Önceki Endeks ( Madde 21-31)

MADDE 1-12 / 13-14 / 15-20 / 21-31 / 32-48

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 32

YARGITAY

32Y20.HD19.9.2017E. 2016/530 K. 2017/6522"KISMİ İLAN SÜRESİ İÇERİSİNDE AÇILAN ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Yapılacak Keşifte Tarım Uzmanı Bilirkişi Olarak Ziraat Mühendisine İnceleme Yaptırılıp Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılabilecek Kültür Arazisi Niteliğinde Olup Olmadığı Belirlenip Bu Yolda Rapor Alınması Gerektiği )
ZİLYETLİK DURUMU ( Kısmi İlân Süresi İçerisinde Açılan Orman Kadastrosuna İtiraz - Zilyetlik Tanıkları Taşınmazlar Başında Dinlenmeli Zilyetliğin Ne Zaman Başladığı Kaç Yıl Süreyle Ne Şekilde Devam Ettiği Sorulup Kesin Tarih ve Olgulara Dayalı Açık Yanıtlar Alınıp Tesbit Tarihine Kadar Tapu Miktar Fazlası Kısımların Hangi Gerçek Kişiler Yararına Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
TAPU KAYITLARI ( Dayanak Tapu Kayıtları Değişebilir Sınırları İçerdiğinden Yöntemince Zemine Uygulanıp 3402 S. Kanun'un 20/C Ve 32/3 Md. Gereğince Yüzölçümüne Değer Verilerek Kapsamları Ayrı Ayrı Belirlenmesi Gerektiği - Kısmi İlân Süresi İçerisinde Açılan Orman Kadastrosuna İtiraz )"
32Y20.HD22.6.2015E. 2015/8184 K. 2015/6135"HAVA FOTOĞRAFLARI VE AMENAJMAN ( Orman Kadastro Tespitine İtiraz - Mahkemece Hava Fotoğrafları ve Varsa Amenajman Planı İlgili Yerlerden Getirtilip Çekişmeli Taşınmaz İle Birlikte Çevre Araziye de Uygulanmak Suretiyle Taşınmazın Öncesinin Bu Belgelerde Ne Şekilde Nitelendirildiği Belirlenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN KONUMUNUN TESPİTİ ( Orman Kadastro Tespitine İtiraz - Keşifte Taşınmazın Dört Yönden Renkli Fotoğrafları Çektirilip Onaylanarak Dosyaya Ekleneceği/Orijinal-Renkli Memleket Haritasının Ölçeği Kadastro Paftası Ölçeğine Kadastro Paftası Ölçeği de Memleket Haritası Ölçeğine Çevrildikten Sonra Her İki Harita Birbiri Üzerine Aplike Edileceği )
TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN BELİRLENMESİ ( Orman Kadastro Tespitine İtiraz - Mahkemece Hava Fotoğrafları ve Varsa Amenajman Planları Çekişmeli Taşınmaz İle Birlikte Çevre Araziye de Uygulanmak Suretiyle Taşınmazın Öncesinin Bu Belgelerde Ne Şekilde Nitelendirildiği Belirlenerek Sonuca Gidileceği )"
32Y20.HD25.6.2013E. 2013/5178 K. 2013/7172"KADASTRO ÖNCESİ NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığı Kabul Edilmeli ve Tapu Kaydı Kapsamında Kalan Alanın Orman İçi Açıklık Olması Durumunda Orman İçi Açıklıkların Tapu Kaydına Dayalı Olarak Kazanılabileceği Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MİKTAR FAZLASI ( Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığı Kabul Edilmeli ve Tapu Kaydı Kapsamında Kalan Alanın Orman İçi Açıklık Olması Durumunda Orman İçi Açıklıkların Tapu Kaydına Dayalı Olarak Kazanılabileceği Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN KONUMU ( Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Yalnız Büro İncelemesine Değil Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Rapor Alınmalı Taşınmazın Orman mı Yoksa Orman İçi Açıklık Alanlarda mı Kaldığının Tam Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Öncesi Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Tapu Kaydı Kapsamında Kalan Alanın Orman İçi Açıklık Olması Durumunda Orman İçi Açıklıkların Tapu Kaydına Dayalı Olarak Kazanılabileceği Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
32Y20.HD23.1.2013E. 2012/12928 K. 2013/178"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Davada Taraf Olarak Gösterilmeyen Kişilerin Hisse ve Tespite İlişkin İtiraz Ettiği - Uzman Orman Yüksek Mühendisleri Arasından Seçilecek Bir Orman Mühendisi Bir Fen Elemanı Bilirkişi Aracılığıyla Yeniden İnceleme ve Keşif Yapılacağı )
DAVADA TARAF OLARAK GÖSTERİLMEYEN KİŞİLERİN KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ETMESİ ( Uzman Orman Yüksek Mühendisleri Arasından Seçilecek Bir Orman Mühendisi Bir Fen Elemanı Bilirkişi Aracılığıyla Yeniden İnceleme ve Keşif Yapılması Gereği )
KEŞİF ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Davada Taraf Olarak Gösterilmeyen Kişilerin Hisse ve Tespite İlişkin İtiraz Ettiği - Uzman Orman Yüksek Mühendisleri Arasından Seçilecek Bir Orman Mühendisi Bir Fen Elemanı Bilirkişi Aracılığıyla Yeniden İnceleme ve Keşif Yapılması Gereği )
BİLİRKİŞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Davada Taraf Olarak Gösterilmeyen Kişilerin Hisse ve Tespite İlişkin İtiraz Ettiği - Uzman Orman Yüksek Mühendisleri Arasından Seçilecek Bir Orman Mühendisi Bir Fen Elemanı Bilirkişi Aracılığıyla Yeniden İnceleme ve Keşif Yapılması Gereği )"
32Y20.HD25.6.2012E. 2012/5809 K. 2012/9459"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Mahkemece Soyut Beyana Dayanılarak Eksik İnceleme Yapıldığı - Tapu Kaydı Sabit Sınırlı Olmadığından Tapu Kaydının Kapsadığı Değişebilir Sınırları Tayin Edileceği/Çekişmeli Taşınmazın Tapu Kaydı Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirleneceği )
TAPU KAYITLARININ KAPSADIĞI DEĞİŞEBİLİR SINIRLARIN TAYİNİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Tapu Kaydı Sabit Sınırlı Olmadığından Tapu Kaydının Kapsadığı Değişebilir Sınırları Tayin Edileceği/Çekişmeli Taşınmazın Tapu Kaydı Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirleneceği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Belgesiz - Tapulu Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )
BİLİRKİŞİ KURULU ( 2/B Uygulaması Sonucu Kadastro Tespitine İtiraz - Uzman Serbest Orman Mühendisleri Arasından Seçilecek İki Harita Mühendisi veya Olmadığı Takdirde İki Tapu Fen Elemeanından Oluşacak Kurulla İnceleme ve Keşif Yapılacağı )
DEĞİŞEBİLİR SINIRLAR ( Kadastro Tespitine İtiraz - 3402 SK. 20/c ve 32/3 Maddeleri Gereğince Yüzölçümüne Değer Verilerek Kapsamının Belirleneceği/Çekişmeli Taşınmazın Tapu Kaydı Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirleneceği )
SOYUT BEYAN ( Mahkemece Dayanılarak Hüküm Kurulduğu - Tapu Kaydı Sabit Sınırlı Olmadığından Tapu Kaydının Kapsadığı Değişebilir Sınırları Tayin Edileceği/Çekişmeli Taşınmazın Tapu Kaydı Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirleneceği/Kadastro Tespitine İtiraz )"
32Y20.HD29.5.2012E. 2012/5210 K. 2012/8221"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kayıt Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Ormandan Açma Yapılarak Kazanılmaya Çalışıldığı ve Ormanların Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasına Olanak Bulunmadığı Gözetilerek Kayıt Miktar Fazlası Bölümün Tamamının Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tescili Gerektiği )
ORMAN SINIRLANDIRMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Kayıt Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Ormandan Açma Yapılarak Kazanılmaya Çalışıldığı/Ormanların Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasına Olanak Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
ORMANDAN AÇMA YAPMA ( Ormanların Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasına Olanak Bulunmadığı Gözetilerek Sınırda Bulunan Ormandan Açma Yapılarak Kazanılmaya Çalışılan Kayıt Miktar Fazlası Bölümün Tamamının Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tescili Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
MİKTAR FAZLASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Kayıt Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Ormandan Açma Yapılarak Kazanılmaya Çalışıldığı/Ormanların Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasına Olanak Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )"
32Y20.HD10.5.2012E. 2012/5844 K. 2012/7030"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kendi Adına Tesbit Edilen Parselin Eksik Ölçüldüğü - Mahkemece Yapılan Araştırma ve İnceleme Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı Gerekli Hususlar Gözetilmeksizin Eksik İnceleme ve Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Yazılı Biçimde Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazların Orman Niteliğindeki Taşınmazlara Hudut Olduğu Saptanmasına Rağmen Orman Niteliğinde Olup Olmadıkları Hususunda Bir Araştırma Yapılmamış Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
TAPU KAYITLARI ( Davacıların Dayandıkları Tapu Kayıtlarının İlk Oluşumundan İtibaren Tüm Gittileri ve Krokileri Revizyon Gördüğü Tüm Parsel Tutanakları Getirtilip Sınırlarının Dört Sınır İtibarıyla Taşınmazlara Uyup Uymadıklarının Saptanmadığı - Kadastro Tespitine İtiraz )
KEŞİF ( Kadastro Tespitine İtiraz - İmar İhya ve Zilyetliğin Hangi Tarihte Başlanılıp Tamamlandığı Zilyetlik ve Tasarruf Edilen Yerlerden Olup Olmadığı Taşınmazların Bitki Örtüsü Toprak Yapısı ve Eğimi Belirlenmesi Gerektiği )"
32Y20.HD14.7.2011E. 2011/4638 K. 2011/9343"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu - Davalılar Hazine ve Orman Yönetimi Yasal Hasım Olmadıkları Halde Yargılama Giderlerinin Davacılar Üzerinde Bırakılmasının İsabetsizliği )
ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu/Davalılar Hazine ve Orman Yönetimi Yasal Hasım Olmadıkları Halde Yargılama Giderlerinin Davacılar Üzerinde Bırakılmasının İsabetsizliği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu - Davalılar Hazine ve Orman Yönetimi Yasal Hasım Olmadıkları Halde Yargılama Giderlerinin Davacılar Üzerinde Bırakılmasının İsabetsizliği )"
32Y20.HD13.7.2011E. 2011/5822 K. 2011/9280"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Kapsamı Belirlenerek Asıl Taşınmazın Kapsamı ve Orman veya Ormandan Açma Değilse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
ORMANDAN AÇMA ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Kapsamı Belirlenerek Asıl Taşınmazın Kapsamı ve Orman veya Ormandan Açma Değilse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığının Kabulü Gerektiği )
TAPU KAYDI OLUŞTURULMASI ( Durumunda O Yerin Orman Sayılmayacağı ve Yasa Gereği Zeytincilik Parseli Olarak Belirlenip Tahsis Edilmeyen Yerin Aşılanmak Suretiyle Kazanılması Mümkün Olmadığı Göz Önünde Bulundurularak Karar Verilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
32Y20.HD12.7.2011E. 2011/6962 K. 2011/9144"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Öncesi Orman Olan Bir Yer Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gerektiği )
ORMAN SAYILAN YER ( Tapu İptali ve Tescil - Öncesi Orman Olan Bir Yer Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gerektiği )
TAPU KAYDININ DEĞİŞEBİLİR SINIRLARI İÇERMEMESİ ( Yöntemince Zemine Uygulanıp 3402 S. Yasa'nın 20/C ve 32/3 Md. Gereğince Yüzölçümüne Değer Verilmesi Gerekip Gerekmediği Üzerinde Durulması Gerektiği )"
32Y16.HD19.4.2011E. 2011/1276 K. 2011/1993"KADASTRO TESPİTİNE DAYALI DAVA ( Malik Hanesinin Açık Olması Halinde Hakimin Re'sen Delilleri Toplayarak Taşınmazın Kimin Adına Tescil Edileceğine Karar Vermekle Yükümlü Olduğu - Mahkemece Verilen Sürede Keşif Avansının Yatırılmadığından Bahsile Davanın Reddi Kararının Hatalı Olduğu )
MALİK HANESİ AÇIK TAPU KAYDI ( Kadrastro Tesptinden Kaynaklı Dava - Malik Hanesinin Açık Olması Halinde Hakimin Re'sen Delilleri Toplayarak Taşınmazın Kimin Adına Tescil Edileceğine Karar Vermekle Yükümlü Olduğu )
KEŞİF AVANSININ SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( Verilen Süre Yetersiz Olması ve Davanın Niteliği Gözetildiğinde Davanın Reddi Kararının Hatalı Olduğu - Malik Hanesi Açık Kaydın Hakim Tarafından Delilleri Toplanarak Kimin Adına Tescil Edileceğinin Belirlenmesi Gereği )"
32Y20.HD1.11.2010E. 2010/10358 K. 2010/13426"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Yüzölçüme Değer Verilerek Kapsamı Belirlenmeli ve Asıl Taşınmazın Kapsamı Orman veya Ormandan Açma Değil İse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapmak Suretiyle Oluştuğunun Kabulü Gerektiği )
ORMANDAN AÇMA ( Orman Kadastrosuna İtiraz - Asıl Taşınmazın Kapsamı Orman veya Ormandan Açma Değil İse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapmak Suretiyle Oluştuğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
TAPU KAYDI ( Orman Kadastrosuna İtiraz - Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Yeterli Rapor Alınmalı Davacı Taraf İle Tapu Maliki Arasında Akdi veya İrsi İlişki Kanıtlandığı Takdirde Dayanılan Tapu Kaydı Genişletilebilir Sınırları da İçerdiğinden Komşu Kayıtlardan Yararlanmak Gerektiği )"
32Y20.HD20.9.2010E. 2010/7286 K. 2010/10813"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman veya Ormandan Açma Değilse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
ORMAN SAYILAN YER ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Orman veya Ormandan Açma Değilse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
MİKTAR FAZLASI ( Dayanılan Tapunun Memleket Haritasında Yeşil Alanda Kalan Kısmının Hukuki Değerini Yitirdiği - Orman veya Ormandan Açma Değilse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği )"
32Y20.HD14.6.2010E. 2010/5463 K. 2010/8311"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Daha Önce Taşınmazın Üzerinde Bulunan Meşe Ağaçlarının İnsan Baskısı İle Ortadan Kaldırılması Nedeniyle Toprak Altında Kalan Köklerinin Baskının Ortadan Kalkması Halinde Yeniden Filizlenip Ormana Dönüşeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
MEŞE AĞAÇLARI ( İnsan Baskısı İle Ortadan Kaldırılması Nedeniyle Toprak Altında Kalan Köklerinin Baskının Ortadan Kalkması Halinde Yeniden Filizlenip Ormana Dönüşeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
MİKTAR FAZLASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazların Meşelik Cinsi İle Tespit Tutanakları Düzenlenmiş Olması Nedeniyle Meşe Ağacı Tohumu ve Ağır Tohumlu Ağaçlar Grubu İçerisinde Yer Aldığı/Ziraat Alanları İçerisinde Çimlenip Yetişmesinin Mümkün Olamayacağı )"
32Y20.HD7.4.2008E. 2008/447 K. 2008/5518"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yanlış Taşınmaza Yapılan Tescil İşleminin Eski Tapu Kaydı ve Bilirkişi Marifetiyle Yapılacak Keşifle Düzeltilmesi Gerektiği )
KADASTRO TESPİTİNDE ESKİ TAPU ( Kamulaştırma İşleminin Mahkemece Tesis Edildikten Sonra Hazine Adına Tescil Edilmesi Gerektiği )
KAZANILMIŞ HAK ( Kadastro İşlemi Sırasında Tapu Sicil Müdürlüğünün Farklı Taşınaz İçin Gönderdiği Kroki Sonucu Yanlış Taşınmazın Hazine Adına Orman Olarak Tescil Edilmesi )"
32Y20.HD24.3.2008E. 2008/1847 K. 2008/4620"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Konumunu Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Ayrı Renklerle İşaretli ve Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Duraksamaya Yer Vermeyecek Nitelikte Kroki Düzenlettirilmesi Gereği )
KROKİ DÜZENLETTİRİLMESİ ( Çekişmeli Taşınmazın Konumunu Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Ayrı Renklerle İşaretli ve Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Duraksamaya Yer Vermeyecek Nitelikte Kroki Düzenlettirilmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
ORMAN SAYILAN TAŞINMAZ ( Taşınmaz ve Çevresinin Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Belirlenmesi Halinde Dayanak Vergi Kayıtları Sınırda Orman Bulunduğu ve Açık Yön Bırakmadan Taşınmazı Kapsamadığından Yüzölçümlerine Değer Verilerek Kapsamlarının Belirlenmesi Gereği )"
32Y20.HD1.12.2006E. 2006/14252 K. 2006/16738"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( İlk Oluşturulan Sınırları İle Kapsamı Belirlenmeli Uygulamada Yerel Bilirkişi ve Tanık Beyanlarının Komşu Parsel Dayanak Kayıtlarından Yararlanılarak Denetlenmesi Gereği )
ORMANDAN AÇMA ( Asıl Taşınmazın Kapsamı Orman veya Ormandan Açma Değilse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığının Kabul Edilmesi Gereği )
DEVLET ORMANI ( Dava Konusu Taşınmazın 6831 Sayılı Yasanın G ve H Bentleri Kapsamında Olup Olmadığının Tartışılması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
32Y20.HD13.10.2006E. 2006/9980 K. 2006/13444"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olmadığı Belirlendiği Takdirde Davada Hazine Katılan Davacı Sıfatıyla Taraf Olduğundan Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Araştırılması Gerektiği )
TAŞINMAZIN ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLMAMASI ( Davada Hazine Katılan Davacı Sıfatıyla Taraf Olduğundan Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Araştırılması Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olmadığı Belirlendiği Takdirde Davada Hazine Katılan Davacı Sıfatıyla Taraf Olduğundan Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Araştırılması Gerektiği )
HAZİNE / TARAF SIFATI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olmadığı Belirlendiği Takdirde Davada Hazine Katılan Davacı Sıfatıyla Taraf Olduğundan Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Araştırılması Gerektiği )"
32Y20.HD20.2.2006E. 2005/14665 K. 2006/1894"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Yüzölçümüne Değer Verilerek Kapsamı Belirlenmeli Asıl Taşınmazın Kapsamı Orman veya Ormandan Açma Değil İse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapmak Suretiyle Oluştuğu )
ORMANDAN AÇMA SURETİYLE OLUŞAN ZARAR ( Taşınmazın Yüzölçümüne Değer Verilerek Kapsamı Belirlenmeli Asıl Taşınmazın Kapsamı Orman veya Ormandan Açma Değil İse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapmak Suretiyle Oluştuğu )
TAPU VE ZİLYETLİKLE ORMANDAN TOPRAK KAZANMA ( Ormandan Açma Değil İse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapmak Suretiyle Oluştuğu Kabul Edilmesi Gereği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - 3402 Sayılı Yasanın 20/C ve 32/3 Maddeleri Gereğince Yüzölçümüne Değer Verilerek Kapsamı Belirlenmesi Gereği )"
32Y20.HD30.1.2006E. 2005/13026 K. 2006/429"ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Paylaşımın Yapılmaması ve Müstakil Zilyetliğin Tespit Tarihine Göre 20 Yıl Geçmemesi Halinde Tüm Mirasçıların Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönümden Fazla Verilemeyeceği )
KAYIT MALİKİ MİRASÇILARININ ARALARINDA YAPTIKLARI PAYLAŞIM ( Müstakil Zilyetliğin Tespit Tarihine Göre 20 Yıl Geçmemesi Halinde Tüm Mirasçıların Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönümden Fazla Verilemeyeceği )
TARİHİNİN KESİN OLARAK BELİRLENMESİ ( Kayıt Kapsamı ve 3402 Sayılı Yasanın 14. Maddesindeki 40/100 Dönümlük Kısıtlamalar Gözönünde Bulundurularak Harita Düzenlettirilmesi Gereği )
ZİLYETLİK SÜRESİ GEÇİP GEÇMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Paylaşımın Yapılmaması ve Müstakil Zilyetliğin Tespit Tarihine Göre 20 Yıl Geçmemesi Halinde Tüm Mirasçıların Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönümden Fazla Verilemeyeceği )"
32Y20.HD8.12.2005E. 2005/11057 K. 2005/15264"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Vergi Kaydının Miktarıyla Geçerli Kapsamı Belirlenerek Kayıt ve Belgelerin Lehe Olduğu Kadar Aleyhe de Delil Teşkil Edebileceklerinin Dikkate Alınması Gereği )
VERGİ KAYDI ( Miktarıyla Geçerli Kapsamı Belirlenerek Kayıt ve Belgelerin Lehe Olduğu Kadar Aleyhe de Delil Teşkil Edebileceklerinin Dikkate Alınması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
KAYIT VE BELGELERİN DELİL NİTELİĞİ ( Vergi Kaydının Miktarıyla Geçerli Kapsamı Belirlenerek Kayıt ve Belgelerin Lehe Olduğu Kadar Aleyhe de Delil Teşkil Edebileceklerinin Dikkate Alınması Gereği )
TESCİL TALEBİ ( Eylemli Ormandan Açma Yapılarak Kazanılan Yer - Vergi Kaydının Miktarı Kadar Yer Fen Elemanı Bilirkişiden Alınacak Ek Rapor İle Yasaya Uygun Parsel Tarafından İfraz Edilerek Davacı Adına Tapuya Tescili Gereği )"
32Y20.HD17.10.2005E. 2005/7806 K. 2005/12370"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Kesinleşmemiş Orman Kadastrosu Bulunan Yerdeki Taşınmaz İçin Açılan Davada Orman Genel Müdürlüğü'nün Yasal Hasım Niteliği - Mahkemece Araştırılması Gereken Hususlar )
ORMAN ALANI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ İÇİN AÇILAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Orman Genel Müdürlüğü'nün Yasal Hasım Niteliği - Mahkemece Yapılacak İnceleme ve Araştırmalar )
PASİF HUSUMET ( Orman Alanı Dışında Bırakılan Taşınmaz İçin Açılan Kadastro Tesbitine İtiraz Davasının Orman Tahdidine İtiraz Niteliği ve Orman Yönetiminin Davada Yasal Hasım Olması - Mahkemece Yapılacak İnceleme ve Araştırmalar )"
32Y20.HD26.9.2005E. 2005/6142 K. 2005/11785"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Alanı Olduğu İddiası Nedeniyle )
ORMAN KADASTROSU ( Miktar Fazlasının Sınırdaki Ormandan Açıldığı Kabul Edilerek Orman Niteliğinde Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
DELİL OLMA NİTELİĞİ ( Memleket Haritası Karşısında Vergi Kaydının Delil Teşkil Etmemesi )"
32Y16.HD16.6.2005E. 2005/7819 K. 2005/5321"TAPU İPTALİ ( Genel Kadastro İle Oluşan Tapunun Tapu Kaydına Dayanarak İptal Edilmesi İstemi )
İFRAZ ( Mahkeme Kararının Kadastro Haritasında Değişiklik Gerektirmesi Halinde Bu Değişikliği Gösteren ve Mahkemece Tasdik Edilen Haritanın İlama Eklenmesinin İfraz için Zaruri Olması )
KADASTRO HARİTASI ( İfraz için Mahkeme Kararının Kadastro Haritasında Değişiklik Gerektirmesi Halinde Değişikliği Gösteren ve Mahkemece Tasdik Edilen Haritanın İlama Eklenmesinin Gerekmesi )"
32Y16.HD18.5.2005E. 2005/6312 K. 2005/4488"TESCİL TALEBİ ( Kadastro Tespiti - Hükmü Temyiz Eden Tarafa İlamın Tebliğ Edildiği Gün İle Temyiz Dilekçesinin Mahkemeye Veriliş Günü Arasında Yasada Öngörülen Temyiz Süresinin Geçtiğinden Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
KADASTRO TESPİTİ ( Hükmü Temyiz Eden Tarafa İlamın Tebliğ Edildiği Gün İle Temyiz Dilekçesinin Mahkemeye Veriliş Günü Arasında Yasada Öngörülen Temyiz Süresinin Geçtiğinden Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
TEMYİZ SÜRESİNİN GEÇMİŞ OLMASI ( İlamın Tebliğ Edildiği Gün İle Temyiz Dilekçesinin Mahkemeye Veriliş Günü Arasında Yasada Öngörülen Temyiz Süresinin Geçtiğinden Temyiz İsteminin Reddi Gereği - Tescil Talebi )"
32Y20.HD13.5.2005E. 2005/1008 K. 2005/6244"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Vergi Kaydının Batı ve Kuzey Sınırı "Kır" Okuduğundan Eylemli Olarak da Vergi Kaydının Revizyon Gördüğü Çekişmeli Taşınmazın Doğu Kuzey ve Kısmen Batısında Orman Parseli Yeraldığından Vergi Kaydının Miktarıyla Geçerli Kapsamı Belirlenmesi Gereği )
VERGİ KAYDI ( Batı ve Kuzey Sınırı "Kır" Okuduğundan Eylemli Olarak da Vergi Kaydının Revizyon Gördüğü Çekişmeli Taşınmazın Doğu Kuzey ve Kısmen Batısında Orman Parseli Yeraldığından Vergi Kaydının Miktarıyla Geçerli Kapsamı Belirlenmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
KIR OLAN TAŞINMAZ ( Vergi Kaydının Batı ve Kuzey Sınırı "Kır" Okuduğundan Eylemli Olarak da Vergi Kaydının Revizyon Gördüğü Çekişmeli Taşınmazın Doğu Kuzey ve Kısmen Batısında Orman Parseli Yeraldığından Vergi Kaydının Miktarıyla Geçerli Kapsamı Belirlenmesi Gereği )"
32Y16.HD12.5.2005E. 2005/4710 K. 2005/3921"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Tapuda Gösterilen Sınırları Aşılarak Yapılan Mera Sınırlandırması İşleminin İptalinin İstenilmesi )
KARARDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Davanın Tarafları ve Davaya Katılanların Kimlikleri İle Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Ad ve Soyadları İle Adreslerinin Bulunmasının Gerekmesi )
TEBLİGAT ( Hisse Oranlarında Yapılan Değişiklik Kararının Tüm Taraflara Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
KADASTRO HARİTASI ( Mahkeme Kararının Kadastro Haritasında Değişikliği Gerektiren Hallerde Bu Değişikliği Gösteren ve Mahkemece Tasdiki Gereken Haritanın İlama Eklenilmesinin Gerekmesi )
İFRAZ HARİTASI ( Bozmaya Uyan Mahkemece Kararla Birlikte İfraz Haritasının Düzenlenip Taraflara Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )"
32Y20.HD9.5.2005E. 2005/1906 K. 2005/6027"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Fen Bilirkişisinden İfraz Krokisi Alınıp O Bölümün Davacılar Adlarına Kayıt Miktar Fazlası Olan Bölüm Hakkında Da Davanın Reddiyle Hazine Adına Tesciline Karar Verileceği )
DEĞİŞİR SINIRLI TAPU KAYDI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Fen Bilirkişisinden İfraz Krokisi Alınıp O Bölümün Davacılar Adlarına Kayıt Miktar Fazlası Olan Bölüm Hakkında Da Davanın Reddiyle Hazine Adına Tesciline Karar Verileceği )
İFRAZ KROKİSİ ( Fen Bilirkişisinden Alınıp O Bölümün Davacılar Adlarına Kayıt Miktar Fazlası Olan Bölüm Hakkında Da Davanın Reddiyle Hazine Adına Tesciline Karar Verileceği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
32Y16.HD21.3.2005E. 2005/4064 K. 2005/1992"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle )
KADASTRO DEĞİŞİKLİĞİ ( Mahkeme Kararının Değişikliği Gerektirmesi Halinde Bu Değişikliği Gösteren ve Mahkemece Tasdik Edilen Haritanın İlama Eklenmesinin İnfazın Sağlanması Bakımından Zaruri Olması )
İFRAZ ( Mahkemece Taşınmazın İfrazen Hisseleri Oranında Davalılar Adına Tesciline Karar Verildiği Halde İnfaz Şeklini Gösterir Kroki Düzenletip İlama Eklenmemesinin Hatalı Olması )"
32Y20.HD10.3.2005E. 2005/2251 K. 2005/2535"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( 3402 Sayılı Yasanın 20/A - 21 ve 32. Maddeleri Uyarınca Sabit Şahıs Taşınmazları Sınırından Başlanarak Uygulanmalı Tapu Kaydı Krokisi ve Yüzölçümü İle Kapsadığı Alan Tespit Edilmesi Gereği )
ORMAN YÖNETİMİNİN DAVASI ( Hava Fotoğrafı ve Amenajman Planının Düzenlendiği Tarihe Kadar Ormandan Açılan Bu Tür Yerlerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Kabul Edilmeli ve Bu Bölüme İlişkin Davanın Kabulü Gereği )"
32Y20.HD12.1.2005E. 2005/50 K. 2005/457"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Orman Bilirkişi Kurulu Raporunun Dosyada Yer Alan Memleket Haritasıyla Çelişkili Olduğundan Hükme Esas Alınamaması - Davacının Dayandığı Tapu Kaydının Etrafı Ormanla Çevrili Dava Konusu Taşınmaza Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
ORMAN SAYILAN YERLER ( Etrafı Ormanla Çevrili Olup Tapusu Bulunmayan Taşınmazlar - Dava Konusu Taşınmaza İlişkin Kadastro Tesbitine Davacıların Tapu Kaydına Dayanarak İtiraz Etmiş Olması Nedeniyle Tapunun Aidiyetinin Araştırılması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( Orman Bilirkişi Kurulu Raporunun Dosyada Yer Alan Memleket Haritasıyla Çelişkili Olması )
TAPU KAYDINA DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Davacının Dayanağı Olan Tapunun Etrafı Ormanla Çevrili Dava Konusu Taşınmaza Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
32Y7.HD27.4.2004E. 2004/1134 K. 2004/1574"3621 SAYILI KANUNA TABİ TAŞINMAZLAR ( Taşınmazların Tescile Tabi Olmaması - Taşınmazların Kadastro Dışı Bırakılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
KIYI KENAR ŞERİDİ İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZLAR ( Kıyı Kenar Şeridi İçerisinde Kalan Taşınmazların Özel Mülke Konu Olmaması )
SİCİL ( Kadastro Hakiminin Doğru ve İnfazı Mümkün Olacak Şekilde Sicil Oluşturmakla Yükümlü Olması )
KADASTRO DIŞI BIRAKILMA ( 3621 Sayılı Kanun Kapsamındaki Taşınmazların Tescile Tabi Olmaması ve Kadastro Dışı Bırakılmasına Karar Verilmesi Lüzumu )"
32Y16.HD22.3.2004E. 2004/3161 K. 2004/4546"SİCİL ( Kadastro Hakiminin Doğru Sicil Oluşturmakla Yükümlü Olması )
KADASTRO HAKİMİNİN DOĞRU SİCİL OLUŞTURMAKLA YÜKÜMLÜ OLMASI ( Sicil Oluşturulurken Taşınmazın Ada ve Parsel Numarası ile Kim Adına Tescil Edildiğinin Belirtilmesinin Gerekmesi )"
32Y16.HD27.2.2004E. 2004/2219 K. 2004/3110"İTİRAZLI PARSELLER ( Kadastro Hakiminin İtirazlı Parsellerin Tümü ile İlgili Olarak Sicil Oluşturmak Zorunda Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İTİRAZLI PARSELLER HAKKINDA SİCİL OLUŞTURULMASININ ZORUNLU OLMASI ( Kadastro Hakiminin İtirazlı Parsellerin Tümü ile İlgili Olarak Sicil Oluşturmak Zorunda Olduğunun Kabul Edilmesi )
HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI ( Yerel Mahkemece Yapılan Hatanın Düzeltilmesinin Yeniden Yargılanma Yapılmasını Gerektirmemesi )"
32Y16.HD29.1.2004E. 2004/699 K. 2004/1281"KADASTRO TESBİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Kadastro Mahkemesince Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Usulen Taraflara Tebliğ Edilerek Kesinleştirilmesi Gereği )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI ( Kadastro Mahkemesince Usulen Taraflara Tebliğ Edilerek Kesinleştirilmesi Gereği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Asliye Hukuk Mahkemesinin - Kadastro Mahkemesince Usulen Taraflara Tebliğ Edilerek Kesinleştirilmesi Gereği )"
32Y16.HD22.1.2004E. 2003/13134 K. 2004/1179"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davalılar Üzerinde Bırakılan Taşınmazın Bir Bölümünün Dere Yatağında Kaldığı İddiası )
KADASTRO SİCİLİNİN OLUŞTURULMASI ( Kadastro Hakiminin Görevinin Gerçeğe Uygun Ve infazda Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Sicil Oluşturmak Olması )
KADASTRO HAKİMİNİN GÖREVİ ( Gerçeğe Uygun Ve infazda Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Sicil Oluşturmak Olması )"
32Y7.HD19.1.2004E. 2003/2745 K. 2004/34"KADASTRO TESBİTİ DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazların Kadastro Sırasında Vergi Kaydına ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak Tespit Edilmesi )
KADASTRO MAHKEMESİ KARARLARI ( Bu Mahkemelerden Verilen Kararlara Karşı Kanun Yollarına Asliye Mahkemelerindeki Usule Uygun Olarak Başvurulması )
TEMYİZ SÜRESİ ( Kadastro Mahkemeleri Kararlarına Karşı Kanun Yollarına Kararların Tebliğinden İtbiaren On Beş Gün İçerisinde Başvurulması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tespit Gününe Kadar Yirmi Yılı Aşkın Süre ile Üçüncü Kişi Durumunda Bulunan Davalıların Taşınmazda Zilyet Bulunması )
ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Tespit Gününe Kadar Yirmi Yılı Aşkın Süre ile Davalıların Taşınmazda Zilyet Bulunmaları Nedeniyle Tapu Kaydındaki Payın Hukuksal Değerini Yitirmesi )"
32Y16.HD25.12.2003E. 2003/12750 K. 2003/11286"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( İtirazlarla İlgili Hüküm Kurulması ve Sicil Oluşturulması Mecburiyeti - İfraz Olan Bölümle Geriye Kalan Bölümün Miktarlarının Açıklanması Mecburiyeti )
İFRAZ OLAN BÖLÜMLE ARTA KALAN BÖLÜM MİKTARLARININ TESBİTİ GEREĞİ ( Kadastro Tesbitine İtirazın Kısmen Kabulüyle Kabul Edilen Kısmın İfrazı )
SİCİL OLUŞTURULMASI MECBURİYETİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Edilen Parsellerle İlgili Hüküm Kurulmasının Zorunlu Olması )"
32Y17.HD15.9.2003E. 2003/9443 K. 2003/8009"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Dava Tapu Kaydına Dayalı Olarak Açıldığına Göre Kaydın Taşınmaza Uyup Uymadığının Kesin Olarak Saptanması ve Ona Göre Kapsamının Belirlenmesi Gereği )
TAPU KAYDINA DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Kaydın Taşınmaza Uyup Uymadığının Kesin Olarak Saptanması ve Ona Göre Kapsamının Belirlenmesi Gereği )
KROKİ DÜZENLETTİRİLMESİ ( Tapu Kaydına Dayalı Kadastro Tesbitine İtiraz Davası - İnfaza Elverişli Olacak Biçimde Düzenlettirilmesi Zorunluluğu )
EKSİK İNCELEME ( Tapu Kaydına Dayalı Kadastro Tesbitine İtiraz Davası - İnfaza Elverişli Olacak Biçimde Kroki Düzenlettirilmesi ve Kaydın Taşınmaza Uyup Uymadığının Kesin Olarak Saptanması Zorunluluğu )"
32Y17.HD21.4.2003E. 2003/3636 K. 2003/3443"TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Tescil İlamına Dayalı Olarak Oluşturulan Her İki Tarafın Ayrı Tapu Kaydına Dayanmalarına Göre Kayıtların Taşınmaza Aidiyetlerinin Ve Kapsamlarının Tayininde Krokilerinin Uygulanmasının Zorunlu Olduğu )
TARAFLARIN AYRI TAPU KAYITLARINA DAYANMASI ( Tescil İlamına Dayalı Olarak Oluşturulan Tapu Kaydı/Kayıt Ve Belgelerin Kapsamlarının Olduğunda Harita Plan Ve Krokisine Değer Verilerek Belirleneceği - Tespite İtiraz Davası )
TAŞINMAZ KAYIT VE KAPSAMI ( Harita Plan Ve Krokisine Değer Verilerek Belirleneceği/Tescil İlamına Dayalı Olarak Oluşturulan Her İki Tarafın Ayrı Tapu Kaydına Dayanmaları - Tespite İtiraz Davası )"
32Y17.HD17.4.2003E. 2003/2935 K. 2003/3401"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Fen Bilirkişisine Taraflar Adına Tesciline Karar Verilen Yerlerin Konum ve Yüzölçümlerini Gösterir Biçimde Düzenlettirilmemesinin Yanlış Olması )
KONUM VE YÜZÖLÇÜMLERİNİN GÖSTERİLMESİ ( Fen Bilirkişisine Taraflar Adına Tesciline Karar Verilen Yerlerin Konum ve Yüzölçümlerini Gösterir Biçimde Düzenlettirilmemesinin Yanlış Olması )
PARSELDEN GERİ KALAN MİKTARLAR ( Miktarın Kim Adına Tesciline Karar Verildiğinin Hüküm Yerinde Gösterilmemesinin Yanlış Olması )
FEN BİLİRKİŞİSİ ( Taraflar Adına Tesciline Karar Verilen Yerlerin Konum ve Yüzölçümlerini Gösterir Biçimde Kroki Düzenlettirilmemiş Olmasının Hukuka Aykırılığı )
HÜKÜM ( Mahkemenin Hüküm Yerinde Tesciline Karar Verilen Kişiyi Göstermemiş Olmasının Usule Aykırılığı - İnfazda Duraksama Yaratılması )"
32Y20.HD21.5.2002E. 2002/2606 K. 2002/4865"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Öncesi Bir Bütün Olan Parselleri Dıştan Çevreleyen Parsellerin Tutanak Örnekleri ve Dayanakları Getirilip Uygulama Yapılmasının Gerekmesi )
KAYIT FAZLASI OLMASI ( Yapılan Keşif Sonucu Kayıt Fazlası Olması Durumunda Fazlalığın Ormandan Açıldığının Göz Önünde Bulundurulması )
ORMANDAN AÇMA ( Yapılan Keşif Sonucu Kayıt Fazlası Olması Durumunda Fazlalığın Ormandan Açıldığının Göz Önünde Bulundurulması )"
32Y20.HD4.3.2002E. 2002/995 K. 2002/1661"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Vergi Kayıtlarının Değişir ve Genişletilebilir Nitelikli Olması )
ORMANDAN AÇMA ( Vergi Kayıtlarının Değişir ve Genişletilebilir Nitelikli Olması Nedeniyle Miktar Fazlasının Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığının Kabulü )
VERGİ KAYDI ( Vergi Kayıtlarının Değişir ve Genişletilebilir Nitelikli Olması Nedeniyle Miktar Fazlasının Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığının Kabulü )"
32Y20.HD8.11.2001E. 2001/7514 K. 2001/8251"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Mahkeme Kararı - Kadastro Haritasında Değişiklik )
HARİTANIN İLAMA EKLENMESİ ( Tespit Tarihinden Önce Orman Kadastrosunun Yapılmamış Olması )
ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazların Orman Sınırları Dışında Bırakılması - İşlemin Dava Nedeniyle Kesinleşmemesi )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taşınmazın Memleket Haritasındaki Yerini Gerçeğe Uygunluğu )"
32Y20.HD5.11.2001E. 2001/7471 K. 2001/8022"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Aslının Orman Olmaması - Dayanak Vergi Kaydı )
ORMAN ( Süresi Ne Olursa Olsun Zilyetlik Ve Tapu İle Ormandan Toprak Kazanılamayacağı - Miktar Fazlası )
KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMI ( Sabit Sınırdan Başlamak Suretiyle Yöntemince Zemine Uygulatılarak Yüzölçümü Kadar Kapsamının Belirlenmesi )
VERGİ KAYDI ( Kayıt Miktar Fazlası - Ormandan Açma Yapmak Suretiyle Kazanılmaya Çalışıldığının Tespiti )
MİKTAR FAZLASI ( Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosunun Yapılmış Olması )"
32Y20.HD22.10.2001E. 2001/7046 K. 2001/7800"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman İddiasıyla Açılan Dava - Orman Alanı Dışında Bırakılması )
KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMI ( Fiili Ve Hukuki İrtibat - Davaların Birleştirilmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Dayanak Tapu Kaydı Yerel Ve Fen Bilirkişi Aracılığıyla Tespit - Tapu Kayıt Miktar Fazlasının Belirlenmesi )
TAPU KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Fen Bilirkişisine İnfaza Olanak Sağlayacak İfraz Krokisi Çizdirilmesi )
İFRAZ KROKİSİ ( Tapu Kaydının Miktar Fazlası Bölüm Yönünden Orman Yönetiminin Davasının Kabulü )"
32Y20.HD27.9.2001E. 2001/6009 K. 2001/6815"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tutunulan Tapu Kaydının Çevresinin Sınırları Genişletilmeye Elverişli ve Sabit Sınır Niteliğinde Olması-Bu Yönde Devlet Ormanının Bulunmaması )
ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Kamu Malı Niteliğinde Olan Devlet Ormanlarının Zilyetlikle Kazanılamaması )
DEVLET ORMANLARI ( Kamu Malı Niteliğinde Olan Devlet Ormanlarının Zilyetlikle Kazanılamaması )
SABİT SINIRLI OLMAYAN TAPU KAYDI VE VERGİ KAYDI ( Kaydın Miktarı ile Geçerli Kapsamında Kalan Taşınmazlar )"
32Y20.HD28.5.2001E. 2001/3800 K. 2001/4394"İPTAL DAVASI ( Davacıların Taşınmazın Kendi Adlarına Tespit Edilmiş Olduğu ve Zilyetliğinde Olduğu Gerekçesiyle Taşınmazın Orman Olduğu Şeklindeki Tespitin İptalinin İstenmesi )
ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Diğer Davacının Taşınmazın Ortak Murislerinden Kendilerine Kaldığı GerekçesiyleTaşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Şeklindeki Tespite Vaki İtiraz )
FUNDA VE MAKİLERLE ÖRTÜLÜ ALAN ( Orman Kanununa Göre Funda ve Makilerle Örtülü Yerlerin Orman Sayılmaması )
TAPU VEYA ZİLYETLİKLE ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZLARDA HAK İDDİASI ( Kişilerin Tapu veya Zilyetlikle Çekişmeli Taşınmazlarda Hak İddia Edebilmelerinin Mümkün Olmaması )"
32Y20.HD19.3.2001E. 2001/1401 K. 2001/1910"KESİN HÜKÜM ( Kamu Düzeni ile İlgili Olması Nedeniyle Aynı Konuda Sonraki Tarihlerde Taraflar Arasında Çıkan Uyuşmazlıkların Kesin Hüküm Gözönünde Bulundurularak Çözümlenmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kesin Hüküm Koşullarının Olduğu Olayda Çekişmeli Parsellerin Kesin Hükme Konu Olan Bölümlerinin Bilirkişi Tarafından Düzenlenecek Haritada Gösterilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Kesin Hüküm Koşullarının Olduğu Olayda Çekişmeli Parsellerin Kesin Hükme Konu Olan Bölümlerinin Bilirkişi Tarafından Düzenlenecek Haritada Gösterilmesi )"
32Y20.HD15.5.2000E. 2000/4145 K. 2000/4518"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Zilyetlikle İktisap - İki Sınırı Orman Okuyan Taşınmaz )
ORMAN ( İki Sınırı Orman Okuyan - Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği Vergi Kaydı Miktarı Kadar Tescil Edileceği )
VERGİ KAYIT MİKTARI ( İki Sınırı Orman Okuyan Taşınmaz - Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği Vergi Kaydı Miktarı Kadar Tescil Edileceği )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( İki Sınırı Orman Okuyan Taşınmaz - Vergi Kaydı Miktarı Kadar Tescil Edileceği )"
32Y17.HD2.4.1998E. 1998/1721 K. 1998/1531"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Belgesiz Olarak Mülk Edinilebilecek Miktar )
ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNİLEBİLECEK MİKTAR ( Taşınmazın Devletçe Sulanan Arazilerden Olup Olmadığının Araştırılması )
KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Taşınmazın Devletçe Sulanan Arazilerden Olup Olmadığının Araştırılması )
SULU TOPRAK ( Devletçe Sulanan Arazi )"
32YHGK25.6.1997E. 1997/16-368 K. 1997/608"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Aynı Parsellerle İlgili Davaların Birleştirilmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davasında Aynı Parsellerle İlgili Davaların Birleştirilmesi )
MER'A NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davasına Konu Olan Taşınmazın Öncesinin Mer'a Niteliğinde Olup Olmadığının Araştırılması )"
32Y16.HD24.2.1997E. 1997/1007 K. 1997/715"TAŞINMAZIN İFRAZINA KARAR VERİLMESİ ( Ölçekli İfraz Haritasının Karara Eklenmesi Gereği )
ÖLÇEKLİ İFRAZ HARİTASI ( Taşınmazın İfrazına Karar Verildiğinde Karara Eklenmesi Gereği )
TESCİL KARARI ( Hüküm Fıkrasında Adlarına Tescil Kararı Verilenlerin Açık Kimliklerinin ve Pay Oranlarının Belirtilmesi Gereği )
TAŞINMAZIN BÖLÜMLERİ HAKKINDA SİCİL OLUŞTURULMASI ( Taşınmazın İfrazına Karar Verildiğinde )"
32Y17.HD5.3.1996E. 1996/1059 K. 1996/1155"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Yapılan Satışlarının Geçerli Olabilmesi İçin Satılan Şeye Ait Zilyetliğin de Satın Alana Tesliminin Gerekmesi )
HARİCİ SATIŞ SENEDİ ( Senedin Aslı İbraz Edilmediğine ve Fotokopi Niteliğindeki Örneğine Karşı Çıkıldığına Göre Senede Geçerlilik Tanınması Olanağının Olmaması )
FOTOKOPİ ( Harici Satış Senedinin Aslı İbraz Edilmediğine ve Fotokopi Niteliğindeki Örneğine Karşı Çıkıldığına Göre Senede Geçerlilik Tanınması Olanağının Olmaması )
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR ( Satışın Geçerli Olabilmesi Şartı )"
32Y17.HD2.12.1993E. 1993/9668 K. 1993/13481"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Müşterek Mülk Olarak İntikal Eden Paylar )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Kadastro Tesbitine İtiraz )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Kadastro Tesbitine İtiraz )"
32Y17.HD25.11.1992E. 1992/7338 K. 1992/10983"BELGESİZ ZİLYETLİK ( Çalışma Alanı İçerisinde Kuru Arazide 100 Dönüm Kazanabilme )
KURU ARAZİDE 100 DÖNÜM KAZANMA ( Belgesiz Zilyetlik Yoluyla Çalışma Alanı İçerisinde )
VERGİ KAYDI ( Bilirkişi Beyanlarına Göre Değişebilir Sınırlı Olması ) (
DEĞİŞEBİLİR SINIRLI TAŞINMAZ ( Uzun Zamandan Beri Kullanılmama - Fıstık Ağaçları )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tamamının Zilyetlikle İktisabına Karar Verilemeyeceği )"
32Y7.HD11.10.1990E. 1986/24227 K. 1990/11733"KADASTRO TESBİTİ ( Hakimin Dava Konusu Parselle Sınırlı Olarak Uyuşmazlığı Çözmesi )
GÖREV YÖNÜNDEN DAVA DİLEKÇESİNİN REDDEDİLMESİ ( Kesinleşen Komisyon Kararı yada Tutanağı )"

Madde 33

YARGITAY

33YHGK20.3.2013E. 2012/8-869 K. 2013/375"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar İhya ve Zilyetliğe Dayalı - Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerden Olduğu/Resmi Kurum Yazısı ve Bilimsel İçerikli Bilirkişi Raporunun Esas Alınarak Davanın Reddi Yerine Takdiri Delil Niteliğinde Olan Mahalli Bilirkişi ve Tanıkların Beyanlarına Üstünlük Tanınarak Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
TAŞINMAZIN İMAR VE İHYA İLE KAZANIMI ( Öncelikle Taşınmazın Orman Sayılmayan ve Kamu Hizmetine Tahsis Edilmeyen Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Arazilerden Olması Gerektiği/Dava Konusu Taşınmazın Aktif Dere Yatağının Etkisi Altında Bulunduğu Dolayısıyla Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerden Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gerektiği )
AKTİF DERE YATAĞI ( Tapu İptali ve Tescil/Dava Konusu Taşınmazın Aktif Dere Yatağının Etkisi Altında Bulunduğu Dolayısıyla Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerden Olduğu - Resmi Kurum Yazısı ve Bilimsel İçerikli Bilirkişi Raporunun Esas Alınarak Davanın Reddi Gerektiği )"
33Y8.HD16.1.2012E. 2011/2163 K. 2012/73"GÖREV ( Malik Hanesi Boş Bırakılan Parsellerle İlgili Davaların Genel Mahkemelerde Görülme Olanağı Olmadığı - Kadastro Tutanaklarının Malik Hanesinin Ancak Kadastro Mahkemesince Doldurulabileceği )
KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİK ( Malik Tespiti Yapılamadığı veya Dava Açan Mirasçının Dışında Başka Mirasçıların da Bulunduğu Anlaşıldığı Takdirde Hakim Re'sen Lüzum Gördüğü Diğer Delilleri Toplayarak Taşınmaz Malın Kimin Adına Tescil Edileceğine Karar Vermekle Yükümlü Olduğu )
KADASTRO TUTANAKLARININ MALİK HANESİNİN BOŞ BIRAKILMASI ( Bu Davaların Genel Mahkemelerde Görülme Olanağının Olmadığı - Kadastro Tutanaklarının Malik Hanesinin Ancak Kadastro Mahkemesince Doldurulabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Malik Tespiti Yapılamadığı veya Dava Açan Mirasçının Dışında Başka Mirasçıların da Bulunduğu Anlaşıldığı Takdirde Hakim Re'sen Lüzum Gördüğü Diğer Delilleri Toplayarak Taşınmaz Malın Kimin Adına Tescil Edileceğine Karar Vermekle Yükümlü Olduğu )"
33Y7.HD20.9.2011E. 2010/6491 K. 2011/5275"MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Tapu Kaydının Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi İstemi - Zeytin Ağacı Niteliğindeki Muhdesatın Üzerinde Yer Aldığı Taşınmazın Tapu Kaydının İfrazen Oluştuğu ve Zeytinlik Niteliği İle Davalı Hazine Adına Tapuya Kayıt Edildiği )
TAPU KAYDININ BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMESİ İSTEMİ ( Zeytin Ağacı Niteliğindeki Muhdesatın Üzerinde Yer Aldığı Taşınmazın Tapu Kaydının İfrazen Oluştuğu ve Zeytinlik Niteliği İle Davalı Hazine Adına Tapuya Kayıt Edildiği )
TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Taraflar Arasında Daha Önceden Tespite İtiraz Davası Görülmüş Olması Şerhe Yönelik İstemin O Davada İrdelenmiş Olduğunu Göstermediği - Davanın Hukuki Sebebinin Farklı Olduğu Gözetildiğinde Kesin Hükümden Bahsedilemeyeceği )"
33Y14.HD15.5.2008E. 2008/5387 K. 2008/6321"MER'A OLARAK SINIRLANDIRMA ( Genel Mahkemelerin Kadastro Kanunu'nun 19. Maddesine Göre Muhdesatı Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine Tescil Ettirmelerine Olanak Bulunmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazların Mera Olduğu Ceza Mahkemesi Kararı İle Sabit Olduğu - Genel Mahkemelerin Kadastro Kanunu'nun 19. Maddesine Göre Muhdesatı Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine Tescil Ettirmelerine Olanak Bulunmadığı )
MUHDESATIN KÜTÜĞÜN BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMESİ ( Genel Mahkemelerin Kadastro Kanunu'nun 19. Maddesine Göre Muhdesatı Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine Tescil Ettirmelerine Olanak Bulunmadığı )"
33Y14.HD7.4.2008E. 2008/3808 K. 2008/4678"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDA BULUNAN YERİN ADINA TESCİLİ ( Köy Yerleşim Yerine Yakın Mezarlık Bitişiği ve Yol Kıyısında Yer Alan Bu Taşınmazın İleride Ekonomik Yarar Sağlanacak Yerlerden Olduğu )
KÖY YERLEŞİM YERİNE YAKIN MEZARLIK ( Bitişiği ve Yol Kıyısında Yer Alan Bu Taşınmazın İleride Ekonomik Yarar Sağlanacak Yerlerden Olduğu - Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Bulunan Yerin Tescili )
TAŞINMAZIN HAZİNE ADINA TESCİLİ ( Yukarıda Sözü Edilen Yasa Maddeleri Gereğince Taşınmazın Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )"
33Y14.HD27.3.2008E. 2008/2090 K. 2008/3186"TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNALAR ( Kütüğün Beyanlar Hanesine Yazılması İstemi - Kadastro Kanununun Uygulanmasını Gerektirmeyen Bir Alanda Yasanın 19. Maddesine Dayanılarak Muhdesat Belirlenmesinin Yapılamayacağı )
KÜTÜĞÜN BEYANLAR HANESİNE YAZILMASI İSTEMİ ( Kadastro Kanunu'nun 14, 15, 17, 18, 20 ve 21. Maddelerinin Kadastro Çalışma Alanı Dışında Bulunan Yerlerdeki Taşınmaz Mallar Hakkındaki Davalarda da Uygulanacağının Kabul Edildiği )
MUHDESAT BELİRLENMESİ ( Kadastro Kanununun Uygulanmasını Gerektirmeyen Bir Alanda Yasanın 19. Maddesine Dayanılarak Muhdesat Belirlenmesinin Yapılamayacağı )
BİNALARIN KÜTÜĞÜN BEYANLAR HANESİNE YAZILMASI İSTEMİ ( Kadastro Kanununun Uygulanmasını Gerektirmeyen Bir Alanda Yasanın 19. Maddesine Dayanılarak Muhdesat Belirlenmesinin Yapılamayacağı )"
33Y14.HD21.3.2008E. 2008/2338 K. 2008/3669"TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERİLMESİ İSTEMİ ( Bir Taşınmaz Mal Üzerinde Malikinden Başka Bir Kimseye ve Paydaşlardan Birine Ait Muhdesat Mevcut ise Bunun Sahibinin Muhdesatın Tutanağın ve Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterilmesini İsteyebilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro Sonucu Belirlenen Tapu Kaydına Muhdesatın Şerh Verilmesine Yönelik Davanın Kadastro Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
KADASTRO SONUCU BELİRLENEN TAPU KAYDINA MUHDESATIN ŞERH EDİLMESİ ( Görevli Mahkemenin Kadastro Mahkemeleri Olması )"
33Y8.HD15.11.2007E. 2007/6125 K. 2007/6390"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Dışı Satış Sonrası Davasız Aralıksız 10 Yıldan Fazla Kullanma Gerçekleştiğinden Yörede Kadastro Çalışmalarına Başlanıp Başlanmadığının Sorulması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Tapu Dışı Satış Sonrası Davasız Aralıksız 10 Yıldan Fazla Kullanma Gerçekleştiğinden Yörede Kadastro Çalışmalarına Başlanıp Başlanmadığının Sorulması Gerektiği )
TAPU DIŞI SATIŞ ( Satış Sonrası Davasız Aralıksız 10 Yıldan Fazla Kullanma Gerçekleştiğinden Yörede Kadastro Çalışmalarına Başlanıp Başlanmadığının Sorulması Gerektiği - Başlanmış 13/B-B Maddesinin Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gerektiği )"
33Y8.HD30.4.2007E. 2007/1570 K. 2007/2575"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bir Taşınmazın Tamamı Bölünebilir Parçası veya Payının Zilyetlikle Kazanılması Mümkün Olduğu )
KISMİ KAZANMA ( 4721 Sayılı Yasa'nın 713/2. Maddesine Göre Mümkün Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bir Taşınmazın Tamamı Bölünebilir Parçası veya Payının Zilyetlikle Kazanılması Mümkün Olduğu )"
33Y14.HD5.4.2007E. 2007/1255 K. 2007/3614"TESCİL DAVASI ( Tescil Harici Bırakılan Dava Nedeniyle )
MERA OLAN TAŞINMAZ ( Yargılama Sırasında Öne Sürülmemiş Olsa da Temyiz Eden Tarafından Temyiz Dilekçesine Uyuşmazlık Konusu Yerin Mera Değerlendirmesine Tabi Tutulduğuna Dair İl Tarım Müdürlüğünce İlçe Mal Müdürlüğüne Yazılan Yazıyı Eklemiş Bulunduğundan Artık Bu Yazıya Göre Bir İncelemenin Yapılmasının Gerekmesi )
HAZİNE ADINA TESCİL ( Taşınmazın Kültürel Anlamda Özel Mülkiyete Konu Teşkil Eden Yerlerden Sayılacak Nitelikte Değilse de 3402 Sayılı Yasa Gereğince Ekonomik Yarar Sağlanması Mümkün Olan Yer Niteliği Kazandığından Bu Kabil Yerlerin Hazine Adına Tapuya Bağlanmalarının Mümkün Olması )"
33Y14.HD23.1.2007E. 2006/13968 K. 2007/428"ZEYTİN AĞAÇLARININ KÜTÜĞÜN BEYANLAR HANESİNE ŞERH VERİLMESİ İSTEMİ ( Kadastro Kanunu'nun 14, 15, 17, 18, 20 ve 21. Maddelerinin Kadastro Çalışma Alanı Dışında Bulunan Yerlerdeki Taşınmaz Mallar Hakkında da Uygulanacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Şerh Verilmesi İstemi - Kadastro Kanunu'nun 14, 15, 17, 18, 20 ve 21. Maddelerinin Kadastro Çalışma Alanı Dışında Bulunan Yerlerdeki Taşınmaz Mallar Hakkında da Uygulanacağı )
MUHDESAT BELİRLENMESİ ( Dolayısıyla Kadastro Kanununun Uygulanmasını Gerektirmeyen Bir Alanda Yasanın 19. Maddesine Dayanılarak Muhdesat Belirlenmesi de Yapılamayacağı )"
33Y14.HD27.12.2006E. 2006/14056 K. 2006/16301"MÜDAHALENİN MEN'İ VE KAL ( Çevre Parsellerin Kadastro Parselleri Olmayıp Köy Yerleşim Yeri Olarak İskanen Oluşturdukları Anlaşılmakta Olup Bu Yöreden Kadastro Geçip Geçmediğinin İlçe Kadastro Müdürlüğünden Sorulması Gereği )
KADASTRO ( Çevre Parsellerin Kadastro Parselleri Olmayıp Köy Yerleşim Yeri Olarak İskanen Oluşturdukları Anlaşılmakta Olup Bu Yöreden Kadastro Geçip Geçmediğinin İlçe Kadastro Müdürlüğünden Sorulması Gereği - Müdahalenin Men'i )
KÖY YERLEŞİM YERİ ( Çevre Parsellerin Kadastro Parselleri Olmayıp Köy Yerleşim Yeri Olarak İskanen Oluşturdukları Anlaşılmakta Olup Bu Yöreden Kadastro Geçip Geçmediğinin İlçe Kadastro Müdürlüğünden Sorulması Gereği - Müdahalenin Men'i )"
33Y8.HD20.4.2006E. 2006/2191 K. 2006/2690"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Rıza ve İzni Olmaksızın Bu Yerde Teleferik Sisteminin Kurulması ve Kullanılması Mülkiyet Hakkına Elatmanın Önlenilmesi Mahiyetinde Olsa da Davalının Teleferik Sistemini Geçirmek Suretiyle İrtifak Hakkını Kazandığı )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalı İlgili Yerden Teleferik Sistemi Kurmak Suretiyle Yararlandığını ve Davacıya Zarar Vermediğini İleri Sürdüğüne Göre Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla İrtifak Hakkının Kazanılmasına İlişkin Koşulların Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi Gereği )
TAŞINMAZ ÜZERİNDE TELEFERİK SİSTEMİ KURULMASI ( Davacıya Zarar Vermediğini İleri Sürdüğüne Göre Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla İrtifak Hakkının Kazanılmasına İlişkin Koşulların Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi Gereği )
İRTİFAK HAKKININ ZAMANAŞIMIYLA KAZANILMASI ( Davalı İlgili Yerden Teleferik Sistemi Kurmak Suretiyle Yararlandığını ve Davacıya Zarar Vermediğini İleri Sürdüğüne Göre Koşulların Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi Gereği )"
33Y8.HD7.2.2006E. 2005/6978 K. 2006/713"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Malların Malikleri veya Bunların Mirasçıları Arasında Tapuda Kayıtlı Olmayan Malların İse 14. Madde Gereğince Belirlenen Zilyetleri Arasında Taksim Edildikleri Her Türlü Delillerle Kanıtlanabileceği )
MİRAS TAKSİM ANLAŞMASININ ŞEKLİ ( Kadastro Tapusu Oluştuktan Sonra Yapılan Taksimlerin Yazılı Belge İle Aksi Durumda Her Türlü Delille Kanıtlanması Mümkün Olduğu )
YAZILI BELGE İLE İSPAT ( Kadastro Tapusu Oluştuktan Sonra Yapılan Taksimlerin Yazılı Belge İle Aksi Durumda Her Türlü Delille Kanıtlanması Mümkün Olduğu )
MİRASÇILAR ARASINDA YAPILAN PAYLAŞIM ( Geçerliliği Yazılı Şekilde Yapılmasına Bağlı Olduğu )"
33Y14.HD23.1.2006E. 2005/10334 K. 2006/121"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( TMK'nun 715. Maddesi Kapsamında Kalan Taşınmaz - Tapu Kaydının Beyanlar Hanesinde Muhdesat Tesbiti Yapabilme Olanağının Olmadığı )
TAŞINMAZ TAPU KAYDI ( TMK'nun 715. Maddesi Kapsamında Kalan Taşınmaza Vaki Elatmanın Önlenmesi - 3402 S.K Md. 19 Sadece Kadastro Kanununun Uygulandığı Yerlerde Bulunan Taşınmazlara İlişkin Olduğundan Beyanlar Hanesinde Muhdesat Tesbiti Yapabilme Olanağının Olmadığı )
MUHDESAT TESPİTİ ( TMK'nun 715. Maddesi Kapsamında Kalan Taşınmaza Vaki Elatmanın Önlenmesi - 3402 S.K Md. 19 Sadece Kadastro Kanununun Uygulandığı Yerlerde Bulunan Taşınmazlara İlişkin Olduğundan Taşınmaz Tapu Kaydının Beyanlar Hanesinde Yapılamayacağı )"
33Y8.HD17.11.2005E. 2005/6920 K. 2005/7680"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların 14.Madde Gereğince Belirlenen Zilyetleri Arasında Taksim Edildikleri Belgelerle veya Bilirkişi veyahut Tanık Beyanlarıyla Sabit Olduğu Takdirde Bu Mallar Taksim Gereğince Zilyetleri Adına Tespit Olunacağı )
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLAR ( 14.Madde Gereğince Belirlenen Zilyetleri Arasında Taksim Edildikleri Belgelerle veya Bilirkişi veyahut Tanık Beyanlarıyla Sabit Olduğu Takdirde Bu Mallar Taksim Gereğince Zilyetleri Adına Tespit Olunacağı )
TAKSİM ( Tapusuz Taşınmazların 14.Madde Gereğince Belirlenen Zilyetleri Arasında Taksim Edildikleri Belgelerle veya Bilirkişi veyahut Tanık Beyanlarıyla Sabit Olduğu Takdirde Bu Mallar Taksim Gereğince Zilyetleri Adına Tespit Olunacağı )
KADASTRODAN ÖNCEKİ TAKSİM ( Her Türlü Delille Kanıtlanmasının Mümkün Olduğu )
HARİCEN TAKSİM ( Tapusuz Olan Bir Yerin/Yerlerin Haricen Taksiminin Geçerli Olduğu - Ancak Böyle Bir Sonuca Ulaşabilmek İçin Taksime Tüm Mirasçıların Katılması Zorunlu Olduğu )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Mirasçılar Arasındaki Taksimde Anılan Kuralın Uygulama Yerinin Olmaması Gerektiği )
GEÇERSİZ TAKSİM ( Davacının Miras Payı Oranında İptal ve Tescile Karar Verilmesi Gerekirken Geçersiz Taksime İtiraz Edilmemesi ve Rıza Gösterilmiş Olması Gerekçesiyle Yazılı Şekilde Davanın Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği )"
33Y1.HD25.2.2004E. 2004/1024 K. 2004/1742"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Davacıların Miras Bırakanları Adına Kayıtlı Altı Parça Taşınmazı Haksız Biçimde Davalının Kullandığını İleri Sürerek Elatmının Önlenmesi ve Ecrimisil İsteminde Bulunmaları )
ZİLYETLİĞİN VERDİĞİ HAKLAR ( Kadastro Kanunu'nun Zilyede Tanıdığı Hakların Kadastrosuna Başlanan Bölgede Zilyedin Leh ve Aleyhine Açılan Davalarda İddia ve Def'i Olarak İleri Sürülebilmesi ve Bunun Henüz Kesinleşmemiş Davalarda da Uygulanması )
REHİN SENEDİ BAŞLIĞI ( İçeriğinde Taşınmazların Borç Karşılığı Belli Bir Süre Kullanımına İmkan Tanıdığı Görüldüğünden Bunun Satış Senedi Biçiminde Değerlendirilmeleri Olanağı Olmaması )
KADASTRO KANUNUNDA ZİLYETLİK ( Bu Kanunun Zilyede Tanıdığı Hakların Kadastrosuna Başlanan Bölgede Zilyedin Leh ve Aleyhine Açılan Davalarda İddia ve Def'i Olarak İleri Sürülebilmesi ve Bunun Kesinleşmemiş Davalarda da Uygulanması )"
33Y20.HD18.2.2003E. 2002/9993 K. 2003/447"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( 3402 Sayılı Yasadaki Yargılama Usul Hükümlerine Tabi Olduğu )
ORMAN OLARAK TESBİTİN İPTALİ DAVASI ( Mahkemece Taraflar Gelmese Dahi Toplanması Mümkün Olan Deliller Toplanıp İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gereği )
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Orman Olarak Tesbitin İptali Talebi - Taraflar Gelmese Dahi Toplanması Mümkün Olan Deliller Toplanıp İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Orman Olarak Tesbitin İptali Talebi - Taraflar Gelmese Dahi Karar Verilemeyeceği/Mümkün Olan Deliller Toplanıp İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gereği )"
33Y3.HD9.12.2002E. 2002/13701 K. 2002/14579"ECRİMİSİL ( Muristen İntikal Eden ve Rızai Taksim Yapılmayan Tarla Nitelikli Taşınmaz Nedeniyle )
ZİLYETLİĞE DAYALI İKTİSAPTAN ÖNCEKİ DEVRE İÇİN ECRİMİSİL ( Muristen İntikal Eden ve Rızai Taksim Yapılmayan Tarla Nitelikli Taşınmaz Nedeniyle )
HAKLI ZİLYETİN DAVA HAKKI ( Taşınmazın Malikinin yada Zilyedinin Dava Açabilme Hakkının Bulunması )
İNFAZDAN MEN ( İnfazdan Men Olgusunun Yemin Dahil Her Türlü Delille İspatlanabilmesi )
RIZAİ TAKSİM YAPILMAMASI ( Muristen İntikal Eden ve Rızai Taksim Yapılmayan Tarla Nitelikli Taşınmaz Nedeniyle Ecrimisil Talebi )
İSPAT ( İnfazdan Men Olgusunun Yemin Dahil Her Türlü Delille İspatlanabilmesi )"
33Y20.HD26.11.2002E. 2002/8888 K. 2002/9659"ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Tarafların Gelmemesi - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILIP AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERMEK ( Orman Tahdidine İtiraz Davası/Tarafların Gelmemesi – Yasaya Aykırılığı )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERMEK ( Orman Tahdidine İtiraz Davası/Tarafların Gelmemesi – Yasaya Aykırılığı )
TARAFLARIN DAVAYA GELMEMESİ ( Orman Tahdidine İtiraz Davası - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )"
33Y20.HD1.10.2002E. 2002/7084 K. 2002/7469"DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Orman Tahdidine İtiraz/Davacının Gelmemesi - Dosyanın İşlemden Kaldırılıp Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Davacının Gelmemesi - Dosyanın İşlemden Kaldırılıp Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
KADASTRO MAHKEMELERİNE TARAFLARIN GELMEMESİ ( Orman Tahdidine İtiraz - İşin Esasının Görülüp Delillerin Toplanıp Karar Verilmesi Zorunluluğu )
DAVACININ DURUŞMALARA GELMEMESİ ( Orman Tahdidine İtiraz - İşin Esasının Görülüp Delillerin Toplanıp Karar Verilmesi Zorunluluğu )
HÜKÜM VERME ZORUNLULUĞU ( Orman Tahdidine İtiraz/Davacının Gelmemesi - Dosyanın İşlemden Kaldırılıp Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )"
33Y20.HD21.5.2002E. 2002/3280 K. 2002/4910"ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Kadastro Mahkemesinde Gelmeyen Tarafın Yokluğunda Duruşma Yapılması- Taraflardan Hiçbiri Gelmezse Dosyanın İşlemden Kaldırılmaması )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Kadastro Mahkemesinde Gelmeyen Tarafın Yokluğunda Duruşma Yapılması- Taraflardan Hiçbiri Gelmezse Dosyanın İşlemden Kaldırılmaması )
KADASTRO DAVASI ( Kadastro Mahkemesinde Gelmeyen Tarafın Yokluğunda Duruşma Yapılması- Taraflardan Hiçbiri Gelmezse Dosyanın İşlemden Kaldırılmaması )"
33Y20.HD21.5.2002E. 2002/3277 K. 2002/4907"ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Davanın Açılmamış Sayılması - Taraflar Gelmese Dahi Mahkemece İşin Esasının Görülüp Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Orman Tahdidine İtiraz - Taraflar Gelmese Dahi Mahkemece İşin Esasının Görülüp Karar Verilmesi Gereği )
İTİRAZ ( Orman Tahdidine/Davanın Açılmamış Sayılması - Taraflar Gelmese Dahi Mahkemece İşin Esasının Görülüp Karar Verilmesi Gereği )
MAHKEMENİN İŞİN ESASINI GÖRÜP KARAR VERME GEREĞİ ( Orman Tahdidine İtiraz/Tarafların Gelmemesi - Davanın Açılmamış Sayılması )
TARAFLAR GELMESE DAHİ MAHKEMENİN İŞİN ESASINI GÖRÜP KARAR VERME GEREĞİ ( Orman Tahdidine İtiraz - Davanın Açılmamış Sayılması"
33Y8.HD6.12.2001E. 2001/7744 K. 2001/8926"ZİLYETLİK YOLU İKTİSAP ( Kısmi Zilyedlik Halinde de Mümkün Bulunması )
KISMİ ZİLYEDLİK KONUSU TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisap Edilebileceği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Kısmi Zilyedlik Halinde de Mümkün Olacağı )
DAVA DİLEKÇESİNDE YANLIŞLIK ( Taşınmaza İlişkin Ada ve Parsel Numaralarının Yanlış Yazılmış Olması Halinde Yapılacak İşlemler )"
33Y20.HD4.12.2001E. 2001/10139 K. 2001/9362"ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Kadastro Mahkemesinde Yapılan Yargılama - Tarafların Yokluğu )
KADASTRO MAHKEMESİNDE YARGILAMA ( Tarafların Yokluğunda Duruşmaya Devam Edilebilmesi )
TARAF YOKLUĞU ( Taraflardan Hiç Birinin Duruşmaya Gelmemesi - Dosyanın İşlemden Kaldırılamayacağı )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Orman Tahdidine İtiraz Davası - Davanın Açılmamış Sayılması )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( İşin Esasının Görülmesi - Mümkün Olan Deliller Toplanıp İncelenerek Bir Karar Verilmesi )"
33Y20.HD8.10.2001E. 2001/6408 K. 2001/7192"ORMAN NİTELİĞİ ( Orman Kadastrosunun Kesinleştiği Yerler - Çekişmeli Taşınmazın Tahditteki Konumu )
TESCİL DAVASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme )
ZİLYETLİK YOLUYLA MAL EDİNME ( 3402 Sayılı Yasadaki Miktara İlişkin Kısıtlama - Zilyetlik Süresinin Başalangıç Tarihi )
ZİLYETLİK SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Toprak Bilgisine Sahip Tarım Uzmanı Bilirkişi Raporları )
BİLİRKİŞİ ( Kamulaştırma Yasası Hükümlerine Uygun Bir Kamulaştırma Olup Olmadığı )"
33Y17.HD1.3.1999E. 1999/680 K. 1999/667"TAPU SİCİLİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ( Tapu Dışı Yolla Satın Alınması )
HARİCİ SATIŞ ( Satın Alan Adına Tescile Karar Verilebilmesinin Şartları )
TAPU KAYDININ İNTİKALİ ( Harici Satışı Bozmaması )
TAPU KAYDINA DAYANMA ( Satın Alanın Hüsnüniyetle Hareket Etmesi Şartı )"
33Y16.HD25.2.1999E. 1999/518 K. 1999/542"İSPAT ŞEKLİ ( Harici ve Rızai Taksimin )
HARİCİ VE RIZAİ TAKSİM ( Münhasıran Belge ile İsbat Zorunluluğu Bulunmaması )
İSPAT YÜKÜ ( Taksime Bütün Paydaşların Katıldığı ve Harici Taksimin Bozulmadığı )"
33YİBGK6.6.1997E. 1994/5 K. 1997/2"TAPULU TAŞINMAZLARIN TAPU DIŞI YOLLA MÜLKİYETİNİN NAKLİ ( Geçerli Olabilme Şartları )
TAPU DIŞI YOLLA MÜLKİYETİN NAKLİ ( Kadastro Tesbitinden Önce-Sonra )
KADASTRO KANUNUNUN BÖLGEDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
KADASTRO KANUNUNUN UYGULANMASI ( Tapulu veya Tapusuz Yerlerde )
ON YILLIK SÜRENİN TESBİT TARİHİNE GÖRE HESAPLANMASI ( Kadastro Tesbiti )
KADASTRO TESBİT TARİHİ ( On Yıllık Sürenin Başlangıcı )"
33YHGK31.1.1996E. 1995/7-958 K. 1996/17"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Asli Müdahil )
ASLİ MÜDAHİL ( Kadastro tesbitine itiraz )
KADASTRO TUTANAĞINA İTİRAZ ( Kadastro Komisyon Kararı )
KADASTRO KOMİSYON KARARI ( Kadastro tutanağına itiraz )"
33Y20.HD22.4.1994E. 1993/2775 K. 1994/4555"TAPU TESCİL DAVASI ( Şerh Verilecek Hakların Belirtilmesi - Orta Mallarının Şerhi )
ŞERH VERİLECEK HAKLAR ( Kadastro Tesbitinden Doğan Uyuşmazlıklar - Kadastro Kanunu )
KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Kadastro Mahkemelerince Uygulanması Gereği )
KADASTRO KANUNU ( 3402 Sayılı Yasanın 19 Maddesinin Genel Hüküm Olmadığı )
GENEL HÜKÜM NİTELİĞİ ( Orta Malı Olarak da Beyanlar Hanesine Şerh Verilme Karar )"
33Y8.HD20.10.1993E. 1992/9158 K. 1993/10396"TESCİL DAVASI ( Gayrımenkule İlişkin Davaların Özelliği )
GAYRIMENKULE İLİŞKİN DAVALAR ( Şahitlerin Taşınmazın Başında Dinlenmesi )
ZİLYEDLİĞE DAYALI TESCİL ( Tanıkların Taşınmazın Başında Dinlenmesi )
TANIK DİNLENMESİ ( Gayrımenkule İlişkin Davalarda Taşınmaz Başında Dinleme )
ZİLYEDLİK ŞARTLARI ( Taşınmazın Niteliği Öncesinin Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Müşterek Mülkiyet Haline Dönüştürülecek Şekilde Karar Verilememesi )"
33Y1.HD9.4.1993E. 1993/3724 K. 1993/4508"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Davacı Tarafça Tapu Kaydına Dayalı Olarak Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi )
TAPULU TAŞINMAZ ( Tapu Malikinin Ölüm Tarihi İle Tapunun El Değiştirdiği Tarihler arasında Taşınmaz Malda Yirmi Yılı Aşan Zilyetliğin Oluşmasının Gerekmesi )
ZİLYEDLİKLE KAZANMA KOŞULU ( Tapu Malikinin Ölüm Tarihi İle Tapunun El Değiştirdiği Tarihler arasında Taşınmaz Malda Yirmi Yılı Aşan Zilyetliğin Oluşmasının Gerekmesi )
BEKLETİCİ SORUN ( Davalının Ayrıca Tapu İptali Davası Açması ve iptal Davasının Eldeki Dava İçin Bekletici Sorun Yapılmasının Gerekmesi )"
33Y7.HD16.11.1992E. 1990/3264 K. 1992/20854"HARİCİ SATIŞLA MÜLKİYETİN KAZANILAMAMASI ( Kadastronun Başlamasından Sonra Yapılan )
KADASTRONUN BAŞLAMASINDAN SONRAKİ HARİCİ SATIŞ ( Geçersiz Olması ve Bu Satışa Dayanarak Mülkiyetin Kazanılamaması )
TAŞINMAZIN HARİCİ SATIŞLA MÜLKİYETİNİN KAZANILAMAMASI ( Kadastro Tesbiti Başladıktan Sonra Yapılan )"
33Y1.HD14.5.1992E. 1992/4199 K. 1992/6410"ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Kadastrosu Başlanan Bölgede Zilyetin Leh ve Aleyhine Açılan Davada Zilyede Tanınan Haklar İddia ve Def'i Olarak İleri Sürülebilmesi )
KADASTRO TESBİTİ ( Kadastrosu Başlanan Bölgede Zilyetin Leh ve Aleyhine Açılan Davada Zilyede Tanınan Haklar İddia ve Def'i Olarak İleri Sürülebilmesi )
ZİLYETLİKLE İKTİSAB ( Zilyetin Taşınmazı Tapu Dışı Bir Yolla İktisap Ettiğini İspat Etmesi ve En Az On Yıl Çekişmesiz ve Aralıksız Malik Bulunması Halinde Üzerine Yazılmasını İsteyebilmesi )
ZİLYET ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Kadastrosu Başlanan Bölgede Zilyetin Leh ve Aleyhine Açılan Davada Zilyede Tanınan Haklar İddia ve Def'i Olarak İleri Sürülebilmesi )"
33Y1.HD7.5.1992E. 1992/2933 K. 1992/6041"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Miras Bırakanlarına Dağıtım Yoluyla Verilip Adına Kaydedilen Tapu Kayıtlarına Dayanılarak Elatmanın Önlenmesi İstemi )
SATIŞ VE DEVİR YASAĞI ( Yasa Uyarınca Verilen Yerlerde Yirmibeş Yıllık Devir ve Satış Yasağının Bulunması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL OLANAĞI ( Taşınmazların YirmiBeş Yıllık Kısıtlama Süresi İçinde Haricen Satılıp Zilyetliğin Devri Halinde Zilyedi Adına Tescil Olanağının Doğması )
ZİLYETİ ADINA TESCİL ( Taşınmazların YirmiBeş Yıllık Kısıtlama Süresi İçinde Haricen Satılıp Zilyetliğin Devri Halinde Zilyedi Adına Tescil Olanağının Doğması )
HAZİNENİN GERİ ALIM HAKKI ( Yasaya Aykırı Devirlerden Ötürü Hazinenin Geri Alım Hakkının Kısıtlanamaması )"
33Y20.HD30.4.1992E. 1992/988 K. 1992/1754"ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Görevli Mahkeme - Taraflar Gelmese de Delillerin Toplanıp Karar Verilmesi Zorunluluğu )
TARAFLAR GELMESE DE DELİLLERİN TOPLANIP KARAR VERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Orman Tahdidine İtiraz )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILAMAYACAĞI ( Orman Tahdidine İtiraz - Taraflar Gelmese de Delillerin Toplanıp Karar Verilmesi Zorunluluğu )"

UYUŞMAZLIK

33UMH24.3.1997E. 1997/12 K. 1997/11"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Kadastro Çalışması Sırasında Eksik Tescilin İptali Davasının Adi Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
KADASTRO ÇALIŞMASI (Eksik Tescilin İptali İle Davacıların Fiilen Kullandıkları Alanların Adlarına Tescil Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
EKSİK TESCİLİN İPTALİ (Davacıların Fiilen Kullandıkları Alanların Adlarına Tescil Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
FİİLEN KULLANILAN ALANIN TESCİLİ (Kadastro Çalışmaları Sırasında Yapılan Eksik Tescilin İptali Davasının Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"

Madde 34

YARGITAY

34Y20.HD5.7.2011E. 2011/7707 K. 2011/8747"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Parselin Özel Mülk Olarak Gerçek Kişiler Adına Tescili Olanaklı Yer Olduğu Yönünde Davalı Gerçek Kişinin Bayii İle Hazine Arasında Kesin Hüküm Oluşturduğu )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN KADASTROSUNUN BULUNMASI ( Bir Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Kesinleşmiş Orman Kadastro Tutanak ve Haritalarının Uygulanması Suretiyle Belirleneceği )
ÖZEL MÜLK OLARAK TESCİL ( Tapu İptali ve Tescil - Çekişmeli Parselin Tamamının Tarla ve İncir Fidanlığı Niteliğiyle Özel Mülk Olarak Gerçek Kişiler Adına Tescili Olanaklı Yer Olduğu Yönünde Davalı Gerçek Kişinin Bayii İle Hazine Arasında Kesin Hüküm Oluşturduğu )
ORMAN SAYILAN YER ( Çekişmeli Parseller Kesinleşmiş Orman Tahdidi Dışında Bırakıldığından Orman Sayılan Yerlerden Olduğunun Kabul Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
KESİN HÜKÜM ( Tapu İptali ve Tescil - Çekişmeli Parselin Tamamının Tarla ve İncir Fidanlığı Niteliğiyle Özel Mülk Olarak Gerçek Kişiler Adına Tescili Olanaklı Yer Olduğu Yönünde Davalı Gerçek Kişinin Bayii İle Hazine Arasında Kesin Hüküm Oluşturduğu )"
34Y7.HD25.12.2008E. 2008/5964 K. 2008/5605"KÖY MERASI OLARAK SINIRILANDIRMA İSTEMİ ( Taşınmazın Kamu Malı Niteliğinde Mera Olmadığı Sonucuna Varıldığı Takdirde Zilyetliğe İlişkin Deliller Değerlendirilerek Karar Verileceği )
KAMU MALI MERA ( Aidiyet Uyuşmazlıklarının Kadastro Mahkemesinde Görülemeyeceği )
GÖREV ( Taşınmazın Kamu Malı Niteliğinde Mera Olduğu Sonucuna Varıldığı Takdirde Aidiyet Uyuşmazlıklarının Kadastro Mahkemesinde Görülemeyeceği )
MERA ( Köy Merası Olarak Sınırılandırma İstemi - Taşınmazın Kamu Malı Niteliğinde Mera Olmadığı Sonucuna Varıldığı Takdirde Zilyetliğe İlişkin Deliller Değerlendirilerek Karar Verileceği )"
34Y20.HD15.12.2005E. 2005/8370 K. 2005/10385"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Parselin Hazine Adına Tesciline İlişkin Kadastro Mahkemesinin Kesinleşen Kararı İle Tapu Kaydına Tutunarak Yaptığı Yargılamanın İadesi Talebinin Reddine İlişkin Aynı Mahkemenin Kesinleşen Kararının Kesin Hüküm Oluşturduğu )
KESİN HÜKÜM ( Çekişmeli Parselin Hazine Adına Tesciline İlişkin Kadastro Mahkemesinin Kesinleşen Kararı İle Tapu Kaydına Tutunarak Yaptığı Yargılamanın İadesi Talebinin Reddine İlişkin Aynı Mahkemenin Kesinleşen Kararının Kesin Hüküm Oluşturduğu - Tapu İptali ve Tescil )
YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Çekişmeli Parselin Hazine Adına Tesciline İlişkin Kadastro Mahkemesinin Kesinleşen Kararı İle Tapu Kaydına Tutunarak Yaptığı Yargılamanın İadesi Talebinin Reddine İlişkin Aynı Mahkemenin Kesinleşen Kararının Kesin Hüküm Oluşturduğu - Tapu İptali ve Tescil )"
34Y8.HD22.3.2005E. 2004/7563 K. 2005/2237"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bir Hükmün HUMK.nun 237 ve 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 34. Maddesi Hükmü Uyarınca Kesin Hüküm Sayılması İçin Diğer Koşullar Yanında İşin Esasına İlişkin Olması Gereği )
KESİN HÜKÜM ( Bir Hükmün HUMK.nun 237 ve 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 34. Maddesi Hükmü Uyarınca Kesin Hüküm Sayılması İçin Diğer Koşullar Yanında İşin Esasına İlişkin Olması Gereği - Tapu İptali ve Tescil )"
34Y8.HD22.2.2005E. 2004/5856 K. 2005/1293"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mer'a Niteliğindeki Taşınmaz - Uzman Bilirkişinin Bilimsel Gerekçelere Dayalı Raporu Karşısında Mahkemece Tanık İfadelerine Değer Verilmemesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
MER'A NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Uzman Bilirkişinin Bilimsel Gerekçelere Dayalı Raporu Karşısında Mahkemece Tanık İfadelerine Değer Verilmemesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
HARÇ YATIRILMAMASI ( Davacılar İlk Dava Dilekçesinde Dava Konusu Yapılmayan Dava Dışı Taşınmazlar İle Sonradan Davalı Gösterilen Kişiler Hakkında da Karar Verilmesini İstemişlerse de Usulüne Uygun Harç Yatırılıp Dava Açmadıkları - Ayrıca Karar Verilmemesinde Kanuna Aykırılık Görülmediği )
TANIK İFADESİ ( Uzman Bilirkişinin Bilimsel Gerekçelere Dayalı Raporu Karşısında Mahkemece Tanık İfadelerine Değer Verilmemesinde İsabetsizlik Bulunmadığı - Tapu İptali ve Tescil İstemi )"
34Y17.HD28.1.2003E. 2002/11801 K. 2003/448"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Uyuşmazlığın Davalıların Miras Bırakanları Adına Kayıtlı Pay Tapu Kaydının Hukuki Değerini Yitirip Yitirmediği Yönlerinde Toplanması )
KESİN HÜKÜM ( Uyuşmazlığın Ortada Kesin Bir Hükmün Var Olup Olmadığı Hususunda Olması )
TAPU KAYDI ( Uyuşmazlığın Davalıların Miras Bırakanları Adına Kayıtlı Pay Tapu Kaydının Hukuki Değerini Yitirip Yitirmediği Yönlerinde Toplanması )
TAPUDAN KAYNAKLANAN HAKLAR ( Davanın Hukuki Değerini Koruduğu Sürece Davalıların Tapudan Kaynaklanan Haklarını Ortadan Kaldıracağının Düşünülememesi )"
34Y8.HD16.5.2002E. 2002/3516 K. 2002/4005"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bir Hükmün Kesin Hüküm Sayılabilmesi İçin Her İki Davanın Tarafları Konusu ve Sebebinin Aynı Olması Gerektiği )
KESİN HÜKÜM ( Sayılabilmesi İçin Her İki Davanın Tarafları Konusu ve Sebebinin Aynı Olması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
ÇELİŞKİLİ HÜKÜM ( Mahkemece Hükmün Gerekçe Kısmında Kadastro Mahkemesinin Hükmünün Kesin Delil Teşkil Edeceği Açıklanmış Olmasına Karşın Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi )
TAŞINMAZIN TESPİT TARİHİNDEN ÖNCEKİ NİTELİĞİ ( Davacı İptal ve Tescil Davası Açmış Bulunduğuna Göre Tutanaktaki Bilgilere Bağlı Kalınmadan Taşınmazın Tespit Tarihinden Önceki Niteliğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
34Y20.HD5.7.2001E. 2001/5516 K. 2001/6068"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Adına Yapılan Tespite Taşınmazın Orman Alanı İçerisinde Kaldığı Gerekçesiyle İtiraz Edilmesi )
DERDESTLİK ( Aynı Taşınmaza İlişkin Birleştirilmeden Görülen Tarafları Aynı Olmayan İki Ayrı Davasından Birisi Devam Ederken Diğerinin Önce Sonuçlanması ile Derdest Davanın Tarafları Yönünden Kadastro Tesbitinin Kesinleşmemesi )
KADASTRO TESBİTİNİN KESİNLEŞMESİ ( Aynı Taşınmaza İlişkin Birleştirilmeden Görülen Tarafları Aynı Olmayan İki Ayrı Davasından Birisi Devam Ederken Diğerinin Sonuçlanması ile Derdest Davada Kadastro Tesbitinin Kesinleşmemesi )
KESİN HÜKÜM ( Kesin Hükmün Tapu İdaresi Dahil Herkesi Bağlaması )"
34Y20.HD27.12.1996E. 1994/9122 K. 1996/16519"TAPUYA TESCİL ( Kesin Hüküm Bulunması )
TAPULAMA MAHKEMESİNCE VERİLEN KARAR ( Diğer Davacıları da Bağlaması )
KESİN HÜKÜM ( Diğer Davacıları Bağlaması )"
34Y8.HD7.6.1994E. 1994/4627 K. 1994/7834"TESCİL DAVASI ( Zilyetliğe Dayanması )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN TAHDİDİ DIŞINDAKİ TAŞINMAZ ( Kesinleşmiş Hüküm Bulunması )
KESİN HÜKÜM ( Yapılan İşlemin Kanuna Uygun Olmaması )"
34Y20.HD3.3.1994E. 1993/712 K. 1994/2278"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Niteliğinin Saptandığı )
TAPU KAYDI ( Muhdesata İlişkin Kaydın İptali Davası - Kesin Hükmün Varlığı )
MUHDESATA İLİŞKİN KAYDIN İPTALİ ( Açılan Dava İle İlgili Önceden Kesin Hüküm Bulunması )
KESİN HÜKÜM ( Davanın Esasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmesi )"
34YHGK2.2.1994E. 1993/17-755 K. 1994/33"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Gerçek malikin araştırılması )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP"
34Y1.HD3.7.1992E. 1992/7601 K. 1992/8856"KESİN HÜKÜM ( Önceki Davada Davacıların Haklarının Bulunup Bulunmadığının Hükme Bağlanması - Hak Çatışması Yaratılmaması )
KESİN HÜKÜM YARATMAYACAK KARARLAR ( Önceki Davada Davacıların Haklarının Bulunup Bulunmadığının Hükme Bağlanması )
DAVADA DAVACILARIN HAKLARININ BULUNUP BULUNMADIĞININ HÜKME BAĞLANMASI ( Hak Çatışması Yaratılmaması - Kesin Hüküm Olarak Nitelendirilemeyeceği )
DAVADA HAK ÇATIŞMASI YARATILMAMASI ( Kararın Kesin Hüküm Olarak Nitelendirilemeyeceği )"

Madde 36

YARGITAY

36Y20.HD16.11.2017E. 2016/592 K. 2017/9547"KADASTRO TESPİTİ VE ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Uyuşmazlıkta Çekişmeli Taşınmazın Tespit Maliklerine Ölmüş İseler Mirasçılarına Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Tebliğ Edilmeden Taraf Teşkili Sağlanmadan Savunma Hakları Kısıtlanarak Davanın Esası Hakkında Aleyhlerine Karar Verildiği - Çekişmeli Taşınmazın Tespit Maliklerine Şayet Ölmüş iseler Mirasçılarına Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Gönderilerek Taraf Teşkili Sağlanıp Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMASI ( Uyuşmazlıkta Çekişmeli Taşınmazın Tespit Maliklerine Ölmüş İseler Mirasçılarına Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Tebliğ Edilmeden Tarafların Savunma Hakları Kısıtlanarak Davanın Esası Hakkında Aleyhlerine Karar Verildiği - Çekişmeli Taşınmazın Tespit Maliklerine Şayet Ölmüş iseler Mirasçılarına Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Gönderilerek Taraf Teşkili Sağlanıp Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Tespit Maliklerine Ölmüş İseler Mirasçılarına Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Tebliğ Edilmeden Taraf Teşkili Sağlanmadan Davanın Esası Hakkında Aleyhlerine Karar Verildiği - Çekişmeli Taşınmazın Tespit Maliklerine Şayet Ölmüş iseler Mirasçılarına Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Gönderilerek Taraf Teşkili Sağlanıp Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
36Y20.HD2.11.2017E. 2016/13893 K. 2017/8765"KESİNLEŞEN ORMAN KADASTROSU SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZIN TAPU İPTAL VE TESCİLİ ( 3402 S. Kanun 36/A Md. ve 36/A Md. Henüz İnfaz Edilmemiş Yargı Kararlarındaki Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderleri İçin de Uygulanacağına Dair Geç. 11.Md. Göre Davalılar Aleyhine Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretine Hükmolunamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Tapu İptal ve Tescili - 3402 S. Kanun 36/A Md. ve Bu Md.nin Henüz İnfaz Edilmemiş Yargı Kararlarındaki Yargılama Giderleri İçin de Uygulanacağına Dair Geç.11.Md. Göre Davalılar Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Hatalı Olduğu )
YARGILAMA GİDERİ ( 3402 S. Kanun 36/A Md. ve Bu Md.nin Henüz İnfaz Edilmemiş Yargı Kararlarındaki Yargılama Giderleri İçin de Uygulanacağına Dair Geç. 11.Md. Göre Davalılar Aleyhine Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretine Hükmolunamayacağı - Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçindeki Taşınmazın Tapu İptal ve Tescili )"
36Y8.HD23.10.2017E. 2016/14531 K. 2017/13478"TAPU İPTAL VE TERKİN DAVASI ( Kıyı Kanunu Gereği Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer Nedenine Dayalı - Keşfen Tespit Edilen Kıyı Kenar Çizgisi İle Bakanlık Tarafından Onaylanan Kıyı Kenar Çizgisinin Fen Bilirkişi Tarafından Kroki Üzerinde Gösterilmesi Her İkisinin Çakışmaması Halinde Çelişkinin Nedenlerinin Bilimsel Verilere Dayalı Olarak Bilirkişiye Açıklattırılması ve Bu Hususta Rapor Alınması Gerektiği)
GEÇERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporda Kıyı Kenar Çizgisi Belirlenmekle Bakanlıkça Onaylanan Kıyı Kenar Çizgisinin Çakışmadığı Bilimsel Verilerle Açıklanmadığı/Hüküm Kurmaya Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporu İle Hüküm Kurulmuş Olmasının Doğru Olmadığı - Kıyı Kanunu Gereği Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer Nedenine Dayalı)
TAPU KAYDININ İPTALİYLE KIYI OLARAK TERKİNİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Öncelikle Komşu Parsellere de Uygulanan Kıyı Kenar Çizgisi Haritaları İle Bakanlığın Kıyı Kenar Çizgisi Haritaları da Getirtilerek ve Bozma İlamında Belirtilen Eksiklikleri Giderecek Şekilde Rapor Alınarak Buna Göre Bir Karar Verileceği)"
36Y16.HD2.10.2017E. 2015/11282 K. 2017/5991"KEŞİF İHTARATININ DAVACI ASİLE YAPILMASI ( Davacıya Keşif Masrafını Yatırması İçin Verilen Kesin Süre İçinde Gereği Yerine Getirilmediğinden 3402 S.K. 36/1. Maddesi Uyarınca Davacı Tarafın Keşif Delilinden Vazgeçmiş Sayıldığı ve Mevcut Delillerle de Davanın İspatlanamadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedildiği/Vekille Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılacağı Ayrıca İspat Külfeti Kendisine Düşen Taraf Aleyhine Uygulanabilmesi İçin Öncelikle Dosyanın Keşfe Hazır Hale Getirilmiş Olması Gereği )
VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Mahkemece Davacılar Vekili Bulunduğu Halde Kesin Süre İhtaratı Davacı Asile Tebliğ Edilmek Suretiyle Davacıya Keşif Masrafını Yatırması İçin Verilen Kesin Süre İçinde Gereği Yerine Getirilmediğinden 3402 S.K. Md. 36/1 Uyarınca Davacı Tarafın Keşif Delilinden Vazgeçmiş Sayıldığı ve Mevcut Delillerle de Davanın İspatlanamadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedildiği/Vekille Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılacağı )
KEŞİF İHTARINDA OLMASI GEREKENLER ( Yapılması Öngörülen Keşfin Gün ve Saatinin Belirlenmesi Zorunlu Olduğu/Somut Olayda Keşif Gün ve Saati Belirlenmediği Davacı Asile Tebliğ Edilen İhtarda Keşif Delilinden Vazgeçilmesinin Sonucunun Ne Olacağı Gösterilmediği - Mahkemece Davacı Tarafa Keşif Giderlerini Yatırması İçin Yöntemine Uygun Keşif Gün ve Saatinin de Belirlendiği Makul Bir Süre Verilmeli Ara Kararı Gereklerinin Yerine Getirilmesi Durumunda Mahallinde Keşif Yapılması Gereği )"
36Y16.HD20.6.2017E. 2015/9550 K. 2017/4659"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Keşfe Dair Ara Kararın Yasaya Uygun Bulunmadığı - Yasada Öngörülen Şekle Uygun Olmayan Bir Ara Kararına Dayanılarak Keşif Deliline Dayanmaktan Vazgeçilmiş Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
KEŞFİN YASADA ÖNGÖRÜLEN ŞEKLE UYGUN OLMAMASI ( Keşif Avansı Yatırılmasına Rağmen Keşif Yapılmadığı/Celsede Keşif Avansının Eksik Olduğundan Bahisle Yeniden Keşif Ara Kararı Kurulmuş Ancak Hükme Esas Alınan Bu Ara Kararda Keşif Gün ve Saati Belirlenmemiş Taşınmazın Niteliği İle Tarafların İddia ve Savunmalarına Göre Keşfe İnşaatçı Bilirkişi Alınması Gerekmediği Halde İnşaatçı Bilirkişi İçin Ücret Takdir Edilerek Avansın Gereksiz Artışına Neden Olunduğu )"
36Y16.HD1.6.2017E. 2015/7897 K. 2017/3889"TAPU KAYDI VE İRSEN İNTİKAL İDDİASINA DAYALI AÇILAN DAVA ( Mahkemece Davacının Verilen Kesin Süre İçerisinde Keşif Avansını Yatırmadığından Keşif Deliline Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayıldığı/Davanın Mevcut Delillerle De İspat Edilemediği Gerekçesi İle Davanın Reddine Dair Verilen Kararın İsabetsiz Olduğu - Yapılamayacağı Önceden Belli Olan Keşif İçin Taraflara Külfet Yüklenmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
KEŞİF AVANSI ( Keşif Avansının Yatırılmasının Son Günü İle Keşif Günü Arasında Bilirkişi Adayları Taraf Tanıkları ve Uzman Bilirkişilere Çıkarılacak Davetiye İçin Uygun Bir Sürenin Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği - Yasa'da Öngörülen Şekle Uygun Olmayan Keşif Ara Kararına Dayanılarak Davacının Keşif Deliline Dayanmaktan Vazgeçilmiş Sayılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
36Y20.HD13.12.2016E. 2015/4581 K. 2016/12153"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı)
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİ (Kadastro Tespitine İtiraz - Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Hükmolunmayacağı)
KADASTRO İŞLEMİ İLE OLUŞAN TESPİT VE KAYITLARIN İPTALİ (İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz)"
36Y16.HD22.11.2016E. 2016/3174 K. 2016/9289"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (3402 S. Kanun'un 36. Md. Uyarınca Taraflar İkamesini Talep Ettiği Delil İçin Mahkemece Belirlenecek Avansı Verilen Kesin Süre İçinde Yatırmaması Halinde Talep Olunan Delilin İkamesinden Vazgeçilmiş Sayılacağı/Bu Durumda Verilecek Kararın Davanın Esasına Dair Olacağı - 3402 S. Kanun'un 36. Md. Uygulanabilmesi İçin Dosyanın Keşfe Hazır Hale Gelmesi Gerektiği Gibi Ara Kararda Keşfin Gün ve Saatinin Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu)
DOSYANIN KEŞFE HAZIR HALE GETİRİLMESİ (Tespit Malikleri Ölmüş İse Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmesi İçin Davacıya Süre Verileceği/Süresinde Davaya Dahil Edilmeleri Durumunda ve Sunmaları Halinde Delilleri Toplanacağı/Dosya Keşfe Hazır Hale Geldiğinde Davacıya Keşif Giderlerini Yatırması İçin Yeniden Makul ve Kesin Bir Süre Verileceği - Kadastro Tespitine İtiraz)
KEŞİF GİDERLERİ İÇİN KESİN SÜRE VERİLMESİ (Kadastro Tespitine İtiraz - Verilecek Kesin Süreye Dair Ara Kararda Keşif Gün ve Saatinin de Belirlenerek Yapılması Öngörülen Masraflar Kalemler Halinde Hangi Masraf Kaleminin Neye Dair Olduğu Ayrı Ayrı ve Açıkça Gösterileceği/Kesin Süreye Uymamanın Sonuçlarının Açıklanacağı)
KESİN SÜREDE YATIRILMAYAN AVANS (Taraflardan Her Biri İkamesini Talep Ettiği Delil İçin Mahkemece Belirlenecek Avansı Verilen Kesin Süre İçinde Yatırmaması Halinde Talep Olunan Delilin İkamesinden Vazgeçilmiş Sayılacağı/Bu Durumda Verilecek Kararın İse Davanın Esasına Dair Olacağı - Kadastro Tespitine İtiraz)"
36Y16.HD6.10.2016E. 2015/481 K. 2016/7516"ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN TESPİT GİBİ MERA VASFIYLA SINIRLANDIRILMASI ( Müdahilin Mernis Yerleşim Yeri Adresinden Başka Adrese Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu – Meşruhatlı Davetiyede İlgili Masrafların Kalemler Halinde Gösterilerek Bu Ücretlerin Yatırılması İçin İlgiliye Makul Bir Süre Tanınması Gerektiği/ Sayılan Şartları Barındırmayan Ara Karar Usule Uygun Olmadığından Bu Ara Karara Uyulmamış Olmasının Davacı Aleyhine Sonuç Doğurmayacağı )
ARA KARAR ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Çıkartılacak Meşruhatlı Davetiyede İlgili Masrafların Kalemler Halinde Gösterilerek Bu Ücretlerin Temini ve Yatırılması İçin İlgiliye Makul Ve Belirli Bir Süre Tanınması Gerektiği/Sayılan Şartları Barındırmayan Ara Karar Usule Uygun Olmadığından Bu Ara Karara Uyulmamış Olmasının Davacı Aleyhine Sonuç Doğurmasının Mümkün Bulunmadığı )
MAKUL SÜRE TANINMASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Çıkartılacak Meşruhatlı Davetiyede İlgili Masrafların Kalemler Halinde Gösterilerek Bu Ücretlerin Temini ve Yatırılması İçin İlgiliye Belirli Bir Süre Verileceği/Tanınacak Süre ile Keşif Günü Arasında da Bilirkişi Adayları ve Tanıklara Arazi Başında Hazır Olmalarının Tebliği İçin Yeterli Bir Sürenin Bulunması Gerektiği )"
36Y20.HD21.6.2016E. 2015/9535 K. 2016/7339"ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ İLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Altı Aylık İlan Süresi İçinde Açılacak Davaların Kadastro Mahkemesinde Görülmesi Gereği - Tapu İptal ve Tescil Mahkemelerinin Kadastro Mahkemesinde Değil Genel Mahkemede Görülmesi Gereği)
KADASTRO MAHKEMESİ (İptal ve Tescil Davalarının Kadastro Mahkemesinin Görevinde Olmadığı Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu - Altı Aylık İlan Süresi İçinde Açılacak Davaların Kadastro Mahkemesinde Görülmesi Gereği)
KADASTRO DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ (Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehdarına Karşı Kadastro Mahkemeleri ile Genel Mahkemelerde Açıan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı - İptal ve Tescil Davalarında Kadastro Mahkemelerinin Görevli Olmadığı)"
36Y16.HD2.6.2016E. 2015/5758 K. 2016/6253"UYGULAMA KADASTROSU ( Kendisine Ait Taşınmazın Yüzölçümünün Eksildiği ve Eksikliğin Davalılara Ait Taşınmazlardan Kaynaklandığı İddiasına Dayalı - Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunamayacağı )
TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜNÜN EKSİLDİĞİ VE EKSİKLİĞİN DAVALILARA AİT TAŞINMAZLARDAN KAYNAKLANDIĞI İDDİASI ( Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunamayacağı )"
36Y20.HD1.6.2016E. 2015/8474 K. 2016/6191"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalılar Aleyhine Yargılama Giderlerine Karar ve İlam Harcına ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Ancak Bu Hususun Hükmün Bozulmasını ve Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği/Hükmün Düzeltilerek Onanacağı/İnfaz Edilmemiş Yargı Kararları/Kadastro İşlemi )
3402 SAYILI KANUNDAKİ DEĞİŞİKLİK ( Kadastro İşlemi ile Oluşan Tesbit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri ile Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet İcreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMOLUNMAMASI ( Kadastro İşlemi ile Oluşan Tesbit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri ile Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet İcreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı )"
36Y20.HD1.6.2016E. 2015/3799 K. 2016/6201"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( 3402 S.K. Yasal Değişikliğin Gözetilmesi Gereği - Davalı Taraf Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderlerine Hükmedilemeyeceğinden Davalı Taraf Aleyhine Yargılama Giderlerine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı/Hükmün Düzeltilerek Onanacağı/Yargılama Giderleri )
YARGILAMA GİDERİ ( Yasal Değişiklikler Nedeniyle "Müdahil Tarafından Yapılan Yargılama Giderlerinin Üzerinde Bırakılmasına" İbaresi Yazılmak Suretiyle Hükmün Düzeltilmesi Gereği - 19.01.2011 Tarihli Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 6099 S.K. 3402 S. Kanuna eklenen Maddelerin Gözetileceği )
KADASTRO KANUNU'NDA YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİK ( 6099 S.K. 16 Maddesi/Yargılama Giderleri - Vekalet Ücreti/3402 S.K. Yasal Değişikliğin Gözetilmesi Gereği - Davalı Taraf Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderlerine Hükmedilemeyeceğinden Davalı Taraf Aleyhine Yargılama Giderlerine Hükmedilemeyeceği )"
36Y20.HD17.5.2016E. 2015/3962 K. 2016/5687"KADASTRO TESPİTİNE VE ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Askı İlân Süresinden Sonra Açılan Eldeki Davanın Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği - Mahkemece Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Yörede Yapılan Orman Kadastrosunun Askı İlân Süresinden Sonra Açılan Eldeki Davanın Dava Tarihinde Yürürlükte Bulunan 6100 S. HMK'nun 2. Md. Hükmü Uyarınca Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
KADASTRO MAHKEMESİNDE BAKILACAK DAVALAR ( 3402 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Yapılan Orman Kadastrosuna ve Kadastro Tespitine Karşı Askı İlân Süresi İçinde Açılan Davaların Kadastro Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği - Askı İlân Süresinden Sonra Açılan Eldeki Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davacı Kurum 3402 S. K.'nun Md. 36/A Hükmü Kapsamındaki Kurum ve Kuruluşlardan Olmadığından Anılan Yasal Düzenleme Sebebiyle Harç Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti Yönünden Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Kadastro Tespitine ve Orman Kadastrosuna İtiraz )"
36Y8.HD2.5.2016E. 2016/6290 K. 2016/8105"TAPU KAYDININ İPTALİYLE KIYI OLARAK TERKİNİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Mevcut Bilirkişi Kuruluyla Yeniden Davaya Konu Taşınmazda Keşif Yapılması Taşınmazın Farklı Noktalarında Gözlem Çukurları Açılarak Bu Çukurlardan Alınan Verilerin İncelenmesi ve Açılan Gözlem Çukurlarının Harita Üzerinde İşaretlenerek Gösterilmesi ve Topoğrafik Memleket Haritalarından da Yararlanılarak Kıyı Kenar Çizgisinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
KADASTRO İŞLEMLERİ SEBEBİYLE AÇILAN DAVALAR ( Nedeniyle Yargılama Giderlerinden ve Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı Hususunun da Gözetilmesi ve Mahkemece Bu Konudaki Görüşünün Ortaya Konulması ve Ondan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Kadastro İşlemleri Sebebiyle Açılan Davalar Nedeniyle Yargılama Giderlerinden ve Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı Hususunun da Gözetilmesi ve Mahkemece Bu Konudaki Görüşünün Ortaya Konulması ve Ondan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KIYI OLARAK TERKİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Mevcut Bilirkişi Kuruluyla Yeniden Davaya Konu Taşınmazda Keşif Yapılması Taşınmazın Farklı Noktalarında Gözlem Çukurları Açılarak Bu Çukurlardan Alınan Verilerin İncelenmesi ve Açılan Gözlem Çukurlarının Harita Üzerinde İşaretlenerek Gösterilmesi ve Topoğrafik Memleket Haritalarından da Yararlanılarak Kıyı Kenar Çizgisinin Tespit Edilmesi Gerektiği )"
36Y20.HD1.3.2016E. 2015/3694 K. 2016/2469"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Hüküm Yerinde Maddi Yanılgı İle Davanın Kısmen Kabulüne Kısmen Reddine Yönünde Hüküm Kurulması ve Peşin Alınan Harç ve Tamamlama Harcı Mahsup Edildikten Sonra Kalan Karar ve İlâm Harcının Orman Yönetiminden Alınmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
MADDİ HATA (Islah Dilekçesiyle Çekişmeli Taşınmazın Orman Sınırları İçinde Kalan Bölümünün Tapu Kaydının İptal Edilerek Orman Niteliği İle Tescilini İstediği Halde Mahkemece Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Hüküm Yerinde Maddi Yanılgı İle Davanın Kısmen Kabulüne Kısmen Reddine Yönünde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
HARÇ MUAFİYETİ (Peşin Alınan Harç ve Tamamlama Harcı Mahsup Edildikten Sonra Kalan Karar ve İlâm Harcının Orman Yönetiminden Alınmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil)"
36Y8.HD11.2.2016E. 2014/15883 K. 2016/2232"TAPU İPTALİ VE TERKİN (İdare Tarafından Belirlenen Kıyı Kenar Çizgisinin Taraflara Yazılı Olarak Bildirildiğine Dair Bilgi Bulunmadığı/3 Kişilik Jeolog Ya da Jeomorfolog 1 Harita Mühendisi ve 1 Ziraat Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Eliyle Davaya Konu Taşınmazda Yeniden Keşif Yapılması Taşınmazın Farklı Noktalarında Gözlem Çukurları Açılarak Bu Çukurlardan Alınan Verilerin İncelenmesi Gerekeceği)
KIYI KENAR ÇİZGİSİ BELİRLEME YÖNTEMİ (Tapu İptali ve Terkin - Kural Olarak Mülkiyet Hukuku Yönünden Kıyı Kenar Çizgisi Belirlenmesi Görevinin Adli Yargıya Ait Olduğu Ancak İdare Tarafından Kıyı Kenar Çizgisi Belirlenmiş ve Yazılı Bildirime Rağmen Yasal Süresinde İdari Yargıya Başvurulmaması Sebebiyle Yargı Yolunun Kapanmış Olması veya İdare Tarafından Verilip Kesinleşmiş Karar Bulunması Durumlarında Bunlara Uygun Şekilde Kıyı Kenar Çizgisinin Adli Yargı Tarafından Saptanması Gerektiği)
KADASTRO İŞLEMİ SEBEBİYLE AÇILAN DAVALARDA YARGILAMA GİDERİ (3402 S.K. 36. Maddesine Bazı İlaveler Getiren 36/A Maddesi Hükmüne Göre Kadastro İşlemleri Sebebiyle Açılan Davalar Nedeniyle Yargılama Giderlerinden ve Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı)"
36Y16.HD11.2.2016E. 2015/1130 K. 2016/1152"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydının Düzeltilmesi - Mera Vasfıyla Sınırlandırılan Taşınmazlara Dair Davalarda Hazinenin Yanında İlgili Kamu Tüzel Kişiliğinin de Davada Taraf Olacağı/Taşınmazın Bulunduğu İlçe Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Davaya Dahil Edilerek Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
USULÜNE UYGUN OLMAYAN ARA KARARA DAYALI HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği/Tapu Kaydının Düzeltilmesi İstemi - Ara Kararda Yerel Bilirkişi ve Tanıklar İçin Davetiye Giderinin Belirtilmediğinden Belirlenen Masrafın Eksik Olması Sebebiyle Kesin Süre Sonuçlarının Uygulanamayacağı )
TARAF TEŞKİLİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği/Tapu Kaydının Düzeltilmesi İstemi - Mera Vasfıyla Sınırlandırılan Taşınmazlara Dair Davalarda Hazinenin Yanında İlgili Kamu Tüzel Kişiliğinin d e Davada Taraf Olmasının Zorunlu Olduğu/Taşınmazın Bulunduğu İlçe Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının Davaya Dahil Edileceği )
MASRAFIN KALEMLER HALİNDE ARA KARARDA GÖSTERİLECEĞİ ( Davacı Tanıklarına ve Yerel Bilirkişilere Yapılacak Tebligatlarla İlgili Masrafların Miktarının da Net Olarak Belirlenerek Kalemler Halinde Gösterilip Davacılara Süre Verilmesi Gerektiği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu Kaydının Düzeltilmesi İstemi )"
36Y8.HD18.1.2016E. 2014/16538 K. 2016/367"DAVA KONUSU TAŞINMAZIN BİR KISMININ KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇİNDE KALDIĞI İDDİASI ( Tapu Kaydının İptali Talebi/Hükme Esas Alınan Bilirkişi Kurulu Raporunda Davaya Konu Taşınmazın Tamamının Kıyı Kenar Çizgisinin Dışında Kaldığının Belirtildiği - Keşfen Tespit Edilen Kıyı Kenar Çizgisi Kroki Üzerinde Gösterilmediği Gibi Aralarındaki Çelişkinin Nedeninin de Açıklanmadığı/Usulüne Uygun Şekilde Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti Yapılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
TAPU KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazın Bir Kısmının Kıyı Kenar Çizgisinin İçinde Kaldığı İddiası - Taşınmazın Farklı Noktalarında Toprak Yapısını Net Bir Şekilde Belirleyecek Derinlikte Gözlem Çukurları Açılarak Bu Çukurlardan Alınan Verilerin İncelenmesi Açılan Gözlem Çukurlarının Harita Üzerinde İşaretlenerek Gösterilmesi ve Topoğrafik Memleket Haritalarından da Yararlanılarak Kıyı Kenar Çizgisinin Tespit Edileceği )
KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN BELİRLENMESİ ( Taşınmazın Bir Kısmının Kıyı Kenar Çizgisinin İçinde Kaldığı İddiası - Taşınmazın Farklı Noktalarında Toprak Yapısını Net Bir Şekilde Belirleyecek Derinlikte Gözlem Çukurları Açılarak Bu Çukurlardan Alınan Verilerin İncelenmesi Açılan Gözlem Çukurlarının Harita Üzerinde İşaretlenerek Gösterilmesi ve Topoğrafik Memleket Haritalarından da Yararlanılarak Kıyı Kenar Çizgisinin Tespit Edilmesi Gerektiği )"
36Y16.HD19.10.2015E. 2015/10107 K. 2015/11966"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Savunma Hakkının Kısıtlanması - Keşiften Önceki Son Oturumda Keşif Günü Verilerek Davalı Tarafın Keşiften Haberdar Olması Temin Edilmediği Gibi Açıkça Vazgeçilmediği Halde Tanıkları Dinlenilmeksizin Davalıya Savunmasını Kanıtlama Olanağı Tanınmadan Hüküm Kurulması Doğru Olmadığı )
TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN ARAŞTIRILMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Mahkemece Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğu Kimden Kime Ne Şekilde İntikal Ettiği Kadastro Tespit Gününe Dek Kimin Ne Sıfatla Ne Kadar Süre İle Zilyet Olduğu Sorulacağı )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Keşiften Önceki Son Oturumda Keşif Günü Verilerek Davalı Tarafın Keşiften Haberdar Olması Temin Edilmediği Gibi Açıkça Vazgeçilmediği Halde Tanıkları Dinlenilmeksizin Davalıya Savunmasını Kanıtlama Olanağı Tanınmadan Hüküm Kurulması Bozma Nedeni Olduğu )
KEŞİFTEN HABERDAR ETME ( Kadastro Tespitine İtiraz - Keşiften Önceki Son Oturumda Keşif Günü Verilerek Davalı Tarafın Keşiften Haberdar Olması Temin Edilmemesinin İsabetsizliği/Mahkemece Masrafı Davalılar Tarafından Karşılanmak Üzere Keşif Gün ve Saatini Bildiren Usulüne Uygun Davetiye Çıkartılacağı - Savunma Hakkının Kısıtlanmaması )"
36Y8.HD8.6.2015E. 2015/1380 K. 2015/12673"KIYI KENAR ÇİZGİSİNDE KALAN TAŞINMAZ / TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğuna İlişkin Madde Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği - Mahkemece Taşınmazın 28.11.1997 T. ve 5/3 S. Y.İ.B.K. Doğrultusunda Belirlenen veya Belirlenecek Olan Kıyı Kenar Çizgisine Göre Değerlendirme Yapılacağı )
YARGILAMA GİDERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kadastro İşlemleri Sebebiyle Açılan Dava - Yargılama Giderlerinden ve Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı/Kınır Kenar Çizgisinde Kalan Taşınmaza İlişkin Tapu İptal ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kıyı Kenar Çizgisinde Kalan Taşınmaza İlişkin - Davanın 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğuna İlişkin Madde Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği/Mahkemece Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararından Sonra Oluşan Yeni Yasal Durum Dikkate Alınarak İnceleme Yapılıp Sonuca Ulaşılacağı )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Kıyı Kenar Çizgisinde Kalan Taşınmaza İlişkin Tapu İptali ve Tescil - İptal Kararının Kesin Şekilde Çözüme Bağlanmış Uyuşmazlıkları Etkilemeyeceği Ancak Henüz Devam Eden Uyuşmazlıkların İptal Kapsamında Bulunacağı )
KADASTRO İŞLEMLERİ SEBEBİYLE AÇILAN DAVALAR ( Kıyı Kenar Çizgisinde Kalan Taşınmaza İlişkin Tapu İptali ve Tescil - Yargılama Giderlerinden ve Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı )"
36Y14.HD10.2.2015E. 2015/912 K. 2015/1405"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davaya Konu Taşınmazın Özel Mülkiyete Konu Teşkil Edecek Şekilde Davacı Adına Kayıt ve Tesciline Karar Verilmesi Doğru Görülmediği - 3402 Sayılı Yasa Hükümleri Değerlendirilerek Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinin Buna Göre Takdir ve Tayin Olunması Gerektiği )
KADİM MERA İDDİASI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Meraların Özel Mülk Olarak Kazanılması ve Amacı Dışında Kullanılmasının Olanaksız Olduğu - Davaya Konu Taşınmazın Özel Mülkiyete Konu Teşkil Edecek Şekilde Davacı Adına Kayıt ve Tesciline Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Meraların Özel Mülk Olarak Kazanılması ve Amacı Dışında Kullanılmasının Olanaksız Olduğu - Bu Gibi Yerlerin 4342 S. K.'nun 10. Md. Hükmü ve 3402 S. K.'nun Md. 16/B Hükmü Gereğince Sınırlandırılmasıyla Yetinilerek Özel Siciline Yazılması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Tapu İptali ve Tescil - 3402 Sayılı Yasa Hükümleri Değerlendirilerek Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinin Buna Göre Takdir ve Tayin Olunması Gerektiği )"
36Y20.HD20.1.2015E. 2014/7806 K. 2015/122"ORMAN SINIRI İÇİNDE KALAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL ( Ormanlar Üzerine Sınırlayıcı Şerh Konulamayacağından Kesinleşen Orman Sınırı İçinde Kalan Bölüm Üzerinde Banka Lehine Konulan İpotek Şerhinin Silineceği - Davalı Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ORMANLAR ÜZERİNE SINIRLAYICI ŞERH KONULAMAMASI ( Orman Sınırı İçinde Kalan Tapu Kaydının İptali ve Tescil Talebi - Orman Sınırı İçinde Kalan Bölüm Üzerinde Banka Lehine Konulan İpotek Şerhinin Silineceği )
İPOTEK ŞERHİNİN SİLİNMESİ ( Ormanlar Üzerine Sınırlayıcı Şerh Konulamayacağı )
YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Davalı Aleyhine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Orman Sınırı İçinde Kalan Tapu Kaydının İptali ve Tescil Talebi )"
36Y20.HD19.12.2014E. 2014/7520 K. 2014/10785"TAPULU TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN İRTİFAK HAKKI VE KULLANIM ŞERHİNİN TERKİNİ İSTEMİ ( Taşınmazın Orman Niteliği İle Tapuda Kayıtlı Olduğu - Davalılar Adına Şerh Verilemeyeceği Gözetilerek Davanın Kabul Edileceği )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ( Tapulu Taşınmaz Üzerinde Bulunan İrtifak Hakkı ve Kullanım Şerhinin Terkini İstemi - Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunamayacağı )"
36Y20.HD17.12.2014E. 2014/7532 K. 2014/10660"TESPİTİN İPTALİ İLE TAŞINMAZIN HAZİNE ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİ İSTEMİ ( Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunamayacağı )
KADASTRO İŞLEMİ İLE OLUŞAN TESPİT KAYITLARININ İPTALİ ( Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmedilmemesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ( Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit Kayıtlarının İptali - Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunamayacağı )"
36Y20.HD21.10.2014E. 2014/4733 K. 2014/8624"ORMAN KADASTROSU İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Tapu Kaydının İptali ve Tescil İstemi - Mahkemece Yapılan Yargılama Sonucunda Taşınmazın Bir Kısmının Orman Tahdit Sınırları İçinde Kaldığı Belirlenmiş Olmasına Göre Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Orman Kadastrosu İçinde Kalan Taşınmaz - Dava Çekişmeli Taşınmazın Tamamının Kesinleşmiş Tahdit Sınırları İçinde Kaldığı İddiasıyla Açılmış Olduğu Mahkemece Yapılan Yargılama Sonucunda Taşınmazın Bir Kısmının Orman Tahdit Sınırları İçinde Kaldığı Belirlenmiş Olmasına Göre Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
ORMAN TAHDİT SINIRILARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Mahkemece Yapılan Yargılama Sonucunda Taşınmazın Bir Kısmının Orman Tahdit Sınırları İçinde Kaldığı Belirlenmiş Olmasına Göre Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
36YHGK15.10.2014E. 2013/16-1130 K. 2014/769"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( İrsen İntikal ve Kazandırıcı Zamanaşımına Dayandığı/Dava Harcı ve Yargılama Giderleri İçin Verilen Kesin Mehile Uyulmaması Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verildiği - Taraf Teşkili Sağlanmadan Kesin Mehil Verilemeyeceği )
İRSEN İNTİKAL VE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Dava Harcı ve Yargılama Giderleri İçin Verilen Kesin Mehile Uyulmaması Nedeniyle Davanın Reddine Verildiği - Taraf Teşkili Sağlanmadan Kesin Mehil Verilemeyeceği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Dava Harcı ve Yargılama Giderleri İçin Verilen Kesin Mehile Uyulmaması Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verildiği - Taraf Teşkili Sağlanmadan Kesin Mehil Verilemeyeceği )
KESİN MEHİL ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Taraf Koşulunun Dava Şartı Olduğu - Taraf Teşkili Sağlanmadan Kesin Mehil Verilemeyeceği )"
36Y8.HD21.3.2014E. 2013/5087 K. 2014/4920"TAPU İPTALİ VE TERKİN İSTEMİ (Dava Konusu Taşınmazın İçtihadı Birleştirme Kararıyla Belirlenen veya Belirlenecek Olan Kıyı Kenar Çizgisine Göre Değerlendirilmesi ve Ayrıca Kadastro İşlemleri Sebebiyle Açılan Davalar Nedeniyle Yargılama Giderlerinden ve Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı Hususunun da Gözetileceği)
KIYI KENAR ÇİZGİSİ (Taşınmazın Göl Kıyı Kenar Çizgisi Kapsamında Kaldığını Belirterek Tapu Kaydının İptali İle Terkini İsteminde Bulunulduğu - Dava Konusu Taşınmazın İçtihadı Birleştirme Kararıyla Belirlenen veya Belirlenecek Olan Kıyı Kenar Çizgisine Göre Değerlendirilmesi Gerektiği)
YARGILAMA GİDERLERİ (Tapu İptali ve Terkin İstemi - Kadastro İşlemleri Sebebiyle Açılan Davalar Nedeniyle Yargılama Giderlerinden ve Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı Hususunun da Gözetileceği)
GÖL KIYI KENAR ÇİZGİSİ KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZ (Tapu Kaydının İptali İle Terkini İstemi - Dava Konusu Taşınmazın İçtihadı Birleştirme Kararıyla Belirlenen veya Belirlenecek Olan Kıyı Kenar Çizgisine Göre Değerlendirilmesi Gerektiği)"
36Y16.HD26.2.2014E. 2014/2446 K. 2014/1675"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Miras Yoluyla Gelen Hakka Dayanarak - Çekişmeli Taşınmazlar Üzerindeki Zilyetlik Durumuyla İlgili Yerel Bilirkişi Tespit Bilirkişileriyle Tanık Beyanları Birbirleriyle Örtüşmemekte Olup Beyanlar Arasındaki Çelişkiler de Mahkemece Giderilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
MİRAS YOLUYLA GELEN HAK ( Kadastro Tespitine İtiraz - Davaya Konu Taşınmazların Muristen Kaldığının Belirlenmesi Halinde Davalının Bildirdiği Şekilde Bağışlama Yoluyla Kendi Miras Bırakanına ya da Başka Bir Mirasçılardan Birine Bağışlanmış Olup Olmadığı Taşınmazlar Üzerinde Davalı ve Murisi Tarafından Sürdürülen Zilyetliğin Ne Sıfatla Olduğu Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
TANIKLARIN DİNLENMEMESİ ( Miras Yoluyla Gelen Hakka Dayanarak Kadastro Tespitine İtiraz - Davacı Vekili Tanık Listesinde Tanıkların Adını Bildirdiği Halde Tanıklardan Sadece Biri Mahkemece Dinlenilmiş Davacı veya Vekilinin Tanık Listesinde Bildirilen Diğer Tanıkların Dinlenilmesinden Vazgeçildiğine Dair Bir Beyanları Bulunmamasına Rağmen Diğer Tanıkların Beyanları Alınmadan Hüküm Kurulduğu )
KADASTRO KANUNU ÇERÇEVESİNDE TANIK DİNLETİLMESİ ( Mahkemece Davacı Tarafa Tanıklarının Keşif Mahalinde Hazır Edilmesi Masraf Yatırması İçin Usulüne Uygun Şekilde Süre Verilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Miras Yoluyla Gelen Hakka Dayanarak Kadastro Tespitine İtiraz - Doğru Sonuca Varılabilmesi İçin Çekişmeli Taşınmazları ve Evveliyatıyla Murisin Ölüm Tarihini İyi Bilen Üç Kişilik Yerel Bilirkişi Kurulu ve Keşifte Usulünce Hazır Edilecek Taraf Tanıklarıyla Yeniden Keşif Yapılmalı Yapılacak Keşifte Her Bir Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )"
36Y16.HD26.2.2014E. 2014/1491 K. 2014/1663"KADASTRO TESPİTİNDEN KAYNAKLI DAVA ( Davacı Tarafından Tanık Listesinde Bildirilen Tanıkların Yargılama Sırasında Dinlenilmesinden Vazgeçilmediği - Mahkemece Davacıya Tanıkların Keşif Mahallinde Hazır Edilmesi ve Gerekli Masrafı Yatırması İçin Usulünce Süre Verileceği/Yapılan Keşif Sonuca Göre Karar Verileceği )
KEŞİFTE TANIKLARIN BULUNDURULMASI ( Kadastro Tespitinden Kaynaklı Dava - Mahkemece Davacıya Tanıkların Keşif Mahallinde Hazır Olabilmesi ve Gerekli Masrafı Yatırması İçin 3402 S. Kadastro Kanununun 36. Md. Uyarınca Usulünce Süre Verilerek Yapılan Keşif Sonucu Hükmün Verileceği )
MİRAS YOLUYLA GELEN HAK VE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Tarafından Tanık Listesinde Bildirilen Tanıkların Yargılama Sırasında Dinlenilmesinden Vazgeçilmediği - Mahkemece Davacıya Tanıkların Keşif Mahallinde Hazır Edilmesi ve Gerekli Masrafı Yatırması İçin 3402 S. Kadastro Kanunu'nun 36. Md. Uyarınca Usulünce Süre Verilmeden Keşif Yapılarak Hüküm Tesisinde İsabet Bulunmadığı )
TANIKLARIN KEŞİF MAHALLİNDE BULUNDURULMASI VE GEREKLİ MASRAFLARIN YAPILMASI İÇİN SÜRE VERME ( Kadastro Tespitinden Kaynaklı Dava - Mahkemece Davacıya Tanıkların Keşif Mahallinde Hazır Edilmesi ve Gerekli Masrafı Yatırması İçin 3402 S. Kadastro Kanununun 36. Md. Uyarınca Usulünce Süre Verilerek Keşif Yapılacağı )"
36Y7.HD17.12.2013E. 2013/12984 K. 2013/22513"KADASTRO TESPİT TUTANAKLARINA İTİRAZ ( Keşif Yapılmasının Zorunlu Olması - Kadastro Davalarında Keşif Giderleri Yatırılmadığından Bahisle Kesin Süre Sonuçlarının Uygulanabilmesi İçin Öncelikle Uyuşmazlığın Çözümlenebilmesi İçin Taşınmaz Başında Keşif Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
KEŞİF YAPILMASININ ZORUNLU OLMASI ( Kadastro Tespit Tutanaklarına İtiraz - Dava Dosyasının Keşfe Hazır Hale Getirilmesi İspat Yükü Kendi Üzerinde Olan Tarafa Keşif Giderlerini Mahkeme Veznesine Depo Etmesi İçin Makul ve Yeterli Uzunlukta Kesin Süre Verilmesi Verilen Kesin Süre İçinde Kabul Edilebileceği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespit Tutanaklarına İtiraz - Keşif Yapılmasının Zorunlu Bulunduğu/Mahkemece Hükme Esas Alınan Kesin Süre İle İlgili Ara Kararların Oluşturulduğu Duruşma Tutanağında Kesin Süreye Uymamanın Sonuçlarını Neler Olduğu Gösterilerek Bu Hususlar Duruşma Tutanağına Derç Edilmemiş Olmasının Doğru Olmadığı )"
36Y16.HD5.11.2013E. 2013/10818 K. 2013/10347"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Dosya Keşfe Hazır Hale Geldiği Takdirde Davacı Tarafa Keşif Giderlerini Yatırması İçin Yeniden Yöntemine Uygun Keşif Gün ve Saatinin de Belirlendiği Makul Bir Süre Verilmesi Ara Kararı Gereklerinin Yerine Getirilmesi Durumunda Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği )
GİDER AVANSI ( Davada Dilekçeler Aşamasının Tamamlanmış Tahkikat Aşamasına Geçilmiş Bulunması Halinde Gider Avansı İstenemeyeceği 6100 S. HMK'nun 324. Md. Hükmü Uyarınca Delil Avansı İstenebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
KESİN SÜRE ( 6100 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Önceki Dönemde Açılan Dava İçin Yapılacak Masraflar Nedeniyle İstenilecek Giderler Delil Avansı Kabul Edilerek Taraflardan Her Birinin İkamesini Talep Ettiği Delil İçin Mahkemece Belirlenecek Avansı Verilen Kesin Süre İçinde Yatırmak Zorunda Olduğu )
KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( Davanın 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yürürlükte Olduğu Dönemde Açıldığı/Anılan Kanunda Gider Avansının Dava Şartları Arasında Yer Almadığı - Sonradan Yürürlüğe Giren 6100 Sayılı Kanunun Gider Avansına İlişkin Hükümlerinin de Somut Olayda Uygulanma Yeri Bulunmadığı )
DELİL AVANSI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taraflardan Her Birinin 3402 S. K.'nun 36. Md. Hükmü Gereğince İkamesini Talep Ettiği Delil İçin Mahkemece Belirlenecek Avansı Verilen Kesin Süre İçinde Yatırmak Zorunda Olduğu/Avans Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Halinde Talep Olunan Delilin İkamesinden Vazgeçilmiş Sayılacağı )"
36Y20.HD20.5.2013E. 2013/1451 K. 2013/5772"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
DÜZELTEREK ONAMA ( Tapu İptali ve Tescil - Yasal Düzenlemeye Göre Davalı Aleyhine Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi Doğru Değil İse de Bu Husus Hükmün Bozulmasını ve Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Hükmün Düzeltilerek Onanmasının Uygun Görüldüğü )"
36YHGK3.4.2013E. 2012/20-871 K. 2013/420"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Çekişmeli Parselin Orman ve 2/B Md. Kapsamında Kalmaması Nedeniyle Hazine Adına Oluşan Tapu Kaydının Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğu ve Çekişmeli Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdit Sınırları Dışında Kaldığı Anlaşıldığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ORMAN VE 2/B KAPSAMINDA KALMAYAN PARSEL ( Hazine Adına Oluşan Tapu Kaydının Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğu ve Çekişmeli Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdit Sınırları Dışında Kaldığı Anlaşıldığından Davanın Reddi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Çekişmeli Parselin Orman ve 2/B Md. Kapsamında Kalmaması Nedeniyle Hazine Adına Oluşan Tapu Kaydının Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğu ve Çekişmeli Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdit Sınırları Dışında Kaldığı Anlaşıldığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YOLSUZ TESCİL ( Orman ve 2/B Md. Kapsamında Kalmayan Parsel - Hazine Adına Oluşan Tapu Kaydının Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğu ve Çekişmeli Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdit Sınırları Dışında Kaldığı Anlaşıldığından Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gerektiği )"
36Y16.HD11.2.2013E. 2013/509 K. 2013/788"KADASTRODAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Yöntemince KeşifYapılmamasında Davacı Tarafın Kusurunun Bulunmadığı - Keşif Giderlerinin Gider Avansına Dahil Edilmesinin İsabetsiz Olduğu/Kadastro Kanunu Hükmünün Özel Hüküm Olarak Uygulanması Gereği )
DELİL İKAMESİ İÇİN AVANS ( Kadastro Kanunu'ndan Kaynaklanan Uyuşmazlık/Yöntemince KeşifYapılmamasında Davacı Tarafın Kusurunun Bulunmadığı -Keşif Giderlerinin Gider Avansına Dahil Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ÖZEL HÜKÜM ( Kadastro Kanunu'ndan Kaynaklanan Uyuşmazlık/Yöntemince KeşifYapılmamasında Davacı Tarafın Kusurunun Bulunmadığı - Kadastro Kanunu Hükmünün Özel Hüküm Olarak Uygulanması Gereği )
KEŞİF GİDERİNİN GİDER AVANSINA DAHİL EDİLMESİ ( Kadastro Kanunu'ndan Kaynaklanan Uyuşmazlık/Yöntemince KeşifYapılmamasında Davacı Tarafın Kusurunun Bulunmadığı - Keşif Giderlerinin Gider Avansına Dahil Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
36Y1.HD7.2.2013E. 2013/24 K. 2013/1443"TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Kadastro İşlemleri Sebebiyle Açılan Davalar Nedeniyle Davalı Aleyhine Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti Hükmolunamayacağı )
KADASTRO İŞLEMLERİ SEBEBİYLE AÇILAN DAVALAR ( Nedeniyle Davalı Aleyhine Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti Hükmolunamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
YARGILAMA GİDERLERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Kadastro İşlemleri Sebebiyle Açılan Davalar Nedeniyle Davalı Aleyhine Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti Hükmolunamayacağı )"
36Y16.HD21.1.2013E. 2013/274 K. 2013/66"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Davacının Keşif Avansını Yatırmadığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği - Davacıya Tanınan Süre İle Keşif Tarihi Arasında Çok Kısa Süre Olduğu/Bu Sürede Mahalli Bilirkişi ve Tanıklara Davetiye Çıkartılmasına Yeter Süre Bulunmadığı )
KEŞİF AVANSI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Davacının Keşif Avansını Yatırmadığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği - Davacıya Tanınan Süre İle Keşif Tarihi Arasında Çok Kısa Süre Olduğu/Bu Sürede Mahalli Bilirkişi ve Tanıklara Davetiye Çıkartılmasına Yeter Süre Bulunmadığının Gözetileceği )
MAHALLİ BİLİRKİŞİ VE TANIKLARA DAVETİYE ÇIKARTILMASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Davacının Keşif Avansını Yatırmadığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği - Davacıya Tanınan Süre İle Keşif Tarihi Arasında Kısa Süre Olduğunun ve Davetiye Çıkarılmasına da Yetmediğinin Gözetileceği )
DAVACIYA AVANS YATIRMASI İÇİN VERİLEN SÜRE İLE KEŞİF TARİHİ ARASINDA KISA SÜRE BULUNMASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Davacının Keşif Avansını Yatırmadığı Gerekçesi İle Davanın Reddedildiği - Mahalli Bilirkişi ve Tanıklara Davetiye Çıkartılmasına Yeter Süre Bulunmadığı )"
36Y7.HD29.11.2012E. 2012/7052 K. 2012/8523"KADASTRO TESPİTİ ( Keşif Giderleri İçin Verilen Süre Kadastro Kanununun 36.Md. Hükmüne Uygun Olmadığı - Davacı Tarafa Keşif Ücretini Yatırması İçin Yöntemine Uygun ve Makul Süre Verilmesi Gerektiği )
KEŞİF GİDERLERİ İÇİN VERİLEN SÜRE ( Kadastro Kanununun 36.Md. Hükmüne Uygun Olmadığı/Davacı Tarafa Keşif Ücretini Yatırması İçin Yöntemine Uygun ve Makul Süre Verilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
İSPAT YÜKÜ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Mahallinde Keşif Yapılması ve Asıl Olan Toprağın Devlete Ait Olması Kuralı Gereği İspat Yükünün Davalı Tarafta Olduğu Gözardı Edilmeden Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
36Y7.HD27.11.2012E. 2012/7737 K. 2012/8468"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle - Davacı Tarafa Ek Keşif Giderinin Yatırılması İçin Yeniden ve Yöntemine Uygun ve Makul Süre Verilmesi Gerektiği/Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Halinde Taşınmaz Başında Keşif Yapılması Gerektiği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Davacı Tarafa Ek Keşif Giderinin Yatırılması İçin Yeniden ve Yöntemine Uygun ve Makul Süre Verilmesi Gerektiği/Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Halinde Taşınmaz Başında Keşif Yapılması Gerektiği )
KESİN SÜRE ( Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası - Davacı Tarafa Ek Keşif Giderinin Yatırılması İçin Yeniden ve Yöntemine Uygun ve Makul Süre Verilmesi Gerektiği/Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Halinde Taşınmaz Başında Keşif Yapılması Gerektiği )
KEŞİF ( Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası - Dava Dosyasının Keşfe Hazır Hale Getirilmesi Gerektiği )"
36Y7.HD25.9.2012E. 2012/654 K. 2012/6361"KADASTRO DAVASINDA KEŞİF GİDERİNİN YATIRILMAMASI (Kesin Süre Sonuçlarının Uygulanabilmesi İçin Keşif Yapılmasının Zorunlu Olması Dosyanın Keşfe Hazır Hale Gelmesi Keşif Masrafının Depo Edilmesi İçin Makul Süre Verilmesi Gereği - Keşif Tarihiyle Ek Keşif Masrafını Yatırma İçin Verilen Süre Aynı Tarih Olduğundan Kesin Süre Sonuçlarının Oluşmadığı)
KADASTRO KEŞFİNİN YERİNE GETİRİLMESİ (Keşif Kararı Verilmesi Halinde Keşif Gün ve Saati Mahalli ve Teknik Bilirkişilerin Hazır Edilmelerine İlişkin Davetiyelerin Mahkemece Çıkartılması Gereği - Tanıklık Ücreti ve Tebligat Masrafını Yatırma Külfeti Yüklenen Tarafa Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Belirtilmesi Gereği)"
36Y7.HD4.9.2012E. 2012/3222 K. 2012/5413"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Hâzinenin Taşınmazın Arzına Yönelik Dava Açtığı - Taşınmaz Üzerinde Bulunan Muhdesatlara Yönelik Bir Davasının Bulunmadığı Gözetilmeksizin Davacı Hazine Adına Tescile Karar Verilen Taşınmaz Bölümü Üzerinde Bulunan Muhdesatın Davalıya Ait Olduğunun Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesinde Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
DOĞRU SİCİL OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU ( Kadastro Hakimi İnfazı Mümkün Doğru Sicil Oluşturmak Zorunda Olduğu - Taşınmazın Bir Bölümünün Davacı Hazine Adına Tesciline Karar Verildiği Halde Kabul Edilen Bu Bölümün Hangi Ada ve Parsel Numarası İle Tapuya Tescil Edileceğinin Hüküm Yerinde Gösterilmeyerek İnfazda Tereddüt Oluşturulmasının İsabetsiz Olduğu )
İNFAZDA TEREDDÜT ( Taşınmazın Bir Bölümünün Davacı Hazine Adına Tesciline Karar Verildiği Halde Kabul Edilen Bu Bölümün Hangi Ada ve Parsel Numarası İle Tapuya Tescil Edileceğinin Hüküm Yerinde Gösterilmeyerek İnfazda Tereddüt Oluşturulmasının İsabetsiz Olduğu )"
36Y1.HD5.7.2012E. 2012/5800 K. 2012/8555"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Kadastro Tespit İşlemlerine Göre Açılacak veya Açılan Dava ve Bu Davalar Sonucu Davanın Kabulü Halinde Davalı Tarafın Yargılama Giderlerinden ve Bu Giderlerden Sayılan Harç ve Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ (Tapu İptali ve Tescil - Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Kadastro Tespit İşlemlerine Göre Açılacak veya Açılan Dava ve Bu Davalar Sonucu Davanın Kabulü Halinde Davalı Tarafın Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILAN DAVALAR (Kadastro Tespit İşlemlerine Göre Açılacak veya Açılan Dava ve Bu Davalar Sonucu Davanın Kabulü Halinde Davalı Tarafın Yargılama Giderlerinden ve Bu Giderlerden Sayılan Harç ve Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
KADASTRO TESPİT İŞLEMLERİ (Tapu İptali ve Tescil - Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Kadastro Tespit İşlemlerine Göre Açılacak veya Açılan Dava ve Bu Davalar Sonucu Davanın Kabulü Halinde Davalı Tarafın Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
36Y7.HD4.7.2012E. 2011/6965 K. 2012/5259"KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Dava/Davacı Tarafa Keşif Giderlerini Yatırması İçin Kesin Önel Verildiği - Mahkeme Heyetine Verilecek Ücretlerin Ayrıntılı Olarak Gösterilmediği/Tanık Ücretlerinin Belirlenmediğinin Gözetileceği )
ARA KARAR ( Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Dava/Davacı Tarafa Keşif Giderlerini Yatırması İçin Kesin Önel Verildiği - Mahkeme Heyetine Verilecek Ücretlerin Ayrıntılı Olarak Gösterilmediği/Ara Kararın Kesin Önel Sonuçlarının Uygulanmasını Gerektirecek Nitelikte Olmadığının Gözetileceği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI DAVA ( Davacı Tarafa Keşif Giderlerini Yatırması İçin Kesin Önel Verildiği - Mahkeme Heyetine Verilecek Ücretlerin Ayrıntılı Olarak Gösterilmediği/Ara Kararın Kesin Önel Sonuçlarının Uygulanmasını Gerektirecek Nitelikte Olmadığının Gözetileceği )
KEŞİF AVANSININ ÖDENMESİ İÇİN VERİLEN MEHİL ( Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Dava - Ödeme Süresinin Son Günü İle Keşfin Yapılacağı Gün Arasındaki 5 Günlük Sürenin Bilirkişi ve Tanıklara Çıkarılacak Davetiyeler İçin Yetersiz Olduğu )
GİDER AVANSI ( Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Dava/Davacı Tarafa Keşif Giderlerini Yatırması İçin Kesin Önel Verildiği - Mahkeme Heyetine Verilecek Ücretlerin Ayrıntılı Olarak Gösterilmediği/Tanık Ücretlerinin Belirlenmediğinin Gözetileceği )"
36Y16.HD2.7.2012E. 2012/2684 K. 2012/5857"KULLANIM KADASTROSU ( Zilyetlik Şerhi - Davanın İspatı Yönünden Taşınmaz Başında Keşif Yapılmasının Zorunlu Olduğu/Duruşmaya Gelmeyen Davacıya Keşif Gideriyle İlgili Ara Kararın Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
ZİLYETLİK ŞERHİ ( Kullanım Kadastrosu Nedeniyle - Davacının Duruşmalarda Hazır Bulunmak Suretiyle Davayı Takip Etme Zorunluluğunun Bulunmadığı )
KEŞİF GİDERİ ( Ayrıntılı Şekilde Belirlenerek Davacı Tarafça Yatırılması Konusunda Ara Karar Alınması Gerektiği/Yerine Getirilmediği Takdirde Davanın Reddi Gerekeceği - Kullanım Kadastrosu Nedeniyle Zilyetlik Şerhi )
ARA KARAR ( Kullanım Kadastrosu Nedeniyle Zilyetlik Şerhi - Duruşmaya Gelmeyen Davacıya Keşif Gideriyle İlgili Kararın Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Yerine Getirilmediği Takdirde Davanın Reddi Gerekeceği )"
36Y8.HD26.6.2012E. 2012/6426 K. 2012/6277"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastro İşlemleri Sebebiyle Açılan Davalar Nedeniyle Yargılama Giderlerinden ve Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Tapu İptali ve Tescil - Kadastro İşlemleri Sebebiyle Açılan Davalar Nedeniyle Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kadastro İşlemleri Sebebiyle Açılan Davalar Nedeniyle Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( Tapu İptali ve Tescil - Açılan Davalar Nedeniyle Yargılama Giderlerinden ve Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı )"
36Y7.HD14.5.2012E. 2012/3181 K. 2012/3424"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Dava Konusu Taşınmazların Tespit Gibi Tapuya Tesciline Karar Verildiği - Davacı Tarafa Verilen Kesin Süre İle Keşif Günü Arasında Davetiyelerin Tebliği İçin Makul Bir Süre Bırakılmamasının Doğru Olmadığı )
KESİN SÜRE ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Dava Konusu Taşınmazların Tespit Gibi Tapuya Tesciline Karar Verildiği/Davacı Tarafa Verilen Kesin Süre İle Keşif Günü Arasında Davetiyelerin Tebliği İçin Makul Bir Süre Bırakılmamasının Doğru Olmadığı )
MAKUL SÜRE ( Dava Konusu Taşınmazların Tespit Gibi Tapuya Tesciline Karar Verildiği/Davacı Tarafa Verilen Kesin Süre İle Keşif Günü Arasında Davetiyelerin Tebliği İçin Makul Bir Süre Bırakılmamasının Doğru Olmadığı - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )"
36Y1.HD5.4.2012E. 2012/1147 K. 2012/4049"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kaldığı İddiasıyla - Davanın Kısmen veya Tamamen Kabulü Halinde 19.01.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kadastro Kanununun 36/A Md. Hükmü İle 6099 S.Y. Hükümleri Gözetilerek Karar Verileceği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Kesin Şekilde Çözüme Bağlanmış Uyuşmazlıkları Etkilemediği ve Henüz Anlaşmazlık Hali Devam Ediyorsa İptalin Kapsamına Gireceği - Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kaldığı İddia Edilen Taşınmaz/Tapu İptali ve Tescil )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNMA İDDİASI ( Kıyı Kenar Çizgisi/Tapu İptali ve Tescil - Davanın Kabulü Halinde 19.01.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kadastro Kanununun 36/A Md. Hükmü İle 6099 S.Y. Hükümleri Gözetilerek Karar Verileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Kesin Şekilde Çözüme Bağlanmış Uyuşmazlıkları Etkilemediği - Davanın Hak Düşürücü Süreden Reddine İlişkin Kurulan Kararın Anayasa Mahkemesi'nin Anılan İptal Kararından Sonra Doğru Olduğunun Söylenemeyeceği )
KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇİNDE KALDIĞI İDDİA EDİLEN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Kabulü Halinde 19.01.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kadastro Kanununun 36/A Md. Hükmü İle 6099 S.Y. Hükümleri Gözetilerek Karar Verileceği )"
36Y1.HD5.4.2012E. 2012/1147 K. 2012/4049"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kaldığı İddiasıyla - Davanın Kısmen veya Tamamen Kabulü Halinde 19.01.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kadastro Kanununun 36/A Md. Hükmü İle 6099 S.Y. Hükümleri Gözetilerek Karar Verileceği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Kesin Şekilde Çözüme Bağlanmış Uyuşmazlıkları Etkilemediği ve Henüz Anlaşmazlık Hali Devam Ediyorsa İptalin Kapsamına Gireceği - Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kaldığı İddia Edilen Taşınmaz/Tapu İptali ve Tescil )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNMA İDDİASI ( Kıyı Kenar Çizgisi/Tapu İptali ve Tescil - Davanın Kabulü Halinde 19.01.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kadastro Kanununun 36/A Md. Hükmü İle 6099 S.Y. Hükümleri Gözetilerek Karar Verileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Kesin Şekilde Çözüme Bağlanmış Uyuşmazlıkları Etkilemediği - Davanın Hak Düşürücü Süreden Reddine İlişkin Kurulan Kararın Anayasa Mahkemesi'nin Anılan İptal Kararından Sonra Doğru Olduğunun Söylenemeyeceği )
KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇİNDE KALDIĞI İDDİA EDİLEN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Kabulü Halinde 19.01.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kadastro Kanununun 36/A Md. Hükmü İle 6099 S.Y. Hükümleri Gözetilerek Karar Verileceği )"
36Y20.HD19.3.2012E. 2012/3407 K. 2012/3951"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazın Orman İçi Ziraat Poligonu Niteliğindeki Sınırlandırmasının İptal Edilerek Orman Olarak Sınırlandırılmasına Karar Verileceği - Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunamayacağı)
KADASTRO TESPİT TUTANAĞI DÜZENLENMEMESİ ( Düzenlenmeyen Yerde Kadastro Mahkemesinin Tescile Karar Veremeyeceği - Orman Niteliği İle Hazine Adına Tapuya Kayıt ve Tescile Karar Verilemeyeceği)
ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİL TALEBİ ( Kadastro Tespit Tutanağı Düzenlenmeyen Yerde Kadastro Mahkemesinin Tescile Karar Veremeyeceği - Taşınmazın Orman İçi Ziraat Poligonu Niteliğindeki Sınırlandırmasının İptal Edilerek Orman Olarak Sınırlandırılmasına Karar Verileceği)
YARGILAMA GİDERİ/VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Hükmolunamayacağı)"
36Y20.HD14.3.2012E. 2011/15823 K. 2012/3767"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmedilemeyeceği - İnfaz Edilmemiş Kararlarda da Bu Hükmün Uygulanacağı )
İNFAZ EDİLMEMİŞ OLAN YARGI KARARLARI ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmedilemeyeceği - İnfaz Edilmemiş Kararlarda da Bu Hükmün Uygulanacağı )
YARGILAMA GİDERİ ( Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmedilemeyeceği - İnfaz Edilmemiş Kararlarda da Bu Hükmün Uygulanması Gereği/Tapu İptali ve Tescil Davası )
VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmedilemeyeceği - İnfaz Edilmemiş Kararlarda da Bu Hükmün Uygulanması Gereği/Tapu İptali ve Tescil Davası )"
36Y16.HD2.2.2012E. 2011/1023 K. 2012/628"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Kadastro Kanunu'nun 36. Md.sinin Verilen Süreye Riayet Etmeyen Taraf Aleyhine Uygulanabilmesi İçin Ara Kararında İlgili Masrafların Kalemler Halinde Gösterilip Bu Ücretlerin Temini ve Yatırılması İçin İlgiliye Makul Bir Süre Tanınması Gerektiği )
VERİLEN SÜRELERE RİAYET ETMEYEN TARAF ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Kadastro Kanunu'nun 36. Md.sinin Uygulanabilmesi İçin Ara Kararında İlgili Masrafların Kalemler Halinde Gösterilip Bu Ücretlerin Temini ve Yatırılması İçin İlgiliye Makul Bir Süre Tanınması Gerektiği )
ARA KARARI ( Masrafın Yatırılacağı Son Gün İle Keşif Tarihi Arasında Yerel Bilirkişi ve Tanıklara Yapılacak Tebligatlar İçin Yeterli Süre Bulunmadığı/Bu Şekilde Usulüne Uygun Olmayan Ara Kararına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı - Kadastro Tespitinden Doğan Dava
MAKUL SÜRE TANINMASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Kadastro Kanunu'nun 36. Md.sinin Verilen Süreye Riayet Etmeyen Taraf Aleyhine Uygulanabilmesi İçin Gerektiği/Tanınacak Süre İle Keşif Günü Arasında da Bilirkişi Adayları ve Tanıklara Arazi Başında Hazır Olmalarının Tebliği İçin Yeterli Bir Sürenin Bulunması Gerektiği )
KEŞİF İÇİN GEREKLİ MASRAFI YATIRMASI HUSUSUNDA SÜRE TANINMASI ( Davacı Tarafa 15 Günlük Kesin Süre İhtaratında Bulunulmuş Keşif İçin Gerekli Giderler Kalemler Halinde Gösterilmeksizin Keşfe İlişkin Önceki Ara Kararlarına Atıfta Bulunulması - Usulüne Uygun Olmayan Ara Kararına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı/Kadastro Tespitinden Doğan Dava )"
36Y16.HD1.2.2012E. 2011/6592 K. 2012/517"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Davacının Belirlenen Miktardan Daha Fazla Keşif Avansını Kesin Mehil Verilmesinden Önce Mahkeme Veznesine Yatırdığı - 3402 S.K. Md. 36 Gereğince Davanın Reddinin İsabetsizliği )
KEŞİF AVANSI ( Davacının Belirlenen Miktardan Daha Fazlasını Kesin Mehil Verilmesinden Önce Mahkeme Veznesine Yatırdığı - 3402 S.K. Md. 36 Gereğince Davanın Reddinin İsabetsizliği )"
36Y14.HD22.11.2011E. 2011/12067 K. 2011/14090"TAŞINMAZIN TAPU İPTALİ VE MERA OLARAK ÖZEL SİCİLE TESCİLİ DAVASI ( Vekalet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderlerinin Davalı Üzerine Yüklenemeyeceğinin Gözetilmesi Gereği - Muafiyetin Henüz İnfaz Edilmemiş Yargı Kararları İçin de Geçerli Olduğu )
VEKALET VE YARGILAMA GİDERLERİ ( Kadastro İşlemiyle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali/Devlet Veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN MUAFİYET ( Taşınmazın Tapu İptali ve Mera Olarak Özel Sicile Tescil - Kadastro Mahkemesi )"
36Y16.HD21.11.2011E. 2010/7190 K. 2011/7622"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Kesin Mehle Dair Ara Karar Yöntemine Uygun Olmadığı - Usulsüz Kesin Mehil Kararına Dayanılarak Keşif Deliline Dayanılmaktan Vazgeçildiğinin Kabulünde ve Davanın Reddine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı)
KESİN SÜRE ( Sona Erdiği Keşfin Yapılacağı Tarihler Arasında Yerel Bilirkişi ve Tanıklara Çıkarılacak Davetiyenin Tebliği İçin Aranan 15 Günlük Süre Kalmadığı - Usulsüz Kesin Mehil Kararına Dayanılarak Keşif Deliline Dayanılmaktan Vazgeçildiğinin Kabul Edilemeyeceği)
KEŞİF DELİLİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Kesin Mehle Dair Ara Karar Yöntemine Uygun Olmadığı/Usulsüz Kesin Mehil Kararına Dayanılarak Keşif Deliline Dayanılmaktan Vazgeçildiğinin Kabulünde ve Davanın Reddine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı)
KESİN MEHLE DAİR ARA KARAR ( Çağırılacak Fen Bilirkişi İçin Müzekkere Yazılmasına ve Giderlerinin Davacı Tarafça Karşılanmasına Karar Verildiği Halde Giderlerin Yatırılması İçin Gerekli Süre Belirtilmediği - Kesin Mehle Dair Ara Karar Yöntemine Uygun Olmadığı)"
36Y7.HD3.11.2011E. 2011/1391 K. 2011/6704"KADASTRO SIRASINDA TAŞINMAZIN BAŞKASI ADINA TESPİTİ (Davalı ve Dava Dışı Kişiler Adına Tespit Edilen Taşınmazın Davacılar Adına Tapuya Tescili İstemi - Dava Dışı Kişiler Davaya Dahil Edilerek Taraf Koşulu Sağlanacağı)
TAPUYA TESCİL İSTEMİ (Kadastro Sırasında Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine ve Miras Yoluyla Gelen Hakka Dayanılarak Davalı ve Dava Dışı Kişiler Adına Tespit Edildiği - Davacıların Kendi Adlarına Tescil İstemi Davasında Taraf Koşulu Sağlanacağı)
TARAF KOŞULU (Kadastro Sırasında Taşınmazın Başkası Adına Tespit Edildiği/Davacıların Adlarına Tapuya Tescili İstemi - Tespit Tutanağının Malik Hanesinde Adlarına Tespit Yapılan Dava Dışı Kişilere Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Bildirileceği)
KEŞİF (Kadastro Sırasında Davalı ve Dava Dışı Kişiler Adına Tespit Edilen Taşınmazın Davacılar Adına Tapuya Tescili İstemi - Dava Dosyasının Keşfe Hazır Hale Getirilmesi İçin Gereken Belgelerin ve Bilgilerin Araştırılmadığı)"
36Y1.HD3.11.2011E. 2011/9496 K. 2011/11391"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hazine Tarafından Açılan Davada Dava Konusu Taşınmazın Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde Kaldığı İddiası - 5841 S.K. Hakkındaki Anayasa Mahkemesince Verilen İptal Kararının Eldeki Davada Dikkate Alınması Gereği )
KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( Hazinenin Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Açtığı Tapu İptali ve Sicilin Kütükten Terkini Talebini İçeren Dava - 5841 S.K. Anayasa Mahkemesince İptali ve İptal Tarihi Dikkate Alınarak Davanın Esasının Değerlendirileceği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( 5841 S.K. Hakkındaki Anayasa Mahkemesince Verilen İptal Kararının Eldeki Davada Dikkate Alınacağı - Davanın Esasının 28.11.1997 Tarih 5/3 S.İçtihadı Birleştirme Kararına Göre Değerlendirilmesi Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( İşin Esası Bakımından Davanın Kabulü Kararı Verilmesi Halinde Yargılama Giderlerinden ve Bu Giderlerden Sayılan Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı - Tapu İptali ve Tescil Davası )"
36Y20.HD13.9.2011E. 2011/6141 K. 2011/9688"KESİNLEŞEN ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil - Hazine Tarafından Açılan Tapu İptal Tescil Davasının Kısmen Kabulüne İlişkin Asliye Hukuk Mahkemesinin Kesinleşmiş Kararı Nedeniyle Hazinenin Davalı Sıfatının Bulunduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hazine Tarafından Açılan Tapu İptal Tescil Davasının Kısmen Kabulüne İlişkin Asliye Hukuk Mahkemesinin Kesinleşmiş Kararı Nedeniyle Hazinenin Davalı Sıfatının Bulunduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Tapu İptali ve Tescil - Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı )"
36Y20.HD13.9.2011E. 2011/5525 K. 2011/9684"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmazın ( B )Bölümünün Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırları İçindeki Devlet Ormanı Olduğu ve Bu Nedenle Hazine Adına Tapuya Tescili Talebiyle Dava Açıldığından 3402 S.Y'nın 12/3. Md nin Uygulanamayacağı )
KESİNLEŞEN ORMAN KADASTROSU SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Çekişmeli Taşınmazın ( B )Bölümünün Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırları İçindeki Devlet Ormanı Olduğu ve Bu Nedenle Hazine Adına Tapuya Tescili Talebiyle Dava Açıldığından 3402 S.Y'nın 12/3. Md nin Uygulanamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Hükmolunmayacağı )"
36Y20.HD7.7.2011E. 2011/9450 K. 2011/8924"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yerel Bilirkişi ve Kadastro Tespit Bilirkişileri Huzuruyla Yeniden Yapılacak Keşifte Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Kararı Usulünce Zemine Uygulanmalı ve Sınırlar Tek Tek Bilirkişi ve Tanıklardan Sorulması Gerektiği )
KADASTRO TESPİTİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yerel Bilirkişi ve Kadastro Tespit Bilirkişileri Huzuruyla Yeniden Yapılacak Keşifte Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Kararı Usulünce Zemine Uygulanmalı ve Sınırlar Tek Tek Bilirkişi ve Tanıklardan Sorulması Gerektiği )
TESCİL KROKİSİ ( Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili - Her İki Harita Komşu Birbiri Üzerine Aplike Edilmek Suretiyle Kesin Hükmün Kapsamı Belirlenmeli Dava Konusu Parsele Uymakta İse Kesin Hükmün Varlığı Kabul Edilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )"
36Y7.HD20.6.2011E. 2011/4092 K. 2011/4196"TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Davacı Tarafa Uygun Bir Kesin Mehil Verilmesi ve Mehle Uymamanın Neticelerinin Davacı Tarafa İhtar Olunması ve Verilen Mehil İçinde Harcın Yatırılmaması Halinde Doğrudan Davanın Açılmamış Sayılmasına ve Davaya Konu Taşınmazların Tespit Gibi Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Tespite İtiraz Davası - Kesin Mehle Uymamanın Neticelerinin Davacı Tarafa İhtar Olunması ve Verilen Mehil İçinde Harcın Yatırılmaması Halinde Doğrudan Davanın Açılmamış Sayılmasına ve Davaya Konu Taşınmazların Tespit Gibi Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
HARCA TABİ DAVA ( Kadastro Tespitine Karşı Açılan Tespite İtiraz Davası Harca Tabi Olduğu )
EKSİK HARÇ ÖDENMESİ ( Tespite İtiraz Davası - Davacı Tarafa Uygun Bir Kesin Mehil Verilmesi ve Mehle Uymamanın Neticelerinin Davacı Tarafa İhtar Olunması ve Verilen Mehil İçinde Harcın Yatırılmaması Halinde Doğrudan Davanın Açılmamış Sayılması Gerektiği )"
36Y1.HD20.6.2011E. 2011/6545 K. 2011/7298"KADASTRO İLE OLUŞAN SİCİL KAYDININ İPTALİ İLE TESCİL İSTEĞİ ( Yeni Yasal Düzenlemeye Göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Kadastro Tespit İşlemlerine Göre Açılacak veya Açılan Dava ve Bu Davalar Sonucu Davanın Kabulü Halinde Davalı Tarafın Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Kadastro İle Oluşan Sicil Kaydının İptali İle Tescil İsteği - Yeni Yasal Düzenlemeye Göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Kadastro Tespit İşlemlerine Göre Açılacak veya Açılan Dava ve Bu Davalar Sonucu Davanın Kabulü Halinde Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı )
KADASTRO TESPİT İŞLEMLERİNE GÖRE AÇILACAK DAVALAR ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak veya Açılan Dava ve Bu Davalar Sonucu Davanın Kabulü Halinde Davalı Tarafın Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
36Y1.HD20.6.2011E. 2011/5216 K. 2011/7300"TAPU İPTALİ VE TERKİN ( Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6099 S. Yasa Gereğince Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerlerinde Bırakılması ve Davalının Yargılama Giderlerinden Sayılan Avukatlık Ücreti Harçtan Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6099 S. Yasa Gereğince Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerlerinde Bırakılması ve Davalının Sorumlu Tutulmaması Gerektiği - Tapu İptali ve Terkin İstemi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Tapu İptali ve Terkin İstemi - Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6099 S. Yasa Gereğince Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerlerinde Bırakılması ve Davalının Avukatlık Ücreti ve Harçtan Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
HARÇTAN SORUMLULUK ( Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6099 S. Yasa Gereğince Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerlerinde Bırakılması ve Davalının Sorumlu Tutulmaması Gerektiği - Tapu İptali ve Terkin İstemi )"
36Y20.HD9.6.2011E. 2011/3752 K. 2011/7101"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler Hakkında Hazine Tarafından Açılacak Davalar 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu İptali ve Tescil - Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler Hakkında Hazine Tarafından Açılacak Davalar 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Hakkında Hazine Tarafından Açılacak Davalar 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
VEKALET ÜCRETİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler Hakkında Hazine Tarafından Açılacak Davalar 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı - Davalı Aleyhine Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderlerine Hükmedilemeyeceği )"
36Y1.HD25.5.2011E. 2011/4595 K. 2011/6165"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Kadastro İşlemlerine Yönelik Açılacak Davalarda Davalının Yargılama Giderlerinden Ve Bu Giderlerden Sayılan Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Tapu İptal Tescil - Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Kadastro İşlemlerine Yönelik Açılacak Davalarda Davalının Yargılama Giderlerinden ve Bu Giderlerden Sayılan Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA KADASTRO İŞLEMLERİNE YÖNELİK AÇILACAK DAVALAR ( Davalının Yargılama Giderlerinden ve Bu Giderlerden Sayılan Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
36Y16.HD12.5.2011E. 2011/3519 K. 2011/2627"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Taraf Teşkili Dava Koşullarından Olup Bu Koşul Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilerek İşin Esasına Girilmesinde İsabet Bulunmadığı )
TARAF TEŞKİLİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Taraf Teşkili Dava Koşullarından Olup Bu Koşul Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilerek İşin Esasına Girilmesinde İsabet Bulunmadığı )
TESPİT MALİKLERİ ( Tüm Mirasçıları Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Usulen Taraf Koşulu Sağlandıktan Sonra Yargılamaya Devam Olunarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
36YHGK11.5.2011E. 2011/1-331 K. 2011/308"TAPU İPTALİ TERKİN VE YIKIM İSTEMİ ( 3621 S. Yasadan Kaynaklanan - Tarafların Leh veya Aleyhine Yargılama Giderine Karar Verilemeyecek Durumlarda 6099 S. Yasanın Uygulanma İmkanı Olmadığı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Tarafların Leh veya Aleyhine Karar Verilemeyecek Durumlarda 6099 S. Yasanın Uygulanma İmkanı Olmadığı - Tapu İptali Terkin ve Yıkım İstemi )
KADASTRO İŞLEMİ ( Tapu İptali Terkin ve Yıkım İstemi - 6099 S. Yasanın Uygulanabilmesi İçin Devlet veya Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Açılan Davanın Kazanılmış Olması Yani Kayıt ve İşlemin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
36Y1.HD11.5.2011E. 2011/5437 K. 2011/5702"KADASTRO SIRASINDA TESPİT VE TESCİL EDİLEN TAŞINMAZIN TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ TALEBİNİN KABULÜ ( Kadastro İşlemlerine Karşı Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Açılan Davalar Nedeniyle Yargılama Giderlerinden ve Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı )
KADASTRO İŞLEMLERİNE KARŞI KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN AÇILAN DAVALARDA YARGILAMA GİDERLERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davalının Bu Giderlerden Sorumlu Olmayacağı - Yargılama Sırasında Getirilen Bu Düzenlemenin Henüz İnfaz Edilmemiş Yargı Kararları İçin de Uygulanacağı )"
36Y16.HD3.5.2011E. 2011/3662 K. 2011/2374"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Taraf Tanıkları İle Taşınmazlar Başında Yeniden Keşif Yapılmalı ve Dayanılan Tapu ve Vergi Kayıtları Yerel Bilirkişi Yardımı ve Uzman Bilirkişi Eliyle Yerine Uygulanması Gerektiği )
KEŞİF ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Taraf Tanıkları İle Taşınmazlar Başında Yeniden Keşif Yapılmalı ve Dayanılan Tapu ve Vergi Kayıtları Yerel Bilirkişi Yardımı ve Uzman Bilirkişi Eliyle Yerine Uygulanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Uzman Bilirkişiden Keşfi Denetlemeye İmkan Verecek Şekilde Rapor Alınmalı ve Uygulamaya İlişkin Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözleri Komşu Taşınmazların Tespit Tutanağı İçeriği ve Dayanakları Belgelerle Denetlenmesi Gerektiği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )"
36Y7.HD28.4.2011E. 2010/4458 K. 2011/2900"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Taşınmaz Bölümünün Tamamı veya Bir Kısmının Kadastro Sırasında Tutanağı Düzenlenmeyen Yolda Kaldığının Anlaşılması Halinde Kadastro Mahkemesinin Görevinin Kadastro Tutanağı Düzenlenen Taşınmazlarla Sınırlı Olduğu )
ASKI İLAN SÜRESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Mahkemece Verilen Kesin Sürenin Yöntemine Uygun ve Dosyanın Keşfe Hazır Olmadığı Böyle Bir Ara Kararına Dayanarak Davada Kesin Süre Sonuçlarının Uygulanamayacağı )
KESİN SÜRE ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Mahkemece Verilen Kesin Sürenin Yöntemine Uygun ve Dosyanın Keşfe Hazır Olmadığı Böyle Bir Ara Kararına Dayanarak Davada Kesin Süre Sonuçlarının Uygulanamayacağı )
GÖREV ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Taşınmaz Bölümünün Tamamı veya Bir Kısmının Kadastro Sırasında Tutanağı Düzenlenmeyen Yolda Kaldığının Anlaşılması Halinde Kadastro Mahkemesinin Görevinin Kadastro Tutanağı Düzenlenen Taşınmazlarla Sınırlı Olduğu )"
36Y16.HD26.4.2011E. 2011/2034 K. 2011/2213"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kadarstro Kanunununda Verilen Süreye Riayet Edilmemesi - Mahkemece Verilen Süreye Riayet Etmeyen Taraf Aleyhine Uygulanabilmesi İçin Hakim Mübaşir Bilirkişiler Tanık ve Diğer Katılımcılar Masraflarının Kalem Kalem Gösterilmesi ve Yatırılması İçin Süre Verilmesi Gereği )
KADASTRO KANUNU UYARINCA VERİLEN SÜREDE KEŞİF MASRAFININ YATIRILMAMASI ( Tapu İptal ve Tescil Davası - Davanın Keşif Masrafı Yatırlmadığı Gerekçesiyle Reddedilebilmesi İçin Keşfe Katılacaklar İçin Yatıralacak Masrafın Kalem Kalem Gösterilmesi ve Yatırılması İçin Süre Verilmesi Gereği )"
36Y16.HD7.4.2011E. 2010/2670 K. 2011/1720"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Kesin Süreye Uymamanın Sonuçlarının Ara Kararda Belirtilmesi Gerektiği - Ayrıca Tefhim veya Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
KESİN SÜREYE UYMAMANIN SONUÇLARI ( Ara Kararda Belirtilmesi Gerektiği - Ayrıca Tefhim veya Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davacı Hakim Tarafından Belirlenecek Süre İçinde Gerekli Giderleri Mahkeme Veznesine Yatırmadığı Takdirde Onunla İlgili Delillere Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayılacağı )"
36Y1.HD24.3.2011E. 2011/2147 K. 2011/3427"KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( Tapu İptali ve Yıkım - Kadastroya İlişkin İşlemler Sebebiyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Davalar Neticesinde Haksız Çıkan Davalı Tarafın Yargılama Giderlerinden ve Bu Giderlerden Sayılan Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulmayacağı )
TAPU İPTALİ VE YIKIM ( Kadastroya İlişkin İşlemler Sebebiyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Davalar Neticesinde Haksız Çıkan Davalı Tarafın Yargılama Giderlerinden ve Bu Giderlerden Sayılan Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulmayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Tapu İptali ve Yıkım - Kadastroya İlişkin İşlemler Sebebiyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Davalar Neticesinde Haksız Çıkan Davalı Tarafın Sorumlu Tutulmayacağı )
KADASTROYA İLİŞKİN İŞLEMLER ( Sebebiyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Davalar Neticesinde Haksız Çıkan Davalı Tarafın Yargılama Giderlerinden ve Bu Giderlerden Sayılan Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulmayacağı )"
36Y7.HD14.3.2011E. 2010/4546 K. 2011/1500"KADASTRO TESPİTİNİN İPTALİ ( Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle Davalı Adına Tespit Edildiği/Tespitin İptaliyle Taşınmazın Mirasçıları Adına Tescili Talebi - Davacı Dava Sebep ve Delillerini Bildirdiğinden 3402 S.K. Md. 30'a Göre İşin Karara Bağlanmasının Zorunlu Olduğu )
DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ ( Kadastro Tespitinin İptali/Davacının Delillerini Bildirdiği - Duruşmaya Gelmese de İşin Karara Bağlanacağı )
DURUŞMAYA KATILMAMA ( Tespitin İptaliyle Taşınmazın Mirasçıları Adına Tescili Talebi - Davacı Dava Sebep ve Delillerini Bildirdiğinden 3402 S.K. Md. 30'a Göre İşin Karara Bağlanmasının Zorunlu Olacağı )"
36Y20.HD14.3.2011E. 2010/16207 K. 2011/2629"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Orman Yönetiminin Bu Tür Yerlerin Hazineden İdari Yolla Orman Olarak Tahsisini Talep Edebileceği Gibi Bu Talebini Dava Yolu İle de İsteyebileceği Düşünülerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)
VEKALET ÜCRETİ (Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Hükmolunmayacağı)
HUSUMET (Kadastro Tespitine İtiraz - Orman Yönetiminin Bu Tür Yerlerin Hazineden İdari Yolla Orman Olarak Tahsisini Talep Edebileceği Gibi Bu Talebini Dava Yolu İle de İsteyebileceği Düşünülerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)"
36Y1.HD9.3.2011E. 2011/1432 K. 2011/2649"KIYI KENAR ÇİZGİSİNDE KALAN TAŞINMAZIN TAPU İPTALİ DAVASI ( Yerel Mahkeme Kararından Sonra Yürülüğe Giren ve Geçmişe Etkili Olan Yaşal Değişikliklerin Re'sen Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptai Davası )
YASAL DEĞİŞİKLİKLERİN RE'SEN DİKKATE ALINMASI ( Kıyı Kenar Çizgisinde Kalan Taşınmazın Tapu İptali Davası - 5841 ve 6099 S.K. Hükümlerinin Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği - Yürürlüğe Giren Yeni Yasal Düzenlemelerin Geçmişe Etkili Olduğu )
YENİ YASAL DÜZENLEMELERİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLMASI ( Kıyı Kenar Çizgisinde Kalan Taşınmazın Tapu İptali Davası - 5841 ve 6099 S.K. Hükümlerinin Mahkemece Değerlendirileceği - Yürürlüğe Giren Yeni Yasal Düzenlemelerin Geçmişe Etkili Olduğu )"
36Y1.HD8.3.2011E. 2010/12347 K. 2011/2628"TAPU İPTALİ VE TAŞINMAZIN SİCİL KAYDININ KÜTÜKTEN TERKİNİ ( Yürürlüğe Giren Yasa Hükmünün Geçmişe Şamil Olarak Uygulanması Öngörüldüğünde Anılan Bu Husus Kazanılmış Hakkın İstisnasını Teşkil Edeceği )
GEÇMİŞE ŞAMİL YASA ( Tapu İptali ve Taşınmazın Sicil Kaydının Kütükten Terkini - Yürürlüğe Giren Yasa Hükmünün Geçmişe Şamil Olarak Uygulanması Öngörüldüğünde Anılan Bu Husus Kazanılmış Hakkın İstisnasını Teşkil Edeceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( 6099 S. Yasa Hükümleri Gözetilmek Suretiyle Bir Değerlendirme Yapılarak Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Hüküm Bozulması Gerektiği )"
36Y1.HD7.3.2011E. 2011/2091 K. 2011/2551"KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇİNDE KALAN KISMIN TAPU KAYDININ İPTALİ TERKİNİ ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Hak Düşürücü Süreye Uğradığından Reddinin Yerinde Olduğu - Davalı Lehine Avukatlık Ücreti Tayin Edilip Edilemeyeceğinin Değerlendirileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kalan Kısmın Tapu Kaydının İptali ve Terkini İsteminin Reddi - Hak Düşürücü Sürenin Niteliği Yerleşik Yargıtay Kararları ve Yargılama Sırasında Yürürlüğe Giren Geçmişe Etkili Yasa Değişikliği Hususları Gözetilerek Davalı Lehine Tayin Edilip Edilemeyeceği )"
36Y16.HD4.3.2011E. 2010/3615 K. 2011/1016"VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Önemi Vekilin Sarf Ettiği Emek Tarafların Davada İyi Niyetle Hareket Edip Etmediği Hak ve Eşitlik Kuralları Göz Önünde Tutularak Maktuan Tayin ve Takdir Olunacağı )
KEŞİF ( Vekalet Ücretinin Miktarı Keşif Yapılmışsa Keşifte Belirlenen Değere Göre Avukatlık Ücret Tarifesinin Tayin Ettiği Nisbi Ücret Sınırları Üstünde Olamayacağı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Davada İyi Niyetle Hareket Edip Etmediği Hak ve Eşitlik Kuralları Göz Önünde Tutularak Maktuan Tayin ve Takdir Olunacağı )"
36Y1.HD14.2.2011E. 2011/502 K. 2011/1422"TAPU İPTALİ VE TAŞINMAZIN SİCİL KAYDININ KÜTÜKTEN TERKİNİ ( Kadastroya Dayalı İşlemlerden Dolayı Açılacak Davalar Neticesinde Davalı Taraf Davayı Kaybetse Dahi Yargılama Giderlerinden ve Bu Giderlerden Sayılan Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Tapu İptali ve Taşınmazın Sicil Kaydının Kütükten Terkini - Kadastroya Dayalı İşlemlerden Dolayı Açılacak Davalar Neticesinde Davalı Taraf Davayı Kaybetse Dahi Yargılama Giderlerinden ve Bu Giderlerden Sayılan Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kararın Davalı Tarafından Temyiz Edilmemiş Olmasının Neticeye Etkili Olmadığı - 6099 S. Yasa Hükümleri Gözetilmek Suretiyle Bir Değerlendirme Yapılarak Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Hüküm Bozulması Gerektiği )"
36Y1.HD10.2.2011E. 2011/272 K. 2011/1103"TAPU İPTALİ / EL ATMANIN ÖNLENMESİ / YIKIM İSTEĞİ ( Davacı Hazinenin Davalı Adına Kayıtlı Tapunun Kısmen Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kaldığını İleri Sürmesi - Hak Düşürücü Sürede Açılmayan Davanın Reddedileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davacı Hazine Davalı Adına Kayıtlı Tapunun Kısmen Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kaldığını İleri Sürdüğü - Davanın Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Reddedileceği )
GEÇMİŞE ETKİLİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( 3402 SK' da Meydana Gelen Değişiklik - Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Lehine Avukatlık Ücreti Tayin Edilip Edilemeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerekliliği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Tapu İptali ve El Atmanın Önlenmesi Davası - Yargılama Sırasında 3402 SK 'da Değişiklik Meydana Geldiğinden Tayin Edilip Edilemiyeceğinin Yeniden Değerlendirileceği )"
36Y1.HD10.2.2011E. 2011/132 K. 2011/1132"TAPU İPTALİ VE TERKİN ( 3402 S.Y'nın 36/A Md.sinde Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Davalıya Yükletilemeyeceği 17.Md.siyle de Davalı Tarafın Sorumlu Tutulmaması Süreci Uzatılarak İnfaz Edilmemiş Karar İçin de Geçerli Olduğunun Kabul Edildiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( 3621 S.Y'dan Kaynaklanan Tapu İptali Terkin - 3402 S.Y'nın 36/A Md.sinde Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Davalıya Yükletilemeyeceği 17.Md.siyle de Davalı Tarafın Sorumlu Tutulmaması Süreci Uzatılarak İnfaz Edilmemiş Karar İçin de Geçerli Olduğunun Kabul Edildiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davalı Tarafın Kararı Temyiz Etmemesine Karşın Usulü Kazanılmış Hak Olgusunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Üzerinde Durularak Gerekçelendirilmesi Neticen Sorumlu Tutulup Tutulmayacağının İrdelenmesi Gerektiği )"
36YHGK9.2.2011E. 2010/1-702 K. 2011/40"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacı Hazinenin Açtığı Davada Direnme Kararından Sonra Kamu Tarafından Açılan Davalarda Yargılama Giderine İlişkin Kanun Değişikliği Yapıldığı - Bu Hüküm Doğrultusunda İnceleme Yapılması Gereği )
KAMU TARAFINDAN AÇILAN DAVALARDA YARGILAMA GİDERLERİ ( Kıyı Kenar Çizgisine Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası - Direnme Kararından Sonra Yargılama Giderine İlişkin Kanun Değişikliği Yapıldığı/Hüküm Doğrultusunda Yeniden İnceleme Yapılacağı )
YARGILAMA GİDERİ ( Kıyı Kenar Çizgisine Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası - Direnme Kararından Sonra Yargılama Giderine İlişkin Kanun Değişikliği Yapıldığı/Hüküm Doğrultusunda Yeniden İnceleme Yapılacağı )"
36Y1.HD7.2.2011E. 2011/379 K. 2011/1011"TAPU İPTALİ VE TAŞINMAZIN SİCİL KAYDININ KÜTÜKTEN TERKİNİ ( 3621 S. Yasadan Kaynaklanan - 6099 S. Yasanın Eldeki Davalara da Uygulaması Gerektiği Gözetildiğinde Hazine Yararına Usulen Kazanılmış Bir Haktan Sözetme Olanağı Olmadığı/Kararın Davalı Tarafından Temyiz Edilmemiş Olmasının Neticeye Etkili Olmadığı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Tapu İptali ve Taşınmazın Sicil Kaydının Kütükten Terkini - 6099 S. Yasa Hükümleri Gözetilmek Suretiyle Bir Değerlendirme Yapılarak Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Tapu İptali ve Taşınmazın Sicil Kaydının Kütükten Terkini - 6099 Sayılı Yasanın Eldeki Davalara da Uygulaması Gerektiği Gözetildiğinde Hazine Yararına Usulen Kazanılmış Bir Haktan Sözetme Olanağı Olmadığı )
TEMYİZ ( Sicil Kaydının Terkini İstemi/6099 S. Yasanın Eldeki Davalara da Uygulaması Gerektiği Gözetildiğinde Hazine Yararına Usulen Kazanılmış Bir Haktan Sözetme Olanağı Olmadığı - Kararın Davalı Tarafından Temyiz Edilmemiş Olmasının Neticeye Etkili Olmadığı )"
36Y1.HD24.1.2011E. 2011/165 K. 2011/650"TAPU İPTALİ VE TERKİN ( 6099 S. Yasanın Eldeki Davalara da Uygulaması Gerektiği - Hazine Yararına Usulen Kazanılmış Bir Haktan Sözetme Olanağının Olmadığı/Kararın Davalı Tarafından Temyiz Edilmemiş Olması Neticeye Etkili Olmadığı )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( 3621 S. Yasadan Kaynaklanan Tapu İptali ve Terkin - 6099 S. Yasanın Eldeki Davalara da Uygulaması Gerektiği - Hazine Yararına Usulen Kazanılmış Bir Haktan Sözetme Olanağının Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Tapu İptali ve Terkin - 6099 S.Y Düzenlemesinde Davalı Tarafın Avukatlık Ücretinden ve Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmayacağı Öngörülmüş Olmakla Beraber Davalı Tarafa Avukatlık Ücreti Verilip Verilmeyeceği Hususunda Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği )"
36Y7.HD17.1.2011E. 2010/2096 K. 2011/67"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Kanununun 36. Md. Hükmünün Bir Davada Uygulanabilmesi İçin Kanıtlama Yükümlülüğünün Keşif Giderlerini Karşılamak Üzere Kendisine Önel Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişiye Ait Olması Gerektiği )
ÖNEL VERİLMESİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Kadastro Kanununun 36. Md. Hükmünün Bir Davada Uygulanabilmesi İçin Kanıtlama Yükümlülüğünün Keşif Giderlerini Karşılamak Üzere Kendisine Önel Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişiye Ait Olması Gerektiği )
KANIT YÜKÜ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Kadastro Kanununun 36. Md. Hükmünün Bir Davada Uygulanabilmesi İçin Kanıtlama Yükümlülüğünün Keşif Giderlerini Karşılamak Üzere Kendisine Önel Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişiye Ait Olması Gerektiği )
KEŞİF GİDERLERİ ( Kadastro Kanununun 36. Md. Hükmünün Bir Davada Uygulanabilmesi İçin İlgilinin Kendisine Verilen Makul Önel ya da Koşullarının Varlığı Halinde Verilen Kesin Önel İçerisinde Özrü Olmaksızın Mahkeme Veznesine Depo Etmemiş Olması Gerektiği )"
36Y16.HD19.10.2010E. 2010/7301 K. 2010/6148"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Taşınmazın Dayanılan Kayıtların Kapsamında Kalmaması Durumunda Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Sürdürülüş Biçimi ve Süresi Yöntemince Belirlenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ ÜZERİNDE SÜRDÜRÜLEN ZİLYETLİK ( Sürdürülüş Biçimi ve Süresi Yöntemince Belirlenmeli ve Zilyetlikle Mülk Edinme Şartlarının Davacı ya da Müdahil Taraf Yararına Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gerektiği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
TAPU KAYITLARININ HUKUKİ DEĞERİ ( Yitirip Yitirmediği Araştırılarak Değerlendirilmeli ve Taşınmazın Dayanılan Kayıtların Kapsamında Kalmaması Durumunda İse Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Sürdürülüş Biçimi ve Süresi Yöntemince Belirlenmesi Gerektiği )"
36Y16.HD11.10.2010E. 2010/7306 K. 2010/5816"İRSEN İNTİKAL VE TAPU KAYDINA DAYALI DAVA ( Davacının Dayandığı Tapu Kaydı Oluşumundan İtibaren Tüm Tedavülleri İle Birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmesi Gerektiği )
TAPU KAYDI ( Oluşumundan İtibaren Tüm Tedavülleri İle Birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilerek Kayda Dayanan Tarafın Kayıt Maliki ya da Malikleri İle Akdi Irsi İlişkisi Saptandığı Takdirde Dayanılan Kaydın Dava Dışı Başka Taşınmazlara Revizyon Görüp Görmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İrsen İntikal ve Tapu Kaydına Dayalı Dava - Taraf Tanıkları İle Taşınmazlar Başında Yeniden Keşif Yapılarak Dayanılan Tapu ve Vergi Kayıtları Yerel Bilirkişi Yardımı Uzman Bilirkişi Eliyle Yerine Uygulanmalı Kayıtlarda Tarif Edilen Sınır Yerlerinden Yerel Bilirkişice Bilinemeyen Sınırlar Yönünden Tanık Bilgisine Başvurulması Gerektiği )"
36Y7.HD7.10.2010E. 2009/7231 K. 2010/5619"KADASTRO TESPİTİ ( Keşif Giderlerini Karşılamak Üzere Kendisine Önel Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişiye Ait Olması ve Uyuşmazlığın Çözümünün Taşınmaz Başında Keşif Yapılmasını Zorunlu Kıldığı )
KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kadastro Tespiti - Keşif Giderlerini Karşılamak Üzere Kendisine Önel Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişiye Ait Olması ve Uyuşmazlığın Çözümünün Taşınmaz Başında Keşif Yapılmasını Zorunlu Kıldığı )
KEŞİF ( Dosyanın Keşfe Hazır Hale Getirilmiş Olması ve İlgilinin Kendisine Verilen Makul Önel ya da Koşullarının Varlığı Halinde Verilen Kesin Önel İçerisinde Özrü Olmaksızın Keşif Giderlerini Yöntemine Uygun Biçimde Mahkeme Veznesine Depo Etmemiş Olması Gerektiği )"
36Y16.HD15.7.2010E. 2010/3974 K. 2010/5103"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Muarazanın Giderilmesi - Tutanakların Malik Hanesi Hukuken Boş Olup 3402 S. Kanunun 30. Md.sine Göre Kadastro Hakimi Tarafından Resen Hareket Edilerek Gerçek Hak Sahibinin Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( Tutanakların Malik Hanesi Hukuken Boş Olup 3402 S. Kanunun 30. Md.sine Göre Kadastro Hakimi Tarafından Resen Hareket Edilerek Gerçek Hak Sahibinin Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
KEŞİF GİDERLERİ ( Yeniden Keşif Günü Verilerek Keşif Giderleri İleride Haksız Çıkacak Taraftan Alınmak Üzere Suçüstü Ödeneğinden Karşılanıp Tarafların İddia ve Savunmaları İle İlgili Tüm Delilleri Topladıktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi )"
36Y16.HD5.4.2010E. 2010/2240 K. 2010/2717"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Kadastro Tespiti - Kadastro Tespitine Davacıların Miras Payı Bulunduğu İddiasıyla Dava Açmış Oldukları/İspat Külfetinin Davalılar Üzerinde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
İSPAT YÜKÜ ( Davalıların Taşınmazın Ortak Murislerinden Kaldığını Kabul Etmesi - Davalılara Delilleri Sorularak Gerekli Değerlendirmenin Yapılması Gereği/Keşif Giderlerinden de İspat Yükü Kendisine Düşen Davalı Tarafın Sorumlu Olacağı)
KEŞİF GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Mahkemece İspat Yükünün Davalı Taraf Üzerinden Bulunduğunun Dikkate Alınmasının Gerektiği - Davacılara Verilen Kesin Süre İçerisinde Keşif Giderlerini Yatırmadığından Davanın Reddine Karar Verilemeceği)"
36Y16.HD8.3.2010E. 2009/9589 K. 2010/1803"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Tescil İstemi - Öncelikle Davacı Çağrılarak Dava Dilekçesi Açıklattırılıp Davanın Niteliği Kesin Olarak Belirlenmeli ve Talebinin Taşınmazın Üzerindeki Muhdesatın Aidiyetine mi Yoksa Taşınmazın Aynına mı Yönelik Olduğunun Saptanması Gerektiği )
TESCİL İSTEMİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Davacı Çağrılarak Dava Dilekçesi Açıklattırılıp Davanın Niteliği Kesin Olarak Belirlenmeli ve Talebinin Taşınmazın Üzerindeki Muhdesatın Aidiyetine mi Yoksa Taşınmazın Aynına mı Yönelik Olduğunun Saptanması Gerektiği )
KANIT YÜKÜ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Davayı Kanıtlama Yükümlülüğünün Hangi Tarafa Ait Olduğunu Tayin ve Takdir Etmek Suretiyle Belirlemek Bundan Sonra İlgili Tarafa Gerektiğinde İhtarda Bulunmak Gerektiği )"
36Y7.HD25.2.2010E. 2010/1023 K. 2010/905"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( İlk Önce Tapu Kayıtları Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilmeli ve Tapu Kaydına Dayanan Tarafın Kayıt Maliki İle İlişkisi Saptanmalı Tapu Kayıtlarının Dava Dışı Başka Taşınmazlara Revizyon Görüp Görmediğinin Saptanması Gerektiği )
TAPU KAYITLARI ( Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilmeli ve Tapu Kaydına Dayanan Tarafın Kayıt Maliki İle İlişkisi Saptanmalı Tapu Kayıtlarının Dava Dışı Başka Taşınmazlara Revizyon Görüp Görmediğinin Saptanması Gerektiği )
ZİLYETLİK ARAŞTIRMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Tapu Kayıtları Yerlerine Uygulanmalı ve Tapu Kaydının Kapsamı Dışında Kalan Yerler Bakımından Yeterli Biçimde Zilyetlik Araştırması Yapılmalı ve Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
36Y16.HD11.2.2010E. 2009/9595 K. 2010/883"KADASTRO KANUNU'NA GÖRE İSPAT KÜLFETİ ( Dosyanın Keşfe Hazır Hale Getirilmesi Gereği - Dosya Keşfe Hazır Hale Getirilmiş ise de Keşif Masrafına Konu Kalemlerin Tek Tek Gösterilmesi ve Yatırlması İçin Uygun Bir Zaman Verilmesi Gereği )
KADASTRO DAVASINDA KEŞİF ( Keşfe Hazır Hale Gelen Dosyada Keşfin İcrası İçin Keşfe Konu Masrafların Tek Tek Gösterilmesi ve Yatırılması ve Tebligatı İçin Uygun Zaman Verilmesi Gereği - Yatırılması ve Tebliği İçin Yeterli Süre Bulunmadığından İcra Edilemeyecek Keşif İçin Taraflara Külfet Yükletilemeyeceği )
KEŞİF DELİLİNE DAYANMAKTAN VAZGEÇMİŞ SAYILMA ( Kadarsto Davasında Dosyanın Keşfe Hazır Hale Getirilmesi Keşif Masraflarının Yatırılması - Keşif Masrafının Keşif Gününe Kadar Yatılması İçin Verilen Süre Keşfin İcra İçin Yeterli Olmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
36Y7.HD8.2.2010E. 2009/1701 K. 2010/503"KADASTRO TESPİTİ (Kadastro Kanununun 36. Md. Hükmünün Bir Davada Uygulanabilmesi İçin Kanıtlama Yükümlülüğünün Keşif Giderlerini Karşılamak Üzere Kendisine Önel Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişiye Ait Olması Gerektiği)
KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Kadastro Tespiti - Kadastro Kanununun 36. Md. Hükmünün Bir Davada Uygulanabilmesi İçin Kanıtlama Yükümlülüğünün Keşif Giderlerini Karşılamak Üzere Kendisine Önel Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişiye Ait Olması Gerektiği)
KESİN ÖNEL (Verilen Ara Kararda Hakim Katip Mübaşir Yerel Bilirkişi Adayları Taraf Tanıkları Uzman Bilirkişilere Verilecek Ücretlerle Vasıta Parası ve Yapılacak Tebligatlarla İlgili Masraflar Kalemler Halinde Ayrıntılı Olarak Gösterilmediğinden Önelin Yöntemine Uygun Olmadığı)"
36Y7.HD6.11.2009E. 2009/1429 K. 2009/4971"YARGILAMA GİDERLERİ ( Kadastro Kanununun 36. Md. Hükmünün Bir Davada Uygulanabilmesi İçin İlgilinin Kendisine Verilen Makul Önel ya da Koşullarının Varlığı Halinde Verilen Kesin Önel İçerisinde Özrü Olmaksızın Keşif Giderlerini Yöntemine Uygun Biçimde Mahkeme Veznesine Depo Etmemiş Olması Gerektiği )
KEŞİF GİDERLERİ ( Kadastro Kanununun 36. Md. Hükmünün Bir Davada Uygulanabilmesi İçin Kanıtlama Yükümlülüğünün Keşif Giderlerini Karşılamak Üzere Kendisine Önel Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişiye Ait Olduğu )
KESİN ÖNEL ( Kadastro Kanununun 36. Md.nin Uygulanabilmesi İçin İlgilinin Kendisine Verilen Makul Önel ya da Koşullarının Varlığı Halinde Verilen Kesin Önel İçerisinde Özrü Olmaksızın Keşif Giderlerini Yöntemine Uygun Biçimde Mahkeme Veznesine Depo Etmemiş Olması Gerektiği )
KANIT YÜKÜ ( Kadastro Kanununun 36. Md. Hükmünün Bir Davada Uygulanabilmesi İçin Kanıtlama Yükümlülüğünün Keşif Giderlerini Karşılamak Üzere Kendisine Önel Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişiye Ait Olduğu )"
36Y16.HD5.11.2009E. 2009/6839 K. 2009/7390"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Yerinde Keşif Yapılmadığı ve Davalı Hazine Aleyhine Aynı Türde Birden Fazla Dava Açıldığı - Hazine Yararına Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
YERİNDE KEŞİF YAPILMAMASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Davalı Hazine Aleyhine Aynı Türde Birden Fazla da Dava Açıldığı/Hazine Yararına Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
HAZİNE ALEYHİNE AYNI TÜRDE BİRDEN FAZLA DAVA AÇILMASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Yerinde Keşif de Yapılmadığı/Hazine Yararına Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Yerinde Keşif Yapılmadığı ve Davalı Hazine Aleyhine Aynı Türde Birden Fazla Dava Açıldığı Dikkate Alınarak Karar Verileceği )"
36Y16.HD16.4.2009E. 2009/1096 K. 2009/2646"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( İspat Külfeti Kendisine Düşen Tarafın Keşif Delilinden Vazgeçmiş Sayılabilmesi İçin Dosyanın Keşfe Hazır Olması Ara Kararda Keşif Günü İle Masrafların Kalemler Halinde Gösterilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERİ ( Kadastro Tespiti - İspat Külfeti Kendisine Düşen Tarafın Keşif Delilinden Vazgeçmiş Sayılabilmesi İçin Dosyanın Keşfe Hazır Olması Ara Kararda Keşif Günü İle Masrafların Kalemler Halinde Gösterilmesi Gerektiği )
KEŞİF ( Kadastro Tespiti - İspat Külfeti Kendisine Düşen Tarafın Keşif Delilinden Vazgeçmiş Sayılabilmesi İçin Dosyanın Keşfe Hazır Olması Ara Kararda Keşif Günü İle Masrafların Kalemler Halinde Gösterilmesi Gerektiği )"
36Y16.HD16.9.2008E. 2008/4936 K. 2008/5278"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Kadastro Mahkemesinin Yerel ve Teknik Bilirkişiler İle Tanık Giderleri Kalemler Halinde Gösterilmeyen Süre Verilmesine İlişkin Kararı Yasaya Uygun Olmadığı )
TESCİL TALEBİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle - Kadastro Mahkemesinin Yerel ve Teknik Bilirkişiler İle Tanık Giderleri Kalemler Halinde Gösterilmeyen Süre Verilmesine İlişkin Kararı Yasaya Uygun Olmadığı )
BİLİRKİŞİLER İLE TANIK GİDERLERİ ( Kalemler Halinde Gösterilmeyen Süre Verilmesine İlişkin Kadastro Mahkemesi Kararının Yasaya Uygun Olmadığı )
SÜRE VERİLMESİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Kadastro Mahkemesinin Yerel ve Teknik Bilirkişiler İle Tanık Giderleri Kalemler Halinde Gösterilmeyen Süre Verilmesine İlişkin Kararının Yasaya Uygun Olmadığı )"
36Y7.HD8.4.2008E. 2008/1679 K. 2008/1416"KEŞİF GİDERİNİN EKSİK YATIRILMASI ( Davacının Kalan Cüz'i Miktarı İkmal Edebileceği - Davanın Reddinin Dava Ekonomisine Hukukun Temel Kurallarına Kutsal Dava ve Savunma Hakkına Dolayısıyla İnsan Haklarına Aykırılığı )
KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Davacının Verilen Önel İçerisinde Eksik Keşif Giderini Mahkeme Veznesine Depo Etmemesi - Davanın Bu Sebeble Reddinin İnsan Haklarına Dava Ekonomisine Hukukun Temel Kurallarına Aykırılığı )
EKSİK YATIRILAN KEŞİF GİDERİ ( Davacının Verilen Önel İçerisinde Mahkeme Veznesine Depo Etmemesi - Davanın Bu Sebeble Reddinin İnsan Haklarına Dava Ekonomisine Hukukun Temel Kurallarına Aykırılığı/Davacının Kalan Cüz'i Miktarı İkmal Edebileceği )
DAVA EKONOMİSİNE AYKIRILIK ( Davacının Verilen Önel İçerisinde Eksik Keşif Giderini Mahkeme Veznesine Depo Etmemesi - Davanın Bu Sebeble Reddinin İnsan Haklarına Dava Ekonomisine Hukukun Temel Kurallarına Aykırılığı )"
36Y7.HD18.3.2008E. 2008/795 K. 2008/1118"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacının Verilen Kesin Süre İçerisinde Keşif Giderlerini Depo Etmemesi - Daha Önce Keşif Yapıldığı/Mahkemece Yetersiz Görüldüğünde Giderlerinin İleride Haksız Çıkacak Taraftan Tahsil Edilmek Koşuluyla Hazineden Karşılanacağı )
KEŞİF GİDERLERİNİN HAZİNECE KARŞILANMASI ( İleride Haksız Çıkacak Taraftan Tahsil Edilmek Koşuluyla - Kadastro Tespitine İtiraz/Davacının Verilen Kesin Süre İçerisinde Keşif Giderlerini Depo Etmemesi )
MEVCUT DELİL DURUMUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ ( Davacının Verilen Kesin Süre İçerisinde Keşif Giderlerini Depo Etmemesi - Daha Önce Taşınmaz Başında İddia ve Savunmanın Kıymetlendirilmesi Yönünden Keşif Yapıldığı )
KEŞİF ( Davacının Verilen Kesin Süre İçerisinde Keşif Giderlerini Depo Etmemesi - Daha Önce Taşınmaz Başında İddia ve Savunmanın Kıymetlendirilmesi Yönünden Keşif Yapıldığı - Mevcut Delil Durumuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KESİN SÜRE İÇİNDE KEŞİF GİDERLERİNİN DEPO EDİLMEMESİ ( Daha Önce Keşif Yapıldığı/Mahkemece Yetersiz Görüldüğünde Giderlerinin İleride Haksız Çıkacak Taraftan Tahsil Edilmek Koşuluyla Hazineden Karşılanacağı ) "
36Y7.HD4.3.2008E. 2008/1037 K. 2008/843"KADASTRO TESPİTİ ( Taşınmaz Başında Keşif Yapılmasının Zorunlu Olduğu Düşünülerek Bu Yolla Dava Dosyası Keşfe Hazır Hale Getirilmesi Gereği )
KEŞİF GİDERLERİ ( Kanıtlama Yükümlülüğünün Davacı Tarafa Ait Olduğu Gözönüne Alınarak Davacıya Keşif Giderlerini Verilecek Makul ya da Koşullarının Varlığı Halinde Kesin Önel İçerisinde Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi Gereği )
MAHKEME VEZNESİNE DEPO ( Kanıtlama Yükümlülüğünün Davacı Tarafa Ait Olduğu Gözönüne Alınarak Davacıya Keşif Giderlerini Verilecek Makul ya da Koşullarının Varlığı Halinde Kesin Önel İçerisinde Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi Gereği )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN DAVA DİLEKÇESİ ( Davacı Köy Tüzel Kişiliğini Temsilen Dava Açan Köy Muhtarının Salt Duruşmaya Gelmemiş ve Davayı Bizzat Takip Etmemiş Olması Mahkemenin Keşfe Gitmesine Yasal Bir Engel Oluşturmadığı )
KÖY MUHTARININ DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Davacı Köy Tüzel Kişiliğini Temsilen Dava Açan Köy Muhtarının Salt Duruşmaya Gelmemiş ve Davayı Bizzat Takip Etmemiş Olması Mahkemenin Keşfe Gitmesine Yasal Bir Engel Oluşturmadığı )"
36Y7.HD12.2.2008E. 2007/5236 K. 2008/489"YARGILAMANIN İADESİ ( İlgiliye Toplam Keşif Giderlerini Mahkeme Veznesine Depo Etmesi İçin Makul Bir Önel ya da Koşullarının Varlığı Halinde Kesin Önel Verilmesi Gerektiği )
KEŞİF GİDERLERİ ( İlgilinin Verilen Süre İçerisinde Özürsüz Olarak Keşif Giderlerini Mahkeme Veznesine Depo Etmemiş Olması Uyuşmazlığın Çözümü İçin Gerçekten Keşif Yapılmasının Zorunlu Olduğu )"
36Y16.HD11.2.2008E. 2008/671 K. 2008/439"KADASTRO TESPİTİ ( Tanınan Önelin İşin Yapılması İçin Yeterli ve Elverişli Olması Ücretin Yatırılmasından İtibaren Tebligat İşlemlerinin Yapılması İçin Uygun Bir Süre Tanınması Gerektiği )
SÜREYE RİAYET ETMEYEN TARAF ( 3402 S.K.'nun Md. 36'nın Aleyhine Uygulanabilmesi İçin Ara Kararda Yapılacak Tebligatlarla İlgili Masrafların Kalemler Halinde Gösterilip Bu Ücretlerin Temini ve Yatırılması İçin İlgiliye Makul Bir Süre Tanınması Gerektiği )
ÖNEL TANINMASI ( İşin Yapılması İçin Yeterli ve Elverişli Olması Ücretin Yatırılmasından İtibaren Tebligat İşlemlerinin Yapılması İçin Uygun Bir Süre Tanınması Gerektiği - Kadastro Tespiti )"
36Y7.HD20.7.2007E. 2007/2390 K. 2007/2791"KADASTRO TESPİTİ ( Davacının Hakim Tarafından Belirlenecek Süre İçinde Gerekli Giderleri Mahkeme Veznesine Yatırmadığı Takdirde Onunla İlgili Delillere Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayıldığı )
KEŞİF ( Davacının Onunla İlgili Delillere Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayılması İçin Dosyanın Keşfe Hazır Hale Gelmiş Olması Keşif Giderlerini Mahkeme Veznesine Yatırması İçin Verilen Sürenin Makul Olması ve Keşif Yapılmasının Uyuşmazlığın Çözümü İçin Zorunlu Olması Gerektiği )
KEŞİF GİDERLERİ ( Kadastro Tespiti - Davacının Keşif Hakkındaki Delillere Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayılması İçin Dosyanın Keşfe Hazır Hale Gelmiş Olması Keşif Giderlerini Mahkeme Veznesine Yatırması İçin Verilen Sürenin Makul Olması Gerektiği )
DELİLLERE DAYANMAKTAN VAZGEÇMİŞ SAYILMA ( Davacının Keşif Hakkındaki Delillere Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayılması İçin Dosyanın Keşfe Hazır Hale Gelmiş Olması Keşif Giderlerini Mahkeme Veznesine Yatırması İçin Verilen Sürenin Makul Olması Gerektiği )"
36Y7.HD10.4.2007E. 2007/1253 K. 2007/1246"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Keşif İçin Hazır Edilmeyen Dosyada Verilen Süre İçinde Keşif Gideri Yatırılmadığı Gerekçesi İle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
KEŞİF GİDERİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Dosyanın Keşif İçin Yeterli Bilgi ve Belgeleri İçermediği/Keşif Gideri Yatırılmadığı Gerekçesi İle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Keşif Gideri Yatırılmadığı Gerekçesiyle - Dosyada Keşif İçin Gerekli Bilgi ve Belgelerin Bulunmadığı/Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )"
36Y16.HD30.1.2007E. 2007/45 K. 2007/39"KEŞFİN ŞARTLARI ( Keşif Gününün Belirlenip Çıkarılacak Davetiye Masrafları ve Araç Gideri Kalemler Halinde Saptanıp Ne Kadar Sürede Vezneye Depo Edileceği Belirtilip Sonuçları İhtar Edilmesi Hazır Olmayan Tarafa Tebliğ Edilmesi Gereği )
KEŞİF ŞARTLARINA UYULMAMASI ( Hazır Olan Tarafa İhtar Edilmesi ve Hazır Olmayıp Yerine Getirmek Zorunda Olana İhtarname İle Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Gereği - Mahkemece Belirtilen Şekilde İşlem Yapılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
KEŞİF AVANSI ( Mahkemece Vezneye Depo Edilmesi İçin Kesin Süre Verildiği - Keşif Şartları Yerine Getirilmeden Yatırılmadığından Bahisle Hüküm Kurulamayacağı )
ARA KARAR ( Keşif Avansının Yatırılması İçin Kesin Süre Verildiği - Hazır Olan Tarafa İhtar Edilmesi ve Hazır Olmayıp Getirmek Zorunda Olana İhtarname İle Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Gereği )
KESİN SÜRE ( Keşif Avansının Yatırılması İçin Verildiği Ancak Mahkemece Gerekli Şartların Yerine Getirilmediği ve Hazır Olmayıp Avansı Yatırmak Zorunda Olana Usulüne Uygun Tebliğ Yapılmadığı - Şartlar Yerine Getirilmeden Hüküm Kurulamayacağı ) "
36Y7.HD14.12.2006E. 2006/4023 K. 2006/4193"KADASTRO KOMİSYON KARARI ( Taraf Koşulunun Oluşturulmamış Olmasının Bozma Nedeni Olduğu - Adları Geçenlerin Tebliğe Elverişli Adresleri Zabıta Aracılığı İle Belirlenerek Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kadastro Komisyon Kararına Karşı Açılan Dava - Adları Geçenlerin Tebliğe Elverişli Adresleri Zabıta Aracılığı İle Belirlenerek Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
TEBLİĞ ( Kadastro Komisyon Kararına Karşı Açılan Dava - Adları Geçenlerin Tebliğe Elverişli Adresleri Zabıta Aracılığı İle Belirlenerek Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Tebliğ Edilmesi Gerektiği )"
36Y7.HD26.9.2006E. 2006/3141 K. 2006/2882"ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mera Niteliği İle Sınırlandırılmak Suretiyle Tespit Edilen Taşınmaz Hakkında Köy Tüzel Kişiliğini Hasım Gösterilerek Dava Açılması - Hazinenin Hasım Olması Zorunluluğu/Taraf Koşulunun Oluşmadığı )
MERA NİTELİĞİ İLE SINIRLANDIRILMAK SURETİYLE TESPİT EDİLEN TAŞINMAZ ( Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Köy Tüzel Kişiliğini Hasım Gösterilerek Dava Açılması - Taraf Koşulunun Oluşmadığı/Hazinenin Hasım Olması Zorunluluğu )
HUSUMET ( Mera Niteliği İle Sınırlandırılmak Suretiyle Tespit Edilen Taşınmaz - Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Köy Tüzel Kişiliğini Hasım Gösterilerek Dava Açılması/Hazinenin Hasım Olması Zorunluluğu )
HAZİNEYE HUSUMET YÖNELTİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Mera Niteliği İle Sınırlandırılmak Suretiyle Tespit Edilen Taşınmaz Hakkında Köy Tüzel Kişiliğini Hasım Gösterilerek Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Dava Açılması )"
36Y7.HD24.3.2006E. 2006/946 K. 2006/862"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Hükmüne Uyulan Bozma Kararında Öngörülen Biçimde Araştırma ve Soruşturma Yapılabilmesi İçin Yerel Bilirkişi ve Tanıkların ve Tespit Tutanağı Bilirkişilerinin Taşınmazlar Başında Dinlenmesi Zorunlu Olduğu )
TESPİT TUTANAĞI BİLİRKİŞİLERİ ( Hükmüne Uyulan Bozma Kararında Öngörülen Biçimde Araştırma ve Soruşturma Yapılabilmesi İçin Yerel Bilirkişi ve Tanıkların ve Tespit Tutanağı Bilirkişilerinin Taşınmazlar Başında Dinlenmesi Zorunlu Olduğu )
TAŞINMAZ BAŞINDA DİNLENME ( Hükmüne Uyulan Bozma Kararında Öngörülen Biçimde Araştırma ve Soruşturma Yapılabilmesi İçin Yerel Bilirkişi ve Tanıkların ve Tespit Tutanağı Bilirkişilerinin Taşınmazlar Başında Dinlenmesi Zorunlu Olduğu - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )"
36Y17.HD6.2.2006E. 2005/12567 K. 2006/545"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğinden Dolayı Adına Tespit Edilen Davalı Aleyhine Miras Payının Bulunduğundan Bahisle Dava Açılması )
MİRAS PAYINA DAYALI KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Terekenin Doğrudan Mirasçılara İntikali Kural Olduğundan Satın Alma İddiasında Bulunanın Bunu İspatlamasının Gerekmesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Terekenin Doğrudan Mirasçılara İntikali Kural Olduğundan Satın Alma İddiasında Bulunanın Bunu İspatlamasının Gerekmesi-Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İddiasında Bulunan Tarafın İspat Yükünün Sahibi Olması )
İSPAT YÜKÜ ( Davada İddiasını Kanıtlama Yükümlülüğünde Olmayan Tarafa Kesin Süre Verilememesi )"
36Y7.HD24.1.2006E. 2006/118 K. 2006/32"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Hazine Vekilinin Sebkeden Emek ve Mesaisi ve 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 36. Maddesi Hükmü Dikkate Alınarak Yargılamada Vekille Temsil Edilen Hazine Yararına 300 YTL Avukatlık Parasının Takdiri Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 36. Maddesi Hükmü Dikkate Alınarak Yargılamada Vekille Temsil Edilen Hazine Yararına 300 YTL Avukatlık Parasının Takdiri Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( Hazine Vekilinin Sebkeden Emek Ve Mesaisi Nedeniyle 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 36. Maddesi Hükmü Dikkate Alınarak Yargılamada Vekille Temsil Edilen Hazine Yararına 300 YTL Avukatlık Parasının Takdiri Gereği )"
36Y7.HD26.12.2005E. 2005/4020 K. 2005/4081"KADASTRO TESPİTİ ( Kural Olarak Bozma Kararına Uyulmakla Maddi Yanılgı Gibi Ayrık Haller Dışında Orada Belirtilen Biçimde İşlem Yapılması Yolunda Lehine Bozma Yapılan Taraf Yararına Kazanılmış Hak Aynı Doğrultuda Zorunluluk Doğduğu )
MAHKEMENİN BOZMA KARARINA UYMASI ( Maddi Yanılgı Gibi Ayrık Haller Dışında Orada Belirtilen Biçimde İşlem Yapılması Yolunda Lehine Bozma Yapılan Taraf Yararına Kazanılmış Hak Aynı Doğrultuda Zorunluluk Doğduğu )
TAŞINMAZ BAŞINDA KEŞİF YAPILMASININ ZORUNLU OLMASI ( Davada Kanıtlama Yükümlülüğünün Kendisine Ait Bulunduğu Saptanan Tarafa da Keşif Giderlerini Mahkeme Veznesine Depo Etmesi İçin Makul Bir Önel Verilmesi Gereği - Kadastro Tespiti )
KEŞİF GİDERLERİ ( Kadastro Tespiti - Taşınmaz Başında Keşif Yapılmasının Zorunlu Olması ve Davada Kanıtlama Yükümlülüğünün Kendisine Ait Bulunduğu Saptanan Tarafa da Keşif Giderlerini Mahkeme Veznesine Depo Etmesi İçin Makul Bir Önel Verilmesi Zorunlu Olduğu )"
36Y7.HD22.12.2005E. 2005/3946 K. 2005/4043"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Davalı Tarafın Yargılamada Kendisini Vekille Temsil Ettirdiği Dikkate Alınarak Davalı Yararına Avukatlık Parasına Hükmedilmesi Gerektiği )
AVUKATLIK PARASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Davalı Tarafın Yargılamada Kendisini Vekille Temsil Ettirdiği Dikkate Alınarak Davalı Yararına Hükmedilmesi Gerektiği )"
36Y7.HD15.12.2005E. 2005/3855 K. 2005/3966"KADASTRO TESPİTİ DAVASI ( Satın Alma ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle )
MÜLKİYET ( Kural Olarak Tahsis ve Temlikin Yapıldığı Günde Taşınmazın Mülkiyeti Kendisine Tahsis ve Temlik İşleminin Yetkili Merci Tarafından Onaylandığı Günde Mülkiyetin Kendiliğinden Temlik Edilene Geçmesi-Tapu Sicilinin Oluşmasının Merasimden İbaret Olması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Niteliği-Önemi-Davacı Vekilinin Sebkeden Emek ve Mesaisin ile 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 36 ıncı Maddesi Hükmü Dikkate Alındığında Mahkemece Takdir ve Tespit Olunan Avukatlık Parasında Bir İsabetsizlik Bulunmaması )
KİŞİSEL HAK ( Adı Geçenin Bedeli ve Taksitleri Ödememiş Olması Tahsis ve Temlik Eden Yararına Kişisel Hak Oluşturması )"
36YHGK7.12.2005E. 2005/7-737 K. 2005/703"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Bozmadan Sonra Toplanan Delile Dayanılarak Hüküm Kurulduğundan Ortada Varlığından Söz Edilebilecek Bir Direnme Kararının Olmadığı )
YENİ HÜKÜM ( Bozmadan Sonra Toplanan Delile Dayanılarak Hüküm Kurulduğundan Ortada Varlığından Söz Edilebilecek Bir Direnme Kararının Olmadığı/Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Dairesine Gönderilmesi Gerektiği - Kadastro Tesbitine İtiraz )
DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Toplanan Delile Dayanılarak Hüküm Kurulduğundan Ortada Varlığından Söz Edilebilecek Bir Direnme Kararının Olmadığı - Kadastro Tesbitine İtiraz )"
36Y17.HD5.12.2005E. 2005/8852 K. 2005/11169"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Ölen Davacıların Mirasçılarının Tümü Yargılamaya Çağrılmamış Bu Kişilere Masraflar İçin Önel Verilmediği - Yasaya Uygun Biçimde Verilmiş Bağlayıcı Bir Kesin Önelin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
KEŞİF KARARI ( Tarafların Hazır Olmadığı Oturumda Keşif İçin Verilen Ara Kararı ve Buna Göre Çıkarılan Muhtıra Usulüne Uygun Açık ve Yeterli Bulunmadığı - Kadastro Tespitine İtiraz )
KESİN SÜRE ( Ölen Davacıların Mirasçılarının Tümü Yargılamaya Çağrılmamış Bu Kişilere Masraflar İçin Önel Verilmediği/Yasaya Uygun Biçimde Verilmiş Bağlayıcı Bir Kesin Önelin Varlığından Söz Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
36Y7.HD22.11.2005E. 2005/3723 K. 2005/3682"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mahkemenin Gözlemi Keşif Tutanağına Aynen Yansıtılarak Uzman Bilirkişi Fen Memurundan Haritalı Rapor Alınmalı ve Dava Dosyasına Rapor İbraz Eden Uzman Ziraatçi Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
ZİRAATÇİ BİLİRKİŞİ ( Mahkemenin Gözlemi Keşif Tutanağına Aynen Yansıtılarak Uzman Bilirkişi Fen Memurundan Haritalı Rapor Alınmalı ve Dava Dosyasına Rapor İbraz Eden Uzman Ziraatçi Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği )
KEŞİF GİDERLERİ ( 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 36.Maddesi Hükmü Dikkate Alınarak Keşif Giderlerini Yatırmak Üzere Davacı Tarafa Makul Bir Önel Verilmesi Gereği )"
36Y7.HD22.11.2005E. 2005/3684 K. 2005/3666"AVUKATLIK PARASINA YÖNELİK TEMYİZ ( Hazine Vekiline Hüküm Yerinde Yargılama Giderlerinden Sayılan Avukatlık Parasının Takdir ve Tespit Edilmemiş Olması İsabetsiz Olduğu - Kadastro Tespiti )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Hazine Vekiline Avukatlık Parasının Takdir ve Tespit Edilmemiş Olması İsabetsiz Olduğu - Kadastro Tespiti )"
36Y7.HD25.10.2005E. 2005/3303 K. 2005/3350"KEŞİF GİDERLERİ ( Kadastro Harcı - Mahkemece Dava Dosyasının Keşfe Hazır Hale Getirilmiş Olması ve Davada Kanıtlama Yükümlülüğü Kendisine Düşen Tarafa Keşif Giderlerini Yatırmak Üzere Makul Bir Kesin Önelin Verilmiş Olması Gerektiği )
KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yargılama Giderleri - Mahkemece Dava Dosyasının Keşfe Hazır Hale Getirilmiş Olması ve Davada Kanıtlama Yükümlülüğü Kendisine Düşen Tarafa Keşif Giderlerini Yatırmak Üzere Makul Bir Kesin Önelin Verilmiş Olması Gerektiği )
KADASTRO HARCI / YARGILAMA GİDERLERİ ( Dava Dosyasının Keşfe Hazır Hale Getirilmiş Olması ve Davada Kanıtlama Yükümlülüğü Kendisine Düşen Tarafa Keşif Giderlerini Yatırmak Üzere Makul Bir Kesin Önelin Verilmiş Olması Gerektiği )
KESİN ÖNEL ( Mahkemece Dava Dosyasının Keşfe Hazır Hale Getirilmiş Olması ve Davada Kanıtlama Yükümlülüğü Kendisine Düşen Tarafa Keşif Giderlerini Yatırmak Üzere Makul Bir Kesin Önelin Verilmiş Olması Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davalardan Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğer Dava ya da Davaların Sonucunu Etkileyeceğinin Anlaşılması Halinde Davalar Arasında Fiili ve Hukuki İrtibatın Varlığının Kabulü Gerektiği )"
36Y16.HD23.9.2005E. 2005/9490 K. 2005/7746"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Taksime Dayanan Taraf Davalı Taraf Olduğundan İspat Külfetinin de Davalı Tarafta Olması - Davacı Tarafa İzahlı Davetiye Gönderip Delilleri İbraz Etmediğinden Bahisle Davanın Reddi İle Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
İSPAT YÜKÜ ( Taksime Dayanan Taraf Davalı Taraf Olduğundan İspat Külfetinin de Davalı Tarafta Olduğundan Davacı Tarafa İzahlı Davetiye Gönderip Delilleri İbraz Etmediğinden Bahisle Davanın Reddi İle Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Kadastro Tespiti )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI ( Taksime Dayanan Taraf Davalı Taraf Olduğundan İspat Külfetinin de Davalı Tarafta Olduğundan Davacı Tarafa İzahlı Davetiye Gönderip Delilleri İbraz Etmediğinden Bahisle Davanın Reddi İle Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Kadastro Tespiti )"
36Y16.HD19.9.2005E. 2005/9247 K. 2005/7427"KADASTRO DAVALARINDA TAYİN VE TAKDİR EDİLECEK VEKALET ÜCRETİ ( Keşif Yapılmışsa Belirlenen Değere Göre Avukatlık Ücret Tarifesindeki Nisbi Ücret Sınırları Üstünde Olamayacağı - Yapılmamışsa Son Beyan Dönemi Emlak Vergisi Değerinin Gözönünde Bulundurulacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro Davalarında Tayin ve Takdir Edilecek - Keşif Yapılmışsa Belirlenen Değere Göre Avukatlık Ücret Tarifesindeki Nisbi Ücret Sınırları Üstünde Olamayacağı/Yapılmamışsa Son Beyan Dönemi Emlak Vergisi Değerinin Gözönünde Bulundurulacağı )"
36Y16.HD16.9.2005E. 2005/9303 K. 2005/7385"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( 3402 Sayılı Yasa'nın 36. Maddesinin İspat Külfeti Olana Uygulanabilmesi İçin Öncelikle Dosyanın Keşfe Hazır Hale Getirilmesi Tüm Masrafların Tek Tek Belirlenmesi Tanıkların ve Bilirkişilerin Belirlenip Meşruhatlı Tebligatlarının Yapılması Gereği )
KEŞİF ( 3402 Sayılı Yasa'nın 36. Maddesinin İspat Külfeti Olana Uygulanabilmesi İçin Öncelikle Dosyanın Keşfe Hazır Hale Getirilmesi Gereği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
MEŞRUHATLI TEBLİGAT ( 3402 Sayılı Yasa'nın 36. Maddesinin İspat Külfeti Olana Uygulanabilmesi İçin Öncelikle Dosyanın Keşfe Hazır Hale Getirilmesi Tüm Masrafların Tek Tek Belirlenmesi Tanıkların ve Bilirkişilerin Belirlenip Meşruhatlı Tebligatlarının Yapılması Gereği )"
36Y16.HD15.9.2005E. 2005/9226 K. 2005/7102"KEŞİF DELİLİNE DAYANMAKTAN VAZGEÇMİŞ SAYILMAK ( Keşif Avansının Yatırılmaması Nedeniyle - Dosyanın Keşfe Hazır Olmadığı ve Ara Kararının Yasaya Uygun Düzenlenmediği/Yapılamayacağı Önceden Belli Olan Keşif İçin Taraflara Külfet Yüklenilemeyeceği )
KESİN SÜRE ( Söz Edebilmek İçin Dosyanın Keşfe Hazır Hale Getirilmesi ve Taraflar İle Tanıklara Süresinde Tebligat Yapılmış Olması Gereği - Yapılamayacağı Önceden Belli Olan Keşif İçin Taraflara Külfet Yüklenilemeyeceği )
KEŞİF AVANSININ YATIRILMAMASI ( Davacıın Keşif Deliline Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayılmayacağı - Kesin Süreden Söz Edebilmek İçin Dosyanın Keşfe Hazır Hale Getirilmesi ve Taraflar İle Tanıklara Süresinde Tebligat Yapılmış Olması Gereği )
KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Keşif Avansının Yatırılmaması Nedeniyle Vazgeçmiş Sayılmak - Dosyanın Keşfe Hazır Olmadığı ve Ara Kararının Yasaya Uygun Düzenlenmediği/Yapılamayacağı Önceden Belli Olan Keşif İçin Taraflara Külfet Yüklenilemeyeceği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Keşif Avansının Yatırılmaması Nedeniyle Vazgeçmiş Sayılması - Kesin Süreden Söz Edebilmek İçin Dosyanın Keşfe Hazır Hale Getirilmesi ve Taraflar İle Tanıklara Süresinde Tebligat Yapılmış Olması Gereği )"
36Y7.HD13.9.2005E. 2005/2017 K. 2005/2582"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Dayanılan Tapu Kaydı İle Vergi Kaydının Kapsamının Yöntemine Uygun Şekilde Belirlenebilmesi İçin Kayıtların Dava Dışı Başka Taşınmazlara Revizyon Görüp Görmediğinin Saptanması Gereği )
TAPU VE VERGİ KAYDI KAPSAMI ( Yöntemine Uygun Şekilde Belirlenebilmesi İçin Kayıtların Dava Dışı Başka Taşınmazlara Revizyon Görüp Görmediğinin Saptanması Gereği - Kadastro Tespiti )
TAPU KAYDININ REVİZYON GÖRMESİ ( Dava Konusu Taşınmaz İle Revizyon Gördüğü Dava Dışı Taşınmaz ya da Taşınmazları ve Bu Taşınmazlara Dıştan Komşu Taşınmazları Bir Arada Gösterecek Şekilde Geniş Kapsamlı Birleşik Haritanın Kadastro Müdürlüğünden Getirtilmesi Gereği )"
36Y7.HD6.6.2005E. 2005/1668 K. 2005/1831"KADASTRO TESPİTİ ( Keşif Giderleri Keşif Gününden Önce Mahkeme Veznesine Depo Edildiği Halde Mahkemece Belli Gün ve Saatte Keşfin Hangi Maddi ya da Hukuksal Nedenlerle Yapılmadığının Tutanakta Düzenlenmediği - Ara Kararı Gereklerinin Yerine Getirilmediğinden Söz Edilemeyeceği )
KEŞİF GİDERLERİ ( Keşif Gününden Önce Mahkeme Veznesine Depo Edildiği Halde Mahkemece Belli Gün ve Saatte Keşfin Hangi Maddi ya da Hukuksal Nedenlerle Yapılmadığının Tutanakta Düzenlenmediği - Ara Kararı Gereklerinin Yerine Getirilmediğinden Söz Edilemeyeceği )
KEŞİF YAPILMAMASI ( Kadastro Tespiti/Keşif Giderleri Keşif Gününden Önce Mahkeme Veznesine Depo Edildiği Halde Mahkemece Belli Gün ve Saatte Keşfin Hangi Maddi ya da Hukuksal Nedenlerle Yapılmadığının Tutanakta Düzenlenmediği - Ara Kararı Gereklerinin Yerine Getirilmediğinden Söz Edilemeyeceği )"
36Y7.HD3.6.2005E. 2005/653 K. 2005/1804"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Tapu Dışı Paylaşmada Saptanan Eylemli Durum Taraflarca da Benimsendiğinden Bu Doğrultuda Verilen Kararın İsabetli Olduğu )
TAPU DIŞI PAYLAŞMA ( Saptanan Eylemli Durum Taraflarca da Benimsendiğinden Bu Doğrultuda Verilen Kararın İsabetli Olduğu - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
KAYIT MALİKİNİN ÖLÜMÜ ( Kayıt Kapsamı Olduğu Kabul Edilen Taşımazların Kayıt Maliklerinin Ölümünden Sonra Mirasçıları Arasında Yöntemine Uygun Şekilde Tapu Dışı Paylaşıldığı )"
36Y7.HD23.5.2005E. 2005/1678 K. 2005/1586"KADASTRO TESBİTİNDEN DOĞAN TESCİL İSTEMİ ( Tapu Kayıtlarının Sağlıklı Olarak Tercüme Edilmiş Onaylı Örnekleri İlk Oluştuğu Günden İtibaren Tüm Tedavülleri İle Birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmesi Gerektiği )
TAPU KAYITLARI ( Sağlıklı Olarak Tercüme Edilmiş Onaylı Örnekleri İlk Oluştuğu Günden İtibaren Tüm Tedavülleri İle Birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmesi Gerektiği - Tescil İstemi )
TESCİL İSTEMİ ( Tapu Kayıtlarının Sağlıklı Olarak Tercüme Edilmiş Onaylı Örnekleri İlk Oluştuğu Günden İtibaren Tüm Tedavülleri İle Birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmesi Gerektiği )"
36Y16.HD18.5.2005E. 2005/6944 K. 2005/4472"KESİN SÜRE İÇİN BELİRLENEN SÜRE ( Kesin Süreye İlişkin Ara Kararı Verilirken Belirlenen Süre Yapılacak İşler İçin Yeterli Olmalı Ve Tebligat Tüzüğünün 12. Maddesi Dikkate Alınması Gereği )
TEBLİGATIN İLGİLİLERE ULAŞMASINDA GÖZÖNÜNE ALINACAK SÜRE ( İlgililerin Tebliğin Gereklerini Yerine Getirebilmesi İçin Evrakı Çıkaran Merciice Tayin Edilecek Sürenin Hesabında Uzaklık Mevsim Ve Ulaşım Koşullarının Dikkate Alınacağı )
SÜRE ( Kesin Süreye İlişkin Ara Kararı Verilirken Belirlenen Süre Yapılacak İşler İçin Yeterli Olmalı Ve Tebligat Tüzüğünün 12. Maddesi Dikkate Alınması Gereği )"
36Y16.HD29.4.2005E. 2005/5561 K. 2005/3323"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Satın Alma ve Kazandırıcı Zamanaşımı İle Yapılan İktisabının Mera Niteliğinde Olması Nedeniyle İptali İstemi )
KEŞİF ( Yapılamayacağı Önceden Belli Olacak Keşif İçin Taraflara Külfet Yüklenememesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davacı ve Dayanılan Delillerin Aynı Olması Nedeni İle Yargılamanın Kısa Zamanda En Az Masrafla Sonuçlandırılması İçin Davaların Birleştirilmesinin Gerekmesi )
ARA KARAR ( Keşif Masraflarının Yatırılması İçin Makul Bir Süre Verilmesinin Gerekmesi )
DAVACI VE DAYANILAN DELİLLERİN AYNI OLMASI ( Yargılamanın Kısa Zamanda En Az Masrafla Sonuçlandırılması İçin Davaların Birleştirilmesinin Gerekmesi )
USUL EKONOMİSİ ( Davacı ve Dayanılan Delillerin Aynı Olması Nedeni İle Yargılamanın Kısa Zamanda En Az Masrafla Sonuçlandırılması İçin Davaların Birleştirilmesinin Gerekmesi )"
36Y16.HD11.4.2005E. 2005/4808 K. 2005/2542"GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ ( Re'sen Yapılması Gereken Soruşturma ve Tebligat İşlemleri İçin Zaruri Giderlerin İleride Haksız Çıkacak Taraftan Alınmak Üzere Bütçeye Konulan Ödenekten Karşılanması Gerektiği )
SORUŞTURMA VE TEBLİGAT İŞLEMLERİ ( İçin Zaruri Giderlerin İleride Haksız Çıkacak Taraftan Alınmak Üzere Bütçeye Konulan Ödenekten Karşılanması Gerektiği - Genel Kadastro ile Oluşan Tapunun İptali )
ZARURİ GİDERLER ( Re'sen Yapılması Gereken Soruşturma ve Tebligat İşlemleri İçin Zaruri Giderlerin İleride Haksız Çıkacak Taraftan Alınmak Üzere Bütçeye Konulan Ödenekten Karşılanması Gerektiği )"
36Y16.HD23.3.2005E. 2005/4720 K. 2005/2107"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Dosya Keşfe Hazır Hale Getirilmeden Keşif Avansı Yatırılması İçin Kesin Süre Verilememesi - Masraf Yatırma Zorunluluğu Bulunmayan Tarafa Masraf Yatırması İçin Verilen Sürenin Geçersiz Olması/Kadastro Davalarında Re'sen Yapılacak Soruşturma ve Tebligat İşlemleri İçin Bütçedeki Ödenekten Yararlanılması Gereği - Taşınmaz Adına Tesbit Edilen Kişinin Kadastro Mahkemesi'nde Elatmanın Önlenmesi Davası Açamayacağı )
KEŞİF AVANSI YATIRILMASI İÇİN VERİLEN SÜRENİN GEÇRESİZ OLMASI ( Dosya Keşfe Hazır Hale Getirilmeden Masraf Yatırma Zorunluluğu Bulunmayan Tarafa Süre Verilmesi )
MASRAF YATIRMA ZORUNLULUĞU BULUNMAYAN TARAFA KEŞİF AVANSI YATIRMASI İÇİN VERİLEN SÜRENİN GEÇERSİZ OLMASI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Re'sen Yapılacak Soruşturma ve Tebligat İşlemleri İçin Bütçedeki Ödenekten Yararlanılması Gereği )
TESBİT MALİKİ TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN HUSUMETTEN DOLAYI REDDİ GEREĞİ ( Kadastro Mahkemesinde Sadece Tesbit Malikleri Aleyhine Dava Açılebilmesi )
HUSUMET ( Kadastro Mahkemesinde Sadece Tesbit Malikleri Aleyhine Dava Açılabilmesi - Tesbit Maliki Tarafından Açılan Davanın Husumetten Reddi Gereği )"
36Y7.HD14.3.2005E. 2005/690 K. 2005/698"KADASTRO TESBİTİ ( Davacıya Yapılan Tebligatta Keşfin Yapılacağı Gün ve Saati Ara Kararlarında da ve Davacı Tarafa Çıkarılan Meşruhatlı Davetiyede Gösterilmediği Gibi Tanıkların Ücreti de Belirtilmediği - Kadastro Kanunu Md. 36 Hükmünün Uygulanamayacağı )
TEBLİGAT ( Kadastro Tesbiti - Davacıya Yapılan Tebligatta Keşfin Yapılacağı Gün ve Saati Ara Kararlarında da ve Davacı Tarafa Çıkarılan Meşruhatlı Davetiyede Gösterilmediği Gibi Tanıkların Ücreti de Belirtilmediği/Kadastro Kanunu Md. 36 Hükmünün Uygulanamayacağı )"
36Y16.HD10.3.2005E. 2005/461 K. 2005/1628"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Mera Olarak Tesbit Edilen Taşınmaz İçin Zilyedlikle İktisap İddiası - Keşif Ara Kararında Yer Alması Gereken Hususlar )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP İDDİASINA DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Keşif Ara Kararında Yer Alması Gereken Hususlar - Keşif Masraflarının Açıkça Belirtilmemesi ve Davetiye Çıkarılması İçin Bir Süre de Belirlenmemesi/Kesin Sürede Keşif Avansının Yatırılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
KEŞİF ARA KARARINDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Keşif Masraflarının Açıkça Belirtilmesi ve İlgililere Davetiye Çıkarılması İçin Uygun Bir Süre Tanınması Gereği - Usule Uygun Olmayan Ara Kararına Rağmen Keşif Masraflarının Yatırılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
KESİN SÜRENİN GEÇERSİZ OLMASI ( Keşif Masraflarının Yatırılması İçin Süre Tanınmasına İlişkin Ara Kararında Keşif Masraflarının Açıkça Belirtilmemesi ve İlgililere Davetiye Gönderilmesi İçin Uygun Bir Süre Tanınmamış Olması )"
36Y16.HD11.2.2005E. 2005/481 K. 2005/667"KESİN SÜRENİN GEÇERSİZ OLMASI ( Keşif Avansı Yatırılması İçin Verilen Kesin Sürede Avansa İlişkin Tüm Bilgilerin Ayrıntılı Olarak Yazılmamış Olması - Ara Kararda Yer Almayan Tanık ve Bilirkişileri Hazır Etme Yükümlülüğünün Yüklenemeyeceği )
KEŞİF AVANSI YATIRILMASI İÇİN TANINAN KESİN SÜREDE AVANSA İLİŞKİN TÜM BİLGİLERİN AYRINTILI OLARAK YAZILMASI MECBURİYETİ ( Kesin Sürenin Geçerlilik Şartları - Ara Kararda Yer Almayan TAnık ve Bilirkişileri Hazır Etme Yükümlülüğünün Getirilemeyeceği )
AVANS YATIRILMASI İÇİN TANINAN KESİN MEHLİN GEÇERLİ OLMAMASI ( Yatırılacak Keşif Avansının Miktarı Süresi ve Hangi Kalemlerden Oluştuğunun Ayrıntılı Olarak Yazılması Gereği ve Ara Kararda Yer Almayan Tanık ve Bilirkişinin Hazır Edilmesi Yükümlülüğünün Getirilemeyeceği )
ARA KARARDA YER ALMAYAN TANIK VE BİLİRKİŞİNİN HAZIR EDİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLEMEMESİ ( Keşif Avansının Yatırılması İçin Gönderilen Kesin Mehil Muhtırasıyla )
TANIK VE BİLİRKİŞİLERİ KEŞİF MAHALLİNDE HAZIR BULUNDURMAK ( Mahkemenin Görevi Olması - Davacı Tarafça Bu Husus Yerine Getirilmediğinden Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )"
36Y16.HD10.2.2005E. 2004/14645 K. 2005/537"KADASTRO TESPİTİ ( Davanın Taşınmazın Tamamına Yönelik Olup Taraf Teşkilinin Mahkemenin Görevleri Cümlesinden Olduğunun Düşünülmemesi İsabetsiz Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Davanın Taşınmazın Tamamına Yönelik Olup Taraf Teşkilinin Mahkemenin Görevleri Cümlesinden Olduğunun Düşünülmemesi İsabetsiz Olduğu )
DURUŞMA GİDERLERİ ( Re'sen Mahkemece Karşılanıp Bilahare Haksız Çıkacak Taraftan Alınması Gereği )"
36Y16.HD7.2.2005E. 2005/1110 K. 2005/434"KADASTRO TESPİTİ ( Hakim Tarafından Belirlenecek Süre İçinde Gerekli Giderler Mahkeme Veznesine Yatırılmadığı Takdirde Onunla İlgili Delillere Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayılacağı )
TEBLİGAT ( Ara Kararın Davacı Ve Katılanlara Gerektiği Şekilde Ulaştırılmayıp Sadece Tebliğden İtibaren 10 Gün İçinde Miktarı Belli Olmayan Keşif Avansının Yatırılmasının İstenmesi Ve Yatırmamanın Sonuçlarının Belirtilmemiş Olmasının Hatalı Olması - Kadastro Tespiti )
DELİLLERİN GEÇERLİLİĞİ ( Taraflardan Her Biri Dava Harcını Dinlenmesini Talep Ettiği Tanık Ve Bilirkişi Ücretini Ve Diğer Yargılama Giderlerini Verilen Süre İçinde Yatırmadığı Takdirde Onunla İlgili Delillere Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayılacağı - Kadastro Tespiti )
TANIK BİLİRKİŞİ VE KEŞİF ÜCRETİ ( Tarafların Verilen Süre İçinde Yatırmadığı Takdirde Onunla İlgili Delillere Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayılacağı - Kadastro Tespiti )"
36Y17.HD23.12.2004E. 2004/8907 K. 2004/14024"TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Kesin Süre Verilmesinin Gereği ve Sonuçları Ara Kararda Açıklanması Gereği - Sadece İhtarat Yapıldığının Belirtilmesinin Yeterli Olmadığı )
KESİN SÜRE VERİLMESİNE İLİŞKİN ARA KARAR ( Yapılması Gereken İşlemlerin Nelerden İbaret Olduğunun Tam Bir Açıklıkla ve Eksiksiz Olarak Belirtilmesi Gereği - Sadece İhtarat Yapıldığının Belirtilmesinin Yeterli Olmadığı/Tespite İtiraz Davası )
İHTARAT ( Tespite İtiraz Davası - Kesin Süre Verilmesinin Gereği ve Sonuçları Ara Kararda Açıklanması Gereği/Sadece İhtarat Yapıldığının Belirtilmesinin Yeterli Olmadığı )"
36Y17.HD23.12.2004E. 2004/8906 K. 2004/14023"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Keşif Kararının Usulüne Uygun Olmaması - Ücretin Yatırılmasından İtibaren Tebligat İşlemleri İçin Yasal 15 Günlük Süre Tanınmaması/Bağlayıcı Kesin Bir Önelin Bulunmadığı )
KEŞİF KARARI ( Mahkeme Heyetinin Ücretlerinin Ayrı Ayrı Belirtilmemesi/Yerel Bilirkişiler İçin Ücret Takdir Edilmemesi/Bağlayıcı Kesin Bir Önel Verilmemesi - Usulüne Uygun Olmadığı )
KEŞİF GİDERLERİNİN DEPO EDİLMESİ ( Tebligat İşlemleri İçin Uygun Süre Tanınması ve Kesin Önel Gereğinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Doğuracağı Hukuksal Sonuçların Açıklanması Gereği )"
36Y16.HD30.9.2004E. 2004/8383 K. 2004/10693"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Vekalet Ücretinin Taşınmazın Muhammen Değerin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Oranını Aşmayacak Şekilde Maktuen Takdiri Gereği )
VEKALET ÜCRETİNİN TAKDİRİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında - Taşınmazın Muhammen Değerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Nisbi Oranını Aşmayacak Miktarda Maktuen Takdir Edilmesi Gereği )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ GEREĞİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında - Takdir Edilecek Ücretin Taşınmazın Muhammen Değerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Nisbi Oranından Fazla Olamayacağı )"
36Y7.HD4.5.2004E. 2004/1428 K. 2004/1743"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mera Niteliği ile Sınırlandırılarak Hazine Adına Tescil Edilen Dava Konusu Taşınmazların Tapu Kaydı Miras Hakkı ve Zilyetliğe Dayalı Davacı Adına Tescili Talebi )
MERA NİTELİĞİ İLE SINIRLANDIRILAN TAŞINMAZ ( Dava Konusu Taşınmazlar Mera Niteliği ile Sınırlandırılmak Suretiyle Tespit Edildiğinden Taşınmazların Bulunduğu Köy Tüzel Kişiliğinin Davada Taraf Olmasının Gerekmesi )
TARAF TEŞKİLİ ( Mera Niteliği ile Sınırlandırılarak Tespit Edilen Taşınmazlara İlişkin Davalarda Köy Tüzel Kişiliğinin Davaya Karşı Diyecekleri ve Delilleri Sorularak Sonuca Göre Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )"
36Y16.HD22.4.2004E. 2004/4790 K. 2004/6320"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Kanun'un 28/2. Maddesinde Delil Bildirilmemesi Halinde Davanın Açılmamış Sayılacağı - Tebligat Maddenin Hükmüne Uygun Düzenlenmediğinde Hukukça Sonuç Doğurmayacağı )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kadastro Kanun'u 28/2. Maddesinde Delil Bildirilmemesi Halinde - Tebligat Maddenin Hükmüne Uygun Düzenlenmediğinde Hukukça Sonuç Doğurmayacağı )
TEBLİGATIN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI ( Kadastro Kanun'u 28/2. Maddesinde Delil Bildirilmemesi Halinde Davanın Açılmamış Sayılacağı - Tebligatın Maddenin Hükmüne Uygun Düzenlenmemesi )"
36Y16.HD25.3.2004E. 2004/3187 K. 2004/4761"MER'AYA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Yerel Bilirkişilerin Komşu Köyden ve Davada Yararı Bulunmayan Kişiler Arasından Seçilmesi Taraf Tanıklarının da Aynı Yöntemle Belirlenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ SEÇİLMESİNDE USUL ( Mer'aya İlişkin Uyuşmazlıklar - Yerel Bilirkişilerin Komşu Köyden ve Davada Yararı Bulunmayan Kişiler Arasından Seçilmesi Gereği )
TANIK BELİRLENMESİNDE USUL ( Mer'aya İlişkin Uyuşmazlıklar - Komşu Köyden ve Davada Yararı Bulunmayan Kişiler Arasından Belirlenmesi Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro Mahkemelerince Hükmedilirken Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar )"
36Y16.HD18.3.2004E. 2004/1818 K. 2004/4491"ARA KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ ( Ara Kararı Yerine Getirmediğinden Bahisle Davanın Reddine Karar Verilebilmesinin Şartları )
KEŞİF AVANSININ YATIRILMASI ( Keşif Avansının Belirtilen Süre İçinde Yatırılmamasının Kabulü Sonuçlarının Hazır Olan Davacılara İhtar Edilmesi )
İHTAR ( Keşif Avansının Belirtilen Süre İçinde Yatırılmamasının Kabulü Sonuçlarının Hazır Olan Davacılara İhtar Edilmesi ve Duruşmada Bulunmayanlara Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Lüzumu )
TEBLİGAT ( Keşif Avansının Belirtilen Süre İçinde Yatırılmamasının Kabulü Sonuçlarının Hazır Olan Davacılara İhtar Edilmesi ve Duruşmada Bulunmayanlara Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Lüzumu )"
36Y7.HD17.3.2004E. 2004/310 K. 2004/961"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Davalı Adına Yapılan Tesbite Zilyetliğe Dayalı Olarak İtirazda Bulunulması )
KEŞİF GİDERLERİ ( Bu Giderlerin Delil Olarak Keşfe Dayanan Kişi Tarafından Mahkeme Veznesine Yatırılmadığı Taktirde Bu Delilden Vazgeçilmiş Sayılması - Bu Delile Dayananın Davayı Kanıtlayamadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tesbite Bu Gerekçeye Dayanarak İtiraz Edilmesi Durumunda Mahkemenin Bu Durumun Sağlanıp Sağlanmadığı Konusunda Araştırma Yapmasının Gerekmesi )"
36Y7.HD9.3.2004E. 2004/249 K. 2004/815"KADASTRO TESPİTİ ( Davacı Kendisine Verilen Kesin Önel İçerisinde Gerekli Keşif Giderlerini Mahkeme Veznesine Depo Etmemesi Nedeniyle Mevcut Delil Durumuna Göre Yerel Mahkemenin Karar Verme Zorunluluğu Olduğu )
KESİN SÜRE ( İçerisinde Davacı Gerekli Keşif Giderlerini Mahkeme Veznesine Depo Etmemesi Nedeniyle Mevcut Delil Durumuna Göre Yerel Mahkemenin Karar Verme Zorunluluğu Olduğu - Kadastro Tespiti )
KEŞİF GİDERLERİ ( Mahkeme Veznesine Depo Etmemesi Nedeniyle Mevcut Delil Durumuna Göre Yerel Mahkemenin Karar Verme Zorunluluğu Olduğu - Kadastro Tespiti )"
36Y7.HD30.1.2004E. 2003/3491 K. 2004/227"ÖLÜ KİŞİLERİN MİRASÇILARINI VE ADRESLERİNİ BELİRLEME ( Kadastro Hakiminin Re'sen Araştırması )
TESBİT MALİKİNİN ÖLMÜŞ OLMASI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasına Mirasçılarının Dahil Edilmesi Mecburiyeti )
MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ MECBURİYETİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Tesbit Maliki Davalının Ölmüş Olması )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Ölü Kişinin Mirasçıları Belirlenerek Davaya Katılmalarının Sağlanması Savunma ve Delillerinin Sorulmasının Gerekmesi )
DAVAYA KATILMA ( Ölü Kişinin Mirasçıları Belirlenerek Davaya Katılmalarının Sağlanması Savunma ve Delillerinin Sorulmasının Gerekmesi )
ÖLÜ KİŞİ ALEYHİNE DAVA AÇILMASI ( Kadastro Mahkemelerinde Mümkün Olduğu )"
36Y7.HD27.1.2004E. 2003/3795 K. 2004/180"KEŞİF ( Kadastro Tesbitinden Doğan Dava - Davacının 2. Keşfin Giderlerini Verilen Kesin Süre İçerisinde Yatırmaması/Mahkemenin Mevcut Delil ve İlk Keşfe Göre Karar Vermesi Zorunluluğu )
KADASTRO TESBİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Davacının 2. Keşfin Giderlerini Verilen Kesin Süre İçerisinde Yatırmaması - Mahkemenin Mevcut Delil ve İlk Keşfe Göre Karar Vermesi Zorunluluğu )
KESİN SÜRE ( Kadastro Tesbitinden Doğan Dava - Davacının 2. Keşfin Giderlerini Verilen Süre İçerisinde Yatırmaması/Mahkemenin Mevcut Delil ve İlk Keşfe Göre Karar Vermesi Zorunluluğu )
DELİLDEN VAZGEÇMİŞ SAYILMA ( Kadastro Tesbitinden Doğan Dava - Davacının 2. Keşfin Giderlerini Verilen Kesin Süre İçerisinde Yatırmaması )"
36Y16.HD19.1.2004E. 2004/266 K. 2004/1115"KADASTRO DAVALARI ( Avukatlık Ücretinin Davanın Önemi Vekilin Sarf Ettiği Mesai Nazara Alınarak Tayin Olunacağı )
VEKALET ÜCRETİNİN TESPİTİ ( Davanın Önemi Vekilin Sarf Ettiği Mesai Nazara Alınarak Tayin Olunacağı - Kadastro Davalarında )"
36Y7.HD15.12.2003E. 2003/2881 K. 2003/3603"KADASTRO TESPİTİ ( Davacının Mirasbırakanına Ait Olan Taşınmazda Terekenin Paylaşılıp Paylaşmadığına Göre Yerel Mahkemenin Karar Vermesinin Gerekmesi )
KEŞİF GİDERİNİN YATIRILMAMASI ( Dava Konusu Olayda Keşif Giderlerinin Yatırılmadığı Takdirde Davacı Tarafın Keşfe Dayanak Delillerinden Vazgeçmiş Sayılacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
DELİL ( Dava Konusu Olayda Keşif Giderlerinin Yatırılmadığı Takdirde Davacı Tarafın Keşfe Dayanak Delillerinden Vazgeçmiş Sayılacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TEFHİM VE TEBLİĞ ( Kadastro Kanununun Uygulanabilmesi İçin Lüzumlu Olan Şartların Duruşma Esnasında Taraflara Tefhiminin Aksi Takdirde Tebliğinin Gerekmesi )
KESİN ÖNEL ( Yerel Mahkemece Davacı Tarafa Makul ve Kesin Önel İçerisinde Keşif Giderlerini Yatırmasının İstenmesi )"
36Y17.HD2.12.2003E. 2003/12324 K. 2003/11358"TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Davacının Askı İlan Süresi İçerisinde Vergi Kaydı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Olarak Açmış Olduğu Tespite İtiraz Davası Olması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemenin Vermiş Olduğu Kararın Kesinleştiğinden Bahsedilemeyeceğinden Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Gidilememesi )
VEKİL EDENİN ÖLMESİ ( Ölümle Vekalet İlişkisinin Sona Ereceğinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmamasının Hukuka Aykırı Olması )
TEBLİGAT ( Vekalet Verenin Ölemesi Halinde Yargılama Safhası İçerisinde Tüm Mirasçılarının Oturuma Çağrılması ve Verilen Kararın Tüm Mirasçılara Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemenin Vermiş Olduğu Kararın Kesinleştiğinden Bahsedilemeyeceğinden Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Gidilememesi ) "
36Y16.HD3.11.2003E. 2003/10952 K. 2003/10150"KADASTRO TESPİTİ DAVASI ( Keşif Yapılmayan Durumlarda Davanın Önemi ile İlgili Parsele Ait Son Beyan Dönemi Emlak Vergisi Değeri Gözönünde Bulundurularak Avukatlık Ücretinin Tayin Edilmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kadastro Davalarında Vekalet Ücreti Davanın Önemi Vekilinin Sarf Ettiği Emek Tarafların Davada İyi Niyetle Haraket Edip Etmediği Eşitlik Kuralları Gözönünde Tutularak Maktuan Takdir Edimesi )
KEŞİF DEĞERİ ( Takdir Edilecek Vekalet Ücretinin Mikatarının Keşif Yapılmışsa Keşifte Belirlenen Değere Göre Avukatlık Ücreti Tarifesinin Tayin Ettiği Nisbi Ücret Sınırları Üstünde Olamaması )"
36Y7.HD23.10.2003E. 2003/2568 K. 2003/3071"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Keşif Giderini Yatırması İçin Davacıya İhtarlı Davetiye Gönderilmesine Rağmen Yatırılmaması Halinde Davanın Sonuçlandırılamaması )
KEŞİF GİDERİNİN YATIRILMAMASI ( Keşif Giderini Yatırması İçin Davacıya İhtarlı Davetiye Gönderilmesine Rağmen Yatırılmaması Halinde Davanın Sonuçlandırılamaması )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Keşif Giderlerinin Yatırılmaması Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Değil Reddine Karar Verlmesinin Gerekmesi )"
36Y16.HD23.10.2003E. 2003/9761 K. 2003/9737"TAPU İPTALİ DAVASI ( Genel Kadastro ile Oluşan Tapunun Tapu Kaydına-Vergi Kaydına ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak İptalinin İstenilmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Önemi ve Sarf Edilen Emek Tarafların Davada İyiniyetle Hareket Edip Etmedikleri Ayrıca Hak ve Eşitlik Kuralları Gözönünde Tutularak Maktuan Tayin Edilmesi )
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Takdir Edilecek Vekalet Ücretinin Avukatlık Ücret Tarifesinin Tayin Ettiği Nisbi Ücret Sınırları Üstünde Olamaması )
ÜCRETİN TAKDİRİNDE NAZARA ALINACAK HUSUSLAR ( Davanın Önemi ve Sarf Edilen Emek Tarafların İyiniyetle Hareket Edip Etmedikeleri Ayrıca Hak ve Eşitlik Kurallarının Gözönünde Tutulması )"
36Y16.HD23.10.2003E. 2003/10257 K. 2003/9743"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Mahkemece Keşfe Karar Verilebilmesi - Öncelikle Taraflara Delillerini Bildirmek Üzere Önel Verilmesi Tüm Delillerin Toplanması ve Ondan Sonra Karar Verilmesi Zorunluluğu )
KEŞİF KARARI ( Öncelikle Taraflara Delillerini Bildirmek Üzere Önel Verilmesi Tüm Delillerin Toplanması ve Ondan Sonra Karar Verilmesi Zorunluluğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
KEŞİFLE İLGİLİ GİDERLER ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - İlgili Tarafın Yatırması İçin Tüm Delillerin Toplanması ve Keşifle Davanın Sonuçlanabilecek Hale Gelmesi Gereği )
DAVALARIN TEFRİKİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Dosyalara Vekaletname Örneklerinin ve Tutanak Aslının Konulması Her Parsel Yönünden Davanın Ayrı Ayrı Görülmesi ve O Parsele Sınırlı Olarak Hüküm Kurulması Gereği )"
36Y16.HD2.10.2003E. 2003/8956 K. 2003/8511"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Harici Satın Alma ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı )
VEKİLİN VEKALETTEN ÇEKİLMESİ ( Yeniden Vekaletname İbraz Etmedikçe Duruşmayı Takip Edememesi )
VEKALETTEN ÇEKİLEN VEKİL ( Yeniden Vekaletname İbraz Etmedikçe Duruşmayı Takip Edememesi )
TARAFLARIN DURUŞMAYA KATILMAMASI ( Kadastro Davalarında Tarafların Duruşmaya Katılmasının Zorunlu Olmaması )
AÇIKLAMALI İHTARNAME TEBLİĞİ ( Tebliğ Yapılmadıkça Davanın Reddine Karar Verilememesi )"
36Y7.HD30.6.2003E. 2003/1404 K. 2003/2251"FERAGAT ( Usule Uygun Belgelendirilen/Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Davanın Kendiliğinden Son Bulup Akdi ve Irsi Halefleri de Bağlayacağı )
DAVANIN KENDİLİĞİNDEN SON BULMASI ( Usule Uygun Şekilde Yapılan Feragat - Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Akdi ve Irsi Halefleri de Bağlayacağı )
KESİN HÜKÜM ( Usule Uygun Şekilde Yapılan Feragatın Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Davanın Kendiliğinden Son Bulup Akdi ve Irsi Halefleri de Bağlayacağı )
KEŞİF TALEBİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Öncelikle Dava Dosyasının Keşfe Hazır Hale Gelmesi Gereği )
KADASTRO HAKİMİNİN GÖREVİ ( Hükümde İnfazı Mümkün Doğru Şekilde Sicil Oluşturması Zorunluluğu )
KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Hakimin Taşınmazın Kimin Ya da Kimlerin Adına Tescil Edildiği Yolunda Hüküm Yerinde Olumlu Ya da Olumsuz Bir Karar Vermek Zorunluluğu )"
36Y8.HD20.6.2003E. 2003/3944 K. 2003/4620"YASAL HASIM ( Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Tescil Talebi - Hazine Ve Belediyenin Yargılama Gideri Ve Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
KAZANDIRICI ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE TESCİL TALEBİ ( Hazine Ve Belediyenin Yasal Hasım Olduğu - Yargılama Gideri Ve Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Tescil Talebi - Hazine Ve Belediyenin Yasal Hasım Olduğu/Yargılama Gideri Ve Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
36Y20.HD10.4.2003E. 2003/1459 K. 2003/2851"KEŞİF KARARININ UYGULANMASI ( Keşfe Gidilebilmesi İçin Mahkemenin Bu Konuda Bir Ara Kararı Oluşturmasının Gerekmesi )
ARA KARAR ( Keşfe Gidilebilmesi İçin Mahkemenin Bu Konuda Bir Ara Kararı Oluşturmasının Gerekmesi )
KEŞİF GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI ( Kendisini Avukatla Temsil Ettirmeyen Kişiye Keşif Giderlerini Yatırmamanın Sonuçlarının Tüm Açıklığıyla Anlatılmasının Gerekmesi )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Keşfe Gidilebilmesi İçin Mahkemenin Bu Konuda Bir Ara Kararı Oluşturmasının Gerekmesi )"
36Y7.HD31.3.2003E. 2003/431 K. 2003/973"KADASTRO TESBİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Ek Keşif Avansı Yatırılması Konusunda Verilen Ara Kararında da Bilirkişinin de Belli Edilmemesi ve Keşfi Gidilememesinde Davacı Tarafın Kusurunun Bulunmaması )
HAKİMİN RE'SEN KEŞİF YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kadastro Hakiminin Keşifle Halli Gereken Çekişmelerde Resen Keşif Yapmakla Yükümlü Olması )
BİLİRKİŞİNİN BELLİ OLMAMASI ( Ek Keşif Avansı Yatırılması Konusunda Verilen Ara Kararında da Bilirkişinin de Belli Edilmemesi )
KEŞİF AVANSININ YATIRILMAMASI ( Ek Keşif Avansı Yatırılması Konusunda Verilen Ara Kararında da Bilirkişinin de Belli Edilmemesi ve Keşfi Gidilememesinde Davacı Tarafın Kusurunun Bulunmaması )"
36Y17.HD3.3.2003E. 2003/1882 K. 2003/1393"YARGILAMA MASRAFLARI VE VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro Mahkemesince Resen Dikkate Alınması Gereği - Görevsizlik Kararı )
GÖREVSİZSİZLİK KARARI ( Kadastro Mahkemesi Tarafından Davalı Lehine Vekalet Ücreti Ve Yargılama Masraflarının Davacıdan Tahsiline Re'sen Karar Verilmesi Gereği )"
36Y16.HD3.2.2003E. 2003/852 K. 2003/201"KADASTRO TESBİTİ DAVASI ( Kadastro Mahkemelerinde Vekalet Ücretinin Davanın Önemi ve Vekilin Harcadığı Emeği Dikkate Alarak Maktuan Tayin Edilmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kadastro Davalarında Tarifede Yazılı Nisbi Ücretin Üzerinde Olmamak Kaydıyla Avukatlık Ücretinin Maktuan Tayin Edilmesi )
DAVANIN DEĞERİNE GÖRE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kadastro Kanuna Göreğ Avukatlık Ücretinin Miktarının Keşif Yapılmışsa Keşifte Belirlenen Değere Göre Tarifedeki Nisbi Ücretin Üstünde Olamaması )
KEŞİF ( Keşif Yapılmayan Durumlarda ise Davanın Önemi ile Son Emlak Vergisi Değeri Göz Önünde Bulundurularak Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi )"
36Y7.HD22.11.2002E. 2002/3752 K. 2002/5442"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davalılar Adına Yapılan Tespitin Dayanağının Paylaşma Bağışlama ve Satın Alma Gibi Olgular Olması-İspat Yükünün Davalıda Olması )
KADASTRO TESPİTİNİN DAYANAĞI ( Dayanağın Paylaşma Bağışlama ve Satın Alma Gibi Olgular Olması-İspat Yükünün Davalıda Olması )
KESİN SÜRE ( İspat Yükünün Davalıda Olduğu Durumlarda Davacıya Keşif Giderlerini Yatırması İçin Kesin Süre Verilmesinin Mümkün Olmaması )
KEŞİF GİDERLERİ ( İspat Yükünün Davalıda Olduğu Durumlarda Davacıya Keşif Giderlerini Yatırması İçin Kesin Süre Verilmesinin Mümkün Olmaması )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davalılar Adına Yapılan Tespitin Dayanağının Paylaşma Bağışlama ve Satın Alma Gibi Olgular Olması-İspat Yükünün Davalıda Olması )"
36YHGK20.11.2002E. 2002/17-1027 K. 2002/988"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( İştirak Halinde Mülkiyette Hakka Etkin Davanın Tüm İştirak Halinde Malikler Tarafından Açılması Zorunlu Olup İlgili Parselde Davalı Dışında Kalan İştirak Halindeki Maliklerin Davaya Muvafakatlarının Sağlanması veya Davaya Katılmalarının Zorunlu Olduğu )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Hakka Etkin Davanın Tüm İştirak Halinde Malikler Tarafından Açılması Zorunlu Olup İlgili Parselde Davalı Dışında Kalan İştirak Halindeki Maliklerin Davaya Muvafakatlarının Sağlanması veya Davaya Katılmalarının Zorunlu Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - İştirak Halinde Mülkiyette Hakka Etkin Davanın Tüm İştirak Halinde Malikler Tarafından Açılması Zorunlu Olup İlgili Parselde Davalı Dışında Kalan İştirak Halindeki Maliklerin Davaya Muvafakatlarının Sağlanması Gerektiği )"
36Y16.HD6.6.2002E. 2002/6382 K. 2002/6662"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu Dışı Paylaşım-Tespitten Sonraki Haklara İlişkin Davalarda Görev-Harç )
TAPU DIŞI PAYLAŞIM ( Kadastro Tespitine İtiraz )
KADASTRO TESPİTİNDEN SONRAKİ HAKLARA İLİŞKİN DAVALARDA GÖREV ( Genel Mahkemeler )
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Tespitten Sonraki Haklara İlişkin Davaları Kapsayıp Kapsamadığı )
KADASTRO DAVALARI ( Harç Alınması )
HARÇ ( Kadastro Davaları )"
36YHGK5.6.2002E. 2002/7-464 K. 2002/467"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu ve Vergi Kaydına Miras Hakkına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı )
KESİN ÖNEL ( Kanıtlama Yükümlülüğü Altında Olan Tarafa Kesin Önel Konusu Usuli İşlemlerin Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Tek Tek Açıklanmasının Gerekmesi )
KEŞİF GİDERLERİNİN YATIRILMASI İÇİN KESİN ÖNEL VERİLMESİ ( Bu Giderlerin Açıkça Neler Olduğunun Gösterilmesinin Gerekmesi )"
36YHGK1.5.2002E. 2002/20-393 K. 2002/337"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Keşif İsteyen Taraf - Mahkemece Verilecek Ara Kararında ve Keşif Giderlerinin Tesbitinde Usul )
KEŞİF ( Kadastro Tesbitine İtiraz - Mahkemece Verilecek Ara Kararında ve Keşif Giderlerinin Tesbitinde Usul )
ARA KARARI OLUŞTURULMASI ZORUNLULUĞU ( Keşfe Gidilebilmesi İçin - Mahkemece Verilecek Ara Kararında ve Keşif Giderlerinin Tesbitinde Usul )
KESİN SÜRE ( Keşif Avansını Yatırması için Davacıya Kesin Süre Verilmesi - Yatırmadığı Takdirde Keşif Deliline Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayılacağı )
KEŞİFTE İHTAR ( Keşif Avansını Yatırması için Davacıya Kesin Süre Verilmesi - Yatırmadığı Takdirde Keşif Deliline Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayılacağının İhtar Edilmesinin Gereği )
YOL TAZMİNATI ( Keşif/Kadastro Tesbitine İtiraz - Harçlar Kanunu 34. Maddesine Göre Hesaplanacak )"
36Y17.HD2.4.2002E. 2002/2176 K. 2002/2109"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hakim Tarafından Verilen Önele Uyulmamasının Sonuçları-Keşif Giderlerinin Yatırılmaması )
KEŞİF GİDERLERİNİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( Hakim Tarafından Verilen Önele Uyulmamasının Sonuçları-Keşif Delilinden Vazgeçmiş Sayılma )
KEŞİF DELİLİNDEN VAZGEÇMİŞ SAYILMA ( Giderlerin Süresinde Mahkeme Veznesine Depo Edilmemesi-Hakim Tarafından Verilen Önelde Açıklanması Gereken Hususlar )
HAKİM TARAFINDAN VERİLEN ÖNELE UYULMAMASININ SONUÇLARI ( Keşif Giderlerinin Yatırılmaması )"
36Y17.HD7.3.2002E. 2002/1036 K. 2002/1219"KEŞİF GİDERLERİNİN VERİLEN SÜREDE DEPO EDİLMEMESİ ( Hakim Tarafından Verilen Mehilde Açıklanması Gereken Hususlar-Kadastro Tespitine İtiraz )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Keşif Giderlerinin Süresinde Mahkeme Veznesine Depo Edilmemesi-Hakim Tarafından Verilen Mehilde Açıklanması Gereken Hususlar )
HAKİM TARAFINDAN VERİLEN MEHİL ( Keşif Giderleri-Ara Karar veya Meşruhatlı Davetiyede Açıklanması Gereken Hususlar-Kadastro Tespitine İtiraz )"
36Y16.HD31.1.2002E. 2002/22 K. 2002/349"KADASTROYA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Dava dilekçesinde yer almamakla birlikte duruşmada avukat tarafından bildirilen ve ayrıca davanın mahiyeti itibariyle esas olarak ilgili olduğu parsel ile ilgili işin esasına girilmeden görev nedeniyle kadastro müdürlüğüne iade edilemeyeceği - Keşif masrafı yatırılmadığı için davanın reddinin ancak kesin mehil verildiği ve kesin mehile uyulmadığı halde sonuçlarının arakararda açıklandığı hallerde mümkün olduğu )
KEŞİF MASRAFININ VERİLEN MEHİL İÇİNDE YATIRILMAMASI ( Dava dilekçesinde yer almamakla birlikte duruşmada avukat tarafından bildirilen ve ayrıca davanın mahiyeti itibariyle esas olarak ilgili olduğu parsel ile ilgili işin esasına girilmeden görev nedeniyle kadastro müdürlüğüne iade edilemeyeceği )"
36Y17.HD20.11.2001E. 2001/7595 K. 2001/9743"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Satınalma ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile Mülk Edinme Şartlarının Gerçekleştiğinden Bahisle )
MAHKEMECE MEHİL VERİLMESİ ( Taraflara Verilecek Sürenin İşin Yapılması için Yeterli ve Elverişli Olmasının Gerekmesi )
KESİN SÜRE ( Verilen Kesin Mehil İçinde Keşif Giderlerinin Yatırılmaması Sebebiyle Davanın Reddedilebilmesi için Davacı Adına Çıkarılan Davetiyeye Yapacağı İşlemin Yazılmasının Gerekmesi )
KEŞİF GİDERİ ( Yatırılmaması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilebilmesi için Davacı Adına Çıkarılan Davetiyeye Yapacağı İşlemin Ne Olduğunun Açıkça Yazılmasının Gerekmesi )
TANIK ( Davacı Dava Dilekçesinde Tanık Deliline Dayandığından Mahkemece Tanık Listesi Verme Olanağının Sağlanmasının Gerekmesi )"
36Y20.HD16.10.2001E. 2001/6399 K. 2001/7630"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Keşfe Gidilebilmesi İçin Bir Ara Karar Oluşturulması - Kesif Koşulları )
KEŞİF ( Kararda Keşif Giderlerinin Keşif Gideri - Gerekli Önel Ve Kesin Önelin Belirtilmesi )
KESİN ÖNEL ( Avukatla Kendini Temsil Ettirmeyen Taraf - Giderleri Yatırmamanın Sonuçlarının Açıklıkla Anlatılması )
MEHİL ( Tebligatların Ulaşması İçin Geçecek Süre - Keşif Giderlerine İtiraz )
KEŞİF GİDERLERİNE İTİRAZ ( Koşulların Tam Yerine Getirilmemesi - Yükümlüsünün Bu Hakkını Kullanmasına Engel Oluşturur )"
36Y17.HD3.10.2001E. 2001/8895 K. 2001/7563"TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Kesin Önel Gereğinin Yerine Getirilmemesi Halinde Davanın Usul Yönünden Reddedilemeyeceği )
İLANEN TEBLİGAT YAPILMASI İÇİN GEREKLİ GİDERLER ( Davacıya Kesin Önel Verilmesine Rağmen Mahkeme Veznesine Depo Etmemesi - Davanın Usul Yönünden Reddedilemeyeceği/Tespite İtiraz Davası )
KESİN ÖNEL ( İlanen Tebligat Yapılması İçin Gerekli Giderlerin Mahkeme Veznesine Depo Etmesi İçin Davacıya Verilen - Gereğinin Yerine Getirilmemesi Halinde Davanın Usul Yönünden Reddedilemeyeceği/ Tespite İtiraz Davası )
SORUŞTURMA VE TEBLİGAT GİDERLERİ ( Re'sen Yapılan İşlemler İçin İleride Haksız Çıkacak Taraftan Alınmak Üzere Bütçeye Konulan Ödenekten Karşılanacağı - Tespite İtiraz Davası )"
36Y16.HD19.9.2001E. 2001/8298 K. 2001/6080"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacının Çekişmeli Parsellerin Miras Bırakanlarından Kaldığını Terekesinin Paylaşılmadığını ve Taşınmazlarda Payı Bulunduğunu İleri Sürmesi )
ÇEKİŞMELİ PARSELLERİN MİRAS BIRAKANDAN KALDIĞINA DAİR İDDİA ( Tespit Maliki Olan Davalıların Miras Bırakandan Kalan Taşınmazların Paylaşıldığını Kanıtlamak Zorunda Olması )"
36Y20.HD17.9.2001E. 2001/5707 K. 2001/6214"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Belgesiz Olarak Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tespiti- Taşınmazın Bir Bölümünün Davacıların Özel Mülkü Olduğu İddiası )
KEŞİF ( Yargıcın Dava Konusu Şeyi inceleyerek Onun Hakkında Bütün Duygularıyla Bilgi Edinmesi )
ARA KARAR ( Keşfe Gidilebilmesi İçin Mahkemenin Uygun Bir Ara Karar Oluşturmasının Zorunlu Olması-Ara Kararda Verilecek Kesin Önele Uyulmamasının Sonuçlarının Açıkça Belirtilmesi )
ÖNEL ( Ara Kararları Sonucu Verilen Önel ve Kesin Önele Dayanılarak Keşif Giderlerinin Yasal Sürede Yatırılmadığı Gerekçesiyle Hüküm Kurulmasının Uygun Olmaması )
KESİN ÖNEL ( Keşif İçin Mahkemece Verilen Ara Kararda Kesin Önele Uymamanın Sonuçlarının Açıklıkla Anlatılmasının Gerekmesi )
KEŞİF GİDERLERİNE İTİRAZ ( Koşulların Tam Olarak Yerine Getirilmemesinin Keşif Giderlerine İtiraz Hakkı Olan Gider Yükümlüsünün Bu Hakkını Kullanmasına Engel Oluşturması )"
36Y17.HD19.6.2001E. 2001/4784 K. 2001/4104"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yargılama Giderlerinin Ödenmemesi Ya da Verilen Önele Karşın Keşfe Gidilmemesi )
YARGILAMA GİDERLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Yapılması Gereken İşlemlerin Nelerden İbaret Olduğunun Kadastro Yasasında Belirtilmiş Olması )
VERİLEN ÖNELE KARŞI KEŞFE GİDİLMEMESİ ( Yapılması Gereken İşlemlerin Nelerden İbaret Olduğunun Kadastro Yasasında Belirtilmiş Olması )"
36Y17.HD16.4.2001E. 2001/1816 K. 2001/1795"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Mirasçılardan Birinin Diğerlerinin Muvafakatı Olmadan Dava Açabileceği )
MİRASÇILARIN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI AÇMASI ( Birinin Diğerlerinin Muvafakatı Olmadan Dava Açabileceği )
TARAF TEŞKİLİ ( Mahkemece Resen Yapılması Gereği - Kadastro Tesbitine Mirasçılardan Birinin İtiraz Davası Açması )"
36Y20.HD9.4.2001E. 2001/2354 K. 2001/2865"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacı Adına Çıkartılan Tebligat - Davada Taraf Oluşturulması )
TARAF OLUŞTURULMASI ( Tebliğ Tarihinden Önce Davacının Öldünün Anlaşılması - Usulsüz Tebligat )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Mahkemece Mirasçılarında Davaya Dahil Edilerek Taraf Oluşturulmaması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİYETLİĞİ ( Delillere Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayılacağı Gerekçesi )"
36Y17.HD29.3.2001E. 2001/1121 K. 2001/1309"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taraf Teşkili Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilememesi )
HUSUMET ( Taraf Teşkili Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilememesi )
RESEN TARAF TEŞKİLİ ( Taraf Teşkili Davanın Görülebilme Şartlarından Olup Resen Yapılması Gereken İşlemlerden Olması )
DAVA ŞARTI ( Taraf Teşkili Davanın Görülebilme Şartlarından Olup Resen Yapılması Gereken İşlemlerden Olması )"
36Y17.HD23.11.2000E. 2000/5401 K. 2000/5359"DAVA SIRASINDA TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLMESİ ( Taraf Teşkili-Mirasçıların Ölen Tarafın Yerine Geçmesi)
TARAF TEŞKİLİ ( Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölmesi)
SORUŞTURMA VE TEBLİGAT GİDERLERİ ( Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölmesi Nedeniyle Mirasçıların Davaya Dahil Edilebilmesi İçin)"
36Y16.HD20.11.2000E. 2000/4810 K. 2000/4525"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Önemi Vekilin Sarf Ettiği Emek Tarafların Davada İyi Niyetle Hareket Edip Etmediği Hak ve Eşitlik Kurallarına Göre Maktuan Takdir Edilmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Önemi Vekilin Sarf Ettiği Emek Tarafların Davada İyi Niyetle Hareket Edip Etmediği Hak ve Eşitlik Kurallarına Göre Maktuan Takdir Edilmesi )
KEŞİF ( Avukatlık Ücretinin Keşif Yapılması Durumunda Keşifte Belirlenen Değere Göre Avukatlık Ücret Tarifesinin Tayin Ettiği Nisbi Ücret Sınırları Üstünde Olamaması )"
36Y17.HD10.7.2000E. 2000/3413 K. 2000/3444"TESPİTE İTİRAZ ( Taraf Teşkilinin Sağlanması Bakımından Mahkemece Taraflara Resen Tebligat Yapılmasının Gerekmesi )
TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI ( Mahkemece Resen Taraflara Tebligat Yapılmasının Gerekmesi )
KESİN ÖNEL ( Taraflara Tebligatın Resen Yapılmasının Gerekmesine Rağmen Verilen Önelin Yasal Olmaması )
RE'SEN YAPILACAK İŞLEMLER ( Kadastro Tespitine İtiraz Davasında Tebligatın Mahkemece Resen Yapılmasının Gerekmesi )"
36Y7.HD24.3.2000E. 2000/1135 K. 2000/1446"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Satın Almaya Dayanarak Taşınmazların Tamamının Kendisine Ait Olduğu İddiasıyla )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satın Almaya Dayanarak Taşınmazların Tamamının Kendisine Ait Olduğu İddiası )
KEŞİF ( Kadastro Tespitine Dayanak Yapılan Tapu ve Vergi Kaydı ve Davacının Tutunduğu Tapu Kaydı ile Çekişmeli Taşınmazlarda Komşu Taşınmazlarının Tespit Tutanaklarının Getirilmemesi )
DAVA EKONOMİSİ ( Dava Dosyasının Keşfe Hazır Hale Getirtilmeden Taşınmazlar Başında Keşif Yapılmasına Karar Verilmesinin Dava Ekonomisine Aykırı Olması )
KEŞİF GİDERLERİ ( Davacıya Yasa Hükümleri Dikkate Alınarak Keşif Giderlerini Mahkeme Veznesine Depo Etmesi İçin Süre Verilmesinin Gerekmesi )"
36Y16.HD17.6.1999E. 1999/2340 K. 1999/2369"KESİN MEHLE UYULMAMASI ( Keşif Avansının Yatırılmamış Olması-Tayin Edilmiş Güne Kadar Keşif İçin Gerekli İşlemlerin Yapılamayacak Olması )
KEŞİF GÜNÜNÜN TAYİNİ ( Keşfin İcrasını Sağlayacak Şekilde Hareket Etmek ve Süreleri Buna Göre Belirlemek Gerektiği-Keşif Avansının Yatırılmaması )
KEŞİF AVANSININ YATIRILMAMASI ( Giderlerin Yatırılmasına İlişkin Ara Kararla Keşfin Amacına Ulaşılamayacaksa Yeni Bir Keşif Günü Tayin Edilmesi Gereği )"
36Y17.HD19.4.1999E. 1999/1222 K. 1999/1501"RE'SEN YAPILMASI GEREKEN TEBLİGAT GİDERLERİ ( Bütçeden Karşılanması )
MEHİL VERİLMESİ ( Taraf Teşkili İçin )
TARAF TEŞKİLİ ( Mahkemece Re'sen Yapılması Gereği )"
36Y16.HD15.2.1999E. 1999/421 K. 1999/347"TARAF TEŞKİLİ ( Mahkemece Re'sen Yapılacağı )
SUÇÜSTÜ ÖDENEĞİ ( Taraf Teşkili İçin Yapılacak Masraflar )
MİRASÇILARIN DAHİLİ DAVA EDİLMESİ ( Mahkemece Re'sen Yapılacağı )"
36YHGK28.10.1998E. 1998/7-671 K. 1998/782"KEŞİF GİDERİNİN YATIRILMAMASI ( 35 Günde Tamamlanacağından Söz Edilerek Keşif Giderinin Yatırılmaması Sebebiyle Davanın Red Edilemeyeceği - 1 Günlük Gider İçin Mehil Verilmesi Gereği )
KEŞFİN BİR GÜNDE BİTMEMESİ ( Ek Keşif Gideri Yatırılması İstenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KADASTRO DAVASINDA KEŞİF GİDERİNİN YATIRILMAMASI ( 35 Günde Tamamlanacağından Söz Edilmesi - Davanın Red Edilemeyeceği/1 Günlük Gider İçin Mehil Verilmesi Gereği )"
36YHGK24.6.1998E. 1998/16-518 K. 1998/547"ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılıp Kadastro Mahkemesine Devredilen Dava-Yapılması Zaruri Giderler İçin Mehil Verilememesi )
SORUŞTURMA VE TEBLİGAT GİDERLERİ ( Mahalli Mahkemelerden Kadastro Mahkemelerine Aktarılan Davalar-Zorunlu Gider )
KADASTRO MAHKEMESİNE AKTARILAN DAVALAR ( Soruşturma ve Tebligat Giderlerinin Zaruri Gider Olduğu ve İlgili Tarafa Yatırılması İçin Mehil Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN YATIRILMAMASI
YARGILAMA GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI
HAKİMİNİN RE'SEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Kadastro davalarında )"
36Y7.HD1.12.1997E. 1997/5506 K. 1997/5698"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tebligat Masraflarının Yatırılmamış Olması )
RE'SEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Kadastro Hakiminin Davalıların Adreslerini )
TARAFA AİT GÖREV ( Kadastro Hakiminin Görevi İçinde Bulunması )
ÖLÜ KİŞİLERİN MİRASÇILARINI VE ADRESLERİNİ BELİRLEME ( Kadastro Hakiminin Re'sen Araştırması )
TEBLİGAT GİDERLERİNİN KARŞILANMASI ( Dava Açan Tarafça Karşılanması )
ADRESLERİN MAHKEMEYE BİLDİRİLMEMESİ ( Kadastro Hakiminin Re'sen Araştırması )"
36Y16.HD3.11.1997E. 1997/4870 K. 1997/4820"ARA KARAR ( Keşif Masrafları İçin Verilen Kesin Mehille İlgili )
KEŞİF GİDERLERİ ( Kesin Mehille İlgili Ara Kararın Nasıl Olması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Yatırılmadığı Takdirde İlgili Delilden Vazgeçilmiş Sayılacağı )
KESİN SÜRE VERİLMESİ ( Dayanılan Delille İlgili Yargılama Giderlerinin Yatırılması İçin )
KEŞİF DELİLİNE DAYANMAKTAN VAZGEÇMİŞ SAYILMA ( Ara Karardaki İhtarda Açıkça Belirtilmesi Gereği )
RE'SEN KEŞİF KARARI ( Giderlerin Süresinde Yatırılmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )"
36Y16.HD28.10.1997E. 1997/4161 K. 1997/4726"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hakimin Mirasçılara Re'sen Tebligat Yapması )
KADASTRO DAVALARI ( Dava Dilekçesinin Mahkemece Re'sen Tebliğ Edilmesi Gereği )
KENDİLİĞİNDEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER ( Kadastro Davalarında )
DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ ( Mahkemece Re'sen )
MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Mahkemece Adreslerinin Tespit Edilerek Re'sen Tebligat Yapılması Gereği )"
36Y16.HD15.9.1997E. 1997/3520 K. 1997/3551"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Keşif Masrafları )
KEŞİF GİDERLERİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Suç Üstü Ödeneğinden Karşılanması )
KESİN MEHİL ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Keşif Masrafları İçin )
SUÇ ÜSTÜ ÖDENEĞİ ( Keşif Masrafları İçin )
DAVANIN REDDİ ( Verilen Kesin Mehilde Keşif Masraflarının Yatırılmaması Sebebiyle )"
36Y20.HD26.3.1997E. 1997/2822 K. 1997/3453"KESİN MEHİL ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Bilirkişi Ücretlerinin Mahkeme Veznesine Ödenmesi Tarihi )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Mahkeme Harç ve Masraflarının Ödenmesi İçin Tayin Edilecek Kesin Mehilin Tesbiti )
BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN MAHKEME VEZNESİNE PEŞİN ÖDENMESİ İÇİN KESİN MEHİL TAYİNİ ( Sürenin Tesbiti )"
36Y7.HD5.3.1997E. 1997/1056 K. 1997/1175"UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE KEŞFE GEREK OLMAMASI ( Tesbite Esas Alınan Tapu Kaydının Uyuşmazlığa Konu Olmaması )
TAPU DIŞI SATIN ALMA VE ZİLYETLİĞE DAYANMA ( Kadastro Komisyonunca İtirazların Reddedilmesi Durumunda )
TESPİTE ESAS ALINAN TAPU KAYDININ UYUŞMAZLIĞA KONU OLMAMASI ( Uyuşmazlığın Çözümünde Keşfe Gerek Olmaması )
KADASTRO KOMİSYONUNCA İTİRAZLARIN REDDEDİLMESİ ( Tapu Dışı Satın Alma Ve Zilyetliğe Dayanma )
KEŞİF ( Tapu Dışı Satın Almanın Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesinde Taşınmazların Başında Gerek Olmaması )
TAŞINMAZ BAŞINDA KEŞİF ( Tapu Dışı Satın Almanın Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesinde Keşfe Gerek Olmaması )"
36Y17.HD25.11.1996E. 1996/6108 K. 1996/6103"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Dava Harcına Esas Alınması Gereken Taşınmaz Mala Ait Son Beyan Dönemi Emlak Vergisi Değerinin Merciinden Sorulmamış Olması )
BEYAN DÖNEMİ ( Dava Harcına Esas Alınması Gereken Taşınmaz Mala Ait Son Beyan Dönemi Emlak Vergisi Değerinin Merciinden Sorulmamış Olması )
DAVA HARCI ( Dava Harcına Esas Alınması Gereken Taşınmaz Mala Ait Son Beyan Dönemi Emlak Vergisi Değerinin Merciinden Sorulmamış Olması )
KESİN ÖNEL ( Ara Karar Açık Olmadığından Usulüne Uygun Verilmiş Tarafları Bağlayıcı Nitelikte Kesin Önelin Olmaması )"
36Y17.HD19.6.1996E. 1996/3252 K. 1996/3276"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kesin Önele İlişkin Ara Kararında Yapılması Gereken İşlemlerin Nelerden İbaret Olduğunun Tam Bir Açıklıkla Belirtilmesinin Gerekmesi )
ÖNEL ( Mahkemece Verilen Önelin İşin Yapılması İçin Yeterli ve Elverişli Olmasının Gerekmesi )
GİDERLERİN BELİRLENMESİ ( Mahkemece Verilecek Kesin Önelde Belirlenmesi )"
36Y7.HD17.6.1996E. 1996/3830 K. 1996/6025"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu Dışı Satın Alma-İspat Yükü )
TAPU DIŞI SATINALMA ( Kadastro Tespitine İtiraz-İspat Yükü )
İSPAT YÜKÜ ( Harici Taşınmaz Satışı-Kadastro Tespitine İtiraz )"
36Y17.HD10.6.1996E. 1996/2945 K. 1996/3061"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kesin Önel Verilmesi )
KESİN ÖNEL ( Önel Gereğinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Doğuracağı Hukuki Sonuçların Açıklanması )
KEŞİF GİDERLERİ ( Mahkemenin Vereceği Ara Kararda Bunların Belirtilmesi )"
36Y16.HD10.6.1996E. 1996/2818 K. 1996/2741"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Yatırılacak Keşif Giderinin Nerelere Harcanacağının Kalemler Halinde Gösterilmesi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Yatırılması Gereken Giderin Nerelere Harcanacağının Bildirilmemiş Olması9"
36YHGK7.2.1996E. 1995/7-1016 K. 1996/49"DAVACIYI DELİLLERİNİ İBRAZA DAVET ( Kadastro tesbitine itiraz )
DELİLLERİ İBRAZA DAVET ( Kadastro tesbitine itiraz )
KEŞİF ( Davacı delillerini ibraz etmeden )
KEŞİF BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( Kadastro tesbitine itiraz )"
36Y17.HD5.12.1995E. 1995/7013 K. 1995/7148"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( İrsen İntikal Vergi Kaydı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılması )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Verilen Kesin Süreye Uymamadan Dolayı Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Yanlış Olması )
KESİN SÜRE ( Verilen Kesin Süreye Uyulmaması Nedeniyle Kanıtlanmayan Davanın Reddine ve Taşınmazın Tespit Gibi Tesciline Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
36Y7.HD27.11.1995E. 1995/5310 K. 1995/13494"KEŞİF ( Mahkemenin Keşif İçin Yapması Zorunlu Olan İşlemler-Keşif Avans Farkının Yatırılmamış Olması )
KEŞİF AVANS FARKININ YATIRILMAMASI ( Mahkemenin Keşif İçin Yapması Zorunlu Olan İşlemler )
BİLİRKİŞİLERE HAZIR BULUNMALARI İÇİN DAVETİYE ÇIKARILMASI ( Mahkemenin Keşif İçin Yapması Zorunlu Olan İşlemler-Keşif Avans Farkının Yatırılmamış Olması )
TARAFLARDAN TANIKLARININ İSTENMESİ ( Mahkemenin Keşif İçin Yapması Zorunlu Olan İşlemler-Keşif Avans Farkının Yatırılmamış Olması )"
36Y16.HD2.10.1995E. 1995/4578 K. 1995/5930"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Keşif Giderlerini Oluşturan Kalemler - Ara Kararlar )
MAHKEMENİN ARA KARARI ( Kapsamının Ve Sınırlarının Yeterli Şekilde Belli Olmaması )
KEŞİF GİDERLERİ ( Ayrıntılı Ve Tam Olarak Belirtilmesi - Keşif Kararı )
KEŞİF KARARI ( Mahkemece Resen Yapılmasına Karar Verilmesi - Taraflardan Tahsil )
MAHKEMECE ALINAN RESEN KEŞİF KARARI ( Haksız Çıkan Taraftan Tahsil - Bütçeye Konulan Ödenekten Karşılama )"
36Y16.HD21.9.1995E. 1995/4984 K. 1995/5574"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( İlk Kararın Hazine Vekilinin Temyizi Üzerine Bozulması )
YARGILAMA GİDERLERİNE KARAR VERİLMESİ ( Bozma Doğrultusudna Karar Verilmesi )"
36Y20.HD13.7.1995E. 1994/10966 K. 1995/9896"TEBLİGAT ( Muhatabın Adreste Bulunmaması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Hükme Etkisi )
MUHATABI ADRESTE BULAMAMA ( Takip Edilecek Yol )"
36Y16.HD12.6.1995E. 1995/3587 K. 1995/4328"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Re'sen Yapılması Gereken Soruşturma ve Tebligat İşlemleri )
YARGILAMA GİDERLERİ ( İleride Haksız Çıkacak Taraftan Alınmak Üzere Bütçeden Karşılanması )
ARA KARARA DAYANARAK DAVANIN REDDEDİLMESİ ( Davacının Sorumluluklarının Açıkça Belirtilmemesi Nedeniyle )
GİDERLERİN YATIRILMASI ( Kesin Süre Verilmesi )"
36Y7.HD6.6.1995E. 1994/7820 K. 1995/6389"KEŞİF DELİLİNDEN VAZGEÇMİŞ SAYILMANIN KOŞULLARI ( Kadastro Tespitine İtiraz )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Keşif Giderlerinin Yatırılmaması-Keşif Delilinden Vazgeçmiş Sayılmanın Koşulları )
TANIK VE BİLİRKİŞİLERİN KEŞİFTE HAZIR OLMALARI İÇİN DAVETİYE ÇIKARILMASI ( Keşif Gideri Yatırılmadığından Bu Delilden Vazgeçilmiş Sayıldığına Karar Verilebilmesi İçin )"
36Y17.HD30.5.1995E. 1995/3376 K. 1995/3534"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Bilirkişi ve Tanıklar Belirlenmeden Keşif Günü Verilmesi )
KESİN ÖNEL
KEŞİF ( Bilirkişi ve Tanıkların Davetiye İle Çağrılmaları İçin yeterli Davetiye Posta Giderlerinin Belirlenmesi )
TAŞINMAZLA İLGİLİ DAVA ( Tapu ve Vergi Kayıtlarının Keşfen Uygulanmasının Gerekmesi )"
36Y17.HD3.4.1995E. 1995/2193 K. 1995/2172"ZİLYETLİKLE İKTİSAP
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ
İSBAT KÜLFETİ
VERGİ KAYDININ ZİLYETLİKLE BİRLEŞMESİ
KESİN MEHİL
KEŞİF"
36Y7.HD16.2.1995E. 1993/3911 K. 1995/1616"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Zilyetlikle İlgili Davacı Delilleri )
DELİLLERİN TOPLANMASI ( Zilyetliğe Dayalı Delillerin Toplanması )
KEŞİF GİDERLERİ ( Davacı Tarafından Ödenmesi )
VEKALETNAMENİN İBRAZI ( Usul Kanununun Dikkate Alınması )"
36Y17.HD31.1.1995E. 1995/239 K. 1995/405"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davalı Adına Tespit Edilen Taşınmazın Sit Alanı İçerisinde Kaldığı Gerekçesiyle Tespite İtiraz Edilmesi )
SİT ALANI ( Hazinenin Dava Konusu Taşınmazın Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kalması ve Bu Gibi Yerlerin Zilyetlikle İktisabının Olanaksız Bulunması )
KESİN SÜRE ( Buna İlişkin Ara Kararında Yapılması Gereken İşlerin Nelerden İbaret Olduğunun Tam Bir Açıklıkla Eksiksiz Olarak Belirtilmenin Gerekmesi )
KEŞİF ( İlk Yapılan Keşfin Eksik Yapılmasından Dolayı Yeniden Keşif Yapılmasının Gerekmesi )"
36Y7.HD19.1.1995E. 1993/2566 K. 1995/195"TEBLİGATIN BİLİNEN SON ADRESE YAPILMASI ( Adres Değişikliğinin Mahkemeye Bildirilmemesi )
ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ MAHKEMEYE BİLDİRMEME ( Eski Adrese Yapılan Tebligatın Geçerli Olacağı )
ESKİ ADRESE TEBLİGATIN GEÇERLİ OLMASI ( Adres Değişikliğinin Bildirilmemesi )"
36Y7.HD19.10.1994E. 1992/6105 K. 1994/9658"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Kadastro Mahkemelerinde Uygulanacak Usul Hükümleri-Keşif )
KADASTRO MAHKEMELERİNDE GEÇERLİ OLAN USUL HÜKÜMLERİ ( Kadastro Tespitine İtiraz-Keşif )
TAPU KAYDININ YERİNDE UYGULANMASI VE GERÇEK HAK SAHİBİNİN SAPTANMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz )
KEŞİF ( Kadastro Tespitine İtiraz )"
36Y16.HD13.10.1994E. 1994/4817 K. 1994/9590"KADASTRO TESPİTİ ( Vekalet Ücreti )
VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro Davalarında )"
36Y16.HD20.6.1994E. 1994/1349 K. 1994/6559"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tarafların Yargılama Giderlerini Karşılaması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Dinlenilmeleri Talep Edilen Tanık ve Bilirkişi Ücretleri İle Diğer Yargılama Giderlerinin Taraflarca Karşılanması )
DELİLLERE DAYANMAKTAN VAZGEÇİLMESİ ( Hakim Tarafından Belirlenecek Süre İçerisinde Yargılama Giderlerinin Yatırılmamış Olması )"
36Y7.HD17.6.1994E. 1994/2736 K. 1994/6076"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Taraf Teşkili Sağlanması Mecburiyeti - Davalılar Dinlenmeden Hüküm Kurulamaması - Giderlerin Re'sen Karşılanacağı )
RESEN YAPILAN ZARURİ GİDERLER ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Davalılara Dava Dilekçesi Tebliğ Edilmeden Hüküm Kurulamaması - Davacının Masraf Yatırmamasının Davalıların Dinlenmesine Engel Olmayacağı )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEMEMESİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Davacının Kayıt Maliklerini Davaya Dahil Etmek İçin Masraf Yatırmaması Nedeniyle )
TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI MECBURİYETİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Davacının Kayıt Maliklerini Davaya Dahil Etmek İçin Gerekli Masrafı Yatırmaması Halinde Re'sen Masraf Yapılacağı )"
36Y7.HD29.3.1994E. 1991/17183 K. 1994/2792"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tarafların Keşif İstememiş Olması-Re'sen Yapılması Gereken Soruşturma Giderleri )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Kadastro Tespitine İtiraz-Keşif-Tarafların Keşif İstememiş Olması )
KEŞİF ( Kadastro Tespitine İtiraz-Tarafların Keşif İstememiş Olması Halinde İlgili Giderlerin Nasıl Karşılanacağı )"
36Y20.HD28.2.1994E. 1993/757 K. 1994/2098"ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası - Keşif Avansının Yatırılmaması )
KEŞİF AVANSININ YATIRILMAMASI ( Bildirilen Delillerden Vazgeçilmiş Sayılınacağı )
DELİLLERDEN VAZGEÇMİŞ SAYILMA ( Davanın Çözümünün Keşifle Mümkün Bulunduğu )
KEŞİF ( Davanın Kanıtlanmamış Sayılacağı Ve Reddedilmesi Gereği )"
36Y7.HD3.2.1994E. 1991/10069 K. 1994/609"YURTDIŞINA TEBLİGAT ( Tebligat Masraflarının Araştırılıp Belirlenme Gereği )
YABANCI ÜLKEYE TEBLİGAT"
36Y16.HD13.12.1993E. 1993/5695 K. 1993/13158"KADASTRO TESPİTİ ( Avukat Veya Dava Vekili İle Takip Olunan Davalar - Vekalet Ücreti )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Önemi - Vekilin Sarf Ettiği Emek )
DAVANIN ÖNEMİ VE SARF EDİLEN EMEK ( Hak Ve Eşitlik Kuralları - Maktu Olarak Tayin )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Keşif Yapılmışsa Keşifte Belirlenen Değere Göre Belirleme )
KEŞİF YAPILMIŞ OLMASI ( Avukatlık Ücret Tarifesi - Nisbi Ücret Sınırları Üstünde Olamayacağı )
KEŞİF YAPILMAMIŞ OLMASI ( Parsele Ait Son Beyan Dönemi Emlak Vergisi Değeri )"
36Y7.HD17.11.1993E. 1991/6870 K. 1993/11702"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Davacının Keşif Giderlerini Tebligata Rağmen Yatırmaması Nedeniyle Davanın Reddi )
KEŞİF GİDERLERİNİ YATIRMAMAK ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasının Reddi )
RE'SEN TOPLANACAK BİR DELİL BULUNMAMASI VE KEŞİF GİDERİNİN DAVACI TARAFINDAN YATIRILMAMASI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasının Reddi )"
36Y20.HD20.9.1993E. 1993/8248 K. 1993/6870"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Keşif Giderlerinin Ödenmesi İçin Mehil Tayini )
KEŞİF GİDERLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Tayin Edilen Sürede )
SÜRE TAYİNİ ( Keşif Giderlerinin Ödenmesi İçin )"
36Y17.HD22.6.1993E. 1993/5423 K. 1993/7897"KEŞİF GİDERLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Kesin Önel Verilmesi - Davanın Açılmamış Sayılması )
KESİN ÖNEL VERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Keşif Giderlerinin Ödenmesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Kesin Önel Verilmeden Keşif Giderlerinin Ödenmemesi Nedeniyle )
ARA KARARDA KEŞİF GİDERLERİ İÇİN AYRINTILI MİKTAR TESBİTİ VE KESİN ÖNEL VERİLMESİ ZORUNLULUĞU"
36Y7.HD18.5.1993E. 1990/14837 K. 1993/5373"İSPAT KÜLFETİ VE KEŞİF VE YARGI GİDERLERİNDEN MESULİYET ( Zilyedliğe Dayanarak Taşınmaz Adına Kaydedilen Davalı - Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Zilyedliğe Dayanarak Taşınmaz Adına Kaydedilen Davalının Keşif Giderlerini Yatırması Gereği )
ZİLYEDLİĞE DAYANARAK TAŞINMAZ ADINA TESBİT EDİLEN DAVALI ( Zilyedlik Koşullarının Oluştuğunu İspat Külfeti ve Yargı Giderlerinden Sorumlu Olması )
KEŞİF GİDERİ VE DİĞER YARGI MASRAFLARINDAN SORUMLULUK ( Taşınmaz Zilyedliğe Dayanarak Adına Tesbit Edilen Davalı - Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )"
36Y7.HD12.4.1993E. 1990/12550 K. 1993/3908"HARCIN YATIRILMASI İÇİN MEHİL VERİLMESİ ( Harç Yatırılmazsa Davanın Açılmamış Sayılması )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Verilen Sürede Dava Harcını Yatırmama )
DAVA HARCININ VERİLEN MEHİLDE YATIRILMAMASI ( Davanın Açılmamış Sayılması )"
36Y20.HD15.3.1993E. 1993/1329 K. 1993/2311"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Kadastro Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Karara Bağlanan Davalarda Peşin Karar ve İlam Harcının Alınması )
HARÇ ( Kadastro Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Karara Bağlanan Davalarda Peşin Karar ve İlam Harcının Alınması )
ORMAN YÖNETİMİNİN DAVAYA KATILMAMASI ( Davada Asli Müdahil Sayılamaması Nedeniyle Hakkında Hüküm Kurulamaması )"
36Y20.HD25.1.1993E. 1992/6100 K. 1993/295"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Kadastro Mahkemelerinde Asli Müdahil Olarak Katılma )
DAVAYA MÜDAHALE ( Müdahale Harcı Alınmadıkça Lehine Hüküm Kurulamama )
HARÇ ( Müdahalenin Zilyetliğe Dayanması Durumu )
MÜLKİYET HAKKININ TESBİTİ ( Taşınmazın Müdahil Davacıya Babasından Kaldığı )"
36Y17.HD3.12.1992E. 1992/7375 K. 1992/11285"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Hakimin İlgililerin Başvurusunu Beklemeksizin Uyuşmazlığın Çözümüne Etkili Olabilecek Kayıt ve Diğer Bilgileri İlgili Dairelerden Getirmesinin Gerekmesi )
TAPU KAYITLARININ GETİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Hakimin İlgililerin Başvurusunu Beklemeksizin Uyuşmazlığın Çözümüne Etkili Olabilecek Kayıt ve Diğer Bilgileri İlgili Dairelerden Getirmesi )
DELİL ( Dava Dilekçesinde Dayanılan Tapu Kayıtları Bildirildiğine Göre Davacıların Delilleri Olduğunun Kabulü )"
36Y17.HD22.9.1992E. 1992/13980 K. 1992/7893"HAKİMİN RESEN GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DELİLLERİ TOPLAMASI ( Kadastro Kanunu )
TEBLİGAT VE SORUŞTURMA GİDERLERİ ( Hakimin Resen Yaptığı - Tarafların Karşılamaması )
DAVADA TARAFLARIN KARŞILAMAMASI HALİNDE RESEN YAPILMASI GEREKEN SORUŞTURMA VE TEBLİGAT GİDERLERİ ( Bütçe Ödeneğinden Karşılanması )
TAŞINMAZIN GERÇEK HAK SAHİBi ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ ( Hakimin Resen Gerekli Gördüğü Delilleri Toplaması )
TANIK BEYANLARI-TESBİT BİLİRKİŞİLERİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )"
36Y7.HD17.9.1992E. 1990/850 K. 1992/17812"KADASTRO TESBİTİ ( Keşif Yapılması )
KEŞİF ( Yapılacak İşlemin Hangi Konuyla İlgili Olduğunun Belirtilmesi )"
36Y16.HD31.3.1992E. 1991/11409 K. 1992/5316"KADASTRO TESPİTİ ( Keşif Giderlerinin Yatırılmaması )
KEŞİF GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI ( Kadastro Tespiti-Hukuki Sonuçların Davetiyede Açıkça Belirtilmesi Gereği )
İTİRAZ ETMEMİŞ SAYILMA ( Kadastro Tespiti-Keşif Giderlerinin Yatırılmaması )"
36Y7.HD18.2.1992E. 1992/1720 K. 1992/3890"KADASTRO TESBİTİ ( Keşif Giderlerinin Tamamlanmaması-Ara Kararda Yerine Getirilecek Hususların Açıkça Gösterilmesi Gereği )
KEŞİF GİDERLERİ ( Kadastro Tespitine İtiraz-Davanın Açılmamış Sayılması Kararı )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz-Keşif Giderleri )"
36Y7.HD8.3.1991E. 1991/3725 K. 1991/3061"KADASTRO TESBİTİ ( Davacının İncelenebilir Delillerini Mahkemeye Bildirmesi )
İNCELENEBİLİR DELİLLERİN MAHKEMEYE BİLDİRİLMESİ ( Kadastro Kanununun Uygulanabilmesi )
DELİLLERİN TOPLANMASI ( Keşif Yapılması )
KEŞİF YAPILMASI ( Delillerin Toplanabilmesi İçin )"
36Y7.HD8.1.1990E. 1990/280 K. 1990/15"KADASTRO TESBİTİNİN KESİNLEŞMESİ ( 30 Günlük İlan Süresinin Geçmesi )
KADASTRO MAHKEMELERİNİN BAKAMAYACAĞI İŞLER ( Kesinleşmiş Kadastro Tesbitleri )
GÖREV ( Kesinleşmiş Kadastro Tesbitinden Sonra Açılan Dava )
DAVANIN AÇILDIĞI GÜN ( Harca Bağlı İşlerde Harcın Alındığı Tarih )"

DANIŞTAY

36D9.D18.4.2007E. 2004/1917 K. 2007/1408"TAPU KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ ( Yenileme Harcı Tahakkukunu Öngören Md. 28'in Anayasada Öngörülen Vergi Resim Harç ve Benzeri Mali Yükümlülüklerin Yasayla Konulabileceği Hükmüne Aykırılığı )
VERGİ RESİM HARÇ VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER ( Anayasada Öngörülen Yasayla Konulabileceği Hükmüne Aykırı Olarak Yönetmelikle Harç Yükümlülüğü Getirilemeyeceği )
YÖNETMELİKLE HARÇ YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMESİ ( Anayasada Öngörülen Vergi Resim Harç ve Benzeri Mali Yükümlülüklerin Yasayla Konulabileceği Hükmüne Aykırılığı )"

Madde 37

YARGITAY

37Y16.HD24.1.2005E. 2004/14622 K. 2005/38"İTİRAZI KADASTRO KOMİSYONUNCA REDDEDİLEN DAVACI HAZİNE ( Kadastro Tutanağının İki Bilirkişi Tarafından İmzalandığı Gerekçesiyle Tutanakların Kadastro Müdürlüğüne İadesinin Mümkün Olmadığı )
KADASTRO TUTANAĞININ İMZALANMASI ( İki Bilirkişi Tarafından İmzalandığı Gerekçesiyle Tutanakların Kadastro Müdürlüğüne İadesinin Mümkün Olmadığı - Hazinenin Taşınmazın Hazineye Ait Olduğu İddiası )
TUTANAKLARIN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ ( Kadastro Tutanağının İki Bilirkişi Tarafından İmzalandığı Gerekçesiyle Tutanakların Kadastro Müdürlüğüne İadesinin Mümkün Olmadığı )"
37Y16.HD24.11.2000E. 2000/4398 K. 2000/4560"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Aynı ile İlgili Görülmekte Olan Bir Dava Bulunmaması Halinde Usule Göre Kadastronun Yapılması Malikin Belirlenmesi Gereği)
ALACAK VE TAZMİNAT DAVALARI ( Kadastro Mahkemesinde Görülemeyeceği)
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Alacak ve Tazminat Davalarını Kapsamaması)
TUTANAKLARIN MALİKHANESİNİN DOLDURULMASI ( Taşınmazın Aynı ile İlgili Görülmekte Olan Bir Dava Bulunmaması)"

DANIŞTAY

37D10.D8.7.2014E. 2009/8681 K. 2014/4631"DÖNER SERMAYE ÜCRETİ İLE DAYANAĞI TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YÖNERGESİNİN 15 İLA 26. MD.LERİ İLE 27. MD.SİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Döner Sermaye Gelirleri Arasında Sayılan "Üretilen Mal ve Hizmetler" Kapsamına Girdiği Sunulan Tüm Kamu Hizmetlerine Yönelik Döner Sermaye Ücreti İstenmesinin Söz Konusu Olmadığı - Yönergenin İptali İstenen Maddelerinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YÖNERGESİ ( Döner Sermaye Gelirleri Arasında Sayılan "Üretilen Mal ve Hizmetler" Kapsamına Girdiği Sunulan Tüm Kamu Hizmetlerine Yönelik Döner Sermaye Ücreti İstenmesinin Söz Konusu Olmadığı - Yönergenin İptali İstenen 15 İla 26. Maddeleri İle 27. Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KAMU HİZMETLERİNE YÖNELİK DÖNER SERMAYE ÜCRETİ ( Döner Sermaye Ücreti İle Dayanağı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Yönergesinin 15 İla 26. Maddeleri İle 27. Maddesinin İptali İstemi - Döner Sermaye Gelirleri Arasında Sayılan "Üretilen Mal ve Hizmetler" Kapsamına Girdiği Sunulan Tüm Kamu Hizmetlerine Yönelik Döner Sermaye Ücreti İstenmesinin Söz Konusu Olmadığı )"

Madde 38

YARGITAY

38Y7.HD16.3.2010E. 2010/419 K. 2010/1423"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Masrafların ( 7 ) Günlük Kesin Sürede Ödenmesi İstemiyle Muhtıra Çıkartıldığı - Davacı ya da Vekilinin İstenilen Masrafı Mahkeme Veznesine ve Dosyaya Yatırmadığı/Davacı Tarafın Temyiz İsteğinin Reddi Gerektiği )
MUHTIRA ÇIKARTILMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Masrafların ( 7 ) Günlük Kesin Sürede Ödenmesi İstemiyle Çıkartıldığı - Davacı ya da Vekilinin İstenilen Masrafı Mahkeme Veznesine ve Dosyaya Yatırmadığı/Davacının Temyiz İsteğinin Reddi Gerektiği )
TEMYİZ İSTEĞİ ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Davacı ya da Vekilinin İstenilen Masrafı Mahkeme Veznesine ve Dosyaya Yatırmadığı/Davacının Temyiz İsteğinin Reddi Gerektiği )"
38Y18.HD3.10.2005E. 2005/6837 K. 2005/8583"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Karar Tarihinde Var Olmayan Bir Yasa Maddesine Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı - İptal Edilen Maddenin İçeriği Gözönünde Tutulduğunda Davadan Önce Geçen Süreçte Mülkiyetin Kendiliğinden ve Doğrudan İdareye Geçtiği )
İDARE LEHİNE KONULMUŞ HAK ( İptal Edilen Maddenin İçeriği Gözönünde Tutulduğunda Davadan Önce Geçen Süreçte Mülkiyetin Kendiliğinden ve Doğrudan İdareye Geçtiğinden Bu Konuda İdare Lehine Oluşmuş Bir Kazanılmış Haktan da Söz Edilemeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK ( Tapu İptali ve Tescil - İptal Edilen Maddenin İçeriği Gözönünde Tutulduğunda Davadan Önce Geçen Süreçte Mülkiyetin Kendiliğinden ve Doğrudan İdareye Geçtiğinden Bu Konuda İdare Lehine Oluşmuş Bir Kazanılmış Haktan da Söz Edilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Tamamının Ulusal Bankalardan Birine Eksiksiz Yatırılıp Yatırılmadığı Hususlarında Gerekli İncelemelerin Yapılması Suretiyle Kamulaştırmanın Yöntemine Uygun Olarak Tamamlanmış Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( Yöntemine Uygun Biçimde Tebliğ Edilip Edilmediği Tebliğ Edilmiş İse Maliklerce Kamulaştırma İşlemine Karşı İdari ve Adli Yargıda Dava Açılıp Açılmadığı Açılmışsa Bu Konudaki Davaların Kesin Olarak Sonuçlanıp Sonuçlanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
38YHGK2.2.1994E. 1993/17-755 K. 1994/33"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Gerçek malikin araştırılması )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP"

DANIŞTAY

38D10.D8.7.2014E. 2009/8681 K. 2014/4631"DÖNER SERMAYE ÜCRETİ İLE DAYANAĞI TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YÖNERGESİNİN 15 İLA 26. MD.LERİ İLE 27. MD.SİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Döner Sermaye Gelirleri Arasında Sayılan "Üretilen Mal ve Hizmetler" Kapsamına Girdiği Sunulan Tüm Kamu Hizmetlerine Yönelik Döner Sermaye Ücreti İstenmesinin Söz Konusu Olmadığı - Yönergenin İptali İstenen Maddelerinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YÖNERGESİ ( Döner Sermaye Gelirleri Arasında Sayılan "Üretilen Mal ve Hizmetler" Kapsamına Girdiği Sunulan Tüm Kamu Hizmetlerine Yönelik Döner Sermaye Ücreti İstenmesinin Söz Konusu Olmadığı - Yönergenin İptali İstenen 15 İla 26. Maddeleri İle 27. Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KAMU HİZMETLERİNE YÖNELİK DÖNER SERMAYE ÜCRETİ ( Döner Sermaye Ücreti İle Dayanağı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Yönergesinin 15 İla 26. Maddeleri İle 27. Maddesinin İptali İstemi - Döner Sermaye Gelirleri Arasında Sayılan "Üretilen Mal ve Hizmetler" Kapsamına Girdiği Sunulan Tüm Kamu Hizmetlerine Yönelik Döner Sermaye Ücreti İstenmesinin Söz Konusu Olmadığı )"

Madde 39

YARGITAY

39Y5.HD10.11.2003E. 2003/11621 K. 2003/13112"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Binanın Maili İnhidam Niteliğinde Yapı Olduğu ve Çevresine Zarar Vermemek İçin Yıktırıldığı Anlaşıldığından Davanın Görev Yönünden Reddinin Gerekmesi )
DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ ( Binanın Maili İnhidam Niteliğinde Yapı Olduğu ve Çevresine Zarar Vermemek İçin Yıktırıldığı Anlaşıldığından Bedel Tahsili Davasının Görev Yönünden Reddinin Gerekmesi )
MAİLİ İNHİDAM NİTELİNDE YAPI ( Bu Nitelikteki Yapının Çevresine Zarar Vermemek İçin Yıktırıldığı Anlaşıldığından Bedelinin Tazmini Davasında Hukuk Mahkemesinin Görevli Olmaması )"

Madde 40

YARGITAY

40Y16.HD19.3.2012E. 2012/567 K. 2012/2479"KADASTRO TESPİTİ ( Mirasbırakanın Sağlığında Henüz Hak Sahibi Olmayan Mirasçının Davalılar Murisine Satışı ya da Mirasın Paylaşılmaması Halinde Bir Mirasçının Mirasçı Olmayan Üçüncü Kişiye Yaptığı Satışların Geçersiz Olduğu )
SATIŞIN GEÇERSİZLİĞİ ( Mirasbırakanın Sağlığında Henüz Hak Sahibi Olmayan Mirasçının Davalılar Murisine Satışı ya da Mirasın Paylaşılmaması Halinde Bir Mirasçının Mirasçı Olmayan Üçüncü Kişiye Yaptığı )
MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA YAPILAN SATIŞLAR ( Henüz Hak Sahibi Olmayan Mirasçının Davalılar Murisine Satışı ya da Mirasın Paylaşılmaması Halinde Bir Mirasçının Mirasçı Olmayan Üçüncü Kişiye Yaptığı Satışların Geçersiz Olduğu )
TAPUSUZ TAŞINMAZLARDA SATIŞIN TAMAMLANMASI ( Zilyetliğin Devrinin Zorunlu Olduğu - Miras Paylaşım Sonucu Davacıya Kaldığı Düşünülse Dahi Davacının Zilyetliği Teslim Almadığı Zilyetliğin 20 Yılı Aşkın Sürede Davalı tarafta Olduğu/Mülkiyetin Davacılar Murisine İntikal Etmeyeceği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapusuz Taşınmazlar - Miras Paylaşım Sonucu Davacıya Kaldığı Düşünülse Dahi Davacının Zilyetliği Teslim Almadığı Zilyetliğin 20 Yılı Aşkın Sürede Davalı Tarafta Olduğu/Mülkiyetin Davacılar Murisine İntikal Etmeyeceği )"
40Y20.HD5.10.2010E. 2010/8998 K. 2010/11838"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Zilyetliğe Dayanan Kişilerin Zilyetliklerinin Malik Sıfatıyla Olmadığı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Zilyetler Yararına Oluşmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Zilyetliğe Dayanan Kişilerin Zilyetliklerinin Malik Sıfatıyla Olmadığı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Zilyetler Yararına Oluşmadığı )
ZİLYETLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Çiftlik Sahipleri Adına Yönetip ve Onlar Adına Kullandığı Konusunda Belge Bulunduğu/Bu Durumda Zilyetlerinin Malik Sıfatıyla Olmadığının Kabulü Gereği )"
40Y17.HD7.11.2006E. 2006/4576 K. 2006/8147"KAMU ORTA MALI NİTELİĞİNDEKİ YER ( Bitişik Parsellerin Mer'a Olması Durumunda Kamu Orta Malı Niteliğindeki Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
KAYITLARIN UYGULANMASI ( Kayıtların Uyması ve Çakışmaları Halinde Hukuki Değerlerini Korudukları Sürece Daha Eski ve Doğru Temele Dayanan Tapu Kaydına Değer Verileceği ve Öncelik Tanınacağı )
MER'A NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Bitişik Parsellerin Mer'a Olması Durumunda Kamu Orta Malı Niteliğindeki Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Dayanılan Tapu Kayıtları İlk Tesislerinden İtibaren Bütün İntikalleri İle Birlikte Getirtilmeli Yöntemince Keşif Yapılarak Yerlerine Uygulanması Gereği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozma İlamına Uyulmakla Bozmanın Lehine Olduğu Taraf Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğacağı )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Bitişik Parsellerin Mer'a Olması Durumunda Kamu Orta Malı Niteliğindeki Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamayacağı )"
40Y16.HD10.10.2006E. 2006/4523 K. 2006/6408"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( 40. Madde Gereğince Başkasına Devredildiği Takdirde Taşınmazı Satın Alan Doğrudan Davalının Yerine Geçeceği )
TAŞINMAZIN EL DEĞİŞTİRMESİ ( Kadastro Mahkemesi'nde Görülmekte Olan Bir Dava Konusu Taşınmaz 40. Madde Gereğince Başkasına Devredildiği Takdirde Taşınmazı Satın Alan Doğrudan Davalının Yerine Geçeceği )
TARAF SIFATI ( Kadastro Mahkemesi'nde Görülmekte Olan Bir Dava Konusu Taşınmaz 40. Madde Gereğince Başkasına Devredildiği Takdirde Taşınmazı Satın Alan Doğrudan Davalının Yerine Geçeceği )"
40Y7.HD7.3.2005E. 2005/252 K. 2005/599"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Pay Satın Almaya Dayanan/Kimlerin Aldığının Anlaşılamaması - Tapu Sicil Müdürlüğünce Düzenlenen Belgenin Dayanağı Evrak ve Tapu Kayıt Örneklerinin Getirtilmesi Gereği )
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN BELGE ( Asil ve Vekilin Kim Ya da Kimler Olduğunun Kimlerin Pay Satın Aldığının Anlaşılmaması - Getirtilmesi Gereken Evrak )
PAY SATIN ALMAYA DAYANAN KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Kimlerin Aldığının Anlaşılamaması - Tapu Sicil Müdürlüğünce Düzenlenen Belgenin Dayanağı Evrak ve Tapu Kayıt Örneklerinin Getirtilmesi Gereği )"
40Y7.HD25.3.2004E. 2004/401 K. 2004/1101"KADASTRO TESPİTİ ( Yargılama Sırasında Dava Konusu Taşınmazdan Kayden Pay Satın Aldıkları Belirlenen ve Adları Geçen Kişilere Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilmesi Gereği )
HUSUMET ( Yargılama Sırasında Dava Konusu Taşınmazdan Kayden Pay Satın Aldıkları Belirlenen ve Adları Geçen Kişilere Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilmesi Gereği - Kadastro Tespiti )
TARAF TEŞKİLİ ( Yargılama Sırasında Dava Konusu Taşınmazdan Kayden Pay Satın Aldıkları Belirlenen ve Adları Geçen Kişilere Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilmesi Gereği - Kadastro Tespiti )"
40Y14.HD26.1.2004E. 2004/219 K. 2004/578"İSİM DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Tapuda - Kadastro Mahkemesinde Görülmekte Olan Dava Bulunduğu/Yargılama Sonunda Gerçek Hak Sahibinin Saptanıp O Mahkemede Değerlendirilebileceği )
TAPUDA İSİM DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Kadastro Mahkemesinde Görülmekte Olan Dava Bulunduğu/Yargılama Sonunda Gerçek Hak Sahibinin Saptanıp O Mahkemede Değerlendirilebileceği )
KADASTRO MAHKEMESİNDE DAVA GÖRÜLÜRKEN İSİM DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Yargılama Sonunda Gerçek Hak Sahibinin Saptanıp O Mahkemede Değerlendirilebileceği )"
40Y7.HD24.6.2003E. 2003/1873 K. 2003/2197"TAPULU TAŞINMAZLARIN KADASTRO TESPİTİNDEN SONRA DEVİR VE TEMLİKİ ( Geçerli ve Alıcıların Tapu Maliklerine Halef Olacakları Kabul Edilmiş Olduğundan Mahkemece Alıcılara Pay Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
KADASTRO TESPİTİ ( Tapulu Taşınmazların Kadastro Tespitinden Sonra Devir ve Temliklerinin Geçerli ve Alıcıların Tapu Maliklerine Halef Olacakları Kabul Edilmiş Olduğundan Mahkemece Alıcılara Pay Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
TAŞINMAZIN TEMLİKİNDEN SONRA ALICILARA PAY VERİLMESİ ( Tapulu Taşınmazların Kadastro Tespitinden Sonra Devir ve Temliklerinin Geçerli ve Alıcıların Tapu Maliklerine Halef Olacakları Kabul Edilmiş Olduğundan Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )"
40Y7.HD30.5.2003E. 2003/1473 K. 2003/1849"TAPU İPTALİ DAVASI ( Davanın Önceki Payın Maliki Aleyhine Açılması Gereği/Tapu Sicil Müdürlüğü Davalı Olarak Gösterilemeyeceği - Kadastro Tespiti )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tespitten Önceki Nedenlere Dayalı Olarak Açılan Davalarda Uygulanacağı - Kadastro Tespitine Dayalı Olarak Oluşan Tapu Kaydının İptali Talebi )
HUSUMET ( Kadastro Tespitine Dayalı Olarak Oluşan Tapu Kaydının İptali Talebi - Davanın Önceki Payın Maliki Aleyhine Açılması Gereği/Tapu Sicil Müdürlüğü Davalı Olarak Gösterilemeyeceği )
KADASTRO TESPİTİNE DAYALI İPTAL DAVASI ( Tapu Kaydının İptali Talebi - Davanın Önceki Payın Maliki Aleyhine Açılması Gereği/Tapu Sicil Müdürlüğü Davalı Olarak Gösterilemeyeceği )"
40Y17.HD20.5.2003E. 2003/3944 K. 2003/4688"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kayıtlar İlk Tesislerinden İtibaren Düzenli Bir Şekilde Getirtilerek Tespit Tarihinden Sonra Kayden Pay Satın Alanların Kimler Olduğu Belirlenip Haklarında Kadastro Kanununun 40. Maddesinin Uygulanması Gerekip Gerekmeyeceğinin Tartışılması Gereği )
TESPİT TARİHİNDEN SONRA KAYDEN PAY SATIN ALMA ( Alanların Kimler Olduğu Belirlenip Haklarında Kadastro Kanununun 40. Maddesinin Uygulanması Gerekip Gerekmeyeceğinin Tartışılması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
40YHGK19.2.2003E. 2003/16-51 K. 2003/77"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yerel Mahkemenin Yargıtay Bozma İlamına Uyulup-Uyulmaması Konusunda Herhangi Bir Karar Vermeksizin Tedavüllü Tapu Kaydını Celp Ederek Mahallinde Keşif Yaptığı ve Bu Keşfin Sonuçlarına Vermiş Olduğu Direnme Kararında Dayandığı - Yeni Hüküm Sözkonusu Olduğu )
YENİ HÜKÜM ( Mahkemenin Yargıtay Bozma İlamına Uyulup-Uyulmaması Konusunda Herhangi Bir Karar Vermeksizin Tedavüllü Tapu Kaydını Celp Ederek Mahallinde Keşif Yaptığı ve Bu Keşfin Sonuçlarına Vermiş Olduğu Direnme Kararında Dayandığı )
DİRENME KARARI ( Yerel Mahkemenin Tedavüllü Tapu Kaydını Celp Ederek Mahallinde Keşif Yaptığı ve Bu Keşfin Sonuçlarına Vermiş Olduğu Direnme Kararında Dayandığı - Yeni Hüküm Sözkonusu Olduğu )"
40Y17.HD5.3.2002E. 2002/1105 K. 2002/1094"TESPİTE İTİRAZ ( Taşınmazın Satış Olgusu Tespit Tarihinden Sonraki Tarihe Rastlamakta İse de Taşınmazı Kayden Satın Alan Kişi Adına Tesciline Olanak Sağlanması )
TESPİT TARİHİNDEN SONRAKİ SATIŞ ( Taşınmazı Kayden Satın Alan Kişi Adına Tescil İmkanının Olması )"
40Y16.HD28.2.2002E. 2002/779 K. 2002/1572"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu Kaydı ve Bu Kayda Dayalı Satın Alma Nedeniyle )
GÖREV ( Davaya Tapu Kaydı ve Satın Almaya Dayanarak Katılan Davacıların Davası Hakkında Satışın Tespitten Sonra Yapıldığından Bahisle Görevsizlik Kararı Verilememesi )
TAŞINMAZIN KADASTRO TESPİTİNDEN SONRA SATIN ALINMASI ( Mahkemenin Tespitten Sonra Satış Yapılması Nedeniyle Görevsizlik Kararı Verememesi )"
40Y16.HD27.2.2001E. 2000/5448 K. 2001/741"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Genel Mahkemelerde Davaya Konu Olan Parsellerin Hukuki Durumunu Belirlemek Görev ve Yetkisinin Kadastro Mahkemesine Ait Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Genel Mahkemelerde Davaya Konu Olan Parsellerin Hukuki Durumunu Belirlemek Görev ve Yetkisinin Kadastro Mahkemesine Ait Olması )"
40Y16.HD14.9.1999E. 1999/2444 K. 1999/2879"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Değişebilir Sınırlı Kayıtların Kapsamının Miktarına Değer Verilerek Belirlenmesi )
DEĞİŞEBİLİR SINIRLI TAPU KAYDI ( Kayıtların Kapsamının Miktarına Değer Verilerek Belirlenmesi )
KADASTRO HAKİMİNİN GÖREVİ ( Taşınmazın Tespit Günündeki Geometrik ve Hukuki Durumunu Belirlemek Olması )
TESPİTTEN SONRAKİ DEĞİŞİKLİKLER ( Kadastro Mahkemesinin Görevine Girmemesi )
TAPU DIŞI SATIM ( Müdahillerin Tapu Dışı Satıma Dayanmaları ve Senetlerin Tanzim Tarihlerinin Tespit Tarihlerinden Sonra Olması Nedeniyle Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması )
TEFRİK VE TESCİL KARARI ( Aynı Parsel Hakkında Hem Tefrik Hem Tescil Kararı Verilememesi )"
40Y17.HD22.1.1996E. 1996/48 K. 1996/24"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Noterden Yapılan Taşınmaz Satış Vaadinin Kanuna Uygun Bir Satış İşlemi Olarak Kabul Edilememesi )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ ( Noterden Yapılan Taşınmaz Satış Vaadinin Kanuna Uygun Bir Satış İşlemi Olarak Kabul Edilememesi )
DAVAYA KATILMA ( Çekişmeli Taşınmazların Noter Satış Vaadi İle Satın Alınması )"
40Y16.HD22.1.1996E. 1996/70 K. 1996/1"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Bir Taşınmazın Tapuya Tescil Edilmesinin Mümkün Olmaması )
TAŞINMAZIN TAPUYA TESCİL EDİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Buna Rağmen Tapuya Tescil Edilmiş Olmasının Hukuki Anlam ve Değer Taşımaması )
KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( İdare Tarafından Belirlenmiş Olması )
TESPİTTEN SONRAKİ TAPU DIŞI SATIM ( Davaya Katılması Nedeniyle Görevli Mahkemenin Genel Mahkemeler Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Müdahilin Tespitten Sonra Tapu Dışı Satımla Davaya Katılması Nedeniyle Genel Mahkemeler )"
40Y16.HD25.12.1995E. 1995/7140 K. 1995/8036"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tapu Kaydı Miktar Fazlasının Mera Olarak Sınırlandırılması )
TAPU KAYDI İLE SATINALMA ( Hakka İlişkin Olarak Açılan Dava - Görevsizlik Kararı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Taşınmazların Kadastro Tespitinden Sonra Satınalındığı Gerekçesi )
KADASRO TESPİTİNDEN SONRA SATINALMA ( Uyuşmazlığın Esastan Çözümlenmesi Gerektiği )
UYUŞMAZLIĞIN ESASTAN ÇÖZÜMLENMESİ ( Görevsizlik Kararı Verilmesinin Doğru Olmayacağı )"
40Y17.HD21.9.1992E. 1992/13053 K. 1992/7824"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Danışıklı İşlemin İptali İsteğinin Kadastro Mahkemesinin Görevine Giren Bir Konu Olması )
DANIŞIKLI İŞLEM ( Danışıklı İşlemin İptali İsteğinin Kadastro Mahkemesinin Görevine Giren Bir Konu Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Danışıklı İşlemin İptali İsteğinin Kadastro Mahkemesinin Görevine Giren Bir Konu Olması )"
40Y1.HD4.7.1989E. 1989/5337 K. 1989/8870"TAPULAMA TESBİTİNDE REVİZYON GÖRMEK ( Eski Tapu Kayıtları )
ESKİ TAPU KAYITLARI ( Tapulama Tesbitinde Revizyon Görmesi )
ESKİ TAPU KAYITLARININ YAZILI KANIT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ"

Madde 41

YARGITAY

41Y20.HD14.12.2017E. 2016/2080 K. 2017/10577"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Arsa Niteliğinde Olduğunun Belirlenmesi Halinde Değerlendirme Tarihinden Önce Satışı Yapılan Emsal İncelemesi ve Kıyaslaması Yöntemiyle Arazi Niteliğinde Olduğunun Saptanması Halinde İse Tarımsal Gelir Metoduna Göre Değerlendirme Yılındaki Gerçek Değeri Tespit Edilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
İMAR PLANI ( Mahkemece Taşınmazın İmar Planı İçinde Bulunup Bulunmadığı İmar Planı İçindeyse İmar Planının Hangi Tarihte Yapılıp Kesinleştiği İmar Planı İçinde Değilse de Değerlendirme Tarihi İtibariyle Belediye Hizmetlerinden Yararlanıp Yararlanmadığının Araştırılmamasının Hatalı Olduğu - Maddi Tazminat)
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Değerlendirme Tarihi İtibari İle Taşınmazın Arsa Vasfında Olduğu Kabul Edilse Dahi Bilirkişilerce Somut Emsal Olarak Alınan Taşınmaza Dair Tapu Kaydı Resmi Satış Sözleşmesi İmar Planı İçinde Yer Alıp Almadığı Değerlendirme Tarihi İtibari İle Emlak Değerleri Araştırılmamasının İsabetsiz Olduğu)
TAŞINMAZIN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Çekişmeli Taşınmazın Değerlendirme Tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ve Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Çerçevesinde Arsa Vasfında Olup Olmadığı Yeniden Araştırılması Gerektiği - Maddi Tazminat Davası)"
41Y16.HD2.11.2017E. 2017/4090 K. 2017/7406"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Uygulama Kadastrosundan Önce 3402 S. K.'nun 41. Md. Hükmüne Göre Yapılan Düzeltme İşlemi Esas Alınmak Sureti İle Bu Düzeltmeden Sonra Yapılan Uygulama Kadastrosunun Yerinde Olup Olmadığı Tartışılıp Değerlendirilmeden Denetime Elverişsiz Teknik Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesinin Hatalı Olduğu)
UYGULAMA KADASTROSU (İtiraz Davaları Uygulama Kadastrosu Faaliyetinin Yöntemine Uygun Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesine Yönelik Davalar Olup Mahkemelerce Uygulama Faaliyetine Eşdeğer ve Amaca Uygun Bir Araştırma Yapılmasının Zorunlu Olduğu)
HAVA FOTOĞRAFLARI (Denetime Veri Teşkil Etmek Üzere Tesis Kadastrosunun Yapıldığı Tarihe En Yakın Tarihli Hava Fotoğrafları Temin Edilebilen En Eski ve Güncel Ortofoto ve Uydu Fotoğrafları Tesis Kadastrosuna Ait Pafta Haritası Varsa Bu Haritada Değişiklik Yapan İfraz Haritalarının Getirtilmesi Gerektiği)
KEŞİF (Denetime Veri Teşkil Edecek Bilgi ve Belgeler Getirtilerek Dosyanın İkmal Edilmesi Bundan Sonra Mahallinde Yeniden ve Yasal İlkelere Uygun Şekilde ve Uygulama Kadastrosundan Önce Yapılan Uygulama da Dikkate Alınmak Suretiyle Keşif Yapılarak ve Fen Bilirkişisinden Rapor Alınması Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz)"
41Y20.HD15.5.2017E. 2017/6355 K. 2017/4401"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Mülkiyete Yönelik Tapu İptali ve Tescil İstemli Bir Dava Olup Kadastro Mahkemesine Aktarılması Gereken Davalardan Olmadığı ve Uyuşmazlığın Çözümünde Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
KADASTRO MAHKEMESİNE AKTARILMASI GEREKEN DAVALAR ( Genel Mahkemelerde Açılan Müşterek Sınırın Değiştirilmesi İstemli Tapu İptali ve Tescil Davaları Tapu Kaydında Yazılı Yüzölçümünün Düzeltilmesi Davaları İle 3402 S. K.'nun 22/1. Md. Hükmü Kapsamında Kalan Mükerrer Kadastrodan Kaynaklanan Davaların Aktarılması Gerektiği )
UYGULAMA KADASTROSU ( Genel Mahkemede Mülkiyete Yönelik Açılan Dava Sonucu Verilen Hükmün Taşınmazların Kadastral Sınırlarını Değiştirmeyeceği - Mülkiyete Yönelik Tapu İptal ve Tescil Davalarının Uygulama Kadastrosu Sebebiyle Kadastro Mahkemesine Aktarılması Gereken Davalardan Olmadığı )
GÖREV ( Mülkiyete Yönelik Tapu İptali ve Tescil İstemli Davanın Kadastro Mahkemesine Aktarılması Gereken Davalardan Olmadığı - Uyuşmazlığın Çözümünde Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )"
41Y20.HD23.3.2017E. 2015/10969 K. 2017/2341"TAPU KÜTÜĞÜNÜN TUTULMASINDAN DOĞAN KUSURSUZ SORUMLULUK NEDENİYLE TAZMİNAT ( Toplulaştırma İşlemi Nedeniyle Çekişmeli Taşınmazın Yüzölçümündeki Azalmanın Hangi İşlemden Kaynaklandığı ve Tersimat Hatası Olup Olmadığının Araştırılacağı - Eksik Araştırmaya Dayalı Hüküm Verildiğinin Kabulü )
EKSİK ARAŞTIRMA YAPILDIĞI ( Toplulaştırma İşlemi Nedeniyle Çekişmeli Taşınmazın Yüzölçümündeki Azalmanın Hangi İşlemden Kaynaklandığı ve Tersimat Hatası Olup Olmadığının Araştırılacağı - Tapu Kütüğünün Tutulmasında Devletin Objektif Sorumluluğuna Dayalı Tazminat Talebi/Kusursuz Sorumluluk )
MÜLKİYETTEKİ AZALMANIN HANGİ İŞLEM NETİCESİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davaya Konu Taşınmazda Yapılan Düzeltme ve Toplulaştırma İşlemine Ait Tüm Belgelerin Askı İlan Tutanaklarının Dava Dosyasına Celbi Gereği - Mülkiyetteki Azalmanın Hangi İşlem Neticesi Olduğunun Tam Olarak Gösterileceği )"
41Y16.HD6.3.2017E. 2017/1001 K. 2017/1355"HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Kadastro Sırasında Veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü Sınırlandırma Tersimat Ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar İlgilinin Müracaatı Veya Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Düzeltileceği )
İDARİ MÜRACAAT PROSEDÜRÜ ( Tamamlanmadan Açılan Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Taşınmazın Hatalı Yüzölçüm Kaydının Düzeltilmesi İstemi )
DÜZELTME İŞLEMİ VEYA BAŞVURUNUN OLMAMASI ( İddia Olunan Hataya Dair Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Yapılmış Bir Düzeltme İşlemi Bulunmadığı Gibi Davacı Tarafça Bu Yönde Yapılmış Bir Başvuru Olmadığından Öncelikle Davacı Tarafça İddia Olunan Hususta Gerekli Düzeltmenin Yapılması İçin Kadastro Müdürlüğüne Başvurulması Bundan Sonra Gerekli Görüldüğünde Yargı Yoluna Müracaat Edilmesi Gerektiği )"
41Y16.HD2.11.2016E. 2016/8858 K. 2016/8703"DÜZELTME İŞLEMİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Mahkemece Yasal İlke ve Esaslar Çerçevesinde İnceleme ve Araştırma Yapılmadan Mülga 766 S. K.'nun 94. Md. Hükmü Uyarınca Yapılan Düzeltme Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
TESİS KADASTROSU ( Doğru Sonuca Varılabilmesi İçin Komisyon Kararına Dayanak Harita Değil Tesis Kadastrosuna Dayanak Olan Paftanın Esas Alınması Gerektiği Göz Önünde Bulundurularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Düzeltme İşleminin Kaldırılması )
HAVA FOTOĞRAFLARI ( Keşifte Uygulanması Zorunlu Bulunan Denetime Veri Teşkil Edecek Tesis Kadastro Paftası Çekişmeli Taşınmaza Ait Ölçü Krokisi ve Çizelgesi Dışında Dosya İçerisinde Bulunmadığı Anlaşılan Hava Fotoğrafları Ortofoto ve Uydu Fotoğraflarının Getirtilmesi Gerektiği )
KEŞİF ( Dosya İçerisinde Bulunmadığı Anlaşılan Hava Fotoğrafları Ortofoto ve Uydu Fotoğrafları Getirtilerek Mahallinde Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları ve Jeodezi veya Fotogrametri Uzmanı Harita Mühendisinin Katılımı İle Keşif Yapılması Gerektiği )
HARİTA DÜZENLENMESİ ( Birincisi Ortofoto Üzerinde İlk Tesis Kadastrosuna Ait Harita İle Düzeltme Haritasını Ada Bazında İkincisi Çekişmeli Taşınmazlar ve Komşularını Kapsar Bazda ve Üçüncüsü İse İlk Tesis Kadastro Haritası İle Çekişmeli Taşınmazların Zeminini Çakıştırır Bazda En Az Üç Adet Harita Düzenlemesi Gerektiği )"
41Y16.HD2.11.2016E. 2016/1896 K. 2016/8691"DÜZELTME İŞLEMİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Yalnızca Davacı Tanığının Yetersiz Beyanı ve Satış Senedine Dayanılarak Hüküm Kurulması Taşınmazın Kullanım Durumunun Değerlendirilmemiş Olması Sebebiyle Yapılan Araştırma ve İncelemenin Hüküm Vermeye Yeterli Bulunmadığı )
ZİLYETLİK ( Yapılan Keşifte Dinlenen Davacı Tanığının Davacının Çekişmeli Taşınmazı Önceki Zilyedinden Satın Aldığına Dair Beyanı Hükme Esas Alınmış İse de Taşınmazın Önceki Zilyedi Olduğu Belirtilen Kişi ve Davacı Tarafından Ne Şekilde Kullanıldığı Hususu Sorulmadan Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
EMLAK BEYANI ( Mahkemece Belediyeden Yapılan Araştırmaya Göre Davacı Adına Herhangi Bir Emlak Beyanı Vergi Kaydı Olmayıp Taşınmazı Devraldığı Kişi Adına Böyle Belge Bulunup Bulunmadığının Araştırılmamasının Hatalı Olduğu - Düzeltme İşleminin Kaldırılması İstemi )
KEŞİF ( Davacının Taşınmazı Devraldığı Belirtilen Şahıs Adına Çekişmeli Taşınmaza Dair Herhangi Bir Emlak Beyanı Vergi Kaydı Varsa Ödenip Ödenmediğinin Araştırılması Ondan Sonra Mahallinde Yeniden Çekişmeli Taşınmazı İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Yansız Mahalli Bilirkişi ve Taraf Tanıkları İle Keşif Yapılması Gerektiği )
KULLANIM KADASTROSU ( Keşif Yapılarak Taşınmazın Kullanım Kadastrosu Yapıldığı Tarih ve Öncesinde Kim Tarafından Hangi Tarihten Beri ve Ne Şekilde Tasarruf Edilerek Kullanıldığının Detaylı Olarak Sorulup Saptanması Gerektiği - Düzeltme İşleminin Kaldırılması )"
41Y1.HD31.10.2016E. 2016/10541 K. 2016/9910"TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI ( Tapu Kütüğünde Bulunması Zorunlu Olmayan Nüfus Bilgisinin İlavesi veya Düzeltilmesi Dava Yoluyla İstenemeyeceği Gibi Mahkemece Bu Konularda Tashih Kararı da Verilemeyeceği - "Çoğun İçerisinde Az da Vardır " Kuralı Gereğince Davanın Tespit Davası Olarak Değerlendirilerek Kayıt Maliki İle İddia Edilen Kişinin Aynı Kişi Olduklarının Tespitine Karar Verilebileceği )
TAPU KÜTÜĞÜNDE BULUNMASI ZORUNLU OLMAYAN NÜFUS BİLGİSİNİN İLAVESİ VEYA DÜZELTİLMESİ ( Dava Yoluyla İstenemeyeceği - Mahkemece Bu Konularda Tashih Kararı da Verilemeyeceği/Tapunun Tesciline Dayanak Yapılan İşlemde Düzeltimi Gerektirir Bir Hata Yapılmışsa Bu Hatanın İlgilisinin Başvurusu Üzerine İdarece Düzeltilmesi Gerektiği )
ÇOĞUN İÇERİSİNDE AZ DA VARDIR KURALI ( Tapu Kütüğünde Bulunması Zorunlu Olmayan Nüfus Bilgisinin İlavesi veya Düzeltilmesi Dava Yoluyla İstenemeyeceği Gibi Mahkemece Bu Konularda Tashih Kararı da Verilemeyeceği - "Çoğun İçerisinde Az da Vardır " Kuralı Gereğince Davanın Tespit Davası Olarak Değerlendirilerek Kayıt Maliki İle İddia Edilen Kişinin Aynı Kişi Olduklarının Tespitine Karar Verilebileceği )"
41Y1.HD26.10.2016E. 2016/9960 K. 2016/9767"TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI ( Keşif Yapılarak Fen Bilirkişisinden Taşınmazdaki Yüzölçüm Eksikliğinin Nereden Kaynaklandığı ve Lehlerine Düzeltme Yapılan Parsel Olup Olmadığı Hususunda Kadastro Paftası İle Düzeltme Kararı ve Haritası Uygulanarak Ayrıntılı ve Krokili Rapor Alınacağı - Teknik Rapor ve Bulguların Bilirkişi Kuruluna Denetlettirileceği )
LEHİNE DÜZELTİM YAPILAN PARSEL MALİKLERİNİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Tapu Kaydında Düzeltim Davası - Lehine Düzeltme Yapılan Parsel veya Parseller Bulunması Halinde Bu Parsel Maliklerinin Davaya Dahil Edileceği - Lehine Düzeltme Yapılan Parsel Bulunmaması Halinde İse Kadastro Müdürlüğünün Re'sen Yaptığı Düzeltme İşlemi Sebebiyle Hasım Olduğu Göz Önüne Alınarak Karar Verileceği )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE TAPU KAYDINDA DÜZELTİM YAPILMASI ( Kadastro Müdürlüğünün Yapacağı Düzeltme İşlemlerini İlgililere Tebliğinden Sonra İlgililerin Sulh Hukuk Mahkemesine 30 Gün İçinde Açacakları Davada Düzeltme İşlemi Yararına Olan Kişi ya da Kişiler Hasım Gösterilerek İşlemin İptali İstenebileceği - Düzeltme İşleminin Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Yapıldığı Durumlarda Müdürlüğe Karşı da Dava Yöneltileceği )
TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜNÜN DÜZELTİLMESİ ( Tapu Kaydında Düzeltim Davası - Kadastro Müdürlüğünün Yapacağı Düzeltme İşlemlerini İlgililere Tebliğinden Sonra İlgililerin Sulh Hukuk Mahkemesine 30 Gün İçinde Açacakları Davada Düzeltme İşlemi Yararına Olan Kişi ya da Kişiler Hasım Gösterilerek İşlemin İptali İstenebileceği )
TAŞINMAZ SINIRLARINDA KAYMA OLMASI ( Tapu Kaydında Düzeltim Davası - Sınırlarda Kayma Olup Olmadığı Kayma Varsa Hangi Parsel Lehine Kayma Olduğunu Tespit Etmeyen Bilirkişi Raporu İle Hüküm Verilemeyeceği )"
41Y1.HD26.10.2016E. 2016/11858 K. 2016/9768"TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI ( Tanık Beyanları Arasındaki Çelişkilerin Giderileceği - Tapu ve Nüfus Bilgileri Arasında Bağlantı ve Tutarlılık Sağlanıp Davacının Talebi de Gözetilerek Karar Verileceği )
TAPU KÜTÜĞÜNDE BULUNMASI ZORUNLU OLMAYAN NÜFUS BİLGİSİNİN İLAVESİ VEYA DÜZELTİLMESİ ( Dava Yoluyla İstenemeyeceği - Mahkemece Bu Konularda Tashih Kararı da Verilemeyeceği/Tapunun Tesciline Dayanak Yapılan İşlemde Düzeltimi Gerektirir Bir Hata Yapılmışsa Bu Hatanın İlgilisinin Başvurusu Üzerine İdarece Düzeltilmesi Gerektiği )
TANIK BEYANLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİLERİN GİDERİLMESİ ( Tapu Kaydında Düzeltim Davası - Tanık Beyanları Arasındaki Çelişkiler Giderilip Tapu ve Nüfus Bilgileri Arasında Bağlantı ve Tutarlılık Sağlanıp Davacının Talebi de Gözetilerek Karar Verileceği )"
41Y1.HD19.10.2016E. 2016/11772 K. 2016/9533"TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI ( Nüfus Kayıtları İle Tapu Kayıtları Arasında Bağlantı ve Tutarlılık Saptanmakla Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
NÜFUS KAYITLARI İLE TAPU KAYITLARI ARASINDA BAĞLANTI VE TUTARLILIK BULUNMASI ( Tapu Kaydında Düzeltim Davası - Bağlantı ve Tutarlılık Saptanmakla Davanın Kabul Edileceği )"
41Y16.HD11.3.2016E. 2015/2923 K. 2016/2516"TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ ( Öncelikle Kadastro Müdürlüğüne Başvurulması Gerektiği/İdari Yollar Tüketilmeden Davacı Tarafça Açılan Davanın Dinlenme Olanağı Bulunmadığı )
TAPUDAKİ MİKTARIN GERÇEK MİKTARA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Öncelikle Kadastro Müdürlüğüne Başvurulacağı/İdari Yollar Tüketilmeden Davacı Tarafça Açılan Davanın Dinlenme Olanağı Bulunmadığından Reddedileceği )"
41Y20.HD9.3.2016E. 2015/6937 K. 2016/2955"DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1979 Yılında Orman Kadastrosu ve 1744 S. Kanun İle Değişik 2. Md. Uygulamaları Yapıldığı ve 11/06/1980 Tarihinde İlân Edilerek Kesinleştiği - Mahkemece Düzeltme İşleminin Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verileceği)
KESİNLEŞMİŞ KADASTRO (Düzeltme İşleminin İptali İstemi - Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1979 Yılında Orman Kadastrosu ve 1744 S. Kanun İle Değişik 2. Md. Uygulamaları Yapıldığı ve 11/06/1980 Tarihinde İlân Edilerek Kesinleştiği/Davanın Reddi Kararının Onanması Gerektiği)"
41Y16.HD25.1.2016E. 2015/10621 K. 2016/132"TESCİL DAVASI ( Ek Raporda Komşu Parsellerden Düşülmesi Gereken Miktarların Gösterilmesi İle Yetinildiği ve Mahkemece de Bu Miktarların İptal Edilerek Davacı Adına Tesciline Karar Verildiği - Bu Şekilde Yetersiz ve İnfazı Mümkün Olmayan Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
DAVANIN NİTELENDİRİLMESİ ( Dava Dilekçesi Bir Bütün Olarak Değerlendirildiğinde Davacı Hazinenin Talebinin Uygulama Kadastrosundan Önceki Duruma Dönülerek Taşınmazın Komşu Taşınmazlara Kayan Bölümlerinin Belirlenmesi ve Yeniden Hazine Adına Tescili İstemine Dair Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
UYGULAMA KADASTROSU ( Davacı Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Tesis Kadastrosu Sırasındaki Konumu İdari Tescilden Sonra Belirlenen Sınırları İle Uygulama Kadastrosu Sonucu Oluşan Sınırları Komşu Parsellerle Birlikte Açık ve Anlaşılabilir Şekilde Kroki Üzerinde Farklı Renkli Kalemlerle Gösterilmemesinin Hatalı Olduğu )
KOMŞU PARSELLERE DAHİL EDİLME ( Taşınmazın Uygulama Kadastrosu Sırasında Neden Komşu Parsellere Dahil Edildiği ve 3402 S. K.'nun 41. Md. Hükmüne Göre Yapılan Düzeltme İşlemi İle Yüzölçümünün Neden Eksildiğinin Açıklanmadığı - Yetersiz ve İnfazı Mümkün Olmayan Raporuna Dayalı Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu/Tescil Davası )
EK RAPOR ( Davacı Adına Tescile Karar Verilen Bölümlerin Kroki Üzerinde Harflendirilerek ve Koordinat Noktaları Belirlenerek Gösterilmediği/Ek Raporda Komşu Parsellerden Düşülmesi Gereken Miktarların Gösterilmesiyle Yetinildiği - Bu Miktarların İptal Edilerek Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
41Y16.HD20.10.2015E. 2015/17129 K. 2015/12170"HAZİNENİN TALEBİ ÜZERİNE TAPU KAYDINDA DÜZELTME YAPILMASI ( Davacı Hazinenin Düzeltme İşlemi Sırasında Kendisine Ait Taşınmazların Yüzölçümünün Eksildiği İddiası - Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Çalışma Alanında Uygulama Kadastrosu Yapıldığı/Kadastro Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )
DÜZELTME İŞLEMİ SIRASINDA HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN YÜZÖLÇÜMÜN EKSİLDİĞİ İDDİASI ( Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Çalışma Alanında Uygulama Kadastrosu Yapıldığı - Kadastro Mahkemesinin Görevli Sayılması Gerektiği )
ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU ALANDA UYGULAMA KADASTROSU YAPILMASI ( Davacı Hazinenin Düzeltme İşlemi Sırasında Kendisine Ait Taşınmazların Yüzölçümünün Eksildiği İddiası - Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Çalışma Alanında Uygulama Kadastrosu Yapıldığı/Kadastro Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )"
41Y16.HD30.6.2015E. 2014/20554 K. 2015/9402"TAPU KAYDINDAKİ TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Hataların İlgilinin Müracaatı Veya Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Düzeltildiği Ve Düzeltme Kararının İlgili Taşınmaz Malikleri İle Diğer Hak Sahiplerine Tebliğ Edildiği - İlgilileri Tarafından Düzeltme Kararının Kaldırılması İstemiyle Tebliğ Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılabileceği/Dava Açılmadığı Takdirde Düzeltme Kararının Kesinleşerek Tapu Kaydına İşleneceği )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME KARARLARINA İTİRAZ ( Re'sen Veya İstem Üzerine Kadastro Müdürlüğünce Yapılan Düzeltmelere Karşı 30 Günlük Süre İçinde Açılan Davalarda Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Kadastro Müdürlüğünce İlgililerin Başvurusu Üzerine Düzeltme İsteminin Reddine Dair Verilen Kararlara Karşı Açılacak Davalarda Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro Müdürlüklerinin Tapu Kaydındaki Teknik Hataların Düzeltilmesi Kararına Karşı Sulh Hukuk Mahkemelerinde Dava Açılacağı - 30 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra ya da Düzeltme Talebinin Reddi Halinde Açılacak Davaların Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği )"
41Y16.HD10.3.2015E. 2014/12899 K. 2015/1878"KADASTRO DÜZELTME İŞLEMİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davacıya Ait Taşınmaz Sınırının Yanlış Belirlendiği/Yanlışlığın Dava Dışı Şirketten Kaynaklandığı İddiası İle Dava Açıldığı - Husumetin Dava Dışı Şirkete Yöneltilmesi Gerektiği )
YANLIŞLIĞIN DAVA DIŞI ŞİRKETTEN KAYNAKLANDIĞI İDDİASI ( Husumetin Dava Dışı Şirkete Yöneltilmesi Gerektiği/Kadastro Müdürlüğüne Yöneltilemeyeceği - Kadastro Düzeltme İşleminin Kaldırılması Talebi )
HUSUMET ( Kadastro Düzeltme İşleminin Kaldırılması Talebi - Yanlışlığın Dava Dışı Şirketten Kaynaklandığı İddiası İle Dava Açıldığı/Husumetin Dava Dışı Şirkete Yöneltilmesi Gerektiği/Kadastro Müdürlüğüne Yöneltilemeyeceği )
DAVANIN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NE KARŞI AÇILAMAMASI ( Kadastro Düzeltme İşleminin Kaldırılması Talebi - Yanlışlığın Dava Dışı Şirketten Kaynaklandığı İddiası İle Dava Açıldığı/Husumetin Dava Dışı Şirkete Yöneltilmesi Gerektiği )
DAVANIN YANLIŞLIĞA SEBEP OLDUĞU İDDİA EDİLEN DAVA DIŞI ŞİRKETE KARŞI AÇILMASI ( Kadastro Düzeltme İşleminin Kaldırılması Talebi - Kadastro Müdürlüğüne Yöneltilemeyeceği )"
41Y16.HD16.2.2015E. 2014/13257 K. 2015/1096"KADASTRO SIRASINDA TAŞINMAZ SINIRININ TEKNİK HATA SONUCU YANLIŞ GÖSTERİLDİĞİ İDDİASI ( Teknik Hatanın Düzeltilmesi İstemi - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Kadastro Müdürlüğünce Düzeltme Yapılamayacağı Belirtilerek Reddedildiği - Bu Ret Kararı Üzerine Teknik Hataların Düzeltilmesi İstemiyle Açılan Davalara Bakma Görevinin Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Kadastro Sırasında Taşınmaz Sınırının Teknik Hata Sonucu Yanlış Gösterildiği İddiası/Teknik Hatanın Düzeltilmesi İstemi - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİNE DAİR VERİLEN KARARLAR ( Bu Kararlara Karşı ve Yukarda Sözü Edilen 30 Günlük Sürenin Dolup Tapu Kaydına İşlenmesinden Sonra Açılacak Davalarda Görev 6100 S. HMK Uyarınca Belirlenir ve İhtilaf Çekişmeli Yargı İşi Olduğundan Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevli Olduğu )"
41YHGK21.1.2015E. 2013/16-1415 K. 2015/555"YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Davanın 3402 S.K.'nın 41. Maddesine Dayandığı - Davaya Bakma Görevinin Sulh Hukuk Mahkemesinde Bulunduğu/ Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ İŞLEMİ YAPILMASI ( Yüzölçümü Düzeltilmesi İşleminin İptali - Davaya Bakma Görevinin Sulh Hukuk Mahkemesinde Bulunduğu/Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddedilmemesi Gerektiği )
SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Kadastro Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yüzölçümü Düzeltilmesi İşleminin İptali - Davaya Bakma Görevinin Sulh Hukuk Mahkemesinde Bulunduğu/Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )"
41Y1.HD15.12.2014E. 2014/17405 K. 2014/19614"TAPU KAYDINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ ( Davacının Murisinin Nüfusa Kayıtlı Olmadığı - Tapu Maliki İle Davacının Mirasbırakanının Aynı Kişi Olduğunun Tespitine Karar Verileceği )
ÇOĞUN İÇİNDE AZ DA VARDIR KURALI ( Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Nüfusta Kaydı Bulunmayan Kişilerin Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Mümkün Değilse de Tapu Kayıtlarında İntikal Yaptırılabilmesi İçin Tapu Maliki İle Mirasbırakanının Aynı Kişi Olduğu Tespitini de İçerdiği Gözetilerek Tespit Kararı Verilebileceği )
NÜFUSTA KAYDI BULUNMAYAN KİŞİLERİN TAPU KAYDINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Mirasbırakanının Paydaş Olduğu Taşınmazda İntikal Yaptırılabilmesi İçin Tapu Maliki İle Mirasbırakanının Aynı Kişi Olduğu Tespitini de İçerdiği Gözetilerek Tespit Kararı Verilebileceği - Çoğun İçinde Az da Vardır Kuralı )"
41Y1.HD4.11.2014E. 2013/14041 K. 2014/16771"ELATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL İSTEMİ ( Yapılan Düzeltme İşlemini Tapuya Yansıtmaları İçin Süre Verilmesi Mercine Başvuru Yapıldığının Anlaşılması Halinde Sonucunun Beklenmesi Öte Yandan Tavas Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dava Dosyasının Evrak Arasına Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
YIKIM İSTEMİ ( Elatmanın Önlenmesi - Davalıların Çekişme Konusu Yerle İlgili Tapu İptali ve Tescil Davası Açtıklarının Belirlenmesi Halinde Eldeki Davada Yıkım İsteğinin de Bulunduğu Gözetilerek İleride Telafisi İmkansız Zararlar Doğmaması Bakımından Anılan Tapu İptali ve Tescil Davasının da Sonucunun Beklenerek Karar Verileceği )
SÜRE VERİLMESİ ( Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil İstemi - Yapılan Düzeltme İşlemini Tapuya Yansıtmaları İçin Süre Verilmesi Mercine Başvuru Yapıldığının Anlaşılması Halinde Sonucunun Beklenmesi Öte Yandan Tavas Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dava Dosyasının Evrak Arasına Alınarak Karar Verileceği )"
41Y5.HD22.9.2014E. 2014/13323 K. 2014/21725"TAPU SİCİLİNİN HATALI TUTULMASI ( Maddi Tazminat İstemi - Tapu İşlemleri Kadastro Tespiti İşlemlerinden Başlayarak Birbirini Takip Eden Sıralı İşlemler Olduğundan ve Tapu Kütüğünün Oluşumu Aşamasındaki Kadastro İşlemleriyle Tapu İşlemleri Bir Bütün Oluşturduğundan Bu Kayıtlarda Yapılan Hatalardan Devletin Sorumlu Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Tapu Sicilinin Hatalı Tutulması - Kadastro İşlemleri Sırasında Yapılan Hata Sonucu Tapu Sicilinin Hatalı Tutulması Nedeniyle Devletin Sorumluluğuna Dair Koşulların Oluştuğu Gözetilip İşin Esasına Girilerek Talep Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HAZİNENİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Tapu Sicilinin Hatalı Tutulması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Davacı Tarafından Tapu Sicilinin Hatalı Tutulması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davada Husumetin Hazine Yerine Temsilcide Yanılma Sonucu Tapu Sicil Müdürlüğüne İzafeten Maliye Hazinesine Yöneltildiği Gözetilerek Hazinenin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK ( Maddi Tazminat İstemi - Bütün Zararlardan Devletin Sorumlu Olduğu/Devletin Zararın Doğmasında Kusuru Bulunan Görevlilere Rücu Edeceği )"
41Y16.HD28.4.2014E. 2014/3746 K. 2014/4866"TAŞINMAZDA YÜZÖLÇÜMÜ HATASI NEDENİYLE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE RE'SEN DÜZELTME YAPILMASI ( Tapu Kaydında Yapılan Düzeltmenin İptali Talebi/Taşınmazın Yüzölçümünün Haksız Olarak Eksildiği İddiası - Yapılan Hesaplamanın Doğru Olduğu/Davanın Reddi )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NCE YAPILAN HESAPLAMANIN DOĞRU OLDUĞU ( Kadastro Paftasının Zemine Uygum Sağladığı - Sınırlandırma ve Ölçü Hatası Olmadığı/Kadastro Müdürlüğü'nce Yapılan Tapu Kaydındaki Re'sen Düzeltmenin İptali Davası/İşlemin Doğru Olduğu )
RE'SEN YAPILAN DÜZELTMENİN İPTALİ ( Kadastro Paftasının Zemine Uygum Sağladığı - Sınırlandırma ve Ölçü Hatası Olmadığı )"
41YHGK16.4.2014E. 2013/16-1240 K. 2014/530"TAPU DÜZELTİMİ İSTEMİ ( Davanın Kadastro Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yüzölçümü Düzeltilmesi İşlemine Karşı Süresi İçinde ve Bu İşlemin İptali İstemi İle Açıldığı - Davaya Bakma Görevinin Sulh Hukuk Mahkemesine Ait Bulunduğu )
YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ ( Tapu Düzeltimi İstemi - Davanın Kadastro Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yüzölçümü Düzeltilmesi İşlemine Karşı Süresi İçinde ve Bu İşlemin İptali İstemi İle Açıldığı/Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREV ( Davanın Kadastro Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yüzölçümü Düzeltilmesi İşlemine Karşı Süresi İçinde ve Bu İşlemin İptali İstemi İle Açıldığı - Davaya Bakma Görevi Sulh Hukuk Mahkemesine Ait Bulunduğu )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ İŞLEMİ ( Tapu Düzeltimi Davasının Bu İşlemin İptali İstemi İle Açıldığı - Bu Davaya Bakma Görevi Sulh Hukuk Mahkemesine Ait Bulunduğu )"
41Y16.HD25.3.2014E. 2014/5494 K. 2014/3342"TAPU KAYDINDAKİ TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Düzeltme İsteminin Öncelikle Kadastro Müdürlüklerine Yöneltileceği - Düzeltme Kararına Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılmaması Halinde Tapu Sicilinde Düzeltme Yapılacağı )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME KARARLARINA İTİRAZ ( Tapu Kaydındaki Teknik Hataların Düzeltilmesi Kararına Karşı Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Günlük Dava Açma Süresi Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemelerinde Dava Açılacağı )
TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Düzeltme İsteminin Öncelikle Kadastro Müdürlüklerine Yöneltileceği - Kadastro Müdürlüklerinin Düzeltme Kararlarının İnfazından Sonra ya da Düzeltme İsteminin Reddi Halinde Açılacak Davaların Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KARARINA KARŞI SÜRESİ İÇİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Tapu Kaydındaki Teknik Hataların Düzeltilmesi Kararına İtiraz - Davanın 30 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra Açıldığı/Görevsizlik Kararı Verilerek Dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro Müdürlüklerinin Tapu Kaydındaki Teknik Hataların Düzeltilmesi Kararına Karşı Sulh Hukuk Mahkemelerinde Dava Açılacağı - Yasal Süre Geçtikten Sonra ya da Düzeltme Talebinin Reddi Halinde Açılacak Davaların Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği )"
41Y5.HD18.3.2014E. 2013/21861 K. 2014/7496"TAPU KAYDININ HATALI OLUŞUMU NEDENİ İLE UĞRANILAN ZARAR ( Tapu Kayıtlarındaki Yüzölçümün Gerçeğinden Fazla Olduğu - Eksik Bölümün Bedelinin Tazmin Edileceği/Tapu Kaydındaki Hatalarda Devletin Kusursuz Sorumululuğu )
KADASTRO İŞLEMLERİ ( Tapu Kaydının Hatalı Oluşumu Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Devletin Kusursuz Sorumluluğu/Kadastro İşleminden Kaynaklanan Zararın Tazmin Edileceği)
TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDAKİ YÜZÖLÇÜMÜ İLE GERÇEK YÜZÖLÇÜMÜNÜN FARKLI OLMASI ( Devletin Kusursuz Sorumluluğu - Düzeltmeye İlişkin Kararın Kesinleştiği Tespit Edildikten Sonra Esasa Girilmesi Gerektiği )
DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu Kaydının Hatalı Oluşumu Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Devletin Kusursuz Sorumluluğu/Kadastro İşleminden Kaynaklanan Zararın Tazmin Edileceği )"
41Y16.HD24.2.2014E. 2013/14110 K. 2014/1447"KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE RE'SEN YAPILAN DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( 3402 S.K. 41 M. Göre - Davaya Konu Taşınmaz Bölümleri Hakkında Tutanak Düzenlenmediğine Göre Kadastro Mahkemesi'nin Görevinin Başlamayacağı/Görevsizlik Kararı )
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMECEĞİ ( Davaya Konu Taşınmaz Bölümleri Hakkında Tutanak Düzenlenmediğine Göre Kadastro Mahkemesi'nin Görevinin Başlamayacağının Kabulü - 3402 S.K. 41 M. Çerçevesinde İnceleme Yapılması Gereği/Esasa Girileceği )
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI ( Davaya Konu Taşınmaz Bölümleri Hakkında Tutanak Düzenlenmediği - Görevsizlik Kararının Hatalı Olduğunun Kabulü/Esasa Girilmesi Gereği/Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Yapılan Düzeltme İşleminin İptali )"
41Y16.HD13.12.2013E. 2013/12904 K. 2013/12558"TAPU KAYDININ DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kadastro Haritası - Doğru Sonuca Ulaşabilmesi İçin Mahkemece Öncelikle Keşifte Uygulanması Zorunlu Bulunan Denetime Veri Teşkil Edecek Tesis Kadastrosu Haritasının Getirtilmesi Gerektiği )
KADASTRO HARİTASI ( Tapu Kaydının Düzeltme İşleminin İptali İstemi - Varsa Bu Haritada Değişiklik Yapan İfraz Haritaları Mahkeme İlamları ve Eki Olan Haritalar Çekişmeli Taşınmazlara Ait Ölçü Krokisi Çizelgesi ve Ada Raporu İle Hava Fotoğrafları Ortofoto ve Uydu Fotoğrafları Getirtilmesi Gerektiği )
KEŞİF YAPILMASI ( Tapu Kaydının Düzeltme İşleminin İptali İstemi - Mahallinde Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları ve Harita ya da Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisinin Katılımı İle Keşif Yapılmalı Keşif Sırasında Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan İlk Tesis Kadastrosu Sırasında da Zeminde Sabit Sınır ya da Yapılar Bulunup Bulunmadığı Sorularak Varsa Yerleri Teknik Bilirkişiye İşaretlettirilmesi Gerektiği )
TESİS KADASTROSU ( Tapu Kaydının Düzeltme İşleminin İptali İstemi - Tesis Kadastrosundaki Orijinal Ölçü Krokisi İle Tesis Kadastro Paftası Denetlenmemiş Denetime İmkan Vermeyen Soyut İçerikli Yetersiz Fen Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )"
41Y16.HD29.11.2013E. 2013/11650 K. 2013/11591"KADASTRO SIRASINDA YAPILAN İŞLEMLERİN DÜZELTİLMESİ ( Kararının Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Düzeltmenin Kaldırılması Yolunda Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılmazsa Düzeltmenin Kesinleşeceği - Düzeltme Kararı Kesinleşip Tapuya Tescil Edildikten Sonra Açılacak Davalar İle Düzeltme İsteminin Reddine İlişkin Kararlara Karşı Asliye Hukuk Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ ( Kadastro Sırasında Yapılan İşlemlerin - Kararlara Karşı Dava Konusunun Mal Varlığı Hakkına İlişkin Bulunması Nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro Sırasında Yapılan İşlemlerin Düzeltilmesi - Düzeltme Kararının Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Düzeltmenin Kaldırılması Yolunda Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılabileceği/Düzeltme Kararı Kesinleşip Tapuya Tescil Edildikten Sonra Açılacak Davalar İle Düzeltme İsteminin Reddine İlişkin Kararlara Karşı Açılacak Davalarda Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
41Y16.HD5.11.2013E. 2013/9667 K. 2013/10369"KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN TAPU KAYDINDAKİ RE'SEN DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacı Hazinenin Kendisine Ait Taşınmazın Yüzölçümümün Eksildiği İddiası - Teknik Bilirkişi Raporundan Taşınmazın Yüzölçümünde Değişiklik Bulunmadığının Tespiti )
DAVANIN HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİNİN HATALI OLDUĞU ( Teknik Bilirkişi Raporundan Taşınmazın Yüzölçümünde Değişiklik Bulunmadığının Tespit Edildiği - Re'sen Düzeltmenin Tesis Kadastrosu Sırasında Yapılan Hatalı Hesaplama Sonucu Yapıldığı/Davanın Esastan Reddi )
TESİS KADASTROSU SIRASINDA TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜNÜN HATALI HESAPLANDIĞI ( Taşınmaz Yüzölçümünde Bir Değişiklik Bulunmadığı )
DAVANIN ESASTAN REDDİNE KARAR VERİLECEĞİ ( Re'sen Yapılan Düzeltme Nedeniyle Davanın Kadastro Müdürlüğüne Yöneltilmesinde Bir Sakınca Bulunmadığı - Komşu Parseller Lehine Sınır Değişikliği Bulunmadığı/Davanın Komşu Taşınmaz Maliklerine Yöneltilemeyeceği )
KOMŞU TAŞINMAZ MALİKLERİ LEHİNE BİR DÜZELTME BULUNMADIĞI ( Davanın Komşu Taşınmaz Maliklerine Yöneltilmesine Gerek Bulunmadığı - Kadastro Müdürlüğüne Yöneltilen Davanın Esastan Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Kadastro Müdürlüğü Tarafından Re'sen Düzeltme )"
41Y16.HD29.4.2013E. 2013/4323 K. 2013/4586"KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZELTME KARARININ İPTALİ ( İhtilafın Mülkiyete İlişkin Bulunduğu/Taraflar Arasında Aynı Nedene Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Bulunduğu - Davanın Kabulüne ve Yerinde Olmayan Düzeltmeye İlişkin Kararın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
YÜZ ÖLÇÜMÜ HATALARININ DÜZELTİLMESİ ( Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Fenni Hataların Düzeltilebileceği - Düzeltme İşlemiyle Kadastro Tespiti Sırasında Kesinleşen Mülkiyet Durumunun Değiştirilemeyeceği )
KADASTRO TESPİTİ ( Sırasında Kesinleşen Mülkiyet Durumunda Değişiklik Yapıldığı/Taraflar Arasında Aynı Nedene Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Bulunduğu - Davanın Kabulüne ve Yerinde Olmayan Kadastro Müdürlüğünün Düzeltme Kararının İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜLKİYET AKTARIMI ( Kadastro Müdürlüğünce Taşınmazlardaki Yüzölçümü Hatası Yanında Kadastro Sırasında Kesinleşen Mülkiyet Durumunda Değişiklik Yapıldığı - Davanın Kabulüne ve Yerinde Olmayan Düzeltmeye İlişkin Kararın İptali Gereği )"
41Y16.HD4.4.2013E. 2013/2551 K. 2013/3159"KADASTRO TESPİTİNDEKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacıya Ait Taşınmazdaki Yüzölçüm Eksikliğinin Kaynağı ve Lehlerine Düzeltme Yapılan Parsel Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Bulunması Halinde Bu Parsel Malikleri Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜNÜN DÜZELTİLMESİ ( Davacıya Ait Taşınmazdaki Yüzölçüm Eksikliğinin Kaynağı ve Lehlerine Düzeltme Yapılan Parsel Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Olması Halinde Bu Parsel Malikleri Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği/Olmaması Halinde Kadastro Müdürlüğünün Hasım Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Davacıya Ait Taşınmazdaki Yüzölçüm Eksikliğinin Kaynağı ve Lehlerine Düzeltme Yapılan Parsel Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Olması Halinde Bu Parsel Malikleri Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği/Olmaması Halinde Kadastro Müdürlüğünün Hasım Olduğu )
HUSUMET ( Davacıya Ait Taşınmazdaki Yüzölçüm Eksikliğinin Kaynağı ve Lehlerine Düzeltme Yapılan Parsel Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Bulunması Halinde Bu Parsel Malikleri Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği/Bulunmaması Halinde Kadastro Müdürlüğünün Hasım Olduğu )"
41Y16.HD26.3.2013E. 2013/1057 K. 2013/2492"KADASTRO TESPİTİ SIRASINDAKİ HESAP HATALARI ( Düzeltmeye İlişkin Kadastro Komisyon Kararlarının İptali Talebi - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporuna Yanış Anlam Verildiği/Düzeltme Davasının Reddine Karar Verilmesi Gereği/Hesap Hataları )
KADASTRO KOMİSYON KARARI İLE YAPILAN DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Davanın Reddi Gereği - Kadastro Müdürlüğü'nce Yapılan Uygulamanın Usulüne Uygun Olduğu/Bilirkişi Raporunda Belirtildiği - Kadastro Tespiti Sırasında Hesap Hataları )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA YANLIŞ ANLAM VERİLMESİ ( Kadastro Müdürlüğü'nce Yapılan Uygulamanın Usulüne Uygun Olduğunun Raporda Belirtildiği - Davanın Reddine Karar Verileceği/Kadastro Tespiti Sırasında Hesap Hataları Bulunduğu İddiası/Düzeltme )"
41Y16.HD21.3.2013E. 2013/2016 K. 2013/2232"TAPU KAYDINDAKİ YÜZÖLÇÜMÜ HATASININ DÜZELTİLMESİ ( Müracaat Üzerine Kadastro Müdürlüğünün Yaptığı İşlemin İptali İçin Sulh Hukuk Mahkemelerinde Dava Açılma Olanağı Bulunduğu - Doğrudan Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Bu Davanın Dinlenme Olanağının Bulunmadığı )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNİN İPTALİ ( İçin Sulh Hukuk Mahkemelerinde Dava Açılma Olanağı Bulunduğu - Yasadaki İşlem Basamakları Yerine Getirilmeden Doğrudan Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Bu Davanın Dinlenme Olanağının Bulunmadığı )
GÖREV ( Yüzölçümü Hatalarının Düzeltmesinin Resen veya İlgilinin Müracaatı Üzerine Kadastro Müdürlüğünce Yapılabileceği - Müdürlüğünün İşleminin İptali İçin Sulh Hukuk Mahkemelerinde Dava Açılma Olanağı Bulunduğu/Doğrudan Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Bu Davanın Dinlenme Olanağının Bulunmadığı )"
41Y16.HD11.2.2013E. 2013/1039 K. 2013/746"DÜZELTME İSTEMİ ( Kesinleşen İşleme Karşı ya da Düzeltme Talebinin Reddine Karşı Dava Açılmasını Engelleyen Bir Düzenleme Bulunmadığı - İdari İşlem Basamakları Tüketildikten Sonra Genel Mahkemelerde de Dava Açma Olanağının Bulunduğu )
GÖREV ( Taşınmazların Sınırlarının 3402 S.K'un 41. Md. Gereğince Düzeltme İstemi - Kesinleşen İşleme Karşı ya da Düzeltme Talebinin Reddine Karşı Dava Açılmasını Engelleyen Bir Düzenleme Bulunmadığı/İdari İşlem Basamakları Tüketildikten Sonra Genel Mahkemelerde de Dava Açma Olanağının Bulunduğu )
DÜZELTME İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇILMASI ( Tebliğden İtibaren 30 Günlük Sürede Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılabileceği ve Dava Açılmadığında Yapılan Düzeltme İşleminin Kesinleşeceği Belirtilmiş İse de Kesinleşen İşleme Karşı ya da Düzeltme Talebinin Reddine Karşı Dava Açılmasını Engelleyen Bir Düzenleme Bulunmadığı )"
41Y16.HD4.2.2013E. 2013/794 K. 2013/569"TAPU KAYDINDA YÜZÖLÇÜMÜ MİKTARININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( 3402 Md.41 Uyarınca Önce Kadastro Müdürlüğüne Başvurulması Gerekirken İşlem Yapılması İçin Mahkemeye Başvurulduğu - Davanın Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gerektiği )
KADASTRO TESPİTİ SIRASINDA VEYA SONRADAN YAPILAN İŞLEMDE HATA ( Ölçü Tersimat Hesaplamadan Doğan Fenni veya Yüzölçümü Hatası Varsa Bunun Düzeltilmesinin Re'sen veya İlgilinin Müracaatı Üzerine Kadastro Müdürlüğünce Yapılabileceği - Müdürlüğün İşleminin İptali İçin Dava Açılabileceği )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULMADAN DAVA AÇILMASI ( Tapu Kaydında Yüzölçümü Miktarının Düzeltilmesi İstemi - Kadastro Müdürlüğüne Başvuru Yapılmadan Mahkemeye Başvurulamayacağından Açılan Davanın Dinlenme Olanağı Olmadığı )"
41Y14.HD20.6.2012E. 2012/8306 K. 2012/8745"DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEĞİ (Mükerrer Kadastronun Söz Konusu Olduğu Hallerde Artık Kadastro Kanununun 41. Maddesine Göre Değil de 22. Md.ye Göre İşlem Yapılması Gerektiği)
HUSUMET (Düzeltme İşleminin İptali İsteği - Mükerrer Kadastronun Söz Konusu Olduğu Hallerde Artık Kadastro Kanununun 41. Md.sine Göre Değil de 22. Md.ye Göre İşlem Yapılması Gerektiği)
MÜKERRER KADASTRO (Söz Konusu Olduğu Hallerde Artık Kadastro Kanununun 41. Md.sine Göre Değil de 22. Md.ye Göre İşlem Yapılması Gerektiği - Düzeltme İşleminin İptali İsteği)"
41Y14.HD20.6.2012E. 2012/8062 K. 2012/8730"KADASTRO DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kadastro Müdürlüğünce Yapılan İşlemin Davacıya Tebliğinden İtibaren 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçerisinde Düzeltme İşleminin İptali Davası Açılması Gerektiği - Davacının 30 Günlük Süreyi Geçirmiş Olduğu )
OTUZ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Eldeki Davada Hak Düşürücü Süre Geçirildiğinden Davanın Reddedileceği - Kadastro Düzeltme İşleminin İptali Davası/30 Günlük Hak Düşürücü Süre/Taşınmazının Yüzölçümünün Azaldığı ve Hatalı İşlem Yapıldığı İddiası )
HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇİRİLMESİ ( Davanın Reddi Gereği - Kadastro Müdürlüğünce Yapılan İşlemin Davacıya Tebliğinden İtibaren 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçerisinde Düzeltme İşleminin İptali Davası Açılması Gerektiği/30 Günlük Süre )"
41Y14.HD23.6.2011E. 2011/6768 K. 2011/8254"TAPU KAYDINDA YÜZÖLÇÜM MİKTARININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Hesap Hatasının 41. Md. Göre Düzeltileceği - Yasada Öngörülen İşlem Basamakları Yerine Getirilmeden Doğrudan Açılan Davanın İdari Makamın Görevine Giren Bir İş Kendisine Arz Olunduğundan Davanın Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gerektiği )
HESAP HATASI ( Tapu Kaydında Yüzölçüm Miktarının Düzeltilmesi İstemi/41. Md. Göre Düzeltileceği - Yasada Öngörülen İşlem Basamakları Yerine Getirilmeden Doğrudan Açılan Davanın İdari Makamın Görevine Giren Bir İş Kendisine Arz Olunduğundan Davanın Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gerektiği )
İDARİ MERCİİN GÖREVİNE GİREN İŞ ( Tapu Kaydında Yüzölçüm Miktarının Düzeltilmesi İstemi - Yasada Öngörülen İşlem Basamakları Yerine Getirilmeden Doğrudan Açılan Davanın İdari Makamın Görevine Giren Bir İş Kendisine Arz Olunduğundan Davanın Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gerektiği )"
41YHGK6.4.2011E. 2010/1-700 K. 2011/65"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM TALEBİ ( Davalılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu/Hepsinin Birlikte Tek Bir Harç Yatırarak Hükmü Temyiz Etmesinin Mümkün Olduğu - Davalıya Varsa Tersimat Hatasını Düzeltmesi İçin Olanak Tanınacağı )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Davalılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - Hepsinin Birlikte Tek Bir Harç Yatırarak Hükmü Temyiz Etmesinin Mümkün Olduğu )
TEMYİZ HARCI ( El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebi - Davalılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu/Hepsinin Birlikte Tek Bir Harç Yatırarak Hükmü Temyiz Etmesinin Mümkün Olduğu )
TERSİMAT HATASI ( El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebi - Davalıya Varsa Tersimat Hatasını Düzeltmesi İçin Olanak Tanınacağı )"
41Y16.HD10.3.2011E. 2010/4951 K. 2011/1151"KADASTRO TESPİT TUTANAĞINDA YAZILI TAŞINMAZ ( Kadastro Davalarında Dava Şartları Yönünden Genel Usul Hükümleri Uygulanacağı - Bir Kadastro Davasının Varlığından Söz Edilebilmesi İçin Davada Hasmın Belli Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
DAVA ŞARTLARI ( Kadastro Tespit Tutanağında Yazılı Taşınmaz - Kadastro Davalarında Dava Şartları Yönünden Genel Usul Hükümlerinin Uygulanacağı/Bir Kadastro Davasının Varlığından Söz Edilebilmesi İçin Davada Hasmın Belli Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
KADASTRO DAVASI ( Varlığından Söz Edilebilmesi İçin Davada Hasmın Belli Edilmesinin Zorunlu Olduğu )"
41Y8.HD3.3.2011E. 2010/3612 K. 2011/1146"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastrodan Önceki Kazanmayı Sağlayan Zilyetliğe Dayalı Mülkiyetin Aktarılmasına İlişkin - Sorun Ortak Sınırın Belirlenmesi Olup 3402 S.K. Md. 14/1 Uyarınca Olayın Yerel Bilirkişi ve Tanık Dahil Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Kadastrodan Önceki Zilyetliğe Dayalı Mülkiyetin Aktarılmasına İlişkin Tapu İptali ve Tescil Davası - Sorunun Ortak Sınırın Belirlenmesi Olduğu/İki Tarafı İlgilendiren Aynı Hakka İlişkin Uyuşmazlıklarda 3402 S.K. Md. 41'in Uygulanamayacağı )
ORTAK SINIRIN BELİRLENMESİ ( Kadastrodan Önceki Zilyetliğe Dayalı Mülkiyetin Aktarılmasına İlişkin Tapu İptali ve Tescil Davası - Olayın Yerel Bilirkişi ve Tanık Dahil Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )"
41Y20.HD1.11.2010E. 2010/10146 K. 2010/13425"DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kesinleşen Orman Sınırları Değiştirilemeyeceği - Bu Nedenle Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları İçerisinde Kalmış Bir Yer Düzeltme Yapıldığından Söz Edilerek Orman Kadastro Sınırları Dışına Çıkarılamayacağı )
KESİNLEŞEN ORMAN SINIRLARININ DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ ( Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları İçerisinde Kalmış Bir Yer Düzeltme Yapıldığından Söz Edilerek Orman Kadastro Sınırları Dışına Çıkarılamayacağı )
ORMAN KADASTROSU ( Değiştirilemeyeceği - Bu Nedenle Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları İçerisinde Kalmış Bir Yer Düzeltme Yapıldığından Söz Edilerek Orman Kadastro Sınırları Dışına Çıkarılamayacağı )"
41Y14.HD17.6.2010E. 2010/6595 K. 2010/7218"TERSİMAT HATASI VE YÜZÖLÇÜMÜ MİKTARININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Kadastro Müdürlüğüne Başvurulmadan Doğrudan Dava Açılamayacağı - Davanın Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gerektiği )
ÖLÇÜ TERSİMAT VE HESAP HATALARI ( Kadastro Müdürlüğüne Başvurulmadan Doğrudan Dava Açılamayacağı )
GÖREV ( Tersimat Hatası ve Yüzölçümü Miktarının Düzeltilmesi İstemi - Kadastro Müdürlüğüne Başvurulmadan Doğrudan Dava Açılamayacağı/Davanın Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gerektiği )"
41Y8.HD25.5.2010E. 2010/1245 K. 2010/2745"TERSİMAT HATASININ DÜZELTİLMESİ VE TESCİL İSTEMİ (Yasal Dayanağı Olmayan Değişikliklerin Hukuki Geçerliliği Bulunmadığı - Tapu Sicil Müdürlüğünden Sözkonusu Değişikliğe İlişkin Bilgi ve Belgenin Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği)
YASAL DAYANAĞI OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLER (Hukuki Geçerliliği Bulunmadığı - Tapu Sicil Müdürlüğünden Sözkonusu Değişikliğe İlişkin Bilgi ve Belgenin Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği/Tersimat Hatasının Düzeltilmesi ve Tescil İstemi)
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE (Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği - Tersimat Hatasının Düzeltilmesi ve Tescil İstemi)"
41Y14.HD28.1.2010E. 2009/14214 K. 2010/732"DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Olayın Yeterince Açıklığa Kavuşturulabilmesi İçin Mahkemece Taşınmaz Başında Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Keşif Yapılması Gerektiği)
TERSİMAT HATASI (Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü Sınırlandırma Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelik Hükümleri de Gözetilmek Suretiyle Denetime Elverişli Rapor Almak Gerektiği)
DÜZELTME YAPILMASI (Kadastro Müdürlüğünce Parsellerin Kadastro Tespiti Sırasında Poligon Noktalarının Hatalı Tersim Edildiği Gerekçesiyle - Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelik Hükümleri de Gözetilmek Suretiyle Denetime Elverişli Rapor Almak Gerektiği)"
41Y14.HD5.11.2009E. 2009/9224 K. 2009/12228"DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Lehine Düzeltme Yapılan Parsel Malikinin Yargılama Aşamasında Davaya Dahil Edildiği - İstisnalar Dışında Davaya Dahil Edilen Kişinin Davanın Gerçek Hasmı Olamayacağı/Aleyhine Hüküm Kurulamayacağı )
HUSUMET ( Kadastroda Düzeltme İşleminin İptaline İlişkin Davalarda Kanuni Hasmın Lehlerine Düzeltme Yapılan Taşınmaz Malik veya Malikleri Olduğu - Kadastro Müdürlüklerine Husumet Düşmeyeceği )
DAVAYA DAHİL EDİLME ( Düzeltme İşleminin İptali İstemi - İstisnalar Dışında Davaya Dahil Edilen Kişinin Davanın Gerçek Hasmı Olamayacağı/Davaya Dahil Edilen Kişi Aleyhine Hüküm Kurulamayacağı )
KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ ( Kadastroda Düzeltme İşleminin İptaline İlişkin Davalarda Husumet Düşmeyeceği - Açılan Davanın Pasif Dava Ehliyeti Yokluğu Nedeniyle Reddi Gereği )"
41Y1.HD8.4.2009E. 2009/3406 K. 2009/4259"KADASTRO İŞLEMLERİNDEKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Elatmanın Önlenmesi - Taşınmazların Tersimat Hatası Giderildikten Sonraki Geometrik Durumları ve Buna İlişkin Haritalarının Yerine Uygulanarak Elatıldığı İddia Edilen Yerin Hangi Tarafın Kaydı Kapsamında Kaldığının Saptanmak Suretiyle Çekişmenin Giderilmesi Gerekeceği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşınmazların Tersimat Hatası Giderildikten Sonraki Geometrik Durumları ve Buna İlişkin Haritalarının Yerine Uygulanarak Elatıldığı İddia Edilen Yerin Hangi Tarafın Kaydı Kapsamında Kaldığının Saptanması Gerektiği )
TERSİMAT HATASI ( Giderildikten Sonraki Geometrik Durumları ve Buna İlişkin Haritalarının Yerine Uygulanarak Elatıldığı İddia Edilen Yerin Hangi Tarafın Kaydı Kapsamında Kaldığının Saptanması Gerektiği )"
41Y14.HD5.3.2009E. 2009/213 K. 2009/2765"TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜNDEKİ FARKLILIĞIN GİDERİLMESİ ( Kadastro Müdürlüğüne Başvurulmamış Doğrudan Mahkemede Dava Açıldığı - Yasada Öngörülen İşlem Basamakları Yerine Getirilmeden Doğrudan Açılan Davanın Dinlenme Olanağının Olmadığı )
KADASTRO İŞLEMLERİNDEKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Yasada Öngörülen İşlem Basamakları Yerine Getirilmeden Doğrudan Açılan Davanın Dinlenme Olanağının Olmadığı )
YASADA BELİRTİLEN İŞLEM BASAMAKLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Doğrudan Açılan Davanın Dinlenme Olanağının Olmadığı - İdari Makamın Görevine Giren Bir İş Kendisine Arz Olunduğundan Davanın Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gerektiği )
GÖREV ( Kadastro İşlemlerindeki Hataların Düzeltilmesi - Doğrudan Açılan Davanın Dinlenme Olanağının Olmadığı/İdari Makamın Görevine Giren Bir İş Kendisine Arz Olunduğundan Davanın Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gerektiği )"
41Y1.HD18.2.2009E. 2009/462 K. 2009/1953"TERSİMAT HATALARININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Resen Kadastro Müdürlüğünce Düzeltilmesi Gerektiği )
TECAVÜZLÜ PARSEL ( Tersimat Hatalarının Düzeltilmesi İstemi - Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Resen Kadastro Müdürlüğünce Düzeltilmesi Gerektiği )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZELTİLMESİ GEREKEN TERSİMAT HATASI ( Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü Sınırlandırma Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar )"
41Y14.HD20.11.2008E. 2008/11915 K. 2008/14326"GÖREVSİZ ADLİ YARGI YERİ ( Taşınmazın Gerçek Yüzölçümü Arasındaki Farklılığın Giderilmesi - Yasada Öngörülen İşlem Basamakları Yerine Getirilmeden Doğrudan Açılan Davanın Dinlenme Olanağının Olmadığı )
TAŞINMAZIN GERÇEK YÜZÖLÇÜMÜNÜN TESPİTİ ( Yasada Öngörülen İşlem Basamakları Yerine Getirilmeden Doğrudan Açılan Davanın Dinlenme Olanağının Olmadığı )
KADASTRO İŞLEMLERİNDEKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Yasada Öngörülen İşlem Basamakları Yerine Getirilmeden Doğrudan Açılan Davanın Dinlenme Olanağının Olmadığı )
GÖREV ( Taşınmazın Gerçek Yüzölçümü Arasındaki Farklılığın Giderilmesi - Yasada Öngörülen İşlem Basamakları Yerine Getirilmeden Doğrudan Açılan Davanın Dinlenme Olanağının Olmadığı )"
41Y14.HD15.10.2008E. 2008/10050 K. 2008/11706"TERSİMAT HATASININ DÜZELTİLMESİ ( Resen veya İlgilinin Müracaatı Üzerine Kadastro Müdürlüğünce Yapılabileceği )
GÖREVSİZ ADLİ YARGI YERİ ( Tersimat Hatasının Düzeltilmesi İstemi - İdari Makamın Görevine Giren Bir İş Kendisine Arz Olunduğundan Davanın Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gereği )
KADASTRO İŞLEMLERİNDEKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Tersimat Hatasının Düzeltilmesi İstemi - İdari Makamın Görevine Giren Bir İş Kendisine Arz Olunduğundan Davanın Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gereği )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Bu İşlemin İptali İçin de Sulh Mahkemelerinde Dava Açılma Olanağının Olduğu )
İDARİ MAKAMIN GÖREVİNE GİREN İŞ ( Tersimat Hatasının Düzeltilmesi İstemi - Davanın Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gereği )"
41Y14.HD28.2.2008E. 2008/513 K. 2008/2425"DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmazlarında Tersimat Hatasının Bulunduğu Gerekçesiyle - Düzeltme İşleminin 41. Madde Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması İçin Taşınmazların Fiili Kullanım Durumları Orjinal Ölçü Değerleri ve İşlemin Dayanağı Belgeler Zeminde Uygulanması Gereği )
TAŞINMAZLARDA TERSİMAT HATASININ BULUNDUĞU İDDİASI ( Düzeltme İşleminin 41. Madde Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması İçin Taşınmazların Fiili Kullanım Durumları Orjinal Ölçü Değerleri ve İşlemin Dayanağı Belgeler Zeminde Uygulanması Gereği )
FİİLİ KULLANIM DURUMU ( Düzeltme İşleminin İptali İstemi/Taşınmazlarında Tersimat Hatasının Bulunduğu Gerekçesiyle - Düzeltme İşleminin 41. Madde Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması İçin Taşınmazların Fiili Kullanım Durumları Orjinal Ölçü Değerleri ve İşlemin Dayanağı Belgeler Zeminde Uygulanması Gereği )"
41Y14.HD14.2.2008E. 2008/332 K. 2008/1643"TAPUDA YÜZÖLÇÜMÜN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Çapa Bağlanmış Taşınmaz Malların Yüzölçümü Çap Kaydının Uygulanması İle Belirleneceği )
ÇAPA BAĞLANMIŞ TAŞINMAZ MALLARIN YÜZÖLÇÜMÜ ( Çap Kaydının Uygulanması İle Belirleneceği )
ÖLÇÜ TERSİMAT VE HESAPLAMALARDAN DOĞAN FENNİ HATALAR ( Kaynaklanan Yüzölçümü Hatası Varsa Bunun Düzeltmesi İlgilinin Müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce Resen Yapılacağı - Bu Düzeltme Sonucu Açılacak Davaların Sulh Mahkemelerinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ölçü Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Fenni Hatalardan ( Kaynaklanan Yüzölçümü Hatası Varsa Bunun Düzeltmesi İlgilinin Müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce Resen Yapılacağı - Bu Düzeltme Sonucu Açılacak Davaların Sulh Mahkemelerinde Görüleceği )
İDARİ MERCİLERE BAŞVURAMAMA ( Hazine Adına Hali Arazi Olarak Tescil Edilen Yerde Zilyetlik İddiasında Bulunduğu Saptandığı ve Davacı Tarafından Sınırlandırma Hatasının Bulunduğu da İleri Sürülmediğine Göre İdari Mercilere Başvurarak Kayıt Miktarını Düzelttirmesi Olanağı Olmadığı )
KAYIT MİKTARININ DÜZELTTİRİLMESİ ( Hazine Adına Hali Arazi Olarak Tescil Edilen Yerde Zilyetlik İddiasında Bulunduğu Saptandığı ve Davacı Tarafından Sınırlandırma Hatasının Bulunduğu da İleri Sürülmediğine Göre İdari Mercilere Başvurarak Düzelttirilemeyeceği )"
41Y14.HD24.1.2008E. 2007/15359 K. 2008/322"TAPUDA YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ ( Düzeltme Kadastro Yasasının 41. Maddesinde Gösterilen Prosedüre Göre Yapılması Gerektiği )
YARGI YOLU ( İdari Makamın Görevine Giren Bir İş Kendisine Arz Olunduğundan Davanın Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gerektiği - Tapuda Yüzölçümü Düzeltilmesi İstemi )
FENNİ HATA ( Davacı Taşınmazının Kadastroca Çapa Bağlanırken Yapılan Fenni Hata Nedeniyle Yüzölçümü Miktarının Hatalı Olduğu Düzeltme İsteğinin Bundan Kaynaklandığı İleri Sürüldüğüne Göre Kaydın Yüzölçümünün Düzeltilmesi Gerektiği )"
41Y14.HD26.6.2007E. 2007/5964 K. 2007/8324"HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Kadastro Müdürlüğünün Sınırlandırma Hatası Nedenine Dayalı Yaptığı Düzeltme İşleminin İlgili Yönetmelik Hükümleri Gözetilerek Yapılıp Yapılmadığı Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Saptanması Gerektiği )
DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Düzeltme İşleminin İlgili Yönetmelik Hükümleri Gözetilerek Yapılıp Yapılmadığı Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Saptanması Gerektiği )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRMA HATASI ( Nedenine Dayalı Yaptığı Düzeltme İşleminin İlgili Yönetmelik Hükümleri Gözetilerek Yapılıp Yapılmadığı Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Saptanması Gerektiği )"
41Y14.HD9.3.2007E. 2007/1882 K. 2007/2474"TAPU KAYDI YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİMİ İSTEMİ ( Çapa Bağlanmış Taşınmaz Malların Kapsamını 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 20 ve 719. Maddeleri Uyarınca Çap Belirleyeceğinden Taşınmazın Çapı Arz Üzerinde Nereyi Kapsıyor İse Kaydın Miktarı O Bölümle Sınırlı Olduğu )
ÇAPA BAĞLANMIŞ TAŞINMAZ MALLAR ( Kapsamını 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 20 ve 719. Maddeleri Uyarınca Çap Belirleyeceğinden Taşınmazın Çapı Arz Üzerinde Nereyi Kapsıyor İse Kaydın Miktarı O Bölümle Sınırlı Olduğu )
TAŞINMAZLARDAKİ ZEMİN VE ÇAP DURUMU ( Yekdeğerine Çakışmadığından Bu Davanın Yüzölçüm Düzeltilmesi Davası Olarak Değerlendirilip Sonuçlandırılması Mümkün Olmadığı )"
41Y14.HD27.2.2007E. 2007/571 K. 2007/1854"TERSİMAT HATASI ( Düzeltilmesi Kadastro Müdürlüğünün Yetkisi Dahilinde Olduğu )
DÜZELTME İSTEMİ ( Davacı Aleyhine Düzeltme Yapılan Kişi Olmadığından Doğrudan Mahkemeye Başvurarak Kadastro Müdürlüğünün Görevinde Olan Bir İşin Mahkemede Görülmesini İsteyemeyeceği )"
41Y14.HD23.1.2007E. 2006/15030 K. 2007/453"NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ ( Kayıttaki İsmin Düzeltilmesi - Kimlik Bilgileri Düzeltilirken Taşınmaz Malikinin Değişmemesi Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması Gerektiğinden Kayıt Maliki İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğunun Tespiti Zorunlu Olduğu )
TAPUDA İSİM DÜZELTİLMESİ ( Kimlik Bilgileri Düzeltilirken Taşınmaz Malikinin Değişmemesi Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması Gerektiğinden Kayıt Maliki İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğunun Tespitinin Zorunlu Olduğu )
TESPİT DAVASI ( Tapuda İsim Düzeltilmesi Davası - Dinlenebilmesi İçin Diğer Genel Dava Şartları Dışında Özellikle Davacıların Bu Hukuki Münasebetin Mevcut Olup Olmadığının Hemen Tespitini Talep Etmekte Hukuki Bir Yararlarının Bulunmadığı )
HUKUKİ YARAR ŞARTI ( Davacı İstemini Tespit Hükmü Verilmesi Şeklinde Sınırlandırdığına Göre Tapu Sicil Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın Hukuki Yarar Yokluğundan Hazine ve Nüfus Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın İse Pasif Dava Ehliyeti Bulunmadığı Gerekçesi İle Reddi Gerektiği )"
41Y14.HD23.1.2007E. 2006/14318 K. 2007/417"DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kadastro Müdürlüğünce Resen Yapılmadığı Halde Kadastro Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın Pasif Dava Ehliyetinin Bulunmadığı Noktasından Reddi Gerektiği )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ( Düzeltme İşlemi Kadastro Müdürlüğünce Resen Yapılmadığı Halde Kadastro Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın Pasif Dava Ehliyetinin Bulunmadığı Noktasından Reddi Gerektiği )
PASİF DAVA EHLİYETİ ( Düzeltme İşleminin İptali - Kadastro Müdürlüğünce Resen Yapılmadığı Halde Kadastro Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın Reddi Gerektiği )"
41Y14.HD23.1.2007E. 2006/13844 K. 2007/423"TERSİMAT HATASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davayı Ancak Kadastro Müdürlüğünce Düzeltme Yapılırsa Aleyhine Düzeltme Yapılan Kişiler İşlemin Kendilerine Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Sulh Hukuk Mahkemesine Dava Açarak Düzeltme İşleminin İptalini İsteyebileceği )
DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davayı Ancak Kadastro Müdürlüğünce Düzeltme Yapılırsa Aleyhine Düzeltme Yapılan Kişiler İşlemin Kendilerine Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Sulh Hukuk Mahkemesine Dava Açarak İsteyebileceği - Tersimat Hatasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZELTME YAPILMASI HALİNDE ( Aleyhine Düzeltme Yapılan Kişiler İşlemin Kendilerine Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Sulh Hukuk Mahkemesine Dava Açarak Düzeltme İşleminin İptalini İsteyebileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tersimat Hatasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil - 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanma Olanağının Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tersimat Hatasına Dayalı - Davayı Ancak Kadastro Müdürlüğünce Düzeltme Yapılırsa Aleyhine Düzeltme Yapılan Kişiler İşlemin Kendilerine Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Sulh Hukuk Mahkemesine Dava Açarak Düzeltme İşleminin İptalini İsteyebileceği )"
41Y14.HD7.12.2006E. 2006/12141 K. 2006/14204"KADASTRO TESPİTLERİ SIRASINDA YAPILAN TERSİMAT HATALIRININ DÜZELTİLMESİ ( Geometrik Durumları Kesinleşmiş Taşınmazlarda Yapılan Tersimat Hatalarının Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Düzeltileceği - İdari Makamın Görevine Giren Tersimat Hatasının Düzeltilmesi Görevinin Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gereği )
TERSİMAT HATALARININ DÜZELTİLMESİNİN KALDIRILMASI ( Kadastro Müdürlüğünce Tersimat Hatalarının Düzeltilmesi Kararlarına Karşı Kararın Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılabileceği - Düzeltmeye Karşı Otuz Gün İçinde Dava Açılmaması Halinde Düzeltmenin Kesinleşeceği )
DAVANIN YARGI YERİ NEDENİYLE REDDİ ( Kadastro Tersimat Hatalarının Düzeltilmesi Görevinin Kadastro Müdürlüklerine Ait Olduğu - Kadastro Hatasının Düzeltilmesi İçin Kadastro Müdürlüğüne Müracaat Yerine Açılan Davanın Yargı Yeri Nedeniyle Reddi Gereği )"
41Y14.HD23.11.2006E. 2006/11151 K. 2006/13777"TAPU KAYDINDA YÜZÖLÇÜMÜ MİKTARININ DÜZELTİLMESİ ( Taşınmazın Gerçek Yüzölçümünün Tapu Sicilindeki Yüzölçümü ile Örtüşmemesi Sınırdaki Taşınmazlarla Çekişme Bulunması Halinde Mümkün Olduğu - Yüzölçümdeki Farklılık Kadastroca Çapı Oluşturulan Taşınmazdaki Fenni Hatadan Kaynaklandığından Dava Konusu Edilmeyeceği )
YÜZÖLÇÜMÜNDEKİ FARKLILIĞIN FENNİ HATADAN KAYNAKLANMASI ( Çapa Bağlanmış Taşınmazların Yüzölçümünün Çap Kaydının Uygulanması ile Belirleneceği - Kadastrodaki Fenni Hatadan Kaynaklanan Farklılığın İlgilinin Müracaatı Üzerine Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Düzeltilmesi Gereği )
KADASTO SIRASINDA OLUŞAN FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( İlgilinin Müracaatı Üzerine Kadastro Müdürlüğünce Yapılacağı - Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak Düzeltmelere Karşı Sulh Mahkemesinde Dava Açılabileceği )"
41Y14.HD2.10.2006E. 2006/8346 K. 2006/10296"TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜNÜN MİKTAR ARTIRIMI ( Dava Tapu Kaydına Dayalı Mülkiyet Aktarım Davası Niteliğinde Olduğundan Nitelendirilme Bu Şekilde Yapılması Gereği )
MÜLKİYET AKTARIMI DAVASI ( Taşınmaz Gerçek Yüzölçümünün Miktar Artırımı İstemi - Dava Tapu Kaydına Dayalı Mülkiyet Aktarım Davası Niteliğinde Olduğundan Nitelendirilme Bu Şekilde Yapılması Gereği )"
41Y14.HD28.9.2006E. 2006/7397 K. 2006/9907"KADASTRO DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Düzeltmenin Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Sulh Hukuk Mahkemesinde Açılması Gereği )
KADASTRO HATALARI ( Kadastroları Kesinleşmiş Taşınmazlarda Vasıf ve Mülkiyet Değişikliği Dışındaki Ölçü Tersimat ve Hesaplama Hataları - Kadastro Müdürlüğünün Yetkisi Dahilinde Yapılacak Düzeltmelere Karşı Otuz Gün İçinde Sulh Hukuk Mahkemesinde İptal Davası Açılabileceği )"
41Y14.HD20.7.2006E. 2006/5899 K. 2006/8990"TAPU KAYDINDA YÜZÖLÇÜMÜN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Açılan Davanın Mülkiyet Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Olduğu Kabul Edilerek Şayet Davacıların Dilekçelerinde İleri Sürdükleri Vakıalarda Bir Açıklık Yoksa Taleplerini ve Nedenlerini Davacılara Daha Ziyade Açıklattırmak Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mülkiyet Hakkına Dayalı - Şayet Davacıların Dilekçelerinde İleri Sürdükleri Vakıalarda Bir Açıklık Yoksa Taleplerini ve Nedenlerini Davacılara Daha Ziyade Açıklattırmak Gerektiği )
MÜLKİYET HAKKINA DAYALI DAVA ( Tapu İptali ve Tescil - Davacıların Kroki Kapsamında Kaldığını İddia Ettikleri Parsel Malikleri Hakkında Dava Açmalarını Sağlamak ve Bu Davaları Birleştirmek Onların da Savunmaları Sorularak Yöntemince Delil Toplamak Gerektiği )"
41Y14.HD19.6.2006E. 2006/5759 K. 2006/6999"KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE RE'SEN YAPILAN DÜZELTMENİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Yapılan Düzeltmenin Kaldırılması İçin Öncelikle Kadastro Müdürlüğüne Başvurulacağına Dair Bir Kayıt Olmadığı - Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığını Tesbit Etmek Gerektiği )
DÜZELTMENİN KALDIRILMASI ( Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Yapılan - Kadastro Müdürlüğüne Başvurulacağına Dair Bir Kayıt Olmadığı/Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığını Tesbit Etmek Gerektiği )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU ( Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Yapılan Düzeltmenin Kaldırılması İstemi - Yapılan Düzeltmenin Kaldırılması İçin Öncelikle Kadastro Müdürlüğüne Başvurulacağına Dair Bir Kayıt Olmadığı )"
41Y14.HD25.5.2006E. 2006/4601 K. 2006/5942"DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( 3402 Sayılı Yasada Bu Gibi Davalarda İzlenecek Yolun Ne Olduğunun Ayrıntılı Olarak Gösterilmiş Olması ve Davanın Sulh Mahkemesinde Açılması Gerektiğinin Hükme Bağlanmış Olması )
GÖREV ( 3402 Sayılı Yasada Düzeltme İşleminin İptali Davasının Açıkça Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görüleceğini Hükme Bağlamış Olduğundan Kamu Düzenine İlişkin Olan Görev Hususunun Re'sen Gözönünde Bulundurulmasının Gerekmesi )"
41Y14.HD29.3.2006E. 2006/2976 K. 2006/3671"TAPUDA YÜZÖLÇÜMÜN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Tebliğ Tarihinden Başlayan 30 Gün İçerisinde Düzeltmenin Kaldırılması Yönünde Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılmadığı Sürece Yapılan Düzeltmenin Kesinleşeceği )
DÜZELTMENİN KALDIRILMASI ( Tapuda Yüzölçümün Düzeltilmesi İstemi - Tebliğ Tarihinden Başlayan 30 Gün İçerisinde Düzeltmenin Kaldırılması Yönünde Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılmadığı Sürece Yapılan Düzeltmenin Kesinleşeceği )
GÖREV ( Tapuda Yüzölçümün Düzeltilmesi İstemi - Tebliğ Tarihinden Başlayan 30 Gün İçerisinde Düzeltmenin Kaldırılması Yönünde Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılmadığı Sürece Yapılan Düzeltmenin Kesinleşeceği )"
41Y14.HD14.3.2006E. 2006/1377 K. 2006/2920"TAPU KAYDINDAKİ YÜZÖLÇÜM MİKTARININ DÜZELTMESİ ( Tapu Sicil Müdürlüğüne Husumet Yöneltilemeyeceğinden Davalı Tapu Sicil Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın Husumet Noktasından Reddi Gerektiği )
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ( Tapu Kaydındaki Yüzölçüm Miktarının Düzeltmesi - Tapu Sicil Müdürlüğüne Husumet Yöneltilemeyeceğinden Davalı Tapu Sicil Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın Husumet Noktasından Reddi Gerektiği )
HUSUMET ( Tapu Kaydındaki Yüzölçüm Miktarının Düzeltmesi - Tapu Sicil Müdürlüğüne Husumet Yöneltilemeyeceği )
YÜZÖLÇÜM MİKTARININ DÜZELTMESİ ( Tapu Sicil Müdürlüğüne Husumet Yöneltilemeyeceğinden Davalı Tapu Sicil Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın Husumet Noktasından Reddi Gerektiği )"
41Y14.HD22.2.2006E. 2006/37 K. 2006/1916"TERSİMAT HATASININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Düzeltme Taşınmaz Malikleri İle Diğer Hak Sahiplerine Tebliğ Olunacağı - Tebliğ Tarihinden Başlayan Otuz Gün İçinde Düzeltmenin Kaldırılması Yolunda Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılmadığı Takdirde Yapılan Düzeltmenin Kesinleşeceği )
DÜZELTMENİN TEBLİĞİ ( Taşınmaz Malikleri İle Diğer Hak Sahiplerine Tebliğ Olunacağı - Tebliğ Tarihinden Başlayan Otuz Gün İçinde Düzeltmenin Kaldırılması Yolunda Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılmadığı Takdirde Yapılan Düzeltmenin Kesinleşeceği )
DÜZELTMENİN KESİNLEŞMESİ ( Düzeltmenin Tebliği Tarihinden Başlayan Otuz Gün İçinde Düzeltmenin Kaldırılması Yolunda Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılmadığı Takdirde Yapılan Düzeltmenin Kesinleşeceği )
HUSUMET ( Tersimat Hatasının Düzeltilmesi İstemi - Bu Tür Davalar Kadastro Müdürlüğünce Anılan Maddeye Göre Yapılan Düzeltme İşlemlerine Karşı İşlemin İptali İsteği İle Açılabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tersimat Hatasının Düzeltilmesi İstemi - Kadastro Müdürlüğünce Yapılmış Bir Düzeltme İşlemi Bulunmadığına Göre Davanın Tapu İptali ve Tescil İsteğine Yönelik Olduğu )"
41YHGK16.11.2005E. 2005/14-639 K. 2005/629"TAPULAMA İŞLEMİNDEN SONRA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NCE RE'SEN YAPILAN DÜZELTME İŞLEMİ ( Komşu Parsel Maliklerine Düzeltme Kararı Tebliğ Edilip Davaya Katılma Olanağı Tanınmadan Hazinenin Açtığı Davada Hüküm Kurulamayacağı )
DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kadastro İşleminin Re'sen Düzeltilmesine İlişkin İşlem Tüm Komşu Parsel Maliklerine Tebliğ Edilip Davaya Katılmaları Olanağı Tanınmadan Hazinenin Açtığı Davada Hüküm Kurulamayacağı )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNÜN RE'SEN DÜZELTME İŞLEMİ ( Komşu Parsel Maliklerine Düzeltme Kararı Tebliğ Edilip Davaya Katılmaları Olanağı Tanınmadan Hazinenin Açtığı Davada Hüküm Kurulamayacağı )"
41Y14.HD29.9.2005E. 2005/4993 K. 2005/8487"TAPU İPTAL VE TESCİL ( Kadastro Çalışmaları Sırasında Zemindeki Mülkiyet Sınırlarını Oluşturan Ölçü Değerleri Paftaya Doğru Olarak Aktarıldığı - Değilse Bu Ölçümün Hatalı Olduğu İddiası Düzeltme İşlemi İle Giderilebildiği )
ZEMİNDEKİ MÜLKİYET SINIRLARI ( Oluşturan Ölçü Değerleri Paftaya Doğru Olarak Aktarıldığı - Değilse Bu Ölçümün Hatalı Olduğu İddiası Düzeltme İşlemi İle Giderilebildiği )
YÜZÖLÇÜMÜN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Kadastro Çalışmaları Sırasında Zemindeki Mülkiyet Sınırlarını Oluşturan Ölçü Değerleri Paftaya Doğru Olarak Aktarıldığı - Değilse Bu Ölçümün Hatalı Olduğu İddiası Düzeltme İşlemi İle Giderilebildiği )"
41Y14.HD14.7.2005E. 2005/6612 K. 2005/7255"KADASTRO TESBİTİNİN DÜZELTİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Çapta Yer Alan Hatalı Mülkiyet Sınırlarının Düzeltme Yoluyla Değiştirilebilmesi )
DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kadastro Tesbitindeki Hatalı İşlem - Çapta Yer Alan Hatalı Mülkiyet Sınırlarının Düzeltme Yoluyla Değiştirilebilmesi )
ÇAPTA YER ALAN HATALI MÜLKİYET SINIRLARININ DÜZELTME YOLUYLA DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ ( Kadastro Tesbitinde Yapılan Hatanın Düzeltilmesi İşleminin İptali Talebi )
MÜLKİYET SINIRLARINA İLİŞKİN HATALI KADASTRO TESBİTİ ( Düzeltme Yoluyla Çapta Yer Alan Hatalı Mülkiyet Sınırlarının Değiştirilebileceği )"
41Y16.HD24.6.2005E. 2005/7929 K. 2005/5795"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacının Adına Tescil Edilen Taşınmazlardaki Kadastro Tesbiti Sırasında Yapılan Hesaplama ve Ölçüm Hatasının Düzetilmesi Talebi )
KADASTRO TESPİTİNDEKİ ÖLÇÜM VE HESAPLAMA HATASI ( Dilekçesinde Hasım Göstermeyen Davacının Kendi Adına Tescil Edilen Taşınmazlardaki Hesap ve Ölçüm Hatalarının Düzetilmesini Talep Ettiğinin Kabulunün Gerekmesi )
HUSUMET ( Kadastro Sırasındaki Hesap ve Ölçüm Hatalarının Düzetilmesini Talep Eden Davacının Dilekçesinde Komşu Parselleri Hasım Olarak Göstermesinin Gerekmesi )
ÖLÇÜM VE HESAPLAMA HATASI ( Kadastro Tespiti Sırasında Davacı Adına Yapılan Tespitte Oluşan Hatalar - Husumetin Komşu Parsel Maliklerine Yöneltilmesi )"
41Y1.HD23.6.2005E. 2005/7266 K. 2005/7801"TERSİMAT HATASINDAN KAYNAKLANAN YANLIŞLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Kadastro Tesbitinde Tescil Harici Bırakılan Taşınmazın Tapu Kaydı Kapsamında Kaldığı Gerekçesiyle - Tapu Kapsamının Tesbitinde Orijinal Ölçü Krokisinin Esas Alınması Gereği )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tescil Harici Bırakılan Yerin Tapu Kapsamında Kaldığı Gerekçesiyle Tescili Talebi - Tapu Kapsamının Tesbitinde Orijinal Ölçü Krokisinin Esas Alınması Gereği )
TAPU KAPSAMININ TESBİTİ ( Tersimat Hatasından Kaynaklanan Yanlışlığın Giderilmesinde Orijinal Ölçü Krokisinin Esas Alınacağı )
ORİJİNAL ÖLÇÜ KROKİSİNİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Tapu Kapsamının Tesbitinde - Tersimat Hatasından Dolayı Tapu Kaydının Yanlış Uygulanması Nedeniyle Kadastro Tesbitine İtiraz )"
41Y7.HD26.4.2005E. 2005/1100 K. 2005/1327"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hasım Gösterme Zorunluluğu ve Islah Yoluyla Hasım Değiştirilememesi - Ahır Olarak Belirtilen Muhdesatın Vasfının Ev ve Tarla Olarak Düzeltilmesi Talebi/Vasıf Değişikliğine İlişkin Kadastro Komisyonu Kararlarına Karşı Sulh Mahkemesine Başvurulabileceği )
HASIM GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında - Islah Yoluyla Hasım Değiştirilememesi )
ISLAH YOLUYLA HASIM DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( Kadastro Tesbitine Karşı Açılan Davalarda )
VASIF DEĞİŞİKLİĞİ NİTELİĞİNDEKİ BAŞVURU ( Görevli Merci - Gerekli Düzeltmelerin Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Yapılacağı )
GÖREVLİ YARGI MERCİİ ( Kadastro Tesbit Tutanağında Ahır Olarak Gösterilen Taşınmazın Vasfının Ev ve Tarla Olarak Düzeltilmesi Talebinin İncelenmesinde )
AHIR OLARAK TESBİT EDİLEN TAŞINMAZIN VASFININ EV VE TARLA OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Görevli Yargı Mercii )"
41YHGK30.3.2005E. 2005/8-202 K. 2005/215"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Bir Kişinin Belgesizden Edineceği Her Taşınmazın Toplam Büyüklüğü 20 Dönümü Aynı Çalışma Alanında Edineceği Taşınmazların Toplam Yüzölçümü 50 Dönümü Geçemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yargılamanın Yenilenmesi - Bir Kişinin Belgesizden Edineceği Her Taşınmazın Toplam Büyüklüğü 20 Dönümü Aynı Çalışma Alanında Edineceği Taşınmazların Toplam Yüzölçümü 50 Dönümü Geçemeyeceği )
BELGESİZDEN ZİLYETLİK ( Bir Kişinin Belgesizden Edineceği Her Taşınmazın Toplam Büyüklüğü 20 Dönümü Aynı Çalışma Alanında Edineceği Taşınmazların Toplam Yüzölçümü 50 Dönümü Geçemeyeceği )
TAPU KAYDININ YÜZÖLÇÜMÜ ( Seçimlik Hakkı Hatırlatılmak Suretiyle Davalıların Tapu Kaydının Yüzölçümü Kadar Yerin Belirlenmesi Teknik Bilirkişi Tarafından Krokisine İşaret Edilmesi Gerektiği )"
41Y14.HD14.3.2005E. 2005/997 K. 2005/1831"TAPUDA YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ ( Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Davalı Gösterilmesi - Yerel Kadastro Müdürlüğünün Yöntemine Uygun Davadan Haberdar Edilmesinin Husumetteki Yanılgıyı Gidereceği )
HUSUMETTE YANILGI ( Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Davalı Gösterilmesi/Yerel Kadastro Müdürlüğünün Yöntemine Uygun Davadan Haberdar Edilmesinin Yanılgıyı Gidereceği - Tapuda Yüzölçümü Düzeltilmesi )
TARAF TEŞKİLİ ( Tapuda Yüzölçümü Düzeltilmesi - Paftasına Göre Parselin Kuzeyinde Yer Alan Tapulama Harici Belge Bulunması/Diğer Hak Sahiplerinin de Davada Taraf Gösterilmesi Zorunluluğu )"
41Y17.HD10.3.2005E. 2005/3362 K. 2005/2151"TESPİTE İTİRAZ ( Mülkiyet Değişikliğini İçeren Uyuşmazlıkların Kadastro Müdürlüğünce Değil Yörede Yenileme Kadastrosuna Yapıldığına Göre Kadastro Mahkemesince Giderilmesi Gerektiği )
MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Kadastro Müdürlüğünce Değil Yörede Yenileme Kadastrosuna Yapıldığına Göre Kadastro Mahkemesince Giderilmesi Gerektiği - Tespite İtiraz )
KADASTRO MAHKEMESİ ( Mülkiyet Değişikliğini İçeren Uyuşmazlıkların Kadastro Müdürlüğünce Değil Yörede Yenileme Kadastrosuna Yapıldığına Göre Kadastro Mahkemesince Giderilmesi Gerektiği )"
41Y7.HD4.3.2005E. 2005/591 K. 2005/597"KADASTRO TESPİTİ ( Tapu Kaydının İptali İstemi - Kadastro Tespitinin Kesinleştiği Günden İtibaren 10 Yıl İçinde Kadastro Öncesi Nedene Dayanılarak Dava Açılabileceği/Bu Süre Geçtikten Sonra Açılan Davaların Dinlenemeyeceği )
TAPU İPTALİ ( Kadastro Tesbitine Dayalı - Kadastro Tespitinin Kesinleştiği Günden İtibaren 10 Yıl İçinde Kadastro Öncesi Nedene Dayanılarak Dava Açılabileceği/Bu Süre Geçtikten Sonra Açılan Davaların Dinlenemeyeceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Tespitinin Kesinleştiği Günden İtibaren 10 Yıl İçinde Kadastro Öncesi Nedene Dayanılarak Dava Açılabileceği - Bu Süre Geçtikten Sonra Açılan Davaların Dinlenemeyeceği )"
41Y14.HD22.10.2004E. 2004/6705 K. 2004/7339"KADASTRO DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Tersimat Hatası Gerekçesiyle Kadastro Müdürlüğünce Düzeltme Yapılması - Mülkiyet Nakli Sağlandığından Davanın Kabulü Gereği )
MÜLKİYET NAKLİ SAĞLAYAN İŞLEM ( İptali Davasının Kabulü Gereği - Tersimat Hatası Gerekçesiyle Kadastro Müdürlüğünce Yapılan Düzeltme )
TERSİMAT HATASI ( Kadastro Müdürlüğünce Düzeltme Yapılması - Mülkiyet Nakli Sağlandığından Kadastro Düzeltme İşleminin İptali Davanın Kabulü Gereği )"
41Y14.HD20.10.2004E. 2004/6915 K. 2004/7245"TAPUDA İSİM TASHİHİ ( Kadastro Tespiti Sırasında Tapu Kaydına Yanlış Yazılan İsmin Düzeltilebilecek Olması İsim Düzeltme İçin Genel Mahkemelerde Dava Açılmasına Engel Olmadığı )
KADASTRO TESPİTİ SIRASINDA TAPU KAYDINA YANLIŞ YAZILAN İSİM ( Düzeltilebilecek Olması İsim Düzeltme İçin Genel Mahkemelerde Dava Açılmasına Engel Olmadığı )
İSİM DÜZELTİLMESİ ( Kadastro Tespiti Sırasında Tapu Kaydına Yanlış Yazılan İsmin Düzeltilebilecek Olması İsim Düzeltme İçin Genel Mahkemelerde Dava Açılmasına Engel Olmadığı )"
41Y14.HD23.1.2004E. 2003/9242 K. 2004/516"KADASTROLARI KESİNLEŞMİŞ TAŞINMAZLARDA TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Ölçü Tersimat ve Hesaplamalardan Kaynaklanan - İşleminin İptali İçin Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
ÖLÇÜ TERSİMAT VE HESAPLAMALARDAN KAYNAKLANAN TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Kadastroları Kesinleşmiş Taşınmazlarda - İşleminin İptali İçin Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastroları Kesinleşmiş Taşınmazlarda Ölçü Tersimat ve Hesaplamalardan Kaynaklanan - İşleminin İptali İçin Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılabileceği )"
41Y16.HD23.12.2003E. 2003/9762 K. 2003/11234"GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastrosu Kesinleşen Yere Vaki Elatmanın Önlenmesi ve Kadastrodan Sonraki Hukuki Durumun Tesbiti Davasına Kadastro Mahkemesi Sıfatıyla Bakılamayacağı )
KADASTROSU KESİNLEŞMİŞ YERE VAKİ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Kadastrosu Kesinleşmiş Yere Vaki Elatma Nedeniyle Açılan Davada Görevli Mahkeme )"
41Y1.HD6.11.2003E. 2003/11263 K. 2003/12145"TAPU İPTALİ TESCİL VE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Çekişmenin Temelini Oluşturan Revizyon Kadastrosu İşleminin 766 ve 3402 Sayılı Yasalara Aykırı Olması Nedeniyle Talebin Reddedilmesi Gereği )
REVİZYON KADASTROSU ( İşleminin 766 ve 3402 Sayılı Yasalara Aykırı Olması Nedeniyle Tapu İptali Tescil ve Elatmanın Önlenmesi Taleplerinin Reddedilmesi Gereği )"
41Y14.HD30.10.2003E. 2003/7410 K. 2003/7589"TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Düzeltme İşleminin Yapılabilmesi için Öncelikle Tapu Sicil Müdürlüğüne Müracaat Edilmesi Gerekmesi Tapu Sicil Müdürlüğünce DüzeltmeYapıldığı ve Buna İtiraz Edildiği Takdirde Dava Açılmasının Gerekmesi )
DAVA ŞARTI ( Tapu Kaydının Düzeltilmesi İşleminin Yapılabilmesi Öncelikle Tapu Sicil Müdürlüğüne Müracaat Edilmesinin Gerekmesi Bu İşlemler Yapılmadan Açılan Davanın Dinlenme Olanığının Olmaması )
İDARİ MÜRACAAT ( Tapu Kaydının Düzeltilmesi İşleminin Yapılması için Öncelikle Tapu Sicil Müdürlüğüne Müracaat Edilmesi Gerekmesi Tapu Sicil Müdürlüğünce DüzeltemeYapıldığı ve Buna İtiraz Edildiği Takdirde Dava Açılmasının Gerekmesi )
GÖREV ( Tapu Kaydının Düzeltilmesi için Yapılan Müracaat Üzerine Düzeltme Yapıldığı ve Buna İtiraz Edildiği Takdirde İtiraza Sulh Mahkemesinde Bakılması )
İDARİ İŞLEM ( Düzeltme İşleminin Yapılabilmesi için Öncelikle Tapu Sicil Müdürlüğüne Müracaat Edilmesi Gerekmesi Tapu Sicil Müdürlüğünce DüzeltmeYapıldığı ve Buna İtiraz Edildiği Takdirde Dava Açılmasının Gerekmesi-Aksi Halde Açılan Davanın Dinlenememesi )"
41Y14.HD10.10.2003E. 2003/7122 K. 2003/6970"DÜZELTME İŞLEMİ ( Yapılan Başvuruların Kadastro Müdürlüğünce Reddi Halinde Bu Kararın İptali İçin Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılması Olanağının 41. Maddeye Göre Olmadığı )
BAŞVURUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDİ ( Bu Kararın İptali İçin Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılması Olanağının 41. Maddeye Göre Olmadığı - Düzeltme İşlemi )
İDARİ İŞLEM ( Düzeltme İşlemi İçin Yapılan Başvuruların Kadastro Müdürlüğüne Yöneltilmesi Gereği )"
41Y14.HD30.6.2003E. 2003/2650 K. 2003/5476"TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ ( Taşınmazın Kayıttaki Yüzölçümünün Yanlış Olduğundan Bahisle Tapu Kaydının Düzeltilmesi İstemi )
DÜZELTME İSTEME HAKKI ( Paftanın Zeminde Kullanılan Duruma Göre Düzenlenmiş Olmasının Davacıya Düzeltme İsteme Hakkı Vermemesi )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE RESEN DÜZELTME ( Kadastroları Kesinleşmiş Taşınmaz Mallarda Ölçü Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Fenni Hataların Kadastro Müdürlüğünce Resen Düzeltilebilmesi )
TAŞINMAZDA VASIF VE MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ ( Vasıf ve Mülkiyet Değişikliği Dışında Kalan Ölçü Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Kadastro Müdürlüğünce Resen Düzeltilebilmesi )"
41Y14.HD27.6.2003E. 2003/2866 K. 2003/5421"TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Kadastro Müdürlüğünce Yapılan Yeniden Düzenlemede Eksik Gösterilen Taşınmaz Yüzölçümünün Düzeltilmesi Talebi )
GÖREV ( Kadastrosu Kesinleşmiş Taşınmaz Mallarda Fenni Hataların Düzeltilmesinde Münhasıran Kadastro Müdürlüğü Yetkili Kılınmadığından Hukuk Mahkemesince de Bakılabilmesi )
FENNİ HATA ( Kadastrosu Kesinleşmiş Taşınmaz Mallarda Fenni Hataların Düzeltilmesinde Münhasıran Kadastro Müdürlüğü Yetkili Kılınmadığından Hukuk Mahkemesince de Bakılabilmesi )
KESİNLEŞMİŞ KADASTRO ( Kadastrosu Kesinleşmiş Taşınmaz Kayıtlarında Yapılan Fenni Hataların Kadastro Müdürlüğünce Resen Düzeltilebilmesi )"
41Y8.HD13.5.2003E. 2003/16 K. 2003/3442"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davada Yer Almayan Diğer Mirasçıların Açılmış Bulunan Davaya Olurlarının Alınmak Suretiyle Katılmalarının Sağlanması ya da Miras Ortaklığına Temsilci Tayini Suretiyle Onun Huzuru İle Davaya Devam Olunması Gereği )
MİRASÇILIK BELGESİ ( Elbirliği Mülkiyetine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Diğer Mirasçıların Açılmış Bulunan Davaya Olurlarının Alınmak Suretiyle Katılmalarının Sağlanması ya da Miras Ortaklığına Temsilci Tayini Gereği )
KAYMA VE HATA SONUCU TAŞINMAZIN EKSİK YAZILMASI ( Uyuşmazlığın Kadastro Kanununun 41. Maddesi Çerçevesinde Çözüme Kavuşturulması Gereği/Hak Düşürücü Süreye Bağlı Tutulamayacağı - Tapu İptali ve Tescil Davası )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davacılar Kadastro Çalışmaları Sırasında Yapılan Kayma ve Hata Sonucu Vekil Edenlerinin Taşınmazının Eksik Yazılmasında Uyuşmazlıkta Söz Konusu Olmadığı - Kadastro Kanununun 41. Maddesi Çerçevesinde Çözüme Kavuşturulması Gereği )"
41Y14.HD14.3.2003E. 2003/1293 K. 2003/1819"FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Kadastroları Kesinleşmiş Taşınmaz Mallarda Ölçü Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Fenni Hataların İlgilinin Müracatı veya Kadastro Müdürlüğünce Resen Düzeltilmesi )
TEBLİĞ ( Düzeltme İşleminin İlgilere Tebliğ Edilmesi )
DÜZELTMEDE DAVA AÇMA SÜRESİ ( Düzeltmenin İlgililere tebliğinden itibaren Otuz Gün İçerisinr-de Dava Açılmasının Gerekmesi )
FENNİ HATALARININ İPTALİ ( Mülkiyet Değişikliği Yaratacak Hataların Düzeltilmesinin Yapılamaması-Yapılması ile Bunların İptalinin Gerekmesi )
DÜZELTİLEMEYECEK HATALAR ( Mülkiyet Değişikliği Yaratacak Hataların Düzeltilmesinin Yapılamaması )
DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Mülkiyet Değişikliği Yaratacak Hataların Düzeltilmesinin Yapılamaması-Yapılması ile Bunların İptalinin Gerekmesi )"
41Y1.HD3.10.2002E. 2002/8464 K. 2002/10443"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taraflar Arasında Mülkiyet Çekişmesi Olduğuna Göre Orijinal Paftadaki Ölçüler Dikkate Alınarak Yeniden Yerinde Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Uygulama Yapılması Gereği )
TERSİMAT HATASINDAN KAYNAKLANDIĞI İDDİA EDİLEN ELATMA ( Taraflar Arasında Mülkiyet Çekişmesi Olduğuna Göre Orijinal Paftadaki Ölçüler Dikkate Alınarak Yeniden Yerinde Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Uygulama Yapılması Gereği )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tersimat Hatasından Kaynaklandığı İddi Edilen Elatma - Orijinal Paftadaki Ölçüler Dikkate Alınarak Yeniden Yerinde Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Uygulama Yapılması Gereği )"
41Y14.HD3.10.2002E. 2002/6510 K. 2002/6383"KADASTROSU KESİNLEŞMİŞ TAŞINMAZLAR ( Mülkiyet Değişikliği Dışında Kalan Ölçü Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Fenni Hataların 41. Madde Uyarınca Düzeltilebileceği )
TAŞINMAZLARIN GEOMETRİK ŞEKİLLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Mülkiyet Nakline Neden Olacağından Yasanın 41. Maddesi Kapsamında Yapılan Bir Düzeltme Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
41Y8.HD9.7.2002E. 2002/3677 K. 2002/5526"KADASTROSU KESİNLEŞMİŞ TAŞINMAZLAR ( Vasıf ve Mülkiyet Değişikliği Dışında Kalan Ölçü Tersimattan Doğan Teknik Hataların İlgililerin Başvurusu Üzerine Her Zaman Düzeltilebileceği - Bu Tür Hataların Düzeltilmesi Herhangi Bir Hak Düşürücü Süreye Bağlı Tutulmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastroları Kesinleşmiş Taşınmaz Mallarda Vasıf ve Mülkiyet Değişikliği Dışında Kalan Ölçü Tersimattan Doğan Teknik Hataların İlgililerin Başvurusu Üzerine Her Zaman Düzeltilebileceği - Hak Düşürücü Süreye Bağlı Tutulmadığı )
TERSİMATTAN DOĞAN TEKNİK HATALAR ( İlgililerin Başvurusu Üzerine Her Zaman Düzeltilebileceği/Hak Düşürücü Süreye Bağlı Tutulmadığı - Tescil Talebi )
TESCİL TALEBİ ( Kadastroları Kesinleşmiş Taşınmaz Mallarda Vasıf ve Mülkiyet Değişikliği Dışında Kalan Ölçü Tersimattan Doğan Teknik Hataların İlgililerin Başvurusu Üzerine Her Zaman Düzeltilebileceği - Hak Düşürücü Süreye Bağlı Tutulmadığı )"
41Y16.HD20.5.2002E. 2002/5927 K. 2002/5032"TAPU KAYDININ İPTALİ DAVASI ( Uygulanan Tapu Kaydı Miktarına Göre Beş Dönümlük Kısmın Hazine Adına Kaydedilen Parsel İçinde Kalması Sebebiyle )
GÖREV ( Dava Mülkiyet İhtilafına İlişkin Olduğunda Kadastro Mahkemesinin Görevli Olması )
MÜLKİYET İHTİLAFI ( Taşınmaz Üzerindeki İhtilaf Mülkiyete İlişkin Olduğundan Davanın Kadastro Mahkemesinin Görev Alanı İçinde Olması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Mülkiyete İlişkin İhtilafta Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilememesi )"
41Y14.HD17.5.2002E. 2002/3364 K. 2002/3853"TERSİMAT HATASI ( Husumet-Mülkiyet Nakli-Tapu İptali ve Tescil )
MÜLKİYET NAKLİ ( Tersimat Hatası-Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tersimat Hatasının Mülkiyet Nakline Sebep Olabileceği Durumlar )"
41Y14.HD28.2.2002E. 2002/1028 K. 2002/1378"TERSİMAT HATASI ( Mülkiyet Değişikliği Dışında Kalan Ölçü, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Fenni Hataların Düzeltilebilmesi )
TAŞINMAZLARIN GEOMETRİK DURUMLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yapılan İşlemle Mülkiyet Nakli sağlanması Nedeniyle Düzeltilme İstenmesi )
MÜLKİYET NAKLİ ( Taşınmazların Geometrik Durumlarının Değiştirilmesinin Davalı Yararına Mülkiyet Nakline Neden Olması )
DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Tersimat Hatası Nedeniyle Düzeltme Yapılması ve Yapılan İşlem ile Taşınmazların Geometrik Durumlarının Değişmesi )"
41Y14.HD7.12.2001E. 2001/8213 K. 2001/8572"PAFTADAKİ TERSİMAT HATASININ DÜZELTİLMESİ ( Kadastroları Kesinleşmiş Taşınmazlardaki Fenni Hataların İlgililerin Başvurusu Üzerine Veya Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Düzeltilmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI İLE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN UYUŞMAZLIK ( Tapu Müdürlüğüne Karşı Açılan Tersimat Hatasının Düzeltilmesi Davası Şeklinde Sonuçlandırılmasının Yanlış Olması )
YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Kadastroları Kesinleşmiş Taşınmazlardaki Fenni Hataların İlgililerin Başvurusu Üzerine Veya Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Düzeltilmesi )
KADASTROSU KESİNLEŞMİŞ TAŞINMAZDAKİ FENNİ HATALAR ( İlgililerin Başvurusu Üzerine Veya Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Düzeltilmesi )"
41Y14.HD9.11.2001E. 2001/7476 K. 2001/7730"TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Ölçü Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan )
ÖLÇÜ TERSİMAT VE HESAPLAMALARDAN DOĞAN FENNİ HATALAR ( Düzeltilmesi Usulü )"
41Y14.HD30.10.2001E. 2001/6258 K. 2001/7308"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kadastro Tesbitinde Sınırların Yanlış Ölçülmesi Nedeniyle Tapu Kaydında Hata Yapıldığı Gerekçesiyle )
TERSİMAT HATASI İDDİASINA DAYANMAYAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Sınırın Yanlış Hesaplanmış Olması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Talebi )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tersimat Hatası İddiası Niteliğinde Bulunmayan, Sınırın Yanlış Hesaplanması Gerekçesine Dayalı )
SINIRIN YANLIŞ ÖLÇÜLMESİ NEDENİYLE TAPU KAYDINDA HATA ( Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
41Y14.HD26.10.2001E. 2001/7070 K. 2001/7240"TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Mülkiyet Nakli Sonucu Doğuracak Şekilde Yanlış Düzenlemeler-Tapu İptali ve Tescil Davası Açılması Gereği )
MÜLKİYET NAKLİNE SEBEP OLAN YANLIŞ DÜZELTMELER ( Tapu İptali ve Tescil Davası Açılması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tersimat Hatalarının Mülkiyet Nakli Sonucu Doğuracak Şekilde Yanlış Düzeltilmesi )"
41Y14.HD21.9.2001E. 2001/5413 K. 2001/5818"TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ NİTELİĞİ BULUNMAYAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Teknik Hataların Düzeltilmesi Niteliği Bulunmayan Kadastro Tesbitine İtirazda )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Teknik Hataların Düzeltilmesi Niteliği Bulunmayan Mülkiyet Nakline Yol Açacak Düzeltme Talebinde Hak Düşürücü Süre )
MÜLKİYET NAKLİNE YOL AÇACAK KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tersimat Hatasının Düzeltilmesi Niteliğinde Olmaması ve Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması )"
41Y14.HD21.9.2001E. 2001/5345 K. 2001/5817"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kadastro Tesbitinde Başkası Adına Tesbit Edilen Taşınmaz İçin )
TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ NİTELİĞİ BULUNMAYAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Teknik Hataların Düzeltilmesi Niteliğinde Olmayan Malik Hanesindeki İsmin Değiştirilmesi Talebine Dayalı Kadastro Tesbitine İtirazda )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Teknik Hataların Düzeltilmesi Niteliği Bulunmayan Malik Hanesindeki İsmin Değiştirilmesi Talebi )"
41Y14.HD21.9.2001E. 2001/4803 K. 2001/5816"TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Kadastroları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlara İlişkin )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastrosu Kesinleşmiş Olan Taşınmaza İlişkin Teknik Hataların Düzeltilmesi İşlemine İtirazda )
TERSİMAT HATASI NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Taşınmazın Başka Kişilerin Taşınmazı Kapsamında Kalan Kısmı ile İlgili Düzeltme Talebi )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tersimat Hatası Düzeltildikten Sonra Komşu Taşınmaz Kapsamında Kalan Kısım İçin )"
41Y14.HD20.9.2001E. 2001/5368 K. 2001/5739"TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ NİTELİĞİ BULUNMAYAN İŞLEMLER ( Kadastro Müdürlüğünün Re'sen Yapamayacağı ve Husumetin Maliklere Yöneltileceği )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNÜN RE'SEN YAPAMAYACAĞI DÜZELTMELER ( Teknik Hataların Düzeltilmesi Niteliği Bulunmayan İşlemler )
HUSUMET ( Kadastro Müdürlüğünün Teknik Hata Niteliğinde Olmayan Yanlış Tesbiti Düzeltmesi İşlemine Karşı Açılan Davada )
VASIF VE MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ DOĞURAN DÜZELTMELER ( Kadastro Müdürlüğünün Re'sen Yapamayacağı - Yapması Halinde Açılacak Davada Husumet )"
41YHGK20.6.2001E. 2001/14-481 K. 2001/542"TAPUDA MİKTAR DÜZELTİMİNİN İPTALİ ( Husumet )
HUSUMET ( Tapuda Miktar Düzeltiminin İptali Davası )"
41Y1.HD2.4.2001E. 2001/3693 K. 2001/3874"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Kadastral Pafta ve Çap Kayıtlarının İptal Edilinceye Değin Hukuki Varlıklarını Koruyacaklarından Davanın Kabulü )
KADASTRAL PAFTA VE ÇAP KAYITLARI ( Kayıtların İptal Edilinceye Değin Hukuki Varlıklarını Koruyacaklarından El Atmanın Önlenmesi Davasının Kabulü )
ECRİMİSİL ( Kadastral Pafta ve Çap Kayıtlarının İptal Edilinceye Değin Hukuki Varlıklarını Koruyacaklarından Davanın Kabulü )"
41YHGK6.12.2000E. 2000/14-1780 K. 2000/1760"MİKTAR DÜZELTİLMESİNİN İPTALİ ( Karar Düzeltme Yolunun Açık Olması )
KARAR DÜZELTME YOLU ( Yargıtayca Karar Bozulmuş İse Bozma İlamının Taraflara Tebliği ve Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesinin Gerekmesi )
BOZMA İLAMININ TARAFLARA TEBLİĞİ ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Yargıtayca Kararın Bozulması Durumunda )
BOZMA İLAMI TEBLİĞE VERİLMEDEN DURUŞMA YAPILMASI ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan Davalarda Yargıtayca Kararın Bozulması Halinde Bozma İlamının Taraflara Tebliğinin Gerekmesi )
KARAR DÜZELTME TALEBİNDE SÜRE ( Bozma İlamının Taraflara Tebliği ve Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesinin Gerekmesi )"
41Y14.HD31.10.2000E. 2000/5411 K. 2000/6846"TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜNÜN DÜZELTİLMESİ ( Kadastroları Kesinleşmiş Taşınmaz Mallar )
KADASTROLARI KESİNLEŞMİŞ TAŞINMAZ MALLAR ( Vasıf ve Mülkiyet Değişikliği Dışında Kalan Ölçü vb. Hesaplamalardan Doğan Fenni Hataların İlgilinin Müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce Re'sen Düzeltilmesi )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE RE'SEN DÜZELTME ( Kadastrosu Kesinleşmiş Taşınmaz Mallarda Vasıf ve Mülkiyet Değişikliği Dışında Kalan Hesaplamalardan Doğan Fenni Hatalar )"
41Y14.HD18.9.2000E. 2000/4864 K. 2000/5096"TESCİL TALEBİ ( Aplikasyon Hatası Nedeniyle Davacı Taşınmazı Kapsamında Kalan Bir Miktar Yere Bina Yapılması Nedeniyle Bedeli Karşılığı tescil Talebi )
BAŞKASININ ARSASINA TECAVÜZ EDEN İNŞAAT ( Temliken Tescil İstemi )
TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Başkasının Arsasına Tecavüz Edilip Oraya Bina Yapılması )
BİNA SAHİBİNİN ARSAYI TEMELLÜK EDEBİLMESİ ( Binanın İyiniyetle Yapılması ve Bina Değerinin Zemin Değerinden Yüksek Olmasının Gerekmesi )
APLİKASYON HATASI ( Davacının Taşınmazı Kapsamında Kalan Yerin Davalı Taşınmazı İçerisinde Gösterilmesi Bu Yer Üzerinde de Davacı Tarafça Bina Yapılması )"
41YHGK21.4.1999E. 1999/14–224 K. 1999/229"KADASTRAL HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Yüzölçümü düzeltilmesi kararının iptali )
YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ KARARININ İPTALİ ( Kadastral hataların düzeltilmesi )"
41Y1.HD19.4.1995E. 1995/5559 K. 1995/5818"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Çaplı Taşınmaza Yanılgılı Pafta Tersimatından Dolayı Elatmanın Önlenmesi İstemi )
PAFTANIN DÜZELTİLMESİ İSTEĞİ ( Yanılgının Giderilmesi İçin Asıl olan Paftaya Tersimatın Doğru Biçimde Yapılmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE KONUSU ( Çap ve Sicil Oluşturma İşlemi Kadastro Öncesi Bir Sebepten Kaynaklanmadığından Düzeltme İsteklerinde On Yıllık Hak Düşürücü Süre uygulanamaması )
KADASTRO ÖNCESİ SEBEBE DAYANMA ( Orjinal Ölçüm ve Değerlerine Ve Krokisine Aykırı Düşecek Şekilde Çap ve Sicil Oluşturulması İşleminin Kadastro Öncesi sebebe Dayanması )"
41YHGK8.2.1995E. 1994/14-404 K. 1995/56"TAPU YÜZÖLÇÜMÜNÜN DÜZELTİLMESİ ( Teknik hataların düzeltilmesi )
TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ"
41Y14.HD21.2.1994E. 1994/5799 K. 1994/1821"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastrosu Kesinleşmiş Taşınmazlar - Fenni Hatalar )
KADASTROSU KESİNLEŞMİŞ TAŞINMAZLAR ( Ölçü Tersimat Ve Hesaplamalardan Doğan Fenni Hataların Düzeltilmesi )
FENNİ HATALAR ( Kadastro Müdürlüğünce Düzeltilebilmesi )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN DÜZELTME ( Vasıf Ve Mülkiyet Değişikliği Yaratmaması Koşulu )
DÜZELTMENİN TEBLİĞİ ( Kaldırılması Talebi İle Sulh Mahkemesine Başvuru )
SULH MAHKEMESİNE BAŞVURU ( 30 Gün İçerisinde Başvuru Yapılmazsa Düzeltmenin Kesinleşeceği )"
41Y14.HD30.9.1993E. 1993/7027 K. 1993/7161"DÜZELTMENİN KALDIRILMASI DAVASI ( Kadarsro Müdürlüğünce Açılan Düzeltmenin Kaldırılması Davalarında Taşınmazın Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREV ( Kadarsro Müdürlüğünce Açılan Düzeltmenin Kaldırılması Davalarında Taşınmazın Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )
RE'SEN DÜZELTME ( Kesinleşmiş Taşınmaz Malların Ölçü ve Tersimat ile Hesaplama ve Fenni Hataların İlgilinin Başvurusu Üzerine Kadastro Müdürlüğünce Düzeltilmesi )
KADASTROSU KESİNLEŞMİŞ TAŞINMAZLARDA VASIF VE MÜLKİYET DEĞİŞİKLİKLERİ ( Kadarsro Müdürlüğünün Re'en Düzenleme Yapamayacağı Hususların da 3402 Sayılı Yasada Belirtilmiş Olması )"
41YHGK28.4.1993E. 1993/14-66 K. 1993/183"KADASTRAL HATANIN DÜZELTİLMESİ ( Ölçü, tersimat ve hesaplama hataları )
ÖLÇÜ, TERSİMAT VE HESAPLAMA HATALARI ( Kadastral hatanın düzeltilmesi )"
41Y14.HD2.4.1993E. 1992/7466 K. 1993/2796"TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Kadastronun Kesinleşmesinden Sonra Ortaya Çıkan Ölçü Tersimat ve Hesaplama ile Fenni Hataların İlgilinin Müracatı İle Kadastro Müdürünce Re'sen Düzeltilebilmesi )
DÜZELTİLEMEYEN HATALAR ( Kadastrosu Kesinleşmiş Taşınmaz Malların Vasıf ve Mülkiyetine İlişkin Hataların Düzeltilememesi )
HATANIN RE'SEN DÜZELTİLMESİ ( Kadastronun Kesinleşmesinden Sonra Ortaya Çıkan Ölçü Tersimat ve Hesaplama ile Fenni Hataların İlgilinin Müracatı İle Kadastro Müdürünce Re'sen Düzeltilebilmesi )"
41Y14.HD26.6.1992E. 1991/94 K. 1992/6626"KADASTRO TESBİTİ ( Tescil veya Sınırlandırma Suretiyle Kadastrosu veya Tapulaması Yapılmış Olan Yerlerin Yeniden Kadastrosunun Yapılamaması )
MÜKERRER KADASRTO ( İkinci Defa Kadastro Yapılan Yerlerde İkinci kadastronun Bütün Sonuçlarıyla Hükümsüz Olması )
RE'SEN İPTAL ( Mükerrer Kadastronun Varlığını Tespit Eden Tapu Sicil Müdürünün İkinci Kadastroyu Re'sen İptal Etmesi )"
41Y14.HD29.4.1991E. 1991/3411 K. 1991/4105"TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DAVA HAKKI ( 3402 sayılı Kanun Gereğince Ölçü ve Tersimat Hataları İçin Kadastro Müdürlüğüne Yetki Verilmiş Olması )
DAYANAK BALGELERİNE AYKIRI KAYITLAR ( Bu Tür Kayıtların Düzeltilmesi İçin Sulh Mahkemesine Dava Açılabilmesi )
GENEL HÜKÜMLER ( Kişilerin Mülkiyet Uyuşmazlıklarının Genel Hükümlere Göre Çözümlenmesi )"
41Y14.HD26.10.1990E. 1990/1065 K. 1990/8791"SINIR TASHİHİNE İTİRAZ ( Kadastro Müdürlüğünce Yapılan Düzeltmeye Karşı İtirazla İlgili Dava Kadastro Müdürlüğüne Değil Düzetlme İşleminin Yapıldığı Taşınmaz Malikleri Aleyhine Açılması )
HUSUMET ( Kadastro Müdürlüğünce Yapılan Düzeltmeye Karşı İtirazla İlgili Dava Kadastro Müdürlüğüne Değil Düzetlme İşleminin Yapıldığı Taşınmaz Malikleri Aleyhine Açılması )
DÜZELTME İŞLEMİNE İTİRAZ DAVASI ( Bu Davanın Düzeltme ile İlgili Taşınmaz Malikleri Aleyhine Açılması )"

DANIŞTAY

41D10.D11.1.2016E. 2014/2535 K. 2016/93"KADASTRO KANUNU KAPSAMINDA RE'SEN DÜZELTME ( İşlemin İptali İstemine Dair Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin Adli Yargı Olduğu - Hazineye Ait Taşınmaza İlişkin Re'sen Düzeltme İşleminin İptali Davasının İdari Yargının Görevinde Olmadığı )
YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI ( Kadastro Kanunun Kapsamında Re'sen Düzeltme İşleminin İptali Davasının Görüm ve Çözüm Yerinin Adli Yargı Olduğu - İdari Yargının Görevli Olmadığı )"
41D10.D28.9.2009E. 2007/6814 K. 2009/8298"KADASTRONUN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Kadastro Çalışmalarından Kaynaklanması ve Kadastro Çalışmaları Sınırına İlişkin Olması Karşısında Davanın Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerine Ait Olduğu )
GÖREV ( Kadastronun Yenilenmesi İstemi - Uyuşmazlığın Kadastro Çalışmalarından Kaynaklanması ve Kadastro Çalışmaları Sınırına İlişkin Olması Karşısında Davanın Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerine Ait Olduğu )
KADASTRO İŞLEMLERİNDEKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Kadastronun Yenilenmesi İstemi - Uyuşmazlığın Kadastro Çalışmalarından Kaynaklanması ve Kadastro Çalışmaları Sınırına İlişkin Olması Karşısında Davanın Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerine Ait Olduğu )"

UYUŞMAZLIK

41UMH29.9.2003E. 2003/32 K. 2003/61"KADASTRO TESBİTİ ( Patika Olarak İşaretlenen Yolun Normal Kamu Yolu Olarak Tesciline Karar Verilmesi İstemi İle Açılan Dava - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
PATİKA OLARAK İŞARETLENEN YOL ( Kadastral Çapta - Normal Kamu Yolu Olarak Tesciline Karar Verilmesi İstemi İle Açılan Dava - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Patika Olarak İşaretlenen Yolun Normal Kamu Yolu Olarak Tesciline Karar Verilmesi İstemi İle Açılan - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
41UMH24.3.1997E. 1997/12 K. 1997/11"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Kadastro Çalışması Sırasında Eksik Tescilin İptali Davasının Adi Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
KADASTRO ÇALIŞMASI (Eksik Tescilin İptali İle Davacıların Fiilen Kullandıkları Alanların Adlarına Tescil Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
EKSİK TESCİLİN İPTALİ (Davacıların Fiilen Kullandıkları Alanların Adlarına Tescil Edilmesi İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
FİİLEN KULLANILAN ALANIN TESCİLİ (Kadastro Çalışmaları Sırasında Yapılan Eksik Tescilin İptali Davasının Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"

SAYIŞTAY

41SAMSUNBAM-2HD16.6.2017E. 2017/487 K. 2017/437"UYGULAMA KADASTROSU İLE YAPILAN TESPİTE İTİRAZ ( Davacının Yapılan Uygulama Kadastrosu Sonucunda Hem Taşınmazının Yüzölçümünün Eksildiğini Hem de Tesis Kadastro Sınırlarının Aleyhine Değiştirildiğini Öne Sürerek Dava Açtığı - Davacı Adına Kayıtlı Taşınmaz İle İlgili Olarak Gerek Resen Gerekse Tarafların Talebi Üzerine 3402 S.K. Md. 41 Gereğince Kadastro Müdürlüğü Tarafından Alınan Bir Düzeltme Kararının Bulunmadığı/Davacının da Dava Dilekçesinde Kadastro Müdürlüğü Tarafından Alınmış Herhangi Bir Düzeltme Kararının İptalini İstemediği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davacı Adına Kayıtlı Olan Taşınmaz İle İlgili Olarak 3402 S.K. Md. 22/2-A Uyarınca Uygulama Tutanağı Düzenlenmiş Olup Davacı Tarafından Yapılan Uygulama Kadastrosuna Karşı Askı İlan Süresi Sonrasında Yani Uygulama Tutanağı Kesinleştikten Sonra Dava Açılmış Olduğu - Uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )"

BAM

41ERZURUMBAM-2HD23.5.2017E. 2017/80 K. 2017/77"KADASTRO DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ ( 3402 S.K. 41/1 Maddesinde Bu Madde Gereğince Yapılan Düzeltmelerin İlgililere Tebliğ Tarihinden Başlayan 30 Gün İçinde Düzeltmenin Kaldırılması Yolunda Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılmadığı Takdirde Yapılan Düzeltmenin Kesinleşeceği Düzenlendiği - Tebliğ Tarihine Göre 29/07/2016 Tarihinde Açılan Davanın 30 Günlük Süre İçinde Açıldığı/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
UYGULMA KADASTROSUNDA DÜZELTME İŞLEMİ ( İşlem Müdürlüğün 12/07/2016 Tarihli Yazısı İle 21/07/2016 Tarihinde Davacıya Tebliğ Edilerek Bildirildiği - Tebliğ Tarihine Göre 29/07/2016 Tarihinde Açılan Davanın 30 Günlük Süre İçinde Açıldığı/Mevcut Koşullar Altında Davaya Bakmaya Sulh Hukuk Mahkemesi Görevli Olmasına Rağmen Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"
41İSTANBULBAM-6HD16.3.2017E. 2017/90 K. 2017/93"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Düzenlenen Raporda Taşınmazların Zemin Durumları ile Kadastral Durumları Arasında Uyumsuzluk Bulunduğu/Sınırlandırma Hatasının Hükmen Düzeltilmesinin Uygun Olduğu - Öncelikle Davacı Taraftan Davasının Nedeni Daha Açık Bir İfadeyle Davasının Sınırlandırma Hatasından mı Yoksa Kadastro Öncesi Nedenlere Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası mı Olduğunun Açıklattırılarak Esasın İnceleneceği/Davacının İstinaf Başvurusunun Kabul Edilip Dosyanın Mahalline Gönderileceği )
TAŞINMAZIN ZEMİN VE KADASTRAL DURUMU ARASINDA UYUMSUZLUK ( Tapu İptali ve Tescil/Sınırlandırma Hatasının Hükmen Düzeltilmesinin Uygun Olduğu - Öncelikle Davacı Taraftan Davasının Nedeni Daha Açık Bir İfadeyle Davasının Sınırlandırma Hatasından mı Yoksa Kadastro Öncesi Nedenlere Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası mı Olduğunun Açıklattırılarak Esasın İnceleneceği/Davacının İstinaf Başvurusunun Kabul Edilip Dosyanın Mahalline Gönderileceği )
ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tutanaklarının Kesinleştiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçmiş Olduğu/Mahkemenin Bu Yöndeki Gerekçesi Doğru ise de Söz Konusu Sürenin Mülkiyet Uyuşmazlığında Uygulanacağı - Davanın Aynı Zamanda 41.Maddeye Dayandırılmış Olduğu/Davacı Taraftan Davasının Nedeni Daha Açık Bir İfadeyle Davasının Sınırlandırma Hatasından mı Yoksa Kadastro Öncesi Nedenlere Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası mı Olduğunun Açıklattırılarak Esasın İnceleneceği )
SINIRLANDIRMA HATASI ( Orman Mera Kamu Taşınmazları Devletin Tasarrufu Altındaki Genişletmeye Elverişli Yerlere Sınırı Olan Taşınmazlardaki Sınırlandırma Hatalarının Düzeltilemeyeceği/Hükmen Düzeltilmesinin Uygun Olduğu - Davacı Taraftan Davasının Nedeni Daha Açık Bir İfadeyle Davasının Sınırlandırma Hatasından mı Yoksa Kadastro Öncesi Nedenlere Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası mı Olduğunun Açıklattırılarak Esasın İnceleneceği/Davacının İstinaf Başvurusunun Kabul Edileceği )"

Madde 45

AMK

45AMK11.12.1990E. 1990/37 K. 1990/32""
45AMK5.9.1989E. 1989/20 K. 1989/33""
45AMK5.9.1989E. 1989/19 K. 1989/32""
45AMK13.6.1989E. 1989/7 K. 1989/25""
45AMK14.3.1989E. 1988/46 K. 1989/15""
45AMK14.3.1989E. 1988/45 K. 1989/14""
45AMK14.3.1989E. 1988/35 K. 1989/13""
45AMK14.3.1989E. 1988/35 K. 1989/13""
45AMK12.1.1989E. 1988/29 K. 1989/2""
45AMK12.1.1989E. 1988/29 K. 1989/2""
45AMK12.1.1989E. 1988/29 K. 1989/2""
45AMK27.9.1988E. 1988/27 K. 1988/31""
45AMK27.9.1988E. 1988/25 K. 1988/30""
45AMK1.6.1988E. 1987/33 K. 1988/15""
45AMK1.6.1988E. 1987/32 K. 1988/14""
45AMK1.6.1988E. 1987/31 K. 1988/13""

YARGITAY

45Y20.HD13.12.2017E. 2017/8013 K. 2017/10520"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( T.M.K.'nın 713. Md. Dayalı Tescil İstemi - Mahkemece En Eski ve Davadan 15-20 Yıl Öncesine Ait Hava Fotoğrafları Bu Hava Fotoğraflarından Yararlanılarak Üretilen Memleket Haritaları ve Varsa Amenajman Planı ve Fotoğrametri Yöntemiyle Kadastro Çalışmalarına Altlık Olarak Düzenlenen Kadastro Paftası İlgili Yerlerden Getirtileceği )
TARAF TEŞKİLİ ( T.M.K.'nın 713. Md. Dayalı Tescil İstemi - 6360 Sayılı Kanun'un 1/2. Maddesiyle Büyükşehir Belediyesinin Sınırları İl Mülkî Sınırları Olarak Genişletildiği/Tüzel Kişiliği Yargılama Sırasında Sona Eren Köy Yerine Sadece İlçe Belediyesi Olarak Belediye Davaya Dahil Edilmiş İse de Büyükşehir Belediye Başkanlığının Davaya Dahil Edilmemesinin Doğru Görülmediği )
ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANILABİLECEK YER ( T.M.K.'nın 713. Md. Dayalı Tescil İstemi - Dava Tarihinden 15-20 Yıl Öncesine Ait Stereoskopik Hava Fotoğrafları Memleket Haritaları İle Fotogrametri Yöntemiyle Düzenlenmiş 1/5000 Ölçekli Arazi Kadastro Paftasının Orjinal Fotokopi Örneği ve Kadastro Paftası Ziraat Mühendisi Fen Elemanı ve Orman Mühendisi İle Birlikte Ölçekleri Eşitlenip Çakıştırıldıktan Sonra Mahalline Uygulanacağı )
ORMAN ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünüleceği - T.M.K.'nın 713. Md. Dayalı Tescil İstemi )
ZİLYETLİK ( T.M.K.'nın 713. Md. Dayalı Tescil İstemi - Tarafların Bildirecekleri Zilyetlik Tanıkları İle Kadastro Tespit Bilirkişileri Taşınmaz Başında Dinlenmeli Zilyetliğin Ne Zaman Başladığı Kaç Yıl Ne Şekilde Devam Ettiği Sorulup Kesin Tarih ve Olgulara Dayalı Açık Yanıtlar Alınıp Dava Tarihine Kadar Davacı Kişi Yararına Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Belirleneceği )
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESPİTİ ( T.M.K.'nın 713. Md. Dayalı Tescil İstemi - Davacı İle Eklemeli Zilyetler Yönünden de Tapu ve İlgili Kadastro Müdürlükleri İle Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden Senetsiz Belgesiz Araştırması Yapılıp Sulu ve Susuz Olarak Kazanılmış Toprak Miktarı Belirlenip 3402 S. Kanun'un Getirdiği 40/100 Dönüm Sınırlamasının Aşılıp Aşılmadığı Saptanarak Hüküm Kurulacağı )"
45Y20.HD6.12.2017E. 2017/10143 K. 2017/10215"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmazda İmar ve İhya Olgusunun Gerçekleşmediği ve Bu Sebeple Davacı Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluşmadığı Gerekçesiyle Davacı Kişinin Davasının Reddine Karar Verilmiş İse de Yapılan İnceleme ve Araştırmanın Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı )
HAVA FOTOĞRAFLARI ( Bozma Kararında Çekişmeli Taşınmazın Niteliğinin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tespitine Yönelik Olarak En Eski Tarihli Memleket Haritası ve Hava Fotoğraflarının İncelenmesi Gereğine Değinildiği Halde Mahkemece En Eski Tarihli Hava Fotoğrafları Üzerinde İnceleme Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
ZİLYETLİKLE KAZANMA KOŞULLARI ( Taşınmazın İdari Yoldan Hazine Adına Tescil Edildiği Tarihten Önce Davacı Lehine Zilyetlikle Kazanım Koşullarının Gerçekleşmesi Gerekeceğinden Taşınmazın Öncesinin Niteliği ve Davacının Zilyetliği Hususunda Yapılan Araştırmanın Yeterli Görülmediği - Tapu İptali ve Tescil )
KEŞİF ( Tapu İptali ve Tescil - Keşif Sırasında Uygulanan Hava Fotoğraflarında Taşınmazın Kumluk Alanda Kaldığı Bilirkişilerce Belirtildiği/Mahkemece En Eski Tarihli Hava Fotoğrafları Üzerinde İnceleme Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu )"
45Y20.HD13.11.2017E. 2016/13759 K. 2017/9361"TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Mahkemece Çekişmeli Taşınmazın Bilirkişi Raporunda ( A) Harfi İle Gösterilen Bölümüne Komşu Taşınmazlara Dair Kadastro Tutanakları Tutanaklar Kesinleşmiş İse Tapu Kayıt Örnekleri ve Tapu Kayıtları Mahkeme Kararı Sonucu Oluşmuş İse Mahkeme Karar Örneklerinin Temin Edilerek Dosya Arasına Alınacağı)
BİLİRKİŞİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - En Eski Tarihli Memleket Haritası Amenajman Planı Hava Fotoğrafının Getirtileceği/Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Birimlerinde Görev Yapmayan Bir Orman Mühendisi Toprak Konusunda Uzman Bir Ziraat Mühendisi ve Bir Jeoloji Mühendisi İle Bir Harita Jeodezi ve Fotogrametri Uzmanı Mühendisten Oluşan Heyeti Marifetiyle Keşif Yapılacağı)
ZİLYETLİK ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Orman Kadastro Yönetmeliğinin 26. Md. ( A) ve ( J) Bentleri Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılması Öngörüldüğü - Bu Tür Yerler Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı ve Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği/Tapu İptali ve Tescil İstemi)
ÖLÇEKLERİN DENKLEŞTİRİLMESİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Bilirkişilerden Hava Fotoğraflarının ve Memleket Haritalarının Ölçekleri Kadastro Paftası Ölçeğine Kadastro Paftası Ölçeği de Hava Fotoğrafları ve Haritaların Ölçeğine Çevrilip Ölçekleri Denkleştirildikten Sonra Birbiri Üzerine Aplike Edileceği)
TAŞINMAZIN ÖNCESİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Ağaçların Sayısı Yaşı Cinsi ve Kapalılık Durumunu Taşınmazın Niteliği Üzerindeki Bitki Örtüsünü Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Tasarruf Sınırlarını Kullanım Durumunu İmar İhyanın Tamamlanıp Tamamlanmadığını Tamamlandı İse Tarihini Zilyetliğin Türünü Gösterecek Gerekçeli Rapor Alınacağı)"
45Y20.HD11.10.2017E. 2015/16727 K. 2017/7602"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( En Eski Tarihli ve Tespit Tarihinden Geriye Doğru 15-20 Yıl Öncesine Ait Memleket Haritaları Fotogometri Yöntemiyle Kadastro Çalışmalarına Altlık Olarak Düzenlenen Kadastro Paftası İle Davacının Dayandığı Tapu Kaydının İlk Oluşumundan İtibaren Tüm Tedavülleri ve Krokileri Dayanak Tapu Kaydının Revizyon Gördüğü Tutanaklar Komşu Parsel ve Dayanakları İlgili Yerlerden Getirtileceği)
KEŞİF ( Kadastro Tespitine İtiraz - Mahkemece Halen Çevre ve Orman Bakanlığı ve Bağlı Birimlerinde Görev Yapmayan Uzman Yüksek Orman Mühendisleri Arasından Seçilecek Bir Mühendis Bir Fen Elemanı ve Ziraat Fakültelerinin Toprak Bölümünden Mezun Olan Bir Ziraat Mühendisi Aracılığıyla Mahallinde Keşif Yapılacağı)
TAŞINMAZIN ÖNCESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Mahkemece Çekişmeli Taşınmaz İle Birlikte Çevre Araziye de Uygulanmak Suretiyle Taşınmazın Öncesinin Bu Belgelerde Ne Şekilde Nitelendirildiği Belirleneceği/3116 S. 4785 ve 5658 S. Kanunlar Karşısındaki Durumunun Saptanacağı)
ÖNCESİ ORMAN OLAN YER ( Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünüleceği - Kadastro Tespitine İtiraz)
ZİLYETLİK ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın İse Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Ancak Davacının Dayandığı Tapu Kaydının Kapsamında Kalmadığı Belirlendiği Takdirde Davacı Aynı Zamanda Zilyetlik İddiasına da Dayandığından Bu Kez Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Araştırılması Gerektiği)
ZİRAAT BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yapılacak Keşifte Tarım Uzmanı Bilirkişi Olarak Ziraat Mühendisine İnceleme Yaptırılıp Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılabilecek Kültür Arazisi Niteliğinde Olup Olmadığı Belirlenip Rapor Alınacağı - Kadastro Tespitine İtiraz)
ÖZEL ÇAYIR ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Çevresini Harici Alemle İlişkisini Kesecek Biçimde Duvar Çit ya da Tel Örgü Gibi Yapay Sınır Yerleriyle Çevrilmiş Kapatılmış Olması Taşınmaz Üzerinde Somut Olayda Yalnızca Davacı Tarafın Zilyet Olması Açık Bir Deyişle Yalnız Davacının Taşınmazın Otunu Biçerek Yararlanması Gerekeceği Hususları da Göznünde Bulundurularak Araştırma Yapılacağı)"
45Y20.HD1.12.2016E. 2016/4704 K. 2016/11598"TAŞINMAZIN TAMAMININ ORMAN SINIRLARI İÇERİSİNE ALINMASI İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI (Yerel Mahkemece Taşınmazın Orman Sınırlarında Kalıp Kalmadığı Noktasında Yapılan Araştırma ve İncelemenin Yetersiz Olduğu - 1987 Tarihli Memleket Haritasında Boyama Hatası Yapıldığı/Orman Emvalinin Niteliğinin Belirtilmediği)
MEMLEKET HARİTASINDA BOYAMA HATASI YAPILDIĞI (Raborda B Harfi ile Gösterilen Kısmın Eylemli Orman Olduğu Rapor Edilmiş ise de Bu Orman Emvallerinin Neler Olduğu Yaşı ve Niteliği ile Kapalılık Durumu Hakkında Rapor İçeriğinde Belirtilmesi Gerektiği - Orman Sınırlama İşleminin İptali Talebi/Yetersiz Rapor)
HARİTA ÜZERİNDEKİ ORMAN EMVALİNİN BELİRTİLMEDİĞİ (Ormanın Yaşı ve Niteliği ile Kapalılık Durumu Gibi Hususların Rapor İçeriğinde Belirtilmediği)
MEMLEKET HARİTASI (Uygulandığı Bildirilen 1960 Baskı Tarihli Memleket Haritasının Dayanağı Hava Fotoğrafının Yerel Mahkemece Getirilerek İncelenmemiş Olduğu - 2001 Yılında Yapılan İmar Paftası ve 1982 Yılında Yapılan Arazi Kadastrosuna Ait Kadastro paftası ve Orman Tahdit Haritasının Çakıştırılmadığı)
EKSİK BİLİRKİŞİ RAPORU (Davaya Konu Taşınmaza Komşu Taşınmazlar Hakkında Araştırma Yapılmadığı - Yetersiz Rapora Göre Hüküm Kurulamacağı)"
45Y20.HD14.6.2016E. 2015/9743 K. 2016/6899"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazların Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - Dayanak Tapu Kayıtlarının Davalı Yerlere Uymadığı/Kadastro Tespit Tarihine Kadar Yirmi Yıl Süreyle Kullanılmadığı Gerekçesiyle Taşınmazların Orman Niteliği İle Tapuya Tescillerine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazların Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - Kadastro Tespit Tarihine Kadar Yirmi Yıl Süreyle Kullanılmadığı Gerekçesiyle Taşınmazların Orman Niteliği İle Tapuya Tescillerine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespit Tarihine Kadar Yirmi Yıl Süreyle Kullanılmadığı Gerekçesiyle Taşınmazların Orman Niteliği İle Tapuya Tescillerine Karar Verilmesinin Doğru Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
TAPU KAYITLARI ( Kadastro Tespitine İtiraz/Dayanak Tapu Kayıtlarının Davalı Yerlere Uymadığı/Kadastro Tespit Tarihine Kadar Yirmi Yıl Süreyle Kullanılmadığı - Taşınmazların Orman Niteliği İle Tapuya Tescillerinin İsabetli Olduğu )"
45Y20.HD13.6.2016E. 2016/6690 K. 2016/6809"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Orman İçi Açıklık ve Boşluklar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılmasının Öngörüldüğü - Bu Tür Yerlerin Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı ve Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği/Hazinenin Davasının Kabulü Gerektiği)
ORMAN İÇİ BOŞLUKLAR (Kanun Koyucunun Ayrı Bir Kavram Oluşturduğu ve Hangi Sebeple Olursa Olsun Orman İçi Açıklıklarda Tarım ve İnşaat İle Özel Mülke Dönüşme Yolunu Kapadığı - Davaya Konu Taşınmazın Memleket Haritasında Açık Alanda Gözükmesinin Bu Olguyu Değiştirmeyeceği/Tapu İptali ve Tescil)
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER (Orman İçi Açıklığı Konumundaki Yerler Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları Dışında Bulunsa Bile Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olması Sebebiyle Zilyetlikle Kazanılmasının Olanaklı Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil)
ZİLYETLİK YOLUYLA ORMANDAN TOPRAK KAZANMA (Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kişi ve Kurumların Ormandan Toprak Kazanmasını Sağlayan 3402 S. K.'nun 45. Md. Hükmünün İlgili Fıkralarının da Anayasa Mahkemesi Kararları İle İptal Edildiği ve Kalan Fıkraları da 5304 Sayılı Kanunla Yürürlükten Kaldırıldığı)
DEVLET ORMANI (Tapu İptali ve Tescil - Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırıldığının Gözetilmesi Gerektiği)"
45Y20.HD23.2.2015E. 2014/5158 K. 2015/806"ORMAN KADASTROSUYLA KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Keşifte Hakim Gözetiminde Taşınmazların Dört Yönden Renkli Fotoğrafları Çektirileceği - Hava Fotoğrafları Stereoskop Aleti Vasıtasıyla Üç Boyutlu İncelemesi Yapılacağı/Bitki Örtüsünü Oluşturan Unsurlar Tek Tek Sayı Olarak Tarif Edilerek Karar Verileceği )
ÖNCESİ ORMAN OLAN YER ( Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşünüleceği - Orman Kadastrosu ve Kadastro Tespitine İtiraz )
TAŞINAMAZIN ÖNCESİNİN BELİRLENMESİ ( Orman Kadastrosu ve Kadastro Tespitine İtiraz - Mahkemece Eski Tarihli Memleket Haritası Hava Fotoğrafları ve Varsa Amenajman Planı İlgili Yerlerden Getirtileceği/Getirtilen Harita ve Fotoğraflar Çevre Araziye de Uygulanmak Suretiyle Taşınmazların Öncesi Bu Belgelerde Ne Şekilde Nitelendirildiği Belirleneceği )
ZİLYETLİK KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI ( Orman Kadastrosu ve Kadastro Tespitine İtiraz - Zilyetliğin Ne Zaman Başladığı Kaç Yıl Ne Şekilde Devam Ettiği Belirleneceği/Taşınmaz Komşu Parsellerle Birlikte Değerlendirilmek Suretiyle Zilyetlikle Kazanılabilecek Kültür Arazisi Olup Olmadığı Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Belirleneceği )
BİTKİ ÖRTÜSÜ İNCELENMESİ ( Orman Kadastrosu ve Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmaz Üzerindeki Bitki Örtüsünü Oluşturan Unsurlar Tek Tek Sayı Olarak Tarif Edileceği/Ağaçların Cinsi Ortalama Yaşı Kapalılık Oranı Hakim Ağaç Türü ve Kullanım Şekli Detaylı Olarak İnceleneceği )"
45Y20.HD17.2.2014E. 2014/321 K. 2014/1909"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Orman İçi Açıklık ve Boşlukların Zilyedlik Yolu İle Kazanılmasına Kanunî Olanak Olmadığı - Bu Yollarla Ormandan Toprak Kazanımından Söz Edilemeyeceği )
TAPU VE ZİLYEDLİK YOLUYLA KİŞİ VE KURUMLARIN ORMANDAN TOPRAK KAZANMASI ( Kazanmayı Sağlayan 3402 S. Kanunun 45. Md.nin İlgili Fıkraları Anayasa Mahkemesinin Kararları İle İptal Edildiği ve Kalan Fıkraları da 5304 S. Kanunun 14. Md. ile Yürürlükten Kaldırıldığı )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyedlik Yolu İle Kazanılmasına Kanunî Olanak Olmadığı/Bu Yollarla Ormandan Toprak Kazanımından Söz Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
ORMANDAN TOPRAK KAZANMA ( Tapu İptali ve Tescil - Orman İçi Açıklık ve Boşlukların Zilyedlik Yolu İle Kazanılmasına Kanunî Olanak Olmadığı/Bu Yollarla Ormandan Toprak Kazanımından Söz Edilemeyeceği )"
45Y20.HD6.1.2014E. 2013/8409 K. 2014/45"TAŞINMAZIN ORMAN NİTELİĞİ NEDENİYLE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Eldeki Davada Yapılan Keşif ve Uzman Orman Bilirkişisi Raporunda Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Belirtildiği - Krokili Bilimsel Veriler/Ek Rapor )
KEŞİF SONRASI ALINAN ORMAN BİLİRKİŞİSİ RAPORU ( Mahkemenin Re'sen Orman Bilirkişisi Seçerek Dosya Üzerinden Aldırtılan Ek Raporla Çelişkili Olduğu - Dosya Üzerinden İncelemeyle Alınan ve Çelişkili Olan Rapora Dayalı Olarak Karar Verilemeceği )
ORJİNAL RENKLİ MEMLEKET HARİTASI ( Çekişmeli Taşınmazın Konumunu Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Yalnız Büro İncelemesine Değil Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Araştırma Yapılacağı - Eksik Araştırma )
MAHKEMECE EKSİK ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAPILMIŞ OLMASI ( Mahkemece Yeni Bir Keşif ve İnceleme Yapılmadığı )
ÇELİŞKİLİ RAPORLARIN HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI ( Dosya Üzerinden Aldırtılan Ek Raporun Diğer Raporlarla Çelişkili Olduğu )"
45Y20.HD6.1.2014E. 2013/10213 K. 2014/44"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Keşiften Sonra Alınan Orman Bilirkişi Raporunda Taşınamzın Eski Tarihli Memleket Haritasındaki Durumunun Değerlendirilmediği -Hava Fotoğrafları Ve Varsa Amenajman Planı Getirtilerek İnceleneceği )
ESKİ TARİHLİ MEMLEKET HARİTASI ( Hava Fotoğrafları Ve Varsa Amenajman Planı Getirtilerek İnceleneceği - Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Gözetileceği )
ÇELİŞKİŞİLİ RAPORLARIN HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI ( Dairenin Çevirme Kararı ile Alınan Ek Rapor ile Diğer Raporlarla Çelişkili Olduğu - Ayrıca Taşınmazın Yaında Dere Bulunduğunun Jeolog Bilirkişi Raporuna Alınmamış Olduğu/Eksik Rapor )
TAŞINMAZIN KENARINDAN DERE GEÇMESİ ( Jeolog Bilirkişi Raporuna Alınmadığı - Taşınmazın Yanından Geçen Dereden Etkilenip Etkilenmediğinin Belirlenmesi Gereği/Taşınmaızn Sulu yada Susuz Olarak Kazanılmış Toprak Miktarının Belirlenmesi Gereği )
DAVA KONUSU TAŞINMAZIN KONUMUNUN BELİRLENMESİ ( Taşınmazın Orman Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği - Çelişkili Bilirkişi Raporlarının Hükme Esas Alınamacağı/Büro İncelemesine Değil/Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Rapor Alınacağı )"
45Y5.HD26.11.2013E. 2013/17807 K. 2013/20811"TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Davacıların Dayandığı Parsele Revizyon Gören Tapu Kaydının 2510 S. İskan Kanununa Göre Oluşturulduğu Anlaşılmış Olup Bu Tapulara Geçerlilik Tanıyan 3402 S. Kadastro Kanununun 45. Md.sinin İlgili Hükmü İptal Edildiğinden Artık İskan Tapularına Değer Verme Olanağının Kalmadığı )
DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DAVA ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan - On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Esas Olup İş Bu Davada Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı/Söz Konusu Parselin Orman Rejimi İçerisinde Bırakılan ve Sonradan İfrazen Farklı Parsel Numarası Verilen Dava Konusu Taşınmaz Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescil Edildiğinden Sorumluluk Halinden Söz Edilemeyeceği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararın Giderilmesi İstemi - On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Esas Olup İş Bu Davada Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı )
TAŞINMAZIN ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİ ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararın Giderilmesi İstemi - Söz Konusu Parselin Orman Rejimi İçerisinde Bırakılan ve Sonradan İfrazen Farklı Parsel Numarası Verilen Dava Konusu Taşınmaz Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescil Edildiğinden Devletin Kusursuz Sorumluluk Halinden Söz Edilemeyeceği )"
45Y20.HD18.11.2013E. 2013/9055 K. 2013/10287"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Eski Tarihli Memleket Haritası ve Hava Fotoğraflarında Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı Sağlayan Yasal Düzenlemenin İptal Edildiği ve Yürürlükten Kaldırıldığı/Taşınmazın Orman Vasfıyla Hazine Adına Kayıt ve Tesciline Dair Verilen Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
ORMAN SAYILAN YERLER ( Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Ormandan Yer Kazanılamayacağı/Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu/Taşınmazın Orman Vasfıyla Hazine Adına Kayıt ve Tescilinin İsabetli Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
TAPU VE ZİLYETLİKLE ORMANDAN TOPRAK KAZANMA ( Olanağı Sağlayan 3402 S. K.'nun 45. Md. Hükmünün İptal Edildiği ve Yürürlükten Kaldırıldığı - Bu Yollarla Ormandan Yer Kazanılamayacağı/Kadastro Tespitine İtiraz/Taşınmazın Orman Vasfıyla Hazine Adına Kayıt ve Tescilinin İsabetli Olduğu )"
45Y20.HD22.10.2013E. 2013/6798 K. 2013/9301"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI (Hangi Sebeple Olursa Olsun Orman İçi Açıklıklarda Tarım İnşaat ve Hayvancılık Yapmak Amacı ile Ağıl Yapılamayacağı - Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kişi ve Kurumların Ormandan Toprak Kazanmasını Sağlayan Hükümlerin Anayasa Mahkemesi Kararları ile İptal Edildiği ve Kalan Fıkraların da Kaldırıldığı)
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kişi ve Kurumların Ormandan Toprak Kazanmasını Sağlayan Hükümlerin Anayasa Mahkemesi Kararları ile İptal Edildiği ve Kalan Fıkraların da Kaldırıldığı)
ORMAN İÇİ AÇIKLIK (ve Boşlukların Zilyetlik Yolu ile Kazanılmasına Kanuni Olanak Bulunmadığı/Ormandan Toprak Kazanımından Söz Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz Davası)
ORMANDAN TOPRAK KAZANIMI (Söz Konusu Olamayacağı/Orman İçi Açıklık ve Boşlukların Zilyetlik Yolu ile Kazanılmasına Kanuni Olanak Bulunmadığı - Kadastro Tespitine İtiraz Davası)"
45Y20.HD18.6.2013E. 2013/1864 K. 2013/6889"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Arazi Kadastrosu Bulunduğu - Fen Orman ve Ziraat Bilirkişi Raporlarında Çekişmeli Taşınmazın Yerine İlişkin Çelişkiler Bulunmakta Olup Taşınmazın Yerinin Tam Olarak Belirlenmediği/Eksik Araştırma ve Çelişkili Bilirkişi Raporları İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞİK OLMASI ( Taşınmazın Fen Bilirkişi Raporuna Ekli Uydu Fotoğrafında Eylemli Orman Olduğu Anlaşılırken Orman ve Ziraat Bilirkişi Raporunda Buğday Ekili Olduğunun Yazılı Olduğu/Eksik Araştırma ve Çelişkili Bilirkişi Raporları İle Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği - Tapu İptali ve Tescil )
ARAZİ KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil/Mahkemece Yapılan Araştırma ve İncelemenin Hükme Yeterli Olmadığı - Fen Orman ve Ziraat Bilirkişi Raporlarında Çekişmeli Taşınmazın Yerine İlişkin Çelişkiler Bulunmakta Olup Taşınmazın Yerinin Tam Olarak Belirlenmediği )"
45Y20.HD4.4.2013E. 2012/9217 K. 2013/3784"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu Yapıldığı - Komşu Parsel ve Tutanakların Denetleneceği/Orman İçi Açıklığı Olup Olmadığının Tespiti/Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞKİLİ VE YETERSİZ OLDUĞU ( Komşu Parsel Tutanak ve Dayanakları ile Yöreye Ait En Eski Tarihli Memleket Haritası ve Hava Fotoğraflarının ve Varsa Amenajman Planının İlgili Yerlerden Getirtilmesi Gereği )
HAVA FOTOĞRAFLARININ GETİRTİLMESİ ( Komşu Parsel Tutanak ve Dayanaklarının ve Yöreye Ait En Eski Tarihli Memleket Haritasının İncelenmesi Gereği - Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Yapılamayacağı/Kadastro Tespitine İtiraz )
ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ORMAN ÖRTÜSÜ ( Yoğunluğu/Ağaçların Yaşları ve Alt Flora ile Toprak Yapısının Gözetileceği - Eylemli Durumu ile Eski Tarihli Belgelerdeki Görünümü Arasındaki Çelişkinin Bilirkişiye Açıklattırılması Gerektiği )
ORMAN SAYILMAYAN BÖLÜMLER ( Zilyetlik Koşullarının Araştırılacağı - Taşınmazın Tümü Hakkında Karar Verilmesi Gereği )"
45Y20.HD22.1.2013E. 2012/10558 K. 2013/77"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Tapu ve Zilyedlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı Sağlayan 3402 S.K. Md. 45'in İlgili Fıkralarının Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği/Kalan Fıkraların da Yürürlükten Kaldırıldığı - Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Rapor Alınacağı )
ORMANDAN YER KAZANILMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Tapu ve Zilyedlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı Sağlayan 3402 S.K. Md. 45'in İlgili Fıkralarının Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği/Kalan Fıkraların da Yürürlükten Kaldırıldığının Gözetileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Tapu ve Zilyedlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı Sağlayan 3402 S.K. Md. 45'in İlgili Fıkralarının Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği/Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Rapor Alınacağı )"
45Y20.HD4.10.2012E. 2012/7872 K. 2012/11213"TAPUSUZ OLAN TAŞINMAZLARIN TESCİLİ (Çevrede Henüz Orman Kadastrosu Yapılmadığından Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılamayacağı Gözönünde Bulundurulmalı ve Tüm Deliller Toplandıktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ORMAN KADASTROSU YAPILMAMIŞ YERLER (Paftasında Orman Nitelemesi Yapılarak Tapulama Harici Bırakılan Yerlerde Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Ancak O Yerde Orman Kadastrosu Yapılıp Kesinleştikten Sonra Başlayacağı )
ORMAN TOPRAĞI (Orman Sayılan Yer Olduğu Düşünülmeli Çevrede Henüz Orman Kadastrosu Yapılmadığından Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılamayacağı Gözönünde Bulundurulması Gerektiği - Tapusuz Olan Taşınmazların Tescili )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tapusuz Olan Taşınmazların Tescili - Çevrede Henüz Orman Kadastrosu Yapılmadığından Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılamayacağı Gözönünde Bulundurulmalı ve Tüm Deliller Toplandıktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
45Y20.HD5.6.2012E. 2012/6015 K. 2012/8548"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece Eksik İnceleme Yapıldığı/Taşınmazın Bulunduğu Yörede Dava Tarihinden Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Arazi Kadastrosu Yapıldığı/ Mahkemece Eksik İnceleme Yapıldığı/Taşınmazın Bulunduğu Yörede Davadan Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
ARAZİ KADASTROSU SIRASINDA TAPULAMA HARİCİ BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Mahkemece Eksik İnceleme Yapıldığı/Taşınmazın Bulunduğu Yörede Davadan Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosunun Bulunup Bulunmadığın Araştırılacağı )
ORMAN KADASTROSU YAPILMAMIŞ TAŞINMAZ ( Orman Sınırlandırılması Yapılmayan veya Sınırlandırılmanın İlk Olarak Yapıldığı Yerlerde Bir Yerin Orman Niteliğinin ve Hukuki Durumunun 3116,4785 ve 5658 SK. Göre Çözümleneceği/Tapu İptali ve Tescil Davası )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil - İşe Başlama Çalışma İşi Bitirme ve Sonuçlarının Askı İlan Tutanakları Taşınmazın Bulunduğu Yeri Orman Tahdit Sınır Noktalarıyla Birlikte Gösterir Onaylı Orman Tahdit Harita Örneğinin Sureti Getirildikten Sonra İnceleneceği )
MAHKEMECE EKSİK İNCELEME YAPILMASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine İlişkin Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Bulunduğu Yörede Davadan Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )"
45Y20.HD31.5.2012E. 2012/6609 K. 2012/8265"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gereği - Mahkemece Eksik Araştırma ve İncelem Yapılmış Olduğu )
MAHKEMECE EKSİK ARAŞTIRMA YAPILDIĞI ( Çevre Taşınmazlara Ait Kadastro Tutanakları ve Dayanakları, Davalı Olanların Dava Dosyaları Detirtilerek, Yapılan Keşifte Uygulanması Gereği - Bilirkişinin Yetersiz Olduğu Durumda Tanık Dinlenileceği )
ESKİ YILLARA AİT MEMLEKET HARİTASI VE HAVA FOTOĞRAFLARI ( Amenajman Planıyla Komşu Parsellere Ait Kadastro Tutanakları Ve Tapu Kayıtlarının Oluştuğu Günden İtibaren Tüm Gittileri Başka Parsellere Revizyon Görüp Görmediğinin Araştırılacağı )
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDA GÖREV YAPAN UZMAN YÜKSEK MÜHENDİS ( Bilirkişi Olarak Atanacağı - Çekişmeli Taşınmazla Birlikte Çevre Araziye Uygulama Yapılmak Suretiyle Taşınmazın Öncesinin Ne Şekilde Nitelendirildiğinin Belirleneceği )
HARİTALAR ARASINDA KARŞILAŞTIRMA ( Taşınmazların Konumunu Gösteren Orijinal- Renkli ( Renkli Fotokopi ) Memleket Haritasının Ölçeği Kadastro Paftası Ölçeğine, Yine Kadastro Paftası Ölçeği de Memleket Haritası Ölçeğine Çevrileceği )
TAPU KAYDININ MEVKİ VE SINIRLARI ( Dava Konusu Taşınmaza Uyup Uymadığının Araştırılacağı - Uyuyor İse Geçerli Kapsamının Tayin Olacağı/Fen Bilirkişi Krokisi Üzerine Tapu Kaydı Sınırları Kırmızı Renkli Kalemle Gösterilmesi Gereği )"
45Y7.HD28.5.2012E. 2012/3081 K. 2012/3995"MİRAS YOLUYLA GELEN HAK VE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 3402 S.K. Md.14'te Öngörülen Belgesiz Araştırma Yapılırken Davalılar Adına Tespit Edilen Taşınmazların Kadastro İşlemlerinin Kesinleşip Kesinleşmediğinin ve Diğer Araştırmaların Yapılacağı )
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESPİTİ ( Sağlıklı Biçimde Kontrol ve Denetim Yapılması İçin Gerekli İnceleme ve Araştırmaların Yapılacağı - Miras Yoluyla Gelen Hakka ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Tescil Talebi )"
45Y20.HD18.5.2012E. 2012/5204 K. 2012/7488"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Belirlendiği - Yapılacak Araştırma Sonucu Taşınmazların Orman Sayılan Yerlerden Olmadığı Belirlendiği Takdirde Bu Kez Zilyetlik Yoluyla Kazanma Koşulların Araştırılması Gerektiği )
ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz/Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tesbit Tarihinden Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu - Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifle Yapılacak Araştırma Sonucu Taşınmazların Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANMA ( Taşınmazların Orman Sayılan Yerlerden Olmadığı Belirlendiği Takdirde Koşullarının Araştırılması Gerektiği/Çekişmeli Taşınmazın Fiili Durumunu da Belirtir Şekilde Rapor Alınması Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI ( Davalılar Yanında Mirasbırakanı Yönünden de Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleriyle Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden Araştırma Yapılıp Sulu ve Susuz Olarak Kazanılmış Toprak Miktarı Belirlenip Kanunun Getirdiği Sınırlamanın Aşılıp Aşılmadığının Saptanması Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
DELİLLERİN ÇELİŞMESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Tanık ve Yerel Bilirkişi İfadeleri Tutanak İçeriğiyle Çeliştiği Taktirde Tespit Bilirkişilerinin Tanık Sıfatıyla Dinlenerek Çelişkinin Giderilmesine Çalışılması Gerektiği )"
45Y20.HD9.5.2012E. 2012/5231 K. 2012/6907"ORMAN SAVINA DAYALI OLARAK AÇILAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE HAZİNE ADINA TESCİLİ ( Tahdidin Kesinleştiği Yerlerde Bir Yerin Orman Olup Olmadığının Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanmasıyla Çözümleneceği - Sınırlandırmada 4785 S.K. Hükümlerinin Nazara Alınacağı)
ORMAN BİTKİSİNİN YOK EDİLMİŞ OLMASI ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünüleceği - Orman Savına Dayalı Açılan Tapu Kaydının İptalinde Toprak Yapısı Bitki Örtüsü ve Çevresinin İnceleneceği)
DEVLET ORMANI ( Orman Savına Dayalı Açılan Tapu Kaydının İptali ve Hazine Adına Tescili İsteminde Ziraat Uzmanına Taşınmazın Bitki Örtüsü Toprak Yapısı Ağaçların Sayısı Yaşı Dağılımı Kapalılık Oranını Gösteren Bilimsel Verilere Dayalı Rapor Hazırlattınlacağı - Hangi Bölümlerin Bu Nitelikte Olduğunun Belirleneceği)"
45Y20.HD7.5.2012E. 2012/5530 K. 2012/6631"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklarla Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı ve Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği )
ORMAN TOPRAKLARININ KAZANILMASI ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklarla Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı ve Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz Davası )
ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANMA ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklarla Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Bu Yolla Kazanılamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz Davası )
FUNDA VE MAKİLİK ALANLAR ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklarla Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıdığından Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı ve Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz Davası )"
45Y20.HD14.2.2012E. 2011/13141 K. 2012/1906"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Hazine Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Eski Tarihli Memleket Haritası Hava Fotoğrafları ve Diğer Belgelerin Getirtileceği - Orman Mühendisi ve Fen Elemanı Aracılığıyla Yeniden Keşif Yapılacağı )
2/B SAHASI OLARAK ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Orman Kadastrosuna İtiraz Davası - Hazine Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Eski Tarihli Memleket Haritası Hava Fotoğrafları ve Diğer Belgelerin Getirtileceği )
ORMAN MÜHENDİSİ VE FEN ELEMANI BİLİRKİŞİLER ( Orman Kadastosuna İtiraz Davası - Çevre ve Orman Bakanlığı ve Bağlı Birimlerinde Görev Yapmayan Bilirkişiler Aracılığıyla Yeniden Keşif ve İnceleme Yapılacağı )"
45Y20.HD7.7.2011E. 2011/9270 K. 2011/8923"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı - Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı/Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı - Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı/Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Orman Kadastrosuna İtiraz - Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı - Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı )"
45Y20.HD13.6.2011E. 2011/7594 K. 2011/7242"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gerektiği )
ÖNCESİ ORMAN OLAN YER ( Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gerektiği )
ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN KONUMU ( Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Yalnız Büro İncelemesine Değil Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Yeterli Rapor Alınması Gerektiği )"
45Y20.HD8.6.2011E. 2011/7270 K. 2011/7012"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı - Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılması Öngörüldüğü/Bu Tür Yerler Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Kadastro Tespitine İtiraz - Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı/Bu Tür Yerler Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı - Bu Tür Yerler Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı/Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği )"
45Y20.HD23.3.2011E. 2010/16836 K. 2011/3142"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Öncesi İtibarıyla Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi Yönünden Eski Tarihli Resmi Belgelerdeki Konumunun İncelenmemiş Olmasının Yanlış Olduğu )
EKSİK ARAŞTIRMA ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Tapunun Taşınmaza Ait Olup Olmadığı Kesin Olarak Belirlenmemiş Olmasının Yanlış Olduğu )
TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN ARAŞTIRILMASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Öncesi İtibarıyla Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi Yönünden Eski Tarihli Resmi Belgelerdeki Konumunun İncelenmemiş Olmasının Yanlış Olduğu )
KOMŞU PARSEL TUTANAKLARININ İNCELENMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Bilinemeyen Sınırların Araştırılması Bakımından Tüm Komşu Parsel Tutanakları ve Bunlara Ait Kayıtlar Getirtilip İncelenmemiş Olmasının Yanlış Olduğu )"
45Y7.HD9.3.2011E. 2010/2102 K. 2011/1369"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Öncelikle Ortak Miras Bırakanın Terekesine Dahil Dava Dışı Başka Taşınmaz Mallar Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
KADASTRO TESPİTİ ( Ortak Miras Bırakanın Terekesine Dahil Dava Dışı Başka Taşınmaz Mallar Bulunup Bulunmadığı Araştırılmalı ve Varsa Sözü Edilen Taşınmazların Kadastro Tespit Tutanakları ve Dayanakları Belgeler Davalı İseler Dava Dosyaları da Getirtilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Dava Konusu Taşınmazların Hangi Mirasçı ya da Mirasçıların Miras Payına İsabet Ettiği Yolunda Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Olaylara Dayalı Bilgi Alınması Gerektiği )"
45Y20.HD22.11.2010E. 2010/13791 K. 2010/14297"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tapu ve Zilyedlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı Sağlayan 3402 S. Yasanın 45. Md.sinin İlgili Fıkraları Anayasa Mahkemesi'nin Kararları İle İptal Edildiği - Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşünülmesi Gerektiği )
TAPU VE ZİLYEDLİKLE ORMANDAN TOPRAK KAZANMA ( Olanağı Sağlayan 3402 S. Yasanın 45. Md.sinin İlgili Fıkraları Anayasa Mahkemesi'nin Kararları İle İptal Edildiği - Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gerektiği )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN KADASTROSU BULUNMASI ( Değinilen Diğer Belgeler Fen ve Uzman Orman Bilirkişiler Eliyle Yerine Uygulattırılıp Yalnız Büro İncelemesine Değil Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Yeterli Rapor Alınması Gerektiği )"
45Y20.HD21.10.2010E. 2010/9534 K. 2010/12726"ORMAN İÇİNDE VE DIŞINDAKİ TAŞINMAZLARIN İKTİSABI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Çekişmeli Taşınmazın Orman Niteliğindeki Taşınmazlara Komşu Olması/Çekişmeli Taşınmazın Orman Niteliğinde Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazın Orman Arazisi Olup Olmadığının Araştırılması - Orman Arazilerinin Kazandırıcı Zilyetlik ile İktisap Edilemeyeceği/Orman Arazisi Olmadığı Durumlarda Zilyetlikle Kazanım Koşullarının Araştırılacağı )
ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ KAZANIMI ( Taşınmazın Orman Arazisi Olup Olmadığının Araştırılması - Orman Arazilerinin Kazandırıcı Zilyetlik ile İktisap Edilemeyeceği/Orman Arazisi Olmadığı Durumlarda Zilyetlikle Kazanım Koşullarının Araştırılacağı )
KADASTRONUN UYGULAMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ( Yönetmelikler ve Teknik İzahnamelere Uygun Rapor Alınması Gereği - Kadastro Müdürlüğü'nden Komşu Taşınmazlara Ait Bilgi ve Belgelerin Alınması Gereği/Onaylı Tahdit Haritasının Dosyaya Getirtilmesi )
KADASTRO TESPİT TUTANAĞI ( Komşu Taşınmazlara İlişkin Tutanakların İncelenmesi Gereği - Kadastro Tespitine itiraz Davası )"
45Y20.HD22.9.2010E. 2010/7142 K. 2010/10992"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı Sağlayan 3402 S.Y'nın 45. Md.sinin İlgili Fıkraları Anayasa Mahkemesinin Kararları İle İptal Edildiği - Diğer Fıkraları da 5304 S. Yasa İle Yürürlükten Kaldırıldığından Bu Yollarla Ormandan Yer Kazanılamayacağı)
ORMANDAN YER KAZANMA (Kadastro Tespitine İtiraz - Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı Sağlayan 3402 S.Y'nın 45. Md.sinin İlgili Fıkraları Anayasa Mahkemesinin Kararları İle İptal Edildiği/Diğer Fıkraları da 5304 S. Yasa İle Yürürlükten Kaldırıldığından Bu Yollarla Ormandan Yer Kazanılamayacağı)
TAPU VE ZİLYETLİKLE ORMANDAN TOPRAK KAZANMA (Olanağı Sağlayan 3402 S.Y'nın 45. Md.sinin İlgili Fıkraları Anayasa Mahkemesinin Kararları İle İptal Edildiği - Diğer Fıkraları da 5304 S. Yasa İle Yürürlükten Kaldırıldığından Bu Yollarla Ormandan Yer Kazanılamayacağı)"
45Y20.HD21.7.2010E. 2010/7667 K. 2010/10305"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Bu Yerlerin O Tarihte Tarım Alanı Görünümünde Olup Olmadıkları Belirlenmeli ve Komşu Parsellerin Tamamının Denetlenerek Varsa Dayanağı Belgeler Uygulanmalı ve Çekişmeli Parseller Yönünü Ne Olarak Gösterdiklerinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
KOMŞU PARSELLER ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Komşu Parsellerin Tamamının Denetlenerek Varsa Dayanağı Belgeler Uygulanmalı ve Çekişmeli Parseller Yönünü Ne Olarak Gösterdiklerinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN KADASTROSU BULUNMAMASI ( Değinilen Diğer Belgeler Fen ve Uzman Orman Bilirkişiler Eliyle Yerine Uygulattırılıp Orijinal-Renkli ( Renkli Fotokopi ) Memleket Haritasının Ölçeği Kadastro Paftası Ölçeğine Yine Kadastro Paftası Ölçeği de Memleket Haritası Ölçeğine Çevrilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )"
45Y20.HD30.6.2010E. 2010/6056 K. 2010/9328"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Sicilin Yolsuz ve Geçersiz Olması - Davalının Taşınmazı Satın Alırken Ödediği Bedeli Taşınmazı Kendisine Satanlardan Koşulları Varsa Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Geri Alabileceği Gözetilerek Orman Yönetimi Tarafından Açılan Davanın Kabulü Gerektiği )
SİCİLİN YOLSUZ VE GEÇERSİZ OLMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Davalının Taşınmazı Satın Alırken Ödediği Bedeli Taşınmazı Kendisine Satanlardan Koşulları Varsa Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Geri Alabileceği/Orman Yönetimi Tarafından Açılan Davanın Kabulü Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Davalının Taşınmazı Satın Alırken Ödediği Bedeli Taşınmazı Kendisine Satanlardan Koşulları Varsa Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Geri Alabileceği/Orman Yönetimi Tarafından Açılan Davanın Kabulü Gerektiği )"
45Y20.HD28.6.2010E. 2010/6355 K. 2010/9154"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu Yapılmış Çekişmeli Parsel Orman Alanı Dışında Bırakıldığı - Taşınmazın 6831 S. Yasanın 1-G Md. Gereğince Orman Sayılmaması İçin Öncelikle Sahiplik Belgesi Niteliğindeki Tapu Kaydının Bulunması Gerektiği )
ORMAN KADASTROSU ( 3402 S. Yasanın 4. Md. Hükmüne Göre Yapılmış Çekişmeli Parsel Orman Alanı Dışında Bırakıldığı - Taşınmazın 6831 S. Yasanın 1-G Md. Gereğince Orman Sayılmaması İçin Öncelikle Sahiplik Belgesi Niteliğindeki Tapu Kaydının Bulunması Gerektiği )
TAPU KAYDI ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın 6831 S. Yasanın 1-G Md. Gereğince Orman Sayılmaması İçin Öncelikle Sahiplik Belgesi Niteliğindeki Tapu Kaydının Bulunması Gerektiği )
EYLEMLİ ORMAN NİTELİĞİNDE BULUNAN TAŞINMAZA YÖNELİK HAZİNENİN DAVASI ( Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Aksine Düşüncelerle Yazılı Şekilde Hüküm Kurulması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
45Y20.HD17.2.2010E. 2009/14502 K. 2010/1891"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davaya Konu Taşınmazın Tarımsal Faaliyette Bulunmaya Elverişli Olmadığının Bilirkişi Raporlarında Belirtildiği - Kazanım Koşullarının Gerçekleşmediği/Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Çekişmeli Taşınmazın Orman Arazisi Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Öncesi Orman Arazisi Olan Bir Yer Üzerin Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğinin Gerçekleşmeyeceği )
YAYLA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Yaz Aylarında Serinlemek ve Hayvan Otlatmak Amacıyla Kullanıldığı - Yayla Niteliğinde Olduğu/Tarımsal Faaliyet İcra Edilmediği/Kazandırıcı Zamanaşımı Koşullarının Oluşmadığı )
ORMAN İÇİNDE VE DIŞINDAKİ TAŞINMAZLARIN İKTİSABI ( Yerel Mahkemece Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Çekişmeli Arazinin Orman Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Tespitinde Yetersiz Olduğu - Hükme Esas Alınamacağı )
TARIMSAL FAALİYETİN BULUNMAMASI ( Davacının 50 Yıla Yakın Bir Sürede Dava Konusu Taşınmazı Hayvan Otlatmak Şeklinde Kullandığı - Otlak Niteliğinde Arazi Olduğu/Tarımsal Faaliyetin İcra Edilemediği/Davanın Kabulü Gereği )"
45YHGK10.2.2010E. 2009/20-552 K. 2010/61"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacıların Kazandırıcı Zamanaşımı Süresine Ulaşan Zilyetlikleri Bulunmadığı Gibi Davacıların Dayandığı Çalılık Nitelikli Tapu Kaydının Yüzölçümündeki Artışın Hukuki Dayanağının Bulunmadığı )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacıların Dayandığı Çalılık Nitelikli Tapu Kaydının Yüzölçümündeki Artışın Hukuki Dayanağının Bulunmadığı )
GÜÇLÜ DELİL ( Tapu İptali ve Tescil - Tapulama Mahkemesi Dosyasında Orman Kadastro Haritasının Uygulamasına İlişkin İşlemlerin Davacıları Bağlayacağı ve Davacılar ve Aleyhine Kesin Hüküm Olmasa Bile Güçlü Delil Oluşturacağı )"
45Y20.HD21.1.2010E. 2009/9427 K. 2010/425"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Doğal Sit Alanları ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Bulunan Taşınmazların Koşulları Oluştuğu Taktirde Zilyetlik Yoluyla Kazanılabilecekleri )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı Sağlayan 3402 S.Y'nın 45. Md. İlgili Fıkraları Anayasa Mahkemesinin Kararları İle İptal Edildiğinden Bu Yollarla Ormandan Yer Kazanılamayacağı )
DOĞAL SİT ALANLARI VE 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Koşulları Oluştuğu Taktirde Zilyetlik Yoluyla Kazanılabilecekleri )
ORMANDAN TOPRAK KAZANMA ( Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı Sağlayan 3402 S.Y'nın 45. Md. İlgili Fıkraları Anayasa Mahkemesinin Kararları İle İptal Edildiğinden Bu Yollarla Kazanılamayacağı )"
45Y20.HD18.1.2010E. 2009/19517 K. 2010/100"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Yapılacak Keşifte Tarım Uzman Bilirkişi Olarak Ziraat Mühendisine İnceleme Yaptırılıp Zilyetlikle Kazanılabilecek Kültür Arazisi Olup Olmadığı Belirlenip Bu Yolda Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Orman Kadastrosuna İtiraz - Yapılacak Keşifte Tarım Uzman Bilirkişi Olarak Ziraat Mühendisine İnceleme Yaptırılıp Zilyetlikle Kazanılabilecek Kültür Arazisi Olup Olmadığı Belirlenip Bu Yolda Rapor Alınması Gerektiği )
KÜLTÜR ARAZİSİ ( Tarım Uzman Bilirkişi Olarak Ziraat Mühendisine İnceleme Yaptırılıp Zilyetlikle Kazanılabilecek Kültür Arazisi Olup Olmadığı Belirlenip Bu Yolda Rapor Alınması Gerektiği - Orman Kadastrosuna İtiraz )"
45Y20.HD18.1.2010E. 2009/19515 K. 2010/98"ORMAN VE ARAZİ KADASTROSUNA İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşünülerek Bu Bölüm Hakkında da Davanın Reddi Gerektiği )
ORMAN SAYILAN YER ( Orman ve Arazi Kadastrosuna İtiraz - Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşünülerek Bu Bölüm Hakkında da Davanın Reddi Gerektiği )
ÖNCESİ ORMAN OLAN YER ( Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşünülerek Bu Bölüm Hakkında da Davanın Reddi Gerektiği )
ORMANDAN YER KAZANILAMAYACAĞI ( Orman ve Arazi Kadastrosuna İtiraz - Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşünülerek Bu Bölüm Hakkında Davanın Reddi Gerektiği )"
45Y20.HD29.12.2009E. 2009/18026 K. 2009/19913"TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Tapuda Kayıtlı Olmayan ve Çekişmesiz Aralıksız 20 Yıl Süreyle Kullanılan Taşınmazların Zilyedi Adına Tescil Edilebilmesi İçin Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönüm Geçmemesi Gerektiği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çekişmesiz Aralıksız 20 Yıl Süreyle Kullanılan Taşınmazların Zilyedi Adına Tescil Edilebilmesi İçin Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönüm Geçmemesi Gerektiği )
SULU TARIM ARAZİSİ ( Taşınmazın Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Olup Olmadığı Konusunda Ziraat Mühendisi Bilirkişiden Yasanın Amacına Uygun Rapor Alınması Gerektiği )"
45Y20.HD13.10.2009E. 2009/12865 K. 2009/14625"ORMAN SAYILAN YERLER ( Tapu veya Zilyetlik Yoluyla Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı - Orman Olan Yerlerin Tevzi Edilmesinin de Mümkün Olmadığı )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARI ( Görülmekte Olan Davalara Uygulanacağı )
ÖZEL MÜLKİYET ( Orman Olan Taşınmazlar Tapu veya Zilyetlik Yoluyla Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı - Orman Olan Yerlerin Tevzi Edilmesinin de Mümkün Olmadığı )"
45Y20.HD25.5.2009E. 2009/7062 K. 2009/8413"TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ ( Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman İçi Açıklıklar Kazanılamayacağı )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Resmi Gazetede Yayınlanan Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı )
FUNDA VE MAKİLİK ALANLAR ( Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Resmi Gazetede Yayınlanan Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Resmi Gazetede Yayınlanan Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı )"
45Y20.HD24.2.2009E. 2008/17509 K. 2009/3160"KADASTRO TESPİTİ ( Tapu İptali ve Tescili - Evvelce Tespit Tescil veya Sınırlandırma Suretiyle Kadastrosu veya Tapulaması Yapılmış Olan Yerlerin Yeniden Kadastrosu Yapılamayacağı )
TAŞINMAZIN KADASTROCA HAZİNE ADINA TESPİTİ ( İkinci Defa Yapılan Kadastro Tapu Sicil Müdürlüğünce Re'sen İptal Edileceği - Orman Kadastrosundan Sonra Yapılan Kadastronun İkinci Kadastro Olması Nedeniyle İptal Edilmesi Gerektiği )
EVVELCE KADASTROSU YAPILAN YERLER ( Evvelce Tespit Tescil veya Sınırlandırma Suretiyle Kadastrosu veya Tapulaması Yapılmış Olan Yerlerin Yeniden Kadastrosunun Yapılamayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yapılan Kadastronun İkinci Kadastro Olması Nedeniyle İptal Edilmesi Gerektiği - 3402 S.Y'nın 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İkinci Kadastronun Bulunduğu Hallerde Uygulanamayacağı )
ORMAN KADASTROSU ( İkinci Defa Yapılan Kadastro Tapu Sicil Müdürlüğünce Re'sen İptal Edileceği - Orman Kadastrosundan Sonra Yapılan Kadastronun İkinci Kadastro Olması Nedeniyle İptal Edilmesi Gerektiği )"
45Y7.HD5.12.2008E. 2008/2301 K. 2008/5378"ZİLYETLİKLE İKTİSAP ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI ( Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olmadığı Menkul Mal Hükümlerine Tabi Uyuşmazlığın Zilyetlik Hükümlerine Göre Çözümleneceği )
TAPUSUZ TAŞINMAZ ( Menkul Mal Hükümlerine Tabi Uyuşmazlığın Zilyetlik Hükümlerine Göre Çözümleneceği - Zilyetlikle İktisabı Kanıtlama Yükümlülüğünün Davalıya Ait Olduğu )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Menkul Mal Hükümlerine Tabi Uyuşmazlığın Zilyetlik Hükümlerine Göre Çözümleneceği - Zilyetlikle İktisabı Kanıtlama Yükümlülüğünün Davalıya Ait Olduğu )"
45Y20.HD10.11.2008E. 2008/10691 K. 2008/14942"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Resmi Gazetede Yayınlanan Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı )
ORMAN SAYILAN YERLER ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı - Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı )
DEVLET ORMANI ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı - Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı )"
45Y20.HD28.10.2008E. 2008/9643 K. 2008/14055"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kişi ve Kurumların Ormandan Toprak Kazanmasını Sağlayan Yasa Maddesinin Anayasa Mahkemesinin Kararları İle İptal Edildiği - Bu Tür Yerler Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Orman İçi Açıklık ve Boşlukların Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı - Orman Kadastrosuna İtiraz )
TAPU VE ZİLYETLİK YOLUYLA KİŞİ VE KURUMLARIN ORMANDAN TOPRAK KAZANMASI ( İlgili Yasa Maddesinin Anayasa Mahkemesinin Kararları İle İptal Edildiği - Bu Tür Yerler Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Orman İçi Açıklık ve Boşlukların Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı )"
45Y20.HD20.10.2008E. 2008/9164 K. 2008/13345"ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olmadığı Belirlendiği Takdirde Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Araştırılması Gerektiği )
KEŞİF YAPILMASI ( Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Tarım Uzman Bilirkişi Olarak Ziraat Mühendisine İnceleme Yaptırılıp Zilyetlikle Kazanılabilecek Kültür Arazisi Olup Olmadığı Belirlenip Bu Yolda Rapor Alınması Gerektiği )
KOMŞU PARSELLERİN TUTANAK VE DAYANAKLARI ( Getirtilip Uygulanmalı Bu Taşınmazı Sınır Olarak Nasıl Nitelendirdikleri Araştırılmalı Varsa Zilyetlik Tanıkları Taşınmaz Başında Dinlenmesi Gerektiği )
ZİLYETLİK ARAŞTIRMASI ( Zilyetlik Tanıkları Taşınmaz Başında Dinlenmeli Zilyetliğin Ne Zaman Başladığı Kaç Yıl Ne Şekilde Devam Ettiği Sorulup Kesin Tarih ve Olgulara Dayalı Açık Yanıtlar Alınarak Koşulların Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
45Y20.HD20.10.2008E. 2008/9060 K. 2008/13340"ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Kazanılamayacağı - Davalı ve Tespit Malikinin Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğinin Ne Zaman Başladığı Kaç Yıl Ne Şekilde Devam Ettiği Sorulup Kesin Tarih ve Olgulara Dayalı Açık Yanıtlar Alınması Gerektiği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalı ve Tespit Malikinin Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğinin Ne Zaman Başladığı Kaç Yıl Ne Şekilde Devam Ettiği Sorulup Kesin Tarih ve Olgulara Dayalı Açık Yanıtlar Alınması Gerektiği )
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZ KAZANIMI ( Orman İçi Açıklıkların Etrafındaki Orman Alanları İle Bütünlük Arz Eden ve Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Özel Mülkiyete Konu Edilemeyeceklerinin Düşünülmesi Gerektiği )
ZİLYET TANIKLARININ TAŞINMAZ BAŞINDA DİNLENMESİ ( Davalı ve Tespit Malikinin Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğinin Ne Zaman Başladığı Kaç Yıl Ne Şekilde Devam Ettiği Sorulup Kesin Tarih ve Olgulara Dayalı Açık Yanıtlar Alınması Gerektiği )"
45Y20.HD22.4.2008E. 2008/1952 K. 2008/6220"KADASTRO TESPİTİNE VE ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Yer Kazanılamayacağı - Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu )
ÖNCESİ ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu - Kadastro Tespitine ve Orman Kadastrosuna İtiraz )
ZİLYETLİKLE KAZANILAMAYACAK TAŞINMAZ ( Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Yer Kazanılamayacağı - Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu )"
45Y20.HD2.4.2008E. 2008/1524 K. 2008/5178"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hangi Yasa Döneminde Olursa Olsun Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Yerler Tapuda Kayıtlı Olsun Olmasın Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
MERA VE ORMANLARIN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILAMAMASI ( Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Yerler Tapuda Kayıtlı Olsun Olmasın Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Tapuda Kayıtlı Olsun Olmasın Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
ZİLYETLİKLE KAZANILAMAYACAK TAŞINMAZ ( Hangi Yasa Döneminde Olursa Olsun Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Yerler Tapuda Kayıtlı Olsun Olmasın Zilyetlikle Kazanılamayacağı )"
45Y20.HD6.3.2008E. 2008/713 K. 2008/3534"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Etrafı Ormanla Çevrili Taşınmazların Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı - Taşınmazlar Özel Mülke Dönüşüp Tarım ve İnşaata Açıldığında Orman Bütünlüğünün Bozulacağı )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Etrafı Ormanla Çevrili Taşınmazların Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
ETRAFI ORMANLA ÇEVRİLİ TAŞINMAZ ( Taşınmazlar Özel Mülke Dönüşüp Tarım ve İnşaata Açıldığında Orman Bütünlüğünün Bozulacağı - Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
EĞİM ( Bilirkişi Raporuna Ekli Memleket Haritası İncelendiğinde Eğimin % 12'den Fazla Olduğunun Anlaşıldığı - % 12'den Fazla Eğimli Makilik Çalılık Yerlerin Orman Sayılacağı )
MEMLEKET HARİTASI ( İncelendiğinde Eğimin % 12'den Fazla Olduğunun Anlaşıldığı - % 12'den Fazla Eğimli Makilik Çalılık Yerlerin Orman Sayılacağı )"
45YHGK27.2.2008E. 2008/20-177 K. 2008/200"KESİN HÜKÜM İTİRAZI ( Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği ve Mahkemede Davanın Her Aşamasında Kesin Hükmün Varlığını Kendiliğinden Gözetip Davayı Kesin Hükümden ( Dava Şartı Yokluğundan ) Reddetmesi Gerektiği )
DAVANIN HER AŞAMASINDA BULUNMASI ZORUNLU DAVA ŞARTLARI ( Mahkemede Davanın Her Aşamasında Kesin Hükmün Varlığını Kendiliğinden Gözetip Davayı Kesin Hükümden ( Dava Şartı Yokluğundan ) Reddetmesi Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN İSTİSNASI ( Kesin Hüküm İtirazı Mahkemede İleri Sürülmemiş Olsa Dahi İlk Defa Yargıtay'da da Dahası Bozmadan Sonrada İleri Sürülebilmesi Nedeniyle )"
45YHGK18.7.2007E. 2007/20-580 K. 2007/582"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( İlk Karar Red Yönünde Olduğundan ve Direnme Kararı Verildiğinden Direnme Kararına Uygun Red Kararı Vermek Gerektiği )
RED KARARI ( Gerçekleşen Usuli Kazanılmış Hak Nazara Alınarak Red Kararı Verilmesi Gerekirken Direnme Hükmüne Rağmen İlk Karardan Dönülüp "Kabul" Kararı Verilmiş Olması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Nazara Alınarak Red Kararı Verilmesi Gerekirken Direnme Hükmüne Rağmen İlk Karardan Dönülüp "Kabul" Kararı Verilmiş Olması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
45Y20.HD12.7.2007E. 2007/6951 K. 2007/10318"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Özel Mülkiyete Konu Olmayan Taşınmazlar Her Nasılsa Tapuya Tescil Edilmiş Olsa Bile Bu Durum Taşınmazın Niteliğini Değiştirmeyeceğinden Tescil İşleminin Yok Hükmünde Olduğu - Bu Tür Taşınmazlar Hakkında İyi Niyetle İktisap İddiasında Bulunulamayacağı )
ORMAN KADASTRO SINIRLARI ( Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazların Anayasanın 170. Maddesinde Belirtilen Kamu Hizmetinin Yerine Getirilmesi İçin 2924 Sayılı Yasa Gereği Orman Bakanlığının Emrine Geçeceği )
HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR ( Anayasanın 170. Maddesinde Belirtilen Kamu Hizmetinin Yerine Getirilmesi İçin 2924 Sayılı Yasa Gereği Orman Bakanlığının Emrine Geçeceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hazinenin Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiası İle Açacağı İptal Davalarının 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )"
45YHGK4.7.2007E. 2007/20-458 K. 2007/462"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Kadastrosu - En Az 100 Yıldır Tarım Arazisi Olarak Kullanıldığı Belirtilen Taşınmazın Orman Toprağı Niteliğinde Bulunduğu ve Ormanlık Alanlar İle Bütünlük İçinde Olduğunun Düşünülemeyeceği )
ORMAN KADASTROSU ( En Az 100 Yıldır Tarım Arazisi Olarak Kullanıldığı Belirtilen Taşınmazın Orman Toprağı Niteliğinde Bulunduğu ve Ormanlık Alanlar İle Bütünlük İçinde Olduğunun Düşünülemeyeceği )
ORMANLIK ALANLAR ( Kadastro Tespitine İtiraz - En Az 100 Yıldır Tarım Arazisi Olarak Kullanıldığı Belirtilen Taşınmazın Orman Toprağı Niteliğinde Bulunduğu ve Ormanlık Alanlar İle Bütünlük İçinde Olduğunun Düşünülemeyeceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Uzman Serbest Orman Mühendisler Arasından Seçilecek Bir Orman Yüksek Mühendisi Bir Ziraat Mühendisi ve Bir Fen Elemanı Aracılığıyla Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifte Ne Şekilde Nitelendirildiğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
45YHGK13.6.2007E. 2007/20-399 K. 2007/399"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Bilirkişiler Arasında Çelişki - Çekişmeli Yerin Öncesinin Orman Niteliğini Belirlemeye Yeterli ve Kanaat Verici Olmadığından Bu Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamaması )
ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gerektiği )
ORMANDAN YER KAZANMA ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gerektiği )
ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN KONUMU ( Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokoli Bilimsel Verileri Bulunan Yeterli Rapor Alınmalı ve Oluşacak Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
45YHGK11.4.2007E. 2007/20-205 K. 2007/200"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Taşınmazlar Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Özel Mülke Konu Olamayacağı - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖNCESİ ORMAN OLAN TAŞINMAZLAR ( Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Özel Mülke Konu Olamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Öncesi Orman Olan Taşınmazlar Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Özel Mülke Konu Olamayacağı )"
45Y20.HD5.3.2007E. 2007/167 K. 2007/2584"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazın Orman Olup Olmadığının/Bulunduğu Bölgede Daha Önce Orman Tahdidi Yapılıp Yapılamadığının Anlaşılamadığı - Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kadadstro Tespitine İtiraz Davası - Taşınmazın Orman Olup Olmadığının Anlaşılamadığı/Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
ORMAN TAHDİDİ ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Daha Önce Orman Tahdidi Yapılıp Yapılamadığının Anlaşılamadığı - Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )"
45Y20.HD21.2.2007E. 2007/39 K. 2007/2104"ORMAN SINIRLAMASININ İPTALİ ( 2/B Şerhinin Silinmesi Talebi - Toprak Tevzi Yoluyla Verilen Yerlerin Orman Rejimi Dışına Çıkartılması Halinde Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Edileceğine İlişkin 3402 SK'nın 45. Maddesi Yürürlükten Kaldırıldığı )
2/B ŞERHİNİN SİLİNMESİ TALEBİ ( Toprak Tevzi Yoluyla Verilen Yerlerin Orman Rejimi Dışına Çıkartılması Halinde Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Edileceğine İlişkin 3402 SK'nın 45. Maddesi Yürürlükten Kaldırıldığı )
TOPRAK TEVZİ YOLUYLA VERİLEN YERLER ( Orman Rejimi Dışına Çıkartılması Halinde Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Edileceğine İlişkin 3402 SK'nın 45. Maddesi Yürürlükten Kaldırıldığı )"
45Y20.HD15.1.2007E. 2006/15198 K. 2007/61"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI ( Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine Karşı Hak Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Altı Aylık Askı İlan Süresi İçinde Kadastro Mahkemesinde İtiraz Edebileceği )
TARAF TEŞKİLİ ( Taşınmaz Hazine Adına Orman Rejimi Dışına Çıkartıldığından Davanın Esası Hakkında Hüküm Kurulabilmesi İçin Hazinenin Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanması Gereği )
TAŞINMAZIN ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILMASI ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşünülerek Toprak Yapısı Bitki Örtüsü ve Çevresi İncelenmesi Gereği )
ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Bilirkişiden Rapor Alınmalı Taşınmazın Orman İçi Açıklığı Olup Olmadığı Orman Bütünlüğünü Bozup Bozmadığı Araştırılması Gereği )"
45Y20.HD13.11.2006E. 2006/11888 K. 2006/14880"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifte Çekişmeli Taşınmaz İle Birlikte Çevre Araziye de Uygulanmak Suretiyle Taşınmazın Öncesinin Ne Şekilde Nitelendirildiğinin Belirlenmesi Gereği )
TAŞINMAZIN ÖNCESİ ( Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifte Çekişmeli Taşınmaz İle Birlikte Çevre Araziye de Uygulanmak Suretiyle Taşınmazın Öncesinin Ne Şekilde Nitelendirildiğinin Belirlenmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN KONUMU ( Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Yalnız Büro İncelemesine Değil Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Yeterli Rapor Alınması Gereği )"
45Y20.HD30.10.2006E. 2006/14573 K. 2006/14000"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gereği )
ÖNCESİ ORMAN OLAN YER ( Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
ORMAN TOPRAĞI ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
45Y20.HD21.9.2006E. 2006/9360 K. 2006/11688"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yanan Orman Alanlarındaki Her Türlü Emval Orman Genel Müdürlüğünce Değerlendirileceği - Bu Yönler Gözardı Edilerek Davacı Orman Yönetiminin Davasının Kabulü Gereği )
ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Devlet Ormanlarının Herhangi Bir Suretle Yanmasından veya Açıklıklarından Faydalanılarak İşgal Açma veya Herhangi Şekilde Olursa Olsun Kesme Sökme Budama veya Boğma Yollarıyla Elde Edilecek Yerlerle Buralarda Yapılacak Her Türlü Yapı ve Tesisler Şahıslar Adına Tapuya Tescil Olunamayacağı )
YANAN ORMAN ALANLARI ( Her Türlü Emval Orman Genel Müdürlüğünce Değerlendirileceği - Bu Yönler Gözardı Edilerek Davacı Orman Yönetiminin Davasının Kabulü Gereği )"
45Y7.HD15.6.2006E. 2006/1949 K. 2006/1955"KADASTRO TESPİTİ ( Taşınmazların Dayanılan Tapu Kayıtlarının Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması Gerektiği )
TESPİT TUTANAĞI BİLİRKİŞİLERİ ( Taşınmazlar Başında Ayrı Ayrı Dinlenerek Çelişki Giderilmeli Uzman Bilirkişilerden Keşfi İzlemeye Bilirkişi Sözlerini Denetlemeye İmkan Verecek Şekilde Ayrı Ayrı Ayrıntılı Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
GEREKÇELİ RAPOR ALINMASI ( Kadastro Tespiti - Taşınmazlar Başında Ayrı Ayrı Dinlenerek Çelişki Giderilmeli Uzman Bilirkişilerden Keşfi İzlemeye Bilirkişi Sözlerini Denetlemeye İmkan Verecek Şekilde Ayrı Ayrı Ayrıntılı Alınması Gerektiği )
TAPU KAYITLARI ( Kadastro Tespiti - Malikleri ve Mirasçıları Arasında Yöntemine Uygun Biçimde Tapu Dışı Paylaşma Yapılıp Yapılmadığı Konusunda da Ayrıntılı Olaylara Dayalı Bilgi Alınması Gerektiği )"
45Y20.HD23.5.2006E. 2006/3267 K. 2006/7035"ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( Esasen Tahdit İçinde Olan Bir Yer Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman Sınırlarına Çıkartılması İçin Açılan Davaların Dinlenme Olanağı Olmadığı )
ÖNCESİ ORMAN OLAN YERLER ( Tahdit İçinde Olan Bir Yer Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman Sınırlarına Çıkartılması İçin Açılan Davaların Dinlenme Olanağı Olmadığı )"
45Y20.HD7.3.2006E. 2005/15143 K. 2006/2949"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ Taşınmazların Orman Sayılan Yerlerden Olmadığı Belirlendiği Takdirde Bu Kez Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Araştırılması Gereği )
ZİLYETLİK YOLU İLE KAZANMA ( Yapılacak Keşifte Tarım Uzman Bilirkişi Olarak Ziraat Mühendisine İnceleme Yaptırılıp Zilyetlikle Kazanılabilecek Kültür Arazisi Olup Olmadığı Belirlenmesi Gereği )
ZİLYETLİK TANIKLARI ( Yerel Bilirkişiler İle Taşınmaz Başında Dinlenmeli Zilyetliğin Hangi Tarihte Başladığı Kaç Yıl Ne Şekilde Sürdürüldüğü Taşınmazların Öncesinin Kime Ait Olduğu Tanıklardan Maddi Olaylara Dayalı Olarak Sorulup Saptanması Gereği )"
45Y20.HD20.2.2006E. 2005/14665 K. 2006/1894"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Yüzölçümüne Değer Verilerek Kapsamı Belirlenmeli Asıl Taşınmazın Kapsamı Orman veya Ormandan Açma Değil İse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapmak Suretiyle Oluştuğu )
ORMANDAN AÇMA SURETİYLE OLUŞAN ZARAR ( Taşınmazın Yüzölçümüne Değer Verilerek Kapsamı Belirlenmeli Asıl Taşınmazın Kapsamı Orman veya Ormandan Açma Değil İse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapmak Suretiyle Oluştuğu )
TAPU VE ZİLYETLİKLE ORMANDAN TOPRAK KAZANMA ( Ormandan Açma Değil İse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapmak Suretiyle Oluştuğu Kabul Edilmesi Gereği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - 3402 Sayılı Yasanın 20/C ve 32/3 Maddeleri Gereğince Yüzölçümüne Değer Verilerek Kapsamı Belirlenmesi Gereği )"
45Y20.HD3.2.2006E. 2005/12176 K. 2006/875"FEN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN EK RAPOR ( Kadastro Tespit Tarihine Kadar Bağımsız 20 Yıl Zilyetliklerinin Bulunmaması Halinde Eklemeli Zilyetler Yönünden de Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri İle Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden Araştırma Yapılması Gereği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespit Tarihine Kadar Bağımsız 20 Yıl Zilyetliklerinin Bulunmaması Halinde Eklemeli Zilyetler Yönünden de Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri İle Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden Araştırma Yapılması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( 3083 Sayılı Yasa Uyarınca Sulu veya Kuru Arazi Olup Olmadığı DSİ Bölge Müdürlüğünden Sorulup Sulu ve Susuz Olarak Kazanılmış Toprak Miktarı Belirlenip Yasanın Getirdiği Sınırlamanın Aşılıp Aşılmadığı Saptanması Gereği )"
45Y20.HD4.1.2006E. 2005/11836 K. 2006/271"ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZ ( Konumunu Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Yalnız Büro İncelemesine Değil Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Yeterli Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Yalnız Büro İncelemesine Değil Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Yeterli Rapor Alınması Gereği )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın Konumunu Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Yalnız Büro İncelemesine Değil Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Alınması Gerektiği )"
45Y20.HD27.12.2005E. 2005/5482 K. 2005/10330"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Dava Konusu Taşınmazın Memleket Haritasında Açık Alanda Gözükmesi Bu Olguyu Değiştirmediği - Etrafı Ormanla Çevrili Olan Taşınmazlar Özel Mülke Dönüşüp Tarım ve İnşaata Açıldığında Orman Bütünlüğünün Bozulacağı )
ETRAFI ORMANLA ÇEVRİLİ OLAN TAŞINMAZLAR ( Özel Mülke Dönüşüp Tarım ve İnşaata Açıldığında Orman Bütünlüğünün Bozulacağı )
ORMAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI ( Etrafı Ormanla Çevrili Olan Taşınmazlar Özel Mülke Dönüşüp Tarım ve İnşaata Açıldığında - Kadastro Tesbitine İtiraz ve Elatmanın Önlenmesi )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı - Bu Yollarla Ormandan Toprak Kazanımından Söz Edilemeyeceği )
PARSELLERİN MALİK HANELERİ ( Açık Olduğundan 3402 S.Y Md. 30/2'ye Göre Belirlenerek Gerçek Hak Sahipleri Adına ya da Orman Niteliği İle Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )"
45Y20.HD22.11.2005E. 2005/9194 K. 2005/14042"ORMAN KADASTROLU TAŞINMAZ ( Komşu Köyden Yerel Bilirkişi ve Tanıklar Taşınmaz Başında Dinlenmeli Fen Bilirkişi Raporunda İşaretlenen Yerlerin Mera Niteliğinde Olup Olmadıkları Araştırılması Gereği )
TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Orman Kadastrolu Taşınmaz - Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Araştırılması Gereği )
ZİLYETLİK ZAMANAŞIMI ( Orman Kadastrolu Taşınmaz - Zilyetliğin Ne Zaman Başladığı Kaç Yıl Ne Şekilde Devam Ettiği Sorulup Kesin Tarih ve Olgulara Dayalı Açık Yanıtlar Alınması Gereği )
KADASTROSU KESİNLEŞMEMİŞ TAŞINMAZ ( Zilyetlikle Kazanabilecek Kültür Arazisi Olup Olmadığı Meradan Açılıp Açılmadıkları Belirlenip Bu Yolda Rapor Alınması Gereği )
MERADAN AÇILAN YERE ZİLYETLİK ( Zilyetlikle Kazanabilecek Kültür Arazisi Olup Olmadığı Meradan Açılıp Açılmadıkları Belirlenip Bu Yolda Rapor Alınması Gereği )"
45Y20.HD18.10.2005E. 2005/8300 K. 2005/10278"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hazine Adına Tespit ve Tescil Edilen Taşınmazın Bir Bölümü Üzerinde Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Orman Niteliği Taşıyan Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılamaması )
ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ ( Orman Bitkisi Yok Edilen Yerin Orman Niteliğini Kaybetmiş Sayılmaması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yöntemine Uygun Orman Araştırmasının Yapılarak Hükme Bu Raporun Esas Alınmasının Gerekmesi )"
45Y20.HD18.10.2005E. 2005/7598 K. 2005/12329"TAPU TESCİL DAVASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Çekişmeli Taşınmazın Öncesinde Orman Sayılan Yerlerden Olmasının Zilyetliğin Kazanılmasına Engel Olması )
TARIMA UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZ ( Ormanların Özel Mülkiyete Konu Olmaması Nedeni ile Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamaması )
EYLEMLİ ORMAN ( Fiilen Orman Olmayan Yerlerin Hukuken Orman Sayıldığı Düzenleme ile Zamanaşımı Yoluyla Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılamaması )
TAPU VE ZİLYETLİKLE ORMANDAN TOPRAK KAZANMA ( Orman Sayılan Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılma Olanağının Bulunmaması )"
45Y20.HD10.10.2005E. 2005/11868 K. 2005/16273"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmaz İle Birlikte Çevre Araziye de Uygulanmak Suretiyle Taşınmazın Öncesinin Belgelerde Ne Şekilde Nitelendirildiğinin Belirlenmesi Gereği )
TAŞINMAZIN ÖNCESİ ( Çekişmeli Taşınmaz İle Birlikte Çevre Araziye de Uygulanmak Suretiyle Taşınmazın Öncesinin Belgelerde Ne Şekilde Nitelendirildiğinin Belirlenmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Bilirkişilere Bu Bölümlerin Yüzölçümleri Hesaplattırılarak İfraza Olanak Tanıyacak Şekilde İnfaza Elverişli Ölçekli Kroki Düzenlettirilmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
45Y20.HD4.10.2005E. 2005/7280 K. 2005/12018"TAPU İPTAL VE TESCİL DAASI ( Orman Tahdidine İtiraz Nedeniyle )
ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR ( 1744 Sayılı Yasa Uygulaması ile Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazların Ancak Öncesi Tapulu ise Tapu Malikleri Adına Tescil Edilebilmesi-Aksi Halde Hazine Lehine Orman Sınırları Dışına Çıkarılması )
ZİLYETLİK ( Çekişmeli Taşınmazın Öncesinin Tapulu Olmadığı Davacıların Zilyetliğe Dayanarak Orman Tahdidine İtiraz Ettikleri Anlaşıldığından Davacıların Davalarının Reddinin Gerekmesi )
TAPULU TAŞINMAZ ( Davacıların Taşınmazın Tapulu Olduğuna Dayanarak Tahdidin İptalini Talep Ettiklerini Bildirmişlerse de Dosyaya Herhangi Bir Tapu Kaydı İbraz Edememeleri-Ayrıca Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yörede Hudut İhtilafı Nedeniyle Toprak Tevzi Tapusu Dağıtılmamış Olması )"
45Y20.HD26.9.2005E. 2005/6698 K. 2005/11646"KADASTRO TESPİTİ ( Uzman Bilirkişiler Kurulu İle Yapılacak Keşifte Eski Tarihli Memleket Haritası Amenajman Planı Hava Fotoğrafları Zemine Uygulanmalı Taşınmazın Bu Belgelerdeki Konumu Çevresiyle Birlikte Saptanması Gereği )
HAVA FOTOĞRAFLARI ( Uzman Bilirkişiler Kurulu İle Yapılacak Keşifte Eski Tarihli Memleket Haritası Amenajman Planı Hava Fotoğrafları Zemine Uygulanmalı Taşınmazın Bu Belgelerdeki Konumu Çevresiyle Birlikte Saptanması Gereği - Kadastro Tespiti )
TAŞINMAZIN KAPSAMI ( Orman veya Ormandan Açma Değilse Bu Parseli de Kapsadığı Takdirde Tapu Kaydı Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığı Kabul Edilmesi Gereği )
TAPU KAYDI MİKTAR FAZLASI ( Taşınmazın Kapsamı Orman veya Ormandan Açma Değilse Bu Parseli de Kapsadığı Takdirde Tapu Kaydı Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığı Kabul Edilmesi Gereği )
ORMANDAN AÇMA ( Taşınmazın Kapsamı Orman veya Ormandan Açma Değilse Bu Parseli de Kapsadığı Takdirde Tapu Kaydı Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığı Kabul Edilmesi Gereği )"
45Y7.HD4.7.2005E. 2005/1961 K. 2005/2199"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Dayanılan Tapu Kaydı İlk Oluştuğu Günden İtibaren Tedavülleri İle Birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmesi Gereği )
TAPU KAYDI ( İlk Oluştuğu Günden İtibaren Tedavülleri İle Birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmesi Gereği - Kadastro Tespiti )
TAŞINMAZIN REVİZYON GÖRÜP GÖRMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden Ayrı Ayrı Sorulup Saptanması Gereği - Kadastro Tespiti )"
45Y20.HD1.7.2005E. 2005/1192 K. 2005/8963"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Orman Sınırları İçindeyken Toprak Tevzii Yoluyla Kişiler Adına Oluşturulan Tapu Kaydının Taşınmazın Orman Sınırları Dışına Çıkarılmasından Sonra Mülkiyet Hakkı Kazandırmayacağı )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( 2/B Uygulamasıyla Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmaz - Tahdit İçindeyken Toprak Tevzii Yoluyla Davalılar Adına Yapılan Tapunun Geçersiz Olması )
TOPRAK TEVZİİ YOLUYLA OLUŞTURULAN TAPU KAYDINA DEĞER VERİLEMEMESİ ( 2/B Uygulamasıyla Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmaz - Önceki Tapu Kaydına Dayalı Kadastro Tesbitine Yönelik Hazine İtirazının Kabulü Gereği )"
45Y7.HD24.5.2005E. 2005/1309 K. 2005/1641"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Ormanlar İçin Oluşturulan Tapu Kayıtlarının Hukuksal Bir Değeri Bulunmadığı )
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Ormanlar İçin Oluşturulan Tapu Kayıtlarının Hukuksal Bir Değeri Bulunmadığı )
HUSUMET ( Kesinleşen Kadastroya Karşı Açılan Davaların Tespitin Ya Da Komisyon Kararının Tarafları Hakkında Açılıp Görüleceği ) "
45Y20.HD19.4.2005E. 2005/2061 K. 2005/4924"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmazın Konumunu Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Yalnız Büro İncelemesine Değil Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Yeterli Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ ( Çekişmeli Taşınmazın Konumunu Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Yalnız Büro İncelemesine Değil Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Yeterli Rapor Alınması Gereği - Tapu İptali ve Tescil )"
45Y20.HD5.4.2005E. 2005/3241 K. 2005/4093"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Orman İçi Açıklıkların Zilyedlikle İktisap Edilememesi ve Özel Mülkiyete Konu Olamaması )
ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Orman Sayılan Yerlerden Olması - Zilyedlikle İktisap Edilememesi ve Özel Mülkiyete Konu Olamaması )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP EDİLEMEME VE ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAMA ( Orman İçi Açıklıkların Orman Sayılan Yerlerden Olması )"
45Y7.HD29.3.2005E. 2005/584 K. 2005/925"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SEBEBİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Saptandığı Takdirde Ormanlar İçin Oluşturulan Vergi Kayıtları İle Temessük Senetlerinin Hukuksal Bir Değerinin Bulunmadığı )
TEMESSÜK SENEDİNE KATILAN DAVACI ( Tapu ve Vergi Kaydına ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanması - Tespit Tutanağı Bilirkişileri İle Önceki Günlü Keşifte Dinlenen Yerel Bilirkişi ve Tanıklar Taşınmaz Başında Ayrı Ayrı Dinlenerek Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
YEREL BİLİRKİŞİ VE TANIKLAR ( Tespit Tutanağı Bilirkişileri İle Önceki Günlü Keşifte Dinlenen Yerel Bilirkişi ve Tanıklar Taşınmaz Başında Ayrı Ayrı Dinlenerek Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği - Kazandırıcı Zamanaşımı Sebebine Dayalı Tescil İstemi )
VERGİ KAYITLARI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Sebebine Dayalı Tescil İstemi - Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Saptandığı Takdirde Ormanlar İçin Oluşturulan Vergi Kayıtları İle Temessük Senetlerinin Hukuksal Bir Değerinin Bulunmadığı )"
45Y20.HD28.2.2005E. 2005/1426 K. 2005/1752"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı - Öncesi Orman Olan Taşınmazın Zilyedlikle İktisap Edilemeyeceği )
ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI USULÜ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasına Konu Taşınmazın Öncesinin Orman Olup Olmadığının Resmi Belgeler ve Keşifle Alınacak Bilirkişi Raporuyla Tesbiti Gereği )
ÖNCESİ ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi ve Tapu Kaydına Değer Verilememesi - Taşınmazın Orman Toprağı Olup Olmadığının Araştırılması Usulü )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasına Konu Taşınmazın Öncesi Orman Olup Olmadığının Tesbiti Usulü )"
45Y20.HD28.2.2005E. 2005/1425 K. 2005/1754"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Orman Sınırındaki Taşınmaza İlişkin Tesbitin Vergi Kaydı Miktarıyla Geçerli Olacağı - Miktarı Aşan Kısmın Ormandan Kazanıldığının Kabulü Gereği )
ORMAN SINIRINDAKİ TAŞINMAZIN VERGİ KAYDI MİKTARINA GÖRE KAZANILACAĞI ( Miktarı Aşan Kısmın Ormandan Açma Olduğunun Kabulü Gereği - Kadastro Tesbitine İtiraz )
VERGİ KAYDI MİKTARINI AŞAN KISMIN ORMANDAN KAZANILDIĞININ KABULÜ GEREĞİ ( Orman Sınırındaki Taşınmaza İlişkin Kadastro Tesbitine İtiraz )"
45Y20.HD21.2.2005E. 2005/717 K. 2005/1419"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Bilirkişice Düzenlenen Rapor İçerik ve Sonuç Olarak Resmi Belgelere Göre Çelişkili Olmaması Gereği - Raporun Taşınmazın Orman Olup Olmadığı ve Hukuki Durumunu Belirlemeye Yeterli ve Kanaat Verici Olması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Serbest Orman Mühendisleri Arasından Seçilecek Bir Uzman Orman Yüksek Mühendisi Bulunamadığı Taktirde Orman Mühendisi ve Bir Fen Elemanı Aracılığıyla Yeniden Yapılacak Keşifle Oluşacak Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verileceği )
ORMAN ARAZİSİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Orman Bilirkişice Düzenlenen Raporun Taşınmazın Orman Olup Olmadığı ve Hukuki Durumunu Belirlemeye Yeterli ve Kanaat Verici Olması/Resmi Belgelerle Çelişmemesi Gereği )"
45Y7.HD25.1.2005E. 2004/4183 K. 2005/19"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Sözü Edilen ve Öncesi Orman Olan Bir Taşınmazın İskan Yoluyla Kazanılmasına Olanak Tanıyan Hükmünün Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği Dikkate Alınarak Hüküm Kurulması Gereği )
BİR TAŞINMAZIN İSKAN YOLUYLA KAZANILMASI ( Olanak Tanıyan Hükmünün Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği Dikkate Alınarak Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
ÖNCESİ ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( İskan Yoluyla Kazanılmasına Olanak Tanıyan Hükmünün Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği Dikkate Alınarak Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )"
45Y17.HD25.1.2005E. 2004/13823 K. 2005/163"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin İskanen Kazanılmasına Olanak Tanıyan Hükmünün Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği )
ÖNCESİ ORMAN OLAN YER ( İskanen Kazanılmasına Olanak Tanıyan Hükmünün Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Kadastro Tespiti )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin İskanen Kazanılmasına Olanak Tanıyan Hükmünün Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği )"
45Y20.HD12.1.2005E. 2005/50 K. 2005/457"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Orman Bilirkişi Kurulu Raporunun Dosyada Yer Alan Memleket Haritasıyla Çelişkili Olduğundan Hükme Esas Alınamaması - Davacının Dayandığı Tapu Kaydının Etrafı Ormanla Çevrili Dava Konusu Taşınmaza Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
ORMAN SAYILAN YERLER ( Etrafı Ormanla Çevrili Olup Tapusu Bulunmayan Taşınmazlar - Dava Konusu Taşınmaza İlişkin Kadastro Tesbitine Davacıların Tapu Kaydına Dayanarak İtiraz Etmiş Olması Nedeniyle Tapunun Aidiyetinin Araştırılması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( Orman Bilirkişi Kurulu Raporunun Dosyada Yer Alan Memleket Haritasıyla Çelişkili Olması )
TAPU KAYDINA DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Davacının Dayanağı Olan Tapunun Etrafı Ormanla Çevrili Dava Konusu Taşınmaza Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
45Y20.HD5.11.2004E. 2004/12178 K. 2004/11592"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Taşınmazın Zilyedlikle İktisap Edilememesi - Taşınmazın Orman Toprağı Olup Olmadığının Tesbitinde Uygulanacak Usul )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Orman Olan Taşınmazlar - Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Taşınmazın Orman Toprağı Olup Olmadığının Tesbiti Usulü )
ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI USULÜ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasına Konu Taşınmazın - Orman Arazisinin Zilyedlikle İktisap Edilememesi )"
45Y20.HD27.9.2004E. 2004/3679 K. 2004/9230"ORMAN KADASTROSUYLA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Mera Olarak Tesbitine İlişkin Kadastro Tesbitine İtiraz Davası - Öncesi Orman Olan Taşınmazın Her Zaman Yeniden Orman Sınırları İçerisine Alınabileceği )
ÖNCESİ ORMAN OLUP ORMAN KADASTROSUYLA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Mera Olarak Tesbitine İlişkin Kadastro Tesbitine İtiraz - Öncesi Orman Olan Taşınmazın Her Zaman Yeniden Orman Sınırları İçerisine Alınabileceği )
MERA OLARAK TESBİT EDİLEN TAŞINMAZA İLİŞKİN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Taşınmaz Her Zaman Yeniden Orman Sınırları İçerisine Alınabilmesi )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Taşınmazın Orman Sınırları Dışına Çıkarılmış Olması - Mera Olarak Yapılan Tesbite Orman İdaresince İtiraz Edilmesi/Öncesi Orman Olan Taşınmazın Her Zaman Yenidne Orman Sınırları İçine Alınabilmesi )"
45Y20.HD20.9.2004E. 2004/3399 K. 2004/8654"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Yer - Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşündüreceği )
TAPU İPTALİ TESCİL VE ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Dayanağı Harita ve Fotoğrafların Renksiz ve Elle Boyanmış Olup Hüküm Vermek İçin Yetersiz Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dayanağı Harita ve Fotoğrafların Renksiz ve Elle Boyanmış Olup Hüküm Vermek İçin Yetersiz Olduğu - Tapu İptali Tescil ve Orman Kadastrosuna İtiraz )
2/B UYGULAMASI ( Öncesi Orman Olan Yer - Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşündüreceği )"
45Y20.HD19.4.2004E. 2003/10011 K. 2004/4185"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Toprak Kazanılamayacağı - Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olması/Orman Toprağı Olduğu Düşünülmesi ve Araştırılması )
ZİLYETLİK VE TAPU İLE ORMANDAN TOPRAK KAZANILAMAYACAĞI ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olması/Orman Toprağı Olduğu Düşünülmesi ve Araştırılması - Kadastro Tespitine İtiraz )
ORMAN SAYILAN YER ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olması/Orman Toprağı Olduğu Düşünülmesi ve Araştırılması - Tapu ve Zilyedlikle Toprak Kazanılamayacağı )
TAPU İLE ORMANDAN TOPRAK KAZANILAMAYACAĞI ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olması/Orman Toprağı Olduğu Düşünülmesi ve Araştırılması - Kadastro Tespitine İtiraz )
2/B UYGULAMASI ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olması - Söz Konusu Yerin Orman Olduğunun Saptanması Halinde Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )"
45Y7.HD26.1.2004E. 2003/3319 K. 2004/161"TAPU KAYDINA DAYANARAK TESCİL TALEBİ ( Kesinleşen Orman Tahdidi İçinde Kalan Taşınmaz/Maki Tefrik Çalışmalarını Komisyonunun Oluşturulmaması Nedeni İle İptal Edildiği - Davanın Reddi Gereği )
ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Maki Tefrik Çalışmalarını Komisyonunun Oluşturulmaması Nedeni İle İptal Edildiği - Tapu Kaydına Dayanarak Tescil Talebi/Öncesi Orman Olan Yerin Kazanılamayacağı )
ÖNCESİ ORMAN OLAN YER ( Tapu Kaydına Dayanarak Tescil Talebi - Öncesi Orman Olan Yerin Kazanılamayacağı/Davanın Reddi Gereği )"
45Y20.HD5.6.2003E. 2003/4052 K. 2003/4913"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Bir Yerin Orman Olup Olmadığı Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritasının Yerine Uygulanması Yoluyla Çözümleneceği )
BİR YERİN ORMAN OLUP OLMADIĞI ( Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritasının Yerine Uygulanması Yoluyla Çözümleneceği - Kadastro Tespitine İtiraz )
ORMAN SINIRLANDIRMASI ( 4785 Sayılı Yasa Hükümleri Nazara Alınmadan 3116 Sayılı Yasaya Göre Yapılmış Ve Taşınmaz Tahdit Sınırları Dışında Kalıyorsa Taşınmazın Öncesinin Belgelerde Ne Şekilde Nitelendirildiğinin Belirlenmesi Gereği )
3116 YASAYA GÖRE YAPILAN ORMAN SINIRLANADIRILMASI ( 4785 Sayılı Yasa Hükümleri Nazara Alınmadan Yapılmış Ve Taşınmaz Tahdit Sınırları Dışında Kalıyorsa Taşınmazın Öncesinin Belgelerde Ne Şekilde Nitelendirildiğinin Belirlenmesi Gereği )"
45Y1.HD29.5.2003E. 2003/6150 K. 2003/6529"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hazinece Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Yerdir İddiası İle Açılan Davalarda 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dikkate Alınmayacağı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YER ( İddiası İle Açılan Davalarda 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dikkate Alınmayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
ZİLYETLİK ( Taşınmazın Makilik Olarak Tefrik Edildiği 1952 Yılından Kadastro Tesbitinin Yapıldığı 1967 ye Kadar 20 Yıllık Sürenin Dolmadığı )
MAKİLİK ( Taşınmazın Tefrik Edildiği Yıldan Kadastro Tesbitinin Yapıldığı Yıla Kadar 20 Yıllık Sürenin Dolmadığı - Zilyetlikle Kazanılamayacağı )"
45Y8.HD20.5.2003E. 2003/2089 K. 2003/3605"TESCİL TALEBİ ( Taşınmaz Bölümlerinin Nokta ve Gayri Sabit Sınırları İçeren Tapu Kaydının Kapsamında Kaldığı Belirlenmiş Bulunduğuna Göre Karşı Davacılar İle Davaya Katılanların İsteklerinin Reddi Gereği )
TAŞINMAZ BÖLÜMLERİNİN NOKTA VE GAYRİ SABİT SINIRLARI İÇEREN TAPU KAYDI KAPSAMINDA KALMASI ( Karşı Davacılar İle Davaya Katılanların Tescil İsteklerinin Reddi Gereği )"
45YHGK7.5.2003E. 2003/20-331 K. 2003/337"ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA SONUCU ELDE EDİLEN ALANLAR ( Yasa Koyucunun Belirtilen Alanların Kullanıcılarına veya Başkalarına Hatta Orman İçi Köyler Halkına Satılmasını veya Bu Amaçla Devredilmesini Sağlayacak Bir Düzenleme Yapmasının Olanaklı Olmadığı )
ANAYASAYA AYKIRI DÜZENLEME ( Bilim ve Fen Bakımımdan Orman Niteliğini Kaybetmiş Yerlerin Orman Sınırları Dışına Çıkarılarak 2981 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Satışı ve Devri Olanağı Getirilmesi )
TAPU İPTALİ VE ELATMANIN ÖNELENMESİ ( Bilim ve Fen Bakımımdan Orman Niteliğini Kaybetmiş Yerlerin Orman Sınırları Dışına Çıkarılarak 2981 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Satışı ve Devri Olanağının Getirilemeyeceği )"
45Y20.HD4.11.2002E. 2002/6659 K. 2002/8568"ORMAN İÇİ BOŞLUKLAR ( Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği - Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kişi ve Kurumların Toprak Kazanamayacağı )
ÖZEL MÜLK OLARAK TESCİL ( Orman İçi Boşlukların Edilemeyeceği - Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kişi ve Kurumların Toprak Kazanamayacağı )
ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Orman İçi Açıklık ve Boşlukların Kazanılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
ORMAN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK ( Orman İçi Açıklık ve Boşlukların Zilyetlikle Kazanılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
ORMANLA ÇEVRİLİ TAŞINMAZ ( Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği - Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kişi ve Kurumların Toprak Kazanamayacağı )"
45Y20.HD18.4.2002E. 2002/1363 K. 2002/3759"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Davalı Adına Yapılan Tespite İtiraz-Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu İddiası )
ORMAN SAYILAN YERLER ( Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman İçi Açıklıklarda Tarım İnşaat ve Hayvancılık Yapmak Amacı İle Ağıl Yapılamaması )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman İçi Açıklıklarda Tarım İnşaat ve Hayvancılık Yapmak Amacı İle Ağıl Yapılamaması )
AĞIL ( Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman İçi Açıklıklarda Tarım İnşaat ve Hayvancılık Yapmak Amacı İle Ağıl Yapılamaması )
TAPU KAYDI ( Davalının Dayandığı Tapu Kaydı Getirtilerek ve Gerekli Araştırmalar Yapılarak Taşınmazın Öncesinin Ne Olduğunun Belirlenmesi )"
45Y20.HD16.4.2002E. 2002/1476 K. 2002/3627"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Bir Yerin Orman Olup Olmadığının Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanmasıyla Çözümlenmesi )
KESİNLEŞMİŞ TAHDİT HARİTASI ( Bir Yerin Orman Olup Olmadığının Belirlenmesi )
ORMAN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanmasıyla Belirlenmesi )
DEVLETLEŞTİRİLEN ORMANLAR ( Ormanlara Ait Tapu Kayıtlarının Hukuki Değerlerini Yitirmeleri )"
45Y20.HD28.3.2002E. 2002/549 K. 2002/2846"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğiyle İktisap Nedenine Dayanan )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP NEDENİNE DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Olup Olmadığının Tesbiti )
ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Zilyedlikle İktisap Nedenine Dayalı Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ GEREĞİ ( Taşınmazın Orman Olup Olmadığının Tesbitinde Birbirine Yakın Parsellerle İlgili Olan )"
45Y20.HD4.3.2002E. 2001/10885 K. 2002/1619"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı-Yetersiz Bilirkişi Raporu-İnceleme Usulü )
EKSİK İNCELEME ( Kadastro Tespitine İtiraz-Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tespiti )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kadastro Tespitine İtiraz-Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tespiti )
İNCELEME USULÜ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tespiti-Kadastro Tespitine İtiraz )
TAŞINMAZIN ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kadastro Tespitine İtiraz-İnceleme Usulü )"
45YHGK27.2.2002E. 2002/1-19 K. 2002/97"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerin Davalı Adına Olan Kaydının İptali ve Hazine Üzerine Tesciline İlişkin Olması )
ORMAN KADASTROSU ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçindeyken Makiye Ayrılan Yerlerde Özel Yasalar Uyarınca Oluşturulan Tapulara Değer Verilmesi )
MAKİ ALANI ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçindeyken Makiye Ayrılan Yerlerde Özel Yasalar Uyarınca Oluşturulan Tapulara Değer Verilmesi )
KESİNLEŞEN ORMAN KADASTROSU İÇİNDEYKEN MAKİYE AYRILAN YERLER ( Bu Yerlerde Özel Yasalar Uyarınca Oluşturulan Tapulara Değer Verilmesi )
YORUM ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçindeyken Makiye Ayrılan Yerlerde Özel Yasalar Uyarınca Oluşturulan Tapulara Değer Verilmesi-Yorum Yoluyla Her Türlü Tapunun Kapsama Alınamaması )"
45Y20.HD31.1.2002E. 2001/9651 K. 2002/570"İMAR İHYA VE ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( İnceleme Usulü-Orman İçi Açıklık-Orman Niteliğinin Tespiti )
TESCİL DAVASI ( İmar İhya ve Zilyetlikle İktisap-Çevresi Ormanla Kaplı Taşınmaz )
ORMAN NİTELİĞİNİN TESPİTİ ( Tescil Davası-İmar İhya ve Zilyetlik Sebebine Dayanan Tescil Davası )
ETRAFI ORMANLA ÇEVRİLİ OLAN TAŞINMAZ ( İmar İhya ve Zilyetlik Sebebine Dayanan Tescil Davası-Orman Niteliğinin Tespiti )"
45Y20.HD29.1.2002E. 2002/20 K. 2002/440"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi Raporuyla Memleket Haritası Arasında Çelişki Bulunması )
ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Tapulu Taşınmaz Hakkındaki Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında - Bilirkişi Raporuyla Memleket Haritası Arasında Çelişki Bulunması )
BİLİRKİŞİ RAPORUYLA MEMLEKET HARİTASI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasına Konu Tapulu Taşınmazın Orman Olup Olmadığının Tesbiti )"
45Y20.HD28.1.2002E. 2002/14 K. 2002/291"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Yakın Parseller Hakkındaki Davaların Birleştirilmesi Gereği - Taşınmazın Orman Niteliğinin Araştırılması )
ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI YÖNTEMİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında - Yakın Parseller Hakkındaki Davaların Birleştirilmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası - Taşınmazın Orman Niteliğinin Araştırılması - Yakın Parseller Hakkındaki Davaların İncelenmesi )"
45Y20.HD13.12.2001E. 2001/8819 K. 2001/9857"ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Koşullarının Yararlarına Oluştuğu İddiasıyla Tescil Talebi )
ORMAN SAYILAN YERLER ( Orman İçi Açıklıklar - Devlet Ormanları )
ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Kanun Bu Kesimlerin Özel Mülke Dönüşmesine İzin Vermemektedir )
ÖZEL MÜLKE DÖNÜŞTÜRME ( Şahıslar Adına Tescilinin Yapılamayacağı )
TESCİL ( Eksik İnceleme Ve Yetersiz Bilirkişi Raporu )
EKSİK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yazılı Biçimde Hüküm Kurulmasının Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
45Y20.HD11.12.2001E. 2001/6234 K. 2001/9702"TAPU TESCİL DAVASI ( Orman Sınırlandırılması Yapılmayan Veya İlk Olarak Yapılan Yerler )
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ ( Hazinenin Mera İddiasında Bulunması - Kadastro Tespiti Haricinde Bırakılma )
MERA ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme - Yetersiz Bilirkişi Raporları )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLU İLE TAŞINMAZ EDİNME ( Usulune Uygun Mera Araştırılması Yapılmaması )
EKSİK İNCELEME ( Ayrıntılı Ve Gerekçeli Bilgi Alınması - Kadimden Beri Mera Olarak Kullanılıp Kullanılmadığı )"
45Y20.HD13.11.2001E. 2001/9073 K. 2001/8448"ORMAN NİTELİĞİNİN TESPİTİ ( İnceleme Usulü-Tespite İtiraz-Yetersiz ve Çelişkili Bilirkişi Raporu )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Orman Niteliğinin Tespiti )
TESPİTE İTİRAZ ( Orman Niteliği )"
45Y20.HD5.7.2001E. 2001/5642 K. 2001/6050"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLUYLA ORMANDAN YER KAZANMA ( Zilyetlik Yoluyla Devlet Ormanlarından Yer Kazanmanın Mümkün Olmaması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yeterli Bilimsel Veriler İçeren Duraksamaya Yer Vermeyen Rapor ve Kroki Düzenlettirilerek Dava Konusu Taşınmazın Orman Olup Olmadığının Belirlenmesi )
MERA ( Taşınmazın Her Tarafının Mera ile Çevrili Olması-Mülkiyet Belgesi Olmadığınan Mera İçinde Küçük Bir Alanın Kültür Arazisi Olarak Değerlendirilememesi )
KÜLTÜR ARAZİSİ ( Taşınmazın Her Tarafının Mera ile Çevrili Olması-Mülkiyet Belgesi Olmadığınan Mera İçinde Küçük Bir Alanın Kültür Arazisi Olarak Değerlendirilememesi )
ORMAN TESPİTİ ( Bir Yerin Orman Olup Olmadığının Saptanması İçin Tahdit Görmeyen Yerlerde Memleket Haritası Amenajman Planı Uygulanıp Nasıl Tanımlandığının Açıklanmasının Gerekmesi )"
45Y20.HD2.7.2001E. 2001/5590 K. 2001/5796"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Davalılar Adına Tespit Edilen Yerin Orman Vasfında Olduğu İddiası )
MÜLKİYET BELGESİ BULUNMAYAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Çevresinin Ormanla Kaplı Olması-Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Yer Kazandıran Kadastro Kanunu Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptali )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Yer Kazandıran Kadastro Kanunu Maddesinin İptali-Ormandan Yer Kazanılamaması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ormanlardan Zilyetlikle Yer Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
ORMANLA ÇEVRİLİ OLAN YERİN MÜLKİYET BELGESİ OLMAMASI ( Bu Yerlerin Açık Alanda Kalması-Açıklıkta Kalsa da Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
ORMAN SAYILAN YER ( Doğal Olarak Yetişen veya Emekle Yetiştirilen Ağaç ve Ağaççık Topluluklarının Yerleriyle Birlikte Orman Sayılması )
DEVLET ORMANI ( Ormanların Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Olanaksız Olması )"
45Y20.HD28.6.2001E. 2001/5222 K. 2001/5765"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle Davalı Adına Tesbit Edilen Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu İddiasıyla Bu Tesbite Vaki İtiraz )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle Davalı Adına Tesbit Edilen Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu İddiasıyla Bu Tesbite Vaki İtiraz )
TAPU VE ZİLYETLİK YOLUYLA ORMANDAN TOPRAK KAZANMA ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla ve Tapu Kayıtları ile Orman Sayılan Yerlerden Toprak Kazanılamaması )
ORMAN ALANININ ŞAHISLAR ADINA TESCİLİ ( Devlet Ormanlarının Yanmasından veya Açıklıkların İşgal Açma Kesme Sökme Budama Boğma Yolları ile Elde Edilecek Yerlerle Yapı ve Tesislerin Şahıslar Adına Tescil Olunamaması )"
45Y20.HD28.5.2001E. 2001/4020 K. 2001/4462"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Zamanaşımı ve Tapu Kaydına Dayalı Olarak Davalı Adına Yapılan Tespite Taşınmazın Orman Olduğu İddiasıyla Tespite İtiraz Edilmesi )
KESİNLEŞMİŞ TAHDİT BULUNAN YERLER ( Bir Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi )
ORMAN ( Kesinleşmiş Tahdit Bulunan Yerlerde Bir Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi-Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Yerine Uygulanması Suretiyle Belirlenmesi )"
45Y20.HD24.5.2001E. 2001/3586 K. 2001/4338"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmaz Kayıtlarının Önceki Kayıtlara Dayandığı Gerekçesiyle Davalı Adına Tespit Edilmesi İle Bu Tespite Yerin Orman Olduğu İddiasıyla İtiraz Edilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eksik İnceleme ve Yeterli Olmayan Bilirkişi Raporlarına Dayanarak Hüküm Kurulamaması )
EKSİK İNCELEME ( Eksik İnceleme ve Yeterli Olmayan Bilirkişi Raporlarına Dayanarak Hüküm Kurulamaması- Eski Memleket Haritalarının Getirtilerek İncenmesinin Gerekmesi )
ÇEVRE TAŞINMAZ KAYITLARI ( Davalı Taşınmazın Çevresinde Bulunan Taşınmaz Kayıtları ve Orman Tahditine Ait Tutanakların Getirtilerek Keşfe Hazır hale Getirtilmesinin Gerekmesi )
TAPU KAYDININ HUKUKİ DEĞERİNİ YİTİRMESİ ( Devletleştirilen ve İadeye Tabi Olmayan Ormanlara Ait Tapu Kayıtlarının Hukuki Değerlerini Yitirmesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Yolla Orman Alanların Mülkiyetinin Kazanılamaması )"
45Y20.HD15.5.2001E. 2001/3270 K. 2001/3937"KESİNLEŞMİŞ ORMAN TAHDİDİ ( Dava Tahdit Haritasının Uygulanması - Zilyetlik )
ZİLYETLİĞE DAYALI İPTAL VE TESCİL ( Hazine Adına Oluşan Tapu - Kesinleşmiş Orman Tahdidi )
ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE YER ALMA ( Zilyetlik Yoluyla Ormandan Yer Kazanma Hakkı Tanımama )
ZİLYETLİK YOLUYLA ORMANDAN YER KAZANMA ( Gerçek Kişilere Zilyetlik Yoluyla Yer Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
45Y20.HD8.5.2001E. 2001/3248 K. 2001/3653"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Öncesinin Orman Olduğu - Tapu Ve Zilyetlik )
TAPU VE ZİLYETLİKLE ORMANDAN TOPRAK KAZANMA ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Tapu Ve Zilyetlikle Toprak Kazanmanın Mümkün Olmadığı )
BİLİMSEL VERİLERİ BULUNAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu )
ORMAN TOPRAĞI ( Memleket Haritasındaki Renklerin Ve İşaretleri İçeren Kroki )"
45Y20.HD7.5.2001E. 2001/3084 K. 2001/3593"ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Tapu Ve Zilyetlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı - Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edilme )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Bu Yollarla Ormandan Yer Kazanılamayacağı )
ZİLYETLİKLE ORMANDAN TOPRAK KAZANMA ( Orman Bitki Örtüsünün Yok Edilmiş Olması )
ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ ( Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - Bilimsel Veriler )
BİLİMSEL VERİLERİ BULUNAN YETERLİ RAPOR ( Dört Yönü Orman İle Çevrili Mülkiyet Belgesi Bulunmayan Taşınmazlar )"
45Y20.HD19.2.2001E. 2001/489 K. 2001/1307"ORMAN SINIRLANDIRILMASI ( Birden Fazla Parselin Davalı Olması - Kadastro Tespiti )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Dava Dosyalarının Birleştirilmesi - Orman Tahdidi )
DAVA DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ( Parsellerden Biri Hakkında Verilecek Kararın Diğerini Etkileyeceği )
ORMAN NİTELİĞİ ( Orman Sınırlandırılması Yapılmayan Veya İlk Olarak Yapıldığı Yerler )"
45Y20.HD13.2.2001E. 2001/537 K. 2001/1045"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu ve zilyetlik Yoluyla Toprak Kazanma )
TAPU VE ZİLYETLİK ( Kişi Ve Kurumların Ormandan Toprak Kazanması - Orman )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyetlik Yolu İle Kazanılması - Anayasa Mahkemesi )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Orman İçi Açıklık Ve Boşlukların Zilyetlikle Kazanılamaması )
ZİLYETLİK YOLUYLA TOPRAK KAZANMA ( Ormandan Toprak Kazanımından Söz Edilememesi )"
45Y20.HD1.2.2001E. 2001/81 K. 2001/551"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle )
ARAZİ KADASTRO KOMİSYONU ( Orman Kadastrosu Yapıldığında Komisyonların Belirlenen Orman Sınırlarına Uymalarının Gerekmesi )
ORMAN KADASTROSU ( Orman Kadastrosu Yapıldığında Arazi Kadastro Komisyonlarının Belirlenen Orman Sınırlarına Uymalarının Gerekmesi )
İLAN ( Orman Kadastrosu Sonuçları Ayrıca İlan Edilmeyip Arazi Kadastro Sonuçları ile Birlikte İlan Edilmesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Ormanlardan Bu Şekilde Yer Kazanılmasının Mümkün Olmaması )"
45YHGK8.11.2000E. 2000/20-1629 K. 2000/1642"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Parselin Tamamının Baraj Gölü Suları Altında Kaldığının Tespit Edilmesi )
BARAJ GÖLÜ SULARI ALTINDA KALAN TAŞINMAZ ( Buraların Kadastroya Tabi Tutulamaması )
KADASTROYA TABİ TUTULAMAYACAK YERLER ( Baraj Gölü Suları Altında Kalan Yerler )
PARSELLE İLGİLİ SINIRLANDIRMANIN İPTALİ ( Baraj Gölü Suları Altında Kalan Yerlerin Kadastroya Tabi Tutulamaması Nedeniyle )"
45YHGK8.11.2000E. 2000/20-1277 K. 2000/1641"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Parselin Tamamının Baraj Gölü Suları Altında Kaldığının Tespit Edilmesi )
BARAJ GÖLÜ SULARI ALTINDA KALAN TAŞINMAZ ( Buraların Kadastroya Tabi Tutulamaması )
KADASTROYA TABİ TUTULAMAYACAK YERLER ( Baraj Gölü Suları Altında Kalan Yerler )
PARSELLE İLGİLİ SINIRLANDIRMANIN İPTALİ ( Baraj Gölü Suları Altında Kalan Yerlerin Kadastroya Tabi Tutulamaması Nedeniyle )"
45YHGK3.6.1998E. 1998/20-463 K. 1998/386"ORMAN SAYILAN YER NİTELİĞİ ( Öncesi Orman Olan Arazinin Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
ZİLYEDLİKLE ORMANDAN TOPRAK KAZANILAMAMASI ( Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Niteliği )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Arazinin Orman Sayılan Yer Niteliği ve Zilyedlikle İktisap Edilememesi )"
45YHGK3.6.1998E. 1998/17-456 K. 1998/397"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ve Tapu Kaydı-Orman Dışına Çıkarılan Yerler )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz-Orman Dışına Çıkarılan Alanlarda Toprak Tevzi Yoluyla Verilen Yerler )
ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ve Tapu Kaydına Dayalı Kadastro Tespitine İtiraz Davası )"
45YHGK27.5.1998E. 1996/20-594 K. 1998/359"ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Devlet Ormanı ise Hazine Adına Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait İse Müesseseler Adına Dışarı Çıkarılması )
DEVLET ORMANLARININ ORMAN DIŞINA ÇIKARILMASI ( Hazine Adına Kaydedilmesi )
GERÇEK KİŞİLERİN ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLERDEN YARARLANMALARI ( Özel Orman Savına Dayanmaları ve Dışarı Çıkarılan Yerlerin Özel Orman Olmaları Durumunda Yararlanabilmeleri )
TEVZİ TAPUSU ( Orman Sınırı Dışına Çıkarılamayan Kesimlerle İlgili Olarak Tapuya Dayanılamaması )
ÖNCESİ DEVLET ORMANI OLAN YERİN HAZİNE ADINA ÇIKARILMASI ( Gerçek Kişilerin Yasanın Saptadığı Kurallardan Yararlanmalarının Olanaksız Olması )
ORMAN TAHDİT KOMİSYONU ( Tahdit ve Dışarı Çıkarma Konusunda Tek Yetkili Kurum Olması )"
45YHGK27.5.1998E. 1996/20-593 K. 1998/358"ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMAMA ( Nitelik Kaybı Nedeniyle Orman Sınırları Dışına Çıkarma ve Çıkarmama Kararının İptali-Dava Ehliyeti )
TEVZİ YOLUYLA OLUŞAN TAPULAR ( Orman Rejimi Dışına Çıkarılmayan Yerler Bakımından Değer Taşımaması )
DAVA EHLİYETİ ( Nitelik Kaybı Nedeniyle Orman Sınırları Dışına Çıkarma ve Çıkarmama Kararının İptali )
NİTELİK KAYBI NEDENİYLE ORMAN DIŞINA ÇIKARMA VE ÇIKARMAMA KARARININ İPTALİ ( Dava Açma Hakkı Bulunup Bulunmadığı-Gerçek Kişiler )"
45YHGK18.6.1997E. 1997/20-316 K. 1997/558"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Ormanlardan Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Toprak Kazanılamaması )
ORMAN VASFI ( Ormanlardan Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Toprak Kazanılamaması )
TAPU VE ZİLYETLİĞE DAYALI KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Ormanlardan Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Toprak Kazanılamaması )
ÖNCESİ ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Bitki Örtüsü Yok Edilse Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olarak Kabulünün Gerekmesi )"
45YHGK29.1.1997E. 1996/20-721 K. 1997/4"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Bölgesi Dışında Olduğu Saptanan Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesinde Yanlışlık Olmaması )
ORMAN SINIRLANDIRILMASI ( Orman Bölgesi Dışında Olduğu Saptanan Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesinde Yanlışlık Olmaması )
KÖY SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Orman Bölgesi Dışında Olduğu Saptanan Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesinde Yanlışlık Olmaması )"
45Y20.HD28.3.1994E. 1993/1895 K. 1994/3151"KADASTRO TESPİTİ ( Öncesi Orman Olan Yer - Orman Bitki Örtüsü )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olması - Amenejman Planı )
AMENAJMAN PLANI ( Tapu Ve Zilyetlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı )
TAPU VE ZİLYETLİKLE ORMANDAN YER KAZANMA ( Anayasa Mahkemesinin İptali Kararı )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ ( Tapu Ve Zilyetlikle Yer Kazanılamıyacağı )
ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ YOKEDİLMESİ ( Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu )"
45Y20.HD8.3.1994E. 1993/995 K. 1994/2663"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Öncesinin Orman Olduğu - Tapu Kaydı )
TAPU KAYDI ( Taşınmazın Orman Olma Olgusunu Ortadan Kaldırmaması )
ORMANLAR ( Canlı Bitki Örtüsünün Yokedilmesi - Salt Orman Toprağının Orman Sayılacağı )
ORMAN TOPRAĞI ( Tapu Ve Zilyetlik Yolu İle Ormandan Yer Kazanılmasının Mümkün Olmaması )"
45Y20.HD16.2.1994E. 1993/197 K. 1994/1474"TAPU TESCİL DAVASI ( Zilyedlikle Kazanılabilecek Yerlerden Olduğunun Kanıtlanması )
ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Eski Tarihli Memleket Haritası - Amenajman Planı )
ORMAN SINIRLANDIRILMASI ( Devlet Ormanları - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tapu Ve Zilyetlikle Ormandan Toprak Kazanma Şartları )
TAPU VE ZİLYETLİKLE ORMANDAN YER KAZANMA ( Orman Bitki Örtüsünün Yokedilmiş Olması )
ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ ( Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi )"
45Y20.HD5.7.1993E. 1992/11290 K. 1993/5824"ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Orman Dışına Çıkarılan Taşınmaza İlişkin Tapu Kaydına Dayanan Tescil Talebi )
TAPU KAYDININ GEÇERSİZLİĞİ ( Öncesi Orman Olup Nitelik Kaybı Nedeniyle Orman Dışına Çıkarılan Taşınmaza İlişkin )
ÖNCESİ ORMAN OLUP NİTELİK KAYBI NEDENİYLE TAHDİT SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( İlgili Tapu Kaydının Geçersizliği )"
45Y20.HD28.4.1993E. 1992/9572 K. 1993/3640"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Yasal Dayanağı Olmayan Maki Tefrik Komisyonlarının Yaptığı İşlemlere Geçerlilik Tanınamaması )
MAKİ TEFRİK KOMİSYONU ( Yasal Dayanağı Olmayan Maki Tefrik Komisyonlarının Yaptığı İşlemlere Geçerlilik Tanınamaması )"
45Y20.HD25.1.1993E. 1992/1529 K. 1993/248"ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Bulunduğu Yörede Kesinleşmiş Orman Tahdidi Olması )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN TAHDİDİ ( İncelemenim Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanması Suretiyle Yapılması ve Taşınmazın Haritaya Göre Konumu Belirlenerek Hüküm Kurulabilmesi )"
45Y20.HD23.11.1992E. 1992/4882 K. 1992/6384"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazların Bulunduğu Yerde Orman Tahdidi Yapılmadığı )
ORMAN KADASTROSU ( 4785 Sayılı Yasa İle Tüm Ormanların Devletleştirilmesi )
TAPU VE ZİLYETLİK YOLU İLE ORMANDAN YER KAZANMA ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Tapu Ve Zilyetlikle Orman Kazanılamayacağı )
ORMAN ( Bitki Örtüsünün Yok Edilmesi - Salt Orman Toprağının Orman Olduğu )
ORMAN TOPRAĞI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )"
45Y20.HD2.11.1992E. 1992/4158 K. 1992/5603"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı )
ORMAN KADASTROSU ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Kadastro Tespitine Hazine Tarafındna İtiraz Edilmesi )
TAPU VE ZİLYETLİK YOLU İLE ORMANDAN TOPRAK KAZANMAK ( Hazinenin Taşınmazın Öncesinin Orman Olduğu Savı Yönünden Yapılan Araştırmanın Hükme Yeterli Olmaması )"
45Y20.HD13.10.1992E. 1992/4058 K. 1992/5069"ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Öncesi Orman Olan Taşınmaz Hakkındaki Tapunun Geçersizliği ve Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
TAPU VE ZİLYEDLİK YOLU İLE İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Orman Olan Taşınmaz )
ÖNCESİ ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Hakkındaki Tapu Kaydının Geçersizliği )"
45Y20.HD4.6.1992E. 1992/1885 K. 1992/2696"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Öncesinin Orman Olması Nedeniyle )
ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazın Öncesinin Orman Olması Nedeniyle Kadastro Tespitine İtiraz Edilmesi )
TAPU VE ZİLYETLİK YOLU İLE ORMANDAN TOPRAK KAZANMAK ( Taşınmazın Öncesinin Orman Olması Nedeniyle Kadastro Tespitine İtiraz )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN TAHDİDİ ( Taşınmaz İncelemesinin Orman Tahdit Haritasına Göre Yapılması )"
45Y20.HD13.4.1992E. 1992/1331 K. 1992/1366"KADASTRO TESPİTİNİN İPTALİ ( Tapulama Komisyonu Tarafından Tapuya Dayalı Olarak Davalı Adına Yapılan Kadastro Tespitinin İptali İstemi )
KADASTRO TESPİTİ ( Tapulama Tespitinden Sonra Yapılan Kadastro İşleminin Tarafları Bağlayıcı Olmaması )
ORMAN VASFI ( Bir Taşınmazın Öncesinin Orman Olduğu Saptandığı Takdirde Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilse dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Kabülü )
TAPU KAYDI ( Tapu Kaydının Sınırlarının Değişir Netilikte Olduğu gibi Değişikliğe Uğramış Olmasının da Göz Önüne Alınmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Çevreyi Tanıyan Yaşlı ve Ehil Bilirkişiler Eliyle Davaya Konu Tapulu Yerin Tespitinin Gerekmesi )
GEREKÇELİ RAPOR ( Orman Mühendisi Bilirkişilerle Ortaklaşa Çalışılarak Çelişkiye Meydan Vermeyecek Şekilde Gerekçeli Rapor Tanzim Edilmeli ve Sonuca Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
45Y20.HD20.2.1992E. 1992/312 K. 1992/387"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Taşınmazlar )
TAPU VE ZİLYETLİK YOLU İLE ORMANDAN YER KAZANMA ( Öncesi Orman Olan Taşınmazların Bitki Örtüsü Yok Edilse Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Kabulü )
ORMAN SAYILAN YER ( Öncesi Orman Olan Taşınmazların Bitki Örtüsü Yok Edilse Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Kabulü )"
45Y20.HD28.1.1992E. 1992/165 K. 1992/134"KADASTRO TESPİTİNİN İPTALİ ( Öncesi orman olan taşınmazlar - Orman Bitki Örtüsü )
ZİLYEDLİK YOLU İLE ORMANDAN YER KAZANMA ( Bitki Örtüsü Yok Edilsede Salt Orman Toprağının Orman Sayıldığı )
ORMAN TOPRAĞI ( Tapu Ve Zilyedlik Yolu İle Ormandan Yer Kazanma - Anayasa Mahkemesi )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Zilyetlik Yoluyla Toprak Kazanmanın Mümkün Olmadığı )
KADASTRO KANUNU ( Kadastro Tespitinin İptali Davası - Tapu Ve Zilyetlik )"
45Y20.HD21.1.1992E. 1992/76 K. 1992/59"ORMAN SAYILAN YER ( Tapu ve Zilyedlik Yoluyla İktisap Edilememesi )
ORMAN ALANI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Tapu ve Zilyedlik Yoluyla İktisap Edilememesi )
TAPU VE ZİLYEDLİK YOLUYLA İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Orman Olup Nitelik Kaybı Nedeniyle Orman Alanı Dışına Çıkarılan Taşınmaz )
HAZİNE LEHİNE ORMAN ALANI DIŞINA ÇIKARMA ( Taşınmazın Tapu ve Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hazine Lehine Orman Alanı Dışına Çıkarılan Taşınmaz Hakkında Açılan Tescil Davası )"
45Y20.HD23.12.1991E. 1991/175 K. 1991/195"ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( Taşınmazın Öncesinin Orman Olduğunun Belirlenmesi )
TAPU VE ZİLYETLİK ( Ormandan Yer Kazanma Olanağı - Anayasa Mahkemesi İptal Kararı )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ ( Yasayla Tüm Ormanlar Devletleştirilmiş Olduğu )
ORMANLARIN DEVLETLEŞTİRİLMESİ ( Tapu Ve Zilyetlikle Toprak Kazanılamayacağı )"
45Y20.HD23.12.1991E. 1991/171 K. 1991/193"ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( Tapu Ve Zilyedlik Yolu İle Ormandan Yer Kazanılması )
TAPUSU VE ZİLYEDLİK YOLU İLE ORMANDAN YER KAZANMA ( İskan Suretiyle Verilen Yerler )
İSKAN SURETİYLE VERİLEN YERLER ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ ( İskan Tapusu Ve Zilyetlik Yolu İle Yer Kazanılmayacağı )
ORMAN NİTELİĞİ ( Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulu İle Saptanması )
BİLİRKİŞİ ( Devletleştirilmiş Olup Olmadığı - Gerekçeli Raporla Belirleme )"
45Y14.HD24.1.1991E. 1990/8019 K. 1991/560"ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( 3402 Sayılı Yasananı Tapu ve Zilyetlik YOluyla Ormandan Yer Kazanma İle İlgili Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Sonucu Artık Bunun Mümkün Olmaması )
HUSUMET ( Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İçin Davanın Husumetten Ret Edilmiş Olması )
4785 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Bütün Ormanların Devletleştirilmiş Olması )"
45Y14.HD7.12.1990E. 1990/2700 K. 1990/10769"ZİLYEDLİKLE İKTİSABIN MÜMKÜN OLMAMASI ( Orman Arazisini )
ORMAN ARAZİSİNİN ZİLYEDLİKLE İKTİSABININ MÜMKÜN OLMAMASI ( Tahdit Alanı Dışına Çıkarılan Taşınmazın Hazine Adına Kaydedileceği )
HAZİNE ADINA TESCİL MECBURİYETİ ( Orman Tahdit Sınırları Dışına Çıkarılan Arazinin Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
HARÇ ALINMAMASI ( Orman Tahdidine İtiraz Davalarında )
ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Harca Tabi Olmaması )"
45YHGK16.5.1990E. 1990/14-176 K. 1990/292"KAYDEN TAŞINMAZ İKTİSABI ( İktisap Edilen Taşınmazın Eski Malikine Ait Tapu Kaydına Dayanarak Orman Dışına Çıkarılan Taşınmaz İçin Tescil Davası Açılamayacağı )
ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( Taşınmazı İktisap Edenin, Devredenin Tapusuna Dayanarak Orman Dışına Çıkarılan Kısım İçin Tescil Davası Açamaması )
HUSUMET ( Taşınmazı İktisap Edenin, Devredenin Tapusuna Dayanarak Orman Dışına Çıkarılan Kısım İçin Tescil Davası Açamaması )"
45YHGK17.5.1989E. 1989/14-276 K. 1989/364"MENİ MÜDEHALE VE TESCİL ( Orman Alanı Sayılan Yerler için Doğan Mülkiyet Uyuşmazlıklarına Genel Mahkemelerde Bakılması )
ORMAN ALANI SAYILAN TAŞINMAZ ( Bu Yerler için Doğan Mülkiyet Uyuşmazlıklarına Genel Mahkemelerde Bakılmasının Gerekmesi )
YENİ EDİNİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ ( Ormana İlişkin Uyuşmazlıklarda Yeni İktisap Koşullarının Belirlenmesi Halinde Delillerin Kadastro Kanunu Hükümleri Uyarınca Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
45Y14.HD16.2.1988E. 1987/3032 K. 1988/1203"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Orman Tahdit Dışı Bırakılan Taşınmaz )
ORMAN TAHDİT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Orman Sınırlaması Dışına Çıkarılan Bir Taşınmazın Koşulları Varsa Zilyedlikle Edinilebilmesi )
ZİLYEDLİKLE EDİNME ( Orman Sınırlaması Dışına Çıkarılan Bir Taşınmazın Koşulları Varsa Zilyedlikle Edinilebilmesi )"

Madde 46

AMK

46AMK1.7.2015E. 2015/39 K. 2015/62""
46AMK10.12.1991E. 1991/46 K. 1991/48""
46AMK28.6.1990E. 1990/21 K. 1990/15""
46AMK1.6.1988E. 1987/33 K. 1988/15""
46AMK1.6.1988E. 1987/32 K. 1988/14""
46AMK1.6.1988E. 1987/31 K. 1988/13""

YARGITAY

46Y20.HD11.10.2017E. 2016/1621 K. 2017/7631"TAŞINMAZLARIN BİR KISMININ KOMİSYON HARİTASINA GÖRE MERA PARSELİ İÇERİSİNDE KALDIĞI İDDİASI (Kadastro Tespitine İtiraz - Mahkemece Menfaati Bulunmayan Komşu Köylerden Seçilecek Üç Kişilik Yerel Bilirkişi Kurulu Zirai Bilirkişi Fen Bilirkişisi Hayatta İseler Belirtmelik Tutanağında İmzaları Bulunan Bilirkişiler Taraf Tanıkları ve Kadastro Tespit Bilirkişilerinin Huzuru İle Keşif Yapılacağı)
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Toprak Tevzii Çalışmaları Sonucu Oluşturulan Tevzii Parselleri Hakkında Hazine Adına Tapu Kaydı Oluşturulup Oluşturulmadığı Araştırılacağı - Tapu Kayıtlarının Oluştuğu Belirlendiği Takdirde Bu Kayıtların Tesisine Esas Belirtmelik Tutanakları Alınacağı/Belirtmelik Tutanaklarında Tevzii Parsellerinin Dayanağı Gösterilen Kayıt ve Belgeler de Tesis ve Tedavülleri İle Birlikte Getirtileceği)
TAPU KAYITLARININ REVİZYON GÖRÜP GÖRMEDİĞİNİN SORULACAĞI (Görmüş İse Uygulandığı Taşınmazların Kadastro Tespit Tutanakları Getirtilerek Dosyanın Tamamlanacağı - Kadastro Tespitine İtiraz)
KESİN HÜKÜM (Kadastro Tespitine İtiraz - Keşif Sırasında Tescil İlamında Davalı Hazinenin Taraf Olması Nedeniyle Tescil İlamı Taraflar Arasında Kesin Hüküm Teşkil Edip Hazine'yi Bağlayacağından Öncelikle Tescil Krokisi Bilirkişi ve Tanıklar Eliyle Uygulanarak Çekişmeli Taşınmazı Kapsayıp Kapsamadığı Kesin Olarak Belirleneceği)
TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN ARAŞTIRILMASI (Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazların Kimden Kime Nasıl İntikal Ettiği Kim ya da Kimler Tarafından Hangi Tarihten İtibaren ve Ne Şekilde Kullanıldığı Öncesinin Mera Yayla Gibi Özel Mülkiyete Konu Olamayacak ya da Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalıp Kanunlar Uyarınca Hazineye İntikal Eden Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılacağı)
ZİRAİ BİLİRKİŞİ RAPORU (Taşınmazların Bitişiğinde Orman Parseli İle Taşınmazlar Arasında Doğal ya da Yapay Ayırıcı Sınır Bulunup Bulunmadığı Hususlarını da İçeren Taşınmazları Değişik Yönlerden Gösteren Fotoğraflarının da Eklenmek Suretiyle Rapor Alınacağı - Kadastro Tespitine İtiraz)"
46Y20.HD11.10.2017E. 2016/1619 K. 2017/7627"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Toprak Tevzii Çalışmaları Sırasında Oluşturulan Parseller Hakkında Hazine Adına Tapu Kaydı Oluşturulup Oluşturulmadığının Sorulacağı - Bulunması Halinde 1962 Yılında Yapılan Toprak Tevzi Çalışmaları Sırasında Bu Taşınmazlar Yönünden Herhangi Bir Kayıt ya da Belgenin Uygulanıp Uygulanmadığının Belirleneceği)
KEŞİF (Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazların Bir Kısmının Mera Parseli İçerisinde Kaldığı İddia Edildiğine Göre Menfaati Bulunmayan Komşu Köylerden Seçilecek Üç Kişilik Yerel Bilirkişi Kurulu Zirai Bilirkişi Fen Bilirkişisi Hayatta İseler Belirtmelik Tutanağında İmzaları Bulunan Bilirkişiler Taraf Tanıkları ve Kadastro Tespit Bilirkişilerinin Huzuru İle Keşif Yapılacağı)
TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN ARAŞTIRILMASI (Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazların Kimden Kime Nasıl İntikal Ettiği Öncesinin Mera Yayla Gibi Özel Mülkiyete Konu Olamayacak ya da Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalıp Kanunlar Uyarınca Hazineye İntikal Eden Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılacağı)
ZİRAİ BİLİRKİŞİ (Taşınmazların Bitişiğindeki Orman Parseli İle Taşınmazlar Arasında Doğal ya da Yapay Ayırıcı Sınır Bulunup Bulunmadığı Hususlarını da İçeren Taşınmazları Değişik Yönlerden Gösteren Fotoğraflarının da Eklenmek Suretiyle Ayrıntılı Denetlemeye Elverişli Rapor İsteneceği - Kadastro Tespitine İtiraz)"
46Y16.HD28.9.2017E. 2015/10503 K. 2017/5926"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Mahkemece Tespit Tarihinden 15-20-25 Yıl Öncesine Dair En Az 3 Adet Stereoskopik Hava Fotoğrafının Harita Genel Komutanlığından Getirtileceği )
KEŞİF İCRASI ( Mahallinde Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan ve Komşu Köyde İkamet Eden Şahıslar Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişi ve Taraf Tanıkları 3 Kişilik Ziraatçi Bilirkişi Kurulu Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Bilirkişi Aracılığıyla Keşif Yapılacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
TAŞINMAZIN GEÇMİŞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Keşifte Yerel Bilirkişi ve Taraf Tanıklarından Taşınmazın Geçmişte Ne Durumda Bulunduğu Kime Ait Olduğu Kimden Nasıl İntikal Ettiği Kim Tarafından Ne Zamandan Beri Ne Suretle Kullanıldığı Taşınmazın Öncesinin Mera Yaylak veya Kışlak Olup Olmadığının Araştırılacağı )
ZİRAAT BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Toprak Yapısı İle Komşu Parsellerin Toprak Yapısının Mukayese Edilmesi Suretiyle ve Taşınmazın Toprak Yapısı ve Niteliğini Belirtir Rapor Alınacağı )
TAŞINMAZIN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLERDEN OLMASI ( Mahkemece İmar-İhyaya Konu Edilip Edilmediği İmar-İhyaya Konu Edilmiş İse İhyanın Hangi Tarihte Başlayıp Ne Zaman Bitirildiği Etraflıca Sorulup Maddi Olaylara Dayalı Olarak Açıklattırılacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )"
46Y16.HD21.9.2017E. 2017/4262 K. 2017/5608"İRSEN İNTİKAL VE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Mahallinde Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları Ziraat Bilirkişisi ve Teknik Bilirkişi Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılacağı)
BİLİRKİŞİ VE TANIKLARIN DİNLENMESİ (İrsen İntikal ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Öncesinin Ne Olduğu Davacının Babasından ve Dedesinden Gelip Gelmediği Zilyetliğin Hangi Tarihte Başladığı Taşınmazın Öncesinin Mera Yaylak veya Kışlak Olup Olmadığı Hususları Sorulacağı)
ZİRAAT BİLİRKİŞİ RAPORU (Taşınmazın Her Yönden Çekilmiş Fotoğraflarını İçerir Önceki ve Mevcut Niteliğini Ne Kadar Süreden Beri Hangi Vasıfla Kullanıldığını Üzerindeki Bitki Örtüsünü Cinsini Yaşlarını Açıklayan Rapor Alınacağı - İrsen İntikal ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu İptali ve Tescil)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Davacılar Adına Aynı Çalışma Alanında Belgesiz Zilyetlik Yolu İle Edinilen Taşınmaz Miktarı Yönünden de Araştırma Yapılarak Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Mülk Edinme Koşullarının Kişiler Lehine Gerçekleşip Gerçekleşmediği Tartışılarak Sonuca Göre Karar Verileceği)"
46Y16.HD21.9.2017E. 2017/3774 K. 2017/5559"KADASTRODAN ÖNCEKİ HAKLARA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (Tevzi Parselinin Dayanağı Belirtmelik Tutanaklarının Nerede Oldukları Araştırılıp Dosyaya Getirtileceği - Mahallinde Fen Bilirkişisi Üç Kişilik Ziraatçı Bilirkişi Kurulu Komşu Köylerde ve Aynı Köyde İkamet Eden Yerel Bilirkişiler ve Taraf Tanıklarının Katılımı İle Keşif Yapılacağı)
TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN ARAŞTIRILMASI (Taşınmazın Kime Ait Bulunduğu Kimden Kime Nasıl İntikal Ettiği Kim ya da Kimler Tarafından Hangi Tarihten İtibaren Ne Şekilde Kullanıldığı Öncelerinin Kadim Mera Olup Olmadığı Hususlarında Maddi Olaylara Dayalı Ayrıntılı Bilgi Alınacağı - Kadastrodan Önceki Haklara Dayanan Tapu İptali ve Tescil İstemi)
FEN BİLİRKİŞİ RAPORU (Kadastrodan Önceki Haklara Dayanan Tapu İptali ve Tescil İstemi - Keşfi Takibe Elverişli Belirtmelik Haritası Ölçeği İle Kadastro Paftası Ölçeği Eşitlenerek ve Çakıştırma Yapılmak Suretiyle Çekişmeli Bölümlerin Belirtmelik Haritasındaki Konumlarını Gösteren Denetime Açık Krokili Rapor Alınacağı)
ZİRAATÇI BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU (Kadastrodan Önceki Haklara Dayanan Tapu İptali ve Tescil İstemi - Taşınmazların Önceki ve Şimdiki Niteliklerini Ortaya Koyan Ne Kadar Süredir Tarım Arazisi Olarak Kullanıklarını Mera Vasfında Olup Olmadıklarını ve Taşınmazların Farklı Yönlerden Çekilmiş Fotoğraflarını da İçeren Rapor Alınacağı)"
46Y16.HD6.2.2017E. 2016/12775 K. 2017/601"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazlara ve Komşu Taşınmazlara Ait Belirtmelik Tutanakları İle İlgili Tüm Evrak Getirtilerek Toprak Tevzi Çalışmaları Sırasında Çekişmeli Taşınmazların Ne Şekilde Belirtildiği Belirtmelik Tutanağına Herhangi Bir Kayıt ya da Belgenin Esas Alınıp Alınmadığının Belirleneceği )
YEREL BİLİRKİŞİ DİNLEME ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazların Başında Davada Menfaati Bulunmayan Yöreyi İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Yansız Üç Kişilik Yerel Bilirkişi Kurulu Mera Araştırması Yönünden Komşu Köylerde Oturan ve Davada Yararı Bulunmayan Elverdiğince Yaşlı Kişiler Arasından Seçilecek Mahalli Bilirkişiler Dinleneceği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İDDİASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Bilirkişi ve Tanıklardan Çekişmeli Parsellerin Öncesinin Ne Olduğu Kime Ait Bulunduğu Kimden Kime Nasıl İntikal Ettiği Kim ya da Kimler Tarafından Hangi Tarihten İtibaren ve Ne Şekilde Kullanıldığının Belirlenmesi Gerektiği )
MERA ARAŞTIRMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Komşu Köy Bilirkişilerinden Çekişmeli Taşınmazların ve Gerektiğinde Çevredeki Diğer Parsellerin Toprak Tevzi Çalışmasından Önce Mera Olarak Kullanılıp Kullanılmadığı Kadim Nitelikte Mera Olup Olmadığı Sorulup Saptanacağı )"
46Y16.HD15.10.2015E. 2015/16212 K. 2015/11879"TOPRAK TEVZİ KOMİSYON KARARINA İTİRAZ ( Tevzi Çalışmaları Sırasında Oluşan Tapu Kaydının Tesisine Esas Belirtmelik Tutanakları Araştırılacağı - Bulunması Halinde Taşınmazlar Yönünden Herhangi Bir Kayıt ya da Belgenin Uygulanıp Uygulanmadığı Belirleneceği/Komşu Taşınmazlara Ait Tespit Tutanakları Dayanağı Kayıtlarıyla Birlikte Celp Edileceği )
KEŞİF YAPILMASI ( Toprak Tevzi Komisyon Kararına İtiraz - Davada Menfaati Bulunmayan Komşu Köylerden Seçilecek Üç Kişilik Yerel Bilirkişi Kurulu Zirai Bilirkişi Fen Bilirkişisi Hayatta İseler Belirtmelik Tutanağında İmzaları Bulunan Bilirkişiler Taraf Tanıkları ve Kadastro Tespit Bilirkişilerinin Huzuru İle Keşif Yapılacağı )
TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN ARAŞTIRILACAĞI ( Toprak Tevzi Komisyon Kararına İtiraz - Taşınmazın Kimden Kime Nasıl İntikal Ettiği Öncesinin Mera Yayla Gibi Özel Mülkiyete Konu Olamayacak ya da Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalıp Kanunlar Uyarınca Hâzineye İntikal Etmesi Gereken Yerlerden Olup Olmadığı Komşu Taşınmazların Niteliği Dikkate Alınarak Belirleneceği )
BİLİRKİŞİ VE TANIK BEYANLARININ DENETLENMESİ ( Komşu Parsellere Ait Kadastro Tutanakları ve Tespit Dayanakları Olan Belgelerle Denetleneceği - Toprak Tevzi Komisyon Kararına İtiraz )
FEN BİLİRKİŞİSİ ( Toprak Tevzi Komisyon Kararına İtiraz - Mahkemece Fen Bilirkişisine Tapu Kaydı Belirtmelik Tutanağı Mera Tahsis Haritası ve Dava Dosyası Kapsamını Belirtir Keşfi İzlemeye Elverişli Harita Düzenlettirilmesi Gerektiği )
KAÇAK VE YİTİK KİŞİ ( Toprak Tevzi Komisyon Kararına İtiraz - Bir Beldede Geçmişte Kaçak ve Yitik Kişilerin Yaşamış Olmasının O Yöredeki Tüm Taşınmazların Kaçak ve Yitik Kişilerden Kaldığı Anlamına Gelmeyeceği Göz Önünde Bulundurulacağı )"
46Y16.HD29.9.2015E. 2015/11726 K. 2015/10880"KADASTRO TESPİTİNİN İPTALİ ( Hibe Ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak - Mahallinde Elverdiğince Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçilecek 3 Kişilik Zirai Bilirkişi Kurulu ve Taraf Tanıkları Katılımı İle Keşif Yapılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Hibe ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak - Mahallinde Elverdiğince Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları Ziraat ve Fen Bilirkişileri Katılımı İle Keşif Yapılması - Taşınmazın Niteliği Geçmişte Ne Durumda Bulunduğu Kimden Kime Nasıl İntikal Ettiğinin Etraflıca Sorulup Maddi Olaylara Dayalı Olarak Açıklattırılacağı )
KADASTROYA KARŞI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Mahallinde Elverdiğince Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçilecek 3 Kişilik zirai Bilirkişi Kurulu ve Taraf Tanıkları Katılımı İle Keşif Yapılması Gerektiği )
YEREL BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Hibe ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi - Yaşlı Tarafsız Taşınmazları İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Yerel Bilirkişilerin Seçileceği )"
46Y16.HD8.6.2015E. 2014/20155 K. 2015/7383"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI AÇILMASI ( Hazine Adına Tescil Edilmiş Taşınmazların İskan veya Toprak Tevzi Suretiyle Verilen Yerlerin Başka Şart Aranmaksızın Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Edileceği - Daha Önce Kadastrosu Yapılan Yerlerde Bu Maddeye Dayanan Talep ve Dava Hakkının Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesi Tarihinden İtibaren 2 Yıl Geçmekle Düşeceği )
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARDA İKTİSAP ( Daha Önce Kadastrosu Yapılan Yerlerde Bu Maddeye Dayanan Talep ve Dava Hakkının Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesi Tarihinden İtibaren 2 Yıl Geçmekle Düşeceği - Süresi İçerisinde Açılmış Davada İddia ve Savunma Çerçevesinde Taraf Delilleri Toplanarak Esas Hakkında Karar Verileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda İktisap - Hazine Adına Tescil Edilmiş Taşınmazların İskan veya Toprak Tevzi Suretiyle Verilen Yerlerin Başka Şart Aranmaksızın Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Edileceği/Daha Önce Kadastrosu Yapılan Yerlerde Bu Maddeye Dayanan Talep ve Dava Hakkının Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesi Tarihinden İtibaren 2 Yıl Geçmekle Düşeceği )"
46Y20.HD11.3.2015E. 2015/767 K. 2015/1422"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı ve Orman Değilse İskan Yolu İle Oluşan Tapu Kaydının Taşınmaza Uyup Uymadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Eksik İnceleme ve Yetersiz ve Çelişkili Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İSKAN ( Hazine Adına Tescil Edilmiş Taşınmaz Mallardan İskan Suretiyle veya Toprak Tevzi Suretiyle Verilen Yerler Başka Bir Şart Aranmaksızın Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Olunacağı - Taşınmazın Orman Değilse İskan Yolu İle Oluşan Tapu Kaydının Taşınmaza Uyup Uymadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
ORMAN SAYILAN YERLER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı ve Orman Değilse İskan Yolu İle Oluşan Tapu Kaydının Taşınmaza Uyup Uymadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tapu Kaydına Dair Kroki Getirtilerek Mahalline Uygulanmadığı/Uzman Orman Bilirkişi Tarafından Eski Tarihli Hava Fotoğraflarının Uygulanmadığı - Eksik İnceleme ve Yetersiz Ve Çelişkili Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
46Y16.HD22.5.2014E. 2014/633 K. 2014/6696"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözlerine Göre Toprak Tevzi Çalışmaları Sırasında Hazine Tapusunun Oluştuğu Tarihe Kadar Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Mülk Edinme Koşullarının Davacı Taraf Lehine Gerçekleştiği Anlaşıldığından Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN KAÇAK VE YİTİK KİŞİDEN KALMASI ( Çekişmeli Taşınmazların Kaçak ve Yitik Kişilerden Hazineye Kaldığının Kabul Edildiği - Bir Köyde Kaçak ve Yitik Kişi Sayılan Kişilerin de Yaşamış Olması O Köyde Bulunan Tüm Taşınmazların Onlardan Kaldığı Sonucunu Doğurmayacağı )
TOPRAK TEVZİ ÇALIŞMALARI ( Sırasında Hazine Tapusunun Oluştuğu Tarihe Kadar Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Mülk Edinme Koşullarının Davacı Taraf Lehine Gerçekleştiği Anlaşıldığından Davanın Kabulü Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözlerine Göre Toprak Tevzi Çalışmaları Sırasında Hazine Tapusunun Oluştuğu Tarihe Kadar Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Mülk Edinme Koşullarının Davacı Taraf Lehine Gerçekleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
46Y16.HD26.9.2013E. 2013/9723 K. 2013/9056"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Mahkemece 3402 S. K.'nun 46/1. Md. Koşulları Yönünden İnceleme Araştırma ve Değerlendirme Yapılmadığı - Komisyon Parsellerinin Şahıslara Bırakılan Taşınmazlardan Olup Olmadığının Değerlendirilmediği/Eksik İnceleme ve Araştırmayla Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (4753 Sayılı Kanun İle Ek ve Tadilleri Uyarınca Hazine Adına Kaydedilen Taşınmaz Mallar 3402 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Doğan İktisap Şartlarına İstinaden Zilyetleri Adına Tespit ve Tescil Olacağının Gözetilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz)
KOMİSYON PARSELLERİ (Bir Kısmının da Çekişmeli Taşınmazlar İçerisinde Kaldığı Fen Bilirkişisi Tarafından Düzenlenen Harita ve Raporda Belirtildiği Halde Komisyon Parselleri Hakkında Hazine Adına Tapu Kaydı Oluşturulup Oluşturulmadığının Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz)
KADİM MER'A (Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazlardan Birinin Bir Bölümünün Toprak Tevzii Çalışmaları Sırasında Mera Olarak Bırakılan Bölümler İçinde Kaldığı Kabul Edilmiş İse de Toprak Tevzi Çalışmalarına Kadar Söz Konusu Bölümlerin Kadim Mera Olarak Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılmamasının Doğru Olmadığı)
TOPRAK TEVZİ ÇALIŞMALARI (Sırasında Mera Olarak Bırakılan Bölümler İçinde Kaldığı Kabul Edilen Bölümlerin Kadim Mera Olarak Kullanılıp Kullanılmadığı Kullanılmamışsa 3402 S. K.'nun 46/1. Md. Koşullarının Davacı Lehine Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılmamasının Hatalı Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz)"
46Y7.HD17.1.2012E. 2011/2506 K. 2012/105"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ EDİNME ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Mera Tahsisi Yapılmamış İse Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Taşınmazın Öncesinin Bilinmeyen Bir Zamandan Beri Mera Olarak Kullanılıp Kullanılmadığı Yolunda Bilgi Alınacağı )
BİLİRKİŞİ VE TANIK BİLGİSİNE BAŞVURULMASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme - Taşınmazın Kamu Malı Niteliğinde Mera Olmadığı Sonucuna Varıldığı Takdirde Yeterli Biçimde Zilyetlik Araştırması Yapılacağı )
KAMU MALI NİTELİĞİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme - Taşınmazın Kamu Malı Niteliğinde Mera Olmadığı Sonucuna Varıldığı Takdirde Yeterli Biçimde Zilyetlik Araştırması Yapılacağı )"
46Y7.HD28.11.2011E. 2011/5529 K. 2011/7371"HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARDA İKTİSAP (Taşınmazın Davalılar Yararına Tespit Edildiği/Gerekli Belgeler Getirtilip Keşif Yapılacağı - Taşınmazın Kayıtların Kapsamı Dışında Kaldığı Saptandığı Takdirde Zilyetlik Araştırması Yapılacağı)
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESPİTİ (Davalılar Yararına Tespit Edildiği - Davacı Hazinenin Taraf Olmadığı İlamdaki Tapu Kayıtları Hazine Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmasa da Tapu Kayıt Malikleri Aleyhine Sonuç Doğuracağı)
ZİLYETLİK ARAŞTIRMASI (Gerekli Araştırmalardan Sonra Taşınmazın Kayıtların Kapsamı Dışında Kaldığı Saptandığı Takdirde Zilyetlik Araştırması Yapılacağı - Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Belirleneceği)"
46Y7.HD10.10.2011E. 2010/7154 K. 2011/5892"KADASTRO UYUŞMAZLIĞI ( Davalı Tarafın Tutunduğu Tapu Kaydının Başka Bir Dava Dosyasında Kadastro Tespiti Sırasında Dava Dışı Taşınmaza Uygulandığı - Davaların Birleştirilmesi Gereği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kadastro Uyuşmazlığı/Davalı Tarafın Tutunduğu Tapu Kaydının Başka Bir Dava Dosyasında Kadastro Tespiti Sırasında Dava Dışı Taşınmaza Uygulandığı - Davaların Birleştirileceği )
TAŞINMAZ MAL İKTİSABINDA SINIRLAR ( Bir Kimsenin Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kayıtsız ve Belgesizden Zilyetlikle Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönüm Yüzölçüme Kadar Taşınmaz Mal İktisap Edebileceği )"
46Y16.HD10.6.2011E. 2011/1806 K. 2011/3467"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Bilirkişi ve Tanık Sözleri Komşu Parsel Tutanak ve Dayanaklarıyla Denetlenmeli ve Taşınmazın Fiziksel Yapısı Eğim Durumu ve Taş ve Toprak Unsurundan Hangisinin Baskın Olduğu Mahkemece Gözlenerek Tutanağa Geçirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ VE TANIK SÖZLERİ ( Komşu Parsel Tutanak ve Dayanaklarıyla Denetlenmeli ve Taşınmazın Fiziksel Yapısı Eğim Durumu ve Taş ve Toprak Unsurundan Hangisinin Baskın Olduğu Mahkemece Gözlenerek Tutanağa Geçirilmesi Gerektiği )
MERA VASFI ( Fotoğraflar Üzerinde Çekişmeli Taşınmazlar İşaretlettirilmeli ve Taşınmazın Öncesinin Kamu Orta Malı Mera Vasfında Olduğunun Anlaşılması Halinde Meraların Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceğinin Düşünülmesi Gerektiği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )"
46Y7.HD6.5.2011E. 2010/5282 K. 2011/3122"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Maliki Belirlenemeyen Taşınmazın Zilyet Davacının Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği - Taşınmazların Davacı Adına Tesciline Dair Verilen Hüküm İsabetli Olduğu )
MALİKİ BELİRLENEMEYEN TAŞINMAZ ( Zilyet Davacının Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği - Taşınmazların Davacı Adına Tesciline Dair Verilen Hüküm İsabetli Olduğu )
TESCİL ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Maliki Belirlenemeyen Taşınmazın Zilyet Davacının Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği - Taşınmazların Davacı Adına Tesciline Dair Verilen Hüküm İsabetli Olduğu )"
46Y7.HD28.4.2011E. 2011/1465 K. 2011/2905"KAMU MALI NİTELİĞİNDE MERA ( Taşınmazın Öncesinin Kamu Malı Niteliğinde Mera Olmadığı - Hazine Tapusunun Oluştuğu Tarihten Önce Zilyet Davacı Mirasçıları Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Öncesinin Kamu Malı Niteliğinde Mera Olmadığı - Hazine Tapusunun Oluştuğu Tarihten Önce Zilyet Davacı Mirasçıları Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )"
46Y7.HD4.4.2011E. 2010/4119 K. 2011/2138"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Ziraatçi Bilirkişi Aracılığıyla Taşınmazlar Bizzat Mahkemece Görülüp Gözlenmeli ve Taşınmazların Fiziksel Yapısı Meyil Durumu Taş ve Toprak Unsurundan Hangisinin Galip Olduğu Ayrıntılı Şekilde Keşif Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )
KAMU MALI MERA ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği/Tapu İptali ve Tescil - Davaya Konu Taşınmazların Davalı Hazine'nin Tutunduğu Tapu Kayıtlarının Kapsamı İçinde Kalıp Kalmadığı ve Kamu Malı Niteliğinde Mera Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Ziraatçi Bilirkişi Aracılığıyla Taşınmazlar Bizzat Mahkemece Görülüp Gözlenmeli ve Taşınmazların Fiziksel Yapısı Meyil Durumu Taş ve Toprak Unsurundan Hangisinin Galip Olduğu Ayrıntılı Şekilde Keşif Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )"
46Y16.HD11.3.2011E. 2010/4296 K. 2011/1179"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Komşu Mera Parseli İle Çekişmeli Taşınmaz Arasında Doğal ya da Yapay Bir Sınır Bulunup Bulunmadığı ve Meranın Devamı Niteliğinde Olup Olmadığını Mera Bütünlüğünü Bozup Bozmadığını Belirtir Şekilde Rapor Alınması Gerektiği )
MERA NİTELİĞİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Komşu Mera Parseli İle Çekişmeli Taşınmaz Arasında Doğal ya da Yapay Bir Sınır Bulunup Bulunmadığı ve Meranın Devamı Niteliğinde Olup Olmadığını Mera Bütünlüğünü Bozup Bozmadığını Belirtir Şekilde Rapor Alınması Gerektiği )
DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kadastro Tespiti - Mera Parseline İlişkin Dava Dosyasında Toplanan Deliller ve Teknik Bilirkişi Raporları da Nazara Alınarak Tespite Esas Hazine Tapusunun Uygulandığı ve Aynı Şekilde Davalı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Dava Dosyalarının Birleştirilmesi Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gerektiği )"
46Y7.HD11.11.2010E. 2010/383 K. 2010/6582"HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARDA İKTİSAP ( Taşınmazın Mera Tahsis Haritasının Kapsamında Kalıp Kalmadığı Duraksamaya Meydan Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
MERA TAHSİS HARİTASI KAPSAMI ( Dışında Kaldığı Belirlendiği Takdirde Taşınmazların Öncesinin Kaçak ve Yitik Kişilerden İntikal Edip Etmediği Etraflıca Sorulup Maddi Olaylara Dayalı Olarak Açıklattırılması Gerektiği )
KAZANDIRICI ZAMAN AŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda İktisap - Taşınmazın Mera Tahsis Haritasının Kapsamında Kalıp Kalmadığı Duraksamaya Meydan Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
ZİLYETLİK ARAŞTIRMASI ( Yapılarak Taşınmazların 2863 S. Yasaya Göre Tarihi veya Doğal ya da 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kaldığının ve İçerisinde Korunması Gerekli "Tabiat ve Kültür Varlığı" Bulunmadığının Belirlenmesi Halinde Zilyetlikle Kazanılabileceğinin Düşünülmesi Gerektiği )"
46Y16.HD24.6.2010E. 2010/4826 K. 2010/4511"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Taşınmaz Üzerinde Zilyetliğin Bulunup Bulunmadığı Varsa Hangi Tarihte ve Ne Zaman Başladığı Zilyetliğin Sürdürülüş Biçimi Kimden Kime ve Nasıl İntikal Ettiği ve Zilyetliğin Asli ya da Fer'i Zilyetlik Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği)
ZİLYETLİK (Taşınmaz Üzerinde Varsa Hangi Tarihte ve Ne Zaman Başladığı Zilyetliğin Sürdürülüş Biçimi Kimden Kime ve Nasıl İntikal Ettiği ve Zilyetliğin Asli ya da Fer'i Zilyetlik Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği)
MERA HARİTASI (Fotoğrafçı Bilirkişi Tarafından Taşınmazı Tüm Yönleriyle Gösterecek Fotoğraflar Çekilmeli ve Fen Bilirkişisinden Toprak Tevzii Komisyonunca Oluşturulan Mera Haritası İle Kadastro Paftası Çakıştırılmak Sureti İle Keşfi ve Uygulamayı İzlemeye Elverişli Rapor Alınması Gerektiği)"
46Y7.HD22.4.2010E. 2010/2277 K. 2010/2421"KADASTRO TESPİTİ ( Mahkemece Bir Yerin Mer'a Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Taşınmazın Yetkili İdari Mercilerce Mer'a Olarak Tahsis Edilmiş Olması veya Bilinmeyen Bir Zamandan Beri Geleneksel Biçimde Mer'a Olarak Kullanılagelmiş Olması Gerektiği )
MER'A ( Kadastro Tespiti - Mahkemece Bir Yerin Mer'a Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Taşınmazın Yetkili İdari Mercilerce Mer'a Olarak Tahsis Edilmiş Olması veya Bilinmeyen Bir Zamandan Beri Geleneksel Biçimde Mer'a Olarak Kullanılagelmiş Olması Gerektiği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespiti - Yöntemince Keşif Yapılarak Mer'a ve Zilyetlik Araştırması Yapılmalı ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
46Y7.HD29.3.2010E. 2009/4893 K. 2010/1747"KADASTRO TESPİTİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Açılan Davada Yöreyi İyi Bilen Yaşlı Yansız Yerel Bilirkişiler İle Uzman Fen Bilirkişisi Tanıklar Hazine Tapusunun Temelini Oluşturan Belirtmelik Tutanağı Bilirkişileri ve Kadastro Tespit Tutanağı Bilirkişileri Hazır Olduğu Halde Keşif Yapılması Gerektiği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yöreyi İyi Bilen Yaşlı Yansız Yerel Bilirkişiler İle Uzman Fen Bilirkişisi Tanıklar Hazine Tapusunun Temelini Oluşturan Belirtmelik Tutanağı Bilirkişileri ve Kadastro Tespit Tutanağı Bilirkişileri Hazır Olduğu Halde Keşif Yapılması Gerektiği )
ZİLYETLİK ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Yöreyi İyi Bilen Yaşlı Yansız Yerel Bilirkişiler İle Uzman Fen Bilirkişisi Tanıklar Hazine Tapusunun Temelini Oluşturan Belirtmelik Tutanağı Bilirkişileri ve Kadastro Tespit Tutanağı Bilirkişileri Hazır Olduğu Halde Keşif Yapılması Gerektiği )"
46Y7.HD29.3.2010E. 2009/4883 K. 2010/1744"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalıların Tutunduğu Tescil Hükmü İle Oluşan Tapu Kaydının Dayanağı Mahkeme İlamı ve Eki Harita Tapu Sicil Müdürlüğü'nden Getirtilmesi Gerektiği )
MAHKEME İLAMI TAPU KAYDI ( Dayanağı Evrak Arasında Bulunmadığı Takdirde Kararın Onaylı Bir Örneği İlgili Mahkemeden İstenilmesi Gerektiği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle Tescil )
TESCİL ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Davalıların Tutunduğu Tescil Hükmü İle Oluşan Tapu Kaydının Dayanağı Mahkeme İlamı ve Eki Harita Tapu Sicil Müdürlüğü'nden Getirtilmesi Gerektiği )
TAPU KAYDI ( Kayıtların İç İçe Girmesi Halinde Önceki Günlü Hukuksal Değerini Yitirmeyen Doğru Temele Dayalı Tapu Kaydına Değer Verilmesinin Zorunlu Olduğu )"
46Y7.HD10.12.2009E. 2009/5967 K. 2009/5827"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı - İlk Önce Tapu Kayıtları Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilmeli Davalı Hazine'nin Tutunduğu Tapu Kaydının 4753 ve 5618 Sayılı Yasalar Uyarınca Oluştuğunun Gözönüne Alınması Gerektiği )
ZİLYETLİK ( İlk Önce Tapu Kayıtları Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilmeli Davalı Hazine'nin Tutunduğu Tapu Kaydının 4753 ve 5618 Sayılı Yasalar Uyarınca Oluştuğunun Gözönüne Alınması Gerektiği )
TAPU KAYITLARI ( Yerlerine Uygulanmalı Tapu Kaydı Dışında Kalan Yerler Bakımından Yeterli Biçimde Zilyetlik Araştırması Yapılmalı Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalan Taşınmazların Zilyetlikle de Kazanılamayacağının Dikkate Alınması Gerektiği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davasında İlk Önce Tapu Kayıtları Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilmeli Davalı Hazine'nin Tutunduğu Tapu Kaydının 4753 ve 5618 Sayılı Yasalar Uyarınca Oluştuğunun Gözönüne Alınması Gerektiği )"
46Y16.HD5.5.2009E. 2009/1856 K. 2009/3217"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Tapu İptali ve Tescil - Hazine Tarafından Taşınmaz Temlik Edilmiş Olmakla Artık Davacı Tarafın Kadastro Kanunu'nun 46/1 Maddesinden Yararlanma İmkanı Kalmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastro Tespiti - Hazine Tarafından Taşınmaz Temlik Edilmiş Olmakla Artık Davacı Tarafın Kadastro Kanunu'nun 46/1 Md. Yararlanma İmkanı Kalmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARDA İKTİSAP ( Tapu İptali ve Tescil - Hazine Tarafından Taşınmaz Temlik Edilmiş Olmakla Artık Davacı Tarafın Kadastro Kanunu'nun 46/1 Maddesinden Yararlanma İmkanı Kalmadığı )"
46Y8.HD16.3.2009E. 2008/6293 K. 2009/1080"TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( 2 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Kaçırılmasından Sonra Açıldığı - Hak Düşürücü Sürenin Gerçekleşmesi İşin Esasının İncelenmesini Önlediği/Hak Düşürücü Süre Tüm Defi ve İtirazlardan Önce Nazara Alınacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu İptali ve Tescil - Dava 2 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Kaçırılmasından Sonra Açıldığı/Hak Düşürücü Süre Tüm Defi ve İtirazlardan Önce Nazara Alınacağı )
İSKAN KAYDI ( 4753 S. Kanuna Göre Yapılan İskan Kaydına Dayanarak Açılan İptal ve Tescil Davasının Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olması Sebebiyle Reddi Gereği )"
46Y17.HD6.2.2007E. 2005/5832 K. 2007/309"HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARDA İKTİSAP ( Koşullarının Davalılar Adına Oluşup Oluşmadığının Araştırılacağı - Belirtmelik Tutanakların Getirtileceği/Belirtmelik Bilirkişilerin Hayatta Olup Olmadığının Belirleneceği )
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN MALLARIN İKTİSABI ( Tapu İptal ve Tescil Davası - Eksik Araştırma İle Hüküm Kurulamayacağı/Koşullarının Davalılar Adına Oluşup Oluşmadığının Araştırılacağı )
TAPU KAYDINI İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Malların İktisabı Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılacağı - Taşınmazların Ne Sebeple Hazine Adına Tapuya Bağlandığı Üzerinde Durulacağı )"
46Y14.HD5.2.2007E. 2006/15524 K. 2007/901"TAPU KAYDINDAN ZİLYETLİK ŞERHİNİN KALDIRILMASI ( Davada Tarafların İlerde Edinebilecekleri Yararlar Varsayıma Dayandığından ve Eldeki Davayı Etkilemeyeceğinden Dava Tarihinden Sonra Doğacak Hakların Hüküm Altına Alma Olanağının Bulunmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Davada Tarafların İlerde Edinebilecekleri Yararlar Varsayıma Dayandığından ve Eldeki Davayı Etkilemeyeceğinden Dava Tarihinden Sonra Doğacak Hakların Hüküm Altına Alma Olanağının Bulunmadığı - Zilyetlik Şerhinin Kaldırılması )"
46YHGK20.12.2006E. 2006/16-755 K. 2006/815"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Mahkemece Taşınmazın Kimden Kaldığının Yeterince Araştırılması Gerektiği - Bu Bölümle İlgili Tarafların Tüm Delilleri İstenmeli Tüm Deliller Toplanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN KİMDEN KALDIĞI ( Yeterince Araştırılması Gerektiği/Kadastro Tespitine İtiraz - Bu Bölümle İlgili Tarafların Tüm Delilleri İstenmeli Tüm Deliller Toplanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
DELİLLERİN TOPLANMASI ( Mahkemece Taşınmazın Kimden Kaldığının Yeterince Araştırılması Gerektiği - Mahkemece Bu Konuda Tarafların Bildirdiği ve Bildireceği Tüm Deliller Toplanmamış Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulduğu )"
46Y1.HD18.12.2006E. 2006/11006 K. 2006/12705"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Orman Dışına Çıkarma İşlemiyle Taşınmazların Tahdit Öncesinde Usulünce Yapılıp Kesinleşen Tahsis ve Tefvizler İle Oluşan Tapu Maliklerine İade Edilmesi Gereği )
TAŞINMAZLARIN TAPU MALİKLERİNE İADESİ ( Orman Dışına Çıkarma İşlemiyle Taşınmazların Tahdit Öncesinde Usulünce Yapılıp Kesinleşen Tahsis ve Tefvizler İle Oluşan Tapu Maliklerine İade Edilmesi Gereği )
2/B UYGULAMASI NEDENİYLE ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( Tapu İptali ve Tescil - Orman Dışına Çıkarma İşlemiyle Taşınmazların Tahdit Öncesinde Usulünce Yapılıp Kesinleşen Tahsis ve Tefvizler İle Oluşan Tapu Maliklerine İade Edilmesi Gereği )"
46YHGK10.5.2006E. 2006/7-241 K. 2006/287"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle )
TAŞINMAZ İKTİSABI ( Yapılan Araştırmalar Sonucunda Kadastro Kanunu'nda Öngörülen Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşmediğinin Belirlenmiş Olması )
DAVADAN FERAGAT ( Davalarından Vazgeçen Davacıların Miras Paylarının Davalı Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
46Y14.HD28.3.2006E. 2006/2396 K. 2006/3630"ŞERHİN SİLİNMESİ İSTEMİ ( Davalının 3402 S.Y'nın 46. Md. Dayanarak Hazine Adına Olan Kaydın İptal ve Tescili İçin Dava Açtığına Dair Bir Savunmasının Olmadığı - Şerhin Tapu Kaydının Beyanlar Hanesinde Kalmasını Gerektiren Hukuki Yarar da Kalmadığı )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Kadastrosu Yapılacak veya Daha Önce Tapulama veya Kadastrosu Tamamlanmış Bulunan Yerlerde Kadastro Kanunu Hükümlerine Göre İktisap Şartlarına Dayanarak Zilyetleri Adına Tescili Mümkün Olduğu )
KADASTROSU TAMAMLANMIŞ YERLER ( Şerhin Silinmesi İstemi - Kadastro Kanunu Hükümlerine Göre İktisap Şartlarına Dayanarak Zilyetleri Adına Tescilinin Mümkün Olduğu )
KADASTROSU YAPILAN YERLER ( 3402 S.Y'nın 46 /son Uyarınca Talep ve Dava Hakkı Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden İtibaren İki Yıl Geçmekle Düşeceği )"
46Y7.HD24.3.2006E. 2006/759 K. 2006/819"HAZİNE ADINA TESPİT ( Dava Konusu Taşınmazın Sınırlarındaki Komşu Parsellerin Mera Niteliği İle Sınırlandırılmak Suretiyle Tespit Edilen ve Tespitleri Kesinleşen Taşınmazlardan Kazanıldığının Kabulü Gereği )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Öncesinin Kamu Malı Niteliğinde Mera Olduğu - Yetkili Merciiler Tarafından 4753 ve 5618 Sayılı Yasalar Uyarınca Tapu Kaydı Oluşturulduğu/Hazine Adına Tescili Gereği )
MER'A ( Taşınmazın Sınırlarındaki Komşu Parsellerin Mera Niteliği İle Sınırlandırılmak Suretiyle Tespit Edilen ve Tespitleri Kesinleşen Taşınmazlardan Kazanıldığının Kabulü Gereği )
TAŞINMAZIN TÜRÜNÜN İDARİ MERCİ TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Taşınmazın Öncesinin Kamu Malı Niteliğinde Mera Olduğu - Yetkili Merciiler Tarafından 4753 ve 5618 Sayılı Yasalar Uyarınca Tapu Kaydı Oluşturulduğu/Hazine Adına Tescili Gereği )"
46Y7.HD23.1.2006E. 2006/23 K. 2006/13"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Hazineye Ait Tapu Kayıtlarının Kapsamı İçinde Kaldığı Ancak Tapu Kayıtlarının Oluşturulduğu Güne Kadar Zilyet Yararına Gerçekleşmesi )
TAPU KAYITLARI ( Taşınmazın Hazineye Ait Tapu Kayıtlarının Kapsamı İçinde Kaldığı Ancak Tapu Kayıtlarının Oluşturulduğu Güne Kadar Zilyet Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Koşullarının Gerçekleşmesi )"
46Y17.HD5.12.2005E. 2005/11112 K. 2005/11175"TESPİTE İTİRAZ ( Zilyetliklerinin Başlangıç Tarihi Süresi ve Sürdürülüş Biçimi Belirtme Tutanağında Adı Geçenin Davacılarla ve Miras Bırakanlarına Akdi ya da İrsi İlişkisi Olup Olmadığı Saptanması Gereği )
ZİLYETLİKLERİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ SÜRESİ VE SÜRDÜRÜLÜŞ BİÇİMİ ( Belirtme Tutanağında Adı Geçenin Davacılarla ve Miras Bırakanlarına Akdi ya da İrsi İlişkisi Olup Olmadığı Saptanması Gereği )
BELİRTME TUTANAĞI ( Zilyetliklerinin Başlangıç Tarihi Süresi ve Sürdürülüş Biçimi Belirtme Tutanağında Adı Geçenin Davacılarla ve Miras Bırakanlarına Akdi ya da İrsi İlişkisi Olup Olmadığı Saptanması Gereği )"
46Y7.HD28.11.2005E. 2005/1888 K. 2005/3745"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Taşınmaz Başında Yeniden Keşif Yapılmalı Kesinleşen Hüküm İle Dayanağı Harita Yerel Bilirkişi Yardımı Uzman Bilirkişi Eliyle Yerine Uygulanmalı Kapsamı Belirlenmesi Gereği )
KEŞİF ( Taşınmaz Başında Yapılmalı - Kesinleşen Hüküm İle Dayanağı Harita Yerel Bilirkişi Yardımı Uzman Bilirkişi Eliyle Yerine Uygulanmalı Kapsamı Belirlenmesi Gereği )
GÜÇLÜ DELİL ( Aksinin Daha Güçlü Delillerle Kanıtlanabileceği - Kadastro Tespiti )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dava ve Temyize Konu Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğu Kimden Kime Kaldığı Zilyetliğin Başlangıç Günü Süresi ve Sürdürülüş Biçimi Hakkında Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Olaylara Dayalı Bilgi Alınması Gereği )"
46Y7.HD14.11.2005E. 2005/711 K. 2005/3482"KADASTRO TESPİTİ TALEBİ ( Kural Olarak Meralar Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımadığı )
MERALAR ÜZERİNDE SÜRDÜRÜLEN ZİLYETLİK ( Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımadığı )"
46Y17.HD14.11.2005E. 2005/10275 K. 2005/10357"TESPİTE İTİRAZ ( Tapunun Dayanağı Belirtmelik Tutanağı Merciileri Nezdinde Gereği Gibi Araştırılarak Bu Konuda Hazineye de İbrazı İçin Mehil Verilmesi Gereği )
BELİRTMELİK TUTANAK ( Tespite İtiraz - Tapunun Dayanağı Belirtmelik Tutanağı Merciileri Nezdinde Gereği Gibi Araştırılarak Bu Konuda Hazineye de İbrazı İçin Mehil Verilmesi Gereği )
TAŞINMAZIN ÖNCESİ ( Takiben Önceki Keşifte Dinlenen Yerel Bilirkişi ve Tanıklarla Tüm Tespit Bilirkişileri Taraflarca Gösterilecek Tanıklar ve Hayatta Bulunmaları Halinde Belirtmelik Bilirkişileri Eşliğinde Yerinde Yeniden Keşif Yapılarak Belirlenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ VE TANIKLAR ( Taşınmazın Öncesinin Ne Olduğu Kimden Kaldığı Davalının ve Miras Bırakanlarının Zilyetliklerinin Başlangıç Tarihi Süresi ve Sürdürülüş Biçiminin Araştırılıp Saptanması Gereği - Tespite İtiraz ) "
46Y20.HD6.10.2005E. 2005/6699 K. 2005/11635"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Vergi Kayıtları Gereği Gibi Uygulanıp Kapsamlarının Belirlenmesi Belirtmelik Tutanağının Düzenlendiği Tarihten Sonra Sürdürülen Zilyetliğin Zilyet Lehine Herhangi Bir Sonuç Doğurmayacağı )
VERGİ KAYITLARI ( Gereği Gibi Uygulanıp Kapsamlarının Belirlenmesi Belirtmelik Tutanağının Düzenlendiği Tarihten Sonra Sürdürülen Zilyetliğin Zilyet Lehine Herhangi Bir Sonuç Doğurmayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
ZİLYETLİK ( Kadastro Tespitine İtiraz - Belirtmelik Tutanağının Düzenlendiği Tarihten Sonra Sürdürülen Zilyetliğin Zilyet Lehine Herhangi Bir Sonuç Doğurmayacağının Gözönünde Bulundurulması Gerektiği )
BELİRTMELİK TUTANAK ( Düzenlendiği Tarihten Sonra Sürdürülen Zilyetliğin Zilyet Lehine Herhangi Bir Sonuç Doğurmayacağının Gözönünde Bulundurulması Gerektiği )"
46Y7.HD30.9.2005E. 2005/2778 K. 2005/2875"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Dayanılan Tapu Kayıt Kapsamı Dışında Kalan Taşınmaz Yada Bölümleri Bulunduğunda Zilyetlik Araştırması ve Yapılması Gereken Diğer Araştırmalar )
TAPU KAYIT KAPSAMI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ YADA BÖLÜMLERİ BULUNMASI ( Zilyetlik Araştırması ve Yapılması Gereken Diğer Araştırmalar - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
ZİLYETLİK ARAŞTIRMASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Dayanılan Tapu Kayıt Kapsamı Dışında Kalan Taşınmaz Yada Bölümleri Bulunması )"
46Y7.HD29.9.2005E. 2005/2935 K. 2005/2819"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Hazine Tapusunun Oluştuğu Günden Önce Davacılar Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşmediğinden Tescil Talebinin Reddi Gereği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Tapusunun Oluştuğu Günden Önce Davacılar Yararına Koşullarının Gerçekleşmediğinden Tescil Talebinin Reddi Gereği - Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edileceği )
HAZİNE TAPUSU ( Oluştuğu Günden Önce Davacılar Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşmediğinden Tescil Talebinin Reddi Gereği )"
46Y16.HD23.9.2005E. 2005/9420 K. 2005/7742"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Tapunun Oluşumunu Sağlayan İdari Tahkikat Evrakları İle Varsa Kaydın Haritası Getirtilip Mahallinde Uygulanması Gereği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Tapusunun Oluşumundan Önce Davacının Kullanıp Kullanmadığı Kullanılıyor İse Bu Kullanmanın Ne Zaman Başladığı Ve Tapunun İhdasından Önce Davacılar Yararına Mülk Edinme Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tespiti Gereği )
HAZİNE TAPUSU ( Oluşumundan Önce Davacı Tarafça Kullanılıp Kullanılmadığı Kullanılıyor İse Bu Kullanmanın Ne Zaman Başladığı Ve Tapunun İhdasından Önce Davacılar Yararına Mülk Edinme Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Tespiti Gereği )
KADASTRO TESPİTİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Tapunun Oluşumunu Sağlayan İdari Tahkikat Evrakları İle Varsa Kaydın Haritası Getirtilip Mahallinde Uygulanması Gereği )"
46Y7.HD12.9.2005E. 2005/2498 K. 2005/2474"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Malların Tapu Kaydının Oluşturulduğu Tarihte Zilyedlik Koşullarının Oluşması Nedeniyle İktisap Edilebileceği )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP NEDENİYLE KADASTRO TESBİTİNİN DOĞRU OLMASI ( Hazine Adına 4753 Sayılı Kanuna Göre Tapu Kaydının Oluşturulduğu Tarihte Zilyedlikle İktisap Şartlarının Oluşmuş Olması )
HAZİNE ADINA 4753 SAYILI KANUNA GÖRE TAPULANAN TAŞINMAZ ( Tapu Kaydının Oluşturulduğu Tarihte Zilyedlikle İktisap Şartları Oluştuğundan Kadastro Tesbitinin Zilyedliğe Dayanarak Yapılmasında Usulsüzlük Olmaması )"
46Y17.HD18.5.2005E. 2005/4726 K. 2005/5569"TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Tapu Kaydının Usulen Uygulanmak Suretiyle Kapsamının Belirlenmesi Tapu Kaydının Tedavülleri de Dikkate Alınarak ve Maliklerininde Ölüm Tarihleri Araştırılarak Hukuki Geçerliliğini Koruyup Korumadığının Saptanması Gereği )
TAPU KAYDININ KAPSAMININ BELİRLENMESİ ( Tapu Kaydının Tedavülleri de Dikkate Alınarak ve Maliklerininde Ölüm Tarihleri Araştırılarak Hukuki Geçerliliğini Koruyup Korumadığının Saptanması Gereği - Tespite İtiraz )
TAPU KAYDININ GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI ( Uyuşmazlığın Zilyetliğe Değer Verilerek Çözümlenmesi Gerektiği - Tespite İtiraz )"
46Y17.HD16.5.2005E. 2005/6377 K. 2005/5249"TESPİTE İTİRAZ ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Davacı ve Katılanlar Yararına Gerçekleştiğinin Keşif Uygulama Bilirkişi ve Tanık Sözleri ve Teknik Bilirkişinin Raporlu Krokileri İle Saptandığından Kabulü Gereği )
TAŞINMAZ EDİNME KOŞULLARI ( Davacı ve Katılanlar Yararına Gerçekleştiğinin Keşif Uygulama Bilirkişi ve Tanık Sözleri ve Teknik Bilirkişinin Raporlu Krokileri İle Saptandığından Tespite İtiraz Davasının Kabulü Gereği )
MER'A NİTELİĞİ ( Belirtmelik Tutanağında Taşınmazın Öncesinin Mer'a Olduğu Kaydına Yer Verilmemesine ve Taşınmaz Edinme Koşullarının Davacı ve Katılanlar Yararına Gerçekleştiğine Göre Tespite İtiraz Davasının Kısmen Kabulü İsabetli Görüldüğü )"
46Y7.HD13.5.2005E. 2005/1213 K. 2005/1584"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Bir Kişinin Kayıtsız ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Edinebileceği Toplam Taşınmaz Miktarının Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönüm Olabileceği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Bir Kişinin Kayıtsız ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Edinebileceği Toplam Taşınmaz Miktarının Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönüm Olabileceği )
KAYITSIZ VE BELGESİZDEN ZİLYETLİK ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Dava Dışı Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediği Kadastro Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüğü ve Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden Ayrı Ayrı Sorulması Gereği )"
46Y16.HD14.4.2005E. 2005/4798 K. 2005/2611"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Beraberde Götürülecek Teknik Bilirkişiye Uygulanan Tapu Kaydının Kapsamını Belirtir Taşınmazın Belirtmelik Tutanak ve Haritasındaki Konumunu Gösterir ve Keşfi Takibe İmkan Verir Kroki Düzenlettirileceği )
BELİRTMELİK TUTANAK VE HARİTASI ( Taşınmazın Kaçak ve Yitik Kişilerden Kaldığı İddiası - Beraberde Götürülecek Teknik Bilirkişiye Uygulanan Tapu Kaydının Kapsamını Belirtir Taşınmazın Belirtmelik Tutanak ve Haritasındaki Konumunu Gösterir ve Keşfi Takibe İmkan Verir Kroki Düzenlettirileceği )
TAŞINMAZIN KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALDIĞI İDDİASI ( Toplanan Delillerin Belirtmelik Tutanağında Yazılı Bilgilere Aykırı Düşmesi Halinde Belirtmelik Tutanağında İsmi Yazılı Tüm İlgili Kişiler Tanık Sıfatı İle Dinlenmesi Gereği )"
46Y7.HD4.4.2005E. 2005/1020 K. 2005/991"KADASTRO TESPİTİ ( Yargılaması Devam Eden Taşınmazlar Hakkında Kadastro Tespit Tutanağının Düzenlenmesiyle Genel Mahkemenin Görevi Kendiliğinden Sona Ereceği - Dava Dosyasının Görevsizlik Kararı İle Kadastro Mahkemesine Gönderilmesinin Zorunlu Olduğu )
GÖREV ( Kadastro Tespit Talebi - Yargılaması Devam Eden Taşınmazlar Hakkında Kadastro Tespit Tutanağının Düzenlenmesiyle Genel Mahkemenin Görevi Kendiliğinden Sona Ereceği - Dava Dosyasının Görevsizlik Kararı İle Kadastro Mahkemesine Gönderilmesinin Zorunlu Olduğu )
KADASTRO TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ ( Kadastro Tespit Talebi - Yargılaması Devam Eden Taşınmazlar Hakkında Düzenlenmesiyle Dava Dosyasının Görevsizlik Kararı İle Kadastro Mahkemesine Gönderilmesinin Zorunlu Olduğu )"
46Y14.HD17.3.2005E. 2005/1140 K. 2005/2058"İMAR İHYASI ŞERHİNİN SİLİNMESİ TALEBİ ( Davalının Hazine Adına Olan Kaydın İptal Ve Tescili İçin Dava Açtığına Dair Bir Savunması Olmamasına Göre Şerhin Tapu Kaydının Beyanlar Hanesinde Kalmasını Gerektiren Hukuki Yarar Da Kalmadığı - Kabulü Gereği )
TAPU İPTAL VE TESCİLİ DAVASININ AÇILDIĞINA DAİR SAVUNMA ( Davalının Böyle Bir Savunması Olmamasına Göre İmar Ve İhya Şerhinin Tapu Kaydının Beyanlar Hanesinde Kalmasını Gerektiren Hukuki Yarar Da Kalmadığı - Şerhin Silinmesi Talebinin Kabulü Gereği )
HUKUKİ YARAR ( Davalının Hazine Adına Olan Kaydın İptal Ve Tescili İçin Dava Açtığına Dair Bir Savunması Olmamasına Göre Şerhin Tapu Kaydının Beyanlar Hanesinde Kalmasını Gerektiren Hukuki Yarar Da Kalmadığı - Şerhin Silinmesi Talebinin Kabulü Gereği )"
46Y1.HD2.3.2005E. 2005/1527 K. 2005/2144"ORMAN İÇERİSİNDE İKEN İSKANEN OLUŞTURULAN TAPU KAYDI ( İptali İle Hazine Adına Tescil Talebi - Davalıların Bayiine Orman Tahdit Öncesi Tefviz Edilip Edilmediği/İskanen Verildiğinin Saptanması Halinde 1744 S.K. Md. 2'den İstifade Yani Tespit Dayanağı Tapuya Değer Verilip Verilmeyeceği )
ORMAN TAHDİDİNDEN ÖNCE İSKAN İŞLEMİ ( Saptanması Halinde 1744 S.K. Md. 2'den İstifade Yani Tespit Dayanağı Tapuya Değer Verilip Verilmeyeceği Tartışılıp Karar Verilmesi Gereği - Tapu İptali İle Hazine Adına Tescil Talebi )
İSKANEN OLUŞTURULAN TAPU KAYDI ( İptali İle Hazine Adına Tescil Talebi - Davalıların Bayiine Orman Tahdit Öncesi Tefviz Edilip Edilmediği/İskanen Verildiğinin Saptanması Halinde 1744 S.K. Md. 2'den İstifade Yani Tespit Dayanağı Tapuya Değer Verilip Verilmeyeceği )
ORMAN KADASTROSUNDA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( 1997'de Arazi Kadastrosunda 1945 Yılında Oluşturulan İskan Kayıtlarının İntikalleri Esas Alınarak Davalı Adına Tesbit Edilmesi - İptali İle Hazine Adına Tescil Talebi/1744 S.K. Md. 2'den İstifade Edilip Edilemeyeceği )
TESPİT DAYANAĞI TAPU ( Orman İçerisinde İken İskanen Oluşturulan - Böyle Bir İşlem Olsa Bile Kayıt Oluşmadan Önceki Evreye Ait Böyle Bir Tahsis İşlemine Değer Verilip Verilmiyeceği - İptali İle Hazine Adına Tescil Talebi )
TAHDİT İŞLEMİYLE ORMAN SINIRLARI İÇİNE ALINAN TAŞINMAZ ( Arazi Kadastrosuda Kadastro Harici Bırakılması Orman Kadastrosunda Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Tekrar Arazi Kadastrosunda 1945'de Oluşturulan İskan Kayıtlarının İntikalleri Esas Alınarak Davalı Adına Tesbit Edilmesi - Tespit Dayanağı Tapuya Değer Verilip Verilmeyeceği )"
46Y1.HD23.2.2005E. 2005/1091 K. 2005/1762"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Mütegayyip Eşhastan Hazineye Kaldığına Dair Kanıt Bulunmadığı ve Davalının Zilyetliğinin 1960 Yılından Buyana Devam Ettiği Anlaşıldığına Göre Tapunun İptali İle Hazine Adına Tescil İsteğinin Reddinin İsabetli Görüldüğü )
TAŞINMAZIN MÜTEGAYYİP EŞHASTAN HAZİNEYE KALMASI ( Kaldığına Dair Kanıt Bulunmadığı ve Davalının Zilyetliğinin 1960 Yılından Buyana Devam Ettiği Anlaşıldığına Göre Tapunun İptali İle Hazine Adına Tescil İsteğinin Reddinin İsabetli Görüldüğü )"
46Y8.HD22.2.2005E. 2004/7536 K. 2005/1296"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hazine Adına Tescil Edilmiş Taşınmazlardan İskan Suretiyle veya Toprak Tevzii Suretiyle Verilen Yerlerin Başka Bir Şart Aranmaksızın Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Olunacağı )
HAZİNE ADINA TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZLAR ( İskan Suretiyle veya Toprak Tevzii Suretiyle Verilen Yerlerin Başka Bir Şart Aranmaksızın Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Olunacağı )
İSKAN SURETİYLE VEYA TOPRAK TEVZİİ SURETİYLE VERİLEN YERLER ( Hazine Adına Tescil Edilmiş Taşınmazlardan Bu Suretle Verilen Yerlerin Başka Bir Şart Aranmaksızın Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Olunacağı )"
46Y8.HD21.2.2005E. 2005/708 K. 2005/1213"MİRAS YOLUYLA İNTİKAL ( Hazine Adına Kayıtlı Tapu Kaydının İptali ile Tescil Talebi - Davacıdan Başka Mirasçı da Bulunduğuna Göre Davacı Dava Konusu Yerin Kendi Adına Tescilini İsteyemeyeceği )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ( Miras Yoluyla İntikal Ettiği İleri Sürülen Taşınmazın Hazine Adına Kayıtlı Tapu Kaydının İptali ile Kendi Adına Tescili Talebi - İştirakçilerin Birlikte Hareket Etmesi Gereği/Mirasçılardan Biri Tek Başına Adına Tescilini İsteyemeyeceği )
DAVA ARKADAŞLIĞI ( Miras Yoluyla İntikal - Elbirliği Mülkiyette İştirakçilerin Birlikte Hareket Etmesi Mecburiyeti/Tüm Mirasçılar Adına Tescil İstenilmediği İçin Dışarıda Kalan Mirasçıların Davaya Katılmalarının Sağlanması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Miras Yoluyla İntikal Ettiği İleri Sürüldüğüne Taksim Hakkında Bir Belge ve Açıklama Bulunmadığına ve Davacıdan Başka Mirasçı da Olduğuna Göre Davacı Dava Konusu Yerin Kendi Adına Tescilini İsteyemeyeceği )"
46Y7.HD17.2.2005E. 2005/156 K. 2005/385"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kayıtlarının Oluşturulduğu Güne Kadar Adlarına Tescil Kararı Verilen Zilyetleri Davalılar Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )
TAŞINMAZLARIN HAZİNENİN TUTUNDUĞU TAPU KAYITLARININ KAPSAMINDA KALMASI ( Tapu Kayıtlarının Oluşturulduğu Güne Kadar Adlarına Tescil Kararı Verilen Zilyetleri Davalılar Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )"
46Y17.HD3.2.2005E. 2005/167 K. 2005/698"TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Belirtmelik Tutanağında Taşınmazın Öncesinin Mer'a Olduğu Kaydına Yer Verilmediğine Göre Davanın Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )
BELİRTMELİK TUTANAK ( Taşınmazın Öncesinin Mer'a Olduğu Kaydına Yer Verilmediğine Göre Davanın Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlikle Mülk Edinme Koşullarının Adına Tescil Kararı Verilen Davalı ve Katılan Yararına Gerçekleştiğinin Saptanması Nedeniyle Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )"
46Y16.HD27.1.2005E. 2004/14493 K. 2005/114"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Hazine Adına Tescil Edilmiş Taşınmaz Mallardan İskân Suretiyle veya Toprak Tevzii Suretiyle Verilen Yerler İşlemleri Tamamlanmamış Olsa Dahi Başka Bir Şart Aranmaksızın Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Olunacağı )
HAZİNE ADINA TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ ( İskân Suretiyle veya Toprak Tevzii Suretiyle Verilen Yerler İşlemleri Tamamlanmamış Olsa Dahi Başka Bir Şart Aranmaksızın Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Olunacağı )
İSKAN SURETİYLE VEYA TOPRAK TEVZİİ SURETİYLE VERİLEN YERLER ( İşlemleri Tamamlanmamış Olsa Dahi Başka Bir Şart Aranmaksızın Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Olunacağı )"
46Y17.HD25.1.2005E. 2004/12749 K. 2005/168"TESPİTE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinin Keşif Uygulama Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözleri ve Teknik Bilirkişinin Raporlu Krokisiyle Saptanması Gereği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinin Keşif Uygulama Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözleri ve Teknik Bilirkişinin Raporlu Krokisiyle Saptanması Gereği )
TAŞINMAZ EDİNME KOŞULLARI ( Gerçekleştiğinin Keşif Uygulama Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözleri ve Teknik Bilirkişinin Raporlu Krokisiyle Saptanması Gereği )"
46Y8.HD24.1.2005E. 2004/9135 K. 2005/342"TOPRAK KOMİSYONUNUN MERA OLARAK SINIRLANDIRMA KARARINA İTİRAZ ( Toprak Komisyonunun Belirtme Kararlarına Karşı Açılan Davalarda Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Toprak Komisyonunun Mera Olarak Sınırlandırmaya İlişkin Kararına Karşı Açılan Davada )
MERA OLARAK SINIRLANDIRMAYA İLİŞKİN TOPRAK KOMİSYONU BELİRTME KARARINA İTİRAZ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )"
46Y16.HD24.1.2005E. 2004/10117 K. 2005/91"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Zilyetlikle Mülk Edinme - Mirasçıların Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Terekeye Dahil Mallarda Zilyetlikle Mülk Edinebilecekleri Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönümü Geçemeyeceği )
ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNME ( Mirasçıların Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Terekeye Dahil Mallarda Zilyetlikle Mülk Edinebilecekleri Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönümü Geçemeyeceği )"
46Y8.HD10.1.2005E. 2004/8999 K. 2005/76"KADASTRO TESPİTİ ( 20 Yıl Önce Yapılan Harici Taksim Ve Arz Üzerindeki Bölünmüş Hale Göre Sınır Tespitinin Yapılması Gerekirken Buna Uyulmadığının İleri Sürülmesi - Keşifte Taraf Şahitlerini Dinlemek Her İki Taşınmaz Arasındaki Ortak Sınırın Belirlenmesi Gereği )
TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Tecavüz Varsa Yüzölçümünü Fen Memuru Bilirkişiye Açıklatıp Keşfi İzlemeye Ve İlerideki İnfaz İşlemlerine Yarayacak Kroki Tanzim Ettirilmesi Gereği - Kadastro Tespiti )
HARİCİ TAKSİM ( Kadastro Tespitinde Arz Üzerindeki Bölünmüş Hale Göre Sınır Tespitinin Yapılması Gerekirken Buna Uyulmadığının İleri Sürülmesi - Keşifte Taraf Şahitlerini Dinlemek Her İki Taşınmaz Arasındaki Ortak Sınırın Belirlenmesi Gereği )"
46Y8.HD17.12.2004E. 2004/8522 K. 2004/8861"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Ancak Satıcısının Dava Hakkının Devrine Dayanarak Dava Açabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Ancak Satıcısının Dava Hakkının Devrine Dayanarak Dava Açabileceği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği )
ZİLYETLİĞİN DEVRİ ( Kazandırıcı Zamanaşımından Yararlanma Hakkına Sahip Olan Zilyetin Zilyetliği Kendisine Devreden Kişi Aynı Yetkiye Sahip İdiyse Onun Zilyetlik Süresini Kendi Süresine Ekleyebileceği )"
46Y8.HD17.12.2004E. 2004/8464 K. 2004/8883"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak - Kadastro Tutanağında Yazılı Hazineye Ait Vergi Kaydı ve Kira İlişkisi Bulunması )
HAZİNEYE AİT VERGİ KAYDI VE KİRA İLİŞKİSİ BULUNAN TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Tapu İptali ve Tescil Davası - Araştırılması Gerekenler )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dayanarak Tapu İptali ve Tescil Davası - Kadastro Tutanağında Yazılı Hazineye Ait Vergi Kaydı ve Kira İlişkisi Bulunması )
KADASTRO TUTANAĞINDA YAZILI HAZİNEYE AİT VERGİ KAYDI VE KİRA İLİŞKİSİ BULUNAN TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Tapu İptali ve Tescil Davası )"
46Y16.HD21.10.2004E. 2004/11064 K. 2004/11396"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Afet Evi Yapılmak Üzere Tahsis Edilen Yerin İşlemler Tamamlanmamış Olsa Bile İlgilisi Adına Tescili Gereği )
AFET KONUT ARSASI OLARAK HAZİNECE DAVACIYA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ ( İşlemler Tamamlanmamış Olsa Bile Kadastro Tesbitinde İlgilisi Adına Tescili Gereği )
HAZİNE TARAFINDAN AFET KONUT ARSASI OLARAK DAVACIYA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ ( İşlemler Tamamlanmamış Olsa Bile Kadastro Tesbitinde İlgilisi Adına Tesbiti Gereği )"
46Y8.HD6.7.2004E. 2004/4899 K. 2004/5379"TAPU İPTALİ TESCİL TALEBİ ( Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmaz Mallardan İskan Suretiyle Veya Toprak Tevzii Yoluyla Verilen Yerler İşlemleri Tamamlanmamış Olsa Dahi Hak Sahipleri Adına Tespit Ve Tescil Olunacağı - Davacıların Dağıtım İşlemini Belge İle Kanıtlaması Gereği )
İSKAN SURETİYLE VEYA TOPRAK TEVZİİ YOLUYLA VERİLEN YER ( İşlemleri Tamamlanmamış Olsa Dahi Hak Sahipleri Adına Tespit Ve Tescil Olunacağı/Davacıların Dağıtım İşlemini Belge İle Kanıtlaması Gereği - Tapu İptali Tescil Talebi )
HAZİNE ADINA TESCİL TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( İskan Suretiyle Veya Toprak Tevzii Yoluyla Verilen Yerler İşlemleri Tamamlanmamış Olsa Dahi Hak Sahipleri Adına Tespit Ve Tescil Olunacağı - Davacıların Dağıtım İşlemini Belge İle Kanıtlaması Gereği )"
46Y8.HD5.7.2004E. 2004/4511 K. 2004/5344"İMAR VE İHYA İDDİASIYLA KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Şartı - Şuyulandırma Nedeniyle Taşınmaz Adlarına Tescil Edilen Kayıt Maliklerine Davanın Yöneltilmesi Şartı/Zamanaşımı Süresi Dolmadığından Husumet Yönünden Bozma Yapılamaması )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( İmar ve İhya İddiasıyla - 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolması Şartı - Şuyulandırma Nedeniyle Taşınmaz Adlarına Tescil Edilen Kayıt Maliklerine Davanın Yöneltilmesi Gereği/Zamanaşımı Süresi Dolmadığından Husumet Yönünden Bozma Yapılamaması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ŞARTI ( İmar ve İhya Suretiyle Taşınmazın İktisap Edilebilmesi İçin - Şuyulandırma Nedeniyle Taşınmaz Adlarına Tescil Edilen Kayıt Maliklerine Davanın Yöneltilmesi Gereği/Zamanaşımı Süresi Dolmadığından Husumet Yönünden Bozma Yapılamaması )
ŞUYULANDIRMA NEDENİYLE TAŞINMAZ ADLARINA TESCİL EDİLEN KAYIT MALİKLERİNE HUSUMETİN YÖNELTİLMESİ GEREĞİ ( İmar ve İhya Sebebine Dayalı Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )
HUSUMETİN KAYIT MALİKLERİNE YÖNELTİLMESİ GEREĞİ ( İmar ve İhya Sebebine Dayalı Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )"
46Y8.HD27.4.2004E. 2004/1272 K. 2004/3339"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar İhya Nedenine Dayalı - Olay Zamanında Yürürlükte Bulunan Yasa Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gereği )
İMAR İHYA NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Olay Zamanında Yürürlükte Bulunan Yasa Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gereği )
UYGULANACAK KANUN HÜKMÜ ( İmar İhya Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Olay Zamanında Yürürlükte Bulunan Yasa Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gereği )"
46Y7.HD15.4.2004E. 2004/428 K. 2004/1487"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tapu Kayıtlarına Dayanılarak Hazine Adına Tesbit Edilen Taşınmazın Tesbitine Miras Yoluyla Gelen Hak Paylaşma Zilyetlik Ve Satın Almaya Dayanılarak Kendi Adlarına Tescilini İstemeleri )
MİRAS YOLUYLA GELEN HAK ( Tapu Kayıtlarına Dayanılarak Hazine Adına Tesbit Edilen Taşınmazın Tesbitine Miras Bu Sebebe Dayanılarak Kendi Adlarına Tescilinin İstenmesi )
MERA ARAŞTIRMASI ( Taşınmazın Mera Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi - Kadastro Tesbitine İtiraz )
ZİLYETLİK ( Taşınmaza Zilyet Olduğunu İdda Edenin Bu İddialarının Araştırılmasının Gerekmesi )"
46Y16.HD15.4.2004E. 2004/4087 K. 2004/6029"ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Kişiye Tahsis Nedeniyle Hazine'nin Elinden Çıkmış Olan Taşınmaz - Kadastro Kanunu'nun 46/3. Maddesi Uyarınca Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )
KİŞİYE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ ( Hazine'nin Elinden Çıkan - Kadastro Kanunu'nun 46/3. Maddesi Uyarınca Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )
TAPU KAYDINA DAYANARAK İPTAL TALEBİ ( Kişiye Tahsis Nedeniyle Hazine'nin Elinden Çıkmış Olan Taşınmaz - Kadastro Kanunu'nun 46/3. Maddesi Uyarınca Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )"
46Y7.HD5.4.2004E. 2004/598 K. 2004/1257"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Hazinenin Tahsis ve Temliki ile Oluşan İskan Kaydı )
İSKANEN OLUŞAN TAPU KAYDI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava-Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar )
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZLAR ( Hazinenin Tahsis ve Temliki ile Oluşan İskan Kaydı-Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil )
TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLARIN HAK SAHİPLERİ ADINA TESPİT VE TESCİLİ ( Kadastro Tespiti-Hazinenin Tahsis ve Temliki ile Oluşan İskan Kaydı )"
46Y7.HD29.3.2004E. 2004/699 K. 2004/1159"HAZİNENİN KAYDA DAYALI HAKKI BULUNMAMASI ( 4753 ve 5618 Sayılı Yasa Uyarınca Hazinenin Bir Taşınmaza İlişkin Tapu Kaydı Oluşturarak Tahsis ve Temlik Etmesi Halinde Bulunmaması )
TAPU KAYDI ( Tapu Kaydına Dayanılmaksızın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak Dava Açılması Halinde Ayın Davasının Dinlenme Olanağının Olmaması )
ZİLYETLİK ( Tapu Kaydına Dayanılmaksızın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak Dava Açılması Halinde Ayın Davasının Dinlenme Olanağının Olmaması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI Tapu Kaydına Dayanılmaksızın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak Dava Açılması Halinde Ayın Davasının Dinlenme Olanağının Olmaması )
AYIN DAVASI ( Tapu Kaydına Dayanılmaksızın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak Dava Açılması Halinde Ayın Davasının Dinlenme Olanağının Olmaması )"
46Y7.HD9.3.2004E. 2004/339 K. 2004/805"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Taşınmazın Hazineye Ait Tapu Kayıtlarının Kapsamı İçinde Kaldığı Ancak Tapu Kayıtlarının Oluşturulduğu Güne Kadar Zilyet Davacı Taraf Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Hazineye Ait Tapu Kayıtlarının Kapsamı İçinde Kaldığı Ancak Tapu Kayıtlarının Oluşturulduğu Güne Kadar Zilyet Davacı Taraf Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )
TESCİL TALEBİ ( Taşınmazın Hazineye Ait Tapu Kayıtlarının Kapsamı İçinde Kaldığı Ancak Tapu Kayıtlarının Oluşturulduğu Güne Kadar Zilyet Davacı Taraf Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )"
46Y16.HD27.2.2004E. 2003/12785 K. 2004/3093"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın İskan Kaydı Kapsamında Kalması ve Zilyetlikle İktisap Şartlarının Gerçekleşmesi Nedeniyle Taşınmazın Davacılar Adına Tescilinin Gerekmesi )
ZİLYETLİKLE KAZANIM ( İskan Kaydı Kapsamında Kalan Taşınmazın Zilyetlikle İktisap Şartları Oluştuğundan Davacılar Adına Tescil Edilmesinin Gerekmesi )
İSKAN KAYDI ( Kayıt Kapsamı İçinde Kalan Taşınmaz-Zilyetlikle İktisap Şartlarının Gerçekleşmesi Nedeniyle Taşınmazın Davacılar Adına Tescilinin Gerekmesi )"
46Y16.HD13.2.2004E. 2004/751 K. 2004/2490"ZİLYETLİK ( Aynı Çalışma Alanında Kuru Arazide 100 Sulu Arazide İse 40 Dönüm Miktarındaki Arazinin Kazanılmasının Mümkün Olduğu )
EKLEMELİ ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK VE HALEF SIFATIYLA AÇILAN DAVA ( Miktar Sınırlamasının Davacının Babası Yönünden Denetlenmesi Zorunluluğu )
HALEF SIFATIYLA AÇILAN DAVA ( Eklemeli Zilyetliğine Dayanarak - Miktar Sınırlamasının Davacının Babası Yönünden Denetlenmesi Zorunluluğu )"
46Y16.HD9.2.2004E. 2004/279 K. 2004/1313"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Tapu Kaydına Dayanılarak Hazine Adına Tespit Edilen Taşınmazın Hazine Tapusunun Oluşumundan Önce Zilyetlik Şartlarının Oluştuğu Nedenine Dayanarak Dava Açılması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Oluşması İçin Gereken Şartların Neler Olduğu )
UZMAN BİLİRKİŞİ ( Kadastro Tespitinde Yerel ve Uzman Bilirkişiler Huzuru ile Keşif İcra Edilmesi )
KEŞİF ( Arazi Başında İcra Edilecek Keşif Sırasında Yapılması Gerekenler - Kadastro Tespiti )"
46Y16.HD9.2.2004E. 2004/277 K. 2004/1311"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hazine Adına 4753 Sayılı Kanuna Göre Oluşturulan Tapu Kaydından Önceki Zilyedliğe Dayanarak - Mahkemece Yapılması Gereken İnceleme ve Araştırmalar )
HAZİNE ADINA 4753 SAYILI KANUNA GÖRE OLUŞTURULAN TAPU KAYDINDAN ÖNCEKİ ZİLYEDLİĞE DAYANARAK KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Mahkemece Yapılması Gereken İncemele ve Araştırmalar )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP NEDENİNE DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Hazine Adına 4753 Sayılı Kanuna Göre Oluşturulan Tapu Kaydından Önceki Zilyedlik Süresinin Araştırılması Gereği )"
46Y7.HD29.1.2004E. 2003/2401 K. 2004/202"KADASTRO TESBİTİ DAVASI ( Kadastro Sırasında Dava Konusu Taşınmazların Ayrı Ayrı Dava Dosyalarında Davalı Olmaları Nedeniyle Malik Haneleri Boş Bırakılarak Tespit Edilmeleri )
HAZİNE MALLARI ( Kural Olarak Hazine Adına Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Hukukça Bir Değer Taşımaması )
ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Hazine Adına Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar Üzerindeki Zilyetliğin Hukuken Bir Değerinin Olmaması )
FERİ ZİLYET ( Katılanların Ecrimisil Ödemeleri Nedeniyle Taşınmazlarda Feri Zilyet Olmalarının Kuşkusuz Olması )
ECRİMİSİL ( Ecrimisil Ödemeleri Nedeniyle Katılanların Taşınmazlarda Feri Zilyet Olmaları )"
46Y7.HD27.1.2004E. 2003/3500 K. 2004/186"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz - Koşullarının Gerçekleştiği Mahkemece Yapılan Keşif Ugulama Delillerle Belirlenmesi/Edinmeye Hükmetmek Gereği )
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Koşullarının Gerçekleştiği Mahkemece Yapılan Keşif Ugulama Delillerle Belirlenmesi/Edinmeye Hükmetmek Gereği )"
46Y16.HD27.1.2004E. 2003/9034 K. 2004/1255"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Sabit Sınırlı Olan ve Olmayan Taşınmazların Kapsamlarının Tesbiti Usulü - Temyiz Edilmeyerek Kesinleşen Hükmün Usuli Müktesep Hak Doğurması - Zilyedlikle İktisap Edilebilecek Miktar )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP EDİLEBİLECEK MİKTAR ( Tapulama Kanunu Kapsamında Kalan Taşınmazlarda - Temyiz Edilmeyerek Kesinleşen Hükmün Usuli Müktesep Hak Doğurması )
SABİT SINIRLI OLAN VE OLMAYAN TAŞINMAZLAR ( Kapsamlarının Tayini Usulü )
TEMYİZ EDİLMEYEREK KESİNLEŞEN HÜKÜM FIKRASI ( Usuli Müktesep Hak Doğması )
USULİ MÜKTESEP HAK DOĞMASI ( Temyiz Edilmeyerek Kesinleşen Hüküm Fıkrası Bakımından )
TAPULAMA KANUNU KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZLAR ( Zilyedlikle İktisap Edilebilecek Miktar )"
46Y7.HD19.1.2004E. 2003/3753 K. 2004/15"KESİN HÜKÜM ( Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Nazara Alınacağı - Hazine Tapusunun Oluştuğu Dönemden Önce Adına Tescil Hükmü Oluşturulan Zilyet Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )
ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Hazine Tapusunun Oluştuğu Dönemden Önce Adına Tescil Hükmü Oluşturulan Zilyet Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği - Kesin Hükmün Varlığı )
TESCİL HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİ ( Tapu İptali - Hazine Tapusunun Oluştuğu Dönemden Önce Adına Tescil Hükmü Oluşturulan Zilyet Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hazine Tapusunun Oluştuğu Dönemden Önce Adına Tescil Hükmü Oluşturulan Zilyet Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği - Kesin Hükmün Varlığı )"
46Y7.HD26.12.2003E. 2003/3181 K. 2003/3814"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kayıtlarının Oluşturulduğu Dönemden Önce Davacılar Yararına Taşınmaz Üzerinde Kadastro Kanununun 14. Maddesi Hükmünde Öngörülen Koşulların Oluşması Halinde Zilyetleri Adına Tespit Yada Tesciline Olanak Olduğu )
TAPU KAYDI ( Oluşturulduğu Dönemden Önce Davacılar Yararına Taşınmaz Üzerinde Kadastro Kanununun 14. Maddesi Hükmünde Öngörülen Koşulların Oluşması Halinde Zilyetleri Adına Tespit Yada Tesciline Olanak Olduğu )
KADASTRO TESPİTİ VE TESCİLİ ( Tapu Kayıtlarının Oluşturulduğu Dönemden Önce Davacılar Yararına Taşınmaz Üzerinde Kadastro Kanununun 14. Maddesi Hükmünde Öngörülen Koşulların Oluşması Halinde Zilyetleri Adına Tespit Yada Tesciline Olanak Olduğu )"
46Y16.HD25.12.2003E. 2003/12764 K. 2003/11268"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Belirtmelik Ve Tespit Tutanağındaki Beyanlarla Tanık Ve Bilirkişi Beyanları Arasındaki Çelişki Giderilmesi Gereği )
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN İKTİSABI ( Civar Parsel Tutanaklarından Yararlanılarak Davacılar İçin 3402 Sayılı Yasa'nın 46. Maddesindeki Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılıp Aynı Yasa'nın 14. Maddesindeki Sınırlamalar Gözetilerek Bir Karar Verileceğe )
YARGILAMA GİDERİ ( Eksiklikler Nedeniyle Yeniden Keşif Yapılması Halinde Bu Keşfin Masrafının Davacıya Yüklenemeyeceği - Kadastro Tespiti )
KEŞİF MASRAFI ( Eksiklikler Nedeniyle Yeniden Keşif Yapılması Halinde Bu Keşfin Masrafının Davacıya Yüklenemeyeceği - Kadastro Tespiti )"
46Y16.HD25.12.2003E. 2003/12732 K. 2003/11253"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hazine Adına Tescil Edilmesi Gereken Arazinin Zilyedlikle İktisabı - Kadastro Tesbit Tutanağındaki İrtifak Hakkı Şerhine Karşı Dava Açılmadığından Bu Hususta Hüküm Kurulamaması )
HAZİNE ADINA TESCİL EDİLMESİ GEREKEN ARAZİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğiyle İktisap )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP NEDENİYLE KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hazine Adına Tescil Edilmesi Gereken Arazi İçin )
İRTİFAK HAKKI ŞERHİNE İLİŞKİN KADASTRO TESBİTİ ( İtiraz Edilmemesine Rağmen Mahkemece Şerhin Kaldırılmasına Karar Verilememesi )
TALEPTEN FAZLASINA KARAR VERİLEMEMESİ ( Kadastro Tesbit Tutanağındaki İrtifak Hakkı Şerhine İtiraz Edilmediği Halde Mahkemece Şerhi Ortadan Kaldırır Şekilde Hüküm Kurulamaması )"
46Y16.HD25.12.2003E. 2003/11366 K. 2003/11281"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Dava Konusu Parsel Mera Olarak Sınırlandırıldığından Hazine ve Köy Tüzel Kişiliğinin de Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Dava Konusu Parsel Mera Olarak Sınırlandırıldığından Hazine ve Köy Tüzel Kişiliğinin de Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Dava Konusu Parsel Mera Olarak Sınırlandırıldığından Hazine ve Köy Tüzel Kişiliğinin de Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
MERA ( Kadastro Tespitinden Doğan Davada Parselin Mera Olarak Sınırlandırılması - Hazine ve Köy Tüzel Kişiliğinin de Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
İDARECE ONAYLANAN TAHSİS HARİTASI ( İşlemleri Tamamlanmamış Toprak Tevzi İşlemi Olarak Kabul Edilip Tahsis Haritasında Dağıtım Yapılması Öngörülen Kişilere Husumetin Yaygınlaştırılması Gereği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )"
46Y16.HD12.12.2003E. 2003/12285 K. 2003/11080"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hazine Tapusu Oluşturulmadan Önceki Zilyedliğe Dayanılabileceği )
HAZİNE TAPUSU OLUŞTURULMADAN ÖNCEKİ ZİLYEDLİK ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasına Esas Alınabilmesi )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP NEDENİYLE KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hazine Tapusu Oluşturulmadan Önceki Zilyedliğe Dayanılabileceği )"
46Y16.HD11.12.2003E. 2003/12180 K. 2003/11065"ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Şartlarının Hazine Tapusunun Oluşturulduğu 1967 Yılında Davalı Yararına Gerçekleştiği - Mirasçıları Adına Tescil Edilmesi Gereği )
KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Zilyetlikle Kazanma Şartlarının Hazine Tapusunun Oluşturulduğu 1967 Yılında Davalı Yararına Gerçekleştiği - Hazine Tarafından Açılan Davanın Reddi Gereği )"
46Y8.HD1.12.2003E. 2003/5573 K. 2003/7879"ZİLYETLİK NEDENİYLE TAŞINMAZ KAZANIMI ( Mülkiyet Hakkı Doğduktan Sonra Taşınmazın Terör Nedeniyle Bir Süre Ekilip Biçilmemesi Mülkiyet Ve Zilyetliğin Terki Anlamına Gelmediği )
TAPU İPTALİ TESCİL DAVASI ( Mülkiyet Hakkı Doğduktan Sonra Taşınmazın Terör Nedeniyle Bir Süre Ekilip Biçilmemesi Mülkiyet Ve Zilyetliğin Terki Anlamına Gelmediği - Miras Ve Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Nedeniyle Davanın Kabul Edileceği )
TERÖR NEDENİYLE TAŞINMAZIN EKİLİP BİÇİLMEMESİ ( Mülkiyet Ve Zilyetliğin Terki Anlamına Gelmediği - Miras Ve Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Nedeniyle Tescil Davasının Kabulü Gereği )
MÜLKİYET VE ZİLYETLİĞİN TERKİ ( Mülkiyet Hakkı Doğduktan Sonra Taşınmazın Terör Nedeniyle Bir Süre Ekilip Biçilmemesi Bu Anlamda Olmadığı - Miras Ve Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Nedeniyle Tescil Davası )"
46Y16.HD29.9.2003E. 2003/8999 K. 2003/8176"KADASTRO TESPİTİ DAVASI ( Öncesi Mer'a Olan Taşınmazın Zilyetlikle İktisap Edilememesi-Kadastro Kanunu'nun 46. Maddesinin Davalılar Yararına Uygulanamaması )
ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Öncesi Mer'a Olan Taşınmazın Bu Yolla İktisap Edilememesi )"
46Y7.HD26.9.2003E. 2002/3355 K. 2003/2640"HAZİNE ADINA OLUŞTURULAN TAPU KAYDI ( Hazinenin Temliki İle Üçüncü Kişiler Adına İntikal Gören Tapu Kayıtlarını Hükümsüz Kılmaya Yönelik Davaların Süreye Bağlı Tutulmadığı )
HAZİNENİN TEMLİKİ İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ADINA İNTİKAL GÖREN TAŞINMAZ ( Tapu Kayıtlarını Hükümsüz Kılmaya Yönelik Davaların Süreye Bağlı Tutulmadığı - Davacıların Dayandıkları Tapu Kayıtlarının Taşınmazlara Ait Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
TAPU KAYDININ TAŞINMAZA AİT OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI GEREĞİ ( Hazinenin Temliki İle Üçüncü Kişiler Adına İntikal Gören Tapu Kayıtlarını Hükümsüz Kılmaya Yönelik Davaların Süreye Bağlı Tutulmadığı )
ZİLYETLİĞE DAYALI DAVA ( Hazinece Taşınmazların Tapu Kaydı İle Gerçek Kişilere Tahsis Ve Temlikinden Sonra Zilyetliğe Dayanılarak Açılacak Ayın Davalarının Dinlenemeyeceği )"
46Y16.HD22.9.2003E. 2003/8063 K. 2003/7678"KADASTRO TESPİTİ DAVASI ( Aynı Parselle İlgili Davaların Yargılamanın Kısa Zamanda ve Daha Az Masrafla Yürütülüp Sonuçlandırılması ve İnfazda Tereddüte Yer Verilmemesi için Birleştirilmesinin Gerekmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yargılamanın Kısa Zamanda ve Daha Az Masrafla Yürütülüp Sonuçlandırılması ve İnfazda Tereddüte Yer Verilmemesi için Aynı Parselli İlgili Davaların Birleştirilmesi )"
46Y17.HD30.6.2003E. 2003/7929 K. 2003/6823"TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Uyuşmazlığın Tapu Kaydı Kapsamında Kalan Bölüm Yönünden Kesin Hüküm Kuralına Göre Giderilmesinin Gerekmesi )
KAMU ORTA MALI ( Bu Nitelikteki Mer'aların Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
MERA ( Kamu Orta Malı Niteliğindeki Mer'aların Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
BİLİRKİŞİ TESPİTİ ( Resmi Kayıtlarla Eylemli Duruma Aykırı Düşen Bilirkişi Sözlerine Değer Verilememesi )
TANIK BEYANI ( Resmi Kayıtlarla Eylemli Duruma Aykırı Düşen Tanık Sözlerine Değer Verilememesi )
TAPU KAYDI KAPSAMI ( Davalı Tarafın Dayanağı Tapu Kaydı Tescil İlamı İle Oluştuğundan Uyuşmazlığın Tapu Kaydı Kapsamında Kalan Bölüm Yönünden Kesin Hüküm Kuralına Göre Giderilmesinin Gerekmesi )"
46Y17.HD4.6.2003E. 2003/6848 K. 2003/5355"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( 4753 S. Yasaya Göre Oluşturulan Tapu Kaydına Dayanılması - Mahkemece Dayanağı Kroki ve Belirtmelik Tutanaklarının Getirtilmesi ve Keşifte Yerine Uygulanması Gereği )
TAPU KAYDINA DAYANMA ( 4753 S. Yasaya Göre Oluşturulan/Mahkemece Dayanağı Kroki ve Belirtmelik Tutanaklarının Getirtilmesi ve Keşifte Yerine Uygulanması Gereği - Kadastro Tesbitine İtiraz )"
46Y17.HD2.6.2003E. 2003/5761 K. 2003/5252"TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazların Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalması veya Mer'a Olduğunun Belirlenmesi Durumunda Bu Tür Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamayacağının Göz Önüne Alınması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLI İKTİSAP ( Taşınmazların Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalması veya Mer'a Olduğunun Belirlenmesi Durumunda Bu Tür Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamaması )
KAÇAK YA DA YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZ ( Taşınmazların Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalması veya Mer'a Olduğunun Belirlenmesi Durumunda Bu Tür Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamaması )
MERALARIN ZİLYETLİKLE KAZANILMASI ( Taşınmazların Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalması veya Mer'a Olduğunun Belirlenmesi Durumunda Bu Tür Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamaması )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacının Dayandığı Vergi Kayıtlarının Taşınmazlara Uymaması )
MAHKEMENİN EKSİK İNCELEME ARAŞTIRMA YAPMIŞ OLMASI ( Davacının Dayandığı Vergi Kayıtlarının Taşınmazlara Uymadığı Yolundaki Yerel Bilirkişi Sözlerinin Soyut İçerikli Olması )
VERGİ KAYITLARI ( Davacının Dayandığı Vergi Kayıtlarının Taşınmazlara Uymadığı Yolundaki Yerel Bilirkişi Sözlerinin Soyut İçerikli Olması )
TAŞINMAZLARIN KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALMASI YA DA MER'A OLMASI ( Bu Tür Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılamaması )"
46Y17.HD2.6.2003E. 2003/5730 K. 2003/5341"TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinin Tespit Edilmiş Olması Sebebiyle Taşımazın Davacı Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesi )
TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASI ( Sicillerin Doğru ve Düzenli Tutulmasının Kamu Düzeni İle ilgili Olup Hazinenin Sorumluluğunda Olması )
TAŞINMAZ EDİNME KOŞULLARI ( Koşullarının Gerçekleştiğinin Tespit Edilmiş Olması Sebebiyle Taşımazın Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi )
TAPUYA TESCİL ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinin Tespit Edilmiş Olması Sebebiyle Taşımazın Davacı Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesi )"
46YHGK9.4.2003E. 2003/7-283 K. 2003/283"İSKANEN VERİLEN TAŞINMAZLAR ( Mülkiyet Hakkının İskân Cetvelinin Mülkî Amiri Tarafından Tasdiki İle Doğacağı - İşlemin Tapuya Tescil Edilmesinin Sonuca Etkisi Bulunmayacağı )
İSKAN KAYDININ MÜLKİ AMİR TARAFINDAN ONAYLANMASI ZORUNLULUĞU ( Mülkiyet Hakkının Tasdik İle Doğacağı - İşlemin Tapuya Tescil Edilmesinin Sonuca Etkisi Bulunmayacağı )
TAPUYA TESCİLDEN ÖNCE MÜLKİYET HAKKININ DOĞUMU ( İskân Cetvelinin Mülkî Amiri Tarafından Tasdiki - Temliki Onaylanmış İskân Kayıtları )
MÜLKİYET HAKKI ( Temliki Onaylanmış İskân Kayıtları - Tapuya Tescil Edilmese Dahi İlgilisine Bu Hakkı Bahşedeceği )
İSKAN TEVZİ DEFTERİNDEKİ KAYIT ( Mülkî Amiri Tarafından Tasdik Edilmeyen - Tapu Kaydı Olmayıp Zilyetliğe Karine Teşkil Edeceği )
ZİLYETLİĞE KARİNE ( Davacının Dayandığı İskân Tevzii Defterindeki Kayıt - Tapu Kaydı Olmayıp Zilyetliğe Karine Teşkil Edeceği )"
46Y17.HD25.2.2003E. 2003/881 K. 2003/1099"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Mera Olup Olmadığının Belirlenmesi )
MERA ( Mera ile İlgili İddialarda Bilirkişi ve Tanıkların Komşu Köylerden Seçilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ VE TANIKLAR ( Mera ile İlgili İddialarda Bilirkişi ve Tanıkların Komşu Köylerden Seçilmesinin Gerekmesi )
KOMŞU KÖYLERDEN BİLİRKİŞİ SEÇİLMESİ ( Mera ile İlgili İddialarda Bilirkişi ve Tanıkların Komşu Köylerden Seçilmesinin Gerekmesi )"
46Y16.HD4.2.2003E. 2002/12335 K. 2003/230"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliği - İktisap Sağlayabilmesi İçin Asli Nitelikte Olması Gereği/Kocanın Zilyetliğinin Karısına Teban Olup Fer'i Nitelikte Olduğu )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Sağlayabilmesi İçin Asli Nitelikte Olması Gereği - Kocanın Zilyetliğinin Karısına Teban Olup Fer'i Nitelikte Olduğu )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımının İşlemeyeceği )
FERİ ZİLYETLİK ( Kocanın Zilyetliğinin Karısına Teban Olması - Asli Nitelikte Olmadığından İktisap Sağlamayacağı )
İKTİSAP SAĞLAMAYAN ZİLYETLİK ( Kocanın Zilyetliğinin Karısına Teban Olup Fer'i Nitelikte Olduğu - Asli Nitelikte Olmadığından İktisap Sağlamayacağı )"
46Y8.HD19.11.2002E. 2002/6947 K. 2002/8566"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastrodan Önceki Sebebe Dayanılarak Dava Açılması - Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu İptali ve Tescil - Kadastrodan Önceki Sebebe Dayanılarak Dava Açılması )
KADASTRODAN ÖNCEKİ SEBEBE DAYANILARAK DAVA AÇILMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Hak Düşürücü Süre )
DAĞITIM KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( Yeni Bir Dağıtım Niteliğinde Olmadığı - Dağıtıma Kendiliğinden Geçerlilik Kazandıramayacağı )"
46Y16.HD2.7.2002E. 2002/7334 K. 2002/7891"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu Kaydı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Olarak Hazine Adına Yapılan Fazla Tespitin İptali İstemi )
SABİT SINIRLI İSKAN KAYDI ( Kayıt Kapsamının Kaydın Sınırlarına Değer Verilerek Belirlenmesinin Gerekmesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazinece İskanen Dağıtılan Taşınmazların Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olması )
İSKANEN DAĞITMA ( Hazinece Dağıtılan Taşınmazların Öncesinin Kaçak ve Yitik Kişilere Ait Olmasının Sonuca Etki Etmemesi )"
46Y16.HD28.3.2002E. 2002/2640 K. 2002/2234"KADASTRO SONUCU OLUŞAN TAPUNUN TAPU KAYDINA DAYANARAK İPTALİ DAVASI ( Hazine Adına Kayıtlı Malların Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisabı-Eksik İnceleme )
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN İKTİSABI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği-Kadastro Sonucu Oluşan Tapunun İptali )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz-Kadastro Sonucu Oluşan Tapunun İptali )"
46Y17.HD26.3.2002E. 2002/1359 K. 2002/1849"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile Mülk Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinden Bahisle )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Yolla Mülk Edinme Şartlarının Gerçekleştiği Keşif Tanık Anlatımları ve Bilirkişi Raporu ile Saptandığından Taşınmazın Davacı Adına Tescil Edilmesi )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMETME ( Davacı Dava Dilekçesinde Taşınmazın Yarısının Tescilini İstediğinden Mahkemece Tamamının Davacı Adına Tesciline Karar Verilememesi )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Hakimin Dava Dilekçesinde Talep Edilenden Fazlaya Hükmedememesi )"
46Y7.HD8.2.2002E. 2001/9755 K. 2002/760"HAZİNENİN TAPU KAYDINA DAYANDIĞI DAVA ( Çekişmeli Taşınmazın Davacı Hazine Adına Tapuya Bağlandığına Göre Somut Olayda 3402 Sayılı Yasanın 46. Maddesinin Davalı Taraf Yararına Uygulama Olanağı Bulunmadığı )
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARDA İKTİSAP ( Hazinenin Açtığı Geri Alma Davası Sonucunda Davalı Taraf Adına Oluşan Tapu Kaydının İptaline Karar Verilmesi Nedeniyle 3402 Sayılı Yasanın 46. Maddesinin Davalı Taraf Yararına Uygulama Olanağı Bulunmadığı )
4753 VE 5618 SAYILI YASALAR UYARINCA TAHSİS VE TEMLİKİ İLE DAVALI TARAF YARARINA OLUŞAN TAŞINMAZ ( Hazinenin Açtığı Geri Alma Davası Sonucunda Davalı Taraf Adına Oluşan Tapu Kaydının İptaline Karar Verilmesi )"
46Y8.HD6.12.2001E. 2001/8054 K. 2001/8927"HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ ( İmar ve İhya Yoluyla İktisap Edilemeyeceği )
YABANİ ZEYTİNLİĞİN İMAR VE İHYAYLA İKTİSABI ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazda Geçerli Olmaması )
İMAR VE İHYA YOLUYLA İKTİSABIN ŞARTLARI ( Yabani Zeytinlik Hazine Adına Tapuya Kaydedildikten Sonra İktisap Edilememesi )"
46Y16.HD6.12.2001E. 2001/10494 K. 2001/9697"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Toprak Tevzi Komisyonunun Dağıtım Sırasında Taşınmazı Vereceğinden Bahisle )
TOPRAK TEVZİİ ( İşlemleri Tamamlanmamış Olsa Dahi Başka Şart Aranmaksızın Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Olunması )
MUHTAÇ ÇİFTÇİYE TOPRAK DAĞITIMI ( Dağıtımı Öngörülen ve İhtiyati Tedbir Nedeniyle İşlemleri Tamamlanmayan Taşınmazın Muhtaç Çiftçi Adına Tapuya Tescilinin Zorunlu Olması )
TOPRAK TEVZİİ KOMİSYONU ( Komisyon Tarafından Dağıtımı Kararlaştırılan Taşınmazın Muhtaç Çiftçi Adına Tescilinin Zorunlu Olması )"
46Y16.HD26.11.2001E. 2001/10104 K. 2001/8978"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kesin Hükümden Söz Edilmesi İçin Davanın Tarafları Konusu ve Sebebinin Aynı Olmasının Gerekmesi )
KESİN HÜKÜM ( Kesin Hükümden Söz Edilmesi İçin Davanın Tarafları Konusu ve Sebebinin Aynı Olmasının Gerekmesi )
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARDA İKTİSAP ( Hazine Tapusunun Oluşturulduğu Tarihten Önceki Zilyetliğe Dayanma )"
46Y16.HD18.10.2001E. 2001/8697 K. 2001/7317"HAZİNECE KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( İspat Külfeti )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hazinenin Açtığı Davada İspat Külfeti )
İSPAT KÜLFETİ ( Hazinece Açılan Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )"
46YHGK20.6.2001E. 2001/8-501 K. 2001/530"KADASTRO TUTANAKLARININ KESİNLEŞMESİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Tesbitine Tesbit Tutanakların Kesinleşmesinden Önceki Sebeplerle İtiraz )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Tesbit Tutanaklarının Kesinleşmesinden Önceki Sebeplere Dayanarak Açılan )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Tesbitine Tutanakların Kesinleşmesinden Önceki Sebeplere Dayanarak Yapılan İtirazda )
TUTANAKLARIN KESİNLEŞMESİNDEN ÖNCEKİ SEBEPLERE DAYANARAK KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hak Düşürücü Süre )"
46Y7.HD3.5.2001E. 2001/2203 K. 2001/2336"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davaya Konu Taşınmazın Tapu Kaydına İstinaden Miras Bırakanına Ait Olduğu İddiası )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Aynı Tapu Kaydı Kapsamında Kalan Taşınmazlarla İlgili Davaların Birleştirilmesinin Gerekmesi )
BELİRTMELİK TUTANAĞINDA İMZA ( Belirtmelik Tutanağındaki İmzanın Yanlış Anlama Sonucu Meydana Geldiğinden Bahisle Bu İmzalı Açıklamanın Kendisini ve Halefi Olan Davalı Tarafı Bağlamayacağı )
ZİLYETLİK ( Tapu Kaydı Kapsamında Kalan Alan Üzerindeki Zilyetliğin Kaçak ve Yitik Kişi Taşınmazının Hazinece Davacı Tarafa Verilmesiyle Başlaması )
İKTİSAP ZAMANAŞIMI ( Zilyetliğin Hazine Tapu Kaydının Kurulduğu Tarihe Kadar Yirmi Yıllık İktisap Zamanaşımı Süresine Ulaşmaması )
ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI ( Tevfik ve Haleflerinin Kendi Tapu Kaydı Dışında ve Hazine Tapu Kaydı içinde Bulunan Kesimlerinin Hazine Tapu Kaydının Kurulduğu Tarihten Önce Zilyetlikle Kazanılması )"
46Y16.HD7.2.2001E. 2000/4698 K. 2001/360"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kaydın İntikali Sırasında Yapılan Değişikliklerin Yasal ve Haklı Dayanağı Kanıtlanmadığından Kaydın Sınırlarındaki Değişikliklere Değer Verilememesi )
KAYDIN İNTİKALİ SIRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( Değişikliklerin Yasal ve Haklı Dayanağı Kanıtlanmadığından Kaydın Sınırlarındaki Değişikliklere Değer Verilememesi )
KÖK TAPUKAYDI ( Kaydın Tarik Dışında Hiçbir Sınırının Zeminde Bulunmaması )
TAPU KAYDI ( Mevkii ve Uç Sınırı Uymadıkça Bir Kaydın O Yere Ait Olduğunun Kabul Edilememesi )"
46YHGK31.1.2001E. 2000/14-1707 K. 2001/1"MÜLKİYETİN TESPİTİ ( İskan Kaydına Dayanma )
İSKAN KAYDINA DAYANARAK MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Hazine Adına Tescil Edilmiş Taşınmaz Mallardan İskan Suretiyle Verilen Yerlerin Başka Şart Aranmaksızın Hak Sahipleri Adına Tespiti )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE BEDEL TALEBİ ( ( Hazine Adına Tescil Edilmiş Taşınmaz Mallardan İskan Suretiyle Verilen Yerlerin Başka Şart Aranmaksızın Hak Sahipleri Adına Tespiti )
KAMU HİZMETİNE TAHSİSLİ ARAZİ ( İskan Suretiyle Hak Sahiplerinin Bu Yerlerin Adlarına Tespitini İsteyememeleri )"
46YHGK28.6.2000E. 2000/7-1066 K. 2000/1093"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Toprak Tevzi Komisyonunca Düzenlenen Krokiler-Eksik İnceleme-İncelemede İzlenecek Yol )
TOPRAK TEVZİ KOMİSYONUNCA DÜZENLENEN KROKİLER ( Niteliği-Kadastro Tespitine İtiraz )
İNCELEME USULÜ ( Kadastro Tespitine İtiraz-Hazine Adına Tespit Edilen Taşınmaz )
HAZİNE ADINA TESPİT EDİLEN TAŞINMAZ ( Tapu Kaydı Tapu Dışı Satın Alma ve Zilyetliğe Dayanan Kadastro Tespitine İtiraz Davası )"
46YHGK24.5.2000E. 2000/14-894 K. 2000/924"MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Hazine Adına Tescil Edilmiş Taşınmaz Mallardan İskan Suretiyle Veya Toprak tevzii Suretiyle Verilen Yerlerin İşlemleri Tamamlanmamış Olsa Dahi Hak Sahipleri Adına Tescili )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Hazine Adına Tescil Edilmiş Taşınmaz Mallardan İskan Suretiyle Veya Toprak tevzii Suretiyle Verilen Yerlerin İşlemleri Tamamlanmamış Olsa Dahi Hak Sahipleri Adına Tescili )
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARDA İKTİSAP ( İskan Suretiyle Veya Toprak tevzii Suretiyle Verilen Yerlerin İşlemleri Tamamlanmamış Olsa Dahi Hak Sahipleri Adına Tescili )"
46Y16.HD30.12.1999E. 1999/5482 K. 1999/5501"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Davacının Yasal Süresi İçinde Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğine Dayanarak Dava Açması )
TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TEMLİKİ ( Hazinenin Taşınmazı Temlik Ettikten Sonra Başkalarının Zilyedliğine Dayanarak Bu Yer Hakkında Dava Açamaması )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ZİLYEDLİĞİNE DAYANILARAK DAVA AÇILAMAYACAĞI ( Hazinenin Taşınmazı Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi Nedeniyle )"
46Y17.HD14.4.1999E. 1998/5848 K. 1999/1445"TAHSİS İŞLEMİNİN İPTALİ ( Toprak Tevzi Komisyonu Kararıyla Taşınmazın Tahsis Amacına Uygun Olarak Kullanılmaması Üzerine )
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARDA İKTİSAP ( Tahsis ve Temlik Edilmeyen ve Zilyetlikle Kazanılma Olanağı Bulunan Taşınmazlar )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazlar İçin )"
46Y16.HD11.3.1999E. 1999/997 K. 1999/796"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hazine Adına Orman Dışına Çıkarma Kararı Verilen Taşınmaz Hakkında Vergi Kaydı ve Zilyedlikle İktisap İddiası )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP DAVASI ( Orman Kadastrosunda Hazine Adına Tesbit Edilen Taşınmaz Hakkında )
2/B UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ ( Vergi Kaydı ve Zilyedliğe Dayalı İktisap Davası )"
46Y16.HD4.3.1999E. 1999/658 K. 1999/697"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Dava Dosyasında Tesbit Tutanaklarının Bulunması Mecburiyeti )
TUTANAK ASILLARININ GETİRTİLMESİ MECBURİYETİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )
RE'SEN TESCİLE KARAR VERİLEMEMESİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Davadışı Gerçek Hak Sahibinin Tesbiti )
MAHKEMECE RE'SEN TESCİLE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Davadışı Gerçek Hak Sahibinin Tesbiti )"
46YHGK3.3.1999E. 1999/8-122 K. 1999/126"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Maliki Tesbit Edilemediğinden Hazine Adına Tesbit Edilen Taşınmaz Hakkında Zilyedliğe Dayanarak )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI İKTİSAP İDDİASI ( Kadastroca Hazine Adına Tesbit Edilen Taşınmaz Hakkında )
MERA NİTELİĞİNDE OLDUĞU BİLİRKİŞİCE TESBİT EDİLEN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Yapılmış Kadastro Tesbitine Zilyedliğe Dayalı İtiraz )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP İDDİASIYLA KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Maliki Tesbit Edilemediğinden Hazine Adına Kaydedilen Taşınmaz İçin )"
46YHGK3.2.1999E. 1999/7-66 K. 1999/61"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Hazine Lehine Yapılan Tesbite İtirazda Taşınmazın Niteliği ve Zilyedlikle İktisap Koşullarının Araştırılması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Niteliği ve Zilyedlikle İktisap Koşullarının Araştırılması )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP KOŞULLARININ VE TAŞINMAZIN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Hazine Adına Yapılan Kadastro Tesbitine İtirazda )
HAZİNE ADINA YAPILAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Niteliğinin ve Zilyedlikle İktisap Koşullarının Araştırılacağı )"
46YHGK3.2.1999E. 1999/7-65 K. 1999/60"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Hazine Adına Tesbit Edilen Taşınmaz İçin Kazandırıcı Zamanaşımına Dayanarak )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Mahkemece Yapılması Gerekli İşlemler )
BELİRTMELİK TUTANAĞI BİLİRKİŞİSİNİN DİNLENMESİ ( Kazandırıcı Zamanaşımına Dayanan Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )"
46YHGK27.1.1999E. 1999/7-33 K. 1999/23"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hazine Adına Tesbit Edilen Taşınmaz Hakkında Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğine Dayalı )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Hazine Adına Tesbit Edilen Taşınmaz Hakkında )
TAŞINMAZIN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Hazine Adına Tesbit Edilen Taşınmaz İçin Zilyedliğe Dayanan Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )
ZİLYEDLİĞE DAYANAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Hazine Adına Tesbit Edilmiş Olan Taşınmazın Niteliğinin Tesbiti )"
46YHGK30.9.1998E. 1998/20-594 K. 1998/635"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Taşınmazın Orman Sayılan Yer Niteliği )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Orman Olan Taşınmazın Orman Sayılan Yer Niteliği )
ÖNCESİ ORMAN OLAN TAŞINMAZLAR ( Orman Sayılan Yer Niteliği ve Zilyedlikle İktisap Edilememesi )"
46Y16.HD19.3.1998E. 1998/1137 K. 1998/1094"TAPU KAYIT KAPSAMININ TESBİTİ ( Tapu Kaydı Uygulanarak )
TAPU KAYDININ HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ ( Tapu Kaydının Tedavülleri Dikkate Alınarak ve Maliklerinin Ölüm Tarihleri Araştırılarak )
ZİLYEDLİĞE DEĞER VERİLMESİ ( Kaydın Uymaması veya Geçerliliğini Yitirmiş Olması Halinde )
KAYDIN UYMAMASI VEYA GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMESİ ( Zilyedliğe Değer Verileceği )"
46Y7.HD13.2.1998E. 1997/6073 K. 1998/469"MUHDESATA İLİŞKİN İSKAN KAYDI ( Hazinenin Tahsis ve Temliki Sonucu Oluşması )
HAZİNENİN KAYDA DAYALI HAKKI ( Muhdesata İlişkin )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Hazine Adına Tespiti )
İTİRAZIN KADASTRO KOMİSYONUNCA REDDEDİLMESİ ( Kadastro Mahkemesinde Dava Açılması )
KADASTRO KOMİSYONUNCA REDDEDİLEN İTİRAZ ( Kadastro Mahkemesinde Dava Açılması )
TAŞINMAZIN HAZİNENİN TAHSİS VE TEMLİKİ SONUCU OLUŞMASI ( İskan Kaydının Kapsamında Kalması )
MUHDESAT ( Tutunulan Tapu Kaydının Zemini de İçermesi )
İSKAN KAYDI KAPSAMI ( Hazinenin Tahsis ve Temliki Sonucu Oluşması )"
46Y17.HD20.1.1998E. 1998/145 K. 1998/44"TOPRAK TEVZİ HARİTASININ YERİNE UYGULANMASI ( Tapu Kaydının Kapsamını Tespit İçin )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP EDEMEME ( Hazinenin Mülkiyetinden Çıkmış veya Amme Hizmetine Tahsis Edilmiş Yerler )
HAZİNE ADINA KAYITLI YERLER ( Zilyetlikle İktisabı )
HAZİNENİN MÜLKİYETİNDEN ÇIKMIŞ OLAN YERLER ( Zilyetlikle İktisap Edilememesi )
AMME HİZMETİNE TAHSİS EDİLMİŞ YERLER ( Zilyetlikle İktisap Edilememesi )"
46YHGK5.11.1997E. 1997/8-689 K. 1997/901"İHYA YOLU İLE İKTİSAP
TESCİL DAVASINDA HUKUKİ SEBEBİN DEĞİŞTİRİLMESİ
İMAR PLANI DAHİLİNDE İHYA
İFRAZ İMKANININ ARAŞTIRILMASI ( İhya )"
46Y16.HD16.5.1997E. 1997/2431 K. 1997/2424"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Önceki ve Sonraki Tarihli Tapu Kayıtlarının Çakışması )
TAPU KAYITLARININ ÇAKIŞMASI ( Önceki Tarihli ve Doğru Temele Dayanan Tapuya Değer Verileceği )
ÖNCEKİ VE SONRAKİ TARİHLİ TAPU KAYDI ( Önceki Tarihli ve Doğru Temele Dayanan Tapuya Değer Verileceği )"
46YHGK5.2.1997E. 1996/1-834 K. 1997/40"İMAR İHYA ŞERHİNİN KALDIRILMASI ( Hazinenin Açtığı Dava )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İmar İhya ve Zilyetliği Doğrulayan Mahkeme Hükmünde )
İMAR İHYAYLA KAZANILMIŞ HAK ( Hazinenin Şerhin Kaldırılmasını Dava Etmesi )
ZİLYETLİK ( Hazinenin İmar İhya Şerhinin Kaldırılmasını Dava Etmesi )
HAZİNENİN İMAR İHYA ŞERHİNİN KALDIRILMASINI DAVA ETMESİ"
46Y17.HD26.3.1996E. 1996/1517 K. 1996/1656"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Zilyetliğe Dayalı )
ZİLYETLİĞE DAYALI TESPİTE İTİRAZ ( Hazine Adına Kayıtlı Yerin Başkasının Zilyetliğinde Bulunulmasına Değer Verilememesi )
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARDA İKTİSAP ( Kayıt Tarihinden Önce Zilyet Olanlar Yararına Hak Doğması )
KAMU HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR ( Zilyetlikle Taşınmazın Elde Edilememesi )"
46YHGK20.12.1995E. 1995/8.933 K. 1995/1150"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hak düşürücü süre )"
46YHGK21.6.1995E. 1995/8-470 K. 1995/669"TAPU İPTALİ, TESCİL ( Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallarda iktisap )
HAZİNE ADINA KAYITLI MALLARDA İKTİSAP ( Tapu iptali, tescil )
İSKAN VEYA TOPRAK TEVZİ SURETİYLE DAĞITIMIN İPTALİ"
46Y17.HD31.5.1995E. 1995/3494 K. 1995/3591"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hazine Adına Kayıtlı Yerin Tahsis ve Temlikle Başkası Adına Tespit Edilmesi - Yapılan Bu Tespite Vaki İtiraz )
ARAZİ DAĞITIM CETVELİ ( Bu Cetvelde Taşınmazın Hazine Adına Kayıtlı Olması )
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZLAR ( Hazinenin Tahsis ve Temlik Etmek Suretiyle Mülkiyetinden Çıkardığı Bir Yer için Sonradan Tapu Kaydına Dayanamaması )
TAHSİS VE TEMLİK YOLUYLA MÜLKİYETİN GEÇİŞİ ( Taşınmazın Tapuya Tescil Edilmemiş Olmasının Davalının Mülkiyet Hakkını Ortadan Kaldırmaması )"
46Y17.HD30.5.1995E. 1995/3277 K. 1995/3564"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı )
KAÇAK VE YİTİK KİŞİLER ( Taşınmazların Bu Kişilerden Kalmadığının Anlaşılması )
HAZİNE ADINA OLAN TAPU KAYDI ( Kanundaki Koşulların Gerçekleşmesi Durumunda Zilyet Yararına Tapu Kaydı İptal Ettirilerek Tescile Karar Verilmesi )"
46Y20.HD20.4.1995E. 1995/3696 K. 1995/4868"TAPULU YERİN ZİLYETLİKLE İKTİSABI
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Hazine adına tapulu yer )
ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ"
46Y7.HD29.9.1994E. 1992/2652 K. 1994/8581"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Kaçak ve Yitik Kişilerden Kanunları Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar-Zilyetlikle İktisap )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Kaçak ve Yitik Kişilerden Kanunları Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar-Kadastro Tespitine İtiraz )
KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN DEVLETE KALAN TAŞINMAZLAR ( Zilyetlikle İktisap-Kadastro Tespiti )"
46Y1.HD31.1.1994E. 1994/15258 K. 1994/926"HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARDA İKTİSAP ( Daha Önce Kadastrosu Yapılan Yerlerde İstem ve Dava Hakkı-Hak Düşürücü Süre )
DAHA ÖNCE KADASTROSU YAPILAN YERLERDE TALEP VE DAVA HAKKI ( Hak Düşürücü Süre-Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazların İktisabı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazların İktisabı-Daha Önce Kadastrosu Yapılan Yerlerde İstem ve Dava Hakkı )"
46Y8.HD15.11.1993E. 1992/7673 K. 1993/11553"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Çalılık ve Bataklıktan İmar ve İhya Ederek Tarla Haline Getirdiği Taşınmazın Hazine Adına Tespit Edilmesi Nedeniyle )
İMAR İHYA ( Kadastro Kanunu Yürürlüğe Girdikten Sonra İki Yıl İçinde İmar ve İhyaya Dayanarak Tescil İstenebilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Öncesi Sebebe Dayanarak Tespitten On Yıl Sonra İtiraz Edilememesi - Bunun Hak Düşürücü Süre Olması )
İSPAT ( İmar ve İhya Olgusuna Dayananın Bunu Kanıtlamasının Gerekmesi )
ÇALILIK VE BATAKLIKTAN İMAR VE İHYA EDİLEN TAŞINMAZ ( Tescilin Kadastro Kanununun Yürürlüğünden Sonra İki Yıl İçinde İstenebilmesi )"
46Y8.HD28.10.1993E. 1993/9102 K. 1993/10785"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar ve İhya Edilen Taşınmazın Tevzii Edilmesi Nedeniyle )
HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLAR ( İskan Suretiyle Veya Toprak Tevzii Suretiyle Verilen Yerlerin Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Olunması )
TOPRAK TEVZİİ ( Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazlarda İskan Suretiyle Veya Toprak Tevzii Suretiyle Verilen Yerlerin Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Olunması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Toprak Tevzii İçin Gerekli Şartların Gerçekleşmemesi )
İMAR İHYA ( Tapulama Tutanağında Nizalı Yerin Hazineye Ait Olduğunun Belirlenmesi )"
46Y8.HD12.3.1993E. 1993/1710 K. 1993/2373"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tahsis İşlemi Nedeniyle Tespit Edilen Taşınmazın Kendi Adına Tescilinin İstenmesi )
KAMU HİZMETİNE TAHSİS ( Tahsis İşleminin Kazanmaya Engel Olabilmesi için Tahsisin Kamu Hizmetine Yapılmış Olmasının Gerekmesi )
TAHSİS İŞLEMİNİN AMACI ( Bunun Bir Kamu Hizmetine ve Özellikle Kamu Hizmetinin Gereği Olan Tesisin Yapılması Amacına Yönelik Olmasının Gerekmesi )"
46Y17.HD12.2.1993E. 1992/13218 K. 1993/1283"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Fazlaya İlişkin Yerin Hazine Adına Tescil Edilmesiyle Yapılan Tespite )
HAZİNEYE AİT TAPU KAYDI ( Hazine Tapusunun Oluşturulduğu Tarihe Kadar Öngörülen Koşullar Zilyet Yararına Olmuşsa Tapuya Değer Verilememesi )
BELİRTMELİK TUTANAĞI ( Hazineye Ait Tapu Kaydının Dayanağı Belirtmelik Tutanağında Taşınmazın Öncesinin Mera Olduğu Açıklandığından Bu Tutanakta İmzaları Bulunan Bilirkişilerin Dinlenmesi )
MERA ( Hazineye Ait Tapu Kaydının Dayanağı Belirtmelik Tutanağında Taşınmazın Öncesinin Mera Olduğu Açıklandığından Bu Tutanakta İmzaları Bulunan Bilirkişilerin Dinlenmesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Yönlü Olarak Taşınmazın Mülkiyetinin Kazanılması )"
46YHGK10.2.1993E. 1992/8-712 K. 1993/46"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hak düşürücü süredeki ek süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDEKİ EK SÜRE ( Tapu iptali ve tescil )"
46YHGK23.12.1992E. 1992/8-657 K. 1992/766"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar ve ihya edenlerin mülk edinmesi )
İMAR VE İHYA EDENLERİN MÜLK EDİNMESİ ( Tapu iptali ve tescil )"
46YHGK23.12.1992E. 1992/8-653 K. 1992/752"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Toprak Tevzi Komisyonunca verilen yerler )
TOPRAK TEVZİ KOMİSYONUNCA VERİLEN YERLER ( Hak düşürücü süre )"
46YHGK23.12.1992E. 1992/1-665 K. 1992/747"İSKAN VE TOPRAK TEVZİ SURETİYLE VERİLEN YERLERDE TANINAN İKİ YILLIK EK SÜRE ( Hak düşürücü süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İskân ve Toprak tevzi suretiyle verilen yerlerde tanınan iki yıllık ek süre )"
46Y8.HD23.12.1992E. 1991/20391 K. 1992/16940"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mübadil Rumlardan Kalan Yerin Zilyetlik Yoluyla Kazanıldığı İddiasıyla Dava Açılması )
İSKANEN VERİLMİŞ ARAZİ ( Taşınmaz Mübadil Rumlara Ait Olsa Bile İskan ve Tevzi İşlemleri Tamamlanmamış ve Taşınmazlar İskanen Verilmişse Zilyedin Tescil İsteyebilmesi )
MÜTEGAYYİP KİŞİLERDEN KALAN YERLER ( Firari ve Mütegayyip Kişilerle Mübadil Rumlardan Kalan Malların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisap Edilememesi )
FİRARİ KİŞİLERDEN KALAN YERLER ( Firari ve Mütegayyip Kişilerle Mübadil Rumlardan Kalan Malların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisap Edilememesi )
MÜBADİL RUMLARDAN KALAN YERLER ( Firari ve Mütegayyip Kişilerle Mübadil Rumlardan Kalan Malların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisap Edilememesi )"
46YHGK21.10.1992E. 1992/1-539 K. 1992/621"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar ihya nedeniyle iktisap )
İMAR İHYA NEDENİYLE İKTİSAP ( Tapu iptali ve tescil )"
46YHGK29.4.1992E. 1992/8-184 K. 1992/274"TOPRAK TEVZİ KOMİSYONUNCA VERİLEN YERLER ( Hak düşürücü süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Toprak Tevzi Komisyonunca verilen yerler )"
46Y8.HD23.3.1992E. 1991/8624 K. 1992/5697"HAK SAHİBİ DEYİMİNİN KAPSAMI
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Açılan )
İSKANEN VERİLMİŞ ARAZİ ( Harici Satışlar Olup Hazine Adına Kaydı Devam Eden )"
46Y8.HD13.5.1991E. 1990/18993 K. 1991/6576"İMAR İHYA KOŞULLARI ( Tarım Arazisi )
İMAR İHYA ( Ev Yapmanın İmar İhya Sayılmayacağı )"
46Y8.HD30.10.1990E. 1990/11474 K. 1990/14368"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulama ve Kadastrosu Yapılacak veya Tamamlanmış Yerlerde Hazine Adına Tespit ve Tescil Edilip Kamu Hizmetine Tahsis Edilmeyen Taşınmazlar İçin İki Yıl İçerisinde Dava Açılabilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hazine Adına Tespit ve Tescil Edilip Kamu Hizmetine Tahsis Edilmeyen Taşınmazlar İçin İki Yıl İçerisinde İptal ve Tecil Davanın Açılabilmesi )
KAMU HİZMETİNE TAHSİS ( Hazine Adına Tespit ve Tescil Edilip Kamu Hizmetine Tahsis Edilmeyen Taşınmazlar İçin İki Yıl İçerisinde İptal ve Tecil Davanın Açılabilmesi )"
46Y7.HD21.6.1990E. 1986/17409 K. 1990/7831"TESCİL DAVASI ( Hazinenin Eski Tapu Kaydına Dayanarak İskan Suretiyle Dağıttığı Yerler Hakkında )
HAZİNENİN ESKİ TAPU KAYDINA DAYANARAK İSKAN SURETİYLE DAĞITTIĞI YERLERİ TALEBİ
İSKAN SURETİYLE DAĞITILAN YERLER ( Hazinenin Eski Tapu Kaydına Dayanarak Geri İstemesi )"
46Y8.HD20.12.1988E. 1988/18282 K. 1988/17158"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazların Edinilmesi İçin Ayrıca Belirli Bir Zilyedlik Süresinin Geçirilmesi Koşulunun Bulunmaması - İmar Ve İhya )
İMAR-İHYA ( Hazine Adına Tescil Edilmiş Olan Taşınmazlar Hakkında Yeniden Dava Açılabileceği - Zilyedlik İddiası )
ZİLYEDLİK ( 20 Yıl Süre İle Nizasız Fasılasız Malik Sıfatı İle Tasarruf Edilmiş Olan İmar İhya İşlemini Kapsaması )"
46YHGK3.6.1983E. 1980/7-1897 K. 1983/616"İSKANEN TAHSİS OLUNAN TAŞINMAZIN TEMLİKİ ( Yetkili Makamca Onanması - Tapuya Tescil Edilmemiş Olması/Mülkiyetin Murise Geçmesini Engellemeyeceği )
TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( İskanen Dağıtılan Taşınmaz/Temlikinin Yetkili Makamca Onanmış Bulunması - Tapuya Tescil Edilmemiş Olması/Mülkiyetin Murise Geçmesini Engellemeyeceği )
TEMLİK İŞLEMİNİN TAPUYA TESCİL EDİLMEMİŞ OLMASI ( Mülkiyetin Murise Geçmesini Engellemeyeceği - İskanen Dağıtılan Taşınmaz/Temlikinin Yetkili Makamca Onanmış Bulunması )"

Madde 47

YARGITAY

47Y17.HD24.2.2003E. 2003/1622 K. 2003/1073"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Zilyetlikle Edinme Koşulları Tam Olarak Belirlenemeyen Taşınmazların Hazine Adına Tespit Edilmiş Olması )
GENEL MAHKEMELERDEN AKTARILAN DAVALARA KADASTRO MAHKEMESİNDE BAKILABİLMESİ ( Askı İlanının Kadastro Hakimi Tarafından Yaptırılmasının Gerekmesi )
KADASTRO MAHKEMESİNDE BAKILABİLECEK DAVALAR ( Askı İlanının Kadastro Hakimi Tarafından Yaptırılmasının Gerekmesi - Genel Mahkemelerden Aktarılan Davalar )
ASKI İLAN SÜRESİ ( Süre Bitmeden Duruşmaya Başlanamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )"
47YHGK10.7.2002E. 2002/7-578 K. 2002/605"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Zilyetlikle Kazanılan Taşınmaz - Vergi Beyanı Sırasında Yüzölçümünün Düşük Gösterilmesi/Bağlayıcı Nitelikte Olmayacağı )
ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ KAZANIMI ( Kadastro Tesbitine İtiraz - Vergi Beyanı Sırasında Yüzölçümünün Düşük Gösterilmesi/Bağlayıcı Nitelikte Olmayacağı )
VERGİ BEYANI SIRASINDA YÜZÖLÇÜMÜ DÜŞÜK GÖSTERİLEN ZİLYETLİKLE KAZANILAN TARLA ( Bağlayıcı Nitelikte Olmayacağı - Hazine Adına Kaydedilemeyeceği )
HAZİNE ADINA KAYDEDİLEN VERGİ KAYIT MİKTARI FAZLASI TARLA ( Kadastro Tesbitine İtiraz/Zilyetlikle Kazanılan Taşınmaz - Vergi Beyanı Sırasında Yüzölçümünün Düşük Gösterilmesi/Bağlayıcı Nitelikte Olmayacağı )"
47Y17.HD28.9.1999E. 1999/3319 K. 1999/3764"TESPİTE İTİRAZ ( Tapu Malikinin Ölü Olması Durumunda Açılacak Tapu İptali Davasında Tüm Mirasçıların Taraf Sıfatıyla Yer Almalarının Sağlanmasının Zorunlu Olması )
TARAF TEŞKİLİ ( Tapu Malikinin Ölü Olması Durumunda Açılacak Tapu İptali Davasında Tüm Mirasçıların Taraf Sıfatıyla Yer Almalarının Sağlanmasının Zorunlu Olması )
KADASTRO MAHKEMESİNE DAVA DEVRİ ( Kadastro Mahkemesince Bakılabilmesi İçin Kadastro Yasasında Öngörülen Askı İlanının Kadastro Hakimi Tarafından Yaptırılmasının Gerekmesi )
KADASTRO HAKİMİNİN ASKI İLANI YAPTIRMA ZORUNLULUĞU ( Kadastro Mahkemesince Bakılabilmesi İçin Kadastro Yasasında Öngörülen Askı İlanının Kadastro Hakimi Tarafından Yaptırılmasının Gerekmesi )"
47YHGK5.11.1997E. 1997/8-689 K. 1997/901"İHYA YOLU İLE İKTİSAP
TESCİL DAVASINDA HUKUKİ SEBEBİN DEĞİŞTİRİLMESİ
İMAR PLANI DAHİLİNDE İHYA
İFRAZ İMKANININ ARAŞTIRILMASI ( İhya )"
47YHGK10.7.1996E. 1996/20-413 K. 1996/546"ORMAN TAHDİDİ İLE GENEL KADASTRONUN İÇİÇE GİRMESİ
KADASTRO TESBİTİ İLE ORMAN TAHDİDİNİN İÇİÇE GİRMESİ
ORMAN İDARESİNİN ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ HAKKI
ORMAN TAHDİDİNİN KESİNLEŞMESİ
ORMAN TAHDİDİNİN İKMAL EDİLMESİ
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Orman İdaresinin )"

Madde 48

YARGITAY

48Y8.HD20.6.2011E. 2011/2217 K. 2011/3553"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ VE TESCİL ( Parselin Tapu Kaydında Malik Hanesi Boş Bulunduğundan Kadastro Mahkemesince 3402 S.K. Md.30 Göz Önünde Tutularak Malik Hanesinin Doldurulması ve Belirlenmesinin Zorunlu Olduğunun Gözetileceği)
MALİK HANESİNİN TAPU KAYDINDA BOŞ BIRAKILMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz ve Tescil Davası - Kadastro Mahkemesince 3402 S.K. Md.30 Göz Önünde Tutularak Malik Hanesinin Doldurulması ve Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu)
TAPU KAYDINDA MALİK HANESİNİN BOŞ OLMASI ( Doldurulması ve Belirlenmesinde Görevli Mahkemenin Kadastro Mahkemesi Olduğu)
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz ve Tescil Davasında Parselin Tapu Kaydında Malik Hanesinin Boş Olduğu - Kadastro Mahkemesince 3402 S.K. Md.30 Göz Önünde Tutularak Malik Hanesinin Doldurulması ve Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu)"
48YHGK26.3.2008E. 2008/16-261 K. 2008/278"YENİLEME İŞLEMİNE İTİRAZ ( Yenileme İşlemine Karşı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun Uyarınca Açılan Davada Kadastro Kanunu Hükümlerinin Uygulanması ve Davanın Kadastro Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
KADASTRO PAFTALARININ YENİLEME İŞLEMİ ( İtiraz Davası - Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun Uyarınca Açılan Davada Kadastro Kanunu Hükümlerinin Uygulanması ve Davanın Kadastro Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yenileme İşlemine İtiraz - Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun Uyarınca Açılan Davada Kadastro Kanunu Hükümlerinin Uygulanması ve Davanın Kadastro Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
YENİLEME SIRASINDA YOL OLARAK BIRAKILAN YER ( Yenileme İşlemine İtiraz - Davada Kadastro Kanunu Hükümlerinin Uygulanması ve Davanın Kadastro Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )"
48Y1.HD11.7.2007E. 2007/6770 K. 2007/7863"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Paftaların Yenilenmesi Sonucu Taşınmazda Meydana Gelen Azalma Nedeniyle )
KADASTRO KANUNU UYGULAMASI ( Davacının Kadastro Öncesi Nedene Değil Paftaların Yenilenmesi Sonucu Meydana Gelen Azalmaya Dayandığı - 3402 S.K. Md. 12'nin Uygulama Olanağının Bulunmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Açılan Tapu İptal ve Tescil Davalarında Kadastro Öncesi Nedene Dayanılması Halinde On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dikkate Alınmasının Gerektiği )"
48Y20.HD28.5.2002E. 2002/3194 K. 2002/5177"YENİLEME TESPİTİNE İTİRAZ ( Tutanakların Kesinleşmemesi-Davalar Devam Ettiği İçin İtiraz Kabul Edilerek Sınır İtirazını Kadastro Mahkemesince Çözüme Kavuşturulması )
KADASTRO TUTANAKLARININ KESİNLEŞMEMESİ ( Davalar Devam Ettiği İçin Yenileme Tespitine İtiraz Kabul Edilip Sınır İtirazının Kadastro Mahkemesince Çözüme Kavuşturulması )
MEN'İ MÜDAHALE ( Yenileme Tespitine İtiraz Davasıyla Tefrik Edilip Dosyaya Asliye Hukuk Mahkemesince Bakılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tutanakların Kesinleşmemesi-Davalar Devam Ettiği İçin İtiraz Kabul Edilerek Sınır İtirazını Kadastro Mahkemesince Çözüme Kavuşturulması )"
48YHGK31.1.1996E. 1995/7-958 K. 1996/17"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Asli Müdahil )
ASLİ MÜDAHİL ( Kadastro tesbitine itiraz )
KADASTRO TUTANAĞINA İTİRAZ ( Kadastro Komisyon Kararı )
KADASTRO KOMİSYON KARARI ( Kadastro tutanağına itiraz )"
48YİBGK23.12.1994E. 1992/2 K. 1994/5"BELGESİZDEN ZİLYEDLİKLE TAŞINMAZ EDİNMEDE SINIRLAMALAR
ZİLYEDLİKLE TAŞINMAZ EDİNMEDE SINIRLAMALAR ( Belgesizden )
KADASTRO KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN SONRA AÇILAN DAVALARDA SINIRLAMALAR ( Belgesizden Zilyetlikle Taşınmaz Edinme )
KADASTRO KANUNU M.14'DEKİ SINIRLAMALARIN GERİYE DOĞRU UYGULANMASI"
48Y14.HD18.5.1981E. 1981/3098 K. 1981/3501"OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ( Bu Yolla Taşınmazın Mülkiyetinin Kazanıldığı İddiasıyla Taşınmazın Kendi Adlarına Tescilinin İstenmesi )
TESCİL ( Olağanüstü Zamanaşımı Nedeniyle Taşınmazın Mülkiyetinin Kazanıldığı İddiasıyla Taşınmazın Kendi Adlarına Tescilinin İstenmesi )
ZİLYEDLİK ( Taşınmazı Aralıksız ve Nizasız İyiniyetli Olarak Yirmi Yıl Zilyetliğini Elinde Bulundurması )
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE KAZANILAMAYAN TAŞINMAZ ( Kamu Mallarının Bu Yolla Kazanılamaması )
TAM ZİLYETLİK ( Zamanaşımı Nedeniyle Taşınmazın Mülkiyetinin Kazanılabilmesi için Zilyetliğin Çekişmesiz Olmasının Gerekmesi )"

Madde 49

YARGITAY

49Y14.HD28.3.2006E. 2006/2396 K. 2006/3630"ŞERHİN SİLİNMESİ İSTEMİ ( Davalının 3402 S.Y'nın 46. Md. Dayanarak Hazine Adına Olan Kaydın İptal ve Tescili İçin Dava Açtığına Dair Bir Savunmasının Olmadığı - Şerhin Tapu Kaydının Beyanlar Hanesinde Kalmasını Gerektiren Hukuki Yarar da Kalmadığı )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Kadastrosu Yapılacak veya Daha Önce Tapulama veya Kadastrosu Tamamlanmış Bulunan Yerlerde Kadastro Kanunu Hükümlerine Göre İktisap Şartlarına Dayanarak Zilyetleri Adına Tescili Mümkün Olduğu )
KADASTROSU TAMAMLANMIŞ YERLER ( Şerhin Silinmesi İstemi - Kadastro Kanunu Hükümlerine Göre İktisap Şartlarına Dayanarak Zilyetleri Adına Tescilinin Mümkün Olduğu )
KADASTROSU YAPILAN YERLER ( 3402 S.Y'nın 46 /son Uyarınca Talep ve Dava Hakkı Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden İtibaren İki Yıl Geçmekle Düşeceği )"

Madde 204

YARGITAY

204Y16.HD27.10.2016E. 2015/3775 K. 2016/8346"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Bilirkişi ve Tanık Sözlerinin Komşu Parsel Tutanak ve Dayanakları İle Denetlenmesi Teknik Bilirkişiye Kayıt Uygulamalarını da Gösterir Keşfi Takibe İmkan Verir Kroki Düzenlettirilmesi Bundan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KEŞİF ( Sağlıklı Sonuca Varılabilmesi İçin Mahallinde Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Yerel Bilirkişilerle Taraf Tanıkları ve Teknik Fen Bilirkişi Hazır Olduğu Halde Keşif İcra Edilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
TAPU KAYDININ OLUŞMASI ( Yerel Bilirkişi ve Tanıklar Aracılığı İle Davacı Tarafın Dayandığı Tapu Kaydı Davalı Tarafın Dayandığı Tapu Kaydı ve Bu Kaydın Oluşumuna Esas İlamdaki Bilgilerin İlamın Dayanağı Krokideki Bilgiler ve Sınırlar Okunarak Kapsamları Usulen Belirlenmeye Çalışılması Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
TANIK BEYANLARININ ALINMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Mahalli Bilirkişi ve Tanıklardan Ayrıca Taşınmazın Öncesi Kime Ait Olduğu Kimden Kime İntikal Ettiği Kim Tarafından Ne Zamandan Beri Ne Şekilde Kullanıldığı Hususları Etraflıca Sorulup Maddi Olaylara Dayalı Olarak Açıklattırılması Gerektiği )"

Ek. Madde 1

YARGITAY

Ek.1Y1.HD21.3.2011E. 2011/1688 K. 2011/3282"TAPU KAYITLARINDA İCARETEYN VEYA MUKATAALI OLDUĞUNA DAİR VAKIF ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZ (On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmacağı - Vakıf Malı Olan Taşınmazlar Yönünden On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı)
VAKIF MALI TAŞINMAZ (İcareteyn veya Mukataalı Şerhi Bulunan Vakıf - On Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadan Tapu İptal ve Tescil Davası Açılabilmesi)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Tapu İptal ve Tescil Davası - Vakıf Malı Taşınmaz)"
Ek.1Y3.HD26.3.2007E. 2007/3948 K. 2007/4424"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Taviz Bedelinin Tahsili - Yasanın Yürürlüğünden Önceki Dönemde 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçirilmiş İse Taşınmaz Maliki Yönünden Kazanılmış Hak Oluşmakta ve Konulan Vakıf Şerhi Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
SAHİH VAKIF ( Vakıf Şerhine Dayanılarak Taviz Bedeli İstenebilmesi İlgili Vakfın Sahih Vakıflardan Olması Koşuluna Bağlı Olduğundan Vakıf Türü Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
TAVİZ BEDELİ ( Vakıf Şerhine Dayanılarak İstenebilmesi İlgili Vakfın Sahih Vakıflardan Olması Koşuluna Bağlı Olduğundan Vakıf Türü Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
VAKIF ŞERHİ ( Vakıf Şerhi İdare Mahkemesi Kararı İle Konulmuş Olduğundan Vakıf Şerhinin Usulsüz Konulduğundan Söz Edilemeyecek Olup Mahkemece Vakıf Türüne Göre Tavize Tabi Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )"
Ek.1Y3.HD4.7.2006E. 2006/7976 K. 2006/9085"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Vakfiye İncelenmeli ve Taraf Delilleri Toplanıp Değerlendirildikten Sonra Şerhe Konu Vakfın Sahih Vakıflardan Olup Olmadığı Saptanmalı Sahih Nitelikte İse Taviz Bedeline Tabi Bulunduğu )
GAYRİSAHİH VAKIF ( Olması Halinde Taviz Bedeli İstenemeyeceği Gerekçesi İle Ödenen Taviz Bedelinin İadesine Karar Verileceği )
SAHİH VAKIF ( Taviz Bedeline Tabi Bulunduğu Gözetilip Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
TAPU KAYDI ÜZERİNDE VAKIF ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZ ( Kök Tapu Kaydı ve Belgeleri Getirtilip Vakfiye Örneği Dosyaya Alınmalı Bilirkişi Aracılığı İle Vakfiye İncelenmeli ve Taraf Delilleri Toplanıp Değerlendirildikten Sonra Şerhe Konu Vakfın Sahih Vakıflardan Olup Olmadığı Saptanması Gereği )"
Ek.1Y14.HD1.12.2005E. 2005/10203 K. 2005/10754"VAKIF ŞERHİNİN SİLİNESİ TALEBİ ( İcareteyn veya Mukataalı Vakıflara İlişkin Davalar 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı )
İCARETEYN VEYA MUKATAALI VAKIFLAR ( Vakıf Şerhinin Silinmesi Talepli Davalar 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İcareteyn veya Mukataalı Vakıflara İlişkin Vakıf Şerhinin Silinmesi Talepli Davalar 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı )"
Ek.1Y14.HD17.11.2005E. 2005/7702 K. 2005/10074"VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ TALEBİ ( Vakfın Türü ve Tavize Tabi Olup Olmadığının Tesbiti Gereği - 5304 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Açılan Davada Kadastro Kanununda Öngörülen Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı )
YASANIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ ( 5304 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Açılan Vakıf Şerhinin Terkini Davasında Kadastro Kanununda Öngörülen Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı )
KADASTRO KANUNU'NDAKİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN UYGULANAMAMASI ( 5304 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Açılan Vakıf Şerhinin Terkini Davasında )"

DANIŞTAY

Ek.1D10.D22.3.2010E. 2007/4510 K. 2010/2056"ŞERHİN RE'SEN TERKİN EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Tapu Kayıtlarında İcareteyn veya Mukataalı Olduğuna Dair Vakıf Şerhi Bulunan Taşınmazlarda 12. Md. nin 3. Fıkra Hükümleri Uygulanmaz Kuralı 3402 Sayılı Yasaya Eklenmek Suretiyle Sözü Edilen İçtihadın Uygulanma Olanağı Ortadan Kaldırıldığı )
TAPU KAYITLARINDA İCARETEYN VEYA MUKATAALI OLDUĞUNA DAİR VAKIF ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZLAR ( 12. Md.nin 3. Fıkra Hükümleri Uygulanmaz Kuralı 3402 Sayılı Yasaya Eklenmek Suretiyle Sözü Edilen İçtihadın Uygulanma Olanağını Ortadan Kaldırıldığı )
VAKIF ŞERHİ ( Davacının Başvurusu Üzerine Konulan Vakıf Şerhinin, Hukuken Kabul Edilebilecek Haklı Bir Sebep veya Mahkeme Kararı Olmaksızın Re'sen Terkin Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.1D10.D9.3.2010E. 2007/5867 K. 2010/1837"VAKIF ŞERHİ ( Kadastrodan On Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebeplere Dayanarak İtiraz Olunamayacağına İlişkin Hükmün Uygulanmayacağına Dair Düzenleme Gereği - Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KADASTRO ÖNCESİ SEBEPLER ( Vakıf Şerhi İçin Kadastrodan On Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebeplere Dayanarak İtiraz Olunamayacağına İlişkin Hükmün Uygulanmayacağına Dair Düzenleme Gereği - Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"

Ek. Madde 3

YARGITAY

Ek.3YHGK7.12.2011E. 2011/16-709 K. 2011/735"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( 743 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Yıl Olan 1926 Tarihinden Önce Ölen Mirasbırakanın Mirasçıları Arasında Zamanaşımı İle Kazanım Koşullarının İşlemeyeceği )
MİRASÇILAR ARASINDA KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitine İtiraz/743 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Yıl Olan 1926 Tarihinden Önce Ölen Mirasbırakanın Mirasçıları Arasında Zamanaşımı İle Kazanım Koşullarının İşlemeyeceği - 1954 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararının Dikkate Alınacağı )
1926 TARİHİNDEN ÖNCE ÖLEN MİRASBIRAKAN ( Davacının Kadastro Tespiti Sırasında Taşınmazın Bir Kısmının Davalılar Adına Tespitinin İptali Talebi - Mirasçılar Arasında Kazandırıcı Zamanaşımı Uygulanamayacağı )"
Ek.3Y6.HD9.11.2009E. 2009/6239 K. 2009/9545"ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Devamını Haklı Kılacak Bir İtiraz İleri Sürülmediği veya Mirasçılardan Biri Belirlenen Süre İçinde Paylaşma Davası Açmadığı Takdirde İstem Konusu Mal Üzerindeki İstemin Paylı Mülkiyete Dönüştürülemeyeceği )
PAYLI MÜLKİYET ( Elbirliği Mülkiyetinin Devamını Haklı Kılacak Bir İtiraz İleri Sürülmediği veya Mirasçılardan Biri Belirlenen Süre İçinde Paylaşma Davası Açmadığı Takdirde İstem Konusu Mal Üzerindeki Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesine Karar Verileceği )
MİRASÇININ ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İSTEMİ ( Sulh Hakimi Diğer Mirasçılara Çağrıda Bulunarak Belirleyeceği Süre İçinde Varsa İtirazlarını Bildirmeye Davet Edeceği )"

Ek. Madde 4

AMK

Ek.4AMK12.5.2011E. 2009/24 K. 2011/25 ""
Ek.4AMKE. 2009/24 ""

YARGITAY

Ek.4Y16.HD21.12.2017E. 2016/10382 K. 2017/9222"KULLANIM KADASTROSU SIRASINDA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Tapu Kaydının Beyanlar Hanesine Kullanıcı Şerhi Verilmesi İstemi - Öncelikle Çekişmeli Taşınmazı ve Yöreyi İyi Bilen Tarafsız Mahalli Bilirkişi Listesi Kolluk Vasıtası İle Temin Edilip Dosya Keşfe Hazır Hale Getirilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN KULLANIM DURUMU ( Kullanım Kadastrosu Sırasında Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmaz - Mahalli Bilirkişiler Taraf Tanıkları ve Fen Bilirkişi Usulüne Uygun Olarak Keşif Mahalline Davet Edilerek ve Hazır Oldukları Halde Taşınmaz Başında Yeniden Keşif Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )
KEŞİF YAPILMASI GEREĞİ ( Kullanım Kadastrosu Sırasında Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazın Tapu Kaydının Beyanlar Hanesine Kullanıcı Şerhi Verilmesi İstemi - Öncelikle Çekişmeli Taşınmazı ve Yöreyi İyi Bilen Tarafsız Mahalli Bilirkişi Listesi Kolluk Vasıtası İle Temin Edilip Dosya Keşfe Hazır Hale Getirilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y20.HD11.12.2017E. 2016/5230 K. 2017/10363"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Temyiz İncelemesinden Geçerek Kesinleşen Kadastro Mahkemesi İlâmıyla Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescile Karar Verilen Taşınmaz İçinde Kalmadığı Anlaşılan Davaya Konu Taşınmaz Hakkında Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ (Davacı Orman Yönetimi Taşınmaza Yönelik Eylemli Orman İddiasında Bulunmayıp Sadece Temyiz İncelemesinden Geçerek Kesinleşen Kadastro Mahkemesi İlâmıyla Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescile Karar Verilen Taşınmaz İçinde Kaldığını İleri Sürmüş Olup Mahkemece Talep Dışına Çıkılmasının Hatalı Olduğu)
ÖZEL MÜLKİYET (Konu Olamayacağını Belirterek Tapu Kaydının İptal Edilip Orman Niteliği İle Hazine Adına Tapuya Tescili ve Beyanlar Hanesindeki Şerhlerin Silinmesini Talep Ettiğine Göre Mahkemece Bu Yönde Bir Araştırma Yapılarak Talep Sonucunu Aşmayacak Şekilde Karar Verilmesi Gerektiği)"
Ek.4Y20.HD20.11.2017E. 2016/5234 K. 2017/9622"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Eylemli Haline Bakıldığında Parselin Orman Vasfını Taşımadığı - Devlet Ormanı Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Tespit Edildiği Gerekçesi İle Davacının Tapu İptal Tescil Davasının Esastan Reddinin Yerinde Olduğu )
ORMAN VASFI ( Kullanım Kadastrosu Sonucu Oluşan Tapu Kaydının İptali ve Tescil İstemi - Eylemli Haline Bakıldığında Parselin Orman Vasfını Taşımadığı/Devlet Ormanı Sayılmayan Yerlerden Olduğu/Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
DEVLET ORMANI SAYILMAYAN YERLER ( Davaya Konu Taşınmazın Kadastro Mahkemesi Kararının Kapsadığı Alan İçerisinde Kalmadığı - Eylemli Haline Bakıldığında Parselin Orman Vasfını Taşımadığı/Devlet Ormanı Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Tespit Edildiği/Davacının Tapu İptal Tescil Davasının Reddinin İsabetli Olduğu )"
Ek.4Y16.HD13.11.2017E. 2015/15393 K. 2017/7820"KULLANICI ŞERHİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Bozma İlamına Uyulmakla Taraflar Yararına Usuli Müktesep Hak Oluşacağı/Davacının Dava Dilekçesinde Çekişmeli Taşınmazlar Üzerindeki Zilyetliğinin Orman İdaresinden Kiralamak Suretiyle Sürdürüldüğünü Belirttiği - Zilyetlik İradesinin Asli Olmadığı/Kesin Nitelikteki Bozma İlamı Uyarınca Usuli Müktesep Hak Göz Önüne Alınarak Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
BOZMA İLAMINA UYULMASI ( Taraflar Yararına Usuli Müktesep Hak Oluşacağı/Davacının Dava Dilekçesinde Çekişmeli Taşınmazlar Üzerindeki Zilyetliğinin Orman İdaresinden Kiralamak Suretiyle Sürdürüldüğünü Belirttiği - Zilyetlik İradesinin Asli Olmadığı/Kesin Nitelikteki Bozma İlamı Uyarınca Usuli Müktesep Hak Göz Önüne Alınarak Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜKTESEP HAK ( Bozma İlamına Uyulmakla Taraflar Yararına Usuli Oluşacağı/Davacının Dava Dilekçesinde Çekişmeli Taşınmazlar Üzerindeki Zilyetliğinin Orman İdaresinden Kiralamak Suretiyle Sürdürüldüğünü Belirttiği - Zilyetlik İradesinin Asli Olmadığı/Kesin Nitelikteki Bozma İlamı Uyarınca Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y20.HD9.10.2017E. 2016/1552 K. 2017/7415"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yörede Yapılan Bütün Orman Tahdit Aplikasyon ve 2. Md. İle 2/B Md. Çalışmalarına İlişkin İşe Başlama İşi Bitirme Çalışma Tutanakları Askı İlân Tutanakları Orman Tahdit Haritaları İle Aplikasyon ve 2/B Md. Haritalarının Orjinalinden Çekilmiş Renkli Fotokopi Örneği Temin Edilerek Dosya Arasına Konulacağı)
KEŞİF ( Halen Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Birimlerinde Görev Yapmayan Üç Orman Mühendisi ve Bir Harita Mühendisinden Oluşturulacak 4 Kişilik Bilirkişi Kurulu ve Yöreyi İyi Bilen Dava Sonucunda Yararı Olmayan Yaşlı Yansız Yerel Bilirkişiler Aracılığıyla Yeniden Keşif Yapılacağı - Kadastro Tespitine İtiraz)
ORMAN SINIR NOKTALARI TESPİTİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Yerel Bilirkişi Beyanlarına Başvurularak Yerinde Bulunmayan Orman Sınır Noktaları Bulunanlardan Hareketle Tutanak ve Haritalarda Yazılı Mevk Yer Kişi İsimleri İle Açı ve Mesafelere Göre Orman Kadastrosu Aplikasyon ve 2/B Md. Uygulama Tutanak ve Haritalarının Düzenlenmesinde Kullanılan Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritalarından Yararlanılarak Değişik Açı ve Uzaklıklardaki En Az 15-20 Adet Orman Sınır Noktası Bulunup Röperleneceği)
2/B MADDE ALANLARININ DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( Aplikasyon veya Mutabakat İle veya 3402 S. Kanuna 5831 S. Kanunla Eklenen Ek Md. 4 Uyarınca Yapılan Aplikasyon ve Düzeltme İşlemi İle Kesinleşmiş 2/B Md. Alanlarının Değiştirilemeyeceği Gözetilerek Karar Verileceği - Kadastro Tespitine İtiraz)"
Ek.4Y16.HD9.5.2017E. 2017/2332 K. 2017/3321"KULLANIM KADASTROSU TESPİTİNE İTİRAZ ( Men'i Müdahaleye Dair Anılan İlamın Kapsadığı M2 Yönünden Bu İlamdan Sonra Kadastro Tespitine Kadar Geçen Sürede ve Hatta Tespit Günü İtibariyle Çekişmeli Taşınmaza Davalı Yanın Zilyet Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği )
TESPİTE İTİRAZ ( Kullanım Kadastrosu - Men'i Müdahaleye Dair Anılan İlamın Kapsadığı M2 Yönünden Bu İlamdan Sonra Kadastro Tespitine Kadar Geçen Sürede ve Hatta Tespit Günü İtibariyle Çekişmeli Taşınmaza Davalı Yanın Zilyet Olduğu/Davanın Reddedileceği )
BEYANLAR HANESİNE KULLANICI OLARAK GÖSTERİLEBİLECEK KİŞİLER ( Bu Kişilerin Kadastro Tespiti Sırasında Çekişmeli Taşınmazı Ekonomik Amacına Uygun Olarak Kullanan Kişiler Olduğu/Tespit Günü İtibariyle Çekişmeli Taşınmaza Davalı Yanın Zilyet Olduğu/Davanın Reddedileceği - Kullanım Kadastrosu Tespitine İtiraz )"
Ek.4Y16.HD4.5.2017E. 2016/9328 K. 2017/3092"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmaz Bölümü Üzerinde Bulunan ve Davacı Tarafça Dikildiği İddia Edilen Ağaçların Kullanım Kadastrosu Tespiti Öncesinde Dikilip Dikilmediği Tam Olarak Anlaşılamadığı - Sağlıklı Sonuca Varılabilmesi İçin Taşınmaz Başında Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları Fen ve Üç Kişilik Ziraat Bilirkişi Kurulu Katılımı İle Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
FİİLİ KULLANIM ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Üç Kişilik Ziraat Bilirkişi Kurulundan Taşınmaz Üzerinde Bulunan ve Davacı Tarafından Dikildiği İddia Edilen Ağaçların Tespit Tarihinden Sonra Taşınmaza Taşınıp Taşınmadığı Belirlenerek Taşınmazın Niteliği ve Bitki Örtüsüyle İlgili Fen Bilirkişisinden İse Keşfi Takibe Elverişli Krokili Raporlar Alınması Gerektiği )
ORMAN SINIRLARI DIŞINDAKİ MUHDESATLAR ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Fiili Kullanım Durumları Dikkate Alınmak ve Varsa Üzerindeki Muhdesatın Kime veya Kimlere Ait Olduğu ve Kim Veya Kimler Tarafından Ne Zamandan Beri Kullanıldığı Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilmek Suretiyle Hazine Adına Tescil Edileceği )
KULLANICI ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMLİ DAVALAR ( Taşınmazın Hangi Tarihten Beri Fiilen Ne Sebeple Kim Tarafından Ne Sıfatla Kullanıldığının Belirlenmesi İçin Mahallinde Keşif Yapılarak Yerel Bilirkişi ve Taraf Tanıkları Davaya Konu Taşınmaz Başında Dinlenmek Suretiyle Kullanım Durumuna Dair Beyan Alınması ve Zeminin Belirtilen Kullanım Şekline Uygun Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
Ek.4Y16.HD4.5.2017E. 2016/9107 K. 2017/3124"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Bu Davaların Lehine Tespit ya da Kadastro Komisyonlarınca Adlarına Tescile Karar Verilen Gerçek veya Tüzel Kişiye Karşı Açılacağı/Davanın Niteliği Gereği Husumetin Taşınmazın Maliki Olan Hazineye ve Beyanlar Hanesinde İsmi Yazılı Kişilere Yöneltilmesinin Zorunlu Olduğu - Lehine Zilyetlik Şerhi Verilen Kişinin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği Gözetilmediği/Taraf Teşkili Yöntemine Uygun Şekilde Sağlanıp Tarafların Bildirdikleri Delillerin Toplanacağı - Esasa Girilerek Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
LEHİNE ZİLYETLİK ŞERHİ VERİLEN KİŞİNİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( İtiraz Davalarının Lehine Tespit ya da Kadastro Komisyonlarınca Adlarına Tescile Karar Verilen Gerçek veya Tüzel Kişiye Karşı Açılacağı/Davanın Niteliği Gereği Husumetin Taşınmazın Maliki Olan Hazineye ve Beyanlar Hanesinde İsmi Yazılı Kişilere Yöneltilmesinin Zorunlu Olduğu - Taraf Teşkili Yöntemine Uygun Şekilde Sağlanıp Tarafların Bildirdikleri Delillerin Toplanacağı/Esasa Girilerek Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMASI ( İtiraz Davalarının Lehine Tespit ya da Kadastro Komisyonlarınca Adlarına Tescile Karar Verilen Gerçek veya Tüzel Kişiye Karşı Açılacağı/Davanın Niteliği Gereği Husumetin Taşınmazın Maliki Olan Hazineye ve Beyanlar Hanesinde İsmi Yazılı Kişilere Yöneltilmesinin Zorunlu Olduğu - Lehine Zilyetlik Şerhi Verilen Kişinin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği Gözetilmediği/Taraf Teşkili Yöntemine Uygun Şekilde Sağlanıp Tarafların Bildirdikleri Delillerin Toplanacağı - Esasa Girilerek Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
Ek.4Y16.HD4.5.2017E. 2016/8728 K. 2017/3123"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Davalarda İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olan Dosyanın Yenilenmesinden Sonra Takipsiz Bırakılırsa Dava Açılmamış Sayılacağı/Davanın Yenilendikten Sonra 2. Kez Takipsiz Bırakıldığı Gerekçesiyle Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Kullanım Kadastrosundan Kaynaklanan Davaların Basit Yargılama Usulüne Tabi Olmadığı/Basit Yargılama Usulüne İlişkin Hüküm Bulunmayan Hallerde Yazılı Yargılama Usulü Uygulanacağı - Dosyanın 2.Kez İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN YENİLENDİKTEN SONRA 2. KEZ TAKİPSİZ BIRAKILMASI ( Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği/Kullanım Kadastrosundan Kaynaklanan Davaların Basit Yargılama Usulüne Tabi Olmadığı - Basit Yargılama Usulüne İlişkin Hüküm Bulunmayan Hallerde Yazılı Yargılama Usulü Uygulanacağı/Dosyanın 2.Kez İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVALAR ( İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olan Dosyanın Yenilenmesinden Sonra Takipsiz Bırakılırsa Dava Açılmamış Sayılacağı/Davanın Yenilendikten Sonra 2. Kez Takipsiz Bırakıldığı Gerekçesiyle Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Kullanım Kadastrosundan Kaynaklanan Davaların Basit Yargılama Usulüne Tabi Olmadığı/Basit Yargılama Usulüne İlişkin Hüküm Bulunmayan Hallerde Yazılı Yargılama Usulü Uyguylanacağı - Dosyanın 2.Kez İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
KULLANIM KADASTROSU ( Kaynaklanan Davaların Basit Yargılama Usulüne Tabi Olmadığı/Basit Yargılama Usulüne İlişkin Hüküm Bulunmayan Hallerde Yazılı Yargılama Usulü Uygulanacağı - Dosyanın 2.Kez İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y16.HD3.5.2017E. 2015/7770 K. 2017/3022"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Fiili Kullanım Durumları Dikkate Alınmak ve Varsa Üzerindeki Muhdesatın Kime veya Kimlere Ait Olduğu ve Kim Tarafından Ne Zamandan Beri Kullanıldığı Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilmek Suretiyle Askı İlanı Hariç Diğer İlanlar Yapılmaksızın Öncelikle Kadastrosu Yapılarak Hazine Adına Tescil Edileceği - Tarafların Durumunu Gösterir Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Fiili Kullanım Durumları Dikkate Alınmak ve Varsa Üzerindeki Muhdesatın Kime veya Kimlere Ait Olduğu ve Kim Tarafından Ne Zamandan Beri Kullanıldığı Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilmek Suretiyle Askı İlanı Hariç Diğer İlanlar Yapılmaksızın Öncelikle Kadastrosu Yapılarak Hazine Adına Tescil Edileceği - Yeniden Keşif Yapılıp Tarafların Durumunu Gösterir Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
TAŞINMAZIN FİİLİ KULLANIM DURUMU ( Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Kullanım Durumları Dikkate Alınmak ve Varsa Üzerindeki Muhdesatın Kime veya Kimlere Ait Olduğu ve Kim Tarafından Ne Zamandan Beri Kullanıldığı Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilmek Suretiyle Askı İlanı Hariç Diğer İlanlar Yapılmaksızın Öncelikle Kadastrosu Yapılarak Hazine Adına Tescil Edileceği - Yeniden Keşif Yapılıp Tarafların Durumunu Gösterir Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
KEŞİF ( Taraf Tanıkları Fen ve Ziraat Bilirkişi Katılımı ile Yapılarak Yerel Bilirkişi Ve Tanıklardan Çekişmeli Taşınmazın Tespit Günü İtibariyle Fiilen Hangi Kısımlarının Davacılar Hangi Kısımlarının ise Davalı Tarafından Kullanıldığı Somut Olarak Belirlenerek Teknik Bilirkişilerden Tarafların Kullanım Durumunu Gösterir Denetime Elverişli Rapor Alınacağı - Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y20.HD2.5.2017E. 2016/10373 K. 2017/3789"KULLANICI TESPİTİ / KULLANIM KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1976 Yılında Yapılan 2/B Madde Uygulaması/Kullanım Kadastrosu Olduğu - 3402 Sayılı Kanun'a 5831 Sayılı Kanun'la Eklenen Ek 4. Maddesine Göre Kullanım Kadastrosuna Konu Edilmemiş Yerde Kullanıcı Tespiti Yapılması İsteminin Reddinin İsabetli Olduğu )
KULLANIM KADASTROSU YAPILAMAYACAK YERLER ( Kullanım Kadastrosuna Konu Edilmemiş Yerde Kullanıcı Tespiti Yapılması - İmar Planında Park ve Cami Alanı Olarak Ayrılan Yerde Davacının Kullanıcı Olduğunun Tespitine İlişkin Dava Açılmasında Hukukî Yarar Bulunmadığı - 6292 Sayılı Kanun'un 8/6. Maddesinde Sayılan Yerlerde Kullanım Kadastrosu Yapılamayacağı )"
Ek.4Y16.HD19.4.2017E. 2016/10231 K. 2017/2601"TAPU KAYDININ BEYANLAR HANESİNE KULLANIM ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Çekişme Konusu Taşınmazın 1986 Tarihli Komisyon Kararıyla Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı/Komisyon Kararında Taşınmazın Davacıların İşgalinde Olduğunun Belirtilmesinin Bu Taşınmaz Hakkında Kullanım Kadastrosu Tespiti Sırasında Davacılar Lehine Kullanım Şerhi Verilmesi İçin Yeterli Olmadığı/Taşınmazın Kullanım Kadastrosu Sırasında Fiilen Davacılar Tarafından Kullanılması Gerektiği )
KULLANIM KADASTROSU ( Tapu Kaydının Beyanlar Hanesine Lehlerine Kullanım Şerhi Verilmesi İstemi - Kullanım Kadastrosu Sırasında Beyanlar Hanesinde Kullanıcı Olarak Gösterilebilecek Kişilerin Kadastro Tespiti Sırasında Çekişmeli Taşınmazı Ekonomik Amacına Uygun Şekilde Fiilen Asli Zilyet Olarak Kullanan Kişiler Olması Gerektiği - Çekişme Konusu Taşınmazların Kullanım Kadastrosu Tespiti Sırasında Davacılar Tarafından Kullanılmadığı/Davalı Tarafından İşgal Edilerek Kullanıla Geldiğinin Keşfen Tespit Edildiği )"
Ek.4Y20.HD3.4.2017E. 2017/5250 K. 2017/2777"KADASTRO İTİRAZI ( Taşınmazla İlgili Olarak Orman Yönetimi Tarafından Hazine ve Lehine Kullanım Şerhi Verilenlere Karşı 2/B İşleminin Yok Hükmünde Olduğu İddiasıyla Açılan Dosyadaki Yargılamasının Halen Devam Ettiği - 2/B Uygulaması Kesinleşmeden Kullanım Kadastrosunun Yapılamayacağı ve Sözü Edilen Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyebilecek Mahiyette Olduğu Mahkemece İşin Esasına Girilerek Karar Verildiği/Mahkemece 2/B Uygulamasının İptali için Açılan Davanın Sonucuna Göre Karar Verileceği )
2/B İŞLEMİNİN YOK HÜKMÜNDE OLMASI ( İddiasıyla Açılan Dosyadaki Yargılamasının Halen Devam Ettiği - 2/B Uygulaması Kesinleşmeden Kullanım Kadastrosunun Yapılamayacağı ve Sözü Edilen Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyebilecek Mahiyette Olduğu Mahkemece İşin Esasına Girilerek Karar Verildiği/Mahkemece 2/B Uygulamasının İptali için Açılan Davanın Sonucuna Göre Karar Verileceği )
2/B UYGULAMASI KESİNLEŞMEDEN KULLANIM KADASTROSU YAPILAMAMASI ( Taşınmazla İlgili Olarak Orman Yönetimi Tarafından Hazine ve Lehine Kullanım Şerhi Verilenlere Karşı 2/B İşleminin Yok Hükmünde Olduğu İddiasıyla Açılan Dosyadaki Yargılamasının Halen Devam Ettiği - Sözü Edilen Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyebilecek Mahiyette Olduğu Mahkemece İşin Esasına Girilerek Karar Verildiği/Mahkemece 2/B Uygulamasının İptali için Açılan Davanın Sonucuna Göre Karar Verileceği )"
Ek.4Y16.HD24.3.2017E. 2016/10070 K. 2017/1871"TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİNİN TESPİTİ ( Kullanım Kadastrosu Tarihi İtibariyle Çekişme Konusu Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olduğu Sürülmediği Ekilmediği Tarım Yapılmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Taşınmazın Tapu Kaydının Beyanlar Hanesindeki Davalının Kullanımında Olduğu Şerhin İptaline Karar Verildiği/Davacı Hazine 6292 S.K.'un Yürürlüğünden Sonra Kullanıcı Şerhinin Terkini İstemiyle Dava Açtığından 6292 S.K. Md. 9/2 Göz Önüne Alınarak Davanın Dava Şartı Yokluğundan Reddedileceği )
KULLANIM KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmaz Üzerinde Kadastro Müdürlüğünce 3402 S.K. Ek-4. Maddesi Gereği Kullanım Kadastrosu Yapıldığı/Davacı Hazine 6292 S.K.'un Yürürlüğünden Sonra Kullanıcı Şerhinin Terkini İstemiyle Dava Açtığından 6292 S.K. Md. 9/2 Göz Önüne Alınarak Davanın Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi Gereği )
6292 S.K.'NUN YÜRÜRÜLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA KULLANICI ŞERHİNİN TERKİNİ TALABİ ( 6292 S.K. Md. 9/2 Göz Önüne Alınarak Davanın Dava Şartı Yokluğundan Reddedileceği )
DAVA ŞARTI ( Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti - Davacı Hazine 6292 S.K.'un Yürürlüğünden Sonra Kullanıcı Şerhinin Terkini İstemiyle Dava Açtığından 6292 S.K. Md. 9/2 Göz Önüne Alınarak Davanın Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi Gereği )"
Ek.4Y16.HD10.3.2017E. 2016/4176 K. 2017/1464"KADASTRO ÖNCESİ SEBEBE DAYALI KADASTRO TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazın Kendi Fiili Kullanımında Bulunduğu Şerh Sahibi Dedesinin Kullanımının Bulunmadığı İddiasıyla Adına Zilyetlik Şerhi Verilmesi İstemi - Davanan Kadastro Öncesi Sebebe Dayalı Kadastro Tespitine İtiraz Niteliğinde Olduğu On Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Öncesi Sebebe Dayalı Olarak Açılan Davanın On Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu - Taşınmazın Kendi Kullanımında Olduğu Şerh Sahibinin Kullanımının Bulunmadığı İddiasına Dayalı Zilyetlik Şerhi Verilmesi İsteminin Kadastro Öncesi Sebebe Dayalı Kadastro Tesptine İtraz Niteliğinde Olduğu )"
Ek.4Y16.HD6.3.2017E. 2017/304 K. 2017/1349"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Mahkemece Taşınmaz Başında Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları Fen ve İnşaat Bilirkişi Katılımı İle Keşif Yapılacağı - Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Çekişmeli Taşınmazın Tespit Günü İtibariyle Fiilen Kim veya Kimler Tarafından Ne Zamandan Beri Ne Şekilde Kullanıldığının Etraflıca Sorulacağı )
TAŞINMAZIN FİİLEN KULLANIMININ SORULMASI ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Mahkemece Taşınmazın Tespit Günü İtibariyle Fiilen Kim veya Kimler Tarafından Ne Zamandan Beri Ne Şekilde Kullanıldığı Etraflıca Sorulup Maddi Olaylara Dayalı Bilgi Alınacağı/Beyanlar Arasında Aykırılık Bulunması Halinde Çelişki Giderilmeye Çalışılacağı )
HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN KADASTROSU VE TESCİLİ ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Mahkemece Davacının Tespit Günü İtibariyle Taşınmaz Üzerinde Fiilen Kullanımı Bulunup Bulunmadığı Net Olarak Saptanmak Suretiyle Sonuca Gidileceği )"
Ek.4Y16.HD6.2.2017E. 2016/17482 K. 2017/609"HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN KADASTROSU VE TESCİLİ (Mahallinde Yerel Bilirkişi ve Taraf Tanıkları Marifetiyle Yeniden Keşif Yapılmalı ve Yapılacak Keşifte Mahalli Bilirkişi ve Tanıklardan Davacı Tarafın İddiasına Konu Kısmın Kimin Kullanımında Olduğu ve Bu Kısım Üzerinde Bulunan Ağaçların Kime Ait Olduğu ve Kim Tarafından ve Ne Şekilde Kullanıldığının Tespiti Gerektiği)
YEREL BİLİRKİŞİ VE TARAF TANIKLARI MARİFETİYLE YENİDEN KEŞİF YAPILACAĞI (Yapılacak Keşifte Mahalli Bilirkişi ve Tanıklardan Davacı Tarafın İddiasına Konu Kısmın Kimin Kullanımında Olduğu ve Bu Kısım Üzerinde Bulunan Ağaçların Kime Ait Olduğu ve Kim Tarafından ve Ne Şekilde Kullanıldığının Tespiti Gerektiği - Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastrosu ve Tescili İstemi)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastrosu ve Tescili İstemi - Fen Bilirkişisinden Keşfi İzlemeye ve Bilirkişi Sözlerini Denetlemeye Olanak Veren ve Özellikle Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ağaçların Yerlerini Krokide Gösterir Şekilde Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği)"
Ek.4Y16.HD27.1.2017E. 2016/16287 K. 2017/270"TAŞINMAZIN KULLANIM KADASTROSU SIRASINDA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILDIĞI (Davacılar ve Müştereklerinin Taşınmazın Kendi Fiili Kullanımlarında Bulunduğu İddiasına Dayanarak Dava Açtığı/Mahkemece Bu Kullanım Tarzının Davacılar Lehine Şerh Verilmesini Gerektirmeyeceği Kabul Edilmiş İse de Dava Taşınmazın Aynına Yönelik Olmayıp Beyanlar Hanesine Zilyetlik Şerhi Verilmesine İlişkin ve Yerel Bilirkişi Beyanları Zirai Bilirkişi Raporu Dikkate Alındığında Davacıların Tespit Günü İtibariyle Taşınmaz Üzerindeki Fiili Kullanımı Kanıtlandığından Davacıların Fiili Kullanımda Olduğuna Dair Şerh Verilmesi Gerektiği)
TAŞINMAZIN AĞAÇLIK VASFIYLA HAZİNE ADINA TESCİLİ (Davacılar ve Müştereklerinin Taşınmazın Kendi Fiili Kullanımlarında Bulunduğu İddiasına Dayanarak Dava Açtığı/Yerel Bilirkişi Beyanları Zirai Bilirkişi Raporu Hava Fotoğrafları ve Uydu Görüntüleri Dikkate Alındığında Davacıların Tespit Günü İtibariyle Taşınmaz Üzerindeki Fiili Kullanımı Kanıtlandığından Davacıların Davasının Kabulüyle Dava ve Temyize Konu Bölümlerin Fiili Kullanım Durumlarına Göre Davacıların Fiili Kullanımda Olduğuna Dair Şerh Verileceği)
TAŞINMAZ HAKKINDA ZİLYETLİK ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ (Kullanım Kadastrosu Sırasında Dava Konusu Taşınmaz Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesine 6831 S.K. 2/B Maddesi Uyarınca Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı ve Taşınmazın Tamamının Eylemli Orman Haline Dönüştüğü Şerhi Yazılarak Ağaçlık Vasfıyla Hazine Adına Tespit Edildiği/Dava Dosyasında Mevcut Delillerden Davacıların Tespit Günü İtibariyle Taşınmaz Üzerindeki Fiili Kullanımı Kanıtlandığından Davacıların Davasının Kabulü Gerektiği)"
Ek.4Y20.HD19.1.2017E. 2016/10404 K. 2017/238"TAPU İPTAL İLE TAŞINMAZIN ORMAN NİTELİĞİ İLE TESCİLİ İSTEMİ (Mahkemece Öncelikle 1945 Yılında Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastro Tutanaklarının Düzenlenmesine Esas Alınan Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle 3402 S. Kanunun Ek-4. Md. Uyarınca Devlet Ormanında Yapılan Düzeltmeye İlişkin Harita Bulundukları Yerlerden Getirtileceği)
MÜHENDİS BİLİRKİŞİ (Tapu İptal İle Taşınmazın Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescili İstemi - Mahkemece Halen Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Birimlerinde Görev Yapmayan Uzman Orman Yüksek Mühendisleri Arasından Seçilecek Üç Mühendis ve İki Harita Mühendisinden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Keşif Yapılacağı)
DÜZELTMEYE İTİRAZ (Tapu İptal İle Taşınmazın Orman Niteliği İle Tescili İstemi - Orman Kadastrosu Aplikasyon ve 2/B Madde Uygulama Tutanak ve Haritalarının Düzenlenmesinde Kullanılan Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritalarından Yararlanılarak Değişik Açı ve Uzaklıklardaki En Az 6-7 Adet Orman Sınır Noktası Bulunup Röperleneceği)
KEŞFİ İZLEME OLANAĞININ SAĞLANMASI (Tapu İptal İle Taşınmazın Orman Niteliği İle Tescili İstemi - Orman Kadastro Haritasındaki Sınır Noktaları İle Aplikasyon Orman Rejimi Dışına Çıkarma ve Düzeltme Haritalarındaki Sınır Noktaları 1/5000 ve 1/10000 Ölçekli Kadastro Paftası Üzerinde Ayrı Renkli Kalemlerle Gösterileceği)
TAŞINMAZIN ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİ İSTEMİ (Düzeltmeye İtiraz - Mahkemece Aynı ya da Yakın Orman Sınır Hatlarında Dava Konusu Edilen Parseller Varsa Bunların Tümü Birleşik Harita Üzerinde Gösterilerek ve Çekişmeli Taşınmazın X ve Y Değerlerini Gösterir Şekilde Koordinatlı Müşterek İmzalı Rapor ve Kroki Alınacağı)"
Ek.4Y16.HD8.11.2016E. 2016/14023 K. 2016/8832"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ (Taşınmazda Bir Yapı Bulunmadığı Sadece Temel Olduğu/Taşınmazın Sınırlarını Belirleyen Bahçe Duvarı ya da Tel Örgü Bulunmadığı/Taşınmaz Üzerinde Yasa'nın Aradığı Anlamda “Fiili Kullanım”ın Bulunmadığı - Davanın Reddedileceği)
ZİLYETLİK DEVİR SÖZLEŞMESİ (Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Taşınmaz Üzerinde Yasa'nın Aradığı Anlamda “Fiili Kullanım”ın Bulunmadığı/Davacının Dayandığı Zilyetlik Devir Sözleşmesinin de Bu Yere Aidiyetinin Tartışmasız Şekilde Tespit Edilemediği/Davanın Reddi Gerektiği)
FİİLİ KULLANIM (Taşınmazda Bir Yapı Bulunmadığı Sadece Temel Olduğu/Taşınmazın Sınırlarını Belirleyen Bahçe Duvarı ya da Tel Örgü Bulunmadığı/Yabani Ot ve Çalılarla Kaplı Olduğu/Taşınmaz Üzerinde Yasa'nın Aradığı Anlamda “Fiili Kullanım”ın Bulunmadığı/Davanın Reddedileceği - Kullanım Kadastrosuna İtiraz)"
Ek.4Y20.HD7.6.2016E. 2016/1570 K. 2016/6429"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davanın Kadastrosuna Askı İlân Süresi İçinde Açılan Bir Dava Olmadığı - Mahkemece Teknik Bilirkişi Raporunda Yeşile Taralı Olarak Gösterilen Alan Yönünden Açılan Davada Mahkemenin Görevsizliğine Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğuna Dair Verilen Kararın Yerinde Olduğu )
KADASTRO MAHKEMESİNİN BAKMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Davaya Konu Taşınmaz İçin Yapılan Çalışmalarda Taşınmazın Alanında Kaldığı Belirlenerek Tutanak Düzenlenmediği - Davanın Kadastrosuna Askı İlân Süresi İçinde Açılan Bir Dava da Olmadığı/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Kadastro Mahkemesinin Görevinin Davaya Konu Taşınmaz Hakkında Kadastro Tutanağı Düzenlenmesi İle Başlayacağı - Taşınmazın Alanında Kaldığı Belirlenerek Tutanak Düzenlenmediği/Davanın Kadastrosuna Askı İlân Süresi İçinde Açılan Bir Dava da Olmadığı/Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )"
Ek.4Y20.HD2.6.2016E. 2015/13832 K. 2016/7535"2/B PARSELLERİNDE YAPILAN KULLANIM KADASTROSU SONUCU OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ İSTEMİ ( Kesinleşen 2/B Niteliğindeki Bu Tür Yerlerde Davacıların Tescil Talebi Dinlenemeyeceğinden Yalnızca Kullanım Durumunun Tespiti İle Tapu Kayıtlarında Bulunan Kullanıcı Şerhlerinin Gerçeği Yansıtacak Şekilde Düzeltilmesi Amacıyla Yeniden Keşif İcra Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ VE KEŞİF ( 2/B Parsellerinde Yapılan Kullanım Kadastrosu Sonucu Oluşan Tapu Kaydının İptali İstemi - Mahallinde Yeniden Yapılacak Keşifte Olabildiğince Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Kişiler Arasından Belirlenecek Üç Kişilik Yerel Bilirkişi Kurulu Fen Bilirkişisi ve Taraf Tanıklarının Katılımıyla Yeniden Keşif İcra Edilmesi Gerektiği )
TESCİL TALEBİ ( 2/B Parsellerinde Yapılan Kullanım Kadastrosu Sonucu Oluşan Tapu Kaydının İptali İstemi - Kesinleşen 2/B Niteliğindeki Bu Tür Yerlerde Davacıların Tescil Talebi Dinlenemeyeceğinden Yalnızca Kullanım Durumunun Tespiti İle Tapu Kayıtlarında Bulunan Kullanıcı Şerhlerinin Gerçeği Yansıtacak Şekilde Düzeltilmesi Amacıyla Yeniden Keşif İcra Edilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y20.HD1.6.2016E. 2015/8021 K. 2016/6203"KADASTRO KANUNU EK MADDESİ MUCİBİNCE YAPILAN KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( 3402 S.K. Ek-4. M. Gereğince/Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosunun Yapıldığı ve Daha Sonra ise 2/B Uygulamasının İlan Edilerek Kesinleştirildiği - Mahkemece Bozma Kararı Sonrası Verilen Kararın Onanacağı )
ORMAN KADASTROSUNUN YAPILMIŞ OLDUĞU ( 1143 Parsel Numarasıyla Kadastro Tespit Tutanağının Beyanlar Hanesinde Mirasçıların Kullanımında Olduğunun Belirlendiği - 6831 S.K. 2/B M. Uyarınca Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı/Kadastro Tespitine İtiraz Davası/3402 S.K. Ek-4. M. Gereğince )
2/B UYGULAMASININ İLAN EDİLEREK KESİNLEŞTİRİLMESİ ( Yerel Mahkeme Kararının Onanacağı - Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Şerh/Orman Niteliği/Kadastro )"
Ek.4Y16.HD30.5.2016E. 2016/7461 K. 2016/6024"HAZİNE ADINA ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN KADASTRO TESPİTİ ( Fiili Kullanım Durumları Dikkate Alınmak ve Varsa Üzerindeki Muhtesatın Kime veya Kimlere Ait Olduğu ve Kim veya Kimler Tarafından Ne Zamandan Beri Kullanıldığı Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilmek Suretiyle Hazine Adına Tescil Edileceğinin Düzenlendiği/Tespit Tarihinden Geriye Doğru 5 Yıllık Kullanım Şartı Aranmadığı )
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN HAK SAHİPLİĞİNDE 5 YIL KULLANMIŞ OLMA ŞARTI ( Kadastro Tespiti Sırasında Fiili Kullanım Durumları Dikkate Alınmak ve Varsa Üzerindeki Muhtesatın Kime veya Kimlere Ait Olduğu ve Kim veya Kimler Tarafından Ne Zamandan Beri Kullanıldığı Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilmek Suretiyle Hazine Adına Tescil Edileceği Düzenlenmiş Olup Tespit Tarihinden Geriye Doğru 5 Yıllık Kullanım Şartı Aranmadığı )"
Ek.4Y16.HD30.5.2016E. 2016/261 K. 2016/6008"TAŞINMAZIN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kadastro Sırasında Taşınmazın Orman Sınırlarından Çıkarıldığı/Hamtoprak Vasfı Kazandırılarak Hazine Adına Tescil Edildiği - Davacının Çekişmeli Taşınmazda Zilyet Olduğu )
KADASTRO TESPİTİ ( Zilyetliğin Tespiti İstemi - Kullanım Kadastrosu Sırasında Taşınmazın Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı/Hamtoprak Vasfıyla Hazine Adına Tespit ve Tescil Edilmiş Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yapılmış Kadastro Tespiti ya da Güncelleme Çalışması Bulunduğu Takdirde Şerhe Yönelik Davalarda Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği/Davacının İlgili Taşınmazda Zilyet Olduğunun Tespit Edildiği )"
Ek.4Y16.HD10.5.2016E. 2016/4673 K. 2016/5338"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ/MUHDESATA DAİR ŞERHİN İPTALİ ( Kadastro Tespitinden Önce Dikili Bağ Olup Olmadığı İle Varsa Bağ Çubuklarının Kimin Tarafından Dikilip Yetiştirildiğinin Araştırılacağı - Çekişmeli Taşınmazın Tarımsal Niteliğini Bildirir Muhdesatların Cins Yaş Bakımlılık ve Nitelikleri Hususlarında Hüküm Vermeye Yeterli ve Ayrıntılı Rapor Alınacağı/Beyanlar Hanesinde Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatların Davalıya Ait Olduğunun Gösterileceği )
ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZ ÜZERİNDE KADASTRO TESPİTİNDEN ÖNCE DİKİLİ BAĞ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Muhdesata Dair Şerhin İptali/Varsa Bağ Çubuklarının Kimin Tarafından Dikilip Yetiştirildiğinin Araştırılacağı - Çekişmeli Taşınmazın Tarımsal Niteliğini Bildirir Muhdesatların Cins Yaş Bakımlılık ve Nitelikleri Hususlarında Hüküm Vermeye Yeterli ve Ayrıntılı Rapor Alınacağı/Beyanlar Hanesinde Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatların Davalıya Ait Olduğunun Gösterilmesi Gerektiği )
MUHDESATIN TESPİTİ ( Kadastro Tespitinden Önce Dikili Bağ Olup Olmadığı İle Varsa Bağ Çubuklarının Kimin Tarafından Dikilip Yetiştirildiğinin Araştırılacağı - Çekişmeli Taşınmazın Tarımsal Niteliğini Bildirir Muhdesatların Cins Yaş Bakımlılık ve Nitelikleri Hususlarında Hüküm Vermeye Yeterli ve Ayrıntılı Rapor Alınacağı/Beyanlar Hanesinde Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatların Davalıya Ait Olduğunun Gösterileceği )"
Ek.4Y20.HD2.5.2016E. 2015/8514 K. 2016/4971"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Parsel Numarası ve Hasım Nazara Alındığında Davacının Gerçek İradesine Yönelik Müdahale Edilen Parselin de Sonradan Açıkladığı Parsel Olacağı Belirgin Olduğuna Göre Taraflardan İddia ve Savunmaları İle İlgili Delilleri İstenip Gerekli Değerlendirmenin Buna Göre Yapılıp Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
TAVZİH ( Davacı Yargılama Sırasında Taşınmazın Ada Numarasının Dava Dilekçesinde Yanlış Gösterildiğini Amacının Farklı Parseli Dava Etmek Olduğunu Bildirerek Tavzih Dilekçesi Verdiğine Göre Davacının Gerçek İradesi İle Açıklanan İradesi Arasında Sadece Ada Numarası Yönünden Farklılık Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
HATA İLE İRADENİN SAKATLANMASI ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Davacının Gerçek İradesi İle Açıklanan İradesi Arasında Sadece Ada Numarası Yönünden Farklılık Bulunduğu/Değerlendirme Yapılırken Gerçek İradenin Ne Yönde Olduğunun Esas Alınması Hataya Dayalı Açıklanan İradeye Değer Verilmemesi Gerektiği )
DAVA DİLEKÇESİNDEKİ YANLIŞLIKLAR ( Davacı Tavzih Dilekçesi İle Taşınmazın Parsel Numarasının Farklı Olduğunu Bildirdiği - Davacının Gerçek İradesi İle Açıklanan İradesi Arasında Sadece Ada Numarası Yönünden Farklılık Bulunduğu/Gerçek İradenin Ne Yönde Olduğunun Esas Alınması Gerektiği/Kullanım Kadastrosuna İtiraz )"
Ek.4Y20.HD11.4.2016E. 2015/5728 K. 2016/4273"2/B ALANLARINDA YAPILAN KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davanın Kullanım Kadastrosuna İtiraz Niteliği Taşıdığı - Davanın Yenileme Kadastrosuna İtiraz Olarak Değerlendirilemeyeceği/Kadastro Mahkemesince Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davanın 2/B Madde Alanlarında Yapılan Kullanım Kadastrosuna İtiraza İlişkin Olduğu - Davanın Yenileme Kadastrosuna İtiraz Olarak Değerlendirilemeyeceği/Kadastro Mahkemesince Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın 2/B Madde Alanlarında Yapılan Kullanım Kadastrosuna İtiraza İlişkin Olduğu - Davanın Yenileme Kadastrosuna İtiraz Olarak Değerlendirilemeyeceği/ Kadastro Mahkemesince Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )"
Ek.4Y16.HD29.3.2016E. 2015/3921 K. 2016/3410"KULLANIM ŞERHİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 6292 S.K'a Göre Yapılacak İşlemler Sonuçlanıncaya Kadar 2/B Alanları Hakkında Hazine Tarafından Kişiler Aleyhine Açılması Gereken Davalar Açılmayacağı Açılmış ve Devam Eden Davaların Durdurulacağı - Mahkemece Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN HAZİNE ADINA TESPİTİ ( Taşınmazın Kullanım Kadastrosu Sırasında Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı/Davalının Filli Kullanımında Bulunduğu Şerhinin Yazıldığı - Kullanım Şerhinin Terkini İstemi/6292 S.K.'a Göre Yapılacak İşlemler Sonuçlanıncaya Kadar 2/B Alanları Hakkında Hazine Tarafından Kişiler Aleyhine Davalar Açılmayacağı )
2/B ALANLARI HAKKINDA AÇILAN DAVALAR ( Kullanım Şerhinin İptali İstemi - 6292 S.K.'a Göre Yapılacak İşlemler Sonuçlanıncaya Kadar 2/B Alanları Hakkında Hazine Tarafından Kişiler Aleyhine Açılması Gereken Davalar Açılmayacağı Açılmış ve Devam Eden Davaların İse Durdurulacağı )
DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Hazinenin Kişi adına Verilen Kullanım Şerhinin Terkini İstemi - 6292 S.K'a Göre Yapılacak İşlemler Sonuçlanıncaya Kadar 2/B Alanları Hakkında Hazine Tarafından Kişiler Aleyhine Açılması Gereken Davalar Açılmayacağı Açılmış ve Devam Eden Davaların Durdurulacağı )"
Ek.4Y16.HD28.3.2016E. 2015/5569 K. 2016/3300"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Dava Açıldıktan Sonra Taşınmazın Satılarak Davalı Adına Tescil Edildiği/Davaya Zilyetliğin Şerhine Yönelik Olarak Devam Edilemezse de Davacının Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğinin Tespiti Yönünden Hüküm Kurulmasına Engel Olmadığı - Davacının Zilyetliğinin Tespiti İsteminde Bulunmasında Hukuki Yararı Mevcut Olduğu )
DAVA SIRASINDA TAŞINMAZIN EL DEĞİŞTİRMESİ ( Dava Kullanım Kadastrosu Sonucu Oluşan Tespit ve Tescile İtiraz Davası Olmaktan Çıktığı Zilyetliğin Tespiti Davasına Dönüştüğü - İşin Esasına Girilerek Kullanım Kadastrosunun Yapıldığı Tarihte Davacı Lehine Zilyetlik Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Belirleneceği/Oluşmuş İse Tespit Hükmü Kurulacağı Aksi Halde Davanın Reddine Karar Verileceği )
DAVANIN ZİLYETLİĞİN TESPİTİ DAVASINA DÖNÜŞMESİ ( Yargılama Sırasında Taşınmaz Malikinin Değişerek Davalının Tapu Kayıt Maliki Olduğu/İşin Esasına Girilerek Kullanım Kadastrosunun Yapıldığı Tarihte Davacı Lehine Zilyetlik Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Belirleneceği/Oluşmuş İse Tespit Hükmü Kurulacağı Aksi Halde Davanın Reddine Karar Verileceği - Kullanım Kadastrosuna İtiraz )
ZİLYETLİK ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Dava Açıldıktan Sonra Taşınmazın Satılarak Davalı Adına Tescil Edildiği/Davaya Zilyetliğin Şerhine Yönelik Olarak Devam Edilemezse de Davacının Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğinin Tespiti Yönünden Hüküm Kurulmasına Engel Olmadığı/Davacının Zilyetliğinin Tespiti İsteminde Bulunmasında da Hukuki Yararı Mevcut Olduğu )"
Ek.4Y20.HD16.3.2016E. 2015/7659 K. 2016/3389"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Bilirkişilerce Düzenlenen Rapor ve Krokinin Taşınmazın Hukukî Durumu Hakkında Yeterli Kanı Uyandırmadığı - Mahkemece Yapılan İnceleme ve Araştırmanın Hüküm Kurmaya Yeterli ve Elverişli Olmadığı )
ORMAN KADASTROSU ( Yörede İlk Kez 3116 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Orman Kadastrosu İle Sonraki Yıllarda Yapılan Aplikasyon ve 2/B Uygulamalarına Ait Haritalar İle 5831 Sayılı Kanun Çalışmaları Sonucu Oluşturulan Pafta Örneği Ölçekleri Denkleştirilip Aplike Edilerek Ayrı Ayrı Gösterilip Taşınmazın Konumunun Belirlenmesi Gerektiği )
HAVA FOTOĞRAFLARINDAN YARARLANILMASI ( İlk Orman Kadastro Harita ve Tutanaklarının Aplikasyon 2/B Madde Harita ve Tutanakları İle Çelişkili Olduğu Belirlenir İse Tutanakların Düzenlenmesinde Esas Alınan Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritası İle Desteklenen İlk Orman Kadastro Tutanaklarındaki Sınırlara Değer Verilmesi Gerektiği )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN SINIRLARI ( Dava Konusu Ek Dört Parseli Üzerinde Bulunan Binanın Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığı Bunun Nedeni ve Doğru Hattın Hangisi Olduğu Üzerinde Durulması ve 5831 Sayılı Kanun Çalışmaları İle Kesinleşmiş Orman Sınırlarının Değiştirilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y16.HD15.3.2016E. 2015/9117 K. 2016/2610"ZİLYETLİK ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Taşınmazın Tapuya Tesciline Esas Alınan Kadastro Mahkemesi İlamında "Taşınmaz Üzerindeki Kargir Evin ...'e Ait Olduğuna" Karar Verildiği Zilyetliğe Yönelik Bir Şerhin Bulunmadığı - Çekişmeli Taşınmazın 2/B Alanlarında Yapılan Kullanım veya Güncelleme Kadastrosuna Konu Olmadığı/Davanın Reddedileceği )
KADASTRO MAHKEME İLAMINDA ZİLYETLİĞE İLİŞKİN ŞERH BULUNMADIĞI ( Mahkemece Sadece Tapu Kaydında Yazılı Bulunan "Parsel Üzerindeki Kargir Ev ...'e Aittir "Şeklindeki Şerhin Karara Derç Edilebileceği - Zilyetliğe Yönelik Bir Şerh Verilemeyeceği Gözetilerek Davanın Reddedileceği/Zilyetlik Şerhi Verilmesi İstemi )"
Ek.4Y20.HD3.3.2016E. 2014/8111 K. 2016/2701"2/B'LİK ALANDA KALAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ BEYANLAR HANESİNE KULLANICI OLARAK ADININ YAZILMASI İSTEMİ (Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1940 Yılında Yapılan Orman Kadastrosu İle Daha Sonra 1978 1985 ve 1987 Yıllarında Yapılan Aplikasyon ve 2/B Uygulaması Bulunduğu/Davaya Konu Taşınmazın Bulunduğu Yerde Kullanım Kadastrosu Yapılmadığından Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı)
KULLANIM KADASTROSU (Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1940 Yılında Yapılan Orman Kadastrosu İle Daha Sonra 1978 1985 ve 1987 Yıllarında Yapılan Aplikasyon ve 2/B Uygulaması Bulunduğu/Davaya Konu Taşınmazın Bulunduğu Yerde Kullanım Kadastrosu Yapılmadığından Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı - Davacının Ancak Genel Mahkemelerde Dava Açabileceği)
HUKUKİ YARAR (Kullanım Kadastrsou - Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1940 Yılında Yapılan Orman Kadastrosu İle Daha Sonra 1978 1985 ve 1987 Yıllarında Yapılan Aplikasyon ve 2/B Uygulaması Bulunduğu/Davaya Konu Taşınmazın Bulunduğu Yerde Kullanım Kadastrosu Yapılmadığından Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı)"
Ek.4Y16.HD8.2.2016E. 2015/11106 K. 2016/814"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ (Karar Tarihinden Önce Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu İlin Büyükşehir Belediyesine Dönüştürüldüğü/Köylerin Mahalle Olarak Belediyelerin İse Belde İsmiyle Tek Mahalle Olarak Bağlı Bulundukları İlçenin Belediyesine Katıldığı - Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Köyün Mahalle Olarak Bağlandığı İlçe Belediyesi Davaya Dahil Edilerek Taraf Teşkilin Sağlanması Gerektiği)
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU KÖYÜN MAHALLE OLARAK BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE BELEDİYESİNE KATILMASI (Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Karar Tarihinden Önce Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu İlin Büyükşehir Belediyesine Dönüştürüldüğü/Çekişmeli Taşınmazın Mülki Sınırları İçine Alındığı İlçe Belediyesi Dava Dilekçesi Usulüne Uygun Tebliğ Edilmek Suretiyle Davaya Dahil Edilerek Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Uyuşmazlığın Çözüleceği)
TARAF TEŞKİLİ (Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Köylerin Mahalle Olarak Belediyelerin İse Belde İsmiyle Tek Mahalle Olarak Bağlı Bulundukları İlçenin Belediyesine Katıldığı/Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Köyün Mahalle Olarak Bağlandığı İlçe Belediyesi Davaya Dahil Edilerek Taraf Teşkilin Sağlanması Gerektiği)"
Ek.4Y8.HD28.1.2016E. 2014/15369 K. 2016/1488"ZİLYETLİĞİN TESPİTİ İSTEMİ (Kullanım Kadastrosu Yapılmayan Yerde Zilyet Olduğunun Tespiti İstemi İle Açılan Davalarda Davacıların Hukuki Yararı Bulunmadığı - Adli Yargı Merciilerince İdari Yargıyı İlgilendiren Hususlarda İdareyi Zorlayıcı Nitelikte Tespit Kararı Verilemeyeceği)
HUKUKİ YARAR (Zilyetliğin Tespiti İstemi - Kullanım Kadastrosu Yapılmayan Yerde Zilyet Olduğunun Tespiti İstemi İle Açılan Davalarda Davacıların Hukuki Yararı Bulunmadığı)
KULLANIM KADASTROSU YAPILMAYAN YER (Zilyet Olduğunun Tespiti İstemi İle Açılan Davalarda Davacıların Hukuki Yararının Bulunmadığı - Adli Yargı Merciilerince İdari Yargıyı İlgilendiren Hususlarda İdareyi Zorlayıcı Nitelikte Tespit Kararı Verilemeyeceği)
TESPİT İSTEMİ (Konusu Yalnızca Maddi Vakıa ya da Vakıalar Olan Tespit Davalarının Dinlenemeyeceği/Maddi Vakıa ya da Vakıalar Ancak Hukuki Bir İlişki İle Birlikte Tespit Davasına Konu Olabilecekleri - Ayrıca Davacının Sözünü Ettiği Hukuki İlişkinin Mevcut Olup Olmadığının Hemen Tespitinde Hukuki Bir Yararının Bulunması Gerektiği)"
Ek.4Y16.HD25.1.2016E. 2015/20831 K. 2016/122"KULLANIM ŞERHİNİN İPTALİ İSTEMİ (6292 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak İşlemler Sonuçlanıncaya Kadar 2/B Alanları Hakkında Hazine Tarafından Kişiler Aleyhine Açılması Gereken Davalar Açılmayacağı Açılmış ve Devam Eden Davaların Durdurulacağı - Mahkemece Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
2B ALANLARI HAKKINDA AÇILAN DAVALAR (Kullanım Şerhinin İptali İstemi - 6292 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak İşlemler Sonuçlanıncaya Kadar 2/B Alanları Hakkında Hazine Tarafından Kişiler Aleyhine Açılması Gereken Davalar Açılmayacağı Açılmış ve Devam Eden Davaların Durdurulacağı)
DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ (Davacı Hazine Taşınmazın Davalı Yanın Kullanımında Olmadığını Bu Sebeple Davalı Lehine Kullanım Şerhi Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğunu Öne Sürerek Kullanım Şerhinin İptali İstemiyle Dava Açmış Olduğuna Göre Mahkemece Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)"
Ek.4Y20.HD12.1.2016E. 2015/258 K. 2016/137"KULLANIM KADASTROSU SONUCU OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİLİ ( Orman Rejimi Dışına Çıkarma İşleminin Kesinleştiği Bölümlerin Eylemli Halinin Tespit Edilerek Çekişmeli Taşınmazın Halen Orman Niteliği İle Tapuda Kayıtlı Olan ve 2/B Madde Uygulamasına Konu Edilmeyen Bölümünde Kaldığının Belirlenmesi Halinde Tapu Kaydının İptaline Karar Verilmesi Tescil Yönünde Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
BEYANLAR HANESİNDEKİ ŞERHLERİN SİLİNMESİ ( Kullanım Kadastrosu Sonucu Oluşan Tapu Kaydının İptali ve Tescili - Orman Rejimi Dışına Çıkarma İşleminin Kesinleştiği Bölümlerin Eylemli Hali Tespit Edilerek Çekişmeli Taşınmazın Halen Orman Niteliği İle Tapuda Kayıtlı Olan ve 2/B Madde Uygulamasına Konu Edilmeyen Bölümünde Kaldığının Belirlenmesi Halinde Tapu Kaydının İptaline Karar Verileceği/Tescil Yönünde Hüküm Kurulamayacağı )
ORMAN REJİMİ DINIŞINA ÇIKARMA ( Tapu Kaydının İptali ve Tescili - İşlemin Kesinleştiği Bölümlerin Eylemli Halinin Tespit Edilerek Çekişmeli Taşınmazın Halen Orman Niteliği İle Tapuda Kayıtlı Olan ve 2/B Madde Uygulamasına Konu Edilmeyen Bölümünde Kaldığının Belirlenmesi Halinde Tapu Kaydının İptaline Karar Verilmesi Tescil Yönünde Hüküm Kurulmaması Gerektiği )"
Ek.4Y20.HD16.12.2015E. 2015/2187 K. 2015/12715"KULLANIM KADASTROSU TESPİTİNE İTİRAZ (Parsellerden Birinin Parsel Numarasının Farklı Yazılması Doğru Değil İse de Maddi Hatadan Kaynaklanan Bu Yanlışlığın Düzeltilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Hükmün Düzeltilerek Onandığı)
GÖREVSİZLİK KARARI (Hazinenin Davaya Konu Yaptığı Taşınmazın Kadastro Tespitinin Kesinleşerek Tapu Kaydının Oluştuğu ve Kullanım Kadastrosuna Konu Edilmediği Gözönüne Alınarak Mahkemenin Görevsizliği Yönünde Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)
MADDİ HATA (Hüküm Fıkrasında Davalı Parsellerden Birinin Parsel Numarasının Farklı Yazılması Doğru Değil İse de Maddi Hatadan Kaynaklanan Yanlışlığın Düzeltilmesinin Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği - Kullanım Kadastrosu Tespitine İtiraz)"
Ek.4Y16.HD7.12.2015E. 2015/10628 K. 2015/14843"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ (Raporların Davaya Konu Taşınmazın Tespit Tarihi İtibariyle Niteliğini ve Zilyetlik Durumunu Komşu Parsellerle Mukayeseli Olarak Açıklar Nitelikte Olmadığı/Hava Fotoğraflarından da Yararlanılmadığı - Yetersiz Bilirkişi Raporlarına Dayanılarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Taşınmazın Tespit Tarihi İtibariyle Niteliğini ve Zilyetlik Durumunu Komşu Parsellerle Mukayeseli Olarak Açıklar Nitelikte Olmadığı - Yetersiz Bilirkişi Raporlarına Dayanılarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Kullanım Kadastrosuna İtiraz)
KEŞİF (Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Şahıslar Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Üç Kişilik Orman ve Ziraat Mühendisinden Oluşacak Uzman Bilirkişiler Kurulu ve Teknik Bilirkişi Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği)
EYLEMLİ ORMAN ŞERHİ (Kaldırılması ve Taşınmazın Kendi Fiili Kullanımlarında Olduğuna Dair Şerh Verilmesi Talebiyle Açılan Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Yetersiz Bilirkişi Raporlarına Dayanılarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)"
Ek.4Y16.HD16.11.2015E. 2015/11819 K. 2015/13418"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Çekişmeli Taşınmaz Hakkında Kadastro Kanunu'nun Ek-4. Md. Gereğince Yapılan Kadastro Tespitinin İptaline Karar Verilmiş Ancak Sadece Krokide ( C ) Bölümüne Yönelik Olarak Şerh Hükmü Kurulduğu - ( A ) Ve ( B ) Harfi İle Gösterilen Bölümlere İlişkin İse Şerh Hükmü Kurulmadığı/Bu Hususun Düzeltilmesi Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )
KADASTRO TESPİTİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ ( Ancak Sadece Krokide ( C ) Bölümüne Yönelik Olarak Şerh Hükmü Kurulduğu - ( A ) Ve ( B ) Harfi İle Gösterilen Bölümlere İlişkin İse Şerh Hükmü Kurulmadığı/Bu Hususun Düzeltilmesi Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )
ŞERH HÜKMÜ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Çekişmeli Taşınmaz Hakkında Kadastro Kanunu'nun Ek-4. Md. Gereğince Yapılan Kadastro Tespitinin İptaline Karar Verilmiş Ancak Sadece Krokide ( C ) Bölümüne Yönelik Olarak Şerh Hükmü Kurulduğu - ( A ) Ve ( B ) Harfi İle Gösterilen Bölümlere İlişkin İse Şerh Hükmü Kurulmadığı/Bozma Nedeni Olduğu )
KADASTRO HAKİMİNİN GÖREVİ ( Doğru İnfazı Kabil İnfaz Sırasında Tereddüt Oluşturmayacak Şekilde ve Çekişmeli Taşınmazın Tamamı Hakkında Sicil Oluşturmaya Elverişli Bir Karar Vermek Zorunda Olduğu - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )"
Ek.4Y16.HD15.10.2015E. 2015/16590 K. 2015/11881"TAŞINMAZIN BEYANLAR HANESİNDEKİ KULLANIM ŞERHİNİN KALDIRILMASI ( Kullanım Kadastrosu/Belediyenin Taşınmazın Belediyenin Kullanımında Olduğuna İlişkin İddiası ve Kendi Adına Zilyetlik Şerhi Verilmesi İstemi İle Açılmış Bir Davası Bulunmadığına Göre Davalı Tarafın Zilyet Olmadığına İlişkin Talebi Yönünden Aktif Dava Ehliyeti Bulunmadığı )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Taşınmazın Beyanlar Hanesinde Davalı Belediyenin Zilyet Olduğuna İlişkin Şerhin İptali İstemi/Belediyenin Taşınmazın Belediyenin Kullanımında Olduğuna İlişkin İddiası ve Kendi Adına Zilyetlik Şerhi Verilmesi İstemi İle Açılmış Bir Davası Bulunmadığından Talep Yönünden Aktif Dava Ehliyeti Bulunmadığı - Davanın Bu Nedenle Reddi Gerekirken Esasa İlişkin Ret Kararı Verilmesinin Hatalı Olacağı )"
Ek.4Y16.HD5.10.2015E. 2015/15470 K. 2015/11143"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kadastro Mahkemesinde Çekişmeli Taşınmaz Hakkında Birden Fazla Dava Açılması Halinde Davaların Birleştirilerek Görülmesinin Zorunlu Olduğu )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz/Çekişmeli Taşınmazın Aynı Mahkemenin Celbedilen Başka Bir Dava Dosyasına Da Konu Olduğunun Anlaşıldığı - Yargılamanın En Az Masrafla Ve En Kısa Zamanda Sonuçlandırılması Ve Verilecek Hükümlerin Birbirini Etkileyeceği Gözetildiğinde Aynı Taşınmazla İlgili Olarak Açılan Davaların İrtibat Nedeniyle Birleştirileceği )
DAVALAR ARASINDA İRTİBAT BULUNMASI ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz/Çekişmeli Taşınmazın Aynı Mahkemenin Celbedilen Başka Bir Dava Dosyasına Da Konu Olduğunun Anlaşıldığı - Yargılamanın En Az Masrafla Ve En Kısa Zamanda Sonuçlandırılması Ve Verilecek Hükümlerin Birbirini Etkileyeceği Gözetildiğinde Aynı Taşınmazla İlgili Olarak Açılan Davaların İrtibat Nedeniyle Birleştirilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y16.HD29.9.2015E. 2015/13231 K. 2015/10887"TAŞINMAZIN BEYANLAR HANESİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Kullanım Kadastrosu Sonucunda Davacıya Ait Taşınmazın Miktarının Metrekaresinin Düzeltilmesi Talebi - Taşınmazın Beyanlar Hanesinde İsimleri Yer Alan Kişilerin Davaya Dahil Edilmesi İçin Davacıya İmkan Tanınarak Taraf Koşulu Sağlandığında İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN HÜKMEN BEYANLAR HANESİNE KULLANIM ŞERHİ KONULAN KİŞİLERİN DAVA DAHİL EDİLMEMESİ ( Davanın Yalnızca Bir Kısım Taşınmazların Kayıt Maliki Hazineye Karşı Açıldığı/Taşınmazın Beyanlar Hanesinde Lehine Kullanım Şerhi Bulunan Kullanıcılar Davaya Dahil Edilmeden Karar Verilemeyeceği - Taraf Teşkilinin Dava Şartı Olduğu ve Bu Şart Sağlanmadan İşin Esasına Girilemeyeceği )
TARAF TEŞKİLİ ( Dava Şartı Olduğu/Bu Şart Sağlanmadan İşin Esasına İlişkin İnceleme Yapılamayacağı - Lehlerine Kullanım Şerhi Verilenlerin Davaya Dahil Edilmesi İçin Davacıya İmkan Tanınarak Taraf Koşulu Sağlandığında İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulabileceği )"
Ek.4YHGK11.3.2015E. 2013/16-1571 K. 2015/1000"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Dava Dilekçesi İçeriği de Gözetilerek Temsilcide Hata Halinin Varlığının Kabulüyle Davacının Davasını Doğru Hasma Yani Hazine ve Lehlerine Zilyetlik Şerhi Bulunan Şahıslara Yöneltmesi İçin Olanak Sağlanması Gerektiği )
HUSUMET ( Davanın Davalı Olarak Salt Kadastro Müdürlüğüne Yöneltildiğinden Söz Edilemeyeceği - Ortada Belirgin Biçimde Temsilcide Yanılma Hali Bulunmakta Olup Bu Durumun Mahkemece Resen Gözetilmesi ve Davanın Usulünce Gerçek Hasma Yöneltilebilmesi İçin Davacı Yana Olanak Sağlanması Gerektiği/Kullanım Kadastrosuna İtiraz )
TEMSİLCİDE HATA ( Dava Hazineye ve Lehlerine Zilyetlik Şerhi Verilenlere Yöneltilmesi Gerekirken Kadastro Müdürlüğüne Yöneltildiği/Dava Dilekçesi ve Davacının Gerçek İradesi İrdelendiğinde Davacının Asıl Dava Etmek İstediğinin Kadastro Müdürlüğü Değil Hazine Olduğu - Belirgin Biçimde Temsilcide Yanılma Hali Bulunduğu )
KADASTRO TESPİT TUTANAĞINA İTİRAZ ( Kadastro Tutanağında Adı Yazılı Tespit Malikleriyle Varsa Tutanağın Beyanlar Hanesinde Lehine Şerh Yazılan Kişi veya Kişilere Karşı Açılacağı - Dava Dilekçesi İçeriği de Gözetilerek Temsilcide Hata Halinin Varlığının Kabulü Gerektiği )"
Ek.4Y20.HD11.3.2015E. 2015/2971 K. 2015/1450"2/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazların Hükmen Orman Olması Sebebiyle 2/B Uygulamasına Konu Edilemeyeceği Gerekçesiyle Keşif ve İnceleme Yapılmaksızın Dava Kabul Edilmiş İse de Mahkemenin Kabulünün Bu Konudaki Mevzuata ve Dosya Kapsamına Uygun Düşmediği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Memleket Haritasının Yapımına Esas Olan Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritasının Getirtilip Bilirkişi Eliyle İncelenmesi ve Davaya Konu Taşınmazlarla İlgili 2/B Alanlarında Yasa Gereği Kadastro Çalışmalarının Yapılıp Yapılmadığının Sorulması Gerektiği )
KEŞİF ( Mahkemece Çekişmeli Taşınmazların Hükmen Orman Olması Sebebiyle 2/B Uygulamasına Konu Edilemeyeceği Gerekçesiyle Keşif ve İnceleme Yapılmaksızın Davanın Kabul Edildiği - Mahkemenin Kabulünün Bu Konudaki Mevzuata ve Dosya Kapsamına Uygun Düşmediği )
ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBOLMASI ( Taşınmazların Doğal Olaylar ve Eylemler Sonucu Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Tam Olarak Yitirip Yitirmediği İncelenerek Bu Olgular Tartışılıp Orman Niteliği Kaybolmuş İse Çekişmeli Bölümler Üzerindeki Bitki Örtüsü Ağaçların Sayısı ve Yaşlarının Kesin Olarak Saptanması Gerektiği )
HÜKMEN ORMAN ( Çekişmeli Taşınmazların Hükmen Orman Yapıldığı Kadastro Dosyaları da Getirtilerek Yapılacak Keşifte Somut Olgulardan Faydalanılması Çekişmeli Taşınmazların Nitelik Yitirip Yitirmediği Bilimsel Metodlarla Kesin Olarak Saptanması Gerektiği - 2/B Uygulamasına İtiraz )"
Ek.4Y20.HD5.3.2015E. 2015/961 K. 2015/1268"DÜZELTME VE APLİKASYON İŞLEMİNE KARŞI İTİRAZ ( Yörede Yapılan İlk Orman Tahdidi ve 2/B Md. Uygulama Çalışmalarına Dair Tutanak ve Haritalar Getirtileceği - Yapılan Düzeltme ve Aplikasyon Çalışmasının Orman Tahdidine ve 2/B Md. Uygulama Çalışmalarına Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığının Bu Belgeler İncelenerek Tespit Edileceği )
MÜKERRER SİCİLE YOL AÇILAMAYACAĞI ( Düzeltme ve Aplikasyon İşlemine Karşı İtiraz - Davaya Konu Taşınmaz İfraz Edilip Taşınmazın Halen Geçerli Olan Mevcut Tapusu da İptal Edilmeden Taşınmazın Bir Bölümünün Orman Niteliğiyle Bir Bölümünün İse Tapudaki Şekliyle Tesciline Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Düzeltme ve Aplikasyon İşlemine Karşı İtiraz - Taşınmazın Niteliği ve Kullanıcı Şerhi Davaya Konu Olmadığı/Mahkemece Re'sen Taşınmaz İfraz Edilip Mevcut Tapusu da İptal Edilmeden Mükerrer Sicile Yol Açacak Şekilde Bir Bölümünün Orman Niteliğiyle Bir Bölümünün İse Tapudaki Şekliyle Tesciline Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
Ek.4Y16.HD27.1.2015E. 2014/13413 K. 2015/237"KULLANIM KADASTROSU ( Kullanım Şerhine Yönelik Olarak Açılan Davada Davacının Kullanıcı Olduğu Belirlenmiş Olduğuna Göre Davacı Tarafından Açılan Davanın Kabulüne Taşınmazın Beyanlar Hanesinde Kullanıcı Olarak Adı Geçen Davalının İsminin İptaliyle Davacının Kullanıcı Olarak Yazılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
KULLANIM ŞERHİNE YÖNELİK AÇILAN DAVA ( Davacının Kullanıcı Olduğu Toplanan Delillerle Belirlenmiş Olduğuna Göre Davacı Tarafından Açılan Davanın Kabulüne Taşınmazın Beyanlar Hanesinde Kullanıcı Olarak Adı Geçen Davalının İsminin İptaliyle Davacının Kullanıcı Olarak Yazılmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Beyanlar Hanesine Adının Kullanıcı Olarak Yazılması İstemi )
BEYANLAR HANESİNE ADININ KULLANICI OLARAK YAZILMASI İSTEMİ ( Kullanım Şerhine Yönelik Olarak Açılan Davada Davacının Kullanıcı Olduğu Belirlenmiş Olduğuna Göre Davacı Tarafından Açılan Davanın Kabulüne Taşınmazın Beyanlar Hanesinde Kullanıcı Olarak Adı Geçen Davalının İsminin İptaliyle Davacının Kullanıcı Olarak Yazılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y20.HD9.12.2014E. 2014/7427 K. 2014/10306"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Mahkemece Çekişmeli Taşınmazın ( A ) Ve ( B ) Bölümleri Dışında Kalan Bölümlerinin Eylemli Orman Olduğu Gerekçesiyle Hüküm Kurulduğu Halde Taşınmazın Tespit Tutanağında Da Eylemli Orman Şerhi Bulunduğu Dahi Gözetilmeden Orman Yönetimi Davaya Dahil Edilmeksizin Yargılamaya Devam Edilerek Yokluğunda Hüküm Kurulmuş Olmasının Hatalı Olduğu )
ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın ( A ) Ve ( B ) Bölümleri Dışında Kalan Bölümlerinin Eylemli Orman Olduğu Gerekçesiyle Hüküm Kurulduğu/Taşınmazın Tespit Tutanağında Da Eylemli Orman Şerhi Bulunduğu - Orman Yönetimi Davaya Dahil Edilmeksizin Yargılamaya Devam Edilerek Yokluğunda Hüküm Kurulamayacağı )
ORMAN YÖNETİMİNİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Çekişmeli Taşınmazın ( A ) Ve ( B ) Bölümleri Dışında Kalan Bölümlerinin Eylemli Orman Olduğu Gerekçesiyle Hüküm Kurulduğu/Taşınmazın Tespit Tutanağında Da Eylemli Orman Şerhi Bulunduğu - Orman Yönetimi Davaya Dahil Edilmeksizin Yargılamaya Devam Edilerek Yokluğunda Hüküm Kurulamayacağı )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Taşınmazın Niteliğinin Değiştirilip Orman Yapılması Konusunda Herhangi Bir Talep Olmadığı Halde Yazılı Taleple Bağlılık İlkesi Göz Önünde Bulundurulmadan Tespit Gibi Tesciline Karar Verilmesi Gerekirken Orman Niteliği İle Hazine Adına Tesciline Şeklinde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
Ek.4Y16.HD13.11.2014E. 2014/16503 K. 2014/13028"GÜNCELLEME ÇALIŞMALARINDAN SONRA KULLANIM ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Kadastro Tespitinin Kesinleşmesinden Sonra Fiilen Kullanma Başladığı İddiasına Dayalı - Kullanım Kadastrosu Yapılmadığı Sürece Adli Yargı Mercilerinden Dava Yoluyla Lehine Kullanım Şerhi Verilmesi Talepleri Dinlenemeyeceği/İstemin Kabulünün İsabetsizliği )
KADASTRO TESPİTİ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA FİİLİ KULLANMA ( Güncelleme Çalışmalarından Sonra Kullanım Şerhi Verilmesi İstemi - Kullanım Kadastrosu Yapılmadığı Sürece Adli Yargı Mercilerinden Dava Yoluyla Lehine Kullanım Şerhi Verilmesi Talepleri Dinlenemeyeceği )
KULLANIM ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Güncelleme Çalışmalarından Sonra Kadastro Tespitinin Kesinleşmesinden Sonraki Fiili Kullanmaya Başladığı İddiasına Dayalı - Davacının Talebi Ancak Kullanım Kadastrosu Yapılmak Suretiyle Karşılanabileceği/İstemin Reddi Gerektiği )"
Ek.4Y16.HD13.11.2014E. 2014/14261 K. 2014/13095"KULLANIM KADASTROSU SONUCU HAZİNE ADINA TESCİL TAPUNUN BEYANLAR HANESİNDE KULLANICI VE MUHDESAT SAHİBİNİN GÖSTERİLMESİ ( Sicildeki Kullanıcının ve Muhdesat Sahibi Şerhinin İptali Davasının Hazine ve Lehine Kullanım Şerhi Verilenler Aleyhine Açılması Gereği - İptal Davası Sadece Hazineye Karşı Açılmış Beyanlar Hanesinde Adı Yazılanlar Aleyhine Açılmadığından Davada Taraf Koşulunun Gerçekleştiğinden Söz Edilemeyeceği )
DAVA ŞARTI OLARAK TARAF KOŞULU ( Kullanım Kadastrosu Sonucu Hazine Adına Tescil ve Tapunun Beyanlar Hanesinde Kullanıcı ve Muhdesat Sahibi Gösterildiğinden Husumetin Sadece Hazineye Yöneltilmesinin Taraf Koşulunun Sağlanmadığı - Davanın Hazine ve Beyanlar Hanesinde Adı Bulunanlara Birlikte Yönlendirilmesi Gerekirken Sadece Hazineye Yöneltilmiş Olduğundan Taraf Koşulunun Gerçekleşmediği )"
Ek.4Y16.HD27.10.2014E. 2014/16305 K. 2014/11830"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Husumetin Taşınmazın Tespit Maliki Olan Hazineye ve Beyanlar Hanesinde İsmi Yazılı Kişilere Yöneltilmesinin Zorunlu Olduğu )
HUSUMET ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Davacıya Davasını Orman İdaresine De Yaygınlaştırma Olanağı Tanınmalı Lehine Şerh Verilen Durumunda Bulunan Orman İdaresi Davaya Dahil Edilerek Dava Dilekçesi Usulüne Uygun Tebliğ Edilmeli ve Taraf Teşkili Yöntemine Uygun Şekilde Sağlanması Gerektiği )
KADASTRO DAVALARI ( Lehine Tespit ya da Kadastro Komisyonlarınca Adlarına Tescile Karar Verilen Gerçek veya Tüzel Kişiye Karşı Açılacağı - Dava 3402 S. Kanunun Ek 4. Md.sine Göre Yapılan Kullanım Kadastrosuna İtiraz Niteliğinde Bulunduğundan Husumetin Taşınmazın Tespit Maliki Olan Hazineye ve Beyanlar Hanesinde İsmi Yazılı Kişilere Yöneltileceği )
EYLEMLİ ORMAN ( Kadastro Tutanağında Çekişmeli Taşınmazın "Eylemli Orman" Olduğu Şerhi Varsa Bu Durumda Orman İdaresi Lehine Şerh Verilen Taraf Olacağından Bu Şerhin İptaline Dair Davada Orman İdaresinin Hasım Gösterilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y16.HD23.9.2014E. 2014/13799 K. 2014/10480"KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Temsilcide Yanılgı Hali - Bu Nitelikteki Davalar Çekişmesiz Yargı İşi Olmakla Beraber Kayıt Maliki Olması Nedeniyle İlgili Sıfatı İle Hazinenin de Yer Alması Gerektiği )
TEMSİLCİDE YANILGI HALİ ( Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Bu Nitelikteki Davalar Çekişmesiz Yargı İşi Olmakla Beraber Kayıt Maliki Olması Nedeniyle İlgili Sıfatı İle Hazinenin de Yer Alması Gerektiği/Davacı Taraf Dilekçesinde Tapu Müdürlüğünü Taraf Göstermişse de Dilekçesindeki Anlatım ve İstem Dikkate Alındığında Bu Durumun Temsilcide Hata Niteliğinde Olduğu )
DAVANIN TESPİT MALİKİ HAZİNE'YE YÖNLENDİRİLMESİ ( Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Davacı Taraf Dilekçesinde Tapu Müdürlüğünü Taraf Göstermişse de Dilekçesindeki Anlatım ve İstem Dikkate Alındığında Bu Durumun Temsilcide Hata Niteliğinde Olduğu/Davanın Tespit Maliki Hazine'ye Yönlendirilmesi İçin Davacı Yana Olanak Verilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Davanın Tespit Maliki Hazine'ye Yönlendirilmesi İçin Davacı Yana Olanak Verilmeli Davaya Karşı Diyecekleri Sorulmalı Bundan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği/Mahkemece Bu Husus Göz Ardı Edilerek Taraf Teşkili Sağlanmaksızın Davanın Esasına İlişkin Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
ÇELİŞKİLİ HÜKÜM OLUŞTURULMASI ( Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Hem Tapu Müdürlüğü Hakkındaki Davanın Husumet Nedeniyle Hem de Davacının Davasının Kabulüne Karar Verilerek Kendi İçinde Çelişkili Hüküm Oluşturulmasının İsabetsiz Olduğu )"
Ek.4Y20.HD23.6.2014E. 2014/4441 K. 2014/6762"ORMAN TAHDİDİ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Orman Noktalarının Yanlış Tesbit Edildiği İddiasında Bulunduğu - Dava Orman Tahdidinin Kesinleşmesinden Sonra Açılmış Olduğundan Orman Kadastrosuna İtiraz Niteliğinde Olmadığı - Çekişmeli Parsel Hakkında Terkin Sınır ve Yüzölçümüne Dair Herhangi Bir Düzeltme İşlemi Yapılmadığı ve Hakkında Kadastro Tutanağı Tutulmadığı - İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLMADIĞI ( Orman Tahdidi İptali İstemi Konulu Davanın Orman Tahdidinin Kesinleşmesinden Sonra Açılmış Olması Sebebiyle - Çekişmeli Parsel Hakkında Terkin Sınır Ve Yüzölçümüne Dair Herhangi Bir Düzeltme İşlemi Yapılmadığı ve Kadastro Tutanağı Tutulmadığı - Işin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y16.HD31.3.2014E. 2013/13696 K. 2014/3567"TAŞINMAZIN GÖL YATAĞINDA OLMASI ( Taşınmazın Göl Yatağı Olması Nedeniyle Davalı Lehine Kullanım Şerhi Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu İddiası - Hazinenin Davası Mülkiyete İlişkin Olduğundan Genel Mahkemelerde Görüleceği )
GÖREV ( Taşınmazın Göl Yatağı Olması Nedeniyle Davalı Lehine Kullanım Şerhi Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu İddiası - Hazinenin Davası Mülkiyete İlişkin Olduğundan Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği )
KULLANIM ŞERHİ ( Taşınmazın Göl Yatağı Olması Nedeniyle Davalı Lehine Kullanım Şerhi Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu İddiası/Kadastro Tutanağının Tapu Müdürlüğüne Gönderileceği - Kadastro Mahkemesinde Açılmış Dava Bulunduğu ve Durdurulduğu/Şerhin Yazılmasına Şeklinde Durma Kararı Verileceği )"
Ek.4Y16.HD31.3.2014E. 2013/12376 K. 2014/3524"ZİLYETLİK ŞERHİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmazın Göl Yatağı Olduğuna Dair İddianın Mülkiyete İlişkin Olduğu - Davalı Lehine Kullanım Şerhi Verilmesi Hakkındaki Davanın İse Durdurulmasına ve Taşınmazın Tespit Gibi Hazine Adına Tapuya Tescili İçin Kadastro Tutanağının Tapu Müdürlüğüne Gönderilmesi Gerektiği )
GÖL YATAĞI İDDİASI ( Mülkiyete İlişkin Olup Taşınmaz 2/B Çalışmaları Sırasında Orman Sınırları Dışına Çıkarılmış Olduğundan Aynına İlişkin Bu Talebi Yönüyle Genel Mahkemelerce Mülkiyete İlişkin Dava Olarak İncelemek Üzere Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - Zilyetlik Şerhinin İptali İstemi )
MÜLKİYETE İLİŞKİN TALEPLER ( Zilyetlik Şerhinin İptali İstemi - Davacı Hazinenin Taşınmazın Göl Yatağı Olduğuna Dair İddiası Mülkiyete İlişkin Olup Bu Talebi Yönüyle Genel Mahkemelerce Mülkiyete İlişkin Dava Olarak İncelemek Üzere Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
KULLANIM ŞERHİ ( Göl Yatağı İddiasının Mülkiyete İlişkin Olduğu - Kullanım Şerhi Verilmesi Hakkındaki Davanın Durdurulmasına Çekişmeli Taşınmazın Tespit Gibi Hazine Adına Tapuya Tescili İçin Kadastro Tutanağının Tapu Müdürlüğüne Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
DURMA KARARI ( Tapu Kaydına Taşınmazın Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Yer Alan Kullanıcı Şerhine Yönelik Olarak Hazine Tarafından Kadastro Mahkemesinde Açılmış Bir Dava Bulunduğu ve Bu Davanın Yasa Uyarınca Durdurulduğu Şerhinin Yazılmasına Şeklinde Durma Kararı Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Davacı Hazinenin Taşınmazın Göl Yatağı Olduğuna Dair İddiası Mülkiyete İlişkin Olup Taşınmazın Aynına İlişkin Bu Talebi Yönüyle Genel Mahkemelerce Mülkiyete İlişkin Dava Olarak İncelemek Üzere Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - Zilyetlik Şerhinin İptali İstemi )"
Ek.4Y16.HD20.3.2014E. 2014/1439 K. 2014/2902"ZİLYETLİK ŞERHİ DAVASI ( Milli Emlak Müdürlüğü İle Davacı Arasında Kira Sözleşmesinin Kadastro Tespitinden Sonra Yürürlüğe Girdiği/Tespit Ya da Güncelleme Tarihinden Sonraki Nedene Dayanan Başvuruların İdareye Yapılacağı - Davacının Asli Zilyetliğinin de Bulunmadığı/Davanın Reddedileceği )
KULLANIM KADASTROSU ( Zilyetlik Şerhi Davası/Milli Emlak Müdürlüğü İle Davacı Arasında Kira Sözleşmesinin Kadastro Tespitinden Sonra Yürürlüğe Girdiği/Tespit Ya da Güncelleme Tarihinden Sonraki Nedene Dayanan Başvuruların İdareye Yapılacağı - Davacının Asli Zilyetliği de Bulunmadığı/Davanın Reddedileceği )
ASLİ ZİLYETLİK ( Zilyetlik Şerhi Davası/Milli Emlak Müdürlüğü İle Davacı Arasında Kira Sözleşmesinin Kadastro Tespitinden Sonra Yürürlüğe Girdiği/Tespit Ya da Güncelleme Tarihinden Sonraki Nedene Dayanan Başvuruların İdareye Yapılacağı - Davacının Asli Zilyetliği de Bulunmadığı/Davanın Reddedileceği )"
Ek.4Y16.HD19.3.2014E. 2014/157 K. 2014/2867"ZİLYETLİK ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Dava Kesinleşen Güncelleme Çalışması Sonucu Oluşan Tapu Kaydının Beyanlar Hanesinde Yazılı Şerhin İptali ve Davacının Fiili Kullanıcı Olduğu Şerhinin Yazılması İstemi - Çekişmesiz Yargı İşi Olmadığı/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevine Girmediği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kesinleşen Kullanım Kadastrosuna ve Kullanıcı Şerhine İlişkin Dava - Çekişmesiz Yargı İşi Olmadığı/Davanın 6100 S. Yasa'nın Yürürlük Gününden Sonra Açılmış Olması Nedeniyle Davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılacağı )
KULLANIM KADASTROSUNA VE KULLANICI ŞERHİNE İLİŞKİN DAVA ( Güncelleme Çalışması Sonucu Oluşan Tapu Kaydının Beyanlar Hanesinde Yazılı Şerhin İptali ve Davacının Fiili Kullanıcı Olduğu Şerhinin Yazılması İstemi - Çekişmesiz Yargı İşi Olmadığı/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevine Girmediği )
KULLANICI ŞERHİNE İLİŞKİN DAVA ( Dava Kesinleşen Güncelleme Çalışması Sonucu Oluşan Tapu Kaydının Beyanlar Hanesinde Yazılı Şerhin İptali ve Davacının Fiili Kullanıcı Olduğu Şerhinin Yazılması İstemi - Çekişmesiz Yargı İşi Olmadığından Davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılacağı )"
Ek.4Y16.HD4.3.2014E. 2014/346 K. 2014/2082"MİRAS PAYI ORANINDA HAKKIN BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMESİ İSTEMİ ( Çekişmeli Taşınmazların Ölüm Tarihi İtibariyle Murisin Terekesine Dahil Olup Olmadığı Gibi Hususlar Yerel Bilirkişiler ve Taraf Tanıklarından Tek Tek ve Olaylara Dayalı Olarak Sorulup Saptanmaya Çalışılması Gerektiği )
KULLANIM KADASTROSU ( Yapılacak Keşifte Çekişmeli Taşınmazların İlk Olarak Kim veya Kimler Tarafından Kullanılmaya Başlandığı Kullanımın Kimden Kime ve Ne Şekilde Geçtiği Gibi Hususların Saptanması Gerektiği - Miras Payı Oranında Hakkın Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi İstemi )
TANIK BEYANLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Keşifte Dinlenen İki Yerel Bilirkişi ve Bir Davalı Tanığı İle Keşifte Dinlenen Bir Davalı Tanığı İle Oturumda Dinlenen Üç Davalı Tanığının Çekişmeli Taşınmazlara İlişkin Beyanları Arasında Doğan Çelişki Giderilmeden Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
KEŞİF ( Çekişmeli Taşınmazların Kullanımın Kimden Kime ve Ne Şekilde Geçtiği Çekişmeli Taşınmazların Ne Zaman Yapılan 2/B Maddesi Uygulaması İle Orman Sınırları Dışına Çıkarıldıkları Çekişmeli Taşınmazların Ölüm Tarihi İtibariyle Murisin Terekesine Dahil Olup Olmadığı Gibi Hususların Saptanması Gerektiği )"
Ek.4Y16.HD24.2.2014E. 2014/1657 K. 2014/1471"HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİL İSTEMİ (Çekişmeli Taşınmaz Bölümlerinin Ek-4. Md. Uyarınca Yapılan Düzeltme Sınırının Dışında Ancak Kullanım Kadastrosuna Tabi Olan 2/B Sahasının İçinde Olduğunun Anlaşılması Halinde Davanın Kabulü Gereği)
TAPU KAYDININ BEYANLAR HANESİNE ŞERH EDİLMESİ İSTEMİ (Taşınmazların 6831 S. Yasa'nın 2/B Md. Uyarınca Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerden Olduğu ve Davacı Tarafın Kullanımında Bulunduğu Hususlarının Şerh Edilmesi Gerektiği)
2/B UYGULAMASI (Hazine Adına Tapuya Tescil İstemi - Ek-4. Md. Uyarınca Oluşturulan Sınır Hattının Doğru Olduğu ve Çekişmeli Taşınmaz Bölümlerinin 2/B Sahası Dışında Kaldığının Anlaşılması Halinde Davanın Reddi Gerektiği)
ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR (Hazine Adına Tapuya Tescil İstemi - Çekişmeli Taşınmaz Bölümlerinin Ek-4. Md. Uyarınca Yapılan Düzeltme Sınırının Dışında Ancak Kullanım Kadastrosuna Tabi Olan 2/B Sahasının İçinde Olduğunun Anlaşılması Halinde Davanın Kabulü Gereği)
ŞERH İSTEMİ (Tapu Kaydının Beyanlar Hanesine Şerh Edilmesi İstemi - Taşınmazların 6831 S. Yasa'nın 2/B Md. Uyarınca Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerden Olduğu ve Davacı Tarafın Kullanımında Bulunduğu Hususlarının Şerh Edilmesi Gerektiği)"
Ek.4Y16.HD13.2.2014E. 2013/9048 K. 2014/1189"KULLANIM KADASTROSUNA KARŞI AÇILAN ZİLYETLİK ŞERHİ DAVASI ( Zilyetliğin Kadastro Tespit Gününden Öncesine Dayanmak Zorunda Olduğu/Kadastro Tespit Gününden Sonraki El Değiştirmeler Yönünden İdareye Başvurularak Güncelleme Yapılması Talep Edileceği - Davanın Reddi Gerektiği )
ZİLYETLİĞİN KADASTRO TARİHİNDEN SONRA BAŞLAMASI ( Kullanım Kadastrosuna Karşı Açılacak Zilyetlik Şerhi Davası Açılamayacağı - İdareye Başvurularak Güncelleme Yapılması Talep Edileceği )
İDAREYE BAŞVURU YOLUYLA TALEP ( Zilyetliğin Kadastro Tespit Gününden Öncesine Dayanmak Zorunda Olduğu/Kadastro Tespit Gününden Sonraki El Değiştirmeler Yönünden İdareye Başvurulacağı - Dava Açılamayacağı )"
Ek.4Y20.HD21.10.2013E. 2013/7957 K. 2013/9181"KADASTRO TUTANAĞI DÜZENLENMEYEN TAŞINMAZ HAKKINDA KULLANIM ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Davanın Teknik Hataların Düzeltilmesi Çalışmasına İtiraz Niteliğinde Olduğu Yönündeki Gerekçe ve Bu Gerekçeye Dayanılarak Görevsizlik Kararı Verilerek Dosyanın Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesinin Hatalı Olduğu )
ORMAN SINIR NOKTALARI ( Fenni Hata Tesbit Tutanağında Davaya Konu Taşınmazı İlgilendiren Orman Sınır Noktalarında Herhangi Bir Düzeltme Çalışması Yapılmadığı - Davanın Teknik Hataların Düzeltilmesi Çalışmasına İtiraz Niteliğinde Olduğu Yönündeki Gerekçenin İsabetsiz Olduğu )
TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yörede Yapılan Teknik Hataların Düzeltilmesi Çalışmasında Davaya Konu Taşınmazı İlgilendiren Orman Sınır Noktaları Yönünden Herhangi Bir Düzeltme Çalışması Yapılmadığı - Davanın Teknik Hataların Düzeltilmesi Çalışmasına İtiraz Niteliğinde Olmadığı )
APLİKASYON İŞLEMİ ( Orman Kadastrosu Olmadığı - Aplikasyon İle Kesinleşmiş Orman Sınırları Daraltılamayacağı Gibi Tam Tersine Kesinleşen Orman Sınırları Dışındaki Yerlerin de Orman Sınırları İçerisine Alınamayacağı/Kadastro Tutanağı Düzenlenmeyen Taşınmaz Hakkında Kullanım Şerhi Verilmesi İstemi )
KULLANIM KADASTROSU ( Sırasında Hakkında Tutanak Düzenlenmeyen Taşınmazla İlgili Davaların Genel Mahkemelerde Görüleceği ve Davacı Vekilinin Genel Mahkemelerde Açacağı Dava İle Hatalı Aplikasyon Tartışılarak Yanlışlığın Her Zaman Düzeltilebileceği Hususlarının Gözetilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Kulanım Kadastrosu Sırasında Hakkında Tutanak Düzenlenmeyen Taşınmazla İlgili Davaların Genel Mahkemelerde Görüleceği - Davanın Teknik Hataların Düzeltilmesi Çalışmasına İtiraz Niteliğinde Olduğu Yönündeki Gerekçeye Dayanılarak Görevsizlik Kararı Verilerek Dosyanın Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesinin Hatalı Olduğu )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Aplikasyon ve Düzeltme Çalışmaları - Davanın 6100 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce Açılmış Olması ve Dava Dilekçesinde Dava Değerinin Gösterilmemesi Nazara Alınarak Taşınmazın Keşfen Tesbit Edilecek Değerine Göre Görevli ve Yetkili Hukuk Mahkemesi Belirlendikten Sonra Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y20.HD26.9.2013E. 2013/7287 K. 2013/8463"ORMAN VASFIYLA HAZİNE ADINA TESCİL İSTEMİ ( Davaya Konu Taşınmazlar İçinde Tesbit Edilen Parseller Davalı Haline Getirilmeli ve Bu Parsellere Ait Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Kullanıcı Olarak Belirlenen Kişiler Davaya Dahil Edilerek Husumet Yaygınlaştırılması Gerektiği )
HUSUMET ( Davaya Konu Taşınmazlar İçinde Tesbit Edilen Parseller Davalı Haline Getirilmeli ve Bu Parsellere Ait Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Kullanıcı Olarak Belirlenen Kişiler Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği - Orman Vasfıyla Hazine Adına Tescil İstemi )
KADASTRO TUTANAĞININ EDİNME SEBEBİ ( Taşınmazın İlgili Bloğunda Yer Aldığı Yazdığından Keşif Sonucu Düzenlenecek Raporlarda Bu Husus da Açıklığı Kavuşturulması Gerektiği )
TESPİTİN İPTALİ İSTEMİ ( Orman Vasfıyla Hazine Adına Tescil İstemi - Davaya Konu Taşınmazlar İçinde Tesbit Edilen Parseller Davalı Haline Getirilmeli ve Bu Parsellere Ait Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Kullanıcı Olarak Belirlenen Kişiler Davaya Dahil Edilerek Husumet Yaygınlaştırılması Gerektiği )"
Ek.4Y16.HD17.9.2013E. 2013/9343 K. 2013/8278"ZİLYETLİK ŞERHİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Çekişmeli Taşınmazın Alındığı Güncelleme Listesinin Askı İlanına Alınıp Alınmadığı Netleştirilmeden ve Kamu Düzenine Dair Olup Re'sen Gözetilmesi Gereken Mahkemenin Görevi Hususu da Tartışılıp Değerlendirilmeden Karar Verilemeyeceği )
ASKI İLAN SÜRESİ ( Çekişmeli Taşınmaz Hakkında Güncelleme Tutanağı Düzenlenmişse Askı İlan Süresi İçinde Kadastro Mahkemesinde Askı İlan Süresi Geçtikten Sonra İse Genel Mahkemede Dava Açılabileceği - Zilyetlik Şerhinin İptali İstemi )
GÖREV ( Zilyetlik Şerhinin İptali İstemi - Çekişmeli Taşınmaz Hakkında Güncelleme Tutanağı Düzenlenmişse Askı İlan Süresi İçinde Kadastro Mahkemesinde Askı İlan Süresi Geçtikten Sonra İse Genel Mahkemede Dava Açılabileceği )
GÜNCELLEME TUTANAĞI ( Düzenlenmişse Askı İlan Süresi İçinde Kadastro Mahkemesinde Askı İlan Süresi Geçtikten Sonra İse Genel Mahkemede Dava Açılabileceği - Zilyetlik Şerhinin İptali İstemi )"
Ek.4Y20.HD27.6.2013E. 2013/3299 K. 2013/7303"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yerel Mahkemenin Yargılamayı Sonuçlandırdığı Son Oturumda Oluşturulan Kısa Kararda "Davacının Davasının Kabulü İle" Dendiği Halde Gerekçeli Kararda "Davacının Davasının Kısmen Kabulü İle..." Dendiği - Oysa Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Olması Mutlak Bozma Nedeni Oluşturduğu )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞMESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Yerel Mahkemenin Yargılamayı Sonuçlandırdığı Son Oturumda Oluşturulan Kısa Kararda "Davacının Davasının Kabulü İle" Dendiği Halde Gerekçeli Kararda "Davacının Davasının Kısmen Kabulü İle..." Dendiği )
ÇELİŞKİLİ KARARIN MUTLAK BOZMA NEDENİ OLMASI ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Olması - Kadastro Tespitine İtiraz )"
Ek.4Y20.HD25.6.2013E. 2013/4599 K. 2013/7200"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacının Fiili Kullanım ve Varsa Muhdesata Yönelik İddiaları ve Taşınmazın Kullanım Hakkının Kök Muristen İntikal Ettiği Belirlendiği Takdirde Parsel Üzerinde Fiili Kullanımı Bulunan Mirasçının Taşınmazı Kendi Adına mı Yoksa Tüm Mirasçılar Adına mı Kullandığı Araştırılıp Belirlenerek Oluşacak Sonuca Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
KEŞİF ( Kadastro Tespitine İtiraz/Mahkemece Keşif Kararı Verilebilmesi İçin Tüm Delillerin Toplanması ve Keşifle Davanın Sonuçlanabilecek Hale Gelmesi Gerektiği - Öncelikle Taraflara Delillerini Bildirmek Üzere Önel Verilmesi Bildirdikleri ve Bildirecekleri Delillerin Toplanması ve Ondan Sonra Keşif Kararı Verilmesi Gerektiği )
TANIKLARIN BİLDİRİLMESİ ( Keşif Kararı Verilebilmesi İçin Tüm Delillerin Toplanması ve Keşifle Davanın Sonuçlanabilecek Hale Gelmesi Gerektiği/Davacı Dava Dilekçesinde Tanık Deliline Dayanmış Mahkemece Tanıklarını Bildirmek Üzere Davacıya Önel Verilmemesinin Doğru Görülmediği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
Ek.4Y20.HD17.6.2013E. 2013/4138 K. 2013/6827"ORMAN ŞERHİNİN İPTALİ DAVASI ( Kullanım Kadastrosu Sırasında Hak Sahibi Olarak Belirlenen Kişinin Gerçek Hak Sahibi Olmadığı ve Taşınmazın Kendi Kullanımında Olduğu İtirazını Öne Süren Kişinin Dava Açmakta Hukuki Yararı Olduğu )
HUKUKİ YARAR ( Orman Şerhinin İptali Davası - Kullanım Kadastrosu Sırasında Hak Sahibi Olarak Belirlenen Kişinin Gerçek Hak Sahibi Olmadığı ve Taşınmazın Kendi Kullanımında Olduğu İtirazını Öne Süren Kişinin Dava Açmakta Hukuki Yararı Olduğu )
KULLANIM KADASTROSU ( Sırasında Hak Sahibi Olarak Belirlenen Kişinin Gerçek Hak Sahibi Olmadığı ve Taşınmazın Kendi Kullanımında Olduğu İtirazını Öne Süren Kişinin Dava Açmakta Hukuki Yararının Olduğu - Orman Şerhinin İptali Davası )"
Ek.4Y16.HD15.5.2013E. 2013/4702 K. 2013/5544"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI (Çekişmeli Taşınmazın Kamu Hizmetine Tahsis Edildiğine Dair Bir Belge Sunulmadığından Davanın Kabulü Gerektiği - Fiili Kullanım Durumunun Esas Alınacağı/Kim veya Kimlerin Ne Zamandan Beri Kullanımında Olduğunun Beyanlar Hanesinde Gösterileceği)
FİİLİ KULLANIM (Haklı Bir Nedene Dayanmasına Gerek Olmadığı - Kullanım Kadastrosuna İtiraz Davası/Çekişmeli Taşınmazın Kamu Hizmetine Tahsis Edildiğine Dair Bir Belge Sunulmadığından Davanın Kabulü Gerektiği)
FİİLİ KULLANIM İÇİN HAKLI NEDENE GEREK OLMAMASI (Çekişmeli Taşınmazın Kamu Hizmetine Tahsis Edildiğine Dair Bir Belge Sunulmadığından Davanın Kabulü Gerektiği - Kullanım Kadastrosuna İtiraz Davası)
KAMU HİZMETİNE TAHSİS (Kullanım Kadastrosuna İtiraz Davası - Taşınmazın Bir Bölümünün Ev ve Bahçe Olarak Davacının Kullanımında Olduğu/Çekişmeli Taşınmazın Kamu Hizmetine Tahsis Edildiğine Dair Bir Belge Sunulmadığından Davanın Kabulü Gerektiği)"
Ek.4Y8.HD11.4.2013E. 2012/12305 K. 2013/5591"TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİĞİN TESPİTİ DAVASI ( Evlilik Birliği Devam Eden Eşler Arasındaki Davada Boşanma Önkoşulunun Gerçekleşmediği - Ancak İsteğin Mal Rejimiyle İlgisi Olmayıp, Taşınmaz Üzerindeki Mülkiyetin Tespitiyle İlgili Olduğu )
YEREL MAHKEMECE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Boşanma Önkolu Gerçekleşmediğinden Mal Rejiminin Tasfiyesi Olarak Nitelendirilen Davanın Reddi Hususunda Yerel Mahkemenin Hatalı Karar Verdiği - Davanın Mal Rejimiyle İlgili Olmadığı )
EŞLER ARASINDAKİ EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAM ETTİĞİ ( Zilyetliğin Tespiti Davasının Mal Rejiminin Tasfiyesi Olarak Nitelendirilemeyeceği - Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği/Taşınmazların Mülkiyet Durumlarının Tespit Edilmesi Gereği )
DAVACI İSTEĞİNİN MAL REJİMİNİN TASFİYESİ İLE İLGİSİ OLMADIĞI ( Davadaki İsteğin Nitelendirilmesinde Hataya Düşüldüğü )
TAŞINMAZIN HAZİNE ADINA ORMAN SINILARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERDEN OLDUĞU ( Fiili Kullanıcı veya Kullanıcılarının Mahkemece Tespit Edileceği - Nizalı Taşınmazın Kullanım Kadastrosu Bakımından Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y16.HD4.3.2013E. 2013/531 K. 2013/1645"ZİLYETLİĞİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ ( Beyanlar Hanesine/Malikin Hazineye Karşı Davacı Tarafın Taşınmazda Fiili Kullanımının Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği - Yöntemince Keşif Yapılmadan Davalının Hazineyi Bağlayıcı Nitelikte Kabul Beyanına Değer Verilerek Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KULLANIM KADASTROSU ( Malikin Hazineye Karşı Davacı Tarafın Taşınmazda Fiili Kullanımının Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği - Yöntemince Keşif Yapılmadan Davalının Hazineyi Bağlayıcı Nitelikte Kabul Beyanına Değer Verilerek Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
FİİLİ KULLANIM ( Zilyetliğin Tapu Siciline Şerhi İçin Malikin Hazineye Karşı Davacı Tarafın Taşınmazda Fiili Kullanımının Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği - Yöntemince Keşif Yapılmadan Davalının Hazineyi Bağlayıcı Nitelikte Kabul Beyanına Değer Verilerek Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DAVANIN KABULÜ ( Zilyetliğin Tapu Siciline Şerhi - Yöntemince Keşif Yapılmadan Davalının Hazineyi Bağlayıcı Nitelikte Kabul Beyanına Değer Verilerek Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KEŞİF ( Yöntemince Keşif Yapılmadan Davalının Hazineyi Bağlayıcı Nitelikte Kabul Beyanına Değer Verilerek Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Zilyetliğin Tapu Siciline Şerhi )"
Ek.4Y16.HD4.3.2013E. 2013/1476 K. 2013/1617"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kullanım Kadastrosuna - Davanın Tesbit Maliki Olan Hazineye de Yöneltilmesi Gerekirken Adlarına Şerh Yazılan Kişiler Hasım Gösterilmesinin Doğru Olmadığı )
KULLANIM KADASTROSU ( Davalı Sıfatının Kadastro Tutanağının Mülkiyet Hanesinde Adı Yazılı Tesbit Malikleri İle Varsa Tutanağın Beyanlar Hanesinde Yararına Şerh Yazılan Kişi ya da Kişilere Ait Olduğu - Davanın Tesbit Maliki Olan Hazineye de Yöneltilmesi Gerektiği/Kadastro Tespitine İtiraz )
HUSUMET ( Kadastro Tespitine İtiraz/Davalı Sıfatının Kadastro Tutanağının Mülkiyet Hanesinde Adı Yazılı Tesbit Malikleri İle Varsa Tutanağın Beyanlar Hanesinde Yararına Şerh Yazılan Kişi ya da Kişilere Ait Olduğu - Davanın Tesbit Maliki Olan Hazineye de Yöneltilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y16.HD4.3.2013E. 2013/1288 K. 2013/1593"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davacının Dava Dilekçesi İle Tespit Maliki Olan Hazine Yerine Kadastro Müdürlüğünü Hasım Göstermesi Şeklindeki Yanılgısının Temsilcide Hata Niteliğinde Olduğu - Taraf Teşkili Sağlanmış Olup İşin Esası Hakkında Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
TEMSİLCİDE HATA ( Davacının Dava Dilekçesi İle Tespit Maliki Olan Hazine Yerine Kadastro Müdürlüğünü Hasım Göstermesi Şeklindeki Yanılgısının Temsilcide Hata Niteliğinde Olduğu - Taraf Teşkili Sağlanmış Olup İşin Esası Hakkında Bir Hüküm Kurulması Gerektiği/Kullanım Kadastrosuna İtiraz )
TARAF TEŞKİLİ ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz/Davacının Dava Dilekçesi İle Tespit Maliki Olan Hazine Yerine Kadastro Müdürlüğünü Hasım Göstermesi Şeklindeki Yanılgısının Temsilcide Hata Niteliğinde Olduğu - Taraf Teşkili Sağlanmış Olup İşin Esası Hakkında Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )"
Ek.4Y20.HD12.11.2012E. 2012/10894 K. 2012/12507"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Kesinleşmeyen Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulaması Bulunduğu - Orman Yönetiminin İtirazı İle 2/B Uygulamasının İptal Edildiği/Orman Niteliğinde Taşınmaz Kapsamındaki Bölgedeki Kadastro Tutanaklarının İptaline Karar Verileceği )
2/B UYGULAMASININ KESİNLEŞMESİ ( 2/B Uygulaması Kesinleşmedikçe Kadastro Çalışması Yapılamayacağı - 2/B Uygulamasının İptal Edildiği/Orman Niteliğinde Taşınmaz Kapsamındaki Bölgedeki Kadastro Tutanaklarının İptaline Karar Verileceği )
KADASTRO TUTANAKLARININ İPTALİ ( 2/B Uygulaması Kesinleşmedikçe Kadastro Çalışması Yapılamayacağı - 2/B Uygulamasının İptal Edildiği/Orman Niteliğinde Taşınmaz Kapsamındaki Bölgedeki Kadastro Tutanaklarının İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y16.HD10.9.2012E. 2012/5130 K. 2012/6400"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA (Kullanım Kadastrosunun Yapıldığı Tarihte Taşınmazı Davacıların mı Davalıların mı Fiilen Kullandıklarının Kullanımın Hangi Tarihten Beri Sürdürüldüğünün Kanıtlanmasının Zorunlu Olduğu )
ZİLYETLİK ŞERHİNE YÖNELİK DAVA (Reddedildiği ve Lehine Zilyetlik Şerhi Verilen Davalı Tarafından da Mera Tahsisi İle İlgili Şerhe Yönelik Dava Açılmadığı Halde Mera Şerhinin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
FİİLİ KULLANIM (Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Kullanım Kadastrosunun Yapıldığı Tarihte Taşınmazı Davacıların mı Davalıların mı Fiilen Kullandıklarının Kullanımın Hangi Tarihten Beri Sürdürüldüğünün Kanıtlanmasının Zorunlu Olduğu )
MERA ŞERHİNİN İPTALİ (Zilyetlik Şerhine Yönelik Dava Reddedildiği ve Lehine Zilyetlik Şerhi Verilen Davalı Tarafından da Mera Tahsisi İle İlgili Şerhe Yönelik Dava Açılmadığı Halde Mera Şerhinin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Ek.4Y16.HD10.9.2012E. 2012/3616 K. 2012/6266"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kadastro Davalarının Lehine Tespit veya Kadastro Komisyonlarınca Adlarına Tesciline Karar Verilen Kişilere Karşı Açılacağı - Kullanım Kadastrosuna İtiraz Davasının Taşınmazın Tespit Malikine Karşı Açılması Gereği )
KADASTRO DAVALARI ( Lehine Tespit veya Kadastro Komisyonlarınca Adlarına Tesciline Karar Verilen Kişilere Karşı Açılacağı - Kullanım Kadastrosuna İtiraz Davasının Taşınmazın Adına Tespit Yapılan Hazineye Karşı Açılması Gereği )"
Ek.4Y16.HD5.7.2012E. 2012/3144 K. 2012/6023"ZİLYETLİK ŞERHİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Niteliği İtibarı İle Ancak 3402 S. Yasa'nın 11. Maddesindeki İlan Süresi İçerisinde Açılabileceği )
ASKI İLAN SÜRESİ ( Zilyetlik Şerhinin İptali İstemi - Davanın Niteliği İtibarı İle Ancak 3402 S. Yasa'nın 11. Md.sindeki İlan Süresi İçerisinde Açılabileceği )
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Zilyetlik Şerhinin İptali İstemi - Kadastro Kanunu'na Eklenen Ek 4. Md. İçeriğinde Yapılan Tespitler Hakkında 3402 S.Y'nın 12/3. Md.nin Uygulanamayacağına İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı )"
Ek.4Y16.HD2.7.2012E. 2012/2684 K. 2012/5857"KULLANIM KADASTROSU ( Zilyetlik Şerhi - Davanın İspatı Yönünden Taşınmaz Başında Keşif Yapılmasının Zorunlu Olduğu/Duruşmaya Gelmeyen Davacıya Keşif Gideriyle İlgili Ara Kararın Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
ZİLYETLİK ŞERHİ ( Kullanım Kadastrosu Nedeniyle - Davacının Duruşmalarda Hazır Bulunmak Suretiyle Davayı Takip Etme Zorunluluğunun Bulunmadığı )
KEŞİF GİDERİ ( Ayrıntılı Şekilde Belirlenerek Davacı Tarafça Yatırılması Konusunda Ara Karar Alınması Gerektiği/Yerine Getirilmediği Takdirde Davanın Reddi Gerekeceği - Kullanım Kadastrosu Nedeniyle Zilyetlik Şerhi )
ARA KARAR ( Kullanım Kadastrosu Nedeniyle Zilyetlik Şerhi - Duruşmaya Gelmeyen Davacıya Keşif Gideriyle İlgili Kararın Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Yerine Getirilmediği Takdirde Davanın Reddi Gerekeceği )"
Ek.4Y20.HD18.6.2012E. 2012/8253 K. 2012/9211"2/B UYGULAMASI İLE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Kadastro Çalışmasının Yapılmadığının Anlaşılması Üzerine Zilyetliğinin Tesbitine Karar Verilmesi İstemi - Genel Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği )
ZİLYETLİĞİN TESPİTİ ( 2/B Uygulaması İle Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazın Kullanım Durumunun Tesbiti İstemi/Zilyetliğin Tespitine Karar Verilmesi İstemi İle Davanın Islah Edildiği - Görevsizlik Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verileceği )
ISLAHLA TALEBİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( 2/B Uygulaması İle Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmaz/Kadastro Çalışmasının Yapılmadığının Anlaşılması Üzerine Zilyetliğinin Tesbitine Karar Verilmesi İstemi - Genel Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği )"
Ek.4Y20.HD18.6.2012E. 2012/7305 K. 2012/9181"KULLANIM KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( 2/B Uygulamasıyla Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı - 3402 Sayılı Yasanın Ek 4. Maddesi Gereğince Yol Boşluğu Bırakılıp Tespite Konu Edilmeyerek Tutanak Düzenlenmediği/İdareyi Kullanım Kadastrosu Yapılmasına Zorlayıcı Nitelikte Dava Açılamayacağı )
TAŞINMAZIN 2/B UYGULAMASIYLA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKMASI ( 3402 Sayılı Yasanın Ek 4. Maddesi Gereğince Yol Boşluğu Bırakılıp Tespite Konu Edilmeyerek Tutanak Düzenlenmediği - İdareyi Kullanım Kadastrosu Yapılmasına Zorlayıcı Nitelikte Dava Açılamayacağı )
İDAREYİ KULLANIM KADASTROSU YAPILMASINA ZORLAYICI NİTELİKTE BİR DAVA AÇILAMAMASI ( 2/B Uygulamasıyla Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı - 3402 Sayılı Yasanın Ek 4. Maddesi Gereğince Yol Boşluğu Bırakılıp Tespite Konu Edilmeyerek Tutanak Düzenlenmediği )
2/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - 3402 Sayılı Yasanın Ek 4. Maddesi Gereğince Yol Boşluğu Bırakılıp Tespite Konu Edilmeyerek Tutanak Düzenlenmediği/İdareyi Kullanım Kadastrosu Yapılmasına Zorlayıcı Nitelikte Dava Açılamayacağı )
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKMA ( Kadastro Tespitine İtiraz - 3402 Sayılı Yasanın Ek 4. Maddesi Gereğince Yol Boşluğu Bırakılıp Tespite Konu Edilmeyerek Tutanak Düzenlenmediği/İdareyi Kullanım Kadastrosu Yapılmasına Zorlayıcı Nitelikte Dava Açılamayacağı )"
Ek.4Y20.HD11.6.2012E. 2012/6892 K. 2012/8852"KULLANIM KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacının Davasının Mülkiyete Yönelik Olmayıp Kullanıcı Şerhine İlişkin Olduğu - Kullanıcı Durumun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
KULLANICI ŞERHİ ( Davacının Kullanımda Olduğunu Belirttiği Taşınmazın Kadastro Sırasında Adına Kullanıcı Şerhi Verilen Taşınmazla Birlikte Çekişmeli Taşınmazı da Kapsadığını İddia Ettiği - Kullanıcı Durumun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
2/B UYGULAMASI SONUCU HAZİNE ADINA TESCİL ( Davacının Davasının Mülkiyete Yönelik Olmayıp Kullanıcı Şerhine İlişkin Olduğu - Kullanıcı Durumun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği/Kullanım Kadastrosu Tespitine İtiraz )
MÜLKİYETE YÖNELİK OLMAYAN TALEP ( Kullanım Kadastrosu Tespitine İtiraz - Davanın Kullanım Şerhine Yönelik Olduğu/Kullanıcı Durumun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )"
Ek.4Y16.HD11.6.2012E. 2012/3191 K. 2012/5122"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI ( Kadastro Davalarının Lehine Tespit ya da Kadastro Komisyonlarınca Adlarına Tescile Karar Verilen Gerçek veya Tüzel Kişiye Karşı Açılacağı - Yasal Hasım Durumunda Bulunan Hazineye Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edileceği )
KADASTRO DAVASI ( Lehine Tespit ya da Kadastro Komisyonlarınca Adlarına Tescile Karar Verilen Gerçek veya Tüzel Kişiye Karşı Açılacağı )
HUSUMET ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz Davası - Yasal Hasım Durumunda Bulunan Hazineye Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edileceği/Taraf Teşkilinin Sağlanması Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz Davası - Yasal Hasım Durumunda Bulunan Hazineye Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edileceği/Taraf Teşkilinin Sağlanması Gereği )"
Ek.4Y16.HD7.5.2012E. 2012/3151 K. 2012/4044"ŞERHİN İPTALİ İSTEMİ (Taşınmaz ve Üzerindeki Binanın Kendisinin Kullanımında Bulunduğu Yönünde Beyanlar Hanesine Şerh Verilmesi İsteminde Husumetin Hazine'ye Yöneltilmesi Gerektiği)
TEMSİLCİDE YANILMA (Re'sen Gözetilerek Davanın Tespit Maliki Hazine'ye Yönlendirilmesi İçin Davacı Yana Olanak Verilmeli Davanın Hazine'ye Yaygınlaştırılması Halinde Davaya Devam Edilmesi Gerektiği - Beyanlar Hanesine Şerh Verilmesi İstemi)
BEYANLAR HANESİNE ŞERH VERİLMESİ İSTEMİ (Mevcut Şerhin İptali İstemi - Taşınmaz ve Üzerindeki Binanın Kendisinin Kullanımında Bulunduğu Yönünde Beyanlar Hanesine Şerh Verilmesi İsteminde Husumetin Hazine'ye Yöneltilmesi Gerektiği)
HUSUMET (Şerhin İptali İle Taşınmaz ve Üzerindeki Binanın Kendisinin Kullanımında Bulunduğu Yönünde Beyanlar Hanesine Şerh Verilmesi İsteminde Husumetin Hazine'ye Yöneltilmesi Gerektiği)"
Ek.4Y20.HD14.7.2011E. 2011/5781 K. 2011/9334"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Fiilen ve Ne Kadar Süreyle Kim veya Kimler Tarafından Kullanıldığı Yönünde Gerekli İnceleme Araştırma Yapılmalı ve Davacının Dayandığı Tapu Kaydı Usulünce Keşifte Uygulanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU KAYDI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Fiilen ve Ne Kadar Süreyle Kim veya Kimler Tarafından Kullanıldığı Yönünde Gerekli İnceleme Araştırma Yapılmalı ve Davacının Dayandığı Tapu Kaydı Usulünce Keşifte Uygulanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
KEŞİF ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Fiilen ve Ne Kadar Süreyle Kim veya Kimler Tarafından Kullanıldığı Yönünde Gerekli İnceleme Araştırma Yapılmalı ve Davacının Dayandığı Tapu Kaydı Usulünce Keşifte Uygulanarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y1.HD11.7.2011E. 2011/6066 K. 2011/8072"ŞERHİN TERKİNİ (Miktar Fazlalığı Hazineye Aittir Şerhine Dayalı Karşı Davada da Tapu İptali İle Tescili Talebi - Şerhten Kaynaklanan Miktar Fazlası Üzerinde Hazinenin Hak Sahibi Olabilmesi İçin Kadastro Tespitinde Uygulanan İskan Kaydının Gayri Sabit Sınırlı Olacağı)
KAYIT MİKTAR FAZLASI ŞERHİ (Şerhin Terkini ve Karşı Davada Tapu İptali İle Tescili Talebi - Kayıt Sabit Sınırlı Değil İse Miktar Fazlasının Şerh Sebebiyle Hazineye Ait Olacağı ve 4706 S.K Yasanın Kayıt Malikine Bir Takım Haklar Bahşeden Hükümleri Olduğu)
İSKAN KAYDININ GAYRİ SABİT SINIRLI OLMASI (Miktar Fazlalığı Hazineye Aittir Şerhinin Terkini Talebi - Şerhten Kaynaklanan Miktar Fazlası Üzerinde Hazinenin Hak Sahibi Olabilmesi İçin Kadastro Tespitinde Uygulanan İskan Kaydının Gayri Sabit Sınırlı Olacağı)
HAZİNEYE AİT MİKTAR FAZLALIĞI (Hak Sahibi Olabilmesi İçin İskan Kaydının Gayri Sabit Sınırlı Olacağı - Miktar Fazlasının Mümkün İse İfraz Edilerek Değilse Taşınmazın Yüzölçümü Miktarına Oranlanarak Tespit Edileceği)"
Ek.4Y20.HD2.6.2011E. 2011/6888 K. 2011/6759"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kadastro Davaları Lehine Tespit ya da Kadastro Komisyonlarınca Adlarına Tescile Karar Verilen Gerçek veya Tüzel Kişilere Karşı Açılacağı )
KADASTRO DAVALARI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Kadastro Davaları Lehine Tespit ya da Kadastro Komisyonlarınca Adlarına Tescile Karar Verilen Gerçek veya Tüzel Kişilere Karşı Açılacağı )
TEMSİLDE YANILMA ( Bulunduğu Durumda Mahkemece Bu Husus Re'sen Gözetilerek Davanın Usulünce Gerçek Hasma Yönlendirilmesi İçin Davacı Tarafa Olanak Verilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra İşin Esası Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Temsilde Yanılma Hali Bulunduğu Durumda Mahkemece Bu Husus Re'sen Gözetilerek Davanın Usulünce Gerçek Hasma Yönlendirilmesi İçin Davacı Tarafa Olanak Verilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra İşin Esası Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği )"
Ek.4Y20.HD2.6.2011E. 2011/3690 K. 2011/6739"KADASTRO TESPİT TUTANAĞI ( Beyanlar Hanesine Zilyetlik Şerhinin Yazılması İstemi - Ziraat Mühendisi Fen Elemanı Tarafların Bildirecekleri Tanıklar Yerel Bilirkişi ve Kadastro Tespit Bilirkişileri Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılarak Taşınmazın Tamamının Tarım Arazisi Olarak Kullanılıp Kullanılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
ZİLYETLİK ŞERHİ YAZILMASI İSTEMİ ( Ziraat Mühendisi Fen Elemanı Tarafların Bildirecekleri Tanıklar Yerel Bilirkişi ve Kadastro Tespit Bilirkişileri Huzuruyla Yeniden Yapılacak Keşifte Çekişmeli Taşınmazın Tamamının Tarım Arazisi Olarak Kullanılıp Kullanılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
TARIM ARAZİSİ ( Zilyetlik Şerhinin Yazılması İstemi - Ziraat Mühendisi Fen Elemanı Tarafların Bildirecekleri Tanıklar Yerel Bilirkişi ve Kadastro Tespit Bilirkişileri Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılarak Taşınmazın Tamamının Tarım Arazisi Olarak Kullanılıp Kullanılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
Ek.4Y20.HD18.4.2011E. 2011/4397 K. 2011/4481"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Çekişmeli Taşınmazın Konumunu Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Ayrı Renklerle İşaretli ve Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Duraksamaya Yer Vermeyecek Nitelikte Kroki Düzenlettirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Elatmanın Önlenmesi - Çekişmeli Taşınmazın Konumunu Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Ayrı Renklerle İşaretli ve Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Duraksamaya Yer Vermeyecek Nitelikte Kroki Düzenlettirilmesi Gerektiği )
GÖREVLİ ( Kadastro Tutanağının Düzenlendiği Günden İtibaren Davaya Bakmakla Kadastro Mahkemesi Görevli Olduğundan ve Dosyanın Kadastro Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiğinden Mahkemece Davanın Görev Nedeni İle Reddi Gerektiği )
ORMAN SINIRI ( Çekişmeli Taşınmazın Parsel Numarası Almadığı ve Taşınmazın 2/B Md.siyle Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanda Kaldığı Belirlendiği Taktirde Şimdi Olduğu Gibi Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y7.HD1.4.2011E. 2010/3621 K. 2011/2074"KADASTRO DAVASI ( Kural Olarak Kadastro Davaları Hakları Çatışanlar Arasında Görüleceği/Husumetin Tapu ve Kadatro Müdürlüğüne Yöneltildiği - Davanın Açıldığı Günde Gerçek Hasma Yöneltilen Bir Davanın Bulunmadığı/Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Davacının Taşınmazların Sınırlarının Değiştirildiği Miktarlarının Eksiltildiğini ve Bu Şekilde Parsellere El Atıldığını Öne Sürerek Dava Açtığı - Husumet Yöneltilemeyeceği/Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verileceği )
HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( Husumet Kendisine Yöneltilen Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Kadastro İşlemlerini Yapmaya Yetkili Başbakanlığa Bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yer Alan İdari Bir Birim Olduğu - Kendisine Husumet Yöneltilemeyeceği )"
Ek.4Y20.HD23.3.2011E. 2011/539 K. 2011/3117"ZİLYETLİK ŞERHİNE İTİRAZ ( Bu Tür Davaların Tespit Malikleri İle Tutanağın Beyanlar Hanesinde İsimleri Yazılı Kişi ya da Kişilere Husumet Yöneltilerek Açılması Gerektiği )
HUSUMET ( Zilyetlik Şerhine İtiraz - Bu Tür Davaların Tespit Malikleri İle Tutanağın Beyanlar Hanesinde İsimleri Yazılı Kişi ya da Kişilere Husumet Yöneltilerek Açılması Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Zilyetlik Şerhine İtiraz - Kadastro Tespit Tutanak Maliki Olan Hazine İle Tutanağın Beyanlar Hanesinde İsmi Yazılı Bulunan Gerçek Kişiler Davaya Katılımı Sağlanarak Husumet Yaygınlaştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.4Y20.HD14.3.2011E. 2010/16207 K. 2011/2629"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Orman Yönetiminin Bu Tür Yerlerin Hazineden İdari Yolla Orman Olarak Tahsisini Talep Edebileceği Gibi Bu Talebini Dava Yolu İle de İsteyebileceği Düşünülerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)
VEKALET ÜCRETİ (Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Hükmolunmayacağı)
HUSUMET (Kadastro Tespitine İtiraz - Orman Yönetiminin Bu Tür Yerlerin Hazineden İdari Yolla Orman Olarak Tahsisini Talep Edebileceği Gibi Bu Talebini Dava Yolu İle de İsteyebileceği Düşünülerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)"
Ek.4Y20.HD8.3.2011E. 2010/15988 K. 2011/2327"TAŞINMAZDA BULUNAN KULLANIM DURUMUNA İTİRAZ ( Kadastro Davaları Lehine Tespit ya da Kadastro Komisyonlarınca Adlarına Tescile Karar Verilen Gerçek veya Tüzel Kişilere Karşı Açılacağı )
KADASTRO DAVALARI ( Lehine Tespit ya da Kadastro Komisyonlarınca Adlarına Tescile Karar Verilen Gerçek veya Tüzel Kişilere Karşı Açılacağı )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Davanın Saptanan Niteliğine Göre Husumetin Tespit Maliki Olan Hazineye Yöneltilmesinin Zorunlu Olduğu - Davanın Usulünce Gerçek Hasma Yönlendirilmesi İçin Davacı Yana Olanak Sağlanması Gerektiği )"
Ek.4Y20.HD1.3.2011E. 2010/15612 K. 2011/1911"2/B UYGULAMASI (Kadastro Tespitine İtiraz - Şerhe İlişkin Talepler Tarafların İsteğiyle Dahi Tapu Sicil Müdürlüğünce Yerine Getirilemez ve Dava Yoluyla Genel Mahkemeden İstenemeyeceği)
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Şerhe İlişkin Talepler Tarafların İsteğiyle Dahi Tapu Sicil Müdürlüğünce Yerine Getirilemez ve Dava Yoluyla Genel Mahkemeden İstenemeyeceği)
ZİLYETLİK ŞERHİNE İLİŞKİN İTİRAZ (İddia ve Davaların Askı İlan Süresinde ve Kadastro Mahkemesinde Açılması Gerektiğinden Mahkemece 3402 S. Yasanın Ek 4. Md. Hükümlerinin Dikkate Alınmayacağı)
HUSUMET (Zilyetlik Şerhine Yönelik Olarak Açılmış Kadastro Tespitine İtiraz - Tutanağın Beyanlar Hanesinde İsimleri Yazılı Gerçek Kişilere Husumet Yöneltilmek Sureti İle Taraf Oluşturulduktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
Ek.4Y20.HD15.12.2010E. 2010/13331 K. 2010/15924"ZİLYETLİK ŞERHİNE İTİRAZ (Talep Dışına Çıkılarak Beyanlar Hanesindeki Şerhin Tamamen Kaldırılmasının Doğru Olmadığı - Hakim Taleple Bağlı Olduğu/Talep Dışına Çıkarak Karar Veremeyeceği)
TALEPLE BAĞLILIK (Zilyetlik Şerhine İtiraz - Talep Dışına Çıkılarak Beyanlar Hanesindeki Şerhin Tamamen Kaldırılmasının Doğru Olmadığı/Hakimin Taleple Bağlı Olduğu)
ŞERHİN KALDIRILMASI (Talep Dışına Çıkılarak Beyanlar Hanesindeki Şerhin Tamamen Kaldırılmasının Doğru Olmadığı)"
Ek.4Y20.HD2.6.2010E. 2010/4014 K. 2010/7592"KESİNLEŞEN 2/B MADDE SAHASINDA KALAN YER (Tapu İptali ve Tescil - Kütüğün Beyanlar Hanesinde Yazılı Zilyetlik veya Muhdesat Şerhi Ayni Hak Olmayıp Kişisel Hak Niteliğinde Olduğundan Tapu Sicilinden Ayrı Olarak Alınıp Satılması ve Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı)
MUHDESATIN TAVZİH YOLU İLE DAVALI KİŞİYE AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ (HYUY'nın 455. Maddesinde Yazılı Tavzih Şartlarının Bulunmadığı Gözönünde Bulundurularak Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
KÜTÜĞÜN BEYANLAR HANESİNDE YAZILI ZİLYETLİK VEYA MUHDESAT ŞERHİ (Ayni Hak Olmayıp Kişisel Hak Niteliğinde Olduğundan Tapu Sicilinden Ayrı Olarak Alınıp Satılması ve Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı)
ŞERHE İLİŞKİN TALEPLER (Tarafların İsteğiyle Dahi Tapu Sicil Müdürlüğünce Yerine Getirilemeyeceği ve Dava Yoluyla Genel Mahkemeden İstenemeyeceği - Ancak Yapılacak Kadastro Sırasında ve Hak Sahipliği Tespit Komisyonunca Değerlendirilebileceği)"
Ek.4Y1.HD1.10.2004E. 2004/7486 K. 2004/10421"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Miktar Fazlasının Hazineye Ait Olduğuna İlişkin Şerhin Silinmesi Talebinin İncelenmesinde Hak Düşürücü Süre )
TAPU MİKTAR FAZLASININ HAZİNEYE AİT OLDUĞUNA İLİŞKİN ŞERHİN SİLİNMESİ TALEBİ ( Kadastro Tesbitine Yönelik Davalarda Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davalarında - Tapu Miktar Fazlasının Hazineye Ait Olduğuna İlişkin Şerhin Silinmesi Davası )
HAZİNENİN TESCİL TALEBİ ( Kadastro Tesbitinde Tapuya Yazılan Miktar Fazlasının Hazineye Ait Olduğuna İlişkin Şerhe Dayanarak - İfraz Kabiliyeti Bulunmadığından Fazla Kısım İçin Hazinenin Taşınmazda Paydaş Kılınması Zorunluluğu )
İFRAZ KABİLİYETİ BULUNMAYAN TAŞINMAZDAKİ HAZİNEYE AİT TAPU MİKTAR FAZLASI ( Hazinenin Tescil Talebi - Mahkemece Hazinenin Taşınmazda Paydaş Kılınması Gereği )"
Ek.4Y1.HD11.11.2003E. 2003/10124 K. 2003/12390"TAŞINMAZIN TESPİTİ ( Taşınmazın Tespitinin 3402 Sayılı Yasa Hükmünce Belirlenen On Yıllık Hak Düşürücü Süre ile Bir Yıllık Ek Sürenin Geçtiğinin Sabit Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Taşınmazın Tespitinin 3402 Sayılı Yasa Hükmünce Belirlenen On Yıllık Hak Düşürücü Süre ile Bir Yıllık Ek Sürenin Geçtiğinin Sabit Olması )
EK SÜRE ( Taşınmazın Tespitinin 3402 Sayılı Yasa Hükmünce Belirlenen On Yıllık Hak Düşürücü Süre ile Bir Yıllık Ek Sürenin Geçtiğinin Sabit Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hazine Davasının ise Bilirkişi Raporu da Gözönünde Bulundurularak Taşınmazda Paydaş Kılınmak Suretiyle Kabulüne Karar Verilmesinin Gerekmesi )
PAYDAŞ KILMA ( Hazine Davasının ise Bilirkişi Raporu da Gözönünde Bulundurularak Taşınmazda Paydaş Kılınmak Suretiyle Kabulüne Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Ek.4YHGK17.3.1999E. 1999/13-167 K. 1999/155"HAZİNE ADINA TESCİL ( Taşınmaz Mal Hazine Adına Tescil Edilmesinden On Yıl Geçtiğine Göre Geri Alma Hakkının Düştüğü - Hazineye Ait Taşınmaz Kiraya Vermekle Elde Edilen Gelirin Vekaletsiz Tasarruf Hükümlerine Göre İadesi Gereği )
VEKALETSİZ TASARRUF ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kira Gelirinin Vekaletsiz Tasarruf Hükümlerine Göre İadesi Gereği - Hazine Adına Tescilli Taşınmaz On Yıl Geçmekle Geri Alma Hakkının Düştüğü )"

UYUŞMAZLIK

Ek.4UMH29.12.2014E. 2014/1137 K. 2014/1178"ZİLYETLİK NEDENİYLE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tespit Tutanağında Yer Alan Hazine Adına Orman Dışına Çıkarılmıştır İbaresi ile Bir Başka Şahsın Kullanımında Olduğu Şeklindeki Tapuya Düşülen Şerhin İptali - Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
HAZİNE ADINA ORMAN DIŞINA ÇIKARTILMA ( Babasının Vefatı Sonrası Taşınmazı Kullanmaya Başlayan Kişinin Kadastro Tespit Tutanağına İtirazı )
ADLİ YARGI ( Babasının Vefatı Sonrası Taşınmazı Kullanmaya Başlayan Kişinin Kadastro Tespit Tutanağına İtirazı - Hazine Adına Orman Dışına Çıkarılmıştır ve İbaresinin İptali )"

BAM

Ek.4İZMİRBAM-16HD7.11.2017E. 2017/359 K. 2017/434"KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazlar Üzerinde Bulunan Zeytin Ağaçlarının Davacıya Ait Olduğu Hususunun da Davaya Konu Yapıldığı - Her İki Taşınmazın Üzerinde Bulunduğu Bildirilen Zeytin Ağacı Niteliğindeki Muhdesatların Davacıya Aidiyeti Hususunda Hüküm Kurulmamasının İsabetsiz Olduğu )
TAŞINMAZ ÜZERİNDE MUHSESAT BULUNMASI ( Kullanım Kadastrosun İtiraz - Taşınmazlar Üzerinde Bulunan Zeytin Ağaçlarının Davacıya Ait Olduğu Hususunun da Davaya Konu Yapıldığı/Her İki Taşınmazın Üzerinde Bulunduğu Bildirilen Zeytin Ağacı Niteliğindeki Muhdesatların Davacıya Aidiyeti Hususunda Hüküm Kurulmamasının Doğru Olmadığı )
TALEP HAKKINDA HÜKÜM KURULMAMASI ( Taşınmazlar Üzerinde Bulunan Zeytin Ağaçlarının Davacıya Ait Olduğu Hususunun da Davaya Konu Yapıldığı/Her İki Taşınmazın Üzerinde Bulunduğu Bildirilen Zeytin Ağacı Niteliğindeki Muhdesatların Davacıya Aidiyeti Hususunda Hüküm Kurulmamasının İsabetsiz Olduğu - Kullanım Kadastrosuna İtiraz )"
Ek.4İZMİRBAM-16HD25.5.2017E. 2017/123 K. 2017/126"KULLANIM ŞERHİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Çocuklar Arasında Taşınmazın Taksim Edildiği/Dava Dışı Olan ve Üzerinde Düğün Salonu Bulunan Taşınmazın ise Taksim Sonucu Davacıya İsabet Etmiş Olup Bu Taşınmazın Daha Büyük ve Değerli Olması Nedeni ile Davacının Kardeşlerine Değer Farkını Ödediği - Taraflar Arasında Harici Paylaşımın Yapıldığı Yönünde Karine Oluştuğu/Taşınmazları Kullandığı İspat Edilemeyen Davacının Kullanım Şerhinin İptaline Yönelik Davasının Sübut Bulmadığından Reddi Gerektiği )
MURİSİN ÖLÜMÜNDEN SONRA TEREKENİN TAKSİMİ ( Çocuklar Arasında Taşınmazın Taksim Edildiği/Dava Dışı Olan ve Üzerinde Düğün Salonu Bulunan Taşınmazın ise Taksim Sonucu Davacıya İsabet Etmiş Olup Bu Taşınmazın Daha Büyük ve Değerli Olması Nedeni ile Davacının Kardeşlerine Değer Farkını Ödediği - Taraflar Arasında Harici Paylaşımın Yapıldığı Yönünde Karine Oluştuğu/Taşınmazları Kullandığı İspat Edilemeyen Davacının Kullanım Şerhinin İptaline Yönelik Davasının Sübut Bulmadığından Reddi Gerektiği )
HARİCİ PAYLAŞIM YAPILMASI ( Dava Dışı Olan ve Üzerinde Düğün Salonu Bulunan Taşınmazın ise Taksim Sonucu Davacıya İsabet Etmiş Olup Bu Taşınmazın Daha Büyük ve Değerli Olması Nedeni ile Davacının Kardeşlerine Değer Farkını Ödediği - Taraflar Arasında Dava Tarihine Kadar Bir Anlaşmazlık Yaşanmadığı ve Kullanım Süresinin Uzunluğu da Dikkate Alındığında Taraflar Arasında Yapıldığı Yönünde Karine Oluştuğu/Taşınmazları Kullandığı İspat Edilemeyen Davacının Kullanım Şerhinin İptaline Yönelik Davasının Sübut Bulmadığından Reddi Gerektiği )"
Ek.4İZMİRBAM-16HD25.5.2017E. 2017/112 K. 2017/125"KULLANIM KADASTROSU TUTANAĞINDA GÖSTERİLEN KULLANICININ BABA ADININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Davacının Tapuda Henüz Sicil Kaydı Oluşmayan Bir Taşınmaza İlişkin Olarak Davasını Kadastro Tespit Maliki Olan Maliye Hazinesi'ne Yöneltmesinin Usule ve Yasalara Uygun Olduğu - Davacının Davasının Kabulü ile Davacı Tarafından Yapılan Yargılama Giderinin Maliye Hazinesinden Tahsili ile Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı/Davalı İdare Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPUDA HENÜZ SİCİL KAYDI OLUŞMAYAN TAŞINMAZA İLİŞKİN DAVA ( Kadastro Tespit Maliki Olan Maliye Hazinesi'ne Yöneltmesinin Usule ve Yasalara Uygun Olduğu - Davacının Davasının Kabulü ile Davacı Tarafından Yapılan Yargılama Giderinin Maliye Hazinesinden Tahsili ile Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı/Davalı İdare Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ ( Davacının Tapuda Henüz Sicil Kaydı Oluşmayan Bir Taşınmaza İlişkin Olarak Davasını Kadastro Tespit Maliki Olan Maliye Hazinesi'ne Yöneltmesinin Usule ve Yasalara Uygun Olduğu - Davacının Davasının Kabulü ile Davacı Tarafından Yapılan Giderin Maliye Hazinesinden Tahsili ile Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı/Davalı İdare Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Ek.4İZMİRBAM-16HD28.2.2017E. 2017/46 K. 2017/33"KADASTRO TESPİTİNİN İPTALİ ( Kadastro Mahkemelerinde Açılacak Davalarda Dava Konusu Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdit ve Tahdit Dışına Çıkarma Çalışmaları Sonucunda Kesinleşen Hukuki Niteliği ve Mülkiyet Durumunun Tartışma Konusu Yapılamayacağı - Tarafların Taşınmaza İlişkin Taleplerinin Mülkiyet Hakkına Dayalı Olduğu ve Bu Taleplere İlişkin Davaları İncelemede Kadastro Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/Kadastro Mahkemesinin Kararının Görevsizlik Nedeniyle Kaldırılması Gerektiği )
KADASTRO MAHKEMESİNDE AÇILACAK DAVALAR ( Dava Konusu Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdit ve Tahdit Dışına Çıkarma Çalışmaları Sonucunda Kesinleşen Hukuki Niteliği ve Mülkiyet Durumunun Tartışma Konusu Yapılamayacağı - Tarafların Taşınmaza İlişkin Taleplerinin Mülkiyet Hakkına Dayalı Olduğu ve Bu Taleplere İlişkin Davaları İncelemede Kadastro Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/Kadastro Mahkemesinin Kararının Görevsizlik Nedeniyle Kaldırılması Gerektiği )
MÜLKİYET HAKKINA DAYALI TALEPLER ( Kadastro Mahkemelerinde Açılacak Davalarda Dava Konusu Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdit ve Tahdit Dışına Çıkarma Çalışmaları Sonucunda Kesinleşen Hukuki Niteliği ve Mülkiyet Durumunun Tartışma Konusu Yapılamayacağı - Tarafların Taşınmaza İlişkin Taleplerinin Mülkiyete Dair Olması Nedeniyle Davaları İncelemede Kadastro Mahkemelerinin Görevli Olmadığı/Kadastro Mahkemesinin Kararının Görevsizlik Nedeniyle Kaldırılması Gerektiği )"
Ek.4İZMİRBAM-16HD28.2.2017E. 2017/32 K. 2017/32"EYLEMLİ ORMAN NİTELİĞİNDE OLAN TAŞINMAZIN DAVACI ŞİRKET ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Çekişmeli Taşınmazın Tespit Gününden Önce Eylemli Olarak Herhangi Bir Kişi veya Şirketin Kullanımında Olmadığı/Taşınmazın Bazı Bölümlerinin Eylemli Orman Niteliğinde Olduğu - Davacı Şirketin Taşınmaz Üzerinde Eylemli Zilyetliğinin Bulunmadığı ve Davacıların Dayandıkları Tapu Kayıtlarının Hukuki Kıymetlerini Kaybettikleri/Talebin Reddedileceği )
TAPU TESCİL DAVASI ( Çekişmeli Taşınmazın Tespit Gününden Önce Eylemli Olarak Herhangi Bir Kişi veya Şirketin Kullanımında Olmadığı/Çekişmeli Taşınmazın Bazı Bölümlerinin Eylemli Orman Niteliğinde Olduğu - Davacı Şirketin Taşınmaz Üzerinde Eylemli Zilyetliğinin Bulunmadığı ve Davacıların Dayandıkları Tapu Kayıtlarının Hukuki Kıymetlerini Kaybettikleri/Eylemli Orman Olan Bölümlerin Ormanın Devamı Niteliğinde Bulunduğu ve 2/B Uygulama Çalışmasının Hatalı Olduğu ve Orman İdaresi Davasının Yerinde Olduğunun Kabul Edileceği )
KULLANIM KADASTROSUNUN AMACI ( Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Fiili Kullanım Durumları Dikkate Alınmak ve Varsa Üzerindeki Muhdesatın Kime veya Kimlere Ait Olduğu ve Kim veya Kimler Tarafından Ne Zamandan Beri Kullanıldığı Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilmek Suretiyle Kadastrosu Yapılarak Hazine Adına Tescil Etmek Amaçlandığı )
ORMAN SAYILAN YERLERDEN 31/12/1981 TARİHİNDEN ÖNCE BİLİM VE FEN BAKIMINDAN ORMAN NİTELİĞİNİ KAYBETMİŞ YERLER ( Tarla Bağ Bahçe Meyvelik Zeytinlik Fındıklık Fıstıklık Gibi Çeşitli Tarım Alanları veya Otlak Kışlak Yaylak Gibi Hayvancılıkta Kullanılmasında Yarar Olduğu Tespit Edilen Araziler İle Şehir Kasaba ve Köy Yapılarının Toplu Olarak Bulunduğu Yerleşim Alanlarının Orman Sınırları Dışına Çıkartılacağı )"
Ek.4İSTANBULBAM-37HD28.2.2017E. 2017/235 K. 2017/331"KADASTRO TESPİTİNE İLİŞKİN İTİRAZ ( Kadastro Mahkemesinin Görevinin Kullanım Kadastrosuna İtirazla Sınırlı Bulunduğu - Kesinleşen 2/B Alanlarında Tescil Talebinde Bulunulması Halinde Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Eylemli Orman Şerhi Talebinde Bulunulması Halinde İse 2/B Tahdidi İçinde Kalan Kısımlar Açısından Eylemli Orman Şerhi Verilmesi 2/B Tahdidi Dışında Orman Sınırları İçinde Kalan Kısımlar Yönünden Tespit Tutanağının İptali ile Yetinilmesi Ayrıca Orman Olarak Tesciline Karar Verilmemesi Gerektiği )
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Kullanım Kadastrosuna İtirazla Sınırlı Bulunduğu - Kesinleşen 2/B Alanlarında Tescil Talebinde Bulunulması Halinde Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Eylemli Orman Şerhi Talebinde Bulunulması Halinde İse 2/B Tahdidi İçinde Kalan Kısımlar Açısından Eylemli Orman Şerhi Verilmesi 2/B Tahdidi Dışında Orman Sınırları İçinde Kalan Kısımlar Yönünden Tespit Tutanağının İptali ile Yetinilmesi Ayrıca Orman Olarak Tesciline Karar Verilmemesi Gerektiği/Görev Hususu Değerlendirilmeden Karar Verilemeyeceği )
EYLEMLİ ORMAN ŞERHİ TALEBİNDE BULUNULMASI ( 2/B Tahdidi İçinde Kalan Kısımlar Açısından Eylemli Orman Şerhi Verilmesi 2/B Tahdidi Dışında Orman Sınırları İçinde Kalan Kısımlar Yönünden Tespit Tutanağının İptali ile Yetinilmesi Ayrıca Orman Olarak Tesciline Karar Verilmemesi Gerektiği - Görev Hususu Değerlendirilmeden Karar Verilmesi Kanuna Aykırı Olup İstinaf İtirazlarının Kabulü Gerektiği )
DAVA KONUSU PARSELLERİN ASKI İLANINA ÇIKMASI ( Dava Konusu Diğer Parsellerin Bu Parsellerden İfraz Edilerek Oluştuğu Dikkate Alınarak Mükerrer Kadastroya Sebebiyet Verilmemesi ve İnfazda Tereddüt Oluşmaması İçin Bilirkişi Raporunda Tespit Edilen Yeni Yüzölçüm Miktarları Üzerinden Karar Verilmesi Gerektiği - Tarafların İstinaf İtirazlarının Kabulü Gerektiği )"
Ek.4İZMİRBAM-16HD27.2.2017E. 2017/36 K. 2017/31"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ VE TESCİL İSTEMİ ( Hak ve Nesafet Kuralları Dikkate Alındığında İki Davalıya Karşı Açılan Davada Davacının Davalıların Birinden Yargılama Gideri Talebi Olmadığı Takdirde Yargılama Giderlerin Yarısının Davacı Üzerinde Bırakılarak Yarısının Diğer Davalıya Yükletilmesi Gerektiği - Feragat Nedeni ile Reddine Karar Verilen Birleşen Davada ise Kendisini Vekil ile Temsil Ettiren Davalı Maliye Hazinesi Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Kadastro Tespitine İtiraz ve Tescil - Hak ve Nesafet Kuralları Dikkate Alındığında İki Davalıya Karşı Açılan Davada Davacının Davalıların Birinden Talebi Olmadığı Takdirde Giderlerin Yarısının Davacı Üzerinde Bırakılarak Yarısının Diğer Davalıya Yükletilmesi Gerektiği - Feragat Nedeni ile Reddine Karar Verilen Birleşen Davada ise Kendisini Vekil ile Temsil Ettiren Davalı Maliye Hazinesi Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Hak ve Nesafet Kuralları Dikkate Alındığında İki Davalıya Karşı Açılan Davada Davacının Davalıların Birinden Yargılama Gideri Talebi Olmadığı Takdirde Yargılama Giderlerin Yarısının Davacı Üzerinde Bırakılarak Yarısının Diğer Davalıya Yükletilmesi Gerektiği - Feragat Nedeni ile Reddine Karar Verilen Birleşen Davada ise Kendisini Vekil ile Temsil Ettiren Davalı Maliye Hazinesi Lehine Takdir Edilmemesinin İsabetsiz Olduğu/Kadastro Tespitine İtiraz ve Tescil )"

Geç. Madde 1

YARGITAY

Geç.1Y17.HD21.2.2006E. 2005/9205 K. 2006/1217"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Hakimin Usul ve Şekle İlişkin Eksiklikler Sebebiyle Tutanakları Kadastro Müdürlüğüne İade Edemeyeceği - 3402 Sayılı Yasanın Hükümlerinin Kesinleşmeyen Davalarda da Uygulanacağı )
USUL VE ŞEKLE İLİŞKİN EKSİKLİKLER ( Sebebiyle Hakimin Tutanakları Kadastro Müdürlüğüne İade Edemeyeceği/3402 Sayılı Yasanın Hükümlerinin Kesinleşmeyen Davalarda da Uygulanacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
KADASTRO TUTANAKLARI ( Hakimin Usul ve Şekle İlişkin Eksiklikler Sebebiyle Tutanakları Kadastro Müdürlüğüne İade Edemeyeceği/3402 Sayılı Yasanın Hükümlerinin Kesinleşmeyen Davalarda da Uygulanacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )"
Geç.1Y20.HD12.7.2005E. 2005/4978 K. 2005/9669"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( 3402 S.Y'nın Geçici 1/2. Maddesi Hükmüne Göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce 2613 S. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa Göre Açılan veya Müracaata Bırakılan Davalara Kadastro Mahkemelerinde Bakılacağı )
GÖREV ( Kadastro Tespitine İtiraz - 3402 S.Y'nın Geçici 1/2. Maddesi Hükmüne Göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce 2613 S. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa Göre Açılan veya Müracaata Bırakılan Davalara Kadastro Mahkemelerinde Bakılacağı )
KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ KANUNUNA GÖRE AÇILAN VEYA MÜRACAATA BIRAKILAN DAVALAR ( Kadastro Mahkemelerinde Bakılacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
KADASTRO MAHKEMESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - 3402 S.Y'nın Geçici 1/2. Maddesi Hükmüne Göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce 2613 S. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa Göre Açılan veya Müracaata Bırakılan Davalara Bakacağı )"
Geç.1Y17.HD8.4.2002E. 2002/2436 K. 2002/2302"KADASTRO DAVALARININ KADASTRO MAHKEMELERİNE İNTİKALİ ( Asliye Mahkemelerinde Görülen Davalar - Görevsizlik Kararı Niteliğinde Olmaması )
ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALARIN KADASTRO MAHKEMESİNE İNTİKALİ ( Görevsizlik Kararı Niteliğinde Olmaması - 10 Günlük Süreye Tabi Olmaması )
10 GÜNLÜK SÜREYE TABİ OLMAMA ( Kadastro Mahkemesi Kurulması Üzerine Asliye Mahkemesinde Görülen Davaların Bu Mahkemeye İntikalinde )
GÖREVSİZLİK KARARI NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Asliye Mahkemesinde Görülen Davanın Kadastro Mahkemesi Kurulması Nedeniyle Bu Mahkemeye İntikali )
SÜREYE TABİ OLMAMA ( Kadastro Mahkemesi Kurulduğundan Asliye Hukuk Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararı Üzerine Görevli Mahkemeye Başvurma )"
Geç.1Y20.HD21.1.1992E. 1992/76 K. 1992/59"ORMAN SAYILAN YER ( Tapu ve Zilyedlik Yoluyla İktisap Edilememesi )
ORMAN ALANI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Tapu ve Zilyedlik Yoluyla İktisap Edilememesi )
TAPU VE ZİLYEDLİK YOLUYLA İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Orman Olup Nitelik Kaybı Nedeniyle Orman Alanı Dışına Çıkarılan Taşınmaz )
HAZİNE LEHİNE ORMAN ALANI DIŞINA ÇIKARMA ( Taşınmazın Tapu ve Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hazine Lehine Orman Alanı Dışına Çıkarılan Taşınmaz Hakkında Açılan Tescil Davası )"
Geç.1Y16.HD31.3.1989E. 1988/1905 K. 1989/4699"ORMAN KADASTROSUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Orman Kadastrosuna İlişkin Uyuşmazlıklar )"

Geç. Madde 4

AMK

Geç.4AMK5.9.1989E. 1989/18 K. 1989/31""
Geç.4AMK2.6.1989E. 1988/36 K. 1989/24""
Geç.4AMK15.3.1989E. 1988/33 K. 1989/17""

YARGITAY

Geç.4Y20.HD24.2.2015E. 2014/10349 K. 2015/882"ORMAN SINIRI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ BÖLÜMLERİNİN TESPİTİ İLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacı Tarafın Orman Sınırı İçinde Kalan Taşınmazlara Dair Davasının Olmadığı - Taşınmazın Devlet Ormanı İçinde Kaldığı Gerekçesiyle Reddedilmiş İse de Davanın Hakdüşürücü Süre Nedeniyle Reddi Gerektiği )
DAVANIN HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE NEDENİYLE REDDİ GEREĞİ ( 3402 S.K. Geç. Md. 4'de Öngörülen 1 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Eldeki Davada Geçtiğinin Anlaşıldığı )
BİR YILLIK HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tutanakları Kesinleşmiş Taşınmaz/2613 S.K. Göre Yapılan Kadastro Çalışmasının 1954 Yılında Yapılıp Kesinleştiği - 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dolduğu Gibi 3402 S.K Geç. Md. 4'de Öngörülen Bir Yıllık Sürenin de Çoktan Geçtiğinin Gözetilmesi Gereği/Hak Düşürücü Sürenin Dolması Sebebiyle Davanın Reddi )"
Geç.4Y8.HD15.1.2013E. 2012/13793 K. 2013/218"MİRAS YOLUYLA İNTİKALE VE ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kadastro Kanunu'nda Yer Alan 1 Yıllık ve 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreler Geçtikten Sonra Bu Kanuna Dayanılarak Açılan Davanın Reddedileceği )
KADASTRO KANUNUNDA YER ALAN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Miras Yolu İle İntikale ve Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Hak Düşürücü Süreler Geçtikten Sonra Bu Kanuna Dayanılarak Açılan Davanın Reddi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Miras Yolu İle İntikale ve Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Kadastro Kanunu'nda Yer Alan 1 Yıllık ve 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreler Geçtikten Sonra Bu Kanuna Dayanılarak Açılan Davanın Reddedileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Miras Yolu İle İntikale ve Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Kadastro Kanunu'nda Yer Alan 1 Yıllık ve 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreler Geçtikten Sonra Bu Kanuna Dayanılarak Açılan Davanın Reddi Gereği )"
Geç.4Y20.HD4.6.2012E. 2012/6024 K. 2012/8352"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edildiği - Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu Yapılmış Olduğundan Orman Genel Müdürlüğünün de Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği/Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
TARAF TEŞKİLİ SAĞLANARAK İŞİN ESASINA GİRİLECEĞİ ( Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu Yapılmış Olduğundan Orman Genel Müdürlüğünün de Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği/Taraf Teşkilinin Sağlanacağı - Kadastro Tespitine İtiraz Davası )
MEMLEKET HARİTASI VE HAVA FOTOĞRAFLARININ İNCELENMESİ ( Taşınmazın Öncesinin Ne Şekilde Değerlendirildiğinin Tespiti Gereği - Kadastro Sırasında Hazine Adına Yapılan Tescile İtiraz/Çekişmeli Taşınmazın Niteliğinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ NİTELİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Mahkemece Yapılan Araştırma Neticesinde Dava Konusu Taşınmazın Orman Vasfında Olduğunun Kabulü Durumda Tapu ve Zilyetlikle Kazanım Koşullarının Oluşmayacağından Davanın Reddi Gereği/Kadastro Tespiti )
TAŞINMAZIN ORMAN NİTELİĞİNDE OLMAMASI DURUMU ( Davacının Dayandığı Tapu Kayıtlarının İnceleneceği/Varsa Tescil Dosyasının Dava Dosyasına Getirtileceği - Komşu Parsel Tutanak ve Kayıtlarının İnceleneceği/Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )"
Geç.4Y20.HD20.4.2011E. 2011/1512 K. 2011/4805"ÖN ŞART YERİNE GETİRİLMEDEN AÇILAN DAVADA VEKALET ÜCRETİ ( 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürede Davanın Açılmadığı - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Aykırı Miktarda Hazine Yararına Hükmedilemeyeceği)
VEKALET ÜCRETİ ( Ön Şart Yerine Getirilmeden Açılan Davada A.A.Ü.T Md.8/3 Hükmünün Miktarı Belirlemek Açısından Gözetileceği)
PARSEL HAKKINDA TUTANAK KESİNLEŞTİKTEN SONRA 10 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davanın Bu Sürede Açılmadığı - Kesinleşen Tespitin Tapuya Tescil Tarihinin Sonuca Etkisinin Bulunmadığı)"
Geç.4Y8.HD13.7.2010E. 2010/1575 K. 2010/3921"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik - Yargıtay'ın Denetimine Elverişli Rapor Alınması ve Ondan Sonra Bedelin İadesi Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerekirken Satışın Geçersiz Olduğu ve Zamanaşımının Geçtiği Gerekçesiyle Bedele Yönelik Davanın Reddi Gereği )
KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Yargıtay'ın Denetimine Elverişli Rapor Alınması ve Ondan Sonra Bedelin İadesi Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Üçlü Bilirkişi Kurulundan Açıklamalı Karşılaştırmalı Tarafların ve Yargıtay'ın Denetimine Elverişli Rapor Alınması ve Ondan Sonra Bedelin İadesi Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Geç.4YHGK24.10.2007E. 2007/7-748 K. 2007/761"TAPU İPTALİ VE TERKİN ( Taşınmazın Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde Kaldığı İddiasına Dayalı - Daha Önce Yanlar Arasında Görülüp Kesinleşen Sulh Hukuk Mahkemesinin İlamının Kapsamının Belirlenmesi Gerektiği )
KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( Taşınmazın Kaldığı İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Terkin - Daha Önce Yanlar Arasında Görülüp Kesinleşen Sulh Hukuk Mahkemesinin İlamının Kapsamının Belirlenmesi Gerektiği )
MESAHA TASHİHİ KARAR ( Somut Uyuşmazlık Yönünden Kesin Hüküm Olmasa Dahi Taraflar Arasındaki Mülkiyet Durumunu Saptayan Kuvvetli Bir Delil Niteliğinde Olduğu )
KUVVETLİ DELİL NİTELİĞİ ( Mesaha Tashihi Kararının Somut Uyuşmazlık Yönünden Kesin Hüküm Olmasa Dahi Taraflar Arasındaki Mülkiyet Durumunu Saptayan Kuvvetli Bir Delil Niteliğinde Olduğu - Tapu İptali ve Terkin )
MÜLKİYETİN İSPATI ( Mesaha Tashihi Kararının Somut Uyuşmazlık Yönünden Kesin Hüküm Olmasa Dahi Taraflar Arasındaki Mülkiyet Durumunu Saptayan Kuvvetli Bir Delil Niteliğinde Olduğu - Tapu İptali ve Terkin )"
Geç.4Y7.HD3.4.2007E. 2007/679 K. 2007/1173"AZINLIK VAKIFLARI ( Tescil Talebi - Tapusuz Olan Dava Konusu Taşınmaz Kazandırıcı Zamanaşımı İle İktisap Edilebileceği )
DEVLETE AİT TAŞINMAZ ( 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 18. Maddesine Göre Devlete Kalan Taşınmaz Mallar Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisap Edilemeyeceği )
HAZİNE ADINA TESCİL ( Kadastro Sırasında Malik Hanesi Açık Bırakılarak Tespit Edilen Taşınmazın 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 18. Maddesi Hükmü Gereğince Tescili İstemi - Tapusuz Olan Dava Konusu Taşınmaz Kazandırıcı Zamanaşımı İle İktisap Edilebileceği )
KADASTRO TESPİTİ ( Malik Hanesi Açık Bırakılarak Tespit Edilen Taşınmazın 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 18. Maddesi Hükmü Gereğince Tescili İstemi - Tapusuz Olan Dava Konusu Taşınmaz Kazandırıcı Zamanaşımı İle İktisap Edilebileceği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP ( Hazine Adına Tescil Talebi - Tapusuz Olan Dava Konusu Taşınmaz Kazandırıcı Zamanaşımı İle İktisap Edilebileceği )
MALİK HANESİNİN AÇIK BIRAKILARAK TESPİT ( Taşınmazın 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 18. Maddesi Hükmü Gereğince Tescili İstemi - Tapusuz Olan Dava Konusu Taşınmaz Kazandırıcı Zamanaşımı İle İktisap Edilebileceği )"
Geç.4Y17.HD21.2.2006E. 2005/9205 K. 2006/1217"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Hakimin Usul ve Şekle İlişkin Eksiklikler Sebebiyle Tutanakları Kadastro Müdürlüğüne İade Edemeyeceği - 3402 Sayılı Yasanın Hükümlerinin Kesinleşmeyen Davalarda da Uygulanacağı )
USUL VE ŞEKLE İLİŞKİN EKSİKLİKLER ( Sebebiyle Hakimin Tutanakları Kadastro Müdürlüğüne İade Edemeyeceği/3402 Sayılı Yasanın Hükümlerinin Kesinleşmeyen Davalarda da Uygulanacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
KADASTRO TUTANAKLARI ( Hakimin Usul ve Şekle İlişkin Eksiklikler Sebebiyle Tutanakları Kadastro Müdürlüğüne İade Edemeyeceği/3402 Sayılı Yasanın Hükümlerinin Kesinleşmeyen Davalarda da Uygulanacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )"
Geç.4Y16.HD24.1.2005E. 2004/14622 K. 2005/38"İTİRAZI KADASTRO KOMİSYONUNCA REDDEDİLEN DAVACI HAZİNE ( Kadastro Tutanağının İki Bilirkişi Tarafından İmzalandığı Gerekçesiyle Tutanakların Kadastro Müdürlüğüne İadesinin Mümkün Olmadığı )
KADASTRO TUTANAĞININ İMZALANMASI ( İki Bilirkişi Tarafından İmzalandığı Gerekçesiyle Tutanakların Kadastro Müdürlüğüne İadesinin Mümkün Olmadığı - Hazinenin Taşınmazın Hazineye Ait Olduğu İddiası )
TUTANAKLARIN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ ( Kadastro Tutanağının İki Bilirkişi Tarafından İmzalandığı Gerekçesiyle Tutanakların Kadastro Müdürlüğüne İadesinin Mümkün Olmadığı )"
Geç.4YHGK26.2.2003E. 2003/1-130 K. 2003/121"VAKFIN ŞERHİNİN TERKİNİ ( Davacının Maliki Olduğu Taşınmaz Kaydı Üzerine Vakıf Şerhi Konulduğunu İddia Ederek Kaldırılmasını İstemesi )
ŞERH ( Mahkemece Şerhe Konu Vakfın Türünün Araştırılması ve Tavize Tabi Olup Olmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )
DAVA VE TALEP HAKKININ SINIRLANDIRILMASI ( 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hak Düşürücü Sürelerin İhdas Edilmesiyle Dava ve Talep Hakkının Sınırlandırılması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Öncesi Nedenlere Dayalı Olarak Açılacak Tespitin İptali ve Tescil Davalarının On Yıllık Süre İçinde Açılmasının Gerekmesi )
İLAN ( 7269 Sayılı Kanununun Gereği Olarak Afet Sebebiyle İmar ve İskan Bakanlığınca Lüzum Görülecek Yerlerde Kadastro İlanlarının Yapılmasının Gerekli Olması )"
Geç.4Y16.HD4.4.2002E. 2002/2617 K. 2002/2627"TESCİL VE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Dava Konusu Parseller Hakkında Tutanak Düzenlenmemiş Olması Nedeniyle Kadastro Mahkemesine Aktarılması )
GÖREV ( Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasının Dava Konusu Parseller Hakkında Tutanak Düzenlenmemiş Olması Nedeniyle Kadastro Mahkemesine Aktarılması )
KADASTRO KANUNUNUN UYGULANMASI ( Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce Kesin Hükme Bağlanmış Uyuşmazlıklara Bu Kanunun Uygulanmaması )
KESİN HÜKÜM ( Kadastro Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Önce Kesin Hükme Bağlanmış Uyuşmazlıklara Bu Kanunun Uygulanmaması )"
Geç.4Y17.HD18.2.2002E. 2002/955 K. 2002/880"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( İrsen İntikal ve Elli Seneye Yakın Taşınmazın Zilyedi Olunduğundan Bahisle )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Tespitinden Önceki Nedenlere ve Tapu Kaydına Dayanılarak Açılan Davaların Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZIN TESPİTTEN ÖNCEKİ NEDENLERE DAYANMASI ( Önceki Nedenlere Dayanma Halinde Davanın Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması )
DAVANIN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( Kadastro Tespitinden Önceki Nedenlere Dayalı Olarak Açılan İtiraz Davası On Yıllık ve Bir Yıllık Süresi İçinde Açılmadığından Reddinin Gerekmesi )
SİCİL OLUŞTURMA ( Sicili Düzenli Olarak Oluşturmada Görevli Kadastro Hakiminin Kararda Pay Oranlarını ve Paydaşları da Belirtmek Zorunda Olması )
İNFAZDA DURAKSAMA YARATMA ( Düzenli Sicil Oluşturmakla Görevli Olan Kadastro Hakiminin Kararda Pay Oranlarını ve Paydaşları da Belirterek İnfazda Kolaylık Sağlamasının Gerekmesi )"
Geç.4Y1.HD21.1.2002E. 2001/13527 K. 2002/463"KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZ ( İşin Esası İncelenmeksizin Hak Düşürücü Süreden Davanın Reddedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalan Taşınmazla İlgili Davada İşin Esası İncelenmeksizin Hak Düşürücü Süreden Davanın Reddedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
DAVA KOŞULU ( Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalan Taşınmazla İlgili Davada İşin Esası İncelenmeksizin Hak Düşürücü Süreden Davanın Reddedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Geç.4Y16.HD16.10.2001E. 2001/7311 K. 2001/7288"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( İrsen İntikal ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı )
TAŞINMAZIN ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANILMASI ( Kadastro Tespitinden Sonra Sürdürülen Zilyetliğin Zilyet Olan Kişilere Hiçbir Hak Sağlamaması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Sonra Sürdürülen Zilyetliğin Zilyet Olan Kişilere Hiçbir Hak Sağlamaması )
DEĞİŞEBİLİR SINIRLI TAPU KAYDI ( Kapsamının Kayıt Miktarına Değer Verilerek Belirlenmesinin Gerekmesi )"
Geç.4YHGK28.2.2001E. 2001/8-185 K. 2001/222"KADASTRO KANUNUNUN UYGULAMA ALANI ( Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce Hakkında Kesinleşmiş Hüküm Bulunan Taşınmazlarla İlgili Dava Açılamaması )
KESİN HÜKÜM NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( Kadastro Kanununun Yürürlüğünden Önce Hakkında Kesinleşmiş Hüküm Bulunan Taşınmazlarla İlgili Dava Açılamaması )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP DAVASI ( Taşınmazla İlgili Kadastro Kanununun Yürürlüğünden Önce Kesinleşmiş Hüküm Bulunması )"
Geç.4Y7.HD18.12.2000E. 2000/5776 K. 2000/6069"KADASTRO TESBİTİNE DAYALI TAPU KAYDININ İPTALİ ( Hak Düşürücü Süre)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( 2613 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kadastro Tespitine Dayalı Tapu Kaydının İptali)"
Geç.4YHGK4.6.1997E. 1997/8-255 K. 1997/487"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu iptali )
EK SÜRE ( Tapu iptali )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARINDA EK SÜRE"
Geç.4Y16.HD20.3.1995E. 1995/1512 K. 1995/2092"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Resmi Kurumlar - Yetkili Amirin Görevde Bulunmaması )
KAMU KURULUŞLARININ TEMSİLİ ( Vekalet Eden Kişinin Yöneticinin Yetkilerini Kullanması )
YARGI MERCİİNDE TEMSİL ( Daire Amiri Veya Daire Amirinin Yetkili Kılacağı Kişiler )
GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALAR ( Yargı Merciinde Temsilin Uygulanmasının Zorunlu Olduğu )
HAZİNE ADINA DAVA ( Yasal Temsilcisi Tarafından Açıldığının Kabulü )
YARGITAYCA İKİ KEZ BOZULMA ( Taraflar Yararına Usuli Müktesep Hak Oluşturulması )"
Geç.4Y17.HD28.12.1994E. 1994/9307 K. 1994/10564"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Yirmi Yıllık Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanma )
TAPU KAYDI ( Tapu Kayıtları Getirtilip Taşınmazın Asıl Sahibi Olanların Ölüm Tarihleri Belirlenerek Karara Varılması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kayıtları Getirtilip Taşınmazın Asıl Sahibi Olanların Ölüm Tarihleri Belirlenerek Karara Varılması )
YİRMİ YILLIK KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kayıtları Getirtilip Taşınmazın Asıl Sahibi Olanların Ölüm Tarihleri Belirlenerek Karara Varılması )"
Geç.4Y16.HD29.11.1993E. 1993/5672 K. 1993/12631"KADASTRO MAHKEMESİ ( Yetkinin Başlaması - Taşınmaz Mal İçin Kadastro Tutanağının Düzenlendiği Gün )
KADASTRO TUTANAĞI DÜZENLENDİĞİ GÜN ( Kadastro Mahkemesinin Yetkisinin Başlaması )
KADASTRO MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Bölgenin İdari Sınırları - Yeni Kurulan İlçeler )
BÖLGENİN İDARİ SINIRLARI ( Yeni İlçe Kurulup Teşkilatlanarak Faliyet Göstermesi Harici )
İDARİ KURULUŞTA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Başka Bir Bölgeye Bağlanan Taşınmaz Mallar )
BAŞKA BÖLGEYE BAĞLANAN TAŞINMAZ MALLAR ( Yetkili Olan Kadastro Mahkemesi - Yetki )
YETKİLİ MAHKEME ( Kadastroya Başlama Gününde Yetkili Mahkemenin Karar Vermesi )"
Geç.4Y17.HD28.10.1993E. 1993/2258 K. 1993/11835"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tarım Alanına Dönüştürülmesi veya Ekonomik Yarar Sağlaması Mümkün Olan Yerlerin Hazine Adına Tescil Edilmesi )
GERÇEK HAK SAHİBİ ADINA TESCİL ( Taşınmazın Gerçek Hak Sahibinin Araştırılarak Onun Adına Tescilin Yapılmasının Gerekmesi )
HAZİNE ADINA TESCİL ( Tarım Alanına Dönüştürülmesi veya Ekonomik Yarar Sağlanması Mümkün Olan Yerlerin Hazine Adına Tescil Edilmesinin Gerekmesi )
TARIM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ MÜMKÜN OLAN YER ( Bu Yerlerin veya Ekonomik Yarar Sağlanması Mümkün Olan Yerlerin Hazine Adına Tescil Edilmesinin Gerekmesi )
EKONOMİK YARAR SAĞLANMASI MÜMKÜN OLAN YER ( Bu Yerlerin veya Tarım Alanına Dönüştürülmesi Mümkün Olan Yerlerin Hazine Adına Tescil Edilmesinin Gerekmesi )"
Geç.4Y16.HD8.7.1991E. 1990/17030 K. 1991/10025"KADASTRO TESPİTİ ( Kadastro Hakiminin Taraflara İzafeten Karar Verme Kuralının İstisnaları )
KADASTRO DAVALARINDA TARAFLARA İZAFETEN KARAR VERME KURALI ( İstisnaları )
GERÇEK HAK SAHİBİ ADINA TESCİL ( Kadastro Davalarında Taraflara İzafeten Karar Verme Kuralının İstisnaları )"
Geç.4Y16.HD8.7.1991E. 1990/16908 K. 1991/10007"KADASTRO MAHKEMELERİNDE TEMSİL ( Karı-Koca ve Kardeşler )
KARDEŞLERİN BİRBİRİNİ TEMSİL YETKİSİ ( Kadastro Mahkemelerindeki Davalarda Bulunup Bulunmadığı )
KARI KOCANIN BİRBİRİNİ TEMSİL YETKİSİ ( Kadastro Mahkemelerindeki Davalarda )
USULE İLİŞKİN HÜKÜMLERDE DEĞİŞİKLİKLER ( Geriye Yürürlük-Kadastro Mahkemelerinde Temsil )"
Geç.4Y7.HD5.3.1991E. 1990/4217 K. 1991/2859"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tapulu Taşınmazın Mirasçılardan Mal Kaçırmak Amacıyla Satış Gösterilerek Bağışlandığı İddiası )
MİRASTAN MAL KAÇIRMAK MAKSADIYLA SATIŞ OLARAK GÖSTERİLEN BAĞIŞLAMA ( Geçerliliği - Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )
MUVAZAALI SATIŞ İDDİASI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası - Kadastro Kanunu'na Göre Tapulu Taşınmazın Harici Bağışının Geçerli Olması )"
Geç.4Y7.HD1.11.1989E. 1986/5259 K. 1989/11887"ZİLYEDLİKLE KAZANMA KOŞULLARI ( En Fazla Edinilebilecek Miktar )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( En Fazla Edinilebilecek Miktar )"
Geç.4YHGK17.5.1989E. 1989/16-266 K. 1989/356"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Kadastro Kanunu ile Ormanlar İçinde Tespit Hükmü Getirildiğinden Çekişmeli Parselin Hazine Adına Tescilinin Gerekmesi )
ORMAN SAYILAN TAŞINMAZ ( Kadastro Kanunu Uyarınca Bu Nitelikteki Taşınmazların Hazine Adına Tescilinin Gerekmesi )
TESCİLİ MÜMKÜN TAŞINMAZ ( Orman Niteliğindeki Taşınmazların da Hazine Adına Tescilinin Gerekmesi )
TAPU DIŞI BIRAKMA ( Orman Niteliğindeki Taşınmazın Tapu Dışı Bırakılamaması-Hazine Adına Tescilinin Gerekmesi )"
Geç.4YHGK29.3.1989E. 1988/8-861 K. 1989/211"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN UYGULANMA YERİ ( Kadastro Kanunu'nun Geçici 4. Maddesindeki - Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önceki Dönemde On Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmayan Davalar Bakımından Uygulanacağı )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( İmar ve İhya Gerekçesiyle - Kadastro Kanunu'nun Geçici 4. Maddesindeki 1 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Kanunun Yürürlüğünden Önceki Dönemde Süreye Tabi Olmayan Davalar İçin Uygulanacağı/Süre Şartına Tabi Olup Süresi Geçen Davalarda Ek 1 Yıllık Süre Uygulanamayacağı )
SÜRE ŞARTI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında - Kadastro Kanununun Yürürlüğünden Önceki Hak Düşürücü Süreye Tabi Özel Kadastro Tesbitine Karşı Dava Açılmamışsa Kadastro Kanunu'nun Geçici 4/3. Maddesinden İstifade Edilemeyeceği )"
Geç.4YHGK23.11.1988E. 1988/1-825 K. 1988/964"TAPULAMA TESBİTİNE İTİRAZ ( Tapulama Kanunu Yürürlükteyken Açılan Dava Sürerken Kadastro Kanununun Yürürlüğe Girmesi - Hak Düşürücü Süre Yönünden Tapulama Kanunu'nun Uygulanması Gereği )
KADASTRO YASASI'NDAKİ 10 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapulama Kanunu Zamanında Açılmış Davaya Uygulanamayacağı - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlere İlişkin Tesbite İtiraz Davasında Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN UYGULANMASI ( Tapulama Tesbitine İtiraz Davası Sürerken Kadastro Kanunu'nun Yürürlüğe Girmiş Olması - Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan Kanuna Göre Hükme Bağlanacağı/Tapulama Kanunu'nda Hazinenin Açacağı Davalarda Hak Düşürücü Süre Öngörülmemiş Olması )
HAZİNENİN AÇTIĞI TAPULAMA TESBİTİNE İTİRAZ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE UYGULANMAMASI ( Dava Açıldıktan Sonra Yürürlüğe Giren Kadastro Kanunu'nun Hazinenin Açacağı Davaları da Hak Düşürücü Süreye Tabi Kılması - Davanın Açıldığı Tarihteki Hükümlere Göre Karara Bağlanması Gereği )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAMASI ( Tapulama Tesbitine İtiraz Davasının Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )"
Geç.4Y7.HD9.5.1988E. 1986/18871 K. 1988/4522"KAMULAŞTIRMA ( Kök Tapu Kaydının Kapsamı İçinde Kalan Taşınmazın Kamulaştırılması - Tapu Kaydının Silinmemiş Olması )
TERKİN EDİLMEMİŞ TAPU KAYDI ( Yüzölçümü Düzeltilmesi Davası Açarak Tapu Kaydı Sınırlarını Genişletme - Yüzölçümünün Tashihi )
YÜZÖLÇÜMÜNÜN TASHİHİ DAVASI ( Nizalı Taşınmazın Kumluk Niteliği İle Tapulama Dışı Bırakılmasına Karar Verilmiş Olması )"

DANIŞTAY

Geç.4D1.D19.1.2009E. 2008/1484 K. 2009/95"TAPULAMA VE KADASTROSU YAPILIP TESPİT DIŞI BIRAKILAN YERLER ( 3402 S.K'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce - Tapulu Taşınmazların Maliklerinin Talep Etmesi Halinde Bu Kanun Hükümlerine Göre Bunların Kadastrosunun Yapılabileceği )
KADASTRO TESPİTİ ( 3402 S.K'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Tapulama ve Kadastrosu Yapılıp Tespit Dışı Bırakılan Yerlerde Tapulu Taşınmazların Maliklerinin Talep Etmesi Halinde Bu Kanun Hükümlerine Göre Bunların Kadastrosunun Yapılabileceği )
KADASTROSU YAPILIP TESPİT DIŞI BIRAKILAN YERLER ( 3402 S.K'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce - Tapulu Taşınmazların Maliklerinin Talep Etmesi Halinde Bu Kanun Hükümlerine Göre Bunların Kadastrosunun Yapılabileceği )
TESPİT DIŞI BIRAKILAN YERLER ( 3402 S.K'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Tapulama ve Kadastrosu Yapılıp Tespit Dışı Bırakılan Yerlerde Tapulu Taşınmazların Maliklerinin Talep Etmesi Halinde Bu Kanun Hükümlerine Göre Bunların Kadastrosunun Yapılabileceği )"

Geç. Madde 5

YARGITAY

Geç.5Y16.HD2.6.2011E. 2010/9609 K. 2011/3248"GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ VE HAZİNE ADINA TESCİL DAVASI (Askı İlanının İtiraz Etmiş Olsun Olmasın Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayalı Hak İddia Eden Kimselere Dava Hakkı Vereceğinin Gözetilmesi Gereği - Kadastro Mahkemesi)
KADASTRO MAHKEMESİNDEKİ DAVANIN SONUCUNUN BEKLENMESİ (Hükmün Onaylanması Halinde Kadastro Tespitinin Askı İlanının Sona Erdiği Kesinleştiği ve Hükmü Temyiz Edenler Yönünden Hak Düşürücü Sürenin Geçmediğinin Mahkemece Gözetileceği)
KADASTRODAN ÖNCEKİ NEDENLERE DAYALI AÇILAN DAVA (Kadastro Mahkemesindeki Davanın Bozulması Halinde İş Bu Davada Mahkemenin Görevsiz Olduğuna Karar Verilerek Kesinleşmeyen Tutanaklar Hakkındaki Dava Kadastro Mahkemesine Aktarılacağı)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMEMESİ (Kadastro Mahkemesindeki Davanın Onaylanması Halinde Kadastro Tespitinin Askı İlanının Sona Erdiği Kesinleştiği ve Hükmü Temyiz Edenler Yönünden Hak Düşürücü Sürenin Geçmediğinin Mahkemece Gözetileceği)
ASKI İLANI (Sadece Süresi İçerisinde Kadastro Tespitine İtiraz Edenleri Değil - İtiraz Etmiş Olsun Olmasın Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayalı Hak İddia Eden Herkesin Dava Açabileceği - Davanın Hükdüşürücü Süre Nedeniyle Reddedilemeyeceği)"
Geç.5YHGK4.2.2009E. 2008/16-809 K. 2009/43"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Hazinenin Kadastro Tutanağına Askı İlan Süresi İçinde İtiraz Etmediği Ancak Süre İçerisinde Dava Açtığı - Davanın Kadastro Mahkemesinde Görüleceği )
ASKI İLAN SÜRESİ İÇİNDE 3. KİŞİ TARAFINDAN AÇILAN DAVA ( Hazinenin Kadastro Tutanağına Askı İlan Süresi İçinde İtiraz Etmediği Ancak Süresi İçerisinde Dava Açtığı - Görevli Kadastro Mahkemesinin İşin Esasını İnceleyeceği )
KESİNLEŞMEMİŞ OLAN TUTANAK ( Hazinenin Kadastro Tutanağına Askı İlan Süresi İçinde İtiraz Etmediği Ancak Süre İçerisinde Dava Açtığı - Görevli Kadastro Mahkemesinin İşin Esasını İnceleyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hazinenin Kadastro Tutanağına Askı İlan Süresi İçinde İtiraz Etmediği Ancak Süre İçerisinde Dava Açtığı - Davanın Kadastro Mahkemesinde Görüleceği )"
Geç.5YHGK22.10.2008E. 2008/16-645 K. 2008/645"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kadastro Mahkemesi Askı İlanına Alınan Komisyon Kararına Karşı 3. Kişilerin Açtığı Davalarda da Görevli Olacağı )
TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Tespiti de Askıda Bırakacağından Askı İlanı Süresi İçerisinde 3. Kişilerin Açtığı Davalar Yönünden de Tutanak Kesinleşmemiş Olduğu İçin Kadastro Mahkemesinin Görevli Kılındığı )
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Tespite Karşı Yapılan İtiraz Üzerine Düzenlenen Komisyon Tutanağının Askı İlanına Alınması Halinde Tespite İtirazı Olmayan Kişilerin Askı İlan Süresi İçerisinde Açtığı Davalarda Görevli Olduğu )
ASKI İLANI SÜRESİ İÇERİSİNDE 3. KİŞİLERİN AÇTIĞI DAVALAR ( Tapulama Tespitine İtiraz - Tutanak Kesinleşmemiş Olduğu İçin Kadastro Mahkemesinin Görevli Kılındığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tapulama Tespitine İtiraz Tespiti de Askıda Bırakacağından Askı İlanı Süresi İçerisinde 3. Kişilerin Açtığı Davalar Yönünden de Tutanak Kesinleşmemiş Olduğu İçin Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
Geç.5Y16.HD29.1.2007E. 2006/6457 K. 2007/22"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( 3402 S.K.'nun Yürürlüğe Girmesinden Önce 766 ve 2613 S. Kanun Hükümlerine Göre Kurulmuş Komisyonlara İntikal Etmiş Veya Edecek İtirazların Bu Komisyonlarda 3402 S.K. Hükümlerine Göre İncelenip Askı İlanına Alınarak Sonuçlandırılır Hükmü - Açılacak Davalara Kadastro Mahkemelerinde Bakılacağı )
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Davalarda )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - 3402 S.K.'nun Yürürlüğe Girmesinden Önce 766 ve 2613 S. Kanun Hükümlerine Göre Kurulmuş Komisyonlara İntikal Etmiş Veya Edecek İtirazların Bu Komisyonlarda 3402 S.K. Hükümlerine Göre İncelenip Askı İlanına Alınarak Sonuçlandırılır Hükmü )"
Geç.5Y16.HD24.10.2003E. 2003/10493 K. 2003/9779"TAPU KAYDI ( Değişebilir Sınırlı Olması Halinde Kapsamının Miktarına Değer Verilerek Belirlemesi Gereği - Kadastro Tespiti )
ZİLYETLİKLE BİRLEŞMEYEN VERGİ KAYDI ( Halinde Değer Verilemeyeceği - Tapu Kaydı Değişebilir Sınırlı Olması Nedeniyle Kapsamının Miktarına Değer Verilerek Belirlemesi Gereği )
KADASTRO TESPİTİ ( Tapu Kaydı Değişebilir Sınırlı Olması Nedeniyle Kapsamının Miktarına Değer Verilerek Belirlemesi Gereği - Zilyetlikle Birleşmeyen Vergi Kayıtlarına Da Değer Verilemeyeceği )"
Geç.5Y16.HD4.7.2002E. 2002/8188 K. 2002/8142"KADASTRO TESPİTİ ( Tapulama Kanunu'nun 28. Maddesinde Öngörülen Süre İçinde Dava Açıldığına Göre Kadastro Kanunu'nun Geçici 5. Maddesi Uyarınca Uyuşmazlığın Esastan Çözümlenmesi Gereği - Tutanaklara Ve Komisyon Kararına Karşı İtiraz )
TUTANAK VE KOMİSYON KARARINA İTİRAZ ( Halinde Tutanakların Kesinleşmeyeceği )"
Geç.5Y20.HD19.2.2001E. 2001/544 K. 2001/1331"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Kömür Havzası Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığı )
TAŞINMAZ ALTINDAKİ MADENLER ( Tapulama Harici Bırakıldığı - Kömür Havzası )
KÖMÜR HAVZASI ( Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Saptanması )
ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Taşınmaz Altındaki Madenlerin Aidiyeti - Şerh Verilmesi )
ŞERH VERİLMESİ ( Mahkeme Tarafından Tesciline Karar Verilmesi Gereği )"
Geç.5Y17.HD19.6.1995E. 1995/3887 K. 1995/4058"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( İtirazın Sınırlı Olması Gereği )
İTİRAZIN SINIRLI OLMASI GEREĞİ ( Kadastro Komisyonunca Yapılan İnceleme ve Karar Tarihinde Yasanın Kaldırılması )
KADASTRO KOMİSYONUNCA YAPILAN İNCELEME VE KARAR TARİHİNDE YASANIN KALDIRILMASI
3402 SAYILI KADASTRO KANUNU ( İtirazın Sınırlı Olması Gereken Durumlar )"
Geç.5Y17.HD15.6.1995E. 1995/3789 K. 1995/3991"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerin Dere Yatağı Olması Nedeniyle Buranın Hazine Adına Tespitine Vaki İtiraz )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kadastro Komisyonu Kararının İlgilisine PTT Aracılığı ile Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Kadastro Mahkemesinde Davanın Açılmasının Gerekmesi )
KOMİSYON KARARININ TEBLİĞİ ( Kadastro Komisyonu Kararının İlgilisine PTT Aracılığı ile Adresine Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Kadastro Mahkemesinde Davanın Açılması )
OTUZ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kadastro Komisyonu Kararının İlgilisine PTT Aracılığı ile Adresine Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Kadastro Mahkemesinde Davanın Açılması )
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Kadastro Komisyonunun Tebliğinden İtibaren Süresinde Kadastro Mahkemesinde Dava Açılmasına Rağmen Görevsizlik Kararı Verilmesinin Yanlış Olması )"
Geç.5Y17.HD2.11.1994E. 1994/7520 K. 1994/8677"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Resen Gerçek Hak Sahibinin Belirlenmesi Koşulları )
GERÇEK HAK SAHİBİNİ RESEN ARAŞTIRMA ( Kadastro Tesbiti )"
Geç.5Y14.HD6.12.1990E. 1990/2222 K. 1990/10670"ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( İtirazın İncelenmesi ve Karara Bağlanması Usulü )
İTİRAZIN İNCELENMESİ USULÜ ( Orman Tahdidine İtirazda )"

Geç. Madde 7

YARGITAY

Geç.7YİBGK30.4.2010E. 2004/1 K. 2010/1"ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı - Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı )
ORMAN SAYILMAYAN MAKİLİK ALAN ( Maki Tespit Komisyonlarının Kararı ile Orman Niteliğini Kaybeden ve Makiye Ayrılan Yerlerin Öncesi Tapuya Kayıtlı Olmasa Dahi Zamanaşımı İle Kazanılamayacağı )
MAKİYE AYRILAN YER ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerin Tespit Niteliği Taşıdığı/Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı - Komisyonların Kararı ile Orman Niteliğini Kaybeden ve Makiye Ayrılan Yerlerin Öncesi Tapuya Kayıtlı Olmasa Dahi Zamanaşımı İle Mülk Edinilemeyeceği )
MAKİ KOMİSYONLARININ TESPİT İŞLEMLERİ ( Tespit Niteliği Taşıdığı - Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro "Tahdit" Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olmadığı )
ZİLYETLİK YOLUYLA MÜLK EDİNME ( Maki Tespit Komisyonlarının Kararı İle Orman Niteliğini Kaybeden ve Makiye Ayrılan Yerlerin 6831 Sayılı Orman Kanunu'nda Açıkça Belirtilmemiş İse de Zamanaşımı İle Kazanılamayacağı )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Maki Tespit Komisyonlarının Kararı İle Orman Niteliğini Kaybeden ve Makiye Ayrılan Yerlerin 6831 Sayılı Orman Kanunu'nda Açıkça Belirtilmemiş İse de Zamanaşımı İle Kazanılamayacağı )"

Geç. Madde 8

YARGITAY

Geç.8Y16.HD11.12.2017E. 2015/16543 K. 2017/8756"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazların Kadastro Tespiti Kadastro Kanunu'nun Geç.Ek-8. Md.Uyarınca Yapıldığı Halde Bölgede Daha Önce Yapılan Kadastro Çalışmalarının Hangi Tarihte Yapıldığı ve Kadastro Sırasında Taşınmazların Hangi Vasıfla Tespit Harici Bırakıldığının Kadastro Müdürlüğünden Sorulmadığı - Bozma Nedeni Olduğu )
KOMŞU TAŞINMAZA İLİŞKİN KAYITLARIN CELBİ ( Davaya Konu Taşınmazlara Komşu Olan Taşınmazların Kadastro Tutanakları Varsa Tespite Dayanak Belgeler ve Kadastro Sonucu Oluşan Tapu Kayıtlarının Onaylı Örnekleri Getirtilmediği/Bozma Nedeni Olduğu - Kadastro tespitine İtiraz )
ZİRAAT BİLİRKİŞİ KURULUNDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazların Öncesinin Ne Olduğu Taşınmazlarda İmar-İhya İşlemi Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse İmar-İhyanın Hangi Tarihte Tamamlandığı ve Taşınmazların Kullanım Durumunun Ne Olduğunu Kesin Olarak Belirleyen Rapor Alınmadığı/Kararın Bozulacağı )"
Geç.8Y20.HD2.5.2017E. 2016/8520 K. 2017/3797"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmaz ve Komşusu Olan Taşınmazlar Hakkında Kadastro Mahkemesinin Dosyasında Hazine Tarafından Beyanlar Hanesindeki Kullanıcı Şerhinin Silinmesi Davası Açıldığı ve Davanın Halen Derdest Olduğu Anlaşılmakla Aynı Parsel Hakkında Açılmış Birbiriyle Bağlantılı Davaların Biri Hakkında Verilecek Kararın Diğerini de Etkileyecek Olması Nedeniyle HUMK'nın 45. Maddesi Uyarınca Bağlantılı Davaların Birleştirilerek Görüleceği )
AYNI PARSEL HAKKINDA AÇILMIŞ BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI DERDEST DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ GEREĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz/Kullanıcı Şerhinin silinmesi Davasının da Derdets Olduğu - Aksi Taktirde İnfaz Kabiliyeti Olmayan Birbiriyle Çelişkili Kararlar Verilebileceği/Mahkemece Dava Dosyasının Kadastro Mahkemesinin Dava Dosyası İle Birleştirilerek Yargılamaya Devam Edilmesi ve Oluşacak Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Geç.8Y16.HD3.2.2017E. 2016/14664 K. 2017/524"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Kadastro Mahkemesinde Çekişmeli Taşınmaz Hakkında Birden Fazla Dava Açılması Halinde Davaların Birleştirilerek Görülmesinin Zorunlu Olduğu/Yargılamanın En Az Masrafla ve En Kısa Zamanda Gerçekleştirilmesi ve Verilecek Hükümlerin Birbirini Etkileyeceği Gözetildiğinde Aynı Taşınmazla İlgili Davaların İrtibat Nedeniyle Birleştirilmesi Gerekirken Yargılamaya Ayrı Dosyalar Üzerinden Devam Edilmesinin İsabetsizliği)
KADASTRO MAHKEMESİNDE ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZ HAKKINDA BİRDEN FAZLA DAVA AÇILMASI (Kadastro Tespitine İtiraz - Davaların Birleştirilerek Görülmesinin Zorunlu Olduğu/Yargılamanın En Az Masrafla ve En Kısa Zamanda Gerçekleştirilmesi ve Verilecek Hükümlerin Birbirini Etkileyeceği Gözetildiğinde Aynı Taşınmazla İlgili Davaların İrtibat Nedeniyle Birleştirilmesi Gerekirken Yargılamaya Ayrı Dosyalar Üzerinden Devam Edilemeyeceği)"
Geç.8Y20.HD19.1.2017E. 2016/10541 K. 2017/232"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLU İLE TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (Davacı Asillerin Köylerine Kadastro Girdiğinden Dava Konusu Taşınmazlar Adlarına Tespit Edileceğinden Davadan Vazgeçtiklerini Dosyanın Geri İstenilmesini İstedikleri/Dilekçeler Davayı Geri Alma Niteliğinde Olup Hüküm Kesinleşinceye Kadar Karşı Tarafın Açık Rızası İle Davayı Geri Almanın Mümkün Olduğu - Kadastro Müdürlüğünün Arazi Kadastro Çalışmalarının Devam Ettiğini Bildirdiği/HMK. Md. 123 Uyarınca İşlem Yapılacağı)
DAVANIN GERİ ALINMASI (Tapusuz Taşınmazın Tescili - Davacı Asillerin Köylerine Kadastro Girdiğinden Dava Konusu Taşınmazlar Adlarına Tespit Edileceğinden Davadan Vazgeçtiklerini Dosyanın Geri İstenilmesini İstedikleri Dilekçelerin Davayı Geri Alma Niteliğinde Olduğu/Hüküm Kesinleşinceye Kadar Karşı Tarafın Açık Rızası İle Davayı Geri Almanın Mümkün Olduğu ve HMK. Md. 123 Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği)"
Geç.8Y16.HD10.5.2016E. 2016/4673 K. 2016/5338"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ/MUHDESATA DAİR ŞERHİN İPTALİ ( Kadastro Tespitinden Önce Dikili Bağ Olup Olmadığı İle Varsa Bağ Çubuklarının Kimin Tarafından Dikilip Yetiştirildiğinin Araştırılacağı - Çekişmeli Taşınmazın Tarımsal Niteliğini Bildirir Muhdesatların Cins Yaş Bakımlılık ve Nitelikleri Hususlarında Hüküm Vermeye Yeterli ve Ayrıntılı Rapor Alınacağı/Beyanlar Hanesinde Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatların Davalıya Ait Olduğunun Gösterileceği )
ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZ ÜZERİNDE KADASTRO TESPİTİNDEN ÖNCE DİKİLİ BAĞ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Muhdesata Dair Şerhin İptali/Varsa Bağ Çubuklarının Kimin Tarafından Dikilip Yetiştirildiğinin Araştırılacağı - Çekişmeli Taşınmazın Tarımsal Niteliğini Bildirir Muhdesatların Cins Yaş Bakımlılık ve Nitelikleri Hususlarında Hüküm Vermeye Yeterli ve Ayrıntılı Rapor Alınacağı/Beyanlar Hanesinde Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatların Davalıya Ait Olduğunun Gösterilmesi Gerektiği )
MUHDESATIN TESPİTİ ( Kadastro Tespitinden Önce Dikili Bağ Olup Olmadığı İle Varsa Bağ Çubuklarının Kimin Tarafından Dikilip Yetiştirildiğinin Araştırılacağı - Çekişmeli Taşınmazın Tarımsal Niteliğini Bildirir Muhdesatların Cins Yaş Bakımlılık ve Nitelikleri Hususlarında Hüküm Vermeye Yeterli ve Ayrıntılı Rapor Alınacağı/Beyanlar Hanesinde Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatların Davalıya Ait Olduğunun Gösterileceği )"
Geç.8Y16.HD21.4.2016E. 2016/4722 K. 2016/4538"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Mahkemece Çekişmeli Taşınmaz Üzerinde Davacı Yararına Edinme Koşullarının Oluştuğu Kabul Edilerek Karar Verilmiş İse de Yapılan Araştırma İnceleme Ve Uygulamanın Karar Vermeye Yeterli Bulunmadığı)
KEŞİF (Kadastro Tespitine İtiraz - Yapılan Keşifte Dinlenen Bilirkişi ve Tanıkların Sözleri Soyut ve Hüküm Vermeye Yeterli Olmadığı Gibi Dosyaya Sunulan Uzman Bilirkişi Raporlarının da Hükme Yeterli Bulunmadığı)
TANIK BEYANLARI (Tespite Aykırı Sonuca Ulaşıldığı Halde Tespit Bilirkişileri Dinlenilmeden ve Dinlenen Bilirkişi ve Tanıkların Sözleri Komşu Taşınmazlara Ait Tutanak Örnekleri ve Varsa Dayanaklarını Oluşturan Kayıtlarla Denetlenmeden Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı)"
Geç.8Y16.HD2.2.2016E. 2015/9357 K. 2016/554"MİRAS YOLUYLA GELEN HAK / PAYLAŞMA VE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tapu İptal ve Tescil İstemi - Taşınmazın Tespit Tarihinden Geriye Doğru 15-20-25 Yıl Öncesine Ait Stereoskopik Hava Fotoğrafları Dava Konusu Taşınmaza Komşu Taşınmazların Onaylı Kadastro Tutanakları İle Varsa Dayanağı Belgeler Getirtileceği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (Miras Yoluyla Gelen Hakka Paylaşmaya ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı - Keşif Sırasında Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Taşınmazın Tespit Tarihinden Geriye Doğru 20-25 Yıl Öncesinde Kimler Tarafından Neye İstinaden Zilyet Edildiğine İlişkin Maddi Olaylara Dayalı Ayrıntılı Bilgi Alınacağı)
HAVA FOTOĞRAFI (Miras Yoluyla Gelen Hakka Paylaşmaya ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi - Mahkemece Taşınmazın Tespit Tarihinden Geriye Doğru 15-20-25 Yıl Öncesine Ait Üç Ayrı Tarihte Çekilmiş Stereoskopik Hava Fotoğrafları Getirtilmesi Gerektiği)
TAŞINMAZIN NİTELİĞİ (Üç Kişilik Ziraat Bilirkişi Kurulundan Taşınmazın Öncesi ve Zirai Faaliyete Konu Olup Olmadığı Hangi Tarihte İmar-İhyaya Başlandığı Tamamlandığı ve Zilyetliğin Hangi Tasarruflar İle Sürdürüldüğü Hususları Özellikle İrdeleneceği - Miras Yoluyla Gelen Hakka Paylaşmaya ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu İptal ve Tescil)"
Geç.8Y16.HD2.2.2016E. 2015/18688 K. 2016/570"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Kadastro Tespitinden Sonra Çekişmeli Taşınmaz Hakkında Kadastro Komisyon Tutanağı Düzenlenmiş Olup Çekişmeli Taşınmazın Kullanılmayan Bölümünün İfraz Edilerek Geriye Kalan 1999,28 M2 Yüzölçümü İle Hazine Adına Tesciline Karar Verildiğinden Mahkemece “Tespit Gibi” Şeklinde Tescil Hükmü Kurulmasında İsabet Bulunmadığı)
KADASTRO KOMİSYON TUTANAĞI (Kadastro Tespitinden Sonra Çekişmeli Taşınmaz Hakkında Kadastro Komisyon Tutanağı Düzenlenmiş Olup Çekişmeli Taşınmazın Kullanılmayan Bölümünün İfraz Edilerek Geriye Kalan 1999,28 M2 Yüzölçümü İle Hazine Adına Tesciline Karar Verildiğinden Mahkemece “Tespit Gibi” Şeklinde Tescil Hükmü Kurulamayacağı/"Komisyon Tutanağındaki Gibi" Şeklinde Düzeltilerek Onanacağı)"
Geç.8Y20.HD11.1.2016E. 2015/16260 K. 2016/65"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmaza Komşu Parsellerin de 2/B Sahasında Kalmakta İken 6292 S. Kanun Gereğince Satılarak Tapu Kaydı Oluştuğu Gözönünde Bulundurularak Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
2/B MADDE UYGULAMASI ( Yörede 1964 Yılında Yapılan Arazi Kadastrosu Olup Taşınmaz Bu Çalışmada Hali Arazi Olarak Tespit Harici Bırakıldığı - Çekişmeli Taşınmaza Komşu Parsellerin de 2/B Sahasında Kalmakta İken 6292 S. Kanun Gereğince Satılarak Tapu Kaydı Oluştuğu Gözönünde Bulundurularak Hüküm Kurulabileceği )
ARAZİ OLARAK TESPİT HARİCİ BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmaza Komşu Parsellerin de 2/B Sahasında Kalmakta İken 6292 S. Kanun Gereğince Satılarak Tapu Kaydı Oluştuğu Gözönünde Bulundurularak Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )"
Geç.8Y16.HD27.10.2015E. 2015/16573 K. 2015/12567"TUTANAĞIN BEYANLAR HANESİNDE YAZILI KULLANICI ŞERHİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Tespit İşleminden Sonra Kadastro Komisyon Tutanağı Düzenlenmiş Olduğundan Tespit Gibi Tesciline Şeklinde Tescil Hükmü Kurulamayacağı/Hükümden Tespit Gibi Sözcüklerinin Çıkarılarak Komisyon Tutanağındaki Gibi Sözcüklerinin Yazılacağı - Kadastro Hakiminin Açık Ve İnfazı Sırasında Tereddüt Oluşturmayacak Şekilde İnfaz Hükmü Kurmakla Yükümlü Olduğu )
İNFAZ SIRASINDA TEREDDÜT OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ( Kadastro Tespitinden Sonra Kadastro Komisyon Tutanağı Düzenlendiği/Taşınmazın Kullanılmayan Bölümünün İfraz Edilerek Geriye Kalan Yüzölçümü İle Hazine Adına Tesciline Karar Verildiğinden Tespit Gibi Tesciline Şeklinde Tescil Hükmü Kurulamayacağı/Tespit Gibi Sözcüğünün Yerine Komisyon Tutanağındaki Gibi Sözcüklerinin Yazılacağı )"
Geç.8Y16.HD27.10.2015E. 2015/11533 K. 2015/12559"TAŞINMAZ ÜZERİNDE MUHDESAT OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Ziraat ve Fen Bilirkişi Hazır Olduğu Halde Mahallinde Yeniden Keşif Yapılacağı - Yerel Bilirkişiler ve Taraf Tanıklarından Çekişmeli Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Şekli ve Süresi İle Çekişmeli Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatların Kim veya Kimler Tarafından Meydana Getirildiği Hususlarında Ayrıntılı Bilgi Alınacağı/Yerel Bilirkişiler ve Tanıkların Sözleri Arasında Doğabilecek Çelişkilerin Yüzleştirme Yapılarak Giderileceği )
KEŞİF ( Taşınmaz Üzerinde Muhdesat Olup Olmadığının Tespiti - Yerel Bilirkişiler ve Taraf Tanıklarından Çekişmeli Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Şekli ve Süresi İle Çekişmeli Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatların Kim veya Kimler Tarafından Meydana Getirildiği Hususlarında Ayrıntılı Bilgi Alınacağı/Yerel Bilirkişiler ve Tanıkların Sözleri Arasında Doğabilecek Çelişkilerin Yüzleştirme Yapılarak Giderilmesi Gerektiği )
ZİRAATÇİ BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI ( Taşınmaz Üzerinde Muhdesat Olup Olmadığının Tespiti - Ziraatçı Bilirkişiden Çekişmeli Taşınmazın Tarımsal Niteliğini Bildirir Çekişmeli Taşınmaz Üzerinde Bulunan Muhdesatların Cins Yaş Bakımlılık ve Nitelikleri Hususlarında Hüküm Vermeye Yeterli ve Ayrıntılı Değerlendirmeleri İçerir Çekişmeli Taşınmazın Değişik Yönlerden Çekilecek Fotoğrafları İle Desteklenmiş Rapor Alınacağı )
FEN BİLİRKİŞİSİNDEN RAPOR ALINMASI ( Taşınmaz Üzerinde Muhdesat Olup Olmadığının Tespiti - Yapılacak Keşif ve Uygulamaları İzleyip Denetlemeye Olanak Verir Yerel Bilirkişiler ve Tanıklarca Gösterilen Ziraatçı Bilirkişi Tarafından Bildirilecek Muhdesatların Yerlerini Gösterir Ayrıntılı Rapor Alınarak Karar Verileceği ) "
Geç.8Y16.HD27.10.2015E. 2015/11511 K. 2015/12584"KADASTRO TUTANAĞININ BEYANLAR HANESİNDEKİ ŞERHİN İPTALİ İSTEMİ ( Tescil Harici Bırakılan Taşınmazın Tespit Tarihinden Geriye Doğru 15-20-25 Yıl Öncesine Ait Hava Fotoğrafları Getirtileceği - Mahallinde Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları Tespit Bilirkişileri Üç Kişilik Ziraatçi Bilirkişi Kurulu ve Harita Mühendisi Bilirkişisi Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılarak Karar Verileceği )
TAŞINMAZIN ZEYTİNLİ TARLA VASFIYLA HAZİNE ADINA TESPİT EDİLMESİ ( Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesindeki Şerhin İptali İstemiyle Dava Açıldığı - Tescil Harici Bırakılan Taşınmazın Tespit Tarihinden Geriye Doğru 15-20-25 Yıl Öncesine Ait Hava Fotoğrafları Getirtileceği - Mahallinde Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları Tespit Bilirkişileri Üç Kişilik Ziraatçi Bilirkişi Kurulu ve Harita Mühendisi Bilirkişisi Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılacağı )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANILARAK DAVA AÇILMASI ( Tescil Harici Bırakılan Taşınmazın Tespit Tarihinden Geriye Doğru 15-20-25 Yıl Öncesine Ait Hava Fotoğrafları Getirtileceği - Mahallinde Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları Tespit Bilirkişileri Üç Kişilik Ziraatçi Bilirkişi Kurulu ve Harita Mühendisi Bilirkişisi Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılarak Karar Verileceği )"

SAYIŞTAY

Geç.8SAMSUNBAM-2HD7.7.2017E. 2017/517 K. 2017/504"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Gözle Görülür Eğim ve Mesafe Farkına Rağmen Teknik Bilirkişilerden Bu Yönde Ek Rapor Alınmaması Dosya Kapsamına Getirtilen Orman Tahdit Haritaları İle Bilirkişi Rapor Ekindeki Tahdit Haritaları Arasında Ortaya Çıkan Çelişkinin Giderilmeye Çalışılmamasının Hatalı Olduğu )
ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Orman Sınır Noktalarını Birleştiren Hat İle Dosya Kapsamına Alınan Orman Tahdit Haritalarında Gösterilen Orman Sınır Noktalarını Birleştiren Hat Arasında Gözle Görülür Eğim ve Mesafe Farkları Konusunda Hiç Değerlendirme ve İnceleme Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
BİLİRKİŞİ RAPOR EKİNDEKİ HARİTALAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Dosya Kapsamına Getirtilen Orman Tahdit Haritaları İle Bilirkişi Rapor Ekindeki Tahdit Haritaları Arasında Ortaya Çıkan Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği/Gözle Görülür Eğim ve Mesafe Farkı Hiç Dikkate Alınmaksızın Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
HARİTALARDAKİ GÖZLE GÖRÜLÜR EĞİM VE MESAFE FARKLARI ( Mahkemece Tahdit Haritasındaki Orman Sınır Noktalarını Birleştiren Hat İle Dosya Kapsamına Alınan Orman Tahdit Haritalarında Gösterilen Orman Sınır Noktalarını Birleştiren Hat Arasında Gözle Görülür Eğim ve Mesafe Farkları Konusunda Değerlendirme Yapılması Gerektiği )"

BAM

Geç.8İZMİRBAM-16HD28.9.2017E. 2017/306 K. 2017/314"TAŞINMAZIN ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİ İSTEMİ (Taşınmazda Toplam 120 Adet Dikme Zeytin Ağacı Bulunduğu - Orman Yasaları Karşısında Orman Sayılan Yerlerden Olduğu ve Niteliği Karşısında Davalı Yararına Taşınmazın Niteliği ve Zilyetlik Süresi Yönlerinden Edinme Koşullarının Oluşmadığı/Davanın Kabul Edileceği)
ORMAN SAYILAN YERLER (Taşınmazda Toplam 120 Adet Dikme Zeytin Ağacı Bulunduğu - Orman Yasaları Karşısında Orman Sayılan Yerlerden Olduğu ve Niteliği Karşısında Davalı Yararına Taşınmazın Niteliği ve Zilyetlik Süresi Yönlerinden Edinme Koşulları Oluşmadığı/Taşınmazın Orman Niteliği İle Hazine Adına Tesciline Karar Verileceği)
TAŞINMAZ ÜZERİNDE ZEYTİNLİK BULUNMASI (Taşınmazda Toplam 120 Adet Dikme Zeytin Ağacı Bulunduğu - Orman Sayılan Yerlerden Olduğu ve Niteliği Karşısında Davalı Belediye Yararına Taşınmazın Niteliği ve Zilyetlik Süresi Yönlerinden Edinme Koşullarının Oluşmadığı/Taşınmazın Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescili Gerektiği)"
Geç.8İZMİRBAM-16HD3.3.2017E. 2017/42 K. 2017/38"KADASTRO TESPİTİNE HAZİNE TARAFINDAN İTİRAZ ( Dava Konusu Yapılan Taşınmazın Yargılamadaki Değerinin Dikkate Alınması Gereği - Dava Değerinin İstinaf İstem Sınırı Altında Kaldığı/Verilen Kararın Kesin Nitelikte Olduğunun Kabulü/İstinaf Talebinin Reddi/Malvarlığına İlişkin Kararlar/İstinaf )
DAVA DEĞERİNİN İSTİNAF SINIRI ALTINDA KALDIĞI ( Taraflarca Herhangi Bir İtirazda Bulunulmayan Dava Değerinin İstinaf Sınırı Altında Kaldığı )
MALVARLIĞINA İLİŞKİN KARARLAR ( Eldeki Davada Yargılama Sırasında Belirtilen Dava Değerinin 2017 Yılı İstinaf İstem Sınırı Altında Kaldığından İstinaf Talebinin Reddi - Kadastro Tespitine İtiraz/İstinaf Talebi/İstinaf İstem Sınırı/Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Taşınmaz/İstem Sınırı )"

Geç. Madde 10

AMK

Geç.10AMK12.5.2011E. 2009/31 K. 2011/27 ""
Geç.10AMK12.5.2011E. 2009/31 K. 2011/77""

YARGITAY

Geç.10YHGK5.4.2017E. 2017/1-1204 K. 2017/642"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı Sonucu Oluşan Durumun Eldeki Maddi Anlamda Kesinleşmemiş ve Derdest Olan Davaya da Uygulanması Zorunlu Olduğu - Hazine Tarafından Açılan Davanın 3402 S. Kanunun 12/3. Md.sindeki 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçtiğinden Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
HAZİNE TARAFINDAN AÇILAN KAYIT MİKTAR FAZLASININ İPTALİ VE TESCİL ( Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı Sonucu Oluşan Durumun Eldeki Maddi Anlamda Kesinleşmemiş ve Derdest Davaya da Uygulanacağı - Davanın 3402 S. Kadastro Kanunu'nun 12/3. Md.sindeki 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçtiğinden Bahisle Reddedilemeyeceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( 3402 S. Kanun'un 12/3. Md. Eklenen Hükümle Geç. 10. Md. Yürürlüğünün Durdurulduğu ve Akabinde İptale Dair Anayasa Mahkemesi Kararının Yayımlandığı/Hazinece Açılan Davanın 3402 S. Kanunun 12/3. Md.sindeki 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçtiğinden Bahisle Reddedilemeyeceği - Tapu İptal ve Tescil )"
Geç.10Y8.HD7.3.2017E. 2017/9186 K. 2017/3122"TAŞINMAZIN ERMENİ VE MÜTEGAYYİP EŞHASTAN KALAN YERLERDEN OLDUĞU BAHSİYLE HAZİNEYE İNTİKAL ETTİĞİ VE HAZİNE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Hazine'nin 3402 S.K. Md. 18/2 Gereği Açmış Olduğu İptal ve Tescil Davalarının 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Kapsamında Kalıp Kalmadığı Araştırılarak Hak Düşürücü Sürenin Dışında Kaldığı Anlaşılması Durumunda İddia ve Savunma Çerçevesinde Toplanacak Delillere Göre Uyuşmazlığın Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davacı Hazine Vekilinin Davaya Konu Taşınmazın Ermeni ve Mütegayyip Eşhastan Kalan Yerlerden Olduğu ve 1331 S.K.'a Göre Hazine'ye İntikal Ettiğini Açıklayarak Tapu Kaydının İptali İle Hazine Adına Tescili İstemi - Mahkemece Hazine'nin 3402 S.K. Md. 18/2 Gereği Açmış Olduğu İptal ve Tescil Davalarının 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Kapsamında Kalıp Kalmadığı Araştırılarak Hak Düşürücü Sürenin Dışında Kaldığı Anlaşılması Durumunda Toplanacak Delillere Göre Uyuşmazlığın Esası Hakkında Karar Verileceği )"
Geç.10Y8.HD8.6.2015E. 2015/1380 K. 2015/12673"KIYI KENAR ÇİZGİSİNDE KALAN TAŞINMAZ / TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğuna İlişkin Madde Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği - Mahkemece Taşınmazın 28.11.1997 T. ve 5/3 S. Y.İ.B.K. Doğrultusunda Belirlenen veya Belirlenecek Olan Kıyı Kenar Çizgisine Göre Değerlendirme Yapılacağı )
YARGILAMA GİDERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kadastro İşlemleri Sebebiyle Açılan Dava - Yargılama Giderlerinden ve Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı/Kınır Kenar Çizgisinde Kalan Taşınmaza İlişkin Tapu İptal ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kıyı Kenar Çizgisinde Kalan Taşınmaza İlişkin - Davanın 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğuna İlişkin Madde Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği/Mahkemece Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararından Sonra Oluşan Yeni Yasal Durum Dikkate Alınarak İnceleme Yapılıp Sonuca Ulaşılacağı )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Kıyı Kenar Çizgisinde Kalan Taşınmaza İlişkin Tapu İptali ve Tescil - İptal Kararının Kesin Şekilde Çözüme Bağlanmış Uyuşmazlıkları Etkilemeyeceği Ancak Henüz Devam Eden Uyuşmazlıkların İptal Kapsamında Bulunacağı )
KADASTRO İŞLEMLERİ SEBEBİYLE AÇILAN DAVALAR ( Kıyı Kenar Çizgisinde Kalan Taşınmaza İlişkin Tapu İptali ve Tescil - Yargılama Giderlerinden ve Avukatlık Ücretinden Davalı Tarafın Sorumlu Tutulamayacağı )"
Geç.10Y20.HD15.12.2014E. 2014/5856 K. 2014/10549"TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Çekişmeli Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Orman Sayılan Yerlerden Olduğu İddiasında Bulunulduğu ve Bu Tür İddiaları İçeren Davalarda Yargısal Uygulamada İstikrar Kazandığı Üzere 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İle Bağlı Kalınmaksızın Her Zaman Dava Açılabileceği )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Orman Sayılan Yerlerden Olduğu İddiasında Bulunulduğu ve Bu Tür İddiaları İçeren Davalarda Yargısal Uygulamada İstikrar Kazandığı Üzere 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İle Bağlı Kalınmaksızın Her Zaman Dava Açılabileceği )
ORMAN SAYILAN YER İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Çekişmeli Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Orman Sayılan Yerlerden Olduğu İddiasında Bulunulduğu ve Bu Tür İddiaları İçeren Davalarda Yargısal Uygulamada İstikrar Kazandığı Üzere 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İle Bağlı Kalınmaksızın Her Zaman Dava Açılabileceği )"
Geç.10Y14.HD22.1.2014E. 2013/13908 K. 2014/1055"TAPU İPTALİ ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Mahkemece Davanın Hak Düşürücü Sürede Açılmadığından Reddedildiği - Karar Düzeltme Yolunda Anayasa Mahkemesince Hak Düşürücü Sürenin İptal Edildiği/Henüz Anlaşmazlık Hali Devam Ediyorsa İptalin Kapsamına Gireceği - Mahkemece Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ DEVAM EDEN UYUŞMAZLIKLARA UYGULANMASI ( Tapu İptali Elatmanın Önlenmesi Kal - Anlaşmazlık Devam Ediyorsa İptalin Kapsamına Gireceği/Hak Düşürücü Sürede Açılmayan Davanın Reddine İlişkin Davada Karar Düzeltme Yolunda Hak Düşürücü Süre İptal Edildiğinden Davanın Esasına Girilmesi İçin Kararın Bozulacağı )
USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN İSTİSNASI ( Tapu İptali Elatmanın Önlenmesi Kal - Hak Düşürücü Sürede Açılmayan Davanın Reddine İlişkin Davada Karar Düzeltme Yolunda Anayasa Mahkemesince Hak Düşürücü Sürenin İptal Edildiği/10.3.1969 Gün ve 1/3 S. İ.B.K.'na Göre Anlaşmazlık Henüz Bitmediği İçin Mahkemece Davanın Esasına Girilmesi İçin Kararın Bozulması Gerektiği )"
Geç.10YHGK30.1.2013E. 2012/1-683 K. 2013/165"TAPU İPTALİ VE SİCİLİN KÜTÜKTEN TERKİNİ İSTEMİ ( Bozma ve Direnme Kararlarının Kapsamlarıyla Bağlı Olmaksızın Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Sonra Oluşan Yeni Yasal Durum Dikkate Alınarak Karar Verilmek Üzere Diğer Hususlar Bu Aşamada İncelenmeksizin Salt Bu Değişik Neden ve Gerekçeyle Direnme Kararının Bozulması Gerektiği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Sonucu Oluşan Durumun Eldeki Maddi Anlamda Kesinleşmemiş ve Derdest Olan Davaya da Uygulanmasının Zorunlu Olduğu ve Mahkemece Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Sonra Oluşan Yeni Yasal Durum Dikkate Alınarak İnceleme Yapılması Gerektiği - Tapu İptali ve Sicilin Kütükten Terkini )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Usulü Kazanılmış Hakların İstisnasını Teşkil Edeceği - Mahkemece Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Sonra Oluşan Durumun Eldeki Maddi Anlamda Kesinleşmemiş ve Derdest Olan Davaya da Uygulanmasının Zorunlu Olduğu/Tapu İptali ve Sicilin Kütükten Terkini )
KARARA GEREKÇE YAPILAN YASA METNİNİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ ( Maddi Anlamda Kesinleşmemiş ve Derdest Olan Davaya da Uygulanmasının Zorunlu Olduğu - Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Sonra Oluşan Yeni Yasal Durum Dikkate Alınarak İnceleme Yapılması Gerektiği )"
Geç.10YHGK21.3.2012E. 2012/20-12 K. 2012/232"TAPU KAYDININ İPTALİ VE EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Anayasa Mahkemesi'nin 3402 S.K. Md. 12 İle İlgili Yapılan Değişikliği İptal Ettiği - Derdest Olan Davaya Uygulanacağı )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ ETKİSİ ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescil Talebi - Anayasa Mahkemesi'nin 3402 S.K. Md. 12 İle İlgili Yapılan Değişikliği İptal Ettiği Gözetilerek Karar Verileceği )
ORMAN KADASTROSUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescil Talebi - Anayasa Mahkemesi'nin 3402 S.K. Md. 12 İle İlgili Yapılan Değişikliği İptal Ettiği Gözetilerek Karar Verileceği )"
Geç.10YHGK7.3.2012E. 2011/1-858 K. 2012/130"KIYI KENAR ÇİZGİSİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Direnme Kararında Sonra Anayasa Mahkemesince 3402 S.K. Md.12/3'e Eklenen Cümlenin ve Geçici Md.10'un İptal Edildiği - Müktesep Hak Esasının İstisnası Olarak Henüz Mahkemede veya Temyiz Mahkemesinde Bulunan İşlere İptal Kararının Tatbik Edileceği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Müktesep Hak Esasının İstisnası Olarak Henüz Mahkemede veya Temyiz Mahkemesinde Bulunan İşlere İptal Kararının Tatbik Edileceği - Kıyı Kenar Çizgisine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında 3402 Md.12/3 ve Geçici Md. 10'a İlişkin İptal Kararının Gözetileceği )
DİRENME KARARINDAN SONRA HÜKMÜN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ ( Temyiz İncelemesinde Olan Dosyada Kıyı Kenar Çizgisine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında 3402 Md.12/3 ve Geçici Md. 10'a İlişkin İptal Kararının Gözetileceği )
KAZANILMIŞ HAK ESASININ İSTİSNASI ( Kıyı Kenar Çizgisine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası/Direnme Kararında Sonra Anayasa Mahkemesince 3402 S.K. Md.12/3'e Eklenen Cümlenin ve Geçici Md.10'un İptal Edildiği - Dosya Temyiz Aşamasında Olduğundan İptal Kararının Dikkate Alınacağı )"
Geç.10Y14.HD18.7.2011E. 2011/8281 K. 2011/9434"TAPU İPTALİ VE MERA OLARAK SINIRLANDIRMA DAVASI (Davada 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmediği - Kadastro Tutanağının Kesinleşme Tarihi ile Dava Tarihinin Dikkate Alınması Gerektiği/Ayrıca Anayasa Mahkemesinin İptali Kararı Bulunduğu)
ON YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMEDİĞİ (Kadastro Tutanağının Kesinleşme Tarihi ile Dava Tarihinin Dikkate Alınması Halinde Hakdüşürücü Sürenin Geçmediğinin Görülebileceği - Hakdüşürücü Süre Geçmediğinden Davanın Esasına Girileceği)
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI (3402 S.K. Geçici 10.M. Hakkındaki İptal Kararının Gözetileceği - Hakdüşürücü Süre)"
Geç.10Y14.HD28.6.2011E. 2011/7221 K. 2011/8467"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tutanakta Belirtilen Haklara Sınırlandırma ve Tespitlere Ait Tutanakların Kesinleştiği Tarihten İtibaren On Yıl Geçtikten Sonra Kadastro Öncesi Hukuki Sebeplere Dayanarak İtiraz Olunması ve Dava Açılması Olanağının Olmadığı )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Hazine'nin Mera ( Yayla )İddiasıyla Açtığı İptal ve Sınırlandırma Davaları On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dışında Bırakıldığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu İptali ve Tescil- Hazine'nin Mera ( Yayla )İddiasıyla Açtığı İptal ve Sınırlandırma Davaları On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dışında Bırakıldığı )
TUTANAKLARIN KESİNLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tutanakta Belirtilen Haklara Sınırlandırma ve Tespitlere Ait Tutanakların Kesinleştiği Tarihten İtibaren On Yıl Geçtikten Sonra Kadastro Öncesi Hukuki Sebeplere Dayanarak İtiraz Olunamayacağı )
MERA İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil- Hazine'nin Mera ( Yayla )İddiasıyla Açtığı İptal ve Sınırlandırma Davaları On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dışında Bırakıldığı )"
Geç.10YHGK15.6.2011E. 2011/1-334 K. 2011/427"TAPU İPTALİ TERKİN VE YIKIM İSTEMİ ( Kıyı Kanunu'na Dayalı - Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonucu Oluşan Durumun 28.6.1960 T. ve 21/9 S. YİBK'da da Belirtildiği Üzere Maddi Anlamda Kesinleşmemiş ve Derdest Olan Eldeki Davaya da Uygulanmasının Zorunlu Olduğu )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Tapu İptali Terkin ve Yıkım İstemi - Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonucu Oluşan Durumun 28.6.1960 T. ve 21/9 S. YİBK'da da Belirtildiği Üzere Maddi Anlamda Kesinleşmemiş ve Derdest Olan Eldeki Davaya da Uygulanmasının Zorunlu Olduğu )
KIYI KANUNU'NA DAYALI DAVA ( Tapu İptali Terkin ve Yıkım İstemi - Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonucu Oluşan Durumun Maddi Anlamda Kesinleşmemiş ve Derdest Olan Eldeki Davaya da Uygulanmasının Zorunlu Olduğu )"
Geç.10Y18.HD1.2.2011E. 2010/14169 K. 2011/1083"İRTİFAK HAKKININ TESİSİ VE TAPUYA TESCİLİ TALEBİ ( Kadastro Tespitinin Kesinleştiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Açılan Davanın Reddedileceği )
ON YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İrtifak Hakkının Tesisi ve Tapuya Tescili Talebi - Kadastro Tespitinin Kesinleştiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
KADASTRO TESPİTİNİN KESİNLEŞMESİ ( İrtifak Hakkının Tesisi ve Tapuya Tescili Talebi - Kadastro Tespitinin Kesinleştiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Açılan Davanın Reddi Gerektiği )"
Geç.10Y1.HD5.4.2010E. 2010/3294 K. 2010/3819"BELEDİYE KURULMASI ( Köy Adına Taşınmazların İlköğretim Yasası Hükümleri Uyarınca İl Özel İdaresi Adına Tescili İstemi - Davanın Kadastro Sonrası Nedene Dayandığı/Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Köy Adına Taşınmazların Belediye Kurulması Nedeniyle İlköğretim Yasası Hükümleri Uyarınca İl Özel İdaresi Adına Tescili İstemi - Hak Düşürücü Süre Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği/Davanın Kadastro Sonrası Nedene Dayandığı )
KÖY TÜZELKİŞİLİĞİNİN BELEDİYEYE DÖNÜŞMESİ ( Taşınmazların İlköğretim Yasası Hükümleri Uyarınca İl Özel İdaresi Adına Tescili İstemi - Davanın Kadastro Sonrası Nedene Dayandığı/Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Köy Adına Taşınmazların Belediye Kurulması Nedeniyle İlköğretim Yasası Hükümleri Uyarınca İl Özel İdaresi Adına Tescili İstemi - Kadastro Sonrası Nedene Dayanan Davada Sürenin Geçmediği )"
Geç.10Y1.HD7.10.2009E. 2009/7805 K. 2009/9563"TAPU İPTALİ ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğu İddia Edilen Taşınmaz - 3402 S.K.'daki Değişikliğin Yürürlük Tarihinden Önce Açılmış ve Henüz Kesin Hükme Bağlanmamış Davalara da Uygulanacağı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLDUĞU İDDİA EDİLEN TAŞINMAZ ( 3402 S.K.'daki Değişikliğin Yürürlük Tarihinden Önce Açılmış ve Henüz Kesin Hükme Bağlanmamış Davalara da Uygulanacağı - Tapu İptali Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
ON YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( 3402 S.K.'daki Değişikliğin Yürürlük Tarihinden Önce Açılmış ve Henüz Kesin Hükme Bağlanmamış Davalara da Uygulanacağı - Tapu İptali Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım/Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğu İddia Edilen Taşınmaz )"
Geç.10Y1.HD28.4.2009E. 2009/1290 K. 2009/4850"ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZ ( Parselin Kayıt Miktar Fazlasının Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olduğu İddiasına Dayalı Tapu İptali-Tescil - 10 Yıllık Hak Düşümü Süresi Geçirildikten Sonra Hazine Tarafından Açılan Tescil Davasının Reddi Gerektiği )
KAMU MALI NİTELİĞİ ( Parselin Kayıt Miktar Fazlasının Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olduğu İddiasına Dayalı Tapu İptali-Tescil - 10 Yıllık Hak Düşümü Süresi Geçirildikten Sonra Hazine Tarafından Açılan Tescil Davasının Reddi Gerektiği )
ON YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Yasası'nın 12. Maddesinde 14.03.2009 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yasayla Getirilen Değişiklik Yürürlük Tarihinden Önce Açılmış Olan ve Kesin Hükme Bağlanmamış Olan Davalara da Uygulanacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Parselin Kayıt Miktar Fazlasının Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olduğu İddiasına Dayalı - Kadastro Yasası'nın 12. Maddesinde 14.03.2009 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yasayla Getirilen Değişiklik Yürürlük Tarihinden Önce Açılmış Olan ve Kesin Hükme Bağlanmamış Olan Davalara da Uygulanacağı )"
Geç.10Y20.HD26.3.2009E. 2008/14620 K. 2009/5101"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Uygulaması ve Parselasyonda İfraz Edilerek Tapudaki Sayfalarının Kapatıldığı Gibi Çekişmeli Parselin Tapudaki Kaydının da Henüz Silinmediği Bu Nedenle İmar ve Parselasyonun İptaline İlişkin Kararın Sonuca Etkili Olmadığı )
İMAR UYGULAMASI VE PARSELASYON ( İfraz Edilerek Tapudaki Sayfalarının Kapatıldığı Gibi Çekişmeli Parselin Tapudaki Kaydının da Henüz Silinmediği Bu Nedenle İmar ve Parselasyonun İptaline İlişkin Kararın Sonuca Etkili Olmadığı )
KADASTRO PARSELİ ( Davalı Payının İptalen Hazine Adına Tescil Edilerek Mahkemenin Kesinleşen Kararının İnfazının Yapılacağı Gözetilerek Davanın Kabulüne Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
PARSELLERİN İHYA EDİLMESİ ( Dava Konusu Parselin Hangi Kadastro Parselinden İfraz Edilmişse Mahkemenin Bu Karının İfraz Parselinin Geldisi Olan Kadastro Parseli İçin Geçerli Olacağı )"

Geç. Madde 11

YARGITAY

Geç.11Y20.HD2.11.2017E. 2016/13893 K. 2017/8765"KESİNLEŞEN ORMAN KADASTROSU SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZIN TAPU İPTAL VE TESCİLİ ( 3402 S. Kanun 36/A Md. ve 36/A Md. Henüz İnfaz Edilmemiş Yargı Kararlarındaki Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderleri İçin de Uygulanacağına Dair Geç. 11.Md. Göre Davalılar Aleyhine Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretine Hükmolunamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Tapu İptal ve Tescili - 3402 S. Kanun 36/A Md. ve Bu Md.nin Henüz İnfaz Edilmemiş Yargı Kararlarındaki Yargılama Giderleri İçin de Uygulanacağına Dair Geç.11.Md. Göre Davalılar Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Hatalı Olduğu )
YARGILAMA GİDERİ ( 3402 S. Kanun 36/A Md. ve Bu Md.nin Henüz İnfaz Edilmemiş Yargı Kararlarındaki Yargılama Giderleri İçin de Uygulanacağına Dair Geç. 11.Md. Göre Davalılar Aleyhine Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretine Hükmolunamayacağı - Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçindeki Taşınmazın Tapu İptal ve Tescili )"
Geç.11Y20.HD13.12.2016E. 2015/4581 K. 2016/12153"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı)
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİ (Kadastro Tespitine İtiraz - Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Hükmolunmayacağı)
KADASTRO İŞLEMİ İLE OLUŞAN TESPİT VE KAYITLARIN İPTALİ (İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz)"
Geç.11Y20.HD1.6.2016E. 2015/8474 K. 2016/6191"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalılar Aleyhine Yargılama Giderlerine Karar ve İlam Harcına ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Ancak Bu Hususun Hükmün Bozulmasını ve Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği/Hükmün Düzeltilerek Onanacağı/İnfaz Edilmemiş Yargı Kararları/Kadastro İşlemi )
3402 SAYILI KANUNDAKİ DEĞİŞİKLİK ( Kadastro İşlemi ile Oluşan Tesbit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri ile Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet İcreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMOLUNMAMASI ( Kadastro İşlemi ile Oluşan Tesbit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri ile Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet İcreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı )"
Geç.11Y20.HD1.6.2016E. 2015/3799 K. 2016/6201"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( 3402 S.K. Yasal Değişikliğin Gözetilmesi Gereği - Davalı Taraf Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderlerine Hükmedilemeyeceğinden Davalı Taraf Aleyhine Yargılama Giderlerine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı/Hükmün Düzeltilerek Onanacağı/Yargılama Giderleri )
YARGILAMA GİDERİ ( Yasal Değişiklikler Nedeniyle "Müdahil Tarafından Yapılan Yargılama Giderlerinin Üzerinde Bırakılmasına" İbaresi Yazılmak Suretiyle Hükmün Düzeltilmesi Gereği - 19.01.2011 Tarihli Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 6099 S.K. 3402 S. Kanuna eklenen Maddelerin Gözetileceği )
KADASTRO KANUNU'NDA YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİK ( 6099 S.K. 16 Maddesi/Yargılama Giderleri - Vekalet Ücreti/3402 S.K. Yasal Değişikliğin Gözetilmesi Gereği - Davalı Taraf Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderlerine Hükmedilemeyeceğinden Davalı Taraf Aleyhine Yargılama Giderlerine Hükmedilemeyeceği )"
Geç.11Y20.HD20.1.2015E. 2014/7806 K. 2015/122"ORMAN SINIRI İÇİNDE KALAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL ( Ormanlar Üzerine Sınırlayıcı Şerh Konulamayacağından Kesinleşen Orman Sınırı İçinde Kalan Bölüm Üzerinde Banka Lehine Konulan İpotek Şerhinin Silineceği - Davalı Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ORMANLAR ÜZERİNE SINIRLAYICI ŞERH KONULAMAMASI ( Orman Sınırı İçinde Kalan Tapu Kaydının İptali ve Tescil Talebi - Orman Sınırı İçinde Kalan Bölüm Üzerinde Banka Lehine Konulan İpotek Şerhinin Silineceği )
İPOTEK ŞERHİNİN SİLİNMESİ ( Ormanlar Üzerine Sınırlayıcı Şerh Konulamayacağı )
YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Davalı Aleyhine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Orman Sınırı İçinde Kalan Tapu Kaydının İptali ve Tescil Talebi )"
Geç.11Y20.HD19.12.2014E. 2014/7520 K. 2014/10785"TAPULU TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN İRTİFAK HAKKI VE KULLANIM ŞERHİNİN TERKİNİ İSTEMİ ( Taşınmazın Orman Niteliği İle Tapuda Kayıtlı Olduğu - Davalılar Adına Şerh Verilemeyeceği Gözetilerek Davanın Kabul Edileceği )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ( Tapulu Taşınmaz Üzerinde Bulunan İrtifak Hakkı ve Kullanım Şerhinin Terkini İstemi - Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunamayacağı )"
Geç.11Y20.HD17.12.2014E. 2014/7532 K. 2014/10660"TESPİTİN İPTALİ İLE TAŞINMAZIN HAZİNE ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİ İSTEMİ ( Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunamayacağı )
KADASTRO İŞLEMİ İLE OLUŞAN TESPİT KAYITLARININ İPTALİ ( Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmedilmemesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ( Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit Kayıtlarının İptali - Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunamayacağı )"
Geç.11Y20.HD20.5.2013E. 2013/1451 K. 2013/5772"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
DÜZELTEREK ONAMA ( Tapu İptali ve Tescil - Yasal Düzenlemeye Göre Davalı Aleyhine Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi Doğru Değil İse de Bu Husus Hükmün Bozulmasını ve Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Hükmün Düzeltilerek Onanmasının Uygun Görüldüğü )"
Geç.11Y7.HD4.9.2012E. 2012/3222 K. 2012/5413"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Hâzinenin Taşınmazın Arzına Yönelik Dava Açtığı - Taşınmaz Üzerinde Bulunan Muhdesatlara Yönelik Bir Davasının Bulunmadığı Gözetilmeksizin Davacı Hazine Adına Tescile Karar Verilen Taşınmaz Bölümü Üzerinde Bulunan Muhdesatın Davalıya Ait Olduğunun Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesinde Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
DOĞRU SİCİL OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU ( Kadastro Hakimi İnfazı Mümkün Doğru Sicil Oluşturmak Zorunda Olduğu - Taşınmazın Bir Bölümünün Davacı Hazine Adına Tesciline Karar Verildiği Halde Kabul Edilen Bu Bölümün Hangi Ada ve Parsel Numarası İle Tapuya Tescil Edileceğinin Hüküm Yerinde Gösterilmeyerek İnfazda Tereddüt Oluşturulmasının İsabetsiz Olduğu )
İNFAZDA TEREDDÜT ( Taşınmazın Bir Bölümünün Davacı Hazine Adına Tesciline Karar Verildiği Halde Kabul Edilen Bu Bölümün Hangi Ada ve Parsel Numarası İle Tapuya Tescil Edileceğinin Hüküm Yerinde Gösterilmeyerek İnfazda Tereddüt Oluşturulmasının İsabetsiz Olduğu )"
Geç.11Y20.HD19.3.2012E. 2012/3407 K. 2012/3951"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazın Orman İçi Ziraat Poligonu Niteliğindeki Sınırlandırmasının İptal Edilerek Orman Olarak Sınırlandırılmasına Karar Verileceği - Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunamayacağı)
KADASTRO TESPİT TUTANAĞI DÜZENLENMEMESİ ( Düzenlenmeyen Yerde Kadastro Mahkemesinin Tescile Karar Veremeyeceği - Orman Niteliği İle Hazine Adına Tapuya Kayıt ve Tescile Karar Verilemeyeceği)
ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİL TALEBİ ( Kadastro Tespit Tutanağı Düzenlenmeyen Yerde Kadastro Mahkemesinin Tescile Karar Veremeyeceği - Taşınmazın Orman İçi Ziraat Poligonu Niteliğindeki Sınırlandırmasının İptal Edilerek Orman Olarak Sınırlandırılmasına Karar Verileceği)
YARGILAMA GİDERİ/VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Hükmolunamayacağı)"
Geç.11Y20.HD19.3.2012E. 2011/15633 K. 2012/4004"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalıların Yeni Yasa Nedeniyle Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinin Ödenmemesine Dair Ek Karar İstediği - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Bir Yasa Hükmü Gereğince Dosyadan El Çekmiş ve Verdiği Karar Kesinleşmiş Olan Mahkemece Ek Karar Şeklinde Yeniden Hüküm Kurulamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalıların Yeni Yasa Nedeniyle Ek Karar İstediği - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Bir Yasa Hükmü Gereğince Dosyadan El Çekmiş ve Verdiği Karar Kesinleşmiş Olan Mahkemece Ek Karar Şeklinde Yeniden Hüküm Kurulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalıların Yeni Yasa Nedeniyle Ek Karar İstediği - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Bir Yasa Hükmü Gereğince Dosyadan El Çekmiş ve Verdiği Karar Kesinleşmiş Olan Mahkemece Ek Karar Şeklinde Yeniden Hüküm Kurulamayacağı )
EK KARAR ( Davalıların Yeni Yasa Nedeniyle Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinin Ödenmemesine Dair İstediği - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Bir Yasa Hükmü Gereğince Dosyadan El Çekmiş ve Verdiği Karar Kesinleşmiş Olan Mahkemece Ek Karar Şeklinde Yeniden Hüküm Kurulamayacağı )"
Geç.11Y20.HD13.9.2011E. 2011/6141 K. 2011/9688"KESİNLEŞEN ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil - Hazine Tarafından Açılan Tapu İptal Tescil Davasının Kısmen Kabulüne İlişkin Asliye Hukuk Mahkemesinin Kesinleşmiş Kararı Nedeniyle Hazinenin Davalı Sıfatının Bulunduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hazine Tarafından Açılan Tapu İptal Tescil Davasının Kısmen Kabulüne İlişkin Asliye Hukuk Mahkemesinin Kesinleşmiş Kararı Nedeniyle Hazinenin Davalı Sıfatının Bulunduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Tapu İptali ve Tescil - Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı )"
Geç.11Y20.HD14.3.2011E. 2010/16207 K. 2011/2629"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Orman Yönetiminin Bu Tür Yerlerin Hazineden İdari Yolla Orman Olarak Tahsisini Talep Edebileceği Gibi Bu Talebini Dava Yolu İle de İsteyebileceği Düşünülerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)
VEKALET ÜCRETİ (Kadastro İşlemi İle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri İle Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Hükmolunmayacağı)
HUSUMET (Kadastro Tespitine İtiraz - Orman Yönetiminin Bu Tür Yerlerin Hazineden İdari Yolla Orman Olarak Tahsisini Talep Edebileceği Gibi Bu Talebini Dava Yolu İle de İsteyebileceği Düşünülerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)"