkete Temlik Edildiğinin Araştırılarak Takibe Konu Senet Fona Devir Tarihinden Önce 3 Yıllık Zamanaşımına Uğramış İse İstemin Kabulüne Uğramamış İse Fona Devir Tarihinden İtibaren Zamanaşımının 20 Yıla Uzayacağı )"
141Y11.HD8.7.2014E. 2014/6451 K. 2014/12973"ALACAK DAVASI ( Kredi Alacağından Kaynaklı - Zamanaşımının Kesilme Sebepleri ve İcra Takip Dosyasında Yapılan İşlemler de Gözetilerek Davanın Zamanaşımına Uğrayıp Uğramadığı Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Gerekçesi Açıklanmaksızın Zamanaşımı Definin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KREDİ ALACAĞI ( Tasfiye Halindeki Türk Ticaret Bankası Tarafından Birleşik Fon Bankasına Doğmuş ve Doğacak Alacaklarla Dava ve Takip Konusu Olmuş ve Olacak Dosyaların Temlik Edildiği - Davaya Konu Kredinin de Bu Durumda Fon Alacağı Niteliğinde Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
FON ALACAĞI ( TMSF Tarafından Devralınmayan Fon Bankalarının Alacaklarının Fon Alacağı Niteliği Taşımayacağı - Davaya Konu Kredi Fon Alacağı Niteliğinde Olmayıp Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olmadığı )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Davaya Konu Kredi Fon Alacağı Niteliğinde Olmayıp 5411 S. K.'nun 141. Md. Hükmündeki Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olmadığı - Gerekçesi Açıklanmaksızın Zamanaşımı Definin Reddinin Doğru Olmadığı )"
141Y11.HD28.11.2013E. 2012/2721 K. 2013/21585"ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN SORUMLULUĞU ( Bir Kısım Makbuz ve Yazıların Altına Düşülen Notlardan Hareket Edilerek Yönetim Kurulu Üyesi Sıfatıyla Davalının Sorumlu Tutulamayacağı - Ayrıca Davalının İbra Edildiği Genel Kurul Kararlarının Geçerli Olması Nedeniyle Hakkında Sorumluluk Davası Açılmasına da Olanak Bulunmadığı )
TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI ( Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlularına Karşı Açılacak Tazminat Davası Davacının Zararı ve Mesul Olan Kimseyi Öğrendiği Tarihten İtibaren İki Yıl ve Her Halde Zararı Doğuran Fiilin Vukuu Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesiyle Zamanaşımına Uğrayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlularına Karşı Açılacak Tazminat Davası Davacının Zararı ve Mesul Olan Kimseyi Öğrendiği Tarihten İtibaren İki Yıl ve Her Halde Zararı Doğuran Fiilin Vukuu Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesiyle Zamanaşımına Uğrayacağı )
SORUMLULUK DAVASI ( Bir Kısım Makbuz ve Yazıların Altına Düşülen Notlardan Hareket Edilerek Yönetim Kurulu Üyesi Sıfatıyla Davalının Sorumlu Tutulamayacağı - Ayrıca Davalının İbra Edildiği Genel Kurul Kararlarının Geçerli Olması Nedeniyle Hakkında Sorumluluk Davası Açılmasına da Olanak Bulunmadığı )"
141Y12.HD26.9.2013E. 2013/21196 K. 2013/30091"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLMİŞ ALACAKLAR ( Henüz Zamanaşımına Uğramamış Alacakların Zamanaşımı Süresinin 20 Yıla Uzayacağı - Takibe Konu Alacakların Temlik Tarihinden Önce Zamanaşımına Uğrayıp Uğramadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UZAMASI ( TMSF'ye Devredilmiş ve Zamanaşımına Uğramamış Alacakların Zamanaşımı Süresinin 20 Yıla Uzayacağı - Zamanaşımı Süresinin Takipten Önce Zamanaşımı Süresi Dolmuş Alacaklar Hakkında da Geçerli Olmasının Kazanılmış Hakkı Ortadan Kaldırıcı Nitelikte Olduğu )"
141Y13.HD4.3.2013E. 2013/1628 K. 2013/5104"ALACAK DAVASI ( Konut Kredisi Sözleşmesinden Kaynaklanan - Bankacılık Yapma İşlemleri ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Müflis Banka İflas İdaresi Tarafından Açılan İş Bu Davada Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( Bankacılık Yapma İşlemleri ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Müflis Banka İflas İdaresi Tarafından Açılan İş Bu Davada Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı - Alacak Davası )
FON ALACAĞI ( İlişkin Dava ve Takiplerde Zamanaşımı Süresinin Yirmi Yıl Olduğu - Konut Kredisinden Kaynaklanan ve Bankacılık Yapma İşlemleri ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Müflis Banka İflas İdaresi Tarafından Açılan İş Bu Davada Bu Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Konut Kredisinden Kaynaklanan ve Bankacılık Yapma İşlemleri ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Müflis Banka İflas İdaresi Tarafından Açılan İş Bu Davada Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı - Alacak Davası )"
141Y12.HD5.7.2012E. 2012/5656 K. 2012/22854"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (Zamanaşımı İtirazı - Alacaklı Şirketin TMSF'ye Devrinden Önce Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Borçlunun Kazanılmış Hakkı Bulunduğunun Yerel Mahkemece Gözetileceği/Kazanılmış Hak )
ŞİRKET DEVRİNDEN ÖNCE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ALACAK (Borçlunun Kazanılmış Hakkının Korunacağı - 5411 S.K. Belirtilen 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Eldeki Davada Uygulanma İmkanı Bulunmadığı/Mahkemece Borçlu İsteminin Kabulü Gerektiği )
ALACAKLI ŞİRKETİN TMSF'YE DEVRİ (Devirden Önce Henüz Zamanaşımına Uğramamış Olan Alacaklar Bakımından 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanabileceği - Eldeki Davada Borçlu Lehine Zamanaşımı Gerçekleştiği/Müktesep Hakkın Korunacağı )
BORÇLU LEHİNE ZAMANAŞIMI (3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Alacaklı Şirketin TMSF'ye Devrinden Önce Gerçekleşmiş Olduğu - 5411 S.K Belirtilen 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Eldeki Davada Uygulanma İmkanı Bulunmadığı/Kazanılmış Hak Bulunduğu )
KAZANILMIŞ HAK (Alacaklı Şirketin Haklarına Halef Olan TMSF Hakkında Devirden Önce Borçlu Lehine Gerçekleşmiş Bulunan 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Yerel Mahkemece Korunacağı - 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Eldeki Davada Uygulanamayacağı )"
141Y19.HD15.3.2012E. 2011/12074 K. 2012/4225"KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ (İtirazın İptali - Bir Bankanın Yeniden Yapılandırma ya da Tasfiye Sürecine Girmesi Nedeniyle Bankanın Çeşitli Borçlarını Devralan ya da Banka Adına Ödemeler Yapan Fonun İlgililere Karşı Açacağı Sorumluluk Davalarında Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu)
FON ALACAĞI (İlgili Dava ve Takiplerde Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu - Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak/İtirazın İptali)
İTİRAZIN İPTALİ (Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Bir Bankanın Yeniden Yapılandırma ya da Tasfiye Sürecine Girmesi Nedeniyle Bankanın Çeşitli Borçlarını Devralan ya da Banka Adına Ödemeler Yapan Fonun İlgililere Karşı Açacağı Sorumluluk Davalarında Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu)
ZAMANAŞIMI (İtirazın İptali/Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Dava Konusu Alacağın Fon Alacağı Niteliğinde Olduğu/Fon Alacakları ile İlgili Dava ve Takiplerde Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu)"
141Y19.HD20.2.2012E. 2011/6081 K. 2012/2500"TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPO EDİLME TALEBİ ( Kabul Edilmediğinden İtirazın İptali Talebi - Teminat Mektuplarının Akıbetine İlişkin Cevapların ve Cevap Verilmemesinin Genel Kredi Sözleşmesinde Belirtilen Kabul Edilebilir Hukuki Bir Neden Olup Olmayacağının Değerlendirileceği)
İTİRAZIN İPTALİ ( Teminat Mektup Bedellerinin Depo Edilme Talebinin Kabul Edilmediği - Teminat Mektuplarının Akıbeti Konusunda Yazılan Cevapların ve Cevap Verilmemesinin Genel Kredi Sözleşmesinde Belirtilen Kabul Edilebilir Hukuki Bir Neden Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceğinin Değerlendirileceği)
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davasında Teminat Mektuplarından Dolayı Müzekkerelere Verilen Cevapların Sorumluluklarını Kaldıran Kabul Edilebilir Hukuki Bir Neden Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceğinin Değerlendirileceğinin Gözetileceği)"
141Y11.HD10.6.2011E. 2010/8007 K. 2011/7072"KREDİ BORCUNA KARŞILIK VERİLEN BONO (Davacının Kredi Borçlusunun Tüm Hak ve Alacaklarına İstinaden Davalı Keşideciye Müracaat Etmesi - Senetten Doğan Alacak Davası/İspat Yükünün Davalı Keşicedi Üzerinde Bulunduğu)
SENETTEN DOĞAN ALACAK DAVASI (Kredi Borcuna Karşılık Verilen Bono Bedellerin Tahsili/Davalı Keşidecinin Sebepsiz Zenginleşmediğini Kanıtlaması Gereği - İspat Yükü)
İSPAT YÜKÜ (Davaya Konu Bonoları Hisse Almak İçin Dava Dışı Şirkete Verdiğini Ancak Hisse Devrinin Gerçekleşmediğini İddia Eden Davalı Keşidecinin Sebepsiz Zenginleşmediğini İspat Etmesi Gereği)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDİĞİNİN İSPATI (İspat Yükünün Davalı Keşideci Üzerinde Olduğu - Davalı Keşidecinin Mahkemeye Sunmuş Olduğu Belgelerin Delil Olarak Yetersiz Olduğu/Her Zaman Düzenlenmesi Mümkün Belge)
HER ZAMAN DÜZENLENMESİ MÜMKÜN BELGE (Delil Olarak Yetersiz Olduğu - Davalı Keşidecinin Sebepsiz Zenginleşmediğini İspat Edemeyeceği/Senetten Doğan Alacak Davası)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (Davaya Konu Bonoları Hisse Almak İçin Dava Dışı Şirkete Verdiğini Ancak Hisse Devrinin Gerçekleşmediğini İddia Eden Davalı Keşidecinin Sebepsiz Zenginleşmediğini İspat Etmesi Gereği)
DELİL (Davalı Keşidecinin Mahkemeye Sunduğu Delillerin Her Zaman Düzenlenebilecek Türden Olduğu/Yetersizliği)"
141Y12.HD19.10.2010E. 2010/11326 K. 2010/23815"ZAMANAŞIMI ( Poliçeyi Kabul Edene Karşı Açılacak Davaların Vadenin Geldiği Tarihten İtibaren Üç Yıl Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı )
POLİÇEYİ KABUL EDENE KARŞI AÇILACAK DAVALAR ( Vadenin Geldiği Tarihten İtibaren Üç Yıl Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı )
BONOLARA DAYALI TAKİPLER ( Zamanaşımı Süresinin Üç Yıl Olduğu - Bu Takiplerde Son İşlem Tarihi İle Şikayet Tarihi Arasında Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçmediğinden İcra Takiplerini de Kapsar Şekilde Zamanaşımı İtirazının Kabulünün Doğru Olmadığı )"
141Y19.HD11.5.2010E. 2009/6278 K. 2010/5908"FON ALACAĞININ TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Senede Dayalı Takipte Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( Fon Alacağının Tahsili - Senede Dayalı Takipte Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu )
SENEDE DAYALI TAKİP ( Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu - Fon Alacağının Tahsili )
ZAMANAŞIMI ( Fon Alacağının Tahsili - Senede Dayalı Takipte Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu )
BONOYA DAYALI FON ALACAĞI ( 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği - Alacağın Muaccel Olduğu Tarih İtibariyle de Zamanaşımı Dolmadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )"
141Y9.HD9.3.2009E. 2007/30301 K. 2009/6217"BANKA ZARARININ ESKİ ŞUBE MÜDÜRÜNDEN TAHSİLİ TALEBİ ( Bankalar Kanunundan Kaynaklanan Fon Alacaklarında Zamanaşımı 20 Yıl Olduğu - Haksız Eylemde Zamanaşımı Haksız Eylemin Tüm Unsurları İle Gerçekleştiği Anda Başladığı )
HAKSIZ EYLEM ( Zamanaşımı Haksız Eylemin Tüm Unsurları İle Gerçekleştiği Anda Başladığı - Zarar Veren Eylem Devam Ettiği/Haksız Eylem Tüm Unsurları İle Gerçekleşmediği/Bu Durumda Zamanaşımının Geçtiğinden Bahsedilemeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( Bankalar Kanunundan Kaynaklanan Fon Alacaklarında Zamanaşımı 20 Yıl Olduğu - Haksız Eylemde Zamanaşımı Haksız Eylemin Tüm Unsurları İle Gerçekleştiği Anda Başladığı )
FON ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI ( 20 Yıl Olduğu - Haksız Eylemde Zamanaşımı Haksız Eylemin Tüm Unsurları İle Gerçekleştiği Anda Başladığı )"
141Y17.HD24.1.2008E. 2007/4046 K. 2008/272"TASARRUFUN İPTALİ ( Batıl Tasarrufun Vukuu Tarihinden İtibaren Beş Sene Geçmekle Düşeceği - Fon Alacaklarına ve Hazine Alacağı Sayılan Alacaklara İlişkin Dava ve Takiplerde Zamanaşımı Süresinin Yirmi Yıl Olduğu Hükmünün Kapsamı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMI ( Tasarrufun İptali - Fon Alacaklarına ve Hazine Alacağı Sayılan Alacaklara İlişkin Dava ve Takiplerde Zamanaşımı Süresinin Yirmi Yıl Olduğu Hükmünün Kapsamı - Tasarrufun İptali Davası )
HAZİNE ALACAĞI ( Tasarrufun İptali Davası - Fon Alacaklarına ve Hazine Alacağı Sayılan Alacaklara İlişkin Dava ve Takiplerde Zamanaşımı Süresinin Yirmi Yıl Olduğu Hükmünün Kapsamı )
FON ALACAĞI ( Tasarrufun İptali Davası - Fon Alacaklarına ve Hazine Alacağı Sayılan Alacaklara İlişkin Dava ve Takiplerde Zamanaşımı Süresinin Yirmi Yıl Olduğu Hükmünün Kapsamı )"
141Y12.HD13.6.2006E. 2006/9971 K. 2006/12804"FON ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVA ( Takiplerde Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu - Zamanaşımı ve Diğer Konularda Fon Lehine Getirilen Hükümler Makable Şamil Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Fon Alacaklarına İlişkin Dava ve Takiplerde Süresinin 20 Yıl Olduğu - Zamanaşımı ve Diğer Konularda Fon Lehine Getirilen Hükümler Makable Şamil Olduğu )"
141YHGK5.4.2006E. 2006/12-110 K. 2006/122"ÇEKE DAYALI TAKİBİN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI ( Alacak Talebi - 5411 Sayılı Kanunda Kabul Edilen Lehe Hükümler Gereğince Fiilin Gerçekleştiği Takip Konusu Çekin Keşide Tarihinden İtibaren Kanunda Belirtilen 20 Yıllık Süre Henüz Dolmadığından Reddi Gereği )
ZAMANAŞIMININ GEÇMİŞE ETKİLİ OLMASI ( 5411 Sayılı Kanunun 141. Maddesi İle Kabul Edilen 20 Yıllık Zamanaşımı Süresi Bankanın Alacağı Yönünden de Uygulanacağı ve Geçmişe Etkili Olacağı )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Zamanaşımı İtirazının Kabulü İle İcranın İstekli Borçlu Yönünden Geri Bırakılmasına Karar Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HAZİNE VE FON ALACAKLARI ( Alacaklı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu İle Kaldırılmayarak Yürürlükte Bırakılan 4389 Sayılı Kanuna Eklenen Ek 5. Maddesi Kapsamında Olup Hazine ve Fon Alacaklarına Uygulanan Hükümlerin Bu Banka Alacaklarına da Uygulanacağı )"

Madde 142

YARGITAY

142Y19.HD5.5.2015E. 2014/18384 K. 2015/6562"BANKALAR TARAFINDAN KART HAMİLLERİ ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME ( 01.10.2011 Tarihinden Önceki Davalarda Dava Değerine Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Sayılacağı - Bu Tarihten Sonraki 6502 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği 28.05.2014 Tarihine Kadar Açılan Davalarda Dava Değerine Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Sayılacağı )
KREDİ KARTI BORCUNDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( 01.10.2011 Tarihine Kadar Olan Dönemde Açılan ve İStisnalar Dışında Kalan Davalarda Dava Değerine Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Sayılacağı - Bu Tarihten Sonraki 6502 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği 28.05.2014 Tarihine Kadar Açılan Davalarda Dava Değerine Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olacağı )
TACİRLERE VERİLEN KREDİ KARTLARINDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME ( Ticari Dava Tanımına Uygun Olarak Asliye Ticaret Mahkıemelerinin Görevli Sayılacağı )
FON/FON BANKALARI/FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKALARIN İFLAS VE TASFİYE İDARELERİ TARAFINDAN AÇILACAK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Kredi Kartı Uyuşmazlığından Doğan Davanın 5411 S.K.'nın 142. Maddesinde Öngörülen Kurum Kuruluş ya da Bankalarca Açılan Davalarda Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olacağı )"
142Y22.HD22.10.2014E. 2014/27453 K. 2014/28674"BANKA ZARARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Bilirkişi Raporu - Bilirkişilerin Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Görev Yapanlar Arasından Seçilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Banka Zararının Tahsili İstemi - Bilirkişilerin Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Görev Yapanlar Arasından Seçilmesi Gerektiği/Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Görev Yapan Dava Konusu İşte Uzman Üç Kişilik Bilirkişi Heyetine İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
BANKACILIK KANUNU KAPSAMINDA BİLİRKİŞİ KURULU OLUŞTURULMASI ( Banka Zararının Tahsili İstemi - Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Görev Yapanlar Arasından Seçileceği/İki Ayrı Bilirkişi Kurulu Tarafından Düzenlenen İki Ayrı Rapor Mevcut Olmasına Rağmen Söz Konusu Raporları Düzenleyen Bilirkişilerin Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Görev Yapanlar Arasından Seçilmemesinin Doğru Olmadığı )
DAVA KONUSU OLAYLA ALAKALI CEZA TAHKİKATI YAPILMASI ( Banka Zararının Tahsili İstemi - Ceza Tahkikatı Kapsamındaki Deliller ve Temyize Konu Dava Dosyasındaki Bilgi ve Belgeler Dikkate Alınarak Davalıların Kusurlarının Olup Olmadığı Varsa Derecesinin Açıkça Saptanması ve Sonucuna Göre Tüm Deliller Yeniden Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
142Y19.HD3.4.2014E. 2014/3056 K. 2014/6481"BANKALARCA KART HAMİLLERİ ALEYHİNE AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME ( İtirazın İptali Davası - Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı/Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası - 01.10.2011 Tarihinde Kadar Olan Dönemde Bankaların Kart Hamilleri Aleyhine Açacağı Davalarda Dava Değerine Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olacağı/Sonrasında Dava Değerine Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( 01.10.2011 Tarihinde Kadar Olan Dönemde Bankaların Kart Hamilleri Aleyhine Açacağı Davalarda Dava Değerine Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olacağı/Sonrasında Dava Değerine Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olacağı )"
142Y13.HD4.3.2013E. 2013/1628 K. 2013/5104"ALACAK DAVASI ( Konut Kredisi Sözleşmesinden Kaynaklanan - Bankacılık Yapma İşlemleri ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Müflis Banka İflas İdaresi Tarafından Açılan İş Bu Davada Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( Bankacılık Yapma İşlemleri ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Müflis Banka İflas İdaresi Tarafından Açılan İş Bu Davada Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı - Alacak Davası )
FON ALACAĞI ( İlişkin Dava ve Takiplerde Zamanaşımı Süresinin Yirmi Yıl Olduğu - Konut Kredisinden Kaynaklanan ve Bankacılık Yapma İşlemleri ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Müflis Banka İflas İdaresi Tarafından Açılan İş Bu Davada Bu Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Konut Kredisinden Kaynaklanan ve Bankacılık Yapma İşlemleri ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Müflis Banka İflas İdaresi Tarafından Açılan İş Bu Davada Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği/Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı - Alacak Davası )"
142Y19.HD16.5.2012E. 2012/5100 K. 2012/8222"İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Alacağının Tahsili İçin Başlatılan İlamsız İcra Takibine Vaki - Davanın Fon Bankasının Bankacılık İşlemlerinden Olan Tüketici Kredi Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsiline Yönelik Olduğu/Görev Yönünden Reddedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
FON BANKALARI ( Kredi Veren Bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredildiği/Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından Bakılacağı /Davanın Görev Yönünden Reddedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - İtirazın İptali )
BANKACILIK İŞLEMLERİ ( İtirazın İptali - Davanın Fon Bankasının Bankacılık İşlemlerinden Olan Tüketici Kredi Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsiline Yönelik Olduğu/Görev Yönünden Reddedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
GÖREV ( Fon Bankalarının İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından Bakılacağı/Davanın Görev Yönünden Reddedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - İtirazın İptali )"
142Y11.HD7.3.2011E. 2009/9389 K. 2011/2377"MENFİ TESPİT DAVASI ( Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından Bakılacağı )
FON BANKALARI VE FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKALAR ( İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından Bakılacağı )
GÖREV ( Menfi Tespit Davası - Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Asliye Ticaret Mahkemesi Tarafından Bakılacağı )"
142Y19.HD8.2.2010E. 2009/11825 K. 2010/1170"BANKA KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Kart Çıkaran Kuruluşlar Tarafından Kart Hamilleri Aleyhine Açılacak Davalarda 1086 S. H.U.M.K.nun Görev ve Yetkiye İlişkin Hükümleri Uygulanacağı )
GÖREV ( Banka Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava - Kart Çıkaran Kuruluşlar Tarafından Kart Hamilleri Aleyhine Açılacak Davalarda 1086 S. H.U.M.K.nun Görev ve Yetkiye İlişkin Hükümleri Uygulanacağı )
KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ( Fona Devredilmiş Olan İktisat Bankası İle Davalı Asıl Borçlu F. Y. Tarafından İmzalanmış ve Diğer Davalının da Kefaleti Alınmış Olup Dava da BDDK Tarafından Açıldığından 5411 S. Bankacılık Yasası'nın 142. Md.sinde Öngörülen Görev Hükmü Emredici Nitelikte Olduğu )"
142Y13.HD24.9.2009E. 2009/8530 K. 2009/10378"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( TMSF Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdarelerince Açılacak Hukuk Davalarında Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
TMSF FON BANKALARI VE FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKALAR ( İflas ve Tasfiye İdarelerince Açılacak Hukuk Davalarında Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( TMSF Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdarelerince Açılacak Hukuk Davalarında Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
KREDİ BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( İtirazın İptali - TMSF Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdarelerince Açılacak Hukuk Davalarında Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
142Y11.HD17.3.2009E. 2007/14100 K. 2009/3020"SORUMLULUK DAVASI ( Davacı Bankanın Eski Üst Düzey Yöneticileri Olan Davalıların Davacı Bankayı Zarara Uğrattıkları İddiasına Dayalı - Davacı Bankanın Açtığı Dava Bankacılık Yasası'ndan Kaynaklanmadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
BANKANIN ESKİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN BANKAYI ZARARA UĞRATTIKLARI İDDİASI ( Sorumluluk Davası - Davacı Bankanın Açtığı Dava Bankacılık Yasası'ndan Kaynaklanmadığından İşin Esasına Girilerek Uyuşmazlığın Çözülmesi Gerektiği )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Davacı Bankanın Eski Üst Düzey Yöneticileri Olan Davalıların Davacı Bankayı Zarara Uğrattıkları İddiasına Dayalı Sorumluluk Davası - Davacı Bankanın Açtığı Dava Bankacılık Yasası'ndan Kaynaklanmadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Davacı Bankanın Eski Üst Düzey Yöneticileri Olan Davalıların Davacı Bankayı Zarara Uğrattıkları İddiasına Dayalı Sorumluluk Davası - Davacı Bankanın Açtığı Dava Bankacılık Yasası'ndan Kaynaklanmadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Fon Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas veya Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına O Yerde Birden Fazla Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunması Halinde 1 veya 2 Numaralı Asliye Ticaret Mahkemesince Bakılması Gerektiği )"
142Y19.HD7.5.2007E. 2007/3766 K. 2007/4541"GÖREV KURALLARI ( Kamu Düzenine İlişkin Olup Yargılamanın Her Aşamasında Resen Dikkate Alınması Gerektiği - Görev Konusunda Taraflar İçin Müktesep Hak Doğmayacağı )
MÜKTESEP HAK ( Görev Konusunda Taraflar İçin Müktesep Hak Doğmayacağı - Sonradan Çıkan Kanunla Kabul Edilen Görev Kuralı Geçmişe Etkili Bir Biçimde Uygulanacağı )
YENİ KANUNLA KABUL EDİLEN GÖREV KURALI ( Geçmişe Etkili Bir Biçimde Uygulanacağı - Görev Kuralları Kamu Düzenine İlişkin Olup Yargılamanın Her Aşamasında Resen Dikkate Alınması Gerektiği )"
142Y11.HD21.9.2006E. 2005/8262 K. 2006/9052"BANKA TARAFINDAN BLOKE EDİLEREK ÇEK DÜZENLENEN BEDELİN DAVACIYA AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davalı Bankalar 5411 S.Y'nın 142. Md. Sayılanlar Kapsamında Olmadığı - Uyuşmazlığın Esasına Girilmesi Gerektiği )
BLOKE EDİLEREK ÇEK DÜZENLENEN BEDELİN DAVACIYA AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davalı Bankalar 5411 S.Y'nın 142. Md. Sayılanlar Kapsamında Olmadığı - Uyuşmazlığın Esasına Girilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Banka Tarafından Bloke Edilerek Çek Düzenlenen Bedelin Davacıya Ait Olduğunun Tespiti/Davalı Bankalar 5411 S.Y'nın 142. Md. Sayılanlar Kapsamında Olmadığı - Uyuşmazlığın Esasına Girilmesi Gerektiği )
ÇEK DÜZENLENEN BEDEL ( Banka Tarafından Bloke Edilerek Çek Düzenlenen Bedelin Davacıya Ait Olduğunun Tespiti/Davalı Bankalar 5411 S.Y'nın 142. Md. Sayılanlar Kapsamında Olmadığı - Uyuşmazlığın Esasına Girilmesi Gerektiği )"
142Y13.HD7.7.2006E. 2006/7164 K. 2006/11236"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankaya Kredi Kartı Borcunu Ödemeyen Borçlunun Yapılan Takibe İtiraz Etmesi - Asliye Ticaret Mahkemelerinde Görüleceği )
KREDİ KARTINI BORCU ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankaya Ödenmemesi - Yapılan Takibe İtiraz/İtirazın İptali Davasında Görev )
GÖREV ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankaya Kredi Kartı Borcunu Ödemeyen Borçlunun Yapılan Takibe İtiraz Etmesi - İtirazın İptali Davası/Asliye Ticaret Mahkemelerinde Görüleceği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKAYA KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEMEMEK ( Borçlunun Yapılan Takibe İtiraz Etmesi - Davanın Asliye Ticaret Mahkemelerinde Görüleceği )"
142Y11.HD4.5.2006E. 2005/5048 K. 2006/5224"BANKA HESABINA SÜRESİNDE HAVALE EDİLMEYEN MEBLAĞA İLİŞKİN FAİZ TALEBİ ( 1 ve 2 Numaralı Ticaret Mahkemeleri Tarafından Görülmesi Gereği )
BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( Bankalar Tarafından Açılacak Hukuk Davalarının 1 ve 2 Numaralı Ticaret Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREVLİ TİCARET MAHKEMESİ ( Bankalar Tarafından Açılacak Hukuk Davalarının 1 ve 2 Numaralı Ticaret Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak Davasının 1 ve 2 Numaralı Ticaret Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )"
142Y11.HD1.5.2006E. 2005/5017 K. 2006/4875"BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Görev - Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılan Hukuk Davalarında Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Davalı Banka Fona Devredilmiş veya Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalardan Olmadığından Ticaret Mahkemesinin Görevine İlişkin Kurala Tabi Olmadığı )"
142Y11.HD7.2.2006E. 2005/985 K. 2006/1106"TAZMİNAT DAVASI ( Kurum Adına Banka Tarafından Tahsil Edilen Paranın Hesaba Geç İntikal Ettirilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın İstenilmesi )
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ( Davanın Bankalar Kanunu Uyarınca Fon ve Fona Devredilmiş Bankalar ile Faaliyet İzni Kaldırılan İflas Etmiş Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması )
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ( Hukuk Davaların Bir ve İki Numaralı Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülebilmesi için Fon ve Fona Devredilmiş Bankalar ile Faaliyet İzni Kaldırılan İflas Etmiş Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Bankacılık Kanunu Uyarınca Davanın Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülebilmesi için Fon ve Fona Devredilmiş Bankalar ile Faaliyet İzni Kaldırılan İflas Etmiş Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması )"
142Y11.HD7.2.2006E. 2005/916 K. 2006/1105"TAZMİNAT DAVASI ( Kurum Adına Banka Tarafından Tahsil Edilen Paranın Hesaba Geç İntikal Ettirilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın İstenilmesi )
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ( Davanın Bankalar Kanunu Uyarınca Fon ve Fona Devredilmiş Bankalar ile Faaliyet İzni Kaldırılan İflas Etmiş Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması )
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ( Hukuk Davaların Bir ve İki Numaralı Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülebilmesi için Fon ve Fona Devredilmiş Bankalar ile Faaliyet İzni Kaldırılan İflas Etmiş Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Bankacılık Kanunu Uyarınca Davanın Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülebilmesi için Fon ve Fona Devredilmiş Bankalar ile Faaliyet İzni Kaldırılan İflas Etmiş Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılması )"
142Y11.HD19.12.2005E. 2004/15040 K. 2005/12527"GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK TALEBİ ( Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5411 SK'ya Göre Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarında Asliye Ticaret Mahkemesi Görevli Olduğu )
GÖREVLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ( Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5411 SK'ya Göre Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarının Görüleceği - Genel Kredi Sözleşmesine Dayalı Alacak Talebi )
HUKUK DAVALARI ( İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Muamele Merkezi veya İkametgahı İstanbul İli Sınırları İçerisindeki Kişiler Aleyhine Açılacak Hukuk Davalarının da İstanbul 1 ve 2 Numaralı Asliye Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )"
142Y20.HD6.12.2005E. 2005/14056 K. 2005/14901"ALACAK DAVASI ( Sadece Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Birden Çok Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunan Yerlerde 1 ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Bakacağı )
BANKACILIKTAN DOĞAN HUKUK DAVALARI ( Sadece Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Birden Çok Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunan Yerlerde 1 ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Bakacağı )
GÖREV ( Sadece Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Birden Çok Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunan Yerlerde 1 ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Bakacağı )"

Madde 143

YARGITAY

143Y12.HD13.1.2016E. 2015/23111 K. 2016/601"TAKİBİN DURDURULMASI VE HACİZLERİN KALDIRILMASI (Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 S.K. Uyarınca Yapılan Takiplerde Borçlular Tarafından Yapılan İtirazların Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmayacağına Dair Getirilen İstisnai Düzenlemeden Varlık Yönetim Şirketleri Yararlanamayacağından 5411 S.K. 138/4. Maddesinin Uygulanması Yerinde Olmayıp Borçlunun Takibe Karşı Yasal Süresi İçerisinde Yaptığı İtirazın Dikkate Alınacağı)
SATIŞ DIŞINDA TAKİP İŞLEMLERİNİN DURMAMASI (5411 S.K. 138/4. Maddesinde Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 S.K. Uyarınca Yapılan Takiplerde Borçlular Tarafından Yapılan İtirazların Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmayacağına Dair Getirilen İstisnai Düzenlemeden Varlık Yönetim Şirketleri Yararlanamayacağı/Borçlunun Takibe Karşı Süresi İçerisinde Yaptığı İtirazın Dikkate Alınarak Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
FON ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİ (Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 S.K. Uyarınca Yapılan Takiplerde Borçlular Tarafından Yapılan İtirazların Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmayacağına Dair Getirilen İstisnai Düzenlemeden Varlık Yönetim Şirketleri Yararlanamayacağı/5411 S.K. Md.138/4'in Uygulanması Yerinde Olmayıp Borçlunun Takibe Karşı Süresi İçerisinde Yaptığı İtirazın Dikkate Alınarak Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği)"
143Y12.HD23.2.2015E. 2014/24927 K. 2015/3494"BORCA İTİRAZ ( Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 S.K. Uyarınca Yapılan Takiplerde Borçlular Tarafından Yapılan İtirazların Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmayacağı/İstisnadan Varlık Yönetim Şirketlerinin Yararlanamayacağı - Borçluların Şikayetinin Kabul Edileceği )
FONUN ALACAKLI OLMASI ( Borca İtiraz/Şikayet - Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Yapılan Takiplerde İtirazlar Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmadığı/İstisnadan Varlık Yönetim Şirketlerinin Yararlanamayacağından Borçluların Şikayetinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ ( Borca İtiraz/Takibin Durdurulması İstemi - Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 S.K. Uyarınca Yapılan Takiplerde Borçlular Tarafından Yapılan İtirazların Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmayacağı/İstisnadan Varlık Yönetim Şirketlerinin Yararlanamayacağı )"
143Y15.CD4.12.2013E. 2013/27457 K. 2013/19104"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK ( Sanıklar Hakkında Dava Konusu Olmayan Karşılıksız Çek Keşide Etmek Kabahatinden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Hükmün Konusunu İddianamede Gösterilen Fiilin Oluşturacağının Kabulü/Hükmün Konusu/Bağımsız Suçlar )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK KABAHATİ ( Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçlarından Bağımsız Olduğu - Sanıklar Hakkında Dava Konusu Olmayan Karşılıksız Çek Keşide Etmek Kabahatinden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu/İddianamenin Kapsamının Mahkemece Gözetileceği )
İDDİANAMEDEKİ SEVK VE TAVSİF ( Karşılıksız Çek Keşide Etme Kabahatinden İdari Yaptırım Talebinin Bulunmadığının Gözetileceği )"
143Y12.HD14.3.2013E. 2013/85 K. 2013/9341"ŞİKAYET ( Peşin Harç ve Başvuru Harcı Alınmasına Karar Verildiğini İleri Sürerek İşlemin İptali Talepli - Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemlerinin Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Süresince Ödenecek Harçlardan İstisna Olduğu/Takip Beş Yıllık Süre Dolmadan Yapıldığından Şikayetin Kabulü Gerektiği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemlerinin Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Süresince Ödenecek Harçlardan İstisna Olduğu - Takip Beş Yıllık Süre Dolmadan Yapıldığından Şikayetin Kabulü Gerektiği )
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ ( İşlemlerinin Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Süresince Ödenecek Harçlardan İstisna Olduğu - Takip Beş Yıllık Süre Dolmadan Yapıldığından Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
143Y8.HD19.6.2012E. 2012/5654 K. 2012/5757"TAHSİL HARCI KESME İŞLEMİNE KARŞI ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince KDV Kesilmesi İşleminin Şikayet Edildiği Düşünülerek Usulden Ret Kararı Verildiği - Görevli Mahkemenin İcra Mahkemesi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tahsil Harcı Kesme İşlemine Karşı Şikayet - İcra Mahkemesince KDV Kesilmesi İşleminin Şikayet Edildiği Düşünülerek Usulden Ret Kararı Verildiği/Görevli Mahkemenin İcra Mahkemesi Olduğu )"
143YHGK20.10.2010E. 2010/12-375 K. 2010/515"KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ( Dayanak Yapılan Takibe İtirazın İptali Davası/Borçlunun Kat İhtarına İtiraz Etmemesiyle Asıl Alacak Miktarı ve Talep Edilen Faiz Oranının Kesinleştiği - İtiraz Edilmeyen Hesap Özetinin 2004 S.K. Md.68'de Yazılı Belgelerden Olduğu )
KAT İHTARINA BORÇLUNUN İTİRAZDA BULUNMAMASI ( Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi Dayanak Yapılan Takibe İtirazın İptali - Kat İhtarındaki Asıl Alacak Miktarı ve Talep Edilen Faiz Oranının Kesinleştiği )
HESAP ÖZETİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Durumunda 2004 S.K. Md.68'de Yazılı Belgelerden Olduğu )
MÜDDEABİHİN DAVA SIRASINDA BAŞKASINA DEVREDİLMESİ ( Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi Dayanak Yapılan Takibe İtirazın İptali/Devreden Tarafın Davada Taraf Sıfatı Kalmayacağı - Kendisine Karşı O Davaya Devam Edilmesine Olanak Bulunmadığı )
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNE TAKİBE KONU ALACAĞIN DİRENME KARARINDAN SONRA VERİLMESİ ( Temlik İşleminin 818 S.K. Md.162 vd. Düzenlenen Hükümlere Tabi Olacağı - Müddeabihin Temliki Hükümlerinin Uygulanacağı )"
143YHGK25.11.2009E. 2009/12-529 K. 2009/549"YARGI HARCI ( Bankacılık Kanununa Göre Kurulan Varlık Yönetim Şirketlerinin Beş Yıl Süre İle Yaptıkları İşlemler Yargı Harçları Dahil Her Türlü Harçtan İstisna Olduğu )
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ ( Bankacılık Kanununa Göre Kurulan - Beş Yıl Süre İle Yaptıkları İşlemler Yargı Harçları Dahil Her Türlü Harçtan İstisna Olduğu )
YENİLEME HARCI ( Şikayetçi Temlik Alacaklısından Yenileme Harcı Tahsil Edilmesi Gerektiği Yönündeki İcra Müdürlüğü İşlemi Yasaya Uygun Olmadığı - Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
143YHGK3.12.2008E. 2008/12-715 K. 2008/717"VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ ( Dava Dışı TMSF'nin Tasfiyeye Tabi Tutulan Bankalardan Devraldığı Alacakları Şirkete Temlik Ettiği/İflas Müdürlüğü'nce Şirkete Tahsil Harcı Kesildikten Sonra Ödeme Yapıldığı - Hukuka Uygun Olduğu )
TAHSİL HARCI ( TMSF'nin Bankalardan Devraldığı Alacakları Varlık Yönetim Şirketine Temlik Ettiği/İflas Müdürlüğü'nce Tahsil Harcı Kesildikten Sonra Şirkete Ödeme Yapıldığı - Borçluya Ait Olan Tahsil Harcının Yatırılan Paradan Alınmış Olmasının Hukuka Uygun Olduğu )
TEMLİK ( TMSF'nin Varlık Yönetim Şirketine Banka Alacaklarını Temlik Ettiği/İflas Müdürlüğü'nce Tahsil Harcı Kesildikten Sonra Şirkete Ödeme Yapıldığı - Borçluya Ait Olan Tahsil Harcının Yatırılan Paradan Alınmış Olmasının Hukuka Uygun Olduğu )
HARÇ İADESİ ( Dava Dışı TMSF'nin Tasfiyeye Tabi Tutulan Bankalardan Devraldığı Alacakları Şirkete Temlik Ettiği/İflas Müdürlüğü'nce Şirkete Tahsil Harcı Kesildikten Sonra Ödeme Yapıldığı - Harç İadesi Yapılamayacağı )"
143YHGK30.4.2008E. 2008/12-337 K. 2008/343"İCRA MEMURUNUN İŞLEMİNİN ŞİKAYET YOLUYLA KALDIRILMASI İSTEMİ ( Varlık Yönetim Şirketleri Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Boyunca Yaptıkları İşlemler Yargı Harcı da Dahil Her Türlü Harçtan İstisna Olduğu - Kendisinden Harç Tahsil Edilmesi Gerektiği Yolundaki İcra Müdürünün Yaptığı İşlemde Kanuna Uygunluk Bulunmadığı )
HARÇ TAHSİLİ ( Varlık Yönetim Şirketlerinin Yaptıkları İşlemlerin Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Süresince Yargı Harcı da Dahil 492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Ödenecek Harçlardan İstisna Olduğu )
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ ( Yaptıkları İşlemlerin Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Süresince Yargı Harcı da Dahil 492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Ödenecek Harçlardan İstisna Olduğu - Harç Tahsil Edilmesi Gerektiği Yolundaki İcra Müdürünün Yaptığı İşlemde Kanuna Uygunluk Bulunmadığı )
YARGI HARCI ( Varlık Yönetim Şirketinin Bankacılık Kanununa Göre Kurulmuş ve Faaliyetini Sürdüren Bir Şirket Olması Nedeniyle Kuruldukları Takvim Yılı ve Bunu İzleyen Beş Yıl Boyunca Yaptıkları İşlemler Yargı Harcı da Dahil Harçlar Kanununda Düzenlenen Her Türlü Harçtan İstisna Olduğu )"
143Y12.HD21.1.2008E. 2007/22588 K. 2008/717"VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ ( Bankacılık Kanunu Kapsamında Kurulan Varlık Yönetim Şirketleri 5 Yıl Süre İle Harçlardan İstisna Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Bankacılık Kanunu Kapsamında Kurulan Varlık Yönetim Şirketleri 5 Yıl Süre İle Harçlardan İstisna Olduğu )"

Madde 144

YARGITAY

144Y13.HD22.2.2013E. 2012/27769 K. 2013/4213"KONUT YAPILANDIRMA BEDELİ ADI ALTINDA MASRAF TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ( Kredi Sözleşmesinin Davalı Banka Tarafından Matbu Olarak Hazırlandığı - Sözleşmede Borç Yapılandırmadan ya da Yapılandırma Bedeli Adı Altında Kesinti Yapılacağından Söz Edilmediği/Masrafın Geri Alınacağı )
KESİNTİLERİN YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN FAİZ TALEP EDİLEMEYECEĞİ ( Davalı Bankaya Dava Açılmadan Önce İhtarname Gönderildiğine ya da Hakkında İcra Takibinde Bulunulduğuna Dair Delil Olmadığı - Davalı Açılan Dava İle Temerrüde Düştüğünden Dava Tarihinden Faize Hükmedileceği )
YAPILANDIRMA BEDELİ ADI ALTINDA MASRAF TALEP EDİLEMEYECEĞİ ( Sözleşmede Borç Yapılandırmadan ya da Yapılandırma Bedeli Adı Altında Kesinti Yapılacağından Söz Edilmediği - Kredi Sözleşmesinin Davalı Banka Tarafından Matbu Olarak Hazırlandığı )
FAİZ ( Banka Tarafından Konut Yapılandırma Bedeli Adı Altında Masraf Tahsil Edilemeyeceği/Davalı Banka Açılan Dava İle Temerrüde Düştüğünden Dava Tarihinden Faize Hükmedileceği - Dava Açılmadan Önce Davalı Bankaya İhtarname Gönderilmediğinden ya da Takipte Bulunulmadığından Temerrüde Düşmediği )
TEMERRÜT ( Konut Yapılandırma Bedeli Adı Altında Bankaca Alınan Masrafın İadesi Talebi/Dava Açılmadan Önce Davalı Bankaya İhtarname Gönderilmediğinden ya da Takipte Bulunulmadığından Bankanın Temerrüde Düşmediği - Bu Davanın Açılması İle Bankanın Temerrüde Düştüğü )"

Madde 146

DANIŞTAY

146IDDGK3.2.2014E. 2010/548 K. 2014/147"BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İdari Para Cezası - Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ Uyarınca Davacı Bankanın, Fx/Fx Türev İşlemlerinden Sağlanan Karlarını 753-Türev Finansal Araçlardan Karlar-Yp Hesabında İzlemesi Gerektiği/771-Kambiyo Karları Hesabında İzlemesi İle Tesis Edilen İşlemin Doğru Olduğu )
TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞE UYMAMA ( Davacı Bankanın Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Arasında Yer Alan Türev Rayiç Değerle Değerlemesi Zorunlu Olduğu Halde Reeskont Hesaplama Yöntemlerinin Rayiç Değeri Yansıtmadığı - Davanın Reddinin Doğru Olduğu/BDDK İdari Para Cezası Kararının İptali )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( BDDK Kurul Kararı - Davacı Bankanın Türev İşlemlerle İlgili Bilgi Edinilmesini Sağlayan Gözetim Formunun Spot Kur Forward Kur ve Reeskont Tutarı Kolonlarının Doğru Şekilde Doldurulmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )"
146D13.D2.10.2009E. 2007/11844 K. 2009/8872"TEBLİĞ UYARINCA YABANCI PARA İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN GELİR VEYA GİDERLER ( Yabancı Para Kâr/Zarar Hesaplarına Kaydedilmesi ve Türev Finansal Araçlardan Elde Edilen Kâr veya Zarar Hesapları İle Kambiyo İşlemlerinden Sağlanan Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Tutulması Suretiyle Muhasebeleştirilmesi Gerektiği )
KAMBİYO İŞLEMLERİ ( Tebliğ Uyarınca Yabancı Para İşlemlerinden Kaynaklanan Gelirlerin veya Giderlerin Yabancı Para Kâr/Zarar Hesaplarına Kaydedilmesi Gereği - Kambiyo İşlemlerinden Sağlanan Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Tutulması Suretiyle Muhasebeleştirilmesi Gerektiği )
KAR VE ZARAR HESAPLARI ( Kambiyo İşlemlerinden Sağlanan Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Tutulması Suretiyle Muhasebeleştirilmesi Gerektiği - Aykırı Muhasebe Kaydı Tutan Davacı Bankaya İdarî Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 155

YARGITAY

155Y4.HD25.12.2012E. 2012/15700 K. 2012/19960"MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Haksız Eylem Nedeniyle - Davalı Bankanın Çalışanlarının Eyleminin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Başlığı Altında Düzenlenen Suç Kapsamında Olabileceği Gözetildiğinde Olayda Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin 8 Yıl Olduğu )
HAKSIZ EYLEM ( Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi - Davalı Bankanın Çalışanlarının Eyleminin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Başlığı Altında Düzenlenen Suç Kapsamında Olabileceği Gözetildiğinde Olayda Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin 8 Yıl Olduğu )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Süresinin Dolmadığı - Eylemin Suç Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesi İçin Davacı Tarafından İleri Sürülmüş Bir Şikayetin Bulunmasına veya Başlamış Bir Ceza Yargılamasına Gerek Bulunmadığı/Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi )
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Davalı Bankanın Çalışanlarının Eyleminin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Başlığı Altında Düzenlenen Suç Kapsamında Olabileceği Gözetildiğinde Olayda Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin 8 Yıl Olduğu - Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi )"

Madde 160

AMK

160AMK25.12.2014E. 2014/103 K. 2014/199""
160AMK7.7.2011E. 2010/116 K. 2011/118""

YARGITAY

160Y7.CD16.11.2017E. 2016/7311 K. 2017/9880"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU (Sanıklardan Birini Benzer Bir Olay Nedeni İle Başka Bir Bozma İlamına Konu Olduğu Anlaşılmakla Sanıkların Benzer İşlemlerinin Olup Olmadığı Hususunun Araştırılarak Sonucuna Göre Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği)
FİKTİF İŞLEMLER (Şirketlere Ait Suç Tarihindeki Defter ve Banka Kayıtlarının Dosyaya Getirtilmesi İle Bilirkişiye Teslim Edilerek Şirketlerin Ödemeyi Gerektirecek Ticari İlişkileri Bulunup Bulunmadığı ve İki Şirket Arasında Daha Önce Para Yatırıp Çekilmesi Şeklinde Fiktif İşlem Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği)
DEVLET TEŞVİKİNDEN YARARLANMA (Her İki Şirketin Suç Tarihi ve Öncesinde Devletten Teşvik veya Sübvansiyon veya Parasal İadelerden Yararlanmak Suretiyle Çıkar Sağlayıp Sağlamadıkları İlgili Kurumlardan Sorularak Sanıkların İhracat Yapıp Yapmadıkları Araştırılarak Değerlendirilmesi Gerektiği - Nitelikli Dolandırıcılık Suçu)
TİCARİ İLİŞKİ (Nitelikli Dolandırıcılık Suçu - Şirketlere Ait Suç Tarihindeki Defter ve Banka Kayıtlarının Dosyaya Getirtilmesi İle Dosyanın Bilirkişiye Teslim Edilerek Şirketlerin Ödemeyi Gerektirecek Ticari İlişkileri Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği)"
160Y7.CD12.6.2017E. 2014/210 K. 2017/5056"ZİMMET SUÇU ( Banka Şubesinde Operasyon Yetkilisi Olarak Çalışan Sanığın Mudinin Hesaplarından Sahte İmzalı Fişler İle Para Çektiği - Mudilere Ait Hesap Kartonetlerinde Bulunan İmzalarla Sahte Mudi İmzası Taşıyan Fişlerdeki İmzalar Karşılaştırılıp Aldatma Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı)
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Zincirleme Suç Hükümleri Uygulandıktan Sonra Sırasıyla Şahsi Sebeplere Dair Hükümler İle Taktiri İndirim Maddelerinin Uygulanması Gerektiği - Temel Ceza Üzerinden T.C.K.'nın 39. Md. Gereği İndirim Yapıldıktan Sonra Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Arttırım Yapılmasının Doğru Olmadığı/Zimmet Suçu)
MUDİ HESAPLARINDAN SAHTE İMZALI FİŞLER İLE PARA ÇEKME ( Zimmet - Mudilere Ait Hesap Kartonetlerinde Bulunan İmzalarla Sahte Mudi İmzası Taşıyan Fişlerdeki İmzalar Karşılaştırılıp Aldatma Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı/Her Bir İşlemin Basit ya da Nitelikli Zimmet Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tespit Edileceği)
BANKACILIK ZİMMETİ ( 5411 S. Kanunun 160/1. Md. ''...6 Yıldan On İki Yıla Kadar Hapis ve Beş Bin Güne Kadar Adli Para Cezası ...'' Öngördüğü Gözetilmeden Sanık Hakkında Yalnızca Hapis Cezasına Hükmolunması Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Bozma Nedeni Olduğu)
NİTELİKLİ ZİMMET ( Banka Şubesinde Sanığın Cari İşlemler Diğer Sanığın İse Gişe Yetkilisi Olarak Çalıştıkları Mudinin Kimlik ve Hesap Bilgilerini Sanık İle Vererek Sahte Nüfus Cüzdanı Düzenlettirdikleri ve Ölen Sanık Vasıtası İle Mudinin Hesabından Para Zimmetlerine Geçirdikleri Eylemin Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturduğu)
MUDİLERİN İMZALI BOŞ DEKONT VERMESİ ( Önceden Güven ve Rızaya Dayalı İmzalanan Boş Tediye Fişinin Kullanılarak Hesaptan Para Çekilmesinde Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Mudilerin Kandırılarak İmzalarının Alındığı Boş Fişler Kullanılarak Bilgi ve Talimatları Olmaksızın Hesaptan Para Çekilmesi Halinde İse Nitelikli Zimmet Suçu Oluşacağı)
BASİT ZİMMET ( Sanıklar İle Mudinin Hesabından Dört Ayrı İşlemle Gerçekleştirdikleri Zimmet Eylemlerine Dair Tediye Fişinin Banka Kayıtlarında Bulunamaması Sebebiyle Sanıkların Eylemlerinin Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağı)"
160Y7.CD2.3.2016E. 2015/27994 K. 2016/2749"ZİMMET SUÇU (Bilirkişi Raporlarında İmzaların Sahte Olduğunun Kabaca İnceleme İle Anlaşılıp Anlaşılmayacağı ve Eylemin Basit veya Nitelikli Zimmet Olup Olmadığına Dair Değerlendirme İçermediğinin Anlaşılması Karşısında Mahkemece Bu Yönde Bir İnceleme ve Değerlendirme Yapılmaksızın Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu)
NİTELİKLİ ZİMMET (Sahteciliğin Aldatıcılık Özelliğinin Bulunması Halinde Eylemin Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturacağı - İmzaların Sahte Olduğunun Kabaca İnceleme İle Anlaşılıp Anlaşılmayacağı ve Eylemin Basit veya Nitelikli Zimmet Olup Olmadığına Dair Değerlendirme İçermeyen Raporların Hükme Esas Alınmasının Doğru Olmadığı)
TEDİYE FİŞİNE MUDİ YERİNE SAHTE İMZA ATMAK (Fişler Üzerindeki Sahte İmzaların İlk Bakışta ve Basit Bir İnceleme İle Sahteliğinin Anlaşılması Halinde Eylemin Basit Zimmet Sahteciliğin Aldatıcılık Özelliğinin Bulunması Halinde İse Eylemin Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturacağı)
İMZA İNCELEMESİ (Yeterli Araştırma Yapılmadan Tediye Fişlerindeki İmzaların Hesap Sahibinin İmza Kartonundaki Örnekle Bağdaşmadığı İmzaların Müştekiye Ait Olmadığının Anlaşıldığı Havale ve Eft İşlemlerinin Herhangi Bir Talimat veya Kimlik Fotokopisi Olmaksızın Gerçekleştirildiği ve Bankayı Aldatacak ve Fiilin Açığa Çıkmamasını Sağlayacak Şekilde İşlendiğinin Kabulüyle Nitelikli Zimmet Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
BİLİRKİŞİ RAPORU ASILLARININ DOSYADA BULUNMAMASI (Sanıklar Hakkında Düzenlenen Kanuni Soruşturma Raporu ve Ekleri İle Bahsedilen Bilirkişi Raporunun Asılları ya da Onaylı Örnekleri Dosyaya Eklenmeden Sözü Edilen Belgelerin Hükme Esas Alınmasının Kanuna Aykırı Olduğu)"
160Y7.CD2.12.2015E. 2015/16489 K. 2015/22657"ZİMMET SUÇU ( Hükmolunacak Adli Para Cezası Miktarının Bankanın Uğradığı Zararın Üç Katından Az Olamayacağına İlişkin Düzenleme Uyarınca Üç Kat Uygulamasında Nitelikli Zimmet Kapsamında Değerlendirilen Eylemler Nedeniyle Oluşan ve Tazmin Edilmeyen Toplam Zarar Miktarının Dikkate Alınacağı - Olayda Zimmet Suçu Yönünden Tazmin Edilmeyen Zararın Bulunmadığı Hususları Gözetilerek Hüküm Oluşturulması Gerektiği )
GÜN ADLİ PARA CEZASI ( Temel Gün Adli Para Cezası Tayin Edilip Artırım ve İndirim Nedenleri Uygulandıktan Sonra Gün Adli Para Cezasının Paraya Çevrilmesi Gerektiği Kuralının Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu - Zimmet )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Suçundan Cezalandırılması Halinde Adli Para Cezasının Tayini Yönünden Hükmolunacak Adli Para Cezası Miktarının Bankanın Uğradığı Zararın Üç Katından Az Olamayacağına İlişkin Düzenleme Uyarınca Üç Kat Uygulamasında Nitelikli Zimmet Kapsamında Değerlendirilen Eylemler Nedeniyle Oluşan ve Tazmin Edilmeyen Toplam Zarar Miktarının Dikkate Alınacağı )"
160Y5.CD12.6.2015E. 2013/9594 K. 2015/12414"ZİMMET ( Sanığın Aldığı Para Karşılığında Bir Dekontun Üzerine El Yazısıyla Teslim Aldığını Yazıp İmzalayarak Verdiği Halde Parayı Uhdesinde Bırakması - Sanığın Para Tahsil Etme Yetkisinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Neticesine Göre Yetkili Olması Halinde İsnat Edilen Eylemin 5411 S. Bankacılık Kanununun 160. Md.sinde Düzenlenen Zimmet Suçunu Oluşturabileceği )
KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN SANIK ( Banka Çalışanının Dekontun Üzerine El Yazısıyla Teslim Aldığını Yazıp İmzalayarak Verdiği Halde Parayı Uhdesinde Bırakması - "Kamu Görevlisi" Sayılmayan ve "Kamu Görevlisi Gibi" Cezalandırılması Olanağı Bulunmayan Sanığın Eyleminin TTCK'nun 155/2. Md.sine Uyan Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı )
BANKACILIK ZİMMETİ ( Sanığın Aldığı Para Karşılığında Bir Dekontun Üzerine El Yazısıyla Teslim Aldığını Yazıp İmzalayarak Verdiği Halde Parayı Uhdesinde Bırakması - Sanığın Para Tahsil Etme Yetkisinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Neticesine Göre Yetkili Olması Halinde İsnat Edilen Eylemin Bankacılık Kanununun 160. Md.sinde Düzenlenen Zimmet Suçunu Oluşturabileceği )
HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Banka Çalışanının Dekontun Üzerine El Yazısıyla Teslim Aldığını Yazıp İmzalayarak Verdiği Halde Parayı Uhdesinde Bırakması - "Kamu Görevlisi" Sayılmayan ve "Kamu Görevlisi Gibi" Cezalandırılması Olanağı Bulunmayan Sanığın Eyleminin TTCK'nun 155/2. Md.sine Uyan Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı )"
160Y5.CD27.3.2015E. 2013/7160 K. 2015/8973"ZİMMET ( Banka Şube Müdürü ve Servis Çalışanı Olan Sanıkların Rehinli Araç Üzerindeki Rehni Kaldırdığı Gayri Nakti Kredi Tesis Ettiği ve Kasanın Noksan Bağlanmasına Neden Olduklarının İddia Edildiği - İsnat Edilen Eylemlerin Zimmet Suçunu Oluşturabileceği/Delillerin Takdir ve Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
BANKA ÇALIŞANLARININ KASANIN NOKSAN BAĞLANMASINA NEDEN OLMASI ( Sanıkların Rehinli Araç Üzerindeki Rehni Kaldırdığı Gayri Nakti Kredi Tesis Ettiği ve Kasanın Noksan Bağlanmasına Neden Olduklarının İddia Edildiği - İsnat Edilen Eylemlerin Zimmet Suçunu Oluşturabileceği/Delillerin Takdir ve Değerlendirilmesinde Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )
GÖREV ( Banka Şube Müdürü ve Servis Çalışanı Olan Sanıkların Rehinli Araç Üzerindeki Rehni Kaldırdığı Gayri Nakti Kredi Tesis Ettiği ve Kasanın Noksan Bağlanmasına Neden Olduklarının İddia Edildiği - İsnat Edilen Eylemlerin Zimmet Suçunu Oluşturabileceği/Delillerin Takdir ve Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )"
160YCGK10.3.2015E. 2013/7-410 K. 2015/33"BANKA ZİMMETİ SUÇU ( Şoför Olarak Çalışan Banka Görevlisinin İhtiyaç Duyulduğunda Veznedar Olarak da Görevlendirildiği - Sanığın Daha Önce Yüklü Miktarda Paralar Taşımasına Rağmen Bu Şekilde Bir Olaya Karışmadığı/Sanığın Sürekli Güvenlik Görevlisi ile Beraber Olduğu/Masumiyet Karinesi İlkesi )
SANIK HAKKINDA MAHKUMİYETİ İÇİN KESİN VE İNANDIRICI DELİL BULUNMADIĞI ( Yerel Mahkemenin Banka Şoförü Hakkında Mahkumiyet Kararı Vermesinin Hatalı Olduğu - Masumiyet İlkesi/İn Dubio Pro Reo/Söz Konusu Banka Aracının Kapısının Sinyal Bozucu Aletle Açılmasının Mümkün Olduğu/Suçsuzluk Karinesi )
YÜKSEK İHTİMALE DAYALI OLARAK SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI VERİLEMECEĞİ ( Maddi Gerçeğe Ulaşma Amacına Aykırılı Olacağının Gözetilmesi Gereği )
BANKAYA AİT ARACIN ANAHTARININ YEDEĞİNİN ÇIKARILMASI ( Sanığın Kullandığı Zırhlı Arabanın Anahtarını Kaybettiğini Söyleyerek Banka Yetkililerinin Bilgisi Dahilinde Yedek Anahtar Yaptırdığı - Ancak Banka Aracının Kapsının Sinyal Bozucu Bir Aletle Açılmasının Mümkün Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
MADDİ GERÇEĞE ULAŞILMASI AMACI ( Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilmesi içine Sanığın Üzerine Atılı Suçu İşlediği Hususunda Şüpheden Uzak ve Kesin Nitelikle Delil Bulunması Gerektiği - Ancak Eldeki Davada Sanığın Mahkumiyeti İçin Kesin ve İnandırıcı Bir Delil Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği )
BANKA ARACINDAN PARA ÇANTASININ KAYBEDİLMESİ ( Şoför Olarak Çalışan Sanığın Sürekli Güvenlik Görevlisi ile Beraber Olduğu/Banka Şubesinin Yetkilisi Dışında Sanığın Başka Bir Telefon Görüşmesi Yapmadığı - Sanığın Yedek Anahtar Yaptırmasının Mahkumiyet İçin Yeterli ve Kesin Delil Sayılamacağı )
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Masumiyet Karinesi/Gerçekleşme Biçimi Şüpheli ya da Tam Olarak Aydınlatılmamış Olay ya da İddiaların Sanık Aleyhine Yorumlanarak Bir Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağının Yerel Mahkemeceğinin Gözetileceği - Banka Zimmeti Suçu/Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı )"
160Y7.CD16.12.2014E. 2014/14477 K. 2014/21765"BANKACI TARAFINDAN ZİMMETE GEÇİRİLEN PARA ( Sanığın Her Bir İşlemi Hakkında Değerlendirme Yapılarak Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Eylemin Zimmet Suçu Teşkil Edip Etmediğinin Araştırılması Gereği - Bir Kısım Fişler Üzerindeki İmzaların Mudiler Yerine Sanık Tarafından Atıldığı İddiası )
MUDİLERİN İMZA ÖRNEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI ( Bankada Bulunan İmza Kartonları ile Diğer Kurumlardaki İmza Örneklerinin Grafoloji Uzman Bilirkişiye Tevdi Edilerek Rapor Alınması Gereği - Fişler Üzerindeki İmzaların Kimin Eli Ürünü Olup Olmadığının ve Aldatma Kaabiliyetinin Tespiti Gerektiği )
İMZALARIN ALDATMA KAABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI ( Mudi Tarafından Hesabın Kontrolünün Rızaen Bankacıya Devredilmesi Durumunda Sanığın Eyleminin Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Teşkil Edeceğinin Gözetileceği - Banka İşlemlerinde Mudilerin Talimatı Olup Olmadığının Tespiti )
MUDİLER YERİNE ATILAN İMZALAR ( Suça Konu Fişlerde Mudiler Yerine Atılmış Sahte İmzaların Bulunduğunun Belirlenmesi Durumunda Bu İmzaların Aldatma Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı Mahkemece Belirlenmesi Gereği - Sanığın Eyleminin Güveni Kötüye Kullanma Suçunu de Oluşturabileceğinin Kabulü )
HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Mudi Tarafından Hesabın Kontrolünün Rızaen Bankacıya Devredilmesi Durumunda Sanığın Eyleminin Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Teşkil Edeceği - İmzaların Kime Ait Olduğunun ve Aldatma Kaabiliyetinin Araştırılması Gerektiği )"
160Y7.CD2.6.2014E. 2013/23039 K. 2014/11648"BANKA ZİMMETİ ( Gişe Memuru Olan Sanığın Mudi Hesabından Havale Yaparak Mal Edindiği - Zimmet Eylemleri Gerçekleştirilirken Sahte Belge Tanzim Edilmesi Fiillerinin de Zimmet Suçunun Unsuru Olarak Değerlendirileceği )
SAHTECİLİK ( Gişe Memuru Olan Sanığın Mudi Hesabından Havale Yaparak Mal Edindiği/Banka Zimmeti - Zimmet Eylemleri Gerçekleştirilirken Sahte Belge Tanzim Edilmesi Fiillerinin de Zimmet Suçunun Unsuru Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
KAZANILMIŞ HAK ( Gişe Memuru Olan Sanığın Mudi Hesabından Havale Yaparak Mal Edindiği - Zimmet Eylemleri Gerçekleştirilirken Sahte Belge Tanzim Edilmesi Fiillerinin de Zimmet Suçunun Unsuru Olarak Değerlendirileceği/Vasıfta Kazanılmış Hak Olamayacağı )
ÖZGÜ SUÇ ( Banka Zimmeti Suçunun Özgü Suç Olması Nedeniyle Banka Görevlisi Olan Sanık Tarafından İşlenebileceği - İştirak Eden Diğer Sanıkların İse 5237 S.K. Uyarınca Azmettiren veya Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabileceği )
AZMETTİRME VE YARDIM ETME ( Banka Zimmeti Suçunun Özgü Suç Olması Nedeniyle Banka Görevlisi Olan Sanık Tarafından İşlenebileceği - İştirak Eden Diğer Sanıkların İse 5237 S.K. Uyarınca Azmettiren veya Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabileceği )
MUDİ HESABINDAN PARA HAVALE EDEREK MAL EDİNMEK ( Banka Zimmeti - Zimmet Eylemleri Gerçekleştirilirken Sahte Belge Tanzim Edilmesi Fiillerinin de Zimmet Suçunun Unsuru Olarak Değerlendirileceği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Banka Zimmeti - Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Akıbetinin Araştırılacağı/Dosyalar Kesinleşmemiş İse Eldeki Dava İle Birleştirileceği )"
160Y7.CD17.3.2014E. 2013/13770 K. 2014/5546"NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU (Mudiler Adına Sahte Olarak Atılan Fişlerdeki İmzalar Karşılaştırılıp Aldatma Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Saptanması Bankacılık İşlemleri Konusunda Uzman Bir Bilirkişinin Görüşüne Başvurularak Her Bir İşlem Bakımından Basit ya da Nitelikli Zimmet Olup Olmadıklarının Belirlenmesi Gerektiği)
BANKACILIK ZİMMETİ (Bankacılık İşlemleri Konusunda Uzman Bir Bilirkişinin Görüşüne Başvurulup Sahte İmzalı Fişlere İlişkin Olarak Her Bir İşlem Bakımından Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Eylemlerin Ayrı Ayrı Basit ya da Nitelikli Zimmet Olup Olmadıklarının Tespit Edilmesi Gerektiği)
SAHTE İMZALARIN ALDATICILIK KABİLİYETİNİN BELİRLENMESİ (Mudilere Ait Hesap Kartonetlerinde Bulunan İmzalarla Mudiler Adına Sahte Olarak Atılan Fişlerdeki İmzalar Karşılaştırılıp Aldatma Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği - Nitelikli Zimmet)
BİLİRKİŞİ RAPORU (İşlemlerin Çokluğu ve Duraksama Halinde Mahkemeye Yardımcı Olma ve Aydınlatma Bakımından Bankacılık İşlemleri Konusunda Uzman Bir Bilirkişinin Görüşüne Başvurulup Her Bir İşlem Bakımından Basit ya da Nitelikli Zimmet Olup Olmadıklarının Belirlenmesi Gerektiği)"
160Y7.CD30.1.2014E. 2011/11735 K. 2014/1524"BANKACILIK ZİMMETİ ( Zimmet Suçu Yanında Sahtecilik Suçundan Ayrıca Cezaya Hükmolunacağına İlişkin Düzenleme Bulunmadığı - Zimmet Eylemi Gerçekleştirilirken Sahte Belge Tanzim Edilmesinin Suçun Unsuru Olarak Değerlendirileceği )
ZİMMET EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN SAHTE BELGE TANZİM EDİLMESİ ( Bankacılık Zimmeti - Sahtecilik Suçundan Ayrıca Cezaya Hükmolunacağına İlişkin Düzenleme Bulunmadığı - Sahte Belge Tanzim Edilmesinin Suçun Unsuru Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
CEZADA İNDİRİM YAPILMASI ( Bankacılık Zimmeti - Zimmet Suçunu Oluşturan Para Miktarındaki Değer Azlığı Karşısında Sanık Hakkında Tayin Edilen Cezada İndirim Yapılacağı )"
160Y7.CD16.9.2013E. 2013/935 K. 2013/18726"BANKACILIK ZİMMETİ ( Sanıkların Birbirlerine Kefil Olması Suretiyle Yeterli Başka Bir Güvence Sağlanmadan Baştan İtibaren Geri Dönmeyeceğini Bile Bile Mevzuata ve Bankacılık Kural ve Teamüllerine Aykırı Biçimde Kredi Tahsis Etmek ve Kullandırmak Eylemi Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Mudiler Yerine Tediye Fişlerine İmza Atılarak Para Çekilmesi ve Bir Kısım Banka Müşterilerinin Haberi Olmadan Onların Yerine Sahte İmza Atarak Usulsüz Kredi Tahsis Etmek ve Kullandırmak Eylemlerinde Atılan İmzaların İğfal Kabiliyetine Sahip Olması Halinde Oluşacağı )
BASİT / NİTELİKLİ ZİMMET AYRIMI ( İmzalar Üzerinde Grafoloji Uzmanına İnceleme Yaptırılıp İmzaların Kime Ait Olduğu ve Aldatma Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı Tespit Ettirildikten Sonra Uzmanlaşmış Bilirkişi Heyetine Tevdii Edilerek Her Bir İşlem Bakımından Ayrı Ayrı Basit/Nitelikli Zimmet Olup Olmadıklarının Tespiti Gerektiği )
BANKACILIK KURAL VE TEAMÜLLERİNE AYKIRI BİÇİMDE KREDİ TAHSİS ETMEK VE KULLANDIRMAK ( Sanıkların Birbirlerine Kefil Olması Suretiyle Yeterli Başka Bir Güvence Sağlanmadan Baştan İtibaren Geri Dönmeyeceğini Bile Bile - Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu )
ALDATMA KABİLİYETİ ( Bulunup Bulunmadığı İmzalar Üzerinde Grafoloji Uzmanına İnceleme Yaptırılıp Tespit Ettirildikten Sonra Uzmanlaşmış Bilirkişi Heyetine Tevdii Edilerek Her Bir İşlem Bakımından Ayrı Ayrı Basit/Nitelikli Zimmet Olup Olmadıklarının Tespiti Gerektiği )"
160Y7.CD20.5.2013E. 2012/30366 K. 2013/10849"NİTELİKLİ ZİMMET ( Sahte Oluşturduğu İmza Kartonetindeki İmzaya Uygun Şekilde Sahte İmzalar Atıp Paraları Mudiye Teslim Etmiş Gibi Mal Edinme - Eylemlerinin Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Davranışlarla İşlendiği/Nitelikli Halin Söz Konusu Olduğu )
ZİMMETİN AÇIĞA ÇIKMAMASINI SAĞLAMAYA YÖNELİK HİLELİ DAVRANIŞ ( Sahte Oluşturduğu İmza Kartonetindeki İmzaya Uygun Şekilde Sahte İmzalar Atıp Paraları Mudiye Teslim Etmiş Gibi Mal Edinme - Nitelikli Zimmetin Oluştuğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Nitelikli Zimmet - Kovuşturma Aşamasında Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucu Takdir Edilen Ücretinin Yargılama Masrafına Dahil Edileceği )
PARANIN MUDİYE TESLİM EDİLMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ ( Nitelikli Zimmet - Sahte Oluşturduğu İmza Kartonetindeki İmzaya Uygun Şekilde Sahte İmzalar Atıp Paraları Mudiye Teslim Etmiş Gibi Mal Edinme/Nitelikli Zimmetin Oluştuğu )"
160Y7.CD10.4.2013E. 2011/11138 K. 2013/9356"MUDİYİ KANDIRARAK İMZASINI ALMAK ( Boş Bir Tediye Fişini Kullanıp Hesabından Para Çekmek - Eylemin Nitelikli Zimmet Olduğu/Zararın Oluşması Halinde 5411 S.K. Kapsamındaki Üç Katı Adli Para Cezası Uygulamasında Toplam Zararın Gözetileceği )
TEDİYE FİŞİ İLE PARA ÇEKMEK ( Mudiyi Kandırıp İmzasını Alarak/Nitelikli Zimmet - Zararın Bulunmaması Halinde Sadece Gün Adli Para Cezası Tayin Edileceği )
BASİT ZİMMET ( Mudiyi Kandırıp İmzasını Alarak Boş Bir Tediye Fişini Kullanıp Hesabından Para Çekmek Eyleminin Nitelikli Zimmet Olduğu - Sanığın Diğer Eylemlerinin Basit Zimmet Olduğu )
ADLİ PARA CEZASI ( Mudiyi Kandırıp İmzasını Alarak Boş Bir Tediye Fişini Kullanıp Hesabından Para Çekmek Eyleminin Nitelikli Zimmet Olduğu - Zararın Oluşması Halinde 5411 S.K. Kapsamındaki Üç Katı Adli Para Cezası Uygulamasında Toplam Zararın Gözetileceği )"
160Y7.CD13.12.2012E. 2011/1104 K. 2012/30916"NİTELİKLİ ZİMMET ( Sanığın Zimmetin Açığa Çıkmaması İçin Hileli ve Aldatıcı Davranışları Bulunduğu - Sanık Hakkında Basit Zimmet Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu/Sanığın Sahte İmzalar ile Dekontlar Düzenlediği/Etkin Pişmanlık )
ZİMMETİN AÇIĞA ÇIKMASINI ÖNLEYİCİ HİLELİ VE ALDATICI DAVRANIŞLAR ( Sanığın Sahte İmzalar ile Düzenlediği Sahte Dekontlar ile Zimmetin Ortaya Çıkmasını Önlemeye Çalıştığı - Sanık Hakkında Basit Zimmet Suçundan Hüküm Verilemeyeceği )
SANIĞIN ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ PARAYI HÜKÜMDEN ÖNCE TAMAMEN ÖDEMESİ ( Sanığın Bankacılık Zimmeti Zararın Tazmini İradesi Bulunduğu - Zararı Ödeyen Sanık Hakkında Cezasından Lehine İndirim Yapılması Gereği/Nizelikli Zimmet Suçu/Sahte Dekont )"
160YCGK4.12.2012E. 2012/7-186 K. 2012/1834"BANKA ÇALIŞANININ ZİMMET SUÇU (Özel Dairenin Bozma Kararına Karşı Uyma Kararı Veren Yerel Mahkemenin Artık Bundan Dönemeyeceğinin Kabulü - Uyma Kararının Ara Karar Niteliğinde Olmayın Davanın Esasıyla İlgili Bir Karar Olduğu/Uyma Kararı)
YEREL MAHKEMENİN UYMA KARARININ DAVANIN ESASINA İLİŞKİN OLDUĞU (Bozma Kararının Esaslarına Göre İşlem Yapılması Gerektiği - Sonradan Uyulan Özel Daire Bozma Kararından Kısmen veya Tamamen Dönülmesinin Hatalı Olduğu/Uyma Kararı/Zimmet Suçu)
YEREL MAHKEMENİN UYMA KARARININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEMESİ (Uyma Kararın Davanın Esasına İlişkin Bir Karar Olduğu - Özel Dairenin Bozma Kararına Uyan Yerel Mahkemenin Dönülemez Nitelikteki Bu Kararından Dönemeyeceği/Direnmenin İsabetsiz Olduğu)
YEREL MAHKEMENİN DİRENME KARARININ İSABETSİZ OLDUĞU (Uyma Kararının Geri Dönülemez Nitelikte Bir Karar Olduğu - Yerel Mahkemenin Uyma Kararı Verdikten Sonraki Yargılamada Uymanın Gereğini Yerine Getirmemiş Olmasının Hatalı Olduğunun Kabulü)
ZİMMET SUÇUNA İLİŞKİN EYLEMİN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ (Ceza Genel Kurul Önüne Gelen Uyuşmazlıkta Sanığın Eyleminin Basit Zimmet mi Yoksa Nitelikli Zimmet mi Olduğunun Tespitine İlişkin Olduğu - Yerel Mahkemenin Direnme Kararının Bozulacağı)"
160Y7.CD15.11.2012E. 2009/17023 K. 2012/30098"ZİMMET ( Sanığın Zimmetine Geçirdiği Paraları Diğer Sanığın Hesaplarına Aktardığı - Paravan Hesap Açtığı/Dosyanın Bilirkişi Heyetine Tevdi Edildikten Sonra Suç Vasfının Belirleneceği )
PARAVAN OLARAK AÇILAN HESAP SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMIŞ GİBİ TEDİYE FİŞİ DÜZENLENMESİ ( Hayali Banka Hesabı Açmak/Çek Bedellerinin Hesapta Para Olmamasına Rağmen Ödendiği - Suç Vasfının Tespit Edileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sanığın Zimmetine Geçirdiği Paraları Diğer Sanığın Hesaplarına Aktardığı - Paravan Hesap Açtığı/Dosyanın Bilirkişi Heyetine Tevdi Edildikten Sonra Suç Vasfının Belirleneceği )"
160Y15.CD15.5.2012E. 2011/15527 K. 2012/37069"HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Katılanlar Adına Hesap Açmadığı ve Doları Hesaplarına Yatırmaması Eyleminin Bankacılık Kanunun 160. Md.deki Zimmet Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı Hususunda Delillerin Değerlendirilmesi ve Takdirinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
ZİMMET ( Sanığa Kendi İsimlerine Açılacak Olan Hesaba Yatırılmak Üzere Dolar Verildiği/Sanığın Katılanlar Adına Hesap Açmadığı ve Doları Hesaplarına Yatırmaması - Bankacılık Kanunun 160. Md.deki Zimmet Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı Hususunda Delillerin Değerlendirilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma - Sanığın Katılanlar Adına Hesap Açmadığı ve Doları Hesaplarına Yatırmaması Eyleminin Bankacılık Kanunun 160. Md.deki Zimmet Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı Hususunun Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiği )
BANKACILIK İŞLEMİNDE ZİMMET ( Sanığa Kendi İsimlerine Açılacak Olan Hesaba Yatırılmak Üzere Dolar Verildiği/Sanığın Katılanlar Adına Hesap Açmadığı ve Doları Hesaplarına Yatırmaması - Bankacılık Kanunun 160. Md.deki Zimmet Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı Hususunda Delillerin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
160YCGK8.5.2012E. 2011/7-429 K. 2012/181"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL (4389 S. Bankalar Yasasının md. 22/3 Son Cümlesinde Yer Alan Daha Az Cezayı Gerektiren Hal İle 5411 S. Bankacılık Yasasının md. 160/4 ve 6. Fıkralarında Yer Alan Etkin Pişmanlık ve Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Azlığı Sebebiyle Cezayı Hafifletici Hükümleri Göz Önünde Bulundurulmak Suretiyle Her İki Yasanın Karşılaştırılması Yapılarak Karar Verileceği)
ZİMMETE GEÇİRİLEN MALIN AYNEN İADE EDİLMESİ (Veya Uğranılan Zararın Tamamen Tazmin Edilmesi Bakımından Gönüllü Olma Koşulunun da Aranmadığı - Katılan Banka Zararını Ödeme Konusunda İradesini Ortaya Koyan ve Uğranılan Zararın Çok Büyük Kısmını Soruşturmadan Önce Ödeyen Sanığın Uğranılan Zararın Yerel Mahkeme Tarafından Doğru Hesaplanmış Olması Halinde Kalan Miktarı Ödeyemeyeceğinin Düşünülemeyeceği)
LEHE YASA UYGULAMASI (Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal - 4389 S. Bankalar Yasasının md. 22/3 Son Cümlesinde Yer Alan Daha Az Cezayı Gerektiren Hal İle 5411 S. Bankacılık Yasasının md. 160/4 ve 6. Fıkralarında Yer Alan Etkin Pişmanlık ve Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Azlığı Sebebiyle Cezayı Hafifletici Hükümleri Göz Önünde Bulundurularak Her İki Yasanın Karşılaştırılması Yapılarak Karar Verileceği)
MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI (Etkin Pişmanlık ve Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Azlığı Sebebiyle Cezayı Hafifletici Hükümleri Göz Önünde Bulundurulmak Suretiyle 4389 ve 5411 Sayılı Her İki Yasanın Karşılaştırılması Yapılarak Karar Verileceği - Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal)"
160Y5.CD16.11.2011E. 2007/5334 K. 2011/23710"ZİMMET VASFININ BELİRLENMESİ ( Sanığın İkrarı veya Harici Araştırma Olmadan Eylemlerin Tümünün Açığa Çıkarılmasının Mümkün Olmadığı/Eylemlerin Bir Kısmının Nitelikli Olduğu - Hileli Davranışlarla Gerçekleştirilen Miktarların Ayrı Ayrı ve Gerekçeli Olarak Tespit Ettirileceği )
EMLAK BANKASI PERSONELİNİN ZİMMET SUÇUNU İŞLEMESİ ( Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Olduğu/Personelinin Memur Gibi Cezalandırılamayacağı - 765 S.K. 4389 S.K. ve 5411 S.K.'nın Gözetileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Emlak Bankası Personelinin Zimmet Suçunu İşlediği/Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Olduğu - Personelinin Memur Gibi Cezalandırılamayacağı/765 S.K. 4389 S.K. ve 5411 S.K.'nın Gözetileceği )
ÖZEL HUKUK STATÜSÜNE TABİ BANKA ( Emlak Bankası Personelinin Zimmet Suçunu İşlediği/Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Olduğu - Personelinin Memur Gibi Cezalandırılamayacağı/765 S.K. 4389 S.K. ve 5411 S.K.'nın Gözetileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Zimmet - Davada Kendisini Vekille Temsil Ettiren Katılan Yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Vekalet Ücretine Hükmedileceği )"
160Y7.CD2.11.2011E. 2008/13185 K. 2011/18429"ZİMMET ( Banka Zararının Ödettirilmesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gereği - Zararın Talep Tarihinden Başlayarak Hesaplanacak Kanuni Faizi İle Birlikte Ödettirilmesine Hükmolunamayacağı )
BANKA ZARARININ ÖDETTİRİLMESİ ( Zimmet - Banka Zararının Ödettirilmesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gereği/Zararın Talep Tarihinden Başlayarak Hesaplanacak Kanuni Faizi İle Birlikte Ödettirilmesine Hükmolunamayacağı )"
160YCGK1.11.2011E. 2011/7-210 K. 2011/218"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanıkların Ortağı Olduğu Firmalara Hisseleri Bulunan Bankalardan Kredi Kullandırma Eylemlerinin Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu - Suç Tarihlerinin Kredilerin Temdit Edildiği Tarih Olduğunun Zamanaşımında Gözetileceği )
ZAMANAŞIMINDAN DÜŞME KARARI ( Sanıkların Ortağı Olduğu Firmalara Hisseleri Bulunan Bankalardan Kredi Kullandırma Eylemlerinin Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu - Suç Tarihlerinin Kredilerin Temdit Edildiği Tarih Olduğu/Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
BASİT ZİMMET ( Sanıkların Sahibi Oldukları Firmalara Hakim Hissedarı Oldukları Bankalardan Limitleri Dolduğu Halde Kredi Kullandırma Eylemlerinin Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal Değil Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu )
SANIKLARIN HAKİM HİSSEDARI OLDUKLARI BANKALAR ARACILIĞI İLE KENDİ FİRMALARINA LİMİTLERİ DOLDUĞU HALDE KREDİ KULLANDIRMALARI ( Eylemlerin Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağı )
TALİMATLARA AYKIRILIK ( Sanıkların Sahibi Oldukları Firmalara Hakim Hissedarı Oldukları Bankalardan Limitleri Dolduğu Halde Kredi Kullandırdığı/ Eylemin Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu - Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
VARSAYIMSAL ZİMMET ( Eyleme 4389 S.K. Md.22 İle 5411 S.K. Md. 160'da Yer Alan Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Bulunmadığı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanıkların Sahibi Oldukları Firmalara Hakim Hissedarı Oldukları Bankalardan Limitleri Dolduğu Halde Kredi Kullandırdığı/Birden Fazla Kredilendirme Eylemlerinin Zincirleme Suç Olarak Kabulü Gereği - Sanıkların Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağı )
BİRDEN FAZLA KREDİLENDİRME EYLEMİ ( Sanıkların Sahibi Oldukları Firmalara Hakim Hissedarı Oldukları Bankalardan Limitleri Dolduğu Halde Kredi Kullandırdığı - Sanıkların Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağı )
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI ( Sanıkların Hakim Hissedarı Olan Bankalar Aracılığı İle Limitleri Dolduğu Halde Şirketlerine Kredi Kullandırdığı - Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
160Y5.CD31.10.2011E. 2007/5263 K. 2011/23032"ZİMMET SUÇU ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları )
ZİRAAT BANKASI PERSONELİ ( Zimmet Suçu/Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları - 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olduğu )
BANKALAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE CEZALANDIRMA ( Zimmet - Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olduğu )
BANKA PERSONELİNİN ZİMMET SUÇU ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları )
MEMUR SAYILMAMA ( Ziraat Bankası Personelinin 25.11.2000 Tarihinden Sonra Memur Gibi Cezalandırılabilmelerinin Yasal Dayanağının Kalkmış Olması - Bankalar Yasası Uyarınca Cezalandırılacakları/Zimmet Suçu )"
160Y5.CD26.10.2011E. 2007/1926 K. 2011/22793"ZİMMET ( Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Tutularak A.Ş. Haline Dönüştürüldüğü/Sanıkların Memur Gibi Cezalandırılamayacakları - Lehe Kanun Uyarlamasının 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Md. 22 ve 5411 S.K. Md. 160 İle 765 S.K. Uyarınca Yapılacağı )
LEHE KANUN UYARLAMASI ( Zimmet/Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Tutularak A.Ş. Haline Dönüştürüldüğü - Sanıkların Memur Gibi Cezalandırılamayacakları/Lehe Kanun Uyarlamasının 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Md. 22 ve 5411 S.K. Md. 160 İle 765 S.K. Uyarınca Yapılacağı )
BANKA PERSONELİ ( Zimmet/Bankanın Özel Hukuk Statüsüne Tabi Tutularak Dönüştürüldüğü - Sanıkların Memur Gibi Cezalandırılamayacakları/Lehe Kanun Uyarlamasının 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Md. 22 ve 5411 S.K. Md. 160 İle 765 S.K. Uyarınca Yapılacağının Gözetileceği )"
160Y7.CD20.10.2011E. 2008/13500 K. 2011/19687"ZİMMET ( Sanığın Daha Önce Başka Bir Bankada Güvenlik Görevlisi İken Suça Konu Bankaya Gişe Görevlisi Olarak Atandığı – Sanığın Görev Tanım Belgesinin Dosyaya Getirtileceği )
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN BANKAYA GİŞE MEMURU OLARAK ATANMASI ( Zimmet - Sanığın Görev Tanım Belgesinin Dosyaya Getirtilmesi Gerektiği/Sanığın Para Tahsil ve Tediye Yetkisi Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
GÖREV TANIM BELGESİ ( Zimmet/ Sanığın Daha Önce Başka Bir Bankada Güvenlik Görevlisi İken Suça Konu Bankaya Gişe Görevlisi Olarak Atandığı – Sanığın Görev Tanım Belgesinin Dosyaya Getirtileceği )
PARA TAHSİL VE TEDİYE YETKİSİ ( Zimmet - Sanığın Para Tahsil ve Tediye Yetkisi Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )"
160Y7.CD20.10.2011E. 2008/13230 K. 2011/19532"ZİMMET ( Banka Şubesinde Güvenlik Görevlisi Olan Sanık/Genel Müdürlüğün Onayı Olmadan İş Yükü Nedeniyle Banka İşlerine Yardım Ettiği – Güvenlik Görevlisinin Kendi İşleri Dışında Başka İşte Çalıştırılamayacağı/Eylemin Zimmet Suçunu Oluşturmayacağı )
BANKADA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞTIRILAN SANIK ( Genel Müdürlüğün Onayı Olmadan İş Yükü Nedeniyle Banka İşlerine Yardım Ettiği – Güvenlik Görevlisinin Kendi İşleri Dışında Başka İşte Çalıştırılamayacağı/Eylemin Zimmet Suçunu Oluşturmayacağı )
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÇALIŞM A KAPSAMI ( Güvenlik Hizmetleri Dışında Başka İşte Çalıştırılamayacağı )
PARA TAHSİL VE TEDİYE YETKİSİ ( Zimmet/Bankada Güvenlik Görevlisi Olan Sanığın Yetkisi Olmadığı - Güvenlik Görevlisinin Kendi İşleri Dışında Başka İşte Çalıştırılamayacağı/Eylemin Zimmet Suçunu Oluşturmayacağı )"
160Y5.CD29.9.2011E. 2007/6547 K. 2011/21285"NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU ( Bankanın 4603 S.K. Uyarınca Özel Hukuk Statüsüne Tabi Tutulduğu/25.11.2000 Tarihinden İtibaren Banka Personelinin İşlediği Bu Suçla İlgili Bankalar Kanunu ve Bankacılık Kanunu Uyarınca Karar Verileceği - 5237 S.K Uyarınca Karar Verilemeyeceği )
LEHE KANUN ( 4603 S.K. Uyarınca 25.11.2000 Tarihinden İtibaren Banka Personelinin İşlediği Zimmet Suçuyla İlgili Bankalar Kanunu ve Bankacılık Kanunu Uyarınca Karar Verileceği - Bu Tarihten Öncesi İçin Anılan Kanunların Maddeleri İle 765 S.K da Göz Önünde Bulundurularak Lehe Yasa Belirleneceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Nitelikli Zimmet Suçu - Asil Lehine Hükmedileceği )
ZİRAAT BANKASI PERSONELİ ( 4603 S.K. Uyarınca Özel Hukuk Statüsüne Tabi Tutulduğu - 25.11.2000 Tarihinden İtibaren Banka Personelinin İşlediği Zimmet Suçu İle İlgili 4389 S.K ve 5411 S.K. Uygulanacağı )"
160Y7.CD6.7.2011E. 2011/4182 K. 2011/15824"BANKACILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Ticari Kredi Yönetmeni Olarak Bankada Çalıştığı/Bankanın Kredili Müşterileri Adına Şirket Yetkililerinin Talimatı Olmaksızın Kredi Hesabı Açtığı - Kredi Hesabının Teminatı Olarak Sahte Senet Tanzim Ettiği/Sahte Ödeme Talimatları Düzenlemek Suretiyle Parayı Zimmetine Geçirdiği )
NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU ( Banka Görevlisi Sanığın Bankanın Kredili Müşterileri Adına Kredi Hesabı Açarak Sahte Ödeme Talimatları Düzenlemek Suretiyle Parayı Zimmetine Geçirdiği - Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Aldatıcı Davranışlarla İşlendiği )
EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Banka Görevlisi Sanığın Nitelikli Zimmet Suçunu İşlediği/Kredi Hesabının Teminatı Olarak Sahte Senet ve Sahte Ödeme Talimatları Düzenlemesinin Zimmet Suçunun Unsuru Olduğu - Evrakta Sahtecilik Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
SAHTE SENET VE ÖDEME TALİMATI DÜZENLENMESİ ( Banka Görevlisi Sanığın Kredili Müşterili Adına Kredi Hesabı Açarak Parayı Zimmetine Geçirdiği/Sahte Olarak Düzenlenen Belgelerin Zimmet Suçunun Unsuru Olduğu - Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşmayacağı )"
160YCGK24.5.2011E. 2011/7-106 K. 2011/111"ZİMMET SUÇU ( Katılan Bankanın Zararını İddianamenin Düzenlendiği Tarihten Sonra Kovuşturma Aşaması Başladıktan Ancak Henüz Hüküm Verilmeden Önce Ödemiş Olması Karşısında 5411 S. Kanunun İndirimi Öngören Md.sinin Sanık Hakkında Uygulanamayacağı )
ZARARIN KARŞILANMASI ( Zimmet Suçu - Katılan Bankanın Zararını İddianamenin Düzenlendiği Tarihten Sonra Kovuşturma Aşaması Başladıktan Ancak Henüz Hüküm Verilmeden Önce Ödemiş Olması Karşısında 5411 S. Kanunun İndirimi Öngören Md.sinin Sanık Hakkında Uygulanamayacağı )
CEZADA ÖNGÖRÜLEN İNDİRİM ( Zimmet Suçu - Suç Tarihinde Zararın Soruşturma Başlamadan Giderilmesi Halinde Verilecek Cezadan İndirim Yapılacağını Düzenleyen Bir Hüküm Bulunmadığı )
BANKANIN ZARARINI KOVUŞTURMA AŞAMASINDA KARŞILAYAN SANIK ( Sonradan Yürürlüğe Giren 5411 S. Bankacılık Kanunun 160/4. Md.sinin Sanık Hakkında Uygulanamayacağı - Zimmet Suçu )"
160Y7.CD26.4.2011E. 2008/3454 K. 2011/5389"ZİMMET ( Sanığın Müşterilerin Bilgisi Dışında Banka Hesaplarında Değişik Tarihlerde Sahte Tediye Fişleriyle Zimmetine Geçirdiği - Tediye Fişleri İle İlgili Adli Belge İncelemesi Yaptırılacağı )
ADLİ BELGE İNCELEMESİ ( Zimmet/Sanığın Müşterilerin Bilgisi Dışında Banka Hesaplarında Değişik Tarihlerde Sahte Tediye Fişleriyle Zimmetine Geçirdiği - Tediye Fişleri İle İlgili Adli Belge İncelemesi Yaptırılacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Zimmet - Sanığın Zimmet Miktarının Tamamını 5411Sayılı Bankacılık Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesinden ve İddianame Tanziminden Önce Ödediği - 2/3 Oranında İndirim Yapılacağı )"
160Y7.CD20.4.2011E. 2011/630 K. 2011/4895"BASİT ZİMMET ( Sanığın Tediye Fişi Düzenlemeden ya da Düzenlediği Fişleri Sonradan Yok Etmek Suretiyle Gerçekleştirdiği Eylemlerinin Basit Zimmet Olduğu )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Sanığın Tediye Fişinde Mudinin İmzasını Taklit Etmek Suretiyle Gerçekleştirdiği Eylemlerinin Nitelikli Zimmet Olduğunun Gözetileceği )
HİLELİ DAVRANIŞLARLA ZİMMETİN AÇIĞA ÇIKMAMASINI SAĞLAMA ( Sanığın Tediye Fişinde Mudinin İmzasını Taklit Etmek Suretiyle Gerçekleştirdiği Eylemlerinin Nitelikli Nitelikli Zimmet Olarak Kabul Edileceği )
TEDİYE FİŞİNDE MUDİNİN İMZASINI TAKLİT ETMEK ( Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Davranışlarla İşlendiği - Nitelikli Zimmetin Oluştuğu )
ADLİ PARA CEZASI ( Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Davranışlarla İşlendiği/Nitelikli Zimmet - Adli Para Cezasının da Bu Fiiller Bakımından Banka Zararının Üç Katından Az Olmamak Üzere Belirleneceği )"
160Y7.CD13.4.2011E. 2008/3900 K. 2011/6531"ZİMMET ( Banka Memuru Sanığın Söz Konusu İşlemleri Yapmaya Yetkili Olup Olmadığının Tespit Edileceği - Sanığın Başka Şubede Hayali Kişilere Kredi Açarak Zimmet Suçunu İşlediği İddia Edildiğinden Her Bir İşlem Bakımından Ayrı Ayrı Basit veya Nitelikli Zimmet Olup Olmadığının Belirleneceği )
BANKA MEMURUNUN BANKANIN BAŞKA ŞUBESİNDE HAYALİ KİŞİLERE KREDİ AÇMASI ( Her Bir İşlem Bakımından Ayrı Ayrı Basit veya Nitelikli Zimmet Olup Olmadığının Belirleneceği )
TEDİYE FİŞLERİNİ KULLANARAK BANKA PARASINI ZİMMETE GEÇİRME ( Banka Memuru Sanığın Söz Konusu İşlemleri Yapmaya Yetkili Olup Olmadığının Tespit Edileceği )"
160Y7.CD10.3.2011E. 2011/379 K. 2011/2915"ZİMMET ( Bankacılık Kanunu Uyarınca Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Tayin Edilerek Gün Para Cezasının Takdir Edileceği - 5237 S.K. Uyarınca Tayin Edilecek Sonuç Adli Para Cezasının Zimmet Sebebiyle Oluşan Banka Zararının 3 Katına Çıkarılacağı )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Zimmet/Bankacılık Kanunu Uyarınca Gün Para Cezasının Takdir Edileceği - 5237 S.K. Uyarınca Tayin Edilecek Adli Para Cezasının Banka Zararının 3 Katına Çıkarılması Gereği )
ADLİ PARA CEZASI ( Zimmet/Bankacılık Kanunu Uyarınca Gün Para Cezasının Takdir Edileceği - 5237 S.K. Uyarınca Tayin Edilecek Adli Para Cezasının Banka Zararının 3 Katına Çıkarılması Gereği )"
160Y7.CD9.3.2011E. 2010/9523 K. 2011/2850"BASİT VE NİTELİKİ ZİMMET ( İki Fiilin Ayrımında Bankacılık Kanunu'nda Bankayı Aldatıcılık Unsurunun Kaldırıldığı - Dosyanın Bankacılık Konusunda Fiilen Görev Yaparak Uzmanlaşmış Bir Kişiden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetine Tevdi Edileceği )
BANKAYI ALDATICILIK UNSURU ( Bankacılık Kanunu'nda Basit ve Nitelikli Zimmet Fiillerinin Ayrımında Bankayı Aldatıcılık Unsurunun Kaldırıldığı - Dosyanın Bankacılık Konusunda Fiilen Görev Yaparak Uzmanlaşmış Bir Kişinin de Bulunduğu Bilirkişi Heyetine Tevdi Edileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bankacılık Kanunu'nda Basit ve Nitelikli Zimmet Fiillerinin Ayrımında Bankayı Aldatıcılık Unsurunun Kaldırıldığı - Dosyanın Bankacılık Konusunda Fiilen Görev Yaparak Uzmanlaşmış Bir Kişinin de Bulunduğu Bilirkişi Heyetine Tevdi Edileceği )
BANKA ŞUBESİNDEN BİLGİ ALINMASI ( Zimmet - Zararın Giderilip Giderilmediğinin Tespiti Açısından Zimmetin Gerçekleştiği Hesapların Bağlı Bulunduğu Banka Şubelerinden Bilgi Alınması Gereği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Zimmet/Banka Tüzel Kişiliğinin Zararının Giderilmesinin Esas Olduğu - Mudi Zararlarının Giderilmiş Olmasının Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği )
MUDİLERİN ZARARININ GİDERİLMEMESİ ( Zimmet/Banka Tüzel Kişiliğinin Zararının Giderilmesinin Esas Olduğu - Mudi Zararlarının Giderilmiş Olmasının Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği )"
160Y7.CD1.3.2011E. 2010/12041 K. 2011/2181"ZİMMET ( Sanığın Aynı Bankanın İki Ayrı Şubesinde Elektrik Kurumlarına Ait Hesaplardaki Paraları Zimmetine Geçirdiği - Zincirleme Suç Olabileceği de Gözetilerek Davaların Birleştirileceği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Aynı Bankanın İki Ayrı Şubesinde Elektrik Kurumlarına Ait Hesaplardaki Paraları Zimmetine Geçirdiği - Zincirleme Suç Olabileceği de Gözetilerek Davaların Birleştirilmesi Gereği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sanığın Aynı Bankanın İki Ayrı Şubesinde Elektrik Kurumlarına Ait Hesaplardaki Paraları Zimmetine Geçirdiği - Zincirleme Suç Olabileceği de Gözetilerek Davaların Birleştirilmesi Gereği )"
160Y7.CD14.2.2011E. 2010/14603 K. 2011/1831"ZİMMET ( Tediye Fişleri Kullanarak Zimmet Suçunu İşlediği Anlaşılan Sanığın Her Bir Eylemi Bakımından Ayrı Ayrı Basit veya Nitelikli Zimmet Miktarlarının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması Gerektiği )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Tediye Fişleri Kullanarak Zimmet Suçunu İşlediği Anlaşılan Sanığın Her Bir Eylemi Bakımından Ayrı Ayrı Basit veya Nitelikli Zimmet Miktarlarının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanacağı )
TEDİYE FİŞLERİ KULLANARAK ZİMMET SUÇUNU İŞLEME ( Sanığın Her Bir Eylemi Bakımından Ayrı Ayrı Basit veya Nitelikli Zimmet Miktarlarının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması Gerektiği )"
160Y7.CD28.1.2011E. 2010/12075 K. 2011/1239"ZİMMET (Dosyanın Üniversitelerden Bankacılık Konusunda Uzmanlaşmış Bir Öğretim Görevlisi Bir Ceza Hukukçusu İle Bankacılık Konusunda Fiilen Görev Yaparak Uzmanlaşmış Bir Kişiden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetine Tevdi Edilerek Nitelikli Zimmet ve Basit Zimmet Miktarlarının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ HEYETİNE TEVDİ (Zimmet - Dosyanın Bankacılık Konusunda Uzmanlaşmış Bir Öğretim Görevlisi Bir Ceza Hukukçusu İle Bankacılık Konusunda Fiilen Görev Yaparak Uzmanlaşmış Bir Kişiden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetine Tevdi Edilmesi Gerektiği)
ADLİ PARA CEZASI (Zimmet - Takdir Edilecek Gün Para Cezasının Artırım ve İndirime Tabi Tutulduktan Sonra 5237 S. TCK'nun 52.Md.sindeki Esaslara Göre Tayin Edilecek Sonuç Adli Para Cezasının Banka Zararının Üç Katı Olan Miktara Çıkartılması Gerektiği)"
160Y7.CD6.12.2010E. 2010/6032 K. 2010/16926"ZİMMET ( Tediye Fişinde Mudiye Ait Sahte İmza Aldatıcı Değil Kabaca İncelemede Sahte Olduğu Anlaşılıyorsa Basit Zimmet Suçunun Oluştuğu )
TEDİYE FİŞİNDE MUDİYE AİT SAHTE İMZA ( Benzetilmiş ve Aldatıcı İse İhtilasen Zimmet Suçunun Oluştuğu )
SAHTE OLDUĞU ANLAŞILAMAYAN İMZA ( Ancak Detaylı İnceleme Sonucunda İğfal Kabiliyetinin Bulunmadığı Kanaatine Varılabiliyorsa 4389 Sayılı Yasada Basit Zimmet 5411 Sayılı Yasada İhtilasen Zimmet Suçunun Oluştuğu )
İHTİLASEN ZİMMET ( Tediye Fişinde Mudiye Ait İmza Kabaca İncelemede Sahte Olduğu Anlaşılamıyor Ancak Detaylı İnceleme Sonucunda İğfal Kabiliyetinin Bulunmadığı Kanaatine Varılabiliyorsa 4389 Sayılı Yasada Basit Zimmet 5411 Sayılı Yasada İhtilasen Zimmet Suçunun Oluştuğu )
MUDİ İMZASI ( Tediye Fişine Kandırılarak Mudi İmzası Alındıktan Sonra Kullanılmış İse İhtilasen Zimmet Suçunun Oluştuğu - Mudi İmzası Yok ve Boş İse Basit Zimmet Suçunun Oluştuğu )
TEDİYE FİŞİ İMHA EDİLMİŞ VEYA DÜZENLENMEDEN MAL EDİNME GERÇEKLEŞMİŞSE ( Basit Zimmet Suçunun Oluştuğu - Gişe Yetkisinin ( Limitinin ) Üzerinde Olan İşlemle Mal Edinme Gerçekleşmişse Basit Zimmet Suçu Oluşacağı )"
160Y7.CD1.12.2010E. 2010/6860 K. 2010/16393"EMNİYETİ SUİİSTİMAL ( Sanığın Mudilerin Kendileri Tarafından Önceden Verilen İmzalı Boş Tediye Fişlerini Onların Bilgi ve Talimatları Olmaksızın Doldurup Hesaplardan Para Çekmek Şeklindeki Eylemleri )
ZİMMET ( 5237 S. TCK'nın 52. Md.sindeki Esaslara Göre Tayin Edilecek Sonuç Adli Para Cezasının Nitelikli Zimmet Suçu Nedeni İle Oluşan Banka Zararının 3 Katına Çıkartılması Gerekirken Doğrudan Banka Zararının 3 Katı Tutarında Adli Para Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
İMZALI BOŞ TEDİYE FİŞLERİNİ İZİNSİZ DOLDURMA ( Emniyeti Suiistimal - Sanığın Mudilerin Kendileri Tarafından Önceden Verilen İmzalı Boş Tediye Fişlerini Onların Bilgi ve Talimatları Olmaksızın Doldurup Hesaplardan Para Çekmek Şeklindeki Eylemlerinin Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu )"
160Y7.CD11.11.2010E. 2010/3908 K. 2010/15891"ZİMMET ( Banka Görevlisi Olmayan Sanıkların Banka Görevlisi Olan Sanıkların Eylemlerine Yardım Eden Olarak Katıldıkları Gözetilip 5237 S. T.C.K.nun 39. Md. Gereğince Cezalarının Yarısının İndirilmesi Gerektiği )
BANKA GÖREVLİSİ OLMAYAN SANIKLAR ( Banka Görevlisi Olan Sanıkların Eylemlerine Yardım Eden Olarak Katıldıkları Gözetilip 5237 S. T.C.K.nun 39. Md. Gereğince Cezalarının Yarısının İndirilmesi Gerektiği - Zimmet )
ADLİ PARA CEZASI MİKTARI ( Takdir Edilecek Gün Para Cezasının Artırım ve İndirime Tabi Tutulduktan Sonra 5237 S. T.C.K.nun 52. Md.sindeki Esaslara Göre Tayin Edilecek Sonuç Adli Para Cezasının Banka Zararının Üç Katı Olan Miktara Çıkartılması Gerektiği )"
160YCGK9.11.2010E. 2010/7-190 K. 2010/219"ZİMMET ( Zararının Henüz Soruşturma Başlamadan Giderilmesi Halinde Verilecek Cezadan Yapılacak İndirimi Öngören 5411 S. Yasanın 160. Md.nin 4. Fıkrasının Sanık Hakkında Uygulanma Olasılığının Bulunmadığı )
ZARARININ HENÜZ SORUŞTURMA BAŞLAMADAN GİDERİLMESİ ( Halinde Verilecek Cezadan Yapılacak İndirimi Öngören 5411 S. Yasanın 160. Md.nin 4. Fıkrasının Sanık Hakkında Uygulanma Olasılığının Bulunmadığı )
CEZADA İNDİRİM ( Sanığın Katılan Kurumun Zararını Verilecek Cezadan Daha Fazla Oranda İndirimi Öngören Kovuşturma Aşamasından Önce Değil de Kovuşturma Aşaması Başladıktan Ancak Hüküm Verilmeden Önce Ödemiş Olması Karşından İndirim Yapılamayacağı )"
160Y7.CD8.11.2010E. 2007/15441 K. 2010/15941"NİTELİKLİ ZİMMET ( 4389 S. Yasaya Göre Adiyen Zimmet Suçunu Oluşturacağı Gibi Ödemede Söz Konusu Olmadığına Göre 4389 S. Yasa da Adiyen Zimmet Suçunu Düzenleyen Para Cezası Öngörülmediğinden 4389 S. Y'nın Sanık Lehine Olduğu )
ADİYEN ZİMMET ( 5411 S. Yasaya Göre Nitelikli Zimmet 4389 S. Yasaya Göre Adiyen Zimmet Suçunu Oluşturacağı Gibi Ödemede Söz Konusu Olmadığına Göre 4389 S. Yasa da Adiyen Zimmet Suçunu Düzenleyen Para Cezası Öngörülmediğinden 4389 S. Y'nın Sanık Lehine Olduğu )
TEDİYE FİŞİ DÜZENLEME ( Nitelikli Zimmet - Sanığın Mudilerin Hesaplarından Talimat ve Bilgileri Olmaksızın Tediye Fişleri Düzenleyip ve Bu Fişlere Aldatıcılık Niteliği Olmayan İmzalar Atmak Suretiyle Müsnet Suçu İşlediği )"
160YCGK4.5.2010E. 2009/7-223 K. 2010/104"NİTELİKLİ ZİMMET (Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Lehte Hükümler Taşıması Durumunda Önceden İşlenen Suçlar Yönünden de Tatbik ve İnfaz Edileceği)
LEHE KANUN UYGULAMASI (Türkiye Halk Bankası Personelinin Zimmet Suçlarında 4389 S. Yasanın 22., 5411 S. Yasanın 160. Md. 25.11.2000 Tarihinden Önce İşlenen Zimmet Suçlarından İse 4389, 5411 ve 765 S. TCY'nın 202. Md. Uyarınca Değerlendirme Yapılarak Hüküm Kurulacağı)
BANKACILIK ZİMMETİ (Suçuna İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağına Karar Verilen Özel Daire Kararının İsabetli Bulunmadığı - Suçun Sübut Bulup Bulmadığı İle Hükmün Eksik Soruşturma Sonunda Verilip Verilmediği Hususları Özel Dairece Belirlenmesi Gerektiği)
ZİMMET (Bankacılık Zimmeti - Lehe Hükümler İçeren 765 S. TCY'nın 2/2. Md. Uyarınca Tatbik ve İnfazı Gereken 4389 ve 5411 S. Yasalar Kapsamında Tahlil ve Değerlendirilmesi Gerektiği/5237 S. Yasanın İse Somut Olayımızda Uygulanma Olanağı Kalmadığı)"
160YCGK6.4.2010E. 2010/7-38 K. 2010/79"NİTELİKLİ ZİMMET ( Bankacılık Kanununda Yazılı Nitelikli Zimmet Suçunun İşlenmesi Sırasında Özel Belgelerde Sahtecilik Yapılması Halinde Özel Belgede Sahteciliğin Ayrıca Cezalandırması Gerektiği )
BANKACILIK KANUNUNDA YAZILI NİTELİKLİ ZİMMET ( Suçunun İşlenmesi Sırasında Özel Belgelerde Sahtecilik Yapılması Halinde Özel Belgede Sahteciliğin Ayrıca Cezalandırması Gerektiği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Bankacılık Kanununda Yazılı Nitelikli Zimmet Suçunun İşlenmesi Sırasında Özel Belgelerde Sahtecilik Yapılması Halinde Özel Belgede Sahteciliğin Ayrıca Cezalandırması Gerektiği )
BİLEŞİK SUÇ ( 5411 S. Bankacılık Yasasında Sahtecilik Suçundan Ayrıca Cezaya Hükmolunacağına İlişkin Bir Düzenleme Olmaması ve Nitelikli Zimmet Suçu İçin Öngörülen Ceza Miktarının Ağırlığı Birlikte Değerlendirildiğinde Olduğu )
SAHTECİLİK ( 5411 S. Bankacılık Yasasında Sahtecilik Suçundan Ayrıca Cezaya Hükmolunacağına İlişkin Bir Düzenleme Olmaması ve Nitelikli Zimmet Suçu İçin Öngörülen Ceza Miktarının Ağırlığı Birlikte Değerlendirildiğinde Bu Suçu Bileşik Suç Olarak Düzenlediği Sonucuna Ulaşıldığı )"
160Y7.CD21.1.2010E. 2007/12553 K. 2010/463"HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN KARARI ( HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )
GÖREV ( Bankacılık Kanunundan Doğan Uyuşmazlık - HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )
BANKACILIK KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )"
160Y7.CD29.6.2009E. 2007/3816 K. 2009/8325"ZİMMET ( Soruşturma Başlamadan Önce Zimmete Geçirilen Para veya Para Yerine Geçen Evrak veya Senetlerin veya Diğer Malların Aynen İade Edilmesi veya Uğranılan Zararın Tamamen Tazmin Edilmesi Halinde Verilecek Cezanın Üçte İkisi İndirileceği )
ZİMMETE GEÇİRİLEN PARA VEYA PARA YERİNE GEÇEN EVRAK VEYA SENETLERİN AYNEN İADESİ ( Veya Uğranılan Zararın Tamamen Tazmin Edilmesi Halinde Verilecek Cezanın Üçte İkisi İndirileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Zimmet - Sanığın Dava Konusu Zimmet Miktarını 5411 S. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden ve İddianame Tanziminden Önce Ödediği Gözetilerek İndirimin 5411 S. Yasanın 160/4.Fıkrasına Göre 2/3 Oranında Yapılması Gerektiği )"
160Y7.CD18.6.2009E. 2008/17858 K. 2009/7271"ZİMMET ( Tediye Fişlerindeki İmzalar İle Ödemelere Konu Faturalardaki İmzalar ve Müşterilerin Kredi Kartı Başvuru Formu ve Sözleşmelerinde Yer Alan İmzaları Karşılaştırılmak Suretiyle Grafoloji Uzmanı Marifetiyle İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
İMZA KARŞILAŞTIRMASI ( Zimmet - Tediye Fişlerindeki İmzalar İle Ödemelere Konu Faturalardaki İmzalar ve Müşterilerin Kredi Kartı Başvuru Formu ve Sözleşmelerinde Yer Alan İmzaları Karşılaştırılmak Suretiyle Grafoloji Uzmanı Marifetiyle İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
BASİT VE NİTELİKLİ ZİMMET ( Fiillerinin Ayırımında “Suçun Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Davranışlarla İşlenmesi” Kriteri Kabul Edilerek “Bankayı Aldatıcılık” Unsurunun Kaldırıldığı )"
160Y10.CD13.5.2009E. 2009/7799 K. 2009/9310"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME ( Diğer Kanunlarda Yer Alan Nispi Nitelikteki Adli Para Cezalarına 5237 S. TCK'nun 52. Maddesinde Öngörülen Gün Para Cezası Sistemine Aykırılık Değil Farklılık Oluşturduğu )
ADLİ PARA CEZASI ( Kanun Koyucunun Nispi Nitelikteki Para Cezalarının Uygulanmasına Tamamen Son Vermeye Dönük Bir Amacının Bulunmadığı - Nispi Nitelikteki Adli Para Cezalarına 5237 S. TCK'nun 52. Maddesinde Öngörülen Gün Para Cezası Sistemine Aykırılık Değil Farklılık Oluşturduğu )
NİSPİ NİTELİKTEKİ PARA CEZALARI ( Kanun Koyucunun Nispi Nitelikteki Para Cezalarının Uygulanmasına Tamamen Son Vermeye Dönük Bir Amacının Bulunmadığı - Nispi Nitelikteki Adli Para Cezalarına 5237 S. TCK'nun 52. Maddesinde Öngörülen Gün Para Cezası Sistemine Aykırılık Değil Farklılık Oluşturduğu )"
160Y7.CD18.3.2009E. 2008/9502 K. 2009/3119"ZİMMET ( Rutin Bir Kontrolle Ortaya Çıkabilecek Bu Durumun Basit Zimmet Kabulü Mümkün İse de Daha Sonra Yürürlüğe Giren 5411 S.Y'da Nitelikli Zimmete İlişkin Ölçütlerin Değiştiği ve Anılan Yasa'nın Yürürlüğünden Sonra da Sanığın Eyleminin Sürdüğü Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
NİTELİKLİ ZİMMET ( 5411 S.Y'da Nitelikli Zimmete İlişkin Ölçütlerin Değiştiği ve Anılan Yasa'nın Yürürlüğünden Sonra da Sanığın Eyleminin Sürdüğü Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
BANKAYA KARŞI ZİMMET ( Rutin Bir Kontrolle Ortaya Çıkabilecek Bu Durumun Basit Zimmet Kabulü Mümkün İse de Daha Sonra Yürürlüğe Giren 5411 S.Y'da Nitelikli Zimmete İlişkin Ölçütlerin Değiştiği ve Anılan Yasa'nın Yürürlüğünden Sonra da Sanığın Eyleminin Sürdüğü Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
160Y11.CD4.2.2009E. 2006/5547 K. 2009/515"ZİMMET SUÇU ( Hesaba Yatırılması İçin Verilen Paraların Hesaba Yatırlmayarak Lehine Kullanma - Halk Bankası Servis Görevlisi Sanığın Eyleminin Zimmet Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Delilleri Değerlendirme Görevinin Ağır Ceza Makemesine Ait Olduğu )
HESABA YATIRILMASI GEREKEN PARALARIN HESABA YATIRILMAYARAK LEHİNE KULLANMA ( Zimmet Suçu - Ağır Ceza Mahkemesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Halk Bankası Servis Görevlisinin Hesaba Yatırması İÇin Verilen araları Hesaba Yatırmayarak Lehine Kullanması - Eylemin Zimmet Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Delilleri Değerlendirme Görevinin Ağır Ceza Makemesine Ait Olduğu )"
160Y7.CD23.7.2008E. 2008/7443 K. 2008/16811"ZİMMET ( Balkaner Grubu İle TMSF Arasındaki Protokol - Zimmete Geçirilen Bankaya Ait Paraların Aynen İade Edilmesi veya Bankanın Uğradığı Zararın Tamamen Tazmini Mahiyetinde Kabul Edilemeyeceği )
PARALARIN İADESİ ( Balkaner Grubu İle TMSF Arasındaki Protokol - Zimmete Geçirilen Bankaya Ait Paraların Aynen İade Edilmesi veya Bankanın Uğradığı Zararın Tamamen Tazmini Mahiyetinde Kabul Edilemeyeceği )
PROTOKOL İLE ZARARIN TAMAMEN TAZMİN VE İADE OLUNDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ ( Cezadan 1/3 Oranında İndirim Yapılarak Eksik Ceza Tayini ve Meydana Gelen Zararın Ödettirilmesine Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
BALKANER GRUBU İLE TMSF ARASINDAKİ PROTOKOL ( Protokol İle Zararın Tamamen Tazmin ve İade Olunduğunun Kabul Edilemeyeceği - Cezadan 1/3 Oranında İndirim Yapılarak Eksik Ceza Tayini ve Meydana Gelen Zararın Ödettirilmesine Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
160Y7.CD14.2.2008E. 2007/14821 K. 2008/1118"ZİMMET ( Sanıkların Şahsi veya Sahip ve Yetkilisi Oldukları Şirketlerin Banka Hesap Hareketleri İncelenmeli Kredi Borçlarının Olup Olmadığı ve Varsa Ne Şekilde Hangi Tarihte Kapatıldığı İşlemlerin Kim Tarafından Hangi Sıfatla Yapıldığının Ortaya Konulması Gerektiği )
İŞTİRAK ( Sanıkların Zimmet Suçuna İştiraklerinin 5237 Sayılı TCK'nın 39 ve 40. Maddeleri Gözetilmek Suretiyle Değerlendirilmesi Gerektiği - Zimmet )"
160Y7.CD6.2.2008E. 2007/12446 K. 2008/762"ZİMMET ( Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Paranın Suç Tarihindeki Değerinin Az Olduğu Gözetilerek Cezadan İndirim Yapılması Gereği )
ZORUNLU MÜDAFİ ( Sanığın Üzerine Atılı Suç İçin İlgili Yasada Öngörülen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırının On Yılın Üzerinde Olduğu - Duruşmaya Gelmemiş Olan Sanık Müdafiine Duruşma Gününün Bildirilmesi ve Gelmediği Takdirde Yeni Bir Müdafii Atanması Gerektiği )
4389 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Zimmete Geçirilen Paranın Tamamı Soruşturma Başlamadan Önce Ödendiğine Göre Cezadan 2/3 Oranında İndirim Yapılması Gerektiği )
CEZADA İNDİRİM ( Zimmete Geçirilen Paranın Tamamı Soruşturma Başlamadan Önce Ödendiğine Göre Cezadan 2/3 Oranında İndirim Yapılması Gerektiği )"
160Y6.CD6.2.2008E. 2007/12446 K. 2008/762"DURUŞMA GÜNÜNÜN BİLDİRİLMESİ ZARURETİ ( Sanığın Üzerine Atılı Zimmet Suçu İçin Öngörülen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırı On Yılın Üzerinde Olduğundan Duruşmaya Gelmemiş Sanık Müdafiine Duruşma Gününün Bildirilmesi Gerektiği )
ZİMMET SUÇU ( Konusunu Oluşturan Paranın Suç Tarihindeki Değerinin Az Olduğu Gözetilerek Cezadan İndirim Yapılması Gerektiği )
ZİMMETE GEÇİRİLEN PARANIN SORUŞTURMADAN ÖNCE ÖDENMESİ ( Cezadan 2/3 Oranında İndirim Yapılması Gerektiği )
ZORUNLU MÜDAFİ ( Sanığın Üzerine Atılı Zimmet Suçu İçin Öngörülen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırı On Yılın Üzerinde Olduğundan Duruşmaya Gelmemiş Sanık Müdafiine Duruşma Gününün Bildirilmesi Gerektiği )
4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Paranın Suç Tarihindeki Değerinin Az Olduğu Gözetilerek Cezadan İndirim Yapılması Gerektiği )"
160Y7.CD31.1.2008E. 2007/14823 K. 2008/643"BANKACILIK ( 5411 Sayılı Kanun'a Muhalefet - Kazanç Müsaderesine Karar Verilebilmesi İçin Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilmemesi Gerektiği )
ZİMMET ( 5411 Sayılı Kanun'a Muhalefet - Kazanç Müsaderesine Karar Verilebilmesi İçin Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilmemesi Gerektiği )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Temel Ceza Alt ve Üst Sınır Arasında Tayin Edilirken Fiilden Kaynaklanan Sebeplere Dayanılması Gerektiği )
KAZANÇ MÜSADERESİ ( Karar Verilebilmesi İçin Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilmemesi Gerektiği )"
160Y7.CD19.10.2006E. 2006/1600 K. 2006/16537"BANKACILIK SUÇLARI ( 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 160/3 Maddesinde "Bu Fiilleri İşleyenler Hakkında On Yıldan Yirmi Yıla Kadar Hapis ve Yirmibin Güne Kadar Adli Para Cezasına Hükmolunacağı" )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Bankacılık Suçları - 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 160/3 Maddesinde "Bu Fiilleri İşleyenler Hakkında On Yıldan Yirmi Yıla Kadar Hapis ve Yirmibin Güne Kadar Adli Para Cezasına Hükmolunacağı" )
BANKANIN UĞRADIĞI ZARAR ( 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 160/3 Maddesinde "Bu Fiilleri İşleyenler Hakkında On Yıldan Yirmi Yıla Kadar Hapis ve Yirmibin Güne Kadar Adli Para Cezasına Hükmolunacağı" )"
160Y11.CD19.9.2006E. 2006/3853 K. 2006/7318"BANKA YÖNETİM KURULU BAŞKANI ( Haksız Kredi Sağlaması ve Bankanın Zararına İşlem Yapması - Zimmet Oluşup Oluşmadığını Ağır Ceza Mahkemesinin Takdir Etmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Zimmet Oluşup Oluşmadığını Ağır Ceza Mahkemesinin Takdir Etmesi Gerektiği - Bankanın Eski Yönetim Kurulu Başkanının Haksız Kredi Sağlaması ve Bankanın Zararına İşlem Yapması )
ZİMMET ( Bankanın Eski Yönetim Kurulu Başkanının Haksız Kredi Sağlaması ve Bankanın Zararına İşlem Yapması - Delilleri Ağır Ceza Mahkemesinin Takdir Etmesi Gerektiği )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Bankanın Eski Yönetim Kurulu Başkanının Haksız Kredi Sağlaması ve Bankanın Zararına İşlem Yapması - Zimmet Oluşup Oluşmadığını Ağır Ceza Mahkemesinin Takdir Etmesi Gerektiği )"
160Y7.CD20.7.2006E. 2006/3966 K. 2006/14784"ZİMMET ( Özel Banka Görevlisi - 4389 S.K. Md. 22/3. Uyarınca Dava Açıldığı Karar Tarihi İtibariyle 5411 S.K.'un da Yürürlükte Olduğu - Bu Özel Yasalar Yerine 5237 S.K. Md. 247 Uyarınca Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
BANKA GÖREVLİSİNİN ZİMMETİ ( Ceza Kanunu Uyarınca Hüküm Tesis Edilemeyeceği - Sanığın Hukuki Durumunun Bankalar Kanunu Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
CEZA KANUNU UYARINCA HÜKÜM TESİS EDİLEMEYEN SUÇ ( Özel Banka Görevlisinin Zimmeti - Sanığın Hukuki Durumunun Bankalar Kanunu Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )"
160Y7.CD28.12.2005E. 2003/13568 K. 2005/22056"4389 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Zimmete Para Geçirme - 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160/4 Maddesi Sanık Lehine Değişiklik İçermesi Nedeniyle Yeniden Bir Karar Verilmesi Gereği )
ZİMMETE PARA GEÇİRME ( Soruşturma Başlamadan Önce Zimmete Geçirilen Para veya Para Yerine Geçen Evrak veya Senetlerin veya Diğer Malların Aynen İade Edilmesi veya Uğranılan Zararın Tamamen Tazmin Edilmesi Halinde Verilecek Cezanın Üçte İkisi İndirileceği )
SORUŞTURMA BAŞLAMADAN ÖNCE PARA VE MALLARIN İADESİ ( Zimmete Geçirilen Para veya Para Yerine Geçen Evrak veya Senetlerin veya Diğer Malların Aynen İade Edilmesi veya Uğranılan Zararın Tamamen Tazmin Edilmesi Halinde Verilecek Cezanın Üçte İkisi İndirileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Zimmete Para veya Mal Geçirme - 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160/4 Maddesi Sanık Lehine Değişiklik İçermesi Nedeniyle Yeniden Bir Karar Verilmesi Gereği )"

DANIŞTAY

160D13.D16.5.2011E. 2011/1527 K. 2011/2296"BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI ( C. Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulmasına İlişkin - Tek Başına Davacının Hukuki Durumunda Değişiklik Yaratmayan Bu Niteliği Nedeniyle İdarî Davaya Konu Edilemeyeceği )
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA İLİŞKİN İŞLEM ( Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı - Tek Başına Davacının Hukuki Durumunda Değişiklik Yaratmayan Bu İşlemin İdarî Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ DAVA ( C. Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulmasına İlişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı - İdarî Davaya Konu Edilemeyecek Bir İşlem Olduğundan İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )"
160D13.D8.3.2011E. 2010/1942 K. 2011/957"HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Takdir Yetkisi Kullanılarak Tesis Edilen Davalı İdare İşleminin Yargı Yolu Kapatılmamış Tüm İdari İşlemler Gibi Yetki Şekil Sebep Konu ve Maksat Yönlerinden Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesinin Zorunlu Olduğu )
BANKA PERSONELİ HAKKINDA İŞLEM ( Mevduat Hesabında Bulunan Parayı İmza Taklit Ederek Çektiği İleri Sürülen Görevlilerin Yargılanmasına İzin Verilmemesine İlişkin T.C Ziraat Bankası Müdürlüğü - Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MEVDUAT HESABINDAKİ PARANIN İMZA TAKLİTİ SURETİYLE ÇEKİLMESİ ( Banka Görevlilerin Yargılanmasına İzin Verilmemesine İlişkin T.C Ziraat Bankası Müdürlüğü - Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"

Madde 161

AMK

161AMK7.7.2011E. 2010/116 K. 2011/118""

Madde 162

YARGITAY

162Y7.CD21.1.2010E. 2007/12553 K. 2010/463"HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN KARARI ( HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )
GÖREV ( Bankacılık Kanunundan Doğan Uyuşmazlık - HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )
BANKACILIK KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )"

DANIŞTAY

162D13.D16.5.2011E. 2011/1527 K. 2011/2296"BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI ( C. Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulmasına İlişkin - Tek Başına Davacının Hukuki Durumunda Değişiklik Yaratmayan Bu Niteliği Nedeniyle İdarî Davaya Konu Edilemeyeceği )
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA İLİŞKİN İŞLEM ( Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı - Tek Başına Davacının Hukuki Durumunda Değişiklik Yaratmayan Bu İşlemin İdarî Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ DAVA ( C. Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulmasına İlişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı - İdarî Davaya Konu Edilemeyecek Bir İşlem Olduğundan İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )"

Madde 164

YARGITAY

164Y5.CD27.3.2015E. 2013/7160 K. 2015/8973"ZİMMET ( Banka Şube Müdürü ve Servis Çalışanı Olan Sanıkların Rehinli Araç Üzerindeki Rehni Kaldırdığı Gayri Nakti Kredi Tesis Ettiği ve Kasanın Noksan Bağlanmasına Neden Olduklarının İddia Edildiği - İsnat Edilen Eylemlerin Zimmet Suçunu Oluşturabileceği/Delillerin Takdir ve Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
BANKA ÇALIŞANLARININ KASANIN NOKSAN BAĞLANMASINA NEDEN OLMASI ( Sanıkların Rehinli Araç Üzerindeki Rehni Kaldırdığı Gayri Nakti Kredi Tesis Ettiği ve Kasanın Noksan Bağlanmasına Neden Olduklarının İddia Edildiği - İsnat Edilen Eylemlerin Zimmet Suçunu Oluşturabileceği/Delillerin Takdir ve Değerlendirilmesinde Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )
GÖREV ( Banka Şube Müdürü ve Servis Çalışanı Olan Sanıkların Rehinli Araç Üzerindeki Rehni Kaldırdığı Gayri Nakti Kredi Tesis Ettiği ve Kasanın Noksan Bağlanmasına Neden Olduklarının İddia Edildiği - İsnat Edilen Eylemlerin Zimmet Suçunu Oluşturabileceği/Delillerin Takdir ve Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )"
164Y7.CD10.4.2013E. 2011/11138 K. 2013/9356"MUDİYİ KANDIRARAK İMZASINI ALMAK ( Boş Bir Tediye Fişini Kullanıp Hesabından Para Çekmek - Eylemin Nitelikli Zimmet Olduğu/Zararın Oluşması Halinde 5411 S.K. Kapsamındaki Üç Katı Adli Para Cezası Uygulamasında Toplam Zararın Gözetileceği )
TEDİYE FİŞİ İLE PARA ÇEKMEK ( Mudiyi Kandırıp İmzasını Alarak/Nitelikli Zimmet - Zararın Bulunmaması Halinde Sadece Gün Adli Para Cezası Tayin Edileceği )
BASİT ZİMMET ( Mudiyi Kandırıp İmzasını Alarak Boş Bir Tediye Fişini Kullanıp Hesabından Para Çekmek Eyleminin Nitelikli Zimmet Olduğu - Sanığın Diğer Eylemlerinin Basit Zimmet Olduğu )
ADLİ PARA CEZASI ( Mudiyi Kandırıp İmzasını Alarak Boş Bir Tediye Fişini Kullanıp Hesabından Para Çekmek Eyleminin Nitelikli Zimmet Olduğu - Zararın Oluşması Halinde 5411 S.K. Kapsamındaki Üç Katı Adli Para Cezası Uygulamasında Toplam Zararın Gözetileceği )"
164Y7.CD19.4.2011E. 2008/2472 K. 2011/4284"ZİMMET SUÇU ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Suçun Oluşabileceği/Suçun 765 S.K. Md. 102/2-3 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu - Görevli Mahkemenin İhtisas Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Zimmet Suçunun Oluşabileceği - Suçun 765 S.K. Md. 102/2-3 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Zimmet Suçunun Oluşabileceği/Görevli Mahkemenin İhtisas Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu - Görevsizlik Kararı Verileceği )"
164Y7.CD30.3.2011E. 2008/3925 K. 2011/3168"ZİMMET ( Davanın Bozma İlamı Gereğince Suçun İşlendiği Yerin Bağlı Olduğu Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Zimmet - Davanın Bozma İlamı Gereğince Suçun İşlendiği Yerin Bağlı Olduğu Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği )"
164Y7.CD15.2.2010E. 2006/11412 K. 2010/3680"ZİMMET ( Hangi Eylemlerin Zimmet Kabul Edildiği Keza Zimmetin Hangi Nedenle Basit Olarak Kabul Edildiğine Dair Gerekçeye de Yer Verilmeyerek Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
BANKA MÜFETTİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SORUŞTURMA RAPORU ( Ekinde Bulunan Delil Niteliğindeki Belgelerin Bir Kısmının Okunaksız ve Tamamının Onaysız Fotokopi Olduğu )
BANKA ZARARININ TAZMİNİ ( Hükmolunduğu Halde Nispi Harç Alınmasına Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
164Y7.CD21.1.2010E. 2007/12553 K. 2010/463"HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN KARARI ( HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )
GÖREV ( Bankacılık Kanunundan Doğan Uyuşmazlık - HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )
BANKACILIK KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )"

Madde 168

YARGITAY

168YCGK4.5.2010E. 2009/7-223 K. 2010/104"NİTELİKLİ ZİMMET (Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Lehte Hükümler Taşıması Durumunda Önceden İşlenen Suçlar Yönünden de Tatbik ve İnfaz Edileceği)
LEHE KANUN UYGULAMASI (Türkiye Halk Bankası Personelinin Zimmet Suçlarında 4389 S. Yasanın 22., 5411 S. Yasanın 160. Md. 25.11.2000 Tarihinden Önce İşlenen Zimmet Suçlarından İse 4389, 5411 ve 765 S. TCY'nın 202. Md. Uyarınca Değerlendirme Yapılarak Hüküm Kurulacağı)
BANKACILIK ZİMMETİ (Suçuna İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağına Karar Verilen Özel Daire Kararının İsabetli Bulunmadığı - Suçun Sübut Bulup Bulmadığı İle Hükmün Eksik Soruşturma Sonunda Verilip Verilmediği Hususları Özel Dairece Belirlenmesi Gerektiği)
ZİMMET (Bankacılık Zimmeti - Lehe Hükümler İçeren 765 S. TCY'nın 2/2. Md. Uyarınca Tatbik ve İnfazı Gereken 4389 ve 5411 S. Yasalar Kapsamında Tahlil ve Değerlendirilmesi Gerektiği/5237 S. Yasanın İse Somut Olayımızda Uygulanma Olanağı Kalmadığı)"
168Y7.CD9.4.2008E. 2008/1518 K. 2008/9010"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Kanun Hükümlerinin Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu - 5411 Sayılı Kanuna Muhalefet )
BANKACILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Lehe Olduğundan Bahisle Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Kanun Hükümlerinin Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu )"
168Y7.CD13.7.2006E. 2006/9448 K. 2006/14461"ZİMMET ( Bankalar Kanununa Muhalefet - 4389 Sayılı Bankalar Kanunu 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Yürürlükten Kaldırıldığından Sanık Hakkındaki Lehe Olan Yasanın Buna Göre Belirlenmesi Gereği )
BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Zimmet - Lehe Yasa )
LEHE YASA UYGULAMASI ( 4389 Sayılı Bankalar Kanunun 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Yürürlükten Kaldırıldığı - Bankalar Kanununa Muhalefetten Sanık Hakkınada Lehe Olan Yasanın Belirlenerek Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gereği )"

Madde 170

YARGITAY

170Y9.HD9.3.2009E. 2007/30301 K. 2009/6217"BANKA ZARARININ ESKİ ŞUBE MÜDÜRÜNDEN TAHSİLİ TALEBİ ( Bankalar Kanunundan Kaynaklanan Fon Alacaklarında Zamanaşımı 20 Yıl Olduğu - Haksız Eylemde Zamanaşımı Haksız Eylemin Tüm Unsurları İle Gerçekleştiği Anda Başladığı )
HAKSIZ EYLEM ( Zamanaşımı Haksız Eylemin Tüm Unsurları İle Gerçekleştiği Anda Başladığı - Zarar Veren Eylem Devam Ettiği/Haksız Eylem Tüm Unsurları İle Gerçekleşmediği/Bu Durumda Zamanaşımının Geçtiğinden Bahsedilemeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( Bankalar Kanunundan Kaynaklanan Fon Alacaklarında Zamanaşımı 20 Yıl Olduğu - Haksız Eylemde Zamanaşımı Haksız Eylemin Tüm Unsurları İle Gerçekleştiği Anda Başladığı )
FON ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI ( 20 Yıl Olduğu - Haksız Eylemde Zamanaşımı Haksız Eylemin Tüm Unsurları İle Gerçekleştiği Anda Başladığı )"

Ek. Madde 16

YARGITAY

Ek.16Y12.HD5.7.2012E. 2012/5656 K. 2012/22854"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (Zamanaşımı İtirazı - Alacaklı Şirketin TMSF'ye Devrinden Önce Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Borçlunun Kazanılmış Hakkı Bulunduğunun Yerel Mahkemece Gözetileceği/Kazanılmış Hak )
ŞİRKET DEVRİNDEN ÖNCE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ALACAK (Borçlunun Kazanılmış Hakkının Korunacağı - 5411 S.K. Belirtilen 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Eldeki Davada Uygulanma İmkanı Bulunmadığı/Mahkemece Borçlu İsteminin Kabulü Gerektiği )
ALACAKLI ŞİRKETİN TMSF'YE DEVRİ (Devirden Önce Henüz Zamanaşımına Uğramamış Olan Alacaklar Bakımından 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanabileceği - Eldeki Davada Borçlu Lehine Zamanaşımı Gerçekleştiği/Müktesep Hakkın Korunacağı )
BORÇLU LEHİNE ZAMANAŞIMI (3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Alacaklı Şirketin TMSF'ye Devrinden Önce Gerçekleşmiş Olduğu - 5411 S.K Belirtilen 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Eldeki Davada Uygulanma İmkanı Bulunmadığı/Kazanılmış Hak Bulunduğu )
KAZANILMIŞ HAK (Alacaklı Şirketin Haklarına Halef Olan TMSF Hakkında Devirden Önce Borçlu Lehine Gerçekleşmiş Bulunan 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Yerel Mahkemece Korunacağı - 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Eldeki Davada Uygulanamayacağı )"

Geç. Madde 1

YARGITAY

Geç.1Y7.CD19.4.2011E. 2008/2472 K. 2011/4284"ZİMMET SUÇU ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Suçun Oluşabileceği/Suçun 765 S.K. Md. 102/2-3 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu - Görevli Mahkemenin İhtisas Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Zimmet Suçunun Oluşabileceği - Suçun 765 S.K. Md. 102/2-3 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Zimmet Suçunun Oluşabileceği/Görevli Mahkemenin İhtisas Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu - Görevsizlik Kararı Verileceği )"
Geç.1Y7.CD21.1.2010E. 2007/12553 K. 2010/463"HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN KARARI ( HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )
GÖREV ( Bankacılık Kanunundan Doğan Uyuşmazlık - HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )
BANKACILIK KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )"

Geç. Madde 11

YARGITAY

Geç.11Y23.HD27.9.2017E. 2015/3935 K. 2017/2407"İMTİYAZLI ALACAK İDDİASI ( Sıra Şikayeti - Alacağın 4389 S. Kanunla Belirlenen Fon Alacaklarının Niteliğini Taşımadığı Adi Borç Niteliği Taşıyan Genel Kredi Sözleşmesi ve Neticesinde Düzenlenen Teminat Mektupları ve Çek Taahhüt Risklerinden Kaynaklı Alacaklar Olduğu/Şikayetin Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği )
ALACAKLININ SIRASINA ŞİKAYET ( İmtiyazlı Alacak İddiası - Alacağın 4389 S. Kanunla Belirlenen Fon Alacaklarının Niteliğini Taşımadığı Adi Borç Niteliği Taşıyan Genel Kredi Sözleşmesi ve Neticesinde Düzenlenen Teminat Mektupları ve Çek Taahhüt Risklerinden Kaynaklı Alacaklar Olduğu/Şikayetin Reddine İlişkin Kararın Onanacağı )
ADİ ALACAK ( Alacağın 4389 S. Kanunla Belirlenen Fon Alacaklarının Niteliğini Taşımadığı Adi Borç Niteliği Taşıyan Genel Kredi Sözleşmesi ve Neticesinde Düzenlenen Teminat Mektupları ve Çek Taahhüt Risklerinden Kaynaklı Alacaklar Olduğu - Şikayetin Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği - İmtiyazlı Alacaklının Sırasına Şikayet )"
Geç.11Y7.HD15.12.2015E. 2015/43379 K. 2015/25242"NİSPİ HARCA TABİ DAVALAR ( Hükmü Temyiz Eden Davacının İlam Harcının 1/4'nü Peşin Olarak Yatırması Gerektiği/Yargıtay'a Yapılacak Temyiz Başvurularından Ayrıca Temyiz Yoluna Başvurma Harcı Alınacağı - Davacı Bankanın Hizmet Akdinden Kaynaklanan Alacak İddiasına Dayalı Dava Sonunda Verilen Kararın Temyizi Nedeniyle Davacı Bankadan Peşin Temyiz Harcı Ve Temyiz Yoluna Başvuru Harcının Alınacağı )
BANKANIN TEMYİZ HARCINDAN SORUMLULUĞU ( Hizmet Akdinden Kaynaklanan Alacak İddiasına Dayalı Dava Sonunda Verilen Kararın Temyizi Nedeniyle Davacı Bankadan Peşin Temyiz Harcı Ve Temyiz Yoluna Başvuru Harcının Alınacağı - Temyiz Harcını Ödemeyen Davacıya Eksik Harcı İkmal Etmesi İçin Süre Verileceği/Harçlar İkmal Edildiği Taktirde Temyiz İncelemesi Yapılacağı Edilmediği Taktirde Temyiz Edilmemiş Sayılacağı )
TEMYİZ HARCININ EKSİK YATIRILMASI ( Davacıya Eksik Harçları İkmal Etmesi İçin Mehil Verileceği/Süresi İçinde Harçlar İkmal Edildiği Takdirde Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Geri Gönderilmesi/Süresi İçinde Harçlar Yatırılmadığı Takdirde Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği - Temyiz İsteminin Deftere Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı )"
Geç.11Y23.HD6.11.2013E. 2013/6868 K. 2013/6830"TMSF'YE İNTİKAL EDEN BATIK BANKANIN ALACAKLARI ( Dolanlı İşlem Olmaksızın Kredi Sözleşmesi Gereğince Kredi Kullanan Borçlunun Borcunun Bir Sözleşmeden Doğduğu - Alacaklı Sıfatının Kamuya Geçmiş Olmasının Alacağa Amme Alacağı Niteliği Kazandırmayacağı )
TMSF'NİN ALACAKLARI ( Otomobil İhtiyaç Ya da Konut vb. Kredi Nedeniyle Borçlu Olan Ancak Banka Hakim Ortakları Ya da Bunların Yöneticisi Eş Ya da Çocuğu Olmayan Kişi Ya da Şirketlerin Dolanlı İşlemler Yaptığı Belirlenen Banka Hakim Ortakları İle Aynı Kefeye Sokulamayacağı - Fon'un Her Türlü Alacağının Amme Alacağı Kabul Edilemeyeceği )
BANKA HAKİM ORTAKLARI VE YÖNETİCİLERİ ( Banka Kaynaklarının Dolanlı İşlemlerle Boşaltılması Halinde İşlemler Görünüşte Sözleşmeye Dahi Dayansa Gerçek Mahiyetleri Farklı Olduğu/TMSF'ye 6183 S.K.'a Göre Tahsil Yetkisi Tanındığı - Hakim Ortak Yönetici Ya da Eş ve Çocuğu Olmayan Kişi Ya da Şirketlerin Aynı Kefeye Sokulamayacağı/Borçlarının Amme Alacağı Kabul Edilemeyeceği )
TMSF'NİN İLK HACZE İŞTİRAK İLE İLGİLİ İTİRAZI ( 6183 S.K. Uyarınca İlk Hacze İştirak Etmesi Gerektiğini İleri Sürerek Sıra Cetvelinin İptalini Talep Ettiği - TMSF'nin Batık Bankaların Hakim Ortak Yönetici ve Bunların Eş ve Çocukları Dışındaki Kişilerden Olan Alacaklarının Fon Alacağı Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Şikayetçi TMSF'nin 6183 S.K. Uyarınca İlk Hacze İştirak Etmesi Gerektiğini İleri Sürerek Talep Ettiği - TMSF'nin Batık Bankaların Hakim Ortak Yönetici ve Bunların Eş ve Çocukları Dışındaki Kişilerden Olan Alacaklarının Fon Alacağı Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Ancak Usuli Kazanılmış Hakkın Gözetileceği )
FON ALACAĞI ( TMSF'nin Batık Bankaların Hakim Ortak Yönetici ve Bunların Eş ve Çocukları Dışındaki Kişilerden Olan Alacaklarının Bu Kapsamda Olmadığı - Sıra Cetvelinin İptali Davası/19. HD.'nin Bozma Kararına Uyulduğundan Usuli Kazanılmış Hakkın Gözetileceği )
ÖZEL HUKUK KAYNAKLI ALACAK İÇİN UYGULANACAK KANUN ( Şikayetçi TMSF'nin 6183 S.K. Uyarınca İlk Hacze İştirak Etmesi Gerektiğini İleri Sürerek Sıra Cetvelinin İptalini Talep Ettiği - Özel Hukuk Kaynaklı Bu Alacakların Tahsilinde 6183 S.K. Değil İcra İflas Kanunu Hükümlerinin Uygulanacağı )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Şikayetçi TMSF'nin 6183 S.K. Uyarınca İlk Hacze İştirak Etmesi Gerektiğini İleri Sürerek Sıra Cetvelinin İptalini Talep Ettiği - TMSF'nin Batık Bankaların Hakim Ortak Yönetici ve Bunların Eş ve Çocukları Dışındaki Kişilerden Olan Alacaklarının Fon Alacağı Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Ancak Usuli Kazanılmış Hakkın Gözetileceği )"
Geç.11Y4.HD9.2.2009E. 2008/13966 K. 2009/1856"HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Usulsüz Kredi Kullandırılması Sonucu Oluşan Banka Zararının Tahsili - Banka Görevlilerinin Kullandırdıkları Krediden Doğan Sorumluluklarına İlişkin Zararın Hazine Alacağı Olacağına Dair Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRILMASI SONUCU OLUŞAN BANKA ZARARININ TAHSİLİ ( Banka Görevlilerinin Kullandırdıkları Krediden Doğan Sorumluluklarına İlişkin Zararın Hazine Alacağı Olacağına Dair Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Memurların Vermiş Oldukları Zarardan Ötürü Sorumluluğunda Haksız Fiil Kurallarının Uygulanacağı - Tüzel Kişiler ve Özellikle Kamu Kurumunda Zamanaşımı O Kurumun Dava Açmaya Emir Vermeye Yetkili Makamın Öğrendiği Tarihten Başladığı )
BANKA GÖREVLİLERİNİN KULLANDIRDIKLARI KREDİDEN DOĞAN SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN ZARAR ( Zararın Hazine Alacağı Olacağına Dair Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı )
BANKA ZARARININ TAHSİLİ ( Banka Görevlilerinin Kullandırdıkları Krediden Doğan Sorumluluklarına İlişkin Zararın Hazine Alacağı Olacağına Dair Bir Düzenlemenin Mevcut Olmadığı )
MEMURLARIN VERMİŞ OLDUKLARI ZARARLAR ( Sorumluluğunda Haksız Fiil Kurallarının Uygulanacağı - Tüzel Kişiler ve Özellikle Kamu Kurumunda Zamanaşımı O Kurumun Dava Açmaya Emir Vermeye Yetkili Makamın Öğrendiği Tarihten Başladığı )"
Geç.11Y11.HD6.3.2008E. 2007/13081 K. 2008/2672"ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNE DAVA AÇILMASI ( Açılabilmesi İçin Bu Konuda Şirket Genel Kurulunca Karar Alınması ve Ardından Denetçiler Tarafından Şirket Adına Dava Açılması Gerektiği )
DENETÇİLER TARAFINDAN ŞİRKET ADINA DAVA AÇILMASI ( Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Sorumluluk Davası Açılabilmesi İçin Bu Konuda Şirket Genel Kurulunca Karar Alınması ve Ardından Denetçiler Tarafından Şirket Adına Dava Açılması Gerektiği )"
Geç.11Y19.HD24.1.2008E. 2007/7002 K. 2008/308"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Yönelik İtirazlar Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )
SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLAR ( Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )
ŞİKAYET PROSEDÜRÜ ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Yönelik İtirazlar Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )
DURUŞMALI İNCELEME ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Yönelik İtirazlar Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )"

DANIŞTAY

Geç.11VDDGK25.1.2012E. 2010/82 K. 2012/24"GÜMRÜK İDARESİ TARAFINDAN TEMİNAT VEREN BANKAYA GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNE KARŞI DAVA ( Davacı Bankanın Harçtan Muaf Olmadığı - Harç Ödenmeden Açılan Davanın Esasının İncelenerek Hüküm Kurulmasının Hukuka Uygun Düşmediğinin Kabulü )
HARÇTAN MUAFİYET ( Eldeki Davada Davacı Bankanın Harçtan Muaf Olmadığı - Harç Ödenmeden Açılan Davanın Esasının İncelenerek Hüküm Kurulmasının Hukuka Uygun Düşmediği - Harçlar Kanunu'na Göre Başvuru Harcı Alınması Gerektiği )
BAŞVURU HARCI ALINMASI GEREĞİ ( Davacı Bankanın Harçtan Muafiyetinin Bulunmadığı - Başvuru Harcı Alınması Gereği )
TASARRUF MEVDUAT SİGORTA FONUNA TANINAN HARÇ MUAFİYETİ SINIRI ( Devraldığı Alacak ve Borçlar ile Üstlendiği Taahhütlerden Dolayı Yapacağı Takip ve Açacağı Davalar Yönünden Olduğu - Mahkemece Kararda Israr Edilmemesi Gerektiği )
HARÇ ÖDENMEDEN AÇILAN DAVA ( Davacıdan Başvuru Harcı Alınmaksızın Davayı Karar Bağlayan Yerel Mahkemenin Israr Kararının Usul ve Hukuka Uygun Olmadığı - Davacının Harçtan Muaf Olmadığının Gözetileceği/Başvuru Harcı/Muafiyet )"
Geç.11D13.D11.1.2011E. 2009/7378 K. 2011/20"TV TİCARÎ VE İKTİSADÎ BÜTÜNLÜK ( Muhammen Bedeli Abd Doları Olarak Belirlenen Ticarî ve İktisadî Bütünlüğün Yapılan İhale Sonucunda Abd Doları Bedelle Satışının Onaylanmasına İlişkin Fon Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Fon Bu Şirketlerin Tamamının ve/veya Bir Kısmının ( Temettü Hariç ) Satışını Yaparak Bu Satışlardan Elde Edilen Tutarları Fon Alacaklarına Mahsup Etmeye Yetkili Olduğu )
CEBRİ İCRA SATIŞLARI ( Haczedilen Gayrimenkul ve Menkul ve Lisans Ruhsat ve İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar da Dahil Olmak Üzere Diğer Tüm Hak ve Varlıkların Ticarî ve İktisadî Bütünlük Oluşturacak Şekilde Satılabileceği ve Satışın Fon Kurulu Kararının Onayı İle Kesinleşeceği )"

Geç. Madde 13

AMK

Geç.13AMK18.10.2007E. 2007/4 K. 2007/81""

YARGITAY

Geç.13YHGK10.3.2010E. 2010/19-45 K. 2010/140"SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Satışın Reddine İlişkin İcra Müdürü Kararının Kesinleşmesi Nedeniyle Geçerli Bir Satış Talebinin Varlığından Söz Edilemeyeceği - Bu Husus Gözetilerek Davalının Haczinin Düşüp Düşmediği Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
SATIŞIN REDDİNE İLİŞKİN İCRA MÜDÜRÜ KARARI (Kesinleşmesi Nedeniyle Geçerli Bir Satış Talebinin Varlığından Söz Edilemeyeceği/Davalının Haczinin Düşüp Düşmediği Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz)
SATIŞ TALEBİ (Kıymet Takdiri Yapılmadan Satış Talep Edilemeyeceği Gerekçesiyle İcra Müdürü Tarafından Reddedilmiş Olup Bu Karara Karşı Şikayet Yoluna Başvurulmadığı - Satışın Reddine İlişkin İcra Müdürü Kararının Kesinleşmesi Nedeniyle Geçerli Bir Satış Talebinin Varlığından Söz Edilemeyeceği)
HARÇTAN MUAFİYET (Sıra Cetveline İtiraz - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'nun Olduğu)"
Geç.13Y19.HD9.11.2009E. 2009/1074 K. 2009/10297"KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (İtirazın İptali - Bankacılık Kanunu'nun Geçici 13. Md. Yollamasıyla Aynı Kanunun 138. Md. Uyarınca Davacı Bankanın Kötü Niyet Tazminatıyla Sorumlu Tutulamayacağı)
İTİRAZIN İPTALİ (Bankacılık Kanunu'nun Geçici 13. Md. Yollamasıyla Aynı Kanunun 138. Md. Uyarınca Davacı Bankanın Kötü Niyet Tazminatıyla Sorumlu Tutulamayacağı - Davacı Banka Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği)
KÖTÜNİYET TAZMİNATI (Kredi Kartı Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Bankacılık Kanunu'nun Geçici 13. Md. Yollamasıyla Aynı Kanunun 138. Md. Uyarınca Davacı Bankanın Kötü Niyet Tazminatıyla Sorumlu Tutulamayacağı/Davacı Banka Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği)"
Geç.13Y19.HD9.11.2009E. 2009/1067 K. 2009/10296"İTİRAZIN İPTALİ ( Bankacılık Kanunu'nun Geçici 13. Md. Yollamasıyla Aynı Kanunun 138. Md. Uyarınca Davacı Banka Hükme Bağlanan Tazminatlardan Muaf Olduğu Halde Aleyhine Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
MUAFİYET ( İtirazın İptali - Bankacılık Kanunu'nun Geçici 13. Md. Yollamasıyla Aynı Kanunun 138. Md. Uyarınca Davacı Banka Hükme Bağlanan Tazminatlardan Muaf Olduğu Halde Aleyhine Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Dava İtirazın İptali Davası Olduğu Halde Alacak Davası Gibi Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Aleyhe Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )"
Geç.13Y19.HD13.10.2008E. 2008/1643 K. 2008/8983"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kamu Bankalarının Yargı Harçlarından Sorumluluğu Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )
KAMU BANKALARI ( İtirazın İptali Davası - Yargı Harçlarından Sorumluluğu Bulunmadığının Gözönüne Alınması Gerektiği )
HARÇTAN MUAF OLMA ( İtirazın İptali Davası - Kamu Bankalarının Yargı Harçlarından Sorumluluğu Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )"
Geç.13Y11.HD17.4.2008E. 2006/12668 K. 2008/5121"KREDİ BORCU NEDENİYLE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ( İşlemin Yasal Dayanağının Anayasa Mahkemesi'nce İptali ve Bu Kararın Yürürlüğü İçin Belirlenen Sürenin Dolmasından Önce Davalı Banka Tarafından Somut Uyuşmazlık Yönünden İşlem Yapıp Yapılmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ( Kredi Borcu Nedeniyle - İşlemin Yasal Dayanağının Anayasa Mahkemesi'nce İptali ve Bu Kararın Yürürlüğü İçin Belirlenen Sürenin Dolmasından Önce Davalı Banka Tarafından Somut Uyuşmazlık Yönünden İşlem Yapıp Yapılmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( İşlemin Yasal Dayanağının Anayasa Mahkemesi'nce İptali Nedeniyle Davalı Banka Tarafından Somut Uyuşmazlık Yönünden İşlem Yapıp Yapılmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - Yurt Dışına Çıkış Yasağı )"
Geç.13Y19.HD31.1.2008E. 2007/6895 K. 2008/629"İPOTEĞİN FEKKİ ( Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş'nin Harçtan Muaf Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş'nin Olduğu - Bu Yanlışlığın Giderilmesi Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )
BANKANIN TASFİYE HALİNDE OLMASI ( Harçtan Muaf Olduğu )
TASFİYE HALİNDEKİ BANKA ( T.Emlak Bankası A.Ş'nin Harçtan Muaf Olduğu )"
Geç.13Y19.HD24.1.2008E. 2007/7002 K. 2008/308"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Yönelik İtirazlar Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )
SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLAR ( Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )
ŞİKAYET PROSEDÜRÜ ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Yönelik İtirazlar Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )
DURUŞMALI İNCELEME ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Yönelik İtirazlar Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )"
Geç.13Y17.HD24.1.2008E. 2007/4046 K. 2008/272"TASARRUFUN İPTALİ ( Batıl Tasarrufun Vukuu Tarihinden İtibaren Beş Sene Geçmekle Düşeceği - Fon Alacaklarına ve Hazine Alacağı Sayılan Alacaklara İlişkin Dava ve Takiplerde Zamanaşımı Süresinin Yirmi Yıl Olduğu Hükmünün Kapsamı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMI ( Tasarrufun İptali - Fon Alacaklarına ve Hazine Alacağı Sayılan Alacaklara İlişkin Dava ve Takiplerde Zamanaşımı Süresinin Yirmi Yıl Olduğu Hükmünün Kapsamı - Tasarrufun İptali Davası )
HAZİNE ALACAĞI ( Tasarrufun İptali Davası - Fon Alacaklarına ve Hazine Alacağı Sayılan Alacaklara İlişkin Dava ve Takiplerde Zamanaşımı Süresinin Yirmi Yıl Olduğu Hükmünün Kapsamı )
FON ALACAĞI ( Tasarrufun İptali Davası - Fon Alacaklarına ve Hazine Alacağı Sayılan Alacaklara İlişkin Dava ve Takiplerde Zamanaşımı Süresinin Yirmi Yıl Olduğu Hükmünün Kapsamı )"
Geç.13Y17.HD19.7.2007E. 2007/1079 K. 2007/2553"TASARRUFUN İPTALİ ( Kamu Bankalarının da Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davalarını Açabilecekleri Bankacılık Kanununun Geçici 16. Maddesinde de Bu Değişikliğin Makable Şamil ( Geçmişe Yürüyeceği ) Olacağının Öngörüldüğü )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali - Kamu Bankalarının da Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davalarını Açabilecekleri Bankacılık Kanununun Geçici 16. Maddesinde de Bu Değişikliğin Makable Şamil ( Geçmişe Yürüyeceği ) Olacağının Öngörüldüğü )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Mahkemenin Aciz Belgesi Olmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozulduğu - Bozmaya Uyulmuş İse de Maddi Yanılgıya Dayalı Olan Bozma İlamı Lehine Olan Davalı Taraf Yönünden Doğurmadığı )
MADDİ YANILGI SONUCU BOZMAYA UYMA ( Mahkemenin Aciz Belgesi Olmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozulduğu - Bozmaya Uyulmuş İse de Maddi Yanılgıya Dayalı Olan Bozma İlamı Lehine Olan Davalı Taraf Yönünden Usulü Kazanılmış Hak Doğurmadığı )"
Geç.13Y12.HD30.4.2007E. 2007/6132 K. 2007/8498"FONUN ALACAKLI OLMASI ( Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Yapılan Takiplerde İtirazlar Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmadığı )
TAKİBİN DURMASI ( Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Yapılan Takiplerde İtirazlar Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmadığı ) "
Geç.13Y15.HD15.1.2007E. 2006/6301 K. 2007/22"FON ALACAKLARININ TAHSİLİ ( İlişkin Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Vesikası Aranmayacağı - Fon Lehine Getirilen Hükümlerin Makable Şamil Olduğu )
TASARRUFUN İPTALİ ( Fon Lehine Getirilen Hükümlerin Makable Şamil Olduğu - Fon Alacaklarının Tahsiline İlişkin Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Vesikası Aranmayacağı )
ACİZ VESİKASI ( Fon Alacakları Bakımından Aciz Belgesi Zorunluluğunun Ortadan Kalkmış Olduğu )"
Geç.13Y15.HD5.7.2006E. 2006/2840 K. 2006/4211"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( TMSF Alacaklarının Tahsili İçin Açılan - Aciz Belgesi Aranmayacağı )
TMSF ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesi Aranmayacağı - Hükmün Geçmişe Etkili Olduğu )
FON ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesi Aranmayacağı - Hükmün Geçmişe Etkili Olduğu )"
Geç.13Y12.HD19.6.2006E. 2006/10776 K. 2006/13188"ALACAKLININ TAKİPTEN VAZGEÇMEMESİ ( Takibe Dayanak Satışını Talep Ettiği İpotekli Taşınmazın Satış İşleminde Vazgeçtiğini Beyan Ettiğinden Bu İstek Takipten Vazgeçmeyi Kapsamadığından Harca Tabi Olmadığı )
İPOTEKLİ TAŞINMAZ ( Alacaklı Takipten Vazgeçmeyip Takibe Dayanak Satışını Talep Ettiği İpotekli Taşınmazın Satış İşleminde Vazgeçtiğini Beyan Ettiğinden Bu İstek Takipten Vazgeçmeyi Kapsamadığından Harca Tabi Olmadığı )
HARCA TABİ OLMAYAN İSTEM ( Alacaklı Takipten Vazgeçmeyip Takibe Dayanak Satışını Talep Ettiği İpotekli Taşınmazın Satış İşleminde Vazgeçtiğini Beyan Ettiğinden Bu İstek Takipten Vazgeçmeyi Kapsamadığından Olmadığı )
HARÇTAN MUAFİYET ( Halk Bankası Harçtan Muaf Olduğundan İcra Dairesinde Yapacağı İşlemler Sebebi İle Harç Ödemeye Zorlanamayacağı )"
Geç.13Y15.HD26.4.2006E. 2006/1137 K. 2006/2475"ACİZ VESİKASI İBRAZ ZORUNLULUĞU ( TMSF Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesi Aranması Şartı Ortadan Kaldırılmış Olup Bu Değişiklik Makable Şamil Olduğu )
KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN MAKABLE ŞAMİL OLMASI ( TMSF Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesi Aranması Şartı Ortadan Kaldırılmış Olması Nedeniyle )
TMSF TARAFINDAN AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Aciz Belgesi Aranması Şartı Ortadan Kaldırılmış Olup Bu Değişiklik Makable Şamil Olduğu )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA ÖN KOŞUL ( Yasal Değişiklik Onama İlamından Önce Olduğundan Davanın Dinlenebilme Şartı Olan Kesin veya Geçici Aciz Belgesi İbrazının Gerekmediği Gözönünde Tutularak Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesi Gereği )"
Geç.13Y15.HD17.4.2006E. 2005/7979 K. 2006/2249"TASARRUFUN İPTALİ TALEBİ ( Davada Aciz Belgesi Alınmasına Gerek Olmayıp Esas Yönünden de Sübuta Erdiğinden Mahkemece Tasarrufun Alacak ve Ferilerini Geçmeyecek Şekilde İptali Gereği )
ACİZ BELGESİ ( Davada Aciz Belgesi Alınmasına Gerek Olmayıp Esas Yönünden de Sübuta Erdiğinden Mahkemece Tasarrufun Alacak ve Ferilerini Geçmeyecek Şekilde Tasarrufun İptali Gereği )
TASARRUFUN ALACAK VE FERİLERİ ( Davada Aciz Belgesi Alınmasına Gerek Olmayıp Esas Yönünden de Sübuta Erdiğinden Mahkemece Tasarrufun Alacak ve Ferilerini Geçmeyecek Şekilde Tasarrufun İptali Gereği )"

geç. Madde

YARGITAY

geç.13Y12.HD11.2.2013E. 2012/27921 K. 2013/3600"İCRA MÜDÜRÜNÜN İŞLEMİNİN ŞİKAYET EDİLMESİ ( Bankanın Haciz Talebine Karşı Harçların İkmalinin İcra Müdürlüğünce Talep Edilmesi - Bankanın Alacağının 26.12.2003 Tarihinden Sonra Doğmuş Olduğundan Harçların İstisnası Kapsamında Bulunmadığı )
BANKANIN HACİZ TALEBİNİN YARGI HARÇLARI İSTİSNA KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞU ( 26.12.2003 Tarihinden Önceki Alacaklara İstisnanın Uygulanacağı - Kamu Bankalarına Tanınmış Hak ve Yetkilerin Süresiz ve Sınırsız Olmadığı/Kredi Alacağı Tarihi )
BANKANIN KREDİ ALACAĞI TARİHİNİN DİKKATE ALINMASI GEREĞİ ( Harçların İstisnası Kapsamı Bulunmadığı - 26.12.2003 Tarihinden Sonra Doğmuş Alacaklar Bakımından Harçların İstisnası Kapsamı Bulunmadığı/Bankaya Ayrıcalık Tanınamayacağı )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNDE USULSÜZLÜK BULUNMADIĞI ( 492 S.K. Gereği Yargı İşlemlerinden Alınacak Harçlar Ödenmedikçe Müteakip İşlerin Yapılamayacağı - Şikayetin Reddi Gereği/Bankanın Haciz Talebinin Harca Tabi Olduğu/İstisna Kapsamı )
KAMU BANKALARINA TANINAN AYRICALIK ( Süresiz ve Sınırsız Olmadığı - Kredi Alacağı Tarihine Dikkate Edilmesi Gerektiği )"

Geç. Madde 13

YARGITAY

Geç.13YHGK3.5.2017E. 2015/9-1601 K. 2017/901"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Temyiz Harcının Mahkeme Kalemince Hesaplanıp Temyiz Edenden İstendiği Halde Süresinde Ödenmediği Belgelendirilmemiş Olduğundan Harca Tabi Olmasına Rağmen Harç Alınmadan Temyiz Defterine Kayıt Edilen Temyiz Dilekçesi Hakkında İşlem Yapılmak Üzere Dosyanın Mahkemesine Geri Çevrilmesi Gerektiği )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ ( Temyiz Eden Davacı Vekili Tarafından Sunulan Temyiz Dilekçesinin Davalı Banka Vekiline Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat Dikkate Alınarak Tebliğ Edilmesi ve Yasal Süre Beklenildikten Sonra Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına Gönderilmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
HARÇ MUAFİYETİ ( Davalı Bankanın 5411 S. K.'nun Geç. Md. 13 Hükmü Kapsamında Kalan Davalarda ve Yeniden Yapılandırma Sürecinde Davacı Olarak Yer Aldığı Davalarda Harçtan Muaf Olup Davalı Olarak Yer Aldığı Anılan Madde Kapsamında Kalmayan Eldeki İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemine Dair Davada Harçtan Muaf Olmadığı )"

Geç. Madde 16

AMK

Geç.16AMK4.6.2014E. 2014/85 K. 2014/103""
Geç.16AMK26.2.2009E. 2009/7 K. 2009/29""

YARGITAY

Geç.16Y12.HD7.2.2017E. 2016/9425 K. 2017/1396"İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ (Fon Alacağı - Anayasa Mahkemesi Kararıyla TMSF Lehine Getirilen Yirmi Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmişe Etkili Olacağına Yönelik Düzenleme İptal Edildiği/Fon Lehine Getirilen Zamanaşımı Düzenlemesinin Uygulanma Olanağının Bulunmadığı)
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI (İptal Edilen Geçici 16. Md.nin Yürürlük Tarihi Olan 01.11.2005 Tarihinden Önce Alacaklı Bankanın İhtarname Keşide ve Tebliğ Ederek Borcu Muaccel Hale Getirdiği Hususu Dikkate Alınarak Fon Lehine Getirilen Zamanaşımı Düzenlemesinin Uygulanma Olanağı Bulunmadığı - Zamanaşımının Yirmi Yıl Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmayacağı)
FON LEHİNE GETİRİLEN ZAMANAŞIMI DÜZENLEMESİ (Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Geç. 16. Md.nin Yürürlük Tarihinden Önce Alacaklı Bankanın İhtarname Keşide ve Tebliğ Ederek Borcu Muaccel Hale Getirdiği Hususu Dikkate Alınarak Fon Lehine Getirilen Zamanaşımı Düzenlemesinin Uygulanma Olanağı Bulunmadığı)"
Geç.16Y17.HD27.9.2010E. 2010/6621 K. 2010/7379"TASARRUFUN İPTALİ ( Fon Alacağının Tahsili Bakımından Yarar Görülerek Zamanaşımı ve Diğer Konularda Fon Lehine Getirilen Hükümlerin Makable Şamil Olacağı - Davacının Açtığı Davada Aciz Belgesinin Aranmaması ve Davanın Diğer Şartlarının Araştırılması Gerektiği )
FON ALACAĞININ TAHSİLİ ( Bakımından Yarar Görülerek Zamanaşımı ve Diğer Konularda Fon Lehine Getirilen Hükümlerin Makable Şamil Olacağı - Davacının Açtığı Davada Aciz Belgesinin Aranmaması ve Davanın Diğer Şartlarının Araştırılması Gerektiği )
TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Kredi Alacağı Temlik Sözleşmesi İle Davacının Alacağı Temyiz Edene Temlik Edildiği - Hüküm Sonrasında Yürürlüğe Giren 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun Geçici 16. Md.sine Göre Anılan Kanun İle Fon Alacağının Tahsili Bakımından Yarar Görüldüğü )"
Geç.16Y19.HD11.5.2010E. 2009/6278 K. 2010/5908"FON ALACAĞININ TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Senede Dayalı Takipte Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( Fon Alacağının Tahsili - Senede Dayalı Takipte Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu )
SENEDE DAYALI TAKİP ( Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu - Fon Alacağının Tahsili )
ZAMANAŞIMI ( Fon Alacağının Tahsili - Senede Dayalı Takipte Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu )
BONOYA DAYALI FON ALACAĞI ( 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği - Alacağın Muaccel Olduğu Tarih İtibariyle de Zamanaşımı Dolmadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )"
Geç.16Y17.HD19.7.2007E. 2007/1079 K. 2007/2553"TASARRUFUN İPTALİ ( Kamu Bankalarının da Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davalarını Açabilecekleri Bankacılık Kanununun Geçici 16. Maddesinde de Bu Değişikliğin Makable Şamil ( Geçmişe Yürüyeceği ) Olacağının Öngörüldüğü )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali - Kamu Bankalarının da Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davalarını Açabilecekleri Bankacılık Kanununun Geçici 16. Maddesinde de Bu Değişikliğin Makable Şamil ( Geçmişe Yürüyeceği ) Olacağının Öngörüldüğü )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Mahkemenin Aciz Belgesi Olmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozulduğu - Bozmaya Uyulmuş İse de Maddi Yanılgıya Dayalı Olan Bozma İlamı Lehine Olan Davalı Taraf Yönünden Doğurmadığı )
MADDİ YANILGI SONUCU BOZMAYA UYMA ( Mahkemenin Aciz Belgesi Olmadan Davacı Bankanın Dava Açamayacağı Gerekçesiyle Bozulduğu - Bozmaya Uyulmuş İse de Maddi Yanılgıya Dayalı Olan Bozma İlamı Lehine Olan Davalı Taraf Yönünden Usulü Kazanılmış Hak Doğurmadığı )"
Geç.16Y15.HD15.1.2007E. 2006/6301 K. 2007/22"FON ALACAKLARININ TAHSİLİ ( İlişkin Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Vesikası Aranmayacağı - Fon Lehine Getirilen Hükümlerin Makable Şamil Olduğu )
TASARRUFUN İPTALİ ( Fon Lehine Getirilen Hükümlerin Makable Şamil Olduğu - Fon Alacaklarının Tahsiline İlişkin Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Vesikası Aranmayacağı )
ACİZ VESİKASI ( Fon Alacakları Bakımından Aciz Belgesi Zorunluluğunun Ortadan Kalkmış Olduğu )"
Geç.16Y15.HD5.7.2006E. 2006/2840 K. 2006/4211"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( TMSF Alacaklarının Tahsili İçin Açılan - Aciz Belgesi Aranmayacağı )
TMSF ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesi Aranmayacağı - Hükmün Geçmişe Etkili Olduğu )
FON ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesi Aranmayacağı - Hükmün Geçmişe Etkili Olduğu )"
Geç.16Y15.HD26.4.2006E. 2006/1137 K. 2006/2475"ACİZ VESİKASI İBRAZ ZORUNLULUĞU ( TMSF Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesi Aranması Şartı Ortadan Kaldırılmış Olup Bu Değişiklik Makable Şamil Olduğu )
KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN MAKABLE ŞAMİL OLMASI ( TMSF Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesi Aranması Şartı Ortadan Kaldırılmış Olması Nedeniyle )
TMSF TARAFINDAN AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Aciz Belgesi Aranması Şartı Ortadan Kaldırılmış Olup Bu Değişiklik Makable Şamil Olduğu )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA ÖN KOŞUL ( Yasal Değişiklik Onama İlamından Önce Olduğundan Davanın Dinlenebilme Şartı Olan Kesin veya Geçici Aciz Belgesi İbrazının Gerekmediği Gözönünde Tutularak Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesi Gereği )"
Geç.16Y15.HD17.4.2006E. 2005/7979 K. 2006/2249"TASARRUFUN İPTALİ TALEBİ ( Davada Aciz Belgesi Alınmasına Gerek Olmayıp Esas Yönünden de Sübuta Erdiğinden Mahkemece Tasarrufun Alacak ve Ferilerini Geçmeyecek Şekilde İptali Gereği )
ACİZ BELGESİ ( Davada Aciz Belgesi Alınmasına Gerek Olmayıp Esas Yönünden de Sübuta Erdiğinden Mahkemece Tasarrufun Alacak ve Ferilerini Geçmeyecek Şekilde Tasarrufun İptali Gereği )
TASARRUFUN ALACAK VE FERİLERİ ( Davada Aciz Belgesi Alınmasına Gerek Olmayıp Esas Yönünden de Sübuta Erdiğinden Mahkemece Tasarrufun Alacak ve Ferilerini Geçmeyecek Şekilde Tasarrufun İptali Gereği )"
Geç.16Y12.HD21.2.2006E. 2006/115 K. 2006/3140"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARI ( Zamanaşımı Dolduğu İddiası-TMSF Elinde Bulunan Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )
TMSF'NİN EL KOYDUĞU BANKA ALACAKLARI ( Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )
ZAMANAŞIMI ( TMSF Elinde Bulunan Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )"

Geç. Madde 23

AMK

Geç.23AMK22.3.2007E. 2005/139 K. 2007/13 ""
Geç.23AMK22.3.2007E. 2005/139 K. 2007/33""

Geç. Madde 26

DANIŞTAY

Geç.26D13.D6.12.2010E. 2010/575 K. 2010/8236"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARI ( Banka Kaynağının Kullanıldığı veya Kullandırıldığı Tarihten İtibaren Borcun Devam Ettiği Dönem Boyunca Kanunî Temsilci Sıfatını Haiz Kişilerin Kanunî Temsilci Sayılarak Fon Alacağından Sorumlu Olacağı )
KANUNÎ TEMSİLCİ SAYILMA ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacakları - Banka Kaynağının Kullanıldığı veya Kullandırıldığı Tarihten İtibaren Borcun Devam Ettiği Dönem Boyunca Kanunî Temsilci Sıfatını Haiz Kişilerin Kanunî Temsilci Sayılarak Fon Alacağından Sorumlu Olacağı )
FON'A DEVREDİLEN BANKA KAYNAKLARI ( Ne Kadarını Edindiği ve Edindirdiği Hususları İle Sınırlı Olduğu ve Uyuşmazlıkta İdarece Fon Alacağının Takip ve Tahsil Edileceği Kanunî Temsilcinin Banka Kaynaklarının Ne Kadarını Edindiği veya Edindirdiği Somut Olarak Ortaya Konulması Gerektiği )"