Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 1

YARGITAY

1Y12.HD30.4.2001E. 2001/5996 K. 2001/7357"DAMGA VERGİSİ ( İhale Kesinleşmeden Vergi Yükümlülüğü Doğmaması )
İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( İhale Kesinleşmeden Damga Vergisi Yükümlülüğü Doğmaması )
İCRA TAKİBİNDE SATIŞ SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAK ( Satışın Kesinleşmesi İle Hüküm İfade Etmesi )"
1Y12.HD18.4.2000E. 2000/5210 K. 2000/6175"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞ SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAK ( Satışın Kesinleşmesi ile Hüküm İfade Etmesi )
DAMGA VERGİSİ KANUNU ( Bu Kanundaki Kağıtlar Teriminin Herhangi Bir Hususu İspat veya Belli Etmek için İbraz Edilebilecek Olan Belgeleri İfade Etmesi )
SATIŞ SIRASINDA DÜZENLENEN TUTANAK ( Tutanağın Ancak Satışın Kesinleşmesi ile Hüküm İfade ve Damga Vergisine Konu Teşkil Etmesi )
SATIŞIN KESİNLEŞMESİ ( İcraca Satış Sırasında Düzenlenen Tutanağın Ancak Satışın Kesinleşmesi ile Hüküm İfade Edebileceği ve Damga Vergisine Konu Teşkil Edebileceği )
İHALENİN FESHİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( İhale Kesinleşmeden İhale Sebebi ile Alınması Gereken Bir Verginin Henüz Doğmamış Sayılması )
TELLALLIK HARCI ( Malını Satan Kişinin Tellaliye Harcı Mükellefi Kabul Edilmesi )
TELLALİYE RESMİNİN GERİ İSTENMESİ ( İhalenin Feshi Kararının Kesinleşmesi Üzerine Alıcının Daha Önce Ödemiş Olduğu Tellaliye Resmini Geriye İsteyebilmesi )"
1Y12.HD28.4.1997E. 1997/4484 K. 1997/4784"İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Damga Vergisinin Kesinleşmeden Önce İstenemeyeceği )
DAMGA VERGİSİ ( İstenebilmesi İçin İhalenin Kesinleşmesi Gerekliliği )
İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ ( Damga Vergisinin Ödenmediği Gerekçesiyle )"

DANIŞTAY

1VDDGK30.11.2016E. 2016/955 K. 2016/1144"DAMGA VERGİSİNİN İADESİNE İLİŞKİN DÜZELTME BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İşe Dair İhale Kararının Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Değerlendirilme ve Yorumlanmaya Bağlı Olduğu - Uyuşmazlığın Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceği Gerekçesiyle Kararın Bozulacağı )
İDAREDEN DÜZELTİLMESİ TALEP EDİLEBİLECEK VERGİ HATALARI ( Kendisinden Düzeltme İsteminde Bulunulan İdari Makamın veya Uyuşmazlık Halinde Yargı Yerinin 213 S. Kanun'un 3. Md. Öngörülen Yorum Tekniklerine Başvurmadan İlk Bakışta Anlayabileceği Açıklıktaki Vergilendirme Yanlışlıkları Olduğu - Düzeltme Başvurusunun Reddi İşleminin İptali İstemi )
DÜZELTME VE VERGİ İADESİ İSTEMİ ( İhale Kararının Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Değerlendirilme ve Yorumlanmaya Bağlı Olduğu - Uyuşmazlığın Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
VERGİLENDİRME HATASI İDDİASI ( Düzeltme ve Vergi İadesi İstemi - İhale Kararının Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Değerlendirilme ve Yorumlanmaya Bağlı Olduğu - Uyuşmazlığın Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceğinin Gözetileceği )"
1VDDGK28.9.2016E. 2016/567 K. 2016/807"ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Konusu Belli Bir Parayı İhtiva Etmeyen Taahhütnamelerin Damga Vergisinden Muaf Olduğu - Eldeki Davadaki Tahhütnamenin Paradan Mücerret Bir Edimin İfası ile İlgili Olduğunun Gözetileceği )
TAAHHÜDÜN İÇERİĞİNİN GÖZETİLMESİ ( Malın Bedeline Değil Satın Alınan Malın Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda Öngörüldüğü Şekilde Kullanılıp Kullanılmayacağına ve Bir İşin Yapılıp Yapılmamasına Yani Paradan Mücerret Bir Edimin İfasına İlişkin Olduğu - Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağı )
ÖTV GENEL TEBLİĞLERİ EKİNDE YER ALAN TAAHHÜTNAMELERİN DAMGA VERGİSİ ( Bir İşin Yapılıp Yapılmamasına İlişkin Taahhütname/Paradan Mücerret Bir Edimin İfasına İlişkin Olması Nedeniyle Damga Vergisine Tabi Tutulamacağı - Dava Konusu Taahhütlerin Malın Bedeline İlişkin Olmadığının Kabulü )"
1D9.D22.2.2016E. 2014/7121 K. 2016/664"DAMGA VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Resmi Daire Niteliğine Sahip Olmamakla Birlikte Kamu Tüzel Kişiliğine Haiz Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından Alınan İhale Kararları da Damga Vergisine Tabi Olacağı - İhtirazi Kayıtla Ödenen Damga Vergisinin Ret ve İadesine Hükmeden Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RESMİ DAİRE ( Damga Vergisi Kanunu Uyarınca Resmi Daire Niteliğine Sahip Olmamakla Birlikte Kamu Tüzel Kişiliğine Haiz Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından Alınan İhale Kararlarının Damga Vergisine Tabi Olduğu )
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Haiz Olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından Alınan İhale Kararlarının Damga Vergisine Tabi Olacağı Gözetilmeden Davanın Kabulüyle İhtirazi Kayıtla Ödenen Damga Vergisinin Ret ve İadesine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
İHALE KARARLARI ( Yasal Düzenlemeye Göre Resmi Daire ve Kamu Tüzel Kişiliği Niteliklerinin Herhangi Birinin Bulunması Durumunda Bu Kurumlar Tarafından Alınan İhale Kararlarının Damga Vergisine Tabi Olacağı )"
1D9.D18.2.2016E. 2013/1039 K. 2016/569"DAMGA VERGİSİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Vergiye Tabi Kağıttaki Rakamların Bu Kağıtta Yer Almayan Üstelik Zamana ve Miktara Göre Değişebilecek Bazı Değerlerle Çarpılması Sonucu Bulunacak Değerin Kanunun Aradığı Anlamda Belli Para Olarak Kabulü Mümkün Bulunmadığından Temyize Konu Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
NİSPİ ORANDA VERGİLENDİRME ( Damga Vergisine Tabi Bir Kağıdın Nispi Oranda Vergilendirilebilmesi İçin ya Kağıda Bağlanan İşlem Bedelinin Kağıtta Açıkça Belirtilmiş Olması ya da Bu Bedelin Matematiksel Olarak Hesaplanmasına Olanak Sağlayan Rakamların Kağıtta Yer Almış Bulunması Gerektiği )
DOĞAL GAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Davacı Şirketçe Satışı Üstlenilen Doğalgazın Fiyatı Gösterilmediği Gibi Doğalgaz Fiyatlarının Altı Ay İçerisinde Nasıl Bir Seyir Göstereceğinin Önceden Belirlenmesinin de Mümkün Olmadığı - Temyize Konu Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Damga Vergisinin İptali )"
1D9.D15.2.2016E. 2013/408 K. 2016/429"DAMGA VERGİSİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Ortaklık İle Alt Yüklenici Firma Arasında İmzalanan Sözleşmede Bedelin Belirlendiği Maddede Herhangi Bir İşlem Bedeline ya da Bu Bedelin Hesaplanmasına Dair Rakamlara Yer Verilmediği - Sözleşmenin Nispi Damga Vergisine Tabi Tutulmasına Olanak Bulunmadığı/Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
NİSPİ ORANDA VERGİLENDİRME ( Damga Vergisine Tabi Bir Kağıdın Nispi Oranda Vergilendirilebilmesi İçin ya Kağıda Bağlanan İşlem Bedelinin Kağıtta Açıkça Belirtilmiş Olması ya da Bu Bedelin Hesaplanmasına Dair Verilerin Yer Alması Gerektiği )
SÖZLEŞMENİN DAMGA VERGİSİNİN BELİRLENMESİ ( Bedelin Belirlendiği Maddede Herhangi Bir İşlem Bedeline ya da Bu Bedelin Hesaplanmasına Dair Rakamlara Yer Verilmediği - Söz Konusu Sözleşmenin Nispi Damga Vergisine Tabi Tutulmasına Olanak Bulunmadığından Davayı Reddeden Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği )"
1VDDGK20.1.2016E. 2015/1054 K. 2016/45"DAMGA VERGİSİNİN KALDIRILMASI VE FAZLA ÖDENEN KISMIN İADESİ DAVASI (İstanbul Atatürk Havalimanında Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Firmalarla İmzalanan Alan Tahsis Sözleşmelerinin Sözleşmede Yer Alan Hüküm Gereğince Süresinin Kendiliğinden Uzaması Halinde Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağının Kabulü Gereği)
ALAN TAHSİS SÖZLEŞMESİ (Damga Vergisinin Kaldırılması ve Fazla Ödenen Kısmın İadesi Talebi - Havalimanında Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Firmalarla İmzalanan Alan Tahsis Sözleşmelerinin Sözleşmede Yer Alan Hüküm Gereğince Süresinin Kendiliğinden Uzaması Halinde Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağı)
SÜRESİ UZAYAN SÖZLEŞME (Davacı Şirketin İmzalamış Olduğu Alan Tahsis Sözleşmelerinde Yer Alan "Yeni Dönem İçin Yenilememe İhbarında Bulunulmadığı Takdirde Tahsis Süresi, Tahsis Bedeli Hariç Olmak Üzere Aynı Hüküm ve Koşullarla Bir Yıl Daha Uzayacaktır" Şeklinde Hüküm Bulunduğu - Verginin Kanuniliği İlkesi)
VERGİNİN KANUNİLİĞİ İLKESİ (Eldeki Davada Davacı Şirketin İmzalamış Olduğu Sözleşme İncelendiğinde Süresi Kendiliğinden Uzayan Sözleşmenin Damga Vergisi Kanununun Aradığı Anlamda Damga Vergisine Tabi Bir Sözleşme Sayılamayacağı - Kanunda Yazılı Olmayan Durumun Yorum Yoluyla Genişletilmesinin Mümkün Olmadığı)
DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA BULUNMAYAN DURUM (Yorum Yoluyla Genişletilerek Vergi Alınmaya Çalışılmasının Verginin Kanuniliği İlkesine Aykırı Olduğunun Kabulü)"
1D6.D28.12.2015E. 2013/1798 K. 2015/18733"SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ ("Taraflar Yazılı Feshi İhbarda Bulunmadıkları Takdirde Takip Eden Yıllarda 1 Yıl Süre İçin Kendiliğinden Uzayacağı" Hükmünün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı - Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
HİZMET SÖZLEŞMESİNDE ŞERH NİTELİĞİNDE HÜKÜM (Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmet Sözleşmesinde "Taraflar Yazılı Feshi İhbarda Bulunmadıkları Takdirde Takip Eden Yıllarda 1 Yıl Süre İçin Kendiliğinden Uzayacağı" Hükmünün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı - Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu)
SÖZLEŞMEDEKİ FESİH İHBARINDA BULUNULMADIKÇA 1'ER YIL KENDİLİĞİNDEN UZAYACAĞI HÜKMÜ (Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmet Sözleşmesi/Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Hükmün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı)"
1VDDGK23.12.2015E. 2015/936 K. 2015/971"DAMGA VERGİSİNİN İADESİ ( Düzenlenen Sözleşme Uyarınca Davacı Şirkete Yapılan Hakediş Ödemesi Üzerinden Kesilen - Dava Konusu Hak Edişin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün Olmadığından Yapılan Damga Vergisi Kesintisinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER ( Yabancı Firmanın Yerli İmalatçı Firmadan Temin Ettiği Alış ve Teslimlerin Döviz Kazandırıcı Nitelikte Olması Nedeniyle İstisna Kapsamında Değerlendirilebileceği - Dava Konusu Hak Edişin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Bulunmadığı/Yapılan Damga Vergisi Kesintisinin Hukuka Uygun Olduğu )
VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ ( Tek Başına Bir Vergi Konusuna İlişkin Olarak İstisna Kapsamının İdari Açıdan Değerlendirilmesi Niteliğinde Olduğu - Yapılan İşin Hukuki Anlamda İstisna Kapsamında Bulunup Bulunmadığı Hususundaki Uyuşmazlığın İse Ancak Yetkili Yargı Yerince Yapılacak Hukuki Değerlendirmeyle Çözümlenebileceği )
DAR MÜKELLEFİYET ( Davacı Şirketin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna Kayıt ve Tescili Yaptırılmışsa da Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Kurulmadığı - Yurt Dışında Yerleşik Corporation Şirketine Bağlı Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olmayan Davacının Vergi Uygulaması Açısından Dar Mükellef Konumunda Bulunduğu )
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI ( Türkiye Cumhuriyeti İle Japonya Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Gelir ve Kurumlar Vergisini Kapsadığı - Damga Vergisi Bu Anlaşma Kapsamında Olmadığından Davacının Bu İddiasının Yerinde Görülmediği )"
1D9.D30.9.2015E. 2015/8781 K. 2015/9499"KONSORSİYUMA İHALE EDİLEN İŞ ( Hakediş Ödemesi Üzerinden Kesilen Damga Vergisinin İadesi İstemi - Davacı Şirket Tarafından Yerine Getirilen İşin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olduğu/488 S. Kanun'un Ek 2. Md. Belirtilen İstisnadan Yararlandırılması Gerektiği )
DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYET ( Hakediş Ödemesi Üzerinden Kesilen Damga Vergisinin İadesi İstemi - İstisnadan Yararlanılabilmesi İçin Uluslararası İhaleye Çıkarılan İşin Yerli Firmalar veya Yabancı Firmalar Tarafından Yapılması Arasında Fark Getirilmesinin Kanunla Tanınan Bir Hakkın İdari İşlemle Daraltılması Anlamına Geleceği/Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
HAKEDİŞ ÖDEMESİ ÜZERİNDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ ( İstisnadan Yararlanılabilmesi İçin Uluslararası İhaleye Çıkarılan İşin Yerli Firmalar veya Yabancı Firmalar Tarafından Yapılması Arasında Fark Getirilmesinin Kanunla Tanınan Bir Hakkın İdari İşlemle Daraltılması Anlamına Geleceği - Davanın Reddinde Yasal İsabet Bulunmadığı )"
1VDDGK27.5.2015E. 2015/243 K. 2015/275"DAMGA VERGİSİ ( Özel Tüketim Kanunu Kapsamında İlgili Kurumlara Teslim Edilen Tahhütname Başlıklı Kağıtlar Sebebiyle Tahakkuk Ettirilen Damga Vergisini İadesi İstemiyle Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddi - Vergi Hatasının Varlığından Söz Edilebilmesi İçin Hukuksal Sorun Olarak Çözülmesi Gerekmeyen Açık ve Mutlak Bir Hata Bulunduğunun Belirlenmesi Gereği )
VERGİ HATASI ( Düzeltme İsteminde Bulunulan İdari Makamın veya Uyuşmazlık Halinde Yargı Yerinin Yasal Yorum Tekniklerine Başvurmadan İlk Bakışta Anlayabileceği Vergilendirme Yanlışları Olduğu - Damga Vergisinin Konusunu Oluşturan Talep ve Taahhütname Başlıklı Kağıtların Hukuki Niteliğinin Ortaya Konulmasının Kanunda Yer Alan Tablonun Değerlendirilmesi ve Yorumuna Bağlı Olduğundan Uyuşmazlığın Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
DÜZELTME VE ŞİKAYET ( Talep ve Taahhütname Başlıklı Belgenin Hukuki Niteliğinin Ortaya Konulmasının Damga Vergisi Kanunu Eki Taploda Yer Alan Hükümlerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanmasına Bağlı Olduğundan Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Vergi Hatasından Söz Edilebilmesi İçin Hukuksal Sorun Olarak Çözümlenmesi Gerekmeyen Açık ve Mutlak Bir Hatanın Bulunması Gereği )"
1D9.D7.5.2015E. 2013/10262 K. 2015/4246"DAMGA VERGİSİ ( Verginin Doğması için Kanunda Belirlenmiş Bir Kağıt veya Elektronik Ortamda Düzenlenmiş Belge veya Veri Olması ve Bu Belge Kağıt veya Verinin İmzalanmış veya İmza Yerine Geçecek Bir İşaret Konması Gereği - Bir Nüshadan Fazla Olarak Düzenlenen Kağıtların Her Nüshasının Ayrı Ayrı Aynı Miktar veya Nispette Damga Vergisine Tabi Olduğu )
NÜSHA SURET ( Belli Bir Hususu İspat ve Belli Etmek Üzere Aynı Hüküm ve Kuvveti Haiz Olmak Üzere Birden Fazla Düzenlenmiş ve Taraflarca Her Biri Ayarı Ayrı İmzalanmış Kağıtların Nüsha Suret ise Asıl Sözleşmedeki İbareleri Taşıyan Ancak Asıl Sözleşmedeki İmzaları Taşımayan Belge Örneği Olduğu - Taraflarca İmzalandığı İspatlanamayan Otokopili Kağıtların Nüsha Olmadığı Damga Vergisi Tarhiyatının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
OTOKOPİLİ KAĞITLA DÜZENLENEN İKRAZAT SÖZLEŞMESİ ( Her Bir Nüshasının Sözleşmenin Taraflarınca İmzalandığı İspatlanamayan Sözleşmenin Otokopili Kağıtla Çoğaltılmasının Nüsha Mahiyetinde Olmadığı - Taraflarınca İmzalandığı Ortaya Konulamayan Otokopili Kağıtla Çoğaltılan Sözleşme Nedeniyle Vergi Ziyalı Damga Vergisi Tarhiyatının Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
1D9.D11.11.2014E. 2014/9666 K. 2014/7712"VERGİDE DÜZELTME YOLU ( Verginin Konusu veya Döneminde Bir Hata Yapılması Halinde Başvurulan Bir İdari Yol Olduğu - Yükümlülerince Vergilendirmeye Dair Bir Olayın Düzeltme Yoluyla Yargı Önüne Getirilebilmesi ve Vergi Hatasından Söz Edilebimesi İçin Hukuksal Sorun Olarak Çözülmesi Gerekmeyen Açık ve Mutlak Bir Hata Bulunduğunun Belirlenmesi Gereği )
BEYANNEME EKİNDE VERİLEN TALEP VE TAAHHÜTNAME BAŞLIKLI KAĞIDIN DAMGA VERGİSİNE TABİ OLUP OLMADIĞI ( Uyuşmazlığın Çözümünün Damga Vergisini Oluşturan Talep ve Taahhütname Başlıklı Kağıdın Hukuki Nitelemesinin Yapılmasına Bağlı Olduğu - Uyuşmazlık Kuşku ve Hukuki Tartışmaya Meydan Vermeyecek Nitelikte Açık Bir Vergi Hatası Kapsamında Olmadığı Hukuki Sorun Niteliğinde Olduğundan Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyceği )"
1D9.D7.11.2014E. 2013/451 K. 2014/7252"SÖZLEŞMEDE YER ALAN BİR HÜKÜM SEBEBİYLE SÜRESİ KENDİLİĞİNDEN UZAYAN SÖZLEŞME (Üzerinden Yeniden Damga Vergisi Alınamayacağı - Damga Vergisi Alınabilmesi İçin Sözleşmenin Süresinin Uzamasına Dair Mektup Veya Şerh Bulunması Gerektiği)
DAMGA VERGİSİNE TABİ OLMAYAN UZAYAN SÖZLEŞME (Sözleşmenin Süresinin Uzamasına Dair Mektup Veya Şerh Bulunmadığı - "Yeni Dönem İçin Yenilememe İhbarında Bulunulmadığı Takdirde Tahsis Süresi Tahsis Bedeli Hariç Olmak Üzere Aynı Hüküm ve Koşullarla 1 (Bir) Yıl Daha Uzayacaktır" Hükmünün Uzama Şerhi Olarak Kabul Edilemeyeceği)
SÜRESİ KENDİLİĞİNDEN UZAYAN SÖZLEŞME ("Yeni Dönem İçin Yenilememe İhbarında Bulunulmadığı Takdirde Tahsis Süresi Tahsis Bedeli Hariç Olmak Üzere Aynı Hüküm ve Koşullarla 1 (Bir) Yıl Daha Uzayacaktır" Hükmü Nedeniyle - Üzerinden Yeniden Damga Vergisi Alınamayacağı/Damga Vergisi Alınabilmesi İçin Sözleşmenin Süresinin Uzamasına Dair Mektup Veya Şerh Bulunması Gerektiği)"
1D9.D3.3.2014E. 2013/857 K. 2014/692"DAMGA VERGİSİNİN TERKİNİ İSTEMİ ( İhalenin Yargı Kararı İle İptal Edilmesi - İhale Kararının Hüküm İfade Edebilmesi İçin İhale Kararına ve İhale Kararına İstinaden Düzenlenen Sözleşmeye Karşı Tüm Yolların Tüketilmesi Zorunlu Olup İhaleye İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtlarda Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleşmesi İçin Kağıda Bağlanan Hukuki Durumun Tekemmül Etmesi Halinde Mümkün Olduğu )
İHALENİN YARGI KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ ( Damga Vergisinin Terkini İstemi - İhale Uhdesinde Kalan Mükellef İle İhale Yetkilisi Arasında İmzalanan Sözleşmenin Tekemmül Ettiğinden Söz Etme İmkanı Bulunmadığından ve Bu Durumda 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1'inci Md.si Kapsamında Değerlendirilebilecek Nitelikte Bir Belgeden Söz Edilemeyeceği )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Damga Vergisinin Terkini İstemi - Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'na Ekli ( 1 ) Sayılı Tabloda Yer Alan ve Herhangi Bir Hususu İspat veya Belli Etmek İçin İbraz Edilebilecek Olan Kağıtların Yazılıp İmzalanması ya da İmza Yerine Geçen Bir İşaret Konulması Anında Meydana Geldiği )"
1D9.D12.12.2013E. 2013/10071 K. 2013/11878"DAMGA VERGİSİ ( Kişiler Tarafından İmzalanan Kağıtlara Devletçe Herhangi Bir Hususu İspat ve Belli Etme Gücü Tanınması - Bir Hususu İspat ve Belli Edici Nitelik Taşımayan Kağıtların Damga Vergisine Tabi Olmadığı Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi Belgesinin Damga Vergisine Tabi Olmadığı )
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İNDİRİLMİŞ YAKIT TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ ( Deniz Yakıtı Uygulamasından Yararlanmak İsteyen Donatanların Düzenlemek Zorunda Olukları Bir Belge Olduğu - Bildirimin İspat ve Belli Etme Gücünün Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Damga Vergisine Tabi Bir Kağıt Olmadığı )
İSPAT VE BELLİ ETME GÜCÜ ( Damga Vergisine Tabi Kağıt - Deniz Yakıtı Talep Formu ve Taahhütnamesi )"
1D9.D30.5.2013E. 2013/679 K. 2013/5345"DAMGA VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Ekinde Verilen Taahhütnamenin Bir Bedele İlişkin Olmayıp İthal Malın Kullanımına İlişkin Bulunduğu ve Damga Vergisine Tabi Olmadığı - Davayı Reddeden Vergi Mahkemesi Kararında İsabet Bulunmadığı )
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ ( Ekinde Verilen Taahhütname Herhangi Bir Bedele İlişkin Olmayıp Yalnızca Satın Alınan veya İthal Edilen Malın Ne Şekilde Kullanılacağına Yönelik Taahhüdü İçermesi Nedeniyle Vergiye Tabi Tutulamayacağı - Damga Vergisinin Kaldırılması İsteminin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( Kaldırılması İstemi - Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Ekinde Verilen Taahhütnamenin Bir Bedele İlişkin Olmayıp İthal Malın Kullanımına İlişkin Bulunduğu ve Damga Vergisine Tabi Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )"
1D9.D30.5.2013E. 2013/1258 K. 2013/5330"DAMGA VERGİSİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşme Resmi Şekilde Yapılmadığından Damga Vergisi Kanunu'nun 1. Md. Kapsamında Vergiye Tabi Kağıt Olarak Değerlendirilemeyeceği )
RESMİ ŞEKİL ( Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Konu Edinen Sözleşmeler Ancak Resmi Şekilde Yapılmak Koşuluyla Hukuki Değere Sahip Bulunduğu - Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapıldığının Kabulü İse Tapu Sicil Görevlilerince veya Noter Tarafından Düzenlenmesiyle Mümkün Olduğu )
HARİCEN DÜZENLENEN MÜLKİYET DEVRİNİ AMAÇLAYAN SÖZLEŞME ( İspat ve Belli Etme Gücünün Varlığından Söz Edilmesine Hukuki Olanak Olmadığı - Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Konu Edinen Sözleşmeler Ancak Resmi Şekilde Yapılmak Koşuluyla Hukuki Değere Sahip Bulunduğu )
VERGİYE TABİ KAĞIT ( Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmadığından Damga Vergisi Kanunu'nun 1. Md. Kapsamında Vergiye Tabi Kağıt Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
1DIBGK2.7.2012E. 2009/1 K. 2012/2"İHALE ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İhale Makamınca 488 S.K.'a Göre Hesaplanıp İşi Üstlenen Şirketten Kesilerek Veya Alınarak Vergi İdaresine Ödenen Damga Vergisi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
İHALE KARARINA İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicilerin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Dava Açılabileceği/Uyuşmazlığı Görüp Çözmenin Vergi Yargısının Görev Alanına Girdiği )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicinin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması/Hak Edişlerde Damga Vergisi Kadar Azalma Meydana Gelmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabilmesi Gerektiği )
İHALE MAKAMININ YAPTIĞI DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İşi Üstlenen Şirketin Hak Edişlerinden Kesilerek Vergi İdaresine Ödenmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )"
1D7.D10.4.2012E. 2008/7150 K. 2012/1313"ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ (İkisi de Tam Mükellef Şirketlerin Yurt Dışında İmzalanan Sözleşme Sonrasında - Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği/KVK.'na Göre Yapılan Birleşme Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edildiği )
YURT DIŞINDA ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI (İkisi de Tam Mükellef Olan - KVK.'na Göre Yapılan Birleşme Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edildiği/Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET (İkisi de Tam Mükellef Şirketlerin Yurt Dışında İmzalanan Sözleşme Sonrasında Birleşmesi - KVK.'na Göre Yapılan Birleşme Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edildiği )
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NA GÖRE YAPILAN ŞİRKET BİRLEŞMELERİ (Tam Mükellef Şirketlerin Yurt Dışında İmzalanan Sözleşme İle Birleşmeleri - Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
1D7.D21.5.2010E. 2008/6761 K. 2010/2274"DAMGA VERGİSİ (Kanunda Yer Alan Kağıtların Yazılıp İmzalanmak veya İmza Yerine Geçen Bir İşaret Konulmak Suretiyle Düzenlenen ve Herhangi Bir Hususu İspat veya Belli Etmek İçin İbraz Edilebilecek Olan Belgeleri Kapsadığı)
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDE BELİRTİLEN USUL VE ESASLARA UYGUN HAREKET EDİLECEĞİ (Beyan Edilmiş Olmasının Mevzuatın Tayin Ettiği Usullerin Hatırlatılmasını İfade Ettiği)
TAAHHÜDÜ İÇERMEYEN KAĞIT (Damga Vergisine Tabi Tutulması Suretiyle Tesis Edilen Tarh ve Ceza Kesme İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
MAL SAHİBİ SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ (Damga Vergisinin Ödenmemesi - Taahhüdü İçermeyen Kağıdın Damga Vergisine Tabi Tutulması Suretiyle Tesis Edilen Tarh ve Ceza Kesme İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
1D7.D5.11.2009E. 2006/9 K. 2009/4592"VERGİYE TABİ TUTULAN KAĞITLAR ( Kağıdın Aslı Gibi Değil ve Resmi Dairelere İbraz Edilecek Olmaları Koşuluyla Nispi Vergiye Değil Maktu Vergiye Tabi Tutulmaları Gerektiği )
KAĞIT SURETLERİ ( Vergiye Tabi Tutulan Kağıtların Suretlerinin Yetkili Makamın ya da Kişinin Onayı Dışında Kağıdın Aslının İhtiva Ettiği İmzaları Taşımadıkları )
RESMİ DAİRELERE İBRAZ ( Kağıdın Aslı Gibi Değil ve Resmi Dairelere İbraz Edilecek Olmaları Koşuluyla Nispi Vergiye Değil Maktu Vergiye Tabi Tutulmaları Gerektiği )"
1D7.D20.10.2009E. 2007/5116 K. 2009/4267"DAMGA VERGİSİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Haricen Yapılan Konut Taşınmazı Sözleşmelerinde Vergiye Tabi Kağıt Bulunmadığı - Resmi Olmayan Sözleşme İçin Salınan Damga Vergisinin Hukuka Aykırı Olduğu )
RESMİ ŞEKLE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Haricen Yapılan Konut Taşınmazı Sözleşmelerinde Vergiye Tabi Kağıt Bulunmadığı - Damga Vergisi Salınamayacağı )
HARİCEN DÜZENLENEN TAŞINMAZ SATIM SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE DAMGA VERGİSİ SALINMASI ( Hukuka Aykırı Olduğu )"
1D7.D1.4.2009E. 2006/2139 K. 2009/1767"ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Asıl Sözleşmeye Bağlı Olarak Sonradan Düzenlenen ve İçerdiği Belli Para Asıl Sözleşmeden Hareketle Hesaplanabilen Protokolün Nispi Damga Vergisine Tabi Olduğu )
PROTOKOLDEN DOĞAN VE İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN ÜZERİNE TAHAKKUK ETTİRİLEN DAMGA VERGİSİ ( İçerdiği Belli Para Asıl Sözleşmeden Hareketle Hesaplanabildiğinden Protokolün Nispi Damga Vergisine Tabi Olduğu )
NİSPİ DAMGA VERGİSİ ( Asıl Sözleşmeye Bağlı Olarak Sonradan Düzenlenen ve İçerdiği Belli Para Asıl Sözleşmeden Hareketle Hesaplanabilen Protokolün Tabi Olduğu )"
1D7.D27.11.2008E. 2006/2697 K. 2008/4819"SEYAHAT ACENTESİ ( Davacı İle İmzalanan Kontenjan Sözleşmelerinin Belirli Bir Meblağ İçermediği/Odaların Tamamının Esas Alınarak Matrah Tespit Edildiği - Nispi Vergiye Tabi Tutulamayacağı )
KONTENJAN SÖZLEŞMESİ ( Davacı İle Seyahat Acentesi Arasında İmzalanan/Odaların Tamamının Esas Alınarak Matrah Tespit Edildiği - Belirli Meblağ İçermediğinden Nispi Vergiye Tabi Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MATRAH ( Belirli Bir Meblağ İçermeyen Kontenjan Sözleşmesinde Odaların Tamamının Esas Alınarak Tespit Edildiği - Nispi Vergiye Tabi Tutulamayacağı )
SÖZLEŞMELERİN BELİRLİ MEBLAĞI İÇERMEMESİ ( Kontenjan Sözleşmesi/Odaların Tamamı Esas Alınarak Matrah Belirlendiği - Nispi Vergiye Tabi Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
NİSPİ VERGİ ( Belirli Bir Meblağ İçermeyen Kontenjan Sözleşmesi -Odaların Tamamının Esas Alınarak Matrah Belirlendiği/Tabi Tutulmaması Gereği )"
1VDDGK21.11.2008E. 2007/403 K. 2008/734"MERKEZİ YURT DIŞINDA BULUNAN KURUMLAR ( Tarafından Hazırlanıp İmzalanarak Gönderilen ve Karşı Tarafça Türkiye'de İmzalanmak Suretiyle Tamamlanan Sözleşmeler Yönünden Damga Vergisini Doğuran Olayın Türkiye'de Gerçekleştiği - Kağıtların İbraz Edilmesinin Yeterli Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( Merkezi Yurt Dışında Bulunan Kurumlar Tarafından Hazırlanıp İmzalanarak Gönderilen ve Karşı Tarafça Türkiye'de İmzalanmak Suretiyle Tamamlanan Sözleşmeler Yönünden Damga Vergisini Doğuran Olayın Türkiye'de Gerçekleştiği - Kağıtların İbraz Edilmesinin Yeterli Olduğu )
KAĞITLARIN İBRAZ EDİLMESİNİN YETERLİ OLMASI ( Merkezi Yurt Dışında Bulunan Kurumlar Tarafından Hazırlanıp İmzalanarak Gönderilen ve Karşı Tarafça Türkiye'de İmzalanmak Suretiyle Tamamlanan Sözleşmeler Yönünden Damga Vergisini Doğuran Olayın Türkiye'de Gerçekleştiği )"
1D7.D12.11.2008E. 2006/5427 K. 2008/4557"DAMGA VERGİSİ ( İmzalandığı Tarihte Hukuken Tekemmül Eden Sözleşme Nedeniyle Doğmasından Sonra Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin Vergiyi Doğuran Olayı Ortadan Kaldırmayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ ( İmzalandığı Tarihte Hukuken Tekemmül Eden Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisinin Doğmasından Sonra Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin Vergiyi Doğuran Olayı Ortadan Kaldırmayacağı )
VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN ORTADAN KALKMAMASI ( İmzalandığı Tarihte Hukuken Tekemmül Eden Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisinin Doğmasından Sonra Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin )
ULUSAL MARKER TEMİN VE TESLİM SÖZLEŞMESİ ( İmzalandığı Tarihte Hukuken Tekemmül Eden Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisinin Doğmasından Sonra Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin Vergiyi Doğuran Olayı Ortadan Kaldırmayacağı )"
1D7.D13.10.2008E. 2007/4863 K. 2008/3950"İHALE SÖZLEŞMESİ DOLAYISIYLA ÖDENEN DAMGA VERGİSİNİN İADESİ TALEBİ ( İdareden Düzeltilmesi Talep Edilebilecek Bir Vergilendirme Hatasının Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİNİN İADESİ TALEBİ ( Ulaştırma Bakanlığı İhalesine İlişkin Sözleşmenin İmzalanması Nedeniyle Ödenen - İdareden Düzeltilmesi Talep Edilebilecek Bir Vergilendirme Hatasının Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilerek Karar Verileceği )
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İHALESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Ödenen Damga Vergisinin İadesi Talebi - İdareden Düzeltilmesi Talep Edilebilecek Bir Vergilendirme Hatasının Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilerek Karar Verileceği )"
1D7.D12.2.2008E. 2005/5234 K. 2008/843"AYNI KAĞITTA YER ALAN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
İPOTEK İŞLEMİ ( Aynı Kağıtta Yer Alan Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
İPOTEK TUTARI ÜZERİNDEN SALINAN DAMGA VERGİSİNE VE KESİLEN VERGİ ZIYAI CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Aynı Kağıtta Yer Alan Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )"
1D7.D20.6.2007E. 2007/1880 K. 2007/2796"VERGİLENDİRMEYE ESAS ALINAN KAĞITLAR ( Ödenecek Tutar Olarak Gösterilen Paranın Davacı Tarafından Alındığına Dair Açıklama İçermemesi Nedeniyle Anılan Bentte Sayılan Kağıtlar Niteliğinde Olmadığı )
ÖDEME YAPILDIĞINI GÖSTEREN BELGELER ( Vergilendirmeye Esas Alınan Kağıtlar - Ödenecek Tutar Olarak Gösterilen Paranın Davacı Tarafından Alındığına Dair Açıklama İçermemesi Nedeniyle Anılan Bentte Sayılan Kağıtlar Niteliğinde Olmadığı )
MAKBUZ VE İBRA SENEDİ ( Belli Bir Hususu İspat Etme Koşulunu Taşımayıp Bir Durumu Tespit Eden Tutanak Mahiyetinde Olan Kağıtların Kabul Edilemeyeceği )
TUTANAK MAHİYETİNDE OLAN KAĞITLAR ( Belli Bir Hususu İspat Etme Koşulunu Taşımayıp Bir Durumu Tespit Eden Tutanak Mahiyetinde Olan Kağıtların Makbuz ve İbra Senedi Olarak Kabul Edilmesinin Mümkün Bulunmadığı )"
1D7.D13.11.2006E. 2005/4229 K. 2006/3369"DAMGA VERGİSİ ( Davacının Vergiye Tabi Tutulan Belgelerin Sözleşme Değil Teklifname Olduğunu İleri Sürdüğü - Asıllarının Getirtilip İnceleneceği )
KONTENJAN SÖZLEŞMESİ ( Davacı Hakkında Damga Vergisi Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Ceza Kesildiği - Davacının Vergiye Tabi Tutulan Belgelerin Sözleşme Değil Teklifname Olduğunu İleri Sürdüğü/Asıllarının Getirtilip İncelenmesi Gereği )
SÖZLEŞME NİTELİĞİ TAŞIMAYAN BELGE ( Davacı Hakkında Damga Vergisi Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Ceza Kesildiği - Davacının Vergiye Tabi Tutulan Belgelerin Teklifname Olduğunu İleri Sürdüğü/Asıllarının Getirtilip İnceleneceği )"
1D7.D3.10.2006E. 2005/874 K. 2006/2875"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tarafları Dışında 3. Kişilerin Müşterek Kefalet Şerhini de İçermesi - Davacı Şirket Adına Kefalet Şerhi Nedeniyle de Damga Vergisi Hesaplanmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ ( Kira Akdi Hem de Kefalet Şerhi Nedeniyle Şirket Adına Tesis Edilen Tarh ve Ceza Kesme İşlemleri - Her İki İşlemin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
KEFALET SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE DAMGA VERGİSİ HESAPLANMASI ( Kira Sözleşmesinin Tarafları Dışında 3. Kişilerin Müşterek Kefalet Şerhini de İçermesi - Davacı Şirket Adına Kefalet Şerhi Nedeniyle de Damga Vergisi Hesaplanmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )"
1D7.D30.11.2005E. 2002/850 K. 2005/3016"DAMGA VERGİSİ ( İhale Kararının İhale Makamınca İmzalanması İle Tekemmül Ettiğinden İhalenin Sonradan Davacıdan Kaynaklanan Sebeplerle Feshedilmiş Olması Halinde Vergiyi Doğuran Olayın Ortadan Kalkmayacağı )
İHALE KARARININ OLUŞMASI ( İhale Makamınca İmzalanması İle Tekemmül Ettiğinden İhalenin Sonradan Davacıdan Kaynaklanan Sebeplerle Feshedilmiş Olması Halinde Vergiyi Doğuran Olayın Ortadan Kalkmayacağı )
İHALENİN SONRADAN FESHİ ( Davacıdan Kaynaklanan Sebeplerle Feshedilmiş Olması Halinde Vergiyi Doğuran Olayın Ortadan Kalkmayacağı ve Verginin Ödenmesi Gerektiği )"
1D7.D16.11.2005E. 2002/2760 K. 2005/2751"DAMGA VERGİSİNE TABİ SÖZLEŞME ( Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Bir Gün Sonra Yapılan İpotek İşleminin Kredi Sözleşmesinden Ayrı Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisine Tabi - Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Bir Gün Sonra Yapılan İpotek İşleminin Kredi Sözleşmesinden Ayrı Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )
İPOTEK İŞLEMİ ( Damga Vergisine Tabi Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Bir Gün Sonra Yapılan - Ayrıca Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )"
1D7.D28.4.2005E. 2004/4 K. 2005/823"BANKANIN YURTDIŞINDAKİ ŞUBESİNDEN KULLANILAN DIŞ KREDİ ( Yurtdışındaki Şube de Yurtiçi Banka Gibi Değerlendirileceğinden "0" Oranında Damga Vergisine Tabi Olduğu )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Yurtiçinde Yerleşik Bankanın Yurtdışındaki Şubesinden Kullanılan Dış Kredi - Yurtdışındaki Şube de Yurtiçi Banka Gibi Değerlendirileceği )
DIŞ KREDİDE DAMGA VERGİSİ ( Yurtiçinde Yerleşik Bankanın Yurtdışındaki Şubesinden Kullanılan - Yurtdışındaki Şube de Yurtiçi Banka Gibi Değerlendirileceğinden "0" Oranın Uygulanacağı )"
1D7.D4.4.2005E. 2001/1850 K. 2005/566"BANKA TEMİNAT MEKTUBU ( Birden Fazla Kullanımı Nedeniyle Davacı Şirketin Banka Hesabından Kesilip Bankaca Beyan Edilerek İhtirazi Kayıtsız Ödenen Damga Vergisi - İadesi İstemiyle Ne Şirketin Ne de Bankanın İdari Yargıda Dava Açamayacağı )
DAMGA VERGİSİ ( Banka Teminat Mektubunun Birden Fazla Kullanımı Nedeniyle Davacı Şirketin Banka Hesabından Kesilip Bankaca Beyan Edilerek İhtirazi Kayıtsız Ödenen - İadesi İstemiyle İdari Yargıda Dava Açmaya Olanak Bulunmadığı )
İHTİRAZİ KAYITSIZ ÖDENEN DAMGA VERGİSİ ( Banka Teminat Mektubunun Birden Fazla Kullanımı Nedeniyle Davacı Şirketin Banka Hesabından Kesilip Bankaca Beyan Edilerek Ödenen - İadesi İstemiyle Ne Şirketin Ne de Bankanın İdari Yargıda Dava Açamayacağı )"
1VDDGK3.12.2004E. 2004/84 K. 2004/154"DAMGA VERGİSİNİN İADE EDİLMEMESİ ( İhalenin Onaylanmaması Sebebiyle - Davacının Hukukunu Etkilediğinden Dava Konusu Yapılabileceği Yolundaki Israr Kararının Yerinde Olduğu/Esasına Yönelik Temyiz İsteminin Dairece İncelenmesi Gereği )
ISRAR KARARININ DAİRESİNCE İNCELENMESİ ( İhalenin Onaylanmaması Sebebiyle Damga Vergisinin İade Edilmemesi - Davacının Hukukunu Etkilediğinden Dava Konusu Yapılabileceği Yolundaki Israr Kararının Yerinde Olduğu )
İHALENİN ONAYLANMAMASI ( Nedeniyle Damga Vergisinin İade Edilmemesi - Davacının Hukukunu Etkilediğinden Dava Konusu Yapılabileceği Yolundaki Israr Kararının Yerinde Olduğu/Esasına Yönelik Temyiz İsteminin Dairece İncelenmesi Gereği )
İŞLEMİN DAVACILARIN HUKUKUNU ETKİLEYEN KESİN VE İCRAİ NİTELİĞİ ( İhalenin Onaylanmaması Sebebiyle Ödenen Damga Vergisinin Davacıya İadesinin Mümkün Olmadığını Bildiren Yazı - Israr Kararında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
KESİN VE İCRAİ NİTELİKLİ İŞLEM ( İhalenin Onaylanmaması Sebebiyle Ödenen Damga Vergisinin Davacıya İadesinin Mümkün Olmadığını Bildiren Yazı - Davacının Hukukunu Etkilediği/Dava Konusu Yapılabileceği Yolundaki Israr Kararının Yerinde Olduğu )"
1D7.D12.10.2004E. 2001/3798 K. 2004/2405"İNŞAAT TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Yapılacak İşin Metrekaresinin Belirlenmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Belirlediği Yapı Birim Fiyatının Esas Alınacağının Belirtilmiş Olması Halinde Nisbi Damga Vergisine Hükmolunacağı - Verginin Hesaplanmasında Fiilen Tesbit Edilen Metrekarenin Değil Sözleşmedeki Metrekarenin Esas Alınacağı )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI'NIN BELİRLEDİĞİ YAPI BİRİM FİYATININ ESAS ALINACAĞININ BELİRTİLMİŞ OLDUĞU İNŞAAT TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ ( Nisbi Damga Vergisine Tabi Olması - Vergi Miktarının Fiilen Tesbit Edilen Metrekare Üzerinden Değil Sözleşmedeki Miktar Üzerinden Hesaplanması Gereği )
VERGİNİN HESAPLANMASINDA FİİLEN TESBİT EDİLEN METREKARENİN DEĞİL SÖZLEŞMEDEKİ METREKARENİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Nisbi Damga Vergisine Tabi İnşaat Taahhüt Sözleşmesinde )
DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI USULÜ ( İnşaat Taahhüt Sözleşmesinde Yer Alan Metrekarenin Verginin Hesaplanmasına Esas Alınması Gereği/Fiilen Tesbit Edilen Metrekareye Göre Hesaplama Yapılamayacağı )"
1D7.D30.4.2002E. 2001/328 K. 2002/1676"İHALELİ İŞLERDE İŞ MİKTARININ ARTTIRILMASI ( Yeni İhale Kararı Alınmamış Olması - İş Miktarının Arttırılması Damga Vergisi Ödemeyi Gerektirmeyeceği )
DAMGA VERGİSİ ÖDEMEYİ GEREKTİRMEYEN HALLER ( Yeni İhale Kararı Alınmamış Olması - İş Miktarının Arttırılması Damga Vergisi Ödemeyi Gerektirmeyeceği )
İŞ MİKTARININ ARTTIRILMASI ( İhaleli İşlerde İş Miktarının Arttırılması - İhale Kararını Değiştiren Hususlardan Olmaması - Damga Vergisi Ödenmesinin Gerektirmeyeceği )"
1D7.D30.4.2002E. 2001/328 K. 2002/1676"İHALELİ İŞLERDE İŞ MİKTARININ ARTTIRILMASI ( Yeni İhale Kararı Alınmamış Olması - İş Miktarının Arttırılması Damga Vergisi Ödemeyi Gerektirmeyeceği )
DAMGA VERGİSİ ÖDEMEYİ GEREKTİRMEYEN HALLER ( Yeni İhale Kararı Alınmamış Olması - İş Miktarının Arttırılması Damga Vergisi Ödemeyi Gerektirmeyeceği )
İŞ MİKTARININ ARTTIRILMASI ( İhaleli İşlerde İş Miktarının Arttırılması - İhale Kararını Değiştiren Hususlardan Olmaması - Damga Vergisi Ödenmesinin Gerektirmeyeceği )"
1D7.D11.4.2002E. 2001/4529 K. 2002/1505"İŞ MİKTARININ ARTIRILMASI ( İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı İhale Kararı Üzerinden Damga Vergisi Alınamayacağı )
İHALE ( İş Miktarının Artırılması - İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı İhale Kararı Üzerinden Damga Vergisi Alınamayacağı )
DAMGA VERGİSİ ALINAMAMASI ( İş Miktarının Artırılması - İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı )
HAKSIZ VE YERSİZ ALINAN VERGİ ( Faizi İle Birlikte Ret ve İadesinin Koşulları )"
1D7.D11.4.2002E. 2001/4529 K. 2002/1505"İŞ MİKTARININ ARTIRILMASI ( İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı İhale Kararı Üzerinden Damga Vergisi Alınamayacağı )
İHALE ( İş Miktarının Artırılması - İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı İhale Kararı Üzerinden Damga Vergisi Alınamayacağı )
DAMGA VERGİSİ ALINAMAMASI ( İş Miktarının Artırılması - İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı )
HAKSIZ VE YERSİZ ALINAN VERGİ ( Faizi İle Birlikte Ret ve İadesinin Koşulları )"
1D7.D20.2.2002E. 2000/1000 K. 2002/739"NİSBİ DAMGA VERGİSİ UYGULANABİLMESİ ( Sözleşmelerde Nisbi Damga Vergisi Uygulanabilmesi - Sözleşmenin Belirli Bir Parayı İhtiva Edip Etmediği )
SÖZLEŞMENİN BELİRLİ BİR PARAYI İHTİVA EDİP ETMEMESİ ( Nisbi Damga Vergisi Hesaplanması Şartı )
DAMGA VERGİSİ HESAPLAMA ( Sözleşmelerde Nisbi Damga Vergisi Uygulanabilmesi - Sözleşmenin Belirli Bir Parayı İhtiva Edip Etmediğinin Belirlenmesi )"
1D7.D30.4.2001E. 2000/1585 K. 2001/1439"ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ SURETİYLE ÖZ SERMAYE ARTIRIMI ( Damga Vergisine Tabi Olacağı )
DAMGA VERGİSİNE TABİ OLMA ( Şirketin Devraldığı Şirketin Öz Sermayesinin İlavesi Suretiyle Sermaye Artırımına Gitmesi )
SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMİNİN DAMGA VERGİSİNDEN MUAF TUTULAMAYACAĞI ( Şirketlerin Birleşmesi ve Devralınan Şirket Sermayesinin Devralanın Sermayesine Eklenmesiyle )
BİRLEŞME SURETİYLE ŞİRKET SERMAYESİNİN ARTIRILMASI İŞLEMİ ( Damga Vergisine Tabi Olması )"
1D7.D2.4.2001E. 2000/1354 K. 2001/1045"DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI TANINMASI MECBURİYETİ ( Yatırım Teşvik Belgesine Dayanan Zorunlu Şart Niteliğindeki Sermaye Artırımı İşlemi )
SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMİNİN YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE ZORUNLU ŞART OLARAK BULUNMASI ( Yapılan Sermaye Artırımının Damga Vergisinden Muaf Olacağı )
YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE SERMAYE ARTIRIMININ ZORUNLU ŞART OLARAK BULUNMASI ( Yapılan Sermaye Artırımının Damga Vergisinden Muaf Olacağı )
VERGİ MUAFİYETİ ( Yatırım Teşvik Belgesinden Kaynaklanan Sermaye Artırımı İşlemi )"
1D7.D4.10.2000E. 1999/2795 K. 2000/2611"DAMGA VERGİSİ ( Alacak Haklarının Factoring Firmasına Devrini Sağlayan Temliknamenin Vergiye Tabi Olması )
TEMLİKNAME ( Alacak Haklarının Factoring Firmasına Devrini Sağlayan Temliknamenin Damga Vergisine Tabi Olması )
ALACAK HAKLARININ FACTORİNG FİRMASINA DEVRİNİ SAĞLAYAN TEMLİKNAME ( Damga Vergisine Tabi Olması )
FACTORİNG FİRMASINA ALACAK HAKLARININ DEVRİNİ SAĞLAYAN TEMLİKNAME ( Damga Vergisine Tabi Olması )"
1D7.D25.5.2000E. 1999/1061 K. 2000/1718"DAMGA VERGİSİ ( Avans Sözleşmesinin Vergiden Müstesna Olduğu Hususunda Görüş Olmaması Nedeniyle Vergi Tarhiyatında Usulsüzlük Olmaması )
AVANS SÖZLEŞMESİ ( Vergiden Müstesna Olmadığından Damga Vergisi Tarhiyatında Usulsüzlük Olmaması )
KUSUR CEZASI ( Damga Vergisinin Ödenmemesinde Kasıt Olmadığından Kusur Cezasının Uygulanmasının Yerinde Olması )
KASIT UNSURU ( Damga Vergisinin Ödenmemesinde Kasıt Olmadığından Kusur Cezasının Uygulanmasının Yerinde Olması )"
1D7.D4.4.2000E. 1999/2761 K. 2000/958"DAMGA VERGİSİ ( İlan ve Reklam Sözleşmesi Dolayısıyla Söz Konusu Sözleşmenin Taraflarca İmzalandığı Anda Verginin Doğmuş Olması )
SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİNİN DOĞUMU ( İlan ve Reklam Sözleşmesi Dolayısıyla Söz Konusu Sözleşmenin Taraflarca İmzalandığı Anda Verginin Doğmuş Olması )"
1D7.D4.4.2000E. 1999/2761 K. 2000/958"DAMGA VERGİSİ ( İlan ve Reklam Sözleşmesi Dolayısıyla Söz Konusu Sözleşmenin Taraflarca İmzalandığı Anda Verginin Doğmuş Olması )
SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİNİN DOĞUMU ( İlan ve Reklam Sözleşmesi Dolayısıyla Söz Konusu Sözleşmenin Taraflarca İmzalandığı Anda Verginin Doğmuş Olması )"
1D7.D3.4.2000E. 1999/2132 K. 2000/928"DAMGA VERGİSİ ( Ödeme Belgesinde Ödemede Bulunulan Kişinin İmzasının Yer Almaması - Cezalı Damga Vergisi Tarh Edilemeyeceği )
BELEDİYEYE BAĞLI TANZİM SATIŞ ŞUBESİNCE YAPILAN ÖDEMELER ( Belgede Ödemede Bulunulan Kişinin İmzasının Yer Almaması - Cezalı Damga Vergisi Tarh Edilemeyeceği )
MAKBUZ VE İBRA SENEDİ KABUL EDİLMEYEN BELGELER ( Ödeme Belgesinde Ödemede Bulunulan Kişinin İmzasının Yer Almaması - Cezalı Damga Vergisi Tarh Edilemeyeceği )
İBRA SENEDİ KABUL EDİLMEYEN BELGELER ( Ödeme Belgesinde Ödemede Bulunulan Kişinin İmzasının Yer Almaması - Cezalı Damga Vergisi Tarh Edilemeyeceği )"
1D7.D7.2.2000E. 1999/1739 K. 2000/347"DAMGA VERGİSİ ( Motorlu Araç Satış Sözleşmesinde Verginin Taraflarca İmzalandığı Tarihte Doğması )
MOTORLU ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisinin Sözleşmenin Taraflarca İmzalandığı Tarihte Doğması )
ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisinin Sözleşmenin Taraflarca İmzalandığı Tarihte Doğması )
BELGENİN DAMGA VERGİSİNE TABİ OLMASI ( Bir Hususu İspat ve Belli Etmek İçin İbraz Edilebilme Niteliğine de Sahip Olmasının Gerekmesi )"
1D7.D7.2.2000E. 1999/1739 K. 2000/347"DAMGA VERGİSİ ( Motorlu Araç Satış Sözleşmesinde Verginin Taraflarca İmzalandığı Tarihte Doğması )
MOTORLU ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisinin Sözleşmenin Taraflarca İmzalandığı Tarihte Doğması )
ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisinin Sözleşmenin Taraflarca İmzalandığı Tarihte Doğması )
BELGENİN DAMGA VERGİSİNE TABİ OLMASI ( Bir Hususu İspat ve Belli Etmek İçin İbraz Edilebilme Niteliğine de Sahip Olmasının Gerekmesi )"
1D7.D3.2.2000E. 1999/1673 K. 2000/315"YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ( Şirketin Sermaye Artırmasında Damga Vergisi Uygulanıp Uygulanmaması )
DAMGA VERGİSİ ( Teşvik Belgesi Sahibi Şirketin Süresi Dolan Teşvik Belgesi Nedeniyle Sermaye Artırımında Damga Vergisi İstisnasından Yararlanamaması )
SERMAYE ARTIRIMI ( Süresi Dolan Teşvik Belgesi Nedeniyle Sermaye Artırımında Damga Vergisi İstisnasından Yararlanamaması )"
1D7.D16.12.1999E. 1999/10 K. 1999/4175"DAMGA VERGİSİ ( Sözleşmelerin İçerdikleri Miktarlar Üzerinden Hesaplanan Vergiden Pul Yapıştırmak Suretiyle Ödenen Maktu Verginin Düşülmesinin Gerekmesi )
NİSPİ DAMGA VERGİSİ ( Sözleşmelerin İçerdikleri Miktarlar Üzerinden Hesaplanan Vergiden Pul Yapıştırmak Suretiyle Ödenen Maktu Verginin Düşülmesinin Gerekmesi )
PUL YAPIŞTIRILARAK ÖDENEN MAKTU VERGİ ( Sözleşmenin İçerdiği Miktar Üzerinden Hesaplanan Nispi Damga Vergisinden Düşülmesinin Gerekmesi )"
1D7.D14.12.1999E. 1999/70 K. 1999/4120"DAMGA VERGİSİ ( Mukavelename Adı Altında Düzenlenen Ancak Hukuki Sonuç Doğurmayan Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olmaması )
MUKAVELENAME ADI ALTINDA DÜZENLENEN KAĞIT ( Kağıdın Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmaması Nedeniyle Damga Vergisine Tabi Olmaması )
HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYAN AMA MUKAVELENAME ADI ALTINDA DÜZENLENEN KAĞIT ( Damga Vergisine Tabi Olmaması )"
1D7.D14.12.1999E. 1999/1898 K. 1999/4121"USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI ( Sat ve Finansal Kirala Sözleşmesinin Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Değerlendirilememesi )
FİNANSAL KİRALAMA KANUNU ( Sat ve Finansal Kirala Sözleşmesinin Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Değerlendirilememesi )
SAT VE FİNANSAL KİRALA SÖZLEŞMESİ ( Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Değerlendirilememesi )
DAMGA VERGİSİ ( Sat ve Finansal Kirala Sözleşmesinin Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Değerlendirilememesi Nedeniyle Damga Vergisi Ödenmesinin Gerekmesi )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( Sat ve Finansal Kirala Sözleşmesinin Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Değerlendirilememesi Nedeniyle Damga Vergisi Ödenmesinin Gerekmesi )"
1D7.D14.12.1999E. 1999/1103 K. 1999/4123"DAMGA VERGİSİ ( Yurtdışı Mühendislik Hizmetleri Karşılığında Düzenlenen Kağıtlar )
YURTDIŞI MÜHENDİSLİK HİZMETİ KARŞILIĞI DÜZENLENEN KAĞIT ( Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığının Yapılacak İnceleme İle Belirlenmesi )
MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR ( Yurtdışı Mühendislik Hizmetleri Karşılığında Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )"
1D7.D8.12.1999E. 1999/1064 K. 1999/4059"DAMGA VERGİSİ ( Keşif Bedelindeki Artışın Sözleşmede Öngörülen Tutarı Değiştirmesi Durumunda Artırılan Tutar Üzerinden Vergi Alınması )
İHALE KARARI ( Keşif Bedelinin İhale Kararından Bağımsız İş Olması )
KEŞİF BEDELİNDEKİ ARTIŞ ( Sözleşmede Öngörülen Tutarın Değişmesi Durumunda Artırılan Tutar Üzerinden Damga Vergisi Alınması )
SÖZLEŞMEDEKİ TUTARIN ARTIRILMASI ( Artırılan Tutar Üzerinden Damga Vergisi Alınması )"
1D7.D7.12.1999E. 1999/1046 K. 1999/4057"KUSUR CEZALI DAMGA VERGİSİ ( Şirket Lehine Açılan İhracat Akreditifinin Kullanılmayan Kısmına İlişkin Olarak Tarh Edilmesi )
DAMGA VERGİSİ ( Şirket Lehine Açılan İhracat Akreditifinin Kullanılmayan Kısmına İlişkin Olarak Tarh Edilmesi )
YABANCI ÜLKEDE DÜZENLENEN KAĞITLAR ( Türkiyede Resmi Dairelere İbraz Edildiği Takdirde Vergiye Tabi Tutulması )"
1D7.D30.11.1999E. 1997/3790 K. 1999/3956"TEMİNAT ( Gayrımenkullerin Teminat Fonksiyonlarını İfa Edebilmelerinin Haciz Varakasına Müsteniden Haczedilmeleri İle Mümkün Olması )
GAYRIMENKULLERİN TEMİNAT FONKSİYONLARINI İFA EDEBİLMELERİ ( Haciz Varakasına Müsteniden Haczedilmeleri İle Mümkün Olması )
HACİZ VARAKASI ( Gayrımenkullerin Teminat Fonksiyonlarını İfa Edebilmelerinin Haciz Varakasına Müsteniden Haczedilmeleri İle Mümkün Olması )
TEMİNAT SENEDİ ( Gayrımenkulün Teminat Olarak Kabulü İstemini İçeren Dilekçenin Teminat Senedi Olarak Kabul Edilememesi )"
1D7.D15.11.1999E. 1999/1309 K. 1999/3702"STİCKER ( Faktoring Hizmeti Sunulan Firma Tarafından Alıcı Firma Adına Düzenlenen Faturalara Yapıştırılan ve Fatura Bedelinin Faktoring Hizmeti Sunan Firmaya Devredildiğini Belirtmesi )
FAKTORİNG HİZMETİ SUNAN FİRMA TARAFINDAN DÜZENLENEN FATURALARA YAPIŞTIRILAN STİCKERLER ( Nisbi Oranda Damga Vergisine Tabi Tutulması )
DAMGA VERGİSİ ( Faktoring Hizmeti Sunulan Firma Tarafından Alıcı Firma Adına Düzenlenen Faturalara Yapıştırılan Stickerlerin Nisbi Oranda Damga Vergisine Tabi Tutulması )
FATURAYA YAPIŞTIRILAN STİCKERLER ( Nisbi Oranda Damga Vergisine Tabi Tutulması )"
1D7.D11.10.1999E. 1999/178 K. 1999/3259"KEŞİF BEDELİ ARTIŞI ( Yeni Bir İhale Gibi Düşünülememesi )
DAMGA VERGİSİ ( Keşif Bedelindeki Artışın Yeni Bir İhale Gibi Düşünülememesi )
İHALE KARARI SONRASI İMZALANAN SÖZLEŞME ( Artırılan Keşif Bedeli Üzerinden Damga Vergisinin Ödenmesi )
TADİLAT VE İNŞAAT İŞİ ( İhale Kararı Sonrası İmzalanan Sözleşme İle Artırılan Keşif Bedeli Üzerinden Damga Vergisinin Ödenmesi )"
1D7.D29.9.1999E. 1999/309 K. 1999/3112"DAMGA VERGİSİ ( Nevi Değişikliği Yaparak Lİmitedden Anonime Dönüşümü Sırasında Yeniden Bir Kuruluş Sözleşmesi Düzenlendiğinden Bahisle Damga Vergisi Tahakkukunun Yerinde Olmaması )
NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ ( Lİmited Şirketin Anonime Dönüşmesi Sırasında Yeniden Bir Kuruluş Sözleşmesi Düzenlendiğinden Bahisle Damga Vergisi Tahakkukunun Yerinde Olmaması )
LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ ( Dönüşüm Sırasında Yeniden Bir Kuruluş Sözleşmesi Düzenlendiğinden Bahisle Damga Vergisi Tahakkukunun Yerinde Olmaması )"
1D7.D15.6.1999E. 1998/4000 K. 1999/72521"DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETTEN SONRA ALINAN TEŞVİK BELGESİ ( Geçmişe Dönük Olarak Damga Vergisi ve Harç İstisnası Kapsamında Olması )
TEŞVİK BELGESİ ( Döviz Kazandırıcı Faaliyetten Sonra Alınması Nedeniyle Geçmişe Dönük Olarak Damga Vergisi ve Harç İstisnası Kapsamında Olması )
VERGİ VE HARÇ İSTİSNASI ( Döviz Kazandırıcı Faaliyetten Sonra Alınana Teşvik Belgesinin Geçmişe Dönük Olarak Damga Vergisi ve Harç İstisnası Kapsamında Olması )
DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI ( Döviz Kazandırıcı Faaliyetten Sonra Alınana Teşvik Belgesinin Geçmişe Dönük Olarak Damga Vergisi ve Harç İstisnası Kapsamında Olması )"
1D7.D25.5.1999E. 1998/3174 K. 1999/2137"DAMGA VERGİSİ ( Ödenecek Vergiden Hareket Edilerek Damga Vergisi Matrahına Ulaşılamaması )
SERMAYE ARTIRIMI ( İstisna Tutarının Artırılan Miktardan Düşülmesinden Sonra Kalan Miktarın Düzenlemede Belirtilen Şekilde Vergilendirilmesi )
YATIRIMI TEŞVİK BELGESİNE SAHİP ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI ( İstisna Tutarının Artırılan Miktardan Düşülmesinden Sonra Kalan Miktarın Düzenlemede Belirtilen Şekilde Vergilendirilmesi )"
1D7.D13.5.1999E. 1998/1766 K. 1999/2041"DAMGA VERGİSİ ( Feshedilen İhale Kararı Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Belediye Başkanlığı Adına Salınması )
KAÇAKÇILIK CEZALI DAMGA VERGİSİ ( Feshedilen İhale Kararı Nedeniyle Sorumlu Sıfatıyla Belediye Başkanlığı Adına Salınması )
FESHEDİLEN İHALE KARARI NEDENİYLE KAÇAKÇILIK CEZALI DAMGA VERGİSİ ( Sorumlu Sıfatıyla Belediye Başkanlığı Adına Salınan Verginin Kaldırılması )
BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADINA KAÇAKÇILIK CEZALI DAMGA VERGİSİ SALINMASI ( Feshedilen İhale Nedeniyle Salınan Verginin Kaldırılması )"
1D7.D27.4.1999E. 1998/2262 K. 1999/1793"NİSBİ DAMGA VERGİSİ HESAPLANMASI ( Gerekli Şartlar )
DAMGA VERGİSİNE TABİ OLMAMA ( Davacının Diğer Şirkete Gönderdiği ve Talep Ettiği Malları Gösteren Yazının Taahhütname veya Sözleşme Olarak Kabul Edilememesi )
TAAHHÜTNAME VEYA SÖZLEŞME NİTELİĞİ BULUNMAYAN VE TALEP EDİLEN MALLARI GÖSTEREN YAZI ( Nisbi Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağı )"
1D7.D14.4.1999E. 1998/674 K. 1999/1463"DAMGA VERGİSİ ( Birleşme Sözleşmesinin Nispi Oranda Damga Vergisine Tabi Olması )
BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ ( İki Şirket Arasında Düzenlenen ve Belli Parayı İçermeyen Sözleşmenin Maktu Oranda Damga Vergisine Tabi Olması )
MAKTU DAMGA VERGİSİ ( İki Şirket Arasında Düzenlenen ve Belli Parayı İçermeyen Birleşme Sözleşmesinin Maktu Oranda Damga Vergisine Tabi Olması )
İKİ ŞİRKET ARASINDA DÜZENLENEN VE BELLİ PARAYI İÇERMEYEN BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ ( Maktu Oranda Damga Vergisine Tabi Olması )"
1D7.D8.4.1999E. 1998/2944 K. 1999/1392"KUSUR CEZALI DAMGA VERGİSİ ( Müşterinin Bankadaki Hesabında Bulunan Paranın Rehnedilmesi Amacıyla Düzenlenen Rehin Blokaj Sözleşmesi Nedeniyle )
DAMGA VERGİSİ ( Birbirine Bağlı ve Bir Asıldan Doğma Olmayan ve Bir Kağıtta Toplanmayan Sözleşmelerin Ayrı Ayrı Damga Vergisine Tabi Olmaları )
BİRBİRİNE BAĞLI VE BİR ASILDAN DOĞMA OLMAYAN SÖZLEŞMELER ( Ayrı Ayrı Damga Vergisine Tabi Olmaları )"
1D7.D17.3.1999E. 1998/1346 K. 1999/1140"KREDİ İŞLEMİ İÇİN TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN İPOTEK ( Ayrıca Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )
DAMGA VERGİSİNİN REESKONT FAİZİYLE BERABER İADESİ TALEBİ ( Kredi İşlemi İçin Teminat Olarak Gösterilen İpotek İçin Ödenen )
İPOTEK İŞLEMİ NEDENİYLE TAHSİL EDİLEN DAMGA VERGİSİNİN REESKONT FAİZİYLE BİRLİKTE İADESİ TALEBİ ( İpoteğin Kredi İşlemi İçin Teminat Olarak Gösterilmiş Olması )"
1D7.D9.3.1999E. 1997/2771 K. 1999/973"REPO TEYİT FORMU ( Bankada Kalan İmzasız Suret-Damga Vergisi )
DAMGA VERGİSİ ( Bankada Kalan İmzasız Repo Teyit Formu Sureti )
İMZASIZ SURET ( Bankada Kalan Repo Teyit Formu-Damga Vergisi )"
1D7.D3.3.1999E. 1997/4141 K. 1999/891"SÖZLEŞMEDEN NİSBİ VERGİ ALINMASI ( Sözleşme Metninde Belli Bir Meblağın Yer Almasının Gerekmesi )
DAMGA VERGİSİ ( Sözleşmeden Nisbi Şekilde Vergi Alınması İçin Sözleşme Metninde Belli Bir Meblağın Yer Almasının Gerekmesi )
NİSBİ ORANLI VERGİLENDİRME ( Sözleşmeden Nisbi Şekilde Vergi Alınması İçin Sözleşme Metninde Belli Bir Meblağın Yer Almasının Gerekmesi )
ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ ( Sözleşmeden Nisbi Şekilde Vergi Alınması İçin Sözleşme Metninde Belli Bir Meblağın Yer Almasının Gerekmesi )
SERMAYENİN DİĞERİNİN NOMİLAN SERMAYESİ KADAR ARTIRILACAĞINA İLİŞKİN SÖZLEŞME HÜKMÜ ( Bu Hükümde Meblağ Yer Almadığından Nisbi Vergi Alınamaması )"
1D7.D25.2.1999E. 1997/2770 K. 1999/773"AKİT NİTELİĞİ ( Hisse Satışına İlişkin Makbuz İbareli Kağıdın Gerçekte Akit Niteliği Taşıması-Damga Vergisi )
MAKBUZ İBARELİ KAĞIDIN GERÇEKTE AKİT OLMASI ( Hisse Satışı-Damga Vergisi )
DAMGA VERGİSİ ( Hisse Satışı-Makbuz İbareli Kağıdın Gerçekte Akit Niteliği Taşıması )"
1D7.D16.2.1999E. 1998/2476 K. 1999/566"KONTRGARANTİ ( Yurtdışındaki Şubede Tutulan Ancak Hükmünden Türkiye'de Yararlanılan Kontrgaranti nin Damga Vergisine Tabi Olması )
DAMGA VERGİSİ ( Yurtdışındaki Şubede Tutulan Ancak Hükmünden Türkiye'de Yararlanılan Kontrgaranti nin Damga Vergisine Tabi Olması )
YURT DIŞINDAKİ ŞUBEDE TUTULAN ANCAK HÜKMÜNDEN TÜRKİYE'DE YARARLANILAN KONTRGARANTİ ( Damga Vergisine Tabi Olması )
BANKA ŞUBELERİ ( Aynı Banka Genel Müdürlüğünün Birer Birimleri Olup Şubeler Tarafından Yapılan İşlemlerin Aynı Tüzel Kişi Adına Yapılması )"
1D7.D30.12.1998E. 1997/3642 K. 1998/5016"DAMGA VERGİSİ ( Kİşiler Tarafından Belli Parayı Mutazammın Olarak Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetlerinin Vergiye Tabi Olması )
RESMİ DAİRELERE BELİ PARAYI MUTAZAMMIN OLARAK VERİLEN SENETLER ( Damga Vergisine Tabi Olması )"
1D7.D17.12.1998E. 1998/2346 K. 1998/4594"NİSBİ DAMGA VERGİSİ ( Akit Haline Gelmeyen İstek Formu )
AKİT HALİNE GELMEYEN İSTEK FORMU ( Nisbi Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağı )"
1D7.D8.12.1998E. 1998/574 K. 1998/4374"DAMGA VERGİSİ ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
NİSPİ DAMGA VERGİSİ ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
BANKA TARAFINDAN DÜZENLENEN TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
TAAHHÜTNAME TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )"
1VDDGK20.11.1998E. 1997/196 K. 1998/377"NİSPİ DAMGA VERGİSİ ( İthale Konu Eşya - Antrepolar, Sundurmalardaki İthale Konu Eşya )
GENELGENİN İPTALİ, NİSPİ DAMGA VERGİSİ ( İthale Konu Eşya - Antrepolar, Sundurmalardaki İthale Konu Eşya )"
1D7.D18.11.1998E. 1997/4641 K. 1998/3995"DAMGA VERGİSİ ( Belediye Tanzim Satış Müdürlüğünün Yaptığı Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler İçin Düzenlenen Belgeler Üzerinde Ödeme Yapılan Kişilerin İmzasının Olması )
BELEDİYE TANZİM SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI ( Düzenlenen Belgeler Üzerinde Ödeme Yapılan Kişilerin İmzasının Olması Durumunda Damga Vergisine Tabi Olmaları )
ÖDEME YAPILAN KİŞİLERİN İMZASININ OLMASI ( Belediye Tanzim Satış Müdürlüğünün Yaptığı Mal ve Hizmet Alımlarının Damga Vergisine Tabi Olması )"
1D7.D10.11.1998E. 1998/223 K. 1998/3820"DAMGA VERGİSİ ( Şirketin Sermaye Artırımı İşlemi Nedeniyle Ödeyeceği Damga Vergisi Artırım Kararının Tescil Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Belirlenmesi )
SERMAYE ARTIRIMI ( Şirketin Sermaye Artırımı İşlemi Nedeniyle Ödeyeceği Damga Vergisi Artırım Kararının Tescil Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Belirlenmesi )
ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÖDEYECEĞİ DAMGA VERGİSİ ( Artırım Kararının Tescili Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Belirlenmesi )
ANONİM ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÖDEYECEĞİ DAMGA VERGİSİ ( Artırım Kararının Tescili Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Belirlenmesi )"
1D7.D14.10.1998E. 1997/3754 K. 1998/3307"KONTRGARANTİ VE TEMİNAT MEKTUBU ( Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı )
DAMGA VERGİSİ ( Kontrgaranti ve Teminat Mektubunun Tabi Olup Olmadığı )
DÜZENLENEN KAĞITLARIN İSPAT ÖZELLİĞİ ( Damga Vergisine Tabi Olması İçin )"
1D7.D30.9.1998E. 1997/3611 K. 1998/3075"VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMESİ ( Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Dava Açılamaması )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMESİ ( Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Dava Açılamaması )
DÜZELTME BAŞVURUSU ( Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Dava Açılamaması )"
1D7.D30.6.1998E. 1998/1175 K. 1998/2755"DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( Teşvik Belgesine Sahip Şirketin Sermaye Artırım İşleminin Yeniden Değerleme Artış Fonundan Karşılanması Halinde )
TEŞVİK BELGESİNE SAHİP ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIM İŞLEMİ ( Yeniden Değerleme Artış Fonundan Karşılanması Halinde Damga Vergisinden İstisna Olup Olmadığı )
YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ FONU ( Sermaye Artırım İşlemi-Damga Vergisi İstisnası )"
1D7.D28.5.1998E. 1997/3769 K. 1998/2137"MAHSUP NEDENİYLE DÜZENLENEN KAĞITLAR ( Damga Vergisine Tabi Olmadığı )
KAĞIDIN İSPAT VE BELLİ ETME NİTELİĞİ ( Damga Vergisine Tabi Olması İçin )
GELİR VERGİSİ STOPAJININ VERGİDEN MAHSUP EDİLMESİ ( Mahsuba İlişkin Belgenin Damga Vergisine Tabi Olmadığı )
DAMGA VERGİSİ ( Mahsup Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların Tabi Olmadığı )"
1D7.D26.5.1998E. 1997/2574 K. 1998/2036"İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK İŞLEMLER ( İdarenin Tek Yanlı Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlemleri )
İDARENİN BİLGİ EDİNMEK İÇİN YAPILAN BAŞVURUYA VERDİĞİ CEVAP ( İdari Davaya Konu Olamayacağı )
VERGİ UYGULAMASININ AÇIKLANMASI ( İdari Davaya Konu Olamayacağı )
İCRAİLİK NİTELİĞİNDEN YOKSUN İŞLEMLER ( İdari Davaya Konu Olamayacağı )"
1D7.D11.3.1998E. 1997/2482 K. 1998/944"DAMGA VERGİSİ ( Mukavelenamenin %05 Oranında Vergiye Tabi Bulunması )
BİR KAĞIDIN TABİ OLACAĞI VERGİNİN TAYİNİ ( Kağıdın Mahiyetine Bakılması-Kanunlardaki Adlarına Belirtilmemiş Olanlarda Üzerlerindeki Yazının Tazammum Ettiği Hüküm Ve Manaya Bakılacağı )
SÖZLEŞME ( Sözleşmede Bulunabilecek Ana Unsurlar ve Tipik Özellikleri Taşıyan Belgenin Sözleşme Olması )
TUTANAK ( Sözleşmede Bulunabilecek Ana Unsurları Ve Tipik Özellikleri İhtiva Etmemesi )
İDARECE YAPILAN TARHİYATIN İPTALİ ( Sözleşmede Bulunabilecek Ana Unsurlar Ve Tipik Özellikleri Taşıyan Belgenin Sözleşme Olması - %05 Oranında Damga Vergisine Tabi Tutulması )"
1D7.D25.2.1998E. 1997/2496 K. 1998/669"DAMGA VERGİSİ MATRAHI ( Hizmet Bedeline K.D.V.'nin Dahil Edilmeyeceği )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Damga Vergisi Matrahında Dikkate Alınmayacağı )"
1D7.D24.2.1998E. 1997/3972 K. 1998/594"TİCARİ İŞLETME REHNİ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisinden İstisna Olup Olmadığı )
DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA ( Ticari İşletme Rehni Sözleşmesi )"
1D7.D17.2.1998E. 1997/2577 K. 1998/473"DAMGA VERGİSİ DOĞURAN OLAY ( Limited Şirketlerin Sözleşme Değişikliklerinde )
LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ ( Damga Vergisi Doğuran Olay )
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİL VE İLANI ( Limited Şirketlerin Sözleşme Değişikliklerinde Damga Vergisi Doğuran Olay )"
1D7.D11.2.1998E. 1997/2519 K. 1998/367"DAMGA VERGİSİ ( Vergi Alacağının Vergi Borcuna Mahsubu Suretiyle Ortaya Çıkan İşlem Nedeniyle )
VERGİ ALACAĞININ VERGİ MAHSUBU SURETİYLE ORTAYA ÇIKAN İŞLEM ( Damga Vergisine Tabi Olmaması )
MAHSUP ( Vergi Alacağının Vergi Borcuna Mahsubu Suretiyle Ortaya Çıkan İşlemin Damga Vergisine Tabi Olmaması )"
1D7.D9.12.1997E. 1997/2484 K. 1997/4564"SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMLERİ ( Damga Vergisinden Muafiyet Şartları )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Sermaye Artırımı İşlemleri-Şartları )
VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ( Yatırım Teşvik Belgesinde Yer Alması Gereği )"
1D7.D21.11.1997E. 1997/2372 K. 1997/4174"DAMGA VERGİSİ ( Taşınmaz Satış Vaadine İlişkin Olarak Düzenlenen Ön Protokol )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Düzenlenen Ön Protokolün Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı )
ÖN PROTOKOL ( Taşınmaz Satış Vaadine İlişkin Olarak Düzenlenen Ön Protokolün Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı )"
1D9.D19.6.1996E. 1996/472 K. 1996/2308"DAMGA VERGİSİ ( Bayilere Gönderilen Bağlantı Sözleşmesinin Maktu Damga Vergisi )
İCAP VE KABUL ( Maktu Damga Vergisi - Kesin Rakam Taşımayan Sözleşme ve Belgeler )
MAKTU DAMGA VERGİSİ ( Kesin Rakam Taşımayan Sözleşme ve Belgeler - Üretici Firmaların Bayilerine Gönderdiği Sözleşme Maktu Vergiye Tabi Olduğu )"
1D9.D29.5.1996E. 1996/755 K. 1996/1984"VERGİ ALACAĞININ MAHSUBU ( Mahsup Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlar Damga Vergisine Tabi Olmadığı )
DAMGA VERGİSİ ( Vergi Alacağının Mahsubu Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlar - Damga Vergisine Tabi Olmadığı )
KURUMLAR VERGİSİ BEYANINA GÖRE DOĞAN ALACAK ( Mahsup İşlemi - Damga Vergisine Tabi Olmadığı )"
1D9.D29.5.1996E. 1996/502 K. 1996/1998"KULLANILMAYAN İHRACAT AKREDİTİFİ ( Kullanılmayan Akreditiften Damga Vergisi Alınmayacağı )
DAMGA VERGİSİ ( Kullanılmayan İhracat Akreditifi - Damga Vergisi Alacağı Doğmaması )
İHRACAT AKREDİTİF ( Kullanılmayan İhracat Akreditifi - Damga Vergisi Doğmayacağı )
AKREDİTİF ( Kullanılmayan İhracat Akreditifi - Damga Vergisi Hesaplanması Gerekmediği )"
1D7.D24.1.1996E. 1993/2867 K. 1996/199"VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( İcap ve Kabul İşlemi )
İCAP VE KABUL ( Vergiyi doğuran İşlem )
DAMGA VERGİSİ ( İcap ve Kabul Niteliğinde Olan Belgelerin Para İhtiva Eden Sözleşme Niteliğinde Olması Sebebiyle )"
1D7.D20.12.1995E. 1993/5576 K. 1995/5516"AYNI SÖZLEŞME İLE KREDİ KULLANDIRILMASINA DEVAM EDİLMESİ ( Yeni Bir Kayıt veya Mektup Bulunmadığı Sürece Vergiyi doğuran Olayın Gerçekleşmemesi )
KREDİ KULLANIMINDA SÜRE UZATILMASI ( Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleşmemesi )
VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( Gerçekleşmemesi Nedeniyle Damga Vergisi Yüklenememesi )"
1D7.D14.11.1995E. 1993/4981 K. 1995/4400"ANONİM ORTAKLIK TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLER ( Ana Para ve Faizlerinin Ortak Borçlu ve Zincirleme Kefil Olarak Vadesinde Ödeneceğinin Üstlenilmesi )
İHRAÇ EDİLEN TAHVİL ( Ana Para ve Faizlerinin Ortak Borçlu ve Zincirleme Kefil Olarak Vadesinde Ödeneceğinin Üstlenilmesi )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( İhraç Edilen Tahvillerde )"
1D7.D30.10.1995E. 1993/4011 K. 1995/4161"HAKEDİŞLE ÖDENEN KDV ( Damga Vergisi Alınamaması )
DAMGA VERGİSİ ( Hakedişle Birlikte Ödenen KDV'den Alınamaması )"
1D7.D9.10.1995E. 1993/3786 K. 1995/3720"DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( İhracatı Teşvik Belgesinde Damga Vergisi İstisnasının Yeralması - Cezalı Damga Vergisi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
İHRACATI TEŞVİK BELGESİNDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI BELİRTİLMESİ ( Cezalı Damga Vergisi Tarhiyatı Yapılamaması )"
1D9.D10.3.1995E. 1994/615 K. 1995/520"TAKOMETRE TAKMAYAN ARAÇLAR ( Belediye Sınırları Dışına Çıkamayacaklarına Dair Belgenin Noterde Düzenlenmesi - Maktu Damga Vergisine Tabi Olan Belge )
MAKTU HARÇ VE DAMGA VERGİSİ ( Taahhütname Niteliği Taşımayan Belge )
NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİ ( Takometre Takmayan Araçlar - Belediye Sınırlarına Çıkmama Belgesi - Maktu Damga Vergisi )"
1D7.D17.10.1994E. 1994/7637 K. 1994/4777"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Üstlenilen İşin Yada Verilecek Hizmetin Bedeli Olarak Düşünülememesi )
HAKEDİŞTE DAMGA VERGİSİ VE KDV ( Verginin Vergilendirilememesi )"
1VDDGK25.2.1994E. 1993/105 K. 1994/131"DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( Teşvik Belgesinde Yazılı Olmayan Tedbirler )
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ( Damga Vergisi İstisnası - Sermaye Arttırımı Damga Vergisi )"
1VDDGK22.10.1993E. 1993/50 K. 1993/107"SERMAYE ARTIRIM İŞLEMİ ( Damga Vergisinden Muafiyetin Şartları )
DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( Sermaye Artırım İşleminin Damga Vergisinden Muaf Olmasının Şartları )"
1D7.D5.10.1993E. 1992/7807 K. 1993/3945"YÜKÜMLÜ İLE İHALE MAKAMI ARASINDAKİ SÖZLEŞME ( Ek Olarak Düzenlenen İnşaat Girdilerindeki Artış Oranında Yükümlüye Ödenecek Meblağ )
DAMGA VERGİSİ ( Ödenecek Meblağın Belirlenmesine İlişkin Belgenin Vergiye Tabi Olmaması )"
1D9.D16.4.1992E. 1991/2737 K. 1992/1186"DAMGA VERGİSİ ( Bakiye Geçici Verginin Mahsubu - Damga Vergisi Kesilmemesi )
GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU ( Damga Vergisi Kesilmemesi )"
1D9.D3.3.1992E. 1990/2138 K. 1992/701"ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİKLERİNDE DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ ( Nev'i Değiştirme - Damga Vergisi Ödemesi Gerektiği )"
1D9.D25.12.1991E. 1990/3321 K. 1991/4986"DAMGA VERGİSİ ( Dahili Tevkifatın Vergi Borcundan Mahsubu - Damga Vergisi Alınmaması )
MAHSUP ( Damga Vergisi Alınmaması - Kurumlar Vergisi Beyanına Göre Doğan Dahili Tevkifat Alacağı )"
1D9.D25.12.1991E. 1990/3012 K. 1991/4984"VERGİ MUAFİYETİ ( Döviz Kazandırma Faaliyetinin Gerçekleşmemesi - Damga Vergisi ve Noter Harcı Muafiyeti - Vergi Resim Harç Muafiyeti Uygulanamayacağı )
DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETİN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Vergi Muafiyetinin Uygulanmayacağı )
DAMGA VERGİSİ VE NOTER HARCI MUAFİYETİ ( Döviz Kazandırıcı Faaliyetin Gerçekleşmemesi )"
1D9.D30.4.1991E. 1989/3268 K. 1991/1662"TEŞVİK BELGELİ İSTİHKAKLARDA DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( Teşvik Belgeli İstihkaklarda Damga Vergisi İstisnası )
İHRACATI TEŞVİK BELGESİ ( Uluslararası Proje İhalesinden Alınan İstihkak - Damga Vergisi İstisnası )
İSTİSNA ( İhracatı Teşvik Belgesi Sahipliği - İstihkaklarda Damga Vergisi İstisnası )"
1D9.D21.3.1991E. 1989/4845 K. 1991/1039"DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( İhracatı Teşvik Düzenlemeleri Kapsamında Olan İhale )
İHRACATI TEŞVİK DÜZENLEMESİ ( Damga Vergisi İstisnası )"
1D9.D21.3.1991E. 1989/4200 K. 1991/1038"ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE DAMGA VERGİSİ ( Maktu Damga Vergisine Tabi Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( Maktu Damga Vergisi - Şirketler Arası Adi Sözleşmelerde Damga Vergisi )
MAKTU DAMGA VERGİSİ ( Şirketler Arasındaki Adi Sözleşmeler )"
1D9.D12.3.1991E. 1989/4973 K. 1991/767"DAMGA VERGİSİ ( Devlet İhalesi Birim Fiyat Artış Yüzdesi Tesbit Tutanağı Damga Vergisi İstisnası )
DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( İstihkaktan Kesinti Yoluyla Tahsil Edilen Damga Vergisi İadesi )"
1D9.D4.2.1991E. 1989/2581 K. 1991/239"YURTDIŞINDAN SATILAN ALINAN GEMİ ( Yurtdışından Alınan Gemilerin Gemi Siciline Kaydı - Damga Vergisi Muafiyeti )
DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ ( Yurtdışından Satınalınan Geminin Gemi Siciline Tescili )"
1D9.D31.1.1991E. 1989/1175 K. 1991/225"SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE DAMGA VERGİSİ ( Yatırım Teşvik Belgesi - Damga Vergisi Muafiyeti )
DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ ( Yatırım Teşvik Belgesi - Sermaye Arttırımının Damga Vergisi Muafiyeti )
MUAFİYET ( Damga Vergisi Muafiyeti - Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Firmaca Sermaye Arttırımı Yapılması )
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ FİRMALAR ( Sermaye Arttırımı Damga Vergisi Muafiyeti )"
1D9.D30.1.1991E. 1989/2554 K. 1991/200"KAMULAŞTIRMA MAKBUZUNDA DAMGA VERGİSİ ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar - Damga Vergisi Muafiyeti )
DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar Damga Vergisinden Muaf Olduğu )
RESMİ KURULUŞLAR LEHİNE YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Damga Vergisi Muafiyeti )"
1D9.D23.1.1991E. 1990/1178 K. 1991/150"ZİRAİ KREDİLERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ ( Zira Krediler Damga Vergisi İstisna )"
1D9.D23.1.1991E. 1989/1970 K. 1991/153"AYNI KAĞITTA BİRDEN ÇOK İŞLEMDE DAMGA VERGİSİ ( Yüksek Bedelli İşlemin Matrah Olarak Alınması )
DAMGA VERGİSİ ( Aynı Kağıtta Birden Çok İşlem Olması - Yüksek Olan İşlem Değerinin Matrah Olması )
KİRA VE İPOTEK İŞLEMİNİN AYNI BELGEDE OLMASI ( Damga Vergisi - En Yüksek Bedelin Dikkate Alınması )"
1D9.D22.1.1991E. 1989/1470 K. 1991/113"TEMİNAT MEKTUBUNDA DAMGA VERGİSİ ( Kullanılmayan Teminat Mektubu Damga Vergisinin İade Edilmesi )
DAMGA VERGİSİ ( Kullanılmayan Teminat Mektubu Damga Vergisi İadesi )"
1D9.D25.12.1990E. 1989/3006 K. 1990/4465"VADELİ MEVDUATTA DAMGA VERGİSİ
HAMİLİNE VADELİ HESAPLAR-SIRDAŞ HESAP ( Temdit İşlemi - Damga Vergisine Tabi Olması )
DAMGA VERGİSİ ( Vadeli Mevduatta Damga Vergisi - Sırdaş Hesap - Temdit İşlemine Tabi Hamiline Vadeli Hesaplar )"
1D9.D11.4.1990E. 1989/4990 K. 1990/1462"DAMGA VERGİSİ ( İstihkaktan Kesinti Yoluyla Alınan Damga Vergisi - KDV'ye İsabet Eden Damga Vergisi İadesi )
İSTİHKAKLARDAN KESİNTİ YOLUYLA ALINAN DAMGA VERGİSİ ( KDV'ye İsabet Eden Damga Vergisi İadesi )"
1D7.D9.6.1988E. 1988/2281 K. 1988/1633"ÜCRETLİLERDE VERGİ İADESİ MAHSUBU ( Damga Vergisine Tabi Tutulamaması )
DAMGA VERGİSİ ( Ücretlilerde Vergi İadesi Mahsubu )"
1D7.D16.2.1988E. 1986/3202 K. 1988/407"İHRACAT İŞLEMLERİ ( İhracatı Teşvik Tedbirlerinden İstifade Edilmesi )
VERGİ SORUMLUSU ( İhracat İşlemlerinden Yararlanmak İsteyen Kişilerin Süresi İçinde Taahhüt Ettikleri Kadar Malı İhraç Edememeleri )"
1D7.D13.2.1985E. 1984/4291 K. 1985/445"DAMGA VERGİSİ ( Alacağın Temlikinin Damga Vergisine Tabi Olmaması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Damga Vergisine Tabi Olmaması )
KUSUR CEZALI DAMGA VERGİSİ ( Alacağın Temlikinin Damga Vergisine Tabi Olmaması )"

UYUŞMAZLIK

1UMH5.10.2009E. 2008/210 K. 2009/201"SÖZLEŞME ÖNCESİ İHALENİN İPTAL EDİLMESİ ( Karar Pulu Bedelinin Hazineye İrat Kaydedilmesi ve Bir İdari İşlem Niteliğini Taşıdığından Ödenen Karar Pulu Bedelinin İadesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargi Yerinde Çözümleneceği )
KARAR PULU BEDELİ ( İdarece Sözleşme Öncesi İdari Aşamada İhalenin İptal Edilmesi - Karar Pulu Bedelinin İadesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Çözümleneceği )
İDARİ İŞLEM ( İdarece Sözleşme Öncesi İdari Aşamada İhalenin İptal Edilmesi - Ödenen Karar Pulu Bedelinin İadesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )"

SAYIŞTAY

1STKK6.5.2014 K. 38969"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA NEDENİYLE BEDELE HÜKMEDİLMESİ ( Bedelin Davacıya Ödenmesi İçin Yapılan Sözleşmeden "Sulh Protokolü" Damga Vergisi Alınacağı ve Ödemelerde Binde 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesileceği )
SULH PROTOKOLÜ ( Belediyece Yol Geçirilmesi Sebebiyle Kamulaştırmasız Elatma Sonucu Bedelinin Davacıya Ödenmesi İçin Yapılan - Damga Vergisi Alınması ve Ödemelerde Binde 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ALINACAK İŞLEM ( Belediyece Yol Geçirilmesi Sebebiyle Kamulaştırmasız Elatma Sonucu Bedelinin Davacıya Ödenmesi İçin Yapılan "Sulh Protokolü" )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( Belediyece Yol Geçirilmesi Sebebiyle Kamulaştırmasız Elatma Sonucu Bedelinin Davacıya Ödenmesinde Binde 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesileceği )"
1STKK7.1.2014 K. 38174"MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK ETÜT VE PROJE HİZMET İŞLERİNİN YAPIM İŞLERİNDEN AYRI OLARAK VERİLMESİ (Danışmanlık ve Denetim İşleri Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği - 1/2 Oranında Tevkifat Yapılması Gereği)
DANIŞMANLIK VE DENETİM İŞLERİ (KDV Tevkifatı - Mimarlık ve Mühendislik Etüt ve Proje İşlerinin Yapım İşinden Ayrı Olarak Verilmesi Halinde Danışmanlık ve Denetim İşleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve KDV Tevkifatının 1/2 Oranında Yapılması Gereği)
TEDAŞ'TAN YAPILAN ELEKTRİK ALIMI (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şerketinin Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Bulunduğu İktisadi Bir İşletme Olduğu Damga Vergisi Bakımından Resmi Kurum Olmadığı - TEDAŞ'tan Yapılan Elektrik Alımlarında 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesilmesi Gereği)
DAMGA VERGİSİ (TEDAŞ'tan Yapılan Elektrik Alımlarında 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesilmesi Gereği - TEDAŞ'ın Damga Vergisi Bakımından Resmi Kurum Olmadığı)"
1STKK8.10.2013 K. 37731"DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR ( İmzalanmak veya İmza Yerine Geçen Bir İşaret Koymak Suretiyle Düzenlenen ve Herhangi Bir Konuyu İspat veya Belli Edilebilecek Belgeyi İfade Ettiği - Sözleşmede Yazılı Tutarın Herhangi Bir Nedenle Artırılması Halinde Artan Miktar Nisbetinde Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği )
SÖZLEŞMEDE YAZILI TUTARIN HERHANGİ BİR NEDENLE ARTIRILMASI HALİNDE DAMGA VERGİSİ ( Sözleşme Tutarında Yapılan Artan Miktarla Aynı Nisbette Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği - İş Artışı Nedeniyle Artış Oranında Damga Vergisinin Artan Oranda Kesilmesi Gereği )
İŞ ARTIŞI NEDENİYLE DAMGA VERGİSİ ( Sözleşme Bedelinde Artış Oranında Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği )"
1S7.D15.12.2009 K. 10449"ELEKTRİK TÜKETİMİ FATURALARI ( Belediyece TEDAŞ' a Ödenen - Faturalardan Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
BELEDİYENİN TEDAŞ'A ÖDEDİĞİ ELEKTRİK TÜKETİMİ FATURALARI ( Faturalardan Damga Vergisi Kesintisi Yapılacağı )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Belediyece TEDAŞ' a Ödenen Elektrik Tüketimi Faturaları )"
1S1.D15.12.2009 K. 9572"SU TÜKETİM BEDELİ ( Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı'nca İZSU'ya Yapılan Ödemeler - İZSU'nun Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı/Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞININ YAPTIĞI ÖDEMELER ( Su Tüketim Bedeli Olarak İZSU'ya - Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği/İZSU'nun Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI ( İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İktisadi Bir İşletme Olduğu Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı - Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı'nca Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılacağı )"
1S1.D27.10.2009 K. 9534"CEP TELEFONU FATURASI ÖDEMELERİ ( Belediyeye Ait - Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Belediyeye Ait Cep Telefonu Faturası Ödemesinden Damga Vergisi Kesilmesi Gereği )"
1S8.D9.7.2009 K. 6454"MAL VE HİZMET ALIMLARI ( Resmi Dairelerin - Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
RESMİ DAİRELERİN MAL VE HİZMET ALIMLARI ( Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ KESİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Resmi Dairelerin Mal ve Hizmet Alımları Karşılığı Yapılan Ödemeler )"
1S6.D29.6.2009 K. 11917"DAMGA VERGİSİ ( Bir Nüshadan Fazla Olarak Düzenlenen Kağıtların Her Nüshasının Ayrı Ayrı Aynı Miktar ve Nispetle Damga Vergisine Tabi Olduğu )
BİRDEN FAZLA NÜSHA OLARAK DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( Damga Vergisi - Alım İlişkisine İlişkin Sözleşmeninin Bir Nüshası İdarede Biri de Yüklenicide Alıkonmak Üzere İki Nüsha Olarak Düzenlendiğinden Ayrı Ayrı ve Aynı Miktar ve Nispette Damga Vergisine Tabi Olduğu )"
1S6.D4.6.2009 K. 11906"GEÇİCİ PERSONEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Geçici Personel İle Aktedilen - Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREKEN SÖZLEŞMELER ( Geçici Personel İle Aktedilen Hizmet Sözleşmesi )"
1S1.D7.5.2009 K. 9493"İŞ ARTIŞI YAPILMASI ( İdarenin Artış Tutarından Damga Vergisi Alması Gerektiği - Belli Parayı İhtiva Eden Mukavelenamelerin Binde 7,5 Oranında Damga Vergisine Tabi Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ALINMAMASI ( Belli Parayı İhtiva Eden Mukavelenamelerin Binde 7,5 Oranında Damga Vergisine Tabi Olduğu - İdarenin İş Artışı Yapıldığı Zaman Artış Tutarından Damga Vergisi Alması Gerektiği )"
1STKK26.2.2008 K. 29971"KREDİ GERİ ÖDEMELERİ İÇİN DÜZENLENEN VERİLE EMİRLERİ ( Bankaların Resmi Daire Olmadığı Verile Emirlerinin Resmi Daireler Adına Yapılmış Bir Ödeme Olmadığı - Belediye Tarafından Düzenlenerek Bankaya Verilen Belgelerin Damga Vergisine Tabi Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ ( Belediye Tarafından Düzenlenen Kredi Geri Ödemeleri İçin Düzenlenen Verile Emirlerinin Damga Vergisine Tabi Olmadığı )"
1STKK26.2.2008 K. 29971"KREDİ GERİ ÖDEMELERİ İÇİN DÜZENLENEN VERİLE EMİRLERİ ( Bankaların Resmi Daire Olmadığı Verile Emirlerinin Resmi Daireler Adına Yapılmış Bir Ödeme Olmadığı - Belediye Tarafından Düzenlenerek Bankaya Verilen Belgelerin Damga Vergisine Tabi Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ ( Belediye Tarafından Düzenlenen Kredi Geri Ödemeleri İçin Düzenlenen Verile Emirlerinin Damga Vergisine Tabi Olmadığı )"
1STKK26.2.2008 K. 29971"İLLER BANKASINA YAPILAN BELEDİYE SERMAYE PAYI ÖDEMELERİ ( Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamış Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE SERMAYE PAYI ÖDEMELERİ ( İller Bankasına Yapılan - Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamış Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ ( İller Bankasına Yapılan Belediye Sermaye Payı Ödemeleri )"
1S4.D12.2.2008 K. 30561"YOLCU UÇAĞI SATIN ALINMASI ( Kamu İhale Kanunu Md. 22'ye Göre - "Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı"nın Bir İhale Kararının Tüm Niteliklerini Taşıması/İhale Kararı Gibi Damga Vergisine Tabi Olması Gerektiği )
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TUTANAĞI ( Bir İhale Kararının Tüm Niteliklerini Taşıması/İhale Kararı Gibi Damga Vergisine Tabi Olması Gerektiği - Kamu İhale Kanunu Md. 22'ye Göre Satın Alınan Yolcu Uçağı )
İHALE KARARI NİTELİĞİ TAŞIYAN TUTANAK ( Kamu İhale Kanunu Md. 22'ye Göre Yolcu Uçağı Satın Alınması Hakkında - İhale Kararı Gibi Damga Vergisine Tabi Olacağı )
DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTANAK ( Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı - Kamu İhale Kanunu Md. 22'ye Göre Yolcu Uçağı Satın Alınması )"
1STKK5.2.2008 K. 29910"İLLER BANKASI ELİYLE DAĞITILAN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ PAYI ( Resen Mahsup Edilen Ortaklık Payı Ödemesinden Damga Vergisi Kesilmemesinde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
ORTAKLIK PAYI ÖDEMESİ ( İller Bankası Eliyle Dağıtılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Resen Mahsup Edilen - Damga Vergisi Kesilmemesinde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ( İller Bankası Eliyle Dağıtılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Resen Mahsup Edilen Ortaklık Payı Ödemesi )"
1S4.D21.2.2007 K. 30321"BELEDİYENİN ŞAHISTAN KİRALADIĞI ARSA İÇİN ÖDEDİĞİ BEDEL ( Binde 7,5 Oranında Damga Vergisi %22 Oranında Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılması Gerektiği )
ARSA KİRASINDAN TEVKİFAT ( Belediyenin Bir Şahıstan Kiraladığı - Bedelinden Binde 7,5 Oranında Damga Vergisi %22 Oranında Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılması Gerektiği )"
1STKK16.1.2007 K. 29039"DAMGA VERGİSİ ( Herhangi Bir Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olması İçin Söz Konusu Belgenin Resmî Daireye İbraz Edilmesi Gerekeceği )
RESMÎ DAİREYE İBRAZ ( Damga Vergisi Kanununda Yer Alan Hükümler Uyarınca Herhangi Bir Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olması İçin Söz Konusu Belgenin Resmî Daireye İbraz Edilmesi Gerekeceği )
İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENMESİ ÖNGÖRÜLEN SÖZLEŞMELER ( İbraz Edilmeyen Nüshadan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İki Nüsha Olarak Düzenlenmesi Öngörülen Sözleşmelerden İbraz Edilmeyen Nüshadan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
1STKK17.10.2006 K. 28860"İLLER BANKASINA YAPILAN ÖDEME ( Belediye Ortaklık Payı Olarak Mahsuben Yapılan - Düzenlenen Kağıtlardan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamış Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE ORTAKLIK PAYI OLARAK MAHSUBEN YAPILAN ÖDEME ( Düzenlenen Kağıtlardan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamış Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - İller Bankasına Yapılan Ödeme )
DAMGA VERGİSİ ( İller Bankasına Belediye Ortaklık Payı Olarak Mahsuben Yapılan Ödeme - Düzenlenen Kağıtlardan Kesinti Yapılmamış Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
1STKK30.5.2006 K. 28736/1"DAMGA VERGİSİ ( İller Bankası Eliyle Dağıtılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Re'sen Mahsup Edilen Ortaklık Payı Ödemesinden Damga Vergisi Kesilmemesinin Mevzuata Aykırı Olmadığı )
İLLER BANKASINA BELEDİYE ORTAKLIK PAYI OLARAK MAHSUBEN YAPILAN ÖDEME ( Damga Vergisine Kağıtların Kanunda Tek Tek Sayıldığı İller Bankasına Belediye Ortalık Payı Olarak Mahsuben Yapılan Ödemeden Damga Vergisi Kesilmemesinin Mevzuata Aykırı Olmadığı )"
1STKK30.5.2006 K. 28736/1"KAMULAŞTIRILAN GAYRIMENKULLER ( Bedelin Artırılması Davası Açılması Suretiyle Gecikme Faizi Vekalet Ücreti Yargılama Gideri Vs. İçin Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerekeceği )
BEDEL ARTTIRIM DAVASI ( Kamulaştırılan Gayrımenkuller İçin Bedelin Artırılması Davası Açılması Suretiyle Gecikme Faizi Vekalet Ücreti Yargılama Gideri Vs. İçin Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesileceği )
DAMGA VERGİSİ ( Kamulaştırılan Gayrımenkuller İçin Bedelin Artırılması Davası Açılması Suretiyle Gecikme Faizi Vekalet Ücreti Yargılama Gideri Vs. İçin Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerekeceği )"
1S6.D11.4.2006 K. 11310"DAMGA VERGİSİ ( İşçilere Ödenen İhbar Tazminatının Bürüt Tutarı Üzerinden Damga Vergisi Kesilmesi Gereği - İhbar Tazminatından Gelir Vergisi Düşüldükten Sonra Kalan Tutar Üzerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmasının Fazla Ödemeye Neden Olduğu )
İHBAR TAZMİNATINDAN DAMGA VERGİSİ KESİLMESİ ( Bürüt Tutarı Üzerinden Damga Vergisi Kesilmesi Gereği - Damga Vergisinin İhbar Tazminatından Gelir Vergisi Düşüldükten Sonra Kesilmesinin Fazla Ödemeye Neden Olduğu )"
1STKK3.6.2003 K. 26501"İLLER BANKASINA SERMAYE İŞTİRAK PAYI ALTINDA YAPILAN ÖDEMELER ( Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği - Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daire Sayılmadığı )
RESMİ DAİRE SAYILMAMAK ( İller Bankasının Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daire Sayılmadığı - İştirak Payı Adı Altında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( İller Bankasının Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daire Sayılmadığı - İştirak Payı Adı Altında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )"
1STKK3.6.2003 K. 26501"İLLER BANKASINA SERMAYE İŞTİRAK PAYI ALTINDA YAPILAN ÖDEMELER ( Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği - Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daire Sayılmadığı )
RESMİ DAİRE SAYILMAMAK ( İller Bankasının Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daire Sayılmadığı - İştirak Payı Adı Altında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( İller Bankasının Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daire Sayılmadığı - İştirak Payı Adı Altında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )"
1SDK10.4.2002 K. 1087/2"İHALE ( Sözleşmenin Satıcı Firma Tarafından Yurtdışında Alıcı İdare Tarafından Yurtiçinde İmzalandığı - Damga Vergisine Tabi Olduğu/Kesintinin Yapılmamış Olması Nedeniyle Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
SÖZLEŞMENİN TESCİL EDİLMEMESİ ( Sözleşmenin Satıcı Firma Tarafından Yurtdışında Alıcı İdare Tarafından Yurtiçinde İmzalandığı - Damga Vergisine Tabi Olduğu/Kesintinin Yapılmamış Olması )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Sözleşme Satıcı Firma Tarafından Yurtdışında Alıcı İdare Tarafından Yurtiçinde İmzalandığından Damga Vergisine Tabi Olacağı - Yabancı Memlekette Düzenlenmiş Bir Kağıttan Bahsedilemeyeceği )"
1SDK10.4.2002 K. 1087/2"İHALE ( Sözleşmenin Satıcı Firma Tarafından Yurtdışında Alıcı İdare Tarafından Yurtiçinde İmzalandığı - Damga Vergisine Tabi Olduğu/Kesintinin Yapılmamış Olması Nedeniyle Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
SÖZLEŞMENİN TESCİL EDİLMEMESİ ( Sözleşmenin Satıcı Firma Tarafından Yurtdışında Alıcı İdare Tarafından Yurtiçinde İmzalandığı - Damga Vergisine Tabi Olduğu/Kesintinin Yapılmamış Olması )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Sözleşme Satıcı Firma Tarafından Yurtdışında Alıcı İdare Tarafından Yurtiçinde İmzalandığından Damga Vergisine Tabi Olacağı - Yabancı Memlekette Düzenlenmiş Bir Kağıttan Bahsedilemeyeceği )"
1S3.D6.7.2000 K. 295"BELEDİYENİN LEASINGLE OTOBÜS SATINALMASI ( Taksitlerinin Ödenmesi Meyanında Düzenlenen Verile Emirleri Üzerinden Damga Vergisi Kesileceği )
LEASINGLE OTOBÜS SATINALINMASI ( Belediyenin - Taksitlerinin Ödenmesi Meyanında Düzenlenen Verile Emirleri Üzerinden Damga Vergisi Kesileceği )"
1SİBGKK4.11.1999E. 1999/5 K. 4938/1"DAMGA VERGİSİ ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar ve Tezyidi Bedel Davaları - Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )
RESMİ DAİRELER LEHİNE YAPILAN KAMULAŞTIRMALAR ( Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )
KAMULAŞTIRMA ( Resmi Daireler Lehine Yapılan - Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )
TEZYİDİ BEDEL DAVALARI ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar - Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )"
1SİBGKK4.11.1999E. 1999/5 K. 4938/1"DAMGA VERGİSİ ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar ve Tezyidi Bedel Davaları - Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )
RESMİ DAİRELER LEHİNE YAPILAN KAMULAŞTIRMALAR ( Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )
KAMULAŞTIRMA ( Resmi Daireler Lehine Yapılan - Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )
TEZYİDİ BEDEL DAVALARI ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar - Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )"
1STKK29.6.1999 K. 24511"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( İşçilere Kömür Alınması/Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermeyen - Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı/Damga Vergisi Kesilmesine Gerek Olmadığı )
İŞÇİLERE KÖMÜR ALINMASINA DAİR BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermeyen - Damga Vergisi Kesilmesine Gerek Olmadığı/Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ KESİLMEMESİ ( İşçilere Kömür Alınmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararı - Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı/Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermediği )"
1S1.D16.6.1998 K. 6550"DAMGA VERGİSİ ( Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi )
MAKİNE KİMYA ENDÜSTRİSİ ( Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi )"
1S2.D24.10.1996 K. 31554"ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNE ÖDENEN YURTDIŞI OKUL ÜCRETLERİ ( Tahakkuk Yurtiçinde Yapıldıktan Sonra Doğrudan İlgilinin Öğrenim Gördüğü Okula Gönderilmesi )
YURTDIŞINDA BULUNAN ŞAHISLARIN ADINA GÖNDERİLEN MAAŞ GİDERLERİ ( Damga Vergisi İstisnası Kapsamında Olmaması )"
1STKK9.4.1996 K. 23845"DÖNER SERMAYEDEN PUL SATIN ALINMASI ( Hastalar için Düzenlenen Senetlere Yapıştırılmak Üzere Döner Sermayeden Pul Satın Alınıp Gider Kaydedilememesi )
HASTALAR İÇİN SENET DÜZENLENMESİ ( Hastalar için Düzenlenen Senetlere Yapıştırılmak Üzere Döner Sermayeden Pul Satın Alınıp Gider Kaydedilememesi )
DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA KAĞIT ( Yazılıp İmzalanmak veya İmza Yerine Geçen İşaret Koyarak Düzenlenen ve Bir Hususu İspat veya Belli Etmek için İbraz Edilen Belgeleri İfade Etmesi )"
1SDK17.10.1990 K. 772/8"TEKLİF MEKTUBU ( Eksik Yapıştırılan Pul - Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı/Sözleşme Tescilinin Mümkün Olmadığı )
SÖZLEŞME TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Teklif Mektubuna Eksik Yapıştırılan Pul - Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı )
İHALE ( Teklif Mektubuna Eksik Yapıştırılan Pul - Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı/Sözleşme Tescilinin Mümkün Olmadığı )
EKSİK YAPIŞTIRILAN PUL ( Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı - Sözleşme Tescilinin Mümkün Olmadığı )"
1SGKK9.4.1984 K. 4371/1"NİSPİ VERGİYE TABİ MAKBUZLARLA BU MAHİYETTEKİ KAĞITLARA AİT DAMGA VERGİSİ ( KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Nispi Vergiye Tabi Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait - KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan/Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KİT.'LER İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )"

BİM

1İSTANBULBİM-5VD11.7.2017E. 2017/1073 K. 2017/2674"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmaz Üzerinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında İnşa Edilen Yeni Yapıdaki Bağımsız Bölüm Satışından Kaynaklanan Tapu Harcının İptali ve İadesi İstemi - Taşınmazın 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Olması Sebebiyle Harçtan İstisna Olduğu )
RİSKLİ YAPI ( İdari İşlemin İptali İstemi - Taşınmazın 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Olması Sebebiyle Harçtan İstisna Olduğu )
TAPU HARCININ İPTALİ VE İADESİ ( Taşınmazın 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Olması Sebebiyle Harçtan İstisna Olduğu Anlaşıldığından Davaya Konu Tahakkuk İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Davaya Konu İşlemin İptali İle Ödenen Tapu Harcının Davacıya İadesine Dair Kararın İsabetli Olduğu )"
1İSTANBULBİM-5VD7.7.2017E. 2017/425 K. 2017/2651"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine İstinaden Ödenen Damga Vergisi ve Noter Harcının İadesi İstemiyle Yapılan Düzeltme-Şikayet Başvurusunun Reddine Dair İşleminin İptali İstemi - İnşaat Sözleşmesinin Yapıldığı Tarihte Riskli Yapı Olarak Tapuya Şerh Edilmemiş Olan Taşınmazlara Dair Sözleşmelerin Noter Harcı ve Damga Vergisi İstisnasından Yararlanmasının Hukuken Mümkün Olmadığı )
RİSKLİ YAPI ( İdari İşlemin İptali İstemi - Sözleşme Tarihi İtibari İle Riskli Yapı Olduğu Yönünde Herhangi Bir Tespit Bulunmayan Taşınmaz Hakkında Yapılan Noter Sözleşmelerinde Ödenen Harç ve Damga Vergilerinin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı/Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
HARÇ VE DAMGA VERGİSİNİN İADESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine İstinaden Ödenen Damga Vergisi ve Noter Harcının İadesi İstemiyle Yapılan Düzeltme-Şikayet Başvurusunun Reddine Dair İşleminin İptali İstemi - Taşınmazın Sözleşme Tarihi İtibari İle Riskli Yapı Olduğu Yönünde Herhangi Bir Tespit Bulunmadığı/Noter Sözleşmelerinde Ödenen Harç ve Damga Vergilerinin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
1İZMİRBİM-3VD20.6.2017E. 2017/627 K. 2017/972"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Noterde Kat Karşılığı İnşaat ve Vekalet Sözleşmeleri Sebebiyle Alınan Harç ve Damga Vergilerinin İadesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddine Dair İdari İşlemin İptali İstemi - Sözleşme Tarihi İtibari İle Riskli Yapı Olduğu Yönünde Herhangi Bir Tespit Bulunmayan Taşınmaz Hakkında Yapılan Noter Sözleşmelerinde Harç ve Damga Vergilerinin Alınmasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
RİSKLİ YAPI ( İdari İşlemin İptali İstemi - Sözleşme Tarihi İtibari İle Riskli Yapı Olduğu Yönünde Herhangi Bir Tespit Bulunmayan Taşınmaz Hakkında Yapılan Noter Sözleşmelerinde Ödenen Harç ve Damga Vergilerinin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı/Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
HARÇ VE DAMGA VERGİSİNİN İADESİ ( Noterde Kat Karşılığı İnşaat ve Vekalet Sözleşmeleri Sebebiyle Alınan Harç ve Damga Vergilerinin İadesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddine Dair İdari İşlemin İptali İstemi - Taşınmazın Sözleşme Tarihi İtibari İle Riskli Yapı Olduğu Yönünde Herhangi Bir Tespit Bulunmadığı/Noter Sözleşmelerinde Ödenen Harç ve Damga Vergilerinin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"

Madde 2

DANIŞTAY

2VDDGK20.1.2016E. 2015/1054 K. 2016/45"DAMGA VERGİSİNİN KALDIRILMASI VE FAZLA ÖDENEN KISMIN İADESİ DAVASI (İstanbul Atatürk Havalimanında Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Firmalarla İmzalanan Alan Tahsis Sözleşmelerinin Sözleşmede Yer Alan Hüküm Gereğince Süresinin Kendiliğinden Uzaması Halinde Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağının Kabulü Gereği)
ALAN TAHSİS SÖZLEŞMESİ (Damga Vergisinin Kaldırılması ve Fazla Ödenen Kısmın İadesi Talebi - Havalimanında Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Firmalarla İmzalanan Alan Tahsis Sözleşmelerinin Sözleşmede Yer Alan Hüküm Gereğince Süresinin Kendiliğinden Uzaması Halinde Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağı)
SÜRESİ UZAYAN SÖZLEŞME (Davacı Şirketin İmzalamış Olduğu Alan Tahsis Sözleşmelerinde Yer Alan "Yeni Dönem İçin Yenilememe İhbarında Bulunulmadığı Takdirde Tahsis Süresi, Tahsis Bedeli Hariç Olmak Üzere Aynı Hüküm ve Koşullarla Bir Yıl Daha Uzayacaktır" Şeklinde Hüküm Bulunduğu - Verginin Kanuniliği İlkesi)
VERGİNİN KANUNİLİĞİ İLKESİ (Eldeki Davada Davacı Şirketin İmzalamış Olduğu Sözleşme İncelendiğinde Süresi Kendiliğinden Uzayan Sözleşmenin Damga Vergisi Kanununun Aradığı Anlamda Damga Vergisine Tabi Bir Sözleşme Sayılamayacağı - Kanunda Yazılı Olmayan Durumun Yorum Yoluyla Genişletilmesinin Mümkün Olmadığı)
DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA BULUNMAYAN DURUM (Yorum Yoluyla Genişletilerek Vergi Alınmaya Çalışılmasının Verginin Kanuniliği İlkesine Aykırı Olduğunun Kabulü)"
2D6.D28.12.2015E. 2013/1798 K. 2015/18733"SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ ("Taraflar Yazılı Feshi İhbarda Bulunmadıkları Takdirde Takip Eden Yıllarda 1 Yıl Süre İçin Kendiliğinden Uzayacağı" Hükmünün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı - Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
HİZMET SÖZLEŞMESİNDE ŞERH NİTELİĞİNDE HÜKÜM (Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmet Sözleşmesinde "Taraflar Yazılı Feshi İhbarda Bulunmadıkları Takdirde Takip Eden Yıllarda 1 Yıl Süre İçin Kendiliğinden Uzayacağı" Hükmünün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı - Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu)
SÖZLEŞMEDEKİ FESİH İHBARINDA BULUNULMADIKÇA 1'ER YIL KENDİLİĞİNDEN UZAYACAĞI HÜKMÜ (Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmet Sözleşmesi/Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Hükmün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı)"
2D9.D7.11.2014E. 2013/451 K. 2014/7252"SÖZLEŞMEDE YER ALAN BİR HÜKÜM SEBEBİYLE SÜRESİ KENDİLİĞİNDEN UZAYAN SÖZLEŞME (Üzerinden Yeniden Damga Vergisi Alınamayacağı - Damga Vergisi Alınabilmesi İçin Sözleşmenin Süresinin Uzamasına Dair Mektup Veya Şerh Bulunması Gerektiği)
DAMGA VERGİSİNE TABİ OLMAYAN UZAYAN SÖZLEŞME (Sözleşmenin Süresinin Uzamasına Dair Mektup Veya Şerh Bulunmadığı - "Yeni Dönem İçin Yenilememe İhbarında Bulunulmadığı Takdirde Tahsis Süresi Tahsis Bedeli Hariç Olmak Üzere Aynı Hüküm ve Koşullarla 1 (Bir) Yıl Daha Uzayacaktır" Hükmünün Uzama Şerhi Olarak Kabul Edilemeyeceği)
SÜRESİ KENDİLİĞİNDEN UZAYAN SÖZLEŞME ("Yeni Dönem İçin Yenilememe İhbarında Bulunulmadığı Takdirde Tahsis Süresi Tahsis Bedeli Hariç Olmak Üzere Aynı Hüküm ve Koşullarla 1 (Bir) Yıl Daha Uzayacaktır" Hükmü Nedeniyle - Üzerinden Yeniden Damga Vergisi Alınamayacağı/Damga Vergisi Alınabilmesi İçin Sözleşmenin Süresinin Uzamasına Dair Mektup Veya Şerh Bulunması Gerektiği)"
2D7.D10.4.2012E. 2008/7150 K. 2012/1313"ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ (İkisi de Tam Mükellef Şirketlerin Yurt Dışında İmzalanan Sözleşme Sonrasında - Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği/KVK.'na Göre Yapılan Birleşme Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edildiği )
YURT DIŞINDA ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI (İkisi de Tam Mükellef Olan - KVK.'na Göre Yapılan Birleşme Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edildiği/Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET (İkisi de Tam Mükellef Şirketlerin Yurt Dışında İmzalanan Sözleşme Sonrasında Birleşmesi - KVK.'na Göre Yapılan Birleşme Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edildiği )
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NA GÖRE YAPILAN ŞİRKET BİRLEŞMELERİ (Tam Mükellef Şirketlerin Yurt Dışında İmzalanan Sözleşme İle Birleşmeleri - Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
2D7.D4.4.2005E. 2001/1850 K. 2005/566"BANKA TEMİNAT MEKTUBU ( Birden Fazla Kullanımı Nedeniyle Davacı Şirketin Banka Hesabından Kesilip Bankaca Beyan Edilerek İhtirazi Kayıtsız Ödenen Damga Vergisi - İadesi İstemiyle Ne Şirketin Ne de Bankanın İdari Yargıda Dava Açamayacağı )
DAMGA VERGİSİ ( Banka Teminat Mektubunun Birden Fazla Kullanımı Nedeniyle Davacı Şirketin Banka Hesabından Kesilip Bankaca Beyan Edilerek İhtirazi Kayıtsız Ödenen - İadesi İstemiyle İdari Yargıda Dava Açmaya Olanak Bulunmadığı )
İHTİRAZİ KAYITSIZ ÖDENEN DAMGA VERGİSİ ( Banka Teminat Mektubunun Birden Fazla Kullanımı Nedeniyle Davacı Şirketin Banka Hesabından Kesilip Bankaca Beyan Edilerek Ödenen - İadesi İstemiyle Ne Şirketin Ne de Bankanın İdari Yargıda Dava Açamayacağı )"
2D7.D30.4.2002E. 2001/328 K. 2002/1676"İHALELİ İŞLERDE İŞ MİKTARININ ARTTIRILMASI ( Yeni İhale Kararı Alınmamış Olması - İş Miktarının Arttırılması Damga Vergisi Ödemeyi Gerektirmeyeceği )
DAMGA VERGİSİ ÖDEMEYİ GEREKTİRMEYEN HALLER ( Yeni İhale Kararı Alınmamış Olması - İş Miktarının Arttırılması Damga Vergisi Ödemeyi Gerektirmeyeceği )
İŞ MİKTARININ ARTTIRILMASI ( İhaleli İşlerde İş Miktarının Arttırılması - İhale Kararını Değiştiren Hususlardan Olmaması - Damga Vergisi Ödenmesinin Gerektirmeyeceği )"
2D7.D11.4.2002E. 2001/4529 K. 2002/1505"İŞ MİKTARININ ARTIRILMASI ( İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı İhale Kararı Üzerinden Damga Vergisi Alınamayacağı )
İHALE ( İş Miktarının Artırılması - İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı İhale Kararı Üzerinden Damga Vergisi Alınamayacağı )
DAMGA VERGİSİ ALINAMAMASI ( İş Miktarının Artırılması - İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı )
HAKSIZ VE YERSİZ ALINAN VERGİ ( Faizi İle Birlikte Ret ve İadesinin Koşulları )"
2D7.D8.5.2000E. 1999/1962 K. 2000/1485"DAMGA VERGİSİ HESAPLAMAMASI ( Kredi Sözleşmesinin Yenilenmesi - Sözleşme İçeriğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Ek Sözleşme Yapılmış Olması - Damga Vergisine Tabi Olmadığı )
EK SÖZLEŞME TANZİMİ ( Damga Vergisinin Hesaplanmaması Gerektiği - Asıl Sözleşme İçeriğinin Gerçekleşmemiş Olması Nedeniyle Ek Sözleşme Tanzimi )"
2D7.D11.10.1999E. 1999/178 K. 1999/3259"KEŞİF BEDELİ ARTIŞI ( Yeni Bir İhale Gibi Düşünülememesi )
DAMGA VERGİSİ ( Keşif Bedelindeki Artışın Yeni Bir İhale Gibi Düşünülememesi )
İHALE KARARI SONRASI İMZALANAN SÖZLEŞME ( Artırılan Keşif Bedeli Üzerinden Damga Vergisinin Ödenmesi )
TADİLAT VE İNŞAAT İŞİ ( İhale Kararı Sonrası İmzalanan Sözleşme İle Artırılan Keşif Bedeli Üzerinden Damga Vergisinin Ödenmesi )"
2D7.D29.9.1999E. 1999/309 K. 1999/3112"DAMGA VERGİSİ ( Nevi Değişikliği Yaparak Lİmitedden Anonime Dönüşümü Sırasında Yeniden Bir Kuruluş Sözleşmesi Düzenlendiğinden Bahisle Damga Vergisi Tahakkukunun Yerinde Olmaması )
NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ ( Lİmited Şirketin Anonime Dönüşmesi Sırasında Yeniden Bir Kuruluş Sözleşmesi Düzenlendiğinden Bahisle Damga Vergisi Tahakkukunun Yerinde Olmaması )
LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ ( Dönüşüm Sırasında Yeniden Bir Kuruluş Sözleşmesi Düzenlendiğinden Bahisle Damga Vergisi Tahakkukunun Yerinde Olmaması )"
2D7.D30.9.1998E. 1997/3611 K. 1998/3075"VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMESİ ( Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Dava Açılamaması )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMESİ ( Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Dava Açılamaması )
DÜZELTME BAŞVURUSU ( Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Dava Açılamaması )"
2D7.D20.12.1995E. 1993/5576 K. 1995/5516"AYNI SÖZLEŞME İLE KREDİ KULLANDIRILMASINA DEVAM EDİLMESİ ( Yeni Bir Kayıt veya Mektup Bulunmadığı Sürece Vergiyi doğuran Olayın Gerçekleşmemesi )
KREDİ KULLANIMINDA SÜRE UZATILMASI ( Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleşmemesi )
VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( Gerçekleşmemesi Nedeniyle Damga Vergisi Yüklenememesi )"
2D9.D30.1.1991E. 1989/2554 K. 1991/200"KAMULAŞTIRMA MAKBUZUNDA DAMGA VERGİSİ ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar - Damga Vergisi Muafiyeti )
DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar Damga Vergisinden Muaf Olduğu )
RESMİ KURULUŞLAR LEHİNE YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Damga Vergisi Muafiyeti )"
2D9.D25.12.1990E. 1989/3006 K. 1990/4465"VADELİ MEVDUATTA DAMGA VERGİSİ
HAMİLİNE VADELİ HESAPLAR-SIRDAŞ HESAP ( Temdit İşlemi - Damga Vergisine Tabi Olması )
DAMGA VERGİSİ ( Vadeli Mevduatta Damga Vergisi - Sırdaş Hesap - Temdit İşlemine Tabi Hamiline Vadeli Hesaplar )"
2D7.D13.2.1985E. 1984/4291 K. 1985/445"DAMGA VERGİSİ ( Alacağın Temlikinin Damga Vergisine Tabi Olmaması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Damga Vergisine Tabi Olmaması )
KUSUR CEZALI DAMGA VERGİSİ ( Alacağın Temlikinin Damga Vergisine Tabi Olmaması )"

SAYIŞTAY

2STKK8.10.2013 K. 37731"DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR ( İmzalanmak veya İmza Yerine Geçen Bir İşaret Koymak Suretiyle Düzenlenen ve Herhangi Bir Konuyu İspat veya Belli Edilebilecek Belgeyi İfade Ettiği - Sözleşmede Yazılı Tutarın Herhangi Bir Nedenle Artırılması Halinde Artan Miktar Nisbetinde Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği )
SÖZLEŞMEDE YAZILI TUTARIN HERHANGİ BİR NEDENLE ARTIRILMASI HALİNDE DAMGA VERGİSİ ( Sözleşme Tutarında Yapılan Artan Miktarla Aynı Nisbette Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği - İş Artışı Nedeniyle Artış Oranında Damga Vergisinin Artan Oranda Kesilmesi Gereği )
İŞ ARTIŞI NEDENİYLE DAMGA VERGİSİ ( Sözleşme Bedelinde Artış Oranında Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği )"
2S8.D6.5.2003 K. 5284"BELEDİYE ARAÇ VE İŞYERLERİNE SİGORTA YAPILMASI ( Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
SİGORTA YAPILMASI ( Belediye Araç ve İşyerlerine - Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMAMASI ( Belediye Araç ve İşyerlerine Sigorta Yapılmaması )"
2STKK29.6.1999 K. 24511"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( İşçilere Kömür Alınması/Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermeyen - Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı/Damga Vergisi Kesilmesine Gerek Olmadığı )
İŞÇİLERE KÖMÜR ALINMASINA DAİR BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermeyen - Damga Vergisi Kesilmesine Gerek Olmadığı/Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ KESİLMEMESİ ( İşçilere Kömür Alınmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararı - Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı/Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermediği )"
2SGKK9.4.1984 K. 4371/1"NİSPİ VERGİYE TABİ MAKBUZLARLA BU MAHİYETTEKİ KAĞITLARA AİT DAMGA VERGİSİ ( KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Nispi Vergiye Tabi Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait - KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan/Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KİT.'LER İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )"

Madde 3

YARGITAY

3Y11.HD1.3.2016E. 2015/5301 K. 2016/2248"İTİRAZIN İPTALİ ( Mahkemece Taraflar Arasında Müteselsil Sorumluluktan Kaynaklanan Rücu Talebinin Damga Vergisi Kanunu İle 818 S. BK'nun Md. 146 Hükmüne Göre Değerlendirilip Tartışılması Gerekirken Yanılgılı Değerlendirmelerle Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ ( Alacak Talebinin Taraflar Arasında Düzenlenen Taahhüt Sözleşmesinin Daha Önceden Feragatla Sonuçlanan Şirket Fesih Davasına İbraz Edilmesi Mahkemece Vergi Dairesine Damga Vergisi Kanunu Kapsamında İhbarda Bulunulması Neticesi Doğduğu Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İtirazın İptali - Davacının Alacak Kaleminin Damga Vergisi Kanunu ve Borçlar Kanunu Müteselsil Sorumluluk Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Birden Fazla Kişi Tarafından İmza Edilen Kağıtlara Ait Vergi ve Cezanın Tamamından İmza Edenlerin Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Davacının Alacak Kaleminin Damga Vergisi Kanunu ve Borçlar Kanunu Müteselsil Sorumluluk Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği/İtirazın İptali )"
3Y12.HD7.6.2011E. 2010/31130 K. 2011/11958"MÜZAYEDE MAHALLERİNDE YAPILAN SATIŞLAR ( KDV'ne Tabi Olduğu - Satılan Malın Ait Olduğu Kişinin KDV Mükellefi Olup Olmamasının Bir Önemi Bulunmadığı )
İCRA YOLUYLA YAPILAN SATIŞLAR ( İcra Müdürlüğünce KDV ve Damga Vergisinin Tarh ve Tahakkuk İşlemlerinin Vergi Mükellefi Sıfatı İle Yapıldığı - Bu İşlemlerden Doğan İhtilafların Vergi Mahkemelerinde Çözümleneceği )
KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ ( İcra Yoluyla Yapılan Satışlar/Verginin Mükellefinin Satışı Gerçekleştiren İcra Dairesi Olduğu - Doğan İhtilaflarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
DAMGA VERGİSİNİN TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ ( İcra Yoluyla Yapılan Satışlar/Verginin Mükellefinin Satışı Gerçekleştiren İcra Dairesi Olduğu - Doğan İhtilaflarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İcra Yoluyla Yapılan Satışlar/İcra Müdürlüğünce KDV ve Damga Vergisinin Tarh ve Tahakkuk İşlemlerinin Vergi Mükellefi Sıfatı İle Yapıldığı - Bu İşlemlerden Doğan İhtilafların Vergi Mahkemelerinde Çözümleneceği )"

DANIŞTAY

3VDDGK23.12.2015E. 2015/936 K. 2015/971"DAMGA VERGİSİNİN İADESİ ( Düzenlenen Sözleşme Uyarınca Davacı Şirkete Yapılan Hakediş Ödemesi Üzerinden Kesilen - Dava Konusu Hak Edişin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün Olmadığından Yapılan Damga Vergisi Kesintisinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER ( Yabancı Firmanın Yerli İmalatçı Firmadan Temin Ettiği Alış ve Teslimlerin Döviz Kazandırıcı Nitelikte Olması Nedeniyle İstisna Kapsamında Değerlendirilebileceği - Dava Konusu Hak Edişin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Bulunmadığı/Yapılan Damga Vergisi Kesintisinin Hukuka Uygun Olduğu )
VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ ( Tek Başına Bir Vergi Konusuna İlişkin Olarak İstisna Kapsamının İdari Açıdan Değerlendirilmesi Niteliğinde Olduğu - Yapılan İşin Hukuki Anlamda İstisna Kapsamında Bulunup Bulunmadığı Hususundaki Uyuşmazlığın İse Ancak Yetkili Yargı Yerince Yapılacak Hukuki Değerlendirmeyle Çözümlenebileceği )
DAR MÜKELLEFİYET ( Davacı Şirketin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna Kayıt ve Tescili Yaptırılmışsa da Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Kurulmadığı - Yurt Dışında Yerleşik Corporation Şirketine Bağlı Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olmayan Davacının Vergi Uygulaması Açısından Dar Mükellef Konumunda Bulunduğu )
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI ( Türkiye Cumhuriyeti İle Japonya Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Gelir ve Kurumlar Vergisini Kapsadığı - Damga Vergisi Bu Anlaşma Kapsamında Olmadığından Davacının Bu İddiasının Yerinde Görülmediği )"
3D9.D3.3.2014E. 2013/857 K. 2014/692"DAMGA VERGİSİNİN TERKİNİ İSTEMİ ( İhalenin Yargı Kararı İle İptal Edilmesi - İhale Kararının Hüküm İfade Edebilmesi İçin İhale Kararına ve İhale Kararına İstinaden Düzenlenen Sözleşmeye Karşı Tüm Yolların Tüketilmesi Zorunlu Olup İhaleye İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtlarda Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleşmesi İçin Kağıda Bağlanan Hukuki Durumun Tekemmül Etmesi Halinde Mümkün Olduğu )
İHALENİN YARGI KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ ( Damga Vergisinin Terkini İstemi - İhale Uhdesinde Kalan Mükellef İle İhale Yetkilisi Arasında İmzalanan Sözleşmenin Tekemmül Ettiğinden Söz Etme İmkanı Bulunmadığından ve Bu Durumda 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1'inci Md.si Kapsamında Değerlendirilebilecek Nitelikte Bir Belgeden Söz Edilemeyeceği )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Damga Vergisinin Terkini İstemi - Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'na Ekli ( 1 ) Sayılı Tabloda Yer Alan ve Herhangi Bir Hususu İspat veya Belli Etmek İçin İbraz Edilebilecek Olan Kağıtların Yazılıp İmzalanması ya da İmza Yerine Geçen Bir İşaret Konulması Anında Meydana Geldiği )"
3DIBGK2.7.2012E. 2009/1 K. 2012/2"İHALE ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İhale Makamınca 488 S.K.'a Göre Hesaplanıp İşi Üstlenen Şirketten Kesilerek Veya Alınarak Vergi İdaresine Ödenen Damga Vergisi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
İHALE KARARINA İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicilerin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Dava Açılabileceği/Uyuşmazlığı Görüp Çözmenin Vergi Yargısının Görev Alanına Girdiği )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicinin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması/Hak Edişlerde Damga Vergisi Kadar Azalma Meydana Gelmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabilmesi Gerektiği )
İHALE MAKAMININ YAPTIĞI DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İşi Üstlenen Şirketin Hak Edişlerinden Kesilerek Vergi İdaresine Ödenmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )"
3D7.D10.4.2012E. 2008/7150 K. 2012/1313"ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ (İkisi de Tam Mükellef Şirketlerin Yurt Dışında İmzalanan Sözleşme Sonrasında - Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği/KVK.'na Göre Yapılan Birleşme Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edildiği )
YURT DIŞINDA ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI (İkisi de Tam Mükellef Olan - KVK.'na Göre Yapılan Birleşme Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edildiği/Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET (İkisi de Tam Mükellef Şirketlerin Yurt Dışında İmzalanan Sözleşme Sonrasında Birleşmesi - KVK.'na Göre Yapılan Birleşme Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edildiği )
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NA GÖRE YAPILAN ŞİRKET BİRLEŞMELERİ (Tam Mükellef Şirketlerin Yurt Dışında İmzalanan Sözleşme İle Birleşmeleri - Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
3D7.D1.4.2009E. 2006/2139 K. 2009/1767"ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Asıl Sözleşmeye Bağlı Olarak Sonradan Düzenlenen ve İçerdiği Belli Para Asıl Sözleşmeden Hareketle Hesaplanabilen Protokolün Nispi Damga Vergisine Tabi Olduğu )
PROTOKOLDEN DOĞAN VE İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN ÜZERİNE TAHAKKUK ETTİRİLEN DAMGA VERGİSİ ( İçerdiği Belli Para Asıl Sözleşmeden Hareketle Hesaplanabildiğinden Protokolün Nispi Damga Vergisine Tabi Olduğu )
NİSPİ DAMGA VERGİSİ ( Asıl Sözleşmeye Bağlı Olarak Sonradan Düzenlenen ve İçerdiği Belli Para Asıl Sözleşmeden Hareketle Hesaplanabilen Protokolün Tabi Olduğu )"
3D3.D16.3.2009E. 2007/513 K. 2009/775"MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ( Davacının Müşterilerinin İşlemleri İçin Kullanılmak Üzere Satın Aldığı ve Düzenlediği Hizmet Faturalarında Bedele Dahil Unsurlar Arasında Gösterilmeyen Damga Pulu Alış Bedellerinin Maliyet Kayıtlarına İntikal Ettirilemeyeceği )
DAMGA PULU ALIŞ BEDELLERİ ( Müşavir Davacının Müşterilerinin İşlemleri İçin Kullanılmak Üzere Satın Aldığı ve Düzenlediği Hizmet Faturalarında Bedele Dahil Unsurlar Arasında Gösterilmeyen Bedellerin Maliyet Kayıtlarına İntikal Ettirilemeyeceği )
DAMGA VERGİSİ ( Müşavirlik Faaliyetine Ait Olmadığı Halde Maliyet Kayıtlarına Aldığı ve Müşterisine Yansıttığı Bedelleri Hasılat Kayıtlarına İntikal Ettirdiğini Kanıtlama Yükü Kendisine Ait Olan ve Davacı Adına Yapılan Tarhiyatın Damga Vergilerinin Davacı Tarafından Ödendiği Gerekçesiyle Kaldırılamayacağı )"
3D7.D12.11.2008E. 2006/5427 K. 2008/4557"DAMGA VERGİSİ ( İmzalandığı Tarihte Hukuken Tekemmül Eden Sözleşme Nedeniyle Doğmasından Sonra Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin Vergiyi Doğuran Olayı Ortadan Kaldırmayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ ( İmzalandığı Tarihte Hukuken Tekemmül Eden Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisinin Doğmasından Sonra Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin Vergiyi Doğuran Olayı Ortadan Kaldırmayacağı )
VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN ORTADAN KALKMAMASI ( İmzalandığı Tarihte Hukuken Tekemmül Eden Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisinin Doğmasından Sonra Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin )
ULUSAL MARKER TEMİN VE TESLİM SÖZLEŞMESİ ( İmzalandığı Tarihte Hukuken Tekemmül Eden Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisinin Doğmasından Sonra Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin Vergiyi Doğuran Olayı Ortadan Kaldırmayacağı )"
3D7.D4.2.2008E. 2005/185 K. 2008/632"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İHALE ( Damga Vergisinin Mükellefinin Adalet Bakanlığı Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan İhaleye İlişkin Damga Vergisinin Mükellefinin Adalet Bakanlığı Olduğu )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Sebepsiz Zenginleşilen Para İle Vergi Borcunun Ödenmiş Olması Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )
VERGİ BORCUNUN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞİLEN PARA İLE ÖDENMESİ ( Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Sebepsiz Zenginleşilen Para İle Vergi Borcunun Ödenmiş Olması Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )"
3D7.D28.11.2007E. 2006/1006 K. 2007/5030"İZALE-İ ŞÜYU YOLUYLA YAPILAN SATIŞ ( Satışa Ait Damga Vergisinin Mükellefinin Adalet Bakanlığının Memuru Konumunda Bulunan İcra ve Satış Memurları Değil Adı Geçen Bakanlığın Olduğu )
DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ ( Adalet Bakanlığının Memuru Konumunda Bulunan İcra ve Satış Memurları Değil Adı Geçen Bakanlığın Olduğu )
İHALE MAKAMI ( Durumunda Bulunan Bakanlığın Resmi Daire Olması Nedeniyle Söz Konusu İhale Kararına Ait Damga Vergisinin İhale Üzerinde Kalan Kişiden İstenilmesi Gerektiği )"
3D7.D5.6.2007E. 2004/1887 K. 2007/2607"İŞ ORTAKLIKLARI ( Adi Ortaklık Niteliğinde Bulunan İş Ortaklıklarına Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının da Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandırmasının Hukuken Olanaklı Olmadığı )
ADİ ORTAKLIK ( Niteliğinde Bulunan İş Ortaklıklarına Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının da Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandırmasının Hukuken Olanaklı Olmadığı )
ORTAK GİRİŞİM ( Bu Ortaklıklara İlişkin Sözleşmeleri Bir Bütün Olarak Ele Alan Özel Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı - Kurumlar Vergisi Kanununda “İş Ortaklıkları” Adı Altında Yer Almakta ve Vergi Mükellefiyeti Bakımından Bu Kanuna Tabi Oldukları )
VERGİ MÜKELLEFİYETİ ( Ortak Girişimlere İlişkin Sözleşmeleri Bir Bütün Olarak Ele Alan Özel Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı - Kurumlar Vergisi Kanununda “İş Ortaklıkları” Adı Altında Yer Almakta ve Vergi Mükellefiyeti Bakımından Bu Kanuna Tabi Oldukları )
MEDENİ HAKLARDAN YARALANMA EHLİYETİ OLMAYAN İŞ ORTAKLIĞI ( Davacı İş Ortaklığı Adına Yalnızca Ortaklar Tarafından İmzalanan Dilekçe İle Açılan Davada Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandıramayacağı )"
3D7.D27.2.2007E. 2004/304 K. 2007/730"YARGILAMA USULÜ ( Davacının Yanında Davaya Katılan Hakkında Karar Verilemeyeceği )
DAVAYA MÜDAHELE ( Davacının Yanında Davaya Katılan Hakkında Karar Verilemeyeceği )
BEYAN EDİLEN MATRAHLAR ÜZERİNDEN YAPILAN TARH İŞLEMLERİ ( Hakkında Dava Açılamayacağı - İstisnası Vergi Hatası Sebebiyle Öngörülen Düzeltme ve Şikayet Başvuruları Sonucu Tesis Edilen İşlemler İle İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler Olduğu )
BANKA TARAFINDAN İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN DAMGA VERGİSİ ( Tahakkuk İşlemini İptal Eden Mahkeme Kararının Bozulması İstemi - Beyannamenin mi İhtirazi Kayıtla Verildiği Yoksa Ödemenin mi İhtirazi Kayıtla Yapıldığının Araştırılması Gerektiği )"
3D7.D13.11.2006E. 2004/1666 K. 2006/3336"DAMGA VERGİSİ ( Banka Tarafından İhracat Taahhüdünün Kapatılmadığının Davalı İdareye Bildirildiği Tarihte Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği - Bu Verginin İdarenin Sonradan Yapacağı Tasarruf İle Ortadan Kaldırılmasının Verginin Yasallığı İlkesine Aykırı Olduğu )
İDARENİN SONRADAN YAPTIĞI TASARRUFU İLE VERGİNİN ORTADAN KALDIRILMASI ( Verginin Yasallığı İlkesine Aykırı Olduğu - Banka Tarafından İhracat Taahhüdünün Kapatılmadığının Davalı İdareye Bildirildiği Tarihte Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği )
VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ ( Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği - Bu Verginin İdarenin Sonradan Yapacağı Tasarruf İle Ortadan Kaldırılmasının Verginin Yasallığı İlkesine Aykırı Olduğu )
İHRACAT TAAHHÜDÜ ( Banka Tarafından Kapatılmadığının Davalı İdareye Bildirildiği Tarihte Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği - Bu Verginin İdarenin Sonradan Yapacağı Tasarruf İle Ortadan Kaldırılmasının Verginin Yasallığı İlkesine Aykırı Olduğu )"
3VDDGK14.4.2006E. 2006/26 K. 2006/93"DAMGA VERGİSİNİN RET VE İADESİ İSTEMİ ( İhaleyi Yapan Kurum Tarafından İstihkaktan Kesilen - Davayı Görevinde Gören Vergi Mahkemesi Israr Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği Esasa Yönelik Temyiz İncelemesinin Görevli Dairece Yapılması Gerektiği )
GÖREV ( İhaleyi Yapan Kurum Tarafından İstihkaktan Kesilen Damga Vergisinin Ret ve İadesi İstemi - Davayı Görevinde Gören Vergi Mahkemesi Israr Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
İHALEYİ YAPAN KURUM TARAFINDAN İSTİHKAKTAN KESİLEN DAMGA VERGİSİNİN RET VE İADESİ İSTEMİ ( Davayı Görevinde Gören Vergi Mahkemesi Israr Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği Esasa Yönelik Temyiz İncelemesinin Görevli Dairece Yapılması Gerektiği )"
3D7.D6.2.2006E. 2003/2622 K. 2006/368"DAMGA VERGİSİNİN İADESİ BAŞVURUSU ( Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Uyuşmazlık İse Adli Yargı Yerinde Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Açılacak Davaya Konu Edilebilir Nitelikte Olduğu )
GÖREV / YARGI YOLU ( Damga Vergisinin İadesi İstemi - Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Uyuşmazlık İse Adli Yargı Yerinde Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Açılacak Davaya Konu Edilebilir Nitelikte Olduğu )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Sebepsiz Zenginleşilen Para İle Vergi Borcunun Ödenmiş Olmasının Davacıya Muhatabı Olmadığı Vergilendirme İşlemlerinin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermeyeceği )
VERGİLENDİRME İŞLEMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Damga Vergisinin İadesi İstemi - Sebepsiz Zenginleşilen Para İle Vergi Borcunun Ödenmiş Olmasının Davacıya Muhatabı Olmadığı Vergilendirme İşlemlerinin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermeyeceği )"
3D7.D30.11.2005E. 2002/850 K. 2005/3016"DAMGA VERGİSİ ( İhale Kararının İhale Makamınca İmzalanması İle Tekemmül Ettiğinden İhalenin Sonradan Davacıdan Kaynaklanan Sebeplerle Feshedilmiş Olması Halinde Vergiyi Doğuran Olayın Ortadan Kalkmayacağı )
İHALE KARARININ OLUŞMASI ( İhale Makamınca İmzalanması İle Tekemmül Ettiğinden İhalenin Sonradan Davacıdan Kaynaklanan Sebeplerle Feshedilmiş Olması Halinde Vergiyi Doğuran Olayın Ortadan Kalkmayacağı )
İHALENİN SONRADAN FESHİ ( Davacıdan Kaynaklanan Sebeplerle Feshedilmiş Olması Halinde Vergiyi Doğuran Olayın Ortadan Kalkmayacağı ve Verginin Ödenmesi Gerektiği )"
3D7.D16.11.2005E. 2002/2760 K. 2005/2751"DAMGA VERGİSİNE TABİ SÖZLEŞME ( Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Bir Gün Sonra Yapılan İpotek İşleminin Kredi Sözleşmesinden Ayrı Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisine Tabi - Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Bir Gün Sonra Yapılan İpotek İşleminin Kredi Sözleşmesinden Ayrı Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )
İPOTEK İŞLEMİ ( Damga Vergisine Tabi Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Bir Gün Sonra Yapılan - Ayrıca Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )"
3D7.D16.6.2005E. 2002/1072 K. 2005/1270"DAMGA VERGİSİ TAHSİL EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Uyuşmazlık Adli Yargı Yerinde Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Açılacak Davaya Konu Edilebilir Nitelikte Olduğundan Davanın Reddi Gereği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Sebepsiz Zenginleşilen Para İle Vergi Borcunun Ödenmiş Olmasının Aleyhine Sebepsiz Zenginleşen Tarafa Muhatabı Olmadığı Söz Konusu Vergilendirme İşleminin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )
GÖREV ( Damga Vergisi Tahsil Edilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Uyuşmazlık Adli Yargı Yerinde Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Açılacak Davaya Konu Edilebilir Nitelikte Olduğundan Davanın Reddi Gereği )"
3D7.D4.4.2005E. 2001/1850 K. 2005/566"BANKA TEMİNAT MEKTUBU ( Birden Fazla Kullanımı Nedeniyle Davacı Şirketin Banka Hesabından Kesilip Bankaca Beyan Edilerek İhtirazi Kayıtsız Ödenen Damga Vergisi - İadesi İstemiyle Ne Şirketin Ne de Bankanın İdari Yargıda Dava Açamayacağı )
DAMGA VERGİSİ ( Banka Teminat Mektubunun Birden Fazla Kullanımı Nedeniyle Davacı Şirketin Banka Hesabından Kesilip Bankaca Beyan Edilerek İhtirazi Kayıtsız Ödenen - İadesi İstemiyle İdari Yargıda Dava Açmaya Olanak Bulunmadığı )
İHTİRAZİ KAYITSIZ ÖDENEN DAMGA VERGİSİ ( Banka Teminat Mektubunun Birden Fazla Kullanımı Nedeniyle Davacı Şirketin Banka Hesabından Kesilip Bankaca Beyan Edilerek Ödenen - İadesi İstemiyle Ne Şirketin Ne de Bankanın İdari Yargıda Dava Açamayacağı )"
3D7.D20.12.2000E. 1999/294 K. 2000/4088"DAMGA VERGİSİ ( Yabancı Ülkede Düzenlenen Kağıtlar )
YABANCI ÜLKEDE DÜZENLENEN KAĞITLAR ( Damga Vergisinin Doğabilmesi Şartı )"
3D7.D25.5.2000E. 1999/1061 K. 2000/1718"DAMGA VERGİSİ ( Avans Sözleşmesinin Vergiden Müstesna Olduğu Hususunda Görüş Olmaması Nedeniyle Vergi Tarhiyatında Usulsüzlük Olmaması )
AVANS SÖZLEŞMESİ ( Vergiden Müstesna Olmadığından Damga Vergisi Tarhiyatında Usulsüzlük Olmaması )
KUSUR CEZASI ( Damga Vergisinin Ödenmemesinde Kasıt Olmadığından Kusur Cezasının Uygulanmasının Yerinde Olması )
KASIT UNSURU ( Damga Vergisinin Ödenmemesinde Kasıt Olmadığından Kusur Cezasının Uygulanmasının Yerinde Olması )"
3D7.D13.4.2000E. 1999/3374 K. 2000/1069"DAMGA VERGİSİ ( Vergi Dairesinin İç İşlemi Niteliğinde Olan Mahsup Alındısının Vergiye Tabi Tutulamaması )
MAHSUP ALINDISI MAKBUZU ( Vergi Dairesinin İç İşlemi Niteliğinde Olduğundan Damga Vergisine Tabi Tutulamaması )
KAMU ALACAĞININ MAHSUBU NEDENİYLE VERGİ DAİRESİNCE DÜZENLENEN ALINDI BELGESİ ( Damga Vergisi Kanununa Bağlı Kağıtlardan Olmaması Nedeniyle Vergiye Tabi Tutulamaması )
VERGİ DAİRESİNCE VERİLEN MAHSUP ALINDISI MAKBUZU ( Vergi Dairesinin İç İşlemi Niteliğinde Olduğundan Damga Vergisine Tabi Tutulamaması )"
3D7.D14.12.1999E. 1999/70 K. 1999/4120"DAMGA VERGİSİ ( Mukavelename Adı Altında Düzenlenen Ancak Hukuki Sonuç Doğurmayan Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olmaması )
MUKAVELENAME ADI ALTINDA DÜZENLENEN KAĞIT ( Kağıdın Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmaması Nedeniyle Damga Vergisine Tabi Olmaması )
HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYAN AMA MUKAVELENAME ADI ALTINDA DÜZENLENEN KAĞIT ( Damga Vergisine Tabi Olmaması )"
3D7.D14.12.1999E. 1999/1103 K. 1999/4123"DAMGA VERGİSİ ( Yurtdışı Mühendislik Hizmetleri Karşılığında Düzenlenen Kağıtlar )
YURTDIŞI MÜHENDİSLİK HİZMETİ KARŞILIĞI DÜZENLENEN KAĞIT ( Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığının Yapılacak İnceleme İle Belirlenmesi )
MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR ( Yurtdışı Mühendislik Hizmetleri Karşılığında Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )"
3D7.D8.12.1999E. 1999/1064 K. 1999/4059"DAMGA VERGİSİ ( Keşif Bedelindeki Artışın Sözleşmede Öngörülen Tutarı Değiştirmesi Durumunda Artırılan Tutar Üzerinden Vergi Alınması )
İHALE KARARI ( Keşif Bedelinin İhale Kararından Bağımsız İş Olması )
KEŞİF BEDELİNDEKİ ARTIŞ ( Sözleşmede Öngörülen Tutarın Değişmesi Durumunda Artırılan Tutar Üzerinden Damga Vergisi Alınması )
SÖZLEŞMEDEKİ TUTARIN ARTIRILMASI ( Artırılan Tutar Üzerinden Damga Vergisi Alınması )"
3D7.D18.5.1999E. 1998/1686 K. 1999/2089"İHRACATI TEŞVİK MEVZUATI ( Peşinen Tahsil Edilmeyen Vergilerin Teşvik Koşullarının Yitirilmesi Halinde Ödenmesinden Krediyi Kullandıran Bankaların Sorumlu Tutulamaması )
BANKALARIN SORUMLULUĞU ( İhracatı Teşvik Mevzuatı Uyarınca Peşinen Tahsil Edilmeyen Vergilerin Teşvik Koşullarının Yitirilmesi Halinde Ödenmesinden Krediyi Kullandıran Bankaların Sorumluluğu )
TEŞVİK KOŞULLARININ YİTİRİLMESİ ( Peşinen Tahsil Edilmeyen Vergilerin Teşvik Koşullarının Yitirilmesi Halinde Ödenmesinden Krediyi Kullandıran Bankaların Sorumluluğunun Olmaması )"
3D7.D14.4.1999E. 1998/674 K. 1999/1463"DAMGA VERGİSİ ( Birleşme Sözleşmesinin Nispi Oranda Damga Vergisine Tabi Olması )
BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ ( İki Şirket Arasında Düzenlenen ve Belli Parayı İçermeyen Sözleşmenin Maktu Oranda Damga Vergisine Tabi Olması )
MAKTU DAMGA VERGİSİ ( İki Şirket Arasında Düzenlenen ve Belli Parayı İçermeyen Birleşme Sözleşmesinin Maktu Oranda Damga Vergisine Tabi Olması )
İKİ ŞİRKET ARASINDA DÜZENLENEN VE BELLİ PARAYI İÇERMEYEN BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ ( Maktu Oranda Damga Vergisine Tabi Olması )"
3D7.D25.2.1999E. 1997/2770 K. 1999/773"AKİT NİTELİĞİ ( Hisse Satışına İlişkin Makbuz İbareli Kağıdın Gerçekte Akit Niteliği Taşıması-Damga Vergisi )
MAKBUZ İBARELİ KAĞIDIN GERÇEKTE AKİT OLMASI ( Hisse Satışı-Damga Vergisi )
DAMGA VERGİSİ ( Hisse Satışı-Makbuz İbareli Kağıdın Gerçekte Akit Niteliği Taşıması )"
3D7.D8.12.1998E. 1998/574 K. 1998/4374"DAMGA VERGİSİ ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
NİSPİ DAMGA VERGİSİ ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
BANKA TARAFINDAN DÜZENLENEN TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
TAAHHÜTNAME TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )"
3D4.D1.10.1998E. 1997/2980 K. 1998/3390"DAMGA VERGİSİ ( Re'sen Damga Vergisi Tahakkuku - Re'sen Salınan Damga Vergisinin Kurumlar Vergisi Matrahından Düşülmesi Gerektiği )
RE'SEN TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ ( Kurumlar Vergisi Matrahından Düşülmesi Gerektiği )
KURUMLAR VERGİSİ TARHI ( Re'sen Salınan Damga Vergisi - Kurumlar Vergisi Matrahından Düşülmesi Gerektiği )"
3D7.D30.9.1998E. 1997/3611 K. 1998/3075"VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMESİ ( Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Dava Açılamaması )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMESİ ( Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Dava Açılamaması )
DÜZELTME BAŞVURUSU ( Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Dava Açılamaması )"
3D9.D6.6.1996E. 1996/687 K. 1996/1762"DAMGA VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜ ( Kişilerin Vergi Yükümlüsü Olması - Resmi Daire İle Kişiler Arasında Düzenlenen Kağıt )
RESMİ DAİRE ( Damga Vergisinin Kişilerden Alınması Gerektiği )"
3D9.D29.5.1996E. 1996/725 K. 1996/2001"DAMGA VERGİSİ ( Bankanın Yükümlülüğü - Vergisi Ödenmemiş Kağıt )
BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Damga Vergisi )
VERGİSİ ÖDENMEMİŞ KAĞIT ( Bankanın Yükümlülüğü - Damga Vergisi )"
3D9.D29.5.1996E. 1996/502 K. 1996/1998"KULLANILMAYAN İHRACAT AKREDİTİFİ ( Kullanılmayan Akreditiften Damga Vergisi Alınmayacağı )
DAMGA VERGİSİ ( Kullanılmayan İhracat Akreditifi - Damga Vergisi Alacağı Doğmaması )
İHRACAT AKREDİTİF ( Kullanılmayan İhracat Akreditifi - Damga Vergisi Doğmayacağı )
AKREDİTİF ( Kullanılmayan İhracat Akreditifi - Damga Vergisi Hesaplanması Gerekmediği )"
3D7.D24.1.1996E. 1993/2867 K. 1996/199"VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( İcap ve Kabul İşlemi )
İCAP VE KABUL ( Vergiyi doğuran İşlem )
DAMGA VERGİSİ ( İcap ve Kabul Niteliğinde Olan Belgelerin Para İhtiva Eden Sözleşme Niteliğinde Olması Sebebiyle )"
3D7.D22.11.1988E. 1986/3679 K. 1988/2616"PREFİNANSMAN DÖVİZİ ( İhracat Karşılığında Yurda Getirilmesi )
DAMGA VERGİSİ ( Prefinansman Dövizi Getiren Firmaların Düzenledikleri Senetlere Ait Olması )
İHRACAT KREDİSİ KULLANAN FİRMALARIN SENETLERİ ( Damga Vergisi Alınması )"

SAYIŞTAY

3STKK6.5.2014 K. 38969"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA NEDENİYLE BEDELE HÜKMEDİLMESİ ( Bedelin Davacıya Ödenmesi İçin Yapılan Sözleşmeden "Sulh Protokolü" Damga Vergisi Alınacağı ve Ödemelerde Binde 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesileceği )
SULH PROTOKOLÜ ( Belediyece Yol Geçirilmesi Sebebiyle Kamulaştırmasız Elatma Sonucu Bedelinin Davacıya Ödenmesi İçin Yapılan - Damga Vergisi Alınması ve Ödemelerde Binde 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ALINACAK İŞLEM ( Belediyece Yol Geçirilmesi Sebebiyle Kamulaştırmasız Elatma Sonucu Bedelinin Davacıya Ödenmesi İçin Yapılan "Sulh Protokolü" )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( Belediyece Yol Geçirilmesi Sebebiyle Kamulaştırmasız Elatma Sonucu Bedelinin Davacıya Ödenmesinde Binde 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesileceği )"
3STKK7.1.2014 K. 38174"MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK ETÜT VE PROJE HİZMET İŞLERİNİN YAPIM İŞLERİNDEN AYRI OLARAK VERİLMESİ (Danışmanlık ve Denetim İşleri Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği - 1/2 Oranında Tevkifat Yapılması Gereği)
DANIŞMANLIK VE DENETİM İŞLERİ (KDV Tevkifatı - Mimarlık ve Mühendislik Etüt ve Proje İşlerinin Yapım İşinden Ayrı Olarak Verilmesi Halinde Danışmanlık ve Denetim İşleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve KDV Tevkifatının 1/2 Oranında Yapılması Gereği)
TEDAŞ'TAN YAPILAN ELEKTRİK ALIMI (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şerketinin Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Bulunduğu İktisadi Bir İşletme Olduğu Damga Vergisi Bakımından Resmi Kurum Olmadığı - TEDAŞ'tan Yapılan Elektrik Alımlarında 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesilmesi Gereği)
DAMGA VERGİSİ (TEDAŞ'tan Yapılan Elektrik Alımlarında 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesilmesi Gereği - TEDAŞ'ın Damga Vergisi Bakımından Resmi Kurum Olmadığı)"
3S7.D15.12.2009 K. 10449"ELEKTRİK TÜKETİMİ FATURALARI ( Belediyece TEDAŞ' a Ödenen - Faturalardan Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
BELEDİYENİN TEDAŞ'A ÖDEDİĞİ ELEKTRİK TÜKETİMİ FATURALARI ( Faturalardan Damga Vergisi Kesintisi Yapılacağı )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Belediyece TEDAŞ' a Ödenen Elektrik Tüketimi Faturaları )"
3S1.D15.12.2009 K. 9572"SU TÜKETİM BEDELİ ( Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı'nca İZSU'ya Yapılan Ödemeler - İZSU'nun Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı/Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞININ YAPTIĞI ÖDEMELER ( Su Tüketim Bedeli Olarak İZSU'ya - Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği/İZSU'nun Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI ( İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İktisadi Bir İşletme Olduğu Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı - Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı'nca Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılacağı )"
3S8.D9.7.2009 K. 6454"MAL VE HİZMET ALIMLARI ( Resmi Dairelerin - Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
RESMİ DAİRELERİN MAL VE HİZMET ALIMLARI ( Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ KESİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Resmi Dairelerin Mal ve Hizmet Alımları Karşılığı Yapılan Ödemeler )"
3S6.D29.6.2009 K. 11917"DAMGA VERGİSİ ( Bir Nüshadan Fazla Olarak Düzenlenen Kağıtların Her Nüshasının Ayrı Ayrı Aynı Miktar ve Nispetle Damga Vergisine Tabi Olduğu )
BİRDEN FAZLA NÜSHA OLARAK DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( Damga Vergisi - Alım İlişkisine İlişkin Sözleşmeninin Bir Nüshası İdarede Biri de Yüklenicide Alıkonmak Üzere İki Nüsha Olarak Düzenlendiğinden Ayrı Ayrı ve Aynı Miktar ve Nispette Damga Vergisine Tabi Olduğu )"
3S1.D7.5.2009 K. 9493"İŞ ARTIŞI YAPILMASI ( İdarenin Artış Tutarından Damga Vergisi Alması Gerektiği - Belli Parayı İhtiva Eden Mukavelenamelerin Binde 7,5 Oranında Damga Vergisine Tabi Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ALINMAMASI ( Belli Parayı İhtiva Eden Mukavelenamelerin Binde 7,5 Oranında Damga Vergisine Tabi Olduğu - İdarenin İş Artışı Yapıldığı Zaman Artış Tutarından Damga Vergisi Alması Gerektiği )"
3S4.D21.2.2007 K. 30321"BELEDİYENİN ŞAHISTAN KİRALADIĞI ARSA İÇİN ÖDEDİĞİ BEDEL ( Binde 7,5 Oranında Damga Vergisi %22 Oranında Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılması Gerektiği )
ARSA KİRASINDAN TEVKİFAT ( Belediyenin Bir Şahıstan Kiraladığı - Bedelinden Binde 7,5 Oranında Damga Vergisi %22 Oranında Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılması Gerektiği )"
3STKK16.1.2007 K. 29039"DAMGA VERGİSİ ( Herhangi Bir Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olması İçin Söz Konusu Belgenin Resmî Daireye İbraz Edilmesi Gerekeceği )
RESMÎ DAİREYE İBRAZ ( Damga Vergisi Kanununda Yer Alan Hükümler Uyarınca Herhangi Bir Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olması İçin Söz Konusu Belgenin Resmî Daireye İbraz Edilmesi Gerekeceği )
İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENMESİ ÖNGÖRÜLEN SÖZLEŞMELER ( İbraz Edilmeyen Nüshadan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İki Nüsha Olarak Düzenlenmesi Öngörülen Sözleşmelerden İbraz Edilmeyen Nüshadan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
3STKK17.10.2006 K. 28860"İLLER BANKASINA YAPILAN ÖDEME ( Belediye Ortaklık Payı Olarak Mahsuben Yapılan - Düzenlenen Kağıtlardan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamış Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE ORTAKLIK PAYI OLARAK MAHSUBEN YAPILAN ÖDEME ( Düzenlenen Kağıtlardan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamış Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - İller Bankasına Yapılan Ödeme )
DAMGA VERGİSİ ( İller Bankasına Belediye Ortaklık Payı Olarak Mahsuben Yapılan Ödeme - Düzenlenen Kağıtlardan Kesinti Yapılmamış Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
3S1.D15.4.2004 K. 8161"BELEDİYEYE BAĞLI İKTİSADİ İŞLETME ( Hastane/Personel Tedavi Gideri Olarak Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği - Resmî Daire Sayılıp Damga Vergisinden Muaf Tutulamayacağı )
DAMGA VERGİSİ ( Belediyeye Bağlı İktisadi İşletme Olan Hastane - Personel Tedavi Gideri Olarak Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )"
3STKK3.6.2003 K. 26501"İLLER BANKASINA SERMAYE İŞTİRAK PAYI ALTINDA YAPILAN ÖDEMELER ( Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği - Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daire Sayılmadığı )
RESMİ DAİRE SAYILMAMAK ( İller Bankasının Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daire Sayılmadığı - İştirak Payı Adı Altında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( İller Bankasının Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daire Sayılmadığı - İştirak Payı Adı Altında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )"
3S4.D10.4.2001 K. 29164"DAMGA VERGİSİ ( Belediyelerce Özel Bankalardan Yapılacak Borçlanmalara Dair Sözleşmeler - Damga Vergisinin Belediyelerce Üstlenilmesini Sağlayacak Hükümler Konulamayacağı )
BELEDİYELERCE ÖZEL BANKALARDAN YAPILACAK BORÇLANMALARA DAİR SÖZLEŞMELER ( Damga Vergisinin Belediyelerce Üstlenilmesini Sağlayacak Hükümler Konulamayacağı )"
3SİBGKK4.11.1999E. 1999/5 K. 4938/1"DAMGA VERGİSİ ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar ve Tezyidi Bedel Davaları - Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )
RESMİ DAİRELER LEHİNE YAPILAN KAMULAŞTIRMALAR ( Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )
KAMULAŞTIRMA ( Resmi Daireler Lehine Yapılan - Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )
TEZYİDİ BEDEL DAVALARI ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar - Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )"
3STKK29.6.1999 K. 24511"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( İşçilere Kömür Alınması/Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermeyen - Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı/Damga Vergisi Kesilmesine Gerek Olmadığı )
İŞÇİLERE KÖMÜR ALINMASINA DAİR BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermeyen - Damga Vergisi Kesilmesine Gerek Olmadığı/Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ KESİLMEMESİ ( İşçilere Kömür Alınmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararı - Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı/Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermediği )"
3STKK30.6.1998 K. 24200"DEVLET HASTANESİNE ALINAN TIBBİ CİHAZ GİDERLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN İLAN GİDERLERİ ( Özel İdare Bütçesinden Ödenebileceği )
JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞINA ALINAN AKÜ OTO YEDEK PARÇASI VE LASTİK ( Özel İdare Bütçesinden Ödenebilecek Malzeme Bedelleri )
İLKOKUL YAPIMI İÇİN KAMULAŞTIRILAN ARSAYA AİT KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA ( Bedelinin Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edilmesi Gerektiği - İlkokul Yapımı İçin Kamulaştırılan Arsa )"
3S1.D16.6.1998 K. 6550"DAMGA VERGİSİ ( Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi )
MAKİNE KİMYA ENDÜSTRİSİ ( Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi )"
3STKK9.4.1996 K. 23845"DÖNER SERMAYEDEN PUL SATIN ALINMASI ( Hastalar için Düzenlenen Senetlere Yapıştırılmak Üzere Döner Sermayeden Pul Satın Alınıp Gider Kaydedilememesi )
HASTALAR İÇİN SENET DÜZENLENMESİ ( Hastalar için Düzenlenen Senetlere Yapıştırılmak Üzere Döner Sermayeden Pul Satın Alınıp Gider Kaydedilememesi )
DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA KAĞIT ( Yazılıp İmzalanmak veya İmza Yerine Geçen İşaret Koyarak Düzenlenen ve Bir Hususu İspat veya Belli Etmek için İbraz Edilen Belgeleri İfade Etmesi )"
3STKK11.5.1993 K. 23032"ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN AKADEMİK PESONEL ( AGUDÖS İşletmesi Faaliyetlerine Yapmakta Oldukları Dolaylı Katkıları Karşılığı Yapılan Ödemelerden Gelir ve Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
AGUDÖS İŞLETMESİ FAALİYETLERİ ( Üniversitede Çalışan Akademik Personele Bu Faaliyete Yapmakta Oldukları Dolaylı Katkıları Karşılığı Yapılan Ödemelerden Gelir ve Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
GELİR VE DAMGA VERGİSİ KESİLMESİ GEREĞİ ( Üniversitede Çalışan Akademik Personele AGUDÖS İşletmesi Faaliyetlerine Yapmakta Oldukları Dolaylı Katkıları Karşılığı Yapılan Ödemeler )"
3SGKK9.4.1984 K. 4371/1"NİSPİ VERGİYE TABİ MAKBUZLARLA BU MAHİYETTEKİ KAĞITLARA AİT DAMGA VERGİSİ ( KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Nispi Vergiye Tabi Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait - KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan/Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KİT.'LER İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )"

Madde 4

DANIŞTAY

4VDDGK30.11.2016E. 2016/955 K. 2016/1144"DAMGA VERGİSİNİN İADESİNE İLİŞKİN DÜZELTME BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İşe Dair İhale Kararının Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Değerlendirilme ve Yorumlanmaya Bağlı Olduğu - Uyuşmazlığın Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceği Gerekçesiyle Kararın Bozulacağı )
İDAREDEN DÜZELTİLMESİ TALEP EDİLEBİLECEK VERGİ HATALARI ( Kendisinden Düzeltme İsteminde Bulunulan İdari Makamın veya Uyuşmazlık Halinde Yargı Yerinin 213 S. Kanun'un 3. Md. Öngörülen Yorum Tekniklerine Başvurmadan İlk Bakışta Anlayabileceği Açıklıktaki Vergilendirme Yanlışlıkları Olduğu - Düzeltme Başvurusunun Reddi İşleminin İptali İstemi )
DÜZELTME VE VERGİ İADESİ İSTEMİ ( İhale Kararının Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Değerlendirilme ve Yorumlanmaya Bağlı Olduğu - Uyuşmazlığın Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
VERGİLENDİRME HATASI İDDİASI ( Düzeltme ve Vergi İadesi İstemi - İhale Kararının Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Değerlendirilme ve Yorumlanmaya Bağlı Olduğu - Uyuşmazlığın Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceğinin Gözetileceği )"
4D9.D30.9.2015E. 2015/8781 K. 2015/9499"KONSORSİYUMA İHALE EDİLEN İŞ ( Hakediş Ödemesi Üzerinden Kesilen Damga Vergisinin İadesi İstemi - Davacı Şirket Tarafından Yerine Getirilen İşin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olduğu/488 S. Kanun'un Ek 2. Md. Belirtilen İstisnadan Yararlandırılması Gerektiği )
DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYET ( Hakediş Ödemesi Üzerinden Kesilen Damga Vergisinin İadesi İstemi - İstisnadan Yararlanılabilmesi İçin Uluslararası İhaleye Çıkarılan İşin Yerli Firmalar veya Yabancı Firmalar Tarafından Yapılması Arasında Fark Getirilmesinin Kanunla Tanınan Bir Hakkın İdari İşlemle Daraltılması Anlamına Geleceği/Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
HAKEDİŞ ÖDEMESİ ÜZERİNDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ ( İstisnadan Yararlanılabilmesi İçin Uluslararası İhaleye Çıkarılan İşin Yerli Firmalar veya Yabancı Firmalar Tarafından Yapılması Arasında Fark Getirilmesinin Kanunla Tanınan Bir Hakkın İdari İşlemle Daraltılması Anlamına Geleceği - Davanın Reddinde Yasal İsabet Bulunmadığı )"
4D9.D30.9.2015E. 2015/8781 K. 2015/9499"KONSORSİYUMA İHALE EDİLEN İŞ ( Hakediş Ödemesi Üzerinden Kesilen Damga Vergisinin İadesi İstemi - Davacı Şirket Tarafından Yerine Getirilen İşin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olduğu/488 S. Kanun'un Ek 2. Md. Belirtilen İstisnadan Yararlandırılması Gerektiği )
DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYET ( Hakediş Ödemesi Üzerinden Kesilen Damga Vergisinin İadesi İstemi - İstisnadan Yararlanılabilmesi İçin Uluslararası İhaleye Çıkarılan İşin Yerli Firmalar veya Yabancı Firmalar Tarafından Yapılması Arasında Fark Getirilmesinin Kanunla Tanınan Bir Hakkın İdari İşlemle Daraltılması Anlamına Geleceği/Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
HAKEDİŞ ÖDEMESİ ÜZERİNDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ ( İstisnadan Yararlanılabilmesi İçin Uluslararası İhaleye Çıkarılan İşin Yerli Firmalar veya Yabancı Firmalar Tarafından Yapılması Arasında Fark Getirilmesinin Kanunla Tanınan Bir Hakkın İdari İşlemle Daraltılması Anlamına Geleceği - Davanın Reddinde Yasal İsabet Bulunmadığı )"
4VDDGK27.5.2015E. 2015/243 K. 2015/275"DAMGA VERGİSİ ( Özel Tüketim Kanunu Kapsamında İlgili Kurumlara Teslim Edilen Tahhütname Başlıklı Kağıtlar Sebebiyle Tahakkuk Ettirilen Damga Vergisini İadesi İstemiyle Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddi - Vergi Hatasının Varlığından Söz Edilebilmesi İçin Hukuksal Sorun Olarak Çözülmesi Gerekmeyen Açık ve Mutlak Bir Hata Bulunduğunun Belirlenmesi Gereği )
VERGİ HATASI ( Düzeltme İsteminde Bulunulan İdari Makamın veya Uyuşmazlık Halinde Yargı Yerinin Yasal Yorum Tekniklerine Başvurmadan İlk Bakışta Anlayabileceği Vergilendirme Yanlışları Olduğu - Damga Vergisinin Konusunu Oluşturan Talep ve Taahhütname Başlıklı Kağıtların Hukuki Niteliğinin Ortaya Konulmasının Kanunda Yer Alan Tablonun Değerlendirilmesi ve Yorumuna Bağlı Olduğundan Uyuşmazlığın Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
DÜZELTME VE ŞİKAYET ( Talep ve Taahhütname Başlıklı Belgenin Hukuki Niteliğinin Ortaya Konulmasının Damga Vergisi Kanunu Eki Taploda Yer Alan Hükümlerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanmasına Bağlı Olduğundan Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Vergi Hatasından Söz Edilebilmesi İçin Hukuksal Sorun Olarak Çözümlenmesi Gerekmeyen Açık ve Mutlak Bir Hatanın Bulunması Gereği )"
4D7.D1.4.2009E. 2006/2139 K. 2009/1767"ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Asıl Sözleşmeye Bağlı Olarak Sonradan Düzenlenen ve İçerdiği Belli Para Asıl Sözleşmeden Hareketle Hesaplanabilen Protokolün Nispi Damga Vergisine Tabi Olduğu )
PROTOKOLDEN DOĞAN VE İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN ÜZERİNE TAHAKKUK ETTİRİLEN DAMGA VERGİSİ ( İçerdiği Belli Para Asıl Sözleşmeden Hareketle Hesaplanabildiğinden Protokolün Nispi Damga Vergisine Tabi Olduğu )
NİSPİ DAMGA VERGİSİ ( Asıl Sözleşmeye Bağlı Olarak Sonradan Düzenlenen ve İçerdiği Belli Para Asıl Sözleşmeden Hareketle Hesaplanabilen Protokolün Tabi Olduğu )"
4D7.D12.2.2008E. 2005/5234 K. 2008/843"AYNI KAĞITTA YER ALAN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
İPOTEK İŞLEMİ ( Aynı Kağıtta Yer Alan Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
İPOTEK TUTARI ÜZERİNDEN SALINAN DAMGA VERGİSİNE VE KESİLEN VERGİ ZIYAI CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Aynı Kağıtta Yer Alan Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )"
4D7.D20.6.2007E. 2007/1880 K. 2007/2796"VERGİLENDİRMEYE ESAS ALINAN KAĞITLAR ( Ödenecek Tutar Olarak Gösterilen Paranın Davacı Tarafından Alındığına Dair Açıklama İçermemesi Nedeniyle Anılan Bentte Sayılan Kağıtlar Niteliğinde Olmadığı )
ÖDEME YAPILDIĞINI GÖSTEREN BELGELER ( Vergilendirmeye Esas Alınan Kağıtlar - Ödenecek Tutar Olarak Gösterilen Paranın Davacı Tarafından Alındığına Dair Açıklama İçermemesi Nedeniyle Anılan Bentte Sayılan Kağıtlar Niteliğinde Olmadığı )
MAKBUZ VE İBRA SENEDİ ( Belli Bir Hususu İspat Etme Koşulunu Taşımayıp Bir Durumu Tespit Eden Tutanak Mahiyetinde Olan Kağıtların Kabul Edilemeyeceği )
TUTANAK MAHİYETİNDE OLAN KAĞITLAR ( Belli Bir Hususu İspat Etme Koşulunu Taşımayıp Bir Durumu Tespit Eden Tutanak Mahiyetinde Olan Kağıtların Makbuz ve İbra Senedi Olarak Kabul Edilmesinin Mümkün Bulunmadığı )"
4D7.D3.10.2006E. 2005/874 K. 2006/2875"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tarafları Dışında 3. Kişilerin Müşterek Kefalet Şerhini de İçermesi - Davacı Şirket Adına Kefalet Şerhi Nedeniyle de Damga Vergisi Hesaplanmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ ( Kira Akdi Hem de Kefalet Şerhi Nedeniyle Şirket Adına Tesis Edilen Tarh ve Ceza Kesme İşlemleri - Her İki İşlemin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
KEFALET SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE DAMGA VERGİSİ HESAPLANMASI ( Kira Sözleşmesinin Tarafları Dışında 3. Kişilerin Müşterek Kefalet Şerhini de İçermesi - Davacı Şirket Adına Kefalet Şerhi Nedeniyle de Damga Vergisi Hesaplanmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )"
4D7.D16.11.2005E. 2002/2760 K. 2005/2751"DAMGA VERGİSİNE TABİ SÖZLEŞME ( Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Bir Gün Sonra Yapılan İpotek İşleminin Kredi Sözleşmesinden Ayrı Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisine Tabi - Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Bir Gün Sonra Yapılan İpotek İşleminin Kredi Sözleşmesinden Ayrı Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )
İPOTEK İŞLEMİ ( Damga Vergisine Tabi Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Bir Gün Sonra Yapılan - Ayrıca Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )"
4D7.D12.10.2004E. 2001/3798 K. 2004/2405"İNŞAAT TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Yapılacak İşin Metrekaresinin Belirlenmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Belirlediği Yapı Birim Fiyatının Esas Alınacağının Belirtilmiş Olması Halinde Nisbi Damga Vergisine Hükmolunacağı - Verginin Hesaplanmasında Fiilen Tesbit Edilen Metrekarenin Değil Sözleşmedeki Metrekarenin Esas Alınacağı )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI'NIN BELİRLEDİĞİ YAPI BİRİM FİYATININ ESAS ALINACAĞININ BELİRTİLMİŞ OLDUĞU İNŞAAT TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ ( Nisbi Damga Vergisine Tabi Olması - Vergi Miktarının Fiilen Tesbit Edilen Metrekare Üzerinden Değil Sözleşmedeki Miktar Üzerinden Hesaplanması Gereği )
VERGİNİN HESAPLANMASINDA FİİLEN TESBİT EDİLEN METREKARENİN DEĞİL SÖZLEŞMEDEKİ METREKARENİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Nisbi Damga Vergisine Tabi İnşaat Taahhüt Sözleşmesinde )
DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI USULÜ ( İnşaat Taahhüt Sözleşmesinde Yer Alan Metrekarenin Verginin Hesaplanmasına Esas Alınması Gereği/Fiilen Tesbit Edilen Metrekareye Göre Hesaplama Yapılamayacağı )"
4D7.D8.5.2000E. 1999/1962 K. 2000/1485"DAMGA VERGİSİ HESAPLAMAMASI ( Kredi Sözleşmesinin Yenilenmesi - Sözleşme İçeriğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Ek Sözleşme Yapılmış Olması - Damga Vergisine Tabi Olmadığı )
EK SÖZLEŞME TANZİMİ ( Damga Vergisinin Hesaplanmaması Gerektiği - Asıl Sözleşme İçeriğinin Gerçekleşmemiş Olması Nedeniyle Ek Sözleşme Tanzimi )"
4D7.D16.12.1999E. 1999/10 K. 1999/4175"DAMGA VERGİSİ ( Sözleşmelerin İçerdikleri Miktarlar Üzerinden Hesaplanan Vergiden Pul Yapıştırmak Suretiyle Ödenen Maktu Verginin Düşülmesinin Gerekmesi )
NİSPİ DAMGA VERGİSİ ( Sözleşmelerin İçerdikleri Miktarlar Üzerinden Hesaplanan Vergiden Pul Yapıştırmak Suretiyle Ödenen Maktu Verginin Düşülmesinin Gerekmesi )
PUL YAPIŞTIRILARAK ÖDENEN MAKTU VERGİ ( Sözleşmenin İçerdiği Miktar Üzerinden Hesaplanan Nispi Damga Vergisinden Düşülmesinin Gerekmesi )"
4D7.D14.12.1999E. 1999/70 K. 1999/4120"DAMGA VERGİSİ ( Mukavelename Adı Altında Düzenlenen Ancak Hukuki Sonuç Doğurmayan Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olmaması )
MUKAVELENAME ADI ALTINDA DÜZENLENEN KAĞIT ( Kağıdın Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmaması Nedeniyle Damga Vergisine Tabi Olmaması )
HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYAN AMA MUKAVELENAME ADI ALTINDA DÜZENLENEN KAĞIT ( Damga Vergisine Tabi Olmaması )"
4D7.D11.10.1999E. 1999/178 K. 1999/3259"KEŞİF BEDELİ ARTIŞI ( Yeni Bir İhale Gibi Düşünülememesi )
DAMGA VERGİSİ ( Keşif Bedelindeki Artışın Yeni Bir İhale Gibi Düşünülememesi )
İHALE KARARI SONRASI İMZALANAN SÖZLEŞME ( Artırılan Keşif Bedeli Üzerinden Damga Vergisinin Ödenmesi )
TADİLAT VE İNŞAAT İŞİ ( İhale Kararı Sonrası İmzalanan Sözleşme İle Artırılan Keşif Bedeli Üzerinden Damga Vergisinin Ödenmesi )"
4D7.D29.9.1999E. 1999/309 K. 1999/3112"DAMGA VERGİSİ ( Nevi Değişikliği Yaparak Lİmitedden Anonime Dönüşümü Sırasında Yeniden Bir Kuruluş Sözleşmesi Düzenlendiğinden Bahisle Damga Vergisi Tahakkukunun Yerinde Olmaması )
NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ ( Lİmited Şirketin Anonime Dönüşmesi Sırasında Yeniden Bir Kuruluş Sözleşmesi Düzenlendiğinden Bahisle Damga Vergisi Tahakkukunun Yerinde Olmaması )
LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ ( Dönüşüm Sırasında Yeniden Bir Kuruluş Sözleşmesi Düzenlendiğinden Bahisle Damga Vergisi Tahakkukunun Yerinde Olmaması )"
4D7.D8.6.1999E. 1998/3463 K. 1999/2433"DAMGA VERGİSİ ( Noterin Sözleşmede Eksik Hesaplanan Vergiden Sorumluluğu )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Noterce Düzenlenmeyip Sadece Onaylanan Sözleşmeye İlişkin Vergi ve Cezadan Noterin Sorumlu Tutulamaması )
ONAYLAMA ŞEKLİNDEKİ SÖZLEŞME ( Noterce Düzenlenmeyip Sadece Onaylanan Sözleşmeye İlişkin Vergi ve Cezadan Noterin Sorumlu Tutulamaması )"
4D7.D17.3.1999E. 1998/1346 K. 1999/1140"KREDİ İŞLEMİ İÇİN TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN İPOTEK ( Ayrıca Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )
DAMGA VERGİSİNİN REESKONT FAİZİYLE BERABER İADESİ TALEBİ ( Kredi İşlemi İçin Teminat Olarak Gösterilen İpotek İçin Ödenen )
İPOTEK İŞLEMİ NEDENİYLE TAHSİL EDİLEN DAMGA VERGİSİNİN REESKONT FAİZİYLE BİRLİKTE İADESİ TALEBİ ( İpoteğin Kredi İşlemi İçin Teminat Olarak Gösterilmiş Olması )"
4D7.D8.12.1998E. 1998/574 K. 1998/4374"DAMGA VERGİSİ ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
NİSPİ DAMGA VERGİSİ ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
BANKA TARAFINDAN DÜZENLENEN TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
TAAHHÜTNAME TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )"
4D7.D30.9.1998E. 1997/3611 K. 1998/3075"VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMESİ ( Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Dava Açılamaması )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMESİ ( Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Dava Açılamaması )
DÜZELTME BAŞVURUSU ( Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddine Karşı Dava Açılamaması )"
4D7.D11.3.1998E. 1997/2482 K. 1998/944"DAMGA VERGİSİ ( Mukavelenamenin %05 Oranında Vergiye Tabi Bulunması )
BİR KAĞIDIN TABİ OLACAĞI VERGİNİN TAYİNİ ( Kağıdın Mahiyetine Bakılması-Kanunlardaki Adlarına Belirtilmemiş Olanlarda Üzerlerindeki Yazının Tazammum Ettiği Hüküm Ve Manaya Bakılacağı )
SÖZLEŞME ( Sözleşmede Bulunabilecek Ana Unsurlar ve Tipik Özellikleri Taşıyan Belgenin Sözleşme Olması )
TUTANAK ( Sözleşmede Bulunabilecek Ana Unsurları Ve Tipik Özellikleri İhtiva Etmemesi )
İDARECE YAPILAN TARHİYATIN İPTALİ ( Sözleşmede Bulunabilecek Ana Unsurlar Ve Tipik Özellikleri Taşıyan Belgenin Sözleşme Olması - %05 Oranında Damga Vergisine Tabi Tutulması )"
4VDDGK18.10.1996E. 1995/340 K. 1996/315"İTHALAT ARACILIĞINDA DAMGA VERGİSİ ( Bankaya Verilen Beyanname )
BANKAYA VERİLEN BEYANNAME ( İthalat - Maktu Damga Vergisi )"
4D7.D24.1.1996E. 1993/2867 K. 1996/199"VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( İcap ve Kabul İşlemi )
İCAP VE KABUL ( Vergiyi doğuran İşlem )
DAMGA VERGİSİ ( İcap ve Kabul Niteliğinde Olan Belgelerin Para İhtiva Eden Sözleşme Niteliğinde Olması Sebebiyle )"
4D7.D29.11.1993E. 1993/2999 K. 1993/5180"İTHALAT İŞLEMLERİNE ARACILIK EDEN BANKALARA VERİLEN BEYANNAMELER ( Maktu Damga Vergisine Tabi Olması )
DAMGA VERGİSİ ( İthalat işlemlerine Aracılık Eden Bankalara Verilen Beyannameler )
NİSBİ ORANDA VERGİLENDİRME ( Belgelerin Taahhütname Niteliği Taşıdığı Gerekçesiyle Vergilendirilmesinin İsabetsiz Olması )"
4D7.D5.10.1993E. 1992/7807 K. 1993/3945"YÜKÜMLÜ İLE İHALE MAKAMI ARASINDAKİ SÖZLEŞME ( Ek Olarak Düzenlenen İnşaat Girdilerindeki Artış Oranında Yükümlüye Ödenecek Meblağ )
DAMGA VERGİSİ ( Ödenecek Meblağın Belirlenmesine İlişkin Belgenin Vergiye Tabi Olmaması )"
4D9.D21.3.1991E. 1989/4200 K. 1991/1038"ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE DAMGA VERGİSİ ( Maktu Damga Vergisine Tabi Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( Maktu Damga Vergisi - Şirketler Arası Adi Sözleşmelerde Damga Vergisi )
MAKTU DAMGA VERGİSİ ( Şirketler Arasındaki Adi Sözleşmeler )"
4D9.D13.3.1991E. 1989/5123 K. 1991/820"KONUT İNŞAATI YAPIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Damga Vergisinin Terkini )
DAMGA VERGİSİ ( Konut İnşaatı Yapım Sözleşmesinin Feshi - Damga Vergisinin Terkini )"
4D9.D12.3.1991E. 1989/4973 K. 1991/767"DAMGA VERGİSİ ( Devlet İhalesi Birim Fiyat Artış Yüzdesi Tesbit Tutanağı Damga Vergisi İstisnası )
DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( İstihkaktan Kesinti Yoluyla Tahsil Edilen Damga Vergisi İadesi )"
4D9.D23.1.1991E. 1989/1970 K. 1991/153"AYNI KAĞITTA BİRDEN ÇOK İŞLEMDE DAMGA VERGİSİ ( Yüksek Bedelli İşlemin Matrah Olarak Alınması )
DAMGA VERGİSİ ( Aynı Kağıtta Birden Çok İşlem Olması - Yüksek Olan İşlem Değerinin Matrah Olması )
KİRA VE İPOTEK İŞLEMİNİN AYNI BELGEDE OLMASI ( Damga Vergisi - En Yüksek Bedelin Dikkate Alınması )"
4VDDGK6.5.1988E. 1988/8 K. 1988/57"DÖVİZ TRANSFER HAKKININ DEVRİ ( Maktu Damga Vergisi )
MAKTU DAMGA VERGİSİ ( İhracat Bedeli Dövizlerin Transfer Hakkının Devri )"
4D7.D29.6.1987E. 1985/2457 K. 1987/1805"İHRACAT GARANTİLİ KREDİLER ( Yatırımcı Şirketlere Verilmesi )
YATIRIMCI ŞİRKETLERE VERİLEN İHRACAT GARANTİLİ KREDİLER ( Vergi Resim ve Harç Muafiyeti Sağlanması )
VERGİ RESİM VE HARÇ MUAFİYETİ ( Yatırımcı Şirketlere Verilen İhracat Garantili Krediler Nedeniyle )"

SAYIŞTAY

4S1.D7.5.2009 K. 9493"İŞ ARTIŞI YAPILMASI ( İdarenin Artış Tutarından Damga Vergisi Alması Gerektiği - Belli Parayı İhtiva Eden Mukavelenamelerin Binde 7,5 Oranında Damga Vergisine Tabi Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ALINMAMASI ( Belli Parayı İhtiva Eden Mukavelenamelerin Binde 7,5 Oranında Damga Vergisine Tabi Olduğu - İdarenin İş Artışı Yapıldığı Zaman Artış Tutarından Damga Vergisi Alması Gerektiği )"
4STKK26.2.2008 K. 29971"İLLER BANKASINA YAPILAN BELEDİYE SERMAYE PAYI ÖDEMELERİ ( Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamış Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE SERMAYE PAYI ÖDEMELERİ ( İller Bankasına Yapılan - Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamış Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ ( İller Bankasına Yapılan Belediye Sermaye Payı Ödemeleri )"
4STKK5.2.2008 K. 29910"İLLER BANKASI ELİYLE DAĞITILAN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ PAYI ( Resen Mahsup Edilen Ortaklık Payı Ödemesinden Damga Vergisi Kesilmemesinde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
ORTAKLIK PAYI ÖDEMESİ ( İller Bankası Eliyle Dağıtılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Resen Mahsup Edilen - Damga Vergisi Kesilmemesinde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ( İller Bankası Eliyle Dağıtılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Resen Mahsup Edilen Ortaklık Payı Ödemesi )"
4STKK17.10.2006 K. 28860"İLLER BANKASINA YAPILAN ÖDEME ( Belediye Ortaklık Payı Olarak Mahsuben Yapılan - Düzenlenen Kağıtlardan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamış Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE ORTAKLIK PAYI OLARAK MAHSUBEN YAPILAN ÖDEME ( Düzenlenen Kağıtlardan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamış Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - İller Bankasına Yapılan Ödeme )
DAMGA VERGİSİ ( İller Bankasına Belediye Ortaklık Payı Olarak Mahsuben Yapılan Ödeme - Düzenlenen Kağıtlardan Kesinti Yapılmamış Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
4STKK30.5.2006 K. 28736/1"DAMGA VERGİSİ ( İller Bankası Eliyle Dağıtılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Re'sen Mahsup Edilen Ortaklık Payı Ödemesinden Damga Vergisi Kesilmemesinin Mevzuata Aykırı Olmadığı )
İLLER BANKASINA BELEDİYE ORTAKLIK PAYI OLARAK MAHSUBEN YAPILAN ÖDEME ( Damga Vergisine Kağıtların Kanunda Tek Tek Sayıldığı İller Bankasına Belediye Ortalık Payı Olarak Mahsuben Yapılan Ödemeden Damga Vergisi Kesilmemesinin Mevzuata Aykırı Olmadığı )"

Madde 5

YARGITAY

5Y15.HD6.4.2016E. 2015/5924 K. 2016/2142"İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Sözleşmenin Tek Nüsha Düzenlendiği Kalan Kısmının Suret Olduğu Gerekçesiyle Verilen Kararın 488 S. K.'nun 5. Md. Hükmüne Aykırı Olup Bozulması Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Bir Nüshadan Fazla Olarak Düzenlenen Kâğıtların Her Nüshasının Ayrı Ayrı Aynı Miktar veya Nispette Damga Vergisine Tabi Olduğu - Poliçe ve Emre Yazılı Ticari Senetlerin Yalnız Tedavüle Çıkarılan Nüshalarının Vergiye Tabi Tutulacağı/İtirazın İptali )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Davalı Yüklenicinin Sözleşmelerde Gösterilen Adette Nüsha İçin Damga Vergisi Sorumluluğunun Bulunduğu Kabul Edildiği/Sözleşmenin Tek Nüsha Düzenlendiği Kalan Kısmının Suret Olduğu Gerekçesiyle Verilen Kararın 488 S. K.'nun 5. Md. Hükmüne Aykırı Olduğu )"

DANIŞTAY

5D9.D7.5.2015E. 2013/10262 K. 2015/4246"DAMGA VERGİSİ ( Verginin Doğması için Kanunda Belirlenmiş Bir Kağıt veya Elektronik Ortamda Düzenlenmiş Belge veya Veri Olması ve Bu Belge Kağıt veya Verinin İmzalanmış veya İmza Yerine Geçecek Bir İşaret Konması Gereği - Bir Nüshadan Fazla Olarak Düzenlenen Kağıtların Her Nüshasının Ayrı Ayrı Aynı Miktar veya Nispette Damga Vergisine Tabi Olduğu )
NÜSHA SURET ( Belli Bir Hususu İspat ve Belli Etmek Üzere Aynı Hüküm ve Kuvveti Haiz Olmak Üzere Birden Fazla Düzenlenmiş ve Taraflarca Her Biri Ayarı Ayrı İmzalanmış Kağıtların Nüsha Suret ise Asıl Sözleşmedeki İbareleri Taşıyan Ancak Asıl Sözleşmedeki İmzaları Taşımayan Belge Örneği Olduğu - Taraflarca İmzalandığı İspatlanamayan Otokopili Kağıtların Nüsha Olmadığı Damga Vergisi Tarhiyatının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
OTOKOPİLİ KAĞITLA DÜZENLENEN İKRAZAT SÖZLEŞMESİ ( Her Bir Nüshasının Sözleşmenin Taraflarınca İmzalandığı İspatlanamayan Sözleşmenin Otokopili Kağıtla Çoğaltılmasının Nüsha Mahiyetinde Olmadığı - Taraflarınca İmzalandığı Ortaya Konulamayan Otokopili Kağıtla Çoğaltılan Sözleşme Nedeniyle Vergi Ziyalı Damga Vergisi Tarhiyatının Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
5D7.D10.11.2010E. 2008/2493 K. 2010/5240"YAPI DENETİM SÖZLEŞMELERİ ( Nedeniyle Yapılan Damga Vergisi Uyuşmazlığı Hakkında Anılan Sözleşmelerin Kaç "Nüsha" Düzenlendiğinin Saptanması Amacıyla Söz Konusu Sözleşme Örnekleri Getirtilerek İncelendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ UYUŞMAZLIĞI ( Yapı Denetim Sözleşmeleri Nedeniyle Yapılan Damga Vergisi Uyuşmazlığı Hakkında Anılan Sözleşmelerin Kaç "Nüsha" Düzenlendiğinin Saptanması Amacıyla Söz Konusu Sözleşme Örnekleri Getirtilerek İncelendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ ( Yapı Denetim Sözleşmeleri Nedeniyle Yapılan Damga Vergisi Uyuşmazlığı Hakkında Anılan Sözleşmelerin Kaç "Nüsha" Düzenlendiğinin Saptanması Amacıyla Söz Konusu Sözleşme Örnekleri Getirtilerek İncelendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )"
5D7.D5.11.2009E. 2006/9 K. 2009/4592"VERGİYE TABİ TUTULAN KAĞITLAR ( Kağıdın Aslı Gibi Değil ve Resmi Dairelere İbraz Edilecek Olmaları Koşuluyla Nispi Vergiye Değil Maktu Vergiye Tabi Tutulmaları Gerektiği )
KAĞIT SURETLERİ ( Vergiye Tabi Tutulan Kağıtların Suretlerinin Yetkili Makamın ya da Kişinin Onayı Dışında Kağıdın Aslının İhtiva Ettiği İmzaları Taşımadıkları )
RESMİ DAİRELERE İBRAZ ( Kağıdın Aslı Gibi Değil ve Resmi Dairelere İbraz Edilecek Olmaları Koşuluyla Nispi Vergiye Değil Maktu Vergiye Tabi Tutulmaları Gerektiği )"
5D7.D27.4.2005E. 2004/3625 K. 2005/799"DAMGA VERGİSİ SORUMLULUĞU ( Sözleşmeyi Müteselsil Kefil Sıfatı ile İmzalayan Kişi-İkinci Nüsha İçin Ödenmeyen Damga Vergisi )
SÖZLEŞMEYİ MÜTESELSİL KEFİL SIFATI İLE İMZALAYAN KİŞİ ( Damga Vergisinden Sorumlu Olup Olmaması )
SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI ( Damga Vergisine Tabi Olup Olmaması-Sözleşmeyi Müteselsil Kefil Sıfatı ile İmzalayan Kişinin Sorumluluğu )
SÖZLEŞME ASLININ BULUNMAMASI ( Fotokopi Üzerinden Damga Vergisi Tarhiyatı Yapılıp Yapılamaması-Sözleşmeyi Müteselsil Kefil Sıfatı ile İmzalayan Kişinin Sorumluluğu )
FOTOKOPİ ÜZERİNDEN DAMGA VERGİSİ TARHİYATI ( Sözleşmeyi Müteselsil Kefil Sıfatı ile İmzalayan Kişinin Damga Vergisinden Sorumluluğu-Sözleşme Aslının Bulunmadığı Savunması )"
5D7.D30.12.1999E. 1998/923 K. 1999/4485"DAMGA VERGİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Sözleşmesinin Sadece Aslının Damga Vergisine Tabi Olması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞMESİ ( Tam Tasdik Sözleşmesinin Sadece Aslının Damga Vergisine Tabi Olması )"
5D7.D14.12.1999E. 1999/70 K. 1999/4120"DAMGA VERGİSİ ( Mukavelename Adı Altında Düzenlenen Ancak Hukuki Sonuç Doğurmayan Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olmaması )
MUKAVELENAME ADI ALTINDA DÜZENLENEN KAĞIT ( Kağıdın Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmaması Nedeniyle Damga Vergisine Tabi Olmaması )
HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYAN AMA MUKAVELENAME ADI ALTINDA DÜZENLENEN KAĞIT ( Damga Vergisine Tabi Olmaması )"
5D7.D14.12.1999E. 1999/1898 K. 1999/4121"USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI ( Sat ve Finansal Kirala Sözleşmesinin Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Değerlendirilememesi )
FİNANSAL KİRALAMA KANUNU ( Sat ve Finansal Kirala Sözleşmesinin Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Değerlendirilememesi )
SAT VE FİNANSAL KİRALA SÖZLEŞMESİ ( Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Değerlendirilememesi )
DAMGA VERGİSİ ( Sat ve Finansal Kirala Sözleşmesinin Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Değerlendirilememesi Nedeniyle Damga Vergisi Ödenmesinin Gerekmesi )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( Sat ve Finansal Kirala Sözleşmesinin Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Değerlendirilememesi Nedeniyle Damga Vergisi Ödenmesinin Gerekmesi )"
5D7.D20.2.1986E. 1984/3147 K. 1986/487"DAMGA VERGİSİ ( Verilen Taahütnamelerin İkinci Nüshalarında Damga Pulu Olmaması Nedeniyle )
HİSSE SENEDİ REHİN BORDROSU ( İkinci Nüshasında Damga Pulu Olmadığının Tespiti )
DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAZILI KAĞITLARIN İKİNCİ NÜSHALARI ( İlgili Kurumun Kağıtlarına Esas Teşkil Etmesi )"

SAYIŞTAY

5S6.D29.6.2009 K. 11917"DAMGA VERGİSİ ( Bir Nüshadan Fazla Olarak Düzenlenen Kağıtların Her Nüshasının Ayrı Ayrı Aynı Miktar ve Nispetle Damga Vergisine Tabi Olduğu )
BİRDEN FAZLA NÜSHA OLARAK DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( Damga Vergisi - Alım İlişkisine İlişkin Sözleşmeninin Bir Nüshası İdarede Biri de Yüklenicide Alıkonmak Üzere İki Nüsha Olarak Düzenlendiğinden Ayrı Ayrı ve Aynı Miktar ve Nispette Damga Vergisine Tabi Olduğu )"
5STKK16.1.2007 K. 29039"DAMGA VERGİSİ ( Herhangi Bir Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olması İçin Söz Konusu Belgenin Resmî Daireye İbraz Edilmesi Gerekeceği )
RESMÎ DAİREYE İBRAZ ( Damga Vergisi Kanununda Yer Alan Hükümler Uyarınca Herhangi Bir Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olması İçin Söz Konusu Belgenin Resmî Daireye İbraz Edilmesi Gerekeceği )
İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENMESİ ÖNGÖRÜLEN SÖZLEŞMELER ( İbraz Edilmeyen Nüshadan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İki Nüsha Olarak Düzenlenmesi Öngörülen Sözleşmelerden İbraz Edilmeyen Nüshadan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 6

DANIŞTAY

6D9.D18.2.2016E. 2013/1039 K. 2016/569"DAMGA VERGİSİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Vergiye Tabi Kağıttaki Rakamların Bu Kağıtta Yer Almayan Üstelik Zamana ve Miktara Göre Değişebilecek Bazı Değerlerle Çarpılması Sonucu Bulunacak Değerin Kanunun Aradığı Anlamda Belli Para Olarak Kabulü Mümkün Bulunmadığından Temyize Konu Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
NİSPİ ORANDA VERGİLENDİRME ( Damga Vergisine Tabi Bir Kağıdın Nispi Oranda Vergilendirilebilmesi İçin ya Kağıda Bağlanan İşlem Bedelinin Kağıtta Açıkça Belirtilmiş Olması ya da Bu Bedelin Matematiksel Olarak Hesaplanmasına Olanak Sağlayan Rakamların Kağıtta Yer Almış Bulunması Gerektiği )
DOĞAL GAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Davacı Şirketçe Satışı Üstlenilen Doğalgazın Fiyatı Gösterilmediği Gibi Doğalgaz Fiyatlarının Altı Ay İçerisinde Nasıl Bir Seyir Göstereceğinin Önceden Belirlenmesinin de Mümkün Olmadığı - Temyize Konu Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Damga Vergisinin İptali )"
6D7.D12.2.2008E. 2005/5234 K. 2008/843"AYNI KAĞITTA YER ALAN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
İPOTEK İŞLEMİ ( Aynı Kağıtta Yer Alan Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
İPOTEK TUTARI ÜZERİNDEN SALINAN DAMGA VERGİSİNE VE KESİLEN VERGİ ZIYAI CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Aynı Kağıtta Yer Alan Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )"
6D7.D3.10.2006E. 2005/874 K. 2006/2875"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tarafları Dışında 3. Kişilerin Müşterek Kefalet Şerhini de İçermesi - Davacı Şirket Adına Kefalet Şerhi Nedeniyle de Damga Vergisi Hesaplanmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ ( Kira Akdi Hem de Kefalet Şerhi Nedeniyle Şirket Adına Tesis Edilen Tarh ve Ceza Kesme İşlemleri - Her İki İşlemin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
KEFALET SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE DAMGA VERGİSİ HESAPLANMASI ( Kira Sözleşmesinin Tarafları Dışında 3. Kişilerin Müşterek Kefalet Şerhini de İçermesi - Davacı Şirket Adına Kefalet Şerhi Nedeniyle de Damga Vergisi Hesaplanmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )"
6D7.D16.11.2005E. 2002/2760 K. 2005/2751"DAMGA VERGİSİNE TABİ SÖZLEŞME ( Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Bir Gün Sonra Yapılan İpotek İşleminin Kredi Sözleşmesinden Ayrı Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisine Tabi - Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Bir Gün Sonra Yapılan İpotek İşleminin Kredi Sözleşmesinden Ayrı Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )
İPOTEK İŞLEMİ ( Damga Vergisine Tabi Kredi Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Bir Gün Sonra Yapılan - Ayrıca Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )"
6D7.D8.4.1999E. 1998/2944 K. 1999/1392"KUSUR CEZALI DAMGA VERGİSİ ( Müşterinin Bankadaki Hesabında Bulunan Paranın Rehnedilmesi Amacıyla Düzenlenen Rehin Blokaj Sözleşmesi Nedeniyle )
DAMGA VERGİSİ ( Birbirine Bağlı ve Bir Asıldan Doğma Olmayan ve Bir Kağıtta Toplanmayan Sözleşmelerin Ayrı Ayrı Damga Vergisine Tabi Olmaları )
BİRBİRİNE BAĞLI VE BİR ASILDAN DOĞMA OLMAYAN SÖZLEŞMELER ( Ayrı Ayrı Damga Vergisine Tabi Olmaları )"
6D7.D17.3.1999E. 1998/1346 K. 1999/1140"KREDİ İŞLEMİ İÇİN TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN İPOTEK ( Ayrıca Damga Vergisine Tabi Tutulacağı )
DAMGA VERGİSİNİN REESKONT FAİZİYLE BERABER İADESİ TALEBİ ( Kredi İşlemi İçin Teminat Olarak Gösterilen İpotek İçin Ödenen )
İPOTEK İŞLEMİ NEDENİYLE TAHSİL EDİLEN DAMGA VERGİSİNİN REESKONT FAİZİYLE BİRLİKTE İADESİ TALEBİ ( İpoteğin Kredi İşlemi İçin Teminat Olarak Gösterilmiş Olması )"
6D7.D25.2.1999E. 1997/2770 K. 1999/773"AKİT NİTELİĞİ ( Hisse Satışına İlişkin Makbuz İbareli Kağıdın Gerçekte Akit Niteliği Taşıması-Damga Vergisi )
MAKBUZ İBARELİ KAĞIDIN GERÇEKTE AKİT OLMASI ( Hisse Satışı-Damga Vergisi )
DAMGA VERGİSİ ( Hisse Satışı-Makbuz İbareli Kağıdın Gerçekte Akit Niteliği Taşıması )"
6D7.D17.2.1999E. 1998/1221 K. 1999/601"DAMGA VERGİSİ ( Birbirine Bağlı Olmayan Sözleşmelerin Ayrı Ayrı Vergiye Tabi Olması )
SÖZLEŞMELERİN BİRBİRİNE BAĞLI OLMAMASI ( Tarafları Konusu Tarihleri Aynı da Olsa Sözleşmelerin Ayrı Ayrı Damga Vergisine Tabi Olması )
TEK VERGİ ALINMASI ( Tarafları Konusu Tarihleri Aynı da Olsa Birbirine Bağlı Olmayan Sözleşmelerin Ayrı Ayrı Damga Vergisine Tabi Olması )
ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNİ SATIN ALMA VE GERİ ALMA TAAHHÜDÜNÜ İÇEREN SÖZLEŞMELER ( Sözleşmeler Birbirine Bağlı Olmadığından Ayrı Damga Vergisine Tabi Olmaları )"
6D7.D8.12.1998E. 1998/946 K. 1998/4375"DAMGA VERGİSİNDEN DOLAYI NOTERİN SORUMLULUĞU ( Sözleşmenin Noter Tarafından Düzenlenmeyip Sadece Onaylanmış Olması Halinde Noterin Sorumlu Olmayacağı )
NOTER TARAFINDAN TASDİK EDİLİP VERGİSİ ÖDENMEMİŞ SÖZLEŞME ( Noter Tarafından Düzenlenmiş Olmadıkça Noterin Damga Vergisinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
6D7.D3.12.1998E. 1997/3631 K. 1998/4306"DAMGA VERGİSİ ( Yükümlü Şirket İle İlgili Banka Arasında Düzenlenen Genel Kredi Sözleşmesi )
BANKA İLE ŞİRKET ARASINDA DÜZENLENEN GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Ekinde Verilen Döviz ve Prefinansman Kredi Taahhütnamesinin Beyanname Niteliğinde Olması )
MAKTU DAMGA VERGİSİ ( Banka İle Şirket Arasında Düzenlenen Genel Kredi Sözleşmesi Ekinde Verilen Döviz ve Prefinansman Kredi Taahhütnamesinin Beyanname Niteliğinde Olması )"
6D9.D23.1.1991E. 1989/1970 K. 1991/153"AYNI KAĞITTA BİRDEN ÇOK İŞLEMDE DAMGA VERGİSİ ( Yüksek Bedelli İşlemin Matrah Olarak Alınması )
DAMGA VERGİSİ ( Aynı Kağıtta Birden Çok İşlem Olması - Yüksek Olan İşlem Değerinin Matrah Olması )
KİRA VE İPOTEK İŞLEMİNİN AYNI BELGEDE OLMASI ( Damga Vergisi - En Yüksek Bedelin Dikkate Alınması )"
6D9.D15.6.1990E. 1989/1988 K. 1990/2616"BİRBİRİNE BAĞLI VE BİR ASILDAN DOĞMA İŞLEMLER ( Damga Vergisi Hesaplanması )
ANONİM ŞİRKETLER TARAFINDAN ÇIKARILAN TAHVİLLER ( Anapara ve Faizlerin Vadesinde Ödeneceğinin Taahhüdü - Aynı Gruptaki A.Ş. Tarafından Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Olarak Taahhüt Edilmesi - Damga Vergisi )
DAMGA VERGİSİ ( Tahvil Çıkarılması - Aynı Gruba Dahil A.Ş. lerin Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Olması )"
6D9.D14.2.1990E. 1989/1355 K. 1990/460"DAMGA VERGİSİ ( Bir Kağıtta Birden Çok İşlem Olması Halinde En Yüksek Olan İşlemin Matrah Olması )
BİR KAĞITTA BİRDEN ÇOK İŞLEM OLMASI ( Damga Vergisinin Matrahı - En Yüksek Olan Değerin Dikkate Alınması )"

Madde 7

DANIŞTAY

7DIBGK2.7.2012E. 2009/1 K. 2012/2"İHALE ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İhale Makamınca 488 S.K.'a Göre Hesaplanıp İşi Üstlenen Şirketten Kesilerek Veya Alınarak Vergi İdaresine Ödenen Damga Vergisi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
İHALE KARARINA İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicilerin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Dava Açılabileceği/Uyuşmazlığı Görüp Çözmenin Vergi Yargısının Görev Alanına Girdiği )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicinin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması/Hak Edişlerde Damga Vergisi Kadar Azalma Meydana Gelmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabilmesi Gerektiği )
İHALE MAKAMININ YAPTIĞI DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İşi Üstlenen Şirketin Hak Edişlerinden Kesilerek Vergi İdaresine Ödenmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )"
7D7.D13.11.2006E. 2004/1666 K. 2006/3336"DAMGA VERGİSİ ( Banka Tarafından İhracat Taahhüdünün Kapatılmadığının Davalı İdareye Bildirildiği Tarihte Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği - Bu Verginin İdarenin Sonradan Yapacağı Tasarruf İle Ortadan Kaldırılmasının Verginin Yasallığı İlkesine Aykırı Olduğu )
İDARENİN SONRADAN YAPTIĞI TASARRUFU İLE VERGİNİN ORTADAN KALDIRILMASI ( Verginin Yasallığı İlkesine Aykırı Olduğu - Banka Tarafından İhracat Taahhüdünün Kapatılmadığının Davalı İdareye Bildirildiği Tarihte Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği )
VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ ( Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği - Bu Verginin İdarenin Sonradan Yapacağı Tasarruf İle Ortadan Kaldırılmasının Verginin Yasallığı İlkesine Aykırı Olduğu )
İHRACAT TAAHHÜDÜ ( Banka Tarafından Kapatılmadığının Davalı İdareye Bildirildiği Tarihte Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği - Bu Verginin İdarenin Sonradan Yapacağı Tasarruf İle Ortadan Kaldırılmasının Verginin Yasallığı İlkesine Aykırı Olduğu )"

Madde 8

YARGITAY

8Y12.HD7.6.2011E. 2010/31130 K. 2011/11958"MÜZAYEDE MAHALLERİNDE YAPILAN SATIŞLAR ( KDV'ne Tabi Olduğu - Satılan Malın Ait Olduğu Kişinin KDV Mükellefi Olup Olmamasının Bir Önemi Bulunmadığı )
İCRA YOLUYLA YAPILAN SATIŞLAR ( İcra Müdürlüğünce KDV ve Damga Vergisinin Tarh ve Tahakkuk İşlemlerinin Vergi Mükellefi Sıfatı İle Yapıldığı - Bu İşlemlerden Doğan İhtilafların Vergi Mahkemelerinde Çözümleneceği )
KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ ( İcra Yoluyla Yapılan Satışlar/Verginin Mükellefinin Satışı Gerçekleştiren İcra Dairesi Olduğu - Doğan İhtilaflarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
DAMGA VERGİSİNİN TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ ( İcra Yoluyla Yapılan Satışlar/Verginin Mükellefinin Satışı Gerçekleştiren İcra Dairesi Olduğu - Doğan İhtilaflarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İcra Yoluyla Yapılan Satışlar/İcra Müdürlüğünce KDV ve Damga Vergisinin Tarh ve Tahakkuk İşlemlerinin Vergi Mükellefi Sıfatı İle Yapıldığı - Bu İşlemlerden Doğan İhtilafların Vergi Mahkemelerinde Çözümleneceği )"

DANIŞTAY

8DIBGK2.7.2012E. 2009/1 K. 2012/2"İHALE ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İhale Makamınca 488 S.K.'a Göre Hesaplanıp İşi Üstlenen Şirketten Kesilerek Veya Alınarak Vergi İdaresine Ödenen Damga Vergisi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
İHALE KARARINA İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicilerin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Dava Açılabileceği/Uyuşmazlığı Görüp Çözmenin Vergi Yargısının Görev Alanına Girdiği )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicinin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması/Hak Edişlerde Damga Vergisi Kadar Azalma Meydana Gelmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabilmesi Gerektiği )
İHALE MAKAMININ YAPTIĞI DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İşi Üstlenen Şirketin Hak Edişlerinden Kesilerek Vergi İdaresine Ödenmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )"
8D7.D4.11.2008E. 2006/228 K. 2008/4347"DAMGA VERGİSİ ( Tarh Tahakkuk ve Tahsiline İlgili Vergi Dairesi Yetkili Bulunduğu - Katma Bütçeli İdareler Saymanlık Müdürlüğünce Bu Konuda Yapılması Gereken İşlem Vergi Dairesine Bildirimde Bulunmaktan İbaret Olduğu )
İDARİ DAVA ( Davalı İdarece Tesis Edilen İşlem Vergilendirme ve Tahsilat Yönünden Hüküm İfade Eden Yani Davacı Şirketin Hukuksal Durumunda Değişiklik Oluşturan Yürütülmesi Gerekli Nitelikte Olmadığından İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı İdarece Tesis Edilen İşlem Davacı Şirketin Hukuksal Durumunda Değişiklik Oluşturan Yürütülmesi Gerekli Nitelikte Olmadığından İdari Davaya Konu Edilemeyeceği - Davanın Reddi Gereği )
YETKİSİ OLMAYAN DAVALI İDARECE TESİS EDİLEN İŞLEM ( Vergilendirme ve Tahsilat Yönünden Hüküm İfade Eden Yani Davacı Şirketin Hukuksal Durumunda Değişiklik Oluşturan Yürütülmesi Gerekli Nitelikte Olmadığından İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"
8D7.D28.11.2007E. 2006/1006 K. 2007/5030"İZALE-İ ŞÜYU YOLUYLA YAPILAN SATIŞ ( Satışa Ait Damga Vergisinin Mükellefinin Adalet Bakanlığının Memuru Konumunda Bulunan İcra ve Satış Memurları Değil Adı Geçen Bakanlığın Olduğu )
DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ ( Adalet Bakanlığının Memuru Konumunda Bulunan İcra ve Satış Memurları Değil Adı Geçen Bakanlığın Olduğu )
İHALE MAKAMI ( Durumunda Bulunan Bakanlığın Resmi Daire Olması Nedeniyle Söz Konusu İhale Kararına Ait Damga Vergisinin İhale Üzerinde Kalan Kişiden İstenilmesi Gerektiği )"
8D7.D30.11.2005E. 2002/850 K. 2005/3016"DAMGA VERGİSİ ( İhale Kararının İhale Makamınca İmzalanması İle Tekemmül Ettiğinden İhalenin Sonradan Davacıdan Kaynaklanan Sebeplerle Feshedilmiş Olması Halinde Vergiyi Doğuran Olayın Ortadan Kalkmayacağı )
İHALE KARARININ OLUŞMASI ( İhale Makamınca İmzalanması İle Tekemmül Ettiğinden İhalenin Sonradan Davacıdan Kaynaklanan Sebeplerle Feshedilmiş Olması Halinde Vergiyi Doğuran Olayın Ortadan Kalkmayacağı )
İHALENİN SONRADAN FESHİ ( Davacıdan Kaynaklanan Sebeplerle Feshedilmiş Olması Halinde Vergiyi Doğuran Olayın Ortadan Kalkmayacağı ve Verginin Ödenmesi Gerektiği )"
8D7.D14.12.1999E. 1999/1103 K. 1999/4123"DAMGA VERGİSİ ( Yurtdışı Mühendislik Hizmetleri Karşılığında Düzenlenen Kağıtlar )
YURTDIŞI MÜHENDİSLİK HİZMETİ KARŞILIĞI DÜZENLENEN KAĞIT ( Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığının Yapılacak İnceleme İle Belirlenmesi )
MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR ( Yurtdışı Mühendislik Hizmetleri Karşılığında Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )"
8D7.D11.3.1999E. 1998/782 K. 1999/1073"DAMGA VERGİSİ ( Kamulaştırma İşlemi Nedeniyle Bedel Artırımı Davası Sonucu Artırılan Bedelin Ödenmesi Sırasında Düzenlenen Kağıtların Vergiden İstisna Kapsamında Olması )
VERGİDEN İSTİSNA ( Kamulaştırma İşlemi Nedeniyle Bedel Artırımı Davası Sonucu Artırılan Bedelin Ödenmesi Sırasında Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Kapsamında Olması )
RESMİ DAİRELER LEHİNE İSTİMLAK ( Bedel Artırımı Davası Sonucu Artırılan Bedelin Ödenmesi Sırasında Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Kapsamında Olması )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Bedel Artırımı Davası Sonucu Artırılan Bedelin Ödenmesi Sırasında Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Kapsamında Olması )
BEDEL ARTIRIMI ( Bedel Artırımı Davası Sonucu Artırılan Bedelin Ödenmesi Sırasında Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Kapsamında Olması )"
8D9.D6.6.1996E. 1996/687 K. 1996/1762"DAMGA VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜ ( Kişilerin Vergi Yükümlüsü Olması - Resmi Daire İle Kişiler Arasında Düzenlenen Kağıt )
RESMİ DAİRE ( Damga Vergisinin Kişilerden Alınması Gerektiği )"
8D9.D16.5.1996E. 1996/617 K. 1996/1757"DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( Üniversite Lehine Kamulaştırma )
ÜNİVERSİTE LEHİNE KAMULAŞTIRMA ( Damga Vergisi İstisnası )
KAMULAŞTIRMA ( Üniversite Lehine Kamulaştırma - Üniversitenin Kamu Kuruluşu Olması - Bedel Arttırımı Nedeniyle Ödemenin Damga Vergisi İstisnası )"
8D9.D16.5.1996E. 1996/385 K. 1996/1748"DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( Resmi Bir Daire Olan DSİ Lehine Yapılan İstimlak Nedeniyle Düzenlenen Her Türlü Kağıt )
RESMİ DAİRE LEHİNE YAPILAN KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE DÜZENLENEN KAĞITLAR ( Damga Vergisinden Muafiyet )
DSİ LEHİNE YAPILAN KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE DÜZENLENEN KAĞITLAR ( Damga Vergisi İstisnası )"
8D7.D27.12.1995E. 1993/5190 K. 1995/5811"İHRACATI TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ ( Damga Vergisine Tabi Olması Gerektiği - Esas Mukavelesindeki Hükümler Nedeniyle Kamu Kurum ve Kuruluşu Sayılamaması )
DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANMAMASI ( Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ'ın Esas Mukavelesindeki Hükümler Nedeniyle Kamu Kurum ve Kuruluşu Sayılmaması )
DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ TAŞ ( Esas Mukavelesindeki Hükümler Nedeniyle Kamu Kurum ve Kuruluşu Sayılmaması - Damga Vergisi İstisnası Uygulanamayacağı )"
8D9.D26.5.1992E. 1991/2739 K. 1992/1549"KONUT İNŞAATINDA VERGİ İSTİSNASI ( Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlar - Yatırım Teşvik Belgesindeki Koşulların İhlal Edilmesi )
YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDEKİ KOŞULLARIN İHLAL EDİLMESİ ( Vergi ve Resim Harç İstisnası Hakkının Kaybedilmesi )
VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKININ KAYBEDİLMESİ ( Cezalı Vergi Resim Harç Tarhiyatı - Yatırım Teşvik Belgesi Koşullarının İhlali )"
8D9.D30.1.1991E. 1989/2554 K. 1991/200"KAMULAŞTIRMA MAKBUZUNDA DAMGA VERGİSİ ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar - Damga Vergisi Muafiyeti )
DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar Damga Vergisinden Muaf Olduğu )
RESMİ KURULUŞLAR LEHİNE YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Damga Vergisi Muafiyeti )"

SAYIŞTAY

8STKK7.1.2014 K. 38174"MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK ETÜT VE PROJE HİZMET İŞLERİNİN YAPIM İŞLERİNDEN AYRI OLARAK VERİLMESİ (Danışmanlık ve Denetim İşleri Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği - 1/2 Oranında Tevkifat Yapılması Gereği)
DANIŞMANLIK VE DENETİM İŞLERİ (KDV Tevkifatı - Mimarlık ve Mühendislik Etüt ve Proje İşlerinin Yapım İşinden Ayrı Olarak Verilmesi Halinde Danışmanlık ve Denetim İşleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve KDV Tevkifatının 1/2 Oranında Yapılması Gereği)
TEDAŞ'TAN YAPILAN ELEKTRİK ALIMI (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şerketinin Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Bulunduğu İktisadi Bir İşletme Olduğu Damga Vergisi Bakımından Resmi Kurum Olmadığı - TEDAŞ'tan Yapılan Elektrik Alımlarında 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesilmesi Gereği)
DAMGA VERGİSİ (TEDAŞ'tan Yapılan Elektrik Alımlarında 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesilmesi Gereği - TEDAŞ'ın Damga Vergisi Bakımından Resmi Kurum Olmadığı)"
8S1.D15.12.2009 K. 9572"SU TÜKETİM BEDELİ ( Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı'nca İZSU'ya Yapılan Ödemeler - İZSU'nun Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı/Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞININ YAPTIĞI ÖDEMELER ( Su Tüketim Bedeli Olarak İZSU'ya - Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği/İZSU'nun Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI ( İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İktisadi Bir İşletme Olduğu Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı - Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı'nca Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılacağı )"
8S8.D9.7.2009 K. 6454"MAL VE HİZMET ALIMLARI ( Resmi Dairelerin - Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
RESMİ DAİRELERİN MAL VE HİZMET ALIMLARI ( Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ KESİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Resmi Dairelerin Mal ve Hizmet Alımları Karşılığı Yapılan Ödemeler )"
8S6.D19.6.2008 K. 11721"KAMU İHALE KURUMU ( Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Kapsamında Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Olduğu - Resmi Dairelerle İlişkilerinde Damga Vergisine Tabi Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( Kamu İhale Kurmuna Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği - Damga Vergisinin Makbuz Karşılığı İstihkaktan Kesinti Yapılması veya Basılı Damga Konulması Şekillerinden Biriyle Ödeneceği )
KAMU İHALE KURUMUNA YAPILAN ÖDEMELER ( Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği - Kamu İhale Kurumunun Resmi Dairelerle İlişkilerinde Damga Vergisine Tabi Olduğu )"
8S6.D8.4.2008 K. 11690"YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU ( Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ayrı Tüzel Kişiliği Olan İktisadi Özelliği Olan Damga Vergisi Kanununda Belirtilen Resmi Daire Tanımına Girmediği - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Kişilere Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesmemesinin Mevzuata Aykırı Olmadığı )
DAMGA VERGİSİ ( Yükseköğernim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Damga Vergisi Kapsamında Olmadığı - Kurumca Kişilere Yapılan Ödemelere İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtlardan Damga Vergisi Kesilmemesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
8STKK12.1.2007 K. 29039"KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ ( 488 S. Kanunun 8. Md.sindeki "Resmî Daire" Tanıma Girmesinden Dolayı Bu Birliğe Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
RESMÎ DAİRE ( Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 488 S. Kanunun 8. Md.sindeki "Resmî Daire" Tanıma Girmesinden Dolayı Bu Birliğe Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 488 S. Kanunun 8. Md.sindeki "Resmî Daire" Tanıma Girmesinden Dolayı Bu Birliğe Yapılan Ödemelerden Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
8S6.D21.12.2006 K. 11432"DAMGA VERGİSİ ( Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketine Bağlı Şehir Hatları İşletmesinin Damga Vergisi Kapsamındaki Resmi Kuruluşlardan Olmadığı - Şehir Hatları İşletmesinden Alınan Aylık Vapur Kartları Bedellerinden Yasal Oranda Damga Vergisi Kesilmesi Gereği )
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNE BAĞLI ŞEHİR HATLARI İŞLETMESİ ( Alınan Aylık Vapur Kartları Bedelinden 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesilmemesinin Fazla Ödemeye Neden Olduğu )"
8S1.D15.4.2004 K. 8161"BELEDİYEYE BAĞLI İKTİSADİ İŞLETME ( Hastane/Personel Tedavi Gideri Olarak Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği - Resmî Daire Sayılıp Damga Vergisinden Muaf Tutulamayacağı )
DAMGA VERGİSİ ( Belediyeye Bağlı İktisadi İşletme Olan Hastane - Personel Tedavi Gideri Olarak Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )"
8STKK3.6.2003 K. 26501"İLLER BANKASINA SERMAYE İŞTİRAK PAYI ALTINDA YAPILAN ÖDEMELER ( Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği - Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daire Sayılmadığı )
RESMİ DAİRE SAYILMAMAK ( İller Bankasının Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daire Sayılmadığı - İştirak Payı Adı Altında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( İller Bankasının Damga Vergisi Kanununa Göre Resmi Daire Sayılmadığı - İştirak Payı Adı Altında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )"
8S1.D30.1.2003 K. 7634"KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ ( Resmî Daire Sayılmadığı İçin Birlike Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği )
DAMGA VERGİSİ KESİLMESİ ( Birlike Yapılan Ödemelerden - Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Resmî Daire Sayılmadığı )"
8S1.D9.1.2003 K. 7604"BELEDİYENİN BANKAYA YAPTIĞI KREDİ TAKSİDİ ÖDEMESİ ( Resmî Daire Kapsamına Girmeyen Bankaya Yapılan Ödemeden Damga Vergisi Kesilmesi Zorunluluğu )
BANKAYA BELEDİYENİN YAPTIĞI KREDİ TAKSİDİ ÖDEMESİ ( Resmî Daire Kapsamına Girmeyen Banka - Yapılan Ödemeden Damga Vergisi Kesilmesi Zorunluluğu )"
8STKK29.6.1999 K. 24511"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( İşçilere Kömür Alınması/Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermeyen - Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı/Damga Vergisi Kesilmesine Gerek Olmadığı )
İŞÇİLERE KÖMÜR ALINMASINA DAİR BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermeyen - Damga Vergisi Kesilmesine Gerek Olmadığı/Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ KESİLMEMESİ ( İşçilere Kömür Alınmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararı - Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı/Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermediği )"
8S2.D9.3.1999 K. 32195"DAMGA VERGİSİ ( Ayrı Tüzel Kişiliği Olmayan ve Resmi Daire Statüsünde Olmayan EGO Genel Müdürlüğüne Ödenen Doğalgaz Abonelik Ücreti Üzerinden Vergi Kesilmesi )
DOĞALGAZ ABONELİK ÜCRETİ ( EGO Genel Müdürlüğüne Ödenen Ücret Üzerinden Damga Vergisi Kesilmesinin Gerekmesi )"
8S1.D16.6.1998 K. 6550"DAMGA VERGİSİ ( Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi )
MAKİNE KİMYA ENDÜSTRİSİ ( Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi )"
8STKK9.4.1996 K. 23845"DÖNER SERMAYEDEN PUL SATIN ALINMASI ( Hastalar için Düzenlenen Senetlere Yapıştırılmak Üzere Döner Sermayeden Pul Satın Alınıp Gider Kaydedilememesi )
HASTALAR İÇİN SENET DÜZENLENMESİ ( Hastalar için Düzenlenen Senetlere Yapıştırılmak Üzere Döner Sermayeden Pul Satın Alınıp Gider Kaydedilememesi )
DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA KAĞIT ( Yazılıp İmzalanmak veya İmza Yerine Geçen İşaret Koyarak Düzenlenen ve Bir Hususu İspat veya Belli Etmek için İbraz Edilen Belgeleri İfade Etmesi )"
8STKK11.5.1993 K. 23032"ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN AKADEMİK PESONEL ( AGUDÖS İşletmesi Faaliyetlerine Yapmakta Oldukları Dolaylı Katkıları Karşılığı Yapılan Ödemelerden Gelir ve Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
AGUDÖS İŞLETMESİ FAALİYETLERİ ( Üniversitede Çalışan Akademik Personele Bu Faaliyete Yapmakta Oldukları Dolaylı Katkıları Karşılığı Yapılan Ödemelerden Gelir ve Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
GELİR VE DAMGA VERGİSİ KESİLMESİ GEREĞİ ( Üniversitede Çalışan Akademik Personele AGUDÖS İşletmesi Faaliyetlerine Yapmakta Oldukları Dolaylı Katkıları Karşılığı Yapılan Ödemeler )"
8SGKK9.4.1984 K. 4371/1"NİSPİ VERGİYE TABİ MAKBUZLARLA BU MAHİYETTEKİ KAĞITLARA AİT DAMGA VERGİSİ ( KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Nispi Vergiye Tabi Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait - KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan/Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KİT.'LER İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )"

Madde 9

YARGITAY

9Y12.HD13.3.2008E. 2008/1892 K. 2008/4889"HACİZLİ MALLARIN SATILMASI ( Kamu Bankalarının Damga Vergisinden Sorumlu Olmadığı )
KAMU BANKALARI ( Damga Vergisinden Sorumlu Olmadığı - Hacizli Malların Satılması )
DAMGA VERGİSİ ( Kamu Bankalarının Damga Vergisinden Sorumlu Olmadığı - İhalenin Kesinleşmesi )
ŞİKAYET ( Kamu Bankası Olan Halk Bankasının KDV ve Tellaliyeden Sorumlu İse de Damga Vergisinden Sorumlu Olmadığından Kabulü Gerektiği )"

DANIŞTAY

9VDDGK21.11.2012E. 2011/369 K. 2012/386"DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( Rehin Sözleşmelerinin Damga Vergisinden Müstesna Tutulabilmesi İçin Rehin Sözleşmesinin Tarafının Banka Yurdışı Kredi Kurumu veya Uluslararası Kurum Olması Gereği - Rehin Sözleşmelerinde Atıf Yapılan Finansman Sözleşmelerinin de Kredi Sözleşmesi Olması Gereği )
REHİN SÖZLEŞMELERİ ( Damga Vergisinden Müstesna Tutulabilmesi İçin Atıf Yapılan Finansman Sözleşmelerinin Kredi Sözleşmesi Olması Gereği - Rehin Sözleşmelerinin Damga Vergisinden Müstesna Tutulabilmesi İçin Finansman Sağlayan Kuruluşun Banka Yurtdışı Kredi Kurumu Olması Gereği )
REHİN SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİNDEN MÜSTESNA TUTULMASI ( Finansman Sağlayan Kuruluşun Banka Yurdışı Kredi Kurumu veya Uluslararası Kurum Olması Gereği - Rehin Sözleşmesinin Atıf Yaptığı Finansman Sözleşmesinin Kredi Sözleşmesi Olması Gereği )"
9D7.D10.4.2012E. 2008/7150 K. 2012/1313"ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ (İkisi de Tam Mükellef Şirketlerin Yurt Dışında İmzalanan Sözleşme Sonrasında - Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği/KVK.'na Göre Yapılan Birleşme Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edildiği )
YURT DIŞINDA ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI (İkisi de Tam Mükellef Olan - KVK.'na Göre Yapılan Birleşme Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edildiği/Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET (İkisi de Tam Mükellef Şirketlerin Yurt Dışında İmzalanan Sözleşme Sonrasında Birleşmesi - KVK.'na Göre Yapılan Birleşme Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edildiği )
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NA GÖRE YAPILAN ŞİRKET BİRLEŞMELERİ (Tam Mükellef Şirketlerin Yurt Dışında İmzalanan Sözleşme İle Birleşmeleri - Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
9D7.D4.12.2001E. 2000/5214 K. 2001/3742"YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN ZORUNLU KILDIĞI SERMAYE ARTIŞI ( Damga Vergisi Muafiyeti )
SERMAYE ARTTIRIMI DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ ( Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Sermaye Arttırımı - Damga Vergisi Muafiyeti )
DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ ( Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Sermaye Arttırımı - Damga Vergisi Muafiyeti Hakkı Olduğu )
TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA SERMAYE ARTTIRIMI ( Sermaye Arttırım Damga Vergisinin Muafiyet Kapsamında Olduğu )"
9D7.D8.2.2000E. 1999/248 K. 2000/350"VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ( Sermaye Artırımı İşlemlerinde Teşvik Belgesinde Öngörülen Özkaynaklar Kadar Yararlanılacağı )
DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( Sermaye Artırımı İşlemlerinde Teşvik Belgesinde Öngörülen Özkaynaklar Kadar Yararlanılacağı )
SERMAYE ARTIRIMI ( Damga Vergisi İstisnası - Teşvik Belgesinde Öngörülen Özkaynaklar Kadar Yararlanılacağı )
TEŞVİK BELGESİ ( Sermaye Artırımı İşlemlerinde Damga Vergisi İstisnası - Teşvik Belgesinde Öngörülen Özkaynaklar Kadar Yararlanılacağı )"
9D7.D30.11.1999E. 1999/934 K. 1999/3954"DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİN KAPSAMI ( Tarım Kredi Kooperatifinin Açtığı İhaleyi Kazanan Şirket Adına Düzenlediği Belgelerin Muafiyetin Kapsamına Girmemesi )
TARIM KREDİ KOOPERATİFİNİN AÇTIĞI İHALEYİ KAZANAN ŞİRKET ADINA DÜZENLEDİĞİ KAĞITLAR ( Kooperatifin Damga Vergisinden Muafiyetinin Kapsamına Girmemesi )
MUAFİYETİN KAPSAMI ( Tarım Kredi Kooperatifinin Damga Vergisinden Muafiyetinin Kooperatifin Açtığı İhaleyi Kazanan Şirket Adına Düzenlediği Kağıtları Kapsamaması )"
9D7.D24.11.1999E. 1998/2719 K. 1999/3869"SERBEST BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMİ ( Damga Vergisi Muafiyetinden Yararlanabilmesinin Şartları )
DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ VE ŞARTLARI ( Serbest Bölgede Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı İşleminin )
SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMİNİN DAMGA VERGİSİNDEN MUAF OLMASININ ŞARTLARI ( Serbest Bölgede Gerçekleştirilen )"
9D7.D26.2.1998E. 1997/2764 K. 1998/722"SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMİ ( Damga Vergisinden Muafiyetin Şartları )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİN ŞARTLARI ( Sermaye Artırımı İşlemi )"
9D7.D23.2.1998E. 1997/4744 K. 1998/565"MEMORANDUM OF AGREEMENT ( Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı )
DAMGA VERGİSİ ( Memorandum Of Agreement Olarak Adlandırılan Gemi Satış Akdi )
GEMİ SATIŞ AKDİ ( Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı )"
9D7.D21.1.1998E. 1997/4425 K. 1998/140"VADESİ MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE UZATILAN KREDİ ( Vergi, Resim ve Harç İstisnasından Yararlanması Gereği )
VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ( Vadesi Mücbir Sebep Nedeniyle Uzatılan Kredinin Yararlanması Gereği )"
9D7.D17.12.1997E. 1997/2491 K. 1997/4722"VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ( Teşvik Belgesinde Öngörülmeyen ve Belgede Belirtilen Değerler Aşılarak Gerçekleştirilen İşlemlere Uygulanamayacağı )
TEŞVİK BELGESİNDE ÖNGÖRÜLMEYEN İŞLEMLER ( Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Uygulanmayacağı )"
9D7.D9.12.1997E. 1997/2484 K. 1997/4564"SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMLERİ ( Damga Vergisinden Muafiyet Şartları )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Sermaye Artırımı İşlemleri-Şartları )
VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ( Yatırım Teşvik Belgesinde Yer Alması Gereği )"
9D9.D16.5.1996E. 1996/617 K. 1996/1757"DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( Üniversite Lehine Kamulaştırma )
ÜNİVERSİTE LEHİNE KAMULAŞTIRMA ( Damga Vergisi İstisnası )
KAMULAŞTIRMA ( Üniversite Lehine Kamulaştırma - Üniversitenin Kamu Kuruluşu Olması - Bedel Arttırımı Nedeniyle Ödemenin Damga Vergisi İstisnası )"
9D9.D16.5.1996E. 1996/385 K. 1996/1748"DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( Resmi Bir Daire Olan DSİ Lehine Yapılan İstimlak Nedeniyle Düzenlenen Her Türlü Kağıt )
RESMİ DAİRE LEHİNE YAPILAN KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE DÜZENLENEN KAĞITLAR ( Damga Vergisinden Muafiyet )
DSİ LEHİNE YAPILAN KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE DÜZENLENEN KAĞITLAR ( Damga Vergisi İstisnası )"
9D7.D29.6.1987E. 1985/2457 K. 1987/1805"İHRACAT GARANTİLİ KREDİLER ( Yatırımcı Şirketlere Verilmesi )
YATIRIMCI ŞİRKETLERE VERİLEN İHRACAT GARANTİLİ KREDİLER ( Vergi Resim ve Harç Muafiyeti Sağlanması )
VERGİ RESİM VE HARÇ MUAFİYETİ ( Yatırımcı Şirketlere Verilen İhracat Garantili Krediler Nedeniyle )"

SAYIŞTAY

9STKK21.6.2016 K. 42063"HAKEDİŞLERDEN DAMGA VERGİSİ KESİLMESİ (İhale Kararları Sözleşme Bedeli Ve Ödeme Emri Belgesi Üzerinden - Karar Pulunun Hesap Yılından Önce Yatırıldığına İlişkin Vergi Dairesi Alındılarının Dilekçe Ekinde Sunulduğu/İlamın Sadece Karar Puluna İlişkin Tazmin Hükmünün Kaldırılacağı)
KARAR PULU (Hakedişlerden Damga Vergisi Kesilmediği Gerekçesiyle Tazminine İlişkin Hüküm Kurulduğu - Sorumlunun Karar Pulunun Hesap Yılından Önce Yatırıldığına İlişkin Vergi Dairesi Alındılarını Dilekçe Ekinde Sunduğu/İlamın Sadece Karar Puluna İlişkin Tazmin Hükmünün Kaldırılması Gerektiği)"
9SİBGKK4.11.1999E. 1999/5 K. 4938/1"DAMGA VERGİSİ ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar ve Tezyidi Bedel Davaları - Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )
RESMİ DAİRELER LEHİNE YAPILAN KAMULAŞTIRMALAR ( Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )
KAMULAŞTIRMA ( Resmi Daireler Lehine Yapılan - Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )
TEZYİDİ BEDEL DAVALARI ( Resmi Daireler Lehine Yapılan Kamulaştırmalar - Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )"
9STKK30.6.1998 K. 24200"DEVLET HASTANESİNE ALINAN TIBBİ CİHAZ GİDERLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN İLAN GİDERLERİ ( Özel İdare Bütçesinden Ödenebileceği )
JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞINA ALINAN AKÜ OTO YEDEK PARÇASI VE LASTİK ( Özel İdare Bütçesinden Ödenebilecek Malzeme Bedelleri )
İLKOKUL YAPIMI İÇİN KAMULAŞTIRILAN ARSAYA AİT KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA ( Bedelinin Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edilmesi Gerektiği - İlkokul Yapımı İçin Kamulaştırılan Arsa )"

Madde 10

DANIŞTAY

10D9.D18.2.2016E. 2013/1039 K. 2016/569"DAMGA VERGİSİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Vergiye Tabi Kağıttaki Rakamların Bu Kağıtta Yer Almayan Üstelik Zamana ve Miktara Göre Değişebilecek Bazı Değerlerle Çarpılması Sonucu Bulunacak Değerin Kanunun Aradığı Anlamda Belli Para Olarak Kabulü Mümkün Bulunmadığından Temyize Konu Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
NİSPİ ORANDA VERGİLENDİRME ( Damga Vergisine Tabi Bir Kağıdın Nispi Oranda Vergilendirilebilmesi İçin ya Kağıda Bağlanan İşlem Bedelinin Kağıtta Açıkça Belirtilmiş Olması ya da Bu Bedelin Matematiksel Olarak Hesaplanmasına Olanak Sağlayan Rakamların Kağıtta Yer Almış Bulunması Gerektiği )
DOĞAL GAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Davacı Şirketçe Satışı Üstlenilen Doğalgazın Fiyatı Gösterilmediği Gibi Doğalgaz Fiyatlarının Altı Ay İçerisinde Nasıl Bir Seyir Göstereceğinin Önceden Belirlenmesinin de Mümkün Olmadığı - Temyize Konu Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Damga Vergisinin İptali )"
10D9.D15.2.2016E. 2013/408 K. 2016/429"DAMGA VERGİSİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Ortaklık İle Alt Yüklenici Firma Arasında İmzalanan Sözleşmede Bedelin Belirlendiği Maddede Herhangi Bir İşlem Bedeline ya da Bu Bedelin Hesaplanmasına Dair Rakamlara Yer Verilmediği - Sözleşmenin Nispi Damga Vergisine Tabi Tutulmasına Olanak Bulunmadığı/Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
NİSPİ ORANDA VERGİLENDİRME ( Damga Vergisine Tabi Bir Kağıdın Nispi Oranda Vergilendirilebilmesi İçin ya Kağıda Bağlanan İşlem Bedelinin Kağıtta Açıkça Belirtilmiş Olması ya da Bu Bedelin Hesaplanmasına Dair Verilerin Yer Alması Gerektiği )
SÖZLEŞMENİN DAMGA VERGİSİNİN BELİRLENMESİ ( Bedelin Belirlendiği Maddede Herhangi Bir İşlem Bedeline ya da Bu Bedelin Hesaplanmasına Dair Rakamlara Yer Verilmediği - Söz Konusu Sözleşmenin Nispi Damga Vergisine Tabi Tutulmasına Olanak Bulunmadığından Davayı Reddeden Vergi Mahkemesi Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği )"
10VDDGK27.5.2015E. 2015/243 K. 2015/275"DAMGA VERGİSİ ( Özel Tüketim Kanunu Kapsamında İlgili Kurumlara Teslim Edilen Tahhütname Başlıklı Kağıtlar Sebebiyle Tahakkuk Ettirilen Damga Vergisini İadesi İstemiyle Yapılan Düzeltme Başvurusunun Reddi - Vergi Hatasının Varlığından Söz Edilebilmesi İçin Hukuksal Sorun Olarak Çözülmesi Gerekmeyen Açık ve Mutlak Bir Hata Bulunduğunun Belirlenmesi Gereği )
VERGİ HATASI ( Düzeltme İsteminde Bulunulan İdari Makamın veya Uyuşmazlık Halinde Yargı Yerinin Yasal Yorum Tekniklerine Başvurmadan İlk Bakışta Anlayabileceği Vergilendirme Yanlışları Olduğu - Damga Vergisinin Konusunu Oluşturan Talep ve Taahhütname Başlıklı Kağıtların Hukuki Niteliğinin Ortaya Konulmasının Kanunda Yer Alan Tablonun Değerlendirilmesi ve Yorumuna Bağlı Olduğundan Uyuşmazlığın Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
DÜZELTME VE ŞİKAYET ( Talep ve Taahhütname Başlıklı Belgenin Hukuki Niteliğinin Ortaya Konulmasının Damga Vergisi Kanunu Eki Taploda Yer Alan Hükümlerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanmasına Bağlı Olduğundan Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Vergi Hatasından Söz Edilebilmesi İçin Hukuksal Sorun Olarak Çözümlenmesi Gerekmeyen Açık ve Mutlak Bir Hatanın Bulunması Gereği )"
10D9.D7.4.2015E. 2013/695 K. 2015/2176"DAMGA VERGİSİ (Kağıdın İçinde Belli Bir Paranın Miktar Olarak Açıkça Belirtilmesi Durumunda Bu Kağıda İlişkin Damga Vergisinin Nisbi Vergiye Tabi Olacağı - Belli Bir Para Belirten Sözleşmelerde Sözleşmedeki Değer Üzerinden Damga Vergisi Alınması Gerekirken Sözleşmede Yer Almayan Emlak Vergisi Rayiç Değerinin Damga Vergisi Matrahı Olarak Dikkate Alınmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı)
DAMGA VERGİSİNİN MATRAHI (Sözleşmede Yazılı Değerin Esas Alınması Gereği - Sözleşmede Yer Almayan Emlak Vergisi Rayiç Değerinin Damga Vergisi Matrahı Olarak Dikkate Alınmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı)
NOTER HARCI (Mayyen Bir Meblağı İhtiva Eden Sözleşmeler İçin Harcın Sözleşmde Yazılı Değer Üzerinden Nisbi Olarak Belirlenmesi Gereği - Emlak Vergisi Değerinin Matraha Esas Alınacağına Dair Yasal Bir Düzenleme Bulunmadığı)"
10D7.D27.11.2008E. 2006/2697 K. 2008/4819"SEYAHAT ACENTESİ ( Davacı İle İmzalanan Kontenjan Sözleşmelerinin Belirli Bir Meblağ İçermediği/Odaların Tamamının Esas Alınarak Matrah Tespit Edildiği - Nispi Vergiye Tabi Tutulamayacağı )
KONTENJAN SÖZLEŞMESİ ( Davacı İle Seyahat Acentesi Arasında İmzalanan/Odaların Tamamının Esas Alınarak Matrah Tespit Edildiği - Belirli Meblağ İçermediğinden Nispi Vergiye Tabi Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MATRAH ( Belirli Bir Meblağ İçermeyen Kontenjan Sözleşmesinde Odaların Tamamının Esas Alınarak Tespit Edildiği - Nispi Vergiye Tabi Tutulamayacağı )
SÖZLEŞMELERİN BELİRLİ MEBLAĞI İÇERMEMESİ ( Kontenjan Sözleşmesi/Odaların Tamamı Esas Alınarak Matrah Belirlendiği - Nispi Vergiye Tabi Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
NİSPİ VERGİ ( Belirli Bir Meblağ İçermeyen Kontenjan Sözleşmesi -Odaların Tamamının Esas Alınarak Matrah Belirlendiği/Tabi Tutulmaması Gereği )"
10D7.D12.10.2004E. 2001/3798 K. 2004/2405"İNŞAAT TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Yapılacak İşin Metrekaresinin Belirlenmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Belirlediği Yapı Birim Fiyatının Esas Alınacağının Belirtilmiş Olması Halinde Nisbi Damga Vergisine Hükmolunacağı - Verginin Hesaplanmasında Fiilen Tesbit Edilen Metrekarenin Değil Sözleşmedeki Metrekarenin Esas Alınacağı )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI'NIN BELİRLEDİĞİ YAPI BİRİM FİYATININ ESAS ALINACAĞININ BELİRTİLMİŞ OLDUĞU İNŞAAT TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ ( Nisbi Damga Vergisine Tabi Olması - Vergi Miktarının Fiilen Tesbit Edilen Metrekare Üzerinden Değil Sözleşmedeki Miktar Üzerinden Hesaplanması Gereği )
VERGİNİN HESAPLANMASINDA FİİLEN TESBİT EDİLEN METREKARENİN DEĞİL SÖZLEŞMEDEKİ METREKARENİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Nisbi Damga Vergisine Tabi İnşaat Taahhüt Sözleşmesinde )
DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI USULÜ ( İnşaat Taahhüt Sözleşmesinde Yer Alan Metrekarenin Verginin Hesaplanmasına Esas Alınması Gereği/Fiilen Tesbit Edilen Metrekareye Göre Hesaplama Yapılamayacağı )"
10D7.D30.12.1999E. 1998/923 K. 1999/4485"DAMGA VERGİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Sözleşmesinin Sadece Aslının Damga Vergisine Tabi Olması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞMESİ ( Tam Tasdik Sözleşmesinin Sadece Aslının Damga Vergisine Tabi Olması )"
10D7.D16.12.1999E. 1999/10 K. 1999/4175"DAMGA VERGİSİ ( Sözleşmelerin İçerdikleri Miktarlar Üzerinden Hesaplanan Vergiden Pul Yapıştırmak Suretiyle Ödenen Maktu Verginin Düşülmesinin Gerekmesi )
NİSPİ DAMGA VERGİSİ ( Sözleşmelerin İçerdikleri Miktarlar Üzerinden Hesaplanan Vergiden Pul Yapıştırmak Suretiyle Ödenen Maktu Verginin Düşülmesinin Gerekmesi )
PUL YAPIŞTIRILARAK ÖDENEN MAKTU VERGİ ( Sözleşmenin İçerdiği Miktar Üzerinden Hesaplanan Nispi Damga Vergisinden Düşülmesinin Gerekmesi )"
10D7.D8.6.1999E. 1998/3463 K. 1999/2433"DAMGA VERGİSİ ( Noterin Sözleşmede Eksik Hesaplanan Vergiden Sorumluluğu )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Noterce Düzenlenmeyip Sadece Onaylanan Sözleşmeye İlişkin Vergi ve Cezadan Noterin Sorumlu Tutulamaması )
ONAYLAMA ŞEKLİNDEKİ SÖZLEŞME ( Noterce Düzenlenmeyip Sadece Onaylanan Sözleşmeye İlişkin Vergi ve Cezadan Noterin Sorumlu Tutulamaması )"
10D7.D27.4.1999E. 1998/2262 K. 1999/1793"NİSBİ DAMGA VERGİSİ HESAPLANMASI ( Gerekli Şartlar )
DAMGA VERGİSİNE TABİ OLMAMA ( Davacının Diğer Şirkete Gönderdiği ve Talep Ettiği Malları Gösteren Yazının Taahhütname veya Sözleşme Olarak Kabul Edilememesi )
TAAHHÜTNAME VEYA SÖZLEŞME NİTELİĞİ BULUNMAYAN VE TALEP EDİLEN MALLARI GÖSTEREN YAZI ( Nisbi Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağı )"
10D7.D3.3.1999E. 1997/4141 K. 1999/891"SÖZLEŞMEDEN NİSBİ VERGİ ALINMASI ( Sözleşme Metninde Belli Bir Meblağın Yer Almasının Gerekmesi )
DAMGA VERGİSİ ( Sözleşmeden Nisbi Şekilde Vergi Alınması İçin Sözleşme Metninde Belli Bir Meblağın Yer Almasının Gerekmesi )
NİSBİ ORANLI VERGİLENDİRME ( Sözleşmeden Nisbi Şekilde Vergi Alınması İçin Sözleşme Metninde Belli Bir Meblağın Yer Almasının Gerekmesi )
ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ ( Sözleşmeden Nisbi Şekilde Vergi Alınması İçin Sözleşme Metninde Belli Bir Meblağın Yer Almasının Gerekmesi )
SERMAYENİN DİĞERİNİN NOMİLAN SERMAYESİ KADAR ARTIRILACAĞINA İLİŞKİN SÖZLEŞME HÜKMÜ ( Bu Hükümde Meblağ Yer Almadığından Nisbi Vergi Alınamaması )"
10D7.D17.12.1998E. 1998/2346 K. 1998/4594"NİSBİ DAMGA VERGİSİ ( Akit Haline Gelmeyen İstek Formu )
AKİT HALİNE GELMEYEN İSTEK FORMU ( Nisbi Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağı )"
10D7.D8.12.1998E. 1998/574 K. 1998/4374"DAMGA VERGİSİ ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
NİSPİ DAMGA VERGİSİ ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
BANKA TARAFINDAN DÜZENLENEN TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
TAAHHÜTNAME TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )"
10VDDGK20.11.1998E. 1997/247 K. 1998/368"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Malın Bedeline Eklenmesinin Kararlaştırılması )
DAMGA VERGİSİ ( Malın KDV Eklenmiş Bedeli )
MATRAH ( Katma Değer Vergisi - Damga Vergisi Matrahı )"
10D7.D21.11.1997E. 1997/2372 K. 1997/4174"DAMGA VERGİSİ ( Taşınmaz Satış Vaadine İlişkin Olarak Düzenlenen Ön Protokol )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Düzenlenen Ön Protokolün Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı )
ÖN PROTOKOL ( Taşınmaz Satış Vaadine İlişkin Olarak Düzenlenen Ön Protokolün Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı )"
10D9.D19.6.1996E. 1996/472 K. 1996/2308"DAMGA VERGİSİ ( Bayilere Gönderilen Bağlantı Sözleşmesinin Maktu Damga Vergisi )
İCAP VE KABUL ( Maktu Damga Vergisi - Kesin Rakam Taşımayan Sözleşme ve Belgeler )
MAKTU DAMGA VERGİSİ ( Kesin Rakam Taşımayan Sözleşme ve Belgeler - Üretici Firmaların Bayilerine Gönderdiği Sözleşme Maktu Vergiye Tabi Olduğu )"
10VDDGK19.4.1996E. 1994/505 K. 1996/164"DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Noterlerin Damga Vergisi Matrahı )
DAMGA VERGİSİ MATRAHI ( Noterlerin Yapacağı İşlemlerde Damga Vergisi - Düzenleyici İşlem )"
10D7.D24.1.1996E. 1993/2867 K. 1996/199"VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( İcap ve Kabul İşlemi )
İCAP VE KABUL ( Vergiyi doğuran İşlem )
DAMGA VERGİSİ ( İcap ve Kabul Niteliğinde Olan Belgelerin Para İhtiva Eden Sözleşme Niteliğinde Olması Sebebiyle )"
10D7.D14.11.1995E. 1993/4981 K. 1995/4400"ANONİM ORTAKLIK TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLER ( Ana Para ve Faizlerinin Ortak Borçlu ve Zincirleme Kefil Olarak Vadesinde Ödeneceğinin Üstlenilmesi )
İHRAÇ EDİLEN TAHVİL ( Ana Para ve Faizlerinin Ortak Borçlu ve Zincirleme Kefil Olarak Vadesinde Ödeneceğinin Üstlenilmesi )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( İhraç Edilen Tahvillerde )"
10D7.D30.10.1995E. 1993/4011 K. 1995/4161"HAKEDİŞLE ÖDENEN KDV ( Damga Vergisi Alınamaması )
DAMGA VERGİSİ ( Hakedişle Birlikte Ödenen KDV'den Alınamaması )"
10D9.D10.3.1995E. 1994/615 K. 1995/520"TAKOMETRE TAKMAYAN ARAÇLAR ( Belediye Sınırları Dışına Çıkamayacaklarına Dair Belgenin Noterde Düzenlenmesi - Maktu Damga Vergisine Tabi Olan Belge )
MAKTU HARÇ VE DAMGA VERGİSİ ( Taahhütname Niteliği Taşımayan Belge )
NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİ ( Takometre Takmayan Araçlar - Belediye Sınırlarına Çıkmama Belgesi - Maktu Damga Vergisi )"
10D7.D17.10.1994E. 1994/7637 K. 1994/4777"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Üstlenilen İşin Yada Verilecek Hizmetin Bedeli Olarak Düşünülememesi )
HAKEDİŞTE DAMGA VERGİSİ VE KDV ( Verginin Vergilendirilememesi )"
10VDDGK13.11.1992E. 1992/261 K. 1992/373"DÜZELTME ( Damga Vergisinin Maktu Ya Da Nisbi Olması Düzeltme İstemine Konu Edilmesi )
DAMGA VERGİSİNİN DÜZELTME TALEBİ"
10D9.D11.4.1990E. 1989/4990 K. 1990/1462"DAMGA VERGİSİ ( İstihkaktan Kesinti Yoluyla Alınan Damga Vergisi - KDV'ye İsabet Eden Damga Vergisi İadesi )
İSTİHKAKLARDAN KESİNTİ YOLUYLA ALINAN DAMGA VERGİSİ ( KDV'ye İsabet Eden Damga Vergisi İadesi )"
10D9.D14.2.1990E. 1989/4572 K. 1990/461"KESİN RAKAM BULUNMADIĞINDA DAMGA VERGİSİ ( Maktu Damga Vergisi )
SÖZLEŞMEDE ALINACAK MAL İLE İLGİLİ KESİN RAKAM BULUNMAMASI ( Maktu Damga Vergisi )
MAKTU DAMGA VERGİSİ ( Sözleşmede Kesin Ramak Bulunmaması )"

Madde 11

DANIŞTAY

11D7.D8.6.1999E. 1998/3463 K. 1999/2433"DAMGA VERGİSİ ( Noterin Sözleşmede Eksik Hesaplanan Vergiden Sorumluluğu )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Noterce Düzenlenmeyip Sadece Onaylanan Sözleşmeye İlişkin Vergi ve Cezadan Noterin Sorumlu Tutulamaması )
ONAYLAMA ŞEKLİNDEKİ SÖZLEŞME ( Noterce Düzenlenmeyip Sadece Onaylanan Sözleşmeye İlişkin Vergi ve Cezadan Noterin Sorumlu Tutulamaması )"
11D7.D3.3.1999E. 1997/4141 K. 1999/891"SÖZLEŞMEDEN NİSBİ VERGİ ALINMASI ( Sözleşme Metninde Belli Bir Meblağın Yer Almasının Gerekmesi )
DAMGA VERGİSİ ( Sözleşmeden Nisbi Şekilde Vergi Alınması İçin Sözleşme Metninde Belli Bir Meblağın Yer Almasının Gerekmesi )
NİSBİ ORANLI VERGİLENDİRME ( Sözleşmeden Nisbi Şekilde Vergi Alınması İçin Sözleşme Metninde Belli Bir Meblağın Yer Almasının Gerekmesi )
ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ ( Sözleşmeden Nisbi Şekilde Vergi Alınması İçin Sözleşme Metninde Belli Bir Meblağın Yer Almasının Gerekmesi )
SERMAYENİN DİĞERİNİN NOMİLAN SERMAYESİ KADAR ARTIRILACAĞINA İLİŞKİN SÖZLEŞME HÜKMÜ ( Bu Hükümde Meblağ Yer Almadığından Nisbi Vergi Alınamaması )"
11D7.D8.10.1988E. 1982/3791 K. 1985/1977"DAMGA VERGİSİ ( Kağıdın Belli Bir Parayı İhtiva Ettiğinin Kabulü )
BAYİ TARAFINDAN SATIŞI TAAHHÜT EDİLEN AKARYAKIT ( Temyiz İsteyen Noter Tarafından Tasdik Olunan Özel Anlaşmanın Yer Aldığı Kağıt )"

Madde 13

DANIŞTAY

13D7.D4.2.2008E. 2005/185 K. 2008/632"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İHALE ( Damga Vergisinin Mükellefinin Adalet Bakanlığı Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan İhaleye İlişkin Damga Vergisinin Mükellefinin Adalet Bakanlığı Olduğu )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Sebepsiz Zenginleşilen Para İle Vergi Borcunun Ödenmiş Olması Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )
VERGİ BORCUNUN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞİLEN PARA İLE ÖDENMESİ ( Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Sebepsiz Zenginleşilen Para İle Vergi Borcunun Ödenmiş Olması Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )"
13D7.D28.11.2007E. 2006/1006 K. 2007/5030"İZALE-İ ŞÜYU YOLUYLA YAPILAN SATIŞ ( Satışa Ait Damga Vergisinin Mükellefinin Adalet Bakanlığının Memuru Konumunda Bulunan İcra ve Satış Memurları Değil Adı Geçen Bakanlığın Olduğu )
DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ ( Adalet Bakanlığının Memuru Konumunda Bulunan İcra ve Satış Memurları Değil Adı Geçen Bakanlığın Olduğu )
İHALE MAKAMI ( Durumunda Bulunan Bakanlığın Resmi Daire Olması Nedeniyle Söz Konusu İhale Kararına Ait Damga Vergisinin İhale Üzerinde Kalan Kişiden İstenilmesi Gerektiği )"

Madde 14

DANIŞTAY

14VDDGK20.1.2016E. 2015/1054 K. 2016/45"DAMGA VERGİSİNİN KALDIRILMASI VE FAZLA ÖDENEN KISMIN İADESİ DAVASI (İstanbul Atatürk Havalimanında Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Firmalarla İmzalanan Alan Tahsis Sözleşmelerinin Sözleşmede Yer Alan Hüküm Gereğince Süresinin Kendiliğinden Uzaması Halinde Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağının Kabulü Gereği)
ALAN TAHSİS SÖZLEŞMESİ (Damga Vergisinin Kaldırılması ve Fazla Ödenen Kısmın İadesi Talebi - Havalimanında Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Firmalarla İmzalanan Alan Tahsis Sözleşmelerinin Sözleşmede Yer Alan Hüküm Gereğince Süresinin Kendiliğinden Uzaması Halinde Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağı)
SÜRESİ UZAYAN SÖZLEŞME (Davacı Şirketin İmzalamış Olduğu Alan Tahsis Sözleşmelerinde Yer Alan "Yeni Dönem İçin Yenilememe İhbarında Bulunulmadığı Takdirde Tahsis Süresi, Tahsis Bedeli Hariç Olmak Üzere Aynı Hüküm ve Koşullarla Bir Yıl Daha Uzayacaktır" Şeklinde Hüküm Bulunduğu - Verginin Kanuniliği İlkesi)
VERGİNİN KANUNİLİĞİ İLKESİ (Eldeki Davada Davacı Şirketin İmzalamış Olduğu Sözleşme İncelendiğinde Süresi Kendiliğinden Uzayan Sözleşmenin Damga Vergisi Kanununun Aradığı Anlamda Damga Vergisine Tabi Bir Sözleşme Sayılamayacağı - Kanunda Yazılı Olmayan Durumun Yorum Yoluyla Genişletilmesinin Mümkün Olmadığı)
DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA BULUNMAYAN DURUM (Yorum Yoluyla Genişletilerek Vergi Alınmaya Çalışılmasının Verginin Kanuniliği İlkesine Aykırı Olduğunun Kabulü)"
14D9.D7.11.2014E. 2013/451 K. 2014/7252"SÖZLEŞMEDE YER ALAN BİR HÜKÜM SEBEBİYLE SÜRESİ KENDİLİĞİNDEN UZAYAN SÖZLEŞME (Üzerinden Yeniden Damga Vergisi Alınamayacağı - Damga Vergisi Alınabilmesi İçin Sözleşmenin Süresinin Uzamasına Dair Mektup Veya Şerh Bulunması Gerektiği)
DAMGA VERGİSİNE TABİ OLMAYAN UZAYAN SÖZLEŞME (Sözleşmenin Süresinin Uzamasına Dair Mektup Veya Şerh Bulunmadığı - "Yeni Dönem İçin Yenilememe İhbarında Bulunulmadığı Takdirde Tahsis Süresi Tahsis Bedeli Hariç Olmak Üzere Aynı Hüküm ve Koşullarla 1 (Bir) Yıl Daha Uzayacaktır" Hükmünün Uzama Şerhi Olarak Kabul Edilemeyeceği)
SÜRESİ KENDİLİĞİNDEN UZAYAN SÖZLEŞME ("Yeni Dönem İçin Yenilememe İhbarında Bulunulmadığı Takdirde Tahsis Süresi Tahsis Bedeli Hariç Olmak Üzere Aynı Hüküm ve Koşullarla 1 (Bir) Yıl Daha Uzayacaktır" Hükmü Nedeniyle - Üzerinden Yeniden Damga Vergisi Alınamayacağı/Damga Vergisi Alınabilmesi İçin Sözleşmenin Süresinin Uzamasına Dair Mektup Veya Şerh Bulunması Gerektiği)"
14D7.D4.2.2008E. 2005/185 K. 2008/632"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İHALE ( Damga Vergisinin Mükellefinin Adalet Bakanlığı Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan İhaleye İlişkin Damga Vergisinin Mükellefinin Adalet Bakanlığı Olduğu )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Sebepsiz Zenginleşilen Para İle Vergi Borcunun Ödenmiş Olması Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )
VERGİ BORCUNUN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞİLEN PARA İLE ÖDENMESİ ( Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Sebepsiz Zenginleşilen Para İle Vergi Borcunun Ödenmiş Olması Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )"
14D7.D28.11.2007E. 2006/1006 K. 2007/5030"İZALE-İ ŞÜYU YOLUYLA YAPILAN SATIŞ ( Satışa Ait Damga Vergisinin Mükellefinin Adalet Bakanlığının Memuru Konumunda Bulunan İcra ve Satış Memurları Değil Adı Geçen Bakanlığın Olduğu )
DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ ( Adalet Bakanlığının Memuru Konumunda Bulunan İcra ve Satış Memurları Değil Adı Geçen Bakanlığın Olduğu )
İHALE MAKAMI ( Durumunda Bulunan Bakanlığın Resmi Daire Olması Nedeniyle Söz Konusu İhale Kararına Ait Damga Vergisinin İhale Üzerinde Kalan Kişiden İstenilmesi Gerektiği )"
14D7.D27.4.2005E. 2004/3625 K. 2005/799"DAMGA VERGİSİ SORUMLULUĞU ( Sözleşmeyi Müteselsil Kefil Sıfatı ile İmzalayan Kişi-İkinci Nüsha İçin Ödenmeyen Damga Vergisi )
SÖZLEŞMEYİ MÜTESELSİL KEFİL SIFATI İLE İMZALAYAN KİŞİ ( Damga Vergisinden Sorumlu Olup Olmaması )
SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI ( Damga Vergisine Tabi Olup Olmaması-Sözleşmeyi Müteselsil Kefil Sıfatı ile İmzalayan Kişinin Sorumluluğu )
SÖZLEŞME ASLININ BULUNMAMASI ( Fotokopi Üzerinden Damga Vergisi Tarhiyatı Yapılıp Yapılamaması-Sözleşmeyi Müteselsil Kefil Sıfatı ile İmzalayan Kişinin Sorumluluğu )
FOTOKOPİ ÜZERİNDEN DAMGA VERGİSİ TARHİYATI ( Sözleşmeyi Müteselsil Kefil Sıfatı ile İmzalayan Kişinin Damga Vergisinden Sorumluluğu-Sözleşme Aslının Bulunmadığı Savunması )"
14D7.D11.4.2002E. 2001/4529 K. 2002/1505"İŞ MİKTARININ ARTIRILMASI ( İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı İhale Kararı Üzerinden Damga Vergisi Alınamayacağı )
İHALE ( İş Miktarının Artırılması - İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı İhale Kararı Üzerinden Damga Vergisi Alınamayacağı )
DAMGA VERGİSİ ALINAMAMASI ( İş Miktarının Artırılması - İhale Kararını Değiştiren Bir Husus Olmadığından Yeni Bir İhale Kararı Alınmadığı Sürece Bu Artıştan Dolayı )
HAKSIZ VE YERSİZ ALINAN VERGİ ( Faizi İle Birlikte Ret ve İadesinin Koşulları )"
14D7.D30.4.2001E. 2000/1585 K. 2001/1439"ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ SURETİYLE ÖZ SERMAYE ARTIRIMI ( Damga Vergisine Tabi Olacağı )
DAMGA VERGİSİNE TABİ OLMA ( Şirketin Devraldığı Şirketin Öz Sermayesinin İlavesi Suretiyle Sermaye Artırımına Gitmesi )
SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMİNİN DAMGA VERGİSİNDEN MUAF TUTULAMAYACAĞI ( Şirketlerin Birleşmesi ve Devralınan Şirket Sermayesinin Devralanın Sermayesine Eklenmesiyle )
BİRLEŞME SURETİYLE ŞİRKET SERMAYESİNİN ARTIRILMASI İŞLEMİ ( Damga Vergisine Tabi Olması )"
14D7.D2.4.2001E. 2000/1354 K. 2001/1045"DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI TANINMASI MECBURİYETİ ( Yatırım Teşvik Belgesine Dayanan Zorunlu Şart Niteliğindeki Sermaye Artırımı İşlemi )
SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMİNİN YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE ZORUNLU ŞART OLARAK BULUNMASI ( Yapılan Sermaye Artırımının Damga Vergisinden Muaf Olacağı )
YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE SERMAYE ARTIRIMININ ZORUNLU ŞART OLARAK BULUNMASI ( Yapılan Sermaye Artırımının Damga Vergisinden Muaf Olacağı )
VERGİ MUAFİYETİ ( Yatırım Teşvik Belgesinden Kaynaklanan Sermaye Artırımı İşlemi )"
14D7.D22.2.2000E. 1999/2090 K. 2000/562"DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR ( Kağıtların Her Nüshasının Ayrı Ayrı Vergilendirilmesi )
BİR NÜSHADAN FAZLA DÜZENLENEN KAĞITLAR ( Kağıtların Her Nüshasının Ayrı Ayrı Damga Vergisine Tabi Olması )"
14D7.D12.4.1995E. 1993/1083 K. 1995/1553"HİSSE DEVRİ ( Damga Vergisi Konusu Olmaması )
DAMGA VERGİSİ ( Yükümlü Şirketin Ortak Girişimdeki Hissesinin Devrine İlişkin İşlemin Vergi Konusu Olmaması )"

SAYIŞTAY

14STKK7.1.2014 K. 38174"MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK ETÜT VE PROJE HİZMET İŞLERİNİN YAPIM İŞLERİNDEN AYRI OLARAK VERİLMESİ (Danışmanlık ve Denetim İşleri Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği - 1/2 Oranında Tevkifat Yapılması Gereği)
DANIŞMANLIK VE DENETİM İŞLERİ (KDV Tevkifatı - Mimarlık ve Mühendislik Etüt ve Proje İşlerinin Yapım İşinden Ayrı Olarak Verilmesi Halinde Danışmanlık ve Denetim İşleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve KDV Tevkifatının 1/2 Oranında Yapılması Gereği)
TEDAŞ'TAN YAPILAN ELEKTRİK ALIMI (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şerketinin Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Bulunduğu İktisadi Bir İşletme Olduğu Damga Vergisi Bakımından Resmi Kurum Olmadığı - TEDAŞ'tan Yapılan Elektrik Alımlarında 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesilmesi Gereği)
DAMGA VERGİSİ (TEDAŞ'tan Yapılan Elektrik Alımlarında 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesilmesi Gereği - TEDAŞ'ın Damga Vergisi Bakımından Resmi Kurum Olmadığı)"
14STKK8.10.2013 K. 37731"DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR ( İmzalanmak veya İmza Yerine Geçen Bir İşaret Koymak Suretiyle Düzenlenen ve Herhangi Bir Konuyu İspat veya Belli Edilebilecek Belgeyi İfade Ettiği - Sözleşmede Yazılı Tutarın Herhangi Bir Nedenle Artırılması Halinde Artan Miktar Nisbetinde Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği )
SÖZLEŞMEDE YAZILI TUTARIN HERHANGİ BİR NEDENLE ARTIRILMASI HALİNDE DAMGA VERGİSİ ( Sözleşme Tutarında Yapılan Artan Miktarla Aynı Nisbette Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği - İş Artışı Nedeniyle Artış Oranında Damga Vergisinin Artan Oranda Kesilmesi Gereği )
İŞ ARTIŞI NEDENİYLE DAMGA VERGİSİ ( Sözleşme Bedelinde Artış Oranında Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği )"
14S1.D15.12.2009 K. 9572"SU TÜKETİM BEDELİ ( Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı'nca İZSU'ya Yapılan Ödemeler - İZSU'nun Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı/Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞININ YAPTIĞI ÖDEMELER ( Su Tüketim Bedeli Olarak İZSU'ya - Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği/İZSU'nun Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI ( İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İktisadi Bir İşletme Olduğu Damga Vergisi Uygulamasında Resmi Daire Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı - Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı'nca Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılacağı )"
14S1.D27.10.2009 K. 9534"CEP TELEFONU FATURASI ÖDEMELERİ ( Belediyeye Ait - Damga Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Belediyeye Ait Cep Telefonu Faturası Ödemesinden Damga Vergisi Kesilmesi Gereği )"
14S6.D4.6.2009 K. 11906"GEÇİCİ PERSONEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Geçici Personel İle Aktedilen - Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREKEN SÖZLEŞMELER ( Geçici Personel İle Aktedilen Hizmet Sözleşmesi )"
14S1.D7.5.2009 K. 9493"İŞ ARTIŞI YAPILMASI ( İdarenin Artış Tutarından Damga Vergisi Alması Gerektiği - Belli Parayı İhtiva Eden Mukavelenamelerin Binde 7,5 Oranında Damga Vergisine Tabi Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ALINMAMASI ( Belli Parayı İhtiva Eden Mukavelenamelerin Binde 7,5 Oranında Damga Vergisine Tabi Olduğu - İdarenin İş Artışı Yapıldığı Zaman Artış Tutarından Damga Vergisi Alması Gerektiği )"
14STKK25.12.2001 K. 25445"İLAÇ VE HAMMADDE ALIMI ( Firmalarla Yapılan Sözleşmelerde Yazılı Olan Miktarlardan Daha Fazla Alım Yapılması - Bir Yıl Boyunca Aynı Fiyattan Alım Yapılması/İdare Lehine Bir Durum Olup Hazine Zararı Bulunmadığı )
HAZİNE ZARARI BULUNMAMASI ( Firmalarla Yapılan Sözleşmelerde Yazılı Olan Miktarlardan Daha Fazla İlaç ve Hammadde Alımı Yapılması - Bir Yıl Boyunca Aynı Fiyattan Alım Yapılması )
DAMGA VERGİSİ ( İdare İle Firma Arasında Yapılan Sözleşmede Tutarların Arttığı Gerekçesiyle Bir Değişiklik Yapılmaması - Artan Miktarın Aynı Oranda Vergiye Tabi Olacağına Dair Hükmün Uygulanmasına Mahal Bulunmadığı )
İHALEDE İŞ ARTIŞI ( Firmalarla Yapılan Sözleşmelerde Yazılı Olan Miktarlardan Daha Fazla Alım Yapılması - Bir Yıl Boyunca Aynı Fiyattan Alım Yapılması/İdare Lehine Bir Durum Olup Hazine Zararı Bulunmadığı )
SÖZLEŞMEDE TUTARLARIN ARTTIĞI GEREKÇESİYLE DEĞİŞİKLİK YAPILMAMASI ( Damga Vergisi - Artan Miktarın Aynı Oranda Vergiye Tabi Olacağına Dair Hükmün Uygulanmasına Mahal Bulunmadığı )"
14S5.D4.7.2000 K. 9837"KEŞİF ARTIŞLARI ( Artışlar Üzerinden Damga Vergisi Kesilmesinin Gerekmesi )
DAMGA VERGİSİ ( Keşif Artışları Üzerinden Damga Vergisi Kesilmesinin Gerekmesi )"

Madde 15

DANIŞTAY

15DIBGK2.7.2012E. 2009/1 K. 2012/2"İHALE ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İhale Makamınca 488 S.K.'a Göre Hesaplanıp İşi Üstlenen Şirketten Kesilerek Veya Alınarak Vergi İdaresine Ödenen Damga Vergisi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
İHALE KARARINA İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicilerin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Dava Açılabileceği/Uyuşmazlığı Görüp Çözmenin Vergi Yargısının Görev Alanına Girdiği )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicinin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması/Hak Edişlerde Damga Vergisi Kadar Azalma Meydana Gelmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabilmesi Gerektiği )
İHALE MAKAMININ YAPTIĞI DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İşi Üstlenen Şirketin Hak Edişlerinden Kesilerek Vergi İdaresine Ödenmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )"
15D7.D4.2.2008E. 2005/185 K. 2008/632"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İHALE ( Damga Vergisinin Mükellefinin Adalet Bakanlığı Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan İhaleye İlişkin Damga Vergisinin Mükellefinin Adalet Bakanlığı Olduğu )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Sebepsiz Zenginleşilen Para İle Vergi Borcunun Ödenmiş Olması Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )
VERGİ BORCUNUN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞİLEN PARA İLE ÖDENMESİ ( Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Sebepsiz Zenginleşilen Para İle Vergi Borcunun Ödenmiş Olması Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )"
15D7.D28.11.2007E. 2006/1006 K. 2007/5030"İZALE-İ ŞÜYU YOLUYLA YAPILAN SATIŞ ( Satışa Ait Damga Vergisinin Mükellefinin Adalet Bakanlığının Memuru Konumunda Bulunan İcra ve Satış Memurları Değil Adı Geçen Bakanlığın Olduğu )
DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ ( Adalet Bakanlığının Memuru Konumunda Bulunan İcra ve Satış Memurları Değil Adı Geçen Bakanlığın Olduğu )
İHALE MAKAMI ( Durumunda Bulunan Bakanlığın Resmi Daire Olması Nedeniyle Söz Konusu İhale Kararına Ait Damga Vergisinin İhale Üzerinde Kalan Kişiden İstenilmesi Gerektiği )"
15D7.D30.11.1999E. 1999/934 K. 1999/3954"DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİN KAPSAMI ( Tarım Kredi Kooperatifinin Açtığı İhaleyi Kazanan Şirket Adına Düzenlediği Belgelerin Muafiyetin Kapsamına Girmemesi )
TARIM KREDİ KOOPERATİFİNİN AÇTIĞI İHALEYİ KAZANAN ŞİRKET ADINA DÜZENLEDİĞİ KAĞITLAR ( Kooperatifin Damga Vergisinden Muafiyetinin Kapsamına Girmemesi )
MUAFİYETİN KAPSAMI ( Tarım Kredi Kooperatifinin Damga Vergisinden Muafiyetinin Kooperatifin Açtığı İhaleyi Kazanan Şirket Adına Düzenlediği Kağıtları Kapsamaması )"
15D9.D17.1.1991E. 1989/2502 K. 1991/53"SERMAYE ARTTIRIMINDA DAMGA VERGİSİ ( Damga Vergisinin Süresinde Ödenmemesi - Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanılabileceği )
DAMGA VERGİSİ ( Ödemenin Zamanında Yapılmaması - Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanılabileceği )
ÖDEMENİN ZAMANINDA YAPILAMAMASI ( Damga Vergisinin Zamanında Ödenmemesi - Pişmanlık ve İslah Hükümlerinden Yararlanma )"

SAYIŞTAY

15S6.D19.6.2008 K. 11721"KAMU İHALE KURUMU ( Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Kapsamında Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Olduğu - Resmi Dairelerle İlişkilerinde Damga Vergisine Tabi Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( Kamu İhale Kurmuna Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği - Damga Vergisinin Makbuz Karşılığı İstihkaktan Kesinti Yapılması veya Basılı Damga Konulması Şekillerinden Biriyle Ödeneceği )
KAMU İHALE KURUMUNA YAPILAN ÖDEMELER ( Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği - Kamu İhale Kurumunun Resmi Dairelerle İlişkilerinde Damga Vergisine Tabi Olduğu )"
15SGKK9.4.1984 K. 4371/1"NİSPİ VERGİYE TABİ MAKBUZLARLA BU MAHİYETTEKİ KAĞITLARA AİT DAMGA VERGİSİ ( KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Nispi Vergiye Tabi Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait - KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan/Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KİT.'LER İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )"

Madde 16

SAYIŞTAY

16SGKK9.4.1984 K. 4371/1"NİSPİ VERGİYE TABİ MAKBUZLARLA BU MAHİYETTEKİ KAĞITLARA AİT DAMGA VERGİSİ ( KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Nispi Vergiye Tabi Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait - KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan/Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KİT.'LER İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )"

Madde 18

DANIŞTAY

18D7.D6.6.2000E. 1999/300 K. 2000/1816"DAMGA VERGİSİ ( İhtirazi Kayıt Konmaksızın Verilen Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Vergiye Karşı Süresinde Açılan Davanın Hukuka Uygun Olması )
İHTİRAZİ KAYIT KONMAKSIZIN VERİLEN BEYANNAME ( Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Damga Vergisine Karşı Süresinde Açılan Davanın Hukuka Uygun Olması )
SÜRESİNDE AÇILAN DAVA ( İhtirazi Kayıt Konmaksızın Verilen Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Damga Vergisine Karşı Açılan Dava )"
18D7.D31.5.2000E. 1999/1063 K. 2000/1789"DAMGA VERGİSİ ( Teşvik Belgesine Sahip Limited Şirketin Nevi Değiştirerek Anonim Şirkete Çevrilmesi )
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BULUNAN LİMİTED ŞİRKET ( Şirketin Nevi Değiştirmesi Sebebiyle Düzenlenen Anonim Şirket Mukavelesi )
LİMİTED ŞİRKETİN NEVİ DEĞİŞTİRMESİ ( Şirketin Anonim Şirkete Dönüşmesi Nedeniyle Düzenlenen Mukavele )
NEV'İ DEĞİŞTİRME ( Bir İşletmenin Bir Hukuki Şeklinden Diğer Bir Hukuki Şekle Çevrilmesi )"
18D7.D9.5.2000E. 1999/2648 K. 2000/1508"SERMAYE ARTIRIMI ( Teşvik Belgesine Göre Yapılan Artırım İşleminin Damga Vergisine Tabi Olmaması )
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ( Teşvik Belgesine Göre Yapılan Artırım İşleminin Damga Vergisine Tabi Olmaması )
DAMGA VERGİSİ ( Teşvik Belgesine Göre Yapılan Artırım İşleminin Damga Vergisine Tabi Olmaması )"
18D7.D30.3.2000E. 1999/1408 K. 2000/906"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Verginin Tahakkuku ve Cezanın Kesinleşmesinde İlan Tarihinin Esas Alınması İçin İhbarnamenin Usulüne Uygun Yapılmasının Gerekmesi )
DAMGA VERGİSİ ( Verginin Tahakkuku ve Cezanın Kesinleşmesinde İlan Tarihinin Esas Alınması İçin İhbarnamenin Usulüne Uygun Yapılmasının Gerekmesi )
SERMAYE ARTIRIM İLANI ( Verginin Tahakkuku ve Cezanın Kesinleşmesinde İlan Tarihinin Esas Alınması İçin İhbarnamenin Usulüne Uygun Yapılmasının Gerekmesi )"
18D7.D27.10.1999E. 1998/2077 K. 1999/3497"SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMİNİN TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINI AŞAN KISMI ( Vergi Resim ve Harç İstisnasından Yararlanamayacağı )
TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINI AŞAN SERMAYE ARTIRIMI ( Vergi Resim ve Harç İstisnasından Yararlanamayacağı )
VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASINDAN YARARLANAMAMA ( Teşvik Belgesi Kapsamını Aşan Sermaye Artırımı İşlemi )
İHRACAT TAAHHÜDÜNE BAĞLI YATIRIMI TEŞVİK BELGESİNE DAYANAN SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMLERİ ( Vergi, Resim ve Harç Muafiyeti ve Kapsamı )"
18D7.D13.5.1999E. 1998/1608 K. 1999/2040"DAMGA VERGİSİNİ MAKBUZ VERİLMESİ ŞEKLİNDE ÖDEMEYEN KURUM ( Beyanname Verme Yükümlülüğü Bulunmaması )
BEYANNAME VERME ZORUNLULUĞU BULUNMAMASI ( Damga Vergisini Makbuz Verilmesi Şeklinde Ödemeyen Kurum )
MAKBUZ VERİLMESİ ŞEKLİYLE DAMGA VERGİSİNİ ÖDEYEN KURUMLARDAN OLMAYAN KURUM ( Beyanname Verme Yükümlülüğü Bulunmaması )
USULSÜZLÜK CEZASININ TERKİNİ ( Damga Vergisini Makbuz Verilmesi Şeklinde Ödemeyen Kuruma Beyanname Vermemesinden Dolayı Kesilen )"
18D7.D10.11.1998E. 1998/223 K. 1998/3820"DAMGA VERGİSİ ( Şirketin Sermaye Artırımı İşlemi Nedeniyle Ödeyeceği Damga Vergisi Artırım Kararının Tescil Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Belirlenmesi )
SERMAYE ARTIRIMI ( Şirketin Sermaye Artırımı İşlemi Nedeniyle Ödeyeceği Damga Vergisi Artırım Kararının Tescil Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Belirlenmesi )
ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÖDEYECEĞİ DAMGA VERGİSİ ( Artırım Kararının Tescili Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Belirlenmesi )
ANONİM ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÖDEYECEĞİ DAMGA VERGİSİ ( Artırım Kararının Tescili Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Belirlenmesi )"
18D7.D30.9.1998E. 1997/2452 K. 1998/3120"GÖRÜŞ BİLDİRME NİTELİĞİ TAŞIYAN AÇIKLAMA ( Bu Açıklamaya Karşı İdari Dava Açılamaması )
DAVA AÇILMASI ( Görüş Bildirme Niteliği Taşıyan Açıklamaya Karşı İdari Dava Açılamaması )"

SAYIŞTAY

18S6.D19.6.2008 K. 11721"KAMU İHALE KURUMU ( Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Kapsamında Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Olduğu - Resmi Dairelerle İlişkilerinde Damga Vergisine Tabi Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( Kamu İhale Kurmuna Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği - Damga Vergisinin Makbuz Karşılığı İstihkaktan Kesinti Yapılması veya Basılı Damga Konulması Şekillerinden Biriyle Ödeneceği )
KAMU İHALE KURUMUNA YAPILAN ÖDEMELER ( Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği - Kamu İhale Kurumunun Resmi Dairelerle İlişkilerinde Damga Vergisine Tabi Olduğu )"
18SGKK9.4.1984 K. 4371/1"NİSPİ VERGİYE TABİ MAKBUZLARLA BU MAHİYETTEKİ KAĞITLARA AİT DAMGA VERGİSİ ( KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Nispi Vergiye Tabi Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait - KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan/Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KİT.'LER İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )"

Madde 19

DANIŞTAY

19VDDGK14.4.2006E. 2006/26 K. 2006/93"DAMGA VERGİSİNİN RET VE İADESİ İSTEMİ ( İhaleyi Yapan Kurum Tarafından İstihkaktan Kesilen - Davayı Görevinde Gören Vergi Mahkemesi Israr Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği Esasa Yönelik Temyiz İncelemesinin Görevli Dairece Yapılması Gerektiği )
GÖREV ( İhaleyi Yapan Kurum Tarafından İstihkaktan Kesilen Damga Vergisinin Ret ve İadesi İstemi - Davayı Görevinde Gören Vergi Mahkemesi Israr Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
İHALEYİ YAPAN KURUM TARAFINDAN İSTİHKAKTAN KESİLEN DAMGA VERGİSİNİN RET VE İADESİ İSTEMİ ( Davayı Görevinde Gören Vergi Mahkemesi Israr Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği Esasa Yönelik Temyiz İncelemesinin Görevli Dairece Yapılması Gerektiği )"

SAYIŞTAY

19STKK29.6.1999 K. 24511"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( İşçilere Kömür Alınması/Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermeyen - Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı/Damga Vergisi Kesilmesine Gerek Olmadığı )
İŞÇİLERE KÖMÜR ALINMASINA DAİR BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermeyen - Damga Vergisi Kesilmesine Gerek Olmadığı/Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ KESİLMEMESİ ( İşçilere Kömür Alınmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararı - Yetkili Organlarca Verilen İhale Kararları Mahiyetinde Bulunmadığı/Birim Fiyat Malın Miktarı ve Bedeli Bilgilerini İçermediği )"
19SGKK9.4.1984 K. 4371/1"NİSPİ VERGİYE TABİ MAKBUZLARLA BU MAHİYETTEKİ KAĞITLARA AİT DAMGA VERGİSİ ( KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Nispi Vergiye Tabi Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait - KİT.'ler İle Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemelerde Kullanılan/Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KİT.'LER İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )"

Madde 20

YARGITAY

20Y12.HD28.4.1997E. 1997/4484 K. 1997/4784"İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Damga Vergisinin Kesinleşmeden Önce İstenemeyeceği )
DAMGA VERGİSİ ( İstenebilmesi İçin İhalenin Kesinleşmesi Gerekliliği )
İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ ( Damga Vergisinin Ödenmediği Gerekçesiyle )"

DANIŞTAY

20D7.D4.4.2002E. 2000/2958 K. 2002/1426"DAMGA PULUNUN SENEDİN DÜZENLENDİĞİ TARİHTE YAPIŞTIRILMAMASI ( Cezalı Damga Vergisi Tarhiyatının Hukuka Aykırı Olmadığı )
DAMGA VERGİSİ ( Senedin Düzenlendiği Tarihte Pulun Eksik Yapıştırılması - Cezalı Damga Vergisi Tarhiyatının Yerinde Olduğu )
DÜZENLEME TARİHİ ( Senedin Düzenlendiği Tarihte Damga Pulunun Tam Olarak Yapıştırılması Gerektiği - Cezalı Damga Vergisi Tarhiyatının Yerinde Olduğu )"
20D4.D4.4.2002E. 2002/2958 K. 2002/1426"DAMGA PULU ( Senede Düzenlendiği Tarihte Yapıştırılması Gereği - Kesilen Cezada Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
SENEDE AİT DAMGA VERGİSİ ( Düzenleme Tarihinden 7 Ay Sonra İcra Takibinde Pul Yapıştırılarak Ödenmesi - Kesilen Cezada Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ CEZA ( Senede Damga Pulunun Düzenleme Tarihinden 7 Ay Sonra İcra Takibinde Yapıştırılarak Ödenmesi - Kesilen Cezada Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 22

DANIŞTAY

22D7.D7.12.2006E. 2004/3489 K. 2006/3893"VERGİ USULÜ ( Olayda 213 Sayılı Kanun'un 371. Maddesi Hükmünden Yararlanmak İçin Gerekli Şartların Oluşmadığı İleri Sürülmediğine Göre Davacının Pişmanlık Hükmünden Yararlandırılması Gerektiği )
PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ ( Olayda 213 Sayılı Kanun'un 371. Maddesi Hükmünden Yararlanmak İçin Gerekli Şartların Oluşmadığı İleri Sürülmediğine Göre Davacının Yararlandırılması Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Ödemenin Önce Bildirimi Gerektirmesi Nedeniyle Beyana Dayalı Vergi Olarak Kabulü Gerektiği )"
22D7.D3.10.2006E. 2002/1316 K. 2006/2864"VERGİ ZİYAI CEZASI ( Sermaye Artırımına İlişkin Karar Nedeniyle Ödenmesi Gereken Damga Vergisi İçin Şirketçe Ödeme Süresi İçerisinde Beyanname Verildiği Ancak Tahakkuk Eden Verginin Ödenmediği - Amme Alacağı Kapsamından Takibi Mümkün Olduğundan Cezanın Hukuka Aykırı Olduğu )
SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN KARAR ( Nedeniyle Ödenmesi Gereken Damga Vergisi İçin Ödeme Süresi İçerisinde Beyanname Verildiği Ancak Tahakkuk Eden Verginin Ödenmediği - Amme Alacağı Kapsamından Takibi Mümkün Olduğundan Vergi Ziyaı Cezası Verilemeyeceği )
DAMGA VERGİSİ ( Sermaye Artırımına İlişkin Karar Nedeniyle Ödenmesi Gereken Damga Vergisi İçin Şirketçe Ödeme Süresi İçerisinde Beyanname Verildiği Ancak Tahakkuk Eden Verginin Ödenmediği - Amme Alacağı Kapsamından Takibi Mümkün Olduğundan Vergi Ziyaı Cezanın Hukuka Aykırı Olduğu )
AMME ALACAĞI KAPSAMINDA DAMGA VERGİSİNİN TAHSİLİ ( Ödenmesi Gereken Damga Vergisi İçin Şirketçe Ödeme Süresi İçerisinde Beyanname Verildiği Ancak Tahakkuk Eden Verginin Ödenmediği - Amme Alacağı Kapsamından Takibi Mümkün Olduğundan Vergi Ziyaı Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
22D7.D18.9.2002E. 2000/3881 K. 2002/2826"ŞİRKET KURULUŞ SERMAYE DAMGA VERGİSİ ( Yasal Süresinde Ödenmemesi - Gecikme Faizi ve Vergi Ziyaı Cezasının Yerinde Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( Kuruluş Sermayesi ile İlgili Damga Vergisinin Yasal Süresinde Ödenmemiş Olması - Vergi Ziyaı Cezasının Yerinde Olduğu )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Şirket Kuruluş Sermayesine Ait Damga Vergisinin Yasal Süresinde Ödenmemiş Olması - Vergi Ziyaı Cezasının Yerinde Olduğu )"
22D7.D19.10.2000E. 2000/384 K. 2000/2854"SERMAYE ARTIRIMININ İSTİSNADAN YARARLANDIRILMASI DAVASI ( Husumetin Şikayeti Reddeden Maliye Bakanlığına Yöneltilmesi ve Dosyanın Tekemmülü Mecburiyeti )
TEŞVİK BELGESİNE DAYANAN SERMAYE ARTIRIMININ DAMGA VERGİSİ İSTİSNASINDAN YARARLANDIRILMASI ( Düzeltme ve Şikayet Yoluyla Açılan Davada Husumetin Maliye Bakanlığına Teşmili )
HUSUMETİN MALİYE BAKANLIĞINA TEŞMİLİ ( Teşvik Belgesine Dayanan Vergi İstisnasından Yararlanmak İçin Düzeltme ve Şikayet Talepleri Reddedilen Yükümlünün Açtığı İade Davasında )
MALİYE BAKANLIĞINA HUSUMETİN TEŞMİLİ VE DOSYANIN TEKEMMÜLÜ ( Düzeltme ve Şikayet Yoluyla Açılan Vergi İstisnasına Dayalı İade Davasında )
DÜZELTME VE ŞİKAYET YOLUYLA AÇILAN VERGİ İSTİSNASINA DAYALI İADE DAVASI ( Husumetin Maliye Bakanlığına Teşmili ve Dosyanın Tekemmülü )"
22D7.D11.10.2000E. 1999/2903 K. 2000/2695"DAMGA VERGİSİ ( Teşvik Kapsamında Kurulan ve İhracat Taahhüdünde Bulunan Şirketin Kuruluş Sermayesi Üzerinden Damga Vergisi Ödememesi )
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA KURULAN ŞİRKET ( İhracat Taahhüdünde Bulunan Şirketin Kuruluş Sermayesi Üzerinden Damga Vergisi Ödememesi )
İHRACAT TAAHHÜDÜNDE BULUNAN ŞİRKET ( Teşvik Kapsamında Kurulması Nedeniyle Kuruluş Sermayesi Üzerinden Damga Vergisi Ödememesi )"
22D7.D10.10.2000E. 2000/490 K. 2000/2687"PİŞMANLIKLA ÖDEME ŞARTLARI ( Sermaye Artırımı Nedeniyle Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Süresinde Bildirilmemesi )
SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE SÜRESİNDE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEYEN YÜKÜMLÜ ( Pişmanlıkla Ödemeden Yararlanabilmesinin Şartları )
DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİNİ SÜRESİNDE VERMEYEN YÜKÜMLÜ ( Pişmanlıkla Ödemeden Yararlanabilmesinin Şartları )
VERGİ ZİYAI CEZASININ TERKİNİ TALEBİ ( Sermaye Artırımı Nedeniyle Damga Vergisi Beyannamesini Süresinde Vermeyen Yükümlünün Pişmanlıkla Ödeme Talebinde Bulunmuş Olması )"
22D7.D6.6.2000E. 1999/300 K. 2000/1816"DAMGA VERGİSİ ( İhtirazi Kayıt Konmaksızın Verilen Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Vergiye Karşı Süresinde Açılan Davanın Hukuka Uygun Olması )
İHTİRAZİ KAYIT KONMAKSIZIN VERİLEN BEYANNAME ( Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Damga Vergisine Karşı Süresinde Açılan Davanın Hukuka Uygun Olması )
SÜRESİNDE AÇILAN DAVA ( İhtirazi Kayıt Konmaksızın Verilen Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Damga Vergisine Karşı Açılan Dava )"
22D7.D9.5.2000E. 1999/2648 K. 2000/1508"SERMAYE ARTIRIMI ( Teşvik Belgesine Göre Yapılan Artırım İşleminin Damga Vergisine Tabi Olmaması )
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ( Teşvik Belgesine Göre Yapılan Artırım İşleminin Damga Vergisine Tabi Olmaması )
DAMGA VERGİSİ ( Teşvik Belgesine Göre Yapılan Artırım İşleminin Damga Vergisine Tabi Olmaması )"
22D7.D16.2.2000E. 1999/1703 K. 2000/485"DAMGA VERGİSİ ( Sermaye Artırım İşlemi Nedeniyle Süresi İçinde Bildirimde Bulunup da Geç Ödeyen İçin Vergi Ziyaı Cezası Kesilememesi )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Sermaye Artırım İşlemi Nedeniyle Süresi İçinde Bildirimde Bulunup da Geç Ödeyen İçin Vergi Ziyaı Cezası Kesilememesi )
SERMAYE ARTIRIMI ( Sermaye Artırım İşlemi Nedeniyle Süresi İçinde Bildirimde Bulunup da Geç Ödeyen İçin Vergi Ziyaı Cezası Kesilememesi )"
22D7.D8.2.2000E. 1999/2028 K. 2000/374"DAMGA VERGİSİ ( Şirketin Muaf Olduğu Halde Haten Ödemesi )
TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİ ( Damga Vergisinin Tahakkuku Tahsile Bağlı Olan Vergi Olarak Nitelendirilmesinin Yanlış Olması )
VERGİ HATASI ( İddianın Düzeltme ve Şİkayet Yoluna Başvurulmak Suretiyle Tesis Ettirilecek Olumsuz Nihai İşleme Karşı Açılacak Davada Yargı Yerinde İncelenmesinin Gerekmesi )"
22D7.D3.2.2000E. 1999/1673 K. 2000/315"YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ( Şirketin Sermaye Artırmasında Damga Vergisi Uygulanıp Uygulanmaması )
DAMGA VERGİSİ ( Teşvik Belgesi Sahibi Şirketin Süresi Dolan Teşvik Belgesi Nedeniyle Sermaye Artırımında Damga Vergisi İstisnasından Yararlanamaması )
SERMAYE ARTIRIMI ( Süresi Dolan Teşvik Belgesi Nedeniyle Sermaye Artırımında Damga Vergisi İstisnasından Yararlanamaması )"
22D7.D16.9.1999E. 1999/844 K. 1999/2943"KUSUR CEZASI ( Vergi Dairesince Herhangi Bir Bildirimde Bulunulmadan Gecikme Faiziyle Birlikte Kendiliğinden Ödenen Damga Vergisi İçin Kusur Cezası Kesilememesi )
DAMGA VERGİSİ ( Vergi Dairesince Herhangi Bir Bildirimde Bulunulmadan Gecikme Faiziyle Birlikte Kendiliğinden Ödenen Damga Vergisi İçin Kusur Cezası Kesilememesi )
GECİKME FAİZİYLE ÖDENEN DAMGA VERGİSİ ( Sermaye Artırımına İlişkin Olması-Vergi Dairesince Bir Bildirimde Bulunulmadığından Kusur Cezası Kesilememesi )
VERGİ ZİYAI ( Yükümlünün Gecikme Faiziyle Birlikte Ödediği Damga Vergisi Nedeniyle Kusur Cezası Kesilememesi-Vergi Ziyaından Söz Edilememesi )"
22D7.D8.6.1999E. 1998/3592 K. 1999/2435"SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMİ NEDENİYLE ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ ( Esas Alınacak Azami Had Bakımından Tescil Tarihinin mi Yoksa İlan Tarihinin mi Alınacağı )
SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMİNİN TESCİL VE İLAN TARİHLERİNİN FARKLI OLMASI ( Damga Vergisi Bakımından Hangi Tarihteki Azami Haddin Esas Alınacağı )
DAMGA VERGİSİ AZAMİ HADDİ ( Sermaye Artırımı İşleminin Tescil ve İlan Tarihlerinin Farklı Olması Halinde Hangi Tarihin Esas Alınacağı )"
22D7.D1.6.1999E. 1999/123 K. 1999/2326"SERMAYE ARTIRIMI ( Teşvik Belgesinin Özel Şartlar Bölümünde Sermaye Artırımı Öngörülmediğinden Bahisle Kusur Cezalı Damga Vergisi Tarh Edilmesi )
DAMGA VERGİSİ ( Teşvik Belgesinin Özel Şartlar Bölümünde Sermaye Artırımı Öngörülmediğinden Bahisle Kusur Cezalı Damga Vergisi Tarh Edilmesi )
KUSUR CEZALI DAMGA VERGİSİ ( Teşvik Belgesinin Özel Şartlar Bölümünde Sermaye Artırımı Öngörülmediğinden Bahisle Kusur Cezalı Damga Vergisi Tarh Edilmesi )
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ( Belge Kapsamındaki Sermaye Artırımı İşlemlerinin Damga Vergisi ve Harçlardan Müstesna Olması )"
22D7.D1.6.1999E. 1999/121 K. 1999/2326"SERMAYE ARTIRIMININ YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ FONUNDAN KARŞILANMASI ( Vergi, Resim ve Harç İstisnasından Yararlandırılmayacağı )
VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ( Yatırım Teşvik Belgesine Sahip Şirketce Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı İşlemi )
YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE SAHİP ŞİRKETİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SERMAYE ARTIRIMI ( İşlemin Vergi Resim ve Harç İstisnasından Faydalanması Şartları )"
22D7.D13.5.1999E. 1998/1608 K. 1999/2040"DAMGA VERGİSİNİ MAKBUZ VERİLMESİ ŞEKLİNDE ÖDEMEYEN KURUM ( Beyanname Verme Yükümlülüğü Bulunmaması )
BEYANNAME VERME ZORUNLULUĞU BULUNMAMASI ( Damga Vergisini Makbuz Verilmesi Şeklinde Ödemeyen Kurum )
MAKBUZ VERİLMESİ ŞEKLİYLE DAMGA VERGİSİNİ ÖDEYEN KURUMLARDAN OLMAYAN KURUM ( Beyanname Verme Yükümlülüğü Bulunmaması )
USULSÜZLÜK CEZASININ TERKİNİ ( Damga Vergisini Makbuz Verilmesi Şeklinde Ödemeyen Kuruma Beyanname Vermemesinden Dolayı Kesilen )"
22D7.D17.3.1999E. 1998/1842 K. 1999/1137"KUSUR CEZASI ( Sermaye Artırımına İlişkin Damga Vergisinin Süresinden Sonra Ancak Herhangi Bir İhbar Olmadan Ödenmesi )
DAMGA VERGİSİ ( Verginin Süresinden Sonra Ancak İhbar Olmadan Ödenmesi Durumunda Yükümlünün Pişmanlık Hükümlerinden Yararlandırılmasının Gerekmesi )
SÜRESİNDEN SONRA ÖDENEN DAMGA VERGİSİ ( İhbar Olmadan Ödenmesi Durumunda Yükümlünün Pişmanlık Hükümlerinden Yararlandırılmasının Gerekmesi )
PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ ( Damga Vergisinin Süresinden Sonra Ancak İhbar Olmadan Ödenmesi Durumunda Yükümlünün Pişmanlık Hükümlerinden Yararlandırılmasının Gerekmesi )"
22D7.D1.12.1998E. 1997/4820 K. 1998/4289"SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMİ ( Gerçekleşmemesi Halinde Damga Vergisi )
DAMGA VERGİSİ ( Sermaye Artırımı İşleminin Gerçekleşmemesi Halinde )
TİCARET SİCİLİNE TESCİL ( Sermaye Artırımı İşlemi )"
22D7.D25.11.1998E. 1997/4233 K. 1998/4171"USULSÜZLÜK CEZASI ( Damga Vergisine Tabi İşlemi Olmayan ve Bu Hususu Vergi Dairesine Bildirmeyen Yükümlüye Ceza Kesilememesi )
DAMGA VERGİSİNE TABİ İŞLEMİ OLMAYAN YÜKÜMLÜYE USULSÜZLÜK CEZASI KESİLMESİ ( Beyana Çağrı Yazısından Sonra Matrahsız Olarak Verilen Beyanname Nedeniyle Ceza Kesilememesi )
MATRAHSIZ OLARAK VERİLEN BEYANNAME ( Damga Vergisine Tabi İşlemi Olmayan Yükümlüye Usulsüzlük Cezası Kesilememesi )"
22D7.D25.11.1998E. 1997/4224 K. 1998/4172"DAMGA VERGİSİ ( Sermaye Artırımına İlişkin Damga Vergisinin Süresinde Ödenmemesi )
SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ ( Vergiyi Süresinde Ödemeyen Ancak Pişmanlık Hükümlerinden İstifade Etmek İsteyen Davacı )
PİŞMANLIK ( Sermaye Artırımına İlişkin Damga Vergisini Süresinde Ödemeyen Ancak Pişmanlık Hükümlerinden İstifade Etmek İsteyen Davacı )"
22D7.D10.11.1998E. 1998/223 K. 1998/3820"DAMGA VERGİSİ ( Şirketin Sermaye Artırımı İşlemi Nedeniyle Ödeyeceği Damga Vergisi Artırım Kararının Tescil Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Belirlenmesi )
SERMAYE ARTIRIMI ( Şirketin Sermaye Artırımı İşlemi Nedeniyle Ödeyeceği Damga Vergisi Artırım Kararının Tescil Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Belirlenmesi )
ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÖDEYECEĞİ DAMGA VERGİSİ ( Artırım Kararının Tescili Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Belirlenmesi )
ANONİM ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÖDEYECEĞİ DAMGA VERGİSİ ( Artırım Kararının Tescili Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Belirlenmesi )"
22D7.D13.10.1998E. 1997/3650 K. 1998/3276"DAMGA VERGİSİ ( Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması İşleminin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı )
KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASI İŞLEMİ ( Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı )"
22D7.D15.6.1998E. 1997/4620 K. 1998/2460"BEYANNAME VERME ZORUNLULUĞU ( Damga Vergisine Konu Faaliyeti Bulunmayan Yükümlülerin Böyle Bir Zorunluluğunun Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ ( Bu Vergiye Konu Faaliyeti Bulunmayan Yükümlülerin Beyanname Verme Zorunluluğunun Bulunmadığı )"
22D7.D27.5.1998E. 1997/3764 K. 1998/2411"PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMA ( Sermaye Artırımı Nedeniyle Ödenmeyen Damga Vergisinin Takibata Geçilmeden Kendiliğinden Ödenmek İstenmesi Halinde )
SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÖDENMEYEN DAMGA VERGİSİ ( Kendiliğinden Ödenmek İstenmesi Halinde Pişmanlık Hükümlerinden Faydalandırılma Gereği )
ZAMANINDA ÖDENMEYEN DAMGA VERGİSİNİN KENDİLİĞİNDEN ÖDENMEK İSTENMESİ ( Pişmanlık Hükümlerinden Faydalandırılma Gereği )"
22D7.D17.2.1998E. 1997/2577 K. 1998/473"DAMGA VERGİSİ DOĞURAN OLAY ( Limited Şirketlerin Sözleşme Değişikliklerinde )
LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ ( Damga Vergisi Doğuran Olay )
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİL VE İLANI ( Limited Şirketlerin Sözleşme Değişikliklerinde Damga Vergisi Doğuran Olay )"
22D9.D27.3.1991E. 1989/4666 K. 1991/1101"USULSÜZLÜK CEZASI ( Verginin Zamanında Ödenmesi - Vergi Beyanının Geç Verilmesi - Vergi Ziyaına Yolaçmama )
VERGİ ZİYAI OLMAMASI ( Verginin Zamanında Ödenmesi - Beyannamenin Geç Verilmesi - Usulsüzlük Cezası )
VERGİNİN ZAMANINDA ÖDENMESİ ( Vergi Ziyaı Cezası Kesilemeyeceği - Usulsüzlük Cezası Kesilebilmesi )"
22D9.D28.2.1991E. 1989/1764 K. 1991/706"SERMAYE ATRIRIMINDA DAMGA VERGİSİ ( Tescil ve İlan Tarihinde Geçerli Damga Vergisi Oranlarının Dikkate Alınması )
İLAN ( Sermaye Arttırımında İlan Tarihindeki Damga Vergisi Oranları Dikkate Alınması )
DAMGA VERGİSİ ( Sermaye Arttırımında İlan Tarihi - Damga Vergisi Oranlarının Belirlenmesi )"
22D9.D17.1.1991E. 1989/2502 K. 1991/53"SERMAYE ARTTIRIMINDA DAMGA VERGİSİ ( Damga Vergisinin Süresinde Ödenmemesi - Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanılabileceği )
DAMGA VERGİSİ ( Ödemenin Zamanında Yapılmaması - Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanılabileceği )
ÖDEMENİN ZAMANINDA YAPILAMAMASI ( Damga Vergisinin Zamanında Ödenmemesi - Pişmanlık ve İslah Hükümlerinden Yararlanma )"
22D7.D16.2.1988E. 1986/3202 K. 1988/407"İHRACAT İŞLEMLERİ ( İhracatı Teşvik Tedbirlerinden İstifade Edilmesi )
VERGİ SORUMLUSU ( İhracat İşlemlerinden Yararlanmak İsteyen Kişilerin Süresi İçinde Taahhüt Ettikleri Kadar Malı İhraç Edememeleri )"

Madde 23

SAYIŞTAY

23S6.D19.6.2008 K. 11721"KAMU İHALE KURUMU ( Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Kapsamında Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Olduğu - Resmi Dairelerle İlişkilerinde Damga Vergisine Tabi Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( Kamu İhale Kurmuna Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği - Damga Vergisinin Makbuz Karşılığı İstihkaktan Kesinti Yapılması veya Basılı Damga Konulması Şekillerinden Biriyle Ödeneceği )
KAMU İHALE KURUMUNA YAPILAN ÖDEMELER ( Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği - Kamu İhale Kurumunun Resmi Dairelerle İlişkilerinde Damga Vergisine Tabi Olduğu )"

Madde 24

YARGITAY

24Y11.HD1.3.2016E. 2015/5301 K. 2016/2248"İTİRAZIN İPTALİ ( Mahkemece Taraflar Arasında Müteselsil Sorumluluktan Kaynaklanan Rücu Talebinin Damga Vergisi Kanunu İle 818 S. BK'nun Md. 146 Hükmüne Göre Değerlendirilip Tartışılması Gerekirken Yanılgılı Değerlendirmelerle Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ ( Alacak Talebinin Taraflar Arasında Düzenlenen Taahhüt Sözleşmesinin Daha Önceden Feragatla Sonuçlanan Şirket Fesih Davasına İbraz Edilmesi Mahkemece Vergi Dairesine Damga Vergisi Kanunu Kapsamında İhbarda Bulunulması Neticesi Doğduğu Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İtirazın İptali - Davacının Alacak Kaleminin Damga Vergisi Kanunu ve Borçlar Kanunu Müteselsil Sorumluluk Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ ( Birden Fazla Kişi Tarafından İmza Edilen Kağıtlara Ait Vergi ve Cezanın Tamamından İmza Edenlerin Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Davacının Alacak Kaleminin Damga Vergisi Kanunu ve Borçlar Kanunu Müteselsil Sorumluluk Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği/İtirazın İptali )"
24Y3.HD9.2.2016E. 2015/2159 K. 2016/1431"NOTER TARAFINDAN VERGİ DAİRESİNE ÖDENEN DAMGA VERGİSİ ( Rücuen Tazminat İstemi - Mahkemece Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Müzekkere Yazılarak Damga Vergisi Alınmasını Gerektiren İşlemler Tek Tek Belirtilerek Bu İşlemlere Dair Olarak Davacı Noter Adına Yatırılan Damga Vergisi Tutarının Belirleneceği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Noter Tarafından Vergi Dairesine Yatırılan Damga Vergisinin Rücuen Tazmini İstemi - Davacı Noter Gerekse Vergi Mükellefi Olan Davalı Şirket Davaya Konu Damga Vergisinden Müteselsilen Sorumlu Olduğu/Ödeme Yapan Noterin Sonrasında Mükellef Şirkete Rücu Hakkı Bulunduğu )
DAMGA VERGİSİNİN RÜCUEN TAZMİNİ İSTEMİ ( Damga Vergisinin Noter Tarafından Vergi Dairesine Ödendiği - Mahkemece Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Müzekkere Yazılarak Damga Vergisi Alınmasını Gerektiren İşlemler Tek Tek Belirtileneceği/Davacı Noter Adına Yatırılan Damga Vergisi Tutar Belirlenerek Karar Verileceği )"

DANIŞTAY

24DIBGK2.7.2012E. 2009/1 K. 2012/2"İHALE ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İhale Makamınca 488 S.K.'a Göre Hesaplanıp İşi Üstlenen Şirketten Kesilerek Veya Alınarak Vergi İdaresine Ödenen Damga Vergisi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
İHALE KARARINA İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicilerin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Dava Açılabileceği/Uyuşmazlığı Görüp Çözmenin Vergi Yargısının Görev Alanına Girdiği )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicinin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması/Hak Edişlerde Damga Vergisi Kadar Azalma Meydana Gelmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabilmesi Gerektiği )
İHALE MAKAMININ YAPTIĞI DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İşi Üstlenen Şirketin Hak Edişlerinden Kesilerek Vergi İdaresine Ödenmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )"
24D7.D10.11.2010E. 2008/2493 K. 2010/5240"YAPI DENETİM SÖZLEŞMELERİ ( Nedeniyle Yapılan Damga Vergisi Uyuşmazlığı Hakkında Anılan Sözleşmelerin Kaç "Nüsha" Düzenlendiğinin Saptanması Amacıyla Söz Konusu Sözleşme Örnekleri Getirtilerek İncelendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ UYUŞMAZLIĞI ( Yapı Denetim Sözleşmeleri Nedeniyle Yapılan Damga Vergisi Uyuşmazlığı Hakkında Anılan Sözleşmelerin Kaç "Nüsha" Düzenlendiğinin Saptanması Amacıyla Söz Konusu Sözleşme Örnekleri Getirtilerek İncelendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ ( Yapı Denetim Sözleşmeleri Nedeniyle Yapılan Damga Vergisi Uyuşmazlığı Hakkında Anılan Sözleşmelerin Kaç "Nüsha" Düzenlendiğinin Saptanması Amacıyla Söz Konusu Sözleşme Örnekleri Getirtilerek İncelendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )"
24D7.D26.4.2010E. 2008/2492 K. 2010/2002"YAPI DENETİMİ FAALİYETİ ( Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmelerinin Tek Nüsha Olduğunu İspat Külfeti Üzerine Düşen Davacı Tarafından Getirilmiş Herhangi Bir Kanıt Bulunmadığından Tarh ve Ceza Kesme İşlemlerinin İki Nüshaya İsabet Eden Kısımlarının İptaline Dair Mahkeme Kararında İsabet Görülmediği )
YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ ( Tek Nüsha Olduğunu İspat Külfeti Üzerine Düşen Davacı Tarafından Getirilmiş Herhangi Bir Kanıt Bulunmadığından Tarh ve Ceza Kesme İşlemlerinin İki Nüshaya İsabet Eden Kısımlarının İptaline Dair Mahkeme Kararında İsabet Görülmediği )
TARH VE CEZA KESME İŞLEMLERİ ( Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmelerinin Tek Nüsha Olduğunu İspat Külfeti Üzerine Düşen Davacı Tarafından Getirilmiş Herhangi Bir Kanıt Bulunmadığından Tarh ve Ceza Kesme İşlemlerinin İki Nüshaya İsabet Eden Kısımlarının İptali Kararında İsabet Görülmediği )"
24D7.D5.6.2007E. 2004/1887 K. 2007/2607"İŞ ORTAKLIKLARI ( Adi Ortaklık Niteliğinde Bulunan İş Ortaklıklarına Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının da Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandırmasının Hukuken Olanaklı Olmadığı )
ADİ ORTAKLIK ( Niteliğinde Bulunan İş Ortaklıklarına Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının da Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandırmasının Hukuken Olanaklı Olmadığı )
ORTAK GİRİŞİM ( Bu Ortaklıklara İlişkin Sözleşmeleri Bir Bütün Olarak Ele Alan Özel Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı - Kurumlar Vergisi Kanununda “İş Ortaklıkları” Adı Altında Yer Almakta ve Vergi Mükellefiyeti Bakımından Bu Kanuna Tabi Oldukları )
VERGİ MÜKELLEFİYETİ ( Ortak Girişimlere İlişkin Sözleşmeleri Bir Bütün Olarak Ele Alan Özel Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı - Kurumlar Vergisi Kanununda “İş Ortaklıkları” Adı Altında Yer Almakta ve Vergi Mükellefiyeti Bakımından Bu Kanuna Tabi Oldukları )
MEDENİ HAKLARDAN YARALANMA EHLİYETİ OLMAYAN İŞ ORTAKLIĞI ( Davacı İş Ortaklığı Adına Yalnızca Ortaklar Tarafından İmzalanan Dilekçe İle Açılan Davada Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandıramayacağı )"
24D7.D27.2.2007E. 2004/304 K. 2007/730"YARGILAMA USULÜ ( Davacının Yanında Davaya Katılan Hakkında Karar Verilemeyeceği )
DAVAYA MÜDAHELE ( Davacının Yanında Davaya Katılan Hakkında Karar Verilemeyeceği )
BEYAN EDİLEN MATRAHLAR ÜZERİNDEN YAPILAN TARH İŞLEMLERİ ( Hakkında Dava Açılamayacağı - İstisnası Vergi Hatası Sebebiyle Öngörülen Düzeltme ve Şikayet Başvuruları Sonucu Tesis Edilen İşlemler İle İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler Olduğu )
BANKA TARAFINDAN İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN DAMGA VERGİSİ ( Tahakkuk İşlemini İptal Eden Mahkeme Kararının Bozulması İstemi - Beyannamenin mi İhtirazi Kayıtla Verildiği Yoksa Ödemenin mi İhtirazi Kayıtla Yapıldığının Araştırılması Gerektiği )"
24D7.D13.11.2006E. 2004/1666 K. 2006/3336"DAMGA VERGİSİ ( Banka Tarafından İhracat Taahhüdünün Kapatılmadığının Davalı İdareye Bildirildiği Tarihte Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği - Bu Verginin İdarenin Sonradan Yapacağı Tasarruf İle Ortadan Kaldırılmasının Verginin Yasallığı İlkesine Aykırı Olduğu )
İDARENİN SONRADAN YAPTIĞI TASARRUFU İLE VERGİNİN ORTADAN KALDIRILMASI ( Verginin Yasallığı İlkesine Aykırı Olduğu - Banka Tarafından İhracat Taahhüdünün Kapatılmadığının Davalı İdareye Bildirildiği Tarihte Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği )
VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ ( Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği - Bu Verginin İdarenin Sonradan Yapacağı Tasarruf İle Ortadan Kaldırılmasının Verginin Yasallığı İlkesine Aykırı Olduğu )
İHRACAT TAAHHÜDÜ ( Banka Tarafından Kapatılmadığının Davalı İdareye Bildirildiği Tarihte Vergiyi Doğuran Olayın Gerçekleştiği - Bu Verginin İdarenin Sonradan Yapacağı Tasarruf İle Ortadan Kaldırılmasının Verginin Yasallığı İlkesine Aykırı Olduğu )"
24D7.D3.10.2006E. 2005/874 K. 2006/2875"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tarafları Dışında 3. Kişilerin Müşterek Kefalet Şerhini de İçermesi - Davacı Şirket Adına Kefalet Şerhi Nedeniyle de Damga Vergisi Hesaplanmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ ( Kira Akdi Hem de Kefalet Şerhi Nedeniyle Şirket Adına Tesis Edilen Tarh ve Ceza Kesme İşlemleri - Her İki İşlemin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
KEFALET SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE DAMGA VERGİSİ HESAPLANMASI ( Kira Sözleşmesinin Tarafları Dışında 3. Kişilerin Müşterek Kefalet Şerhini de İçermesi - Davacı Şirket Adına Kefalet Şerhi Nedeniyle de Damga Vergisi Hesaplanmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )"
24VDDGK14.4.2006E. 2006/26 K. 2006/93"DAMGA VERGİSİNİN RET VE İADESİ İSTEMİ ( İhaleyi Yapan Kurum Tarafından İstihkaktan Kesilen - Davayı Görevinde Gören Vergi Mahkemesi Israr Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği Esasa Yönelik Temyiz İncelemesinin Görevli Dairece Yapılması Gerektiği )
GÖREV ( İhaleyi Yapan Kurum Tarafından İstihkaktan Kesilen Damga Vergisinin Ret ve İadesi İstemi - Davayı Görevinde Gören Vergi Mahkemesi Israr Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
İHALEYİ YAPAN KURUM TARAFINDAN İSTİHKAKTAN KESİLEN DAMGA VERGİSİNİN RET VE İADESİ İSTEMİ ( Davayı Görevinde Gören Vergi Mahkemesi Israr Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği Esasa Yönelik Temyiz İncelemesinin Görevli Dairece Yapılması Gerektiği )"
24D7.D22.12.2005E. 2003/1095 K. 2005/3396"YARGILAMA USULÜ ( İşlemi Tesis Eden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Vergi Dairesi Konumunda Olmadığı Gibi İşlemin de Vergi Kanunlarında Vergi İdaresine Verilen Yetki Kullanılarak Tesis Edilmiş Olmaması Sebebiyle Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI ( Vergi Dairesi Konumunda Olmadığı Gibi İşlemin de Vergi Kanunlarında Vergi İdaresine Verilen Yetki Kullanılarak Tesis Edilmiş Olmaması Sebebiyle Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREV ( İşlemi Tesis Eden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Vergi Dairesi Konumunda Olmadığı Gibi İşlemin de Vergi Kanunlarında Vergi İdaresine Verilen Yetki Kullanılarak Tesis Edilmiş Olmaması Sebebiyle Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )"
24D7.D30.11.2005E. 2002/850 K. 2005/3016"DAMGA VERGİSİ ( İhale Kararının İhale Makamınca İmzalanması İle Tekemmül Ettiğinden İhalenin Sonradan Davacıdan Kaynaklanan Sebeplerle Feshedilmiş Olması Halinde Vergiyi Doğuran Olayın Ortadan Kalkmayacağı )
İHALE KARARININ OLUŞMASI ( İhale Makamınca İmzalanması İle Tekemmül Ettiğinden İhalenin Sonradan Davacıdan Kaynaklanan Sebeplerle Feshedilmiş Olması Halinde Vergiyi Doğuran Olayın Ortadan Kalkmayacağı )
İHALENİN SONRADAN FESHİ ( Davacıdan Kaynaklanan Sebeplerle Feshedilmiş Olması Halinde Vergiyi Doğuran Olayın Ortadan Kalkmayacağı ve Verginin Ödenmesi Gerektiği )"
24D7.D24.10.2000E. 1999/3164 K. 2000/2906"KAÇAKÇILIK CEZALI DAMGA VERGİSİ ( Akaryakıt Bayiliği ve İşletme Sözleşmesine İlişkin Damga Vergisi ve Noter Harcının Eksik Hesaplanması )
DAMGA VERGİSİ ( Akaryakıt Bayiliği ve İşletme Sözleşmesine İlişkin Damga Vergisi ve Noter Harcının Eksik Hesaplanması )
NOTER HARCI ( Akaryakıt Bayiliği ve İşletme Sözleşmesine İlişkin Damga Vergisi ve Noter Harcının Eksik Hesaplanması )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAMGA VERGİSİ VE NOTER HARCININ EKSİK ALINMASI ( Noter Adına Cezalı Tarh Edilen Alacağın Mükellefe Rücu Edilmesinin Özel Hukuk Kapsamına Girmesi )
RÜCUAN ALACAK ( Sözleşmeden Doğan Damga Vergisi ve Noter Harcının Eksik Alınması İle İlgili Olarak Noter Adına Cezalı Tarh Edilen Alacağın Rücu Edilmesinin Özel Hukuk Kapsamına Girmesi )"
24D7.D4.10.2000E. 1999/2795 K. 2000/2611"DAMGA VERGİSİ ( Alacak Haklarının Factoring Firmasına Devrini Sağlayan Temliknamenin Vergiye Tabi Olması )
TEMLİKNAME ( Alacak Haklarının Factoring Firmasına Devrini Sağlayan Temliknamenin Damga Vergisine Tabi Olması )
ALACAK HAKLARININ FACTORİNG FİRMASINA DEVRİNİ SAĞLAYAN TEMLİKNAME ( Damga Vergisine Tabi Olması )
FACTORİNG FİRMASINA ALACAK HAKLARININ DEVRİNİ SAĞLAYAN TEMLİKNAME ( Damga Vergisine Tabi Olması )"
24D7.D16.5.2000E. 2000/205 K. 2000/1582"İPTAL DAVASI ( Damga Vergisi İadesine İlişkin İstemin Reddine İlişkin İdare Kararının İptali İstemi )
DAMGA VERGİSİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesine İlişkin Kararların Vergiye Tabi Tutulamaması )
ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Damga Vergisine Tabi Olmamaları )
İHALE KARARLARI ( Kurumların Yetkili Organlarınca Verilen İhale Kararlarının Damga Vergisine Tabi Olması )"
24D7.D2.3.2000E. 1999/1711 K. 2000/713"NOTERİN SORUMLULUĞU ( Düzenlenen Sözleşmede Konut Olarak Öngörülen İnşaatın Sonradan Başka Bir Amaç İçin Yapılması - Tarh Edilen Damga Vergisi ve Kesilen Ağır Kusur Cezası )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Konut Olarak Öngörülen İnşaatın Sonradan Başka Bir Amaç İçin Yapılması - Tarh Edilen Damga Vergisi ve Kesilen Ağır Kusur Cezası/Noterin Sorumlu Olmayacağı )
DAMGA VERGİSİ ( Noterde Düzenlenen Sözleşmede Konut Olarak Öngörülen İnşaatın Sonradan Başka Bir Amaç İçin Yapılması - Tarh Edilen Damga Vergisi ve Kesilen Ağır Kusur Cezası/Noterin Sorumluluğu )
KONUT OLARAK ÖNGÖRÜLEN İNŞAATIN BAŞKA AMAÇ İÇİN YAPILMASI ( Noterde Düzenlenen Sözleşme - Tarh Edilen Damga Vergisi ve Kesilen Ağır Kusur Cezası/Noterin Sorumluluğu )"
24D7.D14.12.1999E. 1999/70 K. 1999/4120"DAMGA VERGİSİ ( Mukavelename Adı Altında Düzenlenen Ancak Hukuki Sonuç Doğurmayan Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olmaması )
MUKAVELENAME ADI ALTINDA DÜZENLENEN KAĞIT ( Kağıdın Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmaması Nedeniyle Damga Vergisine Tabi Olmaması )
HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYAN AMA MUKAVELENAME ADI ALTINDA DÜZENLENEN KAĞIT ( Damga Vergisine Tabi Olmaması )"
24D7.D30.11.1999E. 1999/934 K. 1999/3954"DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİN KAPSAMI ( Tarım Kredi Kooperatifinin Açtığı İhaleyi Kazanan Şirket Adına Düzenlediği Belgelerin Muafiyetin Kapsamına Girmemesi )
TARIM KREDİ KOOPERATİFİNİN AÇTIĞI İHALEYİ KAZANAN ŞİRKET ADINA DÜZENLEDİĞİ KAĞITLAR ( Kooperatifin Damga Vergisinden Muafiyetinin Kapsamına Girmemesi )
MUAFİYETİN KAPSAMI ( Tarım Kredi Kooperatifinin Damga Vergisinden Muafiyetinin Kooperatifin Açtığı İhaleyi Kazanan Şirket Adına Düzenlediği Kağıtları Kapsamaması )"
24D7.D10.11.1999E. 1999/928 K. 1999/3665"NOTERİN SORUMLU TUTULAMAMASI ( Onayladığı Kredi Sözleşmesinden Doğan Damga Vergisinin Ödenmemesi Halinde )
DAMGA VERGİSİNDEN NOTERİN SORUMLU TUTULAMAMASI ( Onayladığı Kredi Sözleşmesinden Doğan )
KREDİ SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAYAN NOTER ( Ödenmeyen Damga Vergisinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
24D7.D8.6.1999E. 1998/3468 K. 1999/2433"DAMGA VERGİSİ ( Noterin Onayladığı Sözleşme İle İlgili Vergiyi Noksan Hesapladığından Bahisle Noter Adına Kusur Cezalı Damga Vergisi Salınması )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Noterce Düzenlenerek Kişilere Verilen ve Damga Vergisi Hiç Alınmayan Veya Eksik Alınan Kağıtların Vergisinin Mükelleflere Cezasının Düzenleyenlere Ait Olması )
VERGİ CEZASI ( Noterce Düzenlenerek Kişilere Verilen ve Damga Vergisi Hiç Alınmayan Veya Eksik Alınan Kağıtların Vergisinin Mükelleflere Cezasının Düzenleyenlere Ait Olması )"
24D7.D8.6.1999E. 1998/3463 K. 1999/2433"DAMGA VERGİSİ ( Noterin Sözleşmede Eksik Hesaplanan Vergiden Sorumluluğu )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Noterce Düzenlenmeyip Sadece Onaylanan Sözleşmeye İlişkin Vergi ve Cezadan Noterin Sorumlu Tutulamaması )
ONAYLAMA ŞEKLİNDEKİ SÖZLEŞME ( Noterce Düzenlenmeyip Sadece Onaylanan Sözleşmeye İlişkin Vergi ve Cezadan Noterin Sorumlu Tutulamaması )"
24D7.D22.3.1999E. 1998/578 K. 1999/1211"VERGİ VE CEZADA SORUMLULUK ( Resmi Daireler Veya Noterlerce Düzenlenerek Kişilere Verilen Veya Dairede Bırakılan ve Damga Vergisi Hiç Alınmayan Veya Noksan Alınan Kağıtlar )
RESMİ DAİRELERCE DÜZENLENEN KAĞITLAR ( Damga Vergisi Hiç Alınmayan Kağıtların Vergisi Mükelleflere Cezasının İse Düzenleyene Ait Olması )
NOTER TARAFINDAN DÜZENLENEN KAĞITLAR ( Damga Vergisi Hiç Alınmayan Kağıtların Vergisi Mükelleflere Cezasının İse Düzenleyene Ait Olması )
SORUMLU SIFATI ( Resmi Dairelerce Düzenlenen Damga Vergisi Hiç Alınmayan Kağıtların Vergisi Mükelleflere Cezasının İse Düzenleyene Ait Olması )
DÜZENLEYENİN SORUMLULUĞU ( Vergi ve Cezanın Vergi İçin Mükelleflere Rücu Hakkı Olmak Üzere Kağıtları Düzenleyenlerden Alınması )
SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN VERGİ ( Asıl Yükümlüden Adli Yargıda Açılacak Rücu Davasıyla Geri Alınabilmesi )
RÜCU DAVASI ( Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Verginin Asıl Yükümlüden Adli Yargıda Açılacak Dava İle Geri Alınabilmesi )"
24D4.D1.10.1998E. 1997/2980 K. 1998/3390"DAMGA VERGİSİ ( Re'sen Damga Vergisi Tahakkuku - Re'sen Salınan Damga Vergisinin Kurumlar Vergisi Matrahından Düşülmesi Gerektiği )
RE'SEN TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ ( Kurumlar Vergisi Matrahından Düşülmesi Gerektiği )
KURUMLAR VERGİSİ TARHI ( Re'sen Salınan Damga Vergisi - Kurumlar Vergisi Matrahından Düşülmesi Gerektiği )"
24D7.D29.9.1998E. 1997/4426 K. 1998/3048"VERGİ VE CEZA DOLAYISIYLA MÜKELLEFLERE RÜCU ( Adli Yargıda Görüleceği )
GÖREV ( Vergi ve Ceza Dolayısıyla Mükelleflere Rücu )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Vergi ve Ceza Dolayısıyla Mükelleflere Rücu )
DAMGA VERGİSİ ( Rücu İlişkisinin Adli Yargıda Görüleceği )"
24D7.D24.1.1996E. 1993/2867 K. 1996/199"VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( İcap ve Kabul İşlemi )
İCAP VE KABUL ( Vergiyi doğuran İşlem )
DAMGA VERGİSİ ( İcap ve Kabul Niteliğinde Olan Belgelerin Para İhtiva Eden Sözleşme Niteliğinde Olması Sebebiyle )"
24D9.D20.3.1991E. 1989/1478 K. 1991/994"DAMGA VERGİSİ ( Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle Yapılan Satışlar - Damga Vergisi Muafiyeti )
MAHKEME KARARI UYARINCA YAPILAN SATIŞ ( Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle Satış - Damga Vergisi Muafiyeti )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ NEDENİYLE SATIŞ VE SATIŞ İPTALİ ( Damga Vergisi Muafiyeti )"
24D7.D22.11.1988E. 1986/3679 K. 1988/2616"PREFİNANSMAN DÖVİZİ ( İhracat Karşılığında Yurda Getirilmesi )
DAMGA VERGİSİ ( Prefinansman Dövizi Getiren Firmaların Düzenledikleri Senetlere Ait Olması )
İHRACAT KREDİSİ KULLANAN FİRMALARIN SENETLERİ ( Damga Vergisi Alınması )"

Madde 26

YARGITAY

26Y12.HD7.6.2011E. 2010/31130 K. 2011/11958"MÜZAYEDE MAHALLERİNDE YAPILAN SATIŞLAR ( KDV'ne Tabi Olduğu - Satılan Malın Ait Olduğu Kişinin KDV Mükellefi Olup Olmamasının Bir Önemi Bulunmadığı )
İCRA YOLUYLA YAPILAN SATIŞLAR ( İcra Müdürlüğünce KDV ve Damga Vergisinin Tarh ve Tahakkuk İşlemlerinin Vergi Mükellefi Sıfatı İle Yapıldığı - Bu İşlemlerden Doğan İhtilafların Vergi Mahkemelerinde Çözümleneceği )
KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ ( İcra Yoluyla Yapılan Satışlar/Verginin Mükellefinin Satışı Gerçekleştiren İcra Dairesi Olduğu - Doğan İhtilaflarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
DAMGA VERGİSİNİN TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ ( İcra Yoluyla Yapılan Satışlar/Verginin Mükellefinin Satışı Gerçekleştiren İcra Dairesi Olduğu - Doğan İhtilaflarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İcra Yoluyla Yapılan Satışlar/İcra Müdürlüğünce KDV ve Damga Vergisinin Tarh ve Tahakkuk İşlemlerinin Vergi Mükellefi Sıfatı İle Yapıldığı - Bu İşlemlerden Doğan İhtilafların Vergi Mahkemelerinde Çözümleneceği )"
26Y12.HD15.4.2008E. 2008/5216 K. 2008/7809"ŞİKAYET ( Damga Vergisi Tamamlanıncaya Kadar Takip İşlemlerinin Durdurulmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
DAMGA VERGİSİ ( Tamamlanıncaya Kadar Takip İşlemlerinin Durdurulmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TAKİP İŞLEMLERİNİN DURDURULMASI ( Damga Vergisi Tamamlanıncaya Kadar Takip İşlemlerinin Durdurulmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
26Y12.HD28.4.1997E. 1997/4484 K. 1997/4784"İHALENİN KESİNLEŞMESİ ( Damga Vergisinin Kesinleşmeden Önce İstenemeyeceği )
DAMGA VERGİSİ ( İstenebilmesi İçin İhalenin Kesinleşmesi Gerekliliği )
İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ ( Damga Vergisinin Ödenmediği Gerekçesiyle )"

DANIŞTAY

26D7.D4.11.2008E. 2006/228 K. 2008/4347"DAMGA VERGİSİ ( Tarh Tahakkuk ve Tahsiline İlgili Vergi Dairesi Yetkili Bulunduğu - Katma Bütçeli İdareler Saymanlık Müdürlüğünce Bu Konuda Yapılması Gereken İşlem Vergi Dairesine Bildirimde Bulunmaktan İbaret Olduğu )
İDARİ DAVA ( Davalı İdarece Tesis Edilen İşlem Vergilendirme ve Tahsilat Yönünden Hüküm İfade Eden Yani Davacı Şirketin Hukuksal Durumunda Değişiklik Oluşturan Yürütülmesi Gerekli Nitelikte Olmadığından İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı İdarece Tesis Edilen İşlem Davacı Şirketin Hukuksal Durumunda Değişiklik Oluşturan Yürütülmesi Gerekli Nitelikte Olmadığından İdari Davaya Konu Edilemeyeceği - Davanın Reddi Gereği )
YETKİSİ OLMAYAN DAVALI İDARECE TESİS EDİLEN İŞLEM ( Vergilendirme ve Tahsilat Yönünden Hüküm İfade Eden Yani Davacı Şirketin Hukuksal Durumunda Değişiklik Oluşturan Yürütülmesi Gerekli Nitelikte Olmadığından İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"
26D7.D16.5.2000E. 2000/205 K. 2000/1582"İPTAL DAVASI ( Damga Vergisi İadesine İlişkin İstemin Reddine İlişkin İdare Kararının İptali İstemi )
DAMGA VERGİSİ ( Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesine İlişkin Kararların Vergiye Tabi Tutulamaması )
ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Damga Vergisine Tabi Olmamaları )
İHALE KARARLARI ( Kurumların Yetkili Organlarınca Verilen İhale Kararlarının Damga Vergisine Tabi Olması )"
26D7.D29.9.1998E. 1997/4426 K. 1998/3048"VERGİ VE CEZA DOLAYISIYLA MÜKELLEFLERE RÜCU ( Adli Yargıda Görüleceği )
GÖREV ( Vergi ve Ceza Dolayısıyla Mükelleflere Rücu )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Vergi ve Ceza Dolayısıyla Mükelleflere Rücu )
DAMGA VERGİSİ ( Rücu İlişkisinin Adli Yargıda Görüleceği )"
26D9.D20.3.1991E. 1989/1478 K. 1991/994"DAMGA VERGİSİ ( Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle Yapılan Satışlar - Damga Vergisi Muafiyeti )
MAHKEME KARARI UYARINCA YAPILAN SATIŞ ( Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle Satış - Damga Vergisi Muafiyeti )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ NEDENİYLE SATIŞ VE SATIŞ İPTALİ ( Damga Vergisi Muafiyeti )"
26D9.D4.2.1991E. 1989/2581 K. 1991/239"YURTDIŞINDAN SATILAN ALINAN GEMİ ( Yurtdışından Alınan Gemilerin Gemi Siciline Kaydı - Damga Vergisi Muafiyeti )
DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ ( Yurtdışından Satınalınan Geminin Gemi Siciline Tescili )"

SAYIŞTAY

26S6.D4.6.2009 K. 11906"GEÇİCİ PERSONEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Geçici Personel İle Aktedilen - Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREKEN SÖZLEŞMELER ( Geçici Personel İle Aktedilen Hizmet Sözleşmesi )"
26STKK16.1.2007 K. 29039"DAMGA VERGİSİ ( Herhangi Bir Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olması İçin Söz Konusu Belgenin Resmî Daireye İbraz Edilmesi Gerekeceği )
RESMÎ DAİREYE İBRAZ ( Damga Vergisi Kanununda Yer Alan Hükümler Uyarınca Herhangi Bir Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olması İçin Söz Konusu Belgenin Resmî Daireye İbraz Edilmesi Gerekeceği )
İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENMESİ ÖNGÖRÜLEN SÖZLEŞMELER ( İbraz Edilmeyen Nüshadan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İki Nüsha Olarak Düzenlenmesi Öngörülen Sözleşmelerden İbraz Edilmeyen Nüshadan Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
26SDK17.10.1990 K. 772/8"TEKLİF MEKTUBU ( Eksik Yapıştırılan Pul - Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı/Sözleşme Tescilinin Mümkün Olmadığı )
SÖZLEŞME TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Teklif Mektubuna Eksik Yapıştırılan Pul - Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı )
İHALE ( Teklif Mektubuna Eksik Yapıştırılan Pul - Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı/Sözleşme Tescilinin Mümkün Olmadığı )
EKSİK YAPIŞTIRILAN PUL ( Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı - Sözleşme Tescilinin Mümkün Olmadığı )"

Madde 27

DANIŞTAY

27VDDGK22.1.2010E. 2009/436 K. 2010/16"CEZA VE CEZA YERİNE GEÇEN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ( Ancak Kanunla Konulabileceği ve Ceza Niteliğindeki Yaptırımların İdari Metinlerle Konulması ya da Bu Konuda Düzenleme Yapmak Üzere Bakanlar Kuruluna Yasayla Yetki Verilemeyeceği )
CEZA NİTELİĞİNDEKİ YAPTIRIMLAR ( İdari Metinlerle Konulması ya da Bu Konuda Düzenleme Yapmak Üzere Bakanlar Kuruluna Yasayla Yetki Verilemeyeceği )
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Noterlerden Kağıdın Mükelleflerinden Alınması Gereken Ceza Tutarı Kadar Bir Cezanın Aranması Gerektiğine İlişkin Düzenlemesinin 488 S. Kanunun 27. Md.sine Aykırı Olduğu )"
27D7.D10.11.1999E. 1999/928 K. 1999/3665"NOTERİN SORUMLU TUTULAMAMASI ( Onayladığı Kredi Sözleşmesinden Doğan Damga Vergisinin Ödenmemesi Halinde )
DAMGA VERGİSİNDEN NOTERİN SORUMLU TUTULAMAMASI ( Onayladığı Kredi Sözleşmesinden Doğan )
KREDİ SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAYAN NOTER ( Ödenmeyen Damga Vergisinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
27D7.D8.6.1999E. 1998/3468 K. 1999/2433"DAMGA VERGİSİ ( Noterin Onayladığı Sözleşme İle İlgili Vergiyi Noksan Hesapladığından Bahisle Noter Adına Kusur Cezalı Damga Vergisi Salınması )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Noterce Düzenlenerek Kişilere Verilen ve Damga Vergisi Hiç Alınmayan Veya Eksik Alınan Kağıtların Vergisinin Mükelleflere Cezasının Düzenleyenlere Ait Olması )
VERGİ CEZASI ( Noterce Düzenlenerek Kişilere Verilen ve Damga Vergisi Hiç Alınmayan Veya Eksik Alınan Kağıtların Vergisinin Mükelleflere Cezasının Düzenleyenlere Ait Olması )"
27D7.D8.6.1999E. 1998/3463 K. 1999/2433"DAMGA VERGİSİ ( Noterin Sözleşmede Eksik Hesaplanan Vergiden Sorumluluğu )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Noterce Düzenlenmeyip Sadece Onaylanan Sözleşmeye İlişkin Vergi ve Cezadan Noterin Sorumlu Tutulamaması )
ONAYLAMA ŞEKLİNDEKİ SÖZLEŞME ( Noterce Düzenlenmeyip Sadece Onaylanan Sözleşmeye İlişkin Vergi ve Cezadan Noterin Sorumlu Tutulamaması )"
27D7.D16.2.1999E. 1998/2479 K. 1999/569"YURTDIŞINDA DÜZENLENİP ORDAKİ TÜRK BANKASINA VERİLEN KONTRGARANTİ MEKTUBUNUN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLMEMESİ ( Hükmünü Türkiye'de Doğurduğundan Damga Vergisine Tabi Olacağı )
DAMGA VERGİSİNE TABİ BELGELER ( Yurtdışında Kurulu Yabancı Şirket Tarafından Türk Bankasının Yurtdışındaki Şubesine Verilen Kontrgaranti Mektubu )
KONTRGARANTİ MEKTUBUNUN TÜRK BANKASININ YURTDIŞINDAKİ ŞUBESİNE VERİLMESİ VE TÜRKİYEYE GÖNDERİLMEMESİ ( Damga Vergisi Tarhiyatı Yapılmasına Mani Olmayacağı )"
27D7.D8.12.1998E. 1998/946 K. 1998/4375"DAMGA VERGİSİNDEN DOLAYI NOTERİN SORUMLULUĞU ( Sözleşmenin Noter Tarafından Düzenlenmeyip Sadece Onaylanmış Olması Halinde Noterin Sorumlu Olmayacağı )
NOTER TARAFINDAN TASDİK EDİLİP VERGİSİ ÖDENMEMİŞ SÖZLEŞME ( Noter Tarafından Düzenlenmiş Olmadıkça Noterin Damga Vergisinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
27D7.D8.12.1998E. 1998/574 K. 1998/4374"DAMGA VERGİSİ ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
NİSPİ DAMGA VERGİSİ ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
BANKA TARAFINDAN DÜZENLENEN TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )
TAAHHÜTNAME TEKLİFNAME ( Teklifname Başlığı Taşısa da Mahiyeti İtibariyle Taahhütname Niteliğinde Bulunan Kağıdın Nispi Damga Vergisine Tabi Olması )"
27D9.D29.5.1996E. 1996/725 K. 1996/2001"DAMGA VERGİSİ ( Bankanın Yükümlülüğü - Vergisi Ödenmemiş Kağıt )
BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Damga Vergisi )
VERGİSİ ÖDENMEMİŞ KAĞIT ( Bankanın Yükümlülüğü - Damga Vergisi )"
27D7.D22.11.1988E. 1986/3679 K. 1988/2616"PREFİNANSMAN DÖVİZİ ( İhracat Karşılığında Yurda Getirilmesi )
DAMGA VERGİSİ ( Prefinansman Dövizi Getiren Firmaların Düzenledikleri Senetlere Ait Olması )
İHRACAT KREDİSİ KULLANAN FİRMALARIN SENETLERİ ( Damga Vergisi Alınması )"

SAYIŞTAY

27SDK17.10.1990 K. 772/8"TEKLİF MEKTUBU ( Eksik Yapıştırılan Pul - Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı/Sözleşme Tescilinin Mümkün Olmadığı )
SÖZLEŞME TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Teklif Mektubuna Eksik Yapıştırılan Pul - Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı )
İHALE ( Teklif Mektubuna Eksik Yapıştırılan Pul - Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı/Sözleşme Tescilinin Mümkün Olmadığı )
EKSİK YAPIŞTIRILAN PUL ( Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı - Sözleşme Tescilinin Mümkün Olmadığı )"

Madde 30

DANIŞTAY

30D9.D23.1.1991E. 1989/1778 K. 1991/134"VERGİ KAYBI NEDENİYLE AĞIR KUSUR CEZASI ( Sermaye Arttırım Damga Vergisinin Zamanında Ödenmemesi )
VERGİ ZİYAI ( Sermaye Arttırım Damga Vergisinin Zamanında Ödenmemesi - Ağır Kusur Cezası Kesilmesi )
DAMGA VERGİSİ ( Sermaye Arttırım Damga Vergisinin Zamanında Ödenmemesi - Vergi Ziyaı )"

Mük. Madde 30

DANIŞTAY

Mük.30D7.D5.4.2006E. 2004/1638 K. 2006/1082"ŞİRKETİN YURT DIŞINDAKİ BİR BANKADAN ALDIĞI KREDİNİN TEMDİDİ ( Düzenlenen Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olmadığı )
KREDİ TEMDİDİ ( Şirketin Yurt Dışındaki Bir Bankadan Aldığı - Düzenlenen Kağıdın Damga Vergisine Tabi Olmadığı )
DAMGA VERGİSİNE TABİ OLMAMA ( Şirketin Yurt Dışındaki Bir Bankadan Aldığı Kredinin Temdidinde Düzenlenen Kağıt ) "
Mük.30D7.D28.4.2005E. 2004/4 K. 2005/823"BANKANIN YURTDIŞINDAKİ ŞUBESİNDEN KULLANILAN DIŞ KREDİ ( Yurtdışındaki Şube de Yurtiçi Banka Gibi Değerlendirileceğinden "0" Oranında Damga Vergisine Tabi Olduğu )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Yurtiçinde Yerleşik Bankanın Yurtdışındaki Şubesinden Kullanılan Dış Kredi - Yurtdışındaki Şube de Yurtiçi Banka Gibi Değerlendirileceği )
DIŞ KREDİDE DAMGA VERGİSİ ( Yurtiçinde Yerleşik Bankanın Yurtdışındaki Şubesinden Kullanılan - Yurtdışındaki Şube de Yurtiçi Banka Gibi Değerlendirileceğinden "0" Oranın Uygulanacağı )"
Mük.30D7.D19.10.2004E. 2001/5107 K. 2004/2481"YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ( Yatırımın Finansmanı Bölümüne Dış Kredi Alınacağına Dair Şerhin Revize Yoluyla Eklendiği Tarihten Önce Tesis Edilen İpotek İşleminin 3505 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesinde Yer Alan Damga Vergisi İstisnasından Yararlanması Olanaklı Olmadığı )
DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ( Yatırımın Finansmanı Bölümüne Dış Kredi Alınacağına Dair Şerhin Revize Yoluyla Eklendiği Tarihten Önce Tesis Edilen İpotek İşleminin İstisna Kapsamında Olmadığı )
İPOTEK İŞLEMİ VERGİ ORANI ( 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun Mük. 30. Maddesinin Verdiği Yetkiye Dayanılarak Çıkarılan B.K.K. Uyarınca Dış Kaynaklı Krediye İlişkin Olarak Tesis Edilen İpotek İşleminin Vergi Oranının "0" Olduğu )"
Mük.30D7.D17.3.1999E. 1998/1968 K. 1999/1155"YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ( Yatırımın Finansmanında Kullanılmak Üzere Temin Edilen Yabancı Kaynaklı Kredi Nedeniyle Damga Vergisi Tarhiyatı )
DAMGA VERGİSİ ( Yabancı Kredi Kuruluşlarından Getirilen Krediler ve Geri Ödemeler İçin Düzenlenen Kağıtlarda Damga Vergisi Oranının Sıfır Olması )
YABANCI KREDİ KURULUŞU ( Kuruluşlardan Getirilen Krediler ve Geri Ödemeler İçin Düzenlenen Kağıtlarda Damga Vergisi Oranının Sıfır Olması )
KREDİ ALINMASI ( Yabancı Kredi Kuruluşlarından Getirilen Krediler ve Geri Ödemeler İçin Düzenlenen Kağıtlarda Damga Vergisi Oranının Sıfır Olması )"
Mük.30D9.D22.5.1996E. 1996/519 K. 1996/1886"DAMGA VERGİSİ ( Kredi Sözleşmelerinde Damga Vergisi - Teminat Mektubu Damga Vergisi )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisi - Kredi Karşılığı Verilen Teminat Mektubu Damga Vergisi )
TEMİNAT MEKTUBU ( Kredi Sözleşmesi Gereği Verilen Teminat Mektubunun Damga Vergisine Tabi Olmadığı )"

Madde 31

SAYIŞTAY

31STKK30.6.1998 K. 24200"DEVLET HASTANESİNE ALINAN TIBBİ CİHAZ GİDERLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN İLAN GİDERLERİ ( Özel İdare Bütçesinden Ödenebileceği )
JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞINA ALINAN AKÜ OTO YEDEK PARÇASI VE LASTİK ( Özel İdare Bütçesinden Ödenebilecek Malzeme Bedelleri )
İLKOKUL YAPIMI İÇİN KAMULAŞTIRILAN ARSAYA AİT KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA ( Bedelinin Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edilmesi Gerektiği - İlkokul Yapımı İçin Kamulaştırılan Arsa )"

Ek. Madde 2

DANIŞTAY

Ek.2VDDGK30.11.2016E. 2016/955 K. 2016/1144"DAMGA VERGİSİNİN İADESİNE İLİŞKİN DÜZELTME BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İşe Dair İhale Kararının Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Değerlendirilme ve Yorumlanmaya Bağlı Olduğu - Uyuşmazlığın Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceği Gerekçesiyle Kararın Bozulacağı )
İDAREDEN DÜZELTİLMESİ TALEP EDİLEBİLECEK VERGİ HATALARI ( Kendisinden Düzeltme İsteminde Bulunulan İdari Makamın veya Uyuşmazlık Halinde Yargı Yerinin 213 S. Kanun'un 3. Md. Öngörülen Yorum Tekniklerine Başvurmadan İlk Bakışta Anlayabileceği Açıklıktaki Vergilendirme Yanlışlıkları Olduğu - Düzeltme Başvurusunun Reddi İşleminin İptali İstemi )
DÜZELTME VE VERGİ İADESİ İSTEMİ ( İhale Kararının Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Değerlendirilme ve Yorumlanmaya Bağlı Olduğu - Uyuşmazlığın Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
VERGİLENDİRME HATASI İDDİASI ( Düzeltme ve Vergi İadesi İstemi - İhale Kararının Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Değerlendirilme ve Yorumlanmaya Bağlı Olduğu - Uyuşmazlığın Düzeltme ve Şikayet Kapsamında Değerlendirilemeyeceğinin Gözetileceği )"
Ek.2D9.D4.11.2015E. 2013/1106 K. 2015/12211"DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİNE YÖNELİK İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Şirketin İmzalamış Olduğu Sözleşme Konusu İşin Damga Vergisinden İstisna Tutulduğu İddiasının Vergilendirme Hatası Kapsamında Değerlendirilmek Suretiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ödemelerin Büyükşehir Belediyesi Tarafından Tahsil Edilip Belediye Adına Vergi Dairesi Müdürlüğüne Beyan Edilerek Ödenmiş Olması Karşısında Davacının İhtirazi Kayıtla Damga Vergisini Ödeyerek Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açması Gerektiğinden Bahsedilemeyeceği )
DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYET ( Davacı Şirketin İmzalamış Olduğu Sözleşme Konusu İşin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Bulunduğu ve Açıkça Damga Vergisinden İstisna Tutulmuş Olduğu - Davacının İddiasının Vergilendirme Hatası Kapsamında Değerlendirilmek Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği )
VERGİLENDİRME HATASI ( Düzeltme Şikayet Başvurusunun Reddine Yönelik İşlemin İptali - Davacı Şirketin İmzalamış Olduğu Sözleşme Konusu İşin Damga Vergisinden İstisna Tutulduğu İddiasının Vergilendirme Hatası Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
KANUNİ BİR HAKKIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ ( Kanunda Öngörülmeyen Bir Takım Kayıt ve Koşulların Genel Tebliğler İle Getirilmesi Suretiyle Kanuni Bir Hakkın Kullanılmasının Engellenmesi Mümkün Olmadığı - Davanın Kabulü Gerektiği/Düzeltme Şikayet Başvurusunun Reddine Yönelik İşlemin İptali )"
Ek.2D9.D30.9.2015E. 2015/8781 K. 2015/9499"KONSORSİYUMA İHALE EDİLEN İŞ ( Hakediş Ödemesi Üzerinden Kesilen Damga Vergisinin İadesi İstemi - Davacı Şirket Tarafından Yerine Getirilen İşin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olduğu/488 S. Kanun'un Ek 2. Md. Belirtilen İstisnadan Yararlandırılması Gerektiği )
DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYET ( Hakediş Ödemesi Üzerinden Kesilen Damga Vergisinin İadesi İstemi - İstisnadan Yararlanılabilmesi İçin Uluslararası İhaleye Çıkarılan İşin Yerli Firmalar veya Yabancı Firmalar Tarafından Yapılması Arasında Fark Getirilmesinin Kanunla Tanınan Bir Hakkın İdari İşlemle Daraltılması Anlamına Geleceği/Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
HAKEDİŞ ÖDEMESİ ÜZERİNDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ ( İstisnadan Yararlanılabilmesi İçin Uluslararası İhaleye Çıkarılan İşin Yerli Firmalar veya Yabancı Firmalar Tarafından Yapılması Arasında Fark Getirilmesinin Kanunla Tanınan Bir Hakkın İdari İşlemle Daraltılması Anlamına Geleceği - Davanın Reddinde Yasal İsabet Bulunmadığı )"
Ek.2D9.D8.6.2015E. 2014/4252 K. 2015/6404"DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER DAİR İŞLEMLER İLE İLGİLİ OLARAK DÜZENLENEN KAĞITLAR ( Damga Vergisinden Muaf Olduğu Döviz Kazandırıcı İşlemlerin Neler Olduğu ve Uygulamaya Dair Usul ve Esasların Maliye Bakanlığı Tarafından Belirleneceği - Kanunla Verilen Yetki ile Çıkartılan Uygulama Tebliğlerin Kanunla Tanınan Sınırları Aştığı )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere Dair İşlemlerle İlgili Olarak Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden Muaf Olduğu - Muafiyete İlişkin Koşulları Düzenleyen Tebliğlerin Kanunla Tanınan Sınırları Aştığı Döviz Kazandırıcı İşlemlerin Neler Olduğunun Kanun ve Tebliğler Çerçevesinde Değerlendirilerek Muafiyet Hakkında Karar Verilmesi Gereği )"
Ek.2D9.D6.3.2014E. 2013/1807 K. 2014/797"DAMGA VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ ( Sözleşme İçeriği İşlemin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olduğu - Bu İtibarla 488 S. Damga Vergisi Kanunu'nun Ek 2. Maddesinde Belirtilen İstisnadan Yararlanması Gerektiği )
DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYET ( Damga Vergisinin İadesi İstemi - Sözleşme İçeriği İşlemin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olduğu/488 S. Damga Vergisi Kanunu'nun Ek 2. Maddesinde Belirtilen İstisnadan Yararlanması Gerektiği )
İSTİSNADAN YARARLANMA ( Damga Vergisinin İadesi İstemi - Sözleşme İçeriği İşlemin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında Olduğu/488 S. Damga Vergisi Kanunu'nun Ek 2. Maddesinde Belirtilen İstisnadan Yararlanması Gerektiği )"

SAYIŞTAY

Ek.2S7.D23.3.2006 K. 9817"DAMGA VERGİSİ ( Bankalar Tarafından Kullandırılacak Kredilerin Temini ve Geri Ödemesi Amacıyla Düzenlenen Kağıtlar ve Şerhlerinden Damga Vergisi Alınmayacağı )
BANKALAR TARAFINDAN KULLANDIRILACAK KREDİLER ( Temin ve Geri Ödemesi Amcıyla Düzenlenecek Kağıt ve Bu Kağıtlara Konulacak Şerhlerin Damga Vergisinden İstisna Olduğu - Belediye Tarafından Bankadan Alınan Kredinin Geri Ödemesi Amacıyla Düzenlenen Verile Emrinden Damga Vergisi Alınmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
Ek.2SDK26.5.2004 K. 1148/1"İHALE ( İşin İdari Şartnamesinde İhalenin Yabancı İsteklilere Açık Olduğu Belirtilip Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde Yayımlanması - Ticaret Müsteşarlığından Muafiyet Belgesi Alınmış Olduğu/Yabancı Para İle Finanse Edilmese de Damga Vergisinden Muaf Tutulması Gerektiği )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ( İşin İdari Şartnamesinde İhalenin Yabancı İsteklilere Açık Olduğu Belirtilip Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde Yayımlanması - Ticaret Müsteşarlığından Muafiyet Belgesi Alınmış Olduğu/Yabancı Para İle Finanse Edilmemesi )
YABANCILARA AÇIK İHALE ( Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde de Yayımlanması - Yabancı Para İle Finanse Edilmese de Damga Vergisinden Muaf Tutulması Gerektiği/Ticaret Müsteşarlığından Muafiyet Belgesi Alınmış Olduğu )
TİCARET MÜSTEŞARLIĞINDAN MUAFİYET BELGESİ ALINMASI ( İşin İdari Şartnamesinde İhalenin Yabancı İsteklilere Açık Olduğu Belirtilip Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde Yayımlanması - Yabancı Para İle Finanse Edilmese de Damga Vergisinden Muaf Tutulması Gerektiği )"