Önceki Endeks ( Madde 26-26)

MADDE 1-10 / 11-25 / 26 / 27-65 / 66-79 / 80-120 / 121-140

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 27

YARGITAY

27Y21.HD11.12.2017E. 2016/9464 K. 2017/10345"SİGORTALININ İŞ KAZASINDA VEFATI ( Anne Baba ve Kardeşlerinin Tazminat İstemi - Mahkemece Davacılara İş Kazasını Kuruma İhbarda Bulunulacağı/Olayın Kurumca İş Kazası Olarak Kabul Edilmemesi Halinde Kuruma ve İşveren Aleyhine “İş Kazasının Tespiti” Davası Açması İçin Önel Verilerek Tespit Davasını Bu Dava İçin Bekletici Sorun Yaparak Karar Verileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yargılamanın İş Mahkemesi Sıfatıyla Yürütülerek Kararın İş Mahkemesi Sıfatıyla Verilmemiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Olmadığı - Sigortalının İş Kazasından Vefatı Nedeni İle Anne Baba ve Kardeşlerinin Tazminat İstemi )
ANNE BABA VE KARDEŞLERİNİN TAZMİNAT İSTEMİ ( Sigortalının İş Kazasında Vefatı - Davacı Anne ve Babaya İş Kazası Sigorta Kolundan Gelir Bağlanıp Bağlanmadığı Kurumdan Sorulacağı/Gelir Bağlanması Halinde Maddi Tazminat Hesabına Girişmek Gelir Bağlanmaması Halinde İse Gelir Bağlanmama Nedeninin Kurumdan Sorularak Gelen Yanıta Göre Gerekirse Tespiti Davası Açması İçin Önel Verileceği )
KUSUR RAPORU ALMA ( Sigortalının İş Kazasından Vefatı Nedeni İle Anne Baba ve Kardeşlerin Tazminat İstemi - İşveren Olduğu İddia Edilen Davalının 4857 S. Kanun 77. Md. Gereğince Hangi Tedbirleri Alıp Hangi Tedbirleri Almadığına Dair İnceleme Yaptırılmak Üzere Dosyanın Alanında Uzman 3 Kişilik İş Güvenliği Uzmanlarından Teşkil Edilecek Heyete İncelettirerek Tarafların Kusur Oranlarını Belirleneceği )
TAZMİNAT MİKTARI ( İşçinin Günlük Net Geliri Tespit Edilerek Bilinen Dönemdeki Kazancı Mevcut Veriler Nazara Alınarak İskontolama ve Artırma İşlemi Yapılmadan Hesaplanacağı - Bilinmeyen Dönemdeki Kazancının İse Yıllık Olarak %10 Arttırılıp %10 İskontoya Tabi Tutulacağı/Sigortalının İş Kazasından Vefatı Nedeni İle Anne Baba ve Kardeşlerin Tazminat İstemi )"
27Y10.HD6.6.2016E. 2014/22962 K. 2016/9265"RÜCUAN TAZMİNAT ( Davanın Yasal Dayanağı Olan Maddenin Bir Bölümünün Anayasaya Aykırılık Sebebiyle İptaline Karar Verilmiş Olması Nedeniyle İlk Peşin Değerli Gelirin Tazmin Sorumlularının Kusuruna İsabet Eden Miktarıyla Sınırlı Şekilde Hüküm Kurulması Gerektiği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davacı Kurum Tarafından Davalılar Hakkında Borçlar Kanunu Hükümleri Kapsamında Teselsüle Dayalı Olarak Açılmış Olması Karşısında Kurumca Bağlanan Gelirlerin ve Cenaze Masrafının Kusur Karşılıklarından Davalıların Tamamının Müteselsilen Sorumlu Tutulmaları Gerektiği - Rücuan Tazminat )
İŞ KAZASI ( Zamanında Bildirilmemesinden Dolayı Kurumun Bir Zararının Bulunup Bulunmadığı Bu Sebeple Yapılmış Tedavi Gideri ve Ödenmiş Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Bu Husus Sabit Olursa Bu Takdirde Uğranılan Zararların Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
FİİLİ ÖDEME ( Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirlere Dair Tablolar ve Gelir Bağlama Kararlarının Getirtilmesi Hak Sahiplerinin Gelirden Çıkmış Olup Olmadığı Çıkmış İseler Çıkma Tarihine Kadar Kurumca Yapılan Fiili Ödeme Miktarlarının Sorulması Gerektiği - Rücuan Tazminat )"
27Y21.HD22.12.2008E. 2008/15554 K. 2008/20978"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacılara Bağlanacak Gelirin En Son Peşin Sermaye Değerinin Davacıların Maddi Zararından Düşülerek Karşılanmayan Maddi Zararları Tespit Edilerek O Miktara Hükmedilebileceğinden Olayın İş Kazası Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Davacılara Bağlanacak Gelirin En Son Peşin Sermaye Değerinin Davacıların Maddi Zararından Düşülerek Karşılanmayan Maddi Zararları Tespit Edilerek O Miktara Hükmedilebileceğinden Olayın İş Kazası Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Davacılara Bağlanacak Gelirin En Son Peşin Sermaye Değerinin Davacıların Maddi Zararından Düşülerek Karşılanmayan Maddi Zararları Tespit Edilmesi Gerektiği )"
27Y10.HD14.10.2008E. 2008/14097 K. 2008/12560"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş KazasıSonucu Sürekli İşgöremezlik Durumuna Giren Sigortalıya Bağlanan Peşin Değerli Gelirler ile Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının Tahsili Talebi )
İŞ KAZASI ( İşveren Tarafından Sigorta Kurumuna Derhal Haber Verilmesi Gerektiği-İşverenin İş Kazası Nedeniyle Hastaneye Müracaata Esas Belgeyi Kaza Sonrası Düzenlemiş Bulunması Gerektiği )
BASİT RÜCU ( İşverenin Sigorta Kurumuna Haber Verme ve Hastaneye Müracaata Esas Belgeyi Tanzim Etmediği Takdirde Yasadan Doğan Sigortalı ya da Hak Sahibi Kimselerin Alacaklarından Bağımsız Kendine Özgü "Basit Rücu" Hakkına Dönüşeceği )"
27Y21.HD29.5.2008E. 2007/24528 K. 2008/8276"İŞ KAZASI ( Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Ödetilmesi İstemi - Gerçek Anlamda İbranameden Söz Edebilmek İçin Tazmin Edilecek Miktar İle Buna Karşılık Alınan Meblağ Arasında Açık Oransızlığın Bulunmaması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Maluliyetten Doğan - Gerçek Anlamda İbranameden Söz Edebilmek İçin Tazmin Edilecek Miktar İle Buna Karşılık Alınan Meblağ Arasında Açık Oransızlığın Bulunmaması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan - Hukuka Aykırı Bir Eylem Yüzünden Çekilen Elem ve Üzüntüler O Tarihte Duyulan ve Duyulması Gereken Bir Hal Olduğundan Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Manevi Tazminatın Bölünmesinin Sözkonusu Olamayacağı/Bir Defada İstenilmesi Gerektiği )
İBRANAME ( Gerçek Anlamda İbranameden Söz Edebilmek İçin Tazmin Edilecek Miktar İle Buna Karşılık Alınan Meblağ Arasında Açık Oransızlığın Bulunmaması Gerektiği - Oransızlığın Bulunduğu Durumlarda Anılan Belge İbraname Değil Ancak Makbuz Niteliğinde Olduğu )"
27Y21.HD15.4.2007E. 2007/4779 K. 2007/6714"İŞ KAZASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayının İş Kazası Niteliğinde Olup Olmadığı Haksız Zenginleşmeyi ve Mükerrer Ödemeyi Önlemek İçin Kurum Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
GEMİDE KALP KRİZİNDEN ÖLÜM ( Zararlandırıcı Sigorta Olayının 506 Sayılı Yasanın 23. Ve Devamı Maddeleri Gereğince İş Kazası Niteliğinde Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
SSK ALEYHİNE TESPİT DAVASI AÇMA ZORUNLULUĞU ( Davacılara İşveren ve Hak Alanını İlgilendirdiği İçin SSK Başkanlığını Hasım Gösterilmek Suretiyle İş Kazasının Tespiti Davası Açmaları İçin Önel Vermek Gerektiği )
HAKSIZ ZENGİNLEŞME VE MÜKERRER ÖDEME ( Önlemek İçin Kurum Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )"
27Y21.HD5.4.2007E. 2006/17139 K. 2007/5679"MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Sigortalının 60 Yaşından Sonra Yaşlılık Aylığı Aldığı Dönemde de Devam Edecek Olan Maluliyeti Nedeniyle Zarara Uğramadığının Kabulünün İsabetsiz Olduğu - Pasif Döneminin de Zarar Hesabına Dahili Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Sigortalının 60 Yaşından Sonra Yaşlılık Aylığı Aldığı Dönemde de Devam Edecek Olan Maluliyeti Nedeniyle Zarara Uğramadığının Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
PASİF DÖNEMİN ZARAR HESABINA DAHİL EDİLMEMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Sigortalının 60 Yaşından Sonra Yaşlılık Aylığı Aldığı Dönemde de Devam Edecek Olan Maluliyeti Nedeniyle Zarara Uğramadığının Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI ALDIKTAN SONRA DA DEVAM EDECEK OLAN MALULİYET ( Zarara Uğramadığının Kabulünün İsabetsiz Olduğu - Pasif Döneminin de Zarar Hesabına Dahili Gerektiği )"
27Y21.HD19.3.2007E. 2006/16566 K. 2007/4784"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Olayın İş Kazası Olduğu Olgusunun ve Sürekli İş Göremezlik Oranının Kesin Olarak Belirlenmesinden Sonra Kusur İncelemesi Yaptırılarak Kusurun Aidiyet ve Oranını Belirlemek Gerektiği )
İŞ KAZASINA İLİŞKİN VERİLEN İBRANAME ( Davalı Tarafından Yapılan Ödemenin Bir Miktarının Manevi Zarara Karşılık Yapıldığına İlişkin - Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Manevi Tazminatın Bölünmesi Yeniden Dava Konusu Yapılarak Miktarının Artırılması Olanağının Bulunmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Manevi Tazminatın Bölünmesi Yeniden Dava Konusu Yapılarak Miktarının Artırılması Olanağı Bulunmadığı ve Bir Defada İstenilmesi Gerektiği )
İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİ ( Tazmin Edilecek Miktar İle Buna Karşılık Alınan Meblağ Arasında Açık Oransızlığın Bulunup Bulunmadığını Denetlemek Açık Oransızlığın Bulunması Durumunda Maddi Tazminata İlişkin Ödemeyi "Kısmi İfayı İçeren Makbuz" Niteliğinde Kabul Etmek Gerektiği )"
27Y21.HD28.9.2006E. 2006/5863 K. 2006/9097"MADDİ TAZMİNAT ( SSK'nın Olaydan Haberdar Edilmediği Anlaşıldığından Olayın İş Kazası Sayılması ve Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranının Saptanması İle Kurum Tarafından Gelir Bağlanması İçin SSK'ya Başvuruda Bulunması Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( SSK'nın Olaydan Haberdar Edilmediği Anlaşıldığından Olayın İş Kazası Sayılması ve Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranının Saptanması İle Kurum Tarafından Gelir Bağlanması İçin SSK'ya Başvuruda Bulunması Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Öncelikle Zararlandırıcı Sigorta Olayının İş Kazası Niteliğinde Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Haksız Zenginleşmeyi ve Mükerrer Ödemeyi Önlemek İçin Kurum Tarafından Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin de Belirlenen Tazminattan İndirilmesi Gereği )
İŞVERENİN İŞ KAZASINI SSK'YA BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( SSK'nın Olaydan Haberdar Edilmediği Anlaşıldığından Olayın İş Kazası Sayılması ve Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranının Saptanması İle Kurum Tarafından Gelir Bağlanması İçin SSK'ya Başvuruda Bulunması Gereği )"
27Y21.HD29.6.2006E. 2006/4888 K. 2006/7176"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasının SSK'na Bildirilmemesi - SSK'ya İhbar Etme Hususunda Mehil Verilmesi/Olayın İş Kazası Olarak Kabul Edilmemesi Halinde İş Kazasının Tespiti Davası Açılması Gereği )
İŞ KAZASININ SSK'NA BİLDİRİLMEMESİ ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası - SSK'ya İhbar Etme Hususunda Mehil Verilmesi/Olayın İş Kazası Olarak Kabul Edilmemesi Halinde İş Kazasının Tespiti Davası Açılması Gereği )
TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle/Kazanın SSK'na Bildirilmemesi - SSK'ya İhbar Etme Hususunda Mehil Verilmesi/Olayın İş Kazası Olarak Kabul Edilmemesi Halinde İş Kazasının Tespiti Davası Açılması Gereği )
SSK'NUN OLAYI İŞ KAZASI KABUL ETMEMESİ ( SSK ve İşveren Aleyhine İş Kazasının Tespiti Hususunda Dava Açmak İçin Mehil Verilip Tespit Davasının Eldeki Tazminat Davası Yönünden Bekletici Sorun Yapılması Gerektiği )"
27Y21.HD13.6.2006E. 2006/3231 K. 2006/6439"İŞ KAZASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayının İş Kazası Niteliğinde Olup Olmadığı Haksız Zenginleşmeyi ve Mükerrer Ödemeyi Önlemek İçin Kurum Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat - Haksız Zenginleşmeyi ve Mükerrer Ödemeyi Önlemek İçin Kurum Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
İŞ KAZASINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşverenin İş Kazasını En Geç İki Gün İçinde Sosyal Sigortalar Kurumuna Bildirmekle Yükümlü Olduğu )
KURUM TARAFINDAN KARŞILANAMAYAN ZARAR ( Haksız Zenginleşmeyi ve Mükerrer Ödemeyi Önlemek İçin Kurum Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )"
27Y21.HD29.5.2006E. 2006/2512 K. 2006/5334"İŞ KAZASI SONUCU MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İşçinin Günlük Net Geliri Tespit Edilerek Bilinen Dönemdeki Kazancı Mevcut Veriler Nazara Alınarak İskontolama ve Artırma İşlemi Yapılmadan Hesaplanacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu - 60 Yaşına Kadar ( Aktif ) Dönemde 60 Yaşından Sonra da Bakiye Ömrüne Kadar ( Pasif ) Dönemde Elde Edeceği Kazançların Ortalama Yöntemine Başvurulmadan Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Hesaplanacağı )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( İş Kazası Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - İşçinin Günlük Net Geliri Tespit Edilerek Bilinen Dönemdeki Kazancı Mevcut Veriler Nazara Alınarak İskontolama ve Artırma İşlemi Yapılmadan Hesaplanacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu - İş Kazası Tespiti ve Kusur Raporu Dikkate Alınarak Olayın Oluş Şekli Müterafik Kusur Oranları Davacının Duyduğu Elem ve Izdırabın Derecesi Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Değerlendirilerek Tazminat Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )"
27Y21.HD9.5.2006E. 2006/2714 K. 2006/4872"PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN TAZMİNATTAN İNDİRİLMESİ ( Haksız Zenginleşmeyi ve Mükerrer Ödemeyi Önlemek İçin Kurum Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin İndirileceği - İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Zarar )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( SSK İş Kazasından Haberdar Edilmemiş Olduğundan Öncelikle Hak Sahiplerine SSK Tarafından İş Kazası Nedeniyle Aylık Bağlanıp Bağlanmadığının Araştırılması Gerektiği )
İŞ KAZASINDA KUSUR ORANININ BELİRLENMESİ ( İşverenin İşyerinde Alması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Hangi Önlemleri Aldığı Hangi Önlemleri Almadığı Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususları Ayrıntılı Bir Biçimde İncelemek Gerektiği )"
27Y10.HD18.9.2003E. 2003/5122 K. 2003/5817"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali ile Takibin Devamına ve İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesine Karar Verilmesini İstemesi )
YASAL DAYANAK ( Davanın Yasal Dayanağı 506 Sayılı Yasanın İlgili Maddesi Olmasına Rağmen Farklı Maddeyle Hüküm Kurulmuşsada İlgili Maddeylede Aynı Hüküm Kurulacağından Hükmün Onanması Lüzumu )
FARKLI MADDEYLE HÜKÜM KURULMASI ( Davanın Yasal Dayanağı 506 Sayılı Yasanın İlgili Maddesi Olmasına Rağmen Farklı Maddeyle Hüküm Kurulmuşsada Aynı Hüküm Kurulacağından Hükmün Onanması )
ONAMA ( Davanın Yasal Dayanağı 506 Sayılı Yasanın İlgili Maddesi Olmasına Rağmen Farklı Maddeyle Hüküm Kurulmuşsada İlgili Maddeylede Aynı Hüküm Kurulacağından Hükmün Onanması Lüzumu )"
27Y10.HD24.6.2003E. 2003/5030 K. 2003/5278"KURUM ZARARININ RÜCUAN TAHSİLİ ( İşverenin Kaza Sonrası Tedavi Amacıyla Yaptığı Masrafaların Mahsubu )
İŞVERENİN KAZA SONRASI TEDAVİ İÇİN YAPTIĞI MASRAFLARIN MAHSUBU ( Kurum Zararının Rücuan Tahsili )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI ( Tespitte İzlenecek Prosedür )
SÜREKLİ İŞGÖRMEZLİK ( Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranının Tespitinde İzlenecek Prosedür )"
27Y21.HD4.10.1999E. 1999/2944 K. 1999/6506"İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİ ( İşverenin Sorumluluğu )
İŞ KAZASININ İŞVERENCE KURUMA BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI ( Özel Sağlık Kuruluşlarında Yapılan Tedavi Giderlerinden İşverenin Sorumlu Tutulup Tutulamayacağı )
SAĞLIK HARCAMALARINDAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Nedeniyle Özel Sağlık Kuruluşlarında Yapılan Tedavi Masrafları )"
27Y10.HD20.9.1979E. 1979/4411 K. 1979/7457"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
İŞ KAZASI ( İşverenin Sorumlu Tutulması İçin Kazayı Bildirmemesinin Gerekmesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşverenin İş Kazasını Bildirme Yükümlülüğünün Olması )"
27YHGK19.9.1970E. 1969/9-705 K. 1970/449"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımı-Kaza Tarihinin Dava Dilekçesinde Yanlış Gösterilmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Kaza Tarihinin Yanlış Gösterilmiş Olması Halinde )
İŞ KAZASI TARİHİNİN YANLIŞ GÖSTERİLMİŞ OLMASI ( İşverene Yargılamanın Sonunda Zamanaşımı Definde Bulunma İmkanı Tanımaması )"

Madde 28

YARGITAY

28Y10.HD20.6.1995E. 1995/3940 K. 1995/5622"MESLEK HASTALIĞINA BAĞLI MALULİYET ( İşverenin Sorumluluk Oranının ve Rücuan Ödeyeceği Tazminat Miktarının Tesbiti )
İŞVERENİN RÜCUAN TAZMİNATTAN SORUMLULUK ORANI ( Meslek Hastalığının Sonradan Artması ve Maluliyet Aylığına Hak Kazandırması Durumunda )
DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA ( Önceki İşyerinde Meydana Gelen Meslek Hastalığının Artmasında Kusur Oranlarının Saptanması )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığından Dolayı İşçiye Maluliyet Aylığı Bağlanması Nedeniyle İşverene Karşı Açılan )"
28YHGK11.2.1981E. 1979/10-472 K. 1981/64"TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalı İşçinin İşveren Aleyhine Açması )
SİGORTALI İŞÇİNİN İŞVEREN ALEYHİNE AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığına Yakalandığının Tespit Edilmesi )
KURUMCA AÇILAN RÜCU DAVASI ( Eda Davasındaki Tespitin Bağlayıcı ve Kesin Hüküm Niteliği Taşıması )"
28YHGK18.11.1970E. 1970/9-27 K. 1970/635"MESLEK HASTALIĞI ( Zamanaşımı-Hastalığın Artış Kaydetmesi Halinde )
ZAMANAŞIMI ( Meslek Hastalığı-Hastalığın Artış Kaydediyor Olması Halinde )
YENİ ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( Meslek Hastalığının Artış Kaydediyor Olması )"

Madde 29

YARGITAY

29Y10.HD13.6.2017E. 2015/16411 K. 2017/5033"RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalı Vekili Tarafından Sigortalının İş Göremezlik Oranının Tespitine Dair Açtığı Davanın Derdest Olduğu - Mahkemece Davanın Esasını Etkileyecek Dosyanın Bekletici Mesele Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Rücuan Tazminat İstemi - Davalı Vekili Tarafından Sigortalının İş Göremezlik Oranının Tespitine Dair Açtığı Davanın Derdest Olduğu/Mahkemece Davanın Esasını Etkileyecek Dosya Beklenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ GÖREMEZLİK ORANININ BELİRLENMESİ ( Peşin Sermaye Değerli Gelirin Gelir Başlangıç Tarihi İtibarıyla Artan İş Göremezlik Oranına Göre Belirlenmesi ile Yeni Oran Üzerinden Belirlenen Gelirden Gelir Başlangıç Tarihinden Sürekli İş Göremezlik Derecesinin Yükseldiği Tarihe Kadar Ödenen Gelirin Düşük İş Göremezlik Oranı ile Artan İş Göremezlik Oranı Arasındaki Fark İş Göremezlik Oranına Karşılık Gelen Miktarının Mahsubu Gerektiği - Bu İlkelerle İnceleme Yapılıp Karar Verileceği )
BAŞLANGIÇTAKİ GELİRİN DEĞİŞEN İŞ GÖREMEZLİK ORANINA UYARLANMASI ( Peşin Sermaye Değerli Gelirin Gelir Başlangıç Tarihi İtibarıyla Artan İş Göremezlik Oranına Göre Belirlenmesi ile Yeni Oran Üzerinden Belirlenen Gelirden Gelir Başlangıç Tarihinden Sürekli İş Göremezlik Derecesinin Yükseldiği Tarihe Kadar Ödenen Gelirin Düşük İş Göremezlik Oranı ile Artan İş Göremezlik Oranı Arasındaki Fark İş Göremezlik Oranına Karşılık Gelen Miktarının Mahsubu Gerektiği - Bu İlkelerle İnceleme Yapılıp Karar Verileceği )"
29Y10.HD9.6.2003E. 2003/4418 K. 2003/4772"İŞ KAZASI NİTELİĞİ ( Otobüs Şoförünün Aracın Motorundan Ses Gelmesi Nedeniyle Bakmak İçin Araçtan İndikten Sonra Kaza Geçirerek Yaralanması - Yürütülmekte Olan İş Niteliği )
ŞOFÖRÜN GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI ( Motordan Ses Gelmesi Nedeniyle Bakmak İçin Otobüsten İndikten Sonra Kaza Geçiren Şoför - Yürütülmekte Olan İş Niteliği )
YÜRÜTÜLMEKTE OLAN İŞ NEDENİYLE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI NİTELİĞİ ( Şoförün Otobüsün Motorundan Ses Gelmesi Nedeniyle Bakmak İçin İndiği Sırada Kaza Geçirmesi )
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN ARACIN MOTORUNDAN SES GELMESİ ÜZERİNE BAKMAK İÇİN İNDİĞİ SIRADA GEÇİRDİĞİ KAZA ( Sürmekte Olan İş Nedeniyle Meydana Gelen İş Kazası Niteliği )"
29Y10.HD24.9.2002E. 2002/5762 K. 2002/6677"KURUM ZARARIN RÜCUAN TAZMİNİ ( Sigorta Şirketine Dava Açılmış Olmakla Temerrüde Düşmüş Sayılacağından Davalı Şirket Yönünden Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )
DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ ( Sigorta Şirketine Dava Açılmış Olmakla Temerrüde Düşmüş Sayılacağından Davalı Şirket Yönünden Hükmedilmesi Gereği - Rücuan Tazminat )
TRAFİK İŞ KAZASI ( Maluliyet Nedeniyle Kurum Zararının Rücuan Tazmini Talebi - Sigorta Şirketine Dava Açılmış Olmakla Temerrüde Düşmüş Sayılacağından Davalı Şirket Yönünden Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )"
29YHGK28.4.1993E. 1993/10-100 K. 1993/188"HİZMET TESBİTİ ( Tanık beyanlarının değerlendirilmesi )
HİZMET TESBİTİ ( İşverenin kabulü )
İŞVERENİN KABULÜ ( Hizmet tesbiti )
SİGORTALILIGIN HÜKMEN TESPİTİ
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet tesbiti )"
29Y4.HD24.11.1983E. 1983/9247 K. 1983/9834"ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR
TRAFİK KAZASINDA SSK. NIN RÜCU EDEMEYECEĞİ ÖDEMELER
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI"

Madde 30

YARGITAY

30Y21.HD17.6.2002E. 2002/5270 K. 2002/5844"TAZMİNAT DAVASI ( Murisin Meslek Hastalığı Sonucu Ölümü Nedeniyle )
MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Kömür Ocaklarında Çalışması Nedeniyle Hastalık Kapması )
KÖMÜR OCAKLARINDA ÇALIŞAN MURİSİN ÖLÜMÜ ÜZERİNE TAZMİNAT DAVASI ( Ölümün Meslek Hastalığı Sonucu Olup Olmadığının Tıp Fakültesi Konseyinden Görüş Alınmak Suretiyle Ortaya Çıkarılması )"
30Y21.HD5.3.2002E. 2002/197 K. 2002/1493"MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALÜLİYET ( Malüliyetin Neden Kaynaklandığının Araştırılması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Malüliyet Nedeniyle )"
30Y9.HD15.6.1989E. 1989/4909 K. 1989/5576"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Nedeniyle )
MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tıp Fakültesi Konseyince Belirlenen Sakatlık Durumunun SSK'yı Bağlamaması )"
30Y9.HD19.2.1968E. 1967/12332 K. 1968/2036"MESLEK HASTALIĞI ( İşin Yürütüm Şartları Yüzünden İşçinin Uğradığı Geçici Veya Sürekli Hastalıklar )
MADDİ TAZMİNAT ( İşin Yürütüm Şartları Yüzünden İşçinin Meslek Hastalığına Yakalanması )
İŞİN YÜRÜTÜM ŞARTLARI ( Meslek Hastalığının Söz Konusu Olup Olmadığının Şartların Bilinmesiyle Mümkün Olması )"

Madde 31

YARGITAY

31Y21.HD3.11.2008E. 2007/22085 K. 2008/16972"MESLEKİ EĞİTİM SÖZLEŞMESİ ( Davacının 2 Gün Okulda Öğrenim Gördüğü 3 Gün Staj Yaptığı/Bu Dönem İçin Sigortalı Sayılamayacağı - Okulun Kapalı Olduğu Sürelerde İse Sigortalı Sayılacağı )
RESMİ MESLEK VE SANAT OKULU ( Davacının 2 Gün Okulda Öğrenim Gördüğü 3 Gün Staj Yaptığı/Bu Dönem İçin Sigortalı Sayılamayacağı - Okulun Kapalı Olduğu Sürelerde İse Sigortalı Sayılacağı )
UZUN VADELİ SİGORTA ( Resmi Meslek ve Sanat Okullarında Tatbiki Mahiyette Yapım ve Üretim İşlerinde Çalışan Öğrenciler - Bu Kapsamda Sigortalı Olamayacakları )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Davacının 2 Gün Okulda Öğrenim Gördüğü 3 Gün Staj Yaptığı/Bu Dönem İçin Sigortalı Sayılamayacağı - Okulun Kapalı Olduğu Sürelerde İse Sigortalı Sayılacağı )"
31Y21.HD29.5.2008E. 2007/24528 K. 2008/8276"İŞ KAZASI ( Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Ödetilmesi İstemi - Gerçek Anlamda İbranameden Söz Edebilmek İçin Tazmin Edilecek Miktar İle Buna Karşılık Alınan Meblağ Arasında Açık Oransızlığın Bulunmaması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Maluliyetten Doğan - Gerçek Anlamda İbranameden Söz Edebilmek İçin Tazmin Edilecek Miktar İle Buna Karşılık Alınan Meblağ Arasında Açık Oransızlığın Bulunmaması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan - Hukuka Aykırı Bir Eylem Yüzünden Çekilen Elem ve Üzüntüler O Tarihte Duyulan ve Duyulması Gereken Bir Hal Olduğundan Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Manevi Tazminatın Bölünmesinin Sözkonusu Olamayacağı/Bir Defada İstenilmesi Gerektiği )
İBRANAME ( Gerçek Anlamda İbranameden Söz Edebilmek İçin Tazmin Edilecek Miktar İle Buna Karşılık Alınan Meblağ Arasında Açık Oransızlığın Bulunmaması Gerektiği - Oransızlığın Bulunduğu Durumlarda Anılan Belge İbraname Değil Ancak Makbuz Niteliğinde Olduğu )"
31Y21.HD21.2.2008E. 2008/2085 K. 2008/2577"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - İş Kazası Sonrası %100 Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranı ve Bakıma Muhtaçlık Geliri Bağlanması İçin Davacının Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvurması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan - İş Kazası Sonrası %100 Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranı ve Bakıma Muhtaçlık Geliri Bağlanması İçin Davacının Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvurması Gerektiği )
TESPİT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat - İş Kazası Sonrası %100 Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranı ve Bakıma Muhtaçlık Geliri Bağlanması İçin Davacının Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvurması Gerektiği )
MESLEKTE KAZANMA GÜÇ KAYIP ORANI VE BAKIMA MUHTAÇLIK GELİRİ ( Bağlanması İçin Davacının Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvurması Gerektiği - Reddedilmesi Halinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşveren Aleyhine Tespit Davası Açması İçin Önel Verilmesi Gerektiği )"
31Y21.HD8.5.2007E. 2006/19245 K. 2007/7809"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Kurum Tarafından Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Tazminattan Düşülmesi Gereği - İşçinin Sürekli İş Görmez Duruma Gelmesi ile Çalışabilir Olması Aynı Sonuçları Doğurmadığından İşçinin Maluliyetinin Durukasamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖRMEZ OLAN İŞÇİYE ÇALIŞABİLİR RAPORU VERİLMESİ ( Sürekli İş Görmezlik ile Çalışabilirlik Aynı Hukuki Sonuca Sahip Olmadığı - Geçici İş Görmezlik Hali Sonunda Sağlık Kurulları Tarafından Verilen Raporla Belirtilen Arızalarına Göre Meslekte Kazanma Güçü %10 Azalmış Bulunanlara Kurumca Sürekli İş Görmezlik Aylığı Bağlanacağı )
İŞÇİ TARAFINDAN VERİLEN İBRANAME ( Geçerli Olabilmesi İçin İşçiye Yapılan Ödemenin Niteliğinin ve Miktarının Açık Bir Şekilde Gösterilmesi Gereği - Ödemenin Yapıldığı Tarihte Hesaplanan Tazminatla Ödenen Miktar Arasında Açık Oransızlık Bulunduğu Durumlarda İbranamenin Yapılan Ödemenin Makbuzu Niteliğinde Olduğu )"
31Y21.HD5.4.2007E. 2006/17139 K. 2007/5679"MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Sigortalının 60 Yaşından Sonra Yaşlılık Aylığı Aldığı Dönemde de Devam Edecek Olan Maluliyeti Nedeniyle Zarara Uğramadığının Kabulünün İsabetsiz Olduğu - Pasif Döneminin de Zarar Hesabına Dahili Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Sigortalının 60 Yaşından Sonra Yaşlılık Aylığı Aldığı Dönemde de Devam Edecek Olan Maluliyeti Nedeniyle Zarara Uğramadığının Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
PASİF DÖNEMİN ZARAR HESABINA DAHİL EDİLMEMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Sigortalının 60 Yaşından Sonra Yaşlılık Aylığı Aldığı Dönemde de Devam Edecek Olan Maluliyeti Nedeniyle Zarara Uğramadığının Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI ALDIKTAN SONRA DA DEVAM EDECEK OLAN MALULİYET ( Zarara Uğramadığının Kabulünün İsabetsiz Olduğu - Pasif Döneminin de Zarar Hesabına Dahili Gerektiği )"
31Y21.HD19.3.2007E. 2006/16566 K. 2007/4784"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Olayın İş Kazası Olduğu Olgusunun ve Sürekli İş Göremezlik Oranının Kesin Olarak Belirlenmesinden Sonra Kusur İncelemesi Yaptırılarak Kusurun Aidiyet ve Oranını Belirlemek Gerektiği )
İŞ KAZASINA İLİŞKİN VERİLEN İBRANAME ( Davalı Tarafından Yapılan Ödemenin Bir Miktarının Manevi Zarara Karşılık Yapıldığına İlişkin - Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Manevi Tazminatın Bölünmesi Yeniden Dava Konusu Yapılarak Miktarının Artırılması Olanağının Bulunmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Manevi Tazminatın Bölünmesi Yeniden Dava Konusu Yapılarak Miktarının Artırılması Olanağı Bulunmadığı ve Bir Defada İstenilmesi Gerektiği )
İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİ ( Tazmin Edilecek Miktar İle Buna Karşılık Alınan Meblağ Arasında Açık Oransızlığın Bulunup Bulunmadığını Denetlemek Açık Oransızlığın Bulunması Durumunda Maddi Tazminata İlişkin Ödemeyi "Kısmi İfayı İçeren Makbuz" Niteliğinde Kabul Etmek Gerektiği )"
31Y21.HD25.5.2006E. 2006/1576 K. 2006/5308"ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU RAPORU ( Sürekli İşgöremezlik Oranının Belirlenmesi İle İlgili Uyuşmazlıkta Söz Sahibi Son Tıbbi Merci Olduğu - Mahkemeyi Bağladığı )
BEDEN GÜÇ KAYBI ORANININ TESPİTİ ( Söz Sahibi Olan Son Tıbbi Merci Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu Olduğu )
SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ORANININ BELİRLENMESİ ( Söz Sahibi Olan Son Tıbbi Merci Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu Olduğu )
İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞGÖREMEZLİK DERECESİNİN TESPİTİ ( Tıp Fakültesi Tarafından Oluşturulan Tıp Konseyi Raporunda Belirlenen Oran Esas Alınarak Sonuca Gidilmesi Hatalı Olduğu )"
31Y21.HD16.2.2006E. 2005/10998 K. 2006/1271"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacıya İşveren ve Sosyal Sigortalar Kurumunu Hasım Göstermek Suretiyle Maluliyet Oranının Tespiti Davası Açmak Üzere Önel Vermek Tespit Davasını Bu Dava İçin Bekletici Sorun Yapmak Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan - Davacıya İşveren ve Sosyal Sigortalar Kurumunu Hasım Göstermek Suretiyle Maluliyet Oranının Tespiti Davası Açmak Üzere Önel Vermek Gerektiği )
BEKLETİCİ SORUN ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat - Davacıya İşveren ve Sosyal Sigortalar Kurumunu Hasım Göstermek Suretiyle Maluliyet Oranının Tespiti Davası Açmak Üzere Önel Vermek Tespit Davasını Bu Dava İçin Bekletici Sorun Yapmak Gerektiği )
MESLEKTE GÜÇ KAYIP ORANI ( Hangi Tarihten İtibaren Geçerli Olduğunun Yüksek Sağlık Kurulundan Alınacak Rapor Sonucunda Belirlemek ve Davacıya Yüksek Sağlık Kurulunca Belirlenen Oran Esas Alınarak Gelir Bağlanması İçin SSK'ya Müracaatta Bulunması İçin Önel Vermek Gerektiği )
ÖNEL VERİLMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat - Davacıya Yüksek Sağlık Kurulunca Belirlenen Oran Esas Alınarak Gelir Bağlanması İçin SSK'ya Müracaatta Bulunması İçin Önel Vermek Gerektiği )"
31Y10.HD30.3.2004E. 2003/11329 K. 2004/2544"SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ( İş Kazası Nedeniyle Bağlanması Gereğinin Kesinleşen Mahkeme Kararıyla Da Belirlendiği Ve 506 Sayılı Yasanın 31.Maddesi Hükmü De Gözetildiğinde Başvurusunu İzleyen Üç Aylık Sürenin Sonunda Bağlanması Gereği )
İŞ KAZASI ( Sürekli İşgöremezlik Geliri Bağlanması Gereğinin Kesinleşen Mahkeme Kararıyla Da Belirlendiği Ve 506 Sayılı Yasanın 31.Maddesi Hükmü De Gözetildiğinde Başvurusunu İzleyen Üç Aylık Sürenin Sonunda Gelir Bağlanması Gereği )
SAĞLIK KURULU RAPORU ( Davalı Kurum'un Sigortalının İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik Durumuna Girdiğinden Haberdar Olduğu Ve Kesinleşen Mahkeme Kararıyla Da Belirlendiği Ve 506 Sayılı Yasanın 31.m.si De Gözetildiğinde Başvurusunu İzleyen Üç Aylık Sürenin Sonunda Gelir Bağlanması Gereği )"
31YHGK28.4.1976E. 1976/10-710 K. 1976/1283"BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLARIN SSK TARAFINDAN BİLDİRİMİNDE SÜRE ( 506 Sayılı Kanundaki Sürenin Hak Düşürücü Süre Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( 506/31.Maddedeki Süre )"
31Y10.HD8.4.1975E. 1975/1367 K. 1975/1976"İŞGÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ( İşverenin Kuruma Bildirdiği Günlük Kazancın Gerçekte Daha Fazla Olduğu Belirtilerek İş Kazası Nedeniyle Bağlanan Gelirin Artırılması İstemi )
GÜNLÜK KAZANCIN DAHA FAZLA OLDUĞU İDDİASI ( Mahkemeye Yöneltilen İtirazda Hasmın Kararı Veren Kurum Olması )
İTİRAZ ( Günlük Kazancın Daha Fazla Olduğu Yönündeki İtirazda Hasmın Kararı Veren Kurum Olması )
HUSUMET ( Günlük Kazancın Daha Fazla Olduğu Yönündeki İtirazda Hasmın Kararı Veren Kurum Olması )"

Madde 32

YARGITAY

32Y10.HD7.3.2018E. 2015/24926 K. 2018/1752"TIBBİ CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Uyuşmazlığın Temelinde Kurumun Sağlamakla Yükümlü Olduğu Sağlık Yardımlarının Ödettirilmesi İstemi Olduğu - Bu Hakkın Sigortalılar Tarafından Davacıya Temlik Edilmesi Uyuşmazlığın 5510 S. Kanundan Kaynaklanmış Olması Gerçeğini Ortadan Kaldırmadığı/İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )
SAĞLIK YARDIMLARININ ÖDETTİRİLMESİ İSTEMİ ( Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili İstemi - Bu Hakkın Sigortalılar Tarafından Davacıya Temlik Edilmesi Uyuşmazlığın 5510 S. Kanundan Kaynaklanmış Olması Gerçeğini Ortadan Kaldırmadığı/İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacaklı İle Üçüncü Kişi ve Borçlu Bakımından Ancak Sağlık Sigortasının Kapsam Ve Koşullarını Düzenleyen Mevzuat Çerçevesinde Belirlenebileceği - Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili İstemi )
SAĞLIK SİGORTASI ( Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili İstemi - 506 S. Kanun Kapsamında Sağlık Sigortasının Yasal Temeli Anılan Kanunun 32. Vd Md. Olup Somut Olayda Tıbbi Cihaz Malzemesi Alımından Kaynaklanan Alacak Vekaletnamelerle Temlik Edilmekte Bu Vekaletnamelerle İle Davacı SSK Alacaklısının ( Sigortalısının ) Yerine Geçtiği/Anılan Belgenin Üçüncü Kişiye Alacağı Talep Etme Tahsil ve Ahzu Kabz Yetkisi Tanıdığı )"
32Y21.HD4.5.2016E. 2015/13091 K. 2016/8011"CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının Cihaz Bedelinin Karşılanması İçin Kuruma Başvurduğu Fakat Talebin Kurum Tarafından Reddedildiği - Cihazın Alındığı Tarihte Aynı Fonksiyonlara Sahip Cihaz Rayiç Bedellerinin Araştırıldığı/Tespit Edilecek Katkı Payı Tenzil Edildikten Sonra Kalan Miktarın Dava Tarihindeki Euro Kuru Üzerinden Belirlenecek TL Karşılığının Davalıdan Tahsili Gerektiği )
CİHAZ KULLANILMASININ GEREKLİ OLDUĞU ( Tedavi Giderlerinin Tahsili İstemi/Bedelin Karşılanması Talebinin Kurum Tarafından Reddedildiği - Katkı Payı Tenzil Edildikten Sonra Kalan Miktarın Dava Tarihindeki Euro Kuru Üzerinden Belirlenecek TL Karşılığının Davalıdan Tahsili Gerektiği/Cihaz Kullanımının Davacı İçin Gerekli Olduğu )
DEĞER TESPİTİ ( Dik Pozisyonlandırma Cihazının Bedelinin Tahsili İstemi/Cihazı Kullanmasının Davacı İçin Gerekli Olduğu ve Sağlığını Tehlikeye Sokmayacağı - Davacının Cihazı Aldığı Tarihte Aynı Fonksiyonlara Sahip Cihazların Rayiç Bedellerinin Araştırıldığı/Tespit Edilecek Katkı Payının Tenzil Edilip Kalan Miktarın Dava Tarihindeki Euro Kuruna Karşılık Gelen TL Miktarının Davalıdan Tahsili Gerektiği )
KATKI PAYI ( Cihaz Bedelinin Karşılanması İçin Kuruma Başvuran Davacının Talebinin Reddedildiği - Tespit Edilecek Katkı Payı Tenzil Edildikten Sonra Kalan Miktarın Dava Tarihindeki Euro Kuru Üzerinden Belirlenecek TL Karşılığının Davalıdan Tahsili Gerektiği )"
32Y21.HD21.3.2014E. 2013/5084 K. 2014/5560"İNSAN YAŞAMININ KUTSALLIĞININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( Açılan Damara Rayiç Değeri Yüksek Olan İlaçlı Stend Kulanımı/Tedaviyi Kolaylaştırdığı/Hekimin Tercihine Üstünlük Tanınacağı - SGK'nun Temerrüt Tarihi İtibariyle Yasal Faiziyle Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAÇLI STEND KULLANIMININ TIBBEN GEREKLİ OLDUĞU ( İnsan Yaşamının Kutsallığı ve Temel İnsan Haklarına Riayet Edileceği - Yaşama ve Sosyal Güvenlik Hakkının Özüne Dokunacak Sınırlamalar Getirilemeceği - Mahkemenin Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
HEKİMİN TERCİHİNE ÜSTÜNLÜK SAĞLANMASI GEREĞİ ( Tıbben İnsan Sağlığı İçin Gerekli Bulunan ve Tedaviyi Kolaylaştırdığı Bilimsel Olarak Tespit Edilen İlaçlı Stend Kullanımının Gerektiği - Mahkemece Rayiç Fiyat Tespiti Yapılması Gerektiği )
İLAÇLI STEND BEDELİNİN KURUMDAN TAHSİLİ DAVASI ( Hekimin Tercihine Üstünlük Tanınacağı - İlaç Salınımlı Stend Kullanımının Tıbben Gerekli Olduğunun Esas Alınacağı/İlaçlı Stend Kullanımının Tedaviyi Kolaylaştırdığı/Rayiç Bedel Tespiti Yapılacağı )
İLAÇ SALINIMLI STENDLE İLGİLİ RAYİÇ FİYAT TESPİTİ YAPILMASI GEREĞİ ( Yetkili Kuruluşlara Sorulacağı - Hasta Açısından Gerekli Olduğu/Fiyat Ortalaması Alınarak Rayiç Fiyat Tespiti/Lüzumu Halinde Uzman Bilirkişiden Yardım Alınması Gerektiği )"
32Y10.HD26.3.2013E. 2012/6550 K. 2013/5872"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödemelerinin de Sorumluluk Kapsamı İçerisinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( İtirazın İptali Davası - Sigorta Şirketinden Sigorta Poliçesinin Bulunmaması Halinde Güvence Hesabından Tahsilinin Mümkün Bulunduğu Gözetilerek Davalı Güvence Hesabının Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( İtirazın İptali Davası - Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödemelerinin de Sorumluluk Kapsamı İçerisinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
GÜVENCE HESABI ( İtirazın İptali Davası - Sigorta Şirketinden Sigorta Poliçesinin Bulunmaması Halinde Güvence Hesabından Tahsilinin Mümkün Bulunduğu Gözetilerek Davalı Güvence Hesabının Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )"
32Y21.HD11.6.2012E. 2010/13661 K. 2012/10627"TEDAVİ GİDERLERİ ( Stentlerin İyileşmeye Yarayacağı veya İş Göremezliğini Az Çok Gidereceğine İlişkin Herhangi Bir Raporun Dosyada Bulunmadığı - İlaçlı Stentlerin Hastanın İyileşmesine Yarayacak veya İş Göremezliğini Az Çok Giderecek Nitelikte Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumu Raporu ile Tespit Ettirilmesi Gerektiği )
İLAÇLI STENT ( Sigortalıya Takılan İlaçlı Stent Bedelinin Kurumdan Tahsili İstemi - Adli Tıp Kurumu Raporu ile İlaçlı Stentlerin Hastanın İyileşmesine Yarayacak veya İş Göremezliğini Az Çok Giderecek Nitelikte Olup Olmadığının Tespit Eettirilmesi Gerektiği )
STENT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Stentlerin İyileşmeye Yarayacağı veya İş Göremezliğini Az Çok Gidereceğine İlişkin Herhangi Bir Raporun Dosyada Bulunmadığı - İlaçlı Stentlerin Hastanın İyileşmesine Yarayacak veya İş Göremezliğini Az Çok Giderecek Nitelikte Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumu Raporu ile Tespit Ettirilmesi Gerektiği )"
32Y21.HD9.4.2012E. 2010/10507 K. 2012/5567"SİGORTALININ İTHAL EDİLEN PROTEZ CİHAZ BEDELİ ALACAĞI DAVASI ( Dava Konusu Protezin Kullanılmasının Hastanın Sağlıklı Yaşaması İçin Katkısı Olacağı Yönünde Rapor Bulunduğu - SGK Başkanlığına Yapılan Müracaatın Sonuçsuz Kaldığı )
SADECE TİCARET ODASININ GÖRÜŞÜNÜN ALINMASININ YETERSİZ OLMASI ( Rayiç Bedel Hususunda Mahkemece Gerekli Araştırmanın Yapılmadığı - Sağlık Bakanlığının KOnuya İlişkin Görüşünün Alınması Gerektiği/Protez Bedelinin Hatalı Belirlendiği )
DÜŞÜK FİYATTA CİHAZ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusunda Yerel Mahkemece Yöntemince Araştırma Yapılmadığı/Protez Bedeli )
PROTEZ BEDELİ ( Dava Konusu Protezin Yurt Dışı Fiyatları ile Ülkemizdeki Satış Fiyatları Arasında Fahiş Fark Bulunduğu - Daha Düşük Cihaz Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı/Sadece Ticaret Odası Görüşünün Alınmasının Yetersiz Olduğu )
HASTALIK SİGORTASININ KAPSAMI ( Protez Temininde Aranacak Temel Unsurun Sigortalının İyileşmesine Yardımcı Olunması Olduğu - Aksinin Kabulü Durumunda Ortez ve Protez Kullanımının Hiçbir Zaman Mümkün Olamayacağı Sonucunu Doğuracağı )"
32Y10.HD20.9.2011E. 2011/7793 K. 2011/12024"HASTALIK SİGORTASI ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
SAĞLIK YARDIMLARI ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
ÖZEL HASTAHANEDE AMELİYAT OLMA ( Kurumun Sağlık Kuruluşlarında Yeterli Tedavinin Yapılmadığı - Kurumun Hastalık Sigortası Kapsamında Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
TEDAVİ VE İYİLEŞTİRME GİDERLERİ ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Sorumlu Olduğu )
SİGORTALININ EŞİNİN TEDAVİ GİDERLERİ ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Sorumlu Olacağı )"
32Y10.HD28.6.2011E. 2011/7219 K. 2011/9564"İTİRAZIN İPTALİ ( İlaç ve Tıbbi Malzeme Bedellerinin Tahsili - Adına Fatura Tanzim Edilen Her Bir Hastanın Rahatsızlığına İlişkin Tedavi Belgeleri Reçeteler Sağlık Raporları Gibi Tedavi Belgelerinin Celbedilmesi Gerektiği )
FATURALARIN İNCELENMESİ GEREĞİ ( İlaç ve Tıbbi Malzeme Bedellerinin Tahsili/İtirazın İptali - Her Bir Fatura Yönünden Mevzuat Gereğince Kurumun Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesi Yönünde Bilirkişi Raporu Alınacağı )
KURUM KAYITLARI ( İlaç ve Tıbbi Malzeme Bedellerinin Tahsili/İtirazın İptali - Kurum Kayıtları Dosya İçeriğine Katılmalı ve Davalı Kurumun Cevabında Belirtilen Hususlar Yönünden Faturalar Ayrı Ayrı İncelenerek Malzemelerin Tedavide Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti Gerektiği )
TEDAVİ BELGELERİ ( İlaç ve Tıbbi Malzeme Bedellerinin Tahsili/İtirazın İptali - Adına Fatura Tanzim Edilen Her Bir Hastanın Rahatsızlığına İlişkin Tedavi Belgeleri Reçeteler Sağlık Raporları Gibi Tedavi Belgeler Celbedilip Kurumun Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesi Gerektiği )"
32Y21.HD16.6.2011E. 2010/3553 K. 2011/5719"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Devlet Hastanelerinde Yaptırılamayan Ameliyat ve Tedavi Sebebiyle - Davacının Manevi Tazminat İstemine Dair Davanın Tefrik Edilerek Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Nedeni İle Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNAT ( Davanın Sağlık Bakanlığı'na Yöneltilmesinin Nedeni Hizmet Kusurundan Doğması - Bu Tür İstemlerin Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Açılacak Davada İleri Sürülmesi Gerektiği)
HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN DAVA ( Devlet Hastanelerinde Yaptırılamayan Ameliyat ve Tedavi Sebebiyle Özel Hastaneye Ödemek Zorunda Kalınan Bedelin - Bu Tür İstemlerin Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Açılacak Davada İleri Sürülebileceği)
GÖREV ( Devlet Hastanelerinde Yaptırılamayan Ameliyat ve Tedavi Sebebiyle Manevi Tazminat - Bu Tür İstemlerin Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Açılacak Davada İleri Sürülebileceği)"
32YHGK4.5.2011E. 2011/21-136 K. 2011/273"TEDAVİ CİHAZI BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Yerel Mahkemenin Bozmadan Sonra Yeni Bir Delile Dayanarak Karar Verdiği - Kararın Direnme Olarak Kabul Edilemeyeceği )
DİRENME KARARI ( Tedavi Cihazı Bedelinin Tahsili Talebi - Yerel Mahkemenin Bozmadan Sonra Yeni Bir Delile Dayanarak Karar Verdiği/Kararın Direnme Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
32Y10.HD5.4.2011E. 2009/15379 K. 2011/4855"ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR ( Zaralandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İşgöremezlik Ödemelerinin Poliçe Limiti İçerisinde Kalmak Şartıyla Sorumluluk Kapsamında İçersinde Değerlendirileceği )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİ ( Zaralandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İşgöremezlik Ödemelerinin Poliçe Limiti İçerisinde Kalmak Şartıyla Sorumluluk Kapsamında İçersinde Değerlendirileceği )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Yerel Mahkemenin Davalının Güvence Hesabından Rücuan Tahsilatın Mümkün Olmadığı Yönündeki Kararının Hatalı Olduğu - Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödemelerinin ZMSS Kapsamında Bulunduğu )
GÜVENCE HESABI ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Tedavi Kapsamındaki Poliçe Limiti Dışındaki Zararların Güvence Hesabından Tahsilinin Mümkün Olduğu - Davalı Güvence Hesabının da Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Tedavi Kapsamındaki Poliçe Limiti Dışındaki Zararların Güvence Hesabından Tahsilinin Mümkün Olduğu - Davalı Güvence Hesabının da Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )"
32Y10.HD17.3.2011E. 2009/16272 K. 2011/3671"TIBBİ CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı'nın Görüşü Alınarak Rayicin Belirleneceği )
AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI ( Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı'nın Görüşü Alınarak Rayicin Belirleneceği )
RAYİCİN BELİRLENMESİ ( Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı'nın Görüşü Alınarak - Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili )
FAİZ BAŞLANGICI ( Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili - Cihazın Teslim Tarihi Belli Olmadığı Teslim Tarihine Göre Belirleneceği/Davalı Kurum Lehine Oluşan Usuli Kazanılmış Hak Durumunun da Gözetileceği )
FAİZ ORANI ( Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili - Yasal Faiz Uygulanacağı )"
32Y10.HD17.3.2011E. 2009/11970 K. 2011/3703"TRAFİK-İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Rücuan Tazminat - Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödemelerinin Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Kapsamında Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik-İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik - Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödemelerinin Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Kapsamında Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ ( Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Kapsamında Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )"
32Y9.HD24.2.2011E. 2009/3684 K. 2011/4984"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalı İşçinin Çocuğunun Tedavi Giderleri/Primlerin Eksik Yatırılması Nedeniyle İşçinin Şahsi Ödemede Bulunduğu İddiası - İşyerinin Sorumlu Olduğu Miktarın Belirlenmesi Gerektiği )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Sosyal Güvenlik Kurumunun Karşılayacağı Miktar Araştırılarak Davalının Bu Miktarla Sınırlı Olarak Maddi Zarardan Sorumlu Olacağı - Sigortalı İşçi )
PRİMLERİN EKSİK YATIRILMASI ( Nedeniyle İşçinin Çocuğunun Tedavi Giderlerini Şahsen Ödediği İddiası - Sosyal Güvenlik Kurumunun Karşılayacağı Miktar Araştırılarak Davalının Bu Miktarla Sınırlı Olarak Maddi Zarardan Sorumlu Olacağı )
İŞVERENİN TEDAVİ GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Sosyal Güvenlik Kurumunun Karşılayacağı Miktar Araştırılarak Davalının Bu Miktarla Sınırlı Olarak Maddi Zarardan Sorumlu Olacağı - Primlerin Eksik Yatırılması Nedeniyle İşçinin Şahsi Ödemede Bulunduğu İddiası )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN TEDAVİ GİDERLERİNİ KARŞILAMASI ( İşverenin Bu Miktarla Maddi Zarardan Sorumlu Olması - Davanın Tamamen Reddedilemeyeceğ/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
32Y10.HD14.10.2010E. 2009/5281 K. 2010/13730"GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Dışında Kalan Hususların Düzenlendiği 92. Md.sinde Geçici İşgöremezlik Ödeneği Sigorta Kapsamı Dışına Çıkarılmamış Olup Bu Durum Karşısında Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin de Poliçe Limiti İle Sınırlı Kalmak Üzere Poliçe Kapsamı İçinde Kaldığının Kabulü Gerektiği )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASININ DIŞINDA KALAN HUSUSLAR ( Düzenlendiği 92. Md.sinde Geçici İşgöremezlik Ödeneği Sigorta Kapsamı Dışına Çıkarılmamış Olup Bu Durum Karşısında Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin de Poliçe Limiti İle Sınırlı Kalmak Üzere Poliçe Kapsamı İçinde Kaldığının Kabulü Gerektiği )
POLİÇE LİMİTİ ( Geçici İşgöremezlik Ödeneği - Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Dışında Kalan Hususların Düzenlendiği 92. Md.sinde Geçici İşgöremezlik Ödeneği Sigorta Kapsamı Dışına Çıkarılmadığı/Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Poliçe Limiti İle Sınırlı Kalmak Üzere Poliçe Kapsamı İçinde Kaldığının Kabulü Gerektiği )"
32YHGK13.10.2010E. 2010/10-500 K. 2010/490"İTİRAZIN İPTALİ ( Bedeni Zararlardan Olması ve Ayrıca Aynı Kanunun 92. ve Genel Şartların 3. Md. İle Kapsam Dışında Bırakılanlar İçinde Bulunmaması Karşısında Tedavinin Gerektirdiği Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )
MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( İtirazın İptali - Bedeni Zararlardan Olması ve Ayrıca Aynı Kanunun 92. ve Genel Şartların 3. Md. İle Kapsam Dışında Bırakılanlar İçinde Bulunmaması Karşısında Tedavinin Gerektirdiği Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Olduğunun Kabulü Gerektiği )
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Rücuan Tazminat - Geçici Sakatlık Döneminde 506 S. Kanun 32 Uyarınca Ödendiği/Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Sigortalının Trafik Kadar Geçen Süre ve 37. Md.leri Kurumca Sigorta Şirketinden Tahsilinin Mümkün Olduğu )"
32Y10.HD4.10.2010E. 2010/8664 K. 2010/12663"TIBBİ CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Hastanın Dava Konusu Cihazı Kullanımı Gereksiniminin Hukuk Genel Kurulu Kararında Öngörüldüğü Üzere Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Tarafından Yapılacak İncelemeyle Ortaya Konulmasının Zorunlu Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili - Hastanın Dava Konusu Cihazı Kullanımı Gereksiniminin Hukuk Genel Kurulu Kararında Öngörüldüğü Üzere Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Tarafından Yapılacak İncelemeyle Ortaya Konulması Zorunluluğunun Bulunduğu )
AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI ( Kullanım Gereğinin Tespitine Karşın Özellikli Cihaz Kullanımını Gerektirir Tıbbi Zorunluluk Ortaya Konulamadığı Takdirde Özelliği Olmayan Cihaz Esas Alınarak Kurum Tarafından Karşılanacak Bedelin Belirlenmesi Gerektiği )
RAYİCİN BELİRLENMESİ ( Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili - Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığının Konuya İlişkin Görüşü de Alınmak Suretiyle Rayiç Belirlenmesi Gerektiği )"
32Y21.HD29.4.2010E. 2010/1618 K. 2010/5103"TEDAVİ GİDERİNİN TAHSİLİ ( Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınarak Rayicin Belirlenmesi Gerektiği )
DEĞER TESPİTİ ( Kurum İşleminin İptaliyle Tedavi Giderinin Tahsili - Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşünün Alınması Gerektiği )
SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ ( Tedavi Giderinin Tahsili - Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınmadan Yalnızca Ticaret Odası Görüşü İle Sonuca Varılmasının İsabetsizliği )"
32Y21.HD29.4.2010E. 2009/16034 K. 2010/5104"TEDAVİ GİDERİNİN TAHSİLİ ( Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınması Gerektiği )
DEĞER TESPİTİ ( Tedavi Giderinin Tahsili - Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınması Gerektiği )
SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ ( Tedavi Giderinin Tahsili - Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınmadan Yalnızca Ticaret Odası Görüşü İle Sonuca Varılmasının İsabetsizliği )"
32Y21.HD22.12.2009E. 2008/12962 K. 2009/16849"DİYABET TEDAVİSİ ( Cihaz Bedelinin Tahsili - Diyabet Tedavisinde Geçerli Diğer Yöntemlerin Uygun Kombinasyonları İle Bu Cihaza Gereksinim Duyulmadan Aynı Sonucun Elde Edilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği )
CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bu Cihaza Gereksinim Duyulmadan Aynı Sonucun Elde Edilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Cihaz Bedelinin Tahsili - Diyabet Tedavisinde Geçerli Diğer Yöntemlerin Uygun Kombinasyonları İle Bu Cihaza Gereksinim Duyulmadan Aynı Sonucun Elde Edilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığına İlişkin Alınması Gerektiği )"
32YHGK4.3.2009E. 2009/10-34 K. 2009/104"USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Açık Biçimde Yapılmış Olan ve İstisnalar Arasında Sayılmayan Bir Usul İşlemi İle Taraflardan Biri Lehine Doğmuş ve Kendisine Uyulması Zorunlu Olan Bir Hakkın Varlığından Söz Edilebilmesi Gerektiği )
AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI TEMİN EDİLMESİ TALEBİ ( Usuli Kazanılmış Hakkın Hukuki Sonuç Doğurabilmesi İçin Bir Davada ya Taraflar ya Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Açık Biçimde Yapılmış Olan ve İstisnalar Arasında Sayılmayan Bir Usul İşlemi İle Taraflardan Biri Lehine Doğması Gerektiği )"
32Y10.HD1.12.2008E. 2007/15404 K. 2008/15633"TEDAVİ GİDERİ ( Kaza Sonucu Kopan Organlar Nedeniyle Yapılan Tedavilerde Kurumca Ödenecek Olan Masraf Tutarı Başvurulan Sağlık Tesisi İle Kurum Arasında Bu Konuda Paket Program Sözleşmesi Varsa Onun Üzerinden Yoksa Bütçe Uygulama Talimatında Belirtilen Miktarlar Üzerinden Ödeneceği )
BÖBREK TRANSPLANTASYONU ( Tedavi Giderinin Tahsili Talebi - Protokol Yaptığı Bir Sağlık Kuruluşu Varsa Bu Tedavi İçin Sözleşme Doğrultusunda Ödenecek Miktarın Yoksa Başka Bir İlde Bu Nitelikteki Sağlık Kuruluşuyla Yapılan Sözleşmeye Göre Ödenecek Miktarın Belirleneceği )
KAZA SONUCU ORGAN KOPMASI ( Tedavi Giderinin Tahsili Talebi - Kurumca Ödenecek Olan Masraf Tutarı Başvurulan Sağlık Tesisi İle Kurum Arasında Bu Konuda Paket Program Sözleşmesi Varsa Onun Üzerinden Yoksa Bütçe Uygulama Talimatında Belirtilen Miktarlar Üzerinden Ödeneceği )
YOL VE REFAKATÇİ GİDERİ ( Tedavi Giderinin Tahsili Talebi - Kurumun Ödemesi Gereken Miktar Belirlenirken Ayrıca Belirleneceği )"
32Y21.HD28.4.2008E. 2007/19763 K. 2008/6642"CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Cihazın Tıbben ve Fennen Sigortalının İyileşmesine veya İş Göremezlik Derecesinin Azalmasına Katkıda Bulunup Bulunmayacağı Hususunda Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Almak Gerektiği )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ayakta Dik Pozisyonlandırma Cihazı Bedelinin Tahsili - İş Göremezlik Derecesinin Azalmasına Katkıda Bulunup Bulunmayacağı Hususunda Alınması Gereği )
İŞ GÖRMEZLİK DERECESİ ( Cihazın Tıbben ve Fennen Sigortalının İyileşmesine veya İş Göremezlik Derecesinin Azalmasına Katkıda Bulunup Bulunmayacağı Hususunda Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Almak Gerektiği )
SİGORTALININ ÇALIŞMA HAYATINA KAZANDIRILMASI ( Cihazın Sigortalının Yeniden Çalışma Hayatına Kazandırılması Amacıyla İşgöremezlik Derecesinin Az veya Çok Giderilmesini Sağlaması Gereği )
AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI ( Kullanımının Sigortalının İyileşmesi ve İş Göremezlik Derecesinin Giderilmesi Yönünde Hayati Öneme Haiz ve Zorunlu ise Harcama Miktarının Yerindeliğinin Denetlenmesi Gerektiği )"
32Y21.HD17.3.2008E. 2007/7558 K. 2008/4283"CİHAZ BEDELİNİN KURUMCA ÖDENMEMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Cihazın Kullanımının Sigortalının İyileşmesi ve İş Göremezlik Derecesinin Giderilmesi Yönünde Hayati Öneme Haiz ve Zorunlu ise Harcama Miktarının Yerindeliğinin Denetlenmesi Gereği )
İŞ GÖREMEZLİK ( Kurumun Sigortalının İyileşmesine Yarayacak Yahut İş Göremezliğini Az Çok Gidermesi İçin Gerekli Görülecek Protez Araç ve Gereçlerini Sağlamakla Yükümlü Olduğu )
SİGORTALININ ÇALIŞMA HAYATINA KAZANDIRILMASI ( Kurumun Sigortalının İyileşmesine Yarayacak Yahut İş Göremezliğini Az Çok Gidermesi İçin Gerekli Görülecek Protez Araç ve Gereçlerini Sağlamakla Yükümlü Olduğu )"
32Y10.HD4.3.2008E. 2007/7043 K. 2008/2810"İLAÇ PARASININ TAHSİLİ ( Söz Konusu İlacın Bedelinin Davacı Tarafından İlgili Şirkete Ödenip Ödenmediği Davacı Lehine Doğmuş Bir Alacak Hakkının Bulunup Bulunmadığının Dolayısı İle Davada Sıfat Şartının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
DAVADA SIFAT ŞARTI ( Söz Konusu İlacın Bedelinin Davacı Tarafından İlgili Şirkete Ödenip Ödenmediği Davacı Lehine Doğmuş Bir Alacak Hakkının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - İlaç Parasının Tahsili )"
32Y10.HD26.11.2007E. 2007/2460 K. 2007/19654"TARAF SIFATI ( Dava Konusu Cihazın Bedelinin Davacı Tarafından İlgili Şirkete Ödenip Ödenmediği Dolayısıyla Davada Sıfat Şartının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
KATKI PAYI ALACAĞI ( Dava Konusu Cihazın Bedelinin Davacı Tarafından İlgili Şirkete Ödenip Ödenmediği Dolayısıyla Davada Sıfat Şartının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
SİGORTALININ İYİLEŞMESİ ( ve İş Göremezlik Derecesinin Giderilmesi Yönünde Hayati Öneme Haiz ve Zorunlu Olduğu Sonucuna Varılırsa Harcama Miktarının Uygunluğu Denetlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
32YHGK4.4.2007E. 2007/21-203 K. 2007/194"YURTDIŞINDA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİ ( SSK Sağlık Tesisleri Sağlık Kurulu Raporu İle Yurtdışında Tedavisi Mümkün Görülen Sigortalının Yurtdışında Gördüğü Tedavi Sonucunda Yapılan Masrafları SSK'dan Talep Edebileceği )
TEDAVİ GİDERLERİ ( SSK Sağlık Tesisleri Sağlık Kurulu Raporu İle Yurtdışında Tedavisi Mümkün Görülen Sigortalının Yurtdışında Gördüğü Tedavi Sonucunda Yapılan Masrafları SSK'dan Talep Edebileceği )
SSK'NIN SORUMLULUĞU ( SSK Sağlık Tesisleri Sağlık Kurulu Raporu İle Yurtdışında Tedavisi Mümkün Görülen Sigortalının Yurtdışında Gördüğü Tedavi Sonucunda Yapılan Masrafları SSK'dan Talep Edebileceği )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Yurtdışında Görülen Tedavi Sonucunda Yapılan Masraflar - Davadaki Talep Doğrultusunda Kurumun Ret Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesi Gereği )"
32Y10.HD7.3.2006E. 2005/10612 K. 2006/2297"SAĞLIK YARDIMI ( SSK Sigortalısı Davalının Bakmakla Yükümlü Olduğu Babasının Yararlanma Döneminde Bağ-Kur Sigortalısı Olduğu/Yardım Bedelinin Tahsiline İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali Davası - Sağlık Bakanlığının Davacı Konumunda Davaya Katılımına Karar Verilemeyeceği )
SSK. SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU BABASI ( Sağlık Yardımından Yararlanma Döneminde Bağ-Kur Sigortalısı Olduğu/Yardım Bedelinin Tahsiline İlişkin Dava - Sağlık Bakanlığının Davacı Konumunda Davaya Katılımına Karar Verilemeyeceği )
BAĞ-KUR SİGORTALISI BABA ( SSK Sigortalısı Davalının Bakmakla Yükümlü Olduğu Babasının SSK Yardımından Yararlanması - SSK'nın Taraf Konumunda Yer Aldığı Yargılama Sonucunda Yardım Bedelinin Tahsiline İlişkin Davanın Görüleceği )
SAĞLIK BAKANLIĞININ DAVACI KONUMUNDA DAVAYA KATILIMINA KARAR VERİLEMEMESİ ( SSK Sigortalısı Davalının Bakmakla Yükümlü Olduğu Babasının Yararlanma Döneminde Bağ-Kur Sigortalısı Olduğu - Yardım Bedelinin Tahsiline İlişkin Dava )"
32Y21.HD13.12.2005E. 2005/8159 K. 2005/13047"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacının Gelir Düzeyi Dikkate Alındığında Zararın Karşılanmayan Bölümünden İhtiyarı Olarak Vazgeçtiğinin Kabulü Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan - Davacının Gelir Düzeyi Dikkate Alındığında Zararın Karşılanmayan Bölümünden İhtiyarı Olarak Vazgeçtiğinin Kabulünün Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı )
ZARARIN KARŞILANMAYAN BÖLÜMÜNDEN İHTİYARI OLARAK VAZGEÇME ( Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı - İş Kazası Sonucu Maluliyet )"
32Y10.HD14.11.2005E. 2005/7869 K. 2005/11463"ALACAK DAVASI ( Hastalık Nedeniyle Ödenen İlaç-Cihaz Paralarının Kurumdan İstenmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davaya Konu Cihazın Hastanın Hayatiyetini ve Sağlığını Koruma için Temininde Tıbbi Zaruret Bulunup Bulunmadığı ve Bu Cihazın Sağladığı Tedavinin Başka Yöntem veya Şekilde Sağlanmasının Mümkün Bulunup Bulunmadığı" Hususunda Heyet Raporu Alınmasının Gerekmesi )
KURUMCA ÖDENMEYEN CİHAZ PARALARI ( Söz Konusu Cihazın Hastanın Hayatiyetini ve Sağlığını Koruma için Temininde Tıbbi Zaruret Bulunup Bulunmadığı ve Bu Cihazın Sağladığı Tedavinin Başka Yöntem veya Şekilde Sağlanmasının Mümkün Bulunup Bulunmadığı" Hususunda Heyet Raporu Alınmasının Gerekmesi )"
32YHGK30.3.2005E. 2005/10-139 K. 2005/222"SSK SİGORTALISI ( Hastalık Sigortasından Yararlanabilmesi İçin 60 Günü Hastalığın Ortaya Çıktığı Ve Tedavinin Gerektiği Günden Önceki 6 Ay İçinde Olmak Üzere Toplam 120 Gün Prim Ödemiş Olması Gereği )
HASTALIK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI ( 60 Günü Hastalığın Ortaya Çıktığı Ve Tedavinin Gerektiği Günden Önceki 6 Ay İçinde Olmak Üzere Toplam 120 Gün Prim Ödemiş Olması Gereği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI TALEBİ ( Kurumun Sigortalıya Tedavi Giderleri Olarak Ödenen Bedelin Tahsili Davası - Prim Ödeme Şartlarını Yerine Getirmeyen Sigortalı Hakkında Talebin Kabulü Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İcra İnkar Tazminatı Talebi/Kurumun Sigortalıya Tedavi Giderleri Olarak Ödenen Bedelin Tahsili Davası - Prim Ödeme Şartlarını Yerine Getirmeyen Sigortalı Hakkında Talebin Kabulü Gereği )"
32YHGK8.12.2004E. 2004/10-744 K. 2004/646"SSK SİGORTALISININ KIZININ YURTDIŞINDA TEDAVİ ETTİRİLMESİ TALEBİ ( Yurtdışında Tedavi Olanağının Kapsamı - Eş ve Çocukların Bu Kapsama Girmemesi )
YURTDIŞINDA TEDAVİ TALEBİ ( SSK Sigortalısının Kızı İçin - Eş ve Çocukların Yurtdışında Tedavi Olanağının Bulunmaması )
EŞ VE ÇOCUKLARIN SSK SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMASI ( Yurtdışında Tedavi Hizmetini Kapsamaması )"
32Y21.HD8.10.2002E. 2002/6538 K. 2002/8270"SSK HASTANESİNDE TEDAVİ SIRASINDA MEYDANA GELEN ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sigortalının Karısının SSK Hastanesinde Tedavi Sırasında Ölmesi Nedeniyle Açtığı Tazminat Davasında )
TEŞHİS VE TEDAVİ SIRASINDA SSK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÖLÜM ( Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )"
32Y4.HD5.11.2001E. 2001/6625 K. 2001/10730"TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI ( Hatalı Tedavi Sonucu Uğranılan Maddi ve Manevi Zarar İçin Açılan Tazminat Davasında )
HATALI TEDAVİDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Bilinmeyen Döneme İlişkin Ücret Artışı ve İndiriminin Yapılması Metodu )
İŞGÜCÜ KAYBI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Hatalı Tedavi Sonucu Meydana Gelen Zararın Hesaplanması Metodu )"
32Y10.HD17.10.2000E. 2000/6072 K. 2000/6339"SİGORTALININ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNDA TEDAVİ OLMASI ( Hayati Tehlike-Kurum Hastanesinde Gerekli Müdahalenin Yapılmamış Olması-Giderlerden Kimin Sorumlu Olduğu)
SSK'NUN HASTALIK SİGORTASI SORUMLULUK SINIRI ( Özel Sağlık Kuruluşundaki Tedavi Masrafları-Ani ve Hayati Tehlike)
ANİ VE HAYATİ TEHLİKE ( Sigortalının Özel Sağlık Kuruluşundaki Tedavi Masrafları)"
32Y21.HD12.10.2000E. 2000/4493 K. 2000/6739"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Sigortalının Çocuğunun SSK Hastanesinde Teşhis ve Tedavisi Sırasında Uğradığı Zararın Tazmini Talebi )
SİGORTA HASTANESİNDE YAPILAN TEDAVİ SONUCU AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Uyuşmazlık 506 Sayılı Yasadan Kaynaklandığından İş Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Uyuşmazlık 506 Sayılı Yasadan Kaynaklandığından İş Mahkemesinin Görevli Olması )"
32Y21.HD23.11.1999E. 1999/6235 K. 1999/8484"YURTDIŞINDAYKEN RAHATSIZLANAN EMEKLİNİN TEDAVİ GİDERLERİ ( Kurum Sağlık Tesisleri Ücret Tarifesine Göre ve TL Üzerinden Ödeme Yapılması )
KURUM SAĞLIK TESİSLERİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE ÖDEME YAPILMASI ( Yurtdışındayken Rahatsızlanan Emeklinin Yine Yurtdışında Yapılan Tedavi Giderleri )
TEDAVİ GİDERLERİNİN TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN ÖDENMESİ ( Yurtdışındayken Rahatsızlanan Emeklinin Yurtdışında Yapılan Tedavi Giderleri )"
32YHGK25.9.1996E. 1996/10-409 K. 1996/625"YURTDIŞI TEDAVİ ÜCRETİ TALEBİ ( Sigortalının Kurumdan Rapor Almaksızın Yurtdışına Tedavi Maksadıyla Gitmiş Olması )
SİGORTALININ KURUMDAN RAPOR ALMAKSIZIN YURTDIŞINA TEDAVİ MAKSADIYLA GİTMİŞ OLMASI ( Tedavi Masraflarından Kurumun Sorumluluk Oranı )
TEDAVİ MASRAFLARINDAN KURUMUN SORUMLULUĞU ( Kurum Sağlık Kurullarından Rapor Almaksızın Yurtdışında Tedavi Olan Sigortalının )"
32YHGK10.11.1993E. 1993/10- 420 K. 1993/707"YURTDIŞI TEDAVİ ÜCRETLERİNİN KURUMDAN TAHSİLİ TALEBİ ( Sigortalının Sağlık Kurulu Raporu Almadan Yurtdışına Gitmiş Olması )
SAĞLIK KURULUNDAN RAPOR ALMADAN YURTDIŞINDA TEDAVİ OLAN SİGORTALI ( Tedavi Ücretlerinin Kurumdan Tahsili Talebi )
TEDAVİ ÜCRETLERİNİN KURUMDAN TAHSİLİ TALEBİ ( Sağlık Kurulundan Rapor Almadan Yurtdışında Tedavi Olan Sigortalı )
KURUM SAĞLIK TESİSLERİ SAĞLIK KURULUNDAN RAPOR ALMADAN YURTDIŞINDA TEDAVİ OLAN SİGORTALI ( Tedavi Ücretleri İçin Kuruma Rücuu )"
32Y10.HD23.1.1990E. 1989/7991 K. 1990/98"REFAKATÇİ MASRAFLARININ KURUMCA ÖDENMESİ TALEBİ ( Yurtdışında Tedavi Ettirilen Sigortalının Raporda Refakatçi Gerekmediği Notuna Rağmen Götürdüğü )
YURTDIŞI TEDAVİSİNDE REFAKATÇİ GEREKMEDİĞİNE İLİŞKİN KURUM RAPORU ( Rapora İtiraz Edilebilecek Merci )
SİGORTALININ YURTDIŞINDA TEDAVİSİ ( Refakatçi Gerekmediğine İlişkin Rapora İtiraz Edilebilecek Merci )"
32YHGK7.5.1986E. 1985/10-557 K. 1986/492"ACİL MÜDAHELEYİ GEREKTİREN DURUMLAR ( Yurt Dışına Çıkan Sigortalının Giderleri )
SİGORTALININ ÖZEL AMAÇLA YURT DIŞINA ÇIKMASI ( Acil Müdahaleyi Gerektiren Durumlar-Yurt İçinde Yasa Hükümleri Uyarınca Karşılanan Giderleri Aşmayan Kısmın Karşılanması )
YURT İÇİNDE KARŞILANAN GİDERLER ( Özel Amaçla Yurt Dışına Çıkan Sigortalının Giderlerinin Yurt İçinde Yapmış Olsaydı Karşılanacak Olan Miktarı Aşmayan Kısmın Karşılanacağı )"
32Y10.HD22.1.1981E. 1980/7135 K. 1981/211"SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAMI ( Sigortalının Yurt Dışında Özel Olarak Bulunduğu Sırada İvedili ve Zorunlu Hastalığı Nedeniyle Hastalık Yardımından Yararlandırılmasının Gerekmesi )
YURT DIŞINDA HASTALANMA ( Sigortalının Yurt Dışında Özel Olarak Bulunduğu Sırada İvedili ve Zorunlu Hastalığı Nedeniyle Hastalık Yardımından Yararlandırılmasının Gerekmesi )"
32YHGK6.7.1977E. 1976/10-2829 K. 1977/721"SİGORTALININ YURT DIŞINDA TEDAVİ OLANAĞI ( İş Kazası ve Meslek Hastalığı Olmayan Durumlarda da Tedavi Olanağının Olması )
YURTDIŞINDA TEDAVİ OLANAĞI ( Sigortalının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Dışındaki Nedenlerde de Tedavi Olanağının Bulunması )
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ( Sigortalının Bu Hastalıklar Dışındaki Hastalıklar İçin de Yurt Dışında Tedavi İmkanının Olması="
32Y10.HD24.12.1976E. 1976/4509 K. 1976/8837"SİGORTALININ BAŞKA KURUMDA TEDAVİ GÖRMESİ ( Kuruma Sevkedilmediği Veya Kurumun Sağlık Kurullarınca Raporun Onanmadığı Nedeniyle Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yoksun Bırakılamaması )
GEÇİCİ İŞGÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ( Sigortalının Kuruma Sevkedilmediği Veya Kurumun Sağlık Kurullarınca Raporun Onanmadığı Nedeniyle Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yoksun Bırakılamaması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK KURULUŞLARI YETKİSİ ( İki Sağlık Kuruluşu Düşünceleri Arasındaki Çelişkinin Daha Yetkili Hekimlerden Oluşturulacak Kurulca Giderilmesi )"

DANIŞTAY

32D10.D15.4.2008E. 2007/7393 "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sevkin Uygun Görülmesine Karşın Serbest Çalışan Hekim Tarafından Yapılacak Hizmetin Karşılığında Ödenecek Bedelin Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )
SERBEST ÇALIŞAN HEKİM TARAFINDAN YAPILACAK HİZMETİN KARŞILIĞINDA ÖDENECEK BEDEL ( Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )
TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği - Sevkin Uygun Görülmesine Karşın Serbest Çalışan Hekim Tarafından Yapılacak Hizmetin Karşılığında Ödenecek Bedelin Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )"
32IDDGK8.4.2004E. 2001/197 K. 2004/491"HASTALIK SİGORTASI KOLUNDAN SAĞLANAN YARDIMLAR ( Davacının Elektronik Kol Protezi Kullanması Gerektiği - Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin İdare Kararının Yasaya Aykırılığı )
KOL PROTEZİ ( Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin İdare Kararının Yasaya Aykırılığı - Sigortalıdan Katkı Payı Alınacağına İlişkin Bir Mecburiyet Bulunmadığı )
SİGORTALIDAN KATKI PAYI ALINMAMASI GEREĞİ ( Elektronik Kol Protezi - Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin İdare Kararının Yasaya Aykırılığı )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KARARI ( Kol Protezinin Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin - Yasaya Aykırılığı )
HARÇTAN MUAFİYET ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Açılan ve Kurumun Taraf Olduğu Davalar ve İcra Kovuşturmaları İle İlanlarının Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUNU HARÇ MUAFİYETİ ( Kurumun Taraf Olduğu Davalar ve İcra Kovuşturmaları İle İlanlarının Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )"

SAYIŞTAY

32SGKK21.2.1985 K. 4487/1"İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARI VE HASTALIK ( SSK.'nca Verilen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Sigorta Primi İle Gelir Vergisi Kesintisine Tabi Tutulmaması )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Hastalık Hallerinde SSK.'nca Verilen - Sigorta Primi İle Gelir Vergisi Kesintisine Tabi Tutulmaması )
SİGORTA PRİMİ İLE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ ( İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Hastalık Hallerinde SSK.'nca Verilen İş Göremezlik Ödenekleri - Tabi Tutulmaması )
ÇALIŞILMAYAN SÜREYE İLİŞKİN ÖDEME ( Toplu İş Sözleşmelerinde Yer Alan Hükümler Uyarınca İşverenlerce Yapılan - Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacağı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ( Uyarınca İşverenlerce Yapılan Çalışılamayan Süreye İlişkin Ödemeler - Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacağı )
SİGORTA PRİMİ İLE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ ( Toplu İş Sözleşmelerinde Yer Alan Hükümler Uyarınca İşverenlerce Yapılan Çalışılamayan Süreye İlişkin Ödemeler - Yapılması Gereği )"

Madde 33

YARGITAY

33Y10.HD20.9.2011E. 2011/7793 K. 2011/12024"HASTALIK SİGORTASI ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
SAĞLIK YARDIMLARI ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
ÖZEL HASTAHANEDE AMELİYAT OLMA ( Kurumun Sağlık Kuruluşlarında Yeterli Tedavinin Yapılmadığı - Kurumun Hastalık Sigortası Kapsamında Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
TEDAVİ VE İYİLEŞTİRME GİDERLERİ ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Sorumlu Olduğu )
SİGORTALININ EŞİNİN TEDAVİ GİDERLERİ ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Sorumlu Olacağı )"
33Y21.HD16.6.2011E. 2010/3553 K. 2011/5719"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Devlet Hastanelerinde Yaptırılamayan Ameliyat ve Tedavi Sebebiyle - Davacının Manevi Tazminat İstemine Dair Davanın Tefrik Edilerek Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Nedeni İle Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNAT ( Davanın Sağlık Bakanlığı'na Yöneltilmesinin Nedeni Hizmet Kusurundan Doğması - Bu Tür İstemlerin Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Açılacak Davada İleri Sürülmesi Gerektiği)
HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN DAVA ( Devlet Hastanelerinde Yaptırılamayan Ameliyat ve Tedavi Sebebiyle Özel Hastaneye Ödemek Zorunda Kalınan Bedelin - Bu Tür İstemlerin Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Açılacak Davada İleri Sürülebileceği)
GÖREV ( Devlet Hastanelerinde Yaptırılamayan Ameliyat ve Tedavi Sebebiyle Manevi Tazminat - Bu Tür İstemlerin Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Açılacak Davada İleri Sürülebileceği)"
33YHGK20.4.2011E. 2011/21-24 K. 2011/211"SİGORTALININ ANNESİNİN GEÇİRDİĞİ AMELİYAT SIRASINDA KULLANILAN MALZEME BEDELİ ( Kurumun Ödemekten İmtina Ettiği Kısmın Tahsili Talebi - Sanayi Bakanlığından Malzemelerin İthalatçı Firmasının Bulunup Bulunmadığının Sorulacağı )
AMELİYAT SIRASINDA KULLANILAN MALZEME BEDELİNİN ÖDENMEYEN KISMININ TAHSİLİ ( Sanayi Bakanlığından Malzemelerin İthalatçı Firmasının Bulunup Bulunmadığının Sorulacağı - Gerekli Tüm Deliller Toplandıktan Sonra Karar Verileceği )
AMELİYATTA KULLANILAN MALZEMENİN BEDELİNİN TESPİTİ ( Kurumca Malzeme Bedelinin Ödenmeyen Kısmının Tahsili Talebi/Sanayi Bakanlığından Malzemelerin İthalatçı Firmasının Bulunup Bulunmadığının Sorulacağı - Tüm Deliller Toplandıktan Sonra Karar Verileceği ) "
33YHGK15.12.2010E. 2010/21-591 K. 2010/666"FATURA BEDELİNİN TAHSİLİ (Ameliyat Sırasında Kullanılan Malzemenin Kurum Tarafından Karşılanmayan Kısmının Tahsili - Davacıya Ödenen Miktar İle İlgili Komisyon Kararına Dayanak Belgelerin ve Varsa Başka Firmalar Tarafından Komisyona Yapılan Fiyat Teklif Belgelerinin Getirtilmesi Gerektiği)
MALZEMENİN KURUM TARAFINDAN KARŞILANMAYAN KISMININ TAHSİLİ (Davacıya Ödenen Miktar İle İlgili Komisyon Kararına Dayanak Belgelerin ve Varsa Başka Firmalar Tarafından Komisyona Yapılan Fiyat Teklif Belgelerinin Getirtilmesi Gerektiği)
RAYİÇ BEDEL ARAŞTIRMASI (İlişkin Tüm Belgeleri de Getirterek Faturayı Düzenleyen Ltd. Şti'nin Ticari Defterlerinden Sözkonusu Malzemelerin Firmaya Giriş Fiatı ve Fatura Tarihine Yakın Tarihlerdeki Satış Fiatları İle İlgili Uzman Bilirkişiye İnceleme Yaptırılması Gerektiği - Ameliyat Sırasında Kullanılan Malzemenin Kurum Tarafından Karşılanmayan Kısmının Tahsili)"
33Y21.HD29.4.2010E. 2009/6055 K. 2010/4945"SAĞLIK MALZEMELERİNDE KURUMCA KARŞILANMAYAN MİKTARIN TAHSİLİ ( Sanayi Bakanlığından Sözkonusu Malzemelerin İthalatçı Firmasının Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği )
FİYAT TESPİT KOMİSYONU ( Tarafından Belirlenen ve Davacıya Ödenen Miktar İle İlgili Komisyon Kararına Dayanak Belgelerin ve Varsa Başka Firmalar Tarafından Komisyona Yapılan Fiyat Teklif Belgeleri İle Komisyon Tarafından Yapılan Raiç Bedel Araştırmasına İlişkin Tüm Belgeleri de Getirtmek Gerektiği - Sağlık Malzemenin Kurumca Karşılanmayan Miktarın Tahsili )
RAİÇ BEDEL ARAŞTIRMASI ( Sağlık Malzemenin Kurumca Karşılanmayan Miktarın Tahsili - Davacıya Ödenen Miktar İle İlgili Komisyon Kararına Dayanak Belgelerin ve Varsa Başka Firmalar Tarafından Komisyona Yapılan Fiyat Teklif Belgeleri İle Komisyon Tarafından Yapılan Raiç Bedel Araştırmasına İlişkin Tüm Belgeleri de Getirtmek Gerektiği )"
33Y21.HD22.12.2009E. 2008/12962 K. 2009/16849"DİYABET TEDAVİSİ ( Cihaz Bedelinin Tahsili - Diyabet Tedavisinde Geçerli Diğer Yöntemlerin Uygun Kombinasyonları İle Bu Cihaza Gereksinim Duyulmadan Aynı Sonucun Elde Edilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği )
CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bu Cihaza Gereksinim Duyulmadan Aynı Sonucun Elde Edilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Cihaz Bedelinin Tahsili - Diyabet Tedavisinde Geçerli Diğer Yöntemlerin Uygun Kombinasyonları İle Bu Cihaza Gereksinim Duyulmadan Aynı Sonucun Elde Edilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığına İlişkin Alınması Gerektiği )"
33Y10.HD27.10.2009E. 2009/5150 K. 2009/16257"TÜP BEBEK UYGULAMASI ( Yapılan Masrafın Kurumdan Tahsili - Davacının Hasta Çocuğu İçin Davanın Açılmasından Sonra Yapılacak Harcamalar Yönünden de Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HÜKÜM ( Uyuşmazlığın Başladığı Tarihten Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Gerçekleşmiş Olayları Kapsadığı - Özel Bir Nedeni Olmadıkça Davadan Sonraki Olayları ve Hakları Kapsamadığı )
TEDAVİ İÇİN YAPILAN HARCAMALAR ( Hüküm Uyuşmazlığın Başladığı Tarihten Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Gerçekleşmiş Olayları Kapsadığı - Davacının Hasta Çocuğu İçin Davanın Açılmasından Sonra Yapılacak Harcamalar Yönünden de Hüküm Kurulamayacağı )
DAVANIN AÇILMASINDAN SONRA YAPILACAK HARCAMALAR ( Davacının Hasta Çocuğu İçin Davanın Açılmasından Sonra Yapılacak Harcamalar Yönünden de Hüküm Kurulamayacağı - Hüküm Uyuşmazlığın Başladığı Tarihten Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Gerçekleşmiş Olayları Kapsadığı )"
33Y10.HD7.4.2009E. 2008/1070 K. 2009/6616"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Uzman Bilirkişi Kurulu Tarafından Protez Araç ve Gerecin Hastanın Sağlığını Koruma Çalışma Gücünü Yeniden Kazandırma Başka Bir İfade İle İyileşmesine Yardımcı Olduğunun Saptanmasının Zorunlu Olduğu )
AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI BEDELİ ( Davalı Kurum İle Protokolü Dahilinde Olmayan veya Kurumla Protokolu Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Karşılanabilecek Değerlerinin Tespiti Konusunda Sağlık Bakanlığı'nın Görüşünün Alınması Gerektiği )
SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREĞİ ( Davalı Kurum İle Protokolü Dahilinde Olmayan veya Kurumla Protokolu Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Karşılanabilecek Değerlerinin Tespiti Konusunda )"
33Y10.HD31.3.2009E. 2007/16395 K. 2009/6026"TEDAVİ GİDERİNİN ÖDENMESİ TALEBİ ( Hak Sahibinin Kızının Durumunun Ağırlaştığı Ancak Uygun Yoğun Bakım Ünitesi Bulunamadığı - Sözleşmeli Olmayan Hastanede Tedavi Gören Hak Sahibinin Kızı İçin Yaptığı Giderin Kurumca Karşılanacağı )
SÖZLEŞMELİ OLMAYAN HASTANEDE TEDAVİ ( Hak Sahibinin Kızının Durumunun Ağırlaştığı Ancak Uygun Yoğun Bakım Ünitesi Bulunamadığı - Sözleşmeli Olmayan Hastanede Tedavi Gören Hak Sahibinin Kızı İçin Yaptığı Giderin Kurumca Karşılanacağı )"
33Y10.HD1.12.2008E. 2007/15404 K. 2008/15633"TEDAVİ GİDERİ ( Kaza Sonucu Kopan Organlar Nedeniyle Yapılan Tedavilerde Kurumca Ödenecek Olan Masraf Tutarı Başvurulan Sağlık Tesisi İle Kurum Arasında Bu Konuda Paket Program Sözleşmesi Varsa Onun Üzerinden Yoksa Bütçe Uygulama Talimatında Belirtilen Miktarlar Üzerinden Ödeneceği )
BÖBREK TRANSPLANTASYONU ( Tedavi Giderinin Tahsili Talebi - Protokol Yaptığı Bir Sağlık Kuruluşu Varsa Bu Tedavi İçin Sözleşme Doğrultusunda Ödenecek Miktarın Yoksa Başka Bir İlde Bu Nitelikteki Sağlık Kuruluşuyla Yapılan Sözleşmeye Göre Ödenecek Miktarın Belirleneceği )
KAZA SONUCU ORGAN KOPMASI ( Tedavi Giderinin Tahsili Talebi - Kurumca Ödenecek Olan Masraf Tutarı Başvurulan Sağlık Tesisi İle Kurum Arasında Bu Konuda Paket Program Sözleşmesi Varsa Onun Üzerinden Yoksa Bütçe Uygulama Talimatında Belirtilen Miktarlar Üzerinden Ödeneceği )
YOL VE REFAKATÇİ GİDERİ ( Tedavi Giderinin Tahsili Talebi - Kurumun Ödemesi Gereken Miktar Belirlenirken Ayrıca Belirleneceği )"
33Y21.HD6.3.2008E. 2007/6334 K. 2008/3607"ÖMÜR BOYU SÜRECEK HASTALIK İÇİN GİDERLERİN SÜREKLİ OLARAK KARŞILANMASI TALEBİ ( SSK'lı Davacının Oğlunun Kalıcı Epilepsi Hastası Olduğu - Hasta Alt Bezi Giderlerinin Sürekli Olarak Kurumca Karşılanması Gereği )
HASTA ALT BEZİ GİDERİNİN KURUM TARAFINDAN SÜREKLİ OLARAK KARŞILANMASI ( Mahkemece 1 Yıl Karşılanması Yönünde Hüküm Kurulduğu/Davacı SSK'lının Oğlunun Kalıcı Epilepsi Hastası Olduğu - Davacının Her Yıl Dava Açma Yükü Altında Bırakılamayacağı/Sürekli Karşılanacağı )
TEDAVİ GİDERİ ( Hasta Alt Bezi Giderlerinin Karşılanması Talebi - Kurumun Bezin İyileştirici Unsuru Olmadığına Yönelik Savunmasının Geçerli Olmayacağı/Kalıcı Olarak Yatacak Olan Epilepsi Hastasının Alt Bezi Giderinin Kurumca Sürekli Olarak Karşılanacağı )
EPİLEPSİ HASTALIĞI ( Hasta Alt Bezi Giderlerinin Sürekli Olarak Karşılanması Talebi - Kurumun Bezin İyileştirici Unsuru Olmadığına Yönelik Savunmasının Geçerli Olmayacağı/Kalıcı Olarak Yatacak Olan Epilepsi Hastasının Alt Bezi Giderinin Kurumca Sürekli Olarak Karşılanacağı )
SAĞLIK GÜVENCESİNİN KAPSAMI ( Kalıcı Epilepsi Olan Hastanın Alt Bezi Giderlerinin 1 Yıl Olarak Karşılanması Yönünde Karar Verildiği - Davacının Her Yıl Dava Açma Yükü Altında Bırakılamayacağı/Giderin Sürekli Karşılanacağı )"
33Y10.HD8.3.2007E. 2006/15106 K. 2007/3310"KULLANIM İZNİ BULUNMAYAN İLACIN TEDAVİDE KULLANILMASI ( Davacının Tedavisinde Kullanılan İlacın Hayati Önemi Haiz Olup Olmadığı Hususunda Üroloji Bilim Dalından Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
TEDAVİ GİDERİNİN TAHSİLİ ( Davacının Tedavisinde Kullanılan İlacın Hayati Önemi Haiz Olup Olmadığı Hususunda Üroloji Bilim Dalından Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
İLACIN KULLANIMI İÇİN GEREKLİ OLAN SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYININ OLMAMASI ( İlacın Hayati Önemi Haiz Olup Olmadığı Hususunda Üroloji Bilim Dalından Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )"
33YHGK8.12.2004E. 2004/10-744 K. 2004/646"SSK SİGORTALISININ KIZININ YURTDIŞINDA TEDAVİ ETTİRİLMESİ TALEBİ ( Yurtdışında Tedavi Olanağının Kapsamı - Eş ve Çocukların Bu Kapsama Girmemesi )
YURTDIŞINDA TEDAVİ TALEBİ ( SSK Sigortalısının Kızı İçin - Eş ve Çocukların Yurtdışında Tedavi Olanağının Bulunmaması )
EŞ VE ÇOCUKLARIN SSK SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMASI ( Yurtdışında Tedavi Hizmetini Kapsamaması )"
33Y13.HD17.2.2004E. 2003/13034 K. 2004/2749"İTİRAZIN İPTAİ DAVASI ( Ödenmeyen Faturalandırılmış Reçetelerin SSK İlaç Listesi Uygulama Talimatına İlişkin Tebliğe Uygunluğunun Araştırılması Gereği - Reçetelerin Düzenlendiği Yıla İlişkin Uygulama Talimatına Göre Düzenlenmesi Gereği )
İLAÇ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Faturalandırılmış İlaç Reçetelerinin Düzenlendiği Yıla İlişkin SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı Tebliğine Göre Düzenlenmesi Gereği - SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı Tebliğinin Araştırılması Gereği )
SSK İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TALİMATI ( Tebliğinde Bildirilen Fiyatlar Üzerinden Kurum İlaç Bedellerinin Ödenmesi Gereği - Reçetelerin Düzenlendiği Tarihte Yürürlükte Olan SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı Tebliğine Göre Ödenmesi Gereği )"
33Y21.HD10.11.2003E. 2003/7736 K. 2003/9021"TEDAVİDE KULLANILAN MALZEME BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Davacının Sağlık Yardımlarından Yararlanması İçin Kurum Sağlık Tesislerinden Heyet Raporu Almasının Gerekmesi )
HEYET RAPORU ( Davacının Sağlık Yardımlarından Yararlanması İçin Kurum Sağlık Tesislerinden Bu Raporu Almasının Gerekmesi )
YÜKSEK SAĞLIK KURULUNA MÜRACAAT ( Davacının Sağlık Yardımlarından Yararlanabilmesi İçin Aldığı Heyet Raporuna İtiraz Edilmesi Halinde Bu Kurula Müracaatının Sağlanmasının Gerekmesi )"
33Y4.HD14.2.2002E. 2002/296 K. 2002/1769"TAZMİNAT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde Kurum Görevlilerinin Hatası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
ISLAH DİLEKÇESİ ( Yargıtayın Bozma Kararından Sonra Verilen Dilekçesinin Davanın Islahı gibi Görülüp Ayrı Ayrı Açılan Davaların Birleştirilmesi gibi Düşünülmesinin Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Davayı Konu Davaların Hangi Tür Zamanaşımına Tabi Olduğunun Yasada Belirtilmemesi Sebebiyle Genel Hükümler Çerçevesinde On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
HARÇ ( SSK'nın Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olması )
ZAMAN AŞIMI İDDİASI ( Zamanaşımının Mahkemece Kendiliğinden Gözetilemeyeceği Dikkate Alınmadan Davalılar Yönünden Zamanaşımı Nedeniyle Ret Kararı Verilmesinde Hataya Düşülmesi )"
33Y10.HD17.10.2000E. 2000/6072 K. 2000/6339"SİGORTALININ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNDA TEDAVİ OLMASI ( Hayati Tehlike-Kurum Hastanesinde Gerekli Müdahalenin Yapılmamış Olması-Giderlerden Kimin Sorumlu Olduğu)
SSK'NUN HASTALIK SİGORTASI SORUMLULUK SINIRI ( Özel Sağlık Kuruluşundaki Tedavi Masrafları-Ani ve Hayati Tehlike)
ANİ VE HAYATİ TEHLİKE ( Sigortalının Özel Sağlık Kuruluşundaki Tedavi Masrafları)"
33Y9.HD18.11.1991E. 1991/8375 K. 1991/14336"VEKALET SÖZLEŞMESİ ZAMANAŞIMI ( SSK Hastanesinde Yanlış Ameliyata Dayanan Tazminat Davasında )
ZAMANAŞIMI ( SSK Hastanesinde Yanlış Ameliyat Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Davasında )
SSK HASTANESİNDE YANLIŞ AMELİYAT NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Zamanaşımı Süresi )
YANLIŞ AMELİYAT NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( İlişkinin Niteliği ve Uygulanacak Zamanaşımı Süresi )"
33Y10.HD22.1.1981E. 1980/7135 K. 1981/211"SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAMI ( Sigortalının Yurt Dışında Özel Olarak Bulunduğu Sırada İvedili ve Zorunlu Hastalığı Nedeniyle Hastalık Yardımından Yararlandırılmasının Gerekmesi )
YURT DIŞINDA HASTALANMA ( Sigortalının Yurt Dışında Özel Olarak Bulunduğu Sırada İvedili ve Zorunlu Hastalığı Nedeniyle Hastalık Yardımından Yararlandırılmasının Gerekmesi )"
33Y10.HD19.9.1980E. 1980/4823 K. 1980/5124"YURT DIŞINDAKİ TEDAVİ İLE İLGİLİ YOLLUK VE REFAKATÇİ MASRAFLARININ TAHSİLİ ( Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmadığı Hallerde Tedavinin Yurtdışında Yapılabilmesi )
EN AZ GİDER İLKESİ ( Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmadığı Hallerde Tedavinin Yurtdışında Yapılabilmesi-Bunun En Az Gider İlkesi Uyarınca Mümkün Olması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmadığı Hallerde Tedavinin Yurtdışında Yapılabilmesi-Bunun En Az Gider İlkesi Uyarınca Mümkün Olması )
HASTALIK SİGORTASI ( Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmadığı Hallerde Tedavinin Yurtdışında Yapılabilmesi-Bunun En Az Gider İlkesi Uyarınca Mümkün Olması )"

DANIŞTAY

33D10.D1.3.2011E. 2008/7970 K. 2011/833"YAŞAMA MADDİ VE MANEVİ VARLIĞI KORUMA HAKKI ( Devletin Ekonomik ve Sosyal Alandaki Görevlerini Yerine Getirirken Yaşama Hakkını Ortadan Kaldıran Tehlikeye Düşüren veya Sınırlayan Düzenlemeler Yapamacağı - SGK Tarafından Getirilen Sağlık Bakanlığı Onaylı Diş Tedavi Giderlerinden Daha Düşük Fiyat Listesi Uygulamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
SGK İLE SÖZLEŞMESİZ RESMİ VEYA ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ TEŞHİS TEDAVİ VEYA PROTEZ BEDELİ ( Sağlık Bakanlığınca Onaylanan Bedellerden Daha Düşük Bedel Ön Gören SGK Düzenlemesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı - Sevkin Uygun Görülmesi Karşısında SGK'nın Kendi Fiyatının Üzerindeki Masrafı Sigortalıya Yükleyemeyeceği )
SGK'LININ SERBEST DİŞ HEKİMİNDE YAPTIRDIĞI TEDAVİ GİDERİ ( SGK'nın Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylanan Sebest Meslek Fiyatları Altında Fiyat Belirlemesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı - SGK'nın Sigortalıyı Aradaki Farkı Ödemek Zorunda Bırakamayacağı )"
33D10.D9.7.2008E. 2007/7297 "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Paket İşlem Fiyat Listesinin ( Ek-9 ) İptali - Yapılan Düzenlemenin Hukuken Geçerli Somut Bilgi ve Belgelere Dayanmadığı ve Bu Tebliğ Kapsamında Bulunanların Anayasa'da İfadesini Bulan Sağlık Hakkına Ulaşmalarını ve Bu Haktan En İyi Biçimde Yararlanmalarını Kısıtlayıcı ve Engelleyici Nitelikte Olduğu )
PAKET İŞLEM FİYAT LİSTESİNİN ( EK-9 ) İPTALİ ( Yapılan Düzenlemenin Hukuken Geçerli Somut Bilgi ve Belgelere Dayanmadığı ve Bu Tebliğ Kapsamında Bulunanların Anayasa'da İfadesini Bulan Sağlık Hakkına Ulaşmalarını ve Bu Haktan En İyi Biçimde Yararlanmalarını Kısıtlayıcı ve Engelleyici Nitelikte Olduğu )
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği - Paket İşlem Fiyat Listesinin ( Ek-9 ) İptali - Yapılan Düzenlemenin Hukuken Geçerli Somut Bilgi ve Belgelere Dayanmadığı ve Bu Tebliğ Kapsamında Bulunanların Anayasa'da İfadesini Bulan Sağlık Hakkına Ulaşmalarını ve Bu Haktan En İyi Biçimde Yararlanmalarını Kısıtlayıcı ve Engelleyici Nitelikte Olduğu )"
33D10.D15.4.2008E. 2007/7393 "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sevkin Uygun Görülmesine Karşın Serbest Çalışan Hekim Tarafından Yapılacak Hizmetin Karşılığında Ödenecek Bedelin Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )
SERBEST ÇALIŞAN HEKİM TARAFINDAN YAPILACAK HİZMETİN KARŞILIĞINDA ÖDENECEK BEDEL ( Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )
TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği - Sevkin Uygun Görülmesine Karşın Serbest Çalışan Hekim Tarafından Yapılacak Hizmetin Karşılığında Ödenecek Bedelin Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )"
33D5.D29.11.2005E. 2003/1254 K. 2005/7400"TİP I VE TİP II DİYABETLİ HASTALAR ( Kan Şekeri Ölçüm Cihazı ve Çubuklarına İlişkin Masrafların Tazmini İstemi - Hiçbir Objektif Kritere Dayanmaksızın Tip I Diyabetli Dikkatli Seçilmiş Erişkin Hastaların Kullanacağı Striplere Sınır Getirilerek Ortalama İki Ayda 50'lik Bir Kutu Strip Verilmesini Öngören Dava Konusu Genelgede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI VE ÇUBUKLARINA İLİŞKİN MASRAFLARIN TAZMİNİ ( Hiçbir Objektif Kritere Dayanmaksızın Tip I Diyabetli Dikkatli Seçilmiş Erişkin Hastaların Kullanacağı Striplere Sınır Getirilerek Ortalama İki Ayda 50'lik Bir Kutu Strip Verilmesini Öngören Dava Konusu Genelgede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ŞEKER HASTALARI ( Kan Şekeri Ölçüm Cihazı ve Çubuklarına İlişkin Masrafların Tazmini İstemi - Hiçbir Objektif Kritere Dayanmaksızın Tip I Diyabetli Dikkatli Seçilmiş Erişkin Hastaların Kullanacağı Striplere Sınır Getirilerek Ortalama İki Ayda 50'lik Bir Kutu Strip Verilmesini Öngören Dava Konusu Genelgede Hukuka Uyarlık Görülmediği )"

Madde 34

AMK

34AMK17.1.1991E. 1990/27 K. 1991/2""

YARGITAY

34Y10.HD13.6.2016E. 2015/23950 K. 2016/9815"ÖLÜM AYLIĞININ ARTIRILMASI TALEBİ ( Müteveffanın Kızının Kurumca Bağlanan Ölüm Aylığını Almaktan Feragat Ettiği - Müteveffanın Eşinin Ölüm Aylığını Artırılması İstemi/ Aylık Kesilme Nedenleri Arasında Feragatın Düzenlenmediğinin Gözetilmesi Gerektiği )
MÜTEVEFFANIN KIZININ ÖLÜM AYLIĞINI ALMAKTAN FERAGAT ETMESİ ( Müteveffanın Eşinin Ölüm Aylığını Artırılması İstemi - Aylık Kesilme Nedenleri Arasında Feragatın Düzenlenmediğinin Gözetileceği )
SİGORTALININ ÖLÜMÜ ÜZERİNE AYLIKTAN YARARLANMA ( Sigortalı Tarafından Evlat Edinilmiş Tanınmış veya Soy Bağı Düzeltilmiş veya Babalığı Hükme Bağlanmış Çocukları İle Ölümünden Sonra Doğan Çocuklarının Bağlanacak Aylıktan Yararlanacağı - Hak Sahiplerine Bağlanacak Aylıkların Toplamı Sigortalıya Ait Aylığın Tutarını Geçemeyeceği/Bu Sınırın Aşılmaması İçin Gerekirse Hak Sahiplerinin Aylıklarından Orantılı Olarak İndirimler Yapılacağı )"
34Y21.HD21.3.2014E. 2013/5084 K. 2014/5560"İNSAN YAŞAMININ KUTSALLIĞININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( Açılan Damara Rayiç Değeri Yüksek Olan İlaçlı Stend Kulanımı/Tedaviyi Kolaylaştırdığı/Hekimin Tercihine Üstünlük Tanınacağı - SGK'nun Temerrüt Tarihi İtibariyle Yasal Faiziyle Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAÇLI STEND KULLANIMININ TIBBEN GEREKLİ OLDUĞU ( İnsan Yaşamının Kutsallığı ve Temel İnsan Haklarına Riayet Edileceği - Yaşama ve Sosyal Güvenlik Hakkının Özüne Dokunacak Sınırlamalar Getirilemeceği - Mahkemenin Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
HEKİMİN TERCİHİNE ÜSTÜNLÜK SAĞLANMASI GEREĞİ ( Tıbben İnsan Sağlığı İçin Gerekli Bulunan ve Tedaviyi Kolaylaştırdığı Bilimsel Olarak Tespit Edilen İlaçlı Stend Kullanımının Gerektiği - Mahkemece Rayiç Fiyat Tespiti Yapılması Gerektiği )
İLAÇLI STEND BEDELİNİN KURUMDAN TAHSİLİ DAVASI ( Hekimin Tercihine Üstünlük Tanınacağı - İlaç Salınımlı Stend Kullanımının Tıbben Gerekli Olduğunun Esas Alınacağı/İlaçlı Stend Kullanımının Tedaviyi Kolaylaştırdığı/Rayiç Bedel Tespiti Yapılacağı )
İLAÇ SALINIMLI STENDLE İLGİLİ RAYİÇ FİYAT TESPİTİ YAPILMASI GEREĞİ ( Yetkili Kuruluşlara Sorulacağı - Hasta Açısından Gerekli Olduğu/Fiyat Ortalaması Alınarak Rayiç Fiyat Tespiti/Lüzumu Halinde Uzman Bilirkişiden Yardım Alınması Gerektiği )"
34Y21.HD11.6.2012E. 2010/13661 K. 2012/10627"TEDAVİ GİDERLERİ ( Stentlerin İyileşmeye Yarayacağı veya İş Göremezliğini Az Çok Gidereceğine İlişkin Herhangi Bir Raporun Dosyada Bulunmadığı - İlaçlı Stentlerin Hastanın İyileşmesine Yarayacak veya İş Göremezliğini Az Çok Giderecek Nitelikte Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumu Raporu ile Tespit Ettirilmesi Gerektiği )
İLAÇLI STENT ( Sigortalıya Takılan İlaçlı Stent Bedelinin Kurumdan Tahsili İstemi - Adli Tıp Kurumu Raporu ile İlaçlı Stentlerin Hastanın İyileşmesine Yarayacak veya İş Göremezliğini Az Çok Giderecek Nitelikte Olup Olmadığının Tespit Eettirilmesi Gerektiği )
STENT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Stentlerin İyileşmeye Yarayacağı veya İş Göremezliğini Az Çok Gidereceğine İlişkin Herhangi Bir Raporun Dosyada Bulunmadığı - İlaçlı Stentlerin Hastanın İyileşmesine Yarayacak veya İş Göremezliğini Az Çok Giderecek Nitelikte Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumu Raporu ile Tespit Ettirilmesi Gerektiği )"
34Y10.HD25.10.2011E. 2011/8093 K. 2011/14612"MALULİYET AYLIĞI Yüksek Sağlık Kurulu Raporuyla Adli Tıp Kurumu Raporları Arasında Çelişki Olduğu - Yeni Rapor Alınıp Çelişki Giderilerek Çalışma Gücü Kaybı Oranı ve Başlangıcı Kesin Biçimde Belirleneceği )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Maluliyet Aylığı - Yüksek Sağlık Kurulu Raporuyla Adli Tıp Kurumu Raporları Arasında Çelişki Olduğu/Çelişki Giderilerek Çalışma Gücü Kaybı Oranı ve Başlangıcı Kesin Biçimde Belirleneceği )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Maluliyet Aylığı - Yüksek Sağlık Kurulu Raporuyla Adli Tıp Kurumu Raporları Arasında Çelişki Olduğu/Çelişki Giderilerek Oranı ve Başlangıcı Kesin Biçimde Belirleneceği )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLDUĞU ( Beden Çalışma Gücünün Kaybı - Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınmak Suretiyle Sigortalının Çalışma Gücü Kaybı Oranı ve Başlangıcı Kesin Biçimde Belirleneceği )
AYLIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Maluliyet Hali - İstek Tarihini Takip Eden Ay Başı Olduğu )"
34YHGK28.9.2011E. 2011/21-488 K. 2011/565"MALULİYET AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI TALEBİ ( Çalışma Gücünün Kaybedilmesi Nedeni İle Bağlanıp Fiilen Çalışılması Nedeniyle Kesildiği - Çalışma Gücünün 2/3 ünü Kaybettiği İçin mi Yoksa Çalışamaz Durumda Bulunduğu İçin mi Bağlandığının Davalı Kurumdan Sorularak Aydınlatılacağı)
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Maluliyet Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi - Rapor Alınarak Davacının 2/3 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin 2/3 ünü Kaybetmemekle Birlikte Çalışacak ya da Çalışamayacak Durumda Olup Olmadığının veya En Az %60 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin Belirleneceği)
ADLİ TIP RAPORU ( Maluliyet Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi - Çalışma Gücü Kaybı Oranının Öncelikle Adli Tıp İhtisas Kurulundan Çelişki Bulunması Halinde İse Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınarak Belirleneceği)
FİİLEN ÇALIŞMA NEDENİYLE KESİLEN MALULİYET AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI İSTEMİ ( Çalışma Gücünün 2/3 ünü Kaybettiği İçin mi Yoksa Çalışamaz Durumda Bulunduğu İçin mi Bağlandığının Davalı Kurumdan Sorularak Aydınlatılacağı)"
34Y10.HD20.9.2011E. 2011/7793 K. 2011/12024"HASTALIK SİGORTASI ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
SAĞLIK YARDIMLARI ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
ÖZEL HASTAHANEDE AMELİYAT OLMA ( Kurumun Sağlık Kuruluşlarında Yeterli Tedavinin Yapılmadığı - Kurumun Hastalık Sigortası Kapsamında Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
TEDAVİ VE İYİLEŞTİRME GİDERLERİ ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Sorumlu Olduğu )
SİGORTALININ EŞİNİN TEDAVİ GİDERLERİ ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Sorumlu Olacağı )"
34Y21.HD11.7.2011E. 2010/3783 K. 2011/6085"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat - Kesinleşen Mahkeme Kararı İle Dava Reddedilmiş İse Maddi Tazminat İsteminin Reddine Karar Vermek Dava Kabul Edilmiş İse Kurumca Bu İşlemlerin Yapılmasından Sonra Davacıya Bağlanan Gelirin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki En Son Peşin Sermaye Değerini Sormak Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kesinleşen Mahkeme Kararı İle Dava Reddedilmiş İse Maddi Tazminat İsteminin Reddine Karar Vermek Dava Kabul Edilmiş İse Kurumca Bu İşlemlerin Yapılmasından Sonra Davacıya Bağlanan Gelirin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki En Son Peşin Sermaye Değerini Sormak Gerektiği )
ÖLÜM GELİRİ BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Dava Kabul Edilmiş İse Kurumca Bu İşlemlerin Yapılmasından Sonra Davacıya Bağlanan Gelirin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki En Son Peşin Sermaye Değerini Sormak ve Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Veriler Gözetilerek Davacının Maddi Zararını Yeniden Hesaplatmak Gerektiği )"
34Y21.HD16.6.2011E. 2010/3553 K. 2011/5719"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Devlet Hastanelerinde Yaptırılamayan Ameliyat ve Tedavi Sebebiyle - Davacının Manevi Tazminat İstemine Dair Davanın Tefrik Edilerek Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Nedeni İle Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNAT ( Davanın Sağlık Bakanlığı'na Yöneltilmesinin Nedeni Hizmet Kusurundan Doğması - Bu Tür İstemlerin Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Açılacak Davada İleri Sürülmesi Gerektiği)
HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN DAVA ( Devlet Hastanelerinde Yaptırılamayan Ameliyat ve Tedavi Sebebiyle Özel Hastaneye Ödemek Zorunda Kalınan Bedelin - Bu Tür İstemlerin Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Açılacak Davada İleri Sürülebileceği)
GÖREV ( Devlet Hastanelerinde Yaptırılamayan Ameliyat ve Tedavi Sebebiyle Manevi Tazminat - Bu Tür İstemlerin Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Açılacak Davada İleri Sürülebileceği)"
34Y10.HD4.10.2010E. 2010/8664 K. 2010/12663"TIBBİ CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Hastanın Dava Konusu Cihazı Kullanımı Gereksiniminin Hukuk Genel Kurulu Kararında Öngörüldüğü Üzere Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Tarafından Yapılacak İncelemeyle Ortaya Konulmasının Zorunlu Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili - Hastanın Dava Konusu Cihazı Kullanımı Gereksiniminin Hukuk Genel Kurulu Kararında Öngörüldüğü Üzere Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Tarafından Yapılacak İncelemeyle Ortaya Konulması Zorunluluğunun Bulunduğu )
AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI ( Kullanım Gereğinin Tespitine Karşın Özellikli Cihaz Kullanımını Gerektirir Tıbbi Zorunluluk Ortaya Konulamadığı Takdirde Özelliği Olmayan Cihaz Esas Alınarak Kurum Tarafından Karşılanacak Bedelin Belirlenmesi Gerektiği )
RAYİCİN BELİRLENMESİ ( Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili - Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığının Konuya İlişkin Görüşü de Alınmak Suretiyle Rayiç Belirlenmesi Gerektiği )"
34Y21.HD29.4.2010E. 2010/1618 K. 2010/5103"TEDAVİ GİDERİNİN TAHSİLİ ( Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınarak Rayicin Belirlenmesi Gerektiği )
DEĞER TESPİTİ ( Kurum İşleminin İptaliyle Tedavi Giderinin Tahsili - Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşünün Alınması Gerektiği )
SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ ( Tedavi Giderinin Tahsili - Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınmadan Yalnızca Ticaret Odası Görüşü İle Sonuca Varılmasının İsabetsizliği )"
34Y21.HD29.4.2010E. 2009/16034 K. 2010/5104"TEDAVİ GİDERİNİN TAHSİLİ ( Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınması Gerektiği )
DEĞER TESPİTİ ( Tedavi Giderinin Tahsili - Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınması Gerektiği )
SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ ( Tedavi Giderinin Tahsili - Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınmadan Yalnızca Ticaret Odası Görüşü İle Sonuca Varılmasının İsabetsizliği )"
34Y21.HD22.12.2009E. 2008/12962 K. 2009/16849"DİYABET TEDAVİSİ ( Cihaz Bedelinin Tahsili - Diyabet Tedavisinde Geçerli Diğer Yöntemlerin Uygun Kombinasyonları İle Bu Cihaza Gereksinim Duyulmadan Aynı Sonucun Elde Edilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği )
CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bu Cihaza Gereksinim Duyulmadan Aynı Sonucun Elde Edilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Cihaz Bedelinin Tahsili - Diyabet Tedavisinde Geçerli Diğer Yöntemlerin Uygun Kombinasyonları İle Bu Cihaza Gereksinim Duyulmadan Aynı Sonucun Elde Edilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığına İlişkin Alınması Gerektiği )"
34Y10.HD31.3.2009E. 2007/16395 K. 2009/6026"TEDAVİ GİDERİNİN ÖDENMESİ TALEBİ ( Hak Sahibinin Kızının Durumunun Ağırlaştığı Ancak Uygun Yoğun Bakım Ünitesi Bulunamadığı - Sözleşmeli Olmayan Hastanede Tedavi Gören Hak Sahibinin Kızı İçin Yaptığı Giderin Kurumca Karşılanacağı )
SÖZLEŞMELİ OLMAYAN HASTANEDE TEDAVİ ( Hak Sahibinin Kızının Durumunun Ağırlaştığı Ancak Uygun Yoğun Bakım Ünitesi Bulunamadığı - Sözleşmeli Olmayan Hastanede Tedavi Gören Hak Sahibinin Kızı İçin Yaptığı Giderin Kurumca Karşılanacağı )"
34YHGK4.3.2009E. 2009/10-34 K. 2009/104"USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Açık Biçimde Yapılmış Olan ve İstisnalar Arasında Sayılmayan Bir Usul İşlemi İle Taraflardan Biri Lehine Doğmuş ve Kendisine Uyulması Zorunlu Olan Bir Hakkın Varlığından Söz Edilebilmesi Gerektiği )
AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI TEMİN EDİLMESİ TALEBİ ( Usuli Kazanılmış Hakkın Hukuki Sonuç Doğurabilmesi İçin Bir Davada ya Taraflar ya Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Açık Biçimde Yapılmış Olan ve İstisnalar Arasında Sayılmayan Bir Usul İşlemi İle Taraflardan Biri Lehine Doğması Gerektiği )"
34Y10.HD1.12.2008E. 2007/15404 K. 2008/15633"TEDAVİ GİDERİ ( Kaza Sonucu Kopan Organlar Nedeniyle Yapılan Tedavilerde Kurumca Ödenecek Olan Masraf Tutarı Başvurulan Sağlık Tesisi İle Kurum Arasında Bu Konuda Paket Program Sözleşmesi Varsa Onun Üzerinden Yoksa Bütçe Uygulama Talimatında Belirtilen Miktarlar Üzerinden Ödeneceği )
BÖBREK TRANSPLANTASYONU ( Tedavi Giderinin Tahsili Talebi - Protokol Yaptığı Bir Sağlık Kuruluşu Varsa Bu Tedavi İçin Sözleşme Doğrultusunda Ödenecek Miktarın Yoksa Başka Bir İlde Bu Nitelikteki Sağlık Kuruluşuyla Yapılan Sözleşmeye Göre Ödenecek Miktarın Belirleneceği )
KAZA SONUCU ORGAN KOPMASI ( Tedavi Giderinin Tahsili Talebi - Kurumca Ödenecek Olan Masraf Tutarı Başvurulan Sağlık Tesisi İle Kurum Arasında Bu Konuda Paket Program Sözleşmesi Varsa Onun Üzerinden Yoksa Bütçe Uygulama Talimatında Belirtilen Miktarlar Üzerinden Ödeneceği )
YOL VE REFAKATÇİ GİDERİ ( Tedavi Giderinin Tahsili Talebi - Kurumun Ödemesi Gereken Miktar Belirlenirken Ayrıca Belirleneceği )"
34Y10.HD23.10.2008E. 2007/12468 K. 2008/13241"MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Çalışma Gücünü En Az 2/3 Oranında Kaybetmediği Belirgin Olan Davacı - Yapılan Tedavi Sonunda Çalışabilir Durumda Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
SİGORTALININ MALULİYETİ ( Çalışma Gücünü En Az 2/3 Oranında Kaybetmediği Belirgin Olan Davacının İlk Tahsis İşleminin Gerçekleştirildiği Tarih İtibarıyla Yapılan Tedavi Sonunda Çalışabilir Durumda Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
MALULİYETİN TESPİTİ ( Malullük AylığınınYazılı İstem Tarihi İzleyen Ay Başından İtibaren Ödenmeye Başlanacağına İlişkin Düzenleme Gereğince Davacının Kurumca Kontrol Muayenesine Tabi Tutulmasının İsabetli Olduğu )"
34Y21.HD28.4.2008E. 2007/19763 K. 2008/6642"CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Cihazın Tıbben ve Fennen Sigortalının İyileşmesine veya İş Göremezlik Derecesinin Azalmasına Katkıda Bulunup Bulunmayacağı Hususunda Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Almak Gerektiği )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ayakta Dik Pozisyonlandırma Cihazı Bedelinin Tahsili - İş Göremezlik Derecesinin Azalmasına Katkıda Bulunup Bulunmayacağı Hususunda Alınması Gereği )
İŞ GÖRMEZLİK DERECESİ ( Cihazın Tıbben ve Fennen Sigortalının İyileşmesine veya İş Göremezlik Derecesinin Azalmasına Katkıda Bulunup Bulunmayacağı Hususunda Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Almak Gerektiği )
SİGORTALININ ÇALIŞMA HAYATINA KAZANDIRILMASI ( Cihazın Sigortalının Yeniden Çalışma Hayatına Kazandırılması Amacıyla İşgöremezlik Derecesinin Az veya Çok Giderilmesini Sağlaması Gereği )
AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI ( Kullanımının Sigortalının İyileşmesi ve İş Göremezlik Derecesinin Giderilmesi Yönünde Hayati Öneme Haiz ve Zorunlu ise Harcama Miktarının Yerindeliğinin Denetlenmesi Gerektiği )"
34Y21.HD6.3.2008E. 2007/6334 K. 2008/3607"ÖMÜR BOYU SÜRECEK HASTALIK İÇİN GİDERLERİN SÜREKLİ OLARAK KARŞILANMASI TALEBİ ( SSK'lı Davacının Oğlunun Kalıcı Epilepsi Hastası Olduğu - Hasta Alt Bezi Giderlerinin Sürekli Olarak Kurumca Karşılanması Gereği )
HASTA ALT BEZİ GİDERİNİN KURUM TARAFINDAN SÜREKLİ OLARAK KARŞILANMASI ( Mahkemece 1 Yıl Karşılanması Yönünde Hüküm Kurulduğu/Davacı SSK'lının Oğlunun Kalıcı Epilepsi Hastası Olduğu - Davacının Her Yıl Dava Açma Yükü Altında Bırakılamayacağı/Sürekli Karşılanacağı )
TEDAVİ GİDERİ ( Hasta Alt Bezi Giderlerinin Karşılanması Talebi - Kurumun Bezin İyileştirici Unsuru Olmadığına Yönelik Savunmasının Geçerli Olmayacağı/Kalıcı Olarak Yatacak Olan Epilepsi Hastasının Alt Bezi Giderinin Kurumca Sürekli Olarak Karşılanacağı )
EPİLEPSİ HASTALIĞI ( Hasta Alt Bezi Giderlerinin Sürekli Olarak Karşılanması Talebi - Kurumun Bezin İyileştirici Unsuru Olmadığına Yönelik Savunmasının Geçerli Olmayacağı/Kalıcı Olarak Yatacak Olan Epilepsi Hastasının Alt Bezi Giderinin Kurumca Sürekli Olarak Karşılanacağı )
SAĞLIK GÜVENCESİNİN KAPSAMI ( Kalıcı Epilepsi Olan Hastanın Alt Bezi Giderlerinin 1 Yıl Olarak Karşılanması Yönünde Karar Verildiği - Davacının Her Yıl Dava Açma Yükü Altında Bırakılamayacağı/Giderin Sürekli Karşılanacağı )"
34Y10.HD19.11.2007E. 2007/1688 K. 2007/19326"TARAF SIFATI ( Söz Konusu Cihaz Bedelinin Davacı Tarafından İlgili Şirkete Ödenip Ödenmediği ve Dolayısıyla Davacı Lehine Doğmuş Hak Olup Olmadığı Dolayısı İle Davacı Yönünden Davada Sıfat Şartının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği - Katkı Payı Alacağı )
KATKI PAYI ALACAĞI ( Söz Konusu Cihaz Bedelinin Davacı Tarafından İlgili Şirkete Ödenip Ödenmediği ve Dolayısıyla Davacı Lehine Doğmuş Hak Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
34Y10.HD17.10.2005E. 2005/7038 K. 2005/10412"MALÜLİYET AYLIĞI ( Çalışma Gücünün En Az Üçte İkisini Yitirmiş Durumda Sayılmayanlardan 34. Madde Gereğince Yapılan Tedavi Sonunda Kurum Sağlık Tesisleri Sağlık Kurullarınca Düzenlenecek Raporlarda Çalışabilir Durumda Olmadığı Tespit Edilen Sigortalıların Aylık Alabileceği )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( En Az Üçte İkisini Yitirmiş Durumda Sayılmayanlardan 34. Madde Gereğince Yapılan Tedavi Sonunda Kurum Sağlık Tesisleri Sağlık Kurullarınca Düzenlenecek Raporlarda Çalışabilir Durumda Olmadığı Tespit Edilen Sigortalıların Maluliyet Aylığı Alabileceği )
ÇALIŞAMAZ DURUMDA BULUNMA ( Maluliyet Aylığı - Tıbbi Rehabilitasyona Tabi Tutularak 506 S. Kanunun 34. Md. Gereğince Yapılan Tedavi Sonunda Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü Hükümleri de Gözönüne Alınarak Saptanacağı )"
34Y10.HD10.2.2004E. 2003/9070 K. 2004/728"MALULLÜK AYLIĞI ( Malullük Aylığının Ay be Ay Hesaplanacak Yasal Faiziyle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Dava Tarihinin Faize Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
FAİZ ( Malullük Aylığının Yasal Faiziyle Birlikte Tahsili - Dava Tarihinin Faize Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
DAVA TARİHİ ( Malullük Aylığının Ay be Ay Hesaplanacak Yasal Faiziyle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Dava Tarihinin Faize Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
34Y21.HD5.2.2001E. 2001/265 K. 2001/674"MALULLÜK SİGORTASI ( Yararlanabilme Şartları )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANI ( Malüllük Sigortasından Faydalanabilme Şartları )"
34Y10.HD17.10.2000E. 2000/6072 K. 2000/6339"SİGORTALININ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNDA TEDAVİ OLMASI ( Hayati Tehlike-Kurum Hastanesinde Gerekli Müdahalenin Yapılmamış Olması-Giderlerden Kimin Sorumlu Olduğu)
SSK'NUN HASTALIK SİGORTASI SORUMLULUK SINIRI ( Özel Sağlık Kuruluşundaki Tedavi Masrafları-Ani ve Hayati Tehlike)
ANİ VE HAYATİ TEHLİKE ( Sigortalının Özel Sağlık Kuruluşundaki Tedavi Masrafları)"
34Y10.HD19.9.1980E. 1980/4823 K. 1980/5124"YURT DIŞINDAKİ TEDAVİ İLE İLGİLİ YOLLUK VE REFAKATÇİ MASRAFLARININ TAHSİLİ ( Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmadığı Hallerde Tedavinin Yurtdışında Yapılabilmesi )
EN AZ GİDER İLKESİ ( Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmadığı Hallerde Tedavinin Yurtdışında Yapılabilmesi-Bunun En Az Gider İlkesi Uyarınca Mümkün Olması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmadığı Hallerde Tedavinin Yurtdışında Yapılabilmesi-Bunun En Az Gider İlkesi Uyarınca Mümkün Olması )
HASTALIK SİGORTASI ( Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmadığı Hallerde Tedavinin Yurtdışında Yapılabilmesi-Bunun En Az Gider İlkesi Uyarınca Mümkün Olması )"
34YHGK6.7.1977E. 1976/10-2829 K. 1977/721"SİGORTALININ YURT DIŞINDA TEDAVİ OLANAĞI ( İş Kazası ve Meslek Hastalığı Olmayan Durumlarda da Tedavi Olanağının Olması )
YURTDIŞINDA TEDAVİ OLANAĞI ( Sigortalının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Dışındaki Nedenlerde de Tedavi Olanağının Bulunması )
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ( Sigortalının Bu Hastalıklar Dışındaki Hastalıklar İçin de Yurt Dışında Tedavi İmkanının Olması="
34Y10.HD25.4.1974E. 1974/2460 K. 1974/3406"MALULLÜK AYLIĞI ( Malüllük Raporları Konusunda Uyuşmazlık Olmadığından Dava Konusunun Tıbbi Nitelikte Kabulünün Doğru Olmaması )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN YİTİRİLMESİ ( En Az Üçte İkisini Yitirmeyenlerin Tedavileri Sonunda Düzenlenen Raporda Çalışabilir Durumda Olmadığı Belirtilenler )
ÇALIŞABİLİR DURUMDA OLMAYANLAR ( Malül Sayılmaları )"

DANIŞTAY

34D10.D15.4.2008E. 2007/7393 "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sevkin Uygun Görülmesine Karşın Serbest Çalışan Hekim Tarafından Yapılacak Hizmetin Karşılığında Ödenecek Bedelin Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )
SERBEST ÇALIŞAN HEKİM TARAFINDAN YAPILACAK HİZMETİN KARŞILIĞINDA ÖDENECEK BEDEL ( Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )
TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği - Sevkin Uygun Görülmesine Karşın Serbest Çalışan Hekim Tarafından Yapılacak Hizmetin Karşılığında Ödenecek Bedelin Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )"
34IDDGK8.4.2004E. 2001/197 K. 2004/491"HASTALIK SİGORTASI KOLUNDAN SAĞLANAN YARDIMLAR ( Davacının Elektronik Kol Protezi Kullanması Gerektiği - Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin İdare Kararının Yasaya Aykırılığı )
KOL PROTEZİ ( Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin İdare Kararının Yasaya Aykırılığı - Sigortalıdan Katkı Payı Alınacağına İlişkin Bir Mecburiyet Bulunmadığı )
SİGORTALIDAN KATKI PAYI ALINMAMASI GEREĞİ ( Elektronik Kol Protezi - Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin İdare Kararının Yasaya Aykırılığı )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KARARI ( Kol Protezinin Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin - Yasaya Aykırılığı )
HARÇTAN MUAFİYET ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Açılan ve Kurumun Taraf Olduğu Davalar ve İcra Kovuşturmaları İle İlanlarının Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUNU HARÇ MUAFİYETİ ( Kurumun Taraf Olduğu Davalar ve İcra Kovuşturmaları İle İlanlarının Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )"

Madde 35

YARGITAY

35Y10.HD20.6.2013E. 2013/6622 K. 2013/13863"ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Ölüm Aylığı Tahsisi 5 Yılİçinde İstenmediğinden Aylığın Zamanaşımına Uğradığı - Başvuru Dikkate Alınarak Anılan Tarihi İzleyen Ay Başından İtibaren Aylığın Başlatılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Ölüm Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti İstemi - Ölüm Aylığı Tahsisi 5 Yılİçinde İstenmediğinden Aylığın Zamanaşımına Uğradığı )
AYLIK TAHSİSİ ( Ölüm Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti İstemi - Ölüm Aylığı Tahsisi 5 Yılİçinde İstenmediğinden Aylığın Zamanaşımına Uğradığı/Başvuru Dikkate Alınarak Anılan Tarihi İzleyen Ay Başından İtibaren Aylığın Başlatılması Gerektiği )"
35Y10.HD5.10.2012E. 2011/10790 K. 2012/17604"ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI NEDENİYLE AYLIK BAĞLANMASI TALEBİ ( 506 S.K. Uyarınca İş Kazalarıyla Meslek Hastalığı ve Ölüm Sigortalarından Hak Kazanılan Gelir ve Aylıkların Hakkı Doğuran Olay Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde İstenmezse Zamanaşımına Uğrayacağı )
ZAMANAŞIMI ( 506 S.K. Uyarınca İş Kazalarıyla Meslek Hastalığı ve Ölüm Sigortalarından Hak Kazanılan Gelir ve Aylıkların Hakkı Doğuran Olay Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde İstenmezse Zamanaşımına Uğrayacağı )
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( 5 Yıllık Süre İçerisinde Ölüm Geliri Bağlanmasının İstenmiş Olduğu - 4958 S.K.'nın Yürürlük Tarihi Olan 06.08.2003 Sonrası İçin Geçimini Sağlama Koşulu Dışındaki Diğer Şartların Varlığı Araştırılarak Elde Edilecek Sonuca Göre Karar Verileceği )"
35Y10.HD20.9.2011E. 2011/7793 K. 2011/12024"HASTALIK SİGORTASI ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
SAĞLIK YARDIMLARI ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
ÖZEL HASTAHANEDE AMELİYAT OLMA ( Kurumun Sağlık Kuruluşlarında Yeterli Tedavinin Yapılmadığı - Kurumun Hastalık Sigortası Kapsamında Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
TEDAVİ VE İYİLEŞTİRME GİDERLERİ ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Sorumlu Olduğu )
SİGORTALININ EŞİNİN TEDAVİ GİDERLERİ ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Sorumlu Olacağı )"
35Y21.HD22.12.2009E. 2008/12962 K. 2009/16849"DİYABET TEDAVİSİ ( Cihaz Bedelinin Tahsili - Diyabet Tedavisinde Geçerli Diğer Yöntemlerin Uygun Kombinasyonları İle Bu Cihaza Gereksinim Duyulmadan Aynı Sonucun Elde Edilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği )
CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bu Cihaza Gereksinim Duyulmadan Aynı Sonucun Elde Edilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Cihaz Bedelinin Tahsili - Diyabet Tedavisinde Geçerli Diğer Yöntemlerin Uygun Kombinasyonları İle Bu Cihaza Gereksinim Duyulmadan Aynı Sonucun Elde Edilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığına İlişkin Alınması Gerektiği )"
35Y10.HD27.10.2009E. 2009/5150 K. 2009/16257"TÜP BEBEK UYGULAMASI ( Yapılan Masrafın Kurumdan Tahsili - Davacının Hasta Çocuğu İçin Davanın Açılmasından Sonra Yapılacak Harcamalar Yönünden de Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HÜKÜM ( Uyuşmazlığın Başladığı Tarihten Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Gerçekleşmiş Olayları Kapsadığı - Özel Bir Nedeni Olmadıkça Davadan Sonraki Olayları ve Hakları Kapsamadığı )
TEDAVİ İÇİN YAPILAN HARCAMALAR ( Hüküm Uyuşmazlığın Başladığı Tarihten Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Gerçekleşmiş Olayları Kapsadığı - Davacının Hasta Çocuğu İçin Davanın Açılmasından Sonra Yapılacak Harcamalar Yönünden de Hüküm Kurulamayacağı )
DAVANIN AÇILMASINDAN SONRA YAPILACAK HARCAMALAR ( Davacının Hasta Çocuğu İçin Davanın Açılmasından Sonra Yapılacak Harcamalar Yönünden de Hüküm Kurulamayacağı - Hüküm Uyuşmazlığın Başladığı Tarihten Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Gerçekleşmiş Olayları Kapsadığı )"
35Y10.HD3.11.2008E. 2008/17760 K. 2008/13921"ÇOCUĞUN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMASI ( Sigortalı Annenin Çalışmalarının Fiili ve Gerçek Olmadığının Müfettiş Raporu İle Tespit Edilmesi Nedeniyle İptali Üzerine Kızı İçin Yapılan Sağlık Giderlerinin Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali Gereği )
SİGORTALININ GERÇEK ÇALIŞMASININ OLMAMASI NEDENİYLE SİGORTALILIĞININ İPTALİNDE SAĞLIK YARDIMI ( Kızı İçin Yapılan Sağlık Giderlerinin Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali Gereği )
FİİLİ VE GERÇEK ÇALIŞMANIN OLMAMASI ( Müfettiş Raporu İle Tespit Edilmesi Nedeniyle İptali Üzerine Kızı İçin Yapılan Sağlık Giderlerinin Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali Gereği )"
35Y21.HD21.12.2006E. 2006/11925 K. 2006/15834"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Davası - Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Tüm Davacılar Yönünden Talep Edilmesine Rağmen Mahkemece Yalnızca Davacı Baba İçin Maddi Tazminat İstendiğinin Kabulü Hatalı Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Tüm Davacılar Yönünden Talep Edilmesine Rağmen Mahkemece Yalnızca Davacı Baba İçin Maddi Tazminat İstendiğinin Kabulü Hatalı Olduğu )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Tüm Davacılar Yönünden Talep Edilmesine Rağmen Mahkemece Yalnızca Davacı Baba İçin Maddi Tazminat İstendiğinin Kabulü Hatalı Olduğu )"
35Y10.HD28.11.2006E. 2006/11443 K. 2006/15499"SİGORTALININ ERKEK ÇOCUĞUNA SAĞLIK YARDIMI YAPILMASININ KOŞULLARI ( Çalışamayacak Durumda Maluliyete İlişkin Tıbbi Evrak Getirtilmek ve İlgilinin Sağlık Yardımından Yararlanma Şartları Araştırıldıktan Sonra Karar Verilmesi Gereği )
MALULİYET DURUMU ( Sigortalının Erkek Çocuğuna Sağlık Yardımı Yapılmasının Koşulları - Çalışamayacak Durumda Maluliyete İlişkin Tıbbi Evrak Getirtilmek ve İlgilinin Sağlık Yardımından Yararlanma Şartları Araştırıldıktan Sonra Karar Verilmesi Gereği )"
35Y21.HD1.6.2006E. 2006/3518 K. 2006/5644"HİZMET TESPİTİ ( Çıraklıkta Akdi İlişkinin Üstün Niteliği Meslek ve Sanat Öğretilmesi Olduğu )
ÇIRAKLIK İLİŞKİSİ ( Çırak Olabilmek İçin 18 Yaşından Büyük Olmamak Gereği - Üstün Niteliği Meslek ve Sanat Öğretilmesi Olduğu )
HASTALIK / İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ( Çırakların Yararlanabildiği - Malullük Yaşlılık Sigorta Kollarından Yararlanamayacağı )"
35YHGK8.12.2004E. 2004/10-744 K. 2004/646"SSK SİGORTALISININ KIZININ YURTDIŞINDA TEDAVİ ETTİRİLMESİ TALEBİ ( Yurtdışında Tedavi Olanağının Kapsamı - Eş ve Çocukların Bu Kapsama Girmemesi )
YURTDIŞINDA TEDAVİ TALEBİ ( SSK Sigortalısının Kızı İçin - Eş ve Çocukların Yurtdışında Tedavi Olanağının Bulunmaması )
EŞ VE ÇOCUKLARIN SSK SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMASI ( Yurtdışında Tedavi Hizmetini Kapsamaması )"
35Y21.HD14.10.2003E. 2003/7019 K. 2003/8050"KURUM ALACAĞI ( Sigorta Primlerini Haklı Sebep Olmaksızın Süresi İçinde Ödemeyen Tüzel Kişiliğe Haiz İşverenlerin Üst Düzeydeki Yönetici Ve Yetkililerinin Kuruma Karşı İşveren İle Birlikte Müştereken Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Tüzel Kişiliğe Haiz İşverenlerin Üst Düzeydeki Yönetici Ve Yetkililerinin Kuruma Karşı İşveren İle Birlikte Müştereken Ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
PRİM ALACAĞI ( Haklı Sebep Olmaksızın Süresi İçinde Ödenmemesi/Tüzel Kişiliğe Haiz İşverenlerin Üst Düzeydeki Yönetici Ve Yetkililerinin Kuruma Karşı İşveren İle Birlikte Müştereken Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sigorta Primlerini Haklı Sebep Olmaksızın Süresi İçinde Ödemeyen Tüzel Kişiliğe Haiz İşverenlerin Üst Düzeydeki Yönetici Ve Yetkililerinin Kuruma Karşı İşveren İle Birlikte Olduğu )
PRİM DIŞINDAKİ KURUM ALACAĞI ( 6813 Sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesinin Uygulanacağı - Özel Kanun Olan Olan 506 Sayılı Yasanın 80. Maddesinin Sigorta Primlerinin Ödenmemesi Halinde İşverenlerin Üst Düzeydeki Yönetici Ve Yetkililerinin Müteselsilen Sorumlu Olduğunu İçermesi )"
35Y21.HD28.1.2003E. 2003/211 K. 2003/495"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Murisinin Davalı Kuruma Ait Hastanede Ameliyat Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Zararının Ödetilmesinin Talep Etmesi )
GÖREV ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığa İlişkin Davanın Adli Yargı ve İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
ADLİ YARGI VE İŞ MAHKEMESİ ( 506 Sayılı Yasa Gözetilerek Görevli Mahkemenin Belirlenmesinde Yerel Mahkemenin Hataya Düşmüş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )"
35Y4.HD5.11.2001E. 2001/6625 K. 2001/10730"TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI ( Hatalı Tedavi Sonucu Uğranılan Maddi ve Manevi Zarar İçin Açılan Tazminat Davasında )
HATALI TEDAVİDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Bilinmeyen Döneme İlişkin Ücret Artışı ve İndiriminin Yapılması Metodu )
İŞGÜCÜ KAYBI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Hatalı Tedavi Sonucu Meydana Gelen Zararın Hesaplanması Metodu )"
35Y21.HD14.3.1995E. 1995/921 K. 1995/553"YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI ( Sosyal Sigortalar Kurumu'na Devredilen Emekli Sandıklarına Tabi İşçiler )
ÜST GÖSTERGE SİSTEMİNİN ESAS ALINMASI ( SSK'ya Devredilen Askeri Fabrikalar Muavenet Sandığı Üyesi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA DEVREDİLEN EMEKLİ SANDIKLARINA TABİ İŞÇİLER ( Yaşlılık Aylığının Hesaplanması )"
35Y10.HD21.11.1994E. 1994/13575 K. 1994/19022"HAYATİ ÖNEMİ HAİZ İLAÇLAR ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçtan İştirak Payı Alınmaması Talebi )
AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( İlaçların Hayati Önemi Haiz Olduğunun Tesbiti )
İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİNİN İNCELENMESİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçlardan )
İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan )"
35Y10.HD8.12.1992E. 1991/5043 K. 1992/11802"SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI ( Memur Eş İçin Yapılan Tedavi Masraflarından SSK'nın Sorumluluğu )
MEMUR STATÜSÜNDE OLAN EŞİN TEDAVİ GİDERLERİ ( SSK'lı Sigortalının Sağlık Sigortasının Kapsamı )
EŞİN SSK SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANAMAMA ( Memur Olan Eşin Tedavisinde )"
35Y10.HD8.9.1992E. 1991/8966 K. 1992/8110"RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigortalı İşçinin Annesinin Hastalığı Sonucu Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
2022 SAYILI YASADAN YARARLANAN KİŞİ ( Sigortalı Oğlu Vasıtasıyla Sosyal Sigorta Sağlık Yardımından Yararlanmasının Kabul Edilememesi )
65 YAŞ AYLIĞI ALAN KİMSE ( Sigortalı Oğlu Vasıtasıyla Sosyal Sigorta Sağlık Yardımından Yararlanmasının Kabul Edilememesi )"
35Y10.HD11.9.1990E. 1990/4010 K. 1990/6972"İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALI ( Nikahsız Eşine ve Çocuklarına Yapılan Ödemeler Nedeniyle Kurumun Açtığı Rücuan Tazminat Davası )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Nikahsız Eşine ve Çocuklarına Kurumca Yapılan Ödemeler Nedeniyle )
SİGORTALININ İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Nikahsız Eşine ve Çocuklarına Kurumca Yapılan Ödemelerden Dolayı Rücuan Tazminat Davası )
NİKAHSIZ EŞE VE ÇOCUKLARA YAPILAN ÖDEMELER NEDENİYLE KURUMUN İŞVERENE RÜCUU ( Sigortalının İş Kazası Sonucu Ölümünde )
EVLİLİK ( Nikahsız Birleşmeler - Sosyal Güvenlik Bakımından Olanak Sağlanması )
SOSYAL GÜVENLİK ( Nikahsız Birleşen Eşler - İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalara Olanak Sağlanması )"
35Y10.HD13.3.1984E. 1984/1353 K. 1984/1455"TEDAVİ GİDERİNDEN FAZLADAN ÖDENEN PARANIN TAHSİLİ TALEBİ ( Sigortalının Çalışamayacak Derecede Malül Sayılan ve Onsekiz Yaşındaki Kızını Geçindirmekle Yükümlü Olması )
HASTALIK YARDIMLARININ GERİ ALINMASI TALEBİ ( Sigortalının Çalışamayacak Derecede Malül Sayılan ve Onsekiz Yaşındaki Kızını Geçindirmekle Yükümlü Olması )
SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sigortalının Çalışamayacak Derecede Malül Sayılan ve Onsekiz Yaşındaki Kızını Geçindirmekle Yükümlü Olması )"
35Y10.HD31.5.1976E. 1975/8522 K. 1976/4209"TEDAVİ ÜCRETLERİ ( Onsekiz Yaşını Doldurmasına Rağmen Çalışamayacak Durumda Olan Çocukların Sigortalının Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Kimselerden Sayılması )
SAĞLIK YARDIMI ( Onsekiz Yaşını Doldurmasına Rağmen Çalışamayacak Durumda Olan Çocukların Sigortalının Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Kimselerden Sayılması )
SİGORTALININ GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİMSELER ( Onsekiz Yaşını Doldurmasına Rağmen Çalışamayacak Durumda Olan Çocuklar )"

DANIŞTAY

35D10.D18.6.1998E. 1998/2903 K. 1998/2701"ÇOCUKLARA SAĞLIK YARDIMI YAPILMASI ( Öncelikler Babalarının Statüsüne Tabi Olmaları Ondan Yardım Alamadıkları Takdirde Annelerinin Statüsünden Yararlanması )
SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMA ( Çocukların Öncelikler Babalarının Statüsüne Tabi Olmaları Ondan Yardım Alamadıkları Takdirde Annelerinin Statüsünden Yararlanması )"

Madde 36

YARGITAY

36Y10.HD17.3.2011E. 2009/15675 K. 2011/3616"PROTEZ BEDELİ (Kurum Bakımından Bağlayıcı Fiyat Tarifesi Bulunup Bulunmadığı Bulunmaması Halinde Sağlık Bakanlığından Görüş Alınması Gereği - Protezler İçin Katkı Payının Sanayi Kesiminde Çalışan 16 Yaşından Büyük İşçiler İçin Uygulanan Aylık Asgari Ücreti Geçemeyeceği)
KATKI PAYI (Protez Bedeli - Katkı Payının 506 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Düzenlemesi Gözetilerek Belirlenmesi Gereği)"
36Y10.HD14.4.2009E. 2009/4654 K. 2009/7145"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Ürün Bedelinden Tevkifat Tarihini Takip Eden Aybaşından İtibaren Sigortalılığın Başladığı ve Tarımsal Faaliyet Devam Ettikçe Süreceği - Tarımsal Faaliyetin Tespitide Ziraat Odası Kayıtları Kamu Kurum ve Kuruluşları Kooperatif ve Birliklerin Kayıtlarının Esas Alınacağı )
PRİM ALACAĞININ ÜRÜN BEDELİNDEN TEVKİFAT SURETİYLE TAHSİLİ ( Sigortalılığın Tevkifat Tarihini Takip Eden Aybaşından İtibaren Başlayacağı - Sigortalılık Tarımsal Faaliyet Devam Ettikçe Süreceğinden Tarımsal Faaliyetin Ziraat Odası ve İlgili Kamu Kurum ve Kurluşlardan Araştırılarak Tespiti Gereği )"
36Y10.HD14.4.2009E. 2009/1940 K. 2009/7134"ÜRÜN BEDELİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Kuruma Başvuru Tarihinden İtibaren Sigortalılığın Başlayacağı )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Kuruma Başvuru Tarihinden İtibaren Sigortalılığın Başlayacağı Öngörüldüğü - Ürün Bedelinden Yapılan İlk Tevkifatın Kuruma Başvuru Niteliği Taşıdığı Hak ve Mükellefiyetin Başlangıcının Tevkifatın Kurum Hesaplarına İntikal Etmesi Şartıyla Tevkifat Yapılan Tarihi Takip Eden Aybaşı Olarak Kabul Edileceği )
ÜRÜN BEDELİNDEN YAPILAN İLK TEVKİFAT ( Kuruma Başvuru Niteliği Taşıdığı Hak ve Mükellefiyetin Başlangıcının Tevkifatın Kurum Hesaplarına İntikal Etmesi Şartıyla Tevkifat Yapılan Tarihi Takip Eden Aybaşı Olarak Kabul Edileceği )
TEVKİFAT ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Ürün Bedelinden Yapılan İlk Tevkifatın Kuruma Başvuru Niteliği Taşıdığı Hak ve Mükellefiyetin Başlangıcının Tevkifatın Kurum Hesaplarına İntikal Etmesi Şartıyla Tevkifat Yapılan Tarihi Takip Eden Aybaşı Olarak Kabul Edileceği )"
36Y10.HD17.11.2008E. 2007/13947 K. 2008/14735"TARIMSAL FAALİYETİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMESİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Sayılma Koşulu İçin Gerektiği )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Davacının Belirtilen Süreler İtibariyle Tarımsal Faaliyetine Ara Verip Vermediği Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )"
36YHGK21.6.2006E. 2006/21-365 K. 2006/467"SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA ( Alacaklılık ve Borçluluk Sıfatlarının Aynı Şahısta Toplanması Halinde Borç Sona Ereceği )
ALACAKLILIK VE BORÇLULUK SIFATLARININ AYNI ŞAHISTA TOPLANMASI ( Borcun Sona Ereceği - Sağlık Yardımlarından Yararlanma )"
36Y10.HD8.3.2004E. 2003/10116 K. 2004/1653"MUARAZANIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Tedavi Giderinin Faiziyle Birlikte Ödenmesi Dava Sonuna Kadar Tedbiren Sonuçta da Hükmen Men'ine Ve Tedavinin Tedbiren Devamı İstemi )
TEDAVİ GİDERİNİN KARŞILANMASI ( Davacının Babasının Tedavi Öncesi Ve Tedavinin Devamı Süresince Ağırlıklı Olarak Nerede Oturduğunun Araştırılması Gerekmesi )
SAĞLIK YARDIMI ( Hastanın Emekli Aylığı Alıp Almadığının Araştırılması ve Bu Suretle Kızından Dolayı Kurumun Sağlık Yardımından Yararlanmaya Hakkı Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
36Y21.HD10.11.2003E. 2003/7736 K. 2003/9021"TEDAVİDE KULLANILAN MALZEME BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Davacının Sağlık Yardımlarından Yararlanması İçin Kurum Sağlık Tesislerinden Heyet Raporu Almasının Gerekmesi )
HEYET RAPORU ( Davacının Sağlık Yardımlarından Yararlanması İçin Kurum Sağlık Tesislerinden Bu Raporu Almasının Gerekmesi )
YÜKSEK SAĞLIK KURULUNA MÜRACAAT ( Davacının Sağlık Yardımlarından Yararlanabilmesi İçin Aldığı Heyet Raporuna İtiraz Edilmesi Halinde Bu Kurula Müracaatının Sağlanmasının Gerekmesi )"
36Y10.HD15.9.1998E. 1998/5330 K. 1998/5553"SİGORTALININ ANA VE BABASI ( Sağlık Yardımından Yararlanabilmeleri İçin Ana Babanın Mali ve Sosyal Durumunun Araştırılmasının Gerekmesi )
ANA VE BABANIN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMASI ( Kurum Tarafından Ana Babanın Mali ve Sosyal Durumunun Araştırılmasının Gerekmesi )
ÇOCUK SAYISININ NÜFUS İDARESİNDEN CELBİ ( Ana Babanın Sağlık Yardımından Yararlanması Şartı )"
36Y10.HD21.11.1994E. 1994/13575 K. 1994/19022"HAYATİ ÖNEMİ HAİZ İLAÇLAR ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçtan İştirak Payı Alınmaması Talebi )
AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( İlaçların Hayati Önemi Haiz Olduğunun Tesbiti )
İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİNİN İNCELENMESİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçlardan )
İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan )"
36YHGK14.2.1990E. 1989/10-391 K. 1990/83"İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR SİGORTALI KADIN ( Sağlık Sigortası Hizmetlerinden Yararlanamaması )
SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANAMAMA ( İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalı Kadın )
AMACA BAĞLI YORUM YÖNTEMİ ( Bağ-Kur Sigortalı Kadının Kocasına Teb'an SSK Çerçevesinde Sağlık Yardımından Yararlanması )
BAĞ-KUR SİGORTALI KADININ KOCASINA TEB'AN SSK SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMASI ( Amaca Bağlı Yorum Yöntemi )
SSK VE BAĞ-KUR KAPSAMINA GİREN KADIN ( Sağlık Yardımlarından Yararlanması Konusunda Kurumlar Arası Çatışma )"
36YHGK24.3.1976E. 1974/9-660 K. 1976/1157"FAAL ÇALIŞMA YAŞI ( Kural Olarak 60 Yaş Olduğu )
SSK TARAFINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR ( Maddi Tazminattan Düşülmesi Gereği )
MADDİ TAZMİNATTAN MAHSUP ( SSK Tarafından Sağlanan Yardımlar )"

SAYIŞTAY

36SGKK1.2.1988 K. 4620/1"AYLIKSIZ İZİN KULLANAN DEVLET MEMURU ( Kendisinin Eşinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Ana Baba ve Çocuklarının Tedavi Giderlerinin Kurumunca Karşılanması Gerektiği )
SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN MEMUR ( Aylıksız İzinli Memur Ya da Emekli Eşinin Yurt Dışı Tedavi Giderinin Döviz Olarak Ödenmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
YURT DIŞI TEDAVİ GİDERİ ( Aylıksız İzinli Memur Eşinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Ana Babasının - İzinli Memurun Kurumunca Türkiye'de ve Türk Parası Olarak Karşılanması Gereği )
MEMURUN EMEKLİ EŞİNİN ANA BABASINA İLİŞKİN SAĞLIK SORUNU ( Bağlı Olduğu Emeklilik Statüsü İle İlgili Mevzuat Esasları Çerçevesinde Çözülmesinin Uygun Olacağı )
KADIN MEMUR ( Eşi Yurt İçinde Devlet Memuru İzinli Memur Ya da Emekli Olan/Kendisi Sürekli Görevle Yurt Dışına Gönderilen - Aile Yardımı Ödeneğine Müstahak Çocuklarının Yurt Dışında Yapılan Tedavi Giderleri )"

Madde 37

AMK

37AMK17.11.1998E. 1998/35 K. 1998/70""

YARGITAY

37Y10.HD26.3.2013E. 2012/6550 K. 2013/5872"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödemelerinin de Sorumluluk Kapsamı İçerisinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( İtirazın İptali Davası - Sigorta Şirketinden Sigorta Poliçesinin Bulunmaması Halinde Güvence Hesabından Tahsilinin Mümkün Bulunduğu Gözetilerek Davalı Güvence Hesabının Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( İtirazın İptali Davası - Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödemelerinin de Sorumluluk Kapsamı İçerisinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
GÜVENCE HESABI ( İtirazın İptali Davası - Sigorta Şirketinden Sigorta Poliçesinin Bulunmaması Halinde Güvence Hesabından Tahsilinin Mümkün Bulunduğu Gözetilerek Davalı Güvence Hesabının Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )"
37Y10.HD4.10.2011E. 2010/4114 K. 2011/13072"GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ (Davacının Ücretsiz İzinli İken Sağlık Raporu Aldığı Dönem İçin İşlemin İptali Talebi - Davacı Sigortalının Bu Ödeneğe Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S.K. Md. 37 89 ve 107 Uyarınca Değerlendirileceği)
SAĞLIK RAPORU ALAN SİGORTALININ ÜCRETSİZ İZİNDE OLDUĞU DÖNEM (İçin Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Davalı Kuruma İade İle Mükellef Olup Olmadığı - Ödeneğe Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S.K. Md. 37 89 ve 107 Uyarınca Değerlendirileceği)
ÜCRETSİZ İZİN (Sağlık Raporu Alan Sigortalının Bu Dönemde Kurumca Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Tahsiline İlişkin İşlemin İptali Talebi - Ücretsiz İzin Süresi Boyunca Hizmet Akdinin Askıda Kaldığı ve Geçerliliğini Koruduğu)"
37Y10.HD5.4.2011E. 2009/15379 K. 2011/4855"ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR ( Zaralandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İşgöremezlik Ödemelerinin Poliçe Limiti İçerisinde Kalmak Şartıyla Sorumluluk Kapsamında İçersinde Değerlendirileceği )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİ ( Zaralandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İşgöremezlik Ödemelerinin Poliçe Limiti İçerisinde Kalmak Şartıyla Sorumluluk Kapsamında İçersinde Değerlendirileceği )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Yerel Mahkemenin Davalının Güvence Hesabından Rücuan Tahsilatın Mümkün Olmadığı Yönündeki Kararının Hatalı Olduğu - Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödemelerinin ZMSS Kapsamında Bulunduğu )
GÜVENCE HESABI ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Tedavi Kapsamındaki Poliçe Limiti Dışındaki Zararların Güvence Hesabından Tahsilinin Mümkün Olduğu - Davalı Güvence Hesabının da Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Tedavi Kapsamındaki Poliçe Limiti Dışındaki Zararların Güvence Hesabından Tahsilinin Mümkün Olduğu - Davalı Güvence Hesabının da Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )"
37Y10.HD17.3.2011E. 2009/11970 K. 2011/3703"TRAFİK-İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Rücuan Tazminat - Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödemelerinin Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Kapsamında Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik-İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik - Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödemelerinin Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Kapsamında Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ ( Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) Kapsamında Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )"
37Y10.HD14.10.2010E. 2009/5281 K. 2010/13730"GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Dışında Kalan Hususların Düzenlendiği 92. Md.sinde Geçici İşgöremezlik Ödeneği Sigorta Kapsamı Dışına Çıkarılmamış Olup Bu Durum Karşısında Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin de Poliçe Limiti İle Sınırlı Kalmak Üzere Poliçe Kapsamı İçinde Kaldığının Kabulü Gerektiği )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASININ DIŞINDA KALAN HUSUSLAR ( Düzenlendiği 92. Md.sinde Geçici İşgöremezlik Ödeneği Sigorta Kapsamı Dışına Çıkarılmamış Olup Bu Durum Karşısında Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin de Poliçe Limiti İle Sınırlı Kalmak Üzere Poliçe Kapsamı İçinde Kaldığının Kabulü Gerektiği )
POLİÇE LİMİTİ ( Geçici İşgöremezlik Ödeneği - Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Dışında Kalan Hususların Düzenlendiği 92. Md.sinde Geçici İşgöremezlik Ödeneği Sigorta Kapsamı Dışına Çıkarılmadığı/Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Poliçe Limiti İle Sınırlı Kalmak Üzere Poliçe Kapsamı İçinde Kaldığının Kabulü Gerektiği )"
37YHGK13.10.2010E. 2010/10-500 K. 2010/490"İTİRAZIN İPTALİ ( Bedeni Zararlardan Olması ve Ayrıca Aynı Kanunun 92. ve Genel Şartların 3. Md. İle Kapsam Dışında Bırakılanlar İçinde Bulunmaması Karşısında Tedavinin Gerektirdiği Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )
MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( İtirazın İptali - Bedeni Zararlardan Olması ve Ayrıca Aynı Kanunun 92. ve Genel Şartların 3. Md. İle Kapsam Dışında Bırakılanlar İçinde Bulunmaması Karşısında Tedavinin Gerektirdiği Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Olduğunun Kabulü Gerektiği )
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Rücuan Tazminat - Geçici Sakatlık Döneminde 506 S. Kanun 32 Uyarınca Ödendiği/Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Sigortalının Trafik Kadar Geçen Süre ve 37. Md.leri Kurumca Sigorta Şirketinden Tahsilinin Mümkün Olduğu )"
37Y10.HD27.2.2007E. 2007/1352 K. 2007/2668"EĞİTİM HARCAMALARININ TAHSİLİ ( Eğitim Karşılığı Yapılan Ödemelerin Sağlanan Eğitim Hizmetine Oranla Gerçeğe Uygun Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Rapor Alınması Gereği )
EĞİTİM KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELER ( Sağlanan Eğitim Hizmetine Oranla Gerçeğe Uygun Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Rapor Alınması Gereği )
GERÇEĞE UYGUN OLUP OLMAMA ( Davacı Kuruluş Tarafından Verilen Eğitim Karşılığı Yapılan Ödemelerin Sağlanan Eğitim Hizmetine Oranla Gerçeğe Uygun Olup Olmadığını Belirlemek Gerektiği )"
37Y10.HD29.3.2004E. 2004/210 K. 2004/2476"SSK. TARAFINDAN RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN SİGORTA PRİM BORCU ( İptali Talebi/İşleminin Yasal Dayanağı Hususunda Oluşan Hukuki Boşluk - Hakimin Doldurması Gereği )
ÖLÇÜMLEME ( İptali Talebi/İşleminin Yasal Dayanağı Hususunda Oluşan Hukuki Boşluk - Hakimin Doldurması Gereği )
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Yürürlükten Kaldırdığı Veya Değiştirdiği Yasa Hükümlerinin Uygulanabilir Hale Gelmeyeceği/Hukuki Boşluk Oluşacağı - Hakimin Doldurması Gereği )
HAKİMİN DOLDURMASI GEREKEN HUKUKİ BOŞLUK ( K.H.K.'nin Anayasa Mahkemesince İptali - Yürürlükten Kaldırdığı Veya Değiştirdiği Yasa Hükümlerinin Uygulanabilir Hale Gelmeyeceği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN K.H.K.'Yİ İPTALİ ( Yürürlükten Kaldırdığı Veya Değiştirdiği Yasa Hükümlerinin Uygulanabilir Hale Gelmeyeceği/Hukuki Boşluk Oluşacağı - Hakimin Doldurması Gereği )"
37Y10.HD16.2.2004E. 2003/9733 K. 2004/881"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Dernek Kaydına İstinaden Bağkurlu Sayılması-Yatan Primler Nedeniyle İsteğe Bağlı Sigortalı Sayılması- Yaşlılık Aylığı Bağlanması Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMA TARİHİ ( Yazılı İstekte Bulunduğu Tarih Yani Dilekçenin Kuruma İntikal Ettiği Tarihten İtibaren Aylığın Bağlanmasının Gerekmesi )
YAZILI İSTEK ( Bu İbareden Dilekçe Tarihi Değil Dilekçenin Kuruma İntikal Ettiği Tarihin Anlaşılmasının Gerekmesi )
HÜKMÜN DÜZELTİLEREK BAĞLANMASI ( Yaşlılık Aylığının Bağlanma Tarihinin Düzeltilmesinin Yeniden Yargılamayı Gerektirmemesi )"
37YHGK7.10.1998E. 1998/9–638 K. 1998/682"İŞ AKDİNİN HASTALIK SEBEBİYLE FESHİ ( Kıdem tazminatı )
İSTİRAHATLİ GÜNLER ÜCRETİ
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK"
37Y10.HD7.7.1998E. 1998/4259 K. 1998/5274"ALACAK DAVASI ( Trafik-İş Kazasına Uğramadığı iddiasına Dayalı Olarak Fazlaya Dair Haklar Saklı Kalmak Kaydıyla Alacağının Tahsili İstemi )
TEDAVİ SÜRESİ ( Emekli Sandığı Uyarınca Yapılacak Sağlık Yardımlarında Tedavi Süresiyle İlgili bir Düzenlemenin Bulunmaması )
EŞİTSİZLİK ( Yasada Belirtilen 18 Aylık Sınırlama ile Sosyal Güvenlik Kurumları ve Onların İştirakçileri Arasında Eşitsizlik Yaratılması )
SOSYAL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI ( Emekli Sandığı Uyarınca Yapılacak Sağlık Yardımlarında Tedavi Süresiyle İlgili bir Düzenlemenin Bulunmaması )
SAĞLIK YARDIMI ( Emekli Sandığı Uyarınca Yapılacak Sağlık Yardımlarında Tedavi Süresiyle İlgili bir Düzenlemenin Bulunmaması )"
37Y9.HD10.2.1998E. 1997/20813 K. 1998/1274"KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşin Yapılmasının Sağlığı İçin Tehlike Oluşturduğunu İddia Eden İşçinin )
SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKE OLUŞTURDUĞU İDDİASIYLA İŞTEN ÇIKAN İŞÇİ ( Kıdem Tazminatı Talebi )
İSTİRAHATLİ BULUNULAN GÜNLER ( Ücrete Tabi Olmaması )
ÜCRET TALEBİNİN REDDİ ZORUNLULUĞU ( İşçinin İstirahatli Bulunduğu Günlere Ait )"
37Y4.HD20.2.1997E. 1996/11919 K. 1997/912"MADDİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Neticesinde Yaralanma Nedeniyle - Davacının Tedavi Giderlerinin Ödetilmesi Gerektiği )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanmada - Davacının Tedavi Giderlerinin Ödetilmesi Gerektiği
İŞTEN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanmada - Tanık Beyanları ve Raporlardan Davacının Altı Ay Süreyle Çalışamadığı/Mahkemenin İş Göremezlik Süresini Eksik Belirlediği )
İŞ GÖREMEZLİK SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Tanık Beyanları ve Doktor Raporlarına Dayanılabileceği - Zararın Kapsamının Hakim Tarafından Da Araştırılabileceği )
CEZA DAVASINDA DÜZENLENEN SAĞLIK RAPORU ( Hukuk Mahkemesinde Açılan Bir Tazminat Davasında Esas Alınamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Beden Bütünlüğünün Bozulması Nedeniyle - Tazminat Miktarının Adalete Uygun Olması Gerektiği )"
37YHGK16.2.1983E. 1980/10-1280 K. 1983/132"VİZİTE KAĞIDI ( Hasta Olmayan İşçi Adına Düzenlenen Rapordan Kurumun Zararının Olması )
RÜCUAN ALACAK ( Hasta Olmayan İşçi Adına Düzenlenen Vizite Kağıdı İle Kurumun Zarara Uğraması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Kurumun Zarara Uğramasında İşverenin Yanlış ve Eksik Bilgi Vermesi )
SSK'NIN ZARARA UĞRAMASINDA İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşçi Hakkında Eksik Ve Yanlış Bilgi Verilmesinden Olan Sorumluluk )"
37Y10.HD24.12.1976E. 1976/4509 K. 1976/8837"SİGORTALININ BAŞKA KURUMDA TEDAVİ GÖRMESİ ( Kuruma Sevkedilmediği Veya Kurumun Sağlık Kurullarınca Raporun Onanmadığı Nedeniyle Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yoksun Bırakılamaması )
GEÇİCİ İŞGÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ( Sigortalının Kuruma Sevkedilmediği Veya Kurumun Sağlık Kurullarınca Raporun Onanmadığı Nedeniyle Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yoksun Bırakılamaması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK KURULUŞLARI YETKİSİ ( İki Sağlık Kuruluşu Düşünceleri Arasındaki Çelişkinin Daha Yetkili Hekimlerden Oluşturulacak Kurulca Giderilmesi )"

SAYIŞTAY

37SGKK21.2.1985 K. 4487/1"İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARI VE HASTALIK ( SSK.'nca Verilen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Sigorta Primi İle Gelir Vergisi Kesintisine Tabi Tutulmaması )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Hastalık Hallerinde SSK.'nca Verilen - Sigorta Primi İle Gelir Vergisi Kesintisine Tabi Tutulmaması )
SİGORTA PRİMİ İLE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ ( İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Hastalık Hallerinde SSK.'nca Verilen İş Göremezlik Ödenekleri - Tabi Tutulmaması )
ÇALIŞILMAYAN SÜREYE İLİŞKİN ÖDEME ( Toplu İş Sözleşmelerinde Yer Alan Hükümler Uyarınca İşverenlerce Yapılan - Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacağı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ( Uyarınca İşverenlerce Yapılan Çalışılamayan Süreye İlişkin Ödemeler - Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacağı )
SİGORTA PRİMİ İLE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ ( Toplu İş Sözleşmelerinde Yer Alan Hükümler Uyarınca İşverenlerce Yapılan Çalışılamayan Süreye İlişkin Ödemeler - Yapılması Gereği )"

Madde 38

YARGITAY

38Y21.HD1.3.2010E. 2009/9636 K. 2010/2135"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Artışlara Göre Hesaplanan Tüm Peşin Sermaye Değeri Kurumdan Sorulması Gerektiği )
MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Artışlara Göre Hesaplanan Tüm Peşin Sermaye Değeri Kurumdan Sorulması - Bildirilen Miktar Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Ücret Artışları Nazara Alınarak Hesaplanan Tazminattan İndirilmesi Gerektiği )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat - Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Artışlara Göre Hesaplanan Tüm Peşin Sermaye Değeri Kurumdan Sorulması Gerektiği )"
38Y10.HD19.10.2004E. 2004/10420 K. 2004/9557"MAAŞ FARKI ( Tüketici Fiyatları İndeks Oranındaki Artışın Yaşlılık Aylığına Tam Olarak Yansıtılmamasından Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Zarar Hesabının Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlenen Ödeme Günündeki Ödeme İle Takvim Ayının İlk Günü Esas Alınarak Yapılacak Ödemedeki Miktarın Karşılaştırılması Gereği )
TÜKETİCİ FİYAT İNDEKSİ ( Oranındaki Artışın Yaşlılık Aylığına Tam Olarak Yansıtılmamasından Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Zarar Hesabının Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlenen Ödeme Günündeki Ödeme İle Takvim Ayının İlk Günü Esas Alınması Halinde Yapılacak Ödemedeki Miktarın Karşılaştırılması Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Tüketici Fiyat İndeks Oranındaki Artışın Yaşlılık Aylığına Tam Olarak Yansıtılmamasından Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Zarar Hesabının Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlenen Ödeme Günündeki Ödeme İle Takvim Ayının İlk Günü Esas Alınarak Yapılacak Ödemedeki Miktarın Karşılaştırılması Gereği )"
38Y10.HD20.6.1995E. 1995/3940 K. 1995/5622"MESLEK HASTALIĞINA BAĞLI MALULİYET ( İşverenin Sorumluluk Oranının ve Rücuan Ödeyeceği Tazminat Miktarının Tesbiti )
İŞVERENİN RÜCUAN TAZMİNATTAN SORUMLULUK ORANI ( Meslek Hastalığının Sonradan Artması ve Maluliyet Aylığına Hak Kazandırması Durumunda )
DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA ( Önceki İşyerinde Meydana Gelen Meslek Hastalığının Artmasında Kusur Oranlarının Saptanması )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığından Dolayı İşçiye Maluliyet Aylığı Bağlanması Nedeniyle İşverene Karşı Açılan )"
38YHGK16.2.1983E. 1980/10-1280 K. 1983/132"VİZİTE KAĞIDI ( Hasta Olmayan İşçi Adına Düzenlenen Rapordan Kurumun Zararının Olması )
RÜCUAN ALACAK ( Hasta Olmayan İşçi Adına Düzenlenen Vizite Kağıdı İle Kurumun Zarara Uğraması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Kurumun Zarara Uğramasında İşverenin Yanlış ve Eksik Bilgi Vermesi )
SSK'NIN ZARARA UĞRAMASINDA İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşçi Hakkında Eksik Ve Yanlış Bilgi Verilmesinden Olan Sorumluluk )"

Madde 39

YARGITAY

39Y10.HD11.12.2017E. 2015/23357 K. 2017/8786"RÜCUAN TAZMİNAT ( Mahkemece Davalıların 8/8 Kusur Karşılığı Esas Alınmak Suretiyle Hüküm Kurulduğu - Davada Teselsül Hükümleri Gözetilmek Suretiyle 8/8 Kusur Üzerinden Kurum Zararının Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili İle Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Kurum Zararının 2/8'inin Davalı Muris Mirasçılarından Müştereken ve Müteselsilen 6/8'inin İse Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmak Suretiyle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
TRAFİK KAZASI SONUCU VEFAT EDEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN ÖLÜM AYLIĞI İLE YAPILAN CENAZE GİDERİ SEBEBİYLE UĞRANILAN KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDETİLMESİ ( Teselsül Hükümleri Gözetilerek 8/8 Kusur Üzerinden Kurum Zararının Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili İle Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken 2/8'inin Davalı Muris Mirasçılarından 6/8'inin İse Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmak Suretiyle Hüküm Kurulamayacağı )
KURUM ZARARINDAN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Rücuan Tazminat - Mahkemece Davalıların 8/8 Kusur Karşılığı Esas Alınmak Suretiyle Hüküm Kurulduğu/Teselsül Hükümleri Gözetilerek 8/8 Kusur Üzerinden Kurum Zararının Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili İle Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Kurum Zararının 2/8'inin Davalı Muris Mirasçılarından 6/8'inin İse Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmak Suretiyle Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )"
39Y10.HD26.9.2016E. 2016/4314 K. 2016/11643"RÜCUAN TAZMİNAT ( Dava Müşterek Müteselsil Sorumluluk Esasına Göre Sürdürülmüş Olup Kurumun Sigortalı Ya da Hak Sahiplerine Yaptığı Sosyal Sigorta Yardımlarının Tümünün Tazminini Bütün Sorumlulardan Birlikte veya Sorumluların Her Birinden Ayrı Ayrı Ya da Sadece Birinden İstemek Hakkına Sahip Olduğu/Tazmin Sorumlularının Her Biri Vefatları Hâlinde de Mirasçıları Kuruma Karşı Zararın Tamamından Müteselsilen Fakat Birbirlerine Karşı Kendi Ya da Murislerinin Kusurları Oranında Sorumlu Olacağı )
MİRASÇILARIN ZARARDAN ÖTÜRÜ KURUMA KARŞI MÜTESELSİLEN BİRBİRLERİNE KARŞI İSE KUSURLARI ORANINDA SORUMLULUĞU ( Rücuan Tamzinat - Mahkemece Hükmedilen Alacak Miktarı Hakkında Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili Yerinde Olup Ayrıca Kusur Esasına Göre Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
MÜTESELSİLEN SORUMLULUK ( Rücuan Tamzinat - Kurumun Sigortalı Ya da Hak Sahiplerine Yaptığı Sosyal Sigorta Yardımlarının Tümünün Tazminini Bütün Sorumlulardan Birlikte veya Sorumluların Her Birinden Ayrı Ayrı Ya da Sadece Birinden İstemek Hakkına Sahip Olduğu/Tazmin Sorumlularının Her Biri Vefatları Hâlinde de Mirasçıları Kuruma Karşı Zararın Tamamından Müteselsilen Fakat Birbirlerine Karşı Kendi Ya da Murislerinin Kusurları Oranında Sorumlu Olacağı )"
39Y10.HD14.6.2016E. 2016/8826 K. 2016/9925"KURUMCA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Motorlu Araç Kazalarından Doğan Maddi Zararların Tazminine Dair İstemlerin Zarar Görenin Zararı ve Tazminat Yükümlüsünü Öğrendiği Tarihten Başlayarak İki Yıl ve Herhalde Kaza Gününden Başlayarak On Yıl İçinde Zamanaşımına Uğrayacağı - Araştırma Yapılarak Zamanaşımı Defi Konusunda Karar Verilmesinin Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Rücuan Tazminat - Trafik Kazası Hakkında Zamanaşımı Süresinin Zarar ve Faile Ittıladan İtibaren İki Yıl ve Her Halde On Yıl Olduğu/Hakkında Cezalandırma Kararı Verilen Üçüncü Kişi Yönünden Kurumun Ceza Kararının Kesinleştiği Tarihte Faili Öğrendiği Kabul Edilecektir )
ZAMANAŞIMININ İŞLEMESİ ( Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması İçin Zarar ve Ittılanın Birlikte Gerçekleşmesinin Gerektiği - Bunlardan Sadece Birinin Gerçekleşmesinin Zamanaşımı Süresinin Başlaması İçin Yeterli Olmadığı/Zamanaşımına Uğramayan Tedavi Giderleri Yönünden Karar Verilmesi Gerektiği )"
39Y10.HD15.9.2015E. 2014/11391 K. 2015/15033"RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazası Sonucu Geçici İş Görmezlik Durumuna Giren Sigortalıya Yapılan Masraf ve Ödemelerin Tazmini - Kurumun Yapmış Olduğu Sağlık Yardımlarını Rücu Yoluyla İsteyebilmesi İçin 3. Kişinin Suç Sayılır Eyleminin Gerçekleşmesi Gerektiği/Kusur Raporu Alınmaksızın Hüküm Tesis Edilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
KUSUR RAPORU ALINMADAN HÜKÜM TESİS EDİLEMEYECEĞİ ( Rücuan Tazminat İstemi - Kurumun Yapmış Olduğu Sağlık Yardımlarını Rücu Yoluyla İsteyebilmesi İçin 3. Kişinin Suç Sayılır Eyleminin Gerçekleşmesi Gerektiği/Trafik Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Tarafların Kusur Oran ve Aidiyetlerine İlişkin Kusur Raporu Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Trafik Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Tarafların Kusur Oran ve Aidiyetlerine İlişkin Kusur Raporu Alınmadan Hüküm Tesis Edilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Hükmü Temyiz Etmeyen Davalı Yönünden Davacı Kurum Lehine Oluşabilecek Usuli Kazanılmış Hak Durumunun Korunacağı/Trafik Kazası Sonucu Geçici İş Görmezlik Durumuna Giren Sigortalıya Yapılan Masraf ve Ödemelerin Rücuan Tazmini İstemi )"
39Y10.HD19.2.2015E. 2014/4122 K. 2015/2594"İTİRAZIN İPTALİ ( Ceza Dosyasının Araştırılıp Celbedilmesi Sigortalının Yaralanmasına Neden Olan Trafik Kazasını Yapan Aracı Kimin Kullandığı Gerektiğinde Dava Dışı Şahsın da Beyanına Başvurularak Tespit Edilmesi Uzman Bilirkişi Heyetinden Kusur Oran ve Aidiyeti Konusunda Rapor Alınıp Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( İtirazın İptali - Taraflar Arasında Uyuşmazlık Konusu Yapılan Trafik Kazası Sonucu Kurum Sigortalısına Sarf Edilen Tedavi Giderleri Yönünden Sorumluluğun Ortadan Kalktığının Gözetilmesi Gerektiği )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Bakımından Davalı Sigorta Şirketince Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Yapılan Aracı Kullanan Kişinin Kusuruna Göre Sorumluluğunun Esas Olduğu Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
KUSUR RAPORU ( İtirazın İptali - Sigortalının Yaralanmasına Neden Olan Trafik Kazasını Yapan Aracı Kimin Kullandığının Gerektiğinde Dava Dışı Şahsın da Beyanına Başvurularak Tespit Edilmesi ve Uzman Bilirkişi Heyetinden Kusur Oran ve Aidiyeti Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )"
39Y10.HD17.10.2014E. 2014/15707 K. 2014/19889"KURUMCA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yapılan Harcamaların Kurumca Tahsili İstemi/Öncelikle Davalı Tarafından İleri sürülen Zamanaşımı İddiasının Değerlendirileceği - Zamanaşımına Uğramayan Alacaklar Yönünden 6111 Sayılı Kanunu'nun 59. Maddesi ve Geçici 1. Maddesi Kapsamında Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Davalının Zamanaşımı Defi İleri Sürdüğü/Üçüncü Kişiler Aleyhine Açılan Trafik Kazalarından Kaynaklanan Rücu Davalarının 2 ve 10 Yıllık Zamanaşımı Sürelerine Tabi Olduğu - Zamanaşımı Konusunda Karar Verilmeden İşin Esasının İncelenemeyeceği )
ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( Zarar ve Ittıla Tarihi Olduğu/Zarar ve Ittılanın Birlikte Gerçekleşmesinin Gerektiği - Sadece Birinin Gerçekleşmesinin Zamanaşımı Süresinin Başlaması İçin Yeterli Olmadığı )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARARLANAN SİGORTALININ TEDAVİ GİDERLERİ ( 6111 Sayılı Kanunu'n 59. Maddesiyle KTK'da Değişiklik Yapıldığı/Trafik Kazası Nedeniyle Kazazedenin Sosyal Güvencesi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Sağlık Hizmet Bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanacağı Esasının Getirildiği - Rücuan Tazminat Davası )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Kapsamında Sigorta Şirketinin Güvence Hesabının Sürücünün ve İşletenin Zorunlu Olarak Sigorta Teminatına Bağlanması Nedeniyle Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğün 6111 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenleme İle Sona Erdiği/ Poliçe Limiti Kapsamında Kalan Tedavi Giderleri Nedeniyle Sorumluluğun Sona Ereceği - Zorunlu Mali Sigortası Bulunmayanların Bu Haktan Yararlanamayacağı )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Zorunlu Sigorta Teminat Tutarlarını Aşan Tedavi Giderlerinin Zarara Sebep Olan veya Hukuken Sorumlu Olanlar Tarafından Karşılanacağı - Bu Kişiler Açısından Poliçe Limitini Aşan Kısım Yönünden Sorumluğun Devam Edeceği )"
39Y10.HD18.2.2014E. 2013/10863 K. 2014/3000"YARALANAN SİGORTALIYA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNİN TAZMİNİ ( Ceza Mahkemesinde Davalı Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Sonucu Cezasında İndirim Yapıldığı - Tahrik İndirimi Oranına Göre Borçlar Kanunu'nun 43 ve 44 Md. Uyarınca Rücu Alacağından İndirim Yapılması Gerekeceği )
TAHRİK İNDİRİMİ ORANINDA İNDİRİM YAPMA ( Yaralanan Sigortalıya Yapılan Tedavi Giderlerinin Tazmini İstemi - Davalının Ceza Mahkemesinde Haksız Tahrik Uygulanması Sonucu Cezalandırıldığğı/Kurum Zararının Tahsilinde Bu İndirim Oranının Göz Önünde Tutulacağı )
KURUM ZARARININ TAHSİLİ ( 506 S. Kanunun" Kasdi veya Suç Sayılır Hareketiyle Sigortalının Eşinin veya Çocuğunun Hastalanmasına Sebep Olan Kimseye Bu Kanun Gereğince Hastalık Sigortasından Yapılan Her Türlü Giderler Tazmin Ettirilir" Hükmünün Mevcut Olduğu - Ceza Mahkemesinde Haksız Tahrik İndirimi Yapılarak Davalının Cezalandırıldığı/Tahrik İndirimi Oranına Göre Rücu Alacağından da İndirim Yapılacağı )
CEZA MAHKEMESİNİNİN KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ ( Ceza Mahkemesinde Saptanacak Maddi Olayın Yargısal Bir Kararla Saptanmış Olması Gerçeğinin Hukuk Hakimini de Bağlayacağı - Ceza Hukuku Yönünden Suç Teşkil Etmeyen "Kusur" Halinin Genel Anlamda Medeni Hukuk Yönünden Sorumluluğu Gerektirebileceğinden Hukuk Hakiminin Kusur Mevcut Olup Olmadığına Karar Verebilmesi İçin Ceza Hükmüyle Bağlı Olmayacağı )"
39Y10.HD12.2.2014E. 2014/1846 K. 2014/2426"GÜVENCE HESABININ KURUM ZARARINDAN SORUMLULUĞU ( Trafik Kazası Sonucu Yapılan Ödemeler Sebebiyle Oluşan Kurum Zararının Tahsili - Sürücünün ve İşletenin Zorunlu Olarak Sigorta Teminatına Bağlanması Sebebiyle Güvence Hesabının Tedavi Giderleri Kapsamında Yükümlülüğünün Sona Erdiği/Geçici İş Göremezlik Ödemeleri Yönünden Sorumluluğun Devam Ettiği )
TRAFİK KAZASI SONUCU YAPILAN TEDAVİ GİDERİ VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİ SEBEBİYLE OLUŞAN KURUM ZARARININ TAHSİLİ ( 6111 S.K. Değişikliğinin Güvence Hesabının Geçici İş Göremezlik Ödemeleri Yönünden Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmadığı - Güvence Hesabının Davalı Sürücünün Kusuru Oranında Temerrüt Faizinden İtibaren Sorumlu Sayılacağı )
TEDAVİ GİDERLERİ VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ ( Trafik Kazası Sebebiyle - Sürücünün ve İşletenin Zorunlu Olarak Sigorta Teminatına Bağlanması Sebebiyle Güvence Hesabının Tedavi Giderleri Kapsamında Yükümlülüğünün Sona Erdiği/Güvence Hesabının Geçici İş Göremezlik Ödemeleri Yönünden Sorumlu Sayılması Gerektiği )
ZORUNLU SİGORTA TEMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Yapılan Ödemeler Sebebiyle Oluşan Kurum Zararının Tahsili - Sürücünün ve İşletenin Zorunlu Olarak Sigorta Teminatına Bağlanması Sebebiyle Güvence Hesabının Tedavi Giderleri Kapsamında Yükümlülüğünün Sona Erdiği/Geçici İş Göremezlik Ödemeleri Yönünden Sorumluluğun Devam Edeceği )"
39Y10.HD11.2.2014E. 2013/10152 K. 2014/2270"RÜCUEN TAZMİNAT (İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik Durumuna Giren Sigortalıya Bağlanan Gelirle Diğer Ödemelerin İlk Davadan Kalan Kusur Farkının - Olay Tarihiyle Dava Tarihi Arasında On Yıldan Fazla Geçtiği/Zamanaşımı İtirazı İleri Süren Davalı Yönünden Davanın Zamanaşımına Uğradığının Gözetilmesi Gerektiği)
İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK (Zararlandırıcı Sigorta Olayının Meydana Geldiği Bağlanan Gelirlerin Onay Tarihi ve İşbu İkinci Rücu Davasının Açılış Tarihi Gözetildiğinde Süresinde Zamanaşımı İtirazını İleri Süren Davalı Yönünden Davanın Zamanaşımına Uğradığı)
ZAMANAŞIMI İTİRAZI (Olay Tarihiyle Dava Tarihi Arasında On Yıldan Fazla Zaman Geçtiği İçin Üçüncü Kişi Durumunda Olan ve Süresinde Zamanaşımı İtirazını İleri Süren Davalı Yönünden Davanın Zamanaşımına Uğradığı - Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Rücuen Tazminat)
ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ALEYHİNE AÇILAN RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMI (818 S. BK'nun 60. Md. Hükmünde Gösterilen Bir ve On Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Olay Tarihiyle Dava Tarihi Arasında On Yıldan Fazla Zaman Geçtiği/Süresinde Zamanaşımı İtirazını İleri Süren Davalı Yönünden Davanın Zamanaşımına Uğradığı)"
39Y10.HD19.9.2013E. 2013/1778 K. 2013/16716"RÜCUAN TAZMİNAT ( 6111 S. Kanunla Yapılan Değişiklik Dikkate Alınmaksızın Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu Gibi Vekille Temsil Olunan Davacı Kurum Yararına Avukatlık Ücretinin Hüküm Altına Alınan Tutar Üzerinden Nispi Yerine Maktu Olarak Saptanması da Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Rücuan Tazminat - Sigorta Poliçesinde Yazılı Bilgiler Karşısında İlgililerin Sağlık Hizmet Bedelleri Yönünden Sorumluluklarının Ortadan Kalktığı ve Buna Dair İstemin Konusuz Kaldığı Belirgin Olup Kurumca Sigortalıya Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin İse Anılan Yasal Değişiklik ve Düzenlemelerin Kapsamı Dışında Tutulduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Rücuan Tazminat - Vekille Temsil Olunan Davacı Kurum Yararına Avukatlık Ücretinin Hüküm Altına Alınan Tutar Üzerinden Nispi Yerine Maktu Olarak Saptanması da Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
39Y10.HD10.6.2013E. 2012/20645 K. 2013/12917"SİGORTALIYA YAPILAN HARCAMA VE ÖDEMELER SEBEBİYLE MEYDANA GELEN KURUM ZARARININ TAHSİLİ ( Geçici İş Görmezlik Ödeneği - Kimliği Tespit Edilemeyen Sürcünün Neden Olduğu Trafik Kazası Soncu Sigortalıya Kurum Tarafından Ödenen Geçici İş Görmezlik Ödeneğinin Güvence Hesabı Tarafından Karşılanması Gereği )
KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN SÜRÜCÜNÜN NEDEN OLDUĞU TRAFİK KAZASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan Sigortalıya Yapılan Geçici İş Görmezlik Ödeneği - Güvence Hesabınca Tazmin Edilecek Zararlardan Olduğu )
GÜVENCE HESABI ( Geçici İş Görmezlik Ödeneği )"
39Y10.HD26.3.2013E. 2012/6550 K. 2013/5872"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödemelerinin de Sorumluluk Kapsamı İçerisinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( İtirazın İptali Davası - Sigorta Şirketinden Sigorta Poliçesinin Bulunmaması Halinde Güvence Hesabından Tahsilinin Mümkün Bulunduğu Gözetilerek Davalı Güvence Hesabının Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( İtirazın İptali Davası - Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödemelerinin de Sorumluluk Kapsamı İçerisinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
GÜVENCE HESABI ( İtirazın İptali Davası - Sigorta Şirketinden Sigorta Poliçesinin Bulunmaması Halinde Güvence Hesabından Tahsilinin Mümkün Bulunduğu Gözetilerek Davalı Güvence Hesabının Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )"
39Y10.HD29.12.2012E. 2011/19909 K. 2012/21615"RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Kurumca Yapılan Tedavi Giderlerinin Kazaya Sebep Olan Aracın Sürücüsü İle Sigorta Şirketinden Tahsili İstemi - 6111 S.K. Md.59 ve Geçici 1'de Belirtilen Tutarların Sigorta Şirketleri Tarafından Aktarılıp Aktarılmadığının Araştırılacağı )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALIYA KURUMCA YAPILAN GİDERLERİN TAHSİLİ İSTEMİ ( 6111 S.K. Md.59 ve Geçici 1'de Belirtilen Tutarların Sigorta Şirketleri Tarafından Aktarılıp Aktarılmadığı Araştırılmaksızın Karar Verilemeyeceği )
KURUMCA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Kurumca Yapılan Tedavi Giderlerinin Kazaya Sebep Olan Aracın Sürücüsü İle Sigorta Şirketinden Rücuan Tahsili İstemi - Sigorta Şirketi Tarafından Tutarların Aktarılıp Aktarılmadığının Araştırılacağı )"
39Y10.HD10.7.2012E. 2012/2294 K. 2012/13670"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Maruz Kalınan Etkenlerin Oluşturduğu Hastalıklar Alanında Uzman Tıp Doktoru İle İş Güvenliği Uzmanı Olan ve Matbaacılık İşinden Anlayan Kimya Yüksek Mühendisi ve Makine Yüksek Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği )
İŞ GÜVENLİĞİ BİLİRKİŞİSİ ( Matbaacılık İşinden Anlayan Kimya Yüksek Mühendisi ve Makine Yüksek Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği - Çalışmanın Tespiti )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çalışmanın Tespiti - Maruz Kalınan Etkenlerin Oluşturduğu Hastalıklar Alanında Uzman Tıp Doktoru İle İş Güvenliği Uzmanı Olan ve Matbaacılık İşinden Anlayan Kimya Yüksek Mühendisi ve Makine Yüksek Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Keşif Yapılacağı )"
39Y10.HD10.4.2012E. 2012/3523 K. 2012/7036"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALIYA YAPILAN ÖDEME ( Kazanın Meydana Geldiği Işıklı Kavşağın Bakım ve Onarımından Sorumlu Davalı Belediye Başkanlığından Rücuan Tahsili İstemi - Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN RÜCUAN TAHSİL İSTEMİ ( Kazanın Meydana Geldiği Işıklı Kavşağın Bakım ve Onarımından Sorumlu Belediyeden Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yapılan Ödemenin Tahsili İsteminin Adli Yargıda Görüleceği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Adli Yargıda Görüleceği - Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yapılan Tedavi Giderleriyle Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Belediye Başkanlığından Rücuan Tahsili İstemi )"
39Y10.HD6.3.2012E. 2012/3309 K. 2012/4013"TEDAVİ GİDERLERİ ( Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Tahsili - Davalı Güvence Hesabı Yönünden Motorlu Aracın İşletilmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada Yaralanan Sigortalıya Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Poliçe Limitleri Dahilinde Tazminle Sorumlu Olduğu )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN TAHSİLİ ( Davalı Güvence Hesabı Yönünden Motorlu Aracın İşletilmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada Yaralanan Sigortalıya Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Poliçe Limitleri Dahilinde Tazminle Sorumlu Olduğu )
GÜVENCE HESABI ( Tedavi Giderlerinden 6111 S. Kanunun 59 ve Geç. 1. Maddelerinde Belirtilen Tutarların Güvence Hesabı Tarafından Aktarılıp Aktarılmadığı Araştırılarak Karar Verileceği - Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Tahsili )
MOTORLU ARACIN İŞLETİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZA ( Yaralanan Sigortalıya Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Poliçe Limitleri Dahilinde Tazminle Sorumlu Olduğu - Tedavi Giderlerinden İse 6111 S. Kanunun 59 ve Geç. 1. Maddelerinde Belirtilen Tutarların Güvence Hesabı Tarafından Aktarılıp Aktarılmadığı Araştırılarak Karar Verileceği )"
39Y10.HD1.11.2011E. 2010/7750 K. 2011/15254"TRAFİK KAZASI SONUCU KURUMCA YAPILAN TEDAVİ MASRAFLARININ RÜCUAN TAZMİNİ ( Uyuşmazlığın Dayanağının 506 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Olduğu - 506 Sayılı Kanunun Uygulamalar Hakkında İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMESİ ( Trafik Kazası Sonucu Kurumca Yapılan Tedavi Masraflarının Rücuan Tazmini Davası - Uyuşmazlığın 506 Sayılı Kanunun 39. Maddesinden Kaynaklandığı ve İş Mahkemesinin Görevinde Bulunduğu )
GÖREV ( 506 Sayılı Kanunun Uygulumasından Kaynaklanan Uyuşmazlık - İş Mahkemesi )"
39Y10.HD14.6.2011E. 2011/8011 K. 2011/8758"TRAFİK KAZASI ( Sonucu Sigortalıya Ödenen Geçici İşgöremezlik Ödeneği İle Yapılan Tedavi Giderinin Tazmini - Olay Gününde Gizli Buzlanmanın Uzun Süre Devam Edip Etmediği ve Gizli Buzlanma Nedeniyle Başka Kazaların Meydana Gelip Gelmediği Gelmişse Sayısı İlgili Emniyet Birimlerinden Sorulup Araştırılması Gerektiği )
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ İLE YAPILAN TEDAVİ GİDERİNİN TAZMİNİ ( Olay Gününde Gizli Buzlanmanın Uzun Süre Devam Edip Etmediği ve Gizli Buzlanma Nedeniyle Başka Kazaların Meydana Gelip Gelmediği Gelmişse Sayısı İlgili Emniyet Birimlerinden Sorulup Araştırılması Gerektiği )
TEDAVİ GİDERİNİN TAZMİNİ ( Trafik Kazası Sonucu Sigortalıya Ödenen Geçici İşgöremezlik Ödeneği İle Yapılan - Olay Gününde Gizli Buzlanmanın Uzun Süre Devam Edip Etmediği ve Gizli Buzlanma Nedeniyle Başka Kazaların Meydana Gelip Gelmediği Gelmişse Sayısı İlgili Emniyet Birimlerinden Sorulup Araştırılması Gerektiği )"
39Y10.HD26.5.2011E. 2010/549 K. 2011/7775"SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAPMIŞ OLDUĞU YARDIMLARIN RÜCUAN TAHSİLİ ( Üçüncü Kişinin Suç Sayılır Eyleminin Gerçekleşmesi Gereği - Kusur Tespitinde Trafik Polisinin Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı Uzman Kişi veya Kuruluşlardan Rapor Alınması Gereği )
TRAFİK POLİSİ KUSUR RAPORU ( Sosyal Güvenlik Kurumunun Yaptığı Yardımın Rücuan Tahsili Davasında Hükme Esas Alınamayacağı - Üçüncü Kişinin Eyleminin Konusunda Uzman Kişi veya Kuruluşlardan Rapor Alınarak Değerlendirilmesi Gereği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SUÇ SAYILAN EYLEMİ ( SGK'nın Yapmış Olduğu Yardımların Rücuan Tahsili - Trafik Polisinin Kusur Raporu )"
39Y10.HD5.4.2011E. 2009/15379 K. 2011/4855"ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR ( Zaralandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İşgöremezlik Ödemelerinin Poliçe Limiti İçerisinde Kalmak Şartıyla Sorumluluk Kapsamında İçersinde Değerlendirileceği )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİ ( Zaralandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İşgöremezlik Ödemelerinin Poliçe Limiti İçerisinde Kalmak Şartıyla Sorumluluk Kapsamında İçersinde Değerlendirileceği )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Yerel Mahkemenin Davalının Güvence Hesabından Rücuan Tahsilatın Mümkün Olmadığı Yönündeki Kararının Hatalı Olduğu - Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödemelerinin ZMSS Kapsamında Bulunduğu )
GÜVENCE HESABI ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Tedavi Kapsamındaki Poliçe Limiti Dışındaki Zararların Güvence Hesabından Tahsilinin Mümkün Olduğu - Davalı Güvence Hesabının da Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Tedavi Kapsamındaki Poliçe Limiti Dışındaki Zararların Güvence Hesabından Tahsilinin Mümkün Olduğu - Davalı Güvence Hesabının da Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )"
39Y10.HD24.2.2011E. 2011/1486 K. 2011/2301"KURUM ZARARININ RÜCUAN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Mahkeme Kendi Yetkisine İtiraz Edilmiş Olsun veya Olmasın Öncelikle İcra Dairesinin Yetkisine İlişkin İtirazı İncelemek ve Sonuçlandırmak Zorunda Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( Kurum Zararının Rücuan Tahsili/İtirazın İptali - Mahkeme Kendi Yetkisine İtiraz Edilmiş Olsun veya Olmasın Öncelikle İcra Dairesinin Yetkisine İlişkin İtirazı İncelemek ve Sonuçlandırmak Zorunda Olduğu )
YETKİ İTİRAZI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma/Kurum Zararının Rücuan Tahsili - Mahkeme Kendi Yetkisine İtiraz Edilmiş Olsun veya Olmasın Öncelikle İcra Dairesinin Yetkisine İlişkin İtirazı İncelemek ve Sonuçlandırmak Zorunda Olduğu )"
39Y10.HD22.2.2011E. 2011/772 K. 2011/2086"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Ödenen Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Tahsili - Davaya Konu Alacağın Kusur Karşılığı Tutar Üzerinden Faiz Hesabı Yaptırılarak Kurum Alacağının Saptanması Gerektiği )
KURUM ALACAĞININ SAPTANMASI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Ödenen Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Tahsili/Davaya Konu Alacağın Kusur Karşılığı Tutar Üzerinden Faiz Hesabı Yaptırılarak Kurum Alacağının Saptanması Gerektiği )
FAİZ HESABI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Ödenen Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Tahsili/Davaya Konu Alacağın Kusur Karşılığı Tutar Üzerinden Faiz Hesabı Yaptırılarak Kurum Alacağının Saptanması Gerektiği )"
39Y10.HD11.11.2010E. 2010/11263 K. 2010/15425"KARARLARIN GEREKÇELİ OLMA ZORUNLULUĞU ( İki Tarafın İddia ve Savunmalarının Özetlenmesi Toplanan Delillerin Anlatılması Tartışılması Ret ve Üstün Tutulma Sebeplerinin Belirtilmesi Sabit Görülen Vakıalardan Çıkarılan Sonuçların Açıklanması ve Hukuki Sebebin Bulunması Gerektiği )
KARARIN SEBEBİ ( Davanın Taraflarının Dayandığı Gerekçeden Anlayabilecekleri - Yargıtay Denetiminin de Ancak Kararın HUMK. Md. 388'e uygun Gerekçe İhtiva Etmesi Halinde Mümkün Olabileceği )
HÜKMÜN GEREKÇELİ VE AÇIK OLMASI ( İddia ve Savunmaların Tek Tek Ele Alınması Cevaplandırılması Hukuka ve Yasaya Aykırı Bulunma Ya da Bulunmama Nedenlerinin Açıklanması Yasal Dayanaklarının Gösterilmesi Anlamaya ve Denetime Elverişli Nitelikte Bulunması Halinde Mümkün Olabileceği )
DAVADA TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ( Hükümde Tek Tek Ele Alınması Cevaplandırılması Hukuka ve Yasaya Aykırı Bulunma Ya da Bulunmama Nedenlerinin Açıklanması Yasal Dayanaklarının Gösterilmesi Anlamaya ve Denetime Elverişli Nitelikte Bulunması Zorunluluğu )
YARGITAY DENETİMİ ( Kararın Gerekçe İhtiva Etmesi Halinde Mümkün Olabileceği - İki Tarafın İddia ve Savunmalarının Özetlenmesi Toplanan Delillerin Anlatılması Tartışılması Ret ve Üstün Tutulma Sebeplerinin Belirtilmesi Sabit Görülen Vakıalardan Çıkarılan Sonuçların Açıklanması ve Hukuki Sebebin Bulunması Gerektiği )
İDDİA VE SAVUNMALAR ( Kararda Özetlenmesi Toplanan Delillerin Anlatılması Tartışılması Ret ve Üstün Tutulma Sebeplerinin Belirtilmesi Sabit Görülen Vakıalardan Çıkarılan Sonuçların Açıklanması ve Hukuki Sebebin Bulunması Gerektiği - Kararlarının Gerekçeli Olması Zorunluluğu )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Kurumun Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıların Tedavisi İçin Yaptığı Harcamaların Tahsili Talebi - İşveren Sürücü İstihdamında Yanlış Seçim Yapmışsa Ehil Olmayan Kişiyi İşe Almışsa v.b Gibi Durumlarda Sorumluluk Yüklenebileceği )"
39Y10.HD14.10.2010E. 2009/5281 K. 2010/13730"GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Dışında Kalan Hususların Düzenlendiği 92. Md.sinde Geçici İşgöremezlik Ödeneği Sigorta Kapsamı Dışına Çıkarılmamış Olup Bu Durum Karşısında Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin de Poliçe Limiti İle Sınırlı Kalmak Üzere Poliçe Kapsamı İçinde Kaldığının Kabulü Gerektiği )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASININ DIŞINDA KALAN HUSUSLAR ( Düzenlendiği 92. Md.sinde Geçici İşgöremezlik Ödeneği Sigorta Kapsamı Dışına Çıkarılmamış Olup Bu Durum Karşısında Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin de Poliçe Limiti İle Sınırlı Kalmak Üzere Poliçe Kapsamı İçinde Kaldığının Kabulü Gerektiği )
POLİÇE LİMİTİ ( Geçici İşgöremezlik Ödeneği - Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Dışında Kalan Hususların Düzenlendiği 92. Md.sinde Geçici İşgöremezlik Ödeneği Sigorta Kapsamı Dışına Çıkarılmadığı/Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Poliçe Limiti İle Sınırlı Kalmak Üzere Poliçe Kapsamı İçinde Kaldığının Kabulü Gerektiği )"
39YHGK13.10.2010E. 2010/10-500 K. 2010/490"İTİRAZIN İPTALİ ( Bedeni Zararlardan Olması ve Ayrıca Aynı Kanunun 92. ve Genel Şartların 3. Md. İle Kapsam Dışında Bırakılanlar İçinde Bulunmaması Karşısında Tedavinin Gerektirdiği Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )
MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( İtirazın İptali - Bedeni Zararlardan Olması ve Ayrıca Aynı Kanunun 92. ve Genel Şartların 3. Md. İle Kapsam Dışında Bırakılanlar İçinde Bulunmaması Karşısında Tedavinin Gerektirdiği Gider Olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Olduğunun Kabulü Gerektiği )
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Rücuan Tazminat - Geçici Sakatlık Döneminde 506 S. Kanun 32 Uyarınca Ödendiği/Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Sigortalının Trafik Kadar Geçen Süre ve 37. Md.leri Kurumca Sigorta Şirketinden Tahsilinin Mümkün Olduğu )"
39Y10.HD13.4.2010E. 2008/20078 K. 2010/5404"TRAFİK KAZASINA DAYALI RÜCU TAZMİNAT DAVASI ( Hatır Taşımacılığı - Kazanın Ödeme Yapılan Sigortalıyı Evine Bırakırken Meydana Gelmesi Karşısında Davalının Bu Taşıma Karşısında Bir Kazanım Elde Edip Etmediği Araştırılarak Hakkaniyet İndiriminin Tartışılması Gereği )
HATIR TAŞIMACILIĞI ( Kazanın Davalının Sigortaca Ödeme Yapılan Sigortalıyı Evine Bırakırken Meydana Geldiğinden Davalının Bu Taşıma Karşısında Bir Kazanım Elde Edip Etmediğinin Araştırılması - Taşımacılığın Hatır Taşımacılığı Kapsamında Kalması Halinde Hakkaniyet İndiriminin Tartışılması Gereği )
TRAFİK KAZASINA DAYALI DAVA ( Hakkaniyet İndirimi - Kazaya Karışanların Kusur Oran ve Aidiyetlerine İlişkin Kusur Raporu Alınmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
39YHGK3.2.2010E. 2010/10-20 K. 2010/58"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Kurum'un Ödediği Tedavi Giderlerinin Tamamını Gerek B.K'daki Haksız Fiil Kuralları Gerekse 506 S.Y'nin 39. Md. Gereğince Kanundan Dolayı Davalı ve Olaya Karışan Kişilerin Tamamından Rücuen İsteyebileceği )
RÜCUEN TAZMİNAT ( İtirazın İptali - Davacı Kurum'un Ödediği Tedavi Giderlerinin Tamamını Gerek B.K'daki Haksız Fiil Kuralları Gerekse 506 S.Y'nin 39. Md. Gereğince Kanundan Dolayı Davalı ve Olaya Karışan Kişilerin Tamamından Rücuen İsteyebileceği )
KURUM'UN ÖDEDİĞİ TEDAVİ GİDERLERİ ( Tamamını Gerek B.K'daki Haksız Fiil Kuralları Gerekse 506 S.Y'nin 39. Md. Gereğince Kanundan Dolayı Davalı ve Olaya Karışan Kişilerin Tamamından Rücuen İsteyebileceği - İtirazın İptali )"
39Y10.HD2.7.2009E. 2008/4649 K. 2009/12160"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Rücuan Tazminat - Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödemesinin Kimliği Tespit Edilemeyen Sürücünün Kusuruna Düşen Miktarının Belirlenerek Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
MOTORLU ARAÇ KAZALARINDA TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödemesinin Kimliği Tespit Edilemeyen Sürücünün Kusuruna Düşen Miktarı Belirlenerek Kabulü Gerektiği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödemesinin Kimliği Tespit Edilemeyen Sürücünün Kusuruna Düşen Miktarının Belirlenerek Kabulü Gerektiği )
TRAFİK GARANTİ SİGORTASI HESABI ( Geçici İş Göremezlik Ödeneği Kurumca Yapılan Parasal Bir Sosyal Sigorta Yardımı Niteliğinde Olduğu - Güvence Hesabı'nca Ödeneceğinin Düzenlenmiş Olması ve Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sigortalıya Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödemesinin Bu Sorumluluk Kapsamında Değerlendirileceği )"
39Y10.HD10.2.2009E. 2007/22792 K. 2009/1359"TRAFİK KAZASI (Sigortalıya Kurumca Ödenen Tedavi ve Geçici İşgörmezlik Ödeneğinin Rücuan Tahsili - Sigortalı ile Dava Dışı Araç Sürücüsünün Kusur Aidiyet ve Oranları Bilirkişi Marifetiyle Araştırılmadan Trafik Kaza Tespit Tutanağında Belirtilen Kusur ile Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
SİGORTALIYA ÖDENEN TEDAVİ VE GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİNİN RÜCUAN TAHSİLİ (Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Trafik Kaza Tespit Tutanağı ile Yetinilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Likit Olmayan ve Belirlenmesi Yargılamayı Gerektiren Alacak Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
İCRA İNKAR TAZMİNATI (Trafik Kazası Sonucu Sigortalıya Kurum Tarafından Ödenen Tedavi Giderleri ve Geçici İşgörmezlik Ödenenğinin Rücuan Alacağının Likit Olmadığı - Belirlenmesi Yargılamayı Gerektiren Alacak Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)"
39Y10.HD3.2.2009E. 2007/19431 K. 2009/907"TRAFİK KAZASI SONUCU GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ( Rücuan Tazminat - ZMMS Sigorta Poliçesinde Tedavi ve Sakatlık Giderleri Yönünden Öngörülen Limit Dahilinde Bulunan Davaya Konu Geçici İş Göremezlik ve Tedavi Giderlerinden Kuruma Karşı Sorumlu Bulunduğu )
MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( Dava Zarar Verene Karşı Açılabiliyorsa Onun Hukuki ve Mali Sorumluluğunu Teminat Kapsamında Yükümlenen ZMM Sigortacısına Davanın Açılamayacağının Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Geçici İşgöremezlik - ZMMS Sigorta Poliçesinde Tedavi ve Sakatlık Giderleri Yönünden Öngörülen Limit Dahilinde Bulunan Davaya Konu Geçici İş Göremezlik ve Tedavi Giderlerinden Kuruma Karşı Sorumlu Bulunduğu )
ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Tedavi ve Sakatlık Giderleri Yönünden Öngörülen Limit Dahilinde Bulunan Davaya Konu Geçici İş Göremezlik ve Tedavi Giderlerinden Kuruma Karşı Sorumlu Bulunduğu )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK VE TEDAVİ GİDERLERİ ( Rücuan Tazminat - Öngörülen Limit Dahilinde Bulunan Davaya Konu Geçici İş Göremezlik ve Tedavi Giderlerinden Kuruma Karşı Sorumlu Bulunduğu )"
39Y10.HD27.5.2008E. 2008/2626 K. 2008/7283"KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDENMESİ ( İş Kazası - Kusur Oranlarının Saptanmasında İhlal Edilen Mevzuat Hükümleri Taraflara Yüklenen Dikkat ve Özen Yükümüne Aykırı Davranışın Doğurduğu Sonuçlar Ayrıntılı Olarak İrdelenmesi Gerektiği )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DURUMU ( Kusur Oranlarının Saptanmasında İhlal Edilen Mevzuat Hükümleri Taraflara Yüklenen Dikkat ve Özen Yükümüne Aykırı Davranışın Doğurduğu Sonuçlar Ayrıntılı Olarak İrdelenmesi Gerektiği )
KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( İş Güvenliği Mevzuatı ve Teknolojinin Öngördüğü Tüm Önlemlerin Alınmasına Karşın İş Kazasının Gerçekleşmesinin Önlenemediği Durumlarda Kabul Edilebileceği )
İŞ KAZASI ( Rücuan Tazminat - Kusur Oranlarının Saptanmasında İhlal Edilen Mevzuat Hükümleri Taraflara Yüklenen Dikkat ve Özen Yükümüne Aykırı Davranışın Doğurduğu Sonuçlar Ayrıntılı Olarak İrdelenmesi Gerektiği )"
39Y10.HD8.5.2008E. 2008/6361 K. 2008/5820"KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDENMESİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı - Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmamasının İcra Takibi Başlatılmasına Engel Olamayacağı )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMAMASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı - Öngörülen Zamanaşımı Süresine Bağlı Kalmak ve Kusur Durumu Gözetilmek Koşulu İleYasal Faiziyle Birlikte İcra Takibi Başlatılmasına/Dava Açılmasına Engel Olmadığı )
KANUNDAN DOĞAN RÜCU HAKKININ KULLANILMASI ( Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmaması - Kurum Zararının Tazminine Yönelik İcra Takibi Başlatılması /Dava Açılmasına Engel Olmayacağı )
ISLAH ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı - Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmamış Olmasının Islah Yoluna Başvurulmasına Engel Oluşturmayacağı )
EK FAİZ TALEBİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı - Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmamış Olmasının Talebe Engel Oluşturmayacağı )"
39Y10.HD5.10.2006E. 2006/6711 K. 2006/12259"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Kurum Zarara ve Faile Ittıla Tarihinden Başlayan 2 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesinden Sonra Takipte Bulunduğundan Reddi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Davacı Kurum Zarara ve Faile Ittıla Tarihinden Başlayan 2 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesinden Sonra Takipte Bulunduğundan Reddi Gereği - İtirazın İptali )
TEDAVİ GİDERLERİ İLE GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN TÜM ÖDEMELERİN TAHSİLİ ( Davacı Kurum Zarara ve Faile Ittıla Tarihinden Başlayan 2 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesinden Sonra Takipte Bulunduğundan İtirazın İptali Davasının Reddi Gereği )"
39Y10.HD2.3.2006E. 2005/12653 K. 2006/2144"RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigortalının İşe Girişini Süresinde Bildirmeyen İşveren İş Kazasında Kusurlu Olmasa da SSK Rücu Alacağından Sorumlu Olduğu )
SSK RÜCU ALACAĞI ( Sigortalının İşe Girişini Süresinde Bildirmeyen İşveren İş Kazasında Kusurlu Olmasa da Sorumlu Olduğu )
İŞE GİRİŞİ SÜRESİNDE BİLDİRMEYEN İŞVEREN ( İş Kazasında Kusurlu Olmasa da SSK Rücu Alacağından Sorumlu Olduğu )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Sigortalının İşe Girişini Süresinde Bildirmeyen İşveren İş Kazasında Kusurlu Olmasa da SSK Rücu Alacağından Sorumluluğu )"
39Y10.HD21.11.2005E. 2005/9506 K. 2005/11912"SSK RÜCU DAVALARI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Nedeniyle Sigortalı ve Sigortalının Hak Sahiplerine Yapılan Harcamaların Sarf ve Ödeme Tarihinden İtibaren Faiz İsteme Hakkı Olduğu )
SİGORTA ŞİRKETLERİ DIŞINDAKİ SORUMLULAR ( Eylemleriyle Kurum Harcamalarına Neden Olan Sigorta Şirketleri Dışındaki Davalıların Temerrüde Düşürülmesine Gerek Olmadığı )
TEMERRÜT ( Eylemleriyle Kurum Harcamalarına Neden Olan Sigorta Şirketleri Dışındaki Davalıların Temerrüde Düşürülmesine Gerek Olmadığı - SSK'nın Rücu Davası )"
39Y10.HD13.9.2005E. 2005/5408 K. 2005/8596"FAZLAYA DAİR HAKLARIN SAKLI TUTULMAMASI ( Asıl Alacağın Tahsilinde İhtirazi Kayıt Düşmeyen Alacaklının Faiz Talebinde Bulunamayacağı - SSK'nın Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yaptığı Masraflar İçin Rücu Talebi )
ASIL ALACAĞIN ÖDENMESİYLE FAİZ ALACAĞININ DÜŞMESİ ( SSK'nın Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yaptığı Masraflar İçin Rücu Talebi )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALIYA KURUMCA YAPILAN MASRAFLAR İÇİN RÜCU TALEBİ ( Asıl Alacağı İhtirazi Kayıt Koymadan Tahsil Eden SSK'nın Faiz Talep Edemeyeceği )
FAİZ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Kurumca Yapılan Masraflar İçin Rücu Talebi - Davadan Önceki Asıl Alacağa İlişkin Ödemenin Kurumca İhtirazi Kayıtsız Kabul Edilmiş Olması )"
39Y10.HD24.5.2005E. 2005/1700 K. 2005/5648"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Tedavi Giderinin Tahsili İstemi - Sigorta Şirketinin Temerrüdü Söz Konusu Olmadığından Adı Geçen Şirket Yönünden Faiz Başlangıç Tarihinin İcra Takip Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
TEDAVİ GİDERİNİN TAHSİLİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Sigorta Şirketinin Temerrüdü Söz Konusu Olmadığından Adı Geçen Şirket Yönünden Faiz Başlangıç Tarihinin İcra Takip Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Tedavi Giderinin Tahsili - Sigorta Şirketinin Temerrüdü Söz Konusu Olmadığından Adı Geçen Şirket Yönünden Faiz Başlangıç Tarihinin İcra Takip Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
SİGORTA ŞİRKETİNİN TEMERRÜDÜ ( Söz Konusu Olmadığından Adı Geçen Şirket Yönünden Faiz Başlangıç Tarihinin İcra Takip Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - Trafik Kazası Sonucu Yaralanma )"
39Y10.HD3.5.2005E. 2005/1829 K. 2005/4922"İTİRAZIN İPTALİ ( Temyiz Aşamasında Sunulan Borcu Söndüren Bir Belgenin Varlığı Karşısında Savunmanın Genişletilmesi Yasağından Söz Edilemeyeceği )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( Temyiz Aşamasında Sunulan Borcu Söndüren Bir Belgenin Varlığı Karşısında Söz Edilemeyeceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Poliçe Limitinin Tümünün Ödendiğine Dair Temyiz Dilekçesine Ekli Ödeme Belgelerinin Gerçekliğini Yöntemince Araştırıp Saptamak Gerektiği )
HASTALIK SİGORTASI ( Poliçe Limitinin Tümünün Ödendiğine Dair Temyiz Dilekçesine Ekli Ödeme Belgelerinin Gerçekliğini Yöntemince Araştırıp Saptamak Gerektiği )"
39Y10.HD31.3.2005E. 2005/866 K. 2005/3453"KURUM ZARARININ RÜCUAN TAZMİNİ ( Davalı Sigorta Trafik Sigorta Poliçesinde Kişi Başına Bedeni Zarar Limiti Olarak Belirtilen Rakamı Dava Tarihinden Önce Hak Sahiplerine Ödediği İddiası Varsa Bu İddianın Yöntemince Araştırılması Gereği )
TRAFİK İŞ KAZASINDA SİGORTA ŞİRKETİNİN YAPTIĞI ÖDEME ( Kurum Zararının Tazmini Talebi - Kişi Başına Bedeni Zarar Limiti Olarak Belirtilen Rakamı Dava Tarihinden Önce Hak Sahiplerine Ödediği İddiası Varsa Bu İddianın Yöntemince Araştırılması Gereği )
TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ ( Davalı Sigorta Şirketinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamındaki Kişi Başına Bedeni Zarar Limiti Olarak Belirtilen Rakamı Dava Tarihinden Önce Hak Sahiplerine Ödediği İddiasının Yöntemince Araştırılması Gereği )"
39Y10.HD31.3.2005E. 2005/348 K. 2005/3455"KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDETİLMESİ ( Davalının On Sekiz Yaşını Doldurmadığı ve Dolayısıyla Fiil Ehliyeti İle Dava Ehliyetine Sahip Olmadığı - Dava Davalının Yasal Temsilcilerine Yöneltilmesi Gereği )
18 YAŞIN DOLDURULMAMASI ( Rücuan Tazminat - Dava Davalının Yasal Temsilcilerine Yöneltilmesi Gereği )
DAVA EHLİYETİ ( Davalının On Sekiz Yaşını Doldurmadığı ve Dolayısıyla Fiil Ehliyeti İle Dava Ehliyetine Sahip Olmadığı - Dava Davalının Yasal Temsilcilerine Yöneltilmesi Gereği )
AVUKATA TEBLİĞ ( Davalının On Sekiz Yaşını Doldurmadığı ve Dolayısıyla Fiil Ehliyeti İle Dava Ehliyetine Sahip Olmadığı - Dava Dilekçesinin Davalının Anne ve Babasının Dosyaya Mübrez Vekaletnamede Yer Alan Ortak Avukatına Tebliği Gerektiği )"
39Y10.HD7.3.2005E. 2005/1488 K. 2005/2267"KURUM ALACAĞININ RÜCUAN TAHSİLİ ( Sigorta Şirketi Yönünden Temerrüt İlgililerce Gerekli Belgelerin İbrazından 8 Gün Sonra Belgeler İbraz Edilmemişse İcra Takibi Varsa Takip Tarihi Dava Açılmışsa Dava Tarihinde Başladığı )
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Sigorta Şirketi Araç Maliki ve Sürücünün Kusurlarıyla Poliçe Limiti Kadar Sorumlu Olup Takip Tarihinde Alacak Likit Olmadığından İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
SİGORTA ŞİRKETİNİN TEMERRÜDÜNÜN BAŞLANGICI ( İlgililerce Gerekli Belgelerin İbrazından 8 Gün Sonra Belgeler İbraz Edilmemişse İcra Takibi Varsa Takip Tarihi Dava Açılmışsa Dava Tarihinde Başladığı )
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI ( Sigorta Şirketi Araç Maliki ve Sürücünün Kusurlarıyla Poliçe Limiti Kadar Sorumlu Olup Takip Tarihinde Alacak Likit Olmadığından İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Sigorta Şirketi Araç Maliki ve Sürücünün Kusurlarıyla Poliçe Limiti Kadar Sorumlu Olup Takip Tarihinde Alacak Likit Olmadığından Hükmedilemeyeceği )"
39Y10.HD17.2.2005E. 2004/11875 K. 2005/1380"İTİRAZIN İPTALİ ( Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Kapsamındaki Tedavi Giderinin Yapıldığı Tarih İle Asıl Alacağın Kuruma Ödendiği Tarih Arasındaki Süre İçin Hesabedilen Tutarın İşlemiş Faizden Davalının Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gereği )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Kapsamındaki Tedavi Giderinin Yapıldığı Tarih İle Asıl Alacağın Kuruma Ödendiği Tarih Arasındaki Süre İçin Hesabedilen Tutarın İşlemiş Faizden Davalının Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gereği )"
39Y10.HD1.2.2005E. 2004/11574 K. 2005/458"İTİRAZIN İPTALİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Karışan Aracın Mecburi Mali Mesuliyet Poliçesi İle Davalı Şirkete Sigortalı Olduğu - Faiz Başlangıç Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )
MECBURİ MALİ MESULİYET POLİÇESİ ( Faiz Başlangıç Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu - İtirazın İptali )
FAİZ BAŞLANGICI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Karışan Aracın Mecburi Mali Mesuliyet Poliçesi İle Davalı Şirkete Sigortalı Olduğu - Faiz Başlangıç Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )"
39Y10.HD7.7.2004E. 2004/4856 K. 2004/6645"HASTALIK SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN YARDIMLAR NEDENİYLE SSK'NIN RÜCU DAVASI ( Davalının Sigortalıyı Haksız Tahrik Sonucu Yaraladığının Ceza Davasında Tesbit Edilmiş Olması - Cezadaki İndirim Oranı Kadar SSK'nın Rücu Alacağından İndirim Yapılması Gereği )
RÜCU TALEBİ ( SSK'nın Hastalık Sigortası Kapsamında Yaptığı Masraflar İçin - Haksız Tahrik Sonucu Sigortalıyı Yaralayan Davalının Cezasından İndirim Yapılmış Olması/Aynı Oranda SSK Rücu Alacağından da İndirim Yapılması Gereği )
YARALAMA EYLEMİ SONUCU SİGORTALI İÇİN SSK'CA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNİN RÜCUAN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalının Sigortalıyı Haksız Tahrik Sonucu Yaralamış Olması Nedeniyle Cezasında İndirim Yapılmış Olması - Tedavi Giderlerinden Cezadaki İndirim Oranı Kadar İndirim Yapılması Gereği )
SSK'NIN YARALAMA EYLEMİNİ İŞLEYEN KİŞİYE RÜCU TALEBİ ( Haksız Tahrik Nedeniyle Ceza Davasında 1/4 Oranında İndirim Yapılmış Olması - SSK Rücu Alacağından da Aynı Oranda İndirim Yapılması Gereği )"
39Y10.HD15.6.2004E. 2004/3922 K. 2004/5369"TRAFİK KAZASI ( Kurum Harcamalarının Tazminine Yönelik Dava - Kaza Tutanağını Düzenleyen Polisin Tanzim Etmiş Olduğu Kusur Raporuna Bağlı Kalınarak Karar Verilemeyeceği )
KURUM HARCAMALARININ TAZMİNİNE YÖNELİK DAVA ( Trafik Kazası - Kaza Tutanağını Düzenleyen Polisin Tanzim Etmiş Olduğu Kusur Raporuna Bağlı Kalınarak Karar Verilemeyeceği )
POLİS TARAFINDAN DÜZENLENEN KAZA TUTANAĞI ( Bağlı Kalınarak Karar Verilemeyeceği - Trafik Kazası Nedeniyle Kurum Harcamalarının Tazminine Yönelik Dava )"
39Y10.HD19.2.2004E. 2004/491 K. 2004/1060"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Şirketi Araç Malikinin Kusuru Oranında ve Poliçe Limitiyle Sorumlu Olacağından Sorumluluğun Belirlenmesi İçin Poliçenin Temininin Gerekmesi )
SİGORTA POLİÇESİ ( Sigorta Şirketi Araç Malikinin Kusuru Oranında ve Poliçe Limitiyle Sorumlu Olacağından Sorumluluğun Belirlenmesi İçin Poliçenin Temininin Gerekmesi )
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Araç Malikinin Kusuru Oranında ve Poliçe Limitiyle Zarardan Sınırlı Biçimde Sorumlu Tutulabilmesi )"
39Y10.HD20.1.2004E. 2003/9557 K. 2004/120"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Şirketi Yönünden Faiz Başlangıç Tarihinin Hiçbir Duraksamaya Sebebiyet Vermeyecek Açıklıkta Belirlenmesi Gereği )
SİGORTA ŞİRKETİNİN TEMERRÜDÜ ( Gerekli Belgelerle Başvurulduğu Takdirde Sekiz İş Günü İçerisinde Ödeme Yapılmamışsa Temerrüde Düşeceği )
FAİZ BAŞLANGICI ( Temerrüdün Bulunmaması - Sigorta Şirketi Aleyhine İcra Takibine Girişilmişse Takip Tarihinde Dava Açılmışsa Dava Tarihinden İtibaren Başlayacağı )"
39Y10.HD15.9.2003E. 2003/5091 K. 2003/5682"RÜCU DAVASI ( Trafik Kazasında Sigortalının Yaralanmasına Neden Olan 3. Kişi - Faiz Sorumluluğunun Sarf ve Ödeme Tarihlerinden İtibaren Başlatılması Gereği )
SSK. ZARARI ( Trafik Kazasında Sigortalının Yaralanmasına Neden Olan 3. Kişi - Faiz Sorumluluğunun Sarf ve Ödeme Tarihlerinden İtibaren Başlatılması Gereği )
FAZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Trafik Kazasında Sigortalının Yaralanmasına Neden Olan 3. Kişi/SSK. Rücu Davası - Sarf ve Ödeme Tarihlerinden İtibaren Başlatılması Gereği )"
39Y10.HD30.6.2003E. 2003/4606 K. 2003/5427"RÜCUAN TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazasında Yaralanan Sigortalıya Yapılan Ödemeler İçin Kazaya Karışan Araç Sürücüsüne Karşı - Faiz Başlangıcı )
TRAFİK KAZASINDA YARALANAN SİGORTALIYA YAPILAN ÖDEMELER NEDENİYLE ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE RÜCU TALEBİ ( Faiz Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Trafik Kazasında Yaralanan Sigortalıya Kurumca Yapılan Ödemeler Nedeniyle Sürücüye Karşı Açılan Rücu Davasında )"
39Y11.HD5.5.2003E. 2003/4156 K. 2003/4477"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Ceza Davasında Kişisel Hak İsteminde Bulunmadığından Bu Davada Zarar Sorumluları Bakımından 2 Yıllık Hukuk Zamanaşımı Süresinin Uygulanmasının Gerekmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Birleşen Davadan Önce Davalı Sigorta A.Ş'nin Temerrüde Düşürüldüğü İddaa ve İspat Edilmediğinden Birleşen Dava Tarihinden İtibaren Uygulanmasının Gerekmesi )
SİGORTA TAZMİNATINDA CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Uygulanabilmesi İçin Fail Hakkında Ceza Davası Açılması Gerekmeyip Haksız Eylemin Ceza Hukuku Bakımından Suç Oluşturmasının Yeterli Olması )
SİGORTA TAZMİNATINDA HUKUK ZAMANAŞIMI ( Kişisel Hak İstenmiş Ceza Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Halinde Hukuk Mahkemesinde Açılacak Tazminat Davasının Hukuk Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
TÜZEL KİŞİNİN AÇTIĞI DAVADA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dava Açmaya Yetkili Organın Eylemi ve Zarar Sorumlusunu Öğrenmesinden İtibaren Başlaması )
HALEFİYET ( Alacaklısını Tatmin Ettiği Ölçüde Yeni Bir Hak Kazanan SSK İçin Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı Olan Olay Tarihinin Uygulanamaması )"
39Y10.HD24.2.2003E. 2003/1157 K. 2003/1011"RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Trafik Kazasında Yaralanıp Bilahare Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesinin Talep Edilmesi )
TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Poliçe Limitinden Bakiyeye Göre Değerlendirilme Yapılmasının Gerekmesi-Poliçedeki Teminat Türlerinin Belirlenmesi )
SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU ( Yazılı Şekilde Şirkete Şirketine Başvurulduğu Halde Gerekli Ödeme Yapılmamışsa Başvuru Tarihinde Sigorta Şirketinin Temerrüde Düştüğünün Kabul Edilmesi )
TEMERRÜT ( Yazılı Şekilde Şirkete Şirketine Başvurulduğu Halde Gerekli Ödeme Yapılmamışsa Başvuru Tarihinde Sigorta Şirketinin Temerrüde Düştüğünün Kabul Edilmesi )"
39Y10.HD26.11.2002E. 2002/8693 K. 2002/9208"RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Yapılan Tedavi Harcamalarının Tazmini Talebi )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA NEDENİYLE YAPILAN TEDAVİ HARCAMALARININ TAZMİNİ ( Faiz Başlangıcının Başvuru Tarihi Yada İcra Takibine Başlangıç Tarihi Olması )
KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDETİLMESİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Yapılan Tedavi Harcamalarının Tazmini Talebi )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralama Nedeniyle Kurumca Yapılan Tedavi Harcamalarının Tazmininde Faiz Başlangıcının Belirlenmesi )"
39Y10.HD28.5.2002E. 2002/4063 K. 2002/4834"RÜCUAN TAZMİNAT ( Asıl Alacağın Sigorta Şirketi Tarafından Ödenmiş Olması Nedeniyle Sigorta Şirketinin Faizden Sorumlu Tutulamaması )
FAİZ ( Asıl Alacağın Sigorta Şirketi Tarafından Ödenmiş Olması Nedeniyle Sigorta Şirketinin Faizden Sorumlu Tutulamaması )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Bilirkişi Tarafından Hesap Edilen Faizin Poliçedeki Limitle Sınırlı Olmak Üzere Sigorta Şirketi ve Diğer Davalıdan Tahsili )"
39Y10.HD18.4.2002E. 2002/2866 K. 2002/3471"GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarenin Kusuru Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Kurumun Uğradığı Zararların Tazmininde )
KARAYOLLARININ KUSURUNDAN DOĞAN TRAFİK KAZASI SONUCU SSK'NIN UĞRADIĞI ZARAR ( Rücu Davasında Görevli Yargı Yolu )
TRAFİK KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN ZARAR İÇİN SSK'NIN YAPTIĞI ÖDEMELER ( Kazada Kusurlu İdareye Rücu Davasında Görevli Yargı Yolu )
İDARENİN KUSURU NETİCESİ MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI ( Sigortalıya SSK'nın Yaptığı Ödemeler İçin İdareye Rücu Davasında Görevli Mahkeme )"
39Y10.HD11.4.2002E. 2002/2696 K. 2002/3262"İTİRAZIN İPTALİ ( Kurumca Yapılan Masraf ve Ödemelerden İndirim Yapılması )
KURUMCA YAPILAN MASRAFLARDAN İNDİRİM ( Takdiri Mahiyette İndirim Yapılamaması )"
39Y10.HD1.4.2002E. 2002/2533 K. 2002/2931"İTİRAZIN İPTALİ ( Hükme Dayanak Yapılan Kusur Raporunun Bir Başka Dava Dosyasından Alınması- Davalının Söz Konusu Davada Taraf Olmaması Nedeniyle Raporun Bağlayıcı Olmaması )
KUSUR RAPORU ( Hükme Dayanak Yapılan Kusur Raporunun Bir Başka Dava Dosyasından Alınması- Davalının Söz Konusu Davada Taraf Olmaması Nedeniyle Raporun Bağlayıcı Olmaması )"
39Y10.HD5.3.2002E. 2002/1139 K. 2002/1642"RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
MOTORLU ARACIN NEDEN OLDUĞU KAZADA YARALANMA ( Kusurlu Sürücünün Sorumluluğu-Davalının Zararlandırıcı Sigorta Olayının Oluşumunda Suç Sayılır Eyleminin Olup Olmadığının Belirlenmesi )
EHLİYETSİZ KİŞİYE ARAÇ KULLANDIRMA ( Kusur Oluşturması )"
39Y10.HD4.3.2002E. 2002/1329 K. 2002/1451"SİGORTALININ ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞIYOR GİBİ BİLDİRİLMESİ ( İşverenin Sorumluluğunun Olması )
VİZİTE KAĞIDI ( Belgede Eksik ve Yanlış Bilgilerin Olması Durumunda Kurumca Yersiz Olarak Yapılan Masrafların İşverene Ödetilmesi )
CEZA MAHKEMESİNDEN VERİLEN BERAAT KARARI ( Hukuk Hakiminin Bu Beraat Kararı İle Bağlı Olmaması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Sigortalıya Verilen Vizite Kağıdında Eksik ve Yanlış Bilgilerin Olması Durumunda Kurumca Yersiz Olarak Yapılan Masrafların İşverene Ödetilmesi )"
39YHGK14.11.2001E. 2001/10-1023 K. 2001/1020"RÜCUAN TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazasında Davalının Kusur Oranına İlişkin Ceza Mahkemesi Tesbitiyle Hukuk Hakiminin Bağlı Olmaması )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ÖDENEN TEDAVİ GİDERLERİ İÇİN KURUMUN KUSURLU TARAFA RÜCUU ( Ceza Mahkemesinde Tesbit Edilen Kusur Oranıyla Hukuk Hakiminin Bağlı Olmaması )
CEZA MAHKEMESİNCE TESBİT EDİLEN KUSUR ORANIYLA HUKUK HAKİMİNİN BAĞLI OLMAMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Ödediği Tedavi Giderleri İçin Kurumun Açtığı Rücu Davasında )"
39Y10.HD24.9.2001E. 2001/5933 K. 2001/6028"TRAFİK KAZASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayında Davalı Sürücü İle Kurum Sigortalısının Kusur Oranları Trafik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınacak Raporun İrdelenmesi Sonucunda Belirleneceği )
KUSUR ORANI ( Trafik Kazası - Zararlandırıcı Sigorta Olayında Davalı Sürücü İle Kurum Sigortalısının Kusur Oranları Trafik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınacak Raporun İrdelenmesi Sonucunda Belirleneceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Trafik Kazası - Zararlandırıcı Sigorta Olayında Davalı Sürücü İle Kurum Sigortalısının Kusur Oranları Trafik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınacak Raporun İrdelenmesi Sonucunda Belirleneceği )
MÜCBİR SEBEP VEYA ZARAR GÖRENİN AĞIR KUSURU ( Trafik Kazası - Zararlandırıcı Sigorta Olayında Davalı Sürücü İle Kurum Sigortalısının Kusur Oranları Trafik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınacak Raporun İrdelenmesi Sonucunda Belirleneceği )"
39YHGK19.4.2000E. 2000/10-53 K. 2000/795"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Nedeniyle Sigortalı ve Sigortalının Hak Sahiplerine Yapılan Ödeme )
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI ( Sigortalı ve Sigortalının Hak Sahipleri Yapılan Ödemelerin Ödeme Tarihinden İtibaren Faiz İsteme Hakkının Olması )
SİGORTA ŞİRKETİ ( Sigortalının Halefi Durumunda Olması )
HASTALIK SİGORTASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Sigorta Şirketinin Sigortalının Halefinde Olması )
TEMERRÜD ( Sigorta Şirketinin Sigortalının Halefinde Olması Nedeniyle Temerrüde Düşürülmesine Gerek Olmaması )"
39Y10.HD29.2.2000E. 2000/1217 K. 2000/1245"ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI ( İcra Takibinde Süre - Zarar Ittıla )
TRAFİK KAZASI NİTELİĞİNİ TAŞIYAN SİGORTA OLAYI ( Rücu Davası - İcra Takibinde Süre )
ZAMANAŞIMI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayının Takibinde - Zarara Ittıla Tarihi )
RÜCU ALACAĞI İÇİN İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Alacağın Likit Olmaması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Rücu Davası İçin Hükmedilemeyeceği - Alacağın Likit Olmaması )"
39YHGK17.6.1998E. 1998/10-457 K. 1998/510"KAMU GÖREVLİSİNİN HİZMET KUSURU ( Pasif Husumetin İdareye Yöneltilmesi )
HİZMET KUSURU NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Pasif Husumetin İdareye Yöneltilmesi )
HUSUMET ( Kamu Görevlisinin Hizmet Kusuru Neticesinde Verdiği Zarar Nedeniyle )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VEREN MEMUR ( Husumetin İdareye Yöneltilmesi )
MİRASÇILARIN PASİF DAVA EHLİYETİ BULUNMAMASI ( Hizmet Kusuru Sonucu Üçüncü Kişilere Zarar Veren Kişinin )
İDARENİN PASİF DAVA EHLİYETİ ( Hizmet Kusuru Sonucu Üçüncü Kişilere Zarar Veren Kamu Görevlisinin Ölmesi )
MEMURUN SUÇ SAYILIR HAREKETİ İLE MEYDANA GELEN KAZADA SİGORTALIYA KURUMCA YAPILAN YARDIMLAR ( Rücuan Tazminat Davasından Husumet )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET ( İtfaiyeci Memurun Kusurundan Doğan Kazada Yaralanan Sigortalıya Kurumca Yapılan Masraflar İçin Açılan )
İTFAİYECİ MEMURUN KUSURUNDAN DOĞAN TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALIYA KURUMCA YAPILAN MASRAFLAR ( Rücuan Tazminat Davasında Husumet )
HASTALIK SİGORTASINDAN SİGORTALIYA YAPILAN YARDIMLAR İÇİN AÇILAN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET ( Memurun Kusurundan Meydana Gelen Trafik Kazasında )"
39Y10.HD17.2.1997E. 1997/716 K. 1997/876"İŞYERİ DIŞINDA GERÇEKLEŞEN KOL KIRILMA OLAYI ( İş Kazası Sayılmaması )
İŞ KAZASI SAYILMAYAN OLAY ( İşyeri Dışında Gerçekleşen Kol Kırılma Olayı )
SİGORTALININ AĞIR İŞLERDE ÇALIŞMASI SONUCU DIŞARIDA MEYDANA GELEN ZARAR ( Bu İddianın Uzman Bilirkişilerce Araştırılmasının Gerekmesi )"
39Y10.HD27.4.1984E. 1984/1286 K. 1984/2317"RÜCU HAKKI ( 506 sy.Kanun )
GÖREV ( SSK. Alman Sigorta Kurumu )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşverenin Sorumluluğu )"
39YHGK22.9.1976E. 1975/10-381 K. 1976/2542"SİGORTALIYA AİT İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( İşverenin Sorumluluğu-506 S. Yasanın 10. Maddesine Dayanarak Açılan Davada İşverenin Kusurunun Aranmaması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Sigortalıya Ait İşe Giriş Bildirgesinin Zamanında Kuruma Verilmemesi )
KUSUR SORUMLULUĞU ( İşverene Karşı 506 Sayılı Yasanın 26 ve 39. Maddelerine Dayanılarak Açılan Dava )
İŞVERENDE KUSUR ARANMAMASI ( 506 Sayılı Yasanın 10. Maddesine Dayanılarak Açılan Dava )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Davalının Rızası Olmadan Mümkün Olmaması )
YASAL SÜRE İÇİNDE BİLDİRGE VERİLMEMESİ ( Savunmanın Genişletilmesi Yasağı )"
39Y10.HD31.12.1975E. 1975/4694 K. 1975/7015"S.S.KURUMUNUN RÜCU DAVASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( SSK'nın Rücu Davasında )"
39Y10.HD14.3.1975E. 1975/496 K. 1975/1431"SSK RÜCU ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI
ZAMANAŞIMI ( SSK Rücu Alacağında )
HALEFLİK İLKESİ ( SSK Rücu Alacağında )"
39YHGK17.2.1973E. 1970/9-806 K. 1973/81"MADDİ TAZMİNAT ( İşverenin Kastı ve Kusuru )
İŞ KAZASI ( İşverenin Kusursuzluğu )"
39Y9.HD30.3.1970E. 1970/929 K. 1970/3098"ASIL VE FERİ FAİL ( Sigortalıya Kurumca Yapılan Ödeme İçin Rücuan Açılan Davada Ayrım Yapılmaksızın Zararın Birlikte Ödetilmesi )
RÜCU DAVASI ( Zarara Sebep Olanlar Arasında Asıl ve Feri Fail Ayrımı Yapılmaksızın Zararın Birlikte Ödetilmesi )"

Madde 40

YARGITAY

40Y10.HD5.5.2016E. 2015/13180 K. 2016/7567"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Davacının İşyerinin Hangi Birimlerinde Hangi Görev İle Çalıştığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edileceği - Maruz Kalınan Etkenlerin Oluşturduğu Hastalıklar Alanında Uzman Tıp Doktoru İle Kimya Mühendisi ve Metalurji Mühandisi ve İş Güvenliği Uzmanlarından Oluşacak 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Mahalinde Keşif Yapılarak Davacı Yönünden Somutlaştırılan Rapor Alınmasının Gerektiği )
HUKUKİ YARAR ( İtibari Hizmet Süresinin Tespiti İstemi - Davacının 1.10.2008 Tarihinden Önceki Çalışmaları Yönünden Hukuki Yararı Bulunup Bulunmadığının İncelenmesinin Gerektiği )
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI ( Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Mahalinde Keşif Yapılacağı/Davacı İşçinin İşyerinde Çalıştığı Birim ve Yaptığı İşin Niteliği Konusu İle İşyerindeki İncelemeden Elde Edilen Bulguların 5510 Sayılı Kanun'un 40/8 Kapsamındaki İş/İşyerlerinden ve Sigortalılardan Olup Olmadığı Hususunun İrdelenip Davacı Yönünden Somutlaştırılan Rapor Alınmasının Gerektiği - Eksik İnceleme Yapıldığı )"
40Y10.HD16.10.2006E. 2006/7919 K. 2006/13004"HASTALIK YARDIMI ( Sigortalılık Niteliğini Yitiren ve Diğer Şartları Haiz Olduğu Anlaşılan Sigortalının Bu Niteliğin Yitirilişinden Başlamak Üzere Altı Ay İçinde Meydana Gelecek Hastalık Yardımlarından Yararlanması Gerektiği )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Sigortalının İşten Çıkış Tarihi İle Malullük Sigortasından Aylık Bağlandığı Tarih Arasındaki Dönem Yönünden de Davalı İşverenin Kuruma Karşı Sigortalıya Yapılan Tedavi Giderlerinden Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞVERENİN KURUMA KARŞI SORUMLULUĞU ( Sigortalının İşten Çıkış Tarihi İle Malullük Sigortasından Aylık Bağlandığı Tarih Arasındaki Dönem Yönünden de Davalı İşverenin Kuruma Karşı Sigortalıya Yapılan Tedavi Giderlerinden Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )"
40Y10.HD21.11.1994E. 1994/13575 K. 1994/19022"HAYATİ ÖNEMİ HAİZ İLAÇLAR ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçtan İştirak Payı Alınmaması Talebi )
AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( İlaçların Hayati Önemi Haiz Olduğunun Tesbiti )
İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİNİN İNCELENMESİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçlardan )
İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan )"
40YHGK24.3.1976E. 1974/9-660 K. 1976/1157"FAAL ÇALIŞMA YAŞI ( Kural Olarak 60 Yaş Olduğu )
SSK TARAFINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR ( Maddi Tazminattan Düşülmesi Gereği )
MADDİ TAZMİNATTAN MAHSUP ( SSK Tarafından Sağlanan Yardımlar )"

Madde 41

YARGITAY

41YHGK15.10.2014E. 2013/10-1145 K. 2014/771"MÜFETTİŞ RAPORUNUN İPTALİ DAVASI ( Menfi Tespit Talebi/Bildirime Konu İşyerinin İnşaat İşi Olup Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında Bulunduğu ve Sigortalıya İlişkin Olarak İşe Elverişli ve Dayanıklı Olduğuna Dair Rapor Alınmadığı - İşverenin Kusursuz Sorumluluğu )
İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( İşe Elverişli ve Dayanıklı Belgesi Almayan İşverenin Kurumca Yapılan Masrafların Tümünden Sorumlu Olacağının Kabulü - Bu Konudaki Yükümlülüğün ve Uyulmamasının Sorumluluğunun İşverene Ait Olduğunun Gözetileceği/Rapor Alma Yükümü )
İŞLERE ELVERİŞLİ VE DAYANIKLI RAPORU ( İşverenin Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştıracağı İşçiyi İşe Alırken Sağlık Muayenesinden Geçirme Yükümlülüğü Bulunduğu - Rapor Alınmadan İşçinin İşe Kabul ve Çalıştırma Yasağı Bulunduğu/Müfettiş Raporunun İptali Davası )
KURUMCA YAPILAN MASRAFLARDAN SORUMLULUK ( İşverenin Rapor Alma Yükümünü İhmal Etmesi Halinde Hastalık Sigortası Masraflarının Tamamından Kusursuz Olarak Sorumlu Olacağı - İşveren İçin Herhangi Bir Kusur İndirimi Yapılamacağı/Menfi Tespit Talebi/Tehlikeli İş )
DAVACININ İŞYERİNDEKİ SIFATININ ARAŞTIRILMASI ( İşveren ya da İşveren Vekili Sıfatının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )"
41Y10.HD16.10.2006E. 2006/7919 K. 2006/13004"HASTALIK YARDIMI ( Sigortalılık Niteliğini Yitiren ve Diğer Şartları Haiz Olduğu Anlaşılan Sigortalının Bu Niteliğin Yitirilişinden Başlamak Üzere Altı Ay İçinde Meydana Gelecek Hastalık Yardımlarından Yararlanması Gerektiği )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Sigortalının İşten Çıkış Tarihi İle Malullük Sigortasından Aylık Bağlandığı Tarih Arasındaki Dönem Yönünden de Davalı İşverenin Kuruma Karşı Sigortalıya Yapılan Tedavi Giderlerinden Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞVERENİN KURUMA KARŞI SORUMLULUĞU ( Sigortalının İşten Çıkış Tarihi İle Malullük Sigortasından Aylık Bağlandığı Tarih Arasındaki Dönem Yönünden de Davalı İşverenin Kuruma Karşı Sigortalıya Yapılan Tedavi Giderlerinden Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )"
41Y10.HD3.10.2005E. 2005/6980 K. 2005/9656"ELVERİŞLİLİK RAPORU ( Alınmaksızın Sigortalının Bünyece Elverişli Bulunmadığı İşte Çalıştırılması Sonucu Meydana Gelen Hastalığı İçin Kurumca Yapılan Hastalık Sigortası Masraflarının Tümü İşverene Ödettirileceği )
KURUM ZARARININ TAHSİLİ ( Elverişlilik Raporu Alınmaksızın Çalıştırılan Sigortalının Bünyece Elverişli Bulunmadığı İşte Çalıştırılması Sonucu Meydana Gelen Hastalığı İçin Kurumca Yapılan Hastalık Sigortası Masraflarının Tümü İşverene Ödettirileceği )
SAĞLIK RAPORU ( Alınmaksızın Sigortalının Bünyece Elverişli Bulunmadığı İşte Çalıştırılması Sonucu Meydana Gelen Hastalığı İçin Kurumca Yapılan Hastalık Sigortası Masraflarının Tümü İşverene Ödettirileceği )
HASTALIK SİGORTASI MASRAFLARI ( Elverişlilik Raporu Alınmaksızın Çalıştırılan Sigortalının Bünyece Elverişli Bulunmadığı İşte Çalıştırılması Sonucu Meydana Gelen Hastalığı İçin Kurumca Yapılan Masraflarının Tümü İşverene Ödettirileceği )"
41Y10.HD19.9.2005E. 2005/5852 K. 2005/8805"ANA VE BABADAN ÇOCUĞA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yüksek Olanın Tamamı ve Düşük Olanın Yarısının Bağlanması ve Tek Dosya Üzerinden Sosyal Yardım Zammı Ödenmesi Gereği )
ÖLÜM AYLIĞININ ÖDENME ŞEKLİ ( Hem Babadan ve Hem de Anadan Dolayı Ölüm Aylığına Hak Kazanan Çocuğa Yüksek Olanın Tamamı ve Düşük Olanın Yarısının Bağlanacağı )
SOSYAL YARDIM ZAMMININ TEK DOSYADAN ÖDENMESİ GEREĞİ ( Hem Babadan ve Hem de Anadan Ölüm Aylığı Alan Çocuğa )"
41Y10.HD24.3.2005E. 2004/13058 K. 2005/3097"KURUM ZARARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Bünyece Elverişlilik Raporu Bulunmayan Sigortalının Bünyece Elverişli Olmadığı İşte Çalıştırılması Sonucu Hastalanması - Kurumun Hastalık Sigortası Kapsamında Yaptığı Yardımlardan İşverenin Sorumlu Tutulacağı )
BÜNYECE ELVERİŞLİLİK RAPORU ( Bulunmayan Sigortalının Bünyece Elverişli Olmadığı İşte Çalıştırılması Sonucu Hastalanması - Kurumun Hastalık Sigortası Kapsamında Yaptığı Yardımlardan İşverenin Sorumlu Tutulacağı )
HASTALIK SİGORTASI KAPSAMINDA KURUMUN YAPTIĞI YARDIMLAR ( Bünyece Elverişlilik Raporu Bulunmayan Sigortalının Bünyece Elverişli Olmadığı İşte Çalıştırılması Sonucu Hastalanması - Yardımlardan İşverenin Sorumlu Tutulacağı )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Bünyece Elverişlilik Raporu Bulunmayan Sigortalının Bünyece Elverişli Olmadığı İşte Çalıştırılması Sonucu Hastalanması - Kurumun Hastalık Sigortası Kapsamında Yaptığı Yardımlardan Sorumlu Olduğu )"
41Y10.HD23.11.2004E. 2004/9420 K. 2004/10775"HASTA SİGORTALININ AĞIR İŞTE ÇALIŞTIRILMASI ( İşverenin Sigortalıyı İşe Alırken Sigortalının İşe Girmeden Önce Hasta Olduğu Bünyece Elverişsizlilik Raporu Alınmadan Çalıştırılmasına Göre Yapılan Tedavi Masraflarından İşverenin Sorumlu Tutulması Gereği )
KURUM ZARARININ RÜCUAN TAHSİLİ ( İşverenin Sigortalıyı İşe Alırken Sigortalının İşe Girmeden Önce Hasta Olduğu Bünyece Elverişsizlilik Raporu Alınmadan Çalıştırılmasına Göre Yapılan Tedavi Masraflarından İşverenin Sorumlu Tutulması Gereği )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Sigortalı İşe Girmeden Önce Bünyece Elverişsizlilik Raporu Alınmadan Çalıştırılması - Sigortalının Ağır Ve Tehlikeli İşlere Ait Bina İnşaatı İşinde Çalıştırıldığı Sırada Hastalanarak Tedavi Gördüğü Anlaşıldığından Tedavi Masraflarından İşverenin Sorumlu Olduğu )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ ( Sigortalı İşe Girmeden Önce Bünyece Elverişsizlilik Raporu Alınmadan Çalıştırılması - Sigortalının Ağır Ve Tehlikeli İşlere Ait Bina İnşaatı İşinde Çalıştırıldığı Sırada Hastalanarak Tedavi Gördüğü Anlaşıldığından Tedavi Masraflarından İşverenin Sorumlu Olduğu )"
41Y10.HD30.10.2003E. 2003/6941 K. 2003/7671"TEDAVİ VE İYİLEŞTİRME GİDERİ ( İşçilerin Sağlık Raporu Almadan Çalıştırılmalarının Yasaklandığı Hallerde Raporun Alındığı İspat Edemeyen İşverenin Zarardan Sorumlu Olması )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ ( Tüzüğe Göre İşçilerin Sağlık Raporu Almadan Çalıştırılmalarının Yasaklandığı Hallerde Raporun Alındığıın İspat Edemeyen İşverenin Zarardan Sorumlu Olması )
SAĞLIK RAPORU ( İşçilerin Sağlık Raporu Almadan Çalıştırılmalarının Yasaklandığı Hallerde Raporun Alındığı İspat Edemeyen İşverenin Zarardan Sorumlu Olması )"
41Y10.HD27.5.2003E. 2003/3234 K. 2003/4419"TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalı İşçiye Yapılan Hastalık Sigortası Masrafları Sonucu Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Talebi )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigortalı İşçiye Yapılan Hastalık Sigortası Masrafları Sonucu Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Talebi )
ELVERİŞLİLİK RAPORU ( Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacak Olanların İş Yeri Hekimi ve İşçi Sağlığı Dispanseri Doktorları Tarafından Verilmiş Muayene Raporları Olmadıkça Çalıştırılmalarının Yasak Olması )
HASTALIK SİGORTASI MASRAFLARI ( Elverişlilik Raporu Olmadan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılan Sigortalının Hastalık Sigortası Masraflarının Tamamının İşverenden Tahsil Edilmesinin Gerekmesi )"
41Y10.HD8.5.2003E. 2003/1389 K. 2003/4062"İŞ MAHKEMELERİNİN YARGILAMA USULÜ ( Sözlü Yargılama - İlk İtirazlar/HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )
YETKİ İTİRAZI ( İş Mahkemelerinin Yargılama Usulü - İlk İtirazlar/HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )
İLK İTİRAZIN SÜRESİ ( İş Mahkemelerinin Yargılama Usulü - HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )
SÜRE ( İş Mahkemelerinde İlk İtirazlar - HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )"
41Y10.HD12.3.2002E. 2002/1503 K. 2002/2041"RÜCUAN TAZMİNAT ( Hastalanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Bünyece Elverişlilik Raporu Alınmaksızın Sigortalının Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılması Nedeniyle )
ELVERİŞLİLİK RAPORU ( Bünyece Elverişlilik Raporu Alınmaksızın Sigortalının Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılması Nedeniyle İşverenin Sorumlu Olması )
MÜFETTİŞ RAPORU ( Tutanağın Aksinin Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olması )"
41Y10.HD22.10.2001E. 2001/6853 K. 2001/7088"HASTALIK SİGORTASI ( İşverenin Hastalık Sigortası Kolundan Yapılan Harcamalardan Sorumluluğu Sigortalının İşyerinde Çalıştırıldığı Döneme İlişkin Kısmıyla Sınırlı Olduğu )
İŞVERENİN YAPILAN HARCAMALARDAN SORUMLULUĞU ( Hastalık Sigortası Kolundan Yapılan Harcamalarda Sigortalının İşyerinde Çalıştırıldığı Döneme İlişkin Kısmıyla Sınırlı Olduğu )"
41Y10.HD28.2.2000E. 2000/1065 K. 2000/1187"İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Sigortalıdaki Hastalık - Gördüğü İş Arasında Uygun Neden/Sonuç Bağı Olmaması )
SİGORTALININ İŞİNİN MUHASEBECİDE EVRAK GETİRİP GÖTÜRMEK OLMASI ( Hastalığı Nedeniyle Kurumun Rücu Davası Açamayacağı )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDEN DOĞMAYAN HASTALIK ( Kurumun Rücu Davası Açamayacağı )
NEDENSELLİK BAĞI ( Sigortalıdaki Hastalık - Gördüğü İş Arasında Uygun Neden/Sonuç Bağı Olmaması )
İŞVERENİN 506 SAYILI YASANIN 41. MADDESİ UYARINCA SORUMLU TUTULAMAMASI ( Sigortalıdaki Hastalık - Gördüğü İş Arasında Uygun Neden/Sonuç Bağı Olmaması )"
41Y10.HD21.4.1998E. 1998/2862 K. 1998/3011"TEDAVİ GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( İşverenin Rapor Almadan Ağır İşlerde Çalıştırdığı İşçinin )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İşverenin Rapor Almadan Ağır İşlerde Çalıştırdığı İşçinin Tedavi Ücretleri İçin Kurumuna Açtığı )
RAPOR ALMADAN AĞIR İŞLERDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN TEDAVİ GİDERLERİ ( Kurumun İşverene Rücuu )
MOBİLYA İŞİNDE RAPOR ALMADAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN TEDAVİ GİDERLERİ ( Kurumun İşverene Rücuu )"
41Y10.HD17.2.1997E. 1997/716 K. 1997/876"İŞYERİ DIŞINDA GERÇEKLEŞEN KOL KIRILMA OLAYI ( İş Kazası Sayılmaması )
İŞ KAZASI SAYILMAYAN OLAY ( İşyeri Dışında Gerçekleşen Kol Kırılma Olayı )
SİGORTALININ AĞIR İŞLERDE ÇALIŞMASI SONUCU DIŞARIDA MEYDANA GELEN ZARAR ( Bu İddianın Uzman Bilirkişilerce Araştırılmasının Gerekmesi )"
41YHGK5.2.1997E. 1996/10-787 K. 1997/51"RÜCUAN TAZMİNAT ( S.S.K. )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER ( SSK.nun rücuan tazminatı )
KAPORTA İŞÇİLİĞİ ( Ağır ve tehlikeli işler )"
41Y10.HD23.10.1995E. 1995/6350 K. 1995/8617"MESLEK HASTALIĞINDAN DOLAYI YAPILAN ÖDEMELER ( Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Talebi )
KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Meslek Hastalığından Dolayı Yapılan Ödeme Nedeniyle )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Sigortalının Yakalandığı Meslek Hastalığı Nedeniyle Kurumca Yapılan Ödemelerden )
SİGORTALININ MESLEK HASTALIĞINA YAKALANMASI ( Kurumun Yaptığı Harcamalardan Dolayı İşverene Rücuu )"
41YHGK5.6.1991E. 1991/10-249 K. 1991/336"HASTALIK SİGORTASI YARDIMLARINDAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ŞARTLARI ( Kurumun İşverene Rücuu Halinde )
KURUMUN İŞVERENE RÜCUU ŞARTLARI ( Hastalık Sigortası Yardımlarından Dolayı )
İŞVERENE RÜCU ŞARTLARI ( Kurumun Hastalık Sigortasından İşçiye Yapılan Yardımlar İçin )"
41YHGK9.5.1990E. 1990/10-158 K. 1990/281"İŞVERENİN TEDAVİ MASRAFLARINI KURUMA YÜKLEMEK İÇİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERDİĞİ İŞÇİ ( İddianın İncelenmesinde Delillerin Takdiri )
TEDAVİ MASRAFLARININ KURUMCA ÖDENMESİ İÇİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLDİĞİNE DAİR MÜFETTİŞ RAPORU ( Kurumca işverene Rücu Davası )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Tedavi Masraflarını Kuruma Yüklemek İçin İşe Giriş Bildirgesi Verildiği ve İşe Alırken Sağlık Raporu Almadığı İddiasıyla İşverene )
SAĞLIK RAPORU ALMADAN İŞE ALINAN İŞÇİNİN TEDAVİ GİDERLERİ ( Kurumun İşverene Rücuu )
İŞÇİYİ ÇALIŞTIRMADIĞI HALDE TEDAVİ GİDERLERİNİ KURUMA YÜKLEMEK İÇİN ÇALIŞIYOR GÖSTERME ( Kurumun İşverene Rücuu )"
41YHGK31.1.1990E. 1989/10-597 K. 1990/37"İŞÇİNİN BÜNYECE ELVERİŞLİ OLMADIĞI İŞTE ÇALIŞTIRILMASI ( İşverenin SSK'na Karşı Sorumlu Tutulabilmesinin Şartları )
EKSİK İNCELEME ( İşçinin Bünyece Elverişli Olmadığı İşte Çalıştırıldığı Sebebine Dayandırılan Rücu Davasında İşveren Savunmalarının İncelenmemesi )
İŞVERENİN SSK'NA KARŞI SORUMLULUĞU ( İşçinin Bünyece Elverişli Olmadığı İşte Çalıştırılması Sebebiyle )"
41Y10.HD25.11.1985E. 1985/6122 K. 1985/6502"RÜCUAN TAZMİNAT ( Hastalanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Sigortalıya Hastalık Sigortasından Ödenen Ödeneğin Kurum Tarafından Rücuan Tahsili Talebi )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ ( İşverenin Çalışma Mevzuatının Öngördüğü Raporu Öngörülen Kuruluşlardan Almaksızın Sigortalıyı Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştırdığının Belli Olması )"
41Y4.HD24.11.1983E. 1983/9247 K. 1983/9834"ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR
TRAFİK KAZASINDA SSK. NIN RÜCU EDEMEYECEĞİ ÖDEMELER
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI"
41YHGK14.4.1982E. 1979/10-1679 K. 1982/360"RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Sigortalının Yaptığı İşin Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamına Girmemesi )
SİGORTALININ YAPTIĞI İŞ ( Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamına Girmemesi )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ ( Sigortalının Yaptığı İşin Ağır Olmaması ve Sağlık Raporunda da Hastalığın Çalışmaya Engel Olmadığının Belirtilmiş Olması )
SAĞLIK RAPORU ( Hastalığın Çalışmaya Engel Olmaması ve Daha Önceden Var Olduğunun Anlaşılması )
İŞE GİRİŞTE SİGORTALININ RAPOR ALMAMASI ( Kurumun Yaptığı Giderlerin İşverenden İstenememesi )"
41Y10.HD17.3.1981E. 1981/830 K. 1981/1517"RUCUAN TAZMİNAT ( Hastalanan Sigortalı İşçi için Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesinin İstenmesi )
İŞÇİ SAĞLIĞI ( İşyerine Alınan İşçilerin Sağlıklarının Elverişli Olup Olmadığının Tespit Edilmesi )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR ( Bu İşlere Girmeden Önce İşçinin Bünyesinin İş İçin Elverişli Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Rapor Alma Zorunluluğunun Olması )"
41YHGK15.4.1977E. 1976/10-1938 K. 1977/387"SAĞLIK RAPORU ( İşyerlerine Girecek İşçilerden Bulaşıcı Hastalık Bulunmadığına Dair Rapor Alınması )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER ( Sağlık Raporu Alınması Bakımından Ayrım Yapılmaması )
HASTALIK SİGORTASI GİDERLERİ ( İşe Başlarken Sağlık Raporu Alınmaması Durumunda Giderlerin Ödenmemesi )
HASTALIK SİGORTASI ( Bir İş Yerine Alınacak İşçilerden Bulaşıcı Hastalık Bulunmadığı Hakkında Sağlık Raporu Alınmasının Gerekmesi )
İŞ YERİNE YENİ ALINACAK İŞÇİ ( İşçiden Bulaşıcı Hastalık Bulunmadığı Hakkında Sağlık Raporu Alınmasının Gerekmesi )
BULAŞICI HASTALIK RAPORU ( Yeni İşe Başlayacak İşçiden Alınmasının Gerekmesi Yoksa Hastalık Sigortası Giderlerinin Ödenmemesi )"
41Y10.HD8.10.1976E. 1976/1846 K. 1976/6487"YENİ İŞVERENİN ESKİ İŞVERENİN KUSURUNDAN SORUMLU OLMAMASI
KUSURDA SORUMLULUK ( Yeni İşverenin Eski İşverenin Kusurundan )"
41YHGK19.9.1975E. 1975/10-327 K. 1975/1011"SİGORTALININ MÜTEFARİK KUSURU ( Davanın Reddini Gerektirmeyip İndirim Nedeni Olması )
HASTALIK SİGORTASI ( Sigortalının Müterafik Kusuru Olması Nedeniyle İndirim Nedeninin Olması )"
41Y10.HD25.3.1975E. 1975/702 K. 1975/1673"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Uğranılan Zararlar )
MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( İşçi Sağlığıyla İlgili Mevzuat Hükümlerine Uyulması )
İŞÇİ SAĞLIĞINA İLİŞKİN YÜKÜMLER ( Yükümlere Uyulması Durumunda İşçinin Ya Hiç Bedensel Zarara Uğramayacağı Yada Uğrasa Bile Bu Zararın Azaltılmış Bulunacağının Tıbbi Esas Olması )"
41YHGK10.3.1973E. 1972/9-1135 K. 1973/184"AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE SAĞLIK MUAYENESİ ( İşverenin Kusuru Açısından Önemli Olması )
İŞVERENİN KUSURLU OLMASI ( İşçiye Gerekli Sağlık Muayenelerini Yaptırmaması )"

Madde 42

YARGITAY

42Y10.HD21.6.2013E. 2013/12083 K. 2013/14163"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Babasına Ait Sigortalılık Durumunun ve 506 S. K.'nun Md. 42 Koşullarının Davalının Anne ve Babasının Geçimlerinin Sigortalı Tarafından Sağlanıp Sağlanmadığının İrdelenmesi ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ANA VE BABAYA SAĞLIK YARDIMI YAPILMASI ( Bunların Geçimlerinin Sigortalı Tarafından Karşılanması Gerektiği - Davalının Babasına Ait Sigortalılık Durumu ve 506 S. K.'nun Md. 42 Koşullarının İrdelenmesi Gerektiği/İtirazın İptali )
SİGORTALILIK ( İtirazın İptali - Davaya Konu Sağlık Yardımının Yapıldığı Dönemde Davalının Babasına Ait Sigortalılığın Geçerli Olup Olmadığının İrdelenmediği ve Şahsi Dosyasının Celbedilmediği/Geçiminin Sigortalı Tarafından Sağlanıp Sağlanmadığı Yöntemince Araştırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
42Y10.HD28.6.2011E. 2011/7219 K. 2011/9564"İTİRAZIN İPTALİ ( İlaç ve Tıbbi Malzeme Bedellerinin Tahsili - Adına Fatura Tanzim Edilen Her Bir Hastanın Rahatsızlığına İlişkin Tedavi Belgeleri Reçeteler Sağlık Raporları Gibi Tedavi Belgelerinin Celbedilmesi Gerektiği )
FATURALARIN İNCELENMESİ GEREĞİ ( İlaç ve Tıbbi Malzeme Bedellerinin Tahsili/İtirazın İptali - Her Bir Fatura Yönünden Mevzuat Gereğince Kurumun Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesi Yönünde Bilirkişi Raporu Alınacağı )
KURUM KAYITLARI ( İlaç ve Tıbbi Malzeme Bedellerinin Tahsili/İtirazın İptali - Kurum Kayıtları Dosya İçeriğine Katılmalı ve Davalı Kurumun Cevabında Belirtilen Hususlar Yönünden Faturalar Ayrı Ayrı İncelenerek Malzemelerin Tedavide Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti Gerektiği )
TEDAVİ BELGELERİ ( İlaç ve Tıbbi Malzeme Bedellerinin Tahsili/İtirazın İptali - Adına Fatura Tanzim Edilen Her Bir Hastanın Rahatsızlığına İlişkin Tedavi Belgeleri Reçeteler Sağlık Raporları Gibi Tedavi Belgeler Celbedilip Kurumun Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesi Gerektiği )"
42Y10.HD5.4.2005E. 2005/117 K. 2005/3680"İSTİRDAT DAVASI ( 506 Sayılı Yasanın 42. Maddesinin Öngördüğü Koşulun Gerçekleşmesi Nedeniyle Kurumun Açtığı Davanın Reddi Gereği )
MİKTAR OLARAK AKSİ KANITLANMAYAN YILLIK İCAR GELİRİ ( Aya Tekabül Eden Tutarına Haftalık Pazar Alışverişlerinin Sürekli ve Düzenli Olarak Davalı Tarafından Karşılanmasına Göre Geçindirmekle Yükümlülük Koşulunun Gerçekleştiğinin Kabulü Gerektiği )
GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜLÜK KOŞULU ( Miktar Olarak Aksi Kanıtlanmayan Yıllık İcar Gelirinin Aya Tekabül Eden Tutarına Haftalık Pazar Alışverişlerinin Sürekli ve Düzenli Olarak Davalı Tarafından Karşılanmasına Göre Koşulun Gerçekleştiği - İstirdat Davası )"
42Y10.HD18.10.2004E. 2004/4710 K. 2004/9397"SSK SAĞLIK SİGORTASINDAN FAYDALANMA TALEBİ ( Evlat Edinenin Evlat Edinilenin SSK Sağlık Sigortası Yardımlarından Yararlanamayacağı )
SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER ( Evlat Edinenin SSK'lı Evlatlığın Sağlık Sigortası Yardımlarından Yararlanamayacağı )
EVLATLIĞIN SSK SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI ( Evlat Edinenin Bu Sigortadan Faydalanamayacağı )
ANA VE BABAYA SAĞLIK YARDIMI YAPIMASINA İLİŞKİN SOSYAL SİGORTALAR KANUNU HÜKMÜ ( Evlat Edinenin Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği ve Evlatlığın SSK Sağlık Sigortasından Yararlanamayacağı )"
42Y10.HD27.5.2003E. 2003/3234 K. 2003/4419"TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalı İşçiye Yapılan Hastalık Sigortası Masrafları Sonucu Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Talebi )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigortalı İşçiye Yapılan Hastalık Sigortası Masrafları Sonucu Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Talebi )
ELVERİŞLİLİK RAPORU ( Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacak Olanların İş Yeri Hekimi ve İşçi Sağlığı Dispanseri Doktorları Tarafından Verilmiş Muayene Raporları Olmadıkça Çalıştırılmalarının Yasak Olması )
HASTALIK SİGORTASI MASRAFLARI ( Elverişlilik Raporu Olmadan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılan Sigortalının Hastalık Sigortası Masraflarının Tamamının İşverenden Tahsil Edilmesinin Gerekmesi )"
42Y10.HD24.3.2003E. 2003/1840 K. 2003/2525"ALACAK DAVASI ( Davalının Anne ve Babasının 65 Yaş Aylığı Almasının Onların Oğulları Üzerinden Sağlık Yardımlarından Yararlanmalarına Engel Olmaması )
ANA VE BABAYA SAĞLIK YARDIMI YAPILMA KOŞULLARI ( Bunların Geçimlerinin Sigortalı Tarafından Karşılanmasının Gerekmesi )
MUHTAÇ AYLIĞI ALAN ANA VE BABA ( Sigortalı Çocuklarının Üzerinden Sağlık Yardımlarından Yararlanmalarına Engel Olmaması )
SAĞLIK YARDIMI ( Davalının Anne ve Babasının 65 Yaş Aylığı Almasının Onların Oğulları Üzerinden Sağlık Yardımlarından Yararlanmalarına Engel Olmaması )
65 YAŞ AYLIĞI ALAN ANA VE BABA ( Sigortalı Çocuklarının Üzerinden Sağlık Yardımlarından Yararlanmalarına Engel Olmaması )"
42Y13.HD11.3.2003E. 2002/3743 K. 2003/2686"ALACAK DAVASI ( Davalının Davacı ile Anlaşmak Suretiyle Mecuru Boşalttığını Yasal Delillerle Kanıtlayamadığından Dönem Sonuna Kadar Oluşacak Kira Paralarından Sorumlu Olması )
KİRALANANIN HOR KULLANILMASI ( Davacının Mecurun Hor Kullanıldığına İlişkin İddiasını İspatlamasının Gerekmesi )
KİRALANANIN ERKEN TAHLİYESİ ( Davalının Davacı ile Anlaşmak Suretiyle Mecuru Boşalttığını Yasal Delillerle Kanıtlayamadığından Dönem Sonuna Kadar Oluşacak Kira Paralarından Sorumlu Olması )
KİRA DÖNEMİ BOYUNCA KİRA PARASINDAN SORUMLULUK ( Kiracının Mecuru Erken Boşaltması Nedeniyle Sorumlu Olması )"
42Y10.HD9.4.2002E. 2002/2724 K. 2002/3177"SSK'YA TABİ SİGORTALININ BABASININ SİGORTADAN FAYDALANMA TALEBİ ( Davacının Bulgaristan'da İkamet Ettiği İddiası )
SAĞLIK SİGORTASINDAN FAYDALANMA TALEBİ ( Yeşil Kartlı Sigortalı Yakınının - Davacının Yurtdışında İkamet Ettiği İddiası )
YURTDIŞINDA İKAMET İDDİASI VE YARDIMA MUHTAÇ OLMAMA İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI ( Sigortalının Babasının SSK Sağlık Yardımından Faydalanma Talebi )
YEŞİL KART SAHİBİ SİGORTALI YAKINI ( SSK Sağlık Sigortasından Yararlandırılma Talebi - Yardıma Muhtaçlık Durumunun Araştırılması )"
42Y10.HD21.11.1994E. 1994/13575 K. 1994/19022"HAYATİ ÖNEMİ HAİZ İLAÇLAR ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçtan İştirak Payı Alınmaması Talebi )
AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( İlaçların Hayati Önemi Haiz Olduğunun Tesbiti )
İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİNİN İNCELENMESİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçlardan )
İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan )"
42Y10.HD8.9.1992E. 1991/8966 K. 1992/8110"RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigortalı İşçinin Annesinin Hastalığı Sonucu Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
2022 SAYILI YASADAN YARARLANAN KİŞİ ( Sigortalı Oğlu Vasıtasıyla Sosyal Sigorta Sağlık Yardımından Yararlanmasının Kabul Edilememesi )
65 YAŞ AYLIĞI ALAN KİMSE ( Sigortalı Oğlu Vasıtasıyla Sosyal Sigorta Sağlık Yardımından Yararlanmasının Kabul Edilememesi )"
42YHGK24.3.1976E. 1974/9-660 K. 1976/1157"FAAL ÇALIŞMA YAŞI ( Kural Olarak 60 Yaş Olduğu )
SSK TARAFINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR ( Maddi Tazminattan Düşülmesi Gereği )
MADDİ TAZMİNATTAN MAHSUP ( SSK Tarafından Sağlanan Yardımlar )"

Madde 43

YARGITAY

43YHGK26.2.2003E. 2003/21-95 K. 2003/113"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK Hastanesinde Çalışan Doktorun Doğum Sırasında Tıbbi Müdahalede Kusuru Nedeniyle Oluşan Zarar - Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Maddi ve Manevi Tazminat/SSK Hastanesinde Çalışan Doktorun Doğum Sırasında Tıbbi Müdahalede Kusuru Nedeniyle Oluşan Zarar - Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
SSK HASTAHANESİNDE YANLIŞ TIBBİ MÜDAHALE NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANAN SİGORTALI ( S.S.K. Mensubu Doktor İle Arasında Vekalet İlişkisi Olduğunun Kabulü - Doktorun Tıbbi Müdahalede Kusuru Nedeniyle Oluşan Zarar/Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
SİGORTALI ( Sağlık Hizmetinden Yararlanan/S.S.K. Mensubu Doktor İle Arasında Vekalet İlişkisi Olduğunun Kabulü - Doktorun Tıbbi Müdahalede Kusuru Nedeniyle Oluşan Zarar/Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
DOKTORUN TIBBİ MÜDAHALEDE KUSURU ( S.S.K. Mensubu - Oluşan Zarar Nedeniyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasına Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )"
43Y21.HD4.6.2002E. 2002/4775 K. 2002/5272"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğundan Bahisle - SSK. ve Yardımcısı Kişiler Aleyhine Açılan Dava/Görevli Mahkeme )
SSK. VE YARDIMCISI KİŞİLER ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğundan Bahisle - Görevli Mahkeme )
TAZMİNAT DAVASI ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğundan Bahisle SSK. ve Yardımcısı Kişiler Aleyhine Açılan Tazminat Davası - Görevli Mahkeme )
ANALIK SİGORTASI ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğu İddiası - SSK. ve Yardımcısı Kişiler Aleyhine Açılan Tazminat Davası/Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğu İddiası - SSK. ve Yardımcısı Kişiler Aleyhine Açılan Tazminat Davası )"
43Y10.HD11.7.2000E. 2000/3168 K. 2000/5168"DOĞUM YARDIMI ( SSK. Hastanesi bulunmayan yerde )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( SSK. Doğum yardımı )
HASTALIK SİGORTASI ( Hak düşürücü süre )"
43Y10.HD15.1.1975E. 1974/6430 K. 1975/216"SİGORTALININ TEDAVİSİ ( Hastalık ve Analık Yardımlarından Faydalanacak Olanların Kuruma Bağlı Sağlık Müesseselerince veya Kurum Hekimlerince Muayene ve Tedavi Olunması )
HASTALIK VE ANALIK YARDIMLARINDAN FAYDALANACAK OLANLAR ( Kuruma Bağlı Sağlık Müesseselerince veya Kurum Hekimlerince Muayene ve Tedavi Olunması )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Kuruma Başvurmadan Başka Hekim Veya Sağlık Tesislerinde Tedavilerini Yaptıranların Bu Tedavi Nedeniyle Yaptıkları Masrafların Ödenememesi )"

Madde 44

YARGITAY

44Y10.HD11.7.2000E. 2000/3168 K. 2000/5168"DOĞUM YARDIMI ( SSK. Hastanesi bulunmayan yerde )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( SSK. Doğum yardımı )
HASTALIK SİGORTASI ( Hak düşürücü süre )"

DANIŞTAY

44D1.D11.1.1989E. 1988/347 K. 1989/2"SENDİKALARA ÜYELİK İSTİFA ( Noter Masraflarının Sendikaca Karşılanmayacağı )
NOTER MASRAFLARI ( Sendikalarca Karşılanmaması )"

Madde 45

YARGITAY

45Y21.HD10.11.2009E. 2009/15090 K. 2009/14504"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Tazminat - Davaların Birleştirilmesinin İlk Şartı Her İki Dava Arasında Bağlantı Olması ve Biri Hakkında Verilecek Kararın Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunması Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT ( Aynı Mahkemede veya Başka Mahkemelerde Açılan ve Görülmekte Olan İki Ayrı Dava Arasında Bağlantı Bulunması Halinde Davanın Her Safhasında İstek Üzerine veya Resen Mahkemece Davaların Birleştirilmesine Karar Verilebileceği )
DAVALAR ARASINDA BAĞLANTI BULUNMASI ( Aynı Mahkemede veya Başka Mahkemelerde Açılan ve Görülmekte Olan İki Ayrı Dava Arasında Bağlantı Bulunması Halinde Davanın Her Safhasında İstek Üzerine veya Resen Mahkemece Davaların Birleştirilmesine Karar Verilebileceği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davaların Birleştirilmesinin İlk Şartı Her İki Dava Arasında Bağlantı Olması ve Biri Hakkında Verilecek Kararın Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunması Olduğu - Maddi Tazminat )"
45Y10.HD6.5.2008E. 2007/8339 K. 2008/5714"TEDAVİ MASRAFININ KURUMDAN TAHSİLİ ( Özel Hastane Giderlerine İlişkin Fatura Bedellerinin Ödenmesi Talep Edilmişken Tahsiline Hükmedilen Miktar Yönünden Faiz Başlangıç Tarihinin Daha Sonra Noterden Yapılan İhtar Tarihi Olarak Alınamayacağı )
KURUMLA ANLAŞMASI OLMAYAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNA SEVKİN BELGELENMEMESİ ( Fatura Bedellerinin Ödenmesi Talep Edilmişken Tahsiline Hükmedilen Miktar Yönünden Faiz Başlangıç Tarihinin Daha Sonra Noterden Yapılan İhtar Tarihi Olarak Alınamayacağı )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Özel Hastane Giderlerine İlişkin Fatura Bedellerinin Ödenmesi Talep Edilmişken Tahsiline Hükmedilen Miktar Yönünden Faiz Başlangıç Tarihinin Daha Sonra Noterden Yapılan İhtar Tarihi Olarak Alınmasının İsabetsizliği )"
45Y10.HD17.3.2003E. 2003/165 K. 2003/2024"ALACAK DAVASI ( Davalı Kurum Tarafından Ödenmeyen Davacı Eşinin Gebelik ve Doğum Masraflarının Faiziyle Birlikte Tahsili Talebi )
DOĞUM MASRAFLARININ TAHSİLİ ( Faiz Başlangıç Tarihinin Söz Konusu Masrafların Borçlu Kurumdan İstenmesine Dair İrade Beyanının Kuruma Ulaştırılarak Temerrüde Düşürüldüğü Tarih Olması )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Doğum Masraflarının Tahsilinde Masrafların Borçlu Kurumdan İstenmesine Dair İrade Beyanının Kuruma Ulaştırılarak Temerrüde Düşürüldüğü Tarih Olması )
ANALIK SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN HAKLAR ( Hakkı Doğuran Olay Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde İstenmezse Düşmesi )"
45Y10.HD11.7.2000E. 2000/3168 K. 2000/5168"DOĞUM YARDIMI ( SSK. Hastanesi bulunmayan yerde )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( SSK. Doğum yardımı )
HASTALIK SİGORTASI ( Hak düşürücü süre )"

Madde 46

YARGITAY

46Y21.HD10.11.2009E. 2009/15090 K. 2009/14504"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Tazminat - Davaların Birleştirilmesinin İlk Şartı Her İki Dava Arasında Bağlantı Olması ve Biri Hakkında Verilecek Kararın Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunması Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT ( Aynı Mahkemede veya Başka Mahkemelerde Açılan ve Görülmekte Olan İki Ayrı Dava Arasında Bağlantı Bulunması Halinde Davanın Her Safhasında İstek Üzerine veya Resen Mahkemece Davaların Birleştirilmesine Karar Verilebileceği )
DAVALAR ARASINDA BAĞLANTI BULUNMASI ( Aynı Mahkemede veya Başka Mahkemelerde Açılan ve Görülmekte Olan İki Ayrı Dava Arasında Bağlantı Bulunması Halinde Davanın Her Safhasında İstek Üzerine veya Resen Mahkemece Davaların Birleştirilmesine Karar Verilebileceği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davaların Birleştirilmesinin İlk Şartı Her İki Dava Arasında Bağlantı Olması ve Biri Hakkında Verilecek Kararın Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunması Olduğu - Maddi Tazminat )"
46Y10.HD11.7.2000E. 2000/3168 K. 2000/5168"DOĞUM YARDIMI ( SSK. Hastanesi bulunmayan yerde )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( SSK. Doğum yardımı )
HASTALIK SİGORTASI ( Hak düşürücü süre )"

Madde 49

YARGITAY

49Y10.HD29.3.2004E. 2004/210 K. 2004/2476"SSK. TARAFINDAN RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN SİGORTA PRİM BORCU ( İptali Talebi/İşleminin Yasal Dayanağı Hususunda Oluşan Hukuki Boşluk - Hakimin Doldurması Gereği )
ÖLÇÜMLEME ( İptali Talebi/İşleminin Yasal Dayanağı Hususunda Oluşan Hukuki Boşluk - Hakimin Doldurması Gereği )
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Yürürlükten Kaldırdığı Veya Değiştirdiği Yasa Hükümlerinin Uygulanabilir Hale Gelmeyeceği/Hukuki Boşluk Oluşacağı - Hakimin Doldurması Gereği )
HAKİMİN DOLDURMASI GEREKEN HUKUKİ BOŞLUK ( K.H.K.'nin Anayasa Mahkemesince İptali - Yürürlükten Kaldırdığı Veya Değiştirdiği Yasa Hükümlerinin Uygulanabilir Hale Gelmeyeceği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN K.H.K.'Yİ İPTALİ ( Yürürlükten Kaldırdığı Veya Değiştirdiği Yasa Hükümlerinin Uygulanabilir Hale Gelmeyeceği/Hukuki Boşluk Oluşacağı - Hakimin Doldurması Gereği )"

Madde 50

YARGITAY

50Y21.HD7.10.1999E. 1999/6855 K. 1999/6723"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA ( Sigortalılık Süresinin 18 Yaşının Doldurulmasından Sonra Başlayacağı )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( 18 Yaşının Doldurulmasından Sonra-18 Yaşından Önce Ödenen Primlerin Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği )
18 YAŞININ DOLDURULMASINDAN ÖNCE ÖDENEN PRİMLER ( Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği-Sigortalılık Süresinin 18 Yaşının Doldurulmasından Sonra Başlayacağı )"

Madde 52

YARGITAY

52Y10.HD14.11.2017E. 2017/3922 K. 2017/7973"MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davada Bozmaya Uyulmuş ise de Adli Tıp Genel Kurulu Yerine 3. İhtisas Kurulundan Alınan Rapora Dayalı Olarak Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Görüldüğü - Mahkemece Uyulan Bozma İlamı Kapsamında Adli Tıp Genel Kurulundan Alınacak Rapor ile Bağlayıcı Olacak Şekilde Davacının Maluliyet Oranının Tespiti ile İlk Bozma Kararı Çerçevesinde Araştırma ve İrdeleme Yapılması Gerektiği/Eksik Araştırma ile Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
BOZMA İLAMINA UYULMASI ( Adli Tıp Genel Kurulu Yerine 3. İhtisas Kurulundan Alınan Rapora Dayalı Olarak Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Görüldüğü - Mahkemece Uyulan Bozma İlamı Kapsamında Adli Tıp Genel Kurulundan Alınacak Rapor ile Bağlayıcı Olacak Şekilde Davacının Maluliyet Oranının Tespiti ile İlk Bozma Kararı Çerçevesinde Araştırma ve İrdeleme Yapılması Gerektiği/Eksik Araştırma ile Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
MALULİYET ORANININ BELİRLENMESİ ( Davada Bozmaya Uyulmuş ise de Adli Tıp Genel Kurulu Yerine 3. İhtisas Kurulundan Alınan Rapora Dayalı Olarak Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Görüldüğü - Mahkemece Uyulan Bozma İlamı Kapsamında Adli Tıp Genel Kurulundan Alınacak Rapor ile Bağlayıcı Olacak Şekilde Davacının Maluliyet Oranının Tespiti ile İlk Bozma Kararı Çerçevesinde Araştırma ve İrdeleme Yapılması Gerektiği/Eksik Araştırma ile Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )"
52YHGK28.9.2011E. 2011/21-488 K. 2011/565"MALULİYET AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI TALEBİ ( Çalışma Gücünün Kaybedilmesi Nedeni İle Bağlanıp Fiilen Çalışılması Nedeniyle Kesildiği - Çalışma Gücünün 2/3 ünü Kaybettiği İçin mi Yoksa Çalışamaz Durumda Bulunduğu İçin mi Bağlandığının Davalı Kurumdan Sorularak Aydınlatılacağı)
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Maluliyet Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi - Rapor Alınarak Davacının 2/3 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin 2/3 ünü Kaybetmemekle Birlikte Çalışacak ya da Çalışamayacak Durumda Olup Olmadığının veya En Az %60 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin Belirleneceği)
ADLİ TIP RAPORU ( Maluliyet Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi - Çalışma Gücü Kaybı Oranının Öncelikle Adli Tıp İhtisas Kurulundan Çelişki Bulunması Halinde İse Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınarak Belirleneceği)
FİİLEN ÇALIŞMA NEDENİYLE KESİLEN MALULİYET AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI İSTEMİ ( Çalışma Gücünün 2/3 ünü Kaybettiği İçin mi Yoksa Çalışamaz Durumda Bulunduğu İçin mi Bağlandığının Davalı Kurumdan Sorularak Aydınlatılacağı)"
52Y10.HD23.12.2010E. 2010/12771 K. 2010/17416"İŞ KAZASI NEDENİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Derecesinin Tespiti ve İş Kazası Kolundan Gelir Bağlanması İstemine İlişkin Olduğu Halde Mahkemece Anılan Gelir ve Maluliyet Konuları Birbirine Karıştırılmak Suretiyle Dava Konusu İstem Maluliyet Aylığı Çerçevesinde Değerlendirilmesinin İsabetsizliği )
GELİR VE MALULİYET KONULARI ( İş Kazası Nedeniyle Sürekli İş Göremezlik Derecesinin Tespiti ve İş Kazası Kolundan Gelir Bağlanması İstemine İlişkin Olduğu Halde Dava Konusu İstem Maluliyet Aylığı Çerçevesinde Değerlendirilmesinin İsabetsizliği )
İŞ KAZASI KOLUNDAN GELİR BAĞLANMASI İSTEMİ ( Sürekli İş Göremezlik Derecesinin Tespiti - Dava Konusu İstem Maluliyet Aylığı Çerçevesinde Değerlendirilmesinin İsabetsizliği )"
52Y21.HD19.12.2006E. 2006/16627 K. 2006/15723"İş KAZASI SONUCU MALULİYET ( Mahkemece Sürekli İş Göremezlik Oranını % 79 ve %81 Olarak Belirleyen Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden % 79 Oranındaki Sürekli İş Göremezliğin Karara Esas Alınması Hatalı Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Sürekli İş Göremezlik Oranını % 79 ve %81 Olarak Belirleyen Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden % 79 Oranındaki Sürekli İş Göremezliğin Karara Esas Alınması Hatalı Olduğu )
RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( % 79 ve %81 Olarak Belirleyen Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden % 79 Oranındaki Sürekli İş Göremezliğin Karara Esas Alınması Hatalı Olduğu )"
52Y21.HD27.10.2005E. 2005/8160 K. 2005/10364"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Tazminat - Artışların Kurumdan Sorulması ve Bu Arada Ücretlerde Artış Olup Olmadığı da Dikkate Alınarak Maddi Zarar Hesabının Yeniden Yapılması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Sigortaca Karşılanmayan Zararın Tazmini - Maddi Tazminat/Artışların Kurumdan Sorulması ve Bu Arada Ücretlerde Artış Olup Olmadığı da Dikkate Alınarak Maddi Zarar Hesabının Yeniden Yapılması Gerektiği )
SİGORTACA KARŞILANMAYAN ZARARIN TAZMİNİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Artışların Kurumdan Sorulması ve Bu Arada Ücretlerde Artış Olup Olmadığı da Dikkate Alınarak Maddi Zarar Hesabının Yeniden Yapılması Gerektiği )"
52Y10.HD27.10.2005E. 2005/6575 K. 2005/11072"GERÇEĞE AYKIRI RAPOR ( Davalı Doktor Yönünden Sahte Rapor Düzenleme Eylemine Dayalı Olarak Herhangi Bir Haksız Fiilin Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Adı Geçen Davalı Bakımından Davanın Reddi Gereği - İtirazın İptali
MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Davalı Doktor Yönünden Sahte Rapor Düzenleme Eylemine Dayalı Olarak Herhangi Bir Haksız Fiilin Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Adı Geçen Davalı Bakımından Davanın Reddi Gereği - İtirazın İptali )
SAHTE RAPOR DÜZENLEME ( Davalı Doktor Yönünden Herhangi Bir Haksız Fiilin Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Adı Geçen Davalı Bakımından Davanın Reddi Gereği/Malullük Aylığı - İtirazın İptali )"

Madde 53

YARGITAY

53Y21.HD6.7.2017E. 2016/3428 K. 2017/5861"İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESPİTİ İSTEMİ ( Yüksek Sağlık Kurulu'ndan Rapor Alınmadan Salt Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkanlığı'na Ait Rapor İle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Davacı Sigortalının Davalı İşyerinde Geçirmiş Olduğu İş Kazasına Bağlı Olarak Maluliyetinin Oranının Tespitine Yönelik Yüksek Sağlık Kurulu'ndan Rapor Alınması Gerektiği )
TESPİT DAVASI ( İş Göremezlik Oranının - Kural Olarak Yüksek Sağlık Kurulunca Verilen Karar Kurumunu Bağlayıcı Nitelikte İse de Diğer İlgililer Yönünden Bir Bağlayıcılığı Olmadığı/Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İtiraz Edilmesi Halinde İnceleme Adli Tıp Kurumu Giderek Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu Aracılığıyla Yaptırılacağı )
YÜKSEK SAĞLIK KURULU'NDAN RAPOR ALINMASI ( Davacının İddiaları Doğrultusunda Teşhis Ve Tedavi Evraklarının Getirtilerek Dosyaya Ekleneceği - İş Kazasına Bağlı Olarak Maluliyetinin Oranının Tespitine Yönelik Yüksek Sağlık Kurulu'ndan Rapor Alınacağı/İş Göremezlik Oranının Tespiti İstemi )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( İş Göremezlik Oranının Tespiti - Maluliyetinin Oranının Tespitine Yönelik Yüksek Sağlık Kurulu'ndan Rapor Alınacağı/Yüksek Sağlık Kurulu Raporu İle Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporu Arasında Çelişki Olduğu Takdirde Adli Tıp Genel Kurulu'ndan "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliği" Hükümleri Gereğince Rapor Alınacağı )"
53Y10.HD23.1.2017E. 2016/17746 K. 2017/297"MALULLÜK AYLIĞININ TAHSİSİ İSTEMİ ( Davacının Dava Dilekçesinde Açıkça Tarih Belirtmemesi Nedeni ile Dava Tarihinden İtibaren Malullük Aylığının Bağlanmasını İstediği Davacıya Belirtilen Tarihten İtibaren Malullük Aylığı Tahsisine Karar Verildiği - Dava Dilekçesindeki Talebe Göre Kısmen Haklı Çıktığı Belirgin Olan Davalı Kurum Lehine Avukatla Temsil Edildiğinden Karar Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Tarife Uyarınca Vekalet Ücretine Karar Verilmesi ve Davalı Kurumun Kabul Ret Oranına Göre Yargılama Gideri ile Sorumlu Tutulması Gerektiği )
DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN AYLIK BAĞLANMASI ( Malullük Aylığının Tahsisi İstemi - Davacıya Belirtilen Tarihten İtibaren Malullük Aylığı Tahsisine Karar Verildiği/ Dava Dilekçesindeki Talebe Göre Kısmen Haklı Çıktığı Belirgin Olan Davalı Kurum Lehine Avukatla Temsil Edildiğinden Karar Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Tarife Uyarınca Vekalet Ücretine Karar Verilmesi ve Davalı Kurumun Kabul Ret Oranına Göre Yargılama Gideri ile Sorumlu Tutulması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİ ( Malullük Aylığının Tahsisi İstemi - Davacıya Belirtilen Tarihten İtibaren Malullük Aylığı Tahsisine Karar Verildiği/ Dava Dilekçesindeki Talebe Göre Kısmen Haklı Çıktığı Belirgin Olan Davalı Kurum Lehine Avukatla Temsil Edildiğinden Karar Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Tarife Uyarınca Vekalet Ücretine Karar Verilmesi ve Davalı Kurumun Kabul Ret Oranına Göre Yargılama Gideri ile Sorumlu Tutulması Gerektiği )"
53Y10.HD20.6.2016E. 2016/4654 K. 2016/10163"MALULLÜK AYLIĞI ( İsteminde Bulunulduğu/Yüksek Sağlık Kurulu İle Adli Tıp 3. İhtisas Dairesi'nin Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Adli Tıp Genel Kurul'undan Rapor Alınması Gerekirken Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu - Bozmayı Gerektirdiği )
RAPORLAR ARSINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Yüksek Sağlık Kurulu İle Adli Tıp 3. İhtisas Dairesi'nin Raporları Arasında Çelişki Bulunduğu/Çelişkinin Giderilmesi İçin Adli Tıp Genel Kurul'undan Rapor Alınmasının Gerektiği - Maluliyet Aylığı Bağlanması İstemi )
TALEPLE BAĞLILIK ( Davacının Dava Tarihi Olan 12.06.2014 Tarihinden İtibaren Maluliyet Aylığı Bağlanması Talebinde Bulunduğu/Mahkemece Adli Tıp 3. İhtisas Dairesi Raporunda Geçen Başlangıç Tarihi Olan 4.9.2013 Tarihinin Esas Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Maluliyet Aylığı )"
53Y21.HD28.3.2016E. 2015/12923 K. 2016/5413"MALULİYET ORANINA İTİRAZ DAVASI ( Rücuan Tazminat Davasında Tespit Edilen Maluliyet Oranına İtiraz Edildiği/Mahkemece Salt Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas Kurulu Başkanlığı'na Ait Rapor İle Karar Verildiği - Yasadaki Düzenlemeler Gözetilerek Yüksek Sağlık Kurulu'ndan Raporların Çelişkili Olması Halinde Adli Tıp Genel Kurulu'ndan Rapor Alınmasının Gerektiği )
MALULİYET ORANININ TESPİTİ ( Mahkemece Yüksek Sağlık Kurulu'ndan Rapor Alınmadan Salt Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas Kurulu Başkanlığı'na Ait Rapor İle Karar Verildiği/Maluliyetinin Oranının Tespitine Yönelik Yüksek Sağlık Kurulu'ndan Rapor Alınmasının Gerektiği - Yüksek Sağlık Kurulu Raporu İle Adli Tıp 3.İhtisas Kurulu Raporu Arasında Çelişki Olduğu Takdirde Adli Tıp Genel Kurulu'ndan Rapor Alınacağı/Eksik İnceleme Yapıldığı )
EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMA ( Maluliyet Oranına İtiraz Davası/Salt Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas Kurulu Başkanlığı'na Ait Rapor İle Karar Verildiği - Maluliyetinin Oranının Tespiti İçin Yüksek Sağlık Kurulu'ndan Rapor Alınmasının Gerektiği/Yüksek Sağlık Kurulu Raporu İle Adli Tıp 3.İhtisas Kurulu Raporu Arasında Çelişki Olduğu Takdirde Yasadaki Düzenlemeler Gözetilerek Adli Tıp Genel Kurulu'ndan Rapor Alınacağı )"
53Y21.HD18.2.2016E. 2015/6913 K. 2016/2297"MALLULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (Davacı Maluliyetini Gerektirir Rahatsızlığı İle Sigortalı Çalışmaya Başladığı - 5510 S. Kanun'un 25. Md. ve 506 S. Kanun'un 53. Md. Gereğince Maluliyet Aylığı Bağlanmasının Mümkün Olmadığı Ayrıca 5510 S. Kanun'un Geçici 10. Md. sinde Yer Alan 15 Yıl Sigortalılık ve 3600 Gün Prim Ödeme Şartlarının da Davacı Bakımından Oluşmadığı/Davanın Reddi Gerektiği)
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİYLE MALULLÜK ORANININ TESPİTİ İSTEMİ (Mallullük Aylığı Almaya Hak Kazandığına Karar Verilmesi İstemi - Davacı Maluliyetini Gerektirir Rahatsızlığı İle Sigortalı Çalışmaya Başladığı - 5510 S. Kanun'un 25. Md. ve 506 S. Kanun'un 53. Md. Gereğince Maluliyet Aylığı Bağlanmasının Mümkün Olmadığı)
İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİHTE MALUL OLMA (İlk Defa Çalışmaya Başladıkları Tarihte Mevcut Hastalık veya Arızası Bulunanlar Bu Hastalık veya Arızasının Malul Sayılmayı Gerektirecek Düzeyde Olmadığını Kurum veya Kurum Dışındaki Hastanelerden İşe Girmeden Önce Alınmış Usulüne Uygun Sağlık Raporu ve Dayanağı Tıbbi Belgelerle Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu)"
53Y10.HD18.1.2016E. 2015/2648 K. 2016/1"MALULLÜK AYLIĞI TAHSİSİ İSTEMİ ( Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu İle Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Raporları Arasında Açık Çelişki Bulunduğu - Maluliyet Oranı ve Başlangıcı Yönünden Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Rapor Alınarak Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği/Davacının Çalışma Gücü Kayıp Oranının 2/3 ya da %60 Oranında Bulunup Bulunmadığı ve Başlangıç Tarihi Tereddütsüz Belirlenerek Karar Verileceği )
SAĞLIK RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Malullük Aylığı Tahsisi İstemi - Bu Çelişkinin Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan İtiraz Halinde İse Adli Tıp Kurumundan Alınacak Raporla Giderileceği/Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan Verilecek Rapor İle Adli Tıp Kurumu'ndan Alınacak Rapor Arasında Çelişki Mevcut Olması Halinde Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN 2/3 ORANINDA YİTİRİLMESİ ( Kurum Hastanelerince Düzenlenecek Usulüne Uygun Sağlık Kurulu Raporları ve Dayanağı Tıbbi Belgelerin İncelenmesi Sonucu Çalışma Gücünün En Az 2/3'ünü Yitirdiği Kurumca Tespit Edilen Sigortalının Malullük Sigortası Bakımından Malul Sayılacağı )"
53Y21.HD9.2.2015E. 2014/2719 K. 2015/2029"MALULİYET AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Adli Tıp İhtisas Kurulunun Raporunda Osteomyelit Arızası Nedeni İle % 76 Oranında Malul Olduğunun Ve Çalışma Gücünün En Az 2/3'Sini Kaybetmiş Sayılacağının Bildirilmiş Olduğu Gözetilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Mahkemece Maddi Ve Hukuki Olgular Gözetilmeksizin Karar Verilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırı Olacağı )
ADLİ TIP İHTİSAS KURULU RAPORU ( Maluliyet Aylığı Bağlanması Talebi - Adli Tıp İhtisas Kurulunun Raporunda Osteomyelit Arızası Nedeni İle % 76 Oranında Malul Olduğunun Ve Çalışma Gücünün En Az 2/3'Sini Kaybetmiş Sayılacağının Bildirilmiş Olduğu Gözetilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Maddi Ve Hukuki Olgular Gözetilmeksizin Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
53Y10.HD9.6.2014E. 2014/11779 K. 2014/14083"MALULİYETİN TESPİTİ ( Yüksek Sağlık Kurulu Tarafından Davacının Malul Olmadığının Belirlenmesine Karşın Adli Tıp Kurumu Tarafından Verilen Raporla Maluliyetin Tespit Edildiği/Adli Tıp Genel Kurumunun Maluliyeti Teyit Ettiği - Maaşın Rapor Tarihini Takip Eden Aybaşından İtibaren Bağlanacağı ) * MALULİYET MAAŞININ BAĞLANMA TARİHİ ( Malullük Aylığı Tahsis İstemi/Davacının Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinin Düzenlediği 31.05.2010 Tarihli Rapor İle Malul Olduğunu Belirlendiği - Adli Tıp Genel Kurulunun da Bu Durumu Teyit Ettiğinin Anlaşıldığı/Malul Sayılmaya Esas Tutulan Raporun Yazılı istek Tarihinden Sonra Alınması Halinde Rapor Tarihini Takip Eden Ay başından İtibaren Aylığın Bağlanması Gerektiği )
HARÇTAN MUAF OLMA ( Davalı Kurumun Harçtan Muaf Olduğu - Başvuru Harcının Yargılama Masrafına Eklenmesi Suretiyle Davalı Kurumun Harçtan Muaf Tutulamsının Mümkün Olmadığı )
RAPOR TARİHİ ( Malul Sayılmaya Esas Tutulan Rapor Tarihi Yazılı İstek Tarihinden Daha Sonra İse Rapor Tarihini Takip Eden Aybaşından İtibaren Malullük Aylığının Bağlanacağı - Malullük Aylığı Tahsisi Talebi )"
53Y21.HD11.3.2014E. 2013/3662 K. 2014/4552"MALULEN EMEKLİLİĞE HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ (Davacının Maluliyet Oranının Tespiti Bakımından Dosyada Mevcut Raporlar Arasındaki Çelişkiyi Giderecek Şekilde Son Kez Olarak Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınması ve Çıkacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
MALULİYET ORANININ TESPİTİ (Bakımından Dosyada Mevcut Raporlar Arasında Çelişki Bulunduğu - Son Kez Olarak Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınması ve Çıkacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞİK OLMASI (Malulen Emekliliğe Hak Kazandığının Tespiti - Dosyada Mevcut Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu/ son Kez Olarak Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği)
ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORU (Maluliyet Oranının Tespiti Bakımından Dosyada Mevcut Raporlar Arasındaki Çelişkiyi Giderecek Şekilde Son Kez Olarak Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği - Malulen Emekliliğe Hak Kazandığının Tespiti)"
53Y10.HD30.9.2013E. 2013/8124 K. 2013/17751"MALULİYET SEBEBİYLE SİGORTALI ANNEDEN ÖLÜM AYLIĞI TALEBİ ( Ölüm Aylığı Bağlanmasında Aranacak Kriterin Çalışamayacak Durumda Malullük Olması Gerektiği )
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA MALULLÜK ORANI ( Aranacak Kriterin Çalışamayacak Durumda Malullük Olduğu - Tespitinde İzlenecek Yol )
ÇALIŞAMAYACAK DURUMDA MALUL OLMA ( Maluliyet Sebebiyle Sigortalı Anneden Ölüm Aylığı Tahsisinde Bu Krıterin Aranacağı )"
53Y21.HD15.4.2013E. 2013/2166 K. 2013/7453"MALULEN EMEKLİ AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Aylık Bağlanması Talebi/Mahkemenin Dairenin Bozma Kararına Uyduğu Halde Gereğini Yerine Getirmediği - Davacının İlk İşe Girişte Malül Olmadığının Saptanmış Olduğu )
İŞE İLK GİRİŞTE DAVACININ MALÜL OLMADIĞININ SAPTANMASI ( Bozma Kararında Belirtilen Hususların Mahkemece Gözetileceği - Bozma Kararına Uyulduğu Halde İlk İşe Girişte Malül Olunduğu Gerekçesiyle Talebinin Reddine Karar Verilmemesi Gerektiği )
MALULİYET AYLIĞI ŞARTLARININ ARAŞTIRILMAMASI ( Davacının İlk İşe Girişte Malül Olmadığının Saptandığı - Hizmet Döküm Cetvelinde Gözükmyen Ancak Kurum Görevlilerince Bir Takım Evraklardaki Hesaplaması Yapılan Dönemlerin Tespiti Gereği )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Kurumdan Sorularak Talep Tarihinde Yürürlükte Bulunan 506 S.K. 54. M.Gereğince Davacıya Malüliyet Aylığı Bağlanması Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği/Malüliyet Aylığı Şartları )
HİZMET DÖKÜM CETVELİ ( Davacının İlk İşe Girişte Malül Olmadığının Sağtandığı - Hizmet Döküm Cetvelinde Gözükmeyen Ancak Kurum Görevlilerince Bir Kısım Evraklarda Hesaplaması Yapılan Dönemler Hakkında Kurumdan Sorulması Gerektiği )"
53Y10.HD17.1.2013E. 2012/22192 K. 2013/257"MALULİYET AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacıya Ait Davalı Kurum Nezdindeki Şahsi Sicil Dosyası Celbedilmesi Davacının Maluliyet Aylığı Başvurusu Üzerine Alınmış Tüm Sağlık Kurulu Raporları Tedavi Evrakları Yüksek Sağlık Kurulu Raporları Getirtilip Yeterli Araştırmanın Yapılması Gerektiği )
MALULİYET AYLIĞI ( İsteminin Reddine Dair Kurum İşleminin İptali ve Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi - Davacıya Ait Şahsi Sicil Dosyası Celbedilip Aylık Koşulları İrdelenmeksizin Eksik İncelemeyle Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
MALULİYET BAŞLANGICI ( Hükme Esas Adli Tıp Kurumu Raporunda Maluliyet Başlangıcı Konusunda Bir Saptamanın Yapılmamış Olması da Dikkate Alınarak Maluliyet Başlangıcı ve Bu Kapsamda Maluliyet Aylığı Başlangıç Tarihinin Usulünce Belirlenmesi Gerektiği )"
53Y10.HD18.6.2012E. 2012/12325 K. 2012/11633"MALULLÜK DURUMUNUN TESPİTİ (Malullük Aylığı Bağlanması İstemi - Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Koşullarının Gerçekleşmesi Şartıyla Anılan Hükümlere Göre Aylık Bağlanmasının Mümkün Olacağı)
İSTEĞE BAĞLI VE ZORUNLU SİGORTALILIK DURUMLARI (Son Hallerini de İçerir Şekilde Kurumdan Celbi İle Aylık Bağlama Koşullarının Somut Olayda Ne Şekilde Oluştuğunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Malullük Aylığı Bağlanması İstemi)
AYLIK BAĞLAMA KOŞULLARI (Malullük Aylığı Bağlanması İstemi - 26. Md.de Düzenlenen Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Koşullarının Gerçekleşmesi Şartıyla Anılan Hükümlere Göre Aylık Bağlanmasının Mümkün Olacağı)
MALÜLLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ (26. Md.de Düzenlenen Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Koşullarının Gerçekleşmesi Şartıyla Anılan Hükümlere Göre Aylık Bağlanmasının Mümkün Olacağı)"
53Y10.HD12.6.2012E. 2012/10406 K. 2012/11315"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Maluliyet Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tespiti İstemi - Malûllük Durumu ile İlgili Ortaya Çıkan Çelişkiler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Genel Kurulu Tarafından Hazırlanacak Raporla Giderilip Çalışma Gücü Kayıp Oranının Açıklıkla Belirlenmesi Gerektiği )
MALULİYET AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Kurum İşleminin İptali Davası - Malûllük Durumu ile İlgili Ortaya Çıkan Çelişkiler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Genel Kurulu Tarafından Hazırlanacak Raporla Giderilip Çalışma Gücü Kayıp Oranının Açıklıkla Belirlenmesi Gerektiği )
MALULİYET ORANININ BELİRLENMESİ ( Kurum İşleminin İptali Davası - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan Alınacak Raporla Oranın Belirlenmesi Gerektiği )
MALULLUK AYLIĞININ BAŞLANGICI ( Kurum İşleminin İptali Davası - Hakkı Doğuran Olay Kanun Maddesinin Yürürlük Tarihi Olduğundan Aylık Başlangıcı Olarak Bu Tarihi İzleyen Aybaşına Karşılık Gelen Tarihin Esas Alınması Gerektiği )"
53Y10.HD8.5.2012E. 2011/2971 K. 2012/8323"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Rücuan Tazminat - Gelir Bağlama Kararında Kontrol Muayenesinin Kontrol Kaydı Sonucu Araştırılmalı Çalışma Gücü Kaybı Oranının Değişmiş Olması Durumunda Gelirin İlk Peşin Değeri Buna Göre Belirlenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik/Rücuan Tazminat - Gelir Bağlama Kararında Kontrol Muayenesinin Kontrol Kaydı Sonucu Araştırılmalı Çalışma Gücü Kaybı Oranının Değişmiş Olması Durumunda Gelirin İlk Peşin Değeri Buna Göre Belirlenip Sonucuna Göre Karar Verileceği )
KONTROL MUAYENESİ ( Gelir Bağlama Kararında Kontrol Kaydı Sonucu Araştırılmalı Çalışma Gücü Kaybı Oranının Değişmiş Olması Durumunda Gelirin İlk Peşin Değeri Buna Göre Belirlenip Sonucuna Göre Karar Verileceği - İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik/Rücuan Tazminat )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik/Rücuan Tazminat - Kontrol Muayenesinin Kontrol Kaydı Sonucu Araştırılmalı Çalışma Gücü Kaybı Oranının Değişmiş Olması Durumunda Gelirin İlk Peşin Değeri Buna Göre Belirlenip Karar Verileceği )"
53Y10.HD14.2.2012E. 2012/2600 K. 2012/2203"SİGORTALININ MALULEN EMEKLİLİK NİTELİĞİ TAŞIDIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Sigortalının Meslekten Kazanma Güç Kaybı Oranı ve Başlangıcının Çelişkiden Uzak ve Kesin Olarak Belirlenmesi Gereği - Doğrudan Adli Tıp Kurumunda Rapor Alınamayacağı )
DOĞRUDAN ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINAMAMASI ( Sosyal Sigorta Yüksel Sağlık Kurulu Raporunun Kurum Açısından Bağlayıcı Olduğu - Bu Rapora İtiraz Halinde Tıp Fakültesi İlgili Kürsü Konseyinden Rapor Alınacağı/Malulün Emeklilik )
SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU ( Kurumu Bağladığı - Doğrudan Adli Tıp Kurumuna Müracaat Edilemeyeceği )
İNFAZDA TEREDDÜT OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE KARAR ( Davacının Maluliyet Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının Araştırılacağı - Aylığa Hak Kazandığının Anlaşılması Halinde Aylığın Başlangıcının Belirtilmesi Gerektiği/Meslektek Kazanma Gücü Kaybı )
MESLEKTEN KAZANMA GÜÇ KAYBI ORANI ( Yüksek Sağlık Kurumundan Rapor Alınmaksızın Doğrudan Adli Tıp Kurumu Raporu Alınmasının Hatalı Olduğu - Prosedürün Takip Edilmediği/İnfaz Tereddüt Oluşturacak Şekilde Karar Verilemeyeceği )"
53Y10.HD27.10.2011E. 2011/9597 K. 2011/14732"MALULİYET AYLIĞINA HAK KAZANMA ( İlk Defa Sigortalı Olarak Çalıştığı Tarihten Önce Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızanın Bulunmaması Gerektiği )
DAVA VE TARAF EHLİYETİ ( Kamu Düzenine Dair Olduğu - Hastalık Sebebiyle Davacıya Maluliyet Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti/Davacının Vesayet Altına Alınıp Alınmayacağın Araştırılacağı ve Bu Konunun Bekletici Mesele Yapılacağı )
BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI ( Şizofren Hastalığı Sebebiyle Davacıya Maluliyet Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti - Davacının Vesayet Altına Alınıp Alınmayacağın Araştırılacağı )
ŞİZOFREN HASTASI SİGORTALI ( Maluliyet Aylığına Hak Kazanma - Davacının Sigortalılık Niteliğini Kazanmasından Önce Kendisinde Malul Sayılmasını Gerektirecek Düzeyde Rahatsızlığı Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
SİGORTALI ÇALIŞMA SONRASI MALUL OLMA ( Maluliyet Aylığı - Hangi Tarihten İtibaren Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybettiğin Tespit Edilmesi Gerektiği )"
53Y10.HD25.10.2011E. 2011/8093 K. 2011/14612"MALULİYET AYLIĞI Yüksek Sağlık Kurulu Raporuyla Adli Tıp Kurumu Raporları Arasında Çelişki Olduğu - Yeni Rapor Alınıp Çelişki Giderilerek Çalışma Gücü Kaybı Oranı ve Başlangıcı Kesin Biçimde Belirleneceği )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Maluliyet Aylığı - Yüksek Sağlık Kurulu Raporuyla Adli Tıp Kurumu Raporları Arasında Çelişki Olduğu/Çelişki Giderilerek Çalışma Gücü Kaybı Oranı ve Başlangıcı Kesin Biçimde Belirleneceği )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Maluliyet Aylığı - Yüksek Sağlık Kurulu Raporuyla Adli Tıp Kurumu Raporları Arasında Çelişki Olduğu/Çelişki Giderilerek Oranı ve Başlangıcı Kesin Biçimde Belirleneceği )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLDUĞU ( Beden Çalışma Gücünün Kaybı - Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınmak Suretiyle Sigortalının Çalışma Gücü Kaybı Oranı ve Başlangıcı Kesin Biçimde Belirleneceği )
AYLIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Maluliyet Hali - İstek Tarihini Takip Eden Ay Başı Olduğu )"
53Y10.HD20.10.2011E. 2010/2732 K. 2011/14256"MALULİYET AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Davacının Çalışma Gücünün En Az 2/3'ünün Yitirildiğinin Tespiti Halinde İşin Bırakılmasını Takip Eden Aybaşı İtibariyle Aylığa Hak Kazandığı ve Tekrar Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Aylığın Kesilme Koşulunun Oluştuğu )
AYLIĞIN KESİLME KOŞULU ( Maluliyet Aylığı Bağlanması İstemi - Çalışma Gücünün En Az 2/3'ünün Yitirildiğinin Tespiti Halinde İşin Bırakılmasını Takip Eden Aybaşı İtibariyle Aylığa Hak Kazandığı ve Tekrar Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Aylığın Kesilme Koşulunun Oluştuğunu Kabul Etmek Suretiyle Bir Karar Vermek Gerektiği )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN EN AZ 2/3'ÜNÜN YİTİRİLMESİ ( Tespiti Halinde İşin Bırakılmasını Takip Eden Aybaşı İtibariyle Aylığa Hak Kazandığı ve Tekrar Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Aylığın Kesilme Koşulunun Oluştuğunu Kabul Etmek Suretiyle Bir Karar Vermek Gerektiği )"
53YHGK28.9.2011E. 2011/21-488 K. 2011/565"MALULİYET AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI TALEBİ ( Çalışma Gücünün Kaybedilmesi Nedeni İle Bağlanıp Fiilen Çalışılması Nedeniyle Kesildiği - Çalışma Gücünün 2/3 ünü Kaybettiği İçin mi Yoksa Çalışamaz Durumda Bulunduğu İçin mi Bağlandığının Davalı Kurumdan Sorularak Aydınlatılacağı)
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Maluliyet Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi - Rapor Alınarak Davacının 2/3 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin 2/3 ünü Kaybetmemekle Birlikte Çalışacak ya da Çalışamayacak Durumda Olup Olmadığının veya En Az %60 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin Belirleneceği)
ADLİ TIP RAPORU ( Maluliyet Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi - Çalışma Gücü Kaybı Oranının Öncelikle Adli Tıp İhtisas Kurulundan Çelişki Bulunması Halinde İse Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınarak Belirleneceği)
FİİLEN ÇALIŞMA NEDENİYLE KESİLEN MALULİYET AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI İSTEMİ ( Çalışma Gücünün 2/3 ünü Kaybettiği İçin mi Yoksa Çalışamaz Durumda Bulunduğu İçin mi Bağlandığının Davalı Kurumdan Sorularak Aydınlatılacağı)"
53Y10.HD9.6.2011E. 2010/1894 K. 2011/8461"TAHSİS BAŞVURUSU ( Malullük Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 2829 S.K Hükümlerinin Uygulanması Yönünden Farklı Sosyal Güvenlik Kanunları Kapsamında Gerçekleşen Hizmetleri Varsa Buna Dair Bilgi ve Belgelerin Getirtileceği )
MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( 2829 S.K Hükümlerinin Uygulanması Yönünden Farklı Sosyal Güvenlik Kanunları Kapsamında Gerçekleşen Hizmetleri Varsa Buna Dair Bilgi ve Belgelerin Getirtilmesi Gerektiği )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLER ( Birleştirilmesi Hakkında 2829 S.K Hükümlerinin Uygulanması Yönünden Farklı Sosyal Güvenlik Kanunları Kapsamında Gerçekleşen Hizmetleri Varsa Buna Dair Bilgi ve Belgelerin Getirtilmesi Gerektiği )
AYLIĞA HAK KAZANMA DURUMUNDA HAKKI DOĞURAN OLAY ( Kanunun İlgili Maddesinin Yürürlük Tarihi Olduğundan Aylık Başlangıcı Olarak Bu Tarihi İzleyen Ay Başına Karşılık Gelen Gün Esas Alınması Gerektiği - Malullük Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti )"
53Y21.HD10.5.2011E. 2010/3972 K. 2011/4459"MALULİYET ORANININ VE MALULİYET AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Maluliyet Başlangıcı İlk Sigortalılık Başlangıç Tarihinden Önce Olduğundan Maluliyet Aylığı Şartlarının Gerçekleşmediği - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
MALULİYET AYLIĞI ( Aylık Almaya Hak Kazandığının Tespiti - Maluliyet Başlangıcı İlk Sigortalılık Başlangıç Tarihinden Önce Olduğundan Maluliyet Aylığı Şartlarının Gerçekleşmediği/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
MALULİYET BAŞLANGICI ( İlk Sigortalılık Başlangıç Tarihinden Önce Olduğundan Maluliyet Aylığı Şartlarının Gerçekleşmediği - Maluliyet Oranının ve Maluliyet Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tespiti/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
53Y21.HD31.3.2011E. 2010/6124 K. 2011/2955"MALULEN EMEKLİLİĞİN TESPİTİ ( Malul Sayılması Gerektiğinin ve Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının - Davacının Çalışma Gücünü Yüzde Kaç Oranında Kaybettiği Belirlenerek İlgili Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih de Gözetilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ADLİ TIP RAPORLARINA İTİRAZ ( Yüksek Sağlık Kurulu Raporuyla Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporu Arasındaki Açık Çelişkinin Giderilmesi İçin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Görüş Alınması Gerektiği - Malulen Emekliliğin Tespiti )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Davacının Çalışma Gücünü Yüzde Kaç Oranında Kaybettiği Belirlenerek İlgili Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih de Gözetilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Malulen Emekliliğin Tespiti )
MALULİYET AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacının Çalışma Gücünü Yüzde Kaç Oranında Kaybettiği Belirlenerek İlgili Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih de Gözetilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
53Y10.HD28.2.2011E. 2011/1234 K. 2011/2414"MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Tüm Tedavi Evrakının Davacıdan ve İlgili Kurumlardan Sorularak Temini İle Adli Tıp Genel Kurulundan Çelişkileri Giderecek Şekilde Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )
ÇELİŞKİLİ RAPOR ( Malullük Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Tüm Tedavi Evrakının Davacıdan ve İlgili Kurumlardan Sorularak Temini İle Adli Tıp Genel Kurulundan Çelişkileri Giderecek Şekilde Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )
ADLİ TIP GENEL KURULU KARARI ( Çelişkileri Giderecek Şekilde Yeniden Rapor Alınarak Davacının İşe Başladığı Tarihte Maluliyetini Gerektirir Derecede Rahatsız Olup Olmadığı Hususu Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
İŞE BAŞLADIĞI TARİHTEKİ MALULİYETİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ ( Sigortalı Olarak İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık veya Arızasının Bulunmadığının Kabul Edilmesi Gerektiği )"
53Y10.HD24.2.2011E. 2011/1446 K. 2011/2295"MALULİYET AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü Gereğince Davacının Arızasının Çalışma Gücünün En Az Üçte İkisini Yitirmiş Sayılmasını Gerektirir Düzeyde Olup Olmadığı Hususunda Ek Rapor Alınması Gerektiği )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN YİTİRİLMESİ ( Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü Gereğince Davacının Arızasının Çalışma Gücünün En Az Üçte İkisini Yitirmiş Sayılmasını Gerektirir Düzeyde Olup Olmadığı Hususunda Ek Rapor Alınması Gerektiği )
SAĞLIK KURULU RAPORU ( Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü Gereğince Davacının Arızasının Çalışma Gücünün En Az Üçte İkisini Yitirmiş Sayılmasını Gerektirir Düzeyde Olup Olmadığı Hususunda Ek Rapor Alınması Gerektiği )"
53Y10.HD28.6.2010E. 2010/5952 K. 2010/9348"MALULEN EMEKLİLİĞE HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacının Rapordaki Arazlara Göre Davacının Çalışma Gücü Kaybı Oranının 2/3'ünü Yitirip Yitirmediği Hangi Tarih İtibariyle Yitirdiği ve Buna Göre Malullük Aylığı Başlangıç Tarihi Belirlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Kayıp Oranının 2/3'ünü Yitirip Yitirmediği Hangi Tarih İtibariyle Yitirdiği ve Buna Göre Malullük Aylığı Başlangıç Tarihi Belirlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği - Malulen Emekliliğe Hak Kazandığının Tespiti )
MALÜLLÜK AYLIĞI ( Malulen Emekliliğe Hak Kazandığının Tespiti - Davacının Rapordaki Arazlara Göre Davacının Çalışma Gücü Kaybı Oranının 2/3'ünü Yitirip Yitirmediği Hangi Tarih İtibariyle Yitirdiği ve Buna Göre Malullük Aylığı Başlangıç Tarihi Belirlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )"
53Y10.HD31.5.2010E. 2009/2128 K. 2010/7629"ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Malul Olan Sigortalının Fiilen Bir İşte Çalışmasının Mümkün Olamayacağı Gerçeğinden Hareketle Yasakoyucu Bu Durumda Sigortalıya Ödenmekte Olan Malullük Aylığının Kesileceğini Hükme Bağladığı )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN TEKRAR SİGORTALI BİR İŞTE ÇALIŞANLAR ( Sigortalıya Ödenmekte Olan Malullük Aylığının Kesileceği - 63. Maddeye Paralel Bir Çözümü Malullük Aylığı Alanlar İçin Öngörmediği )
MALUL OLAN SİGORTALI ( Fiilen Bir İşte Çalışmasının Mümkün Olamayacağı Gerçeğinden Hareketle Yasakoyucu Bu Durumda Sigortalıya Ödenmekte Olan Malullük Aylığının Kesileceğini Hükme Bağladığı )
ÇALIŞMA HARİCİ DÖNEMDE KURUMCA MALULLÜK AYLIKLARININ ÖDENMEYE DEVAM ETMESİ ( Sigortalının Yeniden Talebinin Aranmayacağı - Bu Dönem Yönünden Çalışma Gücünü 2/3 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin Araştırılması Gerektiği )
İSTİRDAT ( 506 S.Y'nın 53/B Kapsamında Öngörülen Koşulların Devam Ettiğinin Saptanması Halinde Aylıkların İstirdadının Mümkün Olmaması Nedeniyle Bu Döneme İlişkin Talebin Reddi Gerektiği - Ödeme Emrine İtirazın İptali İstemi )"
53Y10.HD29.9.2009E. 2008/9350 K. 2009/14801"KİMLERİN MALUL SAYILACAĞI ( İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Sağlık Kurulu Raporundaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybedenler )
MALULİYET AYLIĞI İSTEMİ ( İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybeden Davacının İsteminin Kabulü Gereği )
MALUL SAYILMA ( İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybedenler - Maluliyet Aylığı İsteminin Kabulü Gereği )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi - lk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybeden Davacının İsteminin Kabulü Gereği )"
53Y10.HD25.6.2009E. 2008/7564 K. 2009/11591"MALULEN EMEKLİLİK ( Çalışma Gücünün 2/3'ünü Yitirdiği Kurumca Tespit Edilen Sigortalının Malullük Sigortası Bakımandan Malul Sayılması Gereği - Malullük Durmunu Tespit Eden Raporlar Arasında Çelişki Bulunması Halinde Çelişkinin Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulundan Alınacak Raporla Giderilmesi Gereği )
SAĞLIK RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Malullük Sigortasına Dayanak Sağlık Raporları Arasında Çelişki Bulunması - Yüksek Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilmesi Halinde Çelişki Adli Tıp Kurumunca Adli Tıp Kurumu ile Sağlık Kurulu Arasında Çelişkinin Tıp Fakültelerinden Alınacak Raporla Giderilmesi )
YÜKSEK SAĞLIK KURULU ( Verilen Raporun Kurum Yönünden Bağlayıcı Olduğu - Yüksek Sağlık Kurulunca Verilen Rapora İtiraz edilmesi Halinde Çelişkinin Adli Tıp Kurumunca Adli Tıp Kurumu ile Kurulca Verilen Rapor Arasında Çelişkinin Tıp Fakültelerinin İlgili Anabilim Dallarından Alınacak Raporla Giderilmesi Gereği )"
53Y21.HD11.2.2009E. 2008/3480 K. 2009/1764"MALULEN EMEKLİLİĞİNE HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Malulüyetin %90 Olarak Tespit Edildiğinden Davacının Adli Tıp Kurumu Rapor Tarihi Esas Alınarak Malulüyet Aylığına Hak Kazandığı Belli Olduğu Halde Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Malulen Emekliliğine Hak Kazandığının Tespiti - Malulüyetin %90 Olarak Tespit Edildiğinden Davacının Adli Tıp Kurumu Rapor Tarihi Esas Alınarak Malulüyet Aylığına Hak Kazandığı Belli Olduğu Halde Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
MALULİYET AYLIĞI ( Malulen Emekliliğine Hak Kazandığının Tespiti - Malulüyetin %90 Olarak Tespit Edildiğinden Davacının Adli Tıp Kurumu Rapor Tarihi Esas Alınarak Malulüyet Aylığına Hak Kazandığı Belli Olduğu Halde Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )"
53Y10.HD5.2.2009E. 2007/20091 K. 2009/1056"MALULLÜK AYLIĞI (Kurum Hastanelerince Düzenlenecek Raporların İncelenmesi Sonucu Çalışma Gücünü 2/3 Oranında Kaybeden Sigortalının Malulül Sayılacağı - Kurum Sağlık Kurulu Raporuna İtirazın Adli Tıp Kurumunca İki Rapor Arasındaki Çelişkinin Tıp Fakülteleri Anabilim Dalı Kurulunca Giderilmesi Gereği )
SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU (Sigortalının Maluliyeti Hakkında Verilen Kurum Hastane Raporuna İtirazın Yüksek Sağlık Kurulunca Görüşüleceği - Yüksek Sağlık Kurulu Raporunun Kurum Bakımından Bağlayıcı Olduğu Rapora İtirazın Adli Tıp Kurumunca Görüşüleceği)
SİGORTALININ MALULİLETİ HAKKINDAKİ RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI (Yüksek Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Adli Tıp Kurumunca Görüşüleceği - Adli Tıp Kurumu Raporu ile Yüksek Sağlık Kurulu Raporu Arasındaki Çelişkinin Tıp Fakülteleri İlgili Anabilidalı Uzmanlarından Oluşan Kuruldan Alınacak Raporla Giderilmesi)"
53Y10.HD23.10.2008E. 2007/12468 K. 2008/13241"MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Çalışma Gücünü En Az 2/3 Oranında Kaybetmediği Belirgin Olan Davacı - Yapılan Tedavi Sonunda Çalışabilir Durumda Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
SİGORTALININ MALULİYETİ ( Çalışma Gücünü En Az 2/3 Oranında Kaybetmediği Belirgin Olan Davacının İlk Tahsis İşleminin Gerçekleştirildiği Tarih İtibarıyla Yapılan Tedavi Sonunda Çalışabilir Durumda Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
MALULİYETİN TESPİTİ ( Malullük AylığınınYazılı İstem Tarihi İzleyen Ay Başından İtibaren Ödenmeye Başlanacağına İlişkin Düzenleme Gereğince Davacının Kurumca Kontrol Muayenesine Tabi Tutulmasının İsabetli Olduğu )"
53Y21.HD8.5.2008E. 2007/8441 K. 2008/7485"MALULİYET AYLIĞI ( İlk İşe Giriş Tarihinde Malül Olduğuna Dair Belge Bulunmadığına Göre Bağlanmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YURT DIŞI SİGORTALILIĞI ( Alman Rant Sigortalarına Giriş Tarihinin Türk Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
İŞE GİRİŞ TARİHİ ( Alman Rant Sigortalarına Giriş Tarihinin Türk Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - Davacının İlk İşe Giriş Tarihinde Malül Olduğuna Dair Belge Bulunmadığına Göre Maluliyet Aylığının Bağlanması Gerektiği )
SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hükümlerine Göre Almanya'daki İlk İşe Giriş Tarihi Sigortalılık Başlangıcı Kabul Edilerek Maluliyet Aylığı Bağlanması Gerektiği )"
53Y10.HD11.3.2008E. 2008/1554 K. 2008/3199"MALULİYETİN TESPİTİ ( Sigortalıdaki Arazların İş Kazası ve Meslek Hastalığına Bağlı Olarak Gerçekleşmesi Olasılığı Gözetilerek Belirtilmişse de Davacının Durumu 506 Sayılı Yasanın 53/A-1 ( C ) Maddesi Kapsamında Değerlendirilecek Bir Durum Olmadığı )
TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM ( Sigortalıdaki Arazların İş Kazası ve Meslek Hastalığına Bağlı Olarak Gerçekleşmesi Olasılığı Gözetilerek Belirtilmişse de Davacının Durumu 506 Sayılı Yasanın 53/A-1 ( C ) Maddesi Kapsamında Değerlendirilecek Bir Durum Olmadığı )
MÜFETTİŞ RAPORUNUN İPTALİ ( Sigortalıdaki Arazların İş Kazası ve Meslek Hastalığına Bağlı Olarak Gerçekleşmesi Olasılığı Gözetilerek Belirtilmişse de Davacının Durumu 506 Sayılı Yasanın 53/A-1 ( C ) Maddesi Kapsamında Değerlendirilecek Bir Durum Olmadığı )"
53Y21.HD14.1.2008E. 2007/11020 K. 2008/53"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA ( Sigortalının Malullük Durumunun Saptanmasında Kurum Sağlık Tesisleri Sağlık Kurullarınca Verilecek Raporlarda Belirtilen Hastalık ve Arızalar Esas Tutulacağı )
MALULLÜK DURUMUNUN SAPTANMASI ( Kurum Sağlık Tesisleri Sağlık Kurullarınca Verilecek Raporlarda Belirtilen Hastalık ve Arızalar Esas Tutulacağı )
KURUMUN HASTANE RAPORUNA İTİRAZ OLMASI ( Sosyal Sigortalar YSK'dan Bu Rapora da İtiraz Halinde Adli Tıp Kurumu'ndan Görüş Alınması ve YSK ve Adli Tıp Kurumu Kararı Arasında Çelişki Olduğu Takdirde Adli Tıp Genel Kurulu'ndan Çelişki Giderici Görüş Alınması Gerektiği )"
53Y10.HD23.10.2007E. 2006/20215 K. 2007/17407"MALULİYETİN TESPİTİ VE MALULLÜK AYLIĞININ BAĞLANMASI ( Çalışma Gücünün 2/3 Oranında Kaybedilmiş Olması Gereği - Malül Sayılanların Toplam Olarak 1800 Gün Prim veya 5 Yıldan Beri Sigortalı Bulunması ve Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Primlerini Ödemiş Olması Gereği )
YÜKSEK SAĞLIK KURULUNCA VERİLEN MALULLÜK RAPORU ( Malullüğün Tespiti ve Malullük Aylığının Bağlanması - Yüksek Sağlık Kurulu Tarafından Verilen Raporun Kurum Bakımandan Bağlayıcı Olduğu )"
53Y21.HD19.12.2006E. 2006/16627 K. 2006/15723"İş KAZASI SONUCU MALULİYET ( Mahkemece Sürekli İş Göremezlik Oranını % 79 ve %81 Olarak Belirleyen Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden % 79 Oranındaki Sürekli İş Göremezliğin Karara Esas Alınması Hatalı Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Sürekli İş Göremezlik Oranını % 79 ve %81 Olarak Belirleyen Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden % 79 Oranındaki Sürekli İş Göremezliğin Karara Esas Alınması Hatalı Olduğu )
RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( % 79 ve %81 Olarak Belirleyen Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden % 79 Oranındaki Sürekli İş Göremezliğin Karara Esas Alınması Hatalı Olduğu )"
53Y21.HD18.4.2006E. 2005/14307 K. 2006/3980"MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacının Tedavi Gördüğü Tüm Sağlık Kurumlarından Tedavi Dosyaları ve Eki Olan Belgeler Getirtilerek Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Rapor Alınarak Çalışma Gücünü 2/3'ünü Kaybedecek Derecede Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Malullük Aylığı Alması Gerektiğinin Tespiti - Davacının Tedavi Gördüğü Tüm Sağlık Kurumlarından Tedavi Dosyaları ve Eki Olan Belgeler Getirtilerek Çalışma Gücünü 2/3'ünü Kaybedecek Derecede Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Malullük Aylığı Alması Gerektiğinin Tespiti - Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Rapor Alınarak Çalışma Gücünü 2/3'ünü Kaybedecek Derecede Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
53Y10.HD28.11.2005E. 2005/8272 K. 2005/12330"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Prim Ödemesinde Bulunmasına Göre Zorunlu SSK Sigortalılığı İle Çakışan Dönem Hariç Davacının İsteğe Bağlı Sigortalı Olduğunun Tespiti Gereği )
ZORUNLU SSK SİGORTALILIĞI ( Çakışan Dönem Hariç Davacının İsteğe Bağlı Sigortalı Olduğunun Tespiti Gereği )
SİGORTALILIK İRADESİ ( Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Biçimde İlk Zorunlu Sigortalı Çalışmasını Takiben ve İkinci Zorunlu Sigortalı Çalışmasını Takiben Prim Ödemesinde Bulunması Nedeniyle Çakışan Dönem Hariç Davacının İsteğe Bağlı Sigortalı Olduğunun Tespiti Gereği )"
53Y21.HD27.10.2005E. 2005/8160 K. 2005/10364"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Tazminat - Artışların Kurumdan Sorulması ve Bu Arada Ücretlerde Artış Olup Olmadığı da Dikkate Alınarak Maddi Zarar Hesabının Yeniden Yapılması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Sigortaca Karşılanmayan Zararın Tazmini - Maddi Tazminat/Artışların Kurumdan Sorulması ve Bu Arada Ücretlerde Artış Olup Olmadığı da Dikkate Alınarak Maddi Zarar Hesabının Yeniden Yapılması Gerektiği )
SİGORTACA KARŞILANMAYAN ZARARIN TAZMİNİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Artışların Kurumdan Sorulması ve Bu Arada Ücretlerde Artış Olup Olmadığı da Dikkate Alınarak Maddi Zarar Hesabının Yeniden Yapılması Gerektiği )"
53Y10.HD27.10.2005E. 2005/6575 K. 2005/11072"GERÇEĞE AYKIRI RAPOR ( Davalı Doktor Yönünden Sahte Rapor Düzenleme Eylemine Dayalı Olarak Herhangi Bir Haksız Fiilin Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Adı Geçen Davalı Bakımından Davanın Reddi Gereği - İtirazın İptali
MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Davalı Doktor Yönünden Sahte Rapor Düzenleme Eylemine Dayalı Olarak Herhangi Bir Haksız Fiilin Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Adı Geçen Davalı Bakımından Davanın Reddi Gereği - İtirazın İptali )
SAHTE RAPOR DÜZENLEME ( Davalı Doktor Yönünden Herhangi Bir Haksız Fiilin Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Adı Geçen Davalı Bakımından Davanın Reddi Gereği/Malullük Aylığı - İtirazın İptali )"
53Y10.HD17.10.2005E. 2005/7038 K. 2005/10412"MALÜLİYET AYLIĞI ( Çalışma Gücünün En Az Üçte İkisini Yitirmiş Durumda Sayılmayanlardan 34. Madde Gereğince Yapılan Tedavi Sonunda Kurum Sağlık Tesisleri Sağlık Kurullarınca Düzenlenecek Raporlarda Çalışabilir Durumda Olmadığı Tespit Edilen Sigortalıların Aylık Alabileceği )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( En Az Üçte İkisini Yitirmiş Durumda Sayılmayanlardan 34. Madde Gereğince Yapılan Tedavi Sonunda Kurum Sağlık Tesisleri Sağlık Kurullarınca Düzenlenecek Raporlarda Çalışabilir Durumda Olmadığı Tespit Edilen Sigortalıların Maluliyet Aylığı Alabileceği )
ÇALIŞAMAZ DURUMDA BULUNMA ( Maluliyet Aylığı - Tıbbi Rehabilitasyona Tabi Tutularak 506 S. Kanunun 34. Md. Gereğince Yapılan Tedavi Sonunda Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü Hükümleri de Gözönüne Alınarak Saptanacağı )"
53Y21.HD22.9.2005E. 2005/4746 K. 2005/8211"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Gerçek Maluliyet Oranının Tesbiti Gereği - SSK Raporları ile Adli Tıp Kurumu Raporu Arasındaki Çelişkinin Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınarak Giderilmesi Gereği/SSK'ca Belirlenen Maluliyet Oranına Davalının İtiraz Etmemesinin Davacı Yararına Kazanılmış Hak Doğurmayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN ADLİ TIP GENEL KURULUNCA GİDERİLMESİ GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu SSK'ca Belirlenen Maluliyet Oranına Davalının İtiraz Etmemesinin Davacı Yararına Kazanılmış Hak Doğurmayacağı - Gerçek Maluliyet Oranının Tesbiti Gereği )
MALULİYET ORANININ TESBİTİ USULÜ ( SSK'ca Tesbit Edilen Maluliyet Oranıyla Adli Tıp 3. İhtisas Kurulunca Tesbit Edilen Maluliyet Oranlarının Farklı Olması - Davalının Yüksek Maluliyet Oranına İtiraz Etmemesinin Kazanılmış Hak Oluşturmaması )
KAZANILMIŞ HAK OLUŞMAMASI ( İş Kazası Sonucu SSK'ca Tesbit Edilen Maluliyet Oranına Davalı Tarafça İtiraz Edilmemesi - Gerçek Maluliyet Oranının Tesbiti Gerektiğinden Adli Tıp Genel Kuruldan Rapor Alınarak SSK Raporları ile Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu Raporu Arasındaki Maluliyet Oranına İlişkin Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
SSK RAPORLARI İLE ADLİ TIP İHTİSAS KURULU RAPORU ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN ADLİ TIP GENEL KURULUNDAN RAPOR ALINARAK GİDERİLMESİ GEREĞİ ( İş Kazasından Doğan Maluliyet Oranının Tesbitinde - Davalının SSK'ca Belirlenen Yüksek Maluliyet Oranına İtiraz Etmemesinin Davacı Yararına Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )"
53Y21.HD12.9.2005E. 2005/2986 K. 2005/7642"MALULİYET DERECESİNİN TESPİTİ ( Davacının Çalışma Süresi Boyunca Çalıştığı İşyerleri Tespit Edilerek İşyeri Şahsi Dosyaları Celbedilip Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Rapor Alınması Gereği )
MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacının Çalışma Süresi Boyunca Çalıştığı İşyerleri Tespit Edilerek İşyeri Şahsi Dosyaları Celbedilip Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Rapor Alınması Gereği )
BEDEN VE ÇALIŞMA GÜCÜ ( En Az 2/3'nü Kaybedecek Ağırlıkta Olup Olmadığını İşe Girdikten Sonra Mesleği ve İşyeri Koşulları İle İlgili Olarak İlerleyip İlerlemediğini Tespit Etmek Gerektiği - Malullük Aylığına Hak Kazandığının Tespiti )"
53Y10.HD28.3.2005E. 2005/417 K. 2005/3257"MALULLÜK AYLIĞININ İSTİRDADI ( Aylık Almakla İken Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayanların Çalışmaya Başladıkları Tarihten Başlayarak Kesileceği )
MALULİYET AYLIĞI ( Sigortalı Bir İşte Çalışması Nedeniyle Aylığı Kesilen Kişiye Yeniden Aylık Bağlanması İçin Yazılı Talebin Şart Olduğu )
S.S.K.'NUN MALULİYET AYLIĞININ İSTİRDADI TALEBİ ( Aylık Almakla İken Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayan Kişi - Muayenesi Üzerine Malullüğün Devam Ettiğinin Anlaşılması/Kurumun Talebinin Buna Göre Değerlendirilmesi Gereği )"
53Y11.HD3.3.2005E. 2004/14821 K. 2005/1972"ŞİRKET DEVİR BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davada Hukuki Nedenin Değiştirilmesi Sonucu Yapılan İşin Devredilmesine Dayanılması - Davacının İspat Külfeti )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKININ HATIRLATILMASI GEREĞİ ( Şirket Pay Devrinden Doğan Alacak Davasında Davacının İnşaat İşini Davalıya Devretmesi Nedeniyle Doğan Alacak Talebinde Bulunmak Suretiyle Dayandığı Hukuki Nedeni Değiştirmesi )
İSPAT KÜLFETİ ( Şirket Devir Bedelinin Tahsili Davasında Davacının İnşaat İşini Davalıya Devretmesi Karşılığı Yaptığı Masraflar ve Emeği Karşılığı Doğan Alacak Talebinde Bulunmak Suretiyle Dayandığı Hukuki Sebebi Değiştirmesi )"
53Y21.HD1.3.2005E. 2005/1119 K. 2005/1896"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Oluşan %13,1 İş Göremezliğin Malülen Emekliliğe Neden Olan 2/3 Oranında İş Gücü Kaybına Etkisi Olup Olmadığının SSK'dan Sorulması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Oluşan %13,1 İş Göremezliğin Malülen Emekliliğe Neden Olan 2/3 Oranında İş Gücü Kaybına Etkisi Olup Olmadığının SSK'dan Sorulması Gereği )
İŞ GÖREMEZLİK RAPORU ( İş Kazası Sonucu Oluşan Maluliyet - %13,1 İş Göremezliğin Malülen Emekliliğe Neden Olan 2/3 Oranında İş Gücü Kaybına Etkisi Olup Olmadığının SSK'dan Sorulması Gereği )
MALULEN EMEKLİLİK ( %13,1 İş Göremezliğin Malülen Emekliliğe Neden Olan 2/3 Oranında İş Gücü Kaybına Etkisi Olup Olmadığının SSK'dan Sorulması Gereği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi )"
53Y10.HD16.3.2004E. 2003/9906 K. 2004/1969"MALÜLLÜK AYLIĞI ( Davalının İstemi Aşılarak Daha Önceki Tarihten Aylık Bağlanması - Yeniden Yargılamaya Gerek Olmaması Nedeniyle Düzeltilerek Onanması Gereği )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN ÜÇTE İKİSİNİ YİTİREN SİGORTALILAR ( Malül Sayılacağı )
MALÜL SAYILMA ( Çalışma Gücünün En Az Üçte ikisini Yitirdiği Tespit Edilen Sigortalı )"
53Y21.HD4.3.2004E. 2004/1362 K. 2004/1981"ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI ( Maddi Tazminat - Yaşlılık Aylığı Bağlandığı Tarihten İtibaren 60 Yaşının İkmaline Kadarki Aktif Dönem Kazancının Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Tazminat - Yaşlılık Aylığı Bağlandığı Tarihten İtibaren 60 Yaşının İkmaline Kadarki Aktif Dönem Kazancının Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Yaşlılık Aylığı Bağlandığı Tarihten İtibaren 60 Yaşının İkmaline Kadarki Aktif Dönem Kazancının Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKEN MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Yaşlılık Aylığı Bağlandığı Tarihten İtibaren 60 Yaşının İkmaline Kadarki Aktif Dönem Kazancı )"
53Y10.HD10.2.2004E. 2003/9070 K. 2004/728"MALULLÜK AYLIĞI ( Malullük Aylığının Ay be Ay Hesaplanacak Yasal Faiziyle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Dava Tarihinin Faize Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
FAİZ ( Malullük Aylığının Yasal Faiziyle Birlikte Tahsili - Dava Tarihinin Faize Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
DAVA TARİHİ ( Malullük Aylığının Ay be Ay Hesaplanacak Yasal Faiziyle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Dava Tarihinin Faize Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
53Y10.HD13.11.2003E. 2003/5199 K. 2003/8260"RÜCU DAVASI ( Halefiyet İlkesi - Kurumun Rücu Alacağının Sigortalı Ya da Hak Sahiplerinin Tazmin Sorumlularından İsteyebilecekleri Dış Tavanla Sınırlılığı )
HALEFİYET İLKESİ ( Kurumun Rücu Alacağının Sigortalı Ya da Hak Sahiplerinin Tazmin Sorumlularından İsteyebilecekleri Dış Tavanla Sınırlılığı )
İŞ KAZASI SONUCU İŞGÖREMEZLİK ORANI ( %60 Veya Daha Üzeri - Sigortalının İleride Çalışmasını Sürdürmeyeceğinin Kabulü ile, Aktif Dönemle Birlikte Pasif Dönemin de Maddi Zarar Hesabına Dahil Edilmesi Gereği )
İŞGÖREMEZLİK ORANI ( %60 Veya Daha Üzeri - Sigortalının İleride Çalışmasını Sürdürmeyeceğinin Kabulü ile, Aktif Dönemle Birlikte Pasif Dönemin de Maddi Zarar Hesabına Dahil Edilmesi Gereği )
AKTİF DÖNEM PASİF DÖNEM ( Birlikte Maddi Zarar Hesabına Dahil Edilmesi Gereği - Sigortalının İleride Çalışmasını Sürdürmeyeceğinin Kabulü/%60 Veya Daha Üzeri İşgöremezlik Oranı )"
53Y21.HD12.6.2003E. 2003/4917 K. 2003/5548"MALULİYET ORANININ TESBİTİ ( Sigortalının İşe Başladığı Tarihteki - Maluliyet Sigortasından Faydalanıp Faydalanamama )
İŞE BAŞLAMA TARİHİNDE MALULİYETİ BULUNAN SİGORTALI ( Maluliyet Sigortasından Faydalanamaması - İşe Giriş Tarihindeki Maluliyet Oranının Tesbiti Usulü )
SSK YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORUNUN BAĞLAYICI OLMAMASI ( Maluliyet Oranını Belirten Rapora Sigortalının İtiraz Etmesi )"
53Y10.HD21.4.2003E. 2003/3142 K. 2003/3671"HİZMET TESPİT DAVASI ( Malüliyetin Tespiti Tespiti Talebi )
İŞE BAŞLAMA TARİHİNDE MALÜL OLMA ( Sigortalının İlk İşe Başlama Tarinde Malül Olması Nedeni ile Malüllük Maaşı Bağlanmaması )
SOSYAL SİGORTALAR YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU ( Yüksek Sağlık Kurulu Raporu Alınmadan Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinden Alınan Rapora Dayanarak Karar Verilememesi )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Halinde Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )"
53Y21.HD27.3.2003E. 2003/1184 K. 2003/2598"TESPİT DAVASI ( Davacının Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan Malüliyet Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tesbiti )
MALULİYET MAAŞI ( Maaş Bağlanması İçin Malül Sayılmanın Yeterli Olmaması-İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektiren Bir Hastalık Ve Arızasının Bulunmamasının Gerekmesi )
SİGORTALININ İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİHTE MALUL OLMASI ( Malüliyet Maaşının Bağlanamaması )"
53Y21.HD20.3.2003E. 2003/1662 K. 2003/2350"MALÜLEN EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Davacı Sigortalının Hastaneden Aldığı Tetkik Sonuçlarının SS Yüksek Sağlık Kurulunca İncelenmesi )
SOSYAL SİGORTALAR YÜKSEK SAĞLIK KURULU ( Kurul İncelemesi Sonucu Davacının Malüliyet Aylığını Hak Edip Etmediğinin Belirlenmesi )
ADLİ TIP KURUMU ( Tarafların SS Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İtiraz Etmesi Durumunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması )"
53Y10.HD15.4.2002E. 2002/2805 K. 2002/3304"MALULİYET SİGORTASINDAN FAYDALANMA TALEBİ ( Davacı İşe Başlamadan Önce Maluliyetin Mevcut Olduğu İddiası )
İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE MALUL OLAN SİGORTALI ( Maluliyet Sigortasından Yararlanamayacağı )
SİGORTALININ İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE MALUL OLDUĞU İDDİASI ( Maluliyet Sigortasından Yararlandırılma Davasında )"
53Y4.HD8.4.2002E. 2002/306 K. 2002/5072"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Davacının Uğradığı İşgücü Kaybının Ödettirilmesi Talebi )
İŞGÜCÜ KAYBI ( İnşaat Sıvacı Ustalığı İşinin Bilirkişi Raporunda İnşaat Mevsimine Bağlı Olarak Yılın Belli Zamanlarında İcra Edileceğinin Belirtilmesi )
MEVSİMLİK İŞÇİLİK ( İşçinin Yılın Bazı Bölümlerinde Çalıştığı Dikkate Alınarak İşgücü Kaybının Belirlenmesi )"
53Y4.HD4.4.2002E. 2001/12838 K. 2002/4206"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Uğranılan Zarar )
İŞGÜCÜ KAYBI ( Davacının Trafik Kazası Nedeniyle Daimi İşgücü Kaybına Uğrayıp Uğramadığının Sağlık İşleri Tüzüğündeki İlkelere Göre Belirlenmesi )
SAĞLIK İŞLERİ TÜZÜĞÜ ( Davacının Trafik Kazası Nedeniyle Daimi İşgücü Kaybına Uğrayıp Uğramadığının Sağlık İşleri Tüzüğündeki İlkelere Göre Belirlenmesi )"
53Y10.HD26.3.2002E. 2002/1864 K. 2002/2732"MALÜLLÜĞÜN TESPİT TALEBİ ( Adli Tıp Kurumu Raporu İle Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Raporları Arasında Çelişki Olması )
EMEKLİLİK AYLIĞININ BAĞLANMASI TALEBİ ( Malül Olunduğu İddiası )
ADLİ TIP KURUMU İLE SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Çelişkinin Yeni Bir Raporla Ortadan Kaldırılması )"
53Y21.HD5.2.2001E. 2001/265 K. 2001/674"MALULLÜK SİGORTASI ( Yararlanabilme Şartları )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANI ( Malüllük Sigortasından Faydalanabilme Şartları )"
53Y10.HD13.11.2000E. 2000/6553 K. 2000/7075"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Sigortalı Olarak İlk Defa Çalışmaya Başlanıldığı Sırada Malül Olanların Malüliyet Sigortasından Yararlanamaması )
MALÜLLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Sigortalı Olarak İlk Defa Çalışmaya Başlanıldığı Sırada Malül Olanların Malüliyet Sigortasından Yararlanamaması )
SİGORTALI OLARAK İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLANMASI ( Malül Olanların Malüliyet Sigortasından Yararlanamaması )"
53Y10.HD4.3.1997E. 1997/1758 K. 1997/1643"MESLEK HASTALIĞI ( Değişik İşyerlerinde Çalışmalar Sonucu Oluşan )
DAYANIŞMALI SORUMLULUK HÜKÜMLERİ ( Değişik İşyerlerinde Çalışmalar Sonucu Oluşan Meslek Hastalığı İçin Yapılacak Ödemede Uygulanmayacağı )
İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU ( Değişik İşyerlerinde Çalışmalar Sonucu Oluşan Meslek Hastalığı Konusunda )
MESLEK HASTALIĞINDA KUSUR PAYLARI ( Değişik İşyerlerinde Çalışmalar Sonucu Oluşan Meslek Hastalığında Herbir İşverenin Ayrı Ayrı Kusurunun Tespiti )
DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE ÇALIŞMALAR SONUCU OLUŞAN MESLEK HASTALIĞI ( Herbir İşverenin Ayrı Ayrı Kusurunun Tespiti )"
53Y9.HD22.5.1995E. 1995/1131 K. 1995/16905"MALULİYET YARDIMINDAN YARARLANMA ( Raporun İş Aktinden Sonra Düzenlenmiş Olması )
İŞ AKDİNİN FESHİNDEN SONRA DÜZENLENEN MALÜLİYET RAPORU ( Malüliyet Yardımından Yararlanmayı Engellememesi )
İŞYERİNDE ÇALIŞIRKEN FELÇ GEÇİREN İŞÇİ ( Malüliyet Yardımı Yapılması )"
53Y10.HD26.10.1993E. 1993/2509 K. 1993/11556"HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Maluliyet Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbiti )
MALULİYET AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( Daha Önceki Hizmet Sürelerinin Sosyal Sigortalar Kapsamındaki Sigortalılık Süresi İle Birleştirilmesinin Malüliyet Aylığının Bağlanmasında da Geçerli Olması )
HİZMET SÜRESİ ( Daha Önce Bağkur Kapsamında Geçen Hizmet Süresinin Sosyal Sigortalar Kapsamındaki Sigortalılık Süresi İle Birleştirilmesinin Malüliyet Aylığının Bağlanmasında da Geçerli Olması )
MALÜLİYET AYLIĞI ( Daha Önce Bağkur Kapsamında Geçen Hizmet Süresinin Sosyal Sigortalar Kapsamındaki Sigortalılık Süresi İle Birleştirilmesinin Aylığın Bağlanmasında da Geçerli Olması )"
53Y10.HD17.12.1991E. 1991/12642 K. 1991/11029"MALULLÜK AYLIĞI ( Yanlışlıkla Ödendiği İddiasıyla Geri İstenmesi )
İYİNİYET ( Malullük Aylığının Yanlışlıkla Ödendiği İddiası Karşısında )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Malullük Aylığının Yanlışlıkla Ödenmesi )
SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Malullük Aylığı Şartlarının Oluşup Oluşmadığı )"
53Y9.HD28.11.1989E. 1989/10192 K. 1989/10368"MADDİ TAZMİNATTAN SİGORTA GELİRLERİNİN MAHSUBU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Davada )
SİGORTA GELİRİNİN TAZMİNAT MİKTARINDAN MAHSUBU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Gelirlerinin Tazminat Miktarından Mahsubu )
TAZMİNAT MİKTARINDAN SİGORTA GELİRLERİNİN MAHSUBU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )"
53Y10.HD22.12.1987E. 1987/7291 K. 1987/7360"SAKATLIK AYLIĞI ( SSK'nın 10 Yıl Sonra Hizmet Birleştirilmesi Nedeniyle Aylığı Kesmesi )
HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NEDENİYLE KURUMUN DEĞİŞTİĞİ SAVI ( SSK'nın Sakatlık Aylığını Kesmesi )
BAĞ-KUR`A TABİ HİZMETLER BİRLEŞTİRİLMEDEN SSK`DAN EMEKLİ OLANIN AYLIĞININ KESİLMESİ
HİZMETLER BİRLEŞTİRİLMEDEN SSK`DAN EMEKLİ OLANIN AYLIĞININ KESİLMESİ"
53YHGK23.3.1977E. 1975/10-460 K. 1977/279"MALULLÜK AYLIĞI ( Her Yıl İçin Ortalama 120 Gün Prim Ödemiş Olma Şartı )
HER YIL İÇİN 120 GÜN PRİM ÖDEME ŞARTI ( Malullük Aylığı-Öngörülen Sürenin Ortalama Olması )"
53Y10.HD25.4.1974E. 1974/2460 K. 1974/3406"MALULLÜK AYLIĞI ( Malüllük Raporları Konusunda Uyuşmazlık Olmadığından Dava Konusunun Tıbbi Nitelikte Kabulünün Doğru Olmaması )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN YİTİRİLMESİ ( En Az Üçte İkisini Yitirmeyenlerin Tedavileri Sonunda Düzenlenen Raporda Çalışabilir Durumda Olmadığı Belirtilenler )
ÇALIŞABİLİR DURUMDA OLMAYANLAR ( Malül Sayılmaları )"

UYUŞMAZLIK

53UMH17.11.1997E. 1997/32 K. 1997/47"HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI (Şartları)
DEĞİŞİK YARGI DÜZENİNDEKİ MAHKEMELERCE VERİLEN KARARLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ (Şartları)
ÇELİŞKİLİ KARARLARIN AYNI KİŞİYE İLİŞKİN OLMASI (Hüküm Uyuşmazlığından Söz Edilebilmesi İçin)
MAHKEME KARARLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN HAKKIN YERİNE GETİRİLMESİNE İMKAN VERMEMESİ (Hüküm Uyuşmazlığından Söz Edilebilmesi İçin)"

Madde 54

YARGITAY

54Y10.HD14.11.2017E. 2017/3922 K. 2017/7973"MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davada Bozmaya Uyulmuş ise de Adli Tıp Genel Kurulu Yerine 3. İhtisas Kurulundan Alınan Rapora Dayalı Olarak Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Görüldüğü - Mahkemece Uyulan Bozma İlamı Kapsamında Adli Tıp Genel Kurulundan Alınacak Rapor ile Bağlayıcı Olacak Şekilde Davacının Maluliyet Oranının Tespiti ile İlk Bozma Kararı Çerçevesinde Araştırma ve İrdeleme Yapılması Gerektiği/Eksik Araştırma ile Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
BOZMA İLAMINA UYULMASI ( Adli Tıp Genel Kurulu Yerine 3. İhtisas Kurulundan Alınan Rapora Dayalı Olarak Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Görüldüğü - Mahkemece Uyulan Bozma İlamı Kapsamında Adli Tıp Genel Kurulundan Alınacak Rapor ile Bağlayıcı Olacak Şekilde Davacının Maluliyet Oranının Tespiti ile İlk Bozma Kararı Çerçevesinde Araştırma ve İrdeleme Yapılması Gerektiği/Eksik Araştırma ile Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
MALULİYET ORANININ BELİRLENMESİ ( Davada Bozmaya Uyulmuş ise de Adli Tıp Genel Kurulu Yerine 3. İhtisas Kurulundan Alınan Rapora Dayalı Olarak Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Görüldüğü - Mahkemece Uyulan Bozma İlamı Kapsamında Adli Tıp Genel Kurulundan Alınacak Rapor ile Bağlayıcı Olacak Şekilde Davacının Maluliyet Oranının Tespiti ile İlk Bozma Kararı Çerçevesinde Araştırma ve İrdeleme Yapılması Gerektiği/Eksik Araştırma ile Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )"
54Y21.HD17.5.2017E. 2016/1643 K. 2017/4148"PRİME ESAS GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Dinlenen Tanık Beyanlarının Davacının Çalıştığı Süreleri ve Çalışmanın Niteliğini Belirlemeye Yeterli Olmadığı - Bordrolarda İsmi Geçen Tanıklar Res'en Tespit Edilip Dinlenerek Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İş Yeri Çalışanlarının Yoksa İşyeri Sahipleri Araştırılıp Tespit Edilerek Çalışmanın Niteliği ile Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanları Alınacağı/Gerçek Çalışma Olgusu Ortaya Konularak Karar Verileceği )
TANIK BEYANLARI ( Davacının Çalıştığı Süreleri ve Çalışmanın Niteliğini Belirlemeye Yeterli Olmadığı - Bordrolarda İsmi Geçen Tanıklar Res'en Tespit Edilip Dinlenerek Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İş Yeri Çalışanlarının Yoksa İşyeri Sahipleri Araştırılıp Tespit Edilerek Çalışmanın Niteliği ile Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanları Alınacağı/Gerçek Çalışma Olgusu Ortaya Konularak Karar Verileceği )
ÇALIŞMA OLGUSUNUN ORTAYA KONULMASI ( anık Beyanlarının Davacının Çalıştığı Süreleri ve Çalışmanın Niteliğini Belirlemeye Yeterli Olmadığı - Bordrolarda İsmi Geçen Tanıklar Res'en Tespit Edilip Dinlenerek Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İş Yeri Çalışanlarının Yoksa İşyeri Sahipleri Araştırılıp Tespit Edilerek Çalışmanın Niteliği ile Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanları Alınacağı/Çalışma Somut Bilgilere Dayalı Şekilde Ortaya Konularak Karar Verileceği )"
54Y21.HD15.4.2013E. 2013/2166 K. 2013/7453"MALULEN EMEKLİ AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Aylık Bağlanması Talebi/Mahkemenin Dairenin Bozma Kararına Uyduğu Halde Gereğini Yerine Getirmediği - Davacının İlk İşe Girişte Malül Olmadığının Saptanmış Olduğu )
İŞE İLK GİRİŞTE DAVACININ MALÜL OLMADIĞININ SAPTANMASI ( Bozma Kararında Belirtilen Hususların Mahkemece Gözetileceği - Bozma Kararına Uyulduğu Halde İlk İşe Girişte Malül Olunduğu Gerekçesiyle Talebinin Reddine Karar Verilmemesi Gerektiği )
MALULİYET AYLIĞI ŞARTLARININ ARAŞTIRILMAMASI ( Davacının İlk İşe Girişte Malül Olmadığının Saptandığı - Hizmet Döküm Cetvelinde Gözükmyen Ancak Kurum Görevlilerince Bir Takım Evraklardaki Hesaplaması Yapılan Dönemlerin Tespiti Gereği )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Kurumdan Sorularak Talep Tarihinde Yürürlükte Bulunan 506 S.K. 54. M.Gereğince Davacıya Malüliyet Aylığı Bağlanması Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği/Malüliyet Aylığı Şartları )
HİZMET DÖKÜM CETVELİ ( Davacının İlk İşe Girişte Malül Olmadığının Sağtandığı - Hizmet Döküm Cetvelinde Gözükmeyen Ancak Kurum Görevlilerince Bir Kısım Evraklarda Hesaplaması Yapılan Dönemler Hakkında Kurumdan Sorulması Gerektiği )"
54Y10.HD25.1.2013E. 2012/23271 K. 2013/935"MALULLÜK DURUMUNUN TESPİTİ İLE AYLIK BAĞLANMASI İSTEMİ ( 506 S. Kanunun 54. Md.sinde Yer Alan Koşulların Somut Olayda Ne Şekilde Oluştuğu ve Dayanağı Mevzuat İle Birlikte İrdelenip Karar Gerekçesinde Tartışılarak Açıklanması Gerektiği )
MALÜLLÜK ORANI ( Hükmüne Uyulan Bozma İlamına Yanlış Anlam Verilerek Malullük Oranının Ne Şekilde Tespit Edildiği Dışında Hiçbir Gerekçeye Yer Verilmeden Hatalı Değerlendirme ve Eksik İnceleme Sonucu Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
AYLIK BAĞLANMASI İSTEMİ ( Malullük Durumunun Tespiti - 506 S. Kanunun 54. Md.sinde Yer Alan Koşulların Somut Olayda Ne Şekilde Oluştuğu ve Dayanağı Mevzuat İle Birlikte İrdelenip Karar Gerekçesinde Tartışılarak Açıklanması Gerektiği )"
54Y10.HD17.1.2013E. 2012/22192 K. 2013/257"MALULİYET AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacıya Ait Davalı Kurum Nezdindeki Şahsi Sicil Dosyası Celbedilmesi Davacının Maluliyet Aylığı Başvurusu Üzerine Alınmış Tüm Sağlık Kurulu Raporları Tedavi Evrakları Yüksek Sağlık Kurulu Raporları Getirtilip Yeterli Araştırmanın Yapılması Gerektiği )
MALULİYET AYLIĞI ( İsteminin Reddine Dair Kurum İşleminin İptali ve Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi - Davacıya Ait Şahsi Sicil Dosyası Celbedilip Aylık Koşulları İrdelenmeksizin Eksik İncelemeyle Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
MALULİYET BAŞLANGICI ( Hükme Esas Adli Tıp Kurumu Raporunda Maluliyet Başlangıcı Konusunda Bir Saptamanın Yapılmamış Olması da Dikkate Alınarak Maluliyet Başlangıcı ve Bu Kapsamda Maluliyet Aylığı Başlangıç Tarihinin Usulünce Belirlenmesi Gerektiği )"
54YHGK28.9.2011E. 2011/21-488 K. 2011/565"MALULİYET AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI TALEBİ ( Çalışma Gücünün Kaybedilmesi Nedeni İle Bağlanıp Fiilen Çalışılması Nedeniyle Kesildiği - Çalışma Gücünün 2/3 ünü Kaybettiği İçin mi Yoksa Çalışamaz Durumda Bulunduğu İçin mi Bağlandığının Davalı Kurumdan Sorularak Aydınlatılacağı)
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Maluliyet Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi - Rapor Alınarak Davacının 2/3 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin 2/3 ünü Kaybetmemekle Birlikte Çalışacak ya da Çalışamayacak Durumda Olup Olmadığının veya En Az %60 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin Belirleneceği)
ADLİ TIP RAPORU ( Maluliyet Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi - Çalışma Gücü Kaybı Oranının Öncelikle Adli Tıp İhtisas Kurulundan Çelişki Bulunması Halinde İse Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınarak Belirleneceği)
FİİLEN ÇALIŞMA NEDENİYLE KESİLEN MALULİYET AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI İSTEMİ ( Çalışma Gücünün 2/3 ünü Kaybettiği İçin mi Yoksa Çalışamaz Durumda Bulunduğu İçin mi Bağlandığının Davalı Kurumdan Sorularak Aydınlatılacağı)"
54Y21.HD10.5.2011E. 2010/3972 K. 2011/4459"MALULİYET ORANININ VE MALULİYET AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Maluliyet Başlangıcı İlk Sigortalılık Başlangıç Tarihinden Önce Olduğundan Maluliyet Aylığı Şartlarının Gerçekleşmediği - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
MALULİYET AYLIĞI ( Aylık Almaya Hak Kazandığının Tespiti - Maluliyet Başlangıcı İlk Sigortalılık Başlangıç Tarihinden Önce Olduğundan Maluliyet Aylığı Şartlarının Gerçekleşmediği/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
MALULİYET BAŞLANGICI ( İlk Sigortalılık Başlangıç Tarihinden Önce Olduğundan Maluliyet Aylığı Şartlarının Gerçekleşmediği - Maluliyet Oranının ve Maluliyet Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tespiti/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
54Y10.HD28.6.2010E. 2010/5952 K. 2010/9348"MALULEN EMEKLİLİĞE HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacının Rapordaki Arazlara Göre Davacının Çalışma Gücü Kaybı Oranının 2/3'ünü Yitirip Yitirmediği Hangi Tarih İtibariyle Yitirdiği ve Buna Göre Malullük Aylığı Başlangıç Tarihi Belirlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Kayıp Oranının 2/3'ünü Yitirip Yitirmediği Hangi Tarih İtibariyle Yitirdiği ve Buna Göre Malullük Aylığı Başlangıç Tarihi Belirlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği - Malulen Emekliliğe Hak Kazandığının Tespiti )
MALÜLLÜK AYLIĞI ( Malulen Emekliliğe Hak Kazandığının Tespiti - Davacının Rapordaki Arazlara Göre Davacının Çalışma Gücü Kaybı Oranının 2/3'ünü Yitirip Yitirmediği Hangi Tarih İtibariyle Yitirdiği ve Buna Göre Malullük Aylığı Başlangıç Tarihi Belirlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )"
54Y10.HD29.6.2009E. 2008/8022 K. 2009/11751"ÇALIŞMA GÜCÜNÜN EN AZ ÜÇTE İKİSİNİ YİTİRDİĞİNİN TESPİTİ ( Davacının Malul Sayılması Yanında Toplam Olarak 1800 Gün veya En Az 5 Yıldan Beri Sigortalı Bulunup Sigortalılık Süresinin Her Yılı Ortalama 180 Gün Prim Ödemiş Olması Gerektiği )
MALULEN EMEKLİLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Malul Sayılması Yanında Toplam Olarak 1800 Gün veya En Az 5 Yıldan Beri Sigortalı Bulunup Sigortalılık Süresinin Her Yılı Ortalama 180 Gün Prim Ödemiş Olması Gerektiği )"
54Y10.HD27.4.2009E. 2008/17902 K. 2009/7640"MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Malul Sayılma Toplam 1800 Gün veya En Az Beş Yıldan Beri Sigortalı Bulunup Her Yıl İçin 180 Gün Prim Yatırılmış Olması Gereği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Sosyal Güvenlik Kurumunun Harçtan Muaf Olduğu Gözetilmeksizin Peşin ve Başvuru Harcının Yargılama Masrafına Eklenerek Tahsilinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
54Y10.HD23.10.2007E. 2006/20215 K. 2007/17407"MALULİYETİN TESPİTİ VE MALULLÜK AYLIĞININ BAĞLANMASI ( Çalışma Gücünün 2/3 Oranında Kaybedilmiş Olması Gereği - Malül Sayılanların Toplam Olarak 1800 Gün Prim veya 5 Yıldan Beri Sigortalı Bulunması ve Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Primlerini Ödemiş Olması Gereği )
YÜKSEK SAĞLIK KURULUNCA VERİLEN MALULLÜK RAPORU ( Malullüğün Tespiti ve Malullük Aylığının Bağlanması - Yüksek Sağlık Kurulu Tarafından Verilen Raporun Kurum Bakımandan Bağlayıcı Olduğu )"
54Y21.HD27.3.2007E. 2007/2708 K. 2007/5209"İŞGÜCÜ KAYBINDAN DOĞAN MADDİ ZARAR ( Pasif Devreye İlişkin Maddi Zararı Hesaplanırken Hesap Tarihinde Geçerli Olan Asgari Ücretin Bakiye Ömür Süresine Göre Her Yıl İçin % 10 Artırılıp % 10 İskonto Uygulanmak Suretiyle Saptanacak Olan Ücretlere Göre Belirlenmesi Gereği )
PASİF DEVRENİN ZARARININ HESAPLANMASINDA İZLENECEK YÖNTEM ( Hesap Tarihinde Geçerli Olan Asgari Ücretin Bakiye Ömür Süresine Göre Her Yıl İçin % 10 Artırılıp % 10 İskonto Uygulanmak Suretiyle Belirlenmesi Gereği )"
54Y21.HD25.1.2007E. 2006/20218 K. 2007/544"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Zararlandırıcı Sigorta Olayının İş Kazası Niteliğinde Olup Olmadığı Sigortalının Sürekli İş Göremezlik Oranı ve Bu Orana Göre Kurum Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Araştırılması Gereği )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Zararlandırıcı Sigorta Olayının İş Kazası Niteliğinde Olup Olmadığı Sigortalının Sürekli İş Göremezlik Oranı ve Bu Orana Göre Kurum Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Araştırılması Gereği )
İŞ KAZASININ TESPİTİ ( Sigortalının Sürekli İş Göremezlik Oranı ve Bu Orana Göre Kurum Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Araştırılması Gereği )"
54Y21.HD21.12.2006E. 2006/4261 K. 2006/15849"MALULİYET AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( İş Kazası - SSK Aleyhine Açılan Davada İşverene de Husumetin Yöneltilmesi Gereği )
HUSUMET ( SSK Aleyhine Açılan Davada Maluliyet Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti Talebinde İşverene de Yöneltilmesi Gereği )"
54YHGK20.12.2006E. 2006/21-797 K. 2006/820"MALÜLLÜK AYLIĞINI İPTAL EDEN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( İtiraza Uğramayan Kurul Raporuna Karşı Malullük Halinin Bir Kez de Adli Tıp Kurumu Tarafından Değerlendirilmesine Gerek Olmadığı )
İTİRAZA UĞRAMAYAN KURUL RAPORU ( Bu Rapora Karşı Malullük Halinin Bir Kez de Adli Tıp Kurumu Tarafından Değerlendirilmesine Gerek Olmadığı - Malüllük Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi )
SOSYAL SİGORTA YÜKSEK KURULU RAPORLARI ( Malullük Koşullarının Saptanmasında Bu Raporların Kurumu Bağladığı )
MALULLÜK KOŞULLARININ SAPTANMASI ( İtiraza Uğramayan Kurul Raporuna Karşı Malullük Halinin Bir Kez de Adli Tıp Kurumu Tarafından Değerlendirilmesine Gerek Olmadığı )"
54Y21.HD27.10.2005E. 2005/8160 K. 2005/10364"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Tazminat - Artışların Kurumdan Sorulması ve Bu Arada Ücretlerde Artış Olup Olmadığı da Dikkate Alınarak Maddi Zarar Hesabının Yeniden Yapılması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Sigortaca Karşılanmayan Zararın Tazmini - Maddi Tazminat/Artışların Kurumdan Sorulması ve Bu Arada Ücretlerde Artış Olup Olmadığı da Dikkate Alınarak Maddi Zarar Hesabının Yeniden Yapılması Gerektiği )
SİGORTACA KARŞILANMAYAN ZARARIN TAZMİNİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Artışların Kurumdan Sorulması ve Bu Arada Ücretlerde Artış Olup Olmadığı da Dikkate Alınarak Maddi Zarar Hesabının Yeniden Yapılması Gerektiği )"
54Y10.HD27.10.2005E. 2005/6575 K. 2005/11072"GERÇEĞE AYKIRI RAPOR ( Davalı Doktor Yönünden Sahte Rapor Düzenleme Eylemine Dayalı Olarak Herhangi Bir Haksız Fiilin Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Adı Geçen Davalı Bakımından Davanın Reddi Gereği - İtirazın İptali
MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Davalı Doktor Yönünden Sahte Rapor Düzenleme Eylemine Dayalı Olarak Herhangi Bir Haksız Fiilin Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Adı Geçen Davalı Bakımından Davanın Reddi Gereği - İtirazın İptali )
SAHTE RAPOR DÜZENLEME ( Davalı Doktor Yönünden Herhangi Bir Haksız Fiilin Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Adı Geçen Davalı Bakımından Davanın Reddi Gereği/Malullük Aylığı - İtirazın İptali )"
54Y21.HD21.4.2005E. 2004/13285 K. 2005/4177"İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET ( Zarar ve Tazminatın Hesaplanması - İşçinin Yaşlılık Aylığı Alması veya İşçinin Yaşı ve İşçide Oluşan Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranına Göre İleride Çalışıp Yaşlılık Aylığına Hak Kazanması Üstün Olasılık İçinde Bulunması Durumunda da Zarar Hesabında Pasif Dönemin Hesaba Dahil Edileceği )
ZARAR VE TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( İşçinin Yaşlılık Aylığı Alması veya İşçinin Yaşı ve İşçide Oluşan Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranına Göre İleride Çalışıp Yaşlılık Aylığına Hak Kazanması Üstün Olasılık İçinde Bulunması Durumunda da Pasif Dönemin Hesaba Dahil Edileceği - İş Kazası )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ USULÜ ( Pasif Dönemin de Zarar Hesabına Dahil Edileceği - Pasif Devre Zararının da Bilinmeyen Döneme İlişkin Olması Nedeniyle Aktif Devredeki Yöntemle Belirlenerek Yaşlılık Aylığı Alacağı Dönemdeki Gelire Göre Zararın Hesaplanıp Iskonto Katsayısı Uygulanmasının Belirlenmesi Gerektiği )
PASİF DEVRE ZARARI ( Bilinmeyen Döneme İlişkin Olması Nedeniyle Aktif Devredeki Yöntemle Belirlenerek Yaşlılık Aylığı Alacağı Dönemdeki Gelire Göre Zararın Hesaplanıp Iskonto Katsayısı Uygulanmasının Belirlenmesi Gerektiği )"
54Y10.HD28.3.2005E. 2005/417 K. 2005/3257"MALULLÜK AYLIĞININ İSTİRDADI ( Aylık Almakla İken Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayanların Çalışmaya Başladıkları Tarihten Başlayarak Kesileceği )
MALULİYET AYLIĞI ( Sigortalı Bir İşte Çalışması Nedeniyle Aylığı Kesilen Kişiye Yeniden Aylık Bağlanması İçin Yazılı Talebin Şart Olduğu )
S.S.K.'NUN MALULİYET AYLIĞININ İSTİRDADI TALEBİ ( Aylık Almakla İken Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayan Kişi - Muayenesi Üzerine Malullüğün Devam Ettiğinin Anlaşılması/Kurumun Talebinin Buna Göre Değerlendirilmesi Gereği )"
54Y10.HD10.2.2004E. 2003/9070 K. 2004/728"MALULLÜK AYLIĞI ( Malullük Aylığının Ay be Ay Hesaplanacak Yasal Faiziyle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Dava Tarihinin Faize Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
FAİZ ( Malullük Aylığının Yasal Faiziyle Birlikte Tahsili - Dava Tarihinin Faize Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
DAVA TARİHİ ( Malullük Aylığının Ay be Ay Hesaplanacak Yasal Faiziyle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Dava Tarihinin Faize Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
54Y10.HD19.3.2002E. 2002/1648 K. 2002/2448"MALÜLLÜK AYLIĞI ( Aylık Bağlama Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Belirlenmemiş Olması )
EMEKLİ AYLIĞININ TAHSİLİ ( Malüllük Aylığı Bağlama Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Belirlenmemiş Olması )"
54Y10.HD13.11.2000E. 2000/6553 K. 2000/7075"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Sigortalı Olarak İlk Defa Çalışmaya Başlanıldığı Sırada Malül Olanların Malüliyet Sigortasından Yararlanamaması )
MALÜLLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Sigortalı Olarak İlk Defa Çalışmaya Başlanıldığı Sırada Malül Olanların Malüliyet Sigortasından Yararlanamaması )
SİGORTALI OLARAK İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLANMASI ( Malül Olanların Malüliyet Sigortasından Yararlanamaması )"
54Y10.HD4.3.1997E. 1997/1758 K. 1997/1643"MESLEK HASTALIĞI ( Değişik İşyerlerinde Çalışmalar Sonucu Oluşan )
DAYANIŞMALI SORUMLULUK HÜKÜMLERİ ( Değişik İşyerlerinde Çalışmalar Sonucu Oluşan Meslek Hastalığı İçin Yapılacak Ödemede Uygulanmayacağı )
İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU ( Değişik İşyerlerinde Çalışmalar Sonucu Oluşan Meslek Hastalığı Konusunda )
MESLEK HASTALIĞINDA KUSUR PAYLARI ( Değişik İşyerlerinde Çalışmalar Sonucu Oluşan Meslek Hastalığında Herbir İşverenin Ayrı Ayrı Kusurunun Tespiti )
DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE ÇALIŞMALAR SONUCU OLUŞAN MESLEK HASTALIĞI ( Herbir İşverenin Ayrı Ayrı Kusurunun Tespiti )"
54Y9.HD22.5.1995E. 1995/1131 K. 1995/16905"MALULİYET YARDIMINDAN YARARLANMA ( Raporun İş Aktinden Sonra Düzenlenmiş Olması )
İŞ AKDİNİN FESHİNDEN SONRA DÜZENLENEN MALÜLİYET RAPORU ( Malüliyet Yardımından Yararlanmayı Engellememesi )
İŞYERİNDE ÇALIŞIRKEN FELÇ GEÇİREN İŞÇİ ( Malüliyet Yardımı Yapılması )"
54Y10.HD17.12.1991E. 1991/12642 K. 1991/11029"MALULLÜK AYLIĞI ( Yanlışlıkla Ödendiği İddiasıyla Geri İstenmesi )
İYİNİYET ( Malullük Aylığının Yanlışlıkla Ödendiği İddiası Karşısında )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Malullük Aylığının Yanlışlıkla Ödenmesi )
SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Malullük Aylığı Şartlarının Oluşup Oluşmadığı )"
54YHGK23.3.1977E. 1975/10-460 K. 1977/279"MALULLÜK AYLIĞI ( Her Yıl İçin Ortalama 120 Gün Prim Ödemiş Olma Şartı )
HER YIL İÇİN 120 GÜN PRİM ÖDEME ŞARTI ( Malullük Aylığı-Öngörülen Sürenin Ortalama Olması )"
54Y10.HD25.4.1974E. 1974/2460 K. 1974/3406"MALULLÜK AYLIĞI ( Malüllük Raporları Konusunda Uyuşmazlık Olmadığından Dava Konusunun Tıbbi Nitelikte Kabulünün Doğru Olmaması )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN YİTİRİLMESİ ( En Az Üçte İkisini Yitirmeyenlerin Tedavileri Sonunda Düzenlenen Raporda Çalışabilir Durumda Olmadığı Belirtilenler )
ÇALIŞABİLİR DURUMDA OLMAYANLAR ( Malül Sayılmaları )"

Madde 55

YARGITAY

55YHGK29.1.2014E. 2013/10-487 K. 2014/54"KESİNLEŞEN KURUM ALACAĞI NEDENİYLE DAVACININ YAŞLILIK AYLIĞINDA KESİNTİ YAPILMASI ( Şirketin Kuruma Olan Borcu Nedeniyle Başlatılan Amme Alacağına İlişkin İcra Takibinin Kesinleştiği/Menf-i Tespit ve Alacak Talebi - Direnme Hükmünün Hatalı Olduğu/Yeni Bir Hüküm Mahiyeti Bulunduğunun Kabulü )
DİRENME KARARINDA DAHA ÖNCEKİ KARARDA BULUNMAYAN İFADELERİN KULLANILDIĞI ( Bozulan İlk Kararda Yer Alan Hususların Direnmeye Konu Edilerek Gerekçenin İlk Karardaki Ana Çerçeveden Çıkılmadan Sadece Onu Güçlendirmeye Yönelik Olmak Üzere Yasal Sınırlarda Genişletilerek Oluşturulması Gerektiği )
DİRENME KARARININ YENİ BİR HÜKÜM MAHİYETİ BULUNDUĞU ( Daha Önceki Kararda Bulunmayan Yeni İfadelerin Kullanıldığı - Yeni Bir Gerekçeye Dayalı Karar Nedeniyle Direnme Kararının Varlığından Söz Edilemeceği/Yeni Hüküm Niteliğindeki Bu Kararın Temyiz Merciinin Özel Daire Olduğunun Kabulü Gereği )
ÖZEL DAİRE VE YEREL MAHKEME KARARLARININ İÇERİKLERİNİN GÖZETİLMESİ ( Hukuk Genel Kurulunda Esasa Girilmeden Ön Sorun Olarak Değerlendirildiği ve Yerel Mahkemenin Yeni Bir Gerekçe ile Yeni İfadeler Kullanarak Vermiş Olduğu Kararın Usulüne Uygun Bir Direnme Kararı Sayılamacağının Kabulü Gerektiği )
HUKUK GENEL KURULUNDA KARARIN MAHİYETİNİN ÖNSORUN OLARAK İNCELENMESİ ( Yerel Mahkemenin Direnme Kararında Yeni İfadeler ve Yeni Bir Gerekçe Bulunması Nedeniyle Bu Kararın Yeni Hüküm Sayılacağı ve Temyiz Merciinin Özel Daire Olduğunun Kabulü - Menfi Tespit ve Alacak Davası/Yeni Hüküm/Direnme Kararı )"
55Y10.HD19.2.2007E. 2006/15260 K. 2007/2216"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Davacının Yazılı Dilekçesinin ya da Bu Konudaki İradesini Ortaya Koyacak Şekilde Prim Ödemesinin Varlığı Yöntemince Araştırılması Gereği )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN ZORUNLU SİGORTALILIĞIN BAŞLAMASI İLE SONA ERMESİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılığının Geçerli Olduğunun Tespiti )
AYLIK BAĞLANMASI ( Davacının İsteğe Bağlı Sigortalılık İstemine İlişkin Olarak Kuruma Yazılı Dilekçesinin ya da Bu Konudaki İradesini Ortaya Koyacak Şekilde Prim Ödemesinin Varlığı Yöntemince Araştırılması Gereği )"
55Y21.HD21.4.2005E. 2004/13285 K. 2005/4177"İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET ( Zarar ve Tazminatın Hesaplanması - İşçinin Yaşlılık Aylığı Alması veya İşçinin Yaşı ve İşçide Oluşan Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranına Göre İleride Çalışıp Yaşlılık Aylığına Hak Kazanması Üstün Olasılık İçinde Bulunması Durumunda da Zarar Hesabında Pasif Dönemin Hesaba Dahil Edileceği )
ZARAR VE TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( İşçinin Yaşlılık Aylığı Alması veya İşçinin Yaşı ve İşçide Oluşan Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranına Göre İleride Çalışıp Yaşlılık Aylığına Hak Kazanması Üstün Olasılık İçinde Bulunması Durumunda da Pasif Dönemin Hesaba Dahil Edileceği - İş Kazası )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ USULÜ ( Pasif Dönemin de Zarar Hesabına Dahil Edileceği - Pasif Devre Zararının da Bilinmeyen Döneme İlişkin Olması Nedeniyle Aktif Devredeki Yöntemle Belirlenerek Yaşlılık Aylığı Alacağı Dönemdeki Gelire Göre Zararın Hesaplanıp Iskonto Katsayısı Uygulanmasının Belirlenmesi Gerektiği )
PASİF DEVRE ZARARI ( Bilinmeyen Döneme İlişkin Olması Nedeniyle Aktif Devredeki Yöntemle Belirlenerek Yaşlılık Aylığı Alacağı Dönemdeki Gelire Göre Zararın Hesaplanıp Iskonto Katsayısı Uygulanmasının Belirlenmesi Gerektiği )"
55Y10.HD10.2.2004E. 2003/9070 K. 2004/728"MALULLÜK AYLIĞI ( Malullük Aylığının Ay be Ay Hesaplanacak Yasal Faiziyle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Dava Tarihinin Faize Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
FAİZ ( Malullük Aylığının Yasal Faiziyle Birlikte Tahsili - Dava Tarihinin Faize Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
DAVA TARİHİ ( Malullük Aylığının Ay be Ay Hesaplanacak Yasal Faiziyle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Dava Tarihinin Faize Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
55Y10.HD26.12.1995E. 1995/8909 K. 1995/11138"YAŞLILIK AYLIĞI ( Telafi Edici Ödemenin Hangi Esaslara Göre Yapılacağını Açıkça Hükme Bağlaması - Süper Emeklilik )
SÜPER EMEKLİLİK ( Bağlanan Malüllük Aylığı Nisbetini Düşüren Davalı Kurum Kararının İptali - Malüllük Aylığı )
MALÜLLÜK AYLIĞININ NİSPETİNİ DÜŞÜREN KURUM KARARININ İPTALİ ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı İle Oluşan Durum - Telafi Edici Ödeme )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ İLE OLUŞAN DURUM ( Telafi Edici Ödemenin Hangi Esaslara Göre Yapılacağının Kanunda Belirtilmesi )
TELAFİ EDİCİ ÖDEME ( Borçlanma Yapmak Suretiyle Geçici Üst Gösterge Tablosundan Aylık Almaya Hak Kazanmış Sigortalının Durumu )"
55Y10.HD26.10.1993E. 1993/2509 K. 1993/11556"HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Maluliyet Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbiti )
MALULİYET AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( Daha Önceki Hizmet Sürelerinin Sosyal Sigortalar Kapsamındaki Sigortalılık Süresi İle Birleştirilmesinin Malüliyet Aylığının Bağlanmasında da Geçerli Olması )
HİZMET SÜRESİ ( Daha Önce Bağkur Kapsamında Geçen Hizmet Süresinin Sosyal Sigortalar Kapsamındaki Sigortalılık Süresi İle Birleştirilmesinin Malüliyet Aylığının Bağlanmasında da Geçerli Olması )
MALÜLİYET AYLIĞI ( Daha Önce Bağkur Kapsamında Geçen Hizmet Süresinin Sosyal Sigortalar Kapsamındaki Sigortalılık Süresi İle Birleştirilmesinin Aylığın Bağlanmasında da Geçerli Olması )"

Madde 56

YARGITAY

56Y21.HD22.12.2014E. 2014/1216 K. 2014/27966"KESİLEN YETİM AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI ( Kontrol Memuru Raporunda Beyanda Bulunan Şahsı Dinlemeden Yine Davacının Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşadığını Belirten Tutanağı Düzenleyen Görevlilerin Beyanları Alınmadan Karar Verilemeyeceği )
KOLLUK ARAŞTIRMASI ( Kesilen Yetim Aylığının Yeniden Bağlanması İstemi - Davacının Boşandığı Eşinin Kimlik Paylaşım Sistemindeki Adresi İtibariyle Kolluk Araştırması Yaptırılarak Bu Şahsın Uyuşmazlık Konusu Dönemde Belirtiği Adreste Oturup Oturmadığı Tespit Edilmeden Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
KONTROL MEMURUNUN DİNLENMESİ GEREĞİ ( Kesilen Yetim Aylığının Yeniden Bağlanması İstemi - Kontrol Memuru Raporunda Beyanda Bulunan Şahsı Dinlemeden Yine Davacının Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşadığını Belirten Tutanağı Düzenleyen Görevlilerin Beyanları Alınmadan Karar Verilemeyeceği )"
56YHGK12.3.2014E. 2013/21-2218 K. 2014/282"506 S. KANUN DÖNEMİNDE BAĞLANAN YETİM AYLIĞININ KESİLMESİNDE 5510 S. KANUNUN UYGULANMASI ( Yetim Aylığının İptali İşlemi 5510 S. Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra Gerçekleşmiş Olduğundan 5510 S. Kanunun Geç. 1. Md. Uygulanmayacağı - Mahkemece Birlikte Yaşama Olgusu Yöntemince Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
BOŞANDIĞI EŞİ İLE BİRLİKTE YAŞADIĞINDAN BAHİSLE YETİM AYLIĞI KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( İşlem 5510 S. Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra Gerçekleşmiş Olduğundan Anılan Kanunun Geç.1. Md. Uygulanmayacağı - Mahkemece Birlikte Yaşama Olgusu Yöntemince Araştırılarak Karar Verileceği )
YETİM AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacıya Boşanma Kararından Sonra Bağlanan Yetim Aylığının Boşandığı Eşi İle Birlikte Yaşadığı Gerekçesiyle Kesildiği - İşlem 5510 S. Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra Gerçekleşmiş Olduğundan Anılan Kanunun Geç.1. Md. Uygulanmayacağı/Mahkemece Birlikte Yaşama Olgusu Yöntemince Araştırılarak Sonuca Gidileceği )
BİRLİKTE YAŞAMA OLGUSUNUN YÖNTEMİNCE ARAŞTIRILMASI ( Boşandığı Eşi İle Birlikte Yaşadığından Bahisle Yetim Aylığının Kesilmesi İşleminin İptali - Mahkemece Birlikte Yaşama Olgusunun Yöntemince Araştırılacağı/Kurum İşleminin 5510 S. Kanunun 56 /son Md. Uygun Olup Olmadığının Tespit Edileceği )"
56Y10.HD12.6.2012E. 2012/10406 K. 2012/11315"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Maluliyet Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tespiti İstemi - Malûllük Durumu ile İlgili Ortaya Çıkan Çelişkiler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Genel Kurulu Tarafından Hazırlanacak Raporla Giderilip Çalışma Gücü Kayıp Oranının Açıklıkla Belirlenmesi Gerektiği )
MALULİYET AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Kurum İşleminin İptali Davası - Malûllük Durumu ile İlgili Ortaya Çıkan Çelişkiler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Genel Kurulu Tarafından Hazırlanacak Raporla Giderilip Çalışma Gücü Kayıp Oranının Açıklıkla Belirlenmesi Gerektiği )
MALULİYET ORANININ BELİRLENMESİ ( Kurum İşleminin İptali Davası - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan Alınacak Raporla Oranın Belirlenmesi Gerektiği )
MALULLUK AYLIĞININ BAŞLANGICI ( Kurum İşleminin İptali Davası - Hakkı Doğuran Olay Kanun Maddesinin Yürürlük Tarihi Olduğundan Aylık Başlangıcı Olarak Bu Tarihi İzleyen Aybaşına Karşılık Gelen Tarihin Esas Alınması Gerektiği )"
56Y10.HD9.6.2011E. 2010/1894 K. 2011/8461"TAHSİS BAŞVURUSU ( Malullük Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 2829 S.K Hükümlerinin Uygulanması Yönünden Farklı Sosyal Güvenlik Kanunları Kapsamında Gerçekleşen Hizmetleri Varsa Buna Dair Bilgi ve Belgelerin Getirtileceği )
MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( 2829 S.K Hükümlerinin Uygulanması Yönünden Farklı Sosyal Güvenlik Kanunları Kapsamında Gerçekleşen Hizmetleri Varsa Buna Dair Bilgi ve Belgelerin Getirtilmesi Gerektiği )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLER ( Birleştirilmesi Hakkında 2829 S.K Hükümlerinin Uygulanması Yönünden Farklı Sosyal Güvenlik Kanunları Kapsamında Gerçekleşen Hizmetleri Varsa Buna Dair Bilgi ve Belgelerin Getirtilmesi Gerektiği )
AYLIĞA HAK KAZANMA DURUMUNDA HAKKI DOĞURAN OLAY ( Kanunun İlgili Maddesinin Yürürlük Tarihi Olduğundan Aylık Başlangıcı Olarak Bu Tarihi İzleyen Ay Başına Karşılık Gelen Gün Esas Alınması Gerektiği - Malullük Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti )"
56YHGK6.10.2010E. 2010/10-390 K. 2010/448"MALULİYET ORANININ TESPİTİ ( Kanunun Açık Hükmü Gereğince Mahkemece Adli Tıp Genel Kurulundan Alınan Raporla İşin Sonuçlandırılmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
İŞGÖREMEZLİK ORANININ TESPİTİ DAVALARI ( Acele Mevattan Davalar Olduğu - Bu Davaların Bir An Önce Sonuçlandırılması İçin Hâkim Gereken Dikkat ve Özeni Göstermesi Gerektiği )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Maluliyet Oranının Tespiti - Kanunun Açık Hükmü Gereğince Mahkemece Adli Tıp Genel Kurulundan Alınan Raporla İşin Sonuçlandırılmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )"
56Y10.HD4.10.2010E. 2010/12132 K. 2010/12654"MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Raporu İle Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Raporu Arasında Çelişki Bulunduğu - 2 Rapor Arasında Oluşan Çelişki Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü Çerçevesinde Düzenletilecek Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Alınacak Rapor İle Giderilmesi Gerektiği )
ÇELİŞKİLİ RAPOR ( Malullük Aylığı Bağlanması İstemi - 2 Rapor Arasında Oluşan Çelişki Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü Çerçevesinde Düzenletilecek Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Alınacak Rapor İle Giderilmesi Gerektiği )
SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU İLE ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( 2 Rapor Arasında Oluşan Çelişki Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü Çerçevesinde Düzenletilecek Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Alınacak Rapor İle Giderilmesi Gerektiği )"
56Y10.HD28.6.2010E. 2010/5952 K. 2010/9348"MALULEN EMEKLİLİĞE HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacının Rapordaki Arazlara Göre Davacının Çalışma Gücü Kaybı Oranının 2/3'ünü Yitirip Yitirmediği Hangi Tarih İtibariyle Yitirdiği ve Buna Göre Malullük Aylığı Başlangıç Tarihi Belirlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Kayıp Oranının 2/3'ünü Yitirip Yitirmediği Hangi Tarih İtibariyle Yitirdiği ve Buna Göre Malullük Aylığı Başlangıç Tarihi Belirlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği - Malulen Emekliliğe Hak Kazandığının Tespiti )
MALÜLLÜK AYLIĞI ( Malulen Emekliliğe Hak Kazandığının Tespiti - Davacının Rapordaki Arazlara Göre Davacının Çalışma Gücü Kaybı Oranının 2/3'ünü Yitirip Yitirmediği Hangi Tarih İtibariyle Yitirdiği ve Buna Göre Malullük Aylığı Başlangıç Tarihi Belirlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )"
56Y10.HD28.11.2005E. 2005/8272 K. 2005/12330"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Prim Ödemesinde Bulunmasına Göre Zorunlu SSK Sigortalılığı İle Çakışan Dönem Hariç Davacının İsteğe Bağlı Sigortalı Olduğunun Tespiti Gereği )
ZORUNLU SSK SİGORTALILIĞI ( Çakışan Dönem Hariç Davacının İsteğe Bağlı Sigortalı Olduğunun Tespiti Gereği )
SİGORTALILIK İRADESİ ( Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Biçimde İlk Zorunlu Sigortalı Çalışmasını Takiben ve İkinci Zorunlu Sigortalı Çalışmasını Takiben Prim Ödemesinde Bulunması Nedeniyle Çakışan Dönem Hariç Davacının İsteğe Bağlı Sigortalı Olduğunun Tespiti Gereği )"
56Y10.HD7.6.2005E. 2005/3163 K. 2005/6215"MALULLÜK AYLIĞININ BAŞLANGICI ( Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Kesildiği Tarihi Takip Eden Ay Başı )
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALMAKTA OLAN İŞÇİ ( Malullük Aylığının Başlangıç Tarihi )"
56Y10.HD16.3.2004E. 2003/9906 K. 2004/1969"MALÜLLÜK AYLIĞI ( Davalının İstemi Aşılarak Daha Önceki Tarihten Aylık Bağlanması - Yeniden Yargılamaya Gerek Olmaması Nedeniyle Düzeltilerek Onanması Gereği )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN ÜÇTE İKİSİNİ YİTİREN SİGORTALILAR ( Malül Sayılacağı )
MALÜL SAYILMA ( Çalışma Gücünün En Az Üçte ikisini Yitirdiği Tespit Edilen Sigortalı )"
56Y21.HD10.4.2002E. 2002/2349 K. 2002/3137"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi Talebi )
SSK TARAFINDAN HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRİN BELİRLENMESİ ( Mükerrer Ödemeyi ve Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin )"

Madde 57

YARGITAY

57YHGK28.9.2011E. 2011/21-488 K. 2011/565"MALULİYET AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI TALEBİ ( Çalışma Gücünün Kaybedilmesi Nedeni İle Bağlanıp Fiilen Çalışılması Nedeniyle Kesildiği - Çalışma Gücünün 2/3 ünü Kaybettiği İçin mi Yoksa Çalışamaz Durumda Bulunduğu İçin mi Bağlandığının Davalı Kurumdan Sorularak Aydınlatılacağı)
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Maluliyet Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi - Rapor Alınarak Davacının 2/3 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin 2/3 ünü Kaybetmemekle Birlikte Çalışacak ya da Çalışamayacak Durumda Olup Olmadığının veya En Az %60 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin Belirleneceği)
ADLİ TIP RAPORU ( Maluliyet Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi - Çalışma Gücü Kaybı Oranının Öncelikle Adli Tıp İhtisas Kurulundan Çelişki Bulunması Halinde İse Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınarak Belirleneceği)
FİİLEN ÇALIŞMA NEDENİYLE KESİLEN MALULİYET AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI İSTEMİ ( Çalışma Gücünün 2/3 ünü Kaybettiği İçin mi Yoksa Çalışamaz Durumda Bulunduğu İçin mi Bağlandığının Davalı Kurumdan Sorularak Aydınlatılacağı)"
57YHGK20.12.2006E. 2006/21-797 K. 2006/820"MALÜLLÜK AYLIĞINI İPTAL EDEN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( İtiraza Uğramayan Kurul Raporuna Karşı Malullük Halinin Bir Kez de Adli Tıp Kurumu Tarafından Değerlendirilmesine Gerek Olmadığı )
İTİRAZA UĞRAMAYAN KURUL RAPORU ( Bu Rapora Karşı Malullük Halinin Bir Kez de Adli Tıp Kurumu Tarafından Değerlendirilmesine Gerek Olmadığı - Malüllük Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi )
SOSYAL SİGORTA YÜKSEK KURULU RAPORLARI ( Malullük Koşullarının Saptanmasında Bu Raporların Kurumu Bağladığı )
MALULLÜK KOŞULLARININ SAPTANMASI ( İtiraza Uğramayan Kurul Raporuna Karşı Malullük Halinin Bir Kez de Adli Tıp Kurumu Tarafından Değerlendirilmesine Gerek Olmadığı )"
57Y21.HD10.4.2002E. 2002/1579 K. 2002/3130"TESPİT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Oluşan Beden Gücü Kayıp Oranının Tespiti Talebi )
İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN BEDEN GÜCÜ KAYIP ORANININ TESPİTİ TALEBİ ( Sosyal Sigortalar Yüksek Kurulunca ve Adli Tıp İhtisas Raporları Arasında Çelişki Olması )
ADLİ TIP KURUMU GENEL MECLİSİ ( İki Rapor Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Buradan Rapor Alınmasının Gerekmesi )"
57Y21.HD21.3.2002E. 2002/653 K. 2002/2312"SSK. SİGORTALISININ ÖZEL HASTAHANEDE AMELİYAT OLMASI VE TEDAVİ GİDERLERİ ( Kurum Sağlık Tesisleri Ücret Tarifelerine Göre Hesaplanması Zorunluluğu )
SİGORTALININ ÖZEL HASTAHANEDE AMELİYAT OLMASI VE TEDAVİ GİDERLERİ ( SSK - Kurum Sağlık Tesisleri Ücret Tarifelerine Göre Hesaplanması Zorunluluğu )
ÖZEL HASTAHANEDE AMELİYAT VE TEDAVİ GİDERLERİ ( SSK. Sigortalısı - Kurum Sağlık Tesisleri Ücret Tarifelerine Göre Hesaplanması Zorunluluğu )
SSK. SAĞLIK TESİSLERİ ÜCRET TARİFESİ ( SSK. Sigortalısının Özel Hastahanedeki Ameliyat ve Tedavi Giderleri - Bu Tarifeye Göre Hesaplanması Zorunluluğu )"
57Y10.HD21.1.2002E. 2001/8944 K. 2002/85"MALÜLİYET ORANININ TESPİTİ ( Adli Tıp Kurumu Raporları Arasında Çelişki Olması )
ADLİ TIP KURUMU RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Yeni Rapor Alınarak Bu Çelişkinin Giderilmesi )"
57Y10.HD5.11.1990E. 1990/3298 K. 1990/9074"İŞGÖREMEZLİK GELİRİNİN KESİLMESİNE İTİRAZ ( Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
DAİMİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİNİN KESİLMESİNE İTİRAZ ( Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
SOSYAL SİGORTA SAĞLIK YÜKSEK KURULU ( Daimi İş Göremezlik Gelirinin Kesilmesine İtiraz Durumunda Kuruldan Rapor Alınmasının Gerekmesi )"
57Y10.HD30.4.1974E. 1974/1793 K. 1974/3458"MALÜLİYET ORANININ TESPİTİ ( Tespitte Kurum Sağlık Kuruluşları Sağlık Kurullarınca Verilecek Raporların Esas Tutulması )
SOSYAL SİGORTALAR SAĞLIK KURULU ( Kurum Sağlık Kurullarınca Verilecek Kararlara İtiraz Edilmesi Durumunda İtirazların Sosyal Sigortalar Sağlık Kurulu Tarafından Karara Bağlanması )
TIBBİ UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN FAALİYET ( Adli Yargı Faaliyeti Niteliğinde Sayılmaması )"

Madde 58

AMK

58AMK14.7.2016E. 2015/105 K. 2016/133""

YARGITAY

58Y21.HD11.12.2017E. 2016/8316 K. 2017/10323"DAVALI İŞYERİNDE ÇALIŞMADIĞININ TESPİTİ ( Ödenmesi Durdurulan Aylığının Ödenmesi İstemi - Davacının Maluliyet Aylığı Şahsi Sicil Dosyası Davalı Kurum İşlemlerinin Getirtileceği/Davacının Hangi Tarihten İtibaren Maluliyet Aylığı Aldığı Kurumun Aylığı Hangi Tarihten İtibaren Kestiği ve Yeniden Tahsis Edip Etmediğinin Belirleneceği )
ÖDENMESİ DURDURULAN AYLIĞININ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Davalı İşyerinde Çalışmadığının Tespiti - Mahkemece Davalı İşyerinin Dönem Bordroları İsteneceği Dönem Bordrolarında Kayıtlı ve Tarafsız Tanıklar Saptanarak Bunların Bilgilerine Başvurularak Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanlarının Alınacağı )
İŞYERİNDEN BİLDİRİLEN HİZMETİNİN GERÇEK ÇALIŞMAYA DAYANMASI ( Ödenmesi Durdurulan Aylığının Ödenmesi - Davacının Yönetmelik Uyarınca Davalı Kuruma Müracaat Etmesi İçin Süre Verileceği/Kurum İşleminin Sonucu Beklenerek Çalışmanın Sona Erdiği Tarihi Takip Eden Aybaşından İtibaren Aylığın Yeniden Bağlanıp Bağlanmadığının Sorulacağı )"
58YHGK29.1.2014E. 2013/10-487 K. 2014/54"KESİNLEŞEN KURUM ALACAĞI NEDENİYLE DAVACININ YAŞLILIK AYLIĞINDA KESİNTİ YAPILMASI ( Şirketin Kuruma Olan Borcu Nedeniyle Başlatılan Amme Alacağına İlişkin İcra Takibinin Kesinleştiği/Menf-i Tespit ve Alacak Talebi - Direnme Hükmünün Hatalı Olduğu/Yeni Bir Hüküm Mahiyeti Bulunduğunun Kabulü )
DİRENME KARARINDA DAHA ÖNCEKİ KARARDA BULUNMAYAN İFADELERİN KULLANILDIĞI ( Bozulan İlk Kararda Yer Alan Hususların Direnmeye Konu Edilerek Gerekçenin İlk Karardaki Ana Çerçeveden Çıkılmadan Sadece Onu Güçlendirmeye Yönelik Olmak Üzere Yasal Sınırlarda Genişletilerek Oluşturulması Gerektiği )
DİRENME KARARININ YENİ BİR HÜKÜM MAHİYETİ BULUNDUĞU ( Daha Önceki Kararda Bulunmayan Yeni İfadelerin Kullanıldığı - Yeni Bir Gerekçeye Dayalı Karar Nedeniyle Direnme Kararının Varlığından Söz Edilemeceği/Yeni Hüküm Niteliğindeki Bu Kararın Temyiz Merciinin Özel Daire Olduğunun Kabulü Gereği )
ÖZEL DAİRE VE YEREL MAHKEME KARARLARININ İÇERİKLERİNİN GÖZETİLMESİ ( Hukuk Genel Kurulunda Esasa Girilmeden Ön Sorun Olarak Değerlendirildiği ve Yerel Mahkemenin Yeni Bir Gerekçe ile Yeni İfadeler Kullanarak Vermiş Olduğu Kararın Usulüne Uygun Bir Direnme Kararı Sayılamacağının Kabulü Gerektiği )
HUKUK GENEL KURULUNDA KARARIN MAHİYETİNİN ÖNSORUN OLARAK İNCELENMESİ ( Yerel Mahkemenin Direnme Kararında Yeni İfadeler ve Yeni Bir Gerekçe Bulunması Nedeniyle Bu Kararın Yeni Hüküm Sayılacağı ve Temyiz Merciinin Özel Daire Olduğunun Kabulü - Menfi Tespit ve Alacak Davası/Yeni Hüküm/Direnme Kararı )"
58YHGK28.9.2011E. 2011/21-488 K. 2011/565"MALULİYET AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI TALEBİ ( Çalışma Gücünün Kaybedilmesi Nedeni İle Bağlanıp Fiilen Çalışılması Nedeniyle Kesildiği - Çalışma Gücünün 2/3 ünü Kaybettiği İçin mi Yoksa Çalışamaz Durumda Bulunduğu İçin mi Bağlandığının Davalı Kurumdan Sorularak Aydınlatılacağı)
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Maluliyet Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi - Rapor Alınarak Davacının 2/3 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin 2/3 ünü Kaybetmemekle Birlikte Çalışacak ya da Çalışamayacak Durumda Olup Olmadığının veya En Az %60 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin Belirleneceği)
ADLİ TIP RAPORU ( Maluliyet Aylığının Yeniden Bağlanması Talebi - Çalışma Gücü Kaybı Oranının Öncelikle Adli Tıp İhtisas Kurulundan Çelişki Bulunması Halinde İse Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınarak Belirleneceği)
FİİLEN ÇALIŞMA NEDENİYLE KESİLEN MALULİYET AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI İSTEMİ ( Çalışma Gücünün 2/3 ünü Kaybettiği İçin mi Yoksa Çalışamaz Durumda Bulunduğu İçin mi Bağlandığının Davalı Kurumdan Sorularak Aydınlatılacağı)"
58Y10.HD31.5.2010E. 2009/2128 K. 2010/7629"ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Malul Olan Sigortalının Fiilen Bir İşte Çalışmasının Mümkün Olamayacağı Gerçeğinden Hareketle Yasakoyucu Bu Durumda Sigortalıya Ödenmekte Olan Malullük Aylığının Kesileceğini Hükme Bağladığı )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN TEKRAR SİGORTALI BİR İŞTE ÇALIŞANLAR ( Sigortalıya Ödenmekte Olan Malullük Aylığının Kesileceği - 63. Maddeye Paralel Bir Çözümü Malullük Aylığı Alanlar İçin Öngörmediği )
MALUL OLAN SİGORTALI ( Fiilen Bir İşte Çalışmasının Mümkün Olamayacağı Gerçeğinden Hareketle Yasakoyucu Bu Durumda Sigortalıya Ödenmekte Olan Malullük Aylığının Kesileceğini Hükme Bağladığı )
ÇALIŞMA HARİCİ DÖNEMDE KURUMCA MALULLÜK AYLIKLARININ ÖDENMEYE DEVAM ETMESİ ( Sigortalının Yeniden Talebinin Aranmayacağı - Bu Dönem Yönünden Çalışma Gücünü 2/3 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin Araştırılması Gerektiği )
İSTİRDAT ( 506 S.Y'nın 53/B Kapsamında Öngörülen Koşulların Devam Ettiğinin Saptanması Halinde Aylıkların İstirdadının Mümkün Olmaması Nedeniyle Bu Döneme İlişkin Talebin Reddi Gerektiği - Ödeme Emrine İtirazın İptali İstemi )"
58Y10.HD23.10.2008E. 2007/12468 K. 2008/13241"MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Çalışma Gücünü En Az 2/3 Oranında Kaybetmediği Belirgin Olan Davacı - Yapılan Tedavi Sonunda Çalışabilir Durumda Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
SİGORTALININ MALULİYETİ ( Çalışma Gücünü En Az 2/3 Oranında Kaybetmediği Belirgin Olan Davacının İlk Tahsis İşleminin Gerçekleştirildiği Tarih İtibarıyla Yapılan Tedavi Sonunda Çalışabilir Durumda Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
MALULİYETİN TESPİTİ ( Malullük AylığınınYazılı İstem Tarihi İzleyen Ay Başından İtibaren Ödenmeye Başlanacağına İlişkin Düzenleme Gereğince Davacının Kurumca Kontrol Muayenesine Tabi Tutulmasının İsabetli Olduğu )"
58Y10.HD25.10.2005E. 2005/10541 K. 2005/11000"AYLIK KESME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Malullük Aylığı Bağlandığı Tarihte Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Mümkün Olmadığına İlişkin Kurum Yazısı Gözetilmeden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
MAHKEME KARARININ AÇIK OLMASI ( Kararın HUMK'nın 388 ve 389. Maddelerinde Tanımlanan Unsurları Taşır Şekilde İki Tarafa Yüklenen ve Tanınan Haklar Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Biçimde Açık Olarak Yazılması Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Malullük Aylığı Bağlandığı Tarihte Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Mümkün Olmadığına İlişkin Kurum Yazısı Gözetilmeden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
58Y10.HD29.3.2005E. 2005/706 K. 2005/3414"KURUM ALACAĞININ TAHSİLİ ( 109. Madde Çerçevesinde Kontrol Muayenesi Üzerine Malullüğünün Devam Edip Etmediği Araştırılmadan Çalışmanın Sona Erdiği ... Tarihinden Sonraki Aylıklar Yönünden Davanın Reddi Hatalı Olduğu )
MALULLÜĞÜN DEVAM EDİP ETMEDİĞİ ( 109. Madde Çerçevesinde Kontrol Muayenesi Üzerine Malullüğünün Devam Edip Etmediği Araştırılmadan Çalışmanın Sona Erdiği ... Tarihinden Sonraki Aylıklar Yönünden Davanın Reddi Hatalı Olduğu )
FUZULİ ÖDENEN MALÜLLÜK AYLIKLARININ TAHSİLİ ( Kontrol Muayenesi Üzerine Malullüğünün Devam Edip Etmediği Araştırılmadan Çalışmanın Sona Erdiği ... Tarihinden Sonraki Aylıklar Yönünden Davanın Reddi Hatalı Olduğu )"
58Y10.HD28.3.2005E. 2005/417 K. 2005/3257"MALULLÜK AYLIĞININ İSTİRDADI ( Aylık Almakla İken Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayanların Çalışmaya Başladıkları Tarihten Başlayarak Kesileceği )
MALULİYET AYLIĞI ( Sigortalı Bir İşte Çalışması Nedeniyle Aylığı Kesilen Kişiye Yeniden Aylık Bağlanması İçin Yazılı Talebin Şart Olduğu )
S.S.K.'NUN MALULİYET AYLIĞININ İSTİRDADI TALEBİ ( Aylık Almakla İken Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayan Kişi - Muayenesi Üzerine Malullüğün Devam Ettiğinin Anlaşılması/Kurumun Talebinin Buna Göre Değerlendirilmesi Gereği )"
58Y10.HD6.7.2004E. 2004/4426 K. 2004/6496"MALULİYET AYLIĞI ( Almakta İken Çalışmaya Başlayanlar - Kuruma Haber Vermeden Aylıkları Almaya Devam Etmeleri/Kurumun Çalışma Süresiyle Sınırlı Olarak Ödedikleri Aylıkları Geri İsteyebileceği )
MALULİYET AYLIĞININ İADESİ ( Çalışmaya Başlayanlar - Kuruma Haber Vermeden Aylıkları Almaya Devam Etmeleri/Kurumun Çalışma Süresiyle Sınırlı Olarak Ödedikleri Aylıkları Geri İsteyebileceği )
SSK'NIN MALULİYET AYLIĞININ İADESİNİ TALEBİ ( Aylık Almakta İken Çalışmaya Başlayanların Kuruma Haber Vermeden Aylıkları Almaya Devam Etmeleri )"
58Y10.HD18.3.2004E. 2003/11520 K. 2004/2085"MALULLÜK AYLIĞI ( Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlanıldığı Andan İtibaren Kesileceği )
MALÜLLÜK AYLIĞI ALMAKTA İKEN SİGORTALI ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR ( Malüllük Aylıklarının Çalışmaya Başladıklar Tarihten İtibaren Kesilmesi )
MALÜLLÜK AYLIĞI KESİLEN SİGORTALI ( İşten Ayrılarak Yazılı İstekte Bulunması Ve Malûllüğünün Devam Ettiğinin Anlaşılması Halinde Eski Malûllük Aylığının Tekrar Ödenmeye Başlanacağı )"
58Y10.HD10.12.2002E. 2002/9182 K. 2002/9479"İTİRAZIN İPTALİ ( SSK'nın Prim ve Diğer Alacaklarının Süresinde Ödenmemesi Halinde 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı - 6183 Sayılı Yasanın İcra İflas Kanununa Nazaran Özel Hükümler Taşıdığı ve Sözü Edilen Yasaya Göre Uygulama Önceliğine Sahip Bulunduğu )
SSK'NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı - 6183 Sayılı Yasanın İcra İflas Kanununa Nazaran Özel Hükümler Taşıdığı ve Sözü Edilen Yasaya Göre Uygulama Önceliğine Sahip Bulunduğu )
ALACAKLARIN TAHSİLİ USULÜ KANUNUNUN UYGULAMA ÖNCELİĞİ OLMASI ( İcra İflas Kanununa Nazaran Özel Hükümler Taşıdığı ve Sözü Edilen Yasaya Göre Uygulama Önceliğine Sahip Bulunduğu - SSK'nın Prim ve Diğer Alacaklarının Süresinde Ödenmemesi )"
58Y10.HD28.4.1988E. 1988/2862 K. 1988/2206"İPTAL DAVASI ( Davacının Malüliyet Aylığının Kesilmesi Yolundaki Kurum İşlemi )
MALÜLLÜK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR ( Malüllük Aylıklarının Kesilmesinin Gerekmesi )
DESTEK PRİMİ ÖDENMESİ ( Malüllük Aylığı Alanlara Uygulanamaması )"
58Y10.HD28.4.1988E. 1988/2206 K. 1988/2862"SAKATLIK AYLIĞI ( Çalışmaya Başlanılan Günden Başlayarak Kesilmesi )
SİGORTALI ÇALIŞMA GÜNÜ ( Sakatlık Aylığının Bu Günden Başlayarak Kesilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Aylık alırken Destek Primi Ödeyerek Aylık Almayı Sürdürmenin Olanaklı Olması )
DESTEK PRİMİ ÖDEME ( Sakatlık Aylığı Alan Sigortalının Sigortalı Çalışması Durumunda Prim Ödeyerek Aylığını Almasını Amaçlayan Düzenlemenin Olmaması )"
58Y10.HD19.9.1979E. 1979/5553 K. 1979/7424"MALÜLLÜK AYLIĞI ALMAKTA İKEN SİGORTALI ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR ( Malüllük Aylıklarının Çalışmaya Başladıklar Tarihten İtibaren Kesilmesi )
MALÜLLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Malüllük Aylığı Almakta İken Sigortalı Çalışmaya Başlayanların Aylıklarının Çalışmaya Başladıklar Tarihten İtibaren Kesilmesi )"

Madde 59

YARGITAY

59Y10.HD17.1.2013E. 2012/21592 K. 2013/266"YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacıya Aidiyetine Karar Verilen Kurum Kayıtlarındaki Sigorta Sicil Numaralı Dosya Üzerinden Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Davacıya Ait Tahsis Talebinin Varlığı Karşısında Anılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yaşlılık Aylığı Tahsisi Şartları İrdelenerek Karar Verileceği )
TAHSİS TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı - Aidiyetine Karar Verilen Kurum Kayıtlarındaki Sigorta Sicil Numaralı Dosya Üzerinden Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Davacıya Ait Tahsis Talebinin Varlığı Karşısında Anılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yaşlılık Aylığı Tahsisi Şartları İrdelenerek Karar Verileceği )
KURUM KAYITLARI ( Sigorta Sicil Numaralı Dosya Üzerinden Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Davacıya Ait Tahsis Talebinin Varlığı Karşısında Anılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yaşlılık Aylığı Tahsisi Şartları İrdelenerek Karar Verileceği )"
59Y10.HD22.2.2010E. 2008/13379 K. 2010/2251"YERSİZ ÖDENEN YAŞLILIK AYLIKLARININ TAHSİLİ ( Sebepsiz Zenginleşen Kimse O Şeyi Kötü Niyetle Elden Çıkarmış veya Onu Elden Çıkarırken Sonradan Geri Vermek Zorunda Kalacağını Bilmek Durumunda İse İadeyle Yükümlü Olduğu )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Zenginleşen Kimse O Şeyi Kötü Niyetle Elden Çıkarmış veya Onu Elden Çıkarırken Sonradan Geri Vermek Zorunda Kalacağını Bilmek Durumunda İse İadeyle Yükümlü Olduğu )
İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yersiz Ödenen Yaşlılık Aylıklarının Tahsili - Sebepsiz Zenginleşen Kimse O Şeyi Kötü Niyetle Elden Çıkarmış veya Onu Elden Çıkarırken Sonradan Geri Vermek Zorunda Kalacağını Bilmek Durumunda İse İadeyle Yükümlü Olduğu )
KÖTÜ NİYETLİ ZENGİNLEŞEN ( Zenginleşmeyi İade Edeceğini ve Dolayısıyla Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmadığını Bilen veya Gerekli Özeni Gösterdiği Takdirde Bilebilecek Durumda Olan Kişi Olduğu )
İADE BORCU ( Haklı Sebebe Dayanmayan Zenginleşmenin Tamamını Kapsadığı - Murise Sağlığında Yersiz Ödenen Ancak Sonradan İptali İle İstirdadı Talep Edilen Yaşlılık Aylıklarının Terekeye Dahil Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
59Y10.HD22.5.2006E. 2006/761 K. 2006/7376"ÖLÜNÜN EMEKLİ MAAŞININ BANKA KARTIYLA ÇEKİLMEYE DEVAM EDİLMESİ ( Davalılar Murisle Birlikte Oturuyorsa Bankamatik Kartının Başkasının Elinde Olduğunu Kanıtlayamamış İse Aylıkların Kendileri Tarafından Çekildiğinin Kabulü )
KANIT YÜKÜ ( Ölünün Emekli Maaşının Çekilmesi - Davalılar Murisle Birlikte Oturuyorsa Bankamatik Kartının Başkasının Elinde Olduğunu Kanıtlayamamış İse Aylıkların Kendileri Tarafından Çekildiğinin Kabulü )"
59Y21.HD13.12.2005E. 2005/9512 K. 2005/13189"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Asgari Ücretle Çalıştığının Tespiti - İşveren Zorunlu Yasal Hasım Olduğundan Davanın Ona da Yöneltilmesi Gereği )
ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ ( İşveren Zorunlu Yasal Hasım Olduğundan Davanın Ona da Yöneltilmesi Gereği )
HUSUMET ( Asgari Ücretle Çalıştığının Tespitiyle Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Karar Verilmesini İstemi - İşveren Zorunlu Yasal Hasım Olduğundan Davanın Ona da Yöneltilmesi Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( İşverene Dava Dilekçesi ve Davetiyenin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmesi Suretiyle Davaya Katılmasının Temin Edilmesi Gereği - Yaşlılık Aylığı )"
59Y21.HD19.9.2005E. 2005/8275 K. 2005/7902"FAİZ ALACAĞI TALEBİ ( Yaşlılık Aylığının SSK Tarafından Geç Ödenmesi Nedeniyle - Davacının Aylıkları Tahsil Ederken Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutup Tutmadığının Tesbiti Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ NEDENİYLE FAİZ TALEBİ ( Davacının Aylıkları Tahsil Ederken Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutup Tutmadığının Tesbiti Gereği )
İHTİRAZİ KAYITSIZ GECİKMİŞ YAŞLILIK AYLIKLARINI TAHSİL EDEN DAVACI ( Faiz Alacağı Talep Edemeyeceği )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASI GEREĞİ ( Geç Ödenen Yaşlılık Aylığı Nedeniyle Faiz Talep Edilebilmesi İçin )"
59Y21.HD26.5.2005E. 2005/810 K. 2005/5484"ÖDENMEYEN YAŞLILIK AYLIKLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Kesinleşmiş Mahkeme Hükmü Bulunmasına Göre Davanın Kabulü Gereği )
KESİN HÜKÜM BULUNMASI ( Prim Borcunun Bulunmaması Nedeniyle Birikmiş Aylıkların Yasal Faizi İle Birlikte Davalı Kurumdan Alınıp Davacıya Verilmesi Gereği )"
59Y21.HD26.5.2005E. 2005/190 K. 2005/5468"YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI ( Bağlandığı Tarihten Aylık Ödemelerinin Durdurulduğu Tarih Arasında Yaşlılık Aylıkları Süresinde Ödenmesi Nedeniyle İade Edilen Aylıklar Tutarından Bu Süreye Tekabül Eden Miktara Ödeminin Yapıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütüleceği )
İADE EDİLEN AYLIKLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Yaşlılık Aylıkları Süresinde Ödenmesi Nedeniyle İade Edilen Aylıklar Tutarından Bu Süreye Tekabül Eden Miktara Ödeminin Yapıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütüleceği )"
59Y21.HD30.11.2004E. 2004/7105 K. 2004/10396"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( SSK Tarım Sigortalılığının İptalinin Usulsüz Olması - Kurumun Uzun Yıllar Primleri Tahsil Edip Sigortalıya Ümit ve Güven Vermiş Olması )
SSK TARIM SİGORTALILIĞININ İPTALİ VE YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kurumun Uzun Yıllar Primleri Tahsil Edip Sigortalıya Ümit ve Güven Vermiş Olması - Yaşlılık Aylığı Konusunda da Bir Hüküm Kurulması Gereği )
HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( SSK Tarım Sigortalılığının İptali ve Yaşlılık Aylığının Kesilmesine İlişkin Kurum İşlemine Karşı Açılan Davada Sigortalılığın Geçerliliğine Karar Veren Mahkemece Yaşlılık Aylığı Konusunda da Şartların Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )"
59Y21.HD27.3.2003E. 2003/1896 K. 2003/2629"ALACAK DAVASI ( Davacının Munzam Zararından Bahisle Yaşlılık Aylığının Geç Bağlanmasından Dolayı Zararıyla Birlikte Tahsiline Karar Verilmesini Talep Etmesi )
SAĞLIK YARDIMINDAN MAHRUM KALINMASI ( Bu Durumda Yasanın Öngördüğü Sağlık Yardımlarının Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
PRİMLERİN ÖDENMESİ ( 6183 Sayılı Yasanın Vermiş Olduğu Hakkın Bulunması )
MUNZAM ZARAR ( Borçlar Kanunununa Göre Uyuşmazlık İçin Munzam Zarara Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olması )"
59Y21.HD27.2.2003E. 2003/765 K. 2003/1455"KESİLEN YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI TALEBİ ( Davacının Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması Gerektiği Bildirilen Dönem Hesaba Katılmaksızın Sadece SSK Zorunlu Sigortalı Çalışmaları Hesaplandığında Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Gözetileceği )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTASI ( Bildirilen Dönem Hesaba Katılmaksızın Sadece SSK Zorunlu Sigortalı Çalışmalar Göz Önününde Bulundurulduğunda Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Gözetileceği )
SSK ZORUNLU SİGORTA ÇALIŞMALARI ( Davacının Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması Gerektiği Bildirilen Dönem Hesaba Katılmaksızın Sadece Bu Dönem Göz Önününde Bulundurulduğunda Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Gözetileceği )"
59Y21.HD10.6.2002E. 2002/2081 K. 2002/5517"BAĞ-KUR'A BORCUN OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Zorunlu Sigortalılık Durumunda İsteğe Bağlı Sigortalılığa Geçerlilik Tanınamaması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( SSK'ca Tahsis Koşullarının Oluşması Nedeniyle Aylık Bağlanması )
ZORUNLU SİGORTALILIK ( Zorunlu Sigortalılık Durumunda İsteğe Bağlı Sigortalılığa Geçerlilik Tanınamaması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Zorunlu Sigortalılık Durumunda İsteğe Bağlı Sigortalılığa Geçerlilik Tanınamaması )"
59YHGK26.11.1997E. 1997/21-782 K. 1997/987"EMEKLİLİĞİN İPTALİ ( SSK'ca Yanlışlıkla Bağlanan Emeklilik Aylığının İptal Edilmesi )
SOSYAL SİGORTALAR TARAFINDAN YANLIŞLIKLA BAĞLANAN EMEKLİLİK ( Uyuşmazlık Konusu Dönemde Bağ-Kur'a Tabi Olarak Faaliyette Bulunan Davacının Emekliliğinin İptali )
BAĞ-KUR'A TABİ OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( SSK'ca Bağlanan Emekliliğin İptali )"
59Y10.HD24.6.1997E. 1997/4753 K. 1997/4839"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAMAMASI ( İşveren ve Kurumun Yanıltması Sonucu İşten Ayrılanın Uğradığı Zararın Hesabı )
YANILTARAK İŞTEN ÇIKARMAK ( Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı Düşüncesiyle İşten Ayrılanın Uğradığı Zararın Hesabı )
MÜTERAFİK KUSUR ( Yanıltılarak İşten Çıkarılan İşçinin Bu Dönemde Asgari Ücretle İş Bulup Çalışmaması )"
59Y12.HD8.11.1994E. 1994/13164 K. 1994/13826"YAŞLILIK AYLIĞININ HACZEDİLEMEMESİ ( S.S.K. Aylığı )
EMEKLİ AYLIĞININ HACZEDİLEMEMESİ ( S.S.K. Aylığı )"

DANIŞTAY

59D1.D11.1.1989E. 1988/347 K. 1989/2"SENDİKALARA ÜYELİK İSTİFA ( Noter Masraflarının Sendikaca Karşılanmayacağı )
NOTER MASRAFLARI ( Sendikalarca Karşılanmaması )"

Madde 60

YARGITAY

60Y10.HD6.2.2018E. 2015/14969 K. 2018/624"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecesinin Tesbit Şekli İle Uygulaması Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine Göre Değerlendirmeye Alınarak Anılan Yönetmeliğe Göre Çalışma Oranı Kaybı ve Sakatlık Derecesinin Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ GÜCÜ KAYBI ( Öncelikle Sakatlık Sebebiyle Vergi İndiriminden Yararlandırma Kararına Dayanak Alınan Devlet Hastanesi Raporunda Yer Alan Sigortalının Arazları da Dikkate Alınarak Yüzde Elli Beşlik İş Gücü Kaybını Gerektiren Bulguların Başlangıçta Var Olup Olmadığı Konusunun Üzerinde Durulması Gerektiği )
SAKATLIK SEBEBİYLE BAĞLANAN AYLIK ( Sonradan Alınan Raporlarda Yer Alan Bulgular ve İşgöremezlik Dereceleri de İrdelenip Sakatlık Sebebiyle Bağlanan Aylığın Kesildiği Tarih İtibariyle Tıbbi Durumun Belirlenerek Sigortalıdaki Mevcut Arazların Kesilme Tarihine Kadar Devam Edip Etmediği Hususunda İrdeleme Yapılması Gerektiği )
ADLİ TIP RAPORU ( Yüksek Sağlık Kurulundan Buna Sigortalının İtirazı Olması Halinde Adli Kurumu İhtisas Dairesinden ve İki Rapor Arasında Sigortalı Lehine Çelişki Olup Sigortalının İtirazı Olması Halinde Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği - Kurum İşleminin İptali )"
60Y21.HD15.1.2018E. 2016/9429 K. 2018/87"EKSİK ÖDENEN EMEKLİLİK AYLIĞI FARKININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Ücretlerinin Asgari Ücretin Üzerinde Devam Ettiği ve Davacının Ustabaşı Olduğu/Emsal Ücret Araştırması ile de Davacıya Ödenen Ücretlerin Birbirine Yakın Olup İmzalı Ücret Bordrolarını Takiben Daha Yüksek Çalıştığının Kabul Edilebilir Olmadığı - Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabii Olarak Çalıştığı Dönem Yönünden de Hukuki Yararının Olmadığı/Tüm Bu Hususlar Dikkate Alınmadan Davanın Reddi Gerektiği )
DAVACININ ÜCRETLERİNİN ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE DEVAM ETMESİ ( Davacının Ustabaşı Olduğu/Emsal Ücret Araştırması ile de Davacıya Ödenen Ücretlerin Birbirine Yakın Olup İmzalı Ücret Bordrolarını Takiben Daha Yüksek Çalıştığının Kabul Edilebilir Olmadığı - Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabii Olarak Çalıştığı Dönem Yönünden de Hukuki Yararının Olmadığı/Tüm Bu Hususlar Dikkate Alınmadan Davanın Reddi Gerektiği )
EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI ( Davacının Ücretlerinin Asgari Ücretin Üzerinde Devam Ettiği ve Davacının Ustabaşı Olduğu/Emsal Ücret Araştırması ile de Davacıya Ödenen Ücretlerin Birbirine Yakın Olup İmzalı Ücret Bordrolarını Takiben Daha Yüksek Çalıştığının Kabul Edilebilir Olmadığı - Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabii Olarak Çalıştığı Dönem Yönünden de Hukuki Yararının Olmadığı/Tüm Bu Hususlar Dikkate Alınmadan Davanın Reddi Gerektiği )"
60Y10.HD28.12.2017E. 2015/21057 K. 2017/9328"TESPİT İSTEMİ ( Sigortalılığın ve Dolayısıyla Yaşlılık Aylığının İptaline Esas Olan Müfettiş Raporu ve Bu Rapora Esas Tüm Tahkikat Evrakları İle Cumhuriyet Başsavcılığından Davacı Hakkında Soruşturma Olup Olmadığı veya Dava Açılıp Açılmadığının Sorularak Varsa Ceza Dosyası Getirtilip İncelenmesi Gerektiği - Davacının Yurtdışında Geçen Hizmetlerinin Geçerli Olduğunun Aylığın Kesilme Tarihi İtibariyle Yeniden Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İstemi )
EKSİK İNCELEME ( Davacının Yurtdışında Geçen Hizmetlerinin Geçerli Olduğunun Aylığın Kesilme Tarihi İtibariyle Yeniden Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İstemi - Çalışma Belgesi Celp Edilerek Tercümesinin Yaptırılması/Dışişleri Bakanlığından veya Büyükelçilikten Davacıya Ait Yurt Dışı Hizmet Belgesine Dayanak Olan Bilgi ve Belgelerin İstenmesi/Dava Dışı Şirkete Ait İşyerinde Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalışan ve Çalışması Kayıtlara Geçmiş Olan Sigortalılar Resen Saptanarak Bilgi ve Görgülerine Başvurulması Gerektiği )"
60Y10.HD14.12.2017E. 2017/4540 K. 2017/8918"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ VE KESİLEN AYLIKLARININ İADESİ (Sakatlık Sebebiyle Vergi İndiriminden Yararlandırma Kararına Dayanak Alınan Devlet Hastanesinin Raporunda Yer Alan Davalının İş Gücü Kaybını Gerektiren Bulguların Başlangıçta Var Olup Olmadığının Üzerinde Durulacağı)
LEHE YÖNETMELİK (Sakatlık İndiriminin İptaline İlişkin Kurum İşleminin İptali ve Kesilen Aylıklarının İadesi - Mahkemece Daha Sonraki Tarihte Yürürlüğe Giren Davacının Lehine Olan Yönetmelik Hükümlerine Göre Değerlendirmeye Alınarak Çalışma Oranı Kaybı ve Sakatlık Derecesinin Belirlenerek Karar Verileceği)
SAKATLIK İNDİRİMİ (Kurum İşleminin İptali ve Kesilen Aylıklarının İadesi - Mahkemece İlk Raporda Yer Alan Bulguların O Tarih İtibariyle Mevcudiyeti Halinde Bu Bulguların Sonradan Vaki Tedavi İle İyileşme Gösterip Gösteremeyeceğinin Araştırılacağı)"
60Y21.HD7.11.2017E. 2016/4924 K. 2017/8908"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Yaşlılık Aylıklarından Yararlanabilmek İçin Sigortalının Çalıştığı İşten Ayrılması ve Yazılı İstekte Bulunmasının Şart Olduğu )
İŞTEN AYRILMA ŞARTI ( Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tespitini Talep Ettiği Tarihte 506 S.K. Md. 60 Uyarınca İşten Ayrılma Şartını Gerçekleştirmediğinin Anlaşıldığı/Davanın Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
60Y10.HD17.10.2017E. 2016/3007 K. 2017/6902"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sakatlık İndirimine Dayalı Olarak 506 S.K. Md. 60/C-B Uyarınca Davacıya Bağlanan Yaşlılık Aylığının Başlangıçtan İtibaren İptaline Dair Kurum İşleminin İptali İle Ödenmeyen Aylıklarının Yasal Faizleriyle Birlikte Ödenmesi İstemi - Davacının Sakatlığı Sebebiyle Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanmış Olup Olmadığının Tespit Edilerek Karar Verileceği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Sakatlığı Sebebiyle Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanmış Olan Sigortalıların Yaşları Ne Olursa Olsun En Az 15 Yıldan Beri Sigortalı Bulunmak ve En Az 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olmak Şartıyla Yaşlılık Aylığından Yararlanacakları - Sakatlığı Sebebiyle Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanmış Olmak Hususunun Saptanması Gerektiği - Raporun Sonuç Kısmında Davacı Dışında Başka Bir Şahsın Kimliğinin Belirtildiği/Mahkemece Davacının %40'lık İş Gücü Kaybını Gerektiren Bulguların Başlangıçta Var Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )"
60Y21.HD8.6.2017E. 2016/1840 K. 2017/5092"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ (İşyeri Kayıtlarının İşyerinin Kanun Kapsamından Çıkarılması Nedeni İle İmha Edildiği - Tanık Dinlenildiği Ancak Hizmet Cetvelleri Alınmadığından Nizalı Dönemde İşyeri Çalışanı Olup Olmadıklarının Tespit Edilemediği/Mahkemece Yapılan Araştırmanın Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı)
TANIK BEYANLARI (Dinlenen Tanıkların Hizmet Cetvelleri ve Hizmet Cetvelinde Nizalı Dönemde Bildirim Yapılan İşyeri Kayıtları Celbedilip Tanıkların Davalı İşyeri Çalışanı Olup Olmadığını Tespit Etmek İşyeri Çalışanı Olmadığının Tespit Edilmesi Halinde Davacının Bildireceği Başkaca Tanıkların Dinlenmesi Gerektiği)
KOMŞU İŞYERİ TANIKLIĞI (İşyerine O Tarihte Komşu Olan Diğer İşyerlerinde Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İş Yeri Çalışanlarının Yoksa İşyeri Sahipleri Araştırılıp Tespit Edilerek Çalışmanın Niteliği İle Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanlarının Alınması Gerektiği)
ÖLÜM SİGORTASI PRİMİ (On Sekiz Yaşından Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin On Sekiz Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlayacağı ve Bu Tarihten Önceki Süreler İçin Ödenen Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primlerinin Yalnızca Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edileceği)"
60Y21.HD17.5.2017E. 2016/1643 K. 2017/4148"PRİME ESAS GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Dinlenen Tanık Beyanlarının Davacının Çalıştığı Süreleri ve Çalışmanın Niteliğini Belirlemeye Yeterli Olmadığı - Bordrolarda İsmi Geçen Tanıklar Res'en Tespit Edilip Dinlenerek Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İş Yeri Çalışanlarının Yoksa İşyeri Sahipleri Araştırılıp Tespit Edilerek Çalışmanın Niteliği ile Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanları Alınacağı/Gerçek Çalışma Olgusu Ortaya Konularak Karar Verileceği )
TANIK BEYANLARI ( Davacının Çalıştığı Süreleri ve Çalışmanın Niteliğini Belirlemeye Yeterli Olmadığı - Bordrolarda İsmi Geçen Tanıklar Res'en Tespit Edilip Dinlenerek Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İş Yeri Çalışanlarının Yoksa İşyeri Sahipleri Araştırılıp Tespit Edilerek Çalışmanın Niteliği ile Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanları Alınacağı/Gerçek Çalışma Olgusu Ortaya Konularak Karar Verileceği )
ÇALIŞMA OLGUSUNUN ORTAYA KONULMASI ( anık Beyanlarının Davacının Çalıştığı Süreleri ve Çalışmanın Niteliğini Belirlemeye Yeterli Olmadığı - Bordrolarda İsmi Geçen Tanıklar Res'en Tespit Edilip Dinlenerek Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İş Yeri Çalışanlarının Yoksa İşyeri Sahipleri Araştırılıp Tespit Edilerek Çalışmanın Niteliği ile Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanları Alınacağı/Çalışma Somut Bilgilere Dayalı Şekilde Ortaya Konularak Karar Verileceği )"
60Y21.HD2.3.2017E. 2016/15634 K. 2017/1552"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Mahkemece Sigortalı Olarak Kabul Edildiği Tarihte 18 Yaşından Küçük Olduğu/18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği - Bu Tarihten Önceki Süreler İçin Ödenen Primlerinin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edileceği/18 Yaştan Önceki Sürelerin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edileceği )
HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Mahkemece Sigortalı Olarak Kabul Edildiği Tarihte 18 Yaşından Küçük Olduğu/18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği - Bu Tarihten Önceki Süreler İçin Ödenen Primlerinin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edileceği/18 Yaştan Önceki Sürelerin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ( Davacının Mahkemece Sigortalı Olarak Kabul Edildiği Tarihte 18 Yaşından Küçük Olduğu - 18 Yaştan Önceki Sürelerin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edileceği )"
60Y21.HD2.3.2017E. 2016/10419 K. 2017/1557"MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davanın Davacının Yurtdışında Çalışmaya Başladığı Tarihin Türkiye'de Sigortalılık Başlangıcı Olarak Sayılması Gerektiğinin Tespiti ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemine İlişkin Olduğu/Davacı Vekilinin Davadan Feragat Ettiği - Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Engel Olan Bu Durum Hakkında Karar Verilip Hükmün Bozulacağı/Fakat Kararın İncelenip Onandığı - İstemin Kabul Edileceği )
TÜRKİYE'DE SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( Davanın Davacının Yurtdışında Çalışmaya Başladığı Tarihin Sayılması Gerektiğinin Tespiti ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemine İlişkin Olduğu/Davacı Vekilinin Davadan Feragat Ettiği - Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Engel Olan Bu Durum Hakkında Karar Verilip Hükmün Bozulacağı/Fakat Kararın İncelenip Onandığı - İstemin Kabul Edileceği )
FERAGAT ( Davanın Davacının Yurtdışında Çalışmaya Başladığı Tarihin Türkiye'de Sigortalılık Başlangıcı Olarak Sayılması Gerektiğinin Tespiti ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemine İlişkin Olduğu/Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Engel Olan Bu Durum Hakkında Karar Verilip Hükmün Bozulacağı - Fakat Kararın İncelenip Onandığı/İstemin Kabul Edileceği )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Davacı Vekilinin Davadan Feragat Ettiği/Hükümden Sonra Ortaya Çıkan Bu Durum Hakkında Karar Verilip Hükmün Bozulacağı - Fakat Kararın İncelenip Onandığı/İstemin Kabul Edileceği )"
60Y10.HD16.1.2017E. 2016/2750 K. 2017/12"YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİNE YÖNELİK KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Mahkemece Tahsiste Esas Alınan Tüm Tedavi Evrakları İle Birlikte Sigortalıya Ait Tedavi Evraklarının Celp Edileceği - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan Çalışma Gücü Kaybı Oranı İle Bu Oranın Halihazırda Kaç Olduğu ve Değişiklik Tarihi Yönünden Rapor Alınacağı)
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ORANININ BELİRLENMESİ (Yaşlılık Aylığının İptaline Yönelik Kurum İşleminin İptali İstemi - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan Çalışma Gücü Kaybı Oranı İle Bu Oranın Halihazırda Kaç Olduğu ve Değişiklik Tarihi Yönünden Rapor Alınacağı/Davacının İtirazı Halinde Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinden Rapor Alınacağı)
SAĞLIK RAPORUNDAKİ USULSÜZLÜK (Yaşlılık Aylığının İptaline Yönelik Kurum İşleminin İptali İstemi - Davacının Usulsüzlüğe İştirakinin ve Sağlık Raporundaki Usulsüzlüğü Bilerek Kurumdan Tahsis Talebinde Bulunup Bulunmadığı ve Kurum Müfettiş İncelemesinin ya da Savcılık Soruşturmasının Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı)
İSTİRDAT TUTARININ BELİRLENMESİ (Yaşlılık Aylığının İptaline Yönelik Kurum İşleminin İptali İle Kuruma Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Davacıya Bağlanan Yaşlılık Aylıklarının Kurumun Hatalı İşleminden Mi Davacının Kasıtlı ya da Kusurlu Davranışı Sonucu Mu Ödendiği Belirlenerek Kurumun İstirdada Hakkı Olduğu Tutarın Tespit Edileceği)"
60Y21.HD26.12.2016E. 2015/22436 K. 2016/15543"HİZMET TESPİTİ (Kuruma Hizmet Bildirilmeyen Dönemlerdeki Ücret Belgeleri ve Bu Dönemde Davacıya Ücret Ödenip Ödenmediği Ödeme Yapılmışsa Kim Tarafından Ödendiğinin Araştırılacağı/Davacıdan ve Bordro Tanıklarından Ücretin Ne Şekilde Ödendiği Sorularak Beyanlar Doğrultusunda Gerekli Araştırmaları Yapılarak Davacının Talep Ettiği Dönemdeki Yetkili Şef Amir Müdür Muhasebe Çalışanı Gibi Yetkili Kişileri Tespit Ederek Dinleneceği Bu Kişilerin de Davacının Çalışmalarına ve Ücret Ödemesine Dair Beyanlarının Alınacağı)
SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ (Hizmet Tespiti - Davalı İşyerinden Talep Edilen Dönemdeki Ücret Ödemelerine Dair Belgeler İstenerek Ücret Ödenmesine Dair Yazılı Delil Bulunamaması Halinde Bu Husus Haklı ve İzah Edilebilir Bir Nedene Dayanıyor İse Bu Takdirde Tanık Sözlerine İtibar Edileceği ve Böylece Davacının Çalışmalarının Tespit Edileceği/Ancak Davacının Talep Ettiği Dönemde Davalı İşyerinde Çalışmasının Bulunmadığı Kanaatine Varılır İse Davacının Sigorta Başlangıç Tarihinin Belirleneceği)"
60Y10.HD16.6.2016E. 2015/23083 K. 2016/10107"ALMAN RANT SİGORTASINA GİRİŞ TARİHİNİN TÜRKİYE'DE SİGORTALILIK BAŞLANGICI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacı Kadının Sigorta Başlangıç Tarihinin Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihi Olan 20.9.1978 Sigorta Başlangıç Tarihine Göre 8.9.1999 Tarihi İtibariyle 18 Yıldan Fazla Sigortalılık Süresi Bulunduğu/Davacının İlk Tahsis Talep Tarihi Olan 2.7.2014 Tarihi İtibariyle 50 Yaş 15 Yıl Sigortalılık Süresi ve 3600 Prim Ödeme Gün Sayısı Şartlarına Haiz Olduğu - 1.8.2014 Tarihinden İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Yönelik Talebin Kabul Edileceği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Türkiye'de Sigortalılık Başlangıcı Olduğunun Tespiti - Davacının İlk Tahsis Talep Tarihi Olan 2.7.2014 Tarihi İtibariyle 50 Yaş 15 Yıl Sigortalılık Süresi ve 3600 Prim Ödeme Gün Sayısı Şartlarına Haiz Olduğu Anlaşılmakla 1.8.2014 Tarihinden İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Yönelik Talebin Kabul Edilmesi Gerektiği )"
60Y10.HD9.6.2016E. 2015/17805 K. 2016/9657"HİZMETLERİN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( İnfazda Tereddüt Oluşmaması Açısından Davalıya Ait Gözüken Hizmetlerden Hangi Kısmın Davacıya Ait Olduğu ve Davalıda Kalan Hizmetlerin Ayrı Ayrı Belirtilmek Suretiyle Tespiti Yapılıp Yaşlılık Aylığı Şartları da İrdelenmek Suretiyle Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
İNFAZDA TEREDDÜTE NEDEN OLMA ( Dinlenen Tanıkların Hizmet Döküm Cetvelleri Getirtilmeden Hangi Dönemlerde Davacı veya Davalıyla Birlikte Çalıştıkları Tespit Edilmeden Davalı Üzerinde Gözüken Hangi Sürelerin Davalıya Ait Olmayıp da Davacıya Ait Olduğu Belirtilmeyerek İnfazda Karışıklığa Sebebiyet Verecek Şekilde Hüküm Kurulduğu )
BORDRO TANIKLIĞI ( Aidiyetin İstenildiği Dönemler Net Olarak Tespit Edilip Bu Dönemlerde Çalışması Bulunan Bordrolu Tanıkların Beyanlarına Başvurulması - Davalıya Ait Gözüken Hizmetlerden Hangi Kısmın Davacıya Ait Olduğu ve Davalıda Kalan Hizmetlerin Ayrı Ayrı Belirtilmek Suretiyle Tespiti Yapılması Gerektiği )"
60Y21.HD10.5.2016E. 2016/1808 K. 2016/8257"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASI ( Yargılama Sırasında Davacı Tarafça Davanın Takip Edilmeyeceğinin Bildirildiği - Davanın Takip Edilmediğinin Bildirilmesine Rağmen Davalı Şirket Yönünden İşlemden Kaldırma Kararı Verilmemesi Ayrıca Söz Konusu Şirketin Harçtan Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu/Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunup Bulunmadığı İrdelenmeden Sonuca Gidilemeyeceği )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Sigortalılık Başlangıcının Tespiti İstemi/18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği - Ancak Bu Tarihten Önceki Süreler İçin Ödenen Primlerinin Prim Ödeme Gün Sayıları Hesabına Dahil Edileceği/ Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunup Bulunmadığı İrdelenmesi Gerektiği )
PRİM ÖDEMELERİ ( 18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği - Ancak Bu Tarihten Önceki Süreler İçin Ödenen Primlerinin Prim Ödeme Gün Sayıları Hesabına Dahil Edileceği/Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunup Bulunmadığı İrdelenmeden Sonuca Gidilemeyeceği )
DAVANIN TAKİP EDİLMEMESİ ( Yargılama Sırasında Davacı Tarafça Bildirildiği - Davanın Takip Edilmediğinin Bildirilmesine Rağmen Davalı Şirket Yönünden İşlemden Kaldırma Kararı Verilmemesinin Hatalı Olduğu/Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunup Bulunmadığı İrdelenmeden Sonuca Gidilemeyeceği )"
60Y21.HD3.5.2016E. 2016/1076 K. 2016/7801"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davacıya Verilen Sicil Numarasının Hangi Yıla Ait Olduğunun Kurumdan Sorulacağı/İşveren Tarafından Bordro Verilmediği - Davacının Çalışmalarının Üretime Yönelik mi Meslek ve Sanat Eğitimine Yönelik mi Olduğunun Belirleneceği )
TANIK TESPİTİ/KOMŞU İŞYERİ SAHİBİ VEYA ÇALIŞANLARI TESPİT EDİLMESİ ( Sigortalılık Başlangıç Tarihi Tespiti - Sosyal Güvenlik Kurumu Zabıta Maliye Meslek Odası Aracılığı ve Muhtarlık Marifetiyle O Tarihteki Komşu İşyeri Çalışanları Yoksa İşyeri Sahipleri Tespit Edilerek Beyanlarına Başvurulacağı/Komşu İşyeri Tanığı Yoksa Davacının Çalışmasını Bilebilecek Nitelikte Tanık Araştırılacağı )
ÇALIŞMANIN NİTELİĞİNİN TESPİTİ ( Sigortalılık Başlangıç Tarihi Tespiti - Davacının Çalışmalarının Üretime Yönelik mi Meslek ve Sanat Eğitimine Yönelik mi Olduğunun Belirleneceği/Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığının Ortaya Koyulması Gerektiği )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCE BAŞLAYAN SİGORTALILIK ( Sigortalılık Sürelerinin 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlayacağı/Önceki Süreler İçin Ödenen Primlerinin Prim Ödeme Gün Sayılarına Dahil Edileceği/18 Yaşını Tamamlamadan Önceki Tarihin Hükme Esas Alınması ve Buna Göre Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasının Hatalı Olduğu - Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti )"
60YHGK20.4.2016E. 2014/21-817 K. 2016/531"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Ölüm Aylığının Geç Bağlanmasından Kaynaklanan - Beş Yıldan Fazla Sigortalılık ve Dokuz Yüz Gün Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortasından Prim Ödeme Koşulunu Yerine Getiren Davacıya Tahsis Talebinden Sonra Ölüm Aylığı Bağlayan Kurum İşleminde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)
ÖLÜM AYLIĞI (Davacının İlk Talep Tarihi İtibari İle Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Gerekli Olan Sigortalılık Süresinin Her Yılı İçin Ortalama Olarak Yüz Seksen Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olma Koşulunun Yerine Getirmediğinden Davacının Ölüm Aylığına Hak Kazandığının Kabulünün Mümkün Olmadığı)
SİGORTALILIK ŞARTI (Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Getirilen Beş Yıldan Beri Sigortalı Bulunup Sigortalılık Süresinde En Az Dokuz Yüz Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalıları Primi Ödemiş Olma Koşulunun Getirilmiş Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat)
PRİM ÖDEME KOŞULU (Maddi Tazminat Davası - Beş Yıldan Fazla Sigortalılık ve Dokuz Yüz Gün Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortasından Prim Ödeme Koşulunu Yerine Getiren Davacıya Tahsis Talebinden Sonra Ölüm Aylığı Bağlayan Kurum İşleminin Yerinde Olduğu)"
60Y10.HD8.3.2016E. 2015/8720 K. 2016/2655"YERSİZ BAĞLANAN YAŞLILIK AYLIĞI SEBEBİYLE OLUŞAN KURUM ZARARININ TAHSİLİ İSTEMİ (Yargılama Süreci İçerisinde İlk Yaşlılık Aylığı Bağlanan Tarihteki Şartları Haiz Olması Sebebiyle Davacıya Tekrar Yaşlılık Aylığı Bağlandığı - Yersiz Yaşlılık Aylığı Ödenmesi Söz Konusu Olmadığı/Davanın Reddine Karar Verileceği)
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ (Yersiz Bağlanan Yaşlılık Aylığı Sebebiyle Oluşan Kurum Zararının Tahsili İstemi - H.M.K.'nun 26. Md. Aykırı Olarak Talep Olmamasına Karşın Asıl Alacağa Faiz İşletilmiş Olmasında İsabet Bulunmadığı)
FAİZE FAİZ İŞLETİLEMEYECEĞİ (Yersiz Bağlanan Yaşlılık Aylığı Sebebiyle Oluşan Kurum Zararının Tahsili İstemi - 818 S. Borçlar Kanunu'nun 104/Son Md. Hükmünde Emredici Biçimde İşlemiş Faize Temerrüt Faizi Yürütülemeyeceği Belirtildiği/Mahkemece Faize Faiz İşletilmesine Karar Verilmiş Olması Doğru Olmadığı)
YARGILAMA SÜRECİNDE YAŞLILIK AYLIĞININ TEKRAR BAĞLANMASI (Davacının İlk Yaşlılık Aylığı Bağlanan Tarihteki Şartları Haiz Olması Sebebiyle Tekrar Yaşlılık Aylığı Bağlandığı - Davacının 506 S. Kanun'un 60/C-B Md. Düzenlenen Şartlara Haiz Olduğu/Davanın Reddedileceği - Yersiz Bağlanan Yaşlılık Aylığı Sebebiyle Kurum Zararının Tahsili İstemi)"
60Y10.HD11.2.2016E. 2014/25909 K. 2016/1627"TESPİT VE MENFİ TESPİT (01.03.1984 Tarihinde Tescil Edilerek Çalışmaya Başlayan 7704 Prim Ödeme Gün Sayısı ve Askerlik Borçlanmasıyla Kazanılan 600 Günü Bulunan 20.07.1962 Doğumlu Davacının Tabi Olduğu 506 S.K. Geçici 81/B-(E) Maddesinde Yer Alan 48 Yaş 25 Yıl Sigortalılık Süresi 5225 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşullarının 20.07.2010 Tarihi İtibarıyla Oluştuğu ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığı)
YAŞLILIK AYLIĞI (Menfi Tespit - 01.03.1984 Tarihinde Tescil Edilerek Çalışmaya Başlayan 7704 Prim Ödeme Gün Sayısı ve Askerlik Borçlanmasıyla Kazanılan 600 Günü Bulunan 20.07.1962 Doğumlu Davacının 48 Yaş 25 Yıl Sigortalılık Süresi 5225 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşullarının 20.07.2010 Tarihi İtibarıyla Oluştuğu ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığı/2007 Yılının Mayıs Ayında Yapılan Tahsis Başvurusu Karşısında Yaşlılık Aylığından Yararlanabilmek İçin Yazılı İstekte Bulunma Koşulunun da Gerçekleşmiş Sayılacağı)"
60Y21.HD2.2.2016E. 2015/20257 K. 2016/891"YAŞLILIK AYLIĞI BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ (Davanın Konusuz Kaldığı Anlaşılmasına Rağmen Emekli Aylıklarında Oluşacak Farkların Kurumca Davacıya Ödenmesi Gerektiğinin Tesbitine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
EMEKLİ AYLIĞI (Hesaplanan Aylıkların Davacıya Ödenmiş Olması Karşısında Davanın Konusuz Kaldığı Anlaşılmasına Rağmen Emekli Aylıklarında Oluşacak Farkların Kurumca Davacıya Ödenmesi Gerektiğinin Tesbitine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
DAVANIN KONUSUZ KALMASI (Davacının Yirmi Dördüncü Basamaktan Alması Gereken Yaşlılık Aylığının Syz ve Diğer Ek Ödemeler Hariç Hesaplayan Bilirkişi Raporu Esas Alınmak Suretiyle Karar Verilmesi ve Buna Göre Hesaplanan Aylıkların Davacıya Ödenmiş Olması Karşısında Davanın Konusuz Kaldığı)"
60Y10.HD28.1.2016E. 2015/8663 K. 2016/1043"ASKERLİK BORÇLANMASI HAKKI (Sigortalı Tarafından Kullanılabileceği Gibi Sigortalının Yaşamını Yitirmesi Durumunda Hak Sahiplerine de Tanındığı - İstemin Sigortalı veya Ölümü Halinde Hak Sahiplerince Yöneltilmiş Olması Tahakkuk Ettirilecek Primlerin Hesaplama Yöntemi ve Tutarı Yönünden Herhangi Bir Farka Yol Açmadığı)
İPTAL EDİLEN ÖLÜM AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (Askerlik Borçlanma Dilekçesinde Yaşamını Yitirmiş Sigortalının Adı ve Sahte İmzasının Yer Aldığı Gerekçesiyle Ölüm Aylığı İptal Edildiği - İstemin Reddi Bozma Nedeni Olduğu/Askerlik Borçlanması Sigortalı veya Hak Sahipleri Tarafından Kullanılabileceği)
SİGORTALININ YAŞAMINI YİTİRMESİ (Ölüm Aylığının Yeniden Bağlanması İstemi - Askerlik Borçlanma Dilekçesinde Yaşamını Yitirmiş Sigortalının Adı ve Sahte İmzasının Yer Aldığı Gerekçesiyle Ölüm Aylığı İptal Edilmesi Doğru Olmadığı/skerlik Borçlanması Sigortalı veya Hak Sahipleri Tarafından Kullanılabileceği Gözetilerek İstem Kabul Edileceği)"
60Y21.HD17.12.2015E. 2015/18293 K. 2015/22935"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davacının Yurt Dışında Çalıştığı Sürelerin Davacının 18 Yaşını İkmalinden Önceki Süreler Olduğu/Bu Süreler İçin Borçlanmasının Mümkün Olmadığı - Ancak Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti İçin Boçlanma Koşulunun Bulunmadığı/Sigortalılık Başlangıç Tarihinin 18 Yaşın İkmali Koşulu Aranmadan Almanya'da Çalışmaya Başladığı Yaş Olarak Tespitinin Gerektiği )
YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ( Davacının 18 Yaşını İkmalinden Önce Yurt Dışında Çalıştığı/Borçlanılmasının Mümkün Olmadığı - Ancak Sigortalılık Başlangıç Tarihinin 18 Yaş Koşulu Aranmadan Almanya'da Çalışmaya Başladığı Tarih Olarak Tespit Edilmesinin Gerektiği/Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti )
ONSEKİZ YAŞIN İKMALİ KOŞULU ( Davacının 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarih ve 506 Sayılı Kanunu'n Geçici 54. Maddesinde Düzenlenen 01.04.1981 Tarihinden Önce Almanya'da Çalışmaya Başladığı/Sigortalılık Başlangıç Tarihinin 18 Yaş İkmal Koşulu Aranmadan Almanya'da Çalışmaya Başladığı Tarih Olarak Tespitinin Gerektiği - İstemin Reddinin Hatalı Olduğu )"
60Y10.HD10.12.2015E. 2015/21660 K. 2015/21874"HİZMET VE SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASI ( Sigortalılık Başlangıç Gününün Hüküm Fıkrasında Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu - Sigortalılık Başlangıcı Olarak Davacının On Sekiz Yaşın Doldurulduğu Tarihin Benimsenmesi Gerektiği/Prim Ödeme Gün Sayısı/Hizmet Tespit Davası )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Davacının 18 Yaşın Doldurulduğu Tarihinden Öncesine Ait Olan Bir Günlük Hizmetin Yalnızca Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edilip Sigortalılık Başlangıcı Olarak On Sekiz Yaşın Doldurulduğu Tarihin Benimsenmesi Gereği - Hizmet ve Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti )
SİGORTALILIK BAŞLANGICI OLARAK DAVACININ ONSEKİZ YAŞINI DOLDURDUĞU TARİHİN BELİRLENMESİ ( Sigortalılık Başlangıç Gününün Hüküm Fıkrasında Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu - Bir Günlük Hizmet Tespiti/Sigortalılık Başlangıcı/Mahkemece Eksik İnceleme Yapıldığının Kabulü/Hizmet Tespiti )"
60Y10.HD2.4.2015E. 2014/10423 K. 2015/6373"YERSİZ ÖDENEN AYLIK FARKININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Kurum Tarafından Önce Bağlanan Aylık Miktarı İle Yurda Kesin Dönüş Yapılan Tarih Esas Alınarak Güncellenen Aylık Miktarları Arasındaki Farkı Talep Etme Hakkı Olduğu Gözetilerek Kurumun Yaptığı Hesaba İtiraz Olması Halinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
AYLIK MİKTARINI BELİRLEME ( Yersiz Ödenen Aylık Farkının Tahsili İstemi - Yurtdışı Borçlanması İle Birlikte İlk Tahsis İşlemi Yapıldığı Tarihten Yurda Kesin Dönüş Yapılan Tarihe Kadar Yurtdışında Sigortalı Bulunduğu Anlaşıldığından Kurumun Yurda Kesin Dönüş Yapılan Tarihi Esas Alarak Yeniden Aylık Miktarını Belirlemesi İşleminin Yerinde Olduğu )
KURUMUN YAPTIĞI HESABA İTİRAZ ( Yersiz Ödenen Aylık Farkının Tahsili İstemi - Kurum Tarafından Önce Bağlanan Aylık Miktarı İle Yurda Kesin Dönüş Yapılan Tarih Esas Alınarak Güncellenen Aylık Miktarları Arasındaki Farkı Talep Etme Hakkı Olduğu Gözetilerek Kurumun Yaptığı Hesaba İtiraz Olması Halinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
60YHGK4.3.2015E. 2013/10-1862 K. 2015/882"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davalı Kurumun Yazılarından Davacının Mevcut ve Geçerli Kabul Edilen 506 Sayılı Kanuna Tabi Çalışma Sürelerinin Anılan 506 S. K.'nun 60. Md. Hükmü Kapsamında Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Yeterli Olduğunun Anlaşıldığı - Davanın Kabulünün Yerinde Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( Kurumun Yazılarından Davacının Mevcut ve Geçerli Kabul Edilen 506 Sayılı Kanuna Tabi Çalışma Sürelerinin Anılan 506 S. K.'nun 60. Md. Hükmü Kapsamında Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Yeterli Olduğunun Anlaşıldığı )
EKSİK ARAŞTIRMA ( Özel Daire Tarafından Mahkemenin 506 S. K.'nun 60. Md. Hükmüne İlişkin Araştırması Yetersiz Bulunarak Hükmün Bozulduğu - Dosyada Mevcut Davalı Kurumun Yazıları Gözetildiğinde Mahkemece Yasal Düzenleme ve İlkelere Uygun Değerlendirme Yapılarak ve Somut Olayın Özelliğine Göre Davanın Kabulünün Yerinde Olduğu )"
60Y10.HD12.2.2015E. 2014/14714 K. 2015/1969"SAKATLIKTAN DOLAYI BAĞLANAN YAŞLILIK AYLIĞININ İPTAL EDİLDİĞİ ( Uygulanan Sakatlık İndirimlerinin Tahsili İstemi - Mahkemece Kurumdan Gerekli Bilgi ve Belgeler Getirtileceği/Çalışma Gücü Kaybı Bakımından Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınarak Sonuca Gidileceği )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Sakatlıktan Dolayı Bağlanan Yaşlılık Aylığı İptal Edilmesi/Sakatlık İndirimlerinin Tahsili İstemi - Çalışma Gücü Kaybı Bakımından Raporlar Arasındaki Çelişki Olduğu/Mahkemece Çelişkinin Giderilmesi İçin Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınması Gerektiği )
SAKATLIK İNDİRİMLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Sakatlıktan Dolayı Bağlanan Yaşlılık Aylığı İptal Edildiği - Mahkemece Kurumdan Gerekli Bilgi ve Belgeler Getirtilmeli/Kayıp Oranıyla Birlikte Zaman İçerisinde İyileşme Söz Konusu İse Tarihlere Göre Oranlar Açıklıkla Ortaya Konularak Karar Verileceği )"
60Y21.HD20.1.2015E. 2014/582 K. 2015/559"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Davacıya Verilen Sicil Numarasının Hangi Yıla Ait Olduğu Kurumdan Sorulacağı - Sosyal Güvenlik Kurumu Zabıta Maliye Meslek Odası Aracılığı ve Muhtarlık Marifetiyle İşyerine O Tarihte Komşu Olan Diğer İşyerlerinde Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İşyeri Çalışanlarının Beyanları Alınacağı )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Sigorta Başlangıcına Dayalı Çalışmasının Fiili Çalışma Olup Olmadığının Yöntemince Araştırılmaması ve 18 Yaşını Tamamlamadan Önceki Tarihin Hükme Esas Alınması ve Buna Göre Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCE BAŞLAYAN SİGORTALILIK ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi - Mahkemece 18 Yaşını Tamamlamadan Önceki Tarihin Hükme Esas Alınması ve Buna Göre Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasının Hatalı Olduğu/Yöntemince Tespit Edilen Sigorta Başlangıç Tarihine Göre Yaşlılık Aylığı Şartlarının Oluşup Oluşmadığını Tartışılacağı )"
60Y10.HD13.10.2014E. 2014/12673 K. 2014/19385"YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİ ( Davacının 2925 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalılığı İle 506 sayılı Yasaya Tabi Sigortalılığının Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı İle Çakıştığı/Davacının Çakışan Dönemde Hangi Yasal Düzenleme Çerçevesinde Sigortalı Olduğunun Belirlenmesinin Gerektiği - Öncelikle Davacının İsticvap Edilerek Talebinin Açıklattırılacağı - Yaşlılık Aylığı Tahsisi İçin Yaş Şartının Değerlendirileceği )
2925 İLE 2926'YA TABİ SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( Sigortalılığın Çakıştığı Dönemde Tarımsal Faaliyetlerin Tespiti Halinde Zorunlu Sigortalılık Olan 2926 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalılığa Üstünlük Tanınması Gerektiği- Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olunmadığının Tespiti )
2926 İLE 5510'YA TABİ SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( 5510 Sayılı Yasanın 4 üncü Maddesinin ( a ) ( b ) ve ( c ) Bentlerinde Yer Alan Sigortalılık Hallerinin Aynı Anda Olması Halinde Öncelikle ( c ) Bendinin ( c ) Bendi Kapsamında Çalışmanın Bulunmaması Halinde İlk Önce Başlayan Sigortalılığın Esas Alınacağı - Çifte Sigortalılık )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı Asilin İsticvap Edilerek Hangi Tarihler İçin Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olmadığının Tespitini Talep Ettiğinin Belirleneceği/2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılık İle Çakışması Halinde Zorunlu Sigortalılık Olan 2925 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalılığa Üstünlük Tanınması Gerektiği - 5510 Sayılı Kanun İle Çakışma Yönünden İse ( c ) Bendi Kapsamında Sigortalılık Bulunmaması Halinde İse İlk Önce Başlayan Sigortalılığın Esas Alınacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN YAŞ ŞARTI ( Davacının 55 Yaş Şartını 01.01.2011 Tarihinde Yerine Getirmesi Nedeniyle Yaşlılık Aylığı Tahsisi İçin 58 Yaş Şartına Tabi Olduğu/01.01.2014 Tarihinde 58 Yaşını İkmal Edip 01.02.2014 Tarihinde Tahsis Şartlarının Gerçekleştiğinin Gözetilmediği )"
60Y10.HD3.7.2014E. 2014/10007 K. 2014/16556"RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Hizmet Tespiti İstemi - Davanın Kamu Düzeniyle İlgili Olduğu Özel Duyarlılıkla Yürütüleceği - Dosyada Yer Alan Bilgi ve Belgelerin Karar Vermeye Elverişli Olmadığı/Resen Araştırma Yapılması Gerektiği/Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
EKSİK İNCELEME İLE KARAR VERİLEMEMESİ ( Hizmet Tespiti Davasında Tarafların Gösterdiği Kanıtlarla Yetinilmeyeceği/Gerek Görüldüğünde Resen Araştırma Yapılarak Kanıt Toplanabileceği - Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )
SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Davacının 01.04.1981 Tarihinden Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tescili Bulunmadığı/ Davacı Yönünden Sigortallık Başlangıç Tarihinin 18 Yaşını Doldurduğu 15.03.1995 Olarak Kabulünün Gerektiği - Bu Tarihten Önceki Hizmet Sürelerinin Yalnızca Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği )"
60Y7.HD9.5.2014E. 2014/2513 K. 2014/10327"KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI ( Çalışmakta Olduğu İşyerinde Yıpranmış Olan ve Bu Arada Sigortalılık Yılı İle Prim Ödeme Süresine İlişkin Yükümlülüklerin Tamamlayan İşçinin Kanun İle Tanınmış Emeklilik Nedeni İle Fesih Hakkını Kullanması İle Birlikte Kıdem Tazminatına Hak Kazanılacağı )
YAŞ KOŞULU ( Gerçekleştirmek Sureti İle Emekli Olan İşçilere Sigorta Destek Primi Ödeyerek Çalışma İmkanı Tanındığı Dikkate Alındığında 1475 S. İş Kanun'un 14/1-5. Md.sindeki Düzenleme Açısından Yasa Koyucunun Amacının İşçinin Çalışma Yaşamını Aktif Olarak Sonlandırması Olduğundan Bahsedilemeyeceği )
EMEKLİLİK NEDENİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Fesihten Kısa Bir Süre Sonra Yeniden Çalışmasını Gerektirecek Durumlar Ortaya Çıkabileceği Gibi İşçinin Bu Hakkını Kendisi İçin Daha Olumlu Sonuçlar Doğurabileceğini Düşündüğü Bir Başka İşyerinde Çalışma Amacı İle de Kullanabileceği )"
60Y21.HD8.5.2014E. 2014/7504 K. 2014/10018"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ TESPİTİ ( Yurtdışında Çalışmaya Başlandığı Tarih/Emeklilik Tahsis Kayıtlarının Tespiti Talebi - Doğumla Türk Vatandaşı Olup Daha Sonradan Bakanlıktan Vatandaşlıktan Çıkma İzni Alanların Durumu/Kazanılmış Hak )
YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI ( Doğumla Türk Vatandaşlığını Kazanıp da Daha Sonradan İçişleri Bakanlığından Vatandaşlıktan Çıkma İzni Alanların Kazanılmış Hakkı Bulunduğu - Talep Tarihinde Türk Vatandaşı Olma Şartı Aranmayacağı )
DOĞUMLA TÜRK VATANDAŞI OLANLARIN KAZANILMIŞ HAKKI BULUNDUĞU ( Bakanlıktan Çıkma İzni Alanların Türk Vatandaşlarına Tanınan Haklardan Aynen Yararlanmaya Devam Edeceği - Yurtdışında Çalışmaya Başlandığı Tarih/Kazanılmış Hakkın Korunacağı )
TÜRK VATANDAŞLIĞININ BAKANLIKTAN ALINAN İZİNLE KAYBEDİLMESİ DURUMU ( Davacının Ülkemizde Sigortalılık Başlangıç Tarihinin 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarihin Sigortalılık Başlangıç Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gereği - Sigortalılık Başlangıç Tarihi )
BORÇLANMA HAKKI ( Davacının 18 Yaşını İkmal Etmesinden Sonra Yurt Dışında Türk Vatandaşı Olarak Geçen Süreyi Borçlanma Hakkı - 18 Yaşını Tamamlamadan Önceki Eylemli Çalışmanın Sigorta Tespitine Konu Olamayacağı/Yurdışında Geçen Süre )"
60Y21.HD3.3.2014E. 2013/3050 K. 2014/3530"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İLE YAŞLILIK AYLAĞININA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ DAVASI (Davacının Sigortalılık İşleminin İptali - Davacının Hangi Tarihler Arasında Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Açıkça Belirtilmediği/Yaşlılık Aylığı Koşulları)
YAŞLILIK AYLIĞI KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI (Davacının Hangi Tarihler Arasında Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Açıkça Belirtilmediği - Davacının Bağ-Kur Sigortalısı Kabul Edildiği Tarihlerde Prim Borcunun Bulunup Bulunmadığının Sorulacağı)
HÜKMÜN İNFAZA TEREDDÜTE MAHAL VERECEK MAHİYETTE OLMASI (Davacının Hangi Tarihten İtibaren Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Hükümde Açıkça Belirtilmemiş Olduğu - Hükmün Yetersiz Olduğu/Bozma Nedeni Sayılacağı/Kurum İşleminin İptali)"
60YHGK12.2.2014E. 2013/10-486 K. 2014/89"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Davacının En Son Çalışmasının 5510 S.K. 4/c M. Kapsamında Olduğu/5434 S.K. 36 M. Sayılan Koşulların Aranacağı - Eldeki Davada 25 Yıl Hizmet Koşulunu Yerine Getirmeyen Davacı İçin 5434 S.K. Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanamayacağı )
DAVACININ YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLECEĞİ ( 5335 S.K. 30 Maddesinin Gözetilmesi Gerektiği - Özel Daire Bozma Kararına Uyulacağı )
KURUMA YAZILI BAŞVURU VE İŞTEN AYRILMA KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ ( Davacının Kuruma Yaşlılık Aylığı Almak İçin Başvurusu Bulunmadığı İddiası - 506 S.K. 60 ve Geç. 81/B-c M. Koşullarının Var Olması Halinde Her Zaman Davacıya 506 S.K Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Mümkün Olacağı/Tespit Davası )
HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Tek Başına Bir Çalışmanın Aylık Bağlanmasına Yeterli Olması Halinde Kişinin Tüm Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmet Sürelerini Birleştirmeye Zorlanamayacağı - Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti/Davacının Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Gereği )
BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN EMEKLİLİK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALINMASI DURUMU ( Bu Aylıkları Kesilmeksizin Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler ile Kanunda Belirtilen Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Müessese ve İşletmelerinde ve Sermayesinin %50'sinden Fazlası Kamuya Ait Olan Diğer Ortaklıklarda Herhangi Bir Kadro ve Pozisyon veya Görevde Çalıştırılamayacağı )"
60Y21.HD2.12.2013E. 2012/19393 K. 2013/22308"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Raporu İle Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu'nun Maluliyet Raporları Arasındaki Çelişkiyi Gidermek Gerektiği)
YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI (Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan Davacının Maluliyet Oranı Hakkında Rapor Almak ve Davacının Yaşlılık Aylığı Koşullarını Taşıyıp Taşımadığı Değerlendirdikten Sonra Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği)
MALULİYET ORANI HAKKINDA RAPOR ALMA (Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti İstemi - Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan Davacının Maluliyet Oranı Hakkında Rapor Alarak Koşulların Araştırılması Gerektiği)
RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ (Gidermek Maksadı İle 506 S. Yasa'nın 60.Md.sinin Hükmü Gereğince Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan Davacının Maluliyet Oranı Hakkında Rapor Almak Gerektiği - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti İstemi)"
60Y9.HD9.9.2013E. 2011/20988 K. 2013/21537"KIDEM TAZMİNATI ( Ayrıldığı Tarihte Sigortalılık Süresini ve Prim Gün Sayısını Tamamlamış Olan İşçini Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı - Hakkını Kötüye Kullanmadığı Sürece İşçinin Herhangi Bir Neden Belirterek veya Belirtmeden Ayrılması Kıdem Tazminatına Hak Kazanmasını Etkilemeyeceği )
SİGORTALILIK SÜRESİNİ VE PRİM GÜN SAYISINI TAMAMLAMIŞ İŞÇİ ( Herhangi Bir Neden Belirterek veya Belirtmeyerek İş Sözleşmesini Önel Vererek Sonlandırması Kıdem Tazminatına Hak Kazanmasını Etkilemeyeceği - İşçinin Yasadan Doğan Bir Hakkını Kullandığı Bu Durumu Sonradan Belgelendirmesi Belgeyi Daha Sonra Sunmasının Hakkı Ortadan Kaldırmayacağı )"
60Y10.HD30.4.2013E. 2013/3650 K. 2013/8743"YAŞLILIK AYLIĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Yasal Faiz de Talep Edilmiş Olup Kurum Tarafından İşlemiş Faize İlişkin Bir Ödeme Yapılmamış Olması Karşısında Davacının Birikmiş Aylıkların Faizinin Ait Oldukları Aylar Ve Ödenmeleri Gereken Tarihler Gözetilerek Hesaplanması ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMA AŞAMASINDA YAPILAN ÖDEME ( Karşısında Her İki Davadaki Asıl Alacak Yönünden Davanın Konusu Kalmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Kararda Bir İsabetsizlik Bulunmadığı - Yaşlılık Aylığının Tahsili İstemi )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Asıl ve Birleşen Davada Talep Edilen Asıl Alacak Miktarının Yargılama Aşamasında Ödenmiş Olması Karşısında Her İki Davadaki Asıl Alacak Yönünden Davanın Konusu Kalmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Kararın Yerinde Olduğu )
YASAL FAİZ ( Kurum Tarafından İşlemiş Faize İlişkin Bir Ödeme Yapılmamış Olması Karşısında Davacının Asıl ve Birleşen Davada Talep Edilen Birikmiş Aylıkların Faizinin Ait Oldukları Aylar ve Ödenmeleri Gereken Tarihler Gözetilerek Hesaplanması Gerektiği )"
60Y10.HD1.3.2013E. 2011/19837 K. 2013/3678"TESPİT DAVASI ( Yaşlılık Aylığının Bağlandığı Tarihte Ödenmesi Gereken Aylık Miktarının - Davacıya İlk Tahsis Sonucu 2010 Yılı Onuncu Ayında Ödenen Aylık İle Sonraki Değişiklik İle 2007 Yılı Üçüncü Ayında Ödenen Aylığın İçerdiği Ödemelerin Neler Olduğu Sorulup Kuruma Hesaplatılması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacıya İlk Tahsis Sonucu 2010 Yılı Onuncu Ayında Ödenen Aylık İle Sonraki Değişiklik İle 2007 Yılı Üçüncü Ayında Ödenen Aylığın İçerdiği Ödemelerin Neler Olduğu Sorulup Kuruma Hesaplatılması Gerektiği - Tespit Davası )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Tespit Davası - Kurum Tarafından Mahkemece Kabulüne Karar Verilen Meblağı Geçen Bir Miktarın Belirtilmesi Durumunda Hükmü Temyiz Etmeyen Davacı Yönünden Kurum Lehine Usuli Kazanılmış Hakkın Oluşacağı Gözetilerek Önceki Gibi Karar Verilmesi Gerektiği )"
60Y10.HD10.7.2012E. 2012/12014 K. 2012/13689"SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİ ( Giriş Bildirgesinin Kuruma İntikal Etmesi Kimlik Bilgilerinin Davacıya Ait Olup Daha Sonraki Çalışmaların Aynı Sicil Üzerinden Yapılması İşyeri Kapsam İçinde Olup İddia Edilen Çalışmanın Varlığının Tanık Beyanları ve Dosya İçindeki Diğer Delillerle Teyit Edildiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Tahsis Koşullarının İrdeleneceği )
TAHSİS KOŞULLARI ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespitine Hükmedilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı - Yaşlılık Aylığı Talep Edilmesine Rağmen Tahsis Koşullarının İrdelenmediği )"
60Y10.HD9.7.2012E. 2012/12117 K. 2012/13589"SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİ DAVASI (18 Yaşından Önce Sigortalılık Primi Ödeyenlerin Sigortalılık Sürelerinin 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Sayılacağı - 506 S.K. 60/G Maddesinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği)
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCE SİGORTALILIK PRİMİ ÖDENMESİ (Sigortalılık Süresinin 18 Yaşından Sonra Başlayacağı - Ancak 18 Yaşından Önce Ödenen Sigortalılık Primlerinin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edileceği/Sigortalılık Başlangıcının Tespiti)
İŞVERENİN DAVALI OLARAK BULUNMAMASI (Davalı Tarafta Sadece SGK Bulunduğu Halde Vekalet Ücreti Yönünden Birden Fazla Davalı Varmış Gibi Hüküm Kurulamayacağı - Vekalet Ücretinin Hatalı Olarak Belirlendiği/Sigortalılık Başlangıcının Tespiti Davası)"
60Y10.HD9.7.2012E. 2012/12109 K. 2012/13587"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Bir Kimseye Çırak Denebilmesi İçin O Kimsenin Durumunun Bu Özel Kanunda Çıraklar Hakkında Yapılan Tanıma ve Nitelendirmeye Uyması Gerektiği - Aradaki İlişkinin Hizmet Akdine Dayanıp Dayanmadığı Açıkça Ortaya Konulması Gerektiği )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Davacının Velisinin ve İşverenin İmzasını İçeren Çıraklık Sözleşmesinin Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği - Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti )
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ ( İşe Giriş Bildirgesinde Belirtilen Davacının Velisinin ve İşverenin İmzasını İçeren Çıraklık Sözleşmesinin Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği - Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti )
HİZMET AKDİ ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti - Aradaki İlişkinin Hizmet Akdine Dayanıp Dayanmadığının Açıkça Ortaya Konulması Gerektiği )"
60Y21.HD18.6.2012E. 2012/7671 K. 2012/11610"TESPİT DAVASI ( Davacının Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlama Tarihinin Tespiti ve Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tespiti - Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu ve Kamu Düzenini İlgilendiren Bu Davada Davalı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Yaratmayacağı Anlaşılmakla Mahkemece Değerlendirme Yapılarak Sonuca Varmak Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararına Uymanın Doğuracağı/Ortadan Kaldıran Yeni Bir İçtihadi Birleştirme Kararının Çıkması Geçmişe Etkili Yeni Bir Kanunun Yürürlüğe Girmesi Usulü Kazanılmış Hak Gereğince Uygulanması Gereken Yasa Hükmünün Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali Maddi Hataya Dayalı Bir Bozma Kararına Uyma Gibi Durumlar Usulü Kazanılmış Hakkın Gerçekleşmesine Engel Olacağı - Tespit Davası )
MADDİ HATA ( Somut Olayda Davacının Yaşlılık Aylığı Şartlarına Uygulanacak Hükümlerin Yanlış Belirlendiği/Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu ve Kamu Düzenini İlgilendiren Bu Davada Davalı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Yaratmayacağı - Tespit Davası )"
60Y10.HD27.2.2012E. 2010/13309 K. 2012/3312"YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN İSTİRDADI DAVASI ( Yaşlılık Aylığı - Sigortalının Çalışma Gücünü Ne Oranda Kaybettiği Hususunun ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığı Hususunun Belirlenmesi İçin Adli Tıp Kurumu veya Üniversite Hastanelerinin İlgili Anabilim Dalından Alınacak Raporun Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kuruluna Gönderilerek Belirlenmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Yersiz Ödenen Aylıkların İstirdadı - Sigortalının Çalışma Gücünü Ne Oranda Kaybettiği Hususunun ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığı Hususunun Belirlenmesi İçin Adli Tıp Kurumu veya Üniversite Hastanelerinin İlgili Anabilim Dalından Alınacak Raporun Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kuruluna Gönderilerek Belirleneceği )
SİGORTALININ ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ORANI ( Ne Oranda Kaybettiği Hususunun ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığı Hususunun Belirlenmesi İçin Adli Tıp Kurumu veya Üniversite Hastanelerinin İlgili Anabilim Dalından Alınacak Raporun Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kuruluna Gönderilerek Belirlenmesi Gerektiği - Yersiz Ödenen Aylıkların İstirdadı Davası )"
60YHGK14.12.2011E. 2011/21-882 K. 2011/767"HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Tarafların Duruşmaya Çağrılmadan Hüküm Verilmesinin Adil Yargılanma Hakkını İhlal Edeceği - Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin Davada Dava Dilekçesi Karar ve Bozma İlamının Yöntemince Tebliğ Edileceği )
HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Davalı Anonim Şirket Hakkında Açıldığı Beyan Edilen İflas Talebine İlişkin Dava Dosyasının Celbi İle Ticaret Memurluğundan da Sorularak Şirketin Hükmi Şahsiyetinin Devam Edilip Edilmediğinin Tespit Edileceği )
ANONİM ŞİRKETİN HÜKMİ ŞAHSİYETİNİN DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN ARAŞTIRILACAĞI ( Hizmet Süresinin Tespiti Talebi/Hükmi Şahsiyetinin Devam Edip Etmediğinin Tespiti - Taraf Teşkili Sağlacağı )
TEBLİGAT MAZBATASI ( Hizmet Süresinin Tespiti Davasında Anonim Şirkete Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı/Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Verilemeyeceği - Dava Dilekçesi Karar ve Bozma İlamının Yöntemince Tebliğ Edileceği )"
60YHGK7.12.2011E. 2011/10-684 K. 2011/742"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞI VE AYLIK BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S.K Geçici 81. Maddesindeki Koşullara Göre Belirleneceği )
YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRE ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığı ve Aylık Bağlanması Gerektiğinin Tespiti Talebi - Davacı Sigortalının Almanya'da İlk Defa Sosyal Sigorta Giriş Tarihinin 506 S.K. Md. 108'e Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
SOSYAL SİGORTA GİRİŞ TARİHİ ( Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanma Önceliğine Sahip Olduğu - Davacı Sigortalının Almanya'da İlk Defa Sosyal Sigorta Giriş Tarihinin 506 S.K. Md. 108'e Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
YAŞLILIK AYLIĞINA ESAS SİGORTALILIK SÜRESİNİN HESABI ( Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S.K Geçici 81. Maddesindeki Koşullara Göre Belirleneceği )"
60YHGK21.9.2011E. 2011/10-439 K. 2011/540"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( Hukuki Değerden Yoksun İşlemler Açık Hataya Dayalı İşlemler İradeyi Fesada Uğratan Nedenlere Dayalı İşlemler Kazanılmış Hak Doğurmadığı Gibi İdarenin Yapmış Olduğu Olumsuz veya Açıklayıcı İşlemleri de Kazanılmış Hak Doğurmayacağı )
HUKUKİ DEĞERDEN YOKSUN İŞLEMLER ( Açık Hataya Dayalı İşlemler İradeyi Fesada Uğratan Nedenlere Dayalı İşlemler Kazanılmış Hak Doğurmadığı Gibi İdarenin Yapmış Olduğu Olumsuz veya Açıklayıcı İşlemleri de Kazanılmış Hak Doğurmayacağı - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti )
PRİM BORCUNUN PRİM BORDROLARINA GÖRE HESAPLANMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti - Hesaplamanın Bildirilen Süreler Eksik Olduğu İçin Yanlış Yapıldığı ve Diğer Bir İfade İle Hatalı Bildirime Dayalı ve Hukuki Değerden Yoksun Olduğu )
HATADAN KAYNAKLANAN KURUM İŞLEMİ ( Hukuki Değerden Yoksun ve Hatadan Kaynaklanan Kurum İşlemine Dayalı Olarak Herhangi Bir Hak Kazanılamayacağı - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti )
KURUMUN HATALI İŞLEMİ SONUCU ÇIKARILAN PRİM BORCUNUN ÖDENMESİ ( Ödeyen Davacının İyiniyetli Olduğunu Kabul İle Aylık Bağlanmasına Dair Verilen Kararın İsabetsiz Olduğu )"
60YHGK6.7.2011E. 2011/21-315 K. 2011/465"YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESBİTİ ( 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. sindeki Koşullara Göre Belirlenmesi ve Bu Değerlendirme İle İlk Kararda Direnmesinin Yasaya Uygun Olduğu )
TÜRKİYE'DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN HESABI ( Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S. Kanunun Geçici 81. Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )"
60Y10.HD30.6.2011E. 2011/5251 K. 2011/9795"SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davacıya Verilen Sigorta Sicil Numarasının O Yılın Serilerinden Olup Olmadığı Araştırılmalı İşe Giriş Bildirgesindeki Kimlik Bilgileri İle Davacının Kimlik Bilgilerinin Aynı Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNDEKİ KİMLİK BİLGİLERİ ( Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti - Davacıya Verilen Sigorta Sicil Numarasının O Yılın Serilerinden Olup Olmadığı Araştırılmalı İşe Giriş Bildirgesindeki Kimlik Bilgileri İle Davacının Kimlik Bilgilerinin Aynı Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
FİİLİ ÇALIŞMANIN İSPATI ( Gerektiğinde Komşu İş Yeri Sahipleri İle Çalışanlarının da Bilgi ve Görgülerine Başvurularak Fiili Çalışma Olgusu İle Çalışmanın Niteliği Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Biçimde Kanıtlanması Gerektiği )
İŞYERİ BORDROLARI ( Aynı Dönem Bordrosunda Kayıtlı Sigortalılar Tanık Sıfatıyla Dinlenilmeli Gerektiğinde Komşu İş Yeri Sahipleri İle Çalışanlarının da Bilgi ve Görgülerine Başvurularak Fiili Çalışma Olgusunun Saptanması Gerektiği )"
60Y10.HD30.6.2011E. 2011/5112 K. 2011/9806"HİZMET TESPİTİ VE SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICININ TESPİT EDİLMESİ ( Davacıya Ait Kuruma Bildirilen İşe Giriş Bildirgesinin Kişinin İşe Alındığını Gösteren Yazılı Karine Sayılacağı - Ancak Fiili Çalışmanın Varlığını İspat İçin Yeterli Olmadığı )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Fili Çalışmanını Varlığını İspat İçin Yeterli Olmadığı - Davacının Çalışmalarının Çıraklık Sözleşmesi Düzenlenerek Yapılıp Yapılmadığının da Araştırılması Gerektiği/Çalışma İlişkisinin Aydınlatılması Gereği )
ÇIRAKLI SÖZLEŞMESİ ( Çalışmaların Eğitim Nitelikli mi Yoksa Üretime Yönelik Olarak mı Gerçekleştiğinin Tespit Edilmesi Gereği - Dava Konusu Dönemde Davacının Çırak Olup Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceğinin Saptanması Gereği )
ÇALIŞMALALARIN NİTELİĞİ ( Eğitim Nitelikli mi Yoksa Üretime Yönelik Olarak mı Gerçekleştiğinin Tespit Edilmesi Gereği - Dava Konusu Dönemde Davacının Çırak Olup Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceğinin Saptanması Gereği )
SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Mahkemenin Kabulüne Göre Davacının 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarihin Gözetilmesi Gereği )"
60Y10.HD27.6.2011E. 2011/3313 K. 2011/9463"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Yerel Mahkemenin Yeterli Araştırmayı Yapmamış Olduğu - Bozma İlamının Gereğinin Yerine Getirilmediği/Bu Tür Davaların Kamu Düzeni ile İlgili Olduğu/Mahkemece Re'sen Araştırma Yapılması Gerektiği )
RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Hak Kayıplarının Önlenmesi yada Gerçeğe Aykırı Sigortalığın Önüne Geçilebilmesinin Amaçlandığı - Kamu Düzeni ile İlgili Olduğu/Özel Bir Önem Verilmesi Gerektiği/Hizmet Tespiti Davası )
KAMU DÜZENİ ( Hizmet Tespiti Davası - Hak Kayıplarının Önlenmesi yada Gerçeğe Aykırı Sigortalığın Önüne Geçilebilmesinin Amaçlandığı - Kamu Düzeni ile İlgili Olduğu/Özel Bir Önem Verilmesi Gerektiği )"
60Y21.HD28.4.2011E. 2010/4807 K. 2011/4004"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Doğrudan Soruşturma Genişletilmek Sureti İle Davalı İşyerinden Diğer Davalı Kuruma Verilen ( Hak Düşürücü Süreye Uğramayan )Tarihler Arasındaki Dönem Bordrolarının Getirtilmesi Gerektiği )
İŞYERİNE KOMŞU OLAN İŞYERLERİ ( Belediye Emniyet veya Jandarma Vasıtasıyla Saptamak Saptanan Bu İşyerlerinin Kayıtlarına Geçmiş Kişilerin veya Çalışanlarının Bilgilerine Başvurulması Gerektiği )
DÖNEM BORDRO TANIKLARININ BELİRLENMESİ GEREĞİ ( Çalışmanın Tespiti - Hak Düşürücü Süreye Uğramayan Tarihler Arasında Davacının Çalıştığını İddia Ettiği İşyerine Komşu Olan İşyerlerini Belediye Emniyet veya Jandarma Vasıtasıyla Saptamak Gerektiği )"
60YHGK6.4.2011E. 2010/10-692 K. 2011/71"YAŞLILIK AYLIĞININ TESPİTİ ( Yerel Mahkemenin Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81.Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )
DAHA ÖNCE SİGORTALI OLARAK TÜRKİYE'DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81.Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )
TÜRKİYE'DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( Daha Önce Sigortalı Olarak - 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81.Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )"
60Y21.HD29.3.2011E. 2011/2722 K. 2011/2868"KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( YA. Ş.lılık Aylığı Bağlanması İçin Öngörülen Sigortalılık Süresini ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Kendi İstekleri İle İşten Ayrılmaları Nedeniyle Kıdem Tazminatına Hak Kazanılacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Bağlanması İçin Öngörülen Sigortalılık Süresini ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Kendi İstekleri İle İşten Ayrılmaları Nedeniyle Kıdem Tazminatına Hak Kazanılacağı )
HUSUMET ( 506 S. Yasanın Geçici 20. Md. Kapsamında Kurulu Sandık Olduğu AnlA. Ş.ılan Türkiye Halk Bankası A. Ş. Emekli Sandığı Vakfına Ait Olup Davalı Şubenin Bu Anlamda Bir Yetkisinin Bulunmadığı )"
60Y21.HD22.3.2011E. 2010/2143 K. 2011/2549"YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ ( Faiz Alacağının Tahsili - Davacı Başvurusunda Bağlanacak Yaşlılık Aylıklarına Açıkça Faiz İşletilmesini İleri Sürmek Suretiyle Kurumu Temerrüde Düşürdüğü/Davacının Yaşlılık Aylığına Faiz İsteminin Kabulü Gerektiği )
FAİZ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Davacı Başvurusunda Bağlanacak Yaşlılık Aylıklarına Açıkça Faiz İşletilmesini İleri Sürmek Suretiyle Kurumu Temerrüde Düşürdüğü - Davacının Yaşlılık Aylığına Faiz İsteminin Kabulü Gerektiği )
KURUMUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ ( Yaşlılık Aylığının Geç Ödenmesinden Dolayı Faiz Alacağının Tahsili - Davacı Başvurusunda Bağlanacak Yaşlılık Aylıklarına Açıkça Faiz İşletilmesini İleri Sürmek Suretiyle Kurumu Temerrüde Düşürdüğünden Faiz İsteminin Kabulü Gerektiği )"
60Y10.HD22.3.2011E. 2011/3633 K. 2011/3893"BEKÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ ( Bekçi ve Bekçibaşılar 55 Yaşını Doldurdukları Takdirde Yaşlılık Aylığından Yararlanabilecekleri - 506 S. Yasanın 79. Maddesine Dayalı Hizmet Tespitine İlişkin Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
HİZMET TESPİTİ ( Bekçi Olarak Çalıştığının Tespiti - 506 S. Yasanın 79. Maddesine Dayalı Hizmet Tespitine İlişkin Davanın Esasına Girilerek Yapılacak İnceleme Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YAŞ ŞARTI ( Bekçi ve Bekçibaşılar 55 Yaşını Doldurdukları Takdirde Yaşlılık Aylığından Yararlanabilecekleri - Bunlar Hakkında 506 S. Kanunun 60. Md.sinin ( A ) Fıkrasının ( A ) Bendindeki 60 Yaşını Doldurmuş Olmak Şartı Aranmadığı )"
60Y21.HD8.3.2011E. 2010/1971 K. 2011/2021"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( İşyeri Sahibinin Kim Olduğu ve Sözkonusu Kişi Adına İşyeri Kaydı Bulunup Bulunmadığı ve Bulunmakta İse Bu İşyerlerinin Ne İşi İle Uğraştığını Sormak Gerektiği )
İŞYERİ SİCİL KAYDI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi - İşyeri Sahibinin Kim Olduğu ve Sözkonusu Kişi Adına İşyeri Kaydı Bulunup Bulunmadığı ve Bulunmakta İse Bu İşyerlerinin Ne İşi İle Uğraştığını Sormak Gerektiği )
SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Sigortalılık Başlangıç Tarihini Belirledikten Sonra Aynı Yasa'nın 60. Maddesine Göre Yaşlılık Aylığı Talebi Hakkında Karar Vermek Gerektiği )"
60Y10.HD1.3.2011E. 2011/701 K. 2011/2618"MUVAZZAF ASKERLİK HİZMETİ ( Sırasında Kullandığı Hava Değişim Sürelerinin de Askerlik Borçlanması Hesabında Toplam Hizmete Dahil Edilmesi İstemi - Askerlikte Geçen Hava Değişim Sürelerinin Üç Aydan Fazlasının Borçlanılamayacağı )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Hava Değişim Sürelerinin de Askerlik Borçlanması Hesabında Toplam Hizmete Dahil Edilmesi İstemi - Askerlikte Geçen Hava Değişim Sürelerinin Üç Aydan Fazlasının Borçlanılamayacağı )
HAVA DEĞİŞİM SÜRELERİ ( Muvazzaf Askerlik Hizmeti Sırasında Kullandığı Sürelerinin de Askerlik Borçlanması Hesabında Toplam Hizmete Dahil Edilmesi İstemi - Askerlikte Geçen Hava Değişim Sürelerinin Üç Aydan Fazlasının Borçlanılamayacağı )"
60Y10.HD27.12.2010E. 2010/7189 K. 2010/17542"SİGORTALILIK SÜRESİ BAŞLANGICININ TESPİTİ ( Borçlanma Bedelinin İadesi İstemi - Sigortalının Almanya'da İlk Defa Sosyal Sigortaya Girdiği Tarihin 506 S. Kanunun 108. Md.sine Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
BORÇLANMA BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ ( Sigortalının Almanya'da İlk Defa Sosyal Sigortaya Girdiği Tarihin 506 S. Kanunun 108. Md.sine Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Sigortalılık Süresi Başlangıcının Tespiti - Sigortalının Almanya'da İlk Defa Sosyal Sigortaya Girdiği Tarihin 506 S. Kanunun 108. Md.sine Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )"
60Y10.HD13.12.2010E. 2010/13035 K. 2010/16459"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ (Sigortalıların Çalıştıkları Hizmetlerinin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak 5 Yıl İçerisinde Mahkemeye Başvurarak Alacakları İlam İle İspatlamaları Halinde Bunların Mahkeme Kararında Belirtilen Aylık Kazanç Toplamları İle Prim Ödeme Gün Sayılarının Sosyal Sigortalar Kurumunca Nazara Alınacağı)
HİZMET TESPİTİ (79/10 Madde Hükmünün 60. Maddeye Nazaran Uygulama Önceliği Bulunmasına ve Hizmet Tespiti Kararıyla Kazanılan Gün Sayısının Ancak Tespite İlişkin Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Kurum Yönünden Bağlayıcılık Kazanacağı)"
60YHGK20.10.2010E. 2010/10-499 K. 2010/532"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Md.nin Uygulanmamasının 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )
HİZMETİN BULUNMAMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Md.nin Uygulanmamasının 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )
SİGORTALI OLARAK TÜRKİYE'DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geçici 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )"
60YHGK29.9.2010E. 2010/21-302 K. 2010/438"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S.K. Gç. Md. 81'in Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmalarda Maddenin Uygulanacağı )
YURTDIŞINDA İLK DEFA SİGORTA GİRİŞ TARİHİ ( 506 S.K. Md. 108'e Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edileceği - 506 S.K. Gç. Md. 81'in Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapılacak Borçlanmalarda Maddenin Uygulamasının Gözetileceği )
YURTDIŞI BORÇLANMASI ( Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S.K. Gç. Md. 81'in Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Borçlanabilecekleri - Yurtdışında İlk Defa Sosyal Sigorta Giriş Tarihinin Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabulü )
SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( Yurtdışında İlk Defa Sosyal Sigorta Giriş Tarihinin Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabulü - 506 S.K. Gç. Md. 81'in Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Borçlanma Yapılabileceği )
TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S.K. Gç. Md. 81'in Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Borçlanabilecekleri )"
60YHGK29.9.2010E. 2010/10-472 K. 2010/440"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Sonradan Borçlananların 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Md.nin Uygulanmaması 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )
HİZMETİN BULUNMAMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Sonradan Borçlananların 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Md.nin Uygulanmaması 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )
DAHA ÖNCE SİGORTALI OLARAK TÜRKİYE'DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( 506 S. Kanunun Geçici 81. Maddesinin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geçici 81. Md. Uygulamasında Gözetilebileceği )
YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Sonradan Borçlananların 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Md.nin Uygulanmaması 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )"
60Y10.HD27.9.2010E. 2010/6174 K. 2010/12163"SİGORTALILIK SÜRESİ BAŞLANGICININ TESPİTİ ( İş Yerinde Tutulması Gerekli Dosya Puantaj Kayıtları ve Ücret Bordroları İle Kurumdaki Belge ve Kayıtlardan Yararlanılmalı ve Müfettiş Raporları Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
MÜFETTİŞ RAPORLARI ( Sigortalılık Süresi Başlangıcının Tespiti - İş Yerinde Tutulması Gerekli Dosya Puantaj Kayıtları ve Ücret Bordroları İle Kurumdaki Belge ve Kayıtlardan Yararlanılmalı ve Müfettiş Raporları Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
ÇALIŞMA OLGUSU ( Aynı Dönemde İş Yerinde Çalışanlar Saptanmalı Gerektiğinde Komşu İş Yeri Çalışanlarının da Bilgi ve Görgülerine Başvurulmalı ve Yargılama Sürecinde Tanık Olarak Dinlenenin Çalışmalarına İlişkin Getirtilecek Olan Belgeler Değerlendirilerek Gerçek Çalışma Olgusunun Ortaya Konulması Gerektiği )"
60Y10.HD1.6.2010E. 2009/456 K. 2010/7885"YAŞLILIK AYLIKLARININ GEÇ ÖDENMESİ ( Kesinleşen Hizmet Tespiti İlamının İbrazı İle Yeniden Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihten İtibaren Üç Aylık Süre İçerisinde Aylık Bağlandığı - Geç Ödendiğinden Bahisle Faiz Alacağına Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
TAHSİS TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı Tahsis Talebi Talep Tarihi İtibariyle Primi Ödenmiş Gün Sayısının Yetersiz Olması Nedeniyle Reddedildiği - Yeniden Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihten İtibaren Üç Aylık Süre İçerisinde Aylık Bağlandığı/Geç Ödendiğinden Bahisle Faiz Alacağına Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
TESPİTE KONU HİZMETLERE İLİŞKİN PRİM BORCU ( Ödenip Ödenmediğine Bakılmaksızın Hizmet Tespiti Kararıyla Kazanılan Gün Sayısı Ancak Hizmet Tespitine İlişkin Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Kurum Yönünden Bağlayıcılık Kazanacağı )"
60Y10.HD1.6.2010E. 2009/2395 K. 2010/7853"ÇALIŞMANIN TESPİTİ İSTEMİ ( Geçici 54. Md. Kapsamında 1.4.1981 Tarihinden Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tescili Bulunmayan Davacı Sigortalının Sigortalılık Başlangıcı Olarak 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarih Esas Alınacağı )
SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( Çalışmanın Tespiti İstemi - Geçici 54. Md. Kapsamında 1.4.1981 Tarihinden Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tescili Bulunmayan Davacı Sigortalının Sigortalılık Başlangıcı Olarak 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarih Esas Alınacağı )
MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI ( Çalışmanın Tespiti İstemi - Geçici 54. Md. Kapsamında 1.4.1981 Tarihinden Önce Tescili Bulunmayan Davacı Sigortalının Sigortalılık Başlangıcı Olarak 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarih Esas Alınacağı )"
60Y10.HD1.6.2010E. 2009/1442 K. 2010/7904"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREĞİNİN TESPİTİ ( Davacının Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşullarının 3201 S.Y. Uyarınca Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S.Y'nın 60/A-B Md. Uyarınca Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Belirlenip Karar Verileceği )
YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA KOŞULLARI ( 3201 S.Y. Uyarınca Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S.Y'nın 60/A-B Md. Uyarınca Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Belirlenip Karar Verileceği )"
60Y10.HD27.5.2010E. 2009/1179 K. 2010/7517"SAKATLIK NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ ( Kuruma Borçlu Olmadığının Tespiti - Çalışma Güç Kaybı Oranının Yaşlılık Aylığının Bağlandığı Tarihte ve Bunun Sonrasında %20 Olup Olmadığı Belirlenmesi Gerektiği/Başlangıçtaki %60 Çalışma Güç Kaybı Oranı Sonradan %20'ye Düştüğü Anlaşılırsa Davanın Kabulü Gereği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kuruma Karşı Açılan - Çalışma Güç Kaybı Oranının Yaşlılık Aylığının Bağlandığı Tarihte ve Bunun Sonrasında %20 Olup Olmadığı Belirlenmesi Gerektiği/Başlangıçtaki %60 Çalışma Güç Kaybı Oranı Sonradan %20'ye Düştüğü Anlaşılırsa Davanın Kabulü Gereği )
ÇALIŞMA GÜÇ KAYBI ORANI ( Kuruma Borçlu Olmadığının Tespiti - Yaşlılık Aylığının Bağlandığı Tarihte ve Bunun Sonrasında %20 Olup Olmadığı Belirlenmesi Gerektiği/Başlangıçtaki %60 Çalışma Güç Kaybı Oranı Sonradan %20'ye Düştüğü Anlaşılırsa Davanın Kabulü Gereği )"
60Y10.HD13.5.2010E. 2009/960 K. 2010/7083"YAŞLILIK AYLIĞININ TESPİTİ ( Davacıya Bağlanan Ancak 1992 Yılından Bu Yana Ödenmeyen Yaşlılık Aylıklarının Durdurulması İşleminin Nedeninin ve Yasal Dayanağının Taraflardan Özellikle Kurumdan Sorularak Belirlemek Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIKLARININ DURDURULMASI ( Bağlanan Ancak 1992 Yılından Bu Yana Ödenmeyen Yaşlılık Aylıklarının Durdurulması İşleminin Nedeninin ve Yasal Dayanağının Taraflardan Özellikle Kurumdan Sorularak Belirlemek Gerektiği )"
60Y21.HD11.5.2010E. 2009/8680 K. 2010/5565"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Kuruma Yazılı Başvuru Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Dava Dilekçesinin Kuruma Yaşlılık Aylığının Bağlanması ile İlgili Yazılı Başvuru İstemi Olduğunun Kabulü Gereği )
KURUMA YAZILI BAŞVURMA KOŞULU ( Yaşlılık Aylığının Bağlanması - Dava Dilekçesinin Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Yasal Koşul Olan Kuruma Yazılı Başvuru Nitliğinde Olduğu )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKI ( Kaynağını Anayasadan Alan Değiştirilemez ve Vazgeçilemez Bir Hak Olduğu - Dava Dilekçesinin Yaşlılık Aylığının Bağlanması Talebi ile Kruma Yapılmış Başvuru Olarak Kabulünün Değiştirilemez ve Vazgeçilemez Sosyal Güvenlik Hakkının Bir Sonucu Olduğu )"
60Y21.HD3.5.2010E. 2009/7189 K. 2010/5122"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Yurtdışı Çalışmaya Başladığı Tarihin Tespiti - 3201 S. Yasa Kapsamında Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S. Yasa'nın 60/A-B Md.sine Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
YURTDIŞI ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİHİN TESPİTİ ( Davacının Yaşlılık Aylığı Bağlanma Koşullarının 3201 S. Yasa Kapsamında Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S. Yasa'nın 60/A-B Md.sine Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA KOŞULLARI ( 3201 S. Yasa Kapsamında Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S. Yasa'nın 60/A-B Md.sine Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
60Y10.HD26.4.2010E. 2010/1675 K. 2010/5981"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 506 S. Kanun Kapsamındaki İsteğe Bağlı Sigortalılığa İlişkin Ödemesi Gereken Prim ve Ferilerinden Fazla Yaptığı Ödemelerin Karşıladığı Süre Kadar İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Hak Kazanabilmek İçin Gerekli Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Gün Sayısının Primlerinin Ödenmiş Olması Gerektiği - Gerekli Prim Gün Sayısını Tamamlanmak İçin Yaptığı Askerlik Hizmeti Borçlanma Primini Ödemiş Olduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabilmek İçin Gerekli Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Gün Sayısının Primlerinin Ödenmiş Olması Gerektiği - Gerekli Prim Gün Sayısını Tamamlanmak İçin Yaptığı Askerlik Hizmeti Borçlanma Primini Ödemiş Olduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
60Y21.HD22.3.2010E. 2009/5493 K. 2010/3136"SİGORTA BAŞLANGICININ TESPİTİ ( İnşaat İle İlgili Belgeye Rastlanılmadığı Yönündeki Cevabı Dikkate Alınarak Komşu İş Yeri Bulunmadığı Sonucuna Varılarak Bordro Tanığı ya da Komşu İş Yeri Tanığı Olup Olmadığı Anlaşılamayan Tanık Anlatımına Dayalı Karar Verilemeyeceği )
MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASINA TABİ OLANLAR ( Sigortalılık Süresinin 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği - Ancak Bu Tarihten Önceki Süreler İçin Ödenen Sigorta Primlerinin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplarına Dahil Edileceği )
SİGORTA PRİMLERİNİN PRİM ÖDEME GÜN SAYILARI ( Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına Tabi Olanlar Sigortalılık Süresinin 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği - Ancak Bu Tarihten Önceki Süreler İçin Ödenen Sigorta Primlerinin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplarına Dahil Edileceği )
KOMŞU İŞYERİ BULUNMAMASI ( Sigorta Başlangıcının Tespiti - Bordro Tanığı ya da Komşu İş Yeri Tanığı Olup Olmadığı Anlaşılamayan Tanık Anlatımına Dayalı Karar Verilemeyeceği )"
60Y10.HD8.3.2010E. 2009/18206 K. 2010/3128"KURUM KAYITLARINDAKİ DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olma Şartını Gerçekleştiren ve 54 Yaşını İkmal Ettiği Tarihi Takip Eden Aybaşında Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Hak Kazanabileceği )
PRİM ÖDEME ŞARTI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması - 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olma Şartını Gerçekleştiren ve 54 Yaşını İkmal Ettiği Tarihi Takip Eden Aybaşında Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Hak Kazanabileceği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olma Şartını Gerçekleştiren ve 54 Yaşını İkmal Ettiği Tarihi Takip Eden Aybaşında Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Hak Kazanabileceği )"
60Y21.HD25.2.2010E. 2009/2867 K. 2010/1893"YAŞLILIK AYLIĞI ( İşsizlik Yardımının Kesildiği Tarihi Takip Eden Aybaşından İtibaren Bağlanması Gerektiğinin Tespiti - Yurtdışından Aldığı İşsizlik Yardımının Kesildiği Tarihi Takip Eden Aybaşından İtibaren Yaşlılık Aylığının Bağlanmasına Karar Verileceği )
İŞSİZLİK YARDIMI ( Kesildiği Tarihi Takip Eden Aybaşından İtibaren Bağlanması Gerektiğinin Tespiti - Yurtdışından Aldığı İşsizlik Yardımının Kesildiği Tarihi Takip Eden Aybaşından İtibaren Yaşlılık Aylığının Bağlanmasına Karar Verileceği )
BORÇLANMANIN GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacının Islah Dilekçesi Dikkate Alınarak Yurtdışından Aldığı İşsizlik Yardımının Kesildiği Tarihi Takip Eden Aybaşından İtibaren Yaşlılık Aylığının Bağlanmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
60Y10.HD25.2.2010E. 2009/8312 K. 2010/2516"BORÇLANMA HAKKI ( Doğuma Dayalı – 5510 S.K.'nın 41. Maddesinin Yürürlüğe Giriş Tarihinden Önceki Doğum Olaylarına Uygulanabileceği )
KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEMESİ ( 5510 S.K.'nın 41. Maddesinin İstisnai Bir Durum Olduğu – Doğuma Dayalı Borçlanma Hakkı/Davacının Yaşlılık Aylığı Bağlanması Talebinin Kabul Edileceği )
DOĞUMA DAYALI BORÇLANMA HAKKI ( Doğum Tarihinden Sonra 2 Yıllık Süreyi Geçmemek Kaydıyla Hizmet Akdine İstinaden İşyerinde Çalışmaması ve Çocuğunun Yaşaması Şartlarının Gerçekleşmesiyle Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabileceği )
SİGORTALILARIN BORÇLANMA HAKKI ( Doğuma Dayalı – 5510 S.K. 41. Maddenin Kanunun Yürürlüğünden Önceki Doğum Olaylarına Uygulanabileceği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Doğuma Dayalı Borçlanma Hakkı – Doğumdan Sonra 2 Yıllık Süreyi Geçmemek Kaydıyla Hizmet Akdine İstinaden İşyerinde Çalışmaması ve Çocuğunun Yaşaması Şartlarının Gerçekleşmesiyle Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabileceği )"
60Y10.HD22.2.2010E. 2008/17495 K. 2010/2142"İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Müfettiş Raporları Olup Olmadığı Araştırılmalı ve Daha Önce Dinlenip de İşyerinde Çalıştıklarını Beyan Eden Tanıkların Kaza Tarihinde İşyeri Dönem Bordrolarında Yer Alıp Almadıklarının Belirlenmesi Gerektiği )
İŞYERİ DÖNEM BORDROLARI ( İşkazası Olduğunun Tespiti - Daha Önce Dinlenip de İşyerinde Çalıştıklarını Beyan Eden Tanıkların Kaza Tarihinde İşyeri Dönem Bordrolarında Yer Alıp Almadıklarının Belirlenmesi Gerektiği )
KOMŞU İŞ YERİ SAHİPLERİ ( Bordrolara Geçmiş Çalışanların da Bilgi ve Görgülerine Başvurularak Hizmet Akdi ve Gerçek Çalışma Olgusu Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Biçimde Belirlenmesi Gerektiği )
HİZMET AKDİYLE ÇALIŞMA ( Gerçekliğinin Belirlenebilmesi Amacıyla Hizmet Akdi İle Çalışmayı Ortaya Koyabilecek İnandırıcı ve Yeterli Kanıt Olarak İş Yerinde Tutulması Gerekli Dosya Puantaj Kayıtları Ücret Bordroları Vergi Dairesine Verilen Muhtasar Beyannameleriyle Kurumdaki Belge ve Kayıtlardan Yararlanılması Gerektiği )"
60Y10.HD15.2.2010E. 2008/15619 K. 2010/1719"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Yurtdışında Geçen Çalışmaların Borçlanabilmesi - Değerlendirilen Sürelerin Aylık Tahsisinde Gözetilebilmesi İçin Tahakkuk Ettirilen Borçlanma Bedelinin 23.05.2002 Tarihinden Önce Kuruma Ödenmiş Olması Gerektiği )
YURTDIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMALARIN BORÇLANILMASI ( Borçlanma Bedelini 23.05.2002'den Sonra Ödeyen Davacının Yaşlılık Aylığı Şartlarının Borçlanılan Süre Gözetilmeksizin 23.05.2002 Tarihindeki Sigortalılık Durumuna Göre Belirleneceği )
TÜRKİYE'DE MEVCUT HİÇBİR SİGORTALILIĞIN OLMAMASI ( 3201 Borçlanması Yaptığı Tarihte Yürürlükte Olan 506 S.K'nın 60. Md. Düzenlenen Koşulların Gerçekleşmiş Olması Halinde Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )
BORÇLANMA BEDELİ ( 23.05.2002'den Sonra Ödeyen Davacının Yaşlılık Aylığı Şartlarının Borçlanılan Süre Gözetilmeksizin 23.05.2002 Tarihindeki Sigortalılık Durumuna Göre Belirleneceği )"
60Y21.HD25.1.2010E. 2009/3728 K. 2010/476"YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının Aylık Bağlanma Koşullarının 3201 S. Yasa Kapsamında Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S. Yasa'nın 60/A-B Md. Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMET SÜRESİ ( Davacının Yaşlılık Aylığı Bağlanma Koşullarının 3201 S. Yasa Kapsamında Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S. Yasa'nın 60/A-B Md. Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
60Y10.HD21.1.2010E. 2009/17256 K. 2010/534"SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( 18 Yaşın Dolmasıyla Başlayacağı - 18 Yaşın Altındaki İşçi İçin Prim Ödenmişse Yalnızca Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCE ÖDENEN PRİMLER ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti İçin Açılan Davada Sigortalılığın 18 Yaşın Dolmasıyla Başlayacağı - 18 Yaşın Altındaki İşçi İçin Prim Ödenmişse Yalnızca Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti İçin Açılan Davada 18 Yaşın Altındaki İşçi İçin Prim Ödenmişse Yalnızca Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği )"
60Y10.HD10.11.2009E. 2008/7002 K. 2009/17116"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Yurt Dışı Borçlanma Talebi ve Borçlanma Bedelinin Ödenmesi de Anılan Maddenin Yürürlüğünden Sonraki Tarihlerde Yapıldığından Kademeli Geçiş Şartlarından Yararlanamayacağı )
YURT DIŞI BORÇLANMA TALEBİ ( Borçlanma Bedelinin Ödenmesi de Anılan Maddenin Yürürlüğünden Sonraki Tarihlerde Yapıldığından Kademeli Geçiş Şartlarından Yararlanamayacağı - Tahsis Koşullarının 60. Md. Hükmü Kapsamında Ele Alınması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI ( Borçlanılan Sürenin Sigortalılık Süresi Olarak Değerlendirilebilmesi Kanunda Belirtilen Süre İçerisinde Olmak Üzere Borçlanma Primlerinin Kuruma Ödenmiş Olması Koşuluna Bağlı Bulunduğu )
KADEMELİ GEÇİŞ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Yurt Dışı Borçlanma Talebi ve Borçlanma Bedelinin Ödenmesi de Anılan Maddenin Yürürlüğünden Sonraki Tarihlerde Yapıldığından Kademeli Geçiş Şartlarından Yararlanamayacağı )"
60Y21.HD19.10.2009E. 2008/13091 K. 2009/13006"YURT DIŞI ÇALIŞMASI ( Yaşlılık Aylığından Yararlanabilmesi İçin Kadın İse 58 Erkek İse 60 Yaşını Doldurmuş Olması 25 Yıldan Beri Sigortalı Bulunması ve En Az 4500 Gün Prim Ödemesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Değişiklikten Önce Yaşlılık Aylığını Hak Edenler İle Sigortalılık Süresi 18 Yıl ve Daha Fazla Olan Kadınlar ve Sigortalılık Süresi 23 Yıl ve Daha Fazla Olan Erkeklere Önceki Hükümlere Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )
YASAL DEĞİŞİKLİK ( 506 S.Y'nın Geçici 81/A Md. Göre Değişiklikten Önce Yaşlılık Aylığını Hak Edenler İle Sigortalılık Süresi 18 Yıl ve Daha Fazla Olan Kadınlar ve Sigortalılık Süresi 23 Yıl ve Daha Fazla Olan Erkeklere Önceki Hükümlere Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )"
60YHGK8.7.2009E. 2009/21-309 K. 2009/322"YURTDIŞI ÇALIŞMALARI ( Yaşlılık Aylığı/506 S.K. Geçici Md. 81'in Yürürlüğe Girdiği Tarihte Davacının SSK Kapsamında Çalışması Bulunmadığı - 3201 S.K. Kapsamında Yapılmış Bir Borçlanma da Bulunmadığı/Aylık Alma Koşullarının 506 S.K. Md. 60/A-b'ye Göre Değerlendirileceği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurtdışı Çalışmaları/506 S.K. Geçici Md. 81'in Yürürlüğe Girdiği Tarihte Davacının SSK Kapsamında Çalışması Bulunmadığı - 3201 S.K. Kapsamında Yapılmış Bir Borçlanma da Bulunmadığı/Aylık Alma Koşullarının 506 S.K. Md. 60/A-b'ye Göre Değerlendirilmesi Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( Yurtdışı Çalışmaları/506 S.K. Geçici Md. 81'in Yürürlüğe Girdiği Tarihte Davacının Sigortalı Olarak Çalışması Olmadığı - Yaşlılık Aylığı Alma Koşullarının 506 S.K. Md. 60/A-b'ye Göre Değerlendirileceği )
SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMA ( Yurtdışı Çalışmaları/506 S.K. Geçici Md. 81'in Yürürlüğe Girdiği Tarihte Davacının Sigortalı Olarak Çalışması Olmadığı - Yaşlılık Aylığı Alma Koşullarının 506 S.K. Md. 60/A-b'ye Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )"
60Y10.HD4.6.2009E. 2009/5983 K. 2009/10226"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( 18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCE ÖDENEN PRİMLER ( Ödenen Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edileceği )
MALÜLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI ( Çalışmanın Tespiti - 18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( 18 Yaşından Önceki Süreler İçin Ödenen Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edileceği )"
60Y9.HD14.5.2009E. 2008/1760 K. 2009/13519"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamladığı - Yaş Şartı Gerçekleşmese Dahi Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı )
EMEKLİLİK SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamladığı - Yaş Şartı Gerçekleşmese Dahi Kıdem Tazminatına Hak Kazandığının Gözönüne Alınacağı )
YAŞ KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Gerçekleşmese Dahi 1475 S.K. Md. 14/5 Uyarınca Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayan Davacının Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
SİGORTALILIK VE PRİM ÖDEME SÜRESİNİN TAMAMLANMASI ( Yaş Koşulu Gerçekleşmese Dahi Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayan Davacının Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )"
60Y10.HD10.2.2009E. 2007/22497 K. 2009/1335"HİZMET AKTİ ÇALIŞMANIN KURUMA EKSİK BİLDİRİLMESİ ( Eksik Günlerin Tespiti - Askerlikte Geçen Süre Belirlenmeli Vizite Kağıtlarının Davacı İle Olan İlgisi Araştırılmalı Muayene Kartı ve Tarafların Gösterdiği ve Gerektiğinde Resen Toplanacak Deliller Hep Bilirlikte Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇALIŞMANIN EKSİK BİLDİRİLMESİ ( Askerlikte Geçen Süre Belirlenmeli Vizite Kağıtlarının Davacı İle Olan İlgisi Araştırılmalı Muayene Kartı ve Tarafların Gösterdiği ve Gerektiğinde Resen Toplanacak Deliller Hep Bilirlikte Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
SİGORTALILIK YAŞI ( 506 S. Kanuna Göre 18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği - Önceki Süreler İçin Ödenen Primler Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edileceği )
EKSİK GÜNLERİN TESPİTİ ( Hizmet Akti ile Çalışmasına Rağmen - Askerlikte Geçen Süre Belirlenmeli Vizite Kağıtlarının Davacı İle Olan İlgisi Araştırılmalı Muayene Kartı ve Tarafların Gösterdiği ve Gerektiğinde Resen Toplanacak Deliller Hep Bilirlikte Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
60Y21.HD5.2.2009E. 2008/4182 K. 2009/1528"YURT DIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMALARIN BORÇLANILMASI ( Bir Kimsenin Türk Sigortasına Girmeden Önce Bir Alman Rant Sigortasına Girmiş Olması Halinde Bu Tarih Türk Sigortası Başlangıç Tarihi Sayıldığı )
TÜRK SİGORTALILIĞINA GİRME ( Yurt Dışında Geçen Çalışmaların Borçlanılması - Bir Kimsenin Türk Sigortasına Girmeden Önce Bir Alman Rant Sigortasına Girmiş Olması Halinde Bu Tarih Türk Sigortası Başlangıç Tarihi Sayıldığı )
TÜRK SİGORTASI BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Bir Kimsenin Türk Sigortasına Girmeden Önce Bir Alman Rant Sigortasına Girmiş Olması Halinde Bu Tarih )
YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Bir Kimsenin Türk Sigortasına Girmeden Önce Bir Alman Rant Sigortasına Girmiş Olması Halinde Bu Tarih Türk Sigortası Başlangıç Tarihi Sayılarak Talebin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
60Y21.HD5.2.2009E. 2008/2495 K. 2009/1555"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının 16.Basamağa Yükselmek İçin Ödediği Miktarın Borçlu Kurumdan İstenmesine Dair İrade Beyanının ( İhtarın ) Kuruma Ulaştırıldığı Kurum Kayıtlarına Girdiği Tarih Araştırılıp Açıklığa Kavuşturulduktan Sonra Bu Tarihi Takip Eden Ay Başı İtibariyle Faiz Başlangıcına Hükmedileceği )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kurum İşleminin İptali İstemi - Davacının Ödediği Miktarın Borçlu Kurumdan İstenmesine Dair İrade Beyanının ( İhtarın ) Kuruma Ulaştırıldığı Kurum Kayıtlarına Girdiği Tarih Araştırılıp Açıklığa Kavuşturulduktan Sonra Bu Tarihi Takip Eden Ay Başı İtibariyle Hükmedileceği )
TEMERRÜT ( Kurum İşleminin İptali İstemi - Kurumun Temerrüde Düşürüldüğü Tarih Araştırılıp Açıklığa Kavuşturulduktan Sonra Bu Tarihi Takip Eden Ay Başı İtibariyle Faiz Başlangıcına Hükmedileceği )"
60Y10.HD2.2.2009E. 2007/19942 K. 2009/777"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Anılan Dönemde Davacının 18 Yaşını İkmal Etmemesi Halinde Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği - Bu Tarihten Önceki Süreler İçin Ödenen Primler Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edileceği )
ONSEKİZ YAŞINI TAMAMLAMADAN SİGORTALILIĞIN BAŞLAMASI ( Çalışmanın Tespiti - Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlayacağı/Bu Tarihten Önceki Süreler İçin Ödenen Primler Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edilmesi Gerektiği )
SİGORTALILĞIN BAŞLANGICI ( Çalışmanın Tespiti - Anılan Dönemde Davacının 18 Yaşını İkmal Etmemesi Halinde Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği/Daha Ödenen Primler Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Çalışmanın Tespiti - Kurumca Öğrenilen ve Sonrasında Kesintisiz Biçimde Devam Eden Çalışmalar Bakımından Sürenin Geçtiğinden Söz Edilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Çalışmanın Tespiti - Ortak Gerekçe İle Haklarında Ret Kararı Verilen Davalılar Lehine Tek Yerine Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
60Y10.HD26.1.2009E. 2007/20021 K. 2009/455"YAŞLILIK AYLIĞI ( Bağlanması İçin Belirli Süre Sigortalı Olma Belli Gün Prim Ödemiş Olma Yaş Haddi ve Sigortalı Olarak Çalışılan İşten Ayrılma Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Gereği - Yaşlılık Aylığı Bağlanma Koşulları Gerçekleştirip Gerçekleştirmediği Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
SSK SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( Aynı Dönemde Bağ-Kur Zorunlu Sigortalısı Olma Nedeniyle SSK Sigortalılığının İptali ile Yatırılan Primin Davacının Hesabına İadesi - 506 Sayılı Kanuna Göre Aranan Diğer Şartlar da Araştırılarak Eksik Primin Kuruma Ödenmesi Kaydı ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gereği )"
60Y21.HD24.11.2008E. 2008/9420 K. 2008/18158"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davacının Yaşlılık Aylığı Bağlanma Koşullarının Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S.Y'nin Md. 60/A-B'ya Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Bağlanma Koşullarının Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S.Y'nin Md. 60/A-B'ya Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
YURT DIŞI ÇALIŞMASI ( Davacının Yaşlılık Aylığı Bağlanma Koşullarının Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S.Y'nin Md. 60/A-B'ya Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
60Y10.HD17.11.2008E. 2007/14184 K. 2008/14760"SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( Kural Olarak 18 Yaşından İtibaren Başladığı ve Mahkemece Bu Husus Araştırılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
ONSEKİZ YAŞ KURALI ( Kural Olarak Sigortalılık Süresi 18 Yaşından İtibaren Başladığı ve Mahkemece Bu Husus Araştırılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )"
60Y10.HD17.11.2008E. 2007/14179 K. 2008/14762"HİZMET TESPİTİ ( Yoklama Tutanağını Düzenleyen Memurun Tanık Sıfatıyla Dinlenmesi Gerektiği )
SİGORTA MÜFETTİŞ RAPORLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olduğu - Hizmet Tespiti/Yoklama Tutanağını Düzenleyen Memurun Tanık Sıfatıyla Dinlenmesi Gerektiği )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCE GEÇEN ÇALIŞMALAR ( Reddine Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Hizmet Tespiti )
YOKLAMA TUTANAĞI MEMURUNUN TANIK OLARAK DİNLENMESİ GEREĞİ ( Hizmet Tespiti )"
60Y10.HD15.7.2008E. 2008/4013 K. 2008/10550"LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SİGORTALILIĞI ( Kendi İşini Yapan Kimse Konumunda Bulunduğundan Çalışması Hizmet Akdi Yerine Vekâlet Sözleşmesine Dayalı Olduğu - 506 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Olarak Değerlendirilemeyeceği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Limitet Şirket Ortağı Kendi İşini Yapan Kimse Konumunda Bulunduğundan Çalışması Hizmet Akdi Yerine Vekâlet Sözleşmesine Dayalı Olduğu )
ÇİFTE SİGORTALILIĞIN GEÇERLİ OLMAYACAĞI ( Limitet Şirket Ortağı Kendi İşini Yapan Kimse Konumunda Bulunduğundan Çalışması Hizmet Akdi Yerine Vekâlet Sözleşmesine Dayalı Olduğu - 506 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Olarak Değerlendirilemeyeceği )
HİZMET AKDİ / VEKALET SÖZLEŞMESİ ( Limitet Şirket Ortağı Kendi İşini Yapan Kimse Konumunda Bulunduğundan Çalışması Vekâlet Sözleşmesine Dayalı Olduğu )"
60Y10.HD1.7.2008E. 2007/11287 K. 2008/9225"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Davacının Kuruma Vermiş Olduğu Dilekçe Açıkça Aylık Bağlanması İsteğini İçerdiğinden Bu Beyanın Göz Ardı Edilip Dilekçenin Bilgi İsteme Başvurusu Olarak Değerlendirilemeyeceği )
KURUMA YAPILAN BAŞVURU ( Açıkça Aylık Bağlanması İsteğini İçerdiğinden Bu Beyanın Göz Ardı Edilip Dilekçenin Bilgi İsteme Başvurusu Olarak Değerlendirilemeyeceği - Söz Konusu Başvuru Bir Tahsis Talep Başvurusu Olduğu )
TAHSİS BAŞVURUSU ( Davacının Kuruma Vermiş Olduğu Dilekçe Açıkça Aylık Bağlanması İsteğini İçerdiğinden Bu Beyanın Göz Ardı Edilip Dilekçenin Bilgi İsteme Başvurusu Olarak Değerlendirilemeyeceğinden Olduğu )"
60YHGK28.5.2008E. 2008/9-405 K. 2008/412"KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Yaşlılık Aylığı - İstemin Kabulüne Dair Hüküm Kurulmuşken Sonrasında Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısına İlişkin Koşulların Dayanak Alınarak Verilen Karar Direnme Niteliğinde Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Bulunduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI ( İstemin Kabulüne Dair Hüküm Kurulmuşken Sonrasında Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısına İlişkin Koşulların Dayanak Alınarak Verilen Karar Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu - Kıdem Tazminatı )
YENİ HÜKÜM ( Yaşlılık Aylığı İsteminin Kabulüne Dair Hüküm Kurulmuşken Sonrasında Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısına İlişkin Koşulların Dayanak Alınarak Verilen Karar - Kıdem Tazminatı )
DİRENME KARARI ( Yaşlılık Aylığı - İstemin Kabulüne Dair Hüküm Kurulmuşken Sonrasında Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısına İlişkin Koşulların Dayanak Alınarak Verilen Karar Direnme Niteliğinde Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Bulunduğu )"
60Y10.HD28.4.2008E. 2007/8786 K. 2008/4697"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Salt İşe Giriş Bildirgesinin Verilmiş Bulunması Yeterli Olmayıp Ayrıca Kanunun 2 ve 6. Md. Öngörüldüğü Şekilde Hizmet Akdine Dayalı Olarak Eylemli Biçimde Çalışmanın Varlığı Gerektiği )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( 506 Sayılı Yasaya Tabi Olarak İlk Defa Çalışılmaya Başlanılan Tarih Olup İstemin Yasanın Geçici 54. Md. Kapsamında İfade Edilen İstisnaya Girmediği )
EYLEMLİ BİÇİMDE ÇALIŞMANIN VARLIĞI ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Yönünde Salt İşe Giriş Bildirgesinin Verilmiş Bulunması Yeterli Olmayıp Ayrıca Kanunun 2 ve 6. Md. Öngörüldüğü Şekilde Hizmet Akdine Dayalı Olarak Eylemli Biçimde Çalışmanın Varlığı Gerektiği )
İLK DEFA ÇALIŞILMAYA BAŞLANILAN TARİH ( Sigortalılık Başlangıç Tarihi 506 Sayılı Yasaya Tabi Olarak İlk Defa Çalışılmaya Başlanılan Tarih Olup İstemin Yasanın Geçici 54. Md. Kapsamında İfade Edilen İstisnaya Girmediği )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALILIK DURUMU ( 18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği )"
60YHGK26.3.2008E. 2008/10-272 K. 2008/285"AİDİYET DAVASI ( Davacı 55 Yaşını Doldurduğu Tarihte 4259 Gün Prim Ödeme Gün Sayısı Bulunduğu İçin Yaşlılık Aylığına Bu Tarihte Hak Kazanacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacı 55 Yaşını Doldurduğu Tarihte 4259 Gün Prim Ödeme Gün Sayısı Bulunduğu İçin Yaşlılık Aylığına Bu Tarihte Hak Kazanacağı )
ABİSİNİN DOĞUM TARİHİNİ KULLANARAK YAŞLILIK AYLIĞI ALINMASI ( Aidiyet Davası - Davacı 55 Yaşını Doldurduğu Tarihte 4259 Gün Prim Ödeme Gün Sayısı Bulunduğu İçin Yaşlılık Aylığına Bu Tarihte Hak Kazanacağı )"
60Y10.HD20.11.2007E. 2007/996 K. 2007/19434"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Prim Ödeme Gün Sayısı ve Sigortalılık Süresini Kurum'dan Sorup Belirlemek ve Talep Tarihi İtibariyle Davacının Prim Ödeme Gün Sayısı ve Sigortalılık Süresinin Kıdem Tazminatı Almaya Esas Olmak Üzere Tespite Karar Vermek Gerektiği )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI SİGORTALILIK SÜRESİ ( Kurum'dan Sorup Belirlemek ve Talep Tarihi İtibariyle Davacının Prim Ödeme Gün Sayısı ve Sigortalılık Süresinin Kıdem Tazminatı Almaya Esas Olmak Üzere Tespite Karar Vermek Gerektiği )
HAKLI FESİH ( İş Sözleşmesinin 506 Sayılı Yasa'nın 60/A-A ve B Alt Bentlerindeki Yaş Dışında Kalan Şartları ve Aynı Yasa'nın Geçici 81. Md. Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Öngörülen Süre ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Feshedilmesi )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( 506 Sayılı Yasa'nın 60/A-A ve B Alt Bentlerindeki Yaş Dışında Kalan Şartları ve Aynı Yasa'nın Geçici 81. Md. Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Öngörülen Süre ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Feshedilmesi Haklı Fesih Sayıldığı )"
60Y10.HD1.11.2007E. 2007/523 K. 2007/18142"ÇİFTE SİGORTALILIK ( Çakışan Sigortalılığa İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Gerçek ve Fiili Çalışmanın Hangi Kurum ve Kanun Kapsamında Gerçekleştiğinin Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Çakışan Sigortalılığa İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Gerçek ve Fiili Çalışmanın Hangi Kurum ve Kanun Kapsamında Gerçekleştiğinin Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )"
60YHGK3.10.2007E. 2007/10-675 K. 2007/722"ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( 5561 Sayılı Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Bu Değişiklikle Öngörülen Şartları Yerine Getirdiği - Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihi Takip Eden Ödeme Dönemi Başından İtibaren Hak Kazanıldığının Tespiti Gerektiği )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Ölüm Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti - 5561 Sayılı Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Değişiklikle Öngörülen Şartları Yerine Getirdiği/Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihi Takip Eden Ödeme Dönemi Başından İtibaren Hak Kazanıldığının Tespiti Gerektiği )
BORÇLANMA TUTARI ( Davalı Kurumdan Kaç Prim Ödeme Gün Sayısına Karşılık Geldiği Sorularak Bu Sürenin Diğer Prim Gün Sayısına Eklenmesi İle 1800 Gün Koşulunun Oluşması Halinde Ödeme Tarihini Takip Eden Aybaşından İtibaren Bağlanacağı - Ölüm Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti )"
60YHGK26.9.2007E. 2007/9-615 K. 2007/627"KIDEM TAZMİNATI ( İş Aktinin Feshinden Makul Bir Süre Sonra Yaşlılık Aylığı Tahsisi İçin SSK'ya Başvurduğu - Kabulü Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( İş Akdini Feshettiği Tarih İtibariyle Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı Yönünden Yaşlılık Aylığı İçin Aranan Koşulları Sağlamış Bulunması Karşısında Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği )
İŞ AKTİNİN FESHİ ( Davacı Feshettiği Tarih İtibariyle Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı Yönünden Yaşlılık Aylığı İçin Aranan Koşulları Sağlamış Bulunması Karşısında Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği )"
60Y10.HD5.4.2007E. 2006/16826 K. 2007/5339"ASKERLİK BORÇLANMASI ( Borçlanma Bedelinin Ödenmesi Halinde Bunun Geçerliliğine Ayrıca Tahsis Talebi Yönünden Askerlik Borçlanma Süresi İle Beraber Toplam Sigortalılık Süresi Gözetilerek 66. Maddede Yazılı Şartların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gereği )
TERDİTLİ DAVA ( Askerlik Borçlanması Talebini Takip Eden Aybaşından İtibaren, Mümkün Olmazsa Borçlanmayı Yatırdığı Tarihten Sonraki Aybaşından İtibaren Ölüm Aylığı Alma İstemi - 66. Maddede Yazılı Şartların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gereği )
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Askerlik Borçlanma Süresi İle Beraber Toplam Sigortalılık Süresi Gözetilerek 66. Maddede Yazılı Şartların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gereği )"
60Y10.HD8.3.2007E. 2006/15977 K. 2007/3273"KAZANILMIŞ HAK ( Uzman Bir Bilirkişiden Yeniden Rapor Alınarak Aylıkların Her Bir Ödeme Tarihinden İtibaren İşleyen Faiz Tutarı Yasal Oranlar Esas Alınarak ve Dönemsel Olarak Uygulanarak Saptanması Gereği )
YASAL FAİZ ( Uzman Bir Bilirkişiden Yeniden Rapor Alınarak Aylıkların Her Bir Ödeme Tarihinden İtibaren İşleyen Faiz Tutarı Yasal Oranlar Esas Alınarak ve Dönemsel Olarak Uygulanarak Saptanması Gereği )
ÖDENMEYEN YAŞLILIK AYLIĞI NEDENİYLE DOĞAN FAİZ ALACAĞI ( Bozulan İlk Hükmün Davacı Tarafından Temyiz Edilmemesi Nedeniyle Kurum Yararına Oluşan Kazanılmış Hak Olgusu Gözetilmeli ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
60Y10.HD19.2.2007E. 2006/15503 K. 2007/2183"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Kurumca Tahsis Talep Tarihindeki Kurum Kayıtlarına Göre 15 Yıllık Sigortalılık Süresi Dolmadığı İçin Yaşlılık Aylığı İsteminin Reddedilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Kurumca Tahsis Talep Tarihindeki Kurum Kayıtlarına Göre 15 Yıllık Sigortalılık Süresi Dolmadığı İçin Yaşlılık Aylığı İsteminin Reddedilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )"
60YHGK31.1.2007E. 2007/10-37 K. 2007/48"HİZMET TESPİTİ ( Onsekiz Yaşından Önceki Çalışmaların da Tespiti İstenebileceği )
18 YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR ( Tespiti İstenebileceği )
SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM ÖDEMESİ ( Onsekiz Yaşından Önceki Çalışmalar Süreye Dahil Edilemeyeceği - Fakat Bu Dönemde Ödenen Primler Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği )"
60Y10.HD5.12.2006E. 2006/11812 K. 2006/15926"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Davacının Sigortalılık Başlangıcının 18 Yaşını Doldurduğu Tarih Olarak Kabul Edilmesi Gerekirken İşe Giriş Bildirgesinde Yazılı Daha Önceki Bir Tarihin Hükme Esas Alınması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIN TESPİTİ ( Davacının Sigortalılık Başlangıcının 18 Yaşını Doldurduğu Tarih Olarak Kabul Edilmesi Gerekirken İşe Giriş Bildirgesinde Yazılı Daha Önceki Bir Tarihin Hükme Esas Alınması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
60Y21.HD27.11.2006E. 2006/2311 K. 2006/13216"SATAŞMANIN ÖNLENMESİ ( Davacı Murisinin Yurtdışı İlişkisinin Kesildiği Tarihi İzleyen Aybaşından İtibaren Yaşlılık Aylığının Yeniden Bağlanmasına Karar Verilmesi Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞININ VE BUNA BAĞLI ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacı Murisinin Yurtdışı İlişkisinin Kesildiği Tarihi İzleyen Aybaşından İtibaren Yaşlılık Aylığının Yeniden Bağlanmasına Karar Verilmesi Gereği )
YURDA KESİN DÖNÜŞ KOŞULU ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması Sırasında Yurda Gerçekleşmediği Anlaşıldığında Yapılacak İşlem veya Uygulanacak Yaptırım Yaşlılık Aylığının Bağlanmaması ve Kesin Dönüş Tarihine Kadar İşlemlerin Hukuken Askıya Alınması Olduğu )
YURTDIŞI HİZMETLERİNİ BORÇLANMA ( Davacı Murisinin Yurtdışı İlişkisinin Kesildiği Tarihi İzleyen Aybaşından İtibaren Yaşlılık Aylığının Yeniden Bağlanmasına Karar Verilmesi Gereği )"
60Y10.HD16.11.2006E. 2006/10580 K. 2006/14476"İHTİRAZİ KAYIT KONULMADAN ÖDEME ALINMASI ( Yaşlılık Aylıklarının Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Faiz Alacağının Ödetilmesi İstemi - Asıl Davada Davacının Faiz Talebinde Bulunmuş Olması/Hükme Konu Alacağın Tahsilinde İhtirazi Kayıt Konulmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )
FAİZ ALACAĞI ( Yaşlılık Aylıklarının Geç Ödenmesinden Kaynaklanan - Hükme Konu Alacağın Tahsilinde İhtirazi Kayıt Konulmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği/Asıl Davada Davacının Faiz Talebinde Bulunmuş Olması )
YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ ( Kaynaklanan Faiz Alacağının Ödetilmesi İstemi - Asıl Davada Davacının Faiz Talebinde Bulunmuş Olması/Hükme Konu Alacağın Tahsilinde İhtirazi Kayıt Konulmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )"
60Y11.HD6.11.2006E. 2005/10598 K. 2006/11291"YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacı Kurumdan Haksız Çekilen Paranın Sigortalının Oğlundan Faizi İle Tahsiline İlişkin Kesinleşmiş Mahkeme İlamının Olduğu - Davacı Kurumun İhmali ve Ağır Kusuru Nedeniyle Verilen Hizmetin Bedeli Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )
KURUMDAN HAKSIZ ÇEKİLEN PARANIN İADESİ ( Sigortalının Oğlundan Faizi İle Tahsiline İlişkin Kesinleşmiş Mahkeme İlamının Olduğu - Davacı Kurumun İhmali ve Ağır Kusuru Nedeniyle Verilen Hizmetin Bedeli Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )
İHMAL VE AĞIR KUSUR ( Davacı Kurumdan Haksız Çekilen Paranın Sigortalının Oğlundan Faizi İle Tahsiline İlişkin Kesinleşmiş Mahkeme İlamının Olduğu - Davacı Kurumun İhmali ve Ağır Kusuru Nedeniyle Verilen Hizmetin Bedeli Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )"
60YHGK18.10.2006E. 2006/10-629 K. 2006/669"HİZMET TESPİTİ ( Taraflar Arasında Çıraklık Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığı ve Sigorta Primlerinin Kim Tarafından Ödendiği Araştırılarak İşyeri Çalışma Düzeni Çalıştırılan Kişinin Yaşı Aldığı Ücret ve Mesleği Öğrenme Gibi Unsurlar da Dikkate Alınması Gereği )
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Bulunup Bulunmadığı ve Sigorta Primlerinin Kim Tarafından Ödendiği Araştırılarak İşyeri Çalışma Düzeni Çalıştırılan Kişinin Yaşı Aldığı Ücret ve Mesleği Öğrenme Gibi Unsurlar da Dikkate Alınması Gereği )
SİGORTA PRİMLERİ ( Taraflar Arasında Çıraklık Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığı ve Sigorta Primlerinin Kim Tarafından Ödendiği Araştırılarak İşyeri Çalışma Düzeni Çalıştırılan Kişinin Yaşı Aldığı Ücret ve Mesleği Öğrenme Gibi Unsurlar da Dikkate Alınması Gereği )"
60Y10.HD2.10.2006E. 2006/8095 K. 2006/11945"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Fiili Askerlik Süresinin Tespiti İle Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Gerekli Olan Süreye İlişkin Olarak Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İçin Davacıya Mehil Verilmesi Gereği )
BAKİYE BORÇLANMA BEDELİ ( Fiili Askerlik Süresinin Tespiti İle Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Gerekli Olan Süreye İlişkin Olarak Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İçin Davacıya Mehil Verilmesi Gereği )
ASKERLİK BORÇLANMA SÜRESİ ( Ölüm Aylığı Bağlanması Talebi - Tahsis İçin Öngörülen Prim Ödeme Gün Sayısının Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İle Yerine Getirileceği Dikkate Alınarak Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İçin Davacıya Mehil Verilmesi Gereği )"
60Y21.HD10.7.2006E. 2006/3816 K. 2006/7970"YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ ( Kurumca Faiz Ödemesi Yapılmaması Nedeniyle Alacak Talebi - Faiz Alacağı Hesabını Belirlenen Faiz Oranlarına Göre Hesaplayıp Hükme Bağlamak Gereği )
FAİZ TALEBİ ( Davacının Yaşlılık Aylığı Tahsisi Talebi Reddedildikten Sonra Açılan Davanın Kazanılması Nedeniyle - Faiz Alacağı Hesabını Belirlenen Faiz Oranlarına Göre Hesaplayıp Hükme Bağlamak Gereği )"
60Y21.HD29.6.2006E. 2006/5957 K. 2006/7165"YAŞLILIK AYLIĞI ( Bağ-Kur Zorunlu Sigortalılığı İle Çakışan Tarihler Arasındaki SSK Zorunlu Sigortalılık Süresinin İptali Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ ( Vergi Dairesinden Gelen Yazıdan Vergi Tahakkuk Ettirilip Vergi Kaydının Sona Erdirildiği - Bağ-Kur Sigortalılık Süresinin Sona Erdiğinin Kabulü İle 28.12.2001 Tarihi Sonrasına İlişkin Olarak Bağ-Kur'a Prim Borcu Bulunmadığının Tespiti Gereği )
İKİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA ÇAKIŞAN SİGORTALI HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Bağ-Kur Zorunlu Sigortalılığı İle Çakışan Tarihler Arasındaki SSK Zorunlu Sigortalılık Süresinin İptali Gereği )"
60YHGK24.5.2006E. 2006/10-283 K. 2006/320"3201 SAYILI KANUNA GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI İSTEMİ ( Yurtdışındaki Çalışma İlişkisinin Sona Erdiği Tarihin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması ve Belirlenen Bu Tarihin Yurda Kesin Dönüş Olarak Kabulü İle Yaşlılık Aylığının Artırılmasına İmkan Bulunup Bulunmadığı İncelenmesi Gereği )
KESİN DÖNÜŞ KOŞULU ( Yurtdışındaki Çalışma İlişkisinin Sona Erdiği Tarihin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması ve Belirlenen Bu Tarihin Yurda Kesin Dönüş Olarak Kabulü İle Yaşlılık Aylığının Artırılmasına İmkan Bulunup Bulunmadığı İncelenmesi Gereği )
YURTDIŞI ÇALIŞMA İLİŞKİSİ ( Sona Erdiği Tarihin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Ve Belirlenen Bu Tarihin Yurda Kesin Dönüş Olarak Kabulü İle Yaşlılık Aylığının Artırılmasına İmkan Bulunup Bulunmadığı İncelenmesi Gereği )"
60Y9.HD4.4.2006E. 2006/2716 K. 2006/8549"YAŞLILIK AYLIĞI ( 506 Sayılı Kanunun Geçici 81. Maddesine Göre Bağlanması İçin Öngörülen Sigortalılık Süresini ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Kendi İstekleri İle İşten Ayrılmaları Nedeniyle İşçilerin Kıdem Tazminatına Hak Kazanabileceği )
YAŞ KOŞULU ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Öngörülen Sigortalılık Süresini ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Kendi İstekleri İle İşten Ayrılmaları Nedeniyle İşçilerin Kıdem Tazminatına Hak Kazanabileceği )
KIDEM TAZMİNATI ( 506 Sayılı Kanunun Geçici 81. Maddesine Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Öngörülen Sigortalılık Süresini ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Kendi İstekleri İle İşten Ayrılmaları Nedeniyle İşçilerin Hak Kazanabileceği )"
60YHGK22.3.2006E. 2006/10-68 K. 2006/100"SAKATLIK NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ( Yaşlılık Aylığı Alanların Sonradan Değişen Durum Nedeniyle Kontrole Tabi Tutulmalarının ve Bu Çerçevede Sigortalı İle Kurum Arasında Çıkan İhtilafların Çözümlenmesi Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA ( Sakatlık Nedeniyle Vergi İndirimi - Sonradan Değişen Durum Nedeniyle Kontrole Tabi Tutulmalarının ve Bu Çerçevede Sigortalı İle Kurum Arasında Çıkan İhtilafların Çözümlenmesi Gereği )
KOŞULLARIN MUHAFAZA EDİLİP EDİLMEDİĞİ ( "Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndirimi - Yaşlılık Aylığı Almakta Olanlar Kurumca Kontrol Muayenesine Tabi Tutularak Sigortalıların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabilme Koşullarını Muhafaza Edip Etmediklerinin Kurum Tarafından Denetleneceği )"
60YHGK15.3.2006E. 2006/21-36 K. 2006/80"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Borçlanılan Süreninin Sigortalılık Süresi Olarak Değerlendirilebilmesi İçin de Yasada Belirtilen Süre İçerisinde Olmak Üzere Borçlanma Primlerinin Kuruma Ödenmiş Olması Gereği )
YURTDIŞI ÇALIŞMANIN BORÇLANILABİLMESİ KOŞULLARI ( Tahakkuk Ettirilen Döviz Borcunun Tamamının Ödenmiş Olması Gerektiği )"
60YHGK15.3.2006E. 2006/10-30 K. 2006/79"ASKERLİK BORÇLANMA TUTARININ İSTİRDADI ( Davalı Vekili Tarafından Temyize Getirilen Yerel Mahkeme Kararı 1 Milyar TL'sının Altında Olduğuna Göre Direnme Kararının Kesin Olduğu )
DİRENME KARARI ( Davalı Vekili Tarafından Temyize Getirilen Yerel Mahkeme Kararı 1 Milyar TL'sının Altında Olduğuna Göre Direnme Kararının Kesin Olduğu - Askerlik Borçlanma Tutarının İstirdadı )"
60Y21.HD20.12.2005E. 2005/10438 K. 2005/13586"YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Kurum Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu Halde Davacı Tarafından Dava Açılırken Yatırılan Peşin Nisbi Harcın Yargılama Giderleri İçine Katılarak Davalı Kurum'dan Tahsilinin İsabetsiz Olduğu )
NİSBİ HARÇ ( Yaşlılık Aylığının İptali İstemi - Davalı Kurum Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu Halde Davacı Tarafından Dava Açılırken Yatırılan Peşin Nisbi Harcın Yargılama Giderleri İçine Katılarak Davalı Kurum'dan Tahsilinin İsabetsiz Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Yaşlılık Aylığının İptali İstemi - Davalı Kurum Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )"
60Y10.HD19.12.2005E. 2005/12432 K. 2005/13512"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Davacının Askerlik Borçlanma Primini Ödeyip Ödemediğinin Yöntemince Araştırılarak Ödemişse Makbuzunun Celbedilip Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısı Gözetilerek Karar Vermek Gerektiği )
ASKERLİK BORÇLANMA PRİMİ ( Davacının Ödeyip Ödemediğinin Yöntemince Araştırılarak Ödemişse Makbuzunun Celbedilip Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısı Gözetilerek Karar Vermek Gerektiği - Yaşlılık Aylığı Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİ TALEBİ ( Davacının Askerlik Borçlanma Primini Ödeyip Ödemediğinin Yöntemince Araştırılarak Ödemişse Makbuzunun Celbedilip Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısı Gözetilerek Karar Vermek Gerektiği )
ISLAH DİLEKÇESİ ( Göz Ardı Edilerek Anılan Maddede Düzenlenen Taleple Bağlılık İlkesinin İhlal Edildiği - Asgari Ücretle Çalıştığının Tespiti İle Yaşlılık Aylığı Talebi ) "
60Y10.HD15.12.2005E. 2005/8881 K. 2005/13351"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Maaş Tahsisinin Kademesinin Yükseltilmesi - Davacı 506 Sayılı Kanunun 60/A-B Maddesi Hükmünde Öngörülen Yasal Koşulların Gerçekleşmesi Nedeniyle Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacı 506 Sayılı Kanunun 60/A-B Maddesi Hükmünde Öngörülen Yasal Koşulların Gerçekleşmesi Nedeniyle Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığı )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ( Gerçekleştiği Tarihi Takip Eden Aybaşından İtibaren Anılan Yasa Gereği Yapmış Olduğu Borçlanmaya Bağlı Olarak Yaşlılık Aylığında İlave Artış Yapılması Gerektiği )
MAAŞ TAHSİSİNİN KADEMESİNİN YÜKSELTİLMESİ ( Maaş Tahsisinin Kademesinin Yükseltilmesi - Davacı 506 Sayılı Kanunun 60/A-B Maddesi Hükmünde Öngörülen Yasal Koşulların Gerçekleşmesi Nedeniyle Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığı )"
60Y21.HD13.12.2005E. 2005/9512 K. 2005/13189"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Asgari Ücretle Çalıştığının Tespiti - İşveren Zorunlu Yasal Hasım Olduğundan Davanın Ona da Yöneltilmesi Gereği )
ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ ( İşveren Zorunlu Yasal Hasım Olduğundan Davanın Ona da Yöneltilmesi Gereği )
HUSUMET ( Asgari Ücretle Çalıştığının Tespitiyle Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Karar Verilmesini İstemi - İşveren Zorunlu Yasal Hasım Olduğundan Davanın Ona da Yöneltilmesi Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( İşverene Dava Dilekçesi ve Davetiyenin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmesi Suretiyle Davaya Katılmasının Temin Edilmesi Gereği - Yaşlılık Aylığı )"
60Y21.HD12.12.2005E. 2005/10334 K. 2005/13003"KURUM AYLIĞININ İPTAL EDİLMESİ ( Mahkemece Çalışılan İşyeri Temsilcilerinin ve Diğer Tanık Beyanlarına İstinaden Davanın Kabulü İle Kurum İşleminin İptaline İstirdatla İlgili Birleşik Davanın Reddi Gereği )
AYLIKLARIN İSTİRDADI İSTEMİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Mahkemece Çalışılan İşyeri Temsilcilerinin ve Diğer Tanık Beyanlarına İstinaden Davanın Kabulü İle Kurum İşleminin İptaline İstirdatla İlgili Birleşik Davanın Reddi Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kurum Aleyhine Vekalet Ücreti ve Masrafa Hükmedilmiş İse de Dava Açılmasına Kurumun Sebep Olmadığı Anlaşılmakla Kurumun Vekalet Ücreti ve Masraftan Sorumlu Tutulmasının Usule ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
60Y21.HD8.12.2005E. 2005/8097 K. 2005/12703"SAKATLIK NEDENİ İLE VERGİ İNDİRİMİ ( Davacıya Sakatlık Derecesinin Saptanması İçin Maliye Bakanlığı Aleyhine Vergi Mahkemesinde Dava Açması İçin Önel Verilmeli Sonucuna Göre Mahkemece Değerlendirme Yapılıp Hükmedilmesi Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının Sakatlık Nedeni İle Vergi İndiriminden Yararlanacak Durumda Olduğunun Tespiti İstemi - Maliye Bakanlığı Aleyhine Vergi Mahkemesinde Dava Açarak Sakatlık Derecesinin Saptanması Gerektiği )
SAKATLIK DERECESİNİN TESPİTİ ( Maliye Bakanlığı Aleyhine Vergi Mahkemesinde Dava Açarak Sakatlık Derecesinin Saptanması Gerektiği - Yaşlılık Aylığı Talebi )"
60Y21.HD6.12.2005E. 2005/11199 K. 2005/12616"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( Davacının Yaşlılık Aylığı Tahsis Talebi Geçerli Sayılarak Bu Tarihten Sonra Tüm Sigorta Kollarına Tabi Prim Kesintisi Yapılarak Çalışılan Sürelerin Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmiş Çalışma Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS TALEBİ ( Geçerli Sayılarak Bu Tarihten Sonra Tüm Sigorta Kollarına Tabi Prim Kesintisi Yapılarak Çalışılan Sürelerin Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmiş Çalışma Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
PRİM KESİNTİLERİ ( Davacının Yaşlılık Aylığı Tahsis Talebi Geçerli Sayılarak Bu Tarihten Sonra Tüm Sigorta Kollarına Tabi Prim Kesintisi Yapılarak Çalışılan Sürelerin Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmiş Çalışma Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )"
60Y21.HD5.12.2005E. 2005/9131 K. 2005/12531"YURTDIŞI ÇALIŞMALARI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi - Dava Alacak Davası Niteliğinde Olup Kurum Alacağı Miktar Bilirkişiye Hesaplattırılarak Mükerrer İadeye Esas Olmamak Üzere Hüküm Kurulması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurtdışında Geçen Çalışmalardan Doğan - Dava Alacak Davası Niteliğinde Olup Kurum Alacağı Miktar Bilirkişiye Hesaplattırılarak Mükerrer İadeye Esas Olmamak Üzere Hüküm Kurulması Gerektiği )
KURUM ALACAĞI MİKTAR ( Yurtdışında Geçen Çalışmalardan Doğan Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi - Kurum Alacağı Miktar Bilirkişiye Hesaplattırılarak Mükerrer İadeye Esas Olmamak Üzere Hüküm Kurulması Gerektiği )"
60Y10.HD1.12.2005E. 2005/8394 K. 2005/12498"HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Amacın Hiçbir Kurumdaki Hizmeti Tek Başına Aylık Bağlanmasına Yeterli Olmayan Sigortalı ya da Hak Sahiplerine Hizmet Süreleri Birleştirilerek Aylık Bağlanmasını Sağlamak ve Hizmetlerinin Ziyan Olmasını Önlemek Olduğu )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA TABİ ÇALIŞMA ( Sigortalı Sadece SSK'ya Tabi Prim Ödeme Gün Sayıları İle Sigortalılık Süresi Gözetildiğinde Dahi Tahsis Talebini Takip Eden Aybaşı İtibariyle SSK'dan Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Bağ-Kur'a Tabi İşbu Hizmet Sürelerinin Gözetilmeyecek Olması Davacının Bu Dönemdeki Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığına Dayalı ve Bundan Kaynaklanan Hak ve Mükellefiyetlerinin Ortadan Kalkması Sonucunu Yaratmadığı )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( SSK'dan Yaşlılık Aylığı Tahsisinde Bağ-Kur'a Tabi İşbu Hizmet Sürelerinin Gözetilmeyecek Olması Davacının Bu Dönemdeki Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığına Dayalı ve Bundan Kaynaklanan Hak ve Mükellefiyetlerinin Ortadan Kalkması Sonucunu Yaratmadığı )"
60Y21.HD29.11.2005E. 2005/6312 K. 2005/12350"BAĞ-KUR SİGORTALIĞININ İPTALİ ( Davacı İlgili Dönemde Zorunlu Bağ-Kur'lu Statüsünde Olduğundan Muhtarlık Görevinin Sona Erdiği Tarihe Kadar Geçen Sürede İsteğe Bağlı SSK Sigortalılığının Geçerli Olamayacağı - Tahsis Talebi )
MUHTARLIK GÖREVİ ( Davacı İlgili Dönemde Zorunlu Bağ-Kur'lu Statüsünde Olduğundan Muhtarlık Görevinin Sona Erdiği Tarihe Kadar Geçen Sürede İsteğe Bağlı SSK Sigortalılığının Geçerli Olamayacağı - SSK Yönünden Yaşlılık Aylığı Alamayacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Davacı İlgili Dönemde Zorunlu Bağ-Kur'lu Statüsünde Olduğundan Muhtarlık Görevinin Sona Erdiği Tarihe Kadar Geçen Sürede İsteğe Bağlı SSK Sigortalılığının Geçerli Olamayacağından Reddi Gereği )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Muhtar Olan Davacının Görevinin Sona Erdiği Tarihe Kadar Geçen Sürede İsteğe Bağlı SSK Sigortalılığının Geçerli Olamayacağı - SSK Yönünden Yaşlılık Aylığı Alamayacağı )"
60Y21.HD28.11.2005E. 2005/9169 K. 2005/12271"ASKERLİK BORÇLANMASI İSTEMİ ( Davacı Makul Sürede Ödeme Yaptığı Gibi Tebligatın Ulaşıp Ulaşmadığının Kesin Olarak Saptanamadığı - Davacının Üzerine Düşen Görevi Yerine Getirdiğini Obiektif İyi Niyet Kurallarına Uygun Davrandığı/Davanın Kabulü Gerektiği )
İYİNİYET İLKESİ ( Herkes Haklarını Kullanmakta Borçlarını İfada Hüsnüniyet Kaidelerine Riayetle Mükellef Olduğu - Bir Hakkın Sırf Gayri Izrar Eden Suistimalini Kanun Himaye Etmediği )
OBJEKTİF İYİNİYET KURALLARI ( Askerlik Borçlanması İstemi - Davacının Üzerine Düşen Görevi Yerine Getirdiğini Obiektif İyi Niyet Kurallarına Uygun Davrandığı/Davanın Kabulü Gerektiği )"
60Y10.HD24.11.2005E. 2005/7862 K. 2005/12161"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı Tahsisi İçin İşten Ayrılmanın Yasal Koşul Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİ ( Tahsisi İçin İşten Ayrılmanın Yasal Koşul Olduğu - Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )"
60YHGK23.11.2005E. 2005/9-631 K. 2005/643"İHBAR TAZMİNATI ( İş Kanununda Belirsiz Süreli ve Sürekli Hizmet Akitlerinin Taraflarca Feshinden Evvel Önceden Haber Verme Suretiyle Bir Fesih Güvencesi Sağlamak Amacıyla Yer Verilmiş Olması )
İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI ( İhbar Tazminatı Yeni Bir İş Arama Olanağı Sağlama Amacına Yönelik Olduğundan Emekliye Ayrılan Bir İşçi için İhbar Tazminatı Verilmesinin Tazminatın Mahiyeti ile Bağdaşmaması )
İHBAR ÖNELİ ( Süresi Belirli Olmayan Sürekli İş Akitlerinin Feshinden Önce Durumun Diğer Tarafa Bildirilmesinin Gerekmesi- İşçinin Hizmet süresine Göre İki ila Sekiz Hafta Arasında Değişen Öneller Kabul Edilmiş Olması )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Hizmet Akdinin Bildirimin Diğer Tarafa Yapılmasından Başlayarak Yasada Belirlenen Sürelerin Bitiminde Feshedilmiş Olması )
İŞTEN AYRILMA ( Yaşlılık Aylığından Yararlanmaya Hak Kazanmış Sigortalının Bu Haktan Yararlanabilmesi için Çalıştığı İşten Ayrılmasının ve Yazılı İstekte Bulunmasının Zorunlu Olması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Bu Aylığı Almaya Hak KazanmıŞ Sigortalının Bu Haktan Yararlanabilmesi için Çalıştığı İşten Ayrılmasının ve Yazılı İstekte Bulunmasının Zorunlu Olması )"
60Y21.HD22.11.2005E. 2005/7706 K. 2005/11935"BORÇLANMA TALEBİ ( Libya'da Geçen Çalışmalarının Türk İşveren Yanında ve Türkiye Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Olup Olmadığı ve 3201 Sayılı Kanuna Göre Yabancı Sigorta Kurumuna Tabi İşverenler Nezdinde Geçip Geçmediği Usulüne Uygun Olarak Araştırılması Gereği )
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ( Libyada Geçen Çalışmaların Bu Kapsamda Olup Olmadığı ve 3201 Sayılı Kanuna Göre Yabancı Sigorta Kurumuna Tabi İşverenler Nezdinde Geçip Geçmediği Usulüne Uygun Olarak Araştırılması Gereği - Borçlanma Talebi )
YURT DIŞI BORÇLANMASI ( Libya'da Geçen Çalışmalarının Türk İşveren Yanında ve Türkiye Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Olup Olmadığı ve 3201 Sayılı Kanuna Göre Yabancı Sigorta Kurumuna Tabi İşverenler Nezdinde Geçip Geçmediği Usulüne Uygun Olarak Araştırılması Gereği )"
60Y21.HD21.11.2005E. 2005/7599 K. 2005/11793"YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS TALEBİ ( S.S.K.'ndan Celbedilen Belgeler İle Davacının Çalıştığını Bildirdiği İşverenlerden Celbedilecek Ücret Tediye ve Dönem Bordroları Gibi Belgeler Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
ÜCRET TEDİYE VE DÖNEM BORDROLARI ( Yaşlılık Aylığı Tahsis Talebi - S.S.K.'ndan Celbedilen Belgeler İle Davacının Çalıştığını Bildirdiği İşverenlerden Celbedilecek Ücret Tediye ve Dönem Bordroları Gibi Belgelerin Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )"
60Y10.HD17.11.2005E. 2005/12006 K. 2005/11871"SAKATLIK İNDİRİMİ ( Dayalı Olarak Bağlanan Yaşlılık Aylığı İşleminin Çalışma Gücü Kaybı Oranının %20'ye İnmiş Olduğunun Tespiti Üzerine İptali Talebi - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Sakatlık İndirimine Dayalı Olarak Bağlanan Yaşlılık Aylığı İşleminin Çalışma Gücü Kaybı Oranının %20'ye İnmiş Olduğunun Tespiti Üzerine İptali Talebi - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Talebi )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ORANININ İNMESİ ( Yaşlılık Aylığı İşleminin İptali Talebi - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Talebi )
VERGİ İNDİRİMİ ( İlk Raporda Yer Alan Bulguların O Tarih İtibarıyla Mevcudiyeti Halinde Bu Bulguların Sonradan Vaki Tedavi İle İyileşme Gösterip Gösteremeyeceğinin Araştırılması Gereği )"
60Y10.HD31.10.2005E. 2005/6848 K. 2005/11271"SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Kendi işini bizzat yürüten kişinin SSK kapsamındaki sigortalılığının iptal Edilebileceği-Askerlik Dönemindeki Bağ-Kur Sigortalılığının İptali )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Kendi İşini Bizzat Yürüten Kişinin Çalışmaları Dolayısıyla Bağ-Kur Sigortalısı Konumunda Bulunabileceği )
HUSUMET TECVİHİ ( Sosyal Sigortalar Kurumu Hak Alanını İlgilendiren Konularda Kuruma Yöntemince Husumet Tevcihi Sağlanması Gerektiği )"
60Y10.HD27.10.2005E. 2005/5601 K. 2005/11186"ASKERLİK BORÇLANMASININ İSTİRADI TALEBİ ( Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İçin Yasada Öngörülen Yasal Süre İçerisinde 1479 Sayılı Kanun Kapsamındaki Zorunlu Sigortalılığının Sona Erdiği - Borçlanmanın SSK Yönünden Geçerli Olduğu )
BORÇLANMA BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Yasada Öngörülen Yasal Süre İçerisinde 1479 Sayılı Kanun Kapsamındaki Zorunlu Sigortalılığının Sona Erdiği/Borçlanmanın SSK Yönünden Geçerli Olduğu - Askerlik Borçlanmasının İstirdadı Talebi )
YASAL SÜRE İÇERİSİNDE 1479 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ZORUNLU SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ ( Nedeniyle Borçlanmanın SSK Yönünden Geçerli Olduğu - Askerlik Borçlanmasının İstirdadı Talebi )"
60Y10.HD25.10.2005E. 2005/10541 K. 2005/11000"AYLIK KESME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Malullük Aylığı Bağlandığı Tarihte Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Mümkün Olmadığına İlişkin Kurum Yazısı Gözetilmeden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
MAHKEME KARARININ AÇIK OLMASI ( Kararın HUMK'nın 388 ve 389. Maddelerinde Tanımlanan Unsurları Taşır Şekilde İki Tarafa Yüklenen ve Tanınan Haklar Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Biçimde Açık Olarak Yazılması Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Malullük Aylığı Bağlandığı Tarihte Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Mümkün Olmadığına İlişkin Kurum Yazısı Gözetilmeden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
60Y21.HD10.10.2005E. 2005/4419 K. 2005/9132"ALACAK DAVASI ( Tahsis Talep Tarihini Takipeden Aybaşı Tarihi İtibariyle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti ile Ödenmeyen Birikmiş Yaşlılık Aylığının Faiziyle Talep Edilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMA ŞARTI ( Davacının Tahsis Talep Dilekçesi Nazara Alınarak Prim Borcunu Ödediği Tarihi Takip Eden Aybaşı İtibariyle Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığı Tarihten İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Gerekmesi )
EMEKLİLİK ŞARTLARININ TESPİTİ ( Davacı Tarafından Daha Önce Yapılan Başvuru Üzerine Emeklilik Şartlarının Oluşmadığı Yönündeki Davalı Kurum İşlemine Karşılık İş Mahkemesinde Emeklilik Şartlarının Oluştuğunun Tespiti Yönündeki Davayı Kazanmış Olması )"
60Y21.HD4.10.2005E. 2005/4276 K. 2005/8933"YAŞLILIK AYLIĞININ GECİKMELİ ÖDENMESİ ( Faiz Alacağının Ödetilmesi İstemi - Hesap Raporunun Usul ve Esasa Uygun Olmadığından Kararın Bozulması Gereği )
FAİZ ALACAĞININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Hesap Raporunun Usul ve Esasa Uygun Olmadığından Kararın Bozulması Gereği - Yaşlılık Aylığının Geç Ödenmesi )
HESAP RAPORUNUN HATALI OLMASI ( Yaşlılık Aylığının Geç Ödenmesinden Doğan Faiz Alacağının Ödetilmesi İsteminde Kararın Bozulması Gereği )"
60Y21.HD3.10.2005E. 2005/2601 K. 2005/8737"VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ( Gerekirse Davacıya SSK.Başkanlığına Başvurması İçin Mehil Verilip Maluliyet Aylığı Bağlanmasına İlişkin Prosedür İşletilerek Davalı Kurumca Yapılacak İşlemin Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
SSK BAŞKANLIĞINA BAŞVURU ( Mehil Verilip Maluliyet Aylığı Bağlanmasına İlişkin Prosedür İşletilerek Davalı Kurumca Yapılacak İşlemin Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği - Vergi İndiriminden Yararlanma Talebi )
MALULİYET AYLIĞI BAĞLANMASI ( Vergi İndiriminden Yararlanma - Mehil Verilip Maluliyet Aylığı Bağlanmasına İlişkin Prosedür İşletilerek Davalı Kurumca Yapılacak İşlemin Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )"
60Y10.HD27.9.2005E. 2005/8285 K. 2005/9414"YAŞLILIK SİGORTASINDAN TAM AYLIK ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( 15 Yıllık Sigortalılık Süresini ve 55 Yaşını Dolduran ve 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olan Erkek Sigortalılara İstekleri Halinde Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( 15 Yıllık Sigortalılık Süresini ve 55 Yaşını Dolduran ve 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olan Erkek Sigortalılara İstekleri Halinde Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Ödenmediğinden Mevcut Prim Sayısı 2880 Gün Olup 3600 Gün Prim Şartının Gerçekleşmemesi Sebebiyle Yaşlılık Aylığı Bağlanması Talebinin Reddi Gerektiği )
TAM AYLIK ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Yaşlılık Aylığı Sigortasından - 15 Yıllık Sigortalılık Süresini ve 55 Yaşını Dolduran ve 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olan Erkek Sigortalılara İstekleri Halinde Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )"
60YHGK21.9.2005E. 2005/10-434 K. 2005/509"SSK'YA DEVREDİLEN YARDIM SANDIĞINCA VERİLEN YAŞLILIK AYLIĞININ SSK'CA EMSALLERE GÖRE İNTİBAKI ( Yaşlılık Aylığının Önceki Miktar Üzerinden Ödenmesi Gerektiğinin Tesbiti Talebinin Reddi Gereği )
YARDIM SANDIĞININ SSK'YA DEVRİ ( Yaşlılık Aylığının SSK'ca Emsallere Göre İntibakı - Davacının Munzam Sandıktan Aldığı Aylık Miktarının Ödenmeye Devam Edilmesi Talebinin Reddi Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞININ ÖNCEKİ MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( SSK'ya Devredilen Yardım Sandığınca Verilen Yaşlılık Aylığının SSK'ca Emsallere Göre İntibakı )
MUNZAM YARDIM SANDIĞINDAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ AYNI MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMEYE DEVAM EDİLMESİ TALEBİ ( SSK'ya Devredilen Munzam Yardım Sandığından Bağlanan Yaşlılık Aylığının Kurumca Emsallere Göre İntibakı )"
60YHGK21.9.2005E. 2005/10-422 K. 2005/497"SSK'YA DEVREDİLEN MUNZAM SANDIKTAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ AYNI MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( SSK'nın Emsallere Göre Yaptığı İntibakın Usul ve Yasaya Uygun Olması - Yaşlılık Aylığı Miktarının Eksilmesinin Kazanılmış Hakları İhlal Etmiş Olmayacağı )
YAŞLILIK AYLIĞININ SSK'CA EMSALLERE GÖRE İNTİBAKI ( SSK'ya Devredilen Munzam Sandıktan Alınan Yaşlılık Aylığının Aynı Miktar Üzerinden Ödenmesi Talebi - SSK'nın Emsallere Göre İntibak Yapmasının Doğru Olması )
KAZANILMIŞ HAK OLUŞMAMASI ( SSK'ya Devredilen Munzam Sandıktan Alınan Yaşlılık Aylığının Aynı Miktar Üzerinden Ödenmesi Talebinin Reddi Gereği - SSK'ca Emsallere Göre İntibak Yapılmasının Doğru Olması )
MUNZAM SANDIKTAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ SSK'YA DEVİRDEN SONRA DA AYNI MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMESİ TALEBİ ( SSK'nın Emsallere Göre İntibak Yapmasının Doğru Olması - SSK'ya Devirden Önceki Aylığın Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )"
60YHGK21.9.2005E. 2005/10-419 K. 2005/494"MUNZAM SANDIĞIN SSK'YA DEVREDİLMESİ ( Devir İşlemlerinin Yasaya Uygun Olması Karşısında Sandık Üyesi Sigortalı Lehine Devirden Önce Ödenen Yaşlılık Aylığının Miktarı Yönünden Kazanılmış Bir Hakkın Varlığından Söz Edilemeyeceği )
SANDIK ÜYESİ ( Munzam Sandığın Devir İşlemlerinin Yasaya Uygun Olması Karşısında Sandık Üyesi Sigortalı Lehine Devirden Önce Ödenen Yaşlılık Aylığının Miktarı Yönünden Kazanılmış Bir Hakkın Varlığından Söz Edilemeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK ( Munzam Sandığın Devir İşlemlerinin Yasaya Uygun Olması Karşısında Sandık Üyesi Sigortalı Lehine Devirden Önce Ödenen Yaşlılık Aylığının Miktarı Yönünden Kazanılmış Bir Hakkın Varlığından Söz Edilemeyeceği )"
60Y21.HD19.9.2005E. 2005/8275 K. 2005/7902"FAİZ ALACAĞI TALEBİ ( Yaşlılık Aylığının SSK Tarafından Geç Ödenmesi Nedeniyle - Davacının Aylıkları Tahsil Ederken Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutup Tutmadığının Tesbiti Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ NEDENİYLE FAİZ TALEBİ ( Davacının Aylıkları Tahsil Ederken Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutup Tutmadığının Tesbiti Gereği )
İHTİRAZİ KAYITSIZ GECİKMİŞ YAŞLILIK AYLIKLARINI TAHSİL EDEN DAVACI ( Faiz Alacağı Talep Edemeyeceği )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASI GEREĞİ ( Geç Ödenen Yaşlılık Aylığı Nedeniyle Faiz Talep Edilebilmesi İçin )"
60Y10.HD13.9.2005E. 2005/5227 K. 2005/8512"YURT DIŞI BORÇLANMASININ GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Hangi Tarihler Arasında Yurtdışında Çalıştığı ve İşsizlik ve Hastalık Yardımı Aldığının Belirlenmesi Gerektiği )
İSTİRDAT İSTEMİ ( Yurt Dışı Borçlanmasının Geçerli Olduğunun Tespiti İstemi - Davacının Hangi Tarihler Arasında Yurtdışında Çalıştığı ve İşsizlik ve Hastalık Yardımı Aldığının Belirlenmesi Gerektiği )
İŞSİZLİK VE HASTALIK YARDIMI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacının Hangi Tarihler Arasında Yurtdışında Çalıştığı ve İşsizlik ve Hastalık Yardımı Aldığının Belirlenmesi Gerektiği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kesin Dönüş Tarihi Tespit Edilip Bu Tarihi Takip Eden Aybaşına Kadar Yersiz Ödenen Aylıkların İstirdadına İlişkin Kurum İşleminin Yerinde Olduğuna ve Bu Kesime Dair Talebin Reddine Kesin Dönüş Tarihinden Sonraki Dönem İçin İse Davanın Kabulü Gerektiği )"
60Y10.HD4.7.2005E. 2005/4774 K. 2005/7724"YAŞLILIK AYLIĞI ( Bağlanabilmesi İçin İşten Ayrılmak Yazılı Talepte Bulunmak Yaş ve Yasanın Öngördüğü Süre Kadar Prim Ödemek Koşullarının Hep Birlikte Gerçekleşmesi Gerektiği )
AYLIK BAĞLAMA ŞARTLARI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi İçin İşten Ayrılmak Yazılı Talepte Bulunmak Yaş ve Yasanın Öngördüğü Süre Kadar Prim Ödemek Koşullarının Hep Birlikte Gerçekleşmesi Gerektiği )
İKİ TARAFA TAHMİL VE BAHŞEDİLEN HAKLAR ( Şüphe ve Tereddüdü Mucip Olmayacak Surette Gayet Sarih ve Açık Yazılması Gerektiği )"
60Y10.HD21.6.2005E. 2005/3932 K. 2005/7015"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Yurt Dışı Çalışmanın Borçlanmasına İlişkin Olarak Kuruma Ödenen ...TL.nin Kurumca Mahsup İşlemine Tabi Tutulduğu Tarihten Yeniden Ödemenin Yapılacağı Tarihe Kadar İşletilecek Yasal Faiziyle Birlikte Tahsili Gereği )
YURT DIŞI ÇALIŞMASI ( Çalışmanın Borçlanmasına İlişkin Olarak Kuruma Ödenen ...TL.nin Kurumca Mahsup İşlemine Tabi Tutulduğu Tarihten Yeniden Ödemenin Yapılacağı Tarihe Kadar İşletilecek Yasal Faiziyle Birlikte Tahsili Gereği )"
60Y21.HD6.6.2005E. 2004/12413 K. 2005/5707"YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Vergi İndiriminden Yararlanma Koşulu Olan En Az % 40 Çalışma Gücü Kayıp Oranının Arandığı )
VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ( Koşulu Olan En Az % 40 Çalışma Gücü Kayıp Oranının Arandığı - Sakatlık Derecesi Sebebiyle Bağlanan Yaşlılık Aylığını İptal Eden Kurum İşleminin İptali )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANI ( Vergi İndiriminden Yararlanma Koşulu Olan En Az % 40 Çalışma Gücü Kayıp Oranının Arandığı )"
60Y21.HD26.5.2005E. 2005/810 K. 2005/5484"ÖDENMEYEN YAŞLILIK AYLIKLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Kesinleşmiş Mahkeme Hükmü Bulunmasına Göre Davanın Kabulü Gereği )
KESİN HÜKÜM BULUNMASI ( Prim Borcunun Bulunmaması Nedeniyle Birikmiş Aylıkların Yasal Faizi İle Birlikte Davalı Kurumdan Alınıp Davacıya Verilmesi Gereği )"
60Y21.HD26.5.2005E. 2005/190 K. 2005/5468"YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI ( Bağlandığı Tarihten Aylık Ödemelerinin Durdurulduğu Tarih Arasında Yaşlılık Aylıkları Süresinde Ödenmesi Nedeniyle İade Edilen Aylıklar Tutarından Bu Süreye Tekabül Eden Miktara Ödeminin Yapıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütüleceği )
İADE EDİLEN AYLIKLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Yaşlılık Aylıkları Süresinde Ödenmesi Nedeniyle İade Edilen Aylıklar Tutarından Bu Süreye Tekabül Eden Miktara Ödeminin Yapıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütüleceği )"
60Y21.HD17.5.2005E. 2005/4972 K. 2005/5264"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Yerel Emniyet ve Zabıta Kuruluşları Aracılığıyla Komşu İşyerleri ya da Benzer İşi Yapan İşyerleri Araştırılıp İşverenleri ve de İsmi Bordrolara Geçmiş Kayıtlı Çalışanlarını Tanık Olarak Dinlenmesi Gereği )
RE'SEN İNCELEME ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti Talebinin Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Re'sen Yerel Emniyet ve Zabıta Kuruluşları Aracılığıyla Komşu İşyerleri ya da Benzer İşi Yapan İşyerlerinin Araştırılması Gereği )
KOMŞU İŞYERLERİ YADA BENZER İŞİ YAPAN İŞYERLERİ ( Araştırılıp İşverenleri ve de İsmi Bordrolara Geçmiş Kayıtlı Çalışanlarını Tanık Olarak Dinlenmesi Gereği - Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti )"
60Y10.HD9.5.2005E. 2005/1603 K. 2005/5167"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Gerçeği Yansıtmayan Sağlık Kurulu Raporuyla Sakatlık İndiriminden Yararlanılarak - Kurumun Davalının Gerçekten Hak Kazandığı Tarihe Kadarki Ödemeleri İsteme Hakkı Bulunduğu )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Sakatlık İndiriminden Yararlanılarak Bağlanılan/Sağlık Kurulu Raporunun Gerçeği Yansıtmadığı - Davalının Gerçekten Hak Kazandığı Tarihe Kadarki Ödemeleri Kurumun İsteme Hakkı Bulunduğu/Aylığı Kesemeyeceği )
SAĞLIK KURULU RAPORU ( Gerçeği Yansıtmaması Sebebiyle Sakatlık İndiriminden Yararlanılarak Bağlanılan ve Ödenen Aylıkların Hak Kazanılan Tarihe Kadarki Kısmının İade Edileceği )
ÖDENEN AYLIKLARIN İADESİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılan Tarihin Belirlenmesi Gerektiği - Aylığa Hak Kazanılmasını Sağlayan Raporun Gerçek Dışı Olması )"
60Y10.HD3.5.2005E. 2005/1966 K. 2005/4904"EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısına İlişkin Koşullar Gerçekleşmiş İse de Davacının 44 Yaş Şartını İkmal Etmemesi Nedeniyle 4759 S. Yasa Kapsamında Dahi Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanamayacağı )
SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISINA İLİŞKİN KOŞULLAR ( Gerçekleşmiş İse de Davacının 44 Yaş Şartını İkmal Etmemesi Nedeniyle 4759 S. Yasa Kapsamında Dahi Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanamayacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısına İlişkin Koşullar Gerçekleşmiş İse de Davacının 44 Yaş Şartını İkmal Etmemesi Nedeniyle 4759 S. Yasa Kapsamında Bağlanamayacağı )"
60Y10.HD3.5.2005E. 2005/1965 K. 2005/4911"YAŞLILIK AYLIĞI ( Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanmış Durumda Olan Sigortalılara Yaşları Ne Olursa Olsun 15 Yıldan Beri Sigortalı Bulunmaları ve En Az 3600 Gün Malûllük Yaşlılık Ölüm Sigortaları Prim Ödemeleri Halinde Bağlanacağı )
SAKATLIK İNDİRİMİ ( Vergi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanmış Durumda Olan Sigortalılara Yaşları Ne Olursa Olsun 15 Yıldan Beri Sigortalı Bulunmaları ve En Az 3600 Gün Malûllük Yaşlılık Ölüm Sigortaları Prim Ödemeleri Halinde Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )
VERGİ İNDİRİMİ ( Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanmış Durumda Olan Sigortalılara Yaşları Ne Olursa Olsun 15 Yıldan Beri Sigortalı Bulunmaları ve En Az 3600 Gün Malûllük Yaşlılık Ölüm Sigortaları Prim Ödemeleri Halinde Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )"
60Y10.HD19.4.2005E. 2005/4024 K. 2005/4284"FAİZ ALACAĞI TALEBİ ( Kesinleşen Mahkeme Kararına Göre Çalışma Faiz Hesabının da … Dönemiyle Sınırlı Olarak ve Ödeme Tarihleri Dikkate Alınmak Suretiyle Yapılması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
FAİZ HESABI ( Kesinleşen Mahkeme Kararına Göre Çalışma Faiz Hesabının da ... Dönemiyle Sınırlı Olarak ve Ödeme Tarihleri Dikkate Alınmak Suretiyle Yapılması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞININ İADESİ ( Kesinleşen Mahkeme Kararına Göre Çalışma Faiz Hesabının da ... Dönemiyle Sınırlı Olarak ve Ödeme Tarihleri Dikkate Alınmak Suretiyle Yapılması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
60Y10.HD12.4.2005E. 2005/601 K. 2005/3970"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( 18 Yaşından Önce Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin 18 Yaşın Bitirildiği Tarihte Başlayacağı )
MALÜLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI ( 18 Yaşından Önce Bu Sigortaya Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin 18 Yaşın Bitirildiği Tarihte Başlayacağı )
YAŞ /SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( 18 Yaşından Önce Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin 18 Yaşın Bitirildiği Tarihte Başlayacağı )"
60Y21.HD28.3.2005E. 2005/1301 K. 2005/2916"ÇALIŞMANIN TESPİTİ TALEBİ ( 18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği )
MALÜLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI ( Sigortalılığın 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği Kuralının 01.04.1981 Tarihinden Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tescil Edilmiş Olanlara Uygulanmadığı )
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( 18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği )
18 YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALI ÇALIŞMALARIN EMEKLİLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ ( 01.04.1981 Tarihinden Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tescil Edilmiş Olanlara Uygulanacağı )"
60Y10.HD24.3.2005E. 2004/13408 K. 2005/3158"İPTAL DAVASI ( Davacının İsteğe Bağlı Sigortalılığının İptaline Dair Kurum İşleminin İptali ile Primlerin Kabulüne ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespitine Karar Verilmesini İstemesi )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılabilmesi için Kadın ise 50 Erkek ise 55 Yaşını Doldurmuş Olmak ve 15 Yıldan Beri Sigortalı Bulunmak ve En Az 3600 Gün Malûllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primini Ödemiş Olmak Şartlarının Gerçekleşmiş Olmasının Gerekmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Buna Hak Kazanılabilmesi için Kadın ise 50 Erkek ise 55 Yaşını Doldurmuş Olmak ve 15 Yıldan Beri Sigortalı Bulunmak ve En Az 3600 Gün Malûllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primini Ödemiş Olmak Şartlarının Gerçekleşmiş Olmasının Gerekmesi )"
60Y10.HD24.3.2005E. 2004/12667 K. 2005/3164"YAŞLILIK AYLIĞI ( Sakatlık İndiriminden Yararlanan Sigortalının Çalışma Gücü Kayıp Oranı - Yürürlükteki Yönetmeliğe Göre Değerlendirilmesi ve Başlangıçtaki Oranının Sonradan Azalıp Azalmadığının Saptanması Gereği )
SAKATLIK İNDİRİMİ ( Yararlanan Sigortalının Çalışma Gücü Kayıp Oranı/Yürürlükteki Yönetmeliğe Göre Değerlendirilmesi ve Başlangıçtaki Oranının Sonradan Azalıp Azalmadığının Saptanması Gereği - Yaşlılık Aylığı Talebi )
SAKATLIK ORANI ( Yaşlılık Aylığı Talebi - Yürürlükteki Yönetmeliğe Göre Değerlendirilmesi ve Başlangıçtaki Oranının Sonradan Azalıp Azalmadığının Saptanması Gereği )"
60Y10.HD21.3.2005E. 2004/13304 K. 2005/2962"ALACAK DAVASI ( Davalıya Yersiz Yapılan Ödemeler Nedeniyle )
BEKLETİCİ MESELE ( Davalının İdari Yargıya Başvurup Çalışma Gücünü Sakatlık Aylığı Bağlandığı Hangi Oranda Kayıp Ettiği Konusunda Karar Alması ve Bu Konunun Bekletici Mesele Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
İŞGÜCÜ KAYBI ( Davalının Hakkında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Merkez Sağlık Kurulu'nun Verdiği Çalışma Gücünü %20 Oranında Kaybettiğine İlişkin Karara Davalının İtirazı için Mahkemece Mehil Verilmesinin Gerekmesi )"
60Y10.HD14.3.2005E. 2005/1889 K. 2005/2525"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Onsekiz Yaşından Önceki Sigortalılığın Geçersiz Olması - Sigortalılığın 18 Yaşın İkmaliyle Başlamış Sayılacağı )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ SSK SİGORTALILIĞININ GEÇERSİZ OLMASI ( Onsekiz Yaşın İkmaliyle Birlikte Sigortalılığın Başlamış Sayılacağı )
SİGORTALILIĞIN 18 YAŞIN İKMALİYLE BAŞLAMASI ( Onsekiz Yaşından Önceki Bildirim Tarihinin Sigortalılık Başlangıcına Esas Alınamayacağı )"
60Y10.HD7.3.2005E. 2004/12699 K. 2005/2212"KONTROL MUAYENESİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanarak Yaşlılık Aylığı Alanlar Kurumca Kontrol Muayenesine Tabi Tutulabildiği - Kontrol Muayenelerinde Kontrol Tarihi Değil Bu Aylığın Bağlanma Tarihindeki Hükümlerin Esas Alınması Gereği )
SAKATLIK İNDİRİM ORANININ DEĞİŞMESİ ( Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanması Dolayısıyla Yaşlılık Aylığına Hak Kazanarak Yaşlılık Aylığı Alanlar Kurumca Kontrol Muayenesine Tabi Tutulabildikleri )
VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ( Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanması Dolayısıyla Yaşlılık Aylığına Hak Kazanarak Yaşlılık Aylığı Alanlar Kurumca Kontrol Muayenesine Tabi Tutulabildikleri )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Kurum Tarafından Yaptırılan Kontrol Muayenelerinde Kontrol Tarihi Değil Bu Aylığın Bağlanma Tarihindeki Hükümler Esas Alınması Gereği )"
60Y10.HD1.3.2005E. 2004/12166 K. 2005/2002"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( 3201 Sayılı Yasaya Tabi Borçlanmasının Geçerli Olmasına Göre Kabulü Gereği )
YURT DIŞI İŞSİZLİK YARDIMI ( Sona Eriş Tarihinin Hatalı Olarak Değerlendirilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu - Yaşlılık Aylığı ) "
60Y10.HD24.2.2005E. 2004/12379 K. 2005/1751"FUZULEN YAŞLILIK AYLIĞI ÖDENMESİ ( İade Talebi - Davalı Çeşitli Yıllarda Kuruma Verdiği Dilekçelerle Ne Zaman Emekli Olabileceğini Sorarak Ve Aldığı Yanıtla İyi Niyetini Göstermiş Ve Aylık Bağlama Tarihinde Yürürlükte Olan 506 S.Y.'nın 60. Maddesine Göre Aylığına Hak Kazandığının Gözetilmesi Gereği )
DAVACININ BAŞVURU TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUAT ( Aylık Bağlama Tarihinde Yürürlükte Olan 506 S.Y.'nın 60. Maddesine Göre Aylığına Hak Kazandığının Gözetilmesi Gereği - Fuzulen Ödenen Yaşlılık Aylığının Tahsili Talebi )
İYİNİYET ( Fuzulen Ödenen Yaşlılık Aylığının Tahsili - Davalı Çeşitli Yıllarda Kuruma Verdiği Dilekçelerle Ne Zaman Emekli Olabileceğini Sorarak Ve Aldığı Yanıtla İyi Niyetini Göstermiş Ve Aylık Bağlama Tarihinde Yürürlükte Olan 506 S.Y.'nın 60. Maddesine Göre Aylığına Hak Kazandığının Gözetilmesi Gereği )"
60Y10.HD21.2.2005E. 2004/11756 K. 2005/1513"YAŞLILIK AYLIĞININ KALDIRILMASINA YÖNELİK İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Görevli Yargı Yerinin İdare Mahkemesi Olması )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Yaşlılık Aylığının Kaldırılması - Görevli Yargı Yerinin İdari Yargı Yeri Olması )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Yaşlılık Aylığının Kaldırılmasına Yönelik İdari İşlemin İptali için İdari Yargıya Başvurulmasının Gerekmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yapılan Kontrol Muayenesi Sonucu Bağlanan Aylığın İptali İşleminin İdari Nitelikte Olması-İşlemin İptali için İdari Yargıda Dava Açılmasının Gerekmesi )"
60Y10.HD21.2.2005E. 2004/11754 K. 2005/1503"ASKERLİK BORÇLANMASI MİKTARININ TESPİTİ ( Askerlik Borçlanmasına İlişkin Primler Yatırılmadığı ve Bu Haliyle Prim Ödeme Gün Sayısının Aylık Bağlamaya Yetmediği Anlaşıldığından Tahsise Karar Verilemeyeceği )
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yargılamanın Devamı Sırasında Davacıya Başvuru Tarihindeki Prim Ödeme Hükümlerine Göre Belirlenecek Prim Borçlarını Ödemesi İçin Mehil Verilebileceği )
TAHSİS TALEBİ ( Askerlik Borçlanmasına İlişkin Primler Yatırılmadığı ve Bu Haliyle Prim Ödeme Gün Sayısının Aylık Bağlamaya Yetmediği Anlaşıldığından Tahsise Karar Verilemeyeceği )"
60Y10.HD3.2.2005E. 2004/9955 K. 2005/656"ÖDENEN AYLIKLARIN İSTİRDADI TALEBİ ( 506 Sayılı Yasanın 60 ve 62. Maddeleri Gereğince Davacının Çalıştığı İşten Ayrılmasını Takip Eden Aybaşından İtibaren Kendisine Aylık Bağlanması Gerekeceği )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Ödenen Yaşlılık Aylıklarının Kuruma İadesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği - Ödenen Aylıkların İstirdadı Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( 506 Sayılı Yasanın 60 ve 62. Maddeleri Gereğince Davacının Çalıştığı İşten Ayrılmasını Takip Eden Aybaşından İtibaren Kendisine Aylık Bağlanması Gerekeceği )"
60YHGK2.2.2005E. 2004/10-771 K. 2005/24"YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ NEDENİYLE FAİZ TALEBİ ( Asıl Alacağı İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden Alan Sigortalının Sonradan Faiz Talep Edemeyeceği )
FAİZ HAKKI SAKLI TUTULMADAN BİRİKMİŞ YAŞLILIK AYLIĞININ TAHSİLİ ( Asıl Borç Ödenmekle Fer'i Borçların da Sakıt Olması )
ASIL BORÇ NİTELİĞİNDEKİ BİRİKMİŞ YAŞLILIK AYLIĞI ALINIRKEN FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Fer'i Borç Niteliğindeki Faizin Talep Edilememesi )
İHTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRMEDEN ASIL BORÇ NİTELİĞİNDEKİ BİRİKMİŞ YAŞLILIK AYLIĞINI ALAN SİGORTALI ( Sonradan Faiz Talep Edemeyeceği )"
60Y10.HD1.2.2005E. 2004/13156 K. 2005/461"YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Oda Kaydının Usulsüzlüğü İddiası - Ödeme Tablolarını Kurumdan Celbederek Dava Konusu Aylık ve Faiz Tutarlarına Yönelik Bir İhtilafın Varlığı Halinde Bu Hususun Bilirkişi Marifeti ile İncelenmesi Gereği )
ODA KAYDININ USULSÜZLÜĞÜ ( Yaşlılık Aylığının İptali Talebi - Ödeme Tablolarını Kurumdan Celbederek Dava Konusu Aylık ve Faiz Tutarlarına Yönelik Bir İhtilafın Varlığı Halinde Bu Hususun Bilirkişi Marifeti ile İncelenmesi Gereği )
FUZULEN ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞININ SİGORTALIDAN TAHSİLİ TALEBİ ( Ödeme Tablolarını Kurumdan Celbederek Dava Konusu Aylık ve Faiz Tutarlarına Yönelik Bir İhtilafın Varlığı Halinde Bu Hususun Bilirkişi Marifeti ile İncelenmesi Gereği - Yaşlılık Aylığının İptali Talebi )"
60Y10.HD25.1.2005E. 2004/9739 K. 2005/16"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Davalı İşverene Ait İşyerindeki Kuruma Bildirilmeyen Çalışmalarının Tespiti Talebi )
DELİL ( Hizmet Tespiti Davalarının Kamu Düzenine İlişkin Bulunması Nedeniyle Delillerin Re'sen ve Özel Bir Duyarlılıkla Araşrıtırılarak Toplanmasının Gerekmesi )
KARAR ( Mahkemece Davacının Dilekçesinde Belirttiği Tarihleri Aşar Şekilde Tespit Kararı Verilememesi )
18 YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR ( Davacının 18 Yaşını Doldurduğu Tarihten Önceki Çalışma Süresinin Prim Ödeme Gün Sayısına Dahili Uygun Olsa da Sigortalılık Süresinin Başlangıcı Olarak 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarihin Esas Alınmasının Gerekmesi )
HİZMET TESPİTİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ ( Kamu Düzenine İlişkin Olması-Bu Nedenle Bu Tür Davalarda Delillerin Re'sen ve Özel Bir Duyarlılıkla Araşrıtırılarak Toplanmasının Gerekmesi )"
60Y21.HD13.12.2004E. 2004/9208 K. 2004/11078"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( Sosyal Güvenliğe İlişkin Koşulları Re'sen Araştırılması Gereken Anayasal Bir Hak Olduğu - Kuruma İntikal Etmeyen Çalışma ve Eksik Bildirilen Askerlik Borçlanmasının Araştırılması Gereği )
ANAYASAL HAK ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tesbiti - Sosyal Güvenliğe İlişkin Koşulları Re'sen Araştırılması Gereken Hak )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tesbiti - 3 Günlük Eksik Askerlik Süresini Borçlandırmak Suretiyle Karar Verilebileceği )"
60Y21.HD30.11.2004E. 2004/7105 K. 2004/10396"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( SSK Tarım Sigortalılığının İptalinin Usulsüz Olması - Kurumun Uzun Yıllar Primleri Tahsil Edip Sigortalıya Ümit ve Güven Vermiş Olması )
SSK TARIM SİGORTALILIĞININ İPTALİ VE YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kurumun Uzun Yıllar Primleri Tahsil Edip Sigortalıya Ümit ve Güven Vermiş Olması - Yaşlılık Aylığı Konusunda da Bir Hüküm Kurulması Gereği )
HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( SSK Tarım Sigortalılığının İptali ve Yaşlılık Aylığının Kesilmesine İlişkin Kurum İşlemine Karşı Açılan Davada Sigortalılığın Geçerliliğine Karar Veren Mahkemece Yaşlılık Aylığı Konusunda da Şartların Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )"
60Y21.HD25.10.2004E. 2004/5554 K. 2004/8816"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Tahsis Talep Tarihinde Mevcut Olmayan ve Sonradan Verilen Ek Bordronun Dikkate Alınamayacağı - Her Davanın Açıldığı Tarihteki Koşullar Dikkate Alınarak Sonuçlandırılacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS TALEBİ ( Her Davanın Açıldığı Tarihteki Koşullar Dikkate Alınarak Sonuçlandırılacağı - Hizmet Tespiti Davası/Tahsis Talep Tarihinde Mevcut Olmayan ve Sonradan Verilen Ek Bordronun Dikkate Alınamayacağı )
SİGORTALININ YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANIP KAZANMADIĞI ( Talepte Bulunduğu Tarihteki Koşullara Göre Belirleneceği - Tahsis Talep Tarihinde Mevcut Olmayan ve Sonradan Verilen Ek Bordronun Dikkate Alınamayacağı )"
60Y10.HD21.10.2004E. 2004/4960 K. 2004/9677"SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICININ TESPİTİ ( 01.04.1981 Tarihinden Önce Malûllük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tescili Bulunmayan 10.01.1973 Doğumlu Davacının Sigortalılığının Başlangıç Tarihinin 18 Yaşını Doldurduğu 10.01.1991 Tarihi Olarak Tespitine Karar Verilmesi Gereği )
18 YAŞIN DOLDURULMASINDAN ÖNCEKİ SÜRELER ( Ödenen Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Primleri Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edilmesi Gereği )
MALÛLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI ( 01.04.1981 Tarihinden Önce Tescili Bulunmayan 10.01.1973 Doğumlu Davacının Sigortalılığının Başlangıç Tarihinin 18 Yaşını Doldurduğu 10.01.1991 Tarihi Olarak Tespitine Karar Verilmesi Gereği )"
60Y10.HD18.10.2004E. 2004/5405 K. 2004/9409"ZORUNLU SSK SİGORTALILIĞININ BAŞLAMASIYLA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ ( Zorunlu Sigorta Bittikten Sonra İsteğe Bağlı Sigortalılık Başvurusu Bulunmayan ve Düzenli Prim de Ödemeyen Davacının Bu Döneme İlişkin İsteğe Bağlı Sigortalılığın Tesbiti Talebinin Reddi Gereği )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN TESBİTİ TALEBİ ( Zorunlu SSK Sigortalılığının Başlamasıyla İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sona Ermesi - Zorunlu Sigortalılık Bittikten Sonra Yeniden Başvurusu ve Düzenli Prim Ödemesi Bulunmayan Davacının İsteğe Bağlı Sigortalılık İddiasının Reddi Gereği )
SSK ZORUNLU SİGORTALILIĞININ BAŞLAMASIYLA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ ( Zorunlu Sigorta Bittikten Sonra Yeniden Başvurusu ve Düzenli Prim Ödemesi Bulunmayan Davacının İsteğe Bağlı Sigortalılık İddiasının Reddi Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Zorunlu Sigortalılık Nedeniyle İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sona Ermesi - Zorunlu Sigortalılığın Sona Ermesinden Sonra Yeniden İsteğe Bağlı Sigortalılık Başvurusunda Bulunmayan Davacının Bu Dönem İçin Sigortalı Sayılamayacağı )"
60Y10.HD13.10.2004E. 2004/10906 K. 2004/9187"BULGARİSTAN'DA GERÇEKLEŞEN HİZMETLERİN BORÇLANILMASI TALEBİ ( Türk Vatandaşlığına Geçen Bulgaristan Göçmeni Davacının - Bulgar Makamlarından Davacının İbraz Ettiği Belgede Kayıtlı Çalışmanın Doğruluğunun Diplomatik Yolla Sorulması Gereği )
YURTDIŞI HİZMETLERİNİN BORÇLANILMASI TALEBİ ( Türk Vatandaşlığına Geçen Bulgaristan Göçmeni Davacının - Davacının İbraz Ettiği Belgede Kayıtlı Çalışmanın Doğruluğunun Bulgar Makamlarından Diplomatik Yolla Sorulması Gereği )
TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇEN BULGARİSTAN GÖÇMENİ DAVACININ BULGARİSTAN'DAKİ HİZMETLERİN BORÇLANILMASI TALEBİ ( Davacının İbraz Ettiği Belgede Kayıtlı Çalışmanın Doğruluğunun Bulgar Makamlarından Sorulması Gereği )"
60Y10.HD28.9.2004E. 2004/5832 K. 2004/8104"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Gelirler ile Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Talebi - Zarar Hesabına Esas Alınacak Ücret Zararın Gerçekleştiği Tarihteki Değil Hesabın Yapıldığı Tarihteki Ücret Oluşu )
GERÇEK TAVAN ZARARININ HESABINDA ÜCRET ( Zarar Hesabına Esas Alınacak Ücret Zararın Gerçekleştiği Tarihteki Değil Hesabın Yapıldığı Tarihteki Ücret Oluşu - Rücuan Tazminat Davası )
İŞ KAZASI MAAŞI İLE ÖLÜM SiGORTASI MAAŞlNIN PASİF DEVREDE BİRLEŞMESİ ( Yani Desteğin Ölümü Nedeniyle Bağlanan Maaş Nedeniyle Maaşlarda Birleşme Olması Halinde Pasif Devre Zararından Söz Edilemeyişi - Rücuan Tazminat Davası )"
60YHGK9.6.2004E. 2004/9-339 K. 2004/357"KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Ölümü/Borçlanılmak Suretiyle Sigortalı Hizmet Statüsü Niteliği Kazanan Askerlik Süresi - Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığı/Hesabında Dikkate Alınması Gerekeceği )
ASKERLİK SÜRESİNİN KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINMASI ( Borçlanılmak Suretiyle Sigortalı Hizmet Statüsü Niteliği Kazanan - Hak Kazanma Olgusunun Gerçekleşmiş Bulunduğu )
HAK KAZANMA OLGUSU ( Ölen İşçinin Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığı - Borçlanılmak Suretiyle Sigortalı Hizmet Statüsü Niteliği Kazanan Askerlik Süresinin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması Gereği )
SİGORTALI HİZMET STATÜSÜ NİTELİĞİ KAZANAN ASKERLİK SÜRESİ ( Borçlanılmak Suretiyle - Hak Kazanma Olgusu Gerçekleştiğinde Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması Gereği )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Hak Kazanma Olgusu Gerçekleştiğinde Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması Gereği - Sigortalı Hizmet Statüsü Niteliği Kazandığı )"
60Y21.HD8.6.2004E. 2004/1967 K. 2004/5579"ASKERLİK BORÇLANMASININ GEÇERLİ SAYILMASI TALEBİ ( Primleri Ödenmemiş Olduğu Halde Askerlik Borçlanmasının Geçerli Olduğunun Tespitine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
PRİMLERİ ÖDENMEYEN ASKERLİK BORÇLANMASI ( Askerlik Borçlanmasının Geçerli Olduğunun Tespitine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
BAĞ-KUR'UN İADE ETTİĞİ ASKERLİK BORÇLANMASI ( Primleri Ödenmemiş Olduğu Halde Askerlik Borçlanmasının Geçerli Olduğunun Tespitine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
60Y10.HD25.5.2004E. 2004/2111 K. 2004/4700"KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ( Yaşlılık Aylığı Almak İçin Gerekli Yaş Şartını Yerine Getirmeden Diğer Şartları Haiz Olan Sigortalının En Son Çalıştığı İşyerinden Ayrılması - SSK'ca "Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı" Talebinin Kabulü Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN GEREKLİ YAŞ ŞARTINI YERİNE GETİRMEDEN DİĞER ŞARTLARI HAİZ OLAN İŞÇİ ( İşten Ayrılıp Kıdem Tazminatını Alabileceği - Emeklilik Yaşının Gelmemesinin Kıdem Tazminatı Almasına Engel Olmayacağı )
İŞ AKDİNİN İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ ( Yaşlılık Aylığı Almak İçin Gerekli Yaş Şartını Yerine Getirmeden Diğer Şartları Haiz Olan Sigortalının Kıdem Tazminatı Alabileceği )
SSK'DAN "KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR YAZISI" TALEBİ ( Yaş Şartı Gerçekleşmediğinden Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmamakla Birlikte Diğer Şartları Haiz Olan Sigortalının İş Akdini Feshetmiş Olması - 1475 Sayılı İş Kanunu 14/5. Maddesine Göre Kıdem Tazminatına Hak Kazanılması )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI VE SİGORTALILIK SÜRESİ ŞARTLARINI HAİZ OLAN SİGORTALININ YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN GEREKLİ YAŞ ŞARTINI YERİNE GETİRMEMİŞ OLMASI ( İş Akdini Fesheden İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )"
60Y10.HD5.4.2004E. 2004/1523 K. 2004/2793"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAN SİGORTALININ TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Tüm Prim Kollarından Prim Yatırılarak Sürdürülen Hizmetin Geçerliliği - Yaşlılık Aylığının İstirdadının İstenememesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ YERİNE TÜM TAM PRİM YATIRARAK ÇALIŞAN EMEKLİ KİŞİ ( Aldığı Yaşlılık Aylığını İade Etmek Zorunda Olmaması )
PRİM YATIRARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN EMEKLİ ( Aldığı Yaşlılık Aylığını İade Etmesinin İstenememesi )
SSK'DAN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN SİGORTALI ( Aldığı Yaşlılık Aylığını İade Etmesinin İstenememesi )"
60Y10.HD30.3.2004E. 2003/11498 K. 2004/2601"ASKERLİK BORÇLANMASI ( Bağ-Kur Sigortalısının SSK.'na - Yasada Öngörülen 2 Yıllık Yasal Ödeme Süresinde Bağ-Kur Sigortalılığı Sona Erip Sosyal Sigortalar Kanunu'na Tabi İsteğe Bağlı Sigortalığının Başlaması/Geçerliliği )
BAĞ-KUR SİGORTALISININ SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA ASKERLİK BORÇLANMASI ( Yasada Öngörülen 2 Yıllık Yasal Ödeme Süresinde Bağ-Kur Sigortalılığı Sona Erip Sosyal Sigortalar Kanunu'na Tabi İsteğe Bağlı Sigortalığının Başlaması - Geçerliliği )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Bağ-Kur Sigortalısının SSK.'na Askerlik Borçlanması - Yasada Öngörülen 2 Yıllık Yasal Ödeme Süresinde Bağ-Kur Sigortalılığı Sona Erip Sosyal Sigortalar Kanunu'na Tabi İsteğe Bağlı Sigortalığının Başlaması/Geçerliliği )"
60Y10.HD23.3.2004E. 2004/1153 K. 2004/2287"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Esnaf Sicil Memurluğu Kaydıyla Oda Kaydının Usule Uygun Olması ve Primlerinin Yatırılmış Olması/SSK Kaydıyla da Çakışmayan Bu Süreye İlişkin Bağ-Kur Sigortalılığı Geçerli Olduğundan Davanın Kabulü Gereği )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ VE SİGORTALILIĞIN TESBİTİYLE KESİLEN YAŞLILIK AYLIĞININ ÖDENMESİ TALEBİ ( Esnaf Sicil Memurluğu Kaydıyla Oda Kaydının Usule Uygun Olması ve Primlerinin Yatırılmış Olması )
ESNAF SİCİL KAYDIYLA MESLEK ODASI KAYDININ USULE UYGUN OLMASI VE PRİMLERİN YATIRILMIŞ OLMASI ( Bağ-Kur Sigortalılığının İptaline ve Yaşlılık Aylığının Kesilmesine İlişkin Kurum İşleminin İptali Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNE İLİŞKİN SSK İŞLEMİNİN İPTALİ GEREĞİ ( Davacının Esnaf Sicil Kaydıyla Meslek Odası Kaydının Usule Uygun Olması ve Primlerin Yatırılmış Olması Nedeniyle Birleştirilen Bağ-Kur Sigortalılığının İptaline İlişkin Kurum İşleminin İptali )"
60Y21.HD18.3.2004E. 2003/11989 K. 2004/2627"YAŞLILIK AYLIĞI ( Yer Altı İşyerlerinde 5000 Günlük Çalışma Süresine Askerlik Süresinin Dahil Edilemeyeceği - Yer Altı İşyerlerinde Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin 5000 Gün Çalışma Zorunluluğu )
HİZMET TESPİTİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Yer Altı İşyerlerinde 5000 Gün Çalışmış Olmak Gerektiği - Yer Altı İşyerinde Çalışma Süresi ile Askerlik Sürelerinin Birleştirilemeyeceği )"
60Y21.HD18.3.2004E. 2003/11981 K. 2004/2579"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Kuruma Başvuru ve Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Bağlı Olarak Çalışmamak Gerektiği - Sigortalının Gecikmiş Olsa da Prim Borçları ve Cezalarını Makul Bir Sürede Ödediğinin Kabulü Gereği
YAŞLILIK AYLIĞI ( İsteğe Bağlı Sigortalılık Dönemine Ait Primleri ve Cezalarını Gecikmiş de Olsa Ödeyen Davacının Ödemelerini Makul Bir Sürede Yaptığının Kabulü Gereği - Geriye Dönük Toplu Ödemelerle Sigortalılığın Oluşmayacağı )"
60Y21.HD15.3.2004E. 2003/11398 K. 2004/2387"HİZMET BİRLEŞTİRMESİ ( Birleştirilmiş Hizmet Süreleri Üzerinden Son Yedi Yıllık Fiili Sigortalılık İçinde En Fazla Sürenin Geçtiği Sosyal Güvenlik Yasasına Göre Aylık Bağlanması Gerektiği - Yaşlılık Aylığı Bağlanması )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Hiç Prim Borcunun Bulunmaması Gerektiği - Hizmet Birleştirmelerinde Son Yedi Yıllık Hizmetin En Fazla Geçtiği Sosyal Sigorta Kurumu Yasasına Göre Aylık Bağlanacağı )"
60Y10.HD11.3.2004E. 2003/10220 K. 2004/1800"TESBİT DAVASI ( Davacının Emeklilik İstemine Esas Olmak Üzere Yatırdığı İsteğe Bağlı Sigorta Pirimlerinin Sigortalılık Süresinden Sayılması Ve Yaşlılık Maaşı Bağlanmasının Tesbitinin İstenmesi )
SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( İsteğe Bağlı Sigortalılık İle Zorunlu Sigortalılığın Çakışması Durumunda İsteğe Bağlı Sigortalılığın Geçerli Olmaması )"
60Y10.HD26.2.2004E. 2003/9661 K. 2004/1353"HİZMET TESBİTİ ( Davacının Belirtmiş Olduğu Sigorta Sicil Numaraları İle Geçen Çalışmaların Kendisine Ait Olduğunun Tesbitinin İstenmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİ ( Davacının Geçen Yıllara İlişkin Hizmetlerinin Tesbiti İle Bu Aylığı Hak Kazandığının Sigorta Kurumunca Gözetilmesinin Gerekmesi )"
60Y10.HD19.2.2004E. 2003/10320 K. 2004/1074"HİZMET TESBİTİ ( Davalının Belirtmiş Olduğu Tarihler Arasında Davalının İşyerinde Çalıştığının Tesbitini İstemesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Bu Aylığın Tahsisine Karar Verilebilmesi İçin Yaş Prim Ödeme Gün Sayısı Ve Sigortalılık Süresi Şartlarının Gerçekleşmesinin Gerekmesi )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Hizmet Tesbitine Yönelik Hükmün Kesinleşmeden Bunun Kurum Tarafından Dikkate Alınarak Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edilememesi )"
60Y10.HD17.2.2004E. 2003/10092 K. 2004/935"ASKERLİK BORÇLANMASI ( İstemde Bulunulan Tarihte Sigortalı Olmasa Bİle Bedelin Ödendiği Tarihte Davacının SSK Sigortalısı Olması - Borçlanmanın Geçerli Olduğu )
BORÇLANMA BEDELİ ( Ödendiği Tarihte Davacının SSK Sigortalısı Olması - Borçlanmanın Geçerliliğine Karar Verilerek Hizmet Süresine Eklenmesi Gereği )
HİZMET SÜRESİ ( Geçerli Askerlik Borçlanmasının Bu Süreye Ekleneceği )"
60Y21.HD16.2.2004E. 2003/10913 K. 2004/1151"HİZMET BİRLEŞTİRME ( Davacının Vergi Kaydı Bulunduğu ve Tahakkuk Eden Vergiyi Ödediği Dönemde Bağ-Kur'a Tabi Prim Borçlarından Sorumlu Olacağı - SSK'dan Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Bağ-Kur Prim Borçlarını Etkilemeyeceği )
PRİM BORCU ( SSK'dan Yaşlılık Aylığı Bağlanmış Olmasının Bağ-Kur'a Tabi Sigortalılık Süresindeki Prim Borçları Sorumluluğunu Kaldırmayacağı - Davacı Vergi Mükellefi Olduğu ve Vergi Borçlarını Ödediği Dönemde Bağ-Kura Tabi Olacağı )"
60Y21.HD12.2.2004E. 2003/10795 K. 2004/1045"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yazılı İstekte Bulunulması Gerektiği - Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Çalışanların Primlerini Ait Olduğu Yılı Takip Eden Yılın Şubat Ayı Sonuna Kadar Ödemsi ve Belgelemesi Gerektiği )
TARIM İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLAR ( Primlerini Ait Oldukları Yılı Takip Eden Yılın Şubat Ayının Sonuna Kadar Yatırmaları ve Belgelemeleri Gerektiği - Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Yazılı İstekte Bulunulacağı )"
60Y21.HD10.2.2004E. 2003/10885 K. 2004/836"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Ödenmemiş Olan Prim Borçlarının Dava Sırasında Ödenmesi )
PRİM BORÇLARININ DAVA SIRASINDA YATIRILMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması-Bağ-Kur'daki Hizmetlerin SSK'da Birleştirilmesi )
BAĞ-KUR'A BAĞLI HİZMETLERİN SSK'DA BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması Davası-Bağ-Kur Dönemine Ait Kalan Prim Borcunun Dava Sırasında Ödenmesi )"
60Y21.HD10.2.2004E. 2003/10697 K. 2004/837"TAHSİSE HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Bozma İlamına Uygun Şekilde Birikmiş Aylıkların Davalı SSK'dan Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretinin ve Birikmiş Aylıkların Yasal Faizinin ise Davalı Bağ-Kur'dan Tahsili ile Davacıya Verilmesi Gereği )
EMEKLİLİĞE HAK KAZANILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN AYLIKLARIN FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ TALEBİ ( Birikmiş Aylıkların Davalı SSK'dan Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretinin ve Birikmiş Aylıkların Yasal Faizinin ise Davalı Bağ-Kur'dan Tahsili ile Davacıya Verilmesi Gereği )
YARGILAMA GİDERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Ve Emekliliğe Hak Kazanıldığı Tarihten İtibaren Birikmiş Aylıkların Fazinden Bağ-Kur'un Sorumlu Olduğu - Birikmiş Aylıkların ise Davalı SSK'dan Tahsil Edileceği )"
60Y21.HD26.1.2004E. 2003/9625 K. 2004/441"SİGORTALILIK SÜRESİ ( 18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanlar - Sigortalılık Süresinin 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği/Ancak Önceki Süreler İçin Ödenen Primlerin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edileceği )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( 18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanlar - Sigortalılık Süresinin 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği/Ancak Önceki Süreler İçin Ödenen Primlerin Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edileceği )"
60Y21.HD22.1.2004E. 2003/10097 K. 2004/432"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Yazılı Başvuru-Geriye Yönelik Prim Tahsili )
GERİYE YÖNELİK PRİM TAHSİLİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılık-Kazanılmış Hak Doğup Doğmaması )
BAŞVURU ŞARTI ( İsteğe Bağlı Sigortalılık-Sigortalı Olunmayan Dönem İçin Geriye Dönük Prim Tahsil Edilmiş Olması )"
60YHGK17.12.2003E. 2003/21-773 K. 2003/763"SSK. KARARININ İPTALİ DAVASI ( Hava Değişiminde Geçen ve Muvazzaf Askerlik Süresinden Sayılmayan 3 Aylık Sürenin Borçlanılamayacağı Yolundaki Kurum İşleminin İptalinin İstenmesi )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Muvazzaf Askerlik Süresinin Yirmi Ay Olarak Belirlenmiş ve Bu Süre Zarfında Alınan Hava Değişimi Raporlarından Üç Ayının Muvazzaf Hizmetten Sayılacağının Kabulü )
MUVAZZAF ASKERLİK SÜRESİNİN AŞILMASI ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemenin Muvazzaf Askerlik Süresini Aşan Mahiyetteki Kararının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
YİRMİ AYLIK SÜRE ( Askerlik Kanununa Göre Muvazzaf Askerlik Süresinin Yirmi Ay Olduğunun Kabul Edilmesi-Sadece Bu Süre İçin Askerlik Borçlanmasının Mümkün Olması )"
60Y21.HD17.11.2003E. 2003/8354 K. 2003/9421"TESBİT ( Davacının SSK Sigortalılığı İle Çakışan Süreler Haricinde Tarım Bağkur Sigortalısı Olduğunun Tesbitini İstemesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının Tarım Bağkur Sigortalılığının tesbiti İle Kendisine Bu Aylığın Bağlanmasını İstemesi )
TARIM BAĞKUR SİGORTALILIĞI ( Davacının Tarım Bağkur Sigortalılığının tesbiti İle Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanılmasını İstemesi )"
60Y21.HD11.11.2003E. 2003/7830 K. 2003/9122"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLEMEMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Yurtdışında Çalışmaya Başlayan Sigortalının )
YURTDIŞINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN SİGORTALI ( Yaşlılık Aylığının Kesilememesi )
EMEKLİ AYLIĞININ KESİLEMEMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Yurtdışında Çalışmaya Başlayan Sigortalı )"
60Y10.HD3.11.2003E. 2003/7214 K. 2003/7768"YAŞLILIK AYLIĞI ( Sigortalıya Sağlığında Fuzuli Olarak Ödenen Yaşlılık Aylıklarının Terekeye Dahil Bulunmaması )
TEREKE ( Sigortalıya Sağlığında Fuzuli Olarak Ödenen Yaşlılık Aylıkları Terekeye Dahil Bulunmadığından Bu Aylıkların Miras Hukuku Çerçevesinde İstirdatının Mümkün Olmaması )
FUZULİ ÖDEME ( Sigortalıya Sağlığında Fuzuli Olarak Ödenen Yaşlılık Aylıkları Terekeye Dahil Bulunmadığından Bu Aylıkların Miras Hukuku Çerçevesinde İstirdatının Mümkün Olmaması )
İSTİRDAT ( Sigortalıya Sağlığında Fuzuli Olarak Ödenen Yaşlılık Aylıkları Terekeye Dahil Bulunmadığından Bu Aylıkların Miras Hukuku Çerçevesinde İstirdatının Mümkün Olmaması )"
60Y10.HD28.10.2003E. 2003/6175 K. 2003/7576"SİGORTALILIK BAŞLANGICININ GERİYE GÖTÜRÜLMESİ ( Askerlik Borçlanma Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Dava Tarihi İtibariyle Dahi 25 Yıllık Sigortalılık Süresini Doldurmayan Davacının Yaşlılık Aylığından Yararlanamayacağı )
ASKERLİK BORÇLANMA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Dava Tarihi İtibariyle Dahi 25 Yıllık Sigortalılık Süresini Doldurmayan Davacının Yaşlılık Aylığından Yararlanamayacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Askerlik Borçlanma Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Dava Tarihi İtibariyle Dahi 25 Yıllık Sigortalılık Süresini Doldurmayan Davacının Yararlanamayacağı - Sigortalılık Başlangıcının Geriye Götürülmesi )"
60Y21.HD23.10.2003E. 2003/6883 K. 2003/8358"SİGORTA GİRİŞ BİLDİRGESİNİN İPTALİ DAVASI ( Davacı İle Birlikte Çalışan ve İşverenin Bordrolarına Kayıtlı Kişilerin Tanık Dinlenilmesinin Gerekmesi )
TANIK DİNLEME ( Sigorta Giriş Bildirgesinin İptali Davasında Davacı İle Birlikte Çalışan ve İşverenin Bordrolarına Kayıtlı Kişilerin Dinlenilmesinin Gerekmesi )
KAMU DÜZENİ ( Sigorta Giriş Bildirgesinin İptali Davasının Kamu Düzenine İlişkin Olması-Bu Nedenle Davada Davacı İle Birlikte Çalışan Kişilerin Dinlenilmesinin Gerekmesi )"
60Y21.HD25.9.2003E. 2003/6409 K. 2003/7354"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESBİTİ ( Zorunlu Sigortalılığa Tabi Hizmetin Dışında Kalan Sürenin Tesbiti Usulü - Bilirkişi Raporunun Eksik İnceleme ve Araştırmaya Dayanması )
ZORUNLU SSK SİGORTALILIĞINA TABİ HİZMETİN DIŞINDA KALAN SÜRE ( İsteğe Bağlı SSK Sigortalılığının Tesbiti Talebi - Bilirkişi Raporunun Eksik İnceleme ve Araştırmaya Dayanması )
SSK TARAFINDAN BİLDİRİLEN ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRESİNİ DOĞRULAYAN BELGELERİN TOPLANMASI GEREĞİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılığın Tesbiti ve Yaşlılık Aylığı Bağlanması Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( SSK'nın Bildirdiği Zorunlu Hizmet Süresini Doğrulayan Dosyada Yeterli Bilgi ve Belge Bulunmaması )"
60Y21.HD15.9.2003E. 2003/5869 K. 2003/6713"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( SSK ile Birlikte İşverenin de Hasım Gösterilmesi Mecburiyeti - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları )
PASİF HUSUMET ( Hizmet Tesbiti Davasında SSK ile İşveren Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunması )
SSK İLE İŞVEREN ARASINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Hizmet Tesbiti Davasında )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Hizmet Tesbiti Davasında SSK ile İşveren Arasında )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI ( Sigortalılık Süresi ve Yaş ile Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulları )"
60Y10.HD15.9.2003E. 2003/5276 K. 2003/5716"YAŞLILIK BELGE ( Usulsüz Belgelerle Sigortalı Gösterilerek Hastaneden Rapor Temin Edildiği Gerekçesiyle İptal Olunan Yaşlılık Aylığının İşveren ile Sigortalıdan Tahsili İstemi )
YANLIŞ RAPOR ( Usulsüz Belgelerle Sigortalı Gösterilerek Hastaneden Rapor Temin Edildiği Gerekçesiyle İptal Olunan Yaşlılık Aylığının İşveren ile Sigortalıdan Tahsili İstemi )
DÜZELTME ( Davacı Tarafın Hatalı Rapora ve İdari İşleme Karşı İdareye Başvurarak Yanlışlığın Düzeltilmesi Buradan Olumlu Yanıt Alamaması Halinde İdari Yargıya Başvurması Lüzumu )
İDARİ YARGI ( Davacı Tarafın Hatalı Rapora ve İdari İşleme Karşı İdareye Başvurarak Yanlışlığın Düzeltilmesi Buradan Olumlu Yanıt Alamaması Halinde İdari Yargıya Başvurması Lüzumu )"
60Y10.HD13.6.2003E. 2003/176 K. 2003/4985"YAŞLILIK AYLIĞI ( Çalışmanın Mahkemeye Başvurarak İlam İle İspatlanması - Sigortalıya Talep Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Yasa Hükümleri Uygulanarak Bağlanması Gereği )
HİZMET SÜRESİ TESBİTİ ( Çalışmanın Mahkemeye Başvurarak İlam İle İspatlanması - Sigortalıya Talep Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Yasa Hükümleri Uygulanarak Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gereği )"
60Y21.HD12.6.2003E. 2003/4914 K. 2003/5573"ASKERLİK BORÇLANMASI VE YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Sigortalılık Başlangıcının Borçlanılan Süre Kadar Geriye Götürülüp Götürülememesi - Yasal Boşluğun Hakim Tarafından Doldurulacağı )
SİGORTALILIK BAŞLANGICININ GERİYE GÖTÜRÜLMESİ ( Askerlik Borçlanması ve Yaşlılık Aylığı Talebi - Yasal Boşluğun Hakim Tarafından Doldurulması )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI KOŞULLARI ( Askerlik Borçlanmasının Sigortalılık Başlangıcını Geriye Götürmesi - Yasal Boşluğun Hakim Tarafından Doldurulması )
YASAL BOŞLUĞUN HAKİM TARAFINDAN DOLDURULMASI GEREĞİ ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Borçlanılan Süre Kadar Geriye Götürülmesine İlişkin Düzenlemeyi Kaldıran KHK'nın Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )"
60Y10.HD12.6.2003E. 2003/3845 K. 2003/4931"TESPİT DAVASI ( Askerlik Borçlanması )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Sigortalı Süre Sayılmasının Koşulları )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Askerlik Borçlanması-Prim Ödeme Süresi )"
60YHGK4.6.2003E. 2003/10-382 K. 2003/383"YAŞLILIK AYLIĞI ( Koşulları Gerçekleşen Sigortalının Tahsis İşlemini Kabul Etmeyen SSK/2. Tahsis İşlemi Üzerine Bağlaması - Birikmiş Aylıklardan Sorumlu Olacağı )
SİGORTALININ YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS İŞLEMİ ( Koşulları Gerçekleşmesine Rağmen SSK.'nın Kabul Etmemesi/2. Tahsis İşlemi Üzerine Bağlaması - Birikmiş Aylıklardan Sorumlu Olacağı )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Dilekçede Sona Erdirme Tarihi Olarak Daha Sonraki Bir Tarihin Belirtilmesi - Bu Tarihe İtibar Edilmesi Gereği )"
60Y21.HD29.5.2003E. 2003/4261 K. 2003/5092"HİZMET TESBİTİ VE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Tesbit Edilen Hizmet Süresi Kesinleşip Primleri Yatırılmadan Yaşlılık Aylığı Hesabında Dikkate Alınamaması )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASININ ŞARTLARI ( Hizmet Tesbiti Davasında Tesbit Edilen Süre Kesinleşip Primleri Yatırılmadan Yaşlılık Aylığı Hesabında Gözönünde Bulundurulamayacağı )"
60Y10.HD15.5.2003E. 2003/3420 K. 2003/4287"HİZMET TESPİT DAVASI ( Sigortalılık Süresi İtibarı ile Emekliliğe Hak Kazandığına Karar Verilmesi Talebi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( 4759 Sayılı Kanuna Göre Sigortalılık Süresi Uygun Düşsede Yaş Şartı Bakımından Emekliliğine Karar Verilememesi )
YAŞ ŞARTI ( 4759 Sayılı Kanuna Göre Sigortalılık Süresi Uygun Düşsede Yaş Şartı Bakımından Emekliliğine Karar Verilememesi )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Emeklilik Aylığına Hak Kazanabilmesi için Sigortalılık Süresi Yaş Şartını ve Prim Ödenen Gün Sayısının Tamamlanmış Olmasının Gerekmesi )"
60Y10.HD15.5.2003E. 2003/3413 K. 2003/4249"HİZMET TESPİT DAVASI ( Kurum Kayıtlarında Değişik Soy İsimlerle Geçen Kayıtların Kendisine Ait Olduğunun ve Emeklilik Aylığına Hak Kazandığının Tespiti Talebi )
YAŞ ŞARTI ( Sigorta Süresi ve Prim Ödenen Gün Sayısı Bakımından Emeklilik Şartlarını Oluştursada 55 Yaşının Doldurmaması Nedeni ile Emekli Olamaması )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Sigortalının Emekliliğine Karar Verilebilmesi için Prim Ödeme Gün Sayısını Doldurmasının Gerekmesi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Sigortalının Emekliliğine Karar Verilebilmesi için Sigortalılık Süresini Doldurmasının Gerekmesi )"
60Y21.HD5.5.2003E. 2003/3298 K. 2003/4155"YURTDIŞI HİZMETLERİNİN BORÇLANILMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmediğinin Sonradan Anlaşılması Halinde Yapılacak İşlemler )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ŞARTINI YERİNE GETİRMEDİĞİ SONRADAN ANLAŞILAN SİGORTALI ( Yurtdışı Hizmetlerini Borçlanma İşleminin Geçerliliği ve Yaşlılık Aylığının Durumu )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Yurda Kesin Dönüş Yapmadığı Sonradan Anlaşılan Sigortalının Yurtdışı Hizmetlerini Borçlanma İşleminin Geçerliliği )
KESİN DÖNÜŞ YAPMADAN YURTDIŞI HİZMETLERİNİ BORÇLANMA ( Yaşlılık Aylığı Bağlandıktan Sonra Durumun Anlaşılması )"
60Y21.HD5.5.2003E. 2003/3215 K. 2003/4233"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Hizmet Başlangıç Tarihinde 18 Yaşını Doldurmayan Sigortalının )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLDİĞİ TARİHTE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLAN SİGORTALI ( Sigortalı Hizmetin Başlangıç Tarihinin Tesbiti )
SİGORTALI HİZMETİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESBİTİ ( İşe Giriş Bildirgesinin Verildiği Tarihte Sigortalının 18 Yaşını Doldurmamış Olması )"
60Y10.HD28.4.2003E. 2003/3274 K. 2003/3827"HİZMET TESPİT DAVASI ( Davacının Sigortalılık Başlangıcının Tarihinin Tespiti Talebi )
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Akdi İlişkinin Üstün Niteliğinin Çalışma Olgusu Değil Sigortalıya Bir Meslek ve Sanatın Öğretilmesi Olması )
ÇALIŞMA İLİŞKİSİ ( İşyerinde Üretime Çalışmalara Bilfiil Katılıyor Meslek ve Sanat Eğitimini Arka Planda Tutuluyorsa Çıraklık İlişkisinden Söz Edilememesi )
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Çıraklık Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılmasının Gerekmesi )"
60Y21.HD10.4.2003E. 2003/2312 K. 2003/3222"TESPİT DAVASI ( Davacının SSK Kararının İptalini ve Emekliliğinin Tespitini Talep Etmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının Yaşlılık Aylığının Bağlanmasını Talep Etmesi )
İŞVERENİN DENETİMİ VE GÖZETİMİ ALTINDA ÇALIŞMAK ( Davacının Muhasebecilik İşinden SSK'lı Olabilmesi İçin İşyerinde İşverenin Denetim ve Sorumluluğunda Çalışmasının Gerekmesi )
BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE ÇALIŞMAK ( Davacının Muhasebecilik İşinden SSK'lı Olabilmesi İçin İşyerinde İşverenin Denetim ve Sorumluluğunda Çalışmasının Gerekmesi )"
60Y10.HD7.4.2003E. 2003/2704 K. 2003/3162"TESPİT DAVASI ( Sigortalılığın Geçerliliğinin Tespit Edilmesi Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞININ BAĞLANMASI DAVASI ( Davacının Sigortalılığın Gerçekliğinin Tespiti ile Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Hükmedilmesi Talebi )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Birleştirilmiş Hizmet Süreleri Toplamı Üzerinden İlgilisine Son 7 yıllık Hizmet Süresi içinde Süresi Fazla Kurumca Aylık Bağlanmasının Gerekmesi )
HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLEMEMESİ ( 2925 Sayılı Yasa Kapsamındaki Hizmet Süreleri ile 506 Sayılı Yasa Kapsamındaki Hizmet Sürelerinin Birleştirilememesi )
YAŞLILIK AYLIĞI FAİZİ BAŞLANGICI ( Ödenmeyen Yaşlılık Aylıkları Yönünden Faiz Başlangıç Tarihinin Saptanmasında 3 Aylık Yasal Sürenin Gözetilmesinin Gerekmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİ ( Hizmet Süresi Fazla Olan Kurum Tarafından Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Kurum İçindeki Hizmetlerinin Tek Başına Aylık Bağlanması için Yeterli Olmasının Gerekmesi )"
60Y10.HD7.4.2003E. 2003/2661 K. 2003/3247"İPTAL DAVASI ( Davalının Kurum İşleminin İptali Talebi )
TESPİT DAVASI ( Davalının Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti Talebi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazanabilmek İçin Erkekler İçin Öngörülen 23 Yıl Sigortalı Olarak Çalışma Şartının Gerçekleşmiş Olmasının Gerekmesi )
YAŞ SINIRI ( Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazanabilmek için Duruma Göre 55 veya 56 Yılı Doldurmak Şartının Gerçekleşmiş Olmasının Gerekmesi )"
60Y21.HD3.4.2003E. 2003/2156 K. 2003/2906"EMEKLİLİĞİN TESPİTİ DAVASI ( Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespitini Talep Etmesi )
YİRMİBEŞ YILLIK SÜREYİ DODURMUŞ OLMAK ( Davacının Yaşlılık Aylığının Koşullarından Olan Sigortalılık Süresini Tamamlamış Olması )
SOSYAL GÜVENLİK ÖDEVİ ( Davacının Hak ve Nesafet Kuralları Gereği Ayrıca Sosyal Güvenlik Ödevi Sonucu Olarak Yaşlılık Aylığına Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
60Y21.HD3.4.2003E. 2003/2080 K. 2003/2864"TESPİT DAVASI ( Davacının Davalı Kurum İşleminin İptaliyle Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespitini Talep Etmesi )
YASANIN YANLIŞ YORUMLANMASI ( İtibari Hizmet Süresinin Sigortalılık Süresine Eklenmesi Gerekirken 506 Sayılı Yasanın Yanlış Yorumlanması Nedeniyle Sürenin Yanlış Hesaplanması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Mahkemenin Yaşlılık Aylığının Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Hususunda Yanılgıya Düşmesi )
İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANANLAR ( İtibari Hizmet Süresinin Sigortalılık Süresine Eklenmesi Gerekirken 506 Sayılı Yasanın Yanlış Yorumlanması Nedeniyle Sürenin Yanlış Hesaplanması )"
60Y21.HD27.3.2003E. 2003/1944 K. 2003/2650"TESPİT DAVASI ( Davacının Emekliliğe Hak Kazandığının Tespitini İstemesi )
YASAL KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİ ( 506 Sayılı Yasada Düzenlenen Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılması Koşullarının Varlığının Mahkemece Belirlenmesinin Gerekli Olması )
PRİMLİ SİSTEM ( Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Primli Sistem Olması )
BEŞ BİN GÜNLÜK FİİLİ PRİM ÖDENMESİ ( Uyuşmazlıkta Prim Ödemelerinin Noksan Olması Hasebiyle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılamamamış Olması )
PRİM ÖDEME ZORUNLULUĞU"
60Y10.HD17.3.2003E. 2003/1470 K. 2003/2051"RÜCUAN ALACAK DAVASI ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Haksahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Tahsiline İlikin Dava Olması )
YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ( Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısının Araştırılması ve Tavan Zarar Hesabına Doğrudan Etkili Bulunan Pasif Dönem Zararınının Belirlenmesinin Gerekmesi )
MAHKEMENİN EKSİK İNCELEME YAPMASI ( Bilirkişi Raporunun Eksik Düzenlenmiş Olması )
PASİF DÖNEM ZARARI ( Tavan Zarar Hesabına Doğrudan Etkili Bulunan Pasif Dönem Zararınının Belirlenmesinin Gerekmesi )"
60Y10.HD11.3.2003E. 2003/1135 K. 2003/1897"TESPİT DAVASI ( Davacının Sigortalılığının Tespitini İstemesi )
KAZANILMIŞ HAK ( Yaşlılık Aylığı Bağlama Koşulları ve Sigortalılık Süreleri Hakkında Kazanılmış Hakkın Şartlarının Oluşması )
MAHKEMENİN ÇELİŞKİLİ KARARLARI ( Sigortalılık Süresiyle İlgili Olarak Bozma İlamı Önceki Kararların Kesinleşen Yönleri ve Dava Dilekçesindeki İstemle Çelişkili Olması )"
60Y21.HD6.3.2003E. 2003/1177 K. 2003/1686"HİZMET TESPİT DAVASI ( SSK'ya Ödenen İsteğe Bağlı Sigortalılık Primlerinin Bağ-Kur'a Ödenmesi Gereken Primlere Mahsup Edilmesi Talebi )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK PRİMLERİNİN MAHSUBU ( SSK'ya Ödenen İsteğe Bağlı Sigortalılık Primlerinin Bağ-Kur'a Ödenmesi Gereken Primlere Mahsup Edilmesinin Gerekmesi )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA ( 4447 Sayılı Yasa Gereği Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibari ile 23 Yıl Ve Daha Fazla Sigortalılık Süresi Bulunanlara Önceki Yasa Hükümlerinin Uygulanması )
4447 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle 23 Yıl ve Daha Fazla Sigortalılık Süresi Bulunanlar Yönünden Önceki Yasa Hükümlerinin Uygulanması )"
60Y9.HD3.3.2003E. 2002/16177 K. 2003/2790"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Emeklilikten Önce ve Sonraki Süreler Birleştirilerek Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesabının Doğru Olmayacağı - Yeniden İşe Giren İşçinin Yeni Bir Hizmet Akdiyle Çalışmaya Başladığının Kabulünün Gereği )
SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Suretiyle Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesabının Doğru Olmayacağı - Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanan İşçinin Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalıştığı İşyerinde Yeni Hizmet Akdiyle Çalıştığı )"
60Y21.HD27.2.2003E. 2003/765 K. 2003/1455"KESİLEN YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI TALEBİ ( Davacının Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması Gerektiği Bildirilen Dönem Hesaba Katılmaksızın Sadece SSK Zorunlu Sigortalı Çalışmaları Hesaplandığında Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Gözetileceği )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTASI ( Bildirilen Dönem Hesaba Katılmaksızın Sadece SSK Zorunlu Sigortalı Çalışmalar Göz Önününde Bulundurulduğunda Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Gözetileceği )
SSK ZORUNLU SİGORTA ÇALIŞMALARI ( Davacının Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması Gerektiği Bildirilen Dönem Hesaba Katılmaksızın Sadece Bu Dönem Göz Önününde Bulundurulduğunda Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Gözetileceği )"
60YHGK5.2.2003E. 2002/21-790 K. 2003/61"TESPİT VE KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanması İle Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanan Türk Vatandaşının Daha Sonradan Yaşlılık Aylığının İptali Üzerine Açtığı Dava )
SİGORTALILIK İÇİN GEREKLİ OLAN YURDA KESİN DÖNÜŞ ŞARTI ( Bu Şartın Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiş Olması )
ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI ( Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşları Türkiyede Sosyal Güvenlik Güvencesi Altına Alınması İçin Aranan Kesin Dönüş Şartının Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )
SOSYAL GÜVENLİĞİN ASKIYA ALINMASI ( Usulüne Uygun Borçlanıp Aylık Bağlandıktan Sonra Yeniden Yurt Dışında Çalışma Söz Konusu İse Kesin Dönüşe Kadar İşlemlerin Askıya Alınması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemesi Durumunda Yaşlılık Aylığında Sosyal Güvenliğin Askıya Alınması İle İlgili Kuralın Uygulanması )"
60Y10.HD3.2.2003E. 2003/86 K. 2003/556"SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ( 18 Yaşın Dolduğu Tarihte Başlamış Kabul Edileceği - İşe Giriş Bildirgesinde Yazılı Daha Önceki Bir Tarihin Esas Alınamayacağı )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Yazılı Daha Önceki Bir Tarihin Sigortalılığın Başlangıcında Esas Alınamayacağı - 18 Yaşın Dolduğu Tarihte Başlamış Kabul Edileceği )"
60Y21.HD30.1.2003E. 2003/123 K. 2003/625"TESPİT DAVASI ( Askerlik Borçlanmasının Tespiti )
ASKERLİK BORÇLANMASININ TESPİTİ ( Davacının Askerlik Borçlanmasının Geçerli Olduğunun Tespiti İle Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığına Karar Verilmesini Talep Etmesi )
BORÇLANMA MİKTARININ ÖDENMESİ ( Davacının Askerlik Borçlanması İçin SSK'ya Başvurduğu Tarihte Bağ-Kurlu İse de Askerlik Borçlanmasını Ödediğinden Zorunlu SSK'lı Olduğunun Kabul Edilmesi )
ZORUNLU SİGORTA ( Davacının Askerlik Borçlanması İçin SSK'ya Başvurduğu Tarihte Bağ-Kurlu İse de Askerlik Borçlanmasını Ödediğinden Zorunlu SSK'lı Olduğunun Kabul Edilmesi )"
60Y10.HD27.1.2003E. 2002/10291 K. 2003/299"YAŞLILIK AYLIĞININ İADESİ TALEBİ ( Sigortalının Ölümünden Sonra Mirasçılarca Çekilen )
EMEKLİ SİGORTALININ ÖLÜMÜ ( Mirasçılarca Çekilen Yaşlılık Aylığının İadesi Talebi - Mahkemece Yapılması Gereken İşlemler )
SİGORTALININ ÖLÜMÜNDEN SONRA TAHAKKUK EDEN YAŞLILIK AYLIĞI ( Terekeye Dahil Olmaması ve Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğunun Bulunmaması )
MİRASÇILARIN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN BULUNMAMASI ( Murisin Ölümünden Sonra Tahakkuk Eden Yaşlılık Aylığının Terekeye Dahil Olmaması )
TEREKEYE DAHİL OLMAYAN YAŞLILIK AYLIĞI ( Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğunun Bulunmaması )
ÖLÜ KİŞİYE KARŞI AÇILAN DAVANIN REDDİ ( Taraf Ehliyetinin Yokluğu )
TARAF EHLİYETİNİN YOKLUĞU ( Ölü Kişiye Karşı Açılan Davanın Reddi )"
60Y10.HD31.12.2002E. 2002/9844 K. 2002/10406"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞIN TESPİTİ TALEBİ ( 4447 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği 08.09.1999 Tarihi İtibariyle 23 Yıldan Fazla Sigortalılık Süresi Bulunması Nedeniyle Yaşlılık Aylığı Tahsis Koşullarının Oluşması Nedeniyle Talebin Kabulü Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( 4447 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği 08.09.1999 Tarihi İtibariyle 23 Yıldan Fazla Sigortalılık Süresi Bulunması Nedeniyle Yaşlılık Aylığı Tahsis Koşullarının Oluşması Nedeniyle Talebin Kabulü Gereği )
4447 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN HÜKÜMLERE TABİ OLAN DAVACI ( 08.09.1999 Tarihi İtibariyle 23 Yıldan Fazla Sigortalılık Süresi Bulunması Nedeniyle Yaşlılık Aylığı Tahsis Koşullarının Oluşması Nedeniyle Talebin Kabulü Gereği )"
60YHGK3.7.2002E. 2002/21-556 K. 2002/570"TESPİT DAVASI ( Yurt Dışında Çalışında Çalışanlar içinde Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları Olarak Belirlenen Şartlardan İşten Ayrılma Yerine Yurda Dönüş Koşulunun Aranması )
3201 SAYILI YASAYA GÖRE YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN BORÇLANILMASI ( Bu Şekilde İşlem Yapmak İsteyenlerde Yurda Dönüş Şartının Aranması )
İŞSİZLİK SİGORTASI ( Yurtdışında İşsizlik Sigortasından Aylık Alanların O Ülkede İkamet Etme Zorunluğu Olduğundan Yurda Kesin Dönüş Yapmadığına Karine Teşkil Etmesi )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPILMA ZORUNLULUĞU ( Yurtdışında İşsizlik Sigortasından Aylık Alanların O Ülkede İkamet Etme Zorunluğu Olduğundan Yurda Kesin Dönüş Yapmadığına Karine Teşkil Etmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurt Dışında Çalışında Çalışanlar içinde Bu Aylıktan Yararlanma Koşulları Olarak Belirlenen Şartlardan İşten Ayrılma Yerine Yurda Dönüş Koşulunun Aranması )
YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ŞARTLARI ( Yaş-Sigortalılık Süresi-Prim Ödeme Gün Sayısı-Yurda Dönüş Yapılmış Olması ve Yazılı İstekte Bulunulması )"
60Y21.HD10.6.2002E. 2002/3862 K. 2002/5501"YAŞLILIK AYLIĞI ( Çocuk Yaşta Denecek Yaşta Birinin Deneyim İsteyen Bir İşte Çalıştığının Kabul Edilememesi )
DENEYİM İSTEYEN İŞTE ÇOCUĞUN ÇALIŞTIRILMASI ( Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğundan İşe Giriş Bildirgesine Geçerlilik Tanınamaması )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Deneyim İsteyen Bir İşte Çocuğun Çalıştırılmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmaması )"
60Y10.HD30.5.2002E. 2002/4467 K. 2002/4911"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Hizmet Akdine Dayanarak Çalışılan ve SSK Tarafından Sigortalanan Hizmetlere Tekabül Eden Sürelere Ait Bağ-Kur Sigortalılığın İptali Talebi )
ESAS KARAR ( Hakimin Son Oturumda Tutanağa Yazdırıp Tefhim Ettiği Karar )
GEREKÇELİ KARAR ( Esas Kararla Çelişkili Olmasının Bozma Nedeni Olması )"
60Y10.HD20.5.2002E. 2002/4138 K. 2002/4471"YAŞLILIK AYLIĞI ( Birleştirilmiş Hizmet Süreleri Toplamı Üzerinden İlgililere Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçinde Fiili Hizmet Süresi Fazla Olan Kurumca Aylık Bağlanması )
BİRLEŞTİRİLMİŞ HİZMET SÜRELERİ ( Sürelerin Toplamı Üzerinden İlgililere Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçinde Fiili Hizmet Süresi Fazla Olan Kurumca Aylık Bağlanması )
AYLIK BAĞLANACAK KURUMUN BELİRLENMESİ ( Birleştirilmiş Hizmet Süreleri Toplamı Üzerinden İlgililere Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçinde Fiili Hizmet Süresi Fazla Olan Kurum )"
60Y10.HD16.5.2002E. 2002/3887 K. 2002/4352"YAŞLILIK AYLIĞI ( Kurum Tarafından Fazladan Ödenen Miktarın Yasal Faiziyle Tahsili Talebi )
FUZULEN ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞININ İSTİRDATI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandıktan Sonra Çalışmaya Başlayanların Bu Çalışma Olgusuna Dayalı ve Sınırlı Olarak Yaşlılık Aylıklarının Kesilmesi )
İSTİRDAT ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandıktan Sonra Çalışmaya Başlayanların Bu Çalışma Olgusuna Dayalı ve Sınırlı Olarak Yaşlılık Aylıklarının Kesilmesi )
SİGORTALININ İŞYERİNDE GEÇEN KAÇAK ÇALIŞMA DÖNEMİ ( Bu Dönem Belirlenerek Yaşlılık Aylığının O Dönem İçin Ödenen Miktarının İstirdatına Karar Verilmesi )"
60Y10.HD9.5.2002E. 2002/3660 K. 2002/4095"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( Limited Şirket Ortaklarının Kendi İşini Kendi Yapan Kimse Durumunda Olmaları Nedeniyle SSK Sigortalısı Sayılamamaları )
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI ( Ortakların Kendi İşini Kendi Yapan Kimse Durumunda Olmaları Nedeniyle SSK Sigortalısı Sayılamamaları )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SİGORTALISI SAYILMA ( Limited Şirket Ortaklarının Kendi İşini Kendi Yapan Kimse Durumunda Olmaları Nedeniyle SSK Sigortalısı Sayılamamaları )"
60Y10.HD7.5.2002E. 2002/3422 K. 2002/3966"İPTAL DAVASI ( Emeklilik İşleminin İptaline Dair Kurum İşlemi )
YURT DIŞI BORÇLANMASININ GEÇERLİLİĞİ ( Davacının Tahsis Talebinde Bulunduktan ve Emekli Aylığı Bağlandıktan Sonra Yurt Dışı Çalışmasının Devam Etmesi Nedeniyle Emekliliğin İptali )
MAHSUP ( Kurumun Borçlanma Karşılığının Kendi Hesaplarına Geçtiği Tarihteki Döviz Kuru Üzerinden Yapması )"
60Y21.HD29.4.2002E. 2002/2149 K. 2002/3561"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESBİTİ ( İlk Davanın Reddinin Yeniden Talep Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı - Değişen Yasa Hükmüne Göre Araştırma Yapılması Gereği )
DEĞİŞEN YASA HÜKMÜNE GÖRE ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREĞİ ( 4447 s. Kanunla Değişen 506 s. Kanunun 81/A Maddesi - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tesbiti )"
60Y21.HD29.4.2002E. 2002/1881 K. 2002/3567"BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Yurt Dışından Kesin Dönüş Yapan Bir Kimsenin Yeniden Yurt Dışında Çalışması Halinde Çalıştığı Süre Kadar Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
YURT DIŞI BORÇLANMASININ GEÇERLİLİĞİ ( Yurt Dışından Kesin Dönüş Yapan Bir Kimsenin Yeniden Yurt Dışında Çalışması Halinde Çalıştığı Süre Kadar Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
YURT DIŞINDAN KESİN DÖNÜŞ YAPAN KİMSENİN YENİDEN YURT DIŞINDA ÇALIŞMASI ( Çalıştığı Süre Kadar Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurda Kesin Dönüş Koşulunun Gerçekleşmemesi Durumunda Yaşlılık Aylığının Bağlanmaması ve Kesin Dönüş Tarihine Kadar İşlemlerin Hukuken Askıya Alınması )
İSTİRDAT ( Yurtdışında Çalışılan Veya İlişkinin Devam Ettiği Saptanan Süreler İçin Yaşlılık Aylığını Kesmesi ve Ödenen Aylıkların Geri Alınması )"
60Y21.HD15.4.2002E. 2002/952 K. 2002/3236"HİZMET TESPİTİ TALEBİ ( 18 Yaş Öncesindeki Kuruma Bildirilmeyen Çalışmaların Tespitinin Talep Edilebilmesi )
MALÜLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI ( Sigortalılık Süresinin 18 Yaşında Başladığının Kabulü )
ONSEKİZ YAŞ ÖNCESİ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ ( Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarında Sigortalılık Süresinin 18 Yaşında Başladığının Kabulü )"
60Y21.HD4.4.2002E. 2002/1296 K. 2002/2922"YURT DIŞI HİZMETLERİNİ BORÇLANARAK YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yurda Kesin Dönüş Koşulunun Gerçekleşmediğinin Anlaşılması - Aylığın Kesilmesi ve Ödenen Aylıkların Geri Alınması )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yurt Dışı Hizmetlerini Borçlanarak/Yurda Kesin Dönüş Koşulunun Gerçekleşmediğinin Anlaşılması - Aylığın Kesilmesi ve Ödenen Aylıkların Geri Alınması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA KOŞULLARI ( Yurt İçinde Çalışan Sigortalılar İçin İşten Ayrılma Yurt Dışında Çalışanlar İçinde Yurda Dönüş )
YURT DIŞINDAN KESİN DÖNÜŞ KOŞULU ( Yurt Dışı Hizmetlerini Borçlanarak Yaşlılık Aylığı Bağlanması )
YURT DIŞINDAN DÖNÜŞ YAPMAYAN KİŞİYE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Borçlanma ve Yaşlılık Aylığını İptal Eden Kurum İşleminin Yasaya Aykırılığı - Uygulanması Gerekenler )"
60Y10.HD4.4.2002E. 2002/2599 K. 2002/3039"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Re'sen Tescil Edilen Bağ-Kur Sigortalılığının İptali Talebi )
EMEKLİLİK SÜRESİNİ DOLDURMUŞSA DAVACIYA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ŞEKLİNDEKİ HÜKÜM ( Şarta Bağlı Hüküm Tesis Edilememesi )
ŞARTA BAĞLI HÜKÜM TESİS EDİLEMEMESİ ( Yaşlılık Aylığı Süresini Doldurmuşsa Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanması Şeklindeki Hükmün Geçersizliği )"
60Y10.HD4.4.2002E. 2002/2467 K. 2002/3095"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( Davacı Adına Primler Yatırılmış ve Çalışma Olgusunun Kanıtlanmış Olması )
PRİM YATIRILMASI ( Davacının İşyerinde Çalıştığının Kabulü ile Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının Araştırılması )"
60Y10.HD2.4.2002E. 2002/2542 K. 2002/3006"ASKERLİK BORÇLANMASI İŞLEMİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Davacının Kuruma Başvurması ve Kurumun Kabulü Üzerine Primlerini Yatırması )
BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Askerlik Borçlanması Talep Tarihinde Davacının Bağ-Kur Sigortalısı Olması )"
60Y21.HD1.4.2002E. 2002/729 K. 2002/2621"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASININ GEREKTİĞİNİN TESBİTİ DAVASI ( Aynı Ayda Ayrı Ayrı İşyerlerinden 30 ar Gün Çalışma Bildirilmesi - 5000 Günün Dolmaması/Karar Verilemeyeceği )
TESBİT DAVASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Gerektiğinin/Aynı Ayda Ayrı Ayrı İşyerlerinden 30 ar Gün Çalışma Bildirilmesi - 5000 Günün Dolmaması/Karar Verilemeyeceği )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI DOLMADAN YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAMAYACAĞI ( Aynı Ayda Ayrı Ayrı İşyerlerinden 30 ar Gün Çalışma Bildirilmesi - 5000 Günün Dolmaması )"
60Y10.HD26.3.2002E. 2002/1864 K. 2002/2732"MALÜLLÜĞÜN TESPİT TALEBİ ( Adli Tıp Kurumu Raporu İle Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Raporları Arasında Çelişki Olması )
EMEKLİLİK AYLIĞININ BAĞLANMASI TALEBİ ( Malül Olunduğu İddiası )
ADLİ TIP KURUMU İLE SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Çelişkinin Yeni Bir Raporla Ortadan Kaldırılması )"
60Y10.HD25.3.2002E. 2002/2192 K. 2002/2564"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Onsekiz Yaşından Önce Malüllük Yaşlılık Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin Onsekiz Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlaması )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Onsekiz Yaşından Önce Malüllük Yaşlılık Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin Onsekiz Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlaması )"
60Y21.HD11.3.2002E. 2002/226 K. 2002/1778"YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının Uzun Bir Süre Bağ-Kurlu Olduğunun Anlaşılması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçinde Fiili Hizmet Süresi Fazla Olan Kurumca Aylık Bağlanması )
BAĞ-KURLU OLAN KİŞİNİN DAHA SONRA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMASI ( Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçinde Fiili Hizmet Süresi Fazla Olan Kurumca Aylık Bağlanması )"
60YHGK6.3.2002E. 2002/21-132 K. 2002/139"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Hizmet Birleştirilmesi Yolu İle Aylık Almaya Hak Kazanıldığı İddiası )
HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ YOLUYLA SOSYAL SİGORTALAR AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Kişilerin Tüm Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmet Sürelerini Birleştirmeye Zorlanamaması )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİNİN AYLIK BAĞLANMASINA YETERLİ OLMASI ( Diğer Kurumlarda Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesinin Zorunlu Olup Olmaması )
BİRLEŞTİRİLMİŞ HİZMET SÜRELERİ ( Süreler Toplamı Üzerinden İlgililere Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçinde Fiili Hizmet Süresi Fazla Olan Kurumca Aylık Bağlanması )"
60Y10.HD19.2.2002E. 2002/1027 K. 2002/1394"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( Prim Borcu Ödenmeksizin Yaşlılık Aylığı Bağlanamaması )
PRİM BORCU BULUNMASI ( Borç Ödenmeksizin Yaşlılık Aylığı Bağlanamaması )"
60YHGK13.2.2002E. 2002/21-93 K. 2002/73"TESPİT DAVASI ( Yurt Dışındaki Çalışmalarını Kesin Dönüş Yapmaksızın Borçlanan Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespitini İstemesi )
YURT DIŞINDAKİ ÇALIŞMALAR ( Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi İçin İşten Ayrılmasına Gerek Olmaması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurt Dışında Çalışan Davacının Yaşlılık Aylığından Yararlanması İçin İşten Ayrılmasına Gerek Olmaması )
SİGORTALI ÇALIŞILAN İŞTEN AYRILMA KOŞULU ( Yurtdışında Çalışan İşçilerin Yaşlılık Aylığı Almak İçin Bu Şartı Yerine Getirmelerinin Gerekmemesi )"
60Y10.HD11.2.2002E. 2002/817 K. 2002/886"YARGILAMANIN İADESİ ( Yeni Bir Senet Veya Belgenin Ele Geçirilmiş Olmasının İade Sebebi Olması )
İADEİ MUHAKEME ( Yeni Bir Senet Veya Belgenin Ele Geçirilmiş Olmasının İade Sebebi Olması )
YENİ BİR SENET VEYA BELGENİN ELE GEÇİRİLMESİ ( Yargılamanın İadesi Sebebi Olması )
KUSUR ( Yeni Bir Senet Veya Belgenin Ele Geçirilmiş Olmasının Yargılamanın İadesi Sebebi Olması İçin İade İsteyenin Kusurunun Olmamasının Gerekmesi )"
60Y21.HD5.2.2002E. 2002/671 K. 2002/691"YURT DIŞI HİZMETLERİNİ BORÇLANMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemiş Olması Halinde Kabul Edilecek Çözüm Tarzı )
YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemiş Olması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ŞARTININ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI ( Kurum Uygulamalarının Anayasa ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Amacıyla Bağdaşmadığı )
YURT DIŞI HİZMETLERİNİ BORÇLANAN SİGORTALININ YURT DIŞI ÇALIŞMALARININ DEVAM ETMESİ ( Kabul Edilecek Çözüm Yolu )"
60Y10.HD29.1.2002E. 2001/9226 K. 2002/387"ASKERLİK BORÇLANMASININ GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Davacının Prim Ödeme Tahakkuk Cetvellerinin Kurumdan Getirtilmesinin Gerekmesi )
İSTEĞE BAĞLI KABUL EDİLEN DÖNEMLERDE ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA ÇALIŞMA Askerlik Borçlanmasının Geçerliliği )"
60Y4.HD15.11.2001E. 2001/11399 K. 2001/11215"VAKIF SENEDİ VE YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ (
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ( Davacıların Sürelerine Göre Vakıf Senedindeki Kural Gereğince %80 Üzerinden Aylık Bağlanabilmesi )
EMEKLİ AYLIĞI ( Davacının Vakfa Üyeliğinin Zorunlu Olmaması Nedeniyle Davanın Reddi )"
60Y10.HD5.11.2001E. 2001/7155 K. 2001/7294"ZORUNLU SİGORTALILIK İLE ÇAKIŞAN SÜRELER ( Zorunlu Sigortalılık Hallerinin Son Bulmasından Sonra Herhangi Bir Şekilde İsteğe Bağlı Sigortalılık Priminin Ödenmeye Devam Edilmesi Başlangıçtaki İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönündeki İrade Beyanının Devamı Niteliğinde Olduğu )
ZORUNLU SİGORTALILIK HALLERİNİN SON BULMASI ( Daha Sonra Herhangi Bir Şekilde İsteğe Bağlı Sigortalılık Priminin Ödenmeye Devam Edilmesi Başlangıçtaki İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönündeki İrade Beyanının Devamı Niteliğinde Olduğu )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞININ GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Zorunlu Sigortalılık Hallerinin Son Bulmasından Sonra Herhangi Bir Şekilde İsteğe Bağlı Sigortalılık Priminin Ödenmeye Devam Edilmesi Başlangıçtaki İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönündeki İrade Beyanının Devamı Niteliğinde Olduğu )
YENİDEN BAŞVURU ( Zorunlu Sigortalılık Hallerinin Son Bulmasından Sonra Herhangi Bir Şekilde İsteğe Bağlı Sigortalılık Priminin Ödenmeye Devam Edilmesi Başlangıçtaki İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönündeki İrade Beyanının Devamı Niteliğinde Olduğundan Gerek Olmadığı )"
60Y10.HD27.9.2001E. 2001/5666 K. 2001/6274"YAŞLILIK AYLIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Aylığın Bağlanabilmesi İçin Yurda Kesin Dönüş Yapma ve Yurt Dışında Çalışılan İşten Ayrılma Zorunluluğu Olmadığı - Yazılı Başvuru Yapılması Gereği )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA ( Borçlanılan Yurtdışı Çalışmaları Gözetilerek Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi İçin Zorunlu Olmadığı )
YURT DIŞINDA ÇALIŞILAN İŞTEN AYRILMA ( Borçlanılan Yurtdışı Çalışmaları Gözetilerek Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi İçin Zorunlu Olmadığı )
YAZILI BAŞVURU ( Borçlanılan Yurtdışı Çalışmaları Gözetilerek Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi İçin Gerekmesi )"
60Y21.HD9.7.2001E. 2001/5186 K. 2001/5417"YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurtdışındaki Çalışmalarını Kesin Dönüş Yapmaksızın Borçlanan Davacıya Aylık Bağlanması İçin Yurtdışında Çalıştığı İşten Ayrılması Zorunluluğunun Olmaması )
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Yurtdışındaki Çalışmalarını Kesin Dönüş Yapmaksızın Borçlanan Davacıya Aylık Bağlanması İçin Yurtdışında Çalıştığı İşten Ayrılması Zorunluluğunun Olmaması )"
60Y21.HD2.7.2001E. 2001/5190 K. 2001/5215"PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Davacının Gün Sayısının 5000 Günü Geçmesine Rağmen Sigortalılık Süresinin Talep Tarihi İtibariyle 25 Yılı Doldurmadığının Belirlenmesi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Davacının Gün Sayısının 5000 Günü Geçmesine Rağmen Sigortalılık Süresinin Talep Tarihi İtibariyle 25 Yılı Doldurmadığının Belirlenmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Sigortalının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanması İçin 55 Yaşını Doldurmamış Olmakla Beraber 25 Yıldan Belir Sigortalı Olması ve 5000 Gün Prim Ödemesinin Gerekmesi )"
60Y10.HD26.6.2001E. 2001/3607 K. 2001/5006"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yasal Olan Askerlik Borçlanma ve Tahsis Talebinin Kurumun Kusurlu Davranışı Nedeniyle Reddedilmesi )
TAZMİNAT TALEBİ ( Yasal Olan Askerlik Borçlanma ve Tahsis Talebinin Kurumun Kusurlu Davranışı Nedeniyle Reddedilmesi )
KURUMUN KUSURLU DAVRANIŞI ( Yasal Olan Askerlik Borçlanma ve Tahsis Talebinin Reddedilmesi )
ASKERLİK BORÇLANMA VE TAHSİS TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( Ölüm Aylığının Geç Bağlanması Durumunda Maddi Zarar Tespit Edilerek Taleple Bağlılık İlkesi Çerçevesinde Karar Verilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ BAĞLANMASI ( Yasal Olan Askerlik Borçlanma ve Tahsis Talebinin Kurumun Kusurlu Davranışı Nedeniyle Reddedilmesi )"
60Y21.HD14.6.2001E. 2001/4285 K. 2001/4794"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILMASI ( Yabancı Ülkeden Kısmi Yaşlılık Aylığı veya Geçici İşgörmezlik Ödeneği Alınmasının Etkisi )
YABANCI ÜLKEDEN KISMİ YAŞLILIK AYLIĞI ALINMASI ( 506 S. Yasaya Göre Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazanan Kişiye Aylık Bağlanıp Bağlanmaması )
YABANCI ÜLKEDEN GEÇİCİ İŞGÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ALINMASI ( 506 S. Yasaya Göre Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazanan Kişiye Aylık Bağlanıp Bağlanmaması )"
60Y21.HD24.5.2001E. 2001/3886 K. 2001/4023"FARK YAŞLILIK AYLIĞI ( Aylığa Uygulanan Önceki Ayın TÜFE Oranı-Ödeme Günü-Aylığa Hak Kazanma Tarihi )
ÖNCEKİ AYIN TÜFE ORANI ( Fark Yaşlılık Aylığı-Ödeme Gününün mü Aylığa Hak Kazanma Tarihinin mi Esas Alınması )
AYLIĞA HAK KAZANMA TARİHİ ( Fark Yaşlılık Aylığı-Yaşlılık Aylığına Bağlanacak Önceki Ayın TÜFE Oranı )"
60Y21.HD24.4.2001E. 2001/2836 K. 2001/3124"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Önceki Yasaya Göre Yaşlılık Aylığı Almağa Hak Kazanmış Olma Şartı )
ÖNCEKİ YASAYA GÖRE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMIŞ OLMA ŞARTI ( Yeni Yasal Düzenlemeye Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti )"
60Y21.HD5.4.2001E. 2001/2414 K. 2001/2630"YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurt Dışından Kesin Dönüş Yapan Kimsenin Yeniden Yurt Dışında Çalışması-Çalıştığı Süre Kadar Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
3201 SAYILI YASAYA GÖRE YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA KOŞULU ( Bu Koşulu Uzun Süre Yerine Getirip de Sonra Tekrar Dönen Davacının Yurt Dışında Çalıştığı Sürenin Aylığından Kesilmesi )
YURT DIŞI BORÇLANMA ( Yurda Kesin Dönüş Yapma Koşulu-Bu Koşulu Uzun Süre Yerine Getirip de Sonra Tekrar Dönen Davacının Yurt Dışında Çalıştığı Sürenin Aylığından Kesilmesi )
YURT DIŞINDAN KESİN DÖNÜŞ YAPAN KİMSENİN YENİDEN YURT DIŞINDA ÇALIŞMASI ( Yaşlılık Sigortasından Bağlanan Aylıkların Ödenmemesi )"
60Y21.HD20.3.2001E. 2001/1133 K. 2001/2093"YURTDIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARININ YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartı )
YURDA DÖNÜŞ ŞARTININ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI ( Sonradan Anlaşılması Halinde Sigortalıya Uygulanacak Yaptırımlar )
YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemiş Olması Halinde Mümkün Olup Olmaması )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ VE ÖDENENLERİN GERİ ALINMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemiş Olması"
60YHGK14.2.2001E. 2002/21-197 K. 2001/120"EMEKLİLİĞE HAK KAZANMADA TESPİT ( Açılan Tespit Davaları - Yaş Ve Pirim Ödeme Gün Sayısı )
YAŞ VE PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Sigortalılık Süresine Dayalı Koşulların Oluşması )
SİGORTALILIK SÜRESİNE DAYALI KOŞULLAR ( Yaşlılık Aylığının Hüküm Altına Alınması )
DİRENME KARARI ( Bozma Kararından Esinlenilerek Toplanan Deliller )
YENİ HÜKÜM ( Bilirkişi İncelemesi - Yeni Bir Hüküm Oluşturulduğunun Kabulü )"
60YHGK14.2.2001E. 2001/21-106 K. 2001/140"FAİZ ( Yurda Kesin Dönüş Şartı Gerçekleşmediği İçin Borçlanması ve Yaşlılık Aylığı İptal Edilen Kişiye İade Edilen Paraya Uygulanıp Uygulanmayacağı )
YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARIN YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmediğinin Anlaşılması-İade Edilecek Paraya Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağı )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ŞARTININ GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN ANLAŞILMASI ( Borçlanması ve Yaşlılık Aylığı İptal Edilen Kişiye İade Edilen Paraya Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağı )
BORÇLANMANIN İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmediğinin Anlaşılması-İade Edilecek Paraya Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağı )
YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmediğinin Anlaşılması-İade Edilecek Paraya Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağı )"
60YHGK14.2.2001E. 2001/21-105 K. 2001/139"YURTDIŞINDAN KESİN DÖNÜŞ YAPMAYAN İŞÇİNİN BORÇLANMA BEDELİNİN İADESİ ( Faiz Alacağına Hak Kazanma)
BORÇLANMA BEDELİNİN İADESİNDE FAİZ ALACAĞI ( Yurtdışından Kesin Dönüş Yapmadığından İşçinin Yaşlılık Aylığına Hak Kazanamaması)
FAİZ ALACAĞINA HAK KAZANMA ( Yurtdışından Kesin Dönüş Yapmayan İşçinin Yaşlılık Aylığının Kesilmesinde Borçlanma Bedelinin İadesinde)"
60YHGK15.11.2000E. 2000/10-1670 K. 2000/1702"İŞLEMİN İPTALİ VE ÇEKİŞMENİN ÖNLENMESİ ( Kurum Müfettişlerince Düzenlenen Belgelerin Aksi Eşdeğerde Bulunan Delillerle Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yararlanma Şartları )
MÜFETTİŞLERCE DÜZENLENEN RAPORLAR ( Aksi Eşdeğerde Bulunan Delillerle Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Onsekiz Yaşından Önce Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanlar )
GEÇERLİ DELİL ( Kurum Müfettişlerince Düzenlenip Sigortalı ve İşveren İmzası Taşıyan Belgelerin Aksi Eşdeğer Delillerle Kanıtlanana Kadar Geçerli Delil Olması )
SİGORTALI VE İŞVEREN İMZASI ( Kurum Müfettişlerince Düzenlenip Sigortalı ve İşveren İmzası Taşıyan Belgelerin Aksi Eşdeğer Delillerle Kanıtlanana Kadar Geçerli Delil Olması )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( On Sekiz Yaşın İkmalinden Önceki Sürenin Prim Ödeme Gün Sayısı Hesabına Dahil Edileceği ve Sigortalılık Süresinin On Sekizi İkmal Tarihinden Başlaması )"
60Y21.HD6.10.2000E. 2000/5696 K. 2000/6524"YAŞLILIK AYLIĞI ( Şartları-Yaş Şartı)
ÖNCEKİ YASA DÖNEMİNDE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMIŞ OLMAK ( 4447 Sayılı Yasanın Geçici 81. Maddesinin Sigortalı Yararına Uygulanması İçin)"
60Y10.HD11.7.2000E. 2000/4464 K. 2000/5111"KURUM ZARARININ TAHSİLİ ( Sakatlık Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanmak İçin Sahte Rapor Düzenlenmiş Olması-İdari İşlemin İptal Edilmesi Gereği)
SAKATLIK NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ( İdari Olarak Kaldırılması Sağlanmadıkça Bağlanmış Aylığın İptali ve İstirdadına Karar Verilememesi)
YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Sakatlık Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanmak İçin Sahte Rapor Düzenlenmiş Olması)"
60Y21.HD10.7.2000E. 2000/3998 K. 2000/5498"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SSK 66/c MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLAMA KOŞULLARI ( SSK Madde 66/c )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Yetmemesi - SSK Madde 66/c'deki Koşullar )
SSK MADDE 66/c DEKİ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI KOŞULLARI ( Askerlik Borçlanması - Yetmemesi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Ölüm Aylığı Bağlanması - Askerlik Borçlanmasının Yetmemesi )"
60Y10.HD25.4.2000E. 2000/2750 K. 2000/2901"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İşe Giriş Bildirgesinin Süresinde Verilip Bordro ve Primin Mevcut Olmaması )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Süresinde Verilip Bordro ve Primin Mevcut Olmaması - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tesbiti Talebi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İşe Giriş Bildirgesinin Süresinde Verilip Bordro ve Primin Mevcut Olmaması - Davanın Reddedilemeyeceği )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN SÜRESİNDE KURUMA VERİLMESİ ( Bordro ve Prim Mevcut Olmasa da Hizmet Tesbiti Talebinin Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Red Edilemeyeceği )
ZAMANAŞIMINA DAYANILARAK DAVANIN REDDEDİLEMEYECEĞİ ( İşe Giriş Bildirgesinin Süresinde Verilip Bordro ve Primin Mevcut Olmaması )"
60Y21.HD24.4.2000E. 2000/2214 K. 2000/3147"TESPİT DAVASI ( Aylığa Hak Kazanılması )
MADDİ YANILGI ( Sigorta Kayıtlarının Karıştırılması Sonucu Ortaya Çıkması )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Yararlanma Koşullarına Sahip Bulunmayan Kişi )"
60YHGK1.3.2000E. 2000/21-128 K. 2000/157"YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Onsekiz Yaşından Önceki Sigortalı Hizmetin de Hesaba Katılması Talebi )
18 YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALI HİZMET ( Yaşlılık Aylığı Hesabına Katılması Talebi )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESBİTİ ( Yaşlılık Aylığı Hesabında 18 Yaşından Önceki Hizmetlerin de Hesaba Katılması Talebi )"
60YHGK23.2.2000E. 1997/21-431 K. 2000/113"HİZMET TESPİTİ ( İtibari Hizmet Süresinin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenememesi )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenememesi )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( İtibari Hizmet Süresinin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenememesi )
AYLIK BAĞLANMA ORANININ ARTIRILMASI DAVASI ( İtibari Hizmet Süresinin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenememesi )
YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI ( Sigortalılık Başlangıç Süresinin Geriye Götürülmüş Olması )"
60Y21.HD7.10.1999E. 1999/6855 K. 1999/6723"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA ( Sigortalılık Süresinin 18 Yaşının Doldurulmasından Sonra Başlayacağı )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( 18 Yaşının Doldurulmasından Sonra-18 Yaşından Önce Ödenen Primlerin Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği )
18 YAŞININ DOLDURULMASINDAN ÖNCE ÖDENEN PRİMLER ( Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği-Sigortalılık Süresinin 18 Yaşının Doldurulmasından Sonra Başlayacağı )"
60Y21.HD5.10.1999E. 1999/6568 K. 1999/6625"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Sigortalıya Başka Bir Yabancı Ülke Tarafından da Yaşlılık Aylığı Bağlanmış Olması )
YABANCI ÜLKE TARAFINDAN BAĞLANAN YAŞLILIK AYLlĞI ( Türkiye'de 506 S. Yasa Gereğince Bağlanan Yaşlılık Aylığının Kesilmesine Neden Olmaması )"
60YHGK29.9.1999E. 1999/10-606 K. 1999/743"YURTDIŞINDA İŞSİZLİK SİGORTASINDAN AYLIK ALAN İŞÇİ ( Türkiye'deki Borçlanması ve Yaşlılık Aylığının İptali )
BORÇLANMA İŞLEMİ VE YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ TALEBİ ( Yurtdışında İşsizlik Sigortasından Aylık Almakta Olan İşçinin )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILAMAMASI ( Yurtdışında Yaşlılık Aylığı Almaktayken Türkiye'de Borçlanma )"
60YHGK29.9.1999E. 1999/10-596 K. 1999/753"PRİM BORCU BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Muhtarlık Dönemi İçinde Gelir Vergisi Mükellefi Olunması Halinde SSK'ya Tabi Sigortalılıklara Değer Verilememesi )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Muhtarlık Dönemi İçinde Gelir Vergisi Mükellefi Olunması Halinde SSK'ya Tabi Sigortalılıklara Değer Verilememesi )
MUHTARIN BAĞLI OLDUĞU KURUM ( Muhtarlık Dönemi İçinde Gelir Vergisi Mükellefi Olunması Halinde SSK'ya Tabi Sigortalılıklara Değer Verilememesi )
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLAN MUHTARLAR ( Muhtarların SSK'ya Tabi Sigortalılıklarına Değer Verilememesi )"
60Y10.HD21.9.1999E. 1999/6758 K. 1999/5859"FUZULEN ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞININ TAHSİLİ ( Yurt Dışı Borçlanmasının Geçersizliği Nedeni ile Ödenen Yaşlılık Aylığının Tahsili Talebi )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA KOŞULU ( Yurt Dışında Çalıştığı İşyerleri ve İlgili Olduğu Tüm Sosyal Güvenlik Kuruluşları Yönünden Sona Erdirmesinin Gerekmesi )
YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasının Geçerli Olması için Yurda Kesin Dönüş Yapmış Olmasının Gerekmesi )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMASI ( Davalının 2147 Sayılı Yasa Kapsamında Olan Hizmet Borçlanmasının Yaşlılık Aylığına Hak Kazandırması )"
60Y21.HD28.6.1999E. 1999/969 K. 1999/4934"İPTAL DAVASI ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi İşleminin İptali İstemi )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Kendisine Maaş Bağlanan Sigortalının Yurt Dışında Çalışmaya Başlaması Durumunda Yaşlılık Alığının Kesilmesinin Gerekmemesi )
YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ( Kendisine Maaş Bağlanan Sigortalının Yurt Dışında Çalışmaya Başlaması Durumunda Yaşlılık Alığının Kesilmesinin Gerekmemesi )"
60Y10.HD15.6.1999E. 1999/3828 K. 1999/3852"YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI ( Yaşlılık Aylığı Hesaplanırken 8600 Olan Göstergenin 9860 Olarak Kabul Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
AYLIĞIN BAŞLANGICI ( Yaşlılık Aylığının Başlangıcını Hesaplarken 506 Sayılı Kanunun 62 Madde Hükmünün Yanlış Uygulanması )
TAHSİS DİLEKÇESİ ( Yaşlılık Aylığının Bağlanması Gereken Tarihin ve Yaşlılık Aylığına Esas Göstergesi Hakkında Yanlış Hüküm Tesis Edilmiş Olması )
TALPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Davacının Yaşlılık Aylığı Esas Göstergesini Dava Konusu Yapmamış Olmasına Rağmen 8600 Olan Göstergesinin 9860 Olarak Kabülü Edilmesi )"
60Y10.HD8.6.1999E. 1999/2030 K. 1999/3904"YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI ( Yurda Kesin Dönüş Yapma Koşuluna Bağlı Olması )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Ve Yaşlılık Aylığının Tahsisi İçin Yurda Kesin Dönüş Yapma Şartına Bağlı Olması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Ve Yaşlılık Aylığının Tahsisi İçin Yurda Kesin Dönüş Yapma Şartına Bağlı Olması )
İŞSİZLİK SİGORTASI YARDIMI ALMA ( İşsizlik Sigortası Yardımı Almak Yurt Dışı Hizmet Borçlanması ile yaşlılık Aylığı Tahsisiin İptalini Gerektirmemesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Yeniden Çalışmaya Başladığı Taktirde Çalışmaya Başladığı Ayı Takip Eden Ay Başında Aylığının Kesilmesi )"
60YHGK28.4.1999E. 1998/10-598 K. 1999/242"TESPİT DAVASI ( Yurda Kesin Dönüş Yapan Kişinin Oradaki Çalışmasının Gözönünde Bulundurulması İsteği )
BORÇLANMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Yaptığını İddia Eden Kişinin Deliller Getirmemesi Nedeniyle )
YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Yaptığını İddia Eden Kişinin Deliller Getirmemesi Nedeniyle )
İŞSİZLİK YARDIMI ALMA ( Yabancı Ülkeden Kesin Dönüş İddiasının Çürük Olması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ( Yabancı Ülkeden İşsizlik Sigortası Yardımı Alan Kişinin Kesin Dönüşünün Kabul Edilememesi )"
60YHGK11.11.1998E. 1998/10-798 K. 1998/809"AKTİF YAŞ SINIRI ( İş Kazası Geçiren Sigortalının )
İŞ KAZASI GEÇİREN SİGORTALI ( Aktif Yaş Sınırı )"
60Y10.HD14.9.1998E. 1998/5338 K. 1998/5443"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI DAVASI ( Eksik İnceleme İle Hüküm Verilemeyeceği )
HAKİMİN EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM VEREMEYECEĞİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması Davası )
HÜKÜM ( Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Açık ve Kesin Olması Zorunluluğu )"
60YHGK8.7.1998E. 1998/10-559 K. 1998/574"YABANCI ÜLKEDEN GEÇİCİ İŞGÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ALINMASI ( Yurda Kesin Dönüş Yapılmadığını Göstermesi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yurtdışı Çalışmalarının Borçlanması-Kesin Dönüş Şartı-Yabancı Ülkeden Geçici İşgöremezlik Ödeneği Alınması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ŞARTI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin-Yabancı Ülkeden Geçici İşgöremezlik Ödeneği Alınması )"
60Y9.HD23.12.1997E. 1997/17218 K. 1997/22254"BANKA MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞINA TABİ İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ ( Kötüniyet İddiası )
KÖTÜNİYET İDDİASI ( Banka Mensupları Emekli Sandığına Tabi İşçinin İş Akdinin İşverence Feshi )
YAŞLILIK AYLIĞI TALEP ETME HAKKINA SAHİP BANKA ÇALIŞANI ( İş Akdinin İşverence Feshi )"
60YHGK5.11.1997E. 1997/21-679 K. 1997/891"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yurtdışında Geçen Hizmet Süresinin Borçlanılmasında )
YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMET SÜRESİNİN BORÇLANILMASI ( Hak Düşürücü Süre )
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEKİ HİZMET SÜRESİNİN BORÇLANILMASI ( Hak Düşürücü Süre )"
60Y21.HD26.6.1997E. 1997/4377 K. 1997/4500"İPTAL DAVASI ( Yurda Kesin Dönüş Yapan Davacının Almakta Olduğu Yaşlılık Aylığının Kurum Tarafından İptali )
YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN KESİN DÖNÜŞÜ ( Yurtdışında Çalıştığı İşyerinden Ayrılarak Türkiye'ye Dönmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurtdışından Kesin Dönüş İle Yurda Gelen Kişinin Yurtdışında Çalıştığı Sürenin Tamamının Geçerli Sayılması )"
60Y10.HD24.6.1997E. 1997/4753 K. 1997/4839"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAMAMASI ( İşveren ve Kurumun Yanıltması Sonucu İşten Ayrılanın Uğradığı Zararın Hesabı )
YANILTARAK İŞTEN ÇIKARMAK ( Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı Düşüncesiyle İşten Ayrılanın Uğradığı Zararın Hesabı )
MÜTERAFİK KUSUR ( Yanıltılarak İşten Çıkarılan İşçinin Bu Dönemde Asgari Ücretle İş Bulup Çalışmaması )"
60YHGK2.5.1997E. 1997/21–207 K. 1997/392"YAŞLILIK AYLIĞI
SİGORTALILIK SÜRESİ
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ"
60Y9.HD25.3.1997E. 1996/22741 K. 1997/5910"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinden Ayrılmadan Yaşlılık Aylığı Bağlanamaması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( İşyerinden Ayrılmadan Yaşlılık Aylığı Bağlanamaması )
İHBAR TAZMİNATI HESABI ( Emeklilik Sebebiyle Akdin Sona Erdiği Tarihten Önceki Dönemin Nazara Alınmasının Mümkün Olmaması )"
60Y21.HD17.3.1997E. 1997/1742 K. 1997/1925"HİZMET SÜRESİ TESPİTİ ( Kuruma Kayıt ve Tescil Edilmeyen Hizmetlerin Tespiti İstemi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Onsekiz Yaştan Önceki Sürelerin Sigortalılık Süresine Dahil Edilmemesi )
PRİM ÖDEME GÜN SAYILARININ HESABI ( Onsekiz Yaştan Önceki Sürelerin Sigortalılık Süresine Dahil Edilmemesine Rağmen Hesaba Dahil Edilmesi )"
60Y21.HD24.2.1997E. 1997/1072 K. 1997/1131"İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE SİGORTA KAYITLARI ( İşçinin Soyadının Hatalı Yazıldığı İddiası )
İŞÇİNİN SOYADININ YANLIŞ YAZILDIĞI İDDİASI ( İşe Giriş Bildirgesi ve Sigorta Kayıtlarında )
ÜCRET BORDROLARI TANIK BEYANLARI ( İşçinin Soyadının Yanlış Yazılmasının Düzeltilmesi )"
60Y10.HD4.2.1997E. 1997/785 K. 1997/742"BORÇLANMA İŞLEMİ ( Yurt Dışında Geçen Çalışmaların Borçlanılması )
YURT DIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMALARIN BORÇLANILABİLMESİ ( Yurda Kesin Dönüş Yapmış Olması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMAK KOŞULU ( Yurt Dışında Geçen Çalışmaların Borçlanılması )"
60Y21.HD3.12.1996E. 1996/6625 K. 1996/6714"YAŞLILIK AYLIĞI ( İşçinin 3201 Sayılı Kanuna Uygun Borçlanma Yapması )
BORÇLANMA YAPILMASI ( 3201 Sayılı Kanuna Uygun Olarak Yurtdışındaki Çalışmalarla İlgili Olarak Yaşlılık Aylığı Bağlanması )
3201 SAYILI KANUN ( İşçinin Borçlanma Yaparak Yurtdışındaki Çalışmalarıyla İlgili Olarak Yaşlılık Aylığı Bağlanması )"
60Y21.HD11.7.1996E. 1996/4172 K. 1996/4236"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Sigortalı İçin İşe Giriş Bildirgesi Verilmesinin Sigortalılığın Tescili Anlamına Gelmesi )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN SİGORTALILIĞIN TESCİLİ ANLAMINA GELMESİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılığın Şartları )
SİGORTALI İÇİN VERİLEN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Sigortalılığın Tescili ve İsteğe Bağlı Sigortalılık Şartlarının Gerçekleşmesi )"
60Y21.HD24.6.1996E. 1996/2962 K. 1996/3775"EMEKLİLİKTE ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALILIK SÜRESİNİN GÖZÖNÜNE ALINMASI ( Yurtdışında Çalışan İşçinin )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALILIK SÜRESİNİN EMEKLİLİKTE GÖZÖNÜNE ALINMASI ( Yurtdışında Çalışan İşçinin )
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Onsekiz Yaşından Küçükken Sigortalı Çalışma Süresinin Emeklilikte Gözönüne Alınması )"
60Y21.HD17.6.1996E. 1996/3337 K. 1996/3594"HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Bağ-Kur'dan Yaşlılık Aylığı Almaktayken SSK Kapsamında Çalışmaya Başlayan İşçi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NA DAVANIN İHBARI ( SSK Kapsamında Çalışmaya Başlayan Bağ-Kur Emeklisinin Açtığı Hizmetlerin Birleştirilmesi Davasında )
BAĞ-KUR'DAN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN SSK KAPSAMINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN İŞÇİ ( Hizmetlerin Birleştirilmesi Davasının SSK'ya İhbarı )"
60Y21.HD29.1.1996E. 1996/261 K. 1996/310"YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİNİN ŞARTLARDA NOKSANLIK NEDENİYLE KURUM TARAFINDAN REDDİ ( Noksanlığın Sonradan Tamamlanması )
ŞARTLARDA NOKSANLIK NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİNİN KURUM TARAFINDAN REDDİ ( Noksanlığın Sonradan Tamamlanması )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN TAMAMLANMAMIŞ OLMASI ( Yaşlılık Aylığı Talebinin Reddi ve Şartlar Süre Tamamlanınca Kurumun Kendiliğinden İşlem Yapması )"
60Y10.HD2.11.1995E. 1995/9154 K. 1995/9204"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ TALEBİ ( Aynı Dönemde SSK'lı Görünen Bağ-Kur Sigortalısının Mirasçılarının )
ÖLÜM AYLIĞININ SSK'DAN ALINMASI İÇİN BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ TALEBİ ( Bağ-Kur'luluğu Devam Ederken SSK Kapsamında Sigortalı Görünen Kişi )"
60Y10.HD6.7.1995E. 1995/5890 K. 1995/6228"SİGORTALILIK SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sigortalının Birleştirme İstememesi ve Sadece SSK Kapsamında Yaşlılık Aylığı Talebi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN YAŞLILIK AYLIĞI ALMA HAKKI ( Tarım Bağ-Kur'daki Sigortalılığın Birleştirilmesi Talep Edilmemişse )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Sigortalının Tarım Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılığı Neden Gösterilerek SSK'ca )"
60Y21.HD10.4.1995E. 1995/798 K. 1995/1326"YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI ( İşçinin İşten Ayrılması Şartı )
İŞTEN AYRILMA ŞARTI ( Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları )
DESTEK PRİMİ ÖDEYEREK ÇALIŞMANIN GEÇERLİLİĞİ ( Yaşlılık Aylığı Almak İçin Gerekli Şartları Yerine Getirmeyen İşçi )"
60Y21.HD20.3.1995E. 1995/821 K. 1995/736"ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Aynı Dönemde İsteğe Bağlı SSK Sigortalısı Olması Halinde Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılacak Kurum )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı Varken Yaşlılık Aylığına Esas Alınamaması )
SİGORTALILIKLARIN ÇAKIŞMASI ( Yaşlılık Aylığının Alınacağı Kurumun Tesbiti )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( SSK ve Bağ-Kur Sigortalılıklarının Çakışması Durumunda )"
60Y10.HD23.12.1994E. 1994/6001 K. 1994/20674"EMEKLİ SANDIĞINDAN KISMİ MALULİYET AYLIĞI ALAN KİŞİ ( Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi ve SSK'dan Yaşlılık Aylığı Talebi )
HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Emekli Sandığından Kısmi Maluliyet Aylığı Alan Kişinin SSK'dan Yaşlılık Aylığı Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Emekli Sandığından Kısmi Maluliyet Aylığı Alan Kişinin Hizmetlerinin Birleştirilmesi )"
60Y10.HD15.11.1994E. 1994/12698 K. 1994/18774"MALULİYET ORANININ TESBİTİ ( Sakatlık Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanmak İsteyen İşçi )
VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Sakat İşçi Kontenjanından Yararlanarak Çalışan İşçi )
SAKATLIK NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Maluliyet Oranının Tesbiti Zorunluluğu )"
60Y10.HD12.4.1994E. 1993/13387 K. 1994/6844"SİGORTALILIKLARIN ÇAKIŞMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbiti )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS EDECEK KURUMUN TESBİTİ ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı ile İsteğe Bağlı SSK Sigortalılığının Çakışması Halinde )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTASI İLE İSTEĞE BAĞLI SSK SİGORTASININ ÇAKIŞMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbiti )
ŞOFÖRLER ODASINDAKİ KAYDI SİLİNEN KİŞİ ( Bağ-Kur Üyeliğinin Silinmesi ve İsteğe Bağlı SSK Kaydının Kabulü Talebiyle Yaşlılık Aylığı Talebi )"
60Y10.HD10.2.1994E. 1993/8509 K. 1994/2139"ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ HİZMETLERİN TESBİTİ TALEBİ ( Davada Hukuki Yarar Şartı )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ TESBİTİ DAVASI ( Onsekiz Yaşından Önceki Hizmetler İçin Açılan )
SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESBİTİ DAVASINDA HUKUKİ YARAR ŞARTI ( Onsekiz Yaşından Önceki Hizmetler İçin Açılan )"
60YHGK6.10.1993E. 1993/10-407 K. 1993/557"YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI
HİZMET BORÇLANMASI
YAŞLILIK AYLIGI ( Yurt dışı hizmet borçlanması )
KESİN HÜKÜM"
60Y10.HD19.4.1993E. 1991/9156 K. 1993/3876"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Askerlik Borçlanmasının Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresinden Sayılmaması )
ASKERLİK BORÇLANMASININ SON YEDİ YILLIK FİİLİ HİZMET SÜRESİNDEN SAYILAMAMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbiti )
HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yaşlılık Aylığını Bağlayacak Kurumun Tesbitinde Askerlik Borçlanmasının Etkisi )"
60YHGK3.2.1993E. 1992/10-721 K. 1993/37"TESBİT DAVASI ( Yaşlılık aylığı bağlanma hakkının )
YAŞLILIK AYLlĞl BAĞLANMA HAKKININ TESBlTİ
EMEKLİLİĞİN TESBİTİ"
60YHGK23.9.1992E. 1992/10-369 K. 1992/481"BORÇLANILAN ASKERLİK SÜRESİ ( Hizmetlerin Birleştirilmesinde Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbitine Etkisi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Sigortalı Hizmetten Önceki Askerlik Süresinin Etkisi )
ASKERLİK SÜRESİ ( Hizmetlerin Birleştirilmesi ve Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbitine Etkisi )
SON YEDİ YILLIK HİZMET SÜRESİ ( Borçlanılan Askerlik Süresinin Bu Süreye Etkisi )
HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUM ( Borçlanılan Askerlik Süresinin Etkisi )"
60Y10.HD22.10.1991E. 1991/5716 K. 1991/8230"ASKERLİK BORÇLANMASININ SON 7 YILLIK HİZMET SÜRESİNDEN SAYILMASI TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbiti )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Hizmetlerin Birleştirilmesinde Askerlik Borçlanmasının Etkisi )
HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HALİNDE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Askerlik Borçlanmasının Son Yedi Yıllık Hizmet Süresine Katılması Talebi )"
60Y10.HD13.6.1991E. 1991/3846 K. 1991/6199"SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESBİTİ ( Yurtdışı Hizmet Borçlanmasıyla Askerlik Borçlanması Yapılması )
ASKERLİK BORÇLANMASIYLA YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI ( Sigortalılığın Başlangıç Tarihinin Tesbiti )
YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Askerlik Borçlanması ve Yurtdışı Hizmet Borçlanması Yapan Kişinin Sigortalılığının Başlangıcı )"
60Y10.HD13.6.1991E. 1991/2889 K. 1991/6195"ASKERİ OKULDA GEÇEN SÜRENİN BORÇLANILMASI ( Borçlanılabilecek Sürenin Tesbiti )
BORÇLANILABİLECEK SÜRENİN TESBİTİ ( Askeri Lisede Geçen Öğrenim Süresinin Borçlanılması Talebinde )
SİGORTALININ ASKERİ LİSEDE GEÇEN SÜREYİ BORÇLANMASI ( Borçlanılabilecek Sürenin Tesbiti )"
60YHGK12.6.1991E. 1991/10-245 K. 1991/347"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Azotlu Gübre Sanayiinde Çalışan İşçinin )
AZOTLU GÜBRE SANAYİİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılma Talebi )
GAZETECİLİK VE BASIM İŞKOLUNDAKİ İŞÇİLERE ÖZGÜ İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Azotlu Gübre Sanayiinde Çalışan İşçinin )
GÜBRE SANAYİİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılma Talebi )"
60YHGK20.3.1991E. 1991/19-19 K. 1991/118"KESİN HÜKÜM ( Kurum İşleminin İptali İle İlgili Dava Açılmasına Rağmen Dava Tarihine Kadar Ödenmeyen Aylıkların Tutarının İstenmemiş Olması )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Haksız Olarak Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Nedeniyle )
YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIKLAR ( Kurum İşleminin İptali İle İlgili Dava Açılmasına Rağmen Dava Tarihine Kadar Ödenmeyen Aylıkların Tutarının İstenmemiş Olması )"
60YHGK20.3.1991E. 1991/10-19 K. 1991/128"DERDESTLİK İTİRAZI ( Süresinde Yapılmamışsa İtiraz İncelenmeden İşin Esasına Girişileceği )
İLK İTİRAZ ( Derdestlik )"
60Y9.HD28.11.1989E. 1989/10192 K. 1989/10368"MADDİ TAZMİNATTAN SİGORTA GELİRLERİNİN MAHSUBU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Davada )
SİGORTA GELİRİNİN TAZMİNAT MİKTARINDAN MAHSUBU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Gelirlerinin Tazminat Miktarından Mahsubu )
TAZMİNAT MİKTARINDAN SİGORTA GELİRLERİNİN MAHSUBU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )"
60Y10.HD27.12.1988E. 1988/2051 K. 1988/7897"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İstirahatli Sürelerin Yaşlılık Aylığı Bağlanmasında Dikkate Alınması Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI HESABINA ALINACAK GÖSTERGE ( Sigortalının İşten Ayrıldığı Tarihten Önceki Malüllük Yaşlılık Ölüm Sigortaları Primlerinin Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi )
İSTİRAHATLİ SÜRELER ( Sigortalının Prime Esas Kazanç Elde Etmemesi )"
60YHGK30.11.1988E. 1988/10-725 K. 1988/970"FİİLİ ÇALIŞMA OLMADAN PRİM ÖDENEN ZAMAN KESİTİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılığın İstem Koşulu Olarak Değerlendirilmesi )
SEKİZ GÜN FİİLİ ÇALIŞMIŞ GİBİ İŞLEM YAPILMASI ( İsteğe Bağlı Sigortalılığın İstem Koşulu Olarak Değerlendirilmesi-Yanlışlığın Sigortalı Lehine Yorumu )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK SURETİYLE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMAK ( 8 Gün Fiili Çalışmış Gibi Yapılan İşlemdeki Yanlışlığın Sigortalı Lehine Yorumu )"
60YHGK15.6.1988E. 1988/10-270 K. 1988/472"FİİLİ HİZMET ZAMMI ( Sigortalılık Süresi Açısından İtibari Hizmet Sayılmaması )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMADA DİKKATE ALINAN SÜRE ( Fiili Hizmet Zammı )
PRİMİ ÖDENMEMİŞ SÜRELER ( Fiili Hizmetten Sayılmaması )
MUARAZANIN MEN'İ ( Fiili Hizmet Zammının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmada Dikkate Alınan Süre Olması )"
60YHGK29.1.1986E. 1985/9-583 K. 1986/54"HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILMASI ( Borçlanılan Askerlik Süresinin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması )
BORÇLANILAN ASKERLİK SÜRESİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanan İşçinin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması-Hizmet Akdinin Kurulmasından Önce Olmasının Sonucu Değiştirmemesi )
KIDEM TAZMİNATI HESABI ( Borçlanılan Askerlik Süresinin Hesaba Katılması )"
60YHGK29.1.1986E. 1985/9-278 K. 1986/63"HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANAN İŞÇİ ( Kıdem Tazminatı Hesabında Borçlanılan Askerlik Süresinin Hesaba Katılması )
KIDEM TAZMİNATI ( Borçlanılan Askerlik Süresinin Hesaba Katılması )
BORÇLANILAN ASKERLİK SÜRESİ ( Hizmetlerin Birleştirilmesi Yoluyla Yaşlılık Aylığına Hak Kazanan İşçinin Kıdem Tazminatı Hesabına Katılması )
BORÇLANILAN SÜRENİN İŞ AKDİNİN KURULMASINDAN ÖNCESİ İÇİN OLMASI ( Kıdem Tazminatı Hesabında Değerlendirilmesini Engellememesi )"
60YHGK29.1.1986E. 1985/9-277 K. 1986/62"HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILMASI ( Borçlanılan Askerlik Süresinin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması )
BORÇLANILAN ASKERLİK SÜRESİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanan İşçinin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması-Hizmet Akdinin Kurulmasından Önce Olmasının Sonucu Değiştirmemesi )
KIDEM TAZMİNATI HESABI ( Borçlanılan Askerlik Süresinin Hesaba Katılması )"
60YHGK11.12.1985E. 1984/10-249 K. 1985/1043"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ VE ÖDEMELERİN İSTİRDADI ( İşçi Aylıklarının İşveren veya Çocuğu Tarafından Ödenmesinin Fiilen Yapılan Çalışmayı Ortadan Kaldırmayacağı )
İŞÇİ ÜCRETLERİNİN İŞVEREN TARAFINDAN DEĞİL DE ÇOCUĞU TARAFINDAN ÖDENMESİ ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesini ve Ödemelerin İstirdadını Gerektirmemesi )
HİZMET İLİŞLİSİ ( İşçi Aylıklarının İşveren veya Çocuğu Tarafından Ödenmesinin Bu İlişkiyi Ortadan Kaldırmaması )"
60Y10.HD26.11.1985E. 1985/6349 K. 1985/6558"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( İşten Ayrılan Davacının Ayrıldıktan Hemen Sonra ve Sigortalılık Süresi İçinde Askerlik Borçlanması İçin Başvurması Nedeniyle İstemin Kabul Edilmesi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Askerlik Borçlanması İçin Başvurulması Nedeniyle Tespitin Gerekmesi )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Davacının Sigortalılık Süresi İçinde İstediği Tespitin Kabul Edilmesi )"
60YHGK27.9.1985E. 1984/10-191 K. 1985/762"SİGORTALININ ÖLMEDEN ÖNCE ASKERLİK BORÇLANMASI İÇİN BAŞVURMAMIŞ OLMASI ( Hak Sahiplerinin Borçlanma İçin Başvuru Yapıp Yapamayacakları )
ASKERLİK SÜRESİNİN BORÇLANILMASI ( Sigortalının Ölümünden Sonra Hak Sahiplerinin Bunun İçin Başvuru Yapıp Yapamayacakları )"
60YHGK29.5.1985E. 1983/10-374 K. 1985/517"MADEN İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA SÜRESİNİN KARMA ÇALIŞMAYI İÇERMESİ ( Yaşlılık Aylığına Esas Alınacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesabı )
YAŞLILIK AYLIĞINA ESAS ALINACAK PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESABI ( Maden İşyerlerinde Çalışma Süresinin Karma Çalışmayı İçermesi Halinde )"
60Y10.HD7.5.1985E. 1984/2060 K. 1985/2899"YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLER İÇİN SÖZLEŞMELER ( Sosyal Güvenliğe Kavuşturmak Ve Bu Yolda Sözleşmeler Yapmak - Devletin Anayasal Görevleri )
DEVLETİN ANAYASAL GÖREVLERİ ( Sigortalının Çalıştığı Ülke İle Sözleşmenin Yapılmamış Bulunması - Askerlik Borçlanması )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Yapılmayan Ülkelerde Çalışan Türk İşçileri - Ölümleri Halinde Hak Sahiplerine Borçlanma Hakkının Tanınması )"
60Y10.HD22.4.1985E. 1985/2211 K. 1985/2581"ZARAR MİKTARININ SAPTANMA YÖNTEMİ ( SSK'nın Yaşlılık Aylığı İçin Yanlış Bilgi Vermesi )
SSK'NIN YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN YANLIŞ BİLGİ VERMESİ ( Zarar Miktarının Saptanma Yöntemi )
YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN YANLIŞ BİLGİ VERMEK ( SSK'nın Zarardan Sorumluluğu )
SSK'NIN ZARARDAN SORUMLULUĞU ( Yaşlılık Aylığı İçin Yanlış Bilgi Vermesi )"
60YİBGK15.4.1985E. 1984/4 K. 1985/3"ASKERLİK SÜRESİNİN BORÇLANILMASI ŞARTLARI ( Sigortalının Ölümü Halinde Mirasçılarının )
SİGORTALININ ÖLÜMÜ ( Mirasçılarının Askerlik Süresini Borçlanabilmelerinin Şartları )
MİRASÇILARIN SİGORTALININ ASKERLİK SÜRESİNİ BORÇLANABİLMELERİ ( Şartları )
HAK SAHİPLERİNİN SİGORTALININ ASKERLİK SÜRESİNİ BORÇLANABİLMELERİ ( Şartları )"
60YHGK27.2.1985E. 1983/10-84 K. 1985/131"YAŞLILIK AYLIĞININ İADESİ ( Kazanılmış Hakkın Söz Konusu Olmaması-Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılmamış Olması )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILMAMIŞ OLMASI ( İade Edilip Edilmeyeceği )"
60YHGK9.11.1983E. 1983/10-232 K. 1983/1152"ASKERLİKTE GEÇEN SÜRENİN BORÇLANILMASI ( Şartları-Mirasçıların Bu Haktan Yararlanıp Yararlanamayacakları )
SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN KAYBEDİLMESİ ( Askerlikte Geçen Sürenin Borçlanılması-Mirasçıların Borçlanma Hakkından Yararlanıp Yararlanamayacakları )
HAK SAHİPLERİNİN ASKERLİK BORÇLANMASI ( Yapıp Yapamayacakları )"
60YHGK8.4.1981E. 1979/10-48 K. 1981/269"YAŞLILIK AYLIĞININ BAĞLANMASI ( Takvim Yılının Dolmasına Bir Gün Kala Başvuruda Bulunan Sigortalı )
OBJEKTİF İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK ( Takvim Yılının Dolmasına Bir Gün Kala Başvuran Sigortalının Başvurduğu Yılın Dikkate Alınması )
TAKVİM YILININ DOLMASINA BİR GÜN KALA BAŞVURUDA BULUNAN SİGORTALI ( Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasında Başvuru Tarihinin Dikkate Alınması )"
60Y10.HD15.12.1980E. 1980/6630 K. 1980/7351"YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ( Yargı Yoluna Müracaatla Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının İstenmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ SAPTANMASINDA YÖNTEM ( Sigortalının Yaşlılık Aylığı Göstergesinin Saptanmasında İstek Gününden Önceki Takvim Yılında Geçerli Kat Sayısının Gözönünde Tutulması )"
60Y10.HD17.11.1980E. 1980/6665 K. 1980/6606"SİGORTALILIK SÜRESİ ( Kişinin Yaşlılık Sigortası Aylığı Alabilmesi İçin Askerlik Süresine Ait Primleri Ödemesi ve Bu Günlerin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenmesi )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Kişinin Yaşlılık Sigortası Aylığı Alabilmesi İçin Askerlik Süresine Ait Primleri Ödemesi ve Bu Günlerin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenmesi )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Kişinin Yaşlılık Sigortası Aylığı Alabilmesi İçin Askerlik Süresine Ait Primleri Ödemesi ve Bu Günlerin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenmesi )"
60YHGK22.1.1975E. 1974/10-254 K. 1975/57"TOPLULUK SİGORTASINA GİREREK YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANAN AVUKATLAR ( Avukatlık Mesleğini Bırakma Şartının Söz Konusu Olamaması )
AVUKATLIĞI BIRAKMA ( Topluluk Sigortası Yaşlılık Aylığından Faydalanabilmek İçin Şart Olmadığı )"

UYUŞMAZLIK

60UMH14.11.2005E. 2005/60 K. 2005/83"EMEKLİ AYLIĞI ( SSK.'ndan Emekli Olan Davacı Tarafından En Üst Dereceden Bağlanması İstemiyle Açılan Dava - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
SSK'NDAN EMEKLİ OLAN DAVACI ( En Üst Dereceden Emekli Aylığı Bağlanması İstemiyle Açılan Dava - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( SSK.'ndan Emekli Olan Davacı Tarafından En Üst Dereceden Aylık Bağlanması İstemiyle Açılan Dava - Görüm ve Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu )"
60UMH24.12.2001E. 2001/108 K. 2001/115"KIDEM TAZMİNATI (Özelleştirme Kapsamındaki TÜPRAŞ İle Kapsam Dışı Statüde Çalışmakta İken Emekli Olan Personeli Arasındaki Davada İdari Yargı Yerinin Görevli Olması)
HİZMET İKRAMİYESİ (Özelleştirme Kapsamındaki TÜPRAŞ İle Kapsam Dışı Statüde Çalışmakta İken Emekli Olan Personeli Arasındaki Davada İdari Yargı Yerinin Görevli Olması)
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ TÜPRAŞ ALEYHİNE AÇILAN DAVA (Kapsam Dışı Çalışan Personeli Arasındaki Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"

SAYIŞTAY

60SGKK19.6.1986 K. 4577/1"KIDEM TAZMİNATI ( Yaşlılık Veya Malullük Aylığına Hak Kazanan İşçi - 5434 Veya 506 Sayılı Yasalara Göre Borçlanılan Askerlikte Geçen Sürelerinin Dikkate Alınması Gereği )
YAŞLILIK VEYA MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANAN İŞÇİ ( Kıdem Tazminatı - 5434 Veya 506 Sayılı Yasalara Göre Borçlanılan Askerlikte Geçen Sürelerinin Dikkate Alınması Gereği )
ASKERLİKTE GEÇEN SÜRE ( 5434 Veya 506 Sayılı Yasalara Göre Borçlanılan - Yaşlılık Veya Malullük Aylığına Hak Kazanan İşçi/Kıdem Tazminatında Dikkate Alınması Gereği )"

BAM

60İSTANBULBAM-33HD14.12.2016E. 2016/120 K. 2016/104"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Nüfus Kayıtlarından Davacının 18 Yaşını 20.04.1992 Tarihinde Doldurduğu İşe Giriş Bildirgesinin 1991 Tarihinde Yani 01.04.1981 Tarihinden Sonra Düzenlenmiş Olduğunun Anlaşıldığı/01.04.1981 Tarihinde Kanunda Yapılan Değişiklik Nedeniyle 18 Yaşını Tamamladığı Tarihin Sigortalılık Başlangıç Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - Mahkemesinin Bu Durumu Göz Önüne Almamasının Hatalı Olduğu Fakat Kararın Kaldırılmasıyla Giderilebileceği/Davalının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
ONSEKİZ YAŞIN TAMAMLANDIĞI TARİHİN SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLMESİ ( Nüfus Kayıtlarından Davacının 18 Yaşını 20.04.1992 Tarihinde Doldurduğu İşe Giriş Bildirgesinin 1991 Tarihinde Yani 01.04.1981 Tarihinden Sonra Düzenlenmiş Olduğunun Anlaşıldığı/01.04.1981 Tarihinde Kanunda Yapılan Değişiklik Nedeniyle Kabul Edilmesi Gerektiği - Mahkemesinin Bu Durumu Göz Önüne Almamasının Hatalı Olduğu Fakat Kararın Kaldırılmasıyla Giderilebileceği/Davalının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
KAMU DÜZENİ ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Belirlenmesinin Re'sen Dikkate Alınması Gerektiği/01.04.1981 Tarihinde Kanunda Yapılan Değişiklik Nedeniyle 18 Yaşını Tamamladığı Tarihin Sigortalılık Başlangıç Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - Mahkemesinin Bu Durumu Göz Önüne Almamasının Hatalı Olduğu Fakat Kararın Kaldırılmasıyla Giderilebileceği/Davalının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"

Madde 61

YARGITAY

61Y21.HD15.1.2018E. 2016/9429 K. 2018/87"EKSİK ÖDENEN EMEKLİLİK AYLIĞI FARKININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Ücretlerinin Asgari Ücretin Üzerinde Devam Ettiği ve Davacının Ustabaşı Olduğu/Emsal Ücret Araştırması ile de Davacıya Ödenen Ücretlerin Birbirine Yakın Olup İmzalı Ücret Bordrolarını Takiben Daha Yüksek Çalıştığının Kabul Edilebilir Olmadığı - Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabii Olarak Çalıştığı Dönem Yönünden de Hukuki Yararının Olmadığı/Tüm Bu Hususlar Dikkate Alınmadan Davanın Reddi Gerektiği )
DAVACININ ÜCRETLERİNİN ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE DEVAM ETMESİ ( Davacının Ustabaşı Olduğu/Emsal Ücret Araştırması ile de Davacıya Ödenen Ücretlerin Birbirine Yakın Olup İmzalı Ücret Bordrolarını Takiben Daha Yüksek Çalıştığının Kabul Edilebilir Olmadığı - Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabii Olarak Çalıştığı Dönem Yönünden de Hukuki Yararının Olmadığı/Tüm Bu Hususlar Dikkate Alınmadan Davanın Reddi Gerektiği )
EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI ( Davacının Ücretlerinin Asgari Ücretin Üzerinde Devam Ettiği ve Davacının Ustabaşı Olduğu/Emsal Ücret Araştırması ile de Davacıya Ödenen Ücretlerin Birbirine Yakın Olup İmzalı Ücret Bordrolarını Takiben Daha Yüksek Çalıştığının Kabul Edilebilir Olmadığı - Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabii Olarak Çalıştığı Dönem Yönünden de Hukuki Yararının Olmadığı/Tüm Bu Hususlar Dikkate Alınmadan Davanın Reddi Gerektiği )"
61Y21.HD2.2.2016E. 2015/20257 K. 2016/891"YAŞLILIK AYLIĞI BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ (Davanın Konusuz Kaldığı Anlaşılmasına Rağmen Emekli Aylıklarında Oluşacak Farkların Kurumca Davacıya Ödenmesi Gerektiğinin Tesbitine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
EMEKLİ AYLIĞI (Hesaplanan Aylıkların Davacıya Ödenmiş Olması Karşısında Davanın Konusuz Kaldığı Anlaşılmasına Rağmen Emekli Aylıklarında Oluşacak Farkların Kurumca Davacıya Ödenmesi Gerektiğinin Tesbitine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
DAVANIN KONUSUZ KALMASI (Davacının Yirmi Dördüncü Basamaktan Alması Gereken Yaşlılık Aylığının Syz ve Diğer Ek Ödemeler Hariç Hesaplayan Bilirkişi Raporu Esas Alınmak Suretiyle Karar Verilmesi ve Buna Göre Hesaplanan Aylıkların Davacıya Ödenmiş Olması Karşısında Davanın Konusuz Kaldığı)"
61Y10.HD20.1.2014E. 2013/3261 K. 2014/658"YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARI ( 506 S.K. 61. Md.sine Göre Yaşlılık Aylıklarının Hesabında 31.12.1999 Tarihine Kadar Katsayı Esasına Dayalı Gösterge Sisteminin Uygulanmakta Olduğu - Bilirkişi Raporunda Yönteme Uygun Bir Hesaplama Yapılmaksızın Kanaate Dayalı Görüş Verildiği İçin Anılan Rapor Aylık Tutarının Tespitine Yönelik Öngörülen İlkelere Uygun Olmadığından Hüküm Kurmaya Yeterli ve Elverişli Olmadığı )
ÖDENMEYEN YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARININ FAİZİYLE TAHSİLİ ( Kurumun Toplu Ödemede Bulunduğu Yaşlılık Aylığı Dönemindeki Yaşlılık Aylıkları Olup Bu Dönem Esas Alınarak Her Bir Aylığın Ödenmesi Gereken Tarihten Ödeme Tarihine Kadar Hesaplanacak Yasal Faiz Tutarı Belirlenmesi Gerekirken Tüm Yaşlılık Aylıkları Esas Alınarak Yapılan Faiz Hesabına Göre Belirlenen Faiz Alacağına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
EKSİK HESAPLANAN YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARI ( Kurumdan Aylık Miktarının Tespitinde Esas Alınan Tüm Veriler ve Kurumca Bağlanan İlk Aylık Miktarı Celp Edilerek Alanında Uzman Bilirkişiden Aylık Hesabı Yönünden Denetime Elverişli Rapor Alınıp İrdelenerek Varılacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
61Y10.HD27.6.2013E. 2013/12395 K. 2013/14560"YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI ( Seçimlik Hakkını Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Yönünde Kullanılması - Yeniden Yaşlılık Aylığı Bağlandığından Eski ve Yeni Aylıklardan Yüksek Olanın Bağlanması Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI KESİLENLERİN YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Sigortalının Seçimlik Hakkını Aylığın Kesilmesi Yönünde Kullandığını Çalışmaya Başlamadan Önce Kuruma Bildirmiş Olması ve Çalışmanın Fiili Olması Gereği - Yaşlılık Aylığının Yeniden Bağlanması )"
61Y10.HD3.6.2013E. 2012/7468 K. 2013/12329"FAZLA ÖDENEN PRİMLERİN İADESİ ( Aylığın Hesabında Aylık Bağlama Oranı ve Eski Tam Aylığın Hesaplama Hatası Sonucu Yanlış Belirlendiği - Usulünce Yeniden Alınacak Bilirkişi Raporuyla Davaya Konu İstem Yeniden Değerlendirilerek Yapılacak Yargılama Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARININ TESPİTİ ( Hesaplama Hatası Sonucu Belirlenen Aylık Bağlama Oranı ve Eski Tam Aylık Tutarı Üzerinden Hesaplama Yapılarak Aylık Miktarının Eksik Belirlendiği - Doğru Hesaplama Sonucu Belirlenecek Tutar Üzerinden Eski Kısmi Aylık Hesabı Yapılarak Bulunacak Rakamın Tahsis Talep Yılı Ocak Ayına Kadar Tüfe ve Gelişme Hızına Göre Güncellemesi Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Esas Alınan Raporda Hesaplama Hatası Sonucu Belirlenen Aylık Bağlama Oranı ve Eski Tam Aylık Tutarı Üzerinden Hesaplama Yapılarak Aylık Miktarının Eksik Belirlendiği - Usulünce Yeniden Alınacak Bilirkişi Raporuyla Davaya Konu İstem Yeniden Değerlendirilerek Yapılacak Yargılama Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
61Y10.HD14.5.2012E. 2009/8546 K. 2012/8662"YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİ İÇİN GEREKENDEN FAZLA YATIRDIĞI BORÇLANMA BEDELİNİN İADESİ DAVASI ( 3201 S.K. Tabi Borçlanma - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Maddi Hatalar Bulunduğu/Aylık Hesabı Yönünden Denetime Elverişli Rapor Alınacağı )
YURT DIŞINDAKİ ÇALIŞMALARI BORÇLANARAK YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİ ( Eldeki Davada Yaşlılık Aylığı Tahsisi ile İlgili Hesaplamanın Hatalı Olduğu - 4447 S.K. İle Getirilen Değişikliğin Gözetileceği/Denetime Elverili Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİNİN HATALI HESAPLAMA YAPMASI ( Hükme Esas Alınamayacağı - 01.01.2000 Tarihinden İtibaren Katsayı Esasına Dayalı Gösterge Sisteminin Yürürlükten Kaldırılmış Olduğu/Eldeki Davada Karma Sisteme Göre Aylık Bağlanması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ( Hatalı Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı - Karma Sistem )
KARMA SİSTEM ( 506 S.K. Yapılan Değişiklikten Önceki ve Değişiklikten Sonraki Sistemlerin Birleşmesinden Oluştuğu - Davacının 01.01.2000 Tarihinden Önce ve Sonra Çalışmalarının Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Yaşlılık Aylığı Tahsisi )"
61Y10.HD1.11.2007E. 2007/523 K. 2007/18142"ÇİFTE SİGORTALILIK ( Çakışan Sigortalılığa İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Gerçek ve Fiili Çalışmanın Hangi Kurum ve Kanun Kapsamında Gerçekleştiğinin Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Çakışan Sigortalılığa İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Gerçek ve Fiili Çalışmanın Hangi Kurum ve Kanun Kapsamında Gerçekleştiğinin Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )"
61YHGK21.9.2005E. 2005/10-434 K. 2005/509"SSK'YA DEVREDİLEN YARDIM SANDIĞINCA VERİLEN YAŞLILIK AYLIĞININ SSK'CA EMSALLERE GÖRE İNTİBAKI ( Yaşlılık Aylığının Önceki Miktar Üzerinden Ödenmesi Gerektiğinin Tesbiti Talebinin Reddi Gereği )
YARDIM SANDIĞININ SSK'YA DEVRİ ( Yaşlılık Aylığının SSK'ca Emsallere Göre İntibakı - Davacının Munzam Sandıktan Aldığı Aylık Miktarının Ödenmeye Devam Edilmesi Talebinin Reddi Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞININ ÖNCEKİ MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( SSK'ya Devredilen Yardım Sandığınca Verilen Yaşlılık Aylığının SSK'ca Emsallere Göre İntibakı )
MUNZAM YARDIM SANDIĞINDAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ AYNI MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMEYE DEVAM EDİLMESİ TALEBİ ( SSK'ya Devredilen Munzam Yardım Sandığından Bağlanan Yaşlılık Aylığının Kurumca Emsallere Göre İntibakı )"
61Y21.HD26.5.2005E. 2005/810 K. 2005/5484"ÖDENMEYEN YAŞLILIK AYLIKLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Kesinleşmiş Mahkeme Hükmü Bulunmasına Göre Davanın Kabulü Gereği )
KESİN HÜKÜM BULUNMASI ( Prim Borcunun Bulunmaması Nedeniyle Birikmiş Aylıkların Yasal Faizi İle Birlikte Davalı Kurumdan Alınıp Davacıya Verilmesi Gereği )"
61Y21.HD26.5.2005E. 2005/190 K. 2005/5468"YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI ( Bağlandığı Tarihten Aylık Ödemelerinin Durdurulduğu Tarih Arasında Yaşlılık Aylıkları Süresinde Ödenmesi Nedeniyle İade Edilen Aylıklar Tutarından Bu Süreye Tekabül Eden Miktara Ödeminin Yapıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütüleceği )
İADE EDİLEN AYLIKLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Yaşlılık Aylıkları Süresinde Ödenmesi Nedeniyle İade Edilen Aylıklar Tutarından Bu Süreye Tekabül Eden Miktara Ödeminin Yapıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütüleceği )"
61Y11.HD3.3.2005E. 2004/14821 K. 2005/1972"ŞİRKET DEVİR BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davada Hukuki Nedenin Değiştirilmesi Sonucu Yapılan İşin Devredilmesine Dayanılması - Davacının İspat Külfeti )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKININ HATIRLATILMASI GEREĞİ ( Şirket Pay Devrinden Doğan Alacak Davasında Davacının İnşaat İşini Davalıya Devretmesi Nedeniyle Doğan Alacak Talebinde Bulunmak Suretiyle Dayandığı Hukuki Nedeni Değiştirmesi )
İSPAT KÜLFETİ ( Şirket Devir Bedelinin Tahsili Davasında Davacının İnşaat İşini Davalıya Devretmesi Karşılığı Yaptığı Masraflar ve Emeği Karşılığı Doğan Alacak Talebinde Bulunmak Suretiyle Dayandığı Hukuki Sebebi Değiştirmesi )"
61Y10.HD21.2.2005E. 2004/11754 K. 2005/1503"ASKERLİK BORÇLANMASI MİKTARININ TESPİTİ ( Askerlik Borçlanmasına İlişkin Primler Yatırılmadığı ve Bu Haliyle Prim Ödeme Gün Sayısının Aylık Bağlamaya Yetmediği Anlaşıldığından Tahsise Karar Verilemeyeceği )
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yargılamanın Devamı Sırasında Davacıya Başvuru Tarihindeki Prim Ödeme Hükümlerine Göre Belirlenecek Prim Borçlarını Ödemesi İçin Mehil Verilebileceği )
TAHSİS TALEBİ ( Askerlik Borçlanmasına İlişkin Primler Yatırılmadığı ve Bu Haliyle Prim Ödeme Gün Sayısının Aylık Bağlamaya Yetmediği Anlaşıldığından Tahsise Karar Verilemeyeceği )"
61Y21.HD30.11.2004E. 2004/7105 K. 2004/10396"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( SSK Tarım Sigortalılığının İptalinin Usulsüz Olması - Kurumun Uzun Yıllar Primleri Tahsil Edip Sigortalıya Ümit ve Güven Vermiş Olması )
SSK TARIM SİGORTALILIĞININ İPTALİ VE YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kurumun Uzun Yıllar Primleri Tahsil Edip Sigortalıya Ümit ve Güven Vermiş Olması - Yaşlılık Aylığı Konusunda da Bir Hüküm Kurulması Gereği )
HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( SSK Tarım Sigortalılığının İptali ve Yaşlılık Aylığının Kesilmesine İlişkin Kurum İşlemine Karşı Açılan Davada Sigortalılığın Geçerliliğine Karar Veren Mahkemece Yaşlılık Aylığı Konusunda da Şartların Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )"
61Y10.HD5.4.2004E. 2004/1523 K. 2004/2793"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAN SİGORTALININ TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Tüm Prim Kollarından Prim Yatırılarak Sürdürülen Hizmetin Geçerliliği - Yaşlılık Aylığının İstirdadının İstenememesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ YERİNE TÜM TAM PRİM YATIRARAK ÇALIŞAN EMEKLİ KİŞİ ( Aldığı Yaşlılık Aylığını İade Etmek Zorunda Olmaması )
PRİM YATIRARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN EMEKLİ ( Aldığı Yaşlılık Aylığını İade Etmesinin İstenememesi )
SSK'DAN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN SİGORTALI ( Aldığı Yaşlılık Aylığını İade Etmesinin İstenememesi )"
61Y21.HD4.3.2004E. 2004/1362 K. 2004/1981"ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI ( Maddi Tazminat - Yaşlılık Aylığı Bağlandığı Tarihten İtibaren 60 Yaşının İkmaline Kadarki Aktif Dönem Kazancının Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Tazminat - Yaşlılık Aylığı Bağlandığı Tarihten İtibaren 60 Yaşının İkmaline Kadarki Aktif Dönem Kazancının Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Yaşlılık Aylığı Bağlandığı Tarihten İtibaren 60 Yaşının İkmaline Kadarki Aktif Dönem Kazancının Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKEN MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Yaşlılık Aylığı Bağlandığı Tarihten İtibaren 60 Yaşının İkmaline Kadarki Aktif Dönem Kazancı )"
61Y21.HD10.4.2003E. 2003/2312 K. 2003/3222"TESPİT DAVASI ( Davacının SSK Kararının İptalini ve Emekliliğinin Tespitini Talep Etmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının Yaşlılık Aylığının Bağlanmasını Talep Etmesi )
İŞVERENİN DENETİMİ VE GÖZETİMİ ALTINDA ÇALIŞMAK ( Davacının Muhasebecilik İşinden SSK'lı Olabilmesi İçin İşyerinde İşverenin Denetim ve Sorumluluğunda Çalışmasının Gerekmesi )
BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE ÇALIŞMAK ( Davacının Muhasebecilik İşinden SSK'lı Olabilmesi İçin İşyerinde İşverenin Denetim ve Sorumluluğunda Çalışmasının Gerekmesi )"
61Y21.HD27.2.2003E. 2003/765 K. 2003/1455"KESİLEN YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI TALEBİ ( Davacının Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması Gerektiği Bildirilen Dönem Hesaba Katılmaksızın Sadece SSK Zorunlu Sigortalı Çalışmaları Hesaplandığında Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Gözetileceği )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTASI ( Bildirilen Dönem Hesaba Katılmaksızın Sadece SSK Zorunlu Sigortalı Çalışmalar Göz Önününde Bulundurulduğunda Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Gözetileceği )
SSK ZORUNLU SİGORTA ÇALIŞMALARI ( Davacının Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması Gerektiği Bildirilen Dönem Hesaba Katılmaksızın Sadece Bu Dönem Göz Önününde Bulundurulduğunda Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Gözetileceği )"
61Y10.HD27.5.2002E. 2002/4250 K. 2002/4633"YAŞLILIK AYLIĞI KAZANMASI ÜSTÜN OLASILIK DAHİLİNDE BULUNAN MALUL SİGORTALI ( Tavanın Belirlenmesinde Pasif Devre Zararının Hesaplanamayacağı )
TAVANIN BELİRLENMESİ ( Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı ve Yaşına Göre İleride Yaşlılık Aylığı Kazanması İhtimali Yüksek Olan Malul - Pasif Devre Zararının Hesaplanamaması )
MALULİYET AYLIĞININ HESAPLANMASI ( Tavanın Belirlenmesinde İleride Yaşlılık Aylığı Alma İhtimali Yüksek Olduğundan Pasif Devre Zararının Hesaplanamaması )
PASİF DEVRE ZARARININ TAVANIN BELİRLENMESİNDE HESABA KATILAMAMASI ( Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı ve Yaşına Göre Sigortalının İleride Yaşlılık Aylığı Alma Olasılığının Yüksek Olması )"
61Y21.HD24.5.2001E. 2001/3886 K. 2001/4023"FARK YAŞLILIK AYLIĞI ( Aylığa Uygulanan Önceki Ayın TÜFE Oranı-Ödeme Günü-Aylığa Hak Kazanma Tarihi )
ÖNCEKİ AYIN TÜFE ORANI ( Fark Yaşlılık Aylığı-Ödeme Gününün mü Aylığa Hak Kazanma Tarihinin mi Esas Alınması )
AYLIĞA HAK KAZANMA TARİHİ ( Fark Yaşlılık Aylığı-Yaşlılık Aylığına Bağlanacak Önceki Ayın TÜFE Oranı )"
61Y21.HD30.6.2000E. 2000/4776 K. 2000/5230"EMEKLİ SİGORTALININ YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Yaşlılık Aylığının Kesilip Kesilmeyeceği)
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR ( Yaşlılık Aylığının Kesilip Kesilmeyeceği)
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Çalışmaya Başlayanlar)"
61YHGK29.9.1999E. 1999/10-596 K. 1999/753"PRİM BORCU BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Muhtarlık Dönemi İçinde Gelir Vergisi Mükellefi Olunması Halinde SSK'ya Tabi Sigortalılıklara Değer Verilememesi )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Muhtarlık Dönemi İçinde Gelir Vergisi Mükellefi Olunması Halinde SSK'ya Tabi Sigortalılıklara Değer Verilememesi )
MUHTARIN BAĞLI OLDUĞU KURUM ( Muhtarlık Dönemi İçinde Gelir Vergisi Mükellefi Olunması Halinde SSK'ya Tabi Sigortalılıklara Değer Verilememesi )
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLAN MUHTARLAR ( Muhtarların SSK'ya Tabi Sigortalılıklarına Değer Verilememesi )"
61Y10.HD24.6.1997E. 1997/4753 K. 1997/4839"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAMAMASI ( İşveren ve Kurumun Yanıltması Sonucu İşten Ayrılanın Uğradığı Zararın Hesabı )
YANILTARAK İŞTEN ÇIKARMAK ( Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı Düşüncesiyle İşten Ayrılanın Uğradığı Zararın Hesabı )
MÜTERAFİK KUSUR ( Yanıltılarak İşten Çıkarılan İşçinin Bu Dönemde Asgari Ücretle İş Bulup Çalışmaması )"
61Y10.HD21.3.1996E. 1996/2287 K. 1996/2342"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kurumun Davacıya Fuzulen Ödenen Yaşlılık Aylığının Tahsiline İlişkin Davaya Göre Öncelik Taşıması )
YAŞLILIK AYLIĞININ FUZULEN ÖDENMESİ ( Kurumun Açtığı Davadan Önce Açılan Kurum İşleminin İptali Davasının Öncelik Taşıması )
KURUMCA FUZULEN ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının Açtığı Kurum İşleminin İptali Davasının Önceliğinin Olması )"
61Y10.HD30.1.1996E. 1995/9736 K. 1996/524"ALACAK DAVASI ( Telafi Edici Ödemenin Davalı Vakıfça Tediye Edilmeyerek Muaraza Yaratıldığı İddiasıyla Birikmiş Telafi Edici Ödemenin Tahsili İstemi )
VAKIF SENEDİ ( Yaşlılık Sigortasından Bağlanacak Aylıkların Hesaplanmasına İlişkin Olması )
AYLIK BAĞLAMA ORANI ( Oranın Belirlenmesinde Erkek ise Ellibeş Yaşından Sonra Doldurduğu Her Yıl için Ödenen Prim için Bir Yıl Artırılması )
TELAFİ EDİCİ ÖDEME ( Ödemenin Davalı Vakıfça Tediye Edilmeyerek Muaraza Yaratıldığı İddiasıyla Birikmiş Telafi Edici Ödemenin Tahsili İstemi )"
61Y10.HD29.6.1992E. 1991/13092 K. 1992/7486"YABANCI ÜLKEDEN GETİRİLEN SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ ( İşçinin Türkiye'deki Çalışmasıyla Emekli Olması - İşçiye Ödenip Ödenemeyeceği )
YABANCI ÜLKEDEN TRANSFER EDİLEN PRİMLERİN İŞÇİYE ÖDENMESİ ( İşçinin Türkiye'deki Çalışmasının Tek Başına Emekliliğe Yeterli Gelmesi Halinde )
TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMA SÜRESİNİN EMEKLİLİĞE YETMESİ ( Yabancı Ülkeden Getirilen Sosyal Güvenlik Primlerinin İşçiye Ödenip Ödenemeyeceği )
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA YABANCI ÜLKEDEN GETİRİLEN SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ ( İşçiye Ödenip Ödenemeyeceği )
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNDE ÖNCELİK VE AMACA UYGUNLUK ( Yabancı Ülkeden Getirilen Sosyal Güvenlik Primlerinin İşçiye Ödenip Ödenemeyeceği )"
61Y10.HD1.10.1991E. 1991/332 K. 1991/7461"ÜST GÖSTERGE TABLOSUNDAN AYLIK BAĞLANMASI TALEBİ ( Yurtdışı Hizmet Süresini Borçlanan Sigortalının Süresinde Talepte Bulunmaması )
YURTDIŞI HİZMET SÜRESİNİ BORÇLANAN SİGORTALI ( Üst Gösterge Tablosundan Yaşlılık Aylığı Bağlanması Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞININ ÜST GÖSTERGEDEN BAĞLANMASI TALEBİ ( Yurtdışı Hizmet Süresini Borçlanan Sigortalının )"
61Y10.HD5.2.1991E. 1990/6144 K. 1991/854"RÜCU ALACAĞINDAN SORUMLULUK ( Olaya Karışan 3. Şahıs )
RÜCU ALACAĞINDAN KUSURLU TARAFIN KUSURU ORANINDA SORUMLU OLMASI
SİGORTALININ AKTİF ÇALIŞMA SÜRESİ ( Rücu Davası )
RÜCU DAVASI ( Sigortalının Aktif Çalışma Süresi )
PASİF DEVREYE AİT KAZANÇ KAYBININ HESABI ( Rücu Davası )
RÜCU DAVASINDA PASİF DEVREYE AİT KAZANÇ KAYBININ HESABI"
61YHGK20.6.1990E. 1990/10-221 K. 1990/370"YAŞLILIK AYLIĞINA ESAS GÖSTERGENİN TESBİTİ ( Yıllık Kazanç Miktarının Tesbiti )
YILLIK KAZANÇ MİKTARININ TESBİTİ ( Yaşlılık Aylığına Esas Göstergenin Tesbiti )
GÖSTERGENİN BELİRLENMESİ METODU ( Yaşlılık Aylığı Hesabına Esas Alınacak Yıllık Kazanç Miktarının Tesbiti )"
61YHGK8.2.1989E. 1988/10-174 K. 1989/65"TAZMİNAT DAVASI ( SSK'nın Yanlış Bilgi Vermesi Nedeniyle )
SSK'NIN YANLIŞ BİLGİ VERMESİ NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMAK İÇİN İŞİNDEN AYRILAN KİŞİ ( Uğradığı Zararın Kurumca Tazmini )
ZARARIN KAPSAMI ( Haksız Eylem Olmasaydı Malvarlığı Ne Olacaktıysa Haksız Eylemin Gerçekleşmesiyle Meydana Gelen Malvarlığı Arasındaki Fark )
İDARENİN YANLIŞ BİLGİ VERMESİ NEDENİYLE İŞİNDEN AYRILAN KİŞİ ( Uğradığı Zararın Tazmininin Gerekli Olması )"
61Y10.HD27.12.1988E. 1988/2051 K. 1988/7897"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İstirahatli Sürelerin Yaşlılık Aylığı Bağlanmasında Dikkate Alınması Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI HESABINA ALINACAK GÖSTERGE ( Sigortalının İşten Ayrıldığı Tarihten Önceki Malüllük Yaşlılık Ölüm Sigortaları Primlerinin Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi )
İSTİRAHATLİ SÜRELER ( Sigortalının Prime Esas Kazanç Elde Etmemesi )"
61YHGK8.4.1981E. 1979/10-48 K. 1981/269"YAŞLILIK AYLIĞININ BAĞLANMASI ( Takvim Yılının Dolmasına Bir Gün Kala Başvuruda Bulunan Sigortalı )
OBJEKTİF İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK ( Takvim Yılının Dolmasına Bir Gün Kala Başvuran Sigortalının Başvurduğu Yılın Dikkate Alınması )
TAKVİM YILININ DOLMASINA BİR GÜN KALA BAŞVURUDA BULUNAN SİGORTALI ( Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasında Başvuru Tarihinin Dikkate Alınması )"
61Y10.HD15.12.1980E. 1980/6630 K. 1980/7351"YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ( Yargı Yoluna Müracaatla Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının İstenmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ SAPTANMASINDA YÖNTEM ( Sigortalının Yaşlılık Aylığı Göstergesinin Saptanmasında İstek Gününden Önceki Takvim Yılında Geçerli Kat Sayısının Gözönünde Tutulması )"
61YHGK10.12.1980E. 1979/10-1716 K. 1980/2646"YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI ( İşten Ayrılmadan Önce Primi Ödenmiş Olan Kazancın Esas Alınması )
İŞTEN AYRILMADAN ÖNCE PRİMİ ÖDENMİŞ ESAS KAZANÇ ( Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasında Esas Alınması )
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA İMZALANAN TİS ( Geçerlilik Tarihinin Eskiye Götürülmesinin İmkansız Olması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Emekli Olduktan Sonra İmzalanmış Olması ve Geçerlilik Tarihinin Eskiye Götürülmesinin Olanaksız Olması )"
61YHGK25.4.1979E. 1978/10-238 K. 1979/402"YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI ( İşten Ayrılma Gününden Geriye Doğru 1 Ocak 31 Aralık İtibariyle 5 Takvim Yılı Esasının Göz Önünde Bulundurulması )
İŞTEN AYRILMA GÜNÜ ( Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasında Göz Önünde Tutulması )
1 OCAK 31 ARALIK İTİBARİYLE 5 TAKVİM YILI ESASININ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI ( Yaşlılık Aylığının Hesaplanması )"
61YHGK23.3.1977E. 1975/10-476 K. 1977/280"YAŞLILIK AYLIĞI ( Fazla Çalışma Parasının Primi Ödendiğinde Bu Aylığa Yansıtılması )
FAZLA ÇALIŞMA PARASI ( Primleri Ödendiğinde Yaşlılık Aylığına Yansıtılması )"

UYUŞMAZLIK

61UMH14.11.2005E. 2005/60 K. 2005/83"EMEKLİ AYLIĞI ( SSK.'ndan Emekli Olan Davacı Tarafından En Üst Dereceden Bağlanması İstemiyle Açılan Dava - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
SSK'NDAN EMEKLİ OLAN DAVACI ( En Üst Dereceden Emekli Aylığı Bağlanması İstemiyle Açılan Dava - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( SSK.'ndan Emekli Olan Davacı Tarafından En Üst Dereceden Aylık Bağlanması İstemiyle Açılan Dava - Görüm ve Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu )"

Madde 62

YARGITAY

62Y10.HD13.10.2014E. 2014/16239 K. 2014/19314"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Sigortalı Olarak Ayrıldığı İşten Ayrıldıktan Sonra Yazılı İstekte Bulunan ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanan Sigortalıya Bu İsteğinden Sonraki Aybaşından Başlanarak Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı - Davacının İşten Ayrılıp Ayrılmadığı Belirlendikten Sonra Talebe İlişkin Karar Verileceği )
SİGORTALININ İŞTEN AYRILMASI ( Sigortalı Olarak Ayrıldığı İşten Ayrıldıktan Sonra Yazılı İstekte Bulunan ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanan Sigortalıya Bu İsteğinden Sonraki Aybaşından Başlanarak Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı - Davacının İşten Ayrılıp Ayrılmadığı Belirlendikten Sonra Yaşlılık Aylığı Talebine İlişkin Karar Verilmesi Gerektiği )"
62YHGK12.2.2014E. 2013/10-486 K. 2014/89"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Davacının En Son Çalışmasının 5510 S.K. 4/c M. Kapsamında Olduğu/5434 S.K. 36 M. Sayılan Koşulların Aranacağı - Eldeki Davada 25 Yıl Hizmet Koşulunu Yerine Getirmeyen Davacı İçin 5434 S.K. Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanamayacağı )
DAVACININ YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLECEĞİ ( 5335 S.K. 30 Maddesinin Gözetilmesi Gerektiği - Özel Daire Bozma Kararına Uyulacağı )
KURUMA YAZILI BAŞVURU VE İŞTEN AYRILMA KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ ( Davacının Kuruma Yaşlılık Aylığı Almak İçin Başvurusu Bulunmadığı İddiası - 506 S.K. 60 ve Geç. 81/B-c M. Koşullarının Var Olması Halinde Her Zaman Davacıya 506 S.K Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Mümkün Olacağı/Tespit Davası )
HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Tek Başına Bir Çalışmanın Aylık Bağlanmasına Yeterli Olması Halinde Kişinin Tüm Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmet Sürelerini Birleştirmeye Zorlanamayacağı - Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti/Davacının Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Gereği )
BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN EMEKLİLİK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALINMASI DURUMU ( Bu Aylıkları Kesilmeksizin Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler ile Kanunda Belirtilen Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Müessese ve İşletmelerinde ve Sermayesinin %50'sinden Fazlası Kamuya Ait Olan Diğer Ortaklıklarda Herhangi Bir Kadro ve Pozisyon veya Görevde Çalıştırılamayacağı )"
62YHGK21.9.2011E. 2011/10-439 K. 2011/540"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( Hukuki Değerden Yoksun İşlemler Açık Hataya Dayalı İşlemler İradeyi Fesada Uğratan Nedenlere Dayalı İşlemler Kazanılmış Hak Doğurmadığı Gibi İdarenin Yapmış Olduğu Olumsuz veya Açıklayıcı İşlemleri de Kazanılmış Hak Doğurmayacağı )
HUKUKİ DEĞERDEN YOKSUN İŞLEMLER ( Açık Hataya Dayalı İşlemler İradeyi Fesada Uğratan Nedenlere Dayalı İşlemler Kazanılmış Hak Doğurmadığı Gibi İdarenin Yapmış Olduğu Olumsuz veya Açıklayıcı İşlemleri de Kazanılmış Hak Doğurmayacağı - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti )
PRİM BORCUNUN PRİM BORDROLARINA GÖRE HESAPLANMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti - Hesaplamanın Bildirilen Süreler Eksik Olduğu İçin Yanlış Yapıldığı ve Diğer Bir İfade İle Hatalı Bildirime Dayalı ve Hukuki Değerden Yoksun Olduğu )
HATADAN KAYNAKLANAN KURUM İŞLEMİ ( Hukuki Değerden Yoksun ve Hatadan Kaynaklanan Kurum İşlemine Dayalı Olarak Herhangi Bir Hak Kazanılamayacağı - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti )
KURUMUN HATALI İŞLEMİ SONUCU ÇIKARILAN PRİM BORCUNUN ÖDENMESİ ( Ödeyen Davacının İyiniyetli Olduğunu Kabul İle Aylık Bağlanmasına Dair Verilen Kararın İsabetsiz Olduğu )"
62YHGK8.6.2011E. 2011/10-291 K. 2011/399"YAŞLILIK AYLIĞI (Hak Kazanıldığının Tespiti ve Biriken Aylıkların Tahsili - Davalı Kurumun Erken Yapılan Başvuruya Geçerlilik Tanıyarak Yaş Şartının Oluştuğu Tarihten İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlaması Gerektiği)
KUSURU OLMAKSIZIN HAK KAYBINA UĞRAMA (Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti ve Biriken Aylıkların Tahsili - Davalı Kurum Tarafından Uygun Bir Süre İçinde Cevap Verilmeyerek Davacının Zamanında Tahsis Talebinde Bulunamaması Sebebiyle Hak Kaybına Uğramasının Davacının Kusurundan Kaynaklanmadığı)
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILMASINDAN ÖNCE YAPILAN TALEP (Davalı Kurumun Erken Yapılan Başvuruya Geçerlilik Tanıyarak Yaş Şartının Oluştuğu Tarihten İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlaması Gerektiği)
EMEKLİLİK KOŞULLARI (Yaş Şartı Gerçekleşmeden Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Dair İlk Başvurunun Reddedilmesinden Sonra Emeklilik Koşulları Oluştuğunda Yeni Bir Tahsis Talebi Beklenmeden İlk Yapılan Talebe Geçerlilik Tanınarak Yaşlılık Aylığının Bağlanması Gerektiği - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti ve Biriken Aylıkların Tahsili)"
62Y10.HD24.5.2011E. 2010/825 K. 2011/7419"YAŞLILIK AYLIKLARININ VE FAİZİNİN TAHSİLİ ( Sigortalılık Süresi İtibariyle Davacının Durumu 4759 S. Kanunla Yeniden Düzenlenen Geçici 81. Md.nin B/C Bendine Uygun Düşmekte Olup Buna Göre Tahsis Tarihi İtibariyle Prim Ödeme Gün Sayısı ve Yaş Şartları Gerçekleşmiş İse de 25 Yıllık Sigortalılık Şartı Yerine Gelmediğinden Reddi Gerektiği )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Yaşlılık Aylıklarının ve Faizinin Tahsili - Tahsis Tarihi İtibariyle Prim Ödeme Gün Sayısı ve Yaş Şartları Gerçekleşmiş İse de 25 Yıllık Sigortalılık Şartı Yerine Gelmediğinden Reddi Gerektiği )
SİGORTALILIK ŞARTI ( Davacının Durumu 4759 S. Kanunla Yeniden Düzenlenen Geçici 81. Md.nin B/C Bendine Uygun Düşmekte Olup Buna Göre Tahsis Tarihi İtibariyle Prim Ödeme Gün Sayısı ve Yaş Şartları Gerçekleşmiş İse de 25 Yıllık Sigortalılık Şartı Yerine Gelmediğinden Yaşlılık Aylığı İsteminin Reddi Gerektiği )"
62Y21.HD25.10.2010E. 2009/14390 K. 2010/10342"SSK SİGORTALILIĞININ GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Yaşlılık Aylığının Diğer Şartların Varlığı Halinde Yazılı Talebi Takip Eden Aybaşından İtibaren Başlatılması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAŞLANGICI ( Diğer Şartların Varlığı Halinde Yazılı Talebi Takip Eden Aybaşından İtibaren Başlatılması Gerektiği )
YAZILI TALEP ( SSK Sigortalılığının Geçerli Olduğunun Tespiti - Yaşlılık Aylığının Diğer Şartların Varlığı Halinde Yazılı Talebi Takip Eden Aybaşından İtibaren Başlatılması Gerektiği )"
62Y10.HD26.4.2010E. 2010/1675 K. 2010/5981"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 506 S. Kanun Kapsamındaki İsteğe Bağlı Sigortalılığa İlişkin Ödemesi Gereken Prim ve Ferilerinden Fazla Yaptığı Ödemelerin Karşıladığı Süre Kadar İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Hak Kazanabilmek İçin Gerekli Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Gün Sayısının Primlerinin Ödenmiş Olması Gerektiği - Gerekli Prim Gün Sayısını Tamamlanmak İçin Yaptığı Askerlik Hizmeti Borçlanma Primini Ödemiş Olduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabilmek İçin Gerekli Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Gün Sayısının Primlerinin Ödenmiş Olması Gerektiği - Gerekli Prim Gün Sayısını Tamamlanmak İçin Yaptığı Askerlik Hizmeti Borçlanma Primini Ödemiş Olduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
62Y10.HD16.4.2009E. 2008/973 K. 2009/7358"İŞTEN AYRILMADAN TAHSİS ( Yaşlılık Aylığı Bağlandığını İddiasıyla Ödenen Yersiz Aylıkların Tahsili - Dönem Bordrolarının Celbi İle Davalının İşten Ayrılıp Ayrılmadığı ve Tüm Sigorta Kollarında Prim Ödeyip Ödemediğinin Araştırılması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANDIĞINI İDDİASI ( Ödenen Yersiz Aylıkların Tahsili - Dönem Bordrolarının Celbi İle Davalının İşten Ayrılıp Ayrılmadığı ve Tüm Sigorta Kollarında Prim Ödeyip Ödemediğinin Araştırılması Gerektiği )
ÖDENEN YERSİZ AYLIKLARIN TAHSİLİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlandığı İddiası - Dönem Bordrolarının Celbi İle Davalının İşten Ayrılıp Ayrılmadığı ve Tüm Sigorta Kollarında Prim Ödeyip Ödemediğinin Araştırılması Gerektiği )
YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN TAHSİLİ ( Dönem Bordrolarının Celbi İle Davalının İşten Ayrılıp Ayrılmadığı ve Tüm Sigorta Kollarında Prim Ödeyip Ödemediğinin Araştırılması Gerektiği )"
62Y10.HD26.1.2009E. 2007/20021 K. 2009/455"YAŞLILIK AYLIĞI ( Bağlanması İçin Belirli Süre Sigortalı Olma Belli Gün Prim Ödemiş Olma Yaş Haddi ve Sigortalı Olarak Çalışılan İşten Ayrılma Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Gereği - Yaşlılık Aylığı Bağlanma Koşulları Gerçekleştirip Gerçekleştirmediği Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
SSK SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( Aynı Dönemde Bağ-Kur Zorunlu Sigortalısı Olma Nedeniyle SSK Sigortalılığının İptali ile Yatırılan Primin Davacının Hesabına İadesi - 506 Sayılı Kanuna Göre Aranan Diğer Şartlar da Araştırılarak Eksik Primin Kuruma Ödenmesi Kaydı ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gereği )"
62Y21.HD27.4.2006E. 2005/9208 K. 2006/4356"YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ BAĞLANMASI ( Aylık Bağlanmasına İlişkin Talebin Kabulü Kesinleşmiş Mahkeme Kararına Aykırı Olması - SSK Tarafından Yapılan İşlemlerde Yasaya Aykırı Bir Durum Bulunmaması Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
AYLIĞIN GEÇ BAĞLANMADAN DOLAYI MAAŞLARA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Davalı Kurumun Davacının Dosyasında Tahsis Dilekçesi Görülmekle Aylık Başlangıç Tarihinin Davacı Hesabına Yatırılması Nedeniyle Reddi Gereği )
BAŞVURU TARİHİNDE GEREKEN KOŞULLARIN OLUŞMAMIŞ OLMASI ( Kuruma Başvurusu Esas Alınarak Bu Tarihi Takip Eden Aybaşından İtibaren Aylık Bağlanması Gerektiğinin Tespiti Talebi - Reddi Gereği )"
62Y21.HD20.12.2005E. 2005/10438 K. 2005/13586"YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Kurum Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu Halde Davacı Tarafından Dava Açılırken Yatırılan Peşin Nisbi Harcın Yargılama Giderleri İçine Katılarak Davalı Kurum'dan Tahsilinin İsabetsiz Olduğu )
NİSBİ HARÇ ( Yaşlılık Aylığının İptali İstemi - Davalı Kurum Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu Halde Davacı Tarafından Dava Açılırken Yatırılan Peşin Nisbi Harcın Yargılama Giderleri İçine Katılarak Davalı Kurum'dan Tahsilinin İsabetsiz Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Yaşlılık Aylığının İptali İstemi - Davalı Kurum Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )"
62Y10.HD24.11.2005E. 2005/7862 K. 2005/12161"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı Tahsisi İçin İşten Ayrılmanın Yasal Koşul Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİ ( Tahsisi İçin İşten Ayrılmanın Yasal Koşul Olduğu - Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )"
62Y21.HD15.11.2005E. 2005/6414 K. 2005/11551"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Hak Kazandıktan Sonra 66 Günlük Çalışması Olduğu ve Bu Dönemde Tam Sigorta Kollarına Tabi Prim Yatırdığı - Yatırılan Bu Primlerin Kurumca Sosyal Güvenlik Destek Primi Olarak Sayılması Gerektiği )
TAM SİGORTA KOLLARINA TABİ PRİM YATIRILMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Hak Kazandıktan Sonra Davacının 66 Günlük Çalışması Olduğu ve Bu Dönemde Prim Yatırdığı - Yatırılan Bu Primlerin Kurumca Sosyal Güvenlik Destek Primi Olarak Sayılması Gerektiği )
PRİM YATIRILMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Hak Kazandıktan Sonra Davacının 66 Günlük Çalışması Olduğu - Yatırılan Primlerin Kurumca Sosyal Güvenlik Destek Primi Olarak Sayılması Gerektiği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Hak Kazandıktan Sonra Davacının 66 Günlük Çalışması Olduğu ve Bu Dönemde Tam Sigorta Kollarına Tabi Prim Yatırılması Nedeniyle Bu Primlerin Kurumca Sayılması Gerektiği )"
62Y10.HD21.3.2005E. 2004/13234 K. 2005/2896"EMEKLİLİKTEN SONRA ÇALIŞMAK ( Yazılı İstemde Bulunmasa da Süresince Sosyal Güvenlik Destek Primi Ya da Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olarak Prim Ödemesi Durumunda Maaşının Kesilmeyeceği )
İŞTEN AYRILMADAN BAĞLANAN EMEKLİLİK MAAŞI ( Ancak İşten Ayrıldıktan Sonra Bağlanabileceği - İşten Ayrılmadan Fuzulen Ödenen Maaşın İadesine Karar Verileceği )
FUZULEN ÖDENEN EMEKLİLİK MAAŞININ İSTİRDADI TALEBİ ( İşten Ayrılmadan Bağlanıp Ödenen Maaşın İadesine Karar Verileceği - Emeklilik Maaşının Ancak İşten Ayrıldıktan Sonra Bağlanabileceği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Çalışmaya Başlayanların Yazılı İstemde Bulunmasa da Süresince Ya da Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olarak Prim Ödemesi Durumunda Maaşının Kesilmeyeceği )"
62Y10.HD21.2.2005E. 2004/11754 K. 2005/1503"ASKERLİK BORÇLANMASI MİKTARININ TESPİTİ ( Askerlik Borçlanmasına İlişkin Primler Yatırılmadığı ve Bu Haliyle Prim Ödeme Gün Sayısının Aylık Bağlamaya Yetmediği Anlaşıldığından Tahsise Karar Verilemeyeceği )
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yargılamanın Devamı Sırasında Davacıya Başvuru Tarihindeki Prim Ödeme Hükümlerine Göre Belirlenecek Prim Borçlarını Ödemesi İçin Mehil Verilebileceği )
TAHSİS TALEBİ ( Askerlik Borçlanmasına İlişkin Primler Yatırılmadığı ve Bu Haliyle Prim Ödeme Gün Sayısının Aylık Bağlamaya Yetmediği Anlaşıldığından Tahsise Karar Verilemeyeceği )"
62Y10.HD14.2.2005E. 2004/12130 K. 2005/1111"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Sigortalı Olarak Çalışılan İşten Ayrılma Tarihini Takip Eden Aybaşından İtibaren Aylık Bağlanmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SİGORTALI ÇALIŞILAN İŞTEN AYRILMA TARİHİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının ve Aylık Bağlanmasına Karar Verilmesi Gereken Tarih Olması )"
62Y10.HD3.2.2005E. 2004/9955 K. 2005/656"ÖDENEN AYLIKLARIN İSTİRDADI TALEBİ ( 506 Sayılı Yasanın 60 ve 62. Maddeleri Gereğince Davacının Çalıştığı İşten Ayrılmasını Takip Eden Aybaşından İtibaren Kendisine Aylık Bağlanması Gerekeceği )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Ödenen Yaşlılık Aylıklarının Kuruma İadesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği - Ödenen Aylıkların İstirdadı Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( 506 Sayılı Yasanın 60 ve 62. Maddeleri Gereğince Davacının Çalıştığı İşten Ayrılmasını Takip Eden Aybaşından İtibaren Kendisine Aylık Bağlanması Gerekeceği )"
62Y10.HD1.11.2004E. 2004/8601 K. 2004/10056"İSTİRDAT DAVASI ( Şartları Taşımamasına Rağmen Davalıya Yaşlılık Aylığı Ödenmesi Nedeniyle )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Çalıştığı İşten Ayrıldıktan Sonra Yaşlılık Aylığı Talep Edenlere Aylık Bağlanması-Yeniden Çalışmaya Başlayanların Çalışmaya Başladıkları Tarihte Aylıklarının Kesilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ İSTİRDATI ( Aylık Alabilmek için Bir İşte Çalışmamak Gerektiğinden Davalının İşten Ayrılmadan Önce Ödenen Miktarın İadesinin Gerekmesi )"
62Y10.HD19.10.2004E. 2004/10420 K. 2004/9557"MAAŞ FARKI ( Tüketici Fiyatları İndeks Oranındaki Artışın Yaşlılık Aylığına Tam Olarak Yansıtılmamasından Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Zarar Hesabının Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlenen Ödeme Günündeki Ödeme İle Takvim Ayının İlk Günü Esas Alınarak Yapılacak Ödemedeki Miktarın Karşılaştırılması Gereği )
TÜKETİCİ FİYAT İNDEKSİ ( Oranındaki Artışın Yaşlılık Aylığına Tam Olarak Yansıtılmamasından Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Zarar Hesabının Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlenen Ödeme Günündeki Ödeme İle Takvim Ayının İlk Günü Esas Alınması Halinde Yapılacak Ödemedeki Miktarın Karşılaştırılması Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Tüketici Fiyat İndeks Oranındaki Artışın Yaşlılık Aylığına Tam Olarak Yansıtılmamasından Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Zarar Hesabının Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlenen Ödeme Günündeki Ödeme İle Takvim Ayının İlk Günü Esas Alınarak Yapılacak Ödemedeki Miktarın Karşılaştırılması Gereği )"
62Y10.HD6.10.2004E. 2004/8693 K. 2004/8586"TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİNDE ARTIŞIN YAŞLILIK AYLIĞINA GEÇ YANSITILMASI NEDENİYLE FARK TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta Olan Sigortalının )
YAŞLILIK AYLIĞINA TÜFE ARTIŞ ORANININ GEÇ YANSITILMASI ( Uğranılan Zararın Tahsili Talebi )
TÜFE ARTIŞ ORANININ YAŞLILIK AYLIĞINA YANSITILACAĞI TARİH ( Geç Yansıtılma Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Fark Talebi )"
62Y10.HD2.7.2004E. 2004/848 K. 2004/6348"EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMESİ ( Davacının Aylıklarına Aybaşı Yerine Bakanlar Kurulu'nun Belirlediği Günde TÜFE Oranlarının Yansıtılmamasından Kaynaklanan Hak Kaybı Talebi - Takvim Ayının İlk Günü Esas Alınıp Yapılacak Hesaplama İle Tespiti Gereği )
ENFLASYON FARKI ( Davacının Aylıklarına Aybaşı Yerine Bakanlar Kurulu'nun Belirlediği Günde TÜFE Oranlarının Yansıtılmamasından Kaynaklanan Hak Kaybı Talebi - Takvim Ayının İlk Günü Esas Alınıp Yapılacak Hesaplama İle Tespiti Gereği )
EMEKLİ AYLIĞINA TÜFE ORANININ YANSITILMASI TALEBİ ( Hak Kaybının O Günkü Davacıya Yapılan Ödemeler Kurumdan Getirtilip Takvim Ayının İlk Günü Esas Alınıp Yapılacak Hesaplama İle Tespit Edileceği )"
62Y10.HD21.6.2004E. 2004/2835 K. 2004/5710"YURDA KESİN DÖNÜŞ KOŞULU ( Yurtdışında İşsizlik ve Hastalık Sigortalarından Yararlanmanın Kesin Dönüş Yapılmadığına Karine Teşkil Etmesi )
İŞSİZLİK VE HASTALIK SİGORTASINDAN YARDIM ALMAK ( Yurda Kesin Dönüş Yapılmadığına Karine Oluşturması )
KARİNE NİTELİĞİ ( Yurtdışında İşsizlik ve Hastalık Sigortalarından Yararlanmanın Yurda Kesin Dönüş Yapılmadığına Karine Olması - Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Yerine Getirilmemiş Olması Gerekçesiyle - İşsizlik Sigortasından Yararlanmanın Kesin Dönüş Yapılmadığına Karine Olması ve Aksinin İspat Edilebilmesi )"
62Y10.HD5.4.2004E. 2004/1523 K. 2004/2793"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAN SİGORTALININ TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Tüm Prim Kollarından Prim Yatırılarak Sürdürülen Hizmetin Geçerliliği - Yaşlılık Aylığının İstirdadının İstenememesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ YERİNE TÜM TAM PRİM YATIRARAK ÇALIŞAN EMEKLİ KİŞİ ( Aldığı Yaşlılık Aylığını İade Etmek Zorunda Olmaması )
PRİM YATIRARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN EMEKLİ ( Aldığı Yaşlılık Aylığını İade Etmesinin İstenememesi )
SSK'DAN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN SİGORTALI ( Aldığı Yaşlılık Aylığını İade Etmesinin İstenememesi )"
62Y10.HD9.3.2004E. 2003/10909 K. 2004/1749"SSK İŞLEMİNİN İPTALİ VE ALACAĞIN TAHSİLİ DAVASI ( Davacının İşten Ayrıldığı Tarihi Takibeden Aydan İtibaren Yaşlılık Aylığının Bağlanması Gerektiğinin Gözetilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Kanunun Aradığı İşten Ayrılma Koşulu Gerçekleştiğinden Yaşlılık Aylığının İşten Ayrılmayı Takibeden Aydan İtibaren Bağlanmasının Gerekmesi )"
62Y10.HD4.3.2004E. 2003/10498 K. 2004/1524"TAZMİNAT ( Yaşlılık Aylığının Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminatın Ödenmesi Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİNDEN DOĞAN ZARAR ( Aylığın Tahakkuk Ettiği Aydan Toptan Ödemenin Yapıldığı Tarihe Kadarki Faiz Miktarının Ödenmesinin Gerekmesi )
FAİZ BAŞLANGICI ( Yaşlılık Aylığını Tahakkuk Ettiği Tarihten İtibaren Faizin Hesaplanmasının Gerekmesi )"
62Y21.HD12.2.2004E. 2003/10795 K. 2004/1045"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yazılı İstekte Bulunulması Gerektiği - Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Çalışanların Primlerini Ait Olduğu Yılı Takip Eden Yılın Şubat Ayı Sonuna Kadar Ödemsi ve Belgelemesi Gerektiği )
TARIM İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLAR ( Primlerini Ait Oldukları Yılı Takip Eden Yılın Şubat Ayının Sonuna Kadar Yatırmaları ve Belgelemeleri Gerektiği - Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Yazılı İstekte Bulunulacağı )"
62Y10.HD29.1.2004E. 2003/9367 K. 2004/592"YAŞLILIK AYLIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Kesilen Yaşlılık Aylığının Yeniden Bağlanması - Borçlanma Geçersiz Sayıldığı Takdirde Dava Tarihindeki Kur Üzerinden Karşılığının Ödenmesi Talebi )
İŞSİZLİK YARDIMI ( Yaşlılık Aylığı İle Birlikte Aynı Zamanda Yurt Dışından İşsizlik Yardımı Alınmışsa Haksız Alınan Aylığın Kurumca İstirdatının Haklı Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞININ BAŞLANGICI ( Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilme Süresinin Sona Erdiği Tarihten Sonraki Ay Başından Başlayacağı )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Bu Ödenek İle Birlikte Alınan Haksız Yaşlılık Aylığının İadesinin Gerektiği )"
62Y10.HD13.6.2003E. 2003/176 K. 2003/4985"YAŞLILIK AYLIĞI ( Çalışmanın Mahkemeye Başvurarak İlam İle İspatlanması - Sigortalıya Talep Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Yasa Hükümleri Uygulanarak Bağlanması Gereği )
HİZMET SÜRESİ TESBİTİ ( Çalışmanın Mahkemeye Başvurarak İlam İle İspatlanması - Sigortalıya Talep Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Yasa Hükümleri Uygulanarak Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gereği )"
62Y10.HD8.4.2003E. 2003/2670 K. 2003/3257"ALACAK DAVASI ( Davacının Kurumun Hatalı Hesaplaması Nedeniyle Yaşlılık Aylığında Oluşan Alacağını Kurumdan Tahsili Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞININ ÖDENME ZAMANI ( Yaşlılık Aylığının Aylıkların Tahsis Numarasının Son Rakamına Göre Değişmek Üzere Her Ay Ödenmesinin Gerekmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI ( Kanuna Uygun Olarak Bağlanan Yaşlılık Aylıklarına Bir Önceki Aya Ait TÜFE Artış Oranının Uygulanmasının Gerekmesi )
NORMLAR HİYERARŞİSİ ( Aynı Konuda Düzenleme Getiren İki Mevzuattan Normlar Hiyerarşisine Göre Üstte Olanın Olaya Uygulanmasının Gerekmesi )"
62YHGK13.2.2002E. 2002/21-93 K. 2002/73"TESPİT DAVASI ( Yurt Dışındaki Çalışmalarını Kesin Dönüş Yapmaksızın Borçlanan Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespitini İstemesi )
YURT DIŞINDAKİ ÇALIŞMALAR ( Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi İçin İşten Ayrılmasına Gerek Olmaması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurt Dışında Çalışan Davacının Yaşlılık Aylığından Yararlanması İçin İşten Ayrılmasına Gerek Olmaması )
SİGORTALI ÇALIŞILAN İŞTEN AYRILMA KOŞULU ( Yurtdışında Çalışan İşçilerin Yaşlılık Aylığı Almak İçin Bu Şartı Yerine Getirmelerinin Gerekmemesi )"
62Y21.HD8.10.2001E. 2001/5745 K. 2001/6474"BAĞKUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığının İptaliyle SSK'dan Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespitine Karar Verilmesini İstemesi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Sigortalı Olarak Çalışılan İşten Ayrıldıktan Sonra Yazılı Tahsis İsteğinde Bulunan ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanan Sigortalıya Aylık Bağlanmasının Gerekmesi )
TAHSİS TALEBİNDE BULUNULMAMASI ( Dilekçede Tahsis Talebi Bulunmadığı Sadece Hizmetlerin Birleştirilmesine Yönelik Taleple Emekliliğe Karar Verilememesi )
MAAŞIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Yazılı Tahsis İsteğinde Bulunulması ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılması Durumunda Sigortalıya Bu İsteğinden Sonraki Ay Başından Başlanarak Aylık Bağlanması )"
62Y21.HD9.7.2001E. 2001/5186 K. 2001/5417"YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurtdışındaki Çalışmalarını Kesin Dönüş Yapmaksızın Borçlanan Davacıya Aylık Bağlanması İçin Yurtdışında Çalıştığı İşten Ayrılması Zorunluluğunun Olmaması )
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Yurtdışındaki Çalışmalarını Kesin Dönüş Yapmaksızın Borçlanan Davacıya Aylık Bağlanması İçin Yurtdışında Çalıştığı İşten Ayrılması Zorunluluğunun Olmaması )"
62Y21.HD24.5.2001E. 2001/3886 K. 2001/4023"FARK YAŞLILIK AYLIĞI ( Aylığa Uygulanan Önceki Ayın TÜFE Oranı-Ödeme Günü-Aylığa Hak Kazanma Tarihi )
ÖNCEKİ AYIN TÜFE ORANI ( Fark Yaşlılık Aylığı-Ödeme Gününün mü Aylığa Hak Kazanma Tarihinin mi Esas Alınması )
AYLIĞA HAK KAZANMA TARİHİ ( Fark Yaşlılık Aylığı-Yaşlılık Aylığına Bağlanacak Önceki Ayın TÜFE Oranı )"
62Y10.HD15.6.1999E. 1999/3828 K. 1999/3852"YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI ( Yaşlılık Aylığı Hesaplanırken 8600 Olan Göstergenin 9860 Olarak Kabul Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
AYLIĞIN BAŞLANGICI ( Yaşlılık Aylığının Başlangıcını Hesaplarken 506 Sayılı Kanunun 62 Madde Hükmünün Yanlış Uygulanması )
TAHSİS DİLEKÇESİ ( Yaşlılık Aylığının Bağlanması Gereken Tarihin ve Yaşlılık Aylığına Esas Göstergesi Hakkında Yanlış Hüküm Tesis Edilmiş Olması )
TALPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Davacının Yaşlılık Aylığı Esas Göstergesini Dava Konusu Yapmamış Olmasına Rağmen 8600 Olan Göstergesinin 9860 Olarak Kabülü Edilmesi )"
62Y21.HD10.4.1995E. 1995/798 K. 1995/1326"YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI ( İşçinin İşten Ayrılması Şartı )
İŞTEN AYRILMA ŞARTI ( Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları )
DESTEK PRİMİ ÖDEYEREK ÇALIŞMANIN GEÇERLİLİĞİ ( Yaşlılık Aylığı Almak İçin Gerekli Şartları Yerine Getirmeyen İşçi )"
62YHGK3.2.1993E. 1992/10-721 K. 1993/37"TESBİT DAVASI ( Yaşlılık aylığı bağlanma hakkının )
YAŞLILIK AYLlĞl BAĞLANMA HAKKININ TESBlTİ
EMEKLİLİĞİN TESBİTİ"
62YHGK10.6.1983E. 1981/10-328 K. 1983/652"HAK SAHİPLERİNİN İŞVEREN HAKKINDA AÇTIKLARI DAVA ( İbra Nedeniyle Reddedilmiş Olması )
İBRA ( Hak Sahiplerinin İşveren Aleyhine Açtıkları Davanın Reddedilmiş Olması )
RÜCU DAVASI ( İbra Nedeniyle Reddedilen Davanın Etkilememesi )
HALEFİYET İLKESİ ( Rücu Davasının Özünde Bu İlkenin Yer Alması )"
62Y10.HD2.12.1977E. 1977/1893 K. 1977/7413"YAŞLILIK AYLIĞI ( Re'sen Emekliye Sevkedilen Kimseye Sosyal Sigortalarca da Emekliye Sevk Tarihini İzleyen Ay Başından İtibaren Aylık Bağlanması )
RE'SEN EMEKLİYE SEVK EDİLEN KİMSE ( Sosyal Sigortalarca da Emekliye Sevk Tarihini İzleyen Ay Başından İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanması )
EMEKLİLİK ( Yaşlılık Aylığının Başlangıcının İlgilinin Son Olarak Ayrıldığı Kurum Veya Sandık Hangisi Onun Mevzuatına Göre Belirlenmesinin Gerekmesi )
SOSYAL SİGORTALARCA EMEKLİYE SEVK TARİHİ ( Re'sen Emekliye Sevk Edilen Kimseye Sevk Tarihini İzleyen Ay Başından İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanması )"

Madde 63

YARGITAY

63Y21.HD29.3.2018E. 2017/1234 K. 2018/3077"HİZMET TESPİTİ ( Davacının Tekrardan Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Yasal Düzenleme Doğrultusunda Kuruma Yapmış Olduğu Herhangi Bir Yazılı Başvurusu Bulunmadığından Sonraki Bir Tarihte Dava Açmak Suretiyle Sigortalılığının Tespiti İsteminde Bulunmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Kurumdan Yaşlılık Aylığı Almakta Olan Davacının İstemi Davalı İşyerince Kuruma Hiç Bildirimi Yapılmayan Sigortalılığının Tespiti Şeklinde İse de Davacının Tekrardan Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Yasal Düzenleme Doğrultusunda Kuruma Yapmış Olduğu Yazılı Başvurusu Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
KURUMA YAZILI BAŞVURU YAPILMASI ( Hizmet Tespiti - Davacının Tekrardan Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Yasal Düzenleme Doğrultusunda Kuruma Yapmış Olduğu Herhangi Bir Yazılı Başvurusu Bulunmadığından Sonraki Bir Tarihte Dava Açmak Suretiyle Sigortalılığının Tespiti İsteminde Bulunamayacağı )"
63Y21.HD11.12.2017E. 2016/8316 K. 2017/10323"DAVALI İŞYERİNDE ÇALIŞMADIĞININ TESPİTİ ( Ödenmesi Durdurulan Aylığının Ödenmesi İstemi - Davacının Maluliyet Aylığı Şahsi Sicil Dosyası Davalı Kurum İşlemlerinin Getirtileceği/Davacının Hangi Tarihten İtibaren Maluliyet Aylığı Aldığı Kurumun Aylığı Hangi Tarihten İtibaren Kestiği ve Yeniden Tahsis Edip Etmediğinin Belirleneceği )
ÖDENMESİ DURDURULAN AYLIĞININ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Davalı İşyerinde Çalışmadığının Tespiti - Mahkemece Davalı İşyerinin Dönem Bordroları İsteneceği Dönem Bordrolarında Kayıtlı ve Tarafsız Tanıklar Saptanarak Bunların Bilgilerine Başvurularak Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanlarının Alınacağı )
İŞYERİNDEN BİLDİRİLEN HİZMETİNİN GERÇEK ÇALIŞMAYA DAYANMASI ( Ödenmesi Durdurulan Aylığının Ödenmesi - Davacının Yönetmelik Uyarınca Davalı Kuruma Müracaat Etmesi İçin Süre Verileceği/Kurum İşleminin Sonucu Beklenerek Çalışmanın Sona Erdiği Tarihi Takip Eden Aybaşından İtibaren Aylığın Yeniden Bağlanıp Bağlanmadığının Sorulacağı )"
63YHGK6.12.2017E. 2015/10-1485 K. 2017/1503"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ İLE SSK'DAN EMEKLİ OLDUĞUNUN KABULÜ VE ÖDENMEYEN AYLIKLARIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davalı SGK Başkanlığı Vekilinin Temyizi Üzerine Verilen Yargıtay Bozma Kararı Üzerine Mahkemenin Bu Karara Uyması İle Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu - Önceki Kararda Direnilmesinin Usulen Mümkün Olmadığı )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Davalı SGK Başkanlığı Vekilinin Temyizi Üzerine Verilen Yargıtay Bozma Kararı Üzerine Mahkemenin Bu Karara Uyması İle Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu/Hükmüne Uyulan Bozma Gereklerinin Yerine Getirilmesi Gerektiği - Ssk'dan Emekli Olduğunun Kabulü ve Ödenmeyen Aylıkların Tahsili İstemi )
BOZMAYA UYMA ( Davalı SGK Başkanlığı Vekilinin Temyizi Üzerine Verilen Bozmaya Uyulması İle Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu/Önceki Kararda Direnilmesinin Usulen Mümkün Olmadığı - Bağ-Kur Sigortalılığının İptali İle Ssk'dan Emekli Olduğunun Kabulü Ve Ödenmeyen Aylıkların Tahsili İstemi )"
63YHGK25.1.2017E. 2014/10-1575 K. 2017/146"YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİNE DAİR KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kurum Tarafından Mahkemeye Gönderilen Yazı İçeriğinden Yaşlılık Aylığının Hangi Tarih İtibariyle Bağlandığı ve Ödendiği Belirtilen Aylıkların Yasal Faiziyle Birlikte Ödenip Ödenmediği Hususu Tam Olarak Anlaşılamadığıından Dava Açıldıktan Sonra Meydana Gelen Bir Olay Sebebiyle Dava Konusunun Ortadan Kalkması Halinde Yargılamaya Devam Etmeye Gerek Olmadığından Davanın Konusuz Kalıp Kalmadığı Hususunda Araştırma Yapılarak Karar Verileceği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Kurum İşleminin İptali - Kurum Tarafından Mahkemeye Gönderilen Yazı İçeriğinden Yaşlılık Aylığının Hangi Tarih İtibariyle Bağlandığı ve Ödendiği Belirtilen Aylıkların Yasal Faiziyle Birlikte Ödenip Ödenmediği Hususu Tam Olarak Anlaşılamadığıından Dava Açıldıktan Sonra Meydana Gelen Bir Olay Sebebiyle Dava Konusunun Ortadan Kalkması Halinde Yargılamaya Devam Etmeye Gerek Olmadığından Davanın Konusuz Kalıp Kalmadığı Hususunda Araştırma Yapılması Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞININ HANGİ TARİH İTİBARİYLE BAĞLANDIĞI VE ÖDENDİĞİ BELİRTİLEN AYLIKLARIN FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN NET OLARAK ANLAŞILAMAMASI ( Kurum İşleminin İptali - Dava Açıldıktan Sonra Meydana Gelen Bir Olay Sebebiyle Dava Konusunun Ortadan Kalkması Halinde Yargılamaya Devam Etmeye Gerek Olmadığından Davanın Konusuz Kalıp Kalmadığı Hususunda Araştırma Yapılarak Karar Verileceği )"
63Y10.HD19.1.2016E. 2015/21415 K. 2016/383"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ (İstemin 506 S. Yasa'nın 63/A Md. Kapsamında Yaşlılık Aylığı Kesilerek Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışma Tespiti mi Yoksa 63/B Kapsamında Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışmanın Tespiti mi Olduğu Hususu Netleştirilmesi Gerektiği)
BİLDİRİMİ YAPILMAYAN HİZMETLERİN TESPİTİ TALEBİ (Mahkemece Davacının Hukuki Statüsü Açıklığa Kavuşturulup 506 S. Kanun Kapsamında Yaşlılık Aylığı Almaya Başladıktan Sonra Çalışma İddiası Yeniden İrdelenmesi Gerektiği)
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ (Hizmet Tespiti İstemi - İstemin 506 S. Yasa'nın 63/A Md. Kapsamında Yaşlılık Aylığı Kesilerek Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışma Tespiti mi Yoksa 63/B Kapsamında Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışmanın Tespiti mi Olduğu Hususu Netleştirilmesi Gerektiği)"
63Y10.HD27.6.2013E. 2013/12395 K. 2013/14560"YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI ( Seçimlik Hakkını Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Yönünde Kullanılması - Yeniden Yaşlılık Aylığı Bağlandığından Eski ve Yeni Aylıklardan Yüksek Olanın Bağlanması Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI KESİLENLERİN YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Sigortalının Seçimlik Hakkını Aylığın Kesilmesi Yönünde Kullandığını Çalışmaya Başlamadan Önce Kuruma Bildirmiş Olması ve Çalışmanın Fiili Olması Gereği - Yaşlılık Aylığının Yeniden Bağlanması )"
63Y10.HD10.6.2013E. 2012/18321 K. 2013/12914"YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN TAHSİLİ DAVASI ( Davalının Başlangıçtan İtibaren Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olarak Çalışma Hakkını ve Ücretlerini Hak Edip Etmediği Belirlenerek Davalının Kuruma Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak Çalışma İstemi Yönünde Seçimlik Hakkını Kullanmak Amacıyla Başvurusunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
İDARE MAHKEMESİ KARARI ( Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılarak Kesinleşmemiş ise Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği - Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili Davası )
SEÇİMLİK HAK ( Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili Davası - Davalının Başlangıçtan İtibaren Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olarak Çalışma Hakkını ve Ücretlerini Hak Edip Etmediği Belirlenerek Davalının Kuruma Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak Çalışma İstemi Yönünde Seçimlik Hakkını Kullanmak Amacıyla Başvurusunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
63Y10.HD27.9.2012E. 2011/10229 K. 2012/16361"HİZMET TESPİTİ ( Davacının Bildirim Yapılmayan Dönemlerdeki Çalışmalarının Tespitini İstemekte Hukuki Yararının Bulunduğu ve Aksinin Kabulü Halinde Yaşlılık ya da Emekli Aylığı Alan Kişilerin Sigortasız Çalıştırılabileceği Gibi Bir Sonuç Çıkacağı - İşin Esasına Girilerek Yeterli Araştırma Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Hizmet Tespiti/Davacının Bildirim Yapılmayan Dönemlerdeki Çalışmalarının Tespitini İstemekte Hukuki Yararının Bulunduğu ve Aksinin Kabulü Halinde Yaşlılık ya da Emekli Aylığı Alan Kişilerin Sigortasız Çalıştırılabileceği Gibi Bir Sonuç Çıkacağı - İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
HUKUKİ YARAR ( Davacının Bildirim Yapılmayan Dönemlerdeki Çalışmalarının Tespitini İstemekte Hukuki Yararının Bulunduğu ve Aksinin Kabulü Halinde Yaşlılık ya da Emekli Aylığı Alan Kişilerin Sigortasız Çalıştırılabileceği Gibi Bir Sonuç Çıkacağı - İşin Esasına Girilmesi Gerektiği/Hizmet Tespiti )"
63Y10.HD16.1.2012E. 2010/10880 K. 2012/234"GÖREV MALULLÜĞÜ AYLIĞI ( Almakta İken 506 S. Yasaya Tabi Geçen Hizmetlerinin Tüm Sigorta Kollarına Tabi Hizmet Olarak Değerlendirilmesi İstemi - Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmemesi Gerektiği )
TÜM SİGORTA KOLLARINA BAĞLI PRİM YATIRMIŞ OLMASI ( Primlerinin Kesilmiş Olmasının Yazılı İrade Talebi Yerine Geçeceği - Görev Malullüğü Aylığı Alıp da Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olarak Çalışan Kişilerden Ayrıca Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmemesi Gerektiği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Görev Malullüğü Aylığı Almakta İken 506 S. Yasaya Tabi Geçen Hizmetlerinin Tüm Sigorta Kollarına Tabi Hizmet Olarak Değerlendirilmesi İstemi - Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmemesi Gerektiği )"
63Y10.HD29.3.2011E. 2011/1923 K. 2011/4302"YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Sigortalı Malullük Aylığı Almakta İken Çalışmaya Başladığı - Ödenen Fuzuli Bedelin Kurumun Hatalı İşleminden Kaynaklandığı/Davacı Kurumun Açtığı İtirazın İptali Davasının Reddi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Sigortalı Malullük Aylığı Almakta İken Çalışmaya Başladığı - Ödenen Fuzuli Bedelin Kurumun Hatalı İşleminden Kaynaklandığı/Davacı Kurumun Açtığı Davanın Reddine Karar Verileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Sigortalı Malullük Aylığı Almakta İken Çalışmaya Başladığı - Ödenen Fuzuli Bedelin Kurumun Hatalı İşleminden Kaynaklandığı/Davacı Kurumun Açtığı İtirazın İptali Davasının Reddi Gerektiği )
MALULLUK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Sigortalı Aylık Alırken Çalışmaya Başladığı - Ödenen Fuzuli Bedelin Kurumun Hatalı İşleminden Kaynaklandığı/Davacı Kurumun Açtığı İtirazın İptali Davasının Reddedileceği )"
63Y10.HD31.5.2010E. 2009/2128 K. 2010/7629"ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Malul Olan Sigortalının Fiilen Bir İşte Çalışmasının Mümkün Olamayacağı Gerçeğinden Hareketle Yasakoyucu Bu Durumda Sigortalıya Ödenmekte Olan Malullük Aylığının Kesileceğini Hükme Bağladığı )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN TEKRAR SİGORTALI BİR İŞTE ÇALIŞANLAR ( Sigortalıya Ödenmekte Olan Malullük Aylığının Kesileceği - 63. Maddeye Paralel Bir Çözümü Malullük Aylığı Alanlar İçin Öngörmediği )
MALUL OLAN SİGORTALI ( Fiilen Bir İşte Çalışmasının Mümkün Olamayacağı Gerçeğinden Hareketle Yasakoyucu Bu Durumda Sigortalıya Ödenmekte Olan Malullük Aylığının Kesileceğini Hükme Bağladığı )
ÇALIŞMA HARİCİ DÖNEMDE KURUMCA MALULLÜK AYLIKLARININ ÖDENMEYE DEVAM ETMESİ ( Sigortalının Yeniden Talebinin Aranmayacağı - Bu Dönem Yönünden Çalışma Gücünü 2/3 Oranında Kaybedip Kaybetmediğinin Araştırılması Gerektiği )
İSTİRDAT ( 506 S.Y'nın 53/B Kapsamında Öngörülen Koşulların Devam Ettiğinin Saptanması Halinde Aylıkların İstirdadının Mümkün Olmaması Nedeniyle Bu Döneme İlişkin Talebin Reddi Gerektiği - Ödeme Emrine İtirazın İptali İstemi )"
63Y10.HD16.4.2009E. 2008/973 K. 2009/7358"İŞTEN AYRILMADAN TAHSİS ( Yaşlılık Aylığı Bağlandığını İddiasıyla Ödenen Yersiz Aylıkların Tahsili - Dönem Bordrolarının Celbi İle Davalının İşten Ayrılıp Ayrılmadığı ve Tüm Sigorta Kollarında Prim Ödeyip Ödemediğinin Araştırılması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANDIĞINI İDDİASI ( Ödenen Yersiz Aylıkların Tahsili - Dönem Bordrolarının Celbi İle Davalının İşten Ayrılıp Ayrılmadığı ve Tüm Sigorta Kollarında Prim Ödeyip Ödemediğinin Araştırılması Gerektiği )
ÖDENEN YERSİZ AYLIKLARIN TAHSİLİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlandığı İddiası - Dönem Bordrolarının Celbi İle Davalının İşten Ayrılıp Ayrılmadığı ve Tüm Sigorta Kollarında Prim Ödeyip Ödemediğinin Araştırılması Gerektiği )
YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN TAHSİLİ ( Dönem Bordrolarının Celbi İle Davalının İşten Ayrılıp Ayrılmadığı ve Tüm Sigorta Kollarında Prim Ödeyip Ödemediğinin Araştırılması Gerektiği )"
63Y21.HD28.5.2007E. 2006/11350 K. 2007/8737"YAŞLILIK AYLIĞI ( Çalışması Sona Erdiğinde Kesilen Prim ve Çalışma Süresi Dikkate Alınarak Yaşlılık Aylığı Alacağı ve Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyeceği )
YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Yeniden Çalışmaya Başlayanlara İki Alternatifli Bir Sistem Getirildiği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Alan Aylığını Kestirecek ve Normal Sigortalı Gibi Çalışmasını Sürdüreceği - Çalışması Sona Erdiğinde Kesilen Prim ve Çalışma Süresi Dikkate Alınarak Yaşlılık Aylığı Alacağı ve Destek Primi Ödeyeceği )"
63Y21.HD27.11.2006E. 2006/2311 K. 2006/13216"SATAŞMANIN ÖNLENMESİ ( Davacı Murisinin Yurtdışı İlişkisinin Kesildiği Tarihi İzleyen Aybaşından İtibaren Yaşlılık Aylığının Yeniden Bağlanmasına Karar Verilmesi Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞININ VE BUNA BAĞLI ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacı Murisinin Yurtdışı İlişkisinin Kesildiği Tarihi İzleyen Aybaşından İtibaren Yaşlılık Aylığının Yeniden Bağlanmasına Karar Verilmesi Gereği )
YURDA KESİN DÖNÜŞ KOŞULU ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması Sırasında Yurda Gerçekleşmediği Anlaşıldığında Yapılacak İşlem veya Uygulanacak Yaptırım Yaşlılık Aylığının Bağlanmaması ve Kesin Dönüş Tarihine Kadar İşlemlerin Hukuken Askıya Alınması Olduğu )
YURTDIŞI HİZMETLERİNİ BORÇLANMA ( Davacı Murisinin Yurtdışı İlişkisinin Kesildiği Tarihi İzleyen Aybaşından İtibaren Yaşlılık Aylığının Yeniden Bağlanmasına Karar Verilmesi Gereği )"
63Y9.HD18.10.2006E. 2006/6830 K. 2006/27545"İŞE İADE DAVASI ( Yaşlılık Aylığı Kesilmeden Çalışmasını Sürdüren Davacı - Brüt Ücretinden Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesi Gerektiği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Kesilmesi Gerektiği - İşe İade Davası/Yaşlılık Aylığı Kesilmeden Çalışmasını Sürdüren Davacı )
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ( Hesaplanırken Gelir Vergisi Kesilmesinin İsabetli Olduğu )"
63Y21.HD12.12.2005E. 2005/7953 K. 2005/12710"TİCARİ TAKSİ İŞYERİ ( Hizmet Aktine Dayalı Olarak Sürekli Çalıştığının Tesbiti - Sözkonusu Dönemden Önceki Döneme Ait Çalıştığına Dair Yetersiz Tanık Beyanı Dışında Delil Bulunmadığından Bu Dönemin Reddi Gerektiği )
SÜREKLİ ÇALIŞILDIĞININ TESBİTİ ( Sözkonusu Dönemden Önceki Döneme Ait Çalıştığına Dair Yetersiz Tanık Beyanı Dışında Delil Bulunmadığından Bu Dönemin Reddi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMA ( Davacının Sözkonusu Dönemden Sonraki Talebi İle İlgili Çalışmaları Sabit Olup Bu Dönemde Davacının Yaşlılık Aylığıda Aldığı Belirlendiğinden Bu Çalışmalar Geçerli Olup Bu Dönemin Kabulü Gerektiği )"
63Y21.HD22.11.2005E. 2005/7706 K. 2005/11935"BORÇLANMA TALEBİ ( Libya'da Geçen Çalışmalarının Türk İşveren Yanında ve Türkiye Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Olup Olmadığı ve 3201 Sayılı Kanuna Göre Yabancı Sigorta Kurumuna Tabi İşverenler Nezdinde Geçip Geçmediği Usulüne Uygun Olarak Araştırılması Gereği )
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ( Libyada Geçen Çalışmaların Bu Kapsamda Olup Olmadığı ve 3201 Sayılı Kanuna Göre Yabancı Sigorta Kurumuna Tabi İşverenler Nezdinde Geçip Geçmediği Usulüne Uygun Olarak Araştırılması Gereği - Borçlanma Talebi )
YURT DIŞI BORÇLANMASI ( Libya'da Geçen Çalışmalarının Türk İşveren Yanında ve Türkiye Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Olup Olmadığı ve 3201 Sayılı Kanuna Göre Yabancı Sigorta Kurumuna Tabi İşverenler Nezdinde Geçip Geçmediği Usulüne Uygun Olarak Araştırılması Gereği )"
63Y21.HD8.11.2005E. 2005/6500 K. 2005/10573"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASINA HAK KAZANDIĞININ TESBİTİ ( 506 S. Yasanın Geçici 81/B-A Maddesi Gereği Tahsis Talep Tarihinde 44 Yaşında Olan Davacının Gerekli Primleri ve Sigortalılık Süresini Tamamlaması Nedeniyle Kabulü Gereği )
AVUKATIN TAHSİS TALEBİ ( 506 S. Yasanın Geçici 81/B-A Maddesi Gereği Tahsis Talep Tarihinde 44 Yaşında Olan Davacının Gerekli Primleri ve Sigortalılık Süresini Tamamlaması Nedeniyle Kabulü Gereği - Sosyal Güvenlik Destek Primlerini Davalı Kurumun Ayrıca Tahsil Edebileceği )
TOPLULUK SİGORTASI PRİMİ BORÇLUSU AVUKAT ( 506 S.Y'nın 63. Md. Gereğince Bu Döneme İlişkin Borçlu Bulunduğu Sosyal Güvenlik Destek Primlerini Davalı Kurumun Ayrıca Tahsil Edebileceği - Tahsis Talep Tarihinde Davacının Gerekli Primleri ve Sigortalılık Süresini Tamamlaması Nedeniyle Yaşlılık Aylığı İsteminin Kabulü Gereği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Avukatın Tahsis Talebi - 506 S. Yasanın Geçici 81/B-A Maddesi Gereği Tahsis Talep Tarihinde 44 Yaşında Olan Davacının Gerekli Primleri ve Sigortalılık Süresini Tamamlaması Nedeniyle Kabulü Gereği/Sosyal Güvenlik Destek Primlerini Davalı Kurumun Ayrıca Tahsil Edebileceği )"
63Y21.HD14.7.2005E. 2005/1524 K. 2005/7537"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Davacının Davalı Şirketin İşverenliğinde Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olması Gereken Dava Konusu Çalışmasının Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilemeyeceği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Davalı Şirketin İşverenliğinde Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olması Gereken Dava Konusu Çalışmasının Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilemeyeceği )
SİGORTALI HİZMET ( Davacının Davalı Şirketin İşverenliğinde Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olması Gereken Dava Konusu Çalışmasının Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilemeyeceği )
HUKUKİ YARAR ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Davalı Şirketin İşverenliğinde Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olması Gereken Dava Konusu Çalışmasının Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilemeyeceği/Hukuki Yararın Sözkonusu Olmadığı )"
63Y10.HD29.3.2005E. 2004/9951 K. 2005/3293"EMEKLİ MAAŞINA İLİŞKİN YANLIŞ UYGULAMANIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Davacıya Bağlanan Aylık ve Telafi Edici Ödemelerin 506 Sayılı Yasanın Ek 38. Maddesi Uyarınca Artırımının Öngörülmesi ve 63/B Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesi Yasal Gereklilik Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacıya Bağlanan Aylık ve Telafi Edici Ödemelerin 506 Sayılı Yasanın Ek 38. Maddesi Uyarınca Artırımının Öngörülmesi ve 63/B Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesi Yasal Gereklilik Olduğu )"
63Y10.HD28.3.2005E. 2005/417 K. 2005/3257"MALULLÜK AYLIĞININ İSTİRDADI ( Aylık Almakla İken Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayanların Çalışmaya Başladıkları Tarihten Başlayarak Kesileceği )
MALULİYET AYLIĞI ( Sigortalı Bir İşte Çalışması Nedeniyle Aylığı Kesilen Kişiye Yeniden Aylık Bağlanması İçin Yazılı Talebin Şart Olduğu )
S.S.K.'NUN MALULİYET AYLIĞININ İSTİRDADI TALEBİ ( Aylık Almakla İken Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayan Kişi - Muayenesi Üzerine Malullüğün Devam Ettiğinin Anlaşılması/Kurumun Talebinin Buna Göre Değerlendirilmesi Gereği )"
63Y10.HD21.3.2005E. 2004/13234 K. 2005/2896"EMEKLİLİKTEN SONRA ÇALIŞMAK ( Yazılı İstemde Bulunmasa da Süresince Sosyal Güvenlik Destek Primi Ya da Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olarak Prim Ödemesi Durumunda Maaşının Kesilmeyeceği )
İŞTEN AYRILMADAN BAĞLANAN EMEKLİLİK MAAŞI ( Ancak İşten Ayrıldıktan Sonra Bağlanabileceği - İşten Ayrılmadan Fuzulen Ödenen Maaşın İadesine Karar Verileceği )
FUZULEN ÖDENEN EMEKLİLİK MAAŞININ İSTİRDADI TALEBİ ( İşten Ayrılmadan Bağlanıp Ödenen Maaşın İadesine Karar Verileceği - Emeklilik Maaşının Ancak İşten Ayrıldıktan Sonra Bağlanabileceği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Çalışmaya Başlayanların Yazılı İstemde Bulunmasa da Süresince Ya da Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olarak Prim Ödemesi Durumunda Maaşının Kesilmeyeceği )"
63Y10.HD1.11.2004E. 2004/8601 K. 2004/10056"İSTİRDAT DAVASI ( Şartları Taşımamasına Rağmen Davalıya Yaşlılık Aylığı Ödenmesi Nedeniyle )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Çalıştığı İşten Ayrıldıktan Sonra Yaşlılık Aylığı Talep Edenlere Aylık Bağlanması-Yeniden Çalışmaya Başlayanların Çalışmaya Başladıkları Tarihte Aylıklarının Kesilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ İSTİRDATI ( Aylık Alabilmek için Bir İşte Çalışmamak Gerektiğinden Davalının İşten Ayrılmadan Önce Ödenen Miktarın İadesinin Gerekmesi )"
63Y10.HD5.4.2004E. 2004/1523 K. 2004/2793"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAN SİGORTALININ TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Tüm Prim Kollarından Prim Yatırılarak Sürdürülen Hizmetin Geçerliliği - Yaşlılık Aylığının İstirdadının İstenememesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ YERİNE TÜM TAM PRİM YATIRARAK ÇALIŞAN EMEKLİ KİŞİ ( Aldığı Yaşlılık Aylığını İade Etmek Zorunda Olmaması )
PRİM YATIRARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN EMEKLİ ( Aldığı Yaşlılık Aylığını İade Etmesinin İstenememesi )
SSK'DAN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN SİGORTALI ( Aldığı Yaşlılık Aylığını İade Etmesinin İstenememesi )"
63Y21.HD16.3.2004E. 2004/422 K. 2004/2473"EMEKLİ AYLIĞI ( Almakta İken Serbest Avukat ve Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenlerden %15 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Kesintisinin İptali Talebi - Talebin Reddi Gereği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Serbest Avukat ve Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenlerden %15 Oranında Kesilmesi İşleminin İptali Talebinin Reddedileceği - Yasanın Yürürlüğünden Önce veya Sonra Mesleklerini Yürüten Avukat ve Noterler Açısından Bir Ayırım Yapmadığı )
SERBEST AVUKAT VE NOTER OLARAK ÇALIŞANLAR ( Sosyal Yardım Zammı Dahil Almakta Oldukları Aylıklarından %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Kesileceği )
NOTER OLARAK ÇALIŞANLAR ( Sosyal Yardım Zammı Dahil Almakta Oldukları Aylıklarından %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Kesileceği )"
63Y21.HD11.11.2003E. 2003/7830 K. 2003/9122"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLEMEMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Yurtdışında Çalışmaya Başlayan Sigortalının )
YURTDIŞINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN SİGORTALI ( Yaşlılık Aylığının Kesilememesi )
EMEKLİ AYLIĞININ KESİLEMEMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Yurtdışında Çalışmaya Başlayan Sigortalı )"
63Y10.HD2.10.2003E. 2003/5828 K. 2003/6509"EMEKLİ MAAŞI ( Davacının Emekli Maaşından Yapılan %15 Kesintinin Yasal Olmadığının Tespiti ile Yapılan Kesintilerin Yasal Faizi ile Birlikte İadesine Karar Verilmesini İstemesi )
YETKİLİ MAHKEME ( Hakiki veya Hükmi Bir Şahsın Muhtelif Mahallerde Şubeleri Bulunduğu Takdirde O Şubenin Muamelesinden Dolayı Şubenin Bulunduğd Mahalde Davanın İkame Edilebilmesi )
ŞUBE ( Hakiki veya Hükmi Bir Şahsın Muhtelif Mahallerde Şubeleri Bulunduğu Takdirde O Şubenin Muamelesinden Dolayı Şubenin Bulunduğd Mahalde Davanın İkame Edilebilmesi )"
63Y10.HD1.7.2003E. 2003/4167 K. 2003/5436"YAŞLILIK AYLIĞININ İSTİRDADI ( Sigortalının Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödemeden Çalıştığı Günlere İlişkin )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDEMEDEN ÇALIŞAN EMEKLİ ( Çalıştığı Günlere İlişkin Ödenmiş Yaşlılık Aylığının İstirdadı )
EMEKLİ KİŞİNİN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ YATIRMADAN ÇALIŞMASI ( Çalıştığı Günlere İlişkin Yaşlılık Aylığının İstirdadı )
TEMERRÜDE DÜŞÜRME ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Yaşlılık Aylığına Uygulanacak Faizin Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Yaşlılık Aylığının Geç Ödenmesi Nedeniyle )
YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ ( Faiz Başlangıç Tarihi )
VEKALET ÜCRETİ MİKTARININ TESBİTİ ( Yaşlılık Aylığı İçin Açılan Davada )"
63Y21.HD23.6.2003E. 2003/5361 K. 2003/5974"EMEKLİ AYLIĞI ALIRKEN YENİDEN ÇALIŞMA ( Sigortalının Seçimlik Hakkı - Kurumun Davacının Yaşlılık Aylığını Keserek Ödediklerinin İstirdadını İstemesinin Yasaya Aykırılığı )
SİGORTALININ SEÇİMLİK HAKKI ( Emekli Aylığı Alırken Yeniden Çalışma - Aylığın Kesilmesini İsteyip İstemediği Sorulmalı Sonucuna Göre Ödenenin Tam Prim Veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Ödendiğinde Emekli Aylığı Alanların Yeniden Çalışabileceği - Sigortalının Seçimlik Hakkı )
AYLIĞIN KESİLMESİ ( Emekli Aylığı Alırken Yeniden Çalışma - Sigortalının Seçimlik Hakkı/Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödenerek Çalışabileceği )"
63Y10.HD12.5.2003E. 2003/3380 K. 2003/4160"HİZMET TESPİT DAVASI ( Yaşlılık Aylığından % 15 Oranında Kesilen Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kesilmeyeceğinin Tespiti Talebi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta iken Serbest Avukat ve Noter Olarak Çalışanların Almakta Oldukları Aylıklarının % 15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesinin Gerekmesi )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Sosyal Güvenlik Destek Primi Hesaplanırken Yaşlılık Aylığına Sosyal Yardım Zammınında Eklenmesinin Gerekmesi )"
63Y21.HD6.5.2003E. 2003/4253 K. 2003/4258"YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN SERBEST AVUKAT ÇALIŞMAYA DEVAM ETME ( Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Yatırma Koşulu )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ YATIRMA KOŞULU ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Serbest Avukat Olarak Çalışmaya Devam Eden Kişi )
AVUKATIN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN SERBEST ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ ( Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Yatırma Koşulu )
VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Hükmedilen Ücreti Vekalete KDV Yürütülmesi İşleminin Geçersizliği )
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE HÜKMEDİLEN ÜCRETİ VEKALETE KDV UYGULANMASI ( VergininYasallığı İlkesine Aykırı Olması )"
63YHGK30.4.2003E. 2003/21-305 K. 2003/309"İPTAL DAVASI ( Serbest Avukat Olarak Çalışan Davacıdan SSK Tarafından Yaşlılık Aylığı Almakta İken Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Kesilmesi )
AVUKATLARIN YAŞLILIK AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİ ( Kurum Tarafından %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesinin Yasaya Uygun Olması )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Serbest Avukat Olarak Çalışmasını Sürdüren Davacıdan Prim Kesilmesinin Yasaya Uygun Olması )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN SERBEST AVUKATLIK YAPMA ( Davacının Maaşından Kurum Tarafından %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesinin Yasaya Uygun Olması )
İPTAL VE ALACAK DAVASI ( Uyuşmazlığın Sosyal Güvenlik Primi Kesilmesinden Kaynaklanması )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLAN AVUKAT ( Çalışmasını Sürdürenlerin Maaşlarından Sosyal Güvenlik Priminin Kesilmesi )
YAŞLILI AYLIĞI ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Serbest Avukat veya Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenler için Sosyal Yardım Zammıdan ve Aylıklarından %15 Oranında Prim kesilmesi )"
63YHGK30.4.2003E. 2003/21-299 K. 2003/308"İPTAL VE ALACAK DAVASI ( Serbest Avukatlık Yapan Davacının Yaşlılık Aylığından 4447 Sayılı Yasa Uyarınca ve 506 Sayılı Yasanın Gereği Olarak Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesinin İptali )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( 506 Sayılı Yasa Gereği Yaşlılık Aylığından Yüzde On Beş Oranında Ek Kesinti Yapılması )
4447 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yasanın Yürürlüğünden Önce veya Sonra Mesleklerini Yürüten Avukat ve Noterler Açısından Bir Ayrım Yapılmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
KAMU DÜZENİ ( 4447 Sayılı Yasa İle 506 Sayılı Yasa Hükümlerindeki Sosyal Yardım Zammı İle İlgili Düzenlemelerin Kamu Düzenine İlişkin Olması )
SERBEST AVUKAT VE NOTERLER ( 506 Sayılı Yasa Gereği Yaşlılık Aylığından Yüzde On Beş Oranında Ek Kesinti Yapılması )"
63Y21.HD20.3.2003E. 2003/1668 K. 2003/2356"TESPİT DAVASI ( Kurum İşleminin İptaliyle Borçlanmanın Geçerli Olduğunun ve Kesilen Aylığının İşsizlik Yardımının Yeniden Bağlanması Gerektiğinin Tesbiti İstemi )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Anayasa Mahkemesince Yurda Kesin Dönüş Koşulunun İptal Edilmiş Olması Nedeniyle Davacı İşçinin Borçlanma İşleminin İptaline Yönelik Kurum İşleminin İptal Edilmesi )
YURDA DÖNÜŞ ŞARTI ( Anayasa Mahkemesince Yurda Kesin Dönüş Koşulunun İptal Edilmiş Olması Nedeniyle Davacı İşçinin Borçlanma İşleminin İptaline Yönelik Kurum İşleminin İptal Edilmesi )
AYLIK BAĞLANMASI ( Davacı İşçinin Yurda Kesin Dönüşünün Gerçekleştiği Tarihe Kadar Bu Hakkının Askıda Olduğu Kabul Edilerek İşlem Yapılmasının Gerekmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Anayasa Mahkemesince Yurda Kesin Dönüş Koşulunun İptal Edilmiş Olması Nedeniyle Davacı İşçinin Borçlanma İşleminin İptaline Yönelik Kurum İşleminin İptal Edilmesi )"
63Y21.HD13.3.2003E. 2003/1280 K. 2003/2005"İPTAL DAVASI ( Davalı Kurum Tarafından Tahakkuk Ettirilip Tahsil Edilen Miktarın Davalılardan Tahsili ve Kurum İşleminin İptali Talebi )
PRİM ÖDENMESİ ( Primlerin Salt Sosyal Güvenlik Destek Primine mi Yoksa Tüm Sigorta Kollarına mı İlişkin Olduğunun Saptanması )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Fazladan Ödenen Primlerin İadesinin Gerekmesi )"
63Y10.HD6.3.2003E. 2003/840 K. 2003/1632"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalının İtirazının Haklı Olduğunun Tespit Edilmesi )
YAŞLILIK AYLIKLARININ İSTİRDATI ( Somut Olayda Bildirimsiz ve Kaçak Çalışma Söz Konusu Olmadığından Kurum İşleminin 506 Sayılı Yasaya Aykırı Olduğunun Kabulünün Gerekmesi )
SOSYAL GÜVENLİK İLKESİ ( 506 Sayılı Yasanın Sosyal Güvenlik İlkesiyle Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
63Y9.HD3.3.2003E. 2002/16177 K. 2003/2790"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Emeklilikten Önce ve Sonraki Süreler Birleştirilerek Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesabının Doğru Olmayacağı - Yeniden İşe Giren İşçinin Yeni Bir Hizmet Akdiyle Çalışmaya Başladığının Kabulünün Gereği )
SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Suretiyle Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesabının Doğru Olmayacağı - Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanan İşçinin Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalıştığı İşyerinde Yeni Hizmet Akdiyle Çalıştığı )"
63Y10.HD3.3.2003E. 2003/670 K. 2003/1345"İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Davalı Kurumun Emekli Aylığından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesine İlişkin İşleminin Davacı Tarafından İptalinin İle Kesintilerin İadesinin Talep Edilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( 4447 Sayılı Yasayla Getirilen Düzenlemenin Kamu Düzenine İlişkin Buyurucu Nitelikte Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN EMREDİCİ HÜKÜM ( 4447 Sayılı Yasayla Getirilen Düzenlemenin Kamu Düzenine İlişkin Buyurucu Nitelikte Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta Olan Eski Avukatların Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödemeyeceklerine Dair Ayrık Bir Hükmün Olmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )"
63Y10.HD3.3.2003E. 2003/654 K. 2003/1341"İTİRAZIN İPTALİ ( Yaşlılık Aylığı Alan Davalıya Ödenen Aylıkların İadesi İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( 506 Sayılı Yasaya Göre Yaşlılık Aylığı Almakta İken Çalışmaya Başlayanların Yaşlılık Aylıklarının Bu Çalışma Olgusuna Dayalı Olarak Kesilmesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Sigortalıya Bağlanan Yaşlılık Aylığının Başlangıcından İtibaren Ödenmesine Devam Edilmesinin Sosyal Güvenlik Destek Primi İle Mümkün Olması )
FİİLEN ÇALIŞILAN SÜRE ( Bu Süredeki Yaşlılık Aylıklarının Fuzuli Ödeme Teşkil Etmesi ve Bu Dönem Dışında Sigortalıya Yaşlılık Aylığı Ödenmesinin Mümkün Olması )"
63Y21.HD4.2.2003E. 2003/496 K. 2003/786"TESPİT DAVASI ( Davacının Emeklilik Aylığından Kesilen Miktarın Yasal Olmadığını ve Emekli Aylığının Tamamına Hak Kazandığının Tespitini Talep Etmesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Avukatların Yaşlılık Aylığı Alırken Mesleklerini Yürütmeye Devam Etmeleri Halinde Zorunlu Olarak Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödemeleri )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Avukatların Yaşlılık Aylığı Alırken Mesleklerini Yürütmeye Devam Etmeleri Halinde Zorunlu Olarak Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödemeleri )
KAZANILMIŞ HAK ( Kurumun Maddi Yanılgı Sonucu Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesmemesinin Davacı Yararına Kazanılmış Hak Oluşturmayacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )"
63Y21.HD4.2.2003E. 2003/417 K. 2003/783"SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Serbest Avukat ve Noter Olarak Çalışanlar - Aldıkları Aylıklardan % 15 Oranında Sosyal Destekleme Pirimi Kesileceği )
AVUKATLARIN YAŞLILIK AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİ ( 506 Sayılı Yasada Yapılan Değişikliğin Yasanın Yürürlüğünden Önce veya Sonra Yürütenler Bakımından Ayırım Yapmadığı - Yaşlılık Aylığı Almakta İken Serbest Avukat ve Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenlerden Sosyal Güvenlik Destekleme Pirimi Alınacağı )"
63Y21.HD4.2.2003E. 2003/416 K. 2003/782"AVUKAT VE NOTERLERİN EMEKLİ AYLIĞI ALIRKEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMELERİ ( % 15 Oranında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Kesileceği - Değişiklikden Önce Emekli Olanları da Kapsayacağı )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ ( Emekli Aylığı Almakta İken Serbest Avukat ve Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenler - Kesileceği/Değişiklikden Önce Emekli Olanları da Kapsayacağı )
EMEKLİ AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİLER ( Serbest Avukat ve Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenler - % 15 Oranında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Kesileceği )"
63Y21.HD4.2.2003E. 2003/411 K. 2003/777"EMEKLİ AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİNİN YASAL OLMADIĞININ TESPİTİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Avukat Olarak Çalışanların Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Ödemelerinin Gerekmesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Avukat Olarak Çalışanların Prim Ödemelerinin Gerekmesi )
SERBEST AVUKAT OLARAK ÇALIŞMA ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Avukat Olarak Çalışanların Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Ödemelerinin Gerekmesi )"
63Y10.HD27.12.2002E. 2002/9824 K. 2002/10269"EMEKLİ AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİNİN İPTALİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Serbest Avukat Olarak Çalışmalarını Sürdürenlerin Aylıklarından %15 Oranında Destek Primi Kesilmesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Serbest Avukat Olarak Çalışmalarını Sürdürenlerin Aylıklarından %15 Oranında Destek Primi Kesilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN SERBEST AVUKAT OLARAK ÇALIŞANLAR ( Aylıklarından %15 Oranında Destek Primi Kesilmesi )"
63Y10.HD16.12.2002E. 2002/9611 K. 2002/9694"YAŞLILIK AYLIĞI ( Almakta İken Serbest Avukat Veya Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenler - %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )
AVUKAT VEYA NOTER OLARAK ÇALIŞANLAR ( Yaşlılık Almakta İken - %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )
NOTER OLARAK ÇALIŞANLAR ( Yaşlılık Almakta İken - %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Almakta İken Serbest Avukat Veya Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenler - %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )"
63Y10.HD10.12.2002E. 2002/9417 K. 2002/9466"FUZULİ ÖDENEN AYLIKLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalı Dışındaki Diğer Osman'ın Tanık Sıfatı İle Beyanına Başvurulmalı Bağ-Kur Sosyal Sigortalar Kurumu Dosyası ve Askerlik Kaydı İlgili Yerlerden Celp Edilmesi Gereği )
DAVALI İLE AYNI İSİM VE SOYADDA BULUNAN KİŞİNİN BULUNMASI ( O Kişinin Tanık Sıfatı İle Beyanına Başvurulmalı Bağ-Kur Sosyal Sigortalar Kurumu Dosyası ve Askerlik Kaydı İlgili Yerlerden Celp Edilmesi Gereği )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNE DAYANAN ÇALIŞMALAR ( Bildirgelerindeki İmzaların Kime Ait Olduğu Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği - Fuzuli Ödenen Aylıkların Tahsili Talebi )"
63Y10.HD19.11.2002E. 2002/8411 K. 2002/8925"MAAŞ KESİNTİSİNİN YASAL OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı Maaş Kesintisinin Yasal Olmadığını ve Maaşın Tamamına Müstehak Olduğunun Tespitini İstemesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PİRİMİ ( Kanuna Göre Yaşlılık Aylığı Almakta İken Serbest Çalışmalarını Sürdürenlerin Almakta Oldukları Aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kesilmesi )
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA AVUKAT OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLER ( Bunların Maaşlarından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesi )"
63Y10.HD19.11.2002E. 2002/8411 K. 2002/8925"MAAŞ KESİNTİSİNİN YASAL OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı Maaş Kesintisinin Yasal Olmadığını ve Maaşın Tamamına Müstehak Olduğunun Tespitini İstemesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PİRİMİ ( Kanuna Göre Yaşlılık Aylığı Almakta İken Serbest Çalışmalarını Sürdürenlerin Almakta Oldukları Aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kesilmesi )
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA AVUKAT OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLER ( Bunların Maaşlarından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesi )"
63YHGK3.7.2002E. 2002/21-556 K. 2002/570"TESPİT DAVASI ( Yurt Dışında Çalışında Çalışanlar içinde Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları Olarak Belirlenen Şartlardan İşten Ayrılma Yerine Yurda Dönüş Koşulunun Aranması )
3201 SAYILI YASAYA GÖRE YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN BORÇLANILMASI ( Bu Şekilde İşlem Yapmak İsteyenlerde Yurda Dönüş Şartının Aranması )
İŞSİZLİK SİGORTASI ( Yurtdışında İşsizlik Sigortasından Aylık Alanların O Ülkede İkamet Etme Zorunluğu Olduğundan Yurda Kesin Dönüş Yapmadığına Karine Teşkil Etmesi )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPILMA ZORUNLULUĞU ( Yurtdışında İşsizlik Sigortasından Aylık Alanların O Ülkede İkamet Etme Zorunluğu Olduğundan Yurda Kesin Dönüş Yapmadığına Karine Teşkil Etmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurt Dışında Çalışında Çalışanlar içinde Bu Aylıktan Yararlanma Koşulları Olarak Belirlenen Şartlardan İşten Ayrılma Yerine Yurda Dönüş Koşulunun Aranması )
YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ŞARTLARI ( Yaş-Sigortalılık Süresi-Prim Ödeme Gün Sayısı-Yurda Dönüş Yapılmış Olması ve Yazılı İstekte Bulunulması )"
63Y10.HD16.5.2002E. 2002/3900 K. 2002/4355"İSTİRDAT DAVASI ( Davalıya Kurumca Fuzulen Ödenen Yaşlılık Aylığının Yasal Faiziyle Tahsili )
RÜCU DAVASININ AÇILMASINDAN SONRA DAVALININ ÖLMESİ ( Davalı Mirasçılarına Tebligat Yapılıp Delillerin Toplanarak Hüküm Kurulması )
MİRASÇILARA TEBLİGAT ( Rücu Davasının Açılmasından Sonra Ancak Karardan Önce Davalının Ölmesi- Davalı Mirasçılarına Tebligat Yapılıp Delillerin Toplanarak Hüküm Kurulması )"
63Y10.HD16.5.2002E. 2002/3887 K. 2002/4352"YAŞLILIK AYLIĞI ( Kurum Tarafından Fazladan Ödenen Miktarın Yasal Faiziyle Tahsili Talebi )
FUZULEN ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞININ İSTİRDATI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandıktan Sonra Çalışmaya Başlayanların Bu Çalışma Olgusuna Dayalı ve Sınırlı Olarak Yaşlılık Aylıklarının Kesilmesi )
İSTİRDAT ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandıktan Sonra Çalışmaya Başlayanların Bu Çalışma Olgusuna Dayalı ve Sınırlı Olarak Yaşlılık Aylıklarının Kesilmesi )
SİGORTALININ İŞYERİNDE GEÇEN KAÇAK ÇALIŞMA DÖNEMİ ( Bu Dönem Belirlenerek Yaşlılık Aylığının O Dönem İçin Ödenen Miktarının İstirdatına Karar Verilmesi )"
63Y10.HD2.5.2002E. 2002/3084 K. 2002/3807"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Tüm Primleri Ödenerek Yeniden Çalışmaya Başlayan Emeklinin )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ YERİNE TÜM PRİMLERİ ÖDENEREK İŞBAŞI YAPAN EMEKLİ ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi İşleminin İptali Talebi )
EMEKLİ OLAN SİGORTALININ YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Sosyal Güvenlik Destek Primi Yerine Tüm Sigorta Kollarından Primlerin Ödenmiş Olması - Yaşlılık Aylığının Kesilememesi )"
63Y21.HD29.4.2002E. 2002/1881 K. 2002/3567"BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Yurt Dışından Kesin Dönüş Yapan Bir Kimsenin Yeniden Yurt Dışında Çalışması Halinde Çalıştığı Süre Kadar Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
YURT DIŞI BORÇLANMASININ GEÇERLİLİĞİ ( Yurt Dışından Kesin Dönüş Yapan Bir Kimsenin Yeniden Yurt Dışında Çalışması Halinde Çalıştığı Süre Kadar Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
YURT DIŞINDAN KESİN DÖNÜŞ YAPAN KİMSENİN YENİDEN YURT DIŞINDA ÇALIŞMASI ( Çalıştığı Süre Kadar Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurda Kesin Dönüş Koşulunun Gerçekleşmemesi Durumunda Yaşlılık Aylığının Bağlanmaması ve Kesin Dönüş Tarihine Kadar İşlemlerin Hukuken Askıya Alınması )
İSTİRDAT ( Yurtdışında Çalışılan Veya İlişkinin Devam Ettiği Saptanan Süreler İçin Yaşlılık Aylığını Kesmesi ve Ödenen Aylıkların Geri Alınması )"
63Y21.HD4.4.2002E. 2002/1296 K. 2002/2922"YURT DIŞI HİZMETLERİNİ BORÇLANARAK YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yurda Kesin Dönüş Koşulunun Gerçekleşmediğinin Anlaşılması - Aylığın Kesilmesi ve Ödenen Aylıkların Geri Alınması )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yurt Dışı Hizmetlerini Borçlanarak/Yurda Kesin Dönüş Koşulunun Gerçekleşmediğinin Anlaşılması - Aylığın Kesilmesi ve Ödenen Aylıkların Geri Alınması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA KOŞULLARI ( Yurt İçinde Çalışan Sigortalılar İçin İşten Ayrılma Yurt Dışında Çalışanlar İçinde Yurda Dönüş )
YURT DIŞINDAN KESİN DÖNÜŞ KOŞULU ( Yurt Dışı Hizmetlerini Borçlanarak Yaşlılık Aylığı Bağlanması )
YURT DIŞINDAN DÖNÜŞ YAPMAYAN KİŞİYE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Borçlanma ve Yaşlılık Aylığını İptal Eden Kurum İşleminin Yasaya Aykırılığı - Uygulanması Gerekenler )"
63Y10.HD28.3.2002E. 2002/2341 K. 2002/2848"YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ( Çalışma Süresince Sigortalı Adına Sosyal Güvenlik Destek Primi Veya Tüm Sigorta Kollarından Prim Ödenmesi Durumunda Aylığın Kesilmeyeceği )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ VE İSTİRDADI ( Bildirimsiz " Kaçak " Olarak Çalışmaya Başlama - Aylığın Kesilmemesi İçin Sosyal Güvenlik Destek Primi Veya Tüm Sigorta Kollarından Prim Ödenmesi Gereği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Alanların Çalışmaya Başlaması - Ödenmesi Durumunda Aylığın Kesilmeyeceği )
BİLDİRİMSİZ OLARAK ÇALIŞMA ( Yaşlılık Aylığı Alan Kişi - Aylığın Kesilmemesi İçin Sosyal Güvenlik Destek Primi Veya Tüm Sigorta Kollarından Prim Ödenmesi Gereği )"
63Y10.HD14.3.2002E. 2002/1554 K. 2002/2100"İSTİRDAT TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Tekrar Çalışmaya Başlayan İşçiye Ödenen Aylıklar İçin )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN TEKRAR ÇALIŞILAN DÖNEMLER ( Sosyal Güvenlik Destek Primleri Yatırılan Aylara Ait Kısım İçin Yaşlılık Aylığının İstenememesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Tekrar Çalışan Davalının Prim Ödemesi Nedeniyle Aylığının Kesilememesi )"
63Y10.HD5.3.2002E. 2001/9301 K. 2002/1649"PRİM BORCU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( İdari Yargı Tarafından Verilen İptal Kararı-İdari İşlemin Doğumunda Sakatlık Olduğunu ve Bu Sebeple Batıl Olduğunu Tespit Etmesi )
SİGORTALININ İŞ AKDİNİN FESHİ ( İdari Yargı Tarafından Verilen İptal Kararı-İdari İşlemin Doğumunda Sakatlık Olduğunu ve Bu Sebeple Batıl Olduğunu Tespit Etmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Sigortalıların İşten Çıkarıldıktan Sonra Yaşlılık Aylığı Tahsis Talebinde Bulunmaları ve Kurumca Yaşlılık Aylığı Bağlanması )
İŞTEN ÇIKARILMA ( Sigortalıların İşten Çıkarıldıktan Sonra Yaşlılık Aylığı Tahsis Talebinde Bulunmaları ve Kurumca Yaşlılık Aylığı Bağlanması )"
63YHGK13.2.2002E. 2002/21-93 K. 2002/73"TESPİT DAVASI ( Yurt Dışındaki Çalışmalarını Kesin Dönüş Yapmaksızın Borçlanan Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespitini İstemesi )
YURT DIŞINDAKİ ÇALIŞMALAR ( Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi İçin İşten Ayrılmasına Gerek Olmaması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurt Dışında Çalışan Davacının Yaşlılık Aylığından Yararlanması İçin İşten Ayrılmasına Gerek Olmaması )
SİGORTALI ÇALIŞILAN İŞTEN AYRILMA KOŞULU ( Yurtdışında Çalışan İşçilerin Yaşlılık Aylığı Almak İçin Bu Şartı Yerine Getirmelerinin Gerekmemesi )"
63Y21.HD29.11.2001E. 2001/7345 K. 2001/8202"YAŞLILIK AYLIĞI ( SSK.'na Yazılı Başvuruda Bulunmadan Çalışma - Kurumun Aylığı Kesemeyeceği/63. Madde Yönünden Tercihini Belirlemesi İçin Uyarma Görevi )
YAŞLILIK AYLIĞI ALANIN SSK.'YA YAZILI BAŞVURUDA BULUNMADAN ÇALIŞMASI ( Kurumun Aylığı Kesemeyeceği - 63. Madde Yönünden Tercihini Belirlemesi İçin Uyarma Görevi )
SSK.'NUN YAŞLILIK AYLIĞINI KESEMEYECEĞİ ( Yazılı Başvuruda Bulunmadan Çalışma - 63. Madde Yönünden Tercihini Belirlemesi İçin Uyarma Görevi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Alanın SSK.'na Yazılı Başvuruda Bulunmadan Çalışması - Kurumun Aylığı Kesemeyeceği/Prim Ödenerek Çalışılabileceği )"
63Y21.HD9.7.2001E. 2001/5186 K. 2001/5417"YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurtdışındaki Çalışmalarını Kesin Dönüş Yapmaksızın Borçlanan Davacıya Aylık Bağlanması İçin Yurtdışında Çalıştığı İşten Ayrılması Zorunluluğunun Olmaması )
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Yurtdışındaki Çalışmalarını Kesin Dönüş Yapmaksızın Borçlanan Davacıya Aylık Bağlanması İçin Yurtdışında Çalıştığı İşten Ayrılması Zorunluluğunun Olmaması )"
63YHGK30.5.2001E. 2001/10-441 K. 2001/450"ALACAK DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumundan Yaşlılık Aylığı Almakta İken Kısa Bir Süre Çalıştığı İçin Aylığı Kesilen Davacının Alacak Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN YENİDEN ÇALIŞMALARI ( Kanunun Aylık Alanlara Getirdiği Seçimlik Sistem Haklarından Birinin Kullanılmaması )
SİGORTALININ YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Yeniden Çalışmaya Başlayan Sigortalının Yaşlılık Aylığını Kestirmesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta Olan Kişinin Yeniden Çalışmaya Başlaması Durumunda Prim Ödeyerek Yaşlılık Aylığı Kesilmeden Çalışmaya Devam Edebilmesi )"
63YHGK25.4.2001E. 2001/10-373 K. 2001/392"YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN İŞÇİ ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi İşleminin İptali Talebi )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Tekrar Çalışmaya Başlama Nedeniyle Yaşlılık Aylığının Kesilmesine İlişkin )
İSTİRDAT TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Tekrar Çalışmaya Başlayan İşçiye Ödenen Aylıklar İçin )"
63Y21.HD20.3.2001E. 2001/1133 K. 2001/2093"YURTDIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARININ YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartı )
YURDA DÖNÜŞ ŞARTININ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI ( Sonradan Anlaşılması Halinde Sigortalıya Uygulanacak Yaptırımlar )
YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemiş Olması Halinde Mümkün Olup Olmaması )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ VE ÖDENENLERİN GERİ ALINMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemiş Olması"
63YHGK28.2.2001E. 2001/10-208 K. 2001/203"YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN YENİDEN ÇALIŞMANIN KURUMA BİLDİRİLMEMESİ ( Yaşlılık Aylığının Kesilip Kesilemeyeceği )
EMEKLİ SİGORTALININ YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Kuruma Bildirilmeyen Çalışmanın Tesbiti Halinde Yaşlılık Aylığının Kesilip Kesilemeyeceği )
İADE TALEBİ ( Yeniden Çalışmaya Başlayan Emekli Sigortalıya Ödenen Aylıklar İçin Kurumun )"
63YHGK14.2.2001E. 2001/21-106 K. 2001/140"FAİZ ( Yurda Kesin Dönüş Şartı Gerçekleşmediği İçin Borçlanması ve Yaşlılık Aylığı İptal Edilen Kişiye İade Edilen Paraya Uygulanıp Uygulanmayacağı )
YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARIN YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmediğinin Anlaşılması-İade Edilecek Paraya Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağı )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ŞARTININ GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN ANLAŞILMASI ( Borçlanması ve Yaşlılık Aylığı İptal Edilen Kişiye İade Edilen Paraya Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağı )
BORÇLANMANIN İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmediğinin Anlaşılması-İade Edilecek Paraya Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağı )
YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmediğinin Anlaşılması-İade Edilecek Paraya Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağı )"
63YHGK14.2.2001E. 2001/21-105 K. 2001/139"YURTDIŞINDAN KESİN DÖNÜŞ YAPMAYAN İŞÇİNİN BORÇLANMA BEDELİNİN İADESİ ( Faiz Alacağına Hak Kazanma)
BORÇLANMA BEDELİNİN İADESİNDE FAİZ ALACAĞI ( Yurtdışından Kesin Dönüş Yapmadığından İşçinin Yaşlılık Aylığına Hak Kazanamaması)
FAİZ ALACAĞINA HAK KAZANMA ( Yurtdışından Kesin Dönüş Yapmayan İşçinin Yaşlılık Aylığının Kesilmesinde Borçlanma Bedelinin İadesinde)"
63Y21.HD6.2.2001E. 2001/348 K. 2001/775"EMEKLİ İŞÇİNİN TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI
İŞ YERİNDE ÇALIŞILMADIĞININ TESBİTİ
EMEKLİ MAAŞININ KESİLMESİ ( Emeklilikten sonra çalışma )"
63Y21.HD13.11.2000E. 2000/7126 K. 2000/7827"YAŞLILIK AYLIĞI ALIRKEN SİGORTALI İŞTE ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödenmesi)
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Alırken Sigortalı İşte Çalışmaya Başlayan İşçi)"
63Y21.HD13.11.2000E. 2000/7126 K. 2000/7827"YAŞLILIK AYLIĞI ALIRKEN SİGORTALI İŞTE ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödenmesi)
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Alırken Sigortalı İşte Çalışmaya Başlayan İşçi)"
63Y21.HD13.11.2000E. 2000/7126 K. 2000/7827"YAŞLILIK AYLIĞI ALIRKEN SİGORTALI İŞTE ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödenmesi)
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Alırken Sigortalı İşte Çalışmaya Başlayan İşçi)"
63Y21.HD30.10.2000E. 2000/6918 K. 2000/7364"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Yaşlılık Aylığı Alan - 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışması/Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olmasına Olanak Bulunmadığı )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı - 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışması/Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olmasına Olanak Bulunmadığı )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Yaşlılık Aylığı Alan Tarım Bağ-Kur Sigortalısının 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışması - Olmasına Olanak Bulunmadığı )
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK YASALARI ( Hükümlerin Sigortalılar Lehine Yorumlanmasına İlişkin Temel Hukuk İlkesi )"
63Y21.HD30.10.2000E. 2000/6917 K. 2000/7363"BAĞ-KUR SİGORTALISI OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Sigortalının Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
TESBİT VE SATAŞMANIN GİDERİLMESİ ( Sigortalının Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Sigortalının Başka Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Çalışmaya Başlaması İle Değil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ve Kesenek Ödenmesi Nedeniyle )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRİM VE KESENEK ÖDENMESİ ( Sigortalının Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Nedeni )
PRİM VE KESENEK ÖDEMEK ( Sigortalının Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Nedeni )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Yaşlılık Aylığı Almakta Olan Kimsenin Prim ve Kesenek Ödemesi Durumunda Aylığının Kesilmesi )"
63Y21.HD11.10.2000E. 2000/6063 K. 2000/6709"YAŞLILIK AYLIĞI ALIP SERBEST AVUKATLIK VE NOTERLİK YAPMAYA DEVAM EDENLER ( Aylıklardan Yapılan Sosyal Yardım Destek Primi Kesintisi)
KESİNTİNİN İPTALİ ( Serbest Avukat ve Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenlerin Yaşlılık Aylıklarından Yapılan)
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Serbest Avukat ve Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenlerin Yaşlılık Aylıklarından Yapılan Kesinti)"
63Y10.HD10.7.2000E. 2000/1273 K. 2000/5103"TESPİT DAVASI ( Kuruma Borcun Olmadığına Dair Tespit İstenmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN YENIDEN ÇALIŞMALARI ( Bu Çalışma Olgusuna Dayalı ve Onunla Sınırlı Olarak Yaşlılık Aylığının Kesilmesinin Gerekmesi )
SİGORTALI İŞTE ÇALIŞAN YAŞLILIK AYLIĞI ALAN KİMSE ( Bu Çalışma Olgusuna Dayalı ve Onunla Sınırlı Olarak Yaşlılık Aylığının Kesilmesinin Gerekmesi )"
63Y10.HD10.7.2000E. 2000/101 K. 2000/5102"İPTAL DAVASI ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesine ve Ödenen Aylıkların İstirdadına İlişkin Kurum İşlemi )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Aylık Almakta İken Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayanların Aylıklarının Bu Çalışma Olgusuna Dayalı ve Onunla Sınırlı Olarak Kesilmesi )
SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMA ( Aylık Almakta İken Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayanların Aylıklarının Bu Çalışma Olgusuna Dayalı ve Onunla Sınırlı Olarak Kesilmesi )"
63Y10.HD10.7.2000E. 1999/8037 K. 2000/5101"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yaşlılık Aylıklarının Kesilmesine İlişkin Kurum İşlemi )
YAŞLILIK AYLIĞI ALANIN SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ( Yaşlılık Aylığı Almakta Olanların Çalışmaya Başlaması Durumunda Aylığın Kesilmesi )"
63YHGK5.7.2000E. 2000/21-1091 K. 2000/1102"ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI OLMADIĞININ TESBİTİ TALEBİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortasından Alınan Yaşlılık Aylığının Başka Kuruma Tabi Çalışma Gerekçesiyle Kesilmesi )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTASINDAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ BAŞKA KURUMA TABİ ÇALIŞMA NEDENİYLE KESİLMESİ ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olmadığının Tesbiti Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞININ BAŞKA KURUMA TABİ ÇALIŞMA GEREKÇESİYLE KESİLMESİ ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olarak Çalışmadığının Tesbiti Talebi )
PRİM ÖDEMEDEN BAĞ-KUR'A TABİ OLARAK ÇALIŞAN TARIM BAĞ-KUR EMEKLİSİ ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi İşleminin İptali Talebi )"
63Y21.HD30.6.2000E. 2000/4776 K. 2000/5230"EMEKLİ SİGORTALININ YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Yaşlılık Aylığının Kesilip Kesilmeyeceği)
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR ( Yaşlılık Aylığının Kesilip Kesilmeyeceği)
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Çalışmaya Başlayanlar)"
63YHGK12.4.2000E. 2000/21-723 K. 2000/751"ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI OLMADIĞININ TESBİTİ TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı Bağ-Kur Kapsamında Çalıştığından Kesilen Kişinin )
YAŞLILIK AYLIĞI KESİLEN TARIM BAĞ-KUR EMEKLİSİ ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olmadığının Tesbiti Talebi )
TARIM BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN YAŞLILIK AYLIĞININ ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI OLARAK ÇALIŞTIĞI GEREKÇESİYLE KESİLMESİ ( İşlemin İptali Talebi )
PRİM ÖDENMEDEN BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞAN TARIM BAĞ-KUR EMEKLİSİ ( Yaşlılık Aylığının Bu Nedenle Kesilmesi İşleminin İptali Talebi )"
63YHGK12.4.2000E. 2000/21-721 K. 2000/750"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortasından Emekli Kişinin Bağ-Kur Kapsamında Çalışmaya Başlaması )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTASINDAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Bağ-Kur Sigortası Kapsamında Çalışmaya Başlaması )
BAĞ-KUR SİGORTASI KAPSAMINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN KİŞİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortasından Aldığı Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )"
63Y21.HD21.2.2000E. 2000/1366 K. 2000/1322"EMEKLİ MAAŞININ KESİLMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Çalışmak-Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödenmiş Olması Halinde )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDENMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Çalışan Sigortalının Aylığının Kesilememesi-Yazılı Başvuru Yapılmamış Olmasının Sonuçları )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞAN SİGORTALI ( Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödemiş Olması Halinde Aylığının Kesilememesi )"
63Y10.HD6.12.1999E. 1999/8714 K. 1999/8753"YAŞLILIK AYLIĞI ALAN SİGORTALI ( Destek Primi Vererek Çalışmasına Devam Edebileceği )
SİGORTALININ DESTEK PRİMİ VEREREK ÇALIŞMASINA VE YAŞLILIK AYLIĞINI ALMAYA DEVAM EDEBİLECEĞİ
DESTEK PRİMİ ( Ödendiği Takdirde Sigortalının Çalışmasına ve Yaşlılık Aylığı Almaya Devam Edebileceği )"
63Y21.HD4.10.1999E. 1999/3835 K. 1999/6510"YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYA DEVAM EDERKEN SİGORTALI OLARAK İŞE BAŞLAMAK ( Sosyal Güvenlik Destek Primli Statü )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Alırken İşe Başlamak - Yıllar Sonra Her Dalda Prim Kesilmesi Talep )
SİGORTALI OLARAK İŞE BAŞLAMAK ( Yaşlılık Aylığı Alırken - Yıllar Sonra Her Dalda Prim Kesilmesi Talep )
İYİNİYETLE BAĞDAŞMAMAK ( Yaşlılık Aylığı Alırken İşe Başlamak - Yıllar Sonra Her Dalda Prim Kesilmesi Talep )"
63YHGK29.9.1999E. 1999/10-606 K. 1999/743"YURTDIŞINDA İŞSİZLİK SİGORTASINDAN AYLIK ALAN İŞÇİ ( Türkiye'deki Borçlanması ve Yaşlılık Aylığının İptali )
BORÇLANMA İŞLEMİ VE YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ TALEBİ ( Yurtdışında İşsizlik Sigortasından Aylık Almakta Olan İşçinin )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILAMAMASI ( Yurtdışında Yaşlılık Aylığı Almaktayken Türkiye'de Borçlanma )"
63Y21.HD28.6.1999E. 1999/969 K. 1999/4934"İPTAL DAVASI ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi İşleminin İptali İstemi )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Kendisine Maaş Bağlanan Sigortalının Yurt Dışında Çalışmaya Başlaması Durumunda Yaşlılık Alığının Kesilmesinin Gerekmemesi )
YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ( Kendisine Maaş Bağlanan Sigortalının Yurt Dışında Çalışmaya Başlaması Durumunda Yaşlılık Alığının Kesilmesinin Gerekmemesi )"
63Y10.HD8.6.1999E. 1999/2030 K. 1999/3904"YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI ( Yurda Kesin Dönüş Yapma Koşuluna Bağlı Olması )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Ve Yaşlılık Aylığının Tahsisi İçin Yurda Kesin Dönüş Yapma Şartına Bağlı Olması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Ve Yaşlılık Aylığının Tahsisi İçin Yurda Kesin Dönüş Yapma Şartına Bağlı Olması )
İŞSİZLİK SİGORTASI YARDIMI ALMA ( İşsizlik Sigortası Yardımı Almak Yurt Dışı Hizmet Borçlanması ile yaşlılık Aylığı Tahsisiin İptalini Gerektirmemesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Yeniden Çalışmaya Başladığı Taktirde Çalışmaya Başladığı Ayı Takip Eden Ay Başında Aylığının Kesilmesi )"
63YHGK28.4.1999E. 1999/10-3 K. 1999/254"YAŞLILIK AYLIĞININ İADESİ TALEBİ ( Yurtdışında İşsizlik Aylığı Almaktayken Yurtiçinde Borçlanan İşçinin Kesin Dönüş Yapıp Yapmadığının Tesbiti )
YURTDIŞINDA İŞSİZLİK AYLIĞI ALMAKTAYKEN YURTİÇİNDE BORÇLANARAK YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANAN İŞÇİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Yerine Gelmiş Olup Olmadığı )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ŞARTININ YERİNE GELİP GELMEDİĞİNİN TESBİTİ ( Yurtdışında İşsizlik Aylığı Almaktayken Türkiye'de Borçlanarak Alınan Yaşlılık Aylığının İadesi Talebi )
BORÇLANMA YOLUYLA ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ KURUMA İADESİ TALEBİ ( Davalının Yurtdışında İşsizlik Aylığı Almasının Yurda Kesin Dönüş Şartına Aykırılığı İddiasıyla )"
63YHGK28.4.1999E. 1998/10-812 K. 1999/238"YURTDIŞI ÇALIŞMALARININ BORÇLANMASI ( Yabancı Ülkeden İşsizlik Yardımı Alınması Halinde Mümkün Olup Olmaması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA ŞARTI ( Yabancı Devletten İşsizlik Yardımı Alınması-Borçlanma İşleminin İptali )
YABANCI ÜLKEDEN İŞSİZLİK YARDIMI ALINMASI ( Borçlanma İşleminin İptali-Yurda Kesin Dönüş Şartının İhlali )
BORÇLANMA KOŞULLARI ( Yurtdışı Çalışmaları-Yabancı Devletten İşsizlik Yardımı Alınması )"
63YHGK28.4.1999E. 1998/10-805 K. 1999/252"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurtdışında İşsizlik Sigortası Alan Kişinin Yaşlılık Aylığı ve Borçlanma İşleminin İptaline Yönelik İşlem )
YURTDIŞINDAN İŞSİZLİK SİGORTASI ALAN KİMSE ( Yurtiçinden Yaşlılık Aylığı Almak İçin Yaptığı Başvurunun Reddinin Doğru Olması )
İKAMET KARİNESİ ( Yurtdışında İşsizlik Sigortasından Yardım Görmek Kişinin Yurt Dışında Oturduğuna ve Yurda Kesin Dönüş Yapmadığına Karine Teşkil Etmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Ancak Yurda Kesin Dönüş Yapmaları Durumunda Borçlanabilip Yaşlılık Aylığı Alabilmeleri )
KESİN DÖNÜŞ ( Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Ancak Yurda Kesin Dönüş Yapmaları Durumunda Borçlanabilip Yaşlılık Aylığı Alabilmeleri )"
63YHGK28.4.1999E. 1998/10-645 K. 1999/237"YURTDIŞI ÇALIŞMALARINI BORÇLANMAK İSTEYEN KİŞİNİN O ÜLKEDEN İŞSİZLİK YARDIMI ALMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemesi )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ŞARTI ( Yurtdışı Çalışmalarının Borçlanması-Borçlanmak İsteyen Kişinin Almanya'dan İşsizlik Yardımı Alması )
BORÇLANMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Borçlanmak İsteyen Kişinin Almanya'dan İşsizlik Yardımı Alması-Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemesi )"
63YHGK28.4.1999E. 1998/10-598 K. 1999/242"TESPİT DAVASI ( Yurda Kesin Dönüş Yapan Kişinin Oradaki Çalışmasının Gözönünde Bulundurulması İsteği )
BORÇLANMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Yaptığını İddia Eden Kişinin Deliller Getirmemesi Nedeniyle )
YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Yaptığını İddia Eden Kişinin Deliller Getirmemesi Nedeniyle )
İŞSİZLİK YARDIMI ALMA ( Yabancı Ülkeden Kesin Dönüş İddiasının Çürük Olması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ( Yabancı Ülkeden İşsizlik Sigortası Yardımı Alan Kişinin Kesin Dönüşünün Kabul Edilememesi )"
63YHGK17.2.1999E. 1999/10–60 K. 1999/105"EMEKLİLİKTEN SONRA ÇALIŞMA
SSK EMEKLİSİNİN İŞE GİRMESİ
EMEKLİ AYLIĞININ KESİLMESİ
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ"
63Y21.HD6.10.1997E. 1997/6015 K. 1997/6112"3201 SAYILI KANUN GEREĞİ BORÇLANMA VE AYLIK TAHSİSİ YAPILMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartı )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ŞARTI ( 3201 Sayılı Kanun Gereğince Borçlanma ve Aylık Tahsisi Yapılabilmesi İçin )
3201 SAYILI KANUNDAN YARARLANARAK AYLIK BAĞLANANLARIN TEKRAR YURTDIŞINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI ( Aylıkların Kesilmesi )
AYLIKLARIN KESİLMESİ ( 3201 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak Suretiyle Aylık Bağlananlardan Tekrar Yurtdışında Çalışmaya Başlayanlar )"
63Y10.HD20.9.1994E. 1994/10379 K. 1994/16510"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ TALEBİ ( Emekli Sandığına Tabi Bir İşte Çalışmaya Başlayan Kişinin )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAN FERAGAT EDİLEMEMESİ ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Talebinin Reddi )
EMEKLİ SANDIĞINA TABİ BİR İŞTE ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN KİŞİ ( Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan Aldığı Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Talebinin Reddi )"
63Y10.HD28.4.1988E. 1988/2862 K. 1988/2206"İPTAL DAVASI ( Davacının Malüliyet Aylığının Kesilmesi Yolundaki Kurum İşlemi )
MALÜLLÜK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR ( Malüllük Aylıklarının Kesilmesinin Gerekmesi )
DESTEK PRİMİ ÖDENMESİ ( Malüllük Aylığı Alanlara Uygulanamaması )"
63Y10.HD28.4.1988E. 1988/2206 K. 1988/2862"SAKATLIK AYLIĞI ( Çalışmaya Başlanılan Günden Başlayarak Kesilmesi )
SİGORTALI ÇALIŞMA GÜNÜ ( Sakatlık Aylığının Bu Günden Başlayarak Kesilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Aylık alırken Destek Primi Ödeyerek Aylık Almayı Sürdürmenin Olanaklı Olması )
DESTEK PRİMİ ÖDEME ( Sakatlık Aylığı Alan Sigortalının Sigortalı Çalışması Durumunda Prim Ödeyerek Aylığını Almasını Amaçlayan Düzenlemenin Olmaması )"
63Y10.HD15.12.1980E. 1980/6630 K. 1980/7351"YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ( Yargı Yoluna Müracaatla Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının İstenmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ SAPTANMASINDA YÖNTEM ( Sigortalının Yaşlılık Aylığı Göstergesinin Saptanmasında İstek Gününden Önceki Takvim Yılında Geçerli Kat Sayısının Gözönünde Tutulması )"
63Y10.HD19.9.1979E. 1979/5553 K. 1979/7424"MALÜLLÜK AYLIĞI ALMAKTA İKEN SİGORTALI ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR ( Malüllük Aylıklarının Çalışmaya Başladıklar Tarihten İtibaren Kesilmesi )
MALÜLLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Malüllük Aylığı Almakta İken Sigortalı Çalışmaya Başlayanların Aylıklarının Çalışmaya Başladıklar Tarihten İtibaren Kesilmesi )"

DANIŞTAY

63IDDGK9.12.2004E. 2002/532 K. 2004/1951"YAŞLILIK AYLIĞI ( Almakta İken Serbest Avukat Veya Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenler - Aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Serbest Avukat Veya Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenlerden )
SERBEST AVUKAT VEYA NOTER OLARAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRENLER ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken - Aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )
NOTER OLARAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRENLER ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken - Aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )"

Madde 64

YARGITAY

64Y10.HD24.11.2005E. 2005/7865 K. 2005/12162"MALÜLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI ( Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Sigortalı Hizmet Sürelerine İlişkin Primlerin İadesinde Aynı Kanunun Toptan Ödemeye Ait Yasal Düzenlemeyi İçeren 64.Maddesinin Uygulanabilirliğinden Söz Edilemeyeceği )
ASKERLİK BORÇLANMA BEDELİ ( Yapılan Kesintilerin İadesi Talebi - Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Sigortalı Hizmet Sürelerine İlişkin Primlerin İadesinde Aynı Kanunun Toptan Ödemeye Ait Yasal Düzenlemeyi İçeren 64.Maddesinin Uygulanabilirliğinden Söz Edilemeyeceği )
YAPILAN KESİNTİLERİN İADESİ TALEBİ ( Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Sigortalı Hizmet Sürelerine İlişkin Primlerin İadesinde Aynı Kanunun Toptan Ödemeye Ait Yasal Düzenlemeyi İçeren 64.Maddesinin Uygulanabilirliğinden Söz Edilemeyeceği )"
64Y21.HD14.7.2005E. 2005/1524 K. 2005/7537"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Davacının Davalı Şirketin İşverenliğinde Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olması Gereken Dava Konusu Çalışmasının Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilemeyeceği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Davalı Şirketin İşverenliğinde Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olması Gereken Dava Konusu Çalışmasının Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilemeyeceği )
SİGORTALI HİZMET ( Davacının Davalı Şirketin İşverenliğinde Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olması Gereken Dava Konusu Çalışmasının Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilemeyeceği )
HUKUKİ YARAR ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Davalı Şirketin İşverenliğinde Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olması Gereken Dava Konusu Çalışmasının Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilemeyeceği/Hukuki Yararın Sözkonusu Olmadığı )"
64Y4.HD25.4.2005E. 2004/10342 K. 2005/4394"FAİZ ALACAĞI ( Ölüm Aylığı Bağlanması ve Geçmiş Aylıkların Ödetilmesi İstemine İlişkin Olarak Açılıp Hükme Bağlanmış Olan Davalar Sonucunda İşlemiş Faizlerin Ödetilmesi İstemi )
İŞ MAHKEMESİ ( Ölüm Aylığı Bağlanması ve Geçmiş Aylıkların Ödetilmesi İstemine İlişkin Hükme Bağlanan Davalar Sonunda İşlemiş Faizlere İlişkin Alacak Davasının Bu Mahkemede Görülmesi )
GÖREV ( Açıkça veya İleri Sürülmese Bile Mahkemece Resen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
64Y10.HD4.3.2004E. 2003/10498 K. 2004/1524"TAZMİNAT ( Yaşlılık Aylığının Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminatın Ödenmesi Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİNDEN DOĞAN ZARAR ( Aylığın Tahakkuk Ettiği Aydan Toptan Ödemenin Yapıldığı Tarihe Kadarki Faiz Miktarının Ödenmesinin Gerekmesi )
FAİZ BAŞLANGICI ( Yaşlılık Aylığını Tahakkuk Ettiği Tarihten İtibaren Faizin Hesaplanmasının Gerekmesi )"
64Y10.HD1.5.1986E. 1986/2544 K. 1986/2754"PRİM ÖDENMESİ İSTEMİ ( İsviçrede Çalışıp Türkiye'ye Gelen İşçi )
YABANCI ÜLKEDE YAPILAN ÇALIŞMA ( Ödemenin İki Ülke Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Gereğince Gerçekleştirilmesi )
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ( İsviçre İle Türkiye Arasındaki Sözleşmeye Göre Primlerin Ödenmesi"

DANIŞTAY

64D1.D11.1.1989E. 1988/347 K. 1989/2"SENDİKALARA ÜYELİK İSTİFA ( Noter Masraflarının Sendikaca Karşılanmayacağı )
NOTER MASRAFLARI ( Sendikalarca Karşılanmaması )"

Madde 65

YARGITAY

65Y10.HD10.11.2016E. 2016/1626 K. 2016/13630"ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( 506 S. Kanun'un 66. Md. Kapsamında Yaşlılık Aylığı Şartları İrdelenerek Karar Verilmesi Gerekirken Sigortalıya Ait Aylık Bağlama Şartları Bakımından 5510 S. Kanun'un 32/2. Md.sinin Uygulanması Gerektiği Yönündeki Yanılgılı Değerlendirme Sonucu Tahsis İsteminin Reddedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
SİGORTALIYA AİT AYLIK BAĞLAMA KOŞULLARI ( Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan 506 S. Kanun Hükümleri Kapsamında İncelenmesi Zorunlu Olup 5 Yıldan Beri Sigortalı Bulunup Sigortalılık Süresinde Askerlik Borçlanması Dahil Olmak Üzere Toplam 900 Günlük Malûllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primine Sahip Sigortalının 66. Md.de Yazılı Koşullarının Gerçekleşmesi Durumunda Aylığın Bağlanacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Ölüm Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti İstemi - 506 S. Kanun'un 66. Md. Kapsamında Yaşlılık Aylığı Şartları İrdelenerek Karar Verilmesi Gerekirken Sigortalıya Ait Aylık Bağlama Şartları Bakımından 5510 S. Kanun'un 32/2. Md.sinin Uygulanması Gerektiği Yönündeki Yanılgılı Değerlendirme Sonucu Tahsis İsteminin Reddedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
65YHGK17.4.2015E. 2013/3-2231 K. 2015/1233"ALACAK DAVASI ( 2022 S.K. Kapsamında Muhtaçlık Aylığı Alan Kişinin Aynı Zamanda Yetim Aylığı Almaya Başlaması Sebebiyle Yersiz Ödenen Tutarların Tahsilinin Talep Edildiği - 506 Sayılı Yasaya Dayalı Olarak Yetim Aylığı Alması Sebebiyle Davalıya 2022 Sayılı Kanun Uyarınca Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili İstemiyle Hazine Tarafından Dava Açılabileceği/Temyiz İtirazlarına İlişkin İşin Esasının İncelenmesi Gereği )
MUHTAÇLIK AYLIĞI ALIRKEN BAĞLANAN YETİM AYLIĞI ( Davalının %40 Oranında İşgücü Kaybının Olması Sebebiyle Muhtaçlığının Kabul Edilerek 2022 Sayılı Yasa Kapsamında Aylık Bağlandığı - Yargıtayca Davacı Hazine'nin Aktif Dava Ehliyeti Bulunmadığından Bahisle Vermiş Olduğu Bozma Kararının Hatalı Olduğu )
YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davaya Konu Ödemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünce Yapıldığı Göz Önüne Alındığında Davacı Hazine'nin Eldeki Dava Bakımından Aktif Dava Ehliyeti Bulunduğu - Yerel Mahkemece Hazinenin Aktif Dava Ehliyeti Bulunduğuna Dair Direnme Kararının Usul Ve Yasaya Uygun Olduğu )
DAVA EHLİYETİ ( 633 Sy. KHK'nun 35. Maddesi Uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne Yapılan Atıfların Bakanlığa Yapılmış Sayılacağı - Hazinenin Dava Ehliyetinin Bulunduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği/506 Sayılı Yasaya Dayalı Olarak Yetim Aylığı Alması Sebebiyle Davalıya 2022 Sayılı Kanun Uyarınca Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili İstemi )"
65YHGK21.3.2012E. 2012/21-21 K. 2012/223"ÖLEN EŞTEN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞI ALINMASI ( 06.08.2003 Tarihinden Önce Ölen Babası Nedeniyle Hak Sahibi Olan Davacı Eşinden Ölüm Aylığı Almakta Olsa Dahi Evliliğinin Ölüm Nedeniyle Son Bulmasından Sonra Babasından da Ölüm Aylığı Alabileceği )
BABADAN DA ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANILIP KAZANANILAMADIĞININ TESPİTİ ( Ölen Eşten Dolayı Ölüm Aylığı Alınması - 06.08.2003 Tarihinden Önce Ölen Babası Nedeniyle Hak Sahibi Olan Davacı Eşinden Ölüm Aylığı Almakta Olsa Dahi Evliliğinin Ölüm Nedeniyle Son Bulmasından Sonra Babasından da Ölüm Aylığı Talep Edebileceği )
ÖLEN BABA VE EŞTEN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞI TALEBİ ( 06.08.2003 Tarihinden Önce Ölen Babası Nedeniyle Hak Sahibi Olan Davacı Eşinden Ölüm Aylığı Almakta Olsa Dahi Evliliğinin Ölüm Nedeniyle Son Bulmasından Sonra Babasından da Ölüm Aylığı İsteyebileceği )
ÖLÜM AYLIĞI ( Ölen Baba ve Eşten Dolayı Ölüm Aylığı Talebi - 06.08.2003 Tarihinden Önce Ölen Babası Nedeniyle Hak Sahibi Olan Davacı Eşinden Ölüm Aylığı Almakta Olsa Dahi Evliliğinin Ölüm Nedeniyle Son Bulmasından Sonra Babasından da Talep Edebileceği )"
65Y10.HD5.3.2012E. 2012/2580 K. 2012/3756"HİZMET TESPİTİ ( Prim Günü Sayısı Ölüm Tarihi İtibariyle Ölüm Aylığının Bağlanması İçin Yeterli Hale Gelmiş Olup Yazılı Talep Tarihini Takibeden Aybaşından İtibaren Davacıya Ölüm Aylığı Bağlanması Gerektiği )
ÖLÜM AYLIĞI ( Muris Sigortalının Hizmetlerinin Tespitine Dair Kararın Kesinleşmesiyle Birlikte Tespit Edilen Gün Sayısının Ait Olduğu Yıla Mal Edileceği - Hizmet Tespiti )
PRİM GÜNÜ SAYISI ( Ölüm Tarihi İtibariyle Ölüm Aylığının Bağlanması İçin Yeterli Hale Gelmiş Olup Yazılı Talep Tarihini Takibeden Aybaşından İtibaren Davacıya Ölüm Aylığı Bağlanması Gerektiği - Hizmet Tespiti )"
65Y2.HD13.2.2012E. 2010/16378 K. 2012/2395"DUL AYLIĞI ( Sigortalı İken Vefat Eden Kişinin Sağ Kalan Eşine Sosyal Güvenlik Mevzuatı Gereğince Bağlanan "Dul Aylığı" Terekeye Dahil Bir Değer Olmayıp Sağ Eşin Kanundan Kaynaklanan Hakkı Niteliğinde Olduğu )
EVİN DEĞERİ ( Miras Bırakana Ait Olduğu İddia Edilen Evin Tapu Kaydı Getirtilip Değeri Tespit Edilmeden Bu Taşınmazın Değerinin Miras Bırakanın Ölüm Anındaki Toplam Borcunu Karşılayıp Karşılamayacağının Belirlenmesi Gerektiği - “Dul Aylığı" Terekeye Dahil Bir Değer Olmadığı )
TEREKENİN BORCA BATIKLIĞI ( Batık Olup Olmadığı Ölüm Anında Miras Bırakana Ait Mallar Alacaklar Hak ve Borçlar Dikkate Alınarak Değerlendirileceği )
MİRAS BIRAKANA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN EV ( Tapu Kaydı Getirtilip Değeri Tespit Edilmeden Bu Taşınmazın Değerinin Miras Bırakanın Ölüm Anındaki Toplam Borcunu Karşılayıp Karşılamayacağının Belirlenmesi Gerektiği - “Dul Aylığı" Terekeye Dahil Bir Değer Olmadığı )"
65YHGK28.9.2011E. 2011/10-475 K. 2011/560"ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ (Sigortalının Hizmetlerinin Tespitine İlişkin Kararın Kesinleşmesi İle Birlikte Tespit Edilen Gün Sayısı Ait Olduğu Yıla Mal Edileceği - Bu Prim Günü Sayısı Ölüm Tarihi İtibariyle Ölüm Aylığının Bağlanması İçin Yeterli Hale Geldiği)
PRİM GÜN SAYISI (Ölüm Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti - Sigortalının Hizmetlerinin Tespitine İlişkin Kararın Kesinleşmesi İle Birlikte Tespit Edilen Gün Sayısı Ait Olduğu Yıla Mal Edileceği/Bu Prim Günü Sayısı Ölüm Tarihi İtibariyle Ölüm Aylığının Bağlanması İçin Yeterli Hale Geldiği)
SİGORTALININ HİZMETLERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMESİ (İle Birlikte Tespit Edilen Gün Sayısı Ait Olduğu Yıla Mal Edileceği - Bu Prim Günü Sayısı Ölüm Tarihi İtibariyle Ölüm Aylığının Bağlanması İçin Yeterli Hale Geldiği)"
65Y21.HD14.7.2011E. 2010/4042 K. 2011/6322"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Trafik İşgüvenliği ve İlgili İşkolunda İş Güvenliği Uzmanı Olan Bilirkişilere Yapılan İşin Niteliğine Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri Çerçevesinde Konuyu Yeniden İnceletmek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat - Trafik İşgüvenliği ve İlgili İşkolunda İş Güvenliği Uzmanı Olan Bilirkişilere Yapılan İşin Niteliğine Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri Çerçevesinde Konuyu Yeniden İnceletmek Gerektiği )
TRAFİK İŞ GÜVENLİĞİ ( İlgili İşkolunda İş Güvenliği Uzmanı Olan Bilirkişilere Yapılan İşin Niteliğine Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri Çerçevesinde Konuyu Yeniden İnceletmek Gerektiği - Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat )"
65Y4.HD9.10.2008E. 2008/9289 K. 2008/11575"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kazasına Bağlı Olmayan Haksız Eylem Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahipleri Tarafından Açılan Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Kapsamının Belirlenmesinde Ölüm Sigortası Kolundan Hak Sahiplerine Bağlanan Dul ve Yetim Aylıklarının Zarardan Düşülemeyecekleri )
İŞ KAZASINA BAĞLI OLMAYAN HAKSIZ EYLEM SONUCU ÖLÜM ( Sigortalının Hak Sahipleri Tarafından Açılan Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Kapsamının Belirlenmesinde Ölüm Sigortası Kolundan Hak Sahiplerine Bağlanan Dul ve Yetim Aylıklarının Zarardan Düşülemeyecekleri )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kapsamının Belirlenmesinde Ölüm Sigortası Kolundan Hak Sahiplerine Bağlanan Dul ve Yetim Aylıklarının Zarardan Düşülemeyecekleri - Manevi Tazminat İstemi )
İŞ KAZASINA BAĞLI OLMAYAN ÖLÜMLER ( Ölüm Aylığının Zarardan Düşülememesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Kapsamının Belirlenmesinde Ölüm Sigortası Kolundan Hak Sahiplerine Bağlanan Dul ve Yetim Aylıklarının Zarardan Düşülemeyecekleri )
DUL VE YETİM AYLIĞI ( Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümü - Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Kapsamının Belirlenmesinde Ölüm Sigortası Kolundan Hak Sahiplerine Bağlanan Dul ve Yetim Aylıklarının Zarardan Düşülemeyecekleri )"
65Y10.HD24.4.2007E. 2007/4568 K. 2007/6387"ÖLÜM AYLIĞI ( Emekli Sandığı'ndan Emekli Aylığı Alanın 506 S.K. Uyarınca Ölüm Aylığı Alabilmesine Yasal Engeli Belirtmeyip Kurum'u Yanıltarak Aylık Bağlanmasını Sağlamak - Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırılığı/Zamanaşımı Definin Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ AYLIĞI ALIRKEN SSK'DAN ÖLÜM AYLIĞI ALINAMAYACAĞI ( Zamanaşımı Def'inin Kabulüne Olanak Bulunmadığı - Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırılığı )
ZAMANAŞIMI DEF'İNİN KABUL EDİLMEMESİ ( Emekli Sandığı'ndan Emekli Aylığı Alanın 506 S.K. Uyarınca Ölüm Aylığı Alabilmesine Yasal Engeli Belirtmeyip Kurum'u Yanıltarak Aylık Bağlanmasını Sağlaması - Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırılığı )"
65Y10.HD6.2.2007E. 2006/12887 K. 2007/1691"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Sigortalının Sigortalılık Süresine İlişkin Prim Borcu Olup-Olmadığı Yöntemince Araştırılıp Sigortalının Ölümünden Sonra Ödenmiş Olması Durumunda da Bu Ödemeyi Takip Eden Aybaşından Tahsise Karar Verilmesi Gerektiği )
PRİM BORCU ( Olup-Olmadığı Yöntemince Araştırılıp Borcu Varsa Davacıya Prim Borcunun Tebliği İle Ödemesi İçin Mehil Verilmesi ve Ödemeyi Takip Eden Aybaşından İtibaren Ölüm Aylığına Hak Kazandığının Kabul Edilmesi Gereği )
SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANDIRILMA İSTEMİ ( Sigortalının Sigortalılık Süresine İlişkin Prim Borcu Olup-Olmadığı Yöntemince Araştırılıp Borcu Varsa Davacıya Prim Borcunun Tebliği İle Ödemesi İçin Mehil Verilmesi Gereği )"
65Y10.HD2.10.2006E. 2006/8095 K. 2006/11945"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Fiili Askerlik Süresinin Tespiti İle Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Gerekli Olan Süreye İlişkin Olarak Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İçin Davacıya Mehil Verilmesi Gereği )
BAKİYE BORÇLANMA BEDELİ ( Fiili Askerlik Süresinin Tespiti İle Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Gerekli Olan Süreye İlişkin Olarak Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İçin Davacıya Mehil Verilmesi Gereği )
ASKERLİK BORÇLANMA SÜRESİ ( Ölüm Aylığı Bağlanması Talebi - Tahsis İçin Öngörülen Prim Ödeme Gün Sayısının Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İle Yerine Getirileceği Dikkate Alınarak Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İçin Davacıya Mehil Verilmesi Gereği )"
65Y21.HD29.5.2006E. 2006/2512 K. 2006/5334"İŞ KAZASI SONUCU MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İşçinin Günlük Net Geliri Tespit Edilerek Bilinen Dönemdeki Kazancı Mevcut Veriler Nazara Alınarak İskontolama ve Artırma İşlemi Yapılmadan Hesaplanacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu - 60 Yaşına Kadar ( Aktif ) Dönemde 60 Yaşından Sonra da Bakiye Ömrüne Kadar ( Pasif ) Dönemde Elde Edeceği Kazançların Ortalama Yöntemine Başvurulmadan Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Hesaplanacağı )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( İş Kazası Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - İşçinin Günlük Net Geliri Tespit Edilerek Bilinen Dönemdeki Kazancı Mevcut Veriler Nazara Alınarak İskontolama ve Artırma İşlemi Yapılmadan Hesaplanacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu - İş Kazası Tespiti ve Kusur Raporu Dikkate Alınarak Olayın Oluş Şekli Müterafik Kusur Oranları Davacının Duyduğu Elem ve Izdırabın Derecesi Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Değerlendirilerek Tazminat Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )"
65Y21.HD21.11.2005E. 2005/8394 K. 2005/11756"İŞ KAZASININ TESBİTİ DAVASI AÇMAK ÜZERE DAVACIYA SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu SSK'ca Karşılanmayan Zararın Tazmini İçin Açılan Davada - SSK'ca Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Tazminattan İndirilmesi Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu SSK'ca Karşılanmayan Zararlar İçin - SSK'ca Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Tazminattan İndirilmesi Gereği )
BEKLETİCİ MESELE ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle SSK'ca Karşılanmayan Zararın Tazmini İçin Açılan Davada İş Kazasının Tesbiti Davası Açması İçin Davacıya Süre Verilmesi ve Sonucunun Beklenmesi Gereği )"
65Y21.HD9.3.2004E. 2003/11511 K. 2004/2199"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Ödenen Cenaze ve Defin Giderlerinin Ödenen Sigorta Primleri Karşılı Olduğu - Ayrıca Tazminat Konusu Yapılamayacağı )
CENAZE VE DEFİN GİDERLERİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm/Ödenen Sigorta Primleri Karşılı Olduğu - Ayrıca Tazminat Konusu Yapılamayacağı )
TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm/Ödenen Cenaze ve Defin Giderlerinin Ödenen Sigorta Primleri Karşılı Olduğu - Ayrıca Tazminat Konusu Yapılamayacağı )"
65Y21.HD17.2.2003E. 2003/464 K. 2003/935"ALACAK DAVASI ( Davacının Alacağının Fer'ileriyle Birlikte Davalıdan Tahsilini Dava Etmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Yönünde Kuruma Yazılı Başvuruda Bulunmamış Olması )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Devam Ettiği Bir Dönemde Bir İşte Çalışması Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Destek Primininin Kesilmesi )
YAZILI BAŞVURUNUN YAPILMAMASI ( Dava Konusu Olayda Kaçak İşçi Çalıştırmak ve Prim Kaybına Yol Açmak Söz Konusu Değilken Sırf Yazılı Başvuru Olmadığı İçin Davacının Aylığının Kesilmesi )
ANAYASAL SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI ( Kurumun Sigortalıları Bilgilendirme Görevini İfa Etmesinin Gerekmesi )"
65Y10.HD2.2.1998E. 1998/129 K. 1998/380"İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLÜM ( Kurum Zararının Rücuan Talebi - Taban Hesabı Yapılırken Pasif Dönemin Dikkate Alınması Zorunluluğu )
PASİF DÖNEMİN TABAN HESABI YAPILIRKEN DİKKATE ALINMA ZORUNLULUĞU ( İş Kazası Nedeniyle Ölüm )
SİGORTALININ İŞ KAZASINDA ÖLÜMÜNDE HAK SAHİPLERİNİN PASİF DÖNEMDE DESTEKTEN YARARLANACAĞI"
65Y21.HD21.3.1996E. 1996/1577 K. 1996/1662"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tazminat Miktarının Hesaplanması ve Gelirlerdeki Artışın Mahsubu )
TAZMİNAT DAVASINDA TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI VE GELİRLERDEKİ ARTIŞIN MAHSUBU ( İş Kazasında Ölüm Nedeniyle Açılan )
GELİRLERDEKİ ARTIŞIN MAHSUBU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Neticesinde Meydana Gelen Tazminat Davasında Tazminat Miktarının Hesaplanmasında )"
65Y21.HD28.3.1995E. 1995/905 K. 1995/1093"ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI ( Tazminat Miktarının Belirlenmesi )
TAZMİNATIN HESAPLANMA YÖNTEMİ ( İş Kazası Sonucu Ölümde )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Miktarının Hesaplanma Yöntemi )
KISMEN RET ( Takdir Edilecek Avukatlık Ücreti )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Tazminat Davasının Kısmen Reddinde )"
65YHGK28.3.1986E. 1985/10-335 K. 1986/310"ÖLÜM AYLIKLARININ İSTİRDADI ( Ölenin 506 Sayılı Yasa Uyarınca Sigortalı Sayılan Kişilerden Olup Olmadığının Belirlenmesinin İcabedeceği )
ÖLEN KİŞİNİN SİGORTALI SAYILAN KİŞİLERDEN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Ölüm Aylıklarının İstirdadı Davasında )"
65Y4.HD24.11.1983E. 1983/9247 K. 1983/9834"ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR
TRAFİK KAZASINDA SSK. NIN RÜCU EDEMEYECEĞİ ÖDEMELER
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI"
65YHGK28.11.1979E. 1977/4-1110 K. 1979/1395"DUL AYLIĞI
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Dul aylığının düşülmeyeceği )
DUL VE YETİM AYLIKLARINDAN ZARAR İNDİRİMİ"
65Y4.HD16.1.1979E. 1978/5261 K. 1979/235"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteklerini Yitiren Kişilerin Ölüm Olayından Önceki Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Korunması )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLECEK KİŞİLER ( Nişanlı Evlatlık Gibi Yakınların da Açabilmesi )
ZARARVERİCİ OLAYIN ZARARA UĞRAYANLARA SAĞLADIĞI YARAR ( Zarar Tutarından İndirilmesi )"

Endeksin Devamı ( Madde 66-79)