Önceki Endeks ( Madde 18-31)

MADDE 1-17 / 18-31 / 32-49

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 32

YARGITAY

32Y15.HD21.12.2017E. 2017/1675 K. 2017/4546"ALACAK DAVASI ( Kesin Teminatın Kalan İkinci Yarısının İadesi Koşulu Asıl Dava Sonucuna Göre Gerçekleşecek İse de Mahkemece Verilen Karardan Önce Birleşen Davada Sgkdan İlişiksiz Belgesinin Getirilmesi Koşulunun Yerine Getirilip Getirilmediğinin Araştırılmamasının Hatalı Olduğu )
PROJE DEĞİŞİKLİĞİ ( Ara Asma Katın Proje Değişikliği İle İlgili Yerel Belediyeye Tasdik Ettirilen Proje ve Yapı Ruhsatında Tadilat Yapılmak Suretiyle Yasal Hale Getirilip Getirilmediği Araştırılıp Proje ve Ruhsat Değişikliği Yapılarak Yasal Hale Getirilmemiş İse Yasal Hale Getirilmesi Mümkün Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ ( Alacak Davası - Ara Asma Katın Proje Değişikliği İle İlgili Yerel Belediyeye Tasdik Ettirilen Proje ve Yapı Ruhsatında Tadilat Yapılmak Suretiyle Yasal Hale Getirilmesi İmkansız İse Yapılan Bu İlave Yapının Ekonomik Değeri Olmayacağı ve Yıkımı Gerektiği )
İLAVE İŞ BEDELİ ( Yüklenicinin Kabul Ettiği ve Ödenmeyen Hakedişten Sonra Yapıp Hakettiği İş Bedeli Eklenip Bulunacak Toplam Miktardan Yüklenici Namına İş Sahibinin Ödediği Kabul Edilen İskân Masrafları İle Hesaplanacak Geçici Kabul ve Kesin Kabul Eksik ve Ayıplarının Giderim Bedeli Düşüldükten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
KESİN TEMİNAT ( Alacak Davası - Kesin Teminatın Kalan Yarısının Ödenmesi Sözleşmeye Göre Yüklenicinin Bu İşten Dolayı İş Sahibine Herhangi Bir Borcu Olmaması Koşuluna da Bağlandığı ve Asıl Davada Yüklenicinin İş Sahibinden Alacağının Olduğunun Kabulü Halinde Bu Koşul Gerçekleşmiş Olacağı )
İLİŞİKSİZ BELGESİ ( Asıl Davada Yüklenicinin Sözleşme Konusu İşle İlgili İş Sahibine Borcun Olmadığı Saptanırsa Davacı Yükleniciye Bu İşle İlgili İlişiksiz Belgesi İbraz Ettirildikten Sonra İrad Kaydedilen Miktarın Kayıt Tarihinden Takip Tarihine Kadar Değişen Oranlarda Avans Faizi Oranı Üzerinden İşlemiş Faizi İsteyebileceği )"
32Y4.HD12.6.2017E. 2017/2689 K. 2017/3945"İTİRAZIN İPTALİ ( İdari Para Cezası - Davacı İdarenin Davalı Şirket Aleyhine Kaçak Yapı Yapıldığı Gerekçesiyle İdari Para Cezası Tahakkuk Ettirdiği/Ödenmeyen İdari Para Cezasının Tahsili İçin Esas Sayılı İcra Dosyası İle Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi Başlatıldığı - İdari Para Cezasının 6183 Sayılı Yasa'ya Göre Alınması Gerekirken Genel Haciz Yolu İle Takip Yapılamayacağı Gerekçesiyle İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
GENEL HACİZ YOLU ( İdari Para Cezasının Ödetilmesi Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali İstemi - Kamu Alacağının Genel Haciz Yoluyla Takip Edilemeyeceğine Dair Bir Yasal Düzenlemenin Bulunmadığı/Alacaklının 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Yoluna Başvurabileceği Gibi Genel Haciz Yolu İle Takip Yoluna da Başvurabileceği )"
32Y14.HD19.1.2017E. 2015/634 K. 2017/329"YÜKLENİCİDEN ALINAN TEMLİKE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Taşınmazda Yapılan Binanın İşlem Dosyası İlgili Belediyeden Getirtileceği - Binanın İnşaat Ruhsatı Alınarak Yapımına Başlanıp Başlanmadığı Bu Ruhsata Uygun Tamamlanıp Tamamlanmadığı Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Tesis Edilip Edilemeyeceği Tespit Edileceği)
KEŞİF (Yapının Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Keşifle Tespit Edileceği/Yasalara Uygun İse Bağımsız Bölüme Özgülenecek Arsa Payı Binada Kat İrtifakı Kurulacakmış Gibi Bilirkişilere Hesaplattırılarak Bu Payının Davacı Adına Tesciline Karar Verileceği - Yükleniciden Alınan Temlike Dayalı Tapu İptali ve Tescil)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Yükleniciden Temlik Alınan - Davacının Adına Tescilini Talep Ettiği Bağımsız Bölümü Yükleniciden Temlik Aldığına Dair Satış Sözleşmesine Dosya İçinde Rastlanmadığı/Sözleşmesi Var İse Temliki Hak Edip Etmediği İnceleneceği ve Sonucuna Göre Kabule Karar Verileceği)"
32Y21.CD9.1.2017E. 2015/12722 K. 2017/8"MÜHÜR BOZMA ( Sanıkların Savunmalarında İnşaat Faaliyetinin Eksikliklerin Giderilmesine ve Yapının Ruhsata Uygun Hale Getirilmesine Yönelik Olup Bunun Dışında Herhangi Bir Çalışma Yapılmadığını Söylemeleri İle Dosya Kapsamında Sanıkların Savunmasının Aksini Kanıtlayan Her Türlü Kuşkudan Uzak Kesin ve İnandırıcı Delillerin Bulunmaması Karşısında Sanıkların Beraatine Karar Verileceği )
KUŞKUDAN UZAK DELİLİN OLMAMASI ( Mühür Bozma - Sanıkların Savunmalarında İnşaat Faaliyetinin Eksikliklerin Giderilmesine ve Yapının Ruhsata Uygun Hale Getirilmesine Yönelik Olup Bunun Dışında Herhangi Bir Çalışma Yapılmadığını Söylemeleri İle Dosya Kapsamında Sanıkların Savunmasının Aksini Kanıtlayan Her Türlü Kuşkudan Uzak Kesin ve İnandırıcı Delillerin Bulunmaması Karşısında Sanıkların Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
32Y4.HD15.12.2016E. 2016/9491 K. 2016/12236"HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davanın Niteliğine Göre İdari Yargıda Bakılıp Sonuçlandırılmasının Mümkün Olmadığı - Davanın Görüm ve Çözüm Yerinin İdari Yargı Olmayıp Adli Yargı Yeri Olduğu/Mahkemece Yerinde Olmayan Gerekçeyle Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Sebebiyle Davanın Reddedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DAVANIN NİTELİĞİNE GÖRE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM YERİ ( Haczin Kaldırılması Talebi - Davanın İdari Yargıda Değil Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği/Mahkemece Yerinde Olmayan Gerekçeyle Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Sebebiyle Davanın Reddedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
YETERLİ OLMAYAN GEREKÇEYLE HÜKÜM KURULMASI ( Haczin Kaldırılması Talebi/Davanın Niteliğine Göre İdari Yargıda Bakılıp Sonuçlandırılmasının Mümkün Olmadığı - Davanın Görüm ve Çözüm Yerinin İdari Yargı Olmayıp Adli Yargı Yeri Olduğu/Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Sebebiyle Davanın Reddedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
32Y14.HD24.5.2016E. 2016/897 K. 2016/6220"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bina Yapılan Taşınmazın Tarla Niteliğinde Olduğu - Satış Vaadine Konu Bağımsız Bölümler İçin Arsa Payı Özgülemediği/Yapı Yasalara Uygun İse Satış Vaadine Konu Bağımsız Bölüme Özgülenecek Arsa Payı Binada Kat İrtifakı Kurulacakmış Gibi Bilirkişilere Hesaplattırılarak Bu Payın Davacı Adına Tesciline Karar Verileceği )
YAPININ YASAL HALE GETİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Taşınmazın Tarla Niteliğinde Olduğu/Dayanak Satış Vaadi Sözleşmelerinin Arsa Payına Değil Bağımsız Bölüm Satışına Dair Olduğu/Kaçak ve Yıkımı Gereken Yerde Ekonomik Değerlerin Korunmasından Söz Edilemeyeceğinden Tescil Talebi İfa Olanağı Bulunmadığından Reddolunacağı - Tapu İptali ve Tescil )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Binanın İnşaat Ruhsatı Alınarak Yapımına Başlanıp Başlanmadığı ve Bu Ruhsata Uygun Tamamlanıp Tamamlanmadığı Davaya Konu Taşınmaz Üzerinde Davaya Konu Dükkanları da Kapsayacak Şekilde Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Tesis Edilip Edilemeyeceği Yani Yapının Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Yerinde Keşif Yapılarak Bilirkişilere İnceletilerek Tespit Edileceği )"
32Y5.CD25.2.2016E. 2013/16537 K. 2016/2048"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (Olay Yeri Tespit Tutanağı Bilirkişi ve Ön İnceleme Raporları Tanık Beyanları İle Tüm Dosya Kapsamından Anlaşıldığı ve Zincirleme Şekilde Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Unsurlarıyla Oluştuğunun Gözetilmesi Gerektiği)
ZİNCİRLEME SUÇ (Belediye Başkanı Olan Sanığın Toptancı Hali Binasının İnşaat Ruhsatı Alınmadan Yapımına Başlanarak Binaların Duvar Çatı ve Dış Sıvalarının Tamamlanmasından Sonra Yapı İnşaat Ruhsatının Alındığı/Yıkım Kararlarının Gereğini Yerine Getirmediği - Zincirleme Şekilde Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu)
KAMU ZARARINA YOL AÇMA (Sanığın Üç Şahsın Yapmış Olduğu Kaçak ve Ruhsatsız Binaların Yıkımına Karar Verilmiş Olmasına Rağmen Yıkım Kararlarının Gereğini Yerine Getirmeyerek Kamunun Zararına ve Kişilere Haksız Menfaat Sağlanmasına Neden Olduğu - Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Unsurlarıyla Oluştuğu)"
32Y8.HD3.3.2015E. 2014/18251 K. 2015/5366"ALACAK DAVASI ( Ortaklığın Giderilmesine Konu Davanın Eldeki Dosya İçine Alınarak Taşınmazın Satışının Yapılıp Bedelinin Taşınmaz Maliklerine Ödendiği Tarihin Saptanıp Neticesine Göre Davacının Talebiyle İlgili Tüm Deliller Toplanarak Sonucuna Göre Sebepsiz Zenginleşmeye Yönelik Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
HUKUKİ NİTELENDİRME ( Kesinleşen Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonrası Açılan Bu Davanın Muhdesatın Tespiti Niteliğinde Değil Muhdesat Bedeli Sebebiyle Davalıların Hisselerine Düşen Miktarın Fazla Kısmı Bakımından Sebepsiz Zenginleştikleri İddiasına Dayalı Olarak Eda Nitelikli Alacak Davası Açıldığının Kabulü Gerektiği )
MUHDESATIN TESPİTİ ( Mahkemece Taraflar Arasındaki İhtilafın Muhdesatın Tesbiti İstemine Dair Olduğundan Hareketle Taraf Delilleri Değerlendirilerek Hüküm Verilmiş İse de Davanın Nitelendirilmesinde Hataya Düşüldüğü - Eda Nitelikli Alacak Davası Açıldığının Kabulü Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Alacak Davası - Ortaklığın Giderilmesine Konu Davanın Eldeki Dosya İçine Alınarak Taşınmazın Satışının Yapılıp Bedelinin Taşınmaz Maliklerine Ödendiği Tarihin Saptanıp Sebepsiz Zenginleşmeye Yönelik Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )"
32Y4.CD13.11.2014E. 2013/42206 K. 2014/32856"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU ( Ana Binanın 2005 den Önce Yapıldığı/Çelik Konstrüksiyondan Çatı Sıva ve Boya Yapma Eylemlerinin Binayı Tamamlamaya Yönelik İmalatlar Niteliğinde Olduğu - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
RUHSATSIZ BİNAYI TAMAMLAMAYA YÖNELİK İMALATLAR ( Bina 2005 den Önce Yapılmış Olsa da Çelik Konstrüksiyondan Çatı Sıva ve Boya Yapma Eylemleri - İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Oluşturacağı )
RUHSATSIZ İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİ ( İnşaata Devam Edildiğinin Belirlenmesi/Tutanağın Sanığın Yapı Yerinde Bulunmadığından Yapı Yerine Asılıp Bir Suretinin Muhtara Bırakılması - Mühür Bozma Suçundan Beraat Kararına Hükmedilemeyeceği )
MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürlenen İnşaata Devam Edildiğinin Belirlenmesi/Tutanağın Sanığın Yapı Yerinde Bulunmadığından Yapı Yerine Asılıp Bir Suretinin Muhtara Bırakılması - Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
32Y4.CD3.6.2014E. 2014/9967 K. 2014/19743"MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürlemeden Sonra Hangi Tarihte Yeniden İnşaata Başladığı ve İnşaatı Bitirdiğinin Sorulması ve Bilirkişiden Suça Konu Binanın Yapımına Ne Zaman Başlanıp Bitirildiği Konusunda Ek Rapor Aldırılarak Sonucuna Göre Mühür Bozma Suçunun Oluştuğu Tarihin Saptanmaya Çalışılması Gerektiği )
SUÇUN OLUŞTUĞU TARİHİN SAPTANMASI ( Mühür Bozma - Bilirkişiden Suça Konu Binanın Yapımına Ne Zaman Başlanıp Bitirildiği Konusunda Ek Rapor Aldırılarak Sonucuna Göre Mühür Bozma Suçunun Oluştuğu Tarihin Saptanmaya Çalışılması Yerine Sanığın Mühürlemeden Haberi Olmadığı Gerekçesiyle Beraat Hükmü Kurulmasının Doğru Görülmediği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mühür Bozma Suçu - Suça Konu Binanın Yapımına Ne Zaman Başlanıp Bitirildiği Konusunda Rapor Alınıp O Doğrultuda Hüküm Kurulması Gerektiği )
SANIĞIN MÜHÜRLEMEDEN HABERİ OLMAMASI ( Mühür Bozma Suçu - Suçun Oluştuğu Tarihin Saptanması Gerekirken Sanığın Mühürlemeden Haberi Olmadığı Gerekçesiyle Beraat Hükmü Kurulmasının Doğru Görülmediği )"
32Y15.HD5.2.2014E. 2013/4365 K. 2014/743"ALACAK DAVASI (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan/Bilirkişi Raporlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Belediye Meclisi Kararlarında Açıklandığı Üzere Sözkonusu İnşaatın Kaçak Olarak İnşa Edildiği - İnşaatın Bedeliyle İlgili Talebin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
ESER SÖZLEŞMESİ (Alacak Davası/Sözkonusu İnşaatın Kaçak Olarak İnşa Edildiği/Ekonomik Değeri Bulunmayan Bu Gibi Yapıların Sadece Yıkımı İstenebileceği - İnşaatın Bedeliyle İlgili Talebin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulü Yönünde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
KAÇAK YAPI (Üzerinde Ayni veya Şahsi Hak Tanınamayacağı - Bilirkişi Raporlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Belediye Meclisi Kararlarında Açıklandığı Üzere Kaçak Olarak İnşa Edildiği Belirlenen İnşaatın Bedeliyle İlgili Talebin Reddi Gerektiği/Alacak Davası)
RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI OLARAK YAPILAN BİNA (Aynının veya Değerinin Paylaştırılmasının Sözkonusu Olamayacağı - Ekonomik Değeri Bulunmayan Bu Gibi Yapıların Sadece Yıkımı İstenebileceği/Kaçak Olarak İnşa Edilen İnşaatın Bedeliyle İlgili Talebin Kabulü Yönünde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı/Alacak Davası)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (İnşaatın Kaçak Olarak İnşa Edildiği/Davacı Yüklenicinin Protokol Gereği Yapılacak Dairelerin Paylaşım Şekline Göre Davalı İş Sahibi Belediyeye Bir Miktar Para Ödediği/Bu Bedel Yönünden Davalı Belediyenin Sebepsiz Zenginleştiği - Sadece Bu Bedel Yönünden Davanın Kısmen Kabulü Gerektiği)"
32Y7.HD20.6.2013E. 2013/3743 K. 2013/11640"MUHDESATIN AİDİYETİ DAVASI (Alacak ve Temlikten Tescil veya Kat Mülkiyeti Kurulması Davaları Sonucu Verilecek Karar Muhdesatın Yasallaştırılması Sonucunu Doğuracağından İmar Mevzuatına Aykırı Taleplerin Dinlenemeyeceği - Muhdesatın Aidiyeti Tespit Davası Eda Hükmü İçermediğinden Talebin Karara Bağlanabileceği)
TESPİT DAVASI (Verilecek Karar İnfaz Olanağı Bulunmadığı - Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davasında Yapının Kaçak Yapı Olup Olmamasının Sonuca Etkili Olmadığı)
KAÇAK YAPI (Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davasında Muhdesatın Kaçak Olup Olmamasının Sonuca Etikili Olmadığı - Alacak ve Temlikten Tescil veya Kat Mülkiyeti Kurulması Davaları Sonucu Verilecek Karar Muhdesatın Yasallaştırılması Sonucunu Doğuracağından İmar Mevzuatına Aykırı Taleplerin Dinlenemeyeceği)"
32Y4.CD10.6.2013E. 2012/25007 K. 2013/18017"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU (Bilirkişi Raporunda Balkon İmalatının Etrafı Açık ve İskan Edilemez Halde Yapı Kapsamında Kaldığı - Balkonun Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina Yapmak Suretiyle İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunu Oluşturmadığı)
BALKON YAPILMASI NEDENİYLE İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU (Bilirkişi Raporunda Balkon İmalatının Etrafı Açık ve İskan Edilemez Halde Yapı Kapsamında Kaldığı - Suçun Oluşmadığı)
BALKONUN YIKILMASI (Balkonun Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina Yapmak Suretiyle İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunu Oluşturmadığı - Kabule Göre 5237 S.K. Md.184/5 Tartışılacağı/Eski Hale Getirildiği)
BALKONUN DAİRE SAHİBİ TARAFINDAN YAPTIRILDIĞI İDDİASI (İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu - Apartmanda Balkon Yapılan Diğer Daire Sahiplerinin Tanık Sıfatıyla Dinleneceği)"
32Y1.HD27.3.2013E. 2013/3701 K. 2013/4411"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Taşınmazdaki Dükkana Tuvalet Yapılması ve Pis Su Borularının Geçirilmesi Suretiyle - Binanın Kaçak Olmasının Taşınmaz Mülkiyeti Sahibinin Haklarını Kullanmasına Engel Teşkil Etmeyeceğinin Kabulü )
HAKSIZ EL ATILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN KAÇAK OLMASI ( Mülkiyet Sahibinin Haklarını Kullanmasına Engel Teşkil Etmediği - Kaçak Yapının İdari Merciler Tarafından Yaptırıma Tabi Tutulacağı/Elatmanın Önlenmesi/Yıkım/Eski Hale Getirme )
KAÇAK YAPININ İDARİ MERCİLERCE YAPTIRIMA TABİ TUTULACAĞI ( Binanın Kaçak Olmasının Davacının Elatmanın Önlemesi ve Yıkım Taleplerinde Bulunmasına Engel Teşkil Etmediği - Haksız Elatanın Davalı Olduğunun Tespiti Halinde Davanın Kabulü Gerektiği )
TAŞINMAZA EL ATAN KİŞİNİN FARKLI BİRİ OLMASI ( Mahkeme Kararını Temyiz Edenin Üçüncü Bir Kişi Konumunda Olduğu - Çekişmeli Yerdeki Tuvalet ve Pis Su Borularını Adı Geçen Davalının Yapması Durumunda Davacı Talebinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
YIKILMASI İSTENİLEN BÖLÜMÜ YAPAN KİŞİNİN KİM OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davalı Tarafından Yapılıp Yapılmadığının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Elatanın Adı Geçen Davalı Olması Halinde Davanın Kabulü Gerektiği )"
32Y23.HD5.2.2013E. 2012/5310 K. 2013/523"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacı İmalata Aykırı Kat Yapıldığı İçin Kısmen Yıkıldığını İddia Ettiğinden Bir Katın Yıkılması Halinde İnşaatın Diğer Bölümlerinin Yasal Hale Gelip Gelmeyeceğinin İncelenmesi Gerektiği - Mahkemece Projeye Aykırılığın Giderilip Giderilemeyeceği İlgili Belediyeden Sorulduktan Sonra Tadilat Projesi Yapılarak İnşaatın Yasal Hale Gelmesi Hususuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacı İmalata Aykırı Kat Yapıldığı İçin Kısmen Yıkıldığını İddia Ettiğinden Bir Katın Yıkılması Halinde İnşaatın Diğer Bölümlerinin Yasal Hale Gelip Gelmeyeceğinin İncelenmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
TADİLAT PROJESİ ( Yapılarak İnşaatın Yasal Hale Gelmesi Hususu Mahkemece Projeye Aykırılığın Giderilip Giderilemeyeceği İlgili Belediyeden Sorulduktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
İMALATA AYKIRI KAT ( Projeye Aykırılığın Giderilip Giderilemeyeceği İlgili Belediyeden Sorulduktan Sonra Tadilat Projesi Yapılarak İnşaatın Yasal Hale Gelmesi Hususuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )"
32Y5.HD28.1.2013E. 2012/25029 K. 2013/1215"İMAR KANUNU UYARINCA YIKILAN YAPI VE AĞAÇ BEDELİ ( Tahsili İstemi - Yıkımın Belediye Encümeninin Kararına İstinaden Yapıldığı/Davaya Bakmanın İdari Yargının Görevi Dahilinde Olduğu )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARINA İSTINADEN YIKILAN YAPI VE AĞAÇ BEDELİ ( Tahsili İstemi - İdari Yargının Görevi Dahilinde Olduğu/Dilekçenin Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gereği )
YIKIM ( İmar Kanunu Md. 32 Uyarınca Yıkılan Yapı ve Ağaç Bedelinin Tahsili İstemi/Belediye Encümeninin Kararına İstinaden Yapıldığı - Davaya Bakmanın İdari Yargının Görevi Dahilinde Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İmar Kanunu Md. 32 Uyarınca Yıkılan Yapı ve Ağaç Bedelinin Tahsili İstemi/Davaya Bakmanın İdari Yargının Görevi Dahilinde Olduğu - Belediye Encümeninin Kararına İstinaden Yapıldığı )"
32Y14.HD4.12.2012E. 2012/11313 K. 2012/14154"KAÇAK İNŞAAT ( Ruhsatsız Başlanmış veya Ruhsatı Olmakla Birlikte Ruhsatın Eki Olan Projeye Aykırı Yapılmış İnşaatların Kaçak Olduğu ve Yıkıma Tabi Tutulacağı - Yasa Uyarınca Yıkımı Zorunlu Olan Bir Yerin Ekonomik Değer Olarak Kabul Edilmeyeceği )
RUHSATSIZ VEYA RUHSATI OLDUĞU HALDE RUHSAT EKİ PROJEYE AYKIRI İNŞAAT ( Kaçak Yapı Olduğu Yıkıma Tabi Tutulacağı Ekonomik Değeri Bulunmadığı - Kat Mülkiyeti veya İrtifakı Kurulmamış Yapıda Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği Yapının Yasalara Uygun Çıkartılmış Olmasına Bağlı Olduğu )
İMAR KİRLİLİĞİ ( Kaçak İnşaat - Kaçak veya Hakkında Yıkım Kararı Olan Bir Yapının Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mülkiyet Aktarımının Reddi Kararının Yerinde Olduğu )"
32Y14.HD13.11.2012E. 2012/8834 K. 2012/13196"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı/Sözleşme Mülkiyet Aktarımını Sağlamamakla Birlikte Taahhüt Muamelesi Olarak Geçerliliğini Koruduğu - Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Hukuka Uygun Olarak Tamamlanmış Haldeki Rayiç Değerinin Tespiti İle Talep de Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Taahhüt Muamelesi Olarak Geçerliliğini Koruduğu - Bu Sözleşmeye Dayanarak Davacının Bedel İsteminde Bulunabileceği/Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Tamamlanmış Haldeki Rayiç Değerinin Tespiti İle Talep de Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Mülkiyet Aktarımını Sağlamamakla Birlikte Taahhüt Muamelesi Olarak Geçerliliğini Koruduğu/Bu Sözleşmeye Dayanarak Davacının Bedel İsteminde Bulunabileceği - Maddi Tazminat Davası )
TAAHHÜT MUAMELESİ ( Olarak Geçerli Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Davacının Bedel İsteminde Bulunabileceği/Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Tamamlanmış Haldeki Rayiç Değerinin Tespiti İle Talep de Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Maddi Tazminat/Taahhüt Muamelesi Olarak Geçerli Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Davacının Bedel İsteminde Bulunabileceği - Sözleşme Geçersiz Bir Sözleşmeymiş Gibi Denkleştirici Adalet İlkesine Göre Bedel Belirlenerek Yazılı Şekilde Hüküm Tesisinin Doğru Görülmediği )
KAÇAK BİNA ( Satış Vaadinin Sözleşmesi Kaçak Olan Binadaki Bağımsız Bölüme İlişkin Olduğu - Yapının Ekonomik Değeri Olmadığından İyileştirme Giderlerine İlişkin İstemin Reddi Gerektiği/Maddi Tazminat Davası )"
32Y5.HD18.9.2012E. 2012/10826 K. 2012/16685"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZIN BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Yapı Kaçak Olduğundan Hakkında İmar Kanunu Uyarınca Yıkım Kararı Verildiği - İdari Yargıda Tazminat Davası Açılması Gereği )
HAKKINDA YIKIM KARARI VERİLEN YAPI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebine İlişkin Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
YARGI YOLUNUN BELİRLENMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Yapı Kaçak Olduğundan Hakkında İmar Kanunu Uyarınca Yıkım Kararı Verildiği - İdari Yargıda Tazminat Davası Açılması Gereği )
KAÇAK İNŞAAT ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Yapı Kaçak Olduğundan Hakkında İmar Kanunu Uyarınca Yıkım Kararı Verildiği - İdari Yargıda Tazminat Davası Açılması Gereği )"
32Y15.HD4.7.2012E. 2012/459 K. 2012/5124"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - Yapı Ruhsatına Aykırılıkların Giderilmesi Olanaklı Değil İse Yasal Olmayan Yapı İçin Maddi Tazminat İstenemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Maddi Tazminat Davası - Yapı Ruhsatına Aykırılıkların Giderilmesi Olanaklı Değil İse Yasal Olmayan Yapı İçin Maddi Tazminat İstenemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YAPI RUHSATI ( Aykırılıkların Giderilmesi Olanaklı İse Alınacak Bilirkişi Raporuna Göre Yüklenicilere Yeterli Süre ve Yetki Verilmesi Yükleniciler Tarafından Yüklenimlerindeki Bu Edimin Yerine Getirilmemesi Halinde İstediği Takdirde Davacıya Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
OTURMA İZNİ ( Yapının Yasal Hale Getirilmesi Durumunda Sözleşme Hükümleri de Değerlendirilerek Sözleşme Dışı Yapıldığı İleri Sürülen Bağımsız Bölümle Davacının Bağımsız Bölümündeki Değer Kaybına Dair Tazminat İsteklerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Yapının İskan Alınmasına Hazır Hale Getirilmesi Durumunda Sözleşme Hükümleri de Değerlendirilerek Sözleşme Dışı Yapıldığı İleri Sürülen Bağımsız Bölümle Davacının Bağımsız Bölümündeki Değer Kaybına Dair Tazminat İsteklerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
32Y15.HD4.6.2012E. 2012/1722 K. 2012/4165"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MUARAZANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Davaya Konu İnşaata Ait Belediye İmar İşlem Dosyası Getirilerek Yerinde Tatbiki Keşif Yapılıp Uygulama Uzman İnşaat Mühendisi Bilirkişi Vasıtasıyla Sağlanması Gerektiği )
İLAVE İMALAT ( Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceği Her Türlü Tereddüt ve Kuşkudan Uzak Bir Şekilde Saptanmalı Elde Edilecek Sonuç Dairesinde Karar Vermek Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Muarazanın Önlenmesi İstemi )
MUARAZANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Davaya Konu İnşaata Ait Belediye İmar İşlem Dosyası Getirilerek Yerinde Tatbiki Keşif Yapılıp Uygulama Uzman İnşaat Mühendisi Bilirkişi Vasıtasıyla Sağlanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Muarazanın Önlenmesi İstemi - Davaya Konu İnşaata Ait Belediye İmar İşlem Dosyası Getirilerek Yerinde Tatbiki Keşif Yapılıp Uygulama Uzman İnşaat Mühendisi Bilirkişi Vasıtasıyla Sağlanması Gerektiği )"
32Y4.CD13.2.2012E. 2010/22160 K. 2012/2642"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK ( Yalnızca Belediye Sınırları veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerler İçerisindeki Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina Yapılması Eylemlerinin Suç Teşkil Edeceği )
BELEDİYE SINIRININ DIŞINDA OLUP BELEDİYENİN RUHSATLANDIRMA YETKİSİ İÇİNDE OLAN YAPI ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Kapsamında Olmadığı - İdari Yaptırım Uygulanacağı )
İDARİ YAPTIRIM ( İmar Kirliliğine Neden Olmak - Belediye Sınırları Dışında Ancak Belediyenin Ruhsatlandırma Yetkisi İçerisinde Kalan Mücavir Alanlardaki Bina ve Yapılarla İlgili İdari Yaptırım Uygulanacağı )"
32Y15.HD21.9.2011E. 2011/3395 K. 2011/5238"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yasal İsitisnalar Hariç Her Türlü İnşaat Yapımının İlgilisine Göre Valilik veya Belediyeden Alınacak Yapı Ruhsatına Tabi Olduğu - Ruhsat Alınmadan Yapıya Başlanması Kaçak veya Ruhsata Aykırı Yapı Yapılması Halinde Kaçak Yapının Yıktırılacağı )
KAÇAK YAPI ( Yapım Ruhsatı Alınmadan Yapıya Başlanması Halinde Kaçak yahut Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Yapıların Yerel İdarelerce Yıktırılacağı - Kaçak Olduğu İlgili İdarelerce Teyit Edilen Yapı Nedeniyle Yüklencinin İş Bedeli Talebinin Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI İNŞAAT ( İmar Mevzuatındaki Kuralların Kamu Düzenine İlişkin Olduğu Zorunlu ve Emredici Hukuk Kuralları Olduğu - İmar Kurallarına Aykırılık Halinde Yaptırımların Uygulanmasının Yasaya AYkırılıkların Devamlılığı Sonucunu Doğurduğu )"
32Y14.HD21.7.2011E. 2011/6256 K. 2011/9703"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu Kaydının İptali ve Tescili - Her Tür İmalat Binanın Tasdikli Projesine Aykırı İse Bunlar Yıkıma Tabi Tutulacağından Ekonomik Bir Değer Taşımadığı )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Her Tür İmalat Binanın Tasdikli Projesine Aykırı İse Bunlar Yıkıma Tabi Tutulacağından Ekonomik Bir Değer Taşımadığı )
FAYDALI VE ZORUNLU İMALAT ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu Kaydının İptali ve Tescili - Her Tür İmalat Binanın Tasdikli Projesine Aykırı İse Bunlar Yıkıma Tabi Tutulacağından Ekonomik Bir Değer Taşımadığı/Bunların Bedeli de Faydalı ve Zorunlu İmalat Adı Altında Arsa Sahibinden İstenmeyeceği )"
32Y15.HD6.7.2011E. 2011/1744 K. 2011/4423"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Parselin Dava Dışı Malikleri Hakkında Açılacak Davanın Birleştirilmesi ve Taraf Teşkilinin Sağlanmasından Sonra Belediye İşlem Dosyası da Getirtilerek Yerinde Keşif Yapılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Parselin Dava Dışı Malikleri Hakkında Açılacak Davanın Birleştirilmesi ve Taraf Teşkilinin Sağlanmasından Sonra Belediye İşlem Dosyası da Getirtilerek Yerinde Keşif Yapılması Gerektiği )
ADİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILAN SÖZLEŞMELER ( Yanlarını Bağlayıcı Olup Olmadığının İnşaatın İmar Yasası ve Bağlı Mevzuatına Uygun Olarak Yasal Yapı Şeklinde Yapılıp Yapılmadığının Saptanması Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
KAÇAK YAPI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Yanca Yasal Olanak Varken Tamamen ya da Kısmen Kaçak Yapılan Yapının Verilen Yeterli Süre ve Yetkiye Karşın Yasal Hale Getirilmemesi Durumlarında İse Davanın Reddi Gereği )"
32Y4.CD6.6.2011E. 2009/8724 K. 2011/7697"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA ( Hükümlerinin Ancak "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Uygulanacağı - Mücavir Alandaki Taşınmazı Üzerinde Ruhsatsız Bina Yapmanın Bu Suçu Oluşturmayacağı )
RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( Mücavir Alandaki Taşınmazı Üzerinde/İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmayacağı - Hükmün Ancak "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Uygulanacağı )
MÜCAVİR ALANDA RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmayacağı - Hükmün "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Tatbik Edilebileceği )
BELEDİYE SINIRI DIŞINDA RUHSATLANDIRMA YETKİSİ İÇERİSİNDEKİ MÜCAVİR ALANLAR ( Belediyelerin İmar Kanunu Md. 32 ve 42'deki İdari Yaptırımlarının Geçerli Olduğu - Ancak Ruhsatsız Bina Yapılmasında TCY Md. 184/1'i Uygulayamayacağı )
İMAR KANUNU MD. 32 VE 42'DEKİ İDARİ YAPTIRIMLAR ( Belediye Sınırı Dışında ve Fakat Belediyenin Ruhsatlandırma Yetkisi İçerisinde Kalan Mücavir Alanlarda Geçerli Olduğu - Ancak Ruhsatsız Bina Yapmanın İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunu Oluşturmayacağı )"
32Y15.HD3.5.2011E. 2011/1408 K. 2011/2679"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapı Nedeniyle İnşaata Belediyece Yıkım Kararı Çıkarılması - Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesi için Tadilatın Mümkün Olup Olmadığının Belediyeden Sorulması Gereği/İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi )
KAÇAK YAPININ YASAL HALE GETİRİLMESİ ( Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesi Olanaklı Değilse Yüklenicinin bu Nitelikteki Yapılar İçin Yaptığı İş Bedelini Talep Edemeyeceği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshi )
YÜKLENİCİNİN İŞ BEDELİNİ TALEP ETMESİ ( Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesi İçin Mahkemece Yüklenici Şirkete Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği - İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi Halinde İse Yüklenici Şirkete Hakkettiği İş Bedelinin Ödenmesi Gereği )
SÖZLEŞMENİN FESHİNE İLİŞKİN GÖNDERİLEN İHTARNAME ( Sözleşmenin Geriye Etkili Olarak Feshinde Taraf İradelerinin Birleştiği )
İŞ BEDELİNİN HAK KAZANILMASI ( Kaçak Ya Da Yarı Kaçak Durumdaki İnşaatın Yasal Hale Tadil Edilmesi Gerektiği )"
32Y15.HD28.3.2011E. 2010/1687 K. 2011/1856"EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ (Yapı Ruhsatına Aykırı Olarak Yapılan İmalatların Giderilerek İnşaatların Yasal Hale Getirilmesinin Olanaklı Olup Olmadığının Belediye Başkanlığından Sorulması Gerektiği/Yasal Hale Getirilmesi Olanaklı ise Davacı Arsa Sahibi Tüm İnşaatlardaki Ruhsata Aykırılığı Gidermeyi Kabul Etmiş Olduğundan Taleple Bağlı Kalmak Suretiyle Yapıların Yasal Hale Getirilebilmesi İçin Mahkemece Davacıya Yetki ve Yeterli Süre Verilmesi Gerektiği )
İMAR KANUNU HÜKÜMLERİ (Düzeni Gereği Emredici Hukuk Kurallarından Olduğu/Yasal Hale Getirilmiş Olmadıkça Kaçak Yapı ya da Yapı Kısmı İle İlgili Eksik ve Kusurlu İşlerin İstenemeyeceği - Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili )
YAPI RUHSATINA AYKIRILIK (Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili - Yasal Hale Getirilmiş Olmadıkça Kaçak Yapı ya da Yapı Kısmı İle İlgili Eksik ve Kusurlu İşlerin İstenemeyeceği/Yargılamanın Her Aşamasında İmar Yasası Kurallarının Mahkemece Doğrudan Gözetilmesi Gerektiği )
KAÇAK YAPI (Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili - Yasal Hale Getirilmiş Olmadıkça Kaçak Yapı ya da Yapı Kısmı İle İlgili Eksik ve Kusurlu İşlerin İstenemeyeceği/Yapı Ruhsatına Aykırı Olarak Yapılan İmalatların Giderilerek İnşaatların Yasal Hale Getirilmesinin Olanaklı Olup Olmadığının Belediye Başkanlığından Sorulması Gerektiği )"
32YHGK23.12.2009E. 2009/4-561 K. 2009/577"TAHLİYEYE İZİN İSTEMİ ( İmar Kanununa Aykırı Yapıda Yıkım Yapılabilmesi İçin İnsan ve/veya Eşyanın Tahliyesi de İlgili Belediye veya Valilikçe Yapılacağı - Mahkeme Kararına Gerek Olmadığı )
İMAR KANUNU'NA AYKIRI YAPININ YIKILMASI ( İnsan ve/veya Eşyanın Tahliyesinin İlgili Belediye veya Valilikçe Yapılacağı - Mahkeme Kararına Gerek Olmadığı )
KAÇAK YAPILARDA YIKIM ( İnsan ve/veya Eşyanın Tahliyesinin İlgili Belediye veya Valilikçe Yapılacağı - Mahkeme Kararına Gerek Olmadığı/Bu Tür Bir Davanın Görülmesi Mümkün Olmadığından Reddedilmesi Gerektiği )
YIKIM ( Tahliyeye İzin İstemi - İmar Kanununa Aykırı Yapıda Yıkım Yapılabilmesi İçin İnsan ve/veya Eşyanın Tahliyesi de İlgili Belediye veya Valilikçe Yapılacağı - Mahkeme Kararına Gerek Olmadığı )"
32Y4.HD7.12.2009E. 2009/2151 K. 2009/13782"RUHSAT VE PROJEYE AYKIRI EKLERİN YIKIMI ( Konuttaki İnsan ve Eşyanın Tahliyesine Karar Verilmesini İçeren İstemlerin Çözümünün Belediye ve Valiliklere Verildiği - Davacının Bu Yöndeki İstemlerini Mahkemeden Talep Etmesinde Hukuki Yararı Bulunmadığı )
PROJEYE AYKIRI YAPIDAN İNSAN VE EŞYALARIN TAHLİYESİ ( Çözümünün Belediye ve Valiliklere Verildiği - Davacının Bu Yöndeki İstemlerini Mahkemeden Talep Etmesinde Hukuki Yararı Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )
HUKUKİ YARAR ( Projeye Aykırı Yapıdan İnsan ve Eşyaların Tahliyesi Talebi - Çözümünün Belediye ve Valiliklere Verildiği/Davacının Bu Yöndeki İstemlerini Mahkemeden Talep Etmesinde Hukuki Yararı Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )"
32YHGK25.11.2009E. 2009/14-440 K. 2009/561"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Münhasıran Tapudan Arsa Payı Satışı Söz Konusu Olmadığı - Satışa Konu Bağımsız Bölüm Kaçak Yapı Niteliğinde Olup Taşınmaz Üzerinde Bu Hali İle Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı )
KAT MÜLKİYETİ ( Satışa Konu Bağımsız Bölüm Kaçak Yapı Niteliğinde Olup Taşınmaz Üzerinde Bu Hali İle Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )
ARSA PAYI SATIŞI ( Münhasıran Tapudan Arsa Payı Satışı Söz Konusu Olmadığı - Satışa Konu Bağımsız Bölüm Kaçak Yapı Niteliğinde Olup Taşınmaz Üzerinde Bu Hali İle Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Satışa Konu Bağımsız Bölüm Kaçak Yapı Niteliğinde Olup Taşınmaz Üzerinde Bu Hali İle Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı )"
32YHGK8.7.2009E. 2009/14-283 K. 2009/325"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Dayanağı Satış Vaadi Sözleşmelerinde Davacının Taşınmazda Paydaş Kılınmasının Amaçlandığı - Parseldeki Davalı Satış Vaadi Borçlusu Üzerine Kayıtlı Paydan Sözleşmede Öngörülen Payın Davacı Adına Tescili Gerektiği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali veTescil - Davacının Taşınmazda Paydaş Kılınmasının Amaçlandığı/Parseldeki Davalı Satış Vaadi Borçlusu Üzerine Kayıtlı Paydan Sözleşmede Öngörülen Payın Davacı Adına Tescili Gerektiği )
PAYLI MÜLKİYET ( ( Tapu İptali veTescil - Davacının Taşınmazda Paydaş Kılınmasının Amaçlandığı/Parseldeki Davalı Satış Vaadi Borçlusu Üzerine Kayıtlı Paydan Sözleşmede Öngörülen Payın Davacı Adına Tescili Gerektiği )"
32Y1.CD15.6.2009E. 2006/11348 K. 2009/7073"SİT ALANI OLAN BÖLGEDE TAŞINMAZ ÜZERİNDE PROJEYE AYKIRI İŞLEMLER YAPMAK ( Sanığın Bağımsız Çatı Katı Yaptığı/Cumba Olan Yeri Genişleterek Balkona Çevirdiği - İşlemlerin Nazım İmar Planında Öngörülen Görünümü Değiştirip Değiştirmediği Konusunun Tespit Ettirileceği )
PROJEYE AYKIRI OLARAK BAĞIMSIZ ÇATI KATI ÇIKMAK ( Taşınmazın Sit Alanında Bulunduğu - İşlemlerin Nazım İmar Planında Öngörülen Görünümü Değiştirip Değiştirmediği Konusunda Uzman Kişilerden Oluşan Heyetten Rapor Alınacağı )
CUMBA OLARAK BELİRLENEN BÖLGENİN PROJEYE AYKIRI OLARAK BALKON HALİNE GETİRİLMESİ ( Taşınmazın Sit Alanında Bulunduğu - İşlemlerin Nazım İmar Planında Öngörülen Görünümü Değiştirip Değiştirmediği Konusunda Uzman Kişilerden Oluşan Heyetten Rapor Alınacağı )"
32Y4.CD26.5.2009E. 2009/4320 K. 2009/10170"SON DURUŞMADA HAZIR BULUNMA ( Son Sözün Duruşmada Hazır Bulunan Sanıklara Verilmemesi Suretiyle 5271 S. CMK'nun 216/3. Md. ve Fıkrasına Aykırı Davranılarak Savunma Haklarının Kısıtlanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SON SÖZÜN VERİLMESİ ( Duruşmada Hazır Bulunan Sanıklara Verilmemesi Suretiyle 5271 S. CMK'nun 216/3. Md. ve Fıkrasına Aykırı Davranılarak Savunma Haklarının Kısıtlanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
KAÇAK İNŞAAT ( Yıkıma İlişkin Kararları Uygulamayan Sanıkların Eylemleriyle Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle Kişilerin Mağduriyetine Yol Açmaları ve Kişilere Haksız Kazanç Sağladıkları - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )
HAKSIZ KAZANÇ ( Belediye Encümenince Verilen Dört Adet Kaçak İnşaatın Yıkımına İlişkin Kararları Uygulamayan Sanıkların Eylemleriyle Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle Kişilerin Mağduriyetine Yol Açmaları ve Kişilere Haksız Kazanç Sağladıkları - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )"
32Y15.HD3.3.2009E. 2008/6908 K. 2009/1163"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Edimi Eseri Yasa Sözleşme Fen ve Sanat Kurallarına Göre Yapıp Teslim Etmek Olduğu - Öncelikle Eserin ve Bu Kapsamda Yapının Yasal Olması Gerektiği )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Tamamen Kaçak Olan Yapıların Eksik ve Kusurlarının Kısmen Kaçak Yapılarda İse Kaçak Kısım ya da Bölümlerin Eksik ve Kusurlarının Giderilmesinin İstenemeyeceği )
YÜKLENİCİNİN EDİMLERİNİ İFADA TEMERRÜDE DÜŞMESİ ( Arsa Sahipleri BK'nun 106. Maddesinde Düzenlenmiş Olan Seçimlik Haklardan Birini Kullanabilecekleri )
KAÇAK YAPILAR ( Tamamen Kaçak Olan Yapıların Eksik ve Kusurlarının Kısmen Kaçak Yapılarda İse Kaçak Kısım ya da Bölümlerin Eksik ve Kusurlarının Giderilmesinin İstenemeyeceği )"
32Y14.HD3.3.2009E. 2008/15124 K. 2009/2627"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Kaçak Yapı Niteliğindeki Taşınmazlara İlişkin Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Mülkiyetin Nakli İstenemeyeceği Ancak İfa Edilmeme Nedeniyle Tazminat İstenebileceği )
İNŞAAT RUHSATI ( Bir Binaya Ruhsat Alınmadan Başlanmış veya Ruhsata Rağmen Yapı Ruhsata Aykırı Yapılmış İse O Yapı Kaçak Yapı Olduğu - Kaçak Yapı Niteliğindeki Taşınmazlara İlişkin Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Mülkiyetin Nakli İstenemeyeceği Ancak İfa Edilmeme Nedeniyle Tazminat İstenebileceği )
KAÇAK YAPI ( Niteliğindeki Taşınmazlara İlişkin Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Mülkiyetin Nakli İstenemeyeceği Ancak İfa Edilmeme Nedeniyle Tazminat İstenebileceği )
YIKIM ( Bir Binaya Ruhsat Alınmadan Başlanmış veya Ruhsata Rağmen Yapı Ruhsata Aykırı Yapılmış İse O Yapı Kaçak Yapı Olduğundan Yıkımı Gerektiği - Mülkiyetin Naklinin İstenemeyeceği Ancak İfa Edilmeme Nedeniyle Tazminat İstenebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Kaçak Yapı Niteliğindeki Taşınmazlara İlişkin Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Mülkiyetin Nakli İstenemeyeceği Ancak İfa Edilmeme Nedeniyle Tazminat İstenebileceği )"
32Y4.CD28.1.2009E. 2007/6517 K. 2009/1110"MÜHÜR BOZMA ( Sanığın İnşaat Mahallinde Herhagi Bir Mühürleme Bulunmadığını Belirtmesi Karşısında Tutanak Düzenleyicilerin de Beyanı Alınarak Sanığın Durumunun Tayini Gereği - Suçun Oluşması İçin Yapı Tadil Tutanağının Mahalle Muhtarına Tebliği Zorunluluğu Bulunmadığı )
BELEDİYENİN KATILMA İSTEMİ ( Mühür Bozma Suçundan Zarar Görmesi Olasılığı Karşısında Katılma İsteminin Kabulü Gereği - Katılma İstemi İlk derece Mahkemesince Karara Bağlanmayan Katılma İsteminin Açıkça İstenmesi Karşısında Temyiz Aşamasında Kabulü )
YAPI TADİL TUTANAĞI ( İmar Kanunun 32. Maddesi de Gözetilerek Mühür Bozma Suçunun Oluşması İçin Yapı Tadil Tutanağının Muhtara Tebliğinin Zorunlu Olmadığı )"
32Y3.HD30.10.2008E. 2008/11325 K. 2008/18309"PROJEYE AYKIRI YAPILARIN YIKIMI ( Görevin Belediye ve Valiliklere Verildiği )
YAPININ TAHLİYESİ ( Projeye Aykırı Yapının Yıkımından Önce İçindeki İnsan ve Eşya Konusunda Yasal Boşluk Bulunduğu - Çıkacak Uyuşmazlığın Çözümünde Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Ruhsatsız Yapının Yıkılabilmesi İçin İnsan ve Eşyadan Tahliyesi Davalarında Yasal Boşluk Bulunduğu - Asliye Hukuk Mahkemesinin Asıl Olup Sulh Hukuk Mahkemesinin İse Yasalarla Sınırlı Olduğu/Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gereği )"
32Y15.HD28.10.2008E. 2007/5546 K. 2008/6371"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahiplerinin Ediminin Taşınmaz Payını Yükleniciye Devretmek Yüklenicinin Ediminin İse Kurallara Uygun İnşaat Yapmak ve Arsa Sahiplerine Teslim Etmek Olduğu )
ARSA SAHİPLERİ ( Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Edimlerinin Taşınmaz Payını Yükleniciye Devretmek Olduğu )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kurallara Uygun İnşaat Yapmak ve Teslim Edeceği - Sorumlu Meslek Adamı Olarak İmar Kanunu'na Uygun Yapması Gereği )
İMAR KANUNU ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Üstlendiği İşleri Yerine Getirirken Sorumlu Meslek Adamı Olarak Uygun Yapmakla Yükümlü Olduğu )
TAPU DEVRİ ( Yüklenicinin İnşaatı Tekniğine ve Yasalara Uygun Yapmadığında Talep Edemeyeceği - Tamamlanmışsa Yasalara Uygun Hale Getirilmesi Mümkün İse Süre Verileceği/Mümkün Değilse Tapu İptal ve Tescil Davasının Reddi Gereği )
İNŞAATIN TAMAMLANMAMASI ( Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Tapu Devrini Talep Edemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yüklenicinin Edimini Yasalara ve İnşaat Tekniğine Uygun Yerine Getirmeden Tamamladığı İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi Mümkün Değilse Reddedileceği )"
32Y4.HD16.10.2008E. 2008/839 K. 2008/12077"İMARA AYKIRI BİNA ( Eşyadan Tahliyesine İzin Verilmesi İstemi - Çözümünün Belediye ve Valiliklere Ait Olduğu )
EŞYA TAHLİYESİ ( İmara Aykırı Yapılan Bina - Yıkılması Hakkındaki İstemlerin Çözümünün Belediye ve Valiliklere Ait Olduğu/Davanın Adli Yargıda Görülemeyeceği )
GÖREV VE YETKİ ( İmara Aykırı Yapılan Binanın Eşyadan Tahliyesine İzin Verilmesi İstemi - Çözümünün Belediye ve Valiliklere Ait Olduğu/Davanın Adli Yargıda Görülemeyeceği )"
32Y1.HD15.10.2008E. 2008/7159 K. 2008/10304"KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI ( Davalının Maliki Bulunduğu Bina/Müdahalede Bulunduğu - Mülkiyet Hakkı Kapsamında Olup Olmadığı Yönünde Koruma Kuruludan Görüş Alınacağı )
MÜLKİYET HAKKI ( Davalının Aynı Zamanda Maliki Olduğu Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olan Taşınmaz - Keşif Yapılarak Müdahelede Bulunup Bulunamayacağına Karar Verileceği )
KORUMA KURULU GÖRÜŞÜ ( Davalının Maliki Olduğu Bina/Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olduğu - Fiziki Müdahele Konusunda Koruma Kurulu Görüşüne Başvurulacağı )
ESKİ HALE GETİRME ( Davalının Paydaşı Olduğu ve Müdahalede Bulunduğu Bina/Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olduğu - Uzman Heyet İle Keşif Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği )"
32Y4.CD15.9.2008E. 2007/12854 K. 2008/16679"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Belediye Başkanı ve Fen İşleri Müdür Vekili Sanıkların Belediye Encümeninin Yıkım Kararını Yeterli Araç Gereç ve Ekipman Bulunmadığı Savunmasıyla Yerine Getirmemeleri Eyleminde Suçun Oluştuğu )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN YIKIM KARARI ( Belediye Başkanı ve Fen İşleri Müdür Vekili Sanıkların Yıkım Kararını Yeterli Araç Gereç ve Ekipman Bulunmadığı Savunmasıyla Yerine Getirmemeleri Eyleminde Suçun Oluştuğu - Görevi Kötüye Kullanmak )
BELEDİYE BAŞKANI VE FEN İŞLERİ MÜDÜR VEKİLİ SANIKLAR ( Belediye Encümeninin Yıkım Kararını Yeterli Araç Gereç ve Ekipman Bulunmadığı Savunmasıyla Yerine Getirmemeleri Eyleminde Suçun Oluştuğu )
YETERLİ ARAÇ GEREÇ VE EKİPMAN BULUNMAMASI SAVUNMASI ( Belediye Başkanı ve Fen İşleri Müdür Vekili Sanıkların Belediye Encümeninin Yıkım Kararını Yeterli Araç Gereç ve Ekipman Bulunmadığı Savunmasıyla Yerine Getirmemeleri Eyleminde Suçun Oluştuğu )"
32Y13.HD17.6.2008E. 2008/618 K. 2008/8506"KİRALAYANIN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiraya Veren Kiralananı Sözleşmeye Uygun Biçimde Kullanmaya Elverişli Olarak Kiracıya Teslim Etmek ve Kira Süresince Bu Halin Devamını Sağlamakla Yükümlü Olduğu )
HAKLI FESİH ( Kiralayanların Kralanan Yerde Ruhsatsız Tadilat ve İlaveler Yapmaları ve Bu Durumu Kiracıdan Gizlemeleri Ağır Kusurlarını Hata Kasden Hareke Ettiklerini Gösterdiği - Sözleşmeyi Fesheden Kiracının Haklı Olduğu )
KİRALANANIN AYIPLARI ( Kiralanan Yerin Sözleşme İle Güdülen Amaca Uygun Biçimde Kullanılmasını ve İşletilmesini Olanaksız Kılacak Ayıplar Kiralayanın Yükümlülüğü Altında Olduğu )
KİRALAYANLARIN KİRALANAN YERDE RUHSATSIZ TADİLAT VE İLAVELER YAPMALARI ( Bu Durumu Kiracıdan Gizlemeleri Ağır Kusurlarını Hata Kasden Hareke Ettiklerini Gösterdiği - Sözleşmeyi Fesheden Kiracının Haklı Olduğu )"
32Y15.HD5.6.2008E. 2007/3401 K. 2008/3733"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kuralları İle Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kuralları İle Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kuralları İle Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )
RUHSAT ALINMASI ( Her Türlü İnşaat Yapımı İstisnalar Dışında Yerel İdarelerden Ruhsat Alınmasına Bağlı Olduğu )"
32Y15.HD13.5.2008E. 2007/4556 K. 2008/3186"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ruhsat Almadan İnşaata Başlaması-Sözleşmede İnşaat Ruhsatının Alınma Süresi Hakkında Bir Düzenleme Bulunmaması )
İNŞAAT RUHSATI ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu Kendisine Devredilen Yüklenici Kooperatifin Ruhsat Almadan İnşaata Başlaması-Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
32Y15.HD2.5.2008E. 2007/1675 K. 2008/2937"ESER SÖZLEŞMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Projeye Aykırı İnşaatın Yasaya Uygun Hale Getirilmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kurallara ile Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gereği - Projesine Aykırı Olduğundan Ruhsat Alınayan İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İNŞATIN PROJESİNE VE İMARA AYKIRI YAPILMASI ( Her Türlü İnşaatın İmar Kanununa Göre Yerel İdareden Ruhsat Alması Gereği - Ruhsata Aykırılık Kamu Düzenine İlişkin Olup Re'sen Gözetilmesi Geretiği İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN YÜKLENİCİYE SÜRE VERİLMESİ ( İmara Aykırı İnşaatın Yıktırılıp Arsa Sahibi ile Yükleniciye Ceza Uygulanacağı - Projeye Akırılığın Giderilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHEDİLMESİ ( İnşaatın Sözleşmeye Proje ve Mevzuata Uygun Yapılmasının Yüklenicinin Borcu Olduğu - Projeye ve Mevzuata Aykırılık Fesih Nedeni ise de Aykırılığın Girilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
32Y15.HD10.4.2008E. 2007/7861 K. 2008/2325"İMARA VE PROJEYE AYKIRI BİNANIN YIKIMI VE TAZMİNAT ( Arsa Sahibince Satılan Payla İlgili Tazminat İsteminin Bozma İlamında Yeralmadığı/Kazanılmış Hak Oluştuğu - Reddine Karar Verilmesi Gereği )
BOZMA KARARI ( Mahkemenin Direnme Kararı Üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Tarafından Verilen Bozma Kararı Doğrultusundaki Karar Sonucu Taraflar Yararına Bozma Kararı Doğrultusunda Kazanılmış Hak Oluşacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Mahkemenin Direnme Kararı Üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Tarafından Verilen Bozma Kararı Doğrultusundaki Karar Sonucu Taraflar Yararına Bozma Kararı Doğrultusunda Kazanılmış Hak Oluşacağı )"
32Y4.HD1.4.2008E. 2007/4540 K. 2008/4425"PROJEYE AYKIRI YAPININ YIKILMASI ( Konuttaki Eşya ve İnsanın Tahliyesine Karar Verilmesini İçeren İstemlerin Çözümü Belediye ve Valiliklere Verildiğinden Bu Tür Davaların Adli Yargıda Görülemeyeceği )
YAPININ TAHLİYESİ ( Projeye Aykırı Yapının Yıkılabilmesi İçin Konuttaki Eşya ve İnsanın Tahliyesine Karar Verilmesini İçeren İstemlerin Çözümü Belediye ve Valiliklere Verildiğinden Bu Tür Davaların Adli Yargıda Görülemeyeceği )
YETKİLİ MAKAM ( Projeye Aykırı Yapının Yıkılabilmesi İçin Konuttaki Eşya ve İnsanın Tahliyesine Karar Verilmesini İçeren İstemlerin Çözümü Belediye ve Valiliklere Verildiğinden Bu Tür Davaların Adli Yargıda Görülemeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tahliye Talebi - Projeye Aykırı Yapının Yıkılabilmesi İçin Konuttaki Eşya ve İnsanın Tahliyesine Karar Verilmesini İçeren İstemlerin Çözümü Belediye ve Valiliklere Verildiğinden Bu Tür Davaların Adli Yargıda Görülemeyeceği )"
32Y14.HD13.3.2008E. 2008/1930 K. 2008/3188"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Yapıdaki Yasaya Aykırılıkları ve Bunun Giderilme Yöntemlerinin Ne Olduğunu Keşif Suretiyle Bilirkişiye İnceletmek Gerektiği )
KEŞİF / BİLİRKİŞİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece Yapıdaki Yasaya Aykırılıkları ve Bunun Giderilme Yöntemlerinin Ne Olduğunu Keşif Suretiyle Bilirkişiye İnceletmek Gerektiği )
HARÇLARIN DEPO EDİLMESİ ( Eksiklikleri Gidermek Üzere Davacı 3. Kişiye Yetki ve Mehil Vermek Bu İşlemler Yerine Getirilirse Sözleşmede Hükme Bağlanan Harçların Tutarını Yetkili Merciden Sormak Bunları Davacıya Depo Ettirmek Gerektiği )"
32Y14.HD13.3.2008E. 2008/1372 K. 2008/3143"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarına Göre Paylı Maliklerden Her Birinin Her Bir Bağımsız Bölümde Hak Ettiği Mülkiyet Payını Bulmak Bundan Sonra Yapının Zemin Girişindeki Sağ Tarafta Bulunan Dükkandaki Davalının Payını Hesaplatmak Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarına Göre Paylı Maliklerden Her Birinin Her Bir Bağımsız Bölümde Hak Ettiği Mülkiyet Payını Bulmak Bundan Sonra Yapının Zemin Girişindeki Sağ Tarafta Bulunan Dükkandaki Davalının Payını Hesaplatmak Gerektiği )
TESCİL ( Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarına Göre Paylı Maliklerden Her Birinin Her Bir Bağımsız Bölümde Hak Ettiği Mülkiyet Payını Bulmak Bundan Sonra Yapının Zemin Girişindeki Sağ Tarafta Bulunan Dükkandaki Davalının Payını Hesaplatmak Gerektiği )"
32Y14.HD25.2.2008E. 2008/1474 K. 2008/2163"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 26. Maddesindeki Ayrıcalıklar Dışında İnşaata Başlanmadan Önce Tüm Yapılar İçin Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu )
RUHSAT ALINMASI ( 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 26. Maddesindeki Ayrıcalıklar Dışında İnşaata Başlanmadan Önce Tüm Yapılar İçin Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu )
YIKIMI ZORUNLU YAPI ( Tapu İptali ve Tescil - Ekonomik Değerlerin Korunmasından Söz Edilemeyeceğinden Yasaya Aykırılığın Devamı Anlamına Gelecek Şekilde Arsa Payı Devrine Olanak Olmadığı )"
32Y4.CD19.2.2008E. 2006/8702 K. 2008/1598"YAPI TATİL TUTANAĞI ( Yapıya Asılmasıyla Yapı Sahibine Tebliğ Edilmiş Sayılacağı - Sanığa Tebliğat Yapılmadığından Bahisle Beraat Kararı Verilemeyeceği )
RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR ( Yapı Tatil Tutanağının Yapıya Asılmasıyla Yapı Sahibine Tebliğ Edilmiş Sayılacağı )
YAPI SAHİBİNE TEBLİGAT ( Yapı Tatil Tutanağının Yapıya Asılmasıyla Tebliğ Edilmiş Sayılacağı - Ruhsatsız Veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar )"
32Y14.HD19.2.2008E. 2007/15742 K. 2008/1969"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNDEN DOĞAN MÜLKİYET AKTARIMI ( Tapuda Arsa Niteliğinde Kayıtlı Olmasına Rağmen İleride Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulduğunda Bir Paya Bağlanacak Bağımsız Bölüm - Rayiç Bedelin Tahsili )
SATIŞA KONU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN RAYİÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Satışının veya Temlik İşlemine Konu Yapılması Üzerine Mahkemece Temlik İşleminin Tarafına Geçirilmesi Gereken Payın Bilirkişi Marifeti İle Keşfen İleride Kat İrtifakına Esas Teşkil Edecek Arsa Payı Olarak Belirlenmesi Gereği )"
32Y15.HD18.2.2008E. 2007/7595 K. 2008/931"İSKAN RUHSATI ALINAMAYAN YAPI ( Korunmaya Değer Ekonomik Kıymetinden Sözedilemeyeceği - Yasal Nitelikte Olmayanların Ancak Yıkımı istenebileceği )
YIKIM KARARI BULUNAN YAPI ( Ekonomik Kıymetinden Sözedilemeyeceği - Karar Atına Alınması Yasaya Aykırılığın Devamı Sonucunu Doğurması )
YASAL NİTELİKTE OLMAYAN YAPILAR ( İskan Ruhsatı Alınması Mümkün Olmayan/Yıkım Kararı Bulunan - Ekonomik Kıymetinden Sözedilemeyeceğinden Yıkımının İstenebilmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili İstemi - Hakkında Yıkım Kararı Bulunan İnşaat/Ekonomik Kıymetinden Sözedilemeyeceği Davanın Reddi Gereği )
AYIPLI VE EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Hakkında Yıkım Kararı Bulunan İnşaat - Ekonomik Kıymetinden Sözedilemeyeceği Davanın Reddi Gereği )"
32Y14.HD11.2.2008E. 2007/16907 K. 2008/1414"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kaçak ve Hakkında Yıkım Kararı Olan Bir Yapıda İçtihadı Birleştirme Kararının Uygulanması Yasaların Suç Saydığı Eylemin Devamına Neden Olmak Sonucu Sağlayacağı Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kaçak ve Hakkında Yıkım Kararı Olan Bir Yapıda İçtihadı Birleştirme Kararının Uygulanması Yasaların Suç Saydığı Eylemin Devamına Neden Olmak Sonucu Sağlayacağından İstemin Reddi Gereği )
KAÇAK VE HAKKINDA YIKIM KARARI OLAN YAPI ( İçtihadı Birleştirme Kararının Uygulanması Yasaların Suç Saydığı Eylemin Devamına Neden Olmak Sonucu Sağlayacağından Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )"
32Y15.HD15.1.2008E. 2007/7477 K. 2008/100"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İmara Aykırı Kısımlarının Yasal Hale Geldiği/Ruhsat Alınması Halinde İmalatın Tümüyle Yasal Olacağı ve Davalının Sebepsiz Zenginleşeceği - Belediyeden Sorulacak Yeni İmar Durumuna Göre Yasal Olması Durumunda Masraf Gerekiyorsa İmalat Değerinden Düşüleceği )
İMARA AYKIRI KISIMLARIN YASAL HALE GELMESİ ( İnşaata Ruhsat Alınması Halinde Davalının Sebepsiz Zenginleşeceği - Belediyeden Sorulacak Yeni İmar Durumuna Göre Yasal Olması Durumunda Masraf Gerekiyorsa İmalat Değerinden Düşülerek Kalan Kısım Hakkında Hüküm Kurulacağı )
YENİ İMAR DURUMU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanarak Yapılan İnşaatın İmara Aykırı Kısımlarının Yasal Hale Geldiği/Ruhsat Alınması Halinde İmalatın Tümüyle Yasal Olacağı ve Davalının Sebepsiz Zenginleşeceği - Belediyeden Sorularak Yasal Olması Durumunda Masraf Gerekiyorsa İmalat Değerinden Düşülerek Düşülerek Kalan Kısım Hakkında Hüküm Kurulacağı )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanarak Yapılan İnşaatın İmara Aykırı Kısımlarının Yasal Hale Gelmesi ve Ruhsat Alınması İle İmalatın Bütünüyle Yasal Olacağı - Davalı Yararına Oluştuğunun Kabulü/Gereken Masrafın İmalat Değerinden Düşüleceği )
İMALAT BEDELİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanarak Yapılan İnşaatın İmara Aykırı Kısımlarının Yasal Hale Gelmesi ve Ruhsat Alınması İle İmalatın Bütünüyle Yasal Olacağı/Davalının Sebepsiz Zenginleşeceği - Gereken Masrafların Düşülerek Kalan Kısım Hakkında Hüküm Kurulacağı )"
32Y14.HD14.12.2007E. 2007/14807 K. 2007/16019"KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ ( Ruhsata Aykırı Binanın Yasal Hale Getirilmesi Sağlanmazsa İlgili Belediyece Masrafı Sahibinden Tahsil Edilerek Yıkılması Gerektiği )
RUHSATA AYKIRI BİNA ( Yasal Hale Getirilmesi Sağlanmazsa İlgili Belediyece Masrafı Sahibinden Tahsil Edilerek Yıkılması Gerektiği )
KAÇAK İNŞAAT ( İnşaata Başlanmadan Önce Tüm Yapılar İçin Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu - Yapıya Ruhsat Alınmadan Başlanmışsa veya Ruhsat Alınmakla Birlikte Yapı Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılmışsa Olduğu )
YIKIM MASRAFI ( Ruhsata Aykırı Binanın Yasal Hale Getirilmesi Sağlanmazsa İlgili Belediyece Masrafı Sahibinden Tahsil Edilerek Yıkılması Gerektiği )"
32Y14.HD13.12.2007E. 2007/15153 K. 2007/15935"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Sahipleri Yükleniciye Karşı İleri Sürebilecekleri İtiraz ve Def'ileri Temlik Edenlere Karşı da İleri Sürebileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Sahipleri Yükleniciye Karşı İleri Sürebilecekleri İtiraz ve Def'ileri Temlik Edenlere Karşı da İleri Sürebileceği )
İTİRAZ VE DEF'İLER ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Sahipleri Yükleniciye Karşı İleri Sürebilecekleri İtiraz ve Def'ileri Temlik Edenlere Karşı da İleri Sürebileceği )"
32Y14.HD19.11.2007E. 2007/12891 K. 2007/14441"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Sözleşmenin Herhangi Bir Nedenle İfa Edilememesi Halinde Vaad Alacaklısı Alacağını Tamamen veya Kısmen Elde Edemez İse Borçlu Kendisine Hiçbir Kusur İsnat Edilemeyeceğini İspat Etmedikçe Alacaklı Zararından Sorumlu Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Herhangi Bir Nedenle İfa Edilememesi Halinde Vaad Alacaklısı Alacağını Tamamen veya Kısmen Elde Edemez İse Borçlu Kendisine Hiçbir Kusur İsnat Edilemeyeceğini İspat Etmedikçe Alacaklı Zararından Sorumlu Olduğu )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR NEDENLE İFA EDİLEMEMESİ ( Vaad Alacaklısı Alacağını Tamamen veya Kısmen Elde Edemez İse Borçlu Kendisine Hiçbir Kusur İsnat Edilemeyeceğini İspat Etmedikçe Alacaklı Zararından Sorumlu Olduğu )"
32Y14.HD12.11.2007E. 2007/12203 K. 2007/13920"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Zemininde Bina Bulunan Ancak Kat Mülkiyeti veya İrtifakı Kurulmamış Taşınmazda Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerli Olduğu - Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılan Bina veya Bağımsız Bölümlerin Üçüncü Kişilere Satış veya Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILMIŞ BİNA VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜM (Yasaya Uygun Hale Getirilmezse Yıkılması Gerektiğinden Ekonomik Değerinin Korunamayacağı - Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina veya Bağımsız Bölümlerin Satış veya Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Olmayacağı)
RUHSATSIZ YAPININ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE KONU EDİLMESİ (Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Binaların Ekonomik Olarak Korunmaya Müstehak Bir Değer Olmadığı - Satış veya Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Olamayacağı)"
32Y14.HD23.10.2007E. 2007/6841 K. 2007/12407"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ruhsatına Aykırı Yapılan İnşaatlar Durdurulur ve Aykırılık Giderilinceye Kadar İnşaatın Yürütülmesine İzin Verilemeyeceği - Yapılan İnşaat İmar Mevzuatına Aykırı ve Bunu Düzeltme İmkanı da Yoksa Yapının Yıktırılması Gerektiği )
RUHSATINA AYKIRI YAPILAN İNŞAATLAR ( Durdurulur ve Aykırılık Giderilinceye Kadar İnşaatın Yürütülmesine İzin Verilemeyeceği - Yapılan İnşaat İmar Mevzuatına Aykırı ve Bunu Düzeltme İmkanı da Yoksa Yapının Yıktırılması Gerektiği )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI İNŞAAT ( Düzeltme İmkanı da Yoksa Yapının Yıktırılması Gerektiği )
İNŞAAT RUHSATI ALINMASI ( Tüm Yapılar İçin İnşaat Ruhsatı Alınmasının Zorunlu Olduğu - Ruhsat Alınmadan Yapılan ya da Ruhsata Uygun Yapılmayan İnşaat "Kaçak İnşaat" Olduğu )
KAÇAK İNŞAAT ( Ruhsat Alınmadan Yapılan ya da Ruhsata Uygun Yapılmayan İnşaat "Kaçak İnşaat" Olduğu - Ruhsatına Aykırı Yapılan İnşaatlar Durdurulur ve Aykırılık Giderilinceye Kadar İnşaatın Yürütülmesine İzin Verilemeyeceği )"
32YHGK17.10.2007E. 2007/14-741 K. 2007/748"TAHLİYEYE İZİN TALEBİ ( Sulh Hakimleri'nce Karara Bağlanmasına Olanak Veren Kanunun Yürürlükten Kaldırıldığı/Bu Görev Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu Kararına Müteakip Belediye veya Valiliklere Verildiği - Adli Yargının Görevli Olmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİ VEYA İL İDARE KURULU KARARINA MÜTEAKİP BELEDİYE VEYA VALİLİKLERE VERİLEN GÖREV ( Tahliyeye İzin Talebi - Adli Yargının Görevli Olmadığı )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Tahliyeye İzin Talebi Verilmesi Görevi Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu Kararına Müteakip Belediye veya Valiliklere Verildiğinden Adli Yargının Görevli Olmadığı )"
32Y4.HD20.9.2007E. 2007/8896 K. 2007/10468"İMARA AYKIRI RUHSATSIZ YAPILAN BİNANIN YIKIMI ( İdarenin Kendi Prosedürü İçinde Yapacağı - İdarenin Görevi Olsa da Gerçek Şahıslar Hakkında İdari Yargıda Dava Açılamayacağı )
NÜFUSTAN VE EŞYADAN TAHLİYE ( İmara Aykırı Ruhsatsız Yapılan Binanın Yıkımını Sağlayabilmek İçin Talep Edildiği - İdarenin Kendi Prosedürü İçinde Gerçekleştirmesi Gereği )
GÖREV ( İmara Aykırı Rusatsız Yapının Yıkımı İçin Nüfustan ve Eşyadan Tahliyesinin İdare Tarafından Yapılacağından Davanın Reddi Gereği - Gerçek Kişiler Hakkında İdari Yargıda Dava Açılamayacağından İdari Yargının Görevli Olmadığı )
İDARENİN GÖREVİ ( İmara Aykırı Rusatsız Yapının Yıkımı İçin Nüfustan ve Eşyadan Tahliyesi - İdari Yargının Görevli Olmadığı )"
32Y3.HD28.5.2007E. 2007/8318 K. 2007/9039"EŞYADAN VE NÜFUSTAN ARINDIRILMASI İSTEMİ ( İmara Aykırı Ruhsatsız Yapılan Binanın Yıkımını Sağlayabilmek İçin - Davacının Bu İsteğinin Yerine Getirilmesi İçin Konunun Yeni Yasada Boşlukta Bırakıldığının Gözetilmesi Gerektiği )
İMARA AYKIRI YAPININ YIKIMI ( Yıkımını Sağlayabilmek İçin Eşya ve Nüfustan Tahliyeye İzin Verilmesi İstemi - Davacının Bu İsteğinin Yerine Getirilmesi İçin Konunun Yeni Yasada Boşlukta Bırakıldığının Gözetilmesi Gerektiği )
TAHLİYE ( İmara Aykırı Ruhsatsız Yapılan Binanın Yıkımını Sağlayabilmek İçin Eşya ve Nüfustan Tahliyeye İzin Verilmesi İstemi - Davacının Bu İsteğinin Yerine Getirilmesi İçin Konunun Yeni Yasada Boşlukta Bırakıldığının Gözetilmesi Gerektiği )"
32Y15.HD2.4.2007E. 2006/828 K. 2007/2061"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Kat İle Teras Katının Kal'i ve Otopark Rampasının Projeye Uygun ve Yıkılarak Kanuna Uygun Hale Getirilmesi İçin Gereken Masrafların Talep de Dikkate Alınarak Hüküm Altına Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kaçak Katlar İle Projeye Aykırı Kısımların Projeye Uygun Hale Getirilmesi Bedelleri Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacılara Dava Dışı Diğer Paydaşların Muvafakatlerini Sağlaması Bunun Mümkün Olmaması Halinde Haklarında Bu Dava İle Birleştirilmek Üzere Dava Açmak İçin Süre Verilmesi Gereği )
KAÇAK KAT ( Kaçak Katlar İle Projeye Aykırı Kısımların Projeye Uygun Hale Getirilmesi Bedelleri Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
PAYLI / MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Paylı Taşınmazda İnşaat Yapılması Gibi Mevcut Bir Yapının Tamamen veya Kısmen Yıkılması da İntifa Tarzının Değiştirilmesi Niteliğinde Olduğundan Tüm Paydaşların Rızasına Bağlı Olduğu )
PROJEYE AYKIRI YAPILMIŞ ÇATI KATININ TAPUYA TESCİLİ ( Kaçak Kat İle Teras Katının Kal'i ve Otopark Rampasının Projeye Uygun ve Yıkılarak Kanuna Uygun Hale Getirilmesi İçin Gereken Masrafların Talep de Dikkate Alınarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
32Y15.HD27.3.2007E. 2007/793 K. 2007/1902"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Proje Tadilatı veya Binanın Tamamı Yıkılmaksızın Ruhsat ve Projesine Aykırı Kısımların Kaldırılması Suretiyle Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Konularında Rapor Alınması Gereği )
KEŞİF ( Proje Tadilatı veya Binanın Tamamı Yıkılmaksızın Ruhsat ve Projesine Aykırı Kısımların Kaldırılması Suretiyle Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Konularında Rapor Alınması Gereği )
SÖZLEŞMENİN AYNEN İFASI TALEBİ ( Konusunda Uzman Bilirkişilerle Birlikte Mahallinde Keşif Yapılarak İnşaatın Tasdikli Projesi Ruhsatı ve İmar Mevzuatına Uygun Yapılıp Yapılmadığı Araştırılması Gerektiği )"
32Y14.HD26.3.2007E. 2007/2044 K. 2007/3199"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Pay Tescili İstemi - Yapının İmar Mevzuatına Aykırı Olduğundan Buradan Bağımsız Bölüm Tescili Talep Edilemeyeceği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Pay Tescili İstemi - Yapının İmar Mevzuatına Aykırı Olduğundan Buradan Bağımsız Bölüm Tescili Talep Edilemeyeceği )
YAPININ İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLMASI ( Davacının Pay Tescilini İstediği Yapının İmar Mevzuatına Aykırı Olduğundan Buradan Bağımsız Bölüm Tescili Talep Edilemeyeceği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İfa Edilmemesi Nedeni İle Ancak B.K'nun 96. Maddesine Dayanılarak Ademi İfa Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazminini İsteyebileceği )"
32Y15.HD14.2.2007E. 2005/6718 K. 2007/885"TAPU İPTALİ TESCİL VE KAL DAVASI ( Hukuki Yararları Sebebiyle Davada Yer Almayan Tapu Maliklerinden Davaya Muvafakat Almaları Bakımından Davacılara Mehil Verilmesi Muvafakat Vermeyen Tapu Maliklerinin ise Davaya Katılmalarının Sağlanmasının Gerekmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacılara Ait Arsada Mevcut Gecekondunun İnşaatın Yapımı için Yıkıldığı ve Gelirinden Mahrum Kalındığı Davacıların İnşaatın Yapılacağın Güvenerek Gecekondunun Yıkılmasına Razı Olduklarından Mahrum Kalınan Kira Gelirlerine Hükmedilmesi )
KAÇAK İNŞAAT ( Mevzuata Aykırı Yapı İmara Uygun Hale Getirilemediği Takdirde Yıkılmasının Gerekmesi ) "
32Y15.HD24.1.2007E. 2006/5321 K. 2007/311"KAÇAK KATLARLA İLGİLİ PAYLAŞIM TALEBİ ( Davacı Arsa Sahibi Sadece Kaçak Yapılan Bölümlerin Yıktırılması Talebinde Bulunabileceğinden Reddi Gereği )
İMARA AYKIRI KAÇAK YAPI ( Yıktırılması Gerekeceğinden Bu Yerlerle İlgili Olarak Yaratılan Ekonomik Değerlerin Korunması Sözkonusu Olamaz ve Ayni ve Şahsi Hak Talebinde Bulunulamayacağı )
AYNİ VE ŞAHSİ HAK TALEBİ ( İmara Aykırı Kaçak Yapıların Yıktırılması Gerekeceğinden Bu Yerlerle İlgili Olarak Yaratılan Ekonomik Değerlerin Korunması Sözkonusu Olamaz ve Ayni ve Şahsi Hak Talebinde Bulunulamayacağı )"
32Y15.HD24.1.2007E. 2005/6882 K. 2007/312"RUHSAT ALINMASI ( 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21. Maddesi Uyarınca Her Türlü İnşaat Yapımı İstisnalar Dışında Yerel İdarelerden Ruhsat Alınmasına Bağlı Olduğu )
KAÇAK BİNA ( Yıktırılması Gerekeceğinden Taraflar Bu Binalarla İlgili Ekonomik Değerlerinin Korunmasını İsteyemeyecekleri - Ayni ve Şahsi Hak Talebinde de Bulunamayacakları )
RUHSATSIZ BİNA ( Yıktırılıp Suç Teşkil Ettiğinden Hem Arsa Sahibine ve Hem de Yükleniciye Ceza Yaptırımı Uygulanacağı )
CEZA YAPTIRIMI ( Ruhsatsız Bina Yıktırılıp Ayrıca Suç Teşkil Ettiğinden Hem Arsa Sahibine ve Hem de Yükleniciye Ceza Yaptırımı Uygulanacağı )"
32Y15.HD15.1.2007E. 2005/7814 K. 2007/4"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yapılan İnşaatın Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılması Nedeniyle İnşaatın Ruhsat ve Eklerine Uygun Hale Getirilmesinin Gerekmesi )
TEMERRÜT ( Arsa Sahibi Tarafından Yükleniciye Dava Tarihinden Önce Usulen Temerrüde Düşürülmemiş Olması Nedeniyle Faizin Dava Tarihinden İtibaren Başlaması )
TADİLAT PROJESİ ( Dosyada Bulunan Belediyenin Cevabi Yazı İçeriklerinden İnşaatın Ruhsat ve Eklerine Dolayısıyla İmara Uygun Hale Getirilebileceği Bunun için Tadilat Projesi Yapılmasının Gerekmesi-Bu Yönde Yükleniciye Mehil Verilmesinin Gerekmesi ) "
32Y14.HD4.5.2006E. 2006/2598 K. 2006/5245"ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yıkılması Gereken Bir Yapının Mevcut Olduğu - Böyle Bir Yapı Yasal Hale Getirilmeden Fiili Durumun Hukukileştirilmesi Yasaya Aykırılığın Devamına Mahkemece İzin Verme Anlamına Geleceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Şahsi Hakka Dayalı - Taraflara Proje Tadilatı Suretiyle Fiili Durumun İdari Yoldan Hukuken Geçerli Hale Gelmek Üzere Uygun Bir Mehil Verilmesi Gerektiği )
YIKILMASI GEREKEN YAPI ( Böyle Bir Yapı Yasal Hale Getirilmeden Fiili Durumun Hukukileştirilmesi Yasaya Aykırılığın Devamına Mahkemece İzin Verme Anlamına Geleceği - Şahsi Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPI ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflara Proje Tadilatı Suretiyle Fiili Durumun İdari Yoldan Hukuken Geçerli Hale Gelmek Üzere Uygun Bir Mehil Verilmesi Gerektiği )"
32Y15.HD13.2.2006E. 2005/8012 K. 2006/653"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İmar Kanununa Aykırı Yapılan Kat Karşılığı Yapı Ruhsata Bağlanıp Yasal Hale Getirilirse İmalat Bedeli İstenebileceği )
İMALAT BEDELİ ( İmar Kanununa Aykırı Yapılan Kat Karşılığı Yapı Ruhsata Bağlanıp Yasal Hale Getirilirse İmalat Bedeli İstenebileceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
İMAR KANUNU'NA AYKIRI YAPI ( Kat Karşılığı Yapı Ruhsata Bağlanıp Yasal Hale Getirilirse İmalat Bedeli İstenebileceği )
KAÇAK YAPI ( Yapıların Ruhsata Bağlanıp Bağlanamayacağı Kesin Olarak Açıklığa Kavuşturulmadan Davaların Sonuçlandırılması Hak ve Adalete Uygun Düşmediği )"
32Y15.HD19.12.2005E. 2004/7709 K. 2005/6891"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi İçin Davacı Yükleniciye Uygun Mehil ve Yetki Verilmeden Yapılan İşler Bedeline Yönelik Davanın Tümden Reddinin Doğru Olmadığı )
İMARA AYKIRILIK ( İnşaatın İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi İçin Davacı Yükleniciye Uygun Mehil ve Yetki Verilmeden Yapılan İşler Bedeline Yönelik Davanın Tümden Reddinin Doğru Olmadığı )
İNŞAATIN İMAR MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ ( Davacı Yükleniciye Uygun Mehil ve Yetki Verilmeden Yapılan İşler Bedeline Yönelik Davanın Tümden Reddinin Doğru Olmadığı - Kat Karşılığı İnşaat )
YIKIM ( İnşaatın İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi İçin Davacı Yükleniciye Uygun Mehil ve Yetki Verilmeden Yapılan İşler Bedeline Yönelik Davanın Tümden Reddinin Doğru Olmadığı - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
32Y1.HD7.7.2005E. 2005/8288 K. 2005/8533"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM TALEBİ ( Salt İmar Düzenlemelerine Aykırılığın İdareyi ve İdari Yaptırımı İlgilendireceği - Komşuluk Hukukuna Aykırılık İddiasının Araştırılmasında Katlanılamayacak Bir Müdahale Bulunup Bulunmadığının Tesbiti Gereği )
KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRILIK İDDİASININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Komşu Parsele Ahır Yapan Davalının Eyleminin Katlanma Sınırlarını Aşıp Aşmadığının Tesbiti ve Özverilerin Denkleştirilmesi Gereği )
İMAR DÜZENLEMELERİNE AYKIRILIK ( İdareyi ve İdari Yaptırımı İlgilendirdiği - Tek Başına Komşuluk Hukukuna Müdahale Teşkil Etmeyeceği ve Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davasına Konu Edilemeyeceği )
AHIR YAPMAK SURETİYLE KOMŞULUK HUKUKUNA MUHALEFET İDDİASININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Mahkemece Hoşgörü Sınırını Aşan Bir Taşkınlık Bulunup Bulunmadığının Tesbiti ve Fedakarlıkların Denkleştirilmesi Gereği )"
32Y1.HD22.6.2005E. 2005/6610 K. 2005/7726"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Komşu Parseldeki Yapının İmara Aykırılığı Nedenine Dayalı Davanın Reddi Gereği )
KOMŞU PARSELDE İMARA AYKIRI İNŞAAT ( Davacının Parseline Eylemli Olarak El Atmadığının Anlaşılmasına Göre Talebin Reddi Gereği )
İMARA AYKIRILIK ( İdare Ve İdari Yargıyı İlgilendirip İdari Yaptırım Gerektirdiği - Komşu Parseldeki Yapının İmara Aykırılığı Nedenine Dayalı El Atmanın Önlenmesi Ve Yıkım Talebinin Reddi Gereği )"
32Y15.HD11.5.2005E. 2004/5000 K. 2005/2920"ARSA PAYI KARŞILIĞI İŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kat Karşılığı Yapılan Ancak İmara Aykırı Olup Yıkımı Gereken İnşaatın Ekonomik Değeri Bulunmaması Halinde Bedel Talep Edilemeyeceği )
İMARA AYKIRI YAPI ( Yıkımı Gereken İnşaatın Ekonomik Değeri Bulunmadığından Bedel Talep Edilemeyeceği - Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
İNŞAATIN EKONOMİK DEĞERİ ( Yıkılması Gereken Yerlerin Ekonomik Değeri Olmadığı - Yıkımı Gereken İnşaat İçin Bedel Talebinde Bulunulamayacağı )
TASTİKLİ PROJEYE AYKIRI YAPI ( Var İse Yıkım Gerekeceği - Yıkımı Gereken İnşaatın Ekonomik Değeri Bulunmadığından Bedel Talep Edilemeyeceği - Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
32Y15.HD27.4.2005E. 2004/5004 K. 2005/2581"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Ruhsata Bağlanmamış Olan Ve Sonuçta Yıkılacak Bir Yapının Ekonomik Değeri Olamayacağından Yüklenicinin Yaptığı Binanın Bedelini İsteyemeyeceği - Cezai Şart/Kar Kaybı Talebi )
İMARA AYKIRI İNŞAAT ( Sonuçta Yıkılacak Bir Yapının Ekonomik Değeri Olamayacağından Yüklenicinin Yaptığı Binanın Bedelini İsteyemeyeceği )
CEZAİ ŞART KAR KAYBI ÖDENMEYEN İMALAT BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Ruhsata Bağlanmamış Olan Ve Sonuçta Yıkılacak Bir Yapının Ekonomik Değeri Olamayacağından Yüklenicinin Yaptığı Binanın Bedelini İsteyemeyeceği )
YAPI BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Ruhsata Bağlanmamış Olan Ve Sonuçta Yıkılacak Bir Yapının Ekonomik Değeri Olamayacağı - Davanın Hemen Reddedilmeyip Yaptığı Eseri Yasal Hale Getirmesi İçin Yükleniciye Yetki Ve Önel Verilmesi Gereği )
RUHSATSIZ YAPI ( Sonuçta Yıkılacak Bir Yapının Ekonomik Değeri Olamayacağından Yüklenicinin Yaptığı Binanın Bedelini İsteyemeyeceği - Yapı Bedelinin Tahsiline İlişkin Davanın Reddedilmeyip Eseri Yasal Hale Getirmesi İçin Yükleniciye Yetki Ve Önel Verilmesi Gereği )"
32Y15.HD14.4.2005E. 2004/4767 K. 2005/2280"BOZMAYA UYMA ( Davalı Yüklenici Verilen Mehil Sonunda İnşaatı Yasal Hale Getiremediğinden Yükleniciye Fazla Ödeme Yapıldığından Bu Tutarın Hüküm Altına Alınması Gereği )
YÜKLENİCİYE YAPILAN FAZLA ÖDEME ( Bozmaya Uyulduktan Sonra Davalı Yüklenici Verilen Mehil Sonunda İnşaatı Yasal Hale Getirememesi Nedeniyle Yapılan Fazla Ödemenin Hüküm Altına Alınması Gereği )
İNŞAATI YASAL HALE GETİRMEK İÇİN YÜKLENİCİYE SÜRE VERİLMESİ ( Bozmaya Uyulduktan Sonra Davalı Yüklenici Verilen Mehil Sonunda İnşaatı Yasal Hale Getirememesi Nedeniyle Yapılan Fazla Ödemenin Hüküm Altına Alınması Gereği )"
32Y14.HD13.1.2005E. 2004/9596 K. 2005/142"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapılarla ilgili Kira Kaybı Ecrimisil Eksik İşler Bedeli ve El Atmanın Önlenmesi İstenemeyeceği - Sadece Yıkım İstenebileceği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Davada Yapının Kaçak Olması Halinde Talep Edilemeyeceği - Sadece Yıkım İstenebileceği )
KİRA KAYBI ECRİMİSİL VE EKSİK İŞLER BEDELİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Davada Yapının Kaçak Olması Halinde Talep Edilemeyeceği - Sadece Yıkım İstenebileceği )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşemesinin Tarafı Olan Murisin Mirasçılarından Birinin Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davasını Açması Olanaklı ise de Davaya Devam Edebilmesi Öteki Ortakların Rızasına veya Miras Şirketine Temsilci Atanması Koşuluna Bağlı Olduğu )
KAÇAK YAPI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Davada Kira Kaybı Ecrimisil Eksik İşler Bedeli ve El Atmanın Önlenmesi İstenemeyeceği - Sadece Yıkım İstenebileceği )"
32Y1.HD9.12.2004E. 2004/12871 K. 2004/13622"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalı Tarafın Karardan Sonra Temyiz Dilekçesi İle İbraz ettiği Belediye Başkanlığından Alınan Yazıda Yapının Kaçak ve Ruhsatsız Olması Nedeniyle İmar Kanununa Göre İşlem Yapılması - Bu Belge Değerlendirilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği )
KAÇAK VE RUHSATSIZ YAPI ( İmar Kanununun 32 ve 42.Maddelerine Göre İşlem Yapılması Halinde Elatmanın Önlenmesi Davasında Belediye Başkanlığından Alınan Sözkonusu Belgenin Değerlendirilmesi Gereği )
KOMŞULUK HUKUKU ( Elatmanın Önlenmesi ve Zararın Giderilmesi Davası - Belediye Başkanlığından Alınan Yazıda Yapının Kaçak ve Ruhsatsız Olması Nedeniyle İmar Kanununa Göre İşlem Yapılması/Bu Belge Değerlendirilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği )"
32Y15.HD9.11.2004E. 2004/1480 K. 2004/5732"KAT KARŞILIGI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaat Ruhsatına Aykırılık Nedeniyle Yıkım Kararı Verilen ve Ekonomik Değeri Olmayan Yapı - Ayıplı ve Eksik İşler Bedelinin Tahsili Dava Edilemeyeceği )
İNŞAAT RUHSATINA AYKIRI YAPI ( Yıkım Kararı Verilen ve Ekonomik Değeri Olmayan/Ayıplı ve Eksik İşler Bedelinin Tahsili Dava Edilemeyeceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
EKONOMİK DEGERİ OLMAYAN YAPI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Ayıplı ve Eksik İşler Bedelinin Tahsili Dava Edilemeyeceği - İnşaat Ruhsatına Aykırılık Nedeniyle Yıkım Kararı Verilmiş Olması )
AYIPLI VE EKSİK İŞLER ( Bedelinin Tahsili Dava Edilemeyeceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/İnşaat Ruhsatına Aykırılık Nedeniyle Yıkım Kararı Verilen ve Ekonomik Değeri Olmayan Yapı )"
32Y15.HD6.7.2004E. 2004/3394 K. 2004/3758"KAÇAK KAT ( Ekonomik Bir Değerinin Varlığından Sözedilemeyeceği/Mahkemeler Tarafından İmar Kanunu'na Aykırılığın Korunması Sonucunu Doğuracak Şekilde Karar Verilemeyeceği - Yıkımı Gerektiği )
YIKIM KARARI BULUNAN KAÇAK KAT ( Mülkiyet Tesbitine İlişkin İstemin Reddedilmesi Gereği - Mahkemeler Tarafından İmar Kanunu'na Aykırılığın Korunması Sonucunu Doğuracak Şekilde Karar Verilemeyeceği )
MÜLKİYETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Yıkım Kararı Bulunan Kaçak Katla İlgili - Mahkemeler Tarafından İmar Kanunu'na Aykırılığın Korunması Sonucunu Doğuracak Şekilde Karar Verilemeyeceği/Reddi Gereği )"
32Y15.HD17.6.2004E. 2003/7075 K. 2004/3387"KAÇAK BİNANIN YIKIMI ( Kamu Düzenine İlişkin İmar Yasası'nın Yıkımını Emrettiği Bir Yerin Ekonomik Değeri Olmayacağından Böylesine Bir Bina İçin Bedel Talebinde Bulunulamayacağı )
İNŞAAT YAPIM İŞİ ( Yerel İdarelerden Alınacak İzne Tabi Olduğu - Kaçak Binanın Yıkımı/Böylesine Bir Bina İçin Bedel Talebinde Bulunulamayacağı )
BEDEL TALEBİNDE BULUNAMAMAK ( Kaçak Binanın Yıkımı - Kamu Düzenine İlişkin İmar Yasası'nın Yıkımını Emrettiği Bir Yerin Ekonomik Değeri Olmayacağından )"
32Y7.CD2.6.2004E. 2004/12221 K. 2004/9325"İMAR KANUNUNA MUHALEFET ( Belediyece Verilen Para Cezasına Karşı idari Yargıya Başvurulabileceği - Sulh Ceza Mahkemesinin Görevli Olmadığı )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanununa Muhalefet Nedeniyle Belediyece Verilen - Sulh Ceza Mahkemesinin Görevli Olmadığı/İdari Yargıya Başvurulabileceği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İmar Kanununa Muhalefet Nedeniyle Belediyece Verilen Para Cezası - İdari Yargıya Başvurulabileceği )"
32Y15.HD8.4.2004E. 2003/5234 K. 2004/2029"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapılarda Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunulamayacağı - İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI KISMI ( Kaçak Kat - Arsa Sahibinin Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı )
KAÇAK KAT ( Arsa Sahibinin Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı - İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapılarda Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunulamayacağı - İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği )
ARSA SAHİBİNİN HAKLARI ( İnşaat Sözleşmesi/İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği - Arsa Sahibinin Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı )"
32Y12.HD1.4.2004E. 2004/3209 K. 2004/7769"AMME ALACAĞININ TAHSİLİ USULÜ KANUNU ( 6183 Sayılı Yasa Gereği Belediyelerce Verilen Cezalaırn Anılan Yasa Hükümleri Uyarınca Takip ve Tahsil Edilmesinin Gerekli Olması )
CEZAYA İTİRAZ ( Dava Konusu Olayda Cezaya İtiraz Merciinin Sulh Ceza Mahkemesi Olmasının Cezanın Niteliğini ve Takip Usulünü Değiştirmeyeceğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TAKİP USULÜ ( Dava Konusu Olayda Cezaya İtiraz Merciinin Sulh Ceza Mahkemesi Olmasının Cezanın Niteliğini ve Takip Usulünü Değiştirmeyeceğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
32Y15.HD29.3.2004E. 2004/1295 K. 2004/1727"İMAR YASASINA AYKIRILIK ( İstisnalar Dışında Tüm İnşaat İşleri için Yerel İdarelerden İzin Alınması Yapının da İzne ve Tasdikli Projesine Uygun Yapılmasının Gerekli Olması )
KAÇAK İNŞAAT ( Bir İnşaata Ruhsatsız Başlanması ve İnşaatın Tasdikli Projeye Uygun Yapılmaması )
EMREDİCİ HÜKÜMLER ( İmar Yasasının Kamu Düzeni ile İlgili Oluşu Nedeniyle Hangi Amaçla Olursa Olsun Emredici Hükümlerine Aykırı Davranılamayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
KAMU DÜZENİ ( İmar Yasasının Kamu Düzeni ile İlgili Oluşu Nedeniyle Hangi Amaçla Olursa Olsun Emredici Hükümlerine Aykırı Davranılamayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
32Y15.HD11.3.2004E. 2003/4168 K. 2004/1346"İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI ( Yapı Fiilen Tasdikli Projeye Aykırı İnşaa Edilmişse Kaçak İnşaat Sayılacağından Buraları İçin Gecikme Tazminatı Ecrimisil Gibi İsteklerde Bulunulamayacağı - Yıkım İstenebileceği )
KAÇAK İNŞAAT ( Yapı Fiilen Tasdikli Projeye Aykırı İnşaa Edilmişse Sayılacağı/Buraları İçin Gecikme Tazminatı Ecrimisil Gibi İsteklerde Bulunulamayacağı - Yıkım İstenebileceği )
TASDİKLİ PROJEYE AYKIRI YAPI ( Yasaya Uygun Hale Getirilmek Üzere Davalılara Uygun Bir Mehil Verilmesi Gereği - Kaçak Yerlerin Yasaya Uygunluğu Sağlanmazsa Bunların Sadece Yıkımı İstenebileceği )"
32Y15.HD19.2.2004E. 2003/7011 K. 2004/855"İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( İmar Mevzuatı Uyarınca Yasaya Aykırılıkdan Dolayı Yıkımına Karar Verilen Bir Yapı Ortaya Çıkartıldığında Yüklenicinin Edimini Hiç Yerine Getirmemiş Sayılması )
YASAYA AYKIRI YAPI ( Yüklenicinin Edimini Hiç Yerine Getirmemiş Sayılması-Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi )
İMARA AYKIRILIK ( Yapının Yıkımına Karar Verilmesi - Yüklenicinin Edimini Hiç Yerine Getirmemiş Sayılması )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT ( Yüklenicinin Edimini Hiç Yerine Getirmemiş Sayılması - İmar Mevzuatına Aykırılıkdan Dolayı Yıkımına Karar Verilmesi )"
32Y15.HD17.12.2003E. 2003/2994 K. 2003/6062"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Binanın Ruhsatsız Olması - Davacı Yükleniciye İnşaatı Yasal Hale Getirmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
RUHSATSIZ YAPI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yükleniciden Tapu Devralan 3. Kişilerin İyiniyetli Kabul Edilemeyecekleri )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Binanın Ruhsatsız Yapılması Nedeniyle Yıkılacak Olması - Edimin Yerine Getirilmediği )
İYİNİYET ( İmara Aykırı Bina Yapan Yükleniciden Tapu Devralan Kişinin İyiniyetli Sayılamayacağı )"
32Y15.HD7.11.2003E. 2003/2273 K. 2003/5317"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Sahibine Bağımsız Bölümleri Teslimde Temerrüde Düşmesi - Munzam Zarar Tazminatı Talebi )
KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Uğranılan Kira Kaybı İçin )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Uğranılan Kira Kaybı İçin Munzam Zarar Tazminatı Talebi )
MUNZAM ZARAR TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdünden Dolayı Uğranılan Kira Kaybı İçin )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE UĞRANILAN KİRA KAYBI İÇİN MUNZAM ZARAR TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE UĞRANILAN KİRA KAYBI İÇİN MUNZAM ZARAR TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )"
32Y15.HD5.11.2003E. 2003/1848 K. 2003/5256"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Ruhsatsız Yahut Ruhsata Aykırı Olarak Yapılan Yapıların Tamamen veya Kısmen Kaçak Sayılması ve 3194 Sayılı Yasa Uyarınca Kaçak Yapı veya Kaçak Yapı Kısmının Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
KAÇAK YAPI ( İmar Yasası Uyarınca Ruhsatsız Yahut Ruhsata Aykırı Olarak Yapılan Yapıların Tamamen veya Kısmen Kaçak Sayılması ve 3194 Sayılı Yasa Uyarınca Kaçak Yapı veya Kaçak Yapı Kısmının Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
YAPI İZNİ-RUHSATI ( 3194 Sayılı İmar Yasası Gereğince Yasada Sayılan İstisnalar Dışındaki Tüm İnşaatların Yapımının Yerel Yönetimlerden Yani İlgili Belediye veya Valiliklerden Alınacak İzne-Ruhsata Bağlı Olması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Usul Yasası Uyarınca Yapılan Delillerin Tespitine İlişkin Giderlerin Usul Yasasında Yer Alan Yargılama Giderlerinden Sayılması )
DELİL TESPİTİ ( HUMK Uyarınca Yapılan Delillerin Tespitine İlişkin Giderlerin Usul Yasasında Yer Alan Yargılama Giderlerinden Sayılması )
EMREDİCİ HÜKÜM ( 3194 Sayılı İmar Yasasındaki Kaçak Yapıya İlişkin Hükümleri Emredici Nitelikte Hukuk Kuralları Olup Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Doğrudan Gözetilmesi Gerektiği Gibi Kamu Düzeni Gereği Herkes Tarafından da Uyulmasının Zorunlu Olması )"
32Y15.HD22.10.2003E. 2003/2110 K. 2003/4913"EKSİK VE AYIPLI İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Binanın Ruhsatının Olmaması Nedeniyle Yıkılacak Olması - Ekonomik Değer Taşımadığı/Talebin Reddi Gereği )
İMARA AYKIRI BİNA ( Tadilat Projesiylede Ruhsat Verilmeyeceğinin Bildirilmesi - Eksik İşler Bedelinin Sözkonusu Olamayacağı )
RUHSATI OLMAYAN BİNA ( Ekonomik Değer Taşımadığı İçin Yüklenicinin Herhangi Bir Bedel Talep Edemeyeceği ) "
32Y14.HD9.10.2003E. 2003/6735 K. 2003/6928"NÜFUS VE EŞYANIN TAHLİYESİ ( Projeye Aykırı İnşaatın Yıkılabilmesi İçin Konuttaki İnsan ve Eşyanın Tahliyesinde Belediye ve Valiliklerin Görevli Olması )
BOZMAYA UYMA ( Mahkemece Verilen Bozmaya Uyma Kararından Sonra Mahkemenin Bu Kararı İle Bağlı Olması-Bu Kararından Dönüp Direnme Kararı Verememesi )
KARAR DÜZELTME ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Verdiği Karara Karşı Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olması Nedeniyle Bozma Kararına Karşı Verilecek Kararda Tarafların Duruşmaya Çağrılmasının Gerekmesi )
GÖREV ( Projeye Aykırı İnşaatın Yıkılabilmesi İçin Konuttaki İnsan ve Eşyanın Tahliyesinde Sulh Mahkemesinin Görevli Olmaması-Belediye ve Valiliklerin Görevli Olması )
İDARİ YARGI ( İdari Yargının Görev Alanına Girdiği Anlaşılan Davada Hukuk Mahkemesinin Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Vermesinin Gerekmesi )
ADLİ YARGI ( İdari Yargının Görev Alanına Girdiği Anlaşılan Davada Hukuk Mahkemesinin Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Vermesinin Gerekmesi )"
32Y15.HD7.10.2003E. 2003/1825 K. 2003/4593"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Binanın Ruhsatsız Olması - Davacı Yükleniciye İnşaatı Yasal Hale Getirmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Bedel Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
EKSİK İŞ BEDELİ DAVASI ( Davacı Yüklenicinin Bina İçin Ruhsat Almaması - Binayı Yasal Hale Getirmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
RUHSATSIZ BİNA ( Yıkılmasının Zorunlu Olması Nedeniyle Ekonomik Değerinin Olmadığı )
KAÇAK İNŞAAT ( Ekonomik Değer Taşımadığı )
KİRA TAZMİNATI ( Yüklenicinin Ruhsatını Alarak Binayı Teslim Etmemesi Ve Sözleşmenin Feshedilmemesi Nedeniyle )"
32Y4.HD6.10.2003E. 2003/5661 K. 2003/11256"TAHLİYEYE İZİN VERİLMESİ İSTEMİ ( Konunun Yeni Yasada Boşlukta Bırakıldığının Gözetilerek ve Böyle Bir Karara Olan İhtiyaç Nedeniyle Mahkemece İznin Verilmesinin Gerekmesi )
KAÇAK BİNA YIKIMI ( Kaçak Binada Oturulmasının Yasak Olması Nedeliyle Yıkımın Yapılabilmesi İçin Yeni Yasada Düzenleme Olmamasına Rağmen Tahliyeye İzin Verilmesinin Gerekmesi )
KANUNDA BOŞLUK BULUNMASI ( Konunun Yeni Yasada Boşlukta Bırakıldığının Gözetilerek ve Böyle Bir Karara Olan İhtiyaç Nedeniyle Mahkemece İznin Verilmesinin Gerekmesi )"
32YCGK8.7.2003E. 2003/4-194 K. 2003/214"GÖREVİ İHMAL ( Büyükşehir Belediye Başkanının Belediye Encümeninin Yargı Sürecini Tamamlayıp Kesinleşen Yıkım Kararlarını Uygulamaması )
BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİ İHMAL SUÇU ( Belediye Encümeninin Yargı Sürecini Tamamlayıp Kesinleşen Yıkım Kararlarını Uygulamaması )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN YIKIM KARARLARI ( Yargı Sürecini Tamamlayıp Kesinleşen - Büyükşehir Belediye Başkanının Uygulamamasının Görevi İhmal Suçu Oluşturacağı )
YIKIM KARARI ( Belediye Encümeninin Yargı Sürecini Tamamlayıp Kesinleşen - Büyükşehir Belediye Başkanının Uygulamamasının Görevi İhmal Suçu Oluşturacağı )
RUHSATSIZ VE RUHSATA AYKIRI İNŞAAT ( Belediye Başkanının Belediye Encümeninin Yargı Sürecini Tamamlayıp Kesinleşen Yıkım Kararlarını Uygulamaması - Görevi İhmal Suçu Oluşturacağı )"
32Y15.HD6.5.2003E. 2002/6199 K. 2003/2461"TAZMİNAT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yapılması Kararlaştırılan İnşaatın Tamamlanmayan Kısmı için Gecikme Tazminatı İstemi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Göre Yapılması Kararlaştırılan İnşaatın Bir Kısmı Hakkında Ruhsat Alınamayacağından Bu Kısma İlişkin Sözleşme Hükümlerinin Batıl Olması )
BATIL SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Batıl Olan Kısmının İfasının ve Buna Bağlı Gecikme Tazminatının Ödetilmesinin İstenememesi )
RUHSATSIZ YAPI ( Yerel Yönetimlerin İzni Alınmadan Yapılan Yapının Yasal Duruma Getirilmesine İmkan Bulunmaması Halinde Yıktırılması )
KAÇAK YAPI ( Yasal Duruma Getirilmesine Olanak Bulunmaması veya Verilen Süre İçinde Ruhsata Uygun Hale Getirilmemesi Halinde Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
İMAR SUÇU ( Kaçak Yapı Yapılması Halinde Oluşması-Mahkemece Re'sen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
32Y15.HD30.4.2003E. 2002/6245 K. 2003/2304"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kaçak Yapılan Bağımsız Bölümlere - Bu Gibi Yerlerde Yasaya Aykırılığın Korunması Sonucunu Meydana Getirir Şekilde Mülkiyet İddiası Dinlenemeyeceği )
KAÇAK YAPI ( Elatmanın Önlenmesi - Bu Gibi Yerlerde Yasaya Aykırılığın Korunması Sonucunu Meydana Getirir Şekilde Mülkiyet İddiası Dinlenemeyeceği )
YIKIMI ZORUNLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Kaçak Yapılan - Bu Gibi Yerlerde Yasaya Aykırılığın Korunması Sonucunu Meydana Getirir Şekilde Mülkiyet İddiası Dinlenemeyeceği )"
32Y15.HD16.4.2003E. 2002/5759 K. 2003/2031"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacı Arsa Sahipleri Bodrum Kattaki Kendilerine Ait Bölüme Davalı Yüklenicinin Malzeme Koymak Suretiyle El Attığını İleri Sürmesi - Bodrum Katın Proje Tadilatı Suretiyle Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin İlgili Belediyeden Sorulması Gereği )
PROJE TADİLATI ( Bodrum Katın Proje Tadilatı Suretiyle Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin İlgili Belediyeden Sorulması Gereği - Mümkün değil ise veya Verilen Mehil İçerisinde Yasal Hale Getirilmemiş ise Davacının Yıkım Hakkı Saklı Kalmak Suretiyle Meni Müdahale İsteminin Reddi Gereği )
ALACAĞA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ TALEBİ ( Ek Dava ile Yargılama Sırasında Verilen Dilekçede Faizin Sözleşmeye Göre Eserin Teslim Edilmesi Gereken Tarihten İtibaren İstenmesi - Ek Davanın Açıldığı Tarihten Önce Yüklenici İhtarla Temerrüde Düşürülmediğinden Faizin Ek Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Yürütüleceği )"
32Y15.HD9.4.2003E. 2002/5062 K. 2003/1831"İMARA AYKIRI YAPININ PLAN VE PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ TALEBİ ( Davalı Yüklenicinin Sığınak ve Otopark Olarak Planlanan Yeri Dükkan Haline Getirmeye ve El Atmaya Hakkı Bulunmadığı )
İMARA AYKIRI YAPININ KİRAYA VERİLMESİ VEYA SATILMASI ( İmara Aykırı Yapı Yasal Hale Getirilmedikçe Bir Değer İfade Etmeyeceğinden ve Bununla İlgili Gecikme Tazminatı da İstenemeyeceği )
TADİLAT PROJESİ ( İmara Aykırı Yapının Plan ve Projesine Uygun Hale Getirilmesi Talebi - Mahkemece Davalı Yükleniciye Uygun Bir Mehil ve Yetki Verilerek Çatı Arasını Proje Tadilatı Yoluyla Mevzuata Uygun Hale Getirmesi Gereği )"
32Y1.HD24.2.2003E. 2003/1262 K. 2003/1668"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Komşusunun İnşaat Yaptırarak Kendisinin Deniz Manzarasını Kapattığı Gerekçesiyle Bunun Önlenmesi ve Yıkımının İstenmesi )
KOMŞU HAKKI ( Deniz Manzarasını Kapatması Nedeniyle İnşaat Yapılmasının Komşuluk Hakkına Aykırı Olması )
DENIZ MANZARASININ KAPATILMASI ( Komşusunun İnşaat Yaptırarak Kendisinin Deniz Manzarasını Kapattığı Gerekçesiyle Bunun Önlenmesi ve Yıkımının İstenmesi )
YIKIM KARARI ( Komşusunun İnşaat Yaptırarak Kendisinin Deniz Manzarasını Kapattığı Gerekçesiyle Bunun Önlenmesi ve Yıkımının İstenmesi )"
32Y6.HD23.12.2002E. 2002/8002 K. 2002/8097"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Satış Yoluyla-Taşınmaz Üzerinde Bulunan Bütünleyici Parçaların Taşınmazla Birlikte Satılmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR ( Satış Yoluyla Paydaşlığın Giderilmesine Karar Verilmesi Halinde Taşınmaz Üzerinde Bulunan Bütünleyici Parçaların Taşınmazla Birlikte Satılmasının Gerekmesi )
MUHTESAT ( Taşınmaz Üzerindeki Bulunan Muhtesatın Aidiyetine İlişkin Tapuda Şerh Olması veya Bu Hususta Tüm Paydaşların İttifakının Olması Halinde Muhtesatın Arzın Değerinde Artış Meydana Getirip Getirmediğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Bir Kısım Paydaşlara Aidiyeti Konusunda Paydaşlar Arasında İttifak Bulunan Taşınmaz Üzerindeki Binanın Taşınmazın Değerinde Artış Meydana Getirip Getirmediğinin Bilirkişi Vasıtasıyla Belirlenmesi )
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT MUHTESAT ( Taşınmazın Değerinde Artış Meydana Getiren Muhtesatın ve Taşınmazın Değerinin Ayrı Ayrı Hesaplanarak Muhtesata İsabet Eden Değerin Sahibi Paydaşa Kalan Bedelin Tüm Paydaşlara Dağıtılmasının Gerekmesi )"
32Y15.HD19.9.2002E. 2002/1577 K. 2002/4036"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesine Dayanarak Sözleşme ile Devri Öngörüldüğü Halde Yapılmayan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili Talebi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İmar Kanunu ve Bu Kanuna Uygun Tasdikli Projesine Göre İnşaat Yapmayan Yüklenicinin Edimini İfa Ettiği Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazanılamaması )
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İmar Kanununa Uygun İnşaat Yapmayan Yüklenicinin Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazandığının Düşünülememesi )
İMARA VE TASDİKLİ PROJEYE GÖRE İNŞAAT YAPILMAMASI ( Yüklenicinin Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazandığının Düşünülememesi )
KAÇAK YAPILAN BİNA ( Binadaki Eksikliklerin Giderilmesine Hükmedilmesinin Kaçak Yapının Tamamlanması Sonucunu Doğurması )"
32Y14.HD16.9.2002E. 2002/4887 K. 2002/5276"ADLİ YARGININ GÖREVİ OLMAYAN İŞ ( Projeye Aykırı Yapılan Yapının Yıkımı Konusunda Verilen Kararın Uygulanabilmesi İçin Konuttaki İnsan ve Eşyanın Tahliyesi Kararı )
PROJEYE AYKIRI YAPILAN YAPI ( Yıkımı Konusunda Verilen Kararın Uygulanabilmesi İçin Konuttaki İnsan ve Eşyanın Tahliyesi Kararının Belediye Encümeni ve İl İdare Kuruluna Ait Olduğu )
YIKIM KARARININ UYGULANABİLMESİ İÇİN İNSAN VE EŞYANIN TAHLİYESİ ( Kararın Belediye Encümeni ve İl İdare Kuruluna Ait Olduğu )
GÖREV ( Projeye Aykırı Yapılan Yapının Yıkımı Konusunda Verilen Kararın Uygulanabilmesi İçin Konuttaki İnsan ve Eşyanın Tahliyesi Kararı - Adli Yargının Görevli Olmadığı )"
32Y4.CD17.6.2002E. 2002/9039 K. 2002/11164"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( İlçe Belediye Başkanı Olan Sanığın Orman İşletmesine Ait Ruhsatsız Garajı İmar Kanununda Öngörülen Yasal Düzenlemeye Uymaksızın Yıkması )
EYLEMİN KİŞİYE YÖNELİK VE KAMU YÖNETİMİNE ZARAR VERİR NİTELİKTE OLMAMASI ( Sanığın Orman İşletmesine Ait Ruhsatsız Garajı İmar Kanununda Öngörülen Yasal Düzenlemeye Uymaksızın Yıkması )"
32Y15.HD17.6.2002E. 2002/1783 K. 2002/3264"İNŞAAT RUHSATI ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANMASI ( Yükleniciden İstenemeyeceği - Sözleşmenin Feshinde Ortak Kusur Halinde Tazminata Hükmedilemeyeceği / Yapılan İmalatın Değerinin Tespitinde Keşif Yapılması Gereği )
SÖZLEŞMENİN FESHİNDE ORTAK KUSUR ( Tazminata Hükmedilemeyeceği - İnşaat Ruhsatı Alınmadan İnşaata Başlanmasının Yükleniciden İstenemeyeceği / Yapılan İmalatın Değerinin Tespitinde Keşif Yapılması Gereği )
YAPILAN İMALATIN DEĞERİNİN TESPİTİ ( İnşaat Ruhsatı Alınmadan İnşaata Başlanmasının Yükleniciden İstenemeyeceği - Sözleşmenin Feshinde Ortak Kusur Halinde Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
32Y15.HD10.6.2002E. 2002/951 K. 2002/3130"TAZMİNAT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Eksik İşler Bedeli ile Kira Geliri Kaybının Tahsili )
YASAYA AYKIRILIK NEDENİYLE YIKIMI GEREKEN İNŞAAT ( İnşaatın Ekonomik Değeri Olmayacağından Eksik İşler Bedelinin İstenememesi )
EKONOMİK DEĞER ( Yasaya Aykırılık Nedeniyle Yıkımı Gereken İnşaatın Ekonomik Değeri Olmayacağından Eksik İşler Bedelinin İstenememesi )
EKSİK İŞLER BEDELİ ( Yasaya Aykırılık Nedeniyle Yıkımı Gereken İnşaatın Ekonomik Değeri Olmayacağından Eksik İşler Bedelinin İstenememesi )"
32Y15.HD10.6.2002E. 2002/1621 K. 2002/3127"YAPI İZNİ ( Bütün Yapılar için Yerel İdarelerden Bu İznin Alınmasının Zorunlu Olması )
KAÇAK YAPI ( Ruhsatsız Yapılan İnşaatların Mühürlenerek Durdurulması-Tanınan Süre İçinde Ruhsat Alınmaması Halinde Ruhsata Aykırı Kısımların Yıktırılması )
RUHSATSIZ İNŞAAT YAPMA ( Mühürlenerek Durdurulması-Verilen Süre İçinde Ruhsat Alınmaması Halinde Encümen veya İl İdare Kurulunun Kararı ile Yıktırılması )
İMAR KANUNU ( Kamu Düzeni ile İlgili Olup Emredici Nitelikte Olması )
İYİNİYET ( Yükümlülüğünü Yerine Getirmemiş ve Bu Nedenle Arsa Sahibine Karşı Bedele Hak Kazanamamış Olan Yükleniciden Tapu Payı Satın Alan 3. Kişilerin İyiniyet Savunmasında Bulunamaması )
TASDİKLİ PROJEYE AYKIRI BİNA YAPMA ( Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olmaması Halinde Yıkılmasının Gerekmesi-Korumayı Gerektiren Ekonomik Değerlerinden Bahsedilememesi )
RUHSATSIZ YAPIDA ARSA MALİKİNİN HAKLARI ( Mahkemeden Binanın Tadilat Projesiyle Yasal Hale Getirilmesini Bunun Mümkün Olmaması Halinde Kal Talebinde Bulunabilmesi )"
32Y15.HD30.5.2002E. 2002/1503 K. 2002/2913"İMAR KANUNU UYARINCA İZİN ALINMA ZORUNLULUĞU ( Sözleşmeye Göre Yüklenici Tarafından Alınması Gereken İznin Alınmaması Halinde Yüklenicinin Borcunu İfa Etmiş sayılmayacağı - Kamu Düzenine İlişkin Hususlarda Aleyhe Bozma Yasağı Uygulanamayacağı )
YÜKLENİCİNİN BORCU İFA ETMİŞ OLMASI İÇİN YAPMASI GEREKENLER ( Sözleşmeye Göre Yüklenici Tarafından Alınması Gereken İznin Alınmaması Halinde Yüklenicinin Borcunu İfa Etmiş sayılmayacağı - Kamu Düzenine İlişkin Hususlarda Aleyhe Bozma Yasağı Uygulanamayacağı )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN HUSUSLARDA ALEYHE BOZMA YASAĞI UYGULANAMAYACAĞI ( Sözleşmeye Göre Yüklenici Tarafından Alınması Gereken İznin Alınmaması Halinde Yüklenicinin Borcunu İfa Etmiş sayılmayacağı )"
32Y15.HD15.4.2002E. 2001/5904 K. 2002/1828"İMAR YASASINA AYKIRI YAPI ( Sözleşme Geçerli Olduğundan ve İnşaatın Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle Gecikme Tazminatı Olarak Kira Kaybı Zararının Talep Edilebilmesi )
GECİKME TAZMİNATI ( İmar Yasasına Aykırı Yapı Yapılması-Sözleşme Geçerli Olduğundan Gecikme Tazminatı Olarak Kira Kaybı Zararının Talep Edilebilmesi )
KİRA KAYBI ZARARI ( İmar Yasasına Aykırı Yapı Yapılması-Sözleşme Geçerli Olduğundan Gecikme Tazminatı Olarak Kira Kaybı Zararının Talep Edilebilmesi )"
32Y15.HD8.4.2002E. 2001/6103 K. 2002/1642"TAZMİNAT DAVASI ( Yıkılacak Yerlerin Ekonomik Değeri Olmayacağından Kaçak Yapı İnşaatlarda Eksik İşler Değer Kaybı Gibi Talepte Bulunulamaması Ancak Sözleşmesi Uyarınca Kira Kaybı İstenebilmesi )
KAÇAK YAPI ( İmar Yasası Uyarınca Her Türlü İnşaat Yapım İşi Yetkili Mercilerin Vereceği İzin ile Olanaklı Olması-Şayet İnşaat için Proje Düzenlettirilip Yapı Ruhsatı Alınmamış ise Bu Tür Yerlerin Kaçak Yapı Sayılacağından YıkIma Tabi Tutulması )
İZİNSİZ İNŞAAT ( 3194 Sayılı Yasa Gereğince Her Türlü İnşaat Yapım İşi Yetkili Mercilerin Vereceği İzin ile Olanaklı Olması )"
32Y12.HD5.4.2002E. 2002/5965 K. 2002/7180"BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLEN PARA CEZASI ( 6183 S. Kanun Hükümleri Uyarınca Takip Edilmesi - İtiraz Merciinin Sulh Ceza Mahkemesi Olmasının Nitelik ve Takip Usulünü Değiştirmeyeceği )
PARA CEZASI ( Belediye Encümenince Verilen/6183 S. Kanun Hükümleri Uyarınca Takip Edilmesi - İtiraz Merciinin Sulh Ceza Mahkemesi Olmasının Nitelik ve Takip Usulünü Değiştirmeyeceği )
İMAR KANUNUNA MUHALEFET ( Belediye Encümenince Verilen Para Cezasının 6183 S. Kanun Hükümleri Uyarınca Takip Edilmesi - İtiraz Merciinin Sulh Ceza Mahkemesi Olmasının Nitelik ve Takip Usulünü Değiştirmeyeceği )"
32Y15.HD21.3.2002E. 2001/5265 K. 2002/1303"TAZMİNAT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Eksik İşler Bedelinin Tahsili İstemi )
BELEDİYEDEN RUHSAT ALINMASI ( Her Türlü Bina Yapımı Belediyelerden Ruhsat Alınmasına Tabi Olması )
KAMU DÜZENİ ( Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı Bina Yapımının İmar Suçunu Oluşturması Sebebiyle binanın Yasa Uyarınca da Yıkılmasının Kamu Düzeni Uyarınca Yıkılmasının Gerekmesi )
YIKIM ( Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı Bina Yapımının İmar Suçunu Oluşturması Sebebiyle binanın Yasa Uyarınca da Yıkılmasının Gerekmesi )
RUHSATSIZ YAPIYLA İLGİLİ EKSİK İŞLER BEDELİNİN İSTENMESİ ( Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılarda Eksik İş Bedelinin Talep Edilmesinin Yasaya Aykırılığın Sürdürülmesi Anlamını Taşıması )"
32YHGK20.3.2002E. 2002/15-168 K. 2002/200"KAÇAK İNŞAAT YAPIMINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Ruhsat Alma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen İş Sahibinin Yükleniciyi İnşaatı Yapmaya Zorlayamayacağı - Kaçak İnşaat Yapan Yüklenicinin İnşaat Yasal Hale Gelmeden Bedelini Talep Edemeyeceği )
RUHSAT ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞ SAHİBİ ( Yükleniciyi İnşaatı Yapmaya Zorlayamayacağı - Kaçak İnşaat Yapmanın Suç Teşkil Etmesi ve Yüklenicinin Kaçak İnşaat Nedeniyle Bedel Talep Edemeyeceği )
YÜKLENİCİNİN KAÇAK İNŞAAT YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMAMASI ( İnşaat Ruhsatını Alma Yükümlülüğünün İş Sahibine Ait Olması )
İNŞAAT RUHSATI ALINMAMASI ( Yüklenicinin İşe Başlama Yükümlülüğünün Bulunmaması - Yüklenicinin Yaptığı Kaçak İnşaattan Dolayı Bedel Talep Edememesi )"
32Y15.HD13.3.2002E. 2001/5165 K. 2002/1118"RUHSATA AYKIRI BİNA ( Binanın İmara Uygun İnşaat Olarak Yapılmaması Sebebiyle Ruhsata Uygun Vasıf Ve Nitelikleri Taşımaması Kaçak Yapı Olarak Vasıflandırılması )
KAMU DÜZENİ ( Ruhsata Aykırı Binada Noksanların Giderilmesine Dair Hüküm Tesisinin Kamu Düzenine Aykırı Olması )
İŞ SÜRESİ ( İş Süresinin İmara Uygun İnşaat İçin Olması ile Kaçak Diğer Anlatımla Kamu Düzenine Aykırı Biçimde İnşaatın Büyütülmüş Şekli İçin Olmaması )
YANLARIN İRADESİNİN KANUNA AYKIRILIĞI ( Kanuna Aykırı Bir Sonucun Alınması İçin Birleşmiş Olması ve Davacının Hukuken Himaye Edilebilecek Bir Hakkının Varlığından Söz Edilemeyeceği )"
32Y15.HD11.2.2002E. 2001/4433 K. 2002/649"İMAR YASASI ( Her Türlü Bina İnşaatının Yerel İdarenin Tasdikli Projesine Uygun Yapılması Zorunluluğu )
KAMU DÜZENİ ( Tasdikli Projesine Aykırı İmalat Bulunması Durumunda Kaçak İnşaat Vasfı Taşıyacağı Ve İnşaatın Yıkımının Söz Konusu Olacağı )
TAKAS-MAHSUP TALEBİ ( Yüklenicinin Yapmayı Taahhüt Ettiği Yapıda Fazladan İmalat Yaptığı İddia Etmesi )
KAÇAK İNŞAAT ( Projesine Aykırı İmalat Bulunması Durumunda Kaçak İnşaat Vasfı Taşıyacağı Ve İnşaatın Yıkımının Söz Konusu Olacağı ) "
32Y7.CD26.12.2001E. 2001/18814 K. 2001/20193"İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( İmar Kanunu'nun 42. Maddesine Göre Verilen-Görev )
GÖREV ( İmar Kanunu'nun 42. Maddesine Göre Verilen İdari Para Cezasından Kaynaklana İhtilaf )
İMAR KANUNU'NA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Uyuşmazlıkların Çözümünde Görevli Yargı Yolu )"
32Y15.HD26.11.2001E. 2001/3283 K. 2001/5438"İNŞAAT RUHSATI ( Her Türlü İnşaatın Yerel İdarelerden Alınacak İzne Bağlı Olması )
RUHSATSIZ BİNALAR ( Bunların Yıktırılmasının Kamu Düzeninden Olması )
YÜKLENİCİNİN İNŞAATTA HAK SAHİBİ OLMASI ( Yasaya Uygun Şekilde İnşa Ettiği İnşaatta Hak Sahibi Olabilmesi )
TESCİL ( İnşaat Yasal Hale Getirildikten Sonra Yüklenici Adına Tescile Karar Verilmesi )"
32Y14.HD22.10.2001E. 2001/7251 K. 2001/7034"PROJEYE AYKIRI İNŞAATIN YIKILMASI ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Projeye Aykırı İnşaatın Yıkılması )"
32Y14.HD22.10.2001E. 2001/7065 K. 2001/7032"PROJEYE AYKIRILIK NEDENİYLE YIKILMASI GEREKEN BİNA ( İnsan ve Eşya Tahliyesine Belediye Encümeni veya İI İdare Kurulunca Karar Verileceği )
YIKILMASI GEREKEN BİNA ( Projeye Aykırılık Nedeniyle - İnsan ve Eşya Tahliyesine Belediye Encümeni veya İI İdare Kurulunca Karar Verileceği )
BELEDİYE ENCÜMENİ VE İL İDARE KURULUNUN GÖREVİ ( Projeye Aykırılık Nedeniyle Yıkılması Gereken Binadan İnsan ve Eşya Tahliyesine Karar Vermek )"
32Y15.HD8.10.2001E. 2001/1996 K. 2001/4384"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yüklenicinin Kaçak Olarak İnşaata Başlaması ve Ruhsat Almamakta Direnmesi Nedeniyle Feshe Karar Verilmesi )
RUHSATSIZ KAÇAK İNŞAAT ( Ruhsatsız İnşaatların Yıktırılmasının Kamu Düzeninden Olması )
YÜKLENİCİNİN KUSURU ( Kaçak Olarak İnşaata Başlaması ve Ruhsat Almamakta Direnmesi )"
32Y15.HD2.7.2001E. 2001/1601 K. 2001/3598"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Ruhsatsız ve Aykırı Yapıların Yasal Hale Getirilmedikçe Bu Yerlerle İlgili Olarak Tescil Nefaset Farkı Gibi Taleplerin Dinlenememesi )
RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPI ( Yapı Tadilat Projesi İle Yasal Hale Getirilmedikçe Bu Yerlerle İlgili Olarak Tescil Teslim Nefaset Farkı Gibi Taleplerin Dinlenememesi )
TADİLAT PROJESİ ( Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapıların Tadilat Projesi İle Yasal Hale Getirilmedikçe Bu Yerlerle İlgili Olarak Tescil Nefaset Farkı Gibi Taleplerin Dinlenememesi )"
32Y15.HD4.6.2001E. 2001/1212 K. 2001/2973"TAZMİNAT DAVASI ( Adi Yazılı Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Zararın Tazmini İstemi )
İMAR KANUNUNA AYKIRILIK ( İzinsiz Veya İzne Aykırı Yapıların Yıktırılmasının Gerekmesi )
KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ ZARAR ( Bu Zararların Tazmininin İstenememesi )"
32Y15.HD25.5.2000E. 2000/834 K. 2000/2568"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DAVASI ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Sözleşme )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Söz Konusu Belgeye Dayanılarak Ruhsat Alınıp Arsa Üzerinde İnşaat Yapılıp Yapılamayacağı )
KAÇAK İNŞAAT ( Arsa Sahiplerinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve İnşaatın Durdurulması İçin Dava Açıp Açamayacağı )"
32YHGK17.11.1999E. 1999/15-653 K. 1999/965"MÜLKİYET TESPİTİ ( Kaçak Bina Veya Ruhsatına Aykırı Bölüm İle İlgili Yasaya Aykırılık Giderilmeden Mahkemelerden Kal Dışında Eksik Veya Fazla İşler Bedeli Tescil Ya da Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği )
KAÇAK İNŞAAT ( Yasaya Aykırılık Giderilmeden Mahkemelerden Kal Dışında Eksik Veya Fazla İşler Bedeli Tescil Ya da Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği )
RUHSATSIZ BİNA VEYA RUHSATINA AYKIRI BÖLÜM ( Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği - Yasaya Aykırılığın Giderilmesi Zorunluluğu )
HUKUKİ YARARIN VARLIĞI / MÜLKİYET TESPİTİ İSTEMİ ( Kaçak Bina Veya Ruhsatına Aykırı Bölüm İle İlgili Yasaya Aykırılık Giderilmeden İstenemeyeceği )"
32Y15.HD4.11.1999E. 1999/2019 K. 1999/3893"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Ruhsatsız Yapı-Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İmar Mevzuatına Aykırı Yapı-Elatmanın Önlenmesi ve Kal Davası )
İMAR SUÇU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Elatmanın Önlenmesi, Kal ve Tescil Davası )
RUHSATSIZ YAPI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Elatmanın Önlenmesi, Kal ve Tescil Davası )"
32Y15.HD1.11.1999E. 1999/2822 K. 1999/3816"TESPİT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Mülkiyetin Tespiti Talebi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Yapımı Kaçak Olan Binanın Tespiti ve Tescilinin Talep Edilememesi )
RUHSATSIZ YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN MÜLKİYET TESPİTİ TALEBİ ( Kamu Düzeninin Yasaya Aykırı Davranış İçerisinde Bulunanların Kişisel Çıkarlarından Önde Gelmesi )
MÜLKİYET TESPİTİ ( Yapımı Kaçak Olan Binanın Tespiti ve Tescilinin Talep Edilememesi )"
32Y4.CD1.2.1999E. 1998/11841 K. 1999/452"GÖREVİ SAVSAMA ( Belediyenin Sorumlu Olduğu Alanın Büyüklüğü Yıkım Ekipman Sayısı Yıkım Kararlarının Sayısal Hacminin Belirlenerek Yerine Getirilmeyen Karar Sayısının Kararlaştırılması )
YETERLİ ARAŞTIRMANIN YAPILMASI ( Belediyenin Kaçak Yada Yıkım Kararlarını İmar Yasasına Uygun Olarak Tebliği ile Yerine Getirmeye Başlanıp Başlanmadığının Araştırılması )
YIKIM KARARI ( Belediyenin Kaçak Yada Yıkım Kararlarını İmar Yasasına Uygun Olarak Tebliği ile Yerine Getirmeye Başlanıp Başlanmadığının Araştırılması )"
32Y4.CD17.1.1996E. 1995/7956 K. 1996/233"GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Kaçak Yapıların Yıktırılması Hakkındaki Kararın Uygulanmaması )
İMAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU ( Belediye Sınırları İçindeki Kaçak Yapılarla İlgili İşlemler )
KAÇAK YAPILARIN YIKTIRILMAMASI ( Görevi Savsama Suçu )
YIKIM KARARI ALINMIŞ KAÇAK YAPILARIN YIKTIRILMAMASI ( Görevi Savsama Suçu )"

DANIŞTAY

32D14.D20.4.2017E. 2014/8365 K. 2017/2611"İZİNSİZ VE RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE PARA CEZASI (Yargı Kararı ile İdarelerin İşlem Tesisine Zorlanamayacağı İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde veya İdarenin Takdir Yetkisini Kaldıracak Nitelikte Karar Verilemeyeceği - İmar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Verilen Para Cezasının Kanun ile Belirlenen Kriterlere Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gereği)
İDARE PARA CEZASININ İDARE MAHKEMESİNCE BELİRLENMESİ (İmar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Verilen Para Cezasının Kanunla Belirlenen Kriterlere Uymadığı Gerekçesiyle Tamamının İptali Yerine İdarenin Yerine Geçilerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde Karar Verilemeyeceği)"
32D14.D18.4.2017E. 2014/6311 K. 2017/2428"İMARA AYKIRI YAPI (Büyükşehir Belediyesinin Kapsamındaki Belediyelerce Yapılan İmar Uygulamalarını Denetleme Yetkisi Bulunduğu - İlçe Belediyesince Yapılan İmar Uygulaması Hakkında Yapılan Başvuruya Verilen Cevabın Kesin ve Yürütülebilir Mahiyette Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu)
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM (İlçe Belediyesince Yapılan İmar İşlemi Hakkında Büyükşehir Belediyesine Yapılan Başvuruya Verilen Cevabın Kesin ve Yürütülebilir Olmadığından Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Başvuruyu Verilen Cevabın Başvurunun Reddi Şeklinde Değerlendirilmesi Gereği)"
32D14.D4.4.2017E. 2014/3988 K. 2017/2044"RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK YAPILAN YAPILARIN YIKTIRILMASI ( Kararı Verilebilmesi İçin İdarece Yapı Hangi Aşamada Olursa Olsun Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmesi ve Tutanakta Ruhsata Aykırılıkların Somut ve Ayrıtılı Olarak Belirtilmesi Gereği - Tutanak ile Ruhsata Aykırılık Açıkça Ortaya Koyacak Tespit Yapılmadan Alınan Yıkım Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YAPI TATİL TUTUNAĞI ( Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapıların Yıktırılmasına Karar Verilebilmesi İçin Yapı Hangi Aşamada Olursa Olsun Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmesi Gereği - Tutanakta Ruhsata Aykırılıklar Somut ve Ayrıntılı Olarak Belirtilmeden Yapının Ruhsata Uygun Hale Getirilmesi Hususunda Yapı Sahibi Uyarılmadan Yıkım Kararı Verilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
32D14.D28.2.2017E. 2014/7714 K. 2017/1159"YAPI TATİL TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİ (Ruhsatsız Yapı/Süreaşımı - Davaya Konu Yapı Tatil Tutanağının Mevzuat Hükmüne Uygun Olarak Yapı Yerine Asıldığı ve Bir Nüshasının da Mahalle Muhtarına Bırakıldığı Bakılmakta Olan Davanın İse Asılma Tarihini İzleyen Altmış Günlük Yasal Dava Açma Süresi Dolduktan Sonra Açıldığı/İdare Mahkemesince Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
RUHSATSIZ YAPI (İdari Para Cezası Verilmesine Dair İşlemin İptali - İl Encümeni Kararının Tesis Edildiği Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekilinin Hem Başkan Hem de Üye Sıfatıyla İki Oy Kullandığı/Davaya Konu Para Cezası Verilmesine Dair Encümen Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararının Bozulacağı)
DAVA AÇMA SÜRESİ (İmar Kanununun 32. Md. Öngörülen Usule Uygun Olarak Yapı Yerine Asılmak ve Bir Örneği de Mahalle Muhtarına Bırakılmak Suretiyle Tebliğ Edilmiş Olan Yapı Tatil Zaptının İptali İstemiyle Bu Tarihi İzleyen Günden İtibaren Altmış Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği - Ruhsatsız Yapı Nedeni İle Yapı Tatil Tutanağının İptali İstemi)
İL ENCÜMEN KARARININ İPTALİ (Ruhsatsız Yapı Yapılması Nedeni İle İdari Para Cezası Verilmesi - İl Encümeni Kararının Tesis Edildiği Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekilinin Hem Başkan Hem de Üye Sıfatıyla İki Oy Kullandığı/Davaya Konu Para Cezası Verilmesine Dair Encümen Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
SÜREAŞIMI (Ruhsatsız Yapı Nedeni İle Yapı Tatil Tutanağının İptali İstemi - Davaya Konu Yapı Tatil Tutanağının Mevzuat Hükmüne Uygun Olarak Yapı Yerine Asıldığı ve Bir Nüshasının da Mahalle Muhtarına Bırakıldığı Bakılmakta Olan Davanın İse Asılma Tarihini İzleyen Altmış Günlük Yasal Dava Açma Süresi Dolduktan Sonra Açıldığı/İdare Mahkemesince Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Karar Verileceği)"
32D14.D18.1.2017E. 2014/9839 K. 2017/156"RUHSAT VE MİMARİ PROJEYE AYKIRI YAPI YAPILMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI ( Ruhsata Bağlanması Gereken Yapı İçin Ruhsat Alma Mükellefiyetinin Taşınmaz Malikine Ait Olduğu Kiracının Taşınmaz Malikinin Muvafakati Olmadan Ruhsat Alamayacağı - Taşınmazda Yapılan Ruhsata Aykırı İmalatın Malik Tarafından Bilinmemesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
KİRACI TARAFINDAN RUHSATA AYKIRI YAPI YAPILMASI ( Ruhsata Aykırı İmalatların Malikin Rızası Dışında Başkası Tarafından Yapıldığına Dair İspat Külfetinin Taşınmaz Malikine Ait Olduğu - Kiracının Taşınmaz Malikinin Muvafakati Olmadan Ruhsat Alamayacağı Ruhsata Aykırı Yapı Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezasından Sorumluluğun Yapı Malikine Ait Olduğu )"
32D14.D18.1.2017E. 2014/2805 K. 2017/162"TAŞINMAZDA BULUNAN YAPIDA RUHSAT VE EKİ PROJELERE AYKIRI İMALATLAR YAPILMASI (Yıkıma Dair Belediye Encümen Kararının İptali - 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Md. Uyarınca Yapının Tamamı Yönünden Yıkım Kararı Verildiği Dikkate Alındığında Aynı Yapı Hakkında Ayrıca Kanunun 32. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Alınmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
YIKIM KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Belediye Encümen Kararının - 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Md. Uyarınca Yapının Tamamı Yönünden Yıkım Kararı Verildiği Dikkate Alındığında Aynı Yapı Hakkında Ayrıca Kanunun 32. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Alınmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Taşınmazda Bulunan Yapıda Ruhsat ve Eki Projelere Aykırı İmalatlar Yapılması)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Taşınmazda Bulunan Yapıda Ruhsat ve Eki Projelere Aykırı İmalatlar Yapılması Nedeni İle Yıkım Kararı - 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Md. Uyarınca Yapının Tamamı Yönünden Yıkım Kararı Verildiği Dikkate Alındığında Aynı Yapı Hakkında Ayrıca Kanunun 32. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Alınmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Dava Konusu İşlemin İptali Gerektiği)"
32D14.D18.1.2017E. 2014/2263 K. 2017/163"HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZA TECAVÜZLÜ RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI (İdari Para Cezası Verilmesi Kararının İptali - İmalatların Yıkımına Dair Encümen Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddine Karar Verildiği ve Bu Kararın Dairemizin Kararı İle Bozulduğu/3194 S. Kanunun 42. Md. 2. Fıkrasına Göre Para Cezası Verilmesine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Ruhsatsız Yapı Yapılması - 3194 S. İmar Kanununun 39. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Alınan ve İkaza Rağmen Süresinde Yapıyı Yıkmayan Yapı Sahibine Para Cezası Verilmesini Gerektiren Halin Aynı Kanunun 42. Md. 4. Fıkrası İle Düzenlendiği/3194 S. Kanunun 42. Md. 2. Fıkrasına Göre Para Cezası Verilmesine Dair İşlemin İptalinin Doğru Olduğu)
RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI (İdari Para Cezası Verilmesi Kararının İptali - İmalatların Yıkımına Dair Encümen Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddine Karar Verildiği ve Bu Kararın Dairemizin Kararı İle Bozulduğu/3194 S. Kanunun 42. Md. 2. Fıkrasına Göre Para Cezası Verilmesine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (3194 S. İmar Kanununun 39. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Alınan ve İkaza Rağmen Süresinde Yapıyı Yıkmayan Yapı Sahibine Para Cezası Verilmesini Gerektiren Halin Aynı Kanunun 42. Md. 4. Fıkrası İle Düzenlendiği - 3194 S. Kanunun 42. Md. 2. Fıkrasına Göre Para Cezası Verilmesine Dair İşlemin İptalinin Onanması Gerektiği/Ruhsatsız Yapı Nedeni İle İdari Para Cezası)"
32D14.D26.5.2016E. 2014/132 K. 2016/4487"YAPI TATİL TUTANAĞI / RUHSATSIZ KISIMLARIN YIKILMASI / İDARİ PARA CEZASI (Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - Mahkemece İdari Para Cezasının Kanunda Öngörülen Kıstaslara Uygun Olarak Belirlenip Belirlenmediğinin Bilirkişi Raporunda Belirtilen Tespitler Dikkate Alınmak Suretiyle Karar Verileceği)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Ruhsata Aykırı Yapı/İdari Para Cezası - İşleme Konu Ruhsatsız Yapıların Davacılar Dışında Başka Bir Kişi veya Kişiler Tarafından Yapıldığını İspatlayan Herhangi Bir Bilgi ve Belgenin Bulunmaması Karşısında İmar Mevzuatına Aykırı Yapının Sahibine İdari Para Cezası Uygulanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI (İşleme Konu Ruhsatsız Yapıların Davacılar Dışında Başka Bir Kişi veya Kişiler Tarafından Yapıldığını İspatlayan Herhangi Bir Bilgi ve Belgenin Bulunmaması Karşısında Yapın Sahibine İdari Para Cezası Uygulanmasının Doğru Olduğunun Gözetileceği - Belediye Encümen Kararının İptali İstemi)
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (İmar Mevzuatına Aykırı Yapı - Mahkemece İdari Para Cezasının Kanunda Öngörülen Kıstaslara Uygun Olarak Belirlenip Belirlenmediğinin Bilirkişi Raporunda Belirtilen Tespitler Dikkate Alınmak Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği)
İSPAT YÜKÜ ( İşleme Konu Ruhsatsız Yapıların Davacılar Dışında Başka Bir Kişi veya Kişiler Tarafından Yapıldığını İspatlayan Herhangi Bir Bilgi ve Belgenin Bulunmaması Karşısında İmar Mevzuatına Aykırı Yapının Sahibine İdari Para Cezası Uygulanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Belediye Encümen Kararının İptali İstemi)"
32D14.D12.4.2016E. 2014/10343 K. 2016/2749"YAPIYA RUHSATSIZ İLAVE YAPILMASI NEDENİYLE ENCÜMEN TARAFINDAN VERİLEN YIKIM VE YIKIM MASRAFLARINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ TALEBİ (Tapu Şerhinde Muhdesat Şerhi Bulunmasının Yıkım Masraflarına Bir Etkisi Bulunmadığı - Muhdesat ve Arzın Ayrı Ayrı Mülkiyet Konusu Edilemeyeceğinin Gözetilmesi Gereği/Yıkım Masrafı)
MUHDESATIN SADECE ŞAHSİ BİR HAK SAYILACAĞI (Muhdesatın Beyanlar Hanesinde Gösterilmesinin Kişiye Herhangi Bir Hak Vermeyeceği - Yapının Malikinin de Tapu Sahibi Olan Davacı Şirket Olduğu Anlaşıldığı/Yıkım Masraflarının Yapı Sahibi Olduğu Anlaşılan Davacı Şirketten Tahsilinin İstenmesinin Mümkün Olduğu)
YIKIM MASRAFLARININ DAVACI ŞİRKETTEN ALINABİLECEĞİ (Mülkiyet Sahibinin Davacı Şirket Olduğu - Muhdesat ve Arzın Ayrı Ayrı Mülkiyet Konusu Edilemeyeceği)
MUHDESAT (Yerel Mahkemece Yıkım Masraflarına İlişkin Tapuda Bulunan Muhdesat Şerhi Nedeniyle Masrafların Davacı Şirketten Alınamayacağı Yönünde Karar Vermesinin Hatalı Olduğu - Muhdesatın Zeminin Bir Parçası Olduğu/Mütememmim Cüz Hükümlerinin Gözetileceği/Mühdesatın Zeminden Ayrı Düşünülemeyeceğinin Kabulü)
MÜTEMEMMİM CÜZ (Muhdesatın Zeminin Bir Parçası Olduğu/Mütememmim Cüz Hükümlerinin Gözetileceği/Muhdesatın Zeminden Ayrı Düşünülemeyeceği - Davaya Konu Yapının Bulunduğu Taşınmazın Bütünleyicisi Olduğu/Yapının Malikinin de Tapu Sahibi Olan Davacı Şirket Olduğu Anlaşıldığı/Yıkım Masraflarının Yapı Sahibi Olduğu Anlaşılan Davacı Şirketten Tahsilinin İstenmesinin Mümkün Olduğu)"
32IDDGK17.2.2016E. 2014/2243 K. 2016/300"BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kanunun Aradığı Şartlar Yerine Getirildikten Sonra Alınmış Bir Yıkım Kararı Bulunmaksızın Uyuşmazlık Konusu Yapıların Boşaltılmasına Dair Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Davacı İdarece İnşa Edilmiş Olan Yapıların İmar Durumunun Tespitine Dair Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmediği Gibi Söz Konusu Yapılar Hakkında Alınmış Bir Yıkım Kararı da Bulunmadığı - Uyuşmazlık Konusu Yapıların Boşaltılmasına Dair Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RUHSATSIZ YAPININ BOŞALTILMASI ( Davaya Konu İşlemden Sonra Söz Konusu Yapılar Hakkında Yapı Tatil Tutanağı Düzenlendiği - Kanunun Aradığı Şartlar Yerine Getirildikten Sonra Alınmış Bir Yıkım Kararı Bulunmaksızın Uyuşmazlık Konusu Yapıların Boşaltılmasına Dair Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YIKIM KARARI ( Yapılar Hakkında Alınmış Bir Yıkım Kararı Bulunmadığı - Yasal Şartlar Yerine Getirildikten Sonra Alınmış Bir Yıkım Kararı Bulunmaksızın Uyuşmazlık Konusu Yapıların Boşaltılmasına Dair Tesis Edilen Davaya Konu İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )"
32D14.D20.1.2016E. 2015/10132 K. 2016/92"İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN YARGI KARARI İLE İPTALİ (İmar Planının Yürürlükte Olduğu Süre İçerisinde Bu Plana Uygun Olarak Verilmiş Olan İnşaat Ruhsatları ve Bu Ruhsata Dayalı Yapılmış Yapılara Kazanılmış Hak Doğmayacağı - Ruhsatsız Hale Gelen Yapının Yıkımına Karar Verilmesinin Kanuni Bir Zorunluluk Olduğu)
İNŞAAT RUHSATINA DAYANILARAK YAPILAN YAPI (İnşaat Ruhsatının ve Dayanağı Olan İmar Planının Sonradan Yargı Kararıyla İptal Edilmesi - Ruhsatsız Hale Gelen Yapının Yıkımına Karar Verileceği/Kazanılmış Hak Doğmayacağı)
YAPI RUHSATININ VE DAYANAĞI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN YARGI KARARI İLE İPTALİ (Ruhsatsız Hale Gelen Yapının Yıkımına Karar Verilmesinin Kanuni Bir Zorunluluk Olduğu)
YIKIM KARARI (İmar Plan Değişikliğinin Yargı Kararı İle İptal Edilmesi - İmar Planının Yürürlükte Olduğu Süre İçerisinde Bu Plana Uygun Olarak Verilmiş Olan İnşaat Ruhsatları ve Bu Ruhsata Dayalı Yapılmış Yapılara Kazanılmış Hak Doğmayacağı/Yıkım Kararı Verileceği)"
32D14.D5.11.2015E. 2014/5232 K. 2015/8318"RUHSATSIZ YAPI (Belediyece Yıkılması Durumunda Sadece Belediyece Yapılan Masrafın Yapı Sahibinden Tahsil Edilebileceği - Yıkım Masrafının %20 Fazlasının Yapı Sahibinden Alınacağına Dair Yasal Düzenleme Bulunmadığı Belediye Tarafından Yapılan Yıkımın Masraf Bedelinin %20 Fazla Tahsilinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
YIKIM MASRAFI (Ruhsatsız Yapının Belediye Tarafından Yıkılması Halinde Yıkım Masrafının Mal Sahibinden Tahsil Edileceği - Yıkımın Belediye Tarafından Yapılması Halinde Sadece Belediyece Yapılan Yıkım Masrafının Yapı Sahibinden İstenebileceği %20 Fazla Ödeme İstenmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)"
32D14.D4.11.2015E. 2015/2739 K. 2015/8210"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Ruhsata Aykırı Yapıdan Dolayı Birden Fazla Kabahatin İşlenmesi Nedeniyle Bu Kabahatlere İlişkin Yapılan Tanımlarda Öngörülen İdari Para Cezalarından En Ağır Olanının Verileceği - Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI (Davacının Söz Konusu Fiili Nedeniyle Koşulların Mevcut Olması Halinde En Ağır Para Cezasıyla Cezalandırılması Gerekirken Yasada Belirtilen Cezaların Ayrı Ayrı Toplanmak Suretiyle Davacıya Para Cezası Verilmesine İlişkin Encümen Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği)
İDARİ PARA CEZASI (Belediye Encümeni Kararının İptali - Ruhsata Aykırı Yapıdan Dolayı Birden Fazla Kabahatin İşlenmesi Nedeniyle Bu Kabahatlere İlişkin Yapılan Tanımlarda Öngörülen İdari Para Cezalarından En Ağır Olanının Verileceği/Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Verilmesinin Hatalı Olduğu)
BİRDEN FAZLA KABAHATİN İŞLENMESİ (En Ağır Para Cezasıyla Cezalandırılması Gerekirken Yasada Belirtilen Cezaların Ayrı Ayrı Toplanmak Suretiyle Davacıya Para Cezası Verilmesine İlişkin Encümen Kararında Hukuka Uyarlık İdare Mahkemesi Kararının Bu Kısmında Hukuki İsabet Görülmediği)"
32D14.D8.10.2015E. 2014/5573 K. 2015/7307"YAPI KULLANMA İZNİ BULUNAN YAPININ RUHSATA AYKIRI KISIMLARININ YIKIMI (Yapı Kullanma İzninin İptal Edilmesinden Sonra Karar Alınması Gerektiği)
RUHSATA AYKIRI İNŞAAT (Projeye Aykırı Kısımların Yıkımının Ruhsatlı Kısımlara da Zarar Vereceği - Yapı Kullanma İzninin İptal Edilmesinden Sonra Yıkım Kararı Verileceği)
YAPININ PROJEDEKİ ÖLÇÜLERDEN DAHA BÜYÜK OLARAK YAPILMASI (Yapı Kullanma İzninin İptal Edilmesinden Sonra Yıkım Kararı Verileceği - Projeye Aykırı Kısımların Yıkımının Ruhsatlı Kısımlara da Zarar Vereceği)"
32D14.D13.5.2015E. 2013/9309 K. 2015/3894"PROJESİNE AYKIRI YAPININ YIKILARAK MİMARİ PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ ( Yapının Ruhsat ve Eki Mimari Projeye Uygunluğunu Denetlemekle Görevli Yapı Denetim Şirkenin Yapı Sahibi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Yapı Denetim Şirketinin Yapı Sahibi Kabul Edilerek Yıkım Kararının Yapı Denetim Şirketi Hakkında Alınmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
YAPI SAHİBİ ( İster Yapının Mülkiyetine Sahip Kişiler İster Kiracı Yapı Malikinin Yakını İntifa Hakkı Sahibi Olsun İnşai Faaliyet Yapan Kişilerin Yapı Sahibi Kişiler Olduğunun Kabulü Gereği - Yapı Denetim Şirketinin Yapı Sahibi Olarak Kabul Edilmesinin Hukuki Olmadığı )
YIKIM KARARI ( Projesine Aykırı Yapının Yıkılarak Mimari Projesine Uygun Hale Getirilmesi İçin Alınan Yıkım Kararının Yapı Sahipleri Hakkında Alınması Gereği - Yıkım Kararının Yapı Sahibi Olmayan Yapı Denetim Şirketi Hakkında Alınmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
32D14.D8.4.2015E. 2013/4581 K. 2015/2776"RUHSATA AYKIRI YAPININ YIKIMINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olmadığı - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olduğu/Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
PLAN İLE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ARASINDA FARKLI DÜZENLEME OLMASI ( Öncelikle Plan Hükümleri Uygulanması Gerektiği )
ENCÜMEN KARARI İPTALİ ( Ruhsata Aykırı Yapının Yıkımına İlişkin - Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olmadığı/1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olduğu - Planla Yönetmelik Hükümleri Arasında Farklılık Çıktığında Plan Hükümleri Uygulancağı/Davanın Reddedileceği )
PLAN HÜKÜMLERİ ESAS ALINMASI ( Ruhsata Aykırı Yapının Yıkımına İlişkin Encümen Kararı İptali - Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olmadığı/1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olduğu - Davanın Kabulü Yolundaki Mahkeme Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PARA CEZASININ KRİTERLERE UYGUNLUĞU ARAŞTIRILMASI ( Ruhsata Aykırı Yapı Yapılmasından Kaynaklı Para Cezasına İlişkin Encümen Kararı İptali - İmalatların Plan Hükmüne Aykırı Yapıldığı ve Ruhsat Gerektirdiği/Mahkemece Para Cezasının 3194 S. Kanununun 42. Md. Belirtilen Kriterler Doğrultusunda Verilip Verilmediği Araştırılacağı )"
32D17.D10.3.2015E. 2015/6217 K. 2015/474"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( İmar Kanununun Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılara İlişkin Düzenlemesinin Bütün Yapılar Hakkında Olduğu Söz Konusu Düzenlemeye Göre Ruhsata Aykırılıkların Düzeltilmesi İçin En Fazla Bir Aylık Süre Verilebileceği - Davacıya Verilen Onbeş Günlük Süre İçinde ve Daha Sonra Ruhsata Aykırılıkların Giderilmemiş Olduğu Dikkate Alındığında Ruhsat İptali İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
RUHSATA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ ( Ruhsatta Bilidirilen Kullanıma Alanına Asma Kat ve Bodrom İlave Edilerek Oluşturulan Ruhsata Aykırılıkların İdarece Verilen Sürede Giderilmemesi Nedeniyle Ruhsatın İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Ruhsata Aykırılıkların Giderilmesi İçin Verilecek Bir Ayılık Sürenin En Fazla Süre Olduğu Bu Sürenin Altında Süre Verilmesi Hususunda İdareye Takdir Yetkisi Tanındığı )"
32D14.D26.11.2014E. 2013/9884 K. 2014/10426"TAŞINMAZ ÜZERİNDE RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI ( Davalı İdarenin Mevzuatta Açıkça Öngörülen Hükmün Uygulanmasında Hataya Düşmesi Sonucunda Tesis Ettiği Anlaşılan Para Cezasını İptal Etmeden Aynı Fiil Nedeniyle Verdiği Para Cezasının Aynı Fiil Nedeniyle Mükerrer Ceza Verilmesi Anlamına Geleceği Açık Olduğundan Dava Konusu Encümen Kararında Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmaz Üzerinde Ruhsatsız Yapı Yapılması - Ruhsat Alınmadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı ya da İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yapı Yapılması Durumunda Para Cezası Verileceği )
HUKUKA AYKIRI OLARAK TESİS EDİLEN İDARİ İŞLEM ( Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Hak Doğuran İdari İşlemlerin Ancak İptal Davası Süresi İçerisinde Geri Alınabileceği Bu Sürenin Geçmiş Olması Halinde İse İdareye Güven ve İdari İstikrar Prensipleri Gereğince Bu Tür İdari İşlemlerin Yapay Bir Kesinlik Kazanacağı )
RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI ( Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Ruhsatsız, Ruhsata veya İmar Mevzuatına Aykırı Olarak İnşa Edilmiş Bir Yapı Hakkında İmar Mevzuatı Uyarınca İşlem Tesis Edilebilmesi İçin Öncelikle İlgili İdarece İnşaatın Durumunun Bir Tutanak İle Tesbit Edilmesinin Gerektiği )"
32IDDGK12.11.2014E. 2012/477 K. 2014/3990"YARGI YERİNCE İPTAL EDİLEN PLANA DAYALI VERİLMİŞ İNŞAAT RUHSATI ( Hukuka Aykırılığı Saptanan Plana Dair Verilen İptal Kararı Planı Tesis Tarihi İtibariyle Yürürlükten Kaldıracağından Ruhsatın da Hukuki Dayanağının Kalmayacağı - Planın Mahkeme Kararı ile İptali Halinde İnşaat Ruhsatının Hukuki Dayanağı Kalmayacağından Kazanılmış Hak Olarak İleri Sürülemeyeceği )
PLANIN İPTAL EDİLMESİ KARŞISINDA İNŞAAT RUHSATININ KAZANILMIŞ HAK OLDUĞU İDDİASI ( İnşaat Ruhsatının Dayanağı Planın İptal Edilmesi Halinde İptal Edilen Plana Dayalı Verilen Yapı Ruhsatının da Hukuki Dayanaktan Yoksun Kalacağı - Yapı Ruhsatı Nedeniyle Kazanılmış Hak İleri Sürülemeyeceği Ruhsata Dayanarak Yapılmış İnşaatın Yıkılması Nedeniyle Uğranılan Zararların Hizmet Kusuruna Dayalı Olarak Tazmininin İstenebileceği )"
32IDDGK3.11.2014E. 2012/1657 K. 2014/3421"RUHSATSIZ YAPIDA İDARENİN HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN ZARAR (Yoğun Yağış Sırasında Kanalizasyondan Gelen Pis Suyun İşyerini Basması/Maddi tazminat Davası - İdarenin Hizmet Kusuru İle Davacının Mevzuata Aykırı Ruhsatsız Olarak Faaliyetini Yürütmesi Sebebiyle Kusur Durumlarının Birlikte Değerlendirilerek Kusur Oranları Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
KANALİZASYONDAN GELEN PİS SUYUN İŞYERİNİ BASMASI İLE MEYDANA GELEN ZARAR (İdarece Yürütülen Hizmetin Kusurlu İşletilmesi Sonucunda Zarar Verilen Yapının ve İşyerinin Ruhsatsız Olmasının İdarenin Tazmin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı)
HİZMET KUSURU / MÜTERAFİK KUSUR (Yoğun Yağış Sırasında Kanalizasyondan Gelen Pis Suyun İşyerini Basması - Ruhsatsız Yapıyı Kullanan İşyerinin Kusuru Bulunmakla Birlikte Zarara Yol Açan İdarenin de Hizmet Kusurunun Varlığı Halinde Oluşan Zararın Müterafik Kusur Oranında Tazmini Gerektiği)"
32D14.D24.6.2014E. 2014/809 K. 2014/7007"BAZ İSTASYONU (Yıktırılarak Projesine Uygun Hale Getirilmediği Takdirde Yıkımın Gerçekleştirileceğine İlişkin İşlemin İptali - Davaya Konu İşlemin İlgilisine Belirli Bir Edim Yüklediği ve Bu Edimin Yerine Getirilmemesi Durumunda Yaptırım Uygulanacağını Öngördüğü/İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlem Olduğunun Gözetileceği)
İDARİ DAVAYA KONU KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM (Baz İstasyonunun Yıktırılarak Projesine Uygun Hale Getirilmediği Takdirde Yıkımın Gerçekleştirileceğine İlişkin İşlemin İptali - İdare Mahkemesince Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken İncelenmeksizin Reddi Yolunda Verilen Kararda Hukuki İsabet Görülmediği)
YIKIMIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Davaya Konu İşlemin İlgilisine Belirli Bir Edim Yüklediği ve Bu Edimin Yerine Getirilmemesi Durumunda Yaptırım Uygulanacağını Öngördüğü - İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlem Olduğunun Gözetilerek Davanın Esasına Girileceği)"
32D14.D12.6.2014E. 2014/1601 K. 2014/6784"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yapıdaki Aykırılıkların Ruhsata Bağlanıp Bağlanmadığı Başvuru Reddedilmiş İse Bu İşleme Karşı Dava Açılıp Açılmadığının İncelenip Araştırılması ve Bu Konuların Açıklığa Kavuşturulması Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Usule Uygun Olarak Yapı Yerine Asılmak Suretiyle Tebliğ Edildiği Anlaşılan Yapı Tatil Tutanağının İptali İstemiyle Bu Tarihten İtibaren Süresi İçinde Dava Açılmayarak Yasal Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Açılan Davanın Esasını İnceleme Olanağı Bulunmadığı )
RUHSAT BAŞVURUSU ( İşleme Konu Parsele Dair Uygulama İmar Planı Değişikliği İle Kütlenin İmar Planına İşlenmesi Plan Değişikliği Üzerine Davacılar Tarafından Proje Tadilatı İle İdareye Başvuruda Bulunulması Nedeniyle İdare Mahkemesince Ruhsat Başvurusunun Sonuçlandırılması Gerektiği - Belediye Encümen Kararının İptali )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Belediye Encümen Kararının İptali - Usule Uygun Olarak Yapı Yerine Asılmak Suretiyle Tebliğ Edildiği Anlaşılan Yapı Tatil Tutanağının İptali İstemiyle Bu Tarihten İtibaren Süresi İçinde Dava Açılmayarak Yasal Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Açılan Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği )"
32D14.D6.5.2014E. 2012/907 K. 2014/5179"İŞYERİ ÖNÜNDEKİ SUNDURMANIN YIKIMI VE İDARİ PARA CEZASIYLA İLGİLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ DAVASI ( Sundurmanın Taşınmazın Brüt Alanını Arttırmadığı/Kapalı Alan Oluşturmadığı - İmar Mevzuatı Gözetildiğinde Sundurmanın Ruhsata Tabi Olmadığının Kabulü/Ruhsata Tabi Olmayan Yapı/Sundurma )
GÜNEŞ VE YAĞMURDAN KORUNMA MAKSATLI SUNDURMANIN RUHSATA TABİ OLMADIĞI ( Mevzuattaki Yapı Tanımı İçerisinde Olmadığı/Yanları Açık ve Cephe Görünümünü Etkilemediği - Çekme Mesafelerine Tecavüt Etmediği/Hafif Yapı Malzemeleri ile Yapıldığı/Yerel Mahkemenin Davayı Ret Kararının Bozulması Gerektiği )
SUNDURMANIN HAFİF YAPI MALZEMELERİ İLE İNŞAA EDİLDİĞİ ( Taşıyıcı Unsurları Etkilemediği/Çekme Mesafelerine Tecavüz Etmeyecek Şekilde Yanları Açık ve Cephe Görünümünü Değiştirmeyecek Mahiyette Olduğu - Sundurmanın Yıkımı Yönündeki Belediye Encümen Kararının İptali Gereği/Sundurmanın Ruhsata Tabi Olmadığı )
İMAR MEVZUATINA GÖRE YAPI TANIMI KAPSAMININ GÖZETİLMESİ ( Sundurmanın Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Güneş ve Yağmurdan Korunma Amaçlı Hafif Yapı Malzemeleriyle İnşa Edildiği - Davaya Konu İşyeri Önündeki Sundurmanın Ruhsata Tabi Olmadığı/Yıkım Yönündeki İdari İşlemin İptali/Yapı Tanımı Kapsamı )
DAVA DOSYASINDAKİ İŞYERİNE AİT FOTOĞRAFLARIN İNCELENMESİ ( Sundurma Nedeniyle İşyerinin Brüt Alanı Artmadığı/Kapalı Alan Oluşmadığı - Yanları Açık ve Cephe Görünümünü Etkilemeyen Sundurmanın Ruhsata Tabi Olmadığının Kabulü - Yapı Tanımı Kapsamının Gözetileceği/Hafif Yapı Malzemeleri ile Yapılmış Olduğu )"
32D14.D13.2.2014E. 2012/9794 K. 2014/2158"PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsata Aykırı Olarak Sundurma Yapıldığından Bahisle - İdarenin İşlem ve Eylemlerinden Doğan Zararı Ödemekle Yükümlü Olduğu İşleme Konu Sundurmanın Davalı İdarenin Hukuka Aykırılığı Yargılama Sonucu Ortaya Çıkan İşlemi Nedeniyle Davacı Tarafından Yıkıldığı/Söküldüğü - Davacının Uğradığı Zararın Tespit Edilerek Tazminine Hükmedilmesi Gerektiği )
RUHSATA AYKIRI SUNDURMA YAPILDIĞINDAN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İşleme Konu Sundurmanın Davalı İdarenin Hukuka Aykırılığı Yargılama Sonucu Ortaya Çıkan İşlemi Nedeniyle Davacı Tarafından Yıkıldığı/Söküldüğü Bu Nedenle İdarenin Hukuka Aykırı İşlemi Sonucu Ortaya Çıkan Zararı Tazmin Yükümlüğü Altında Bulunduğu )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsata Aykırı Olarak Sundurma Yapıldığından Bahisle - İdarenin İşlem ve Eylemlerinden Doğan Zararı Ödemekle Yükümlü Olduğu İşleme Konu Sundurmanın Davalı İdarenin Hukuka Aykırılığı Yargılama Sonucu Ortaya Çıkan İşlemi Nedeniyle Davacı Tarafından Yıkıldığı/Söküldüğü - Davacının Uğradığı Zararın Tespit Edilerek Tazminine Hükmedilmesi Gerektiği )"
32D14.D13.2.2014E. 2012/3236 K. 2014/2174"PROJESİNE UYGUN OLMAYAN YAPININ YIKILMASI VE PARA CEZASIYLA İLGİLİ BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ DAVASI (İdari Para Cezasının Hesabının Hatalı Olduğu - Yapının Çevre ve Gürültü Kirliliğine Nasıl Sebebiyet Verdiğinin Somut Bilgi ve Belgelerle Ortaya Konulmadığının Anlaşıldığı/İdari Para Cezası)
İDARİ PARA CEZASININ HATALI HESAPLANDIĞI (İdari Para Cezasının Hesabının Hatalı Olduğu - Yapının Çevre ve Gürültü Kirliliğine Nasıl Sebebiyet Verdiğinin Somut Bilgi ve Belgelerle Ortaya Konulmadığının Anlaşıldığı - Para Cezasının Artırım Nedeninin Belirlenmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği)
YAPININ ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMASI (Somut Bilgi ve Belgelerin İdare Tarafından Ortaya Konulmaksızın Temel Para Cezasında Artırım Yapılmasının Hatalı Olduğu - Projesine Uygun Olmayan Yapının Yıkılması ve Para Cezasıyla İlgili Belediye Encümeni Kararının İptali Davası/Para Cezası)"
32D14.D5.2.2014E. 2012/5631 K. 2014/1596"ŞANTİYENİN KURULUŞU VE KONTROLLÜK BİNASI ( Ruhsatsız Yapının Yıkımı Kararının İptali İstemi - Kamu Kuruluşlarınca Yapılan veya Yaptırılacak Olan Enerji Sulama Tabii Kaynaklar Ulaştırma ve Benzeri Hizmetler İle İlgili Tesisler ve Bunların Müştemilatı İçin Ruhsat Alınmasına Gerek Olmadığı )
RUHSATSIZ PREFABRİK YAPI ( Ruhsatsız Yapının Yıkımı Kararının İptali İstemi - Kamu Kuruluşlarınca Yapılan veya Yaptırılacak Olan Enerji Sulama Tabii Kaynaklar Ulaştırma ve Benzeri Hizmetler İle İlgili Tesisler ve Bunların Müştemilatı İçin Ruhsat Alınmasına Gerek Olmadığı/Yatırımcı Kamu Kuruluşunca Yazılı Olarak İlgili İdareye İnşaata Başlandığının Bildirilmesinin Yeterli Olduğu )
RUHSAT ALINMASINA GEREK OLMAYAN YAPILAR ( Ruhsatsız Yapının Yıkımı Kararının İptali İstemi - Ulaştırma Bakanlığı Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Tarafından Yapılan İhale Sonucu Davacı Şirketin Uhdesinde Kalan Ulaştırma Hizmeti İle İlgili Yapım İşi Nedeniyle Söz Konusu İdarenin Uygun Gördüğü Yere Yapıldığı Anlaşılan İşleme Konu Yapıların Yapı Ruhsatına Tabi Olmadığı )
RUHSATSIZ YAPININ YIKIMI KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kamu Kuruluşlarınca Yapılan veya Yaptırılacak Olan Enerji Sulama Tabii Kaynaklar Ulaştırma ve Benzeri Hizmetler İle İlgili Tesisler ve Bunların Müştemilatı İçin Ruhsat Alınmasına Gerek Olmadığından Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
32D14.D15.5.2013E. 2012/7224 K. 2013/3711"RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE YIKIM VE PARA CEZASI VERİLMESİNE DAİR ENCÜMEN KARARININ İPTALİ DAVASI ( Baz İstasyonu İçin Orman Bölge Müdürlüğü'nden İzin Alınmış Olduğu - İstasyonun Can ve Mal Güvenliğini Olumsuz Etkilediğine Dair Bir Tespit Yapılmadığı/Para Cezasında Artırım Yapılmasının Hatalı Olduğu )
BAZ İSTASYONUNUN BİR AFET TEHLİKESİ KARŞISINDA CAN VE MAL EMNİYETİNİ TEHDİT ETMESİ ( Yapı Tatil Zaptı ve Belediye Encümen Kararında Can ve Mal Güvenliği ile İlgili Yeterli Bilgi Bulunmadığı - Can ve Mal Emniyetini Yönünden Açık ve Kesin Bilgilerin Ortaya Konulması Gerektiği/Cezada Artırım Yapılamacağı )
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İZİN VERİLMİŞ OLMASI ( Orman Arazisinde Yetkili Makamdan Alınan İzne Dayalı Olarak Yapıldığı Anlaşılan Baz İstasyonunun Kamuya veya Başkasına Ait Parselde Yapılan Yapı Kapsamında Değerlendirilmesi Olanağının Bulunmadığı - Ruhsatsız Baz İstasyonu Nedeniyle Yıkım/İptal Davası )"
32D14.D17.4.2013E. 2012/6461 K. 2013/2939"BAZ İSTASYONUNUN RUHSATSIZ OLDUĞUNDAN MÜHÜRLENMESİYLE İLGİLİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Yapı Tatil Tutanağının İptali Talebi/Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılan Yapıların Bu Durumlarının Tesbitine Dair Yapı Tatil Tutanağının Yapıya Asılmış Olmasının Tebliğ İçin Yeterli Olduğu)
YAPI SAHİBİNİN RUHSATA AYKIRILIKTAN HABERDAR EDİLMESİ (Yapı Tatil Tutanağının Bir Nüshasının Muhtara Bırakılmamasının Tutanağı Sakatlamayacağı - Yapı Tatil Tutanağının Yapı Üzerine Asılmış Olduğu/Davacının Sözkonusu İşlemden Haberdar Olduğunun Dava Dilekçesinden Anlaşıldığı/Davanın Süresinde Açıldığı)
YAPI TATİL TUTANAĞININ RUHSATSIZ YAPIYA ASILMIŞ OLDUĞU (Yasaya Aykırılığın Yapı Sahibine Tebliği İçin Yeterli Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gereği)
YAPI TATİL TUTANAĞINDA MUHTARIN İMZASI (Tebliğat İçin Gerekli Olmadığı - Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılan Yapıların Bu Durumlarının Tesbitine Dair Yapı Tatil Tutanağının Yapıya Asılmış Olmasının Tebliğ İçin Yeterli Olduğu/Usulsüz Tebliğat İddiası Bulunmadığı)
YAPI TATİL TUTANAĞININ USULÜNE UYGUN OLARAK TEBLİĞ EDİLDİĞİ (Ruhsatsız Yapıyla İlgili Belgenin Yapıya Asılmış Olmasının Tebliğ İçin Yeterli Olduğu - Yapı Tatil Tutanağının Muhtara Bırakılmadığı ve Mutarın İmzasını Taşımadığından Bahisle İşlemin İptali Yönündeki Mahkeme Kararının Hatalı Olduğu)
YAPI TATİL TUTANAĞININ MUHTARA BIRAKILMASI (Salt Tebligatın Bir Nüshasının Muhtara Bırakılmaması Sebebiyle Yasal Prosedürün Tamamlanmadığı Düşüncesinin Kanunun Amacıyla Bağdaşmadığının Kabulü - İdare Mahkemesince Davanın Esasının İncelenmesi Gereği/Usulüne Uygun Tebliğat Yapılmadığı İddiası Bulunmadığı)"
32D14.D21.3.2013E. 2012/6085 K. 2013/1997"BAZ İSTASYONUNUN MÜHÜRLENMESİNE İLİŞKİN TUTANAĞIN İPTALİ ( İmzalanan Sözleşme Uyarınca İşleme Konu Direk Üzerine Haberleşme Hizmeti Ekipmanlarının Kurulumu Hakkının Beş Yıl Süreyle Davacı Şirkete Devredildiği/775 S. K.'nun 18. Md. Hükmünün Uygulama Koşullarının Bulunmadığı - Anılan Kanun Hükümleri Uyarınca Tesis Edilen Mühürleme İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DİREK ÜZERİNE KURULAN BAZ İSTASYONU ( Mühürlenmesine İlişkin Tutanağın İptali İstemi - 775 S. K.'nun 18. Md. Hükmü Uyarınca İşlem Tesis Edilebilmesi İçin Kendisine Ait Olmayan Arazi ve Arsalar Üzerinde Sahibinin Rızası Alınmadan Yapı Yapılmış Olması Gerektiği/Davacı Şirketin Sözleşmeden Kaynaklı Kurulum Hakkı Bulunduğundan Tesis Edilen Mühürleme İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BAZ İSTASYONUNUN RUHSATSIZ YAPILMASI ( İmar Mevzuatına Aykırı Bir Durum Oluşturması Nedeniyle 3194 S. K.'nun 32. Md. Hükmü Uyarınca İşlem Tesisi Gerektiği - Gecekondu Kanunu Hükümleri Uyarınca Tesis Edilen Mühürleme İşleminde Hukuka Uyarlık Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
32D14.D28.2.2013E. 2011/14794 K. 2013/1444"İNŞAAT RUHSATI ( Yapının İnşaa Edildiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Plana ve Ruhsata Uygun Olarak İnşa Edilse Dahi Bu Planın Hukuka ve Mevzuata Uygun Olmadığı Tespit Edilerek Yargı Merciince İptaline Karar Verilmesi Durumunda Kazanılmış Hakkın Varlığından Söz Edilemeyeceği )
YIKIM İŞLEMİ ( Tesis Edilmeden Önce Hukuka Aykırı Bir Şekilde Plan Oluşturan ve Bu Plana Göre Ruhsat Veren İdarenin Kusurlu Davranışı Nedeniyle İyi Niyetli Kişilere Yıkıma Konu Taşınmaz Bedelinin Ödenmesi Gerektiği )
KAZANILMIŞ HAK ( Yapının İnşaa Edildiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Plana ve Ruhsata Uygun Olarak İnşa Edilse Dahi Bu Planın Hukuka ve Mevzuata Uygun Olmadığı Tespit Edilerek Yargı Merciince İptaline Karar Verilmesi Durumunda Söz Edilemeyeceği )
İDARENİN KUSURLU DAVRANIŞI ( Yıkım İşlemi Tesis Edilmeden Önce Hukuka Aykırı Bir Şekilde Plan Oluşturan ve Bu Plana Göre Ruhsat Veren İdarenin Kusurlu Davranışı Nedeniyle İyi Niyetli Kişilere Yıkıma Konu Taşınmaz Bedelinin Ödenmesi Gerektiği )"
32D14.D7.2.2013E. 2012/4889 K. 2013/706"PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( İdare Mahkemesince Aralarında Hak ve Menfaatte İştirak Bulunan Davacıların Ayrı Ayrı Dava Açması Gerektiği Gerekçesiyle Dava Dilekçesinin Reddine İlişkin Olarak Verilen Kararın Hatalı Olduğu )
RUHSATSIZ YAPI ( Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın İptali İstemi - Uyuşmazlığın Çözümü Yapının Tamamının Ruhsatsız Olarak Yapılıp Yapılmadığının Ortaya Konulmasını Gerektirdiğinden Davacıların Tümünün Ortak Menfaatini İlgilendirdiği )
YIKIM ( Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın İptali İstemi - İdare Mahkemesince Aralarında Hak ve Menfaatte İştirak Bulunan Davacıların Ayrı Ayrı Dava Açması Gerektiği Gerekçesiyle Dava Dilekçesinin Reddine İlişkin Olarak Verilen Kararın Hatalı Olduğu )
DAVACILARIN ORTAK MENFAATİ ( Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın İptali İstemi - Uyuşmazlığın Çözümü Yapının Tamamının Ruhsatsız Olarak Yapılıp Yapılmadığının Ortaya Konulmasını Gerektirdiğinden Davacıların Tümünün Ortak Menfaatini İlgilendirdiği )"
32D14.D24.12.2012E. 2011/10344 K. 2012/9955"RUHSATSIZ RUHSATA VEYA İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI ( İmar Mevzuatı Uyarınca İşlem Tesis Edilebilmesi İçin İdarece İnşaatın Durumunun Bir Tutanakla Tespiti Gereği - İmar Kanundaki Değişikliğin Yapı Tatil Tutanağı ile Tespit Edilen İnşaatın İmar Mevzuatına Aykırılığını Ortadan Kaldırmadığı )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanunu'nda Anayasa Mahkemesi Kararı ile Verilen İptal Kararı ve Yeni Düzenlemenin Yapı Tatil Tutanağı ile Tespit Edilen İmar Mevzuatına Aykırılığı Ortadan Kaldırmadığı - Tutanak Tarihi İtibariyle Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı İnşaatın İdarenin Bilgisine Girdiği )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( İmar Mevzuatına Aykırılığı Tespit Edilen İnşaatın İdarenin Bilgisine Girdiği İmar Mevzuatında Öngörülen Sürecin Tutanakla Birlikte Başladığı - İmar Mevzuatına Aykırılık Nedeniyle İşlem Yapılabilmesi İçin Aykırılığın Tutanakla Tespiti Gereği )"
32D14.D16.10.2012E. 2011/9441 K. 2012/7203"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yapı Ruhsatının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Yıkımına İlişkin Karar - Bina Bedeli Davacıya Ödenmeden Ruhsatsız Yapının Yıkımı Yolunda Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı )
YIKIMA İLİŞKİN BELEDİYE KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yıkım İşlemi Tesis Edilmeden Önce Hukuka Aykırı Şekilde Plan Yapan ve Bu Plana Göre Ruhsat Veren İdare Tarafından Kusurlu Davranışı Nedeniyle İyi Niyetli Kişilere Bina Bedelinin Ödenmesi Gerektiği )
YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLEN YAPI RUHSATI ( Ruhsatsız Hale Geldiğinden Bahisle Yıkımına İlişkin Belediye Kararının İptali İstemi - Bina Bedeli Davacıya Ödenmeden Ruhsatsız Yapının Yıkımı Yolunda Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı )
YAPININ İNŞA EDİLDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN PLANA VE RUHSATA UYGUN İNŞA EDİLDİĞİ ( Planın Hukuka Mevzuata Aykırı Olduğu Tespit Edilerek Yargı Merciince İptal Edilmesi Durumunda Yıkılması Gerektiği )
YÜRÜRLÜKTE BULUNAN PLAN HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK İNŞA EDİLEN YAPI ( Yıkım İşlemi Tesis Edilmeden Önce Hukuka Aykırı Şekilde Plan Yapan ve Ruhsat Veren İdare Tarafından Kusurlu Davranışı Nedeniyle İyi Niyetli Kişilere Bina Bedelinin Ödenmesi Gerektiği )"
32D14.D10.10.2012E. 2012/4962 K. 2012/6897"RUHSATSIZ BAZ İSTASYONU YAPILMASI ( İmar Kanunu Md. 32 ve 42 Uyarınca Belediye Encümeninin İşlem Tesis Etmeye Yetkili Olduğu - Yapı Kontrol ve İskan Müdürlüğünün Yıkım Kararı Almasında ve Para Cezası Vermesinde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YIKIM KARARI ALMA VE PARA CEZASI VERMEDE YETKİ ( İmar Kanunu Md. 32 ve 42 Uyarınca Yapı Kontrol ve İskan Müdürlüğünün Yetkisi Bulunmadığı - Belediye Encümeninin İşlem Tesis Etmeye Yetkili Olduğu/Ruhsatsız Baz İstasyonu Yapılması )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN YETKİSİ ( İmar Kanunu Md. 32 ve 42 Uyarınca İşlem Tesis Etmek - Ruhsatsız Baz İstasyonu Yapılması/Yapı Kontrol ve İskan Müdürlüğünün Yıkım Kararı Alma ve Para Cezası Verme Yetkisi Bulunmadığı )
YAPI KONTROL VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİSİ ( İmar Kanunu Md. 32 ve 42 Uyarınca İşlem Tesis Etmeye Yetkili Olmadığı - Yıkım Kararı Almasında ve Para Cezası Vermesinde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
32D14.D9.10.2012E. 2011/12209 K. 2012/6816"YAPI İÇİN RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU (İmar Kanunu Kapsamına Giren Bütün Yapılar İçin Belediye veya Valilikten Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu - Baz İstasyonu Kurmak İçin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Alınan İznin İmar Kanunu Uyarınca Alınması Zorunlu Ruhsatın Yerine Geçmeyeceği)
BAZ İSTASYONU KURMAK İÇİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNDAN ALINAN İZİN (Tesisin Ortamda Neden Olduğu Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerler Hakkında Olduğu - Kurumca Verilen İznin İmar Kanunu Uyarınca Belediye veya Valilikçe Verilmesi Zorunlu Yapı Ruhsatı Yerine Geçmeyeceği)"
32D14.D21.9.2012E. 2011/9232 K. 2012/5970"RUHSAT VE PROJEYE AYKIRI İLAVE YAPININ YIKILMASI KARARI (İmar Kanunu Kapsamına Giren Bütün Yapıların Yapı Ruhsatı Alınmasının Zorunlu Olduğu Yapı Ruhsatı Olmayan Yapıların Yıkalacağı - Pergolenin Ruhsata Tabi Olmadığı Ancak Pergolenin Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Yapılmış Olması Gereği)
PERGOLE YAPISI (Ruhsata Tabi Olma Zorunlu Yapılar Arasında Düzenlenmediği - Pergolenin Ruhsata Tabi Olmadığının Kabul Edilebilmesi İçin İmar Kanununa Tabi Yapı Tanımında İnşa Edilmemiş Olması Kapalı Alan Oluşturmaması Güneş ve Yağmurdan Koruma Amacına Yönelik Olması Binanın Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyecek Netilekte Olması Gereği)
KAPALI ALAN OLUŞTURACAK ŞEKİLDE YAPI (Pergole Yapısının Yapı Ruhsatı Alma Zorunluluğundan Muaf Olması İçin Kapalı Alan Oluşturacak Şekilde Olmaması Gereği - Pergolenin Ruhsattan Muaf Olması İçin Güneş ve Yağmurdan Koruma Amacına Yönelik Olması ve Binanın Taşıyıcı Unsurunu Etkilememesi Gereği)"
32D14.D18.9.2012E. 2011/8450 K. 2012/5672"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacıya Yapılması Gerekirken Avukata Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu Açık Olduğundan Bu Tarih Esas Alınmak Suretiyle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
GENEL VEKALETNAME ( Farklı Bir Dava Nedeniyle Genel Vekil Olarak Tayin Edilen Avukata Yapılan Tebligat Usulsüz Olduğu - Bu Tarih Esas Alınmak Suretiyle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligatın Yapıldığı Tarihte Adı Geçen Avukatın, Dava Konusu Edilen İşlemler Hakkında Vekil Sıfatıyla Hareket Etmediği - Davacıya Yapılması Gerekirken Avukata Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )"
32D14.D13.9.2012E. 2011/8559 K. 2012/5400"BAHÇE DUVARI İNŞAATI ( Ruhsata Tabi Olduğu Tamirinin Ruhsat Gerektirmediği - Yıkımına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
RUHSATA TABİ İNŞAATLAR ( Bahçe Duvarı İnşaatının Ruhsata Tabi Olduğu/Yıkımına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Tamirinin Ruhsat Gerektirmediği )
YIKIM ( Ruhsatsız Yapılan Bahçe Duvarının Yıkımına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Ruhsata Tabi Olduğu )"
32D14.D4.6.2012E. 2011/3942 K. 2012/4150"YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLEN PLANA DAYALI OLARAK VERİLMİŞ İNŞAAT RUHSATININ İDARECE İPTALİ (Hukuka Aykırılığı Saptanan Plana Dair Verilen İptal Kararının İmar Planının Tesis Edildiği Tarihten İtibaren Geçersiz Kılacağı - Ruhsatsız Duruma Düşen Yapının Yıkılması Gereği)
RUHSATSIZ DURUMA DÜŞEN YAPI (Yürürlükte Bulunan Plana Uygun İnşa Edilen Yapının Planın Mevzuata Aykırı Olduğunun Mahkeme Kararı ile Kararlaştırılması Halinde Yapının Yıkılması Gereği - İnşaat Sahibinin İyi Niyetli Olması Halinde Yapı Bedelinin Sahibine Ödenmesi Gereği)
YAPI RUHSATININ DAYANAĞI PLANIN HUKUKA AYKIRI OLMASI (Planın Hukuka ve Mevzuata Aykırı Olduğunun Yargı Mercii Tarafından İptal Edilmesi Durumunda Kazanılmış Hakkın Bulunmaması Nedeniyle Yapını Yıkılması Gereği - Hukuka Aykırılığı Saptanan Plana Dair Verilen İptal Kararının İmar Planını Tesis Tarihinden İtibaren Yürürlükten Kaldıracağı)"
32D6.D23.5.2012E. 2011/8609 K. 2012/2662"İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARARIN TAZMİNİ ( Ruhsatlı Projesinden Çok Sayıda Ruhsatsız İlave Kat Yapılan İnşaat Hakkında Yıkım Kararını Gerçekleştirmeyen Belediyenin Kusurlu Olduğu - Belediyenin İnşa Aşamasında Denetimini Yapmadığı Binanın Deprem Sonucu Yıkılmasında Hizmet Kusuru Oluştuğu )
BİNANIN DEPREM SONUCU YIKILMASINDA BELEDİYENİN SORUMLULUĞU ( Belediyenin İmar Kanunu Nedeniyle İnşa Edilen Yapıların Projeye Uygunluğunu Denetlemek Uygunsuz Bulduklarını Engellemek Görevi Bulunduğu - Ruhsatından Fazla İlave Kat Yapılan Binanın Depremde Yıkılmasında Belediyenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumlu Olduğu )
HİZMET KUSURU ( Depremde Yıkılan Binanın Ruhsatlı Projesinden Daha Fazla Kat İlave Edilmesi - Belediyenin Ruhsat Verdiği Binaların Ruhsatına Göre İnşa Edilip Edilmediğini Denetlemekle Görevli ve Sorumlu Olduğu )
RUHSATLI PROJESİNDEN FAZLA RUHSATSIZ İLAVE KAT YAPILMASI ( Hizmet Kusuru - Belediyenin Sorumluluğu )"
32D14.D18.4.2012E. 2011/9654 K. 2012/2931"YIKIM İŞLEMİ (Yapının Maliki Dışında Yapıda Kiracı Olarak Bulunanların da Yıkım İşleminin İptalini İstemelerinde Meşru Kişisel ve Güncel İlişkisi Varolduğu - Yıkım İşleminin İptali İstemiyle Dava Açma Ehliyetleri Bulunduğu )
KİRACININ YIKIM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ (Meşru Kişisel ve Güncel İlişkisi Varolduğu/Dava Açma Ehliyetleri Bulunduğu - Yapının Maliki Dışında Yapıda Kiracı Olarak Bulunanların da Yıkım İşleminin İptalini İsteyebilecekleri )
DAVA AÇMA EHLİYETİ (Yapının Maliki Dışında Yapıda Kiracı Olarak Bulunanların da Yıkım İşleminin İptalini İstemelerinde Meşru Kişisel ve Güncel İlişkisi Varolduğu - İptal İstemiyle Dava Açma Ehliyetleri Bulunduğu )"
32D8.D13.3.2012E. 2008/9957 K. 2012/856"BELEDİYEYE AİT KANALİZASYON BORUSUNUN PATLAMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Davacının Evini Su Bastığı - Davacının İskan ve Yapı Ruhsatı Bulunmadığı Halde Kamu Hizmetinden Faydalandırıldığı/İdarenin Sorumluluğu Bulunduğu )
YASAL OLMADIĞI HALDE İDARE TARAFINDAN KANALİZASYON HİZMETİ GÖTÜRÜLMESİ (İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğunun Kabulü )
İSKAN VE YAPI İZNİ OLMAMASI (Davacının Evine Kanalizasyon Hizmetinin Yasal Olmadığı Halde İdare Tarafından Götürülmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararda Kusurun Birlikte Olduğuğunun Kabul Edilmesi Gereği - İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunduğu )
İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARI KARŞILAMAK ZORUNDA OLMASI (Davacının Evine Yasaya Aykırı Olarak Kamu Himzeti Götürülmesi Nedeniyle Davalı İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunduğu - Kusur Durumunun Birlikte Değerlendirileceği )
İDARENİN HİZMET KUSURU BULUNDUĞU (İskan ve Yapı İzni Bulunmadığı Halde Davacının Evine Kamu Hizmeti Götürülmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Zarar Nedeniyle İdarenin de Kusurunun Bulunduğunun Kabul Edilmesinin Hakkaniyet Gereği Olduğu )
İDARENİN DAVACI İLE BİRLİKTE KUSURU BULUNDUĞU (Anayasa ve Hukukun Genel İlkeleri ile Hakkaniyet Kuralının Gözetileceği - İdarenin Eylem ve İşlemlerinden Doğan Zararı Karşılamak Zorunduğu Olduğu/Zararın Tamamının Davacıya Yüklenemeyeceği )
ZARARIN TAMAMIN DAVACIYA YÜKLENEMEMESİ (Kanalizasyon Hizmetinin Yasal Olmadığı Halde Götürülmesi Nedeniyle İdarenin de Hizmet Kusurunun Varolduğunun Kabul Edileceği/Birlikte Kusur Bulunduğu - İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu Tazminat Davası )"
32D14.D8.2.2012E. 2011/4939 K. 2012/695"RUHSATSIZ YAPI ( Şahıs Arsası Üzerinde Tapuya Kargir Ev Olarak Kaydedilmiş Olan/Bir Kısmı Yola Tecavüzlü Kaldığı - 775 S.K. Md. 18 Uyarınca Yıkım İşlemi Tesis Edilemeyeceği/3194 S.K. Md. 32 Uyarınca İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği )
YOLA KISMEN TECAVÜZLÜ RUHSATSIZ YAPI ( Şahıs Arsası Üzerinde Tapuya Kargir Ev Olarak Kaydedilmiş Olan - 3194 S.K. Md. 32 Uyarınca Yıkım İşlemi Tesis Edilmesi Gerektiği/775 S.K. Md. 18 Uyarınca Yıkım İşlemi Tesis Edilemeyeceği )
GECEKONDU KANUNU UYARINCA YIKIM İŞLEMİ ( Şahıs Arsası Üzerinde Tapuya Kargir Ev Olarak Kaydedilmiş Olan Bir Kısmı Yola Tecavüzlü Ruhsatsız Yapı - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/İmar Kanunu Uyarınca İşlem Tesis Edileceği )
YIKIM İŞLEMİ ( Şahıs Arsası Üzerinde Tapuya Kargir Ev Olarak Kaydedilmiş Olan Bir Kısmı Yola Tecavüzlü Ruhsatsız Yapı - 775 S.K. Md. 18 Uyarınca Yıkım İşlemi Tesis Edilemeyeceği/3194 S.K. Md. 32 Uyarınca İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği )"
32D14.D8.2.2012E. 2011/3715 K. 2012/610"YIKIM KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İşleme Konu Yapının İlgili Maddede Yer Alan Diğer Şartları Taşıyıp Taşımadığı Yönünde Bir İnceleme Yapılmak İçin Esas Hakkında Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
RUHSATSIZ YAPI ( Yıkım Kararının İptali İstemi - İşleme Konu Yapının İlgili Maddede Yer Alan Diğer Şartları Taşıyıp Taşımadığı Yönünde Bir İnceleme Yapılmak İçin Esas Hakkında Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
KÖY NÜFUSUNA KAYITLI OLMAMA ( Yıkım Kararının İptali İstemi - İşleme Konu Yapının İlgili Maddede Yer Alan Diğer Şartları Taşıyıp Taşımadığı Yönünde Bir İnceleme Yapılmak İçin Esas Hakkında Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
KÖY YERLEŞİK ALANI ( Yıkım Kararının İptali İstemi - 648 S. KHK Hükmü İle 3194 Sayılı Kanun'un 27. Maddesinde Yapılan Değişikliğin Davacı Lehine Olan Kısmı Göz Önünde Bulundurulacağı/İşleme Konu Yapının İlgili Maddede Yer Alan Diğer Şartları Taşıyıp Taşımadığı Yönünde Bir İnceleme Yapılacağı )"
32D14.D27.12.2011E. 2011/6757 K. 2011/5288"İMAR KANUNUNA AYKIRILIK ( 3194 S.K. Md. 42'de Yer Alan İmar Para Cezasına İlişkin Yasal Düzenlemenin Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - İptal Kararının Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Kesinleşmemiş Olan İdari İşlemlerle İlgili Olduğunun Gözetileceği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( İmar Kanunu'na Aykırılık Nedeniyle Kesinleşen Para Cezasının Anayasa Mahkemesinin Verdiği İptal Kararına Dayanarak Kaldırılması Talebi - İptal Kararının Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Kesinleşmemiş Olan İdari İşlemlere Uygulanabileceği )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanunu'na Aykırılık Nedeniyle Kesinleşen Para Cezasının Anayasa Mahkemesinin Verdiği İptal Kararına Dayanarak Kaldırılması Talebi - İptal Kararının Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Kesinleşmemiş Olan İdari İşlemlere Uygulanabileceği )"
32D14.D21.12.2011E. 2011/4002 K. 2011/5151"RUHSATSIZ YAPI (Devlet Ormanlarında Ruhsatsız Olarak Yapılan Yapılar Hakkında 3194 S. Kanun'un 32. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Verme Yetkisinin 5. Md.de İfade Edilen "Yetkili İdarelerde" Olduğu)
DEVLET ORMANLARINDA RUHSATSIZ YAPI (3194 S. Kanun'un 32. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Verme Yetkisinin 5. Md.de İfade Edilen "Yetkili İdarelerde" Olduğu)
YIKIM KARARI (Devlet Ormanlarında Ruhsatsız Olarak Yapılan Yapılar Hakkında 3194 S. Kanun'un 32. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Verme Yetkisinin 5. Md.de İfade Edilen "Yetkili İdarelerde" Olduğu)"
32D14.D5.12.2011E. 2011/9457 K. 2011/4025"YIKIM ( Yapıda Mimari Projesine Aykırı Yapılan Kısımların Yıkım Programına Alınarak Yıkım Tarihi Kesin Olarak Belirlendikten Sonra ve Yıkım Tarihinden Sadece Bir Gün Önce Yapının Elektrik ve Suyunun Kesilmesi İçin İlgili Kurumlara Yazı Yazılması İşlemi Eşya ve İnsan Güvenliği Açısından Zorunlu Olduğu )
MİMARİ PROJEYE AYKIRI YAPILAN KISIMLAR ( Yıkım Programına Alınarak Yıkım Tarihi Kesin Olarak Belirlendikten Sonra ve Yıkım Tarihinden Sadece Bir Gün Önce Yapının Elektrik ve Suyunun Kesilmesi İçin İlgili Kurumlara Yazı Yazılması İşlemi Eşya ve İnsan Güvenliği Açısından Zorunlu Olduğu )
ELEKTRİK VE SUYUN KESİLMESİ ( Mimari Projesine Aykırı Yapılan Kısımların Yıkım Programına Alınması - Dava Konusu İşlemin Yıkım Tarihi Kesin Olarak Belirlendikten Sonra Yıkım Tarihinden Bir Gün Önce Yapının Elektrik ve Suyunun Kesilmesi İçin İlgili Kurumlara Yazı Yazılmasına İlişkin Kısmının İptalinde İsabet Olmadığı )"
32D14.D29.6.2011E. 2011/10527 K. 2011/312"KIYIDA KALAN YERE TEL ÖRGÜ ÇEKİLMESİ ( Verilen İdari Para Cezasının Kaldırılması İstemi - İdari Yaptırım Kararının Verildiği İşlem Kapsamında Aynı Kişi İle İlgili Olarak İdari Yargının Görev Alanına Giren Kararın Verildiği/İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )
İDARİ YAPTIRIM KARARI VERİLMESİ ( Kıyıda Kalan Yere Tel Örgü Çekilmesi Nedeniyle Engellerin Kaldırılması İstendiği ve İdari Para Cezası Verilmesi - Aynı Kişi İle İlgili Olarak İdari Yargının Görev Alanına Giren Kararın Verildiği/İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( Kıyıda Kalan Yere Tel Örgü Çekilmesi Nedeniyle Engellerin Kaldırılması İstendiği ve İdari Para Cezası Verildiği - Para Cezasının Kaldırılması İstemi/İdari Yaptırım Kararı Verildiği/İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )
KIYI KANUNUNA AYKIRILIK ( İşlemin Kıyı Kanunu İle Uygulama Yönetmeliği ve 3194 S. Yasaya Göre Tesis Edildiği - İdari Yaptırım Kararında Para Cezası Uygulanacağının Belirtildiği/Para Cezasının Kaldırılması İstemi/İdari Yargının Görevli Olduğu )"
32D14.D24.6.2011E. 2011/9985 K. 2011/272"RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN TESİSİN YIKIMI KARARI ( İptali Talebi - Belediye Encümeni Kararında Ruhsat Alınması İçin 1 Aylık Süre Verilmesine Karşın Davacının Belgeleri Eklemek Suretiyle Yeniden Ruhsat Başvurusunda Bulunmadığı/Kararın Hukuka Uygun Olduğu )
DAVACININ RUHSATSIZ YAPI İLE İLGİLİ EKSİKLİKLERİ VERİLEN SÜREDE GİDERMEMESİ ( Belediye Encümeninin Yıkıma İlişkin Kararının Yerinde Olduğu )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN RUHSATSIZ YAPININ YIKILMASINA İLİŞKİN KARARI ( Ruhsat Alınması İçin 1 Aylık Süre Verilmesine Karşın Davacının Belgeleri Eklemek Suretiyle Yeniden Ruhsat Başvurusunda Bulunmadığı - Kararın Hukuka Uygun Olduğu/İptal Davasının Reddedileceği )
BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE RUHSAT İLE İLGİLİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMEMESİ ( Ruhsat Alınması İçin 1 Aylık Süre Verilmesine Karşın Davacının Belgeleri Eklemek Suretiyle Yeniden Ruhsat Başvurusunda Bulunmadığı - Kararın Hukuka Uygun Olduğu/İptal Davasının Reddedilmesi Gereği )"
32D14.D1.6.2011E. 2011/5212 K. 2011/7"İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAR ( Üç Gün İçinde Kaldırılması Aksi Takdirde İmar Kanunu Md. 32 ve 42 İle TCK. Md. 184 Uyarınca İşlem Yapılacağına Dair Belediye Başkanlığı İşlemi - İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği )
ATM CİHAZININ RUHSATSIZ OLMASI ( Belediye Başkanlığı İşleminin İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği - Üç Gün İçinde Kaldırılması Aksi Takdirde İmar Kanunu Md. 32 ve 42 İle TCK. Md. 184 Uyarınca İşlem Yapılacağı )
BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM NİTELİĞİ ( Ruhsatsız ATM Cihazının Üç Gün İçinde Kaldırılması Aksi Takdirde İmar Kanunu Md. 32 ve 42 İle TCK. Md. 184 Uyarınca İşlem Yapılacağına Dair İşlem )
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA ( Ruhsatsız ATM Cihazının Üç Gün İçinde Kaldırılması Aksi Takdirde İmar Kanunu Md. 32 ve 42 İle TCK. Md. 184 Uyarınca İşlem Yapılacağına Dair Belediye Başkanlığı İşlemi - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği )"
32D14.D1.6.2011E. 2011/5192 K. 2011/5"PROJEYE AYKIRI YAPILAN İNŞAAT ( Usulüne Uygun Düzenlenmiş Yapı Tatil Tutanağı Olmadan Sadece Tespit Tutanağına Dayanılarak Tesis Edilen Yıkım İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Olmadan Sadece Tespit Tutanağına Dayanılarak Tesis Edilen Yıkım İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Bağımsız Bölümde Onaylı Mimari Projeye Aykırı Yapılan Kısımlar )
YIKIM ( Bağımsız Bölümde Onaylı Mimari Projeye Aykırı Yapılan Kısımlar - Usulüne Uygun Düzenlenmiş Yapı Tatil Tutanağı Olmadan Sadece Tespit Tutanağına Dayanılarak İşlem Tesis Edilemeyeceği )
TESPİT TUTANAĞI ( Dayanılarak Tesis Edilen Yıkım İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Usulüne Uygun Düzenlenmiş Yapı Tatil Tutanağı Olması Gerektiği )"
32D6.D7.3.2011E. 2010/9076 K. 2011/469"YAPI RUHSATININ İPTALİ İSTEMİ ( Uygulama İmar Planına Karşı Açılan Davanın Yargılama Süreci İçerisinde Yapının İnşaat Ruhsatına Uygun Yapıldığının Belirlenmesi Halinde Yapı ya da Yapı Kısımlarının Kazanılmış Hak Kapsamında Olduğu )
KAZANILMIŞ HAK ( Yapı Ruhsatının İptali İstemi - Uygulama İmar Planına Karşı Açılan Davanın Yargılama Süreci İçerisinde Yapının İnşaat Ruhsatına Uygun Yapıldığının Belirlenmesi Halinde Yapı ya da Yapı Kısımlarının Kazanılmış Hak Kapsamında Olduğu )
UYGULAMA İMAR PLANINA KARŞI AÇILAN DAVA ( Yargılama Süreci İçerisinde Yapının İnşaat Ruhsatına Uygun Yapıldığının Belirlenmesi Halinde Yapı ya da Yapı Kısımlarının Kazanılmış Hak Kapsamında Olduğu )"
32D6.D7.2.2011E. 2009/6176 K. 2011/224"YOL VE PARK ALANI ÜZERİNE RUHSATSIZ İNŞA EDİLEN İSTİNAT DUVARI ( Herhangi Bir Karar Alınmasına Gerek Olmaksızın Yıktırılabilir Durumdaki Kamuya Ait Taşınmazdaki Yapı Hakkında da İmar Kanunu'nun Uygulanabileceği )
KAMUYA AİT YAPI ( Yol ve Park Alanı Üzerine Ruhsatsız İnşa Edilen İstinat Duvarının Herhangi Bir Karar Alınmasına Gerek Olmaksızın Yıktırılabilir Durumdaki Kamuya Ait Taşınmazdaki Yapı Hakkında da İmar Kanunu'nun Uygulanabileceği )
İSTİNAT DUVARI ( Yol ve Park Alanı Üzerine Ruhsatsız İnşa Edilen - Herhangi Bir Karar Alınmasına Gerek Olmaksızın Yıktırılabilir Durumdaki Kamuya Ait Taşınmazdaki Yapı Hakkında da İmar Kanunu'nun Uygulanabileceği )"
32D6.D19.10.2010E. 2008/13096 K. 2010/9533"TADİLAT RUHSATI DÜZENLENMESİ ( Ruhsata Tabi Olduğu Anlaşılan Esaslı Tadilatın Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
RUHSATA TABİ OLDUĞU ANLAŞILAN ESASLI TADİLAT ( Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İMARA AYKIRILIK ( Ruhsata Tabi Olduğu Anlaşılan Esaslı Tadilatın Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
32D6.D19.10.2010E. 2008/10988 K. 2010/9590"BİRDEN FAZLA TARAFIN İHMAL VE KUSURLARIYLA ZARARIN DOĞMASINA SEBEP OLMA ( İdare Mahkemesince Gerekirse Yerinde Keşif ve Bilirkişi veya Dosya Üzerinden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Birden Fazla Tarafın İhmal ve Kusurlarıyla Zararın Doğmasına Sebep Olduğu Açık Olduğuna Göre İdare Mahkemesince Gerekirse Yerinde Keşif ve Bilirkişi veya Dosya Üzerinden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
DURUMU YETKİLİ İDAREYE BİLDİRMEME ( Davacının da Bu Tür Bir Yapıyı Satın Alması Nedenleriyle Kusurlarıyla Zararın Doğmasında Etkin Oldukları - Birden Fazla Tarafın İhmal ve Kusurlarıyla Zararın Doğmasına Sebep Olduğu )"
32D6.D15.10.2010E. 2010/5628 K. 2010/9351"KAÇAK İNŞAAT NEDENİYLE PARA CEZASI VERİLMESİ ( İşlemin Dayanağı Yasa Maddesi Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiği - Mahkeme Kararı İptal Hükmünü Taşısa da Davacının Haksız Olduğu Tespiti Yapıldığından Davacı Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin Dayanağı Yasa Maddesi Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiği - Mahkeme Kararı İptal Hükmünü Taşısa da Davacının Haksız Olduğu Tespiti Yapıldığından Davacı Vekili Lehine Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN DAYANAĞI YASA MADDESİ ( Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiği - Mahkeme Kararı İptal Hükmünü Taşısa da Davacının Haksız Olduğu Tespiti Yapıldığından Davacı Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
32D6.D28.6.2010E. 2008/9714 K. 2010/6776"RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR ( Para Cezası Verilmesi Yolundaki İşlem İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Bulunmasına Rağmen Davanın Görev Yönünden Reddi Yolundaki Kararda İsabet Görülmediği )
PARA CEZASI VERİLMESİ YOLUNDAKİ İŞLEM ( İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Bulunmasına Rağmen Davanın Görev Yönünden Reddi Yolundaki Kararda İsabet Görülmediği - Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar Olduğu )
GÖREV ( Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar - Para Cezası Verilmesi Yolundaki İşlem İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Bulunmasına Rağmen Davanın Görev Yönünden Reddi Yolundaki Kararda İsabet Görülmediği )"
32D6.D21.6.2010E. 2008/9008 K. 2010/6489"YAPI RUHSATININ İPTALİ İSTEMİ ( Belediye Sınırları İçerisinde Yer Alan Uyuşmazlık Konusu Taşınmaz İçin Bu Alanda Yetkili Olan Belediye Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YER ALAN TAŞINMAZ ( Yapı Ruhsatının İptali İstemi - Belediye Sınırları İçerisinde Yer Alan Uyuşmazlık Konusu Taşınmaz İçin Bu Alanda Yetkili Olan Belediye Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN YAPI RUHSATI ( Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Taşınmaz - Belediye Sınırları İçerisinde Yer Alan Uyuşmazlık Konusu Taşınmaz İçin Bu Alanda Yetkili Olan Belediye Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
32D6.D19.3.2010E. 2008/2557 K. 2010/2830"KARARDA BULUNMASI GEREKENLER ( Taraflarla Birlikte Varsa Vekillerinin Ad ve Soyadları İle Adreslerinin de Belirtilmesi Gerektiği Gibi Yine Karar Metninde Davalı Savunmasının Özetinin Yazılmasının Zorunlu Bulunduğu )
SAVUNMA ÖZETİNİN KARARDA YAZILMASI GEREKTİĞİ ( Mahkeme Kararında Taraflarla Birlikte Varsa Vekillerinin Ad ve Soyadları İle Adreslerinin de Belirtilmesi Gerektiği Gibi Yine Karar Metninde Davalı Savunmasının Özetinin Yazılmasının Zorunlu Olduğu )"
32IDDGK4.3.2010E. 2006/2078 K. 2010/391"İDARENİN İMAR MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN YETKİSİ ( Kullanabilmesi İçin Mutlaka Köy Yerleşme Planı Yapılması ve/veya Köy Yerleşik Alanının ve Civarının Tespit Edilmiş Olmasına Gerek Bulunmadığı )
KÖY YERLEŞİK ALANI VE CİVARI ( Tespitinin Yapılmamış Olması Durumunda Bu Alanlarda Valiliklerin Yetkili Bulunduğu )
KÖY YERLEŞME PLANI YAPILMASI GEREĞİ ( İdarenin İmar Mevzuatından Kaynaklanan Yetkisini Kullanabilmesi İçin Mutlaka Köy Yerleşme Planı Yapılması ve/veya Köy Yerleşik Alanının ve Civarının Tespit Edilmiş Olmasına Gerek Bulunmadığı )
VALİLİĞİN YETKİSİ ( Köy Yerleşik Alanı ve Civarının Tesbitinin Yapılmamış Olması Durumunda Bu Alanlarda Valiliklerin Yetkili Bulunduğu )"
32D6.D1.2.2010E. 2008/5411 K. 2010/948"ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Maliki Olduğu Taşınmazın Üzerinde Bulunan Yapının Yıkımı İle Davacı Arasında Kişisel Güncel Meşru ve Makul Bir İlişkinin Bulunduğu - Yıkım İşleminin Davacının Kişisel Menfaatini İhlal Edeceği/Davanın Reddedilmesinde Yasal İsabet Görülmediği )
YIKIM İŞLEMİ ( Encümen Kararının İptali İstemi - Yapının Yıkımı İle Davacı Arasında Kişisel Güncel Meşru ve Makul Bir İlişkinin Bulunduğu - Yıkım İşleminin Davacının Kişisel Menfaatini İhlal Edeceği/Davanın Reddedilmesinde Yasal İsabet Görülmediği )
YIKIM KARARI DOĞRUDAN YAPIYA YÖNELİK BİR İDARİ İŞLEM OLDUĞU ( Bu İşlemin İcrası Durumunda Yapının Üzerinde İnşa Edildiği Taşınmazın Maliki Olan Davacı İdarenin Olumsuz Yönde Etkileneceği )"
32D6.D5.10.2009E. 2007/10161 K. 2009/9054"YIKIM İŞLEMİ (Ruhsat İptalinden Sonra Yıkım İşleminin Tesis Edilmesi ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)
RUHSAT İPTALİNDEN SONRA YIKIM İŞLEMİNİN TESİS EDİLMESİ (ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)
RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR (Yapı Ruhsatının İptaline İlişkin İşlemden Dolayı Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması Yoluna Gidilmediği - Ruhsat İptalinden Sonra Yıkım İşleminin Tesis Edilmesi ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)"
32D6.D8.5.2009E. 2007/2488 K. 2009/5130"RUHSATSIZ YAPI ( Mühürleme Tarihinden İtibaren En Çok Bir Ay İçinde Yapı Sahibinin Yapısını Ruhsata Uygun Hale Getirerek veya Ruhsat Alarak Mühürün Kaldırılmasını İsteyebileceği )
MÜHÜRLÜ YAPI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle - Mühürleme Tarihinden İtibaren En Çok Bir Ay İçinde Yapı Sahibinin Yapısını Ruhsata Uygun Hale Getirerek veya Ruhsat Alarak Mühürün Kaldırılmasını İsteyebileceği )
RUHSATA AYKIRI VEYA RUHSATSIZ YAPILAN BİNA ( Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu Kararını Müteakip Belediye veya Valilikçe Yıktırılacağı )
BAZ İSTASYONU KURULMASI ( Koruma Amaçlı İmar Planı Kapsamında Bulunan Taşınmaz Üzerinde Plan Notu Gereği 2863 S.Y Uyarınca Koruma Kurulundan da İzin Alınamayacağından Anılan Yerde Baz İstasyonu Kurulmasının Mümkün Olmadığı )"
32D6.D4.3.2009E. 2008/8715 K. 2009/2077"RUHSATSIZ BİNANIN YIKILMASI ( İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu - Davacının İşgalci Olarak Kabul Edilemeyeceği/Olayda 3194 S. İmar Kanunu'nun 32. Maddesinin İşletilebileceği Bu Anlamda Davacının Zararının Tazmininin Gerekeceği )
HİZMET KUSURU ( Davacının Maliki Olduğu Taşınmazda Bulunan Ruhsatsız Yapının İmar Planında Kamu Kullanımına Ait Yeşil Alanda Kaldığından Bahisle 775 S. Gecekondu Kanununun 18. Md. Uyarınca Yıkılmasında İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu )
İŞGAL ( Davacının Maliki Olduğu Taşınmazda Bulunan Ruhsatsız Yapının İmar Planında Kamu Kullanımına Ait Yeşil Alanda Kaldığından Bahisle Yıkılması - İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu )"
32D6.D20.2.2009E. 2007/8103 K. 2009/1609"YIKIMA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davalı İdarece Ruhsatlandırma İşlemlerinin Devam Ettiğinin Bildirildiği - Mahkemece Bu Hususun Gözönüne Alınarak Yeniden Karar Verileceği )
RUHSATSIZ TAŞINMAZIN YIKILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Yıkıma İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi - Davalı İdarece Ruhsatlandırma İşlemlerinin Devam Ettiğinin Bildirildiği/Mahkemece Bu Hususun Gözönüne Alınarak Yeniden Karar Verileceği )"
32D6.D23.1.2009E. 2008/10824 K. 2009/608"İNŞAATIN DURDURULMASI ( Mühürleme İşleminin İptali İstemi - Davacıya Ait Yapı İçin İnşaat Ruhsatının Düzenlenmiş Olmasının Kazanılmış Hak İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı )
İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya Ait Yapı İçin İnşaat Ruhsatının Düzenlenmiş Olmasının Kazanılmış Hak İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı )
İMAR PLANLARININ YARGI KARARIYLA YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ( Yürütmenin Durdurulması Kararı Tebliğ Edilen Davalı İdarenin Yapıya Devam Edilmemesi Amacıyla İnşaatın Durdurmasının 3194 S.Y'nın 32. Maddesi Uyarınca Zorunluluk Olduğu )
MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İnşaatın Durdurulması İstemi - Davacıya Ait Yapı İçin İnşaat Ruhsatının Düzenlenmiş Olmasının Kazanılmış Hak İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı )"
32IDDGK23.10.2008E. 2005/1721 K. 2008/1837"İNŞAAT RUHSATININ DÜZENLENMESİ ( Kazanılmış Hak İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı - Davalı İdarece Yapının Ruhsatının İptal Edilerek İnşaatın Mühürlenmesi Bu Aşamaya Kadar Gelmiş Yapının Fiili Durumunun da Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
KAZANILMIŞ HAK ( İnşaat Ruhsatının Düzenlenmesi Tek Başına Yeterli Olmadığı - Davalı İdarece Yapının Ruhsatının İptal Edilerek İnşaatın Mühürlenmesi Bu Aşamaya Kadar Gelmiş Yapının Fiili Durumunun da Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİ ( İnşaat Ruhsatının Düzenlenmesi Kazanılmış Hak İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı - Davalı İdarece Yapının Ruhsatının İptal Edilerek İnşaatın Mühürlenmesi Bu Aşamaya Kadar Gelmiş Yapının Fiili Durumunun da Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )"
32D6.D22.10.2008E. 2006/7357 K. 2008/6955"YAPI RUHSATINA DAYALI YAPILAN YAPILAR ( Yapı Ruhsatının Dayanağı Olan İmar Planının Yapı Kararıyla Yürütülmesinin Durdurulması Üzerine Yapı Tatil Tutanağıyla Yapılmakta Olan İnşaatın Seviyesinin Tespiti İle İnşaatın Bu Aşamada Kalması Amacıyla Mühürlenmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
İMAR PLANININ YAPI KARARIYLA YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ( Üzerine Yapı Tatil Tutanağıyla Yapılmakta Olan İnşaatın Seviyesinin Tespiti İle İnşaatın Bu Aşamada Kalması Amacıyla Mühürlenmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Yapılmakta Olan İnşaatın Seviyesinin Tespiti İle İnşaatın Bu Aşamada Kalması Amacıyla Mühürlenmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
32IDDGK17.10.2008E. 2005/400 K. 2008/1801"RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN AÇIK BETON PERGOLE ( Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Etrafı Bütünüyle Açık Olarak Güneş ve Yağmurdan Korunmak Amacıyla Yapılan ve Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyen Pergolenin Ruhsata Tabi Olmadığı )
YAPI KAPSAMI ( Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Etrafı Bütünüyle Açık Olarak Güneş ve Yağmurdan Korunmak Amacıyla Yapılan ve Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyen Pergolenin Ruhsata Tabi "Yapı" Tanımı Kapsamında Bulunmadığı )
RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPI ( Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Etrafı Bütünüyle Açık Olarak Güneş ve Yağmurdan Korunmak Amacıyla Yapılan ve Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyen Pergole )"
32D6.D16.4.2008E. 2007/8640 K. 2008/2358"KIYIDA KALAN TAŞINMAZ ( Tapu İptal Edilmedikçe Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
TAPU İPTALİ ( Tapu İptal Edilmedikçe Kıyıda Kalan Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğundan Söz Edilemeyeceğinden Tapulu Mülk Üzerindeki Yapının Gecekondu Kanunu'na Göre Yıktırılamayacağı )
TAPULU TAŞINMAZ ÜZERİNDE RUHSATA AYKIRI BİR YAPILAŞMANIN OLMASI ( Anılan Yapıların 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesinin Uygulanması Suretiyle Yıktırılabileceği )
GECEKONDU KANUNU'NA GÖRE YIKIM ( Tapu İptal Edilmedikçe Kıyıda Kalan Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğundan Söz Edilemeyeceğinden Tapulu Mülk Üzerindeki Yapının Yıktırılamayacağı )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Düzenlendikten Bir Ay Sonra Belediye Encümeni Hangi Maddeye Göre Yıkım Kararı Aldığını Belirtmek Suretiyle İşlem Tesis Edilebileceği )"
32D6.D19.3.2008E. 2006/774 K. 2008/1867"RUHSATA AYKIRI İNŞAAT ( Neler Olduğu Tesbit Edilmeden Sadece İnşaata Devam Edildiğinden Bahisle Para Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PARA CEZASI ( Ruhsata Aykırı İnşaatın Neler Olduğu Tesbit Edilmeden Sadece İnşaata Devam Edildiğinden Bahisle Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MÜHÜRLENEREK DURDURULAN YAPILARIN İNŞASINA YENİDEN BAŞLANMASI ( Ruhsata Aykırı İnşaatın Neler Olduğu Tesbit Edilmeden Sadece Para Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
32D6.D13.2.2008E. 2006/780 K. 2008/941"RUHSAT BAŞVURUSU ( Bulunulduğundan Başvurunun Sonuçlandırılarak Bir İşlem Tesis Edilmeden Yapıların Yıkımı Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YAPILARIN YIKIMI ( Davacı Ruhsat Başvurusunda Bulunduğundan Başvurunun Sonuçlandırılarak Bir İşlem Tesis Edilmeden Yapıların Yıkımı Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI ( Sonuçlandırılarak Bir İşlem Tesis Edilmeden Yapıların Yıkımı Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Ruhsat Başvurusunda Bulunulması )"
32IDDGK13.12.2007E. 2004/2636 K. 2007/2494"BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ YAPILAR ( Belediye Encümenlerine Tanınan Yıkım Kararı Alma Yetkisi Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Yapılar İçin Olduğu )
YIKIM KARARI ALMA YETKİSİ ( Plan Gereği veya Yapıyı Başka Bir Kullanıma Dönüştürmek Amacıyla Yıkım Kararı Alınmasında Belediyelerin En Yetkili Karar Organı Olan Belediye Meclislerinin Yetkili Olduğu )
BELEDİYE MECLİSİNİN YETKİSİ ( Plan Gereği veya Yapıyı Başka Bir Kullanıma Dönüştürmek Amacıyla Yıkım Kararı Alınmasında Belediyelerin En Yetkili Karar Organı Olan Belediye Meclislerinin Yetkili Olduğu )
RUHSATSIZ YAPI ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Yapılar İçin Belediye Encümenlerine Tanınan Yıkım Kararı Alma Yetkisi Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Yapılar İçin Olduğu )"
32IDDGK22.11.2007E. 2004/2183 K. 2007/2336"RUHSATSIZ OLARAK BAŞLANAN YAPILAR ( Yıkım Kararının İptali Talebi/Taşınmazın Bulunduğu Bölgeye İlişkin İmar Planlarının Büyükşehir ve İlçe Belediyesince Onaylandığı - Yeni Yapılaşma Koşulları Öngören Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonunun da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Onaylandığı/Yeni Planların İnceleneceği )
İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI ( Ruhsatsız Yapının Yıkımı Kararının İptali Talebi - Yeni Yapılaşma Koşulları Öngören Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonunun da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Onaylandığı/Yeni Planların İnceleneceği )
YIKIM KARARI ( Ruhsatsız Yapı - Yeni Yapılaşma Koşulları Öngören Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonunun da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Onaylandığı/Yeni Planların İncelenmesi Gereği ) "
32D6.D16.11.2007E. 2005/5594 K. 2007/6553"KÖYDE HİSSELİ TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPILACAK İNŞAAT ( Diğer Hissedarlardan Muvafakat Alınmadığı - Muhtarlık İzni Esas Alınarak Davacının 3194 S.K. Md. 27 Koşullarının Sağladığı Kabul Edilemeyeceği )
MUHTARLIK İZNİ ( Esas Alınarak Davacının 3194 S.K. Md. 27 Koşullarının Sağladığı Kabul Edilemeyeceği - Hisseli Taşınmaz Üzerinde Yapılacak İnşaat İçin Diğer Hissedarlardan Muvafakat Alınmadığı )
HİSSELİ TAŞINMAZ ( Yapılacak İnşaat İçin Diğer Hissedarlardan Muvafakat Alınmadığı - Muhtarlık İzni Esas Alınarak Davacının 3194 S.K. Md. 27 Koşullarının Sağladığı Kabul Edilemeyeceği )"
32D6.D30.10.2007E. 2005/4397 K. 2007/5914"RUHSATSIZ İNŞA EDİLEN YAPI ( Bulunduğu Alanda İmar Planı Çalışmaları Sürüyor Olması - İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Yolunda İşlem Tesis Edilebileceği )
İNŞAAT RUHSATI BULUNMAMASI ( Bu Alanda İmar Planı Çalışmalarına Devam Ediliyor Olmasının Bu Tür Yapılar Hakkında İşlem Tesis Edilmesine Engel Olmayacağı )
İMAR PLANI ÇALIŞMALARININ SÜRÜYOR OLMASI ( Ruhsatsız Olarak İnşa Edilen Yapının Bulunduğu Alanda - İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Yolunda İşlem Tesis Edilebileceği )"
32D6.D17.9.2007E. 2005/3064 K. 2007/4899"BELEDİYENİN SEHVEN VERDİĞİ RUHSAT ( Projesine Uygun İnşa Edilen Yapının İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Yolunda İşlem Tesis Edilebileceği - İmar Para Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İNŞAAT RUHSATININ SEHVEN VERİLMESİ ( Projesine Uygun İnşa Edilen Yapının İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Yolunda İşlem Tesis Edilebileceği - İmar Para Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
YIKIM ( Sehven de Olsa Davalı Belediyece Verilen Ruhsat ve Eki Projesine Uygun İnşa Edilen Yapının İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Yolunda İşlem Tesis Edilebileceği - Yıkım Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İMAR PARA CEZASI ( Sehven de Olsa Davalı Belediyece Verilen Ruhsat ve Eki Projesine Uygun İnşa Edilen Yapı - Yıkım Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/İmar Para Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
32D1.D3.7.2007E. 2007/674 K. 2007/862"MAHKEME KARARININ UYGULANMAMASI ( İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmemesi Yönündeki Encümen Kararının İptali Kararından Sonra Alınan Yıkım ve Para Cezası Kararlarından Bahisle - Hukuken Tasvip Edilemeyeceği )
BELEDİYENİN MAHKEME KARARINI UYGULAMAMASI ( İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmemesi Yönündeki Encümen Kararının İptali Kararından Sonra Alınan Yıkım ve Para Cezası Kararlarından Bahisle - İlgililer Haklarında Hazırlık Soruşturması Yapılmasını Gerektirdiği )
YIKIM VE PARA CEZASI KARARI ( İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmemesi Yönündeki Encümen Kararının Mahkeme İptali Kararından Sonra Alınan - Dayanarak Yargı Kararını Uygulamama Yoluna Gidilemeyeceği )
ENCÜMEN KARARININ MAHKEMECE İPTALİ ( İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmemesi Yönündeki - Karardan Sonra Alınan Yıkım ve Para Cezası Kararlarından Bahisle Mahkeme Kararının Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )"
32IDDGK15.3.2007E. 2004/2182 K. 2007/353"BALKONUN KAPATILMASI ( Bağımsız Bölümdeki Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ve Cam İle/Değişikliğin Ruhsat Gerektirmediği - Tadilatın Yıktırılamayacağı ve Para Cezası Verilemeyeceği )
RUHSAT GEREKTİRMEYEN TADİLAT ( Bağımsız Bölümdeki Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ve Cam İle Kapatılmak Suretiyle Yapılan Değişiklik )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE TADİLAT ( Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ve Cam İle Kapatılmak Suretiyle Yapılan Değişiklik - Yasa ve Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Ruhsat Gerektirmediği )
APARTMANIN CEPHE GÖRÜNÜMÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK ( Gömme Balkonun Kapatılması/Alan Kazanılmadığı Çekme Mesafesinin İhlal Edilmediği Taşıyıcı Unsurların Etkilenmediği - Tadilatın Yıktırılamayacağı ve Para Cezası Verilemeyeceği )"
32D6.D25.12.2006E. 2004/7093 K. 2006/6569"RUHSATSIZ İLAVELER ( Bu Nedenle Tüm Yapının Veya Bağımsız Bölümünün Su ve Elektriğinin Kestirilmesinin 3194 S.K. Md. 31 İle Getirilen Düzenlemeyi Aşan Bir Uygulama Olduğu )
YIKIM KARARI ( Ruhsatsız İlavelerin/Hukuka Uygunluğunun Mahkemece Yapılacak İnceleme İle Tespit Edileceği - Tüm Yapının Veya Bağımsız Bölümünün Su ve Elektriğinin Kestirilmesinin Hukuka Aykırılığı )
SU VE ELEKTRİĞİN KESTİRİLMESİ ( Ruhsatsız İlavelerden Bahisle Tüm Yapının Veya Bağımsız Bölümünün - 3194 S.K. Md. 31 İle Getirilen Düzenlemeyi Aşan Bir Uygulama Olduğu ) "
32D6.D22.12.2006E. 2005/107 K. 2006/6507"RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLEN KAT ( Davacıya İnşaatı Ruhsata Uygun Hale Getirmesi Aksi Halde Yıkım Yapılacağı Yönünde Uyarıda Bulunulduğu - Davacının da Gerekli İzinlerin Verilmesini Talep Ettiği/Uygun Hale Getirilmeyen İnşaatın Yıkım Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( Ruhsata Aykırı İnşa Edilen Kat/Yıkım Kararı Verildiği - Yıkım İşlemi Sonucu Verilecek Karar Dikkate Alınarak Para Cezası Hakkında da Yeniden Değerlendirme Yapılacağı )
YIKIM KARARI ( Davacıya İnşaatı Ruhsata Uygun Hale Getirmesi Aksi Halde Yıkım Yapılacağı Yönünde Uyarıda Bulunulduğu/İdarece Yasal Prosedürün Uygulandığı - Davacının da Gerekli İzinlerin Verilmesini Talep Ettiği/Uygun Hale Getirilmeyen İnşaat Hakkında Verilen Yıkım Kararının Hukuka Uygun Olduğu )"
32D6.D13.12.2006E. 2004/8298 K. 2006/6107"RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPI ( 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Kalan - Fen ve Sağlık Kurallarına Uygun Olmadığı Yolunda Bir Tespite Dayanmadan Sadece Valilik Görüşü Alınmadığı Gerekçesiyle Yıkılamayacağı )
YAPININ FEN VE SAĞLIK KURALLARINA UYGUN OLMADIĞI YOLUNDA BİR TESPİT BULUNMAMASI ( 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Kalan Yapı - Sadece Valilik Görüşü Alınmadığı Gerekçesiyle Yıkılamayacağı )
YIKIM ( 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Kalan Yapı - Fen ve Sağlık Kurallarına Uygun Olmadığı Yolunda Bir Tespite Dayanmadan Sadece Valilik Görüşü Alınmadığı Gerekçesiyle Yıkılamayacağı )"
32D6.D12.12.2006E. 2004/5940 K. 2006/6012"RUHSATSIZ YAPININ YIKIMI (Yapıyı İnşa Eden Kişinin Yanısıra Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmaz Maliki Adına da İşlem Tesis Edilebileceği)
TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU (Ruhsatsız Yapının Yıkımına İlişkin Kararın ve İdari Para Cezasının İptali Talebi - Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmaz Maliki Adına da İşlem Tesis Edilebileceği)
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ (Ruhsatsız Yapının Yıkımına İlişkin - Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmaz Maliki Adına da İşlem Tesis Edilebileceği/Hukuka Uygun Olduğu)"
32D6.D5.12.2006E. 2005/141 K. 2006/5651"RUHSATSIZ YAPI ( Yıkım ve Para Cezasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Yapının İlk Maliki Tarafından İmar Affı Başvurusu Yapıldığı/Yararlanıp Yararlanılamayacağının Tespit Edileceği )
İMAR AFFI ( Yıkım ve Para Cezasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Yapının İlk Maliki Tarafından İmar Affı Başvurusu Yapıldığı/Yararlanıp Yararlanılamayacağının Tespit Edilmesi Gerektiği )
YIKIM İŞLEMİ ( Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmeksizin Yıkım İşlemi Tesis Edilemeyeceği - Yapının Ruhsata Bağlanabilmesi İçin Yasada Öngörülen Süre Geçmesine Rağmen Aykırılığın Devam Etmesi Gerektiği )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Yıkım ve Para Cezasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Düzenlenmeksizin Yıkım İşlemi Tesis Edilemeyeceği )"
32IDDGK30.11.2006E. 2003/792 K. 2006/1440"YIKIM ( Kooperatiflerde İmar Planında veya Mimari Projede Bahçe Duvarı Yapılmasına Olanak Tanınmaması Halinde Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapılamayacağı )
BAHÇE DUVARININ RUHSATA TABİ OLMAMASI ( Ankara İmar Yönetmeliği İle Hükme Bağlanmışsa da Kooperatiflerde İmar Planında veya Mimari Projede Bahçe Duvarı Yapılmasına Olanak Tanınmaması Halinde Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapılamayacağı )
ANKARA İMAR YÖNETMELİĞİ ( Bahçe Duvarının Ruhsata Tabi Olmadığı Hükme Bağlanmışsa da Kooperatiflerde İmar Planında veya Mimari Projede Bahçe Duvarı Yapılmasına Olanak Tanınmaması Halinde Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapılamayacağı )
KOOPERATİFLERDE YAPI RUHSATI ( İmar Planında veya Mimari Projede Bahçe Duvarı Yapılmasına Olanak Tanınmaması Halinde Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapılamayacağı )"
32D6.D20.11.2006E. 2004/4906 K. 2006/5387"RUHSATSIZ YAPININ TESPİT EDİLMESİ ( Tespite İlişkin Tutanağın Yapı Yerine Asılması Bir Nüshasının da Muhtara Bırakılması Suretiyle İlgilisine Tebliğ Edilmiş Sayılacağı - Yapı Sahibinin Tutanağı İmzalayacağına Dair Bir Hüküm Bulunmadığı )
TESPİTE İLİŞKİN TUTANAĞIN YAPI YERİNE ASILMADIĞI İDDİASI ( Ruhsatsız Yapı - Muhtara Bırakıldığının Sabit Olması Karşısında Tebligat Şartının Yerine Getirildiği )
TEBLİGAT ( İdare Tarafından Ruhsatsız Yapının Tespit Edilmesi Üzerine Tespite İlişkin Tutanağın Yapı Yerine Asılması Bir Nüshasının da Muhtara Bırakılması Suretiyle İlgilisine Tebliğ Edilmiş Sayılacağı ) "
32D6.D14.11.2006E. 2004/5290 K. 2006/5233"KADASTRAL YOLA TECAVÜZLÜ İNŞAA EDİLEN KÖYDEKİ YAPI ( 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Yıktırılması Konusunda İl İdare Kurulunun Yetkili Olduğu )
KÖYDEKİ YAPININ YIKTIRILMASI ( Kadastral Yola Tecavüzlü Olarak İnşa Edilen - İl İdare Kurulunun Yetkili Olduğu/3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
YIKIM ( Köyde Kadastral Yola Tecavüzlü Olarak İnşa Edilen Yapı - 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Yıktırılması Konusunda İl İdare Kurulunun Yetkili Olduğu ) "
32D6.D20.10.2006E. 2004/3982 K. 2006/4919"YAPI SAHİBİNE PARA CEZASI VERİLMESİ ( İdarece Ruhsatsız Yapılaşmanın Veya Ruhsata Aykırılığın Tespitinin Yeterli Olduğu - Tanınacak Sürenin Yada Ruhsata Aykırılığın Giderilmiş Olmasının Cezaya Engel Teşkil Etmeyeceği )
BELEDİYENİN RUHSATSIZ YAPILAŞMA VEYA RUHSATA AYKIRILIĞI TESPİT ETMESİ ( Para Cezası Verilebilmesi İçin Yeterli Olduğu - Tanınacak Sürenin Yada Ruhsata Aykırılığın Giderilmiş Olmasının Farklı Sonuç Doğurmayacağı )
PARA CEZASI ( Ruhsatsız Yapılaşma Veya Ruhsata Aykırılığın Tespiti - İmar Kanunu'nda Öngörülen Düzenlemelere Uygun Şekilde Ortaya Konulmadığı Anlaşıldığından İşlemin İptali/Yasal İsabetsizlik Bulunmadığı )
RUHSATSIZ YAPILAŞMANIN VEYA RUHSATA AYKIRILIĞIN TESPİT EDİLMESİ ( Yapı Sahibine Para Cezası Verilebilmesi İçin Yeterli Olduğu - Tanınacak Sürenin Yada Ruhsata Aykırılığın Giderilmiş Olmasının Cezaya Engel Teşkil Etmeyeceği ) "
32D6.D15.9.2006E. 2005/5281 K. 2006/4089"GSM BAZ İSTASYONLARI ( İmar Kanunu ve Dayanılarak Çıkarılan Yönetmeliklerde Belirtilen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İznine Tabi Olmadığı Yolunda Getirilen Düzenleme - Yıkım ve Para Para Cezası Verilmesi Yolundaki İşlemin Buna Göre Değerlendirileceği )
RUHSATSIZ İNŞA EDİLEN GSM BAZ İSTASYONU ( Yıkım ve Para Para Cezası Verilmesi Yolundaki İşlemin İptali Talebi - İstasyonların İmar Kanunu ve Dayanılarak Çıkarılan Yönetmeliklerde Belirtilen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İznine Tabi Olmadığı Yolunda Getirilen Düzenleme )
DAVA DEVAM EDERKEN İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNÜNDEN LEHE YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİKLER ( Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanmasının Hukukun Genel İlkesi Gereği Olduğu - Ruhsatsız İnşa Edilen GSM Baz İstasyonu )
YIKIM VE PARA CEZASI ( Ruhsatsız İnşa Edilen GSM Baz İstasyonu - İmar Kanunu ve Dayanılarak Çıkarılan Yönetmeliklerde Belirtilen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İznine Tabi Olmadığı Yolunda Getirilen Düzenleme/İşlemin Buna Göre Değerlendirileceği )"
32D6.D15.5.2006E. 2004/2444 K. 2006/2685"KORUNMASI GEREKLİ SİT ALANINDA KALAN YAPILAR ( Yıkılmış Olsa Bile TAKS Oranlarının İmar Planı İle Getirilen Yapılaşma Oranlarına Göre Öncelikli Olduğu )
İMAR PLANI İLE GETİRİLEN YAPILAŞMA ORANLARI ( Korunması Gerekli Sit Alanında Kalan Yapıların Yıkılmış Olsa Bile TAKS Oranlarının Öncelikli Olduğu )
SİT ALANINDA KALAN YAPILAR ( Yıkılmış Olsa Bile TAKS Oranlarının İmar Planı İle Getirilen Yapılaşma Oranlarına Göre Öncelikli Olduğu )"
32D6.D8.5.2006E. 2005/98 K. 2006/2497"AÇIK ÇIKMA NİTELİĞİNDE BULUNAN BALKON ( Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
BALKON ( Açık Çıkma Niteliğinde Bulunan/Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
YIKIM VE PARA CEZASI ( Açık Çıkma Niteliğinde Bulunan Balkonun Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
RUHSAT GEREKTİREN YAPI ( Açık Çıkma Niteliğinde Bulunan Balkonun Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )"
32D6.D1.5.2006E. 2004/2958 K. 2006/2316"YARGILAMA USULÜ ( Uyuşmazlığa Konu Edilen Taşınmazın Maliki Değişmesi - 2577 Sayılı Yasanın 26. Maddesi Gözetilerek Karar Verilmesi Gerekirken Eski Maliklerden Olan Davacı Adına Uyuşmazlığın Sonuçlandırılarak Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
TAŞINMAZIN MALİKİNİN DEĞİŞMESİ ( Uyuşmazlığa Konu Edilen Taşınmazın Maliki Değişmesi - 2577 Sayılı Yasanın 26. Maddesi Gözetilerek Karar Verilmesi Gerekirken Eski Maliklerden Olan Davacı Adına Uyuşmazlığın Sonuçlandırılarak Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
32D6.D21.4.2006E. 2004/1613 K. 2006/2164"YARGILAMA USULÜ ( İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde ve İdarenin Takdir Yetkisini Kaldıracak Biçimde Yargı Kararı Verilemeyeceği )
İDARİ EYLEM VE İŞLEM ( İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde ve İdarenin Takdir Yetkisini Kaldıracak Biçimde Yargı Kararı Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İdare Mahkemesince Para Cezası Fahiş Bulunduktan Sonra İdarenin Yerine Geçilerek Para Cezası Miktarının Belirlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
32D6.D12.4.2006E. 2004/1650 K. 2006/1921"YAPI KULLANMA İZNİ ( Verilmiş Olmasının Ruhsata Aykırılıktan Doğacak Olan Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayacağı - Yıkıma İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YIKIM ( Yapı Kullanma İzni Verilmiş Olmasının Ruhsata Aykırılıktan Doğacak Olan Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayacağı - Yıkıma İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
RUHSATA AYKIRILIK ( Yapı Kullanma İzni Verilmiş Olmasının Ruhsata Aykırılıktan Doğacak Olan Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayacağı - Yıktırılarak Mimari Projeye Uygun Hale Getirilmesi Gereği ) "
32D6.D12.4.2006E. 2004/1434 K. 2006/1891"İNŞAAT RUHSATI TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YIL İÇİNDE TAMAMLANMAYAN YAPI ( Yıkım İşleminin Uygulanamayacağı - İmar Kanunu'nda Yer Almayan Maddeye Göre Para Cezası da Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İnşaat Ruhsatı Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Tamamlanmayan Yapı - İmar Kanunu'nda Yer Almayan Maddeye Göre Para Cezası Verilemeyeceği )
YIKIM ( İnşaat Ruhsatı Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Tamamlanmayan Yapı - Yıkım İşleminin Uygulanamayacağı ) "
32D6.D22.3.2006E. 2004/1411 K. 2006/1358"BALKON KAPATILMASI ( Gömme Balkonun Balkon Niteliğini Kaybetmeyecek Şekilde Kapatılmasının Bağımsız Bölümün Kullanım Alanında Bir Artış Yaratmayacağı ve Komşu Mesafesine Aykırı Olmayacağı - Ruhsat Gerekmediği )
RUHSAT GEREKTİREN İŞ ( Açık Balkonun Kapatılması Komşu Mesafesine Aykırı Olacağı Gibi Dairenin Kapalı Alanını da Genişletmesi Nedeniyle )
GÖMME BALKONUN KAPATILMASI ( Balkon Niteliğini Kaybetmeyecek Şekilde Kapatılmasının Bağımsız Bölümün Kullanım Alanında Bir Artış Yaratmayacağı ve Komşu Mesafesine Aykırı Olmayacağı - Ruhsat Gerekmediği ) "
32D6.D14.3.2006E. 2005/4891 K. 2006/1075"RUHSATA UYGUN OLARAK İNŞA EDİLEN BİNANIN YIKTIRILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Dosyaya Binanın Ruhsata Aykırı Olarak İnşa Edildiğine Dair Belge Sunulamadığı - Yıkım Kararının İptaline Karar Verileceği )
YIKIM KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Ruhsata Uygun Olarak İnşa Edilen Bina Hakkında Verilen Yıkım Kararının İptali Gereği )"
32D1.D16.2.2006E. 2006/16 K. 2006/210"HAZIRLIK SORUŞTURMASI YAPILMASINI GEREKTİREN EYLEM ( Belediye Görevlilerinin Kaçak Yapıların İnşasına Göz Yumması ve Bu Yapılarla İlgili Alınan Yıkma Kararlarını Uygulamaması )
KAÇAK YAPI İNŞAASINA GÖZ YUMMAK YIKIM KARARLARINI UYGULAMAMAK ( Belediye Görevlilerinin Eylemlerinin Hazırlık Soruşturması Yapılmasını Gerektirdiği )
BELEDİYE GÖREVLİLERİ ( Kaçak Yapıların İnşasına Göz Yummaları ve Bu Yapılarla İlgili Alınan Yıkma Kararlarını Uygulamaması - Eylemlerinin Hazırlık Soruşturması Yapılmasını Gerektirecek Nitelikte Olduğu )"
32D6.D23.11.2005E. 2005/3390 K. 2005/5763"YAPI KULLANMAZ İZNİ ( Projeye Aykırı Olarak Terasın Alüminyum Doğrama İle Kapatıldığı - Bu Bölümün Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptaline ve Para Cezası Uygulanmasına Karar Verileceği )
PROJEYE AYKIRI YAPI ( Terasın Alüminyum Doğrama İle Kapatıldığı - Bu Bölümün Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptaline ve Para Cezası Uygulanmasına Karar Verilmesi Gereği )
TERASI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İLE KAPATMAK ( Projeye Aykırı Olarak - Bu Bölümün Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptaline ve Para Cezası Uygulanmasına Karar Verileceği/Tadilatın Eski Hale Getirilmesi Gereği )
ESKİ HALE GETİRME ( Projeye Aykırı Olarak Terasın Alüminyum Doğrama İle Kapatıldığı - Tadilatın Eski Hale Getirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
32D6.D23.11.2005E. 2004/124 K. 2005/5760"BÖLME DUVARLARININ KALDIRILMASI ( Aynı Bağımsız Bölüm İçinde Kalmak Şartı İle Ruhsata Tabi Olmadığı - İki Ayrı Bağımsız Bölüm Arasındaki Duvarın Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olduğu )
DUVARIN KALDIRILMASI ( Aynı Bağımsız Bölüm İçinde Kalmak Şartı İle Bölme Duvarlarının Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olmadığı - İki Ayrı Bağımsız Bölüm Arasındaki Duvarın Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olduğu )
RUHSATA TABİ OLMA ( Aynı Bağımsız Bölüm İçinde Kalmak Şartı İle Bölme Duvarlarının Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olmadığı - İki Ayrı Bağımsız Bölüm Arasındaki Duvarın Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olduğu )"
32D6.D16.11.2005E. 2005/1641 K. 2005/5523"PARA CEZASININ FAHİŞ OLUP OLMADIĞININ İRDELENMESİ GEREKTİĞİ ( Yapı Tatil Tutanağının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu Para Cezasının Fahiş Olup Olmadığının İrdelenmesi Gerektiği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU BİR İŞLEM ( Yapı Tatil Tutanağının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu Para Cezasının Fahiş Olup Olmadığının İrdelenmesi Gerektiği )"
32D6.D13.10.2005E. 2003/7653 K. 2005/4727"YAPI ESTETİĞİNİN BOZULMASI ( 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
İMARA AYKIRI İNŞAAT ( Yapı Estetiğinin Bozulmasının 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
YIKIM İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Yapı Estetiğinin Bozulmasının 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
İMAR İŞLERİ ( Yapı Estetiğinin Bozulmasının 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
32D6.D17.6.2005E. 2003/6692 K. 2005/3650"YIKIM ( Yapının Hangi Aşamada Bulunduğu Tespit Edilerek Yapının Durdurulduğu Tarihte Eğer Yapı Tamamlanmış İse İlgililerin Kazanılmış Hakkının Bulunması Nedeniyle Yapının Yıkılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
YAPININ DURDURULMASI KARARI ( Yapının Hangi Aşamada Bulunduğu Tespit Edilerek Yapının Durdurulduğu Tarihte Eğer Yapı Tamamlanmış İse İlgililerin Kazanılmış Hakkının Bulunması Nedeniyle Yapının Yıkılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
YAPININ YIKILMASI KARARI ( Hangi Aşamada Bulunduğu Tespit Edilerek Yapının Durdurulduğu Tarihte Eğer Yapı Tamamlanmış İse İlgililerin Kazanılmış Hakkının Bulunması Nedeniyle Yapının Yıkılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
32D6.D7.6.2005E. 2003/7105 K. 2005/3328"YIKIM KARARI ( Belediye Tarafından Kamu Kuruluşuna Ait Yapı İçin Verilen - Vali Tarafından Yıkımın Durdurulmasına İlişkin Olarak Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
VALİ TARAFINDAN YIKIMININ DURDURULMASINA İLİŞKİN OLARAK TESİS EDİLEN İŞLEM ( Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Belediye Tarafından Kamu Kuruluşuna Ait Yapı İçin Verilen Yıkım Kararı )
BELEDİYE TARAFINDAN KAMU KURULAŞUNA AİT YAPI İÇİN VERİLEN YIKIM KARARI ( Vali Tarafından Yıkımın Durdurulmasına İlişkin Olarak Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
32IDDGK5.5.2005E. 2004/2530 K. 2005/1121"YIKIM KARARI ( İnşaat Ruhsatına Aykırılıkların Neler Olduğu Açıkça Tespit Edilmeden İnşaat Ruhsatı İptal Edilmeden Karar Verilmesinde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Ruhsata Aykırılıkları Somut ve Ayrıntılı Olarak Belirtecek Şekilde Düzenlenmesinin Gerektiği - Açık ve Net Bir Şekilde Ortaya Konulmaksızın Yıkım Kararı Verilemeyeceği )
İNŞAAT RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPI ( Yıktırılmasına Karar Verilebilmesi İçin Yapı Tatil Tutanağının Ruhsata Aykırılıkları Somut ve Ayrıntılı Olarak Belirtecek Şekilde Düzenlenmesinin Gerektiği )"
32D6.D4.5.2005E. 2003/5961 K. 2005/2570"YIKIM KARARI ( Ruhsatsız Yapı - 3194 S.K. Md. 32 Uyarınca İşlem Tesis Edilmesi Gerekirken 1608 S.K. Uyarınca İşlem Tesisinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RUHSATSIZ YAPI ( 3194 S.K. Md. 32 Uyarınca İşlem Tesis Edilmesi Gerekirken 1608 S.K. Uyarınca İşlem Tesisinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Yıkım Kararı )"
32D6.D19.4.2005E. 2003/5761 K. 2005/2332"YIKIM ( İşlemin Yıkıma İlişkin Bölümünün Kısmen İptali - Para Cezasının Mahkeme Kararının Yıkıma Yönelik Gerekçeleri de Göz Önünde Tutularak Davalı Belediyece Yeniden Belirlenmesi Gerektiği )
PARA CEZASININ İDARE TARAFINDAN YENİDEN BELİRLENMESİ ( Mahkeme Kararının Yıkıma Yönelik Gerekçeleri de Göz Önünde Tutularak - İşlemin Yıkıma İlişkin Bölümünün Kısmen İptali )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN YIKIM VE PARA CEZASI KARARI ( İşlemin Yıkıma İlişkin Bölümünün Kısmen İptali - Para Cezasının Mahkeme Kararının Yıkıma Yönelik Gerekçeleri de Göz Önünde Tutularak Yeniden Belirlenmesi Gerektiği )"
32D6.D19.4.2005E. 2003/5615 K. 2005/2335"RUHSATSIZ İNŞAAT SAHİBİNİN ÖLMESİ ( Belediye Encümeni Kararıyla Verilen Para Cezası - Cezaların Şahsiliği Prensibi Uyarınca Mirasçılarından Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ PRENSİBİ ( Belediye Encümeni Kararıyla Verilen Para Cezasının Yapı Sahibinin Mirasçılarından Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmadığı - Ruhsatsız İnşaat Sahibinin Ölmesi )
PARA CEZASI ( Belediye Encümeni Kararıyla Verilen - Cezaların Şahsiliği Prensibi Uyarınca Ruhsatsız İnşaat Sahibinin Mirasçılarından Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARIYLA VERİLEN PARA CEZASI ( Cezaların Şahsiliği Prensibi Uyarınca Ruhsatsız İnşaat Sahibinin Mirasçılarından Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )"
32D6.D11.3.2005E. 2005/843 K. 2005/1459"İMAR İŞLERİ ( Yıkım İşlemlerine Karşı Açılan Davalarda Danıştay 6. Dairesinin Anılan Yapıların Ruhsat Gerektirmediği Yönündeki Kararları İle Yapıların Ruhsat Gerektirdiğinden Bahisle Ödenen Para Cezaları Nedeniyle Davacının Bir Zararının Doğduğu - Zararın İdarece Karşılanacağı )
YIKIM İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Danıştay 6. Dairesinin Anılan Yapıların Ruhsat Gerektirmediği Yönündeki Kararları İle Yapıların Ruhsat Gerektirdiğinden Bahisle Ödenen Para Cezaları Nedeniyle Davacının Bir Zararının Doğduğu - Zararın İdarece Karşılanacağı )
YAPILARIN RUHSAT GEREKTİRMESİ ( Ödenen Para Cezaları Nedeniyle Davacının Bir Zararının Doğduğu Anlaşıldığından Zararın Davalı İdarece Karşılanacağı )
PARA CEZASI ( Yıkım İşlemlerine Karşı Açılan Davalarda Danıştay 6. Dairesinin Anılan Yapıların Ruhsat Gerektirmediği Yönündeki Kararları İle Yapıların Ruhsat Gerektirdiğinden Bahisle Ödenen Para Cezaları Nedeniyle Davacının Bir Zararının Doğduğu - Zararın İdarece Karşılanacağı )"
32D6.D22.2.2005E. 2004/786 K. 2005/1092"YIKIM VE PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Ruhsat ve Eki Projeye Aykırı Yapı - Yıkım İşleminin Kısmen İptali/Para Cezası Miktarının Mahkeme Kararının İptal Gerekçeleri de Gözönünde Tutularak Davalı İdarece Yeniden Takdiri Gerektiği )
İMAR PARA CEZASININ İDARECE YENİDEN TAKDİRİ GEREĞİ ( Mahkeme Kararının İptal Gerekçeleri de Gözönünde Tutularak - Yıkım ve Para Cezasının İptali Davası/Yıkım İşleminin Kısmen İptali )
RUHSAT VE EKİ PROJEYE AYKIRI YAPI ( Yıkım ve Para Cezasının İptali Davası - Yıkım İşleminin Kısmen İptali/Para Cezası Miktarının Mahkeme Kararının İptal Gerekçeleri de Gözönünde Tutularak Davalı İdarece Yeniden Takdiri Gerektiği )"
32D6.D18.2.2005E. 2003/4396 K. 2005/947"RUHSATA AYKIRI YAPININ YIKTIRILMASINA VE PARA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyece Yapılacak Yıkım Masrafının % 20 Fazlasıyla Tahsiline İlişkin İşlemin Usulsüz Olması - Para Cezasının Asgari Haddin Üzerinde Takdir Edilmesi Halinde Gerekçelendirilmesi Gereği )
ENCÜMENİN RUHSATA AYKIRI YAPININ YIKIMINA İLİŞKİN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Yıkım Masraflarının İnşaatı Yapan Kişiden % 20 Fazlasıyla Tahsiline İlişkin İşlemin Usulsüz Olması )
YIKIM MASRAFLARININ İNŞAATI YAPAN KİŞİDEN % 20 FAZLASIYLA TAHSİLİNE İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ USULSÜZ OLMASI ( Ruhsata Aykırı Yapının Belediyece Yıktırılması Halinde Sadece Yıkım Masrafının İstenebileceği )
PARA CEZASININ ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE TAKDİR EDİLMESİ HALİNDE GEREKÇESİNİN BELİRTİLMESİ GEREĞİ ( Ruhsata Aykırı Yapı Nedeniyle Hükmedilen )"
32D6.D18.2.2005E. 2003/4166 K. 2005/977"BELEDİYE ENCÜMENİNİN YIKIM VE PARA CEZASI İŞLEMİ ( Gömme Balkon Kapatılarak Yapılan Tadilat/Taşıyıcı Unsurları Etkilemediği Cephe Görünümündeki Değişikliğin İse Ruhsat Gerektirmediği - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BALKON KAPATILARAK YAPILAN TADİLAT ( Belediye Encümeninin Yıkım ve Para Cezası İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Tadilatın Taşıyıcı Unsurları Etkilemediği Cephe Görünümündeki Değişikliğin İse Ruhsat Gerektirmediği )
BİNA CEPHESİNDE DEĞİŞİKLİK ( Gömme Balkon Kapatılarak Yapılan Tadilat/Cephe Görünümündeki Değişikliğin Ruhsat Gerektirmediği - Belediye Encümeninin Yıkım ve Para Cezası İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RUHSAT GEREKTİRMEYEN TADİLAT ( Gömme Balkonun Kapatılması - Yeni ve Fazladan Bir Alan Kazanılmadığı Çekme Mesafesinin İhlal Edilmediği ve Cephe Görünümündeki Değişikliğin İse Ruhsat Gerektirmediği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE YAPILAN TADİLAT ( Gömme Balkonun Kapatılması - Cephe Görünümündeki Değişikliğin Ruhsat Gerektirmemesi/Yıkım ve İdari Para Cezasına İlişkin Kararın İptali Gereği )
KAT MALİKİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE YAPTIRDIĞI DAHİLİ TADİLATLARIN RUHSAT GEREKTİRMEMESİ ( Projede Açık Görülen Gömme Balkonun Kapatılması - Dış Cephe Görünümünde Meydana Gelen Değişikliğin Ruhsat Gerektirmemesi/Yıkım ve İdari Para Cezasının İptali Gereği )
YIKIM VE İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ GEREĞİ ( Kat Malikinin Projede Açık Görülen Gömme Balkonunu Kapattırması - Dış Cephe Görünümünde Meydana Gelen Değişikliğin Ruhsat Gerektirmemesi ve Diğer Kat Maliklerinin Onayı Şartına Bağlı Olmaması )"
32D6.D8.2.2005E. 2003/3742 K. 2005/594"YIKIM İŞLEMİ TESİS EDİLMESİ ( İdarenin Yaptığı Mülkiyet Araştırması Sonucu Tapuda Malik Olarak Görülen Davacıların Murisi Adına Tesis Etmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TAPUDA MALİK OLARAK GÖRÜLEN ADINA YIKIM İŞLEMİ TESİS EDİLMESİ ( Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İşleminin Yapıyı Esas Alan Bir İşlem Olması Nedeniyle Ölmüş Kişi Adına Tesisinin İşlemi Sakatlamayacağı )
ÖLÜ KİŞİ ADINA YIKIM İŞLEMİ TESİS EDİLMESİ ( İdarenin Yaptığı Mülkiyet Araştırması Sonucu Tapuda Malik Olarak Görülen Davacıların Murisi Adına Tesis Etmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
32D6.D15.12.2004E. 2004/1834 K. 2004/6658"YIKIM KARARI ( İstanbul İmar Yönetmeliğine Göre Derinliği 1,00 Metreyi Geçmeyen Süs Havuzlarının Ruhsata Tabi Olmadığı/1,80 Metre Derinliğinde Yüzme Havuzunun Ruhsata Tabi Olup Verilmesinin de Mümkün Olmadığı - Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
YÜZME HAVUZU YAPIMI ( İstanbul İmar Yönetmeliğine Göre Derinliği 1,00 Metreyi Geçmeyen Süs Havuzlarının Ruhsata Tabi Olmadığı/1,80 Metre Derinliğinde Yüzme Havuzunun Ruhsata Tabi Olup Verilmesinin de Mümkün Olmadığı - Yıkım )
İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ ( Derinliği 1,00 Metreyi Geçmeyen Süs Havuzlarının Ruhsata Tabi Olmadığı/1,80 Metre Derinliğinde Yüzme Havuzunun Ruhsata Tabi Olup Verilmesinin de Mümkün Olmadığı - Yıkım Kararında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
SÜS HAVUZLARI ( Derinliği 1,00 Metreyi Geçmeyen - İstanbul İmar Yönetmeliğine Göre Ruhsata Tabi Olmadığı ) "
32D8.D29.11.2004E. 2004/5146 K. 2004/4559"İŞYERİ AÇMA İZİN BELGESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( İşyerinin Mevcut Durumunun Yasal Düzenlemede Bahsi Geçen İmarla İlgili Düzenlemelere Aykırı Olmama Koşulunu Taşımadığı - Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Aksi Yönde Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Davacı Şirkete Ait İşyerinin Bulunduğu Binada İzinsiz Olarak Mimari Projesine Aykırı Değişiklikler Yapılmış Olduğundan İşyerinin Mevcut Durumunun Bu Haliyle Yasal Düzenlemede Bahsi Geçen İmarla İlgili Düzenlemelere Aykırı Olmama Koşulunu Taşımadığı )
İMARLA İLGİLİ DÜZENLEMELERE AYKIRI OLMAMA ŞARTI ( İşyerinin Bulunduğu Binada İzinsiz Olarak Mimari Projesine Aykırı Değişiklikler Yapılmış Olduğu - İşyerinin Mevcut Durumunun Yasal Düzenlemede Bahsi Geçen İmarla İlgili Düzenlemelere Aykırı Olmama Koşulunu Taşımadığı/Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
32D6.D10.11.2004E. 2003/1984 K. 2004/5538"RUHSATSIZ İNŞAAT ( Belediye Encümenince Yıktırılmasına ve Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın Mevzuata Aykırı Bulunmadığı - Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapılan )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPILAN RUHSATSIZ YAPI ( Belediye Encümenince Yıktırılmasına ve Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın Mevzuata Aykırı Bulunmadığı - Gecekondu Kanunu Uyarınca İşlem Tesis Edilemeyeceği )
YIKIM VE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Mevzuata Aykırı Bulunmadığı/Gecekondu Kanunu Uyarınca İşlem Tesis Edilemeyeceği - Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapılan Ruhsatsız İnşaat )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapılan Ruhsatsız İnşaatın Yıktırılmasına ve Para Cezası Verilmesine İlişkin - Mevzuata Aykırı Bulunmadığı/Gecekondu Kanunu Uyarınca İşlem Tesis Edilemeyeceği )
GECEKONDU KANUNU UYARINCA İŞLEM TESİS EDİLEMEMESİ ( Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapılan Ruhsatsız İnşaatın İmar Kanununa Göre Yıktırılmasına ve Para Cezası Verilmesine İlişkin Belediye Encümeni Kararının Doğruluğu )"
32D8.D2.6.2004E. 2003/5647 K. 2004/2571"İŞYERİ RUHSATININ İPTALİ VE İŞYERİNİN KAPATILMASI İŞLEMİNİN YASAYA UYGUN OLMASI ( İşyerinde Mimari Projeye Aykırı Tadilat Yapılmış Olması Nedeniyle )
MİMARİ PROJEYE AYKIRI TADİLAT NEDENİYLE İŞYERİ RUHSATININ İPTALİ VE İŞYERİNİN KAPATILMASI ( İşlemin Hukuka Uygun Olması )
İMARA AYKIRILIK NEDENİYLE İŞYERİ RUHSATININ İPTALİ VE İŞYERİNİN KAPATILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Ruhsat Alındıktan Sonra Mimari Projeye Aykırı Tadilat Yapılması )
PROJEYE AYKIRI TADİLAT NEDENİYLE İŞYERİ RUHSATININ İPTALİ VE İŞYERİNİN KAPATILMASI ( İşlemin İptali Talebinin Reddi Gereği )"
32D6.D2.6.2004E. 2002/6073 K. 2004/3442"KAT ARTIŞI GETİREN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN MAHKEME KARARIYLA İPTALİ ( Yapı Bittikten Sonra İnşaat Ruhsatı İptaline ve Yapının Yıktırılmasına İlişkin Kararın Kazanılmış Hakkın İhlali Niteliğinde Olması )
İNŞAAT RUHSATININ YAPI BİTTİKTEN SONRA İPTAL EDİLEREK YAPININ YIKTIRILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Kat Artışı Getiren Ruhsatın Dayanağı İmar Planı Değişikliğinin Mahkeme Kararıyla İptali Nedeniyle - Kazanılmış Hakkın İhlali Niteliği )
KAZANILMIŞ HAKKIN İHLALİ ( Kat Artışı Getiren İmar Planı Değişikliğinin Mahkeme Kararıyla İptaline Dayanarak Bitmiş Yapıya Ait İnşaat Ruhsatının İptali ve Binanın Yıktırılmasına Karar Verilmesi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN MAHKEMECE İPTAL EDİLMESİ ( Kat Artışına İlişkin Plan Değişikliğine Dayanarak Verilmiş İnşaat Ruhsatının Tek Başına Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı - Ruhsatın İptaline Kadar Yapılmış İnşaatın Kazanılmış Hak Oluşturacağı )"
32D8.D20.5.2004E. 2003/5602 K. 2004/2417"SİMİT FIRININA İZİNSİZ FIRIN İLAVESİ NEDENİYLE UYGULANAN MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ek Fırının Mevzuata Uygunluğu Hakkındaki Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunması - Yeni Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
RUHSATSIZ FIRIN İLAVESİ NEDENİYLE SİMİT FIRININA UYGULANAN MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ek Fırının Mevzuata Uygunluğu Hakkındaki Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Yeni Bilirkişi Raporu Alınarak Giderilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN YENİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK GİDERİLMESİ GEREĞİ ( Simit Fırınına İzinsiz Fırın İlavesi Nedeniyle İşyerinin Mühürlenmesi İşleminin İptali Davasında )
İŞYERİNİN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Simit Fırınına İzinsiz Fırın İlavesi Nedeniyle - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Yeni Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Giderilmesi Gereği )
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİNE AYKIRI ŞEKİLDE RUHSATSIZ FIRIN İLAVESİ NEDENİYLE SİMİT FIRINI NİTELİĞİNDEKİ İŞYERİNİN MÜHÜRLENMESİ ( İşlemin İptali Davasında Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gereği )"
32D6.D20.5.2004E. 2002/6908 K. 2004/3177"RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI İMALATTAN DOLAYI KAT MALİKLERİNE PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Müteahhit Tarafından Çatı Katta ve Bodrum Katta Bağımsız Bölümler Yapılmasında Herhangi Bir Katkısı Bulunmayan Kat Maliklerine Verilen Cezanın İptali Gereği )
KAT MALİKLERİNİN SORUMLU TUTULAMAMASI ( Müteahhit Tarafından Ruhsata Aykırı Biçimde Çatı Katta ve Bodrum Katta Yapılan Bağımsız Bölümlerden Dolayı - Kat Maliklerine Yönelik Kesilen Para Cezasının İptali Gereği )
MÜTEAHHİT TARAFINDAN ÇATI VE BODRUM KATLARDA YAPILAN RUHSATA AYKIRI YAPILAR ( Diğer Kat Maliklerinin Sorumlu Tutulamayacağı - Para Cezasının İptali Talebinin Kabulü Gereği )
PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Müteahhit Tarafından Ruhsata Aykırı Şekilde Çatı ve Bodrum Katlarda Bağımsız Bölümler İnşa Edilmesinden Diğer Kat Maliklerinin Sorumlu Tutulamayacağı - Kat Maliklerinin Ruhsata Aykırı Bina Yapılmasında Katkısının Olmaması ve Belediyeye Ruhsata Aykırılığın Giderilmesi İçin Başvuruda Bulunmuş Olması )"
32D6.D30.4.2004E. 2002/5825 K. 2004/2703"ORTAK YERLERİN PROJEYE AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE YENİDEN DÜZENLEMESİ VE BU AMAÇLA MEVCUT İSKAN RUHSATININ İPTALİ TALEBİ ( Kat Maliklerinin İttifakla Bu Talepte Bulunabilecekleri - Bazı Kat Maliklerinin Yaptıkları Talebin Reddi Gereği )
KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİYLE KARAR ALMASI ŞARTI ( Projeye Aykırı Kalorifer ve Su Deposunun Projeye Uygun Hale Getirilmesi Amacıyla Mevcut İskan Ruhsatının İptali Başvurusu - Bazı Kat Maliklerinin Yaptığı Başvurunun Reddi Gereği )
İSKAN RUHSATININ İPTALİ İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ ( Projeye Aykırı Kalorifer ve Su Deposunun Projeye Uygun Hale Getirilmesi İçin Ruhsatın İptaline Karar Verilebilmesi İçin Kat Malikleri Kurulunun Oybirliğiyle Karar Vermesi Şartı )
PROJEYE AYKIRI KALORİFER VE SU DEPOSU GİBİ ORTAK YERLERİN PROJEYE UYGUN HALE GETİRİLMESİ İÇİN İSKAN RUHSATININ İPTALİ TALEBİ ( Kat Malikleri Kurulunca Bu Yönde Oybirliğiyle Verilmiş Bir Karar Bulunması Şartı )"
32D6.D20.2.2004E. 2003/6430 K. 2004/948"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE VERİLEN İNŞAAT RUHSATI ( Değişikliğinin Mahkemece İptali/İnşaatın Mühürlenmemesi - 2 Yıl Sonra Ruhsatının İptal Edilmesi/Bu Tarihe Kadar Tamamlanan Kısmının Korunması Gerektiği )
İNŞAAT RUHSATI ( İmar Planı Değişikliğine Göre Verilen/Değişikliğinin Mahkemece İptali İnşaatın Mühürlenmemesi - 2 Yıl Sonra Ruhsatının İptal Edilmesi/Bu Tarihe Kadar Tamamlanan Kısmının Korunması Gerektiği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN MAHKEMECE İPTALİ ( Bu Değişikliğe Göre Verilen İnşaat Ruhsatının 2 Yıl Sonra İptal Edilmesi - İptal Tarihine Kadar Tamamlanan Kısmının Korunması Gerektiği )
RUHSAT İPTALİ ( İmar Planı Değişikliğine Göre Verilen İnşaat Ruhsatı/Değişikliğinin Mahkemece İptali İnşaatın Mühürlenmemesi - 2 Yıl Sonra Ruhsatının İptal Edilmesi/Bu Tarihe Kadar Tamamlanan Kısmının Korunması Gerektiği )"
32D6.D18.2.2004E. 2002/4170 K. 2004/883"RUHSATSIZ YAPININ MÜHÜRLENEMEMESİ ( Yapıda Değişiklik Yapıldığı Konusunda Bir Tespitin Bulunmaması - Muhtarlık Döneminde ve Belediye Kurulmadan Önce Yapıldığı/Mühürlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MÜHÜRLEME ( Ruhsatsız Yapı/Yapıda Değişiklik Yapıldığı Konusunda Bir Tespitin Bulunmaması - Muhtarlık Döneminde ve Belediye Kurulmadan Önce Yapıldığı/Mühürlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YAPININ VASIF DEĞİŞTİRMESİ ( Tarımsal ve Hayvansal Amaçlı Olmaktan Çıkıp Fabrika Haline Gelmesi/İlk Olarak Muhtarlık Döneminde ve Belediye Kurulmadan Önce Yapıldığı - Değişiklik Yapıldığı Konusunda Bir Tespitin Bulunmaması/Ruhsatsız Olduğundan Bahisle Mühürlenemeyeceği )
YAPIDA DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞI KONUSUNDA TESPİT BULUNMAMASI ( Muhtarlık Döneminde ve Belediye Kurulmadan Önce Yapılan - Tarımsal ve Hayvansal Amaçlı Olmaktan Çıkıp Fabrika Haline Gelmesi/Ruhsatsız Olduğundan Bahisle Mühürlenemeyeceği )"
32D6.D11.2.2004E. 2002/4645 K. 2004/685"RUHSATIN GEÇERLİLİĞİ VE İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI ( İptal Edilen İmar Planına Göre Alınmış Olan )
İMAR PLANININ İPTALİ ( Bu Plana Uygun Olarak Alınmış İnşaat Ruhsatının Geçerliliğini Koruyacağı - İnşaatın Mühürlenmesi İşleminin İptal Edilemeyeceği )
YAPI RUHSATININ GEÇERLİLİĞİ VE İNŞAATIN MÜHÜRLENEMEMESİ ( İptal Edilen İmar Planına Göre Alınmış Olan Ruhsat )
MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ( İptal Edilen İmar Planına Göre Alınmış Olan Ruhsatın Geçerliliğini Koruyacağı )
İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( İptal Edilen İmar Planına Göre Alınmış Olan Ruhsatın Geçerliliğini Koruyacağı )"
32D6.D23.1.2004E. 2002/3582 K. 2004/394"İNŞAAT RUHSATI ( Ruhsata Aykırılığın Ne Olduğu Hususunda Yapı Tatil Tutanağının Düzenlemeden ve Uyarı Yapılmadan Yıkılması Sonucuna Yol Açacak Şekilde İptali - Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
YAPI RUHSATININ İPTALİ ( Ruhsata Aykırılığın Ne Olduğu Hususunda Yapı Tatil Tutanağının Düzenlemeden ve Uyarı Yapılmadan Yıkılması Sonucuna Yol Açacak Şekilde İptali Yönünde İşlem Tesis Edilemeyeceği )
RUHSATLI YAPI ( Ruhsata Aykırılık Nedeniyle Doğrudan Yapının Tamamının Yıkılması Sonucuna Yol Açacak Şekilde İnşaat Ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptali - Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmesi ve Uyarı Yapılması Gereği )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Ruhsata Aykırılık Nedeniyle Doğrudan Yapının Tamamının Yıkılması Sonucuna Yol Açacak Şekilde İnşaat Ruhsatıyla Birlikte İptali - Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmesi ve Uyarı Yapılması Gereği )
YAPI TATİL TUTANAGI ( Düzenlenmeden ve Uyarı Yapılmadan Ruhsatlı Yapının Yıkılması Sonucuna Yol Açacak Şekilde İnşaat Ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptali Yönünde İşlem Tesis Edilemeyeceği )
YAPININ İMAR MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ ( Uyarı Yapılmadan Ruhsatlı Yapının Yıkılması Sonucuna Yol Açacak Şekilde İnşaat Ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptali Yönünde İşlem Tesis Edilemeyeceği )"
32D6.D31.10.2003E. 2002/2166 K. 2003/5294"RUHSATSIZ İNŞAAT NEDENİYLE ARSA SAHİBİNE KESİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Arsa Sahibinin Müteahhidi Ruhsatsız Yapı Yapmaması İçin Noter Vasıtasıyla Uyarmış Olması )
MÜTEAHHİDİN YAPTIĞI RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE ARSA SAHİBİNE PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Arsa Sahibinin Müteahhidi Ruhsatsız Yapı Yapmaması İçin Uyarmış Olması )
İMAR KANUNUNA AYKIRI YAPI NEDENİYLE PARA CEZASI ( Arsa Sahibinin Müteahhidi Ruhsatsız Yapı Yapmaması Hususunda Uyarmış Olması Nedeniyle Para Cezasının İptali )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Para Cezası - Müteahhidi Ruhsatsız Yapı Yapmaması İçin Uyarmış Olan Arsa Sahibinin Sorumlu Olmaması )"
32D6.D22.9.2003E. 2002/1915 K. 2003/4413"İPTAL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın Ruhsatsız Olduğu Gerekçesiyle Yıktırılmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptal Edilmesine Dair Açılmış Bulunan Dava Olması )
YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK ( Dava Konusu Olayda Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Taşınmaz İçin Belediye Başkanlığının Yıkım İşlemi Tesis Etmesinin Hukuka Aykırı Olması )
YETKİSİZ MAKAM ( Dava Konusu Olayda Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Taşınmaz İçin Belediye Başkanlığının Yıkım İşlemi Tesis Etmesinin Hukuka Aykırı Olması )
İMAR MEVZUATI ( Mücavir Alan Sınırları İçinde İmar Mevzuatının Yüklediği Görevler ve Yetkiler Belediyeler Tarafından Dışında ise Valiliklerce Kullanılması )
RUHSATSIZ YAPI ( Belediye Başkanlığının Yetkisiz Olması Rağmen Dava Konsu Taşınmazın Ruhsatsız Olduğundan Bahisle Yıkma Yönünde İdari İşlemin Hukuka Aykırı Olması )
MÜCAVİR ALAN TESPİT İŞLEMİ ( Beldiye Mücavir Alanlarının Tespitinde Belediyelerin Olası Gelişimi ve Denetiminin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
MÜCAVİR ALAN ( İmar Mevzuatı Bakımından Belediyelerin Kontrolü ve Sorumluluğu Altına Verilmiş Olan Alanlar Şeklinde Tanımlanmış Olması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANI İmar Mevzuatı Bakımından Belediyelerin Kontrolü ve Sorumluluğu Altına Verilmiş Olan Alanlar Şeklinde Tanımlanmış Olması )
RUHSATSIZ İNŞAAT-RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI iNŞAAT ( Dava Konusu Olayda İlgili Belediyenin İmar Mevzuatına Aykırı ve Ruhsatsız İnşaat Yaptığı Gerekçesiyle Almış Olduğu Kararın Yasal Olmaması )"
32D6.D13.6.2003E. 2002/5869 K. 2003/3727"BELEDiYE ENCÜMENİNİN YIKIM VE PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARININ YALNIZCA YIKIMA İLİŞKİN BÖLÜMÜNÜN İPTALİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA ( Dava Açma Süresi Dolduktan Sonra Para Cezasının da İptalinin Aynı Dosyada Talep Edilmesi - Davanın Genişletilmesi Yasağı )
DAVANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( Belediye Encümeninin Yıkım ve Para Cezasına İlişkin Kararının Yalnızca Yıkıma İlişkin Bölümünün İptali Talebiyle Açılan Davada Dava Süresi Dolduktan Sonra Verilen Dilekçeyle Para Cezasının da İptalinin İstenmesi )
PARA CEZASINA KARŞI SULH CEZA MAHKEMESİNE AÇILAN DAVADA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( İmara Aykırı Yapı Nedeniyle Verilen Yıkım Kararına Karşı Açılan Davada Dava Süresi Dolduktan Sonra Dilekçe Verilerek Para Cezasının da İptalinin İstenmesi/Davanın Genişletilmesi Yasağı - Görevsizlik Kararı Üzerine İdare Mahkemesi'nde Yeni Bir Dava Açılması Gereği )
SULH CEZA MAHKEMESİ'NE PARA CEZASININ İTPALİ İÇİN AÇILAN DAVADA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Kararın İmara Aykırı Yapının Yıkılmasına İlişkin Kısmına Karşı İdare Mahkemesi'nde Açılmış Davada Verilen Dilekçeyle Para Cezasının da İptalinin Talep Edilemeyeceği - Yeni Dava Açılması Gereği )
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE İDARE MAHKEMESİ'NDE YENİ BİR DAVA AÇILMASI GEREĞİ ( Belediye Encümeninin İmara Aykırı Yapının Yıkılması ve Para Cezasına İlişkin Kararının Para Cezası Kısmına Karşı Sulh Ceza Mahkemesi'ne Yapılan İtirazın Görev Yönünden Reddi )
İMARA AYKIRI YAPININ YIKTIRILMASI VE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ PARA CEZASI KISMINA YAPILAN İTİRAZIN SULH CEZA MAHKEMESİNCE GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ ( İdare Mahkemesinde Yeni Bir Dava Açılması Gereği - Yıkıma Karşı Açılmış Davada Dilekçe Verilerek Para Cezasının da İptalinin İstenemeyeceği/Davanın Genişletilmesi Yasağı )"
32D2.D5.6.2003E. 2002/292 K. 2003/1373"LÜZUMU MUHAKEME KARARI VERİLEN SANIĞIN MÜKERRERLİK İDDİASI ( Sanık Hakkında Daha Önce Kaçak Yapının Yıktırılmasına İlişkin Encümen Kararını Uygulamadığı İçin Lüzumu Muhakeme Kararı Verilmiş Olmasının Sanığın Encümen Kararı Verildiği Tarihe Kadar Kaçak Yapılaşmaya Göz Yummak Eylemiyle Aynı Suçun Konusunu Oluşturmaması - Mükerrerlik İddiasının Dinlenmeyeceği )
MÜKERRERLİK İDDİASININ DİNLENMEMESİ ( Sanık Hakkında Daha Önce İmara Aykırı Yapının Yıktırılmasına İlişkin Encümen Kararını Uygulamadığından Lüzumu Muhakeme Kararı Verilmiş Olması - Eldeki Soruşturmanın Konusu Olan Kaçak Yapılaşmaya Göz Yummak Eyleminin Encümen Kararından Önceki Döneme İlişkin Olup Farklı Suç Oluşturması )
İMARA AYKIRI YAPININ YIKTIRILMASINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARINI UYGULAMAYAN SANIK HAKKINDA VERİLMİŞ LÜZUMU MUHAKEME KARARI BULUNMASI ( Eldeki Soruşturmaya Konu Aynı Taşınmazdaki İmara Aykırı Yapıya Encümen Kararının Verildiği Tarihten Önce Göz Yummak Eyleminin Farklı Suç Oluşturması - Mükerrerlik İddiasının Dinlenmeyeceği )"
32D6.D21.11.2002E. 2001/4142 K. 2002/5462"PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARININ MAHKEMECE İPTALİ (İnşaat Ruhsatının Kendiliğinden İptali Sonucunu Doğurmayacağı)
YIKIM KARARI (Belediye Meclisi Plan Değişikliği Kararının Mahkemece İptali Üzerine - Geçerli İnşaat Ruhsatına Dayalı Yapılan Katın Yıkım İşleminin Mevzuata Aykırılığı)
İNŞAAT RUHSATI (Belediye Meclisi Plan Değişikliği Kararının Mahkemece İptali - İnşaat Ruhsatının Kendiliğinden İptali Sonucunu Doğurmayacağı)"
32D6.D20.11.2002E. 2001/4866 K. 2002/5400"ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ( Yıkım Kararı ve Para Cezası Verme Yetkisi - Yönetim Kurulunun Bu Konuda İşlem Tesis Etme Yetkisinin Bulunmadığı )
YIKIM KARARI VE PARA CEZASI VERME YETKİSİ ( Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun Bu Konuda İşlem Tesis Etme Yetkisinin Bulunmadığı )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Organize Sanayi Bölgesi İlan Edilen Yerlerde Yıkım Kararı ve Para Cezası Verme Yetkisi - OSB Yönetim Kurulunun Bu Konuda İşlem Tesis Etme Yetkisinin Bulunmadığı )
RUHSATSIZ VE TECAVÜZLÜ BİNA ( Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan - Yıkım Kararı ve Para Cezası Verme Yetkisi/OSB Yönetim Kurulunun Bu Konuda İşlem Tesis Etme Yetkisinin Bulunmadığı )"
32D6.D15.5.2002E. 2001/2070 K. 2002/2839"YIKIM KARARI VERİLEN YAPIYA DAHA SONRA RUHSAT VERİLMİŞ OLMASI ( Ruhsata Bağlanan Yapı Yıktırılamayacağından Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi ve Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVACI ÜZERİNDE BIRAKILMASI GEREĞİ ( Dava Konusu Yıkım İşleminden Sonra İnşaata Cezalı Ruhsat Verildiğinden Yıkım Kararının Hükümsüz Hale Gelmiş Olması - Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedileceği )
RUHSATSIZ İNŞAATA İLİŞKİN YIKIM KARARINDAN SONRA RUHSAT VERİLMİŞ OLMASI ( Yıkım Kararı Uygulanamayacağından İptali İçin Açılan Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gereği )"
32D6.D13.3.2002E. 2001/192 K. 2002/1517"KÖY KONAĞI VE MUHTARLIK BİNASI (Ruhsat Gerektiren Yapılardan Olduğu - İmar Kanununun 27. Madde Kapsamında Olmadığı)
MUHTARLIK BİNASI (Ruhsat Gerektiren Yapılardan Olduğu - İmar Kanununun 27. Madde Kapsamında Olmadığı)"
32D6.D19.4.2001E. 2000/979 K. 2001/2157"KAMU KURULUŞLARINCA YAPILAN VE YAPTIRILACAK ULAŞTIRMA İLE İLGİLİ TESİSLER ( Ruhsat Alınmasına Gerek Bulunmaması - Belediyeye İnşaata Başlandığının Bildirilmesinin Yeterli Olması )
RUHSAT ALINMASINA GEREK OLMAMASI ( Havaalanında Yaptırılan İç Hatlar Terminal Binası İçin - Belediyeye İnşaata Başlandığının Bildirilmesinin Yeterli Olması )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İNŞAATA BAŞLANILDIĞININ BİLDİRİLMESİNİN YETERLİ OLMASI ( Havaalanında İç Hatlar Terminali Olarak Kullanılmak Üzere İnşa Edilen Bina İçin Yatırımcı İdarenin Ruhsat Almasına Gerek Olmaması )"
32D6.D19.3.2001E. 2000/799 K. 2001/1320"BELEDİYE ENCÜMENİNİN YETKİLİ OLMASI ( Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıktırılmasında - Yıkım Talebinin Reddine İlişkin İşlemi İptal Eden Mahkeme Kararının Uygulanmasının da Encümence Yapılması Gereği )
YIKIM İŞLEMİNİN BELEDİYE ENCÜMENİNCE TESİS EDİLMESİ GEREĞİ ( Ruhsata Aykırı Yapının Yıktırılması Talebinin Reddine İlişkin İşlemi İptal Eden Mahkeme Kararının Uygulanması )
RUHSATA AYKIRI YAPININ YIKTIRILMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİ İPTAL EDEN MAHKEME KARARININ UYGULANMASI ( Belediye Encümeninin Yetkili Olması )"
32D6.D8.2.2001E. 2000/62 K. 2001/722"ÇALIŞARAK HAYATINI KAZANAMAYACAK DERECEDE AKIL RAHATSIZLIĞI OLAN ŞAHSA YAPILAN TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat Nedeniyle Dava Süresinin Başlamaması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Çalışarak Hayatını Kazanamayacak Derecede Akıl Hastası Olan ve Bu Durumu Dış Görünüşünden de Anlaşılan Kişiye Yapılan Tebligat - Dava Açma Süresinin Öğrenmeyle Başlaması )
AKIL HASTASI KİŞİYE YAPILAN TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat - Dava Açma Süresinin Öğrenme Tarihinden Başlaması )
SÜRE BAŞLANGICI ( Akıl Hastası Olduğu ve Dış Görünüşünden Bu Durumunun Anlaşıldığı Sağlık Kurulu Raporuyla Tesbit Edilen Kişiye Yapılan Tebligatın Usulsüz Olması - Dava Açma Süresinin Öğrenmeyle Başlayacağı )"
32D2.D26.1.2001E. 2000/37349 K. 2001/248"SORUŞTURMA İZNİNE İTİRAZ ( Yıkım İşleminin Teknik Donanım Yetersizliği ve Konum İtibariyle İmar Müdürlüğü Tarafından Yapılamaması - İtirazın Kabulü Gereği )
YIKIM İŞLEMİ ( Teknik Donanım Yetersizliği ve Konum İtibariyle İmar Müdürlüğü Tarafından Yapılamaması - Soruşturma İtirazının Kabulü Gereği )
KAÇAK YAPI ( Yıkım İşleminin Teknik Donanım Yetersizliği ve Konum İtibariyle İmar Müdürlüğü Tarafından Yapılamaması - Soruşturma İtirazının Kabulü Gereği )"
32D6.D10.2.2000E. 1999/3541 K. 2000/749"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YETKİSİZ OLARAK YAPILAN PLAN ( İçme Suyu Koruma Havzasında - İnşaata Ruhsat Verilemeyeceği Gerekçesiyle Yıkım Kararı Alınamayacağı )
YIKIM KARARI ALINAMAMASI ( Yetkisiz Büyükşehir Belediyesince Yapılan Plan - İçme Suyu Koruma Havzasında İnşaata Ruhsat Verilemeyeceği Gerekçesiyle )
İÇME SUYU KORUMA HAVZASI ( Yetkisiz Büyükşehir Belediyesince Yapılan Plan - İnşaata Ruhsat Verilemeyeceği Gerekçesiyle Yıkım Kararı Alınamayacağı )
İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEYECEĞİ GEREKÇESİYLE YIKIM KARARI ALINAMAYACAĞI ( Yetkisiz Büyükşehir Belediyesince İçme Suyu Koruma Havzasında Yapılan Plan )"
32D6.D23.12.1999E. 1998/5655 K. 1999/6830"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sağlık Tesisleri Alanı Olan Parselde Değişiklikler Yapılarak Sağlık Alanının Azaltılması )
SAĞLIK TESİSLERİ ALANININ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİYLE AZALTILMASI ( Plan Değişikliğinin İptali Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Sağlık Tesislerine Ayrılmış Parsele İlişkin İmar Planı Değişikliğinin İptalinde )"
32D6.D14.12.1999E. 1998/7473 K. 1999/6529"RUHSATSIZ YAPININ YIKTIRILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının İmar Planında Park Alanında Kalan Arsası Üzerinde Yapmış Olduğu )
İMAR PLANINDA PARK ALANI OLARAK GÖRÜNEN ARSA ÜZERİNDE YAPILAN RUHSATSIZ YAPININ YIKILMASI KARARI ( Gecekondu Kanununun Uygulama Alanı ve Sınırları )
GECEKONDU KANUNUNUN UYGULAMA ALANI VE SINIRLARI ( Davacının İmar Planında Park Olan Kendi Arsası Üzerinde Yaptığı Ruhsatsız Bina İçin Arsa Tahsisi Talebi )"
32D6.D19.10.1999E. 1998/4313 K. 1999/4953"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ ( Bu İşleme Dayanarak Verilmiş İnşaat Ruhsatının İptaliyle Yapılmış İnşaatın Yıkımı İşleminin İptali Talebi )
İNŞAAT RUHSATININ DAYANAĞI PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ NEDENİYLE İPTALİ ( İnşaatın Yıkımına İlişkin Kararın İptali Talebi )
YIKIM KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Parselasyon İşleminin İptali Üzerine Buna Dayanarak Verilmiş İnşaat Ruhsatının İptali Nedeniyle Verilen )"
32D6.D9.6.1999E. 1998/3254 K. 1999/3159"YAPININ ONAYLI PROJEYE AYKIRI KULLANIMI ( Yıkım İşleminin İptali Talebi )
YIKIM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yapının Projeye Aykırı Kullanımı Nedeniyle Verilen )
PROJEYE AYKIRI KULLANIM ( Yapının Yıkımına İlişkin Kararın İptali Talebi )"
32D6.D25.2.1999E. 1999/1970 K. 1999/112"RUHSATSIZ YAPININ YIKILMASI ( Yıkım İşleminin Tapu Tescil Belgesinden Tesbit Edilen Malikler Adına Yapılması )
YIKIM İŞLEMİNİN TAPU TESCİL BELGESİNDEN TESBİT EDİLEN MALİKLER ADINA YAPILMASI ( Ruhsatsız Yanının Yıkılması )
İNŞAATIN RUHSATSIZ YAPILDIĞI İÇİN YIKILMASI İŞLEMİ ( İşlemin Tapu Malikleri Adına Yapılmasının Hukuka Uygun Olması )"
32D6.D25.2.1999E. 1998/1970 K. 1999/1122"RUHSATSIZ YAPI ( Yıkım İşleminin Arsa Malikleri Adına Tesisi )
YIKIM İŞLEMİ ( Ruhsatsız Yapı-Arsa Malikleri Adına Tesis Edilen İşlem )
ARSA MALİKLERİ ADINA İŞLEM TESİSİ ( Ruhsatsız Yapıya İlişkin Yıkım İşlemi )"
32D6.D17.11.1998E. 1997/4788 K. 1998/5520"İPTAL DAVASI ( Ruhsatsız Yapılan İrtifa Fazlası Normal Katın Yıkımının Konusunda Uzman Bir Firma Aracılığıyla Gerçekleştirilmesine İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi )
İDARİ İŞLEMİN İPTAL DAVASINA KONU OLMASI ( İşlemin Kesin ve Yürütülmesinin Zorunlu Olması )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( Hukuk Düzeninde Bir Sonuç Doğurması Başka Bir Makamın Onayına İhtiyaç Göstermemesi ve İlgilinin Hukukunda Değişiklikler Meydana Getirmesi )"
32D6.D9.12.1997E. 1997/398 K. 1997/5646"KAÇAK YAPI ( İlgilisine Tadilat Ruhsatı İçin Başvurabileceği Süre Verilmesi )
TADİLAT RUHSATI ( Bir Aylık Süre Verilmesi )
RUHSATSIZ İNŞAAT ( Ruhsata Bağlama İmkanı Varsa İlgilisine Süre Verilmesi )"
32D6.D27.11.1997E. 1996/5807 K. 1997/5378"RUHSATSIZ İNŞAAT ( İmar Planında Gösterilmemesi )
YIKIM KARARI ( İmar Planında Gösterilmemesine Rağmen Ruhsatsız İnşaat Yapılması )"
32D6.D10.11.1997E. 1996/5742 K. 1997/4865"MERAYA TECAVÜZ EDEN RUHSATSIZ YAPI ( Belediye veya Devlet Zabıtası Tarafından Yıktırılabilmesi )
RUHSATSIZ İNŞAAT ( Meraya Tecavüz Eden )
YIKIM KARARI ( Meraya Tecavüz Eden Ruhsatsız Yapı )"
32D6.D3.4.1997E. 1996/2121 K. 1997/1843"RUHSATA BAĞLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN İNŞAAT ( Yasada Öngörülen Bir Aylık Sürenin Tanınmaması )
SÜRE ( Ruhsata Bağlanması Mümkün Olmayan İnşaat İçin )
YIKIM İŞLEMİ ( Ruhsata Bağlanması Mümkün Olmayan İnşaat )
İNŞAATIN YIKIMI ( Ruhsata Bağlanması Mümkün Olmayan İnşaat )"
32D6.D25.5.1995E. 1994/4178 K. 1995/2143"ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMİŞ YAPI ( Yıkım Kararı Alınmasını Talep Yetkisi )
YIKIM TALEBİNDE BULUNMA YETKİSİNE SAHİP KİŞİLER ( Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilmiş Yapı İçin )
YIKIM KARARI VERME YETKİSİNE SAHİP KURUMLAR ( İmar Yasalarına Aykırı Yapılar İçin )
İMAR YASALARINA AYKIRI YAPILMIŞ YAPILAR HAKKINDA YIKIM KARARI ( Yetkili Makamlar )"
32D6.D19.4.1995E. 1994/4017 K. 1995/1695"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KARAR VEREMEMESİ ( İlçe Belediyesinin Yetki Alanına Giren Yıkım Konusunda )
YIKIM KARARININ HUKUKA AYKIRILIĞI ( Büyükşehir Belediye Encümeninin İlçe Belediyesinin Yerine Geçerek Karar Vermesi )
İLÇE BELEDİYESİNİN YETKİSİNE GİREN YIKIM ( Büyükşehir Belediyesinin Karar Verememesi )"
32D6.D22.11.1994E. 1995/5059 K. 1995/4797"RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE PARA CEZASI ( İştirak Halinde Malike Tüm Ceza İçin Ödeme Emri Tebliği )
PARA CEZASINA KONU OLAN APARTMAN DAİRESİNİN HİSSEDARI ( Cezanın Tamamından Sorumlu Tutulabilmesi )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Kaçak İnşaat Nedeniyle Kesinleşen Para Cezası İçin )
KAÇAK İNŞAAT NEDENİYLE KESİNLEŞEN PARA CEZASI ( İştirak Halinde Malike Ödeme Emri Tebliği )"
32IDDGK27.10.1994E. 1993/761 K. 1994/603"BELEDİYE SINIRI BELLİ OLMAYAN TAŞINMAZ ( Yıkım Kararının Uygulanması )
YIKIM KARARININ UYGULANMASI ( Belediye Sınırı Belli Olmayan Taşınmaz )
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU BELEDİYE SINIRININ BELLİ OLMAMASI ( Yıkım Kararının Uygulanması )"
32D6.D30.5.1994E. 1993/2829 K. 1994/2103"KAÇAK YAPININ YIKIMINDA SÜRE ( Yapının Ruhsata Bağlanıp Bağlanamaması )
RUHSATA BAĞLANIP BAĞLANAMAMA ( Kaçak Yapının Yıkımında Süre )
YIKIM İŞLEMİNDE SÜRE ( Kaçak Yapının Ruhsata Bağlanıp Bağlanamaması )"
32D6.D11.5.1994E. 1993/2906 K. 1994/1909"GECEKONDU NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Hazine Arazisi Üzerinde Yapılan Tesislerin Arazisinin Hazine Adına Yetkili Makamca Tahsis Edilmiş Olması )
HAZİNE ARAZİSİNİN YETKİLİ MAKAMCA BİR KAMU KURUMUNA TAHSİSİ ( Bu Arazi Üzerinde Yapılan İnşaatın Gecekondu Sayılamayacağı )"
32D6.D3.5.1994E. 1993/3323 K. 1994/1794"KOMŞU PARSELE TECAVÜZ ( Kabil-i Tecviz Hata Sayılamayacağı )
KABİL- TECVİZ HATA NİTELİĞİ ( Komşu Parsele Tecavüz Bulunmaması Şartı )
İNŞAATIN RUHSAT VE PROJESİNE AYKIRI OLMASI ( Kabul Edilebilir Hata Sayılmasının Şartları )"
32D6.D22.4.1993E. 1992/4448 K. 1993/1657"KAMUYA AİT YERDE İNŞAAT YASAĞI ( Yaya Geçidinin Altına Yapılan Akaryakıt İstasyonuna Ait Yakıt Tankının Yıktırılması )
YAYA GEÇİDİNİN ALTINA YAPILAN AKARYAKIT İSTASYONUNA AİT YAKIT TANKININ YIKTIRILMASI ( Kamu Arazisinde İnşaat Yasağı )"
32D6.D7.4.1993E. 1992/2724 K. 1993/1368"İZİNSİZ YAPININ YIKTIRILMASI ( Arsa Sahibinin Başvurusu Üzerine )
ARSA SAHİBİNİN BAŞVURUSU ÜZERİNE İZİNSİZ YAPININ YIKTIRILMASI ( Uygulanacak Prosedür )
ENCÜMEN KARARINA GEREK OLMAMASI ( İzinsiz Yapının Arsa Sahibinin Başvurusu Üzerine Yıktırılması İçin )"
32D6.D15.4.1992E. 1990/1641 K. 1992/1546"RUHSATSIZ YA DA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPININ MÜHÜRLENMESİ ( İlgilinin Tesbit Tutanağını İmzalamaktan Kaçınması )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPININ MÜHÜRLENMESİ ( İlgilinin Tesbit Tutanağını İmzalamaktan Kaçınması )
TEBLİGATIN YAPILMIŞ SAYILMASI ( İmar Mevzuatına Aykırı Yapının Tesbitinde İlgilinin Tesbit Tutanağını İmzalamaktan Kaçındığının Şerh Düşülmesi )"
32D6.D12.12.1990E. 1990/966 K. 1990/2580"İDARENİN DEVAMLILIĞI İLKESİ ( Başka Belediye Sınırları İçerisine Alınan Taşınmaz Üzerindeki Yapının Yıktırılmasına İlişkin İşlemin Geçerliliği )
BAŞKA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNE ALINAN TAŞINMAZDAKİ YAPININ YIKTIRILMASI KARARININ GEÇERLİLİĞİ ( İdarenin Devamlılığı İlkesi )
YAPININ YIKTIRILMASI KARARININ GEÇERLİLİĞİNİ SÜRDÜRMESİ ( Taşınmazın Başka Belediye Sınırları İçerisine Alınması )"
32IDDGK20.4.1990E. 1990/670 K. 1990/101"İMAR AFFI ( Ruhsatsız İnşaatın Yıkım Kararı - İmar Affına Girip Girmediğinin Belirlenmesi )
RUHSATSIZ İNŞAATIN YIKTIRILMASI ( İmar Affına Girip Girmediğinin Belirlenmesi )
RUHSATSIZ İNŞAATIN İMAR AFFINDAN YARARLANIP YARARLANMAYACAĞININ BELİRLENMESİ"

UYUŞMAZLIK

32UMH27.1.2014E. 2014/61 K. 2014/62"GECEKONDU İLE MÜŞTEMİLATIN YIKTIRILMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ (İdari İşlem Olan İmar Planına Dayanılarak Yıktırılmasından Doğan Zararın Tazmini Davasının İdari Yargıda Görüleceği)
RUHSATSIZ YAPININ YIKTIRILMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ (Ruhsatsız Olduğu İleri Sürülen Gecekondu İle Müştemilatının - Yıkımın İdari İşlem Olan İmar Planına Dayandığı/İdari Yargı Yerince Çözümleneceği)
İMAR PLANININ UYGULANMASIYLA GECEKONDUNUN YIKILMASI (Yıkılmasından Doğan Zararın Tazmini İsteminin İdari Yargıda Görüleceği)"
32UMH2.7.2007E. 2007/16 K. 2007/119"İMAR KANUNU MD.42 UYARINCA BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Mimari Projesine Aykırı İmalat )
MİMARİ PROJESİNE AYKIRI İMALAT ( İmar Kanunu Md. 42 Uyarınca Verilen İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanunu Md. 42 Uyarınca Verilen/İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Mimari Projesine Aykırı İmalat )"
32UMH4.6.2007E. 2007/24 K. 2007/83"İMAR KANUNU MD. 42 UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( İptali İstemiyle Açılan Davada İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu - Ruhsatsız Yapı Bölümü İnşaası )
RUHSATSIZ YAPI BÖLÜMÜ İNŞAASI ( İmar Kanunu Md. 42 Uyarınca Verilen İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davada İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanunu Md. 42 Uyarınca Verilen/İptali İstemiyle Açılan Davada İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu - Ruhsatsız Yapı Bölümü İnşaası )"
32UMH5.2.2007E. 2006/317 K. 2007/22"DİLEKÇENİN REDDİ KARARI ( İdare Mahkemesince/3194 Yasa Uyarınca Verilen Yıkım Cezasına Karşı İdari Yargıda İdari Para Cezasına Karşı Adli Yargıda Dava Açılması Gerektiği - Görevsizlik Kararı Olarak Nitelendirilemeyeceği )
GÖREVSİZLİK KARARI OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEK İDARE MAHKEMESİ KARARI ( 3194 Yasa Uyarınca Verilen Yıkım Cezasına Karşı İdari Yargıda İdari Para Cezasına Karşı Adli Yargıda Dava Açılması Gerektiği - Dilekçenin Reddi )
İMAR KANUNU'NA GÖRE VERİLEN YIKIM VE İDARİ PARA CEZASI ( İdare Mahkemesince Yıkım Cezasına Karşı İdari Yargıda İdari Para Cezasına Karşı Adli Yargıda Dava Açılması Gerektiği Nedeniyle Dilekçenin Reddi - Görevsizlik Kararı Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
32UMH2.10.2006E. 2006/127 K. 2006/141"İDARİ PARA CEZASI (Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren/İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Onaylı Mimari Projeye Aykırı Olarak Dairenin Önünde Bulunan Terasın Kapatılması)
KABAHATLER KANUNU KAPSAMINA GİREN İDARİ PARA CEZASI (Onaylı Mimari Projeye Aykırı Olarak Dairenin Önünde Bulunan Terasın Kapatılması - İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
MİMARİ PROJEYE AYKIRI OLARAK TERASIN KAPATILMASI (Dairenin Önünde Bulunan - Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren İdari Para Cezasına İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)"
32UMH12.11.2001E. 2001/79 K. 2001/86"TAZMİNAT DAVASI (İmar Yolu Güzergahında Kalan Kaçak Yapının Yıktırılması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
KAÇAK YAPININ YIKTIRILMASI (Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
İMAR YOLU GÜZERGAHINDA KALAN KAÇAK YAPININ YIKTIRILMASI (Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
32UMH20.11.2000E. 2000/63 K. 2000/57"BEDELİN ARTIRILMASI DAVASI (Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ İÇİN TAKDİR EDİLEN BEDEL (Bedele İtiraz Edilerek Açılan Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
32UMH18.3.1996E. 1996/15 K. 1996/60"PARA CEZASI (Ruhsat ve Eklerine Aykırı İnşaat Yaptığı İleri Sürülerek Kesilen Cezanın Kaldırılması Hakkındaki Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
iMAR YASASINDA PARA CEZALARI (Ruhsat ve Eklerine Aykırı İnşaat Yaptığı İleri Sürülerek Kesilen Cezanın Kaldırılması Hakkındaki Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
RUHSATA AYKIRI İNŞAAT YAPILMAIS (Kesilen Cezanın Kaldırılması Hakkındaki Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"

BİM

32ANKARABİM-6D23.2.2017E. 2017/232 K. 2017/187"İMAR PLANINDA YOLDA KALAN RUHSATSIZ YAPI ( Yıkım Kararının İptali - "O Andaki İnşaat Durumunun" Somut ve Ayrıntıya Yer Verilerek Tespit Edildiği Bir Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmediği/Tesbite Dair Tutanağın Yapı Yerine Asılması Suretiyle Yapı Sahibine Tebliğ Edilmediği - Doğrudan Yıkım İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( "O Andaki İnşaat Durumunun" Somut ve Ayrıntıya Yer Verilerek Tespit Edildiği Bir Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmediği - Tesbite Dair Tutanağın Yapı Yerine Asılması Suretiyle Yapı Sahibine Tebliğ Edilmediği/Doğrudan Yıkım İşleminin Doğru Olmadığı - Yıkım Kararı)
YIKIM KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Planında Yolda Kalan Ruhsatsız Yapı - "O Andaki İnşaat Durumunun" Somut ve Ayrıntıya Yer Verilerek Tespit Edildiği Bir Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmediği/Tesbite Dair Tutanağın Yapı Yerine Asılması Suretiyle Yapı Sahibine Tebliğ Edilmediği - Doğrudan Yıkım İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığının Gözetileceği)
YAPI TATİL TUTANAĞININ YAPI YERİNE ASILARAK YAPI SAHİBİNE TEBLİĞ EDİLECEĞİ ( Zorunlu Usuli İşlemler Gerçekleştirilmeden Doğrudan Yıkım İşlemi Tesis Edilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - İmar Planında Yolda Kalan Ruhsatsız Yapının Yıkım Kararının İptali)"

Madde 33

YARGITAY

33Y1.HD1.7.2002E. 2002/7335 K. 2002/8355"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Uygulaması Sonucu Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşlık Alandan Oluşturulduğu İddia Edilen İmar Parselindeki Davalıya Ait Pay )
İMAR ŞUYULANDIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( İmar Parselini Oluşturan ve Sebebini Teşkil Eden İdari Kararın Ortadan Kalkması )
ENCÜMEN KARARINA DAYALI OLARAK İMAR ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( İşlemin İptali Sonucu İmar Parselini Oluşturan ve Sebebini Teşkil Eden İdari Kararın Ortadan Kalkması )
KADASTRAL MÜLKİYET ( İmar Şuyulandırma İşleminin İptali Sonucu İmar Parselini Oluşturan ve Sebebini Teşkil Eden İdari Kararın Ortadan Kalkması )"
33Y5.HD29.4.2002E. 2002/2825 K. 2002/9465"İMAR PARSELİ DURUMUNA DÖNÜŞMEMİŞ TAŞINMAZ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Kaybı Olmaması )
KADASTRO PARSELİ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Azalışının Olmaması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KESİMDE DEĞER KAYBI ( Kadastro Parseli-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"

DANIŞTAY

33D6.D31.12.2004E. 2003/2992 K. 2004/7303"GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI ( Verilmesinde Kadastral Parselin Bir İmar Parseli Gibi Kabul Edileceği - İmar Parseli İçin Öngörülen Koşullara Uyulması Gerektiği )
İMAR PARSELİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARA UYULMASI GEREĞİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesinde Kadastral Parselin Bir İmar Parseli Gibi Kabul Edileceği )
KADASTRAL PARSEL ( Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesinde Bir İmar Parseli Gibi Kabul Edileceği - İmar Parseli İçin Öngörülen Koşullara Uyulması Gerektiği )"
33D6.D17.3.2004E. 2002/4828 K. 2004/1634"GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( İptal Davasının Kişisel Menfaatleri İhlal Edilen Kişiler Tarafından Açılabileceği - TMMOB Mimarlar Odası Şube Başkanlığı'nın Aktif Dava Ehliyetinin Bulunmaması )
TMMOB MİMARLAR ODASI ŞUBE BAŞKANLIĞININ DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşleme Karşı - İptal Davasını Kişisel Menfaatleri İhlal Edilen Kişilerin Açabileceği )
DAVA EHLİYETİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşleme Karşı Kişisel Menfaatleri İhlal Edilenlerin İptal Davası Açabilecekleri - TMMOB Mimarlar Odası Şube Başkanlığının Dava Açamayacağı )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşleme Karşı Kişisel Menfaatleri İhlal Edilenlerin İptal Davası Açabilecekleri - Mimarlar Odasının Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )"
33D6.D17.4.2003E. 2002/411 K. 2003/2298"GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI ( İmar Müdürlüğü İşlemi İle Reddedilemeyeceği - Belediye Encümeni Veya İl İdare Kurulunca İşlem Tesis Edilmesi Gereği )
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı İsteminin Reddi - Yetki Yönünden Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİ VEYA İL İDARE KURULUNCA İŞLEM TESİS EDİLMESİ GEREĞİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı İstemi - İmar Müdürlüğü İşlemi İle Reddedilemeyeceği )
İL İDARE KURULU VEYA BELEDİYE ENCÜMENİNCE İŞLEM TESİS EDİLMESİ GEREĞİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı İstemi - İmar Müdürlüğü İşlemi İle Reddedilemeyeceği"

UYUŞMAZLIK

33UMH19.3.1993E. 1993/9 K. 1993/8"İMAR KANUNU 42. MADDESİNE GÖRE KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
PARA CEZASI ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen/Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği - Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak )
KAMUYA AİT YOLU RUHSATSIZ KAZMAK ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARIYLA KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )"

Madde 34

YARGITAY

34Y4.HD12.6.2017E. 2017/2689 K. 2017/3945"İTİRAZIN İPTALİ ( İdari Para Cezası - Davacı İdarenin Davalı Şirket Aleyhine Kaçak Yapı Yapıldığı Gerekçesiyle İdari Para Cezası Tahakkuk Ettirdiği/Ödenmeyen İdari Para Cezasının Tahsili İçin Esas Sayılı İcra Dosyası İle Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi Başlatıldığı - İdari Para Cezasının 6183 Sayılı Yasa'ya Göre Alınması Gerekirken Genel Haciz Yolu İle Takip Yapılamayacağı Gerekçesiyle İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
GENEL HACİZ YOLU ( İdari Para Cezasının Ödetilmesi Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali İstemi - Kamu Alacağının Genel Haciz Yoluyla Takip Edilemeyeceğine Dair Bir Yasal Düzenlemenin Bulunmadığı/Alacaklının 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Yoluna Başvurabileceği Gibi Genel Haciz Yolu İle Takip Yoluna da Başvurabileceği )"
34Y13.HD17.6.2008E. 2008/618 K. 2008/8506"KİRALAYANIN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiraya Veren Kiralananı Sözleşmeye Uygun Biçimde Kullanmaya Elverişli Olarak Kiracıya Teslim Etmek ve Kira Süresince Bu Halin Devamını Sağlamakla Yükümlü Olduğu )
HAKLI FESİH ( Kiralayanların Kralanan Yerde Ruhsatsız Tadilat ve İlaveler Yapmaları ve Bu Durumu Kiracıdan Gizlemeleri Ağır Kusurlarını Hata Kasden Hareke Ettiklerini Gösterdiği - Sözleşmeyi Fesheden Kiracının Haklı Olduğu )
KİRALANANIN AYIPLARI ( Kiralanan Yerin Sözleşme İle Güdülen Amaca Uygun Biçimde Kullanılmasını ve İşletilmesini Olanaksız Kılacak Ayıplar Kiralayanın Yükümlülüğü Altında Olduğu )
KİRALAYANLARIN KİRALANAN YERDE RUHSATSIZ TADİLAT VE İLAVELER YAPMALARI ( Bu Durumu Kiracıdan Gizlemeleri Ağır Kusurlarını Hata Kasden Hareke Ettiklerini Gösterdiği - Sözleşmeyi Fesheden Kiracının Haklı Olduğu )"
34Y18.HD18.12.1997E. 1997/11085 K. 1997/12294"MÜDAHALENİN MENİ VE ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ( Bağımsız Bölüm Malikinin Bahçe Duvarının Yıkılması Talebi )
MİMARİ PROJEYE AYKIRI BAHÇE DUVARININ YIKILMASI TALEBİ ( Bağımsız Bölüm Malikinin )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARIYLA YAPTIRILAN BAHÇE DUVARININ YIKILMASI TALEBİ ( Bu Kararlara İştirak Etmiş Olan Kat Malikinin )
BAHÇE DUVARININ YIKILMASI TALEBİ ( Bu Duvarın Yaptırılmasına Esas Karara İştirak Etmiş Olan Kat Malikince )"

DANIŞTAY

34D17.D10.3.2015E. 2015/8959 K. 2015/492"İMAR MEVZUATINA AYKIRILIK (Ortak Alan Mahiyetindeki Depo Sığınak ve Kapıcı Dairesinin İşyeri Yapılmasının İmara Aykırılık Oluşturduğu - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptali ile İşyerinin Faaliyetten Men'i Yolundaki Kararda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ (Ortak Alanın İşyeri Olarak Kullanılmasının İmar Mevzuatına Aykırı Olduğu - İmar Mevuzatına Aykırı Bir Şekilde Ortak Alanda Faaliyet Gösteren İşyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptali ile Faaliyetten Men'ine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"

UYUŞMAZLIK

34UMH11.6.2001E. 2001/38 K. 2001/44"İZİNSİZ VE RUHSATSIZ KAZI YAPMAK (Olayda Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Olmadığından Davanın Uyuşmazlık Mahkemesince Çözümlenme Olasılığının Olmaması)
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (Adli İdari Veya Askeri Yargı Mercilerinden En Az İkisinin Tarafları Konusu ve Sebebi Aynı Olan Davada Kendilerini Görevsiz Görmelerinin Gerekmesi)
HUKUK UYUŞMAZLIĞI (Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi İsteminin Ancak Taraflarca İleri Sürülebilmesi)"
34UMH19.3.1993E. 1993/9 K. 1993/8"İMAR KANUNU 42. MADDESİNE GÖRE KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
PARA CEZASI ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen/Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği - Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak )
KAMUYA AİT YOLU RUHSATSIZ KAZMAK ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARIYLA KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )"

Madde 35

YARGITAY

35Y12.HD14.12.2004E. 2004/21479 K. 2004/25933"İMAR KANUNU ( Gerçekleştirilen Şuyulandırma İşleminden Doğan Belediye Borcu Kamulaştırmasız Elatmadan Dolayı Tazminat Olduğu - Bu Nedenle Söz Konusu Alacağa 3095 Sayılı Yasada Belirlenen Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )
BELEDİYENİN ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( Belediye Borcu Kamulaştırmasız Elatmadan Dolayı Tazminat Olduğu - Söz Konusu Alacağa 3095 Sayılı Yasada Belirlenen Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )
UYGULANACAK FAİZ ( İmar Kanunu Doğrultusunda Gerçekleştirilen Şuyulandırma İşleminden Doğan Belediye Borcu Kamulaştırmasız Elatmadan Dolayı Tazminat Olduğundan 3095 Sayılı Yasada Belirlenen Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )"

DANIŞTAY

35D6.D23.9.1992E. 1992/283 K. 1992/3269"KAMULAŞTIRILAN ARAZİDE ÖZEL PARSELASYON YAPILMIŞ OLMASI ( Kamulaştırmada Dikkate Alınamayacağı )
ÖZEL PARSELASYON ( Kamulaştırmada Dikkate Alınmaması )"

Madde 36

YARGITAY

36YHGK7.12.2011E. 2011/18-563 K. 2011/733"KAT İRTİFAKI KURULU ANA YAPININ ORTAK YERLERİNE EL ATMANIN ÖNLENMESİ (Bağımsız Bölüm Satışında Onarım ve Tesis Yapılmasına İzin Verildiği - İzin Verilmesine Rağmen Daha Sonra Bu Davanın Açılmasının İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olmadığı)
KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİREN ORTAK ALAN SIĞINAK (El Atmanın Önlenmesi Talebi - Ortak Yerlerin Kullanım Amacını Tamamen Ortadan Kaldırır Şekilde Alınan Muvafakatname İle Davacının Bağlı Olmayacağı)
ORTAK YERLERE EL ATMANIN ÖNLENMESİ (Bağımsız Bölüm Satışında Onarım ve Tesis Yapılmasına İzin Verilmesine Rağmen Daha Sonra Bu Davanın Açılmasının İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olmadığı)
BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI SIRASINDA DÜZENLENEN SÖZLEŞME (Ortak Alan Olan Sığınak Gibi Yerlerde Diğer Kat Maliklerinin Kullanım Hakkını da Etkileyecek Şekilde Davalıya Serbestçe Tasarruf Etme Hakkı Tanınmasının Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Olduğu)
KANUNA AYKIRI SÖZLEŞME YAPILAMAYACAĞI (Bağımsız Bölüm Satışı Sırasında Ortak Alan Olan Sığınak Gibi Yerlerde Diğer Kat Maliklerinin Kullanım Hakkını da Etkileyecek Şekilde Davalıya Serbestçe Tasarruf Etme Hakkı Tanınmasının Geçersiz Olduğu)"
36Y18.HD15.2.2000E. 2000/645 K. 2000/1980"MEN'İ MÜDAHALE ( Genel Kurulda Alınan Kararların Kural Olarak Kooperatife Sonradan Katılan Ortakları Bağlaması )
ORTAK YERE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Genel Kurulda Alınan Kararların Kural Olarak Kooperatife Sonradan Katılan Ortakları Bağlaması )
ORTAK YERİN KİRAYA VERİLMESİ ( Bu Kararın Özelliği Nedeniyle Halefleri Bağlaması Olanağının Olmaması )
GENEL KURUL KARARI ( Genel Kurulda Alınan Kararların Kural Olarak Kooperatife Sonradan Katılan Ortakları Bağlaması )
ORTAK YER ( Bağımsız Bölüm Dışında Kalıp Ortaklaşa Kullanma Koruma ve Faydalanma İçin Zaruri Olan Yerlerin Ortak Yerlerden Sayılması )"

DANIŞTAY

36D10.D13.3.2007E. 2004/6952 K. 2007/946"KAPICI İÇİN KONUT AYRILMASI ( İmar Mevzuatına Aykırı Olacak Şekilde Konut Kapıcıları Yönetmeliği Kapsamında Kapıcıya Görevi Nedeniyle Konut Verilmesinin Zorunlu Olmadığı Yönünde Düzenleme Yapılamayacağı )
KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ ( İmar Mevzuatına Aykırı Olacak Şekilde Yönetmelik Kapsamında Kapıcıya Görevi Nedeniyle Konut Verilmesinin Zorunlu Olmadığı Yönünde Düzenleme Yapılamayacağı )
YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İMAR KANUNUNA AYKIRI OLMASI ( Konut Kapıcıları Yönetmeliği Kapsamında Kapıcıya Görevi Nedeniyle Konut Verilmesinin Zorunlu Olmadığı Yönünde Yapılan Düzenlemenin İmar Kanununa Aykırı Olduğu )"

UYUŞMAZLIK

36UMH19.3.1993E. 1993/9 K. 1993/8"İMAR KANUNU 42. MADDESİNE GÖRE KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
PARA CEZASI ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen/Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği - Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak )
KAMUYA AİT YOLU RUHSATSIZ KAZMAK ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARIYLA KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )"

Madde 37

YARGITAY

37Y4.HD2.4.2012E. 2012/3059 K. 2012/5382"BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Belediyece Otopark Ücreti İçin Çek Alınması - Davacı İstemini Çek İptali Biçiminde Dile Getirse de İdari İşleme Dayalı Olan Dava Konusu Uygulamanın Sonuçlarının Ortadan Kaldırılmasını Amaçladığı/İdari Yargının Görevli OIduğu )
ÇEK İPTALİ ( Borçlu Olunmadığının Tespiti/Belediyece Otopark Ücreti İçin Çek Alınması Nedeniyle - Davalı İdarenin Dava Konusu Çeki Alması İşleminin İdari İşlem Niteliğinde Olduğu/İdare Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
YARGI YOLU ( Belediyece Otopark Ücreti İçin Çek Alınması Nedeniyle Borçlu Olunmadığının Tespiti ve Çek İptali İsteminde İdari İşleme Dayalı Olan Dava Konusu Uygulamanın Sonuçlarının Ortadan Kaldırılmasını Amaçlandığından İdari Yargının Görevli Olduğu )
İDARİ İŞLEM ( Belediyece Otopark Ücreti İçin Çek Alınması - Doğacak Uyuşmazlıkların Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu/Borçlu Olunmadığının Tespiti ve Çek İptali )
OTOPARK ÜCRETİ İÇİN ÇEK ALINMASI ( Belediyenin Aldığı Çek Nedeniyle Borçlu Olunmadığının Tespiti ve Çek İptali İstemi - Davalı İdarenin Dava Konusu Çeki Alması İşleminin İdari İşlem Niteliğinde Olduğundan İdari Yargının Görevli Olduğu )"

DANIŞTAY

37D8.D15.4.2013E. 2012/11306 K. 2013/3146"OTOPARK ALANLARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( İptal Davası - Usulüne Uygun Bir Şekilde Gerekli ve Yeterli Bir Araştırma Plan ve Proje Çalışması Yapılmadan İşlem Yapıldığından Başvurunun Zımnen Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
İPTAL DAVASI ( Otopark Alanlarının Kaldırılması İstemi - Belde Sakinlerinin Evlerinin Önündeki Otopark Alanlarını Kullanmaları Hususuyla İlgili Olarak Uygulamanın Nasıl Yapıldığı Hususları Belirtilmeden Davacının İstanbul'da Tüm İlçelerdeki Sokak ve Caddeler Üzerinde Yer Alan Otopark Alanlarının Kaldırılması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Zımnen Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
OTOPARK ALANLARINI KULLANMALARI HUSUSUYLA İLGİLİ OLARAK UYGULAMA ( Otopark Alanlarının Kaldırılması İstemi - Belde Sakinlerinin Evlerinin Önündeki Otopark Alanlarını Kullanmaları Hususuyla İlgili Olarak Uygulamanın Nasıl Yapıldığı Hususları Belirtilmeden Başvurunun Zımnen Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
ÜCRETLİ OTOPARK UYGULAMASI ( Otopark Alanlarının Kaldırılması İstemi - Otopark Uygulaması Yapılabilecek Cadde Sokak ve Bulvarlarda Yol Genişliği İle İlgili Detaylı Bir Araştırma Yapılarak Geniş Kapsamlı Bir Rapor Hazırlanmadığı/Usulüne Uygun Bir Şekilde Gerekli ve Yeterli Bir Araştırma Plan ve Proje Çalışması Yapılmadan İşlem Yapıldığından Başvurunun Zımnen Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
37D8.D28.6.2006E. 2005/1852 K. 2006/2747"BELEDİYE OTOBÜS TERMİNALİ OTOPARKI ( Uzun Süreli İstifade Etmek İsteyen Özel Araç Sahiplerinden Belli Bir Bedel Alınmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
OTOPARKIN ÜCRETSİZ HALE GETİRİLMESİ TALEBİ ( Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki - Özel Araç Sahiplerine Süre Sınırlaması Olmaksızın Tamamen Ücretsiz Hale Getirilmesinin Kanunların Tanıdığı Ücretsiz Yararlanma Hakkının Sınırlarını Aştığı )
ÜCRETSİZ YARARLANMA HAKKI ( Belediye Otobüs Terminali Otoparkı - Özel Araç Sahiplerine Süre Sınırlaması Olmaksızın Tamamen Ücretsiz Hale Getirilmesinin Kanunların Tanıdığı Ücretsiz Yararlanma Hakkının Sınırlarını Aştığı )"

Madde 38

DANIŞTAY

38D6.D2.2.2011E. 2008/3365 K. 2011/161"YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ( Dava Konusu Yönetmelikte Şantiye Şefi Olabilecek Meslek Gruplarının Genişletilmesi Suretiyle Teknik Öğretmen veya Tekniker Diplomasına Sahip Teknik Personeli de Kapsama Alacak Şekilde Tanımlama Yapılmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ŞANTİYE ŞEFİ ( Yapı Denetimi UygulamaYönetmeliğinde Şantiye Şefi Olabilecek Meslek Gruplarının Genişletilmesi Suretiyle Teknik Öğretmen veya Tekniker Diplomasına Sahip Teknik Personeli de Kapsama Alacak Şekilde Tanımlama Yapılmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
HAKEDİŞ RAPORU ( Denetleyebileceği İnşaat Alanı Miktarından Düşülen Yapı Kısmı İle İlgili Olarak Yapı Denetim Kuruluşunun Sorumluluğunun Devam Ettiği - Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Devam Eden İnşaatlarla İlgili Geç. 3. Md.sinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
38D6.D26.3.2010E. 2008/1999 K. 2010/3042"FENNİ MESULİYET ( Uzmanlık Konularına Göre Fen Adamlarının Yapacağı Hükme Bağlandığından Yapım İşleri Yürütülen Şantiyede Fen Adamı Olan Şantiye Şefi Bulundurulması Gerektiğine İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ( Anılan Niteliklere Sahip Olmayan Müteahhidin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nda Sayılan Fen Adamını Şantiye Şefi Olarak Görevlendirilmesi Gerektiği )
YAPI DENETİM KURULUŞU ( Denetleyebileceği İnşaat Metrekaresinin Sınırlandırılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Kanunun Amacına Uygun Etkin Bir Denetimin Yapılabilmesi İçin Denetlenebilecek İnşaat Alanının Sınırlandırılması Gerektiği )
YAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI ( Yapıların Mimari Statik ve Her Türlü Plan Proje Resim ve Hesaplarının Hazırlanması ve Bunların Uygulanmasıyla İlgili Fenni Mesuliyetin Uzmanlık Konularına Göre Fen Adamlarının Yapacağı Hükme Bağlandığından Yapım İşleri Yürütülen Şantiyede Fen Adamı Olan Şantiye Şefi Bulundurulması Gerektiği )"
38D6.D26.5.2009E. 2007/4925 K. 2009/6114"MİMARİ PROJE HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAKİ FENNİ SORUMLULULUK ( Mimarlık Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )
STATİK VE TESİSAT PLANI PROJE RESİM VE HESAPLARI ( Hazırlanması ve Uygulanmasındaki Sorumluğun Mühendislik Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )
FENNİ SORUMLULULUK ( Mimari Proje Hazırlanmasında - Mimarlık Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ( Statik ve Tesisat Planı Proje Resim ve Hesaplarının Hazırlanması ve Uygulanmasındaki Sorumluğun Mühendislik Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )"
38D6.D20.2.2009E. 2007/2389 K. 2009/1700"YAPI RUHSATI (Fenni Mesuliyetler Uzmanlık Konuları ve İlgili Kanunlarına Göre Mühendisler Mimarlar ve Fen Adamlarınca Yerine Getirileceğinden Davacı Talebinin Zımnen Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
YAPI KULLANMA İZNİ BELGELERİNİN VERİLMESİ (İmar Planlarının ve Yapı Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması - Fenni Mesuliyetler Uzmanlık Konuları ve İlgili Kanunlarına Göre Mühendisler Mimarlar ve Fen Adamlarınca Yerine Getirileceğinden Davacı Talebinin Zımnen Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İMAR PLANLARININ VE YAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI (Fenni Mesuliyetler Uzmanlık Konuları ve İlgili Kanunlarına Göre Mühendisler Mimarlar ve Fen Adamlarınca Yerine Getirileceğinden Davacı Talebinin Zımnen Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
38IDDGK31.3.2005E. 2002/996 K. 2005/193"YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ( Kontrollük Hizmetinin Sürveyanlık Düzeyinde Yapılmasının Ortadan Kaldırıldığı - Yapılarda Sürveyan ve Fenni Mesul Yardımcısı Fen Adamlarının İsteğe Bağlı Olarak Ayrı Ayrı Bulunabileceği )
KONTROLLÜK HİZMETİ ( Yönetmelik Değişikliği ile Sürveyanlık Düzeyinde Yapılmasının Ortadan Kaldırıldığı - Yapılarda Sürveyan ve Fenni Mesul Yardımcısı Fen Adamlarının İsteğe Bağlı Olarak Ayrı Ayrı Bulunabileceği )
YAPILARDA SÜRVEYAN VE FENNİ MESUL YARDIMCISININ BULUNDURULMASI ( Fen Adamlarının İsteğe Bağlı Olarak Ayrı Ayrı Bulunabileceği )"
38IDDGK31.3.2005E. 2002/1095 K. 2005/192"APLİKASYON BELGESİ ( Hazırlanması ve Uygulanması - İşin Fenni Mesuliyetinin Harita Mühendisi Veya Bu Konuda Gördükleri Mesleki Eğitim Yönünden Mimar ve İnşaat Mühendislerince de Yapılabileceği )
HARİTA MÜHENDİSLERİ ( Aplikasyon Belgesinin Hazırlanması ve Uygulanmasında Ayrıca Uzmanlığa Gerek Bulunmadığı - İşin Fenni Mesuliyetinin Harita Mühendislerince de Yapılabileceği )
MİMAR VE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ( Aplikasyon Belgesinin Hazırlanması ve Uygulanmasında Ayrıca Uzmanlığa Gerek Bulunmadığı - İşin Fenni Mesuliyetinin Gördükleri Mesleki Eğitim Yönünden Mimar ve İnşaat Mühendislerince de Yapılabileceği )"
38D6.D28.3.2001E. 2000/907 K. 2001/1620"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( İmar Planı Değişikliğinin Hangi Karne Grubuna Sahip Müellifçe Yapılacağının ve Planı Hazırlayan Şehir Plancısının Yeterliliğinin İncelenmesi Gereği )
ŞEHİR PLANCISININ BELEDİYE KADROSUNDA YER ALMASI ( İmar Planı Değişikliğinin Hangi Karne Grubuna Sahip Müellifçe Hazırlanması Gerektiğinin İncelenmesi Gereği )
KARNE GRUBU VE KONUMUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( İmar Planı Değişikliğini Yapan Şehir Plancısının Yeterliliğinin Tesbiti - Belediye Kadrosunda Görevli Müellifin Yeterlilik Belgesinin Bulunmadığı Gerekçesiyle Planın İptalinin Hatalı Olması )"
38D6.D19.10.1999E. 1998/3858 K. 1999/4912"İPTAL DAVASI ( Müellif Yeterlilik Belgesi Grubunun Yükseltilmesi İsteminin Reddine Dair İşlem )
MÜELLİF YETERLİLİK YÖNETMELİĞİ ( İl İmar Müdürlükleri Hizmet Sürelerinin Resmi Kurumda Çalışmış Olmak Kapsamında Kabul Edilmemesi )
İL İMAR MÜDÜRLÜKLERİNDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ ( Resmi Kurumda Çalışmış Olmak Kapsamında Kabul Edilmemesine İlişkin Yönetmelikte Kanuna Aykırılık Olmaması )
AFET İŞLERİ VE İMAR UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ ( Resmi Kurumda Çalışmış Olmak Kapsamında Kabul Edilmemesine İlişkin Yönetmelikte Kanuna Aykırılık Olmaması )"
38D6.D18.10.1999E. 1998/5030 K. 1999/4889"İPTAL DAVASI ( Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı İşlemi İle Bu İşleme Dayanak Yapılan Yönetmeliğin İptali İstemi )
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJELERİ ( Alçak Gerilim Projesinde Yapılacak Merkezi Kompanzasyon Sisteminin Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği Kapsamına Alınmaması )
KOMPANZASYON PROJESİ ( Projenin Fen Adamları Tarafından Yapılmasında Mevzuata Aykırılık Olmaması )
FEN ADAMLARI ( Kompanzasyon Projesinin Fen Adamları Tarafından Yapılmasında Mevzuata Aykırılık Olmaması )"
38D6.D13.1.1999E. 1998/2925 K. 1999/199"SÜRVEYAN BULUNDURMA ( Özel Kişilerin Yaptıkları İnşaatlar )
ÖZEL KİŞİLERİN İNŞAAT YAPMASI ( Sürveyan Bulundurma )"
38IDDGK6.11.1998E. 1996/138 K. 1998/516"HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT YÖNETMELİKTE MÜFETTİŞLER YÖNÜNDEN EKSİK DÜZENLEME YAPILMASI ( Eksik Düzenlenen Hükmün İptali Talebi - İmar Planı ve Haritaların Teftişiyle İlgili Müfettişlerin de Sorumlu Olması )
MÜFETTİŞLER YÖNÜNDEN HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT YÖNETMELİKTE EKSİK DÜZENLEME YAPILMASI ( Eksik Düzenlenen Hükmün İptali Talebi - İmar Planı ve Haritaların Teftişiyle İlgili Müfettişlerin de Sorumlu Olması )
İMAR PLANI VE HARİTALARIN DÜZENLENMESİNDE MÜFETTİŞLERİN DE SORUMLULUKLARININ BULUNMASI ( Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmeliğin Müfettişlerle İlgili Düzenleme Yapılmaması Nedeniyle İptali Gereği )"
38D6.D26.3.1998E. 1997/1474 K. 1998/1826"YÖNETMELİK İPTALİ ( İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği )
İMAR PLANLARININ YAPIMINI YÜKLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ YETERLİLİK YÖNETMELİĞİ ( GAP İdaresinin Planlama İşi Yapan Resmi Kuruluşlar Arasında Sayılmaması Yolundaki Düzenleme )
PLANLAMA İŞİ YAPAN RESMİ KURULUŞLAR ( GAP İdaresini Bu Kuruluşlar Arasında Saymayan Düzenlemenin Yasaya Aykırı Olması )
GAP İDARESİ ( Planlama İşi Yapan Resmi Kuruluşlar Arasında GAP İdaresinin Sayılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
38IDDGK12.12.1997E. 1995/703 K. 1997/687"İMAR PLANI YAPIMINI ÜSTLENEN MÜELLİF KURULUŞLARININ YETERLİLİK YÖNETMELİĞİ 6. MADDESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA
ŞEHİR PLANLAMASI EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK GEREKİP GEREKMEDİĞİ ( İmar Planı Yapımını Üstlenecek Mimarlar )
MİMARLARIN İMAR PLANI YAPIMINI ÜSTLENMESİ ( Mimarlık Eğitimi Dışında Şehir Planlaması Eğitimi Almış Olmalarının Gerekip Gerekmemesi )"
38IDDGK8.11.1996E. 1995/313 K. 1996/938"FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR KANUNUNDA FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
YAPILARDA FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"
38D6.D21.10.1994E. 1994/1202 K. 1994/3716"İMAR PLANI DÜZENLENİRKEN GÖREVLENDİRİLEN MÜELLİFİN YETERLİLİĞİ ( Mahkemenin Re'sen İncelemesi, Bilirkişiye İncelettiremeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN EKSİK OLMASI ( İmar Değişikliğinin Parsele Verdiği Zararın Tesbitinde )
MÜELLİFİN YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Bilirkişiye İncelettirilememesi )"
38D6.D9.12.1993E. 1992/2617 K. 1993/5239"İMAR PLANININ YAPIMINI YÜKLENECEK MÜELLİFLER ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Bu Yetkiye Sahip Olmaması )
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( İmar Planı Yapımını Yüklenecek Müellif Kuruluşlardan Olmaması )
PLANLAMA İŞİ YAPAN RESMİ KURULUŞLAR ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Bu Kapsama Girmemesi )"

Madde 39

YARGITAY

39Y3.HD6.7.2017E. 2017/1768 K. 2017/11178"TAZMİNAT VE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Kira Sözleşmesinin Süresi Sona Ermeden Kiralananı Tahliye Eden Davacı Tahliye Tarihinden Sözleşme Sonuna Kadar Olan Süre Oranında Faydalı ve Zaruri Masrafların Bedellerini İsteyebileceği )
TEHLİKELİ YAPI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN KİRACI ( Kiracı Tarafından Yapılan İmalatların Hangisinin Zorunlu ve Faydalı Masraflar Hangilerinin Lüks Masraflar Olduğu Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınacak Rapor İle Belirlenerek Tahliye Tarihinden Sözleşme Sonuna Kadar Olan Süre Oranında Faydalı ve Zorunlu Masrafların Bedellerinin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ DOLMADAN TAŞINMAZI TAHLİYE EDEN KİRACI ( Kira Sözleşmesinin Süresi Sona Ermeden Kiralananı Tahliye Eden Davacı Tahliye Tarihinden Sözleşme Sonuna Kadar Olan Süre Oranında Faydalı ve Zaruri Masrafların Bedellerini İsteyebileceği )
ZORUNLU VE FAYDALI MASRAFLAR ( Kiracı Tarafından Yapılan İmalatların Hangisinin Zorunlu ve Faydalı Masraflar Hangilerinin Lüks Masraflar Olduğu Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınacak Rapor İle Belirlenerek Tahliye Tarihinden Sözleşme Sonuna Kadar Olan Süre Oranında Faydalı ve Zorunlu Masrafların Bedellerinin Hüküm Altına Alınacağı )"
39Y5.HD11.2.2008E. 2007/14646 K. 2008/1124"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILARAK DAVALI İDARECE YIKILAN BİNA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Dava Konusu Binalar Davalı İdare Tarafından İmar Kanunu Gereğince Yıkıldığı - Zararın Tazmini İsteminin İdari Yargıda Açılması Gerektiği )
ZARARIN TAZMİNİ ( Dava Konusu Binalar Davalı İdare Tarafından İmar Kanunu Gereğince Yıkıldığı - Zararın Tazmini İsteminin İdari Yargıda Açılması Gerektiği )
İDARİ YARGI / GÖREV ( Kamulaştırmasız El Atılarak Davalı İdarece Yıkılan Bina Bedelinin Tahsili/Dava Konusu Binalar Davalı İdare Tarafından İmar Kanunu Gereğince Yıkıldığı - Zararın Tazmini İsteminin İdari Yargıda Açılması Gerektiği )"

DANIŞTAY

39D14.D18.1.2017E. 2014/2805 K. 2017/162"TAŞINMAZDA BULUNAN YAPIDA RUHSAT VE EKİ PROJELERE AYKIRI İMALATLAR YAPILMASI (Yıkıma Dair Belediye Encümen Kararının İptali - 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Md. Uyarınca Yapının Tamamı Yönünden Yıkım Kararı Verildiği Dikkate Alındığında Aynı Yapı Hakkında Ayrıca Kanunun 32. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Alınmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
YIKIM KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Belediye Encümen Kararının - 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Md. Uyarınca Yapının Tamamı Yönünden Yıkım Kararı Verildiği Dikkate Alındığında Aynı Yapı Hakkında Ayrıca Kanunun 32. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Alınmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Taşınmazda Bulunan Yapıda Ruhsat ve Eki Projelere Aykırı İmalatlar Yapılması)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Taşınmazda Bulunan Yapıda Ruhsat ve Eki Projelere Aykırı İmalatlar Yapılması Nedeni İle Yıkım Kararı - 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Md. Uyarınca Yapının Tamamı Yönünden Yıkım Kararı Verildiği Dikkate Alındığında Aynı Yapı Hakkında Ayrıca Kanunun 32. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Alınmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Dava Konusu İşlemin İptali Gerektiği)"
39D14.D18.1.2017E. 2014/2263 K. 2017/163"HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZA TECAVÜZLÜ RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI (İdari Para Cezası Verilmesi Kararının İptali - İmalatların Yıkımına Dair Encümen Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddine Karar Verildiği ve Bu Kararın Dairemizin Kararı İle Bozulduğu/3194 S. Kanunun 42. Md. 2. Fıkrasına Göre Para Cezası Verilmesine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Ruhsatsız Yapı Yapılması - 3194 S. İmar Kanununun 39. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Alınan ve İkaza Rağmen Süresinde Yapıyı Yıkmayan Yapı Sahibine Para Cezası Verilmesini Gerektiren Halin Aynı Kanunun 42. Md. 4. Fıkrası İle Düzenlendiği/3194 S. Kanunun 42. Md. 2. Fıkrasına Göre Para Cezası Verilmesine Dair İşlemin İptalinin Doğru Olduğu)
RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI (İdari Para Cezası Verilmesi Kararının İptali - İmalatların Yıkımına Dair Encümen Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddine Karar Verildiği ve Bu Kararın Dairemizin Kararı İle Bozulduğu/3194 S. Kanunun 42. Md. 2. Fıkrasına Göre Para Cezası Verilmesine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (3194 S. İmar Kanununun 39. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Alınan ve İkaza Rağmen Süresinde Yapıyı Yıkmayan Yapı Sahibine Para Cezası Verilmesini Gerektiren Halin Aynı Kanunun 42. Md. 4. Fıkrası İle Düzenlendiği - 3194 S. Kanunun 42. Md. 2. Fıkrasına Göre Para Cezası Verilmesine Dair İşlemin İptalinin Onanması Gerektiği/Ruhsatsız Yapı Nedeni İle İdari Para Cezası)"
39IDDGK11.3.2015E. 2013/486 K. 2015/721"YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPI ( Kamunun Selameti İçin Alıncak Tedbirler Kapsamında Yapının On Gün İçinde Tahliye Edilmesi - Tahliye İşleminin İmar Kanunun 39 ve 40. Maddeleri Birlikte Uygulanarak Tesis Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER ( Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapının On Gün İçinde Tahliyesi - İşlemin Tesisinde İmar Kanununun Konuya İlişkin İki Ayrı Maddesine Dayanılmasının Hukuka Aykırılık Oluşturmadığı )"
39D14.D28.9.2012E. 2011/7956 K. 2012/6213"TAZMİNAT DAVASI ( İtirazda Bulunulan Maili İnhidam Raporuna İtirazın Reddedilmesinden Sonra Binanın Yıktırılması Nedeniyle - İşlemin İptali İstemiyle Dava Açılmamasının Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesine Engel Oluşturmayacağı )
DOĞRUDAN TAM YARGI DAVASI AÇILMASI ( Bir İşlemin İptali İstemiyle Dava Açılmaması - Sözkonusu İşlem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesine Engel Oluşturmayacağı )
İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇILMAMASI ( İtirazda Bulunulan Maili İnhidam Raporuna İtirazın Reddedilmesinden Sonra Binanın Yıktırılması - Doğrudan Tazminat Davası Açma Hakkı Bulunduğu/Tazminat İsteminin İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
MAİLİ İNHİDAM RAPORUNA İTİRAZIN REDDEDİLMESİ ( İşlemin İptali İstemiyle Dava Açılmaması - Binanın Yıktırılması Sonrasında Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesine Engel Oluşturmayacağı )"
39D6.D11.12.2009E. 2007/9992 K. 2009/11910"YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Niteliğe Haiz Olmayan Yapının Mevcut Durumunun Tespitine Yönelik Raporun İptali İstemiyle Açılan Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Suretiyle Verilen İdare Mahkemesi Kararında Yasal İsabet Görülmediği )
YAPININ BİR KISMININ VEYA TAMAMININ YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ OLMASI ( Tesbitine İlişkin Raporun Düzenlenmesinden Sonra İlgili İdarece Rapordaki Tesbitlerin Esas Alınması Suretiyle Yapının Tamiri veya Yıkımının Bir İşlemle Yapı Sahibinden İsteneceği )
HIRSIZLIK ( İdarece Yapılacak Tebligat Üzerine İlgilisi Tarafından Tesbitin Gereğinin Yapılacağı da Ayrıca Belirtildiği - Mahallinde Düzenlenen Raporun Yapının Durumunun Tesbiti Suretiyle Tesis Edilecek İşleme Hazırlık İşlemi Niteliğinde Bulunduğu )"
39D6.D22.12.2006E. 2004/8089 K. 2006/6505"MAİLİ İNHİDAM DURUMU ARZEDEN TAŞINMAZ ( Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Yıkımı Yetkisinin Koruma Kurullarına Ait Olduğu )
KÜLTÜR VARLIĞI ( Maili İnhidam Durumu Arzeden ve Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Yıkımı Yetkisinin Koruma Kurullarına Ait Olduğu )
YIKIM YETKİSİ ( Maili İnhidam Durumu Arzeden ve Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Yıkımı Yetkisinin Koruma Kurullarına Ait Olduğu - Belediyenin Yetkisinin Söz Konusu Yapıların Ancak Boşaltılmaları ve Gerekli Güvenlik ve Fiziki Önlemlerinin Alınması İle Sınırlı Olduğu )
BELEDİYENİN YETKİSİ ( Maili İnhidam Durumu Arzeden ve Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Yıkımı Hakkında Söz Konusu Yapıların Ancak Boşaltılmaları ve Gerekli Güvenlik ve Fiziki Önlemlerinin Alınması İle Sınırlı Olduğu )"
39D8.D2.11.2004E. 2004/3338 K. 2004/4171"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Süre Yönünden Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Tazminat Davasının Süre Yönünden Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )
SÜRE ( Tazminat Davasının Süre Yönünden Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )"
39D6.D3.6.2004E. 2003/475 K. 2004/3479"YAPININ TEHLİKE ARZ EDEN HUSUSLARININ BELEDİYECE GİDERİLMESİ ( Yapılan Masrafın % 20 Fazlasıyla Yapı Sahibinden Tahsil Edilebileceği - KDV Hesap Edilerek İstenilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYENİN YAPININ TEHLİKE ARZ EDEN HUSUSLARINI GİDERMESİ ( Yapılan Masrafın % 20 Fazlasıyla Yapı Sahibinden Tahsil Edilebileceği - KDV Hesap Edilerek İstenilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KDV HESAPLANMAMASI GEREKEN BELEDİYE MASRAFI ( İnşaatı Devam Eden Yapının Tehlike Arz Eden Hususlarının Giderilmesi - Yapılan Masrafın % 20 Fazlasıyla Yapı Sahibinden Tahsil Edilebileceği )"
39D6.D8.3.1993E. 1992/2066 K. 1993/913"TEHLİKELİ YAPININ YIKTIRILMASI KARARI ( Yapının Esaslı Bir Onarımla Ayakta Kalabilecek Olması )
ESASLI BİR ONARIMLA AYAKTA KALABİLECEK YAPI ( Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğundan Yıktırılması Kararı )
YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPI İÇİN YIKIM KARARI ( Yapının Esaslı Bir Onarımla Ayakta Kalabilecek Olması )"
39D6.D4.4.1984E. 1984/163 K. 1984/1651"İPTAL DAVASI ( Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu Saptanan Yapının Yıktırılması Yıktırılmadığı Takdirde Belediyece Yıktırılacağına Dair Belediye Başkanlığı İşlemi )
BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu Saptanan Yapının Yıktırılması Yıktırılmadığı Takdirde Belediyece Yıktırılacağına Dair Belediye Başkanlığı İşlemi )
YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ OLDUĞU SAPTANAN YAPI ( Belediye Fen Heyeti Raporunda Belirtilen Süre İçinde Yıkılması Gerektiği Yolundaki İşlemin İptali İstemi )
İDARİ İŞLEM ( Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu Saptanan Yapının Yıktırılması Yıktırılmadığı Takdirde Belediyece Yıktırılacağına Dair Belediye Başkanlığı İşlemi )"

UYUŞMAZLIK

39UMH28.12.2009E. 2009/96 K. 2009/329"İMAR PARA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEM ( 5326 S. Kabahatler Kanunu'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İdare Mahkemesinde Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
GÖREV ( İmar Para Cezasına İlişkin İşlemden Doğan ve Kabahatler Kanunu'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İdare Mahkemesinde Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
39UMH19.3.1993E. 1993/9 K. 1993/8"İMAR KANUNU 42. MADDESİNE GÖRE KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
PARA CEZASI ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen/Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği - Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak )
KAMUYA AİT YOLU RUHSATSIZ KAZMAK ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARIYLA KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )"

Madde 40

YARGITAY

40Y5.HD11.2.2008E. 2007/14646 K. 2008/1124"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILARAK DAVALI İDARECE YIKILAN BİNA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Dava Konusu Binalar Davalı İdare Tarafından İmar Kanunu Gereğince Yıkıldığı - Zararın Tazmini İsteminin İdari Yargıda Açılması Gerektiği )
ZARARIN TAZMİNİ ( Dava Konusu Binalar Davalı İdare Tarafından İmar Kanunu Gereğince Yıkıldığı - Zararın Tazmini İsteminin İdari Yargıda Açılması Gerektiği )
İDARİ YARGI / GÖREV ( Kamulaştırmasız El Atılarak Davalı İdarece Yıkılan Bina Bedelinin Tahsili/Dava Konusu Binalar Davalı İdare Tarafından İmar Kanunu Gereğince Yıkıldığı - Zararın Tazmini İsteminin İdari Yargıda Açılması Gerektiği )"

DANIŞTAY

40D14.D20.4.2016E. 2014/6779 K. 2016/3134"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Yapı Ruhsatının ve Dayanağı Olan İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Yıkılması Neticesinde Oluşan Şevden Kaynaklı Güvenlik Sorunundan Davacıların Sorumlu Tutulamayacağı - Dava Konusu İşlemlerin İptalinin Yerinde Olduğu)
YAPI RUHSATI (Davalı İdarece Verilen Yapı Ruhsatına Uygun Olarak Yapılan Binanın Yapı Ruhsatının ve Dayanağı Olan İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Yıkılması Neticesinde Oluşan Şevden Kaynaklı Güvenlik Sorunundan Davacıların Sorumlu Tutulamayacağı)
İMAR PLANININ İPTAL EDİLMESİ (Yapı Ruhsatına Uygun Olarak Yapılan Binanın İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Yıkılması Neticesinde Oluşan Şevden Kaynaklı Güvenlik Sorunundan Davacıların Sorumlu Tutulamayacağı - İşlemlerin İptalinin Hukuka Uygun Olduğu)
BİNANIN YIKIMINDAN DOLAYI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMASI (Meydana Gelen Şevden Dolayı Güvenlik Önlemleri Alınması Hususunun 3194 S. K.'nun 40. Md. Hükmünde Yapılan Tanımlama ve Mahzur Tevkil Eden Unsurlar İçerisinde Yer Almadığı Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemlerin İptalinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
40IDDGK11.3.2015E. 2013/486 K. 2015/721"YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPI ( Kamunun Selameti İçin Alıncak Tedbirler Kapsamında Yapının On Gün İçinde Tahliye Edilmesi - Tahliye İşleminin İmar Kanunun 39 ve 40. Maddeleri Birlikte Uygulanarak Tesis Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER ( Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapının On Gün İçinde Tahliyesi - İşlemin Tesisinde İmar Kanununun Konuya İlişkin İki Ayrı Maddesine Dayanılmasının Hukuka Aykırılık Oluşturmadığı )"
40D14.D8.1.2014E. 2013/2967 K. 2014/620"İMAR KANUNU'NDA BELİRTELEN MÜKELLEFİYETLERİ YERİNE GETİRMEME BU MÜKELLEFİYETLERE AYKIRI DAVRANMA ( Parsel Sahibi Proje Müellifleri Fenni Mesul Müteahhit ve Şantiye Şefinin Cezalandırılacağı - Fiil ve Davranışların Cevre ve Sağlık Şartlarına Aykırı Olması Halinde Daha Yüksek Ceza Verileceği Tekrarı Halinde Tekerrür Hükümlerinin Uygulanacağı )
TEKERRÜR HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Failin Daha Önce Cezalandırılmış Olmasının Gerekli ve Yeterli Olduğu - Davacının İmar Kanununa Aykırı Eylemi Nedeniyle Ceza Verilmiş Olduğu Gözetilerek Cezada Tekkerrür Hükümleri Uygulanması Gereği )
ŞEHİRCİLİK ESTETİĞİ VEYA TRAFİK BAKIMDAN MAHZURLU GÖRÜLEN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN TRANŞE ( İmar Kanununa Aykırılık - İdari Para Cezası ve Tekerrür )"
40D6.D11.12.2009E. 2007/9992 K. 2009/11910"YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Niteliğe Haiz Olmayan Yapının Mevcut Durumunun Tespitine Yönelik Raporun İptali İstemiyle Açılan Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Suretiyle Verilen İdare Mahkemesi Kararında Yasal İsabet Görülmediği )
YAPININ BİR KISMININ VEYA TAMAMININ YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ OLMASI ( Tesbitine İlişkin Raporun Düzenlenmesinden Sonra İlgili İdarece Rapordaki Tesbitlerin Esas Alınması Suretiyle Yapının Tamiri veya Yıkımının Bir İşlemle Yapı Sahibinden İsteneceği )
HIRSIZLIK ( İdarece Yapılacak Tebligat Üzerine İlgilisi Tarafından Tesbitin Gereğinin Yapılacağı da Ayrıca Belirtildiği - Mahallinde Düzenlenen Raporun Yapının Durumunun Tesbiti Suretiyle Tesis Edilecek İşleme Hazırlık İşlemi Niteliğinde Bulunduğu )"
40D6.D21.9.2007E. 2005/3092 K. 2007/5054"İMAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Parsel Hissedarı Davacıya Taşınmazında Bulunan Moloz Nedeniyle İdari Para Cezası Verildiği - Molozun Davacı veya Diğer Hissedarlara Ait Olduğu Yönünde Tespit Yapılmadığı/3. Bir Şahsın Molozun Kendisine Ait Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Davacının Sorumlu Tutulamayacağı )
MOLOZ NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Taşınmazda Bulunan Molozun Davacı veya Diğer Hissedarlara Ait Olduğu Yönünde Tespit Yapılmadığı - 3. Bir Şahsın Molozun Kendisine Ait Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Davacının Sorumlu Tutulamayacağı )
PARSEL HİSSEDARINA TAŞINMAZINDA BULUNAN MOLOZ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Molozun Davacı veya Diğer Hissedarlara Ait Olduğu Yönünde Tespit Yapılmadığı - 3. Bir Şahsın Molozun Kendisine Ait Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Davacının Sorumlu Tutulmaması Gereği )"
40D6.D8.11.2005E. 2005/3307 K. 2005/3307"ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN FAALİYET ( Arıtma Sisteminin Sıvı Atıklarını Herhangi Bir İşleme Tabi Tutmadan Açığa Vermeye İlişkin Faaliyetin Çevre Kanunu Kapsamına Girdiği - İlgili İdareye Bildirilmesi Yoluna Gidilmeksizin Yetkisiz Makam Tarafından Tesis Edilen İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
ARITMA SİSTEMİNİN SIVI ATIKLARINI HERHANGİ BİR İŞLEME TABİ TUTMADAN AÇIĞA VERMESİ ( Faaliyetin Çevre Kanunu Kapsamına Girdiği - İlgili İdareye Bildirilmesi Yoluna Gidilmeksizin Yetkisiz Makam Tarafından Tesis Edilen İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )"
40D6.D21.10.2005E. 2005/1905 K. 2005/4944"KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ( Işıklı Reklam Panosunun Kaldırılmasına İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi - İşlemin 3194 S.K. 40. Maddeye Dayandırıldığı/Reklam Panosu Bu Madde Kapsamına Girmediğinden İşlemin İptaline Karar Verileceği )
İMAR KANUNU UYGULAMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Işıklı Reklam Panosunun Kaldırılmasına İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi - İşlemin 3194 S.K. 40. Maddeye Dayandırıldığı/Reklam Panosu Bu Madde Kapsamına Girmediğinden İşlemin İptaline Karar Verileceği )
REKLAM PANOSUNUN KALDIRILMASI KARARI ( İşlemin 3194 S.K. 40. Maddeye Dayandırıldığı - Reklam Panosu Bu Madde Kapsamına Girmediğinden İşlemin İptaline Karar Verilmesi Gereği )"
40D6.D8.4.2005E. 2003/5449 K. 2005/2048"ENKAZ VEYA BİRİKİNTİLERİN KALDIRILMASI ( Usulüne Uygun Bir Tutanakla Aykırılıklar Ortaya Konulmadan Bu Aykırılıkların Giderilmediğinden Bahisle Verilen Para Cezasında Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
PARA CEZASI ( Umumun Sağlık ve Selametini İhlal Eden Şehircilik Estetik Veya Trafik Bakımından Mahzurlu Görülen Enkaz Veya Birikintilerin Kaldırılmaması - Usulüne Uygun Bir Tutanakla Aykırılıkların Ortaya Konulması Gerektiği )
KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ( Umumun Sağlık ve Selametini İhlal Eden Şehircilik Estetik Veya Trafik Bakımından Mahzurlu Görülen Enkaz Veya Birikintilerin Kaldırılması - Para Cezası Verilmesinde Usul )"
40D6.D21.6.2004E. 2003/633 K. 2004/3943"KAMU SAĞLIĞI VE ŞEHİRCİLİK AÇISINDAN TESBİT EDİLEN MAHZURLARIN VERİLEN SÜREDE GİDERİLMEMESİ ( İdari Para Cezasının İptali Talebi - Cezaya Esas Alınan Raporda Taşınmazdaki Aykırılığın ve Mahzurların Neler Olduğunun Açıklanmamış Olması )
İMAR KANUNU'NUN 40. MADDESİNE GÖRE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazdaki Kamu Sağlığına Aykırılığın veya Şehircilik Estetik ve Trafik Bakımından Mahzurun Ne Olduğunu Açıkça Belirtmeyen Rapora Dayanarak Ceza Verilmiş Olması )
TAŞINMAZDAKİ KAMU SAĞLIĞI VEYA ŞEHİRCİLİK ESTETİK VE TRAFİK BAKIMINDAN TESPİT EDİLEN MAHZURLARIN VERİLEN SÜREDE GİDERİLMEMESİ ( İdari Para Cezasının İptali Talebi - Cezaya Esas Alınan Raporda Mahzurların Ne Olduğunun Belirtilmemiş Olması )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İmar Kanunu 40. Maddesine Göre Para Cezası Verilebilmesi İçin Taşınmazdaki Mahzurların Ne Olduğunun Açıkça Tesbit Edilmiş Olması Gereği - Cezaya Esas Alınan Raporda Mahzurun Belirtilmemesi )"
40D6.D14.1.2004E. 2003/5266 K. 2004/120"BİNANIN ÇATISINDA VE BAHÇESİNDEKİ REKLAM PANOLARI ( Kamu Sağlığını ve Güvenliğini Tehdit Eden Tesisat Olarak Değerlendirilemeyeceği ve İmar Kanunu'na Göre Kaldırılamayacağı )
REKLAM PANOLARININ KALDIRILMASI VE PARA CEZASI VERİLMESİ İŞLEMİ ( İmar Kanunu Kapsamında Kamu Sağlığını Tehdit Eden Unsurlar Olarak Kabul Edilemeyeceği ve İşlemin İptali Gereği )
PARA CEZASININ İPTALİ GEREĞİ ( Binanın Çatısına Konan Reklam Panosunun Kamu Güvenliğine ve Çevre Estetiğine Zarar Veren Unsur Olarak Kabul Edilememesi )
ÇATIYA KONAN REKLAM PANOSU ( Kamu Güvenliğine ve Çevre Estetiğine Zarar Veren Unsur Olarak Kabul Edilememesi - Panonun Kaldırılmasına ve Para Cezasına İlişkin İşlemin İptali Gereği )
KAMU SAĞLIĞI VE ÇEVRE ESTETİĞİNE AYKIRI UNSUR NİTELİĞİNDE OLMAYAN ÇATIDAKİ REKLAM PANOLARI ( İdarece Kaldırılmasına ve Arsa Sahibi Aleyhine Para Cezasına Hükmolunamayacağı )"
40D6.D10.12.2003E. 2003/3598 K. 2003/6723"ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAKTAN DOLAYI PARA CEZASI ( Cezadan Önce Mahzurların Giderilmesi İçin Süre Tanınması Şartı )
PARA CEZASI VERİLMEDEN ÖNCE MAHZURLARIN GİDERİLMESİ İÇİN SÜRE TANINMASI ŞARTI ( Şantiyeden Çıkan Toprak ve Hafriyat Malzemesinin Çevre Arazilere Dökülerek Kirlilik Oluşturulması )
HAFRİYAT ÇALIŞMALARI SONUCU ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK ( Para Cezası Verilmeden Önce İhtarname Tebliğ Edilmesi Şartı )
MAHZURLARIN GİDERİLMESİ TALEPLİ İHTARNAME TEBLİĞ EDİLMESİ ŞARTI ( Hafriyat Çalışmaları Sonucu Çevre Kirliliğine Neden Olan Şirkete Para Cezası Verilmesi )"
40D6.D22.9.2003E. 2002/1357 K. 2003/4407"İPTAL DAVASI ( Davacıya Ait Baz İstasyonunun Kaldırılmasına Dair Belediye Encümeni Kararının İptali İstemiyle Açılmış Dava Olması )
TURKCELL BAZ İSTASYONU ( Belediyenin İmar Yasasına Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Bu Baz İstasyonunun Kaldırılması Yönünde Aldığı Kararın Hukuka Aykırı Olması )
ÇATIYA KURULAN BAZ İSTASYONU ( Bu İstasyonun Yasada Yapılan Tanımlama ve Unsurlar İçerisinde Bulunmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ( Belediyenin 3194 Sayılı Yasaya Göre Kamu Menfaatini İlgilendiren Şehircilik ve Estetik Bakımından Hoş Olmayan Yapıları Kaldırabilmesi )
MAHZUR TEVLİT EDEN UNSURLAR ( 3194 Sayılı Yasadaki İfadelerin Baz İstasyonlarını Kapsamadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )"
40D6.D2.6.2003E. 2002/2363 K. 2003/3420"FABRİKA BACASINDAN ÇIKAN DUMANIN AŞIRI DERECEDE HAVA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEP OLMASI ( Çevre Kanunu'na Göre Ceza Verilmesinin Belediyenin İmar Kanunu'na Göre Ceza Verme Yetkisini Ortadan Kaldırmayacağı - Fabrika Bacasında Fiziki Eksiklik Bulunması ve Standartlara Uygun Olmamasının Şart Olmaması )
İMAR KANUNU GEREĞİ ÇEVREYE ZARAR VEREN FABRİKA NEDENİYLE BELEDİYECE PARA CEZASI VERİLMESİ ( Fabrika Bacasının Standartlara Uymamasının veya Bacada Fiziki Eksiklik Bulunmasının Aranmayacağı - Çevre Kanunu'nda Ceza Öngörülmüş Olmasının Belediyenin Yetkisini Ortadan Kaldırmaması )
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEP OLAN FABRİKA ( Çevre Kanunu'nda Ceza Öngörülmesinin İmar Kanunu'na Göre Belediyenin Para Cezası Verme Yetkisini Ortadan Kaldırmaması - Fabrika Bacasının Standartlara Uygun Olmadığının Tesbitinin Ceza Verilmesi İçin Gerekli Olmaması )
BACANIN STANDARTLARA UYGUN OLMADIĞININ TESBİTİ ŞARTININ ARANMAMASI ( Fabrika Bacasından Çıkan Dumanın Hava ve Çevre Kirliliğine Sebep Olması Nedeniyle Belediyece İmar Kanunu'na Göre Para Cezası Verilmesi İçin )"
40D6.D20.3.2002E. 2001/899 K. 2002/1744"BAHÇEDE YER ALAN AYAKLI REKLAM PANOSU ( İmar Kanunu'nun 40. Maddesi'ne Aykırı Olmaması - Belediye Encümeninin Panonun Kaldırılmasına İlişkin Kararının İptali Gereği )
İMAR KANUNUNUN 40. MADDESİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEYEN REKLAM PANOSU ( Belediye Encümeninin Bahçeye Monte Edilen Reklam Panosunun Kaldırılmasına İlişkin Kararının İptali Gereği )
REKLAM PANOSUNUN KALDIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Bahçeye Monte Edilen Reklam Panosunun İmar Kanunu 40. Maddesine Aykırılık Teşkil Etmemesi )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Bahçeye Monte Edilen Reklam Panosunun İmar Kanunu 40. Maddesine Aykırılık Teşkil Ettiği Gerekçesiyle Kaldırılmasına İlişkin Encümen Kararının Hukuka Aykırı Olması )
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRILIK BULUNMAMASI ( Bahçeye Monte Edilen Reklam Panosunun Kaldırılmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali Gereği )"
40D6.D15.12.1999E. 1998/6893 K. 1999/6576"YOLA İZİNSİZ HAFRİYAT DÖKME NEDENİYLE HASAR BEDELİNİN ÖDETİLMESİ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
HAFRİYATI İZİNSİZ OLARAK YOLA DÖKMEKTEN DOLAYI KARAR VERİLEN HASAR BEDELİNE İTİRAZ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Yola İzinsiz Hafriyat Döken Davacı Hakkında Verilen Hasar Bedelinin Ödetilmesi Kararının İptali Davasında )"
40D6.D21.9.1999E. 1998/3936 K. 1999/4131"ÇATIYA MONTE EDİLEN TİCARİ REKLAM PANOSUNUN KALDIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Bina ve Çatı Yüksekliğini Artıran ve Görsel Kirlilik Yaratan Reklam Panosunun Kaldırılmasının Doğru Olması )
BİNA VE ÇATI YÜKSEKLİĞİNİ ARTIRAN VE GÖRSEL KİRLİLİK YARATAN REKLAM PANOSUNUN KALDIRILMASI ( Belediye Başkanlığı İşleminin İptali Talebinin Reddi Gereği )
REKLAM PANOSUNUN KALDIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Binanın Çatısına Monte Edilen Panonun Bina Yüksekliğini Artırması Görüntü Kirliliği Yaratması - İşlemin Mevzuata Uygun Olması )"
40D8.D12.1.1990E. 1988/811 K. 1990/25"KALORİFER ATIKLARINI TOPLAMAK ( Belediyelerin Zorunlu İşlerinden Olup Olmadığı )
BELEDİYENİN TEMİZLİK İŞLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ ( Kalorifer Atıklarını Toplamanın Belediyelerin Zorunlu İşlerinden Olup Olmadığı )"

UYUŞMAZLIK

40UMH4.6.2007E. 2007/82 K. 2007/97"3194 SAYILI KANUN'UN 40. MADDESİNİ İHLAL ( 2247 Sayılı Yasa'nın 19. Maddesinde Öngörülen Koşulu Taşımayan Başvurunun Reddi Gereği )
İDARİ PARA CEZASI ( 3194 Sayılı Kanun'un 40. Maddesini İhlal Ettiğinden Bahisle - 2247 Sayılı Yasa'nın 19. Maddesinde Öngörülen Koşulu Taşımayan Başvurunun Reddi Gereği )
2247 SAYILI YASA'NIN 19. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURU ( Reddi Gereği - 3194 Sayılı Kanun'un 40. Maddesini İhlal Ettiğinden Bahisle İdari Para Cezası Verilmesi )"
40UMH21.11.2005E. 2005/76 K. 2005/102"İMAR PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Kabahatler Kanunu Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmamış Bulunması - İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
KABAHATLER KANUNU ( Kapsamına Giren ve Bu Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmayan İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtiraz - Görevli Yargı Yeri )
İDARİ PARA CEZASI ( Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren ve Bu Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmayan - İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
40UMH29.12.2003E. 2003/92 K. 2003/101"BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( İmar Kanunu Md. 40'a Göre Tespit Edilen Masrafın Tahsiline ve Md. 42'ye Göre Verilen İmar Para Cezası - İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
İMAR PARA CEZASI ( Belediye Encümen Kararı İle İmar Kanunu Md. 40 ve Md. 42'ye Göre Verilen - İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
BELEDİYE PARKE YAYA YOLU VE YOL BABALARINA VERİLEN ZARAR ( İmar Kanunu Md. 40'a Göre Tespit Edilen Masrafın Tahsiline ve Md. 42'ye Göre Verilen İmar Para Cezası - İptali İstemiyle Açılan Davanın Çözüm Yeri )
APARTMAN YÖNETİMİNE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI İLE VERİLEN CEZA ( İmar Kanunu Md. 40 ve Md. 42'ye Göre/Parke Yaya Yolu ve Yol Babalarına Verilen Zarar - İptali İstemiyle Açılan Davanın Çözüm Yeri )"
40UMH21.6.1999E. 1999/11 K. 1999/19"ENCÜMEN KARARININ İPTALİ TALEBİ (İnşaat Çalışmaları Sırasında Belediyeye Ait Parke Taşlarının Tahrip Olması)
BELEDİYEYE AİT PARKE TAŞLARININ TAHRİP OLMASI (Encümen Kararıyla Verilen Cezanın İptali Talebi)
KEŞİF BEDELİNİN ARSA SAHİBİNDEN TAHSİLİNE İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ TALEBİ (İnşaat Çalışmalarında Belediyeye Ait Parke Taşlarına Zarar Vermek)"
40UMH13.12.1993E. 1993/54 K. 1993/52"İMAR YASASINA DAYANILARAK KESİLEN PARA CEZALARI (Kaldırılmasında Görevli Mahkeme - Taşocağı İşletmesinin Arazi Tesviyesi Yapmaması)
PARA CEZALARI (İmar Yasasına Dayanılarak Kesilen/Kaldırılmasında Görevli Mahkeme - Taşocağı İşletmesinin Arazi Tesviyesi Yapmaması)
TAŞOCAĞI İŞLETMESİNİN ARAZİ TESVİYESİ YAPMAMASI (Para Cezası - Kaldırılmasında Görevli Mahkeme)"
40UMH19.3.1993E. 1993/9 K. 1993/8"İMAR KANUNU 42. MADDESİNE GÖRE KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
PARA CEZASI ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen/Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği - Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak )
KAMUYA AİT YOLU RUHSATSIZ KAZMAK ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARIYLA KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )"

BİM

40İSTANBULBİM-5D30.6.2016E. 2017/41 K. 2017/74"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahzuru Gidermek İçin Alınması Gereken Önlemler İçin Çok Kısa Bir Süre Verildiği ve Uygun Süre Olarak Kabul Edilemeyeceği/ Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
MAHZURUN GİDERİLMESİ ( Alınması Gereken Önlemler İçin Çok Kısa Bir Süre Verildiği ve Uygun Süre Olarak Kabul Edilemeyeceği/Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
40İSTANBULBİM-5D27.6.2016E. 2017/27 K. 2017/133"İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Para Cezasının Verilmesine Gerekçe Olarak Gösterilen Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/ BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
MAHZURUN GİDERİLMESİ ( Para Cezasının Verilmesine Gerekçe Olarak Gösterilen Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"

Madde 41

DANIŞTAY

41D6.D10.11.1992E. 1991/2063 K. 1992/4063"İNŞAAT RUHSATI ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Elektrik Üretim ve Dağıtımıyla Uğraşan Kamu Kurumunun Yaptığı Lojmanlar İçin )
ELEKTRİK ÜRETİMİYLE UĞRAŞAN KAMU KURUMUNUN YAPTIĞI LOJMANLARIN MÜŞTEMİLAT NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Ruhsat Alma Zorunluluğu )
RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU ( Elektrik Üretimiyle Uğraşan Kamu Kurumunun Yaptığı Lojmanların Müştemilat Niteliği Bulunmaması )
DOĞRUDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ VE HİZMETLERİYLE İLGİLİ OLMAYAN YAPILAR ( Müştemilat Niteliği Bulunmaması ve Ruhsat Alma Zorunluluğu )"
41D1.D31.3.1987E. 1987/113 K. 1987/114"İMAR PLANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ( Yapılışındaki Usullerle Gerçekleştirilmesi Zorunluluğu )
BAKANLIK VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI GEREĞİ ( Onaylanmış İmar Planlarında Yapılacak Değişiklikler )
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ YERLERİN İMAR PLANLARI ( Yapılması/Onaylanarak Yürürlüğe Girmesi - Değişiklik Usulü )"

Madde 42

AMK

42AMK10.1.2013E. 2012/93 K. 2013/8""
42AMK29.12.2011E. 2011/36 K. 2011/181""
42AMK17.4.2008E. 2005/5 K. 2008/93""
42AMK15.5.1997E. 1996/72 K. 1997/51""

YARGITAY

42Y5.CD25.2.2016E. 2013/16537 K. 2016/2048"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (Olay Yeri Tespit Tutanağı Bilirkişi ve Ön İnceleme Raporları Tanık Beyanları İle Tüm Dosya Kapsamından Anlaşıldığı ve Zincirleme Şekilde Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Unsurlarıyla Oluştuğunun Gözetilmesi Gerektiği)
ZİNCİRLEME SUÇ (Belediye Başkanı Olan Sanığın Toptancı Hali Binasının İnşaat Ruhsatı Alınmadan Yapımına Başlanarak Binaların Duvar Çatı ve Dış Sıvalarının Tamamlanmasından Sonra Yapı İnşaat Ruhsatının Alındığı/Yıkım Kararlarının Gereğini Yerine Getirmediği - Zincirleme Şekilde Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu)
KAMU ZARARINA YOL AÇMA (Sanığın Üç Şahsın Yapmış Olduğu Kaçak ve Ruhsatsız Binaların Yıkımına Karar Verilmiş Olmasına Rağmen Yıkım Kararlarının Gereğini Yerine Getirmeyerek Kamunun Zararına ve Kişilere Haksız Menfaat Sağlanmasına Neden Olduğu - Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Unsurlarıyla Oluştuğu)"
42Y15.HD5.2.2014E. 2013/4365 K. 2014/743"ALACAK DAVASI (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan/Bilirkişi Raporlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Belediye Meclisi Kararlarında Açıklandığı Üzere Sözkonusu İnşaatın Kaçak Olarak İnşa Edildiği - İnşaatın Bedeliyle İlgili Talebin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
ESER SÖZLEŞMESİ (Alacak Davası/Sözkonusu İnşaatın Kaçak Olarak İnşa Edildiği/Ekonomik Değeri Bulunmayan Bu Gibi Yapıların Sadece Yıkımı İstenebileceği - İnşaatın Bedeliyle İlgili Talebin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulü Yönünde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
KAÇAK YAPI (Üzerinde Ayni veya Şahsi Hak Tanınamayacağı - Bilirkişi Raporlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Belediye Meclisi Kararlarında Açıklandığı Üzere Kaçak Olarak İnşa Edildiği Belirlenen İnşaatın Bedeliyle İlgili Talebin Reddi Gerektiği/Alacak Davası)
RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI OLARAK YAPILAN BİNA (Aynının veya Değerinin Paylaştırılmasının Sözkonusu Olamayacağı - Ekonomik Değeri Bulunmayan Bu Gibi Yapıların Sadece Yıkımı İstenebileceği/Kaçak Olarak İnşa Edilen İnşaatın Bedeliyle İlgili Talebin Kabulü Yönünde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı/Alacak Davası)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (İnşaatın Kaçak Olarak İnşa Edildiği/Davacı Yüklenicinin Protokol Gereği Yapılacak Dairelerin Paylaşım Şekline Göre Davalı İş Sahibi Belediyeye Bir Miktar Para Ödediği/Bu Bedel Yönünden Davalı Belediyenin Sebepsiz Zenginleştiği - Sadece Bu Bedel Yönünden Davanın Kısmen Kabulü Gerektiği)"
42Y4.CD10.6.2013E. 2012/25007 K. 2013/18017"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU (Bilirkişi Raporunda Balkon İmalatının Etrafı Açık ve İskan Edilemez Halde Yapı Kapsamında Kaldığı - Balkonun Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina Yapmak Suretiyle İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunu Oluşturmadığı)
BALKON YAPILMASI NEDENİYLE İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU (Bilirkişi Raporunda Balkon İmalatının Etrafı Açık ve İskan Edilemez Halde Yapı Kapsamında Kaldığı - Suçun Oluşmadığı)
BALKONUN YIKILMASI (Balkonun Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina Yapmak Suretiyle İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunu Oluşturmadığı - Kabule Göre 5237 S.K. Md.184/5 Tartışılacağı/Eski Hale Getirildiği)
BALKONUN DAİRE SAHİBİ TARAFINDAN YAPTIRILDIĞI İDDİASI (İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu - Apartmanda Balkon Yapılan Diğer Daire Sahiplerinin Tanık Sıfatıyla Dinleneceği)"
42Y1.HD27.3.2013E. 2013/3701 K. 2013/4411"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Taşınmazdaki Dükkana Tuvalet Yapılması ve Pis Su Borularının Geçirilmesi Suretiyle - Binanın Kaçak Olmasının Taşınmaz Mülkiyeti Sahibinin Haklarını Kullanmasına Engel Teşkil Etmeyeceğinin Kabulü )
HAKSIZ EL ATILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN KAÇAK OLMASI ( Mülkiyet Sahibinin Haklarını Kullanmasına Engel Teşkil Etmediği - Kaçak Yapının İdari Merciler Tarafından Yaptırıma Tabi Tutulacağı/Elatmanın Önlenmesi/Yıkım/Eski Hale Getirme )
KAÇAK YAPININ İDARİ MERCİLERCE YAPTIRIMA TABİ TUTULACAĞI ( Binanın Kaçak Olmasının Davacının Elatmanın Önlemesi ve Yıkım Taleplerinde Bulunmasına Engel Teşkil Etmediği - Haksız Elatanın Davalı Olduğunun Tespiti Halinde Davanın Kabulü Gerektiği )
TAŞINMAZA EL ATAN KİŞİNİN FARKLI BİRİ OLMASI ( Mahkeme Kararını Temyiz Edenin Üçüncü Bir Kişi Konumunda Olduğu - Çekişmeli Yerdeki Tuvalet ve Pis Su Borularını Adı Geçen Davalının Yapması Durumunda Davacı Talebinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
YIKILMASI İSTENİLEN BÖLÜMÜ YAPAN KİŞİNİN KİM OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davalı Tarafından Yapılıp Yapılmadığının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Elatanın Adı Geçen Davalı Olması Halinde Davanın Kabulü Gerektiği )"
42Y15.HD4.7.2012E. 2012/459 K. 2012/5124"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - Yapı Ruhsatına Aykırılıkların Giderilmesi Olanaklı Değil İse Yasal Olmayan Yapı İçin Maddi Tazminat İstenemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Maddi Tazminat Davası - Yapı Ruhsatına Aykırılıkların Giderilmesi Olanaklı Değil İse Yasal Olmayan Yapı İçin Maddi Tazminat İstenemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YAPI RUHSATI ( Aykırılıkların Giderilmesi Olanaklı İse Alınacak Bilirkişi Raporuna Göre Yüklenicilere Yeterli Süre ve Yetki Verilmesi Yükleniciler Tarafından Yüklenimlerindeki Bu Edimin Yerine Getirilmemesi Halinde İstediği Takdirde Davacıya Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
OTURMA İZNİ ( Yapının Yasal Hale Getirilmesi Durumunda Sözleşme Hükümleri de Değerlendirilerek Sözleşme Dışı Yapıldığı İleri Sürülen Bağımsız Bölümle Davacının Bağımsız Bölümündeki Değer Kaybına Dair Tazminat İsteklerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Yapının İskan Alınmasına Hazır Hale Getirilmesi Durumunda Sözleşme Hükümleri de Değerlendirilerek Sözleşme Dışı Yapıldığı İleri Sürülen Bağımsız Bölümle Davacının Bağımsız Bölümündeki Değer Kaybına Dair Tazminat İsteklerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
42Y15.HD4.6.2012E. 2012/1722 K. 2012/4165"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MUARAZANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Davaya Konu İnşaata Ait Belediye İmar İşlem Dosyası Getirilerek Yerinde Tatbiki Keşif Yapılıp Uygulama Uzman İnşaat Mühendisi Bilirkişi Vasıtasıyla Sağlanması Gerektiği )
İLAVE İMALAT ( Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceği Her Türlü Tereddüt ve Kuşkudan Uzak Bir Şekilde Saptanmalı Elde Edilecek Sonuç Dairesinde Karar Vermek Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Muarazanın Önlenmesi İstemi )
MUARAZANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Davaya Konu İnşaata Ait Belediye İmar İşlem Dosyası Getirilerek Yerinde Tatbiki Keşif Yapılıp Uygulama Uzman İnşaat Mühendisi Bilirkişi Vasıtasıyla Sağlanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Muarazanın Önlenmesi İstemi - Davaya Konu İnşaata Ait Belediye İmar İşlem Dosyası Getirilerek Yerinde Tatbiki Keşif Yapılıp Uygulama Uzman İnşaat Mühendisi Bilirkişi Vasıtasıyla Sağlanması Gerektiği )"
42Y4.CD13.2.2012E. 2010/22160 K. 2012/2642"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK ( Yalnızca Belediye Sınırları veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerler İçerisindeki Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina Yapılması Eylemlerinin Suç Teşkil Edeceği )
BELEDİYE SINIRININ DIŞINDA OLUP BELEDİYENİN RUHSATLANDIRMA YETKİSİ İÇİNDE OLAN YAPI ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Kapsamında Olmadığı - İdari Yaptırım Uygulanacağı )
İDARİ YAPTIRIM ( İmar Kirliliğine Neden Olmak - Belediye Sınırları Dışında Ancak Belediyenin Ruhsatlandırma Yetkisi İçerisinde Kalan Mücavir Alanlardaki Bina ve Yapılarla İlgili İdari Yaptırım Uygulanacağı )"
42Y15.HD21.9.2011E. 2011/3395 K. 2011/5238"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yasal İsitisnalar Hariç Her Türlü İnşaat Yapımının İlgilisine Göre Valilik veya Belediyeden Alınacak Yapı Ruhsatına Tabi Olduğu - Ruhsat Alınmadan Yapıya Başlanması Kaçak veya Ruhsata Aykırı Yapı Yapılması Halinde Kaçak Yapının Yıktırılacağı )
KAÇAK YAPI ( Yapım Ruhsatı Alınmadan Yapıya Başlanması Halinde Kaçak yahut Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Yapıların Yerel İdarelerce Yıktırılacağı - Kaçak Olduğu İlgili İdarelerce Teyit Edilen Yapı Nedeniyle Yüklencinin İş Bedeli Talebinin Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI İNŞAAT ( İmar Mevzuatındaki Kuralların Kamu Düzenine İlişkin Olduğu Zorunlu ve Emredici Hukuk Kuralları Olduğu - İmar Kurallarına Aykırılık Halinde Yaptırımların Uygulanmasının Yasaya AYkırılıkların Devamlılığı Sonucunu Doğurduğu )"
42Y15.HD6.7.2011E. 2011/1744 K. 2011/4423"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Parselin Dava Dışı Malikleri Hakkında Açılacak Davanın Birleştirilmesi ve Taraf Teşkilinin Sağlanmasından Sonra Belediye İşlem Dosyası da Getirtilerek Yerinde Keşif Yapılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Parselin Dava Dışı Malikleri Hakkında Açılacak Davanın Birleştirilmesi ve Taraf Teşkilinin Sağlanmasından Sonra Belediye İşlem Dosyası da Getirtilerek Yerinde Keşif Yapılması Gerektiği )
ADİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILAN SÖZLEŞMELER ( Yanlarını Bağlayıcı Olup Olmadığının İnşaatın İmar Yasası ve Bağlı Mevzuatına Uygun Olarak Yasal Yapı Şeklinde Yapılıp Yapılmadığının Saptanması Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
KAÇAK YAPI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Yanca Yasal Olanak Varken Tamamen ya da Kısmen Kaçak Yapılan Yapının Verilen Yeterli Süre ve Yetkiye Karşın Yasal Hale Getirilmemesi Durumlarında İse Davanın Reddi Gereği )"
42Y4.CD6.6.2011E. 2009/8724 K. 2011/7697"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA ( Hükümlerinin Ancak "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Uygulanacağı - Mücavir Alandaki Taşınmazı Üzerinde Ruhsatsız Bina Yapmanın Bu Suçu Oluşturmayacağı )
RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( Mücavir Alandaki Taşınmazı Üzerinde/İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmayacağı - Hükmün Ancak "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Uygulanacağı )
MÜCAVİR ALANDA RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmayacağı - Hükmün "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Tatbik Edilebileceği )
BELEDİYE SINIRI DIŞINDA RUHSATLANDIRMA YETKİSİ İÇERİSİNDEKİ MÜCAVİR ALANLAR ( Belediyelerin İmar Kanunu Md. 32 ve 42'deki İdari Yaptırımlarının Geçerli Olduğu - Ancak Ruhsatsız Bina Yapılmasında TCY Md. 184/1'i Uygulayamayacağı )
İMAR KANUNU MD. 32 VE 42'DEKİ İDARİ YAPTIRIMLAR ( Belediye Sınırı Dışında ve Fakat Belediyenin Ruhsatlandırma Yetkisi İçerisinde Kalan Mücavir Alanlarda Geçerli Olduğu - Ancak Ruhsatsız Bina Yapmanın İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunu Oluşturmayacağı )"
42Y15.HD3.5.2011E. 2011/1408 K. 2011/2679"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapı Nedeniyle İnşaata Belediyece Yıkım Kararı Çıkarılması - Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesi için Tadilatın Mümkün Olup Olmadığının Belediyeden Sorulması Gereği/İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi )
KAÇAK YAPININ YASAL HALE GETİRİLMESİ ( Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesi Olanaklı Değilse Yüklenicinin bu Nitelikteki Yapılar İçin Yaptığı İş Bedelini Talep Edemeyeceği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshi )
YÜKLENİCİNİN İŞ BEDELİNİ TALEP ETMESİ ( Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesi İçin Mahkemece Yüklenici Şirkete Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği - İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi Halinde İse Yüklenici Şirkete Hakkettiği İş Bedelinin Ödenmesi Gereği )
SÖZLEŞMENİN FESHİNE İLİŞKİN GÖNDERİLEN İHTARNAME ( Sözleşmenin Geriye Etkili Olarak Feshinde Taraf İradelerinin Birleştiği )
İŞ BEDELİNİN HAK KAZANILMASI ( Kaçak Ya Da Yarı Kaçak Durumdaki İnşaatın Yasal Hale Tadil Edilmesi Gerektiği )"
42Y15.HD28.3.2011E. 2010/1687 K. 2011/1856"EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ (Yapı Ruhsatına Aykırı Olarak Yapılan İmalatların Giderilerek İnşaatların Yasal Hale Getirilmesinin Olanaklı Olup Olmadığının Belediye Başkanlığından Sorulması Gerektiği/Yasal Hale Getirilmesi Olanaklı ise Davacı Arsa Sahibi Tüm İnşaatlardaki Ruhsata Aykırılığı Gidermeyi Kabul Etmiş Olduğundan Taleple Bağlı Kalmak Suretiyle Yapıların Yasal Hale Getirilebilmesi İçin Mahkemece Davacıya Yetki ve Yeterli Süre Verilmesi Gerektiği )
İMAR KANUNU HÜKÜMLERİ (Düzeni Gereği Emredici Hukuk Kurallarından Olduğu/Yasal Hale Getirilmiş Olmadıkça Kaçak Yapı ya da Yapı Kısmı İle İlgili Eksik ve Kusurlu İşlerin İstenemeyeceği - Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili )
YAPI RUHSATINA AYKIRILIK (Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili - Yasal Hale Getirilmiş Olmadıkça Kaçak Yapı ya da Yapı Kısmı İle İlgili Eksik ve Kusurlu İşlerin İstenemeyeceği/Yargılamanın Her Aşamasında İmar Yasası Kurallarının Mahkemece Doğrudan Gözetilmesi Gerektiği )
KAÇAK YAPI (Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili - Yasal Hale Getirilmiş Olmadıkça Kaçak Yapı ya da Yapı Kısmı İle İlgili Eksik ve Kusurlu İşlerin İstenemeyeceği/Yapı Ruhsatına Aykırı Olarak Yapılan İmalatların Giderilerek İnşaatların Yasal Hale Getirilmesinin Olanaklı Olup Olmadığının Belediye Başkanlığından Sorulması Gerektiği )"
42Y14.HD21.3.2011E. 2011/2057 K. 2011/3580"KAÇAK İNŞAAT ( Ruhsat Alınmadan Başlanmış veya Ruhsat Alındığı Halde Ruhsat ve Projesine Uygun Yapılmayan Yapıların Uygulamadaki Deyimiyle Kaçak İnşaat Olduğu - Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılan Yapıların Belediye İdare Encümeni veya İl İdare Kurulu Kararı ile Masrafı Sahibinden Tahsil Edilerek Yıkılması Gereği)
RUHSATSIZ VEYA RUHSATINA PROJESİNE AYKIRI YAPILAR ( Yıkımı Zorunlu Bulunan Bir Yer Üzerinde Mülkiyet Hakkı İddia Edilemeyeceği - Kaçak Yapıların Sadece Yıkımı Talep Edilebileceği)
YIKIMI ZORUNLU YER ( Mülkiyet Hakkı İddia Edilemeyeceği Sadece Yıkımı Talep Edilebileceği - Ruhsatsız veya Ruhsatına Projesine Aykırı Yapıların Masrafı Sahibinden Alınmak Üzere İdare Encümeni veya İl İdare Kurulu Kararı ile Yıkımı Gereği)"
42Y4.CD15.12.2009E. 2008/6238 K. 2009/291456"İMAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanık Savcılık Sorgusunda "…İkinci Kat İnşaatı Yapıyordum Belediye Görevlileri Geldi…" Demesi Karşısında Aşamalardaki Anlatımları Arasındaki Çelişkinin Kendisinden Sorulması Gerektiği )
ÇELİŞKİLİ SANIK BEYANI ( İmar Kanunu'na Aykırılık - Sanık Savcılık Sorgusunda "…İkinci Kat İnşaatı Yapıyordum Belediye Görevlileri Geldi…" Demesi Karşısında Aşamalardaki Anlatımları Arasındaki Çelişkinin Kendisinden Sorulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tespitin Yapıldığı Tarih İle Mühürün Konulduğu Tarihler Arasında da İnşaatın İlerleyip İlerlemediğinin Tutanak Düzenleyicilerinden Sorulup Yeni Kanıtlara Göre Tekrar Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
İNŞAATIN İMARA UYGUN OLMAMASI ( Tutanak Düzenleyicileri Dinlenip Tespitin Yapıldığı Tarihte İnşaatın Devam Edip Etmediği Tespitin Yapıldığı Tarih İle Mühürün Konulduğu Tarihler Arasında da İnşaatın İlerleyip İlerlemediğinin Tutanak Düzenleyicilerinden Sorulması Gerektiği )"
42Y4.HD16.9.2009E. 2009/7790 K. 2009/10029"HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi - Kaymakamlık Tarafından Hazırlanan İnceleme Raporu İle İmara Aykırı Yapılar Yapıldığı/Para Cezası Uygulandığı - Yasal Şikayet Hakkının Kullanılması Nedeniyle Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kaymakamlık Tarafından Hazırlanan İnceleme Raporu İle İmara Aykırı Yapılar Yapıldığı/Para Cezası Uygulandığı - Yasal Şikayet Hakkının Kullanılması Nedeniyle Reddi Gereği )
YASAL ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI ( Haksız Şikayet Nedeniyle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Uğranılan Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi - İmara Aykırı Yapılar Yapıldığından Kaymakamlıkça Para Cezası Uygulandığı/Reddi Gereği )
İMARA AYKIRI YAPILAR ( Para Cezası Uygulandığı ve İmara Aykırı Yapıların Eski Hale Getirilmesi İçin Yönetime Süre Verildiği - Yasal Şikayet Hakkının Kullanılması Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminin Reddi Reddi Gereği )"
42Y15.HD3.3.2009E. 2008/6908 K. 2009/1163"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Edimi Eseri Yasa Sözleşme Fen ve Sanat Kurallarına Göre Yapıp Teslim Etmek Olduğu - Öncelikle Eserin ve Bu Kapsamda Yapının Yasal Olması Gerektiği )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Tamamen Kaçak Olan Yapıların Eksik ve Kusurlarının Kısmen Kaçak Yapılarda İse Kaçak Kısım ya da Bölümlerin Eksik ve Kusurlarının Giderilmesinin İstenemeyeceği )
YÜKLENİCİNİN EDİMLERİNİ İFADA TEMERRÜDE DÜŞMESİ ( Arsa Sahipleri BK'nun 106. Maddesinde Düzenlenmiş Olan Seçimlik Haklardan Birini Kullanabilecekleri )
KAÇAK YAPILAR ( Tamamen Kaçak Olan Yapıların Eksik ve Kusurlarının Kısmen Kaçak Yapılarda İse Kaçak Kısım ya da Bölümlerin Eksik ve Kusurlarının Giderilmesinin İstenemeyeceği )"
42Y15.HD28.10.2008E. 2007/5546 K. 2008/6371"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahiplerinin Ediminin Taşınmaz Payını Yükleniciye Devretmek Yüklenicinin Ediminin İse Kurallara Uygun İnşaat Yapmak ve Arsa Sahiplerine Teslim Etmek Olduğu )
ARSA SAHİPLERİ ( Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Edimlerinin Taşınmaz Payını Yükleniciye Devretmek Olduğu )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kurallara Uygun İnşaat Yapmak ve Teslim Edeceği - Sorumlu Meslek Adamı Olarak İmar Kanunu'na Uygun Yapması Gereği )
İMAR KANUNU ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Üstlendiği İşleri Yerine Getirirken Sorumlu Meslek Adamı Olarak Uygun Yapmakla Yükümlü Olduğu )
TAPU DEVRİ ( Yüklenicinin İnşaatı Tekniğine ve Yasalara Uygun Yapmadığında Talep Edemeyeceği - Tamamlanmışsa Yasalara Uygun Hale Getirilmesi Mümkün İse Süre Verileceği/Mümkün Değilse Tapu İptal ve Tescil Davasının Reddi Gereği )
İNŞAATIN TAMAMLANMAMASI ( Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Tapu Devrini Talep Edemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yüklenicinin Edimini Yasalara ve İnşaat Tekniğine Uygun Yerine Getirmeden Tamamladığı İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi Mümkün Değilse Reddedileceği )"
42Y1.HD15.10.2008E. 2008/7159 K. 2008/10304"KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI ( Davalının Maliki Bulunduğu Bina/Müdahalede Bulunduğu - Mülkiyet Hakkı Kapsamında Olup Olmadığı Yönünde Koruma Kuruludan Görüş Alınacağı )
MÜLKİYET HAKKI ( Davalının Aynı Zamanda Maliki Olduğu Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olan Taşınmaz - Keşif Yapılarak Müdahelede Bulunup Bulunamayacağına Karar Verileceği )
KORUMA KURULU GÖRÜŞÜ ( Davalının Maliki Olduğu Bina/Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olduğu - Fiziki Müdahele Konusunda Koruma Kurulu Görüşüne Başvurulacağı )
ESKİ HALE GETİRME ( Davalının Paydaşı Olduğu ve Müdahalede Bulunduğu Bina/Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olduğu - Uzman Heyet İle Keşif Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği )"
42Y15.HD5.6.2008E. 2007/3401 K. 2008/3733"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kuralları İle Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kuralları İle Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kuralları İle Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )
RUHSAT ALINMASI ( Her Türlü İnşaat Yapımı İstisnalar Dışında Yerel İdarelerden Ruhsat Alınmasına Bağlı Olduğu )"
42Y15.HD2.5.2008E. 2007/1675 K. 2008/2937"ESER SÖZLEŞMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Projeye Aykırı İnşaatın Yasaya Uygun Hale Getirilmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kurallara ile Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gereği - Projesine Aykırı Olduğundan Ruhsat Alınayan İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İNŞATIN PROJESİNE VE İMARA AYKIRI YAPILMASI ( Her Türlü İnşaatın İmar Kanununa Göre Yerel İdareden Ruhsat Alması Gereği - Ruhsata Aykırılık Kamu Düzenine İlişkin Olup Re'sen Gözetilmesi Geretiği İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN YÜKLENİCİYE SÜRE VERİLMESİ ( İmara Aykırı İnşaatın Yıktırılıp Arsa Sahibi ile Yükleniciye Ceza Uygulanacağı - Projeye Akırılığın Giderilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHEDİLMESİ ( İnşaatın Sözleşmeye Proje ve Mevzuata Uygun Yapılmasının Yüklenicinin Borcu Olduğu - Projeye ve Mevzuata Aykırılık Fesih Nedeni ise de Aykırılığın Girilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
42Y14.HD13.3.2008E. 2008/1372 K. 2008/3143"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarına Göre Paylı Maliklerden Her Birinin Her Bir Bağımsız Bölümde Hak Ettiği Mülkiyet Payını Bulmak Bundan Sonra Yapının Zemin Girişindeki Sağ Tarafta Bulunan Dükkandaki Davalının Payını Hesaplatmak Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarına Göre Paylı Maliklerden Her Birinin Her Bir Bağımsız Bölümde Hak Ettiği Mülkiyet Payını Bulmak Bundan Sonra Yapının Zemin Girişindeki Sağ Tarafta Bulunan Dükkandaki Davalının Payını Hesaplatmak Gerektiği )
TESCİL ( Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarına Göre Paylı Maliklerden Her Birinin Her Bir Bağımsız Bölümde Hak Ettiği Mülkiyet Payını Bulmak Bundan Sonra Yapının Zemin Girişindeki Sağ Tarafta Bulunan Dükkandaki Davalının Payını Hesaplatmak Gerektiği )"
42Y7.CD19.2.2008E. 2006/13913 K. 2008/1708"İDARİ YAPTIRIM KARARI ( İdari Yargının Görev Alanına Giren Başka Bir Kararın da Verilmiş Olduğunun ve Buna Bağlı Olarak Söz Konusu Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( İdari Yargının Görev Alanına Giren Başka Bir Kararın da Verilmiş Olduğunun ve Buna Bağlı Olarak Söz Konusu Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
İMAR YASASI UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan Dava İtiraz Başvurusunda Bulunan Mahkeme'nin Görevine Girmediği )
İTİRAZ BAŞVURUSU ( İdari İşlemle Birlikte Verilen İdari Para Cezasına Bakmaya İdari Yargının Görevli Kılındığı )"
42Y7.CD11.2.2008E. 2006/3986 K. 2008/908"İDARİ PARA CEZASI ( İdari İşlemle Birlikte Verilen İdari Para Cezasına İtiraz Başvurusunu İdare Mahkemelerinin İncelemekle Görevli Olduğu )
İTİRAZ ( İdari Para Cezasına İtiraz Üzerine Verilen Görevsizlik Kararının Yargı Yolunu Değiştirdiğinden Temyizinin Mümkün Olduğu )
İDARİ YARGI ( İdari İşlemle Birlikte Verilen İdari Para Cezasına İtiraz Başvurusunu İdare Mahkemelerinin İncelemekle Görevli Olduğu )
GÖREV ( İdari İşlemle Birlikte Verilen İdari Para Cezasına İtiraz Başvurusunu İdare Mahkemelerinin İncelemekle Görevli Olduğu )
TEMYİZ ( İdari Para Cezasına İtiraz Üzerine Verilen Görevsizlik Kararının Yargı Yolunu Değiştirdiğinden Temyizinin Mümkün Olduğu )"
42Y14.HD26.3.2007E. 2007/2044 K. 2007/3199"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Pay Tescili İstemi - Yapının İmar Mevzuatına Aykırı Olduğundan Buradan Bağımsız Bölüm Tescili Talep Edilemeyeceği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Pay Tescili İstemi - Yapının İmar Mevzuatına Aykırı Olduğundan Buradan Bağımsız Bölüm Tescili Talep Edilemeyeceği )
YAPININ İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLMASI ( Davacının Pay Tescilini İstediği Yapının İmar Mevzuatına Aykırı Olduğundan Buradan Bağımsız Bölüm Tescili Talep Edilemeyeceği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İfa Edilmemesi Nedeni İle Ancak B.K'nun 96. Maddesine Dayanılarak Ademi İfa Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazminini İsteyebileceği )"
42Y15.HD14.2.2007E. 2005/6718 K. 2007/885"TAPU İPTALİ TESCİL VE KAL DAVASI ( Hukuki Yararları Sebebiyle Davada Yer Almayan Tapu Maliklerinden Davaya Muvafakat Almaları Bakımından Davacılara Mehil Verilmesi Muvafakat Vermeyen Tapu Maliklerinin ise Davaya Katılmalarının Sağlanmasının Gerekmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacılara Ait Arsada Mevcut Gecekondunun İnşaatın Yapımı için Yıkıldığı ve Gelirinden Mahrum Kalındığı Davacıların İnşaatın Yapılacağın Güvenerek Gecekondunun Yıkılmasına Razı Olduklarından Mahrum Kalınan Kira Gelirlerine Hükmedilmesi )
KAÇAK İNŞAAT ( Mevzuata Aykırı Yapı İmara Uygun Hale Getirilemediği Takdirde Yıkılmasının Gerekmesi ) "
42Y15.HD24.1.2007E. 2006/5321 K. 2007/311"KAÇAK KATLARLA İLGİLİ PAYLAŞIM TALEBİ ( Davacı Arsa Sahibi Sadece Kaçak Yapılan Bölümlerin Yıktırılması Talebinde Bulunabileceğinden Reddi Gereği )
İMARA AYKIRI KAÇAK YAPI ( Yıktırılması Gerekeceğinden Bu Yerlerle İlgili Olarak Yaratılan Ekonomik Değerlerin Korunması Sözkonusu Olamaz ve Ayni ve Şahsi Hak Talebinde Bulunulamayacağı )
AYNİ VE ŞAHSİ HAK TALEBİ ( İmara Aykırı Kaçak Yapıların Yıktırılması Gerekeceğinden Bu Yerlerle İlgili Olarak Yaratılan Ekonomik Değerlerin Korunması Sözkonusu Olamaz ve Ayni ve Şahsi Hak Talebinde Bulunulamayacağı )"
42Y15.HD24.1.2007E. 2005/6882 K. 2007/312"RUHSAT ALINMASI ( 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21. Maddesi Uyarınca Her Türlü İnşaat Yapımı İstisnalar Dışında Yerel İdarelerden Ruhsat Alınmasına Bağlı Olduğu )
KAÇAK BİNA ( Yıktırılması Gerekeceğinden Taraflar Bu Binalarla İlgili Ekonomik Değerlerinin Korunmasını İsteyemeyecekleri - Ayni ve Şahsi Hak Talebinde de Bulunamayacakları )
RUHSATSIZ BİNA ( Yıktırılıp Suç Teşkil Ettiğinden Hem Arsa Sahibine ve Hem de Yükleniciye Ceza Yaptırımı Uygulanacağı )
CEZA YAPTIRIMI ( Ruhsatsız Bina Yıktırılıp Ayrıca Suç Teşkil Ettiğinden Hem Arsa Sahibine ve Hem de Yükleniciye Ceza Yaptırımı Uygulanacağı )"
42Y15.HD15.1.2007E. 2005/7814 K. 2007/4"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yapılan İnşaatın Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılması Nedeniyle İnşaatın Ruhsat ve Eklerine Uygun Hale Getirilmesinin Gerekmesi )
TEMERRÜT ( Arsa Sahibi Tarafından Yükleniciye Dava Tarihinden Önce Usulen Temerrüde Düşürülmemiş Olması Nedeniyle Faizin Dava Tarihinden İtibaren Başlaması )
TADİLAT PROJESİ ( Dosyada Bulunan Belediyenin Cevabi Yazı İçeriklerinden İnşaatın Ruhsat ve Eklerine Dolayısıyla İmara Uygun Hale Getirilebileceği Bunun için Tadilat Projesi Yapılmasının Gerekmesi-Bu Yönde Yükleniciye Mehil Verilmesinin Gerekmesi ) "
42Y5.CD17.4.2006E. 2004/3375 K. 2006/3183"ZİMMET / İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Yargılamadaki Bilirkişilerin Maddi Saptamaları İle Hazırlıktaki Kontrolör ve Müfettiş Raporlarında Ayrıntılı Olarak Belirtilen İddia ve Bulgular Arasındaki Aykırılıkların Nelerden Kaynaklandığının Araştırılması Gerektiği )
RESMİ VE ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Zimmet - Yargılamadaki Bilirkişilerin Maddi Saptamaları İle Hazırlıktaki Kontrolör ve Müfettiş Raporlarında Ayrıntılı Olarak Belirtilen İddia ve Bulgular Arasındaki Aykırılıkların Nelerden Kaynaklandığının Araştırılması Gerektiği )"
42Y7.CD11.4.2006E. 2005/17423 K. 2006/3702"İMAR KANUNUNA MUHALEFET ( 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 27. Maddesinde İdari Yaptırımlara Karşı Başvuru Yolunda Sulh Ceza Mahkemeleri Görevli Kılındığı )
GÖREV ( İmar Kanunu'na Muhalefet - 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 27. Maddesinde İdari Yaptırımlara Karşı Başvuru Yolunda Sulh Ceza Mahkemeleri Görevli Kılındığı )
İDARİ YAPTIRIMLARDA GÖREVLİ MAHKEME ( İmar Kanununa Muhalefet - İdari Yaptırımlara Karşı Başvuru Yolunda Sulh Ceza Mahkemeleri Görevli Kılındığı )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 27. Maddesinde İdari Yaptırımlara Karşı Başvuru Yolunda Sulh Ceza Mahkemeleri Görevli Kılındığı - İmar Kanunu'na Muhalefet )"
42Y7.CD6.6.2005E. 2005/1847 K. 2005/5256"GÖREVLİ YARGI YERİ ( İnşaatı Durdurulan Kaçak Yapının Süresi İçinde Ruhsata Bağlanmaması Nedeniyle Tayin Olunan İdari Para Cezasına İtiraz - İnceleme Merciinin İdare Mahkemesi Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( İnşaat Faaliyeti Durdurulan Kaçak Yapının Süresi İçinde Ruhsata Bağlanmaması Nedeniyle Tayin Olunan - İtiraz/Görevli YArgı Yeri )
İNŞAATI DURDURULAN KAÇAK YAPI ( Süresi İçinde Ruhsata Bağlanmaması Nedeniyle Tayin Olunan İdari Para Cezasına İtiraz - İnceleme Merciinin İdare Mahkemesi Olduğu )"
42Y7.CD27.4.2005E. 2004/33634 K. 2005/3734"İMAR KANUNU'NA MUHALEFET ( İdari Para Cezasına ve İnşaatın Durdurulmasına İlişkin Encümen Kararına Karşı Açılan Davada Görevli Mahkeme )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DAVASI ( İmar Kanunu'na Muhalefet Nedeniyle Encümenin Verdiği - Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İmar Kanunu'na Aykırılık Nedeniyle Encümenin Verdiği İdari Para Cezasına İtiraz Davasında )
ENCÜMENİN İMAR KANUNU'NA MUHALEFET NEDENİYLE VERDİĞİ İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )"
42Y14.HD13.1.2005E. 2004/9596 K. 2005/142"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapılarla ilgili Kira Kaybı Ecrimisil Eksik İşler Bedeli ve El Atmanın Önlenmesi İstenemeyeceği - Sadece Yıkım İstenebileceği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Davada Yapının Kaçak Olması Halinde Talep Edilemeyeceği - Sadece Yıkım İstenebileceği )
KİRA KAYBI ECRİMİSİL VE EKSİK İŞLER BEDELİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Davada Yapının Kaçak Olması Halinde Talep Edilemeyeceği - Sadece Yıkım İstenebileceği )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşemesinin Tarafı Olan Murisin Mirasçılarından Birinin Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davasını Açması Olanaklı ise de Davaya Devam Edebilmesi Öteki Ortakların Rızasına veya Miras Şirketine Temsilci Atanması Koşuluna Bağlı Olduğu )
KAÇAK YAPI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Davada Kira Kaybı Ecrimisil Eksik İşler Bedeli ve El Atmanın Önlenmesi İstenemeyeceği - Sadece Yıkım İstenebileceği )"
42Y11.HD20.12.2004E. 2004/14246 K. 2004/12621"KİRACILARIN İMAR YAPTIKLARI MEVZUATINA AYKIRI TADİLAT NEDENİYLE MAL SAHİBİ DAVACILARIN BELEDİYEYE ÖDEDİĞİ CEZANIN KİRACILARDAN TAHSİLİ TALEBİ ( Belediyeye Karşı Açılan Dava Sonucunda Para Cezasının Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olması - Ödenen Bedel İçin Kiracılara Değil Belediyeye Karşı İade Talep Edilebileceği )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI TADİLAT NEDENİYLE BELEDİYEYE ÖDENEN PARA CEZASI İÇİN KİRACILARA RÜCU TALEBİ ( Belediyeye Karşı Açılan Dava Sonucunda Para Cezasının İptal Edilmiş Olması - Ödenen Cezanın İadesinin Kiracılardan Değil Belediyeden İstenebileceği )
BELEDİYEYE ÖDENEN PARA CEZASI İÇİN İMAR MEVZUATINA AYKIRI TADİLAT YAPAN KİRACILARA RÜCU TALEBİ ( Belediyeye Karşı Açılan Dava Sonucunda Para Cezasının İptal Edilmiş Olması - Ödenen Cezanın İadesinin Kiracılardan Değil Belediyeden İstenebileceği )
RÜCUEN TAHSİL TALEBİ ( Kiracıların İmar Mevzuatına Aykırı Yaptığı Tadilat Nedeniyle Belediyeye Ödenen Para Cezasından Dolayı Kiracılara Rücu - Belediyeye Karşı Açılan Davada Para Cezasının İptali Nedeniyle Belediyeden İade Talep Edilebileceği )
PASİF HUSUMET EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( İmar Mevzuatına Aykırı Tadilat Nedeniyle Belediyeye Ödenen Para Cezası İçin Kiracılara Rücu Talebi - Davacıların Açtıkları Dava Sonucu Para Cezasını İptal Ettirmiş Olmaları/Belediyeye Karşı İstirdat Davası Açılması Gereği )"
42Y1.HD9.12.2004E. 2004/12871 K. 2004/13622"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalı Tarafın Karardan Sonra Temyiz Dilekçesi İle İbraz ettiği Belediye Başkanlığından Alınan Yazıda Yapının Kaçak ve Ruhsatsız Olması Nedeniyle İmar Kanununa Göre İşlem Yapılması - Bu Belge Değerlendirilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği )
KAÇAK VE RUHSATSIZ YAPI ( İmar Kanununun 32 ve 42.Maddelerine Göre İşlem Yapılması Halinde Elatmanın Önlenmesi Davasında Belediye Başkanlığından Alınan Sözkonusu Belgenin Değerlendirilmesi Gereği )
KOMŞULUK HUKUKU ( Elatmanın Önlenmesi ve Zararın Giderilmesi Davası - Belediye Başkanlığından Alınan Yazıda Yapının Kaçak ve Ruhsatsız Olması Nedeniyle İmar Kanununa Göre İşlem Yapılması/Bu Belge Değerlendirilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği )"
42Y15.HD10.6.2004E. 2003/6575 K. 2004/3257"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Yapımı Sırasında Mevzuata Uyulmaması Nedeniyle Resmi Mercilerce Verilecek Para Cezalarının Yüklenici Tarafından Karşılanması Gerektiği )
BELEDİYECE VERİLEN PARA CEZASI ( İnşaatın Yapımı Sırasında Mevzuata Uyulmaması Nedeniyle/Yüklenici Tarafından Karşılanması Gerektiği - Kat Karşılığı Eser Sözleşmesinin Niteliği )
YÜKLENİCİNİN PARA CEZASINDAN SORUMLULUĞU ( İnşaatın Yapımı Sırasında Mevzuata Uyulmaması Nedeniyle Resmi Mercilerce Verilen - Kat Karşılığı Eser Sözleşmesinin Niteliği Gereğince Yüklenici Tarafından Karşılanması Gerektiği )"
42Y7.CD2.6.2004E. 2004/12221 K. 2004/9325"İMAR KANUNUNA MUHALEFET ( Belediyece Verilen Para Cezasına Karşı idari Yargıya Başvurulabileceği - Sulh Ceza Mahkemesinin Görevli Olmadığı )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanununa Muhalefet Nedeniyle Belediyece Verilen - Sulh Ceza Mahkemesinin Görevli Olmadığı/İdari Yargıya Başvurulabileceği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İmar Kanununa Muhalefet Nedeniyle Belediyece Verilen Para Cezası - İdari Yargıya Başvurulabileceği )"
42Y15.HD8.4.2004E. 2003/5234 K. 2004/2029"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapılarda Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunulamayacağı - İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI KISMI ( Kaçak Kat - Arsa Sahibinin Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı )
KAÇAK KAT ( Arsa Sahibinin Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı - İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapılarda Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunulamayacağı - İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği )
ARSA SAHİBİNİN HAKLARI ( İnşaat Sözleşmesi/İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği - Arsa Sahibinin Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı )"
42Y12.HD1.4.2004E. 2004/3209 K. 2004/7769"AMME ALACAĞININ TAHSİLİ USULÜ KANUNU ( 6183 Sayılı Yasa Gereği Belediyelerce Verilen Cezalaırn Anılan Yasa Hükümleri Uyarınca Takip ve Tahsil Edilmesinin Gerekli Olması )
CEZAYA İTİRAZ ( Dava Konusu Olayda Cezaya İtiraz Merciinin Sulh Ceza Mahkemesi Olmasının Cezanın Niteliğini ve Takip Usulünü Değiştirmeyeceğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TAKİP USULÜ ( Dava Konusu Olayda Cezaya İtiraz Merciinin Sulh Ceza Mahkemesi Olmasının Cezanın Niteliğini ve Takip Usulünü Değiştirmeyeceğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
42Y15.HD29.3.2004E. 2004/1295 K. 2004/1727"İMAR YASASINA AYKIRILIK ( İstisnalar Dışında Tüm İnşaat İşleri için Yerel İdarelerden İzin Alınması Yapının da İzne ve Tasdikli Projesine Uygun Yapılmasının Gerekli Olması )
KAÇAK İNŞAAT ( Bir İnşaata Ruhsatsız Başlanması ve İnşaatın Tasdikli Projeye Uygun Yapılmaması )
EMREDİCİ HÜKÜMLER ( İmar Yasasının Kamu Düzeni ile İlgili Oluşu Nedeniyle Hangi Amaçla Olursa Olsun Emredici Hükümlerine Aykırı Davranılamayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
KAMU DÜZENİ ( İmar Yasasının Kamu Düzeni ile İlgili Oluşu Nedeniyle Hangi Amaçla Olursa Olsun Emredici Hükümlerine Aykırı Davranılamayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
42Y15.HD11.3.2004E. 2003/4168 K. 2004/1346"İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI ( Yapı Fiilen Tasdikli Projeye Aykırı İnşaa Edilmişse Kaçak İnşaat Sayılacağından Buraları İçin Gecikme Tazminatı Ecrimisil Gibi İsteklerde Bulunulamayacağı - Yıkım İstenebileceği )
KAÇAK İNŞAAT ( Yapı Fiilen Tasdikli Projeye Aykırı İnşaa Edilmişse Sayılacağı/Buraları İçin Gecikme Tazminatı Ecrimisil Gibi İsteklerde Bulunulamayacağı - Yıkım İstenebileceği )
TASDİKLİ PROJEYE AYKIRI YAPI ( Yasaya Uygun Hale Getirilmek Üzere Davalılara Uygun Bir Mehil Verilmesi Gereği - Kaçak Yerlerin Yasaya Uygunluğu Sağlanmazsa Bunların Sadece Yıkımı İstenebileceği )"
42Y15.HD17.12.2003E. 2003/2994 K. 2003/6062"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Binanın Ruhsatsız Olması - Davacı Yükleniciye İnşaatı Yasal Hale Getirmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
RUHSATSIZ YAPI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yükleniciden Tapu Devralan 3. Kişilerin İyiniyetli Kabul Edilemeyecekleri )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Binanın Ruhsatsız Yapılması Nedeniyle Yıkılacak Olması - Edimin Yerine Getirilmediği )
İYİNİYET ( İmara Aykırı Bina Yapan Yükleniciden Tapu Devralan Kişinin İyiniyetli Sayılamayacağı )"
42Y15.HD5.11.2003E. 2003/1848 K. 2003/5256"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Ruhsatsız Yahut Ruhsata Aykırı Olarak Yapılan Yapıların Tamamen veya Kısmen Kaçak Sayılması ve 3194 Sayılı Yasa Uyarınca Kaçak Yapı veya Kaçak Yapı Kısmının Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
KAÇAK YAPI ( İmar Yasası Uyarınca Ruhsatsız Yahut Ruhsata Aykırı Olarak Yapılan Yapıların Tamamen veya Kısmen Kaçak Sayılması ve 3194 Sayılı Yasa Uyarınca Kaçak Yapı veya Kaçak Yapı Kısmının Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
YAPI İZNİ-RUHSATI ( 3194 Sayılı İmar Yasası Gereğince Yasada Sayılan İstisnalar Dışındaki Tüm İnşaatların Yapımının Yerel Yönetimlerden Yani İlgili Belediye veya Valiliklerden Alınacak İzne-Ruhsata Bağlı Olması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Usul Yasası Uyarınca Yapılan Delillerin Tespitine İlişkin Giderlerin Usul Yasasında Yer Alan Yargılama Giderlerinden Sayılması )
DELİL TESPİTİ ( HUMK Uyarınca Yapılan Delillerin Tespitine İlişkin Giderlerin Usul Yasasında Yer Alan Yargılama Giderlerinden Sayılması )
EMREDİCİ HÜKÜM ( 3194 Sayılı İmar Yasasındaki Kaçak Yapıya İlişkin Hükümleri Emredici Nitelikte Hukuk Kuralları Olup Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Doğrudan Gözetilmesi Gerektiği Gibi Kamu Düzeni Gereği Herkes Tarafından da Uyulmasının Zorunlu Olması )"
42Y15.HD7.10.2003E. 2003/1825 K. 2003/4593"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Binanın Ruhsatsız Olması - Davacı Yükleniciye İnşaatı Yasal Hale Getirmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Bedel Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
EKSİK İŞ BEDELİ DAVASI ( Davacı Yüklenicinin Bina İçin Ruhsat Almaması - Binayı Yasal Hale Getirmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
RUHSATSIZ BİNA ( Yıkılmasının Zorunlu Olması Nedeniyle Ekonomik Değerinin Olmadığı )
KAÇAK İNŞAAT ( Ekonomik Değer Taşımadığı )
KİRA TAZMİNATI ( Yüklenicinin Ruhsatını Alarak Binayı Teslim Etmemesi Ve Sözleşmenin Feshedilmemesi Nedeniyle )"
42Y15.HD23.6.2003E. 2003/1812 K. 2003/3377"İŞ BEDELİNİN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesi ile Yükümlendiği Edimini Sözleşmeye Uygun Olarak İfa Etmemesi Nedeniyle )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLME USULÜ ( Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Temyiz Harcının Yatırılmış Olmasının Gerekmesi )
HÜKÜM KURMA USULÜ ( Taraflara Yüklenilen Borç ve Hakların Açık ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesinin Gerekmesi-Mahkeme Kararının Gerekçe İçermesinin Zorunlu Olması )
MAHKEME KARARI ( Taraflara Yüklenilen Borç ve Hakların Açık ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesinin Gerekmesi-Mahkeme Kararının Gerekçe İçermesinin Zorunlu Olması )
YAPI İZNİ ( İmar Kanunu Gereğince Yapılacak Bütün Yapıların Yerel Yönetimlerce Verilecek İzne Bağlı Olması )
KAÇAK YAPI ( Yüklenicinin İş bedelini İş Sahibinin ise Ayıplı ve Eksik İş Bedeli İsteyememesi )
RUHSATSIZ YAPI ( Yerel Yönetimden İzin Alınmadan Yapılan Yapıların Kaçak Nitelik Arzetmesi ve Bu Nedenle Yıktırılmalarının Zorunlu Olması )
İMAR YASASI ( Yasada Öngörülen Hükümlerin Kamu Düzeni Gereğince Emredici Nitelikte Olması ve Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Res'en Gözetilmesi )
İMARA AYKIRILIK ( Tadilat Projesiyle Giderilebilecek Nitelikte Olması Halinde Mahkemece Yükleniciye Süre Verilmesi-Bu Süre Sonunda Düzeltim Yapılmamışsa Giderleri Yükleniciye Ait Olmak Üzere İş Sahibine Yetki Verilmesinin Gerekmesi )
FAZLA İŞ BEDELİ ( Sözleşme Dışı İşlerin Bedelini Yüklenicinin İsteme Hakkının Varlığı Saptandığı Takdirde Bu İşlerin Yapıldığı Tarihteki Rayiç Fiyatlara Göre ve İstek de Aşılmamak Koşuluyla Fazla İş Bedelinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Borçlu Temerrüt Tarihi Kesin Olarak Saptandıktan Sonra Bu Tarihten İtibaren Faiz Uygulanmasının Gerekmesi )"
42Y15.HD6.5.2003E. 2002/6199 K. 2003/2461"TAZMİNAT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yapılması Kararlaştırılan İnşaatın Tamamlanmayan Kısmı için Gecikme Tazminatı İstemi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Göre Yapılması Kararlaştırılan İnşaatın Bir Kısmı Hakkında Ruhsat Alınamayacağından Bu Kısma İlişkin Sözleşme Hükümlerinin Batıl Olması )
BATIL SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Batıl Olan Kısmının İfasının ve Buna Bağlı Gecikme Tazminatının Ödetilmesinin İstenememesi )
RUHSATSIZ YAPI ( Yerel Yönetimlerin İzni Alınmadan Yapılan Yapının Yasal Duruma Getirilmesine İmkan Bulunmaması Halinde Yıktırılması )
KAÇAK YAPI ( Yasal Duruma Getirilmesine Olanak Bulunmaması veya Verilen Süre İçinde Ruhsata Uygun Hale Getirilmemesi Halinde Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
İMAR SUÇU ( Kaçak Yapı Yapılması Halinde Oluşması-Mahkemece Re'sen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
42Y15.HD30.4.2003E. 2002/6245 K. 2003/2304"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kaçak Yapılan Bağımsız Bölümlere - Bu Gibi Yerlerde Yasaya Aykırılığın Korunması Sonucunu Meydana Getirir Şekilde Mülkiyet İddiası Dinlenemeyeceği )
KAÇAK YAPI ( Elatmanın Önlenmesi - Bu Gibi Yerlerde Yasaya Aykırılığın Korunması Sonucunu Meydana Getirir Şekilde Mülkiyet İddiası Dinlenemeyeceği )
YIKIMI ZORUNLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Kaçak Yapılan - Bu Gibi Yerlerde Yasaya Aykırılığın Korunması Sonucunu Meydana Getirir Şekilde Mülkiyet İddiası Dinlenemeyeceği )"
42Y15.HD16.4.2003E. 2002/5759 K. 2003/2031"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacı Arsa Sahipleri Bodrum Kattaki Kendilerine Ait Bölüme Davalı Yüklenicinin Malzeme Koymak Suretiyle El Attığını İleri Sürmesi - Bodrum Katın Proje Tadilatı Suretiyle Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin İlgili Belediyeden Sorulması Gereği )
PROJE TADİLATI ( Bodrum Katın Proje Tadilatı Suretiyle Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin İlgili Belediyeden Sorulması Gereği - Mümkün değil ise veya Verilen Mehil İçerisinde Yasal Hale Getirilmemiş ise Davacının Yıkım Hakkı Saklı Kalmak Suretiyle Meni Müdahale İsteminin Reddi Gereği )
ALACAĞA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ TALEBİ ( Ek Dava ile Yargılama Sırasında Verilen Dilekçede Faizin Sözleşmeye Göre Eserin Teslim Edilmesi Gereken Tarihten İtibaren İstenmesi - Ek Davanın Açıldığı Tarihten Önce Yüklenici İhtarla Temerrüde Düşürülmediğinden Faizin Ek Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Yürütüleceği )"
42Y15.HD9.4.2003E. 2002/5062 K. 2003/1831"İMARA AYKIRI YAPININ PLAN VE PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ TALEBİ ( Davalı Yüklenicinin Sığınak ve Otopark Olarak Planlanan Yeri Dükkan Haline Getirmeye ve El Atmaya Hakkı Bulunmadığı )
İMARA AYKIRI YAPININ KİRAYA VERİLMESİ VEYA SATILMASI ( İmara Aykırı Yapı Yasal Hale Getirilmedikçe Bir Değer İfade Etmeyeceğinden ve Bununla İlgili Gecikme Tazminatı da İstenemeyeceği )
TADİLAT PROJESİ ( İmara Aykırı Yapının Plan ve Projesine Uygun Hale Getirilmesi Talebi - Mahkemece Davalı Yükleniciye Uygun Bir Mehil ve Yetki Verilerek Çatı Arasını Proje Tadilatı Yoluyla Mevzuata Uygun Hale Getirmesi Gereği )"
42Y1.HD24.2.2003E. 2003/1262 K. 2003/1668"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Komşusunun İnşaat Yaptırarak Kendisinin Deniz Manzarasını Kapattığı Gerekçesiyle Bunun Önlenmesi ve Yıkımının İstenmesi )
KOMŞU HAKKI ( Deniz Manzarasını Kapatması Nedeniyle İnşaat Yapılmasının Komşuluk Hakkına Aykırı Olması )
DENIZ MANZARASININ KAPATILMASI ( Komşusunun İnşaat Yaptırarak Kendisinin Deniz Manzarasını Kapattığı Gerekçesiyle Bunun Önlenmesi ve Yıkımının İstenmesi )
YIKIM KARARI ( Komşusunun İnşaat Yaptırarak Kendisinin Deniz Manzarasını Kapattığı Gerekçesiyle Bunun Önlenmesi ve Yıkımının İstenmesi )"
42Y12.HD18.2.2003E. 2003/330 K. 2003/2766"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İmar Kanunu'na Muhalefet Nedeni ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce Verilen Para Cezasına İlişkin Alacağın 6183 Sayılı Yasaya Göre Tahsil Edilmesinin Zorunlu Olması )
İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASININ TAHSİLİ ( 3194 Sayılı Yasaya Muhalefet Nedeni ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce Verilen Para Cezasına İlişkin Alacağın 6183 Sayılı Yasaya Göre Tahsil Edilmesi )"
42Y7.CD6.2.2003E. 2003/34 K. 2003/53"İMAR KANUNUNA MUHALEFET ( Kesilen İdari Para Cezalarına İtirazda İdari Yargının Görevli Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanununa Muhalefet Nedeniyle Kesilen - İtirazda İdari Yargının Görevli Olduğu )"
42Y6.HD23.12.2002E. 2002/8002 K. 2002/8097"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Satış Yoluyla-Taşınmaz Üzerinde Bulunan Bütünleyici Parçaların Taşınmazla Birlikte Satılmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR ( Satış Yoluyla Paydaşlığın Giderilmesine Karar Verilmesi Halinde Taşınmaz Üzerinde Bulunan Bütünleyici Parçaların Taşınmazla Birlikte Satılmasının Gerekmesi )
MUHTESAT ( Taşınmaz Üzerindeki Bulunan Muhtesatın Aidiyetine İlişkin Tapuda Şerh Olması veya Bu Hususta Tüm Paydaşların İttifakının Olması Halinde Muhtesatın Arzın Değerinde Artış Meydana Getirip Getirmediğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Bir Kısım Paydaşlara Aidiyeti Konusunda Paydaşlar Arasında İttifak Bulunan Taşınmaz Üzerindeki Binanın Taşınmazın Değerinde Artış Meydana Getirip Getirmediğinin Bilirkişi Vasıtasıyla Belirlenmesi )
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT MUHTESAT ( Taşınmazın Değerinde Artış Meydana Getiren Muhtesatın ve Taşınmazın Değerinin Ayrı Ayrı Hesaplanarak Muhtesata İsabet Eden Değerin Sahibi Paydaşa Kalan Bedelin Tüm Paydaşlara Dağıtılmasının Gerekmesi )"
42Y15.HD19.9.2002E. 2002/1577 K. 2002/4036"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesine Dayanarak Sözleşme ile Devri Öngörüldüğü Halde Yapılmayan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili Talebi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İmar Kanunu ve Bu Kanuna Uygun Tasdikli Projesine Göre İnşaat Yapmayan Yüklenicinin Edimini İfa Ettiği Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazanılamaması )
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İmar Kanununa Uygun İnşaat Yapmayan Yüklenicinin Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazandığının Düşünülememesi )
İMARA VE TASDİKLİ PROJEYE GÖRE İNŞAAT YAPILMAMASI ( Yüklenicinin Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazandığının Düşünülememesi )
KAÇAK YAPILAN BİNA ( Binadaki Eksikliklerin Giderilmesine Hükmedilmesinin Kaçak Yapının Tamamlanması Sonucunu Doğurması )"
42Y12.HD11.6.2002E. 2002/11264 K. 2002/12499"PARA CEZASI ( 6183 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanacağı Hallerde İlamlı İcranın Yapılamayacağı )
6183 SAYILI YASA HÜKÜMLERİ ( İmar Yasası Gereğince Verilen Para Cezalarının Tahsili - İlamlı İcra )
İLAMLI İCRA ( 6183 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanacağı Haller - İmar Yasası Gereğince Verilen Para Cezalarının Tahsili )"
42Y15.HD10.6.2002E. 2002/951 K. 2002/3130"TAZMİNAT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Eksik İşler Bedeli ile Kira Geliri Kaybının Tahsili )
YASAYA AYKIRILIK NEDENİYLE YIKIMI GEREKEN İNŞAAT ( İnşaatın Ekonomik Değeri Olmayacağından Eksik İşler Bedelinin İstenememesi )
EKONOMİK DEĞER ( Yasaya Aykırılık Nedeniyle Yıkımı Gereken İnşaatın Ekonomik Değeri Olmayacağından Eksik İşler Bedelinin İstenememesi )
EKSİK İŞLER BEDELİ ( Yasaya Aykırılık Nedeniyle Yıkımı Gereken İnşaatın Ekonomik Değeri Olmayacağından Eksik İşler Bedelinin İstenememesi )"
42Y15.HD10.6.2002E. 2002/1621 K. 2002/3127"YAPI İZNİ ( Bütün Yapılar için Yerel İdarelerden Bu İznin Alınmasının Zorunlu Olması )
KAÇAK YAPI ( Ruhsatsız Yapılan İnşaatların Mühürlenerek Durdurulması-Tanınan Süre İçinde Ruhsat Alınmaması Halinde Ruhsata Aykırı Kısımların Yıktırılması )
RUHSATSIZ İNŞAAT YAPMA ( Mühürlenerek Durdurulması-Verilen Süre İçinde Ruhsat Alınmaması Halinde Encümen veya İl İdare Kurulunun Kararı ile Yıktırılması )
İMAR KANUNU ( Kamu Düzeni ile İlgili Olup Emredici Nitelikte Olması )
İYİNİYET ( Yükümlülüğünü Yerine Getirmemiş ve Bu Nedenle Arsa Sahibine Karşı Bedele Hak Kazanamamış Olan Yükleniciden Tapu Payı Satın Alan 3. Kişilerin İyiniyet Savunmasında Bulunamaması )
TASDİKLİ PROJEYE AYKIRI BİNA YAPMA ( Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olmaması Halinde Yıkılmasının Gerekmesi-Korumayı Gerektiren Ekonomik Değerlerinden Bahsedilememesi )
RUHSATSIZ YAPIDA ARSA MALİKİNİN HAKLARI ( Mahkemeden Binanın Tadilat Projesiyle Yasal Hale Getirilmesini Bunun Mümkün Olmaması Halinde Kal Talebinde Bulunabilmesi )"
42Y15.HD30.5.2002E. 2002/1503 K. 2002/2913"İMAR KANUNU UYARINCA İZİN ALINMA ZORUNLULUĞU ( Sözleşmeye Göre Yüklenici Tarafından Alınması Gereken İznin Alınmaması Halinde Yüklenicinin Borcunu İfa Etmiş sayılmayacağı - Kamu Düzenine İlişkin Hususlarda Aleyhe Bozma Yasağı Uygulanamayacağı )
YÜKLENİCİNİN BORCU İFA ETMİŞ OLMASI İÇİN YAPMASI GEREKENLER ( Sözleşmeye Göre Yüklenici Tarafından Alınması Gereken İznin Alınmaması Halinde Yüklenicinin Borcunu İfa Etmiş sayılmayacağı - Kamu Düzenine İlişkin Hususlarda Aleyhe Bozma Yasağı Uygulanamayacağı )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN HUSUSLARDA ALEYHE BOZMA YASAĞI UYGULANAMAYACAĞI ( Sözleşmeye Göre Yüklenici Tarafından Alınması Gereken İznin Alınmaması Halinde Yüklenicinin Borcunu İfa Etmiş sayılmayacağı )"
42Y4.HD8.5.2002E. 2002/1075 K. 2002/5485"İTİRAZIN İPTALİ ( İmar Kanununa Aykırı İnşaat Nedeniyle Verilen İdari Para Cezasının Tahsiline İlişkin İcra Takibine Yapılan İtiraz )
İDARİ PARA CEZASI ( Davalının Ruhsatsız İnşaat Yapması Nedeniyle Verilmesi )
AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN ( İmar Yasasına Aykırılıktan Kaynaklanan İdari Para Cezasının Tahsilinin Bu Kanun Uyarınca Yapılması )
İMAR KANUNUNA AYKIRI İNŞAAT ( Verilen İdari Para Cezasının Tahsilinin 6183 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılması )"
42Y15.HD15.4.2002E. 2001/5904 K. 2002/1828"İMAR YASASINA AYKIRI YAPI ( Sözleşme Geçerli Olduğundan ve İnşaatın Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle Gecikme Tazminatı Olarak Kira Kaybı Zararının Talep Edilebilmesi )
GECİKME TAZMİNATI ( İmar Yasasına Aykırı Yapı Yapılması-Sözleşme Geçerli Olduğundan Gecikme Tazminatı Olarak Kira Kaybı Zararının Talep Edilebilmesi )
KİRA KAYBI ZARARI ( İmar Yasasına Aykırı Yapı Yapılması-Sözleşme Geçerli Olduğundan Gecikme Tazminatı Olarak Kira Kaybı Zararının Talep Edilebilmesi )"
42Y12.HD5.4.2002E. 2002/5965 K. 2002/7180"BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLEN PARA CEZASI ( 6183 S. Kanun Hükümleri Uyarınca Takip Edilmesi - İtiraz Merciinin Sulh Ceza Mahkemesi Olmasının Nitelik ve Takip Usulünü Değiştirmeyeceği )
PARA CEZASI ( Belediye Encümenince Verilen/6183 S. Kanun Hükümleri Uyarınca Takip Edilmesi - İtiraz Merciinin Sulh Ceza Mahkemesi Olmasının Nitelik ve Takip Usulünü Değiştirmeyeceği )
İMAR KANUNUNA MUHALEFET ( Belediye Encümenince Verilen Para Cezasının 6183 S. Kanun Hükümleri Uyarınca Takip Edilmesi - İtiraz Merciinin Sulh Ceza Mahkemesi Olmasının Nitelik ve Takip Usulünü Değiştirmeyeceği )"
42Y15.HD21.3.2002E. 2001/5265 K. 2002/1303"TAZMİNAT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Eksik İşler Bedelinin Tahsili İstemi )
BELEDİYEDEN RUHSAT ALINMASI ( Her Türlü Bina Yapımı Belediyelerden Ruhsat Alınmasına Tabi Olması )
KAMU DÜZENİ ( Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı Bina Yapımının İmar Suçunu Oluşturması Sebebiyle binanın Yasa Uyarınca da Yıkılmasının Kamu Düzeni Uyarınca Yıkılmasının Gerekmesi )
YIKIM ( Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı Bina Yapımının İmar Suçunu Oluşturması Sebebiyle binanın Yasa Uyarınca da Yıkılmasının Gerekmesi )
RUHSATSIZ YAPIYLA İLGİLİ EKSİK İŞLER BEDELİNİN İSTENMESİ ( Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılarda Eksik İş Bedelinin Talep Edilmesinin Yasaya Aykırılığın Sürdürülmesi Anlamını Taşıması )"
42Y7.CD26.12.2001E. 2001/18814 K. 2001/20193"İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( İmar Kanunu'nun 42. Maddesine Göre Verilen-Görev )
GÖREV ( İmar Kanunu'nun 42. Maddesine Göre Verilen İdari Para Cezasından Kaynaklana İhtilaf )
İMAR KANUNU'NA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Uyuşmazlıkların Çözümünde Görevli Yargı Yolu )"
42Y15.HD4.6.2001E. 2001/1212 K. 2001/2973"TAZMİNAT DAVASI ( Adi Yazılı Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Zararın Tazmini İstemi )
İMAR KANUNUNA AYKIRILIK ( İzinsiz Veya İzne Aykırı Yapıların Yıktırılmasının Gerekmesi )
KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ ZARAR ( Bu Zararların Tazmininin İstenememesi )"
42Y15.HD11.4.2001E. 2000/5678 K. 2001/1870"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yapını Ruhsata Aykırı Yapılması )
İMAR YASASI ( Emredici Nitelikte ve Herkesi Bağlayıp Mahkemece de Re'sen Gözönünde Tutulması )
RUHSATA AYKIRI YAPI ( Tarafların Sözleşme İle Binanın Kamu Düzenine Aykırı Olarak Kaçak Yapılacağını Kabul Etmeleri )
KAMU DÜZENİNE AYKIRI YAPI ( Yapımı İmar Suçu Teşkil Eden Bu Yer İçin Kal Talebinde Bulunulması )
KAL ( Kamu Düzeninr Aykıtı ve Yapımı İmar Suçu Teşkil Eden Bu Yer İçin Kal Talebinde Bulunulması )"
42Y15.HD25.5.2000E. 2000/834 K. 2000/2568"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DAVASI ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Sözleşme )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Söz Konusu Belgeye Dayanılarak Ruhsat Alınıp Arsa Üzerinde İnşaat Yapılıp Yapılamayacağı )
KAÇAK İNŞAAT ( Arsa Sahiplerinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve İnşaatın Durdurulması İçin Dava Açıp Açamayacağı )"
42YHGK17.11.1999E. 1999/15-653 K. 1999/965"MÜLKİYET TESPİTİ ( Kaçak Bina Veya Ruhsatına Aykırı Bölüm İle İlgili Yasaya Aykırılık Giderilmeden Mahkemelerden Kal Dışında Eksik Veya Fazla İşler Bedeli Tescil Ya da Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği )
KAÇAK İNŞAAT ( Yasaya Aykırılık Giderilmeden Mahkemelerden Kal Dışında Eksik Veya Fazla İşler Bedeli Tescil Ya da Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği )
RUHSATSIZ BİNA VEYA RUHSATINA AYKIRI BÖLÜM ( Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği - Yasaya Aykırılığın Giderilmesi Zorunluluğu )
HUKUKİ YARARIN VARLIĞI / MÜLKİYET TESPİTİ İSTEMİ ( Kaçak Bina Veya Ruhsatına Aykırı Bölüm İle İlgili Yasaya Aykırılık Giderilmeden İstenemeyeceği )"
42Y15.HD4.11.1999E. 1999/2019 K. 1999/3893"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Ruhsatsız Yapı-Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İmar Mevzuatına Aykırı Yapı-Elatmanın Önlenmesi ve Kal Davası )
İMAR SUÇU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Elatmanın Önlenmesi, Kal ve Tescil Davası )
RUHSATSIZ YAPI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Elatmanın Önlenmesi, Kal ve Tescil Davası )"
42Y15.HD1.11.1999E. 1999/2822 K. 1999/3816"TESPİT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Mülkiyetin Tespiti Talebi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Yapımı Kaçak Olan Binanın Tespiti ve Tescilinin Talep Edilememesi )
RUHSATSIZ YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN MÜLKİYET TESPİTİ TALEBİ ( Kamu Düzeninin Yasaya Aykırı Davranış İçerisinde Bulunanların Kişisel Çıkarlarından Önde Gelmesi )
MÜLKİYET TESPİTİ ( Yapımı Kaçak Olan Binanın Tespiti ve Tescilinin Talep Edilememesi )"
42Y15.HD21.10.1999E. 1999/2608 K. 1999/3754"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TESLİM DAVASI ( Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Aykırı Bina Yapımının İmar Suçunu Oluşturması )
İMAR SUÇU ( Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Aykırı Bina Yapımının İmar Suçunu Oluşturması )
RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( İmar Suçunun Oluşması )
MÜLKİYET TESPİTİ ( Yapımı Suç Teşkil Eden Kaçak Bina Veya Bölümle İlgili Tespit Talep Edilememesi )"
42Y7.CD18.12.1997E. 1997/10617 K. 1997/10478"İMAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Meslekten Men Cezası )
MESLEKTEN MEN CEZASI ( İmar Kanununa Aykırı Davranış )
MESUL FEN ADAMI ( Duruşma Açılarak Hüküm Tesisi )"
42Y7.CD18.2.1997E. 1997/1105 K. 1997/1123"İMAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İdari Para Cezası )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanununa Aykırı Davranış )
RUHSATSIZ İNŞAAT YAPMAK ( İdari Para Cezasına Hükmedilmesi )"
42YHGK23.10.1996E. 1996/1–545 K. 1996/723"GÖREV ( İmara aykırılık ve komşuluk hukuku )
İMARA AYRILIK ( Görev )
KOMŞULUK HUKUKU ( Görev )
KÂL ( Komşuluk hukuku )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Komşuluk hukuku )"
42Y7.CD1.2.1996E. 1996/616 K. 1996/480"KAÇAK VE RUHSATSIZ KAT İNŞAATI YAPMAK ( Yapılan Kat İçin Tek Para Cezası Verilmesi )
TEK PARA CEZASI VERİLMESİ ( Kaçak ve Ruhsatsız Yapılan Kat )
İMAR KANUNUNA AYKIRI HAREKET ( Kaçak ve Ruhsatsız Kat İnşaatı Yapmak )
KAÇAK KATTAKİ DAİRE SAYISINCA CEZA VERİLEMEYECEĞİ ( Tek Para Cezası Verilmesi Gerekliliği )"
42Y7.CD29.12.1995E. 1995/9320 K. 1995/10592"RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( İdari Para Cezası )
İDARİ PARA CEZASI ( Ruhsatsız Bina Yapmak )
YAPI TATİL ZAPTI ( İzinsiz ve Ruhsatsız Bina Yapılması )
BİRBİRİNİN TAMAMLAYICISI SAYILAN RUHSATSIZ YAPILAR ( Tek Bir Para Cezası Verilmesi )
TEK BİR PARA CEZASI VERİLMESİ GEREKLİLİĞİ ( Birbirinin Tamamlayıcısı Sayılan Ruhsatsız Yapılara )"
42Y7.CD30.9.1993E. 1993/4942 K. 1993/4821"İMAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İdari Para Cezası )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanununa Aykırı Davranış )
PARA CEZASINA İTİRAZ ( İmar Kanununa Aykırı Davranıştan Dolayı İdarece Verilen )
İDARİ MERCİLERİN PARA CEZALARININ TAKDİRİNDE SERBEST OLMALARI ( Sulh Ceza Mahkemesinin Para Cezasının Miktarını Değiştirememesi )
SULH CEZA MAHKEMESİNİN PARA CEZASININ MİKTARINI DEĞİŞTİREMEMESİ ( İdari Mercilerin Para Cezalarının Takdirinde Serbest Olmaları )
AYNEN ONAMA VEYA İPTAL ( Sulh Ceza Mahkemelerinin Encümen Kararlarını İtirazen İncelemelerindeki Yetkisi )"
42Y7.CD30.9.1993E. 1993/4930 K. 1993/5072"İMAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İdari Para Cezası Verilmesi )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( İmar Kanununa Aykırı Davranış )
İPTAL EDİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Yasal Geçerliliği Olamayacağı )
YENİDEN PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Yeni İnşaat Yapılmaması )"

DANIŞTAY

42D14.D20.4.2017E. 2014/8365 K. 2017/2611"İZİNSİZ VE RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE PARA CEZASI (Yargı Kararı ile İdarelerin İşlem Tesisine Zorlanamayacağı İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde veya İdarenin Takdir Yetkisini Kaldıracak Nitelikte Karar Verilemeyeceği - İmar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Verilen Para Cezasının Kanun ile Belirlenen Kriterlere Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gereği)
İDARE PARA CEZASININ İDARE MAHKEMESİNCE BELİRLENMESİ (İmar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Verilen Para Cezasının Kanunla Belirlenen Kriterlere Uymadığı Gerekçesiyle Tamamının İptali Yerine İdarenin Yerine Geçilerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde Karar Verilemeyeceği)"
42D14.D18.4.2017E. 2014/6311 K. 2017/2428"İMARA AYKIRI YAPI (Büyükşehir Belediyesinin Kapsamındaki Belediyelerce Yapılan İmar Uygulamalarını Denetleme Yetkisi Bulunduğu - İlçe Belediyesince Yapılan İmar Uygulaması Hakkında Yapılan Başvuruya Verilen Cevabın Kesin ve Yürütülebilir Mahiyette Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu)
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM (İlçe Belediyesince Yapılan İmar İşlemi Hakkında Büyükşehir Belediyesine Yapılan Başvuruya Verilen Cevabın Kesin ve Yürütülebilir Olmadığından Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Başvuruyu Verilen Cevabın Başvurunun Reddi Şeklinde Değerlendirilmesi Gereği)"
42D14.D22.3.2017E. 2014/6441 K. 2017/1631"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Bağımsız Bölüm Üzerindeki Kullanım Hakkının Diğer Hissedarların Muvafakatine Bağlı Olmaksızın Tek Başına Davacıya Ait Olması Sebebiyle 3194 S. K.'nun Md. 42/2/c Hükmünün Birinci Alt Bendinin Uygulanmasının Olanaklı Olmadığı - Para Cezasının Bu Bende İsabet Eden Kısmının Hukuka Aykırı Olduğu)
KAT İRTİFAKI (Davacının Kat İrtifakı Hakkıyla Bağımsız Bölüm Maliki Olduğu - Bağımsız Bölüm Üzerindeki Kullanım Hakkının Diğer Hissedarların Muvafakatine Bağlı Olmaksızın Tek Başına Davacıya Ait Olması Sebebiyle 3194 S. K.'nun Md. 42/2/c Hükmünün Birinci Alt Bendinin Uygulanmasının Olanaklı Olmadığı)
HİSSELİ PARSEL (3194 S. K.'nun Md. 42/2/c Hükmünün Birinci Alt Bendi Uyarınca Artırım Uygulanması İçin Yapının Hisseli Parselde Diğer Maliklerin İzni Olmadan Yapılmış Olması Gerektiği - Belediye Encümeni Kararının İptali)"
42D14.D21.3.2017E. 2014/3198 K. 2017/1551"RUHSATSIZ YAPI ( İdari Para Cezasına Dair Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - Kaçak Yapının Uygulama İmar Planında "Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı" Olarak Belirlenmiş Yapılaşmaya Yasak Park Alanında Yapıldığı Gerekçesiyle 3194 S. Kanununun 42. Md. 2. Fıkrasının ( C ) Bendinin 3 ve 6 Numaralı Alt Bentleri Uyarınca Artırım Uygulanmasının Mükerrer Cezalandırma Olarak Nitelendirilemeyeceği )
İMAR PARA CEZASI ( İlk Aşamada 3194 S. Kanunun 42. Md. 2. Fıkrasının ( A ) Bendi Uyarınca Yapının Sınıf ve Grubuna Göre Toplam İnşaat Alanı Üzerinden Temel Ceza Miktarı Belirlenecek İkinci Aşamada İse İkinci Fıkranın ( C ) Bendinin Alt Bentlerinde Sayılan Durumlara Göre Bu Alt Bentlerde Öngörülen Arttırımlar Temel Cezaya Ayrı Ayrı İlave Olunacağı - Ruhsatsız Yapı Nedeni İle İdari Para Cezasının İptali İstemi )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsatsız Yapı Nedeni İle İdari Para Cezası - Kaçak Yapının Uygulama İmar Planında "Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı" Olarak Belirlenmiş Yapılaşmaya Yasak Park Alanında Yapıldığı Gerekçesiyle 3194 S. Kanununun 42. Md. 2. Fıkrasının ( C ) Bendinin 3 ve 6 Numaralı Alt Bentleri Uyarınca Artırım Uygulanmasının Doğru Olduğunun Gözetileceği )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsatsız Yapı - Kaçak Yapının Uygulama İmar Planında "Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı" Olarak Belirlenmiş Yapılaşmaya Yasak Park Alanında Yapıldığı Gerekçesiyle 3194 S. Kanununun 42. Md. 2. Fıkrasının ( C ) Bendinin 3 ve 6 Numaralı Alt Bentleri Uyarınca Artırım Uygulanmasının Mükerrer Cezalandırma Olarak Nitelendirilemeyeceği Sonucuna Varıldığı )"
42D14.D28.2.2017E. 2015/563 K. 2017/1106"RUHSATSIZ YAPI NEDENİ İLE KESİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Verilen Süre İçinde İstenilen Posta Ücretinin Yatırıldığı - İdare Mahkemesince Dosyanın Tekemmül Ettirilerek Danıştay'a Gönderilmesi Gerekirken Posta Masrafının Yatırılmadığı Gerekçesiyle Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmamış Sayılması Yolunda Verilen Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı)
KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNULMAMIŞ SAYILMA ( Verilen Süre İçinde İstenilen Posta Ücretinin Yatırıldığı - Dosyanın Tekemmül Ettirilerek Danıştay'a Gönderilmesi Gerekirken Posta Masrafının Yatırılmadığı Gerekçesiyle Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmamış Sayılması Yolunda Verilen Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı/Ruhsatsız Yapı Nedeni İle Kesilen İdari Para Cezasının İptali)
POSTA MASRAFI ( Ruhsatsız Yapı Nedeni İle Kesilen İdari Para Cezasının İptali - Verilen Süre İçinde İstenilen Posta Ücretinin Yatırıldığı/Mahkemece Dosyanın Tekemmül Ettirilerek Danıştay'a Gönderilmesi Gerekirken Posta Masrafının Yatırılmadığı Gerekçesiyle Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmamış Sayılması Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararının Doğru Olmadığı)"
42D14.D28.2.2017E. 2014/7714 K. 2017/1159"YAPI TATİL TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİ (Ruhsatsız Yapı/Süreaşımı - Davaya Konu Yapı Tatil Tutanağının Mevzuat Hükmüne Uygun Olarak Yapı Yerine Asıldığı ve Bir Nüshasının da Mahalle Muhtarına Bırakıldığı Bakılmakta Olan Davanın İse Asılma Tarihini İzleyen Altmış Günlük Yasal Dava Açma Süresi Dolduktan Sonra Açıldığı/İdare Mahkemesince Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
RUHSATSIZ YAPI (İdari Para Cezası Verilmesine Dair İşlemin İptali - İl Encümeni Kararının Tesis Edildiği Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekilinin Hem Başkan Hem de Üye Sıfatıyla İki Oy Kullandığı/Davaya Konu Para Cezası Verilmesine Dair Encümen Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararının Bozulacağı)
DAVA AÇMA SÜRESİ (İmar Kanununun 32. Md. Öngörülen Usule Uygun Olarak Yapı Yerine Asılmak ve Bir Örneği de Mahalle Muhtarına Bırakılmak Suretiyle Tebliğ Edilmiş Olan Yapı Tatil Zaptının İptali İstemiyle Bu Tarihi İzleyen Günden İtibaren Altmış Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği - Ruhsatsız Yapı Nedeni İle Yapı Tatil Tutanağının İptali İstemi)
İL ENCÜMEN KARARININ İPTALİ (Ruhsatsız Yapı Yapılması Nedeni İle İdari Para Cezası Verilmesi - İl Encümeni Kararının Tesis Edildiği Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekilinin Hem Başkan Hem de Üye Sıfatıyla İki Oy Kullandığı/Davaya Konu Para Cezası Verilmesine Dair Encümen Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
SÜREAŞIMI (Ruhsatsız Yapı Nedeni İle Yapı Tatil Tutanağının İptali İstemi - Davaya Konu Yapı Tatil Tutanağının Mevzuat Hükmüne Uygun Olarak Yapı Yerine Asıldığı ve Bir Nüshasının da Mahalle Muhtarına Bırakıldığı Bakılmakta Olan Davanın İse Asılma Tarihini İzleyen Altmış Günlük Yasal Dava Açma Süresi Dolduktan Sonra Açıldığı/İdare Mahkemesince Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Karar Verileceği)"
42D14.D6.2.2017E. 2015/5294 K. 2017/519"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Davaya Konu İdari Para Cezası Kararının Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Altmış Günlük Yasal Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılması Gerektiği - Bu Süre Geçirildikten Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğundan Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
İMAR KANUNUNA AYKIRILIK NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI (İptali İstemi - Davaya Konu İdari Para Cezası Kararının Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Altmış Günlük Yasal Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılması Gerektiği/Bu Süre Geçirildikten Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğundan Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedileceği)
DAVA AÇMA SÜRESİ (İdari Para Cezası Kararının Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Altmış Günlük Yasal Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılması Gerektiği - Bu Süre Geçirildikten Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğundan Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddedileceği/İmar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezasının İptali)"
42D14.D6.2.2017E. 2014/11817 K. 2017/508"RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPI SEBEBİYLE PARA CEZASI ( Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı İmalatların Ayrı Ayrı Nitelikleri Yapı Sınıf ve Grubu ile Birlikte Ölçü ve Etkilenen Alanlarının Ayrıca Ceza Miktarına Etki Eden Sebeplerin Somut Gerekçeleriyle Açık Bir Şekilde Belirtilmesi Gereği - İmara Aykırılık Nedeniyle Ceza Verilebilmesi İçin İhtilafa Konu İmalatın Fen Elemanlarınca Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Tutunağa Bağlanması Gereği)
RUHSATA AYKIRI İMALAT ( İdari Para Cezası - Aykırılığın İlgili Fen Elemanlarınca Tutanağa Bağlanması Zorunluluğu)"
42D14.D3.2.2017E. 2014/7807 K. 2017/501"İL ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İdare Mahkemesince Üçüncü Sınıf A Grubu Yapı İçin Verilen Para Cezası Hakkında Herhangi Bir Hukuki İnceleme Yapılmadığı ve Hüküm Kurulmadığı Anlaşıldığından Temyize Konu Kararın Bu Kısmı Hakkında Eksik Hüküm Kurulmuş Olması Sebebiyle Hukuki İsabet Bulunmadığı)
NORMLAR HİYERARŞİSİ (Anayasaya Göre İlgili İdarelerce Çıkarılacak Yönetmeliklerin Kanunlara Aykırı Olmaması Gerektiği Belirtildiğinden Normlar Hiyerarşisinde Yönetmeliklerden Alt Sırada Gelen Tebliğin de Üst Norm Olan Kanunlara Aykırı Olamayacağı - İl Encümeni Kararının İptali)
TEBLİĞİN KANUNA AYKIRI OLMASI (İl Encümeni Kararının İptali - Tebliğde İkinci Sınıf C Grubu Yapıya Yer Verilmiş Olmakla Birlikte 3194 Sayılı İmar Kanununda İkinci Sınıf C Grubu Yapı Nitelemesi Yapılmadığından İdare Mahkemesince Verilen Kararın Bu Kısmında Hukuki İsabetsizlik Bulunmadığı)
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ (İdari Yargı Merciilerinde Açılan Davalarda İdare Mahkemelerinin Davacının İstemi İle Bağlı Olduğu ve İstemi Genişletecek veya Daraltacak Biçimde Karar Veremeyeceği - İl Encümeni Kararının İptali)"
42D14.D18.1.2017E. 2014/9839 K. 2017/156"RUHSAT VE MİMARİ PROJEYE AYKIRI YAPI YAPILMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI ( Ruhsata Bağlanması Gereken Yapı İçin Ruhsat Alma Mükellefiyetinin Taşınmaz Malikine Ait Olduğu Kiracının Taşınmaz Malikinin Muvafakati Olmadan Ruhsat Alamayacağı - Taşınmazda Yapılan Ruhsata Aykırı İmalatın Malik Tarafından Bilinmemesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
KİRACI TARAFINDAN RUHSATA AYKIRI YAPI YAPILMASI ( Ruhsata Aykırı İmalatların Malikin Rızası Dışında Başkası Tarafından Yapıldığına Dair İspat Külfetinin Taşınmaz Malikine Ait Olduğu - Kiracının Taşınmaz Malikinin Muvafakati Olmadan Ruhsat Alamayacağı Ruhsata Aykırı Yapı Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezasından Sorumluluğun Yapı Malikine Ait Olduğu )"
42D14.D18.1.2017E. 2014/2263 K. 2017/163"HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZA TECAVÜZLÜ RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI (İdari Para Cezası Verilmesi Kararının İptali - İmalatların Yıkımına Dair Encümen Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddine Karar Verildiği ve Bu Kararın Dairemizin Kararı İle Bozulduğu/3194 S. Kanunun 42. Md. 2. Fıkrasına Göre Para Cezası Verilmesine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Ruhsatsız Yapı Yapılması - 3194 S. İmar Kanununun 39. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Alınan ve İkaza Rağmen Süresinde Yapıyı Yıkmayan Yapı Sahibine Para Cezası Verilmesini Gerektiren Halin Aynı Kanunun 42. Md. 4. Fıkrası İle Düzenlendiği/3194 S. Kanunun 42. Md. 2. Fıkrasına Göre Para Cezası Verilmesine Dair İşlemin İptalinin Doğru Olduğu)
RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI (İdari Para Cezası Verilmesi Kararının İptali - İmalatların Yıkımına Dair Encümen Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddine Karar Verildiği ve Bu Kararın Dairemizin Kararı İle Bozulduğu/3194 S. Kanunun 42. Md. 2. Fıkrasına Göre Para Cezası Verilmesine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (3194 S. İmar Kanununun 39. Md. Uyarınca Yıkım Kararı Alınan ve İkaza Rağmen Süresinde Yapıyı Yıkmayan Yapı Sahibine Para Cezası Verilmesini Gerektiren Halin Aynı Kanunun 42. Md. 4. Fıkrası İle Düzenlendiği - 3194 S. Kanunun 42. Md. 2. Fıkrasına Göre Para Cezası Verilmesine Dair İşlemin İptalinin Onanması Gerektiği/Ruhsatsız Yapı Nedeni İle İdari Para Cezası)"
42IDDGK3.3.2016E. 2015/1834 K. 2016/648"RUHSATSIZ İNŞAAT YAPILMASI (İdari Para Cezasının İptali İstemi - Taşınmazın Satın Alındığında Yapının Mevcut Olduğunun Dosyadan Anlaşılmadığı/Ruhsatsız Yapıyı Yapanın Kendisi Olmadığı Durumunun İspat Külfetinin Davacıda Olduğu ve Davacı Tarafından da Durumun Ortaya Konulamadığı/Ruhsatsız Yapılaşmadan Davacının Sorumlu Tutulamayacağına Dair Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği)
İSPAT YÜKÜ (Ruhsatsız İnşaat Yapılması Nedeni İle İdari Para Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi - Ruhsatsız Yapının Üzerine Bulunduğu Arsanın Davacı Tarafından Satın Alındığı ve Tapuda Tarla Vasfında Olduğu/Ruhsatsız Yapıyı Yapanın Kendisi Olmadığı Durumunun İspat Külfetinin Davacıda Olduğunun Gözetileceği)
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Ruhsatsız İnşaat Yapılmasından Kaynaklı - Anılan Yerin Davacının Beyanlarında da Görüldüğü Üzere Davacı Tarafından Elma Bahçesi Olarak Kullanılmakta Olduğu Davacı Adına Düzenlenen Su ve Elektrik Aboneliklerinin de Bu Veriyi Desteklediği/Ruhsatsız Yapılaşmadan Davacının Sorumlu Tutulamayacağına Dair Kararda Hukuki İsabet Görülmediği)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Ruhsatsız İnşaat Yapılması Nedeni İle İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin - Anılan Yerin Davacının Beyanlarında da Görüldüğü Üzere Davacı Tarafından Elma Bahçesi Olarak Kullanılmakta Olduğu/Davacı Adına Düzenlenen Su ve Elektrik Aboneliklerinin de Bu Veriyi Desteklediği - Ruhsatsız Yapılaşmadan Davacının Sorumlu Tutulamayacağına Dair Kararın Bozulacağı)"
42D14.D5.11.2015E. 2014/5232 K. 2015/8318"RUHSATSIZ YAPI (Belediyece Yıkılması Durumunda Sadece Belediyece Yapılan Masrafın Yapı Sahibinden Tahsil Edilebileceği - Yıkım Masrafının %20 Fazlasının Yapı Sahibinden Alınacağına Dair Yasal Düzenleme Bulunmadığı Belediye Tarafından Yapılan Yıkımın Masraf Bedelinin %20 Fazla Tahsilinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
YIKIM MASRAFI (Ruhsatsız Yapının Belediye Tarafından Yıkılması Halinde Yıkım Masrafının Mal Sahibinden Tahsil Edileceği - Yıkımın Belediye Tarafından Yapılması Halinde Sadece Belediyece Yapılan Yıkım Masrafının Yapı Sahibinden İstenebileceği %20 Fazla Ödeme İstenmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)"
42D14.D5.11.2015E. 2014/3132 K. 2015/8329"İMARA AYKIRI UYGULAMA (Yapı Tatil Tutanağı ile İmara Aykırılığın Tespit Edilmesinin İdari Para Cezası Verilmesi İçin Yeterli Olduğu - İdari Para Cezasının İçeriği ve Parasal Miktarının İmar Kanunu'nda Belirlenen Koşullar Dikkate Alınarak Etkileme Alanı ve Artırma Nedenlerinin Hukuki İrdeleme Yapılarak Karar Verilmesi Gereği)
İDARİ PARA CEZASI (İmara Aykırı Uygulama Nedeniyle İdari Para Cezası - Kesilen İdari Para Cezasının İmara Kanunu'nda Belirtilen Koşullar Dikkate Alınarak Etkileme Alanı ve Artırma Nedenleri Hukuki İrdelemeye Tabi Tutularak Belirlenmesi Gereği)"
42D14.D4.11.2015E. 2015/2739 K. 2015/8210"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Ruhsata Aykırı Yapıdan Dolayı Birden Fazla Kabahatin İşlenmesi Nedeniyle Bu Kabahatlere İlişkin Yapılan Tanımlarda Öngörülen İdari Para Cezalarından En Ağır Olanının Verileceği - Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI (Davacının Söz Konusu Fiili Nedeniyle Koşulların Mevcut Olması Halinde En Ağır Para Cezasıyla Cezalandırılması Gerekirken Yasada Belirtilen Cezaların Ayrı Ayrı Toplanmak Suretiyle Davacıya Para Cezası Verilmesine İlişkin Encümen Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği)
İDARİ PARA CEZASI (Belediye Encümeni Kararının İptali - Ruhsata Aykırı Yapıdan Dolayı Birden Fazla Kabahatin İşlenmesi Nedeniyle Bu Kabahatlere İlişkin Yapılan Tanımlarda Öngörülen İdari Para Cezalarından En Ağır Olanının Verileceği/Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Verilmesinin Hatalı Olduğu)
BİRDEN FAZLA KABAHATİN İŞLENMESİ (En Ağır Para Cezasıyla Cezalandırılması Gerekirken Yasada Belirtilen Cezaların Ayrı Ayrı Toplanmak Suretiyle Davacıya Para Cezası Verilmesine İlişkin Encümen Kararında Hukuka Uyarlık İdare Mahkemesi Kararının Bu Kısmında Hukuki İsabet Görülmediği)"
42D14.D8.10.2015E. 2014/44 K. 2015/7355"RUHSATA AYKIRI YAPI ( İdari Para Ceza Verilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemi/Temyiz Yoluna Başvuruda Hukuki Yarar Olması Gerektiği - Davacının Lehine Olan Kararı Temyiz Etmekte Hukuki Menfaati Bulunmadığı/Davanın Reddine İlişkin Kısmın da Kesin Hüküm Halini Aldığı - Temyiz İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURUDA HUKUKİ YARAR BULUNMASI GEREKTİĞİ ( Davacının Lehine Olan Kararı Temyiz Etmekte Hukuki Menfaati Bulunmadığı - Davanın Reddine İlişkin Kısmın da Kesin Hüküm Halini Aldığı/Temyiz İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı - İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemi )
LEHE KARARI TEMYİZ ETMEKTE HUKUKİ YARAR BULUNMADIĞI ( İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemi - Davanın Reddine İlişkin Kısmın da Kesin Hüküm Halini Aldığı - Temyiz İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı Gözetileceği )"
42D14.D29.4.2015E. 2013/4554 K. 2015/3421"RUHSATA AYKIRI İLAVELER YAPILMASI ( İdari Para Cezası Verilmesi/Belediye Encümeni Kararı İptali İstemi - Ruhsata Aykırı Alan 104 M² Aykırılıktan Etkilenen Alan 637 M² Olarak Belirtildiği/Para Cezasında 637 M² Esas Alındığı/Aykırılıktan Etkilenen Alanın Nasıl Belirlendiği Tam Olarak Ortaya Konulmaksızın Verilen Para Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE DAİR BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsata Aykırı İlaveler Yapılması - Ruhsata Aykırı Alan 104 M² Aykırılıktan Etkilenen Alan 637 M² Olarak Belirtildiği/Aykırılıktan Etkilenen Alanın Nasıl Belirlendiği Tam Olarak Ortaya Konulmaksızın Verilen Para Cezasının Bozma Nedeni Olduğu )
AYKIRILIKTAN ETKİLENEN ALANIN NASIL BELİRLENDİĞİNİN ORTAYA KONULACAĞI ( Ruhsata Aykırı İlaveler Yapılması/İdari Para Cezası Verilmesine Dair Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Ruhsata Aykırı Alan 104 M² Aykırılıktan Etkilenen Alan 637 M² Olarak Belirtildiği/Aykırılıktan Etkilenen Alanın Nasıl Belirlendiği Tam Olarak Ortaya Konulmamasının İsabetsizliği )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsata Aykırı Yapı/İdari Para Cezası Verilmesi - Ruhsata Aykırı Alan 104 M² Aykırılıktan Etkilenen Alan 637 M² Olarak Belirtildiği/Para Cezasında 637 M² Esas Alındığı - Aykırılıktan Etkilenen Alanın Nasıl Belirlendiği Tam Olarak Ortaya Konulmaksızın Verilen Para Cezasında Hukuka Aykırı Olduğu )"
42D14.D15.4.2015E. 2013/3547 K. 2015/2962"RUHSATSIZ VEYA PROJESİNE AYKIRI YAPI (Yapının Bulunduğu Alanın Özelliği Mülkiyet Durumu Niteliği Sınıfı Yerleşmeye ve Çevreye Etkisi Gibi Aykırılık Hallerine Göre Para Cezası Tayin Edilmesi Gereği - Mekansal Olarak Alan Oluşturmayan Bahçe Duvarı Kapı Pencere Gibi İmalatlarda Para Cezasının Metre Kare Bazında Hesaplanamayacağı Maliyet Bedeli Üzerinden Hesaplanması Gerektiği)
MEKANSAL OLARAK ALAN OLUŞTURMAYAN İMARA AYKIRI YAPILAR (İdari Para Cezasının Metre Kare Esasına Göre Hesaplanamayacağı - Ruhsatsız veya Mevzuata Aykırı Yapılan Kapı Pencere Duvar Gibi Mekansal Olarak Alan Oluşturmayan Yapılar Nedeniyle Para Cezasının Maliyet Bedeli Üzerinden Hesaplanması Gereği)"
42D14.D8.4.2015E. 2013/4581 K. 2015/2776"RUHSATA AYKIRI YAPININ YIKIMINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olmadığı - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olduğu/Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
PLAN İLE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ARASINDA FARKLI DÜZENLEME OLMASI ( Öncelikle Plan Hükümleri Uygulanması Gerektiği )
ENCÜMEN KARARI İPTALİ ( Ruhsata Aykırı Yapının Yıkımına İlişkin - Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olmadığı/1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olduğu - Planla Yönetmelik Hükümleri Arasında Farklılık Çıktığında Plan Hükümleri Uygulancağı/Davanın Reddedileceği )
PLAN HÜKÜMLERİ ESAS ALINMASI ( Ruhsata Aykırı Yapının Yıkımına İlişkin Encümen Kararı İptali - Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olmadığı/1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olduğu - Davanın Kabulü Yolundaki Mahkeme Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PARA CEZASININ KRİTERLERE UYGUNLUĞU ARAŞTIRILMASI ( Ruhsata Aykırı Yapı Yapılmasından Kaynaklı Para Cezasına İlişkin Encümen Kararı İptali - İmalatların Plan Hükmüne Aykırı Yapıldığı ve Ruhsat Gerektirdiği/Mahkemece Para Cezasının 3194 S. Kanununun 42. Md. Belirtilen Kriterler Doğrultusunda Verilip Verilmediği Araştırılacağı )"
42D14.D26.11.2014E. 2013/9884 K. 2014/10426"TAŞINMAZ ÜZERİNDE RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI ( Davalı İdarenin Mevzuatta Açıkça Öngörülen Hükmün Uygulanmasında Hataya Düşmesi Sonucunda Tesis Ettiği Anlaşılan Para Cezasını İptal Etmeden Aynı Fiil Nedeniyle Verdiği Para Cezasının Aynı Fiil Nedeniyle Mükerrer Ceza Verilmesi Anlamına Geleceği Açık Olduğundan Dava Konusu Encümen Kararında Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmaz Üzerinde Ruhsatsız Yapı Yapılması - Ruhsat Alınmadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı ya da İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yapı Yapılması Durumunda Para Cezası Verileceği )
HUKUKA AYKIRI OLARAK TESİS EDİLEN İDARİ İŞLEM ( Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Hak Doğuran İdari İşlemlerin Ancak İptal Davası Süresi İçerisinde Geri Alınabileceği Bu Sürenin Geçmiş Olması Halinde İse İdareye Güven ve İdari İstikrar Prensipleri Gereğince Bu Tür İdari İşlemlerin Yapay Bir Kesinlik Kazanacağı )
RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI ( Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Ruhsatsız, Ruhsata veya İmar Mevzuatına Aykırı Olarak İnşa Edilmiş Bir Yapı Hakkında İmar Mevzuatı Uyarınca İşlem Tesis Edilebilmesi İçin Öncelikle İlgili İdarece İnşaatın Durumunun Bir Tutanak İle Tesbit Edilmesinin Gerektiği )"
42D14.D16.10.2014E. 2013/4688 K. 2014/8454"YAPININ RUHSAT VE PROJESİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Savunma Özetinin Kararda Yer Almaması - Mahkemece Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinin Süresinde Verilmediği Belirtilerek Kararda Savunmanın Özetine Yer Verilmediği/Davalı Savunması Özetinin Kararda Yer Almamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
SAVUNMA ÖZETİNİN KARARDA YER ALMASI ( 2577 S. Kanunu'nun 24. Md. Göre Davalı İdarenin Savunma Özetinin Kararda Yer Almasının Zorunlu Olduğu - Mahkemece Süresinde Verilen Savunmanın Süresinde Olmadığından Bahisle Kararda Savunma Özetine Yer Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yapının Ruhsat ve Projesine Aykırı Olduğundan Bahisle - Mahkemece Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinin Süresinde Verilmediği Belirtilerek Kararda Savunmanın Özetine Yer Verilmediği/Davalı Savunması Özetinin Kararda Yer Almamasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
42D14.D6.5.2014E. 2012/907 K. 2014/5179"İŞYERİ ÖNÜNDEKİ SUNDURMANIN YIKIMI VE İDARİ PARA CEZASIYLA İLGİLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ DAVASI ( Sundurmanın Taşınmazın Brüt Alanını Arttırmadığı/Kapalı Alan Oluşturmadığı - İmar Mevzuatı Gözetildiğinde Sundurmanın Ruhsata Tabi Olmadığının Kabulü/Ruhsata Tabi Olmayan Yapı/Sundurma )
GÜNEŞ VE YAĞMURDAN KORUNMA MAKSATLI SUNDURMANIN RUHSATA TABİ OLMADIĞI ( Mevzuattaki Yapı Tanımı İçerisinde Olmadığı/Yanları Açık ve Cephe Görünümünü Etkilemediği - Çekme Mesafelerine Tecavüt Etmediği/Hafif Yapı Malzemeleri ile Yapıldığı/Yerel Mahkemenin Davayı Ret Kararının Bozulması Gerektiği )
SUNDURMANIN HAFİF YAPI MALZEMELERİ İLE İNŞAA EDİLDİĞİ ( Taşıyıcı Unsurları Etkilemediği/Çekme Mesafelerine Tecavüz Etmeyecek Şekilde Yanları Açık ve Cephe Görünümünü Değiştirmeyecek Mahiyette Olduğu - Sundurmanın Yıkımı Yönündeki Belediye Encümen Kararının İptali Gereği/Sundurmanın Ruhsata Tabi Olmadığı )
İMAR MEVZUATINA GÖRE YAPI TANIMI KAPSAMININ GÖZETİLMESİ ( Sundurmanın Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Güneş ve Yağmurdan Korunma Amaçlı Hafif Yapı Malzemeleriyle İnşa Edildiği - Davaya Konu İşyeri Önündeki Sundurmanın Ruhsata Tabi Olmadığı/Yıkım Yönündeki İdari İşlemin İptali/Yapı Tanımı Kapsamı )
DAVA DOSYASINDAKİ İŞYERİNE AİT FOTOĞRAFLARIN İNCELENMESİ ( Sundurma Nedeniyle İşyerinin Brüt Alanı Artmadığı/Kapalı Alan Oluşmadığı - Yanları Açık ve Cephe Görünümünü Etkilemeyen Sundurmanın Ruhsata Tabi Olmadığının Kabulü - Yapı Tanımı Kapsamının Gözetileceği/Hafif Yapı Malzemeleri ile Yapılmış Olduğu )"
42D14.D19.3.2014E. 2012/1363 K. 2014/3701"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmaz Üzerindeki İnşaata Ruhsat Alınmadan Başlandığından Bahisle 3194 S. Kanun'un 42. Md. Uyarınca - Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesinin İmzalandığı Tarih İle Ruhsatsız Yapının Tespit Edildiği Tarih Arasında Toplam 4 İş Gününün Geçtiği/Altı İş Günü İçinde Ruhsata Aykırılığı Bildirmeme Fiilinin Sübuta Ermemesi Nedeniyle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
FENNİ MESUL SIFATIYLA YAPI DENETİM ŞİRKETİNE PARA CEZASI VERİLMESİ ( Verilebilmesi İçin Aykırılığın Altı İş Günü İçinde İdareye Bildirilmemesi Şartının Aranması Karşısında Altı İş Günü İçinde Ruhsata Aykırılığı Bildirmeme Fiilinin Sübuta Ermemesi Nedeniyle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RUHSATA AYKIRILIK ( Yapının Fenni Mesulü Olan Davacı Şirkete Para Cezası Verilmesine İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesinin İmzalandığı Tarih İle Ruhsatsız Yapının Tespit Edildiği Tarih Arasında Toplam 4 İş Gününün Geçtiği/Altı İş Günü İçinde Ruhsata Aykırılığı Bildirmeme Fiilinin Sübuta Ermemesi Nedeniyle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
42D1.D5.3.2014E. 2014/380 K. 2014/327"BELEDİYE ENCÜMENİ HAKKINDA VERİLEN SORUŞTURMA İZNİNE İTİRAZ ( Encümen Tarafından Ruhsatsız İnşa Edilen Yapı İçin İmar Para Cezası Verilmediği - Karar Tarihinde Para Cezasına Dayanak Teşkil Eden Yasal Düzenlemenin Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği/İtirazın Kabul Edileceği )
İMAR PARA CEZASI ( Belediye Encümeni Hakkında Verilen Soruşturma İznine İtiraz - Encümenin Ruhsatsız İnşa Edilen Yapı İçin İmar Para Cezası Vermediği/Para Cezası Verilmesini Öngören Yasal Düzenlemenin Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Soruşturma İzninin Kaldırılacağı )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA İZNİNE İTİRAZ ( Encümen Tarafından Ruhsatsız İnşa Edilen Yapı İçin Para Cezası Verilmediği - Para Cezası Öngören Yasal Düzenlemenin Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği/İtirazın Kabulü Gerektiği )
RUHSATSIZ İNŞA EDİLEN YAPI HAKKINDA İMAR PARA CEZASI VERMEME ( Belediye Encümeni Hakkında Verilen Soruşturma İznine İtiraz - Para Cezasını Öngören Yasal Düzenlemenin Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği/Para Cezası Verilmesinin Yasal Dayanağı Bulunmadığından İtirazın Kabul Edileceği )
İMAR PARA CEZASI VERİLMESİNİ ÖNGÖREN YASAL DÜZENLEMENİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ ( Belediye Encümeni Hakkında Verilen Soruşturma İznine İtiraz - Para Cezası Verilmesinin Yasal Dayanağı Bulunmadığından İtirazın Kabul Edileceği )"
42D14.D5.3.2014E. 2012/6054 K. 2014/3063"BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( İşleme Konu Ruhsatsız Yapılar Nedeniyle Para Cezası Verme Yetkisinin Belediye Encümenine Ait Olmasına Karşın Yetkisi Bulunmayan Belediye Başkanınca Tesis Edilen İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KIYIDA YER ALAN RUHSATSIZ YAPILAR ( Hakkında 3194 Sayılı İmar Kanunu Hükümlerinin Uygulanmasının Gerektiği - İşleme Konu Ruhsatsız Yapılar Nedeniyle Para Cezası Verme Yetkisinin Belediye Encümenine Ait Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
İMAR KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN PARA CEZASI ( Verilmesine İlişkin Belediye Başkanlığı İşleminin İptali İstemi - Kıyıda Dahi Yer Alsa Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Yapılan Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılar Hakkında Para Cezası Verilmesinde Belediye Encümeninin Yetkili Olduğu )
İDARİ İŞLEMDE YETKİ ( Belediye Başkanlığı İşleminin İptali - İşleme Konu Ruhsatsız Yapılar Nedeniyle Para Cezası Verme Yetkisinin Belediye Encümenine Ait Olduğu/Yetkisi Bulunmayan Belediye Başkanınca Tesis Edilen İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
42D14.D27.2.2014E. 2012/4585 K. 2014/2762"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ ( Para Cezasının Hukuka Uygunluğunun İncelenmesi ve Bilirkişi Raporunda Para Cezasının Yapı Tatil Zaptında Belirtilen Alan Dışında Nasıl Belirlendiği Belli Olmayan Bir Alan Üzerinden Hesaplandığı Yönünde Yapılan Tespitin Temel Cezayı Etkileyen Nitelikte Olduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırı İlave Yapıldığından Bahisle Para Cezası Verilmesine İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Bilirkişi Raporunda Yeniden Belirlenen Ceza Miktarı Esas Alınarak Dava Konusu İşlemin Kısmen İptaline Kısmen Davanın Reddine Karar Verilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği )
RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI İLAVE ( Belediye Encümeni Kararının İptali/İdare Mahkemesince Dava Konusu Para Cezasının Hukuka Uygunluğunun İncelenmesi Gerektiği - Bilirkişi Raporunda Yeniden Belirlenen Ceza Miktarı Esas Alınarak Dava Konusu İşlemin Kısmen İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YAPI TATİL ZAPTI ( Bilirkişi Raporunda Para Cezasının Yapı Tatil Zaptında Belirtilen Alan Dışında Nasıl Belirlendiği Belli Olmayan Bir Alan Üzerinden Hesaplandığı Yönünde Yapılan Tespitin Temel Cezayı Etkileyen Nitelikte Olduğu Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği - Belediye Encümeni Kararının İptali )"
42D14.D27.2.2014E. 2012/1103 K. 2014/2769"ÇATI ARASINA RUHSAT VE PROJESİNE AYKIRI BAZ İSTASYONU YAPILMASI ( Fenni Mesulün Sorumluluğu - 3194 S. Kanun Uyarınca Müstakil Bir Yapı Olarak Değerlendirilen Baz İstasyonları Bakımından Binanın Fenni Mesulünün İdareye Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinden Bahisle Para Cezası Verilemeyeceği )
FENNİ MESULÜN SORUMLULUĞU ( Çatı Arasına Ruhsat ve Projesine Aykırı Baz İstasyonu Yapılması - 3194 S. Kanun Uyarınca Üzerine Yapıldığı Binadan Bağımsız Bir Yapı Olarak Değerlendirilen Baz İstasyonları Yönünden Binanın Fenni Mesulüne Sorumluluk Yüklenemeyeceği )
ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Çatı Arasına Ruhsat ve Projesine Aykırı Baz İstasyonu Yapılmasından Dolayı Yapının Mühürlenmesi ve Para Cezası Verilmesi -Yapıldığı Binadan Bağımsız Bir Yapı Olarak Değerlendirilen Baz İstasyonları Yönünden Binanın Fenni Mesulüne Sorumluluk Yüklenemeyeceği/Davanın Kabul Edileceği )
BAZ İSTASYONU ( 3194 S. Kanun Uyarınca Üzerine Yapıldığı Binadan Bağımsız Bir Yapı Olarak Değerlendirildiği )"
42D14.D20.2.2014E. 2012/1867 K. 2014/2370"RUHSATA AYKIRI UYGULAMALARIN ÇEVRE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE SEBEP OLMASI ( 3194 S. Kanunun 42. Md. 2 Fıkrasının ( C ) Bendinin 13. Alt Bendi Uyarınca Artırım Uygulanabilmesi İçin Çevre Görüntü Kirliliğine Ne Şekilde Sebebiyet Verildiğinin Somut Olarak Ortaya Konulacağı )
ÇEVRE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ( Ne Şekilde Sebebiyet Verildiğinin Somut Olarak Ortaya Konulması Gerektiği - Ruhsata Aykırı Yapı Sebebiyle 3194 S. Kanunun 42. Md. 2 Fıkrasının ( C ) Bendinin 13. Alt Bendi Uyarınca Artırım Uygulanabilmesi )
3194 SAYILI KANUNUN 42. MADDESİ 2 FIKRASI ( C ) BENDİNİN 13. ALT BENDİ UYARINCA ARTIRIM UYGULANABİLMESİ ( Ruhsata Aykırı Yapının Çevre Görüntü Kirliğine Sebep Olduğunun Somut Tespitlerle Ortaya Konması Gerektiği )
ENCÜMEN TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ ( Ruhsata Aykırı Yapı Yapma - 3194 S. Kanunun 42. Md. 2 Fıkrasının ( C ) Bendinin 13. Alt Bendi Uyarınca Artırım Uygulanabilmesi İçin Çevre Görüntü Kirliliğine Ne Şekilde Sebebiyet Verildiğinin Somut Olarak Ortaya Konulacağı/Somut Tespit Olmaksızın 13 Sayılı Alt Bende Göre Para Cezası Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )"
42D14.D13.2.2014E. 2012/9794 K. 2014/2158"PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsata Aykırı Olarak Sundurma Yapıldığından Bahisle - İdarenin İşlem ve Eylemlerinden Doğan Zararı Ödemekle Yükümlü Olduğu İşleme Konu Sundurmanın Davalı İdarenin Hukuka Aykırılığı Yargılama Sonucu Ortaya Çıkan İşlemi Nedeniyle Davacı Tarafından Yıkıldığı/Söküldüğü - Davacının Uğradığı Zararın Tespit Edilerek Tazminine Hükmedilmesi Gerektiği )
RUHSATA AYKIRI SUNDURMA YAPILDIĞINDAN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İşleme Konu Sundurmanın Davalı İdarenin Hukuka Aykırılığı Yargılama Sonucu Ortaya Çıkan İşlemi Nedeniyle Davacı Tarafından Yıkıldığı/Söküldüğü Bu Nedenle İdarenin Hukuka Aykırı İşlemi Sonucu Ortaya Çıkan Zararı Tazmin Yükümlüğü Altında Bulunduğu )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsata Aykırı Olarak Sundurma Yapıldığından Bahisle - İdarenin İşlem ve Eylemlerinden Doğan Zararı Ödemekle Yükümlü Olduğu İşleme Konu Sundurmanın Davalı İdarenin Hukuka Aykırılığı Yargılama Sonucu Ortaya Çıkan İşlemi Nedeniyle Davacı Tarafından Yıkıldığı/Söküldüğü - Davacının Uğradığı Zararın Tespit Edilerek Tazminine Hükmedilmesi Gerektiği )"
42D14.D13.2.2014E. 2012/7442 K. 2014/2175"YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ BULUNAN YAPI ( Ruhsat ve Eklerine Aykırı İlave Yapı Yapıldığı - Uyuşmazlık Konusu Para Cezasının Hesabında Tümüyle Ruhsatsız Olarak Yapılmış Yapılar İçin Öngörülen 3194 S.K'nun 42. Md.nin 2. Fıkrasının ( C ) Bendinin 8 Numaralı Alt Bendindeki Artırım Nedeninin Uygulanamayacağı )
RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI İLAVE YAPI YAPILMASI ( Uyuşmazlık Konusu Para Cezasının Hesabında Tümüyle Ruhsatsız Olarak Yapılmış Yapılar İçin Öngörülen 3194 S.K'nun 42. Md.nin 2. Fıkrasının ( C ) Bendinin 8 Numaralı Alt Bendindeki Artırım Nedeninin Uygulanamayacağı )
PARA CEZASININ HESABI ( Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Bulunan Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırı İlave Yapı Yapıldığı - Tümüyle Ruhsatsız Olarak Yapılmış Yapılar İçin Öngörülen 3194 S.K'nun 42. Md.nin 2. Fıkrasının ( C ) Bendinin 8 Numaralı Alt Bendindeki Artırım Nedeninin Uygulanamayacağı )
ARTIRIM NEDENİ ( 3194 S.K'nun 42. Md.nin 2. Fıkrasının ( C ) Bendinin 8 Numaralı Alt Bendinin Artırım Nedeni Olarak Uygulanabilmesi İçin Yapının Tamamının Ruhsatsız Olarak Yapılmış Olması Gerektiği - Ruhsatlı Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırı İmalatların Yapılması Halinde Bu Artırım Nedeninin Uygulanamayacağı )"
42D14.D13.2.2014E. 2012/3236 K. 2014/2174"PROJESİNE UYGUN OLMAYAN YAPININ YIKILMASI VE PARA CEZASIYLA İLGİLİ BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ DAVASI (İdari Para Cezasının Hesabının Hatalı Olduğu - Yapının Çevre ve Gürültü Kirliliğine Nasıl Sebebiyet Verdiğinin Somut Bilgi ve Belgelerle Ortaya Konulmadığının Anlaşıldığı/İdari Para Cezası)
İDARİ PARA CEZASININ HATALI HESAPLANDIĞI (İdari Para Cezasının Hesabının Hatalı Olduğu - Yapının Çevre ve Gürültü Kirliliğine Nasıl Sebebiyet Verdiğinin Somut Bilgi ve Belgelerle Ortaya Konulmadığının Anlaşıldığı - Para Cezasının Artırım Nedeninin Belirlenmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği)
YAPININ ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMASI (Somut Bilgi ve Belgelerin İdare Tarafından Ortaya Konulmaksızın Temel Para Cezasında Artırım Yapılmasının Hatalı Olduğu - Projesine Uygun Olmayan Yapının Yıkılması ve Para Cezasıyla İlgili Belediye Encümeni Kararının İptali Davası/Para Cezası)"
42D14.D5.2.2014E. 2012/5631 K. 2014/1596"ŞANTİYENİN KURULUŞU VE KONTROLLÜK BİNASI ( Ruhsatsız Yapının Yıkımı Kararının İptali İstemi - Kamu Kuruluşlarınca Yapılan veya Yaptırılacak Olan Enerji Sulama Tabii Kaynaklar Ulaştırma ve Benzeri Hizmetler İle İlgili Tesisler ve Bunların Müştemilatı İçin Ruhsat Alınmasına Gerek Olmadığı )
RUHSATSIZ PREFABRİK YAPI ( Ruhsatsız Yapının Yıkımı Kararının İptali İstemi - Kamu Kuruluşlarınca Yapılan veya Yaptırılacak Olan Enerji Sulama Tabii Kaynaklar Ulaştırma ve Benzeri Hizmetler İle İlgili Tesisler ve Bunların Müştemilatı İçin Ruhsat Alınmasına Gerek Olmadığı/Yatırımcı Kamu Kuruluşunca Yazılı Olarak İlgili İdareye İnşaata Başlandığının Bildirilmesinin Yeterli Olduğu )
RUHSAT ALINMASINA GEREK OLMAYAN YAPILAR ( Ruhsatsız Yapının Yıkımı Kararının İptali İstemi - Ulaştırma Bakanlığı Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Tarafından Yapılan İhale Sonucu Davacı Şirketin Uhdesinde Kalan Ulaştırma Hizmeti İle İlgili Yapım İşi Nedeniyle Söz Konusu İdarenin Uygun Gördüğü Yere Yapıldığı Anlaşılan İşleme Konu Yapıların Yapı Ruhsatına Tabi Olmadığı )
RUHSATSIZ YAPININ YIKIMI KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kamu Kuruluşlarınca Yapılan veya Yaptırılacak Olan Enerji Sulama Tabii Kaynaklar Ulaştırma ve Benzeri Hizmetler İle İlgili Tesisler ve Bunların Müştemilatı İçin Ruhsat Alınmasına Gerek Olmadığından Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
42D14.D5.2.2014E. 2012/3665 K. 2014/1593"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ ( İşlem Konusu Yapının Üçüncü Sınıf A Grubu Üçüncü Sınıf B Grubu Dördüncü Sınıf A Grubu Yapılar Arasında Sayılan Hangi Tip Konutlardan Olduğu Açık ve Kesin Bir Şekilde Tespit Edildikten Sonra Para Cezası Verilmesi Gerektiğinden Aksi Yönde Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RUHSATSIZ YAPI ( Üçüncü Sınıf A Grubu Üçüncü Sınıf B Grubu Dördüncü Sınıf A Grubu Yapılar Arasında Sayılan Hangi Tip Konutlardan Olduğu Açık ve Kesin Bir Şekilde Tespit Edildikten Sonra Para Cezası Verilmesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( Yapının Üçüncü Sınıf A Grubu Üçüncü Sınıf B Grubu Dördüncü Sınıf A Grubu Yapılar Arasında Sayılan Hangi Tip Konutlardan Olduğu Açık ve Kesin Bir Şekilde Tespit Edildikten Sonra Para Cezası Verilmesi Gerektiği - Belediye Encümeni Kararının İptali )"
42D14.D8.1.2014E. 2013/2967 K. 2014/620"İMAR KANUNU'NDA BELİRTELEN MÜKELLEFİYETLERİ YERİNE GETİRMEME BU MÜKELLEFİYETLERE AYKIRI DAVRANMA ( Parsel Sahibi Proje Müellifleri Fenni Mesul Müteahhit ve Şantiye Şefinin Cezalandırılacağı - Fiil ve Davranışların Cevre ve Sağlık Şartlarına Aykırı Olması Halinde Daha Yüksek Ceza Verileceği Tekrarı Halinde Tekerrür Hükümlerinin Uygulanacağı )
TEKERRÜR HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Failin Daha Önce Cezalandırılmış Olmasının Gerekli ve Yeterli Olduğu - Davacının İmar Kanununa Aykırı Eylemi Nedeniyle Ceza Verilmiş Olduğu Gözetilerek Cezada Tekkerrür Hükümleri Uygulanması Gereği )
ŞEHİRCİLİK ESTETİĞİ VEYA TRAFİK BAKIMDAN MAHZURLU GÖRÜLEN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN TRANŞE ( İmar Kanununa Aykırılık - İdari Para Cezası ve Tekerrür )"
42D14.D21.5.2013E. 2012/3695 K. 2013/3824"RUHSATSIZ YAPI ( Para Cezası Verilmesine Dair Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - 3194 S. İmar Kanunu'nun 42. Md.sini Değiştiren 5940 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin Yürürlüğe Girdiği 17.12.2009 Tarihinden Sonra Düzenlenen 22.10.2010 Tarihli Yapı Tatil Zaptı İle Ruhsatsız Yapı Yapıldığını Tespit Edilmesi Üzerine Para Cezası Uygulanmasının Önünde Herhangi Bir Hukuki Engel Bulunmadığı )
PARA CEZASI VERİLMESİNE DAİR BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle - 3194 S. İmar Kanunu'nun 42. Md.sini Değiştiren 5940 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin Yürürlüğe Girdiği 17.12.2009 Tarihinden Sonra Düzenlenen 22.10.2010 Tarihli Yapı Tatil Zaptı İle Ruhsatsız Yapı Yapıldığını Tespit Edilmesi Üzerine Para Cezası Uygulanmasının Önünde Herhangi Bir Hukuki Engel Bulunmadığı )
İMAR KANUNU'NA AYKIRI YAPI ( Kanunun 42. Md.sini Değiştiren 5940 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin Yürürlüğe Girdiği 17.12.2009 Tarihinden Sonra Düzenlenen 22.10.2010 Tarihli Yapı Tatil Zaptı İle Ruhsatsız Yapı Yapıldığını Tespit Edilmesi Üzerine Para Cezası Uygulanmasının Önünde Herhangi Bir Hukuki Engel Bulunmadığı )"
42D14.D15.5.2013E. 2012/7224 K. 2013/3711"RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE YIKIM VE PARA CEZASI VERİLMESİNE DAİR ENCÜMEN KARARININ İPTALİ DAVASI ( Baz İstasyonu İçin Orman Bölge Müdürlüğü'nden İzin Alınmış Olduğu - İstasyonun Can ve Mal Güvenliğini Olumsuz Etkilediğine Dair Bir Tespit Yapılmadığı/Para Cezasında Artırım Yapılmasının Hatalı Olduğu )
BAZ İSTASYONUNUN BİR AFET TEHLİKESİ KARŞISINDA CAN VE MAL EMNİYETİNİ TEHDİT ETMESİ ( Yapı Tatil Zaptı ve Belediye Encümen Kararında Can ve Mal Güvenliği ile İlgili Yeterli Bilgi Bulunmadığı - Can ve Mal Emniyetini Yönünden Açık ve Kesin Bilgilerin Ortaya Konulması Gerektiği/Cezada Artırım Yapılamacağı )
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İZİN VERİLMİŞ OLMASI ( Orman Arazisinde Yetkili Makamdan Alınan İzne Dayalı Olarak Yapıldığı Anlaşılan Baz İstasyonunun Kamuya veya Başkasına Ait Parselde Yapılan Yapı Kapsamında Değerlendirilmesi Olanağının Bulunmadığı - Ruhsatsız Baz İstasyonu Nedeniyle Yıkım/İptal Davası )"
42D14.D3.4.2013E. 2011/16786 K. 2013/2441"İMAR KANUNU'NA MUHALEFET NEDENİYLE PARA CEZASI ( Aykırılıktan Sadece Aykırılığın Kapladığı Alanın Etkilenmesi Halinde Para Cezasının Bu Alan Üzerinden Başka Bir Alanı Kaplaması Halinde Kaplanan Alanın Esas Alınması Gereği - İmara Aykırı Duvar ile Tek Kullanışlı Çok Sayıda Bağımsız Bölüm Oluşturulduğundan Yapının Tamamının Cezaya Esas Alınması Gereği )
YAPI RUHSATINA AYKIRILIK ( Para Cezasının Aykırılığın Kapladığı Alan Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği - Aykırılığın Yapının Tamamını veya Bir Bölümünü Etkilemesi Halinde Aykırılıktan Etkilenen Tüm Alanın Dikkate Alınması Gereği )
ARA DUVAR KALDIRILARAK BİRDEN FAZLA BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURULMASI ( Ruhsata Aykırılık - Para Cezası )"
42D14.D21.3.2013E. 2012/4890 K. 2013/1996"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ ( Olaydaki Cezaya İlişkin Hukuka Aykırılık İddiasının İdari Yargı Yerinde Görüleceği/İdari Yargılama Usulü Kanununda Belli Parasal Miktarın Altındaki Uyuşmazlıklar Hakkında İdare Mahkemesince Verilen Kararların Kesin Olduğuna İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı - Bölge İdare Mahkemesinin Ceza Miktarı Açısından İtirazın İncelenmeksizin Reddine İlişkin Kararının İsabetsiz Olduğu )
BİNA ÜZERİNE RUHSATSIZ BAZ İSTASYONU YAPILMASI ( 3194 S. K.'nun 42. Md. Hükmü Uyarınca Para Cezası Verildiği/Davada İdari Yargılama Usulünün Uygulanması Gerektiği - Bölge İdare Mahkemesinin Davacının İtiraz Başvurusu Üzerine Olayda Uygulanma İmkanı Bulunmayan Kabahatler Kanunu Hükmü Uyarınca İtirazın İncelenmeksizin Reddine İlişkin Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
KARARLARIN MİKTAR YÖNÜNDEN KESİNLİK SINIRI ( İdari Yargılama Usulü Kanununda Buna İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı/Kabahatler Kanununundaki Hükmün Adli Yargı Düzenine Dahil Sulh Ceza Mahkemelerince Verilecek Kararlarla İlgili Olduğu/Bölge İdare Mahkemesinin Ceza Miktarı Açısından İtirazın İncelenmeksizin Reddine İlişkin Kararının İsabetsiz Olduğu - İdari Para Cezasının İptali )
RUHSATSIZ BAZ İSTASYONU YAPILMASI ( 3194 S. K.'nun 42. Md. Hükmü Uyarınca Para Cezası Verildiği/Davada İdari Yargılama Usulünün Uygulanması Gerektiği - Bölge İdare Mahkemesinin Davacının İtiraz Başvurusu Üzerine Olayda Uygulanma İmkanı Bulunmayan Kabahatler Kanunu Hükmü Uyarınca İtirazın İncelenmeksizin Reddine İlişkin Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
BAZ İSTASYONUNUN RUHSATSIZ YAPILMASI ( 3194 S. K.'nun 42. Md. Hükmü Uyarınca Para Cezası Verildiği/Encümen Kararının İptali İstemi - Davada İdari Yargılama Usulünün Uygulanması Gerektiği )"
42D14.D7.2.2013E. 2012/4891 K. 2013/697"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsatsız Yapı Yapıldığından Bahisle Verilen Para Cezası/7 Günlük Dava Açma Süresinin Gösterilmemesi - Tebliğinden İtibaren Genel Dava Açma Süresi 60 Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi/7 Günlük Süre - Tebliğinden İtibaren Genel Dava Açma Süresi 60 Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu/Anayasa Md. 40'a Aykırı Olarak Dava Açma Süresinin Gösterilmemiş Olması )
AMME ALACAĞI ( Ruhsatsız Yapı Yapıldığından Bahisle Verilen Para Cezası/Ödeme Emrinde 7 Günlük Dava Açma Süresinin Gösterilmemesinin Anayasa'ya Aykırı Olduğu - Tebliğinden İtibaren Genel Dava Açma Süresi 60 Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Kabulü Gerektiği )
PARA CEZASI ( Ruhsatsız Yapı Yapıldığından Bahisle Verilen Para Cezası/Ödeme Emrinde 7 Günlük Dava Açma Süresinin Gösterilmemesinin Anayasa'ya Aykırı Olduğu - Tebliğinden İtibaren Genel Dava Açma Süresi 60 Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Kabulü Gerektiği )
YEDİ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Ödeme Emrinde 7 Günlük Dava Açma Süresinin Gösterilmemesinin Anayasa'ya Aykırı Olduğu/Tebliğinden İtibaren Genel Dava Açma Süresi 60 Gün İçinde Dava Açılabileceği )"
42D14.D7.2.2013E. 2012/4889 K. 2013/706"PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( İdare Mahkemesince Aralarında Hak ve Menfaatte İştirak Bulunan Davacıların Ayrı Ayrı Dava Açması Gerektiği Gerekçesiyle Dava Dilekçesinin Reddine İlişkin Olarak Verilen Kararın Hatalı Olduğu )
RUHSATSIZ YAPI ( Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın İptali İstemi - Uyuşmazlığın Çözümü Yapının Tamamının Ruhsatsız Olarak Yapılıp Yapılmadığının Ortaya Konulmasını Gerektirdiğinden Davacıların Tümünün Ortak Menfaatini İlgilendirdiği )
YIKIM ( Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın İptali İstemi - İdare Mahkemesince Aralarında Hak ve Menfaatte İştirak Bulunan Davacıların Ayrı Ayrı Dava Açması Gerektiği Gerekçesiyle Dava Dilekçesinin Reddine İlişkin Olarak Verilen Kararın Hatalı Olduğu )
DAVACILARIN ORTAK MENFAATİ ( Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın İptali İstemi - Uyuşmazlığın Çözümü Yapının Tamamının Ruhsatsız Olarak Yapılıp Yapılmadığının Ortaya Konulmasını Gerektirdiğinden Davacıların Tümünün Ortak Menfaatini İlgilendirdiği )"
42D14.D24.12.2012E. 2011/10344 K. 2012/9955"RUHSATSIZ RUHSATA VEYA İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI ( İmar Mevzuatı Uyarınca İşlem Tesis Edilebilmesi İçin İdarece İnşaatın Durumunun Bir Tutanakla Tespiti Gereği - İmar Kanundaki Değişikliğin Yapı Tatil Tutanağı ile Tespit Edilen İnşaatın İmar Mevzuatına Aykırılığını Ortadan Kaldırmadığı )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanunu'nda Anayasa Mahkemesi Kararı ile Verilen İptal Kararı ve Yeni Düzenlemenin Yapı Tatil Tutanağı ile Tespit Edilen İmar Mevzuatına Aykırılığı Ortadan Kaldırmadığı - Tutanak Tarihi İtibariyle Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı İnşaatın İdarenin Bilgisine Girdiği )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( İmar Mevzuatına Aykırılığı Tespit Edilen İnşaatın İdarenin Bilgisine Girdiği İmar Mevzuatında Öngörülen Sürecin Tutanakla Birlikte Başladığı - İmar Mevzuatına Aykırılık Nedeniyle İşlem Yapılabilmesi İçin Aykırılığın Tutanakla Tespiti Gereği )"
42D14.D13.12.2012E. 2011/16787 K. 2012/9669"İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ DAVASI ( 30 Günlük Sürenin Görevsizlik Kararına Karşı Bir Üst Mahkemede Yapılan İtiraz Üzerine İtirazın Reddine İlişkin Kesin Kararın Davacıya Tebliği Üzerine Başlayacağı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Karşısında Bir Üst Mahkemede Yapılan İtiraz Üzerine İtirazın Reddine İlişkin Kesin Kararın Davacıya Tebliği Üzerine 30 Günlük Sürenin Başlayacağı - İdari Para Cezasına İlişkin Kararın İptali Davası )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Görevsizlik Kararına Karşı Bir Üst Mahkemede Yapılan İtiraz Üzerine İtirazın Reddine İlişkin Kesin Kararın Davacıya Tebliği Üzerine Başlayacağı - İdari Para Cezasına İlişkin Kararın İptali Davası )"
42D14.D13.12.2012E. 2011/13952 K. 2012/9691"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ ( 4708 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine Aykırılık Halinde Sorumluların 3194 S. K. 42. Md. Hükmüne Göre Cezalandırılmasına Cevaz Veren Bir Düzenlemenin Bulunmadığı - Dava Konusu İşlemin İptaline Dair Verilen Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
YAPI DENETİM HİZMET BEDELİ ( Ödenmediğinin ve Bu Şekilde İnşaata Devam Edildiğinin Tespiti Üzerine İlgili İdare Tarafından İnşaatın Devamına İzin Verilmeyeceği ve 4708 Sayılı Kanunda Öngörülen Cezaların Uygulanabileceği - Bu Durumdakilerin 3194 S. K. 42. Md. Hükmüne Göre Cezalandırılamayacağı )
İDARİ PARA CEZASI ( Verilmesine İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - 4708 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine Aykırılık Halinde Sorumluların 3194 S. K. 42. Md. Hükmüne Göre Cezalandırılmasına Cevaz Veren Bir Düzenlemenin Bulunmadığından İşlemin İptalinin İsabetli Olduğu )"
42D14.D10.10.2012E. 2012/4962 K. 2012/6897"RUHSATSIZ BAZ İSTASYONU YAPILMASI ( İmar Kanunu Md. 32 ve 42 Uyarınca Belediye Encümeninin İşlem Tesis Etmeye Yetkili Olduğu - Yapı Kontrol ve İskan Müdürlüğünün Yıkım Kararı Almasında ve Para Cezası Vermesinde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YIKIM KARARI ALMA VE PARA CEZASI VERMEDE YETKİ ( İmar Kanunu Md. 32 ve 42 Uyarınca Yapı Kontrol ve İskan Müdürlüğünün Yetkisi Bulunmadığı - Belediye Encümeninin İşlem Tesis Etmeye Yetkili Olduğu/Ruhsatsız Baz İstasyonu Yapılması )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN YETKİSİ ( İmar Kanunu Md. 32 ve 42 Uyarınca İşlem Tesis Etmek - Ruhsatsız Baz İstasyonu Yapılması/Yapı Kontrol ve İskan Müdürlüğünün Yıkım Kararı Alma ve Para Cezası Verme Yetkisi Bulunmadığı )
YAPI KONTROL VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİSİ ( İmar Kanunu Md. 32 ve 42 Uyarınca İşlem Tesis Etmeye Yetkili Olmadığı - Yıkım Kararı Almasında ve Para Cezası Vermesinde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
42D14.D19.9.2012E. 2011/16568 K. 2012/5725"İMAR MEVZUATINA AYKIRI İNŞA EDİLMİŞ YAPI (İmar Mevzuatınca İşlem Tesis Edilebilmesi İçin İdarece İnşaatın Durumunun Tutanakla Tespit Edilmesi Gereği - Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Tutanak Tarihi İtibariyle İdarenin Bilgisine Girdiğinin Kabulü Gereği)
RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPI (İdari Para Cezası ve Yıkım - İmar Mevzuatına Aykırı İnşa Edilmiş Yapı İçin İdari Para Cezası veya Yıkım Kararı Verilebilmesi İçin Öncelikle İnşaatın Durumunun Tutanakla Tespit Edilmesi Gereği)
İMARA VE RUHASATA AYKIRI YAPI (İnşaatın İmara ve Ruhsata Aykırılığının Tutanakla Tespiti Gereği - Yapının Ruhsatsız veya İmara Aykırı Olduğunun Tutanak Tarihi İtibariyle İdarenin Bilgisine Girdiğinin Kabulü Gereği)"
42D14.D4.4.2012E. 2011/11567 K. 2012/2376"İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİ İÇİN DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Ödeme Emrinde Dava Açılacak Mercii ve Dava Açma Süresi Hakkında Hiçbir Bilgi Yer Almadığı - Bu Durumda Dava Açma Süresinin Genel Dava Açma Süresi Olduğu )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (İdarece Düzenlenen/Matbu Ödeme Emrinde Dava Açılacak Mercii ve Dava Açma Süresi Belirtilmediği - Belirtilmediği İçin Dava Açma Süresinin Tebliğden İtibaren Yedi Gün Olmadığı Genel Dava Açma Süresi Olduğu )
ÖDEME EMRİNDE DAVA AÇILACAK MERCİİN VE DAVA AÇMA SÜRESİNİN BELİRTİLMEDİĞİ (İdarece Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İsteminde 7 Günlük Süre Geçtiğinden Bahisle Reddedilemeyeceği - Genel Dava Açma Süresinin Dikkate Alınacağı )
DAVA AÇILACAK MERCİİN/DAVA AÇMA SÜRESİNİN ÖDEME EMRİNDE BELİRTİLMEMESİ (Devletin İşlemlerinde İlgili Kişilerin Hangi Kanun Yolları ve Mercilere Başvuracağını ve Sürelerini Belirtmek Zorunda Olduğu - 2577 S.K. Md.7'deki Sürenin Uygulanacağı )
İDARENİN İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA AÇILACAK MERCİİ VE DAVA AÇMA SÜRESİNİ BELİRTMESİ (Zorunlu Olduğu - Anayasada Düzenlendiği ve Doğrudan Uygulanabilir Nitelikte Bir Kural Olduğu )"
42D14.D27.12.2011E. 2011/6757 K. 2011/5288"İMAR KANUNUNA AYKIRILIK ( 3194 S.K. Md. 42'de Yer Alan İmar Para Cezasına İlişkin Yasal Düzenlemenin Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - İptal Kararının Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Kesinleşmemiş Olan İdari İşlemlerle İlgili Olduğunun Gözetileceği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( İmar Kanunu'na Aykırılık Nedeniyle Kesinleşen Para Cezasının Anayasa Mahkemesinin Verdiği İptal Kararına Dayanarak Kaldırılması Talebi - İptal Kararının Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Kesinleşmemiş Olan İdari İşlemlere Uygulanabileceği )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanunu'na Aykırılık Nedeniyle Kesinleşen Para Cezasının Anayasa Mahkemesinin Verdiği İptal Kararına Dayanarak Kaldırılması Talebi - İptal Kararının Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Kesinleşmemiş Olan İdari İşlemlere Uygulanabileceği )"
42D14.D5.12.2011E. 2011/9457 K. 2011/4025"YIKIM ( Yapıda Mimari Projesine Aykırı Yapılan Kısımların Yıkım Programına Alınarak Yıkım Tarihi Kesin Olarak Belirlendikten Sonra ve Yıkım Tarihinden Sadece Bir Gün Önce Yapının Elektrik ve Suyunun Kesilmesi İçin İlgili Kurumlara Yazı Yazılması İşlemi Eşya ve İnsan Güvenliği Açısından Zorunlu Olduğu )
MİMARİ PROJEYE AYKIRI YAPILAN KISIMLAR ( Yıkım Programına Alınarak Yıkım Tarihi Kesin Olarak Belirlendikten Sonra ve Yıkım Tarihinden Sadece Bir Gün Önce Yapının Elektrik ve Suyunun Kesilmesi İçin İlgili Kurumlara Yazı Yazılması İşlemi Eşya ve İnsan Güvenliği Açısından Zorunlu Olduğu )
ELEKTRİK VE SUYUN KESİLMESİ ( Mimari Projesine Aykırı Yapılan Kısımların Yıkım Programına Alınması - Dava Konusu İşlemin Yıkım Tarihi Kesin Olarak Belirlendikten Sonra Yıkım Tarihinden Bir Gün Önce Yapının Elektrik ve Suyunun Kesilmesi İçin İlgili Kurumlara Yazı Yazılmasına İlişkin Kısmının İptalinde İsabet Olmadığı )"
42D14.D16.11.2011E. 2011/6401 K. 2011/2739"BALKONUN PVC MALZEME İLE KAPANIR AÇILIR ŞEKİLDE PANJURLA ÇEVRİLMESİ ( İmalatın Ruhsata Tabi Olduğundan Bahisle Mühürlenerek Yıkımına Karar Verilmesi ve Yapı Sahibine İdari Para Cezası Kesilmesi - Söz Konusu Tadilat Ruhsat Gerektirecek Bir Tadilat Olmadığından Verilen Para Cezasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
RUHSATSIZ YAPI TADİLATI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI ( Balkonun PVC Malzeme ile Kapanır Açılır Şeklide Panjur ile Çevrilmesi Ruhsat Gerektiren Bir Yapı Olmadığı - Kesilen Para Cezasının İptali Gereği )"
42D14.D29.6.2011E. 2011/10527 K. 2011/312"KIYIDA KALAN YERE TEL ÖRGÜ ÇEKİLMESİ ( Verilen İdari Para Cezasının Kaldırılması İstemi - İdari Yaptırım Kararının Verildiği İşlem Kapsamında Aynı Kişi İle İlgili Olarak İdari Yargının Görev Alanına Giren Kararın Verildiği/İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )
İDARİ YAPTIRIM KARARI VERİLMESİ ( Kıyıda Kalan Yere Tel Örgü Çekilmesi Nedeniyle Engellerin Kaldırılması İstendiği ve İdari Para Cezası Verilmesi - Aynı Kişi İle İlgili Olarak İdari Yargının Görev Alanına Giren Kararın Verildiği/İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( Kıyıda Kalan Yere Tel Örgü Çekilmesi Nedeniyle Engellerin Kaldırılması İstendiği ve İdari Para Cezası Verildiği - Para Cezasının Kaldırılması İstemi/İdari Yaptırım Kararı Verildiği/İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )
KIYI KANUNUNA AYKIRILIK ( İşlemin Kıyı Kanunu İle Uygulama Yönetmeliği ve 3194 S. Yasaya Göre Tesis Edildiği - İdari Yaptırım Kararında Para Cezası Uygulanacağının Belirtildiği/Para Cezasının Kaldırılması İstemi/İdari Yargının Görevli Olduğu )"
42D14.D24.6.2011E. 2011/9985 K. 2011/272"RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN TESİSİN YIKIMI KARARI ( İptali Talebi - Belediye Encümeni Kararında Ruhsat Alınması İçin 1 Aylık Süre Verilmesine Karşın Davacının Belgeleri Eklemek Suretiyle Yeniden Ruhsat Başvurusunda Bulunmadığı/Kararın Hukuka Uygun Olduğu )
DAVACININ RUHSATSIZ YAPI İLE İLGİLİ EKSİKLİKLERİ VERİLEN SÜREDE GİDERMEMESİ ( Belediye Encümeninin Yıkıma İlişkin Kararının Yerinde Olduğu )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN RUHSATSIZ YAPININ YIKILMASINA İLİŞKİN KARARI ( Ruhsat Alınması İçin 1 Aylık Süre Verilmesine Karşın Davacının Belgeleri Eklemek Suretiyle Yeniden Ruhsat Başvurusunda Bulunmadığı - Kararın Hukuka Uygun Olduğu/İptal Davasının Reddedileceği )
BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE RUHSAT İLE İLGİLİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMEMESİ ( Ruhsat Alınması İçin 1 Aylık Süre Verilmesine Karşın Davacının Belgeleri Eklemek Suretiyle Yeniden Ruhsat Başvurusunda Bulunmadığı - Kararın Hukuka Uygun Olduğu/İptal Davasının Reddedilmesi Gereği )"
42D14.D1.6.2011E. 2011/5212 K. 2011/7"İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAR ( Üç Gün İçinde Kaldırılması Aksi Takdirde İmar Kanunu Md. 32 ve 42 İle TCK. Md. 184 Uyarınca İşlem Yapılacağına Dair Belediye Başkanlığı İşlemi - İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği )
ATM CİHAZININ RUHSATSIZ OLMASI ( Belediye Başkanlığı İşleminin İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği - Üç Gün İçinde Kaldırılması Aksi Takdirde İmar Kanunu Md. 32 ve 42 İle TCK. Md. 184 Uyarınca İşlem Yapılacağı )
BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM NİTELİĞİ ( Ruhsatsız ATM Cihazının Üç Gün İçinde Kaldırılması Aksi Takdirde İmar Kanunu Md. 32 ve 42 İle TCK. Md. 184 Uyarınca İşlem Yapılacağına Dair İşlem )
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA ( Ruhsatsız ATM Cihazının Üç Gün İçinde Kaldırılması Aksi Takdirde İmar Kanunu Md. 32 ve 42 İle TCK. Md. 184 Uyarınca İşlem Yapılacağına Dair Belediye Başkanlığı İşlemi - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği )"
42D6.D7.2.2011E. 2009/6176 K. 2011/224"YOL VE PARK ALANI ÜZERİNE RUHSATSIZ İNŞA EDİLEN İSTİNAT DUVARI ( Herhangi Bir Karar Alınmasına Gerek Olmaksızın Yıktırılabilir Durumdaki Kamuya Ait Taşınmazdaki Yapı Hakkında da İmar Kanunu'nun Uygulanabileceği )
KAMUYA AİT YAPI ( Yol ve Park Alanı Üzerine Ruhsatsız İnşa Edilen İstinat Duvarının Herhangi Bir Karar Alınmasına Gerek Olmaksızın Yıktırılabilir Durumdaki Kamuya Ait Taşınmazdaki Yapı Hakkında da İmar Kanunu'nun Uygulanabileceği )
İSTİNAT DUVARI ( Yol ve Park Alanı Üzerine Ruhsatsız İnşa Edilen - Herhangi Bir Karar Alınmasına Gerek Olmaksızın Yıktırılabilir Durumdaki Kamuya Ait Taşınmazdaki Yapı Hakkında da İmar Kanunu'nun Uygulanabileceği )"
42D6.D15.10.2010E. 2010/5628 K. 2010/9351"KAÇAK İNŞAAT NEDENİYLE PARA CEZASI VERİLMESİ ( İşlemin Dayanağı Yasa Maddesi Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiği - Mahkeme Kararı İptal Hükmünü Taşısa da Davacının Haksız Olduğu Tespiti Yapıldığından Davacı Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin Dayanağı Yasa Maddesi Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiği - Mahkeme Kararı İptal Hükmünü Taşısa da Davacının Haksız Olduğu Tespiti Yapıldığından Davacı Vekili Lehine Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN DAYANAĞI YASA MADDESİ ( Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiği - Mahkeme Kararı İptal Hükmünü Taşısa da Davacının Haksız Olduğu Tespiti Yapıldığından Davacı Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
42D6.D21.9.2010E. 2008/10309 K. 2010/8265"İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN CEZALAR ( Yeni Yasal Düzenlemenin Yürürlük Tarihinden Önceki Döneme İlişkin Olaylara Uygulama İmkanı Bulunmadığı - Hukuka Aykırılığı Anayasa Mahkemesi Kararı İle Saptanmış Yasa Maddesi Uyarınca Verilen Para Cezasının Bu Hukuki Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği )
HUKUKA AYKIRILIĞIN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE SAPTANMIŞ OLMASI ( Yasa Maddesi Uyarınca Verilen Para Cezasının Bu Hukuki Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği - İmar Kanunu Uyarınca Verilen Cezalar )
ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARLARI ( Anayasaya Aykırı Bulunarak İptal Edildiği Bilindiği Halde Görülmekte Olan Davaların Anayasa'ya Aykırılığı Saptanmış Hükümler Dikkate Alınarak Çözümlenmeleri Anayasanın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Bulunduğu )"
42D6.D14.7.2010E. 2009/15186 K. 2010/7755"İMAR PARA CEZASININ TAHSİLİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Davanın Konusunu Oluşturmayan İl Encümeni Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Verilen İdare Mahkemesi'nin Kararına İlişkin Olarak Yapılan Temyiz İsteminin İncelenemeyeceği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Konusunu Oluşturmayan İl Encümeni Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Verilen İdare Mahkemesi'nin Kararına İlişkin Olarak Yapılan Temyiz İsteminin İncelenmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı )
TEMYİZ İSTEMİ ( İmar Para Cezasının Tahsili - Davanın Konusunu Oluşturmayan İl Encümeni Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Verilen İdare Mahkemesi'nin Kararına İlişkin Olarak Yapılan Temyiz İsteminin İncelenemeyeceği )"
42D6.D28.6.2010E. 2008/9714 K. 2010/6776"RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR ( Para Cezası Verilmesi Yolundaki İşlem İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Bulunmasına Rağmen Davanın Görev Yönünden Reddi Yolundaki Kararda İsabet Görülmediği )
PARA CEZASI VERİLMESİ YOLUNDAKİ İŞLEM ( İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Bulunmasına Rağmen Davanın Görev Yönünden Reddi Yolundaki Kararda İsabet Görülmediği - Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar Olduğu )
GÖREV ( Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar - Para Cezası Verilmesi Yolundaki İşlem İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Bulunmasına Rağmen Davanın Görev Yönünden Reddi Yolundaki Kararda İsabet Görülmediği )"
42D6.D1.2.2010E. 2008/5411 K. 2010/948"ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Maliki Olduğu Taşınmazın Üzerinde Bulunan Yapının Yıkımı İle Davacı Arasında Kişisel Güncel Meşru ve Makul Bir İlişkinin Bulunduğu - Yıkım İşleminin Davacının Kişisel Menfaatini İhlal Edeceği/Davanın Reddedilmesinde Yasal İsabet Görülmediği )
YIKIM İŞLEMİ ( Encümen Kararının İptali İstemi - Yapının Yıkımı İle Davacı Arasında Kişisel Güncel Meşru ve Makul Bir İlişkinin Bulunduğu - Yıkım İşleminin Davacının Kişisel Menfaatini İhlal Edeceği/Davanın Reddedilmesinde Yasal İsabet Görülmediği )
YIKIM KARARI DOĞRUDAN YAPIYA YÖNELİK BİR İDARİ İŞLEM OLDUĞU ( Bu İşlemin İcrası Durumunda Yapının Üzerinde İnşa Edildiği Taşınmazın Maliki Olan Davacı İdarenin Olumsuz Yönde Etkileneceği )"
42IDDGK10.12.2009E. 2006/2627 K. 2009/2790"İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASI ( Kamu Alacağını Bildiren İhbarname Niteliği Taşıyan Encümen Kararından Sonra Ödeme Emrinin Düzenlenmesi İçin 1 Aylık Vade Tanıyan 2. Bir İhbarname Düzenlemesine Gerek Bulunmadığı - Ödeme Emrinin İptali )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kamu Alacağını Bildiren İhbarname Niteliği Taşıyan Encümen Kararından Sonra Ödeme Emrinin Düzenlenmesi İçin 1 Aylık Vade Tanıyan 2. Bir İhbarname Düzenlemesine Gerek Bulunmadığı - İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezası )
KAMU ALACAĞI ( İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezası - İhbarname Niteliği Taşıyan Encümen Kararından Sonra Ödeme Emrinin Düzenlenmesi İçin 1 Aylık Vade Tanıyan 2. Bir İhbarname Düzenlemesine Gerek Bulunmadığı )
ENCÜMEN KARARI ( Kamu Alacağını Bildiren İhbarname Niteliği Taşıyan/Sonrasında Ödeme Emrinin Düzenlenmesi İçin 1 Aylık Vade Tanıyan 2. Bir İhbarname Düzenlemesine Gerek Bulunmadığı - İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezası/Ödeme Emrinin İptali ) "
42D6.D16.11.2009E. 2008/2223 K. 2009/11137"TELGRAF VE TELEFON KANUNU'NA EKLENEN EK MADDE 35 ( Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edilip Yürürlüğünün Durdurulması Nedeniyle Uyuşmazlığın 3194 S. İmar Kanunu ve İlgili Mevzuata Göre İncelenerek Çözümlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İMAR KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT ( Telgraf ve Telefon Kanunu'na Eklenen Ek Madde 35'in Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edilip Yürürlüğünün Durdurulması Nedeniyle Uyuşmazlığın 3194 S. İmar Kanunu ve İlgili Mevzuata Göre İncelenerek Çözümlenebileceği )"
42D6.D8.4.2009E. 2007/767 K. 2009/3601"ANAYASA MAHKEMESİ'NCE VERİLEN İPTAL KARARLARI ( Geriye Yürümeyeceği Kuralı İptal Edilen Hükümlere Göre Kazanılmış Olan Hakların Korunmasına Yönelik Olduğu )
GERİYE YÜRÜMEME KURALI ( Anayasa Mahkemesi'nce Verilen İptal Kararlarının Geriye Yürümeyeceği Kuralı İptal Edilen Hükümlere Göre Kazanılmış Olan Hakların Korunmasına Yönelik Olduğu )
ANAYASA'YA AYKIRI DAVALAR ( İptal Edilmiş Olduğu Bilindiği Halde Görülmekte Olan Davaların Anayasa'ya Aykırılığı Saptanmış Hükümler Dikkate Alınarak Çözümlenmelerinin Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
KAZANILMIŞ HAKLAR ( Anayasa Mahkemesi'nce Verilen İptal Kararlarının Geriye Yürümeyeceği Kuralı İptal Edilen Hükümlere Göre Kazanılmış Olan Hakların Korunmasına Yönelik Olduğu )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Anayasaya Aykırılığı Belirlenerek İptal Edilen Kurallara Göre Yapılmasına Olanak Bulunmadığı )"
42IDDGK17.10.2008E. 2005/400 K. 2008/1801"RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN AÇIK BETON PERGOLE ( Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Etrafı Bütünüyle Açık Olarak Güneş ve Yağmurdan Korunmak Amacıyla Yapılan ve Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyen Pergolenin Ruhsata Tabi Olmadığı )
YAPI KAPSAMI ( Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Etrafı Bütünüyle Açık Olarak Güneş ve Yağmurdan Korunmak Amacıyla Yapılan ve Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyen Pergolenin Ruhsata Tabi "Yapı" Tanımı Kapsamında Bulunmadığı )
RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPI ( Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Etrafı Bütünüyle Açık Olarak Güneş ve Yağmurdan Korunmak Amacıyla Yapılan ve Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyen Pergole )"
42D6.D3.6.2008E. 2006/4901 K. 2008/3670"RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI BİR YAPI YAPILDIĞININ TESPİTİ ( Halinde Tekerrür Hükümlerinin Uygulanabileceği )
TEKERRÜR ( Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bir Yapı Yapıldığının Tespiti Halinde Tekerrür Hükümlerinin Uygulanabileceği )"
42D6.D15.4.2008E. 2006/2395 K. 2008/2296"TARAFLARIN KEŞFE KATILMAMALARI ( Nedeniyle Keşfin Yapılmamasında ve Dosyadaki Bilgi ve Belgelere Göre Karar Verilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
KEŞFİN YAPILMAMASI ( Tarafların Keşfe Katılmamaları Nedeniyle Keşfin Yapılmamasında ve Dosyadaki Bilgi ve Belgelere Göre Karar Verilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
42D6.D19.3.2008E. 2006/774 K. 2008/1867"RUHSATA AYKIRI İNŞAAT ( Neler Olduğu Tesbit Edilmeden Sadece İnşaata Devam Edildiğinden Bahisle Para Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PARA CEZASI ( Ruhsata Aykırı İnşaatın Neler Olduğu Tesbit Edilmeden Sadece İnşaata Devam Edildiğinden Bahisle Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MÜHÜRLENEREK DURDURULAN YAPILARIN İNŞASINA YENİDEN BAŞLANMASI ( Ruhsata Aykırı İnşaatın Neler Olduğu Tesbit Edilmeden Sadece Para Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
42IDDGK22.11.2007E. 2004/2156 K. 2007/2334"MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Alanın Kapatılarak 2. Sınıf Lokanta Kullanımına Katıldığı/Proje Tadilatının Mümkün Olmadığı - Verilen İmar Para Cezasının Hukuka Uygun Olduğu )
İMAR PARA CEZASI ( Mimari Projeye Aykırı Olarak Alanın Kapatılıp 2. Sınıf Lokanta Kullanımına Katıldığı/İdarece Verilen Süre İçerisinde Değişikliğin Kaldırılmadığı - Para Cezası Verileceği )
PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ( İdarece Verilen Süre İçerisinde Değişikliğin Kaldırılmadığı - Para Cezası Verileceği )"
42D6.D21.9.2007E. 2005/3092 K. 2007/5054"İMAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Parsel Hissedarı Davacıya Taşınmazında Bulunan Moloz Nedeniyle İdari Para Cezası Verildiği - Molozun Davacı veya Diğer Hissedarlara Ait Olduğu Yönünde Tespit Yapılmadığı/3. Bir Şahsın Molozun Kendisine Ait Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Davacının Sorumlu Tutulamayacağı )
MOLOZ NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Taşınmazda Bulunan Molozun Davacı veya Diğer Hissedarlara Ait Olduğu Yönünde Tespit Yapılmadığı - 3. Bir Şahsın Molozun Kendisine Ait Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Davacının Sorumlu Tutulamayacağı )
PARSEL HİSSEDARINA TAŞINMAZINDA BULUNAN MOLOZ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Molozun Davacı veya Diğer Hissedarlara Ait Olduğu Yönünde Tespit Yapılmadığı - 3. Bir Şahsın Molozun Kendisine Ait Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Davacının Sorumlu Tutulmaması Gereği )"
42D6.D17.9.2007E. 2005/3064 K. 2007/4899"BELEDİYENİN SEHVEN VERDİĞİ RUHSAT ( Projesine Uygun İnşa Edilen Yapının İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Yolunda İşlem Tesis Edilebileceği - İmar Para Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İNŞAAT RUHSATININ SEHVEN VERİLMESİ ( Projesine Uygun İnşa Edilen Yapının İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Yolunda İşlem Tesis Edilebileceği - İmar Para Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
YIKIM ( Sehven de Olsa Davalı Belediyece Verilen Ruhsat ve Eki Projesine Uygun İnşa Edilen Yapının İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Yolunda İşlem Tesis Edilebileceği - Yıkım Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İMAR PARA CEZASI ( Sehven de Olsa Davalı Belediyece Verilen Ruhsat ve Eki Projesine Uygun İnşa Edilen Yapı - Yıkım Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/İmar Para Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
42D1.D3.7.2007E. 2007/674 K. 2007/862"MAHKEME KARARININ UYGULANMAMASI ( İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmemesi Yönündeki Encümen Kararının İptali Kararından Sonra Alınan Yıkım ve Para Cezası Kararlarından Bahisle - Hukuken Tasvip Edilemeyeceği )
BELEDİYENİN MAHKEME KARARINI UYGULAMAMASI ( İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmemesi Yönündeki Encümen Kararının İptali Kararından Sonra Alınan Yıkım ve Para Cezası Kararlarından Bahisle - İlgililer Haklarında Hazırlık Soruşturması Yapılmasını Gerektirdiği )
YIKIM VE PARA CEZASI KARARI ( İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmemesi Yönündeki Encümen Kararının Mahkeme İptali Kararından Sonra Alınan - Dayanarak Yargı Kararını Uygulamama Yoluna Gidilemeyeceği )
ENCÜMEN KARARININ MAHKEMECE İPTALİ ( İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmemesi Yönündeki - Karardan Sonra Alınan Yıkım ve Para Cezası Kararlarından Bahisle Mahkeme Kararının Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )"
42D6.D27.4.2007E. 2005/1084 K. 2007/2323"İDARİ PARA CEZASI ( Ruhsatsız İnşaatı Yapan Davacının Mülkiyetinden Çıkan Yapı - Yapan Davacıya Para Cezası Verilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
RUHSATSIZ İNŞAATI YAPAN KİŞİ ( Yapı Mülkiyetinden Çıkmış Olsa Bile Para Cezası Verilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
42IDDGK15.3.2007E. 2004/2182 K. 2007/353"BALKONUN KAPATILMASI ( Bağımsız Bölümdeki Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ve Cam İle/Değişikliğin Ruhsat Gerektirmediği - Tadilatın Yıktırılamayacağı ve Para Cezası Verilemeyeceği )
RUHSAT GEREKTİRMEYEN TADİLAT ( Bağımsız Bölümdeki Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ve Cam İle Kapatılmak Suretiyle Yapılan Değişiklik )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE TADİLAT ( Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ve Cam İle Kapatılmak Suretiyle Yapılan Değişiklik - Yasa ve Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Ruhsat Gerektirmediği )
APARTMANIN CEPHE GÖRÜNÜMÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK ( Gömme Balkonun Kapatılması/Alan Kazanılmadığı Çekme Mesafesinin İhlal Edilmediği Taşıyıcı Unsurların Etkilenmediği - Tadilatın Yıktırılamayacağı ve Para Cezası Verilemeyeceği )"
42D6.D30.1.2007E. 2006/1498 K. 2007/438"İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu - Kabahatler Kanunu Kapsamına Girmediği )
PARA CEZASI ( İmar Kanunu Uyarınca Verilen - Kabahatler Kanunu Kapsamına Girmediği/Kaynaklanan Uyuşmazlığın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasından Kaynaklanan Uyuşmazlığın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu - Kabahatler Kanunu Kapsamına Girmediği )"
42D6.D25.12.2006E. 2005/27 K. 2006/6616"YIKIM VE PARA CEZASI ( Ruhsatsız İnşaat - Para Cezası Uygulanırken İnşaatın Tespit Tarihi Esas Alınarak Eylemin Meydana Geldiği Tarihte Belirlenen Para Cezası Miktarının Geçerli Olacağı )
İNŞAATIN TESPİT TARİHİ ( Ruhsatsız İnşaatın Yıkımına ve Para Cezasına Karar Verildiği - Para Cezasında Tespit Tarihi Esas Alınarak Eylemin Meydana Geldiği Tarihte Belirlenen Para Cezası Miktarının Uygulanacağı )
RUHSATSIZ İNŞAAT ( Yıkımına ve Para Cezasına Karar Verildiği - Para Cezasında Tespit Tarihi Esas Alınarak Eylemin Meydana Geldiği Tarihte Belirlenen Para Cezası Miktarının Uygulanması Gerektiği )"
42D6.D25.12.2006E. 2004/7093 K. 2006/6569"RUHSATSIZ İLAVELER ( Bu Nedenle Tüm Yapının Veya Bağımsız Bölümünün Su ve Elektriğinin Kestirilmesinin 3194 S.K. Md. 31 İle Getirilen Düzenlemeyi Aşan Bir Uygulama Olduğu )
YIKIM KARARI ( Ruhsatsız İlavelerin/Hukuka Uygunluğunun Mahkemece Yapılacak İnceleme İle Tespit Edileceği - Tüm Yapının Veya Bağımsız Bölümünün Su ve Elektriğinin Kestirilmesinin Hukuka Aykırılığı )
SU VE ELEKTRİĞİN KESTİRİLMESİ ( Ruhsatsız İlavelerden Bahisle Tüm Yapının Veya Bağımsız Bölümünün - 3194 S.K. Md. 31 İle Getirilen Düzenlemeyi Aşan Bir Uygulama Olduğu ) "
42D6.D22.12.2006E. 2005/107 K. 2006/6507"RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLEN KAT ( Davacıya İnşaatı Ruhsata Uygun Hale Getirmesi Aksi Halde Yıkım Yapılacağı Yönünde Uyarıda Bulunulduğu - Davacının da Gerekli İzinlerin Verilmesini Talep Ettiği/Uygun Hale Getirilmeyen İnşaatın Yıkım Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( Ruhsata Aykırı İnşa Edilen Kat/Yıkım Kararı Verildiği - Yıkım İşlemi Sonucu Verilecek Karar Dikkate Alınarak Para Cezası Hakkında da Yeniden Değerlendirme Yapılacağı )
YIKIM KARARI ( Davacıya İnşaatı Ruhsata Uygun Hale Getirmesi Aksi Halde Yıkım Yapılacağı Yönünde Uyarıda Bulunulduğu/İdarece Yasal Prosedürün Uygulandığı - Davacının da Gerekli İzinlerin Verilmesini Talep Ettiği/Uygun Hale Getirilmeyen İnşaat Hakkında Verilen Yıkım Kararının Hukuka Uygun Olduğu )"
42D6.D22.12.2006E. 2004/8089 K. 2006/6505"MAİLİ İNHİDAM DURUMU ARZEDEN TAŞINMAZ ( Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Yıkımı Yetkisinin Koruma Kurullarına Ait Olduğu )
KÜLTÜR VARLIĞI ( Maili İnhidam Durumu Arzeden ve Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Yıkımı Yetkisinin Koruma Kurullarına Ait Olduğu )
YIKIM YETKİSİ ( Maili İnhidam Durumu Arzeden ve Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Yıkımı Yetkisinin Koruma Kurullarına Ait Olduğu - Belediyenin Yetkisinin Söz Konusu Yapıların Ancak Boşaltılmaları ve Gerekli Güvenlik ve Fiziki Önlemlerinin Alınması İle Sınırlı Olduğu )
BELEDİYENİN YETKİSİ ( Maili İnhidam Durumu Arzeden ve Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Yıkımı Hakkında Söz Konusu Yapıların Ancak Boşaltılmaları ve Gerekli Güvenlik ve Fiziki Önlemlerinin Alınması İle Sınırlı Olduğu )"
42D6.D12.12.2006E. 2004/5940 K. 2006/6012"RUHSATSIZ YAPININ YIKIMI (Yapıyı İnşa Eden Kişinin Yanısıra Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmaz Maliki Adına da İşlem Tesis Edilebileceği)
TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU (Ruhsatsız Yapının Yıkımına İlişkin Kararın ve İdari Para Cezasının İptali Talebi - Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmaz Maliki Adına da İşlem Tesis Edilebileceği)
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ (Ruhsatsız Yapının Yıkımına İlişkin - Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmaz Maliki Adına da İşlem Tesis Edilebileceği/Hukuka Uygun Olduğu)"
42D6.D5.12.2006E. 2005/141 K. 2006/5651"RUHSATSIZ YAPI ( Yıkım ve Para Cezasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Yapının İlk Maliki Tarafından İmar Affı Başvurusu Yapıldığı/Yararlanıp Yararlanılamayacağının Tespit Edileceği )
İMAR AFFI ( Yıkım ve Para Cezasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Yapının İlk Maliki Tarafından İmar Affı Başvurusu Yapıldığı/Yararlanıp Yararlanılamayacağının Tespit Edilmesi Gerektiği )
YIKIM İŞLEMİ ( Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmeksizin Yıkım İşlemi Tesis Edilemeyeceği - Yapının Ruhsata Bağlanabilmesi İçin Yasada Öngörülen Süre Geçmesine Rağmen Aykırılığın Devam Etmesi Gerektiği )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Yıkım ve Para Cezasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Düzenlenmeksizin Yıkım İşlemi Tesis Edilemeyeceği )"
42D6.D20.11.2006E. 2004/4906 K. 2006/5387"RUHSATSIZ YAPININ TESPİT EDİLMESİ ( Tespite İlişkin Tutanağın Yapı Yerine Asılması Bir Nüshasının da Muhtara Bırakılması Suretiyle İlgilisine Tebliğ Edilmiş Sayılacağı - Yapı Sahibinin Tutanağı İmzalayacağına Dair Bir Hüküm Bulunmadığı )
TESPİTE İLİŞKİN TUTANAĞIN YAPI YERİNE ASILMADIĞI İDDİASI ( Ruhsatsız Yapı - Muhtara Bırakıldığının Sabit Olması Karşısında Tebligat Şartının Yerine Getirildiği )
TEBLİGAT ( İdare Tarafından Ruhsatsız Yapının Tespit Edilmesi Üzerine Tespite İlişkin Tutanağın Yapı Yerine Asılması Bir Nüshasının da Muhtara Bırakılması Suretiyle İlgilisine Tebliğ Edilmiş Sayılacağı ) "
42D6.D20.10.2006E. 2004/3982 K. 2006/4919"YAPI SAHİBİNE PARA CEZASI VERİLMESİ ( İdarece Ruhsatsız Yapılaşmanın Veya Ruhsata Aykırılığın Tespitinin Yeterli Olduğu - Tanınacak Sürenin Yada Ruhsata Aykırılığın Giderilmiş Olmasının Cezaya Engel Teşkil Etmeyeceği )
BELEDİYENİN RUHSATSIZ YAPILAŞMA VEYA RUHSATA AYKIRILIĞI TESPİT ETMESİ ( Para Cezası Verilebilmesi İçin Yeterli Olduğu - Tanınacak Sürenin Yada Ruhsata Aykırılığın Giderilmiş Olmasının Farklı Sonuç Doğurmayacağı )
PARA CEZASI ( Ruhsatsız Yapılaşma Veya Ruhsata Aykırılığın Tespiti - İmar Kanunu'nda Öngörülen Düzenlemelere Uygun Şekilde Ortaya Konulmadığı Anlaşıldığından İşlemin İptali/Yasal İsabetsizlik Bulunmadığı )
RUHSATSIZ YAPILAŞMANIN VEYA RUHSATA AYKIRILIĞIN TESPİT EDİLMESİ ( Yapı Sahibine Para Cezası Verilebilmesi İçin Yeterli Olduğu - Tanınacak Sürenin Yada Ruhsata Aykırılığın Giderilmiş Olmasının Cezaya Engel Teşkil Etmeyeceği ) "
42IDDGK8.6.2006E. 2006/684 K. 2006/501"İDARİ VE ADLİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARLARI ( Ortaya Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Giderilmeden Yeniden Bir Dava Açılması ve İdare Mahkemesince Esasının İncelenerek Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Giderilmeden Yeniden Bir Dava Açılması ve İdare Mahkemesince Esasının İncelenerek Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı - Son Görevsizlik Kararını Veren Yargı Yerince Dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARLARI ( İdari ve Adli Yargı Yerlerince Verilen - Ortaya Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Giderilmeden Yeniden Bir Dava Açılması ve İdare Mahkemesince Esasının İncelenerek Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )"
42D6.D8.5.2006E. 2005/98 K. 2006/2497"AÇIK ÇIKMA NİTELİĞİNDE BULUNAN BALKON ( Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
BALKON ( Açık Çıkma Niteliğinde Bulunan/Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
YIKIM VE PARA CEZASI ( Açık Çıkma Niteliğinde Bulunan Balkonun Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
RUHSAT GEREKTİREN YAPI ( Açık Çıkma Niteliğinde Bulunan Balkonun Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )"
42D6.D14.4.2006E. 2005/7550 K. 2006/1946"İMAR PARA CEZASI ( Muhtarlıktan İzin Alınarak Yapılan Yapının Plansız Alanlar Yönetmeliği Hükümlerine Aykırı Olarak Fazladan Yapılan Katları Esas Alınmak Suretiyle Verilmesi Gereği )
MUHTARLIKTAN İZİN ALINARAK YAPILAN YAPI ( İmar Para Cezasının Plansız Alanlar Yönetmeliği Hükümlerine Aykırı Olarak Fazladan Yapılan Katları Esas Alınmak Suretiyle Verilmesi Gereği )
KÖYDE İMARA AYKIRI YAPI YAPILMASI ( İmar Para Cezasının Plansız Alanlar Yönetmeliği Hükümlerine Aykırı Olarak Fazladan Yapılan Katları Esas Alınmak Suretiyle Verilmesi Gereği - Muhtarlıktan İzin Alınarak Yapılan Yapı )"
42D6.D12.4.2006E. 2004/1434 K. 2006/1891"İNŞAAT RUHSATI TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YIL İÇİNDE TAMAMLANMAYAN YAPI ( Yıkım İşleminin Uygulanamayacağı - İmar Kanunu'nda Yer Almayan Maddeye Göre Para Cezası da Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İnşaat Ruhsatı Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Tamamlanmayan Yapı - İmar Kanunu'nda Yer Almayan Maddeye Göre Para Cezası Verilemeyeceği )
YIKIM ( İnşaat Ruhsatı Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Tamamlanmayan Yapı - Yıkım İşleminin Uygulanamayacağı ) "
42D6.D3.4.2006E. 2004/1971 K. 2006/1502"BİNALARA CEPHE GİYDİRME SİSTEMİNİN RUHSATA TABİ İŞLER KAPSAMINDA OLMADIĞI ( Eskimiş Binanın Taşıyıcı Unsurlarını ve Statik Sistemini Etkilemeyen )
RUHSATA TABİ OLMAYAN İŞLER ( Eskimiş Binanın Taşıyıcı Unsurlarını ve Statik Sistemini Etkilemeyen Cephe Giydirme Sistemi Yapılması )
CEPHE GİYDİRME SİSTEMİ ( Eskimiş Binanın Taşıyıcı Unsurlarını ve Statik Sistemini Etkilemeden Yapılmasının Ruhsata Tabi Olmadığı )"
42D6.D27.3.2006E. 2004/1374 K. 2006/1416"İMAR PARA CEZASI ( Kanunda Yazılı Alt Sınırın Üzerindeki Miktarda Belirlenmesi Nedenlerinin İşlemde Ortaya Konulması Ya da Davalı İdarenin Savunmasında Açıklığa Kavuşturması Gereği - Bildirilmemesi Durumunda Mahkemece Araştırılacağı )
RUHSATSIZ YAPI ( Para Cezalarında İdareye Yasanın Belirlediği Alt ve Üst Sınırlar İçerisinde Ceza Tayini Olanağı Tanındığı - Alt Sınırın Üzerindeki Miktarda Belirlenmesi Nedenlerinin İşlemde Ortaya Konulması Ya da Davalı İdarenin Savunmasında Açıklığa Kavuşturması Gereği )
PARA CEZASININ MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Para Cezalarında İdareye Yasanın Belirlediği Alt ve Üst Sınırlar İçerisinde Ceza Tayini Olanağı Tanındığı - Yetkinin Objektif Ölçütler Çerçevesinde Hak ve Nesafet Kurallarına Uygun Kullanılması Gereği )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ( Kanunda Yazılı Alt Sınırın Üzerinde Para Cezası Belirlenmesinin Nedenlerinin Araştırılması ve İdarece Gösterilecek Gerekçeler İncelenerek Uyuşmazlığın Karara Bağlanması Gerektiği )"
42D6.D22.3.2006E. 2004/1411 K. 2006/1358"BALKON KAPATILMASI ( Gömme Balkonun Balkon Niteliğini Kaybetmeyecek Şekilde Kapatılmasının Bağımsız Bölümün Kullanım Alanında Bir Artış Yaratmayacağı ve Komşu Mesafesine Aykırı Olmayacağı - Ruhsat Gerekmediği )
RUHSAT GEREKTİREN İŞ ( Açık Balkonun Kapatılması Komşu Mesafesine Aykırı Olacağı Gibi Dairenin Kapalı Alanını da Genişletmesi Nedeniyle )
GÖMME BALKONUN KAPATILMASI ( Balkon Niteliğini Kaybetmeyecek Şekilde Kapatılmasının Bağımsız Bölümün Kullanım Alanında Bir Artış Yaratmayacağı ve Komşu Mesafesine Aykırı Olmayacağı - Ruhsat Gerekmediği ) "
42D6.D15.3.2006E. 2004/979 K. 2006/1140"APARTMAN YÖNETİCİSİ ( Özel Bir Yetkiye Gerek Olmaksızın Apartman Yönetimi Adına Tesis Edilen İdari Bir İşlemin İptali İstemiyle Dava Açabileceği - Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
İMAR PARA CEZASININ İPTALİ ( Apartman Yöneticisinin Özel Bir Yetkiye Gerek Olmaksızın Apartman Yönetimi Adına Dava Açabileceği - Ehliyet Yönünden Reddeden Mahkeme Kararında İsabet Olmadığı )
DAVAYA EHLİYET ( Apartman Yöneticisinin Özel Bir Yetkiye Gerek Olmaksızın Apartman Yönetimi Adına Tesis Edilen İdari Bir İşlemin İptali İstemiyle Dava Açabileceği ) "
42D6.D10.3.2006E. 2005/6379 K. 2006/984"KAMU BANKASININ RUHSAT ALMADAN YAPI YAPMASI ( Personel Lojmanı - Gayrimenkul Rantı Sağlamaya Yönelik İşlem Yapan Yapı Sahibi Yerine Konularak Üst Limitten Para Cezası Takdir Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İMARA AYKIRI YAPI ( Kamu Bankasının Ruhsat Almadan Personel Lojmanı Yapması - Gayrimenkul Rantı Sağlamaya Yönelik İşlem Yapan Yapı Sahibi Yerine Konularak Üst Limitten Para Cezası Takdir Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PARA CEZASI ( İmar Kanunu Md. 42/İdarenin Alt Sınırı Aşan Ceza Hakkında Takdir Yetkisini Kullanırken İmar Hukukuna Uygun Geçerli Sebeplerle ve Objektif Ölçülerle Belirlemesi Zorunluluğu - Kamu Bankasının Ruhsat Almadan Personel Lojmanı Yapması )
RUHSAT ALMADAN YAPI YAPMAK ( Kamu Bankasının Personel Lojmanı - Gayrimenkul Rantı Sağlamaya Yönelik İşlem Yapan Yapı Sahibi Yerine Konularak Üst Limitten Para Cezası Takdir Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
42D6.D8.3.2006E. 2005/7188 K. 2006/948"İMAR PARA CEZASI ( 5252 Sayılı Kanunla Belirlenen Para Cezasını Aşacak Şekilde Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDARİ PARA CEZALARININ HESAPLANMASI ( İmar Para Cezası - 5252 Sayılı Kanunun 4. Maddesi İle Belirlenen Hesabı Aşacak Şekilde Verilemeyeceği )"
42D6.D20.2.2006E. 2004/4776 K. 2006/659"RUHSATSIZ YAPI ( 3194 Sayılı Yasının 42. Maddesi Uyarınca Tek Bir Yapı İçin Yalnızca Bir Para Cezası Verilmesi Gerekirken Her Bir Parsel Yönünden Ayrı Ayrı Para Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PARA CEZASI ( 3194 Sayılı Yasının 42. Maddesi Uyarınca Tek Bir Yapı İçin Yalnızca Bir Para Cezası Verilmesi Gerekirken Her Bir Parsel Yönünden Ayrı Ayrı Para Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
42D6.D26.1.2006E. 2005/2767 K. 2006/166"RUHSATSIZ TRANŞE AÇMAK ( Altyapı Hizmetleri Yönergesi Md. 20'ye Aykırılık Nedeniyle Davacıya 3194 S.K. Md. 42 Uyarınca Para Cezası Verilemeyeceği )
PARA CEZASINA DAYANAK GÖSTERİLEN MEVZUAT ( Ruhsatsız Tranşe Açmak - Altyapı Hizmetleri Yönergesi Md. 20'ye Aykırılık Nedeniyle Davacıya 3194 S.K. Md. 42 Uyarınca Para Cezası Verilemeyeceği )"
42D6.D23.11.2005E. 2005/3390 K. 2005/5763"YAPI KULLANMAZ İZNİ ( Projeye Aykırı Olarak Terasın Alüminyum Doğrama İle Kapatıldığı - Bu Bölümün Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptaline ve Para Cezası Uygulanmasına Karar Verileceği )
PROJEYE AYKIRI YAPI ( Terasın Alüminyum Doğrama İle Kapatıldığı - Bu Bölümün Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptaline ve Para Cezası Uygulanmasına Karar Verilmesi Gereği )
TERASI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İLE KAPATMAK ( Projeye Aykırı Olarak - Bu Bölümün Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptaline ve Para Cezası Uygulanmasına Karar Verileceği/Tadilatın Eski Hale Getirilmesi Gereği )
ESKİ HALE GETİRME ( Projeye Aykırı Olarak Terasın Alüminyum Doğrama İle Kapatıldığı - Tadilatın Eski Hale Getirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
42D6.D23.11.2005E. 2004/124 K. 2005/5760"BÖLME DUVARLARININ KALDIRILMASI ( Aynı Bağımsız Bölüm İçinde Kalmak Şartı İle Ruhsata Tabi Olmadığı - İki Ayrı Bağımsız Bölüm Arasındaki Duvarın Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olduğu )
DUVARIN KALDIRILMASI ( Aynı Bağımsız Bölüm İçinde Kalmak Şartı İle Bölme Duvarlarının Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olmadığı - İki Ayrı Bağımsız Bölüm Arasındaki Duvarın Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olduğu )
RUHSATA TABİ OLMA ( Aynı Bağımsız Bölüm İçinde Kalmak Şartı İle Bölme Duvarlarının Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olmadığı - İki Ayrı Bağımsız Bölüm Arasındaki Duvarın Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olduğu )"
42D6.D16.11.2005E. 2005/1641 K. 2005/5523"PARA CEZASININ FAHİŞ OLUP OLMADIĞININ İRDELENMESİ GEREKTİĞİ ( Yapı Tatil Tutanağının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu Para Cezasının Fahiş Olup Olmadığının İrdelenmesi Gerektiği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU BİR İŞLEM ( Yapı Tatil Tutanağının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu Para Cezasının Fahiş Olup Olmadığının İrdelenmesi Gerektiği )"
42D6.D15.11.2005E. 2004/2 K. 2005/5491"KİRACI TARAFINDAN PROJEYE AYKIRI YAPILAN TADİLAT ( Taşınmaz Maliki Adına İmar Para Cezası Verilmesinde Cezaların Şahsiliği İlkesi de Gözönünde Bulundurulduğunda Mevzuata Aykırılığı )
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ( Kiracı Tarafından Muvafakat Olmaksızın Yapılan Projeye Aykırı Tadilatlar Nedeniyle Taşınmaz Maliki Adına İmar Para Cezası Verilmesinde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR PARA CEZASI ( Kiracı Tarafından Muvafakat Olmaksızın Yapılan Projeye Aykırı Tadilatlar - Taşınmaz Maliki Adına İmar Para Cezası Verilmesinde Cezaların Şahsiliği İlkesi de Gözönünde Bulundurulduğunda Mevzuata Aykırılığı )"
42D6.D8.11.2005E. 2005/3307 K. 2005/3307"ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN FAALİYET ( Arıtma Sisteminin Sıvı Atıklarını Herhangi Bir İşleme Tabi Tutmadan Açığa Vermeye İlişkin Faaliyetin Çevre Kanunu Kapsamına Girdiği - İlgili İdareye Bildirilmesi Yoluna Gidilmeksizin Yetkisiz Makam Tarafından Tesis Edilen İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
ARITMA SİSTEMİNİN SIVI ATIKLARINI HERHANGİ BİR İŞLEME TABİ TUTMADAN AÇIĞA VERMESİ ( Faaliyetin Çevre Kanunu Kapsamına Girdiği - İlgili İdareye Bildirilmesi Yoluna Gidilmeksizin Yetkisiz Makam Tarafından Tesis Edilen İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )"
42D6.D13.10.2005E. 2003/7653 K. 2005/4727"YAPI ESTETİĞİNİN BOZULMASI ( 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
İMARA AYKIRI İNŞAAT ( Yapı Estetiğinin Bozulmasının 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
YIKIM İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Yapı Estetiğinin Bozulmasının 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
İMAR İŞLERİ ( Yapı Estetiğinin Bozulmasının 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
42D6.D11.5.2005E. 2003/5504 K. 2005/2714"RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAN TADİLATLAR ( Mülkiyet Hakkı Davacıya Geçen Yapıda Bu Tarihten Sonraki Tesbitlerden Davacının Sorumlu Tutularak Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MÜLKİYET HAKKI DEVREDİLEN YAPI ( Bu Tarihten Sonraki Tesbitlerden Davacının Sorumlu Tutularak Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Tadilatlar )
İMAR PARA CEZASI ( Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Tadilatlar - Mülkiyet Hakkı Davacıya Geçen Yapıda Bu Tarihten Sonraki Tesbitlerden Davacının Sorumlu Tutularak Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
42D6.D4.5.2005E. 2005/567 K. 2005/2573"TEK BAŞINA RUHSATA TABİ OLMAYAN İŞLER ( Boya ve Fayans Kaplama İşleri - Mühürlenerek Durdurulan Ruhsatsız İnşaatın Devamı Olarak Yapıldığında İdari Para Cezası Verilebileceği )
BOYA VE FAYANS KAPLAMA İŞLERİ ( Bu İşlerin Tek Başına Ruhsata Tabi Olmadığı - Mühürlenerek Durdurulan Ruhsatsız İnşaatın Devamı Olarak Yapıldığında İdari Para Cezası Verilebileceği )
RUHSATSIZ İNŞAATTA BOYA VE FAYANS KAPLAMA İŞİ YAPILMASI ( İdari Para Cezası Verilebileceği )"
42D6.D19.4.2005E. 2003/5761 K. 2005/2332"YIKIM ( İşlemin Yıkıma İlişkin Bölümünün Kısmen İptali - Para Cezasının Mahkeme Kararının Yıkıma Yönelik Gerekçeleri de Göz Önünde Tutularak Davalı Belediyece Yeniden Belirlenmesi Gerektiği )
PARA CEZASININ İDARE TARAFINDAN YENİDEN BELİRLENMESİ ( Mahkeme Kararının Yıkıma Yönelik Gerekçeleri de Göz Önünde Tutularak - İşlemin Yıkıma İlişkin Bölümünün Kısmen İptali )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN YIKIM VE PARA CEZASI KARARI ( İşlemin Yıkıma İlişkin Bölümünün Kısmen İptali - Para Cezasının Mahkeme Kararının Yıkıma Yönelik Gerekçeleri de Göz Önünde Tutularak Yeniden Belirlenmesi Gerektiği )"
42D6.D19.4.2005E. 2003/5615 K. 2005/2335"RUHSATSIZ İNŞAAT SAHİBİNİN ÖLMESİ ( Belediye Encümeni Kararıyla Verilen Para Cezası - Cezaların Şahsiliği Prensibi Uyarınca Mirasçılarından Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ PRENSİBİ ( Belediye Encümeni Kararıyla Verilen Para Cezasının Yapı Sahibinin Mirasçılarından Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmadığı - Ruhsatsız İnşaat Sahibinin Ölmesi )
PARA CEZASI ( Belediye Encümeni Kararıyla Verilen - Cezaların Şahsiliği Prensibi Uyarınca Ruhsatsız İnşaat Sahibinin Mirasçılarından Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARIYLA VERİLEN PARA CEZASI ( Cezaların Şahsiliği Prensibi Uyarınca Ruhsatsız İnşaat Sahibinin Mirasçılarından Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )"
42D6.D8.4.2005E. 2003/5449 K. 2005/2048"ENKAZ VEYA BİRİKİNTİLERİN KALDIRILMASI ( Usulüne Uygun Bir Tutanakla Aykırılıklar Ortaya Konulmadan Bu Aykırılıkların Giderilmediğinden Bahisle Verilen Para Cezasında Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
PARA CEZASI ( Umumun Sağlık ve Selametini İhlal Eden Şehircilik Estetik Veya Trafik Bakımından Mahzurlu Görülen Enkaz Veya Birikintilerin Kaldırılmaması - Usulüne Uygun Bir Tutanakla Aykırılıkların Ortaya Konulması Gerektiği )
KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ( Umumun Sağlık ve Selametini İhlal Eden Şehircilik Estetik Veya Trafik Bakımından Mahzurlu Görülen Enkaz Veya Birikintilerin Kaldırılması - Para Cezası Verilmesinde Usul )"
42D6.D11.3.2005E. 2005/843 K. 2005/1459"İMAR İŞLERİ ( Yıkım İşlemlerine Karşı Açılan Davalarda Danıştay 6. Dairesinin Anılan Yapıların Ruhsat Gerektirmediği Yönündeki Kararları İle Yapıların Ruhsat Gerektirdiğinden Bahisle Ödenen Para Cezaları Nedeniyle Davacının Bir Zararının Doğduğu - Zararın İdarece Karşılanacağı )
YIKIM İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Danıştay 6. Dairesinin Anılan Yapıların Ruhsat Gerektirmediği Yönündeki Kararları İle Yapıların Ruhsat Gerektirdiğinden Bahisle Ödenen Para Cezaları Nedeniyle Davacının Bir Zararının Doğduğu - Zararın İdarece Karşılanacağı )
YAPILARIN RUHSAT GEREKTİRMESİ ( Ödenen Para Cezaları Nedeniyle Davacının Bir Zararının Doğduğu Anlaşıldığından Zararın Davalı İdarece Karşılanacağı )
PARA CEZASI ( Yıkım İşlemlerine Karşı Açılan Davalarda Danıştay 6. Dairesinin Anılan Yapıların Ruhsat Gerektirmediği Yönündeki Kararları İle Yapıların Ruhsat Gerektirdiğinden Bahisle Ödenen Para Cezaları Nedeniyle Davacının Bir Zararının Doğduğu - Zararın İdarece Karşılanacağı )"
42D6.D21.2.2005E. 2004/4692 K. 2005/998"SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZDA YAPILAN İMARA AYKIRI YAPI ( Para Cezasının İki Misli Olarak Uygulanamayacağı )
PARA CEZASININ İKİ MİSLİ OLARAK UYGULANAMAMASI ( Sit Alanında Kalan Taşınmazda Yapılan Ruhsata Aykırı Yapı Nedeniyle )
RUHSATA AYKIRI YAPI NEDENİYLE VERİLECEK PARA CEZASININ İKİ MİSLİ OLARAK UYGULANAMAMASI ( Sit Alanında Kalan Taşınmaz Üzerinde Yapılan )
İMAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN PARA CEZASININ İKİ MİSLİ OLARAK UYGULANAMAMASI ( Sit Alanında Yer Alan Taşınmaz Üzerinde Ruhsata Aykırı Yapı Nedeniyle )"
42D6.D18.2.2005E. 2003/4396 K. 2005/947"RUHSATA AYKIRI YAPININ YIKTIRILMASINA VE PARA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyece Yapılacak Yıkım Masrafının % 20 Fazlasıyla Tahsiline İlişkin İşlemin Usulsüz Olması - Para Cezasının Asgari Haddin Üzerinde Takdir Edilmesi Halinde Gerekçelendirilmesi Gereği )
ENCÜMENİN RUHSATA AYKIRI YAPININ YIKIMINA İLİŞKİN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Yıkım Masraflarının İnşaatı Yapan Kişiden % 20 Fazlasıyla Tahsiline İlişkin İşlemin Usulsüz Olması )
YIKIM MASRAFLARININ İNŞAATI YAPAN KİŞİDEN % 20 FAZLASIYLA TAHSİLİNE İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ USULSÜZ OLMASI ( Ruhsata Aykırı Yapının Belediyece Yıktırılması Halinde Sadece Yıkım Masrafının İstenebileceği )
PARA CEZASININ ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE TAKDİR EDİLMESİ HALİNDE GEREKÇESİNİN BELİRTİLMESİ GEREĞİ ( Ruhsata Aykırı Yapı Nedeniyle Hükmedilen )"
42D6.D18.2.2005E. 2003/4166 K. 2005/977"BELEDİYE ENCÜMENİNİN YIKIM VE PARA CEZASI İŞLEMİ ( Gömme Balkon Kapatılarak Yapılan Tadilat/Taşıyıcı Unsurları Etkilemediği Cephe Görünümündeki Değişikliğin İse Ruhsat Gerektirmediği - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BALKON KAPATILARAK YAPILAN TADİLAT ( Belediye Encümeninin Yıkım ve Para Cezası İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Tadilatın Taşıyıcı Unsurları Etkilemediği Cephe Görünümündeki Değişikliğin İse Ruhsat Gerektirmediği )
BİNA CEPHESİNDE DEĞİŞİKLİK ( Gömme Balkon Kapatılarak Yapılan Tadilat/Cephe Görünümündeki Değişikliğin Ruhsat Gerektirmediği - Belediye Encümeninin Yıkım ve Para Cezası İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RUHSAT GEREKTİRMEYEN TADİLAT ( Gömme Balkonun Kapatılması - Yeni ve Fazladan Bir Alan Kazanılmadığı Çekme Mesafesinin İhlal Edilmediği ve Cephe Görünümündeki Değişikliğin İse Ruhsat Gerektirmediği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE YAPILAN TADİLAT ( Gömme Balkonun Kapatılması - Cephe Görünümündeki Değişikliğin Ruhsat Gerektirmemesi/Yıkım ve İdari Para Cezasına İlişkin Kararın İptali Gereği )
KAT MALİKİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE YAPTIRDIĞI DAHİLİ TADİLATLARIN RUHSAT GEREKTİRMEMESİ ( Projede Açık Görülen Gömme Balkonun Kapatılması - Dış Cephe Görünümünde Meydana Gelen Değişikliğin Ruhsat Gerektirmemesi/Yıkım ve İdari Para Cezasının İptali Gereği )
YIKIM VE İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ GEREĞİ ( Kat Malikinin Projede Açık Görülen Gömme Balkonunu Kapattırması - Dış Cephe Görünümünde Meydana Gelen Değişikliğin Ruhsat Gerektirmemesi ve Diğer Kat Maliklerinin Onayı Şartına Bağlı Olmaması )"
42D6.D14.2.2005E. 2004/2848 K. 2005/799"RUHSATSIZ TRANŞE AÇMAK SURETİYLE İMARA AYKIRILIK ( Para Cezasının İptali Talebi - Ceza Verilirken Hangi Maddeye Aykırılık Oluştuğunun Belirtilmemiş Olması )
PARA CEZASININ İPTALİ GEREĞİ ( Ruhsatsız Tranşe Açmak Suretiyle İmara Aykırı Davranan Davacıya Verilen Cezanın Hangi Maddeye Aykırılık Oluşturduğunun Belirtilmemiş Olması )
İMARA AYKIRI YAPI NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ GEREĞİ ( Ruhsatsız Tranşe Açmak Suretiyle İmara Aykırılık - Cezanın İmar Kanunu'nun Hangi Maddesine Aykırılıktan Dolayı Verildiğinin Belirtilmemiş Olması )"
42D6.D23.11.2004E. 2004/2376 K. 2004/5923"RUHSATSIZ YAPI ( Bölgeye Hitap Eden ve Çevreyi Korumaya Yönelik Arıtma Tesisi - Para Cezası Miktarının Yapının Nitelikleri Dikkate Alındığında Yüksek Olduğu )
İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASI ( Miktarın Yapının Nitelikleri Dikkate Alındığında Yüksek Olduğu - Bölgeye Hitap Eden ve Çevreyi Korumaya Yönelik Ruhsatsız Arıtma Tesisi )
PARA CEZASI ( İdarenin Yetkisinin Hangi Ölçütler Çerçevesinde Kullanıldığının Ceza Vermeye Yetkili Merci Kararında Açıklanması Mahkemece de Alt Sınırın Üzerinde Para Cezası Miktarının Belirlenmesi Nedenlerinin Araştırılması Gereği )"
42D6.D21.11.2004E. 2003/2734 K. 2004/6810"İMAR MEVZUATINA AYKIRILIK ( Ruhsat ve Onaylı Mimari Projesine Aykırı İnşaat - İnşaata Devam Edildiği Tutanakla Tespiti Üzerine Yeni Aykırılıklar İçin Tekrar İmar Para Cezası Verilebileceği )
İMAR PARA CEZASI ( Ruhsat ve Onaylı Mimari Projesine Aykırı İnşaat/Ayrı Tespitlere Dayalı Olarak ve Her Seferinde Yeni Aykırılıklar İçin Birden Çok Verilebileceği - İmar Mevzuatına Aykırı Yapı )
RUHSAT VE ONAYLI MİMARİ PROJESİNE AYKIRI İNŞAAT ( Ayrı Tespitlere Dayalı Olarak Her Seferinde Tespit Edilen Yeni Aykırılıklar İçin Birden Çok İmar Para Cezası Verilebileceği ) "
42D6.D10.11.2004E. 2003/1984 K. 2004/5538"RUHSATSIZ İNŞAAT ( Belediye Encümenince Yıktırılmasına ve Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın Mevzuata Aykırı Bulunmadığı - Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapılan )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPILAN RUHSATSIZ YAPI ( Belediye Encümenince Yıktırılmasına ve Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın Mevzuata Aykırı Bulunmadığı - Gecekondu Kanunu Uyarınca İşlem Tesis Edilemeyeceği )
YIKIM VE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Mevzuata Aykırı Bulunmadığı/Gecekondu Kanunu Uyarınca İşlem Tesis Edilemeyeceği - Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapılan Ruhsatsız İnşaat )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapılan Ruhsatsız İnşaatın Yıktırılmasına ve Para Cezası Verilmesine İlişkin - Mevzuata Aykırı Bulunmadığı/Gecekondu Kanunu Uyarınca İşlem Tesis Edilemeyeceği )
GECEKONDU KANUNU UYARINCA İŞLEM TESİS EDİLEMEMESİ ( Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapılan Ruhsatsız İnşaatın İmar Kanununa Göre Yıktırılmasına ve Para Cezası Verilmesine İlişkin Belediye Encümeni Kararının Doğruluğu )"
42D6.D18.10.2004E. 2003/1196 K. 2004/4987"PARA CEZASI ( Kiralayanın Muvafakatı Olmadan Yapılan Ruhsatsız Tadilat - Mal Sahibi Davacılar Tarafından İhtarname Çekildiği/Cezaların Şahsiliği İlkesi Gereği Davacılara Para Cezası Verilemeyeceği )
RUHSATSIZ TADİLAT ( Mülk Sahibi Davacılar Tarafından Yapılmayıp Muvafakat Olmadan Kiracının Yaptığının Anlaşılması - Davacılara Para Cezası Verilemeyeceği/Cezaların Şahsiliği İlkesi )
KİRACININ YAPTIĞI RUHSATSIZ TADİLAT ( Kiralayanın Muvafakatı Olmadan/Mal Sahibi Davacılar Tarafından İhtarname Çekildiği - Cezaların Şahsiliği İlkesi/Para Cezasının Kiracıya Verileceği )
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ( Ruhsatsız Tadilat/Mülk Sahibi Davacılar Tarafından Yapılmayıp Muvafakat Olmadan Kiracının Yaptığının Anlaşılması - Davacılara Para Cezası Verilemeyeceği )"
42D6.D21.6.2004E. 2003/633 K. 2004/3943"KAMU SAĞLIĞI VE ŞEHİRCİLİK AÇISINDAN TESBİT EDİLEN MAHZURLARIN VERİLEN SÜREDE GİDERİLMEMESİ ( İdari Para Cezasının İptali Talebi - Cezaya Esas Alınan Raporda Taşınmazdaki Aykırılığın ve Mahzurların Neler Olduğunun Açıklanmamış Olması )
İMAR KANUNU'NUN 40. MADDESİNE GÖRE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazdaki Kamu Sağlığına Aykırılığın veya Şehircilik Estetik ve Trafik Bakımından Mahzurun Ne Olduğunu Açıkça Belirtmeyen Rapora Dayanarak Ceza Verilmiş Olması )
TAŞINMAZDAKİ KAMU SAĞLIĞI VEYA ŞEHİRCİLİK ESTETİK VE TRAFİK BAKIMINDAN TESPİT EDİLEN MAHZURLARIN VERİLEN SÜREDE GİDERİLMEMESİ ( İdari Para Cezasının İptali Talebi - Cezaya Esas Alınan Raporda Mahzurların Ne Olduğunun Belirtilmemiş Olması )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İmar Kanunu 40. Maddesine Göre Para Cezası Verilebilmesi İçin Taşınmazdaki Mahzurların Ne Olduğunun Açıkça Tesbit Edilmiş Olması Gereği - Cezaya Esas Alınan Raporda Mahzurun Belirtilmemesi )"
42D6.D21.6.2004E. 2003/6063 K. 2004/3998"İNŞAAT RUHSATI ALINMASININ GEREKMEMESİ ( Ambar Binasının Doğal Kaynakla İlgili Tesis ve Müştemilatı Kapsamında Bulunduğu - Belediyeye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu/Para Cezası Verilemeyeceği )
DOĞAL KAYNAKLA İLGİLİ TESİS VE MÜŞTEMİLAT ( Ambar Binasının Ruhsatsız Yapılması Nedeniyle Para Cezası Verilemeyeceği - İnşaat Ruhsatı Alınmasının Gerekmediği/Belediyeye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu )
İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASI ( Ambar Binasının Ruhsatsız Yapılması - Doğal Kaynakla İlgili Tesis ve Müştemilatı Kapsamında Bulunduğu/Belediyeye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu )
RUHSATSIZ YAPI ( Ambar Binasının Doğal Kaynakla İlgili Tesis ve Müştemilatı Kapsamında Bulunduğu/Belediyeye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu - Para Cezası Verilemeyeceği )"
42D6.D21.6.2004E. 2003/6062 K. 2004/3997"KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER KAPSAMINDAKİ FABRİKALAR ( Doğrudan Üretimiyle İlgili Olmayan Revir Binası - Avan Projeye Göre İnşaat Ruhsatı Verilmesi Gerektiği/Para Cezası Verilemeyeceği )
FABRİKA REVİR BİNASI ( Avan Projeye Göre İnşaat Ruhsatı Verilmesi Gerektiği/Para Cezası Verilemeyeceği - Kamuya Ait Yapı ve Tesisler Kapsamındaki Fabrikalar )
AVAN PROJEYE GÖRE İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ GEREKTİĞİ ( Kamuya Ait Yapı ve Tesisler Kapsamındaki Fabrikalar/Para Cezası Verilemeyeceği - Doğrudan Üretimiyle İlgili Olmayan Revir Binası )
İNŞAAT RUHSATI ( Kamuya Ait Yapı ve Tesisler Kapsamındaki Fabrikalar/Doğrudan Üretimiyle İlgili Olmayan Revir Binası - Avan Projeye Göre İnşaat Ruhsatı Verilmesi Gerektiği )"
42D6.D16.6.2004E. 2003/725 K. 2004/3855"İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ TALEBİ ( Kesinleşen İmar Planına Uygun Olarak Verilen İnşaat Ruhsatında Hukuka Aykırılık Olmaması )
İMAR PLANINA UYGUN OLARAK VERİLEN İNŞAAT RUHSATI ( İmar Planının Kesinleşmiş Olması Nedeniyle Verilen İnşaat Ruhsatında Hukuka Aykırılık Olmaması )
KESİNLEŞEN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK VERİLEN İNŞAAT RUHSATI ( Hukuka Aykırılığın Söz Konusu Olmaması )"
42D6.D16.6.2004E. 2003/281 K. 2004/3882"RUHSAT SÜRESİNİN DOLMASI ( İnşaata Devam Edilmediği Sürece İnşaatın Ruhsatsız Duruma Düştüğünden Bahisle Para Cezası Verilemeyeceği )
İNŞAATIN RUHSATSIZ DURUMA DÜŞMESİ ( Ruhsat Süresinin Dolması - İnşaata Devam Edilmediği Sürece Para Cezası Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( Ruhsat Süresinin Dolduğundan ve İnşaatın Ruhsatsız Duruma Düştüğünden Bahisle Verilen - İnşaata Devam Edilmediği Sürece Mümkün Olmadığı )
İMAR MEVZUATINA AYKIRILIK OLUŞMAMASI ( Ruhsat Süresinin Dolması - İnşaata Devam Edilmediği Sürece Para Cezası Verilemeyeceği )"
42D6.D15.6.2004E. 2003/295 K. 2004/3797"İNŞAAT RUHSAT SÜRESİNİN DOLDUĞU GEREKÇESİYLE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İnşaatın Ruhsata ve Projesine Uygun Olması - Ruhsat Süresinin Bitmesinin Para Cezası Verilmesini Gerektirmemesi )
PROJEYE VE İNŞAAT RUHSATINA UYGUN OLARAK YAPILAN İNŞAAT ( Ruhsat Süresinin Bitmiş Olmasının Para Cezası Verilmesini Gerektirmeyeceği )
RUHSAT SÜRESİNİN BİTMESİ NEDENİYLE PARA CEZASI VERİLEMEYECEĞİ ( İnşaata Ruhsat Alınarak Başlanması ve Yapının Ruhsata ve Projeye Uygun Yapılması )
PARA CEZASININ İPTALİ GEREĞİ ( Ruhsat Alınarak İnşaata Başlanması ve Yapının Ruhsata ve Projeye Uygun Yapılması - Ruhsat Süresi İçerisinde İnşaatın Bitirilememiş Olmasının Para Cezasını Gerektirmemesi )"
42D6.D20.5.2004E. 2002/6908 K. 2004/3177"RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI İMALATTAN DOLAYI KAT MALİKLERİNE PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Müteahhit Tarafından Çatı Katta ve Bodrum Katta Bağımsız Bölümler Yapılmasında Herhangi Bir Katkısı Bulunmayan Kat Maliklerine Verilen Cezanın İptali Gereği )
KAT MALİKLERİNİN SORUMLU TUTULAMAMASI ( Müteahhit Tarafından Ruhsata Aykırı Biçimde Çatı Katta ve Bodrum Katta Yapılan Bağımsız Bölümlerden Dolayı - Kat Maliklerine Yönelik Kesilen Para Cezasının İptali Gereği )
MÜTEAHHİT TARAFINDAN ÇATI VE BODRUM KATLARDA YAPILAN RUHSATA AYKIRI YAPILAR ( Diğer Kat Maliklerinin Sorumlu Tutulamayacağı - Para Cezasının İptali Talebinin Kabulü Gereği )
PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Müteahhit Tarafından Ruhsata Aykırı Şekilde Çatı ve Bodrum Katlarda Bağımsız Bölümler İnşa Edilmesinden Diğer Kat Maliklerinin Sorumlu Tutulamayacağı - Kat Maliklerinin Ruhsata Aykırı Bina Yapılmasında Katkısının Olmaması ve Belediyeye Ruhsata Aykırılığın Giderilmesi İçin Başvuruda Bulunmuş Olması )"
42D6.D5.5.2004E. 2003/84 K. 2004/2843"PROJEYE AYKIRILIK NEDENİYLE PARA CEZASI ( Tek Parsel Üzerine Bile Olsa Farklı Bloklardaki Aykırılıklar Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Birden Fazla Verilebileceği )
PARA CEZASI ( Tek Parsel Üzerine Bile Olsa Farklı Bloklardaki Aykırılıklar Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Birden Fazla Verilebileceği - Projeye Aykırılık )
PARSEL ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA YAPI BULUNMASI ( Projeye Aykırılık Nedeniyle Farklı Bloklardaki Aykırılıklar Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Birden Fazla Verilebileceği )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAR ( Tek Parsel Üzerine Bile Olsa Farklı Bloklardaki Aykırılıklar Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Birden Fazla Para Cezası Verilebileceği )"
42D6.D7.4.2004E. 2002/6380 K. 2004/1992"TEMEL AÇILMASININ YAPIYA BAŞLANDIĞINI GÖSTERMESİ ( Ruhsatsız İnşaattan Dolayı Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmaması )
RUHSATSIZ İNŞAAT NEDENİYLE VERİLEN İMAR PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Temel Açılmış Olmasının İnşaata Başlandığını Göstermesi ve İnşaatın Bir Aşaması Olması )
İMAR PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Ruhsatsız İnşaat Nedeniyle Verilen - Temel Açılmış Olmasının İnşaata Başlandığını Göstermesi ve İnşaatın Bir Aşaması Olması )
İNŞAATA BAŞLANMIŞ OLMASI ( Temel Açılmış Olmakla - Ruhsatsız İnşaat Nedeniyle Verilen Para Cezasının Hukuka Uygun Olması )"
42D6.D20.2.2004E. 2002/6535 K. 2004/934"İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI ( Ayrı Tespitlere Dayalı Olarak ve Her Seferinde Tespit Edilen Yeni Aykırılıklar İçin Birden Çok Kez İmar Para Cezası Verilebileceği )
İMAR PARA CEZASI ( Ayrı Tespitlere Dayalı Olarak ve Her Seferinde Tespit Edilen Yeni Aykırılıklar İçin Birden Çok Kez Verilebileceği - İmar Mevzuatına Aykırı Yapı )
TESPİT ( İmar Mevzuatına Aykırı Yapı - Her Seferinde Tespit Edilen Yeni Aykırılıklar İçin Birden Çok Kez İmar Para Cezası Verilebileceği )"
42D6.D20.2.2004E. 2002/4783 K. 2004/961"AYNI YAPIYA İKİ KEZ PARA CEZASI VERİLDİĞİ GEREKÇESİYLE İKİNCİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Ruhsatsız İnşaata Başlanılması Eylemi ile Projesiz ve Ruhsatsız İnşaat Yapılıp Çatı ve Bahçe Mesafelerinin Kapatılması Eyleminin Farklı Eylemler Olması - İki Cezanın Aynı Eylemden Kaynaklanmaması )
RUHSATSIZ İNŞAATA BAŞLANILMASI NEDENİYLE PARA CEZASI VERİLMESİ ( Daha Sonra Aynı Binadan Dolayı Projesiz ve Ruhsatsız İnşaat Yapılarak Çatı ve Bahçe Mesafelerinin Kapatıldığı Gerekçesiyle Yeniden Ceza Verilmesi - Cezaların Farklı Eylemlere Dayanması/Mükerrer Cezalandırmadan Bahsedilemeyeceği )
PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Aynı Eylemden Dolayı Daha Önce de Ceza Verildiği İddiasıyla - Önceki Cezanın Ruhsatsız İnşaata Başlanılması Eylemine İkinci Cezanın ise Projesiz ve Ruhsatsız Bina Yapma ve Çatı ile Bahçe Mesafelerini Kapatma Eylemlerine Dayanması )"
42D6.D11.2.2004E. 2002/4645 K. 2004/685"RUHSATIN GEÇERLİLİĞİ VE İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI ( İptal Edilen İmar Planına Göre Alınmış Olan )
İMAR PLANININ İPTALİ ( Bu Plana Uygun Olarak Alınmış İnşaat Ruhsatının Geçerliliğini Koruyacağı - İnşaatın Mühürlenmesi İşleminin İptal Edilemeyeceği )
YAPI RUHSATININ GEÇERLİLİĞİ VE İNŞAATIN MÜHÜRLENEMEMESİ ( İptal Edilen İmar Planına Göre Alınmış Olan Ruhsat )
MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ( İptal Edilen İmar Planına Göre Alınmış Olan Ruhsatın Geçerliliğini Koruyacağı )
İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( İptal Edilen İmar Planına Göre Alınmış Olan Ruhsatın Geçerliliğini Koruyacağı )"
42D6.D14.1.2004E. 2003/5266 K. 2004/120"BİNANIN ÇATISINDA VE BAHÇESİNDEKİ REKLAM PANOLARI ( Kamu Sağlığını ve Güvenliğini Tehdit Eden Tesisat Olarak Değerlendirilemeyeceği ve İmar Kanunu'na Göre Kaldırılamayacağı )
REKLAM PANOLARININ KALDIRILMASI VE PARA CEZASI VERİLMESİ İŞLEMİ ( İmar Kanunu Kapsamında Kamu Sağlığını Tehdit Eden Unsurlar Olarak Kabul Edilemeyeceği ve İşlemin İptali Gereği )
PARA CEZASININ İPTALİ GEREĞİ ( Binanın Çatısına Konan Reklam Panosunun Kamu Güvenliğine ve Çevre Estetiğine Zarar Veren Unsur Olarak Kabul Edilememesi )
ÇATIYA KONAN REKLAM PANOSU ( Kamu Güvenliğine ve Çevre Estetiğine Zarar Veren Unsur Olarak Kabul Edilememesi - Panonun Kaldırılmasına ve Para Cezasına İlişkin İşlemin İptali Gereği )
KAMU SAĞLIĞI VE ÇEVRE ESTETİĞİNE AYKIRI UNSUR NİTELİĞİNDE OLMAYAN ÇATIDAKİ REKLAM PANOLARI ( İdarece Kaldırılmasına ve Arsa Sahibi Aleyhine Para Cezasına Hükmolunamayacağı )"
42D6.D14.1.2004E. 2003/4857 K. 2004/142"ÜNİVERSİTEYE AİT YAPI VE TESİSLERDE RUHSAT ( İmar Kanunu'nun 26. Maddesi Kapsamında Kaldığı - Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YAPILARDA FENNİ SORUMLULUK ( Üniversitece Üstlenilerek Ruhsat Başvurusunda Bulunulması - Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yapı ve Tesislerde Ruhsat/İmar Kanunu'nun 26. Maddesi Kapsamında Kaldığı - Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
42D6.D22.12.2003E. 2002/3435 K. 2003/7049"CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ PRENSİBİ ( Ortak Alanda Yapılan Tadilatlar Nedeniyle Kat Maliklerine Verilen Para Cezasının İptali Talebi )
ORTAK ALANDA YAPILAN PROJEYE AYKIRI TADİLAT ( Kat Maliklerine Verilen Para Cezasının İptali Talebi - Cezaların Şahsiliği Prensibi )
PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Ortak Alanda Yapılan Projeye Aykırı Tadilat Nedeniyle Kat Maliklerine Verilen )
PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE PARA CEZASI ( Ortak Alanda Değişiklik Yapan Kişinin Sorumlu Tutulması Gereği - Kusursuz Kat Maliklerine Ceza Verilememesi )
KAT MALİKLERİNE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Ortak Alandaki Projeye Aykırı Tadilattan Dolayı Tadilatı Yapan Müteahhidin Sorumlu Olacağı )
RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE PARA CEZASI ( Ortak Kullanım Alanlarındaki Projeye Aykırı Tadilattan Dolayı Tadilatı Yapan Kişinin Sorumlu Olacağı - Kat Maliklerine Para Cezası Verilemeyeceği )"
42D6.D10.12.2003E. 2003/3598 K. 2003/6723"ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAKTAN DOLAYI PARA CEZASI ( Cezadan Önce Mahzurların Giderilmesi İçin Süre Tanınması Şartı )
PARA CEZASI VERİLMEDEN ÖNCE MAHZURLARIN GİDERİLMESİ İÇİN SÜRE TANINMASI ŞARTI ( Şantiyeden Çıkan Toprak ve Hafriyat Malzemesinin Çevre Arazilere Dökülerek Kirlilik Oluşturulması )
HAFRİYAT ÇALIŞMALARI SONUCU ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK ( Para Cezası Verilmeden Önce İhtarname Tebliğ Edilmesi Şartı )
MAHZURLARIN GİDERİLMESİ TALEPLİ İHTARNAME TEBLİĞ EDİLMESİ ŞARTI ( Hafriyat Çalışmaları Sonucu Çevre Kirliliğine Neden Olan Şirkete Para Cezası Verilmesi )"
42D6.D11.11.2003E. 2002/2164 K. 2003/5645"RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme - Süreaşımı ve Görevsiz Yargı Yerinde Açılan Davanın Süreye Etkisi )
GÖREVLİ OLMAYAN MAHKEMEYE AÇILAN İPTAL DAVASI ( Görevli Mahkemeye Başvuru Süresine Etkisi - Ruhsatsız Yapı Nedneiyle Verilen Para Cezasının İptali Davası )
SÜREAŞIMI VE HESAPLANMASI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniye Verilen Cezanın İptali Davasının Adli Yargı Yerinde Açılıp Görevsizlik Kararı Üzerine İdari Yargıya Gidilmesi )
PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Verilen - Görevsiz Mahkemeye Açılan Davanın Dava Süresine Etkisi )
SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZ OLMASI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Verilen Para Cezasının İptalinde - Görevsiz Mahkemeye Açılan Davanın Dava Açma Süresine Etkisi )"
42D6.D31.10.2003E. 2002/2166 K. 2003/5294"RUHSATSIZ İNŞAAT NEDENİYLE ARSA SAHİBİNE KESİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Arsa Sahibinin Müteahhidi Ruhsatsız Yapı Yapmaması İçin Noter Vasıtasıyla Uyarmış Olması )
MÜTEAHHİDİN YAPTIĞI RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE ARSA SAHİBİNE PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Arsa Sahibinin Müteahhidi Ruhsatsız Yapı Yapmaması İçin Uyarmış Olması )
İMAR KANUNUNA AYKIRI YAPI NEDENİYLE PARA CEZASI ( Arsa Sahibinin Müteahhidi Ruhsatsız Yapı Yapmaması Hususunda Uyarmış Olması Nedeniyle Para Cezasının İptali )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Para Cezası - Müteahhidi Ruhsatsız Yapı Yapmaması İçin Uyarmış Olan Arsa Sahibinin Sorumlu Olmaması )"
42D6.D13.6.2003E. 2002/5869 K. 2003/3727"BELEDiYE ENCÜMENİNİN YIKIM VE PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARININ YALNIZCA YIKIMA İLİŞKİN BÖLÜMÜNÜN İPTALİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA ( Dava Açma Süresi Dolduktan Sonra Para Cezasının da İptalinin Aynı Dosyada Talep Edilmesi - Davanın Genişletilmesi Yasağı )
DAVANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( Belediye Encümeninin Yıkım ve Para Cezasına İlişkin Kararının Yalnızca Yıkıma İlişkin Bölümünün İptali Talebiyle Açılan Davada Dava Süresi Dolduktan Sonra Verilen Dilekçeyle Para Cezasının da İptalinin İstenmesi )
PARA CEZASINA KARŞI SULH CEZA MAHKEMESİNE AÇILAN DAVADA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( İmara Aykırı Yapı Nedeniyle Verilen Yıkım Kararına Karşı Açılan Davada Dava Süresi Dolduktan Sonra Dilekçe Verilerek Para Cezasının da İptalinin İstenmesi/Davanın Genişletilmesi Yasağı - Görevsizlik Kararı Üzerine İdare Mahkemesi'nde Yeni Bir Dava Açılması Gereği )
SULH CEZA MAHKEMESİ'NE PARA CEZASININ İTPALİ İÇİN AÇILAN DAVADA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Kararın İmara Aykırı Yapının Yıkılmasına İlişkin Kısmına Karşı İdare Mahkemesi'nde Açılmış Davada Verilen Dilekçeyle Para Cezasının da İptalinin Talep Edilemeyeceği - Yeni Dava Açılması Gereği )
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE İDARE MAHKEMESİ'NDE YENİ BİR DAVA AÇILMASI GEREĞİ ( Belediye Encümeninin İmara Aykırı Yapının Yıkılması ve Para Cezasına İlişkin Kararının Para Cezası Kısmına Karşı Sulh Ceza Mahkemesi'ne Yapılan İtirazın Görev Yönünden Reddi )
İMARA AYKIRI YAPININ YIKTIRILMASI VE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ PARA CEZASI KISMINA YAPILAN İTİRAZIN SULH CEZA MAHKEMESİNCE GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ ( İdare Mahkemesinde Yeni Bir Dava Açılması Gereği - Yıkıma Karşı Açılmış Davada Dilekçe Verilerek Para Cezasının da İptalinin İstenemeyeceği/Davanın Genişletilmesi Yasağı )"
42D6.D2.6.2003E. 2002/2363 K. 2003/3420"FABRİKA BACASINDAN ÇIKAN DUMANIN AŞIRI DERECEDE HAVA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEP OLMASI ( Çevre Kanunu'na Göre Ceza Verilmesinin Belediyenin İmar Kanunu'na Göre Ceza Verme Yetkisini Ortadan Kaldırmayacağı - Fabrika Bacasında Fiziki Eksiklik Bulunması ve Standartlara Uygun Olmamasının Şart Olmaması )
İMAR KANUNU GEREĞİ ÇEVREYE ZARAR VEREN FABRİKA NEDENİYLE BELEDİYECE PARA CEZASI VERİLMESİ ( Fabrika Bacasının Standartlara Uymamasının veya Bacada Fiziki Eksiklik Bulunmasının Aranmayacağı - Çevre Kanunu'nda Ceza Öngörülmüş Olmasının Belediyenin Yetkisini Ortadan Kaldırmaması )
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEP OLAN FABRİKA ( Çevre Kanunu'nda Ceza Öngörülmesinin İmar Kanunu'na Göre Belediyenin Para Cezası Verme Yetkisini Ortadan Kaldırmaması - Fabrika Bacasının Standartlara Uygun Olmadığının Tesbitinin Ceza Verilmesi İçin Gerekli Olmaması )
BACANIN STANDARTLARA UYGUN OLMADIĞININ TESBİTİ ŞARTININ ARANMAMASI ( Fabrika Bacasından Çıkan Dumanın Hava ve Çevre Kirliliğine Sebep Olması Nedeniyle Belediyece İmar Kanunu'na Göre Para Cezası Verilmesi İçin )"
42D6.D5.3.2003E. 2002/5536 K. 2003/1327"OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Görevsizlik Kararı Veren Mahkemeye Diğer Mahkemece Verilen Görevsizlik Kararı Üzerine Tekrar Başvurulması ve Dosyanın Esastan İncelenmesinin Usule Aykırı Olması - Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Uyuşmazlık Mahkemesi'nce Giderilmesi Gereği )
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNCE OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ GEREĞİ ( İdare Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verilip Dosyanın Gönderildiği Sulh Ceza Mahkemesince de Görevsizlik Kararı Verilmesi - İdare Mahkemesine Tekrar Başvurulması Sonucu Dosyanın Esastan İncelenememesi )
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE DOSYANIN GÖNDERİLDİĞİ SULH CEZA MAHKEMESİ'NİN DE GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİ ( Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Uyuşmazlık Mahkemesi'nce Giderileceği - Tekrar İdare Mahkemesi'ne Başvurulması ve İşin Esasının İncelenmesinin Usule Aykırı Olması )
İDARE VE SULH CEZA MEHKEMELERİ ARASINDAKİ OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Uyuşmazlık Mahkemesi'ne Başvurulması Gereği - İdare Mahkemesince Tekrar Yapılan Başvuru Hakkında Esastan Karar Verilemeyeceği )
İMAR KANUNU GEREĞİ VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İdare ve Sulh Ceza Mahkemeleri Arasındaki Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Uyuşmazlık Mahkemesi'nce Giderilmesi Zorunluluğu - İdare Mahkemesi'ne Tekrar Yapılan Başvurunun Esastan İncelenemeyeceği )"
42D6.D20.11.2002E. 2001/4866 K. 2002/5400"ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ( Yıkım Kararı ve Para Cezası Verme Yetkisi - Yönetim Kurulunun Bu Konuda İşlem Tesis Etme Yetkisinin Bulunmadığı )
YIKIM KARARI VE PARA CEZASI VERME YETKİSİ ( Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun Bu Konuda İşlem Tesis Etme Yetkisinin Bulunmadığı )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Organize Sanayi Bölgesi İlan Edilen Yerlerde Yıkım Kararı ve Para Cezası Verme Yetkisi - OSB Yönetim Kurulunun Bu Konuda İşlem Tesis Etme Yetkisinin Bulunmadığı )
RUHSATSIZ VE TECAVÜZLÜ BİNA ( Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan - Yıkım Kararı ve Para Cezası Verme Yetkisi/OSB Yönetim Kurulunun Bu Konuda İşlem Tesis Etme Yetkisinin Bulunmadığı )"
42D6.D6.3.2002E. 2002/628 K. 2002/1324"İHBARNAMENİN İPTALİ ( İmar Yasası Uyarınca Belediye Encümeni Kararına Dayanılarak Düzenlenen İhbarname )
PARA CEZASI ( İmar Yasası Uyarınca Verilen Para Cezalarına Karşı Sulh Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebilmesi )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARINA İSTİNADEN GÖNDERİLEN İHBARNAMENİN İPTALİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İmar Yasası Uyarınca Belediye Encümeni Kararına Dayanılarak Düzenlenen İhbarnamenin İptalinde İdari Yargının Görevli Olması )"
42D6.D15.12.1999E. 1998/6893 K. 1999/6576"YOLA İZİNSİZ HAFRİYAT DÖKME NEDENİYLE HASAR BEDELİNİN ÖDETİLMESİ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
HAFRİYATI İZİNSİZ OLARAK YOLA DÖKMEKTEN DOLAYI KARAR VERİLEN HASAR BEDELİNE İTİRAZ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Yola İzinsiz Hafriyat Döken Davacı Hakkında Verilen Hasar Bedelinin Ödetilmesi Kararının İptali Davasında )"
42D6.D14.4.1997E. 1996/2970 K. 1997/2027"YAPININ MÜHÜRLENMESİNDEN SONRA RUHSAT İSTENMESİ ( Ruhsatsız İnşaat Yapılması Nedeniyle Para Cezası Uygulanmasını Engellememesi )
RUHSATSIZ İNŞAAT YAPILMASI ( Yapının Mühürlenmesinden Sonra Ruhsat İstenmesinin Para Cezasının Uygulanmasını Engellememesi )
PARA CEZASI ( Ruhsatsız İnşaat Yapılması )"
42D6.D3.4.1997E. 1996/2572 K. 1997/1838"İMAR PARA CEZASI ( Belediye Encümeni Kararı )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( İmar Para Cezası )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Encümen Tarafından Verilen Para Cezasına İlişkin Kararın Tebliğinin Muhtara Bırakılması )
ÖDEME EMRİ ( Usulsüz Tebligat Nedeniyle Hukuka Aykırılığın Söz Konusu Olması )"
42IDDGK8.11.1996E. 1995/313 K. 1996/938"FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR KANUNUNDA FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
YAPILARDA FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"
42D6.D22.11.1994E. 1995/5059 K. 1995/4797"RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE PARA CEZASI ( İştirak Halinde Malike Tüm Ceza İçin Ödeme Emri Tebliği )
PARA CEZASINA KONU OLAN APARTMAN DAİRESİNİN HİSSEDARI ( Cezanın Tamamından Sorumlu Tutulabilmesi )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Kaçak İnşaat Nedeniyle Kesinleşen Para Cezası İçin )
KAÇAK İNŞAAT NEDENİYLE KESİNLEŞEN PARA CEZASI ( İştirak Halinde Malike Ödeme Emri Tebliği )"
42D6.D12.11.1991E. 1991/863 K. 1991/2357"PARA CEZASININ İPTALİ ( Kaçak İnşaat Nedeniyle )
KAÇAK İNŞAAT NEDENİYLE PARA CEZASININ ÖDENMEMESİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI ( Ödeme Emrinin İptali )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kaçak İnşaat Nedeniyle Verilen Para Cezasının Ödenmemesine Karar Verilmiş Olması )"
42IDDGK29.3.1991E. 1991/16 K. 1991/9"BELEDİYE PARA CEZALARI İHTARNAMELERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKTA YARGI YERİ ( Adli Yargı )
YARGI YERİ ( Belediye Para Cezaları İhtarnamelerinin İptali Davası )
PARA CEZALARI İHTARNAMELERİNİN İPTALİ DAVALARINDA YARGI YERİ ( Belediyeye Ait - Adli Yargı )
İNŞAAT YAPIMI SIRASINDA SU KANALLARINA ZARAR VERMEK ( Belediye Para Cezaları İhtarnamelerinin İptali Davası - Yargı Yeri )"
42D6.D5.6.1990E. 1989/178 K. 1990/1180"İMAR YASASI UYARINCA VERİLEN PARA CEZALARINA İTİRAZ DAVALARI ( Görevli Yargı Mercii )
GÖREVLİ MERCİ ( İmar Yasası Uyarınca Verilen Para Cezasına Karşı Açılan Davada )
VERGİ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İmar Yasası Uyarınca Verilen Para Cezalarına Karşı Açılan Davada )"
42D6.D10.4.1989E. 1988/537 K. 1989/748"PARA CEZASINA KARŞI İTİRAZ ( İdari Mahkemenin Görevli Olup Olmaması )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İdari Para Cezasına Karşı Yapılan Sulh Ceza Mahkemesi Nezdinde İtiraz Edebilme Olanağının Sağlanması İsteminde )
RUHSATSIZ İNŞAAT NEDENİYLE PARA CEZASINA İTİRAZ ( İdare Mahkemesinin Görevi )"
42D6.D16.1.1989E. 1988/2894 K. 1989/25"İPTAL DAVASI ( İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasının Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali )
İMAR KANUNUNA GÖRE VERİLEN PARA CEZASI ( Cezanın Tahsil Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İmar Kanununa Göre Verilen Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi )
ÖDEME EMRİ ( İmar Kanununa Göre Verilen Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi )"
42D6.D19.4.1988E. 1988/296 K. 1988/546"KAMU ALACAKLARI ( İdarenin Mahalli Tahsil Dairesince Takip Edilmesi )
İDARENİN MAHALLİ TAHSİL DAİRESİ ( Kamu Alacaklarının Tahsil Edilmesi )
GÖREV VE YETKİLİ MAHKEME ( Tahakkuku Yapan Kamu İdaresinin Bulunduğu Yer Mahkemesi )
TAHAKKUKU YAPAN KAMU İDARESİ ( Kamu Alacaklarının Takibinde Yetkili ve Görevli Olması )"

UYUŞMAZLIK

42UMH4.4.2011E. 2010/324 K. 2011/66"İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( İl Daimi Encümeni Tarafından - İdari Yaptırım Karar Tutanağının Hukuka Aykırılığı Konusundaki Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
İL DAİMİ ENCÜMENİ TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Para Cezasına Dayalı Olarak Düzenlenen İdari Yaptırım Karar Tutanağının Hukuka Aykırılığı Nedeniyle İptaline İlişkin Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI ( İl Daimi Encümeni Tarafından İmar Kanunu Uyarınca Verilen İdari Para Cezası - Para Cezasına Dayalı Olarak Düzenlenen İdari Yaptırım Karar Tutanağının Hukuka Aykırılığı Konusundaki Davanın İdari Yargı Yolunda Çözümleneceği )"
42UMH7.2.2011E. 2010/227 K. 2011/26"İMAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Nedeniyle Verilen İdari Para Cezasının İstirdatı Talebi - Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )
İDARİ PARA CEZASININ İADESİ TALEBİ ( İmar Kanunu'na Aykırılık Nedeniyle Verilen - İdari Yargı Yerinin Görevli Olacağı )
İDARİ YAPTIRIM ( İmar Kanunu'na Aykırılık Nedeniyle Verilen İdari Para Cezasının İstirdatı Talebi - Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )"
42UMH1.2.2010E. 2009/199 K. 2010/12"İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( 3194 S. İmar Kanunu'nun 42. Md.sine Göre Verilen Para Cezasının Kaldırılması İsteminin İdari Yargi Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASI ( Kaldırılması İsteminin İdari Yargi Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( 3194 S. İmar Kanunu'nun 42. Md.sine Göre Verilen Para Cezasının Kaldırılması İsteminin İdari Yargi Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
42UMH28.12.2009E. 2009/96 K. 2009/329"İMAR PARA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEM ( 5326 S. Kabahatler Kanunu'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İdare Mahkemesinde Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
GÖREV ( İmar Para Cezasına İlişkin İşlemden Doğan ve Kabahatler Kanunu'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İdare Mahkemesinde Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
42UMH2.3.2009E. 2008/300 K. 2009/46"İDARİ PARA CEZASI ( Ruhsat Almadan Kaçak Yapı Yapmak/İdari Yargının Görev Alanına Giren Yapı Tatil Zaptı da Düzenlenmesi - Para Cezasına İlişkin Karara İtirazın da İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
KAÇAK YAPI YAPMAK ( Ruhsat Almadan - Para Cezasına İlişkin Karara İtirazın da İdari Yargı Yerinde Görüleceği/İdari Yargının Görev Alanına Giren Yapı Tatil Zaptı da Düzenlenmesi )
YAPI TATİL ZAPTI DÜZENLENMESİ ( Ruhsat Almadan Kaçak Yapı Yapmak - İdari Para Cezasına İlişkin Kararın Hukuka Aykırılığı İddiasının da İdari Yargı Yerinde Görüleceği )"
42UMH17.11.2008E. 2008/290 K. 2008/329"İMAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( İdari Para Cezasına Konu Yapı İle İlgili Mühürleme Kararı da Verildiğinden İdari Para Cezasına İlişkin Uyuşmazlığın İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanunu'na Aykırılık Nedeniyle Verilen - Para Cezasına Konu Yapı İle İlgili Mühürleme Kararı da Verildiğinden Uyuşmazlığın İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
MÜHÜRLEME İŞLEMİ ( İmar Kanunu'na Aykırılık Nedeniyle Verilen İdari Para Cezasına Konu Yapı İle İlgili Mühürleme Kararı da Verildiğinden İdari Para Cezasına İlişkin Uyuşmazlığın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
42UMH17.11.2008E. 2008/283 K. 2008/325"İDARİ PARA CEZASI ( Ruhsatsız İnşaat Yapmak - Kabahatler Kanunu'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İdare Mahkemesinde Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
RUHSATSIZ İNŞAAT YAPMAK ( Kabahatler Kanunu'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İdare Mahkemesinde Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği - İmar Para Cezası )
GÖREVLİ MAHKEMENİN GÖREVSİZ HALE GELMESİ ( Yeni Yasada Değişikliğin Yürürlüğe Girmesinden Sonra Açılacak Davalarda Uygulanacağına Dair İntikal Hükümlerinin Varlığı Halinde Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEMESİ ( Yeni Yasada Görev Kuralını Değişikliğin Yürürlüğe Girmesinden Sonra Açılacak Davalarda Uygulanacağına Dair İntikal Hükümlerinin Varlığı Halinde )"
42UMH13.10.2008E. 2008/12 K. 2008/217"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İdari Para Cezasına Konu Yapı İle İlgili Olarak İdari Yargının Görev Alanına Giren Yapı Tatil Zaptı da Düzenlendiği - İdari Para Cezasına İlişkin Uyuşmazlığın da İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
İMAR KANUNUNA AYKIRILIK ( İdari Para Cezasına Konu Yapı İle İlgili Olarak İdari Yargının Görev Alanına Giren Yapı Tatil Zaptı da Düzenlendiği - İdari Para Cezasına İlişkin Uyuşmazlığın da İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )
YAPI TATİL ZAPTI İLE BİRLİKTE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanunu'na Aykırılık - İdari Para Cezasına Konu Yapı İle İlgili Olarak İdari Yargının Görev Alanına Giren Yapı Tatil Zaptı da Düzenlendiği/İdari Para Cezasına İlişkin Davanın İdari Yargıda Çözümleneceği )"
42UMH2.7.2007E. 2007/19 K. 2007/120"İMAR MEVZUATI VE 6183 S.K. UYARINCA DAVACININ TAŞINMAZINA KOYDURULAN İPOTEK VE HACİZ ( Şerhlerin Terkini İstemiyle Açılan Davanın İdare Aleyhine Açılan Kısmının İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
İPOTEK VE HACİZ ŞERHLERİNİN TERKİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA ( İdare Aleyhine Açılan Kısmının İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - İmar Mevzuatı ve 6183 S.K. Uyarınca Kamu Gücü Kullanılarak Tek Yanlı Biçimde Tesis Edilen İşlemler )
KAMU GÜCÜ KULLANILARAK TEK YANLI BİÇİNDE TESİS EDİLEN İŞLEMLER ( İmar Mevzuatı ve 6183 S.K. Uyarınca Davacının Taşınmazına Koydurulan İpotek ve Haciz - Şerhlerin Terkini İstemiyle Açılan Davanın İdare Aleyhine Açılan Kısmının İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
42UMH2.7.2007E. 2007/16 K. 2007/119"İMAR KANUNU MD.42 UYARINCA BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Mimari Projesine Aykırı İmalat )
MİMARİ PROJESİNE AYKIRI İMALAT ( İmar Kanunu Md. 42 Uyarınca Verilen İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanunu Md. 42 Uyarınca Verilen/İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Mimari Projesine Aykırı İmalat )"
42UMH4.6.2007E. 2007/82 K. 2007/97"3194 SAYILI KANUN'UN 40. MADDESİNİ İHLAL ( 2247 Sayılı Yasa'nın 19. Maddesinde Öngörülen Koşulu Taşımayan Başvurunun Reddi Gereği )
İDARİ PARA CEZASI ( 3194 Sayılı Kanun'un 40. Maddesini İhlal Ettiğinden Bahisle - 2247 Sayılı Yasa'nın 19. Maddesinde Öngörülen Koşulu Taşımayan Başvurunun Reddi Gereği )
2247 SAYILI YASA'NIN 19. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURU ( Reddi Gereği - 3194 Sayılı Kanun'un 40. Maddesini İhlal Ettiğinden Bahisle İdari Para Cezası Verilmesi )"
42UMH4.6.2007E. 2007/75 K. 2007/93"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( 2247 Sayılı Yasa'nın 14. Maddesinde Öngörülen Koşulları Taşımayan Başvurunun Aynı Yasa'nın 27. Maddesi Uyarınca Reddi Gerektiği )
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN 14. MADDESİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURU ( Aynı Yasa'nın 27. Maddesi Uyarınca Reddi Gerektiği - Ödeme Emrinin İptali )"
42UMH4.6.2007E. 2007/27 K. 2007/84"PARA CEZASININ İPTALİ ( 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42. Maddesi Uyarınca Verilen - Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
İMAR KANUNU'NUN 42. MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASI ( İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
42UMH4.6.2007E. 2007/24 K. 2007/83"İMAR KANUNU MD. 42 UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( İptali İstemiyle Açılan Davada İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu - Ruhsatsız Yapı Bölümü İnşaası )
RUHSATSIZ YAPI BÖLÜMÜ İNŞAASI ( İmar Kanunu Md. 42 Uyarınca Verilen İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davada İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( İmar Kanunu Md. 42 Uyarınca Verilen/İptali İstemiyle Açılan Davada İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu - Ruhsatsız Yapı Bölümü İnşaası )"
42UMH5.2.2007E. 2006/317 K. 2007/22"DİLEKÇENİN REDDİ KARARI ( İdare Mahkemesince/3194 Yasa Uyarınca Verilen Yıkım Cezasına Karşı İdari Yargıda İdari Para Cezasına Karşı Adli Yargıda Dava Açılması Gerektiği - Görevsizlik Kararı Olarak Nitelendirilemeyeceği )
GÖREVSİZLİK KARARI OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEK İDARE MAHKEMESİ KARARI ( 3194 Yasa Uyarınca Verilen Yıkım Cezasına Karşı İdari Yargıda İdari Para Cezasına Karşı Adli Yargıda Dava Açılması Gerektiği - Dilekçenin Reddi )
İMAR KANUNU'NA GÖRE VERİLEN YIKIM VE İDARİ PARA CEZASI ( İdare Mahkemesince Yıkım Cezasına Karşı İdari Yargıda İdari Para Cezasına Karşı Adli Yargıda Dava Açılması Gerektiği Nedeniyle Dilekçenin Reddi - Görevsizlik Kararı Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
42UMH2.10.2006E. 2006/189 K. 2006/164"KABAHATLER KANUNU KAPSAMINA GİREN İDARİ PARA CEZASI (İmar Mevzuatına Aykırı Yapılan Yapı - İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAN YAPI (Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren İdari Para Cezası - İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği)
İDARİ PARA CEZASI (Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren/İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği - İmar Mevzuatına Aykırı Yapılan Yapı)"
42UMH2.10.2006E. 2006/127 K. 2006/141"İDARİ PARA CEZASI (Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren/İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Onaylı Mimari Projeye Aykırı Olarak Dairenin Önünde Bulunan Terasın Kapatılması)
KABAHATLER KANUNU KAPSAMINA GİREN İDARİ PARA CEZASI (Onaylı Mimari Projeye Aykırı Olarak Dairenin Önünde Bulunan Terasın Kapatılması - İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
MİMARİ PROJEYE AYKIRI OLARAK TERASIN KAPATILMASI (Dairenin Önünde Bulunan - Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren İdari Para Cezasına İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)"
42UMH6.3.2006E. 2006/21 K. 2006/33"KABAHATLER KANUNU KAPSAMINA GİREN İDARİ PARA CEZASI ( İmar Para Cezasının İptali İstemiyle Yapılan İtiraz - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İDARİ PARA CEZASI ( Belediye Tarafından Verilen İmar Para Cezasının İptali İstemiyle Yapılan İtiraz - Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )
BELEDİYE TARAFINDAN VERİLEN İMAR PARA CEZASI ( Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren İdari Para Cezası/İptali İstemiyle Yapılan İtiraz - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İMAR PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE YAPILAN İTİRAZ ( Belediye Tarafından Verilen Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren İdari Para Cezası - Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )"
42UMH21.11.2005E. 2005/76 K. 2005/102"İMAR PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Kabahatler Kanunu Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmamış Bulunması - İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
KABAHATLER KANUNU ( Kapsamına Giren ve Bu Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmayan İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtiraz - Görevli Yargı Yeri )
İDARİ PARA CEZASI ( Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren ve Bu Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle İdari Yargı Yerinde Dava Açılmayan - İtirazın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
42UMH1.11.2004E. 2004/80 K. 2004/79"RUHSATSIZ KAZI YAPILARAK CADDE ÜZERİNDE TRANŞE AÇILMASI ( İdari Mahkemece İmar Kanunu'nun Farklı Bir Maddesine Dayalı Para Cezasının İncelendiği/Sulh Ceza Mahkemesince İmar Kanunu'nun Farklı Bir Maddesine Dayalı Para Cezasının İncelendiği - Başvurunun Reddi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( İdari Mahkemece İmar Kanunu'nun Farklı Bir Maddesine Dayalı Para Cezasının İncelendiği/Sulh Ceza Mahkemesince İmar Kanunu'nun Farklı Bir Maddesine Dayalı Para Cezasının İncelendiği - Başvurunun Reddedileceği )"
42UMH29.12.2003E. 2003/92 K. 2003/101"BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( İmar Kanunu Md. 40'a Göre Tespit Edilen Masrafın Tahsiline ve Md. 42'ye Göre Verilen İmar Para Cezası - İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
İMAR PARA CEZASI ( Belediye Encümen Kararı İle İmar Kanunu Md. 40 ve Md. 42'ye Göre Verilen - İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
BELEDİYE PARKE YAYA YOLU VE YOL BABALARINA VERİLEN ZARAR ( İmar Kanunu Md. 40'a Göre Tespit Edilen Masrafın Tahsiline ve Md. 42'ye Göre Verilen İmar Para Cezası - İptali İstemiyle Açılan Davanın Çözüm Yeri )
APARTMAN YÖNETİMİNE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI İLE VERİLEN CEZA ( İmar Kanunu Md. 40 ve Md. 42'ye Göre/Parke Yaya Yolu ve Yol Babalarına Verilen Zarar - İptali İstemiyle Açılan Davanın Çözüm Yeri )"
42UMH27.5.2002E. 2002/9 K. 2002/17"İMAR PARA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMDEN DOĞAN DAVA (Olumsuz Görev Uyuşmazlığı - Görev Kuralının Anayasa Mahkemesince İptalinden Sonra Düzenleme Yapılmaması/İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği)
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (İmar Para Cezasına İlişkin İşlemden Doğan Dava - Görev Kuralının Anayasa Mahkemesince İptalinden Sonra Düzenleme Yapılmaması/İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği)
GÖREV KURALININ ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ (Yeni Düzenleme Yapılmaması/Olumsuz Görev Uyuşmazlığı - İmar Para Cezasına İlişkin İşlemden Doğan Dava/İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği)
ANAYASA MAHKEMESİNCE GÖREV KURALININ İPTALİ (Yeni Düzenleme Yapılmaması/Olumsuz Görev Uyuşmazlığı - İmar Para Cezasına İlişkin İşlemden Doğan Dava/İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği)"
42UMH25.3.2002E. 2002/11 K. 2002/10"TAZMİNAT DAVASI (Kamu Görevlisinin Şahsi Kusuruna Dayanılarak Aleyhine Açılan - Görüm ve Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu)
KAMU GÖREVLİLERİ ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI (Şahsi Kusuruna Dayanılarak Açılan - Görüm ve Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu)
İDARİ YARGI YERİ (Kamu Görevlisi de Olsa Gerçek Kişiler Aleyhine Dava Açılabilmesine Hukuken Olanak Bulunmaması- Tazminat Davası)
GERÇEK KİŞİLER ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI (Kamu Görevlisi de Olsa İdari Yargı Yerinde Açılabilmesine Hukuken Olanak Bulunmaması)"
42UMH11.6.2001E. 2001/38 K. 2001/44"İZİNSİZ VE RUHSATSIZ KAZI YAPMAK (Olayda Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Olmadığından Davanın Uyuşmazlık Mahkemesince Çözümlenme Olasılığının Olmaması)
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (Adli İdari Veya Askeri Yargı Mercilerinden En Az İkisinin Tarafları Konusu ve Sebebi Aynı Olan Davada Kendilerini Görevsiz Görmelerinin Gerekmesi)
HUKUK UYUŞMAZLIĞI (Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi İsteminin Ancak Taraflarca İleri Sürülebilmesi)"
42UMH21.6.1999E. 1999/11 K. 1999/19"ENCÜMEN KARARININ İPTALİ TALEBİ (İnşaat Çalışmaları Sırasında Belediyeye Ait Parke Taşlarının Tahrip Olması)
BELEDİYEYE AİT PARKE TAŞLARININ TAHRİP OLMASI (Encümen Kararıyla Verilen Cezanın İptali Talebi)
KEŞİF BEDELİNİN ARSA SAHİBİNDEN TAHSİLİNE İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ TALEBİ (İnşaat Çalışmalarında Belediyeye Ait Parke Taşlarına Zarar Vermek)"
42UMH23.12.1996E. 1996/38 K. 1996/103"KAÇAK İNŞAAT (Kesilen İdari Para Cezasının Kaldırılması Davasında Görev)
İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI DAVASI (Ruhsatsız ve Kaçak İnşaat Nedeniyle Kesilen-Görev-Yargı Yolu)
RUHSATSIZ VE KAÇAK İNŞAATIN KIYI ÇİZGİSİNDE OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLEMEMESİ (Kesilen İdari Para Cezasının Kaldırılması Davasında Görev)"
42UMH18.3.1996E. 1996/15 K. 1996/60"PARA CEZASI (Ruhsat ve Eklerine Aykırı İnşaat Yaptığı İleri Sürülerek Kesilen Cezanın Kaldırılması Hakkındaki Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
iMAR YASASINDA PARA CEZALARI (Ruhsat ve Eklerine Aykırı İnşaat Yaptığı İleri Sürülerek Kesilen Cezanın Kaldırılması Hakkındaki Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
RUHSATA AYKIRI İNŞAAT YAPILMAIS (Kesilen Cezanın Kaldırılması Hakkındaki Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
42UMH13.12.1993E. 1993/54 K. 1993/52"İMAR YASASINA DAYANILARAK KESİLEN PARA CEZALARI (Kaldırılmasında Görevli Mahkeme - Taşocağı İşletmesinin Arazi Tesviyesi Yapmaması)
PARA CEZALARI (İmar Yasasına Dayanılarak Kesilen/Kaldırılmasında Görevli Mahkeme - Taşocağı İşletmesinin Arazi Tesviyesi Yapmaması)
TAŞOCAĞI İŞLETMESİNİN ARAZİ TESVİYESİ YAPMAMASI (Para Cezası - Kaldırılmasında Görevli Mahkeme)"
42UMH19.3.1993E. 1993/9 K. 1993/8"İMAR KANUNU 42. MADDESİNE GÖRE KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
PARA CEZASI ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen/Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği - Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak )
KAMUYA AİT YOLU RUHSATSIZ KAZMAK ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARIYLA KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )"
42UMH21.5.1990E. 1990/10 K. 1990/10"BELEDİYE ENCÜMENİNCE KESİLEN PARA CEZASI ( Yol Kazılarak Kablo Geçirilmesi Nedeniyle - Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )
YOL KAZI RUHSATI ALINMADAN YOL KAZILARAK KABLO GEÇİRİLMESİ ( Belediye Encümenince Kesilen Para Cezasına Karşı Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVA ( Belediye Encümenince Kesilen/İmar Kanunu Uyarınca Yol Kazı Ruhsatı Alınmadan Yol Kazılarak Kablo Geçirilmesi - Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )
KAÇAK KAZI ( İmar Kanunu Uyarınca Yol Kazı Ruhsatı Alınmadan Yol Kazılarak Kablo Geçirilmesi - Belediye Encümenince Kesilen Para Cezasına Karşı Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği )"
42UMC19.10.1987E. 1987/85 K. 1987/88"KAÇAK BİNA YAPILMASI (Encümen Tarafından Verilen Para Cezasına Yapılan İtirazın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLEN PARA CEZASI (Cezaya Yapılan İtirazın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
PARA CEZASI (Encümen Tarafından Verilen Cezaya Yapılan İtirazın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"

BİM

42İZMİRBİM-4D15.6.2017E. 2017/1292 K. 2017/1198"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmazda Ruhsatsız Bina Yapıldığından Bahisle Para Cezası Verilmesine Dair Kararın İptali İstemi - Ruhsatsız İmalat Yapıldığından Bahisle 3194 Sayılı Kanun'un 42/2. Maddesi Uyarınca Davacıya İdari Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
İDARİ MÜEYYİDELER ( Ruhsat Alınmaksızın veya Ruhsata Ruhsat Eki Etüt ve Projelere veya İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapının Sahibine Yapı Müteahhidine veya Aykırılığı Altı İş Günü İçinde İdareye Bildirmeyen İlgili Fenni Mesullere Yapının Mülkiyet Durumuna Bulunduğu Alanın Özelliğine Durumuna Niteliğine ve Sınıfına Yerleşmeye ve Çevreye Etkisine Can ve Mal Emniyetini Tehdit Edip Etmediğine ve Aykırılığın Büyüklüğüne Göre Beşyüz Türk Lirasından Az Olmamak Üzere İdari Para Cezalarının Uygulanacağı )
PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİ ( İdari Para Cezasının İptali İstemi - 3194 S.K. Md. 42/2-C/1 Uyarınca Hisseli Parselde Diğer Maliklerin Muvafakatı Alınmaması Sebebiyle %30 C/5 Uyarınca Uygulama İmar Planı Bulunan Bir Alanda Yapılması Sebebiyle %20 C/8 Bendi Uyarınca Ruhsatsız Yapılması Sebebiyle %180 ve C/12 Bendi Uyarınca da İnşai Faaliyeti Tamamlanmış ve Kullanılıyor Olması Sebebiyle %20 Oranında Artırım Yapılması Suretiyle Para Cezası Miktarının Belirlenmesinin İsabetli Olduğu )"
42ANKARABİM-6D14.4.2017E. 2017/449 K. 2017/419"TAŞINMAZ ÜZERİNE RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI ( İmar Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemi - Para Cezasına Karşı Dava Açılmış Olması Kamu Alacağının Tahsili İçin Ödeme Emri Düzenlenmesine Engel Teşkil Etmediğinden Tesis Olunan İşlemde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı)
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsatsız Yapı Yapılmasından Kaynaklı - Ödeme Emrinin Dayanağı Olan Encümeni Kararına Karşı Dava Açılmış Olmasının Tek Başına Kararın Uygulanmasını Durdurmayacağı/Alacağın Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesine Engel Bir Durum Olarak Kabul Edilemeyeceği)
İMAR PARA CEZASININ TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsatsız Yapıdan Kaynaklı - Ödeme Emrinin Dayanağı Olan Encümeni Kararına Karşı Dava Açılmış Olmasının Tek Başına Kararın Uygulanmasını Durdurmayacağı)"
42İSTANBULBİM-5D26.1.2017E. 2017/87 K. 2017/102"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Uyuşmazlığın Yapıda Ruhsat ve Projesine Aykırı İnşai Faaliyet Yapıldığından Bahisle 3194 S.K. Md. 42/3 Uyarınca Söz Konusu Yapıyı Denetleyen Davacı Şirket Adına Para Cezası Verilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemine İlişkin Olduğu - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Davacı Şirketin Tespit Ettiği Aykırılıkları Gidermesi İçin Yapı Sahibi Kooperatifi İhbarname İle İkaz Ettiği/Yapı Sahibi İle Arasındaki Sözleşmenin Feshine İlişkin Olarak Noter Vasıtasıyla Sarıyer Belediye Başkanlığı ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğüne Bildirimde Bulunduğu - İstanbul İl Yapı Denetim Komisyonu Tarafından Söz Konusu Yapıya İlişkin Olarak Düzenlenen Raporda Davacı Şirketin Sözleşmeyi Feshettiğinde Yapının %60 Seviyesinde Bulunduğu/Belirtilen Aykırılıkların Bu Seviyeden Sonra da Yapılabilecek Aykırılıklar Olması Sebebiyle Sorumluluğunun Tespit Edilemediği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENEBİLMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
42İSTANBULBİM-5D10.1.2017E. 2017/14 K. 2017/40"RUHSATSIZ BAZ İSTASYONU YAPILMASI NEDENİYLE VERİLEN CEZA ( Aykırılığın Büyüklüğüne Göre Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine Karşın Ruhsat Almak Veya Aykırı Yapı Kısımlarını Ruhsata Uygun Hale Getirmek Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Tanınan Süre Geçmeden ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Yolunda Bir Tespit Olmadan Aynı Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Daha Verildiği - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Aykırılığın Büyüklüğüne Göre Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine Karşın Ruhsat Almak Veya Aykırı Yapı Kısımlarını Ruhsata Uygun Hale Getirmek Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Tanınan Süre Geçmeden ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Yolunda Bir Tespit Olmadan Aynı Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Daha Verildiği - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Ruhsat Almak Veya Aykırı Yapı Kısımlarını Ruhsata Uygun Hale Getirmek Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Tanınan Süre Geçmeden ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Yolunda Bir Tespit Olmadan Aynı Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Daha Verildiği - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM'İN VERDİĞİ KARARLARIN KARAR DÜZELTME YOLU İLE YENİDEN İNCELENEBİLMESİ ( Bakılan Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan Kanunda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - İlgili Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )"
42İSTANBULBİM-5D30.6.2016E. 2017/41 K. 2017/74"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahzuru Gidermek İçin Alınması Gereken Önlemler İçin Çok Kısa Bir Süre Verildiği ve Uygun Süre Olarak Kabul Edilemeyeceği/ Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
MAHZURUN GİDERİLMESİ ( Alınması Gereken Önlemler İçin Çok Kısa Bir Süre Verildiği ve Uygun Süre Olarak Kabul Edilemeyeceği/Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
42İSTANBULBİM-5D27.6.2016E. 2017/27 K. 2017/133"İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Para Cezasının Verilmesine Gerekçe Olarak Gösterilen Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/ BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
MAHZURUN GİDERİLMESİ ( Para Cezasının Verilmesine Gerekçe Olarak Gösterilen Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"

Madde 43

YARGITAY

43YHGK17.10.2007E. 2007/14-741 K. 2007/748"TAHLİYEYE İZİN TALEBİ ( Sulh Hakimleri'nce Karara Bağlanmasına Olanak Veren Kanunun Yürürlükten Kaldırıldığı/Bu Görev Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu Kararına Müteakip Belediye veya Valiliklere Verildiği - Adli Yargının Görevli Olmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİ VEYA İL İDARE KURULU KARARINA MÜTEAKİP BELEDİYE VEYA VALİLİKLERE VERİLEN GÖREV ( Tahliyeye İzin Talebi - Adli Yargının Görevli Olmadığı )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Tahliyeye İzin Talebi Verilmesi Görevi Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu Kararına Müteakip Belediye veya Valiliklere Verildiğinden Adli Yargının Görevli Olmadığı )"
43Y14.HD9.10.2003E. 2003/6735 K. 2003/6928"NÜFUS VE EŞYANIN TAHLİYESİ ( Projeye Aykırı İnşaatın Yıkılabilmesi İçin Konuttaki İnsan ve Eşyanın Tahliyesinde Belediye ve Valiliklerin Görevli Olması )
BOZMAYA UYMA ( Mahkemece Verilen Bozmaya Uyma Kararından Sonra Mahkemenin Bu Kararı İle Bağlı Olması-Bu Kararından Dönüp Direnme Kararı Verememesi )
KARAR DÜZELTME ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Verdiği Karara Karşı Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olması Nedeniyle Bozma Kararına Karşı Verilecek Kararda Tarafların Duruşmaya Çağrılmasının Gerekmesi )
GÖREV ( Projeye Aykırı İnşaatın Yıkılabilmesi İçin Konuttaki İnsan ve Eşyanın Tahliyesinde Sulh Mahkemesinin Görevli Olmaması-Belediye ve Valiliklerin Görevli Olması )
İDARİ YARGI ( İdari Yargının Görev Alanına Girdiği Anlaşılan Davada Hukuk Mahkemesinin Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Vermesinin Gerekmesi )
ADLİ YARGI ( İdari Yargının Görev Alanına Girdiği Anlaşılan Davada Hukuk Mahkemesinin Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Vermesinin Gerekmesi )"
43Y14.HD16.9.2002E. 2002/4887 K. 2002/5276"ADLİ YARGININ GÖREVİ OLMAYAN İŞ ( Projeye Aykırı Yapılan Yapının Yıkımı Konusunda Verilen Kararın Uygulanabilmesi İçin Konuttaki İnsan ve Eşyanın Tahliyesi Kararı )
PROJEYE AYKIRI YAPILAN YAPI ( Yıkımı Konusunda Verilen Kararın Uygulanabilmesi İçin Konuttaki İnsan ve Eşyanın Tahliyesi Kararının Belediye Encümeni ve İl İdare Kuruluna Ait Olduğu )
YIKIM KARARININ UYGULANABİLMESİ İÇİN İNSAN VE EŞYANIN TAHLİYESİ ( Kararın Belediye Encümeni ve İl İdare Kuruluna Ait Olduğu )
GÖREV ( Projeye Aykırı Yapılan Yapının Yıkımı Konusunda Verilen Kararın Uygulanabilmesi İçin Konuttaki İnsan ve Eşyanın Tahliyesi Kararı - Adli Yargının Görevli Olmadığı )"
43Y14.HD22.10.2001E. 2001/7251 K. 2001/7034"PROJEYE AYKIRI İNŞAATIN YIKILMASI ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Projeye Aykırı İnşaatın Yıkılması )"
43Y14.HD22.10.2001E. 2001/7065 K. 2001/7032"PROJEYE AYKIRILIK NEDENİYLE YIKILMASI GEREKEN BİNA ( İnsan ve Eşya Tahliyesine Belediye Encümeni veya İI İdare Kurulunca Karar Verileceği )
YIKILMASI GEREKEN BİNA ( Projeye Aykırılık Nedeniyle - İnsan ve Eşya Tahliyesine Belediye Encümeni veya İI İdare Kurulunca Karar Verileceği )
BELEDİYE ENCÜMENİ VE İL İDARE KURULUNUN GÖREVİ ( Projeye Aykırılık Nedeniyle Yıkılması Gereken Binadan İnsan ve Eşya Tahliyesine Karar Vermek )"

DANIŞTAY

43IDDGK4.3.1988E. 1987/25 K. 1988/9"KÖYÜN BELEDİYEYE KATILMASI ( Belediyenin İmar Hududunun Henüz Belediye Hududuna Kadar Bile Gelmemesi )
BELEDİYENİN İMAR HUDUDU ( Hududun Belediye Hududuna Kadar Bile Gelememesi ve Ayrıca Mücavir Alan İçerisine Köyün Yerleşim Alanının Değil Sadece Sahilinin Alınması )
BELEDİYE MÜCAVİR ALANI İÇİNDE OLUP OLMAMA ( İmar Kanununun Uygulama Açısından Değil Uygulayıcı İdare Açısından Önem Taşıması )"
43D6.D6.4.1984E. 1981/2740 K. 1984/1712"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Yapısına Komşu Olan Parsele İnşaat Ruhsata Verilmesi ve İnşaat Yapılması Nedeniyle Meydana Gelen Heyelan Nedeniyle )
İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bölgenin Jeolojik Yapısı Göz Önünde Bulundurulmaksızın Hazırlanan İmar Planına Göre Ruhsat Verilmiş Olması )"

Madde 44

AMK

44AMK11.12.1986E. 1985/11 K. 1986/29""

YARGITAY

44Y8.HD16.12.2014E. 2014/23012 K. 2014/22358"BELEDİYENİN OTOPARK HESABINDA BULUNAN PARALARI ( Otopark Hesabında Toplanan Meblağın Otopark Tesisi Dışında Başka Bir Amaçla Kullanılamayacağı - Belediyenin Otopark Hesabında Bulunan Paraların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanıldığının Kabulü Gerektiği/Otopark Hesabının Niteliği Gereği Haczedilemeyeceği )
OTOPARK HESABININ NİTELİĞİ GEREĞİ HACZEDİLEMEYECEĞİ ( Hesaptaki Paralardan Başka Amaçlar İçin Harcamalar Yapılmasının Onların Haczedilebilecekleri Sonucunu Doğurmayacağı/Bu Durumun Paraların Niteliğini Etkilemeyeceği Ve Haczedilmezlikten Feragat Anlamına Gelmeyeceği - Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
OTOPARK HİZMETİ ( Belediyenin Otopark Bedellerinin Kamu Bankalarından Herhangi Birinde Açılacak Otopark Hesabına Yatırıldığı - Otopark Hesabında Toplanan Meblağın Otopark Tesisi Dışında Başka Bir Amaçla Kullanılamayacağı/Amacında Kullanılıp Kullanılmadığı Hususunun İçişleri Bakanlığı'nca Denetlendiği )
HACZEDİLMEZLİK ( Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi İçin Mahcuzların Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması Gerektiği - Kamuya Tahsis Kararı Alınmasının Sonuca Etkisi Bulunmadığı/Belediyenin Otopark Hesabında Bulunan Paraların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanıldığının Kabulü Gerektiği/Otopark Hesabının Niteliği Gereği Haczedilemeyeceği )"
44Y12.HD29.9.2011E. 2011/1347 K. 2011/17006"BELEDİYENİN OTOPARK HESABINDA BULUNAN PARALARI (Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanıldığının Kabulü Gerekeceğinden Haczinin Mümkün Olmadığı - Otopark Hesabı Niteliği Gereği Haczedilemeyeceği)
BELEDİYE MALLARI (Belediyenin Otopark Hesabında Bulunan Paraların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanıldığının Kabulü Gerekeceğinden Haczinin Mümkün Olmadığı - Otopark Hesabı Niteliği Gereği Haczedilemeyeceği)
OTOPARK HİZMETİ (Belediyenin Otopark Hesabında Bulunan Paraların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanıldığının Kabulü Gerekeceğinden Haczinin Mümkün Olmadığı - Otopark Hesabı Niteliği Gereği Haczedilemeyeceği)
HACZEDİLMEZLİK (Hesaptaki Paralardan Başka Amaçlar İçin Harcamalar Yapılması Onların Haczedilebilecekleri Sonucunu Doğurmayacağı - Bu Durum Paraların Niteliğini Etkilemeyeceği ve Haczedilmezlikten Feragat Anlamına Gelmeyeceği)"
44Y12.HD25.4.2011E. 2010/27063 K. 2011/7613"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ (Belediyenin Otopark Gelirinin 3194 Sayılı Yasanın 44. Maddesi Kapsamında Bulunmadığı - Kamuya Tahsisli Olmadığı/Haczedilebileceği)
BELEDİYENİN OTOPARK GELİRLERİNİN HACZEDİLMESİ (Kamuya Tahsisli Bulunmadığı - Haczedilmezlik Şikayetininin Reddi Gerektiği)
HACİZ (Belediyenin Otopark Gelirinin Haczedilebilmesinin Mümkün Olduğu - Kamuya Tahsisli Bulunmadığı/Haczedilmezlik Şikayetininin Reddi Gerektiği)"

DANIŞTAY

44D6.D26.5.2009E. 2007/4925 K. 2009/6114"MİMARİ PROJE HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAKİ FENNİ SORUMLULULUK ( Mimarlık Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )
STATİK VE TESİSAT PLANI PROJE RESİM VE HESAPLARI ( Hazırlanması ve Uygulanmasındaki Sorumluğun Mühendislik Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )
FENNİ SORUMLULULUK ( Mimari Proje Hazırlanmasında - Mimarlık Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ( Statik ve Tesisat Planı Proje Resim ve Hesaplarının Hazırlanması ve Uygulanmasındaki Sorumluğun Mühendislik Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )"
44D6.D19.4.2001E. 2000/979 K. 2001/2157"KAMU KURULUŞLARINCA YAPILAN VE YAPTIRILACAK ULAŞTIRMA İLE İLGİLİ TESİSLER ( Ruhsat Alınmasına Gerek Bulunmaması - Belediyeye İnşaata Başlandığının Bildirilmesinin Yeterli Olması )
RUHSAT ALINMASINA GEREK OLMAMASI ( Havaalanında Yaptırılan İç Hatlar Terminal Binası İçin - Belediyeye İnşaata Başlandığının Bildirilmesinin Yeterli Olması )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İNŞAATA BAŞLANILDIĞININ BİLDİRİLMESİNİN YETERLİ OLMASI ( Havaalanında İç Hatlar Terminali Olarak Kullanılmak Üzere İnşa Edilen Bina İçin Yatırımcı İdarenin Ruhsat Almasına Gerek Olmaması )"
44D6.D20.6.2000E. 1999/2940 K. 2000/4089"İNŞAAT ALANI ( Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik-İnşaat Alanının Kapsam ve Tanımı )
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ ( İnşaat Alanı Kavramını Düzenleyen Maddede Değişiklik )"
44D6.D19.10.1999E. 1998/3858 K. 1999/4912"İPTAL DAVASI ( Müellif Yeterlilik Belgesi Grubunun Yükseltilmesi İsteminin Reddine Dair İşlem )
MÜELLİF YETERLİLİK YÖNETMELİĞİ ( İl İmar Müdürlükleri Hizmet Sürelerinin Resmi Kurumda Çalışmış Olmak Kapsamında Kabul Edilmemesi )
İL İMAR MÜDÜRLÜKLERİNDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ ( Resmi Kurumda Çalışmış Olmak Kapsamında Kabul Edilmemesine İlişkin Yönetmelikte Kanuna Aykırılık Olmaması )
AFET İŞLERİ VE İMAR UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ ( Resmi Kurumda Çalışmış Olmak Kapsamında Kabul Edilmemesine İlişkin Yönetmelikte Kanuna Aykırılık Olmaması )"
44IDDGK6.11.1998E. 1996/138 K. 1998/516"HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT YÖNETMELİKTE MÜFETTİŞLER YÖNÜNDEN EKSİK DÜZENLEME YAPILMASI ( Eksik Düzenlenen Hükmün İptali Talebi - İmar Planı ve Haritaların Teftişiyle İlgili Müfettişlerin de Sorumlu Olması )
MÜFETTİŞLER YÖNÜNDEN HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT YÖNETMELİKTE EKSİK DÜZENLEME YAPILMASI ( Eksik Düzenlenen Hükmün İptali Talebi - İmar Planı ve Haritaların Teftişiyle İlgili Müfettişlerin de Sorumlu Olması )
İMAR PLANI VE HARİTALARIN DÜZENLENMESİNDE MÜFETTİŞLERİN DE SORUMLULUKLARININ BULUNMASI ( Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmeliğin Müfettişlerle İlgili Düzenleme Yapılmaması Nedeniyle İptali Gereği )"
44D6.D26.3.1998E. 1997/1474 K. 1998/1826"YÖNETMELİK İPTALİ ( İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği )
İMAR PLANLARININ YAPIMINI YÜKLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ YETERLİLİK YÖNETMELİĞİ ( GAP İdaresinin Planlama İşi Yapan Resmi Kuruluşlar Arasında Sayılmaması Yolundaki Düzenleme )
PLANLAMA İŞİ YAPAN RESMİ KURULUŞLAR ( GAP İdaresini Bu Kuruluşlar Arasında Saymayan Düzenlemenin Yasaya Aykırı Olması )
GAP İDARESİ ( Planlama İşi Yapan Resmi Kuruluşlar Arasında GAP İdaresinin Sayılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
44D6.D18.3.1997E. 1996/1411 K. 1997/1423"ŞANTİYE BİNASI ( Geçici Bina Niteliği ve Ruhsata Tabi Olmaması )
RUHSATA TABİ OLMAMA ( Şantiye Binası )
YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ ( Şantiye Binasının Yıktırılmış Olması Şartı )"
44IDDGK8.11.1996E. 1995/313 K. 1996/938"FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR KANUNUNDA FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
YAPILARDA FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"
44D6.D9.12.1993E. 1992/2617 K. 1993/5239"İMAR PLANININ YAPIMINI YÜKLENECEK MÜELLİFLER ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Bu Yetkiye Sahip Olmaması )
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( İmar Planı Yapımını Yüklenecek Müellif Kuruluşlardan Olmaması )
PLANLAMA İŞİ YAPAN RESMİ KURULUŞLAR ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Bu Kapsama Girmemesi )"
44D6.D15.11.1988E. 1987/66 K. 1988/1271"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İlçe Belediye Meclisinin Plan Değişikliği Önerisinin Büyükşehir Belediye Meclisi Tarafından Aynen Onaylanmış Olması )
İLÇE BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( İmar Planı Değişikliği Kararının Büyükşehir Belediye Meclisi Tarafından Aynen Onaylanmış Olması )
MENFAAT ( İlçe Belediye Meclisinin İmar Plan Değişikliği Önerisinin Büyükşehir Belediye Meclisi Tarafından Aynen Onaylanmış Olması Nedeniyle Olayda Menfaat Durumunun Olmaması )"

Madde 45

YARGITAY

45Y4.CD6.6.2011E. 2009/8724 K. 2011/7697"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA ( Hükümlerinin Ancak "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Uygulanacağı - Mücavir Alandaki Taşınmazı Üzerinde Ruhsatsız Bina Yapmanın Bu Suçu Oluşturmayacağı )
RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( Mücavir Alandaki Taşınmazı Üzerinde/İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmayacağı - Hükmün Ancak "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Uygulanacağı )
MÜCAVİR ALANDA RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmayacağı - Hükmün "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Tatbik Edilebileceği )
BELEDİYE SINIRI DIŞINDA RUHSATLANDIRMA YETKİSİ İÇERİSİNDEKİ MÜCAVİR ALANLAR ( Belediyelerin İmar Kanunu Md. 32 ve 42'deki İdari Yaptırımlarının Geçerli Olduğu - Ancak Ruhsatsız Bina Yapılmasında TCY Md. 184/1'i Uygulayamayacağı )
İMAR KANUNU MD. 32 VE 42'DEKİ İDARİ YAPTIRIMLAR ( Belediye Sınırı Dışında ve Fakat Belediyenin Ruhsatlandırma Yetkisi İçerisinde Kalan Mücavir Alanlarda Geçerli Olduğu - Ancak Ruhsatsız Bina Yapmanın İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunu Oluşturmayacağı )"
45YHGK21.6.2006E. 2006/2-465 K. 2006/458"İFRAZ TALEBİ ( Taksim Sözleşmesi Niteliğindeki Sözleşmeye Dayanarak - Kat Mülkiyeti Kurulmuş Apartmanın Ortak Yeri Niteliğindeki Taşınmaz/Temliki Tasarrufların Kat Maliklerinin Oybirliği Kararları İle Yapılabileceği )
TAKSİM SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDEKİ SÖZLEŞMEYE DAYANARAK İFRAZ TALEBİ ( Kat Mülkiyeti Kurulmuş Apartmanın Ortak Yeri Niteliğindeki Taşınmaz/Temliki Tasarrufların Kat Maliklerinin Oybirliği Kararları İle Yapılabileceği )
TEMLİKİ TASARRUFLAR ( Kat Maliklerinin Oybirliği Kararları İle Yapılabileceği - Taksim Sözleşmesi Niteliğindeki Sözleşmeye Dayanarak İfraz Talebi/Kat Mülkiyeti Kurulmuş Apartmanın Ortak Yeri Niteliğindeki Taşınmaz )"
45Y6.HD16.2.2004E. 2004/266 K. 2004/737"PAYDAŞLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ TALEBİ ( Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Köy Yerleşik Alanında Kalan Taşınmaz İçinb - Aynen Bölünme İhtimalinin Araştırılması Gereği )
BELEDİYE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDAKİ KÖY YERLEŞİK ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( Paydaşlığın Satış Suretiyle Giderilmesi Talebi - Aynen Bölünmenin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
SATIŞ SURETİYLE PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Köy Yerleşik Alanında Kalan Taşınmaz İçin - Aynen Bölünmenin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDAKİ KÖY YERLEŞİK ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( Paydaşlığın Satış Suretiyle Giderilmesi Talebi - Aynen Bölünmenin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
KÖY YERLEŞİK ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( Paydaşlığın Satış Suretiyle Giderilmesi Talebi - Aynen Bölünmenin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gereği
AYNEN BÖLÜNMENİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI MECBURİYETİ ( Köy Yerleşik Alanında Kalan Taşınmaz Paydaşlığının Satış Suretiyle Giderilmesi Talebi )"

DANIŞTAY

45D6.D18.9.2009E. 2007/7438 K. 2009/8660"MÜCAVİR ALANLARIN KALDIRILMASI ( Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanını Oluşturan Mücavir Alanlarının Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kaldığı Gerekçesiyle Belediyelere Ait Mücavir Alanların Kaldırılmasının Yasal Dayanağı Bulunmadığı )
BELEDİYELERE AİT MÜCAVİR ALANLAR ( Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kaldığı Gerekçesiyle Belediyelere Ait Mücavir Alanların Kaldırılmasının Yasal Dayanağı Bulunmadığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA KALAN MÜCAVİR ALANLAR ( Belediyelere Ait Mücavir Alanların Kaldırılmasının Yasal Dayanağının Bulunmadığı )"
45D6.D22.9.2003E. 2002/1915 K. 2003/4413"İPTAL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın Ruhsatsız Olduğu Gerekçesiyle Yıktırılmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptal Edilmesine Dair Açılmış Bulunan Dava Olması )
YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK ( Dava Konusu Olayda Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Taşınmaz İçin Belediye Başkanlığının Yıkım İşlemi Tesis Etmesinin Hukuka Aykırı Olması )
YETKİSİZ MAKAM ( Dava Konusu Olayda Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Taşınmaz İçin Belediye Başkanlığının Yıkım İşlemi Tesis Etmesinin Hukuka Aykırı Olması )
İMAR MEVZUATI ( Mücavir Alan Sınırları İçinde İmar Mevzuatının Yüklediği Görevler ve Yetkiler Belediyeler Tarafından Dışında ise Valiliklerce Kullanılması )
RUHSATSIZ YAPI ( Belediye Başkanlığının Yetkisiz Olması Rağmen Dava Konsu Taşınmazın Ruhsatsız Olduğundan Bahisle Yıkma Yönünde İdari İşlemin Hukuka Aykırı Olması )
MÜCAVİR ALAN TESPİT İŞLEMİ ( Beldiye Mücavir Alanlarının Tespitinde Belediyelerin Olası Gelişimi ve Denetiminin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
MÜCAVİR ALAN ( İmar Mevzuatı Bakımından Belediyelerin Kontrolü ve Sorumluluğu Altına Verilmiş Olan Alanlar Şeklinde Tanımlanmış Olması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANI İmar Mevzuatı Bakımından Belediyelerin Kontrolü ve Sorumluluğu Altına Verilmiş Olan Alanlar Şeklinde Tanımlanmış Olması )
RUHSATSIZ İNŞAAT-RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI iNŞAAT ( Dava Konusu Olayda İlgili Belediyenin İmar Mevzuatına Aykırı ve Ruhsatsız İnşaat Yaptığı Gerekçesiyle Almış Olduğu Kararın Yasal Olmaması )"
45D6.D25.12.2002E. 2002/5995 K. 2002/6435"İLÇE BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANININ BAKANLIK GENELGESİYLE GENİŞLETİLMESİ ( Ruhsatsız İnşaatın Yıkılmasına İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali Gereği )
MÜCAVİR ALANIN GENİŞLETİLMESİ İŞLEMİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Ruhsatsız İnşaatın Yıkılmasına İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali Gereği )
RUHSATSIZ İNŞAATIN YIKILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ GEREĞİ ( İlçe Belediyesi Mücavir Alanının Büyükşehir Belediyesi Sınırlarına Kadar Genişletilmiş Sayılmayacağı )"
45D3.D24.10.2002E. 2000/169 K. 2002/3451"BELEDİYE MÜCAVİR ALANINDA KALAN KÖYDE FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEF ( Hayat Standardı Bildirimindeki Diğer Yöreler Sütununda Yer Alan Temel Gösterge Tutarına Tabi Olması )
CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN DAVACININ HAYAT STANDARDI ESASINA GÖRE VERDİĞİ VERGİ BEYANNAME ( Belediye Mücavir Alanında Kalan Köyde Faaliyette Bulunan Mükellef Hakkıdna Diğer Yöreler Sütunundaki Temel Gösterge Tutarının Uygulanması Gereği )
HAYAT STANDARDI BİLDİRİMİNDEKİ DİĞER YÖRELER SÜTUNUNDA YER ALAN TEMEL GÖSTERGE TUTARININ UYGULANMASI GEREĞİ ( Belediye Mücavir Alanındaki Köyde Canlı Hayvan Ticareti Yapan Mükellef Hakkında )"
45D6.D16.11.1999E. 1998/4426 K. 1999/5776"BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ KÖYÜN BAŞKA BİR BELEDİYE MÜCAVİR ALANINA ALINMASINA İLİŞKİN BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇILMASI ( Dava Sürerken Köyün Yeniden Başka Bir Belediye Sınırları İçerisine Alınabileceği )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ KÖYÜN BAŞKA BİR BELEDİYENİN MÜCAVİR ALANI İÇERİSİNE ALINMASI İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇILMIŞ OLMASI ( Dava Sürerken Bakanlıkça Köyün Bu Kez Başka Bir Belediyenin Mücavir Alanı İçerisine Alınması - Yargı Mercilerince İptal Edilmedikçe İkinci İşlemin Gçerli Olacağı )
KÖYÜN BAŞKA BELEDİYENİN MÜCAVİR SINIRLARI İÇERİSİNE ALINMASI ( Bakanlık İşlemine Karşı Dava Açıldıktan Sonra Bakanlıkça Köyün Tabi Olduğu Belediyenin Yeniden Değiştirilmesi - Mahkemece İptal Edilmedikçe İkinci İşlemin Geçerli Olacağı )"
45D1.D25.11.1998E. 1998/334 K. 1998/356"MÜCAVİR ALAN İÇİNDE KALMASINA RAĞMEN TÜZEL KİŞİLİĞİ DEVAM EDEN KÖYLER ( Köye İlişkin Hizmetlerin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Yerine Getirilmesinin Gerekmesi )
KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Belediye Mücavir Alanı İçinde Kalmasına Rağmen Tüzel Kişiliği Devam Eden Köylere İlişkin Hizmetleri Yapmakla Görevli Olması )
KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİ ( Belediye Mücavir Alanı İçinde Kalan Köylere İlişkin Hizmetlerin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Yerine Getirilmesinin Gerekmesi )
BELEDİYE MÜCAVİR ALAN SINIRINDA KALAN KÖYLER ( Tüzel Kişiliği Devam Eden Köylere İlişkin Hizmetlerin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Yerine Getirilmesinin Gerekmesi )"
45D6.D3.11.1992E. 1992/3740 K. 1992/3957"MÜCAVİR ALAN SINIRLARININ TESBİTİNE İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mücavir Alan Sınırlarının Tesbitine İlişkin İşlemlere Karşı Açılan Davalarda )"
45D6.D22.2.1990E. 1988/2254 K. 1990/114"MÜCAVİR ALAN ( Burada Bulunan Taşınmazların Mera Olması )
MERA ( Mücavir Alan İçinde Yer Alması )
ARAZİNİN MÜCAVİR ALAN OLARAK BELİRLENMESİ ( Taşınmazın Yakınında Yer Alan Kaplıcanın Bir Düzene Konulması )
KAPLICA ( Mücavir Alan İçinde Kalması )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ ( Mücavir Alan İçinde Kalan Kaplıcanın Düzene Sokulması )"
45IDDGK4.3.1988E. 1987/25 K. 1988/9"KÖYÜN BELEDİYEYE KATILMASI ( Belediyenin İmar Hududunun Henüz Belediye Hududuna Kadar Bile Gelmemesi )
BELEDİYENİN İMAR HUDUDU ( Hududun Belediye Hududuna Kadar Bile Gelememesi ve Ayrıca Mücavir Alan İçerisine Köyün Yerleşim Alanının Değil Sadece Sahilinin Alınması )
BELEDİYE MÜCAVİR ALANI İÇİNDE OLUP OLMAMA ( İmar Kanununun Uygulama Açısından Değil Uygulayıcı İdare Açısından Önem Taşıması )"

Madde 46

AMK

46AMK11.12.1986E. 1985/11 K. 1986/29""

YARGITAY

46Y12.HD14.12.2004E. 2004/21479 K. 2004/25933"İMAR KANUNU ( Gerçekleştirilen Şuyulandırma İşleminden Doğan Belediye Borcu Kamulaştırmasız Elatmadan Dolayı Tazminat Olduğu - Bu Nedenle Söz Konusu Alacağa 3095 Sayılı Yasada Belirlenen Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )
BELEDİYENİN ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( Belediye Borcu Kamulaştırmasız Elatmadan Dolayı Tazminat Olduğu - Söz Konusu Alacağa 3095 Sayılı Yasada Belirlenen Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )
UYGULANACAK FAİZ ( İmar Kanunu Doğrultusunda Gerçekleştirilen Şuyulandırma İşleminden Doğan Belediye Borcu Kamulaştırmasız Elatmadan Dolayı Tazminat Olduğundan 3095 Sayılı Yasada Belirlenen Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )"
46Y18.HD26.3.2002E. 2002/1567 K. 2002/3159"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Davada Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanabilmesi Şartı )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Uygulanabilmesi İçin Taşınmazlar Arasında Kat Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmazının Bulunmasının Gerekmesi )"

DANIŞTAY

46D6.D13.3.1990E. 1988/2420 K. 1990/349"ÇEKME KAT UYGULAMASI ( Af Yasasıyla Yasal Duruma Gelmesi )
AF YASASI ( Çekme Katların Yasal Hale Gelmesi )
İMAR AFFI ( Çekme Katların Yasal Hale Gelmesi )"

Madde 47

AMK

47AMK11.12.1986E. 1985/11 K. 1986/29""

YARGITAY

47Y1.HD12.12.2005E. 2005/11683 K. 2005/13166"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( 3194 Sayılı Yasaya Uygun Alınan Ancak Daha Sonra İlgili Maddenin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Nedeniyle İptal Edilen Ruhsattan Sonra Yıkım Kararı Alınması Ancak Bu Yıkım Kararının da Usulsüz Olduğu İddiası Nedeniyle )
GÖREVSİZLİK ( Davadaki İsteğin İdareyi ve İdari Yargıyı İlgilendirmesi Nedeniyle Davanın İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )"

DANIŞTAY

47D6.D26.2.2010E. 2009/11838 K. 2010/1746"YAPI RUHSATI ( Müktesep Haktan Bahsedebilmek İçin Yapı Ruhsatının Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Kamuoyuna Duyurulduğu 11.12.1986 Tarihinden Önce Alınmış ve Yapıya Başlanılmış Olması Gerektiği )
MÜKTESEP HAK ( Bahsedebilmek İçin Yapı Ruhsatının Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Kamuoyuna Duyurulduğu 11.12.1986 Tarihinden Önce Alınmış ve Yapıya Başlanılmış Olması Gerektiği )
YIKIMA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARI ( Davacının Anılan Taşınmaz Üzerinde Yapı Yapma Konusunda Kazanılmış Hakkının Bulunmadığından Kararda Hukuka Aykırılık Görülmediği )
KAZANILMIŞ HAK ( Müktesep Haktan Bahsedebilmek İçin Yapı Ruhsatının Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Kamuoyuna Duyurulduğu 11.12.1986 Tarihinden Önce Alınmış ve Yapıya Başlanılmış Olması Gerektiği )"
47D6.D15.6.2009E. 2008/11432 K. 2009/7237"YAPI RUHSATI ( Anayasa Mahkemesi Kararı İle Yapı Ruhsatının Dayanağını Oluşturan İmar Kanununun 47/G Maddesinin İptali Üzerine Yapı Ruhsatlarının Geçerli Olmadığı ve Bu Ruhsatlara Dayanılarak Yapılan Yapılar Korunamayacağı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yapı Ruhsatının Dayanağını Oluşturan İmar Kanununun 47/G Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptali Üzerine Yapı Ruhsatlarının Geçerli Olmadığı ve Bu Ruhsatlara Dayanılarak Yapılan Yapılar Korunamayacağı )
RUHSATA BAĞLANAMAYAN YAPININ YIKTIRILMASI ( Encümen Kararının İptali İstemi - Yapı Ruhsatının Dayanağını Oluşturan İmar Kanununun 47/G Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptali Üzerine Yapı Ruhsatlarının Geçerli Olmadığı ve Bu Ruhsatlara Dayanılarak Yapılan Yapılar Korunamayacağı )"
47D6.D24.12.1991E. 1991/482 K. 1991/3229"KAZANILMIŞ HAKKIN TESBİTİ ( İnşaatın Dayanağı Kanunun İptal Edilmesi ve Bu Sebeple Ruhsatın Geri Alınması )
RUHSATIN GERİ ALINMASI ( Yapı Ruhsatına Dayanak Teşkil Eden Kanun Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptali )
ANAYASA MAHKEMESİNİN RUHSATIN DAYANAĞI KANUN MADDESİNİ İPTAL ETMESİ ( Ruhsatın Geri Alınması ve Kazanılmış Hak İddiası )"
47D6.D13.3.1990E. 1988/2420 K. 1990/349"ÇEKME KAT UYGULAMASI ( Af Yasasıyla Yasal Duruma Gelmesi )
AF YASASI ( Çekme Katların Yasal Hale Gelmesi )
İMAR AFFI ( Çekme Katların Yasal Hale Gelmesi )"
47D1.D19.12.1988E. 1988/336 K. 1988/355"BOĞAZİÇİNDE YAPILACAK YAPILAR ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı - Kazanılmış Hak )
KAZANILMIŞ HAKKIN KORUNMASI ( Boğaziçi Kanununun Anayasa Mahkemesince İptali )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ KAZANILMIŞ HAKKI ETKİLEMEYECEĞİ ( Boğaziçi Kanunu )
İMAR AFFININ ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Boğaziçi Kanunu - Kazanılmış Hakkın Korunması )"
47D6.D9.2.1987E. 1986/772 K. 1987/110"BOĞAZİÇİ NAZIM İMAR PLANI ( Mevzi İmar Planı Bulunan Şartları Değiştirilmiş İskan Alanı İçerisinde Kalan Taşınmaz )
SOSYAL DONATI ALANI ( Boğaziçi Nazım İmar Planının Boğaziçi Kanununa Uygun Olarak Yapılması )
NAZIM İMAR PLANI ( Mevzi İmar Planı Bulunan Şartları Değiştirilmiş İskan Alanı İçerisinde Kalan Taşınmazın Boğaziçi Alanında Nüfus ve Yapı Yoğunluğunu Artırıcı Plan Yapılamaması )
MEVZİ İMAR PLANI ( Plan Bulunan Şartları Değiştirilmiş İskan Alanı İçerisinde Kalan Taşınmazın Boğaziçi Alanında Nüfus ve Yapı Yoğunluğunu Artırıcı Plan Yapılamaması )"

Madde 48

AMK

48AMK11.12.1986E. 1985/11 K. 1986/29""

DANIŞTAY

48D6.D13.3.1990E. 1988/2420 K. 1990/349"ÇEKME KAT UYGULAMASI ( Af Yasasıyla Yasal Duruma Gelmesi )
AF YASASI ( Çekme Katların Yasal Hale Gelmesi )
İMAR AFFI ( Çekme Katların Yasal Hale Gelmesi )"

Madde 49

DANIŞTAY

49D3.D16.10.1980E. 1980/178 K. 1980/191"RUHSAT İPTALİ ( İmar Kanunu 11.maddesine Göre İşlemin Geçerliliği - Belediye Meclisi Kararının Geçersizliği )
İMAR KANUNU 11.MADDEYE AYKIRI RUHSATIN İPTALİ ( Belediye Başkanlığınca Alınan İptal Kararının Belediye Meclisince Değiştirilemeyeceği )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA İPTAL EDİLEN RUHSAT ( Belediye Meclisi Kararı İle İptal Edilememe - İmar Kanunu 11.maddeye Muhalefet )"

Ek. Madde 2

DANIŞTAY

Ek.2D6.D5.11.2001E. 2000/3661 K. 2001/5178"CAMİ ALANINA İLİŞKİN PLANLAMADA MÜFTÜLÜK GÖRÜŞÜ ALINMASI GEREĞİ ( Üniversite Kampüsüne Tahsisli Taşınmazın Bir Bölümünün Cami ve Otopark Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali Davası )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Üniversite Kampüsüne Tahsisli Taşınmazın Bir Bölümünün Cami ve Otopark Alanı Olarak Belirlenmiş Olması - Şehircilik İlkeleriyle Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygunluk Koşulu )
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE TAHSİSLİ TAŞINMAZIN BİR KISMININ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİYLE CAMİ ALANI OLARAK TESBİTİ ( Plan Değişikliğinde Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar - Caminin Gerekliliği Hususunda Müftülükten Görüş Alınması Zorunluluğu )
MÜFTÜLÜKTEN GÖRÜŞ ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Cami Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğinde )"

Ek. Madde 3

AMK

Ek.3AMK9.6.2011E. 2008/87 K. 2011/35 ""
Ek.3AMK5.1.2006E. 2005/98 K. 2006/3""

DANIŞTAY

Ek.3D6.D20.1.2014E. 2012/3025 K. 2014/0000"ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN VE İMAR DEĞİŞİKLİĞİ İPTALİ ( Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı - Plan Değişikliklerine Yönelik İlgili Kuruluşlar Tarafından Verilen Olumsuz Görüşlerin Dikkate Alınmadığı/Önerilerin Kabul Edilmemesinin Teknik Gerekçeleri Net Olarak Belirtilmediği/İstemin Kabul Edileceği )
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI İPTALİ ( Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Plan ve İmar Değişikliğine İlişkin - Planlamada Eşitlik İlkesine Aykırı Olacak Şekilde Yapılaşma Hakkı Tanındığı/Kaldırılan Bölgesel Spor Alanına Eşdeğer Yeni Bir Alanın Ayrılmadığı - Kurul Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÇEVRE ÖZELLİĞİNİN DİKKATE ALINMASI ( Yüzey Sularının Göle Erişmesini Olumsuz Etkileyebilecek ve Göle Gelen Su Miktarının Azalmasına Neden Olabileceği İçin Büyük Önem Taşımasına Karşın Çevrenin Özellikleri Dikkate Alınmadan Büyüklüklerinin ve Yapılaşma Yoğunlukları Belirlendiği - İstemin Kabul Edileceği/Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Plan ve İmar Değişikliği İptali )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ / PLANLAMA ESASLARI / KAMU YARARI ( Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Plan ve İmar Değişikliği İptali - Plan Değişikliklerine Yönelik İlgili Kuruluşlar Tarafından Verilen Olumsuz Görüşlerin Dikkate Alınmadığı/Kaldırılan Bölgesel Spor Alanına Eşdeğer Yeni Bir Alanın Ayrılmadığı - İstemin Kabulü Gerektiği )"

Ek. Madde 7

DANIŞTAY

Ek.7D6.D23.12.1987E. 1987/384 K. 1987/1246"İPTAL DAVASI ( Kıyı Kenar Çizgisinin Yeniden Tespitine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemi )
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Bakanlıkça Belirlenen Kıyı Kenar Çİzgisinin Doğal Yapıya Uymaması Nedeniyle İptalinin Gerekmesi )
KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( Bayındırlık Bakanlığınca Belirlenen Çizginin Doğal Yapıya Uymaması Nedeniyle Bu Çizginin İptaline Karar Verilmesinin Gerekmesi )"

Ek. Madde 8

DANIŞTAY

Ek.8D6.D23.12.1987E. 1987/384 K. 1987/1246"İPTAL DAVASI ( Kıyı Kenar Çizgisinin Yeniden Tespitine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemi )
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Bakanlıkça Belirlenen Kıyı Kenar Çİzgisinin Doğal Yapıya Uymaması Nedeniyle İptalinin Gerekmesi )
KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( Bayındırlık Bakanlığınca Belirlenen Çizginin Doğal Yapıya Uymaması Nedeniyle Bu Çizginin İptaline Karar Verilmesinin Gerekmesi )"

Ek. Madde 11

YARGITAY

Ek.11Y3.HD4.4.2016E. 2015/3808 K. 2016/5046"GEÇİCİ SU ABONELİĞİ KURULMASINA İLİŞKİN DAVA ( Yapı Kullanım İzni Olmayan Taşınmazın Alt Yapı Hizmeti Alıp Almadığının Araştırılacağı - 3194 Sayılı Kanunun Geçici Ek 11. Maddesinin Eldeki Davada Dikkate Alınması Gereği/Sadece Yapı Kullanım İzni Olmadığından Yerel Mahkemece Davanın Reddedilemeyeceği )
YAPININ İNŞAAT RUHSATININ ALINMIŞ OLMASI ( Yapının Alt Yapı Hizmetlerinden Birinden veya Birkaçından Yararlanıyor Olması Halinde Taşınmazın İnşaasında İlgili Yönetmelikler Doğrultusunda Bilirkişi Raporu Alınarak Geçici Su Aboneliği Verilmesinin Mümkün Olduğunun Kabulü - Yapı Tarihinin Gözetilmesi Gereği )
5784 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( 3194 Sayılı Yasadaki Değişikliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar İnşaat Ruhsatı Alınmış ve Alt Yapı Hizmetlerinin Biri Götürülmüş İse Kullanma İzni Alınmadan Geçici Su ve Elektrik Aboneliği Verilebileceğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )"

Geç. Madde 1

YARGITAY

Geç.1Y3.HD7.12.2017E. 2017/12360 K. 2017/17239"İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARINDA DİRENMESİ ( Kararın Temyiz Edilmesi Durumunda İncelemenin Kararına Direnilen Dairece Yapılacağı - Dairece Direnme Kararının Yerinde Görülmesi Halinde Kararın Düzeltileceği Direnme Kararının Yerinde Görülmemesi Halinde Dosyanın Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna Gönderileceği )
KANAL KATILIM VE ŞEBEKE HİSSE KATILIM BEDELİ ( Yasaya Uygun Miktarda Katılım Payı Talep Edildiğini İspat Külfetinin İdareye Ait Olduğu - İlk Derece Mahkemesinin Direnme Kararını İnceleme Yetkisinin Kararına Direnilen Yargıtay Dairesine Ait Olduğu )"

Geç. Madde 5

AMK

Geç.5AMK11.12.1986E. 1985/11 K. 1986/29""

Geç. Madde 6

DANIŞTAY

Geç.6D6.D9.4.2001E. 2000/1250 K. 2001/1760"ISLAH İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Park ve Yol Olarak Belirlenen Yerlerin Mülkiyet Hakkını Kısıtladığı İddiasıyla - Taşınmazın Tamamının Konut Alanı Olarak Gösterilmesi Talebiyle İlgili Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
PARK VE YOL OLARAK BELİRLENEN YERLERİN KONUT ALANI OLARAK TESBİTİ GEREKTİĞİ İDDİASIYLA ISLAH İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazın Konut Alanı Park ve Yol Olarak Gösterilen Kısımlarının Şehircilik İlkeleri ve Kamu Yararına Uygunluğu Konusunda Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
KONUT ALANI OLARAK AYRILMASI GEREKEN YERLERİN PARK VE YOL OLARAK TESBİTİNİN MÜLKİYET HAKKINI KISITLADIĞI İDDİASI ( Islah İmar Planının İptali Talebi - Şehircilik İlkeleriyle Planlama Esasları ve Kamu Yararına Uygunluk Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ PLANLAMA ESASLARI VE KAMU YARARI YÖNÜNDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI GEREĞİ ( Islah İmar Planına Yapılan İtirazın İncelenmesinde - Konut Alanı Olarak Ayrılması Gereken Yerlerin Planda Park ve Yol Olarak Gösterilmiş Olması )"
Geç.6IDDGK4.3.1988E. 1987/25 K. 1988/9"KÖYÜN BELEDİYEYE KATILMASI ( Belediyenin İmar Hududunun Henüz Belediye Hududuna Kadar Bile Gelmemesi )
BELEDİYENİN İMAR HUDUDU ( Hududun Belediye Hududuna Kadar Bile Gelememesi ve Ayrıca Mücavir Alan İçerisine Köyün Yerleşim Alanının Değil Sadece Sahilinin Alınması )
BELEDİYE MÜCAVİR ALANI İÇİNDE OLUP OLMAMA ( İmar Kanununun Uygulama Açısından Değil Uygulayıcı İdare Açısından Önem Taşıması )"

Geç. Madde 7

AMK

Geç.7AMK11.12.1986E. 1985/11 K. 1986/29""

YARGITAY

Geç.7Y18.HD24.4.2002E. 2002/2313 K. 2002/4599"MÜDAHELENİN MEN'İ ( Kat Mülkiyeti Olan Taşınmazda Davalının Projeye Aykırı Olarak Çekme Katı Tam Kata Dönüştürmesi )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA TABİ YAPI ( Projeye Aykırı Herhangi Bir İnşaatın Yapılmasının Tüm Kat Maliklerinin Rızasını Gerektirmesi )
ÇEKME KATIN TAM KATA İBLAĞ EDİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Bir Yapıda Projeye Aykırı Herhangi Bir İnşaatın Yapılmasının Tüm Kat Maliklerinin Rızasını Gerektirmesi )
ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Bir Yapıda Projeye Aykırı Herhangi Bir İnşaatın Yapılmasının Tüm Kat Maliklerinin Rızasını Gerektirmesi )"
Geç.7Y18.HD17.11.1998E. 1998/10519 K. 1998/12726"BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ NEDENİYLE ARSA PAYI TAHSİSİ TALEBİ ( Kat İrtifakına Tabi Taşınmazda )
KAT İRTİFAKI KURULMUŞ BİNADA BAĞIMSIZ BÖLÜM İKTİSABI ( Arsa Payı Ayrılması Talebi ve Şartları )
ARSA PAYI TAHSİSİ TALEBİ ( Kat İrtifakına Tabi Taşınmazda Tapusuz Bağımsız Bölüm İktisap Eden Kişinin )"
Geç.7Y18.HD19.1.1993E. 1992/14173 K. 1993/204"KAT MÜLKİYETİ ( İmar Kanunu Hükümleri - Boğaziçi Kanunu Uygulama Alanı )
BOĞAZİÇİ ALANI ( Mevcut Yapılardaki Tüm Çekme Katlar Hakkında Uygulanabilme )
ÇEKME KATLAR ( Kat Mülkiyetine Geçmiş Ve Birden Çok Maliki Bulunan Yapılarda Uygulanma )
KAT MÜLKİYETİNE GEÇMİŞ YAPILAR ( İmar Kanununun Geçici 7 Maddesinin Uygulama Alanı Bulması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Anayapının Teras Katının Tam Kata Çevrilmesi - Müdahalenin Men'i )
MEN'İ MÜDAHALE DAVASI ( Bağımsız Bölümün Terasa Katılarak Tam Kata İblağı )"
Geç.7Y18.HD29.5.1992E. 1992/3675 K. 1992/4810"KAT MÜLKİYETİ ( Müdahalenin Önlenmesi - Mimari Projeye Aykırılığın Giderilmesi )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Çekme Katın Tam Kata İblağı - İmar Kanununun Geçici 7 Maddesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Davacıya Tescil Davası Açmak Üzere Önel Verilmesi )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Kat Mülkiyetine Geçmiş Anagayrimenkul - Ön Mesele Olarak Kabul )"

DANIŞTAY

Geç.7D6.D13.3.1990E. 1988/2420 K. 1990/349"ÇEKME KAT UYGULAMASI ( Af Yasasıyla Yasal Duruma Gelmesi )
AF YASASI ( Çekme Katların Yasal Hale Gelmesi )
İMAR AFFI ( Çekme Katların Yasal Hale Gelmesi )"

Geç. Madde 11

YARGITAY

Geç.11Y3.HD21.9.2017E. 2016/1604 K. 2017/12437"GEÇİCİ ABONELİK TESİSİ İSTEMİ ( Davacının Maliki Olduğu Dükkanın Su İhtiyacını Karşılamak Amacıyla Davalıya Başvurduğu/Abonelik İçin İskana Başvuru Yazısı Statik Rapor ve Kanal Vizesinin İbraz Edilmediği Gerekçesiyle Davalının Abonelik İşleminin Yapılamayacağını Belirttiği - Davacının Davalı Kuruma Yazılı Olarak Başvuru Yapmış Olsa Dahi Talebi Reddedileceğinden Abonelik Tesisi İle İlgili Talebinin Yerine Getirilmesini İstemesinde Mahkeme Kararına Muhtaç Konumda Olduğu/Hukuki Yararının Bulunduğu )
HUKUKİ YARAR ( Dava Şartı Olduğu/Davacının Subjektif Hakkına Hukuki Korunma Sağlanması Hususunda Mahkemeye Başvurmasında Hali Hazırda Hukuken Korumaya Değer Bir Yararının Bulunması Gerektiği - Mahkemece Davacının Dava Açmadan Evvel Kurumdan Resmi Talepte Bulunmadığı Gerekçesiyle Dava Açmada Hukuki Menfaati Olmadığından Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Geç.11Y3.HD12.12.2016E. 2015/15487 K. 2016/14480"ABONELİK SÖZLEŞMESİ DAVASI ( Su Aboneliğinin Yapılması Talebi - Binaya Yol Su Telefon Kanalizasyon Doğal Gaz Gibi Altyapı Hizmetlerinden Birinin veya Birkaçının Götürüldüğünün Tespiti Halinde Öncelikle Taşınmazın İnşasında İlgili Yönetmelikler Doğrultusunda Fenni Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediğine Dair Uzman Bilirkişiler Marifetiyle Araştırma Yapılacağı )
SU ABONELİĞİNİN YAPILMASI TALEBİ ( Taşınmazın Tesisatının Onaylı Projesine ve Mevzuata Uygun Olup Olmadığı ve Binanın Statik Açıdan Ruhsat ve Eklerine Uygun Olup Olmadığı ve Kullanılmasında Fen Bakımından Mahsur Olup Olmadığına Dair Mahallinde Uzman Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Su Aboneliğinin Yapılması Talebi - Binaya Yol Su Telefon Kanalizasyon Doğal Gaz Gibi Altyapı Hizmetlerinden Birinin veya Birkaçının Götürüldüğünün Tespiti Halinde Öncelikle Taşınmazın İnşasında İlgili Yönetmelikler Doğrultusunda Fenni Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediğine Dair Uzman Bilirkişiler Marifetiyle Araştırma Yapılacağı )"
Geç.11Y3.HD16.6.2016E. 2016/1336 K. 2016/9474"GEÇİCİ SU ABONELİĞİ TESİSİ İSTEMİ (Mahkemece Öncelikle Davaya Konu Binayı İnşa Eden Kooperatiften Binanın Yapı (İnşaat) Ruhsatının Bulunup Bulunmadığı Hususunun Sorulacağı - Yapı İnşaat Ruhsatının Bulunmaması Halinde Davacıya Binanın 12.10.2004 Tarihinden Önce Tamamlanmış Olduğunu İspat Etmesi İçin İmkan Verileceği)
YAPI RUHSATI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILACAĞI (Geçici Su Aboneliği Tesisi İstemi - Davaya Konu Binayı İnşa Eden Kooperatiften Binanın Yapı Ruhsatının Bulunup Bulunmadığı Sorulacağı/Yapı İnşaat Ruhsatının Bulunması Halinde İse 3194 S. Yasanın Geç. 11. Md. Belirtilen Şartların Var Olup Olmadığının Değerlendirileceği)"
Geç.11Y3.HD5.4.2016E. 2015/5238 K. 2016/5219"GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ ( İmar Kanundaki Geçici 11. Madde Şartlarının Eldeki Davada Bulunmadığı/Yerel Mahkemece Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Davacının İnşaat Ruhsatı Alım Tarihinin 24.06.2009 Olduğunun Gözetilmesi Davanın Reddi Gerektiği )
İMAR KANUNU'NDAKİ İSTİSNA HÜKMÜN UYGULANAMAYACAĞI ( Davacının İnşaat Ruhsatı Alım Tarihinin 24.06.2009 Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Davaya Konu Yere Dair Ferdi Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı/İnşaat Ruhsat Tarihine Göre İmar Kanununda İfade Edilen Geçici 11. Maddedeki İstisnanın Uygulanamayacağının Kabulü )
İNŞAAT RUSHAT TARİHİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( İnşaat Ruhsatının 26.07.2008 Tarihinden Önce Olmadığı - İmar Yasasına 5784 Sayılı Yasa ile Eklenen İstisnai Hükmün Eldeki Davada Uygulanamayacağı - Davanın Reddi/Geçici Elektrik Aboneliği Tesisine Karar Verilmesi Talebi/Yapı Kullanım İzni Bulunmadığı/Abonelik )"
Geç.11YHGK30.3.2016E. 2014/13-891 K. 2016/425"SU ABONELİĞİNİN TESİSİ İSTEMİ ( Yapı Ruhsatı Tarihi Gözetildiğinde İstisnai Sürenin Dışında Olup Süre Koşulu Gerçekleşmediğinden Davanın Reddedilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığından Direnme Kararının Onanması Gerektiği )
GEÇİCİ ABONELİK ( Kanunda Sayılan Şartların Tamamının Mevcut Olduğu İşlemin Tesis Edilmesini İsteyen Kişi Tarafından İspat Edilmesi ve İşlemi Tesis Edecek Kuruluşlar Tarafından da Süre Sınırının Aşılıp Aşılmadığının Denetlenmesi Gerektiği )
İSKANI OLMAYAN BİNALARA ABONELİK VERİLMESİ ( Geçici Elektrik veya Su Aboneliğinin Tesisi İçin Yapının 3194 Sayılı Yasada Belirlenen Tarihten Önce Yapıldığının İspatı ve Oturmaya Elverişli Olmasının Gerekli ve Yeterli Olduğu ve Bunlar Dışında Başka Bir Şart Aranmayacağı )
SÜRE ŞARTI ( 3194 Sayılı Kanunda Belirlenen Tarihten Önce Binanın Yapıldığının İspatı Şartıyla Geçici Su veya Elektrik Aboneliği Verilmesinin Amir Hüküm Olduğu - Yapı Ruhsatı Tarihi Gözetildiğinde İstisnai Sürenin Dışında Olup Süre Koşulu Gerçekleşmediğinden Davanın Reddedilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )"
Geç.11Y3.HD30.3.2016E. 2015/7390 K. 2016/4876"GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİ İSTEMİ ( Yapıya Su Hizmeti Götürüldüğü - Binanın Mimarı Projeye Uygun Olduğu/Aynı Binaya Dair Başka Bir Dosyada Verilen Rapora Göre Binan Geçici Abonelik Tesisi İçin Gereken Şartları Taşıdığı - Eksik Araştırma ve İnceleme Sonucu Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
EKSİK İNCELEME ( Geçici Elektrik Aboneliği Tesisi İstemi Davası - Aynı Binaya Dair Başka Bir Dosyada Verilen Rapora Göre Binan Geçici Abonelik Tesisi İçin Gereken Şartları Taşıdığının Dikkate Alınması Gerektiği/Binanın %90 Oranında Tamamlandığı % 10 Oranında Eksikliğin Bulunduğu - Yapıya Alt Yapı Hizmetlerinin Birinin Götürüldüğü)"
Geç.11Y3.HD23.3.2016E. 2015/3393 K. 2016/4408"GEÇİCİ ABONELİK TESİSİ İSTEMİ ( Binanın Yapı Ruhsatının Mevcut Olduğu Dairenin Doğalgaz Aboneliği Bulunduğu ve Dairenin Belediye Hizmetlerinden Yararlandığı Encümen Kararında Belirtilen Eksikliklerin Geçici Aboneliğine Engel Bir Durumun Varlığını Ortaya Koymadığı - Davanın Kabulü Gerektiği )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Belediyeye Ait Yazıda Bu Binada İnşaat Ruhsatı ve Eklerine ve Tasdikli Mimari Projesine Aykırı İmalatlar Bulunduğu - Bu Konuda Belediye Encümenince Alınan Karar Gereğince Projeye Aykırılıkların Giderilmesi Konusunda Karar Verildiği/Geçici Abonelik Tesisine Engel Bir Durumun Ortaya Konulmadığı )
YAPI RUHSATI ( Geçici Abonelik Tesisi İstemi - Binanın Yapı Ruhsatının Mevcut Olduğu/Dairenin Doğalgaz Aboneliği Bulunduğu ve Dairenin Belediye Hizmetlerinden Yararlandığı/Yanılgılı Değerlendirme İle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
Geç.11Y3.HD14.5.2015E. 2014/13625 K. 2015/8657"GEÇİCİ SU ABONELİĞİ TESİSİ TALEBİ ( Mahkemece İlk İnşaat Ruhsatının İstenerek Belirlenecek Ruhsat Tarihine Göre 3194 S. K.'nun Geç. Md. 11 Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YAPI KULLANIM İZNİ ( Verilmeyen veya Alınmayan Yapıların İzin Alınıncaya Kadar Belediye Hizmetlerinden ve Tesislerinden Faydalanamayacakları Gözetilerek 3194 S. K.'nun Geç. Md. 11 Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - Geçici Su Aboneliği Tesisi Talebi )
İNŞAAT RUHSATI ( Geçici Su Aboneliği Tesisi Talebi - İlk İnşaat Ruhsatının İstenerek Belirlenecek Ruhsat Tarihine Göre 3194 S. K.'nun Geç. Md. 11 Şartlarının Oluşup Oluşmadığının İncelenmesi Gerektiği )
YENİLEME RUHSATI ( Hükme Esas Alınan Dava Konusu Binaya İlişkin Yapı İnşaat Ruhsatının Yenileme Ruhsatı Niteliğinde Olduğu - İlk İnşaat Ruhsatının İstenerek Belirlenecek Ruhsat Tarihine Göre 3194 S. K.'nun Geç. Md. 11 Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği/Geçici Su Aboneliği Tesisi Talebi )"
Geç.11Y3.HD29.1.2015E. 2015/939 K. 2015/1666"TAŞINMAZ MALİKİNİN GEÇİCİ ABONELİK VERİLMESİ TALEBİNE İLİŞKİN DAVA ( Abonelik Başvurusunun Kurum Tarafından Reddedildiği - Davalı Kurumun Davaya Cevabında Davaya Konu Binada Eksik Belgeler Bulunduğunu İddia Ettiği/Davacının Kuruma Başvurusu Bulunmasa Dahi Talebinin Reddinin Açık Olduğu )
HUKUKİ YARAR BULUNDUĞU ( Davanın Esasına Girilmesi Gereği/Davacının Kuruma Başvurusu Bulunmadığından Bahisle Davanın Yerel Mahkemece Usulden Reddinin Hatalı Olduğu - Davalı Kurumun Cevabi Yazısında Kuruma Başvuruda Bulunulsa Dahi Davacının Talebinin Reddedileceğinin Açıkça Görülebildiği )
HUKUKİ İHTİLAF BULUNMADIĞINDAN DAVANIN USULDEN REDDİ ( Hatalı Olduğu/Davalı Kurumun Savunmasındaki İfadeler Gözetildiğinde Davacının Kuruma Başvurusu Bulunmasa Dahi Talebinin Reddedileceğinin Açık Olduğu - Davacının Hakkına Kavuşması İçin Mahkeme Kararına Muhtaç Bir Konumda Olduğu )"
Geç.11Y3.HD27.3.2014E. 2014/4136 K. 2014/4899"SU ABONELİĞİ İÇİN KURUMA BAŞVURU ( Davacı Kurumun Abonelik İşlemini Yapmadığını Belirterek Geçici Abonelik Tesisine Karar Verilmesini Talep Ettiği - İmar Kanununun Geç. 11. Md.de İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanacağı/İstemin Kabulü Gerektiği )
ABONELİK TALEBİNİN KURUMCA YAPILMAMASI ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Yer Aldığı Binanın Yapı Ruhsatının Yasanın Yürürlüğe Girişinden Önce Alındığı - Elektrik ve Doğalgaz Hizmetlerinin Götürüldüğünün Belgelendiği ve Dolayısıyla İmar Kanununun Geç. 11.Md.de İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanacağı )
GEÇİCİ ABONELİK TESİSİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ ( Yapı Ruhsatının Yasanın Yürürlüğe Girişinden Önce Alındığı - İmar Kanununun Geç. 11. Md.de İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanacağı/İstemin Kabulü Gerektiği )
YAPI RUHSATI ( Kurumun Abonelik İşlemini Yapmadığını Belirterek Geçici Abonelik Tesisine Karar Verilmesi Talebi - Yapı Ruhsatının Yasanın Yürürlüğe Girişinden Önce Alındığı - Elektrik ve Doğalgaz Hizmetlerinin Götürüldüğünün Belgelendiği ve Dolayısıyla İmar Kanununun Geç. 11.Md.de İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanacağı )"
Geç.11Y3.HD27.2.2014E. 2013/18341 K. 2014/3037"İSKAN İZNİ OLMAYAN BİNADA GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ( Geçici Elektrik Aboneliği Davası/Abonelik Tesisinin Kural Olarak Mümkün Olmadığı - İmar Kanunu Geçici 11. Madde İle İstisna Getirildiği/Yapı Ruhsatı Maddenin Yürürlük Tarihine Kadar Alınmış İse Kullanma İzni Alınıncaya Kadar Geçici Abonelik Tesis Edileceği )
GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ DAVASI ( İskan izni Olmayan Binada Geçici Abonelik Tesisi - Yapı Ruhsatı Maddenin Yürürlük Tarihine Kadar Alınmış İse Kullanma İzni Alınıncaya Kadar Geçici Abonelik Tesis Edileceği )
YAPI RUHSATI OLAN BİNADA GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ( Geçici Elektrik Aboneliği Davası/Abonelik Tesisinin Kural Olarak Mümkün Olmadığı - İmar Kanunu Geçici 11. Madde İle İstisna Getirildiği/Yapı Ruhsatı Maddenin Yürürlük Tarihine Kadar Alınmış İse Kullanma İzni Alınıncaya Kadar Geçici Abonelik Tesis Edileceği )"
Geç.11Y3.HD5.2.2014E. 2013/17641 K. 2014/1608"SU ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN TESİSİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Yer Aldığı Binanın Yapı Kullanma İzninin Bulunmaması ve Yapı Ruhsatının Alınmış Olması Karşısında Davaya Konu Yere Dair Ferdi Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı Gibi Yapı Ruhsat Tarihi İtibariyle İmar Kanununun Geç. 11. Md.sinde İfade Edilen İstisnai Halin de Eldeki Dava Bakımından Uygulanamayacağı )
KULANMA RUHSATININ ALINAMAMASI ( Yol Elektrik Gibi Altyapı Hizmetlerinden Birinin veya Birkaçının Götürüldüğünün Belgelenmesi Halinde İlgili Yönetmelikler Doğrultusunda Fenni Gereklerin Yerine Getirilmiş Olması Halinde Kullanma İzni Alınıncaya Kadar İlgili Mevzuatta Tanımlanan Ait Olduğu Abone Grubu Dikkate Alınarak Geçici Olarak Su veya Elektrik Bağlanabileceği )
FERDİ ABONELİK TESİSİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Su Abonelik Sözleşmesinin Tesisine Karar Verilmesi İstemi - Yapı Ruhsat Tarihi İtibariyle 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 11. Md.sinde İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanamayacağından İstemin Reddi Gerektiği )
İNŞAAT RUHSATININ BULUNMASI ( Su Abonelik Sözleşmesinin Tesisine Karar Verilmesi İstemi - Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Yer Aldığı Binanın Yapı Kullanma İzninin Bulunmaması ve Yapı Ruhsatının Alınmış Olması Karşısında Davaya Konu Yere Dair Ferdi Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı )"
Geç.11Y13.HD27.6.2013E. 2013/17185 K. 2013/17860"ABONELİK TESİSİ İSTEMİ ( Geçici Abonelik Şartlarının Mevcut Olup Olmadığı Konusunda Yapılacak İnceleme ve Değerlendirme Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KEŞİF ( Abonelik Tesisi İstemi - Davaya Konu Dairenin Bulunduğu Binanın Teknik ve Fenni Şartlara Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Rapor Alınması Gerektiği )
GEÇİCİ ABONELİK ŞARTLARI ( Mevcut Olup Olmadığı Konusunda Yapılacak İnceleme ve Değerlendirme Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Abonelik Tesisi İstemi )"
Geç.11Y13.HD15.6.2012E. 2012/9890 K. 2012/15755"ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİ DAVASI ( Binanın Yapı Ruhsatıyla Binanın İmar ve Projeye Uygun Olarak Yapıldığına Dair Statik Raporun Dosyada Mevcut Olmadığından Abonelik Yapılmasına Dair Yasal Şartların Bulunmadığı )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Bulunmayan Yerlerde Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı - Elektrik Aboneliği Tesisi İstemi )
STATİK RAPOR ( Elektrik Aboneliği Tesisi İstemi - Binanın Yapı Ruhsatıyla Binanın İmar ve Projeye Uygun Olarak Yapıldığına Dair Statik Raporun Dosyada Mevcut Olmadığından Abonelik Yapılmasına Dair Yasal Şartların Bulunmadığı )"
Geç.11Y13.HD17.5.2012E. 2012/9457 K. 2012/12729"ELEKTRİK ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Maliki Bulunduğu Konutun İskan Ruhsatı Mevcut Olmayıp Bu İtibarla Abonelik Tesisi Mümkün Değil İse de 3194 S.K Geçici Ek 11. Md. Uyarınca "Çoğun İçinde Azıda Vardır" Kuralı Uyarınca Gerekli Araştırma Yapılarak Karar Vermek Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ( Elektrik Aboneliği Tesisine Karar Verilmesini İstemi - Davacının Maliki Bulunduğu Konutun İskan Ruhsatı Mevcut Olmayıp Bu İtibarla Abonelik Tesisi Mümkün Değil İse de 3194 S.K Geçici Ek 11. Md. Uyarınca "Çoğun İçinde Azıda Vardır" Kuralı Uyarınca Gerekli Araştırma Yapılarak Karar Verileceği )
ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Maliki Bulunduğu Konutun İskan Ruhsatı Mevcut Olmayıp Bu İtibarla Abonelik Tesisi Mümkün Değil İse de 3194 S.K Geçici Ek 11. Md. Uyarınca "Çoğun İçinde Azıda Vardır" Kuralı Uyarınca Gerekli Araştırma Yapılarak Karar Vermek Gerektiği )"
Geç.11Y13.HD19.3.2012E. 2012/6220 K. 2012/7175"GEÇİCİ ABONELİK TESİSİ İSTEMİ (Binayla İlgili İnşaat Ruhsatı Alınmış İse de Yasada Sözü Edilen ve İnşaatla İlgili Fenni Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediği Belediyeye Yazılan Yazıya Verilen Cevabi Yazıda Binayla İlgili Yapı Kullanma Belgesi Düzenlenmediğinin Bildirildiği - Davanın Reddi Gerektiği)
İNŞAAT RUHSATI (Davacının Abonelik İstediği Binayla İlgili İnşaat Ruhsatı Alınmış İse de Yasada Sözü Edilen ve İnşaatla İlgili Fenni Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediği Belediyeye Yazılan Yazıya Verilen Cevabi Yazıda Binayla İlgili Yapı Kullanma Belgesi Düzenlenmediğinden Abonelik İsteminin Şartlarının Oluşmadığı)
FENNİ GEREKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ (Kullanma İzni Alınıncaya Kadar İlgili Mevzuatta Tanımlanan Ait Olduğu Abone Grubu Dikkate Alınarak Geçici Olarak Su veya Elektrik Bağlanabileceği - Binayla İlgili Yapı Kullanma Belgesi Düzenlenmediği/Şartları Oluşmadığından Geçici Abonelik İstemiyle İlgili Davanın Reddi Gerektiği)
YAPI KULLANMA BELGESİ (Yasada Sözü Edilen ve İnşaatla İlgili Fenni Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediği Belediyeye Yazılan Yazıya Verilen Cevabi Yazıda Binayla İlgili Yapı Kullanma Belgesi Düzenlenmediğinin Bildirildiği - Geçici Abonelik Şartlarının Oluşmadığı)"
Geç.11Y13.HD9.5.2011E. 2011/1347 K. 2011/7383"GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİ ( Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunmayan Yerlerde Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı - 5784 Sayılı Kanun ile İnşaat Ruhsatı Alınmış Yol Su Telefon Gibi Altyapı Hizmetlerinden Birinin Götürüldüğünün Kanıtlaması Halinde Kullanma İzni Alıncaya Kadar Geçici Abonelik Yapılabileceği )
YAPI KULLANMA İZNİ BULUNMAYAN YER ( Elektrik Aboneliğinin Tesis Edilmeyeceği - İnşaat Ruhsatı Alınmış Yol Su Telefon Gibi Altyapı Hizmetlerinden Birinin Götürüldüğünün Kanıtlaması Halinde Kullanma İzni Alıncaya Kadar Geçici Abonelik Yapılabileceği )"

DANIŞTAY