Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 1

YARGITAY

1Y3.HD1.2.2005E. 2005/335 K. 2005/592"MALİ MÜŞAVİRLİK YAPTIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinin Yasa Gereği Bakacağı İşlerden Bulunmadığı - Tespit Kararı Verilemeyeceği )
TESPİT KARARI ( Mali Müşavirlik veya Muhasebecilik Yaptığının Tespiti İstemi/Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinin Yasa Gereği Bakacağı İşlerden Bulunmadığı - Tespit Kararı Verilemeyeceği )"
1Y7.CD17.2.2004E. 2003/3981 K. 2004/1928"3568 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yasaklı Olduğu Dönemde Faaliyetlerine Devam Etmesi )
MESLEKİ FAALİYETTEN MEN CEZASI ALDIĞI DÖNEMDE FAALİYETLERE DEVAM ETME ( 3568 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )
MALİ MÜŞAVİR OLAN SANIĞIN MESLEKİ FAALİYETTEN MEN CEZASI ALDIĞI DÖNEMDE FAALİYETLERE DEVAM ETME ( 3568 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )"

DANIŞTAY

1D4.D3.6.2014E. 2011/7308 K. 2014/4091"ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Yasal Sorumluluk Yüklendiği Hususlarda Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Gerektirdiği Özeni Gösterip Göstermediği ve Yükümlü Şirketin 6111 Sayılı Kanundan Yararlanma Talebiyle Verdiği Dilekçe Üzerine Yapılandırılan Vergi Borçlarının Ödenip Ödenmediği Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ ( Tasdik Edilmiş Konu ve Belgelerin Kamu İdaresinin Yetkililerince Tasdikin Kapsamı Ölçüsünde İncelenmiş Olarak Kabul Edileceğini Belirtir Derecede Yeminli Mali Müşavirlere Yetki Verilip Sorumluluk Yüklendiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TASDİK RAPORU ( Limited Şirketi Hakkında Düzenlenen İnceleme Raporunda Eleştiri Konusu Edilen Hususlar İncelenmek ve Karşılaştırılmak Suretiyle Davacının Yasal Sorumluluk Yüklendiği Hususlarda Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Gerektirdiği Özeni Gösterip Göstermediğinin Araştırılması Gerektiği )
İNCELEME RAPORU ( Şirketin Müstahsil Makbuzu İle Alımını Gerçekleştirdiği Emtiaya İlişkin Maliyet ve İşçi Ücretlerinin Eleştiri Konusu Yapıldığı - Davacının Yasal Sorumluluk Yüklendiği Hususlarda Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Gerektirdiği Özeni Gösterip Göstermediğinin Tespiti Gerektiği/Ödeme Emirlerinin İptali )"
1D8.D13.4.2005E. 2004/2595 K. 2005/1730"İŞYERİ AÇMA İZNİ ( 3568 Sayılı Yasaya Tabi Olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Büroları - Belediyelerden İzin Almalarına Gerek Olmadığı )
SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR BÜROLARI ( 3568 Sayılı Yasaya Tabi Olan - Belediyelerden İşyeri Açma İzni Almalarına Gerek Olmadığı )
MALİ MÜŞAVİR VE SERBEST MUHASEBECİ BÜROLARI ( 3568 Sayılı Yasaya Tabi Olan - Belediyelerden İşyeri Açma İzni Almalarına Gerek Olmadığı )"
1D3.D26.5.1998E. 1997/2123 K. 1998/1901"YATIRIM İNDİRİMİ ( Yeminli Mali Müşavir Onayı )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN ONAYI ( Yatırım İndirimi - Yatırım İndirim İstisnasından Yararlanma Şartları )"
1D9.D25.2.1998E. 1997/240 K. 1998/749"VERGİ BORCUNUN MAHSUBU ( İhracat İstisnası-Yeminli Mali Müşavir Raporunun Geç Verilmesi )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORUNUN GEÇ VERİLMESİ ( İhracat İstisnası-Vergi Borcunun Mahsubu )
İHRACAT İSTİSNASI ( Yeminli Mali Müşavir Raporunun Geç Verilmesi-Vergi Borcunun Mahsubu )"
1D3.D18.2.1998E. 1996/2083 K. 1998/467"İHRACAT İSTİSNASI
YASANIN ÖNCELİĞİ ( Tebliğlerle Yasa Maddesinin İçeriğinin Değiştirilemeyeceği )"
1D7.D13.12.1995E. 1994/4568 K. 1995/5197"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Yaptıkları Tasdikin Mevzuat Hükümleriyle Amaçlanan Doğrultuda Olmaması )
VERGİNİN KAYBA UĞRAMASI ( Yeminli Mali Müşavirlerin Yaptıkları Tasdikin Mevzuat Hükümleriyle Amaçlanan Doğrultuda Olmaması )
MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavir ile Yükümlü )"

Madde 2

YARGITAY

2Y21.CD5.4.2017E. 2015/10180 K. 2017/1728"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK / DOLANDIRICILIK SUÇLARI ( 21. Ceza Dairesi İle 15. Ceza Dairesi Arasında Doğan Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi İçin Dosyanın Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna Gönderileceği )
GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( 21. Ceza Dairesi İle 15. Ceza Dairesi Arasında Doğan Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi İçin Dosyanın Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna Gönderileceği - Özel Belgede Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları )
CEZA DAİRELERİ BAŞKANLAR KURULU ( Özel Belgede Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları - Ceza Daireleri Arasında Doğan Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi İçin Dosyanın Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna Gönderileceği )"
2Y15.CD2.7.2014E. 2012/21614 K. 2014/13164"MUHASEBECİNİN YANINDA ÇALIŞAN SANIĞIN PRİM ÖDEMESİ İÇİN ALDIĞI PARAYI YATIRMAMASI ( Suça Konu Paranın Yatırılmasının Sanıkla Şikâyetçi Arasındaki Görev İlişkisi Kapsamında Olmadığı - Eylemin Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Muhasebeci Yanında Çalışan Sanığın Sigorta Primi İçin Katılandan Aldığı Parayı Yatırmadığı - Suça Konu Paranın Yatırılmasının Sanıkla Şikâyetçi Arasındaki Görev İlişkisi Kapsamında Olmadığı/Suçun Oluşacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Muhasebeci Yanında Çalışan Sanığın Katılandan Değişik Dönemlere İlişkin Vergi ve SGK Borçları Karşılığında Almış Olduğu Paraları İlgili Kurumlara Yatırmadığı - Zincirleme Şekilde Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Oluşacağı )
VERGİ BORCU YATIRMA GÖREVİ ( Serbest Muhasebecilerin Vergi Borcu Yatırmak Gibi Bir Görevleri Olmadığı )"
2Y11.CD12.6.2013E. 2012/20277 K. 2013/9916"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Prim Bordrosu Düzenlemek - Soruşturma Raporunun Düzenlenmesi Sırasında Tanık Olarak İfadeleri Alınan Kişilerin ve Soruşturma Raporunda Adı Geçen Kişinin Tanık Sıfatıyla Çağırılıp Dinlenmeleri Gerektiği )
PRİM BORDROSU DÜZENLEMEK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sanığın Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Prim Bordrosu Düzenlemek Şeklindeki Eylemi 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2-A Md.sinde Belirtilen Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Kapsamındaki İşlerden Olduğu )
SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEMEK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sigortalı Yapılan Sanıkların Çalıştıkları İddia Edilen Süre İçerisinde Hastalıkları Nedeniyle Sevk Alıp Almadıklarının Araştırılıp Almışlarsa Buna İlişkin Kayıtların Getirilmesi Sonucuna Göre Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği )
MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sanığın Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Prim Bordrosu Düzenlemek Şeklindeki Eylemi 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 47. Md.si Aracılığıyla 765 TCK'nın 339/1. Md.sindeki Suçu Oluşturacağı )"
2Y11.CD16.5.2012E. 2011/13549 K. 2012/8893"MUHASEBECİNİN ÇALIŞMAYANLAR ADINA ÜCRET BORDROSU DÜZENLEYİP SSK'YA VERMESİ (3568 S.K. Md. 2-A Kapsamındaki İşlerden Olması Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturacağı - Görevin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu)
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Serbest Muhasebecinin Çalışmayan Kişiler Adına Ücret Bordrosu Düzenleyip SSK'ya Vermesi - 3568 S.K. Md. 2-A Kapsamındaki İşlerden Olması Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturacağı/Görevli Mahkeme)
ÜCRET BORDROSUNDA ÇALIŞMAYANLARIN DA GÖSTERİLMESİ (Serbest Muhasebecinin 3568 S.K. Md. 2-A Kapsamındaki İşlerden Olması Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturacağı - Ağır Ceza Mahkemesince Delillerin Takdiri Gerektiği)
GÖREVLİ MAHKEME (Serbest Muhasebecinin Çalışmayan Kişiler Adına Ücret Bordrosu Düzenleyip SSK'ya Vermesi - 3568 S.K. Md. 2-A Kapsamındaki İşlerden Olması Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturacağı/Ağır Ceza Mahkemesince Görüleceği)"
2Y5.CD26.4.2011E. 2010/9744 K. 2011/3481"ZİMMET ( Katılan-Mağdurun Sanığa Vergi ve Prim Borçlarını Yatırması İçin Para Tevdi Etmesinin Muhasebecilik Mesleğini İcra Etmeyen Herhangi Bir Üçüncü Kişiye Para Tevdi Etmesinden Hukuken Bir Farkının Bulunmadığı )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Katılan-Mağdurun Sanığa Vergi ve Prim Borçlarını Yatırması İçin Para Tevdi Etmesi - Söz Konusu Tevdinin Aradaki Hizmet İlişkisinden Değil Sanığın Şahsına Duyulan Güvenden Kaynaklandığından Eylemin Suçu Oluşturduğu )
PARA TEVDİ ETME ( Katılan-Mağdurun Sanığa Vergi ve Prim Borçlarını Yatırması İçin Para Tevdi Etmesi - Söz Konusu Tevdinin Aradaki Hizmet İlişkisinden Değil Sanığın Şahsına Duyulan Güvenden Kaynaklandığından Sanığın Eylemi Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu )"
2Y11.CD5.3.2008E. 2006/2364 K. 2008/1281"SERBEST MUHASEBECİNİN EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU ( Şikayetçilerin Vergi ve Bağ-Kur Prim Borcunu Maliye ye Yatırılmak Üzere Alıp Kuruma Yatırmayarak Özel İşlerinde Kullanması )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Şikayetçinin Dilekçesinde Şikayetçi Olmadığını Beyan Ettiği Gözetilerek Sanıktan Şikayetin Geri Alınmasını Kabul Edip Etmediği Sorularak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
ŞİKAYETİN GERİ ALINMASININ SANIKTAN SORULMASI ( Şikayetçinin Dilekçesinde Şikayetçi Olmadığını Beyan Ettiği Gözetilerek Sorulması Gerektiği - Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR ( Şikayetçinin Dilekçesinde Şikayetçi Olmadığını Beyan Ettiği Gözetilerek Sanıktan Şikayetin Geri Alınmasını Kabul Edip Etmediği Sorularak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
2Y7.CD17.2.2004E. 2003/3981 K. 2004/1928"3568 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yasaklı Olduğu Dönemde Faaliyetlerine Devam Etmesi )
MESLEKİ FAALİYETTEN MEN CEZASI ALDIĞI DÖNEMDE FAALİYETLERE DEVAM ETME ( 3568 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )
MALİ MÜŞAVİR OLAN SANIĞIN MESLEKİ FAALİYETTEN MEN CEZASI ALDIĞI DÖNEMDE FAALİYETLERE DEVAM ETME ( 3568 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )"
2Y5.CD2.6.2003E. 2003/409 K. 2003/3380"MUHASEBECİNİN KDV. ÖDENMESİ İÇİN VERİLEN ÇEK BEDELİNİ MALEDİNMESİ ( İnancı Kötüye Kullanma - Zimmet Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
MUHASEBECİLERİN MÜKELLEF ADINA ÖDEME YAPMAK ÜZERE PARA ALMALARI ( Mecburi Meslek Kararlarına İlişkin Genelge İle Yasaklanmış Olması - Maledinmenin İnancı Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı )
ZİMMET ( Muhasebecinin Güvene Dayalı Olarak KDV. Ödenmesi İçin Verilen Çek Bedelini Maledinilmesi/Suçun Oluşmayacağı - İnancı Kötüye Kullanma )
İNANCI KÖTÜYE KULLANMA ( Muhasebecinin Güvene Dayalı Olarak KDV. Ödenmesi İçin Verilen Çek Bedelini Maledinilmesi - Zimmet Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
ZİMMET TUTARININ KOVUŞTURMADAN ÖNCE ÖDENMESİ ( Sanığın Cezasında 1/2 Oranında İndirim Yapılması Gereği )"
2Y11.CD11.4.2002E. 2002/2265 K. 2002/3161"EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Serbest Muhasebecilerin Müşteri Adına Üçüncü Kişilere Ödeme Yapmak Üzere Her Ne İsim Altında Olursa Olsun Mali Değerler Alamamaları )
SERBEST MUHASEBECİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Müşteri Adına Üçüncü Kişilere Ödeme Yapmak Üzere Her Ne İsim Altında Olursa Olsun Mali Değerler Alamamaları )"
2Y11.CD28.3.2002E. 2002/1213 K. 2002/2610"EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Serbest Muhasebecinin SSK'ya Yatırılmak Üzere Kendisine Verilen Prim Bedellerini Mal Edinmekten İbaret Eylemi )
SERBEST MUHASEBECİNİN SİGORTA PRİMİ YATIRMASI İÇİN ALDIĞI PARAYI MAL EDİNMESİ ( Emniyeti Suistimal Suçunun Oluşması )
HİZMET NEDENİYLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Serbest Muhasebecinin SSK'ya Yatırılmak Üzere Kendisine Verilen Prim Bedellerini Mal Edinmekten İbaret Eyleminin Emniyeti Suistimal Olması )"
2Y10.HD26.11.1996E. 1996/3155 K. 1996/10160"İNŞAATTA İŞÇİLİK ÜCRETLERİNİN DÜŞÜK BİLDİRİLMESİ NEDENİYLE RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN SİGORTA PRİMİ ( Prime İtirazın İncelenmesi )
PRİME İTİRAZIN İNCELENMESİ ( İnşaatta İşçilik Ücretlerinin Düşük Bildirilmesi Nedeniyle Re'sen Tahakkuk Ettirilen )
RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM MİKTARINA İTİRAZIN İNCELENMESİ ( İnşaatta İşçilik Ücretlerinin Düşük Bildirilmesi Nedeniyle )"

DANIŞTAY

2D4.D3.6.2014E. 2011/7308 K. 2014/4091"ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Yasal Sorumluluk Yüklendiği Hususlarda Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Gerektirdiği Özeni Gösterip Göstermediği ve Yükümlü Şirketin 6111 Sayılı Kanundan Yararlanma Talebiyle Verdiği Dilekçe Üzerine Yapılandırılan Vergi Borçlarının Ödenip Ödenmediği Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ ( Tasdik Edilmiş Konu ve Belgelerin Kamu İdaresinin Yetkililerince Tasdikin Kapsamı Ölçüsünde İncelenmiş Olarak Kabul Edileceğini Belirtir Derecede Yeminli Mali Müşavirlere Yetki Verilip Sorumluluk Yüklendiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TASDİK RAPORU ( Limited Şirketi Hakkında Düzenlenen İnceleme Raporunda Eleştiri Konusu Edilen Hususlar İncelenmek ve Karşılaştırılmak Suretiyle Davacının Yasal Sorumluluk Yüklendiği Hususlarda Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Gerektirdiği Özeni Gösterip Göstermediğinin Araştırılması Gerektiği )
İNCELEME RAPORU ( Şirketin Müstahsil Makbuzu İle Alımını Gerçekleştirdiği Emtiaya İlişkin Maliyet ve İşçi Ücretlerinin Eleştiri Konusu Yapıldığı - Davacının Yasal Sorumluluk Yüklendiği Hususlarda Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Gerektirdiği Özeni Gösterip Göstermediğinin Tespiti Gerektiği/Ödeme Emirlerinin İptali )"
2IDDGK7.4.2005E. 2003/879 K. 2005/230"SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJI ( Şirket Kanuni Merkezi Dışında Staj Yapılamayacağı )
ŞİRKET KANUNİ MERKEZİ ( Dışında Staj Yapılamayacağı - Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı )
STAJ ( Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı - Şirket Kanuni Merkezi Dışında Yapılamayacağı )"
2D8.D29.1.2003E. 2002/3968 K. 2003/446"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJI ( Meslek Mensuplarının Gözetiminde ve Mesleklerle İlgili Faaliyetlerin Tam Bir Muhasebe Organizasyonu İçerecek Şekilde Yürütüldüğü Birimlerde Yapılması Gereği )
STAJ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik - Meslek Mensuplarının Gözetiminde ve Mesleklerle İlgili Faaliyetlerin Tam Bir Muhasebe Organizasyonu İçerecek Şekilde Yürütüldüğü Birimlerde Yapılması Gereği )"
2D9.D28.3.2002E. 2000/1862 K. 2002/1083"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUKLARI ( Beyannameyi İmzalayan Meslek Mensubunun Sorumlulukları - Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk Esasları )
İŞLETMENİN İŞHACMİ İLE TİCARİ ÖRF VE TEAMÜLE UYGUN OLMAYAN BELGELERDEN SORUMLULUK ( Beyannameleri İmzalayan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları )
MESLEK MENSUPLARININ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLARININ SINIRLARI ( İşletmenin İş Hacmi ile Ticari Örf ve Teamüle Uygun Olmayan Belgelerden Sorumlu Olunduğu )
MÜTESELSİL VE MÜŞTEREK SORUMLULUK ( İşletmenin İş Hacmi ile Ticari Örf ve Teamüle Uygun Olmayan Belgelerden Sorumlu Olunduğu - Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları )"
2VDDGK12.1.2001E. 2000/239 K. 2001/21"SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Yeminli Mali Müşavirlere Karşıt İnceleme Yetki ve Görevini Veren Hükümlerini İptal Eden 11. Daire Kararına Yönelik Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Karşıt İnceleme Yetki ve Görevini Veren Hükümlerini İptal Eden 11. Daire Kararına Yönelik Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği - Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Bozma Kararına Uyma )"
2D8.D7.6.2000E. 1998/6473 K. 2000/4467"İPTAL DAVASI ( Gümrük Baş Kontrolörünün Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı İsteminin Reddi İdari İşleminin İptali İstemi )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Gümrük Kontrolörlerinin Bu Ruhsatı Alması İçin Gerekli Oan Şartlar )
GÜMRÜK KONTROLÖRLERİ ( Teminli Mali Müşavir Olabilmeleri İçin aranan Şartlara Uygun Olup Olmaması )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ ALANLAR ( Yeminli Mali Müşavir Olmaya Hak Kazanabilmeleri )"
2D8.D18.2.1998E. 1996/5072 K. 1998/485"SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN TÜRMOB GENEL KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ
KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ ( Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin )
TÜRMOB GENEL KURULUNUN SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN KARARININ İPTALİ TALEBİ
VERGİ BEYANNAMELERİNDE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN MESLEK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere )
MESLEK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere Vergi Beyannamesinde Kaşe Kullanma Mecburiyeti Getiren )"
2D9.D11.12.1997E. 1996/3852 K. 1997/4119"KDV MATRAHINA ESAS SATIŞ HASILATININ TESPİTİ ( Serbest Muhasebecinin Bilirkişi Olarak Tayin Edilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLEME YETKİSİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Ait Olup Serbest Muhasebeciler Tarafından Düzenlenemeyeceği )
SERBEST MUHASEBECİLİK ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlikten Farklı Olduğu )
SERBEST MUHASEBECİNİN BİLİRKİŞİLİK YAPMASI ( Mümkün Olmadığı-Bu Yetkinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Ait Olduğu )"
2VDDGK20.6.1997E. 1995/444 K. 1997/307"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Karşıt İnceleme Yetkisi - Müteselsil Sorumluluk )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu - Karşıt İnceleme Yetkisi )
KARŞIT İNCELEME ( Yeminli Mali Müşavirlerin İnceleme Yetkisi )"
2D4.D7.5.1997E. 1996/1 K. 1997/1470"VERGİ İNCELEMESİ YAPMA YETKİSİ ( Yeminli Mali Müşavirler )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN YAPACAKLARI VERGİ İNCELEMESİ ( Sözleşme İmzaladıkları Vergi Mükelleflerinin İşlemleri İle Sınırlı Olması )
İPTAL KARARI ( Ondokuz Sayılı Tebliğ )"
2D8.D24.9.1996E. 1995/474 K. 1996/2258"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Serbest Muhasebecilik Bürolarının Almalarının Gerekmediği )
SERBEST MUHASEBECİLİK BÜROSU ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almasının Gerekmediği )"
2D8.D23.9.1996E. 1995/1061 K. 1996/2203"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK İZİN BELGESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmekten Mahkumiyetin Verilmesine Engel Olacağı )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEKTEN HÜKÜM GİYMİŞ OLMAK ( Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Belgesi Verilmemesine Neden Olacağı )"

SAYIŞTAY

2S8.D15.9.2009 K. 6473"TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ( Merkezi Yönetim Kapsamındaki Bir Kamu İdaresi Olduğu Genel Esaslara Göre Yürütülen Asli ve Sürekli Hizmetlerini Devlet Memurları Kanununda Sayılan Personeller Eliyle Görülmesinin Esas Olduğu - Kurumun Muhasebe İşlerinin Hizmet Alım Yöntemiyle Gördürülmesinin Mümkün Olmadığı )
KAMU KURUMUNUN MUHASEBE İŞLERİNİN HİZMET ALIM SURETİYLE GÖRDÜRÜLMESİ ( Muhasebe İşlerinin Asli ve Sürekli Hizmetlerden Olduğu - Kamu İdarelerince Genel Esaslara Göre Yürüttükleri Asli ve Sürekli İşlerinin Devlet Memurları Kanununda Sayılan Personeller Eliyle Gördürülmesi Gereği )
GENEL İDARE ESASLARINA GÖRE YÜRÜTÜLEN ASLİ VE SÜREKLİ KAMU HİZMETLERİ ( Devlet Memurları Kanununa Tabi Personel Eliyle Yürütlmesi Gerektiği - Merkezi Yönetim Kapsamındaki TÜRKAK'ın Asli ve Sürkeli İşlerden Olan Muhasebe Hizmetlerini 657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Eliyle Gördürmek Yerine Hizmet Alım Suretiyle Gördürmesinin Kamu Zararına Neden Olduğu )"

Madde 3

YARGITAY

3Y7.CD21.3.2013E. 2010/4805 K. 2013/6818"MESLEK UNVANLARININ HAKSIZ KULLANILMASI ( Sanıkların Kayıtlı Olmadıkları Halde Muhasebecilik İcra Ettikleri İddiası/Üç Mükellef Adına Defter Tuttukları - Mali Müşavir veya Benzeri Ünvan Kullandıklarına Dair Delillerin Gösterilmesi Gereği )
KAYITLI OLMADIĞI HALDE MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİ İCRA ETMEK ( Sanıkların Üç Mükellef Adına Defter Tuttukları - Mali Müşavir veya Benzeri Ünvan Kullandıklarına Dair Delillerin Gösterileceği )
MÜKELLEF ADINA DEFTER TUTMAK ( Sanıkların Kayıtlı Olmadıkları Halde Muhasebecilik İcra Ettikleri İddiası/Üç Mükellef Adına Defter Tuttuları - Mali Müşavir veya Benzeri Ünvan Kullandıklarına Dair Delillerin Gösterilmesi Gereği )
MÜDAHİLLİK ( Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması İddiası - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının Müdahilliğine Karar Verilerek Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması İddiası - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının Müdahilliğine Karar Verilerek Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
3Y7.CD17.2.2004E. 2003/3981 K. 2004/1928"3568 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yasaklı Olduğu Dönemde Faaliyetlerine Devam Etmesi )
MESLEKİ FAALİYETTEN MEN CEZASI ALDIĞI DÖNEMDE FAALİYETLERE DEVAM ETME ( 3568 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )
MALİ MÜŞAVİR OLAN SANIĞIN MESLEKİ FAALİYETTEN MEN CEZASI ALDIĞI DÖNEMDE FAALİYETLERE DEVAM ETME ( 3568 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )"

Madde 4

YARGITAY

4Y11.CD20.11.2009E. 2009/1496 K. 2009/14476"ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Hükümlünün Sabıka Kaydını Oluşturan Suçun 3568 S. Kanun'un 4. Maddesinde Sayılan Vergi Kaçakçılığı Suçu Olduğu )
SİLİNME KOŞULLARININ OLUŞMAMASI ( 5352 S. Kanun'un 12. Md. de Yazılı Koşulların Gerçekleşmemesi Halinde Arşiv Kaydının Silinemeyeceği )
VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Hükümlünün Sabıka Kaydını Oluşturan Suçun 3568 S. Kanun'un 4. Maddesinde Sayılan Vergi Kaçakçılığı Suçu Olduğu )
ARŞİV KAYDI ( 5352 S. Kanun'un 12. Md. de Yazılı Koşulların Gerçekleşmemesi Halinde Arşiv Kaydının Silinemeyeceği )"
4Y6.HD16.12.1993E. 1993/13045 K. 1993/13247"TAHLİYE DAVASI ( İşyeri İhtiyacı ve İktisap Nedeniyle )
İHTİYAÇ VE İKTİSAP NEDENİYLE TAHLİYE ( Davacının Muhasebe Bürosu Açması )
DAVA SIRASINDA İHTİYACIN NEV'İNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Islahının Mümkün Olması )
İHTİYACIN NEV'İNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Dava Sırasında Islahının Mümkün Olması )"

DANIŞTAY

4D8.D6.10.2010E. 2008/3215 K. 2010/5022"SAHTE BELGE KULLANMAK ( Suçundan Yargılanarak Bir Yıl Hapis Cezasına Mahkum Olan Davacı Hakkında Verilen Memnu Hakların İadesi Kararının Ehliyetsizliğinin Devam Ettiği Nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatının İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Sahte Belge Kullanmak Suçundan Yargılanarak Bir Yıl Hapis Cezasına Mahkum Olan Davacı Hakkında Verilen Memnu Hakların İadesi Kararının Ehliyetsizliğinin Devam Ettiği Nedeniyle Ruhsatının İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI ( Sahte Belge Kullanmak Suçundan Yargılanarak Bir Yıl Hapis Cezasına Mahkum Olan Davacı Hakkında - 3568 S. Yasanın 4/F Bendinde Tanımlanan Duruma Göre Ehliyetsizliğinin Devam Ettiği Nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatının İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATININ İPTALİ ( Sahte Belge Kullanmak Suçundan Yargılanarak Bir Yıl Hapis Cezasına Mahkum Olan Davacı Hakkında Verilen Memnu Hakların İadesi Kararının Ehliyetsizliğinin Devam Ettiği Nedeniyle Ruhsatının İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )"
4D8.D18.5.2004E. 2003/5456 K. 2004/2273"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKİ YETERLİK SINAVINA ALINMAMAYA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Yargı Kararıyla Memnu Hakların İadesi Halinde Kamu Hizmetine Engel Bir Durumun Kalmaması )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Yargı Kararıyla Memnu Hakların İadesi Halinde Kamu Hizmetine Engel Bir Durumun Kalmaması )
DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN MAHKUM OLAN ŞAHSIN DAHA SONRADAN MEMNU HAKLARININ İADESİ ( Memnu Hakların İadesi ile Kamu Hizmetine Engel Durumun Ortadan Kalkmış Olması )"
4D8.D15.4.2002E. 2001/3235 K. 2002/2280"DOLANDIRICILIK ( Mahkum Olan ve Daha Sonra Aynı Mahkemece Memnu Hakların İadesine Karar Verilen Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavına Alınmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Dolandırıcılıktan Mahkumiyet - Aynı Mahkemece Memnu Hakların İadesine Karar Verilen Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavına Alınmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKİ YETERLİK SINAVI ( Dolandırıcılıktan Mahkum Olan ve Daha Sonra Aynı Mahkemece Memnu Hakların İadesine Karar Verilen Davacının Sınava Alınmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
4VDDGK28.5.1999E. 1997/359 K. 1999/710"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ VERİLMESİ ( Birinci Derecede İmza Yetkisi )
BİRİNCİ DERECEDE İMZA YETKİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Alınması Bakımından Kimlerin Bu Yetkiye Sahip Sayılacağı )
3568 SAYILI YASA UYARINCA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Hukuka Aykırı Olmadığı )"
4IDDGK28.5.1999E. 1997/359 K. 1999/710"YMM BELGESİ VERİLMESİ ( Genel Müdürlük Yönetim Kurulu Üyeliğinde 1.Derecede İmza Yetkisi - Bilançoların Aktif Toplamları )
GENEL MÜDÜRLÜK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDE 1.DERECEDE İMZA YETKİSİ ( YMM Belgesi Verilmesi )
BİLANÇOLARIN AKTİF TOPLAMLARININ YILLIK ORTALAMASI ( YMM Belgesi Verilmesi )"
4D8.D23.9.1996E. 1995/1061 K. 1996/2203"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK İZİN BELGESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmekten Mahkumiyetin Verilmesine Engel Olacağı )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEKTEN HÜKÜM GİYMİŞ OLMAK ( Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Belgesi Verilmemesine Neden Olacağı )"

Madde 5

DANIŞTAY

5IDDGK7.4.2005E. 2003/879 K. 2005/230"SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJI ( Şirket Kanuni Merkezi Dışında Staj Yapılamayacağı )
ŞİRKET KANUNİ MERKEZİ ( Dışında Staj Yapılamayacağı - Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı )
STAJ ( Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı - Şirket Kanuni Merkezi Dışında Yapılamayacağı )"
5IDDGK11.3.2004E. 2002/1014 K. 2004/310"LİMME PROJESİ ( Kapsamında Örgün Muhasebe Programına Devam Ederek Ticaret Lisesinden Diploma Alan Davacı/Serbest Muhasebecilik Stajı - Öğrenim Durumunun 3568 S.K. 5/B Maddesine Uygun Olduğu )
LİSE MEZUNLARININ MESLEKİ EĞİTİMİ PROJESİ ( Örgün Muhasebe Programına Devam Ederek Ticaret Lisesinden Diploma Alan Davacı - Öğrenim Durumunun 3568 S.K. 5/B Maddesine Uygun Olduğu/Serbest Muhasebecilik Stajı Yapabileceği )
SERBEST MUHASEBECİ OLMANIN ŞARTLARI ( LİMME Projesi Kapsamında Örgün Muhasebe Programına Devam Ederek Ticaret Lisesinden Diploma Alan Davacı - Serbest Muhasebecilik Stajı Yapabileceği )
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJI ( LİMME Projesi Kapsamında Örgün Muhasebe Programına Devam Ederek Ticaret Lisesinden Diploma Alan Davacı - Öğrenim Durumunun 3568 S.K. 5/B Maddesine Uygun Olduğu )
TİCARET LİSESİNDEN DİPLOMA ALAN DAVACI ( LİMME Projesi Kapsamında Örgün Muhasebe Programına Devam Ederek - Öğrenim Durumunun 3568 S.K. 5/B Maddesine Uygun Olduğu/Serbest Muhasebecilik Stajı )"
5D8.D16.9.2003E. 2002/5663 K. 2003/3312"İPTAL DAVASI ( Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajının İptaline İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu İptal Davası Olması )
KANUNİ MERKEZ ( Davacının Staj Yaptığı Yerin Kanuni Şirket Merkezinden Farklı Olduğu Kabul Edilse Dahi Şiirketin Fiilen Yürütüldüğü Yere Bakılmasının Gerekmesi )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ( Davacının Stajının Salt Yasal Merkezde Yapılmadığından Bahisle İdarece İptaline Karar Verilmiş Bulunmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ŞİRKET MERKEZİ ( Somut Olayda Davacının Stajını Yapmış Olduğu Şirketin Yönetilminin Kanuni Merkez İçersinde Bulunmaması Ayrıca Bir Fiili Yönetim Merkezinin de Bulunması )
STAJ Davacının Stajının Salt Yasal Merkezde Yapılmadığından Bahisle İdarece İptaline Karar Verilmiş Bulunmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
5D8.D29.1.2003E. 2002/3968 K. 2003/446"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJI ( Meslek Mensuplarının Gözetiminde ve Mesleklerle İlgili Faaliyetlerin Tam Bir Muhasebe Organizasyonu İçerecek Şekilde Yürütüldüğü Birimlerde Yapılması Gereği )
STAJ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik - Meslek Mensuplarının Gözetiminde ve Mesleklerle İlgili Faaliyetlerin Tam Bir Muhasebe Organizasyonu İçerecek Şekilde Yürütüldüğü Birimlerde Yapılması Gereği )"
5D8.D17.10.2002E. 2001/3626 K. 2002/4786"KARA HARP OKULUNNDAN MEZUN OLUP İŞLETME YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI ALAN VE KARA HARP OKULUNDA DERS VEREN DAVACI ( Yüksek Lisansta ve Öğretim Görevliliğinde Geçen Çalışmalarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılamayacağı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINDAN SAYILMAMA ( Kara Harp Okulundan Mezun Olduktan Sonra İşletme Dalında Yapılan Yüksek Lisansta ve Kara Harp Okulunda Ders Vermekle Geçirilen Çalışmalar )
YÜKSEK LİSANS YAPMAK VE KARA HARP OKULUNDA DERS VERMEK SURETİYLE GEÇEN SÜRE ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılamayacağı )
İŞLETME DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPAN VE KARA HARP OKULUNDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK DERS VEREN DAVACI ( Bu Çalışmalarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılamayacağı )"
5D8.D12.4.2000E. 1998/578 K. 2000/2376"İPTAL DAVASI ( Davacının Serbest Muhasebecilik Stajının İptal Edilmesine İlişkin Davalı İdare İşleminin İptali İstemi )
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJININ İPTALİ ( Mesleki Eğitim Programlarının Serbest Muhasebecilik Stajından Sayılmaması )
LİSE MEZUNLARI MESLEKİ EĞİTİMİ ( Mesleki Eğitim Programlarının Serbest Muhasebecilik Stajından Sayılmaması )"
5D8.D31.1.2000E. 1997/4536 K. 2000/774"LİMME MEZUNLARI ( Serbest Muhasebecilik Stajına Kabul Edilmemeleri - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJI ( LİMME "Lise Mezunları Mesleki Eğitimi" Mezunlarının Kabul Edilmemeleri - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
LİSE MEZUNLARI MESLEKİ EĞİTİMİ ( LİMME Projesi Mezunları - Serbest Muhasebecilik Stajına Kabul Edilmemeleri/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
5D8.D17.5.1999E. 1997/364 K. 1999/3022"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINDA BAŞARISIZ OLAN VE TEKRAR GİRME HAKKINI YİTİREN DAVACI ( İlgili Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )
SINAV HAKLARINI KULLANAN VE BAŞARISIZ OLAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ADAYI ( İlgili Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )
YÖNETMELİKLE GETİRİLEN SINAVA GİRİŞ SAYI KISITLAMASININ İPTALİ TALEBİ ( Sınav Haklarını Kullanarak Başarısız Olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Adayının )"
5D8.D3.5.1999E. 1997/231 K. 1999/2659"SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR STAJININ TAMAMLANMASINDAN SONRA YAPILAN SINAVLAR ( Kanuna Aykırılıkları İddiası )
SINAVIN STAJIN BİR PARÇASI OLMASI VE KANUNA AYKIRILIĞININ İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ ( Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajları Sonunda Uygulanan )
STAJ BİTİMİNDE UYGULANAN SINAVLARIN İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerine )"
5D8.D21.4.1998E. 1996/4503 K. 1998/1369"SERBEST MUHASEBECİLİK ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması Gereği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Serbest Muhasebecilik Yazıhanesinin Fiili Olarak Çalıştırılabilmesi İçin Alınması Gerektiği )"
5D8.D23.3.1998E. 1996/3605 K. 1998/1080"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATININ İADESİ ( Tekrar Odaya Girebilmek İçin Sınava Girmek Zorunluluğunun Olmaması )
ODA KAYDINI SİLDİREN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ( Tekrar Odaya Girebilmek İçin Sınava Girmek Zorunluluğunun Olmaması )
SINAVA GİRMEK ZORUNLULUĞUNUN OLMAMASI ( Odadan Kaydını Sildiren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Tekrar Odaya Girebilmesi )"
5D9.D11.12.1997E. 1996/3852 K. 1997/4119"KDV MATRAHINA ESAS SATIŞ HASILATININ TESPİTİ ( Serbest Muhasebecinin Bilirkişi Olarak Tayin Edilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLEME YETKİSİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Ait Olup Serbest Muhasebeciler Tarafından Düzenlenemeyeceği )
SERBEST MUHASEBECİLİK ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlikten Farklı Olduğu )
SERBEST MUHASEBECİNİN BİLİRKİŞİLİK YAPMASI ( Mümkün Olmadığı-Bu Yetkinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Ait Olduğu )"
5D8.D24.9.1996E. 1995/474 K. 1996/2258"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Serbest Muhasebecilik Bürolarının Almalarının Gerekmediği )
SERBEST MUHASEBECİLİK BÜROSU ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almasının Gerekmediği )"
5D8.D6.2.1996E. 1994/4 K. 1996/214"SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI ( Staj Değerlendirme Yoklamasında Başarılı Olma Şartı )
STAJ DEĞERLENDİRME YOKLAMASINDA BAŞARILI OLMA ŞARTI ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı İçin-Stajın Tek Başına Yeterli Olmadığı )
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJI ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı İçin Staj Değerlendirme Yoklamasında Başarılı Olma Şartı )"

Madde 6

YARGITAY

6Y6.HD16.12.1993E. 1993/13045 K. 1993/13247"TAHLİYE DAVASI ( İşyeri İhtiyacı ve İktisap Nedeniyle )
İHTİYAÇ VE İKTİSAP NEDENİYLE TAHLİYE ( Davacının Muhasebe Bürosu Açması )
DAVA SIRASINDA İHTİYACIN NEV'İNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Islahının Mümkün Olması )
İHTİYACIN NEV'İNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Dava Sırasında Islahının Mümkün Olması )"

DANIŞTAY

6D8.D21.3.2012E. 2008/9254 K. 2012/1143"MUHASEBE HİZMETLERİ (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılacak Hizmetler - İlgili Dönemde Davacının Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olan Müessesede Birinci Derecede İmza Yetkisini Haiz Olarak Muhasebenin Sevk ve İdare Edilmesinden veya Mali Denetiminden Sorumlu Olup Olmadığı Gibi Hususlar Araştırılarak Karar Verileceği )
STAJDAN SAYILACAK HİZMETLER (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılacak Hizmetlerin Genel Müdürlük Birimlerinde Geçmesinin Zorunlu Olmadığı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK UNVANI (Müşavirlik Stajından Sayılacak Hizmetlerin Genel Müdürlük Birimlerinde Geçmesinin Zorunlu Olmadığı )
GENEL MÜDÜRLÜK MUHASEBE BİRİMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılacak Hizmetlerin Burda Geçmesinin Zorunlu Olmadığı )"
6IDDGK4.4.2005E. 2003/152 K. 2005/229"KONUT YAPI KOOPERATİFİ ( Yapılan Serbest Muhasebecilik Stajının İdarece İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJI ( Konut Yapı Kooperatifinde Yapılan Stajının İdarece İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
6D8.D10.10.2003E. 2002/5383 K. 2003/3940"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI ( 10 Yılını Tamamlayan Özel Banka Müfettişlerinin Kabul Edilmesinde Başarılı Olmaları Halinde Ruhsat Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZEL BANKA MÜFETİŞLERİ ( 10 Yılını Tamamlayan - YMM Sınavına Kabul Edilmesinde Başarılı Olmaları Halinde Ruhsat Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
6D8.D17.10.2002E. 2001/3626 K. 2002/4786"KARA HARP OKULUNNDAN MEZUN OLUP İŞLETME YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI ALAN VE KARA HARP OKULUNDA DERS VEREN DAVACI ( Yüksek Lisansta ve Öğretim Görevliliğinde Geçen Çalışmalarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılamayacağı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINDAN SAYILMAMA ( Kara Harp Okulundan Mezun Olduktan Sonra İşletme Dalında Yapılan Yüksek Lisansta ve Kara Harp Okulunda Ders Vermekle Geçirilen Çalışmalar )
YÜKSEK LİSANS YAPMAK VE KARA HARP OKULUNDA DERS VERMEK SURETİYLE GEÇEN SÜRE ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılamayacağı )
İŞLETME DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPAN VE KARA HARP OKULUNDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK DERS VEREN DAVACI ( Bu Çalışmalarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılamayacağı )"
6D8.D16.2.1998E. 1996/1495 K. 1998/431"İPTAL DAVASI ( Banka Şube Müdürü Olan Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlem )
BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ ( Müdüre Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK İZİN BELGESİ ( Banka Şube Müdürüne İzin Belgesi Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
6D8.D14.10.1997E. 1995/4850 K. 1997/2811"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJ SÜRESİ ( Yüksek Lisans Süresinin Tamamının Staj Süresinden Sayılamıyacağı )
YÜKSEK LİSANS SÜRESİ ( Tamamının Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Staj Süresinden Sayılmayacağı )"
6D8.D11.3.1997E. 1996/1805 K. 1998/884"İPTAL DAVASI ( Davacının Yüksek Lisans Eğitiminde Geçen Sürenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Süresinden Sayılmamasına İlişkin İşlem )
STAJ SÜRESİ ( Davacının Yüksek Lisans Eğitiminin Ancak Bilimsel Nitelikte Olan Kısmının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Süresinden Sayılmasının Gerekmesi )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJ SÜRESİ ( Davacının Yüksek Lisans Eğitiminin Ancak Bilimsel Nitelikte Olan Kısmının Staj Süresinden Sayılmasının Gerekmesi )
YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ ( Davacının Yüksek Lisans Eğitiminin Ancak Bilimsel Nitelikte Olan Kısmının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Süresinden Sayılmasının Gerekmesi )"

Madde 7

DANIŞTAY

7D8.D15.11.2000E. 1997/5877 K. 2000/7555"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( Maliye Bakanlığının Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasını Talep Edip Edememesi )
MALİYE BAKANLIĞININ İDARİ VE MALİ DENETİM YETKİSİ ( TÜRMOB Üzerinde-Bakanlığın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasını Talep Edip Edememesi )
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI TALEP ETME YETKİSİ ( Maliye Bakanlığının TÜRMOB'dan-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği )"
7D8.D17.5.1999E. 1997/364 K. 1999/3022"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINDA BAŞARISIZ OLAN VE TEKRAR GİRME HAKKINI YİTİREN DAVACI ( İlgili Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )
SINAV HAKLARINI KULLANAN VE BAŞARISIZ OLAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ADAYI ( İlgili Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )
YÖNETMELİKLE GETİRİLEN SINAVA GİRİŞ SAYI KISITLAMASININ İPTALİ TALEBİ ( Sınav Haklarını Kullanarak Başarısız Olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Adayının )"

Madde 9

YARGITAY

9Y4.HD30.11.2005E. 2004/14672 K. 2005/12846"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASINDAN KAYDIN SİLİNMESİ TALEBİ ( Verilen Mührün İadesinin Mümkün Olmadığı Belirtilmiş İse de İdari Yargı Kararıyla Davalının Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Almaya Hak Kazanmadığı - Ayrıca Ruhsatın İptali Gerekmediği )
MÜHRÜN İADESİ TALEBİ ( Verilen Mührün İadesinin Mümkün Olmadığı Belirtilmiş İse de İdari Yargı Kararıyla Davalının Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Almaya Hak Kazanmadığı - Ayrıca Ruhsatın İptali Gerekmediği )
RUHSATIN İPTALİ ( Verilen Mührün İadesinin Mümkün Olmadığı Belirtilmiş İse de İdari Yargı Kararıyla Davalının Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Almaya Hak Kazanmadığı - Ayrıca Ruhsatın İptali Gerekmediği )"

DANIŞTAY

9D8.D22.6.2000E. 1997/2880 K. 2000/4893"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVINA GİRİŞ TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN VE DAYANAĞI YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Tüm Sınav Haklarını Kullanıp Başarısız Olan Serbest Muhaseveci Mali Müşavirin )
SINAV YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına Tüm Giriş Haklarını Kullanıp Başarısız Olan Davacının Sınav Başvurusunun Reddi )"
9D8.D15.6.1999E. 1996/5204 K. 1999/3906"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVINA GİRME HAKKI VE BU HAKKIN SINIRLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ
SINAV YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Sınavının Esaslarına İlişkin )"
9VDDGK28.5.1999E. 1997/359 K. 1999/710"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ VERİLMESİ ( Birinci Derecede İmza Yetkisi )
BİRİNCİ DERECEDE İMZA YETKİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Alınması Bakımından Kimlerin Bu Yetkiye Sahip Sayılacağı )
3568 SAYILI YASA UYARINCA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Hukuka Aykırı Olmadığı )"
9IDDGK28.5.1999E. 1997/359 K. 1999/710"YMM BELGESİ VERİLMESİ ( Genel Müdürlük Yönetim Kurulu Üyeliğinde 1.Derecede İmza Yetkisi - Bilançoların Aktif Toplamları )
GENEL MÜDÜRLÜK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDE 1.DERECEDE İMZA YETKİSİ ( YMM Belgesi Verilmesi )
BİLANÇOLARIN AKTİF TOPLAMLARININ YILLIK ORTALAMASI ( YMM Belgesi Verilmesi )"

Madde 10

DANIŞTAY

10D8.D15.6.1999E. 1996/5204 K. 1999/3906"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVINA GİRME HAKKI VE BU HAKKIN SINIRLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ
SINAV YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Sınavının Esaslarına İlişkin )"

Madde 12

YARGITAY

12Y10.HD26.11.1996E. 1996/3155 K. 1996/10160"İNŞAATTA İŞÇİLİK ÜCRETLERİNİN DÜŞÜK BİLDİRİLMESİ NEDENİYLE RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN SİGORTA PRİMİ ( Prime İtirazın İncelenmesi )
PRİME İTİRAZIN İNCELENMESİ ( İnşaatta İşçilik Ücretlerinin Düşük Bildirilmesi Nedeniyle Re'sen Tahakkuk Ettirilen )
RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM MİKTARINA İTİRAZIN İNCELENMESİ ( İnşaatta İşçilik Ücretlerinin Düşük Bildirilmesi Nedeniyle )"

DANIŞTAY

12D4.D3.6.2014E. 2011/7308 K. 2014/4091"ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Yasal Sorumluluk Yüklendiği Hususlarda Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Gerektirdiği Özeni Gösterip Göstermediği ve Yükümlü Şirketin 6111 Sayılı Kanundan Yararlanma Talebiyle Verdiği Dilekçe Üzerine Yapılandırılan Vergi Borçlarının Ödenip Ödenmediği Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ ( Tasdik Edilmiş Konu ve Belgelerin Kamu İdaresinin Yetkililerince Tasdikin Kapsamı Ölçüsünde İncelenmiş Olarak Kabul Edileceğini Belirtir Derecede Yeminli Mali Müşavirlere Yetki Verilip Sorumluluk Yüklendiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TASDİK RAPORU ( Limited Şirketi Hakkında Düzenlenen İnceleme Raporunda Eleştiri Konusu Edilen Hususlar İncelenmek ve Karşılaştırılmak Suretiyle Davacının Yasal Sorumluluk Yüklendiği Hususlarda Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Gerektirdiği Özeni Gösterip Göstermediğinin Araştırılması Gerektiği )
İNCELEME RAPORU ( Şirketin Müstahsil Makbuzu İle Alımını Gerçekleştirdiği Emtiaya İlişkin Maliyet ve İşçi Ücretlerinin Eleştiri Konusu Yapıldığı - Davacının Yasal Sorumluluk Yüklendiği Hususlarda Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Gerektirdiği Özeni Gösterip Göstermediğinin Tespiti Gerektiği/Ödeme Emirlerinin İptali )"
12D4.D18.12.2012E. 2011/6946 K. 2012/8937"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMIDA DÜZENLEDİĞİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ( Tasdik Raporundan Doğan ve Tasdikin Kapsamıyla Sınırlı Olan Sorumluluğunun KDV'ni de Kapsar Şekilde Genişletilemeyeceği )
TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMI ( Yeminli Mali Müşavirin Sözleşme Gereği Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doğruluğunu Tasdik Etmiş Olduğu - Sorumluluğunun KDV'ni de Kapsar Şekilde Genişletilemeyeceği/KDV Yönünden Düzenlenmiş Bir Tasdik Sözleşmesi Bulunmadığı )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN SORUMLULUĞU ( Tam Tasdik Sözleşmesi Kapsamında Düzenlediği Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporundan/KDV İndirimlerinin Reddi Suretiyle Tarhiyat Yapılması - Tasdikin Kapsamıyla Sınırlı Olan Sorumluluğunun KDV'ni de Kapsar Şekilde Genişletilemeyeceği )
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TASDİK RAPORU ( Yeminli Mali Müşavirin Sözleşme Gereği Tasdik Raporundan Doğan ve Tasdikin Kapsamıyla Sınırlı Olan Sorumluluğunun KDV'ni de Kapsar Şekilde Genişletilemeyeceği - KDV Yönünden Düzenlenmiş Bir Tasdik Sözleşmesi Bulunmadığı )"
12VDDGK15.2.2012E. 2011/579 K. 2012/54"VERGİ KAYBI ( Doğuran Eylemlere İştirak Edenler Adına Bu Nedenle Ceza Kesilebilmesi İçin Maddi Menfaat Gözetilmesi Şartının Aranmayacağı - Yeminli Mali Müşavirlerin Yürürlüğe Konulan Yönetmelik Uyarınca Düzenleyecekleri Tasdik Raporlarında da Gerekli Mesleki Özeni Göstermeleri Gerektiği )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Yürürlüğe Konulan Yönetmelik Uyarınca Düzenleyecekleri Tasdik Raporlarında da Gerekli Mesleki Özeni Göstermeleri Gerektiği )
MADDİ MENFAAT ( Vergi Kaybı Doğuran Eylemlere İştirak Edenler Adına Bu Nedenle Ceza Kesilebilmesi İçin Maddi Menfaat Gözetilmesi Şartının Aranmayacağı )
VERGİ ZİYAI CEZASI ( Yeminli Mali Müşavirlerin Yürürlüğe Konulan Yönetmelik Uyarınca Düzenleyecekleri Tasdik Raporlarında da Gerekli Mesleki Özeni Göstermeleri Gerektiği )
VERGİ KAYBI DOĞURAN EYLEMLERE İŞTİRAK ( Edenler Adına Bu Nedenle Ceza Kesilebilmesi İçin Maddi Menfaat Gözetilmesi Şartının Aranmayacağı )"
12VDDGK21.3.2008E. 2007/319 K. 2008/212"MATRAH FARKI ( Yasal Defter ve Kayıtlar Arasında Bulunması Zorunlu Olmayan ve Yeminli Mali Müşavirlere İbraz Edilmeyen Belgelere Dayanılarak Saptanan Matrah Farkından Dolayı Yeminli Mali Müşavirin Müşterek ve Müteselsil Olarak Sorumlu Tutulamayacağı )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Yasal Defter ve Kayıtlar Arasında Bulunması Zorunlu Olmayan ve Yeminli Mali Müşavirlere İbraz Edilmeyen Belgelere Dayanılarak Saptanan Matrah Farkından Dolayı Müşterek ve Müteselsil Olarak Sorumlu Tutulamayacağı )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yasal Defter ve Kayıtlar Arasında Bulunması Zorunlu Olmayan ve Yeminli Mali Müşavirlere İbraz Edilmeyen Belgelere Dayanılarak Saptanan Matrah Farkından Dolayı Yeminli Mali Müşavirin Sorumlu Tutulamayacağı )"
12D4.D14.2.2005E. 2004/2404 K. 2005/207"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUKLARI ( Vergi ve Ceza Tahakkukunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı - Adlarına Yeniden İhbarname Düzenleme Zorunluluğu Bulunmadığı )
VERGİDEN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin Adlarına Yeniden İhbarname Düzenleme Zorunluluğu Bulunmadığı - Sorumluluğun Vergi ve Ceza Tahakkukunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin/Vergi ve Ceza Tahakkukunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı - Adlarına Yeniden İhbarname Düzenleme Zorunluluğu Bulunmadığı )
KAMU ALACAĞI ( Tarhiyatın Kesinleşmesi - Yeminli Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu/Adlarına Yeniden İhbarname Düzenleme Zorunluluğu Bulunmadığı )
İHBARNAME DÜZENLEME ZORUNLULUĞU BULUNMAMASI ( Yeminli Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu - Vergi ve Ceza Tahakkukunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı )"
12D4.D7.2.2005E. 2004/1263 K. 2005/156"KURUMLAR VERGİSİ VE VERGİ ZİYAI CEZASI ( 4325 Sayılı Yasadan Yararlanan Davacının Beyanname Ekinde Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu İbraz Etmediği İleri Sürülerek Ceza Salınması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORU İBRAZ EDİLMEMESİ ( Beyannamenin Verilmesi Sırasında Tasdik Raporunun İbraz Edilmesi Gerektiğinin Davacıya Bildirilmesinin Gerekmesi )
MALİ MÜŞAVİRLİK İSTİSNASINDAN YARARLANILABİLMESİ ŞARTI ( Tasdik Raporu İbrazının Zorunlu Olması-Verilmemesi Durumunda Bu Hususun Davacıya Bildirilmesinin Gerekmesi )"
12D9.D15.9.2004E. 2003/3581 K. 2004/4483"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORUNUN GERÇEĞİ YANSITMAMASI ( İnceleme Raporuna Dayanılarak Mükellefe Tebliğ Edilen Vergi ve Ceza İhbarnamesi - Müteselsil Sorumlu Olan Yeminli Mali Müşavirine de Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
VERGİ VE CEZADAN MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirin Düzenlemiş Olduğu Tasdik Raporunun Gerçeği Yansıtmadığı Takdirde Mükellefle Birlikte Sorumlu Olduğu )
TASDİK RAPORUNUN GERÇEĞİ YANSITMAMASI ( Yeminli Mali Müşavirin Düzenlemiş Olduğu - Mükellefe Tebliğ Edilen Vergi ve Ceza İhbarnamesinin Müteselsil Sorumlu Olan Yeminli Mali Müşavirine de Tebliğ Edilmesi Gerektiği )"
12D7.D31.1.2004E. 2002/2514 K. 2004/200"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN KARŞIT İNCELEME YAPMA YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Düzenlediği Tasdik Raporundan Dolayı Meydana Gelen Vergi Ziyaından Sorumluluğun Şartları )
KARŞIT İNCELEME YAPMA YETKİSİ BULUNMAYAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Düzenlediği Tasdik Raporundan Dolayı Meydana Gelen Vergi Kaybından Sorumluluğunun Şartları )
MÜTESELSİL SORUMLU TUTULAMAMA ( Yeminli Mali Müşavirin Düzenlediği Tasdik Raporundan Dolayı Meydana Gelen Vergi Kaybı )
TASDİK RAPORU DÜZENLEYEREK VERGİ KAYBINA NEDEN OLMAK ( Karşıt İnceleme Yetkisi Bulunmadığından Yeminli Mali Müşavirin Sorumlu Tutulamaması )
VERGİ KAYBINA SEBEP OLDUĞU GEREKÇESİYLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR HAKKINDA DÜZENLENEN MÜTESELSİL SORUMLULUĞA DAYALI ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Yeminli Mali Müşavirin Karşıt İnceleme Yetkisinin Bulunmaması )"
12D9.D29.1.2004E. 2001/3859 K. 2004/829"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Kayıt Dışı Mal Alıp Satan Şirketin Vergi Borçlarından Sorumlu Tutularak Uygulanan İhtiyati Haciz İşleminde İsabet Görülmediği )
KAYIT DIŞI MAL ALIP SATAN ŞİRKET ( Yeminli Mali Müşavirin Müteselsil Sorumluluk Çerçevesinde Şirketin Vergi Borçlarından Sorumlu Tutularak Uygulanan İhtiyati Haciz İşleminde İsabet Görülmediği )
ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavir - Uygulanan İhtiyati Haciz İşleminde İsabet Görülmediği )"
12VDDGK26.12.2003E. 2003/313 K. 2003/469"TEBLİĞİN İPTALİ TALEBİ ( Yeminli Mali Müşavirlere Diğer Yeminli Mali Müşavirlere Bilgi Verme Yükümlülüğü Getiren )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU GETİREN TEBLİĞİN İPTALİ ( Kanunla Düzenlenmemiş Bir Hususun Yönetmelik veya Tebliğle Düzenlenemeyeceği )
KANUNLA YAPILABİLECEK DÜZENLEMENİN YÖNETMELİK VEYA TEBLİĞLE YAPILAMAYACAĞI ( Yeminli Mali Müşavirler İçin Bilgi Verme Zorunluluğu Getiren Tebliğin İptali )
BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU GETİREN TEBLİĞİN İPTALİ ( Yeminli Mali Müşavirler Arasında - Kanunla Düzenlenebilecek Hususların Yönetmelik veya Tebliğle Düzenlenememesi )
YÖNETMELİK VEYA TEBLİĞLE DÜZENLENEMEYECEK HUSUSLAR ( Yeminli Mali Müşavirlere Birbirlerine Bilgi Verme Zorunluluğu Getiren Tebliğin İptali Talebi )"
12VDDGK26.12.2003E. 2003/313 K. 2003/469"TEBLİĞİN İPTALİ TALEBİ ( Yeminli Mali Müşavirlere Diğer Yeminli Mali Müşavirlere Bilgi Verme Yükümlülüğü Getiren )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU GETİREN TEBLİĞİN İPTALİ ( Kanunla Düzenlenmemiş Bir Hususun Yönetmelik veya Tebliğle Düzenlenemeyeceği )
KANUNLA YAPILABİLECEK DÜZENLEMENİN YÖNETMELİK VEYA TEBLİĞLE YAPILAMAYACAĞI ( Yeminli Mali Müşavirler İçin Bilgi Verme Zorunluluğu Getiren Tebliğin İptali )
BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU GETİREN TEBLİĞİN İPTALİ ( Yeminli Mali Müşavirler Arasında - Kanunla Düzenlenebilecek Hususların Yönetmelik veya Tebliğle Düzenlenememesi )
YÖNETMELİK VEYA TEBLİĞLE DÜZENLENEMEYECEK HUSUSLAR ( Yeminli Mali Müşavirlere Birbirlerine Bilgi Verme Zorunluluğu Getiren Tebliğin İptali Talebi )"
12D7.D24.6.2003E. 2002/2790 K. 2003/3685"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI ( Müşterek Müteselsil Sorumlu Olduğu İddiasıyla Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali Maksadıyla Açılmış Dava Olması )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Dava Konusu Olayda Müteselsil Sorumluluk İçin 3568 Sayılı Kanuda Öngörülen Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İncelenmesinin Gerekmesi )
TARHİYET ÖNCESİ UZLAŞMA ( Dava Konusu Olayda Hakkında KDV ve Ceza Kesilen Şirketin İlgili İdareyle Uzlaşmasına Rağmen Edimlerini Yerine Getirmemiş Olması )
TASDİK RAPORU ( Davacı Yeminli Mali Müşavirin Tasdik Raporuna Binaen Haksız KDV Vergisi İndirimi Yapılmış Olduğunun Tespit Edilmiş Olması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Davacı Yeminli Mali Müşavirin Tasdik Raporuna Binaen Haksız KDV Vergisi İndirimi Yapılmış Olduğunun Tespit Edilmiş Olması )"
12D4.D19.3.2003E. 2002/2427 K. 2003/671"YEMİNLİ MAL MÜŞAVİRLERİN İNCELEME YETKİSİ SINIRLARI ( Karşıt inceleme ve bilgi isteme - Müteselsil sorumluluk - Ülke çapında denetim yetkisi - Yeminli mali müşavirin tasdik hizmeti - Yeminli mali müşavirlerin karşıt inceleme yetkisi )
KARŞIT İNCELEME YETKİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkileri - Tam Tasdik Sözleşmesi İle Sınırlı İnceleme Yetkileri Olduğu )"
12D4.D23.9.2002E. 2001/2302 K. 2002/2961"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUKLARI ( Tasdik Raporunun Doğru Olmaması - Ziyaa Uğratılan Vergiden Sorumluluk - Mükellef İle Müteselsil Sorumluluk )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumlulukları - Vergi Ziyaının Varlığı - Mükellef ile Müteselsil Sorumlu Olunduğu )
VERGİ ZİYAI ( Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumlulukları - Ziyaa Uğratılan Vergiden Müteselsil Sorumlu Olunduğu )"
12D9.D15.5.2002E. 2000/3134 K. 2002/2416"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ( Defter ve Belge İsteme Yetkilerinin Olmadığı - Yeminli Mali Müşavirlerin Karşıt İnceleme Yetkileri Olmadığı - Tasdik Ettikleri İşlemlerle Sorumlu Oldukları )
DEFTER VE BELGE İSTEME YETKİLERİ OLMAYANLAR ( Yeminli Mali Müşavirlerin Defter ve Belge İsteme ve Karşıt İnceleme Yapma Yetkileri Olmadığı )
KARŞIT İNCELEME YAPMA YETKİSİ OLMAMASI ( Yeminli Mali Müşavirlerin Karşıt İnceleme Yetkileri Olmadığı )
SORUMLULUK UYGULAMASI ( Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluk ve Yetkilerinin Sınırları )"
12VDDGK12.1.2001E. 2000/239 K. 2001/21"SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Yeminli Mali Müşavirlere Karşıt İnceleme Yetki ve Görevini Veren Hükümlerini İptal Eden 11. Daire Kararına Yönelik Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Karşıt İnceleme Yetki ve Görevini Veren Hükümlerini İptal Eden 11. Daire Kararına Yönelik Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği - Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Bozma Kararına Uyma )"
12D11.D14.9.2000E. 1999/3547 K. 2000/3314"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ( Yaptıkları Tasdikin Doğruluğundan Sorumlu Olmaları )
VERGİ ZİYAI ( Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdiklenen İşlemlerin Doğru Olmaması Durumunda Kesilecek Cezalardan Mükellefle Birlikte Müteselsil ve Müştereken Sorumlu Olmaları )"
12D4.D15.5.2000E. 1999/5623 K. 2000/2052"KURUMLAR VERGİSİ ( Yatırım İndiriminden Yararlanmak İsteyen Şirketin Uygulamaları Yeminli Mali Müşavirlere Tasdik Ettirmemiş Olması )
YATIRIM İNDİRİMİ ( İndirimden Yararlanılması İçin Yatırım İndirimi Uygulamalarının Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdikinin Gerekmesi )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Yatırım İndiriminden Yararlanılması İçin Yatırım İndirimi Uygulamalarının Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdikinin Gerekmesi )"
12D11.D27.4.2000E. 1999/5617 K. 2000/1713"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ( Müşavirlerin Yapacakları Tasdikten Sorumlu Olmaları )
KARŞIT İNCELEME ( Yeminli Mali Müşavirlerin Karşıt İnceleme Yapabilmeleri )"
12D8.D12.4.2000E. 1998/578 K. 2000/2376"İPTAL DAVASI ( Davacının Serbest Muhasebecilik Stajının İptal Edilmesine İlişkin Davalı İdare İşleminin İptali İstemi )
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJININ İPTALİ ( Mesleki Eğitim Programlarının Serbest Muhasebecilik Stajından Sayılmaması )
LİSE MEZUNLARI MESLEKİ EĞİTİMİ ( Mesleki Eğitim Programlarının Serbest Muhasebecilik Stajından Sayılmaması )"
12D3.D30.3.2000E. 1999/2772 K. 2000/1145"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN SORUMLULUĞU ( Yaptıkları Tasdiklerin Doğru Olmaması Nedeniyle Ziyaa Uğratılan Vergilerden Mükellefle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olması )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirin Yaptığı Tasdikin Doğru Olmaması Nedeniyle Ziyaa Uğratılan Vergilerden Mükellefle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olması )
VERGİ ZİYAI ( Yeminli Mali Müşavirin Yaptığı Tasdikin Doğru Olmaması Nedeniyle Ziyaa Uğratılan Vergilerden Mükellefle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olması )"
12D11.D22.2.2000E. 1998/2393 K. 2000/678"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU VE ORANI ( Doğru Olmayan Şirket Defterlerini Tasdik Etmesi Nedeniyle )
TASDİKİN KAPSAMI İLE SINIRLI MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirin Yaptığı Tasdikin Doğru Olmaması )
MÜTESELSİL SORUMLULUK VE ORANI ( Gerçeği Yansıtmayan Şirket Defterini Tasdik Eden Yeminli Mali Müşavirin )"
12D11.D21.12.1999E. 1998/3962 K. 1999/5159"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Tasdik Raporuyla Sınırlı Olması )
TASDİK RAPORUYLA SINIRLI SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin Karşıt İnceleme Yetkisi Bulunmaması )
KARŞIT İNCELEME YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Raporu Nedeniyle Sorumluluğunun Kapsamı )
MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLULUK VE KAPSAMI ( Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Raporları Nedeniyle )"
12D4.D16.12.1999E. 1999/4407 K. 1999/4688"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER İNCELEMESİ ( Muhatap Mükelleflerin Bilgi ve Belge Vermekten Kaçınmaları Halinde Defterdarlık Vasıtasıyla İncelenmesinin Sağlanması )
MÜKELLEFE YAPILACAK İNCELEME ( Yeminli Mali Müşavirlere Tarafından Yapılacak Karşıt İncelemeye Muhatap Mükelleflerin Bilgi ve Belge Vermekten İmtinası )"
12D11.D9.12.1999E. 1998/1313 K. 1999/4861"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Müşavirin Tasdik Raporu Düzenlemeden Önce Gerekli Araştırmaları Yapması Gereği - İhracatçı Firma ve İhracat Konusu Malları Satan Firma Hakkında Vergi Daireleri Nezdinde )
İHTİYATİ TAHAKKUK ( Yeminli Mali Müşavirin Düzenlediği Tasdik Raporundan Sorumluluğu - Gümrük Çıkış Beyannamesinin Sahte Olduğunun Tespiti )
İHTİYATİ HACİZ ( Yeminli Mali Müşavirin Düzenlediği Tasdik Raporundan Sorumluluğu - Gümrük Çıkış Beyannamesinin Sahte Olduğunun Tespiti )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİNİN SAHTE OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Teminat İstenmesi İşlemi ile İlgili Olarak YMM Adına Tesis Edilen İhtiyati Tahakkuk ve Haciz İşleminin Hukuka Aykırı Olması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU ( Tarh Safhasında Değil Tahsil Aşamasından İtibaren Başladığı )"
12D11.D17.11.1999E. 1998/852 K. 1999/4287"TASDİK RAPORU DÜZENLEYEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Müşavirin Sorumluluğunun Tasdik Kapsamı İle Sınırlı Olması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ( Tasdik Raporu Düzenlemesinden Doğan Sorumluluğunun Tasdik Kapsamı İle Sınırlı Olması )"
12VDDGK22.10.1999E. 1999/89 K. 1999/439"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN DENETİM YETKİ SINIRLARI ( Sözleşme Düzenlenen Mükelleflerin Defter ve Belgeleriyle Sınırlı Denetim Yetkisinin Varolduğu - Sözleşme Düzenlenmeyen Kişilerin Defter ve Belgelerini İnceleme Yetkilerinin Olmadığı - Tebliğ İle Verilen Karşıt İnceleme Yetkisinin VUK'a Aykırı Olduğu - Kanuna Aykırı Düzenlenen Tebliğe Göre İnceleme Yetkisi Kullanılamayacağı - VUK'ta İncelemeye Yetkili Olanların Sayıldığı Yeminli Mali Müşavirlerin İnceleme Yetkilerinin Olmadığı )
İNCELEME YAPMA YETKİSİNİN KANUNDAN ALINDIĞI ( Yeminli Mali Müşavirlerin VUK'a Göre İnceleme Yapma Yetkilerinin Olmadığı - Sadece Sözleşme Yaptıkları Mükelleflerin Defter ve Belgeleri Üzerinde Sınırlı İnceleme Yapabilecekleri )
KARŞIT İNCELEME YAPMA YETKİSİ ( VUK'ta İnceleme Yapmaya Yetkili Olanların Sayıldığı - Yeminli Mali Müşavirlerin Sözleşme Düzenledikleri Mükelleflerin Defter ve Belgeleriyle Sınırlı İnceleme Yapabilecekleri - Sözleşme Düzenlenmeyen Mükelleflerin Defter ve Belgelerini İnceleme Yetkilerinin Olmadığı )"
12D11.D25.3.1999E. 1997/3887 K. 1999/1165"İHTİYATİ HACİZ ( Mahalli En Büyük Memurlukça Onaylanması Gerektiği )
HACİZ VARAKASI ( Mahalli En Büyük Memurlukça Onaylanması )"
12D3.D3.3.1999E. 1998/159 K. 1999/799"YATIRIM İNDİRİMİ ( İndirimden Yararlanmak İçin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu İbraz Etme Zorunluluğunun Olmaması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Yatırım İndiriminden Yararlanmak İçin Müşavir Tasdik Raporu İbraz Etme Zorunluluğunun Olmaması )
TEBLİĞ İLE GETİRİLEN HÜKÜM ( Kanunda Açıkça Öngörülmeyen Bir Şartın Tebliğ İle Getirilememesi )"
12D11.D15.2.1999E. 1997/2574 K. 1999/658"KARŞIT İNCELEME YAPMA YETKİSİ ( Yeminli Müşavirlerin Karşıt İnceleme Yapabilmesi )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN YETKİLERİ ( Karşıt İnceleme Yapabilme Yetkisi )"
12D11.D11.2.1999E. 1997/3142 K. 1999/619"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRE DOĞRUDAN ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Haksız İadeye Konu Vergi İle İlgili Yapılan Tasdik )
ÖDEME EMRİ ( Yeminli Mali Müşavire Doğrudan Düzenlenen - Haksız İadeye Konu Vergi İle İlgili Yapılan Tasdik )
KDV İADESİNİN HAKSIZLIĞI ( Yeminli Mali Müşavire Doğrudan Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Haksız İadeye Konu KDV - Yeminli Mali Müşavire Doğrudan Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )"
12D11.D8.12.1998E. 1997/4007 K. 1998/4358"HAKSIZ YERE KDV İADESİ ALINMASI ( Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU ( Haksız Yere KDV İadesi Alınmasına Neden Olma )"
12D11.D15.10.1998E. 1998/1469 K. 1998/3504"KDV İADESİ ( Belgelerin Gerçeği Yansıtması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN RAPORUNDAKİ TUTARIN ESAS ALINMASI"
12D11.D15.10.1998E. 1995/1469 K. 1998/3504"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Bazı Faturalardan Şüphelenerek KDV İadesi Tutarının Bir Kısmını Reddetmesi )
KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ( Yeminli Mali Müşavirin Bazı Faturalardan Şüphelenerek KDV İadesi Tutarının Bir Kısmını Reddetmesi )
FATURA ( Yeminli Mali Müşavirin Bazı Faturalardan Şüphelenerek KDV İadesi Tutarının Bir Kısmını Reddetmesi )"
12VDDGK9.10.1998E. 1997/7 K. 1998/268"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN YAPACAKLARI İNCELEME ( İhracat İade ve Mahsup Edilecek KDV )
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH VE VERGİ RAKAMLARININ DOĞRULUĞU ( Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları İncelemenin Boyutları )"
12D4.D21.5.1998E. 1997/323 K. 1998/2083"İKMALEN KURUMLAR VERGİSİ ( Yeniden Değerleme Sonucu Doğan Değer Artış Fonunun Sermayeye İlave Edilmesi )
YENİDEN DEĞERLEME SONUCU DOĞAN DEĞER ARTIŞ FONU ( Sermayeye Edilmesi Halinde Vergiye Tabi Tutulamaması )
VERGİYE TABİ TUTULAMAMA ( Yeniden Değerleme Sonucu Doğan Değer Artış Fonunun Sermayeye İlave Edilmesi )"
12D4.D6.5.1998E. 1997/4245 K. 1998/1825"İPTAL DAVASI ( Dört Sıra No'lu Tebliğin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası )
DÖRT NUMARALI BEYANNAMELERİN TASDİKİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ( Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı Bir Durumunun Bulunmaması )
BEYANNAMELERİN TASDİKİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ( Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı Bir Durumunun Bulunmaması )
ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİ ( Beyannamelerin Tasdikine İlişkin Tebliğin Eşitliğe Aykırı Olmaması )"
12D9.D25.2.1998E. 1997/240 K. 1998/749"VERGİ BORCUNUN MAHSUBU ( İhracat İstisnası-Yeminli Mali Müşavir Raporunun Geç Verilmesi )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORUNUN GEÇ VERİLMESİ ( İhracat İstisnası-Vergi Borcunun Mahsubu )
İHRACAT İSTİSNASI ( Yeminli Mali Müşavir Raporunun Geç Verilmesi-Vergi Borcunun Mahsubu )"
12D4.D15.12.1997E. 1995/1744 K. 1997/4875"YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerinin Yıllık Beyannamelerinin Yeminli Mali Müşavire İmzalatılması )
GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER ( Beyannamelerin Yeminli Mali Müşavire İmzalatılması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerinin Yıllık Beyannamelerini İmzalaması )
TEBLİĞLE GETİRİLEN UYGULAMA ( Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerinin Yıllık Beyannamelerinin Yeminli Mali Müşavire İmzalatılması )"
12VDDGK20.6.1997E. 1995/444 K. 1997/307"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Karşıt İnceleme Yetkisi - Müteselsil Sorumluluk )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu - Karşıt İnceleme Yetkisi )
KARŞIT İNCELEME ( Yeminli Mali Müşavirlerin İnceleme Yetkisi )"
12VDDGK20.6.1997E. 1995/438 K. 1997/301"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Haksı Alınan İhracat KDV İadesi )
İHRACAT İADE KDV ( Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu )"
12D4.D7.5.1997E. 1996/1 K. 1997/1470"VERGİ İNCELEMESİ YAPMA YETKİSİ ( Yeminli Mali Müşavirler )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN YAPACAKLARI VERGİ İNCELEMESİ ( Sözleşme İmzaladıkları Vergi Mükelleflerinin İşlemleri İle Sınırlı Olması )
İPTAL KARARI ( Ondokuz Sayılı Tebliğ )"
12D9.D22.1.1997E. 1995/2236 K. 1997/230"ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ( Binaları Bizzat Kullananların Mükellefiyeti )
BİNALARI BİZZAT KULLANANLAR ( Çevre Temizlik Vergisi )"
12D4.D19.1.1996E. 1995/6520 "İPTAL DAVASI ( Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebecilerce İmzalanması Hakkındaki Tebliğ )
VERGİ BEYANNAMELERİ ( Serbest Muhasebecilerce İmzalanmasındaki Hakkındaki Tebliğin Uygulanmasına İlişkin Yürütmenin Durdurulması Kararı )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ( Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebecilerce İmzalanmasındaki Hakkındaki Tebliğ )
SERBEST MUHASEBECİ ( Vergi Beyannamelerinin İmzalanması Hakkındaki Tebliğ )"
12D7.D13.12.1995E. 1994/4568 K. 1995/5197"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Yaptıkları Tasdikin Mevzuat Hükümleriyle Amaçlanan Doğrultuda Olmaması )
VERGİNİN KAYBA UĞRAMASI ( Yeminli Mali Müşavirlerin Yaptıkları Tasdikin Mevzuat Hükümleriyle Amaçlanan Doğrultuda Olmaması )
MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavir ile Yükümlü )"
12D4.D25.4.1995E. 1995/1820 K. 1995/5486"YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerinin Yıllık Beyannamelerinin Yeminli Mali Müşavire İmzalatılması )
GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER ( Beyannamelerin Yeminli Mali Müşavire İmzalatılması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerinin Yıllık Beyannamelerini İmzalaması )
TEBLİĞLE GETİRİLEN UYGULAMA ( Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerinin Yıllık Beyannamelerinin Yeminli Mali Müşavire İmzalatılması )"
12D4.D10.4.1995E. 1994/2182 K. 1995/1619"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VE MÜKELLEF HAKKINDA AÇILAN DAVA ( Davaların Birleştirilerek Bir Mahkemede Görülmesi )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavir ve Mükellef Arasında )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yeminli Mali Müşavir ve Mükellef Hakkında Ayrı Ayrı Açılan Davalar )"
12D4.D10.4.1995E. 1994/2181 K. 1995/1620"ARALARINDA BAĞLANTI BULUNAN DAVALAR ( Davaların Birleştirilmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Aralarında Bağlantı Bulunması )
MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Anonim Şirket İle Yeminli Mali Müşavir Arasında )"
12D11.D22.3.1995E. 1995/524 K. 1995/776"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU ( Hatalı Tasdik İşlemi - Vergi Ziyaı )
VERGİ ZİYAI ( Yeminli Mali Müşavirin Sorumluluğu )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Hatalı Tasdik Yapan Yeminli Mali Müşavirin Sorumluluğu )"
12D11.D22.3.1995E. 1995/1517 K. 1995/621"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU ( Vergi ve Cezanın Kesinleşmesi )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu - Vergi ve Cezanın Kesinleşmesi )"
12D4.D21.3.1995E. 1995/1195 K. 1995/4759"YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Beyannamelerinin Serbest Muhasebecilere İmzalatılması İle İlgili Tebliğ )
GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLEN VERGİ MÜKELLEFLERİ ( Yıllık Beyannamelerin Serbest Muhasebecilere İmzalatılması Hakkındaki Tebliğ )
YILLIK BEYANNAMELER ( Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Serbest Muhasebecilere İmzalatılması Hakkındaki Tebliğ )
MALİ MÜŞAVİR ( Yıllık Beyannamelerin İmzalaması Hakkındaki Tebliğin Yürütmenin Durdurulması İstemi )
SERBEST MUHASEBECİ ( Yıllık Beyannamenleri İmzalaması Hakkındaki Tebliğin Yürütmenin Durdurulması İstemi )"
12D11.D20.2.1995E. 1995/247 K. 1995/310"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ONAYDAN SORUMLULUĞU
İHTİYATİ HACİZ ( Yeminli Mali Müşavirlerin Sınırlı Sorumluluğu )
SINIRLI SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Kapsamı ile Sorumluluğu )"
12D4.D19.12.1994E. 1993/5656 K. 1994/6112"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN SORUMLULUĞU ( Hatalı Tasdik İşleminden Kaynaklanan Vergi Ziyaı )
VERGİ ZİYAI ( Yeminli Mali Müşavirin Hatalı Tasdik İşleminden Kaynaklanması )
HATALI TASDİK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN VERGİ ZİYAI ( Takip İçin Vergi Yükümlüsü Hakkındaki Tarhiyatın Gerçekleşmesi )
KAMU ALACAĞININ TAHSİL EDİLEBİLİR DURUMA GELMESİ ( Takip İçin Vergi Yükümlüsü Hakkındaki Tarhiyatın Gerçekleşmesi )"
12D4.D9.2.1994E. 1993/1805 K. 1994/618"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ( İstisna ve İndirimlerden Yararlanmak İçin Vergi Dışı Tutulan İşlemler )
TASDİK ZORUNLULUĞU KAPSAMI ( Yeminli Mali Müşavirlerin İstisna ve İndirimlerden Yararlanmak İçin )"

SAYIŞTAY

12S8.D19.2.2009 K. 6325"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DENETİM VE TASDİK ÜCRETİ ( Belediye Bütçesinde Karşılanmasının Mümkün Olmadığı - Belediyelerin Muhasebe Hizmeti ve Tüm Mali İşlemlerinin Kayıtlara Alınması ve Raporlanmasının Muhasebe Servisi ve Muhasebe Yetkilisince Yapılabileceği )
BELEDİYELERİN MUHASEBE HİZMETİ VE TÜM MALİ İŞLEMLERİNİN KAYITLARI ALINMASI VE RAPORLANMASI ( Muhasebe Servisi ve Muhasebe Yetkilisince Yapılabileceği - Belediyeye Bağlı Ticari İşletmenin Yeminli Mali Müşavir Denetim ve Tasdik Ücretinin Belediye Bütçesinden Karşılanamayacağı )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRCE TASDİKİ ZORUNLU BELGELER ( Belediyelerin Bünyesindeki Ticari İşletmelerin Belgelerinin Bulunmadığı - Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlarının İç ve Dış Denetiminin Nasıl Yapılacağı Mevzuatla Belirlendiği Belediyeye Bağlı İşletme İçin YMM Denetim ve Tasdik Ücreti Ödenemeyeceği )
KAMU GİDERİ ( Yapılabilmesi İçin Kanunlara Dayanılarak Alınmış Bir Mal veya Hizmetin Bulunması Gereği - Yeminli Mali Müşavir Denetim ve Tasdik Ücretinin Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )"
12SGKK2.4.2001 K. 4984/1"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ( Vergi Dairelerince Yapılan KDV İadelerindeki Fazla Ödemeler - Sayıştayca Tespit Edilecek Sorumluluğa Raporları Düzenleyen YMM.'lerin de Dahil Edilemeyeceği )
VERGİ DAİRELERİNCE YAPILAN KDV İADELERİNDEKİ FAZLA ÖDEMELER ( Sayıştayca Tespit Edilecek Sorumluluğa Raporları Düzenleyen Yeminli Mali Müşavirlerin de Dahil Edilemeyeceği )
KDV İADELERİNDEKİ FAZLA ÖDEMELER ( Vergi Dairelerince Yapılan - Sayıştayca Tespit Edilecek Sorumluluğa Raporları Düzenleyen Yeminli Mali Müşavirlerin de Dahil Edilemeyeceği )
SAYIŞTAYCA TESBİT EDİLECEK SORUMLULUK ( Vergi Dairelerince Yapılan KDV İadelerindeki Fazla Ödemeler - Raporları Düzenleyen Yeminli Mali Müşavirlerin de Dahil Edilemeyeceği )"

Madde 14

DANIŞTAY

14IDDGK23.10.1998E. 1996/770 K. 1998/394"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ( Üyelerinden Ticaret Odasınca Munzam Aidat Alınmasına İlişkin İşleme Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
ODA AİDATI ( Yeminli Mali Müşavirler Odası - Üyelerinden Ticaret Odasınca Munzam Aidat Alınmasına İlişkin İşleme Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Yeminli Mali Müşavirler Odası - Üyelerinden Ticaret Odasınca Munzam Aidat Alınmasına İlişkin İşleme Karşı )"

Madde 16

DANIŞTAY

16D8.D28.1.2016E. 2015/9561 "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK ( "Nispi Aidatın Tespiti" Başlıklı Maddesinin İptali Ve Yürütmenin Durdurulması İstemi - Yasada Yer Almayan Düzenlemenin Yönetmelikle Yapılmasının Doğru Olmadığı )
YÖNETMELİKLE DÜZENLEME YAPMA ( Yıllık Aidatların Yasada Yer Almamasına Karşın Maktu ve Nisbi Aidatlar Olarak İkiye Ayrılarak Her Biri İçin Ayrı Ayrı Hesaplama Yöntemi Getirilmesinin İsabetsiz Olduğu - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin İptali )
NİSPİ AİDATIN TESPİTİ BAŞLIKLI MADDENİN İPTALİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik - Yasada Açıkça Öngörülmemesine Karşın Meslek Mensuplarının Yıllık Kazançlarının Belirlenen Oran Üzerinden Nispi Aidat Ödemesi Yönünde Düzenlemenin İsabetsiz Olduğu )"
16D8.D17.5.1999E. 1997/327 K. 1999/3020"AİDAT BORCU OLANLARA FAALİYET İZNİ VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN TÜRMOB GENELGESİNİN İPTALİ
SERBEST MUHASEBECİNİN ODAYA AİDAT BORCU BULUNMASI ( Kanun ve Yönetmelikte Bulunmadığı Halde Faaliyet İzni Verilmeyeceğine İlişkin TÜRMOB Genelgesinin İptali )
GENELGEYLE GETİRİLEN KISITLAMANIN İPTALİ ( Odaya Aidat Borcu Bulunan Serbest Muhasebecilere Faaliyet İzni Verilmeyeceğine İlişkin )
ODAYA AİDAT BORCU BULUNAN ÜYELERE SERBEST MUHASEBECİLİK FAALİYET İZNİ VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN TÜRMOB GENELGESİNİN İPTALİ"

Madde 20

DANIŞTAY

20D4.D18.12.2012E. 2011/6946 K. 2012/8937"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMIDA DÜZENLEDİĞİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ( Tasdik Raporundan Doğan ve Tasdikin Kapsamıyla Sınırlı Olan Sorumluluğunun KDV'ni de Kapsar Şekilde Genişletilemeyeceği )
TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMI ( Yeminli Mali Müşavirin Sözleşme Gereği Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doğruluğunu Tasdik Etmiş Olduğu - Sorumluluğunun KDV'ni de Kapsar Şekilde Genişletilemeyeceği/KDV Yönünden Düzenlenmiş Bir Tasdik Sözleşmesi Bulunmadığı )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN SORUMLULUĞU ( Tam Tasdik Sözleşmesi Kapsamında Düzenlediği Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporundan/KDV İndirimlerinin Reddi Suretiyle Tarhiyat Yapılması - Tasdikin Kapsamıyla Sınırlı Olan Sorumluluğunun KDV'ni de Kapsar Şekilde Genişletilemeyeceği )
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TASDİK RAPORU ( Yeminli Mali Müşavirin Sözleşme Gereği Tasdik Raporundan Doğan ve Tasdikin Kapsamıyla Sınırlı Olan Sorumluluğunun KDV'ni de Kapsar Şekilde Genişletilemeyeceği - KDV Yönünden Düzenlenmiş Bir Tasdik Sözleşmesi Bulunmadığı )"

Madde 26

DANIŞTAY

26D8.D3.5.1999E. 1997/231 K. 1999/2659"SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR STAJININ TAMAMLANMASINDAN SONRA YAPILAN SINAVLAR ( Kanuna Aykırılıkları İddiası )
SINAVIN STAJIN BİR PARÇASI OLMASI VE KANUNA AYKIRILIĞININ İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ ( Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajları Sonunda Uygulanan )
STAJ BİTİMİNDE UYGULANAN SINAVLARIN İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerine )"

Madde 28

DANIŞTAY

28D4.D29.11.2000E. 1999/4094 K. 2000/4954"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Meslek Odası Birliğinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekinde Verilmesi Gereken Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosunu Vermemesi )
MESLEK ODALARI ( Odaların Gayri Ticari Faaliyetlerinin Kurumlar Vergisinden Muaf Olması )
KURUMLAR VERGİSİ ( Meslek Odalarının Gayri Ticari Faaliyetlerinin Vergiden Muaf Olması )"

Madde 29

DANIŞTAY

29D8.D18.2.1998E. 1996/5072 K. 1998/485"SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN TÜRMOB GENEL KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ
KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ ( Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin )
TÜRMOB GENEL KURULUNUN SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN KARARININ İPTALİ TALEBİ
VERGİ BEYANNAMELERİNDE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN MESLEK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere )
MESLEK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere Vergi Beyannamesinde Kaşe Kullanma Mecburiyeti Getiren )"

Madde 33

YARGITAY

33Y4.CD30.11.2011E. 2009/22065 K. 2011/22880"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi İçin Muhasebeci Olan Sanığın Şirketten Aldığı Paranın Şirketin Tasfiyesiyle İlgili Olarak Ne Kadarı Nereye Harcadığının ve Kalan Kısmını Ne Yaptığının Araştırılacağı)
MUHASEBECİ OLAN SANIĞIN TASFİYE İŞLEMLERİNİ YAPMAK İÇİN PARA ALDIĞI (Tasfiyenin Gerçekleşmediği/Şirketten Aldığı Paranın Kendisinde Kalan Kısmını Ne Yaptığının Araştırılacağı - Sonuca Göre Beraat Edeceği ya da Güveni Kötüye Kullanma Suçu Oluşacağı)
MESLEKİ HİZMET İLİŞKİSİNE DAYANARAK PARA ALINMASI (Şirketin Tasfiye İşlemleri İçin Muhasebeci Olan Sanığa Para Verildiği - Tasfiye İle İlgili Olarak Yapması Gereken ve Yaptığı İşlerin Neler Olduğu ve Aldığı Paranın Kendisinde Kalan Kısmını Ne Yaptığının Araştırılacağı)"

DANIŞTAY

33VDDGK28.5.1999E. 1997/430 K. 1999/708"BİRDEN ÇOK MESLEK MENSUBUNUN ŞİRKET YA DA ADİ ORTAKLIK KURMASI ( Turmob )
MESLEKİ SORUMLULUKLAR ( Yönetmelikle Belirlenmesi - Turmob )"
33IDDGK28.5.1999E. 1997/430 K. 1999/708"KANUNUN YÖNETMELİKLE DÜZENLENMESİNİ ÖNGÖRDÜĞÜ KONULARI GENELGE İLE DÜZENLEMEK ( TURMOB 96/2 Sayılı Mecburi Meslek Kararı )
TURMOB 96/2 SAYILI MECBURİ MESLEK KARARI GENELGESİ ( Bazı Maddelerin İptali - Kanunun Yönetmelikle Düzenlenmesini Öngördüğü Konular )
GENELGE İLE DÜZENLENEMEYECEK KONULAR ( TURMOB 96/2 Sayılı Mecburi Meslek Kararı - Kanunun Yönetmelikle Düzenlenmesini Öngördüğü )"
33D8.D18.2.1998E. 1996/5072 K. 1998/485"SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN TÜRMOB GENEL KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ
KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ ( Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin )
TÜRMOB GENEL KURULUNUN SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN KARARININ İPTALİ TALEBİ
VERGİ BEYANNAMELERİNDE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN MESLEK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere )
MESLEK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere Vergi Beyannamesinde Kaşe Kullanma Mecburiyeti Getiren )"

Madde 36

DANIŞTAY

36D8.D4.11.1998E. 1998/2534 K. 1998/3508"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI VERİLMESİ BAŞVURUSUNUN CEVAP VERİLMEYEREK REDDİ ( Doğrudan Dava Yoluna Gidilip Gidilemeyeceği )
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Verilmesi İsteminin Cevap Verilmeyerek Reddi Halinde Doğrudan Dava Yoluna Gidilip Gidilemeyeceği )"

Madde 38

DANIŞTAY

38D8.D24.1.2000E. 1997/2258 K. 2000/378"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRE VERİLEN DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARI ( Maliye Bakanlığınca Onaylanmadan Kesinleşmeyeceği )
MALİYE BAKANLIĞININ TASDİKİNİN ŞART OLMASI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavire Verilen Disiplin Cezasına İtirazın Reddine İlişkin TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararının Kesinleşmesi )
TÜRMOB DİSİPLİN KURULUNCA VERİLEN DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZIN REDDİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Maliye Bakanlığı Tasdikinin Şart Olması )
DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Maliye Bakanlığınca Tasdikin Şart Olması )"

Madde 41

DANIŞTAY

41IDDGK4.6.1999E. 1997/79 K. 1999/719"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni Olarak Çalışan Kişinin )
VERGİ DENETMENİNİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ TALEBİNİN REDDİ ( İşlemin ve İşleme Esas Alınan Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )"
41IDDGK4.6.1999E. 1997/56 K. 1999/715"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni Olarak Çalışan Kişinin )
VERGİ DENETMENİNİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ TALEBİNİN REDDİ ( İşlemin ve İşleme Esas Alınan Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )"
41D8.D3.3.1999E. 1997/4357 K. 1999/944"HATALI OLARAK VERİLEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Maliye Bakanlığınca İptalinin İstenmesi )
TURMOB'UN HATALI İŞLEMİ ( Maliye Bakanlığının Yargı Yoluna Başvurabilmesi İçin Birliğin Hatalı İşlemi Kaldırılmamış Olması Gereği )
MALİYE BAKANLIĞININ YARGI YOLUNA BAŞVURMASI ( Turmob'un Hatalı İşlemi Geri Almamış Olması Gereği )"
41D8.D4.6.1997E. 1995/5296 K. 1997/1988"İPTAL DAVASI ( Türkiye Serbest Muhasebeciler Odası Birliğinin Vergi Denetmeni Olan Davacıya Yeminli Mali Müşavirlik Verilmemesi Yönündeki İşlemi )
VERGİ DENETMENLİĞİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Verilmemesi İşleminde Hukuka Aykırılık Olmaması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ ( Vergi Denetmeni Olan Şahsa Belge Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAPMIŞ OLMA ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Alınması Şartı )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ ALANLAR VE MESLEKİ YETERLİLİK SINAVINI VERMİŞ OLANLAR ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Almak İçin Sınava İhtiyaç Olmaması )"

Madde 43

DANIŞTAY

43D3.D19.2.2013E. 2012/747 K. 2013/478"İHBAR İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİ İSTEMİ ( Meslek Mensupları ve Bunların Yanında Çalışanlar İşleri Dolayısıyla Öğrendikleri Bilgi ve Sırları İfşa Edemeyecekleri İçin Çeşitli Kanunlarla Muhbirlere Tanınan Hak ve Menfaatlerden Yararlanamayacaklarından Ödenmeyeceği )
MALİ MÜŞAVİRLERE İHBAR İKRAMİYESİ ÖDENMEYECEĞİ ( İşleri Dolayısıyla Öğrendikleri Bilgi ve Sırları İfşa Edemeyecekleri İçin Çeşitli Kanunlarla Muhbirlere Tanınan Hak ve Menfaatlerden Yararlanamayacaklarından Ödenmeyeceği )
MESLEK MENSUPLARI VE BUNLARIN YANINDA ÇALIŞANLAR ( İşleri Dolayısıyla Öğrendikleri Bilgi ve Sırları İfşa Edemeyecekleri İçin Çeşitli Kanunlarla Muhbirlere Tanınan Hak ve Menfaatlerden Yararlanamayacaklarından Bunlara İhbar İkramiyesi Ödenmeyeceği )"

Madde 45

AMK

45AMK4.6.2014E. 2014/75 K. 2014/102""

DANIŞTAY

45VDDGK7.3.1997E. 1996/49 K. 1997/210"MUNZAM AİDAT ( Yeminli Mali Müşavirlik Şİrketleri - Ticaret Odasına Ödememe )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ŞİRKETİ ( Ticaret Odası Munzam Aidat )"
45IDDGK7.3.1997E. 1996/49 K. 1997/210"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ŞİRKETİ ( Ticaret Odasına Munzam Aidat Ödeme Mecburiyeti Olmadığı )
MUNZAM AİDAT ( Yeminli Mali Müşavirlerin Ticaret Odasına Munzam Aidat Ödeme Mecburiyeti Olmadığı )"
45IDDGK12.11.1993E. 1992/580 K. 1993/544"SERBEST MUHASEBECİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ( Mesleki Çalışma Dışında Sürekli Gelir Sağlayıcı Başka Bir İş Yapamayacakları-Avukatlık Yapamamaları )
SÜREKLİ GELİR SAĞLAYICI BAŞKA İŞLER ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Yapamayacakları )
AVUKATLIK MESLEĞİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Yapanların Yapamayacakları )"

Madde 46

DANIŞTAY

46D9.D23.9.1999E. 1998/2706 K. 1999/3234"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Serbest Muhasebeci Olan Yükümlünün Satın Aldığı Mobilya Emtiasından Dolayı Amortisman Usulüne Göre İndirmesi Gereken KDV'nin Haksız Yere Tamamını İndirmesi )
KAÇAKÇILIK VE USULSÜZLÜK CEZASI ( Serbest Muhasebeci Olan Yükümlünün Satın Aldığı Mobilya Emtiasından Dolayı Amortisman Usulüne Göre İndirmesi Gereken KDV'nin Haksız Yere Tamamını İndirmesi )
MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ ( Ücretin Asgari Miktarının Tarife İle Belirlenmesi )"
46D11.D17.3.1999E. 1997/3014 K. 1999/1091"SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLİK YAPAN YÜKÜMLÜ HAKKINDA İNCELEME RAPORUNA DAYANARAK RE'SEN YAPILAN TARHİYAT ( KDV'nin Hizmetin Verilmesiyle Tahakkuk Edeceği - Bir Yıllık Sözleşme Yapılmış Olmasının Verginin Yıl Sonunda Tahakkuk Etmesini Gerektirmeyeceği )
KATMA DEĞER VERGİSİ TARHİYATININ VE KESİLEN VERGİ CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( KDV'nin Hizmetin Verilmesiyle Tahakkuk Edeceği - Bir Yıllık Sözleşme Yapılmış Olmasının KDV'nin Yıl Sonunda Tahakkuk Etmesini Gerektirmeyeceği )
BİR YILLIK SÖZLEŞMEYLE VERİLEN SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ( KDV'nin Yıl Sonunda Tahsilatla Değil Hizmetin Verilmesiyle Tahakkuk Edeceği )"
46D4.D16.3.1999E. 1997/3014 K. 1999/1091"SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Asgari Ücret Tarifesinin Altında Makbuz Düzenlenemeyeceği )
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Serbest Meslek Makbuzunun Asgari Ücret Tarifesi Altında Düzenlenemeyeceği )
CEZALI KDV VE GELİR VERGİSİ TARHİYATI ( Serbest Meslek Makbuzunun Asgari Ücret Altında Düzenlenemeyeceği )
MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERİN SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEMESİ ( Asgari Ücretin Altında Makbuz Kesilemeyeceği )"
46D11.D8.1.1997E. 1995/5209 K. 1997/61"SERBEST MUHASEBECİ ( Serbest Meslek Makbuzunu Düzenleme Zamanı )
KDV BEYANI ( Serbest Meslek Kazancının Tahsil Edilmesi Gerektiği )
SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Düzenleme Zamanı - Katma Değer Vergisinin Tahsilata Bağlı Olduğu )"
46D9.D23.11.1994E. 1994/2286 K. 1994/4633"KDV'NİN BEYAN DIŞI BIRAKILDIĞI GEREKÇESİYLE YAPILAN TARHİYATIN İPTALİ TALEBİ ( Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetini Bir Yıllık Sözleşmeyle Yerine Getiren Yükümlünün Serbest Meslek Makbuzunun Yıl Sonunda Düzenlenmesi ve Beyan Edilmesinin Doğru Olması )
MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ( Sözleşmenin Bir Yıllık Yapılması Nedeniyle Yıl Sonunda Makbuz Düzenlenip Beyan Edilmesi - KDV Kaçırma Gerekçesiyle Yapılan Cezalı Tarhiyatın Terkini Gereği )
BEYAN DIŞI BIRAKILAN KDV NEDENİYLE YAPILAN CEZALI TARHİYATIN TERKİNİ TALEBİ ( Bir Yıllık Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmetinin Dolduğu Süre Sonunda Serbest Meslek Makbuzunun Kesilmesi ve KDV Beyanında Bulunulmasının Doğru Olması )
SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN HİZMET SÜRESİNİN SONUNDA KESİLMESİ VE KDV BEYANINDA BULUNULMASI ( KDV'nin Beyandışı Bırakıldığı Gerekçesiyle Yapılan Cezalı KDV Tarhiyatının İptali Gereği )"

Madde 47

YARGITAY

47Y21.CD5.4.2017E. 2015/10180 K. 2017/1728"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK / DOLANDIRICILIK SUÇLARI ( 21. Ceza Dairesi İle 15. Ceza Dairesi Arasında Doğan Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi İçin Dosyanın Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna Gönderileceği )
GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( 21. Ceza Dairesi İle 15. Ceza Dairesi Arasında Doğan Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi İçin Dosyanın Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna Gönderileceği - Özel Belgede Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları )
CEZA DAİRELERİ BAŞKANLAR KURULU ( Özel Belgede Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları - Ceza Daireleri Arasında Doğan Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi İçin Dosyanın Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna Gönderileceği )"
47Y11.CD11.11.2015E. 2015/1251 K. 2015/30749"MEMURUN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Suçun Yasada Gerektirdiği Cezanın Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. Öngörülen Dava Zamanaşımının En Son Suçun İşlendiği İddia Olunan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmeyen Bu Hususta 1412 S.K. 322. Maddesi Uyarınca Karar Verilmesi Mümkün Bulunduğundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verileceği )
SAHTE BELGELERLE İHRACAT YAPILMIŞ GİBİ GÖSTEREREK KDV İADESİ ALINMASI ( Sanıklara Yüklenen Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K.102/3 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Son Suçun İşlendiği İddia Olunan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Vermek Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/3 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Son Suçun İşlendiği İddia Olunan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Vermek Gerekeceği )"
47Y11.CD12.6.2013E. 2012/20277 K. 2013/9916"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Prim Bordrosu Düzenlemek - Soruşturma Raporunun Düzenlenmesi Sırasında Tanık Olarak İfadeleri Alınan Kişilerin ve Soruşturma Raporunda Adı Geçen Kişinin Tanık Sıfatıyla Çağırılıp Dinlenmeleri Gerektiği )
PRİM BORDROSU DÜZENLEMEK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sanığın Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Prim Bordrosu Düzenlemek Şeklindeki Eylemi 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2-A Md.sinde Belirtilen Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Kapsamındaki İşlerden Olduğu )
SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEMEK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sigortalı Yapılan Sanıkların Çalıştıkları İddia Edilen Süre İçerisinde Hastalıkları Nedeniyle Sevk Alıp Almadıklarının Araştırılıp Almışlarsa Buna İlişkin Kayıtların Getirilmesi Sonucuna Göre Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği )
MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sanığın Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Prim Bordrosu Düzenlemek Şeklindeki Eylemi 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 47. Md.si Aracılığıyla 765 TCK'nın 339/1. Md.sindeki Suçu Oluşturacağı )"
47Y15.CD1.4.2013E. 2011/21960 K. 2013/5863"SAHTECİLİK ( Serbest Muhasebecilik Yapan Sanığın Eşi İle Diğer Sanıkları Çalışmadıkları Halde Muhasebeciliğini Yürüttüğü Şikayetçinin İşyerinde Çalışıyor Olarak Gösterdiği ve Bu Kapsamda Sahte İşe Giriş Bildirgeleri İle Bu Ayları Kapsayan Prim ve Hizmet Belgeleri Düzenlemesi Halinde 5237 S. TCK'nun 204/2 Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Çalışmadıkları Halde Muhasebeciliğini Yürüttüğü Şikayetçinin İşyerinde Çalışıyor Olarak Gösterdiği ve Bu Kapsamda Sahte İşe Giriş Bildirgeleri İle Bu Ayları Kapsayan Prim ve Hizmet Belgeleri Düzenlemesi Halinde 5237 S. TCK'nun 204/2 Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturacağı )
SERBEST MUHASEBECİLİK YAPAN SANIK ( Eşi İle Diğer Sanıkları Çalışmadıkları Halde Muhasebeciliğini Yürüttüğü Şikayetçinin İşyerinde Çalışıyor Olarak Gösterdiği ve Bu Kapsamda Sahte İşe Giriş Bildirgeleri İle Bu Ayları Kapsayan Prim ve Hizmet Belgeleri Düzenlemesi Halinde 5237 S. TCK'nun 204/2 Md.sinde Düzenlenen Suçun Oluşacağı - Resmi Belgede Sahtecilik )
SAHTE İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ İLE PRİM VE HİZMET BELGELERİ DÜZENLEME ( Serbest Muhasebecilik Yapan Sanığın Eşi İle Diğer Sanıkları Çalışmadıkları Halde Muhasebeciliğini Yürüttüğü Şikayetçinin İşyerinde Çalışıyor Olarak Gösterdiği ve Bu Kapsamda Düzenleme Eyleminin Sabit Olması Halinde 5237 S. TCK'nun 204/2 Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturacağı )"
47Y11.CD16.5.2012E. 2011/13549 K. 2012/8893"MUHASEBECİNİN ÇALIŞMAYANLAR ADINA ÜCRET BORDROSU DÜZENLEYİP SSK'YA VERMESİ (3568 S.K. Md. 2-A Kapsamındaki İşlerden Olması Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturacağı - Görevin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu)
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Serbest Muhasebecinin Çalışmayan Kişiler Adına Ücret Bordrosu Düzenleyip SSK'ya Vermesi - 3568 S.K. Md. 2-A Kapsamındaki İşlerden Olması Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturacağı/Görevli Mahkeme)
ÜCRET BORDROSUNDA ÇALIŞMAYANLARIN DA GÖSTERİLMESİ (Serbest Muhasebecinin 3568 S.K. Md. 2-A Kapsamındaki İşlerden Olması Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturacağı - Ağır Ceza Mahkemesince Delillerin Takdiri Gerektiği)
GÖREVLİ MAHKEME (Serbest Muhasebecinin Çalışmayan Kişiler Adına Ücret Bordrosu Düzenleyip SSK'ya Vermesi - 3568 S.K. Md. 2-A Kapsamındaki İşlerden Olması Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturacağı/Ağır Ceza Mahkemesince Görüleceği)"
47Y5.CD10.1.2012E. 2009/802 K. 2012/45"ZİMMET ( Kooperatif Muhasebecisi Sanık/Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacağı - Ödeme Yapmak Üzere Mali Değer Alamayacağı/Sahte Faturalarla Gerçeğe Aykırı Vergi İndirimi Yapmak Eyleminin Zimmet Değil Özel Düzenleme Olan 213 S.K. Md. 359'daki Suçu Oluşturacağı )
VERGİ USUL KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kooperatif Muhasebecisi Sanığın Sahte Faturalarla Gerçeğe Aykırı Vergi İndirimi Yapmak Eyleminin Zimmet Suçunu Değil Özel Düzenleme Olan 213 S.K. Md. 359'daki Suçu Oluşturacağı )
KOOPERATİF MUHASEBECİSİNİN SAHTE FATURA İLE VERGİ İNDİRİMİ SAĞLAMASI ( Eylemin Zimmet Suçunu Değil Özel Düzenleme Olan 213 S.K. Md. 359'daki Suçu Oluşturacağı )
KAMU GÖREVLİSİ ( Kooperatif Muhasebecisi Sanık - Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacağı )"
47Y11.CD30.1.2007E. 2005/11011 K. 2007/326"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıklar Hakkında İşe Giriş Bildirgesi İle Başvuru Üzerine Ne Gibi İşlem Yapılıp Hangi Tür Evrak Düzenlendiği İlgililerin Beyanları Üzerine Doğruluğunun Tespiti Açısından Kurumun Araştırma Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Başvuru Üzerine Ne Gibi İşlem Yapılıp Hangi Tür Evrak Düzenlendiği İlgililerin Beyanları Üzerine Doğruluğunun Tespiti Açısından Kurumun Araştırma Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği - Dolandırıcılık )
HAKSIZ HİZMET SÜRESİ KAZANIP KAZANMAMA ( Hususları Araştırılıp Ayrıca Serbest Muhasebeci Sanığın İşe Giriş Bildirgesini Düzenleme Yetkisinin Olup Olmadığı da Saptanıp Resmi Nitelikte Belge Düzenlendiğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
47Y11.CD25.1.2007E. 2006/4310 K. 2007/239"GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Evrakta Sahtecilik - Suçun Oluşup Oluşmayacağına İlişkin Delilleri Takdir Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Diğer Sanıkların İşyerinde Çalışmadıkları Halde Fiilen Çalışıyormuş Gibi İşe Giriş Bildirgesini Vermesi - Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
SAHTE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEMEK ( Sanığın Diğer Sanıkların İşyerinde Çalışmadıkları Halde Fiilen Çalışıyormuş Gibi İşe Giriş Bildirgesini Vermesi - Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Özel Evrakta Sahtecilik - Görevin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
47Y6.CD25.2.2004E. 2003/8710 K. 2004/1804"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Serbest Muhasebeci Olarak Çalışan Sanık İle Sahte Belgeler Düzenleyen ve Kullanan Sanıkların Eylemleri )
SAHTE BELGE DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Serbest Muhasebeci Olarak Çalışan Sanık İle Diğer Sanıkların Eylemleri - 3568 S.K. Md. 47 Aracılığıyla Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturduğu )
MUHASEBECİNİN SAHTEKARLIĞI ( Serbest Muhasebeci Olarak Çalışan Sanık İle Sahte Belgeler Düzenleyen ve Kullanan Sanıkların Eylemleri - 3568 S.K. Md. 47 Aracılığıyla Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturduğu )"
47Y6.CD9.12.2003E. 2002/20114 K. 2003/9580"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Giriş Bildirgesi Düzenleyip SSK'ya Verdiği İddiasında Delillerin Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesince Yapılmasının Gerekmesi )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sanığın Sahte Giriş Bildirgesi Düzenleyip SSK'ya Verdiği İddiasında Kanıtların Takdir ve Tartışmasının Ağır Ceza Mahkemesince Yapılmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Sahte Giriş Bildirgesi Düzenleyip SSK'ya Verdiği İddiasında Kanıtların Takdir ve Tartışmasının Ağır Ceza Mahkemesince Yapılmasının Gerekmesi )"
47Y5.CD2.6.2003E. 2003/409 K. 2003/3380"MUHASEBECİNİN KDV. ÖDENMESİ İÇİN VERİLEN ÇEK BEDELİNİ MALEDİNMESİ ( İnancı Kötüye Kullanma - Zimmet Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
MUHASEBECİLERİN MÜKELLEF ADINA ÖDEME YAPMAK ÜZERE PARA ALMALARI ( Mecburi Meslek Kararlarına İlişkin Genelge İle Yasaklanmış Olması - Maledinmenin İnancı Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı )
ZİMMET ( Muhasebecinin Güvene Dayalı Olarak KDV. Ödenmesi İçin Verilen Çek Bedelini Maledinilmesi/Suçun Oluşmayacağı - İnancı Kötüye Kullanma )
İNANCI KÖTÜYE KULLANMA ( Muhasebecinin Güvene Dayalı Olarak KDV. Ödenmesi İçin Verilen Çek Bedelini Maledinilmesi - Zimmet Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
ZİMMET TUTARININ KOVUŞTURMADAN ÖNCE ÖDENMESİ ( Sanığın Cezasında 1/2 Oranında İndirim Yapılması Gereği )"
47Y6.CD18.10.2001E. 2001/12179 K. 2001/12492"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Serbest Muhasebeci Olan Sanığın Diğer Sanık Adına Sahte Sigorta Primleri Bordrosu Düzenleyerek Katılan Kuruma Vermesi )
SAHTECİLİK ( Serbest Muhasebeci Olan Sanığın Diğer Sanık Adına Sahte Sigorta Primleri Bordrosu Düzenleyerek Katılan Kuruma Vermesi-Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Serbest Muhasebeci Olan Sanığın Diğer Sanık Adına Sahte Sigorta Primleri Bordrosu Düzenleyerek Katılan Kuruma Vermesi-Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"

Madde 48

DANIŞTAY

48D8.D20.3.2009E. 2007/8500 K. 2009/1979"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN MESLEKTEN ÇIKARILMASI ( SSK ve Vergi Dairesine Yatırılmak Üzere Verilen Paraları Yatırmadığı Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçundan İki Kez Hüküm Giydiği İşlerinin Ruhsatsız Bir Kişice Yürütüldüğü - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MESLEKTEN ÇIKARILMA CEZASI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - SSK ve Vergi Dairesine Yatırılmak Üzere Verilen Paraları Yatırmadığı Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçundan İki Kez Hüküm Giydiği İşlerinin Ruhsatsız Bir Kişice Yürütüldüğü )
MESLEK ŞEREF VE HAYSİYETİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin SSK ve Vergi Dairesine Yatırılmak Üzere Verilen Paraları Yatırmadığı Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçundan İki Kez Hüküm Giydiği İşlerinin Ruhsatsız Bir Kişice Yürütüldüğü - Meslekten Çıkarma Cezasının Hukuka Uygun Olduğu )"
48D8.D6.11.1997E. 1997/3375 K. 1997/3189"SERBEST MUHASEBECİLİKTEN GEÇİCİ OLARAK MEN ( Birlik Disiplin Kurulunun İtirazın Reddine İlişkin Kararının Maliye Bakanlığının Onayıyla Kesinleşmesi )
MALİYE BAKANLIĞININ ONAYI ( Serbest Muhasebecilikten Mene İlişkin Birlik Disiplin Kuruluna Yapılan İtirazın Reddi )
TURMOB'UN İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN KARARLARI ( Maliye Bakanlığının Onayıyla Kesinleşeceği )"

Madde 49

YARGITAY

49Y7.CD21.3.2013E. 2010/4805 K. 2013/6818"MESLEK UNVANLARININ HAKSIZ KULLANILMASI ( Sanıkların Kayıtlı Olmadıkları Halde Muhasebecilik İcra Ettikleri İddiası/Üç Mükellef Adına Defter Tuttukları - Mali Müşavir veya Benzeri Ünvan Kullandıklarına Dair Delillerin Gösterilmesi Gereği )
KAYITLI OLMADIĞI HALDE MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİ İCRA ETMEK ( Sanıkların Üç Mükellef Adına Defter Tuttukları - Mali Müşavir veya Benzeri Ünvan Kullandıklarına Dair Delillerin Gösterileceği )
MÜKELLEF ADINA DEFTER TUTMAK ( Sanıkların Kayıtlı Olmadıkları Halde Muhasebecilik İcra Ettikleri İddiası/Üç Mükellef Adına Defter Tuttuları - Mali Müşavir veya Benzeri Ünvan Kullandıklarına Dair Delillerin Gösterilmesi Gereği )
MÜDAHİLLİK ( Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması İddiası - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının Müdahilliğine Karar Verilerek Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması İddiası - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının Müdahilliğine Karar Verilerek Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
49Y7.CD17.2.2004E. 2003/3981 K. 2004/1928"3568 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yasaklı Olduğu Dönemde Faaliyetlerine Devam Etmesi )
MESLEKİ FAALİYETTEN MEN CEZASI ALDIĞI DÖNEMDE FAALİYETLERE DEVAM ETME ( 3568 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )
MALİ MÜŞAVİR OLAN SANIĞIN MESLEKİ FAALİYETTEN MEN CEZASI ALDIĞI DÖNEMDE FAALİYETLERE DEVAM ETME ( 3568 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )"

Madde 50

DANIŞTAY

50D8.D28.1.2016E. 2015/9561 "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK ( "Nispi Aidatın Tespiti" Başlıklı Maddesinin İptali Ve Yürütmenin Durdurulması İstemi - Yasada Yer Almayan Düzenlemenin Yönetmelikle Yapılmasının Doğru Olmadığı )
YÖNETMELİKLE DÜZENLEME YAPMA ( Yıllık Aidatların Yasada Yer Almamasına Karşın Maktu ve Nisbi Aidatlar Olarak İkiye Ayrılarak Her Biri İçin Ayrı Ayrı Hesaplama Yöntemi Getirilmesinin İsabetsiz Olduğu - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin İptali )
NİSPİ AİDATIN TESPİTİ BAŞLIKLI MADDENİN İPTALİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik - Yasada Açıkça Öngörülmemesine Karşın Meslek Mensuplarının Yıllık Kazançlarının Belirlenen Oran Üzerinden Nispi Aidat Ödemesi Yönünde Düzenlemenin İsabetsiz Olduğu )"
50IDDGK7.4.2005E. 2003/879 K. 2005/230"SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJI ( Şirket Kanuni Merkezi Dışında Staj Yapılamayacağı )
ŞİRKET KANUNİ MERKEZİ ( Dışında Staj Yapılamayacağı - Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı )
STAJ ( Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı - Şirket Kanuni Merkezi Dışında Yapılamayacağı )"
50D8.D16.9.2003E. 2002/5663 K. 2003/3312"İPTAL DAVASI ( Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajının İptaline İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu İptal Davası Olması )
KANUNİ MERKEZ ( Davacının Staj Yaptığı Yerin Kanuni Şirket Merkezinden Farklı Olduğu Kabul Edilse Dahi Şiirketin Fiilen Yürütüldüğü Yere Bakılmasının Gerekmesi )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ( Davacının Stajının Salt Yasal Merkezde Yapılmadığından Bahisle İdarece İptaline Karar Verilmiş Bulunmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ŞİRKET MERKEZİ ( Somut Olayda Davacının Stajını Yapmış Olduğu Şirketin Yönetilminin Kanuni Merkez İçersinde Bulunmaması Ayrıca Bir Fiili Yönetim Merkezinin de Bulunması )
STAJ Davacının Stajının Salt Yasal Merkezde Yapılmadığından Bahisle İdarece İptaline Karar Verilmiş Bulunmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
50IDDGK8.6.2001E. 2000/220 K. 2001/545"SERBEST MUHASEBECİLİK STAJINI BİTİRİP STAJ DEĞERLENDİRME SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN DAVACIYA SERBEST MUHASEBECİ RUHSATI VERİLMEMESİ ( İşlemin ve Dayanağı Olan Yönetmeliğin İptali Talebi - Bu Sınavın Stajın Yeterliliğini Ölçme Amacına Yönelik Bir Değerlendirme Olması ve Yasaya Aykırı Olmaması )
MUHASEBECİLİK STAJINI BİTİRİP STAJ DEĞERLENDİRME SINAVINDA BAŞARISIZ OLNA DAVACI ( Serbest Muhasebecilik İçin Sınav Şartı Bulunmadığı Gerekçesiyle İşlemin ve Dayanağı Olan Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi - Sınavın Stajın Yeterliliğini Ölçmeye Yönelik Bir İşlem Olması ve Yasaya Aykırı Olmaması )
SINAV ŞARTI GETİREN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi Talebi - Yönetmelikle Getirilen Staj Değerlendirme Sınavının Stajın Yeterliliğini Ölçmeye Yönelik Bir İşlem Olması ve Yasaya Aykırı Olmaması )
STAJ DEĞERLENDİRME SINAVININ YASAYA AYKIRI OLDUĞU İDDİASI ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi Talebi - Sınavın Stajın Yeterliliğini Ölçme Amaçlı ve Stajın Parçası Olan Bir İşlem Olması/Yasaya Aykırılıktan Bahsedilememesi )"
50D8.D15.11.2000E. 1997/5877 K. 2000/7555"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( Maliye Bakanlığının Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasını Talep Edip Edememesi )
MALİYE BAKANLIĞININ İDARİ VE MALİ DENETİM YETKİSİ ( TÜRMOB Üzerinde-Bakanlığın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasını Talep Edip Edememesi )
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI TALEP ETME YETKİSİ ( Maliye Bakanlığının TÜRMOB'dan-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği )"
50D9.D23.9.1999E. 1998/2706 K. 1999/3234"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Serbest Muhasebeci Olan Yükümlünün Satın Aldığı Mobilya Emtiasından Dolayı Amortisman Usulüne Göre İndirmesi Gereken KDV'nin Haksız Yere Tamamını İndirmesi )
KAÇAKÇILIK VE USULSÜZLÜK CEZASI ( Serbest Muhasebeci Olan Yükümlünün Satın Aldığı Mobilya Emtiasından Dolayı Amortisman Usulüne Göre İndirmesi Gereken KDV'nin Haksız Yere Tamamını İndirmesi )
MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ ( Ücretin Asgari Miktarının Tarife İle Belirlenmesi )"
50D8.D15.6.1999E. 1996/5204 K. 1999/3906"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVINA GİRME HAKKI VE BU HAKKIN SINIRLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ
SINAV YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Sınavının Esaslarına İlişkin )"
50VDDGK28.5.1999E. 1997/359 K. 1999/710"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ VERİLMESİ ( Birinci Derecede İmza Yetkisi )
BİRİNCİ DERECEDE İMZA YETKİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Alınması Bakımından Kimlerin Bu Yetkiye Sahip Sayılacağı )
3568 SAYILI YASA UYARINCA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Hukuka Aykırı Olmadığı )"
50IDDGK28.5.1999E. 1997/633 K. 1999/705"SERBEST MUHASEBECİLİK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN VE DAYANAĞI SINAVA İLİŞKİN STAJ YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ
STAJ YÖNETMELİĞİ UYARINCA STAJINI TAMAMLAYIP SERBEST MUHASEBECİLİK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ REDDEDİLEN KİŞİNİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ
SINAVIN NİTELİĞİ VE KANUNİLİĞİ ( Serbest Muhasebecilik Stajını Başarıyla Bitiren Adaylara Uygulanan Değerlendirme Sınavının )"
50IDDGK28.5.1999E. 1997/551 K. 1999/706"AİDATLARINI ÖDEMEYEN ÜYELERİN ODA SEÇİMİNDE OY KULLANAMAYACAKLARINA İLİŞKİN HÜKMÜN İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğindeki )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDEKİ AİDATLARINI ÖDEMEYEN ÜYELERİN ODA SEÇİMİNE KATILAMAYACAĞI HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ
ODA SEÇİMLERİNE KATILMAYI YASAKLAYAN HÜKMÜN İPTALİ ( Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin Aidatlarını Ödemeyen Üyelere İlişkin )"
50IDDGK28.5.1999E. 1997/430 K. 1999/708"KANUNUN YÖNETMELİKLE DÜZENLENMESİNİ ÖNGÖRDÜĞÜ KONULARI GENELGE İLE DÜZENLEMEK ( TURMOB 96/2 Sayılı Mecburi Meslek Kararı )
TURMOB 96/2 SAYILI MECBURİ MESLEK KARARI GENELGESİ ( Bazı Maddelerin İptali - Kanunun Yönetmelikle Düzenlenmesini Öngördüğü Konular )
GENELGE İLE DÜZENLENEMEYECEK KONULAR ( TURMOB 96/2 Sayılı Mecburi Meslek Kararı - Kanunun Yönetmelikle Düzenlenmesini Öngördüğü )"
50IDDGK28.5.1999E. 1997/359 K. 1999/710"YMM BELGESİ VERİLMESİ ( Genel Müdürlük Yönetim Kurulu Üyeliğinde 1.Derecede İmza Yetkisi - Bilançoların Aktif Toplamları )
GENEL MÜDÜRLÜK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDE 1.DERECEDE İMZA YETKİSİ ( YMM Belgesi Verilmesi )
BİLANÇOLARIN AKTİF TOPLAMLARININ YILLIK ORTALAMASI ( YMM Belgesi Verilmesi )"
50D8.D3.5.1999E. 1997/231 K. 1999/2659"SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR STAJININ TAMAMLANMASINDAN SONRA YAPILAN SINAVLAR ( Kanuna Aykırılıkları İddiası )
SINAVIN STAJIN BİR PARÇASI OLMASI VE KANUNA AYKIRILIĞININ İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ ( Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajları Sonunda Uygulanan )
STAJ BİTİMİNDE UYGULANAN SINAVLARIN İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerine )"
50D8.D4.6.1997E. 1995/5296 K. 1997/1988"İPTAL DAVASI ( Türkiye Serbest Muhasebeciler Odası Birliğinin Vergi Denetmeni Olan Davacıya Yeminli Mali Müşavirlik Verilmemesi Yönündeki İşlemi )
VERGİ DENETMENLİĞİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Verilmemesi İşleminde Hukuka Aykırılık Olmaması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ ( Vergi Denetmeni Olan Şahsa Belge Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAPMIŞ OLMA ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Alınması Şartı )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ ALANLAR VE MESLEKİ YETERLİLİK SINAVINI VERMİŞ OLANLAR ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Almak İçin Sınava İhtiyaç Olmaması )"
50D8.D29.5.1997E. 1996/2630 K. 1997/1885"SERBEST MUHASEBECİ RUHSATI ( Staj Değerlendirme Yoklamasına Girmeyenlere Verilmeyeceği )
SERBEST MUHASEBECİ YOKLAMASI ( Girmeyenlere Serbest Muhasebeci Ruhsatı Verilmeyeceği )"
50D8.D26.5.1997E. 1997/1979 K. 1997/1847"SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİNİN REDDİ ( Maliye Bakanlığına İtiraz Edilebileceği )
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddedilmesi Halinde Takip Edilmesi Gereken Yol )
MALİYE BAKANLIĞINA İTİRAZ ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddi )"
50D8.D6.5.1997E. 1996/1525 K. 1997/1501"DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 34. Maddesindeki Aidat Borcuna İlişkin İbare )
AİDAT BORCU ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 34. Maddesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
GENEL KURULDA OY KULANMA ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 34. Maddesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ`NİN 34. MADDESİ ( Aidat Borcu ve Oy Kullanmaya İlişkin İbarenin Hukuka Uygun Olmadığı )"
50D4.D9.2.1994E. 1993/1805 K. 1994/618"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ( İstisna ve İndirimlerden Yararlanmak İçin Vergi Dışı Tutulan İşlemler )
TASDİK ZORUNLULUĞU KAPSAMI ( Yeminli Mali Müşavirlerin İstisna ve İndirimlerden Yararlanmak İçin )"

Geç. Madde 1

DANIŞTAY

Geç.1D8.D1.6.2000E. 1998/860 K. 2000/4280"İPTAL DAVASI ( Araştırma Fonu Saymanı Olan Davacının Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptalini İstemesi )
SERBEST MUHASEBECİ RUHSATI ( Ruhsat Alabilme Şartları )
MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİN KONUSU ( Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait Teşebbüs ve İşletmelerin Defterlerini Tutmak Bilanço Kar Zarar Tablosu ve Beyannameleri İle Diğer Belgelerini Düzenlemek )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ OLANLAR ( Serbest Muhasebeci Olabilmeleri )"
Geç.1D8.D28.9.1999E. 1997/3020 K. 1999/4711"ÜNİVERSİTEDE BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANI OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Talebinin Reddi İşleminin İptali Talebi )
SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Üniversitede Bütçe Dairesi Başkanı Olarak Çalışan Davacının )
BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANININ SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI TALEBİ ( Üniversitenin Kanunda Öngörülen Anlamda Kamu Kuruluşu Niteliğinde Olmaması )"
Geç.1D8.D9.12.1998E. 1997/4204 K. 1998/4140"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATININ İPTALİ ( Maliye Bakanlığının Başvurusunun Turmob Tarafından Reddi-Yeminli Mali Müşavirlik Yapabilecekler )
BİRİNCİ DERECEDE İMZA ATMA YETKİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Bakımından )"
Geç.1D8.D22.1.1997E. 1994/7189 K. 1997/148"SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI ( Birinci Derece İmza Yetkisini Haiz Olarak Muhasebenin Sevk ve İdaresinden Sorumlu Olarak Çalışmış Olanlar )
MUHASEBENİN SEVK VE İDARESİNDEN SORUMLU OLARAK ÇALIŞMIŞ OLANLAR ( Birinci Derecede İmza Yetkisini Haiz Olanların Serbest Muhasebeci Ruhsatı Alabilmesi )"
Geç.1D8.D28.3.1991E. 1989/1342 K. 1991/614"3568 SAYILI YASANIN GEÇİCİ MADDELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 9. Maddenin Kanuna Aykırılığının Söz Konusu Olmadığı )
SERBEST MUHASEBECİLİK ( 3568 Sayılı Yasanın Geçici Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesinin Kanuna Aykırı Olmadığı )"

Geç. Madde 2

DANIŞTAY

Geç.2D8.D5.11.2007E. 2006/4201 K. 2007/5695"SINAVSIZ OLARAK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİ ( 3568 S.K.'da Öngörülen 6 Aylık Süre İçersinde Davacının Başvuruda Bulunduğu Ancak Gerekli Belgeleri Temin Etmediği - İstemin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
GEREKLİ BELGELERİN TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI VERİLMEMESİ ( 3568 S.K.'da Öngörülen 6 Aylık Süre İçersinde Davacının Başvuruda Bulunduğu Ancak Gerekli Belgeleri Temin Etmediğinin Dikkate Alınacağı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİ ( 3568 S.K.'da Öngörülen 6 Aylık Süre İçersinde Davacının Başvuruda Bulunduğu Ancak Gerekli Belgeleri Temin Etmediği - İstemin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )"
Geç.2D8.D10.10.2003E. 2002/5383 K. 2003/3940"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI ( 10 Yılını Tamamlayan Özel Banka Müfettişlerinin Kabul Edilmesinde Başarılı Olmaları Halinde Ruhsat Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZEL BANKA MÜFETİŞLERİ ( 10 Yılını Tamamlayan - YMM Sınavına Kabul Edilmesinde Başarılı Olmaları Halinde Ruhsat Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
Geç.2D8.D8.3.2000E. 1998/319 K. 2000/2097"İPTAL DAVASI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı Verilmesi Yolundaki Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
MALİ DENETİMDEN SORUMLU OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Kişiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi İçin Verilmesi İçin Yeterli Olmaması )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Mali Denetimden Sorumlu Olarak Çalışılmasının Kişiye Ruhsat Verilmesi İçin Yeterli Olmaması )"
Geç.2D8.D2.11.1999E. 1997/1075 K. 1999/5717"ÖZEL İDARELER VE BELEDİYELER KEFALET SANDIĞI KURUMU ÇALIŞANI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Talebi )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK İZİN BELGESİ TALEBİ ( Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Kurumunda Çalışan Davacının )
KAMU İKTİSADİ KURULUŞU NİTELİĞİ BULUNMAYAN KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNDE ÇALIŞAN DAVACI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Talebi )"
Geç.2D8.D13.9.1999E. 1998/6858 K. 1999/4426"İPTAL DAVASI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi İçin Başvuran Davacının İsteminin Reddedilmesi )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK İZİN BELGESİ ( Kamu Kurumlarının Muhasebe Birimlerinde Birinci Derecede İmza Yetkisine Haiz Olarak En Az Beş Yıl Çalışanlara Verilmesi )
KAMU KURULUŞLARININ MUHASEBE BÖLÜMÜNDE EN AZ BEŞ YIL ÇALIŞMA ŞARTI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartı )"
Geç.2D8.D23.3.1998E. 1996/3605 K. 1998/1080"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATININ İADESİ ( Tekrar Odaya Girebilmek İçin Sınava Girmek Zorunluluğunun Olmaması )
ODA KAYDINI SİLDİREN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ( Tekrar Odaya Girebilmek İçin Sınava Girmek Zorunluluğunun Olmaması )
SINAVA GİRMEK ZORUNLULUĞUNUN OLMAMASI ( Odadan Kaydını Sildiren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Tekrar Odaya Girebilmesi )"
Geç.2D8.D9.5.1997E. 1995/2133 K. 1997/1535"MUHASEBENİN FİİLEN SEVK VE İDARESİNDEN SORUMLU OLMAK ( Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Belgesi Verilmesi İçin )
SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ ( Muhasebenin Fiilen Sevk ve İdaresinden Sorumlu Olmak )"
Geç.2VDDGK7.3.1997E. 1995/717 K. 1997/212"MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ VERİLMESİ ( Kamu Kurumunda Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Olarak Çalışmış Kişi )
KAMU KURUMUNDA MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI OLARAK ÇALIŞMIŞ KİŞİ ( Mali Müşavirlik Belgesi Verilmesi Gereği )"
Geç.2IDDGK7.3.1997E. 1995/717 K. 1997/212"KAMU KURULUŞUNUN MUHASEBECİSİ ( Mali Müşavir İzin Belgesi )
MALİ MÜŞAVİR İZİN BELGESİ ( Kamu Kuruluşunun Muhasebesi )"
Geç.2D10.D7.3.1997E. 1995/717 K. 1997/212"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ ( Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanı ve Genel Müdürlük Döner Sermaye Muhasebe Müdürü )
MUHASEBESİ BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTULAN GENEL MÜDÜRLÜK ( Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanı ve Döner Sermaye Muhasebe Müdürüne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi Verilip Verilmemesi )
MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi Verilip Verilmemesi )"

Geç. Madde 3

YARGITAY

Geç.3Y4.HD30.11.2005E. 2004/14672 K. 2005/12846"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASINDAN KAYDIN SİLİNMESİ TALEBİ ( Verilen Mührün İadesinin Mümkün Olmadığı Belirtilmiş İse de İdari Yargı Kararıyla Davalının Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Almaya Hak Kazanmadığı - Ayrıca Ruhsatın İptali Gerekmediği )
MÜHRÜN İADESİ TALEBİ ( Verilen Mührün İadesinin Mümkün Olmadığı Belirtilmiş İse de İdari Yargı Kararıyla Davalının Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Almaya Hak Kazanmadığı - Ayrıca Ruhsatın İptali Gerekmediği )
RUHSATIN İPTALİ ( Verilen Mührün İadesinin Mümkün Olmadığı Belirtilmiş İse de İdari Yargı Kararıyla Davalının Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Almaya Hak Kazanmadığı - Ayrıca Ruhsatın İptali Gerekmediği )"

DANIŞTAY

Geç.3D8.D7.6.2000E. 1998/6473 K. 2000/4467"İPTAL DAVASI ( Gümrük Baş Kontrolörünün Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı İsteminin Reddi İdari İşleminin İptali İstemi )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Gümrük Kontrolörlerinin Bu Ruhsatı Alması İçin Gerekli Oan Şartlar )
GÜMRÜK KONTROLÖRLERİ ( Teminli Mali Müşavir Olabilmeleri İçin aranan Şartlara Uygun Olup Olmaması )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ ALANLAR ( Yeminli Mali Müşavir Olmaya Hak Kazanabilmeleri )"
Geç.3D8.D5.11.1999E. 1998/3118 K. 1999/5846"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI TALEBİ ( Şirkette 12 Yıldan Beri Muhasebe ve Mali İşlerden Birinci Dereceden Sorumlu Olan Davacının )
ŞİRKETTE MUHASEBE VE MALİ İŞLERDEN BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU OLAN DAVACI ( Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Talebi )
MUHASEBE VE MALİ İŞLERDEN BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU OLAN ŞİRKET YÖNETİCİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Talebi )"
Geç.3VDDGK28.5.1999E. 1997/359 K. 1999/710"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ VERİLMESİ ( Birinci Derecede İmza Yetkisi )
BİRİNCİ DERECEDE İMZA YETKİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Alınması Bakımından Kimlerin Bu Yetkiye Sahip Sayılacağı )
3568 SAYILI YASA UYARINCA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Hukuka Aykırı Olmadığı )"
Geç.3IDDGK28.5.1999E. 1997/359 K. 1999/710"YMM BELGESİ VERİLMESİ ( Genel Müdürlük Yönetim Kurulu Üyeliğinde 1.Derecede İmza Yetkisi - Bilançoların Aktif Toplamları )
GENEL MÜDÜRLÜK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDE 1.DERECEDE İMZA YETKİSİ ( YMM Belgesi Verilmesi )
BİLANÇOLARIN AKTİF TOPLAMLARININ YILLIK ORTALAMASI ( YMM Belgesi Verilmesi )"
Geç.3D8.D9.12.1998E. 1997/4204 K. 1998/4140"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATININ İPTALİ ( Maliye Bakanlığının Başvurusunun Turmob Tarafından Reddi-Yeminli Mali Müşavirlik Yapabilecekler )
BİRİNCİ DERECEDE İMZA ATMA YETKİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Bakımından )"
Geç.3D8.D12.11.1998E. 1998/2455 K. 1998/3692"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Gümrük Başkontrolörünün Alıp Alamayacağı )
GÜMRÜK BAŞKONTROLÖRÜ ( Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Alıp Alamayacağı )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ ( Gümrük Başkontrolorü )"
Geç.3D8.D27.12.1995E. 1994/5102 K. 1995/4710"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ ( Banka Müdürü Olarak Çalışmış Kişiye Verilip Verilmeyeceği )
BANKA MÜDÜRLÜĞÜ YAPMIŞ OLMAK ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Alınmasını Sağlayıp Sağlamayacağı )"
Geç.3D8.D2.3.1994E. 1993/1296 K. 1994/708"GÜMRÜK MÜFETTİŞİ ( Gümrük Yasası Uyarınca Vergi İnceleme Yetkisi Alıp Yeterlik Sınavını Veren - Yeminli Mali Müşavirlik İzin Belgesi Verilmesi Gerektiği )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK İZİN BELGESİ ( Gümrük Yasası Uyarınca Vergi İnceleme Yetkisi Alıp Yeterlik Sınavını Veren Gümrük Müfettişi - Verilmesi Gerektiği )"

Geç. Madde 4

DANIŞTAY

Geç.4D4.D9.2.1994E. 1993/1805 K. 1994/618"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ( İstisna ve İndirimlerden Yararlanmak İçin Vergi Dışı Tutulan İşlemler )
TASDİK ZORUNLULUĞU KAPSAMI ( Yeminli Mali Müşavirlerin İstisna ve İndirimlerden Yararlanmak İçin )"