Önceki Endeks ( Madde 80-120)

MADDE 1-10 / 11-25 / 26 / 27-65 / 66-79 / 80-120 / 121-140

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 121

AMK

121AMK6.1.2011E. 2009/19 K. 2011/4""

YARGITAY

121Y13.HD26.1.2015E. 2014/9623 K. 2015/1259"EMEKLİ MAAŞINDAN HACİZLE YAPILAN KESİNTİLERİN İSTİRDATI İSTEMİ ( Davacının İcra Müdürlüğünün Maaş Haczine Sessiz Kalarak Kabul Ettikten Sonra 6 Yıl Boyunca Yaptığı Ödemeleri Geri İstemesi Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olup İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı - Mahkemece Davanın Reddine Karar Verileceği )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacının İcra Müdürlüğünün Maaş Haczine Sessiz Kalarak Kabul Ettikten Sonra 6 Yıl Boyunca Yaptığı Ödemeleri Geri İstemesinin İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı - Davanın Reddedileceği/Emekli Maaşından Hacizle Yapılan Kesintilerin İstirdatı )
HACZE MUVAFAKAT VERMİŞ SAYILMA ( Emekli Maaşından Hacizle Yapılan Kesintilerin İstirdatı İstemi - Davacının İcra Müdürlüğünün Maaş Haczine 6 Yıl Boyunca Sessiz Kaldığı/Davacının Hacze Muvafakat Verdiğinin Kabulü Gerektiği )
İSTİRDAT İSTEMİ / HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Emekli Maaşından Hacizle Yapılan Kesintilerin - Davacının İcra Müdürlüğünün Maaş Haczine Sessiz Kalarak Kabul Ettikten Sonra 6 Yıl Boyunca Yaptığı Ödemeleri Geri İstemesinin İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı/Davanın Kabulünde İsabet Bulunmadığı )"
121Y11.HD5.5.2014E. 2014/1727 K. 2014/8473"BANKACILIK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ALACAK ( Bankalara Diğer Kredi Kuruluşlarına Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerde Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davalarının Ticari Dava Olduğu )
TİCARİ DAVA ( Asliye Ticaret Mahkemesi Varsa Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi Dahilinde Bulunan ve Kanunun 4. Maddesi Hükmünce Ticari Sayılan “Davalara” Asliye Ticaret Mahkemesinde Bakılacağı - 5/3. Md.sinde İse Asliye Ticaret Mahkemesi İle Asliye Hukuk Mahkemesi ve Diğer Hukuk Mahkemeleri Arasındaki İlişkinin Görev İlişkisi Olduğu )
GÖREV ( Bankacılık Hukukundan Kaynaklanan Alacak - Bankalara Diğer Kredi Kuruluşlarına Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerde Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davalarının Ticari Dava Olduğu )"
121Y21.HD20.2.2014E. 2013/2933 K. 2014/2782"BOŞANILAN EŞLE EYLEMLİ OLARAK BİRLİKTE YAŞAMA ( Ölüm Aylığının Kesilmesi İsteminin İptali İstemi - Birlikte Yaşama Olgusunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Toplanan Kanıtlar Işığı Altında Değerlendirildikten Sonra Elde Edilecek Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİ ( Muvazaalı Boşanma Gerekçesiyle - Davacının Boşandığı Eşi İle Birlikte Yaşayıp Yaşamadığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
MUVAZAALI BOŞANMA ( Ölüm Aylığının Kesilmesi - Davacının Boşandığı Eşi İle Birlikte Yaşayıp Yaşamadığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiğinden Mahkemece Eksik İnceleme ve Araştırma Sonucun Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
BOŞANDIĞI EŞİYLE BİRLİKTE YAŞAYANIN ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİ ( Boşanılan Eşle Eylemli Olarak Birlikte Yaşama Olgusunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Toplanan Kanıtlar Işığı Altında Değerlendirildikten Sonra Elde Edilecek Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
121YHGK15.6.2012E. 2012/21-196 K. 2012/396"YAŞLILIK AYLIKLARININ İADESİNE YÖNELİK KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (3201 S.K. Md.6/B'ye Göre Aylık Bağlananlardan Türkiye'de Sigortalı Çalışmaya Başlayanların Aylıklarının Tekrar Çalışmaya Başladıkları Tarihten İtibaren Kesileceği )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ (Yaşlılık Aylıklarının İadesine Yönelik - 3201 S.K. Md.6/B Aykırı Olarak Bağlandığından Kuruma İadesi Gerektiği/Davacının Hatasından Kaynaklanmadığının İade de Gözetileceği )
YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN BORÇLANILMASI (Türkiye'de Sigortalı Çalışmaya Başlayanların Aylıklarının Tekrar Çalışmaya Başladıkları Tarihten İtibaren Kesileceği )
TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR (Çalışmaya Devam Etmesi Nedeniyle Yaşlılık Aylığı Tahsis Talep Tarihinde 3201 S.K. Md.6/B Aykırı Olarak Yaşlılık Aylığı Bağlandığı - Davacıya Yersiz Olarak Ödenen Yaşlılık Aylıklarının Kuruma İadesi Gerektiği )
YERSİZ ÖDENEN YAŞLILIK AYLIKLARI (İadesi Gerektiği/Mevzuata Aykırı Olarak Bağlanmasının Kurumun Hatasından Kaynaklandığı - Davacının Yanıltıcı Beyanı Olmadığı/5510 S.K. Md.96 Uyarınca Geri Verileceği )
YAŞLILIK AYLIĞININ MEVZUATA AYKIRI BAĞLANMASI (Kurumun Kendi Hatasından Kaynaklandığı/Davacının Kurumu Yanıltıcı Beyanı Olmadığı - Sebepsiz Zenginleşmenin İyi Niyetle veya Kötü Niyetle Gerçekleşmesine Bağlı Olarak İstirdadı Mümkün Ödeme Miktarlarının 5510 S.K'da Belirlendiği )"
121Y10.HD27.10.2011E. 2010/7007 K. 2011/14880"YERSİZ VE FAZLA ÖDEMELERİN TAHSİLİ ( 5510 Sayılı Yasa Dönemi Öncesinde Yersiz Ödemeler İçin Yasal Düzenlenme Bulunmadığından Yeni Getirilen Bu Düzenlemelerin Eldeki Uyuşmazlığı da Uygulanması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( 5510 Sayılı Yasa Dönemi Öncesinde Yersiz Ödemeler İçin Yasal Düzenlenme Bulunmadığından Yeni Getirilen Bu Düzenlemelerin Eldeki Uyuşmazlığı da Uygulanması Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yersiz Aylıkların Tahsili - 96. Madde İle Getirilen Düzenlemenin Sebepsiz Zenginleşmede İade Konusuna Dair Özel Bir Düzenleme Niteliğinde Olduğundan Zamanaşımı Hükmü Olarak Nitelendirilmeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili - Kurum Alacakları Yönünden Genel Hükümlerden Hareketle Çözümleneceğinin Gözetileceği )
KURUM ALACAKLARI ( Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili - Kurum Alacakları Yönünden Genel Hükümlerden Hareketle Çözümleneceğinin Gözetileceği )"
121Y10.HD24.10.2011E. 2010/5714 K. 2011/14451"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Prim Borcundan Dolayı Davacının Yaşlılık Aylığına Konulan - Yasal Değişiklikle Haczin Mümkün Hale Gelmesi/Davanın Reddi Gereği )
PRİM BORCUNDAN DOLAYI DAVACININ YAŞLILIK AYLIĞINA KONULAN HACİZ ( Haczin Kaldırılması İstemi - Yasal Değişiklikle Haczin Mümkün Hale Geldiğinden Davanın Reddi Gereği )
HACİZ TARİHİNDE YAŞLILIK AYLIĞININ HACZİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( 506 S. Kanunun 121. Md.sinde 24.6.2004 Tarih ve 5198 S. Kanunun 17. Maddesiyle Yapılan ve 6.7.2004 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Giren Değişiklikle Artık Haczin Mümkün Hale Geldiği )"
121Y10.HD17.10.2011E. 2010/5148 K. 2011/13901"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili İstemi - Kanuni Faizin Yıllara İlişkin Oranları Göz Önünde Tutulmaksızın Faiz Oranlarının Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin Hatalı Olarak Düzenlendiği Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Alınmasının Hatalı Olduğu )
YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN TAHSİLİ İSTEMİ ( İtirazın İptali Davası - Davalının Çalışmasının Tespit Edildiği Tarihten İtibaren Geriye Doğru On Yıllık Sürenin Hesaplanması Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın İptali Davası - Yersiz Ödeme Miktarı Belli ve Likit Olmasına Rağmen İcra İnkar Tazminatının Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
FAİZ ORANI ( İtirazın İptali Davası - Kanuni Faizin Yıllara İlişkin Oranları Göz Önünde Tutulmaksızın Faiz Oranlarının Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin Hatalı Olarak Düzenlendiği Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Alınmasının Hatalı Olduğu )"
121Y21.HD14.7.2011E. 2010/7756 K. 2011/6336"YERSİZ YAŞLILIK AYLIĞI BORCU BULUNMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Kurum İşleminin İptali İstemi - Yersiz Ödemenin Kurumun Hatalı İşleminden mi Yoksa Sigortalının Kasıtlı veya Kusurlu Davranışından mı Kaynaklandığının Belirlenmesi Gerektiği )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Yersiz Yaşlılık Aylığı Borcu Bulunmadığının Tespiti Davası - Davacının SSK'na Tabi Olarak Almış Olduğu Yaşlılık Aylıklarından ve Birikmiş Faizinin Ne Kadarlık Kısmını İade ile Sorumlu Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
KURUMUN HATALI İŞLEMİ ( Yersiz Yaşlılık Aylığı Borcu Bulunmadığının Tespiti Davası - Yersiz Ödemenin Kurumun Hatalı İşleminden mi Yoksa Sigortalının Kasıtlı veya Kusurlu Davranışından mı Kaynaklandığının Belirlenmesi Gerektiği )
SİGORTALININ KASITLI HAREKETİ ( Yersiz Yaşlılık Aylığı Borcu Bulunmadığının Tespiti Davası - Davacının SSK'na Tabi Olarak Almış Olduğu Yaşlılık Aylıklarından ve Birikmiş Faizinin Ne Kadarlık Kısmını İade ile Sorumlu Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )"
121YHGK15.6.2011E. 2011/21-362 K. 2011/409"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yersiz Ödenen Maluliyet Aylığının İadesi - Özel Kanun Niteliğindeki 5510 S. Kanunun 96. Md. sinin Değerlendirilmesi Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
YERSİZ ÖDENEN MALULİYET AYLIĞININ İADESİ ( Özel Kanun Niteliğindeki 5510 S. Kanunun 96. Md. sinin Değerlendirilmesi Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
ZENGİNLEŞENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yersiz Ödemenin Davacı Sigortalının Kasıtlı ve Kusurlu Davranışından mı Davalı Sosyal Güvenlik Kurumunun Hatalı İşleminden mi Kaynaklandığı Eş Söyleyişle Davacının Sebepsiz Zenginleşmede İyiniyetli Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İYİNİYET ( Davacı Sigortalının Kasıtlı ve Kusurlu Davranışından mı Davalı Sosyal Güvenlik Kurumunun Hatalı İşleminden mi Kaynaklandığı Eş Söyleyişle Davacının Sebepsiz Zenginleşmede İyiniyetli Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
121Y10.HD24.5.2011E. 2011/1559 K. 2011/7381"YERSİZ ÖDENEN ÖLÜM AYLIĞININ TAHSİLİ ( Davalının Ölüm Aylığı Başvurusu Yaparken Düzenlenen Belgelerde Çalıştığını Bildirmemiş Olması ve Kendi Çalışmaları Sebebiyle Yaptığı Yaşlılık Aylığı Başvurusu Sırasında İse Ölüm Aylığı Aldığını Beyan Etmemiş Olması - Davalının İyi Niyetle Zenginleşen Kişi Olarak Kabulüne Engel Olmadığı )
İYİNİYETLİ ZENGİNLEŞME ( Yersiz Ödenen Ölüm Aylığının Tahsili - Davalının Ölüm Aylığı Başvurusu Yaparken Düzenlenen Belgelerde Çalıştığını Bildirmemiş Olması ve Kendi Çalışmaları Sebebiyle Yaptığı Yaşlılık Aylığı Başvurusu Sırasında İse Ölüm Aylığı Aldığını Beyan Etmemiş Olması )
ÇALIŞMANIN BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI ( Davalının Ölüm Aylığı Başvurusu Yaparken Düzenlenen Belgelerde Çalıştığını Bildirmediği ve Kendi Çalışmaları Sebebiyle Yaptığı Yaşlılık Aylığı Başvurusu Sırasında İse Ölüm Aylığı Aldığını Beyan Etmediği/Davalının İyi Niyetle Zenginleştiği - Yersiz Ödenen Ölüm Aylığının Tahsili İstemi )"
121Y10.HD12.5.2011E. 2010/562 K. 2011/7127"ÖLÜM AYLIĞI ( Kız Çocuklarının Hak Kazanması - Sosyal Sigortaya Emekli Sandıklarına Tabi Bir İşte Çalışmamaları ve Buralardan Gelir ve Aylık Almamaları Gerektiği )
KIZ ÇOCUKLARININ ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMALARI ( Sosyal Sigortaya Emekli Sandıklarına Tabi Bir İşte Çalışmamaları ve Buralardan Gelir ve Aylık Almamaları Gerektiği )
ÖLÜM AYLIĞININ KESİLME NEDENLERİ ( Kız Çocuklarının - Evlenme ve Sosyal Sigortaya veya Emekli Sandıklarına Tabi Çalışma Kendi Çalışmalarından Dolayı Buralardan Gelir ve Aylık Alma Halleri İle Sınırlı Olduğu )
YERSİZ ÖDENEN ÖLÜM AYLIKLARI ( Kurumun İstirdat Hakkı - Hatalı İşlemin Saptama Gününden Geriye Doğru On Yıllık Sürede Yapılan Ödemelerin Esas Alınması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Yersiz Ödenen Ölüm Aylıkları - Kurumun İstirdat Hakkı/Hatalı İşlemin Saptama Gününden Geriye Doğru On Yıllık Sürede Yapılan Ödemelerin Esas Alınması Gerektiği )"
121Y10.HD9.5.2011E. 2009/17279 K. 2011/6882"HACZİN KALDIRILMASI (Davacının Aylığına Vergi Borcu Nedeniyle Konan Haczin Kurumca Yapılacak Kesinti Dönemine Etkisi Kapsamında Ayrıca Takip Dosyasının Dava Açılmadan Önce Tamamen Tahsil Edilmiş Olduğu ve Varsa Diğer Ödemelerin Araştırılması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI (Haczin Kaldırılması - Hacze İştirak Halinde Hacizli Malın Bedelinden İlk Önce Haczi Yapan Dairenin Alacağı Tahsil Edilerek Artanı Hacze İştirak Tarihi Sırasıyla Alacaklarına Mahsup Edilmek Üzere Hacze İştirak Eden Dairelere Ödeneceği )
PRİM BORCU (Haczin Kaldırılması - Davacının Aylığına Vergi Borcu Nedeniyle Konan Haczin Kurumca Yapılacak Kesinti Dönemine Etkisi Kapsamında Ayrıca Takip Dosyasının Dava Açılmadan Önce Tamamen Tahsil Edilmiş Olduğu ve Varsa Diğer Ödemelerin Araştırılması Gerektiği )
HACZE İŞTİRAK (Her Amme İdaresinin Diğer Bir Amme İdaresi Tarafından Yapılan Hacizlere Amme Alacağı Bu Haciz Tarihinden Önce Tahakkuk Etmiş Olması Şartıyla Haczedilen Mallardan Herhangi Biri Paraya Çevrilinceye Kadar İştirak Edebileceği - Haczin Kaldırılması )"
121Y10.HD3.5.2011E. 2011/716 K. 2011/6600"SİGORTALI HİZMETLERİN VE YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ (Borçlu Olmadığının Tespiti - Sebepsiz Zenginleşmenin İyi Niyetle veya Kötü Niyetle Gerçekleşmesine Bağlı Olarak İstirdadı Mümkün Ödeme Miktarları Belirlendiği/İlgilinin Kurumdan Alacağı Yoksa Geri Alma İşleminin Genel Hükümlere Göre Yapılacağı)
İSTİRDAT İSTEMİ (Sebepsiz Zenginleşmenin İyi Niyetle veya Kötü Niyetle Gerçekleşmesine Bağlı Olarak İstirdadı Mümkün Ödeme Miktarlarının Belirlendiği - İlgilinin Kurumdan Alacağı Yoksa Geri Alma İşleminin Genel Hükümlere Göre Yapılacağı)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (İyi Niyetle veya Kötü Niyetle Gerçekleşmesine Bağlı Olarak İstirdadı Mümkün Ödeme Miktarlarının Belirlendiği - İlgilinin Kurumdan Alacağı Yoksa Geri Alma İşleminin Genel Hükümlere Göre Yapılacağı)
YERSİZ ÖDEMENİN TAHSİLİ (Kurumun İstirdadını İsteyeceği Yersiz Ödemenin Kapsamını Belirlemedeki İrade Serbestisi 5510 S. K'nun 96. Md. Hükmünün Kurumun Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Alacakları Konusunda Süren Uyuşmazlıklara Uygulanacağı)"
121Y21.HD4.4.2011E. 2011/1961 K. 2011/3098"YAŞLILIK AYLIĞINA HACİZ KONULMASI (Sosyal Güvenlik Kurulu Prim Borçlarından Dolayı Yaşlılık Aylığına Haciz Konulabileceği)
SGK PRİM BORÇLARI (Yaşlılık Aylığına Haciz Konulabileceği)"
121Y10.HD14.3.2011E. 2009/10814 K. 2011/3281"FUZULİ ÖDENEN GELİR/AYLIKLARIN FAİZİYLE TAHSİLİ ( İade Borcunun Kapsamı Hak Sahibinin Aylığın Bağlanmasında İyi Niyetli Olup Olmadığına Göre Değiştiği - Davalı Kötü Niyetli İse İktisap Ettiği Aylıkları İster Elinden Çıkarsın İsterse Çıkarmasın Faizi İle Birlikte İade Etmesi Gerektiği )
KÖTÜNİYET ( Ödenen Aylıkların Faiziyle Tahsili - Davalı Kötü Niyetli İse İktisap Ettiği Aylıkları İster Elinden Çıkarsın İsterse Çıkarmasın Faizi İle Birlikte İade Etmesi Gerektiği - Davalı İyi Niyetli İse Ödenen Aylıklar B.K'nun 63. Md.sine Göre Geri Alınamayacağı )
İADE BORCUNUN KAPSAMI ( Hak Sahibinin Aylığın Bağlanmasında İyi Niyetli Olup Olmadığına Göre Değiştiği - Davalı Kötü Niyetli İse İktisap Ettiği Aylıkları İster Elinden Çıkarsın İsterse Çıkarmasın Faizi İle Birlikte İade Etmesi Gerektiği )"
121Y11.HD7.3.2011E. 2009/8843 K. 2011/2364"SSK EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( 506 Sayılı Yasadaki Emekli Maaşının Haczedilmezliği Hükmünün Bu Yasa Yerine Yürürlüğe Giren 5510 Sayılı Kanunla Devam Ettiği - Davaya Konu Dönemde SSK Emekli Maaşının Haczedilebilirliğinden Söz Edilemeyeceği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( SSK Emekli Maaşı )
İSTİRDAT DAVASI ( SSK Emekli Maaşının Haczedilemeyeceği )"
121Y21.HD20.9.2010E. 2010/9567 K. 2010/8717"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Uyuşmazlığın 506 S. Yasa'dan Kaynaklandığı - Bu Kanunun Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görüleceği )
GÖREV ( Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili/Kurum İşleminin İptali - Uyuşmazlığın 506 S. Yasa'dan Kaynaklandığı/Bu Kanunun Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görüleceği )
YERSİZ ÖDENEN YAŞLILIK AYLIKLARININ TAHSİLİ ( Uyuşmazlığın 506 S. Yasa'dan Kaynaklandığı - Bu Kanunun Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görüleceği )"
121Y12.HD8.7.2010E. 2010/5748 K. 2010/18300"MAAŞ HACZİ ( Kefilin Maaşı Üzerine Haciz Konduğu - Henüz İcra Kefiline İcra Emri Çıkarılıp Kefil Hakkındaki Takip Kesinleşmeden Verilen Muvafakat Geçerli Olmadığı )
KEFİLİN MAAŞI ÜZERİNE HACİZ KONMASI ( Henüz İcra Kefiline İcra Emri Çıkarılıp Kefil Hakkındaki Takip Kesinleşmeden Verilen Muvafakat Geçerli Olmadığı )
KEFİL HAKKINDA TAKİP ( Kefilin Maaşı Üzerine Haciz Konduğu - Henüz İcra Kefiline İcra Emri Çıkarılıp Kefil Hakkındaki Takip Kesinleşmeden Verilen Muvafakat Geçerli Olmadığı )
YAŞLILIK AYLIĞINA HACİZ KONMASI ( 506 S. Sosyal Sigortalar Kanununun 121. Md.sindeki İstisnalara Girmeyen Takip Konusu Alacak Nedeniyle Yaşlılık Aylığı Üzerine Haciz Konulmasının Mümkün Olmadığı )"
121Y10.HD27.5.2010E. 2009/1584 K. 2010/7596"SİGORTALININ İŞ KAZASINDA VEFATI (Kurum İşleminin İptali - Sebepsiz Zenginleşmenin Kasıtlı Kusurlu Davranıştan veya Kurumun Hatalı İşleminden Kaynaklanmasına Bağlı Olarak İstirdadının Mümkün Ödeme Miktarları Belirlendiği)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (Kasıtlı Kusurlu Davranıştan veya Kurumun Hatalı İşleminden Kaynaklanmasına Bağlı Olarak İstirdadının Mümkün Ödeme Miktarları Belirlendiği)
YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİ (Konusunda Önceki Hükümlerin Uygulanması Gereğini Öngören Herhangi Bir Kural Yer Almadığı - 5510 S. Kanunun 96. Md. Hükmünün Kurumun Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Alacakları Konusunda Süren Uyuşmazlıklara Uygulanması Gerektiği)"
121Y10.HD27.5.2010E. 2009/1552 K. 2010/7593"YAŞLILIK AYLIĞINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Prim Borcu Nedeniyle Davacının Şahsi Sorumluluğundan Bahisle Haczedilip Haczedilemeyeceği Konusu 506 S.K'nun 121. Md.sinin Takip Tarihinde Yürürlükte Bulunan Hükmüne Göre Belirlenmesi Gerektiği )
PRİM BORCU NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞINA HACİZ ( Haczin Kaldırılması İstemi - Prim Borcu Nedeniyle Davacının Şahsi Sorumluluğundan Bahisle Haczedilip Haczedilemeyeceği Konusu 506 S.K'nun 121. Md.sinin Takip Tarihinde Yürürlükte Bulunan Hükmüne Göre Belirlenmesi Gerektiği )
ŞAHSİ SORUMLULUK ( Yaşlılık Aylığına Konulan Haczin Kaldırılması İstemi - Prim Borcu Nedeniyle Davacının Şahsi Sorumluluğundan Bahisle Haczedilip Haczedilemeyeceği Konusu 506 S.K'nun 121. Md.sinin Takip Tarihinde Yürürlükte Bulunan Hükmüne Göre Belirlenmesi Gerektiği )"
121Y10.HD27.5.2010E. 2009/1146 K. 2010/7566"İSTİRDAT İSTEMİ ( Kesin Dönüş Koşulunu Yerine Getirmeksizin Aylık Tahsis Başvurusunda Bulunan Kişinin Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmadığını ve Geri Vermekle Yükümlü Olduğunu Bilecek Durumda Olduğu ve Kötü Niyetli Sayılması Gerektiği )
KESİN DÖNÜŞ KOŞULU ( Yerine Getirmeksizin Aylık Tahsis Başvurusunda Bulunan Kişinin Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmadığını ve Geri Vermekle Yükümlü Olduğunu Bilecek Durumda Olduğu ve Kötü Niyetli Sayılması Gerektiği )
KÖTÜNİYET ( İstirdat İstemi - Kesin Dönüş Koşulunu Yerine Getirmeksizin Aylık Tahsis Başvurusunda Bulunan Kişinin Zenginleşmenin Haklı Bir Sebebe Dayanmadığını ve Geri Vermekle Yükümlü Olduğunu Bilecek Durumda Olduğu ve Kötü Niyetli Sayılması Gerektiği )"
121Y10.HD24.5.2010E. 2010/5542 K. 2010/7277"EŞ VE ÇOCUKLARA AYLIK BAĞLANMASI (Düzeltme İşlemi Sonucu Bildirdiği Yersiz Ödenen Aylıklara İlişkin Tutarlar Nazara Alınmaksızın Bozma Öncesi Bildirilen Aylık Tablosu Dikkate Alınarak Hüküm Kurulmuş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
YERSİZ ÖDENEN AYLIKLAR (İlişkin Tutarlar Nazara Alınmaksızın Bozma Öncesi Bildirilen Aylık Tablosu Dikkate Alınarak Hüküm Kurulmuş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
İYİNİYETLİ ZENGİNLEŞEN (Sebepsiz Zenginleşme Konusunun Kendisinden İstendiği Tarihten Önce Elinden Çıktığını İddia ve İspat Ettiği Miktar Nispetinde Ret ve İadeyle Yükümlü Olmayacağı)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (İyi Niyetli Zenginleşen Sebepsiz Zenginleşme Konusunun Kendisinden İstendiği Tarihten Önce Elinden Çıktığını İddia ve İspat Ettiği Miktar Nispetinde Ret ve İadeyle Yükümlü Olmayacağı)"
121Y10.HD13.5.2010E. 2009/2009 K. 2010/7103"SGK TARAFINDAN YAPILAN YERSİZ ÖDEMELER ( Hak Sahibinin Kusurlu veya Kasıtlı Davranışından Doğmuş İse Hatalı İşlemin Tespit Edildiği Tarihten On Yıl Öncesine Kadar Ödemelerin Yapıldığı Tarihten İtibaren Faiziyle Geri Alınacağı )
KURUMUN HATALI İŞLEMİ ( Sonucu SGK Tarafından Yapılan Ödemeler - Beş Yıllık Ödemeler İlgiliye Yapılan Tebliğden İtibaren Üç Ay İçinde Faizsiz Bu Süreden Sonra Faiziyle Geri Alınacağı )
ZAMANAŞIMI ( Sebepsiz Zenginleşmede Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı Dava Açma Konusunda Yetkili Kılınan Kişi veya Organın Verdiğini Geri Almayı Öğrendiği Tarih Olduğu )
İYİNİYETLİ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞEN ( Kurumun Hatalı İşlemi Sonucu SGK Tarafından Yapılan Ödemeler/Beş Yıllık Ödemeler İlgiliye Yapılan Tebliğden İtibaren Üç Ay İçinde Faizsiz Bu Süreden Sonra Faiziyle Geri Alınacağı - Uygulama İyiniyetli ya da Kötüniyetli Sebepsiz Zenginleşen Ayrımı Yapılmak Suretiyle İşlem Yapılacağı )"
121Y21.HD9.3.2010E. 2009/4311 K. 2010/2484"ÖLÜM GELİRİ VE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Aynı Dosyadan Birden Fazla Gelir yada Aylık Bağlanamayacağı Gerekçesiyle Bağlanan Aylığın Kurumca İptali Sonucu Yersiz Ödenenlerin İstirdadına Yönelik Kurum İşleminin İptali Talebi - Davacının İade İle Yükümlü Olduğu Miktarın Bilirkişiye Hesaplattırılacağı )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacıya Hem Ölüm Geliri Hem Ölüm Aylığı Bağlandığı/Yersiz Ödenen İstirdatına Yönelik İşlem - Ödemenin Sigortalının Kasıtlı veya Kusurlu Davranışlarından mı Yoksa Kurumun Hatalı İşlemlerinden mi Kaynaklanarak Yapıldığının Belirleneceği )
YERSİZ ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARIN İSTİRDATI HAKKINDA KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Ödemenin Sigortalının Kasıtlı veya Kusurlu Davranışlarından mı Yoksa Kurumun Hatalı İşlemlerinden mi Kaynaklanarak Yapıldığının Belirleneceği - 5510 S.K. Md. 96 Düzenlemesi Gereği Davacının İade İle Yükümlü Olduğu Miktarın Bilirkişiye Hesaplattırılacağı )"
121Y10.HD1.3.2010E. 2009/15360 K. 2010/2623"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Kurum Alacağı Yönünden Zamanaşımı Konusunun Genel Hükümlerden Hareketle Çözümü Gerektiği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kurum İşleminin İptali - 5510 S.K'nun 96. Md. ile Getirilen Düzenleme Sebepsiz Zenginleşmede İade Konusuna İlişkin Özel Bir Düzenleme Niteliğinde Olup Zamanaşımı Hükmü Olarak Nitelendirilemeyeceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( 5510 S.K'nun 96. Md. ile Getirilen Düzenleme Sebepsiz Zenginleşmede İade Konusuna İlişkin Özel Bir Düzenleme Niteliğinde Olup Zamanaşımı Hükmü Olarak Nitelendirilemeyeceği - Kurum İşleminin İptali İstemi )
ZAMANAŞIMI ( Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Kurum Alacağı Yönünden Zamanaşımı Konusunun Genel Hükümlerden Hareketle Çözümleneceği )
YERSİZ ÖDEMEDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR ( Zamanaşımı Konusunun Genel Hükümlerden Hareketle Çözümleneceği - 5510 S.K'nun 96. Md. ile Getirilen Düzenleme Sebepsiz Zenginleşmede İade Konusuna İlişkin Özel Bir Düzenleme Niteliğinde Olup Zamanaşımı Hükmü Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
121Y12.HD11.1.2010E. 2009/29291 K. 2010/37"EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Maaş Haczinde Haczedilmezlik Şikayetinden Önceki Kesintiler Genel Mahkemede Açılacak İstirdat Davası İle Geri İstenebileceği )
MAAŞ HACZİ ( Haczedilmezlik Şikayetinden Önceki Kesintiler Genel Mahkemede Açılacak İstirdat Davası İle Geri İstenebileceği )
İSTİRDAT DAVASI ( Emekli Maaşı Üzerindeki Haczin Kaldırılması Talebi - Maaş Haczinde Haczedilmezlik Şikayetinden Önceki Kesintiler Genel Mahkemede Açılacak İstirdat Davası İle Geri İstenebileceği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Maaş Haczi - Önceki Kesintiler Genel Mahkemede Açılacak İstirdat Davası İle Geri İstenebileceği )
KESİNTİLERİN İADESİ ( Maaş Haczinde Haczedilmezlik Şikayetinden Önceki Kesintiler Genel Mahkemede Açılacak İstirdat Davası İle Geri İstenebileceği )"
121YHGK10.6.2009E. 2009/12-213 K. 2009/244"HACZEDİLEMEZLİK İDDİASI ( Emekli Maaşının Haczinin Mümkün Olmadığı - Bu İddianın Borçluya Tanınan Bir Hak Olduğu/İcra Memurunun Emekli Maaşının Haczinin Mümkün Bulunup Bulunmadığı Konusunda Bir Takdir Yetkisi Bulunmadığı )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAKDİR YETKİSİ ( Emekli Maaşının Haczinin Mümkün Olmadığı - Haczedilemezlik İddiasının Borçluya Tanınan Bir Hak Olduğu/İcra Memurunun Emekli Maaşının Haczinin Mümkün Bulunup Bulunmadığı Konusunda Bir Takdir Yetkisi Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )
EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( Emekli Maaşının Haczinin Mümkün Olmadığı - Haczedilemezlik İddiasının Borçluya Tanınan Bir Hak Olduğu/İcra Memurunun Emekli Maaşının Haczinin Mümkün Bulunup Bulunmadığı Konusunda Bir Takdir Yetkisi Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )"
121Y10.HD7.4.2009E. 2007/22686 K. 2009/6618"YERSİZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI ( Ölüm Aylıklarının Tahsili - 5510 Sayılı Yasa Öncesinde Yersiz ve Yanlış Ödemelerin Tahsiline İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığından Yeni Getirilen Bu Düzenlemenin Süregelen Eldeki Uyuşmazlıklara da Uygulanması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Yersiz Ödenen Ölüm Aylıklarının Tahsili - Kurum Alacağı Yönünden Genel Hükümlerden Hareketle Çözümü Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yersiz Ödenen Ölüm Aylıklarının Tahsili - 5510 S.Y'nın 96. Maddesiyle Getirilen Düzenleme Sebepsiz Zenginleşmede İade Konusuna İlişkin Özel Bir Düzenleme Niteliğinde Olup Zamanaşımı Hükmü Olarak Nitelendirilemeyeceği )
ÖLÜM AYLIKLARININ TAHSİLİ ( Yersiz Ödenen - 5510 Sayılı Yasa Öncesinde Yersiz ve Yanlış Ödemelerin Tahsiline İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığından Yeni Getirilen Bu Düzenlemenin Süregelen Eldeki Uyuşmazlıklara da Uygulanması Gerektiği )"
121Y21.HD9.3.2009E. 2008/4647 K. 2009/3403"YAŞLILIK AYLIĞINA KONAN HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( SGK Prim Alacakları İçin Yaşlılık Aylığına Haciz Uygulanabileceği )
SGK PRİM ALACAKLARI ( Yaşlılık Aylığına Haciz Uygulanabileceği )
YAŞLILIK AYLIĞINA HACİZ ( SGK Prim Alacakları İçin Uygulanabileceği )
HACZEDİLMEZLİK ( 506 SK Uyarınca Bağlanan Aylık ve Gelirlerin Nafaka Borcu Dışında Haczedilemeyeceği - SGK Prim Alacakları İçin Yaşlılık Aylığına Haciz Uygulanabileceği )
KURUMUN PRİM ALACAKLARI ( Kamu Alacağı Niteliğinde Olduğundan Yaşlılık Aylığına Haciz Uygulanabileceği )
PRİM ALACAKLARI ( SGK Prim Alacakları İçin Yaşlılık Aylığına Haciz Uygulanabileceği )"
121Y12.HD19.2.2009E. 2008/23592 K. 2009/3307"SSK MAAŞI ( Alınan Gelir ve Aylıkların Nafaka Borçları Dışında Haczinin Mümkün Olmadığı - 5510 S.Y İle Getirilen Yeni Düzenleme İle Haczedilmezlik Hükmünde Herhangi Bir Değişikliğe Gidilmediği )
NAFAKA ALACAĞI ( SSK'dan Alınan Gelir ve Aylıkların Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği - 5510 S.Y İle Getirilen Yeni Düzenleme İle Haczedilmezlik Hükmünde Herhangi Bir Değişikliğe Gidilmediği )
EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( SSK'dan Alınan Gelir ve Aylıkların Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği - 5510 S.Y İle Getirilen Yeni Düzenleme İle Haczedilmezlik Hükmünde Herhangi Bir Değişikliğe Gidilmediği )"
121Y12.HD17.2.2009E. 2008/22348 K. 2009/2891"NAFAKA ALACAĞI ( Borçlunun Bakiye Maaşının 1/4'ü Oranında Haczinin Yasaya Uygun Olduğu - Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
MAAŞ HACZİ ( Nafaka Alacağı - Borçlunun Bakiye Maaşının 1/4'ü Oranında Haczinin Yasaya Uygun Olduğu/Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Nafaka Alacağı - Borçlunun Bakiye Maaşının 1/4'ü Oranında Haczinin Yasaya Uygun Olduğu/Şikayetin Reddine Karar Verileceği )"
121Y10.HD29.1.2009E. 2007/19742 K. 2009/699"KURUM TARAFINDAN YANLIŞ VE YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİ TALEBİ ( Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali - Davalının Ölüm Aylıklarından Kaynaklanan Yersiz Ödemeleri İade Yükümünün 5510 S.K. 96. M. Hükmü Uyarınca Belirlenmesi Gerektiği )
KURUM ALACAĞI İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçirilmediği - Alacağın Likid Olduğunun Kabulü/Davalının İade Yükümünün 5510 S.K. 96 M. Gözetilerek Belirleneceği/Yersiz Ödemlerin İadesi Talebi )
KURUM ALACAĞININ LİKİD OLDUĞUNUN KABULÜ ( Davalının Hak Etmediği Halde Her Ay Kendisine Ödenen Aylıkların Miktarını Borçlunun Herhangi Bir Hesaplamaya Gerek Olmaksızın Bilebilecek Durumda Olduğu - Yersiz Ödemelerin Geri Alınması İstemi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Kurum Tarafından Yapılan Yersiz Ödemeler Hususunda 5510 S.K. 96. M. Getirilen Düzenlemenin Genel Hükümlerde Yeralan Sebepsiz Zenginleşmede İade Konusuna İlişkin Özel Bir Düzenleme Olduğu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Genel Hükümler İçerisinde Öngörülen Bir Yıllık Sürenin Kurum ve Kuruluşların Yetkili Kişi Veya Organının İstirdata Haklı Olduğunu Öğrendiği Tarihte Başlayacağı - Eldeki Davada Bu Süreninin Geçirilmediği )"
121Y12.HD24.10.2008E. 2008/11382 K. 2008/18503"SOSYAL SİGORTALAR KANUN'U UYARINCA BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR ( Nafaka Borcu Dışında Haczedilemeyeceği )
NAFAKA BORCU ( Borçlunun Haczedilemeyecek Bir Mal ve Hakla İlgili Muvafakati Kesinleşmiş Bir Takipte Haciz Sırasında ya da Hacizden Sonra Olması Koşuluyla Geçerli Olduğu )
MUVAFAKAT ( Borçlunun Haczedilemeyecek Bir Mal ve Hakla İlgili Muvafakati Kesinleşmiş Bir Takipte Haciz Sırasında ya da Hacizden Sonra Olması Koşuluyla Geçerli Olduğu )
GELİR VE AYLIKLARIN HACZİ ( 506 Sayılı Kanun Uyarınca Bağlanan - Borçlunun Haczedilemeyecek Bir Mal ve Hakla İlgili Muvafakati Kesinleşmiş Bir Takipte Haciz Sırasında ya da Hacizden Sonra Olması Koşuluyla Geçerli Olduğu )
HACZEDİLEBİLİRLİK ANLAŞMASI ( Borçlunun Hacizden Önceki Dönemde Haczi Mümkün Olmayan Bir Mal veya Hakkın Haczedilebileceğine İlişkin Alacaklıyla Yaptığı Anlaşmanın Geçerli Delil Olduğu )
DELİL NİTELİĞİ ( Borçlunun Hacizden Önceki Dönemde Haczi Mümkün Olmayan Bir Mal veya Hakkın Haczedilebileceğine İlişkin Alacaklıyla Yaptığı Anlaşmanın Geçerli Delil Olduğu )"
121Y12.HD25.9.2008E. 2008/12264 K. 2008/16275"HACZEDİLMEZLİK İDDİASI ( Sadece Borçluya Tanınmış Bir Hak Olup İcra Müdürünün Haciz İsteminin Yerine Getirilmesi Konusunda Takdir Yetkisi Olmadığı )
İCRA MÜDÜRÜNÜN TAKDİR YETKİSİ ( Haczedilmezlik İddiası Sadece Borçluya Tanınmış Bir Hak Olduğundan Haciz İsteminin Yerine Getirilmesi Konusunda Takdir Yetkisinin Olmadığı )
EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( 506 SK Uyarınca Mümkün Değil İse de Bu Husus Borçluya Süresiz Şikayet Hakkı Vereceğinden İcra Müdürlüğünün Alacaklının Haciz Talebinin Reddine İlişkin Kararının İptali Gerektiği )
HACZİ CAİZ OLMAYAN MALIN HACZİ ( Borçlu Haczi Caiz Olmayan Malın Haczine Haciz Sırasında Muvafakat Verebileceği Gibi Şikayet Yoluna Gitmeyerek Zımnen de Rıza Gösterebileceği )"
121YHGK24.9.2008E. 2008/12-595 K. 2008/558"HACZEDİLMEZLİK ( SSK. Emekli Maaşı - İcra Müdürlüğünün Alacaklının Haciz Talebinin Reddi Kararının İptali Gereği/Haczedilmedik İddiasının Borçluya Tanınan Bir Hak Olduğu Borçlu Tarafından Şikayet Konusu Yapılabileceği )
SSK EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( Mümkün Değil İse de Borçlu Tarafından Şikayet Konusu Yapılabileceği - İcra Müdürlüğünün Alacaklının Haciz Talebinin Reddi Kararının İptali Gereği )
İCRA MÜDÜRÜNÜN TAKDİR YETKİSİ ( Alacaklının SSK. Emekli Maaşının Haczi İsteminin Yerine Getirilmesi Konusunda Takdir Yetkisi Tanınmadığı - Haczedilemezlik İddiasını Borçlunun Şikayet Yoluyla Bulunabileceği )
ŞİKAYET ( SSK. Emekli Maaşının Haczi Mümkün Değil İse de Borçlu Tarafından Şikayet Konusu Yapılabileceği - İcra Müdürlüğünün Alacaklının Haciz Talebinin Reddi Kararının İptali Gereği )"
121Y12.HD23.9.2008E. 2008/15863 K. 2008/16119"MUNZAM SANDIK GELİRİ ( Borçlunun Munzam Sandıktan Aldığı Emekli Maaşının Haczedilmesinin Mümkün Olup Haczedilecek Miktar 1/ 4'den Az Olamayacağı - Borçlu Ayrıca S.S.K.'dan Emekli Maaşı Alıyor İse Bu Gelirin Tamamının Haczedilmesi Gerektiği )
EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( Borçlunun Munzam Sandıktan Aldığı Emekli Maaşının Haczedilmesi Mümkün Olup Haczedilecek Miktar 1/ 4'den Az Olamayacağıi )
SSK EMEKLİ MAAŞI ( Borçlunun Munzam Sandıktan Aldığı Emekli Maaşının Haczedilmesi Mümkün Olup Haczedilecek Miktar 1/ 4'den Az Olamayacağı - Borçlu Ayrıca S.S.K.'dan Emekli Maaşı Alıyor İse Bu Gelirin Tamamının Haczedilmesi Gerektiği )"
121YHGK18.6.2008E. 2008/12-433 K. 2008/430"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( İşçinin SSK'dan Almakta Olduğu Emekli Maaşının Haczi Mümkün Değil İse de Bu Husus Haciz İşleminden Sonra Borçlunun Şikayeti Halinde Göz Önünde Bulundurulacağı - Kabulü Gereği )
İŞÇİNİN SSK'DAN ALMAKTA OLDUĞU EMEKLİ MAAŞI ( Haczi Mümkün Değil İse de Bu Husus Haciz İşleminden Sonra Borçlunun Şikayeti Halinde Göz Önünde Bulundurulacağı )"
121Y12.HD26.2.2008E. 2008/4224 K. 2008/3590"HACZE MUVAFAKAT ( Henüz Haciz Uygulanmadan Haczedilemeyecek Bir Mal veya Hakkın Haczine Muvafakat Edilmesinin Geçerli Olmadığı )
NAFAKA BORCU ( SSK'dan Bağlanmış Olan Gelir veya Aylıklar İle Sağlanacak Yardımlar Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği veya Başkasına Devir ve Temlik Edilemeyeceği )
HACİZ DEVİR VE TEMLİK ( SSK'dan Bağlanmış Olan Gelir veya Aylıklar İle Sağlanacak Yardımlar Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği veya Başkasına Devir ve Temlik Edilemeyeceği )
EMEKLİ MAAŞINI HACİZ ( Maaşa Haciz Uygulanmadan Önce Emekli Maaşının Haczine Muvafakat Edilmesinin Geçerli Olmadığı )"
121Y12.HD25.9.2007E. 2007/12884 K. 2007/16950"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun İhtiyati Haciz Sırasında Maşının Tamamına Haciz Konulmasına Muvafakat Verdiği Sırada Henüz Kesinleşmiş Bir Takip Bulunmadığından Bu Muvafakatın Geçerli Olmadığı )
BORÇLUNUN MUVAFAKATİ ( Borçlunun İhtiyati Haciz Sırasında Maşının Tamamına Haciz Konulmasına Muvafakat Verdiği Sırada Henüz Kesinleşmiş Bir Takip Bulunmadığından Bu Muvafakatın Geçerli Olmadığı )
MAAŞIN TAMAMINA HACİZ KONULMASI ( Muvafakat Verdiği Sırada Henüz Kesinleşmiş Bir Takip Bulunmadığından Bu Muvafakatın Geçerli Olmadığı )"
121Y12.HD7.5.2007E. 2007/6970 K. 2007/9174"HACİZ AŞAMASI ( Borçlu Haciz Aşamasına Gelinmeden Emekli Maaşının Tamamının Haczine Muvafakat Ettiği İçin Anılan Kabul Beyanı 83/A Maddesi Gereğince Sonuç Doğurmadığı )
EMEKLİ MAAŞININ TAMAMININ HACZİNE MUVAFAKAT ( Borçlu Haciz Aşamasına Gelinmeden Muvafakat Ettiği İçin Anılan Kabul Beyanı 83/A Maddesi Gereğince Sonuç Doğurmadığı )
BORÇLUNUN EMEKLİ MAAŞI ALDIĞI SANDIK ( 506 Sayılı Kanun'un Geçici 20. Maddesine Dayalı Olarak Kurulup Kurulmadığının Araştırılması Gereği - Haczedilmezlik Şikayeti Bundan Sonra Belirlenecek Duruma Göre Çözülmesi Gereği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Emekli Maaşı Aldığı Sandığın 506 Sayılı Kanun'un Geçici 20. Maddesine Dayalı Olarak Kurulup Kurulmadığının Araştırılması Gereği - Haczedilmezlik Şikayeti Bundan Sonra Belirlenecek Duruma Göre Çözülmesi Gereği ) "
121Y12.HD23.3.2007E. 2007/2752 K. 2007/5620"YABANCI ÜLKEDEN ALINAN EMEKLİ MAAŞI ( Haczedilemeyeceğine İlişkin Özel Bir Kanun Hükmü Bulunmadığına Göre Şikayetin Reddi Gereği )
EMEKLİ MAAŞI ( Yabancı Ülkeden Alınan - Haczedilemeyeceğine İlişkin Özel Bir Kanun Hükmü Bulunmadığına Göre Şikayetin Reddi Gereği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Yabancı Ülkeden Aldığı Emekli Maaşının Haczedilemeyeceğine İlişkin Özel Bir Kanun Hükmü Bulunmadığına Göre Şikayetin Reddi Gereği )"
121Y12.HD15.3.2007E. 2007/2335 K. 2007/5316"KURUMCA YANLIŞ ÖDENEN GELİR VE AYLIKLAR ( Her Çeşit İstihkaklardan Geri Alınacağı Belirtildiğinden ve Kurum Tarafından Ödenen Aylıklar Üzerine Haciz Konmasında İsabetsizlik Olmadığı )
AYLIKLARA KONAN HACİZ ( Kurumca Yanlış Ödendiği Anlaşılan Her Türlü Gelir ve Aylıkların Her Çeşit İstihkaklardan Geri Alınacağı Belirtildiğinden Kurum Tarafından Ödenen Aylıklar Üzerine Haciz Konmasında İsabetsizlik Olmadığı )
ŞİKAYET ( Kurumca Yanlış Ödendiği Anlaşılan Her Türlü Gelir ve Aylıkların Her Çeşit İstihkaklardan Geri Alınacağı Belirtildiğinden Kurum Tarafından Ödenen Aylıklar Üzerine Haciz Konmasında İsabetsizlik Olmadığı - Şikayetin Reddi Gereği )"
121Y21.HD5.3.2007E. 2007/5977 K. 2007/3177"HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Yaşlılık Aylığına Prim Borcundan Dolayı Haciz Konulabileceği )
SSK'NIN HARÇTAN MUAF OLDUĞU ( Haczin Kaldırılması Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Prim Borcundan Dolayı Haciz Konulabileceği )"
121Y12.HD30.11.2006E. 2006/19354 K. 2006/22594"HACZEDİLMEYECEK HAK VE MALLAR ( Borçlunun Yabancı Ülkeden Aldığı Emekli Maaşı Haczedilebileceği )
HACZİ CAİZ MALLAR ( Borçlunun Yabancı Ülkeden Aldığı Emekli Maaşı Haczedilebileceği )
EMEKLİ MAAŞI ( Borçlunun Yabancı Ülkeden Aldığı Emekli Maaşı Haczedilebileceği )"
121Y12.HD26.9.2006E. 2006/14978 K. 2006/17396"HACZEDİLMEZLİK HAKKINDAN VAZGEÇME ( Ancak Haciz Sırasında ve Daha Sonra Özel Kanununda Haczedilemeyeceği Yazılı Bu Haktan Feragat Edilebileceği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( 506 Sayılı Yasaya Göre Bağlanan Gelir Aylık ve Diğer Yardımlar Nafaka Borçları Dışında Haciz veya Devir ve Temlik Edilemeyeceği - Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu )
SSK EMEKLİ MAAŞININ HACZEDİLEMEMESİ ( Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( 506 Sayılı Yasaya Göre Bağlanan Gelir Aylık ve Diğer Yardımlar Nafaka Borçları Dışında Haciz veya Devir ve Temlik Edilememesi Nedeniyle Olduğu )"
121Y10.HD19.9.2006E. 2006/3463 K. 2006/11252"EMEKLİ MAAŞINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI ( Davacı Aleyhine Başlatılan Tüm Takiplere İlişkin Dosyaların Celbi İle Takip Tarihlerinin Açıkça Belirlenmesinden Sonra Takip Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Hüküm Gereğince Karar Verilmesi Gerektiği )
YAPILAN KESİNTİLERİN İADESİ ( Davacı Aleyhine Başlatılan Tüm Takiplere İlişkin Dosyaların Celbi İle Takip Tarihlerinin Açıkça Belirlenmesinden Sonra Takip Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Hüküm Gereğince Karar Verilmesi Gerektiği )
BAŞLATILAN TÜM TAKİPLERE İLİŞKİN DOSYALARIN CELBİ ( Takip Tarihlerinin Açıkça Belirlenmesinden Sonra Takip Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Hüküm Gereğince Karar Verilmesi Gerektiği - Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması )"
121Y12.HD19.6.2006E. 2006/10757 K. 2006/13158"SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NA GÖRE BAĞLANAN GELİR VEYA AYLIKLAR VEYA YARDIMLAR ( Nafaka Borçları Dışında Haciz Edilemeyeceği )
NAFAKA BORÇLARI / HACİZ ( 506 Sayılı Kanun'un 121. Maddesi Gereğince Bu Kanuna Göre Bağlanacak Gelir veya Aylıklar ve Sağlanacak Yardımlar Nafaka Borçları Dışında Haciz Edilemeyeceği )
BİRİKMİŞ NAFAKA DIŞINDA YAPILAN BİR HACİZ İŞLEMİNİN OLMASI ( Bunun İptaline Karar Vermek Gerekirken Borçlunun Emekli Maaşına Konan Haczin Nafakayı da Kapsar Biçimde Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
EMEKLİ MAAŞINA KONAN HACİZ ( Birikmiş Nafaka Dışında Yapılan Bir Haciz İşlemi Var İse Bunun İptaline Karar Vermek Gerekirken Borçlunun Emekli Maaşına Konan Haczin Nafakayı da Kapsar Biçimde Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
121Y12.HD9.3.2006E. 2006/1478 K. 2006/4877"HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Emekli Maaşının Haczedilip Edilemeyeceği Hususunda Maaş Alınan Vakfın Vakıf Senedinde Sosyal Sigortalar Kanununa Yapılmış Atıf Olup Olmadığının Tespitinin Gerekmesi )
HACZİ KABİL MAL ( Emekli ve Yardım Sandığı Vakfının Vakıf Senedinde Sosyal Sigortalar Kanununa Yapılmış Atıf Olması Halinde Emekli Maaşının Haczedilememesi )
MAAŞ HACZİ ( Emekli Maaşının Haczedilip Edilemeyeceği Hususunda Sosyal Sigortalar Kanununa Yapılmış Atıf Olup Olmadığının Tespitinin Gerekmesi )"
121Y12.HD21.2.2006E. 2006/130 K. 2006/3132"SSK'DAN BORÇLUYA BAĞLANAN EMEKLİ MAAŞI ( Haczedilemeyeceği - Emekli Maaşından 150 YTL. Kesilmesine Muvafakat Ettiğinden Muvafakat Ettiği Haciz Kısmı İçin İcra Mahkemesinde Haczin Kaldırılması İçin Şikayette Bulunamayacağı )
ŞİKAYET ( Borçlu Emekli Maaşından 150 YTL. Kesilmesine Muvafakat Ettiğinden Muvafakat Ettiği Haciz Kısmı İçin İcra Mahkemesinde Haczin Kaldırılması İçin Şikayette Bulunamayacağı )
HACZE MUVAFAKAT ( Borçlu Emekli Maaşından 150 YTL. Kesilmesine Muvafakat Ettiğinden Muvafakat Ettiği Haciz Kısmı İçin İcra Mahkemesinde Haczin Kaldırılması İçin Şikayette Bulunamayacağı )"
121Y10.HD2.2.2006E. 2005/10918 K. 2006/665"YAŞLILIK AYLIĞI ( Haciz Konulup Konulamayacağının Yasanın Takip Tarihindeki Yürülükte Bulunan Maddesine Göre Belirleneceği )
HACİZ ( Yaşlılık Aylığı - Yasa Değişikliğinde Sonra Başlayan Takiplerin Kaldırılamayacağı )
TAKİP TARİHİ ( Yaşlılık Aylığına Haciz Koyulması - Yürülükte Bulunan Yasa Belirleneceğinden Her Bir Dosya Yönünden Tespit Edilmesi Gereği )"
121Y10.HD23.1.2006E. 2005/11014 K. 2006/91"ALACAK DAVASI ( Yersiz Ödeme Nedeniyle Oluşan Kurum Zararının Tahsili İstemi Nedeniyle )
YERSİZ ÖDEME ( Ölüm Geliri ve Aylıklarından Yapılan Yersiz Ödeme Tutarları Yersiz Ödenmiş Olan Gelir ve Aylıkların Kesilmesi Nedeniyle Aynı Dosyadan Gelir ve Aylık Ödemesi Yapılan Diğer Hak Sahiplerine Kurumca Yapılması Gereken Gelir ve Aylık Ödeme Tutarları Nazara Alınmak Suretiyle Tespit Edilecek Kurum Zararı Esas Alınarak Thsil Edilmesinin Gerekmesi )
KURUMA İTİRAZ ( Yersiz Ödeme Nedeniyle Kurum Zararının Tahsili Sırasında Hak Sahiplerinden İtirazda Bulunanların Hisselerinin Hariç Tutulması )"
121Y12.HD25.10.2005E. 2005/16739 K. 2005/20743"EMEKLİ AYLIĞI ( Sosyal Sigortalar Kanunu Gereğince Bağlanmış Olan - Nafaka Borcu Dışında Haczedilemeyeceği/Şikayetin Kabul Edilmesi Gereği )
HACZEDİLMEZLİK ( Sosyal Sigortalar Kanunu Gereğince Bağlanmış Olan Emekli Aylığı - Nafaka Borcu Dışında Haczedilemeyeceği )
NAFAKA ALACAĞININ TAKİBİ ( Sosyal Sigortalar Kanunu Gereğince Bağlanmış Olan Emekli Aylığının Haczedilebileceği )"
121Y12.HD18.10.2005E. 2005/14047 K. 2005/20178"VAKIF SANDIĞINDAN BAĞLANAN AYLIK ( Borçlu ve Ailesinin Geçimleri İçin İcra Müdürlüğünce Lüzumlu Olarak Takdir Edilen Miktar Tenzil Edildikten Sonra Kalan Bölüm Haczedilebileceği - Bu Miktar Toplamın 1/4'ünden Az Olamayacağı )
KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER ( Borçluya Vakıf Sandığından Bağlanan Aylığın Borçlu ve Ailesinin Geçimleri İçin İcra Müdürlüğünce Lüzumlu Olarak Takdir Edilen Miktar Tenzil Edildikten Sonra Kalan Bölüm Haczedilebileceği )
BANKADAKİ PARANIN HACZİ ( Borçlunun Bankadaki Hesabına Emekli Maaşı Dışında Başka Paranın Yatması Halinde Bunların Tümünün Haczi Mümkün Olduğu Gözetilerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( Borçluya Vakıf Sandığından Bağlanan Aylığın Borçlu ve Ailesinin Geçimleri İçin İcra Müdürlüğünce Lüzumlu Olarak Takdir Edilen Miktar Tenzil Edildikten Sonra Kalan Bölüm Haczedilebileceği )"
121Y10.HD3.10.2005E. 2005/6272 K. 2005/9645"YAŞLILIK AYLIĞININ HACZİ ( Haczedilip Haczedilemeyeceği Takip Tarihindeki Yasal Düzenlemeye Göre Belirleneceği )
EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( Yasa Değişikliğinden Önce Yapılmış Takip Nedeniyle Davacının Yaşlılık Aylığına Haciz Konulamayacağı )
MAAŞA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Haczedilip Haczedilemeyeceği Takip Tarihindeki Yasal Düzenlemeye Göre Belirleneceği - Takip Tarihi Belirlenerek 5198 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce Yapılmış İse Davanın Kabulü Gereği )
TAKİPTEN SONRA YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Yaşlılık Aylığının Haczedilip Haczedilemeyeceği Takip Tarihindeki Düzenlemeye Göre Belirleneceği - 5198 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce Takip Yapılmış İse Haczedilemeyeceği )"
121Y12.HD16.9.2005E. 2005/13208 K. 2005/17348"EMEKLİ AYLIĞINA KONAN HACİZ ( Haczedilemezlik Hususunda Özel Bir Hüküm Bulunup Bulunmadığı Bunun Dışında Borçluya Ayrıca 506 Sayılı Yasaya Göre Emekli Aylığı Bağlanıp Bağlanmadığı Hususu Araştırılması Gereği - Şikayet )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Haczedilemezlik Hususunda Özel Bir Hüküm Bulunup Bulunmadığı Bunun Dışında Borçluya Ayrıca 506 Sayılı Yasaya Göre Emekli Aylığı Bağlanıp Bağlanmadığı Hususu Araştırılması Gereği )
YAPI KREDİ BANKASI MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI ( Haczedilemezlik Hususunda Özel Bir Hüküm Bulunup Bulunmadığı Bunun Dışında Borçluya Ayrıca 506 Sayılı Yasaya Göre Emekli Aylığı Bağlanıp Bağlanmadığı Hususu Araştırılması Gereği )"
121Y12.HD12.7.2005E. 2005/11976 K. 2005/15468"EMEKLİ MAAŞININ HACZEDİLMESİ ( Sigortalı İşçinin - Mümkün Olmamakla Birlikte Hacizden Sonra ve Borçlunun Şikayeti Durumunda Dikkate Alınacağı/İcra Müdürünün Takdir Hakkı Bulunmadığı )
SİGORTALININ EMEKLİ MAAŞININ HACZEDİLMESİ ( İcra Müdürünün Takdir Hakkı Bulunmadığı - Mümkün Olmamakla Birlikte Hacizden Sonra ve Borçlunun Şikayeti Durumunda Dikkate Alınacağı )
İCRA MÜDÜRÜNÜN TAKDİR HAKKI BULUNMAMASI ( Sigortalı İşçinin Emekli Maaşının Haczedilmesi - Hacizden Sonra ve Borçlunun Şikayeti Durumunda Dikkate Alınacağı )
HACİZ ( Sigortalı İşçinin Emekli Maaşı - Mümkün Olmamakla Birlikte Hacizden Sonra ve Borçlunun Şikayeti Durumunda Dikkate Alınacağı/İcra Müdürünün Takdir Hakkı Bulunmadığı )"
121Y12.HD23.12.2004E. 2004/22107 K. 2004/26584"506 SAYILI YASA UYARINCA BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR ( Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği - Haczedilmeyeceğine İlişkin Haktan Ancak Haciz Sırasında ve Sonrasında Feragat Edilebileceği )
HACİZ ( SSK'ca Bağlanan Gelir ve Aylıkların Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği )
HACZEDİLMEZLİK VASFINDAN FERAGAT ( SSK'ca Bağlanan Gelir ve Aylıkların Haczedilmeyeceğine İlişkin Haktan Ancak Haciz Sırasında ve Sonrasında Feragat Edilebileceği - Önceden Yapılan Anlaşmaların Geçersiz Olduğu )
HACİZ İŞLEMİNE KARŞI ŞİKAYET ( 506 SK Uyarınca Bağlanan Gelir ve Aylıklar Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği - Söz Konusu Düzenlemeye Aykırı Yapılan Hacizlere Karşı Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu )"
121YHGK31.3.2004E. 2004/12-202 K. 2004/196"HACİZ ( SSK. Tarafından Bağlanan Emekli Maaşı - İcra Müdürüne Alacaklının Haciz İsteminin Yerine Getirilmesi Konusunda Takdir Yetkisi Tanınmadığı/Haczedilemezlik İddiasını Borçlunun Şikayet Yoluyla Bulunabileceği )
EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( Haczedilebileceği/İcra Müdürüne Alacaklının Haciz İsteminin Yerine Getirilmesi Konusunda Takdir Yetkisi Tanınmadığı - Haczedilemezlik İddiasını Borçlunun Şikayet Yoluyla Bulunabileceği )
HACZEDİLMEZLİK ( SSK. Tarafından Bağlanan Emekli Maaşının Haczi - İcra Müdürüne Alacaklının Haciz İsteminin Yerine Getirilmesi Konusunda Takdir Yetkisi Tanınmadığı/Haczedilemezlik İddiasını Borçlunun Şikayet Yoluyla Bulunabileceği )
İCRA MÜDÜRÜNÜN TAKDİR YETKİSİ ( Alacaklının Haciz İsteminin Yerine Getirilmesi Konusunda Yetki Tanınmadığı - SSK. Tarafından Bağlanan Emekli Maaşının Haczedilebileceği )
ŞİKAYET ( SSK. Tarafından Bağlanan Emekli Maaşının Haczi - İcra Müdürüne Alacaklının Haciz İsteminin Yerine Getirilmesi Konusunda Takdir Yetkisi Tanınmadığı/Haczedilemezlik İddiasını Borçlunun Şikayet Yoluyla Bulunabileceği )"
121Y12.HD2.3.2004E. 2003/27587 K. 2004/4608"MAL BEYANI DİLEKÇESİ ( Borçlunun SSK'dan Emekli Maaşı Aldığını Bildirmesi - Haczedilemezlikten Feragat Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA BORCA İTİRAZ EDİLMESİ ( İtfa İtirazı Mahiyetinde Olduğu - Noterden Tasdikli Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belgeyle İspat Edilebileceği )
İTFA İTİRAZI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra Borca İtiraz Edilmesi )
TAKİBİN İPTALİ ( Borcun İtfa Edildiğine İlişkin İmzası İkrar Edilmiş Veya Noterden Tasdikli Belgeler Bulunması Gereği )
HACZİ MÜMKÜN OLMAYAN MALLAR VEYA HAKLAR ( SSK Emekli Maaşı - Haczedilebilmesi İçin Borçlunun Açık Feragatı Veya Muvafakatı Olması Gereği )"
121YHGK25.2.2004E. 2004/12-119 K. 2004/95"KIDEM TAZMİNATI ( Haczedilemeyeceği Yönünde Kanunlarda Bir Açıklık Bulunmadığı - Tüm Alacaklar İçin Haczedilebileceği )
ŞİKAYET YOLUYLA HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Kıdem Tazminatı/Tüm Alacaklar İçin Haczedilebileceği - Şikayetin Reddi Gereği )
HACİZ ( Kıdem Tazminatı - Haczedilemeyeceği Yönünde Kanunlarda Bir Açıklık Bulunmadığı/Tüm Alacaklar İçin Haczedilebileceği )
BORÇLUNUN KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI ( Tüm Alacaklar İçin Haczedilebileceği )"
121Y21.HD27.1.2004E. 2003/10505 K. 2004/574"SSK YAŞLILIK AYLIĞI ( Haczedilip Haczedilememesi )
HACZEDİLMEZLİK ( SSK Yaşlılık Aylığı )
NAFAKA BORCU ( SSK Yaşlılık Aylığının Haczedilip Haczedilememesi )"
121Y12.HD10.10.2003E. 2003/15291 K. 2003/19683"EMEKLİ MAAŞINA KONAN HACİZ ( Borçlunun Şikayetinin İşçi Emeklisi Maaşına Konan Haczin Kanuna Aykırı Olduğu İddiasına Dayalı Olması )
EMREDİCİ HUKUK KURALLARINA AYKIRI İŞLEMLER ( Yasanın Emredici Kurallarına Aykırı İşlemler için Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
SÜRE ( Yasanın Emredici Kurallarına Aykırı İşlemler için Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
ŞİKAYET ( Yasanın Emredici Kurallarına Aykırı İşlemler için Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )"
121Y12.HD20.2.2003E. 2003/217 K. 2003/3015"HACZEDİLEMEZLİK HAKKINDAN FERAGAT ( İİK'nun 82 ve 83. Maddelerinde Yazılı Mal ve Hakların Haczolunabileceğine Dair Önceden Yapılan Anlaşmaların Geçerli Olmadığı - SSK Emekli İkramiyesinin Haczedilmezlik Hakkından Takipten Önce Yapılan Fergatin Geçerli Olmadığı )
SSK EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HACZİ ( Kabil Olmadığı - Haczedilmezlik Hakkından Feragat )
HACZE MUVAFAKAT ( 506 Sayılı Yasa Gereğince Bağlanan Gelir veya Aylıklar ile Sağlanacak Yardımların Haczedilemeyeceği - Haczedilemezlik Hakkından Takipten Önce Yapılan Feragatın Geçerli Olmadığı )"
121Y11.HD9.12.2002E. 2002/9125 K. 2002/10590"EMEKLİ MAAŞININ TEMLİKİ ( Sözleşmenin Maaşta Tasarrufu Engelleyici Nitelikte Olduğundan B.K. 19 ve 20. Madde Hükümleri Karşısında Geçersizliği )
TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Emekli Maaşının - Sözleşmenin Maaşta Tasarrufu Engelleyici Nitelikte Olduğundan B.K. 19 ve 20. Madde Hükümleri Karşısında Geçersizliği )
ISLAH ( Soruşturma ve Yargılama Bitinceye Kadar Yapılması Mümkün Olup Yargıtay'ca Karar Bozulduktan Sonra Bu Yoldan Yararlanmaya Olanak Bulunmadığı )
BOZMA KARARI ( Islahın Soruşturma ve Yargılama Bitinceye Kadar Yapılabileceği - Yargıtay'ca Karar Bozulduktan Sonra Bu Yoldan Yararlanmaya Olanak Bulunmadığı )"
121Y12.HD19.9.2002E. 2002/16199 K. 2002/17347"ŞİKAYET ( İcra Memurunun Maaş Haczine İlişkin Kararının Kaldırılması Talebi )
SSK EMEKLİSİNİN ALDIĞI MAAŞIN HACZEDİLMESİ ( Yasada SSK Emeklilerinin Aldıkları Maaşın Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceğinin Hüküm Altına Alınmış Olması )
SÜREYE TABİ OLMAYAN ŞİKAYET ( SSK Emeklisinin Aldığı Maaşın Haczedilemeyeceğine İlişkin Karar )"
121Y11.HD27.5.2002E. 2002/1508 K. 2002/5286"EMEKLİ MAAŞI ( Bağlanan Gelir Aylıklar Ve Sağlanacak Yardımlar - Nafaka Borçları Dışında Haczi Ve Temlikinin Mümkün Olmaması )
HACİZ ( Emekli Maaşlarının Haczi Hususunda Önceden Yapılan Anlaşmaların Hükümsüz Olması - Takasınında Mümkün Olmaması )
TAKAS VE MAHSUP ( Kredi Borçları Sebebiyle Emekli Maaşlarına Uygulanamayacağı )
KREDİ BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Önceden Yapılan Anlaşma Gereği Kesilen Emekli Maaşı Kesintilerinin Bankaca Geri Ödenmesi Gereği )"
121Y12.HD2.5.2002E. 2002/7874 K. 2002/9244"İŞÇİNİN EMEKLİ MAAŞI ( Haciz Konamayacağı )
EMEKLİ MAAŞI ( İşçinin - Haciz Konamayacağı )
HACİZ ( İşçinin Emekli Maaşı - Konamayacağı )
ŞİKAYET ( İşçinin Emekli Maaşı - Haciz Konulamayacağı )"
121Y10.HD29.4.2002E. 2002/2657 K. 2002/3662"HACZEDİLEMEZLİK ( Yaşlılık Aylığı - Şirketin Prim Borcundan Dolayı Yöneticisinin Emekli Aylığının Haczedilmiş Olması )
PRİM BORCU NEDENİYLE YÖNETİCİNİN YAŞLILIK AYLIĞININ HACZEDİLMİŞ OLMASI ( Süresiz Şikayet - Yaşlılık Aylığının Haczedilemezliği )
YAŞLILIK AYLIĞININ HACZEDİLEMEZLİĞİ ( Süresiz Şikayet - Prim Borcu İçin Yöneticinin Yaşlılık Aylığının Haczedilmesi )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Prim Borcu İçin Yöneticinin Yaşlılık Aylığının Haczedilmesi - Yaşlılık Aylığının Haczedilemezliği )"
121Y12.HD8.4.2002E. 2002/6033 K. 2002/7275"SÜRESİZ ŞİKAYET ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Bağlanan Gelir ve Aylıkların Haczedilememesi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR ( Haczedilememesi - Süresiz Şikayet )
HACZEDİLEMEZLİK ( SSK'ca Bağlanan Gelir ve Aylıklar - Süresiz Şikayete Konu Edilebilmesi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( SSK'ca Bağlanan Gelir ve Aylıkların Haczedilmesinde )"
121Y11.HD21.3.2002E. 2001/10143 K. 2002/2566"EMEKLİ MAAŞINA UYGULANAN BLOKE İŞLEMİNİN KALDIRILMASI ( Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Bağlanan Gelir ve Aylıkların Haczedilememesi )
KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER ( Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Bağlanan Gelir ve Aylıkların Haczedilememesi )
MAAŞA UYGULANAN BLOKE İŞLEMİNİN KALDIRILMASI VE TAHSİLİ ( Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Bağlanan Gelir ve Aylıkların Haczedilememesi )
TEMLİK SENEDİ ( Maaşta Tasarrufu Engelleyici Nitelikte Sözleşme Olması Nedeniyle Geçersizliği )"
121Y12.HD20.2.2002E. 2002/2484 K. 2002/3765"HACİZ ( 506 Sayılı Yasaya Göre Bağlanacak Gelir Veya Aylıklar Ve Sağlanacak Yardımların Haczedilemeyeceği - Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu/Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )
KAMU DÜZENİ ( 506 Sayılı Yasaya Göre Bağlanacak Gelir Veya Aylıklar Ve Sağlanacak Yardımların Haczedilemeyeceği - Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )
ŞİKAYET ( 506 Sayılı Yasaya Göre Bağlanacak Gelir Veya Aylıklar Ve Sağlanacak Yardımların Haczedilemeyeceği - Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu/Süreye Tabi Olmadığı )"
121Y12.HD27.11.2000E. 2000/18168 K. 2000/18462"İCRA MEMURUNUN GÖREV VE YETKİSİ ( Haciz İsteminin Yerine Getirilmesinin Zorunlu Olması )
İŞÇİNİN EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( Bunun Mümkün Olmamasına Rağmen Bu Hususun Haciz İşleminden Sonra Borçlunun Şikayeti Halinde Gözönünde Bulundurulması )
ŞİKAYET ( İşçinin Emekli Maaşının Haczinin Mümkün Olmaması )"
121Y12.HD10.7.1997E. 1997/7423 K. 1997/8321"SSK'DAN BAĞLANAN EMEKLİ MAAŞI ( Haczedilebilirliği )
HACZEDİLMEZLİK İDDİASI ( Emekli Maaşının )"
121Y12.HD16.12.1996E. 1996/15422 K. 1996/15769"HACZEDİLMEZLİK İDDİASI ( Emekli Aylığının )
EMEKLİ AYLIĞININ HACZEDİLMEZLİĞİ"
121Y12.HD28.4.1987E. 1987/892 K. 1987/5777"HACİZ ( Yabancı Ülke Sosyal Güvenlik Kuruluşunca Bağlanan Aylık )
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNCA BAĞLANAN AYLIKLARIN HACZİ ( Yabancı Ülkece )"
121Y12.HD1.2.1984E. 1983/11113 K. 1984/916"HACZEDİLMEZLİK NİTELİĞİNDEN VAZGEÇİLMESİ ( Emekli Maaşı )
HACİZDEN SONRA HACZEDİLMEZLİK NİTELİĞİNDEN VAZGEÇME ( Emekli Maaşı )"

DANIŞTAY

121D3.D9.12.1993E. 1993/786 K. 1993/3626"SSK AYLIKLARINA HACİZ UYGULANMAMASI
KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ ( SSK Uyarınca Bağlanan Maaşa Haciz Konamayacağı )"
121D10.D11.11.1992E. 1991/248 K. 1992/3923"SOSYAL YARDIM ZAMMI ( SSK'dan Aylık Aldığının Anlaşılması Üzerine Kesilmesi )
SSK'DAN AYLIK ALAN KİŞİYE ÖDENEN SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Kesilmesi ve Geriye Doğru Beş Yıl İçin Yersiz Yapılan Ödemenin Geri İstenmesi )
YERSİZ YAPILAN ÖDEMENİN TAHSİLİ ( SSK'dan Aylık Aldığının Tespit Edilmesi Nedeniyle )"
121D13.D24.6.1976E. 1975/1408 K. 1976/2163"SSK AYLIKLARINA HACİZ ( Kurumdan Alınan Aylıklar Üzerine Haciz Konamaması )
HACİZ ( Kurumdan Alınan Aylıklar Üzerine Haciz Konamaması )"

Madde 123

YARGITAY

123Y9.HD6.5.2010E. 2010/8079 K. 2010/12450"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Sözleşmeli Personel Sıfatının Kazanılmasında Zorunlu ve İstisnai Durumun Mevcut Olması Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının Görüşleri Alınarak Bakanlar Kurulunca Çalıştırılmasına Karar Verilmesi Gibi Koşullar Tamamlanmadan Yapılan Sözleşmeleri Hizmet Sözleşmesi Olarak Kabul Etmek Gerektiği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SIFATININ KAZANILMASI ( Zorunlu ve İstisnai Durumun Mevcut Olması Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının Görüşleri Alınarak Bakanlar Kurulunca Çalıştırılmasına Karar Verilmesi Gibi Koşullar Tamamlanmadan Yapılan Sözleşme Hizmet Sözleşmesi Olarak Kabul Edileceği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeli Personel Sıfatının Kazanılmasında Zorunlu ve İstisnai Durumun Mevcut Olması Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının Görüşleri Alınarak Bakanlar Kurulunca Çalıştırılmasına Karar Verilmesi Gibi Koşullar Tamamlanmadan Yapılan Sözleşmenin Kabul Edildiği )"
123Y13.HD9.3.2010E. 2009/12077 K. 2010/2838"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Kendi Kusuruna Dayalı Olarak Reçeteleri Eksik Olarak Kabul Etmek Suretiyle Bedellerini Davalı Kurumdan Talep Ettiği Reçetelerdeki Eksiklikler Nedeniyle Muacceliyet Şartlarının Oluşmadığı - Davanın Reddi Gereği )
MUACCELİYET ŞARTI ( İtirazın İptali İstemi - Davacının Kendi Kusuruna Dayalı Olarak Reçeteleri Eksik Olarak Kabul Etmek Suretiyle Bedellerini Davalı Kurumdan Talep Ettiği Reçetelerdeki Eksiklikler Nedeniyle Muacceliyet Şartlarının Oluşmadığından Reddi Gereği )
REÇETELERDEKİ EKSİKLER NEDENİYLE MUACCELİYET ŞARTININ OLUŞMAMASI ( Davacının Kendi Kusuruna Dayalı Olarak Reçeteleri Eksik Olarak Kabul Etmek Suretiyle Bedellerini Davalı Kurumdan Talep Ettiği Reçetelerdeki Eksiklikler Nedeniyle - İtirazın İptali Davasının Reddi Gereği )"
123Y10.HD6.5.2008E. 2007/8339 K. 2008/5714"TEDAVİ MASRAFININ KURUMDAN TAHSİLİ ( Özel Hastane Giderlerine İlişkin Fatura Bedellerinin Ödenmesi Talep Edilmişken Tahsiline Hükmedilen Miktar Yönünden Faiz Başlangıç Tarihinin Daha Sonra Noterden Yapılan İhtar Tarihi Olarak Alınamayacağı )
KURUMLA ANLAŞMASI OLMAYAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNA SEVKİN BELGELENMEMESİ ( Fatura Bedellerinin Ödenmesi Talep Edilmişken Tahsiline Hükmedilen Miktar Yönünden Faiz Başlangıç Tarihinin Daha Sonra Noterden Yapılan İhtar Tarihi Olarak Alınamayacağı )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Özel Hastane Giderlerine İlişkin Fatura Bedellerinin Ödenmesi Talep Edilmişken Tahsiline Hükmedilen Miktar Yönünden Faiz Başlangıç Tarihinin Daha Sonra Noterden Yapılan İhtar Tarihi Olarak Alınmasının İsabetsizliği )"
123Y10.HD3.3.2008E. 2007/6830 K. 2008/2685"TEDAVİ MASRAFININ KURUMDAN TAHSİLİ ( Sevk Yazısındaki İlaç ve Malzeme Bedellerine İlişkin Kısıtlayıcı Hükümler Gözönünde Bulundurulmak Sigortalının Varsa Refakatçinin Lüks Konaklama Ücreti ve Fazla Yiyecek Ücreti Dışlanmak Suretiyle Hesaplama Yoluna Gidileceği )
KURUMUN RESMİ SAĞLIK TESİSİ VEYA ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNA SEVKİ İŞLEMİ ( Sevkin SSK Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 56/1'e Göre mi Yoksa İkinci Bendine Göre mi Yapıldığının Anlaşılamaması - Bu Hususun SSK Hastanesine Sorulması Gerektiği )
SEVK YAZISINDAKİ İLAÇ VE MALZEME BEDELLERİNE İLİŞKİN KISITLAYICI HÜKÜMLER ( Tedavi Masrafının Kurumdan Tahsili - Sigortalının Varsa Refakatçinin Lüks Konaklama Ücreti ve Fazla Yiyecek Ücreti Dışlanmak Suretiyle Hesaplama Yoluna Gidileceği )"
123Y9.HD2.10.2006E. 2006/21842 K. 2006/25608"RÖNTGEN TEKNİSYENİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ( Taraflar Arasında İmzalanan Sözleşmenin Baş Kısmında "Hizmet Sözleşmesi" İbaresine Yer Verilmiş Olması ve Davacının Kamu Personeli de Olmadığı Anlaşıldığından Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Sözleşmesine Dayandığı )
KURUMUN ÇALIŞTIRACAĞI GERÇEK KİŞİLER ( Röntgen Teknisyeni Olarak Çalışan Davacının Kurumun Yataklı Tedavi Kurumlarında Sürekli Olarak Çalışan Kişiler Olmaları Nedeniyle Bu Kişilerle Yapılan Sözleşmelerin Hizmet Sözleşmesi Olduğu )
SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ ( Röntgen Teknisyeni Olarak Çalışan Davacının Kurumun Yataklı Tedavi Kurumlarında Sürekli Olarak Çalışan Kişiler Olmaları Nedeniyle Bu Kişilerle Yapılan Sözleşmelerin Hizmet Sözleşmesi Olduğu )"
123Y9.HD28.4.2005E. 2005/12617 K. 2005/14895"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Sosyal Sigortalar Yasasının 123 üncü Maddesinde Hükmün Amacı Her Yerde Sabit Sağlık Tesisi ve Müessese Kuramayan Kurumun O Yerdeki Serbest Çalışan Sağlık Elemanları ve Müesseselerle Anlaşabilmesi ve Sigortalılarına Sağlık Hizmeti Verebilmesinin Sağlanması )
İDARİ SÖZLEŞME ( Sosyal Sigortalar Yasasının 123 üncü Maddesinde Kurumun Çalıştıracağı Gerçek Kişilerle Yapılacak Sözleşmenin İdari Sözleşme Olacağına İlişkin Bir Düzenlemenin Bulunmaması )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Davacının Yasa ve Kararnameler Uyarınca Memu-Sözleşmeli Personel ya da İşçi Sayılmayan Kamu Personeli de Olmadığı Anlaşıldığından Taraflar Arasındaki İlişkisinin İş Sözleşmesine Dayandığının Kabulünün Gerekmesi )
UZMAN DOKTOR ( Bu Şekilde Çalışan Davacının Kurumun Yataklı Tedavi Kurumlarında Sürekli Olarak Çalışan Kişiler Olmaları Nedeniyle Bu Gibi Kişilerle Yapılan Sözleşmelerin Sosyal Sigortalar Yasasının 123 üncü Maddesine Göre Yapıldıklarının Kabulünün Doğru Olmaması )"
123Y10.HD27.5.2003E. 2003/2914 K. 2003/4421"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Sonucu Maluliyetinden Oluşan Zararların Giderilmesi Talebi )
MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Sonucu Maluliyetinden Dogan Maddi Manevi Zararların Ödetilmesi Talebi )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( Tazminat Değerlendirmesinde Rapor Tanık Anlatımları Medyada Yer Alan Haberler ve Tarafların Toplanmasını İstediği Tüm Kanıtların Toplanmasından Sonra Karara Varılması )
SORUMLULUK ( Acil Hastaya İstediği Tedaviyi Uygulayamayan Davalı Kurum'un Özel Hastanedeki Zorunlu Masrafları Faturadaki Değer Üzerinden Ödemesinin Gerekmesi )
MANEVİ ZARARIN ARAŞTIRILMASI ( Davacının Maruz Kaldığı İşlemler Nedeniyle Yaşadığı Zorluk ve Üzüntü Karşılığında Manevi Tazminat Yönünden Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )"
123YHGK25.4.2001E. 2001/9-385 K. 2001/403"SENDİKA AİDATININ TAHSİLİ TALEBİ ( SSK ile Sözleşmeli Olan Sağlık Tesisinde TİS Kapsamında Çalışan Sağlık Personeli İçin )
SSK'YLA SÖZLEŞMELİ SAĞLIK KURUMUNDA ÇALIŞAN SAĞLIK GÖREVLİLERİ ( İşçi Statüsünde Oldukları - SSK'nın Sendika Aidatı Ödeme Yükümlülüğü )
İŞÇİ SAYILMA VE SENDİKA AİDATI KAPSAMINA GİRME ( SSK ile Sözleşmeli Özel Sağlık Kurumunda Çalışan Sağlık Görevlileri )
SAĞLIK HİZMETLERİ KONUSUNDA SSK'YLA ANLAŞMALI OLARAK ÇALIŞAN ÖZEL SAĞLIK PERSONELİ ( İşçi Sayılmaları ve SSK'nın Sendika Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü )"
123YHGK8.3.1995E. 1995/10-94 K. 1995/160"İLACIN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞI İDDİASIYLA İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİNİN İNCELENMESİ PROSEDÜRÜ ( Hipofizer Cücelik İlacının )
HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN İLAÇ İDDİASIYLA İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİNİN MAHKEMECE İNCELENMESİ ( Hipofizer Cücelik İlacının )
İŞTİRAK PAYI KESİNTİLERİNDEN MUAFİYET TALEBİ ( Hipofizer Cücelik İlacının Hayati Önemi Haiz İlaç Sayıldığı İddiasıyla )
HİPOFİZER CÜCELİK İLACININ HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞI İDDİASI ( İştirak Payı Kesintilerinden Muafiyet Talebi )
CÜCELİK İLACI İÇİN İŞTİRAK PAYI KESİNTİLERİNDEN MUAFİYET TALEBİ ( Hayati Önem Taşıdığı İddiasıyla )"
123Y10.HD22.11.1994E. 1994/13673 K. 1994/19035"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KARARINA İTİRAZ ( Kurumun Sigortalının Kullandığı İlaçların Hayati Öneme Haiz Olup Olmadığına İlişkin Kararı )
SOSYAL SİGORTALAR YÜKSEK KURULU ( Kurumun Sigortalının Kullandığı İlaçların Hayati Öneme Haiz Olup Olmadığına İlişkin Kararına İtiraz Edilmesi )
TIP FAKÜLTELERİ KONSEYİ ( Sosyal Sigortalar Yüksek Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz Mercii )"
123Y10.HD21.11.1994E. 1994/13575 K. 1994/19022"HAYATİ ÖNEMİ HAİZ İLAÇLAR ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçtan İştirak Payı Alınmaması Talebi )
AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( İlaçların Hayati Önemi Haiz Olduğunun Tesbiti )
İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİNİN İNCELENMESİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçlardan )
İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan )"

DANIŞTAY

123D10.D1.3.2011E. 2008/7970 K. 2011/833"YAŞAMA MADDİ VE MANEVİ VARLIĞI KORUMA HAKKI ( Devletin Ekonomik ve Sosyal Alandaki Görevlerini Yerine Getirirken Yaşama Hakkını Ortadan Kaldıran Tehlikeye Düşüren veya Sınırlayan Düzenlemeler Yapamacağı - SGK Tarafından Getirilen Sağlık Bakanlığı Onaylı Diş Tedavi Giderlerinden Daha Düşük Fiyat Listesi Uygulamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
SGK İLE SÖZLEŞMESİZ RESMİ VEYA ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ TEŞHİS TEDAVİ VEYA PROTEZ BEDELİ ( Sağlık Bakanlığınca Onaylanan Bedellerden Daha Düşük Bedel Ön Gören SGK Düzenlemesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı - Sevkin Uygun Görülmesi Karşısında SGK'nın Kendi Fiyatının Üzerindeki Masrafı Sigortalıya Yükleyemeyeceği )
SGK'LININ SERBEST DİŞ HEKİMİNDE YAPTIRDIĞI TEDAVİ GİDERİ ( SGK'nın Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylanan Sebest Meslek Fiyatları Altında Fiyat Belirlemesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı - SGK'nın Sigortalıyı Aradaki Farkı Ödemek Zorunda Bırakamayacağı )"
123D10.D9.7.2008E. 2007/7297 "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Paket İşlem Fiyat Listesinin ( Ek-9 ) İptali - Yapılan Düzenlemenin Hukuken Geçerli Somut Bilgi ve Belgelere Dayanmadığı ve Bu Tebliğ Kapsamında Bulunanların Anayasa'da İfadesini Bulan Sağlık Hakkına Ulaşmalarını ve Bu Haktan En İyi Biçimde Yararlanmalarını Kısıtlayıcı ve Engelleyici Nitelikte Olduğu )
PAKET İŞLEM FİYAT LİSTESİNİN ( EK-9 ) İPTALİ ( Yapılan Düzenlemenin Hukuken Geçerli Somut Bilgi ve Belgelere Dayanmadığı ve Bu Tebliğ Kapsamında Bulunanların Anayasa'da İfadesini Bulan Sağlık Hakkına Ulaşmalarını ve Bu Haktan En İyi Biçimde Yararlanmalarını Kısıtlayıcı ve Engelleyici Nitelikte Olduğu )
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği - Paket İşlem Fiyat Listesinin ( Ek-9 ) İptali - Yapılan Düzenlemenin Hukuken Geçerli Somut Bilgi ve Belgelere Dayanmadığı ve Bu Tebliğ Kapsamında Bulunanların Anayasa'da İfadesini Bulan Sağlık Hakkına Ulaşmalarını ve Bu Haktan En İyi Biçimde Yararlanmalarını Kısıtlayıcı ve Engelleyici Nitelikte Olduğu )"
123D10.D15.4.2008E. 2007/7393 "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sevkin Uygun Görülmesine Karşın Serbest Çalışan Hekim Tarafından Yapılacak Hizmetin Karşılığında Ödenecek Bedelin Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )
SERBEST ÇALIŞAN HEKİM TARAFINDAN YAPILACAK HİZMETİN KARŞILIĞINDA ÖDENECEK BEDEL ( Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )
TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği - Sevkin Uygun Görülmesine Karşın Serbest Çalışan Hekim Tarafından Yapılacak Hizmetin Karşılığında Ödenecek Bedelin Belirlenerek Hastanın Tebliğ İle Belirlenen Bedeli Aşan Miktarı Ödemek Yükümlülüğü İle Karşı Karşıya Bırakılması Sunulan Hizmetin Amacı İle Bağdaşmadığı )"
123IDDGK8.2.2007E. 2006/4286 K. 2007/60"SAĞLIK VE TIP İŞLERİ ( SSK İle Türk Eczacılar Birliği Arasında Eczanelerden Temin Edilecek İlaçlarla İlgili Olarak Yapılacak Sözleşmeler İçin Uygulanacak Esasları Belirlemek Amacıyla İmzalanan Protokolün İdari Davaya Konu Olacağı )
SSK İLE TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ ARASINDAKİ SÖZLEŞME ( Uygulanacak Esasları Belirlemek Amacıyla İmzalanan Protokolün İdari Davaya Konu Olacağı )
İDARİ DAVA ( SSK İle Türk Eczacılar Birliği Arasında Eczanelerden Temin Edilecek İlaçlarla İlgili Olarak Yapılacak Sözleşmeler İçin Uygulanacak Esasları Belirlemek Amacıyla İmzalanan Protokolün İdari Davaya Konu Olacağı )
TEK YANLI İDARİ İŞLEM ( Sosyal Sigortalar Kurumu İle Türk Eczacılar Birliği Arasında Eczanelerden Temin Edilecek İlaçlarla İlgili Olarak Yapılacak Sözleşmeler İçin Uygulanacak Esasları Belirlemek Amacıyla İmzalanan Protokol )"
123D10.D24.11.1998E. 1996/4664 K. 1998/6056"İPTAL DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç Listesi ve Uygulama Talimatnamesinin İptali İstemi )
SSK İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TALİMATNAMESİNİN İPTALİ DAVASI ( Talimatname Kanuna Uygun Düzenlendiğinden İptali İsteminin Reddi )
İLAÇ VE TIBBİ MALZEME ( SSK Hekimleri Tarafından Yazılacak İlaçların Listesinin Belirlenmesi )"
123D10.D11.3.1997E. 1995/665 K. 1997/801"BÜYÜME HORMONU HASTALIĞI ( Ayaktan Tedavisinde Kullanılan İlaçların Katılma Payından Muaf İlaçlar Listesine Alınmamasının Mevzuata Aykırı Olması )
KATILMA PAYI ( Büyüme Hormonu Hastalığında Kullanılan İlaçlar )
MUAFİYET ( Katılma Payından Muafiyet )"

Madde 126

YARGITAY

126Y21.HD4.6.2002E. 2002/4175 K. 2002/5262"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN HER TÜRLÜ HARÇTAN MUAFİYETİ ( Mahkemece Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Sosyal Sigortalar Kurumunun Her Türlü Harçtan - Mahkemece Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
TAVZİHE TABİ OLMAYAN KARARLAR ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlar - Maddi Yanılgıların Düzeltilmesinin Bu Mahkemelerden Dahi İstenebileceği )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARI ( Tavzihe Tabi Olmaması - Maddi Yanılgıların Düzeltilmesinin Bu Mahkemelerden Dahi İstenebileceği )"
126YHGK1.3.2000E. 2000/21-148 K. 2000/156"SSK PRİM BORCU ( Kamu Kuruluşlarının Sorumlu Olup Olmadığı-TC. Şeker Fabrikaları )
KAMU KURULUŞLARI ( SSK Prim Borcundan Sorumlu Olup Olmadıkları-TC. Şeker Fabrikaları )
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ( SSK Prim Borcundan Sorumlu Olup Olmadığı )
RESİM VE HARÇ MUAFİYETİ ( SSK'nun Taraf Olduğu Davalar )
SSK'NUN TARAF OLDUĞU DAVALAR ( Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )"
126Y5.HD10.2.1981E. 1980/10268 K. 1981/1091"KAMULAŞTIRMA DEĞERİNİN AZALTILMASI ( Davacı DSİ nin Yargılama Harçlarından Harçlar Yasası Gereği Sorumlu Olması )
YARGI HARÇLARI ( DSİ nin Harçtan Bağışıklığının Sadece Yönetim İşlemlerini Kapsaması-Yargılama Harçlarından Sorumlu Olması )
DSİ NİN HARÇTAN BAĞIŞIKLIĞI ( Bağışıklığın Sadece Yönetim İşlemlerini Kapsaması-Yargılama Harçlarından Sorumlu Olması )
HARÇTAN BAĞIŞIKLIK ( DSİ nin Harçtan Bağışıklığının Sadece Yönetim İşlemlerini Kapsaması-Yargılama Harçlarından Sorumlu Olması )"
126YİBGK3.3.1975E. 1975/2 K. 1975/3"YARGI HARÇLARINDAN MUAFİYET BULUNMAMASI ( SSK Tarafından Açılan Davalarda )
KURUMUN HARÇ, RESİM VE VERGİ MUAFİYETİ ( Yargı Harçlarını Kapsamaması )
HARÇLARDAN MUAFİYETİN KAPSAMI ( Kurumun Açtığı Davalarda Mahkeme Harç ve Masraflarını Kapsamaması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMLERİNİN HER TÜRLÜ HARÇ, RESİM VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ( Yargı Harçlarını Kapsamaması )"
126YHGK13.9.1974E. 1972/9-1695 K. 1974/950"SSK'NUN HARÇ MUAFİYETİ ( Yargı Harçlarını Kapsamaması )
YARGI HARÇLARI ( SSK İçin Geçerli Olan Harç Muafiyeti Kapsamında Olmaması )
SSK'NUN TARAF OLDUĞU DAVALAR ( Kurumun Yargı Harcından Muaf Olup Olmadığı )"
126YİBGK21.4.1954E. 1954/49 K. 1954/15"HARÇ VE VERGİ BAĞIŞIKLIĞI ( İşçi Sigortaları Kurumunun İşçi ve Başka Kimselere Karşı Açılan Davaları Kapsamaması )
İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU ( Harç ve Vergi Bağışıklığının Kurumun İşçi ve Başka Kimselere Karşı Açılan Davaları Kapsamaması )
KURUM TARAFINDAN İŞÇİLERE AÇILACAK DAVALAR ( İşçi Sigortaları Kurumu Tarafından Açılması )"

Madde 128

YARGITAY

128Y10.HD19.3.2018E. 2017/5086 K. 2018/2213"RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemece Davalılar Yönünden Kurum Lehine Oluşan Usuli Kazanılmış Hak Gözetileceği - Davalının Zamanaşımı İtirazının İrdeleneceği )
KUSUR ( Rücuan Tazminat İstemi - Mahkemece Kusur Oran Dağılımı Yönünden %100'ü Aşan Kusur Dağılımına Dair Hata Düzeltilerek ve Davacı Kurum Vekilinin Islah Dilekçesindeki Talepleri Dikkate Alınarak Karar Verileceği )"
128Y12.HD15.12.2016E. 2016/7448 K. 2016/25382"VAKIF EMEKLİ SANDIKLARINDAN EMEKLİ OLANLAR HAKKINDA MAAŞ HACİZ İŞLEMİ ( Eldeki Davada 506 S.K. Geçici 20. M. Kapsamında Kurulan Sandık Vakfı Bulunmadığı - Maaş Haczi İşlemi Yapılabileceği/Sosyal Sigortalar Hukukunun Yüklediği Görevler ve Sağladığı Hakların Eldeki Davada Uygulanamacağı/Şikayetin Reddi Gereği )
EMEKLİ AYLIĞI HACZİ ( Yerel Mahkemece Dosyaya Getirilen Vakıf Senedinde 506 S.K. Geç.20. Maddesine Atıf Yapılmadığı - Eldeki Davada Anılan Vakfın Bu Madde Kapsamında Kurulmadığının Anlaşıldığı - Borçlunun Haczedilmezlik Şikayetinin Reddi/Borçluya Adı Geçen Yardım Sandığından Bağlanan İradın Haczedileceği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA VAKIF EMEKLİ SANDIĞI BULUNMADIĞI ( Borçluya Bağlanan İradın Haczinin Mümkün Olduğunun Kabulü Gereği )"
128Y12.HD19.1.2016E. 2015/24698 K. 2016/1337"YARDIMLAŞMA SANDIKLARINDAN ALINAN MAAŞLARIN HACZEDİLMESİ ( Kısmen Haczedilebileceği - Borçlunun Emekli Maaşına Haciz Uygulandığı ve Borçlunun Muvafakatinin Geçerli Olmadığı/Borçlunun Maaş Aldığı Vakıf Sandığının Statüsü İncelenerek Haczedilmezlik Şikayeti Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MAAŞ HACZİNE MUVAFAKAT ( Hacze Muvafakatin Geçerli Olabilmesi İçin İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonra Yapılması Gerektiği - Muvafakat Tarihinde Henüz Takip Kesinleşmediğinden Borçlunun Muvafakatinin Geçerli Olmadığı/Borçlunun Maaş Aldığı Vakıf Sandığının Statüsü İncelenerek Haczedilmezlik Şikayeti Hakkında Bir Karar Verileceği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Emekli Maaşına Haciz Uygulandığı ve Borçlunun Muvafakatinin Geçerli Olmadığı - Borçlunun Maaş Aldığı Vakıf Sandığının Statüsü İncelenerek Haczedilmezlik Şikayeti Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YARDIMLAŞMA SANDIKLARINDAN ALINAN MAAŞLARIN KISMEN HACZEDİLEBİLMESİ ( Maaş Üzerinde Birden Fazla Haciz Var İse Sıraya Konacağı/Sırada Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği - Borçlunun Emekli Maaşına Haciz Uygulandığı ve Borçlunun Muvafakatinin Geçerli Olmadığı/Borçlunun Maaş Aldığı Vakıf Sandığının Statüsü İncelenerek Haczedilmezlik Şikayeti Hakkında Bir Karar Verileceği )"
128Y12.HD29.5.2014E. 2014/12489 K. 2014/15444"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( 506 S. Kanun'un Geç. 20. Md. Kapsamında Kurulan Sandıklarca Bağlanan Aylıkların 5510 S. Yasa'nın 93/1. Md. Uyarınca Haczinin Mümkün Olmadığı )
TÜRKİYE ODALAR BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI'NDAN ALINAN EMEKLİ MAAŞI HACZİ ( Borçlunun Maaş Aldığı Vakfın Kuruluş Senedi Getirtilip İncelenerek Haczedilmezlik Şikayeti Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
GEÇİCİ 20. MADDE KAPSAMINDAKİ SANDIKLAR ( Bağlı Bulundukları Kuruluşların Personeli İle İlgili Olarak 506 S. Kanun'un Sistematiği İçinde Sosyal Sigortalar Kurumu'nun Yüklendiği Görevleri ve Sağladıkları Hakları Yerine Getirmek Üzere Kuruldukları İçin Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel İlkelerinin Bu Sandıklar İçin de Geçerli Olduğu )
EMEKLİ MAAŞI HACZİ ( Haczedilmezlik Şikayeti - 506 S. Kanun'un Geç. 20. Md. Kapsamında Kurulan Sandıklarca Bağlanan Aylıkların 5510 S. Yasa'nın 93/1. Md. Uyarınca Haczinin Mümkün Olmadığı )"
128Y12.HD28.6.2012E. 2012/5490 K. 2012723059"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Vakıftan Alınan Maaşın Üzerine Konulan - Borçlunun Maaşını Almakta Olduğu Vakfın Senedinde Haczedilmezliğe Dair Özel Hüküm Olup Olmadığı Araştırılıp Özel Hüküm Mevcut İse Bu Gelirin Haczedilemeyeceği/Buna Dair Hüküm Yok İse İcra İflas Kanunu Md. 83 Hükmünün Uygulanacağı )
VAKIFTAN ALINAN MAAŞ ÜZERİNE KONULAN HACİZ ( Kaldırılması İstemi - Borçlunun Maaşını Almakta Olduğu Vakfın Senedinde Haczedilmezliğe Dair Özel Hüküm Olup Olmadığı Araştırılıp Özel Hüküm Mevcut İse Bu Gelirin Haczedilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
MAAŞ HACZİ ( Vakıftan Alınan Maaşın Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması İstemi - Borçlunun Maaşını Almakta Olduğu Vakfın Senedinde Haczedilmezliğe Dair Özel Hüküm Olup Olmadığı Araştırılıp Özel Hüküm Mevcut İse Bu Gelirin Haczedilemeyeceği Buna Dair Hüküm Yok İse İcra İflas Kanunu Md. 83 Hükmünün Uygulanması Gerektiği )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKLİ MAAŞI ( Alıp Almadığının Tespit Edilip Emekli Aylığı Almakta İse Sözü Edilen Gelirin Tamamının Haczedilebileceği Dikkate Alınarak Buna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Vakıftan Alınan Maaşın Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması İstemi )"
128Y12.HD2.6.2011E. 2010/30243 K. 2011/11473"ŞİKAYET (Borçlunun Maaşını Almakta Olduğu Vakıf Sandığı Statüsünde Haczedilmezliğe Dair Özel Hüküm Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - SGK'dan Emekli Maaşı Alıp Almadığı da Tespit Edilip Emekli Aylığı Almakta ise Sözü Edilen Gelirin Tamamının Haczedilebileceği )
VAKIF SANDIĞINDAN ALINAN MAAŞ (Şikayet - Haczedilmezliğe Dair Özel Hüküm Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği/Borçlunun SGK'dan Emekli Maaşı Alıp Almadığı da Tespit Edilip Emekli Aylığı Almakta ise Sözü Edilen Gelirin Tamamının Haczedilebileceği )
HACZİN KALDIRILMASI (Borçlunun Maaşını Almakta Olduğu Vakıf Sandığı Statüsünde Haczedilmezliğe Dair Özel Hüküm Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Şikayet )
HAZCEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ (Borçlunun SGK'dan Emekli Maaşı Alıp Almadığı da Tespit Edilip Emekli Aylığı Almakta ise Sözü Edilen Gelirin Tamamının Haczedilebileceği )"
128Y10.HD25.1.2011E. 2010/4936 K. 2011/722"EK EMEKLİLİK YARDIMI TALEBİ ( Vakıf Senedi Uyarınca - Taraflar Arasında 506 S. K. Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Olmamasına Rağmen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İş Mahkemesinin Görevli Olduğu Kararının Yargıtayca Onandığı/İş Mahkemesinin Davayı İnceleyeceği )
VAKIF ANA STATÜSÜ UYARINCA ÖDENMESİ GEREKEN EK EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİN TAHSİLİ ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisinin Mevcut Olmadığı - Davaya Bakma Görevinin Kural Olarak Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVA ( Kural Olarak Genel Mahkemelerin Görev Alanında Olduğu - Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İş Mahkemelerinin Görevli Olduğuna Dair Kararının Yargıtay Hukuk Dairesi'nce Onanmak Sureti İle Kesinleştiği/Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVE İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Vakıf Senedi Uygulamasından Doğan Davanın Kural Olarak Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu - Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İş Mahkemelerinin Görevli Olduğuna Dair Kararının Yargıtay Hukuk Dairesi'nce Onanmak Sureti İle Kesinleştiği/Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )
KESİN HÜKÜM ( Ek Emeklilik Yardımının Tahsili Talebi - Sosyal Güvenlik İlişkisi Olmamasına Rağmen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İş Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Kararının Yargıtayca Onandığı/İş Mahkemesinin Davayı İnceleyeceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ek Emeklilik Yardımının Tahsili Talebinden Kaynaklanan - Taraflar Arasında 506 S. K. Kapsamında Sosyal Güvenlik İlişkisi Olmamasına Rağmen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İş Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Kararının Yargıtayca Onandığı/İş Mahkemesinin Davayı İnceleyeceği )"
128YHGK7.7.2010E. 2010/10-365 K. 2010/363"EK EMEKLİLİK ÖDEMESİNE İLİŞKİN ALACAK ( Bozma Kararı Bulunmadığı - Bozma İlamının Bu Kapsamı Yanlış Değerlendirilerek Bozma Konusu Yapılmayan Bir Hususta Direnildiğini İfadeyle Verilen Karar Gerçek Anlamda Bir Direnme Olarak Kabul Edilemeyeceği )
DİRENME KARARI ( Direnildiği İfade Edilen Ek Emeklilik Ödemesi Konusunda Herhangi Bir Bozma Kararı Bulunmadığı - Bozma İlamının Bu Kapsamı Yanlış Değerlendirilerek Bozma Konusu Yapılmayan Bir Hususta Direnildiğini İfadeyle Verilen Karar Gerçek Anlamda Bir Direnme Olarak Kabul Edilemeyeceği )
FAİZ İSTEMİ ( Özel Dairece Açıkça Davacının Faiz İstemi Yönünden Verilen Kararın Bozmaya Konu Edildiği - Bu Konunun Bozma Dışı Kaldığı Gerekçesiyle Yeniden Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına İlişkin Kararı da Direnme Niteliğinde Olmadığı )"
128Y12.HD6.5.2010E. 2009/29889 K. 2010/11388"HACZEDİLEMEZLİK ( 506 S.K.'un Geçici 20.Maddesi Kapsamında Kurulan Sandıklarca Bağlanan Aylıklar - 5510 S.K.'un 93/1.maddesi Uyarınca Haczinin Mümkün Olmadığı )
YARDIMLAŞMA SANDIKLARI ( 506 Sayılı Kanun'un 128.Maddesi Uyarınca Kurulan - Alınan Maaşların Haczinin Mümkün Bulunduğu )
BANKALAR SİGORTA ŞİRKETLERİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI VE BORSALAR ( Sandıklarca Bağlanan Aylıkların 5510 S.K.'un 93/1.maddesi Uyarınca Haciz Edilemeyeceği )"
128Y10.HD23.3.2010E. 2009/17985 K. 2010/4202"KESİLEN ÖLÜM AYLIKLARININ YENİDEN BAĞLANMASI ( Halen Aktif Sigortalı Olmadığı Gibi Çalışmaları Nedeniyle Aylık veya Gelir de Almayan Davacının Ölüm Aylığının Kesilmesine Olanak Bulunmadığı )
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI ( Tarafından Ödenmesi Gerektiği Halde Ödenmeyen Aylıklar Kapsamında Hükmedilebilir Bir Meblağ Olup Olmadığı Konusunda Herhangi Bir Hesaplama Yapılmadan İstemin Hüküm Altına Alınamayacağı )
ÖLÜM AYLIĞI ( Halen Aktif Sigortalı Olmadığı Gibi Çalışmaları Nedeniyle Aylık veya Gelir de Almayan Davacının Ölüm Aylığının Kesilmesine Olanak Bulunmadığı )"
128Y10.HD24.3.2009E. 2008/11459 K. 2009/4800"PRİM BORÇLARININ HESAPLANMASI ( Munzam Sandığa Yatırılmasına ve Emekliliğin Sağlanmasına Emekli Aylıklarının Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili - Davaya İş Mahkemesi Değil Genel Mahkemelerin Bakması Gerektiği )
EMEKLİ AYLIKLARININ YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ ( Prim Borçlarının Hesaplanarak Davalı Munzam Sandığa Yatırılması İstemi - Davaya İş Mahkemesi Değil Genel Mahkemelerin Bakması Gerektiği )
GÖREV ( Prim Borçlarının Hesaplanarak Davalı Munzam Sandığa Yatırılmasına ve Emekliliğin Sağlanmasına Emekli Aylıklarının Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili - Davaya İş Mahkemesi Değil Genel Mahkemelerin Bakması Gerektiği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NA TABİ OLMAYAN VAKIF ( Aralarında 506 S.K Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmayan Kişiler Arasındaki Uyuşmazlık - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
SOSYAL GÜVENLİK İLİŞKİSİ BULUNMAYAN KİŞİLER ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Sosyal Sigortalar Kanunu'na Tabi Olmayan Vakıf İle - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
128Y12.HD27.11.2008E. 2008/16840 K. 2008/21082"EMEKLİ MAŞININ HACZİ ( 506 S.Y'nın 128. Md. Göre Kurulmuş Olan Munzam Sandıklardan Alınan Maaşların Haczedilmesinin Mümkün Olduğu )
MUNZAM SANDIKLAR ( 506 S.Y'nın 128. Md. Göre Kurulmuş Olan Munzam Sandıklardan Alınan Maaşların Haczedilebileceği )
MAAŞ HACZİ ( 506 S.Y'nın 128. Md. Göre Kurulmuş Olan Munzam Sandıklardan Alınan Maaşların Haczedilebileceği - Geçici 20. Md. Kapsamındaki Sandıkların Ödediği Maaşların Haczedilemeyeceği )"
128Y10.HD14.10.2008E. 2007/2484 K. 2008/12659"ÇALIŞTIRILANLARA VE İŞÇİLERE YARDIM VAKFI ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olması - Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
YARDIMLAŞMA SANDIĞI / VAKFI ( Yararlananlara Dava Hakkı Medeni Kanun Hükümleriyle Tanındığı - Bu Vakıflardan Olan Davalı Vakfın Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi Bulunmadığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Şeklinde Yapılandırılan ve “Munzam Sandık-Vakıf” Olarak İfade de Edilen Yardımlaşma Sandıklarından Yararlananlara Dava Hakkı Medeni Kanun Hükümleriyle Tanındığı - Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığından Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
128Y10.HD10.3.2008E. 2007/7542 K. 2008/3047"MAAŞ VE İKRAMİYE HAKKI BULUNDUĞUNUN TESPİTİ ( Böyle Bir Talebin Maddeye Yanlış Anlam Verilerek Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Reddedilmesi Davacının Sosyal Güvenlik Hakkından Mahrum Bırakılması Anlamını Taşıdığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Vakıf Senedi Hükümlerine Göre Yaşlılık Aylığına ve İkramiyeye Hak Kazandığının Tespiti İstemi - Maddeye Yanlış Anlam Verilerek Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Reddedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
VAKIF SENEDİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI ( ve İkramiyeye Hak Kazandığının Tespiti İstemi - Maddeye Yanlış Anlam Verilerek Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Reddedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
128YHGK20.12.2006E. 2006/18-820 K. 2006/810"EK EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASINA DAYALI ALACAK ( Taraflar Arasında 506 S. Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisinin Mevcut Olmadığı - Davaya Bakma Görevi İş Mahkemesine Değil Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Vakıf Ana Statüsü Uyarınca Ödenmesi Gereken Ek Emeklilik İkramiyesinin Tahsili - Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisinin Mevcut Olmadığı/Davaya Bakma Görevi Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
VAKIF ANA STATÜSÜ UYARINCA ÖDENMESİ GEREKEN EK EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİN TAHSİLİ ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisinin Mevcut Olmadığı - Davaya Bakma Görevi Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )"
128YHGK11.10.2006E. 2006/21-606 K. 2006/650"EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Munzam Vakıf Senedinde Keseneklerin İadesi Yoluyla Hizmetlerin İhyası Müessesesi Olmadığından Davanın Reddi Gereği )
BANKAYLA İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Davacının Kesenekleri Geri Almak İstemediğine İlişkin Bankayla İlişiğinin Kesilmesinden İtibaren Bir Yıl İçerisinde Herhangi Bir Başvurusu Olmadığından Vakıf Yönetimince Keseneklerin İadesine İlişkin İşlemde Her Hangi Bir Usulsüzlük Olmadığı )
VAKIF YÖNETİMİNCE KESENEKLERİN İADESİ ( Davacının Kesenekleri Geri Almak İstemediğine İlişkin Bankayla İlişiğinin Kesilmesinden İtibaren Bir Yıl İçerisinde Herhangi Bir Başvurusu Olmadığından İadeye İlişkin İşlemde Her Hangi Bir Usulsüzlük Olmadığı )
BİR YIL İÇİNDE BAŞVURU OLMAMASI ( Davacının Kesenekleri Geri Almak İstemediğine İlişkin Bankayla İlişiğinin Kesilmesinden İtibaren Başvurusu Olmadığından Vakıf Yönetimince Keseneklerin İadesine İlişkin İşlemde Her Hangi Bir Usulsüzlük Olmadığı )
MUNZAM VAKIF SENEDİNDE KESENEKLERİN İADESİ ( İadesi Yoluyla Hizmetlerin İhyası Müessesesi Olmadığından Emekli Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespitini İsteminin Reddi Gereği )"
128Y10.HD31.5.2005E. 2005/5293 K. 2005/5938"BANKA MUNZAM SOSYAL SOSYAL GÜVENLİK EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI ( Emeklilik Koşulları Gerçekleşmeden Ayrılma Hali Nedeniyle Emeklilik İkramiyesinin Zarar Unsuru Olarak Algılanmasının Mümkün Bulunmadığı )
MUNZAM SANDIK ( Emeklilik Koşulları Gerçekleşmeden Ayrılma Hali Nedeniyle Emeklilik İkramiyesinin Zarar Unsuru Olarak Algılanmasının Mümkün Bulunmadığı - Banka Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı )
VAKIF ( Uygulamada Munzam Sandık Olarak Tanımlanan - Emeklilik Koşulları Gerçekleşmeden Ayrılma/Yoksun Kalınan Emekli İkramiyesinin Hesap Unsuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
EMEKLİLİK KOŞULLARI GERÇEKLEŞMEDEN MUNZAM SANDIKTAN AYRILMA ( Yoksun Kalınan Emekli İkramiyesinin Hesap Unsuru Olarak Değerlendirilemeyeceği - İncelemenin Vakıf Mevzuatı Çerçevesinde Yapılması Zorunluluğu )
EMEKLİ İKRAMİYESİ ( Zarar Unsuru Olarak Algılanmasının Mümkün Bulunmadığı - Emeklilik Koşulları Gerçekleşmeden Ayrılma/Banka Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı )"
128Y10.HD15.3.2005E. 2004/12216 K. 2005/2667"BANKA MUNZAM YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFINDAN ALINAN EMEKLİ AYLIĞININ VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİYLE İNDİRİLMESİ ( Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliğiyle Kazanılmış Hakların İhlal Edilemeyeceği - Kesintilerin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi Gereği )
MUNZAM YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFINDAN ALINAN EMEKLİ AYLIĞINDAN VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİYLE KESİNTİ YAPILMASI ( Vakıf Senedi Değişikliğinden Önce Emekli Olanların Aylıklarından Kesinti Yapılmasının Kazanılmış Hak Kuralına Aykırı Olması )
VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI İHLAL EDEMEYECEĞİ ( Munzam Yardım ve Emekli Sandığı Vakfından Alınan Emekli Aylığından Kesinti Yapılmasına İlişkin - Yapılan Kesintilerin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi Gereği )
EMEKLİ AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİLERİN İADESİ TALEBİ ( Banka Sosyal Güvenlik Vakfına Ait Vakıf Senedinde Yapılan Değişiklikle Emekli Aylığından Kesinti Yapılması - Vakıf Senedi Değişikliğinin Kazanılmış Hakları İhlal Edemeyeceği )
KAZANILMIŞ HAKLARIN İHLAL EDİLEMEMESİ ( Banka Emekli Sandığı Vakfına Ait Vakıf Senedinde Yapılan Değişiklikle Emekli Aylığından İndirim Yapılması - Yapılan Kesintilerin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi Gereği )"
128Y10.HD22.2.2005E. 2004/12087 K. 2005/1634"EKSİK ÖDENEN EMEKLİLİK AYLIĞININ MAHSUBU ( 506 Sayılı Yasanın 128. Maddesinde Zikredilen Vakıfların Yapı İşleyiş Tarzı ve Hizmet Ettikleri Amaçlar Doğrultusunda Değerlendirilmesiyle Bir Sonuca Varılması Gerektiği )
VAKIFLARIN YAPI İŞLEYİŞ TARZI ( Eksik Ödenen Emeklilik Aylığı - 506 Sayılı Yasanın 128. Maddesinde Zikredilen Vakıfların Yapı İşleyiş Tarzı ve Hizmet Ettikleri Amaçlar Doğrultusunda Değerlendirilmesiyle Bir Sonuca Varılması Gerektiği )"
128Y18.HD8.11.2004E. 2004/6203 K. 2004/8236"VAKIF SENEDİNİN UYGULAMASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Taraflar Arasında Hizmet Sözleşmesi Olmadığı Gibi İşçi İşveren İlişkisi de Olmaması - 506 S.K. 134. Maddesinin Uygulanamayacağı )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ MADDE 20 KAPSAMINDA OLMAYAN VAKIFLAR ( 134. Maddenin Uygulanamayacağı - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalar )
MUNZAM VAKIF ( Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalar/506 S.K. 134. Maddesinin Uygulanamayacağı )"
128Y10.HD2.3.2004E. 2003/10434 K. 2004/1472"EMEKLİ AYLIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Aylığının En Üst Göstergeden Hesabı-Aylığına A Sınıfı Yönetici Grubuna Yapılan Oranlarda Zam Yapılması Talebi )
PRİMLERİ GEÇMİŞE DÖNÜK ARTIRMA ( İsteğe Bağlı Üyelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılarak Prim Ve Katılma Payı Oranlarına Bu İmkanın Getirilmiş Olması )
SANDIK ÜYELERİ ( İsteğe Bağlı Üyelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılarak Prim ve Katılma Payı Oranlarını Geçmişe Dönük Artırma Olanağı Getirilmesi - Aylık Bağlama İşleminin Usule Uygunluğu )"
128Y10.HD11.11.2002E. 2002/5598 K. 2002/8478"BANKA EMEKLİ SANDIĞI VAKFI ÜYELİĞİ ( İsteğe Bağlı Olarak Devam Ettirme - Vakıf Senedi ve Vakfın İsteğe Bağlı Üyelik Yönetmeliği Hükümlerine Göre Karar Verilmesi Gereği )
MUNZAM SANDIK ÜYELİĞİNİN EMEKLİLİK NEDENİYLE SONA ERMESİ ( İsteğe Bağlı Olarak Devam Ettirme - Vakıf Senedi ve Vakfın İsteğe Bağlı Üyelik Yönetmeliği Hükümlerine Göre Karar Verilmesi Gereği )
EMEKLİLİK NEDENİYLE MUNZAM SANDIK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ ( İsteğe Bağlı Olarak Devam Ettirme - Vakıf Senedi ve Vakfın İsteğe Bağlı Üyelik Yönetmeliği Hükümlerine Göre Karar Verilmesi Gereği )
YARDIMLAŞMA SANDIĞI ( Emeklilik Nedeniyle Üyeliğin Sona Ermesi - İsteğe Bağlı Olarak Devam Ettirme Koşulları )"
128YHGK4.7.2001E. 2001/4-561 K. 2001/571"YARDIMLAŞMA SANDIKLARINA ÜYELİK VE EMEKLİLİK HAKKI İÇİN AÇILAN DAVALAR ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Aleyhine Açılan Vakıf Üyeliği ve Vakıftan Emeklilik Hakkına İlişkin Davada )
VAKIF SANDIĞINA ÜYELİK VE VAKIFTAN EMEKLİLİK TALEBİYLE AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
EMEKLİLİK TALEBİYLE VAKIF ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )"
128YHGK20.6.2001E. 2001/4-528 K. 2001/528"GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Aleyhine Açılan Vakıf Üyeliği ve Vakıftan Emeklilik Hakkına İlişkin Davada )
VAKIFTAN EMEKLİLİK HAKKI İÇİN AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
VAKIF SANDIĞINA ÜYELİK VE VAKIFTAN EMEKLİLİK TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
YARDIMLAŞMA SANDIĞINA ÜYELİK VE EMEKLİLİK HAKKI TALEBİ ( Görevli Mahkeme )"
128YHGK21.3.2001E. 2001/4-298 K. 2001/264"GÖREVLİ MAHKEME ( Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Üyeliğinin ve Bu Vakıftan Emeklilik Hakkına Sahip Bulunulduğunun Tesbiti - İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )
SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA VAKFI ÜYELİĞİNİN VE EMEKLİLİK HAKKINA SAHİP OLDUĞUNUN TESBİTİ DAVASI ( İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVA ( Merkez Bankası Sosyal ve Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Üyeliğinin ve Bu Vakıftan Emeklilik Hakkına Sahip Bulunulduğunun Tesbiti Davası )
VAKIF ÜYELİĞİNİN VE EMEKLİLİK HAKKINA SAHİP OLDUĞUNUN TESBİTİ DAVASI ( Merkez Bankası Sosyal ve Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TESPİT DAVASI ( Merkez Bankası Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Üyeliğinin ve Bu Vakıftan Emeklilik Hakkına Sahip Bulunulduğunun - İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )"
128YHGK21.3.2001E. 2001/4-275 K. 2001/263"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Görevli Mahkeme - T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Dava/İş Mahkemesinde Bakılacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Tesbiti - T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Davanın İş Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )
MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA VAKFI ( Aleyhine Açılan Hizmet Tesbiti Davası - Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )"
128YHGK25.10.2000E. 2000/4-1262 K. 2000/1576"MUARAZANIN MEN'İ ( Davaya İş Mahkemesinde Bakılmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Muarazanın Men'i İle Emeklilik Hakkının Tanınması Davalarına İş Mahkemesinde Bakılmasının Gerekmesi )"
128YHGK20.9.2000E. 2000/4-1146 K. 2000/1134"GÖREVLİ MAHKEME ( Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Emeklilik Hakkının Tanınması Davası )
SSK'NUN UYGULAMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görev-Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Emeklilik Hakkının Tanınması Davası )
EMEKLİLİK HAKKININ TANINMASI ( Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Davada Görevli Mahkeme )
TÜRK TİCARET BANKASI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM SANDIĞI VAKFI VE VAKIFTAN YARARLANANLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Görev-Emeklilik Hakkının Tanınması )"
128Y4.HD22.6.2000E. 2000/6107 K. 2000/6116"SOSYAL GÜVENLİK SANDIKLARI ( 506 Sayılı Kanunun 128. Maddesinde Gerekse Geçici 20. Maddede Sözü Geçen Kuruluşların Varlık Nedeni ve Yapıları Düzenlenmediği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davalı Vakfın Statüsü Gereği Vakıftan Yararlananlarla Vakıf Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklar - Yasanın Bu Yönde Bir Hükmü Olmaması Sonucu İş Mahkemeleri Görevli Olmadığı )
VAKIF İLE ÜYE ARASINDAKİ İHTİLAF ( İş Mahkemeleri Görevli Olmadığı )"
128YHGK26.6.1996E. 1996/10-437 K. 1996/512"GÖREVLİ MAHKEME ( İstihdam Edilenler ve İşçilere Yardım Vakfınca Ödenen Yaşlılık Aylığının Kesilmesinden Doğan Davada )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNDEN DOĞAN DAVADA GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Niteliğindeki Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Alınan )
İSTİHDAM EDİLENLER VE İŞÇİLERE YARDIM VAKFINCA ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
VAKIF NİTELİĞİNDEKİ SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNDAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Açılan Davada Görevli Mahkeme )"

Madde 129

YARGITAY

129Y10.HD31.1.1995E. 1994/14853 K. 1995/795"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalıya Kurumca Ödenen Bedelin İstemi )
TAVANIN BELİRLENMESİ ( Olayın Vuku Tarihindeki Sigortalı Kazancı )
BALTHAZARD FORMÜLÜ ( Sürekli İş Göremezlik Raporu Verilmesi )
KUSUR İNCELEMESİ ( Uzman Bilirkişiler Tarafından )
BİLİRKİŞİLERİN NİTELİKLERİ ( İş.i Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlarından Oluşması )
SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Balthazard Formülünün Kullanılması )"
129Y9.HD27.11.1990E. 1990/12108 K. 1990/12453"MESLEK HASTALIĞI TESBİTİ DAVASI ( Meslek Hastalıkları Listesinde Yer Almayan Hastalık İçin )
HASTALIĞIN LİSTEDE YER ALMAMASI ( Meslek Hastalığı Niteliğinin Tesbiti Davasında )
LİSTEDE YER ALMAYAN HASTALIK ( Meslek Hastalığı Olarak Tesbiti Talebini İncelemeye Yetkili Kurul )"

Madde 130

YARGITAY

130Y10.HD28.3.2017E. 2015/9857 K. 2017/2629"FARK PRİM BORCU ( Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Asgari İşçilik Kıyaslaması Yapılırken Kurum Raporundan Başka Bir Yöntem Belirlenebilir İse de Bunun Açık ve Net Şekilde Verilerin Tamamını ve Denetime Elverişli ve Hesaplama Biçimini de İçerir Şekilde ve Yazılı Belgelerle Desteklenmesi Gerektiği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Fark Prim Borcu Sebebiyle - Asgari İşçilik Kıyaslaması Yapılırken Kurum Raporundan Başka Bir Yöntem Belirlenebilir İse de Bunun Açık ve Net Şekilde Verilerin Tamamını ve Denetime Elverişli ve Hesaplama Biçimini de İçerir Şekilde ve Yazılı Belgelerle Desteklenmesi Gerekeceği )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Bilirkişi Raporları Arasında ve Kurum Müfettiş Raporundan Ayrılma Gerekçelerini Ortaya Koyan Aralarında Hesaplama ve Kıyaslama Yapabilecek Nitelikte Bir Yeminli Mali Müşavirinin de Bulunduğu Bilirkişi Kurulundan Çelişkileri Giderir Rapor Alınacağı - Fark Prim Borcu Sebebiyle Borçlu Olmadığının Tespiti )"
130Y10.HD20.2.2017E. 2016/13523 K. 2017/1184"KURUMCA TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM VE İŞSİZLİK PRİMİ İLE GECİKME ZAMMI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Sigorta Müfettişleri Tarafında Bazı Sigortalıların Sigorta Bildirimlerinin Yapılmadığı/Bildirimlerinin Başka İşverenlerden Yapıldığı Tespiti - Sigortalı Hakkındaki Tespitlerin Gerçekliğinin Araştırılacağı )
SİGORTALI HAKKINDAKİ TESPİTLERİN GERÇEKLİĞİNİN ARAŞTIRILACAĞI ( Denetime Elverişli Rapor Alınacağı - Eksik İnceleme Dayalı Hüküm Verilemeceği )
SİGORTA SİCİL DOSYALARI VE DÖNEM BORDROLARININ İNCELENECEĞİ ( İşverence Prime Esas Kazançların Eksik Bildirilip Bildirilmediği/Çalışmaları Belirlenen Sigortalıların Kuruma Bildirilmeme yada Farklı İşveren Yanından Bildirilme Sebepleri Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Belirleneceği )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİNDE SONRAKİ ÇALIŞMA ( Tahsis Dosyalarının İnceleneceği - Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak Çalıştığı İddia Edilen Sigortalıların Bu Yönde Anılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kuruma Yazılı Talepte Bulunup Bulunmadıklarının Araştırılacağı/Prime Esas Kazanç
KURUMUN RE'SEN PRİM TAHAKKUKU ( Sigortalılar Hakkında Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılmaksızın Hüküm Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
130YHGK22.6.2016E. 2014/10-1033 K. 2016/846"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Eksik İşçilik Bildiriminde Bulunduğu Gerekçesiyle Resen Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammının - Mahkemece Uzmanlık Alanları Belirgin Olmayan Bilirkişi Heyeti Raporu Esas Alınarak Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI GEREKÇESİ ( Resen Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammının İptali İstemi - Mahkemece İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Miktarda İşçilik Bildirimi Yapılıp Yapılmadığı Araştırılacağı/İhtilaf Konusu Dönemdeki Muhasebe Kayıtları ve Ticari Evrak İnceleneceği )
OTEL İŞLETMECİLİĞİ YAPMA ( Resen Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammının İptali İstemi - Mahkemece İşin Niteliği Bünyesinde Kullanılan Teknoloji İş Yerinin Büyüklüğü Benzer İşletmelerde Çalıştırılan İşçi Sayısı İlgili Meslek veya Kamu Kuruluşlarının Görüşü Gibi Unsurların Dikkate Alınarak İnceleme Yapılacağı )
UZMANLIK ALANI BELLİ OLMAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Bilirkişi Heyetince Hukuki Dayanağı Bulunmayan ve Hüküm Kurmaya Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Karar Verilmesi Bozma Nedeni Olduğu - Resen Tahakkuk Ettirilen Prim Ve Gecikme Zammının İptali İstemi )"
130Y10.HD12.5.2016E. 2014/27151 K. 2016/8161"EKSİK İŞÇİLİK SONUCU TAHAKKUK ETTİRİLEN FARK PRİM BORCUNUN İPTALİ TALEBİ ( Kurum Müfettişleri Tarafından Kapasite Raporu Baz Alınarak Eksik İşçilik Bildirimi Yapıldığının Tespit Edildiği/Kapasite Raporu İle Yapılan Bildirimlerin Uyumsuzluğu Dikkate Alındığında Kurum Müfettişince Yapılan Hesaplamanın Yerinde Olmadığının Anlaşıldığı - Mevzuat Çerçevesinde Gerçek Asgari İşçilik Miktarının Belirlenmesinin Gerektiği )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Eksik İşçilik Sonucu Tahakkuk Ettirilen Fark Prim Borcuna İtiraz/Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda İşçi Oranının Artış Miktarının Daha Fazla Olması İle Tek Vardiya Yerine İkinci Bir Vardiyanın Olması Gerektiğinin Dikkate Alınmadığının Belirtildiği - Kapasite Raporu İle Yapılan Bildirimlerin Uyumsuzluğu Dikkate Alındığında Müfettişin Yaptığı Hesaplamanın Yerinde Olmadığının Anlaşıldığı/Asgari İşçilik Miktarının Belirlenmesi )
ASGARİ İŞÇİLİK MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Kayıt ve Defterlerin Üzerinde İnceleme Yapılarak Faturalarının Doğruluğunun ve Niteliğinin Belirleneceği/Sektörün Özelliklerine Göre İşçilik Miktarının ve Asgari İşçilik Oranının Tespitinin Gerektiği - Elverişli Bilirkişi Raporu Marifetiyle Yapılacak Asgari İşçi Hesaplaması İle Kurumun Tespit Ettiği Eksik İşçilik Miktarının Ay Bazında Karşılaştırılacağı )"
130Y21.HD25.4.2016E. 2015/12217 K. 2016/7323"HİZMET TESPİT DAVASI ( Davacının Davalının Ayakkabı Saya Dikimi Faaliyetinde Bulunduğu İşyerinde Değil Davalıya Ait Telefon Bayiisi İşyerinde Geçen Fiili Hizmetlerinin Bulunduğunun Denetim Kontrol Memurları Tarafından Düzenlenen Tutanak İle Sabit Olduğu/Tutanak İçeriğinin Aksinin İspat Edilemediği - Davanın Reddinin Gerektiği )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Gerek Zabıta Denetimi Neticesi Düzenlenen Tutanak Gerek İse Tanık Beyanları İle Davacının Davalıya Ait Başka Bir İşyerinde Fiili Hizmetlerinin Bulunduğunun Sabit Olduğu/Kurum'un Denetim ve Kontrol İle Görevlendirlmiş Memurları Tarafından Düzenlenen Tutanak İçeriğinin Aksi İspat Edilemediğinden Davanın Reddinin Gerektiği - Hizmet Tespiti İstemi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Hak Kazanıldığının Tespiti İstemi/Kurum'un Denetim ve Kontrol İle Görevlendirlmiş Memurları Tarafından Düzenlenen Tutanak İle Davacının Ayakkabı Saya Dikimi Faaliyetinde Bulunduğu İşyerinde Değil Davalıya Ait Telefon Bayiisi İşyerinde Geçen Fiili Hizmetlerinin Bulunduğunun Sabit Olduğu - Tutanağın Aksinin İspat Edilemediği/Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )"
130YHGK13.3.2015E. 2013/10-1857 K. 2015/1031"İŞ YERİNDE SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILDIĞININ TESPİTİ ( Resen Prim Tahakkuku İşlemi İptali - İşverenin Yokluğunda Yapılan ve İşveren ya da İşveren Vekilinin İmzası Bulunmayan Tutanağa İtiraz Edilmiş Olduğu/Mahkemece Tutanağı Tanzim Eden Jandarma Görevlileri ve Sigortalı Olarak Çalıştığı Belirtilen Şahısların Beyanlarına Başvurularak Sonuca Gidileceği )
RESEN PRİM TAHAKKUKU İŞLEMİNİN İPTALİ ( İşverenin Yokluğunda Yapılan ve İşveren ya da İşveren Vekilinin İmzası Bulunmayan Tutanağa Dayalı İşlem Tesis Edildiği/Tutanağı Tanzim Eden Jandarma Görevlileri ve Sigortalı Olarak Çalıştığı Belirtilen Şahısların Beyanlarına Başvurularak Tüm Deliller Toplandıktan Sonra Hasıl Olacak Neticeye Göre Karar Verileceği )
İŞVEREN YA DA VEKİLİNİN İMZASI BULUNMAYAN TUTANAK ( Sigortasız İşçi Çalıştırıldığı Tutanağı/Resen Prim Tahakkukuna İlişkin Kurum İşlemi İptali - Tutanağa İtiraz Edilmiş Olması Sebebiyle Tutanağın İçeriğinin Doğruluğu Araştırılacağı/Tutanağı Tanzim Eden Jandarma Görevlileri ve Sigortalı Olarak Çalıştığı Belirtilen Şahısların Beyanlarına Başvurulacağı )
TUTANAK İÇERİĞİNİN DOĞRULANMASI ( Sigortasız İşçi Çalıştırıldığı Tutanağı/Resen Prim Tahakkukuna İlişkin Kurum İşlemi - İşverenin Yokluğunda Yapılan ve İşveren ya da İşveren Vekilinin İmzası Bulunmayan Tutanağa İtiraz Edildiği/Tutanağı Tanzim Eden Jandarma Görevlileri ve Sigortalı Olarak Çalıştığı Belirtilen Şahısların Beyanlarına Başvurularak Karar Verileceği )"
130Y10.HD8.7.2014E. 2014/9970 K. 2014/16613"EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI ( Prim ve Gecikme Zammının İptali İstemi - İhale Konusu İşte Uygulanması Gerekecek Asgari İşçilik Oranının Yapılan İş İle İlgili İşyeri Kayıt ve Belgelerini İnceleyerek ve Müfettiş Raporunu da İrdeleyerek Belirlenmesi Gerektiği )
PRİM VE GECİKME ZAMMININ İPTALİ İSTEMİ ( Eksik İşçilik Bildiriminde Bulunulması - İşyeri Sigortalıların Sayısı Niteliği İnceleme Konusu İşyerine Mesafesi Aynı Dönemde Başkaca İşlerin Taahhüt ve İfa Edilip Edilmediği Gibi Hususlar Dikkate Alınarak Yemek Pişirme İşinin Daimi İşçilerle Yürütülmesinin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eksik İşçilik Bildiriminde Bulunulduğundan Bahisle Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammının İptali İstemi - Davaya Konu Dönemde Kuruma Bildirilmesi Gereken İşçilik Miktarına Dair Açıklayıcı ve Denetime Elverişli Somut Verilere Dayalı Rapor Alıp Davacının Prim ve Gecikme Zammı Borcu Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )
İHALE YOLUYLA YAPTIRILAN İŞLER ( Eksik İşçilik Bildiriminde Bulunulduğundan Bahisle Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammının İptali İstemi - Daimi İşyeri Sigortalıların Sayısı Niteliği Aynı Dönemde Başkaca İşlerin Taahhüt Edilip Edilmediği Gibi Hususlar Dikkate Alınarak Yemek Pişirme İşinin Daimi İşçilerle Yürütülmesinin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
130Y10.HD14.3.2014E. 2013/21480 K. 2014/5905"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ VE ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRELERİNİN TESPİTİ DAVASI ( Fiili Çalışma Bulunmaksığın Sadece 5510 S.K. Etkisiz Hale Getirilmesi Amacıyla Yapılan Sigortalılık Durumunun Geçerli Olmadığı - Davanın Reddi/Kamu Düzeni Niteliği )
5510 SAYILI KANUNDAN ETKİLENİLMEMESİ İÇİN YAPTIRILMIŞ SİGORTALILIK DURUMU ( Geçerli Olmadığı - Davanın Reddi Gereği )
HİZMET AKTİNİN VE EYLEMLİ ÇALIŞMANIN VARLIĞININ ORTAYA KONULMASI ( Taraf Delilleriyle Bağlı Olunamayacağı/Re'sen Araştırma İlkesinin Uygulanması Gereği - Kurum İşleminin İptali ve Zorunlu Sigortalılık Sürelerinin Tespiti Davası )
SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN KAZANILMASI ( Hizmet Aktiyle Sigortalılığın Oluşumu yönünden Eylemli Çalışma Olgusunun Varlığının Kanıltlanması Gereği - Kontrol ve Denetleme Yetkisine Sahip Olanların Raporlarının Geçerli Olduğunun Kabulü )
TEFTİŞ VE KONTROL YETKİSİNE SAHİP OLANLARIN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU RAPOR ( İspat Bakımından Aksi Kanıtlanana Kadar Geçerli Olduğu - Sigorta Yoklama Memurları Aracılığı ile İşyerinin Mevcut Durumu Hakkında Araştırma ve Tespit Yaptırılabileceği )"
130Y10.HD20.1.2014E. 2012/11430 K. 2014/638"NOKSAN İŞÇİLİK VE KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRMA ( Resen Tahakkuk İşleminin İptali İstemi - Kurum Müfettişinin Kayıt Dışı Çalıştırıldığını İddia Ettiği Kişilerin Tam Kimlikleri ve Sigortalılık Durumları Araştırılarak Belirlenmesi Gerektiği )
KAYIT DIŞI ÇALIŞMA ( Resen Tahakkuk İşleminin İptali İstemi - Davaya Konu Dönemde Kuruma Bildirilmesi Gereken İşçilik Miktarına ve Müfettişin Belirlediği İsimlere Yönelik Kayıtdışı Çalıştırma Olup Olmadığına Dair Açıklayıcı ve Denetime Elverişli Somut Verilere Dayalı Rapor Alınması Gerektiği )
MÜFETTİŞ RAPORU ( Noksan İşçilik ve Kayıt Dışı Çalıştırma Sebebiyle Resen Tahakkuk İşleminin İptali İstemi - Kurum Müfettişinin Kayıt Dışı Çalıştırıldığını İddia Ettiği Kişilerin Tam Kimlikleri ve Sigortalılık Durumları Araştırılarak Belirlenmesi Gerektiği )
RESEN TAHAKKUK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Noksan İşçilik ve Kayıt Dışı Çalıştırma Sebebiyle - Davaya Konu Dönemde Kuruma Bildirilmesi Gereken İşçilik Miktarına ve Müfettişin Belirlediği İsimlere Yönelik Kayıtdışı Çalıştırma Olup Olmadığına Dair Rapor Alınması Gerektiği )"
130Y21.HD20.6.2013E. 2012/3675 K. 2013/12982"PRİM BORCUNUN İPTALİ İSTEMİ ( Dinlenen Davacı Tanıklarının İfadeleri Resmi Kayıtlarla Çelişmekte Olup Tutanak Aksini İspata Yeterli Olmadığı - Kanıtlanamayan Davanın Reddi Yerine Dosya İçeriğine Uygun Düşmeyen Aksine Düşüncelerle Davanın Kısmen Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
EMNİYET KAYITLARI ( İşe Başlama Tarihi Açıkça İşveren Tarafından da Onaylanarak Bildirilen Şahısların Birkaç Kez Sadece İki Üç Gün İşyerinde Çalıştıkları İddiasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Kanıtlanamayan Davanın Reddi Gerektiği - Prim Borcunun İptali İstemi )
PRİM BORCU ( İptali İstemi/Tanık İfadelerinin Tutanak Aksini İspata Yeterli Olmadığı - Bilirkişi Tarafından Tutanakta Adı Geçen Şahısların Form İki Kayıtlarında Bildirilen İşe Başlama Tarihlerinden İtibaren Sadece O Ayın Sonuna Kadar ve Tespitin Yapıldığı Tarihte Bir Gün Süreyle Çalıştıklarının Kabulünün Hatalı Olduğu )
TEFTİŞ KONTROL VE DENETLEME YETKİSİ ( Sahip Olanlar Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olduğu/Dinlenen Davacı Tanıklarının İfadeleri Resmi Kayıtlarla Çelişmekte Olup Tutanak Aksini İspata Yeterli Olmadığı/Kanıtlanamayan Davanın Reddi Gerektiği - Prim Borcunun İptali İstemi )"
130Y10.HD18.2.2013E. 2013/293 K. 2013/2502"KURUMUN SİGORTALILIĞIN İPTALİNE YÖNELİK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Hizmet Akdi Unsurları ve Fiili Çalışma Bulunmadığından Sigortalılık Tescillerinin İptal Edilmesi Gerektiği - Davanın Reddi Gereği )
HİZMET AKDİ UNSURLARI ( Fiili Çalışma Bulunmadığından Sigortalılık Tescillerinin İptal Edilmesi Gerektiği/Kurumun Sigortalılığın İptaline Yönelik İşleminin İptali İstemi - Davanın Reddi Gereği )
SİGORTALILIK TESCİLLERİ ( Kurumun Sigortalılığın İptaline Yönelik İşleminin İptali İstemi - Hizmet Akdi Unsurları ve Fiili Çalışma Bulunmadığından Sigortalılık Tescillerinin İptal Edilmesi Gerektiği/Davanın Reddi Gereği )"
130Y21.HD21.6.2012E. 2010/12826 K. 2012/11899"SGK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ (Fiilen Çalıştığı Saptanan Sigortalıların ve Diğer Bordro Tanıklarının Bilgisine Başvurarak Sigortalıların İhtilaflı Dönemde Fiilen Çalışıp Çalışmadığı Konusunda Tarafların Gösterdiği Diğer Deliller de Değerlendirilerek Sonuca Gidileceği)
PRİM VE GECİKME ZAMMI BORCU BULUNMADIĞININ TESPİTİ (506 S.K. Md. 130 Dikkate Alınmak Suretiyle Tutanak Mümzilerinin Dinleneceği - Sigortalıların İhtilaflı Dönemde Fiilen Çalışıp Çalışmadığı Konusunda Sigortalıların ve Diğer Bordro Tanıklarının Bilgisine Başvurulacağı)
SİGORTALILARIN ÇALIŞMALARININ EKSİK BİLDİRİLDİĞİ İDDİASI (SGK İşleminin İptali ve Prim ve Gecikme Zammı Borcu Bulunmadığının Tespiti Talebinde Fiilen Çalıştığı Saptanan Sigortalıların ve Diğer Bordro Tanıklarının Bilgisine Başvurularak İhtilaflı Dönemde Fiilen Çalışıp Çalışmadığı Konusunda Tarafların Gösterdiği Diğer Deliller de Değerlendirilerek Sonuca Gidileceği)"
130Y10.HD27.2.2012E. 2012/3082 K. 2012/3214"HİZMET İPTALİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİ (İptali Talebi - Kurum Müfettişlerince Davacı Şirketin Çalışmasının Olmadığına Dair Tutanak ve Raporların Aksinin Aynı Güç ve Nitelikte Belge ile Kanıtlanabiceği/Yetersiz Belgeye Dayanılamayacağı )
YETERSİZ DELİLE GÖRE KARAR VERİLEMEMESİ (Müfettiş Raporlarının Aksinin Aynı Güç ve Nitelikte İspatlanması Gerekirken İki Bordro Tanığıyla Yetersiz Tanık Beyanlarına Dayanılarak Hüküm Verilemeyeceği - Yetersiz Delile İtibar Edilemeyeceği )
TUTANAK VE RAPORLAR (Müfettişlerin Hazırlamış Olduğu Belgelerinin Aksinin Aynı Güç ve Nitelikte Başka Bir Belge İle İspatlanabileceğinin Mahkemece Dikkate Alınması Gerektiği - Yetersiz Tanık Beyanlarına Dayalı Hüküm Verilmemesi Gereği )"
130Y10.HD20.10.2011E. 2011/8415 K. 2011/14314"PRİM VE GECİKME ZAMMI ( Re'sen Tahakkuk - Davacı Şirket İle 3. Şahıslar Arasındaki Sözleşmenin Kira mı Yoksa Komisyon Sözleşmesi mi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği/Borçlu Olmadığının Tespiti )
RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM VE GECİKME ZAMMI ( Davacı Şirket İle 3. Şahıslar Arasındaki Sözleşmenin Kira mı Yoksa Komisyon Sözleşmesi mi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Re'sen Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammından Sorumluluk - Davacı Şirket İle 3. Şahıslar Arasındaki Sözleşmenin Kira mı Yoksa Komisyon Sözleşmesi mi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
PRİM BORÇLARINDAN KAYNAKLANAN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Re'sen Tahakkuk - Davacı Şirket İle 3. Şahıslar Arasındaki Sözleşmenin Kira mı Yoksa Komisyon Sözleşmesi mi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği/Borçlu Olmadığının Tespiti )
İDARİ PARA CEZALARININ İPTALİ ( Birleşen Davada İdari Para Cezası ve Prim Borcundan Kaynaklanan Ödeme Emirlerinin İptali İstemi - Birleşen Davanın 7 Günlük Sürede Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği )
BEKLETİCİ SORUN ( Birleşen Davada İdari Para Cezası ve Prim Borcundan Kaynaklanan Ödeme Emirlerinin İptali İstemi - İdari Para Cezasının Kesinleşmesinin Bekletici Sorun Yapılarak Davacının İdari Para Cezalarından Sorumlu Olup Olmayacağı Belirleneceği )"
130Y10.HD24.3.2011E. 2009/16262 K. 2011/4132"İŞÇİLİK ORANININ TESPİTİ (İşin İhale Aşamasında Parçalara Bölünmediği Bütün Şekilde Yüklendiği Durumlarda İşçilik Oranının İşin Genel Niteliğine Göre Belirlenmesi Gereği - İşe Ait Asgari İşçilik Oranının %25 İndirim Uygulamasının Mümkün Olmadığı)
ASGARİ İŞÇİLİK ORANI (%25 İndirim Uygulanmasının Olanaklı Olmadığı - İşin Bütünlük Arz Ettiği Durumlarda İşçilik Oranının İşin Genel Niteliği Gözetilerek Belirlenmesi Gereği)"
130Y21.HD17.3.2011E. 2010/295 K. 2011/2298"HİZMET AKTİYLE KESİNTİSİZ ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili - Davalı Kurum İşçilik Alacaklarından Sorumlu Olmadığından Sadece Hizmet Tespiti Yönünden Kurumun Maktu Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulması Gerektiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Hizmet Aktiyle Kesintisiz Çalıştığının Tespiti - Davalı Kurum İşçilik Alacaklarından Sorumlu Olmadığından Sadece Hizmet Tespiti Yönünden Kurumun Maktu Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili - Davalı Kurum İşçilik Alacaklarından Sorumlu Olmadığından Sadece Hizmet Tespiti Yönünden Kurumun Maktu Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulması Gerektiği )"
130Y21.HD15.3.2011E. 2010/2191 K. 2011/2262"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Davacının Yaralanması İle Sonuçlanan Olayın İş Kazası Olması Nedeniyle Davacı Tarafından Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan - Davacının Yaralanması İle Sonuçlanan Olayın İş Kazası Olması Nedeniyle Davacı Tarafından Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
SİGORTA MÜFETTİŞİNİN OLAYIN İŞ KAZASI OLDUĞUNA DAİR TESPİTİ ( Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Konusunda Yeterli ve İnandırıcı Bilgileri Bulunmayan Tanık Sözlerine Üstünlük Tanınarak Olayın İş Kazası Olmadığının Tespitine Karar Verilemeyeceği )
TANIK BEYANI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat - Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Konusunda Yeterli ve İnandırıcı Bilgileri Bulunmayan Tanık Sözlerine Üstünlük Tanınarak Olayın İş Kazası Olmadığının Tespitine Karar Verilemeyeceği )"
130Y21.HD1.3.2011E. 2010/1365 K. 2011/1778"EK PRİM VE GECİKME CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Eksik İşçilik Bildirimi Nedeniyle Kurumca Tahakkuk Ettirilen - Re'sen Prim Tahakkuk Ettirme Yetkisi/Asgari İşçilik Oranının Hangi Verilere Göre Belirlendiğinin Dosyadan Anlaşılamadığı )
ALACAK DAVASI ( Fazla Hesaplanan Primlerin İadesi Talebi/Asgari İşçilik Oranının Hangi Verilere Göre Belirlendiğinin Dosyadan Anlaşılamadığı - Eksik İşçilik Bildirimi Nedeniyle Kurumca Tahakkuk Ettirilen Ek Prim ve Gecikme Zammı )
EKSİK BİLİRKİŞİ RAPORU ( S.G.K.Sigorta Primleri Daire Başkanlığının Asgari İşçilik Oranı Hakkındaki Kararının Dayandığı Bilgi ve Belgelerin Araştırılması Gereği/Asgari İşçiliğin Teknik Usullerle Saptanması Gerektiği - Eksik İşçilik Bildirimi Nedeniyle Kurumca Tahakkuk Ettirilen Ek Prim ve Gecikme Zammının İptali Talebi )
ASGARİ İŞÇİLİK ORANI ( S.G.K.Sigorta Primleri Daire Başkanlığının Asgari İşçilik Oranı Hakkındaki Kararının Dayandığı Bilgi ve Belgelerin Araştırılması Gereği - Asgari İşçiliğin Teknik Usullerle Saptanması Gerektiği )"
130Y10.HD24.1.2011E. 2009/11043 K. 2011/639"TESCİL İŞLEMİNİN İPTALİ (İlgili Dönemde Otogarda Araç Trafik Düzenlemesinden Sorumlu Kişi veya Kişiler İle Otogar Sorumlu Müdürü Tespit Edilerek Beyanlarına Başvurulması Gerektiği)
ARAÇ TRAFİK DÜZENLEMESİ (Tescil İşleminin İptali İstemi - İlgili Dönemde Otogarda Araç Trafik Düzenlemesinden Sorumlu Kişi veya Kişiler İle Otogar Sorumlu Müdürü Tespit Edilerek Beyanlarına Başvurulması Gerektiği)
PRİM VE GECİKME ZAMMI TAHAKKUKU İŞLEMİNİN İPTALİ (Anılan Dönemde Davacının Yardımcı Elaman Çalıştırıp Çalıştırmadığı Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği)"
130Y21.HD19.10.2010E. 2009/11409 K. 2010/10136"ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İşin Esasına Girilerek Davacı Şirket Tarafından Kurum Hakkında Açılan Prim Tahakkukunun İptaline İlişkin Mahkemenin Dava Dosyasının Getirtilerek Bekletici Mesele Yapılıp Yapılmayacağı Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
PRİM TAHAKKUKUNUN İPTALİ ( İlişkin Mahkemenin Dava Dosyasının Getirtilerek Bekletici Mesele Yapılıp Yapılmayacağı Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Ödeme Emirlerinin İptali İstemi - Davacı Şirket Tarafından Kurum Hakkında Açılan Prim Tahakkukunun İptaline İlişkin Mahkemenin Dava Dosyasının Getirtilerek Bekletici Mesele Yapılıp Yapılmayacağı Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
130Y21.HD28.6.2010E. 2009/10712 K. 2010/7621"RE'SEN İŞYERİ TESCİL İŞLEMİNİN İPTALİ ( S.G.K.Müfettişince Düzenlenen İşyeri Durum Tespit Tutanağı/Aksi İspat Edildiği - Tescil İşleminin İptal Edileceği )
MÜFETTİŞ RAPORLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belge Olduğu/Aksi İspat Edildiği - Re'sen İşyeri Tescil İşleminin İptal Edilmesi Gerektiği )
SATIŞ YERİNDE SÜREKLİ ÇALIŞAN İŞÇİ BULUNMAMASI ( Sebebiyle İşyeri Tescilinin Yapılmadığı - Re'sen İşyeri Tescil İşleminin İptal Edileceğine Karar Verildiği )
İŞYERİ DURUM TESPİT TUTANAĞI ( S.G.K.Müfettişince Düzenlenen İşyeri Durum Tespit Tutanağı/Aksi İspat Edildiği - Re'sen İşyeri Tescil İşleminin İptal Edileceği )"
130Y21.HD11.2.2010E. 2009/2339 K. 2010/1283"SGK MÜFETTİŞLERİNCE TUTULAN TUTUNAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )
USULSÜZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINDAN DOĞAN PİRİM TAHAKKUKU ( Sebebiyle SGK Gecikme Zammı da Talep Edebileceği )
GECİKME ZAMMI ( Usulsüz İşçi Çalıştırılmasından Doğan Prim Tahakkuku Sebebiyle SGK'nın Talep Edebileceği )"
130Y10.HD8.6.2009E. 2008/6230 K. 2009/10289"KESİNTİSİZ ÇALIŞMANIN TESPİTİ (Çalışmanın Tanık Beyanları ve İş Müfettişi Raporları ile Saibt Olması - Sigorta Müfettişi Raporlarının Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğundan Sigorta Müfettişi Raporu ile Sabit ve Davalı Tarafça Aksi Kanıtlanmayan Kesintiz Çalışmanın Kabulü Gereği)
SİGORTA MÜFETTİŞİ RAPORU (Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu - Davacının Kesintisiz Çalışmasını Tespit Eden Sigorta Müfettişi Raporunun Aksi Davalı Tarafça Kanıtlanmadığından Çalışmanın Kesintisiz Olduğunun Kabulü Gereği)"
130Y10.HD4.6.2009E. 2008/3065 K. 2009/10138"BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Prim ve Gecikme Zammı Borcundan Dolayı - Kuruma Herhangi Bir Bildirimde Bulunulmadığından Taraflar Arasında Çekişme Konusu Yapılan Asgari İşçilik Tutarı Saptanması İle Prim Borcu Tahakkukuna Yönelik İşlem Yerinde Olduğu )
PRİM VE GECİKME ZAMMI BORCU ( Borçlu Bulunmadığının Tespiti - Kuruma Herhangi Bir Bildirimde Bulunulmadığından Taraflar Arasında Çekişme Konusu Yapılan Asgari İşçilik Tutarı Saptanması İle Prim Borcu Tahakkukuna Yönelik İşlem Yerinde Olduğu )
SİGORTA MÜFETTİŞLERİNCE DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu Yönündeki Yasal Düzenleme Birlikte Değerlendirildiğinde Davacıya Ait İnşaatta Faaliyet Yürütüldüğünün Kabulünün Zorunlu Olduğu )"
130YHGK25.2.2009E. 2009/10-41 K. 2009/93"HİZMET TESPİTİ ( Kurum Müfettişinin Usulünce Düzenlenmiş Yerel Denetim Tutanağı Esas Alınarak Davalı İşverene Ait İşyerinde Davacının Hizmet Akdi İle Çalıştığının Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )
KURUM MÜFETTİŞİ RAPORU ( Usulünce Düzenlenmiş Tutanaklar Aksi Eşdeğerde Delillerle Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu )
DENETİM TUTANAKLARI ( Kurum Müfettişinin Usulünce Düzenlenmiş Yerel Denetim Tutanağı Esas Alınarak Davalı İşverene Ait İşyerinde Davacının Hizmet Akdi İle Çalıştığının Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )"
130Y10.HD1.12.2008E. 2007/18286 K. 2008/15614"PRİM VE GECİKME CEZASI TAHAKKUKUNA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Şirket Tarafından Yürütülen İş Nedeniyle Eksik İşçilik Bildiriminde Bulunulduğu İddiası - Anılan İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Oranda İşçilik Bildirimi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ İDDİASI ( Davacı Şirket Tarafından Yürütülen İş Nedeniyle - Anılan İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Oranda İşçilik Bildirimi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
İŞİN NİTELİĞİ ( Prim Ve Gecikme Cezası Tahakkukuna İlişkin İşlemin İptali İstemi - İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Oranda İşçilik Bildirimi Yapılıp Yapılmadığının İşin Niteliği Kullanılan Teknoloji İşyerinin Büyüklüğü Benzer İşletmelerde Çalıştırılan İşçi Sayısının Belirlenmesi Gerektiği )"
130Y10.HD17.11.2008E. 2007/14179 K. 2008/14762"HİZMET TESPİTİ ( Yoklama Tutanağını Düzenleyen Memurun Tanık Sıfatıyla Dinlenmesi Gerektiği )
SİGORTA MÜFETTİŞ RAPORLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olduğu - Hizmet Tespiti/Yoklama Tutanağını Düzenleyen Memurun Tanık Sıfatıyla Dinlenmesi Gerektiği )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCE GEÇEN ÇALIŞMALAR ( Reddine Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Hizmet Tespiti )
YOKLAMA TUTANAĞI MEMURUNUN TANIK OLARAK DİNLENMESİ GEREĞİ ( Hizmet Tespiti )"
130Y21.HD20.9.2007E. 2006/18066 K. 2007/14829"HİZMET SÜRESİNİN KESİNTİSİZ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( İşyerindeki Çalışmanın İşe Giriş Bildirimleri ve İşyeri Ödeme Belgeleri ile Kanıtlanması - Teftişe Yetkili Olanlarca Hazırlanan Belgeler Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğundan Çalışma Süresinin İzinli Olunan Süreler de Gözetilerek Belirlenmesi Gereği )
ÖDENMEYEN İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Çalışma Süresinin Belirlenmesi - SSK Kayıtları Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğundan Davacının Çalışma Süresinin İşe Giriş Bildirgesi İşyeri Belgelerine Göre Belirlenmesi Gereği )
TEFTİŞ DENETLEME VE KONTROL YETKİSİNE SAHİP OLANLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olduğu - Yazılı Belgenin Varlığı Halinde Tanık Sözlerine İtibar Edilmeyeceği )"
130Y10.HD6.11.2006E. 2006/9664 K. 2006/13991"KURUM MÜFETTİŞİNİN DÜZENLEDİĞİ RAPOR ( Tutanaklar Aksi Eşdeğerde Delillerle Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu )
RAPORUN GEÇERLİLİĞİ ( 506 Sayılı Kanunun 130. Maddesi Hükmüne Göre Kurum Müfettişi Tarafından Usulünce Düzenlenmiş Tutanaklar Aksi Eşdeğerde Delillerle Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu )
RAPORA DAYANARAK TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİMİN İPTALİ ( 506 Sayılı Kanunun 130. Maddesi Hükmüne Göre Kurum Müfettişi Tarafından Usulünce Düzenlenmiş Tutanaklar Aksi Eşdeğerde Delillerle Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu )"
130YHGK26.4.2006E. 2006/9-155 K. 2006/248"ALACAK DAVASI ( Kapıcı-Kaloriferci Olarak Çalışma İddiasına Dayalı İşçilik Hak ve Alacakları İstemine İlişkin Olarak )
HUSUMET ( Taraflar Arasında İş İlişkisinin Varlığı Kanıtlanamamış Olduğundan Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddinin Gerekmesi )
YASAL KARİNE ( Çalışma Hayatını İzleme-Denetleme ve Teftişe Yetkili İş Müfettişleri Tarafından Tutulan Tutanakların Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
TUTANAKLARIN KARİNE OLMASI ( 506 Sayılı Yasa Gereğince Teftiş-Kontrol ve Denetleme Yetkisine Sahip Olanlar Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olması )"
130Y10.HD31.1.2006E. 2005/10232 K. 2006/537"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Asgari İşçilik Miktarının Tespitinin Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Mahkemece Davanın Uzman Bilirkişilerden Rapor Almak Suretiyle Çözümlenmesinin Gerekmesi )
BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Davacının Eksik İşçilik Bildirimi Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen Ek Prim ve Gecikme Zammının İptali ile Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi )
EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ ( İşveren İşin Yapımında İleri Teknoloji Kullandığından O İş için Kurumca Belirlenen Asgari İşçilik Oranından Daha Düşük İşçilik Gerçekleştiğini İddia Ediyorsa Bunu İspatlamak Zorunda Olması )
İSPAT ( İşin Yapımında İleri Teknoloji Kullandığından O İş için Kurumca Belirlenen Asgari İşçilik Oranından Daha Düşük İşçilik Gerçekleştiğini İşveren İddia Ediyorsa Bunu İspatlamak Zorunda Olması )
EKSİK İŞÇİLİK MİKTARININ HESABI ( İşin Kesin Kabulüne Kadar Olan İşçilik Ödemelerinin Tamamının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
MÜKERRER İNDİRİM ( Klasik İnşaat İmalatları İşi Yönünden Teknolojik Gelişmeler Nedeniyle İşçilik Oranının Düşmüş Olacağı Belirtilerek Resen Belirlenen %5 Oranı Esas Alınmak Suretiyle Mükerrer İndirim Yapılmış Olmasının Hatalı Olması )"
130Y10.HD30.12.2005E. 2005/8333 K. 2005/14324"EKSİK İŞÇİLİĞİN TESPİTİ ( Belirtilen Üç Bölüm Esas Alınarak Bu Bölümlere Genelge İle Belirlenen İşçilik Oranları Hakediş Miktarına Uygulanmak Suretiyle Bulunacak Toplam İşçilik Miktarının Tespitine Karar Verilmesi Gereği )
ASGARİ İŞÇİLİK MİKTARININ TESPİTİ ( Belirtilen Üç Bölüm Esas Alınarak Bu Bölümlere Genelge İle Belirlenen İşçilik Oranları Hakediş Miktarına Uygulanmak Suretiyle Bulunacak Toplam İşçilik Miktarının Tespiti Gereği )
İHALE İLE YAPILAN İNŞAAT İŞİ ( Eksik İşçilik/Borçlu Olunmadığının Tespiti - İlgili İş Bölümlerine Genelge İle Belirlenen İşçilik Oranları Hakediş Miktarına Uygulanmak Suretiyle Bulunacak Toplam İşçilik Miktarının Tespiti Gereği )
HAK EDİŞ ( Borçlu Olunmadığının Tespiti - İlgili İş Bölümlerine Genelge İle Belirlenen İşçilik Oranları Hakediş Miktarına Uygulanmak Suretiyle Bulunacak Toplam İşçilik Miktarının Tespiti Gereği )
BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( İlgili İş Bölümlerine Genelge İle Belirlenen İşçilik Oranları Hakediş Miktarına Uygulanmak Suretiyle Bulunacak Toplam İşçilik Miktarının Tespiti Gereği )"
130Y21.HD12.12.2005E. 2005/10427 K. 2005/13018"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Büro İşyerinde Geçen ve Müfettiş Raporuyla İptal Edilen On Günlük Zorunlu Çalışmaların Geçerli Olduğunun Tespiti İstemi Nedeniyle )
MÜFETTİŞ RAPORLARI ( 506 Sayılı Kanun Uyarınca Bu Raporların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )
TANIK İFADELERİ ( Yasal Karine Olan Müfettiş Raporlarıyla İlgili Olarak Dinlenen Tanık İfadelerinin Çelişkili Olması ve Bu Çelişkinin Giderilmemiş Olmasının Hatalı Olması )"
130Y21.HD5.12.2005E. 2005/7462 K. 2005/12507"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Çalışmalar Yeterli Delillerle Araştırılıp Kabul Edilse Bile Davacının Çoğunluğu İşyeri Olan Apartman Daire Sayısı Nazara Alındığında Davacının Part-Time Esasına Göre Çalışıp Çalışmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
PART-TİME ÇALIŞMA ( Sigortalı Çalışmaların Tespiti - Davacının Çoğunluğu İşyeri Olan Apartman Daire Sayısıı Nazara Alındığında Davacının Part-Time Esasına Göre Çalışıp Çalışmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
APARTMAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Asıl İşinin Apartman Önünde Çakmaklara Gaz Doldurmak Olduğu Zaman Zaman Apartman Temizlik İşlerine Yardımcı Olduğu/Davacının Part-Time Esasına Göre Çalışıp Çalışmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
130Y21.HD15.11.2005E. 2005/3235 K. 2005/11543"İŞÇİLİK ORANININ TESPİTİ ( İşverene Ait Bu İşle İlgili Defter ve Belgeler Sözleşme İş Bitirme Belgesi ve Tüm İşyeri Kayıtları Getirtildikten Sonra İnşaat İşlerinde ve Özellikle Asgari İşçilik Oranını ve Miktarını Teknik Usullerle Saptanması Konusunda Bilirkişi İncelemesi Gerektiği )
İŞ KOŞULLARI ( İşin Genel Niteliği İşte Kullanılan Teknik Yöntemler İşin Büyüklüğü Tamamlanma Süresi Dikkate Alınmak Suretiyle Asgari İşçilik Oranını Tespit Ettirilerek İşçilik Oranının Tespit Edilmesi Gereği )
İŞYERİ KAYITLARI ( İşverene Ait Bu İşle İlgili Defter ve Belgeler Sözleşme İş Bitirme Belgesi ve Tüm İşyeri Kayıtları Getirtildikten Sonra İnşaat İşlerinde ve Özellikle Asgari İşçilik Oranını ve Miktarının Tespit Ettirilmesi Gereği - İşçilik Oranının Tespit Tespiti )"
130Y21.HD4.10.2005E. 2005/3900 K. 2005/8941"PRİM VE GECİKME ZAMMI BORCU ( Sorumlu Olmadığının Tespiti Talebi - SSK Müfettiş Raporuna Dayanılarak Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammından Neden Daha Az Hesapladığını Açık ve Denetlenebilir Şekilde Ortaya Koymayan Bilirkişinin Raporuna Dayanılamayacağı )
PRİM BORCUNDAN SORUMLU OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( SSK Müfettiş Raporuna Dayanılarak Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammından Neden Daha Az Hesapladığını Açık ve Denetlenebilir Şekilde Ortaya Koymayan Bilirkişinin Raporuna Dayanılamayacağı )
SSK MÜFETTİŞ RAPORU ( Dayanılarak Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammından Neden Daha Az Hesapladığını Açık ve Denetlenebilir Şekilde Ortaya Koymayan Bilirkişinin Raporuna Dayanılamayacağı )"
130Y10.HD14.7.2005E. 2005/4949 K. 2005/8267"ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİ ( İhale Konusu İşlerde Müteahhide Ödenen Toplam İstihkak Tutarının İşin Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Olan Asgari İşçilik Oranı İle Çarpımı Sonucu Bulunacak Asgari İşçilik Miktarı Esas Alınması Gereği )
ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ESASLAR ( Yapılan İşin Niteliği Bünyesinde Kullanılan Teknoloji İşyerinin Büyüklüğü Benzer İşletmelerde Çalıştırılan İşçi Sayısı İlgili Meslek ve Kamu Kuruluşlarının Görüşü Gibi Unsurların Dikkate Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Asgari İşçilik İncelemesinin Teknik Bilgiyi Gerektirmesi Nedeniyle Gerekmesi )
NOKSAN İŞÇİLİKTEN DOLAYI PRİM VE GECİKME ZAMMI BORCUNUN BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Asgari İşçilik İncelemesinin Teknik Bilgiyi Gerektirmesi Nedeniyle Mahkeme Uzman Bilirkişilerden Rapor Almak Suretiyle Uyuşmazlığı Çözümlemesi Gereği )"
130Y10.HD27.6.2005E. 2005/6478 K. 2005/7292"ASGARİ İŞÇİLİK ORANI ( İşveren İleri Teknoloji Kullanarak Kurumca Belirlenen Orandan Daha Düşük İşçilik Gerçekleştiğini İddia Ediyorsa İspat İle Yükümlü Olduğu - Kurum Tarafından Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammının İptali İstemi )
ASGARİ İŞÇİLİK TUTARININ HESAPLANMASI ( İhale Konusu İşlerde Müteahhide Ödenen Toplam İstihkak Tutarının İşin Yapımı Tarihinde Yürürlükte Olan Asgari İşçilik Oranı İle Çarpımı Sonucu Bulunacak Asgari İşçilik Miktarına İtibar Edilmesi Gereği )
PRİM BORCUNUN İPTALİ TALEBİ ( Asgari İşçilik Tespitine İlişkin Kurum İşlemi Üzerine - İşverenin Tebliğ Tarihinden İtibaren 15 Gün İçinde İtiraz Edebileceği Reddi Halinde Kararının Tebliğinden İtibaren 15 Gün İçinde İş Mahkemesine Dava Açabileceği )
İLERİ TEKNOLOJİ KULLANARAK ASGARİ İŞÇİLİK ORANI ALTINDA İŞÇİLİK KULLANILDIĞI İDDİASI ( Kurum Tarafından Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammının İptali İstemi - İşverenin İddiasını İspat İle Yükümlü Olduğu )"
130Y21.HD10.5.2005E. 2004/13364 K. 2005/4949"SSK TARAFINDAN EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ NEDENİYLE YAPILAN PRİM TAHAKKUKUNUN İPTALİ TALEBİ ( Asgari İşçilik Oranlarının Üzerinde İşçilik Bildirildiği İddiasıyla )
ASGARİ İŞÇİLİK ORANININ TESBİTİ ( Noksan Bildirim Gerekçesiyle Kurumca Yapılan Prim Tahakkuku İşleminin İptali Talebi - Bilirkişi Tarafından SSK Genelgelerine Ekli Listedeki Asgari İşçilik Oranına Bağlı Kalınması Zorunluluğu )
NOKSAN İŞÇİLİK BİLDİRİMİ GEREKÇESİYLE YAPILAN PRİM TAHAKKUKU İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Asgari İşçilik Oranının Tesbiti Usulü - Bilirkişi Kurulunca SSK Genelgelerine Ekli Listedeki Asgari İşçilik Oranıan Bağlı Kalınması Zorunluluğu )"
130Y21.HD12.4.2005E. 2005/3737 K. 2005/3691"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( İşe Giriş Bildirgesinin İsteğe Bağlı SSK'lı Olabilmek İçin Verilmiş Olduğunun ve Gerçek Bir Çalışmaya İlişkin Bulunmadığının SSK İşyeri Müfettişince Tesbit Edilmiş Olması - Kanuna Karşı Hile ve Muvazaa )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NA GEÇİŞ YAPMAK İÇİN VERİLMİŞ MUVAZAALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılığa Esas Alınamayacağı - Kanuna Karşı Hile )
MUVAZAALI ŞEKİLDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEĞİŞTİRMEK İÇİN VERİLEN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılığa Esas Alınamayacağı - Kanuna Karşı Hile )
KANUNA KARŞI HİLE NİTELİĞİ ( Bağ-Kur Sigortalısının Tabi Olduğu Kurumu Değiştirmek İçin Muvazaalı Şekilde Verilen İşe Giriş Bildirgesi - İsteğe Bağlı SSK Sigortalılığına Esas Alınamayacağı )
BAĞ-KUR SİGORTALISI İÇİN MUVAZAALI ŞEKİLDE SSK'YA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( İsteğe Bağlı SSK Sigortalılığına Esas Alınamayacağı - Kanuna Karşı Hile Niteliği )
SSK İŞYERİ MÜFETTİŞİ RAPORUNUN KARİNE NİTELİĞİ ( İşe Giriş Bildirgesinin Gerçek Bir Çalışmaya İlişkin Olmadığına İlişkin Rapor - Muvazaalı İşe Giriş Bildirgesinin İsteğe Bağlı Sigortalılığa Esas Alınamaması )"
130Y10.HD29.3.2005E. 2005/931 K. 2005/3295"KURUM MÜFETTİŞİ TUTANAKLARI ( Aksi Eşdeğerde Delillerle Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Prim Borcu Bulunmadığının Tespiti - Soyut Düzeydeki Bilirkişi Raporuyla Sonuca Varılması İsabetsiz Olduğu )
PRİM BORCU BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Zamanaşımına Uğrayan Kısmının Bulunup Bulunmadığı Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi Yönünden Dayanak Yasaların Yürürlükte Olmadığı Döneme İlişkin Tahakkukun Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gereği )
PRİMLERİN TAHAKKUK DÖNEMİ ( Zamanaşımına Uğrayan Kısmının Bulunup Bulunmadığı Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi Yönünden Dayanak Yasaların Yürürlükte Olmadığı Döneme İlişkin Tahakkukun Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gereği )"
130Y10.HD29.3.2005E. 2005/924 K. 2005/3305"BORCUN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davacıyla Çalışma İlişkilerinin Kayıtlara Yansıma Oranı İle Kurum İşlemlerine Konu Tahakkuk Dönemlerinin Ayrıntılı Karşılaştırmasının Yapılması Gereği )
SİGORTALI ÇALIŞMA BAŞLANGICININ GEÇ BİLDİRİLMESİ ( Raporda Adı Geçen ve Kuruma Bildirilmeyen Çalışmaları Nedeniyle Prim Tahakkuku Yoluna Gidilen Sigortalıların Kurum Nezdindeki Sigortalı Özlük Dosyaları Getirtilmesi Gereği )
MÜFETTİŞ RAPORU ( İçeriğindeki Tespitlerin Dayanağı Kayıtlarla Tarafların Konuya İlişkin Sunabilecekleri Tüm Kayıtlar Getirtilmesi Gereği - Borcun Kaldırılması Talebi )"
130Y10.HD28.3.2005E. 2005/129 K. 2005/3291"ÖLÇÜMLEMENİN VE SİGORTA MÜFETTİŞİ RAPORUNA DAYALI PRİM TAHAKKUKUNUN İPTALİ TALEBİ ( Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Oranının Tesbiti Usulü )
BİLİDİRİLMESİ ZORUNLU İŞÇİLİK ORANININ TESBİTİ USULÜ ( Ölçümlemenin ve Sigorta Müfettişi Raporuna Dayalı Prim Tahakkukunun İptali Davasında )
SSK MÜFETTİŞİ RAPORUNA DAYALI PRİM TAHAKKUKUNUN İPTALİ TALEBİ ( Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Oranının Tesbiti Usulü )
PRİM TAHAKKUKU İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Bildirilmesi Zorunlu İşçilik oranının Tesbiti Usulü )
EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ NEDENİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİMLERİN İPTALİ TALEBİ ( Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Oranının Tesbiti Usulü )"
130Y10.HD14.3.2005E. 2004/13206 K. 2005/2529"MÜFETTİŞ TUTANAĞI VE PRİM BELGELERİ ( Verilmesine Dair İşlem ve Kararların İptali Talebi - Kurum Müfettişinin Tespitleri Maddi Olayla Uyumlu Görülmüş ve Bu Tespitin Aksinin Aynı Güç ve Değerde Delillerle İspat Edilemediğinden Davanın Reddi Gereği )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Müfettiş Tutanağının ve Prim Belgelerinin Verilmesine Dair İşlemin İptali - Kurum Müfettişinin Tespitleri Maddi Olayla Uyumlu Görülmüş ve Bu Tespitin Aksinin Aynı Güç ve Değerde Delillerle İspat Edilemediğinden Davanın Reddi Gereği )
MÜFETTİŞ RAPORLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olan Belgelerden Olduğu )"
130Y10.HD17.2.2005E. 2004/10581 K. 2005/1383"PRİM VE CEZA BORCUNUN BULUNMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Kurumca Resen Tahakkuk Ettirilen Prim Borcunun Kesinleşip Kesinleşmediği Hususu Araştırılması Gereği )
RESEN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM BORCU ( Kesinleşip Kesinleşmediği Hususu Araştırılması Gereği )
İŞVEREN SIFATI ( Davacının İşbu Prim Borcundan Dolayı Sorumluluğunu Belirlemede Ölçümlemeye Konu İnşaat İşyeri Yönünden İşveren Sıfatını Taşıyıp Taşımadığı Konusu Üzerinde Durulması Gereği )"
130Y10.HD30.12.2004E. 2004/6662 K. 2004/12777"SİGORTA MÜFETTİŞİ RAPORUNA DAYANARAK RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM VE GECİKME ZAMMININ İPTALİ TALEBİ ( Mahkemece Eksik İşçilik Miktarının Tesbiti Usulü )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Sigorta Müfettişi Raporuna Dayanarak Re'sen Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammına Karşı Açılan - Mahkemece Eksik İşçilik Miktarının Tesbiti Usulü )
PRİM VE GECİKME ZAMMININ İPTALİ TALEBİ ( SSK Sigorta Müfettişi Raporuna Dayanarak Tahakkuk Ettirilen - Mahkemece Eksik İşçilik Miktarının Tesbiti Usulü )
SSK SİGORTA MÜFETTİŞİ RAPORUNA DAYANARAK TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM VE GECİKME ZAMMININ İPTALİ TALEBİ ( Mahkemece Eksik İşçilik Miktarının Tesbiti Usulü )
EKSİK İŞÇİLİK MİKTARININ TESBİTİ USULÜ ( SSK Müfettişi Raporuna Dayanarak Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammının İptali Davasında )"
130Y10.HD2.12.2004E. 2004/6719 K. 2004/11234"İPTAL DAVASI ( Davacının Kurumca Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammının ve Ölçme İşleminin İptali Talebi )
PRİM TAHAKKUKU ( Sosyal Sigortalar Kurumunun Yapılan İş Miktarları ile Buna Bağlı Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Miktarları Üzerinde Denetim ve Prim Saptama Yetkisinin Bulunması )
ÖLÇÜMLEME ( İşin Niteliği İşin Tamamlanma Süresi İş Yeri Koşulları İş Yeri Bünyesinde Kullanılan Teknoloji ve İş Yerinin Büyüklüğü Belirlenerek Yapılmasının Gerekmesi )
BİLDİRİLMESİ ZORUNLU İŞÇİLİK MİKTARI ( Kurumca Yapılan İş Miktarları ile Buna Bağlı Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Miktarları Üzerinde Denetim ve Prim Saptama Yetkisinin Bulunması )
ASGARİ İŞÇİLİK ORANININ BELİRLENMESİ USULÜ ( Yapılan İşin Niteliği İşin Tamamlanma Süresi İş Yeri Koşulları İş Yeri Bünyesinde Kullanılan Teknoloji ve İş Yerinin Büyüklüğü Belirlenerek ve Benzer İşletmelerle Kıyaslama Yapılarak Belirlenmesi )"
130Y10.HD8.11.2004E. 2004/6146 K. 2004/10389"İPTAL DAVASI ( Kurumca Eksik İşçilik Bildirildiği Varsayımı ile Re'sen Yapılan Prim Tahakkuku ve İtirazın Reddine İlişkin Kurum İşleminin İptali Talebi )
BİLDİRİLMESİ ZORUNLU İŞÇİLİK MİKTARI ( Kurumca Yapılan İş Miktarları ile Buna Bağlı Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Miktarları Üzerinde Denetim ve Prim Saptama Yetkisinin Bulunması )"
130Y10.HD14.9.2004E. 2004/6056 K. 2004/7406"İDARİ PARA CEZASI ( SSK.'ca Verilen - Tebliğ Tarihinden 7 Gün İçinde İtiraz Edilebileceği/İtirazı Reddedilenlerin Kararının Tebliğ Tarihinden 7 Gün İçinde Yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde Dava Açabileceği )
SSK.'CA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Tebliğ Tarihinden 7 Gün İçinde İtiraz Edilebileceği/İtirazı Reddedilenlerin Kararının Tebliğ Tarihinden 7 Gün İçinde Yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde Dava Açabileceği )
İŞ MAHKEMESİNDE MENFİ TESPİT İTİRAZ VE İSTİRDAT DAVASI AÇILAMAMASI ( SSK.'ca Verilen İdari Para Cezası - Süresinde Kuruma İtiraz ve Reddi Halinde Süresinde Sulh Ceza Mahkemesinde Dava Açılmaması Nedeniyle Kesinleşmesi )
SÜRE ( SSK.'ca Verilen İdari Para Cezası - Kuruma İtiraz ve Reddi Halinde Sulh Ceza Mahkemesinde Dava Açılmasında )"
130Y10.HD29.3.2004E. 2004/210 K. 2004/2476"SSK. TARAFINDAN RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN SİGORTA PRİM BORCU ( İptali Talebi/İşleminin Yasal Dayanağı Hususunda Oluşan Hukuki Boşluk - Hakimin Doldurması Gereği )
ÖLÇÜMLEME ( İptali Talebi/İşleminin Yasal Dayanağı Hususunda Oluşan Hukuki Boşluk - Hakimin Doldurması Gereği )
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Yürürlükten Kaldırdığı Veya Değiştirdiği Yasa Hükümlerinin Uygulanabilir Hale Gelmeyeceği/Hukuki Boşluk Oluşacağı - Hakimin Doldurması Gereği )
HAKİMİN DOLDURMASI GEREKEN HUKUKİ BOŞLUK ( K.H.K.'nin Anayasa Mahkemesince İptali - Yürürlükten Kaldırdığı Veya Değiştirdiği Yasa Hükümlerinin Uygulanabilir Hale Gelmeyeceği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN K.H.K.'Yİ İPTALİ ( Yürürlükten Kaldırdığı Veya Değiştirdiği Yasa Hükümlerinin Uygulanabilir Hale Gelmeyeceği/Hukuki Boşluk Oluşacağı - Hakimin Doldurması Gereği )"
130Y21.HD25.3.2004E. 2003/11996 K. 2004/2879"HİZMET TESPİT TALEBİ ( Tanıkların Davacı ile Birlikte Çalışan ve Kayıtlara Geçmiş Kişiler Olmadığı Gibi Komşu İşyerlerinin Kayıtlarına Geçmiş Kimseler de Olmamasına Rağmen İsteğin Kısmen Kabulünün Hatalı Oluşu )
HİZMET TESPİTİ İSTENEN DÖNEM ( Davacının Çalıştığını İddia Ettiği İşyeri 506 Sayılı Yasa Kapsamında Olması Gereği )
HİZMET TESPİTİ DAVASINDA DELİLLER ( İş ve Sigorta Müfettişi Raporlarının Getirtilmesi - Davacının İşyerine Komşu Olan İşyerlerinin Saptanarak Bu İşyerlerinin Kayıtlarına Geçmiş Kişilerin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında Kayıtları Olan Komşu İşyeri Sahiplerinin veya Çalışanlarının Bilgilerine Başvurulması Gereği )
KOMŞU İŞYERİ ( Belediye Emniyet veya Jandarma VasıtasıylaSaptanarak Bu İşyerlerinin Kayıtlarına Geçmiş Kişilerin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında Kayıtları Olan Komşu İşyeri Sahiplerinin veya Çalışanlarının Bilgilerine Başvurulması Gereği - Hizmet tespit Talebi )"
130Y10.HD22.3.2004E. 2003/11386 K. 2004/2215"SİGORTALI ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Soruşturma Evrakı Getirtilip İçeriğinin Bu Yönde Olması Halinde Kabul Edilmesi Gereği )
SORUŞTURMA EVRAKININ GETİRTİLMESİ ( Soruşturma Evrakı Getirtilip İçeriğinin Bu Yönde Olması Halinde Kabul Edilmesi Gereği - Çalışmanın Tespiti Talebi )"
130Y10.HD15.3.2004E. 2003/11214 K. 2004/1932"ARALIKSIZ ÇALIŞMANIN TESPİTİ TALEBİ ( Müfettişler ve Yoklama Memurları Tarafından Tutulan Tutanaklar Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )
MÜFETTİŞLER VE YOKLAMA MEMURLARI ( Tuttukları Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - Aksinin Aynı Güç ve Nitelikteki Delillerle Kanıtlanmış Olması Gereği )
TUTANAKLARIN DELİL NİTELİĞİ ( Müfettişler ve Yoklama Memurları Tarafından Tutulan Tutanaklar Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - Çalışmanın Tespiti )"
130Y21.HD1.3.2004E. 2003/11432 K. 2004/1697"BİLDİRİM DIŞI İŞÇİLİĞİN TESPİTİ ( İşverenin Prim Borcunun Bulunup Bulnmadığının Saptanması Tüm Kanıtlar Toplandıktan Sonra Karar Verilmesi Gereği - İşçilik Oranının Tepitinde İşle İlgili Tüm Verilerin Gözetilmesi Gereği )
İŞÇİLİK ORANI ( Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Oranının İşin Genel Niteliği Büyüklüğü Tamamlanma Süresi Gibi İşle İlgili Tüm Veriler Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği - Bildirim Dışı İşçiliğin Tespiti )"
130Y10.HD12.2.2004E. 2003/8625 K. 2004/810"HİZMET TESPİT DAVASI ( Davacının Davalılara Ait İşyerinde Geçen ve Kuruma Noksan Bildirilen Çalışmalarının Tesbitine Karar Verilmesini İstemesi )
TANIKLARA DAYANILMASI ( Uzun Süreye Yönelik İstemin Hiçbir Bilgi ve Belgeyle Doğrulanmayan Yetersiz-İnandırıcı Olmaktan Uzak Salt Tanık Anlatımlarına Dayanılarak Kabulünün Hatalı Olması )
UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA ( Uzun Süreye Yönelik İstemin Hiçbir Bilgi ve Belgeyle Doğrulanmayan Yetersiz-İnandırıcı Olmaktan Uzak Salt Tanık Anlatımlarına Dayanılarak Kabulünün Hatalı Olması )"
130Y21.HD10.2.2004E. 2003/10864 K. 2004/969"ÖLÇÜMLEME ( İptali Talebi - Mahkemelerin Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Oranını Belirlerken Saptaması Gereken Hususlar )
PRİM TAHAKKUKU İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Mahkemelerin Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Oranını Belirlerken Saptaması Gereken Hususlar )"
130Y10.HD10.2.2004E. 2003/9429 K. 2004/795"İPTAL DAVASI ( Davalı Kuruma Ait Ölçümleme Ve Buna Dayalı Resen Ek Prim Tahakkukuna İlişkin İşlem Ve İtirazını Reddeden Komusyon Kararının İptalinin İstenmesi )
KOMUSYON KARARININ İPTALİ ( Davalı Kuruma Ait Ölçümleme Ve Buna Dayalı Resen Ek Prim Tahakkukuna İlişkin İşlem Ve İtirazını Reddeden Komusyon Kararının İptalinin İstenmesi )
EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ ( Davacıya Ait İşyerinde Yapılan İnceleme Sonucu Bu Durumun Tesbiti İle Prim Ve Gecikme Zammının Tahsilini İLişkin Kuruml Kararının İptalinin İstenmesi )
MÜFETTİŞ RAPORU ( İşyerinde Müfettişlerce Denetim Yapılması Sonucu Eksik İşçi bildirildiğine İlişkin Rapor Tanzim Edilmesi )
HUKUKİ BOŞLUK ( Bu Durumda Hakimin Kanunkoyucu Gibi Davranarak Hukuki Problemi Gidermesinin Gerekmesi )
HAKİMİN KANUN KOYUCU GİBİ DAVRANMASI ( Hukuki Boşluk Olması Durumunda Hakimin Kanun Koyucu Gibi Davranarak Hukuki Problemi Gidermesinin Gerekmesi )
HAK ARAMA HÜRRİYETİ ( Herkesin Meşru Vasıta Ve Yollardan Faydalanmak Suretiyle Yargı Mercileri Önünde Davacı Veya Davalı Olarak İddia Ve Savunma İle Adil Yargılanma Hakkına Sahip Olması )
MAHKEMENİN DAVAYA BAKMAKTAN İMTİNA ETMESİ ( Hiç Bir Mahkemenin Davaya Bakmaktan İmtina Edememesi )"
130Y10.HD9.2.2004E. 2003/9143 K. 2004/664"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( İşyeri Durum Tespit Tutanakları - Aksinin Ancak Doğruluğundan Şüphe Duyulmayacak Nitelikte Yazılı Belgelerle İspatlanmasının Mümkün Olduğu )
İŞ YERİ DURUM TESPİT TUTANAKLARI ( Aksinin Ancak Doğruluğundan Şüphe Duyulmayacak Nitelikte Yazılı Belgelerle İspatlanmasının Mümkün Olduğu - İşyeri Tanığı ve İşveren Vekili Tarafından İmzalanan )
MÜFETTİŞ RAPORLARININ HÜKMÜ ( İşyeri Durum Tespit Tutanakları - Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Belge Niteliğinde Olduğu )"
130Y10.HD29.1.2004E. 2003/9692 K. 2004/618"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ ( Tahakkuk Ettirilen Ek Prim Ve Gecikme Zammı Uygulamasına Kuruma Yapılan İtiraz Üzerine Red Kararı Verilmesi Nedeniyle Bu Kararın Kaldırılması Talebi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( On Beş Gün İçinde Kuruma Yapılan İtirazın Reddi Durumunda Red Kararının Tebliğini İzleyen ( 15 ) Gün İçinde İş Mahkemesi'nde Dava Açılabilmesi )
YARGI YOLU SEÇİMİNDE HATA ( Süresinde Sulh Ceza Mahkemesinde Açılmışsa Kararın Kesinleşmesinden İtibaren On Gün İçinde İş Mahkemesinde Dava Açılması Zarureti )
USUL BAKIMINDAN RED KARARININ SONUÇLARI ( Haksız Tarafa Yükletilecek Olan Yüzde On Tazminata ve Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesinin Gerekmesi )"
130Y10.HD8.12.2003E. 2003/4841 K. 2003/9019"PRİM BORCU BULUNMADIĞI İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davacı Şirketin İhale Konusu İşinden Dolayı Teminatın İade Edilmemesi - Dava Açmakda Hukuki Yararının Bulunduğu )
TESPİT DAVASI ( Davacı Şirketin İhale Konusu İşinden Dolayı Teminatın İade Edilmemesi - Prim Borcu Bulunmadığından İlişiksizlik Belgesi Verilmesi Gerektiğinin Tespiti İçin Dava Açabileceği )
İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ( Davacının Kuruma Prim Borcu Bulunmadığından İlişiksizlik Belgesi Verilmesi Gerektiğinin Tespiti İçin Açmış Olduğu Dava - İhale Konusu İşinden Dolayı Teminatın İade Edilmemesi/Dava Açmakda Hukuki Yararının Bulunduğu )
TEMİNATIN İADE EDİLMEMESİ ( İhale Konusu İşinden Dolayı Teminatın O İşle İlgili Prim Borçlarına Karşılık Tutulacağı Hükmü - Kurumca İlişiksizlik Belgesi Verilmemesi/İşverenin Tespit İçin Dava Açma Hakkının Doğacağı )
HUKUKİ YARAR ( Davacının Müracaatına Rağmen Kurumca İlişiksizlik Belgesi Verilmeme - İşverenin Bu Belge Yerine Geçmek Üzere İş Mahkemesine Dava Açma Hakkının Bulunduğu )
DAVA AÇMA HAKKI ( Şirketin İhale Konusu İşinden Dolayı Teminatın O İşle İlgili Prim Borçlarına Karşılık Tutulacağı Hükmü - Kurumca İlişiksizlik Belgesi Verilmemesi/İşverenin Tespit İçin Dava Açma Hakkının Doğacağı ) )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Taraflar Lehine Hükmolunması Gereği- Taraf Vekillerine Verilmesine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
HUKUKİ BOŞLUK ( KHK İle Kaldırma Hükmünün Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi ve Kararda Öngörülen Süre İçinde Yasal Düzenleme Yapılmaması - Hakimin Yasa Koyucu Gibi Davranarak Olayı Çözümleme Yetkisi )"
130Y21.HD23.10.2003E. 2003/6808 K. 2003/8295"SSK YEREL DENETİM TUTANAĞININ İPTALİ TALEBİ ( Tutanakta İşyerinde Tam Ay Çalıştıklarını Söyleyen Bazı İşçilerin Aynı Dönemde Başka İşyerlerinde de Çalışmasının Olması )
TUTANAĞIN İPTALİ TALEBİ ( SSK Yerel Denetim Tutanağında İşyerinde Tam Ay Çalıştıklarını Söyleyen Bazı İşçilerin Aynı Dönemde Başka İşyerlerinde de Çalışmasının Olması )
İŞÇİLERİN BEYANLARININ KURUM KAYITLARIYLA ÇELİŞMESİ ( SSK Yerel Denetim Tutanağında İşyerinde Tam Ay Çalıştığını Söyleyen İşçilerin Bir Kısmının Aynı Dönemde Başka İşyerlerinde de Çalışmasının Olması )"
130Y10.HD30.9.2003E. 2003/5346 K. 2003/6383"İŞYERİ ( İşyerinin Belediyenin Denetimli Özel Halk Otobüsleri Başkanlığına Ait Olduğunun ve Belediyenin Tüzel Kişiliğinin Bulunmadığının İddia Edilmesi )
BELEDİYENİN TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Belediyenin Tüzel Kişiliği Olması Halinde Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri Başkanlığının İşveren Sayılması )
BAĞLI KURULUŞ ( Belediyenin Tüzel Kişiliği Olmaması Halinde Bağlı Olduğu Kuruluş Araştırılarak Bu Kuruluşun İşveren Sayılması )
İŞVEREN ( İşveren Kuruluşun Saptanamaması Halinde Topluluğu Teşkil Eden Gerçek Kişilerden Sigortalıyı Çalıştıranlar veya Hizmet Akdine Sonradan İcazet Verenlerin İşveren Olarak Kabulü )
GERÇEK KİŞİLER ( İşveren Kuruluşun Saptanamaması Halinde Topluluğu Teşkil Eden Gerçek Kişilerden Sigortalıyı Çalıştıranlar veya Hizmet Akdine Sonradan İcazet Verenlerin İşveren Olarak Kabulü )
İCAZET ( İşveren Kuruluşun Saptanamaması Halinde Topluluğu Teşkil Eden Gerçek Kişilerden Sigortalıyı Çalıştıranlar veya Hizmet Akdine Sonradan İcazet Verenlerin İşveren Olarak Kabulü )"
130Y10.HD17.4.2003E. 2003/2947 K. 2003/3554"PRİM VE GECİKME ZAMMI TAHAKKUKUNUN iPTALİ ( Usulüne Uygun Düzenlenmediği İddia Edilen Tutanağın ve Prim ve Gecikme Zammının İptali Talebi )
YOKLAMA MEMURU TUTANAKLARININ KANUNİ KARİNE OLMASI ( Müfettişler ve Yoklama Memurları Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )
KANUNİ KARİNE ( Müfettişler ve Yoklama Memurları Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksinin Aynı Güç ve Nitelikteki Delillerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )"
130Y21.HD7.4.2003E. 2003/1769 K. 2003/2998"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Müfettiş İncelemesi Sonucu Kurumun Davacı İşveren Hakkında Tahakkuk Ettirdiği Prim Borcu Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emri )
SİGORTA PRİMLERİ ( Fiilen ve Kayden Çalıştığı Saptanan Sigortalıların Verilmesi Gereken Belgelerin Bir Ay İçinde Verilmemesi-Belgelerin Kurumca Düzenlenmesi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA BİLDİRİLMEYEN SİGORTALILAR ( Kurumun Kendisinin Belge Düzenleyerek İşverene Tebliğ Etmesi-İşverenin Kurumun İlgili Ünitesine Süresinde İtiraz Etmesi )"
130Y10.HD31.3.2003E. 2003/2538 K. 2003/2971"TESPİT DAVASI ( Davacının Bordroda Gösterilenlerden Başka İşçi Çalıştırılmadığının ve Prim ve Gecikme Zammı Borcu Bulunmadığının Tespiti ile Aksine Kurum İşleminin İptalini İstemesi )
MÜFETTİŞ TUTANAĞI ( Müfettiş Tutanaklarının Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olduğu ve Tutanağın Aksinin de Aynı Güç ve Nİtelikte Delillerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
İSPAT ( Müfettiş Tutanaklarının Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olduğu ve Tutanağın Aksinin de Aynı Güç ve Nİtelikte Delillerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
MÜFETTİŞ TUTANAĞININ İÇERİĞİ ( İşyerinde Fiilen Çalıştığı Tespit Edilen Sigortalıların Çalışmalarının Devamlı Olduğu ve Başka İşyerinde Çalışmadıklarının Tespit Edilmiş Olması )"
130Y10.HD31.3.2003E. 2003/2108 K. 2003/2727"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Haksahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesinin Talep Edilmesi )
TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ ( Bu İlişkinin Belirlenmesinin Hakimin Görevi İçerisinde Bulunması )
BİLİRKİŞİ ( Kazanın Meydana Geldiği İş Kolunda Uzman Bilirkişilerce Sadece İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Hükümleri Açısından Teknik Değerlendirme Yapılmasının Gerekli Olması )
KEŞİF ( Mahkemece Olayın Ne Şekilde Oluştuğunun Keşif Yoluyla Saptanmasının Gerekmesi )"
130YHGK12.6.2002E. 2002/21-485 K. 2002/515"DENETİM TUTANAĞININ İPTALİ ( Mahkemenin Bu Yönlü Verdiği Kararının Doğru Olmaması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM YETKİSİ ( Bu Yetkiyi Veren Düzenlemenin İptal Edilmesine Rağmen İş Kanununda Böyle Bir Yetkinin Mevcut Olması )"
130Y21.HD4.6.2002E. 2002/3739 K. 2002/5328"YAŞLILIK AYLIĞININ TESPİTİ ( Sigorta Müfettişleri Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Oluşu )
SİGORTA MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Oluşu - Yaşlılık Aylığının Tespiti Davası )
SİGORTALI ÇALIŞMA ( Davacının Belli Bir Süreden İtibaren Sigortalı Olarak Çalıştığının Tespitine Dair Davada Sigorta Müfettişleri Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Oluşu )"
130Y10.HD30.5.2002E. 2002/4322 K. 2002/4924"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davalıların İşyerinde Geçen Çalışma Sürelerinin Sigortalı Sayılmasına ve Sigortalı Haklardan Yararlanmasına Dair Talep )
MÜFETTİŞ TUTANAKLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olmaları )
SİGORTALI SAYILMA TALEBİ ( Müfettiş Tutanaklarının Düzenlendiği Tarihten Sonraya İsabet Eden Sürenin Tespitine Karar Verilmesi )"
130Y10.HD18.4.2002E. 2002/2892 K. 2002/3449"İŞ KAZASINDA KUSUR ORANLARININ TESBİTİ ( Müfettiş Raporunun Karine Niteliği )
MÜFETTİŞ RAPORUNUN KARİNE NİTELİĞİ ( İş Kazasında Kusur Oranlarının Tesbitine İlişkin )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİNDE MÜFETTİŞ RAPORUNUN ETKİSİ ( İş Kazası Nedeniyle Kurumca Yapılan Ödemeler İçin Rücu Davasında )"
130Y21.HD1.4.2002E. 2002/1057 K. 2002/2620"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( SSK Müfettiş Tutanaklarının Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
SSK MÜFETTİŞ TUTANAKLARI ( Tutanakların Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Sigortalıların Bir Başka Sosyal Güvenlik Kuruluşu Kapsamında Olmamaları Koşuluyla İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilmeleri )
SİGORTALININ İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMASI ( Bir Başka Sosyal Güvenlik Kuruluşu Kapsamında Olmamalarının Gerekmesi )"
130Y10.HD12.3.2002E. 2002/1503 K. 2002/2041"RÜCUAN TAZMİNAT ( Hastalanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Bünyece Elverişlilik Raporu Alınmaksızın Sigortalının Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılması Nedeniyle )
ELVERİŞLİLİK RAPORU ( Bünyece Elverişlilik Raporu Alınmaksızın Sigortalının Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılması Nedeniyle İşverenin Sorumlu Olması )
MÜFETTİŞ RAPORU ( Tutanağın Aksinin Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olması )"
130Y10.HD19.2.2002E. 2002/1027 K. 2002/1394"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( Prim Borcu Ödenmeksizin Yaşlılık Aylığı Bağlanamaması )
PRİM BORCU BULUNMASI ( Borç Ödenmeksizin Yaşlılık Aylığı Bağlanamaması )"
130Y10.HD27.12.2001E. 2001/8625 K. 2001/9175"ÇALIŞMANIN TESPİTİ TALEBİ ( Kurum Müfettişleri Tarafından Yöntemince Düzenlenmiş Tutanaklar Aksi Eşdeğerde Delillerle Kanıtlanıncaya Dek Geçerli Belgelerden Olduğu )
KURUM MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ TUTANAKLAR ( Aksi Eşdeğerde Delillerle Kanıtlanıncaya Dek Geçerli Belgelerden Olduğu - Çalışmanın Tespiti Talebi )
İNŞAAT İŞ YERİNDE GEÇEN ÇALIŞMALAR ( Kurum Müfettişleri Tarafından Yöntemince Düzenlenmiş Tutanaklar Aksi Eşdeğerde Delillerle Kanıtlanıncaya Dek Geçerli Belgelerden Olduğu )"
130YHGK10.10.2001E. 2001/21-688 K. 2001/686"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Şartları )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılık )"
130Y10.HD8.10.2001E. 2001/6263 K. 2001/6599"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MÜFETTİŞLERİNCE DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olması )
SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının Sigortalının O İşyerinde Birgün Süre İle Çalıştığına Karine Teşkil Etmesi )
KARİNE ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş Olmasının Sigortalının O İşyerinde Birgün Süre İle Çalıştığına Karine Teşkil Etmesi )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Bildirgenin uruma Verilmiş Olmasının Sigortalının O İşyerinde Birgün Süre İle Çalıştığına Karine Teşkil Etmesi )
TANIK DİNLENMESİ ( Davacının İşe Giriş Bildirgesinin Verildiği Tarihte Fiilen Çalışıp Çalışmadığının Kuşkulu Olması Nedeniyle Tanık Dinlenmesi )"
130YHGK20.6.2001E. 2001/21-513 K. 2001/531"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılık )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Şartları-Uzun Yıllar Bağ-Kur'lu Olan Kişinin Sonradan Kendini Oğlunun İşyerinde Amele Göstermesi-Dürüstlüğe Aykırılık )
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( Uzun Yıllar Bağ-Kur'lu Olan Kişinin Sonradan Kendini Oğlunun İşyerinde Amele Göstermesi-İsteğe Bağlı Sigortalılık )"
130YHGK11.4.2001E. 2001/21-293 K. 2001/363"MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN ZARAR HESAPLARI ( SSK Müfettişi Raporu )
SSK MÜFETTİŞİ RAPORU ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması-Maddi Tazminata İlişkin Zarar Hesabı )"
130Y21.HD22.2.2001E. 2001/1238 K. 2001/1407"HİZMET TESPİTİ ( Çalışmanın Gerçek Olup Olmadığının Tespiti-Kendi Hesabına İş Yapan Birinin Lokantada Bulaşıkçılık Yapması )
ÇALIŞMANIN GERÇEK OLMASI ( Hizmet Tespiti-Kendi Hesabına İş Yapan Birinin Lokantada Bulaşıkçılık Yapması )"
130YHGK15.11.2000E. 2000/10-1670 K. 2000/1702"İŞLEMİN İPTALİ VE ÇEKİŞMENİN ÖNLENMESİ ( Kurum Müfettişlerince Düzenlenen Belgelerin Aksi Eşdeğerde Bulunan Delillerle Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yararlanma Şartları )
MÜFETTİŞLERCE DÜZENLENEN RAPORLAR ( Aksi Eşdeğerde Bulunan Delillerle Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Onsekiz Yaşından Önce Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanlar )
GEÇERLİ DELİL ( Kurum Müfettişlerince Düzenlenip Sigortalı ve İşveren İmzası Taşıyan Belgelerin Aksi Eşdeğer Delillerle Kanıtlanana Kadar Geçerli Delil Olması )
SİGORTALI VE İŞVEREN İMZASI ( Kurum Müfettişlerince Düzenlenip Sigortalı ve İşveren İmzası Taşıyan Belgelerin Aksi Eşdeğer Delillerle Kanıtlanana Kadar Geçerli Delil Olması )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( On Sekiz Yaşın İkmalinden Önceki Sürenin Prim Ödeme Gün Sayısı Hesabına Dahil Edileceği ve Sigortalılık Süresinin On Sekizi İkmal Tarihinden Başlaması )"
130YHGK28.6.2000E. 2000/21-1060 K. 2000/1080"TAZMİNAT DAVASI ( Müfettiş Raporunun Aksinin Kanıtlanması )
MÜFETTİŞ RAPORU ( Davacıların Miras Bırakanı Şahsın İşyerindeki Hizmet Karşılığı Günlük Ücreti İle Mahkemenin Saptadığı Ücret Arasında Fahiş Fark Olması )
FAHİŞ FARK ( Davacıların Miras Bırakanı Şahsın İşyerindeki Hizmet Karşılığı Günlük Ücreti İle Mahkemenin Saptadığı Ücret Arasında Fahiş Fark Olması )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Talebi - İşçinin Ücretinin Tesbiti )
ÜCRETİN TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davasında )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davasında İşçi Ücretinin Tesbiti )"
130YHGK19.4.2000E. 2000/21-798 K. 2000/799"İŞÇİ ÜCRETİNİN TESBİTİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan İşçinin Açtığı Davada Tazminat Miktarının Tesbiti )
TAZMİNAT DAVASINDA ÜCRETİN TESBİTİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan İşçinin Açtığı )
SİGORTA MÜFETTİŞ RAPORUNUN GEÇERLİLİĞİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı İçin Tazminat Davası Açan İşçinin Ücretinin Tesbitinde )"
130Y10.HD21.3.2000E. 2000/1638 K. 2000/1717"SİGORTALI HİZMETİN TESPİTİ ( Kamu Düzenine İlişkin Bulunan Bu Davada Delillerin Re'sen Toplanmasının Gerekmesi )
DELİLLERİN RE'SEN TOPLANMASI ( Sigortalı Hizmetin Tespiti Davalarının Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle )
KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİREN DAVA ( Sigortalı Hizmetin Tespiti Davaları )
ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER ( Sigortalı Olarak Çalışılmış Sayılması İçin Ücret Ödenmesinin Zorunlu Olması )"
130YHGK23.6.1999E. 1999/10-543 K. 1999/534"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Sigorta Müfettiş Tutanaklarının Aksi İspat Edilinceye Kadar Muteber Sayılması )
SİGORTA MÜFETTİŞ TUTANAKLARI ( Tutanakların Aksi İspat Edilinceye Kadar Muteber Sayılması )
SİGORTALININ İŞ KAZASI GEÇİRDİĞİ TARİH ( Müfettiş Tarafından Düzenlenen Tutanaktaki Çalışmanın Başlangıç Tarihinin Esas Alınması )"
130Y21.HD24.9.1998E. 1998/5758 K. 1998/5826"SİGORTA MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olacakları-İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-İşçi Ücreti )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Müfettişleri Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Oldukları-İşçi Ücreti )
İŞÇİ ÜCRETİ ( Sigorta Müfettişleri Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Oldukları-İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası )"
130Y3.HD9.12.1997E. 1997/10796 K. 1997/11178"HİZMET TESPİTİ ( Görevli Mahkeme )
YARGITAY'CA ONANARAK KESİNLEŞEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Dosya Kendisine Gelen Mahkeme Esasında Görevli Olmasa da Davaya Bakacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Tespiti Davası )"
130Y21.HD20.11.1997E. 1997/7353 K. 1997/7596"SİGORTALI İŞÇİLİĞİN TESBİTİ ( İşyerinde Kaza Geçiren Kişinin İşçi Olmadığına Dair Müfettiş Raporunun Geçerliliği )
İŞ KAZASI TESBİTİ DAVASI ( Kaza Geçirenin Sigortalı İşçi Olmayıp Ziyarete Gelen Kişi Olduğunu İddia Eden Müfettiş Raporunun Geçerliliği )
MÜFETTİŞ RAPORU ( İş Kazası Tesbiti Davasında İspat Kuvveti )"
130Y21.HD4.11.1997E. 1997/6396 K. 1997/7095"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yıllık Ortalama Çalışma Gün Sayısının Bulunması )
GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )
YILLIK ORTALAMA ÇALIŞMA GÜN SAYISI ( Yılın En Az Yarısına Yansıması Şartı-İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
130Y10.HD30.9.1997E. 1997/6249 K. 1997/6373"SİGORTA MÜFETTİŞLERİNCE DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )
AKSİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ TUTANAKLAR ( Sigorta Müfettişlerince Düzenlenen Tutanaklar )
İNANDIRICI DELİLLER ( Sigorta Müfettişlerince Düzenlenen Tutanakların Aksinin İspat Edilmesi )"
130YHGK25.6.1997E. 1997/21-299 K. 1997/573"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Kurum Müfettiş Raporlarının Karine Niteliği )
MÜFETTİŞ RAPORUNDA GÖRÜNEN ÇALIŞMANIN OLMADIĞI İDDİASI ( Hizmet Tesbit Davasında )
SİGORTALININ İŞYERİNDE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞININ TESBİTİ ( Sigorta Müfettiş Tutanağının Delil Niteliği )"
130YHGK2.4.1997E. 1997/21–12 K. 1997/287"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MÜFETTİŞ TUTANAĞI ( Aksi Kanıtlanıncaya Kadar İtibar Edilmesi Zorunlu Belgelerden Olması )
İTİBAR EDİLMESİ ZORUNLU BELGE ( SSK Müfettiş Tutanakları )
HİZMET TESPİTİ ( SSK Müfettiş Tutanaklarının Uyulması Gerekli Belge Olması )
İŞYERİ KAYITLARI VE ÜCRET BORDROLARIYLA DOĞRULANMA
KOMŞU İŞYERİ İLGİLİLERİNİN BİLGİSİNE BAŞVURMA ÇIKIŞ BELGESİ"
130Y21.HD25.2.1997E. 1997/1148 K. 1997/1171"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK TALEBİ ( Başvuru Tarihinden Önce SSK'ya Tabi ve Tescil Edilmiş Bulunulmasının Zorunlu Olması )
MALÜLLÜK SİGORTALARINA İSTEĞE BAĞLI OLARAK DEVAM EDİLEBİLMESİ ( Başvuru Tarihinden Önce SSK'ya Tabi ve Tescil Edilmiş Bulunulmasının Zorunlu Olması )
SSK'YA TESCİL EDİLMİŞ SİGORTALILIK OLMASI ( Malüllük Nedeniyle İsteğe Bağlı Sigortalı Olunabilmesi Şartı )"
130Y10.HD20.3.1990E. 1989/8690 K. 1990/2715"HAYALİ İŞYERİ ÜZERİNE YAPILAN SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Sigortalının İsteğe Bağlı Sigortalılık Talebi )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI SAYILMA TALEBİ ( Hayali İşyeri Üzerine Görünen Sigortalılığı İptal Edilen Kişinin )
SİGORTALILIĞI HAYALİ İŞYERİ ÜZERİNE GÖRÜNDÜĞÜNDEN İPTAL EDİLEN KİŞİ ( İsteğe Bağlı Sigortalı Sayılma Talebi )"
130Y10.HD2.4.1979E. 1979/568 K. 1979/1729"S.S.K. MEMURLARININ DENETİM YETKİSİ ( Düzenlenecek belgeler )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( S.S.K. uyuşmazlığından doğan )"
130Y10.HD3.10.1974E. 1974/4314 K. 1974/5861"ÖNCEKİ İŞVERENE AİT DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE SUNULMAMASI ( Yeni İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyerini Devralmasından Önceki İşverene Ait Defter ve Belgeleri İncelemeye Sunmamış Olmasından )"
130Y10.HD6.6.1974E. 1974/3155 K. 1974/3920"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Kurum Harcamalarının Tazmini Talebi )
İŞ KAZASINDAN SORUMLULUK ( İşverenin İş Kazasında İlişkin Sigorta Olayının Doğurmuş Bulunduğu Zarardan Sorumlu Olması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazasında İlişkin Sigorta Olayının Doğurmuş Bulunduğu Zarardan Sorumlu Olması )
BİLİRKİŞİNİN GÖREVİ ( Maddi Olgu ve Durumların Kanıtlanmasının Bilirkişinin Takdirine Bırakılamaması )"

Madde 131

YARGITAY

131Y21.HD17.6.1996E. 1996/3337 K. 1996/3594"HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Bağ-Kur'dan Yaşlılık Aylığı Almaktayken SSK Kapsamında Çalışmaya Başlayan İşçi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NA DAVANIN İHBARI ( SSK Kapsamında Çalışmaya Başlayan Bağ-Kur Emeklisinin Açtığı Hizmetlerin Birleştirilmesi Davasında )
BAĞ-KUR'DAN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN SSK KAPSAMINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN İŞÇİ ( Hizmetlerin Birleştirilmesi Davasının SSK'ya İhbarı )"
131Y10.HD22.12.1987E. 1987/7291 K. 1987/7360"SAKATLIK AYLIĞI ( SSK'nın 10 Yıl Sonra Hizmet Birleştirilmesi Nedeniyle Aylığı Kesmesi )
HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NEDENİYLE KURUMUN DEĞİŞTİĞİ SAVI ( SSK'nın Sakatlık Aylığını Kesmesi )
BAĞ-KUR`A TABİ HİZMETLER BİRLEŞTİRİLMEDEN SSK`DAN EMEKLİ OLANIN AYLIĞININ KESİLMESİ
HİZMETLER BİRLEŞTİRİLMEDEN SSK`DAN EMEKLİ OLANIN AYLIĞININ KESİLMESİ"

DANIŞTAY

131D10.D12.2.1968E. 1967/980 K. 1968/305"YAŞLILIK AYLIĞI ( Sigorta Süreleri Birleştirilen Kişi )
SİGORTA SÜRELERİ BİRLEŞTİRİLEN KİŞİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması Esnasında )"

Madde 132

YARGITAY

132Y10.HD5.2.1979E. 1979/3689 K. 1979/843"SSK'NIN İŞVERENDEN İSTEDİĞİ ÜCRET ÖDEME BORDROLARI ( Bordroların Gösterilmesinin Eski Yıllara Şamil Olması Nedeniyle Üç Günlük Önelle Sınırlı Tutulmasının Yerinde Olmaması )
DENETİM VE CEZALAR ( SSK'nın İşverenden İstediği Ücret Ücret Ödeme Bordrolarının Gösterilmesi )"

Madde 133

YARGITAY

133YİBGK1.7.1994E. 1992/3 K. 1994/3"İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARl ( Bağlanan Gelirlerdeki Artışı SSK.'nın Rücuan Talep Edebileceği )
RÜCUAN TALEP ( SSK.'nın - İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Bağlanan Gelirlerdeki Artışı
SSK'NIN RÜCUAN TALEBİ ( İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Bağlanan Gelirlerdeki Artışı )
GELİR ARTIŞLARININ RÜCUAN TAHSİLİ DAVASI ( İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Bağlanan )
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Gelir Artışlarının Rücuan Tahsili Davası )
ON YILLlK ZAMANAŞIMI ( İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Bağlanan Gelir Artışlarının Rücuan Tahsili Davası )"

Madde 134

YARGITAY

134Y10.HD27.2.2018E. 2018/983 K. 2018/1506"ÖDEME EMRİ İPTALİ İSTEMİ ( Davaya Konu 6183 S. Kanunun Uygulanması Sebebiyle Ödeme Emirlerinin Gönderilmesi İşleminin Bursa Sosyal Güvenlik Merkezi Tarafından Yapılması Nedeniyle Bu Merkezin Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Olan Bursa İş Mahkemelerinin Kesin Yetkili Olduğu )
6183 SAYILI KANUN'UN UYGULANMASI SEBEBİYLE DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Çözümlenmesi İçin Açılan Eldeki Davada 5510 S. Kanun'un 88/19. Md.sinde Belirtilen Yetkiye Dair Hüküm Kesin Nitelikte Olup Diğer Yetki Kurallarının Üzerinde Olduğu ve Uygulanmasının Yasal Gereklilik Olduğu )
KURUM ALACAKLARININ TAHSİLİ ( 6183 S. Kanun'un Uygulamasından Doğacak Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Kurumun Alacaklı Ünitesinin Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Ödem Emrinin İptali İstemi )
YETKİLİ MAHKEME ( Ödeme Emri İptali İstemi - Davaya Konu 6183 S. Kanunun Uygulanması Sebebiyle Ödeme Emirlerinin Gönderilmesi İşleminin Bursa Sosyal Güvenlik Merkezi Tarafından Yapılması Nedeniyle Bu Merkezin Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Olan Bursa İş Mahkemelerinin Kesin Yetkili Olduğu )"
134Y10.HD22.1.2018E. 2015/24270 K. 2018/296"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Mahkemeleri İstisnai Nitelikte Özel Mahkemeler 5510 Sayılı Kanun ve 506 Sayılı Kanun'un Uygulamasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Görüleceği - Trafik Kazasında Ölen Emekli Sandığı İştirakçisinin Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Aylığın Tahsiline Dair Davanın Yasal Dayanağının 5434 Sayılı Kanun Olup Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişileri Hakkında İdari Yargı Yerinde Dava Açılamayacağı/İşin Esasına Girilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞ MAHKEMELERİNİN İSTİSNAİ NİTELİKTE OLMASI ( 5510 Sayılı Kanun ve 506 Sayılı Kanun'un Uygulamasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Görüleceği - Trafik Kazasında Ölen Emekli Sandığı İştirakçisinin Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Aylığın Tahsiline Dair Davanın Yasal Dayanağının 5434 Sayılı Kanun Olduğu/Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişileri Hakkında İdari Yargı Yerinde Dava Açılamayacağı Hususları Gözetildiğinde Davaya Konu Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Mahkemeleri İstisnai Nitelikte Özel Mahkemeler Olduğu/Uyuşmazlığın Çözümünde Ne 506 Ne 1479 Sayılı Kanunlar Ne de 5510 Sayılı Kanun'un Uygulama Yerinin Bulunmadığı - Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişileri Hakkında İdari Yargı Yerinde Dava Açılamayacak Olup Davaya Konu Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/İşin Esasına Girilmesinin Hatalı Olduğu )"
134Y10.HD4.4.2017E. 2015/4577 K. 2017/2918"İSTİHKAK İDDİASI İLE DAVALI KURUM TARAFINDAN YAPILAN HACZİN İPTALİ ( 6183 S.K. 68.Maddede Görev Konusunda Yalnızca "Mahkeme" İbaresi Kullanılmış Başka Bir Kanuna Atıf da Yapılmamakla Borçlunun veya Üçüncü Kişilerin Haczedilen Mal Üzerinde Hak İddia Etmeleri Mülkiyet Hakkının Korunmasına Yönelik Olduğundan Davaya Bakmanın Adlî Yargının Görevine Girdiğine Kuşku Olmadığı/Maddede Geçen "Mahkeme" İbaresinden İse "Genel Mahkemelerin" Anlaşılması Gerektiği )
HACİZ İŞLEMİNİN KALDIRILMASI ( İstihkak İddiasına Dayalı - 6183 S.K. 68.Maddede Görev Konusunda Yalnızca "Mahkeme" İbaresi Kullanılmış Başka Bir Kanuna Atıf da Yapılmamakla Borçlunun veya Üçüncü Kişilerin Haczedilen Mal Üzerinde Hak İddia Etmeleri Mülkiyet Hakkının Korunmasına Yönelik Olduğundan Davaya Bakmanın Adlî Yargının Görevine Girdiğine Kuşku Olmadığı/Maddede Geçen "Mahkeme" İbaresinden İse "Genel Mahkemelerin" Anlaşılacağı )
6183 S.K. 68. MADDESİNDE DÜZENLENEN ÖGREV ( İstihkak İddiası İle Kurum Tarafından Yapılan Hacizn İptali - 6183 S.K. 68.Maddede Görev Konusunda Yalnızca "Mahkeme" İbaresi Kullanılmış Başka Bir Kanuna Atıf da Yapılmamakla Borçlunun veya Üçüncü Kişilerin Haczedilen Mal Üzerinde Hak İddia Etmeleri Mülkiyet Hakkının Korunmasına Yönelik Olduğundan Davaya Bakmanın Adlî Yargının Görevine Girdiğine Kuşku Olmadığı/Maddede Geçen "Mahkeme" İbaresinden İse "Genel Mahkemelerin" Anlaşılması Gerektiği )"
134Y10.HD21.2.2017E. 2015/4326 K. 2017/1350"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Uyuşmazlığın Çözümünde 506, 1479 veya 5510 S. Kanun'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Yargı Yolu Yanlışlığı Sebebiyle Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddi Gerektiği/İşin Esasına Girilemeyeceği)
GÖREVLİ MAHKEME (2022 S. Kanun Kapsamındaki Aylığın Kesilmesine ve Yersiz Aylıkların İstirdadına Dair Kurum İşleminin İptali - İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddi Gerektiği/İşin Esasına Girilemeyeceği)
YARGI YOLU (Uyuşmazlığın Çözümünde 506, 1479 veya 5510 S. Kanun'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/İş Mahkemeleri Görevli Olmadığı/İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı/Yargı Yolu Yanlışlığı Sebebiyle Davanın Dava Şartı Olmadığından Usulden Reddedileceği - 2022 S. Kanun Kapsamındaki Aylığın Kesilmesine ve Yersiz Aylıkların İstirdadına Dair Kurum İşleminin İptali İstemi)"
134Y10.HD24.1.2017E. 2015/20287 K. 2017/447"İTİRAZIN İPTALİ ( Sigortalı veya İşveren Konumunda Yer Almayan Davalılar Aleyhine Açılan Eldeki Dava Değerlendirildiğinde Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Çekişmenin Niteliği ve Hukuki Sebebi Dikkate Alındığında Haksız Fiile Dayalı Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerin Görev Alanı İçerisine Girdiği )
SİGORTALILIK BİLDİRİMLERİ ( Fili Çalışmaya Dayanmadığı Gerekçesiyle İptal Edildiği/İtirazın İptali İstemi - Sigortalı veya İşveren Konumunda Yer Almayan Davalılar Aleyhine Açılan Dava Değerlendirildiğinde Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Çekişmenin Niteliği ve Hukuki Sebebi Dikkate Alındığında Davanın Haksız Fiile Dayandığı - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
HAKSIZ FİİLE DAYALI UYUŞMAZLIK ( Sigortalılık Bildirimlerinin Fili Çalışmaya Dayanmadığı Gerekçesiyle İptal Edildiği - Sigortalı veya İşveren Konumunda Yer Almayan Davalılar Aleyhine Açılan Dava Değerlendirildiğinde Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Çekişmenin Niteliği ve Hukuki Sebebi Dikkate Alındığında Davanın Haksız Fiile Dayandığı - İş Mahkemesinin Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
134Y10.HD8.12.2016E. 2015/17020 K. 2016/14722"RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kazası Sonucu Vefat Eden Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Cenaze Ödemesi Sebebiyle/İş Mahkemelerinin İstisnai Nitelikte Özel Mahkemeler Olduğu - Aksine Hüküm Bulunmayan Hallerde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarının Uygulamasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Görüleceği/İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI SONUCU VEFAT ( Rücuan Tazminat İstemi/İş Mahkemelerinin İstisnai Nitelikte Özel Mahkemeler Olduğu - Aksine Hüküm Bulunmayan Hallerde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarının Uygulamasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Görüleceği/İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Aksine Hüküm Bulunmayan Hallerde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarının Uygulamasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Görüleceği - İşin Esasına Girilmesi Gerektiği/Rücuan Tazminat İstemi )"
134Y10.HD6.12.2016E. 2016/16887 K. 2016/14602"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davaya Konu 6183 S. Kanun'un Uygulanması Sebebiyle Ödeme Emirlerinin Gönderilmesi İşleminin Güvenlik Merkezi Tarafından Yapılması Nedeniyle Bu Merkezin Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Olan Bolu İş Mahkemesi'nin Kesin Yetkili Olduğu )
6183 SAYILI KANUN'UN UYGULANMASI SEBEBİYLE DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - 5510 S. Kanun'un 88/19. Md.sinde Belirtilen Yetkiye Dair Hüküm Kesin Nitelikte Olup Diğer Yetki Kurallarının Üzerinde Olup Uygulanmasının Yasal Gereklilik Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Davaya Konu 6183 S. Kanun'un Uygulanması Sebebiyle Ödeme Emirlerinin Gönderilmesi İşleminin Güvenlik Merkezi Tarafından Yapılması Nedeniyle Bu Merkezin Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Olan Bolu İş Mahkemesi'nin Kesin Yetkili Olduğu )"
134Y4.HD5.12.2016E. 2016/11479 K. 2016/11879"TRAFİK KAZASI GEÇİREN HASTALARA UYGULANACAK TEDAVİ GİDERLERİNE DAİR ALACAĞIN TAHSİLİ ( Hastanenin Bağlı Olduğu Üniversite Rektörlüğü'nün Kurum Zararını Tahsil Talebi - Uyuşmazlığın Çözümünde 506 S.K. 1479 S.K. ve 5510 S.K.'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/Davanın Yasal Dayanağının 6098 S.K. 112. Maddesi Olduğu Anlaşılmakla İş Mahkemesi Görevli Olmayıp Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
KAZAZEDENİN TEDAVİ GİDERLERİNİN SİGORTA KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMAMASI NEDENİYLE ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜNÜN ALACAĞI TAHSİL İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Çözümünde 506 S.K. 1479 S.K. ve 5510 S.K.'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/Davanın Yasal Dayanağının 6098 S.K. 112. Maddesi Olduğu Anlaşılmakla İş Mahkemesi Görevli Olmayıp Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )
TEDAVİ GİDERLERİNİN TAHSİLİ ( Trafik Kazası Geçiren Hastalara Uygulanacak Tedavi Giderlerine Dair Alacak - Uyuşmazlığın Çözümünde 506 S.K. 1479 S.K. ve 5510 S.K.'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/Davanın Yasal Dayanağının 6098 S.K. 112. Maddesi Olduğu Anlaşılmakla İş Mahkemesi Görevli Olmayıp Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Üniversite Rektörlüğü'nün Trafik Kazası Geçiren Hastalaya Uygulanan Tedavi Giderlerini Tahsil Talebi - Uyuşmazlığın Çözümünde 506 S.K. 1479 S.K. ve 5510 S.K.'un Uygulama Yeri Bulunmadığı/Davanın Yasal Dayanağının 6098 S.K. 112. Maddesi Olduğu Anlaşılmakla İş Mahkemesi Görevli Olmayıp Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )"
134Y10.HD16.6.2016E. 2015/15556 K. 2016/10093"İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Takibine Konu Yersiz Ölüm Aylığı Alacağının Yasal Dayanağının 5510 ve 506 S.K. Olduğu/Her Ne Kadar Davalı Borçlu Takipte Sadece Faize İtiraz Etmiş İse de Uyuşmazlığın Ana Temeli 5510 ve 506 Sayılı Yasalardan Kaynaklandığından Davada İş Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetileceği )
YERSİZ ÖLÜM ALACAĞINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKTA GÖREVLİ MAHKEME ( İtirazın İptali - Alacağın Yasal Dayanağının 5510 ve 506 S.K. Olduğu/Her Ne Kadar Davalı Borçlu Takipte Sadece Faize İtiraz Etmiş İse de Uyuşmazlığın Ana Temeli 5510 ve 506 Sayılı Yasalardan Kaynaklandığından İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İtirazın İptali - İcra Takibine Konu Yersiz Ölüm Aylığı Alacağının Yasal Dayanağının 5510 ve 506 S.K. Olduğu/Her Ne Kadar Davalı Borçlu Takipte Sadece Faize İtiraz Etmiş İse de Uyuşmazlığın Ana Temeli 5510 ve 506 Sayılı Yasalardan Kaynaklandığından Davada İş Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetileceği )"
134Y17.HD7.6.2016E. 2014/13182 K. 2016/6948"TASARRUFUN İPTALİ (Prim ve İşsizlik Sigortası Alacağı - Uyuşmazlığa Genel Mahkemelerde Bakılamayacağı/Davanın Görev Yönünden Reddi İle Dosyanın Nöbetçi İş Mahkemesine Gönderileceği)
PRİM VE İŞSİZLİK SİGORTASI ALACAĞI (Tasarrufun İptali - 5510 S. Yasa'nın 88/19 Md. "Kurumun Prim ve Diğer Alacaklarının Tahsilinde 6183 S. Kanunun Uygulanmasından Doğacak Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Kurumun Alacaklı Birimin Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Yetkilidir." Denildiği/Davanın Görev Yönünden Reddi İle Dosyanın Nöbetçi İş Mahkemesine Gönderileceği)
GÖREVLİ MAHKEME (Prim ve İşsizlik Sigortası Alacağı/Tasarrufun İptali - Uyuşmazlığa Genel Mahkemelerde Bakılamayacağı/Görev Konusu Kamu Düzenine İlişkin Olup Mahkemece Resen Göz Önünde Tutulacağı/Davanın Görev Yönünden Reddi İle Dosyanın Nöbetçi İş Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği)"
134Y10.HD24.5.2016E. 2015/13549 K. 2016/8389"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Emekli Aylığını Kesme İşleminin İptali İstemi/Uyuşmazlığın Çözümünde 506 veya 5510 Sayılı Kanunların Uygulama Yerinin Olmadığı - İdari Yargının Görev Alanında Olduğu - Davanın Usulden Reddi Gerekirken İşin Esasına Girlmesinin Hatalı Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kurum İşleminin İptali ve Emekli Aylığının Yeniden Bağlanması İstemine Dair Eldeki Uyuşmazlığın Çözümünde 5434 ve 5335 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı/506 veya 5510 Sayılı Kanunların Uygulama Yeri Bulunmadığı - Sınırlı Yetki İle Donatılmış İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı - İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Olduğu/Yargı Yolunun Caiz Olmaması Nedeniyle Davanın Usulden Reddinin Gerektiği )
EMEKLİ AYLIĞINI KESME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Uyuşmazlığın Çözümünde 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun ve 5335 Sayılı Kanun'un Uygulanacağı/İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı - YargınYolunun Caiz Olmadığından Davanın Usulden Reddinin Gerektiği/Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu )"
134Y10.HD28.4.2016E. 2015/16488 K. 2016/6967"İSTİRDAT İSTEMİ ( Yersiz Ödenen Yetim Aylığının Geri Alınması - Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Çekişmenin Niteliği Dikkate Alındığında Davanın Temel Yasal Dayanağı 5434 S.K. 72. ve 108. Maddeleri Olup Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemelerinin Görevi Bulunmadığı/Bu Tür Davalar Genel Mahkemelerin Görev Alanı İçerisine Olduğundan İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davada İşin Esasına Girilerek Karar Verilemeyeceği )
YERSİZ ÖDENDİĞİ İDDİA EDİLEN YETİM AYLIĞININ İSTİRDATI ( Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Çekişmenin Niteliği Dikkate Alındığında Davanın Temel Yasal Dayanağı 5434 S.K. 72. ve 108. Maddeleri Olup Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemelerinin Görevi Bulunmadığı/Bu Tür Davalar Genel Mahkemelerin Görev Alanı İçerisine Olduğundan İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davada İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Yersiz Ödenen Yetim Aylığının Geri Alınması - Temel Yasal Dayanağı 5434 S.K. 72. ve 108. Maddeleri Olup Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemelerinin Görevi Bulunmadığı/Bu Tür Davalar Genel Mahkemelerin Görev Alanı İçerisine Olduğundan İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davada İşin Esasına Girilerek Karar Verilemeyeceği )"
134Y10.HD7.4.2016E. 2015/7658 K. 2016/5073"SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN MUARAZANIN MENİ İSTEMİ ( Taraflar Arasında Uyuşmazlığın Sözleşmeden Kaynaklandığı - 5510 Sayılı Yasa'dan Kaynaklanmadığından Davaya Bakmaya Genel Mahkemelerin Görevli Sayılacağı/İş Mahkemesinde Açılan Davada Mahkemenin Görevsizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Vereceği )
SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİNE AYKIRI HAREKET EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE HAKSIZ YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN KESİNTİLERİN TAHSİLİ ( Taraflar Arasında Uyuşmazlığın Sözleşmeden Kaynaklandığı - 5510 Sayılı Yasa'dan Kaynaklanmadığından Davaya Bakmaya Genel Mahkemelerin Görevli Sayılacağı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( 506 S.K. 'nın Uygulanmasından Doğan Uzlaşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görüleceği - 5510 S.K.'da Aksine Hüküm Bulunmayan Durumlarda 5510 S.K. Hükümlerinin Uygulanmasıyla İlgili Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görüleceği )"
134Y10.HD18.2.2016E. 2015/16697 K. 2016/2313"YAŞLILIK AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİLERİN KALDIRILARAK KURUMA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ (Taraflar Arasındaki Hukuki Uyuşmazlığın Çözümünde 506 veya 5510 S.K.'un Uygulama Yeri Bulunmadığından Sınırlı Yetki İle Donatılmış İş Mahkemeleri Görevli Olmayıp Bu Tür Davaların İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı)
GÖREVLİ MAHKEME (Yaşlılık Aylığından Kurum Tarafından Yersiz Ödeme Gerekçesiyle Yapılan Kesintilerin Kaldırılarak ve Kuruma Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Taraflar Arasındaki Hukuki Uyuşmazlığın Çözümünde 506 veya 5510 S.K.'un Uygulama Yeri Bulunmadığından Sınırlı Yetki İle Donatılmış İş Mahkemeleri Görevli Olmayıp Bu Tür Davaların İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığının Kabulü Gerekeceği)
İDARİ YARGI (Yaşlılık Aylığından Kurum Tarafından Yersiz Ödeme Gerekçesiyle Yapılan Kesintilerin Kaldırılarak ve Kuruma Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Taraflar Arasındaki Hukuki Uyuşmazlığın Çözümünde 506 veya 5510 S.K.'un Uygulama Yeri Bulunmadığından Sınırlı Yetki İle Donatılmış İş Mahkemeleri Görevli Olmayıp Bu Tür Davaların İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı)"
134Y10.HD2.4.2015E. 2014/6079 K. 2015/6347"BORÇLAR KANUNU'NA GÖRE İÇ İLİŞKİDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT ( Görevli Mahkeme - 506 S. Kanun Kapsamında Hükmedilen ve Asıl İşveren Konumundaki Davacının Ödediği Tazminatın Alt İşveren Konumundaki Diğer Davalıdan Tahsili Talep Edildiği/Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( 506 S. Kanun Kapsamında Hükmedilen ve Asıl İşveren Konumundaki Davacının Ödediği Tazminatın Alt İşveren Konumundaki Diğer Davalıdan Tahsili Talep Edildiği - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu/Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülemeyeceği )
RÜCUEN TAZMİNAT ( Görevli Mahkeme - 506 S. Kanun Kapsamında Hükmedilen ve Asıl İşveren Konumundaki Davacının Ödediği Tazminatın Alt İşveren Konumundaki Diğer Davalıdan Tahsili Talep Edildiği/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMESİ BULUNMAYAN YER ( Davaya Bakmaya İş Mahkemesi Değil Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesi Görevli İse Mahkeme Görevsizlik Kararı Veremeyeceği - "İş Mahkemesi Sıfatıyla" Baktığı Davaya Ara Kararı İle "Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla" Baktığını Belirterek Davaya Bakmaya Devam Edeceği )"
134Y10.HD20.10.2014E. 2013/23214 K. 2014/19950"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Murisin Vefatından Sonra Banka Kartı Vasıtasıyla Çekilen Aylıklar Nedeniyle Oluşan Zararın Tahsili İçin Kurumca Takip Başlatıldığı/Görevli Mahkeme Belirlenirken Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Hangi Hukuki Sebebe Dayandığına Bakılacağı - Haksız Fiilden Kaynaklanan Uyuşmazlık Konusunda Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Ele Alınacağı/Belirtilen Hukuki ve Fiili Durumlar Işığında Uyuşmazlığın Haksız Fiilden Kaynaklandığı - Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanmadığı/İş Mahkemesinin Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )
UYGULANACAK KANUN ( Uyuşmazlığın Sosyal Güvenlik Hukundan Kaynaklanmadığı/Davada 506 ve 5510 Sayılı Kanunların Uygulama Yeri Olmadığı /Uyuşmazlığın Bu Kanunların Uygulanmasından Kaynaklandığını Ortaya Koyacak Başka Bir Hüküm Olmadığı - Genel Mahkemede Görüleceği )
MURİSİN VEFATINDAN SONRA BANKA KARTINDAN ÇEKİLEN AYLIKLAR ( Kurumun Oluşan Zararın Tahsili İçin Takip Başlattığı - İcra Takibine Vaki İtirazın İptali Davası/Uyuşmazlığın Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği - Görevli Mahkeme )"
134Y10.HD3.3.2014E. 2013/10098 K. 2014/4359"HAK SAHİBİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA BANKAYA YATAN AYLIKLARIN ÇEKİLMESİ ( İtirazın İptali Davası - İş Mahkemelerinin Görev Alanına Girmeyeceği/Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Hak Sahibinin Ölümünden Sonra Bankaya Yatan Aylıkların Tahsili İçin Açılan İtirazın İptali Davası - Sigorta Mevzuatının Uygulanma İmkanı Bulunmadığı/Davanın Yasal Dayanağı 818 S.K. Olduğundan Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )
GÖREV ( Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu - Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Ele Alınması Gerektiği/İtirazın İptali Davasının Genel Mahkemelerde Görüleceği )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Hak Sahibinin Ölümünden Sonra Bankaya Yatan Aylıkların Tahsili İçin Açılan İtirazın İptali Davası - Sigorta Mevzuatının Uygulanma İmkanı Bulunmadığı/Davanın Yasal Dayanağı 818 S.K. Olduğundan Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )"
134Y10.HD30.1.2014E. 2014/1887 K. 2014/1816"İTİRAZIN İPTALİ ( Sigortalının Ölmesine Rağmen Yaşlılık Aylığının Alındığı - Yersiz Ödenen Aylıklar İçin İcra Takibi Başlatıldığı/Sınırlı Yetkiyle Donatılmış İş Mahkemelerinin Görevi Bulunmayıp Bu Tür Davaların Genel Görevli Mahkemelerde Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )
YERSİZ ÖDENEN AYLIK ( Sigortalının Ölmesine Rağmen Yaşlılık Aylığının Alındığı - Bu Davaların Genel Görevli Mahkemelerde Görüleceği - İş Mahkemesince İşin Esasına Girilerek Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sigortalının Ölmesine Rağmen Yaşlılık Aylığının Alındığı/İtirazın İptali - Davanın Genel Mahkemelerde Borçlar Kanunu ve Konuya Dair Yasal Mevzuat Kapsamında Görüleceği )
SİGORTALININ ÖLMESİNE RAĞMEN YAŞLILIK AYLIĞININ ALINMASI ( Yersiz Ödenen Aylıklar İçin İcra Takibi Başlatıldığı - Sınırlı Yetkiyle Donatılmış İş Mahkemelerinin Görevi Bulunmayıp Bu Tür Davaların Genel Görevli Mahkemelerde Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )"
134Y10.HD19.11.2013E. 2013/3591 K. 2013/21803"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Davaya Konu Dönemlerde Prim Kesintisi Yapılıp Yapılmadığı Yöntemince Araştırılmak Suretiyle Hak Düşürücü Süre Değerlendirilmeli Giderek Talep Konusu Dönemde Çalışanlar Tanık Sıfatı İle Dinlenmesi Gerektiği )
TANIK SIFATI İLE DİNLENME ( Talep Konusu Dönemde Çalışanlar Tanık Sıfatı İle Dinlenerek Davacının Çalışmasının Sürekli mi Kesintili mi Olduğu Çalışma Düzeninin Ne Şekilde Olduğu Emek ve Mesaisinin Ne Kadarının İşyerine Ayrıldığı Yönünde Ayrıntılı Beyanları Alınmalı ve Ayrıca Tanıkların Verdikleri Bilgiye Ne Şekilde Sahip Olduklarının Belgelerle Denetlenmesi Gerektiği - Hizmet Tespiti İstemi )
BORDRO VE MAKBUZLARIN CELBİ GEREĞİ ( Hizmet Tespiti İstemi - Davaya Konu Dönemlerde Prim Kesintisi Yapılıp Yapılmadığı Yöntemince Araştırılmak Suretiyle Hak Düşürücü Süre Değerlendirilmeli ve Giderek Talep Konusu Dönemde Çalışanlar Tanık Sıfatı İle Dinlenmesi Gerektiği )"
134Y10.HD28.10.2013E. 2013/14595 K. 2013/19203"EMEKLİLİK AYLIĞININ ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Davalı Vakfın 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na Tabi Bulunmadığı Türk Kanunu Medenisi Hükümlerine Göre Kurulduğu Taraflar Arasında 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Emeklilik Aylığının Ödenmesi Gerektiğinin Tespiti İstemi - Ortada İş Mahkemelerinin Görev Alanını Düzenleyen Bir Uyuşmazlığın Bulunmadığı Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVA ( Görevli Mahkeme - Davalı Vakfın Türk Kanunu Medenisi Hükümlerine Göre Kurulduğu Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı/Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Dava - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu Düşünülmeksizin Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekirken İşin Esasına Girilip Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmuş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
134Y10.HD9.9.2013E. 2012/24502 K. 2013/15676"HİZMET TESPİTİ İSTEMİNDE YETKİLİ MAHKEME (Davalılardan Herhangi Birinin İkametgahının Bulunduğu İş Mahkemesi veya İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkeme Başka Bir Anlatımla İddia Konusu Hizmetin Geçtiği Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu)
YETKİLİ MAHKEME (Hizmet Tespiti Davası - Davalılardan Herhangi Birinin İkametgahının Bulunduğu İş Mahkemesi veya İşçinin İşini Yaptığı İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu)
YETKİ İTİRAZI (Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeksizin İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Hizmet Tespiti Davası)
HİZMETİN GEÇTİĞİ YER MAHKEMESİ (Yetkili Olduğu Hususunun Dikkate Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Yetki İtirazı Hakkında Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Hizmet Tespiti Davası)"
134Y10.HD18.3.2013E. 2012/5347 K. 2013/5097"KURUMUN BORÇ TAHAKKUKU İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Kurumun Davacının Haksız Eylemi Sonucu Zarara Uğradığı İddiası İle İşlemle Zararın Tazmini Talep Ettiği - Bu İşlemin İptaline İlişkin Davanın İş Mahkemesinde Görülemeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kurumun Borç Tahakkuku İşleminin İptali İsteminde Uyuşmazlığın 506 S.K.'dan Kaynaklanmadığı - Haksız Fiilden Kaynaklığından Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
HAKSIZ EYLEM SONUCU ZARARA UĞRADIĞI İDDİASIYLA KURUMUN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( İşlemle Zararın Talep Edildiği/Davacı Tarafından İşlemin İptali İstendiği - Uyuşmazlık 506 S.K.'dan Kaynaklanmadığı/Haksız Fiilden Kaynaklandığından Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )"
134Y3.HD23.1.2013E. 2012/22765 K. 2013/1033"FAHRİ İMAMLIK HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Davacının Kadrolu Devlet Memuru Olarak Çalışması Olmadığı - Bu Tür Hizmet Tespiti Davalarına Bakmak Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Görevi Olmayıp İş Mahkemesinin Görevi Dahilinde Olduğu )
GÖREV ( Fahri İmamlık Hizmet Süresinin Tespiti - Davacının Kadrolu Devlet Memuru Olarak Çalışması Olmadığı/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Fahri İmamlık Yapan Davacının Kadrolu Devlet Memuru Olarak Çalışması Olmadığı - Bu Tür Hizmet Tespiti Davalarına Bakmak Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Görevi Olmayıp İş Mahkemesinin Görevi Dahilinde Olduğu )
İMAM ( Köy İmamlığında Geçen Sürenin 3157 S. Yasaya Göre Borçlanılması İçin Devlet Memuru Olunması Zorunluluğu Olduğu - Fahri İmamlık Hizmet Süresinin Tespiti İstemi )"
134Y3.HD20.12.2012E. 2012/21689 K. 2012/26352"SGK TARAFINDAN SİGORTALIYA KARŞI AÇILAN ALACAK DAVASI ( Yersiz ve Fazla Ödenen Sağlık Yardımının İadesi Talebi - Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği/506 S.K. 102 ve 134 M. Dikkate Alınacağı/Görev Yönünden Red Kararı Verileceği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Mahkemece Görev Yönünden Davanın Reddedileceği - Davaya Sulh Hukuk Mahkemesinde Bakılması ve Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu/Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu/Alacak Davası/İş Mahkemesi )
KAMU DÜZENİ ( Görev Hususunun Yargılamanın Her Safhasında Mahkemece Re'sen Dikkate Alınması Gerektiği - Görev )"
134Y10.HD10.4.2012E. 2012/3523 K. 2012/7036"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALIYA YAPILAN ÖDEME ( Kazanın Meydana Geldiği Işıklı Kavşağın Bakım ve Onarımından Sorumlu Davalı Belediye Başkanlığından Rücuan Tahsili İstemi - Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN RÜCUAN TAHSİL İSTEMİ ( Kazanın Meydana Geldiği Işıklı Kavşağın Bakım ve Onarımından Sorumlu Belediyeden Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yapılan Ödemenin Tahsili İsteminin Adli Yargıda Görüleceği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Adli Yargıda Görüleceği - Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yapılan Tedavi Giderleriyle Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Belediye Başkanlığından Rücuan Tahsili İstemi )"
134Y10.HD1.11.2011E. 2010/7750 K. 2011/15254"TRAFİK KAZASI SONUCU KURUMCA YAPILAN TEDAVİ MASRAFLARININ RÜCUAN TAZMİNİ ( Uyuşmazlığın Dayanağının 506 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Olduğu - 506 Sayılı Kanunun Uygulamalar Hakkında İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
İŞ MAHKEMESİ ( Trafik Kazası Sonucu Kurumca Yapılan Tedavi Masraflarının Rücuan Tazmini Davası - Uyuşmazlığın 506 Sayılı Kanunun 39. Maddesinden Kaynaklandığı ve İş Mahkemesinin Görevinde Bulunduğu )
GÖREV ( 506 Sayılı Kanunun Uygulumasından Kaynaklanan Uyuşmazlık - İş Mahkemesi )"
134Y10.HD10.10.2011E. 2010/3361 K. 2011/13506"İHALE MAKAMI İDARENİN TAŞERONUNUN İŞÇİLERİ İÇİN ÖDEDİĞİ SİGORTA PRİMLERİNİ TAHSİL DAVASI ( Sözleşmeye Aykırılıktan Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Olduğu - Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülemeyeceği Genel Mahkemelerde Görülmesi Gereği )
İŞ MAHKEMESİ ( Asıl İşveren ile Alt İşveren Arasıdaki Prim Borçlarının Ödenmesi Hususundaki Uyuşmazlığın Sözleşmeden Kaynaklanan İç İlişki Olduğu - Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği İş Mahkemelerinin Görevli Olmadığı )"
134Y21.HD5.5.2011E. 2010/3859 K. 2011/4354"TEDAVİ GİDERİNİN KURUMDAN TAHSİLİ TALEBİ ( Kroner Arter Hastalığı Nedeniyle İlaçlı Stent Kullanmak Zorunda Kalan Emekli Sandığı İştirakçisi Olan Davacıya Eksik Ödenen Giderlerin Tahsili Talebi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözüleceği )
EMEKLİ SANDIĞI SİGORTALILARI VEYA HAK SAHİPLERİ ARASINDA 5434 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Tedavi Giderinin Tahsili Talebi - Sandıkça Tesis Edilen İşlemler İdari İşlem Niteliğinde Olduğundan İptalleri İçin İdari Yargıya Başvurulacağı )
İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIK ( Emekli Sandığı İştirakçinin Eksik Ödenen Tedavi Giderlerinin Kurumdan Tahsili Talebi - 5510 S.K. ve 506 S.K. Hükümlerinin Uygulama Yerinin Bulunmadığı Tedavi Giderinin Yapıldığı Dönem İtibariyle Mülga 5434 S.K. Uygulamalarından Doğduğu )"
134Y10.HD5.5.2011E. 2010/16468 K. 2011/6782"ALTMIŞBEŞ YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI ( 2022 S.K. Kapsamında Aylık Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İle Aksine Kurum İşleminin İptali Talebi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği )
AYLIK BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İLE AKSİNE KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Kapsamında Talep/Davanın İdari Nitelikte Olduğu - İdari Yargıda Çözümleneceği )
İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIK ( 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Kapsamında Aylık Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İle Aksine Kurum İşleminin İptali İstemi - Davanın İş Mahkemesinde Görülemeyeceği )"
134Y10.HD26.4.2011E. 2011/3752 K. 2011/6121"KONUT EDİNDİRME YARDIMI VE NEMANADAN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( 506 Sayılı Yasadaki Yetkililerin Kullanıldığı ve İş Akdinden Kaynaklanan Bir Alacağın Tahsilini İçeren Dava Olduğu - İş Mahkemesinin Görevli Oluşu )
GÖREV ( Konut Edindirme Yardımı ve Nema Alacağı - 506 Sayılı Yasadaki Yetkililerin Kullanıldığı ve İş Akdinden Kaynaklanan Bir Alacağın Tahsilini İçeren Dava/İş Mahkemesinin Görevli Oluşu )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLUŞU ( Konut Edindirme Yardımı ve Nema Alacağı - 506 Sayılı Yasadaki Yetkililerin Kullanıldığı ve İş Akdinden Kaynaklanan Bir Alacağın Tahsilini İçeren Dava Olduğu )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Konut Edindirme Yardımı ve Nema Alacağı - 506 Sayılı Yasadaki Yetkililerin Kullanıldığı ve İş Akdinden Kaynaklanan Bir Alacağın Tahsilini İçeren Dava/İş Mahkemesinin Görevli Oluşu )
VEKALET ÜCRETİ ( Görevsizlik Kararı Veren Mahkemenin Davalı Kurum Lehine Vekalet Ücretine Takdir Etmeyişinin Hatalı Oluşu )"
134Y10.HD14.4.2011E. 2011/293 K. 2011/5421"YERSİZ AYLIKLARIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu Nazara Alınmaksızın İdari Yargıya Görevsizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olup Bozma Nedeni Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( Yersiz Aylıkların Tahsili - Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu Nazara Alınmaksızın İdari Yargıya Görevsizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olup Bozma Nedeni Olduğu )
GÖREV ( Yersiz Aylıkların Tahsili Amacıyla Başlatılan Takibe Vaki İtirazın İptali - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
134Y10.HD7.4.2011E. 2009/15404 K. 2011/4962"İŞ KAZASI SEBEBİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Rücuan Tazminat - 3. Kişi Durumundaki Davalı Belediye Başkanlığı Yönünden Sorumluluğu Ancak Kastı veya Kusuru Halinde Mümkün Olduğu)
RÜCUAN TAZMİNAT ( 3. Kişi Durumundaki Davalı Belediye Başkanlığı Yönünden Davanın Yasal Dayanağı 506 S.K'nun 26/2. Md. Olup Sorumluluğu Ancak Kastı veya Kusuru Halinde Mümkün Olduğu/3. Kişi Ancak Anılan Maddede Öngörülen Durumlarda Rücu Alacağından Sorumlu Olduğu)
KUSURSUZ SORUMLULUK ( İş Kazası Sebebiyle Sürekli İş Göremezlik/Rücuan Tazminat - Davalılardan İşveren Yönünden Davanın Yasal Dayanaklarından Olan ve Kusursuz Sorumluluk Halini Düzenleyen 506 S.K'nun 9 ve 10. Md.lerine Dair Olarak Mahkemece Bir Araştırma Yapılmamasının Doğru Olmadığı)
GÖREV ( Davalı Belediye Başkanlığı Hakkındaki Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İş Mahkemeleri Olması Nedeniyle, Esasa Girilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - İş Kazası Sebebiyle Sürekli İş Göremezlik/Rücuan Tazminat)
BELEDİYE BAŞKANLIĞININ SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sebebiyle Sürekli İş Göremezlik/Rücuan Tazminat - 3. Kişi Durumundaki Davalı Belediye Başkanlığı Yönünden Sorumluluğu Ancak Kastı veya Kusuru Halinde Mümkün Olduğu)"
134Y21.HD31.3.2011E. 2011/2239 K. 2011/3008"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( İşçinin Saman Karma Makinesine Düşerek Ölmesi - İş Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat/İşçinin Saman Karma Makinesine Düşerek Ölmesi - İş Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
ÇİFTLİK İŞYERİ ( İşçinin Saman Karma Makinesine Düşerek Ölmesi - İşverenin Sorumluluğuna 506 S. Yasa'nın 26. Md. Uyarınca Gidilebileceğinden İş Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( İşyerinin Özel Sektöre Ait Çiftlik İşyeri Olması/İşçinin Saman Karma Makinesine Düşerek Ölmesi - İşverenin Sorumluluğuna 506 S. Yasa'nın 26. Md. Uyarınca Gidilebileceğinden İş Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )"
134Y10.HD8.3.2011E. 2011/604 K. 2011/2948"SİGORTALININ HAKSAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRLERİN TAZMİNİ TALEBİ ( Kazanın İş Kazası Olup Olmadığının İrdeleneceği - Sigorta Müfettiş Raporundaki Değerlendirmenin de Gözetileceği )
İŞ KAZASI ( Sigortalının Haksahiplerine Bağlanan Gelirlerin Tazmini Talebi/Davalı Limited Şirkette Çalışan İşçinin Şirket Ortaklarına Ait Arazide Traktör Sürerken Öldüğü - İş Kazası Olup Olmadığı Hakkındaki İrdelemenin Hem Davalı Hem Dava Dışı Şahıs Açısından Yapılacağı )
SİGORTALININ VEFATINA SEBEP OLAN OLAYIN İŞ KAZASI OLUP OLMADIĞI ( Sigortalının Çalıştığı Görünen Şirket Yerine Şirket Ortaklarının Babalarına Ait Arazide Traktör Sürerken Vefat Ettiği - Sigorta Müfettiş Raporundaki Değerlendirmenin de Gözetileceği )
ÇALIŞTIĞI ŞİRKET YERİNE ŞİRKET ORTAKLARININ BABALARINA AİT ARAZİDE VEFAT ETMESİ ( Sigortalının Haksahiplerine Bağlanan Gelirlerin Tazmini Talebi - İş Kazası Olup Olmadığının İrdeleneceği )"
134Y21.HD10.2.2011E. 2011/1328 K. 2011/965"PRİM VE GECİKME ZAMMINDAN DOLAYI DAVACI İŞVERENİN KURUMA KARŞI BORÇLU OLMADIĞININ TESBİTİ ( Ölçümleme İşleminin İptali İstemi - Yetkili Mahkemenin 506 S. Yasa'nın 134. Md.sinde Bu Konuda Açıklık Olmaması Nedeniyle H.U.M.K.nun Yetkiye İlişkin Genel Hükümleri İçeren 9. ve 17. Md. Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )
ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Prim ve Gecikme Zammından Dolayı Davacı İşverenin Kuruma Karşı Borçlu Olmadığının Tesbiti - Ölçümleme İşleminin İptali İstemi/Yetkili Mahkemenin 506 S. Yasa'nın 134. Md.sinde Bu Konuda Açıklık Olmaması Nedeniyle H.U.M.K.nun Yetkiye İlişkin Genel Hükümleri İçeren 9. ve 17. Md. Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESBİTİ ( Ölçümleme İşleminin İptali İstemi - Yetkili Mahkemenin 506 S. Yasa'nın 134. Md.sinde Bu Konuda Açıklık Olmaması Nedeniyle H.U.M.K.nun Yetkiye İlişkin Genel Hükümleri İçeren 9. ve 17. Md. Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Prim ve Gecikme Zammından Dolayı Davacı İşverenin Kuruma Karşı Borçlu Olmadığının Tesbiti - Ölçümleme İşleminin İptali İstemi/Yetkili Mahkemenin 506 S. Yasa'nın 134. Md.sinde Bu Konuda Açıklık Olmaması Nedeniyle H.U.M.K.nun Yetkiye İlişkin Genel Hükümleri İçeren 9. ve 17. Md. Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )"
134Y10.HD28.12.2010E. 2009/11064 K. 2010/17797"EKSİK ÖDENEN TASFİYE PAYI ALACAĞININ TAHSİLİ ( Ortada İş Mahkemelerinin Görev Alanını Düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. Md. Kapsamında Bir Uyuşmazlığın Bulunmadığı ve Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu - Eksik Ödenen Tasfiye Payı Alacağının Tahsili )
GÖREV ( Eksik Ödenen Tasfiye Payı Alacağının Tahsili - Ortada İş Mahkemelerinin Görev Alanını Düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. Md. Kapsamında Bir Uyuşmazlığın Bulunmadığı ve Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Genel Mahkemelerin Bakacağı )"
134Y21.HD20.9.2010E. 2010/9567 K. 2010/8717"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Uyuşmazlığın 506 S. Yasa'dan Kaynaklandığı - Bu Kanunun Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görüleceği )
GÖREV ( Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili/Kurum İşleminin İptali - Uyuşmazlığın 506 S. Yasa'dan Kaynaklandığı/Bu Kanunun Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görüleceği )
YERSİZ ÖDENEN YAŞLILIK AYLIKLARININ TAHSİLİ ( Uyuşmazlığın 506 S. Yasa'dan Kaynaklandığı - Bu Kanunun Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görüleceği )"
134Y10.HD12.7.2010E. 2009/455 K. 2010/10859"TRAFİK-İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Uğranılan Kurum Zararının Tazmini - TCDD İşletmesine Ait Trenin Hemzemin Geçitte 3. Şahıslara Verdiği Zarardan Dolayı Açılacak Tazminat Davasının Çözüm Yeri Adli Yargı Olduğu )
KURUM ZARARININ TAZMİNİ ( Trafik-İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir Nedeniyle - TCDD İşletmesine Ait Trenin Hemzemin Geçitte 3. Şahıslara Verdiği Zarardan Dolayı Açılacak Tazminat Davasının Çözüm Yeri Adli Yargı Olduğu )
GÖREV ( Trafik-İş Kazası Sonucu Ölüm/Uğranılan Kurum Zararının Tazmini - TCDD İşletmesine Ait Trenin Hemzemin Geçitte 3. Şahıslara Verdiği Zarardan Dolayı Açılacak Tazminat Davasının Çözüm Yerinin Adli Yargı Olduğu )
TACİRİN HAKSIZ FİİLİNDEN KAYNAKLANAN EYLEMİ ( Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Ayrıca Ticari Şekilde İşletilen Bu Kuruluşun T.T.K.3. Maddesinde Sayılan Tacirin Haksız Fiilden Kaynaklanan Eyleminden Doğan Davalarının Hizmet Kusuru Bulunduğundan Bahisle İdari Yargı Yerinde Görüleceğinin İleri Sürülemeyeceği )"
134Y10.HD8.7.2010E. 2010/7471 K. 2010/10538"HİZMET TESPİT DAVASI ( 506 Sayılı Kanun Uygulamasından Doğan Uyuşmazlıklarda İş Mahkemesi'nin Görevli Olduğu Yetki Konusunda Düzenleme Bulunmadığı - Yetkinin Genel Yetki Kurallarına Tabi Olduğu Herhangi Bir Yetki İtirazı Bulunmadığı Halde Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YETKİSİZLİK KARARI ( Kesin Yetki Kuralı Bulunmayan Dava Konusu Olayda Yetki İtirazı Bulunmadığı Halde Mahkemenin Dosya Üzerinden Yetkisizlik Kararı Vermesinin Hatalı Olduğu - 506 Sayılı Kanun Uygulamasından Doğan Uyuşmazlıklarda İş Mahkemesi'nin Görevli Olduğu Yetki Konusunda Düzenleme Bulunmadığı )
MAHKEMENİN RE'SEN YETKİSİZLİK KARARI VERMESİ ( Hizmet Süresinin Tespiti Davası - Yetki İtirazına Uğramayan ve Kesin Yetki Kuralına Tabi Olmayan Uyuşmazlık Hakkında Mahkemenin Dosya Üzerinde Yetkisizlik Kararı Vermesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
134Y10.HD10.6.2010E. 2008/11762 K. 2010/8447"ÜCRETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Talebinin Temelde Bir Hizmet Tespiti Olduğu ve Bu Hususun 506 S. Sosyal Sigortalar Kanununda Düzenlendiği - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Geçici Personel Olarak Fakat Yılın On İki Ayı, Sürekli Olarak Çalıştığının Ve Son Ücretinin Tespiti İstemi - Bu Hususun 506 S. Sosyal Sigortalar Kanununda Düzenlendiği/İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GEÇİCİ PERSONEL ( Son Ücretinin Tespiti İstemi - Davacının Talebinin Temelde Bir Hizmet Tespiti Olduğu ve Bu Hususun 506 S. Sosyal Sigortalar Kanununda Düzenlendiği/İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Geçici Personel Olarak Fakat Yılın On İki Ayı, Sürekli Olarak Çalıştığının Ve Son Ücretinin Tespiti İstemi - Bu Hususun 506 S. Sosyal Sigortalar Kanununda Düzenlendiği/İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
134Y21.HD6.5.2010E. 2010/5456 K. 2010/5350"ÇALIŞMANIN TESPİTİ (Davacı Yönünden Hizmet Akdinin Tüm Koşullarının Oluştuğu - Davaya Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu)
GÖREVLİ MAHKEME (506 S.Y'nın 79/10. Md. Gereğince Açılmış Bir Tespit Davasının Sözkonusu Olduğu - Davacı Yönünden Hizmet Akdinin Tüm Koşullarının Oluştuğu/Davaya Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu)
KURUMA EKSİK BİLDİRİLEN ÇALIŞMALARININ TESPİTİ (Çeşitli Tarihli İşe Giriş Bildirgelerinin Verildiği ve Primlerin Dönem Bordroları İle Kuruma Kısmen Ödendiği - Davaya Bakmaya İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu)"
134Y10.HD22.3.2010E. 2009/17926 K. 2010/3967"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı SGK Başkanlığı ( Devredilen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı )'na Yönelik Asliye Hukuk Hakimliğine İş Mahkemesi Sıfatıyla Açılan ve Görülen Davada Uyuşmazlığın Çözümünde 506 veya 5510 S. Kanun'un Uygulama Yeri Bulunmadığı )
GÖREV ( Kurum İşleminin İptali İstemi/Davada Uyuşmazlığın Çözümünde 506 veya 5510 S. Kanun'un Uygulama Yeri Bulunmadığı - Sınırlı Yetki İle Donatılmış İş Mahkemeleri Görevli Olmayıp İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı )
AYLIĞIN KESİLMESİNE YÖNELİK KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Çözümünde 506 veya 5510 S. Kanun'un Uygulama Yeri Bulunmadığı - Davada Sınırlı Yetki İle Donatılmış İş Mahkemeleri Görevli Olmayıp İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı )"
134Y10.HD15.6.2009E. 2009/1824 K. 2009/10869"ÇALIŞMANI TESPİTİ ( 506 S. Kanunun Uygulanmasından Doğan Uzlaşmazlıklar Yetkili İş Mahkemelerinde veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görüleceği )
ÇALIŞMALARIN EKSİK BİLDİRİLMESİ ( Görevli Mahkeme - Yetkili İş Mahkemelerinde veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görüleceği )
GÖREV ( Çalışmanı Tespiti - 506 S. Kanunun Uygulanmasından Doğan Uzlaşmazlıklar Yetkili İş Mahkemelerinde veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görüleceği )"
134Y10.HD24.3.2009E. 2008/11459 K. 2009/4800"PRİM BORÇLARININ HESAPLANMASI ( Munzam Sandığa Yatırılmasına ve Emekliliğin Sağlanmasına Emekli Aylıklarının Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili - Davaya İş Mahkemesi Değil Genel Mahkemelerin Bakması Gerektiği )
EMEKLİ AYLIKLARININ YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ ( Prim Borçlarının Hesaplanarak Davalı Munzam Sandığa Yatırılması İstemi - Davaya İş Mahkemesi Değil Genel Mahkemelerin Bakması Gerektiği )
GÖREV ( Prim Borçlarının Hesaplanarak Davalı Munzam Sandığa Yatırılmasına ve Emekliliğin Sağlanmasına Emekli Aylıklarının Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili - Davaya İş Mahkemesi Değil Genel Mahkemelerin Bakması Gerektiği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NA TABİ OLMAYAN VAKIF ( Aralarında 506 S.K Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmayan Kişiler Arasındaki Uyuşmazlık - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
SOSYAL GÜVENLİK İLİŞKİSİ BULUNMAYAN KİŞİLER ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Sosyal Sigortalar Kanunu'na Tabi Olmayan Vakıf İle - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
134Y10.HD12.2.2009E. 2007/23053 K. 2009/1459"HİZMET AKTİYLE ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ ( Süresinde Yetki İtirazında Bulunan Davalı İşverenin Bu İtirazı Değerlendirilerek Öncelikle Yetkili Mahkemenin Tespiti İle Sonucuna Karar Verilmesi Gerektiği )
YETKİ İTİRAZI ( Hizmet Aktiyle Çalıştığının Tespiti - Süresinde Yetki İtirazında Bulunan Davalı İşverenin Bu İtirazı Değerlendirilerek Öncelikle Yetkili Mahkemenin Tespiti İle Sonucuna Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ ( Davada Haksız Çıkan Yani Aleyhine Hüküm Kurulan Tarafın Sorumlu Olduğu ve SSK'nın Harçtan Bağışık Olduğu Gözetilmeksizin Karar ve İlam Harcının Sosyal Sigortalar Kurumuna Tamamlattırılacağı )
HARÇTAN MUAFİYET ( Hizmet Aktiyle Çalıştığının Tespiti - SSK'nın Harçtan Bağışık Olduğu Gözetilmeksizin Karar ve İlam Harcının Sosyal Sigortalar Kurumuna Tamamlattırılacağı )"
134Y3.HD17.11.2008E. 2008/16197 K. 2008/19666"YARGI YOLU ( Uyuşmazlık SGK İle Sigortalısı Arasında Değil Bu Kurum İle Sözleşmesel Bağı Olan Şahıs Arasında Meydana Geldiğine Göre Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Uyuşmazlık SGK İle Sigortalısı Arasında Değil Bu Kurum İle Sözleşmesel Bağı Olan Şahıs Arasında Meydana Geldiğine Göre İş Mahkemesi Değil Genel Mahkemeler Görevli Olduğu )"
134YHGK22.10.2008E. 2008/13-631 K. 2008/642"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 11. Md.si Anlamında Bir İş Kazası Bulunduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 11. Md.si Anlamında Bir İş Kazası Bulunduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Uyarınca İşyerinde Meydana Gelen İş Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
134Y10.HD14.10.2008E. 2007/2484 K. 2008/12659"ÇALIŞTIRILANLARA VE İŞÇİLERE YARDIM VAKFI ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olması - Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
YARDIMLAŞMA SANDIĞI / VAKFI ( Yararlananlara Dava Hakkı Medeni Kanun Hükümleriyle Tanındığı - Bu Vakıflardan Olan Davalı Vakfın Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi Bulunmadığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Şeklinde Yapılandırılan ve “Munzam Sandık-Vakıf” Olarak İfade de Edilen Yardımlaşma Sandıklarından Yararlananlara Dava Hakkı Medeni Kanun Hükümleriyle Tanındığı - Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığından Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
134Y21.HD22.1.2007E. 2006/19749 K. 2007/228"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İşyerinin Özel Sektöre Ait Yumurta Üretim ve Pazarlama İşyeri Olduğu/Tarım İşyeri Kabul Edilemeyeceği - Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )
TARIM İŞYERİ NİTELİĞİ ( Özel Sektöre Ait Yumurta Üretim ve Pazarlama İşyerinin Bu Nitelikte Olmadığı - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMA İŞYERİ ( Özel Sektöre Ait/Tarım İşyeri Kabul Edilemeyeceği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davasının İş Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Sektöre Ait Yumurta Üretim ve Pazarlama İşyerinde İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
134Y21.HD26.12.2006E. 2006/10664 K. 2006/16804"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK Hastanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu - Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İş Mahkemesi Olmayıp Miktara Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
SSK HASTANESİ DOKTORUNUN AMELİYAT HATASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İş Mahkemesi Olmayıp Miktara Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Hastanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu Tazminat - Uyuşmazlığın Çözüm Yeri Miktara Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
HAKSIZ EYLEME DAYALI TAZMİNAT ( SSK Hastanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu Tazminat İstemi - Uyuşmazlığın Çözüm Yeri Miktara Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )"
134Y10.HD1.12.2006E. 2006/11520 K. 2006/15657"SSK'YA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Bağımsız Bölümün İlişiksiz Belgesinin Verilmesi İstemi - Davacının Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının İrdelenmesi Gereği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İLİŞİKSİZ BELGESİNİN VERİLMESİ İSTEMİ ( SSK'ya Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacının Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının İrdelenmesi Gereği )
AKTİF HUSUMET ( SSK'ya Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacının Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının İrdelenmesi Gereği )"
134Y10.HD19.9.2006E. 2006/3686 K. 2006/11161"PRİM VE GECİKME ZAMMI BORCU ( 506 Sayılı Kanunun 134.Maddesinde Bu Konuda Açıklık Olmaması Nedeniyle HUMK'nun Yetkiye İlişkin Genel Hükümleri Uyarınca Davalı SSK Başkanlığı'nın Bulunduğu Yer Mahkemesi Yetkili Olduğu )
EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ ( 506 Sayılı Kanunun 134.Maddesinde Bu Konuda Açıklık Olmaması Nedeniyle HUMK'nun Yetkiye İlişkin Genel Hükümleri Uyarınca Davalı SSK Başkanlığı'nın Bulunduğu Yer Mahkemesi Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Prim ve Gecikme Zammı Borcu - HUMK'nun Yetkiye İlişkin Genel Hükümleri Uyarınca Davalı SSK Başkanlığı'nın Bulunduğu Yer Mahkemesi Yetkili Olduğu )"
134Y10.HD20.3.2006E. 2005/12704 K. 2006/2962"KURUM ALACAĞININ TAHSİLİ ( 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı - Bu Kanunun Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görüleceği )
KURUM TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı ve Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görüleceği )
GÖREV ( Kurum Tarafından Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali Talebi - 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı ve Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görüleceği )
AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı - Bu Kanunun Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görüleceği )"
134Y10.HD13.3.2006E. 2005/13383 K. 2006/2581"VEFAT EDEN SİGORTALININ PARASININ ATM'DEN ÇEKİLMESİ ( Davanın Bir Bölümü Genel Mahkemenin Bir Bölümü İş Mahkemesinin Görev Alanına Girmekte İse Aralarındaki Bağlantıdan Ötürü Davanın İş Mahkemesinde Görülebileceği )
YAŞLILIK AYLIĞININ ÇEKİLMESİ ( Davanın Bir Bölümü Genel Mahkemenin Bir Bölümü İş Mahkemesinin Görev Alanına Girmekte İse Aralarındaki Bağlantıdan Ötürü Davanın İş Mahkemesinde Görülebileceği )
ARALARINDA BAĞLANTI BULUNAN DAVA ( Davanın Bir Bölümü Genel Mahkemenin Bir Bölümü İş Mahkemesinin Görev Alanına Girmekte İse Davanın İş Mahkemesinde Görülebileceği - Vefat Eden Sigortalının Parasının ATM'den Çekilmesi )"
134Y10.HD29.12.2005E. 2005/11123 K. 2005/14220"SSK'YA NOKSAN BİLDİRİLEN ÇALIŞMALARININ TESPİTİ ( Hizmet Tespiti Davalarında SSK Yanında Yasal Hasımlardan Bulunan Davalı İşverenin Kanuni İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi İş Mahkemesi Dahi Yetkili ve Görevli Olduğu )
HİZMET TESPİTİ DAVALARI ( SSK Yanında Yasal Hasımlardan Bulunan Davalı İşverenin Kanuni İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi İş Mahkemesi Dahi Yetkili ve Görevli Olduğu - Çalışmanın Tespiti )
YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Tespiti Davalarında SSK Yanında Yasal Hasımlardan Bulunan Davalı İşverenin Kanuni İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi İş Mahkemesi Dahi Yetkili ve Görevli Olduğu )
HUSUMET ( Hizmet Tespiti Davalarında SSK Yanında Yasal Hasımlardan Bulunan Davalı İşverenin Kanuni İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi İş Mahkemesi Dahi Yetkili ve Görevli Olduğu - Çalışmanın Tespiti ) "
134Y10.HD13.12.2005E. 2005/13010 K. 2005/13186"İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM KESİNTİSİNİN İADESİ TALEBİ ( Kapsamdışı Personel Olarak Çalışan Davacıların Ücretinden İşsizlik Sigorta Primi Kesilmiş Olması - Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Kapsamdışı Personel Olarak Çalışan Davacıların Ücretinden Kesilen İşsizlik Sigorta Priminin İadesi Davasında )
KAPSAMDIŞI PERSONEL OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ ÜCRETİNDEN KESİLEN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİNİN İADESİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu - Mahkemece İş Sözleşmelerinin Getirtilip Kapsamdışı Personel Yönetmeliğine Göre İncelenmesi Gereği )"
134Y10.HD13.12.2005E. 2005/13007 K. 2005/13183"YERSİZ YERE KESİLEN İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ ( Tahsili Talebi - İşsizlik Sigortası Primlerinin Tahsilinde ve Yersiz Alınan Primlerin İadesinde SSK'nın Görevli ve Yetkili Olduğu )
GÖREV ( Yersiz Alınan İşsizlik Sigortası Primlerinin İadesine İlişkin Davalarda Adli Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ VE YETKİLİ KURUM ( İşsizlik Sigortası Primlerinin Tahsilinde ve Yersiz Alınan Primlerin İadesinde SSK Görevli ve Yetkili Olduğu )"
134Y21.HD10.10.2005E. 2005/4864 K. 2005/9096"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Tanıkların Bordro Tanığı Olamayacakları Açık Olduğundan Dava Konusu Dönemde Kasabada Görev Yaptıkları veya İkamet Ettiklerinin Belgelendiği - Tanıklar Olması Gerektiği Gözönünde Bulundurulmak Suretiyle Sonuca Ulaşılabileceği )
TANIK BEYANI ( Çalışmanın Tespiti - Tanıkların Bordro Tanığı Olamayacakları Açık Olduğundan Dava Konusu Dönemde Kasabada Görev Yaptıkları veya İkamet Ettiklerinin Belgelendiği/Tanıklar Olması Gerektiği Gözönünde Bulundurulmak Suretiyle Sonuca Ulaşılabileceği )
BORDRO TANIĞI ( Çalışmanın Tespiti - Tanıkların Bordro Tanığı Olamayacakları/Dava Konusu Dönemde Kasabada Görev Yaptıkları veya İkamet Ettiklerinin Belgelendiği/Tanıklar Olması Gerektiği Gözönünde Bulundurulmak Suretiyle Sonuca Ulaşılabileceği )"
134Y10.HD10.10.2005E. 2005/6431 K. 2005/10039"İLK İTİRAZ ( Husumet Sorununun Davanın Her Safhasında İleri Sürülebilmesi )
KAMU DÜZENİ ( Görev Konusunun Taraflarca İleri Sürülmese Bile Mahkeme Tarafından Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebilecek Bir Husus Olması )
DAVADA GÖREV ( Davanın İş Mahkemesinin Görev Alanına Girmemesi Nedeni ile Yargı Yeri Yanlışlığı Nedeni ile Görevsizlik Kararı Verilmesi )
HUSUMET ( İlk İtirazlardan Olmaması Nedeni ile Davanın Her Safhasında İtiraz Konusu Yapılabilmesi )"
134Y10.HD30.6.2005E. 2005/4888 K. 2005/7608"YAŞLILIK AYLIĞINA UYGULANAN TÜFE ARTIŞLARI ( Her Ayın Başında Uygulanması Gerektiğinin Tespiti Talebi - Adında "Sendika" İbaresi Bulunsa Da Sendika Niteliğini Taşımayan Davacı Derneğin Münhasıran Şahsa Bağlı Olan Sosyal Güvenlik Hakkına İlişkin Dava Açamayacağı )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKI ( Kişiye Sıkı Şekilde Bağlı Devredilemez Ve Feragat Edilemez Bir Hak Olduğu/İstisnalar Dışında Bu Hakkın Sigortalı Yerine Bir Başkası Tarafından Kullanılamayacağı - Yaşlılık Aylığına Uygulanan TÜFE Artışları )
ADINDA SENDİKA İBARESİ BULUNAN DERNEK ( Yasal Anlamda Sendika Niteliğini Taşımayan Davacı Dernek Münhasıran Şahsa Bağlı Olan Sosyal Güvenlik Hakkına İlişkin Dava Açamayacağı )
SIFAT ( Yokluğu Halinde Dava Usulden Değil Esastan Reddedilmesi Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yaşlılık Aylığına İlişkin Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )"
134Y21.HD16.5.2005E. 2005/1827 K. 2005/5021"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK. Hastahanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu Meydana Gelen Ölüm - Hizmet İçi Görev Kusuru Çalıştırılanın Haksız Eylemi/Uyuşmazlığın Sulh Veya Asliye Hukuk Mahkemelerinde Çözümleneceği )
HİZMET İÇİ GÖREV KUSURU ( SSK. Hastahanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu Meydana Gelen Ölüm - Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Görevli Mahkeme )
HAKSIZ EYLEM ( SSK. Hastahanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu Meydana Gelen Ölüm/Hizmet İçi Görev Kusuru - Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Sulh Veya Asliye Hukuk Mahkemelerinde Çözümleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK. Hastahanesi Doktorunun Ameliyat Hatası Sonucu Meydana Gelen Ölüm - Hizmet İçi Görev Kusuru Çalıştırılanın Haksız Eylemi )
DOKTORUN AMELİYAT HATASI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM ( Hizmet İçi Görev Kusuru Çalıştırılanın Haksız Eylemi - Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Sulh Veya Asliye Hukuk Mahkemelerinde Çözümleneceği )"
134Y4.HD25.4.2005E. 2004/10342 K. 2005/4394"FAİZ ALACAĞI ( Ölüm Aylığı Bağlanması ve Geçmiş Aylıkların Ödetilmesi İstemine İlişkin Olarak Açılıp Hükme Bağlanmış Olan Davalar Sonucunda İşlemiş Faizlerin Ödetilmesi İstemi )
İŞ MAHKEMESİ ( Ölüm Aylığı Bağlanması ve Geçmiş Aylıkların Ödetilmesi İstemine İlişkin Hükme Bağlanan Davalar Sonunda İşlemiş Faizlere İlişkin Alacak Davasının Bu Mahkemede Görülmesi )
GÖREV ( Açıkça veya İleri Sürülmese Bile Mahkemece Resen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
134Y21.HD10.2.2005E. 2004/10010 K. 2005/983"SSK HASTANESİNDE GÖREV YAPAN DOKTORUN GÖREV KUSURU SONUCU MALULİYETE SEBEP OLMASI ( Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( SSK Hastanesinde Görev Yapan Doktorun Görev Kusuru Sonucu Maluliyete Sebep Olması - Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( SSK Hastanesinde Görev Yapan Doktorun Görev Kusuru Sonucu Maluliyete Sebep Olması - Görevli Yargı Yolu )
HİZMET KUSURU SONUCU MALULİYETE SEBEP OLAN SSK HASTANESİ DOKTORU ( Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )"
134Y10.HD10.2.2005E. 2004/11666 K. 2005/1086"ALACAK DAVASI ( 506 Sayılı Kanundan Doğan Çekişme - 134. Maddede Yer Alan Bu Kanunun Uygulanmasından Doğan Uzlaşmazlıklar Yetkili İş Mahkemelerinde veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( 506 Sayılı Kanundan Doğan Çekişme/134. Maddede Yer Alan Bu Kanunun Uygulanmasından Doğan Uzlaşmazlıklar Yetkili İş Mahkemelerinde veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görüleceği - Alacak Davası )
İŞ MAHKEMESİ ( 506 Sayılı Kanundan Doğan Çekişme/134. Maddede Yer Alan Bu Kanunun Uygulanmasından Doğan Uzlaşmazlıklar Yetkili İş Mahkemelerinde veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görüleceği - Alacak Davası )"
134YHGK8.12.2004E. 2004/10-704 K. 2004/701"NEMA ALACAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Tasarrufu Teşvik Kesintilerini Banka Hesabına Yatırmayan İşverenden - Görevli Yargı Yolu )
TASARRUFU TEŞVİK PARASININ İŞVERENDEN VE SSK'DAN TAHSİLİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Tasarrufu Teşvik Kesintileri ve Nemalarının İşverenden ve SSK'dan Tahsili Talebi )
SSK'NIN TASARRUFU TEŞVİK KESİNTİLERİNİ İŞÇİ ADINA TAHSİL ETME VE BANKA HESABINA YATIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMIŞ OLMASI ( İşçinin İşveren ve SSK Aleyhine Açtığı Davada Görevli Yargı Yolu )"
134YHGK8.12.2004E. 2004/10-669 K. 2004/666"GÖREVLİ YARGI YERİ ( Tasarruf Kesintisi ve Nema Tutarlarından Oluşan Alacağın Ödenmesi Davası - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği Yolundaki Direnme Kararının Yerinde Olmadığı )
TASARRUF KESİNTİSİ VE NEMA TUTARLARINDAN OLUŞAN ALACAĞIN ÖDENMESİ DAVASI ( İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği Yolundaki Direnme Kararının Yerinde Olmadığı )
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI ( Uyuşmazlıklarını Gidermek İçin Verdiği Kararlar Sadece İlgili Yargı Mercilerini Bağladığından Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği Yolundaki Direnme Kararı Yerinde Olmadığı )
HİZMET AKDİ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN TASARRUF KESİNTİSİ VE NEMALARLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR ( İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
KANUNİ SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PRİM VE DİĞER ALACAKLAR ( Tahsilinde Uygulanacak Olan 6183 Sayılı Kanunun Uygulanmasından Doğacak Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
134Y21.HD2.12.2004E. 2004/7240 K. 2004/10560"GÖREVSİZLİK KARARININ USUL VE YASAYA AYKIRI OLMASI ( İşyerinde Sigortalı Görünen İşçinin Fiilen Çalışmadığı Gerekçesiyle Kesilen İdari Para Cezasının İptali Talebi - Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesi'ne Yapılan Başvurunun Reddedilmiş ve İdari Para Cezasının Kesinleşmiş Olması/Yeniden İptal Talep Edilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİNE YÖNELİK MENFİ TESBİT TALEBİ ( İşyerinde Sigortalı Görünen İşçinin Fiilen Çalışmadığı Gerekçesiyle Kesilen - Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesi'ne Yapılan Başvurunun Reddedilmiş ve İdari Para Cezasının Kesinleşmiş Olması/Yeniden İptal Talep Edilemeyeceği )
İŞYERİNDE BİLDİRİMSİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILDIĞI GEREKÇESİYLE KESİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN MENFİ TESBİT DAVASI ( Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesi'ne Yapılan Başvurunun Reddedilmiş ve İdari Para Cezasının Kesinleşmiş Olması/Yeniden İptal Talep Edilemeyeceği )
SSK TARAFINDAN KESİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN MENFİ TESBİT DAVASI ( Müfettiş Raporunda Fiilen Çalışmadığı İddia Edilen İşçinin Fiilen Çalıştığı Gerekçesiyle - Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesinde Cezaya İtiraz Edilmiş ve İtiraz Reddedilerek Cezanın Kesinleşmiş Olması/Yeniden İptal Talep Edilemeyeceği )
SULH CEZA MAHKEMESİ'NDE İDARİ PARA CEZASINA YAPILAN İTİRAZIN REDDEDİLMİŞ VE CEZANIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI ( İşyerinde Sigortalı Görünen İşçinin Fiilen Çalışmadığı Gerekçesiyle SSK Tarafından Kesilen İdari Para Cezası - Yeniden Aynı Ceza Nedeniyle Menfi Tesbit Davası Açılamaması )
MENFİ TESBİT TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Sigortalı Görünen İşçinin İşyerinde Fiilen Çalışmadığı Gerekçesiyle SSK Tarafından Kesilen İdari Para Cezasına Karşı Açılan - Aynı Ceza Nedeniyle Daha Önce Kanundaki Prosedüre Uygun Olarak Sulh Ceza Mahkemesi'ne İtiraz Edilmiş ve İtiraz Reddedilerek Cezanın Kesinleşmiş Olması )"
134Y18.HD8.11.2004E. 2004/6203 K. 2004/8236"VAKIF SENEDİNİN UYGULAMASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Taraflar Arasında Hizmet Sözleşmesi Olmadığı Gibi İşçi İşveren İlişkisi de Olmaması - 506 S.K. 134. Maddesinin Uygulanamayacağı )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ MADDE 20 KAPSAMINDA OLMAYAN VAKIFLAR ( 134. Maddenin Uygulanamayacağı - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalar )
MUNZAM VAKIF ( Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalar/506 S.K. 134. Maddesinin Uygulanamayacağı )"
134Y10.HD14.10.2004E. 2004/6801 K. 2004/9265"VEFAT EDEN SSK SİGORTALISININ KARTI İLE DAVALI BANKANIN ATM'LERİNDEN ÇEKİLEN AYLIKLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK'nın Vefat Eden Sigortalının Kartıyla Davalı Banka ATM'lerinden Çekilen Aylıkların Bankadan Rücuan Tahsili Talebiyle Açtığı Davada )
ÖLEN SSK SİGORTALISININ KARTI İLE DAVALI BANKANIN ATM'LERİNDEN ÇEKİLEN AYLIKLARIN BANKADAN RÜCUAN TAHSİLİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
SSK SİGORTALISININ VEFATINDAN SONRA KARTIYLA DAVALI BANKANIN ATM'SİNDEN ÇEKİLEN AYLIKLAR ( Bankadan Tahsili Talebiyle Açılan Davada Görevli Mahkeme )"
134Y10.HD26.4.2004E. 2004/3233 K. 2004/3590"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik Durumuna Giren Sigortalıya Bağlanan Peşin Değerli Gelirlerle Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Zarar İstemi )
KURUMUN RÜCU ALACAĞI ( Kurumun İlk Rücu Dosyasında Bakiye Alacağının Bulunmadığı Nazara Alınarak Artışların Onay Tarihinden İtibaren Faize Hükmolunması )
RÜCU ALACAĞINA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Kurumun İlk Rücu Dosyasında Bakiye Alacağının Bulunmadığı Nazara Alınarak Artışların Onay Tarihinden İtibaren Faize Hükmolunması )"
134Y10.HD13.4.2004E. 2004/2382 K. 2004/3135"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Gelirlerle Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Zararın İstenmesi )
ÖLÜM AYLIĞI ( Yaşlılık Aylığından Dönüşen Ölüm Aylığı Niteliğinde Bulunması Halinde Hak Sahiplerinin Gerçek Zarar Tavan Hesabının Ölenin Muhtemel Aktif Yaşam Süresiyle Sınırlı Olması )
İŞ KAZASI ( Yaşlılık Aylığından Dönüşen Ölüm Aylığı Niteliğinde Bulunması Halinde Hak Sahiplerinin Gerçek Zarar Tavan Hesabının Ölenin Muhtemel Aktif Yaşam Süresiyle Sınırlı Olması )"
134Y10.HD13.4.2004E. 2004/2131 K. 2004/3128"RÜCUAN TAZMİNAT ( Davacının İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Gelirlerle Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararını İstemesi )
ÖLÜM AYLIĞI ( Sigortalının Yaşadığı Dönemde Yaşlılık Sigortası Kolundan Ödediği Primler Nedeniyle Bağlanan Yaşlılık Aylığından Dönüşmüş Ölüm Aylığının Varlığının Araştırılması )
İŞ KAZASI ( Sigortalının Yaşadığı Dönemde Yaşlılık Sigortası Kolundan Ödediği Primler Nedeniyle Bağlanan Yaşlılık Aylığından Dönüşmüş Ölüm Aylığının Varlığının Araştırılması )"
134Y10.HD6.4.2004E. 2004/2890 K. 2004/2841"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Gelirlerle Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının İstenilmesi )
VEKALET ÜCRETİ İLE KDV'YE HÜKMEDİLMEMESİ ( Lehine Hüküm Kurulan Taraf Vekilinin Hizmetinden Yararlanan Kişi Olarak Nitelendirilmesi Mümkün Bulunmaması Nedeniyle Bunun Yasaya Aykırı Olması )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Vekalet Ücreti ile Birlikte Katma Değer Vergisine Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
134Y10.HD24.2.2004E. 2003/8608 K. 2004/1263"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasıyla Ölen ve Malül Kalan Sigortalı İşçiler ve Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Gelirlerle Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Zararın İstenmesi )
TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemeleri Kanunu Gereğince İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunmasının Gerekmesi )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( İş Mahkemeleri Kanunu Gereğince İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunmasının Gerekmesi )"
134Y21.HD9.2.2004E. 2003/10347 K. 2004/765"GÖREV ( SSK Hastanesi Sağlık Görevlilerinin Teşhis ve Tedavide Yaptığı Hatadan Kaynaklanan Tazminat Davası )
HİZMET KUSURU ( SSK Hastanesi Sağlık Görevlilerinin Teşhis ve Tedavide Yaptığı Hatadan Kaynaklanan Tazminat Davasında Görev )
SSK HASTANESİ SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN YANLIŞ TEŞHİS VE TEDAVİLERİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Görev )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Görev-SSK Hastanesi Sağlık Görevlilerinin Teşhis ve Tedavide Yaptığı Hatadan Kaynaklanan Tazminat Davası )"
134Y10.HD9.2.2004E. 2003/7103 K. 2004/642"RÜCUAN TAZMİNAT ( Davacının İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Gelirlerle Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının İstenmesi )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Dava Konusu Miktarın Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili Şeklinde Hüküm Kurulduğuna Göre Harç Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerinde de Dikkate Alınması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalıların Sorumlu Oldukları Yargılama Giderlerine Bozmadan Sonra Davacı Tarafından Bilirkişi Ücretinin de Dahil Edilmesinin Gerekmesi )"
134Y10.HD27.1.2004E. 2003/8241 K. 2004/455"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Değerli Gelirler ile Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının İstenimesi )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Gerçek Zarar Tavan Değerlerinin Hesabı Açısından İlk Karar Sonrasında Ücretlerde Oluşan Artışların Oluşan Usuli Kazanılmış Hak Nedeniyle Tavan Hesabına Yansıtılmaması )
İNDİRİM VE MAHSUP İŞLEMLERİNİN GÖSTERİLMESİ ( Hak Sahibi Eş Yönünden Uygulanan İndirim ve Mahsup İşleminin Gerekçede Açıkça Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Sonucun Denetlenememesi )"
134Y10.HD22.1.2004E. 2003/9112 K. 2004/322"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ VE İSTİRDAT DAVASI ( Davanın Kurum İşleminin İptali ile Haksız Alınan Yaşlılık Aylıklarının İstirdadına İlişkin Olması )
ÖDENEN AYLIKLARIN İSTENİLMESİ ( Kurumun Fiili Çalışma Süresi ile Sınırlı Olarak Ödenen Aylıkları Geri İsteyebilmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacının Kendisinden Haksız Olarak Alınan Yaşlılık Aylıklarıyla Faizlerinin Bilirkişiye Hesaplattırılmamasının Hatalı Olması )"
134Y10.HD22.1.2004E. 2003/8411 K. 2004/210"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davalı Kurum Tarafından Haksız Olarak Tahsil Edilen Paranın Yasal Faiziyle Birlikte Alınmasına Karar Verilmesini İstemesi )
GÖREV ( 506 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Rücuan Tazminat Davalarının İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( 506 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Rücuan Tazminat Davalarının İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )"
134Y21.HD21.1.2004E. 2003/9829 K. 2004/365"YETKİLİ MAHKEME ( SSK. Tarafından Yapılan Hatalı ve Eksik İntibak İşleminin İptaliyle Eksik Emekli Aylıklarının Tahsili )
KESİN YETKİ KURALININ BULUNMAMASI ( Yetki İtirazında Dahi Bulunmayan Davalı Lehine Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırılığı )
YETKİSİZLİK KARARI ( Kesin Yetki Kuralının Bulunmaması - İtirazda Dahi Bulunmayan Davalı Lehine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırılığı )"
134Y10.HD20.1.2004E. 2003/8293 K. 2004/185"İŞ KAZASININ TESPİTİNİN İSTENİLMESİ ( Davacının Davalının Daha Önce İş Kazası Geçirmişse Bunun Başka Bir İşyerinde Gerçekleştiğinden Kendilerini İlgilendirmediğinin Tespitini İstemesi )
MAHKEME KARARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Hüküm Fıkrasında Davanın Kabulüne Karar Verilmesine Rağmen Gerek Karar Hüküm Fıkrasında Gerekse Gerekçe Kısmında Redde İlişkin Hüküm Kurulması )
VERİLEN KARARLA GEREKÇE VE HÜKÜM KISMININ ÇELİŞMESİ ( Mahkeme Davanın Kabulüne Karar Vermesine Rağmen Gerek Karar Hüküm Fıkrasında Gerekse Gerekçe Kısmında Redde İlişkin Hüküm Kurmuş Olması )"
134Y21.HD18.11.2003E. 2003/10681 K. 2003/9534"HİZMET TESBİTİ ( Davacının Belirtmiş Olduğu Tarihler Arasında İşverenin İşyerinde Çalıştığının Tesbitini İstemesi )
GÖREV ( Sosyal Sigortalar Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde Görülmesinin Gerekmesi )
SOSYAL GÜVENLİK ( Davanın Sosyal Güvenlik Hakkına İlişkin Hizmet Tesbiti Olması Neden İle Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olmasının Gerekmesi )"
134Y10.HD26.5.2003E. 2003/3011 K. 2003/4339"TESPİT DAVASI ( Davacının Fuzuli Ödeme Yapılmadığından Bahisle Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
ALACAK DAVASI ( Davacının Davalıdan Alacağı Bulunan Miktarın Tahsili Talebi )
GÖREV ( Bir Özel Şirketle SSK Arasında Yapılan Sigortalıların Özürlü Çocuklarının Ücret Karşılığında Eğitimi Konulu Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevin Genel Mahkemelerde Olması )"
134Y13.HD15.4.2003E. 2003/3796 K. 2003/4553"ALACAK DAVASI ( SSK'nın Sigortalılarının Zihinsel Özürlü Çocuklarına Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü - Vakfa Hizmet Bedelinin Ödenmemesi )
HİZMET BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( SSK'nın Sigortalılarının Zihinsel Özürlü Çocuklarına
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( SSK'nın Sigortalılarının Zihinsel Özürlü Çocuklarına Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü - Vakfa Hizmet Bedelinin Ödenmemesi/Alacak Davası )
SSK. SİGORTALILARININ ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇUCUKLARI ( Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü - Vakfa Hizmet Bedelinin Ödenmemesi/Alacak Davası )"
134Y13.HD27.3.2003E. 2003/246 K. 2003/3592"TESPİT DAVASI ( Askerlikte Geçen Sürenin Borçlanma Karşılığı Hizmet Süresinden Sayılması )
GÖREV ( SSK'ya İlişkin Davaların İş Mahkemesinde Açılacağı )
DAVAYA İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILMASI ( İş Mahkemesi Varsa Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Tersi Durumda Davaya İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması )"
134Y13.HD5.3.2003E. 2002/14660 K. 2003/2337"HİZMET TESPİTİ ( Mevsimlik İşçi Olarak Çalışma - Sosyal Sigortalar Kanunu )
MEVSİMLİK İŞÇİ ( Hizmet Tespiti İle İlgili Uyuşmazlıklar - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Mahkemeleri Veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemeler )
EMEKLİLİK ( Hizmete Sayılmayan Sürenin Tespiti Talebi )
HİZMETE SAYILMAYAN SÜRELER ( Ara Karar Verilerek Davaya İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği )
İŞ MAHKEMESİ SIFATI İLE BAKMA ( Ayrı Bir İş Mahkemesinin Bulunmadığı Durumlarda )"
134YHGK26.2.2003E. 2003/21-95 K. 2003/113"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK Hastanesinde Çalışan Doktorun Doğum Sırasında Tıbbi Müdahalede Kusuru Nedeniyle Oluşan Zarar - Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Maddi ve Manevi Tazminat/SSK Hastanesinde Çalışan Doktorun Doğum Sırasında Tıbbi Müdahalede Kusuru Nedeniyle Oluşan Zarar - Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
SSK HASTAHANESİNDE YANLIŞ TIBBİ MÜDAHALE NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANAN SİGORTALI ( S.S.K. Mensubu Doktor İle Arasında Vekalet İlişkisi Olduğunun Kabulü - Doktorun Tıbbi Müdahalede Kusuru Nedeniyle Oluşan Zarar/Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
SİGORTALI ( Sağlık Hizmetinden Yararlanan/S.S.K. Mensubu Doktor İle Arasında Vekalet İlişkisi Olduğunun Kabulü - Doktorun Tıbbi Müdahalede Kusuru Nedeniyle Oluşan Zarar/Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
DOKTORUN TIBBİ MÜDAHALEDE KUSURU ( S.S.K. Mensubu - Oluşan Zarar Nedeniyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasına Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )"
134Y4.HD6.2.2003E. 2003/433 K. 2003/1389"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Borçlu Olmadığının Tespitini İstemesi )
GÖREV ( İş Mahkemesinde Görülecek Davaların İş ve SSK Kanunlarında Belirlenmiş Olması )
İHBARNAMENİN GÖNDERİLMESİ ( İhbarnamenin Gönderilmesi Üzerine, Davacının Asıl Borçlu Olan Kişiye Borcunun Olmadığına İlişkin Bir İsteminin Olması )
İŞ MAHKEMELERİ ( İş Mahkemesinde Görülecek Davaların İş ve SSK Kanunlarında Belirlenmiş Olması )"
134Y21.HD28.1.2003E. 2003/211 K. 2003/495"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Murisinin Davalı Kuruma Ait Hastanede Ameliyat Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Zararının Ödetilmesinin Talep Etmesi )
GÖREV ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığa İlişkin Davanın Adli Yargı ve İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
ADLİ YARGI VE İŞ MAHKEMESİ ( 506 Sayılı Yasa Gözetilerek Görevli Mahkemenin Belirlenmesinde Yerel Mahkemenin Hataya Düşmüş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )"
134Y10.HD31.12.2002E. 2002/9790 K. 2002/10380"PROFESYONEL SPORTİF FAALİYET ( Olarak Gerçekleşen Çalışmaların Hizmet Akdi Kapsamında Bulunduğu - Kuruma Eksik Bildirilen Sigortalı Çalışmalarının Tespiti Talebi/İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
HİZMET AKDİ ( Davacı İle Davalı Spor Kulüpleri Arasında Yapılan Sözleşmelere Dayalı Bulunan Çalışmalar - İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu/Kuruma Eksik Bildirilen Sigortalı Çalışmalarının Tespiti Talebi )
GÖREV ( Davacı İle Davalı Spor Kulüpleri Arasında Yapılan Sözleşmelere Dayalı Bulunan Çalışmalar Hizmet Akdi Kapsamında Olması Nedeniyle İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Kuruma Eksik Bildirilen Sigortalı Çalışmalarının Tespiti Talebi )
EKSİK BİLDİRİLEN SİGORTALI ÇALIŞMLARIN TESPİTİ TALEBİ ( Davacı İle Davalı Spor Kulüpleri Arasında Yapılan Sözleşmelere Dayalı Bulunan Çalışmalar Hizmet Akdi Kapsamında Olması Nedeniyle İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
YETKİ ( Davacı İle Davalı Spor Kulüpleri Arasında Yapılan Sözleşmelere Dayalı Bulunan Çalışmalar Hizmet Akdi Kapsamında Olması - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 9 Ve 17. Maddeleri Hükümlerine Göre Belirleneceği )"
134Y21.HD8.10.2002E. 2002/6538 K. 2002/8270"SSK HASTANESİNDE TEDAVİ SIRASINDA MEYDANA GELEN ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sigortalının Karısının SSK Hastanesinde Tedavi Sırasında Ölmesi Nedeniyle Açtığı Tazminat Davasında )
TEŞHİS VE TEDAVİ SIRASINDA SSK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÖLÜM ( Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )"
134Y21.HD4.6.2002E. 2002/4775 K. 2002/5272"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğundan Bahisle - SSK. ve Yardımcısı Kişiler Aleyhine Açılan Dava/Görevli Mahkeme )
SSK. VE YARDIMCISI KİŞİLER ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğundan Bahisle - Görevli Mahkeme )
TAZMİNAT DAVASI ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğundan Bahisle SSK. ve Yardımcısı Kişiler Aleyhine Açılan Tazminat Davası - Görevli Mahkeme )
ANALIK SİGORTASI ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğu İddiası - SSK. ve Yardımcısı Kişiler Aleyhine Açılan Tazminat Davası/Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğu İddiası - SSK. ve Yardımcısı Kişiler Aleyhine Açılan Tazminat Davası )"
134Y4.HD28.5.2002E. 2002/5348 K. 2002/6455"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Doktorun Hatası Sonucu Çocuğun Zarar Görmesi )
SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE SİGORTALI ARASINDA ÇIKAN UYUŞMAZLIK ( İş Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Genel Müdürlüğü İle Sigortalı Arasında Çıkan Uyuşmazlıkta İş Mahkemesinin Görevli Olması )"
134Y4.HD23.5.2002E. 2002/1879 K. 2002/6321"SSK KAYITLARINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN TESBİTİ VE DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Kayıtlarındaki Sigortalıya Ait Kimlik Bilgilerinin Tesbiti ve Düzeltilmesi Talebi )
KİMLİK BİLGİLERİNİN TESBİTİ VE DÜZELTİLMESİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Sigortalının SSK Kayıtlarındaki Bilgileri )"
134Y10.HD21.5.2002E. 2002/4162 K. 2002/4505"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Tespiti Davasının Yetkili İş Mahkemesinde Görülmesini Gerekmesi )
HUSUMET ( Hizmet Tespiti Davasının SSK'yı da İlgilendirmesi Nedeniyle Kurumun da Davaya Dahil Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
134Y10.HD9.5.2002E. 2002/3099 K. 2002/4104"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Hakkındaki Kesinleşmenin Takip Hukuku Açısından Olması-Maddi Hukuk Bakımından Herhangi Bir Kesinleşmenin Söz Konusu Olmaması )
ÖDEME İDDİASI ( Davalının Ödemede Bulunduğunun İspat Edilememesi Nedeniyle İşin Esasına Girilip Sonuca Varılması )"
134Y21.HD30.4.2002E. 2002/981 K. 2002/3657"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İşyeri Kayıtlarının Geçerli Sayılması Gerektiğinin Tespiti - Dava Prim İtiraz Komisyonu Kararının İptali Niteliğinde Olduğundan İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
PRİM İTİRAZ KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - İşyeri Kayıtlarının Geçerli Sayılması Gerektiğinin Tespiti )
GÖREV / İŞ MAHKEMESİ ( İşyeri Kayıtlarının Geçerli Sayılması Gerektiğinin Tespiti )"
134Y10.HD18.4.2002E. 2002/2866 K. 2002/3471"GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarenin Kusuru Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Kurumun Uğradığı Zararların Tazmininde )
KARAYOLLARININ KUSURUNDAN DOĞAN TRAFİK KAZASI SONUCU SSK'NIN UĞRADIĞI ZARAR ( Rücu Davasında Görevli Yargı Yolu )
TRAFİK KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN ZARAR İÇİN SSK'NIN YAPTIĞI ÖDEMELER ( Kazada Kusurlu İdareye Rücu Davasında Görevli Yargı Yolu )
İDARENİN KUSURU NETİCESİ MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI ( Sigortalıya SSK'nın Yaptığı Ödemeler İçin İdareye Rücu Davasında Görevli Mahkeme )"
134Y10.HD15.4.2002E. 2002/2921 K. 2002/3299"HİZMET TESBİTİ DAVASI - GÖREVLİ MAHKEME ( Ev İşlerinde Sürekli Çalışma İddiasıyla )
EV İŞLERİNDE SÜREKLİ ÇALIŞMA İDDİASIYLA HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
BAKICI OLARAK SÜREKLİ ÇALIŞMAYA DAYANAN HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bakıcı Olarak Uzun Süre Çalışmaya Dayanan Hizmet Tesbiti Davasında )"
134Y10.HD14.2.2002E. 2002/736 K. 2002/1109"MALÜLEN EMEKLİLİĞE HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( Sosyal Sigorta Yüksek Kurulundan Alınan Raporla Adli Tıp Kurumundan Alınan Raporlar Arasında Açık Çelişki Olması )
MALÜLLÜĞÜN TESPİTİ ( Sosyal Sigorta Yüksek Kurulundan Alınan Raporla Adli Tıp Kurumundan Alınan Raporlar Arasında Açık Çelişki Olması )
SOSYAL SİGORTA YÜKSEK KURULU RAPORU İLE ADLİ TIP KURUMU RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Uzman Bilim Konseyinden Alınacak Raporla Çelişkinin Giderilmesi )"
134Y10.HD9.10.2001E. 2001/6353 K. 2001/6629"İTİRAZIN İPTALİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan Kişi Tarafından Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi Nedeniyle )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan Kişi Tarafından Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi Nedeniyle )
GÖREV ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Meydana Geldiği İlçe Mahkemesinde Bakılabilmesi )"
134YHGK20.6.2001E. 2001/4-528 K. 2001/528"GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Aleyhine Açılan Vakıf Üyeliği ve Vakıftan Emeklilik Hakkına İlişkin Davada )
VAKIFTAN EMEKLİLİK HAKKI İÇİN AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
VAKIF SANDIĞINA ÜYELİK VE VAKIFTAN EMEKLİLİK TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
YARDIMLAŞMA SANDIĞINA ÜYELİK VE EMEKLİLİK HAKKI TALEBİ ( Görevli Mahkeme )"
134Y10.HD4.6.2001E. 2001/4044 K. 2001/4306"SİGORTALI TARAFINDAN ÖDENMESİ İSTENEN PRİM PAYININ TAHSİLİ TALEBİ ( Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin S.S. Kanununun 134. Maddesi Gereğince Görevli İş Mahkemesi Olduğu )
DAVACI TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ÖDENEN SİGORTA PRİMİ ( Davalının Hissesine İsabet Eden Prim Payının Ödenmesi İstendiğine Göre Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin S.S. Kanununun 134. m. Gereğince Görevli İş Mahkemesi Olduğu )
GÖREV ( Sigortalı Tarafından Ödenmesi İstenen Prim Payının Tahsili Talebi - Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin S.S. Kanununun 134. Maddesi Gereğince Görevli İş Mahkemesi Olduğu )"
134Y10.HD3.4.2001E. 2001/2321 K. 2001/2569"RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM BORCUNUN İPTALİ TALEBİ ( Yetkili Mahkeme Kurum'un İkametgahının Bulunduğu Ankara İş Mahkemesi Ya Da İşlemlerin Yapılmış Olduğu Kurum Şubesinin Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Re'sen Tahahakkuk Ettirilen Prim Borcunun İptali Talebi - Kurum'un İkametgahının Bulunduğu Ankara İş Mahkemesi Ya Da İşlemlerin Yapılmış Olduğu Kurum Şubesinin Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Olduğu )
KOMİSYON KARARININ İPTALİ VE MENFİ TESPİT TALEBİ ( Re'sen Tahahakkuk Ettirilen Prim Borcunun İptali Talebinde Kurum'un İkametgahının Bulunduğu Ankara İş Mahkemesi Ya Da İşlemlerin Yapılmış Olduğu Kurum Şubesinin Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu )"
134YHGK21.3.2001E. 2001/4-298 K. 2001/264"GÖREVLİ MAHKEME ( Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Üyeliğinin ve Bu Vakıftan Emeklilik Hakkına Sahip Bulunulduğunun Tesbiti - İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )
SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA VAKFI ÜYELİĞİNİN VE EMEKLİLİK HAKKINA SAHİP OLDUĞUNUN TESBİTİ DAVASI ( İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVA ( Merkez Bankası Sosyal ve Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Üyeliğinin ve Bu Vakıftan Emeklilik Hakkına Sahip Bulunulduğunun Tesbiti Davası )
VAKIF ÜYELİĞİNİN VE EMEKLİLİK HAKKINA SAHİP OLDUĞUNUN TESBİTİ DAVASI ( Merkez Bankası Sosyal ve Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TESPİT DAVASI ( Merkez Bankası Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Üyeliğinin ve Bu Vakıftan Emeklilik Hakkına Sahip Bulunulduğunun - İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )"
134YHGK21.3.2001E. 2001/4-275 K. 2001/263"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Görevli Mahkeme - T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Dava/İş Mahkemesinde Bakılacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Tesbiti - T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Davanın İş Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )
MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA VAKFI ( Aleyhine Açılan Hizmet Tesbiti Davası - Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )"
134YHGK25.10.2000E. 2000/4-1262 K. 2000/1576"MUARAZANIN MEN'İ ( Davaya İş Mahkemesinde Bakılmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Muarazanın Men'i İle Emeklilik Hakkının Tanınması Davalarına İş Mahkemesinde Bakılmasının Gerekmesi )"
134Y21.HD12.10.2000E. 2000/4493 K. 2000/6739"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Sigortalının Çocuğunun SSK Hastanesinde Teşhis ve Tedavisi Sırasında Uğradığı Zararın Tazmini Talebi )
SİGORTA HASTANESİNDE YAPILAN TEDAVİ SONUCU AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Uyuşmazlık 506 Sayılı Yasadan Kaynaklandığından İş Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Uyuşmazlık 506 Sayılı Yasadan Kaynaklandığından İş Mahkemesinin Görevli Olması )"
134YHGK20.9.2000E. 2000/4-1146 K. 2000/1134"GÖREVLİ MAHKEME ( Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Emeklilik Hakkının Tanınması Davası )
SSK'NUN UYGULAMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görev-Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Emeklilik Hakkının Tanınması Davası )
EMEKLİLİK HAKKININ TANINMASI ( Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Davada Görevli Mahkeme )
TÜRK TİCARET BANKASI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM SANDIĞI VAKFI VE VAKIFTAN YARARLANANLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Görev-Emeklilik Hakkının Tanınması )"
134Y10.HD21.12.1998E. 1998/9060 K. 1998/9170"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Haksahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Tazmini İstemi )
YETKİLİ MAHKEME ( SSK'undan Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( Uyuşmazlığın SSK'Yasasından Kaynaklanması Sebebiyle uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
ADLİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( Kişisel Kusura Dayanılarak Memur veya Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılmayacak Olması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Diğer Davalının Kararı Temyiz Etmemesinin Davacı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşturması )
HİZMET KUSURU ( Yapılan İşin Kamu Görevi Niteliğinde Olduğu Tartışmasız Olduğuna Göre Memur Olan Davalıların İşlediği Kusurun Hizmet Kusuru Sayılmasının Gerekmesi )
KUSUR KAVRAMI ( Suçun Taksirli Bir Suç Niteliğinde Olması ve Kasıtlı Bir Eylem Söz Konusu Olmaması ve Bu İtibarla Taksirli Suçların Kusur Kavramının İçeriğine Dahil Olması )"
134YHGK3.6.1998E. 1998/21-443 K. 1998/383"TASARRUF KESİNTİLERİNİN İŞVERENCE İLGİLİLERİN BANKA HESAPLARINA YATIRILMAMASI ( Görevli Mahkeme )
İŞVERENCE TASARRUF KESİNTİLERİNİN İLGİLİLERİN BANKA HESAPLARINA YATIRILMAMASI ( İşverene Karşı Açılan Davada Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tasarruf Kesintilerini Süresi İçinde İlgililerin Banka Hesaplarına Yatırmayan İşverene Karşı Açılan Davada )"
134Y13.HD16.10.1997E. 1997/7988 K. 1997/8162"GÖREVLİ MAHKEME ( SSK. ile Özel Sağlık Kuruluşu Arasındaki Sözleşme - Hizmet Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Alacak Davası )
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU İLE SSK. ARASINDAKİ SÖZLEŞME ( Hizmet Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Alacak Davası - Görevli Mahkeme )
SSK. İLE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU ARASINDAKİ SÖZLEŞME ( Hizmet Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Alacak Davası - Görevli Mahkeme )"
134Y10.HD30.9.1997E. 1997/6118 K. 1997/6391"SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK RAPORU ALINMASI ( Uygulanacak Prosedür ve Dava Açmanın Koşulları )
SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNA BAŞVURU ( İş Kazası Sonucu Alınan Rapora İtiraz Halinde )
İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK İDDİASI ( İddianın İncelenmesi Prosedürü ve Dava Açmanın Koşulları )"
134Y21.HD10.6.1997E. 1997/2139 K. 1997/3940"KAMU GÖREVLİSİNİN HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN ZARAR ( Genel Mahkemelerin Görevli Olması )
GÖREV ( Çalıştırılanın Haksız Fiilinden Sorumlulukta Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
AMELİYAT HATASI SONUCU DOĞAN MALULLÜK ( İstihdam Eden Kurumun Tazminat Sorumluluğu )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Çalıştırılanın Hizmet İçi Görev Kusurundan Doğan Zarardan )"
134Y21.HD2.6.1997E. 1997/3633 K. 1997/3674"TASARRUF KESİNTİLERİ VE İŞVEREN KATKILARI ALACAĞININ ÖDENMEMESİ ( Açılacak Davada Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Zorunlu Tasarruf Kesintilerinin Bankaya Yatırılmaması Nedeniyle İşverene Karşı SSK'ca Açılacak Davada )
İŞVERENİN TASARRUF KESİNTİLERİNİ SÜRESİNDE YATIRMAMASI ( Açılacak Davada Görevli Mahkeme )"
134Y4.HD23.9.1996E. 1996/2765 K. 1996/8252"GÖREVLİ MAHKEME ( İdari Para Cezasına İtiraz-Çalıştırılan Sigortalıları Bildirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası )
ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İdari Para Cezasına İlişkin Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Çalıştırılan Sigortalıları Bildirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Verilen-İş Mahkemesinin Görevi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Borçsuzluğun Tespitine İlişkin Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi )"
134YHGK10.7.1996E. 1996/21-457 K. 1996/586"GÖREVLİ MAHKEME ( Sosyal Sigortalar Kurumu Alacaklarının Tahsilinden Doğan Uyuşmazlıklarda )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Mahkeme )
SSK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA AİT ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( İtirazın İncelenmesinde Görevli Mahkeme )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN İNCELENMESİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezasına İlişkin )"
134YHGK26.6.1996E. 1996/10-437 K. 1996/512"GÖREVLİ MAHKEME ( İstihdam Edilenler ve İşçilere Yardım Vakfınca Ödenen Yaşlılık Aylığının Kesilmesinden Doğan Davada )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNDEN DOĞAN DAVADA GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Niteliğindeki Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Alınan )
İSTİHDAM EDİLENLER VE İŞÇİLERE YARDIM VAKFINCA ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
VAKIF NİTELİĞİNDEKİ SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNDAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Açılan Davada Görevli Mahkeme )"
134YHGK13.3.1996E. 1995/21-1089 K. 1996/168"İDARİ PARA CEZASININ İSTİRDADI ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdari Para Cezasının İstirdadında )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( 506 Sayılı Kanunun Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )
ALACAK DAVASI ( İşverence İşyerini Bildirme ve Çalıştırılan Sigortalıları Bildirme Yükümlülüklerini Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Verilen İdari Para Cezasını Tahsili Talebi )
İSTİRDAT ( İşverence İşyerini Bildirme ve Çalıştırılan Sigortalıları Bildirme Yükümlülüklerini Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Verilen İdari Para Cezasının İstirdadı Talebi )
YETKİLİ MAHKEME ( Genel Hükümlere Göre Görevli Mahkemenin Uyuşmazlığa Konu Davada İş Mahkemesi Olmasının Gerekmesi )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( İdarece Verilmiş Bulunan Para Cezalarına Sulh Hukuk Mahkemelerinde İtiraz Edilebilmesi )
İŞ YERİ VE SİGORTA BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşverenin İş Yerinin ve Çalıştırılan Sigortalıların Sosyal Sigortalar Kurumuna Bildirmekle Yükümlü Olması )"
134Y21.HD9.10.1995E. 1995/5422 K. 1995/5326"ÜST DÜZEY YÖNETİCİLİĞİN SONA ERDİĞİNİN TESBİTİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
DAVALI KURUMDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLAN KİŞİNİN GÖREVİNİN SONA ERDİĞİNİN TESBİTİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kurumda Üst Düzey Yönetici Olmadığının Tesbiti Talebiyle Açılan Davada )"
134Y3.HD6.3.1995E. 1995/3035 K. 1995/2799"HİZMET SÜRESİ TESPİTİ ( Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklara Bakmakla Görevli Mahkemenin İş Mahkemeleri Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklara Bakmakla Görevli Mahkemenin İş Mahkemeleri Olması )"
134YHGK14.12.1988E. 1988/10-895 K. 1988/1016"SSK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazlar )
SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazlara Bakmak )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazları Kapsamaması )"
134YHGK20.1.1988E. 1987/10-517 K. 1988/37"FAZLAYA İLİŞKİN HAKLAR SAKLI TUTULARAK AÇILAN KISMİ DAVA ( Kesinleşen Önceki Davanın Tespit Bölümünün Sonraki Dava Bakımından Kesin Hüküm Oluşturması )
KESİN HÜKÜM ( Fazlaya Dair Haklar Saklı Tutularak Açılan Dava Bakımından Önceden Görülüp Kesinleşen Davanın Tespit Kısmı )
USULE AYKIRI TEFHİM ( Bozma Sebebi-Mahkemece "Ekli Karar Okundu" Denilmekle Yetinilmiş Olması )
MAHKEMECE EKLİ KARAR OKUNDU DENİLMEKLE YETİNİLMESİ ( Usule Aykırı Tefhim Olması-Bozma Sebebi )
KISMİ DAVA ( Temyiz Edilmemenin Kesinleşmeyi Engellememesi )
BOZMA SEBEPLERİ ( Usule Aykırı Tefhim-Mahkemece "Ekli Karar Okundu" Denilmekle Yetinilmiş Olması )
KESİNLEŞEN DAVANIN TESPİT KISMI ( Fazlaya Dair Haklar Saklı Tutularak Açılan Kısmi Davanın Tespit Kısmı İçin Kesin Hüküm Teşkil Etmesi )
SİGORTALI ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Kesin Hüküm-Usule Aykırı Tefhim-Kısmi Dava-Kesinleşen Davanın Tespit Kısmı )"
134Y4.HD2.6.1986E. 1986/3857 K. 1986/4472"TESPİT DAVASI ( Eda Davasının Açılabileceği Mahkemede Açılması Gereği )
İDARİ MERCİLERİ BELLİ BİR DOĞRULTUDA İŞLEM YAPMAYA ZORLAYAN KARARLAR ( Genel Mahkemelerin Bu Şekilde Karar Veremeyeceği )
MAHKEME KARARLARI ( İdari Mercileri Belli Bir Doğrultuda İşlem Yapmaya Zorlayıcı Nitelikte Olamayacağı )
EMEKLİ SANDIĞINI AYLIK BAĞLAMAYA ZORLAMAK ( Genel Mahkemelerin Bu Şekilde Karar Veremeyeceği )"
134Y10.HD19.9.1985E. 1985/4022 K. 1985/4588"YARGITAYIN DAVAYI SIRF YETKİ YÖNÜNDEN BOZMASI ( İşçinin SSK.'ya Şubesi Olmayan Yerde Açtığı Dava )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçinin İşverene Karşı Açacağı Davalarda )
İŞÇİNİN İŞVERENE KARŞI AÇACAĞI DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME ( SSK.'nın Şubesi Olmayan Yerde )
SSK.'NIN ŞUBESİ OLMAYAN YERDE AÇILAN DAVA ( Yetkili Mahkeme )
DAVALARIN EN AZ GİDERLE VE SÜRATLE SONUÇLANDIRILMASI ZORUNLULUĞU ( SSK.'nın Şubesi Olmayan Yerde Açılan Dava )"
134Y10.HD18.4.1985E. 1985/2323 K. 1985/2464"İŞ MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZİ ( Cevap Yoluyla Mümkün Olmaması )
CEVAP YOLU İLE TEMYİZ ( İş Mahkemesi Kararına Karşı Bu Yola Başvurulamaması )
İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN KONULAR ( HUMK'ndaki Hükümlerin Uygulanamaması )"
134Y10.HD27.4.1984E. 1984/1286 K. 1984/2317"RÜCU HAKKI ( 506 sy.Kanun )
GÖREV ( SSK. Alman Sigorta Kurumu )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşverenin Sorumluluğu )"
134YHGK17.6.1983E. 1981/10-986 K. 1983/691"TESPİT DAVASI ( SSK Ölüm Sigortasından Aylık Bağlanması İçin Açılan Dava )
SSK ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLANMASI İÇİN AÇILAN TESBİT DAVASI ( Emekli Sandığında Geçen Hizmetin Birleştirilmesi )
HİZMETİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( SSK Ölüm Sigortasından Aylık Bağlanması İçin Açılan Dava - Emekli Sandığında Geçen Hizmet
ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLANMASI ( Emekli Sandığında Geçen Hizmetin Tespit ve Birleştirilmesi )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI ( SSK Ölüm Sigortasından Aylık Bağlanması İçin Açılan Dava )"
134Y10.HD29.1.1980E. 1979/8412 K. 1980/450"GÖREV ( İtirazın İptalinde İş Mahkemesi )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Rücu Davasında İş Mahkemesine )"
134Y10.HD2.4.1979E. 1979/568 K. 1979/1729"S.S.K. MEMURLARININ DENETİM YETKİSİ ( Düzenlenecek belgeler )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( S.S.K. uyuşmazlığından doğan )"
134YİBGK28.6.1976E. 1976/6 K. 1976/4"SİGORTALILARIN SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK MALÜLLÜK V.B.RAPORLARA İTİRAZI ( SSYS Kurulunca Karara Bağlanan - Reddi Halinde Mahkemeye Başvurabilecekleri)
SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNCA KARARA BAĞLANAN İTİRAZLAR ( Mahkemeye Başvurulabileceği - Mahkemenin Sözkonusu Kararla Bağlı Bulunmaması)
MALÜLLÜK SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK V.B.RAPORLARA İTİRAZ ( SSYS Kurulunca Karara Bağlanması - Reddi Halinde Mahkemeye Başvurulabileceği)
ANAYASAL HAK ( SSYS Kurulunca Karara Bağlanan Sürekli İşgöremezlik Malüllük v.b. İtirazlar- Reddi Halinde Mahkemeye Başvurulabileceği / Mahkemenin Sözkonusu Kararla Bağlı Bulunmaması)
SİGORTALILARIN SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK MALÜLLÜK VE ERKEN YAŞLANMA HALLERİ İLE HAK SAHİPLERİNİN DURUMLARININ TESBİTİNE İLİŞKİN RAPORLAR"
134Y10.HD28.5.1976E. 1975/9388 K. 1976/4159"DAVA EHLİYETİ
TARAFIN ÖLÜMÜ"
134Y10.HD22.4.1976E. 1976/2928 K. 1976/2939"YETKİLİ MAHKEME ( Yasal Dayanağı 506/26 ncı Maddesi Olan Dava-Sigorta Davaları )
HAKSIZ FİİLİN İŞLENDİĞİ YER MAHKEMESİ ( Yasal Dayanağı 506/26 ncı Maddesi Olan Davada Yetkili Mahkeme )
SİGORTA DAVALARI ( Yetkili Mahkeme )"
134Y10.HD15.10.1975E. 1975/2926 K. 1975/5189"KÜÇÜĞÜN DAVA SIRASINDA REŞİT OLMASI ( Vekaletnamesinin Geçerliliği )
VEKALETNAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Küçüğün Dava Sırasında Reşit Olması )"
134YHGK2.4.1975E. 1974/9-1090 K. 1975/439"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Dava Tarihindeki Ücretin Uygulanması )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Avukatlı Ücretine Ücret Tarifesinin Uygulanması )"
134YHGK22.1.1975E. 1974/412 K. 1975/55"İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Kurum ile Sigortalılar Yada Hak Sahipleri Arasındaki Uyuşmazlıklar )
SSK İLE SİGORTALILAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ ( İş Mahkemesi Olması )
HAK SAHİPLERİ İLE SSK ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ ( İş Mahkemesi Olması )"
134Y10.HD2.7.1974E. 1974/3364 K. 1974/4793"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
USUL KURALLARININ GERİYE YÜRÜMESİ ( Kazanılmış Hakların Söz Konusu Olduğu Durumlar Ayrık Olmak Üzere Geçmiş Olayları da Kapsaması )"
134Y10.HD11.6.1974E. 1974/3153 K. 1974/4301"SSK KAYITLARININ YANDIĞININ TESPİTİNDE GÖREVLİ MAHKEME
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK. Defter ve Kayıtlarının Yandığının Saptanması )"
134YHGK22.1.1973E. 1972/9-412 K. 1973/55"SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN SAPTANMASI ( Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sigortalılık Niteliğinin Saptanmasına İlişkin Uyuşmazlık )"

DANIŞTAY

134D11.D25.5.2007E. 2006/9987 K. 2007/5559"EMEKLİ AYLIĞININ KESİLMESİ ( Almaya Başladıktan Sonra Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlası Kamuya Ait Bir KİT'de İş Sözleşmesi İle Pilot Olarak Çalışmaya Başlayan Davacı - Kesilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SERMAYESİNİN YÜZDE ELLİSİNDEN FAZLASI KAMUYA AİT KURUM ( KİT'de İş Sözleşmesi İle Pilot Olarak Çalışmaya Başlayan Davacının Emekli Aylığının Kesilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( Emekli Aylığı Almaya Başladıktan Sonra Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlası Kamuya Ait Bir KİT'de İş Sözleşmesi İle Pilot Olarak Çalışmaya Başlayan Davacının Emekli Aylığının Kesilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GÖREV ( Emekli Aylığının 5335 Sayılı Kanun'un 30. Maddesi Uyarınca Kesilmesi - İdari İşlem Niteliğinde Oldukları Açık Olan İşlemlere Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
5335 SAYILI KANUN'UN 30. MADDESİNDEN DOĞAN DAVA ( İdari İşlem Niteliğinde Oldukları Açık Olan İşlemlere Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )"
134D10.D25.2.2003E. 2001/3023 K. 2003/701"SSK HASTANESİNDE HASTANE DERNEĞİ TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ (Hastane Asansöründe Geçirdiği Kazada Yaralanması - Zararın Tazmini İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği)
GÖREVLİ YARGI YERİ (SSK Hastanesinde Hastane Derneği Tarafından Çalıştırılan İşçinin Hastane Asansöründe Geçirdiği Kazada Yaralanması - Zararın Tazmini İstemiyle Açtığı Dava/Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (SSK Hastanesinde Hastane Derneği Tarafından Çalıştırılan İşçinin Hastane Asansöründe Geçirdiği Kazada Yaralanması - Zararın Tazmini İstemiyle Açtığı Dava/Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği)
İDARE İŞYERİNDE İŞ AKDİ İLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ (Hizmet Sırasında Yaralanması Nedeniyle Uğradığını Öne Sürdüğü Zararın Tazmini İstemiyle Açtığı Dava - Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği)
İŞ AKDİ İLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ (İdare İşyerinde/Hizmet Sırasında Yaralanması Nedeniyle Uğradığını Öne Sürdüğü Zararın Tazmini İstemiyle Açtığı Dava - Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği)"
134D10.D15.9.1997E. 1995/6104 K. 1997/2627"ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU ( Kamu Personeli Sayılan Sözleşmeli Personel Statüsünde Çalışan Öğretmenler )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Özel Eğitim Kurumunda Kamu Personeli Statüsünde Çalışan Öğretmen )
KONUT EDİNDİRME YARDIMI ( Sözleşmeli Personelin Yararlanıp Yararlanmamasının Adli Yargıda Çözümlenmesi )
GÖREVLİ MERCİİ ( Konut Edindirme Yardımı Konusunda Adli Yargının Görevli Olması )"
134D10.D23.6.1997E. 1997/311 K. 1997/2541"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Düzenleyici İşlemin Remi Gazetede Yayım Tarihinden Altmış Gün İçinde Dava Açılmazsa Yasa Yollarının Kapanmış Sayılması )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER ( Remi Gazetede Yayım Tarihinden Altmış Gün İçinde Dava Açılmazsa Yasa Yollarının Kapanmış Sayılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK'nın Sosyal Yardım Zammı Ödenmesini Düzenleyen İşleminden Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Çözümlenmesi )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( SSK'nın Düzenleyici İşleminden Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Çözümlenmesi )"

UYUŞMAZLIK

134UMH29.12.2014E. 2014/1152 K. 2014/1191"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVASI ( Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Lisede Çalışan Usta Öğreticinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )
MESLEK LİSESİNDE USTA ÖĞRETİCİ TARAFINDAN AÇILAN DAVA ( Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Lisede Çalıştığı - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA BAĞLI LİSEDE ÇALIŞMA ( Usta Öğreticinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )"
134UMH5.4.2010E. 2009/224 K. 2010/80"GÖREVSİZ MAHKEME ( Bu Sırada Yapılan Bir Kanun Değişikliği İle Görevsiz Mahkeme O Dava İçin Görevli Hale Gelmiş İse Mahkeme Artık Görevsizlik Kararı Veremeyip Yeni Kanuna Göre Görevli Hale Geldiği İçin Davaya Bakmaya Devam Etmesi Gerektiği )
RESEN TESCİL İŞLEMİ ( Davacı Şirkete Ait İşyerinin 506 S. Kanun Hükümlerine Göre Yapılan İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargi Yerinde Çözümleneceği )
İŞYERİNİN TESCİLİ ( Davacı Şirkete Ait İşyerinin 506 S. Kanun Hükümlerine Göre Resen Tescil Edilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargi Yerinde Çözümleneceği )"
134UMH2.7.2007E. 2007/39 K. 2007/127"HİZMET KUSURU ESASINA DAYANILARAK ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( İdare Aleyhine Açılan Tam Yargı Davasının İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
SAĞLIK SİGORTASI GEREĞİNCE YAPILAN ÖDEME ( Tedavinin Yanlış Yapılarak Hastanın Özel Bir Hastanede Tedavi Altına Alınmasının Zorunlu Olması Nedeniyle - İdare Aleyhine Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
YANLIŞ TEDAVİ ( Hastanın Özel Bir Hastanede Tedavi Altına Alınmasının Zorunlu Olması Nedeniyle Sigorta Şirketince Yapılan Ödeme - İdare Aleyhine Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
SİGORTA ŞİRKETİNİN İDARE ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA ( Tedavinin Yanlış Yapılarak Hastanın Özel Bir Hastanede Tedavi Altına Alınmasının Zorunlu Olması Nedeniyle - Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
134UMH5.3.2007E. 2006/201 K. 2007/26"SİGORTALI OLARAK FASILASIZ ÇALIŞILDIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Eksik Pirim Ödemek Amacı İle Eksik Gün Bildiriminde Bulunulduğu İddiasıyla - Primlerle İlgili Hususların 506 S.K.'da Düzenlendiği/Adli Yargı Yerlerinin Görevli Bulunduğu )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA EKSİK GÜN BİLDİRİLDİĞİ İDDİASI ( Sigortalı Olarak Fasılasız Çalışıldığının Tespiti Davası - Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözümleneceği )
SİGORTA PRİMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR ( 506 S.K.'da Düzenlendiği/Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Çözümleneceği - Eksik Pirim Ödemek Amacı İle Eksik Gün Bildiriminde Bulunulduğu İddiasıyla Fasılasız Çalışıldığının Tespiti Davası )"
134UMH25.12.2006E. 2006/251 K. 2006/271"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK Hastanesinde Sağlık Hizmetinin Yürütüldüğü Sırada Doğduğu Öne Sürülen Zarar - Hastane 5283 S.K. Gereği Sağlık Bakanlığı'na Devredildiğinden Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
DOKTOR HATASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK Hastanesinde Doğduğu Öne Sürülen Zarar - Hastane 5283 S.K. Gereği Sağlık Bakanlığı'na Devredildiğinden Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
HASMIN DEĞİŞMESİ ( SSK Hastanesinde Sağlık Hizmetinin Yürütüldüğü Sırada Doğduğu Öne Sürülen Zarar/Hastane 5283 S.K. Gereği Sağlık Bakanlığı'na Devredildiğinden Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
SAĞLIK HİZMETİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ SIRADA DOĞDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ZARAR ( SSK Hastanesinde - Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Hastane 5283 S.K. Gereği Sağlık Bakanlığı'na Devredildiğinden Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
134UMH14.11.2005E. 2005/60 K. 2005/83"EMEKLİ AYLIĞI ( SSK.'ndan Emekli Olan Davacı Tarafından En Üst Dereceden Bağlanması İstemiyle Açılan Dava - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
SSK'NDAN EMEKLİ OLAN DAVACI ( En Üst Dereceden Emekli Aylığı Bağlanması İstemiyle Açılan Dava - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( SSK.'ndan Emekli Olan Davacı Tarafından En Üst Dereceden Aylık Bağlanması İstemiyle Açılan Dava - Görüm ve Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu )"
134UMH4.10.2004E. 2004/54 K. 2004/60"RESEN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM BORCU ( Yasa'da Öngörülen Prim Belgelerinin İşverence Verilmemesi Nedeniyle - Borcun Kaldırılması İstemi/Davaya Bakmakla İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
PRİM BORCUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Yasa'da Öngörülen Prim Belgelerinin İşverence Verilmemesi Nedeniyle Resen Tahakkuk Ettirilen - Borcun Kaldırılması İstemi/Görevli Yargı Yeri )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ BORDROLARININ VERİLMEMESİ ( Resen Tahakkuk Ettirilen Prim - Borcun Kaldırılması İstemi/Davaya Bakmakla İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
134UMH1.7.2004E. 2004/32 K. 2004/41"SSK'CA DİYABETLİ HASTALARA ŞEKER ÖLÇÜM ALETLERİ VE SARF MALZEMELERİ VERİLMESİNE İLİŞKİN GENELGEYE KARŞI AÇILAN DAVA ( Genelgenin İptali Talebiyle Milletvekillerine İlişkin Yönetmelik Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması Talebinin İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
DİYABETLİ HASTALARA VERİLECEK ŞEKER ÖLÇÜM ALETLERİ VE SARF MALZEMELERİNE İLİŞKİN GENELGEYE KARŞI AÇILAN DAVA ( Genelgenin İptali Talebiyle Milletvekillerine İlişkin Yönetmelik Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması Talebinin İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
ŞEKER ÖLÇÜM ALETLERİYLE SARF MALZEMELERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN GENELGENİN İPTALİ TALEBİ ( İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )
GENELGENİN İPTALİ TALEBİ ( Diyabetli Hastalara Verilecek Şeker Ölçüm Aletleri ve Sarf Malzemelerine İlişkin - Aynı Davaya Konu Edilen ve SSK İşleminin İptali Talebi Ayrılarak Adli Mahkemede Genelgenin İptaline İlişkin İşlemin ise İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )"
134UMH24.12.2001E. 2001/106 K. 2001/113"TAZMİNAT DAVASI (Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Kuruluşunda Sözleşmeli Personel Olarak Çalışan Davacının Sözleşmeden Doğan Alacaklarının Ödenmemesi)
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA SÖZLEŞMESİ ÇALIŞAN PERSONEL (Personelin Sözleşmeden Doğan Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Kuruluşunda Çalışan Davacının Sözleşmeden Doğan Alacakların Ödenmemesi Nedeniyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
134UMH23.10.2000E. 2000/34 K. 2000/43"KIDEM TAZMİNATI (Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Kuruluşunda Sözleşmeli Statüde Çalışan Davacının Emekliye Ayrılması Nedeniyle İstediği Tazminat İçin Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi)
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YURTDIŞI KURULUŞUNDA SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN KİŞİ (Emekliye Ayrılması Nedeniyle İstenen Tazminat İçin Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
BÜYÜKELÇİLİKTE ÇALIŞAN KİŞİ (Sözleşmeli Çalışan Kişinin Emekli Olması Nedeniyle İstenen Tazminat İçin Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
134UMH3.10.1994E. 1994/24 K. 1994/26"HUKUK MÜŞAVİRİNİN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Fesih İşleminin İptali ve Parasal Hakların Ödenmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
PARASAL HAKLARIN ÖDENMESİ İSTEMİ (Hukuk Müşaviri Görevinde Olan Davacının Sözleşmesinin Yönetim Kurulu Tarafından Feshedilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesi)
SÖZLEŞMENİN FESHİ (Hukuk Müşaviri Görevinde Olan Davacının Sözleşmesinin Yönetim Kurulu Tarafından Feshedilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesi)"
134UMH15.11.1993E. 1993/49 K. 1993/46"EKSİK ÖDENEN DUL VE YETİM AYLIĞI DAVASINDA YARGI YERİ (SSK Kapsamında Bulunan Davacı)
AYLIĞIN EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (SSK Kapsamında Bulunan Davacı - Yargı Yeri)
TAZMİNAT DAVASI (Eksik Ödenen Dul ve Yetim Aylığı - SSK Kapsamında Bulunan Davacı/Yargı Yeri)
SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA BULUNAN DAVACI (Eksik Ödenen Dul ve Yetim Aylığı Davasında Yargı Yeri)"
134UMH12.7.1988E. 1988/11 K. 1988/19"SOSYAL SİGORTALAR KANUNU UYARINCA VERİLEN CEZAYA İTİRAZ (İşe Giriş Bildirgesini Geç Verdiğinden İşveren Hakkında Verilen)
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİ GEÇ VEREN İŞVEREN (Hakkında Verilen İdari Para Cezasına İtiraz)
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DAVASI (İşe Giriş Bildirgesini Süresinde Vermeyen İşverene Verilen)"

Madde 135

YARGITAY

135Y21.HD8.3.2012E. 2010/6405 K. 2012/3276"AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI BEDELİNİN TAHSİLİ ( Faturayı Düzenleyen Şirketin Ticari Defterlerinden Söz Konusu Cihazın Firmaya Giriş Fiyatı ve Fatura Tarihine Yakın Tarihlerdeki Satış Fiyatları İle İlgili Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ayakta Dik Pozisyonlandırma Cihazı Bedelinin Tahsili - Faturayı Düzenleyen Şirketin Ticari Defterlerinden Söz Konusu Cihazın Firmaya Giriş Fiyatı ve Fatura Tarihine Yakın Tarihlerdeki Satış Fiyatları İle İlgili Alınması Gereği )
CİHAZ DEĞERİNİN TESPİTİ ( Ayakta Dik Pozisyonlandırma Cihazı Bedelinin Tahsili - Faturayı Düzenleyen Şirketin Ticari Defterlerinden Söz Konusu Cihazın Firmaya Giriş Fiyatı ve Fatura Tarihine Yakın Tarihlerdeki Satış Fiyatları İle İlgili Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
RESİM VE HARÇTAN MUAFİYET ( Davalı SGK'nun 5502 S. Kanunun 36.Md. Gereğince Her Türlü Harç ve Resimden Muaf Olduğu Halde Davalı Kurumdan Başvurma Harcı Alınmasına Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
135Y21.HD14.5.2010E. 2009/7240 K. 2010/5129"TEDAVİ MASRAFININ TAHSİLİ ( Davacı Eşinin Doğumuna İlişkin Tüm Tedavi Evraklarını Getirtmek Davalı Kurum İle Tedavi Görülen Hastane Arasında Tedavi Gideri Satın Alınmasına İlişkin Bir Protokol Bulunup Bulunmadığını Araştırmak Gerektiği )
TEDAVİ GİDERİNE İLİŞKİN PROTOKOL ( Tedavi Masrafının Tahsili - Davacı Eşinin Doğumuna İlişkin Tüm Tedavi Evraklarını Getirtmek Davalı Kurum İle Tedavi Görülen Hastane Arasında Tedavi Gideri Satın Alınmasına İlişkin Bir Protokol Bulunup Bulunmadığını Araştırmak Gerektiği )
HASTANE İLE DAVALI KURUM ARASINDA PROTOKOL ( Davacının Acil Olarak Bu Özel Sağlık Kuruluşuna Başvurduğu Gözetilerek Bütçe Uygulama Talimatı Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi Gereğince Davacının Hak Edebileceği Tedavi Giderini Hesaplatarak Gerektiği )"
135Y21.HD29.3.2005E. 2005/2313 K. 2005/3125"MALÜLİYET ORANININ TESBİTİ ( Ödenmeyen Emekli Maaşının Kurumdan Tahsili - Söz Konusu Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Adli Tıp Kurumu Genel Meclisinden ( Genel Kurul ) Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
ÖDENMEYEN EMEKLİ MAAŞININ TAHSİLİ ( Söz Konusu Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Adli Tıp Kurumu Genel Meclisinden ( Genel Kurul ) Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
EMEKLİ MAAŞININ KURUMDAN TAHSİLİ ( Malüliyet Oranının Tesbiti - Söz Konusu Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Adli Tıp Kurumu Genel Meclisinden ( Genel Kurul ) Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )"
135Y21.HD17.2.2004E. 2003/10573 K. 2004/1207"İŞ GÖREMEZLİK DERECESİNİN TESPİTİ ( Mahkemece Yaptırılması Gereği-Maluliyet Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti Davası )
MALULİYET AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ DAVASI ( İş Görmezlik Durumunun Mahkemece Tespit Ettirilmesi )"
135Y21.HD21.3.2002E. 2002/653 K. 2002/2312"SSK. SİGORTALISININ ÖZEL HASTAHANEDE AMELİYAT OLMASI VE TEDAVİ GİDERLERİ ( Kurum Sağlık Tesisleri Ücret Tarifelerine Göre Hesaplanması Zorunluluğu )
SİGORTALININ ÖZEL HASTAHANEDE AMELİYAT OLMASI VE TEDAVİ GİDERLERİ ( SSK - Kurum Sağlık Tesisleri Ücret Tarifelerine Göre Hesaplanması Zorunluluğu )
ÖZEL HASTAHANEDE AMELİYAT VE TEDAVİ GİDERLERİ ( SSK. Sigortalısı - Kurum Sağlık Tesisleri Ücret Tarifelerine Göre Hesaplanması Zorunluluğu )
SSK. SAĞLIK TESİSLERİ ÜCRET TARİFESİ ( SSK. Sigortalısının Özel Hastahanedeki Ameliyat ve Tedavi Giderleri - Bu Tarifeye Göre Hesaplanması Zorunluluğu )"

Madde 137

YARGITAY

137YHGK26.4.2000E. 1999/10-1058 K. 2000/846"SOSYAL YARDIM ZAMMINDAN SORUMLULUK ( Kamu Tüzel Kişisi Niteliğindeki Oyak Kurumunun İştiraki Olan Oyak-Renault A.Ş'nin )
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİN İŞTİRAKİ NİTELİĞİNDEKİ ŞİRKET ( Sosyal Yardım Zammını SSK'ya Geri Ödeme Yükümlülüğü Bulunması )
OYAK-RENAULT A.Ş'NİN KAMU TÜZEL KİŞİSİNİN İŞTİRAKİ NİTELİĞİ ( Sosyal Yardım Zammını SSK'ya Geri Ödeme Yükümlülüğü )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Kamu Tüzel Kişisi Niteliğindeki Oyak Kurumunun İştiraklerinden Olan Oyak-Renault AŞ'nin Sosyal Yardım Zammından Sorumluluğu )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Kamu Kuruluşlarından Aylık Alanların İlk Sosyal Yardım Zammının Söz Konusu Kuruluşlar Adına Kurumca Yapılması )
KAMU TÜZEL KİŞİLERİ ( Kanunla veya Kanunun Verdiği Yetkiye Dayalı Oluşturulan Kuruluşlar Olmaları )
OYAK KURULUŞU ( Kanunla Kurulduğundan Tam Bir Kamu Tüzel Kişisi Olması-Sosyal Yardım Zammı Ödemesinin Gerekmesi )
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU ( Kurumun Yasayla Kurulması Nedeniyle Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olması- Sosyal Yardım Zammı Ödemesinin Gerekmesi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA SOSYAL YARDIM ZAMMI ÖDEYECEK KURUMLAR ( Oyak Kuruluşunun Ödemek Zorunda Olması ) "

Madde 140

AMK

140AMK4.10.2006E. 2006/75 K. 2006/99""
140AMK8.10.2002E. 2001/225 K. 2002/88""
140AMK9.7.2002E. 2002/111 K. 2002/60""

YARGITAY

140Y10.HD17.4.2018E. 2016/1350 K. 2018/3644"ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kuruma Karşı Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Kurum Tarafından Bizzat Davacıya Yönelik Düzenlenen İdari Para Cezası Kararı Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Varlığı Halinde 506 S.K. Md. 140 Gözetilerek Uyuşmazlığın Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI KARARI ( Ödeme Emirlerinin İptali İle Kuruma Karşı Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Varlığı Halinde 506 S.K. Md. 140 Uyarınca Başlatılmış Prosedürün Bulunup Bulunmadığının Araştırılması/Varlığı Saptandığında İdari Para Cezasının Kesinleşmesi Olgusu Bekletici Sorun Yapılarak Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ( İdari Para Cezası Kararının Bulunmadığının Belirlenmesi Halinde Asıl Borçlu Şirket Hakkında Düzenlenen İdari Para Cezasından Davacının Şahsen Sorumlu Olmayacağı Gözetilerek Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ ( İdari Para Cezası Kararının Bulunmadığının Belirlenmesi Halinde Asıl Borçlu Şirket Hakkında Düzenlenen İdari Para Cezasından Davacının Şahsen Sorumlu Olmayacağı )"
140Y10.HD12.12.2017E. 2015/13216 K. 2017/8812"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Vadesinde Ödenmeyen Kamu Alacaklarının Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesi Olanağının Öngörüldüğü/Ödeme Emrine Konu Edilen Alacağın Kesinleşmiş ve Tahsil Edilebilir Aşamaya Gelmiş Olması Zorunluluğu Bulunduğu - İdari Para Cezasının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belirleneceği/Kesinleşen Ceza Miktarının Tespitiyle Ancak Bu Miktara Dair Ödeme Emri Yönünden Böyle Bir Borcu Olmadığı veya Kısmen Ödendiği veya Zamanaşımına Uğradığı Konularıyla Sınırlı İncelemeyle Sonuca Varılması Gerektiği)
VADESİNDE ÖDENMEYEN KAMU ALACAKLARI ( Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesi Olanağının Öngörüldüğü/Ödeme Emrine Konu Edilen Alacağın Kesinleşmiş ve Tahsil Edilebilir Aşamaya Gelmiş Olması Zorunluluğu Bulunduğu - İdari Para Cezasının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belirleneceği/Kesinleşen Ceza Miktarının Tespitiyle Ancak Bu Miktara Dair Ödeme Emri Yönünden Böyle Bir Borcu Olmadığı veya Kısmen Ödendiği veya Zamanaşımına Uğradığı Konularıyla Sınırlı İncelemeyle Sonuca Varılması Gerektiği)
İDARİ PARA CEZASININ KESİNLEŞMESİ ( Vadesinde Ödenmeyen Kamu Alacaklarının Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesi Olanağının Öngörüldüğü - Ödeme Emrine Konu Edilen Alacağın Kesinleşmiş ve Tahsil Edilebilir Aşamaya Gelmiş Olması Zorunluluğu Bulunduğu/Kesinleşen Ceza Miktarının Tespitiyle Ancak Bu Miktara Dair Ödeme Emri Yönünden Böyle Bir Borcu Olmadığı veya Kısmen Ödendiği veya Zamanaşımına Uğradığı Konularıyla Sınırlı İncelemeyle Sonuca Varılması Gerektiği)"
140Y10.HD5.12.2017E. 2015/13876 K. 2017/8637"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İdari Para Cezalarının İlgiliye Tebliğ Edilmekle Tahakkuk Edeceği ve Tebliğ Tarihinden İtibaren Onbeş Gün İçinde Kuruma Ödeneceği veya Aynı Süre İçinde Kurumun İlgili Ünitesine İtiraz Edilebileceği - İtirazın Takibi Durduracağı - Kurumca İtirazı Reddedilenlerin Kararın Kendilerine Tebliğ Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Yetkili İdare Mahkemesine Başvurabilecekleri/Bu Süre İçinde Başvurunun Yapılmamış Olması Halinde İdari Para Cezasının Kesinleşeceği )
KURUMCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI ( Başlamış Olan İtiraz Prosedürünün Bulunup Bulunmadığı İle Varsa Buna Dair İdare Mahkemesinde Açılmış Bir Dava Olup Olmadığının Araştırılacağı - İdari Para Cezasının Kesinleşip Kesinleşmediği Belirlenerek 6183 Sayılı Kanun'un 58. Maddesinde Sınırlı Olarak Sayılmış Nedenlere Dayalı İnceleme Yapılmak Suretiyle Sonuca Ulaşılması Gerektiği )
VADESİNDE ÖDENMEYEN KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Ödeme Emrine Konu Edilen Alacağın Kesinleşmiş ve Tahsil Edilebilir Aşamaya Gelmiş Olması Gerektiği - Kendisine Ödeme Emri Tebliğ Olunan Şahsın Böyle Bir Borcu Olmadığı veya Kısmen Ödediği veya Zamanaşımına Uğradığı Hakkında Tebliğ Tarihinden İtibaren 15 Gün İçinde Alacaklı Tahsil Dairesine Ait İtiraz İşlerine Bakan Vergi İtiraz Komisyonu Nezdinde İtirazda Bulunabileceği )
EKSİK İNCELEME ( 506 S.K. Md. 140 Uyarınca Başlamış Olan İtiraz Prosedürünün Bulunup Bulunmadığı İle Varsa Buna Dair İdare Mahkemesinde Açılmış Bir Dava Olup Olmadığının Araştırılıp İdari Para Cezasının Kesinleşip Kesinleşmediği Belirlenerek 6183 Sayılı Kanun'un 58. Maddesinde Sınırlı Olarak Sayılmış Nedenlere Dayalı Olarak İnceleme Yapılmak Suretiyle Sonuca Ulaşılması Gerektiği )"
140Y10.HD16.1.2017E. 2015/25414 K. 2017/57"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Öncelikle Başlatılmış Prosedürün Bulunup Bulunmadığı Usulünce Araştırılıp Varlığı Saptandığında İdari Para Cezasının Kesinleşmesi Olgusu Bekletici Sorun Yapılarak İdari Para Cezalarının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belirleneceği - Maddi ve Hukuki Olgular Göz Önünde Bulundurulmaksızın Mahkemece Eksik Araştırma ve Yanılgılı Değerlendirmeyle İdare Mahkemesinin Görevli Olduğundan Bahisle Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( Öncelikle Başlatılmış Prosedürün Bulunup Bulunmadığı Usulünce Araştırılıp Varlığı Saptandığında Kesinleşme Olgusu Bekletici Sorun Yapılarak İdari Para Cezalarının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belirleneceği - Maddi ve Hukuki Olgular Göz Önünde Bulundurulmaksızın Mahkemece Eksik Araştırma ve Yanılgılı Değerlendirmeyle İdare Mahkemesinin Görevli Olduğundan Bahisle Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Bahisle Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Maddi ve Hukuki Olgular Göz Önünde Bulundurulmaksızın Mahkemece Eksik Araştırma ve Yanılgılı Değerlendirmeyle Karar Verilemeyeceği/Ödeme Emrinin İptali İstemi )"
140Y21.HD12.5.2016E. 2016/7943 K. 2016/8503"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İdare Mahkemesinde Dava Açılmadığı ve Dava Açma Süresinin Geçirilerek İdari Para Cezasının İdari Aşamada Kesinleştiğinin Saptanması Durumunda İse İşin Esasına Girilmesi ve Çıkacak Sonuca Göre Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( Denetim Sonucu Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezası ve Gecikme Zammına Dair Ödeme Emrinin İptali İstemi - İdari Para Cezasının Yerinde Olup Olmadığına Karar Vermek İdare Mahkemesinin Görevine Girdiği/İdari Para Cezasın Yerinde Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
YARGI YOLU ( İdari Para Cezasının Yerinde Olup Olmadığına Karar Vermek İdare Mahkemesinin Görevine Girdiği Halde Mahkemece İdari Para Cezasın Yerinde Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Ödeme Emrinin İptali )
BEKLETİCİ MESELE ( Davacının İdari Para Cezasına Dair Kurum İşleminin İptali İçin Komisyona İtirazı Reddedilmiş İse İdari Para Cezaları Yönünden Komisyon Kararına Karşı İdare Mahkemesinde Dava Açıp Açmadığının Araştırılması ve Dava Açtığının Saptanması Durumunda İdare Mahkemesindeki Davanın Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )"
140Y10.HD20.10.2014E. 2013/11824 K. 2014/19967"KURUM TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI ( Cezaların Şahsiliği İlkesinin Uygulanacağı/Cezadan İşveren Sıfatıyla Dava Dışı Şirketin Sorumlu Olduğu - Ortağın Sorumlu Tutulamayacağı/Şirketten Tahsil İmkanı Bulunmadığı Durumda Limited Şirket Ortağının Sermaye Hisseleri Oranında Sorumlu Olacağı )
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ( Kurum Tarafından Verilen İdari Para Cezaları/İşveren Sıfatıyla Şirtketin Sorumlu Olacağı - Şirket Ortağının Sorumlu Tutulamayacağı/Şirketten Tahsil İmkanı Bulunmadığı Durumda Limited Şirket Ortağının Sermaye Hisseleri Oranında Sorumlu Olacağı )
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ AMME ALACAĞINDAN SORUMLULUĞU ( Kurum Tarafından Verilen İdari Para Cezalarında Cezaların Şahsiliği İlkesinin Uygulanacağı/Cezadan İşveren Sıfatıyla Dava Dışı Şirketin Sorumlu Olduğu - Ortağın Sorumlu Tutulamayacağı/Şirketten Tahsil İmkanı Bulunmadığı Durumda Limited Şirket Ortağının Sermaye Hisseleri Oranında Sorumlu Olacağı )"
140Y21.HD5.6.2014E. 2014/1675 K. 2014/12560"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Kurumca Gönderilen Ödeme Emirlerine Konu Alacağın Takip ve Tahsili Mümkün Bir Alacak Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerektiği - Eksik İnceleme İle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kurumun İdari Para Cezasını Tebliğ Etmediği Veya İtiraz Hakkında Komisyonca Bir Karar Alınmadığı Hallerde Ödeme Emrine Konu Kurum Alacağının Takip ve Tahsili Mümkün Bir Alacak Haline Gelmediği - Bu Durumda Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesinin Gerektiği )
KURUMCA GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ödeme Emrine Konu ve Dava Dışı Şirket Hakkında Düzenlenen İdari Para Cezası Kararlarının ve Tebliğ Belgelerinin Getirtilmesinin Gerektiği/Dava Dışı Şirketin Süresinde İtirazı Olup Olmadığının Araştırılacağı - Komisyon Kararı Var İse Getirtileceği/İdari Para Cezalarının Takip ve Tahsile Konu Olabilecek Aşamaya Gelip Gelmediğinin Belirlenmesinin Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kurum Tarafından Gönderilen Ödeme Emrinin Konusunun İdari Para Cezası olmasının Uyuşmazlığın Başlı Başına İdari Yargıda Görülmesini Gerektirmediği/Görevsizlik Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Kurumca Gönderilen Ödeme Emrinin İptali İstemi )
ŞİRKET ORTAĞININ İDARİ PARA CEZASINDAN SORUMLULUĞU ( Kurumca Gönderilen Ödeme Emirlerine Konu Alacağın Takip ve Tahsili Mümkün Bir Alacak Olup Olmadığının Araştırılacağı/Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmemesi Halinde Pay Devri Zamanaşımı ve 6183 Sayılı Kanun'un 35. Maddesine Dayalı Olarak Sorumsuzluk İddialarının Değerlendirilerek Karar Verilmesinin Gerektiği - Kurum İşleminin İptali Davası )"
140Y10.HD8.10.2013E. 2012/19707 K. 2013/18674"KÖY MUHTARINA TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Bozmaya Uyulduğuna Göre Bozma Gerekçelerine Uygun Olarak Araştırma ve Yargılama Yapılıp Karar Verilmesi Gerektiği)
BOZMAYA UYMA (Uyulduğuna Göre Bozma Gerekçelerine Uygun Olarak Araştırma ve Yargılama Yapılıp Karar Verilmesi Gerektiği - Köy Muhtarına Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin İptali İstemi)
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Köy Muhtarına Tebliğ Edilen - Bozmaya Uyulduğuna Göre Bozma Gerekçelerine Uygun Olarak Araştırma ve Yargılama Yapılıp Karar Verilmesi Gerektiği)"
140Y10.HD20.10.2011E. 2011/8415 K. 2011/14314"PRİM VE GECİKME ZAMMI ( Re'sen Tahakkuk - Davacı Şirket İle 3. Şahıslar Arasındaki Sözleşmenin Kira mı Yoksa Komisyon Sözleşmesi mi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği/Borçlu Olmadığının Tespiti )
RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM VE GECİKME ZAMMI ( Davacı Şirket İle 3. Şahıslar Arasındaki Sözleşmenin Kira mı Yoksa Komisyon Sözleşmesi mi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Re'sen Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammından Sorumluluk - Davacı Şirket İle 3. Şahıslar Arasındaki Sözleşmenin Kira mı Yoksa Komisyon Sözleşmesi mi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
PRİM BORÇLARINDAN KAYNAKLANAN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Re'sen Tahakkuk - Davacı Şirket İle 3. Şahıslar Arasındaki Sözleşmenin Kira mı Yoksa Komisyon Sözleşmesi mi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği/Borçlu Olmadığının Tespiti )
İDARİ PARA CEZALARININ İPTALİ ( Birleşen Davada İdari Para Cezası ve Prim Borcundan Kaynaklanan Ödeme Emirlerinin İptali İstemi - Birleşen Davanın 7 Günlük Sürede Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği )
BEKLETİCİ SORUN ( Birleşen Davada İdari Para Cezası ve Prim Borcundan Kaynaklanan Ödeme Emirlerinin İptali İstemi - İdari Para Cezasının Kesinleşmesinin Bekletici Sorun Yapılarak Davacının İdari Para Cezalarından Sorumlu Olup Olmayacağı Belirleneceği )"
140Y21.HD14.6.2011E. 2010/4706 K. 2011/5584"SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA TAHAKKUK ETTİRİLEN PARA CEZALARI ( Tebliğden İtibaren 15 Gün İçinde Kuruma İtiraz Edilebileceği - Kurumca İtirazı Reddedilenlerin Kararın Kendilerine Tebliğden İtibaren 30 Gün İçinde İdare Mahkemesine Başvurabilecekleri )
İDARİ PARA CEZASINA KARŞI İTİRAZ ( Sosyal Güvenlik Kurumunca Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezasına İtirazın Takibi Durduracağı - İtiraz Üzerine Kurumca Verilen Red Kararına Karşı İdari Yargı Yoluna Başvurulabileceği )"
140Y10.HD13.6.2011E. 2009/17563 K. 2011/8689"İDARİ PARA CEZASINDAN SORUMLULUK ( Neticede Bir Cezai Yaptırım Olup Cezaların Şahsiliği ve Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkelerine Göre Alt İşverenle Birlikte Asıl İşverenin Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
TAŞERON İŞVERENİN SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMİ ( Sonucu Tayin Edilen İdari Para Cezasından Asıl İşverenin Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
İŞVERENİN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ( Almak İçin Manevi Cebir Altında Taşerona Ait İdari Para Cezasını Ödemiş Olması Nedeniyle İstirdata Hakkı Bulunduğu Gözetilmeksizin Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olup Bozma Nedeni Olduğu )"
140Y10.HD4.4.2011E. 2009/15896 K. 2011/4639"PRİM BORÇLARI ( Kuruma Borçlu Olmadığının Tespitiyle Ödeme Emri ve İcra Takiplerinin İptali Talebi - Davacı İle Dava Dışı Şirket Arasındaki Asıl İşveren Taşeron İlişkisinin Varlığının İrdelenerek Borçların Mevcudiyetinin Belirleneceği )
İDARİ PARA CEZALARI ( Taşeron Hakkında Verilen Cezadan Dolayı Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı İddiasıya Davacının Kurumca Tanzim Edilen Ödeme Emirlerine İptaline Yönelik Talebi - İş Mahkemesinin Görevli Oluşu )
ASIL İŞVEREN- ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Taşeron Hakkında Verilen Cezadan Dolayı Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı İddiasıya Davacının Kurumca Tanzim Edilen Ödeme Emirlerine İptaline Yönelik Talebi Olduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olacağı )
TAŞERON ( Taşeron Hakkında Verilen Cezadan Dolayı Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı İddiasıya Davacının Kurumca Tanzim Edilen Ödeme Emirlerine İptaline Yönelik Talebi Olduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olacağı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLUŞU ( Taşeron Hakkında Verilen Cezadan Dolayı Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı İddiasıya Davacının Kurumca Tanzim Edilen Ödeme Emirlerine İptaline Yönelik Talebi Olduğu )"
140Y10.HD6.7.2010E. 2010/7946 K. 2010/10241"TAŞERON HAKKINDA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Asıl İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
İDARİ PARA CEZASI ( Taşeron Hakkında 506 S. K. Uyarınca Verilen İdari Para Cezasından Taşeronun Sorumlu Olduğu Asıl İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İdari Para Cezası - Taşeronun Sorululuğu )"
140Y21.HD15.2.2010E. 2008/20442 K. 2010/1373"İDARİ PARA CEZALARININ İPTALİ ( Davacının Komisyona İtiraz Süresi İçersinde Bu Davayı Açtığı ve Bu Nedenle Talebin Öncelikle Komisyon Kararına İtiraz Olarak Değerlendirilmesi Gerekeceğinden Dosya İlgili Kurum İtiraz Ünitesine Göndermek Gerektiği )
KOMİSYONCA VERİLEN KARARIN DAVACININ ALEYHİNDE OLMASI ( Anılan Kararın İptali İçin İdari Yargıda Süresi İçinde Dava Açması Halinde Yapılan İşlemlerin Sonucu Beklenilip Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KOMİSYON KARARINA İTİRAZ ( İdari Para Cezalarının İptali İstemi - Anılan Kararın İptali İçin İdari Yargıda Süresi İçinde Dava Açması Halinde Yapılan İşlemlerin Sonucu Beklenilip Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
140Y11.CD27.4.2009E. 2008/21191 K. 2009/4786"GÖREVSİZLİK KARARI ( Adli Yargı Dışındaki Bir Yargı Merciine Yönelik Görevsizlik Kararlarının Hüküm Niteliğinde Olduğu/Temyize Tabi Olduğu - Yasa Yolunun Belirlenmesindeki Yanılmanın Başvuranın Haklarını Ortadan Kaldırmayacağı )
YASA YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA ( Başvuranın Haklarını Ortadan Kaldırmayacağı ) "
140Y10.HD16.4.2009E. 2008/737 K. 2009/7508"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Alacağın Aylık Prim Hizmet Belgesinin Verilmemesi Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezasına İtiraz - Sulh Ceza Mahkemesinde İptali Davası Açıldığı Bildirildiğinden İdari Para Cezasının Kesinleşmesinin Bekletici Mesele Yapılması Gereği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İtirazın İptali Davası - İdari Para Cezasının Kesinleşmesinin Beklenmesi Gereği )
AYLIK HİZMET BELGESİNİN VERİLMEMESİ ( Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezasını İçeren Ödeme Emrine İtiraz - İdari Para Cezasının İptali İçin Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan Davanın Bekletici Mesele Yapılması )"
140Y7.CD6.2.2008E. 2007/12642 K. 2008/754"İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI İTİRAZ ( İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gereği - Sosyal Sigortalar Kanunu'na Aykırılık/İdari Para Cezası )
SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( İdari Yaptırım Kararlarına Karşı İtiraz - İdari Yagıda Görülmesi Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( İdari Para Cezası - İdari Yaptırım Kararlarına Karşı İtiraz/İdari Yagıda Görülmesi Gereği )"
140Y7.CD6.2.2008E. 2007/12641 K. 2008/749"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( İtirazı İncelemeye İdare Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına Karşı İdari Yargıda İtiraz Edilemesi Gereği )
YARGI YOLU ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezası - İtirazın İdari Yargıda Görüleceği )"
140Y10.HD28.1.2008E. 2007/5330 K. 2008/465"İDARİ PARA CEZASI ( Cezayı Gerektiren Haller Oluştuğunda Kurumca Verilecek İdari Para Cezasına Karşı Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Kurumun İlgili Ünitesine İtiraz Edilebileceği )
PARA CEZASINA İTİRAZ YÖNTEMİ ( Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Kurumun İlgili Ünitesine İtiraz Edilebileceği - İtirazı Reddedilenlerin Ret Kararının Kendilerine Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Yetkili Sulh Ceza Mahkemesi'nde Dava Açabilecekleri )
İTİRAZ YÖNTEMİ ( İdari Para Cezasına Karşı Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Kurumun İlgili Ünitesine İtiraz Edilebileceği - Reddedilenlerin Ret Kararının Kendilerine Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Yetkili Sulh Ceza Mahkemesi'nde Dava Açabilecekleri )
SULH CEZA MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI ( İdari Para Cezasına Karşı İtirazı Reddedilenlerin Ret Kararının Kendilerine Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Yetkili Sulh Ceza Mahkemesi'nde Dava Açabilecekleri )"
140Y11.CD3.5.2007E. 2006/7730 K. 2007/3055"İDARİ PARA CEZASI ( Aylık Sigorta Primleri Bildirgelerini Vermemesi Nedeniyle Hükmolunması - Muteriz Lehine Olarak Aykırılığın Oluştuğu Dönemlerdeki 16 Yaşından Büyükler İçin Geçerli Aylık Asgari Ücretin 1/5 'İ Oranında Hesap Edilerek Belirlenmesi Gerektiği )
AYLIK ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ ( Hükmolunan İdari Para Cezasının Muteriz Lehine Olarak Aykırılığın Oluştuğu Dönemlerdeki 16 Yaşından Büyükler İçin Geçerli Aylık Asgari Ücretin 1/5 'İ Oranında Hesap Edilerek Belirlenmesi Gerektiği )
ONALTI YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN GEÇERLİ AYLIK ASGARİ ÜCRET ( Hükmolunan İdari Para Cezasının Muteriz Lehine Olarak Aykırılığın Oluştuğu Dönemlerdeki 16 Yaşından Büyükler İçin Geçerli Aylık Asgari Ücretin 1/5'i Oranında Hesap Edilerek Belirlenmesi Gerektiği )"
140Y21.HD27.4.2006E. 2005/13213 K. 2006/4385"PRİM GECİKME ZAMMI İSTEMİ ( Davacı Şirket Tarafından Süresi İçinde İdare Mahkemesine Dava Açılmamakla İdari Para Cezası İdari Aşamada Kesinleşmiş Olup Yersiz ve Yanlış Olarak Alınmış Bir İdari Para Cezasından Söz Edilemeyeceği )
SÜRESİ İÇİNDE İDARE MAHKEMESİNE DAVA AÇILMAMASI ( Prim Gecikme Zammı İstemi - Davacı Şirket Tarafından Süresi İçinde İdare Mahkemesine Dava Açılmamakla İdari Para Cezası İdari Aşamada Kesinleşmiş Olup Yersiz ve Yanlış Olarak Alınmış Bir İdari Para Cezasından Söz Edilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASI ( Süresi İçinde İdare Mahkemesine Dava Açılmamakla İdari Aşamada Kesinleştiği/Davacı Şirket Tarafından İhtirazı Kayıtla Ödenmiş İdari Para Cezasının Davalı Kurumdan İstirdadının Mümkün Bulunmadığı - Prim Gecikme Zammı İstemi )
İHTİRAZI KAYITLA ÖDENMİŞ İDARİ PARA CEZASI ( Prim Gecikme Zammı İstemi - Davacı Şirket Tarafından Süresi İçinde İdare Mahkemesine Dava Açılmamakla İdari Para Cezası İdari Aşamada Kesinleştiğinden Davalı Kurumdan İstirdadının Mümkün Bulunmadığı )"
140Y10.HD21.2.2006E. 2005/11874 K. 2006/1679"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Prim Borcunun Zamanında Ödenmemesi Hâlinde Kurumca Talep Edilecek Karşılık Kamu Hukuku Karakterli Bir Para Alacağı İçin Öngörülen Nitelikli Temerrüt Faizinden İbaret Olduğu )
PRİM BORCUNUN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( Hâlinde Kurumca Talep Edilecek Karşılık Kamu Hukuku Karakterli Bir Para Alacağı İçin Öngörülen Nitelikli Temerrüt Faizinden İbaret Olduğu )
TEMERRÜT FAİZİ ( Prim Borcunun Zamanında Ödenmemesi Hâlinde Kurumca Talep Edilecek Karşılık Kamu Hukuku Karakterli Bir Para Alacağı İçin Öngörülen Nitelikli Temerrüt Faizinden İbaret Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( İstem Alacağa İlişkin Olup Kurum Lehine Eksik Vekalet Ücretine Hükmedilmiş Olması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
140Y10.HD12.12.2005E. 2005/9277 K. 2005/12984"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezasına İtiraz Süresi ve Prosedürü - Süresinden Sonra İş Mahkemesinde Menfi Tesbit Davası Açılamayacağı )
MENFİ TESBİT TALEBİ ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezasına İtiraz Süresini Kaçıran Borçlunun İş Mahkemesinde Açtığı Davanın Dinlenemeyeceği - İdari Para Cezasına İtiraz Süresi ve Prosedürü )
SSK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ SÜRESİ VE PROSEDÜRÜ ( İtiraz Süresinden Sonra İş Mahkemesinde Açılan Menfi Tesbit Davasının Dinlenemeyeceği )"
140Y10.HD5.12.2005E. 2005/9273 K. 2005/12656"İDARİ PARA CEZASI ( Davacının 6183 Sayılı Kanuna Göre Ödeme Emrine Konu İdari Para Cezasının Gerçekleştiği ve Ödenmesi Gereken Dönemde "Kanuni Temsilci" Sıfatını Haiz Bulunması Nedeniyle Sorumluluğu Olduğu )
ÜST DÜZEY YÖNETİCİDEN İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİNİN KOŞULLARI ( İşveren Şirketin Mal Varlığından Tahsil İmkanı Kalmadığının Anlaşılması Gereği )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tüzelkişiliği Haiz İşverenlerin Üst Düzeydeki Yönetici ve Yetkililerinin Kuruma Karşı İşverenleri İle Sorumlulukları Sigorta Primleri ve Ek 24 Kapsamında Sosyal Yardım Zammı ve Ferileri İle Sınırlı Olduğu - İdari Para Cezaları Bu Madde Kapsamında Olmadığı )"
140Y21.HD13.10.2005E. 2005/3637 K. 2005/9516"RE'SEN YAPILAN PRİM VE GECİKME ZAMMI İŞLEMLERİNİN İPTALİ ( Doğrudan İş Mahkemesinde Dava Açıldığı - İdari Para Cezasının İptaline İlişkin Davanın Ek Prim ve Gecikme Zammının İptaline İlişkin Davadan Ayrılarak Görev Yönünden Reddi Gereği )
DOĞRUDAN İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI ( İdari Para Cezasının İptaline İlişkin Davanın Ek Prim ve Gecikme Zammının İptaline İlişkin Davadan Ayrılarak Görev Yönünden Reddi Gereği )
GÖREV ( İdari Para Cezasının İptaline İlişkin Davanın Ek Prim ve Gecikme Zammının İptaline İlişkin Davadan Ayrılarak Görev Yönünden Reddi Gereği )"
140Y21.HD14.7.2005E. 2005/4970 K. 2005/7536"PRİM VE GECİKME ZAMMI İŞLEMİNİN İPTALİ ( İş Mahkemesinin İdari Yargının Görevli Kılındığı İdari Para Cezaları Hakkındaki Davanın Ayrılması Ayrı Esasa Kaydedilip Dosyası Oluşturulduktan Sonra Görevsizlik Kararı Vermesi Gerektiği )
EKSİK BİLDİRİM ( Prim ve Gecikme Zammı İşleminin İptali - İş Mahkemesinin İdari Yargının Görevli Kılındığı İdari Para Cezaları Hakkındaki Davanın Ayrılması Ayrı Esasa Kaydedilip Dosyası Oluşturulduktan Sonra Görevsizlik Kararı Vermesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Prim ve Gecikme Zammı İşleminin İptali - İş Mahkemesinin İdari Yargının Görevli Kılındığı İdari Para Cezaları Hakkındaki Davanın Ayrılması Ayrı Esasa Kaydedilip Dosyası Oluşturulduktan Sonra Görevsizlik Kararı Vermesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( Hakkındaki Davanın Ayrılması Ayrı Esasa Kaydedilip Dosyası Oluşturulduktan Sonra Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - Prim ve Gecikme Zammı İşleminin İptali )"
140Y10.HD7.6.2005E. 2005/5310 K. 2005/6233"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Dosyanın İdari Yargı Yerine İntikali - Davanın Tekrar Derdest Hale Getirilip Getirilmediğinin Mahkemece Araştırılmadan Davanın Reddinin Bozmayı Gerektirdiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ödeme Emrinin İptali - Davanın Tekrar Derdest Hale Getirilip Getirilmediğinin Mahkemece Araştırılmadan Davanın Reddinin Bozmayı Gerektirdiği )
İDARE MAHKEMESİNİN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARI ( Davanın Sonuçlandırılıp Keyfiyetin Davacı Şirkete Tebliği Edildiği Ancak Davanın Tekrar Derdest Hale Getirilip Getirilmediğinin Mahkemece Araştırılmadan Davanın Reddinin Bozmayı Gerektirdiği )"
140Y10.HD26.5.2005E. 2005/1864 K. 2005/5799"TÜM PRİM VE GECİKME ZAMMI İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN İPTALİ İSTEMİ ( Kurum İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazı Komisyon Kararı İle Red Ettiğine Göre Davacının Bu Red Kararına Karşı İdare Mahkemesine İtiraz Etmesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ ( Kurum Komisyon Kararı İle Red Ettiğine Göre Davacının Bu Red Kararına Karşı İdare Mahkemesine İtiraz Etmesi Gerektiği - Tüm Prim ve Gecikme Zammı İle İlgili İşlemlerin İptali İstemi )
KURUM KOMİSYON KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kurum İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazı Komisyon Kararı İle Red Ettiğine Göre Davacının Bu Red Kararına Karşı İdare Mahkemesine İtiraz Etmesi Gerektiği )
YARGI YOLU ( Davacının Red Kararına Karşı İdare Mahkemesine İtiraz Etmesi Gerekirken İş Mahkemesine İş Bu Davayı Açmış Olması Karşısında Yargı Yolu Yanlışlığı Nedeni İle Dava Dilekçesinin Reddiyle Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği ) "
140Y21.HD21.4.2005E. 2005/385 K. 2005/4162"İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Görevli Mahkeme - SSK'nın Ölçümleme Yapma ve Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Oranlarının Tesbiti Yetkisinin Bulunması )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezasına İtiraz Davasında )
PRİM BORCUNA İTİRAZ ( SSK'nın İşyerinde Ölçümleme Yapma Yetkisinin Bulunması - Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Oranının Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
BİLDİRİLMESİ ZORUNLU İŞÇİLİK ORANLARININ TESBİTİ USULÜ ( SSK Tarafından Re'sen Yapılan Prim Tesbitine İtiraz Davasında )
SSK MÜFETTİŞLERİNİN ÖLÇÜMLEME YAPMA YETKİSİNİN BULUNMASI ( Re'sen Yapılan Prim Tahakkukuna İtiraz Davası - Mahkemece Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Oranının Tesbitinde Esas Alınacak Hususlar )"
140Y21.HD21.4.2005E. 2004/11238 K. 2005/4160"İDARİ PARA CEZASI UYARINCA YAPILAN TAKİBİN İPTALİ ( Dava Konusu İş Nedeniyle Gerçek Biçimde Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Oranını veya Miktarını Belirlemek ve Belirlenecek Bu İşçilik Oranına Göre İşverenin Prim Borcu Bulunup Bulunmadığını Saptamak Gerektiği )
İŞÇİLİK ORANI ( İdari Para Cezası Uyarınca Yapılan Takibin İptali İstemi - Dava Konusu İş Nedeniyle Gerçek Biçimde Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Oranını veya Miktarını Belirlemek ve Belirlenecek Bu İşçilik Oranına Göre İşverenin Prim Borcu Bulunup Bulunmadığını Saptamak Gerektiği )
İŞVERENİN PRİM BORCU ( İdari Para Cezası Uyarınca Yapılan Takibin İptali İstemi - Dava Konusu İş Nedeniyle Gerçek Biçimde Bildirilmesi Zorunlu İşçilik Oranını veya Miktarını Belirlemek ve Belirlenecek Bu İşçilik Oranına Göre İşverenin Prim Borcu Bulunup Bulunmadığını Saptamak Gerektiği )
PRİM BORCU VE İDARİ PARA CEZASI TAHAKKUK ETTİRİLEREK ÇIKARILAN ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İşçilik Bildirilmesi Gereken İşle İlgili Tüm Verileri Gözeterek Belirlenecek İşçilik Oranına Göre İşverenin Prim Borcu Bulunup Bulunmadığını Saptamak Gerektiği )"
140Y10.HD7.12.2004E. 2004/7379 K. 2004/11507"SSK PRİM CEZASINA İTİRAZ ( İdari Para Cezasının Kesinleşip Kurum Alacağına Dönüştüğünün Tespiti Halinde Bu Takibe Karşı Yetkili İş Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
İDARİ PARA CEZASI ( Kesinleşip Kurum Alacağına Dönüştüğünün Tespiti Halinde Bu Takibe Karşı Yetkili İş Mahkemesinde Dava Açılabileceği - Takip Nedeniyle Yaratılan Muarazanın Önlenmesi Borçlu Bulunulmadığının Tespiti Davası )
BORÇLU BULUNULMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( İdari Para Cezasının Kesinleşip Kurum Alacağına Dönüştüğünün Tespiti Halinde Bu Takibe Karşı Yetkili İş Mahkemesinde Dava Açılabileceği )"
140Y10.HD6.12.2004E. 2004/7410 K. 2004/11404"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İdari Para Cezası Kesinleştikten Sonra Kurum Alacağına Dönüşen Miktar İçin 6183 Sayılı Kanun Gereğince Kurum Cebri İcra Yoluna Başvurulabileceği )
İDARİ PARA CEZASI ( Kesinleştikten Sonra Kurum Alacağına Dönüşen Miktar İçin 6183 Sayılı Kanun Gereğince Kurum Cebri İcra Yoluna Başvurulabileceği - Ödeme Emrinin İptali Talebi )
GÖREVSİZLİK ( İdari Para Cezası Kesinleşmemişse Verileceği - Kesinleşmişse 6183 Sayılı Kanunun 58. Maddesi Kapsamında Davanın Çözümlenmesi Gereği )"
140Y21.HD2.12.2004E. 2004/7240 K. 2004/10560"GÖREVSİZLİK KARARININ USUL VE YASAYA AYKIRI OLMASI ( İşyerinde Sigortalı Görünen İşçinin Fiilen Çalışmadığı Gerekçesiyle Kesilen İdari Para Cezasının İptali Talebi - Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesi'ne Yapılan Başvurunun Reddedilmiş ve İdari Para Cezasının Kesinleşmiş Olması/Yeniden İptal Talep Edilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİNE YÖNELİK MENFİ TESBİT TALEBİ ( İşyerinde Sigortalı Görünen İşçinin Fiilen Çalışmadığı Gerekçesiyle Kesilen - Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesi'ne Yapılan Başvurunun Reddedilmiş ve İdari Para Cezasının Kesinleşmiş Olması/Yeniden İptal Talep Edilemeyeceği )
İŞYERİNDE BİLDİRİMSİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILDIĞI GEREKÇESİYLE KESİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN MENFİ TESBİT DAVASI ( Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesi'ne Yapılan Başvurunun Reddedilmiş ve İdari Para Cezasının Kesinleşmiş Olması/Yeniden İptal Talep Edilemeyeceği )
SSK TARAFINDAN KESİLEN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN MENFİ TESBİT DAVASI ( Müfettiş Raporunda Fiilen Çalışmadığı İddia Edilen İşçinin Fiilen Çalıştığı Gerekçesiyle - Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesinde Cezaya İtiraz Edilmiş ve İtiraz Reddedilerek Cezanın Kesinleşmiş Olması/Yeniden İptal Talep Edilemeyeceği )
SULH CEZA MAHKEMESİ'NDE İDARİ PARA CEZASINA YAPILAN İTİRAZIN REDDEDİLMİŞ VE CEZANIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI ( İşyerinde Sigortalı Görünen İşçinin Fiilen Çalışmadığı Gerekçesiyle SSK Tarafından Kesilen İdari Para Cezası - Yeniden Aynı Ceza Nedeniyle Menfi Tesbit Davası Açılamaması )
MENFİ TESBİT TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Sigortalı Görünen İşçinin İşyerinde Fiilen Çalışmadığı Gerekçesiyle SSK Tarafından Kesilen İdari Para Cezasına Karşı Açılan - Aynı Ceza Nedeniyle Daha Önce Kanundaki Prosedüre Uygun Olarak Sulh Ceza Mahkemesi'ne İtiraz Edilmiş ve İtiraz Reddedilerek Cezanın Kesinleşmiş Olması )"
140Y10.HD2.11.2004E. 2004/10852 K. 2004/10090"İŞYERİ TESCİL İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Kuruma Ödenmiş Prim ve Cezaların da Geri Alınması - İş Mahkemesi Görevi Kapsamına Girdiği )
GÖREV ( Kurumca Resen İşyeri Tescil İşleminin İptaliyle Kuruma Ödenmiş Prim ve Cezaların Geri Alınması Davası - İş Mahkemesi Görevi Kapsamına Girdiği )
SSK'CA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( İtirazın 506 Sayılı Kanunun 140. Maddesi Gereğince Sulh Ceza Mahkemesince Görülmesi Gerektiği )"
140Y10.HD20.9.2004E. 2004/3682 K. 2004/7640"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( 6183 Sayılı Yasanın 58.Maddesinde Öngörülen 7 Günlük Yasal İtiraz Süresi İçinde Davanın Açılıp Açılmadığının Tespiti Gereği - İdari Para Cezasının Kurum Alacağına Dönüşen Miktarının Cebri İcra Yoluyla Tahsili Talebi - Görev )
İDARİ PARA CEZASININ KURUM ALACAGINA DÖNÜŞMESİ ( Ödeme Emrinin İptali Talebi - Görevli Mahkemenin Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Oluşu )
GÖREV ( İdari Para Cezasının Kurum Alacağına Dönüşmesi Sonucu Cebri İcra Yoluyla Tahsilinde Ödeme Emrinin İptali Talebi - Görevli Mahkemenin Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Oluşu )
DAVANIN AÇILMA SÜRESİ ( İdari Para Cezasının Kurum Alacağına Dönüşmesi Sonucu Cebri İcra Yoluyla Tahsilinde Ödeme Emrinin İptali Talebi - 6183 Sayılı Yasanın 58.Maddesinde Öngörülen 7 Günlük Yasal İtiraz Süresi İçinde Davanın Açılıp Açılmadığının Tespiti Gereği )"
140Y10.HD14.9.2004E. 2004/6056 K. 2004/7406"İDARİ PARA CEZASI ( SSK.'ca Verilen - Tebliğ Tarihinden 7 Gün İçinde İtiraz Edilebileceği/İtirazı Reddedilenlerin Kararının Tebliğ Tarihinden 7 Gün İçinde Yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde Dava Açabileceği )
SSK.'CA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Tebliğ Tarihinden 7 Gün İçinde İtiraz Edilebileceği/İtirazı Reddedilenlerin Kararının Tebliğ Tarihinden 7 Gün İçinde Yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde Dava Açabileceği )
İŞ MAHKEMESİNDE MENFİ TESPİT İTİRAZ VE İSTİRDAT DAVASI AÇILAMAMASI ( SSK.'ca Verilen İdari Para Cezası - Süresinde Kuruma İtiraz ve Reddi Halinde Süresinde Sulh Ceza Mahkemesinde Dava Açılmaması Nedeniyle Kesinleşmesi )
SÜRE ( SSK.'ca Verilen İdari Para Cezası - Kuruma İtiraz ve Reddi Halinde Sulh Ceza Mahkemesinde Dava Açılmasında )"
140Y21.HD28.6.2004E. 2004/2620 K. 2004/6372"ÖDEME EMRİ VE PRİM BORCUNUN İPTALİ TALEBİ ( İdari Aşamada Kesinleşen İdari Para Cezasının Yeniden Yargı Yerinde Denetlenmesine Yasaca ve Hukukça Olanak Olmadığı )
İDARİ AŞAMADA KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASI ( Ödeme Emri ve Prim Borcunun İptali Talebi - Yeniden Yargı Yerinde Denetlenmesine Yasaca ve Hukukça Olanak Olmadığı )
İDARİ AŞAMADA KESİNLEŞME ( Kesin Hüküm Güç ve Niteliğinde Olmamakla Birlikte İdari Aşamada Kesinleşen İdari Para Cezasının Yeniden Yargı Yerinde Denetlenmesine Yasaca ve Hukukça Olanak Olmadığı - Ödeme Emri ve Prim Borcunun İptali Talebi )"
140Y11.CD20.5.2004E. 2004/5414 K. 2004/4489"SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA MUHALEFET ( SSK Müdürlüğünce Verilen İdari Para Cezalarına Karşı İlk İtirazın 7 Gün İçinde Kurumun İlgili Ünitesine Yapılması Ve Reddi Halinde Aynı Süre İçinde Yetkili Sulh Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )
SOSYAL SİGORTALAR MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( İlk İtirazın 7 Gün İçinde Kurumun İlgili Ünitesine Yapılması Ve Reddi Halinde Aynı Süre İçinde Yetkili Sulh Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )
İLK İTİRAZ ( SSK Müdürlüğünce Verilen İdari Para Cezalarına Karşı İlk İtirazın 7 Gün İçinde Kurumun İlgili Ünitesine Yapılması Ve Reddi Halinde Aynı Süre İçinde Yetkili Sulh Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )"
140Y10.HD19.4.2004E. 2004/932 K. 2004/3368"İDARİ PARA CEZASI ( Ödeme Emrinin İptali - Dosyanın İlgili Kısmının Tefrik Edilip Dosyanın Görev Yönünden Reddi İle Talep Halinde Yetkili ve Görevli Sulh Ceza Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İdari Para Cezası - Dosyanın İlgili Kısmının Tefrik Edilip Dosyanın Görev Yönünden Reddi İle Talep Halinde Yetkili ve Görevli Sulh Ceza Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )
GÖREV ( İdari Para Cezasına Yönelik Ödeme Emrinin İptali - Sulh Ceza Mahkemesinin Davaya Bakacağı )"
140Y11.CD8.4.2004E. 2004/1809 K. 2004/2988"SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Yetkisi Kaldırılmış Olsa Bile Sigorta Müfettişinin Raporunda Olayı Kanıtlayıcı Belge Ve Bilgileri Göstermesi Halinde Bunların Ceza Hakimi Tarafından Dikkate Alınacağı )
İDARİ PARA CEZASI ( Maddi Bir Olgunun Saptanması Durumunda Ceza Hakimi Toplanan Delilleri İrdeleyip Vicdani Kanaat Ve Takdirine Göre Karar Vermek Yükümlülüğü İçinde Olduğu - Sosyal Sigortalar Kanununa Muhalefet )
YETKİSİ KALDIRILAN SİGORTA MÜFETTİŞİ RAPORU ( Olayı Kanıtlayıcı Belge Ve Bilgileri Göstermesi Halinde Bunların Ceza Hakimi Tarafından Dikkate Alınacağı - Sosyal Sigortalar Kanununa Muhalefet )"
140Y11.CD1.4.2004E. 2003/17166 K. 2004/2691"SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA AYKIRILIK ( İdari Para Cezalarının Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Kuruma Ödeneceği Veya Aynı Süre İçinde Kurumun İlgili Ünitesine İtiraz Edilebileceği )
İDARİ PARA CEZALARININ ÖDENMESİ ( Sosyal Sigortalar Kanununa Aykırılık - Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Kuruma Ödeneceği Veya Aynı Süre İçinde Kurumun İlgili Ünitesine İtiraz Edilebileceği )
7 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ ( İdari Para Cezalarının Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Kuruma Ödeneceği Veya Aynı Süre İçinde Kurumun İlgili Ünitesine İtiraz Edilebileceği - Sosyal Sigortalar Kanununa Aykırılık )"
140Y11.CD24.3.2004E. 2004/2556 K. 2004/2324"SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA AYKIRILIK ( 140. Maddenin 4. Fıkrası Hükümlerine Göre Tayin Olunan İdari Para Cezasına Vaki İtirazın Kurum Tarafından Reddi Üzerine İdari Mahkemesine Başvurulması Gereği - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Kurum Tarafından Reddi Üzerine İdari Mahkemesine Başvurulması Gereği/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği - Sosyal Sigortalar Kanununa Aykırılık )
GÖREV ( Sosyal Sigortalar Kanununa Aykırılık/140. Maddenin 4. Fıkrası Hükümlerine Göre Tayin Olunan İdari Para Cezasına Vaki İtirazın Kurum Tarafından Reddi Üzerine İdari Mahkemesine Başvurulacağı - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )"
140Y21.HD9.2.2004E. 2003/10222 K. 2004/724"SSK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına İtiraz )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına İtiraz )"
140Y21.HD22.1.2004E. 2003/11793 K. 2004/393"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ ( Mahkemeye Başvurulmasının Takip Ve Tahsilini Durdurmadığı - İş Mahkemesindeki Kurumca Yapılan Ödeme Emrinin İptali Davasında Öncelikle İdari Para Cezasının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gereği )
İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİ ( Ödeme Emrinin İptali Davasında Öncelikle İdari Para Cezasının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gereği - Ön Sorun )
ÖN SORUN ( İş Mahkemesindeki Kurumca Yapılan Ödeme Emrinin İptali Davasında Öncelikle İdari Para Cezasının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gereği - İdari Para Cezasının İptali İçin Sulh Hukuk Mahkemesine Başvurulması Takip Ve Tahsilini Durdurmadığı )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kurum'un İdari Para Cezasına İlişkin İşlemleri Ve Neticesi Belirlenmeden Sonuca Gidilemeyeceği )"
140Y10.HD20.1.2004E. 2003/8756 K. 2004/94"İSTİRDAT DAVASI ( Davacı Adına Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezası Kesinleşmiş Olduğundan İdari Para Cezası Kararı Ortadan Kaldırılmadıkça İstirdat Davası Açılamaması )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ ( İdari Para Cezası Kararına Karşı Kurum Ünitesine İtiraz Edilebilmesi-Kurum Ünitesinin İtirazı Reddetmesi Halinde Sulh Ceza Mahkemesine Başvurulabilmesi )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İdari Para Cezasına Yerinde Olup Olmadığının İş Mahkemesince İncelenememesi Duruma Göre Kurum Ünitesine ve Sulh Ceza Mahkemesine Başvurulması )"
140Y10.HD1.12.2003E. 2003/7578 K. 2003/8651"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ ( Kesinleşmiş İdari Para Cezası Karşısında İş Mahkemesinde Menfi Tespit Davası Açılmasının Olanaksız Olması )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Kesinleşmiş İdari Para Cezası Karşısında İş Mahkemesinde Menfi Tespit Davası Açılmasının Olanaksız Olması )
İSTEM SONUCUNUN AÇIKLATTIRILMASI ( Dava Konusu Olayda Davacının İstemlerinin Açıklattırılması Gerekirken Buna Riayet Edilmemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )"
140Y21.HD10.11.2003E. 2003/7696 K. 2003/9054"SSK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Görevli Mahkemenin İdare Mahkeme Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezasına İtiraz Halinde Görevli Mahkemenin İdare Mahkeme Olması )
İDARİ PARA CEZASI ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezasına İtiraz Halinde Görevli Mahkemenin İdare Mahkeme Olması )"
140Y21.HD4.11.2003E. 2003/7933 K. 2003/8772"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kurum Tarafından Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammı Borcunun İptali Talebi )
SSK TARAFINDAN GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kurum Tarafından Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammı Borcunun İptali Talebi )"
140Y21.HD3.11.2003E. 2003/8414 K. 2003/8696"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Davacının Kuruma Olan İdari Para Cezasından Dolayı Aleyhine Yapılan Takibin İptalini İstemesi )
İDARİ PARA CEZASI ( Bu Cezalara Karşı Önce Kurum Ünitesine Müracaat Edilmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( Kurum Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına İlişkin Yargılama Görevinin İdare Mahkemelerinde Olması )"
140Y21.HD7.10.2003E. 2003/6264 K. 2003/7715"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkemenin İdare Mahkemesi Olması Nedeniyle Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesinin Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdari Para Cezasının İptaline İlişkin Davalarda İdare Mahkemesi Olması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girmesi Sebebiyle Reddedilen Davanın Talep Halinde İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
GÖNDERME KARARI ( İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girmesi Sebebiyle Reddedilen Davanın Talep Halinde İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
140Y11.CD14.7.2003E. 2003/5901 K. 2003/5537"PRİM BORDROLARI ( Dört Aylık - Süresinde Verilmemesi Nedeniyle İdari Para Cezası Tayin Edilemeyeceği )
DÖRT AYLIK PRİM BORDROLARI ( Süresinde Verilmemesi Nedeniyle İdari Para Cezası Tayin Edilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASI ( Dört Aylık SSK. Bordroları - Süresinde Verilmemesi Nedeniyle Tayin Edilemeyeceği )"
140Y10.HD12.6.2003E. 2003/3843 K. 2003/4929"PRİM ( Davanın Davacının Davalı Kurumca Tahakkuk Ettirilen Prim ve Buna Bağlı Gecikme Faizi ile İdari Para Cezasının İptaline Karar Verilmesini İstemine Dair Olması )
GECİKME FAİZİ ( Davanın Davacının Davalı Kurumca Tahakkuk Ettirilen Prim ve Buna Bağlı Gecikme Faizi ile İdari Para Cezasının İptaline Karar Verilmesini İstemine Dair Olması )
İDARİ PARA CEZALARI ( İdari Para Cezalarına İtiraz Davalarına Bakma Görevinin Sulh Ceza Mahkemelerine Ait Olması )
İTİRAZ DAVASI ( İdari Para Cezalarına İtiraz Davalarına Bakma Görevinin Sulh Ceza Mahkemelerine Ait Olması )
GÖREV ( İdari Para Cezalarına İtiraz Davalarına Bakma Görevinin Sulh Ceza Mahkemelerine Ait Olması )"
140Y4.HD29.4.2003E. 2003/439 K. 2003/5515"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davalıların Neden Olduğu Kurum Zararlarının Karşılanmasını Talep Etmesi )
KURUM ZARARLARININ KARŞILANMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların SSK Pirim ve Bildirgeler ile Bordrolarının Yasal Süre İçinde SSK ya Vermemelerinden Doğan Zarar )
YAZILI İHTAR ŞARTI ( 506 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikle Süresinde Bildirim Yapmayan İşveren Hakkında Uygulanacak İdari Para Cezalarında Yazılı İhtir Şartının Kaldırılmış Olması )
DAVALILARIN KUSURLU HAREKETİ ( Prim Bildirge ve Bordrolarını Zamanında SSK'ya Verme Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Davalıların Kurumu Zarara Uğrattıklarının Sabit Olması )"
140Y10.HD24.4.2003E. 2003/2978 K. 2003/3738"İPTAL DAVASI ( Davacının Eksik İşçilikten Doğan Primin ve Buna Bağlı İdari Para Cezalarının İptal Edilmesi Talebi )
EKSİK İŞÇİLİKTEN DOĞAN PRİMİN İPTALİ ( Davacının Eksik İşçilikten Doğan Primin İptali talebi )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Davacının Eksik İşçilikten Doğan Primin ve Buna Bağlı İdari Para Cezalarının İptal Edilmesi Talebi )
TEFRİK KARARI ( Eksik İşçilikten Doğan Primin ve Buna Bağlı İdari Para Cezasının iptali Davasında İdari Para Cezası Talebini Tefrik Edildikten Sonra Bu Konuda Görevsizlik Kararının Verilmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( Eksik İşçilikten Doğan Primin ve Buna Bağlı İdari Para Cezasının iptali Davasında İdari Para Cezası Talebi Tefrik Edildikten Sonra Bu Konuda Görevsizlik Kararının Verilmesinin Gerekmesi )"
140Y11.CD16.4.2003E. 2002/14587 K. 2002/1836"DOLANDIRICILIK ( Çalıştırdığı İşçileri Sosyal Sigortalar Kurumuna Bildirmeyen Sanığın Eyleminin SSK'nın Olay Sebebiyle Zararı Olmadığından Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığı - İşe Giriş Bildirgesi Vermemek )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERMEMEK ( Eylemi ile Sanık SSK'yı Zarara Uğratmadığı Menfaat Sağlamaya Yönelik Bir Hile ve Desisesi Bulunmadığından Dolandırıcılık Suçunu İşlemediği - Sosyal Sigortalar Kanununa Muhalefet )"
140Y21.HD15.4.2003E. 2003/3625 K. 2003/3385"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Sosyal Sigortalar Kurumuna İdari Para Cezası Borcu Olmadığının Tespiti )
SSK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( 6183 Sayılı Yasanın Uygulanmasından Doğacak Uyuşmazlıkların Çözümünde Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Olduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili Olması )
YETKİLİ MAHKEME ( SSK Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Yasanın Uygulanmasından Doğacak Uyuşmazlıkların Çözümü-Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Olduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Yasanın Uygulanmasından Doğacak Uyuşmazlıkların Çözümü-Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Olduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili Olması )"
140Y11.CD8.4.2003E. 2003/2424 K. 2003/1285"AYLIK EK PİRİM BİLDİRGESİNİN GEÇ VERİLMESİ ( 506 Sayılı Kanunun 79 ve 140. Maddeleri Kapsamında Bulunmayan - İdari Para Cezası Uygulamasına Olanak Vermeyeceği )
PRİM BİLDİRGESİ ( Aylık Ek Pirim - 506 Sayılı Kanunun 79 ve 140. Maddeleri Kapsamında Bulunmayan/İdari Para Cezası Uygulamasına Olanak Vermeyeceği )
İDARİ PARA CEZASI ( Aylık Ek Pirim Bildirgesinin Geç Verilmiş Olması/506 Sayılı Kanunun 79 ve 140. Maddeleri Kapsamında Bulunmayan - Uygulamasına Olanak Vermeyeceği )"
140Y21.HD4.3.2003E. 2003/1551 K. 2003/1607"MENFİ TESPİT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumuna İdari Para Cezası Borcu Olmadığının Tespiti Talebi )
İDARİ PARA CEZASI BORCUNUN OLMADIĞININ TESPİTİ ( İdari Para Cezasının İdari Aşamada Kesinleşmesinden Sonra Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
SSK PRİMLERİNİN YASAL SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI ( Borçlu Olmadığının Tespitine İlişkin Davanın İş Mahkemesinde Açılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yasal Süresi İçinde Ödenmeyen Primlerden Dolayı Uygulanan İdari Para Cezasından Dolayı Borçlu Olunmadığının Tespiti Davasının İş Mahkemesinde Görülmesi )"
140Y10.HD24.12.2002E. 2002/9266 K. 2002/10034"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( 506 Sayılı Yasanın 140. Maddesi Uyarınca Görev Sulh Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Kurumca Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezalarının Kaldırılmasına İlişkin Davada 506 Sayılı Yasanın 140. Maddesi Uyarınca Görev Sulh Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
140Y11.CD23.12.2002E. 2002/13184 K. 2002/10278"SSK EK PRİM BİLDİRGESİNİN VERİLMEMESİ ( İdari Para Cezası Verilip Verilememesi )
İDARİ PARA CEZASI ( SSK Ek Prim Bildirgesinin Verilmemesi )"
140Y10.HD10.12.2002E. 2002/9182 K. 2002/9479"İTİRAZIN İPTALİ ( SSK'nın Prim ve Diğer Alacaklarının Süresinde Ödenmemesi Halinde 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı - 6183 Sayılı Yasanın İcra İflas Kanununa Nazaran Özel Hükümler Taşıdığı ve Sözü Edilen Yasaya Göre Uygulama Önceliğine Sahip Bulunduğu )
SSK'NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı - 6183 Sayılı Yasanın İcra İflas Kanununa Nazaran Özel Hükümler Taşıdığı ve Sözü Edilen Yasaya Göre Uygulama Önceliğine Sahip Bulunduğu )
ALACAKLARIN TAHSİLİ USULÜ KANUNUNUN UYGULAMA ÖNCELİĞİ OLMASI ( İcra İflas Kanununa Nazaran Özel Hükümler Taşıdığı ve Sözü Edilen Yasaya Göre Uygulama Önceliğine Sahip Bulunduğu - SSK'nın Prim ve Diğer Alacaklarının Süresinde Ödenmemesi )"
140Y21.HD7.10.2002E. 2002/6791 K. 2002/8104"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İdari Para Cezası - Şirkete ve Ortaklara Ayrı Ayrı Takip Yapılabileceği/Birine Yapılan Usulsüz Tebligatın Diğerlerini Etkilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASI ( Ödeme Emrinin İptali - Şirkete ve Ortaklara Ayrı Ayrı Takip Yapılabileceği/Birine Yapılan Usulsüz Tebligatın Diğerlerini Etkilemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İdari Para Cezasından Kaynaklanan Ödeme Emrinin İptali - Şirkete ve Ortaklara Ayrı Ayrı Takip Yapılabileceği/Birine Yapılan Usulsüz Tebligatın Diğerlerini Etkilemeyeceği )"
140Y10.HD23.9.2002E. 2002/5424 K. 2002/6573"SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA ARACIYA ( TAŞERONA ) TAYİN EDİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Taşerona Tayin Edilen İdari Para Cezasından Asıl İşverinin Sorumlu Olmaması )
ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Taşerona Tayin Edilen İdari Para Cezasından Asıl İşverenin sorumlu Olmaması )
ARACININ SUÇ TEŞKİL EDEN FİİLİ ( Aracının Suç Teşkil Eden Fiili Sonucu Tayin Edilen İdari Para Cezasından Onunla Birlikte Başkasının Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmaması )
İDARİ PARA CEZASI ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Taşerona Tayin Edilen İdari Para Cesasından Asıl İşverenin sorumlu Olmaması )"
140YHGK10.7.2002E. 2002/21-577 K. 2002/594"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kurum Alacaklarının Tahsilinde 6183 S.k. Uygulanmasından Doğacak Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesinin Yetkili ve Görevli Olduğu )
KURUM ALACAĞININ TAHSİLİ ( Ödeme Emrinin İptali - 6183 S.K. Uygulanmasından Doğacak Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Yetkili ve Görevli Olduğu )
YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME ( Ödeme Emrinin İptali - 6183 S.K. Uygulanmasından Doğacak Uyuşmazlıkların Çözümlenmesinde Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Yetkili ve Görevli Olduğu )"
140Y10.HD2.7.2002E. 2002/5436 K. 2002/6003"GÖREVLİ MAHKEMEDE AÇILAN DAVA ( Görevsiz Mahkemedeki Davanın Devamı Olduğu - Görevsiz Mahkemedeki Dava İle Kazanılmış Haklar Saklı Tutulmuş Olacağından Hak Düşürücü Sürelerin de Görevsiz Mahkemede Açıldığı Zamana Göre Hesaplanması )
GÖREVSİZ MAHKEMEDE AÇILAN DAVA ( Kazanılmış Haklar Saklı Tutulmuş Olacağından Hak Düşürücü Sürelerin de Görevsiz Mahkemede Açıldığı Zamana Göre Hesaplanması Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER ( Görevsiz Mahkemede Açılan Dava - Kazanılmış Haklar Saklı Tutulmuş Olacağından Hak Düşürücü Sürelerin de Görevsiz Mahkemede Açıldığı Zamana Göre Hesaplanması Gereği )
PRİM BORCU VE FAİZİN İPTALİ DAVASI ( Görevsiz Mahkemede Açılması - Kazanılmış Haklar Saklı Tutulmuş Olacağından Hak Düşürücü Sürelerin de Görevsiz Mahkemede Açıldığı Zamana Göre Hesaplanması Gereği )
İDARİ YARGIDA GÖREVSİZ MAHKEMEYE YAPILAN BAŞVURU ( Danıştay Veya İlgili "görevli" Mahkemeye Başvurma Tarihi Olarak Kabul Edileceği )"
140Y10.HD18.6.2002E. 2002/5051 K. 2002/5539"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süre İçinde Kuruma Verilmemesi Üzerine Tahakkuk Ettirilip Kesinleşen İdari Para Cezasının Ödenmesi İçin Gönderilen Ödeme Emri )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PRİM VE DİĞER ALACAKLARI ( Bu Alacaklar İçin 6183 Sayılı Yasanın Uygulanması )
TÜZEL KİŞİ İŞVERENLERDEN TAHSİL EDİLEMEYEN KURUM ALACAKLARI ( Kanuni Temsilcilerin Kuruma Karşı Mal Varlıkları ile Sorumlu Olması )"
140Y21.HD17.6.2002E. 2002/5050 K. 2002/5807"İDARİ PARA CEZASI BORCUNUN OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kesinleşen İdari Para Cezasının Tekrar İncelenememesi )
KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASI ( Cezanın Tekrar İncelenmesine Olanak Tanımanın Mümkün Olmaması )"
140Y10.HD11.6.2002E. 2002/4924 K. 2002/5251"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İdari Para Cezasından Dolayı Yapılan Takibin İptali Talebi )
İDARİ PARA CEZASINDAN DOLAYI YAPILAN TAKİBİN İPTALİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdari Para Cezasından Dolayı Yapılan Takibin İptali Davasına İş Mahkemesinde Bakılmasının Gerekmesi )"
140Y21.HD28.5.2002E. 2002/3687 K. 2002/4983"İDARİ PARA CEZASI ( Sosyal Sigortalar Kurumunun Belli Bir Alacağı Haline Gelen - İstirdadına Karar Verilemeyeceği )
İSTİRDAT TALEBİ ( Sosyal Sigortalar Kurumunun Belli Bir Alacağı Haline Gelen İdari Para Cezası - İstirdadına Karar Verilemeyeceği )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN İDARİ PARA CEZASI VE GECİKME ZAMMI ( Belli Bir Alacağı Haline Gelen - İstirdadına Karar Verilemeyeceği )
TAKİP ( SSK.'nun İdari Para Cezası ve Gecikme Zammı/Sulh Ceza Mahkemesine Yapılan İtirazın da Reddedilerek Kesinleşmesi - İstirdadına Karar Verilemeyeceği )"
140Y21.HD29.4.2002E. 2002/2306 K. 2002/3610"SSK.'NUN ÖLÇÜMLEME HAKKI ( Ek Prim, Gecikme Zammı ve İdari Para Cezası - Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenlerin İptal Taleplerinin Yasal Boşluktan Söz Edilerek Kabul Edilemeyeceği )
EK PRİM GECİKME ZAMMI VE İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Bildirim Dışı Kalmış İşçilik - Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenlerin Taleplerinin Yasal Boşluktan Söz Edilerek Kabul Edilemeyeceği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Ek Prim, Gecikme Zammı ve İdari Para Cezası - Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenlerin İptal Taleplerinin Yasal Boşluktan Söz Edilerek Kabul Edilemeyeceği )
HUKUKİ BOŞLUK ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı - Ek Prim, Gecikme Zammı ve İdari Para Cezası/Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenlerin İptal Taleplerinin Kabul Edilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( SSK. 140. Maddede Öngörülen Prosedür Çevresinde Kesinleşen İdari Para Cezasının Tekrar İncelenmesine Olanak Tanınamayacağı )"
140Y10.HD14.3.2002E. 2002/1655 K. 2002/2105"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MÜFETTİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TESPİT TUTANAĞININ İPTALİ ( Davanın Bir Aylık Süresi İçinde Açılması )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( İtirazın İş Mahkemesine Değil Sulh Ceza Mahkemesine Yapılmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İdari Para Cezasına İtirazın İş Mahkemesine Değil Sulh Ceza Mahkemesine Yapılmasının Gerekmesi )
EK BİLDİRGE VE BORDRO DÜZENLENMESİNE DAİR KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Tutanak Tarihinde Yürürlükte Olan Mevzuata Göre Müfettiş Raporlarının Aksi Sabit Oluncaya Geçerli Olması )"
140Y11.CD18.2.2002E. 2002/490 K. 2002/1305"SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA MUHALEFET ( İşyerinde Çalıştırılan Sigortalının Aylık Prim Bildirgelerinin Süresinde İlgili Kuruma Gönderilmemesi )
SİGORTA PRİM BİLDİRGELERİNİN KURUMA GÖNDERİLMEMESİ ( Kurumca İdari Para Cezası Tayininde İsabetsizlik Olmaması )
İDARİ PARA CEZASI ( İşyerinde Çalıştırılan Sigortalının Aylık Prim Bildirgelerinin Süresinde İlgili Kuruma Gönderilmemesi-Kurumca İdari Para Cezası Tayininde İsabetsizlik Olmaması )"
140Y21.HD11.2.2002E. 2001/9180 K. 2002/853"MENFİ TESPİT DAVASI ( 506 S. Yasanın 140. Maddesi Gereği Kesilen ve Kesinleşen İdari Para Cezası İçin Açılıp Açılamayacağı )-
İSTİRDAT DAVASI ( 506 S. Yasanın 140. Maddesi Gereği Kesilen ve Kesinleşen İdari Para Cezası İçin Açılıp Açılamayacağı )
506 SAYILI YASA GEREĞİ KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASI ( Menfi Tespit veya İstirdat Davası Açılıp Açılamaması )"
140Y10.HD5.2.2002E. 2001/9323 K. 2002/692"ÖDEME EMRİNDE BELİRTİLEN GECİKME ZAMMININ İPTALİ ( Kurum Ünitesine Yapılan İtirazın Takibi Durdurması )
İDARİ PARA CEZASI ( Tebliğ Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Kuruma Ödenmesi Veya Aynı Süre İçinde Kurumun İlgili Ünitesine İtiraz Edilebilmesi )
İTİRAZ ( İdari Para Cezasına Karşı Kurum Ünitesine Yapılan İtirazın Takibi Durdurması )
GECİKME ZAMMI ( Kurum Ünitesine Yapılan İtirazın Reddine Dair Kararın İlgiliye Tebliğ Tarihinde İdari Para Cezasının Muaccel Olması )"
140Y10.HD4.2.2002E. 2001/8765 K. 2002/566"İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİ İÇİN YÜRÜTÜLEN TAKİBE İTİRAZ ( İşyerinin Devri Halinde Sigorta Borçlarından Yeni İşverenin Müteselsil Sorumluluğu - Üst Düzey Yöneticilerin Sigorta Borçlarından Sorumluluğu )
İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE SİGORTA BORÇLARINDAN YENİ İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( İdari Para Cezasının Tahsili İçin Yürütülen Takibe İtiraz - Üst Düzey Yöneticilerin Sigorta Borçlarından Sorumluluğu )
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN SİGORTA BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU ( İşyerinin Devri Halinde Sigorta Borçlarından Yeni İşverenin Müteselsil Sorumluluğu - İdari Para Cezasının Tahsili İçin Yürütülen Takibe İtiraz )"
140Y10.HD29.1.2002E. 2001/9234 K. 2002/391"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kurumca Verilen İdari Para Cezasının Tahsili İçin Gönderilen Ödeme Emri )
İDARİ PARA CEZASI ( Cezaya Karşı Tebliğ Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Kurumun İlgili Ünitesine İtiraz Edilebilmesi )
İTİRAZ HAKKI ( Kurumca Verilen İdari Para Cezasına Karşı Tebliğ Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Kurumun İlgili Ünitesine İtiraz Edilebilmesi )"
140Y21.HD21.1.2002E. 2001/8939 K. 2002/55"İDARİ PARA CEZASI VE GECİKME ZAMMINA İLİŞKİN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( ( SSK Tarafından Verilen-Takip Edilecek Prosedür )
GÖREV ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezası ve Gecikme Zammına İlişkin Ödeme Emrinin İptali )"
140Y10.HD21.1.2002E. 2001/8925 K. 2002/38"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kurumca Verilen İdari Para Cezasının Tahsili İçin Gönderilen Ödeme Emri )
İDARİ PARA CEZASI ( Cezaya Karşı Tebliğ Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Kurumun İlgili Ünitesine İtiraz Edilebilmesi )
İTİRAZ HAKKI ( Kurumca Verilen İdari Para Cezasına Karşı Tebliğ Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Kurumun İlgili Ünitesine İtiraz Edilebilmesi )"
140Y10.HD11.12.2001E. 2001/6834 K. 2001/8742"KURUM ÜNİTESİNE YAPILAN İTİRAZ ( Verilen Kararda Dava Süresi ve Yetkili Mahkeme Konusunda Kurumun Yanıltıcı Bilgi Vermesi Halinde Verilen Yanıltıcı Bilgi Doğrultusunda Açılan Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği )
DAVA SÜRESİ VE YETKİLİ MAHKEME KONUSUNDA KURUMUN YANILTICI BİLGİ VERMESİ ( Verilen Yanıltıcı Bilgi Doğrultusunda Açılan Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği - Para Cezası/Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
İDARİ PARA CEZASI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Kurum Ünitesine Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Kararda Dava Süresi ve Yetkili Mahkeme Konusunda Kurumun Yanıltıcı Bilgi Vermesi Halinde Verilen Yanıltıcı Bilgi Doğrultusunda Açılan Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Kurum Ünitesine Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Kararda Dava Süresi ve Yetkili Mahkeme Konusunda Kurumun Yanıltıcı Bilgi Vermesi Halinde Verilen Yanıltıcı Bilgi Doğrultusunda Açılan Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği )"
140Y21.HD18.10.2001E. 2001/6187 K. 2001/6913"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Davanın Sosyal Sigortalar Kurumuna İdari Para Cezasına İlişkin Gecikme Zammı Borcu Olmadığının Tespiti İstemine İlişkin Olması )
GÖREV ( Para Cezası ve Gecikme Zammı Borcu Olmadığının Tespiti İsteğinin Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Olması )
UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM YERİ ( Para Cezası ve Gecikme Zammı Borcu Olmadığının Tespiti İsteğinin Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Olması )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Para Cezası ve Gecikme Zammı Borcu Olmadığının Tespiti İsteğinin Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Olması )"
140Y10.HD22.6.2001E. 2001/1651 K. 2001/4883"İDARİ PARA CEZASI ( 506 Sayılı Yasa'nın 140. Maddesinde Öngörülen 7 Günlük İtiraz Süresinin Sonunda Veya Anılan Madde Uyarınca Kurum'a İtiraz Edilmişse İtirazın Reddine İlişkin Kurum Kararının İlgiliye Tebliği Tarihinde Muaccel Hale Geleceği )
MUACCELİYET TARİHİ ( İdari Para Cezası 506 Sayılı Yasa'nın 140. Maddesinde Öngörülen 7 Günlük İtiraz Süresinin Sonunda Veya Anılan Madde Uyarınca Kurum'a İtiraz Edilmişse İtirazın Reddine İlişkin Kurum Kararının İlgiliye Tebliği Tarihinde Olacağı )
GECİKME ZAMMI İLE SORUMLU OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( 7 Günlük İtiraz Süresinin Sonunda Veya Kurum'a İtiraz Edilmişse İtirazın Reddine İlişkin Kurum Kararının İlgiliye Tebliği Tarihinde İdari Para Cezasının Muaccel Olacağı )
7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ ( İdari Para Cezasının 506 Sayılı Yasa'nın 140. Maddesine Göre Olduğu - İtiraz Süresinin Sonunda Veya Anılan Madde Uyarınca Kurum'a İtiraz Edilmişse İtirazın Reddine İlişkin Kurum Kararının İlgiliye Tebliği Tarihinde Muaccel Hale Geleceği )"
140Y11.CD29.6.2000E. 2000/3576 K. 2000/3212"PRİM BİLDİRGESİ ( Ek Prim Belgeleri İle İlgili İdari Para Cezasının Uygulanması )
DÖNEM BORDROSU ( İdari Para Cezasının Uygulanamaması )
İDARİ PARA CEZASI ( Ek Prim Belgeleri İle İlgili Cezanın Uygulanması )"
140Y21.HD2.5.2000E. 2000/1173 K. 2000/3585"TOPLULUK SİGORTASI ( Türkiye ile Arasında Sözleşme Bulunmayan Ülkede Çalışan İşçiler İçin - 140. Maddeden Muafiyet Talebi )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 140. MADDEDEN MUAFİYET TALEBİ ( Topluluk Sigortası - Türkiye ile Arasında Sözleşme Bulunmayan Ülkede Çalışan İşçiler )
YABANCI ÜLKEDE ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİLER İÇİN TOPLULUK SİGORTASI ( İşverenin 140. Maddeden Muafiyet Talebi )
KAMUSAL NİTELİKLİ SİGORTA ( Topluluk Sigortası Sözleşmeleri )
TOPLULUK SİGORTASI SÖZLEŞMELERİNİN YASAL DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE ADAPTE EDİLMESİ GEREKTİĞİ"
140YHGK1.3.2000E. 2000/21-135 K. 2000/149"İDARİ PARA CEZASININ KESİNLEŞMESİ ( Yasal Olup Olmadığı Konusunda Yargılama Yapılamaması )
KESİNLEŞMİŞ İDARİ PARA CEZASI ( Yasal Olup Olmadığı Konusunda Yargılama Yapılamaması )
PRİM BORDROLARININ GEÇ VERİLMESİ NEDENİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Kesinleştikten Sonra Yasallığının Dava Konusu Yapılamaması )"
140Y11.CD28.9.1999E. 1999/5428 K. 1999/6532"EK PRİM BİLDİRGELERİ VE EK DÖNEM BORDROLARI ( Kuruma Verilmemiş Olmasının Ceza Uygulamasını Gerektiren Eylem Niteliğinde Bulunmadığı )
SSK EK PRİM BİLDİRGELERİ VE EK DÖNEM BORDROLARI ( Kuruma Verilmemiş Olmasının Ceza Uygulamasını Gerektiren Eylem Niteliğinde Bulunmadığı )
CEZA UYGULAMASI GEREKTİRMEYEN EYLEM ( İdari Para Cezası Uygulamasına Konu Ek Prim Bildirgeleri ve Ek Dönem Bordrolarının Kuruma Verilmemiş Olması )"
140Y11.CD27.9.1999E. 1999/5319 K. 1999/6526"İDARİ PARA CEZASI ( Ek Aylık Prim Bildirgeleri İle Ek Dönem Bordrolarının Kuruma Verilmemesi - Tayin Edilemeyeceği )
EK AYLIK PRİM BİLDİRGELERİ ( Kuruma Verilmemesi - İdari Para Cezası Tayin Edilemeyeceği )
EK DÖNEM BORDROLARI ( Kuruma Verilmemesi - İdari Para Cezası Tayin Edilemeyeceği )"
140Y11.CD16.9.1999E. 1999/5420 K. 1999/6345"İDARİ PARA CEZASI ( SSK'nun Verdiği Cezaya Karşı Yedi Günlük İtiraz Süresi Geçtikten Sonra İtiraz Edilmesi )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA MUHALEFET ( SSK'nun Verdiği İdari Para Cezasına Karşı Yedi Günlük İtiraz Süresi Geçtikten Sonra İtiraz Edilmesi )
İTİRAZ SÜRESİ ( SSK'nun Verdiği İdari Para Cezasına Karşı Yedi Günlük İtiraz Süresi Geçtikten Sonra İtiraz Edilmesi )"
140Y11.CD9.7.1999E. 1999/5029 K. 1999/6266"İDARİ PARA CEZASI ( SSK Müfettişi Tutanağında Çalışması Gerçek Olmadığı Belirtilen İşçinin Çalıştığına Dair Kararın Kesinleşmesi - Kaldırılması Gereği )
ÇALIŞMANIN GERÇEK OLMADIĞI İDDİASI ( SSK Müfettişi Tutanağı/İdari Para Cezası - İşçinin Çalıştığına Dair Kararın Kesinleşmesi/Cezanın Kaldırılması Gereği )
SSK. MÜFETTİŞİNİN ÇALIŞMANIN GERÇEK OLMADIĞI HAKKINDA TUTANAĞI ( İşçinin Çalıştığına Dair Kararın Kesinleşmesi - İdari Para Cezasının Kaldırılması Gereği )
İŞÇİNİN ÇALIŞMASININ GERÇEK OLMADIĞI İDDİASI ( SSK Müfettişi Tutanağı/İdari Para Cezası - İşçinin Çalıştığına Dair Kararın Kesinleşmesi/Cezanın Kaldırılması Gereği )"
140Y11.CD22.6.1999E. 1999/4456 K. 1999/5613"SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Yönetmelikle Getirilen Dönem Bordrosunun Verilmemesi - 140. Maddenin ( c )ve ( d )Bendleri Kapsamında Düşünülemeyeceği/İdari Para Cezası Verilemeyeceği )
YÖNETMELİKLE GETİRİLEN DÖNEM BORDROSUNUN VERİLMEMESİ ( 140. Maddenin ( c )ve ( d )Bendleri Kapsamında Düşünülemeyeceği - İdari Para Cezası Verilemeyeceği )
DÖNEM BORDROSU VERİLMEMESİ ( Yönetmelikle Getirilen/140. Maddenin ( c )ve ( d )Bendleri Kapsamında Düşünülemeyeceği - İdari Para Cezası Verilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASI ( Yönetmelikle Getirilen Dönem Bordrosunun Verilmemesi/140. Maddenin ( c )ve ( d )Bendleri Kapsamında Düşünülemeyeceği - Ceza Verilemeyeceği )"
140Y11.CD3.5.1999E. 1999/3120 K. 1999/4166"İDARİ PARA CEZASI ( Sonradan Gösterge Tablosunda Yapılan Değişiklik Sebebiyle Düzenlenen Ek Bildirge/Mücbir Sebep - Tayin Edilemeyeceği )
EK PRİM BİLDİRGESİ ( Sonradan Gösterge Tablosunda Yapılan Değişiklik Sebebiyle Düzenlenen/Mücbir Sebep - İdari Para Cezası Tayin Edilemeyeceği )
MÜCBİR SEBEP ( Sonradan Gösterge Tablosunda Yapılan Değişiklik Sebebiyle Düzenlenen Ek Bildirge - İdari Para Cezası Tayin Edilemeyeceği )
GÖSTERGE TABLOSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOĞAN EK PRİM BİLDİRGESİ ( Mücbir Sebep - İdari Para Cezası Tayin Edilemeyeceği )"
140Y11.CD3.5.1999E. 1999/3117 K. 1999/4165"İDARİ PARA CEZASI ( Prim Bildirgesini Süresinde Primine Esas Kazanç Tutarı Farkından Doğan Ek Pirim Bildirgesini Aynı Ay İçinde Vermek - Tayin Edilemeyeceği )
EK PRİM BİLDİRGESİ ( Primine Esas Kazanç Tutarı Farkından Doğan - İdari Para Cezası Tayin Edilemeyeceği )
SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARI FARKINDAN DOĞAN EK PRİM BİLDİRGESİ ( İdari Para Cezası Tayin Edilemeyeceği )"
140YHGK28.4.1999E. 1999/10-239 K. 1999/251"İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( İşverenin Yasal Hükümlere Aykırı Davranışla Bildirge Düzenlemeden İşçiyi Çalıştırması )
İŞVERENİN BİLDİRGE DÜZENLEMEDEN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRMASI ( İş Kazası Nedeniyle Kurumca Ödenen Masraflardan Sorumlu Olması )
İŞ KAZASI ( İşe Giriş Bildirgesi Düzenlenmeyen İşçinin Masraflarının İşveren Tarafından Karşılanmasının Gerekmesi )
RÜCUAN ALACAK DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle Kurumca Ödenen Masrafların İşveren Tarafından Karşılanmasının Gerekmesi )
BİLDİRGE DÜZENLENMEDEN İŞÇİNİN ÇALIŞTIRILMASI ( İş Kazası Nedeniyle Kurumca Ödenen Masrafların İşveren Tarafından Karşılanmasının Gerekmesi )"
140Y11.CD12.4.1999E. 1999/2141 K. 1999/3523"SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI ( Prim Belgesini Yasal Süresinde Vermemek - Bankaya Yatırılmış Olmasının Cezayı Kaldırmayacağı )
SİGORTA PRİM BELGESİNİ YASAL SÜREDE VERMEMEK ( S.S.Kanunu'na Muhalefet - Bankaya Yatırılmış Olmasının Cezayı Kaldırmayacağı )
SİGORTA PRİM BELGESİNİN VERİLMESİ VE PRİM BORÇLARININ ÖDENMESİ ( Birbirinden Ayrı Yükümlülükler Olması - Primin Bankaya Yatırılmış Olmasının Cezayı Kaldırmayacağı )"
140Y11.CD9.4.1999E. 1999/2347 K. 1997/3460"SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA MUHALEFET ( 4 Aylık Dönem Bordrosu Verilmemesi - 140. Maddenin ( c )ve ( d )Bendleri Kapsamında Düşünülemeyeceği/İdari Para Cezası Verilemeyeceği )
DÖRT AYLIK DÖNEM BORDROSU VERİLMEMESİ ( 140. Maddenin ( c )ve ( d )Bendleri Kapsamında Düşünülemeyeceği - İdari Para Cezası Verilemeyeceği )
DÖNEM BORDROSU VERİLMEMESİ ( 140. Maddenin ( c )ve ( d )Bendleri Kapsamında Düşünülemeyeceği - İdari Para Cezası Verilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASI ( 4 Aylık Dönem Bordrosu Verilmemesi/140. Maddenin ( c )ve ( d )Bendleri Kapsamında Düşünülemeyeceği - Ceza Verilemeyeceği )"
140Y11.CD9.4.1999E. 1999/2142 K. 1999/3459"SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA MUHALEFET ( 4 Aylık Dönem Bodrosu Verilmemesi - 140. Maddenin ( c )ve ( d )Bendleri İçerisinde Mütalaa Edilemeyeceği/İdari Para Cezası Verilemeyeceği )
DÖRT AYLIK DÖNEM BORDROSU VERİLMEMESİ ( 140. Maddenin ( c )ve ( d )Bendleri İçerisinde Mütalaa Edilemeyeceği - İdari Para Cezası Verilemeyeceği )
DÖNEM BORDROSU VERİLMEMESİ ( 140. Maddenin ( c )ve ( d )Bendleri İçerisinde Mütalaa Edilemeyeceği - İdari Para Cezası Verilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASI ( 4 Aylık Dönem Bodrosu Verilmemesi/140. Maddenin ( c )ve ( d )Bendleri İçerisinde Mütalaa Edilemeyeceği - Ceza Verilemeyeceği )
SİGORTA PRİM BİLDİRGESİ ( Ek Bildirgenin Geç Verilmesi - İdari Para Cezası Uygulanamayacağı )
EK SİGORTA PRİM BİLDİRGESİNİN GEÇ VERİLMESİ ( İdari Para Cezası Uygulanamayacağı )"
140Y11.CD15.2.1999E. 1999/119 K. 1999/1507"İDARİ PARA CEZASI ( Sosyal Sigortalar Kanuna Muhalefet Nedeniyle Verilen İdari Para Cezasına Karşı İtiraz Edilmesi )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Verilen İdari Para Cezasına Karşı İtiraz Edilmesi )
DÖRT AYLIK DÖNEM BORDROSU ( Bordronun Verilmemesinin İdari Para Cezasının Gerektirmemesi )"
140Y21.HD16.11.1998E. 1998/7637 K. 1998/7780"İDARİ AŞAMADA KESİNLEŞEN SSK KAPSAMINDAKİ İDARİ PARA CEZASI ( Yeniden Dava Konusu Yapılamaması )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE İDARİ AŞAMADA KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASI ( Dava Konusu Yapılamaması )
PARA CEZASININ DAVA KONUSU OLAMAMASI ( SSK'ya Göre İdari Aşamada Kesinleşen İdari Nitelikteki )"
140Y21.HD16.11.1998E. 1998/7637 K. 1998/7780"İDARİ AŞAMADA KESİNLEŞEN SSK KAPSAMINDAKİ İDARİ PARA CEZASI ( Yeniden Dava Konusu Yapılamaması )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE İDARİ AŞAMADA KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASI ( Dava Konusu Yapılamaması )
PARA CEZASININ DAVA KONUSU OLAMAMASI ( SSK'ya Göre İdari Aşamada Kesinleşen İdari Nitelikteki )"
140YHGK18.3.1998E. 1998/10-229 K. 1998/234"ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI ( İşverenin Sorumluluğu )
RÜCUAN ALACAK ( İşveren Aleyhine Açılan Davalarda Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( İşveren Aleyhine Açılan Rücuen Alacak Davalarında )
İŞVERENİN İŞÇİYİ SİGORTAYA BİLDİRMEMESİ ( Sözleşmeye Aykırılık-Sorumluluk )
SİGORTAYA BİLDİRİLMEYEN İŞÇİNİN KAZAYA UĞRAMASI ( Sorumluluk-Rücü Davasında Zamanaşımı )"
140YHGK18.3.1998E. 1998/10-149 K. 1998/224"GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezasına İtirazda )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Uygulanacak Prosedür ve Görevli Mahkeme )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ MERCİİ ( SSK Tarafından Verilen )
İSTİRDAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( SSK'ca Tahakkuk Ettirilip Ödenmiş İdari Para Cezası İçin Açılacak Olan )"
140Y10.HD18.11.1997E. 1997/6234 K. 1997/8100"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malül Kalan Sigortalı İşçi için Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi )
İLLİYET BAĞI ( İşverenin İşe Giriş Bildirgesini Vermeme Hareketinin Yasada Öngörülen Yardımları Yapmak Suretiyle Uğradığı Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunmaması )
HAKSİZ FİİL ( Yasa Uyarınca Suç Sayılarak Cezai Yaptırım Bağlanmasının Eyleme Haksız Fiil Niteliğini Vermeyecek Olması )
ZAMANAŞIMI ( Rücu Davalarının On Yıllık Akdi Zamanaşımına Tabi Olması )
SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı Her Bir Gelir Artışının Kurumun Yetkili Organlarınca Onaylandığı Tarihten İtibaren Başlaması )"
140Y21.HD6.10.1997E. 1997/5497 K. 1997/6052"İDARİ PARA CEZASI İLE İLGİLİ OLARAK TAHAKKUK ETTİRİLEN GECİKME ZAMMINDAN SORUMLULUK ( Kuruluşun 4247 Sayılı Kanunda Sınırlı Olarak Sayılan Kuruluşlardan Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği )
4247 SAYILI KANUNDA SAYILAN KURULUŞLARDAN OLUP OLMAMA ( İdari Para Cezası ile İlgili Tahakkuk Ettirilen Gecikme Zammından Sorumlu Olunmadığının Tesbitine İlişkin Dava )"
140Y4.CD27.5.1997E. 1997/4230 K. 1997/4456"GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Memurlar Tarafından İşlenebileceği-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Saymanının TCK Anlamında Memur Olmadığı )
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SAYMANI ( TCK Anlamında Memur Olmadığı-Görevi Savsama Suçunu İşleyemeyeceği )
TCK BAKIMINDAN MEMURLUK SIFATI ( Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Saymanının TCK Anlamında Memur Olmadığı )"
140Y10.HD6.5.1997E. 1997/3381 K. 1997/3384"İŞVERENİN ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİYİ KURUMA BİLDİRMEMESİ ( Haksız Fiil Oluşu )
HAKSIZ FİİL ( İşverenin Çalıştırdığı İşçiyi Süresinde Kurum'a Bildirmemesi )
ZAMANAŞIMI ( Kurum Zararının Rücuan Ödetilmeside )
ON YILLIK ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Zararlandırıcı Olayın Meydana Geldiği Tarih )
BİR YILLIK ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( İşçiye Yapılan Tahsisin Yetkili Organca Onaylandığı Tarih )"
140YHGK9.4.1997E. 1997/10-126 K. 1997/323"SSK PRİM BORCU ( Gecikme Zammı Alacağına Dair Ödeme Emrinin İptali İstemine İlişkin Davalar Hakkında İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Kesinleşen İdari Para Cezası Hakkında İş Mahkemesinde Menfi Tespit ve İtiraz Davası Açılamayacağı )
İDARİ PARA CEZASI ( Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılan İtirazın Reddi Üzerine Sulh Ceza Mahkemesinde Yedi Gün İçinde İptal Davası Açılabileceği - İtiraz Edilmeyen ve İptal Davası Açılmayan İdari Para Cezalarının Kesinleşeceği )
GÖREV ( Prim Borcu ve Gecikme Zammı Alacağına Dair Ödeme Emrinin İptali Davası Hakkında İş Mahkemesi İdari Para Cezasının İptali Davası Hakkında İse Sulh Ceza Mahkemesi Görevli Olduğu - İdari Para Cezası/Prim Borcu )"
140YHGK9.4.1997E. 1997/10-125 K. 1997/322"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ
RE'SEN DÜZENLENEN BİLDİRGE VE BORDROYA İTİRAZIN REDDİ
GÖREVLİ MAHKEME"
140Y21.HD17.2.1997E. 1997/738 K. 1997/845"İPTAL DAVASI ( Kurum Tarafından Verilen İdari Para Cezası )
İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI DAVASI ( Davanın İş Mahkemesinde Açılmış Olması )
İŞ MAHKEMESİNDE AÇILAN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI VE PRİMLERİN İPTALİ DAVASI ( Davanın Ayrılarak Prim İptali Davasına Devam Edilmesi )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İdari Para Cezasının Kaldırılması Davasında Sulh Ceza Mahkemesinin Görevli Olması Nedeniyle )
PRİMLERİN İPTALİ DAVASI ( İş Mahkemesinin Görevli Olması )
İDARİ PARA CEZASI ( Sulh Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gereği-Davaların Tefriki )
GÖREV ( İdari Para Cezası ile İlgili Kurum Ünitesi Kararının İptaline Yönelik İstem )
DAVALARIN AYRILMASI ( İdari Para Cezası ile İlgili Kurum Ünitesi Kararının İptaline Yönelik İstemin Sulh Ceza Mahkemesinde Görüleceği )"
140Y21.HD17.2.1997E. 1997/452 K. 1997/846"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( İdari Para Cezası ve Buna İlişkin Gecikme Zammının Tahsili İçin İdarece Yapılan İcra Takibi )
İDARİ PARA CEZASI ( Ceza Mahkeme Kararıyla Kesinleştiğinden Yasallığı Hususunda Yargılama Yapılamaması )
GECİKME ZAMMI ( Para Cezasının Kesinleşmesi Nedeniyle Gecikme Zammının SSK'nun Belli Bir Alacağı Haline Gelmiş Olması )"
140Y21.HD3.2.1997E. 1997/455 K. 1997/559"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( İdari Aşamada Kesinleşen İdari Para Cezasının Yargı Yerinde İncelenemeyeceği )
İDARİ AŞAMADA KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASI ( Yargı Yerinde İncelenemeyeceği )"
140Y10.HD21.1.1997E. 1997/240 K. 1997/173"ZAMANAŞIMI ( Kurum'ca Yapılan Harcamaların Geri Alınması İçin Açılacak Tazminat Davalarında )
ZARARLANDIRICI SİGORTA ( Kurum'ca Yapılan Harcamaların Geri Alınması İçin Açılacak Tazminat Davalarında Uygulanacak Zamanaşımı )
HAKSIZ FİİL ZAMANAŞIMI ( Kurum'ca Yapılan Harcamaların Geri Alınması İçin Açılacak Tazminat Davalarında )
KATSAYI ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN ÖDEMELER ( Onay Tarihinden Başlayarak Birer Yıl İçinde Rücu Davası Açılması Gereği )"
140Y11.CD9.10.1996E. 1996/1797 K. 1996/1796"PRİM BELGESİNİN VERİLMESİ ( Prim Borçlarının Ödenmesinden Ayrı Bir Yükümlülük Olması )
AYLIK PRİM BELGESİ VERİLMEMESİ ( İdari Para Cezası İle Yaptırıma Bağlanmış Olması )
İDARİ PARA CEZASI ( Aylık Prim Belgesi Verilmemesi Nedeniyle )"
140Y4.HD23.9.1996E. 1996/2765 K. 1996/8252"GÖREVLİ MAHKEME ( İdari Para Cezasına İtiraz-Çalıştırılan Sigortalıları Bildirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası )
ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İdari Para Cezasına İlişkin Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Çalıştırılan Sigortalıları Bildirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Verilen-İş Mahkemesinin Görevi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Borçsuzluğun Tespitine İlişkin Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi )"
140Y12.HD23.5.1996E. 1996/6513 K. 1996/6988"İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Alacağın İhtirazi Kayıt İleri Sürülmeden Alınması )
ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Faiz Ödenmeksizin )
BORÇLARIN FERİLERİNİN SÜKUTU ( Alacağın Faizsiz Ödenmesi )"
140Y11.CD13.5.1996E. 1996/673 K. 1996/582"İDARİ PARA CEZASI ( Gönderilen Yazıda Fiillerin Ay ve Dönem Olarak Ayrı Ayrı Gösterilmesine Rağmen Her Bir Fiile Hangi Döneme İlişkin Kesinti Uygulanması )
FİİLLERİN AY VE DÖNEM OLARAK BELİRLENMESİ ( Hangi Döneme ve Kesime Ait Asgari Ücretin Uygulandığının Belirtilmemiş Olması )
CEZANIN TOPLAM VE SONUÇ OLARAK YAZILMASI ( Cezanın Bu Tespit Biçiminin Yargı Denetimini Olanaksız Kılması )"
140Y21.HD18.4.1996E. 1996/982 K. 1996/2359"İDARİ PARA CEZASININ ÖDENMESİ ( Gecikme Zammı Uygulanması )
GECİKME ZAMMI ( Kamu Alacağının Ödenmesinde Temerrüt )
KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİNDE TEMERRÜT ( Gecikme Zammı )
FAİZ ( Kamu Alacaklarının Ödenmesinde Temerrüt )
MUACCELİYET ( İdari Para Cezalarında )
SSK'CA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( İtiraz Edilmesi Takibini Durdurmaz )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Takibi Durdurmadığından, Gecikme Zammı İşler )
GECİKME ZAMMI ( İdari Para Cezasına İtiraz Edilmesi Takibini Durdurmadığından )
İTİRAZ ( İdari Para Cezasına )"
140Y10.HD1.4.1996E. 1996/2725 K. 1996/2708"İDARİ PARA CEZASI ( Yasada Belirtilen Prosedür Atlanarak İş Mahkemesinde Menfi Tespit ve İtiraz Davası Açılamaması )
KURUMCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Yasada Belirtilen Prosedür Atlanarak İş Mahkemesinde Menfi Tespit ve İtiraz Davası Açılamaması )
MENFİ TESPİT VE İTİRAZ DAVASI ( Kurumca Verilen Para Cezasına Karşı Açılamaması )"
140Y21.HD19.3.1996E. 1995/7117 K. 1996/1566"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ ( SSK Tarafından Çıkarılan Para Cezasına İtiraz )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN ÇIKARILAN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( İtirazın İptalinde Yetkili ve Görevli Mahkemenin Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yerdeki İş Mahkemesi Olması )
YETKİLİ MAHKEME ( SSk Tarafından Çıkarılan İdari Para Cezasına İtirazın İptalinde Yetkili ve Görevli Mahkemenin Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yerdeki İş Mahkemesi Olması )"
140Y21.HD14.3.1996E. 1996/1256 K. 1996/1381"GECİKME ZAMMI ( Kamu Alacaklarının Ödenmesinde )
KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİNDE TEMERRÜT ( Uygulanacak Faiz )
FAİZ ( Kamu Alacaklarının Ödenmesinde Gecikme Halinde )
İDARİ PARA CEZASI ( İptal Davası Açılmasıyla Tahsil ve Takibinin Durmayacağı )
İPTAL DAVASI AÇILMASI ( İdari Para Cezalarının Tahsilini Durdurmayacağı )
GECİKME ZAMMI UYGULANACAĞI ( Vadesinde Ödenmemiş İptal Davasına Konu İdari Para Cezasına )
KESİNLEŞMİŞ İDARİ PARA CEZASINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI ( Tahsili Durdurmayacağı )"
140YHGK13.3.1996E. 1995/21-1089 K. 1996/168"İDARİ PARA CEZASININ İSTİRDADI ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdari Para Cezasının İstirdadında )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( 506 Sayılı Kanunun Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )
ALACAK DAVASI ( İşverence İşyerini Bildirme ve Çalıştırılan Sigortalıları Bildirme Yükümlülüklerini Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Verilen İdari Para Cezasını Tahsili Talebi )
İSTİRDAT ( İşverence İşyerini Bildirme ve Çalıştırılan Sigortalıları Bildirme Yükümlülüklerini Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Verilen İdari Para Cezasının İstirdadı Talebi )
YETKİLİ MAHKEME ( Genel Hükümlere Göre Görevli Mahkemenin Uyuşmazlığa Konu Davada İş Mahkemesi Olmasının Gerekmesi )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( İdarece Verilmiş Bulunan Para Cezalarına Sulh Hukuk Mahkemelerinde İtiraz Edilebilmesi )
İŞ YERİ VE SİGORTA BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşverenin İş Yerinin ve Çalıştırılan Sigortalıların Sosyal Sigortalar Kurumuna Bildirmekle Yükümlü Olması )"
140Y12.HD14.2.1996E. 1996/912 K. 1996/2151"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İdari Aşamada Kesilen İdari Para Cezasının Tahakkuku ve Takip Belgelerinin Resmi Dairelerin Yetkileri Dahilinde Verdiği Belgelerden Olması )
PARA CEZASI ( İdari Aşamada Kesilen İdari Para Cezasının Tahakkuku ve Takip Belgelerinin Resmi Dairelerin Yetkileri Dahilinde Verdiği Belgelerden Olması )
İDARİ AŞAMADA KESİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Para Cezasının Tahakkuku ve Takip Belgelerinin Resmi Dairelerin Yetkileri Dahilinde Verdiği Belgelerden Olması )"
140Y9.CD13.9.1995E. 1995/5241 K. 1995/4698"506 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sigorta Prim Bordrosu İle Sigorta Prim Bildirgesinin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle )
SİGORTA PRİMİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Muterize Verilen İdari Para Cezasının Yasal Olması )
DÖRT AYLIK SİGORTA PRİM BİLDİRGESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Muterize Verilen İdari Para Cezasının Yasal Olması )
İDARİ PARA CEZASI ( Sigorta Prim Bordrosu İle Sigorta Prim Bildirgesinin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle )
İHTAR ( Sigorta Prim Bildirgelerinin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle İhtar Çekilmeksizin İdari Para Cezası Verilmesinde Yasaya Aykırılık Olmaması )"
140Y9.CD23.12.1994E. 1994/12969 K. 1994/11640"VADESİNDE ÖDENMEYEN SİGORTA PRİMLERİNE UYGULANAN GECİKME ZAMMINA İTİRAZ ( Görevli Mahkeme )
İDARİ PARA CEZASI NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Vadesinde Ödenmeyen Sigorta Primlerine Uygulanan Gecikme Zammı )
GECİKME ZAMMINA İTİRAZ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Vadesinde Ödenmeyen Sigorta Primlerine Uygulanan )
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ( Vadesinde Ödenmeyen Sigorta Primlerine Uygulanan Gecikme Zammına İtiraz Davasında )"
140Y12.HD4.11.1994E. 1994/13395 K. 1994/13688"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NA İTİRAZ EDİLMİŞ OLMASI ( İdari Para Cezası Nedeniyle )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( İcra Takibine Devam Edilmiş Olması )
İCRA TAKİBİNİN DURMASI ( İdari Para Cezasına Süresinde İtiraz Edilmesi Halinde )"
140Y9.CD13.9.1994E. 1994/6074 K. 1994/4353"SİGORTA PRİM BİLDİRGESİNİ YASAL SÜRESİ İÇİNDE VERMEMEK ( Uygulanacak İdari Para Cezasına Kanun Değişikliğinin Etkisi )
İDARİ PARA CEZASINA KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ ( Sigorta Prim Bordrosunun Yasal Süresinde Verilmemesi )
KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN UYGULANMASI ( Sigorta Prim Bordrosunu Yasal Süresi İçinde Vermeyen İşverene Verilecek İdari Para Cezası )"
140Y10.CD28.6.1994E. 1994/6947 K. 1994/9953"İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DAVASI ( Yetkili Mahkeme )
YETKİLİ MAHKEME ( İdari Para Cezasına İtiraz Davasında )"
140Y9.CD16.6.1994E. 1994/4222 K. 1994/3568"506 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Muterizin Prim Bordrosu ile Sigorta Prim Bildirgesini Süresinde Vermemesi )
YAZILI EMİR ( Kurum Tarafından İşverene Yapılması Gereken Yazılı İhtar Yükümlülüğünün Ortadan Kaldırılmış Bulunduğunun Gözetilmemesi Nedeniyle Kararın Bozulmasının İstenmesi )
DÖRT AYLIK SİGORTA PRİM BORDROSU ( İşveren Çalıştırdığı Sigortalı İşçilere Ait Dört Aylık Dönem Bordrosunu İlgili Bulunduğu Dönemi Takip Eden Ay Sonuna Kadar Kuruma Vermekle Yükümlü Olması )
AYLIK SİGORTA PRİM BORDROSU ( İşveren Çalıştırdığı Sigortalı İşçilere Ait Dört Aylık Dönem Bordrosunu İlgili Bulunduğu Dönemi Takip Eden Ay Sonuna Kadar Kuruma Vermekle Yükümlü Olması )
İHTAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kurum Tarafından İşverene Yapılması Gereken Yazılı İhtar Yükümlülüğünün Ortadan Kaldırılmış Bulunduğunun Gözetilmemesi Nedeniyle Kararın Bozulmasının İstenmesi ) "
140Y9.CD7.3.1994E. 1994/741 K. 1994/1206"İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİ SÜRESİNDE KURUMA VERMEMEK ( İdari Para Cezasına İtirazın Reddi )
İDARİ PARA CEZASI ( İşverenin İşe Giriş Bildirgelerini Süresinde Kuruma Vermemesi Nedeniyle )
İŞVERENİN İŞE ALDIĞI İŞÇİLERİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİ SÜRESİNDE KURUMA VERMEMESİ ( İdari Para Cezası )
YURTDIŞINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER ( İşe Giriş Bildirgelerinin Kuruma Verilmemesi Nedeniyle İdari Para Cezası )"
140Y9.CD19.1.1994E. 1993/5485 K. 1994/90"SİGORTA PRİM BORDROSUNU SÜRESİNDE VERMEMEK ( İdari Para Cezasına Kanun Değişikliğinin Etkisi )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Sigorta Prim Bordrosunu Süresinde İbraz Etmeyen İşverenlere Verilen )
İŞVERENİN SİGORTA PRİM BORDROSUNU SÜRESİNDE VERMEMESİ ( Uygulanacak İdari Para Cezasına Kanun Değişikliğinin Uygulanması )"
140YHGK2.12.1992E. 1992/10-378 K. 1992/716"GÖREVLİ MAHKEME ( Kurumun Vermiş Olduğu İdari Para Cezasına İtiraz Davasında )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Kurumun Vermiş Olduğu )
KURUMCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Görevli Mahkeme )
İSTİRDAT DAVASI ( Kurumca Verilen İdari Para Cezasına İtiraz Süresi Geçirildiğinden İş Mahkemesinde Açılan )"
140Y9.CD9.7.1991E. 1991/2856 K. 1991/2849"KAT MALİKLERİ KURULU KARAR DEFTERİNİN TASDİK ETTİRİLMEMESİ
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kat Malikleri Kurulu Karar Defterinin Tasdik Ettirilmemesi )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kat Malikleri Kurulu Karar Defterinin Tasdik Ettirilmemesi )"
140YHGK12.6.1991E. 1991/10-277 K. 1991/359"ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Taşeron İşverenlerin İhtara Rağmen Kayıtlarını Kuruma İbraz Etmemeleri Nedeniyle Tayin Edilen İdari Para Cezasından )
TAŞERON İŞVERENLERİN KAYITLARINI İBRAZ ETMEMELERİ NEDENİYLE KURUMCA TAYİN EDİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Asıl İşverenin Sorumluluğu )
İDARİ PARA CEZALARINDAN ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Taşeron İşverenler İçin Kurumca Tayin Edilen )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Taşeronlar İçin Kurumca Tayin Edilen İdari Para Cezasından )"
140Y9.CD4.4.1990E. 1990/787 K. 1990/1446"506 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( SSK'ca İbrazı İstenen Defter ve Kayıtların Süresinde İbraz Edilmemesi Halinde Uygulanacak Ceza )
SSK'CA İBRAZI İSTENEN BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Uygulanacak Ceza )
CEZAYA İTİRAZ ( İşçi Çalıştırmayan İşyerinden Kurumca İbrazı İstenen Defter ve Kayıtların Süresinde İbraz Edilmemesi )"
140Y9.CD18.9.1989E. 1989/2348 K. 1989/3620"SİGORTA BİLDİRGESİNİ VE PRİMLERİNİ SÜRESİNDE VERMEMEK ( Uygulanacak Ceza Miktarının Tesbitinde Kanun Değişikliğinin Etkisi )
AYLIK SİGORTA BİLDİRGESİNİ VE PRİM BORÇLARINI SÜRESİNDE VERMEMEK ( Uygulanacak Ceza Miktarının Tesbitinde Kanun Değişikliğinin Etkisi )
PRİM BORÇLARININ SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Uygulanacak Ceza Miktarının Tesbitinde Kanun Değişikliğinin Etkisi )"
140Y9.CD23.3.1989E. 1989/933 K. 1989/1577"506 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kanunda Öngörülen Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenlere Sosyal Sigortalar Kurumunca İdari Para Cezası Verilmesi )
İDARİ PARA CEZASI ( 506 Sayılı Kanunda Öngörülen Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenlere Sosyal Sigortalar Kurumunca İdari Para Cezası Verilmesi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNA MUHALEFET ( Kanunda Öngörülen Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenlere Sosyal Sigortalar Kurumunca İdari Para Cezası Verilmesi )
YETKİLİ MAHKEME ( 506 Sayılı Kanuna Muhalefet Nedeniyle Verilen Para Cezalarına Yapılan İtirazda Yetkili Mahkemenin sulh Ceza Mahkemesi Olması )"
140YHGK14.12.1988E. 1988/10-895 K. 1988/1016"SSK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazlar )
SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazlara Bakmak )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazları Kapsamaması )"
140YCGK22.1.1979E. 1978/9-486 K. 1979/20"506 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Aylık Sigorta Prim Bordrosunu Vermemek Suretiyle Bu Kanuna Muhalefet Edilmiş Olması )
SİGORTA PRİM BORDROLARI ( Sosyal Sigortalar Yasası ile Yükletilen Prim Bordroları Gönderilmesi Yükümlülüğünün Kurumca Yapılacak Yazılı Uyarıdan İtibaren 15 Gün İçinde Yerine Getirilmesi )
AF YASASI ( Süresi İçerisinde Prim Bordrosu Verilmemesi Suçunun Suçun Oluştuğu Tarih İtibariyle 1803 Sayılı Af Yasası Kapsamı Dışında Kalması )"
140YCGK12.12.1977E. 1977/9-393 K. 1977/435"TEMYİZ İNCELEMESİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN TALEP ŞARTI ( Vekalet Ücretinin Yargılama Gideri ve Şahsi Hak Nitelikleri )
VEKALET ÜCRETİNİN NİTELİĞİ ( Sanık Lehine Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi İçin Talep Şartı )
RE'SEN TEMYİZ EDİLEMEME ( Mahkemece Hükmedilen Ücreti Vekaletin Sanık Lehine İncelenebilmesi İçin Talep Şartı )
YARGILAMA GİDERİ VE ŞAHSİ HAK NİTELİKLERİ ( Mahkemece Hükmedilen Ücreti Vekalet )
506 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Vekalet Ücretinin Yargılama Giderinden Sayılması )
TEMYİZ ( Vekalet Ücretine İlişkin Hükmün Bozulmasının İlgilinin Temyizine Bağlı Olması )"
140YCGK8.12.1975E. 1975/8-123 K. 1975/323"506 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşverenin Sigorta Bildirimlerini Vermemesi Nedeniyle )
SİGORTA BİLDİRGELERİNİN VERİLMEMESİ ( Sanığın Yönetici Olmaması ve Kurumca Gıyapta Düzenlenen Bildirgelerin Sanığı Yükümlülük Alacak Müstenidattan da Yoksun Bırakması )
YÖNETİCİ ( Sanığın Yönetici Olmaması ve Kurumca Gıyapta Düzenlenen Bildirgelerin Sanığı Yükümlülük Alacak Müstenidattan da Yoksun Bırakması )
KAT MALİKLERİNİ TEMSİL ( Sanığın SSK'na Karşı Diğer Kat Maliklerini Temsile Yetkili Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
140YCGK18.2.1974E. 1974/22 K. 1974/104"SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanık Köy Muhtarının Üzerine Atılan Prim Bildirgelerini Vermemesi )
MUHTARIN İŞVEREN OLARAK GÖREVİ ( Muhtar Olan Sanığın Köy Manevi Şahsiyetine Ait Çalıştırdğı Kimselerin Aylık Sigorta Primleri Beyannamesinin İlgili Kuruma Vermemesi )
SORUŞTURMA USULÜ ( Köy Muhtarının Üzerine Atılan Suçunun Muhtarlık Görevine İlişkin Olduğu İleri Sürülmesi Nedeniyle Soruşturmanın Memurların Yargılanmalarına İlişkin Yasaya Göre Yürütülmesi )
MEMURLARIN YARGILANMA USULÜ ( Sanığın Suçunun Muhtarlık Görevine İlişkin Olduğu İleri Sürülmesi Nedeniyle Soruşturmanın Memurların Yargılanmalarına İlişkin Yasaya Göre Yürütülmesi )"

DANIŞTAY

140D15.D18.2.2016E. 2011/1925 K. 2016/970"DÖRT AYLIK DÖNEM BORDROSUNUN BİLDİRİLMEMESİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI (İşyerinde Çalıştırılan Sigortalılar İçin Aylık Bildirgelerin Verilme Zorunluluğu Bulunduğu Bildirgelerin Verilmemesi veya Süresinde Verilmemesinin Cezai Müeyyideye Bağlandığı - Dört Aylık Dönem Bordrosu Verme Yükümlülüğene Uyulmaması Halinde Para Cezası Uygulanacağı Yönünde Düzenleme Bulunmadığı)
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SUNULMAMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI (Bir Fiilden Ötürü Ceza Verilebilmesi İçin Fiilin Somut Bilgi ve Belgeler ile Aksine İhtimal Vermeyecek Şekilde İspatlanması Gerektiği - Cezaya Esas Teşkil Eden Belgelerin Milli Eğitim Müdürlüğüne Sunulan Sözleşmeler Olduğu Sözleşmelerin Tek Başına Fiilen Çalışmaya Esas Tarih Olarak Alınamayacağı)"
140D15.D10.9.2015E. 2011/2393 K. 2015/5038"SİGORTALILAR İÇİN AYLIK BİLDİRGELERİN SGK'NA VERİLMESİ (Bir İşyerinde Çalıştırılan Sigortalı veya Sigortalılar İçin Aylık Bildirgelerin Verilme Zorunluluğu Bulunduğu Bildirgelerin Verilmemesi veya Süresinden Sonra Verilmesinin İdari Para Cezasını Gerektirdiği - Dört Aylık Dönem Bordrosunu Verme Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğe Uyulmaması Halinde İdari Para Cezası Uygulanacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı)
DÖRT AYLIK DÖNEM BORDROSU VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İdari Para Cezası Uygulanacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı Dört Aylık Dönem Bordosu Verilmemesi Gerekçesiyle İdari Para Cezası Kesilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı - İşyerinde Çalışan Sigortalılar İçin Aylık Bildirgelerin Verilme Zorunluluğu Bulunduğu Bildirgelerin Bildirilmemesi veya Süresinde Bilidirilmemesinin İdari Para Cezasını Gerektirdiği)"
140D15.D5.6.2013E. 2011/2414 K. 2013/4072"YASAL OLMAYAN YOLLARLA YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ÇALIŞTIRILMASI NEDENİYLE KESİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Bu Kişilere Ait İşe Giriş Bildirgeleri ve Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süresinde Verilmediği - Lehe Yasa Hükmünün Hatalı Uygulandığının Gözetilmesi Gereği/Lehe Yasa )
LEHE YASA HÜKMÜNÜN HATALI UYGULANDIĞI ( 5510 S.K. Getirilen Yasal Değişiklik ile İdari Para Cezasının Asgari Ücretin İki Katı Oranına İndirildiğinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği - Davacının Lehine Olan Yasa Hükmünün Dikkate Alınacağı/506 S.K. Birçok Maddesinin Yürürlükte Kaldırıldığı )
506 SAYILI YASA DİKKATE ALINARAK İDARİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİNİN HATALI OLDUĞU ( 5510 S.K. Davacının Lehine Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU ( Davacı Lehine Hükümler Bulunduğu - Lehe Yasa Kuralının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ İLKESİ ( Kanunun Açıkça Suç Saymadığı Bir Fiilden Dolayı Ceza Vermenin Mümkün Olmadığı - Sonradan Çıkarılan Hüküm ile Önceki Ceza Hükmünün Birbirinden Farklı Olması Halinde Davacının Lehine Olan Yasa Hükmünün Dikkate Alınması Gerektiği/İdari Para Cezasının Hatalı Belirlendiği )"
140D15.D15.5.2012E. 2011/2081 K. 2012/2960"DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI ( Şirketçe Düzenlenen Bazı Tediye Makbuzlarının Eksik Olduğu - Davacı Şirket Yetkilisi Tarafından da Bu Makbuzların Kaybolduğu Kabul Edildiğinden Defter ve Belgelerin Tümünün Belirtilen Süre İçinde İbraz Edildiğinin Kabul Edilemeyeceği )
TEDİYE MAKBUZLARININ EKSİK OLMASI ( Davacı Şirket Yetkilisi Tarafından da Bu Makbuzların Kaybolduğu Kabul Edildiğinden Defter ve Belgelerin Tümünün Belirtilen Süre İçinde İbraz Edildiğinin Kabul Edilemeyeceği )
MAKBUZLARIN KAYBOLMASI ( Şirketçe Düzenlenen Bazı Tediye Makbuzlarının Eksik Olduğu - Davacı Şirket Yetkilisi Tarafından da Bu Makbuzların Kaybolduğu Kabul Edildiğinden Defter ve Belgelerin Tümünün Belirtilen Süre İçinde İbraz Edildiğinin Kabul Edilemeyeceği ) "
140IDDGK8.12.2011E. 2010/795 K. 2011/1488"İDARİ PARA CEZASI (506 S.K. Md. 140'a Dayanılarak Tesis Edilen - Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davada İdari Yargının Görevli Olduğu )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI (506 S.K. Md. 140'a Dayanılarak Tesis Edilen İdari Para Cezasının Devamı Niteliğindeki Ödeme Emrinin Yargısal Denetiminde İdari Yargının Görevli Olması )
GÖREV (506 S.K. Md. 140'a Dayanılarak Tesis Edilen İdari Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )"
140D15.D2.11.2011E. 2011/156 K. 2011/3298"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( İşyeri Kayıtlarının Verilmemesi Nedeniyle Kurum Tarafından İdari Para Cezası Uygulanması - Bu İşleme Karşı İlgilinin İsteğine Bağlı Olarak İtiraz Edilmeksizin Doğrudan Dava Açabilmesinin Mümkün Olduğu)
İDARİ İTİRAZ ( Uygulanan Para Cezası İşlemine Karşı İlgilinin İsteğine Bağlı Olarak İtiraz Edilmeksizin Doğrudan Dava Açabilmesinin Mümkün Olduğu - İdari İtiraz Yoluna Başvurulmadan Açılan Davada İdari Merci Tecavüzünün Bulunmayacağı)
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜNÜN BULUNMAMASI ( Uygulanan Para Cezası İşlemine Karşı İlgilinin İsteğine Bağlı Olarak İtiraz Edilmeden Doğrudan Dava Açabileceği - İdari İtiraz Yoluna Başvurulmadan Açılan Davada İdari Merci Tecavüzünün Bulunmadığı)
SEÇİMLİK HAK ( Kurum Tarafından Uygulanan Para Cezasına Karşı İlgilinin İdari İtiraz Yoluna Başvurmaksızın Doğrudan Dava Açabilmesinin Mümkün Olduğu - Doğrudan Dava Açılmasının İdari Merci Tecavüzü Sayılmayacağı/İdari Para Cezasının İptali)
İŞYERİ KAYITLARININ VERİLMEMESİ ( İdari Para Cezası - İlgilinin İdari Para Cezasına Karşı İsterse İdareye İtiraz Edebileceği Ya Da İsterse Doğrudan İdare Mahkemesinde Dava Açabileceği/Seçimlik Hakkın Bulunduğu/Para Cezasının İptali)"
140D15.D2.11.2011E. 2011/12955 K. 2011/3297"İŞYERİ BİLDİRGESİ (İdari Para Cezasının İptali İstemi - Davacı Şirketin Ticari Merkezi İle Sicil Numarasında Her Hangi Bir Değişikliğe Gidilmeksizin ve Tüzelkişiliği Sona Erdirilmeksizin Salt Ticaret Ünvanının Değiştirilmesinde İşyeri Bildirgesi Verilmesini Zorunlu Kılan Bir İşveren Değişikliği veya İşyerinin Devredilmesinin Söz Konusu Olmadığı)
TİCARET ÜNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİ (İşyeri Bildirgesi Verilmesini Zorunlu Kılan Bir İşveren Değişikliği veya İşyerinin Devredilmesinin Söz Konusu Olmadığı - Davacı Şirkete Verilen İdari Para Cezasının Hukuki Dayanağının Bulunmadığı)
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Davacı Şirketin Ticari Merkezi İle Sicil Numarasında Her Hangi Bir Değişikliğe Gidilmeksizin ve Tüzelkişiliği Sona Erdirilmeksizin Salt Ticaret Ünvanının Değiştirilmesinde İşyeri Bildirgesi Verilmesini Zorunlu Kılan Bir İşveren Değişikliği veya İşyerinin Devredilmesinin Söz Konusu Olmadığı)"
140D15.D11.10.2011E. 2011/131 K. 2011/2658"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Olumsuz Görev Uyuşmazlığından Bahsedilmeyeceğinden Davanın İncelenmeksizin Reddine İlişkin Kararda Hukuki İsabet Olmadığı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İdari Para Cezasının İptali İstemi - Olumsuz Görev Uyuşmazlığından Bahsedilmeyeceğinden Davanın İncelenmeksizin Reddine İlişkin Kararda Hukuki İsabet Olmadığı )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Durumundan Bahsedilmeyeceğinden Davanın İncelenmeksizin Reddine İlişkin Kararda Hukuki İsabet Olmadığı - İdari Para Cezasının İptali İstemi )"
140D10.D30.4.2010E. 2010/814 K. 2010/409"İDARİ İŞLEMLER ( İşlem Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasayla Yükümlü İşveren Lehine Hüküm Getirilse Dahi Yasada Açıkça Öngörülmedikçe Lehe Olan Hükmün Geriye Yürütülmesi Suretiyle İşverene Uygulanmasının Hukuken Mümkün Olmadığı )
LEHE HÜKÜM GETİRİLMESİ ( İdari İşlemler Tesis Edildikleri Tarihteki Mevzuata Göre Hukuka Uygunluk Denetimine Tâbi Tutulacağı - İşlem Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasayla Yükümlü İşveren Lehine Hüküm Getirilse Dahi Yasada Açıkça Öngörülmedikçe Lehe Olan Hükmün Geriye Yürütülmesi Suretiyle İşverene Uygulanamayacağı )
İŞÇİNİN HİZMET AKDİNE DAYALI OLARAK ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞININ TESPİTİ ( Ancak Şirket Adına Tahakkuk Ettirilen Ek Prim Alacağının İptali veya İşçi Tarafından Açılacak Hizmet Tespiti İstemine Yönelik Davalar Sonucunda Mümkün Olabileceği )
HİZMET AKDİNE DAYALI ÇALIŞMA ( Ancak Şirket Adına Tahakkuk Ettirilen Ek Prim Alacağının İptali veya İşçi Tarafından Açılacak Hizmet Tespiti İstemine Yönelik Davalar Sonucunda Mümkün Olabileceği )"
140D10.D18.5.2007E. 2005/5959 K. 2007/2739"ADLİ YARGI YERİNİN VERDİĞİ GÖREV RET KARARI ( Davacının Adli Yargı Yerine Verdiği Dilekçeye Dayanılarak İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
GÖREV ( Adli Yargı Yerinin Verdiği Görev Ret Kararında "İstemi Halinde Dosyanın Görevli İdari Yargı Yerine Gönderileceği"nin Belirtildiği - İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
İDARİ YARGI ( Adli Yargı Yerinin Verdiği Görev Ret Kararında "İstemi Halinde Dosyanın Görevli İdari Yargı Yerine Gönderileceği"nin Belirtildiği - İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
GÖNDERME KARARI ( Adli Yargı Yerinin Verdiği Görev Red Kararı - Davacının Adli Yargı Yerine Verdiği Dilekçeye Dayanılarak İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
140D10.D15.11.2006E. 2006/975 K. 2006/6469"PARA CEZALARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( 506 Sayılı Kanun'un 140. Maddesine Dayanılarak Verilen Para Cezalarının Görüm ve Çözümü Görevinin İdare Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( 506 Sayılı Kanun'un 140. Maddesine Dayanılarak Verilen Para Cezalarının Görüm ve Çözümü Görevinin İdare Mahkemesine Ait Olduğu )
506 SAYILI KANUN'A GÖRE VERİLEN PARA CEZALARI ( 140. Maddesine Dayanılarak Verilen Para Cezalarına İlişkin Uyuşmazlıkların Görüm ve Çözümü Görevinin İdare Mahkemesine Ait Olduğu )"

UYUŞMAZLIK

140UMH9.4.2012E. 2012/55 K. 2012/81"SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası/Ödeme Emrinin İptali Talebi - 5510 S.K.'nın Primlerin Ödenmesi Hükmü Gözetildiğinde Davanın Adli Yargıda Çözümlenmesinin Kabulü Gereği )
İDARİ PARA CEZASINDAN KAYNAKLANAN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sosyal Sigortalar Kanunu'na Aykırılık Nedeniyle Verilen - Davanın Adli Yargıda Görüleceği/5510 S.K.'nın Primlerin Ödenmesi Hükmünün Gözetileceği )
PRİMLERİN ÖDENMESİ ( Sosyal Sigortalar Kanunu'na Aykırılık Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası/Ödeme Emrinin İptali Talebi - Davanın Adli Yargıda Çözümleneceği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sosyal Sigortalar Kanunu'na Aykırılık Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası - 5510 S.K.'nın Primlerin Ödenmesi Hükmü Gözetildiğinde Davanın Adli Yargıda Çözümlenmesinin Kabulü Gereği )"
140UMH7.3.2011E. 2010/319 K. 2011/51"KURUMCA VERİLECEK PARA CEZALARI ( 506 S.K. Uyarınca Sigorta Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali Talebi - Yürürlüğe Giren 5510 S.K Md. 88 Gözetildiğinde İş Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulü Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sigorta Müdürlüğü Tarafından Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen - Yürürlüğe Giren 5510 S.K Md. 88 Gözetildiğinde İş Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabul Edileceği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( 506 S.K. Uyarınca Sigorta Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali Talebi - Yürürlüğe Giren 5510 S.K Md. 88 Gözetildiğinde İş Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
140UMH5.4.2010E. 2009/224 K. 2010/80"GÖREVSİZ MAHKEME ( Bu Sırada Yapılan Bir Kanun Değişikliği İle Görevsiz Mahkeme O Dava İçin Görevli Hale Gelmiş İse Mahkeme Artık Görevsizlik Kararı Veremeyip Yeni Kanuna Göre Görevli Hale Geldiği İçin Davaya Bakmaya Devam Etmesi Gerektiği )
RESEN TESCİL İŞLEMİ ( Davacı Şirkete Ait İşyerinin 506 S. Kanun Hükümlerine Göre Yapılan İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargi Yerinde Çözümleneceği )
İŞYERİNİN TESCİLİ ( Davacı Şirkete Ait İşyerinin 506 S. Kanun Hükümlerine Göre Resen Tescil Edilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargi Yerinde Çözümleneceği )"
140UMH13.4.2009E. 2009/93 K. 2009/100"SİGORTA BİLDİRGE VE BELGELERİNİN YASAL SÜREDE KURUMA VERİLMEMESİ ( Verilen İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( Yapılan İtirazın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Aylık Sigorta Primleri Bildirgelerinin ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süre İçerisinde Kuruma Verilmemesi )"
140UMH7.7.2008E. 2007/487 K. 2008/190"OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Sigorta Primlerine İlişkin Bordronun Yasal Süresi İçinde Kuruma Bildirilmemesi Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası - Sulh Ceza Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararının Kesinleşmediği/Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Gerçekleşmediği )
SİGORTA PRİMLERİNE İLİŞKİN BORDRONUN YASAL SÜRESİ İÇİNDE KURUMA BİLDİRİLMEMESİ ( Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası - Sulh Ceza Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararının Kesinleşmediği/Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Gerçekleşmediğinin Kabulü Gereği )
YEREL MAHKEMECE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMEMESİ ( Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Gerçekleşmediğinin Kabulü Gerektiği )"
140UMH7.7.2008E. 2007/175 K. 2008/182"AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN YASAL SÜRESİ İÇİNDE VERİLMEMESİ ( Sulh Ceza Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararının Temyizden Dönmediği - Başvuru Koşullarının Oluşmadığının Dikkate Alınacağı )
KESİNLEŞMEYEN KARAR HAKKINDA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI ( Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi - Sulh Ceza Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararının Temyizden Dönmediği/Başvuru Koşullarının Oluşmadığının Dikkate Alınacağı )"
140UMH2.7.2007E. 2007/189 K. 2007/146"İDARİ PARA CEZASI ( 506 S.K.'nun 140. Maddesine Göre Verilen - Yapılan İtirazın Görüm ve Çözümünde İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NA DAYANILARAK VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( 140. Maddesine Göre - Yapılan İtirazın Görüm ve Çözümünde İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu )
GÖREV KURALI ( Geçmişe Etkili Olacağı Yolundaki Genel Hukuk İlkesi - Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı )"
140UMH2.7.2007E. 2007/178 K. 2007/144"UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN 19.MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURU ( Aynı Yasa'nın 27. Maddesi Uyarınca Reddi Gerektiği - 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 9. ve 79. Maddelerine Muhalefet )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NUN 9. VE 79. MADDELERİNE MUHALEFET ( 2247 Sayılı Yasa'nın 19.Maddesinde Öngörülen Koşulları Taşımayan Başvurunun Aynı Yasa'nın 27. Maddesi Uyarınca Reddi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 9. ve 79. Maddelerine Muhalefet Nedeniyle Verilmesi - 2247 Sayılı Yasa'nın 19.Maddesinde Öngörülen Koşulları Taşımayan Başvurunun Aynı Yasa'nın 27. Maddesi Uyarınca Reddi Gerektiği )"
140UMH4.6.2007E. 2007/93 K. 2007/99"SOSYAL SİGORTALAR KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Yapılan İtirazın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
PARA CEZASINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ ( 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Uyarınca Verilen İdari Para Cezası - Yapılan İtirazın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
140UMH2.10.2006E. 2006/239 K. 2006/168"İDARİ PARA CEZASI (Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Şirketin Çalışanına Ait İşe Giriş Bildirgesinin Zamanında Verilmemesi)
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ZAMANINDA VERİLMEMESİ (506 S.K. 140. Maddesi Uyarınca Verilen İdari Para Cezasına Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NA AYKIRILIK (506 S.K. 140. Maddesi Uyarınca Verilen İdari Para Cezasına Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - İşe Giriş Bildirgesinin Zamanında Verilmemesi)"
140UMH2.10.2006E. 2006/220 K. 2006/165"SOSYAL SİGORTALAR KANUNU MD.140 UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI (Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
İDARİ PARA CEZASI (Sosyal Sigortalar Kanunu 140. Maddesi Uyarınca Verilen - Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)"
140UMH2.10.2006E. 2006/170 K. 2006/159"İŞYERİNE AİT YASAL KAYITLARIN DENETİME SUNULMAMASI (Verilen İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
İDARİ PARA CEZASI (Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerekliliği - İşyerine Ait Yasal Kayıtların Denetime Sunulmaması)
YASAL KAYITLARIN DENETİME SUNULMAMASI (İşyerine Ait - 506 S.K. Md. 140 Uyarınca Verilen İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği)"
140UMH2.10.2006E. 2006/163 K. 2006/158"AYLIK SİGORTA PRİMLERİ BİLDİRGELERİNİ SÜRESİNDE KURUMA VERMEMEK (İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
KURUMA AYLIK SİGORTA PRİMLERİ BİLDİRGELERİNİ SÜRESİNDE VERMEMEK (İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
İDARİ PARA CEZASI (Aylık Sigorta Primleri Bildirgelerinin Süresinde Kuruma Verilmediği Gerekçesiyle - Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği)"
140UMH2.10.2006E. 2006/159 K. 2006/156"İDARİ PARA CEZASINDAN DOĞAN KURUM ALACAĞI (Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Dava - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
KURUM ALACAĞI (İdari Para Cezasından Doğan - Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği)"
140UMH2.10.2006E. 2006/158 K. 2006/155"SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE KESİLEN İDARİ PARA CEZASI (Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Dava - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
İDARİ PARA CEZASI (Sigorta İl Müdürlüğü'nce Kesilen - Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Dava/Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA (Sigorta İl Müdürlüğü'nce Kesilen İdari Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)"
140UMH2.10.2006E. 2006/157 K. 2006/154"SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİ KURUMA VERMEMEK (506 S.K. Uyarınca Kesilen İdari Para Cezasına İlişkin İşlemin İptali Davası - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİ KURUMA VERMEMEK (506 S.K. Uyarınca Kesilen İdari Para Cezasına İlişkin İşlemin İptali Davası - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
İDARİ PARA CEZASI (İptali Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerekliliği - Sigortalı İşe Giriş Bildirgesini ve Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Kuruma Vermemek)"
140UMH5.6.2006E. 2006/50 K. 2006/85"İDARİ VE ADLİ YARGI YERLERİ ( Görev Uyuşmazlığına Konu Edilen İşlemler Farklı Olduğundan Davanın Konusunun Aynı Olması Koşulunun Bulunmadığı - Başvurunun Reddi Gereği )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Konu Edilen İşlemler Farklı Olduğundan Davanın Konusunun Aynı Olması Koşulunun Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gereği - Değişik Sigortalılar Hakkında Açılan Davalar )
DAVANIN KONUSUNUN AYNI OLMASI KOŞULU ( Uyuşmazlığın Giderilmesi İstemi - Adli ve İdari Yargı Yerlerinde Açılan Davalarda İşlemlerin Farklı Olması/Başvurunun Reddi Gereği )"
140UMH1.5.2006E. 2006/94 K. 2006/72"SOSYAL SİGORTALAR KANUNU MD. 140 UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( 506 Sayılı Yasanın 140. Maddesi Uyarınca Verilen - Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
140UMH1.5.2006E. 2006/30 K. 2006/56"İDARİ PARA CEZASI ( Sosyal Sigortalar Kanunu Md. 140 Uyarınca Kesilen - Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU MD. 140 UYARINCA KESİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI ( Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereken - Sosyal Sigortalar Kanunu Md. 140 Uyarınca Kesilen İdari Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen )"
140UMH3.4.2006E. 2006/71 K. 2006/49"GÖREVSİZLİK KARARI ( Adli Yargının Doğabilecek Uyuşmazlığın Halli İçin Dosyanın Karar Kesinleştiğinde Uyuşmazlık Mahkemesine Gönderilmek Üzere İlk Görevsizlik Kararını Veren İdare Mahkemesine Gönderilmesine de Karar Vermesinin Yasaya Aykırılığı )
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURU YÖNTEMİNE UYMAMAK ( Adli Yargının Doğabilecek Uyuşmazlığın Halli İçin Dosyanın Karar Kesinleştiğinde Uyuşmazlık Mahkemesine Gönderilmek Üzere İlk Görevsizlik Kararını Veren İdare Mahkemesine Gönderilmesine de Karar Vermesi )
ADLİ YARGININ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURU YÖNTEMİNE UYMAMASI ( Doğabilecek Uyuşmazlığın Halli İçin Dosyanın Karar Kesinleştiğinde Uyuşmazlık Mahkemesine Gönderilmek Üzere İlk Görevsizlik Kararını Veren İdare Mahkemesine Gönderilmesine de Karar Vermesi )"
140UMH6.3.2006E. 2006/2 K. 2006/25"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( 506 S.K. Md. 140'a Göre Verilen - 5326 S.K.'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihden Önce İdari Yargı Yerinde Açılan Davanın Burada Çözümlenmesi Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU MD.140'A GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( 5326 S.K.'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihden Önce İdari Yargı Yerinde Açılan Dava/İdari Yargıda Çözümleneceği )
KABAHATLER KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE İDARİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVA ( 506 S.K. Md. 140'a Göre Verilen İdari Para Cezasının İptali İstemi - İdari Yargıda Çözümleneceği )
GÖREVLİ MAHKEMENİN GÖREVSİZ HALE GELMESİ ( 5326 S.K.'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihden Önce İdari Yargı Yerinde Açılan Davanın Burada Çözümleneceği - 506 S.K. Md. 140'a Göre Verilen İdari Para Cezasının İptali DAvası )"
140UMH21.11.2005E. 2005/84 K. 2005/105"İDARİ PARA CEZASI ( Sosyal Sigortalar Kanunu Md. 140'a Göre Verilen - Kabahatler Kanunu Kapsamına Girdiği/Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
KABAHATLER KANUNUNUN KAPSAMI ( İdari Para Cezalarına Kanun'un Yürürlük Tarihi İtibariyle İdari Yargı Yerinde Dava Açılamayacağı - İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği/Sosyal Sigortalar Kanunu Md. 140'a Göre Verilen Ceza )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Kabahatler Kanunu Kapsamına Girdiği - Yapılan İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
140UMH14.11.2005E. 2005/75 K. 2005/89"SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ'NCE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Gecikme Zammı Uygulanmak Suretiyle Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İDARİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Gecikme Zammı Uygulanmak Suretiyle Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği - İşyeri Kayıtlarının Sigorta Müdürlüğüne İbraz Edilmemesi )
ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( İşyeri Kayıtlarının Sigorta Müdürlüğüne İbraz Edilmemesi-İdari Para Cezasının Gecikme Zammı Uygulanmak Suretiyle Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan - Görevli Yargı Yeri )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ALACAKLARININ TAHSİLİ ( 6183 S.K. Hükümleri Uygulanarak Düzenlenecek Ödeme Emrine Karşı Açılacak Davalara Bakma Görevinin Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesine Ait Olduğu )"
140UMH1.7.2004E. 2004/36 K. 2004/44"İDARİ PARA CEZASINDAN DOĞAN S.S.K. ALACAĞI ( Tahsili İçin 506 S.K. Md. 80'e Göre Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Anılan Yasa Maddesi Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
KURUM ALACAĞINA DÖNÜŞEN İDARİ PARA CEZASI ( Ödenmemesi Nedeniyle - Gecikme Zammı Uygulanmak Suretiyle Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Adli Yargıda Çözümleneceği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İdari Para Cezasının Ödenmemesi Nedeniyle Kurum Alacağına Dönüşmesi - Gecikme Zammı Uygulanmak Suretiyle Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Çözümü )
S.S.K. ALACAĞI ( İdari Para Cezasının Ödenmemesi Nedeniyle Kurum Alacağına Dönüşmesi - Gecikme Zammı Uygulanmak Suretiyle Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İdari Para Cezasından Doğan S.S.Kurumu Alacağının Tahsili İçin 506 S.K. Md. 80'e Göre Düzenlenen - İdari Yargının Görevsizlik Kararının Doğruluğu )"
140UMH29.12.2003E. 2003/82 K. 2003/97"İDARİ PARA CEZASI ( SSK. Md. 140'a Göre Verilen/Görev Kuralının Anayasa Mahkemesi'nce İptali - Yeniden Düzenleme Yapılması/Görev Kuralının Geçmişe Etkili Olacağı İlkesine Göre İtirazın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
SSK. MD. 140'A GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Görev Kuralının Anayasa Mahkemesi'nce İptali - Yeniden Düzenleme Yapılması/Görev Kuralının Geçmişe Etkili Olacağı İlkesine Göre İtirazın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV KURALINI İPTALİ ( SSK. Md. 140'a Göre Verilen İdari Para Cezası - Yeniden Düzenleme Yapılması/Görev Kuralının Geçmişe Etkili Olacağı İlkesine Göre İtirazın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
GÖREV KURALININ İPTALİ ( Anayasa Mahkemesi'nce/SSK. Md. 140'a Göre Verilen İdari Para Cezası - Yeniden Düzenleme Yapılması/Görev Kuralının Geçmişe Etkili Olacağı İlkesine Göre İtirazın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
GÖREV KURALININ GEÇMİŞE ETKİLİ OLACAĞI İLKESİ ( SSK. Md. 140'a Göre Verilen İdari Para Cezası/Görev Kuralının Anayasa Mahkemesi'nce İptali - Yeniden Düzenleme Yapılması/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"
140UMH12.7.1988E. 1988/15 K. 1988/20"İDARİ PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN İTİRAZ DAVASI (Sulh Ceza Mahkemesiyle Uyuşmazlık Mahkemesi Arasındaki Olumsuz Görev Uyuşmazlığı)
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI DOĞMAMIŞ OLMASI (Sulh Ceza Mahkemesiyle İş Mahkemesi Arasındaki Olumsuz Görev Uyuşmazlığında Uyuşmazlık Mahkemesinin Görevli Olmaması)
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI (Sulh Ceza Mahkemesiyle İş Mahkemesi Arasındaki Olumsuz Görev Uyuşmazlığı)
SULH CEZA MAHKEMESİYLE İŞ MAHKEMESİ ARASINDAKİ OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (Uyuşmazlık Mahkemesinde Çözülemeyeceği)
AYNI YARGI DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ MAHKEMELER ARASINDAKİ OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (Uyuşmazlık Mahkemesinde Çözülemeyeceği)"
140UMH12.7.1988E. 1988/11 K. 1988/19"SOSYAL SİGORTALAR KANUNU UYARINCA VERİLEN CEZAYA İTİRAZ (İşe Giriş Bildirgesini Geç Verdiğinden İşveren Hakkında Verilen)
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİ GEÇ VEREN İŞVEREN (Hakkında Verilen İdari Para Cezasına İtiraz)
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DAVASI (İşe Giriş Bildirgesini Süresinde Vermeyen İşverene Verilen)"

Madde 706

YARGITAY

706Y21.HD5.11.2013E. 2013/15143 K. 2013/19613"HİZMET TESPİTİ ( Kuzu Keçi Satımı Yem Alımı İle İlgili Faturalara İstinaden Çiftlikteki Hayvanların Sahibinin Kim Olduğu ve Davacının Çalışmalarının Zabıta Tahkikatıyla Saptanacak Komşu Köy Halkından Komşu Tarla Sahiplerinden Sorularak Köy veya Civarındaki Veterinerlerdeki Kayıtlardan Tespit Olunarak Tüm Delillerin Değerlendirilmesiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMU DÜZENİ ( Hizmet Tespiti - Davanın Niteliği Kamu Düzenini İlgilendirdiği Bu Nedenle Araştırmanın Özel Bir Duyarlılık ve Özenle Yürütülmesi Gerektiği Düşünülerek Fiili Çalışmanın Varlığı Yöntemince Araştırılmadan Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ÇALIŞMA OLGUSUNUN İSPATI ( Her Türlü Delille İspat Edilebilirse de Çalışmanın Konusu Niteliği Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Hususlarında Tanık Sözlerinin Değerlendirilmesi Gerektiği - Fiili Çalışmanın Varlığı Yöntemince Araştırılmadan Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Hizmet Tespiti )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( Ayırıcı ve Belirleyici Özelliği Olan Zaman Bağımlılık ve Ücret Unsurları da Dikkate Alınarak Davacının Davalı İş Yerinde Hizmet Akdi İle Mi Yoksa Ortak Olarak Mı Çalıştığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"

Madde 785

YARGITAY

785Y21.HD8.5.2017E. 2016/1105 K. 2017/3714"HİZMET TESPİTİ ( İhtilaf Konusu Dönem Bordrolarının Getirtilmesi Suretiyle Davacının Davalı İşyeri Nezdinde Geçen Hizmetlerine Dair Olarak Resen Belirlenecek Davalı İşyeri Bordrolu Çalışanlarının Beyanlarına Başvurulması ve Sonucuna Göre Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TOPLULUK SÖZLEŞMESİ ( Davalı Şirket İle Akdolunmuş Topluluk Sözleşmesinin Bulunup Bulunmadığının Sorulması Bulunmaması Halinde Davalı İşyerinin Türkiyede Merkezi Olup Olmadığını Araştırmaya Yönelik Davalı İşverenin Türkiyedeki İşyeri Sicil Dosyası ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Getirtilmesi Gerektiği - Hizmet Tespiti )
YURT DIŞI ÇALIŞMASI ( Davacının Davalı İşveren Nezdinde Yurt Dışında Geçen Hizmetlerinin Görevdeki Geçiciliğine Dair Koşullar Açısından Araştırılması Davalı İşverenin Yurt Dışında Çalıştırmak İstediği İşçileri Türkiye İş Kurumu'na Bildirim Mecburiyeti Bulunmasına Göre Buna Dair Belgelerin İlgili Kurumdan Getirtilmesi Gerektiği )
BORDRO TANIKLIĞI ( İhtilaf Konusu Dönem Bordrolarının Getirtilmesi Suretiyle Davacının Davalı İşyeri Nezdinde Geçen Hizmetlerine Dair Olarak Resen Belirlenecek Davalı İşyeri Bordrolu Çalışanlarının Beyanlarına Başvurulması Gerektiği - Hizmet Tespiti )"

Ek. Madde 1

YARGITAY

Ek.1YHGK21.3.2012E. 2012/21-6 K. 2012/222"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Yapı Malzemeleri İmal Eden İşyerinde Çalıştığı - Anayasa Mahkemesi'nin “Azotlu Gübre ve Şeker Sanayii” İbaresini İptal Ettiği/İptal Kararlarının Geriye Yürümeyeceği İlkesinin Gözetileceği )
YAPI MALZEMELERİ İMAL EDEN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Hizmet Tespiti Davası/Davacının Yapı Malzemeleri İmal Eden İşyerinde Çalıştığı - Anayasa Mahkemesi'nin “Azotlu Gübre ve Şeker Sanayii” İbaresini İptal Ettiği/İptal Kararlarının Geriye Yürümeyeceği İlkesinin Gözetileceği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ ( Hizmet Tespiti Davası/Davacının Yapı Malzemeleri İmal Eden İşyerinde Çalıştığı - Anayasa Mahkemesi'nin “Azotlu Gübre ve Şeker Sanayii” İbaresini İptal Ettiği/İptal Kararından Önceki Dönemler İçin Uygulama Yapılamayacağı )
TALEBİN KONUSUZ KALMASI NEDENİYLE KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ ( Hizmet Tespiti Davası/Davacının Yapı Malzemeleri İmal Eden İşyerinde Çalıştığı - Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararlarının Geriye Yürümeyeceğinin Gözetileceği )"
Ek.1Y21.HD29.3.2004E. 2004/418 K. 2004/2924"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( 506 Sayılı Yasa'ya 2098 Sayılı Yasa İle Eklenen Ek I. Madde Hükmüne Göre Yasada Öngörülen İki Koşulun Birlikte Gerçekleşmesi Gereği )
BASIN VE GAZETECİLİK İŞYERİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılması Gerektiğinin Tesbitine Karar Verilmesi Talebi - 506 Sayılı Yasa'ya 2098 Sayılı Yasa İle Eklenen Ek I. Madde Hükmüne Göre Yasada Öngörülen İki Koşulun Birlikte Gerçekleşmesi Gereği )
KEŞİF ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesinde Hizmetin Geçtiği İşyerinde Yapılması Gereği )"
Ek.1Y10.HD29.4.2003E. 2003/2909 K. 2003/3891"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Yasal Düzenlemelere Aykırı Oranlarda İstenen Gecikme Zammı Dolayısıyla Ödeme Emrinin İptalinin Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( 3917 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önceye İlişkin Prim ve Gecikme Zamları Yönünden SSK' nın Alacak Hakkının On Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
SSK YÖNETİM KURULU KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI ( Sosyal Sigortalar Prim Oranlarına İlişkin SSK Yönetim Kurulunun Kararlarının Hukuki Uyuşmazlığın Çözümünde Mahkemeler için Bağlayıcı Olmaması )
NORMLAR HİYERARŞİSİ ( Anayasal İlke ve Esaslar ile Yasa Hükümlerinin Uygulanma Önceliğine Sahip Olması )
ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ ( Tüzük Yönetmelik Genelge gibi Yürütme Organı veya İdareye İlişkin Tasarrufların Anayasal İlke ve Kurallara Aykırı Olmamasının Gerekmesi )
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN YÜRÜTME ORGANI TASARRUFLARINDAN HİYERARŞİ BAKIMINDAN ÜSTÜN OLMASI ( Yürütmenin Hatalı Tahakkukundan Dolayı Oluşan Zarar-Uluslararası Sözleşme Gereği Kendisinin Sorumlu Olması )
ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( Prim ve Gecikme Zamları Yönünden SSK Alacağı Hakkında Zamanaşımının Genel Hükümler Uyarınca Alacağın Muacceliyeti ile Başlaması )"
Ek.1Y10.HD22.3.1990E. 1990/658 K. 1990/2790"İŞVERENİN GEREKLİ SAĞLIKLI İŞ KOŞULLARINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çalışılan Odanın Yeterli Işık Alamadığı İddiası )
İKİLİ VARDİYAYA GÖRE ÇALIŞMA ( Basın ve Gazetecilik İş Kolunda Çalışma İddiası )
BASIN VE GAZETECİLİK İŞ KOLUNDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( İkili Vardiyaya Göre Çalışma İddiasının ve İş Koşullarının İncelenmesi )
TESPİT DAVASI ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
İKİ VARDİYA ÇALIŞILAN İŞYERİ ( Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
FAZLA ÇALIŞMA ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
GECE ÇALIŞMASI ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eksik İnceleme ve Araştırma İle Uzmanlığı Belirsiz Rapora Dayanılarak Hüküm Tesis Edilememesi )"

Ek. Madde 2

AMK

Ek.2AMK14.11.1990E. 1990/5 K. 1990/28""

YARGITAY

Ek.2Y10.HD27.12.1988E. 1988/2051 K. 1988/7897"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İstirahatli Sürelerin Yaşlılık Aylığı Bağlanmasında Dikkate Alınması Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI HESABINA ALINACAK GÖSTERGE ( Sigortalının İşten Ayrıldığı Tarihten Önceki Malüllük Yaşlılık Ölüm Sigortaları Primlerinin Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi )
İSTİRAHATLİ SÜRELER ( Sigortalının Prime Esas Kazanç Elde Etmemesi )"

Ek. Madde 3

AMK

Ek.3AMK14.11.1990E. 1990/5 K. 1990/28""

DANIŞTAY

Ek.3D10.D11.11.1992E. 1991/248 K. 1992/3923"SOSYAL YARDIM ZAMMI ( SSK'dan Aylık Aldığının Anlaşılması Üzerine Kesilmesi )
SSK'DAN AYLIK ALAN KİŞİYE ÖDENEN SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Kesilmesi ve Geriye Doğru Beş Yıl İçin Yersiz Yapılan Ödemenin Geri İstenmesi )
YERSİZ YAPILAN ÖDEMENİN TAHSİLİ ( SSK'dan Aylık Aldığının Tespit Edilmesi Nedeniyle )"

Ek. Madde 5

AMK

Ek.5AMK4.10.2006E. 2002/157 K. 2006/97""

YARGITAY

Ek.5YHGK7.2.2018E. 2015/21-3371 K. 2018/129"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Davalı İş Yerinin 506 S. K.'nun Ek Md. 5 Hükmünde Belirtilen İtibari Hizmet Süresinden Yararlanılabilecek İş Kollarına Girmediği - İtibari Hizmet Süresinde İşçi Yararına Yorum İlkesi İle İş Yeri Alanlarının Genişletilemeyeceği Bu Durumda Davanın Reddi Gerektiği )
ERKEN EMEKLİLİK ( İtibari Hizmet Süresinin Ağır ve Yıpratıcı İşlerde Çalışanların Erken Yıpranmaları Nedeniyle Daha Erken Emekli Olabilmeleri İçin Kanun Koyucu Tarafından Belirlenmiş Erken Emeklilik Sağlayan Düzenlemelerden Biri Olduğu )
BASIM İŞYERLERİNİN FAALİYETİNİN NİTELİĞİ ( Davalı İş Yerinde Ambalaj Üzerine Baskı Yapıldığı - Basım ve Gazetecilik Adına Herhangi Bir Faaliyette Bulunulmadığı/Basım İşyerinin Mevkute Çıkarmaya Yönelik Olarak Faaliyet Göstermesi Gerektiği/Davalı İş Yerinin İtibari Hizmet Süresinden Yararlanılabilecek İş Kollarına Girmediği )
İŞÇİ YARARINA YORUM İLKESİ ( Davalı İş Yerinin İtibari Hizmet Süresinden Yararlanılabilecek İş Kollarına Girmediği - İtibari Hizmet Süresinde İşçi Yararına Yorum İlkesi İle İş Yeri Alanlarının Genişletilemeyeceği/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.5Y10.HD25.1.2018E. 2017/5596 K. 2018/467"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN/FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Davacının Çalışmaları Yönünden İşyerinde Çalıştığı Birim ve Yaptığı İşin Niteliğinin Tespit Edileceği - 01.10.2008 Tarihinden İtibaren Çalışmaları Yönünden Davacının Davalı İşyerinin Hangi Birimlerinde Hangi Görev İle Çalıştığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edileceği )
KEŞİF ( İtibari Hizmet Süresinin/Fiili Hizmet Süresi Zammının Tespiti İstemi - Mahkemece Maruz Kalınan Etkenlerin Oluşturduğu Hastalıklar Alanında Uzman Tıp Doktoru İle Kimya Mühendisi ve Maden Mühendisinden Oluşan İş Güvenliği Uzmanlarından Oluşacak Üç Kişilik Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Mahallinde Bizzat Keşif Yapılacağı )
TESPİT DAVASI ( İtibari Hizmet Süresinin/Fiili Hizmet Süresi Zammının - İşverenden Davacının İşyeri Şahsi Dosyası Eksiksiz Celbedilerek ( Talep Konusu Dönem Vardiye Defteri Vs ) Aynı Dönemde Çalışan Bordro Tanıklarının Beyanına Başvurularak Davacının İşyerinde Çalıştığı Birim/Birimler ve Yaptığı İşin Niteliği Konusunun Tespit Edileceği )"
Ek.5Y10.HD12.10.2017E. 2016/15917 K. 2017/6692"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Davacının Davalı İşverene Ait İşyerindeki Çalışmalarının İtibari Hizmet Süresinden Yararlanmayı Gerektirir Koşullarda Geçip Geçmediğinin Tespiti Gerektiği - İşyerinin Kapsamı Çalışma Düzeni Bölümleri ve Bu Bölümlerin Taşıdıkları Özellikler Yönünden Yeterli İnceleme İçermeyen/Sigortalının Hangi Bölümlerdeki Çalışmalarında Anılan Fiziksel Dış Etkenlere Nasıl Maruz Kaldığını Ayrıntılı Olarak İnceleyip Bireyselleştirmeyen Bilirkişi Kurulu Raporuna Dayalı Olarak Kurulan Hükmün İsabetsiz Olduğu )
BORDRO TANIKLARI ( İşyerinde İtibari Hizmet Süresinden Yararlanmayı Gerektirir Koşullarda Bildirimi Yapılan Sigortalılar Bulunup Bulunmadığının Araştırılarak Çalışma Ortamı Yönünden Beyanlarına Başvurulması Gerektiği )
ÇALIŞMA KOŞULLARI ( Davacının İşinin İtibari Hizmet Süresinden Yararlanmayı Gerektirir İşlerden Olup Olmadığının Araştırılacağı - Yapılan İşin Niteliğinin Özelliklerinin ve Buna Bağlı Olarak Hangi Olumsuz Dış Etkenlere Maruz Kalındığının/Gürültü ve İhtizaz Yapıcı Makine ve Aletlerdeki Çalışma Düzeniyle Çalışmanın Gerçekleştiği Saatlerin Gürültü Düzeyinin ve Kullanılan Maddelerin İnsan Sağlığı İçin Tehlike Düzeyinin Belirlenmesi Gerektiği )"
Ek.5Y21.HD13.3.2017E. 2017/585 K. 2017/1953"FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANDIRILMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davacı Sigortalının Davalı İşverene Ait İşyerinde Geçen Çalışmalarının 5510 S. K.'nun 40. Md. Hükmü Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği Yönündeki Mahkeme Görüşü ve 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihi Sonrası Dönemin Hüküm Altına Alınmasının Yerinde Olduğu )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Yasal Düzenlemelerin Ancak İlgili Maddelerde Sayılı ve Sınırlı Olarak Öngörülen Hizmetin Geçtiği Yer Kapsamdaki İşler ve İşyerleri Kapsamdaki Sigortalılar Yönünden Belli Çalışma Şartlarının Gerçekleştiği Durum İçin Uygulama Olanağı Bulunduğu )
KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( 506 S. K.'nun Ek Md. 5 Hükmünün Yürürlükte Bulunduğu 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihi Öncesi Döneme Dair Olarak Fiili Hizmet Süresi Zammından Söz Edilemeyeceği - 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihi Öncesi Dönem Hakkındaki İstemin Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )"
Ek.5Y10.HD9.6.2016E. 2016/8797 K. 2016/9603"HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Kanunda Hüküm Verilirken Sonuç Kısmında Taraflara Yüklenen Borç ve Hakların Şüphe Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesi Gerektiğinin Belirtildiği - Kanuna Göre Sigortalılık Süresi Tespit Edilirken Hizmet Gününün Sigorta Primi Ödenmiş Günlerin Günx 0,25 Formülüyle Hesaplanarak Hizmet Süresi Olarak Eklenecek Olduğu/Şüpheye Yer Bırakılmaması Gerektiği )
HAKLARIN GÖSTERİLMESİ ( Taraflara Yüklenen Borç ve Hakların Şüphe ve Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Gösterilmesi Gerektiği - İnfazda Tereddüt Oluşturacak Şekilde Karar Verilmesinin Kabul Edilmediği )
HİZMET GÜNÜ HESAPLANMASI ( Fiilen Çalışılmış Güne Eklenecek İtibari Hizmet Günü Sayısının Bulunmasında Sigorta Primi Ödenmiş Gün X 0,25 Formülüyle Hesaplama Yapılacağı - Bu Sürenin Sigortalılık Süresine Eklenmesi Gerektiği/İnfazda Tereddüt Oluşturulmasının Hatalı Olduğu )"
Ek.5Y10.HD5.5.2016E. 2015/13180 K. 2016/7567"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Davacının İşyerinin Hangi Birimlerinde Hangi Görev İle Çalıştığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edileceği - Maruz Kalınan Etkenlerin Oluşturduğu Hastalıklar Alanında Uzman Tıp Doktoru İle Kimya Mühendisi ve Metalurji Mühandisi ve İş Güvenliği Uzmanlarından Oluşacak 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Mahalinde Keşif Yapılarak Davacı Yönünden Somutlaştırılan Rapor Alınmasının Gerektiği )
HUKUKİ YARAR ( İtibari Hizmet Süresinin Tespiti İstemi - Davacının 1.10.2008 Tarihinden Önceki Çalışmaları Yönünden Hukuki Yararı Bulunup Bulunmadığının İncelenmesinin Gerektiği )
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI ( Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Mahalinde Keşif Yapılacağı/Davacı İşçinin İşyerinde Çalıştığı Birim ve Yaptığı İşin Niteliği Konusu İle İşyerindeki İncelemeden Elde Edilen Bulguların 5510 Sayılı Kanun'un 40/8 Kapsamındaki İş/İşyerlerinden ve Sigortalılardan Olup Olmadığı Hususunun İrdelenip Davacı Yönünden Somutlaştırılan Rapor Alınmasının Gerektiği - Eksik İnceleme Yapıldığı )"
Ek.5Y10.HD10.3.2016E. 2015/24916 K. 2016/3037"HİZMET SÜRESİ VE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ TESPİTİ ( Davacının Sigorta Primi Ödenmiş Günleri Olarak 748 Gün Hesaplanan İtibari Hizmet Süresinin Sigortalılık Süresine İtibari Hizmet Süresi Olarak Eklenmesi Gerektiğinin Tespitine Karar Verilmesi Gerekirken Çalışılan Sigorta Primi Ödenmiş Günlerin Tamamının Sigortalılık Süresine İtibari Hizmet Süresi Olarak Eklenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Hizmet Süresi Zammı Tespiti - İtibari Hizmet Süresinin Sigortalılık Süresine İtibari Hizmet Süresi Olarak Eklenmesi Gerektiğinin Tespitine Karar Verilmesi Gerekirken Çalışılan Sigorta Primi Ödenmiş Günlerin Tamamının Sigortalılık Süresine İtibari Hizmet Süresi Olarak Eklenmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olacağı )
İTİBARİ HİZMET GÜNÜ SAYISININ BULUNMASI ( Hizmet Süresi Zammı Tespiti - Fiilen Çalışılmış Güne Eklenecek İtibari Hizmet Günü Sayısının Bulunmasında Çalışılan Gün Sayısı X 0,25 Formülünün Uygulanması Gerektiği )"
Ek.5Y10.HD28.1.2016E. 2015/18607 K. 2016/969"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Gerçekleşen Çalışmalara Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanması Mümkün Bulunmadığından Davanın Reddi Gerekirken Mahkemece Yanlış Gerekçeyle Red Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI (5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihi Öncesinde Gerçekleşen Çalışmalara Uygulanmasına Olanak Veren Bir Düzenleme Bulunmadığı - 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Gerçekleşen Çalışmalara Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanmasının Mümkün Bulunmadığı)
KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEMESİ (Beklenen Haklar ve Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Dair Kuralların Bu Kuralın İstisnalarından Olduğu - 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihi Öncesinde Gerçekleşen Çalışmalara Uygulanmasına Olanak Veren Bir Düzenleme Bulunmadığı/İstisnai Durumlar Kapsamında Değerlendirilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği)"
Ek.5YHGK1.10.2014E. 2013/10-1267 K. 2014/717"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunması - Çalışmaların Geçtiği İş Yerindeki Revizyon Döneminde Geçen Çalışmaların İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılması Gerekip Gerekmediği Konusundaki İki Rapor Arasındaki Çelişki Giderilmeden Çalışmanın Geçmediği Başka Bir İş Yerinde Yapılan Keşif Sonucu Alınan Raporun Hükme Esas Alınarak Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
GEÇİCİ VE DAİMİ KADRO İLE GEÇEN ÇALIŞMALAR ( İtibari Hizmet Süresinin Tespiti İstemi - Çalışmaların Geçtiği İş Yerindeki Revizyon Döneminde Geçen Çalışmaların İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılması Gerekip Gerekmediği Konusundaki İki Rapor Arasındaki Çelişki Giderilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( İtibari Hizmet Süresinin Tespiti İstemi - Özel Daire Bozma Kararında Çeşitli Tarihlerde Alınan Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunduğunu Söylemekle Zımnen Bu Raporların Hükme Dayanak Alınamayacağını Kabul Ettiği )"
Ek.5Y21.HD15.9.2014E. 2014/17715 K. 2014/17362"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Davacının Kesme Operatörü Olarak Çaşlıştığı Sürenin İtibari Hizmet Süresi Kapsamında Değerlendirilmesini Talep Etttiği/ İşyeri Tesislerinin Ana iştigallerinin Ambalaj Malzemesi İmalatı Olduğu - Davacının Basım işyeri Özelliği Bulunmayan Bir İşyerinde Kesme Makinası Operatörü Olarak Çalıştığı/Davacının İtibari Hizmetten Yararlanamayacağının Açık Olduğu/Davanın Reddinin Gerektiği )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANILMASININ KOŞULLARI ( İki Koşulun Birlikte Gerçekleşmesinin Zorunlu Olduğu - Sigortalının Basım ve Gazatecelik İşyerinde Çalışmış Olmasının ve Maddede Öngörülen Fiziksel Dış Etkenlerden Birinin Ayrıca Olayda Gerçekleşmesinin Gerektiği )
BASIM VE GAZETECİLİK İŞYERİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılma Talebi/506 Sayılı Kanun'un Ek 5/II. Maddesinden Yaralandırılma İçin Sigortalının Basım- Gazetecelik İşyerinde Çalışmış Olmanın Arandığı - Davacı Basım İşinde Çalışmadığından İtibari Hizmet Süresinden Yararlanamayacağı )"
Ek.5Y21.HD23.6.2014E. 2014/10224 K. 2014/14581"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Davacı İşçinin İşyerinde Yapmakta Olduğu İşin Niteliğine Göre Hangi Zararlı Etkenlerden Ne Şekilde Etkilendiği Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Çalışanların Yararlandırılması Gereğine Dair Koşulların Oluşup Oluşmadığı Davacının Bu Fabrikada Çalıştığı Bölümle İle İlgili Teknik ve Yardımcı Birimlerin Birbirlerine Bağlantı ve Uzaklıkları İle Bir Bölümdeki Fiziksel Dış Etkenlerden Diğer Bölümlerdeki Çalışanların Etkilenme Dereceleri de Belirlenerek Karar Verileceği )
ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Çalışmanın Tespiti - Davacı İşçinin İşyerinde Yapmakta Olduğu İşin Niteliğine Göre Hangi Zararlı Etkenlerden Ne Şekilde Etkilendiği Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Açıklığa Kavuşturularak Karar Verileceği )"
Ek.5Y21.HD2.6.2014E. 2014/9862 K. 2014/11895"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ VE SİGORTALILIK SÜRELERİNE EKLENMESİ İSTEMİ ( Mahkemece Davacının Hizmetinin Geçtiği Şeker Fabrikasında Keşif Yapılacağı - Sigortalının Çalıştığı Yerle İlgili Olarak İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Koşulları Oluşup Oluşmadığı Araştırılacağı/Davacının İşin Niteliğine Göre Hangi Zararlı Etkenlerden Ne Şekilde Etkilendiği Açıklığa Kavuşturulacağı )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA ( Çelik Demir ve Tunç Döküm Zehirli Boğucu Yakıcı Öldürücü ve Patlayıcı Gaz Asit Boya İşleriyle Gaz Maskesi İle Çalışmayı Gerektiren İşlerde Patlayıcı Maddeler Yapılmasında Kaynak İşlerinde Çalışanların İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılacağı )
İŞKOLU VE İŞYERİ ÖZELLİKLERİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma - Davacının Fabrikada Çalıştığı Bölümle İlgili Teknik ve Yardımcı Birimlerin Birbirlerine Bağlantı ve Uzaklıkları İle Bir Bölümdeki Fiziksel Dış Etkenlerden Diğer Bölümlerdeki Çalışanların Etkilenme Dereceleri Belirlenerek Davacının İşin Niteliğine Göre Hangi Zararlı Etkenlerden Ne Şekilde Etkilendiği Açıklanarak Sonuca Gidileceği )"
Ek.5Y21.HD14.5.2013E. 2012/2687 K. 2013/9683"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Hesaplamanın Bildirilen Hizmet Cetvelindeki Primi Ödenmiş Günler Üzerinden Yapılması Gerekirken Mahkemece İşverenin Gönderdiği Ancak Yıl İçindeki Bazı Ayların 31 Gün Olması Esasından Hareketle Hizmet Cetvelindeki Günlerden Daha Fazla Olan Çalışma Gün Sayılarının Esas Alınması Suretiyle Fazlaya Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
FİİLİ HİZMET SÜRESİNE EKLENMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( İtibari Hizmet Sürelerinin - Hesaplamanın Bildirilen Hizmet Cetvelindeki Primi Ödenmiş Günler Üzerinden Yapılması Gerektiği )
HİZMET CETVELİNDEKİ GÜNLER ÜZERİNDEN HESAPLAMA ( İtibari Hizmet Süresinin Tespiti İstemi - Hesaplamanın Bildirilen Hizmet Cetvelindeki Primi Ödenmiş Günler Üzerinden Yapılması Gerekirken İşverenin Gönderdiği Ancak Yıl İçindeki Bazı Ayların 31 Gün Olması Esasından Hareketle Hizmet Cetvelindeki Günlerden Daha Fazla Olan Çalışma Gün Sayılarının Esas Alınarak Fazlaya Hükmedilmesinin İsabetsizliği )"
Ek.5Y10.HD13.9.2012E. 2012/18706 K. 2012/14825"BİRİKMİŞ AYLIKLARIN VE FAZLADAN TAHSİL EDİLEN PRİMLERİN İSTİRDATI DAVASI ( İlk Tahsis Talebinde Tahsis Şartlarının Oluştuğuna Dair Mahkeme Kararı Bulunduğu - Mevcut Prim Gün Sayısı Üzerinden Bağlanması Gereken Aylık Tutarın Tespiti )
İLK TAHSİS TALEP TARİHİ ( Mevcut Prim Gün Sayısı Üzerinden Bağlanması Gereken Aylık Tutarları ile Fiilen Ödenen Tutarların Kurumdan Sorularak Belirlenmesi Gereği/Birikmiş Aylık Alacağına İlişkin Olarak Bilirkişi Raporu Alınacağı )
YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN HESAPLANMASI ( Mevcut Prim Gün Sayısı Üzerinden Bağlanması Gereken Aylık Tutarları ile Fiilen Ödenen Tutarların Kurumdan Sorularak Belirleneceği/Birikmiş Aylık Alacağına İlişkin Bilirkişi Raporu Gerektiği )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞA İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Mahkeme Kararı ile İptal Edildiği/Ancak Bu Kararın Eksik İncelemeye Dayalı ve Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğunun Kabulü - Fiilen Ödenen Tutarların Kurumdan Sorulacağı )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Birikmiş Aylık Alacağının Tespiti - Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )"
Ek.5Y10.HD13.9.2012E. 2011/19129 K. 2012/14728"BASIM-MATBAA İŞYERİNDE GEÇEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN HİZMET TESPİT DAVASI ( İtibari Hizmet Süresi Hak ve Olanağından Yararlanma İmkanı Sağlayan 506 S.K. Ek.5 M. Yürürlükten Kaldırıldığı - 5510 S.K. İse Farklı Bir Düzenleme Yeraldığı )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN KOŞULLARI ( 5510 S.K. Yürürlükten Kaldırılan 506 S.K. Ek.5 M. Sonnrasında Basım ve Gazetecililk İş Kolununun Kapsamdan Çıkarılmış Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Hizmet Tespit Davası/Basım-Matbaa İş Kolu )
5510 SAYILI KANUNDAKİ KOŞULLARIN OLUŞMAMASI ( Kaldırılan 506 S.K. Ek.5 M. Fiili Hizmet Süresi Zammından Sigortalının Faydalanma Koşulları Oluşmuş Olsa Dahi Söz Konusu Maddenin Yürürlükten Kaldırıldığının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
506 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN HAKLARIN KALDIRILMIŞ OLDUĞU ( 5510 S.K. Davacı İçin Farklı Bir Düzenleme Yeraldığı )
İŞYERİ VE İŞ KOLU ŞARTLARININ GERÇEKLEŞMESİ ( İtibari Hizmet Süresi Hak ve Olanağından Yararlandırılması İçin 5510 S.K. Davacı Sigortalıya Hak Tanıyan Düzenlemenin Yer Almadığının Gözetileceği - 01.10.2008 ile 09+.12.2010 Dönemine İlişkin İstemin Reddi Gereği )"
Ek.5Y10.HD10.7.2012E. 2012/2294 K. 2012/13670"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Maruz Kalınan Etkenlerin Oluşturduğu Hastalıklar Alanında Uzman Tıp Doktoru İle İş Güvenliği Uzmanı Olan ve Matbaacılık İşinden Anlayan Kimya Yüksek Mühendisi ve Makine Yüksek Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği )
İŞ GÜVENLİĞİ BİLİRKİŞİSİ ( Matbaacılık İşinden Anlayan Kimya Yüksek Mühendisi ve Makine Yüksek Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği - Çalışmanın Tespiti )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çalışmanın Tespiti - Maruz Kalınan Etkenlerin Oluşturduğu Hastalıklar Alanında Uzman Tıp Doktoru İle İş Güvenliği Uzmanı Olan ve Matbaacılık İşinden Anlayan Kimya Yüksek Mühendisi ve Makine Yüksek Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Keşif Yapılacağı )"
Ek.5Y10.HD2.7.2012E. 2011/18151 K. 2012/12901"HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ DAVASI ( 5510 S.K. Yasayla Getirlen Düzenlemenin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Davacının Hizmet Sürelerinden Yararlandırılması İmkanı Bulunmadığı Kabulü/Davacının Çalıştığı İş Kolunun Kapsamdan Çıkarıldığı )
TESPİT EDİLEN SÜRELERİN SİGORTALILIK SÜRESİNE EKLENMESİ ( 5510 S.K. Yasayla Getirlen Düzenlemenin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Davacının Hizmet Sürelerinden Yararlandırılması İmkanı Bulunmadığı Kabulü/Davanın Reddi Gerektiği )
HİZMET CETVELİNDEKİ GÜNLER ( Mahkemece Bu Günlerden Daha Fazla Olan Çalışma Gün Sayılarının Esas Alınarak Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu - Çalışmaların Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin Ayrı Ayrı Hükümde Fıkrasında Gösterilmesi Gereği )
DAVALARDA HARCANAN EMEK VE ÇABANIN ÜZERİNDE AVUKATLIK ÜCRETİ BELİRLENEMEYECEĞİ ( Her Bir Dava Yönünden Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Maktu Avukatlık Ücretinin Hüküm Altına Alınamayacağı - Hizmet Sürelerinin Tespiti ve Sigortalılık Süresine Eklenmesi )
DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Avukatın Harcadığı Emek ve Çabanın Üzerinde Ücret Belirlenemeyeceği - Her Bir Dava Yönünden Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Maktu Avukatlık Ücretinin Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu/Hizmet Süresinin Tespiti Davası )"
Ek.5Y21.HD3.4.2012E. 2010/9842 K. 2012/5157"SİGORTALILIK SÜRESİNE İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN EKLENMESİ TALEBİ ( Basım İşyerinde Çalışılan Süre - Dava Tarihine Kadar Sigorta Primleri Ödenmiş Günlerin x0,25 Formülüne Göre Belirlenecek Sürenin Eklenmesi Gerektiğinin Tespitine Karar Verileceği )
İTİBARI HİZMET SÜRESİNİN EKLENMESİ TALEBİ ( Dava Tarihine Kadar Sigorta Primleri Ödenmiş Günlerin x0,25 Formülüne Göre Belirlenecek Sürenin Eklenmesi Gerektiğinin Tespitine Karar Verileceği - Basım İşyerinde Çalışılan Süre )"
Ek.5Y10.HD29.3.2012E. 2012/5355 K. 2012/6080"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA (Gemiadamının Karada Geçen Süresinin Sayılması - Davacının Gemiadamı Olarak Çalıştığı ve Yararlanması Gereken İtibari Sürenin Özel Bir Duyarlılıkla Araştırılarak Deliller Getirtilerek Re'sen Araştırlması Gereğİ)
GEMİADAMI (Hizmet Akdine Bağlı Olarak Gemide Çalışan Kaptan Zabit ve Tayfaların Gemiadamı Olduğu - Gemiadamının Karada Geçen Hizmet Süresinin İtibari Hizmet Süresine Sayılması Talebinin Bu Tür Davaların Kamu Düzenine İlişkin Olduğu Gözetilerek Sonuçlandırılması Gereği)"
Ek.5Y10.HD29.3.2012E. 2012/2696 K. 2012/6063"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANDIRILMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Davalının Açık Rızası Dışında Davayı Geri Alma Yasağı Bulunduğu - Esas Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği )
DAVAYI TAKİPTEN VAZGEÇME ( Davacının Hakkından Feragat Etmeyip İleride Tekrar Dava Açabilme Hakkını Saklı Tutarak Şimdilik Davayı Takip Etmediği - İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılması Gerektiğinin Tespiti Davası )
DAVANIN GERİ ALINMASI ( Davalıların Açık Rızası Bulunmadığından Esas Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği - İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılması Gerektiğinin Tespiti Davası )
DAVALININ AÇIK RIZASI ( Bulunmadığından Davayı Geri Alma Yasağı Bulunduğu/Esas Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği - İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılması Gerektiğinin Tespiti Davası )"
Ek.5Y10.HD29.12.2011E. 2011/13383 K. 2011/20959"HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Davalı İşverence Davacının İşyerindeki Tüm Çalışmalarının Fiziksel Etkenlere Maruz Kalınmayan İç Hizmetler Bölümünde Gerçekleştiği Belirtildiğinden Hüküm Altına Alınan Dönem Yönünden Hizmetin Hangi Kısımda Gerçekleştiğinin Açıklıkla Saptanacağı )
SERİ DENEBİLECEK DAVADA VEKALET ÜCRETİ ( Hizmet Süresinin Tespiti Talebi/Harcanan Emek ve Çabanın Oldukça Üstünde Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği - Her Dava Yönünden Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedileceği )
FİZİKSEL ETKENLERE MARUZ KALINMAYAN İÇ HİZMETLER BÖLÜMÜNDE ÇALIŞMA ( Hizmet Süresinin Tespiti Talebinde Davalı İşverenin Bu İddiası Karşında Hüküm Altına Alınan Dönem Yönünden Hizmetin Hangi Kısımda Gerçekleştiğinin Açıklıkla Saptanacağı )"
Ek.5YHGK14.12.2011E. 2011/21-882 K. 2011/767"HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Tarafların Duruşmaya Çağrılmadan Hüküm Verilmesinin Adil Yargılanma Hakkını İhlal Edeceği - Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin Davada Dava Dilekçesi Karar ve Bozma İlamının Yöntemince Tebliğ Edileceği )
HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Davalı Anonim Şirket Hakkında Açıldığı Beyan Edilen İflas Talebine İlişkin Dava Dosyasının Celbi İle Ticaret Memurluğundan da Sorularak Şirketin Hükmi Şahsiyetinin Devam Edilip Edilmediğinin Tespit Edileceği )
ANONİM ŞİRKETİN HÜKMİ ŞAHSİYETİNİN DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN ARAŞTIRILACAĞI ( Hizmet Süresinin Tespiti Talebi/Hükmi Şahsiyetinin Devam Edip Etmediğinin Tespiti - Taraf Teşkili Sağlacağı )
TEBLİGAT MAZBATASI ( Hizmet Süresinin Tespiti Davasında Anonim Şirkete Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı/Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Verilemeyeceği - Dava Dilekçesi Karar ve Bozma İlamının Yöntemince Tebliğ Edileceği )"
Ek.5YHGK14.12.2011E. 2011/21-878 K. 2011/763"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ DAVASI ( Tebligatın Hiçbir Açıklamaya Yer Verilmeden Sekretere Yapıldığı – Taraf Teşkilinin Sağlanacağı/Usulüne Uygun Tebligat Yapılacağı )
TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİGAT ( Şirketin Yetkili Temsilcisine Onun Herhangi Bir Nedenle Tebliği Alacak Durumda Olmaması Halinde Yetkili Kılınan Kişiye Tebliğ Edilmesi Gereği – Yetkili de Yoksa Tebliğ Edilmeme Nedeninin Şerh Edileceği )
SEKRETERE YAPILAN TEBLİGAT ( İtibari Hizmet Süresinin Tespiti Davası – Tebligatın Usulüne Uygun Yapılacağı/Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
TARAF TEŞKİLİ ( İtibari Hizmet Süresinin Tespiti Davası/Tebligatın Hiçbir Gerekçe Gösterilmeden Sekretere Tebliğ Edildiği – Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
SAVUNMA HAKKI ( İtibari Hizmet Süresinin Tespiti Davası/Tebligatın Hiçbir Gerekçe Gösterilmeden Sekretere Tebliğ Edildiği – Savunma Hakkına Aykırı Olduğu )"
Ek.5Y21.HD19.7.2011E. 2010/2111 K. 2011/6451"MATBAA İŞYERİNDE GEÇEN SİGORTALILIK SÜRESİ ( İşin Niteliği Nazara Alınarak 506 S.K. Ek 5/II Maddesine Göre İtibari Hizmet Süresinin Eklenmesi İstemi/İlgili Maddenin Alt Bentlerinin Öngördüğü Koşullar İle Çalıştığı Belirlendiği - Nelerin Baskısının Yapıldığı Konusunda Araştırma Yapılacağı )
HİZMET SÜRESİNİN EKLENMESİ İSTEMİ ( Matbaa İşyerinde Geçen Sigortalılık Süresi - İşyerinde Davacının Çalıştığı Dönemde Nelerin Baskısının Yapıldığı Konusunda Gerekirse İşverenin Ticari Defterleri Üzerinde İnceleme Yapılacağı )
İŞVERENİN TİCARİ DEFTERLERİNİN İNCELENMESİ ( Davacının Çalıştığı Dönemde Nelerin Baskısının Yapıldığı Konusunda - Matbaa İşyerinde Geçen Sigortalılık Süresine İşin Niteliği Nazara Alınarak Hizmet Süresinin Eklenmesi İstemi )"
Ek.5Y21.HD6.6.2011E. 2010/3638 K. 2011/5220"GECE MUHABİRİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılması Gerektiğinin Tespiti - Davacının 5953 S. Yasa Kapsamında Bulunmadığından 506 S. Yasa'nın Ek-5. Md.sinde Yer Alan İtibari Hizmet Süresinden Yararlanamayacağı )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Gece Muhabiri Olarak Çalışan Davacının Yararlandırılması Gerektiği - Davacının 5953 S. Yasa Kapsamında Bulunmadığından 506 S. Yasa'nın Ek-5. Md.sinde Yer Alan İtibari Hizmet Süresinden Yararlanamayacağı )
MUHABİR OLARAK ÇALIŞMA ( Polis Telsizlerini Dinleyerek Öğrendikleri Olayları Haber Haline Getirerek Çalıştıkları - Davacının 5953 S. Yasa Kapsamında Bulunmadığından 506 S. Yasa'nın Ek-5. Md.sinde Yer Alan İtibari Hizmet Süresinden Yararlanamayacağı )"
Ek.5Y10.HD14.4.2011E. 2010/14895 K. 2011/5305"İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Anılan Sürenin Sigortalılık Süresine Eklenmesi Gerektiğinin Tespiti - Fiziksel Etkenlere Maruz Kalmadığı ve Dolayısıyla Maddede Öngörülen Koşulların Gerçekleşmediği/Prim Ödeme Gün Sayısı Dışlandığında Sonuç İtibarıyla Davanın Reddi Gerektiği )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( İtibari Hizmet Süresinin ve Anılan Sürenin Sigortalılık Süresine Eklenmesi Gerektiğinin Tespiti - Fiziksel Etkenlere Maruz Kalmadığından Maddede Öngörülen Koşulların Gerçekleşmediği/Prim Ödeme Gün Sayısı Dışlandığında Sonuç İtibarıyla Davanın Reddi Gerektiği )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( İtibari Hizmet Süresinin ve Anılan Sürenin Sigortalılık Süresine Eklenmesi Gerektiğinin Tespiti - Maddede Öngörülen Koşulların Gerçekleşmediği/Prim Ödeme Gün Sayısı Dışlandığında Sonuç İtibarıyla Davanın Reddi Gerektiği )"
Ek.5Y21.HD5.4.2011E. 2010/2359 K. 2011/3115"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İtibari Hizmetin Tespit Edilmesi - Davacının Çalışmış Olduğu İkinci İş Yerindeki Basım İşinin Mevkute Çıkarmaya Yönelik Oldup Olmadığının Belirli Olmadığı/Dosya İçerisinde Bilgi ve Belge Bulunmadığı )
BASIM İŞİNİN MEVKUTE ÇAKARMAYA YÖNELİK OLMASI ( Davacının Çalışmış Olduğu İkinci İş Yerindeki Basım İşinin Mevkute Çıkarmaya Yönelik Oldup Olmadığının Belirli Olmadığı - Hizmet Tespiti Davası/506 S.K.Ek.5.Madde Kapsamının Belirlenmesi )
KARİNE ( İşe Giriş Bildirgesi ve Bordrolardan Davacının Çalışmalarının Kesintili Geçtiğinin Anlaşıldığı - Karinenin Aksinin de Eşdeğer Belgelerle İspanlanması Gerektiği/Yazılı Delil Varlığı Halinde Tanık Sözlerine İtibar Edilmeyeceği )
YAZILI DELİL ( İşe Giriş Bildirgesi ve Bordrolardan Davacının Çalışmalarının Kesintili Geçtiğinin Anlaşıldığı - Karinenin Aksinin de Eşdeğer Belgelerle İspanlanması Gerektiği/Yazılı Delil Varlığı Halinde Tanık Sözlerine İtibar Edilmeyeceği )
TANIK SÖZLERİ ( İşe Giriş Bildirgesi ve Bordrolardan Davacının Çalışmalarının Kesintili Geçtiğinin Anlaşıldığı - Karinenin Aksinin de Eşdeğer Belgelerle İspanlanması Gerektiği/Yazılı Delil Varlığı Halinde Tanık Sözlerine İtibar Edilmeyeceği )"
Ek.5Y10.HD5.4.2011E. 2011/1736 K. 2011/4775"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Davacının Çalıştığı Kısmı Gösterir İşyeri Krokisi Eklenerek Davacı İşçinin İşyerinde Çalıştığı Birim Koşulları İle Yapmakta Olduğu İşin Niteliğine Göre Hangi Zararlı Etkenlerden Ne Şekilde Etkilendiği Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
ÇALIŞMA KOŞULLARI ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Çalıştığı Kısmı Gösterir İşyeri Krokisi Eklenerek Davacı İşçinin İşyerinde Çalıştığı Birim Koşulları İle Yapmakta Olduğu İşin Niteliğine Göre Hangi Zararlı Etkenlerden Ne Şekilde Etkilendiğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
İŞYERİ KROKİSİ ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Çalıştığı Kısmı Gösterir İşyeri Krokisi Eklenerek Davacı İşçinin İşyerinde Çalıştığı Birim Koşulları İle Yapmakta Olduğu İşin Niteliğine Göre Hangi Zararlı Etkenlerden Ne Şekilde Etkilendiğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
Ek.5Y10.HD15.7.2010E. 2010/769 K. 2010/11321"GEMİ ADAMI ( Çalışmaların İtibarî Hizmet Süresinden Yararlanmayı Gerektirir Koşullarda Geçtiğinin Tespiti İstemi - Bakıma Giren Deniz Araçlarının Kayıtlarının Tutulduğu Defter ve Belgeler Davacının İşyerindeki Çalışmasına İlişkin Bilgileri İçeren Şahsi Sicil Dosyası Çalışmaların Kayıt Altına Alındığı Belgeler Celbedilmesi Gerektiği )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Deniz Adamı - Bakıma Giren Deniz Araçlarının Kayıtlarının Tutulduğu Defter ve Belgeler Davacının İşyerindeki Çalışmasına İlişkin Bilgileri İçeren Şahsi Sicil Dosyası Çalışmaların Kayıt Altına Alındığı Belgeler Celbedilmesi Gerektiği )
BAKIMA GİREN DENİZ ARAÇLARI ( İtibari Hizmet Süresi - Kayıtlarının Tutulduğu Defter ve Belgeler Davacının İşyerindeki Çalışmasına İlişkin Bilgileri İçeren Şahsi Sicil Dosyası Çalışmaların Kayıt Altına Alındığı Belgeler Celbedilmesi Gerektiği )"
Ek.5Y21.HD9.11.2009E. 2008/17282 K. 2009/14472"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden Sarı Basın Kartına Sahip Davacının Gazetecilik Mesleğine Başladığı Tarih ve Çalıştığı Süreler İle Çalıştığı Gazetelerin Sorulması Gerektiği )
BASIN KARTI ( Çalışmanın Tespiti İstemi - T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden Sarı Basın Kartına Sahip Davacının Gazetecilik Mesleğine Başladığı Tarih ve Çalıştığı Süreler İle Çalıştığı Gazetelerin Sorulması Gerektiği )
BASIM VE GAZETECİLİK İŞYERİ ( İşyerindeki Çalışma Koşulları Nedeniyle İtibari Hizmet Süresinden Yararlanabilmek İçin "Günlük Mesainin Yarıdan Fazlası Saat 20.00'den Sonra Çalışılarak Yapılan İşyerlerinden" Olup Olmadığı İle İlgili Koşulların Mahallinde Keşif Yapılarak Araştırılması Gerektiği )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Çalışmanın Tespiti İstemi - Basım ve Gazetecilik İşyerindeki Çalışma Koşulları Nedeniyle İtibari Hizmet Süresinden Yararlanabilmek İçin "Günlük Mesainin Yarıdan Fazlası Saat 20.00'den Sonra Çalışılarak Yapılan İşyerlerinden" Olup Olmadığı İle İlgili Koşulların Mahallinde Keşif Yapılarak Araştırılması Gerektiği )"
Ek.5Y10.HD14.4.2009E. 2009/3207 K. 2009/7267"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İşçinin Gazetecilik Sektöründe Baskı Bölümünde Çalıştığı - İtibari Hizmet Süresinden Yararlanmaya İlişkin Koşullar Konusunda Yeterli İrdeleme İçermeyen Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İtibari Hizmet Tespiti Davası/İşçinin Gazetecilik Sektöründe Baskı Bölümünde Çalıştığı - İtibari Hizmet Süresinden Yararlanmaya İlişkin Koşullar Konusunda Yeterli İrdeleme İçermeyen Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ GERİYE YÜRÜMEMESİ İLKESİ ( İtibari Hizmet Tespiti Davası - Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonrasında Geçmiş Dönemde İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Olanağı Bulunmayan Sigortalıların Geçmişe Dönük Olarak Bu Haktan Yararlanamayacağı )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( İtibari Hizmet Tespiti Davası - Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonrasında Geçmiş Dönemde İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Olanağı Bulunmayan Sigortalıların Geçmişe Dönük Olarak Bu Haktan Yararlanamayacağı )"
Ek.5Y10.HD25.12.2008E. 2007/13985 K. 2008/16703"İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Yararlanabilmek İçin İki Koşulun Birlikte Gerçekleşmesinin Zorunlu Olduğu - Bunlardan Birincisi Çalışılan İş Yeri Türü ve Niteliğine Diğeri İse Maruz Kalınan Fiziksel Dış Etkenlere İlişkin Olduğu )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANABİLME KOŞULLARI ( İki Koşulun Birlikte Gerçekleşmesinin Zorunlu Olduğu - Bunlardan Birincisi Çalışılan İş Yeri Türü ve Niteliğine Diğeri İse Maruz Kalınan Fiziksel Dış Etkenlere İlişkin Olduğu )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN HARÇTAN MUAF OLMASI ( İş Kolunun Tespiti )
İŞ KOLUNUN TESPİTİ ( Çalışılan İş Yerinin Basın İş Koluna Aidiyetinin Saptanması Davacının İtibarî Hizmet Süresinden Yararlanması İçin Yeterli Olmadığı )"
Ek.5Y10.HD28.10.2008E. 2008/9649 K. 2008/13495"ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARLARI ( Geriye Yürümediği - İptal Kararı Sonrasında Geçmiş Dönemde İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Olanağı Bulunmayan Sigortalıların Geçmişe Dönük Olarak Bu Olanaktan Yararlanamayacağı )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararının Geriye Yürümediği - İptal Kararı Sonrasında Geçmiş Dönemde İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Olanağı Bulunmayan Sigortalıların Geçmişe Dönük Olarak Bu Olanaktan Yararlanamayacağı )
GEÇMİŞE DÖNÜK HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA ( Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı Sonrasında Geçmiş Dönemde İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Olanağı Bulunmayan Sigortalıların Geçmişe Dönük Olarak Bu Olanaktan Yararlanamayacağı )"
Ek.5Y10.HD17.6.2008E. 2007/23145 K. 2008/8594"SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ ( Davacının Kayıtlarda Görünmeyen Çalışmalarının Hangi Nedenlerle Kayıtlara Geçmediği ya da Bildirim Dışı Kaldığı Yönü Gereğince ve Yeterince Araştırılması Gerektiği )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Sigortalılık Süresinin Tespiti - Davacının Kayıtlarda Görünmeyen Çalışmalarının Hangi Nedenlerle Kayıtlara Geçmediği ya da Bildirim Dışı Kaldığı Yönünün Gereğince ve Yeterince Araştırılması Gerektiği )
KAYITLARDA GÖRÜNMEYEN ÇALIŞMALAR ( Hangi Nedenlerle Kayıtlara Geçmediği ya da Bildirim Dışı Kaldığı Yönü Gereğince ve Yeterince Araştırılması Gerektiği )
SSK'YA BİLDİRİLMEYEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ ( Davacının Çalıştığı Birim ve Yaptığı İş Konusundaki Çelişki ve Bilgi Eksikliğinin Giderilmesi Gerektiği )"
Ek.5Y9.HD16.6.2008E. 2008/22525 K. 2008/15782"AĞIRLIK ZAMMI ÜCRETİ ( TİS'nde Yer Alan Geçici İşçilere Ödenecek Ücrete İlişkin Sağlanmış Bir Hak Olduğu - Daimi İşçi Statüsünde Çalışanların da Yararlandırılamayacakları/TİS'nde Belirlenmiş Hakların Genişletilerek Uygulanamayacağı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENMİŞ HAKLAR ( Ağırlık Zammı Ücretinden Sadece Geçici İşçilerin Yararlandırılacağı Olgusu/Genişletilerek Uygulanamayacağı - Daimi İşçi Statüsünde Çalışanların da Yararlandırılamayacakları )
GEÇİCİ İŞÇİLER ( TİS'nde Ağırlık Zammı Ücretinden Sadece Geçici İşçilerin Yararlandırılacağı Olgusu - Daimi İşçi Statüsünde Çalışanların da Yararlandırılamayacakları/TİS'nde Belirlenmiş Hakların Genişletilerek Uygulanamayacağı )
DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞANLAR ( TİS'nde Yer Alan Geçici İşçilere Ödenecek Ağırlık Zammı Ücretinden Yararlandırılamayacakları - TİS'nde Belirlenmiş Hakların Genişletilemeyeceği )"
Ek.5Y10.HD3.6.2008E. 2007/24534 K. 2008/7680"GEMİ ADAMLARI ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılmaları - Geminin Seferde Veya Limanda Beklediği Sürenin Çelişkiden Uzak Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
DENİZDE ÇALIŞMA ( Sefer Halindeki Gemide Gerçekleşeceği Gibi Limandaki Geminin Sefere Hazırlanması Bakım Onarımı Gibi Konumlarda da Gerçekleşebileceği - İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılmanın Tespiti Talebi )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA ( Gemi Adamları - Sefer Halindeki Gemide Gerçekleşeceği Gibi Limandaki Geminin Sefere Hazırlanması Bakım Onarımı Gibi Konumlarda da Gerçekleşebileceği )"
Ek.5Y10.HD3.6.2008E. 2007/24533 K. 2008/7675"HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Davacının Geminin Seferde veya Limanda Bulunduğu Sırada Denizde Eylemli Çalışma Olarak Gerçekleşen Çalışma Sürelerinin Maddi ve Hukuki Olgular Işığında Tespitiyle Bireyselleştirme İşlemi Yapılması Gereği )
BİREYSELLEŞTİRME İŞLEMİ ( Hizmet Süresinin Tespiti - Davacının Geminin Seferde veya Limanda Bulunduğu Sırada Denizde Eylemli Çalışma Olarak Gerçekleşen Çalışma Sürelerinin Tespiti Gereği )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Davacının Geminin Seferde veya Limanda Bulunduğu Sırada Denizde Eylemli Çalışma Olarak Gerçekleşen Çalışma Sürelerinin Maddi ve Hukuki Olgular Işığında Tespitiyle Bireyselleştirme İşlemi Yapılması Gereği )"
Ek.5Y10.HD20.5.2008E. 2007/16500 K. 2008/6714"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANABİLME KOŞULLARI ( Davacının Hangi Zararlı Etkenlerden Ne Şekilde Etkilendiği İçin Yasadan Yararlandırılması Gerektiğinin Araştırılması Gerektiği )
SİGORTALININ AZOTLU GÜBRE SANAYİİNDE ÇALIŞMASI ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma - İşin Niteliği ve Özelliğine Göre Bireyselleştirme İşlemi Yapılarak Dayanaklarının Gösterilmesi Gerektiği )
FİZİKSEL DIŞ ETKENLERİN GERÇEKLEŞMESİ ( Davacının Hangi Zararlı Etkenlerden Ne Şekilde Etkilendiği İçin Yasadan Yararlandırılması Gerektiğinin Araştırılması Gerektiği )"
Ek.5Y21.HD1.5.2008E. 2007/25600 K. 2008/7018"SİGORTALILIK SÜRESİ ( İtibari Hizmet Süresinin Eklenmesi İstemi - Davanın Tüzel Kişiliği Olmayan Gazetelere Değil Gazete Sahipleri Olan Gerçek Kişilere Karşı Açılması Gerektiği )
TARAF EHLİYETİ ( Kamu Düzeni İle İlgi Olup Talep Edilmese Bile Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınması Gerektiği )
İTİBARİ HİZMET ( Davanın Tüzel Kişiliği Olmayan Gazetelere Değil Gazete Sahipleri Olan Gerçek Kişilere Karşı Açılması Gerektiği )
HUSUMET ( İtibari Hizmet Süresinin Eklenmesi İstemi - Davanın Tüzel Kişiliği Olmayan Gazetelere Değil Gazete Sahipleri Olan Gerçek Kişilere Karşı Açılması Gerektiği )"
Ek.5YHGK30.1.2008E. 2008/10-44 K. 2008/49"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Davacı Davalı Gübre Fabrikasında İtfaiye Araç Şoförü Olarak Çalıştığı - Yasada "Hizmetin Geçtiği Yer" Tanımlamasında "İtfaiye" Hizmeti Tanımına Yer Verilmediğinden Reddi Gereği )
AĞIR RİSKLİ VE SAĞLIĞA ZARARLI İŞLERDE ÇALIŞMA ( Çalışan Kişilere İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Olanağının Tanınması Gerektiği )
HİZMETİN GEÇTİĞİ YER ( Yasada "Hizmetin Geçtiği Yer" Tanımlamasında "İtfaiye" Hizmeti Tanımına Yer Verilmediğinden İtibari Hizmet Süresinin Tespiti Davasının Reddi Gereği )"
Ek.5Y10.HD4.12.2007E. 2007/1930 K. 2007/20362"HİZMET TESPİTİ ( Davacıya Sözkonusu Yılın 1. Ayını Takip Eden Aybaşından İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanması Mümkün Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Mevcut Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Süresine Göre Tahsise Hak Kazanacağının Bildirilmesine Rağmen Davacının İlk Tahsis Talep Tarihinden İtibaren Makul Sürenin Geçmesinden Sonra Tahsis Talebinde Bulunması - Tahsis Talebinin Yaşlılık Aylığı Tahsis Koşullarından Olduğu )
TAHSİS TALEBİ ( Mevcut Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Süresine Göre Tahsise Hak Kazanacağının Bildirilmesine Rağmen Davacının İlk Tahsis Talep Tarihinden İtibaren Makul Sürenin Geçmesinden Sonra Tahsis Talebinde Bulunması - Hizmet Tespiti Davasının Reddi Gereği )"
Ek.5YHGK3.10.2007E. 2007/10-675 K. 2007/722"ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( 5561 Sayılı Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Bu Değişiklikle Öngörülen Şartları Yerine Getirdiği - Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihi Takip Eden Ödeme Dönemi Başından İtibaren Hak Kazanıldığının Tespiti Gerektiği )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Ölüm Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti - 5561 Sayılı Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Değişiklikle Öngörülen Şartları Yerine Getirdiği/Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihi Takip Eden Ödeme Dönemi Başından İtibaren Hak Kazanıldığının Tespiti Gerektiği )
BORÇLANMA TUTARI ( Davalı Kurumdan Kaç Prim Ödeme Gün Sayısına Karşılık Geldiği Sorularak Bu Sürenin Diğer Prim Gün Sayısına Eklenmesi İle 1800 Gün Koşulunun Oluşması Halinde Ödeme Tarihini Takip Eden Aybaşından İtibaren Bağlanacağı - Ölüm Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti )"
Ek.5Y9.HD21.6.2007E. 2006/35843 K. 2007/19866"AĞIRLIK ZAMMI ÜCRETİ ( Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinde Yer Alan Geçici İşçilere Ödenecek Ücrete İlişkin İş Hukuku Normları Dahilinde Sağlanmış Bir Hak Olduğu - Genişletilerek Uygulanamayacağı )
DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞMA ( Ağırlık Zammı Ücretinden Yararlanamayacağı )
GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞMA ( Ağırlık Zammı Ücreti Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinde Yer Alan Geçici İşçilere Ödenecek Ücrete İlişkin İş Hukuku Normları Dahilinde Sağlanmış Bir Hak Olduğu )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Ağırlık Zammına İlişkin Hükmünün Kapsamı Yanlış Yorumlanarak Daimi İşçi Statüsünde Çalışanların da Ağırlık Zammı Ücretinden Yararlandırılmaları İsabetsiz Olduğu )
İTİBARİ HİZMET ( Toplu İş Sözleşmesinin Ağırlık Zammına İlişkin Hükmünün Kapsamı Yanlış Yorumlanarak Daimi İşçi Statüsünde Çalışanların da Ağırlık Zammı Ücretinden Yararlandırılmaları Gerektiği Yolunda Hüküm Kurulamayacağı )"
Ek.5Y9.HD21.6.2007E. 2006/35833 K. 2007/19865"AĞIRLIK ZAMMI ÜCRETİ ( Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinde Yer Alan Geçici İşçilere Ödenecek Ücrete İlişkin İş Hukuku Normları Dahilinde Sağlanmış Bir Hak Olduğu - Genişletilerek Uygulanamayacağı )
DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞMA ( Ağırlık Zammı Ücretinden Yararlanamayacağı )
GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞMA ( Ağırlık Zammı Ücreti Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinde Yer Alan Geçici İşçilere Ödenecek Ücrete İlişkin İş Hukuku Normları Dahilinde Sağlanmış Bir Hak Olduğu )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Ağırlık Zammına İlişkin Hükmünün Kapsamı Yanlış Yorumlanarak Daimi İşçi Statüsünde Çalışanların da Ağırlık Zammı Ücretinden Yararlandırılmaları İsabetsiz Olduğu )"
Ek.5Y10.HD21.11.2006E. 2006/15925 K. 2006/15033"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Davacının Çalıştığı Birimler Konusundaki Çelişki Yöntemince Giderilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ÇALIŞILAN BİRİMLER ( Çalıştığı İş ve İşyeri İtibariyle İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılma Talebi - Davacının Çalıştığı Birimler Konusundaki Çelişki Yöntemince Giderilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YARGI GİDERLERİ ( Davalı Kurumun Yargı Harçlarından Bağışık Olduğu Yönü Göz Önünde Bulundurulmaksızın Davalılardan Tahsilinin İsabetsiz Olduğu )"
Ek.5Y10.HD14.11.2006E. 2006/13467 K. 2006/14653"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Üretim Bölümlerinden Ayrı ve Yasanın Aradığı Etkenlere Maruz Olumsuz Koşullarda Bir Çalışması Bulunmadığı Anlaşılan Davacının İstemi Yönünden Davanın Reddi Gereği )
OLUMSUZ KOŞULLARDA ÇALIŞMA ( Çalıştığı İş ve İşyeri İtibariyle İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılma Talebi - Yasanın Aradığı Etkenlere Maruz Olumsuz Koşullarda Bir Çalışması Bulunmadığı Anlaşılan Davacının İstemi Yönünden Davanın Reddi Gereği )"
Ek.5Y10.HD2.10.2006E. 2006/8095 K. 2006/11945"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Fiili Askerlik Süresinin Tespiti İle Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Gerekli Olan Süreye İlişkin Olarak Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İçin Davacıya Mehil Verilmesi Gereği )
BAKİYE BORÇLANMA BEDELİ ( Fiili Askerlik Süresinin Tespiti İle Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Gerekli Olan Süreye İlişkin Olarak Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İçin Davacıya Mehil Verilmesi Gereği )
ASKERLİK BORÇLANMA SÜRESİ ( Ölüm Aylığı Bağlanması Talebi - Tahsis İçin Öngörülen Prim Ödeme Gün Sayısının Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İle Yerine Getirileceği Dikkate Alınarak Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İçin Davacıya Mehil Verilmesi Gereği )"
Ek.5Y21.HD3.7.2006E. 2006/1314 K. 2006/7215"DENİZ İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞMA ( Davalılar İşyerlerindeki Çalışmalarından Dolayı İtibari Hizmet Süresini Saptamak ve Bu Süreden Yararlanması Gerektiğinde Karar Vermek Gereği )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN ARAŞTIRILMASI ( Davalılar İşyerlerindeki Çalışmalarından Dolayı İtibari Hizmet Süresini Saptamak ve Bu Süreden Yararlanması Gerektiğinde Karar Vermek Gereği )"
Ek.5Y10.HD3.7.2006E. 2006/1314 K. 2006/7215"GEMİ ADAMININ İTİBARİ HİZMETİ ( Yararlanabilmesi İçin Gemi Adamı Sıfatıyla Denizde Fiilen Çalışma Koşullarının Gerçekleşmesi Gereği - Zira Denizde Çalışmak Sefer Halinde Gemide Olabileceği )
İTİBARİ HİZMETİN SAPTANMASINDA İZLENECEK YÖNTEM ( Gemi Adamının Fiilen Gemide Çalışmadığı ve Çalışmak Üzere İşverene Ait Tesiste Bekleyerek Geçirdiği Sürelerin İtibari Hizmetin Tespitinde Dikkate Alınamayacağı )
DENİZDE FİİLEN ÇALIŞMA ( Gemi Adamının Fiilen Gemide Çalışmadığı ve Çalışmak Üzere İşverene Ait Tesiste Bekleyerek Geçirdiği Sürelerin İtibari Hizmetin Tespitinde Dikkate Alınamayacağı )"
Ek.5Y10.HD11.4.2006E. 2006/3157 K. 2006/4880"İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Yararlanmak İçin 506 Sayılı Yasanın Ek 5. Maddedeki Yazılı Fiziksel Koşulların Gerçekleşmesi Bu Haktan Yararlanmak İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı - İşkolu ve İşyeri Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Zorunluluğu )
İŞKOLU VE İŞYERİ KOŞULU ( İtibari Hizmet Süresi Olanağından Yararlanmak İçin Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Zorunlu Olduğu )"
Ek.5Y10.HD2.3.2006E. 2005/11756 K. 2006/2126"TESPİT DAVASI ( Dalgıç Olarak Geçen Hizmetlerin 506 Sayılı Yasa Uyarınca Her Hizmet Yılı için 90 Gün Üzerinden İtibari Hizmet Süresi Yönünden Yararlanması Gerektiği )
DALGIÇLIK HİZMETİ ( 506 Sayılı Yasa Uyarınca Dalgıçların Denizde Görev Almak Kaydıyla Yılda 90 Gün İtibari Hizmet Süresinden Yararlanması )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Dalgıçın Bu Süreden Yararlanmasının Denize Daldığı Süre ile Sınırlı Olmaması-Dalgıç Ünvanıyla İstihdam Edilip Fiilen Çalıştırıldığı Süre Kadar Bundan Yararlanması )
HUKUKİ YARAR ( Mahkemenin Taraflar Arasında Uyuşmazlık Konusu Olmayan 2098 Sayılı Yasa Gereği Primi Yatırılmış Dönem için Davacının Hukuki Yararı Bulunmadığından Hüküm Kurmamasının Gerekmesi )"
Ek.5Y10.HD7.2.2006E. 2006/170 K. 2006/8930"BASIN İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Uyuşmazlığın 506 S.K. Ek Madde 5 Kapsamında Bulunduğu Kabul Edilerek Davanın Reddine Karar Vermesinin İsabetsizliği )
PRİM ORANININ TESPİTİ İSTEMİ ( Basın-İş Kanununa Göre Çalışıldığının da Tespiti ve 1-A değil 2-A Kodundan Yatırılması Gerektiğinin - Uyuşmazlığın 506 S.K. Ek Madde 5 Kapsamında Bulunduğu Kabul Edilerek Reddedilemeyeceği )"
Ek.5Y21.HD20.12.2005E. 2005/7913 K. 2005/13472"FİİLİ HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Sigortalıların İtibari Hizmetten Yararlanabilmesi İçin Sigortalının Şeker Sanayii İşyerinde Fabrika Atölye Havuz ve Depolarda Trafo Binalarında Çalışması ve Belirtilen İşleri Yaparken Fiziksel Dış Etkenlerin ve Olumsuz Çalışma Şartlarının Gerçekleşmesi Gereği )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Sigortalının Şeker Sanayii İşyerinde Fabrika Atölye Havuz ve Depolarda Trafo Binalarında Çalışması ve Belirtilen İşleri Yaparken Fiziksel Dış Etkenlerin ve Olumsuz Çalışma Şartlarının Gerçekleşmesi Gereği )
İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMA ŞARTLARI ( Sigortalının Şeker Sanayii İşyerinde Fabrika Atölye Havuz ve Depolarda Trafo Binalarında Çalışması ve Belirtilen İşleri Yaparken Fiziksel Dış Etkenlerin ve Olumsuz Çalışma Şartlarının Gerçekleşmesi Gereği )"
Ek.5Y10.HD20.12.2005E. 2005/10233 K. 2005/13646"İŞYERİNİN BASIN YASASINA TABİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( İnfazı Kabil Bir Karar Verilmesi Gereği Gözetilmeksizin İşyerinin 2098 Sayılı Yasa Kapsamında Olduğuna İlişkin Soyut Düzeyde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA ( 506 Sayılı Yasanın Ek 5. Maddesindeki Düzenleme Uyarınca İnfazı Kabil Bir Karar Verilmesi Gerekirken İşyerinin 2098 Sayılı Yasa Kapsamında Olduğuna İlişkin Soyut Düzeyde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
İNFAZI KABİL KARAR ( 506 Sayılı Yasanın Ek 5. Maddesindeki Düzenleme Uyarınca İnfazı Kabil Bir Karar Verilmesi Gerekirken İşyerinin 2098 Sayılı Yasa Kapsamında Olduğuna İlişkin Soyut Düzeyde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu ) "
Ek.5Y21.HD17.10.2005E. 2005/5622 K. 2005/9555"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Sigortalılık Süresine İlişkin Niteliği Nazara Alınarak Belirtilen Tarihler Arasında Yasanın Belirlediği İtibari Hizmet Süresinin Eklenmesi İstemi )
İTİBARİ HİZMET ( Sigortalının Bu Hizmetten Yararlanabilmesi için Sigortalının Azotlu Gübre ve Şeker Sanayinde Fabrika Atölye Havuz ve Depolarda Trafo Binalarında Çalışması ve İlgili Yasa Maddesinde Belirtilen İşleri Yapmasının Gerekmesi )
HUKUKİ YARAR ( Davacının İtibari Hizmetten Yararlandırıldığı Sürelerin Yeniden Tesbitine Karar Verilmesinde Hukuki Yararının Bulunmaması )"
Ek.5Y21.HD17.3.2005E. 2004/10238 K. 2005/2494"İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ ( Kimlerin Yararlanabileceği ve Şartlarının Yasada Gösterildiği - İşverenin Primden ve Gecikme Zammından Sorumlu Olması Gerektiği )
FARK SİGORTA PRİMİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılması Gerektiğine Karar Verilen Sigortalılar İle İlgili Olarak Geriye Yönelik Olarak Tahakkuk Ettirilen - Gecikme Zammı Uygulanacağı )
SİGORTA PRİMİNE GECİKME ZAMMI UYGULANMASI GEREĞİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılması Gerektiğine Karar Verilen Sigortalılar İle İlgili Olarak Geriye Yönelik Olarak Tahakkuk Ettirilen Fark Sigorta Primi )"
Ek.5Y10.HD15.3.2005E. 2005/1559 K. 2005/2753"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA ( Davaya Konu Edilen Çalışmaların Gerek Çalışmanın Niteliği Gerekse Çalışılan İşyerleri İtibari İle 506 S. Yasanın Ek-5 Md. 3395 S. Yasayla Eklenen 2. Bend İle Bu Bendin ( A ) ve ( B ) Alt Bentlerinde Belirtilen Koşulları Taşıdığı )
HÜKMÜN AÇIK OLMASI GEREĞİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma - Kabule Konu Edilen Hizmetlerin Hangi Davalı Nezdinde ve Hangi Sicil Sayılı İşyerinde ve Ne Kadar Süre İle Gerçekleştiğinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ YERİ VE SÜRESİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma - Hükümde Kabule Konu Edilen Hizmetlerin Hangi Davalı Nezdinde ve Hangi Sicil Sayılı İşyerinde ve Ne Kadar Süre İle Gerçekleştiğinin Karar Yerinde Gösterilmemesi Gerektiği )"
Ek.5Y21.HD21.2.2005E. 2004/14426 K. 2005/1423"İTİBARİ FİİLİ HİZMET SÜRESİ TANINMASI VE EKLENMESİ GEREKTİĞİNİN TESBİTİ ( Gerek Kampanya Döneminde Gerekse Kampanya Dönemi Dışında Davacının Çalıştığı Bölümlerde Zehirli Gazlara Maruz Kalınıp Kalınmadığı Mahallinde Ölçümleme Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )
İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMA KOŞULLARI ( Gerek Kampanya Döneminde Gerekse Kampanya Dönemi Dışında Davacının 506 S. Yasanın Ek 5/IV Maddesinin Alt Bentlerinin Öngördüğü Koşullar İle Çalışıp Çalışmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İŞ KOŞULLARI ( İtibari Fiili Hizmet Süresi Tanınması ve Eklenmesi Gerektiğinin Tesbiti - Gerek Kampanya Döneminde Gerekse Kampanya Dönemi Dışında Davacının Çalıştığı Bölümlerde Zehirli Gazlara Maruz Kalınıp Kalınmadığı Mahallinde Ölçümleme Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )"
Ek.5Y10.HD15.2.2005E. 2005/1062 K. 2005/1199"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Park ve Bahçeler İşleri Bölümünde Çalışılan Sürenin İtibari Hizmet Süresine Eklenemeyeceği )
PARK VE BAHÇE İŞLERİ BÖLÜMÜNDE GEÇEN ÇALIŞMA ( İtibari Hizmet Süresinin Tesbitinde Gözönünde Bulundurulamayacağı )"
Ek.5Y10.HD1.2.2005E. 2004/12450 K. 2005/551"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANDIRILMA GEREĞİNİN TESPİTİ ( 506 Sayılı Yasada Belirlenen Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Davacının Çalışmaları Açısından Ayrı Ayrı Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Bu Süreden Yararlanma Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Davacının Çalışmalarının Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Tespitinin Gerekmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Ret Sebebi Aynı Olan Davalılar Yararına Tek Avukatlık Ücretine Hükmolunmasının Gerekmesi )
OLUMSUZ ÇALIŞMA KOŞULLARI ( Davacının İtibari Hizmet Süresinden Yararlanıp Yararlandırılmayacağının İşyerinde Yaptığı Çalışmalar Ayrı Ayrı Tespit Olunarak Belirlenmesinin Gerekmesi )"
Ek.5Y10.HD30.9.2004E. 2004/8332 K. 2004/8297"GÜBRE İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Talebi - İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Şartları )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI ( Gübre İşyerinde Çalışan İşçinin Bu Süreden Yararlanıp Yararlanamayacağı )
AZOTLU GÜBRE SANAYİİNDE ÇALIŞMA VE ZARARLI DIŞ ETKENLERE MARUZ KALMA ŞARTLARI ( Gübre İşyerinde Çalışan İşçinin İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılma Talebi )"
Ek.5Y21.HD29.3.2004E. 2004/418 K. 2004/2924"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( 506 Sayılı Yasa'ya 2098 Sayılı Yasa İle Eklenen Ek I. Madde Hükmüne Göre Yasada Öngörülen İki Koşulun Birlikte Gerçekleşmesi Gereği )
BASIN VE GAZETECİLİK İŞYERİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılması Gerektiğinin Tesbitine Karar Verilmesi Talebi - 506 Sayılı Yasa'ya 2098 Sayılı Yasa İle Eklenen Ek I. Madde Hükmüne Göre Yasada Öngörülen İki Koşulun Birlikte Gerçekleşmesi Gereği )
KEŞİF ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesinde Hizmetin Geçtiği İşyerinde Yapılması Gereği )"
Ek.5Y21.HD16.6.2003E. 2003/4838 K. 2003/5693"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Gazetecilik İşyerinde Düzeltmen Olarak Geçen Hizmet İçin - Yeni Yasanın Eskiye Yürümemesi )
YENİ YASANIN ESKİYE YÜRÜMEMESİ ( Gazetecilik İşyerinde Düzeltmen Olarak Geçen Hizmet İçin İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılma Talebi )
GAZETECİLİK İŞYERİNDE DÜZELTMEN OLARAK ÇALIŞAN SİGORTALI ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılma Talebi - Yeni Kanunun Eskiye Yürümemesi )"
Ek.5Y21.HD1.5.2003E. 2003/3032 K. 2003/4085"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN FAYDALANMA ŞARTLARI ( Gazetecilik ve Basım İşyerinde Çalışan Sigortalının )
GAZETECİLİK VE BASIM İŞYERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI ( İtibari Hizmet Süresinden Faydalanma Şartları - Olumsuz Koşullarda Çalışma Şartı )
SİGORTALININ İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN FAYDALANMA TALEBİ ( Basım ve Gazetecilik İşyerinde ve Olumsuz Şartlarda Çalışıldığının İspatı Mecburiyeti )"
Ek.5Y21.HD18.4.2002E. 2002/2023 K. 2002/3449"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Sigortalının Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlara Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Kanun Kapsamına Tabi Çalışması )
BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞMA ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Şartı )
GAZETECİLİK YAPAN KİŞİLERDEN OLMA ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Şartı )"
Ek.5Y10.HD15.4.2002E. 2002/3045 K. 2002/3328"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Mahkemece Yeni Bir Rapor Alınarak Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi )
İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİ ( Raporların Bu Kişilerden Alınmasının Gerekmesi )"
Ek.5Y21.HD7.3.2002E. 2002/393 K. 2002/1701"İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMANIN TESBİTİ TALEBİ ( Tekstil Fabrikasında Çalışan İşçi - Yasadaki Koşulların Gerçekleşmemesi )
SİGORTALILARIN İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMA KOŞULLARI ( Azotlu Gübre ve Şeker Sanayii İşyerinde Çalışmak ve Ek Madde 5'in IV. Bendinin ( 1.2.3.4 ) Alt Bendlerinde Belirtilen İşleri Yapmak )
İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMA KOŞULLARI ( Azotlu Gübre ve Şeker Sanayii İşyerinde Çalışmak ve Ek Madde 5'in IV. Bendinin ( 1.2.3.4 ) Alt Bendlerinde Belirtilen İşleri Yapmak )"
Ek.5Y21.HD4.2.2002E. 2001/8797 K. 2002/660"GEMİ ADAMI ( İtibari Hizmetten Faydalandırılma-Telsiz Zabiti )
İTİBARİ HİZMETTEN FAYDALANDIRILMA ( Gemi Adamı-Telsiz Zabiti-Gemide Fiilen Çalışılmayıp İşverene Ait Tesiste Bekleyerek Geçen Süre )
GEMİDE FİİLEN ÇALIŞILMAYAN SÜRE ( Gemi Adamının İtibari Hizmetten Faydalandırılıp Faydalandırılmayacağı )"
Ek.5Y21.HD21.6.2001E. 2001/4722 K. 2001/4961"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA ( Davacının Hangi Tarihten İtibaren İtibari Hizmete Tabi İşten Yararlanacağının Açıklanmamasının Hatalı Olması )
SÜRE BELİRLENMESİ ( Davacının Hangi Tarihten İtibaren İtibari Hizmete Tabi İşten Yararlanacağının Açıklanmamasının Hatalı Olması )"
Ek.5Y10.HD27.4.2001E. 2001/2609 K. 2001/3298"İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMA ( Yararlanmayı Gerektiren İşlerin Hayatı Yıpratıcı ve Yaşam Süresini Kısaltan İşler Olması )
HAYATI YIPRATICI İŞLER ( İtibari Hizmetten Yararlanmayı Gerektiren İş Sayılması )
FİİLEN ÇALIŞILMAYAN GÜNLER ( Hayatı Yıpratıcı İşlerde Çalışanın Fiilen Çalışmadığı Günler İçin de İtibari Hizmetten Yararlanmasının Gerekmesi )"
Ek.5YHGK7.2.2001E. 2001/21-21 K. 2001/52"İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Gemi Adamının Denizde Geçirdiği Sürenin Tesbiti)
GEMİ ADAMININ İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ ( Denizde Geçirilen Sürelerin Tesbiti)
DENİZDE GEÇİRİLEN SÜRELERİN TESBİTİ ( Gemi Adamının Açtığı İtibari Hizmet Süresinin Tesbiti Davasında)
HİZMET TESBİT DAVASI ( Gemi Adamının İtibari Hizmet Süresinin Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar)"
Ek.5YHGK7.2.2001E. 2001/21-20 K. 2001/110"HİZMETİN DENİZDE GEÇMESİ ( Gemi Adamlarının İtibari Hizmet Sürelerinden Yararlanma Koşulları - Denizde Sözcüğünün Kapsamı )
GEMİ ADAMLARININ İTİBARİ HİZMET SÜRELERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI ( Hizmetin Denizde Geçmesi - Denizde Sözcüğünün Kapsamı )
DENİZDE SÖZCÜĞÜNÜN KAPSAMI ( Gemi Adamlarının İtibari Hizmet Sürelerinden Yararlanma Koşulları - Hizmetin Denizde Geçmesi )
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI ( Hizmetin Denizde Geçmesi - Denizde Sözcüğünün Kapsamı )"
Ek.5YHGK27.9.2000E. 2000/21-1101 K. 2000/1182"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Gemi Adamının İtibari Hizmet Süresinin Tesbitinde Denizde Geçirilmeyen Sürenin Gözönünde Bulundurulamaması )
GEMİ ADAMININ İTİBARİ SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESBİTİ ( Denizde Geçirilmeyen Sürenin İtibari Sigortalılık Süresine Eklenememesi )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESBİTİ TALEBİ ( Gemi Adamının Denizde Geçirmediği Sürenin İtibari Hizmet Süresi Hesabında Dikkate Alınamayacağı )
DENİZDE GEÇİRİLMEYEN SÜRE ( Gemi Adamının İtibari Sigortalılık Süresinin Tesbitinde Gözönünde Bulundurulamayacağı )"
Ek.5YHGK23.2.2000E. 1997/21-431 K. 2000/113"HİZMET TESPİTİ ( İtibari Hizmet Süresinin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenememesi )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenememesi )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( İtibari Hizmet Süresinin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenememesi )
AYLIK BAĞLANMA ORANININ ARTIRILMASI DAVASI ( İtibari Hizmet Süresinin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenememesi )
YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI ( Sigortalılık Başlangıç Süresinin Geriye Götürülmüş Olması )"
Ek.5YHGK23.2.2000E. 1997/21-429 K. 2000/111"İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenememesi )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( İtibari Hizmet Süresinin Eklenememesi )
TESPİT DAVASI ( İtibari Hizmet Süresinin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenememesi )"
Ek.5YİBGK18.2.2000E. 1997/1 K. 2000/1"İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Sigortalılık Süresine Eklenmesinin Gerekmesi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( İtibari Hizmet Süresinin Eklenmesi )
YAŞILIK SİGORTASINDAN YARARLANMADAKİ ÖĞELER ( Sigortalılık Süresi Fiili Prim Ödeme Gün Sayısı ve Yaş )
FİİLİ PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Sigortalı Yararına Sigortalılık Süresi İçinde Eylemli Biçimde Günlük Kazançları Üzerinden Ödenen Primli Günler Toplamı )"
Ek.5Y21.HD4.10.1999E. 1999/6580 K. 1999/6444"İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Eklenebilmesi İçin Gereken Koşullar )
BASIM İŞYERİNDE ÇALIŞMAK - OLUMSUZ ÇALIŞMA KOŞULLARI ( İtibari Hizmet Süresi Eklenebilmesi Koşulu )
OLUMSUZ ÇALIŞMA KOŞULLARI - BASIM İŞYERİNDE ÇALIŞMAK ( İtibari Hizmet Süresi Eklenebilmesi Koşulu )"
Ek.5Y21.HD26.4.1999E. 1999/2662 K. 1999/2805"İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMA ( Yetki )
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ( İtibari Hizmetten Yararlanma )"
Ek.5YHGK2.5.1997E. 1997/21–207 K. 1997/392"YAŞLILIK AYLIĞI
SİGORTALILIK SÜRESİ
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ"
Ek.5Y21.HD23.1.1997E. 1996/7335 K. 1997/233"İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Davacının Bu Süreden Yararlanabilmesinin Şartları )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Davacının Bu Süreden Yararlanabilmesinin Şartları )"
Ek.5Y10.HD22.1.1996E. 1996/134 K. 1996/112"İTİBARİ HİZMET SÜRESİ VERİLMESİNİN ŞARTLARI ( Gazetecilik İşyerinde Muhabir ve Sorumlu Müdür Olarak Çalışan İşçiye )
GAZETECİLİK İŞYERİNDE MUHABİR VE SORUMLU MÜDÜR OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılma Talebi )
MUHABİR VE SORUMLU MÜDÜR OLARAK ÇALIŞAN GAZETECİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılma Talebi )
BASIN YASASINA TABİ HİZMETİN TESBİTİ TALEBİ ( İtibari Hizmetten Yararlanabilmek İçin Gerekli Şartlar )"
Ek.5Y10.HD22.3.1990E. 1990/658 K. 1990/2790"İŞVERENİN GEREKLİ SAĞLIKLI İŞ KOŞULLARINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çalışılan Odanın Yeterli Işık Alamadığı İddiası )
İKİLİ VARDİYAYA GÖRE ÇALIŞMA ( Basın ve Gazetecilik İş Kolunda Çalışma İddiası )
BASIN VE GAZETECİLİK İŞ KOLUNDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( İkili Vardiyaya Göre Çalışma İddiasının ve İş Koşullarının İncelenmesi )
TESPİT DAVASI ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
İKİ VARDİYA ÇALIŞILAN İŞYERİ ( Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
FAZLA ÇALIŞMA ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
GECE ÇALIŞMASI ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eksik İnceleme ve Araştırma İle Uzmanlığı Belirsiz Rapora Dayanılarak Hüküm Tesis Edilememesi )"

Ek. Madde 6

YARGITAY

Ek.6Y10.HD10.7.2012E. 2012/2294 K. 2012/13670"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Maruz Kalınan Etkenlerin Oluşturduğu Hastalıklar Alanında Uzman Tıp Doktoru İle İş Güvenliği Uzmanı Olan ve Matbaacılık İşinden Anlayan Kimya Yüksek Mühendisi ve Makine Yüksek Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği )
İŞ GÜVENLİĞİ BİLİRKİŞİSİ ( Matbaacılık İşinden Anlayan Kimya Yüksek Mühendisi ve Makine Yüksek Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği - Çalışmanın Tespiti )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çalışmanın Tespiti - Maruz Kalınan Etkenlerin Oluşturduğu Hastalıklar Alanında Uzman Tıp Doktoru İle İş Güvenliği Uzmanı Olan ve Matbaacılık İşinden Anlayan Kimya Yüksek Mühendisi ve Makine Yüksek Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Keşif Yapılacağı )"
Ek.6Y10.HD11.6.2012E. 2012/3035 K. 2012/11151"HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Sigortalılık Süresine Eklenmesine Karar Verilmesi İstemi - Davacının İtibari Hizmet Süresinden Yararlanması Gereken Sürenin Somut Kanıtlara Dayalı Olarak Ortaya Konulması Gereği Üzerinde Durulması Gerektiği )
SİGORTALILIK HİZMET SÜRESİ ( Hizmet Süresinin Tespitiyle Sigortalılık Süresine Eklenmesine Karar Verilmesi İstemi - Davacının İtibari Hizmet Süresinden Yararlanması Gereken Sürenin Somut Kanıtlara Dayalı Olarak Ortaya Konulması Gereği Üzerinde Durulacağı )
ÇALIŞMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ SAATLER ( Davacının İşyerinde Çalıştığı Birim veya Birimlerin Koşullarıyla Yapmakta Olduğu İşin Niteliğine Göre Hangi Zararlı Etkenlerden Ne Şekilde Etkilendiğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Hizmet Süresinin Tespiti )"
Ek.6Y21.HD5.4.2011E. 2010/2359 K. 2011/3115"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İtibari Hizmetin Tespit Edilmesi - Davacının Çalışmış Olduğu İkinci İş Yerindeki Basım İşinin Mevkute Çıkarmaya Yönelik Oldup Olmadığının Belirli Olmadığı/Dosya İçerisinde Bilgi ve Belge Bulunmadığı )
BASIM İŞİNİN MEVKUTE ÇAKARMAYA YÖNELİK OLMASI ( Davacının Çalışmış Olduğu İkinci İş Yerindeki Basım İşinin Mevkute Çıkarmaya Yönelik Oldup Olmadığının Belirli Olmadığı - Hizmet Tespiti Davası/506 S.K.Ek.5.Madde Kapsamının Belirlenmesi )
KARİNE ( İşe Giriş Bildirgesi ve Bordrolardan Davacının Çalışmalarının Kesintili Geçtiğinin Anlaşıldığı - Karinenin Aksinin de Eşdeğer Belgelerle İspanlanması Gerektiği/Yazılı Delil Varlığı Halinde Tanık Sözlerine İtibar Edilmeyeceği )
YAZILI DELİL ( İşe Giriş Bildirgesi ve Bordrolardan Davacının Çalışmalarının Kesintili Geçtiğinin Anlaşıldığı - Karinenin Aksinin de Eşdeğer Belgelerle İspanlanması Gerektiği/Yazılı Delil Varlığı Halinde Tanık Sözlerine İtibar Edilmeyeceği )
TANIK SÖZLERİ ( İşe Giriş Bildirgesi ve Bordrolardan Davacının Çalışmalarının Kesintili Geçtiğinin Anlaşıldığı - Karinenin Aksinin de Eşdeğer Belgelerle İspanlanması Gerektiği/Yazılı Delil Varlığı Halinde Tanık Sözlerine İtibar Edilmeyeceği )"
Ek.6Y10.HD15.7.2010E. 2010/769 K. 2010/11321"GEMİ ADAMI ( Çalışmaların İtibarî Hizmet Süresinden Yararlanmayı Gerektirir Koşullarda Geçtiğinin Tespiti İstemi - Bakıma Giren Deniz Araçlarının Kayıtlarının Tutulduğu Defter ve Belgeler Davacının İşyerindeki Çalışmasına İlişkin Bilgileri İçeren Şahsi Sicil Dosyası Çalışmaların Kayıt Altına Alındığı Belgeler Celbedilmesi Gerektiği )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Deniz Adamı - Bakıma Giren Deniz Araçlarının Kayıtlarının Tutulduğu Defter ve Belgeler Davacının İşyerindeki Çalışmasına İlişkin Bilgileri İçeren Şahsi Sicil Dosyası Çalışmaların Kayıt Altına Alındığı Belgeler Celbedilmesi Gerektiği )
BAKIMA GİREN DENİZ ARAÇLARI ( İtibari Hizmet Süresi - Kayıtlarının Tutulduğu Defter ve Belgeler Davacının İşyerindeki Çalışmasına İlişkin Bilgileri İçeren Şahsi Sicil Dosyası Çalışmaların Kayıt Altına Alındığı Belgeler Celbedilmesi Gerektiği )"
Ek.6Y10.HD9.7.2009E. 2008/3235 K. 2009/12627"GEMİ ADAMI ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma İçin İşçilerin Birlikte Dava Açmaları - İşçiler Arasında Müşterek Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı Birlikte Açılan Davanda Tefrik Kararı Verilerek Her Davacı İşçinin Ayrı Dava Açması Gereği )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA ( Gemi Adamı Olarak Yapılan Çalışmanın İtibari Hizmet Süresine Sayılması - Aralarında Müşterek Dava Arkadaşlığı Bulunmayan Davacıların Açtıkları Davanın Her Bir İşçi Tarafından Ayrı Ayrı Açılması Gereği )
MÜŞTEREK DAVA ARKADAŞLIĞI ( Aynı İşverene Karşı Gemi Adamı Niteliğinde Çalışılan Sürenin İtibari Hizmet süresine Sayılaması Talebi - Her Bir İşçinin Kişisel Özelliklerinin Etkili Olacağı Davada Davacı İşçiler Arasında Müşkerek Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı Her Davacının Harcını Yatırarark Ayrı Dava Açması Gereği )"
Ek.6Y10.HD25.12.2008E. 2007/13985 K. 2008/16703"İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Yararlanabilmek İçin İki Koşulun Birlikte Gerçekleşmesinin Zorunlu Olduğu - Bunlardan Birincisi Çalışılan İş Yeri Türü ve Niteliğine Diğeri İse Maruz Kalınan Fiziksel Dış Etkenlere İlişkin Olduğu )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANABİLME KOŞULLARI ( İki Koşulun Birlikte Gerçekleşmesinin Zorunlu Olduğu - Bunlardan Birincisi Çalışılan İş Yeri Türü ve Niteliğine Diğeri İse Maruz Kalınan Fiziksel Dış Etkenlere İlişkin Olduğu )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN HARÇTAN MUAF OLMASI ( İş Kolunun Tespiti )
İŞ KOLUNUN TESPİTİ ( Çalışılan İş Yerinin Basın İş Koluna Aidiyetinin Saptanması Davacının İtibarî Hizmet Süresinden Yararlanması İçin Yeterli Olmadığı )"
Ek.6YHGK3.10.2007E. 2007/10-675 K. 2007/722"ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( 5561 Sayılı Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Bu Değişiklikle Öngörülen Şartları Yerine Getirdiği - Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihi Takip Eden Ödeme Dönemi Başından İtibaren Hak Kazanıldığının Tespiti Gerektiği )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Ölüm Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti - 5561 Sayılı Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Değişiklikle Öngörülen Şartları Yerine Getirdiği/Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihi Takip Eden Ödeme Dönemi Başından İtibaren Hak Kazanıldığının Tespiti Gerektiği )
BORÇLANMA TUTARI ( Davalı Kurumdan Kaç Prim Ödeme Gün Sayısına Karşılık Geldiği Sorularak Bu Sürenin Diğer Prim Gün Sayısına Eklenmesi İle 1800 Gün Koşulunun Oluşması Halinde Ödeme Tarihini Takip Eden Aybaşından İtibaren Bağlanacağı - Ölüm Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti )"
Ek.6Y10.HD2.10.2006E. 2006/8095 K. 2006/11945"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Fiili Askerlik Süresinin Tespiti İle Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Gerekli Olan Süreye İlişkin Olarak Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İçin Davacıya Mehil Verilmesi Gereği )
BAKİYE BORÇLANMA BEDELİ ( Fiili Askerlik Süresinin Tespiti İle Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Gerekli Olan Süreye İlişkin Olarak Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İçin Davacıya Mehil Verilmesi Gereği )
ASKERLİK BORÇLANMA SÜRESİ ( Ölüm Aylığı Bağlanması Talebi - Tahsis İçin Öngörülen Prim Ödeme Gün Sayısının Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İle Yerine Getirileceği Dikkate Alınarak Bakiye Borçlanma Bedelinin Ödenmesi İçin Davacıya Mehil Verilmesi Gereği )"
Ek.6Y21.HD21.6.2001E. 2001/4722 K. 2001/4961"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA ( Davacının Hangi Tarihten İtibaren İtibari Hizmete Tabi İşten Yararlanacağının Açıklanmamasının Hatalı Olması )
SÜRE BELİRLENMESİ ( Davacının Hangi Tarihten İtibaren İtibari Hizmete Tabi İşten Yararlanacağının Açıklanmamasının Hatalı Olması )"

Ek. Madde 7

YARGITAY

Ek.7Y10.HD10.7.2012E. 2012/2294 K. 2012/13670"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Maruz Kalınan Etkenlerin Oluşturduğu Hastalıklar Alanında Uzman Tıp Doktoru İle İş Güvenliği Uzmanı Olan ve Matbaacılık İşinden Anlayan Kimya Yüksek Mühendisi ve Makine Yüksek Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği )
İŞ GÜVENLİĞİ BİLİRKİŞİSİ ( Matbaacılık İşinden Anlayan Kimya Yüksek Mühendisi ve Makine Yüksek Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği - Çalışmanın Tespiti )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çalışmanın Tespiti - Maruz Kalınan Etkenlerin Oluşturduğu Hastalıklar Alanında Uzman Tıp Doktoru İle İş Güvenliği Uzmanı Olan ve Matbaacılık İşinden Anlayan Kimya Yüksek Mühendisi ve Makine Yüksek Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Keşif Yapılacağı )"
Ek.7Y10.HD15.12.1980E. 1980/6630 K. 1980/7351"YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ( Yargı Yoluna Müracaatla Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının İstenmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ SAPTANMASINDA YÖNTEM ( Sigortalının Yaşlılık Aylığı Göstergesinin Saptanmasında İstek Gününden Önceki Takvim Yılında Geçerli Kat Sayısının Gözönünde Tutulması )"

Ek. Madde 10

YARGITAY

Ek.10Y10.HD27.6.2011E. 2011/3325 K. 2011/9461"SANATÇININ BORÇLANMA İSTEMİ ( Hükme Dayanak Alınan Belgeyi Düzenleyen Dernekten Üyelik Öncesi Davacıya Ait Bilgilerin Kaynağı ve Anılan Belgenin Düzenlenmesine Esas Alınan Verilerin Neler Olduğu Sorularak Belirlenmesi Gerektiği )
DERNEK KAYITLARI ( Belgeyi Düzenleyen Dernekten Üyelik Öncesi Davacıya Ait Bilgilerin Kaynağı ve Anılan Belgenin Düzenlenmesine Esas Alınan Verilerin Neler Olduğu Sorularak Belirlenmesi Gerektiği - Sanatçının Borçlanma İstemi )
BORÇLANMA BELGESİ ( Sanatçının Borçlanma İstemi - Davacı Tarafından İbraz Edilen Esnaf Sicil Memurluğu Kaydı ve Çalgıcılar Derneği Kayıtlarının Geçerliliği Araştırılarak Karar Verileceği )"
Ek.10Y10.HD22.3.2007E. 2006/16590 K. 2007/4359"BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Kural Olarak İlgili İşveren veya Kuruluşların Vermiş Oldukları Belgeler Borçlanma İsteminde Bulunan Sanatçının Belgede Gösterilen Çalışma Süresi Kadar Çalıştığının Yasal Kanıtı Olduğu )
SANATÇI BORÇLANMASININ GEÇERLİLİĞİ ( Öncelikle İlgili Birlik Sendika Dernek Sanatsal Vakıf Kuruluşları veya Kamu Kuruluşlarınca Usulüne Uygun Biçimde Düzenlenip Kültür Bakanlığınca Onaylanmış Borçlanma Belgeleri İle 1 Yıl İçinde SSK'ya Başvurmaları Gereği )
BORÇLANMA BELGESİ ( İlgili İşveren veya Kuruluşların Vermiş Oldukları Belgeler Borçlanma İsteminde Bulunan Sanatçının Belgede Gösterilen Çalışma Süresi Kadar Çalıştığının Yasal Kanıtı Olduğu )
ÇALIŞMA SÜRELERİNİN İSPATI ( Kural Olarak İlgili İşveren veya Kuruluşların Vermiş Oldukları Belgeler Borçlanma İsteminde Bulunan Sanatçının Belgede Gösterilen Çalışma Süresi Kadar Çalıştığının Yasal Kanıtı Olduğu )"
Ek.10Y21.HD27.2.2003E. 2003/776 K. 2003/1452"TESPİT DAVASI ( Borçlanma Bedelinin İlk Başvuru Tarihindeki Prime Esas Kazanç Üzerinden Ödenmesi Gerektiğinin Tespiti Talebi )
BORÇLANMA İŞLEMİNİN REDDİNE DAİR KURUM İŞLEMİ ( Davacının Uzun Süre Bu İşlemle İlgili Dava Açmadan Beklemesi Durumunda Davacının Artan Primlerden Sorumlu Tutulmasının Gerekmesi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının Borçlanma İşleminin Reddine Dair İşlem - Uzun Süre Dava Açmadan Beklemesi/Artan Katsayı ve Gösterge Rakamları )"
Ek.10Y21.HD4.2.2002E. 2001/8569 K. 2002/629"SANATÇI BORÇLANMASI ( Soyut ve İnandırıcı Olmayan Tanık Beyanları )
SOYUT TANIK BEYANLARI ( Sanatçı Borçlanması )"
Ek.10Y10.HD27.6.2001E. 2001/3653 K. 2001/5041"BİR VEYA BİRKAÇ İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN SANATÇILAR ( Aradaki Hangi Tür Akde Dayanırsa Dayansın Zorunlu Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalısı Sayılmalarının Gerekmesi )
SANATÇILARIN BORÇLANMA HAKKI ( Bir Veya Birkaç İşveren Tarafından Çalıştırılmış Olmaları Koşuluyla Sanatçıların Zorunlu Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalısı Sayılmalarının Gerekmesi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SİGORTALISI ( Bir Veya Birkaç İşveren Tarafından Çalıştırılmış Olmaları Koşuluyla Sanatçıların Zorunlu Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalısı Sayılmalarının Gerekmesi )"
Ek.10Y10.HD25.1.1999E. 1999/152 K. 1999/47"SANATÇI BORÇLANMASI ( Yapılamayacağına İlişkin Yasalarda Düzenleme Bulunmadığı )
BORÇLANMA YASALARINDA SANATÇILARIN YAPAMAYACAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEME BULUNMADIĞI
SSK'YA EKLENEN BORÇLANMA HÜKÜMLERİ ( Sanatçıların Yapamayacağına İlişkin Düzenleme Bulunmadığı )"
Ek.10YHGK30.9.1998E. 1998/21–619 K. 1998/644"SANATÇI BORÇLANMASI
HİZMET AKDİ FAKTÖRÜ ( Sanatçı borçlanması )
BORÇLANMA ( Hizmet akdi faktörü )"
Ek.10YHGK23.9.1998E. 1998/21-620 K. 1998/613"SANATÇI BORÇLANMASI ( Sanatçının İşverene Bağlı Çalışmasının Şart Olmaması )
İŞVERENE BAĞLI ÇALIŞMANIN ŞART OLMAMASI ( Sanatçı Borçlanması Talep Eden Sanatçının )
HİZMET TESBİT DAVASI ( Borçlanma Talep Eden Sanatçının İşverene Bağlı Çalışmış Olmasının Şart Olmaması )"
Ek.10Y10.HD3.2.1998E. 1998/191 K. 1998/395"SANATÇI BORÇLANMASI TALEBİ ( Pavyon Ses Teknisyen Yardımcısının )
PAVYON SES TEKNİSYEN YARDIMCISI ( Sanatçı Borçlanması Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILMASI ( Pavyon Ses Teknisyen Yardımcısının Sanatçı Borçlanması Talebi )"
Ek.10Y21.HD12.5.1997E. 1997/3080 K. 1997/3151"SANATÇI HİZMET BORÇLANMASI ( Borçlanmanın Geçerliliği Şartları )
HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU ( Sanatçının Hizmet Borçlanması İsteminin Kabul Edilmesi İçin )"
Ek.10Y21.HD28.4.1997E. 1997/2707 K. 1997/2775"SANATÇI HİZMET BORÇLANMASI ( 506 Sayılı Kanuna Ek 10. Madde ile Kapsama Alınan Sigortalılar )
506 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR ( Sanatçı Hizmet Borçlanmasından Yararlanması )
SİGORTALILARIN BORÇLANMADAN YARARLANMASI ( 506 Sayılı Kanuna Ek 10. Madde ile Kapsama Alınan Sigortalılar )"
Ek.10Y10.HD26.9.1996E. 1996/6690 K. 1996/7640"2167 SAYILI KANUN ( 506 Sayılı Kanun Kapsamına Alınan Sigortalılar )
506 SAYILI KANUN KAPSAMINA ALINAN SİGORTALILAR ( Kanunun Yürürlük Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Kuruma Başvurmalarının Gerekmesi )
PRİMLERİN KURUMA BİR DEFADA ÖDENMESİ ( Borçlanma Belgelerinde Kayıtlı Meslekleri İle İlgili Çalışma Sürelerinin Tamamını Borçlanabilmeleri )
BORÇLANMA BELGELERİNDE KAYITLI MESLEKLERİ ( Çalışma Süresinin Tamamının veya Bir Bölümünün Borçlanılabilmesi )"

Ek. Madde 12

YARGITAY

Ek.12Y10.HD18.9.2003E. 2003/5125 K. 2003/5819"İŞ KAZASI ( Tazmin Sorumlusunun Sigortalıya Ödediği Maddi Tazminat Miktarının Kurumun Talep Edebileceği Tavan Zarardan Düşülmesinin Gerekmesi )
TAZMİN SORUMLUSU ( Tazmin Sorumlusunun Sigortalıya Ödediği Maddi Tazminat Miktarının Kurumun Talep Edebileceği Tavan Zarardan Düşülmesinin Gerekmesi )
MADDİ TAZMİNAT ( Tazmin Sorumlusunun Sigortalıya Ödediği Maddi Tazminat Miktarının Kurumun Talep Edebileceği Tavan Zarardan Düşülmesinin Gerekmesi )
ÇEK ÖDEMELERİ ( Mahkemece Davalı Şirketin Yaptığını İleri Sürdüğü Çek Ödemeleri ile İbra Konusu Miktarın Davalı Şirketçe Hak Sahiplerine Ödenip Ödenmediğinin Araştırılması Lüzumu )
İBRA ( Mahkemece Davalı Şirketin Yaptığını İleri Sürdüğü Çek Ödemeleri ile İbra Konusu Miktarın Davalı Şirketçe Hak Sahiplerine Ödenip Ödenmediğinin Araştırılması Lüzumu )
RESMİ BELGELER ( Ödemenin Resmi Belgelerle Yapıldığı Anlaşıldığı Takdirde Maddi Tazminat Karşılığı Ödeme Miktarı Davalının Sorumlu Olduğu Gerçek Zarar Miktarından Düşülmesi Lüzumu )
TOPLAM TALEP ( Davada Kabul ve Reddedilen Kısımlar Toplamı Talebi Karşılamalı Aksi Durumda Aradaki Fark için de Bir Karar Verilmesiini Gerekmesi )"

Ek. Madde 13

YARGITAY

Ek.13Y10.HD26.1.2005E. 2004/9482 K. 2005/140"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Davalının Murisine Ait Genelevde Genel Kadın Olarak Kesintisiz Devam Eden ve Kuruma Bildirlmeyen Çalışmalarının Tespiti Talebi )
GENELEVDEKİ ÇALIŞMALARININ TESPİTİ TALEBİ ( 506 Sayılı Kanuna 2167 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 13. Madde Hükmüne Göre Genel Evlerde Çalışan ve Tescil Edilmiş Bulunan Kadınların Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Kabul Edilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespiti Davalarının Hizmetin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmasının Gerekmesi )
BLOK ÇALIŞMA ( Çalışma İlişkisinin İşe Giriş Bildirgesinden Önce Başlayıp İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesiyle Birlikte Kesintisiz Biçimde Sürmesi Halinde Beş Yıllık Hak Düşürücü Süre için Blok Çalışmanın Sona Erdiği Yılın Sonunun Esas Alınması )
SİGORTALININ AYNI İŞVERENE AİT FARKLI İŞYERLERİNDE ÇALIŞMASI HALİ ( Bu Halde Beş Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Sigortalının İşverene Ait Son İşyerinden Ayrıldığı Yılın Sonundan İtibaren İşlemeye Başlamasının Gerekmesi )"

Ek. Madde 14

YARGITAY

Ek.14YHGK13.2.2002E. 2002/10-21 K. 2002/70"TESPİT DAVASI ( Türk Olan Sigortalının Almanya'daki Sigortalı Hizmetleri Tasfiye Edildiğinden Nazara Alınabilecek Sigortalılık Süresinin Kalmamış Olması )
TÜRK UYRUKLU SİGORTALI ( Türk Olan Sigortalının Almanya'daki Sigortalı Hizmetleri Tasfiye Edildiğinden Nazara Alınabilecek Sigortalılık Süresinin Kalmamış Olması )
SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( Türk Olan Sigortalının Almanyadaki Sigortalı Hizmetleri Tasfiye Edildiğinden Nazara Alınabilecek Sigortalılık Süresinin Kalmamış Olması )
HİZMETLERİN TASFİYESİ ( Türk Olan Sigortalının Almanya'daki Sigortalı Hizmetleri Tasfiye Edildiğinden Nazara Alınabilecek Sigortalılık Süresinin Kalmamış Olması )"
Ek.14YHGK2.3.1994E. 1993/10-797 K. 1994/107"HİZMETİN İHYASI ( Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )
ASKERİ TEKAÜT SANDIĞINA BAĞLI GEÇEN HİZMETLERİN İHYASI VE DİĞER HİZMETLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ ( Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE TABİ OLMAMA ( Tasfiye Edilen Hizmetlerin İhyası )
TASFİYE EDİLEN HİZMETLERİN İHYASI ( Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )
HİZMETLERİN İHYASI VE DİĞER SİGORTALI HİZMETLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ ( Askeri Tekaüt Sandığında Geçen Hizmetler-Başvuru Süresi )
BAŞVURU SÜRESİ ( Hizmetlerin İhyası ile Diğer Sigortalı Hizmetlerle Birleştirilmesi-Askeri Tekaüt Sandığında Geçen Hizmetler )
İHYA VE TESCİL DAVASI ( Askeri Tekaüt Sandığında Geçen Hizmetler-Başvuru Süresi )"

Ek. Madde 20

YARGITAY

Ek.20Y21.HD7.7.2003E. 2003/5740 K. 2003/6434"SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLMESİ ( Esnaf Sicilinin Bağımsız Çalışma Yönünden Karine Niteliği )
ESNAF SİCİLİNİN KARİNE NİTELİĞİ ( Bağımsız Çalışma İçin - Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesi )
VERGİ KAYDI SİLİNMİŞ OLUP ESNAF SİCİL KAYDI DEVAM EDEN KİŞİ ( Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilip Kesilmemesi )"

Ek. Madde 24

AMK

Ek.24AMK13.5.2004E. 2000/85 K. 2004/61""
Ek.24AMK7.12.1995E. 1995/52 K. 1995/62""
Ek.24AMK15.2.1995E. 1994/89 K. 1995/10""
Ek.24AMK18.11.1993E. 1993/18 K. 1993/42""
Ek.24AMK18.11.1993E. 1993/17 K. 1993/41""
Ek.24AMK18.2.1992E. 1991/5 K. 1992/9""

YARGITAY

Ek.24Y10.HD8.12.2015E. 2015/22569 K. 2015/21594"YERSİZ ÖDENEN MİKTARIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davaya Konu Edilen Miktara İlişkin Ödeme Makbuzunun Davacıdan Temin Edileceği/Davacı Tarafından Sunulan Belgeler İle Davalıdan Gelen Kayıtlar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Kurum İle İşveren Kayıtlarındaki Birbiri İle Çelişen Hususların Belirleneceği - Davacının Davaya Konu Edilen Sosyal Yardım Zammı Borcu Bulunup Bulunmadığı Tespit Edildikten Sonra Hüküm Kurulabileceği )
DAVACI TARAFINDAN KURUMA YAPILAN FAZLA ÖDEMELERİN TESPİTİ ( Davaya Konu Edilen Miktara İlişkin Ödeme Makbuzu Davacıdan Temin Edildikten Sonra Davacı İşveren Tarafından Sunulan Belgeler İle Davalı Kurum'dan Gelen Kayıtlar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Kurum İle İşveren Kayıtlarındaki Birbiri İle Çelişen Hususların Belirleneceği )"
Ek.24Y21.HD14.6.2011E. 2010/4718 K. 2011/5592"MENFİ TESPİT DAVASI ( Tahakkuk Ettirilen Borcun Hangi Döneme Ait Olduğu ve Hangi Sigortalılardan Kaynaklandığı Bu Sigortalılar İçin Kurum Tarafından Hangi Tarihte Bildirim Yapıldığının Belirlenmesi Gerektiği )
İTİRAZİ KAYIT ( Menfi Tespit Davası - Davacı Şirketin Sorumlu Olduğu Dönemleri Belirleyip Sonucuna Göre Sorumlu Olunacak Tutarın Saptanması Gerektiği )
İLK SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Ödemesi veya Müteakip Aylar Sosyal Yardım Zammı Ödemelerinden Hangilerinin Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
ÖZELLEŞTİRME ( İşleminin Tamamlanıp Tamamlanmadığının Tamamlanmışsa Hangi Tarih İtibariyle Gerçekleştiğinin Araştırılması Gerektiği - Menfi Tespit Davası )"
Ek.24Y4.HD16.3.2011E. 2011/1237 K. 2011/2684"SOSYAL YARDIM ZAMLARI ( Sosyal Güvenlik Kurumu'na Geç Ödeme Nedeniyle Bu Tutar Kurum Bünyesinde Kalmış Olduğuna Göre Borcun Doğduğu Tarihten Ödemenin Yapıldığı Tarihe Kadar Bu Tutarı Değerlendirmiş Bulunan Kurumun Elde Ettiği Faizin Gecikme Faizi Bedelinden Düşülmesi Gerektiği )
GECİKME FAİZİ ( Kurumun Ödemek İle Yükümlü Olduğu Sosyal Yardım Zamlarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na Geç Ödeme Nedeniyle Bu Tutar Kurum Bünyesinde Kalmış Olduğuna Göre Borcun Doğduğu Tarihten Ödemenin Yapıldığı Tarihe Kadar Bu Tutarı Değerlendirmiş Bulunan Kurumun Elde Ettiği Faizin Gecikme Faizi Bedelinden Düşülmesi Gerektiği )
ZARARIN TAZMİNİ ( Kurumun Ödemek İle Yükümlü Olduğu Sosyal Yardım Zamlarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na Geç Ödeme Nedeniyle Bu Tutar Kurum Bünyesinde Kalmış Olduğuna Göre Borcun Doğduğu Tarihten Ödemenin Yapıldığı Tarihe Kadar Bu Tutarı Değerlendirmiş Bulunan Kurumun Elde Ettiği Faizin Gecikme Faizi Bedelinden Düşülmesi Gerektiği )"
Ek.24Y10.HD13.5.2010E. 2009/2009 K. 2010/7103"SGK TARAFINDAN YAPILAN YERSİZ ÖDEMELER ( Hak Sahibinin Kusurlu veya Kasıtlı Davranışından Doğmuş İse Hatalı İşlemin Tespit Edildiği Tarihten On Yıl Öncesine Kadar Ödemelerin Yapıldığı Tarihten İtibaren Faiziyle Geri Alınacağı )
KURUMUN HATALI İŞLEMİ ( Sonucu SGK Tarafından Yapılan Ödemeler - Beş Yıllık Ödemeler İlgiliye Yapılan Tebliğden İtibaren Üç Ay İçinde Faizsiz Bu Süreden Sonra Faiziyle Geri Alınacağı )
ZAMANAŞIMI ( Sebepsiz Zenginleşmede Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı Dava Açma Konusunda Yetkili Kılınan Kişi veya Organın Verdiğini Geri Almayı Öğrendiği Tarih Olduğu )
İYİNİYETLİ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞEN ( Kurumun Hatalı İşlemi Sonucu SGK Tarafından Yapılan Ödemeler/Beş Yıllık Ödemeler İlgiliye Yapılan Tebliğden İtibaren Üç Ay İçinde Faizsiz Bu Süreden Sonra Faiziyle Geri Alınacağı - Uygulama İyiniyetli ya da Kötüniyetli Sebepsiz Zenginleşen Ayrımı Yapılmak Suretiyle İşlem Yapılacağı )"
Ek.24Y10.HD3.5.2010E. 2010/2258 K. 2010/6426"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Rücuan Tazminat - İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Gelirinin İlk Peşin Sermaye Değeri Davalı Kurumdan Sormak Suretiyle Belirlenerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Gelirinin İlk Peşin Sermaye Değeri Davalı Kurumdan Sormak Suretiyle Belirlenerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ( Rücuan Tazminat - İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Gelirinin İlk Peşin Sermaye Değeri Davalı Kurumdan Sormak Suretiyle Belirlenerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.24Y10.HD4.1.2006E. 2005/9065 K. 2006/1"GECİKME ZAMMININ İPTALİ ( Malullük Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Bağlananlara İlk Sosyal Yardım Zammı Ödemesi SSK'na Yapılarak Durum İlgili Kuruluşa Yazı İle Bildirileceği - Geç Ödeme Halinde Gecikme Zammının Tahakkuk Ettirileceği )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ÖDEMESİ ( Malullük Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Bağlananlara İlk Sosyal Yardım Zammı Ödemesi SSK'na Yapılarak Durum İlgili Kuruluşa Yazı İle Bildirileceği - Geç Ödeme Halinde Gecikme Zammının Tahakkuk Ettirileceği )
KURUMA BİLDİRİM ZARURETİ ( Malullük Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Bağlananlara İlk Sosyal Yardım Zammı Ödemesi SSK'na Yapılarak Durum İlgili Kuruluşa Yazı İle Bildirileceği - Geç Ödeme Halinde Gecikme Zammının Tahakkuk Ettirileceği )"
Ek.24Y10.HD5.12.2005E. 2005/9273 K. 2005/12656"İDARİ PARA CEZASI ( Davacının 6183 Sayılı Kanuna Göre Ödeme Emrine Konu İdari Para Cezasının Gerçekleştiği ve Ödenmesi Gereken Dönemde "Kanuni Temsilci" Sıfatını Haiz Bulunması Nedeniyle Sorumluluğu Olduğu )
ÜST DÜZEY YÖNETİCİDEN İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİNİN KOŞULLARI ( İşveren Şirketin Mal Varlığından Tahsil İmkanı Kalmadığının Anlaşılması Gereği )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tüzelkişiliği Haiz İşverenlerin Üst Düzeydeki Yönetici ve Yetkililerinin Kuruma Karşı İşverenleri İle Sorumlulukları Sigorta Primleri ve Ek 24 Kapsamında Sosyal Yardım Zammı ve Ferileri İle Sınırlı Olduğu - İdari Para Cezaları Bu Madde Kapsamında Olmadığı )"
Ek.24Y10.HD19.9.2005E. 2005/5852 K. 2005/8805"ANA VE BABADAN ÇOCUĞA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yüksek Olanın Tamamı ve Düşük Olanın Yarısının Bağlanması ve Tek Dosya Üzerinden Sosyal Yardım Zammı Ödenmesi Gereği )
ÖLÜM AYLIĞININ ÖDENME ŞEKLİ ( Hem Babadan ve Hem de Anadan Dolayı Ölüm Aylığına Hak Kazanan Çocuğa Yüksek Olanın Tamamı ve Düşük Olanın Yarısının Bağlanacağı )
SOSYAL YARDIM ZAMMININ TEK DOSYADAN ÖDENMESİ GEREĞİ ( Hem Babadan ve Hem de Anadan Ölüm Aylığı Alan Çocuğa )"
Ek.24Y10.HD16.6.2005E. 2005/1128 K. 2005/6683"SOSYAL YARDIM ZAMMI YÜKÜMLÜSÜ KURULUŞ ( 506 Sayılı Kanunun Ek 24. Maddesinin 24/L Fıkrasında Kanunla Ve Kanunların Verdiği Yetkiye İstinaden Kurulan Kuruluşların Yükümlü Olduğu )
KOOPERATİFTEN EMEKLİ OLANLARIN BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU ( 09.07.1987 Tarihinden İtibaren Emekli Olan Sigortalılar Ödenecek Sosyal Yardım Zammı Miktarları İle Davacı Kooperatifin Dosyada Mevcut Sosyal Yardım Zammı Ödeme Belgeleri Karşılaştırılması Gereği )"
Ek.24Y10.HD8.4.2002E. 2002/2717 K. 2002/3160"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYANAN İSTİRDAT İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Hem Sürekli İşgöremezlik, Hem de Yaşlılık Aylığının Davacıya Tam Ödenmiş Olması )
SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK VE YAŞLILIK AYLIKLARININ DAVACIYA TAM ÖDENMİŞ OLMASI ( Fazla Ödemenin İstirdadı İşleminin İptali Talebi - Sigortalının İyiniyetli Olması )
İYİNİYETLİ SİGORTALIDAN FAZLA ÖDEMENİN İSTİRDAT EDİLEMEMESİ ( Sürekli İşgöremezlik ve Yaşlılık Aylıklarının İkisinin de Sigortalıya Tam Ödenmiş Olması )
YAŞLILIK VE SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRLERİNİ ALAN SİGORTALI ( Aylıkların İkisinin de Tam Ödenmiş Olması Nedeniyle Fazla Ödemenin İstirdadı - Kötüniyet Şartı )"
Ek.24Y10.HD15.1.2001E. 2000/6653 K. 2001/1"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Sosyal Yardım Zammı - Belediyelerin Kurduğu Ticari Şirketlerin Müessese Bağlı Ortaklık ve İştirak Kavramı İçinde Yer Almaması)
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Belediyelerin Kurduğu Ticari Şirketlerin Müessese Bağlı Ortaklık ve İştirak Kavramı İçinde Yer Almaması)
BELEDİYELERİN KURDUĞU TİCARİ ŞİRKETLER ( Müessese Bağlı Ortaklık ve İştirak Kavramı İçinde Yer Almaması)
MÜESSESE BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAK KAVRAMI ( Belediyelerin Kurduğu Ticari Şirketlerin İçinde Yer Almaması)"
Ek.24Y10.HD11.5.2000E. 1999/4920 K. 2000/3418"BELEDİYELERİN İŞTİRAK ETTİKLERİ TİCARİ ŞİRKETLER ( Sosyal Yardım Zammından Sorumlu Olmayıp Prim ve Gecikme Zammından Sorumlu Oldukları )
TİCARİ ŞİRKET ( Belediyelerin İştirak Ettikleri - Sosyal Yardım Prim ve Gecikme Zammından Sorumlulukları )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Belediyelerin İştirak Ettikleri Ticari Şirketler - Sorumlu Olmamaları )
PRİM VE GECİKME ZAMMI ( Belediyelerin İştirak Ettikleri Ticari Şirketler - Sorumlu Olmaları )"
Ek.24YHGK26.4.2000E. 1999/10-1058 K. 2000/846"SOSYAL YARDIM ZAMMINDAN SORUMLULUK ( Kamu Tüzel Kişisi Niteliğindeki Oyak Kurumunun İştiraki Olan Oyak-Renault A.Ş'nin )
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİN İŞTİRAKİ NİTELİĞİNDEKİ ŞİRKET ( Sosyal Yardım Zammını SSK'ya Geri Ödeme Yükümlülüğü Bulunması )
OYAK-RENAULT A.Ş'NİN KAMU TÜZEL KİŞİSİNİN İŞTİRAKİ NİTELİĞİ ( Sosyal Yardım Zammını SSK'ya Geri Ödeme Yükümlülüğü )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Kamu Tüzel Kişisi Niteliğindeki Oyak Kurumunun İştiraklerinden Olan Oyak-Renault AŞ'nin Sosyal Yardım Zammından Sorumluluğu )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Kamu Kuruluşlarından Aylık Alanların İlk Sosyal Yardım Zammının Söz Konusu Kuruluşlar Adına Kurumca Yapılması )
KAMU TÜZEL KİŞİLERİ ( Kanunla veya Kanunun Verdiği Yetkiye Dayalı Oluşturulan Kuruluşlar Olmaları )
OYAK KURULUŞU ( Kanunla Kurulduğundan Tam Bir Kamu Tüzel Kişisi Olması-Sosyal Yardım Zammı Ödemesinin Gerekmesi )
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU ( Kurumun Yasayla Kurulması Nedeniyle Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olması- Sosyal Yardım Zammı Ödemesinin Gerekmesi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA SOSYAL YARDIM ZAMMI ÖDEYECEK KURUMLAR ( Oyak Kuruluşunun Ödemek Zorunda Olması ) "
Ek.24Y10.HD6.7.1999E. 1997/6199 K. 1999/5358"SOSYAL YARDIM ZAMMINDAN DOĞAN SORUMLULUK ( Oyak Yardımlaşma Kurumunun Sigortalı ve Hak Sahiplerine Malüllük Yaşlılık Ölüm Sigortası Kollarından Ödenen Sosyal Yardım Zamlarından Sorumlu Olmaması )
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU ( Kanunla Kurulmuş Bir Kurumunun Kanunla Kurulmuş Olması )
KURUMUN MUAFİYETLERİ ( Kurumlar Vergisine Tabi Olmaması Kuruma Yapılan Bağışların Veraset ve İntikal Vergisinden Muaf Tutulması )
RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ ( TTK'na Göre Kurulmuş Ticari Bir Şirket Olması )"
Ek.24YHGK4.6.1997E. 1997/10-291 K. 1997/493"SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Özelleştirilen iş yeri )
ÖZELLEŞTİRME"
Ek.24Y10.HD18.2.1997E. 1996/10219 K. 1997/901"İSTİRDAT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kanunu Çerçevesinde Tahsil Edilen Sosyal Yardım Zammının İstirdadı Talebi )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Sosyal Sigortalar Kanunu Çerçevesinde Tahsil Edilen Sosyal Yardım Zammının İstirdadı Talebi )
SOSYAL YARDIM ZAMMINDAN SORUMLULUK ( Davacının Kendilerine veya Hak Sahiplerine Malüllük Yaşlılık Ölüm Aylığı Bağlanananlara Ödenen Sosyal Yardım Zammından Kamu Payının Yüzde On Beşin Altına Düşmesi Halinde Sorumlu Olması )
İSPAT ( Davacı Şirketteki Kamu Payının Yüzde On Beşin Altına Düştüğü Tarih Yöntemince Araştırılıp Saptanmasının Gerekmesi )"
Ek.24YHGK14.2.1996E. 1995/10-997 K. 1996/56"SOSYAL YARDIM ZAMMI ( SSK'na Geri Ödemekle Yükümlü Olanlar - Kanunla Kurulan Kuruluşun İştiraki Konumundaki Şirket )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN GERİ İSTEME HAKKI ( Sosyal Yardım Zammı - Kanunla Kurulan Kuruluşun İştiraki Konumundaki Şirket )
KANUNLA KURULAN KURULUŞUN İŞTİRAKİ KONUMUNDA OLAN ŞİRKET ( Emekli Olanlara Ödenen Sosyal Yardım Zammını SSK'ya Geri Ödeme Yükümlülükleri )
EMEKLİ OLANLARA ÖDENEN SOSYAL YARDIM ZAMMININ SSK`NA GERİ ÖDENMESİ ( Kanunla Kurulan Kuruluşun İştiraki Konumundaki Şirket )"

DANIŞTAY

Ek.24IDDGK17.1.1997E. 1996/197 K. 1997/59"SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Kanunun Verdiği Yetkiye Dayanılarak Kurulan Kuruluşlar ve Bunların İştiraklerinin de Yükümlüsü Oldukları )
KURULUŞLAR VE İŞTİRAKLERİ ( Kanunun Verdiği Yetkiye Dayanılarak Kurulan - Sosyal Yardım Zammı Yükümlüsü Oldukları )
KANUNUN VERDİĞİ YETKİYE DAYANILARAK KURULAN KURULUŞLAR VE İŞTİRAKLERİ ( Sosyal Yardım Zammı Yükümlüsü Oldukları )"

Ek. Madde 25

YARGITAY

Ek.25YHGK8.3.1995E. 1995/10-94 K. 1995/160"İLACIN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞI İDDİASIYLA İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİNİN İNCELENMESİ PROSEDÜRÜ ( Hipofizer Cücelik İlacının )
HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN İLAÇ İDDİASIYLA İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİNİN MAHKEMECE İNCELENMESİ ( Hipofizer Cücelik İlacının )
İŞTİRAK PAYI KESİNTİLERİNDEN MUAFİYET TALEBİ ( Hipofizer Cücelik İlacının Hayati Önemi Haiz İlaç Sayıldığı İddiasıyla )
HİPOFİZER CÜCELİK İLACININ HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞI İDDİASI ( İştirak Payı Kesintilerinden Muafiyet Talebi )
CÜCELİK İLACI İÇİN İŞTİRAK PAYI KESİNTİLERİNDEN MUAFİYET TALEBİ ( Hayati Önem Taşıdığı İddiasıyla )"
Ek.25Y10.HD22.11.1994E. 1994/13673 K. 1994/19035"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KARARINA İTİRAZ ( Kurumun Sigortalının Kullandığı İlaçların Hayati Öneme Haiz Olup Olmadığına İlişkin Kararı )
SOSYAL SİGORTALAR YÜKSEK KURULU ( Kurumun Sigortalının Kullandığı İlaçların Hayati Öneme Haiz Olup Olmadığına İlişkin Kararına İtiraz Edilmesi )
TIP FAKÜLTELERİ KONSEYİ ( Sosyal Sigortalar Yüksek Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz Mercii )"
Ek.25Y10.HD21.11.1994E. 1994/13575 K. 1994/19022"HAYATİ ÖNEMİ HAİZ İLAÇLAR ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçtan İştirak Payı Alınmaması Talebi )
AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( İlaçların Hayati Önemi Haiz Olduğunun Tesbiti )
İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİNİN İNCELENMESİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçlardan )
İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan )"

DANIŞTAY

Ek.25D10.D11.3.1997E. 1995/665 K. 1997/801"BÜYÜME HORMONU HASTALIĞI ( Ayaktan Tedavisinde Kullanılan İlaçların Katılma Payından Muaf İlaçlar Listesine Alınmamasının Mevzuata Aykırı Olması )
KATILMA PAYI ( Büyüme Hormonu Hastalığında Kullanılan İlaçlar )
MUAFİYET ( Katılma Payından Muafiyet )"

Ek. Madde 29

YARGITAY

Ek.29Y1.HD6.11.1995E. 1995/13196 K. 1995/14544"GİZLİ BAĞIŞ ( Murisin Kendi Üzerindeki Tapulu Taşınmaz Yönünden Yaptığı Temliki İşlemler )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaa Nedeniyle )
MURİSİN KENDİ ÜZERİNDEKİ TAPULU TAŞINMAZ YÖNÜNDEN YAPTIĞI TEMLİKİ İŞLEM ( Gizli Bağış Şeklinde Gerçekleşen İşlem )"

Ek. Madde 32

YARGITAY

Ek.32Y21.HD4.5.2016E. 2015/13091 K. 2016/8011"CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının Cihaz Bedelinin Karşılanması İçin Kuruma Başvurduğu Fakat Talebin Kurum Tarafından Reddedildiği - Cihazın Alındığı Tarihte Aynı Fonksiyonlara Sahip Cihaz Rayiç Bedellerinin Araştırıldığı/Tespit Edilecek Katkı Payı Tenzil Edildikten Sonra Kalan Miktarın Dava Tarihindeki Euro Kuru Üzerinden Belirlenecek TL Karşılığının Davalıdan Tahsili Gerektiği )
CİHAZ KULLANILMASININ GEREKLİ OLDUĞU ( Tedavi Giderlerinin Tahsili İstemi/Bedelin Karşılanması Talebinin Kurum Tarafından Reddedildiği - Katkı Payı Tenzil Edildikten Sonra Kalan Miktarın Dava Tarihindeki Euro Kuru Üzerinden Belirlenecek TL Karşılığının Davalıdan Tahsili Gerektiği/Cihaz Kullanımının Davacı İçin Gerekli Olduğu )
DEĞER TESPİTİ ( Dik Pozisyonlandırma Cihazının Bedelinin Tahsili İstemi/Cihazı Kullanmasının Davacı İçin Gerekli Olduğu ve Sağlığını Tehlikeye Sokmayacağı - Davacının Cihazı Aldığı Tarihte Aynı Fonksiyonlara Sahip Cihazların Rayiç Bedellerinin Araştırıldığı/Tespit Edilecek Katkı Payının Tenzil Edilip Kalan Miktarın Dava Tarihindeki Euro Kuruna Karşılık Gelen TL Miktarının Davalıdan Tahsili Gerektiği )
KATKI PAYI ( Cihaz Bedelinin Karşılanması İçin Kuruma Başvuran Davacının Talebinin Reddedildiği - Tespit Edilecek Katkı Payı Tenzil Edildikten Sonra Kalan Miktarın Dava Tarihindeki Euro Kuru Üzerinden Belirlenecek TL Karşılığının Davalıdan Tahsili Gerektiği )"
Ek.32Y21.HD25.10.2010E. 2009/14294 K. 2010/10396"CİHAZ BEDELİNİN DÖVİZ SATIŞ KURU ÜZERİNDEN TÜRK LİRASI KARŞILIĞININ TAHSİLİ ( Hastanın Üniversite veya Eğitim Araştırma Hastanelerinin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniklerine Yatırılarak Uygulama ve Eğitiminin Yapılması Sonrasında Hastanın Özür Durumu da Gözetilerek Karar Verileceği )
AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA MOTORU CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Hastanın Özür Durumuna Göre Bu Cihazları Kullanıp Kullanmayacağı ve Hastanın Fiziksel Durumu Zeka Düzeyi ve Yaşı ve Yaşadığı Mekan İle Psikolojik Koşulları da Değerlendirilerek Karar Verileceği )
HASTANIN ÖZÜR DURUMU ( Cihazı Bedelinin Döviz Satış Kuru Üzerinden Türk Lirası Karşılığının Tahsili - Hastanın Üniversite veya Eğitim Araştırma Hastanelerinin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniklerine Yatırılarak Uygulama ve Eğitiminin Yapılması Sonrasında Hastanın Özür Durumu da Gözetilerek Karar Verileceği )"
Ek.32Y21.HD29.4.2010E. 2010/1618 K. 2010/5103"TEDAVİ GİDERİNİN TAHSİLİ ( Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınarak Rayicin Belirlenmesi Gerektiği )
DEĞER TESPİTİ ( Kurum İşleminin İptaliyle Tedavi Giderinin Tahsili - Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşünün Alınması Gerektiği )
SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ ( Tedavi Giderinin Tahsili - Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınmadan Yalnızca Ticaret Odası Görüşü İle Sonuca Varılmasının İsabetsizliği )"
Ek.32Y21.HD29.4.2010E. 2009/16034 K. 2010/5104"TEDAVİ GİDERİNİN TAHSİLİ ( Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınması Gerektiği )
DEĞER TESPİTİ ( Tedavi Giderinin Tahsili - Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınması Gerektiği )
SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ ( Tedavi Giderinin Tahsili - Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınmadan Yalnızca Ticaret Odası Görüşü İle Sonuca Varılmasının İsabetsizliği )"
Ek.32YHGK24.3.2010E. 2010/10-155 K. 2010/170"ZORUNLU BANKA YARDIM SANDIĞINA TABİ OLAN DAVACI ( Yaşlılık Aylığı Artış Oranlarından Yararlanıp Yararlanamayacağı - Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Ücret Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği Gözetilerek Vakıf Senedi Tüm Değişiklikleri İle Celbedilmesi Gerektiği )
VAKIF SENEDİNİN DAYANAK HÜKÜMLERİ ( İkramiye Gibi Telafi Edici Ödemeler İle Artış Oranları Davalı Vakıftan 506 S. Yasa Uyarınca Yaşlılık Aylığı Alanların Ek 38. Md. Hükmü Uyarınca Yapılan Artış Oranları Sosyal Güvenlik Kurumundan Sorulması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ARTIŞ ORANLARI ( Yaşlılık Aylığı Alanların Ek 38. Md. Hükmü Uyarınca Yapılan Artış Oranları Sosyal Güvenlik Kurumundan Sorulmalı ve Davacının Artış Oranlarından Kaynaklanan Fark Alacağının Bulunup Bulunmadığının Aktüerya Uzmanı Bilirkişi Marifetiyle Hesaplanarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.32Y10.HD7.4.2009E. 2008/1070 K. 2009/6616"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Uzman Bilirkişi Kurulu Tarafından Protez Araç ve Gerecin Hastanın Sağlığını Koruma Çalışma Gücünü Yeniden Kazandırma Başka Bir İfade İle İyileşmesine Yardımcı Olduğunun Saptanmasının Zorunlu Olduğu )
AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI BEDELİ ( Davalı Kurum İle Protokolü Dahilinde Olmayan veya Kurumla Protokolu Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Karşılanabilecek Değerlerinin Tespiti Konusunda Sağlık Bakanlığı'nın Görüşünün Alınması Gerektiği )
SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREĞİ ( Davalı Kurum İle Protokolü Dahilinde Olmayan veya Kurumla Protokolu Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Karşılanabilecek Değerlerinin Tespiti Konusunda )"
Ek.32YHGK4.3.2009E. 2009/10-34 K. 2009/104"USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Açık Biçimde Yapılmış Olan ve İstisnalar Arasında Sayılmayan Bir Usul İşlemi İle Taraflardan Biri Lehine Doğmuş ve Kendisine Uyulması Zorunlu Olan Bir Hakkın Varlığından Söz Edilebilmesi Gerektiği )
AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI TEMİN EDİLMESİ TALEBİ ( Usuli Kazanılmış Hakkın Hukuki Sonuç Doğurabilmesi İçin Bir Davada ya Taraflar ya Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Açık Biçimde Yapılmış Olan ve İstisnalar Arasında Sayılmayan Bir Usul İşlemi İle Taraflardan Biri Lehine Doğması Gerektiği )"
Ek.32Y21.HD28.4.2008E. 2007/19763 K. 2008/6642"CİHAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Cihazın Tıbben ve Fennen Sigortalının İyileşmesine veya İş Göremezlik Derecesinin Azalmasına Katkıda Bulunup Bulunmayacağı Hususunda Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Almak Gerektiği )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ayakta Dik Pozisyonlandırma Cihazı Bedelinin Tahsili - İş Göremezlik Derecesinin Azalmasına Katkıda Bulunup Bulunmayacağı Hususunda Alınması Gereği )
İŞ GÖRMEZLİK DERECESİ ( Cihazın Tıbben ve Fennen Sigortalının İyileşmesine veya İş Göremezlik Derecesinin Azalmasına Katkıda Bulunup Bulunmayacağı Hususunda Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Almak Gerektiği )
SİGORTALININ ÇALIŞMA HAYATINA KAZANDIRILMASI ( Cihazın Sigortalının Yeniden Çalışma Hayatına Kazandırılması Amacıyla İşgöremezlik Derecesinin Az veya Çok Giderilmesini Sağlaması Gereği )
AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI ( Kullanımının Sigortalının İyileşmesi ve İş Göremezlik Derecesinin Giderilmesi Yönünde Hayati Öneme Haiz ve Zorunlu ise Harcama Miktarının Yerindeliğinin Denetlenmesi Gerektiği )"
Ek.32Y10.HD19.11.2007E. 2007/1688 K. 2007/19326"TARAF SIFATI ( Söz Konusu Cihaz Bedelinin Davacı Tarafından İlgili Şirkete Ödenip Ödenmediği ve Dolayısıyla Davacı Lehine Doğmuş Hak Olup Olmadığı Dolayısı İle Davacı Yönünden Davada Sıfat Şartının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği - Katkı Payı Alacağı )
KATKI PAYI ALACAĞI ( Söz Konusu Cihaz Bedelinin Davacı Tarafından İlgili Şirkete Ödenip Ödenmediği ve Dolayısıyla Davacı Lehine Doğmuş Hak Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"

Ek. Madde 33

YARGITAY

Ek.33Y21.HD4.11.2003E. 2003/9751 K. 2003/8784"ALACAK DAVASI ( Eğitim Özürlü Çocuklara Verilen Eğitim Hizmeti Bedellerinin Tahsilinin İstenmesi )
EĞİTİM HİZMETİ BEDELİ ( Eğitim Özürlü Çocuklara Verilen Eğitim Hizmeti Bedellerinin Tahsilinin İstenmesi )
GÖREV ( Kurumla Üçüncü Kişiler Arasındaki İlişkiler Arasındaki İhtilaflarda Görevli Mahkemelerin Genel Mahkemeler Olması )"

Ek. Madde 34

YARGITAY

Ek.34Y10.HD24.11.2014E. 2014/17727 K. 2014/24661"EKSİK HESAPLANAN YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARININ TESPİTİ VE AYLIK FARKLARININ TAHSİLİ ( 1992/2607 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Üst Gösterge Tablosunda Her Bir Göstergenin Taban Aylık Bağlama Oranının Ayrı Ayrı Olmak Üzere % 50 İla % 59,9 Arasında Belirlendiği Gözetilerek 01.01.2000 Öncesi Aylık Miktarının Tespitinde Esas Alınması Gereken Aylık Bağlama Oranı Üst Gösterge Tablosu Esas Alınarak Belirleneceği )
ÜST GÖSTERGE TABLOLARI ( Tavan Göstergesine Göre Hesaplanacak Aylıkların Aylık Bağlama Oranının % 50 Olduğu/Üst Gösterge Tablosunun Tavan Göstergesi İle Gösterge Tablosunun Tavan Göstergesi Arasında Bağlanacak Aylıklarda Aylık Bağlama Oranını Belirleme Yetkisinin Bakanlar Kuruluna Verildiği - Eksik Hesaplanan Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti )
BAKANLAR KURULU TABAN AYLIK BAĞLAMA ORANI ( Eksik Hesaplanan Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti - 1992/2607 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Üst Gösterge Tablosunda Her Bir Göstergenin Taban Aylık Bağlama Oranının Ayrı Ayrı Olmak Üzere % 50 İla % 59,9 Arasında Belirlendiği Gözetilerek 01.01.2000 Öncesi Aylık Miktarının Tespitinde Esas Alınması Gereken Aylık Bağlama Oranı Üst Gösterge Tablosu Esas Alınarak Belirleneceği )"

Ek. Madde 35

YARGITAY

Ek.35Y10.HD24.11.2014E. 2014/17727 K. 2014/24661"EKSİK HESAPLANAN YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARININ TESPİTİ VE AYLIK FARKLARININ TAHSİLİ ( 1992/2607 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Üst Gösterge Tablosunda Her Bir Göstergenin Taban Aylık Bağlama Oranının Ayrı Ayrı Olmak Üzere % 50 İla % 59,9 Arasında Belirlendiği Gözetilerek 01.01.2000 Öncesi Aylık Miktarının Tespitinde Esas Alınması Gereken Aylık Bağlama Oranı Üst Gösterge Tablosu Esas Alınarak Belirleneceği )
ÜST GÖSTERGE TABLOLARI ( Tavan Göstergesine Göre Hesaplanacak Aylıkların Aylık Bağlama Oranının % 50 Olduğu/Üst Gösterge Tablosunun Tavan Göstergesi İle Gösterge Tablosunun Tavan Göstergesi Arasında Bağlanacak Aylıklarda Aylık Bağlama Oranını Belirleme Yetkisinin Bakanlar Kuruluna Verildiği - Eksik Hesaplanan Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti )
BAKANLAR KURULU TABAN AYLIK BAĞLAMA ORANI ( Eksik Hesaplanan Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti - 1992/2607 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Üst Gösterge Tablosunda Her Bir Göstergenin Taban Aylık Bağlama Oranının Ayrı Ayrı Olmak Üzere % 50 İla % 59,9 Arasında Belirlendiği Gözetilerek 01.01.2000 Öncesi Aylık Miktarının Tespitinde Esas Alınması Gereken Aylık Bağlama Oranı Üst Gösterge Tablosu Esas Alınarak Belirleneceği )"
Ek.35Y10.HD30.1.1996E. 1995/9736 K. 1996/524"ALACAK DAVASI ( Telafi Edici Ödemenin Davalı Vakıfça Tediye Edilmeyerek Muaraza Yaratıldığı İddiasıyla Birikmiş Telafi Edici Ödemenin Tahsili İstemi )
VAKIF SENEDİ ( Yaşlılık Sigortasından Bağlanacak Aylıkların Hesaplanmasına İlişkin Olması )
AYLIK BAĞLAMA ORANI ( Oranın Belirlenmesinde Erkek ise Ellibeş Yaşından Sonra Doldurduğu Her Yıl için Ödenen Prim için Bir Yıl Artırılması )
TELAFİ EDİCİ ÖDEME ( Ödemenin Davalı Vakıfça Tediye Edilmeyerek Muaraza Yaratıldığı İddiasıyla Birikmiş Telafi Edici Ödemenin Tahsili İstemi )"
Ek.35Y10.HD26.12.1995E. 1995/8909 K. 1995/11138"YAŞLILIK AYLIĞI ( Telafi Edici Ödemenin Hangi Esaslara Göre Yapılacağını Açıkça Hükme Bağlaması - Süper Emeklilik )
SÜPER EMEKLİLİK ( Bağlanan Malüllük Aylığı Nisbetini Düşüren Davalı Kurum Kararının İptali - Malüllük Aylığı )
MALÜLLÜK AYLIĞININ NİSPETİNİ DÜŞÜREN KURUM KARARININ İPTALİ ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı İle Oluşan Durum - Telafi Edici Ödeme )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ İLE OLUŞAN DURUM ( Telafi Edici Ödemenin Hangi Esaslara Göre Yapılacağının Kanunda Belirtilmesi )
TELAFİ EDİCİ ÖDEME ( Borçlanma Yapmak Suretiyle Geçici Üst Gösterge Tablosundan Aylık Almaya Hak Kazanmış Sigortalının Durumu )"
Ek.35Y10.HD26.12.1995E. 1995/10382 K. 1995/11139"TELAFİ EDİCİ ÖDEME ( Süper Emeklilere Yapılacak Aylık Ödeme Miktarının Tesbiti )
SÜPER EMEKLİLERE YAPILACAK AYLIK ÖDEME ( Telafi Edici Ödeme Sisteminde )"

Ek. Madde 36

YARGITAY

Ek.36Y10.HD26.10.2010E. 2009/1281 K. 2010/14471"SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ VAZGEÇİLMEZLİĞİ ( Sosyal Yardım Niteliğindeki Sosyal Destek Ödemesinin Sadece Kanunda Belirtilen Yasalar Kapsamındaki Sigortalılara Uygulanacağı )
VAKIF ÜYELERİ ( Davalı Vakıf Gibi 506 S. Kanunun Geçici 20. Maddesi Kapsamındaki Vakıf Üyelerinin Madde Uyarınca 506 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunmadıklarının Açık Bulunmasına Göre Sosyal Destek Ödemesinden Yararlandıran Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Alınmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKINI GERÇEKLEŞTİREN VAKIFLAR ( 506 S. Kanunun Geçici 20. Maddesi Kapsamındaki Vakıf Üyelerinin Madde Uyarınca 506 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunmadıklarının Açık Bulunmasına Göre Sosyal Destek Ödemesinden Yararlandıran Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Alınmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )"
Ek.36YHGK21.9.2005E. 2005/10-434 K. 2005/509"SSK'YA DEVREDİLEN YARDIM SANDIĞINCA VERİLEN YAŞLILIK AYLIĞININ SSK'CA EMSALLERE GÖRE İNTİBAKI ( Yaşlılık Aylığının Önceki Miktar Üzerinden Ödenmesi Gerektiğinin Tesbiti Talebinin Reddi Gereği )
YARDIM SANDIĞININ SSK'YA DEVRİ ( Yaşlılık Aylığının SSK'ca Emsallere Göre İntibakı - Davacının Munzam Sandıktan Aldığı Aylık Miktarının Ödenmeye Devam Edilmesi Talebinin Reddi Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞININ ÖNCEKİ MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( SSK'ya Devredilen Yardım Sandığınca Verilen Yaşlılık Aylığının SSK'ca Emsallere Göre İntibakı )
MUNZAM YARDIM SANDIĞINDAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ AYNI MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMEYE DEVAM EDİLMESİ TALEBİ ( SSK'ya Devredilen Munzam Yardım Sandığından Bağlanan Yaşlılık Aylığının Kurumca Emsallere Göre İntibakı )"
Ek.36YHGK21.9.2005E. 2005/10-422 K. 2005/497"SSK'YA DEVREDİLEN MUNZAM SANDIKTAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ AYNI MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( SSK'nın Emsallere Göre Yaptığı İntibakın Usul ve Yasaya Uygun Olması - Yaşlılık Aylığı Miktarının Eksilmesinin Kazanılmış Hakları İhlal Etmiş Olmayacağı )
YAŞLILIK AYLIĞININ SSK'CA EMSALLERE GÖRE İNTİBAKI ( SSK'ya Devredilen Munzam Sandıktan Alınan Yaşlılık Aylığının Aynı Miktar Üzerinden Ödenmesi Talebi - SSK'nın Emsallere Göre İntibak Yapmasının Doğru Olması )
KAZANILMIŞ HAK OLUŞMAMASI ( SSK'ya Devredilen Munzam Sandıktan Alınan Yaşlılık Aylığının Aynı Miktar Üzerinden Ödenmesi Talebinin Reddi Gereği - SSK'ca Emsallere Göre İntibak Yapılmasının Doğru Olması )
MUNZAM SANDIKTAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ SSK'YA DEVİRDEN SONRA DA AYNI MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMESİ TALEBİ ( SSK'nın Emsallere Göre İntibak Yapmasının Doğru Olması - SSK'ya Devirden Önceki Aylığın Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )"
Ek.36YHGK21.9.2005E. 2005/10-419 K. 2005/494"MUNZAM SANDIĞIN SSK'YA DEVREDİLMESİ ( Devir İşlemlerinin Yasaya Uygun Olması Karşısında Sandık Üyesi Sigortalı Lehine Devirden Önce Ödenen Yaşlılık Aylığının Miktarı Yönünden Kazanılmış Bir Hakkın Varlığından Söz Edilemeyeceği )
SANDIK ÜYESİ ( Munzam Sandığın Devir İşlemlerinin Yasaya Uygun Olması Karşısında Sandık Üyesi Sigortalı Lehine Devirden Önce Ödenen Yaşlılık Aylığının Miktarı Yönünden Kazanılmış Bir Hakkın Varlığından Söz Edilemeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK ( Munzam Sandığın Devir İşlemlerinin Yasaya Uygun Olması Karşısında Sandık Üyesi Sigortalı Lehine Devirden Önce Ödenen Yaşlılık Aylığının Miktarı Yönünden Kazanılmış Bir Hakkın Varlığından Söz Edilemeyeceği )"
Ek.36Y18.HD13.10.1997E. 1997/8666 K. 1997/9076"VAKFIN DAĞILDIĞI GEREKÇESİYLE SİCİLDEN TERKİNİ TALEBİ ( Talepte Bulunabilme Yetkisine Sahip Merciler )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA DEVREDİLEN EMEKLİ SANDIĞI VAKFI ( SSK'nın Vakfın Dağıldığı Gerekçesiyle Sicilden Terkinini Talep Edemeyeceği )
EMEKLİ SANDIĞI VAKFININ TÜM MALVARLIĞIYLA BİRLİKTE SSK'YA DEVRİ ( SSK'nın Vakfın Dağıldığını ve Sicilden Terkinini Talep Edemeyeceği )"

DANIŞTAY

Ek.36D1.D12.10.1994E. 1994/143 K. 1994/165"SOSYAL SİGORTA İŞTİRAKÇİLERİNE YARDIM SAĞLAYAN SANDIKLAR ( Sosyal Sigortalar Kurumuna Devir Kararı Alınmaması )
SAĞLIK YARDIMLARI ( Kurumca İlgililere Ödenmesi Konusunda Bakanlar Kurulu Kararı Çıkarılamaması )
BAKANLAR KURULU KARARI ÇIKARILAMAMASI ( Hastalık Sigortası Yardımının Kurumca İlgililere Ödenmesi Konusunda )"

Ek. Madde 37

YARGITAY

Ek.37Y10.HD28.6.2011E. 2011/5324 K. 2011/9560"ÖZEL EĞİTİM BEDELİNİN ÖDENMESİ İSTEMİ ( Ödenmesi Gereken Eğitim Bedellerinin Tespitinde Davacı Tarafından Kesilen Faturalar ve Kurum Kayıtları Dikkate Alınarak Eğitim Alan Öğrenci Sayısı ve Verilen Eğitim Niteliğine Göre Ödenmesi Gereken Miktarların Belirlenmesi Gerektiği )
EĞİTİM BEDELLERİNİN TESPİTİ ( Özel Eğitim Bedelinin Ödenmesi İstemi - Davacı Tarafından Kesilen Faturalar ve Kurum Kayıtları Dikkate Alınarak Eğitim Alan Öğrenci Sayısı ve Verilen Eğitim Niteliğine Göre Ödenmesi Gereken Miktarların Belirlenmesi Gerektiği )
KONUŞMA ENGELİ ( Nedeniyle Verilen Özel Eğitim Bedelinin Ödenmesi İstemi - Eğitim Bedellerinin Tespitinde Davacı Tarafından Kesilen Faturalar ve Kurum Kayıtları Dikkate Alınarak Eğitim Alan Öğrenci Sayısı ve Verilen Eğitim Niteliğine Göre Ödenmesi Gereken Miktarların Belirlenmesi Gerektiği )"
Ek.37Y13.HD26.2.2007E. 2006/14331 K. 2007/2632"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davalı İdare Tarafından Verilmeyen Eğitimler İçin Haksız Olarak Ücret Tahsil Edildiğine İlişkin Somut Bilgi ve Belge de İleri Sürülmediğinden Reddi Gereği )
HAKSIZ TAHSİL EDİLEN ÜCRETLER ( Davalı İdare Tarafından Verilmeyen Eğitimler İçin Haksız Olarak Ücret Tahsil Edildiğine İlişkin Somut Bilgi ve Belge de İleri Sürülmediğinden Menfi Tespit Davasının Reddi Gereği )
VERİLMEYEN EĞİTİMLER İÇİN ALINAN ÜCRETLER ( Davalı İdarenin Somut Bilgi ve Belge de İleri Sürülmediğinden Menfi Tespit Davasının Reddi Gereği )"
Ek.37Y10.HD2.5.2006E. 2006/6077 K. 2006/6580"KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Vekaletname Uyarınca Tahsile Yetkili Kişiye Ödenmek Üzere Düzenlenen Tahakkuk Evrakındaki Miktarın Tek İşlemle Mahsubu Yönündeki Uygulamanın Haciz Olarak Nitelenemeyeceği )
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Vekaletname Uyarınca Tahsile Yetkili Kişiye Ödenmek Üzere Düzenlenen Tahakkuk Evrakındaki Miktarın Tek İşlemle Mahsubu Yönündeki Uygulamanın Haciz Olarak Nitelenemeyeceği )
BİRDEN FAZLA ÇOCUĞA İLİŞKİN FATURALAR ( Kaynaklanan Ödemeler Bulunduğu Avansa İlişkin Mahsup Kısmına İtiraz İleri Sürülmediği ve Kalan Miktarın Her Bir Veliye Ait Kısmını Bireyselleştirmenin Mümkün Olmadığı )"
Ek.37Y4.HD19.10.2005E. 2005/9597 K. 2005/11169"İSTİRDAT DAVASI ( Davacının Davalı Kurum Personeli Çocuklarına Günde 10 Saat Eğitim Verdiğine İlişkin İddiası Dosyadaki Delillerle Kanıtlanamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
YAPILAN KESİNTİNİN İADESİ İSTEMİ ( Davacının Davalı Kurum Personeli Çocuklarına Günde 10 Saat Eğitim Verdiğine İlişkin İddiası Dosyadaki Delillerle Kanıtlanamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
KURUM PERSONELİ ÇOCUKLARINA REHABİLİTASYON EĞİTİMİ ( Yapılan Kesintinin İadesi İstemi - Davacının Davalı Kurum Personeli Çocuklarına Günde 10 Saat Eğitim Verdiğine İlişkin İddiası Dosyadaki Delillerle Kanıtlanamadığından Reddi Gerektiği )"
Ek.37Y13.HD15.2.2005E. 2004/14440 K. 2005/2151"FAZLA ÖDEMENİN İSTİRDADI ( Davacının 2001 Yılında Özürlü Çocuklara Eğitim Veren Rehabilitasyon Merkezlerine Özürlü Sayısını Dikkate Almaksızın Ödeme Yaptıklarını MEB VE SHÇEK Tarafından Belirlenen Kriterlere Uyulmadan Yapılan Fazla Ödemeyi İstemesi )
YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMASI ( Davalı Merkezin Hizmet Verdiği Kurumun Fiziki Kapasitesinin Çalıştırdığı Uzman Sayısının Hizmet Alanının Özürlüye Verilebilecek Hizmet Süresinin Bir Uzmanın Verebileceği Seans Sayısının Araştırılması )"
Ek.37Y10.HD26.5.2003E. 2003/3011 K. 2003/4339"TESPİT DAVASI ( Davacının Fuzuli Ödeme Yapılmadığından Bahisle Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
ALACAK DAVASI ( Davacının Davalıdan Alacağı Bulunan Miktarın Tahsili Talebi )
GÖREV ( Bir Özel Şirketle SSK Arasında Yapılan Sigortalıların Özürlü Çocuklarının Ücret Karşılığında Eğitimi Konulu Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevin Genel Mahkemelerde Olması )"
Ek.37Y13.HD15.4.2003E. 2003/3796 K. 2003/4553"ALACAK DAVASI ( SSK'nın Sigortalılarının Zihinsel Özürlü Çocuklarına Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü - Vakfa Hizmet Bedelinin Ödenmemesi )
HİZMET BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( SSK'nın Sigortalılarının Zihinsel Özürlü Çocuklarına
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( SSK'nın Sigortalılarının Zihinsel Özürlü Çocuklarına Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü - Vakfa Hizmet Bedelinin Ödenmemesi/Alacak Davası )
SSK. SİGORTALILARININ ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇUCUKLARI ( Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü - Vakfa Hizmet Bedelinin Ödenmemesi/Alacak Davası )"

Ek. Madde 38

YARGITAY

Ek.38Y10.HD24.3.2014E. 2013/23295 K. 2014/6644"EKSİK HESAPLANAN YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARININ TESPİTİ ( Alanında Uzman Bilirkişi ya da Bilirkişi Heyetinden Aylık Hesabı Yönünden Denetime Elverişli Rapor Alınıp İrdelenerek Varılacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARININ TESPİTİ VE AYLIK FARKLARININ TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporunda 01.01.2003 ve Sonrası Ek 38. Md.nin Uygulanmasını Bertaraf Eden Yasal Düzenlemeler Gözetilmeksizin Tüfe ve Gelişme Hızına Göre Aylık Miktarının Belirlendiği - Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti ve Aylık Farklarının Tahsili - Bilirkişi Raporunda Aylık Artışlarını Düzenleyen Ek 38. Maddede Gelişme Hızı Oranında Artış Yapılacağının Öngörülmediği Halde Aylık Miktarının Gelişme Hızı Da Gözetilerek Arttırılarak Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu )
AYLIK MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Eksik Hesaplanan Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti - Bilirkişi Raporunda 01.01.2003 ve Sonrası Ek 38. Md.nin Uygulanmasını Bertaraf Eden Yasal Düzenlemeler Gözetilmeksizin Tüfe ve Gelişme Hızına Göre Aylık Miktarının Belirlendiği/Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı - Alanında Uzman Bilirkişi Heyetinden Yeniden Rapor Alınacağı )"
Ek.38Y21.HD10.3.2014E. 2013/3671 K. 2014/4254"YAŞLILIK AYLIĞINA YAPILMASI GEREKEN ARTIŞIN TESPİTİ (Sigortalıların Yaşlılık Aylıklarına Hak Kazandıkları Tarihte Yürürlükte Olan Yasa ve Mevzuata Göre Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacakları ve Sonradan Değişen Yasaların Sigortalılar Arasında Eşitsizlik Yaratmayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
YAŞLILIK AYLIĞI (Hak Kazanılan Tarihte Yürürlükte Olan Yasa ve Mevzuata Göre Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılacağı - Bilirkişi Tarafından Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Başladıktan Çok Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Maddeleri Uyarınca Hesaplanan Aylığa Hak Kazandığının Tespitine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
YASA DEĞİŞİKLİĞİNİN YAŞLILIK AYLIĞINA ETKİSİ (Sigortalılar Arasında Eşitsizlik Yaratmayacağı Dikkate Alınmadan Bilirkişi Tarafından Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Başladıktan Çok Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Maddeleri Uyarınca Hesaplanan Aylığa Hak Kazandığının Tespitinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
KURUM İŞLEMİNİN HATALI OLMASI (Yaşlılık Aylığına Yapılması Gereken Artışın Tespiti - Kurum İşleminde Hata Var İse Hatanın Neden Kaynaklandığı ve Yasal Dayanakları Açıkça İzah Edilecek Denetime Elverişli ve Yeterli Bir Bilirkişi Raporu Alınarak Talep ve Müktesep Hak Kuralları Gözönünde Tutularak Karar Verilmesi Gerektiği)"
Ek.38Y21.HD24.1.2013E. 2011/13829 K. 2013/1030"EMEKLİ AYLIĞINA UYGULANMAYAN GELİŞME HIZI ORANINDAKİ ZAMLARIN YANSITILMASI ( Fark Emekli Aylıkların Ödenmesi İstemi - 01.01.2000 Tarihinden Önceki Prime Esas Kazançlara GH İle TÜFE Uygulanamayacağı )
FARK EMEKLİ AYLIKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Emekli Aylığına Uygulanmayan Gelişme Hızı Oranındaki Zamların Yansıtılarak - 506 S.K. Geçici m.82 ve Ek Md.38'e Göre Davanın Reddi Gerektiği )
GELİŞME HIZI ORANINDAKİ ZAMLARIN EMEKLİ AYLIĞINA YANSITILMASI İSTEMİ ( 01.01.2000 Tarihinden Önceki Prime Esas Kazançlara Gelişme Hızı İle TÜFE Uygulanamayacağından Fark Emekli Aylıklarının Ödetilmesi İsteminin Reddi Gerektiği )
01.01.2000 TARİHİNDEN ÖNCEKİ TESPİT EDİLEN PRİME ESAS KAZANÇ ( TÜİK Tarafından Her Yılın Aralık Ayına Göre Açıklanan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Sabit Fiyatlarla Gelişme Hızı İle Her Yıl Bir Önceki Yılın Tüketici Fiyat Endeksi Uygulanamayacağı )"
Ek.38Y21.HD6.3.2012E. 2010/8316 K. 2012/3001"İŞ KAZASI SONUCU YAŞAMINI YİTİREN SİGORTALININ AİLESİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Muris Sigortalının da Kusurlu Olduğu - Kurumdan Bildirilen Tüm Peşin Sermaye Değerinin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Ücret Artışları Nazara Alınarak Hesaplanan Tazminattan İndirileceği )
SİGORTALININ KUSURU ( İş Kazası Sonucu Yaşamını Yitiren Sigortalının Eş ve Çocuğunun Maddi Manevi Zarar Talebi - Tazminattan İndirim Yapılacağı )
MANEVİ TAZMİNATTA İNDİRİM ( İş Kazası Sonucu Yaşamını Yitiren Sigortalının Eş ve Çocuğunun Maddi Manevi Zarar Talebinde Kazalı Muris Sigortalının Müterafik Kusuru Gözetilerek Bir Miktar İndirim Yapılarak Tazminatın Belirleneceği )"
Ek.38Y21.HD6.2.2012E. 2010/5719 K. 2012/1105"SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Kusurun Aidiyeti ve Oranının Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Belirlenmediği - Kusur Oranları Saptanacağı ve Tüm Peşin Sermaye Değerinin Kurumdan Sorulacağı)
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi Manevi Tazminat Talebi/Kusur Oranları Hakkında Rapor Alınacağı - Kurumdan Sorulan Tüm Peşin Sermaye Değerinin Ücret Artışları Nazara Alınarak ve 60 Yaştan Sonra Bakiye Ömrüne Kadar Asgari Ücret Esas Alınarak Hesaplanan Tazminattan İndirileceği)
KUSUR RAPORU ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Maddi Manevi Tazminat Talebi - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınmak Suretiyle İşverenin ve İşçinin Kusur Oranlarının Saptanacağı)
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( SGK Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İstemi - Kurumdan Sorulan Miktarı Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Ücret Artışları Nazara Alınarak ve 60 Yaştan Sonra Bakiye Ömrüne Kadar Asgari Ücret Esas Alınarak Hesaplanan Tazminattan İndileceği)"
Ek.38Y21.HD8.12.2011E. 2010/5301 K. 2011/12661"İŞ KAZASI SONUCU MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edileceği - İşçinin Rapor Tarihindeki Bakiye Ömrü Esas Alınarak Aktif ve Pasif Dönemde Elde Edeceği Kazançlar Toplamı Olduğu )
SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( İş Kazası Sonucu Tazminat - Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Yürürlükte Bulunan Katsayı Dikkate Alınarak Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Tüm Peşin Sermaye Değerinin Hesaplanan Zarardan İndirilmesi Suretiyle Tazminat Belirleneceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu %10.3 Oranında Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan İşçi Yararına Hükmedilen Tutarın Fazla Olduğu - Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Takdir Edileceği )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu - Pasif Döneminde Zarar Hesabına Dahil Edilmesi ve 60 Yaştan Sonra Bakiye Ömre Kadar Asgari Ücret Esas Alınarak Hesap Yapılacağı )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( İş Kazası Sonucu %10.3 Oranında - Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )"
Ek.38Y21.HD7.3.2011E. 2010/12394 K. 2011/1938"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Artışlara Göre Hesaplanan Tüm Peşin Sermaye Değerini Kurumdan Sormak ve Bildirilen Miktarı Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Ücret Artışları Nazara Alınarak Hesaplanan Tazminattan İndirmek Gerektiği )
ÜCRET ARTIŞI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat - Hesaplanan Tüm Peşin Sermaye Değerini Kurumdan Sormak ve Bildirilen Miktarı Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Ücret Artışları Nazara Alınarak Hesaplanan Tazminattan İndirmek Gerektiği )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat - Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Artışlara Göre Hesaplanan Tüm Peşin Sermaye Değerini Kurumdan Sormak ve Bildirilen Miktarı Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Ücret Artışları Nazara Alınarak Hesaplanan Tazminattan İndirmek Gerektiği )"
Ek.38Y10.HD26.10.2010E. 2009/1281 K. 2010/14471"SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ VAZGEÇİLMEZLİĞİ ( Sosyal Yardım Niteliğindeki Sosyal Destek Ödemesinin Sadece Kanunda Belirtilen Yasalar Kapsamındaki Sigortalılara Uygulanacağı )
VAKIF ÜYELERİ ( Davalı Vakıf Gibi 506 S. Kanunun Geçici 20. Maddesi Kapsamındaki Vakıf Üyelerinin Madde Uyarınca 506 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunmadıklarının Açık Bulunmasına Göre Sosyal Destek Ödemesinden Yararlandıran Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Alınmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKINI GERÇEKLEŞTİREN VAKIFLAR ( 506 S. Kanunun Geçici 20. Maddesi Kapsamındaki Vakıf Üyelerinin Madde Uyarınca 506 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunmadıklarının Açık Bulunmasına Göre Sosyal Destek Ödemesinden Yararlandıran Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Alınmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )"
Ek.38Y21.HD3.5.2010E. 2009/4872 K. 2010/4791"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Manevi Tazminatın Tutarını Belirleme Görevi Hakimin Takdirine Bırakılmış İse Hakimin Bu Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Dikkate Alması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tutarını Belirleme Görevi Hakimin Takdirine Bırakılmış İse Hakimin Bu Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Dikkate Alması Gerektiği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat )
İŞVEREN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( Olayın İşveren Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Alınmamasından Kaynaklandığı Gözetilerek Gelişen Hukuki Yaklaşıma da Uygun Olarak Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )"
Ek.38Y21.HD10.3.2009E. 2008/11768 K. 2009/3483"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Zarar Hesabı Davacının % 20 Maluliyetine İlişkin Olarak Yapılmış İken SGK'dan % 21,20 Oranındaki Maluliyete İlişkin Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Düşülmüş Olmasının Hatalı Olduğu )
MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Davacının % 20 Maluliyetine İlişkin Olarak Yapılmış İken SGK'dan % 21,20 Oranındaki Maluliyete İlişkin Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Düşülmüş Olmasının Hatalı Olduğu )
KURUM TARAFINDAN BAĞLANAN PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Maluliyete İlişkin Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Düşülmüş Olmasının Hatalı Olduğu - Murisinin İş Kazası Sonucu Maluliyeti Nedeniyle Tazminat )
MALULİYET ORANI ( Zarar Hesabı Davacının % 20 Maluliyetine İlişkin Olarak Yapılmış İken SGK'dan % 21,20 Oranındaki Maluliyete İlişkin Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Düşülmüş Olmasının Hatalı Olduğu )"
Ek.38Y21.HD16.9.2008E. 2008/10961 K. 2008/13578"SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Maddi Tazminat Talebi - Gerçek Maddi Zarardan Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Ücret Artışları Nazara Alınarak İndirim Yapılacağı )
ÜCRET ARTIŞI ( Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının Maddi Tazminat Talebi - Tazminattan Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Ücret Artışları Nazara Alınarak İndirim Yapılacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Sürekli İş Göremezlik/Maddi Tazminat Talebi - Davacı Davayı Temyiz Etmediğinden İlk Kararda Hüküm Altına Alınan Maddi Tazminat Alacağından Fazla Bir Alacağa Hükmedilemeyeceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Sürekli İş Göremezlik/Maddi Tazminat Talebi - Davacı Davayı Temyiz Etmediğinden İlk Kararda Hüküm Altına Alınan Maddi Tazminat Alacağından Fazla Bir Alacağa Hükmedilemeyeceği )"
Ek.38Y21.HD27.5.2008E. 2007/24424 K. 2008/8071"İŞ KAZASI ( Nedeniyle Ölüm/Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Maddi Zararın Sosyal Güvenlik Kurumunca Bağlanan Gelirin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihli Artışlara Göre Hesaplanan Bütün Peşin Sermaye Değerleri Düşülmek Suretiyle Hesaplanacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle Ölüm - Maddi Zararın Sosyal Güvenlik Kurumunca Bağlanan Gelirin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihli Artışlara Göre Hesaplanan Bütün Peşin Sermaye Değerleri Düşülmek Suretiyle Hesaplanacağı )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Maddi Zararın Sosyal Güvenlik Kurumunca Bağlanan Gelirin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihli Artışlara Göre Hesaplanan Bütün Peşin Sermaye Değerleri Düşülmek Suretiyle Hesaplanacağı )"
Ek.38Y21.HD19.2.2008E. 2007/21369 K. 2008/2451"SSK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Mükerrer Ödemeyi ve Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin Hesaplanan ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirdeki Artışların Kurumdan Sorulmak Sureti İle Tazminattan İndirilmesi Gerektiği )
MÜKERRER ÖDEME ( Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin Hesaplanan ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirdeki Artışların Kurumdan Sorulmak Sureti İle Tazminattan İndirilmesi Gerektiği )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( SSK Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi - Mükerrer Ödemeyi ve Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin Hesaplanan ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirdeki Artışların Kurumdan Sorulmak Sureti İle İndirilmesi Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESABI ( Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin Hesaplanan ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirdeki Artışların Kurumdan Sorulmak Sureti İle Tazminattan İndirilmesi Gerektiği )"
Ek.38YHGK11.7.2007E. 2007/21-542 K. 2007/549"İŞ KAZASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ölüm Nedeniyle Desteğini Yitirenlerin Mahrum Kaldıkları Destek Miktarının Belirlenebilmesi İçin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Verilerin Göz Önünde Tutulması Gereği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölüm Nedeniyle Desteğini Yitirenlerin Mahrum Kaldıkları Destek Miktarının Belirlenebilmesi İçin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Verilerin Göz Önünde Tutulması Gereği )
HÜKÜM TARİHİNE EN YAKIN TARİHTEKİ VERİLER ( Ölüm Nedeniyle Desteğini Yitirenlerin Mahrum Kaldıkları Destek Miktarının Belirlenebilmesi İçin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Verilerin Göz Önünde Tutulması Gereği )
MAHRUM KALINAN DESTEK MİKTARI ( Ölüm Nedeniyle Desteğini Yitirenlerin Mahrum Kaldıkları Destek Miktarının Belirlenebilmesi İçin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Verilerin Göz Önünde Tutulması Gereği )
GELİRLERDE ARTIŞ OLMASI ( En Son Temel Yıllı Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi Artış Oranı Kadar Telafi Ödemelerde Bulunulması Nedeniyle Bu Ödemelere İlişkin Peşin Sermaye Değerinin de Belirlenmesinde Yasal Zorunluluk Bulunduğu )"
Ek.38Y10.HD29.3.2005E. 2004/9951 K. 2005/3293"EMEKLİ MAAŞINA İLİŞKİN YANLIŞ UYGULAMANIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Davacıya Bağlanan Aylık ve Telafi Edici Ödemelerin 506 Sayılı Yasanın Ek 38. Maddesi Uyarınca Artırımının Öngörülmesi ve 63/B Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesi Yasal Gereklilik Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacıya Bağlanan Aylık ve Telafi Edici Ödemelerin 506 Sayılı Yasanın Ek 38. Maddesi Uyarınca Artırımının Öngörülmesi ve 63/B Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesi Yasal Gereklilik Olduğu )"
Ek.38Y10.HD6.10.2004E. 2004/8693 K. 2004/8586"TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİNDE ARTIŞIN YAŞLILIK AYLIĞINA GEÇ YANSITILMASI NEDENİYLE FARK TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta Olan Sigortalının )
YAŞLILIK AYLIĞINA TÜFE ARTIŞ ORANININ GEÇ YANSITILMASI ( Uğranılan Zararın Tahsili Talebi )
TÜFE ARTIŞ ORANININ YAŞLILIK AYLIĞINA YANSITILACAĞI TARİH ( Geç Yansıtılma Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Fark Talebi )"
Ek.38Y21.HD28.9.2004E. 2004/2331 K. 2004/7661"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı/Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonraki Islah Talebinde Davalının Zamanaşımı İtirazında Bulunması Nedeniyle Talebin Reddi Gereği - SSK'ca Bağlanan Gelirdeki Artışın Tazminattan Düşülmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Talebinde - Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonraki Islah Talebinde Davalının Zamanaşımı İtirazında Bulunması Nedeniyle Talebin Reddi Gereği )
ISLAH YOLUYLA MÜDDEABİHİN ARTIRILMASINA KARŞI DAVALININ ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Talebinde Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı - Zamanaşımı Süresinin Dolmasından Sonraki Islah Talebinin Reddi Gereği )
MECBURİ DAVA ARKADAŞI OLMADIĞI HALDE İŞVEREN HAKKINDA AÇILAN TAZMİNAT DAVASINA İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ DA DAHİL EDİLMİŞ OLMASI ( Kendisine Dava Açılmayan Kişinin Davaya Dahil Edilemeyeceği - İşverenin PKK'ya Karşı Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Araştırılması Gereği )
PKK'YA KARŞI İŞVERENİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIP ALMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Talebi - İşverenin ve İçişleri Bakanlığına Eşit Kusur Oranı Veren Bilirkişi Raporunun Yetersiz İncelemeye Dayanması ve Bilirkişilerin Konunun Uzmanı Olmaması )
KUSUR ORANLARINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( İşverenin İşyerinde Terör Faaliyetlerini de Gözeterek Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Araştırılmamış Olması ve Bilirkişilerin Konunun Uzmanı Olmaması )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ OLMASI ( İş Kazasında Kusur Oranlarının Tesbitine İlişkin - İşverenin İşyerinde Terör Faaliyetlerini de Gözeterek Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Araştırılmamış Olması ve Bilirkişilerin Konunun Uzmanı Olmaması )
GELİRDEKİ ARTIŞIN TAZMİNATTAN İNDİRİLMESİ GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında - SSK Tarafından Bağlanan Geliri Aşan Zararlar İçin Açılan Dava )"
Ek.38Y10.HD2.7.2004E. 2004/848 K. 2004/6348"EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMESİ ( Davacının Aylıklarına Aybaşı Yerine Bakanlar Kurulu'nun Belirlediği Günde TÜFE Oranlarının Yansıtılmamasından Kaynaklanan Hak Kaybı Talebi - Takvim Ayının İlk Günü Esas Alınıp Yapılacak Hesaplama İle Tespiti Gereği )
ENFLASYON FARKI ( Davacının Aylıklarına Aybaşı Yerine Bakanlar Kurulu'nun Belirlediği Günde TÜFE Oranlarının Yansıtılmamasından Kaynaklanan Hak Kaybı Talebi - Takvim Ayının İlk Günü Esas Alınıp Yapılacak Hesaplama İle Tespiti Gereği )
EMEKLİ AYLIĞINA TÜFE ORANININ YANSITILMASI TALEBİ ( Hak Kaybının O Günkü Davacıya Yapılan Ödemeler Kurumdan Getirtilip Takvim Ayının İlk Günü Esas Alınıp Yapılacak Hesaplama İle Tespit Edileceği )"
Ek.38Y21.HD22.1.2004E. 2003/10943 K. 2004/403"İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Kurumca Bağlanan Gelirlerin Hesaplanan Tazminattan Düşülmesi )
KURUMCA BAĞLANAN GELİRLERİN TAZMİNATTAN İNDİRİLMESİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası-Haksız Zenginleşme ve Mükkerer Ödemenin Engellenmesi )
HAKSIZ ZENGİNLEŞME VE MÜKKERER ÖDEMENİN ÖNLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası-Kurumca Hak Sahiplerine Gelir Bağlanmış Olması )"
Ek.38Y10.HD8.4.2003E. 2003/2670 K. 2003/3257"ALACAK DAVASI ( Davacının Kurumun Hatalı Hesaplaması Nedeniyle Yaşlılık Aylığında Oluşan Alacağını Kurumdan Tahsili Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞININ ÖDENME ZAMANI ( Yaşlılık Aylığının Aylıkların Tahsis Numarasının Son Rakamına Göre Değişmek Üzere Her Ay Ödenmesinin Gerekmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI ( Kanuna Uygun Olarak Bağlanan Yaşlılık Aylıklarına Bir Önceki Aya Ait TÜFE Artış Oranının Uygulanmasının Gerekmesi )
NORMLAR HİYERARŞİSİ ( Aynı Konuda Düzenleme Getiren İki Mevzuattan Normlar Hiyerarşisine Göre Üstte Olanın Olaya Uygulanmasının Gerekmesi )"
Ek.38Y21.HD28.3.2002E. 2002/1514 K. 2002/2613"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan - Davalının Maluliyet Oranına İtirazı/İzlenmesi Gereken Prosedür )
MALULİYET ORANINA İTİRAZ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan Maddi ve Manevi Zarar Davası - İzlenmesi Gereken Prosedür )
İŞ KAZASI SONUCU MULULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Maluliyet Oranına İtirazı - Adli Tıp Kurumunca İrdelenmesi Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Oranı - Adli Tıp Kurumunca İrdelenmesi Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Sigortalının Bakımına Muhtaç Olduğunun Saptanması Halinde Bakıcı Masraflarınında Maddi Tazminat Hesabına Dahil Edilmesi Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NCA KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( TÜFE Değerinin Tazminattan İndirilme Yöntemi )"

Ek. Madde 39

YARGITAY

Ek.39YHGK14.12.2011E. 2011/21-882 K. 2011/767"HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Tarafların Duruşmaya Çağrılmadan Hüküm Verilmesinin Adil Yargılanma Hakkını İhlal Edeceği - Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin Davada Dava Dilekçesi Karar ve Bozma İlamının Yöntemince Tebliğ Edileceği )
HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Davalı Anonim Şirket Hakkında Açıldığı Beyan Edilen İflas Talebine İlişkin Dava Dosyasının Celbi İle Ticaret Memurluğundan da Sorularak Şirketin Hükmi Şahsiyetinin Devam Edilip Edilmediğinin Tespit Edileceği )
ANONİM ŞİRKETİN HÜKMİ ŞAHSİYETİNİN DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN ARAŞTIRILACAĞI ( Hizmet Süresinin Tespiti Talebi/Hükmi Şahsiyetinin Devam Edip Etmediğinin Tespiti - Taraf Teşkili Sağlacağı )
TEBLİGAT MAZBATASI ( Hizmet Süresinin Tespiti Davasında Anonim Şirkete Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı/Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Verilemeyeceği - Dava Dilekçesi Karar ve Bozma İlamının Yöntemince Tebliğ Edileceği )"

Ek. Madde 42

YARGITAY

Ek.42Y21.HD10.2.2004E. 2003/11236 K. 2004/895"SİGORTA PRİMLERİNİN ERTELENMESİ ( Doğal Afet Sebebiyle Kurum Yönetim Kurulu Tarafından Ödenmesi Ertelenen Primlere Bu Dönem İçin Faiz Yürütülemeyeceği - Doğal Afetlerde Sigorta Prim Borcu )
DOĞAL AFETLERDE SİGORTA PRİM BORCU ( Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Tarafından Doğal Afet Nedeniyle Ödemesi Ertelenen Sigorta Prim Borçlarına Ertelem Döneminde Gecikme Zammı Uygulanmayacağı )"

Ek. Madde 46

YARGITAY

Ek.46Y10.HD24.2.2011E. 2011/913 K. 2011/2328"ÖLÜM GELİRİ BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Sosyal Güvenlik Kurallarının Tanımlanan Niteliği Nedeniyle 24. Md. İlgili Görülmekte Olan Davalardaki Uyuşmazlıklarda Her İki Düzenlemeden Ana/Baba Yararına Olan Düzenlemenin Uygulanması Gerektiği )
TAHSİS KOŞULLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME ( 4958 S. Kanunla Yapılan Değişiklik Sonrası Hükme Dayanıldığı Takdirde Gelir Bağlama Hakkını Doğuran Olayın Sözü Edilen Kanun Değişikliği Olduğu - Değişikliğin Yürürlüğe Girdiği Günü İzleyen Ay Başına Karşılık Gelen Tarihin Gelir Başlangıcına Esas Alınmasının Zorunlu Olduğu )
GELİR BAĞLAMA HAKKINI DOĞURAN OLAY ( Kanun Değişikliğinin Yürürlüğe Girdiği Günü İzleyen Ay Başına Karşılık Gelen Tarihin Gelir Başlangıcına Esas Alınmasının Zorunlu Olduğu )
TAHSİS BAŞVURUSU ( Sigortalının Mirasçılarını Gösterir Nüfus Kayıt Örneği veya Veraset İlamı Getirtilmeli Sonrasında Açıklanan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yapılacak Araştırma ve İrdelemeyle Elde Edilecek Sonuca Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
Ek.46Y10.HD12.11.2009E. 2009/7618 K. 2009/17275"KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( Sosyal Güvenlik Hukukunda Süregelen Uyuşmazlıklarda Tamamlanmamış Hukuki Durumlara Yeni Kanun veya Düzenleyici Kural Derhal Yürürlüğe Girme Niteliği Nedeniyle Uygulanması Gerektiği )
İŞ KAZASI NEDENİYLE ANA-BABAYA GELİR BAĞLANMASI ( 24. Md. ile İlgili Görülmekte Olan Davalardaki Uyuşmazlıklarda Her İki Düzenlemeden Ana ve Baba Yararına Olan Düzenlemenin Uygulanması Gerektiği )
ANA-BABAYA GELİR BAĞLANMASI ( İş Kazası Nedeniyle - 24. Md. ile İlgili Görülmekte Olan Davalardaki Uyuşmazlıklarda Her İki Düzenlemeden Ana ve Baba Yararına Olan Düzenlemenin Uygulanması Gerektiği )
TAHSİS BAŞVURUSU ( 24. Maddede Yer Alan Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Çalışmama veya 2022 S.K'na Göre Bağlanan Aylık Hariç Olmak Üzere Buralardan Her Ne Ad Altında Olursa Olsun Gelir veya Aylık Almama Koşullarının Araştırılması Gerektiği )"
Ek.46YHGK6.4.2005E. 2005/10-183 K. 2005/241"ANA VE BABAYA GELİR BAĞLANMASI ( Sigortalının 506 S.K. Md. 24 Değişikliğinden Önce Ölmesi - Yasada Yürürlüğe İlişkin Özel Bir Düzenlemenin Bulunmaması/Sosyal Güvenlik Kurallarının Niteliği Nedeniyle Lehe Olan Düzenlemenin Uygulanması Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Ana ve babanın Gelire Hak Kazanabilmesi/Sigortalının Ölümü Tarihinde Yürürlükte Bulunan Önceki Düzenlemenin mi Değişen Yeni Düzenlemenin mi Uygulanacağı - Kanunların Geriye Yürümesi )
KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMESİ ( 506 S.K. Md. 24 Değişikliğinden Önce Ölen Sigortalının Ana ve Babasının Gelir Bağlanması Talebi - Sosyal Güvenlik Kurallarının Niteliği Nedeniyle Lehe Olan Düzenlemenin Uygulanması Gereği/Yasada Yürürlüğe İlişkin Özel Bir Düzenlemenin Bulunmaması )
SOSYAL GÜVENLİK KURALLARI ( 506 S.K. Md. 24 Değişikliğinden Önce Ölen Sigortalının Ana ve Babasının Gelir Bağlanması Talebi - Yasada Yürürlüğe İlişkin Özel Bir Düzenlemenin Bulunmaması/Kuralların Niteliği Nedeniyle Lehe Olan Düzenlemenin Uygulanması Gereği )
SSK'DAN GELİR BAĞLANMASI TALEBİNDE BULUNAN BABA ( İş Kazasında Ölen Oğlu Nedeniyle - Ölüm Tarihi İtibariyle S.S. Kurumundan Maaş Alan Babanın Tekrar Maaş Alamayacağı )
SİGORTALININ ANNESİNİN GELİR BAĞLANMASI TALEBİ ( Sigortalının 506 S.K. Md. 24 Değişikliğinden Önce Ölmesi - Yasada Yürürlüğe İlişkin Özel Bir Düzenlemenin Bulunmaması/Sosyal Güvenlik Kurallarının Niteliği Nedeniyle Lehe Olan Düzenlemenin Uygulanması Gereği )
ÖLÜM NEDENİYLE SİGORTALININ ANA VE BABASINA GELİR BAĞLANMASI ( Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Çalışmayan Veya 2022 S.K.'a Göre Bağlanan Aylık Hariç Olmak Üzere Buralardan Her Ne Ad Altında Olursa Olsun Gelir Veya Aylık Almayanlara Bağlanabileceği )"
Ek.46Y10.HD21.3.2005E. 2004/13422 K. 2005/2983"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Babanın Maaş Bağlanması Talebi - Ölüm Tarihi İtibariyle S.S. Kurumundan Maaş Alan Baba İş Kazasında Ölen Oğlu Nedeniyle Maaş Alamayacağı )
SSK'DAN MAAŞ TALEBİNDE BULUNAN BABA ( İş Kazasında Ölen Oğlu Nedeniyle - Ölüm Tarihi İtibariyle S.S. Kurumundan Maaş Alan Babanın Tekrar Maaş Alamayacağı )
SİGORTALININ ANNESİNİN İŞ KAZASINDA ÖLEN OĞLU NEDENİYLE MAAŞ TALEBİ ( Sigortalının Davacı Annenin Geçimini Sağlayıp Sağlayamadığı Yöntemince Araştırılmadan Karar Verilemeyeceği )
ÖLÜM NEDENİYLE MAAŞ TALEBİ ( Ölen Sigortalıların Anne Ve Babasına Bağlanan Gelirler Genel Olarak Çalışmaya Veya Gelir Veya Aylık Almaya Başlamaları Halinde Kesileceği )"

Ek. Madde 47

YARGITAY

Ek.47Y21.HD9.2.2015E. 2014/748 K. 2015/1988"YETİM AYLIĞI KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Almanya'da Sigortaya Tabi Çalışması Olduğu - 506 S. Kanunun Ek 47. Md. Göre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilmiş Ülkelerdeki Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Çalışması Bulunanların Aylıkları Kesileceği/Kurum İşleminin Yerinde Olduğu Gözetileceği )
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ AKDEDİLMİŞ ÜLKELERDE SİGORTALI ÇALIŞMASI BULUNMASI ( 506 S. Kanunun Ek 47. Md. Göre Bağlanan Yetim Aylıkları Kesileceği - Kurum İşleminin Yerinde Olduğu/Yetim Aylığı Kesilmesi İşleminin İptali İstemi )
SİGORTALI ÇALIŞMASI BULUNMASI ( Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilmiş Ülkede - Yetim Aylığı Kesilmesi İşlemi İptali İstemi - 506 S. Kanunun Ek 47. Md. Göre Kurum İşleminin Yerinde Olduğu/Davanın Reddi Gerektiği )"
Ek.47Y10.HD22.5.2012E. 2012/3079 K. 2012/9383"ÖLÜM AYLIĞININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Haksız Olarak Tahsil Edilen Ölüm Aylıklarının Tahsili İstemi - Kurum Tarafından Davacı Hak Sahibi Aleyhine Açılıp Retle Sonuçlanan Yersiz Ödemeye Dayalı İstirdat Davasının Sonucunun Araştırılması Gerektiği )
HAKSIZ OLARAK TAHSİL EDİLEN ÖLÜM AYLIKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Ölüm Aylığının İptaline İlişkin İşlemin İptali Davası - Kurum Tarafından Davacı Hak Sahibi Aleyhine Açılıp Retle Sonuçlanan Yersiz Ödemeye Dayalı İstirdat Davasının Sonucunun Araştırılması Gerektiği )
HAK SAHİBİ KIZ ÇOCUKLARINA BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR ( Evlenmeleri Sosyal Sigortaya Emekli Sandıklarına Tabi Çalışmaları veya Kendi Çalışmalarından Dolayı Buralardan Gelir veya Aylık Almaları Halleri Hariç Olmak Üzere Geri Alınmayacağı - Haksız Olarak Tahsil Edilen Ölüm Aylıklarının Tahsili İstemi )"

Geç. Madde 1

YARGITAY

Geç.1Y10.HD6.3.2006E. 2005/14347 K. 2006/2267"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Emeklilik Talep Tarihinde Davacının Bağlı Bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun Davacının İsteği Dışında Kanunla Değiştirildiği - Olayda 2829 Sayılı Yasanın 8/m. 1. Fıkrasının Uygulama Yeri Kalmadığı )
TAHSİS TALEBİ ( Talep Tarihinde Davacının Bağlı Bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun Davacının İsteği Dışında Kanunla Değiştirildiği - Olayda 2829 Sayılı Yasanın 8/m. 1. Fıkrasının Uygulama Yeri Kalmadığı )
BAĞLI OLDUKLARI KURUMUN KANUNLA DEĞİŞTİRİLMESİ ( Hallerinde İlgililere Hizmet Sürelerinden Sonuncusunun Tabi Olduğu Kurumca Kendi Mevzuatına Göre Aylık Bağlanacağı - Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti )"
Geç.1Y21.HD5.5.2003E. 2003/3215 K. 2003/4233"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Hizmet Başlangıç Tarihinde 18 Yaşını Doldurmayan Sigortalının )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLDİĞİ TARİHTE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLAN SİGORTALI ( Sigortalı Hizmetin Başlangıç Tarihinin Tesbiti )
SİGORTALI HİZMETİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESBİTİ ( İşe Giriş Bildirgesinin Verildiği Tarihte Sigortalının 18 Yaşını Doldurmamış Olması )"
Geç.1Y21.HD4.10.1999E. 1999/6943 K. 1999/6461"HİZMET TESPİTİ ( Apartmanda Kaloriferci Olarak Geçen Çalışmalar )
APARTMANDA KALORİFERCİ OLARAK GEÇEN ÇALIŞMALAR ( Hizmet Tespiti-506 S. Yasa Kapsamındaki İşyeri )
506 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Apartman )"
Geç.1YHGK13.4.1984E. 1982/10-69 K. 1984/418"İPTAL DAVASI ( Prim İtiraz Komisyonu Kararı )
PRİM İTİRAZ KOMİSYONU KARARINA İLİŞKİN DAVA ( 506 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanmasının Gerekmesi )
506 SAYILI YASA ( Prim İtiraz Komisyonu Kararına İlişkin Davalarda Uygulanmasının Gerekmesi )"
Geç.1Y10.HD24.12.1980E. 1980/8705 K. 1980/7566"BORÇLANMA SURETİYLE ESKİ HİZMETLERİN TESPİTİ ( Tespit İsteyen Kişinin Sigortalı Olmasının Gerekmesi )
SİGORTALI OLMA KOŞULU ( Borçlanma Suretiyle Eski Hizmetlerin Tespiti İstemi )"
Geç.1Y10.HD24.12.1980E. 1980/6705 K. 1980/7566"BORÇLANMA ( Sigortalının Prim Ödeme Gün Sayısını Arttırmak İçin Belirli Şartlarda Borçlanarak Belli Bir Prim Ödemesi )
BORÇLANARAK ESKİ GÖREVLERİN SAPTANMASI ( Borçlanma İle Kanunda Sayılan Çalışılmış Günlerin Priminin Ödenmesi Koşuluyla Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenmesi )
BORÇLANMADA ÖN KOŞUL ( Yararlanmak İsteğinin Sosyal Sigortalar Kanunu Anlamında Sigortalı Sayılan Kişilerden Olmasının Gerekmesi )"

Geç. Madde 2

YARGITAY

Geç.2Y21.HD17.5.2017E. 2016/1643 K. 2017/4148"PRİME ESAS GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Dinlenen Tanık Beyanlarının Davacının Çalıştığı Süreleri ve Çalışmanın Niteliğini Belirlemeye Yeterli Olmadığı - Bordrolarda İsmi Geçen Tanıklar Res'en Tespit Edilip Dinlenerek Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İş Yeri Çalışanlarının Yoksa İşyeri Sahipleri Araştırılıp Tespit Edilerek Çalışmanın Niteliği ile Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanları Alınacağı/Gerçek Çalışma Olgusu Ortaya Konularak Karar Verileceği )
TANIK BEYANLARI ( Davacının Çalıştığı Süreleri ve Çalışmanın Niteliğini Belirlemeye Yeterli Olmadığı - Bordrolarda İsmi Geçen Tanıklar Res'en Tespit Edilip Dinlenerek Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İş Yeri Çalışanlarının Yoksa İşyeri Sahipleri Araştırılıp Tespit Edilerek Çalışmanın Niteliği ile Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanları Alınacağı/Gerçek Çalışma Olgusu Ortaya Konularak Karar Verileceği )
ÇALIŞMA OLGUSUNUN ORTAYA KONULMASI ( anık Beyanlarının Davacının Çalıştığı Süreleri ve Çalışmanın Niteliğini Belirlemeye Yeterli Olmadığı - Bordrolarda İsmi Geçen Tanıklar Res'en Tespit Edilip Dinlenerek Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İş Yeri Çalışanlarının Yoksa İşyeri Sahipleri Araştırılıp Tespit Edilerek Çalışmanın Niteliği ile Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanları Alınacağı/Çalışma Somut Bilgilere Dayalı Şekilde Ortaya Konularak Karar Verileceği )"

Geç. Madde 3

YARGITAY

Geç.3Y10.HD22.10.1990E. 1990/7307 K. 1990/8737"BORÇLANMA TALEBİNİN KURUMCA REDDİ ( Kurum Müfettiş Tutanağının Geçerliliği )
MÜFETTİŞ TUTANAĞININ İSPAT KUVVETİ ( Borçlanma Talebi Kurumca Reddedilen Kişinin Çalışmasıyla İlgili )
HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Kurum Müfettiş Raporunun İspat Kuvveti )"

Geç. Madde 4

AMK

Geç.4AMK14.11.1990E. 1990/5 K. 1990/28""

Geç. Madde 5

AMK

Geç.5AMK7.2.1989E. 1989/2 K. 1989/6""
Geç.5AMK21.12.1988E. 1988/55 K. 1988/49""
Geç.5AMK26.10.1988E. 1988/22 K. 1988/38""
Geç.5AMK26.10.1988E. 1988/19 K. 1988/33""

YARGITAY

Geç.5Y10.HD9.7.2009E. 2008/3235 K. 2009/12627"GEMİ ADAMI ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma İçin İşçilerin Birlikte Dava Açmaları - İşçiler Arasında Müşterek Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı Birlikte Açılan Davanda Tefrik Kararı Verilerek Her Davacı İşçinin Ayrı Dava Açması Gereği )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA ( Gemi Adamı Olarak Yapılan Çalışmanın İtibari Hizmet Süresine Sayılması - Aralarında Müşterek Dava Arkadaşlığı Bulunmayan Davacıların Açtıkları Davanın Her Bir İşçi Tarafından Ayrı Ayrı Açılması Gereği )
MÜŞTEREK DAVA ARKADAŞLIĞI ( Aynı İşverene Karşı Gemi Adamı Niteliğinde Çalışılan Sürenin İtibari Hizmet süresine Sayılaması Talebi - Her Bir İşçinin Kişisel Özelliklerinin Etkili Olacağı Davada Davacı İşçiler Arasında Müşkerek Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı Her Davacının Harcını Yatırarark Ayrı Dava Açması Gereği )"
Geç.5Y21.HD27.5.1996E. 1996/2172 K. 1996/3076"ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIN BORÇLANILMASI ( Borçlanma İşleminin Uzun Süre Sonra İptal Edilemeyeceği )
BORÇLANMA TALEBİNDEN SONRA SİGORTALI İŞTE ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ( Borçlanma Talebinin Kabulü Şartları )
İYİNİYET ( Borçlanma Kabul Edildikten Uzun Seneler Sonra İptal Edilemeyeceği )"

Geç. Madde 7

YARGITAY

Geç.7Y10.HD7.2.2013E. 2013/687 K. 2013/1546"ÇALIŞMANIN TESPİTİ İSTEMİ ( Kuruma Bildirim Yapılmayan Dava Konusu Dönemde Aynı Yörede Komşu veya Benzeri İşleri Yapan Başka İşverenler ve Bu İşverenlerin Çalıştırdığı Bordrolara Geçmiş Kişiler Saptanarak Belirlenmesi Gerektiği )
TANIK BEYANLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLUŞMASI ( Halinde Bu Çelişki Giderilmeye Çalışılmalı ve Bu Şekilde Davacının Gerçek Çalışma Süresinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
KAPICILIK SÖZLEŞMESİ ( Davacıyla mı Yoksa Eşiyle mi Yapıldığı Davacının Çalıştığını İddia Ettiği Apartmanın Kapasitesi Belirlenip Davacının Dava Edilen Dönemin Tamamında Çalışıp Çalışmadığı ve Davacı Tarafından Çalışma Kapsamında Hangi Hizmetlerin Ne Kadar İcra Edildiği Hususunda Tanıkların Bilgi ve Görgülerine Başvurulması Gerektiği )"

DANIŞTAY

Geç.7D1.D11.1.1989E. 1988/347 K. 1989/2"SENDİKALARA ÜYELİK İSTİFA ( Noter Masraflarının Sendikaca Karşılanmayacağı )
NOTER MASRAFLARI ( Sendikalarca Karşılanmaması )"

Geç. Madde 8

YARGITAY

Geç.8Y10.HD2.12.1977E. 1977/1893 K. 1977/7413"YAŞLILIK AYLIĞI ( Re'sen Emekliye Sevkedilen Kimseye Sosyal Sigortalarca da Emekliye Sevk Tarihini İzleyen Ay Başından İtibaren Aylık Bağlanması )
RE'SEN EMEKLİYE SEVK EDİLEN KİMSE ( Sosyal Sigortalarca da Emekliye Sevk Tarihini İzleyen Ay Başından İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanması )
EMEKLİLİK ( Yaşlılık Aylığının Başlangıcının İlgilinin Son Olarak Ayrıldığı Kurum Veya Sandık Hangisi Onun Mevzuatına Göre Belirlenmesinin Gerekmesi )
SOSYAL SİGORTALARCA EMEKLİYE SEVK TARİHİ ( Re'sen Emekliye Sevk Edilen Kimseye Sevk Tarihini İzleyen Ay Başından İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanması )"

Geç. Madde 16

YARGITAY

Geç.16Y10.HD20.6.1995E. 1995/3940 K. 1995/5622"MESLEK HASTALIĞINA BAĞLI MALULİYET ( İşverenin Sorumluluk Oranının ve Rücuan Ödeyeceği Tazminat Miktarının Tesbiti )
İŞVERENİN RÜCUAN TAZMİNATTAN SORUMLULUK ORANI ( Meslek Hastalığının Sonradan Artması ve Maluliyet Aylığına Hak Kazandırması Durumunda )
DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA ( Önceki İşyerinde Meydana Gelen Meslek Hastalığının Artmasında Kusur Oranlarının Saptanması )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığından Dolayı İşçiye Maluliyet Aylığı Bağlanması Nedeniyle İşverene Karşı Açılan )"

Geç. Madde 18

YARGITAY

Geç.18Y21.HD22.9.2014E. 2013/17900 K. 2014/18126"BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Geçici 18. Md. Kapsamında Yasal Süresi İçinde Vergi Mükellefiyetinin Bulunduğu Dönem İçin Kuruma Başvuru Talebinin ve Kurumda Herhangi Bir Kaydının Olmadığı Gözetilmeksizin Davanın Kabulü Usul ve Yasaya Aykırı Olup Bozma Nedeni Olduğu )
SİGORTALILIK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Başlaması İçin Öngörülen Tarihlerden İtibaren Borçlanma Hakkı Belirtilen Bu Süreler Dahilinde Kullanılması Gerektiği - Bu Süreler İçinde Borçlanma Hakkının Kullanılmaması Halinde İse Sonrasında Bağ-Kur Sigortalılığının Tespitine Olanak Bulunmadığı )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Bağ-Kur - 1479 Sayılı Kanunda 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Hizmet Tespitine İlişkin 79/10. Maddesine Koşut Bir Düzenleme Bulunmadığı )
KURUM KAYDI ( Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti İstemi - Davacının Geçici 18. Md. Kapsamında Yasal Süresi İçinde Vergi Mükellefiyetinin Bulunduğu Dönem İçin Kuruma Başvuru Talebinin ve Kurumda Herhangi Bir Kaydının Olmadığı Gözetilmeksizin Davanın Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"

Geç. Madde 20

YARGITAY

Geç.20Y10.HD29.3.2018E. 2018/873 K. 2018/2740"1479 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN TESPİTİ İSTEMİ ( 1.10.2008 Sonrası Dönem Yönünden Vergiye Kayıtlı Olmak Sigortalı Olmanın Zorunlu Unsuru Olduğundan Yapılan İş Sebebiyle Muafiyet Kapsamında Bulunmadığı - Vergi Kaydı Olmayan 1.10.2008 Tarihinden Sonrası Dönem Yönünden Red Kararının İsabetli Olduğu - Sicil Kaydına Göre 1.9.2004-5.1.2005 Dönemi Yönünden 1479 Sayılı Kanun'un 26. Maddesinde Düzenlenen “Sosyal Güvenliğin Vazgeçilmez ve Kaçınılamaz” Kamusal Yapısı Gereği Yöntemince ve Re'sen Araştırma Yapılması Gerektiği )
DELİL ( Davacının Murisinin Kendi Nam ve Hesabına Çalışıp Çalışmadığının Tespiti İçin Davacıya Maddi Delilleri Olup Olmadığı Sorularak Varsa Bunları Mahkemeye Sunmak Üzere Davacıya Önel Verilmesi Gerektiği )
EKSİK ARAŞTIRMA ( 1479 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalılığın Tespiti İstemi - Davacının Murisinin Gerçekten Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışmasının Nasıl Olduğunun Davacının Murisinin İşyerine Dair Emniyet Zabıta Maliye Muhtarlık vs. Marifetiyle Araştırılması/Vergi Kayıtlarına Dair İşe Başlama ve Yoklama Kayıtlarının Celp Edilerek İncelenmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( 5510 Sayılı Kanun'un 60. Maddesi ve Geçici 45. Maddesi Gözetilerek Davalı Kurumun Sağlık Gideri Yönünden Tahsil Hakkının Bulunup Bulunmadığının İrdelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - 1479 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalılığın Tespiti/Yersiz Ödenen Sağlık Giderleri Sebebiyle Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemi )"
Geç.20Y8.HD21.9.2017E. 2017/2745 K. 2017/11352"HAK KAZANDIĞI HALDE EMEKLİ MAAŞININ BAĞLANMADIĞINI İLERİ SÜREREK GERİYE DÖNÜK ÖDENMEYEN MAAŞLARIN TAHSİLİ ( Mahkemece Davanın Sosyal Güvenlik Hukukuna Dayanan Bir Dava Olduğu Gerekçesiyle İş Mahkemesi'nin Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verildiği/Uyuşmazlık Vakıf İle Üyesi Arasında Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Bir Alacak Davası Olup Çözümü İş Mahkemesine Değil Vakıflar Mevzuatı İle Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN ALACAK ( Hak Kazandığı Halde Emekli Maaşının Bağlanmadığını İleri Sürerek Geriye Dönük Ödenmeyen Maaşların Tahsili - Çözümü İş Mahkemesine Değil Vakıflar Mevzuatı İle Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olacağı )
GÖREVLİ, MAHKEME ( Hak Kazandığı Halde Emekli Maaşının Bağlanmadığını İleri Sürerek Geriye Dönük Ödenmeyen Maaşların Tahsili - Mahkemece Davanın Sosyal Güvenlik Hukukuna Dayanan Bir Dava Olduğu Gerekçesiyle İş Mahkemesi'nin Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verildiği/Uyuşmazlık Vakıf İle Üyesi Arasında Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Bir Alacak Davası Olup Çözümü İş Mahkemesine Değil Vakıflar Mevzuatı İle Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )"
Geç.20Y12.HD15.12.2016E. 2016/7448 K. 2016/25382"VAKIF EMEKLİ SANDIKLARINDAN EMEKLİ OLANLAR HAKKINDA MAAŞ HACİZ İŞLEMİ ( Eldeki Davada 506 S.K. Geçici 20. M. Kapsamında Kurulan Sandık Vakfı Bulunmadığı - Maaş Haczi İşlemi Yapılabileceği/Sosyal Sigortalar Hukukunun Yüklediği Görevler ve Sağladığı Hakların Eldeki Davada Uygulanamacağı/Şikayetin Reddi Gereği )
EMEKLİ AYLIĞI HACZİ ( Yerel Mahkemece Dosyaya Getirilen Vakıf Senedinde 506 S.K. Geç.20. Maddesine Atıf Yapılmadığı - Eldeki Davada Anılan Vakfın Bu Madde Kapsamında Kurulmadığının Anlaşıldığı - Borçlunun Haczedilmezlik Şikayetinin Reddi/Borçluya Adı Geçen Yardım Sandığından Bağlanan İradın Haczedileceği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA VAKIF EMEKLİ SANDIĞI BULUNMADIĞI ( Borçluya Bağlanan İradın Haczinin Mümkün Olduğunun Kabulü Gereği )"
Geç.20Y23.HD21.4.2016E. 2015/4672 K. 2016/2578"KAYIT KABUL DAVASI ( Davaya Konu Masa Borcu Olup Alacağın Tasfiye Sırasındaki Döneme Ait Olduğu - Tasfiye Sırasındaki Alacakların İş Mahkemesinde Dava Edilmesi Gerektiği/Göreve Dair Dava Şartı Yokluğu Bulunduğundan Davanın Reddi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kayıt Kabul Davası - Davaya Konu Alacağın Masa Borcu Olduğu/Vakfın Tasfiye Sırasındaki Alacaklarının İş Mahkemesinde Dava Edilmesi Gerektiği )
DAVA ŞARTI YOKLUĞU ( Alacağın Tasfiye Dönemine Ait Olduğu/Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Göreve İlişkin Dava Şartı Noksanlığı Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Alacağın Kaydı ve Kabulü İstemi )"
Geç.20Y12.HD19.1.2016E. 2015/24698 K. 2016/1337"YARDIMLAŞMA SANDIKLARINDAN ALINAN MAAŞLARIN HACZEDİLMESİ ( Kısmen Haczedilebileceği - Borçlunun Emekli Maaşına Haciz Uygulandığı ve Borçlunun Muvafakatinin Geçerli Olmadığı/Borçlunun Maaş Aldığı Vakıf Sandığının Statüsü İncelenerek Haczedilmezlik Şikayeti Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MAAŞ HACZİNE MUVAFAKAT ( Hacze Muvafakatin Geçerli Olabilmesi İçin İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonra Yapılması Gerektiği - Muvafakat Tarihinde Henüz Takip Kesinleşmediğinden Borçlunun Muvafakatinin Geçerli Olmadığı/Borçlunun Maaş Aldığı Vakıf Sandığının Statüsü İncelenerek Haczedilmezlik Şikayeti Hakkında Bir Karar Verileceği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Emekli Maaşına Haciz Uygulandığı ve Borçlunun Muvafakatinin Geçerli Olmadığı - Borçlunun Maaş Aldığı Vakıf Sandığının Statüsü İncelenerek Haczedilmezlik Şikayeti Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YARDIMLAŞMA SANDIKLARINDAN ALINAN MAAŞLARIN KISMEN HACZEDİLEBİLMESİ ( Maaş Üzerinde Birden Fazla Haciz Var İse Sıraya Konacağı/Sırada Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği - Borçlunun Emekli Maaşına Haciz Uygulandığı ve Borçlunun Muvafakatinin Geçerli Olmadığı/Borçlunun Maaş Aldığı Vakıf Sandığının Statüsü İncelenerek Haczedilmezlik Şikayeti Hakkında Bir Karar Verileceği )"
Geç.20Y10.HD30.3.2015E. 2014/25170 K. 2015/5940"EKSİK ÖDENEN AYLIKLARIN ÖDENMESİ İSTEMİ ( 5510 S. Kanunda Yer Alan Kuralın Uygulanması İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Esasına Girilerek Yapılacak İncelemeyle Sonuca Varılması Gereği Gözetilmeksizin Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Hesaplanarak Eksik Ödenen Aylıkların Ödenmesi İstemi - 5510 Sayılı Kanunda Yer Alan Kuralın Uygulanması İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Esasına Girilerek Yapılacak İncelemeyle Sonuca Varılması Gerektiği )
GÖREV ( 5510 Sayılı Kanunda Yer Alan Kuralın Uygulanması İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Esasına Girilmesi Gerektiği - Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
Geç.20YHGK5.11.2014E. 2013/10-1259 K. 2014/839"DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI BULUNDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının İlk Kez 2003 Yılında Zorunlu Sigortalı Olduğu - Doğum Öncesi 506 S. Yasanın Geç. 20 Kapsamındaki Hizmetlerin 5510 S. Yasanın 4. Md. A Bendi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Davacının 1990 Tarihinde Gerçekleştirdiği Doğum Sebebiyle Doğum Borçlanması Yapamayacağı )
DOĞUM ÖNCESİ 506 SAYILI YASANIN GEÇ. 20. MD. KAPSAMINDA GEÇEN HİZMET ( 5510 S. Yasanın 4. Md. A Bendi Kapsamında Belirtilen Hizmetler Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Davacının Doğum Sebebiyle Doğum Borçlanması Yapamayacağı/Doğum Borçlanması Hakkı Bulunduğunun Tespiti İstemi )
DOĞUMA DAYALI BORÇLANMA ( Davacının İlk Kez 2003 Yılında Zorunlu Sigortalı Olduğu - Doğum Öncesi 506 S. Yasanın Geç. 20 Kapsamındaki Hizmetlerinin 5510 S. Yasanın 4. Maddesinin A Bendi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Davacının 1990 Tarihinde Gerçekleştirdiği Doğum Sebebiyle Doğum Borçlanması Yapamayacağı Gözetileceği )"
Geç.20Y21.HD15.9.2014E. 2014/17715 K. 2014/17362"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Davacının Kesme Operatörü Olarak Çaşlıştığı Sürenin İtibari Hizmet Süresi Kapsamında Değerlendirilmesini Talep Etttiği/ İşyeri Tesislerinin Ana iştigallerinin Ambalaj Malzemesi İmalatı Olduğu - Davacının Basım işyeri Özelliği Bulunmayan Bir İşyerinde Kesme Makinası Operatörü Olarak Çalıştığı/Davacının İtibari Hizmetten Yararlanamayacağının Açık Olduğu/Davanın Reddinin Gerektiği )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANILMASININ KOŞULLARI ( İki Koşulun Birlikte Gerçekleşmesinin Zorunlu Olduğu - Sigortalının Basım ve Gazatecelik İşyerinde Çalışmış Olmasının ve Maddede Öngörülen Fiziksel Dış Etkenlerden Birinin Ayrıca Olayda Gerçekleşmesinin Gerektiği )
BASIM VE GAZETECİLİK İŞYERİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılma Talebi/506 Sayılı Kanun'un Ek 5/II. Maddesinden Yaralandırılma İçin Sigortalının Basım- Gazetecelik İşyerinde Çalışmış Olmanın Arandığı - Davacı Basım İşinde Çalışmadığından İtibari Hizmet Süresinden Yararlanamayacağı )"
Geç.20Y12.HD29.5.2014E. 2014/12489 K. 2014/15444"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( 506 S. Kanun'un Geç. 20. Md. Kapsamında Kurulan Sandıklarca Bağlanan Aylıkların 5510 S. Yasa'nın 93/1. Md. Uyarınca Haczinin Mümkün Olmadığı )
TÜRKİYE ODALAR BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI'NDAN ALINAN EMEKLİ MAAŞI HACZİ ( Borçlunun Maaş Aldığı Vakfın Kuruluş Senedi Getirtilip İncelenerek Haczedilmezlik Şikayeti Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
GEÇİCİ 20. MADDE KAPSAMINDAKİ SANDIKLAR ( Bağlı Bulundukları Kuruluşların Personeli İle İlgili Olarak 506 S. Kanun'un Sistematiği İçinde Sosyal Sigortalar Kurumu'nun Yüklendiği Görevleri ve Sağladıkları Hakları Yerine Getirmek Üzere Kuruldukları İçin Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel İlkelerinin Bu Sandıklar İçin de Geçerli Olduğu )
EMEKLİ MAAŞI HACZİ ( Haczedilmezlik Şikayeti - 506 S. Kanun'un Geç. 20. Md. Kapsamında Kurulan Sandıklarca Bağlanan Aylıkların 5510 S. Yasa'nın 93/1. Md. Uyarınca Haczinin Mümkün Olmadığı )"
Geç.20Y10.HD3.3.2014E. 2013/19433 K. 2014/4348"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ VE KESİLEN SAĞLIK YARDIMLARININ DEVAMI TALEBİ (1479 S.K Ek Madde ile Yapılan Değişikliğin Yerel Mahkemece Gözetileceği - 1479 S.K Kapsamında Bağ-Kur Hizmetleri Bildirilmeyen Davacının Kapsam Dışında Kalacağının Kabulü)
1479 SAYILI YASANIN KAPSAMI (5754 S.K. 81 M. Getirilen Değişiklik - Hizmet Sürelerinin Diğer Kurum ve Sandıklara Bildirilmesi/Bağ-Kur Hizmetleri Bildirilmeyen Davacının 1982-1985 ve 1986-1990 Tarihleri Arasında Kapsam Dışı Kaldığı)
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİNE ESAS SİGORTALILIK SÜRELERİ (Davacının 1479 S.K. Kapsamı Dışındaki Sürelerin Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Davalı Kurumun Yaşlılık Aylığı Tahsis İşleminin Başlangıçtan İtibaren Geçerli Olduğunun Anlaşıldığı)
BAĞ-KUR HİZMETLERİNİN BİLDİRİLMEMESİ (1479 S.K. Tabi Hizmet Süreleri Diğer Kurum ve Sandıklara Bildirilmemiş ise Geçerli Olmayacağı - 1479 S.K. Ek Geçici 6. Madde ile Yapılan Değişikliğin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği/5754 Sayılı Kanun)
5754 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (1479 S.K. Kapsamı/1479 S.K. Tabi Hizmet Süreleri Diğer Kurum ve Sandıklara Bildirilmemiş ise Geçerli Olmayacağı - 1479 S.K. Ek Geçici 6. Madde ile Yapılan Değişikliğin Yerel Mahkemece Gözetileceği)"
Geç.20Y10.HD18.2.2014E. 2013/25204 K. 2014/3085"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( 1479 S. Kanun Kapsamında Bağ Kur Sigortalılığının Kayıt ve Tescili Yapılan Davacının Kuruma Verdiği Giriş Bildirgesi Üzerinde 28.8.2003 Tarihi Yazdığı/Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Giriş Bildirgesindeki Vergi Dairesinin Onay Tarihi Olan 8.1.2003 Tarihi Yazdığı - Giriş Bildirgesinin Kuruma Hangi Tarihte İntikal Ettiğinin Tespit Edilerek Var Olan Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
VERGİ DAİRESİNE VE MESLEK KURULUŞUNA KAYITLI OLMA ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti İstemi - Sigortalılığın Oluşumu Yönünden "Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışma" Olgusunun Varlığı Zorunlu ve Asli Unsur Olduğu/Vergi Dairesine ve Meslek Kuruluşuna Kayıtlı Olmanın Çalışmayı Doğrulayan Şekil Şartı Olduğu - Çalışmaya Dayanmayan Sadece Evrak Üzerindeki Oda ve Vergi Kaydına İtibar Edilerek Kişinin Sigortalı Sayılamayacağı )
KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞMA ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti İstemi - Sigortalılığın Oluşumu Yönünden "Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışma" Olgusunun Varlığı Zorunlu ve Asli Unsur Olduğu/Bir Meslek Kuruluşuna Kayıtlı Olmanın Çalışmayı Doğrulayan Şekil Şartı Olduğu )
GİRİŞ BİLDİRGESİNİN TARİHİ ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti İstemi - 1479 S. Kanun Kapsamında Bağ Kur Sigortalılığının Kayıt ve Tescili Yapılan Davacının Kuruma Verdiği Giriş Bildirgesinin Üzerinde 28.8.2003 Tarihi Yazdığı/Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Giriş Bildirgesindeki Vergi Dairesinin Onay Tarihi Olan 8.1.2003 Tarihi Yazdığı - Davacının Giriş Bildirgesinin Kuruma İntikal Tarihinin Tespit Edilmesi Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD10.9.2013E. 2013/360 K. 2013/15884"AİDİYETİN TESPİTİ İSTEMİ (Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası - İşe Giriş Bildirgesinin Davacıya Ait Olup Olmadığı ve Eylemli Bir Çalışmanın Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği)
SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASI (Aidiyetin Tespiti İstemi - Davacı İsticvap Edilerek O Tarihte Farklı İşyerlerinde Çalışması Olup Olmadığının Sorulması Gerektiği)
İŞYERİ DOSYASI (ve Dönem Bordroları Kurumdan Celbedilerek Bordrolarda Kayıtlı Çalışmaları Bulunan Kişilerin Bilgi ve Görgülerine Başvurulması Gerektiği - Aidiyetin Tespiti İstemi)
BORDRO TANIKLARI (Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası - Şirkete Ait İşyerine İlişkin İşyeri Dosyası ve Dönem Bordroları Kurumdan Celbedilerek Bordrolarda Kayıtlı Çalışmaları Bulunan Kişilerin Bilgi ve Görgülerine Başvurulması Gerektiği)
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ (Davacıya Ait Olup Olmadığı ve Eylemli Bir Çalışmanın Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Aidiyetin Tespiti İstemi)"
Geç.20Y10.HD16.5.2013E. 2013/7893 K. 2013/10476"ALMAN RANT SİGORTASI ( Giriş Tarihinin Türkiye'de Sigorta Başlangıcı Olarak Tespiti - Uluslararası Ek Sözleşme Hükmü Kapsamında Uzun Vadeli Sigorta Kollarının Alman Rant Sigortasına Giriş Niteliğinde Bir Sigortalılık Süresi Olup Olmadığının Usulünce Araştırılması Gerektiği )
SİGORTA BAŞLANGICININ TESPİTİ ( Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Türkiye'de Sigorta Başlangıcı Olarak Tespiti İstemi - Uluslararası Ek Sözleşme Hükmü Kapsamında Uzun Vadeli Sigorta Kollarının Alman Rant Sigortasına Giriş Niteliğinde Bir Sigortalılık Süresi Olup Olmadığının Usulünce Araştırılması Gerektiği )
RANT SİGORTASI ( Türkiye'de Sigorta Başlangıcı Olarak Tespiti - Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Sigorta Başlangıcına Dair Sözleşme Hükmünün Uygulanmasını Gerektirecek Nitelikteki Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Açıkça Belirlenmesi Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD28.3.2013E. 2012/22420 K. 2013/6045"YURTDIŞINDA SİGORTAYA GİRİŞ TARİHİNİN SİGORTA BAŞLANGICI OLARAK TESPİTİ TALEBİ ( Uluslarası Sözleşme Uyarınca Ev Kadınlığı Süresinin Uzun Vadeli Sigorta Kolları Niteliğinde Bir Sigortalılık Süresi Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
EV KADINLIĞI ( Yurtdışında Sigortaya Giriş Talebinin Sigortalılık Başlangıcına Dahil Edilmesi Talebi - Uluslarası Sözleşme Uyarınca Ev Kadınlığı Süresinin Uzun Vadeli Sigorta Kolları Niteliğinde Bir Sigortalılık Süresi Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI ( Yurtdışında Sigortaya Giriş Talebinin Sigortalılık Başlangıcına Dahil Edilmesi Talebi - Uluslarası Sözleşme Uyarınca Ev Kadınlığı Süresinin Uzun Vadeli Sigorta Kolları Niteliğinde Bir Sigortalılık Süresi Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
YURTDIŞI ÇALIŞMALARIN İADE EDİLMESİ ( Alman Primlerinin İade Alınmak Suretiyle Yurt Dışı Çalışmaların Tasfiye Edildiği ve Tasfiye Edilen Yurt Dışı Çalışmaların Sigortalılık Başlangıcında Esas Alınmasının Mümkün Olmayacağının Gözetileceği )"
Geç.20Y12.HD28.6.2012E. 2012/5490 K. 2012723059"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Vakıftan Alınan Maaşın Üzerine Konulan - Borçlunun Maaşını Almakta Olduğu Vakfın Senedinde Haczedilmezliğe Dair Özel Hüküm Olup Olmadığı Araştırılıp Özel Hüküm Mevcut İse Bu Gelirin Haczedilemeyeceği/Buna Dair Hüküm Yok İse İcra İflas Kanunu Md. 83 Hükmünün Uygulanacağı )
VAKIFTAN ALINAN MAAŞ ÜZERİNE KONULAN HACİZ ( Kaldırılması İstemi - Borçlunun Maaşını Almakta Olduğu Vakfın Senedinde Haczedilmezliğe Dair Özel Hüküm Olup Olmadığı Araştırılıp Özel Hüküm Mevcut İse Bu Gelirin Haczedilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
MAAŞ HACZİ ( Vakıftan Alınan Maaşın Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması İstemi - Borçlunun Maaşını Almakta Olduğu Vakfın Senedinde Haczedilmezliğe Dair Özel Hüküm Olup Olmadığı Araştırılıp Özel Hüküm Mevcut İse Bu Gelirin Haczedilemeyeceği Buna Dair Hüküm Yok İse İcra İflas Kanunu Md. 83 Hükmünün Uygulanması Gerektiği )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKLİ MAAŞI ( Alıp Almadığının Tespit Edilip Emekli Aylığı Almakta İse Sözü Edilen Gelirin Tamamının Haczedilebileceği Dikkate Alınarak Buna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Vakıftan Alınan Maaşın Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması İstemi )"
Geç.20Y10.HD10.4.2012E. 2012/3896 K. 2012/7022"BELEDİYE BAŞKANI ( Makam ve Görev Tazminatının da Eklenerek Ödenmesi Gerektiğinin Tespitiyle Fark Aylıkların Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Gerektiğinin Tespiti İstemi - 5434 Sayılı Kanun ve 5510 S. Kanunun Geç. 4/11. Md. Hükmüne Göre Gereken Araştırmanın Yapılacağı )
MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI ( Eklenerek Ödenmesi Gerektiğinin Tespitiyle Fark Aylıkların Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Gerektiğinin Tespiti İstemi/Belediye Başkanı Davacı - 5434 Sayılı Kanun ve 5510 S. Kanunun Geç. 4/11. Md. Hükmüne Göre Gereken Araştırmanın Yapılacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Makam ve Görev Tazminatının da Eklenerek Ödenmesi Gerektiğinin Tespitiyle Fark Aylıkların Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Gerektiğinin Tespiti İstemi - 5434 Sayılı Kanun ve 5510 S. Kanunun Geç. 4/11. Md. Hükmüne Göre Gereken Araştırmanın Yapılacağı )"
Geç.20Y10.HD27.2.2012E. 2012/2390 K. 2012/3246"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASI ( Yaşlılık Aylığına Esas Alınacağı/Eylemli ve Gerçek Çalışmanın Varlığının Saptanacağı/Aksi Halde Hizmet Akdine Dayalı Sigortalılıktan Sözedilemeyeceği - Güçlü Delil Aranması Gereği )
RESMİ BELGE VE YAZILI DELİL BULUNMASI ( Güçlü Delil Niteliği Bulunduğu - Kamu Düzenine Dayalı Bu Tür Davalarda Hakimin Doğrudan Soruşturma Yapacağı/Yerel Mahkemece Tanık Anlatımlarının Soyut Olduğundan Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )
TANIK ANLATIMLARI ( Eldeki Davada Yazılı Belgeler ve Tanık Anlatımlarına Göre Davacının Fiili Çalışmasının Doğrulandığı - Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespitine Karar Verilmesi Gereği/Yerel Mahkemece Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
BORDRO TANIKLARI VE KOMŞU İŞYERİ KAYITLARI ( Sigortalılık Başlancın Tarihinin Tespiti Davalarında Bu Kayıtların Önemli Olduğu - Eylemli ve Gerçek Çalışmayı Kanıtlayabilecek Mahiyeti Bulunduğu/Eldeki Davanın Kabulü Gerektiği/Tespit Davası )
EYLEMLİ VE GERÇEK ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ( Eldeki Davada Dosyaya Getirilen Belgeler ve Tanık Anlatımları Değerlendirildiğinde Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Belirlenebileceği - Soyut Tanık Anlatımlarının Varlığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeği )"
Geç.20Y10.HD9.1.2012E. 2011/15644 K. 2012/3"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Ücret Ödemelerine İlişkin İşyeri Kayıtları Pasaport Kayıtları Gözetilerek ve Gerektiğinde Davanın Niteliği Gereği Mahkemece Re'sen Araştırma Yoluna Gidilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
ÜCRET ÖDEMESİ ( İlişkin İşyeri Kayıtları Pasaport Kayıtları Gözetilerek ve Gerektiğinde Re'sen Araştırma Yoluna Gidilerek Karar Verilmesi Gerektiği - Çalışmanın Tespiti )
İŞYERİ KAYITLARI ( Çalışmanın Tespiti - Ücret Ödemelerine İlişkin İşyeri Kayıtları Pasaport Kayıtları Gözetilerek ve Gerektiğinde Davanın Niteliği Gereği Mahkemece Re'sen Araştırma Yoluna Gidilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD1.11.2011E. 2011/10660 K. 2011/15111"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Davaya Konu Dönemde Vergi Kaydı ve Hiçbir Kuruluşa Kayıtlı Olmadığı - Prim Borçlarının Cebri İcra Yoluyla Tahsil Edildiği/Bu Dönemin İsteğe Bağlı Sigortalılık Olarak Sayılacağı )
PRİM BORÇLARININ CEBRİ İCRA YOLUYLA TAHSİLİ ( Bağ Kur Sigortalığının Tespiti/Davaya Konu Dönemde Vergi Kaydı ve Hiçbir Kuruluşa Kayıtlı Olmadığı - Bu Dönemin İsteğe Bağlı Sigortalılık Olarak Sayılacağı )
KISMİ ÖDEME ( Prim Borçlarının İcra Yoluyla Takip Edildiği ve Kısmen Ödendiği - Bu Ödemelerin Hangi Döneme Dair Prim Borçları ve Ferilerini Kapsadığının Ortaya Konulması Gerektiği/Bağ -Kur Sigortalılığın Tespiti ve Yaşlılık Aylığı )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Hizmet Tespiti Davasına Konu Dönemde Vergi Kaydı ve Hiçbir Kuruluşa Kayıtlı Olmadığı - Cebri İcra Yoluyla Yapılan Ödemelerden Zorunlu Sigortalı Olarak Kabul Edildiği Sürelere Dair Primler Düşüldükten Sonra Varsa Artan Ödemelerin Zorunlu Sigortalılık Süresinden Sonraki İlk Ödemeyi Takip Eden Aybaşından İtibaren ve Karşılığı Geldiği Süre Kadar Sayılacağı )"
Geç.20Y10.HD20.10.2011E. 2010/2732 K. 2011/14256"MALULİYET AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Davacının Çalışma Gücünün En Az 2/3'ünün Yitirildiğinin Tespiti Halinde İşin Bırakılmasını Takip Eden Aybaşı İtibariyle Aylığa Hak Kazandığı ve Tekrar Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Aylığın Kesilme Koşulunun Oluştuğu )
AYLIĞIN KESİLME KOŞULU ( Maluliyet Aylığı Bağlanması İstemi - Çalışma Gücünün En Az 2/3'ünün Yitirildiğinin Tespiti Halinde İşin Bırakılmasını Takip Eden Aybaşı İtibariyle Aylığa Hak Kazandığı ve Tekrar Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Aylığın Kesilme Koşulunun Oluştuğunu Kabul Etmek Suretiyle Bir Karar Vermek Gerektiği )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN EN AZ 2/3'ÜNÜN YİTİRİLMESİ ( Tespiti Halinde İşin Bırakılmasını Takip Eden Aybaşı İtibariyle Aylığa Hak Kazandığı ve Tekrar Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Aylığın Kesilme Koşulunun Oluştuğunu Kabul Etmek Suretiyle Bir Karar Vermek Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD3.10.2011E. 2010/4199 K. 2011/12922"İŞÇİLİK ÜCRETİNİN TESPİTİ ( Tespiti İstenilen Sürenin Evvelinde ve Sonrasında Beyyine Başlangıç Sayılabilecek Ödeme Belgeleri ve Sair Bu Nitelikte Bir Belge Yoksa HUMK'nun 288. Md.sinde Yazılı Sınırları Taşan Ücret Alma İddialarında Yazılı Delil Aranacağı )
YAZILI DELİL ( İşçilik Ücretinin Tespiti - Tespiti İstenilen Sürenin Evvelinde ve Sonrasında Beyyine Başlangıç Sayılabilecek Ödeme Belgeleri ve Sair Bu Nitelikte Bir Belge Yoksa HUMK'nun 288. Md.sinde Yazılı Sınırları Taşan Ücret Alma İddialarında Aranacağı )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( İşçilik Ücretinin Tespiti - Tespiti İstenilen Sürenin Evvelinde ve Sonrasında Beyyine Başlangıç Sayılabilecek Ödeme Belgeleri ve Sair Bu Nitelikte Bir Belge Yoksa HUMK'nun 288. Md.sinde Yazılı Sınırları Taşan Ücret Alma İddialarında Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD7.7.2011E. 2010/1633 K. 2011/10413"SİGORTALI HİZMET SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlendiği - Fiilen Çalışmasa Bile Çalışan Günlerden Sayılan Kampanya Dönemi Sonrası Ücretli İzin Süresinin de Kabul Edileceği )
ÜCRETLİ TATİL GÜNLERİNİN SİGORTALI SAYILMASI ( Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlendiği - Fiilen Çalışılmasa Bile Çalışan Günlerden Sayılan Kampanya Dönemi Sonrasındaki Çalışma )
İZİNLİ GÜNLERİN SİGORTALI SAYILMASI ( Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlendiği - Fiilen Çalışılmasa Bile Çalışan Günlerden Sayılan Kampanya Dönemi Sonrasındaki Çalışma )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÜCRETLİ TATİL GÜNLERİNİN SİGORTALI SAYILMASI ( Davacının Kesintisiz Çalışmasına Rağmen Ücretli İzin Hakkı Kullandırılmadığı - Bu Sürelere Ait Ücretlerinin Toplu Olarak Ödendiği/Hizmet Süresi Olarak Kabul Edileceği )
HİZMET TESPİTİ ( Toplu İş Sözleşmesinde İşleme Kampanyasında Fiilen Çalışıpta Kampanya Sonunda Devam Edeceklere Ücretli İzin Verileceğinin Düzenlendiği - Davacının Kesintisiz Çalışmasına Rağmen Ücretli İzin Hakkını Kullanmadığı/Bu Sürenin Sigortalı Sayılacağı )"
Geç.20Y10.HD5.7.2011E. 2011/9651 K. 2011/10282"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davaya Konu Tarihte İşyerinin 506 S.K. Kapsamında Olduğu - Fiili Çalışmanın Varlığı Aynı Yasa'nın Md. 79/8'e Dayalı Sigortalılığın Tespiti Davaları Yönünden Kabul Edilen İlkelere Uygun Biçimde Belirleneceği )
FİİLİ ÇALIŞMA ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti - 506 S.K. Md.79/8'e Dayalı Sigortalılığın Tespiti Davaları Yönünden Kabul Edilen İlkelere Uygun Biçimde Belirlenmesi Gerektiği )
ÇALIŞMANIN GEÇTİĞİ İŞYERİ ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti - Davaya Konu Tarihte İşyerinin 506 S.K. Kapsamında Olduğu )"
Geç.20Y10.HD30.6.2011E. 2009/16144 K. 2011/9855"YAŞLILIK SİGORTASINDAN AYLIĞA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( Usul Ekonomisi Dikkate Alınarak Davacının Islah Dilekçesi Tarihinde Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmayacağı Hususu İrdelenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ISLAH DİLEKÇESİ ( Yaşlılık Sigortasından Aylığa Hak Kazanıldığının Tespiti - Usul Ekonomisi Dikkate Alınarak Davacının Islah Dilekçesi Tarihinde Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmayacağı Hususu İrdelenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Esnaf Bağ-Kur Sigortalısı Sayılması Gereğine İşaret Edilmişse de Talep Edilmiş Olmasına Rağmen H.U.M.K.'nun 74. Md. sine Aykırı Olarak Sigortalılık Süresinin Tespitine İlişkin Olumlu ya da Olumsuz Bir Hüküm Kurulmamasının İsabetsiz Olduğu )"
Geç.20Y10.HD7.6.2011E. 2010/1687 K. 2011/8358"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Davacıdan Çalışmanın Geçtiği İşyerinin Şubelerini Tescilinden Önce Kim Tarafından Yönetildiği Sorularak Davalı Limited Şirketin Vergi Kaydı İşyeri Ruhsatı Araştırılarak İşyerinin Faaliyet Başlangıcının Belirlenmesi Gerektiği )
VERGİ KAYDI ( Çalışmanın Tespiti - Davacıdan Çalışmanın Geçtiği İşyerinin Şubelerini Tescilinden Önce Kim Tarafından Yönetildiği Sorularak Davalı Limited Şirketin Vergi Kaydı İşyeri Ruhsatı Araştırılarak İşyerinin Faaliyet Başlangıcının Belirlenmesi Gerektiği )
İŞYERİNİN FAALİYET BAŞLANGICI ( Çalışmanın Tespiti - Çalışmanın Geçtiği İşyerinin Şubelerini Tescilinden Önce Kim Tarafından Yönetildiği Sorularak Davalı Limited Şirketin Vergi Kaydı İşyeri Ruhsatı Araştırılarak Belirlenmesi Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD24.5.2011E. 2010/825 K. 2011/7419"YAŞLILIK AYLIKLARININ VE FAİZİNİN TAHSİLİ ( Sigortalılık Süresi İtibariyle Davacının Durumu 4759 S. Kanunla Yeniden Düzenlenen Geçici 81. Md.nin B/C Bendine Uygun Düşmekte Olup Buna Göre Tahsis Tarihi İtibariyle Prim Ödeme Gün Sayısı ve Yaş Şartları Gerçekleşmiş İse de 25 Yıllık Sigortalılık Şartı Yerine Gelmediğinden Reddi Gerektiği )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Yaşlılık Aylıklarının ve Faizinin Tahsili - Tahsis Tarihi İtibariyle Prim Ödeme Gün Sayısı ve Yaş Şartları Gerçekleşmiş İse de 25 Yıllık Sigortalılık Şartı Yerine Gelmediğinden Reddi Gerektiği )
SİGORTALILIK ŞARTI ( Davacının Durumu 4759 S. Kanunla Yeniden Düzenlenen Geçici 81. Md.nin B/C Bendine Uygun Düşmekte Olup Buna Göre Tahsis Tarihi İtibariyle Prim Ödeme Gün Sayısı ve Yaş Şartları Gerçekleşmiş İse de 25 Yıllık Sigortalılık Şartı Yerine Gelmediğinden Yaşlılık Aylığı İsteminin Reddi Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD12.5.2011E. 2010/9 K. 2011/7173"YERSİZ ÖDENEN PRİMLERİN İADESİ İSTEMİ ( Esnaf Bağ-Kur Sigortalısı Olmadığının Tespiti - Emekli Sandıkları İle Kanunla Kurulu Diğer Emekli Sandıklarınca Kendilerine Yaşlılık Malullük veya Ölüm Aylığı Bağlananlar 1.10.1972 Tarihinden İtibaren 1479 S. Kanun Kapsamı Dışında Sayılacağı)
ESNAF BAĞ-KUR SİGORTALISI OLMADIĞININ TESPİTİ ( Emekli Sandıkları İle Kanunla Kurulu Diğer Emekli Sandıklarınca Kendilerine Yaşlılık Malullük veya Ölüm Aylığı Bağlananlar 1.10.1972 Tarihinden İtibaren 1479 S. Kanun Kapsamı Dışında Sayılacağı)
YAŞLILIK MALULLÜK VEYA ÖLÜM AYLIĞI ( Esnaf Bağ-Kur Sigortalısı Olmadığının Tespiti - Emekli Sandıkları İle Kanunla Kurulu Diğer Emekli Sandıklarınca Kendilerine Yaşlılık Malullük veya Ölüm Aylığı Bağlananlar 1.10.1972 Tarihinden İtibaren 1479 S. Kanun Kapsamı Dışında Sayılacağı)"
Geç.20Y10.HD10.5.2011E. 2010/469 K. 2011/7014"HİZMET TESPİT DAVASI (İşyerinin Faal Olup Olmadığı Araştırılması İşyeri Belgelerinin Getirtilmesi Kayıtlarda Gözükmeyen Çalışmanın Araştırılması - Kamu Kuruluşlarında Her Türlü İşlemin Kayıtla Olduğu Gözetilerek İşe Giriş Bildirgesinin Esas Alınması Gereği)
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE OLUŞAN RESMİ KARİNE (Kamu Kuruluşlarında Her Türlü İşlemin Resmi Kayıtla Olduğu - İşe Giriş Bildirgesi ile Oluşan Karinenin Resmi Kayıtlarla Desteklenmediği Gerekçesiyle Hizmet Tespit İsteminin Reddinin Hatalı Olduğu)"
Geç.20Y21.HD29.3.2011E. 2011/2722 K. 2011/2868"KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( YA. Ş.lılık Aylığı Bağlanması İçin Öngörülen Sigortalılık Süresini ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Kendi İstekleri İle İşten Ayrılmaları Nedeniyle Kıdem Tazminatına Hak Kazanılacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Bağlanması İçin Öngörülen Sigortalılık Süresini ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Kendi İstekleri İle İşten Ayrılmaları Nedeniyle Kıdem Tazminatına Hak Kazanılacağı )
HUSUMET ( 506 S. Yasanın Geçici 20. Md. Kapsamında Kurulu Sandık Olduğu AnlA. Ş.ılan Türkiye Halk Bankası A. Ş. Emekli Sandığı Vakfına Ait Olup Davalı Şubenin Bu Anlamda Bir Yetkisinin Bulunmadığı )"
Geç.20Y10.HD24.3.2011E. 2011/3483 K. 2011/4058"HİZMET TESPİTİ ( Davacının Çalışmalarının Kısmi Zamanlı Olduğu - Yalnızca Davacının Dönem Bordrolarında Yer Aldığı Halde Hizmet Cetvelinde Görünmeyen Çalışmalarının Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )
KISMİ ÇALIŞMA ( Hizmet Tespiti İstemi - Davacının Çalışmalarının Kısmi Zamanlı Olduğu/ Yalnızca Davacının Dönem Bordrolarında Yer Aldığı Halde Hizmet Cetvelinde Görünmeyen Çalışmalarının Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Davacının Çalışmalarının Kısmi Zamanlı Olduğu - Yalnızca Davacının Dönem Bordrolarında Yer Aldığı Halde Hizmet Cetvelinde Görünmeyen Çalışmalarının Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD8.3.2011E. 2010/12492 K. 2011/3092"YAŞLILIK AYLIĞININ TESPİTİ ( Davacı İle Emsal Durumda Olan SSK Emeklisine Ödenen Yaşlılık Aylığı Miktarı İle Davalı Vakıf Tarafından Ödenen Aylık Miktarları Ay Be Ay Karşılaştırılarak Fark Aylık Alacağının Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
FARK AYLIK ALACAĞI ( Yaşlılık Aylığının Tespiti - Davacı İle Emsal Durumda Olan SSK Emeklisine Ödenen Yaşlılık Aylığı Miktarı İle Davalı Vakıf Tarafından Ödenen Aylık Miktarları Ay Be Ay Karşılaştırılarak Fark Aylık Alacağının Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
EMSAL DURUMDA OLAN SSK EMEKLİSİNE ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞI ( Miktarı İle Davalı Vakıf Tarafından Ödenen Aylık Miktarları Ay Be Ay Karşılaştırılarak Fark Aylık Alacağının Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Yaşlılık Aylığının Tespiti )
ZAMANAŞIMI ( 506 S. Kanun İle Vakıf Senedinde Yaşlılık Aylığına İlişkin Olarak Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı Konusunda Özel Bir Düzenlememin Yer Almadığı ve Zamanaşımının B.K.nun 125. Md.sine Göre On Yıl Olarak Belirlenmesi Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD3.3.2011E. 2009/11799 K. 2011/2762"YERSİZ YAŞLILIK AYLILIĞININ TAHSİLİ DAVASININ REDDİ (Sigortalının Prime Esas Tutulan Vergi Kaydında Tarih Hatası Bulunduğunun Anlaşılması - Bağ-Kur Süreleri İle SSK'lı Hizmetleri Birleştirilerek Aylık Bağlanan Davalının Bağ-Kur Sürelerinin Yeniden Düzenlenerek Birleştirilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı)
HİZMET SÜRESİ (Bağ-Kur Primine Esas Tutulan Vergi Kayıtlarının Hatalı Olduğu/Bağ-Kur Süreleri İle SSK'lı Hizmetleri Birleştirilerek Aylık Bağlanan Davalının Bağ-Kur Sürelerinin Yeniden Düzenlenerek Birleştirilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Yersiz Yaşlılık Aylıklarının Tahsili İstemin Reddi)
BAĞ-KUR PRİMİNE ESAS TUTULAN VERGİ KAYDINDA TARİH HATASI (Yersiz Yaşlılık Aylıklarının Tahsili İstemin Reddi - Bağ-Kur Süreleri İle SSK'lı Hizmetleri Birleştirilerek Aylık Bağlanan Davalının Bağ-Kur Sürelerinin Yeniden Düzenlenerek Birleştirilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı)"
Geç.20Y10.HD1.3.2011E. 2009/11706 K. 2011/2620"YERSİZ ÖDENEN ÖLÜM AYLIĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Yaşlılık Aylığı Aldığı Vakfın Sosyal Güvenlik Kurumlarından Olduğu - Davalının Ölüm Aylığı Bağlanması Koşullarının Bulunmadığının Kabulü Gereği )
BABASINDAN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANAN DAVALININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NİTELİĞİNDEKİ VAKIFTAN YAŞLILIK AYLIĞI ALMASI ( Kurumun Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Alacaklarına Yönelik İtirazın İptali Gereği - Takibin Devam Edeceği/Davanın Kabulü Gerektiği )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NİTELİĞİNDEKİ VAKIF ( Davalının Yaşlılık Emekli Aylığı Halde Babasından Dolayı Ölüm Aylığı Bağlanamayacağı - Davalının Ölüm Aylığı Bağlanması Koşullarının Bulunmadığının Kabulü Gerektiği/İtirazın İptali Davası )"
Geç.20Y10.HD22.2.2011E. 2011/1622 K. 2011/2127"İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacının Süreksiz Olarak Tarım İşinde Hizmet Akdiyle Çalıştığı Sonucuna Varılması Halinde 2925 S. Kanun Kapsamındaki Sigortalılığın İsteğe Bağlı Olduğu ve Sigortalı Olabilmek İçin Yazılı İstekte Bulunmanın Gerekli Olduğunun Dikkate Alınması Gerektiği )
SÜREKSİZ OLARAK TARIM İŞİNDE HİZMET AKDİYLE ÇALIŞMA ( 2925 S. Kanun Kapsamındaki Sigortalılığın İsteğe Bağlı Olduğu ve Sigortalı Olabilmek İçin Yazılı İstekte Bulunmanın Gerekli Olduğunun Dikkate Alınması Gerektiği )
HİZMET AKDİYLE ÇALIŞMA ( 2925 S. Kanun Kapsamındaki Sigortalılığın İsteğe Bağlı Olduğu ve Sigortalı Olabilmek İçin Yazılı İstekte Bulunmanın Gerekli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
YAZILI İSTEK ( İş Kazası Olduğunun Tespiti - 2925 S. Kanun Kapsamındaki Sigortalılığın İsteğe Bağlı Olduğu ve Sigortalı Olabilmek İçin Yazılı İstekte Bulunmanın Gerekli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD28.12.2010E. 2009/11064 K. 2010/17797"EKSİK ÖDENEN TASFİYE PAYI ALACAĞININ TAHSİLİ ( Ortada İş Mahkemelerinin Görev Alanını Düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. Md. Kapsamında Bir Uyuşmazlığın Bulunmadığı ve Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu - Eksik Ödenen Tasfiye Payı Alacağının Tahsili )
GÖREV ( Eksik Ödenen Tasfiye Payı Alacağının Tahsili - Ortada İş Mahkemelerinin Görev Alanını Düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. Md. Kapsamında Bir Uyuşmazlığın Bulunmadığı ve Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Genel Mahkemelerin Bakacağı )"
Geç.20Y10.HD26.10.2010E. 2009/1281 K. 2010/14471"SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ VAZGEÇİLMEZLİĞİ ( Sosyal Yardım Niteliğindeki Sosyal Destek Ödemesinin Sadece Kanunda Belirtilen Yasalar Kapsamındaki Sigortalılara Uygulanacağı )
VAKIF ÜYELERİ ( Davalı Vakıf Gibi 506 S. Kanunun Geçici 20. Maddesi Kapsamındaki Vakıf Üyelerinin Madde Uyarınca 506 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunmadıklarının Açık Bulunmasına Göre Sosyal Destek Ödemesinden Yararlandıran Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Alınmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKINI GERÇEKLEŞTİREN VAKIFLAR ( 506 S. Kanunun Geçici 20. Maddesi Kapsamındaki Vakıf Üyelerinin Madde Uyarınca 506 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunmadıklarının Açık Bulunmasına Göre Sosyal Destek Ödemesinden Yararlandıran Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Alınmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )"
Geç.20Y10.HD18.10.2010E. 2010/13948 K. 2010/13820"HİZMET AKTİ İLE ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ ( Yasal Hasımın Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Olduğu - Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Husumet Yöneltilemeyeceği )
HUSUMET ( Hizmet Akti İle Çalıştığının Tespiti - Yasal Hasımın Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Olduğu/Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Husumet Yöneltilemeyeceği )
ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( - Yasal Hasımın Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Olduğu - Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Husumet Yöneltilemeyeceği )"
Geç.20Y21.HD30.9.2010E. 2009/11690 K. 2010/9204"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Yönetmelikle Tespit Edilen Belgeler İşveren Tarafından Verilmeyen Sigortalıların Çalıştıkları Hizmetlerinin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak 5 Yıl İçerisinde Dava Açacakları )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Çalışmanın Tespiti - Yönetmelikle Tespit Edilen Belgeler İşveren Tarafından Verilmeyen Sigortalıların Çalıştıkları Hizmetlerinin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak 5 Yıl İçerisinde Dava Açacakları )
YÖNETMELİKLE TESPİT EDİLEN BELGELER ( İşveren Tarafından Verilmeyen Sigortalıların Çalıştıkları Hizmetlerinin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak 5 Yıl İçerisinde Dava Açacakları - Çalışmanın Tespiti )"
Geç.20Y10.HD1.7.2010E. 2009/3481 K. 2010/9737"HİZMET AKTİNE DAYALI ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( İşyerinin Kapsamı Kapasite ve Niteliği Nazara Alınarak İşçi Çalıştırılmasına Gerek Olup Olmadığı Belirlenmeli Davacının Makineci Olarak Çalışabileceğine İlişkin Sertifika veya Yeterlilik Belgesi Varsa Celbedilmesi Gerektiği )
İŞYERİNİN KAPSAM VE NİTELİĞİ ( Nazara Alınarak İşçi Çalıştırılmasına Gerek Olup Olmadığı Belirlenmeli Davacının Makineci Olarak Çalışabileceğine İlişkin Sertifika veya Yeterlilik Belgesi Varsa Celbedilmesi Gerektiği - Hizmet Aktine Dayalı Çalışmanın Tespiti )
ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Hizmet Akdine Dayalı - Davacının Sertifika veya Yeterlilik Belgesi Varsa Celbedilmeli Yoksa Terzilik ve Makinecilik Mesleğini Ne Şekilde Öğrendiği Araştırılmalı Resen Komşu İşyeri Tanıkları Belirlenerek Beyanlarına Başvurulması Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD28.6.2010E. 2010/5952 K. 2010/9348"MALULEN EMEKLİLİĞE HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacının Rapordaki Arazlara Göre Davacının Çalışma Gücü Kaybı Oranının 2/3'ünü Yitirip Yitirmediği Hangi Tarih İtibariyle Yitirdiği ve Buna Göre Malullük Aylığı Başlangıç Tarihi Belirlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Kayıp Oranının 2/3'ünü Yitirip Yitirmediği Hangi Tarih İtibariyle Yitirdiği ve Buna Göre Malullük Aylığı Başlangıç Tarihi Belirlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği - Malulen Emekliliğe Hak Kazandığının Tespiti )
MALÜLLÜK AYLIĞI ( Malulen Emekliliğe Hak Kazandığının Tespiti - Davacının Rapordaki Arazlara Göre Davacının Çalışma Gücü Kaybı Oranının 2/3'ünü Yitirip Yitirmediği Hangi Tarih İtibariyle Yitirdiği ve Buna Göre Malullük Aylığı Başlangıç Tarihi Belirlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )"
Geç.20Y12.HD6.5.2010E. 2009/29889 K. 2010/11388"HACZEDİLEMEZLİK ( 506 S.K.'un Geçici 20.Maddesi Kapsamında Kurulan Sandıklarca Bağlanan Aylıklar - 5510 S.K.'un 93/1.maddesi Uyarınca Haczinin Mümkün Olmadığı )
YARDIMLAŞMA SANDIKLARI ( 506 Sayılı Kanun'un 128.Maddesi Uyarınca Kurulan - Alınan Maaşların Haczinin Mümkün Bulunduğu )
BANKALAR SİGORTA ŞİRKETLERİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI VE BORSALAR ( Sandıklarca Bağlanan Aylıkların 5510 S.K.'un 93/1.maddesi Uyarınca Haciz Edilemeyeceği )"
Geç.20YHGK24.3.2010E. 2010/12-142 K. 2010/165"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Özel Dairece Karar Düzeltme Üzerine Verilen Bozma Kararında Sehven Yerel Mahkemenin Önceki Bozma Kararına Uyarak Verdiği Kararın Değil Bu İlk Bozma Öncesinde Verilen Kararın Bozulduğu - Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Özel Dairece Verilen Bozma Kararında Sehven Yerel Mahkemenin Önceki Bozma Kararına Uyarak Verdiği Kararın Değil Bu İlk Bozma Öncesinde Verilen Kararın Bozulduğu - Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu )
MADDİ HATAYA DAYALI OLAN BOZMA ( Bozma Kararında Sehven Yerel Mahkemenin Önceki Bozma Kararına Uyarak Verdiği Kararın Değil Bu İlk Bozma Öncesinde Verilen Kararın Bozulduğu - Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu )"
Geç.20YHGK24.3.2010E. 2010/10-155 K. 2010/170"ZORUNLU BANKA YARDIM SANDIĞINA TABİ OLAN DAVACI ( Yaşlılık Aylığı Artış Oranlarından Yararlanıp Yararlanamayacağı - Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Ücret Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği Gözetilerek Vakıf Senedi Tüm Değişiklikleri İle Celbedilmesi Gerektiği )
VAKIF SENEDİNİN DAYANAK HÜKÜMLERİ ( İkramiye Gibi Telafi Edici Ödemeler İle Artış Oranları Davalı Vakıftan 506 S. Yasa Uyarınca Yaşlılık Aylığı Alanların Ek 38. Md. Hükmü Uyarınca Yapılan Artış Oranları Sosyal Güvenlik Kurumundan Sorulması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ARTIŞ ORANLARI ( Yaşlılık Aylığı Alanların Ek 38. Md. Hükmü Uyarınca Yapılan Artış Oranları Sosyal Güvenlik Kurumundan Sorulmalı ve Davacının Artış Oranlarından Kaynaklanan Fark Alacağının Bulunup Bulunmadığının Aktüerya Uzmanı Bilirkişi Marifetiyle Hesaplanarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
Geç.20Y21.HD15.3.2010E. 2009/4056 K. 2010/2798"ZORUNLU BAĞ-KUR SİĞORTALILIĞININ SONA ERMESİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılık Süresi Fiili Hizmet Süresinden Sayılmayacağı - Davacının Son Yedi Yıllık Hizmet Süresi Hesabında İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerinin Aylık Bağlamaya Esas Alınmayacağı )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Fiili Hizmet Süresinden Sayılmayacağı - Davacının Son Yedi Yıllık Hizmet Süresi Hesabında İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerinin Aylık Bağlamaya Esas Alınmayacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( İsteğe Bağlı Sigortalılık Süresi Fiili Hizmet Süresinden Sayılmayacağı - Bu Süre Yaşlılık Aylığı Hesabında Nazara Alınsa Davacının Son Yedi Yıllık Hizmet Süresi Hesabında İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerinin Aylık Bağlamaya Esas Alınmayacağı )
PİRİM BORCU BULUNMADIĞININ TESBİTİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılık Süresi Fiili Hizmet Süresinden Sayılmayacağı - Davacının Son Yedi Yıllık Hizmet Süresi Hesabında İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerinin Aylık Bağlamaya Esas Alınmayacağı )"
Geç.20Y10.HD8.3.2010E. 2008/19050 K. 2010/3038"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( İşyerine Ait Kayıtların Celbi İle Ortaklarının ve Temsilcisinin Belirlenmesi ve Buna Göre İlgili Dönem Öncesine Ait Çalışmanın Nerede Geçtiğinin Belirlenmesinden Sonra Davacıya Mehil Verilmek Suretiyle İşverene Dava Açmasının Sağlanması Gerektiği )
İŞYERİNE AİT KAYITLARIN CELBİ ( Çalışmanın Tespiti - Ortaklarının ve Temsilcisinin Belirlenmesi ve Buna Göre İlgili Dönem Öncesine Ait Çalışmanın Nerede Geçtiğinin Belirlenmesi Gerektiği )
ORTAKLARIN VE TEMSİLCİLERİN BELİRLENMESİ GEREĞİ ( Çalışmanın Tespiti - İşyerine Ait Kayıtların Celbi İle İlgili Dönem Öncesine Ait Çalışmanın Nerede Geçtiğinin Belirlenmesinden Sonra Davacıya Mehil Verilmek Suretiyle İşverene Dava Açmasının Sağlanması Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD18.2.2010E. 2008/15310 K. 2010/2052"ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRESİ ( İşyerlerinin 506 S. Kanun Kapsamında Bulunduğu Süreler Belirlenmeli ve Anılan İşyerlerine Ait Tescil Dosyaları Tüm Dönem Bordroları Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Kurumdan Getirtilmesi Gerektiği )
PRİM VE HİZMET BELGELERİ ( 506 S. Kanun Kapsamındaki Zorunlu Sigortalılık Sürelerinin Tespiti - İşyerlerinin 506 S. Kanun Kapsamında Bulunduğu Süreler Belirlenmeli ve Anılan İşyerlerine Ait Tescil Dosyaları Tüm Dönem Bordroları Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Kurumdan Getirtilmesi Gerektiği )
ÇALIŞMA İLİŞKİSİNİN SAPTANMASI ( Yürütülen İşin Türü Ortaya Konularak Bu İşyerlerinde Yılın Hangi Aylarında Çalışmanın Gerçekleştiği ve Bir Başka Anlatımla Mevsimlik ( Sezonluk ) Çalışma İlişkilerinin Söz Konusu Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( Zorunlu Sigortalılık Sürelerinin Tespiti - İmzanın Kendisine Aidiyeti Davacı Tarafından Kabul Edilenler İle İnkâr Edilip de Aidiyeti Uzman Bilirkişi İncelemesiyle Saptananlardan Yine Davacı Tarafından Hata Hile İkrah Durumunun İspatlanması Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD5.10.2009E. 2008/9865 K. 2009/15012"SANDIKTAN YAŞLILIK AYLIĞI ALAN KİMSENİN SSK'DAN YARARLANARAK YAŞLILIK AYLIĞI ALMASI ( Sandıkların SSK'ya Devredildiği - 506 S.K. Geçici 20. Maddesinde Öngörülen Sandıklardan Yaşlılık Aylığı Bağlanmış Kimselerin Sonradan SSK'dan Yararlanarak Yaşlılık Aylığı Alamayacağı )
SANDIĞIN SSK'YA DEVRİ ( 506 S.K. Geçici 20. Maddesinde Öngörülen Sandıklardan Yaşlılık Aylığı Bağlanmış Kimselerin Sonradan SSK'dan Yararlanarak Yaşlılık Aylığı Alamayacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( 506 S.K. Geçici 20. Maddesinde Öngörülen Sandıklardan Yaşlılık Aylığı Bağlanmış Kimselerin Sonradan SSK'dan Yararlanarak Yaşlılık Aylığı Alamayacağı )"
Geç.20Y21.HD25.6.2009E. 2008/11083 K. 2009/9949"KISMİ YAŞLILIK AYLIĞININ TAM YAŞLILIK AYLIĞI OLARAK ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davacının İptalini İstediği İşlemin Emekli Sandığının İdari Nitelikte Bir İşlem Olduğu - İdari Bir İşlemin İptaline İlişkin Bu Davada Yargı Yolu Bakımından Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Kısmi Yaşlılık Aylığının Tam Yaşlılık Aylığı Olarak Ödenmesi Gerektiğinin Tespiti - Davacının İptalini İstediği İşlemin Emekli Sandığının İdari Nitelikte Bir İşlem Olduğu/İdari Bir İşlemin İptaline İlişkin Bu Davada Yargı Yolu Bakımından Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
GÖREV ( Aylığın Tam Yaşlılık Aylığı Olarak Ödenmesi Gerektiğinin Tespiti - Davacının İptalini İstediği İşlemin Emekli Sandığının İdari Nitelikte Bir İşlem Olduğu/İdari Bir İşlemin İptaline İlişkin Bu Davada Yargı Yolu Bakımından Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
EMEKLİ SANDIĞI İŞLEMİ ( Davacının İptalini İstediği İşlemin Emekli Sandığının İdari Nitelikte Bir İşlem Olduğu - İdari Bir İşlemin İptaline İlişkin Bu Davada Yargı Yolu Bakımından Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD3.3.2009E. 2007/25055 K. 2009/2532"SSK YAŞLILIK AYLIĞI ( 1479 Sayılı Kanuna Tabi Hizmet sürelerinin Diğer Kurum ve Sandıklara Bildirilmesi Koşuluyla Geçerli Sayılacağı - Yaşlılık Aylığı Tahsisine Esas Sigortalılık Süresi ile Kurum Yaşlılık Aylığı Tahsis İşlemi Başlangıçtan Beri Geçerli Olduğundan Davanın Kabulü Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİNE ESAS SİGORTALILIK SÜRESİ ( Kurumun Yaşlılık Aylığı Tahsis İşlemi Başlangıçtan İtibaren Geçerli Olduğundan 506 Sayılı Kanuna Göre Bağlanan Yaşlılık Aylığının Geçerli Olduğu )
KANUNA TABİ HİZMET SÜRELERİNİN DİĞER KURUM VE SANDIKLARA BİLDİRİLMESİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Bağlanan Yaşlılık Aylığının Geçerli Olduğunun Tespiti - 1479 Sayılı Kanuna Tabi Hizmet sürelerinin Diğer Kurum ve Sandıklara Bildirilmesi Koşuluyla Geçerli Sayılacağı )"
Geç.20Y10.HD3.2.2009E. 2008/12314 K. 2009/942"ZORUNLU SİGORTALILIK ( 2926 S.Y'ya Tabi Sigortalılığını Sürdürmek Konusundaki İradesini Ortaya Koyacak Herhangi Bir Başvuru veya Ürün Bedelinden Kesinti ya da Prim Ödemesi Eylemi Gerçekleşmediği Halde Geçmişe Yönelik Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı Tespitine Yol Açacak Şekilde Hüküm Kurulamayacağı )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Sigortalılığını Sürdürmek Konusundaki İradesini Ortaya Koyacak Herhangi Bir Başvuru veya Ürün Bedelinden Kesinti ya da Prim Ödemesi Eylemi Gerçekleşmediği Halde Geçmişe Yönelik Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı Tespitine Yol Açacak Şekilde Hüküm Kurulamayacağı )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Sandıklara Tabi Sigortalılık Başlangıçları İle Hizmet Süreleri Fiilî Hizmet Süresi Zammı İtibarî Hizmet Süreleri Borçlandırılan ve İhya Edilen Süreler ve Sigortalılık Süreleri Tabi Oldukları Kanun Hükümlerine Göre Değerlendirileceği )
2926 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIK ( Diğer Yasalar Kapsamındaki Zorunlu Sigortalılık Süreleriyle Çakışan Dönemleri Dışında Kalan Kısımlarının Geçerliliğinin Tespitine İlişkin Sorunun Çözümünde 5510 S.Y'nin Yürürlüğü Öncesindeki Yasal Düzenlemelerin Dayanak Alınacağı )"
Geç.20Y12.HD27.11.2008E. 2008/16840 K. 2008/21082"EMEKLİ MAŞININ HACZİ ( 506 S.Y'nın 128. Md. Göre Kurulmuş Olan Munzam Sandıklardan Alınan Maaşların Haczedilmesinin Mümkün Olduğu )
MUNZAM SANDIKLAR ( 506 S.Y'nın 128. Md. Göre Kurulmuş Olan Munzam Sandıklardan Alınan Maaşların Haczedilebileceği )
MAAŞ HACZİ ( 506 S.Y'nın 128. Md. Göre Kurulmuş Olan Munzam Sandıklardan Alınan Maaşların Haczedilebileceği - Geçici 20. Md. Kapsamındaki Sandıkların Ödediği Maaşların Haczedilemeyeceği )"
Geç.20Y10.HD25.11.2008E. 2008/14417 K. 2008/15236"SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ ( 4784 S.K. İle Yapılan Ödemenin Sigortalılardan Tahsil Edilen Primlerden Olmadığı - Primli Sosyal Sigorta Sistemi İçinde Yer Almadığı )
PRİMLİ SOSYAL SİGORTA SİSTEMİ ( 4784 S.K. İle Yapılan Ödemenin Bu Sistemin İçinde Olmadığı - Davacının Davasının Reddedileceği )
SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ ( Kapsamının Açıkça ve Sınırlı Olarak Belirli Olduğu - Davacı Bu Kapsamda Olmadığından Davasının Reddine Karar Verileceği )"
Geç.20Y10.HD14.10.2008E. 2007/2484 K. 2008/12659"ÇALIŞTIRILANLARA VE İŞÇİLERE YARDIM VAKFI ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olması - Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığı - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalara Bakma Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
YARDIMLAŞMA SANDIĞI / VAKFI ( Yararlananlara Dava Hakkı Medeni Kanun Hükümleriyle Tanındığı - Bu Vakıflardan Olan Davalı Vakfın Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi Bulunmadığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Şeklinde Yapılandırılan ve “Munzam Sandık-Vakıf” Olarak İfade de Edilen Yardımlaşma Sandıklarından Yararlananlara Dava Hakkı Medeni Kanun Hükümleriyle Tanındığı - Taraflar Arasında Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Bir Sosyal Güvenlik İlişkisi Bulunmadığından Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )"
Geç.20YHGK5.3.2008E. 2008/10-228 K. 2008/232"İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM İADESİ ( Kitlerde "Kapsam Dışı Personel" Adı Altında İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilebileceği )
KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Kitlerde "Kapsam Dışı Personel" Adı Altında İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilebileceği - İşsizlik Sigortası )
İŞSİZLİK SİGORTASININ KİŞİLER BAKIMINDAN KAPSAMI ( 506 Sayılı Kanun Anlamında Sigortalılık Niteliğini Kazanma Açısından Aranan Koşullar İşsizlik Sigortasının Kapsamı İçinde Aynen Geçerli Olduğu )
SİGORTALI SAYILMAYANLAR ( Mütekabiliyet Esasına Dayalı Olarak Yapılan Anlaşmalara Göre Çalışan Yabancı İşçiler İşsizlik Sigortasının Kapsamında Yer Aldığı )
KAMU GÖREVLİLERİ ( Kapsam Dışı Personel - Kapsam Dışı Personelin Anayasanın 128. Maddesinde Sözü Edilen "Diğer Kamu Görevlileri" Tanımı İçerisinde Kabulüne Yasaca Olanak Bulunmadığı )
İSTİHDAM TÜRLERİ ( Sınırlı Olarak Belirtilen İstihdam Türlerine Toplu Sözleşmenin Taraflarınca Yeni Bir Statü Eklenemediği - İşsizlik Sigortası Prim İadesi )
KİT PERSONEL REJİMİ ( "Kapsam Dışı Personel" Adı Altında İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilebileceği )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Kapsam Dışı Personel - Kapsam Dışı Bırakılma Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmama Sonucunu Doğurduğu/İşçiyle İşveren Arasındaki Bireysel İş İlişkisini Hizmet Sözleşmesine Dayanan Olguyu Etkilemediği )"
Geç.20Y12.HD7.5.2007E. 2007/6970 K. 2007/9174"HACİZ AŞAMASI ( Borçlu Haciz Aşamasına Gelinmeden Emekli Maaşının Tamamının Haczine Muvafakat Ettiği İçin Anılan Kabul Beyanı 83/A Maddesi Gereğince Sonuç Doğurmadığı )
EMEKLİ MAAŞININ TAMAMININ HACZİNE MUVAFAKAT ( Borçlu Haciz Aşamasına Gelinmeden Muvafakat Ettiği İçin Anılan Kabul Beyanı 83/A Maddesi Gereğince Sonuç Doğurmadığı )
BORÇLUNUN EMEKLİ MAAŞI ALDIĞI SANDIK ( 506 Sayılı Kanun'un Geçici 20. Maddesine Dayalı Olarak Kurulup Kurulmadığının Araştırılması Gereği - Haczedilmezlik Şikayeti Bundan Sonra Belirlenecek Duruma Göre Çözülmesi Gereği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Emekli Maaşı Aldığı Sandığın 506 Sayılı Kanun'un Geçici 20. Maddesine Dayalı Olarak Kurulup Kurulmadığının Araştırılması Gereği - Haczedilmezlik Şikayeti Bundan Sonra Belirlenecek Duruma Göre Çözülmesi Gereği ) "
Geç.20Y21.HD26.3.2007E. 2006/6600 K. 2007/5113"YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARIN BORÇLANMASI ( Ön Koşul Borçlanılabilecek Yurtdışında Geçen Fiili Çalışmanın Varlığı Gerektiği )
YABANCI ÜLKEDE GEÇEN ÇALIŞMA ( Bilgi ve Belgelerin O Yöredeki Türk Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tasdik Ettirilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulması Gereği )
HUMK 296 VE LAHEY SÖZLEŞMESİNE GÖRE SİYASİ MEMURCA ONAYLANAN SENETLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ ( O Yöredeki Türk Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tasdik Ettirilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulması Gereği )"
Geç.20Y18.HD12.3.2007E. 2007/1926 K. 2007/2181"BANKALARIN EMEKLİ SANDIĞI VAKIFLARI ( Üyelerine Verilen Borcun Zamanında Tahsil Edilememesi Nedeniyle Yürütülen İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali İstemi - İlişkinin Sosyal Güvenlik Haklarıyla İlgisi Bulunmadığı/Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılacağı )
VAKIF SENEDİNDEN DOĞAN İLİŞKİ ( 506 S.K. Hükümlerine Göre Kurulmuş Banka Emekli Sandığı Vakfı - Üyelerine Verilen Borcun Zamanında Tahsil Edilememesi Nedeniyle Yürütülen İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali İstemi/Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankaların Emekli Sandığı Vakfı - Üyelerine Verilen Borcun Zamanında Tahsil Edilememesi Nedeniyle Yürütülen İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali İstemi )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIF ( Üyelerine Verilen Borcun Zamanında Tahsil Edilememesi Nedeniyle Yürütülen İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali İstemi - İlişkinin Sosyal Güvenlik Haklarıyla İlgisi Bulunmadığı/Görevli Mahkeme )"
Geç.20Y21.HD22.1.2007E. 2006/4338 K. 2007/338"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Belgelerin Yöredeki Türk Suudi Arabistan Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tastik Ettirilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulduktan Sonra Eldeki Yargılama Dosyası İçerisine Getirtilmesinin Sağlanması Gerektiği )
RESMİ SENET ÖZELLİĞİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi - Belgelerin Yöredeki Türk Suudi Arabistan Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tastik Ettirilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulduktan Sonra Değerlendirilmesi Gerektiği )
YURT DIŞI BORÇLANMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi - Belgelerin Yöredeki Türk Suudi Arabistan Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tastik Ettirilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulduktan Sonra Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Geç.20Y21.HD23.11.2006E. 2006/11606 K. 2006/13121"YURTDIŞI ÇALIŞMALARININ BORÇLANILMASI ( Süre Yönünden Reddeden Kurum İşleminin İptali ve Çalışmaların Borçlanabileceğinin Tesbiti İstemi - Davacının Yurtdışında Çalışmış İse Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması Gereği )
SÜRE ( Yurtdışı Çalışmalarının Borçlandırılıp Birleştirilmesi Talebi - Türk Sosyal Güvenlik Kurumları Kapsamı Dışında Bir Hizmetin Varlığının Mevcudiyeti Halinde Araştırılması Gereken Hususlar )
YURTDIŞINDA TÜRK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI KAPSAMI DIŞINDAKİ HİZMETLER ( Borçlandırılıp Birleştirilmesi Talebi - Hizmetin Varlığının Mevcudiyeti Halinde Araştırılması Gereken Hususlar )
LAHEY SÖZLEŞMESİNE GÖRE SİYASİ MEMURCA ONAYLANAN SENETLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ ( Yurtdışı Çalışmalarının Borçlandırılıp Birleştirilmesi Talebi - Resmi Senet Hüküm ve Kuvvetinde Sayılabilmesi Koşulları )
YURTDIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMA ( Bilgi ve Belgelerin Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulabilmesi Koşulları - Yurtdışı Çalışmalarının Borçlandırılıp Birleştirilmesi Talebi )"
Geç.20YHGK11.10.2006E. 2006/21-606 K. 2006/650"EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Munzam Vakıf Senedinde Keseneklerin İadesi Yoluyla Hizmetlerin İhyası Müessesesi Olmadığından Davanın Reddi Gereği )
BANKAYLA İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Davacının Kesenekleri Geri Almak İstemediğine İlişkin Bankayla İlişiğinin Kesilmesinden İtibaren Bir Yıl İçerisinde Herhangi Bir Başvurusu Olmadığından Vakıf Yönetimince Keseneklerin İadesine İlişkin İşlemde Her Hangi Bir Usulsüzlük Olmadığı )
VAKIF YÖNETİMİNCE KESENEKLERİN İADESİ ( Davacının Kesenekleri Geri Almak İstemediğine İlişkin Bankayla İlişiğinin Kesilmesinden İtibaren Bir Yıl İçerisinde Herhangi Bir Başvurusu Olmadığından İadeye İlişkin İşlemde Her Hangi Bir Usulsüzlük Olmadığı )
BİR YIL İÇİNDE BAŞVURU OLMAMASI ( Davacının Kesenekleri Geri Almak İstemediğine İlişkin Bankayla İlişiğinin Kesilmesinden İtibaren Başvurusu Olmadığından Vakıf Yönetimince Keseneklerin İadesine İlişkin İşlemde Her Hangi Bir Usulsüzlük Olmadığı )
MUNZAM VAKIF SENEDİNDE KESENEKLERİN İADESİ ( İadesi Yoluyla Hizmetlerin İhyası Müessesesi Olmadığından Emekli Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespitini İsteminin Reddi Gereği )"
Geç.20YHGK11.10.2006E. 2006/21-585 K. 2006/648"TESPİT İPTAL TALEBİ ( Borçlanma Başvurusunun Kabulü İle Aksine Kurum İşleminin İptali Talebi - Davacı Vekilinin Davadan Vazgeçmesi Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLANMA BAŞVURUSU ( Kabulü İle Aksine Kurum İşleminin İptali Talebi - Davacı Vekilinin Davadan Vazgeçmesi Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVADAN VAZGEÇME ( Borçlanma Başvurusunun Kabulü İle Aksine Kurum İşleminin İptali Talebi - Davacı Vekilinin Davadan Vazgeçmesi Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Geç.20Y10.HD30.5.2006E. 2006/728 K. 2006/7859"YAŞLILIK AYLIĞI ( Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçinde Fiili Hizmet Süresi Fazla Olan Kurumca Hizmet Sürelerinin Eşit Olması Halinde İse Eşit Hizmet Sürelerinden Sonuncusunun Tabi Olduğu Kurumca Kendi Mevzuatına Göre Aylık Bağlanıp Ödeneceği )
GELİR BAĞLANMASI ( Hizmet Süresi İçinde Fiili Hizmet Süresi Fazla Olan Kurumca Hizmet Sürelerinin Eşit Olması Halinde İse Eşit Hizmet Sürelerinden Sonuncusunun Tabi Olduğu Kurumca Kendi Mevzuatına Göre Aylık Bağlanıp Ödeneceği )
HİZMET TESPİTİ ( Hizmet Sürelerinin Eşit Olması Halinde İse Eşit Hizmet Sürelerinden Sonuncusunun Tabi Olduğu Kurumca Kendi Mevzuatına Göre Aylık Bağlanıp Ödeneceği )
BİRLEŞTİRİLMİŞ HİZMET SÜRELERİ ( Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçinde Fiili Hizmet Süresi Fazla Olan Kurumca Hizmet Sürelerinin Eşit Olması Halinde İse Eşit Hizmet Sürelerinden Sonuncusunun Tabi Olduğu Kurumca Kendi Mevzuatına Göre Aylık Bağlanıp Ödeneceği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Hizmet Süresi Fazla Olan Kurumca Hizmet Sürelerinin Eşit Olması Halinde İse Eşit Hizmet Sürelerinden Sonuncusunun Tabi Olduğu Kurumca Kendi Mevzuatına Göre Aylık Bağlanıp Ödeneceği )"
Geç.20Y18.HD10.4.2006E. 2006/2064 K. 2006/2848"BANKA PERSONELİNE YARDIM AMACIYLA KURULMUŞ SANDIK ( Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliğin İptalini Talebi/Davanın Niteliği Göz Önüne Alınarak İşin Esası İncelenmesi Gereği - Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME FARKININ KANUNİ FAİZİYLE ÖDENMESİ ( Üyeler İle Vakıf Tüzel Kişiliği Arasındaki Alacak Davalarına Bakma Görevi İş Mahkemelerine Ait Olduğu - Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliğin İptali Talebinin Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliğin İptali Talebi - Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN İPTALİ ( Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )"
Geç.20Y21.HD26.1.2006E. 2005/9269 K. 2006/331"RESMİ SENET ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanması - İbraz Edilen Belgenin Resmi Yasal ve Gerçeğe Uygun Olup Olmadığı Mahkemece Resen İncelenmesi Gereği )
YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI TALEBİ ( Borçlanılmak İstenen Hizmetin Türk İşveren Nezdinde Türk Sosyal Güvenlik Kurumları Kapsamında Geçip Geçmediği Tespit Edilmesi Gereği )
YURTDIŞINDA DÜZENLENEN EVRAKIN DELİL NİTELİĞİ ( Konsolosluk Görevini Yürüten T.C. Siyasi Memuru Tarafından Onaylanması Halinde Resmi Senet Hüküm ve Kuvvetinde Sayılacağı )
YURT DIŞI ÇALIŞMASI ( İşyerine Ait Hizmet Belgesi İşe Giriş Çıkış Tarihleri İş Karnesi İş Güvence Karnesi Hizmet Cetveli Gibi Bilgi ve Belgeler Türk Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Onaylanıp Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulması Gereği )"
Geç.20Y10.HD18.10.2005E. 2005/10540 K. 2005/10610"EMEKLİLİK İKRAMİYESİ ( Müddeabihin Sandığa Bağlı Çalışmaların Karşılığı Olması - Bunun Miktarı Belirlenirken Münhasıran Sandık Bünyesinde Geçen Sigortalı Hizmetin Dikkate Alınması Gereği )
MÜDDEABİHİN TESPİTİ ( Sandık Mevzuatına Uygun Esaslar Çerçevesinde Ödenmesi Gereken İkramiyeye İlişkin Olup Bunun Miktarı Belirlenirken Münhasıran Sandık Bünyesinde Geçen Sigortalı Hizmetin Dikkate Alınması Gereği )
İKİNCİ SANDIKTAN EMEKLİLİK ( Hakkın Kaynağını Oluşturan İkramiye Esas Alındığında da Sandığa Tabi Hizmetin Geçtiği Son Aya Göre Hesap Yapılması Gereği )"
Geç.20YHGK21.9.2005E. 2005/10-434 K. 2005/509"SSK'YA DEVREDİLEN YARDIM SANDIĞINCA VERİLEN YAŞLILIK AYLIĞININ SSK'CA EMSALLERE GÖRE İNTİBAKI ( Yaşlılık Aylığının Önceki Miktar Üzerinden Ödenmesi Gerektiğinin Tesbiti Talebinin Reddi Gereği )
YARDIM SANDIĞININ SSK'YA DEVRİ ( Yaşlılık Aylığının SSK'ca Emsallere Göre İntibakı - Davacının Munzam Sandıktan Aldığı Aylık Miktarının Ödenmeye Devam Edilmesi Talebinin Reddi Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞININ ÖNCEKİ MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( SSK'ya Devredilen Yardım Sandığınca Verilen Yaşlılık Aylığının SSK'ca Emsallere Göre İntibakı )
MUNZAM YARDIM SANDIĞINDAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ AYNI MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMEYE DEVAM EDİLMESİ TALEBİ ( SSK'ya Devredilen Munzam Yardım Sandığından Bağlanan Yaşlılık Aylığının Kurumca Emsallere Göre İntibakı )"
Geç.20YHGK21.9.2005E. 2005/10-422 K. 2005/497"SSK'YA DEVREDİLEN MUNZAM SANDIKTAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ AYNI MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( SSK'nın Emsallere Göre Yaptığı İntibakın Usul ve Yasaya Uygun Olması - Yaşlılık Aylığı Miktarının Eksilmesinin Kazanılmış Hakları İhlal Etmiş Olmayacağı )
YAŞLILIK AYLIĞININ SSK'CA EMSALLERE GÖRE İNTİBAKI ( SSK'ya Devredilen Munzam Sandıktan Alınan Yaşlılık Aylığının Aynı Miktar Üzerinden Ödenmesi Talebi - SSK'nın Emsallere Göre İntibak Yapmasının Doğru Olması )
KAZANILMIŞ HAK OLUŞMAMASI ( SSK'ya Devredilen Munzam Sandıktan Alınan Yaşlılık Aylığının Aynı Miktar Üzerinden Ödenmesi Talebinin Reddi Gereği - SSK'ca Emsallere Göre İntibak Yapılmasının Doğru Olması )
MUNZAM SANDIKTAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ SSK'YA DEVİRDEN SONRA DA AYNI MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDENMESİ TALEBİ ( SSK'nın Emsallere Göre İntibak Yapmasının Doğru Olması - SSK'ya Devirden Önceki Aylığın Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )"
Geç.20YHGK21.9.2005E. 2005/10-419 K. 2005/494"MUNZAM SANDIĞIN SSK'YA DEVREDİLMESİ ( Devir İşlemlerinin Yasaya Uygun Olması Karşısında Sandık Üyesi Sigortalı Lehine Devirden Önce Ödenen Yaşlılık Aylığının Miktarı Yönünden Kazanılmış Bir Hakkın Varlığından Söz Edilemeyeceği )
SANDIK ÜYESİ ( Munzam Sandığın Devir İşlemlerinin Yasaya Uygun Olması Karşısında Sandık Üyesi Sigortalı Lehine Devirden Önce Ödenen Yaşlılık Aylığının Miktarı Yönünden Kazanılmış Bir Hakkın Varlığından Söz Edilemeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK ( Munzam Sandığın Devir İşlemlerinin Yasaya Uygun Olması Karşısında Sandık Üyesi Sigortalı Lehine Devirden Önce Ödenen Yaşlılık Aylığının Miktarı Yönünden Kazanılmış Bir Hakkın Varlığından Söz Edilemeyeceği )"
Geç.20Y10.HD15.3.2005E. 2004/12216 K. 2005/2667"BANKA MUNZAM YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFINDAN ALINAN EMEKLİ AYLIĞININ VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİYLE İNDİRİLMESİ ( Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliğiyle Kazanılmış Hakların İhlal Edilemeyeceği - Kesintilerin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi Gereği )
MUNZAM YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFINDAN ALINAN EMEKLİ AYLIĞINDAN VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİYLE KESİNTİ YAPILMASI ( Vakıf Senedi Değişikliğinden Önce Emekli Olanların Aylıklarından Kesinti Yapılmasının Kazanılmış Hak Kuralına Aykırı Olması )
VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI İHLAL EDEMEYECEĞİ ( Munzam Yardım ve Emekli Sandığı Vakfından Alınan Emekli Aylığından Kesinti Yapılmasına İlişkin - Yapılan Kesintilerin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi Gereği )
EMEKLİ AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİLERİN İADESİ TALEBİ ( Banka Sosyal Güvenlik Vakfına Ait Vakıf Senedinde Yapılan Değişiklikle Emekli Aylığından Kesinti Yapılması - Vakıf Senedi Değişikliğinin Kazanılmış Hakları İhlal Edemeyeceği )
KAZANILMIŞ HAKLARIN İHLAL EDİLEMEMESİ ( Banka Emekli Sandığı Vakfına Ait Vakıf Senedinde Yapılan Değişiklikle Emekli Aylığından İndirim Yapılması - Yapılan Kesintilerin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi Gereği )"
Geç.20Y10.HD15.3.2005E. 2004/12212 K. 2005/2666"SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 20. MADDESİ KAPSAMINDAKİ VAKIF ( Emekli Aylığı ve İkramiye Ödemelerinde Yapılan İndirimlerin Müktesep Hakkın İhlali ve Eşitlik İlkesine Aykırılık Oluşturması - Vakıf Senedinde Düzenleme Yapılmadan Önce Emeklilik Statüsünü Kazanmış Kişiler Hakkında Bu Değişikliğin Uygulanamaması )
EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYE ÖDEMELERİNDE İNDİRİM ÖNGÖREN VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ ( Müktesep Hakkın İhlali ve Eşitlik İlkesine Aykırılık İddiasıyla İşlemin İptali Talebi - Vakıf Senedindeki Değişikliğin Önceki Emeklilik Statüsünü Kazanmış Kişiler Hakkında Uygulanamayacağı )
VAKIF SENEDİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN ÖNCEKİ EMEKLİLİK STATÜSÜNÜ KAZANMIŞ KİŞİLER HAKKINDA UYGULANAMAMASI ( Sigorta Sandığı Niteliğindeki Vakıf - Emekli Aylığı ve İkramiye Ödemelerinde İndirim Öngören Vakıf Senedi Değişikliğinin Kazanılmış Hakkı İhlal Edemeyeceği )
KAZANILMIŞ HAKKIN İHLAL EDİLEMEMESİ ( Emekli Aylığı ve İkramiye Ödemelerinde İndirim Öngören Vakıf Senedi Değişikliğinin Önceki Emeklilik Statüsünü Kazanmış Kişiler Hakkında Uygulanamaması - SSK 20. Maddesi Kapsamındaki Vakıf )"
Geç.20Y18.HD8.11.2004E. 2004/6203 K. 2004/8236"VAKIF SENEDİNİN UYGULAMASINDAN DOĞAN DAVALAR ( Taraflar Arasında Hizmet Sözleşmesi Olmadığı Gibi İşçi İşveren İlişkisi de Olmaması - 506 S.K. 134. Maddesinin Uygulanamayacağı )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ MADDE 20 KAPSAMINDA OLMAYAN VAKIFLAR ( 134. Maddenin Uygulanamayacağı - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalar )
MUNZAM VAKIF ( Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan - Vakıf Senedinin Uygulanmasından Doğan Davalar/506 S.K. 134. Maddesinin Uygulanamayacağı )"
Geç.20Y10.HD13.12.2002E. 2002/7956 K. 2002/9647"ÇALIŞMANIN TESPİTİ TALEBİ ( Yasal Hasım SSK Değil Diğer Davalı Şirket Mensupları Olduğu )
HUSUMET ( Davalı İşveren Yanında Geçen ve Kuruma Bildirilmeyen Sigortalı Çalışmaların Tespiti Davasında SSK Değil Diğer Davalı Şirket Mensupları Olduğu )"
Geç.20Y10.HD11.3.2002E. 2002/1381 K. 2002/1996"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının İşyerinde Çalıştığı Dönemin Kendi Adına Tespiti Talebi )
SİGORTALI GEÇEN SÜRELERİN TESPİTİ ( Davacının Çalıştığını Bildirir Dönemle İlgili Tüm Bilgilerin Toplanarak Hüküm Kurulması )"
Geç.20Y10.HD29.6.2001E. 2001/3248 K. 2001/5114"EMEKLİLİK MAAŞININ ARTIRILMASI TALEBİ ( Banka Tekaüt Sandığına Tabi İşçiden Alınan Fazla Aidatların Yansıtılmasıyla)
BANKA TEKAÜT SANDIĞINA TABİ İŞÇİDEN ALINAN FAZLA AİDATLAR ( Emekli Maaşına Yansıtılması Gerektiği)
İŞÇİDEN ALINAN FAZLA AİDATLARIN EMEKLİ MAAŞINA YANSITILMASI ( Banka Tekaüt Sandığı Üyesi Olan İşçiden)
BANKA TEKAÜT SANDIĞI PASİF ÜYESİ İŞÇİ ( Aktif Üyelere Sağlanan Artışla Paralel Maaş Farkı Talebi)"
Geç.20YHGK20.6.2001E. 2001/4-528 K. 2001/528"GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Aleyhine Açılan Vakıf Üyeliği ve Vakıftan Emeklilik Hakkına İlişkin Davada )
VAKIFTAN EMEKLİLİK HAKKI İÇİN AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
VAKIF SANDIĞINA ÜYELİK VE VAKIFTAN EMEKLİLİK TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
YARDIMLAŞMA SANDIĞINA ÜYELİK VE EMEKLİLİK HAKKI TALEBİ ( Görevli Mahkeme )"
Geç.20YHGK21.3.2001E. 2001/4-298 K. 2001/264"GÖREVLİ MAHKEME ( Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Üyeliğinin ve Bu Vakıftan Emeklilik Hakkına Sahip Bulunulduğunun Tesbiti - İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )
SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA VAKFI ÜYELİĞİNİN VE EMEKLİLİK HAKKINA SAHİP OLDUĞUNUN TESBİTİ DAVASI ( İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVA ( Merkez Bankası Sosyal ve Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Üyeliğinin ve Bu Vakıftan Emeklilik Hakkına Sahip Bulunulduğunun Tesbiti Davası )
VAKIF ÜYELİĞİNİN VE EMEKLİLİK HAKKINA SAHİP OLDUĞUNUN TESBİTİ DAVASI ( Merkez Bankası Sosyal ve Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TESPİT DAVASI ( Merkez Bankası Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Üyeliğinin ve Bu Vakıftan Emeklilik Hakkına Sahip Bulunulduğunun - İş Mahkemesinin Görevine Girdiği )"
Geç.20YHGK21.3.2001E. 2001/4-275 K. 2001/263"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Görevli Mahkeme - T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Dava/İş Mahkemesinde Bakılacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hizmet Tesbiti - T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Davanın İş Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )
MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA VAKFI ( Aleyhine Açılan Hizmet Tesbiti Davası - Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )"
Geç.20YHGK25.10.2000E. 2000/4-1262 K. 2000/1576"MUARAZANIN MEN'İ ( Davaya İş Mahkemesinde Bakılmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Muarazanın Men'i İle Emeklilik Hakkının Tanınması Davalarına İş Mahkemesinde Bakılmasının Gerekmesi )"
Geç.20YHGK18.10.2000E. 2000/21-1224 K. 2000/1302"TESPİT-İPTAL DAVASI ( Geçici Olarak Yurt Dışına Gönderilen Sigortalı Veya Sandık Mensupları Hakkında Gönderildikleri Ülke Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Uygulanması )
GEÇİCİ GÖREVDE YABANCI ÜLKEYE GÖNDERİLME ( Geçici Olarak Yurt Dışına Gönderilen Sigortalı Veya Sandık Mensupları Hakkında Gönderildikleri Ülke Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Uygulanması )
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Herhangi Bir Süre Sınırlandırmasına Tabi Tutulmaması )
GÖNDERİLEN ÜLKE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ( Geçici Olarak Yurt Dışına Gönderilen Sigortalı Veya Sandık Mensupları Hakkında Uygulanması )
GEÇİCİ OLARAK YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN TÜRK İŞÇİ ( Türk Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olacağı )
TÜRK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLMA ( Geçici Olarak Yurtdışında Görevlendirilen Türk İşçi )
YURTDIŞINDA GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN TÜRK İŞÇİ ( Türk Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olacağı )"
Geç.20YHGK20.9.2000E. 2000/4-1146 K. 2000/1134"GÖREVLİ MAHKEME ( Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Emeklilik Hakkının Tanınması Davası )
SSK'NUN UYGULAMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görev-Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Emeklilik Hakkının Tanınması Davası )
EMEKLİLİK HAKKININ TANINMASI ( Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan Davada Görevli Mahkeme )
TÜRK TİCARET BANKASI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM SANDIĞI VAKFI VE VAKIFTAN YARARLANANLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Görev-Emeklilik Hakkının Tanınması )"
Geç.20Y4.HD22.6.2000E. 2000/6107 K. 2000/6116"SOSYAL GÜVENLİK SANDIKLARI ( 506 Sayılı Kanunun 128. Maddesinde Gerekse Geçici 20. Maddede Sözü Geçen Kuruluşların Varlık Nedeni ve Yapıları Düzenlenmediği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davalı Vakfın Statüsü Gereği Vakıftan Yararlananlarla Vakıf Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklar - Yasanın Bu Yönde Bir Hükmü Olmaması Sonucu İş Mahkemeleri Görevli Olmadığı )
VAKIF İLE ÜYE ARASINDAKİ İHTİLAF ( İş Mahkemeleri Görevli Olmadığı )"
Geç.20Y21.HD28.4.2000E. 2000/958 K. 2000/3427"GEÇİCİ OLARAK YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN SİGORTALILAR ( Gönderilen Ülke Sosyal Güvenlik Sisteminin Uygulanması )
YURT DIŞINDA GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN SİGORTALILAR ( Gönderilen Ülke Sosyal Güvenlik Sisteminin Uygulanması )
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ( Geçici Olarak Yurt Dışında Görevlendirilen Sigortalılar İçin Gönderilen Ülke Sosyal Güvenlik Sisteminin Uygulanması )
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Herhangi Bir Süre Sınırlamasına Tabi Olmaksızın Yurt Dışında Görevlendirilme )"
Geç.20Y18.HD23.2.1998E. 1998/757 K. 1998/1613"GÖREVLİ MAHKEME ( Yönetmeliğinin Değiştirilmesi İstenen Vakfın Niteliğinin Tesbiti )
VAKIF YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ ( Vakfın Niteliği ve Görevli Mahkeme )
İSTİHDAM EDİLENLERE YARDIM VAKIFLARI ( Vakıf Yönetmeliğinde Değişiklik Talebinde Görevli Mahkeme )"
Geç.20Y18.HD20.1.1998E. 1997/12568 K. 1998/261"VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK ŞEKLİ ( 506 s. Kanun Geçici 20. m. Kapsamına Giren Vakıflarda )
TİCARET KANUNU M. 468 KAPSAMINDA KURULAN VAKIFLAR ( Vakıf Senedinde Değişiklik Şekil ve Şartları )
MÜSTAHDEM İŞÇİLER İÇİN KURULAN VAKIF ( Vakıf Senedinde Değişiklik Yapılması Şekli )
İŞÇİLER İÇİN AYRILAN YARDIM AKÇESİYLE KURULAN VAKIF ( Vakıf Senedinde Değişiklik Şekil ve Şartları )"
Geç.20Y10.HD20.1.1998E. 1997/9721 K. 1998/124"MESLEK HASTALIĞI ( Hastalığın İşyerindeki Belirli Zararlı Etkenlerin Sonucu Olarak Doğmuş Olmasının Ön Koşul Olması )
HASTALIĞIN MESLEKTEN KAYNAKLANDIĞININ TESPİTİ ( Meslek Hastalığından Söz Edebilmenin Koşulları )
ÖN KOŞUL ( Meslek Hastalığından Söz Edebilmek İçin Hastalığın İşyerindeki Belirli Zararlı Etkenlerin Sonucu Doğmuş Olmasının Gerekmesi )"
Geç.20YHGK30.4.1997E. 1997/10-168 K. 1997/375"ÖZEL BANKA VE SİGORTA ŞİRKETİ SANDIĞININ TASFİYESİ
BEKLETİCİ MESELE ( Özel emekli sandığından alacak davası )
EMEKLİ AYLIKLARININ TAHSİL DAVASI ( Bekletici Mesele )"
Geç.20YİBGK9.3.1983E. 1983/1 K. 1983/1"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAN KİŞİLER ( Sonradan SSK Hükümlerinden Yararlanarak Yaşlılık Aylığı Alamamaları )
KANUNLA KURULU SANDIKLARDAN YAŞLILIK AYLIĞI ALANLAR ( Sonradan SSK Hükümlerinden Yararlanarak Yaşlılık Aylığı Alamamaları )
SANDIKLARDAN YAŞLILIK AYLIĞI ALANLAR ( Sonradan SSK Hükümlerinden Yararlanarak Yaşlılık Aylığı Alamamaları )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDAN YARARLANARAK YAŞLILIK AYLIĞI İSTENMESİ ( Özel Kanunda Belirtilen Sandıklardan Aylık Alanların Alamaması )"
Geç.20YHGK10.9.1975E. 1975/4-403 K. 1975/947"GÖREVLİ MAHKEME ( Geçici 20. Maddeye Dayanılarak Açılması Nedeniyle İş Mahkemesinde Görülmesi )
İŞ MAHKEMELERİ ( Geçici 20. Maddeye Dayanılarak Açılması Nedeniyle )"

DANIŞTAY

Geç.20D13.D12.2.2014E. 2013/1367 K. 2014/380"ZORUNLU OLARAK ÇALIŞTIRILAN ENGELLİ İŞÇİLERLE İLGİLİ OLARAK İŞVERENLERİN YARARLANACAKLARI SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİ ( Toplam İşçi Sayısının 958 Olduğu Eskişehir'de Kanun'da Belirlenen Oran Hesaplamasına Göre 29 Olarak Hesaplandığından Yalnızca Bu Sayıda İşçinin Sigorta Primine Ait İşveren Hisselerinin Tamamının Dikkate Alınması Suretiyle Teklif Bedelinin Oluşturulması Gerektiği )
ENGELLİ İŞÇİLER ( Toplam İşçi Sayısının 958 Olduğu Eskişehir'de Kanun'da Belirlenen Oran Hesaplamasına Göre 29 Olarak Hesaplandığından Yalnızca Bu Sayıda İşçinin Sigorta Primine Ait İşveren Hisselerinin Tamamının Dikkate Alınması Suretiyle Teklif Bedelinin Oluşturulması Gerekirken 33 Engelli Personel İçin Hazine'ce Karşılanacak Olan Prim Tutarının Tamamı Düşülerek Oluşturulan Teklif Bedelinin Mevzuata Uygun Olmadığı )
İŞVEREN SİGORTA TEŞVİK PRİMİ ( İşveren Hisselerinin Tamamının Dikkate Alınması Suretiyle Teklif Bedelinin Oluşturulması Gerekirken Fazla Sayıda Engelli Personel İçin Hazine'ce Karşılanacak Olan Prim Tutarının Tamamı Düşülerek Oluşturulan Teklif Bedelinin Mevzuata Uygun Olmadığı )"
Geç.20D4.D31.5.2000E. 1999/2577 K. 2000/2463"BANKA EMEKLİ YARDIM SANDIĞI VAKFINCA ÖDENEN EMEKLİ AYLIĞI ( Vergiden Müstesna Tutulmasının Şartları )
GELİR VERGİSİ İSTİSNASININ KAPSAMI ( Banka Emekli Yardım Sandığı Vakfınca Ödenen Emekli Aylıklarının )
EMEKLİ YARDIM SANDIĞI VAKFINCA ÖDENEN EMEKLİ AYLIKLARI ( Vergiden Müstesna Tutulmasının Şartları )
ÜCRET OLARAK VERGİYE TABİ EMEKLİ AYLIĞI ( Banka Emekli Sandığı Vakfınca Ödenen Emekli Aylığının Memur Maaşlarıyla Karşılaştırılması Sonucu Ortaya Çıkan Fazlalık )"
Geç.20D4.D12.10.1999E. 1998/3465 K. 1999/3448"GELİR VERGİSİ ( Muhtasar Beyannamesini İhtirazi Kayıtla Veren Vakıf Adına Salınması )
EMEKLİ SANDIĞI TARAFINDAN ÖDENEN AYLIKLAR ( Gelir Vergisinden İstisna Olması )
VAKIF TARAFINDAN YAPILAN EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ ( Hizmet Süresi ve Aylık Seviyesi Aynı Olan Memura Ödenen Aylığı Aşan Kısmı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )"
Geç.20D4.D7.6.1999E. 1998/4899 K. 1999/2399"ÖZEL EMEKLİ SANDIĞI VAKFININ ÜYELERİNE VERDİĞİ EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN DEVLET MEMURLARINA VERİLENDEN FAZLA KISMI ( Ücret Gibi Vergilendirileceği )
ÜCRET GİBİ VERGİLENDİRİLME ( Özel Emekli Sandığı Vakfının Üyelerine Verdiği Emekli İkramiyelerinin Devlet Memurlarına Verilenden Fazla Olan Kısmı )
EMEKLİ AYLIĞI FARKININ ÜCRET GİBİ VERGİLENDİRİLMESİ ( Özel Emekli Sandığı Vakfınca Üyelerine Verilen Aylığın Devlet Memuru Aylığından Fazla Olması )
BANKA ÖZEL EMEKLİ SANDIĞI VAKFININ ÜYELERİNE VERDİĞİ EMEKLİ AYLIĞI ( Devlet Memuru Emekli Aylığından Fazla Olması Halinde Fazlalığın Ücret Gibi Vergilendirileceği )"
Geç.20VDDGK20.12.1996E. 1996/217 K. 1996/420"EMEKLİ VE YARDIM SANDIKLARI ( Sigorta Primleri - Yasal Oranın Aşılması )
SİGORTA PRİMLERİ ( Emekli ve Yardım Sandıkları )
GERÇEK ÜCRET ( Emekli ve Yardım Sandıkları - Yasal Oranı Aşan Sigorta Primi )"
Geç.20VDDGK9.2.1996E. 1995/120 K. 1996/58"ÖZEL EMEKLİLİK SANDIĞI ( Kesilen Primler ve İşveren Payı - Ücret Olarak Vergilendirme )
ÜCRETİN GERÇEK SAFİ DEĞERİ ( Kesilen Primler ve İşveren Payı - Ücret Olarak Vergilendirme )"
Geç.20D3.D23.5.1995E. 1995/251 K. 1995/1600"HAYAT STANDARDI UYGULAMASI ( İzah Nedeni Gelirler - Yurtdışından Elde Edilen Emekli Maaşı Gelirleri )
İZAH NEDENİ GELİRLER ( Yurtdışından Elde Edilen Emekli Maaşı - Hayat Standardı Uygulaması )
YURTDIŞINDAN ELDE EDİLEN EMEKLİ MAAŞI GELİRLERİ ( Hayat Standardı Uygulamasında İzah Nedeni Gelir Sayılması Gerektiği )"
Geç.20D1.D12.10.1994E. 1994/143 K. 1994/165"SOSYAL SİGORTA İŞTİRAKÇİLERİNE YARDIM SAĞLAYAN SANDIKLAR ( Sosyal Sigortalar Kurumuna Devir Kararı Alınmaması )
SAĞLIK YARDIMLARI ( Kurumca İlgililere Ödenmesi Konusunda Bakanlar Kurulu Kararı Çıkarılamaması )
BAKANLAR KURULU KARARI ÇIKARILAMAMASI ( Hastalık Sigortası Yardımının Kurumca İlgililere Ödenmesi Konusunda )"
Geç.20D4.D14.12.1993E. 1992/3387 K. 1993/5760"TELAFİ EDİCİ ÖDEME ( Her Türlü Resim Vergi ve Harçtan Muaf Olması )
VERGİ RESİM VE HARÇTAN MUAFİYET ( Telafi Edici Ödemeler )"
Geç.20D10.D11.11.1992E. 1991/248 K. 1992/3923"SOSYAL YARDIM ZAMMI ( SSK'dan Aylık Aldığının Anlaşılması Üzerine Kesilmesi )
SSK'DAN AYLIK ALAN KİŞİYE ÖDENEN SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Kesilmesi ve Geriye Doğru Beş Yıl İçin Yersiz Yapılan Ödemenin Geri İstenmesi )
YERSİZ YAPILAN ÖDEMENİN TAHSİLİ ( SSK'dan Aylık Aldığının Tespit Edilmesi Nedeniyle )"

Geç. Madde 25

YARGITAY

Geç.25YHGK24.6.1977E. 1976/9-1767 K. 1977/655"SSK`NA BAŞVURUNUN KABULDEN DÖNMESİ ( Madde Kapsamı Dışında Sayılması )
SİGORTASIN GEÇEN SÜRE ( Sigortalı Hizmeti ile Birleştirilmesi Amacıyla Kuruma Yapılan Başvurunun Kabul Edilmesi )"
Geç.25YHGK4.6.1976E. 1976/9-1971 K. 1976/2183"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İptal Kararının Yürürlük Tarihinden Sonra Açılması Nedeniyle Reddedilmesi )
İPTAL KARARI ( Yürürlük Tarihinden Sonra Açılan Hizmet Tespiti Davasının Reddedilmesi )"
Geç.25YHGK6.6.1975E. 1975/10-48 K. 1975/728"HİZMET BİRLEŞTİRMESİ ( Sigortalı Yönünden Kazanılmış Hak Oluşturması )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Kazanılmış Hakkı Ortadan Kaldırmaması )
KAZANILMIŞ HAK ( Anayasa Nahkemesinin İptal Kararıyla Ortadan Kalkmaması )"

Geç. Madde 51

DANIŞTAY

Geç.51IDDGK9.12.2004E. 2002/532 K. 2004/1951"YAŞLILIK AYLIĞI ( Almakta İken Serbest Avukat Veya Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenler - Aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Serbest Avukat Veya Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenlerden )
SERBEST AVUKAT VEYA NOTER OLARAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRENLER ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken - Aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )
NOTER OLARAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRENLER ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken - Aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )"

Geç. Madde 54

YARGITAY

Geç.54Y10.HD29.3.2018E. 2018/527 K. 2018/2715"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( İşe Giriş Bildirgesindeki Kimlik Bilgileri Belirlenip Bu İsimde Kayıtlı Birinin Olup Olmadığı Nüfustan Araştırılarak Sigortalı Sicil Kartı İlk İşe Giriş Tarihinde Verilmesi Halinde Üzerindeki Fotoğrafın 16 Yaşında Olmadığı Daha Büyük Olduğu Dikkate Alınıp İşe Giriş Bildirgesi Aidiyetinin Araştırılması Gerektiği - İşyerinin Faal Olup Olmadığının Araştırılacağı/İşverene Ait Beyanname Araştırıalrak Bordroların İncelenip Gerektiğinde Tanık Dinlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
İŞE GİRİŞ BELGESİNİN AİDİYETİ ( İşe Giriş Bildirgesindeki Kimlik Bilgileri Belirlenip Bu İsimde Kayıtlı Birinin Olup Olmadığı Nüfustan Araştırılarak Sigortalı Sicil Kartı İlk İşe Giriş Tarihinde Verilmesi Halinde Üzerindeki Fotoğrafın 16 Yaşında Olmadığı Daha Büyük Olduğu Dikkate Alınarak Araştırılması Gerektiği - İşyerinin Faal Olup Olmadığının Araştırılacağı/Hizmet Tespiti )
İŞYERİNİN BEYANNAMESİ ( Hizmet Tespiti İstemi - İşverene Ait İşyerinden Beyanname Verilip Verilmediği Verilmiş ise Davalı İşverenin İşçi Çalıştırıp Çalıştırmadığına Dair Bildiriminin Olup Olmadığı ve Vergi Kayıtları İstenerek Araştırılıp Dönem Bordrosu Bulunup Bulunmadığı Sorulmalı Varsa Bordro Tanıkları Bulunamadığı Sigortalı ile Birlikte Çalışan Kişiler ile Aynı Çevrede İşyeri Olan İşveren ya da Bu İşverenlerin Çalıştırdığı Kişiler Saptanarak Bilgilerine Başvurulması Gerektiği )"
Geç.54Y21.HD10.5.2016E. 2016/1808 K. 2016/8257"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASI ( Yargılama Sırasında Davacı Tarafça Davanın Takip Edilmeyeceğinin Bildirildiği - Davanın Takip Edilmediğinin Bildirilmesine Rağmen Davalı Şirket Yönünden İşlemden Kaldırma Kararı Verilmemesi Ayrıca Söz Konusu Şirketin Harçtan Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu/Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunup Bulunmadığı İrdelenmeden Sonuca Gidilemeyeceği )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Sigortalılık Başlangıcının Tespiti İstemi/18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği - Ancak Bu Tarihten Önceki Süreler İçin Ödenen Primlerinin Prim Ödeme Gün Sayıları Hesabına Dahil Edileceği/ Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunup Bulunmadığı İrdelenmesi Gerektiği )
PRİM ÖDEMELERİ ( 18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği - Ancak Bu Tarihten Önceki Süreler İçin Ödenen Primlerinin Prim Ödeme Gün Sayıları Hesabına Dahil Edileceği/Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunup Bulunmadığı İrdelenmeden Sonuca Gidilemeyeceği )
DAVANIN TAKİP EDİLMEMESİ ( Yargılama Sırasında Davacı Tarafça Bildirildiği - Davanın Takip Edilmediğinin Bildirilmesine Rağmen Davalı Şirket Yönünden İşlemden Kaldırma Kararı Verilmemesinin Hatalı Olduğu/Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunup Bulunmadığı İrdelenmeden Sonuca Gidilemeyeceği )"
Geç.54Y21.HD3.5.2016E. 2016/1076 K. 2016/7801"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davacıya Verilen Sicil Numarasının Hangi Yıla Ait Olduğunun Kurumdan Sorulacağı/İşveren Tarafından Bordro Verilmediği - Davacının Çalışmalarının Üretime Yönelik mi Meslek ve Sanat Eğitimine Yönelik mi Olduğunun Belirleneceği )
TANIK TESPİTİ/KOMŞU İŞYERİ SAHİBİ VEYA ÇALIŞANLARI TESPİT EDİLMESİ ( Sigortalılık Başlangıç Tarihi Tespiti - Sosyal Güvenlik Kurumu Zabıta Maliye Meslek Odası Aracılığı ve Muhtarlık Marifetiyle O Tarihteki Komşu İşyeri Çalışanları Yoksa İşyeri Sahipleri Tespit Edilerek Beyanlarına Başvurulacağı/Komşu İşyeri Tanığı Yoksa Davacının Çalışmasını Bilebilecek Nitelikte Tanık Araştırılacağı )
ÇALIŞMANIN NİTELİĞİNİN TESPİTİ ( Sigortalılık Başlangıç Tarihi Tespiti - Davacının Çalışmalarının Üretime Yönelik mi Meslek ve Sanat Eğitimine Yönelik mi Olduğunun Belirleneceği/Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığının Ortaya Koyulması Gerektiği )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCE BAŞLAYAN SİGORTALILIK ( Sigortalılık Sürelerinin 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlayacağı/Önceki Süreler İçin Ödenen Primlerinin Prim Ödeme Gün Sayılarına Dahil Edileceği/18 Yaşını Tamamlamadan Önceki Tarihin Hükme Esas Alınması ve Buna Göre Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasının Hatalı Olduğu - Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti )"
Geç.54Y21.HD17.12.2015E. 2015/18293 K. 2015/22935"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davacının Yurt Dışında Çalıştığı Sürelerin Davacının 18 Yaşını İkmalinden Önceki Süreler Olduğu/Bu Süreler İçin Borçlanmasının Mümkün Olmadığı - Ancak Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti İçin Boçlanma Koşulunun Bulunmadığı/Sigortalılık Başlangıç Tarihinin 18 Yaşın İkmali Koşulu Aranmadan Almanya'da Çalışmaya Başladığı Yaş Olarak Tespitinin Gerektiği )
YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ( Davacının 18 Yaşını İkmalinden Önce Yurt Dışında Çalıştığı/Borçlanılmasının Mümkün Olmadığı - Ancak Sigortalılık Başlangıç Tarihinin 18 Yaş Koşulu Aranmadan Almanya'da Çalışmaya Başladığı Tarih Olarak Tespit Edilmesinin Gerektiği/Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti )
ONSEKİZ YAŞIN İKMALİ KOŞULU ( Davacının 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarih ve 506 Sayılı Kanunu'n Geçici 54. Maddesinde Düzenlenen 01.04.1981 Tarihinden Önce Almanya'da Çalışmaya Başladığı/Sigortalılık Başlangıç Tarihinin 18 Yaş İkmal Koşulu Aranmadan Almanya'da Çalışmaya Başladığı Tarih Olarak Tespitinin Gerektiği - İstemin Reddinin Hatalı Olduğu )"
Geç.54Y21.HD20.1.2015E. 2014/582 K. 2015/559"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Davacıya Verilen Sicil Numarasının Hangi Yıla Ait Olduğu Kurumdan Sorulacağı - Sosyal Güvenlik Kurumu Zabıta Maliye Meslek Odası Aracılığı ve Muhtarlık Marifetiyle İşyerine O Tarihte Komşu Olan Diğer İşyerlerinde Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İşyeri Çalışanlarının Beyanları Alınacağı )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Sigorta Başlangıcına Dayalı Çalışmasının Fiili Çalışma Olup Olmadığının Yöntemince Araştırılmaması ve 18 Yaşını Tamamlamadan Önceki Tarihin Hükme Esas Alınması ve Buna Göre Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCE BAŞLAYAN SİGORTALILIK ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi - Mahkemece 18 Yaşını Tamamlamadan Önceki Tarihin Hükme Esas Alınması ve Buna Göre Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasının Hatalı Olduğu/Yöntemince Tespit Edilen Sigorta Başlangıç Tarihine Göre Yaşlılık Aylığı Şartlarının Oluşup Oluşmadığını Tartışılacağı )"
Geç.54Y10.HD16.10.2014E. 2014/14415 K. 2014/19614"HİZMET TESPİT DAVASI ( Davacının Kuruma Bildirilmeyen Çalışma Sürelerinin Tespiti İsteminde Bulunduğu/Davanın Çalışma Süresinin Sona Erdiği Yılın Sonundan İtibaren 5 Yıl İçinde Açılmadığı - 15.06.1994 Tarihi Öncesi Hizmetleri Bildirir Başka Bir Belge Bulunmadığı/Bozmayı Gerektirdiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespit Davasının Çalışmanın Sona Erdiği Yılın Sonuna Karşılık Gelen Günden İtibaren 5 Yıl İçerisinde Açılmasının Gerektiği - İstemin Hak Düşürücü Süreye Uğradığının Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Davacının 01.04.1981 Tarihinden Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tescili Bulunmadığı/ Davacı Yönünden Sigortallık Başlangıç Tarihinin 18 Yaşını Doldurduğu 13.12.1994 Olarak Kabulünün Gerektiği - Bu Tarihten Önceki Hizmet Sürelerinin Yalnızca Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği )"
Geç.54Y10.HD3.7.2014E. 2014/10007 K. 2014/16556"RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Hizmet Tespiti İstemi - Davanın Kamu Düzeniyle İlgili Olduğu Özel Duyarlılıkla Yürütüleceği - Dosyada Yer Alan Bilgi ve Belgelerin Karar Vermeye Elverişli Olmadığı/Resen Araştırma Yapılması Gerektiği/Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
EKSİK İNCELEME İLE KARAR VERİLEMEMESİ ( Hizmet Tespiti Davasında Tarafların Gösterdiği Kanıtlarla Yetinilmeyeceği/Gerek Görüldüğünde Resen Araştırma Yapılarak Kanıt Toplanabileceği - Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )
SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Davacının 01.04.1981 Tarihinden Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tescili Bulunmadığı/ Davacı Yönünden Sigortallık Başlangıç Tarihinin 18 Yaşını Doldurduğu 15.03.1995 Olarak Kabulünün Gerektiği - Bu Tarihten Önceki Hizmet Sürelerinin Yalnızca Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği )"
Geç.54Y21.HD26.6.2014E. 2014/12279 K. 2014/15007"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Almanya Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Sigortalılık Başlangıç Tarihi Tespiti İstemi/Kural Olarak Sigortalılık Süresinin 18 Yaşın Doldurulduğu Tarihten Başlayacağı - Ancak Sigortalıların Yutdışında 1.4.1981 Tarihinden Önce Çalışmaya Başlamaları Halinde 18 Yaşını İkmal Koşulunun Aranmadığı )
ALMAN RANT SİGORTASI ( Giriş Tarihinin Türkiye'de Sigortalılık Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği - Davacının yurtdışında 1.4.1981 Tarihinden Önce Çalışmaya Başladığının Gözetilerek Almanya'da Fiili Çalışmasının Başladığı Tarihin 18 Yaşın İkmali Koşulu Aranmaksızın Ülkemizde Başlangıç Tarihi Olarak Kabulü Gerektiği )
18 YAŞ KOŞULU ( Sigortalılık Süresinin 18 Yaşın Doldurulmasından Sonra Başlayacağı - Ancak 5510 sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesi 506 Sayılı Kanunun Geçici 54. Maddesi Uyarınca Sigortalıların Yutdışında 1.4.1981 Tarihinden Önce Çalışmaya Başlamaları Halinde 18 Yaşını İkmal Koşulunun Aranmaksızın Eylemli Çalışma Tarihinin Başlngıç Tarihi Olarak Esas Alınacağı )"
Geç.54Y21.HD26.5.2014E. 2014/10086 K. 2014/11081"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Almanya Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Sigortalılık Başlangıç Tarihi Olarak Tespiti İstemi/Sigortalının 1.4.1981 Tarihinden Önce 18 Yaşını İkmal Etmeden Çalışmaya Başlamaları Halinde Çalışmaya Başladıkları Tarihin Sigortalılık Başlangıç Tarihi Olarak Kabulünün Gerektiği - Davacının Almanya'da 24.09.1985 Tarihinden İtibaren Fiili Çalışmasının Bulunduğu/Sigortalılık Başlangıç Tarihinin 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarih Olarak Tespitine Karar Verilmesinin Gerektiği )
ALMAN RANT SİGORTASI ( Giriş Tarihinin Türkiye'de Sigortalılık Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği - Davacının Yurtdışında 1.4.1981 Tarihinden Önce Çalışmaya Başlamadığı - Davacının 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarihin Sigortalılık Başlangıç Tarihi Olarak Kabulünün Gerektiği )
ONSEKİZ YAŞ KOŞULU ( Sigortalılık Süresinin 18 Yaşın Doldurulmasından Sonra Başlayacağı/ Ancak 5510 sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesi 506 Sayılı Kanunun Geçici 54. Maddesi Uyarınca Sigortalıların Yutdışında 1.4.1981 Tarihinden Önce Çalışmaya Başlamaları Halinde 18 Yaşını İkmal Koşulunun Aranmaksızın Fiili Çalışma Tarihinin Başlangıç Tarihi Olarak Esas Alınacağı - Davacının Almanya'da Fiili Çalışmasının 1985 de Başladığı/18 Yaşını İkmal Ettiği Tarihin Sigortalılık Başlangıç Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
ALMANYADA FİİLİ ÇALIŞMA ( Davacının 24.09.1985 Tarihinden İtibaren Fiili Çalışmasının Bulunduğu/5510 Sayılı Kanunun 38. Maddesi Göre Davacının Sigortalılık Başlngıç Tarihinin 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarih Olarak Kabul Edileceği )"
Geç.54Y21.HD21.10.2010E. 2009/12526 K. 2010/10238"İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Esas Alınarak 18 Yaşını Bitirdiği Tarihin Sigortalığa ve Emeklilik Tarihine Başlangıç Teşkil Ettiğinin Tespiti - Davacının 18 Yaşını Doldurmadan Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başladığı )
MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI ( Davacı 18 Yaşını Doldurmadan Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başladığı )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Davacının 18 Yaşını Doldurmadan Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başladığı - Bu Tarihten Önceki Süreler İçin Ödenen Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primlerinin Prim Ödeme Gün Sayısı Hesabına Ekleneceği )"
Geç.54Y10.HD1.6.2010E. 2009/2395 K. 2010/7853"ÇALIŞMANIN TESPİTİ İSTEMİ ( Geçici 54. Md. Kapsamında 1.4.1981 Tarihinden Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tescili Bulunmayan Davacı Sigortalının Sigortalılık Başlangıcı Olarak 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarih Esas Alınacağı )
SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( Çalışmanın Tespiti İstemi - Geçici 54. Md. Kapsamında 1.4.1981 Tarihinden Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tescili Bulunmayan Davacı Sigortalının Sigortalılık Başlangıcı Olarak 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarih Esas Alınacağı )
MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI ( Çalışmanın Tespiti İstemi - Geçici 54. Md. Kapsamında 1.4.1981 Tarihinden Önce Tescili Bulunmayan Davacı Sigortalının Sigortalılık Başlangıcı Olarak 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarih Esas Alınacağı )"
Geç.54Y10.HD17.11.2008E. 2007/14184 K. 2008/14760"SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( Kural Olarak 18 Yaşından İtibaren Başladığı ve Mahkemece Bu Husus Araştırılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
ONSEKİZ YAŞ KURALI ( Kural Olarak Sigortalılık Süresi 18 Yaşından İtibaren Başladığı ve Mahkemece Bu Husus Araştırılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )"
Geç.54Y10.HD28.4.2008E. 2007/8786 K. 2008/4697"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Salt İşe Giriş Bildirgesinin Verilmiş Bulunması Yeterli Olmayıp Ayrıca Kanunun 2 ve 6. Md. Öngörüldüğü Şekilde Hizmet Akdine Dayalı Olarak Eylemli Biçimde Çalışmanın Varlığı Gerektiği )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( 506 Sayılı Yasaya Tabi Olarak İlk Defa Çalışılmaya Başlanılan Tarih Olup İstemin Yasanın Geçici 54. Md. Kapsamında İfade Edilen İstisnaya Girmediği )
EYLEMLİ BİÇİMDE ÇALIŞMANIN VARLIĞI ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Yönünde Salt İşe Giriş Bildirgesinin Verilmiş Bulunması Yeterli Olmayıp Ayrıca Kanunun 2 ve 6. Md. Öngörüldüğü Şekilde Hizmet Akdine Dayalı Olarak Eylemli Biçimde Çalışmanın Varlığı Gerektiği )
İLK DEFA ÇALIŞILMAYA BAŞLANILAN TARİH ( Sigortalılık Başlangıç Tarihi 506 Sayılı Yasaya Tabi Olarak İlk Defa Çalışılmaya Başlanılan Tarih Olup İstemin Yasanın Geçici 54. Md. Kapsamında İfade Edilen İstisnaya Girmediği )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALILIK DURUMU ( 18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği )"
Geç.54Y10.HD12.4.2005E. 2005/601 K. 2005/3970"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( 18 Yaşından Önce Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin 18 Yaşın Bitirildiği Tarihte Başlayacağı )
MALÜLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI ( 18 Yaşından Önce Bu Sigortaya Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin 18 Yaşın Bitirildiği Tarihte Başlayacağı )
YAŞ /SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( 18 Yaşından Önce Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresinin 18 Yaşın Bitirildiği Tarihte Başlayacağı )"
Geç.54Y21.HD28.3.2005E. 2005/1301 K. 2005/2916"ÇALIŞMANIN TESPİTİ TALEBİ ( 18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği )
MALÜLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI ( Sigortalılığın 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği Kuralının 01.04.1981 Tarihinden Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tescil Edilmiş Olanlara Uygulanmadığı )
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( 18 Yaşından Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanların Sigortalılık Süresi 18 Yaşını Doldurdukları Tarihte Başlamış Kabul Edileceği )
18 YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALI ÇALIŞMALARIN EMEKLİLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ ( 01.04.1981 Tarihinden Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tescil Edilmiş Olanlara Uygulanacağı )"
Geç.54Y10.HD14.3.2005E. 2005/1889 K. 2005/2525"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Onsekiz Yaşından Önceki Sigortalılığın Geçersiz Olması - Sigortalılığın 18 Yaşın İkmaliyle Başlamış Sayılacağı )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ SSK SİGORTALILIĞININ GEÇERSİZ OLMASI ( Onsekiz Yaşın İkmaliyle Birlikte Sigortalılığın Başlamış Sayılacağı )
SİGORTALILIĞIN 18 YAŞIN İKMALİYLE BAŞLAMASI ( Onsekiz Yaşından Önceki Bildirim Tarihinin Sigortalılık Başlangıcına Esas Alınamayacağı )"
Geç.54Y10.HD21.10.2004E. 2004/4960 K. 2004/9677"SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICININ TESPİTİ ( 01.04.1981 Tarihinden Önce Malûllük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tescili Bulunmayan 10.01.1973 Doğumlu Davacının Sigortalılığının Başlangıç Tarihinin 18 Yaşını Doldurduğu 10.01.1991 Tarihi Olarak Tespitine Karar Verilmesi Gereği )
18 YAŞIN DOLDURULMASINDAN ÖNCEKİ SÜRELER ( Ödenen Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Primleri Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edilmesi Gereği )
MALÛLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI ( 01.04.1981 Tarihinden Önce Tescili Bulunmayan 10.01.1973 Doğumlu Davacının Sigortalılığının Başlangıç Tarihinin 18 Yaşını Doldurduğu 10.01.1991 Tarihi Olarak Tespitine Karar Verilmesi Gereği )"
Geç.54Y10.HD28.4.2003E. 2003/3274 K. 2003/3827"HİZMET TESPİT DAVASI ( Davacının Sigortalılık Başlangıcının Tarihinin Tespiti Talebi )
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Akdi İlişkinin Üstün Niteliğinin Çalışma Olgusu Değil Sigortalıya Bir Meslek ve Sanatın Öğretilmesi Olması )
ÇALIŞMA İLİŞKİSİ ( İşyerinde Üretime Çalışmalara Bilfiil Katılıyor Meslek ve Sanat Eğitimini Arka Planda Tutuluyorsa Çıraklık İlişkisinden Söz Edilememesi )
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Çıraklık Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılmasının Gerekmesi )"
Geç.54Y10.HD3.2.2003E. 2003/86 K. 2003/556"SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ( 18 Yaşın Dolduğu Tarihte Başlamış Kabul Edileceği - İşe Giriş Bildirgesinde Yazılı Daha Önceki Bir Tarihin Esas Alınamayacağı )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Yazılı Daha Önceki Bir Tarihin Sigortalılığın Başlangıcında Esas Alınamayacağı - 18 Yaşın Dolduğu Tarihte Başlamış Kabul Edileceği )"
Geç.54Y10.HD22.1.2002E. 2001/8857 K. 2002/185"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Devamlı mı Yoksa Part Time mı Çalıştığının Araştırılması )
ONSEKİZ YAŞINDA ÖNCEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ ( Toplam Prim Sayısına Eklenmesi-Ancak Sigortalılık Hizmet Süresine Eklenmemesi )
SİGORTALILIK HİZMET SÜRESİ ( 18 Yaşından Önceki Çalışma Sürelerinin Toplam Prim Sayısına Eklenmesi-Ancak Sigortalılık Hizmet Süresine Eklenmemesi )"
Geç.54Y21.HD24.6.1996E. 1996/2962 K. 1996/3775"EMEKLİLİKTE ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALILIK SÜRESİNİN GÖZÖNÜNE ALINMASI ( Yurtdışında Çalışan İşçinin )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALILIK SÜRESİNİN EMEKLİLİKTE GÖZÖNÜNE ALINMASI ( Yurtdışında Çalışan İşçinin )
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Onsekiz Yaşından Küçükken Sigortalı Çalışma Süresinin Emeklilikte Gözönüne Alınması )"
Geç.54Y10.HD10.2.1994E. 1993/8509 K. 1994/2139"ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ HİZMETLERİN TESBİTİ TALEBİ ( Davada Hukuki Yarar Şartı )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ TESBİTİ DAVASI ( Onsekiz Yaşından Önceki Hizmetler İçin Açılan )
SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESBİTİ DAVASINDA HUKUKİ YARAR ŞARTI ( Onsekiz Yaşından Önceki Hizmetler İçin Açılan )"

Geç. Madde 61

YARGITAY

Geç.61Y21.HD10.3.2016E. 2016/3438 K. 2016/3890"PRİM KESİNTİLERİNİN İADESİ (Prime Esas Kazanç Davacıya Bağlanacak Yaşlılık Aylığını Dolayısıyla Sigortalılık Haklarını Kendi Yararına Etkileyecek Olup Davacının Prim İadesinde de Herhangi Bir Yararı Bulunmamakta Olup Ortada Yersiz Ödenmiş Bir Prim de Bulunmadığından İadesinin de Söz Konusu Olmayacağı)
MADDİ HATA (İş Mahkemelerinden Verilen Kararlar ve Buna Bağlı Yargıtay İlamına Karşı Karar Düzeltme Yolu Bulunmadığı - Yargıtay Onama ve Bozma Kararlarında Maddi Yanılgı Bulunması Halinde Usuli Kazanılmış Haktan Söz Edilemeyeceği ve Maddi Yanılgının Düzeltilmesi Gerektiği)
USULİ KAZANILMIŞ HAK (Onama ve Bozma Kararlarında Maddi Yanılgı Bulunması Halinde Usuli Kazanılmış Haktan Söz Edilemeyeceği/Maddi Yanılgının Düzeltilmesi Gerektiği - Maddi Hata İsteminin Kabul Edilmesi Onama İlamı Kaldırılarak Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği)
SİGORTALILIK HAKLARI (Prime Esas Kazanç İlerde Davacıya Bağlanacak Yaşlılık Aylığını Dolayısıyla Sigortalılık Haklarını Kendi Yararına Etkileyecek Olup Sosyal Güvenlik Haklarından Feragat Edilemeyeceğinden Davacının Prim İadesinde de Herhangi Bir Yararı Bulunmadığı)"

Geç. Madde 69

YARGITAY

Geç.69Y10.HD2.11.1992E. 1992/11576 K. 1992/9937"YAŞLILIK AYLIĞININ ÜST GÖSTERGE TABLOSU ÜZERİNDEN ÖDENMESİ TALEBİ ( Üst Gösterge Tablosuna Göre Ödemenin Şartları )
ÜST GÖSTERGE TABLOSUNA GÖRE ÖDEME TALEBİ ( Yaşlılık Aylığının )
TAVAN GÖSTERGEDEN PRİM ÖDEME KOŞULU ( Üst Göstergeden Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi Şartları )"

Geç. Madde 70

YARGITAY

Geç.70Y10.HD26.12.1995E. 1995/8909 K. 1995/11138"YAŞLILIK AYLIĞI ( Telafi Edici Ödemenin Hangi Esaslara Göre Yapılacağını Açıkça Hükme Bağlaması - Süper Emeklilik )
SÜPER EMEKLİLİK ( Bağlanan Malüllük Aylığı Nisbetini Düşüren Davalı Kurum Kararının İptali - Malüllük Aylığı )
MALÜLLÜK AYLIĞININ NİSPETİNİ DÜŞÜREN KURUM KARARININ İPTALİ ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı İle Oluşan Durum - Telafi Edici Ödeme )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ İLE OLUŞAN DURUM ( Telafi Edici Ödemenin Hangi Esaslara Göre Yapılacağının Kanunda Belirtilmesi )
TELAFİ EDİCİ ÖDEME ( Borçlanma Yapmak Suretiyle Geçici Üst Gösterge Tablosundan Aylık Almaya Hak Kazanmış Sigortalının Durumu )"

Geç. Madde 76

YARGITAY

Geç.76Y10.HD24.3.2014E. 2013/23295 K. 2014/6644"EKSİK HESAPLANAN YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARININ TESPİTİ ( Alanında Uzman Bilirkişi ya da Bilirkişi Heyetinden Aylık Hesabı Yönünden Denetime Elverişli Rapor Alınıp İrdelenerek Varılacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARININ TESPİTİ VE AYLIK FARKLARININ TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporunda 01.01.2003 ve Sonrası Ek 38. Md.nin Uygulanmasını Bertaraf Eden Yasal Düzenlemeler Gözetilmeksizin Tüfe ve Gelişme Hızına Göre Aylık Miktarının Belirlendiği - Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti ve Aylık Farklarının Tahsili - Bilirkişi Raporunda Aylık Artışlarını Düzenleyen Ek 38. Maddede Gelişme Hızı Oranında Artış Yapılacağının Öngörülmediği Halde Aylık Miktarının Gelişme Hızı Da Gözetilerek Arttırılarak Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu )
AYLIK MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Eksik Hesaplanan Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti - Bilirkişi Raporunda 01.01.2003 ve Sonrası Ek 38. Md.nin Uygulanmasını Bertaraf Eden Yasal Düzenlemeler Gözetilmeksizin Tüfe ve Gelişme Hızına Göre Aylık Miktarının Belirlendiği/Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı - Alanında Uzman Bilirkişi Heyetinden Yeniden Rapor Alınacağı )"
Geç.76Y10.HD27.6.2011E. 2011/5374 K. 2011/9460"TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER ( Aylık Tutarının Tespiti İle Kurumca Ödenmesi Gereken Aylık Farkı Belirlenerek Hüküm Altına Alınmalı ve Net Aylığı da Hükümde Yazılmak Suretiyle ve Bu Tarihten Sonraki Kurum İşlemlerinde Esas Alınacak Aylık Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )
AYLIK FARKI ( Telafi Edici Ödemeler - Aylık Tutarının Tespiti İle Kurumca Ödenmesi Gereken Aylık Farkı Belirlenerek Hüküm Altına Alınmalı ve Net Aylığı da Hükümde Yazılmak Suretiyle ve Bu Tarihten Sonraki Kurum İşlemlerinde Esas Alınacak Aylık Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )
KURUM İŞLEMLERİ ( Kurumca Ödenmesi Gereken Aylık Farkı Belirlenerek Hüküm Altına Alınmalı ve Net Aylığı da Hükümde Yazılmak Suretiyle ve Bu Tarihten Sonraki Kurum İşlemlerinde Esas Alınacak Aylık Miktarının Belirlenmesi Gerektiği - Telafi Edici Ödemeler )"

DANIŞTAY

Geç.76D4.D31.5.2000E. 1999/2577 K. 2000/2463"BANKA EMEKLİ YARDIM SANDIĞI VAKFINCA ÖDENEN EMEKLİ AYLIĞI ( Vergiden Müstesna Tutulmasının Şartları )
GELİR VERGİSİ İSTİSNASININ KAPSAMI ( Banka Emekli Yardım Sandığı Vakfınca Ödenen Emekli Aylıklarının )
EMEKLİ YARDIM SANDIĞI VAKFINCA ÖDENEN EMEKLİ AYLIKLARI ( Vergiden Müstesna Tutulmasının Şartları )
ÜCRET OLARAK VERGİYE TABİ EMEKLİ AYLIĞI ( Banka Emekli Sandığı Vakfınca Ödenen Emekli Aylığının Memur Maaşlarıyla Karşılaştırılması Sonucu Ortaya Çıkan Fazlalık )"
Geç.76D4.D12.10.1999E. 1998/3465 K. 1999/3448"GELİR VERGİSİ ( Muhtasar Beyannamesini İhtirazi Kayıtla Veren Vakıf Adına Salınması )
EMEKLİ SANDIĞI TARAFINDAN ÖDENEN AYLIKLAR ( Gelir Vergisinden İstisna Olması )
VAKIF TARAFINDAN YAPILAN EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ ( Hizmet Süresi ve Aylık Seviyesi Aynı Olan Memura Ödenen Aylığı Aşan Kısmı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )"
Geç.76D4.D7.6.1999E. 1998/4899 K. 1999/2399"ÖZEL EMEKLİ SANDIĞI VAKFININ ÜYELERİNE VERDİĞİ EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN DEVLET MEMURLARINA VERİLENDEN FAZLA KISMI ( Ücret Gibi Vergilendirileceği )
ÜCRET GİBİ VERGİLENDİRİLME ( Özel Emekli Sandığı Vakfının Üyelerine Verdiği Emekli İkramiyelerinin Devlet Memurlarına Verilenden Fazla Olan Kısmı )
EMEKLİ AYLIĞI FARKININ ÜCRET GİBİ VERGİLENDİRİLMESİ ( Özel Emekli Sandığı Vakfınca Üyelerine Verilen Aylığın Devlet Memuru Aylığından Fazla Olması )
BANKA ÖZEL EMEKLİ SANDIĞI VAKFININ ÜYELERİNE VERDİĞİ EMEKLİ AYLIĞI ( Devlet Memuru Emekli Aylığından Fazla Olması Halinde Fazlalığın Ücret Gibi Vergilendirileceği )"

Geç. Madde 79

YARGITAY

Geç.79Y12.HD14.2.2002E. 2002/1394 K. 2002/3256"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takibin 506 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklikten Önce Yapılması Nedeniyle Nazara Alınamaması )
506 SAYILI YASADAKİ DEĞİŞİKLİĞİN UYGULANMA TARİHİ ( Takibin Değişiklikten Önce Olması Nedeniyle Takip Tarihi İtibariyle Nazara Alınamaması )"

Geç. Madde 80

YARGITAY

Geç.80Y10.HD13.10.2014E. 2014/12673 K. 2014/19385"YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİ ( Davacının 2925 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalılığı İle 506 sayılı Yasaya Tabi Sigortalılığının Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı İle Çakıştığı/Davacının Çakışan Dönemde Hangi Yasal Düzenleme Çerçevesinde Sigortalı Olduğunun Belirlenmesinin Gerektiği - Öncelikle Davacının İsticvap Edilerek Talebinin Açıklattırılacağı - Yaşlılık Aylığı Tahsisi İçin Yaş Şartının Değerlendirileceği )
2925 İLE 2926'YA TABİ SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( Sigortalılığın Çakıştığı Dönemde Tarımsal Faaliyetlerin Tespiti Halinde Zorunlu Sigortalılık Olan 2926 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalılığa Üstünlük Tanınması Gerektiği- Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olunmadığının Tespiti )
2926 İLE 5510'YA TABİ SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( 5510 Sayılı Yasanın 4 üncü Maddesinin ( a ) ( b ) ve ( c ) Bentlerinde Yer Alan Sigortalılık Hallerinin Aynı Anda Olması Halinde Öncelikle ( c ) Bendinin ( c ) Bendi Kapsamında Çalışmanın Bulunmaması Halinde İlk Önce Başlayan Sigortalılığın Esas Alınacağı - Çifte Sigortalılık )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı Asilin İsticvap Edilerek Hangi Tarihler İçin Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olmadığının Tespitini Talep Ettiğinin Belirleneceği/2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılık İle Çakışması Halinde Zorunlu Sigortalılık Olan 2925 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalılığa Üstünlük Tanınması Gerektiği - 5510 Sayılı Kanun İle Çakışma Yönünden İse ( c ) Bendi Kapsamında Sigortalılık Bulunmaması Halinde İse İlk Önce Başlayan Sigortalılığın Esas Alınacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN YAŞ ŞARTI ( Davacının 55 Yaş Şartını 01.01.2011 Tarihinde Yerine Getirmesi Nedeniyle Yaşlılık Aylığı Tahsisi İçin 58 Yaş Şartına Tabi Olduğu/01.01.2014 Tarihinde 58 Yaşını İkmal Edip 01.02.2014 Tarihinde Tahsis Şartlarının Gerçekleştiğinin Gözetilmediği )"
Geç.80YHGK12.3.2014E. 2013/21-646 K. 2014/286"SANATÇI BORÇLANMASI ( Davacının Borçlandığı Çalışma Süresine Dair Olarak Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Malüllük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Primlerinin Borç Ödeme Tarihindeki Prime Esas Asgari Günlük Kazanç Üzerinden Hesaplanması Gerektiği - Davacıya Geçmiş Dönemlerde Borçlanma Bedelini Ödemesi Gerektiği Bildirilmiş Olmasına Rağmen Bildirilen Miktarların Ödenmediği/Davacının Daha Önce Kendisine Bildirilen Borçlanma Bedellerini Sosyal Sebeplerle Ödeyemediğini Beyan Ettiği/Davacının Kusurlu Hareketinin Sonucunun Kuruma Yüklenemeyeceği )
BORÇLANMA BEDELİ ( Davacının Davadan Önceki Dönemlerde Borçlanma Bedelini Yatırması Gerektiği Kendisine Bildirildiği Halde Bildirilen Miktarı Ödemediği – Son Başvurusunda Kendisine Borçlanma Bedeli İle İlgili Yapılan Bildirime İtiraz Etmediği/Borçlanma Bedelini Süresinde Ödemeyip Borcun Yükselmesine Neden Olan Davacının Borcunun İlk Müracaat Tarihine Göre Hesaplanmasını İsteyemeyeceği )
DAVACININ KENDİSİNE BİLDİRİLEN BORÇLANMA BEDELLERİNİ ÖDEMEMİŞ OLMASI ( Davacının Borçlanma Bedellerine İtiraz Etmemiş Olmasına Rağmen Ödememesi Karşısında Borcun İlk Müracaat Tarihine Göre Hesaplanmasını İsteyemeyeceği – Davacının Kusurlu Olduğunun Kabulü Gerektiği/Davacının Kusurlu Davranışının Sonucunun Kuruma Ödetilemeyeceği )"
Geç.80Y9.HD9.9.2013E. 2011/20988 K. 2013/21537"KIDEM TAZMİNATI ( Ayrıldığı Tarihte Sigortalılık Süresini ve Prim Gün Sayısını Tamamlamış Olan İşçini Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı - Hakkını Kötüye Kullanmadığı Sürece İşçinin Herhangi Bir Neden Belirterek veya Belirtmeden Ayrılması Kıdem Tazminatına Hak Kazanmasını Etkilemeyeceği )
SİGORTALILIK SÜRESİNİ VE PRİM GÜN SAYISINI TAMAMLAMIŞ İŞÇİ ( Herhangi Bir Neden Belirterek veya Belirtmeyerek İş Sözleşmesini Önel Vererek Sonlandırması Kıdem Tazminatına Hak Kazanmasını Etkilemeyeceği - İşçinin Yasadan Doğan Bir Hakkını Kullandığı Bu Durumu Sonradan Belgelendirmesi Belgeyi Daha Sonra Sunmasının Hakkı Ortadan Kaldırmayacağı )"
Geç.80Y10.HD27.6.2011E. 2011/3325 K. 2011/9461"SANATÇININ BORÇLANMA İSTEMİ ( Hükme Dayanak Alınan Belgeyi Düzenleyen Dernekten Üyelik Öncesi Davacıya Ait Bilgilerin Kaynağı ve Anılan Belgenin Düzenlenmesine Esas Alınan Verilerin Neler Olduğu Sorularak Belirlenmesi Gerektiği )
DERNEK KAYITLARI ( Belgeyi Düzenleyen Dernekten Üyelik Öncesi Davacıya Ait Bilgilerin Kaynağı ve Anılan Belgenin Düzenlenmesine Esas Alınan Verilerin Neler Olduğu Sorularak Belirlenmesi Gerektiği - Sanatçının Borçlanma İstemi )
BORÇLANMA BELGESİ ( Sanatçının Borçlanma İstemi - Davacı Tarafından İbraz Edilen Esnaf Sicil Memurluğu Kaydı ve Çalgıcılar Derneği Kayıtlarının Geçerliliği Araştırılarak Karar Verileceği )"
Geç.80YHGK13.5.2009E. 2009/10-157 K. 2009/192"BORÇLANMA TALEBİ ( Kurum İşleminin Davacıya Yöntemince Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Borçlanmasının ve Başvuru Tarihindeki Prime Esas Alt Kazanç Üzerinden Prim Ödemesinin Geçerli Olduğunun Tespiti Talebi Yönünden İnceleme Yapılması Gerektiği )
KURUM İŞLEMİNİN TEBLİĞİ ( Yöntemince Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Borçlanmasının ve Başvuru Tarihindeki Prime Esas Alt Kazanç Üzerinden Prim Ödemesinin Geçerli Olduğunun Tespiti Talebi Yönünden İnceleme Yapılması Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Prim Ödemesinin Geçerli Olduğunun Tespiti İstemi - Kurum İşleminin Davacıya Yöntemince Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Borçlanmasının ve Başvuru Tarihindeki Prime Esas Alt Kazanç Üzerinden Geçerli Olduğunun Tespiti Yönünden İnceleme Yapılması Gerektiği )
PRİM ÖDEMESİ ( Kurum İşleminin Davacıya Yöntemince Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Borçlanmasının ve Başvuru Tarihindeki Prime Esas Alt Kazanç Üzerinden Prim Ödemesinin Geçerli Olduğunun Tespiti Talebi Yönünden İnceleme Yapılması Gerektiği )"
Geç.80Y10.HD19.4.2007E. 2006/17360 K. 2007/5791"SANATÇI BORÇLANMASININ KOŞULLARI ( Bunu Bir Defada Ödemesi Gereği - Ödeme Tarihindeki Prime Esas Asgari Günlük Kazanç Üzerinden Borç Ödemesi Yapılması Gereği )
EMEKLİLİĞE HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Sanatçı Borçlanması Yapan Bunu Bir Defada Ödemesi Gereği - Ödeme Tarihindeki Prime Esas Asgari Günlük Kazanç Üzerinden Borç Ödemesi Yapılması Gereği )
BORÇ ÖDEMESİ ( Sanatçı Borçlanması Yapan Ödeme Tarihindeki Prime Esas Asgari Günlük Kazanç Üzerinden Borç Ödemesi Yapılması Gereği )"
Geç.80Y21.HD29.3.2007E. 2006/6643 K. 2007/5267"SANATÇI BORÇLANMASI ( Yapan Kişinin Sonradan Yapacağı Ödemede Ödeme Günündeki Asgari Prim ve Kazanç Miktarı Gözetilmesi Gereği )
ASGARİ PRİM VE KAZANÇ MİKTARI ( Sanatçı Borçlanması Yapan Kişinin Sonradan Yapacağı Ödemede Ödeme Günündeki Asgari Prim ve Kazanç Miktarı Gözetilmesi Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Sanatçı Borçlanması Yapan Kişinin Sonradan Yapacağı Ödemede Ödeme Günündeki Asgari Prim ve Kazanç Miktarı Gözetilmesi Gereği )"
Geç.80Y10.HD22.3.2007E. 2006/16590 K. 2007/4359"BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Kural Olarak İlgili İşveren veya Kuruluşların Vermiş Oldukları Belgeler Borçlanma İsteminde Bulunan Sanatçının Belgede Gösterilen Çalışma Süresi Kadar Çalıştığının Yasal Kanıtı Olduğu )
SANATÇI BORÇLANMASININ GEÇERLİLİĞİ ( Öncelikle İlgili Birlik Sendika Dernek Sanatsal Vakıf Kuruluşları veya Kamu Kuruluşlarınca Usulüne Uygun Biçimde Düzenlenip Kültür Bakanlığınca Onaylanmış Borçlanma Belgeleri İle 1 Yıl İçinde SSK'ya Başvurmaları Gereği )
BORÇLANMA BELGESİ ( İlgili İşveren veya Kuruluşların Vermiş Oldukları Belgeler Borçlanma İsteminde Bulunan Sanatçının Belgede Gösterilen Çalışma Süresi Kadar Çalıştığının Yasal Kanıtı Olduğu )
ÇALIŞMA SÜRELERİNİN İSPATI ( Kural Olarak İlgili İşveren veya Kuruluşların Vermiş Oldukları Belgeler Borçlanma İsteminde Bulunan Sanatçının Belgede Gösterilen Çalışma Süresi Kadar Çalıştığının Yasal Kanıtı Olduğu )"
Geç.80Y21.HD7.11.2005E. 2005/6092 K. 2005/10445"BORÇLANMANIN TESPİTİ ( Sanatçının Güzel Sanatları Meslek Edinmiş Kimse Olması Geçimini Sanatsal Faaliyetten Elde Ettiği Gelirle Sağlaması Gibi Özellikler Dikkat Alınarak Araştırma Yapılması Gerektiği )
ÇALIŞMANIN NİTELİĞİNİ ORTAYA KOYABİLECEK DERNEK KAYITLARI ( Adı Geçen Görevliler İle Davacı İle Birlikte Çalıştığı Kayıtlara Dayalı Olarak Belirlenen Çalışma Arkadaşları Dinlenmesi Gerektiği - Borçlanmanın Tespiti )
SANATÇININ GÜZEL SANATLARI MESLEK EDİNMİŞ KİMSE OLMASI ( Geçimini Sanatsal Faaliyetten Elde Ettiği Gelirle Sağlaması Gibi Özellikler Dikkat Alınarak Araştırma Yapılması Gerektiği - Borçlanmanın Tespiti )"
Geç.80Y10.HD8.3.2005E. 2004/9922 K. 2005/2373"EMEKLİLİĞE HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Davacı Borçlanma Talebinin Akıbetini Kurumdan Sormadığından Kendi Kusuruna Katlanacağı )
BORÇLANMA TALEBİ ( Davacının Borçlandığı Çalışma Süresine İlişkin Olarak Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Malûllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primlerinin Borç Ödeme Tarihindeki Prime Esas Asgari Günlük Kazanç Üzerinden Hesaplanması Geçici 80. Madde Hükmü Gereği Olduğu )
MALÛLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİMLERİ ( Borç Ödeme Tarihindeki Prime Esas Asgari Günlük Kazanç Üzerinden Hesaplanması Geçici 80. Madde Hükmü Gereği Olduğu - Emekliliğe Hak Kazandığının Tespiti )"
Geç.80Y21.HD17.3.2003E. 2003/1535 K. 2003/2056"TESPİT DAVASI ( Davacının Borçlanmasının ve Prime Esas Alt Kazançlar Üzerinden Prim Ödemesinin Geçerli Olduğunun Tespiti Talebi )
MÜZİK SANATÇISININ BORÇLANMA TALEBİ ( Davacının Borçlanma Belgesinde Orkestra Üyesi Yazılı Olduğundan Yaptığı İşin ve Çalışma Sürelerinin Açıkça Belirlenmesinin Gerekmesi )
SANATÇI BORÇLANMASI ( Davacının Borçlanma Belgesinde Orkestra Üyesi Yazılı Olduğundan Yaptığı İşin ve Çalışma Sürelerinin Açıkça Belirlenmesinin Gerekmesi )"
Geç.80Y21.HD24.6.2002E. 2002/4273 K. 2002/6127"SANATÇI BORÇLANMASI ( Sanatkarlık Durumu Başlangıçta Kanıtlanamayan Davacı - Prime Esas Kazanç Tutarı Miktarı )
PRİME ESAS KAZANÇ TUTARININ TESBİTİ ( Sanatçı Borçlanması - Sanatkarlık Durumu Başlangıçta Kanıtlanamayan Davacı )"
Geç.80YHGK29.5.2002E. 2002/21-445 K. 2002/452"TESPİT DAVASI ( SSK'ya Borçlanmaları Kabul Edilen Sanatçılar - Ödemenin Başvuru Ya da Ödeme Tarihinde Belirlenen Asgari Kazanç Üzerinden Yapılacağı )
BORÇLANMA ( SSK'ya Borçlanmaları Kabul Edilen Sanatçılar - Ödemenin Başvuru Ya da Ödeme Tarihinde Belirlenen Asgari Kazanç Üzerinden Yapılacağı )
SSK. PRİMİ ( SSK'ya Borçlanmaları Kabul Edilen Sanatçılar - Ödemenin Başvuru Ya da Ödeme Tarihinde Belirlenen Asgari Kazanç Üzerinden Yapılacağı )
İŞVERENİN TANIK OLARAK DİNLENMESİ ( SSK'ya Borçlanmaları Kabul Edilen Sanatçılar )
İŞVERENİN BULUNMAMASI NEDENİYLE BORÇLANMA BELGESİNİN KURUMCA VERİLMESİ ( Dayandığı Belge ve Delillerin Celbi ile İncelenmesi ve Sonucuna Göre İşlem Yapılmasının Gereği )
SANATÇILARIN SSK'YA BORÇLANMALARI ( Tesbit Davası/Mahkemece Yapılacak İşlemler - Ödemenin Başvuru Ya da Ödeme Tarihinde Belirlenen Asgari Kazanç Üzerinden Yapılacağı )"
Geç.80Y21.HD6.5.2002E. 2002/2635 K. 2002/4000"SANATÇI BORÇLANMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması/Geçerli Olduğunun Tesbiti Davası - Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeni İle Resen Araştırma ve İncelemeyi Derinleştirme Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Sanatçı Borçlanması - Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeni İle Resen Araştırma ve İncelemeyi Derinleştirme Gereği )
MAHKEMENİN SANATÇI BORÇLANMASINDA YAPACAĞI İŞLER ( Çalışma Olgusunu Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Koymak ve Sonucuna Göre Karar Vermek )"
Geç.80Y6.CD14.2.2002E. 2001/18078 K. 2002/1811"DOLANDIRICILIK ( Geriye Doğru Borçlanıp Emekli Olmak İçin Derneğin Yöneticileri Olan Sanıkların İmzaladığı Belge İle Kuruma Başvuru - Kamu Kurumunun Dolandırılması )
KAMU KURUMUNUN DOLANDIRILMASI ( Otantik Halk Oyunları Sanatçısı Olarak Çalışıp Bu Yerden Herhangi Bir Ücret Almadığı - Eksik Teşebbüs )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Emeklilik Hakkından Yararlanamadan Yakalanma - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Maddeden Yararlanma )"
Geç.80Y21.HD4.2.2002E. 2001/8569 K. 2002/629"SANATÇI BORÇLANMASI ( Soyut ve İnandırıcı Olmayan Tanık Beyanları )
SOYUT TANIK BEYANLARI ( Sanatçı Borçlanması )"
Geç.80Y21.HD24.1.2002E. 2001/8654 K. 2002/303"SANATÇI BORÇLANMASI ( Lise Yıllarında Yapılan Çalışmaların Borçlandırılamaması )
HİZMET BORÇLANMASI ( Sanatçı Borçlanması-Lise Yıllarında Yapılan Çalışmalar )
LİSE YILLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR ( Borçlandırılamaması-Sanatçı Borçlanması )"
Geç.80Y21.HD25.10.2001E. 2001/6434 K. 2001/7130"BORÇLANMA TUTARININ TESPİTİ ( Davacının Belirtilen Tarihleri Arasındaki Borçlanma İsteminin Başvuru Tarihindeki Geçerli Ücretler Üzerinden Borçlanabileceğinin Tespitini İstemesi )
PRİM ÖDEMESİNİN GECİKMESİ ( Kurumun Başlangıçtaki Tutumu ve Davanın Uzaması Nedeniyle Prim Ödemesinin Gecikmesi Davacı Sigortalı Yönünden Aleyhe Kabul Edilememesi )
ÖDENECEK PRİM TUTARININ HESAPLANMASI ( Kurumun Başlangıçtaki Tutumu ve Davanın Uzaması Nedeniyle Prim Ödemesinin Gecikmesi Davacı Sigortalı Yönünden Aleyhe Kabul Edilememesi )
GECİKMENİN ALEYHE OLMASI ( Kurumun Başlangıçtaki Tutumu ve Davanın Uzaması Nedeniyle Prim Ödemesinin Gecikmesi Davacı Sigortalı Yönünden Aleyhe Kabul Edilememesi )"
Geç.80Y21.HD2.7.2001E. 2001/5190 K. 2001/5215"PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Davacının Gün Sayısının 5000 Günü Geçmesine Rağmen Sigortalılık Süresinin Talep Tarihi İtibariyle 25 Yılı Doldurmadığının Belirlenmesi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Davacının Gün Sayısının 5000 Günü Geçmesine Rağmen Sigortalılık Süresinin Talep Tarihi İtibariyle 25 Yılı Doldurmadığının Belirlenmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Sigortalının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanması İçin 55 Yaşını Doldurmamış Olmakla Beraber 25 Yıldan Belir Sigortalı Olması ve 5000 Gün Prim Ödemesinin Gerekmesi )"
Geç.80Y10.HD27.6.2001E. 2001/3653 K. 2001/5041"BİR VEYA BİRKAÇ İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN SANATÇILAR ( Aradaki Hangi Tür Akde Dayanırsa Dayansın Zorunlu Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalısı Sayılmalarının Gerekmesi )
SANATÇILARIN BORÇLANMA HAKKI ( Bir Veya Birkaç İşveren Tarafından Çalıştırılmış Olmaları Koşuluyla Sanatçıların Zorunlu Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalısı Sayılmalarının Gerekmesi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SİGORTALISI ( Bir Veya Birkaç İşveren Tarafından Çalıştırılmış Olmaları Koşuluyla Sanatçıların Zorunlu Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalısı Sayılmalarının Gerekmesi )"
Geç.80Y10.HD25.1.1999E. 1999/152 K. 1999/47"SANATÇI BORÇLANMASI ( Yapılamayacağına İlişkin Yasalarda Düzenleme Bulunmadığı )
BORÇLANMA YASALARINDA SANATÇILARIN YAPAMAYACAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEME BULUNMADIĞI
SSK'YA EKLENEN BORÇLANMA HÜKÜMLERİ ( Sanatçıların Yapamayacağına İlişkin Düzenleme Bulunmadığı )"
Geç.80YHGK30.9.1998E. 1998/21–619 K. 1998/644"SANATÇI BORÇLANMASI
HİZMET AKDİ FAKTÖRÜ ( Sanatçı borçlanması )
BORÇLANMA ( Hizmet akdi faktörü )"
Geç.80YHGK23.9.1998E. 1998/21-620 K. 1998/613"SANATÇI BORÇLANMASI ( Sanatçının İşverene Bağlı Çalışmasının Şart Olmaması )
İŞVERENE BAĞLI ÇALIŞMANIN ŞART OLMAMASI ( Sanatçı Borçlanması Talep Eden Sanatçının )
HİZMET TESBİT DAVASI ( Borçlanma Talep Eden Sanatçının İşverene Bağlı Çalışmış Olmasının Şart Olmaması )"
Geç.80Y10.HD3.2.1998E. 1998/191 K. 1998/395"SANATÇI BORÇLANMASI TALEBİ ( Pavyon Ses Teknisyen Yardımcısının )
PAVYON SES TEKNİSYEN YARDIMCISI ( Sanatçı Borçlanması Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILMASI ( Pavyon Ses Teknisyen Yardımcısının Sanatçı Borçlanması Talebi )"
Geç.80YHGK19.11.1997E. 1997/10-707 K. 1997/968"SANATÇI BORÇLANMASI
MÜZİSYEN BORÇLANMASI BORÇLANMAYA ESAS HİZMET BELGESİ
HİZMET BELGESİ DÜZENLEME YETKİSİ
HİZMET TESBİTİ ( Müzisyen )"
Geç.80Y21.HD12.5.1997E. 1997/3080 K. 1997/3151"SANATÇI HİZMET BORÇLANMASI ( Borçlanmanın Geçerliliği Şartları )
HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU ( Sanatçının Hizmet Borçlanması İsteminin Kabul Edilmesi İçin )"
Geç.80Y21.HD28.4.1997E. 1997/2707 K. 1997/2775"SANATÇI HİZMET BORÇLANMASI ( 506 Sayılı Kanuna Ek 10. Madde ile Kapsama Alınan Sigortalılar )
506 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR ( Sanatçı Hizmet Borçlanmasından Yararlanması )
SİGORTALILARIN BORÇLANMADAN YARARLANMASI ( 506 Sayılı Kanuna Ek 10. Madde ile Kapsama Alınan Sigortalılar )"
Geç.80Y10.HD28.4.1997E. 1997/2786 K. 1997/3026"BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Sigortalılık Niteliğinin ve Fiili Çalışmanın Varlığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Kanıtlanması )
SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN KANITLANMASI ( Borçlanmanın Geçerliliğinin Tespiti Bakımından )
FİİLİ ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ( Borçlanmanın Geçerliliğinin Tespiti Bakımından )"
Geç.80Y10.HD26.9.1996E. 1996/6690 K. 1996/7640"2167 SAYILI KANUN ( 506 Sayılı Kanun Kapsamına Alınan Sigortalılar )
506 SAYILI KANUN KAPSAMINA ALINAN SİGORTALILAR ( Kanunun Yürürlük Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Kuruma Başvurmalarının Gerekmesi )
PRİMLERİN KURUMA BİR DEFADA ÖDENMESİ ( Borçlanma Belgelerinde Kayıtlı Meslekleri İle İlgili Çalışma Sürelerinin Tamamını Borçlanabilmeleri )
BORÇLANMA BELGELERİNDE KAYITLI MESLEKLERİ ( Çalışma Süresinin Tamamının veya Bir Bölümünün Borçlanılabilmesi )"
Geç.80Y10.HD24.9.1996E. 1996/7516 K. 1996/7472"SANATÇI BORÇLANMASININ TESBİTİ ( Hizmet Sözleşmesine Dayalı Çalışma Şartı )
HİZMET SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMA ŞARTI ( Sanatçı Borçlanması İçin )
SES SANATÇISININ BORÇLANMASI ( Hizmet Sözleşmesine Dayalı Çalışmasının Tesbiti )"

Geç. Madde 81

AMK

Geç.81AMK24.6.2004E. 2003/18 K. 2004/88""

YARGITAY

Geç.81YHGK31.5.2017E. 2016/21-1936 K. 2017/1039"EMEKLİLİĞE HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacı Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Elli Yaşını Doldurduğundan Bu Tarihi Takip Eden Aybaşı İtibariyle Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Kabulü Gerektiği - Mahkemenin Davanın Kabulüne Dair Verdiği Kararın Yerinde Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının On Beş Yıl Sigortalılık ve Üç Bin Altı Yüz Prim Gün Sayısı Şartlarını 4759 Sayılı Kanunun Kabul Edildiği Tarihten Önce Yerine Getirmesi Sebebiyle Yaşlılık Aylığı Koşullarının 506 S. K.'nun Geç. Md. 81/C Hükmü Uyarınca Değerlendirilmesi Gerektiği )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Davacının Yaşlılık Aylığı Koşullarının Değerlendirilmesi Gereken 506 S. K.'nun Geç. Md. 81/C Hükmü Uyarınca Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Davacının Elli Yaşını Doldurmuş Olma Şartı Aranmakta Olup Davacı Elli Yaşını Doldurduğundan Bu Tarihi Takip Eden Aybaşı İtibariyle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı )"
Geç.81YHGK3.5.2017E. 2017/21-2012 K. 2017/893"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Prim Ödeme Şartının 24.04.2011 Tarihinde Yerine Getirildiği - Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi İçin 56 Yaşını Doldurmuş Olması Şartı Aranacağı/Davacı Tahsis Talep Tarihinde 53 Yaşını Doldurduğundan Tarafına Yaşlılık Aylığı Bağlanması Mümkün Olmadığı )
YAŞ ŞARTI ( Davacı 3600 Prim Gün Sayısını Tamamlama Şartını 24/04/2011 Tarihinde Yerine Getirdiğinden 506 S. Kanun'un Geç. 81. Md. ( C ) Fıkrasının ( B ) Bendinin ( Bc ) Alt Bendine Göre Davacının Tahsis Talep Tarihinde 56 Yaşını Doldurmuş Olması Gerektiği - Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi )
PRİM ÖDEME ŞARTI ( 24.04.2011 Tarihinde Yerine Getirildiği - Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi/Davacının Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi İçin 56 Yaşını Doldurmuş Olması Şartı Aranacağı/Tahsis Talep Tarihinde 53 Yaşını Doldurduğundan Tarafına Yaşlılık Aylığı Bağlanması Mümkün Olmadığı )"
Geç.81Y21.HD2.3.2017E. 2016/10419 K. 2017/1557"MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davanın Davacının Yurtdışında Çalışmaya Başladığı Tarihin Türkiye'de Sigortalılık Başlangıcı Olarak Sayılması Gerektiğinin Tespiti ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemine İlişkin Olduğu/Davacı Vekilinin Davadan Feragat Ettiği - Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Engel Olan Bu Durum Hakkında Karar Verilip Hükmün Bozulacağı/Fakat Kararın İncelenip Onandığı - İstemin Kabul Edileceği )
TÜRKİYE'DE SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( Davanın Davacının Yurtdışında Çalışmaya Başladığı Tarihin Sayılması Gerektiğinin Tespiti ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemine İlişkin Olduğu/Davacı Vekilinin Davadan Feragat Ettiği - Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Engel Olan Bu Durum Hakkında Karar Verilip Hükmün Bozulacağı/Fakat Kararın İncelenip Onandığı - İstemin Kabul Edileceği )
FERAGAT ( Davanın Davacının Yurtdışında Çalışmaya Başladığı Tarihin Türkiye'de Sigortalılık Başlangıcı Olarak Sayılması Gerektiğinin Tespiti ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemine İlişkin Olduğu/Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Engel Olan Bu Durum Hakkında Karar Verilip Hükmün Bozulacağı - Fakat Kararın İncelenip Onandığı/İstemin Kabul Edileceği )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Davacı Vekilinin Davadan Feragat Ettiği/Hükümden Sonra Ortaya Çıkan Bu Durum Hakkında Karar Verilip Hükmün Bozulacağı - Fakat Kararın İncelenip Onandığı/İstemin Kabul Edileceği )"
Geç.81Y10.HD21.11.2016E. 2016/2388 K. 2016/13989"YAŞLILIK AYLIĞI ( Tahsisi İçin 23.05.2002 Tarihinden Önce 15 Yıllık Sigotalılık Süresi ile 50 Yaşını Doldurmuş Olma ve 3600 Gün Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi Ödemiş Olması Gereği - 50 Yaş Şartını 12.02. 2007 Tarihinde Gerçekleştiren Davacıya 54 Yaşını Doldurduğu Tarihte Yaşlılık Aylığı Tahsis Edilebileceğinin Gözetilmesi Gereği )
ELLİ YAŞINI TAMAMLAMA ( Yaşlılık Aylığı Tahsisi İçin Diğer Koşulların Gerçekleşmiş Olmasının Yanı Sıra 50 Yaşını Tamamlaam Şartının 23.05.2002 Tarihinden Önce Gerçekleşmesi Gereği - 50 Yaşını Tamamlama Şartı 12.02.2007 Tarihinde Gerçekleşen Davacının Yaşlılık Aylığı Tahsisinin 54 Yaşını Tamamladığı Tarihte Yapılabileceği )"
Geç.81Y10.HD16.6.2016E. 2015/23083 K. 2016/10107"ALMAN RANT SİGORTASINA GİRİŞ TARİHİNİN TÜRKİYE'DE SİGORTALILIK BAŞLANGICI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacı Kadının Sigorta Başlangıç Tarihinin Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihi Olan 20.9.1978 Sigorta Başlangıç Tarihine Göre 8.9.1999 Tarihi İtibariyle 18 Yıldan Fazla Sigortalılık Süresi Bulunduğu/Davacının İlk Tahsis Talep Tarihi Olan 2.7.2014 Tarihi İtibariyle 50 Yaş 15 Yıl Sigortalılık Süresi ve 3600 Prim Ödeme Gün Sayısı Şartlarına Haiz Olduğu - 1.8.2014 Tarihinden İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Yönelik Talebin Kabul Edileceği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Türkiye'de Sigortalılık Başlangıcı Olduğunun Tespiti - Davacının İlk Tahsis Talep Tarihi Olan 2.7.2014 Tarihi İtibariyle 50 Yaş 15 Yıl Sigortalılık Süresi ve 3600 Prim Ödeme Gün Sayısı Şartlarına Haiz Olduğu Anlaşılmakla 1.8.2014 Tarihinden İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Yönelik Talebin Kabul Edilmesi Gerektiği )"
Geç.81Y21.HD30.9.2015E. 2015/11265 K. 2015/17233"ÖDENEN YAŞLILIK AYLIKLARI VE SAĞLIK GİDERLERİ NEDENİYLE KURUMA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının İyiniyetli Olduğu - Davacı Tarafından Kuruma Faizle İlgili Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığı Halde Faiz Miktarının Dava Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faizi İle Birlikte Davalı Kurumdan Alınarak Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN FAİZİYLE TAHSİLİ ( Davacı Tarafından Kuruma Faizle İlgili Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığı Halde Faiz Miktarının Dava Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faizi İle Birlikte Davalı Kurumdan Alınarak Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
KURUMA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının İyiniyetli Olduğu - Davacı Tarafından Kuruma Faizle İlgili Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığı Halde Faiz Miktarının Dava Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faizi İle Birlikte Davalı Kurumdan Alınarak Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
Geç.81Y21.HD23.2.2015E. 2014/25153 K. 2015/3164"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. C-A ) Bendinde Belirtilen Prim Gün Sayısı Şartının Davacı Yönünden 2011 Tarihinde Oluştuğu - Davacının 506 S. Kanunun Geç. 81/C Md. Bd Alt Bendi Uyarınca 58 Yaşını Tamamlaması Şartı İle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı )
PRİM GÜN SAYISI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi - 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. C-A ) Bendinde Belirtilen Prim Gün Sayısı Şartının Davacı Yönünden 2011 Tarihinde Oluştuğu/Davacının 506 S. Kanunun Geç. 81/C Md. Bd Alt Bendi Uyarınca 58 Yaşını Tamamlaması Şartı İle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı/Talep Tarihinde Yaşlılık Aylığı Koşulları Oluşmadığı )"
Geç.81Y21.HD16.2.2015E. 2014/4306 K. 2015/2605"SİGORTA BAŞLANGICININ TESPİTİ İLE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Davacı 3600 Prim Günü Şartını Yerine Getirdiği - 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin C-a Bendinde Belirtilen Prim Gün Sayısı Şartının Davacı Yönünden Oluşması Karşısında Davacının 506 S. Kanunun Geç. 81/C Md.nin Bendinin bc Alt Bendi Uyarınca 56 Yaşını Tamamlaması Şartı İle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı )
3600 PRİM GÜNÜ ŞARTINI YERİNE GETİREN DAVACI ( 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin C-a Bendinde Belirtilen Prim Gün Sayısı Şartının Davacı Yönünden Oluşması Karşısında Davacının 506 S. Kanunun Geç. 81/C Md.nin Bendinin bc Alt Bendi Uyarınca 56 Yaşını Tamamlaması Şartı İle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı - Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Davacı 3600 Prim Günü Şartını Yerine Getirdiği - 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin C-a Bendinde Belirtilen Prim Gün Sayısı Şartının Davacı Yönünden Oluşması Karşısında Davacının 506 S. Kanunun Geç. 81/C Md.nin Bendinin bc Alt Bendi Uyarınca 56 Yaşını Tamamlaması Şartı İle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı )"
Geç.81Y21.HD22.1.2015E. 2014/22216 K. 2015/879"YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının 23.05.2002 Tarihinden Önce 3600 Gün Prim Sayısı Şartını Gerçekleştirmediği/Bu Nedenle 506 Sayılı Kanunun Geçici 81. Madesinin b Fıkrasının Uygulanacağı - Davacının Tahsis Talep Tarihinde Yaşının 55 Yıl 5 Ay 3 Gün Olduğunun Anlaşıldığı/59 Yaşını Doldurmuş Olmasının Gerektiği/Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespitine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHİSİ ŞARTLARI ( 506 Sayılı Kanunun Geçici 81. Maddesine Göre Davacının Tahsis Talep Tarihinde 59 Yaşını Doldurmuş Olmasının Gerektiği - Tahsis Talep Tarihinde 55 Yaşında Olan Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Karar Verilmesinin Bozma Sebebi Olduğu )
BORÇLANMANIN SÜRE OLARAK TESPİTİ İSTEMİ ( Borçlanılan Sürenin ve Tarihlerin Davacının Yaşlılık Aylığı Miktarını Etkilenmesinin Mümkün Olduğu- Emeklilik Talep Formunda Belirtilen Sürenin Borçlanıldığının Tespitine Karar Verilmesini İstemesinde Davacının Hukuki Yararının Bulunduğu )"
Geç.81Y21.HD20.1.2015E. 2014/24657 K. 2015/615"YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( 1.4.1960 Doğumlu Davacının İlk Sigortalılık Başlangıç Tarihi 1.4.1979 Olduğu - 506 S. Kanunun Geç. 81/C-B-Bc Md. Uyarınca Davacının 56 Yaşını Doldurduğu 1.4.2016 Tarihi İtibari İle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı )
ELLİALTI YAŞ ŞARTI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığı Tespiti - 1.4.1960 Doğumlu Davacının İlk Sigortalılık Başlangıç Tarihi 1.4.1979 Olduğu/Davacın 56 Yaşını Doldurduğu 1.4.2016 Tarihi İtibari İle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı/3600 Gün Prim Ödeme Şartı Tamamlandığı 1.4.2011 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( 1.4.1960 Doğumlu Davacının İlk Sigortalılık Başlangıç Tarihi 1.4.1979 Olduğu - Davacının 56 Yaşını Doldurduğu 1.4.2016 Tarihi İtibari İle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı Gözetileceği )"
Geç.81Y21.HD20.1.2015E. 2014/16700 K. 2015/554"TARIM BAĞKUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( Davacı Elli Dokuz Yaşını Tamamlamadığı İçin Yaşlılık Aylığının Şartları Oluşmadığından Davacının Yaşlılık Aylığı İle İlgili Talebinin Reddine Karar Vermek Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Elli Dokuz Yaşını Tamamlamak Şartıyla Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı - Elli Dokuz Yaşını Tamamlamadığı İçin Yaşlılık Aylığının Şartları Oluşmadığından Davacının Yaşlılık Aylığı İle İlgili Talebinin Reddi Gerektiği )
YAŞ ŞARTI ( 506 S. K.'nun Geç. Md. 81/C Hükmü Uyarınca Elli Dokuz Yaşını Tamamlamak Şartıyla Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı - Davacı Elli Dokuz Yaşını Tamamlamadığı İçin Yaşlılık Aylığının Şartlarının Oluşmadığı )"
Geç.81Y21.HD16.12.2014E. 2014/16762 K. 2014/27510"YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Davacının Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti İle 1.3.2011 Tarihinden İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanmasını Talep Ettiği/Davacının 58 Yaşını 1.1.2014 Tarihi İle Tamamlayacağı - Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Aylığa Hak Kazanmadığının Göz Ardı Edilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMA KOŞULLARI ( Tahsis Talep Tarihinde 33 Yıl 3 ay 17 Gün Sigortalılığı Bulunan Davacının 3600 Gün Prim Ödeme Şartını Da Tamamladığı - 506 Sayılı Kanun'un Geçiçi Maddesi Uyarınca 58 Yaşını Doldurmuş Olma Şartı İle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılacağı/Davacının 58 Yaşını Doldurduğu Tarihten İtibaren Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespitinin Gerektiği )
PRİM BORCUNUN CÜZİ OLMASI ( Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Davacının Cüz'i Miktarda Prim Borcunun Bulunduğu/Miktarın Her Zaman Bağlanacak Aylıktan Tahsil Edilebilir Olmasının Gözetilmesinin Gerektiği - Yaşlılık Aylığı Talebi )"
Geç.81Y10.HD29.9.2014E. 2014/12815 K. 2014/18911"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Hangi Tarihler Arasında Anonim Şirket Kurucu Ortağı Olduğu Hisse Devrinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Çakışan Dönemde 1479 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Olarak Kabul Edilmesi Gereken Süre Kuşku ve Duraksamaya Neden Olmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİ İSTEMİ ( Sigortalılığın Tespiti İstemi - Anılan Dönemde Davacının 1479 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalılık Şartlarını Taşımadığının Tespiti Halinde Çakışan Dönemde Davacının 506 S. Kanun Kapsamında Sigortalı Olduğu Kabul Edilerek 506 S. Kanunun Geçici 81. Md.si Çerçevesinde Tahsis Şartlarının Varlığının İrdelenmesi Gerektiği )
EKONOMİK YÖNDEN BASKIN ÇALIŞMAYA ÜSTÜNLÜK TANINMASI ( Sigortalılığın Tespiti İstemi - Anonim Şirkete Ait Vergi ve Maliye Kayıtları Getirtilmek Belirtilen Dönemde Beyan Edilen Gelirler Saptanmak Suretiyle Bu Çerçevede Davacı Emek ve Mesaisini Ağırlıklı Olarak Hangi Sigortalı Çalışmaya Tahsis Ediyorsa Ekonomik Yönden Geçimini Hangi Çalışmadan Sağlıyorsa O Çalışmaya Üstünlük Tanınacağı )
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE ÇİFTE SİGORTALILIĞIN SÖZ KONUSU OLMAMASI ( Sigortalılığın Tespiti İstemi - Çakışan Dönemde Davacının Tabi Olduğu Sigortalılık Belirlenerek Tahsis Şartlarının Varlığı Bu Çerçevede Değerlendirilerek Varılacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
Geç.81Y10.HD28.4.2014E. 2014/3101 K. 2014/9319"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASI ( Sigortalılık Süresinin Başlangıcının Emekli Sandığı SGK Bağ-Kur Gibi Sigortalara Tabi Olarak İlk Defa Kapsama Girildiği Tarih Olduğu - Almayada Gerçekleşen Çalışmadan Dolayı Sigortalılığın Alman Sigorta Kurumuna Giriş Tarihinin İlgili Kanun Kapsamında Borçlanılması ile Mümkün Olduğu )
ALMAN SİGORTA KURULUŞUNA GİRİŞ TARİHİNİN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ OLARAK KABULÜ ( 3201 Sayılı Kanun Kapsamında Borçlanmanın Yapılmış Olmasıyla Mümkün Olduğu - Alman Sigorta Kurumuna Girişin Türk Sigorta Başlangıcı Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Başlangıç Tarihi Olarak Kabul Edilen Tarihe Dair Sürenin Fiilen Borçlanılmış Olması Gereği )"
Geç.81YHGK12.2.2014E. 2013/10-486 K. 2014/89"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Davacının En Son Çalışmasının 5510 S.K. 4/c M. Kapsamında Olduğu/5434 S.K. 36 M. Sayılan Koşulların Aranacağı - Eldeki Davada 25 Yıl Hizmet Koşulunu Yerine Getirmeyen Davacı İçin 5434 S.K. Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanamayacağı )
DAVACININ YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLECEĞİ ( 5335 S.K. 30 Maddesinin Gözetilmesi Gerektiği - Özel Daire Bozma Kararına Uyulacağı )
KURUMA YAZILI BAŞVURU VE İŞTEN AYRILMA KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ ( Davacının Kuruma Yaşlılık Aylığı Almak İçin Başvurusu Bulunmadığı İddiası - 506 S.K. 60 ve Geç. 81/B-c M. Koşullarının Var Olması Halinde Her Zaman Davacıya 506 S.K Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Mümkün Olacağı/Tespit Davası )
HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Tek Başına Bir Çalışmanın Aylık Bağlanmasına Yeterli Olması Halinde Kişinin Tüm Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmet Sürelerini Birleştirmeye Zorlanamayacağı - Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti/Davacının Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Gereği )
BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN EMEKLİLİK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALINMASI DURUMU ( Bu Aylıkları Kesilmeksizin Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler ile Kanunda Belirtilen Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Müessese ve İşletmelerinde ve Sermayesinin %50'sinden Fazlası Kamuya Ait Olan Diğer Ortaklıklarda Herhangi Bir Kadro ve Pozisyon veya Görevde Çalıştırılamayacağı )"
Geç.81Y10.HD28.6.2013E. 2013/5280 K. 2013/14607"SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN VE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Davacının 27 Yıldan Fazla Sigortalılığı Bulunduğundan 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. A Fıkrası Kapsamında Bulunduğu Nazara Alınarak Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti - Davacının 27 Yıldan Fazla Sigortalılığı Bulunduğundan 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. A Fıkrası Kapsamında Bulunduğu Nazara Alınarak Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirleneceği )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNE İSTİNADEN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davacının 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. A Fıkrası Kapsamında Bulunduğu Nazara Alınarak Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
Geç.81Y10.HD25.3.2013E. 2013/3638 K. 2013/5666"SİGORTALILIK SÜRESİ BAŞLANGICININ TESPİTİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi - 506 S. Kanunun Geç. 81/D Md.sinde Belirtilen Şartların Oluştuğu/Davanın Açıldığı Tarihi Takibeden Aybaşından İtibaren Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Sigortalılık Süresi Başlangıcının Tespiti - 506 S. Kanunun Geç. 81/D Md.sinde Belirtilen Şartların Oluştuğu/Davanın Açıldığı Tarihi Takibeden Aybaşından İtibaren Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiği )
YAZILI BAŞVURU ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Önceden Yazılı Başvuru Olmamasına Karşın Dava Dilekçesinin Bu Talebi İçermesi ve Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle 506 S. Kanunun Geç. 81/D Md.sinde Belirtilen Şartların Oluştuğu/Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiği )"
Geç.81Y10.HD22.2.2013E. 2013/181 K. 2013/3027"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu/5451 Gün Prim Ödediği- Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )
AYLIK TAHSİSİ ( Yaşlılık Aylığı Talebi/Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu - 5451 Gün Prim Ödediği/Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu/5451 Gün Prim Ödediği - Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )
HİZMET SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMALAR NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının 20 Yılı Geçen Sigortalılık Süresi Bulunduğu/5451 Gün Prim Ödediği - Tahsis Talebinde Bulunduğu Tarihte 44 Yaşında Olduğu/Yaşlılık Aylığı Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )"
Geç.81Y10.HD18.2.2013E. 2013/919 K. 2013/2440"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Hizmet Süreleri Toplamının Tek Başına Aylık Bağlanmasına Yeterli Olduğu - Sigortalının İradesi Bulunmak Şartıyla Diğer Kurumlardaki Hizmetlerin Birleştirilmesinde Zorunluluk Olmadığı )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS ŞARTLARININ OLUŞTUĞU ( Taraflar Arasında İhtilaf Konusu Olmayan Sigortalılık Süreleri Toplamının Nazara Alınacağı - Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Davacı Yönününden Yaşlılık Aylığı Tahsis Şartlarının Gerçekleştiği )
HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Bazı Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen Hizmet Süreleri Toplamının Tek Başına Aylık Bağlanmasına Yeterli Olduğu Durumda Hak Sahibinin İradesi Bulunmak Şartıyla Diğer Kurumlarda Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesinde Zorunluluk Olmadığı )"
Geç.81Y10.HD17.1.2013E. 2012/21592 K. 2013/266"YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacıya Aidiyetine Karar Verilen Kurum Kayıtlarındaki Sigorta Sicil Numaralı Dosya Üzerinden Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Davacıya Ait Tahsis Talebinin Varlığı Karşısında Anılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yaşlılık Aylığı Tahsisi Şartları İrdelenerek Karar Verileceği )
TAHSİS TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı - Aidiyetine Karar Verilen Kurum Kayıtlarındaki Sigorta Sicil Numaralı Dosya Üzerinden Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Davacıya Ait Tahsis Talebinin Varlığı Karşısında Anılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yaşlılık Aylığı Tahsisi Şartları İrdelenerek Karar Verileceği )
KURUM KAYITLARI ( Sigorta Sicil Numaralı Dosya Üzerinden Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Davacıya Ait Tahsis Talebinin Varlığı Karşısında Anılan Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yaşlılık Aylığı Tahsisi Şartları İrdelenerek Karar Verileceği )"
Geç.81Y21.HD18.6.2012E. 2012/7671 K. 2012/11610"TESPİT DAVASI ( Davacının Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlama Tarihinin Tespiti ve Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tespiti - Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu ve Kamu Düzenini İlgilendiren Bu Davada Davalı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Yaratmayacağı Anlaşılmakla Mahkemece Değerlendirme Yapılarak Sonuca Varmak Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararına Uymanın Doğuracağı/Ortadan Kaldıran Yeni Bir İçtihadi Birleştirme Kararının Çıkması Geçmişe Etkili Yeni Bir Kanunun Yürürlüğe Girmesi Usulü Kazanılmış Hak Gereğince Uygulanması Gereken Yasa Hükmünün Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali Maddi Hataya Dayalı Bir Bozma Kararına Uyma Gibi Durumlar Usulü Kazanılmış Hakkın Gerçekleşmesine Engel Olacağı - Tespit Davası )
MADDİ HATA ( Somut Olayda Davacının Yaşlılık Aylığı Şartlarına Uygulanacak Hükümlerin Yanlış Belirlendiği/Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu ve Kamu Düzenini İlgilendiren Bu Davada Davalı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Yaratmayacağı - Tespit Davası )"
Geç.81YHGK28.3.2012E. 2012/10-27 K. 2012/254"TEMYİZE İLİŞKİN DİLEKÇENİN GEÇ VERİLMESİNİN KALEMİN İŞLEMİNDEN KAYNAKLANMASI ( Yurtdışındaki Sigortalılığın Tespiti Davası - Temyiz Başvursunun Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ ( Yurtdışındaki Sigortalılığın Tespiti Davası - Anayasanın Sözleşmelerin Bir Kuralını İç Hukuk Açısından Yasa Gücünde Olduğu/30 Nisan 1964 tarihli Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Öncelikli Olarak Uygulanacağı )
YURT DIŞINDAKİ SİGORTALILIĞIN TESBİTİ TALEBİ ( Anayasanın Sözleşmelerin Bir Kuralını İç Hukuk Açısından Yasa Gücünde Olduğu - 30 Nisan 1964 tarihli Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Öncelikli Olarak Uygulanacağı )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA ( Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S.K. Geçici 81. Maddesindeki Koşullara Göre Belirlenmesi Gereği )"
Geç.81YHGK14.12.2011E. 2011/21-882 K. 2011/767"HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Tarafların Duruşmaya Çağrılmadan Hüküm Verilmesinin Adil Yargılanma Hakkını İhlal Edeceği - Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin Davada Dava Dilekçesi Karar ve Bozma İlamının Yöntemince Tebliğ Edileceği )
HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Davalı Anonim Şirket Hakkında Açıldığı Beyan Edilen İflas Talebine İlişkin Dava Dosyasının Celbi İle Ticaret Memurluğundan da Sorularak Şirketin Hükmi Şahsiyetinin Devam Edilip Edilmediğinin Tespit Edileceği )
ANONİM ŞİRKETİN HÜKMİ ŞAHSİYETİNİN DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN ARAŞTIRILACAĞI ( Hizmet Süresinin Tespiti Talebi/Hükmi Şahsiyetinin Devam Edip Etmediğinin Tespiti - Taraf Teşkili Sağlacağı )
TEBLİGAT MAZBATASI ( Hizmet Süresinin Tespiti Davasında Anonim Şirkete Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı/Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Verilemeyeceği - Dava Dilekçesi Karar ve Bozma İlamının Yöntemince Tebliğ Edileceği )"
Geç.81YHGK7.12.2011E. 2011/10-684 K. 2011/742"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞI VE AYLIK BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S.K Geçici 81. Maddesindeki Koşullara Göre Belirleneceği )
YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRE ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığı ve Aylık Bağlanması Gerektiğinin Tespiti Talebi - Davacı Sigortalının Almanya'da İlk Defa Sosyal Sigorta Giriş Tarihinin 506 S.K. Md. 108'e Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
SOSYAL SİGORTA GİRİŞ TARİHİ ( Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanma Önceliğine Sahip Olduğu - Davacı Sigortalının Almanya'da İlk Defa Sosyal Sigorta Giriş Tarihinin 506 S.K. Md. 108'e Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
YAŞLILIK AYLIĞINA ESAS SİGORTALILIK SÜRESİNİN HESABI ( Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S.K Geçici 81. Maddesindeki Koşullara Göre Belirleneceği )"
Geç.81Y21.HD17.10.2011E. 2011/12830 K. 2011/8096"YAŞLILIK AYLIĞI ( 506 Sayılı Yasanın Geçici 81. Maddesine Göre Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
TAHSİS TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı - 506 Sayılı Yasanın Geçici 81. Maddesine Göre Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirleneceği )
YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRE ( Almanya'da Geçen Çalışmalardan 5000 Günü Kuruma Borçlanarak 30 Yıldan Fazla Sigortalılık Süresiyle 5000 Gün Prim Ödemesi Bulunduğu - 506 Sayılı Yasanın Geçici 81. Maddesine Göre Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirleneceği )
MADDİ HATA ( Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu ve Kamu Düzenini İlgilendiren Davalarda Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Yaratmayacağı )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararının Maddi Hataya Dayalı Olduğu ve Kamu Düzenini İlgilendiren Davalarda Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Yaratmayacağı )"
Geç.81YHGK12.10.2011E. 2011/10-521 K. 2011/619"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ (Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.sindeki Koşullara Göre Belirlemesi ve Bu Değerlendirme İle İlk Kararda Direnmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILIP KAZANILMADIĞI (506 S. Kanunun Geç. 81. Md.sindeki Koşullara Göre Belirlemesi ve Bu Değerlendirme İle İlk Kararda Direnmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
İLK KARARDA DİRENME (Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti - Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.sindeki Koşullara Göre Belirlemesi ve Bu Değerlendirme İle İlk Kararda Direnmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)"
Geç.81YHGK13.7.2011E. 2011/21-430 K. 2011/512"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Davacının Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Türk Alman Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesine Göre Belirleneceği )
NORMLAR HİYERARŞİSİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti Talebi - Davacının Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Türk Alman Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesine Göre Belirleneceği/Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Yurtdışında İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarih Olarak Kabul Edileceği )
YURTDIŞINDA İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti Talebi - Davacının Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Türk Alman Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesine Göre Belirleneceği/Sigortalılık Başlangıcının Yurtdışında İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarih Olarak Kabul Edileceği )
TÜRKİYE'DE TESCİLLİ OLMAYANLARIN YAPACAKLARI BORÇLANMA ( 506 S.K. Gçc. Md. 81'in Yürürlük Tarihinden Sonra, Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların 506 S.K. Gçc. Md. 81'in Uygulamasında Gözetileceği )"
Geç.81YHGK13.7.2011E. 2011/21-392 K. 2011/508"YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )
DAHA ÖNCE SİGORTALI OLARAK TÜRKİYE'DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )
YURT DIŞI BORÇLANMASI ( Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tespiti - Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )"
Geç.81YHGK6.7.2011E. 2011/21-318 K. 2011/466"YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESBİTİ ( Sigortalılık Süresinin Hesabında Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S.K. Geçici Md. 81'in Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geçici 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN HESABI ( Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tesbiti - Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S.K. Geçici Md. 81'in Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geçici 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )"
Geç.81YHGK6.7.2011E. 2011/21-315 K. 2011/465"YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESBİTİ ( 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. sindeki Koşullara Göre Belirlenmesi ve Bu Değerlendirme İle İlk Kararda Direnmesinin Yasaya Uygun Olduğu )
TÜRKİYE'DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( 506 S. Kanunun Geç. 81. Md. nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN HESABI ( Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S. Kanunun Geçici 81. Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )"
Geç.81YHGK8.6.2011E. 2011/10-291 K. 2011/399"YAŞLILIK AYLIĞI (Hak Kazanıldığının Tespiti ve Biriken Aylıkların Tahsili - Davalı Kurumun Erken Yapılan Başvuruya Geçerlilik Tanıyarak Yaş Şartının Oluştuğu Tarihten İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlaması Gerektiği)
KUSURU OLMAKSIZIN HAK KAYBINA UĞRAMA (Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti ve Biriken Aylıkların Tahsili - Davalı Kurum Tarafından Uygun Bir Süre İçinde Cevap Verilmeyerek Davacının Zamanında Tahsis Talebinde Bulunamaması Sebebiyle Hak Kaybına Uğramasının Davacının Kusurundan Kaynaklanmadığı)
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILMASINDAN ÖNCE YAPILAN TALEP (Davalı Kurumun Erken Yapılan Başvuruya Geçerlilik Tanıyarak Yaş Şartının Oluştuğu Tarihten İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlaması Gerektiği)
EMEKLİLİK KOŞULLARI (Yaş Şartı Gerçekleşmeden Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Dair İlk Başvurunun Reddedilmesinden Sonra Emeklilik Koşulları Oluştuğunda Yeni Bir Tahsis Talebi Beklenmeden İlk Yapılan Talebe Geçerlilik Tanınarak Yaşlılık Aylığının Bağlanması Gerektiği - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti ve Biriken Aylıkların Tahsili)"
Geç.81Y10.HD24.5.2011E. 2010/825 K. 2011/7419"YAŞLILIK AYLIKLARININ VE FAİZİNİN TAHSİLİ ( Sigortalılık Süresi İtibariyle Davacının Durumu 4759 S. Kanunla Yeniden Düzenlenen Geçici 81. Md.nin B/C Bendine Uygun Düşmekte Olup Buna Göre Tahsis Tarihi İtibariyle Prim Ödeme Gün Sayısı ve Yaş Şartları Gerçekleşmiş İse de 25 Yıllık Sigortalılık Şartı Yerine Gelmediğinden Reddi Gerektiği )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Yaşlılık Aylıklarının ve Faizinin Tahsili - Tahsis Tarihi İtibariyle Prim Ödeme Gün Sayısı ve Yaş Şartları Gerçekleşmiş İse de 25 Yıllık Sigortalılık Şartı Yerine Gelmediğinden Reddi Gerektiği )
SİGORTALILIK ŞARTI ( Davacının Durumu 4759 S. Kanunla Yeniden Düzenlenen Geçici 81. Md.nin B/C Bendine Uygun Düşmekte Olup Buna Göre Tahsis Tarihi İtibariyle Prim Ödeme Gün Sayısı ve Yaş Şartları Gerçekleşmiş İse de 25 Yıllık Sigortalılık Şartı Yerine Gelmediğinden Yaşlılık Aylığı İsteminin Reddi Gerektiği )"
Geç.81YHGK6.4.2011E. 2010/10-692 K. 2011/71"YAŞLILIK AYLIĞININ TESPİTİ ( Yerel Mahkemenin Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81.Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )
DAHA ÖNCE SİGORTALI OLARAK TÜRKİYE'DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81.Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )
TÜRKİYE'DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( Daha Önce Sigortalı Olarak - 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geç. 81.Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )"
Geç.81Y10.HD27.12.2010E. 2010/7189 K. 2010/17542"SİGORTALILIK SÜRESİ BAŞLANGICININ TESPİTİ ( Borçlanma Bedelinin İadesi İstemi - Sigortalının Almanya'da İlk Defa Sosyal Sigortaya Girdiği Tarihin 506 S. Kanunun 108. Md.sine Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
BORÇLANMA BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ ( Sigortalının Almanya'da İlk Defa Sosyal Sigortaya Girdiği Tarihin 506 S. Kanunun 108. Md.sine Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Sigortalılık Süresi Başlangıcının Tespiti - Sigortalının Almanya'da İlk Defa Sosyal Sigortaya Girdiği Tarihin 506 S. Kanunun 108. Md.sine Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )"
Geç.81YHGK20.10.2010E. 2010/10-499 K. 2010/532"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Md.nin Uygulanmamasının 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )
HİZMETİN BULUNMAMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Md.nin Uygulanmamasının 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )
SİGORTALI OLARAK TÜRKİYE'DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geçici 81. Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )"
Geç.81YHGK29.9.2010E. 2010/21-302 K. 2010/438"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S.K. Gç. Md. 81'in Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmalarda Maddenin Uygulanacağı )
YURTDIŞINDA İLK DEFA SİGORTA GİRİŞ TARİHİ ( 506 S.K. Md. 108'e Koşut Olarak Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabul Edileceği - 506 S.K. Gç. Md. 81'in Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapılacak Borçlanmalarda Maddenin Uygulamasının Gözetileceği )
YURTDIŞI BORÇLANMASI ( Daha Önce Sigortalı Olarak Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S.K. Gç. Md. 81'in Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Borçlanabilecekleri - Yurtdışında İlk Defa Sosyal Sigorta Giriş Tarihinin Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabulü )
SİGORTALILIK BAŞLANGICI ( Yurtdışında İlk Defa Sosyal Sigorta Giriş Tarihinin Türk Sosyal Sigortalarına Giriş Tarihi Olarak Kabulü - 506 S.K. Gç. Md. 81'in Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Borçlanma Yapılabileceği )
TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Türkiye'de Tescili Olmayanların 506 S.K. Gç. Md. 81'in Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Borçlanabilecekleri )"
Geç.81YHGK29.9.2010E. 2010/10-472 K. 2010/440"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Sonradan Borçlananların 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Md.nin Uygulanmaması 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )
HİZMETİN BULUNMAMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Sonradan Borçlananların 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Md.nin Uygulanmaması 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )
DAHA ÖNCE SİGORTALI OLARAK TÜRKİYE'DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( 506 S. Kanunun Geçici 81. Maddesinin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geçici 81. Md. Uygulamasında Gözetilebileceği )
YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Sonradan Borçlananların 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Md.nin Uygulanmaması 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )"
Geç.81YHGK29.9.2010E. 2010/10-471 K. 2010/439"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Sonradan Borçlananların 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Maddenin Uygulanmaması ve 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )
HİZMETİN BULUNMAMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Sonradan Borçlananların 506 S. Kanunun Geç. 81.Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hiç Hizmetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle 81.Maddenin Uygulanmaması ve 3201 S. Kanun İle Sigortalılara Tanınmış Olan Hakların Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacağı )
DAHA ÖNCE SİGORTALI OLARAK TÜRKİYE'DE TESCİLİ OLMAYANLAR ( 506 S. Kanunun Geçici 81.Md.nin Yürürlük Tarihinden Sonra Yürürlük Tarihinden Öncesine Ait Devreye İlişkin Olarak Yapacakları Borçlanmaların Geçici 81.Md. Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiği )"
Geç.81Y10.HD20.9.2010E. 2010/10195 K. 2010/11620"YAŞLILIK AYLIĞI ( Tahsis Talep Tarihi İtibariyle Yaş Şartı Gerçekleşmemiş Davacı Hakkında Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YAŞ ŞARTI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Prim Gün Sayısı Yanında Yasada Öngörülen Yaş Şartının da Gerçekleşmesi Gereği )"
Geç.81Y10.HD1.6.2010E. 2009/1442 K. 2010/7904"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREĞİNİN TESPİTİ ( Davacının Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşullarının 3201 S.Y. Uyarınca Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S.Y'nın 60/A-B Md. Uyarınca Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Belirlenip Karar Verileceği )
YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA KOŞULLARI ( 3201 S.Y. Uyarınca Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S.Y'nın 60/A-B Md. Uyarınca Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Belirlenip Karar Verileceği )"
Geç.81Y21.HD3.5.2010E. 2009/7189 K. 2010/5122"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Yurtdışı Çalışmaya Başladığı Tarihin Tespiti - 3201 S. Yasa Kapsamında Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S. Yasa'nın 60/A-B Md.sine Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
YURTDIŞI ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİHİN TESPİTİ ( Davacının Yaşlılık Aylığı Bağlanma Koşullarının 3201 S. Yasa Kapsamında Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S. Yasa'nın 60/A-B Md.sine Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA KOŞULLARI ( 3201 S. Yasa Kapsamında Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S. Yasa'nın 60/A-B Md.sine Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
Geç.81Y10.HD26.4.2010E. 2010/1675 K. 2010/5981"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 506 S. Kanun Kapsamındaki İsteğe Bağlı Sigortalılığa İlişkin Ödemesi Gereken Prim ve Ferilerinden Fazla Yaptığı Ödemelerin Karşıladığı Süre Kadar İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Hak Kazanabilmek İçin Gerekli Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Gün Sayısının Primlerinin Ödenmiş Olması Gerektiği - Gerekli Prim Gün Sayısını Tamamlanmak İçin Yaptığı Askerlik Hizmeti Borçlanma Primini Ödemiş Olduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabilmek İçin Gerekli Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Gün Sayısının Primlerinin Ödenmiş Olması Gerektiği - Gerekli Prim Gün Sayısını Tamamlanmak İçin Yaptığı Askerlik Hizmeti Borçlanma Primini Ödemiş Olduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
Geç.81Y10.HD1.4.2010E. 2008/10336 K. 2010/4785"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( 506 S. Kanun Hükümleriyle Öngörülen Tescil ve/veya Belirli Süre Prim Ödemiş Olma Koşullarına da Yer Verilmediği ve Bu Nedenle İhlal Edilen Herhangi Bir Kamu Yararının da Bulunmadığı Dikkate Alındığında İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerine Geçerlilik Tanınması Gerektiği )
TAHSİS KOŞULLARI ( Tümüyle Yargılama Aşamasında Gerçekleştiği Saptandığı Takdirde Usul Ekonomisi de Dikkate Alınarak Aylık Başlangıç Tarihi Belirlenmeli ve Elde Edilecek Sonuca Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
KAMU TÜZEL KİŞİLERİ ( Yurttaşlarla Olan İlişkilerinde Gerekli Özeni Gösterip İyi Niyet Kurallarına Uymakla Yükümlü Oldukları )"
Geç.81Y10.HD8.3.2010E. 2009/18206 K. 2010/3128"KURUM KAYITLARINDAKİ DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olma Şartını Gerçekleştiren ve 54 Yaşını İkmal Ettiği Tarihi Takip Eden Aybaşında Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Hak Kazanabileceği )
PRİM ÖDEME ŞARTI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması - 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olma Şartını Gerçekleştiren ve 54 Yaşını İkmal Ettiği Tarihi Takip Eden Aybaşında Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Hak Kazanabileceği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olma Şartını Gerçekleştiren ve 54 Yaşını İkmal Ettiği Tarihi Takip Eden Aybaşında Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Hak Kazanabileceği )"
Geç.81Y10.HD1.3.2010E. 2008/17686 K. 2010/2644"YURT DIŞI BORÇLANMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi - Değerlendirilen Sürelerin Aylık Tahsisinde Gözetilebilmesi İçin Tahakkuk Ettirilen Borçlanma Bedelinin 23.05.2002 Tarihinden Önce Kuruma Ödenmiş Olması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Yurt Dışı Borçlanması - Değerlendirilen Sürelerin Aylık Tahsisinde Gözetilebilmesi İçin Tahakkuk Ettirilen Borçlanma Bedelinin 23.05.2002 Tarihinden Önce Kuruma Ödenmiş Olması Gerektiği )
YURTDIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BORÇLANMA BEDELİ ( 23.05.2002 Tarihinden Sonra 20.09.2006 Tarihinde Ödeyen Davacının Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Gereken Şartlarının Borçlanılan Süre Gözetilmeksizin 23.05.2002 Tarihindeki Sigortalılık Durumuna Göre Belirleneceği )"
Geç.81Y10.HD15.2.2010E. 2008/15619 K. 2010/1719"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Yurtdışında Geçen Çalışmaların Borçlanabilmesi - Değerlendirilen Sürelerin Aylık Tahsisinde Gözetilebilmesi İçin Tahakkuk Ettirilen Borçlanma Bedelinin 23.05.2002 Tarihinden Önce Kuruma Ödenmiş Olması Gerektiği )
YURTDIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMALARIN BORÇLANILMASI ( Borçlanma Bedelini 23.05.2002'den Sonra Ödeyen Davacının Yaşlılık Aylığı Şartlarının Borçlanılan Süre Gözetilmeksizin 23.05.2002 Tarihindeki Sigortalılık Durumuna Göre Belirleneceği )
TÜRKİYE'DE MEVCUT HİÇBİR SİGORTALILIĞIN OLMAMASI ( 3201 Borçlanması Yaptığı Tarihte Yürürlükte Olan 506 S.K'nın 60. Md. Düzenlenen Koşulların Gerçekleşmiş Olması Halinde Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )
BORÇLANMA BEDELİ ( 23.05.2002'den Sonra Ödeyen Davacının Yaşlılık Aylığı Şartlarının Borçlanılan Süre Gözetilmeksizin 23.05.2002 Tarihindeki Sigortalılık Durumuna Göre Belirleneceği )"
Geç.81Y10.HD10.11.2009E. 2008/7002 K. 2009/17116"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Yurt Dışı Borçlanma Talebi ve Borçlanma Bedelinin Ödenmesi de Anılan Maddenin Yürürlüğünden Sonraki Tarihlerde Yapıldığından Kademeli Geçiş Şartlarından Yararlanamayacağı )
YURT DIŞI BORÇLANMA TALEBİ ( Borçlanma Bedelinin Ödenmesi de Anılan Maddenin Yürürlüğünden Sonraki Tarihlerde Yapıldığından Kademeli Geçiş Şartlarından Yararlanamayacağı - Tahsis Koşullarının 60. Md. Hükmü Kapsamında Ele Alınması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI ( Borçlanılan Sürenin Sigortalılık Süresi Olarak Değerlendirilebilmesi Kanunda Belirtilen Süre İçerisinde Olmak Üzere Borçlanma Primlerinin Kuruma Ödenmiş Olması Koşuluna Bağlı Bulunduğu )
KADEMELİ GEÇİŞ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Yurt Dışı Borçlanma Talebi ve Borçlanma Bedelinin Ödenmesi de Anılan Maddenin Yürürlüğünden Sonraki Tarihlerde Yapıldığından Kademeli Geçiş Şartlarından Yararlanamayacağı )"
Geç.81Y21.HD19.10.2009E. 2008/13091 K. 2009/13006"YURT DIŞI ÇALIŞMASI ( Yaşlılık Aylığından Yararlanabilmesi İçin Kadın İse 58 Erkek İse 60 Yaşını Doldurmuş Olması 25 Yıldan Beri Sigortalı Bulunması ve En Az 4500 Gün Prim Ödemesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Değişiklikten Önce Yaşlılık Aylığını Hak Edenler İle Sigortalılık Süresi 18 Yıl ve Daha Fazla Olan Kadınlar ve Sigortalılık Süresi 23 Yıl ve Daha Fazla Olan Erkeklere Önceki Hükümlere Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )
YASAL DEĞİŞİKLİK ( 506 S.Y'nın Geçici 81/A Md. Göre Değişiklikten Önce Yaşlılık Aylığını Hak Edenler İle Sigortalılık Süresi 18 Yıl ve Daha Fazla Olan Kadınlar ve Sigortalılık Süresi 23 Yıl ve Daha Fazla Olan Erkeklere Önceki Hükümlere Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )"
Geç.81Y21.HD24.11.2008E. 2008/9420 K. 2008/18158"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Davacının Yaşlılık Aylığı Bağlanma Koşullarının Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S.Y'nin Md. 60/A-B'ya Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Bağlanma Koşullarının Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S.Y'nin Md. 60/A-B'ya Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
YURT DIŞI ÇALIŞMASI ( Davacının Yaşlılık Aylığı Bağlanma Koşullarının Kuruma Borçlanmanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 506 S.Y'nin Md. 60/A-B'ya Göre Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
Geç.81Y10.HD20.11.2007E. 2007/996 K. 2007/19434"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Prim Ödeme Gün Sayısı ve Sigortalılık Süresini Kurum'dan Sorup Belirlemek ve Talep Tarihi İtibariyle Davacının Prim Ödeme Gün Sayısı ve Sigortalılık Süresinin Kıdem Tazminatı Almaya Esas Olmak Üzere Tespite Karar Vermek Gerektiği )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI SİGORTALILIK SÜRESİ ( Kurum'dan Sorup Belirlemek ve Talep Tarihi İtibariyle Davacının Prim Ödeme Gün Sayısı ve Sigortalılık Süresinin Kıdem Tazminatı Almaya Esas Olmak Üzere Tespite Karar Vermek Gerektiği )
HAKLI FESİH ( İş Sözleşmesinin 506 Sayılı Yasa'nın 60/A-A ve B Alt Bentlerindeki Yaş Dışında Kalan Şartları ve Aynı Yasa'nın Geçici 81. Md. Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Öngörülen Süre ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Feshedilmesi )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( 506 Sayılı Yasa'nın 60/A-A ve B Alt Bentlerindeki Yaş Dışında Kalan Şartları ve Aynı Yasa'nın Geçici 81. Md. Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Öngörülen Süre ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Feshedilmesi Haklı Fesih Sayıldığı )"
Geç.81YHGK26.9.2007E. 2007/9-615 K. 2007/627"KIDEM TAZMİNATI ( İş Aktinin Feshinden Makul Bir Süre Sonra Yaşlılık Aylığı Tahsisi İçin SSK'ya Başvurduğu - Kabulü Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( İş Akdini Feshettiği Tarih İtibariyle Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı Yönünden Yaşlılık Aylığı İçin Aranan Koşulları Sağlamış Bulunması Karşısında Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği )
İŞ AKTİNİN FESHİ ( Davacı Feshettiği Tarih İtibariyle Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı Yönünden Yaşlılık Aylığı İçin Aranan Koşulları Sağlamış Bulunması Karşısında Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği )"
Geç.81Y21.HD19.12.2006E. 2006/3830 K. 2006/15669"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı Devam Eden Kişinin - Çakışan Dönem İçin Zorunlu Sigortaya Öncelik ve Geçerlilik Tanınacağı )
ÇAKIŞAN SİGORTALILIK ( Zorunlu Sigorta İle İsteğe Bağlı Sigortalılığın Çakışması Halinde Zorunlu Sigortaya Öncelik ve Geçerlilik Tanınacağı )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA ( Belirlenen Dönemde Prim Borcunun Bulunmadığının Saptanması Halinde Hak Kazanıldığının Tespitine Karar Verileceği )"
Geç.81Y9.HD4.4.2006E. 2006/2716 K. 2006/8549"YAŞLILIK AYLIĞI ( 506 Sayılı Kanunun Geçici 81. Maddesine Göre Bağlanması İçin Öngörülen Sigortalılık Süresini ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Kendi İstekleri İle İşten Ayrılmaları Nedeniyle İşçilerin Kıdem Tazminatına Hak Kazanabileceği )
YAŞ KOŞULU ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Öngörülen Sigortalılık Süresini ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Kendi İstekleri İle İşten Ayrılmaları Nedeniyle İşçilerin Kıdem Tazminatına Hak Kazanabileceği )
KIDEM TAZMİNATI ( 506 Sayılı Kanunun Geçici 81. Maddesine Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Öngörülen Sigortalılık Süresini ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Kendi İstekleri İle İşten Ayrılmaları Nedeniyle İşçilerin Hak Kazanabileceği )"
Geç.81YHGK15.3.2006E. 2006/21-36 K. 2006/80"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Borçlanılan Süreninin Sigortalılık Süresi Olarak Değerlendirilebilmesi İçin de Yasada Belirtilen Süre İçerisinde Olmak Üzere Borçlanma Primlerinin Kuruma Ödenmiş Olması Gereği )
YURTDIŞI ÇALIŞMANIN BORÇLANILABİLMESİ KOŞULLARI ( Tahakkuk Ettirilen Döviz Borcunun Tamamının Ödenmiş Olması Gerektiği )"
Geç.81Y10.HD27.9.2005E. 2005/8285 K. 2005/9414"YAŞLILIK SİGORTASINDAN TAM AYLIK ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( 15 Yıllık Sigortalılık Süresini ve 55 Yaşını Dolduran ve 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olan Erkek Sigortalılara İstekleri Halinde Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( 15 Yıllık Sigortalılık Süresini ve 55 Yaşını Dolduran ve 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olan Erkek Sigortalılara İstekleri Halinde Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Ödenmediğinden Mevcut Prim Sayısı 2880 Gün Olup 3600 Gün Prim Şartının Gerçekleşmemesi Sebebiyle Yaşlılık Aylığı Bağlanması Talebinin Reddi Gerektiği )
TAM AYLIK ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Yaşlılık Aylığı Sigortasından - 15 Yıllık Sigortalılık Süresini ve 55 Yaşını Dolduran ve 3600 Gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olan Erkek Sigortalılara İstekleri Halinde Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )"
Geç.81Y10.HD14.7.2005E. 2005/3713 K. 2005/8266"ALACAK DAVASI ( İlk Yaşlılık Aylığı Başvurusunun Kurumca Hatalı Olarak Reddi Nedeniyle Ödenmeyen Yaşlılılk Aylıklarının Faiziyle Tahsili İstemi Nedeniyle )
MADDİ KAYIP ( Hizmetlerin Dikkate Alınması Halinde İlk Başvuru Tarihinden İtibaren Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığı Anlaşılmakla Birlikte Davacının İlk Talebinin Reddinden Sonra Kesintisiz Olarak Çalışmaya Devam Etmesi Karşısında Maddi Bir Kayba Uğramadığının Açık Olmakla Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Yanılgılı Değerlendirme ile Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
Geç.81Y10.HD3.5.2005E. 2005/1966 K. 2005/4904"EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısına İlişkin Koşullar Gerçekleşmiş İse de Davacının 44 Yaş Şartını İkmal Etmemesi Nedeniyle 4759 S. Yasa Kapsamında Dahi Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanamayacağı )
SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISINA İLİŞKİN KOŞULLAR ( Gerçekleşmiş İse de Davacının 44 Yaş Şartını İkmal Etmemesi Nedeniyle 4759 S. Yasa Kapsamında Dahi Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanamayacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısına İlişkin Koşullar Gerçekleşmiş İse de Davacının 44 Yaş Şartını İkmal Etmemesi Nedeniyle 4759 S. Yasa Kapsamında Bağlanamayacağı )"
Geç.81Y10.HD14.2.2005E. 2004/12130 K. 2005/1111"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Sigortalı Olarak Çalışılan İşten Ayrılma Tarihini Takip Eden Aybaşından İtibaren Aylık Bağlanmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SİGORTALI ÇALIŞILAN İŞTEN AYRILMA TARİHİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının ve Aylık Bağlanmasına Karar Verilmesi Gereken Tarih Olması )"
Geç.81Y10.HD25.5.2004E. 2004/2111 K. 2004/4700"KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ( Yaşlılık Aylığı Almak İçin Gerekli Yaş Şartını Yerine Getirmeden Diğer Şartları Haiz Olan Sigortalının En Son Çalıştığı İşyerinden Ayrılması - SSK'ca "Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı" Talebinin Kabulü Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN GEREKLİ YAŞ ŞARTINI YERİNE GETİRMEDEN DİĞER ŞARTLARI HAİZ OLAN İŞÇİ ( İşten Ayrılıp Kıdem Tazminatını Alabileceği - Emeklilik Yaşının Gelmemesinin Kıdem Tazminatı Almasına Engel Olmayacağı )
İŞ AKDİNİN İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ ( Yaşlılık Aylığı Almak İçin Gerekli Yaş Şartını Yerine Getirmeden Diğer Şartları Haiz Olan Sigortalının Kıdem Tazminatı Alabileceği )
SSK'DAN "KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR YAZISI" TALEBİ ( Yaş Şartı Gerçekleşmediğinden Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmamakla Birlikte Diğer Şartları Haiz Olan Sigortalının İş Akdini Feshetmiş Olması - 1475 Sayılı İş Kanunu 14/5. Maddesine Göre Kıdem Tazminatına Hak Kazanılması )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI VE SİGORTALILIK SÜRESİ ŞARTLARINI HAİZ OLAN SİGORTALININ YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN GEREKLİ YAŞ ŞARTINI YERİNE GETİRMEMİŞ OLMASI ( İş Akdini Fesheden İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )"
Geç.81YHGK28.4.2004E. 2004/10-244 K. 2004/229"SSK'NIN UYARMA GÖREVİNİ İHMAL ETMESİ ( Primini Zamanında Ödemeyen İsteğe Bağlı Sigortalının Yaşlılık Aylığı Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( SSK'nın Primlerin Yatırılmasına İlişkin Uyarma Görevini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Sonradan Yatırılan Primle Aylığa Hak Kazanılması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALININ PRİMİNİ YATIRMAMASI ( Sigortalıyı Uyarmayan Kurumun Bu Davranışının Sonucuna Katlanması Gereği - Primi Sonradan Yartıran Sigortalıya Aylık Bağlanması Gereği )
KAMU KURUMLARININ UYARMA GÖREVİ ( Sigortalıyı Uyarmayan Sosyal Sigortalar Kurumunun Eyleminin Sonucuna Katlanması Gereği - Eksik Primi Tamamlayan Sigortalının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı )
PRİMLERİNİ YATIRMAYAN SİGORTALIYI UYARMAYAN SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞU ( İhmalinin Sonucuna Katlanması Gereği - Eksik Primleri Tamamlayan İsteğe Bağlı Sigortalının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı )"
Geç.81Y10.HD8.3.2004E. 2003/10713 K. 2004/1594"20 TAM YIL SİGORTA PRİM ÖDEYEN SİGORTALI ( Süreye İlişkin Herhengi Bir Prim Borcunun Olmaması - Yaşlılık Aylığı Bağlanma Koşullarının Gerçekleştiği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Sigortalının 20 Tam Yıl Sigortasını Ödemesi Ve Bu Süreye İlişkin Herhengi Bir Prim Borcunun Olmaması - Koşulların Gerçekleştiği )"
Geç.81Y10.HD26.2.2004E. 2003/9661 K. 2004/1353"HİZMET TESBİTİ ( Davacının Belirtmiş Olduğu Sigorta Sicil Numaraları İle Geçen Çalışmaların Kendisine Ait Olduğunun Tesbitinin İstenmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİ ( Davacının Geçen Yıllara İlişkin Hizmetlerinin Tesbiti İle Bu Aylığı Hak Kazandığının Sigorta Kurumunca Gözetilmesinin Gerekmesi )"
Geç.81Y10.HD28.10.2003E. 2003/6175 K. 2003/7576"SİGORTALILIK BAŞLANGICININ GERİYE GÖTÜRÜLMESİ ( Askerlik Borçlanma Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Dava Tarihi İtibariyle Dahi 25 Yıllık Sigortalılık Süresini Doldurmayan Davacının Yaşlılık Aylığından Yararlanamayacağı )
ASKERLİK BORÇLANMA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Dava Tarihi İtibariyle Dahi 25 Yıllık Sigortalılık Süresini Doldurmayan Davacının Yaşlılık Aylığından Yararlanamayacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Askerlik Borçlanma Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Dava Tarihi İtibariyle Dahi 25 Yıllık Sigortalılık Süresini Doldurmayan Davacının Yararlanamayacağı - Sigortalılık Başlangıcının Geriye Götürülmesi )"
Geç.81Y10.HD23.10.2003E. 2003/6150 K. 2003/7334"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Kurumca Verilen Cevapta 30 Günlük Prim Eksiği Olduğuna Dair Bilgi Ve Uyarıda Bulunulmamış Olması Nedeniyle Davacının Talebinin Reddedilemeyeceği )
PRİM EKSİĞİNİN KURUMCA BİLDİRİLMEMESİ ( Kurumca Verilen Cevapta 30 Günlük Prim Eksiği Olduğuna Dair Bilgi Ve Uyarıda Bulunulmamış Olması Nedeniyle Davacının Yaşlılık Aylığı Talebinin Reddedilemeyeceği )
KURUMUN UYARI VE BİLGİLENDİRME GÖREVİNİ YAPMAMASI ( Davacının 30 Günlük Prim Eksiğini Kuruma Ödeyerek Yaşlılık Aylığından Yararlanması Engellenmiş Olması - Kurum Kusurlu Eyleminin Sonucuna Katlanarak Davacının Yaşlılık Aylığı Talebinin Kabulü Gereği )"
Geç.81YHGK4.6.2003E. 2003/10-382 K. 2003/383"YAŞLILIK AYLIĞI ( Koşulları Gerçekleşen Sigortalının Tahsis İşlemini Kabul Etmeyen SSK/2. Tahsis İşlemi Üzerine Bağlaması - Birikmiş Aylıklardan Sorumlu Olacağı )
SİGORTALININ YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS İŞLEMİ ( Koşulları Gerçekleşmesine Rağmen SSK.'nın Kabul Etmemesi/2. Tahsis İşlemi Üzerine Bağlaması - Birikmiş Aylıklardan Sorumlu Olacağı )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Dilekçede Sona Erdirme Tarihi Olarak Daha Sonraki Bir Tarihin Belirtilmesi - Bu Tarihe İtibar Edilmesi Gereği )"
Geç.81Y21.HD29.5.2003E. 2003/4261 K. 2003/5092"HİZMET TESBİTİ VE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Tesbit Edilen Hizmet Süresi Kesinleşip Primleri Yatırılmadan Yaşlılık Aylığı Hesabında Dikkate Alınamaması )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASININ ŞARTLARI ( Hizmet Tesbiti Davasında Tesbit Edilen Süre Kesinleşip Primleri Yatırılmadan Yaşlılık Aylığı Hesabında Gözönünde Bulundurulamayacağı )"
Geç.81Y10.HD15.5.2003E. 2003/3420 K. 2003/4287"HİZMET TESPİT DAVASI ( Sigortalılık Süresi İtibarı ile Emekliliğe Hak Kazandığına Karar Verilmesi Talebi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( 4759 Sayılı Kanuna Göre Sigortalılık Süresi Uygun Düşsede Yaş Şartı Bakımından Emekliliğine Karar Verilememesi )
YAŞ ŞARTI ( 4759 Sayılı Kanuna Göre Sigortalılık Süresi Uygun Düşsede Yaş Şartı Bakımından Emekliliğine Karar Verilememesi )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Emeklilik Aylığına Hak Kazanabilmesi için Sigortalılık Süresi Yaş Şartını ve Prim Ödenen Gün Sayısının Tamamlanmış Olmasının Gerekmesi )"
Geç.81Y10.HD15.5.2003E. 2003/3413 K. 2003/4249"HİZMET TESPİT DAVASI ( Kurum Kayıtlarında Değişik Soy İsimlerle Geçen Kayıtların Kendisine Ait Olduğunun ve Emeklilik Aylığına Hak Kazandığının Tespiti Talebi )
YAŞ ŞARTI ( Sigorta Süresi ve Prim Ödenen Gün Sayısı Bakımından Emeklilik Şartlarını Oluştursada 55 Yaşının Doldurmaması Nedeni ile Emekli Olamaması )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Sigortalının Emekliliğine Karar Verilebilmesi için Prim Ödeme Gün Sayısını Doldurmasının Gerekmesi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Sigortalının Emekliliğine Karar Verilebilmesi için Sigortalılık Süresini Doldurmasının Gerekmesi )"
Geç.81Y10.HD12.5.2003E. 2003/3380 K. 2003/4160"HİZMET TESPİT DAVASI ( Yaşlılık Aylığından % 15 Oranında Kesilen Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kesilmeyeceğinin Tespiti Talebi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta iken Serbest Avukat ve Noter Olarak Çalışanların Almakta Oldukları Aylıklarının % 15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesinin Gerekmesi )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Sosyal Güvenlik Destek Primi Hesaplanırken Yaşlılık Aylığına Sosyal Yardım Zammınında Eklenmesinin Gerekmesi )"
Geç.81YHGK30.4.2003E. 2003/21-305 K. 2003/309"İPTAL DAVASI ( Serbest Avukat Olarak Çalışan Davacıdan SSK Tarafından Yaşlılık Aylığı Almakta İken Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Kesilmesi )
AVUKATLARIN YAŞLILIK AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİ ( Kurum Tarafından %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesinin Yasaya Uygun Olması )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Serbest Avukat Olarak Çalışmasını Sürdüren Davacıdan Prim Kesilmesinin Yasaya Uygun Olması )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN SERBEST AVUKATLIK YAPMA ( Davacının Maaşından Kurum Tarafından %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesinin Yasaya Uygun Olması )
İPTAL VE ALACAK DAVASI ( Uyuşmazlığın Sosyal Güvenlik Primi Kesilmesinden Kaynaklanması )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLAN AVUKAT ( Çalışmasını Sürdürenlerin Maaşlarından Sosyal Güvenlik Priminin Kesilmesi )
YAŞLILI AYLIĞI ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Serbest Avukat veya Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenler için Sosyal Yardım Zammıdan ve Aylıklarından %15 Oranında Prim kesilmesi )"
Geç.81YHGK30.4.2003E. 2003/21-299 K. 2003/308"İPTAL VE ALACAK DAVASI ( Serbest Avukatlık Yapan Davacının Yaşlılık Aylığından 4447 Sayılı Yasa Uyarınca ve 506 Sayılı Yasanın Gereği Olarak Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesinin İptali )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( 506 Sayılı Yasa Gereği Yaşlılık Aylığından Yüzde On Beş Oranında Ek Kesinti Yapılması )
4447 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yasanın Yürürlüğünden Önce veya Sonra Mesleklerini Yürüten Avukat ve Noterler Açısından Bir Ayrım Yapılmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
KAMU DÜZENİ ( 4447 Sayılı Yasa İle 506 Sayılı Yasa Hükümlerindeki Sosyal Yardım Zammı İle İlgili Düzenlemelerin Kamu Düzenine İlişkin Olması )
SERBEST AVUKAT VE NOTERLER ( 506 Sayılı Yasa Gereği Yaşlılık Aylığından Yüzde On Beş Oranında Ek Kesinti Yapılması )"
Geç.81Y21.HD21.4.2003E. 2003/2672 K. 2003/3577"YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Şartları Yerine Gelmeden Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra Süresi Dolunca Kurumca Yeniden Talep Aranmadan Aylık Bağlanması Gereği )
SİGORTALININ YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Şartları Yerine Gelmeden Yapılan Talebin Şartlar Oluştuktan Sonra Re'sen Aylık Bağlanmasını Gerektirmesi )
EMEKLİLİK ŞARTLARI OLUŞMADAN YAPILAN AYLIK BAĞLANMASI TALEBİ ( Şartlar Oluştuktan Sonra Tekrar Talep Aranmadan Aylık Bağlanması Gereği )"
Geç.81Y21.HD18.2.2003E. 2003/755 K. 2003/1038"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davacının Kurum İşleminin İptaliyle Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespitini Talep Etmesi )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Bu Kararla Birlikte Hukukasal Boşluk Söz Konusu İse de Gerçekte Yasal Boşluk Bulunmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
HUKUKSAL BOŞLUK ( Bu Kararla Birlikte Hukukasal Boşluk Söz Konusu İse de Gerçekte Yasal Boşluk Bulunmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Uzun Süreli Sigortalılığa ve Doğrudan Kamu Düzenine İlişkin Kurallar İçerisinde Yaşlılık Aylığına İlişkin Hükümlerin de Bulunması )
KAZANILMIŞ HAK ( Dava Konusu Olayda Kazanılmış Hakka İlişkin Bir Statünün Bulunmaması )"
Geç.81Y21.HD3.2.2003E. 2003/286 K. 2003/673"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN TESPİTİ TALEBİ ( Davacının Zorunlu Sigortalılığının Sona Erdiği Tarihten Sonra İsteğe Bağlı Sigortalılık Konusunda Yazılı Başvurusu Yok İse de Primleri Ödediğinin Görülmesi )
TESPİT DAVASI ( İsteğe Bağlı Sigortalılığın Geçerli Olduğunun Tespitiyle Emekli Aylığına Hak Kazandığına Karar Verilmesinin Talep Edilmesi )
SİGORTALILIK İRADESİ ( Davacının Zorunlu Sigortalılığının Sona Erdiği Tarihten Sonra İsteğe Bağlı Sigortalılık Konusunda Yazılı Başvurusu Yok İse de Primleri Ödediğinin Görülmesi )
PRİMLERİN ÖDENMESİ ( Davacının Sigorta Primlerini Ödemeye Devam Etmesiyle Sigortalılık İradesinin Varolduğunun Kabul Edilmesi )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( 506 Sayılı Yasaya 4447 Sayılı Yasa İle Eklenen Geçici Hükme Binaen Sigortalılık Süresi Yaş ve Prim Ödeme Gün Sayısı Bakımından Tahsisin Mümkün Olması )"
Geç.81Y10.HD16.12.2002E. 2002/9611 K. 2002/9694"YAŞLILIK AYLIĞI ( Almakta İken Serbest Avukat Veya Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenler - %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )
AVUKAT VEYA NOTER OLARAK ÇALIŞANLAR ( Yaşlılık Almakta İken - %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )
NOTER OLARAK ÇALIŞANLAR ( Yaşlılık Almakta İken - %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Almakta İken Serbest Avukat Veya Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenler - %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )"
Geç.81Y21.HD18.6.2002E. 2002/4764 K. 2002/5917"YAŞLILIK AYLIĞI ( Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Hükümleri Uygulanarak Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabilme Şartları )
HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLEREK YAŞLILIK AYLIĞI ALMA ( Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçerisinde Fazla Hizmeti Bulunan Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Aylık Bağlanması )
SİGORTALININ YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Hükümleri Uygulanarak Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabilme Şartları )"
Geç.81Y21.HD29.4.2002E. 2002/2149 K. 2002/3561"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESBİTİ ( İlk Davanın Reddinin Yeniden Talep Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı - Değişen Yasa Hükmüne Göre Araştırma Yapılması Gereği )
DEĞİŞEN YASA HÜKMÜNE GÖRE ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREĞİ ( 4447 s. Kanunla Değişen 506 s. Kanunun 81/A Maddesi - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tesbiti )"
Geç.81Y21.HD6.3.2002E. 2002/225 K. 2002/1614"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESBİTİ ( 4 Yıl Sonra Kuruma Verilmesi - İşe Giriş Bildirgesinin Varlığının Yeterli Olmaması )
SİGORTALI SAYILMA ( İşe Giriş Bildirgesinin Varlığının Yeterli Olmaması - Eylemli Olarak Çalışma Koşulu )
YAŞLILIK AYLIĞININ TESBİTİNE KARAR VERİLMESİ ( Yasal Dayanaklar Belirlenmeden ve Geçici 81/a Maddesi Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Tartışılmadan - Yasaya Aykırılığı )"

BAM

Geç.81ANKARABAM-9HD21.3.2017E. 2017/483 K. 2017/500"EMEKLİLİK SEBEBİYLE KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının 15 Yıl Sigortalılık Süresi ve 3600 Prim Ödeme Gün Sayısı Şartlarını Yerine Getirdiğinin Belirtildiği/Davacının İşten Ayrılış Tarihinin İstifa Dilekçe Tarihi Öncesi Olduğu - Çalışma Süresi ile İstifa Dilekçesi İçeriği Dikkate Alındığında Sebepsiz Yere İşyerinden İşçilik Hak ve Alacaklarını Almadan Ayrılmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Davacının Yaş Koşulu Dışında Emekliliğe Hak Kazandığı - Kararda Yasaya Aykırılık Bulunmadığından Davalının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
15 YILLIK SİGORTALILIK SÜRESİ VE 3600 PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Şartların Yerine Getirildiği/Davacının Kendi Özel Durumlarından Dolayı Ayrılmak İstediğini Belirten İstifa Dilekçesini İşverene Sunduğu - Davacının İşten Ayrılış Tarihinin İstifa Dilekçe Tarihi Öncesi Olduğu/Çalışma Süresi ile İstifa Dilekçesi İçeriği Dikkate Alındığında Sebepsiz Yere İşyerinden İşçilik Hak ve Alacaklarını Almadan Ayrılmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Davacının Yaş Koşulu Dışında Emekliliğe Hak Kazandığı/Davalının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
DAVACININ İŞTEN AYRILIŞ TARİHİNİN İSTİFA DİLEKÇE TARİHİ ÖNCESİ OLARAK BELİRTİLMESİ ( Çalışma Süresi ile İstifa Dilekçesi İçeriği Dikkate Alındığında Sebepsiz Yere İşyerinden İşçilik Hak ve Alacaklarını Almadan Ayrılmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Davacının Yaş Koşulu Dışında Emekliliğe Hak Kazandığı/Kararda Yasaya Aykırılık Bulunmadığından Davalının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
SEBEPSİZ YERE İŞÇİNİN İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARINI ALMADAN AYRILMASI ( Çalışma Süresi ile İstifa Dilekçesi İçeriği Dikkate Alındığında Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Davacının Yaş Koşulu Dışında Emekliliğe Hak Kazandığı/Kararda Yasaya Aykırılık Bulunmadığından Davalının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"

Geç. Madde 82

YARGITAY

Geç.82Y21.HD10.3.2016E. 2016/3438 K. 2016/3890"PRİM KESİNTİLERİNİN İADESİ (Prime Esas Kazanç Davacıya Bağlanacak Yaşlılık Aylığını Dolayısıyla Sigortalılık Haklarını Kendi Yararına Etkileyecek Olup Davacının Prim İadesinde de Herhangi Bir Yararı Bulunmamakta Olup Ortada Yersiz Ödenmiş Bir Prim de Bulunmadığından İadesinin de Söz Konusu Olmayacağı)
MADDİ HATA (İş Mahkemelerinden Verilen Kararlar ve Buna Bağlı Yargıtay İlamına Karşı Karar Düzeltme Yolu Bulunmadığı - Yargıtay Onama ve Bozma Kararlarında Maddi Yanılgı Bulunması Halinde Usuli Kazanılmış Haktan Söz Edilemeyeceği ve Maddi Yanılgının Düzeltilmesi Gerektiği)
USULİ KAZANILMIŞ HAK (Onama ve Bozma Kararlarında Maddi Yanılgı Bulunması Halinde Usuli Kazanılmış Haktan Söz Edilemeyeceği/Maddi Yanılgının Düzeltilmesi Gerektiği - Maddi Hata İsteminin Kabul Edilmesi Onama İlamı Kaldırılarak Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği)
SİGORTALILIK HAKLARI (Prime Esas Kazanç İlerde Davacıya Bağlanacak Yaşlılık Aylığını Dolayısıyla Sigortalılık Haklarını Kendi Yararına Etkileyecek Olup Sosyal Güvenlik Haklarından Feragat Edilemeyeceğinden Davacının Prim İadesinde de Herhangi Bir Yararı Bulunmadığı)"
Geç.82Y10.HD24.3.2014E. 2013/23295 K. 2014/6644"EKSİK HESAPLANAN YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARININ TESPİTİ ( Alanında Uzman Bilirkişi ya da Bilirkişi Heyetinden Aylık Hesabı Yönünden Denetime Elverişli Rapor Alınıp İrdelenerek Varılacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARININ TESPİTİ VE AYLIK FARKLARININ TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporunda 01.01.2003 ve Sonrası Ek 38. Md.nin Uygulanmasını Bertaraf Eden Yasal Düzenlemeler Gözetilmeksizin Tüfe ve Gelişme Hızına Göre Aylık Miktarının Belirlendiği - Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti ve Aylık Farklarının Tahsili - Bilirkişi Raporunda Aylık Artışlarını Düzenleyen Ek 38. Maddede Gelişme Hızı Oranında Artış Yapılacağının Öngörülmediği Halde Aylık Miktarının Gelişme Hızı Da Gözetilerek Arttırılarak Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu )
AYLIK MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Eksik Hesaplanan Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti - Bilirkişi Raporunda 01.01.2003 ve Sonrası Ek 38. Md.nin Uygulanmasını Bertaraf Eden Yasal Düzenlemeler Gözetilmeksizin Tüfe ve Gelişme Hızına Göre Aylık Miktarının Belirlendiği/Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı - Alanında Uzman Bilirkişi Heyetinden Yeniden Rapor Alınacağı )"
Geç.82Y21.HD10.3.2014E. 2013/3671 K. 2014/4254"YAŞLILIK AYLIĞINA YAPILMASI GEREKEN ARTIŞIN TESPİTİ (Sigortalıların Yaşlılık Aylıklarına Hak Kazandıkları Tarihte Yürürlükte Olan Yasa ve Mevzuata Göre Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacakları ve Sonradan Değişen Yasaların Sigortalılar Arasında Eşitsizlik Yaratmayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
YAŞLILIK AYLIĞI (Hak Kazanılan Tarihte Yürürlükte Olan Yasa ve Mevzuata Göre Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılacağı - Bilirkişi Tarafından Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Başladıktan Çok Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Maddeleri Uyarınca Hesaplanan Aylığa Hak Kazandığının Tespitine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
YASA DEĞİŞİKLİĞİNİN YAŞLILIK AYLIĞINA ETKİSİ (Sigortalılar Arasında Eşitsizlik Yaratmayacağı Dikkate Alınmadan Bilirkişi Tarafından Davacının Yaşlılık Aylığı Almaya Başladıktan Çok Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Maddeleri Uyarınca Hesaplanan Aylığa Hak Kazandığının Tespitinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
KURUM İŞLEMİNİN HATALI OLMASI (Yaşlılık Aylığına Yapılması Gereken Artışın Tespiti - Kurum İşleminde Hata Var İse Hatanın Neden Kaynaklandığı ve Yasal Dayanakları Açıkça İzah Edilecek Denetime Elverişli ve Yeterli Bir Bilirkişi Raporu Alınarak Talep ve Müktesep Hak Kuralları Gözönünde Tutularak Karar Verilmesi Gerektiği)"
Geç.82Y21.HD24.1.2013E. 2011/13829 K. 2013/1030"EMEKLİ AYLIĞINA UYGULANMAYAN GELİŞME HIZI ORANINDAKİ ZAMLARIN YANSITILMASI ( Fark Emekli Aylıkların Ödenmesi İstemi - 01.01.2000 Tarihinden Önceki Prime Esas Kazançlara GH İle TÜFE Uygulanamayacağı )
FARK EMEKLİ AYLIKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Emekli Aylığına Uygulanmayan Gelişme Hızı Oranındaki Zamların Yansıtılarak - 506 S.K. Geçici m.82 ve Ek Md.38'e Göre Davanın Reddi Gerektiği )
GELİŞME HIZI ORANINDAKİ ZAMLARIN EMEKLİ AYLIĞINA YANSITILMASI İSTEMİ ( 01.01.2000 Tarihinden Önceki Prime Esas Kazançlara Gelişme Hızı İle TÜFE Uygulanamayacağından Fark Emekli Aylıklarının Ödetilmesi İsteminin Reddi Gerektiği )
01.01.2000 TARİHİNDEN ÖNCEKİ TESPİT EDİLEN PRİME ESAS KAZANÇ ( TÜİK Tarafından Her Yılın Aralık Ayına Göre Açıklanan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Sabit Fiyatlarla Gelişme Hızı İle Her Yıl Bir Önceki Yılın Tüketici Fiyat Endeksi Uygulanamayacağı )"
Geç.82Y21.HD19.10.2010E. 2009/1801 K. 2010/10203"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( 506 S. Yasa'nın Geçici 82/B Bendi Gereğince Aylık Hesabı Yapılmasının Mümkün Bulunmadığı Gözetilerek Geçici 82/B Bendi Gereğince Hesaplanan Aylığın ( 0-TL ) Olduğu Kabul Edilip Hesaplama Yapmak Gerektiği )
FARK AYLIKLARIN TAHSİLİ ( Davacıya Davalı Kurumca Bağlanan Aylık Miktarı İle Mukayese Edilerek Davacıya Davalı Kurumca Yaşlılık Aylığının Eksik Ödenip Ödenmediğini Belirlemek ve Çıkacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞININ EKSİK ÖDENMESİ ( Fark Aylıkların Tahsili - Davacıya Davalı Kurumca Bağlanan Aylık Miktarı İle Mukayese Edilerek Davacıya Davalı Kurumca Yaşlılık Aylığının Eksik Ödenip Ödenmediğini Belirlemek ve Çıkacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )"
Geç.82Y21.HD27.12.2005E. 2005/7911 K. 2005/14558"YANLIŞ BELİRLENEN YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANI VE GÖSTERGESİNİN DOĞRUSUNUN TESPİTİ ( Yapılacak İş Öncelikle Davacıya Kurumun Bağladığı Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespit Edilerek İlgili Maddeler Çerçevesinde Gerekli Değerlendirmenin Yapılması Gerektiği )
KURUMUN BAĞLADIĞI YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARI ( Tespit Edilerek İlgili Maddeler Çerçevesinde Gerekli Değerlendirmenin Yapılması Gerektiği - Yanlış Belirlenen Yaşlılık Aylığı Bağlama Oranı ve Göstergesinin Doğrusunun Tespiti Gerektiği )"

Geç. Madde 85

YARGITAY

Geç.85Y21.HD16.10.2017E. 2016/6114 K. 2017/7837"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacının İsteğe Bağlı Sigortalılık Durumunun Yasal Mevzuat Uyarınca Primleri Süresinde Ödenmediğinden Nizalı Dönemde 506 S. K. Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalı Kabul Etmeyen Kurum İşlemi Yerinde Olup Davanın Reddi Gerektiği )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( 30.06.2003 Tarihi İtibariyle Kuruma İsteğe Bağlı Sigorta Prim ve Gecikme Zammı Borcu Bulunmakla Birlikte Anılan Kanunun Yayımlandığı Tarihi İzleyen 30 Gün İçinde Kuruma Yazılı Müracaat Ederek Borçlarını Yeniden Yapılandırma Talebinde Bulunan ve Öngörülen Yükümlülükleri Yerine Getiren Sigortalılar Hakkında Bu Döneme Dair İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerine Geçerlik Tanındığı - Davacı Primleri Süresinde Ödenmediğinden Nizalı Dönemde İsteğe Bağlı Sigortalı Kabul Etmeyen Kurum İşlemi Yerinde Olduğu )"
Geç.85Y21.HD26.4.2011E. 2010/4711 K. 2011/3940"YENİDEN YAPILANDIRMA TALEBİ ( Öngörülen Yükümlülükleri Yerine Getiren Sigortalılar Hakkında 506 S. Kanunun Geç. 85. Md.sinin ( C )Bendi Hükmünün Uygulanmayacağı Bildirilmiş Olup Bu Döneme İlişkin İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerine Geçerlik Tanındığı )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Yeniden Yapılandırma Talebinde Bulunan ve Öngörülen Yasal Yükümlülükleri Yerine Getiren Sigortalılar Hakkında 506 S. Kanunun Geç. 85. Md.sinin ( C )Bendi Hükmünün Uygulanmayacağı Bildirilmiş Olup Bu Döneme İlişkin İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerine Geçerlik Tanındığı )
YAPILANDIRMA BAŞVURUSU ( Kurum Kaydına Alındığı Belli Olup Yapılandırma Kararı ve Ödeme Planının Davacıya Tebliğ Edilip Edilmediği Usulünce Araştırılıp Belirtilen Yasal Düzenlemeler İle Birlikte İrdelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
Geç.85Y10.HD1.4.2010E. 2008/10336 K. 2010/4785"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( 506 S. Kanun Hükümleriyle Öngörülen Tescil ve/veya Belirli Süre Prim Ödemiş Olma Koşullarına da Yer Verilmediği ve Bu Nedenle İhlal Edilen Herhangi Bir Kamu Yararının da Bulunmadığı Dikkate Alındığında İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerine Geçerlilik Tanınması Gerektiği )
TAHSİS KOŞULLARI ( Tümüyle Yargılama Aşamasında Gerçekleştiği Saptandığı Takdirde Usul Ekonomisi de Dikkate Alınarak Aylık Başlangıç Tarihi Belirlenmeli ve Elde Edilecek Sonuca Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
KAMU TÜZEL KİŞİLERİ ( Yurttaşlarla Olan İlişkilerinde Gerekli Özeni Gösterip İyi Niyet Kurallarına Uymakla Yükümlü Oldukları )"
Geç.85Y10.HD24.12.2009E. 2009/2492 K. 2009/19214"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davacının İsteğe Bağlı Sigortalılık Belgelerini de İçeren Kişisel Sicil Dosyası Getirtilmeli ve Kurumca Benimsendiği İçin Taraflar Arasında Çekişme Konusu Dışında Kalan 506 S. Kanuna Tabi Tüm Sigortalılık Süresi Tarihleriyle Birlikte Ortaya Konulması Gerektiği )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK BELGELERİ ( İçeren Kişisel Sicil Dosyası Getirtilmeli ve Kurumca Benimsendiği İçin Taraflar Arasında Çekişme Konusu Dışında Kalan 506 S. Kanuna Tabi Tüm Sigortalılık Süresi Tarihleriyle Birlikte Ortaya Konulması Gerektiği - Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti - Uzman Farklı Bilirkişiden Yöntemince Düzenlenmiş Aydınlatıcı Denetime Elverişli Rapor Alınarak Yasal Düzenlemeler Karşısında Geçerli Sayılması Gereken İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi Gerektiği )"
Geç.85Y10.HD18.4.2006E. 2005/14246 K. 2006/5708"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( Yasal Süresi İçinde Kuruma Yazılı Müracaat Eden ve Yükümlülüklerini Yerine Getiren Sigortalılar Yönünden 506 Sayılı Kanunun Geçici 85. Maddesinin ( C ) Bendi Hükmü Uygulanmayacağı )
KURUMA MÜRACAAT ( Süresi İçinde Kuruma Yazılı Müracaat Eden ve Yükümlülüklerini Yerine Getiren Sigortalılar Yönünden 506 Sayılı Kanunun Geçici 85. Maddesinin ( C ) Bendi Hükmü Uygulanmayacağı - Yaşlılık Aylığı )
BORCUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( Borçlarını Yeniden Yapılandırma Talebinde Bulunan ve Anılan Maddede Öngörülen Yükümlülüklerini Yerine Getiren Sigortalılar Yönünden 506 Sayılı Kanunun Geçici 85. Maddesinin ( C ) Bendi Hükmü Uygulanmayacağı )"
Geç.85Y10.HD13.12.2005E. 2005/6740 K. 2005/13252"İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ( Prim Borçlarının İsteğe Bağlı Prim Borçlarını Da İçerir Şekilde Yeniden Yapılandırılabileceği )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yeniden Yapılandırılan Prim Borcunun Ödenmesinden Sonra Ortaya Çıkacak Koşulların Değerlendirilmesiyle Sonuca Varılabileceği )
HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( Altı Ay İçinde Prim Borçlarının Ödenmesi Halinde Ödenen Kısma Ait Sürelerin Hizmetten Sayılabileceği )
SİGORTALILIĞIN DONDURULMASI ( Yasaya Uygun Bir İstem İçermeyen Dilekçeyle Davacının Amaçladığı Sonuç Ve Gerçek İradesinin Araştırılması Gerektiği )"
Geç.85Y10.HD11.10.2005E. 2005/6774 K. 2005/10189"YENİDEN YAPILANDIRMA TALEBİ ( İki Defa SSK Primi Ödemesi Karşısında İlk Defa Prim Ödemeye Başladığı Tarihi Takip Eden Aybaşından Sonra İsteğe Bağlı Sigortalı Sayılmasında Kanunen Zorunluluk Bulunduğu - Süresinde Yaptığı Yeniden Yapılandırma Talebinin Kabulü Gereği )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN TESPİTİ TALEBİ ( Davacının Yazılı Başvurusu Bulunmasa da İsteğe Bağlı Sigortalı Olma İradesini Ortaya Koyacak Şekilde İki Defa SSK Primi Ödemesi - Süresinde Yaptığı Yeniden Yapılandırma Talebinin Kabulü Gereği )
İKİ DEFA SSK PRİMİ ÖDENMESİ ( İlk Defa Prim Ödemeye Başladığı Tarihi Takip Eden Aybaşından Sonra İsteğe Bağlı Sigortalı Sayılmasında Kanunen Zorunluluk Bulunduğu - Süresinde Yaptığı Yeniden Yapılandırma Talebinin Kabulü Gereği )"
Geç.85YHGK16.3.2005E. 2005/10-104 K. 2005/186"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN TESBİTİ TALEBİ ( Yazılı Başvuru Yapmayan ve Düzenli Prim Ödemesinde de Bulunmayan Kişinin Sonradan Toplu Prim Ödemekle Geçmişe Yönelik İsteğe Bağlı Sigortalılık Kazanamayacağı )
PRiMLERiN GECiKME CEZALARIYLA BİRLİKTE TOPLU OLARAK TAHSİLİ ( Yazılı Başvuru veya Düzenli Prim Ödemesi Yoksa İsteğe Bağlı Sigortalılığa Geçmişe Dönük Olarak Hak Kazanılamayacağı )
YAZILI BAŞVURU KOŞULU ( İsteğe Bağlı Sigortalılık İçin - Yazılı Başvurusu ve Düzenli Prim Ödemesi Bulunmayan Kişinin Sonradan Toplu Prim Ödeyerek İsteğe Bağlı Sigortalılığa Hak Kazanamayacağı )
DÜZENLİ PRİM ÖDEMESİ YAPMAYAN KİŞİ ( Yazılı Başvurusu Bulunmadığı Halde Sonradan Toplu Prim Ödeyerek Geçmişe Dönük İsteğe Bağlı Sigortalılığa Hak Kazanamayacağı )"
Geç.85Y10.HD27.1.2005E. 2004/9756 K. 2005/237"ZORUNLU SSK SİGORTALILIĞI ( İşveren Konumunda Olan Kişi İle Aynı Çevrede İş Yapan Başka İşverenler veya Bu İşverenlerin Çalıştırdığı Kişiler Saptanması Gereği )
GEÇERLİ İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( 4958 Sayılı Kanunda Öngörülen Sürelerde Geçerli İsteğe Bağlı Sigortalılığa İlişkin Prim Ödemesinin Varlığı Araştırılması Gereği )"

Geç. Madde 86

YARGITAY

Geç.86Y10.HD20.10.2005E. 2005/6674 K. 2005/10784"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik Durumuna Giren Sigortalıya Bağlanan Peşin Değerli Gelirler ile Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi İstemi )
TERDİTLİ DAVA ( Olayda Hem 506 Sayılı Yasanın 26 ınca Maddesi Hem de 10 uncu Madde Koşulları Oluşmuş ise Kurumun Anılan Maddelerden Sadece Birine Dava Açabileceği Gibi Her İki Madde Hükümleri Uyarınca da Dava Açabilmesi )
İŞ KAZASI UYGULAMASI ( 506 Sayılı Yasanın 26 ve 10 uncu Maddelerindeki Koşullarının Oluştuğunun Tespiti Halinde 10 uncu Maddenin Uygulama Önceliğine Sahip Olması )"
Geç.86Y10.HD17.10.2005E. 2005/6567 K. 2005/10485"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İşgöremezlik Durumuna Giren Sigortalıya Bağlanan Peşin Değerli Gelirler ile Yapılan Harcama ve Ödemeler Nedeniyle )
İŞ KAZASI ( Dış Tavan Hesabı Yapılırken Sigortalının Altmış Yaşını İkmal Edeceği Tarihe Kadar Aktif Dönem Hesabı Yapılmasının Gerekmesi )
AKTİF DÖNEM HESABI ( Tavan Hesabı Yapılırken Sigortalının Altmış Yaşını İkmal Edeceği Tarihe Kadar Hesap Yapılmasının Gerekmesi )
SİGORTALI ZARARININ TESPİTİ ( Dış Tavan Hesabı Yapılırken Sigortalının 60 Yaşını İkmal Edeceği Tarihe Kadar Aktif Dönem Hesabı Yapılmasının Gerekmesi )"

Geç. Madde 87

YARGITAY

Geç.87Y10.HD16.1.2017E. 2016/2750 K. 2017/12"YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİNE YÖNELİK KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Mahkemece Tahsiste Esas Alınan Tüm Tedavi Evrakları İle Birlikte Sigortalıya Ait Tedavi Evraklarının Celp Edileceği - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan Çalışma Gücü Kaybı Oranı İle Bu Oranın Halihazırda Kaç Olduğu ve Değişiklik Tarihi Yönünden Rapor Alınacağı)
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ORANININ BELİRLENMESİ (Yaşlılık Aylığının İptaline Yönelik Kurum İşleminin İptali İstemi - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan Çalışma Gücü Kaybı Oranı İle Bu Oranın Halihazırda Kaç Olduğu ve Değişiklik Tarihi Yönünden Rapor Alınacağı/Davacının İtirazı Halinde Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinden Rapor Alınacağı)
SAĞLIK RAPORUNDAKİ USULSÜZLÜK (Yaşlılık Aylığının İptaline Yönelik Kurum İşleminin İptali İstemi - Davacının Usulsüzlüğe İştirakinin ve Sağlık Raporundaki Usulsüzlüğü Bilerek Kurumdan Tahsis Talebinde Bulunup Bulunmadığı ve Kurum Müfettiş İncelemesinin ya da Savcılık Soruşturmasının Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı)
İSTİRDAT TUTARININ BELİRLENMESİ (Yaşlılık Aylığının İptaline Yönelik Kurum İşleminin İptali İle Kuruma Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Davacıya Bağlanan Yaşlılık Aylıklarının Kurumun Hatalı İşleminden Mi Davacının Kasıtlı ya da Kusurlu Davranışı Sonucu Mu Ödendiği Belirlenerek Kurumun İstirdada Hakkı Olduğu Tutarın Tespit Edileceği)"

Geç. Madde 88

YARGITAY

Geç.88Y10.HD7.7.2005E. 2005/1890 K. 2005/7976"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Başvurunun Süresinde Yapılmayan Ay İçin Kurumca Gerçekleştirilen Gecikme Zammı Tahakkuku İşleminin Yerinde Olması - Başvurunun Süresinde Yapıldığı Aylar Yönünden Borçlu Bulunmadığının Tespitine Yönelik Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi/Başvurunun Süresinde Yapılmayan Ay İçin Kurumca Gerçekleştirilen Gecikme Zammı Tahakkuku İşleminin Yerinde Olması - Süresinde Yapıldığı Aylar Yönünden Borçlu Bulunmadığının Tespitine Yönelik Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Aleyhlerinde Hüküm Verilenler Birden Çok İse Davadaki İlgilerine Göre Bölüştürüleceği ve Kendileri Müteselsilen Sorumlu Sayılabileceği )
ALEYHLERİNDE HÜKÜM VERİLENLER BİRDEN ÇOK OLMASI ( Yargılama Giderleri Davadaki İlgilerine Göre Bölüştürüleceği ve Kendileri Müteselsilen ( Zincirleme Olarak ) Sorumlu Sayılabileceği )"

Geç. Madde 89

YARGITAY

Geç.89Y10.HD24.3.2014E. 2013/23295 K. 2014/6644"EKSİK HESAPLANAN YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARININ TESPİTİ ( Alanında Uzman Bilirkişi ya da Bilirkişi Heyetinden Aylık Hesabı Yönünden Denetime Elverişli Rapor Alınıp İrdelenerek Varılacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARININ TESPİTİ VE AYLIK FARKLARININ TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporunda 01.01.2003 ve Sonrası Ek 38. Md.nin Uygulanmasını Bertaraf Eden Yasal Düzenlemeler Gözetilmeksizin Tüfe ve Gelişme Hızına Göre Aylık Miktarının Belirlendiği - Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti ve Aylık Farklarının Tahsili - Bilirkişi Raporunda Aylık Artışlarını Düzenleyen Ek 38. Maddede Gelişme Hızı Oranında Artış Yapılacağının Öngörülmediği Halde Aylık Miktarının Gelişme Hızı Da Gözetilerek Arttırılarak Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu )
AYLIK MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Eksik Hesaplanan Yaşlılık Aylığı Miktarının Tespiti - Bilirkişi Raporunda 01.01.2003 ve Sonrası Ek 38. Md.nin Uygulanmasını Bertaraf Eden Yasal Düzenlemeler Gözetilmeksizin Tüfe ve Gelişme Hızına Göre Aylık Miktarının Belirlendiği/Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı - Alanında Uzman Bilirkişi Heyetinden Yeniden Rapor Alınacağı )"

Geç. Madde 91

YARGITAY

Geç.91Y10.HD23.1.2018E. 2015/15577 K. 2018/363"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Vefat Eden Eşten ve Daha Önce Vefat Eden Babadan Dolayı - 02.07.1973 Tarihinden Sonra 506 S. Kanun Kapsamında Hak Sahibi Kız Çocuğu Sıfatıyla Hem Eşten Hem de Ana/Babadan Gelir veya Aylığın İkisi Bir Arada Alınamayacak ve Hak Sahibi Aksini Talep Etmediği Sürece Bu Ölüm Aylıklarından Fazla Olanı Ödeneceği )
VEFAT EDEN EŞTEN VE DAHA ÖNCE VEFAT EDEN BABADAN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( 02.07.1973 Tarihinden Sonra 506 S. Kanun Kapsamında Hak Sahibi Kız Çocuğu Sıfatıyla Hem Eşten Hem de Ana/Babadan Gelir veya Aylığın İkisi Bir Arada Alınamayacak ve Hak Sahibi Aksini Talep Etmediği Sürece Bu Ölüm Aylıklarından Fazla Olanı Ödeneceği )
EŞ VE BABADAN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( 02.07.1973 Tarihinden Sonra 506 S. Kanun Kapsamında Hak Sahibi Kız Çocuğu Sıfatıyla Hem Eşten Hem de Ana/Babadan Gelir veya Aylığın İkisi Bir Arada Alınamayacak ve Hak Sahibi Aksini Talep Etmediği Sürece Bu Ölüm Aylıklarından Fazla Olanı Ödeneceği - Kazanılmış Haktan da Söz Etmek Mümkün Olmadığı )"
Geç.91YHGK22.11.2017E. 2016/21-399 K. 2017/1414"EŞ NEDENİ İLE ÖLÜM AYLIĞI ALAN DAVACININ ÖLEN BABADAN DA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ (Direnmeye Konu Kararda Davacıya Bağlanan Ölüm Aylığı Tarihi Başka Bir Tarihe Çekilip Değişiklik Yapılarak Hüküm Kurulduğu - Bozulan İlk Karar İle Direnme Kararı Arasında Farklılık Bulunduğundan Yerel Mahkemece Usulüne Uygun Direnme Hükmü Kurulması İçin Kararın Usulden Bozulacağı)
TESPİT DAVASI (Eş Nedeni İle Ölüm Aylığı Alan Davacının Ölen Babadan Da Ölüm Aylığı Bağlanması İstemi - Direnmeye Konu Kararda Davacıya Bağlanan Ölüm Aylığı Tarihi Başka Bir Tarihe Çekilip Değişiklik Yapılarak Hüküm Kurulduğu/Bozulan İlk Karar İle Direnme Kararı Arasında Farklılık Bulunduğundan Usulüne Uygun Direnme Hükmü Kurulması İçin Kararın Usulden Bozulması Gerektiği)
BOZULAN İLK KARAR İLE DİRENME KARARI ARASINDA FARKLILIK BULUNMASI (Direnmeye Konu Kararda Davacıya Bağlanan Ölüm Aylığı Tarihi Başka Bir Tarihe Çekilip Değişiklik Yapılarak Hüküm Kurulduğu - Mahkemece Usulüne Uygun Direnme Hükmü Kurulması İçin Kararın Usulden Bozulması Gerektiği/Eş Nedeni İle Ölüm Aylığı Alan Davacının Ölen Babadan da Ölüm Aylığı Bağlanması İstemi)
ÖLÜM AYLIĞI (Eş Nedeni İle Ölüm Aylığı Alan Davacının Ölen Babadan da Ölüm Aylığı Bağlanması İstemi - Direnmeye Konu Kararda Davacıya Bağlanan Ölüm Aylığı Tarihi Başka Bir Tarihe Çekilip Değişiklik Yapılarak Hüküm Kurulduğu/Mahkemece Usulüne Uygun Direnme Hükmü Kurulması İçin Kararın Usulden Bozulması Gerektiği)"
Geç.91Y21.HD2.11.2017E. 2016/7901 K. 2017/8758"HAK SAHİBİ KIZ ÇOCUĞU ( Hem Eşinden Hem de Babasından Dolayı Ölüm Aylığı Almakta İken Kesilen Yetim Aylığının Yeniden Bağlanması İstemi - Mahkeme'nin 506 S. Kanun'un 68. ( 5510 S. Kanun'un 54/5. ) Md. Göz Ardı Ederek Davanın Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
HEM EŞİNDEN HEM DE BABASINDAN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞI ALMA ( Kesilen Yetim Aylığının Yeniden Bağlanması İstemi - Mahkeme'nin 506 S. Kanun'un 68. ( 5510 S. Kanun'un 54/5. ) Md. Göz Ardı Ederek Davanın Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
YETİM AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASI İSTEMİ ( Mahkeme'nin 506 S. Kanun'un 68. ( 5510 S. Kanun'un 54/5. ) Md. Göz Ardı Ederek Davanın Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Hak Sahibi Kız Çocuğu Olarak Hem Eşinden Hem de Babasından Dolayı Ölüm Aylığı Alma )
AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ ( Hak Sahibi Kız Çocuğu Olarak Hem Eşinden Hem de Babasından Dolayı Ölüm Aylığı Almakta İken Kesilen Yetim Aylığının Yeniden Bağlanması İstemi - Mahkeme'nin 506 S. Kanun'un 68. ( 5510 S. Kanun'un 54/5. ) Md. Göz Ardı Ederek Davanın Reddine Karar Verileceği )"
Geç.91Y10.HD3.7.2017E. 2015/6156 K. 2017/5354"VEFAT EDEN EŞ ÜZERİNDEN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Vefat Eden Baba Üzerinden de Ölüm Aylığı Bağlanması İstemi - 02.07.1973 Tarihinden Sonra 506 S. Kanun Kapsamında Hak Sahibi Kız Çocuğu Sıfatıyla Hem Eşten Hem de Ana/Babadan Gelir veya Aylığın İkisi Bir Arada Alınamayacağı )
HAK SAHİBİ KIZ ÇOCUĞU ( Eş Üzerinden Ölüm Aylığı Bağlanan Davacının Vefat Eden Baba Üzerinden de Aölüm Aylığı Bağlanması İstemi - 506 S. Kanun'un 68. Md. Düzenlenen “Evliliğin Son Bulması İle Kocasından da Aylık Almağa Hak Kazanan Kimseye Bu Aylıklardan Fazla Olanı Ödenir” Hükmü Aynı Kanunun Geç. 91. Md. Uygulanmaya Devam Ettiği )
ÖLÜM AYLIĞI ( 506 S. Kanun Kapsamında Hak Sahibi Kız Çocuğu Sıfatıyla Hem Eşten Hem de Ana/Babadan Gelir veya Aylığın İkisi Bir Arada Alınamayacağı - Hak Sahibi Aksini Talep Etmediği Sürece Ölüm Aylıklarından Fazla Olanı Ödeneceği/Eş Üzerinden Ölüm Aylığı Bağlanan Davacının Vefat Eden Baba Üzerinden de Ölüm Aylığı Bağlanması İstemi )"
Geç.91YHGK19.4.2017E. 2015/21-1839 K. 2017/802"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( 506 S. K'nun Geç. Md. 91 Hükmünün 506 S. K'nun Md. 68 Hükmünü Yürürlükten Kaldırmadığı - 506 S. K'nun Geç. Md. 91 Hükmünde Sözü Edilen Gelir ve Aylıkların Daha Önce Yasal Engel Bulunmaması Sebebiyle İki Ayrı Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Bağlanan Aylıklar Olduğu/Davanın Reddi Gerektiği )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKI ( 506 S. K.'nun 68. Md. Hükmünde Sosyal Güvenlik Hakkına Bir Sınırlama Getirilerek Vefat Eden Eş İle Vefat Eden Babadan Dolayı Hak Sahibi Sıfatıyla Ölüm Aylığı Almaya Hak Kazananlara Bu Aylıklardan Fazla Olanının Ödeneceğinin Düzenlendiği )
VEFAT EDEN EŞ VE BABADAN DOLAYI HAK SAHİPLİĞİ ( 506 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahibi Kız Çocuğu Sıfatıyla Hem Eşten Hem de Ana Babadan Gelir veya Aylığın İkisinin Bir Arada Alınamayacağı ve Hak Sahibi Aksini Talep Etmediği Sürece Bu Ölüm Aylıklarından Fazla Olanının Ödeneceği )
KAZANILMIŞ HAK ( Vefat Eden Eş İle Vefat Eden Babadan Dolayı Hak Sahibi Sıfatıyla Ölüm Aylığı Almaya Hak Kazananlara Bu Aylıklardan Fazla Olanının Ödeneceği - 5510 S. K.'nun Geç. Md. 1 Hükmü Kapsamında Kazanılmış Haktan Söz Edilemeyeceği )"
Geç.91YHGK19.4.2017E. 2015/10-2870 K. 2017/790"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Vefat Eden Sigortalı Eşten Dolayı - 02.07.1973 Tarihinden Sonra 506 S. Kanun Kapsamında Hak Sahibi Kız Çocuğu Sıfatıyla Hem Eşten Hem de Ana/Babadan Gelir veya Aylığın İkisi Bir Arada Alınamayacak ve Hak Sahibi Aksini Talep Etmediği Sürece Bu Ölüm Aylıklarından Fazla Olanı Ödeneceği )
VEFAT EDEN SİGORTALI EŞTEN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( 02.07.1973 Tarihinden Sonra 506 S. Kanun Kapsamında Hak Sahibi Kız Çocuğu Sıfatıyla Hem Eşten Hem de Ana/Babadan Gelir veya Aylığın İkisi Bir Arada Alınamayacak ve Hak Sahibi Aksini Talep Etmediği Sürece Bu Ölüm Aylıklarından Fazla Olanı Ödeneceği )
KIZ ÇOCUĞU SIFATIYLA HEM EŞTEN HEM DE ANA/BABADAN GELİR VEYA AYLIĞIN İKİSİ BİR ARADA ALINAMAYACAĞI ( Hak Sahibi Aksini Talep Etmediği Sürece Bu Ölüm Aylıklarından Fazla Olanı Ödeneceği - 5510 S. Kanun'un Geç. 1. Md. Kapsamında Kazanılmış Haktan Söz Etmenin Mümkün Olmadığı )"
Geç.91Y10.HD20.3.2017E. 2017/523 K. 2017/2284"EŞ VE BABA ÜZERİNDEN ÇİFT ÖLÜM AYLIĞI ( Tespit İstemi - 506 S. Kanun'un Geç. 91. Md. Karşısında Eşi Üzerinden Ölüm Aylığı Almakta Olan Davacının Söz Konusu Aylığının Kendi Çalışmalarından Kaynaklanmadığı Belirgin Bulunduğundan Hak Sahibi Kız Çocuğu Sıfatıyla Babası Üzerinden de Ölüm Aylığına Hak Kazandığı ve Her İki Aylığın Bağlanması Gerektiği )
HAK SAHİBİ KIZ ÇOCUĞU ( Eş ve Baba Üzerinden Çift Ölüm Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti İstemi - 506 S. Kanun'un Geç. 91. Md. Karşısında Eşi Üzerinden Ölüm Aylığı Almakta Olan Davacının Söz Konusu Aylığının Kendi Çalışmalarından Kaynaklanmadığı Belirgin Bulunduğundan Babası Üzerinden de Ölüm Aylığına Hak Kazandığı )
ÇİFT ÖLÜM AYLIĞI ( 506 S. Kanun'un Geç. 91. Md. Karşısında Eşi Üzerinden Ölüm Aylığı Almakta Olan Davacının Söz Konusu Aylığının Kendi Çalışmalarından Kaynaklanmadığı - Hak Sahibi Kız Çocuğu Sıfatıyla Babası Üzerinden de Ölüm Aylığına Hak Kazandığı ve Her İki Aylığın Bağlanması Gerektiği/Eş ve Baba Üzerinden Çift Ölüm Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti İstemi )"
Geç.91Y21.HD19.1.2017E. 2016/6981 K. 2017/238"KOCA VE BABADAN DOLAYI HER İKİ ÖLÜM AYLIĞININ DA ALINMASI ( Babasından Ölüm Aylığı Alan Kız Çocuğunun Evliliğin Son Bulması ile Kocasından da Aylık Almaya Hak Kazanması Halinde Bu Aylıklardan Fazla Olanının Ödeneceği - Yasal Engel Sebebiyle Kız Çocuklarına Her İki Aylığın Bağlanmasının Mümkün Olmadığı/Davalı Kurum Vekilinin Temyiz İtirazları Kabul Edilerek Hükmün Bozulacağı )
İKİ AYLIK BAĞLANMASI ( Koca ve Babadan Dolayı Her İki Ölüm Aylığının da Alınabileceğinin Tespiti İstemi/Babasından Ölüm Aylığı Alan Kız Çocuğunun Evliliğin Son Bulması ile Kocasından da Aylık Almaya Hak Kazanması Halinde Bu Aylıklardan Fazla Olanının Ödeneceği - Yasal Engel Sebebiyle Kız Çocuklarına Her İki Aylığın Bağlanmasının Mümkün Olmadığı/Davalı Kurum Vekilinin Temyiz İtirazları Kabul Edilerek Hükmün Bozulacağı )
SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDA BAĞLANAN AYLIKLAR ( Babasından Ölüm Aylığı Alan Kız Çocuğunun Evliliğin Son Bulması ile Kocasından da Aylık Almaya Hak Kazanması Halinde Bu Aylıklardan Fazla Olanının Ödeneceği - Yasal Engel Sebebiyle Kız Çocuklarına Her İki Aylığın Bağlanmasının Mümkün Olmadığı/Davalı Kurum Vekilinin Temyiz İtirazları Kabul Edilerek Hükmün Bozulacağı )"
Geç.91Y21.HD26.4.2016E. 2015/14278 K. 2016/7345"ÖLEN KOCA VE BABADAN DOLAYI AYRI AYRI ÖLÜM AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (Davacının Babasının Öldüğü 25.10.1995 Tarihinde 506 S. Kanun'un 68/VI. Md. 21.6.1973 Tarihli 1753 S. Kanun'un 2. Md. Değişik Halinin Yürürlükte Olduğu/Davacının 3.9.1983 Tarihinden İtibaren Eşinden Ölüm Aylığı Aldığı - 25.10.1995 Tarihinde Vefat Eden Babasından Dolayı Ölüm Aylığına Hak Kazanamadığı)
ÖLÜM AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (Ölen Koca ve Babadan Dolayı - Davacının Babasının Öldüğü Tarihte Hem Babasından Hem de Kocasından Dolayı Ölüm Aylığı Almaya Hak Kazanan Kişiye Bu Aylıklardan Yüksek Olanın Ödeneceğini - Belirten 506 S. Kanun'un 68/VI. Md. Yürürlükte Olduğu/Davanın Reddi Gerektiği)"
Geç.91Y21.HD9.2.2015E. 2014/748 K. 2015/1988"YETİM AYLIĞI KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Almanya'da Sigortaya Tabi Çalışması Olduğu - 506 S. Kanunun Ek 47. Md. Göre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilmiş Ülkelerdeki Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Çalışması Bulunanların Aylıkları Kesileceği/Kurum İşleminin Yerinde Olduğu Gözetileceği )
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ AKDEDİLMİŞ ÜLKELERDE SİGORTALI ÇALIŞMASI BULUNMASI ( 506 S. Kanunun Ek 47. Md. Göre Bağlanan Yetim Aylıkları Kesileceği - Kurum İşleminin Yerinde Olduğu/Yetim Aylığı Kesilmesi İşleminin İptali İstemi )
SİGORTALI ÇALIŞMASI BULUNMASI ( Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilmiş Ülkede - Yetim Aylığı Kesilmesi İşlemi İptali İstemi - 506 S. Kanunun Ek 47. Md. Göre Kurum İşleminin Yerinde Olduğu/Davanın Reddi Gerektiği )"
Geç.91Y10.HD10.11.2014E. 2014/22945 K. 2014/23219"MURİS BABA ÜZERİNDEN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Babadan da Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Davacının Evlenmeme Sosyal Sigortaya Emekli Sandıklarına Tabi Çalışmama veya Kendi Çalışmalarından Dolayı Buralardan Gelir veya Aylık Almama/Ek 47. Md. Kapsamında Çalışmama veya Buralardan Gelir Aylık Almama Halleri Değerlendirileceği )
YARGILAMA GİDERİ ( Davanın Reddine Karar Verilmiş Olmakla Davacı Haksız Çıktığı - Mahkemece Davalı Lehine Avukatla Temsil Edildiğinden Karar Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan Tarife Uyarınca Vekalet Ücretine Karar Verileceği )
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Muris Baba Üzerinden - Mahkemece 506 S. Kanunun Geç. 91. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Yapıldıktan Sonra 506 S. Kanunun 99. İle 5510 S. Kanunun 97. Md. Gözetilmek Suretiyle Yapılacak İrdeleme Sonucuna Göre Davacıya Davaya Konu Ölüm Aylığının Bağlanmasına Karar Verileceği )"
Geç.91Y10.HD13.5.2014E. 2013/23014 K. 2014/10613"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Davacı 01.10.2008 Tarihinden Sonra Dul Kaldığı - Davacı Hakkında 506 Sayılı Yasa Mevzuatının Uygulanma İmkanı Kalmadığı/Hak Sahibinin Tercihine Göre Ana/Baba veya Eşe Ait Dosyaların Birinden Aylık Bağlanması Gerektiği )
ANA/BABA VEYA EŞE AİT DOSYALARIN BİRİNDEN AYLIK BAĞLANMASI ( Ölüm Aylığı Bağlanması İstemi - Davacı 01.10.2008 Tarihinden Sonra Dul Kaldığı/506 S. Yasanın Hem Geç. 91. Md. Son Fıkrası Hem de 5510 S. Yasanın Geç. 1. Md. Göre Davacının Hak Sahipliği Sıfatını Dul Kaldığı Tarihte İlk Kez Kazandığı - İstemin Kabulünün İsabetsizliği )
HAK SAHİBİNİN TERCİHİNE GÖRE AYLIK BAĞLANMASI ( Ölüm Aylığı Bağlanması İstemi - Davacı 01.10.2008 Tarihinden Sonra Dul Kaldığı/Davacı Hakkında 506 Sayılı Yasa Mevzuatının Uygulanma İmkanı Kalmadığı - Mahkemece Hak Sahibinin Tercihine Göre Ana/Baba veya Eşe Ait Dosyaların Birinden Aylık Bağlanacağı )"
Geç.91Y10.HD22.5.2012E. 2012/3079 K. 2012/9383"ÖLÜM AYLIĞININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Haksız Olarak Tahsil Edilen Ölüm Aylıklarının Tahsili İstemi - Kurum Tarafından Davacı Hak Sahibi Aleyhine Açılıp Retle Sonuçlanan Yersiz Ödemeye Dayalı İstirdat Davasının Sonucunun Araştırılması Gerektiği )
HAKSIZ OLARAK TAHSİL EDİLEN ÖLÜM AYLIKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Ölüm Aylığının İptaline İlişkin İşlemin İptali Davası - Kurum Tarafından Davacı Hak Sahibi Aleyhine Açılıp Retle Sonuçlanan Yersiz Ödemeye Dayalı İstirdat Davasının Sonucunun Araştırılması Gerektiği )
HAK SAHİBİ KIZ ÇOCUKLARINA BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR ( Evlenmeleri Sosyal Sigortaya Emekli Sandıklarına Tabi Çalışmaları veya Kendi Çalışmalarından Dolayı Buralardan Gelir veya Aylık Almaları Halleri Hariç Olmak Üzere Geri Alınmayacağı - Haksız Olarak Tahsil Edilen Ölüm Aylıklarının Tahsili İstemi )"
Geç.91YHGK21.3.2012E. 2012/21-21 K. 2012/223"ÖLEN EŞTEN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞI ALINMASI ( 06.08.2003 Tarihinden Önce Ölen Babası Nedeniyle Hak Sahibi Olan Davacı Eşinden Ölüm Aylığı Almakta Olsa Dahi Evliliğinin Ölüm Nedeniyle Son Bulmasından Sonra Babasından da Ölüm Aylığı Alabileceği )
BABADAN DA ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANILIP KAZANANILAMADIĞININ TESPİTİ ( Ölen Eşten Dolayı Ölüm Aylığı Alınması - 06.08.2003 Tarihinden Önce Ölen Babası Nedeniyle Hak Sahibi Olan Davacı Eşinden Ölüm Aylığı Almakta Olsa Dahi Evliliğinin Ölüm Nedeniyle Son Bulmasından Sonra Babasından da Ölüm Aylığı Talep Edebileceği )
ÖLEN BABA VE EŞTEN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞI TALEBİ ( 06.08.2003 Tarihinden Önce Ölen Babası Nedeniyle Hak Sahibi Olan Davacı Eşinden Ölüm Aylığı Almakta Olsa Dahi Evliliğinin Ölüm Nedeniyle Son Bulmasından Sonra Babasından da Ölüm Aylığı İsteyebileceği )
ÖLÜM AYLIĞI ( Ölen Baba ve Eşten Dolayı Ölüm Aylığı Talebi - 06.08.2003 Tarihinden Önce Ölen Babası Nedeniyle Hak Sahibi Olan Davacı Eşinden Ölüm Aylığı Almakta Olsa Dahi Evliliğinin Ölüm Nedeniyle Son Bulmasından Sonra Babasından da Talep Edebileceği )"
Geç.91Y10.HD23.5.2011E. 2010/505 K. 2011/7317"BABADAN VE EŞTEN AYRI AYRI ALINAN ÖLÜM AYLIĞI ( Davalının Eşi ve Daha Sonra Babasının Ölümü İle Bağlandığı - Babasından Bağlanan Ölüm Aylığının Kesilmesiyle Yersiz Ödenen Ölüm Aylıklarının Tahsili Talebinin Reddedileceği )
EŞTEN VE BABADAN AYRI AYRI ALINAN ÖLÜM AYLIKLARI ( Davalının Eşinin Daha Önce Babasının Daha Sonra Öldüğü/SSK'dan Aldığı Aylığın Kendi Çalışmasından Kaynaklanmadığı - Bu İki Aylığı da Alabileceği/Yersiz Ödenen Ölüm Aylıklarının Tahsili Talebinin Reddi )
ÖLÜM AYLIĞININ YERSİZ ÖDENMESİNE DAYALI TAHSİL TALEBİ ( Eşinden ve Babasından Dolayı Ölüm Aylığı Aldığının Belirlenmesi Üzerine Babadan Bağlanan Ölüm Aylığının Kesildiği - Baba Sonradan Öldüğünden Yersiz Ödenen Ölüm Aylıklarının Tahsili Talebinin Reddedileceği )
KIZ ÇOCUĞUNA BAĞLANAN ÖLÜM AYLIĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( 6.8.2003 Tarihinden Önce Hak Sahibi Kız Çocuklarına Bağlanan Gelir ve Aylıkların Evlenmeleri Sosyal Sigortaya Emekli Sandıklarına Tabi Çalışmaları Hariç Olmak Üzere Geri Alınamayacağı )
ÇALIŞMADAN KAYNAKLANMAYAN AYLIK ( Davalının Ölen Eşinden ve Babasından Ölüm Aylığı Aldığı/Yersiz Ödenen Ölüm Aylıklarının Tahsili Talebi - SSK'dan Aldığı Aylığın Kendi Çalışmasından Kaynaklanmadığı/Ölen Eşinden Dolayı Hak Sahibi Olarak Bağlandığından Davanın Reddedileceği )"
Geç.91Y10.HD12.5.2011E. 2010/562 K. 2011/7127"ÖLÜM AYLIĞI ( Kız Çocuklarının Hak Kazanması - Sosyal Sigortaya Emekli Sandıklarına Tabi Bir İşte Çalışmamaları ve Buralardan Gelir ve Aylık Almamaları Gerektiği )
KIZ ÇOCUKLARININ ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMALARI ( Sosyal Sigortaya Emekli Sandıklarına Tabi Bir İşte Çalışmamaları ve Buralardan Gelir ve Aylık Almamaları Gerektiği )
ÖLÜM AYLIĞININ KESİLME NEDENLERİ ( Kız Çocuklarının - Evlenme ve Sosyal Sigortaya veya Emekli Sandıklarına Tabi Çalışma Kendi Çalışmalarından Dolayı Buralardan Gelir ve Aylık Alma Halleri İle Sınırlı Olduğu )
YERSİZ ÖDENEN ÖLÜM AYLIKLARI ( Kurumun İstirdat Hakkı - Hatalı İşlemin Saptama Gününden Geriye Doğru On Yıllık Sürede Yapılan Ödemelerin Esas Alınması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Yersiz Ödenen Ölüm Aylıkları - Kurumun İstirdat Hakkı/Hatalı İşlemin Saptama Gününden Geriye Doğru On Yıllık Sürede Yapılan Ödemelerin Esas Alınması Gerektiği )"
Geç.91Y21.HD10.5.2011E. 2010/3962 K. 2011/4469"YETİM AYLIĞININ AYNEN BAĞLANMASI İSTEMİ ( Sigortalının Hak Sahibi Olarak Babasından Aldığı Ölüm Aylığı Dışında Kocasından Çocuklarından da Ölüm Aylığı veya Geliri Almasının Olanaklı Olduğu )
ÖLÜM AYLIĞI ( Yetim Aylığı İstemi - Davacının Kendi Çalışmasına Dayanan Bir Aylık veya Gelir Almaması Nedeniyle Babasından Aldığı Ölüm Aylığının Kesilemeyeceği Kabul Edilmişse de Bu Sonucun Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI ALAN DUL KIZ ÇOCUĞUNUN BABASINDAN ALDIĞI ÖLÜM AYLIĞI ( Davacının Kendi Çalışmasına Dayanan Bir Aylık veya Gelir Almaması Nedeniyle Babasından Aldığı Ölüm Aylığının Kesilemeyeceğinin Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )
BABADAN ALINAN ÖLÜM AYLIĞI ( Yetim Aylığı İstemi - Davacının Kendi Çalışmasına Dayanan Bir Aylık veya Gelir Almaması Nedeniyle Babasından Aldığı Ölüm Aylığının Kesilemeyeceği Kabul Edilmişse de Bu Sonucun Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
Geç.91Y10.HD21.9.2010E. 2010/10383 K. 2010/11993"SSK TARAFINDAN KIZ ÇOCUĞUNA BAĞLANAN GELİR VE AYLIĞIN KESİLMESİ ( Evlenme SSK veya Emekli Sandığına Bağlı Çalışma veya Kendi Çalışmasına Bağlı Gelir veya Aylık Hali ile Sınırlı Olduğu - Eşin Ölümü Nedeniyle Bağlanan SSK Aylığının 6.8.2003 Tarihinden Önce Baba Üzerinden Bağlanan Ölüm Aylığının Kesilmeyeceği )
BABANIN ÖLÜMÜ NEDENİYLE KIZA BAĞLANAN AYLIĞIN EŞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE BAĞLANAN AYLIK NEDENİYLE KESİLMESİ ( 506 Sayılı Kanunda Bağlanan Gelir ve Aylıkların Hangi Hallerde Kesileceğinin Sayıldığı - Eşin Ölümü Nedeniyle Bağlanan Aylığın 6.8.2003 Tarihinden Önce Baba Üzerinden Bağlanan Ölüm Aylığını Kesmeyeceği )
KIZA BAĞLANAN GELİR VE AYLIĞIN KESİLMESİ ( Eşin Ölümü Nedeniyle Bağlanan Aylık Nedeniyle 6.8.2003 Tarihinden Önce Baba Üzerinden Bağlanan Ölüm Aylığı Kesilemeyeceği )"
Geç.91Y10.HD8.6.2010E. 2008/12335 K. 2010/8243"FUZULİ ÖDENEN AYLIKLARIN YASAL FAİZİYLE TAHSİLİ ( İade Borcunun Kapsamı 506 S. Yasa'nın 92. Md. İle 5510 S. Yasanın 96. Md. Hükmü Uyarınca Belirlenmesi Gereği Üzerinde Durulması Gerektiği )
İADE BORCU ( Fuzuli Ödenen Aylıkların Yasal Faiziyle Tahsili - İade Borcunun Kapsamı 506 S. Yasa'nın 92. Md. İle 5510 S. Yasanın 96. Md. Hükmü Uyarınca Belirlenmesi Gereği Üzerinde Durulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Fuzuli Ödenen Aylıkların Tahsili - 5510 S. Yasanın 96. Md.siyle Getirilen Düzenleme Sebepsiz Zenginleşmede İade Konusuna İlişkin Özel Bir Düzenleme Olup Zamanaşımı Hükmü Olarak Nitelendirilemeyeceği/Genel Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanacağı )
YERSİZ ÖLÜM AYLIKLARINDAN KAYNAKLANAN İADE BORCU ( 506 S. Yasa'nın 92. Md. İle 5510 S. Yasanın 96. Md. Hükmü Uyarınca Belirlenmesi Gereği Üzerinde Durulması Gerektiği )"
Geç.91Y10.HD7.4.2009E. 2007/23291 K. 2009/6617"ÖLÜM AYLIĞI ( Sonradan Yürürlüğe Girmiş Olan Yasa Hükümlerinin Kazanılmış Hakları Ortadan Kaldıramayacağı Kuralı - Önceki Döneme Ait Ödemelerin İstirdadı Yoluna Gidilemeyeceği )
İSTİRDAT YOLUNA GİDİLEMEMESİ ( Sonradan Yürürlüğe Girmiş Olan Yasa Hükümlerinin Kazanılmış Hakları Ortadan Kaldıramayacağı Kuralı - Ölüm Aylığı )
KAZANILMIŞ HAK ( Ölüm Ait Ödemelerin İstirdadı - Sonradan Yürürlüğe Girmiş Olan Yasa Hükümlerinin Kazanılmış Hakları Ortadan Kaldıramayacağı Kuralı )"
Geç.91Y10.HD16.10.2008E. 2007/13828 K. 2008/12871"ÖLÜM AYLIĞI ( Almaya Hak Sahibi Kız Çocuklarına Bağlanan Gelir veya Aylıkların Kesilme Nedenleri Evlenme Sosyal Sigortaya ve/veya Emekli Sandıklarına Tabi Çalışma Kendi Çalışmalarından Dolayı Buralardan Gelir veya Aylık Alma Halleri İle Sınırlandırıldığı )
ÖLÜM GELİRİNİN KESİLME SEBEPLERİ ( Kız Çocuklarına Bağlanan Gelir veya Aylıklar - Evlenme Sosyal Sigortaya ve/veya Emekli Sandıklarına Tabi Çalışma Kendi Çalışmalarından Dolayı Buralardan Gelir veya Aylık Alma Halleri İle Sınırlandırıldığı )
AYLIK VE GELİRİN GERİ ALINMASI ( Ölü Sigortalı Eşi ve Babası Üzerinden Kendisine Ölüm Geliri ve Aylığı Bağlanan Davalının Anılan Gelir ve Aylıkları Kendi Çalışmalarından Dolayı Olmadığından Geri Alınamayacağı )"
Geç.91Y10.HD15.5.2007E. 2007/3631 K. 2007/7907"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ölen Anne veya Babadan Kız Çocuğuna SSK Ölüm Aylığı Tahsis Edilmiş Olması Ölen Eşinden Dolayı da SSK'dan Aylık Bağlanmasına Engel Oluşturmadığı )
AYLIĞIN KESİLDİĞİ YERDEN DEVAMI TALEBİ ( Ölen Anne veya Babadan Kız Çocuğuna SSK Ölüm Aylığı Tahsis Edilmiş Olması Ölen Eşinden Dolayı da SSK'dan Aylık Bağlanmasına Engel Oluşturmadığı )
ÖLEN ANNE VEYA BABADAN KIZ ÇOCUĞUNA SSK ÖLÜM AYLIĞI TAHSİS EDİLMİŞ OLMASI ( Ölen Eşinden Dolayı da SSK'dan Aylık Bağlanmasına Engel Oluşturmadığı )"
Geç.91Y10.HD21.11.2006E. 2006/15693 K. 2006/15012"SSK ÖLÜM AYLIĞI ( Davalının Bağ-Kur Yasası'na Dayanarak Elde Ettiği Sigortalılık Durumu 506 Sayılı Yasa'dan Dolayı Babasından Ölüm Aylığı Almasına Engel Olamayacağı )
BAĞ-KUR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI AYLIĞI ( Ev Hanımı Konumundaki Davalının Bağ-Kur Yasası'na Bağlı Olan İsteğe Bağlı Sigortalılığı Eylemli Çalışmaya Dayalı Zorunlu Sigortalılık Olmadığı )
İKİ AYLIĞIN BİRLİKTE ALINMASI DURUMU ( Davalının Bağ-Kur Yasası'na Dayanarak Elde Ettiği Sigortalılık Durumu 506 Sayılı Yasa'dan Dolayı Babasından Ölüm Aylığı Almasına Engel Olamayacağı )"
Geç.91Y10.HD2.11.2006E. 2006/9316 K. 2006/13828"SSK ÖLÜM AYLIĞI ( SSK Sigortalısı Olan Eşinin Ölümünden Dolayı Hak Sahibi Sıfatıyla Ölüm Aylığı Olan Davacının Babası Üzerinden de Ölüm Aylığı Alabileceği )
EŞİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALAN HAK SAHİBİ ( Hak Sahibi Sıfatıyla Ölüm Aylığı Olan Davacının Babası Üzerinden de Ölüm Aylığı Alabileceği )
BABADAN ALINAN ÖLÜM AYLIĞI ( SSK Sigortalısı Olan Eşinin Ölümünden Dolayı Hak Sahibi Sıfatıyla Ölüm Aylığı Olan Davacının Babası Üzerinden de Ölüm Aylığı Alabileceği )"
Geç.91Y10.HD6.2.2006E. 2005/11337 K. 2006/685"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Fuzuli Yere Kurum Tarafından Ödenen Ölüm Aylıklarının Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
SİGORTALININ KIZ ÇOCUKLARINA BAĞLANAN AYLIKLAR ( Bu aylıkların Sosyal Sigortaya veya Emekli Sandıklarına Tabi Bir İşte Çalışmaya Başlanması Durumunda Kesilmesi-Bağımsız Çalışmanın da Emekli Sandığına Tabi Bir Çalışma Olması )
ÖLÜM AYLIKLARININ İADESİ İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Sigortalının Kız Çocuklarına Ödenen Ölüm Aylıklarının Bağımsız Bir Çalışmaya Başlanması Durumunda Sona Ermesi )
BAĞ-KUR SİGORTALISI OLARAK ÇALIŞAN KİŞİNİN ÖLÜM AYLIĞI ALMASI ( Sigortalının Kız Çocuğuna Bağlanan Ölüm Aylığının Kız Çocuğunun Bağ-Kur Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlaması ile Sona Ermesinin Gerekmesi )"
Geç.91Y10.HD20.12.2005E. 2005/9578 K. 2005/13588"KURUMA BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Murisi Sigortalı Babasının Ölümü Nedeniyle Bağlanan Ölüm Aylığının Kesildiği Tarihten İtibaren Tekrar Bağlanması ve Ölüm Aylığından Dolayı Borçlu Olunmadığının Tespiti Talebi )
YETİM AYLIĞININ KESİLMESİNE DAİR KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Bağ-Kur Tarafından Bağlanan Yaşlılık Aylığının 506 Sayılı Kanunda Belirtiği Gibi Kendi Çalışmaları Sonucu Bağlanmaması-Ölüm Aylığının İstirdadı Mümkün Aylık Olmaması )
ÖLÜM AYLIĞI ( Ölüm Aylığının İstirdadı Mümkün Aylık Türlerinden Olmaması )
KIZ ÇOCUKLARINA BAĞLANAN GELİR ( 06.08.2003 Tarihinden Önce Bağlanan Gelir ve Aylıkların Evlenmeleri-Sigorta Kurumlarından Dolayı Gelir veya Aylık Alma Halleri Hariç Olmak Üzere Geri Alınmaması )"
Geç.91Y10.HD12.12.2005E. 2005/9564 K. 2005/13012"ÖLÜM AYLIĞI ALAN HAK SAHİBİNİN EŞİNDEN AYLIK ALMASI ( Davacının Bağ-Kur'dan Aldığı Aylığın Kendi Çalışmasından Kaynaklanmadığı Eşinin Ölümü Nedeniyle Hak Sahibi Olarak Ölüm Aylığı Olduğu Anlaşıldığından Davacıya Bağlanan Ölüm Aylığı Kesilemeyeceği )
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Aylığın Kendi Çalışmasından Kaynaklanmadığı Eşinin Ölümü Nedeniyle Hak Sahibi Olarak Ölüm Aylığı Olduğu Anlaşıldığından Davacıya Bağlanan Ölüm Aylığı Kesilemeyeceği )
ÖLÜM AYLIĞININ KESİLME NEDENLERİ ( Evlenme Sosyal Sigortaya Emekli Sandıklarına Tabi Çalışma veya Kendi Çalışmalarından Dolayı Buralardan Gelir veya Aylık Alma Halleri Olduğu )"
Geç.91Y10.HD10.10.2005E. 2005/6354 K. 2005/10864"ÖLÜM AYLIĞI ( Eşinin Ölümüyle Bağ-Kur'dan Ölüm Aylığı Alan Davacının Babasının Ölümü Üzerine SSK Tarafından Bağlanan Aylığını Almaya Devam Etmesine Yasal Bir Engel Bulunmadığı - Sonradan Çıkan Bir Yasa Hükmüyle Kazanılmış Hakların Ortadan Kaldırılamayacağı )
BAĞ-KUR VE SSK'DAN AYNI ANDA ÖLÜM AYLIĞI ALMAK ( Kız Çocuklarının Eşinden ve Babasından/Yasal Bir Engel Bulunmadığı - Sonradan Çıkan Bir Yasa Hükmüyle Kazanılmış Hakların Ortadan Kaldırılamayacağı )
SSK. VE BAĞ-KUR'DAN AYNI ANDA ÖLÜM AYLIĞI ALMAK ( Kız Çocuklarının Eşinden ve Babasından/Yasal Bir Engel Bulunmadığı - Sonradan Çıkan Bir Yasa Hükmüyle Kazanılmış Hakların Ortadan Kaldırılamayacağı )
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KURALLARI ( Sigortalılar Aleyhine Yorum Yoluyla Genişletilemeyeceği Gibi Aleyhe Olan Kuralların Geçmişe Dönük Olarak da Uygulanamayacağı - Sonradan Çıkan Bir Yasa Hükmüyle Kazanılmış Hakların Ortadan Kaldırılamayacağı/SSK ve Bağ-Kur'dan Aynı Anda Ölüm Aylığı Almak )"

Geç. Madde 93

YARGITAY