Önceki Endeks ( Madde 1-17)

MADDE 1-17 / 18-31 / 32-49

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 18

AMK

18AMK21.6.1990E. 1990/9 K. 1990/13""
18AMK21.6.1990E. 1990/8 K. 1990/12""
18AMK21.6.1990E. 1990/7 K. 1990/11""
18AMK21.6.1990E. 1990/10 K. 1990/14""
18AMK ""

YARGITAY

18Y5.HD10.10.2017E. 2016/8376 K. 2017/21616"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmazların Uygulamaya Alındıkları Parselasyon Planının Onaylandığı Tarihte Yürürlükte Olan 6785 S.K. Md. 42 Uyarınca Zayiat Olarak Ayrıldıkları - 6785 S.K. Md. 42'nin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği/Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararlarının Geriye Yürümeyeceği - Zayiat Olarak Ayrılan Taşınmazların Bedeli Verilemeyeceğinden Davanın Reddi Yerine Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Dava Konusu Taşınmazların 6785 S.K. Md. 42 Uyarınca Zayiat Olarak Ayrıldıkları/42. Maddenin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği/Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararlarının Geriye Yürümeyeceği/Davanın Reddi Gerektiği )"
18Y1.HD20.9.2017E. 2017/3658 K. 2017/4442"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM (3194 S. K.'nun 18. Md. Hükmünün Uygulama Yeri Olmadığı - Davalıya Ait Baz İstasyonun Davacı Taşınmazına Tecavüzlü Olduğu Gerekçesiyle Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteklerinin Kabulüne Karar Verilmiş Olmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)
ECRİMİSİL (Reddine Karar Verildiğine Göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükümleri Gözetilmek Suretiyle Davalı Lehine Reddedilen Ecrimisil Bedeli Esas Alınmak Suretiyle Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Bu Yönde Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemiş Olmasının İsabetsiz Olduğu)
VEKALET ÜCRETİ (Davalı Davada Avukat Marifetiyle Temsil Edildiğine ve Mahkemece Ecrimisil İsteğinin Reddine Karar Verildiğine Göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükümleri Gözetilmek Suretiyle Davalı Lehine Reddedilen Ecrimisil Bedeli Esas Alınmak Suretiyle Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)"
18Y1.HD13.9.2017E. 2017/2276 K. 2017/4281"İMAR UYGULAMASININ İPTALİ SEBEBİYLE KADASTRAL MÜLKİYET DURUMUNUN İHYASI İSTEMİ ( İmar Uygulamalarının İdari Yargı Yerinde İptal Edilmesi Halinde Sicil Kayıtlarının İlletini Teşkil Eden İdari İşlemin Ortadan Kalkması İle Sicildeki Kaydın Yolsuz Tescil Durumuna Düşeceği - Kadastral Parselin Geometrik ve Hukuki Durumunun İhyası Yönünde Karar Verilmesi Gerekirken Yanılgılı Değerlendirme İle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
YOLSUZ TESCİL ( İmar Uygulamasının İptali Sebebiyle Kadastral Mülkiyet Durumunun İhyası İstemi - İmar Uygulamalarının İdari Yargı Yerinde İptal Edilmesi Halinde Sicil Kayıtlarının İlletini Teşkil Eden İdari İşlemin Ortadan Kalkması İle Sicildeki Kaydın Yolsuz Tescil Durumuna Düşeceği - Kadastral Parselin Geometrik ve Hukuki Durumunun İhyası Yönünde Karar Verilmesi Gerektiği )"
18YHGK14.6.2017E. 2017/14-2196 K. 2017/1112"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taşınmazın 3194 S. İmar Kanunu 18. Md. Uyarınca İmar Uygulaması Yapılmak Suretiyle Oluşturulduğu - Arsaya İsabet Edecek Satış Bedelinin Arsa Malikleri Arasında Payları Oranında Değil Her Bir Kadastro Parselinin İmar Uygulamasından Önceki Değeri Oranında Paylaştırılmasının Kabul Edilmesinin Yerinde Olduğu )
SATIŞ BEDELİNİN DAĞITILMASI ( Bilirkişilerin Davalılara Ait Kadastro Parselinin Daha Değerli Olduğuna ve Davacılara Ait Parsel Dahil Olmak Üzere İmar Uygulamasına Tabi Tutulan Diğer Parsellerin Daha Az Değerli Taşınmazlar Olduklarına Dair Görüş Bildirdikleri/Arsaya İsabet Edecek Satış Bedelinin Arsa Malikleri Arasında Payları Oranında Değil Her Bir Kadastro Parselinin İmar Uygulamasından Önceki Değeri Oranında Paylaştırılmasının Doğru Olduğu - Ortaklığın Giderilmesi )
İMAR UYGULAMASI İLE OLUŞAN TAŞINMAZ ( Arsaya İsabet Edecek Satış Bedelinin Arsa Malikleri Arasında Payları Oranında Değil Her Bir Kadastro Parselinin İmar Uygulamasından Önceki Değeri Oranında Paylaştırılması Kabul Edildiği/Satış Bedelinin Bu Esasa Göre Dağıtılmasına Dair Kararın Yerinde Olduğu - Ortaklığın Giderilmesi )"
18YHGK24.5.2017E. 2015/3445 K. 2017/1011"KAMULAŞTIRMASIZ EL KONULAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Görevsizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddi Kararının Bozulduğu/HGK'nca da Direnme Kararının Bozulduğu/HGK Bozma Kararına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı - Bu Sebeple Karar Düzeltme İstemine Dair Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
HUKUK GENEL KURULU KARARINA KARŞI KARAR DÜZELTME ( Görevsizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddi Kararının Bozulduğu/HGK'nca da Direnme Kararının Bozulduğu/HGK Bozma Kararına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı/Karar Düzeltme İstemine Dair Dilekçenin Reddedileceği - Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Görevsizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddi Kararının Bozulduğu/HGK'nca da Direnme Kararının Bozulduğu/HGK Bozma Kararına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı/Karar Düzeltme İstemine Dair Dilekçenin Reddine Karar Verileceği )"
18Y5.HD4.4.2017E. 2016/16803 K. 2017/10006"ZAYİAT OLARAK KESİLEN KISIMLARIN İADE EDİLMEMESİ SEBEBİYLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA DAYANAN TAZMİNAT İSTEMİ (Davanın Görülme Yeri Adli Yargı Olduğu - İmar Uygulamasına Alınması Sırasında Kesilen Düzenleme Ortaklık Payı Miktarının Sonuç Olarak Davaya Konu Edilen Kısmın Yasal Kesintiler Olması Sebebiyle Davanın Esastan Reddi Gereği)
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (Davaya Konu Taşınmazın Daha Önce Uygulama Dışı Bırakılıp da Sonraki Tarihli Parselasyon Planı İle İmar Uygulamasına Alınması Sırasında Kesilen Düzenleme Ortaklık Payı Miktarının Sonuç Olarak Davaya Konu Edilen Kısmın Yasal Kesintiler Olması Sebebiyle Davanın Esastan Reddi Yerine İdari Yargının Görevli Olması Sebebiyle Davanın Reddi Sonucu İtibariyle Doğru Olduğu)
İKİ PARÇA HALİNDE AYRI AYRI YAPILAN İMAR DÜZENLENMESİ İLE İKİ KEZ ZAYİAT KESİLDİĞİ (Zayiat Olarak Kesilen Kısımların İade Edilmemesi Sebebiyle Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Tazminat İstemi - İmar Uygulamasına Alınması Sırasında Kesilen Düzenleme Ortaklık Payı Miktarının Sonuç Olarak Davaya Konu Edilen Kısmın Yasal Kesintiler Olması Sebebiyle Davanın Esastan Reddi Gereği)"
18Y1.HD27.2.2017E. 2014/19833 K. 2017/874"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ECRİMİSİL VE YIKIM İSTEMİ ( Bir Kimsenin Kendisine veya Kanun'un Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Bir Şahsa Ait Bir Taşınmaz Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşaa Etmiş İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı - Davaya Konu Edilen Kömürlük ve Duvarın İmardan Önce mi Sonra mı ve Kim Tarafından Yapıldığının Saptanması Gerektiği )
MÜTEMMİM CÜZ NİTELİĞİNDE YAPI İNŞA EDİLMESİ ( İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı - Davaya Konu Edilen Kömürlük ve Duvarın İmardan Önce mi Sonra mı ve Kim Tarafından Yapıldığının Saptanması Gerektiği )
HUSUMET YÖNELTİLMESİ ( Bir Taşınmaz Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşaa Etmiş İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı - Davada Yıkım İstemi Bulunduğuna Göre Taşınmazın Maliklerinin Belirtilenler Olduğunun Da Göz Önünde Bulundurularak Taşınmazın Maliklerinin Davada Yer Almaları Sağlanması Ve Taşınmazların Güncel Tapu Kayıtları Dosya İçerisine Alınması Gerektiği )"
18Y14.HD26.1.2017E. 2015/17942 K. 2017/613"TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (İdare Mahkemesi İlamının Kesinleşme Şerhli Onaylı Bir Sureti İstenileceği - Bu Karardan Tapu Tahsis Belgesinin İptaline Dair İptal Davasının Reddedildiğinin Anlaşılması Halinde Davacıya Ait Geçerli Bir Tapu Tahsis Belgesi Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Tapu Tahsis Belgesine Dayalı/Taşınmazın Planında Hangi Alanda Kaldığı Titizlikle Araştırılacağı - Tapu Tahsis Belgesinin Verildiği Parsel ve Gittisi Olan Parsellerin İmar Planlarında Bulunduğu Yerler Hakkında Gerekli İncelemeler ve Karşılaştırmalar Yapılarak Karar Verileceği)
TAPU TAHSİS BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİ (İdare Mahkemesi İlamının Kesinleşme Şerhli Onaylı Bir Sureti İstenileceği - Bu Karardan Tapu Tahsis Belgesinin İptaline Dair İptal Davasının Reddedildiğinin Anlaşılması Halinde Davacıya Ait Geçerli Bir Tapu Tahsis Belgesi Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği/Tapu İptali ve Tescil)"
18Y8.HD17.1.2017E. 2016/13913 K. 2017/337"HARİCEN SATIN ALMAYA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( İptal ve Tescile Konu Taşınmazın Tapu Müdürlüğü'nce Yerel Mahkemeye Gönderilen Tapu Kaydındaki Tescil Tarihi ile Kadastro Mahkemesi'nin Kesinleşen Kararı Arasında Çelişki Bulunduğu - Davacı Tarafın Muvafakatname Başlıklı Noter Senedi ile Yapıldığı İleri Sürülen Haricen Satım Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil İsteğinde Bulunduğu/Çelişki Giderildikten Sonra Tüm Deliller İncelenerek Karar Verileceği )
TAPU KAYDI İLE KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Haricen Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davacı Tarafın Muvafakatname Başlıklı Noter Senedi ile Yapıldığı İleri Sürülen Haricen Satım Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil İsteğinde Bulunduğu/Çelişki Giderildikten Sonra Tüm Deliller İncelenerek Karar Verileceği )
ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( İptal ve Tescile Konu Taşınmazın Tapu Müdürlüğü'nce Yerel Mahkemeye Gönderilen Tapu Kaydındaki Tescil Tarihi ile Kadastro Mahkemesi'nin Kesinleşen Kararı Arasında Çelişki Bulunduğu - Davacı Tarafın Muvafakatname Başlıklı Noter Senedi ile Yapıldığı İleri Sürülen Haricen Satım Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil İsteğinde Bulunduğu/İddia ve Savunma Çerçevesinde Toplanmış ve Toplanacak Tüm Deliller Göz Önünde Bulundurularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
18Y14.HD9.1.2017E. 2015/17803 K. 2017/41"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Şehir Plancısı Zirai Bilirkişi Harita Mühendisi ve İnşaat Mühendisi Bilirkişi Bulundurularak Dava Konusu Parsel Üzerinde Yeniden Keşif Yapılacağı/İmar Planı ve Uygulama Haritaları Belediyeden Getirtileceği - Hava Fotoğraflarından da Yararlanılarak Öncesi Mera Olan Dava Konusu Taşınmazın Mera Niteliğini Yitirip Yitirmediği Özellikle Yerleşim İşgal ve Yapılaşmanın 01.01.2003 Tarihinden Önce Var Olup Olmadığının İncelenerek Karar Verileceği )
TAŞINMAZIN MERA NİTELİĞİNİ YİTİRİP YİTİRMEDİĞİ ( Mahkemece Şehir Plancısı Zirai Bilirkişi Harita Mühendisi ve İnşaat Mühendisi Bilirkişi Bulundurularak Dava Konusu Parsel Üzerinde Yeniden Keşif Yapılacağı/İmar Planı ve Uygulama Haritaları Belediyeden Getirtileceği - Hava Fotoğraflarından da Yararlanılarak Belirleneceği/Keşfi İzlemeye Olanak Sağlayacak Sayıda Fotoğraf Çekileceği - Yetersiz İnceleme ile Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil/Yerinde Şehir Plancısı Ziraatçı Bilirkişi Harita ve İnşaat Mühendisi Bulundurmak Koşuluyla Yeniden Keşif Yapılacağı - İmar Planı ve Uygulama Haritaları Belediyeden Getirtileceği/Hava Fotoğraflarından da Yararlanılarak Belirleneceği - Keşfi İzlemeye Olanak Sağlayacak Sayıda Fotoğraf Çekileceği/Yetersiz İnceleme ile Karar Verilemeyeceği )
HAVA FOTOĞRAFLARI ( Öncesi Mera Olan Dava Konusu Taşınmazın Mera Niteliğini Yitirip Yitirmediği Özellikle Yerleşim İşgal ve Yapılaşmanın 01.01.2003 Tarihinden Önce Var Olup Olmadığının İncelenerek Karar Verileceği/İmar Planı ve Uygulama Haritaları Belediyeden Getirtileceği - Hava Fotoğraflarından da Yararlanılarak Belirleneceği/Keşfi İzlemeye Olanak Sağlayacak Sayıda Fotoğraf Çekileceği - Yetersiz İnceleme ile Karar Verilemeyeceği )"
18Y8.HD15.11.2016E. 2016/18070 K. 2016/15519"HARİCEN SATIN ALMAYA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davaya Konu Yerin İfrazının Mümkün Bulunup Bulunmadığının Belirleneceği - Taşınmazın İfrazının Mümkün Olmaması Halinde Kabule Konu Alanın Ana Taşınmaza Oranı Dikkate Alınarak Paylı Olarak Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil Hakkında Olumsuz Kanaate Varılması Durumunda Denkleştirici Adalet İlkesi Gözetilerek Bir Karar Verileceği )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET ( Haricen Satın Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Tapu İptali ve Tescil Hakkında Olumsuz Kanaate Varılması Durumunda Denkleştirici Adalet İlkesi Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI YASAĞI ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin Yapılmasının Yasaklanmış Olduğu - Söz Konusu Yasağın Uygulanabilmesi İçin Bu Yerde İmar Planının Bulunmaması Gerektiği )"
18Y18.HD15.11.2016E. 2015/21142 K. 2016/12227"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL ( Emsalin İmar Davaya Konu Taşınmazın Kadastral Parsel Olduğu/Belediye İmar Müdürlüğünden Taşınmazın İmar Düzenlemesi Yapıldığında İmar Kanunu'nun 18. Md. ve İlgili Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Tabi Olacağı Kayıp Oranı Sorulup Bu Oranda Bedelden İndirim Yapılacağı )
EMSALİN İMAR PARSELİ DAVAYA KONU TAŞINMAZIN KADASTRAL PARSEL OLMASI ( Belediye İmar Müdürlüğünden Taşınmazın İmar Düzenlemesi Yapıldığında İmar Kanunu'nun 18. Md. ve İlgili Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Tabi Olacağı Kayıp Oranı Sorulup Bu Oranda Bedelden İndirim Yapılacağı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İNDİRİMİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - İlgili Belediye İmar Müdürlüğünden Davaya Konu Taşınmazın İmar Düzenlemesi Yapıldığında İmar Kanunu'nun 18. Md. ve İlgili Yönetmelik Hükümleri Uyarınca İmar Planı Çerçevesinde Tabi Olacağı Kayıp Oranı Sorulacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( 30.04.2013 Tarihinden Önce Açılmış ve Henüz Kesinleşmemiş Bedel Tespiti Davalarında da Dört Aylık Yargılama Süresinin Makul Süre Kabul Edileceği - Dava Tarihinden İtibaren Dört Aylık Sürenin Bittiği Tarihten Karar Tarihine Kadar Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeline Faiz Uygulanacağı )
DÖRT AYLIK SÜRE İÇİNDE SONUÇLANDIRILMAYAN DAVA ( 30.04.2013 Tarihinden Önce Açılmış ve Henüz Kesinleşmemiş Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davalarında da Dört Aylık Yargılama Süresinin Makul Süre Kabul Edileceği - Dava Tarihinden İtibaren Dört Aylık Sürenin Bittiği Tarihten Karar Tarihine Kadar Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeline Faiz Uygulanacağı )"
18Y5.HD4.10.2016E. 2016/702 K. 2016/13744"İMAR UYGULAMASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVACI PAYI NEDENİYLE LEHİNDE TESİS EDİLEN İPOTEK KARŞILIĞININ ARTIRILMASI ( Bilirkişi Kurulunca İpoteğe Esas Arsa Alanlarına Göre Belirlenen Arsa Bedellerinden Ödenen İpotek Bedelleri Düşülerek İpotek Bedelinin Artırılmasına Karar Verileceği )
İPOTEK BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Davacı Payı Nedeniyle Davacı Lehine Tesis Edilen İpotek - Mahkemece Bilirkişi Kurulunca İpoteğe Esas Arsa Alanlarına Göre Belirlenen Arsa Bedellerinden Ödenen İpotek Bedelleri Düşülerek İpotek Bedelinin Artırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
18Y18.HD4.10.2016E. 2016/8653 K. 2016/10994"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL (Davalı Hazine Yönünden Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Dava Tarihinin Karar Başlığında Hatalı Olarak Yazıldığı - Kararın Bozulacağı)
EMSAL BELİRLENMESİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Somut Emsalin Satış Tarihi İtibari İle İmar Uygulaması Görmüş İmar Parseli Olup Olmadığı İmar Parseli İse Ne Oranda Düzenleme Ortaklık Payı Kesildiği Sorulacağı)
FAİZ UYGULAMASI (Dava Tarihinden İtibaren Dört Aylık Sürenin Bittiği Tarihi Takip Eden Tarihten Karar Tarihine Kadar Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeline Faiz Uygulanması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil)
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (Uygun Emsal Olup Olmadığı Denetlenmeden Emsalin İmar Davaya Konu Taşınmazın İse Kadastral Parsel Kabulüyle %40 Oranında Düzenleme Ortaklık Payı Kesilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil)"
18Y18.HD21.6.2016E. 2015/10788 K. 2016/9991"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Tedavüllü Tapu Kayıt Örneğine Göre Bir Kısmının Yola Terk Edilerek Oluşmuş İmar Parseli Olduğu - Her İki Taşınmazın İmar Parseli Olması Nedeniyle Dava Konusu Taşınmazın Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmemesi Gerektiği)
YOLA TERK EDİLEREK OLUŞMUŞ İMAR PARSELİ (Her İki Taşınmazın İmar Parseli Olması Nedeniyle Dava Konusu Taşınmazın Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmemesi Gerektiği - Yüzde Dokuz Düzenleme Ortaklık Payı Düşen Rapora Göre Hüküm Kurulmuş Olmasının Doğru Görülmediği)
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI (Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Her İki Taşınmazın İmar Parseli Olması Nedeniyle Dava Konusu Taşınmazın Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmemesi Gerektiği)
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (Taşınmazın Bir Kısmının Yola Terk Edilerek Oluşmuş İmar Parseli Olduğu - Her İki Taşınmaz İmar Parseli Olduğundan Dava Konusu Taşınmazın Emsalle Karşılaştırılmasıyla Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmemesi Gerektiği/Yüzde Dokuz Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesinin Hatalı Olduğu)"
18Y18.HD20.6.2016E. 2015/12480 K. 2016/9911"KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA NEDENİNE DAYALI TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Emsalin Satış Fiyatına Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyat Endeksi Uygulanmak Suretiyle Değerlendirme Tarihinde Oluşan Fiyatları Bulunduktan Sonra Davaya Konu Taşınmazla Karşılaştırılıp İncelenerek Aradaki Farklılıklar Belirtilip Üstün ve Eksik Yönleri Açıklanması Gerektiği )
EMSAL KAYITLAR ( Tapu Müdürlüğünden Getirtildikten Sonra Bunun İmar Parseli Olup Olmadığı da Sorulup Saptanması Gerektiği - İncelenen Emsal İmar Parseli Olup da Davaya Konu Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması Halinde Davaya Konu Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırmasız El Koyma Nedenine Dayalı Taşınmaz Bedelinin Tahsili - İncelenen Emsal İmar Parseli Olup da Davaya Konu Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması Halinde Davaya Konu Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılacağı )
EMLAK VERGİ DEĞERLERİ ( Davaya Konu Taşınmazın Emsalle Karşılaştırılmasında Gözönünde Tutulacağı - Davaya Konu Taşınmaz ve Emsallerin Emlak Vergisine Esas Tutulan Asgari M² Değerlerinin İlgili Belediye Başkanlığından 2011 Yılı İtibarıyla Getirtilerek Karşılaştırılması ve Değerlendirmeye Esas Alınan Oranlar Fahiş Ölçüde Farklı Olduğunda Bu Farklılık ve Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )"
18Y14.HD1.6.2016E. 2015/48 K. 2016/6445"TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gecekondunun 23 m2'lik Kısmının İsabet Ettiği İmar Parselindeki Belediye Payından 23 m2 Hissesine İsabet Eden DOP Payı Oranlanıp Kesilerek Geri Kalan Payın Belediyenin Payından İptal Edilmek Suretiyle Davacı Adına Tesciline Karar Verileceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KESİNTİSİ ( Tapu İptali ve Tescil - Gecekondunun 23 m2'lik Kısmının İsabet Ettiği İmar Parselindeki Belediye Payından 23 m2 Hissesine İsabet Eden DOP Payı Oranlanıp Kesilerek Geri Kalan Payın Belediyenin Payından İptal Edilmek Suretiyle Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
TAPU TAHSİS BEDELİNİN GERİ ÖDENMESİ ( Davacı Adına Tescil Edilemeyen Miktar Yönünden Gecekondunun Tahsis Edildiği Tarihte Davalı Belediyeye Ödenen Tahsis Bedelinin Oranlanarak ve Tahsis Tarihinden İtibaren Dava Tarihine Kadar Güncel Değeri Hesaplanarak Davacıya Ödenmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
TAPU TAHSİS HAKKININ TEMLİKİ ( Davacının Tapu Tahsis Hakkını Temlik Aldığı şahsın Gecekondusunun 23 m2'lik Kısmının İsabet Ettiği İmar Parselindeki Belediye Payından 23 m2 Hissesine İsabet Eden DOP Oranlanıp Kesilerek Geri Kalan Payın Belediyenin Payından İptal Edilerek Davacı Adına Tescili Kararı Verileceği - Tapu İptali ve Tescil )"
18Y5.HD12.5.2016E. 2016/8137 K. 2016/9707"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Emsal Taşınmazın Satış Tarihinde İmar Parseli mi Yoksa Olduğu Gibi Bırakılan Kadastro Parseli mi Olduğu İlgili Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğünden Ayrı Ayrı Sorularak Rapor Denetlenmeden Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulduğu )
TAŞINMAZIN NİTELİĞİ ( Emsal Taşınmazın Satış Tarihinde İmar Parseli mi Yoksa Olduğu Gibi Bırakılan Kadastro Parseli mi Olduğu İlgili Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğünden Ayrı Ayrı Sorularak Rapor Denetlenmeden Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulduğu - Kamulaştırmasız El Atma/Harçtan Muafiyet )
İDARENİN HARÇTAN MUAFİYETİ ( Veraset İlamının Dosyaya Sunulması İçin Davacılara Süre Verilip Sonucuna Göre Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği - Eksik İnceleme ile İlgili Pay Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesinin ve Davalı İdarenin Harçtan Muaf Olduğunun Düşünülmemesinin Hatalı Olduğu )"
18Y1.HD5.5.2016E. 2014/16566 K. 2016/5581"MADDİ HATA ( Usuli Kazanılmış Hak İlkesinin İstisnasını Oluşturduğu Maddi Hataya Dayalı Bozma Kararına Uyulmuş Olmasının Taraflar Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğurmayacağı - Çekişmeli Taşınmaza Tecavüzün Oluşumu İmar Uygulamasına Dayalı Olduğundan Davalı Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermediğinden Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Davacının Üzerinde Bırakılması Gereği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Maddi Hatanın Usuli Kazanılmış Hak İlkesinin İstisnasını Oluşturduğu - Maddi Hataya Dayalı Bozma Kararına Uyulmuş Olmasının Taraflar Yararanı Usuli Kazanılmış Hak Doğurmayacağı )
YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİNİN LEHİNE KARAR VERİLEN DAVACI ÜZERİNDE BIRAKILMASI ( Elatmanın Önlenmesi Davasında Elatmanın İmar Uygulaması Sonucu Ortaya Çıktığından Davanın Açılmasına Davalının Neden Olmadığının Kabulü Gereği - Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Davacının Üzerinde Bırakılması Gereği )"
18Y1.HD4.5.2016E. 2016/6513 K. 2016/5518"TAPU KAYDINDA YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Yüksek Mahkemenin Bozma Gereklerinin Tam Olarak Yerine Getirilmediği - Dava Konusu Taşınmazın İlk Oluşumundan İtibaren Tüm Tapu Kayıtlarının İnceleneceği/Mirasbırakanların Nüfus Kayıtlarının Celbi/Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
MİRASÇILARIN TESPİTİ ( İlgili Sıfatıyla Duruşmaya Çağrılarak Taşınmaz Üzerinde Bir Hak İddiaları Olup Olmadığının Sorulacağı - Mülkiyet Hakkı İddiası Bulunması Halinde Davanın Çekişmeli Yargıya Dönüşeceğinin Dikkate Alınması Gereği/Eksik Araştırma ve İnceleme Yapıldığı/Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası )
BOZMA KARARININ GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREĞİ ( Bozma İlamında Değinilen Hususlar Doğrultusunda Araştırma ve İnceleme Yapılması Gerektiği - Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde İmar Uygulaması Yapıldığının Gözetileceği/Yeni Mülkiyet Durumu Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )"
18Y1.HD19.4.2016E. 2014/16672 K. 2016/4759"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Yıkım ve Ecrimisil İstemi - Davalının İmardan Önce Mülkiyet Alanına Yapılaştığı/Davacının Bodrum Kat Dışındaki Katların İmar Sonrası Yapıldığını İddia Ettiği/Taşkın Bölümün İmar Öncesinde mi İmar Sonrasında mı Yapıldığı Hususunun Açıklığa Kavuşturulması ve Taşınmazın Sit Alanında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
TAŞKIN BÖLÜM ( Davalının İmardan Önce Mülkiyet Alanına Yapılaştığı - Davacının Bodrum Kat Dışındaki Katların İmar Sonrası Yapıldığını İddia Ettiği Görüldüğü/Taşkın Bölümün İmar Öncesinde mi İmar Sonrasında mı Yapıldığı Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPI İNŞA ETME ( Bir Kimse Kendisine veya Kanun'un Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Bir Şahsa Ait Bir Taşınmaz Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşa Etmiş ve İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
TAŞKIN BÖLÜM ( İmar Öncesinde mi İmar Sonrasında mı Yapıldığı Hususunun Açıklığa Kavuşturulması ve Taşınmazın Sit Alanında Kaldığının Gözetilmesi ve Yapının Korunması Gerekli Yapı Olup Olmadığının da Değerlendirilmesi Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil İstemi )"
18Y14.HD7.4.2016E. 2015/12237 K. 2016/4170"TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tahsis Kapsamındaki Yerin Tescili İçin Aranan Taşınmazın İmar Planında Konut Alanında Kalması Koşulu Gerçekleşmediğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAHSİS KAPSAMINDAKİ YERİN HAK SAHİBİ ADINA TESCİLİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR ( İmar Planında Konut Alanında Kalması Koşulu - Ticari Alanda Kalan Taşınmaz İçin Açılan Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı - Tahsis Kapsamındaki Yerin Tescili İçin Aranan Taşınmazın İmar Planında Konut Alanında Kalması Koşulu Gerçekleşmediğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
18Y1.HD6.4.2016E. 2016/3273 K. 2016/4211"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM İSTEMİ (Dava Konusu Parsel Maliklerinin İmar Öncesi Hak Sahibi Olup Olmadıkları Saptanacağı - İmar Öncesi Hak Sahibi Oldukları ve Yapının İmarla Taşkın Hale Geldiğinin Belirlendiğinde Davacıya Kaim Bedeli Depo Ettirilmek Suretiyle Yıkım Kararı Verileceği)
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM İSTEMİ (İmar Parseline - Parsel Malikinin İmar Öncesi Hak Sahibi Oldukları ve Yapının İmarla Taşkın Hale Geldiğinin Belirlenmesi Halinde Davacıya Kaim Bedeli Depo Ettirilmek Suretiyle Yıkım Kararı Verilmesi Gerektiği)
İDARİ KARARLA OLUŞAN İMAR DURUMU (İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İstemi - Parsel Maliklerinin İmar Öncesi Hak Sahibi Oldukları ve Yapının İmarla Taşkın Hale Geldiği Belirlenmesi Halinde Davacıya Kaim Bedeli Depo Ettirilmek Suretiyle Yıkım Kararı Verileceği/Aksi Halde Mutlak Olarak Yıkıma Hükmedileceği)"
18Y3.HD5.4.2016E. 2015/14207 K. 2016/5261"İMAR UYGULAMASI SEBEBİYLE AĞAÇLARIN ELİNDEN GİTTİĞİNİ İDDİA EDEN DAVACININ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYANAN ALACAK DAVASI ( Davaya Konu Ağaçların Hangi Taşınmazın veya Taşınmazların Sınırları İçinde Kaldığı ve Sebepsiz Zenginleşenin Kim Olduğunun Tam Olarak Tespit Edilmediği/Bu Durum Tespit Edilip Husumet Durumunun Çözümleneceği )
TARAFLARIN DAVA YETKİSİNE SAHİP OLMASI ( Dava Şartlarından Olduğu/Mahkemenin Dava Şartlarının Bulunup Bulunmadığını Davanın Her Aşamasında Res'en Araştıracağı - Dava Şartı Noksanlığını Tespit Etmesi Durumunda Davanın Usulden Reddine Karar Vereceği/Bu Hususun Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
HUSUMET ( İmar Uygulaması Sonucu Ağaçlarının Elinden Gitmesi Nedeni İle Sebepsiz Zenginleşmeye Dayanan Alacak Davası - Davaya Konu Ağaçların Hangi Taşınmazın veya Taşınmazların Sınırları İçinde Kaldığı ve Sebepsiz Zenginleşenin Kim Olduğunun Tam Olarak Tespit Edilmediği/Bu Durum Tespit Edilip Husumet Durumunun Çözümleneceği )
ZAMANAŞIMI ( İmar Uygulaması Sonucu Ağaçlarının Elinden Gitmesi Nedeni İle Sebepsiz Zenginleşmeye Dayanan Alacak Davası - Zamanaşımının Ağaçların Zilyetliğinin Davacıdan Çıktığı Anda Başlayacağı/Davacının Ağaçlar Üzerindeki Zilyetliğinin Son Bulduğu Tarihin Araştırılıp Bu Tarih İtibariyle Zamanaşımı Hususunun Değerlendirileceği )"
18Y18.HD5.4.2016E. 2016/4863 K. 2016/5688"KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA NEDENİNE DAYALI TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Dosyadaki Kayıtlarda 2012 Yılında Davaya Konu Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değeri 62,49 TL Emsal Alınan Parselin Değerinin İse 85,80 TL Olduğu/Buna Göre Davaya Konu Taşınmazın Emsal Taşınmazdan Daha Değersiz Olduğu Dolayısıyla En Fazla Eşdeğer Kabul Edilerek Değerlendirme Yapılabileceği - Davaya Konu Taşınmaz Emsalden %86 Daha Değerli Kabul Edilerek Değerlendirme Yapan Bilirkişi Raporuna İtibarla Karar Verilemeyeceği )
EMSAL TAŞINMAZIN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KESİLMİŞ İMAR PARSELİ OLMASI ( Kamulaştırmasız El Koyma Nedenine Dayalı Olarak Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davaya Konu Taşınmazın İse Dava Tarihi İtibariyle Kadastro Parseli Olduğu Anlaşılmakl Buna Göre Bilirkişi Kurulunca Yapılan Değerlendirmede Davaya Konu Taşınmazın Emsalle Karşılaştırma Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Karşılık Gelecek Oranda İndirim Yapılarak Taşınmaz Bedelinin Belirlenmesi Gerektiği )"
18Y14.HD9.3.2016E. 2015/12303 K. 2016/3057"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Davacı ve Davalıya Ait Taşınmazların İmar Parseli Oldukları ve İmar Sonucu Oluşan Parsellere Yönelik Olarak TMK'nın 725. Md. Gereğince Temliken Tescil Talebinde Bulunulamayacağı)
YAPILARIN BEDELLERİ (İlgili Parsel Sahiplerince Yapı Sahibine Ödenmediği veya Aralarında Bu Yönde Bir Anlaşma Yapılmadığı ya da Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmadığı Sürece Bu Yapıların Ömürlerini Dolduruncaya Kadar Eski Sahiplerince Kullanma İmkanı Sağlandığı - İmar Sonucu Oluşan Parsellere Yönelik Olarak TMK'nın 725. Md. Gereğince Temliken Tescil Talebinde Bulunulamayacağı)
İMAR PARSELİ (Tapu İptali ve Tescil - Davacı ve Davalıya Ait Taşınmazların İmar Parseli de Oldukları ve İmar Sonucu Oluşan Parsellere Yönelik Olarak TMK'nın 725. Md. Gereğince Temliken Tescil Talebinde Bulunulamayacağı)"
18Y18.HD9.2.2016E. 2015/11091 K. 2016/1669"KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Kurulu Raporunda Somut Emsal Kabul Edilen Taşınmazın 02.09.1996 Tarihli Satışının Esas Alındığı - Satış Tarihinin Çok Eski Olması Sebebiyle Satış Tarihindeki Bedelinin Güncellenmesinin Yanıltıcı Sonuçlara Götürebileceği/Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )
EMSAL TAŞINMAZ KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırmasız El Koyma Nedenine Dayalı Tazminat Davası - İncelenen Emsal İmar Parseli Olup da Dava Konusu Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması Halinde Dava Konusu Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANINDA İNDİRİM YAPILMASI ( Kamulaştırmasız El Koyma Nedenine Dayalı Tazminat Davası - İncelenen Emsal İmar Parseli Olup da Dava Konusu Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması Halinde Dava Konusu Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılacağı )
SOMUT EMSAL KABUL EDİLEN TAŞINMAZIN SATIŞ TARİHİNİN ÇOK ESKİ OLMASI ( Kamulaştırmasız El Koyma Nedenine Dayalı Tazminat Davası/ Somut Emsal Kabul Edilen Taşınmazın 02.09.1996 Tarihli Satışının Esas Alındığı - Satış Tarihinin Çok Eski Olması Sebebiyle Satış Tarihindeki Bedelinin Güncellenmesinin Yanıltıcı Sonuçlara Götürebileceği/Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )
EMLAK VERGİ DEĞERİ ( Kamulaştırmasız El Koyma Nedenine Dayalı Tazminat Davası - Emlak Vergi Değerlerinin Emsal Karşılaştırılmasında Gözönünde Tutulacağı/Emlak Vergisine Esas Tutulan Asgari m² Değerlerinin Oranı İle Bilirkişi Raporunda Değerlendirmeye Esas Alınan Oran Birbirinden Fahiş Ölçüde Farklı Olduğunda Bu Farklılık ve Çelişkinin Giderileceği )"
18Y1.HD3.2.2016E. 2016/662 K. 2016/1103"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Yıkım Talebi - Sonradan Yapılan İmar Uygulaması ile Oluşan Yeni Mülkiyet Durumunun Yerel Mahkemece Değerlendirilmediğinden Kararın Bozulması ve Daha Sonradan İmar Planın İptal Edilmesi ile Oluşan Son Durumun Mahkemece Dikkate Alınması Gerektiği )
İMAR PLANININ İDARE MAHKEMESİ KARARIYLA İPTAL EDİLMİŞ OLMASI VE KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Belediye Encümeni Tarafından Şuyulandırma İşlemiyle İlgili Yeni Bir Karar Alınması Nedeniyle Davaya Konu Alanlarda Yapılan Bu Çalışmaların Hangi Aşamada Olduğunun Tespit Edilmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İMAR ÇALIŞMALARININ HANGİ AŞAMADA OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Önceki İmar Planı Hakkında İdare Mahkesi Tarafından Verilen İptal Kararının Mahkemece Gözetileceği )
YENİ OLUŞAN İMAR PARSELLERİ ( Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebi/Sonradan Yapılan İmar Uygulaması ile Oluşan Yeni Mülkiyet Durumunun ve Daha Sonradan Bu İmar Uygulamasının İptal Edilmesi ile Oluşan Son Durumun Yerel Mahkemece Değerlendirilmediği - İdare Mahkemesinin İptal Kararı Bulunduğu )
KEŞİF YAPILMASI ( Dava Konusu Alanda Yapılan İmar Uygulaması Nedeniyle Davaya Konu Edilen Binaların Hangi İmar Parsellerinin Sınırları İçerisinde Kaldığının Keşfen Belirlenmesi Gereği ve Ayrıca Dava Konusu İmar Planının İdare Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmesi ile Son Duruma Göre Hareket Edileceği )"
18Y18.HD18.1.2016E. 2015/20213 K. 2016/509"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Davaya Konu Taşınmaza Somut Emsal Olarak İncelenen Taşınmaz Hazine Adına Kayıtlı İkenYapı Kooperatifine Satıldığı - Yapılan Satışın Özel Nitelikte Bir Satış Olduğu İzlenimi Uyandırdığından Emsal Olarak Değerlendirilemeyeceği/Taraflara Yeni Emsal Bildirmeleri İçin İmkan Tanınması Gerektiğinde Re'sen Emsal Getirtilerek Karar Verilmesi GerekTİĞİ )
EMSAL TAŞINMAZ İNCELENMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Davaya Konu Taşınmaza Somut Emsal Olarak İncelenen Taşınmaz Hazine Adına Kayıtlı İkenYapı Kooperatifine Satıldığı/Yapılan Satışın Özel Nitelikte Bir Satış Olduğu İzlenimi Uyandırdığından Emsal Olarak Değerlendirilemeyeceği )
EMSAL KAYITLARIN İMAR PARSELİ OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - İncelenen Emsal İmar Parseli Olup da Davaya Konu Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması Halinde Davaya Konu Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılacağı )
İDARECE FAZLADAN YATIRILAN BEDELİN İADESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Davacı İdarece Davalı Adına Bankaya Yatırılan Bedel İle Mahkemece Saptanıp Hüküm Altına Alınan Bedel Arasındaki Farkın Davalı Tarafça Bankadan Çekilmesine Kadar Varsa İşlemiş Olan Mevduat Faizi İle Birlikte Davacı İdareye Ödenmesine Karar Verileceği )
HACİZ ŞERHLERİNİN BEDELE YANSITILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmazların Tapu Kaydında Yer Alan Haciz Şerhlerinin Bedele Yansıtılması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Göre Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Taraf Yararına Karar Tarihinde Yürürlükte Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )"
18Y1.HD11.1.2016E. 2014/13401 K. 2016/55"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM İSTEMİ (Davacıların Murisi Tarafından Taşınmazın Harici Satışla Satıldığı Davalının Eşinin Sağ Mı Ölü Mü Olduğunun Saptanması Gerektiği/Ölü İse Tüm Mirasçılarının Davada Yer Almaları Sağlanacağı - Muhdesatın Değeri Belirlenip Davalı Tarafa Ödenmek Üzere Mahkeme Veznesine Depo Edildikten Sonra Karar Verilebileceği)
ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT BİR TAŞINMAZ ÜZERİNE AYRILMAZ PARÇA NİTELİĞİNDE YAPI İNŞAA EDİLMESİ (Bir Kimse Kendisine veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak - İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılmayacağı)
KORUNMAYA DEĞER KİŞİSEL HAK (Kendi Taşınmazı Üzerine Yaptığı Yapının Bir Kısmı veya Tamamı İmar Uygulaması Sonucu Davacı Parselinde Kalan Davalının Açtığı Temliken Tescil Davası Dinlenemeyeceği - Yapı Sahibinin Kendi Levazımı İle Başkasının Arazisine Değil Kendi Arazisine Yapı İnşa Etmiş Olduğu/Davalı Yapısının Davacı Taşınmazında Kalmasının Özel Bir Kanun Olan İmar Kanunu Uygulamasından Doğduğu)
MÜLKİYET HAKKI (El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım İstemi - Davacıların Murisi Tarafından Taşınmazın Harici Satışla Satıldığı Davalının Eşinin Sağ Mı Ölü Mü Olduğunun Saptanarak Ölü İse Tüm Mirasçılarının Davada Yer Almaları Sağlanacağı - Muhdesatın Değeri Belirlenip Davalı Tarafa Ödenmek Üzere Mahkeme Veznesine Depo Edildikten Sonra Karar Verileceği)"
18Y18.HD23.12.2015E. 2015/5032 K. 2015/19071"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİNE DAYALI TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ (Dava Konusu Taşınmaz ve Emsallerin Değerlendirme Yılı İtibariyle Emlak Vergisine Esas Tutulan Asgari M² Değerlerinin İlgili Belediye Başkanlığından Getirtilerek Karşılaştırılması ve Değerlendirmeye Esas Alınan Oranlar Fahiş Ölçüde Farklı Olduğunda Bu Farklılık ve Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği)
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI (Kamulaştırmasız El Atma/Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Dava Konusu Taşınmaz ve Emsallerin Değerlendirme Yılı İtibariyle Emlak Vergisine Esas Tutulan Asgari M² Değerlerinin İlgili Belediye Başkanlığından Getirtilerek Karşılaştırılması ve Değerlendirmeye Esas Alınan Oranlar Fahiş Ölçüde Farklı Olduğunda Bu Farklılık ve Çelişkinin Giderilmiş Olması Gerektiği)
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANINDA İNDİRİM (İncelenen Emsal İmar Parseli Olup da Dava Konusu Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması Halinde Dava Konusu Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden İmar Yasası'nın 18. Md.sinin 2. Fıkrası Gözetilerek Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği)"
18Y18.HD15.12.2015E. 2015/12873 K. 2015/18573"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL (Kamulaştırılacak Taşınmazın Arsa Olarak Kabulü Halinde Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsallerin Satış Değeri Esas Alınarak Değerinin Tespit Edilmesi Gerektiği - Uygun Emsal Seçilmeden Değer Belirleyen Bilirkişi Raporuna Dayalı Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI (Tarafların Vereceği ya da Resen Belirlenecek Emsal Kayıtlar Tapu Müdürlüğünden Getirtilerek Bunun İmar Parseli Olup Olmadığının Sorulup Saptanması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil)
İMAR PARSELİ (Emsal İmar Parseli Olup da Dava Konusu Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması Halinde Dava Konusu Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil)
EMLAK VERGİ DEĞERİNİN KAMULAŞTIRMAYA ETKİSİ (Dava Konusu Taşınmazla Emsalin Değerlendirme Yılı İtibariyle Emlak Vergisine Esas Tutulan Asgari Metre Kare Değerlerinin Belediye Başkanlığından Getirtilip Karşılaştırılarak Değerlendirmeye Esas Oranlar Fahiş Ölçüde Farklı Olduğunda Bu Farklılık ve Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği)
HACİZ ŞERHİ (Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydında Mevcut Haciz Şerhinin Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Görülmediği)"
18Y18.HD7.12.2015E. 2014/13835 K. 2015/17869"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Emsal Alınarak İncelenen Taşınmazın Değerlendirmeye Esas Satışına Dair Alıcısını Satıcısını ve Satış Bedelini Gösteren Tapu Kaydı ve Resmi Akit Tablosunun Örneğinin Tapu Müdürlüğünden Getirtilip Bilirkişi Raporu Denetlenmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği)
İMAR PARSELİ (İncelenen Emsal İmar Parseli Olup da Dava Konusu Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması Halinde Dava Konusu Taşınmazın Bulunacak Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Aksi Halde İndirim Yapılmaması Gerektiği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi)
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI (Dava Konusu Taşınmaz İle Emsalin Değerlendirme Yılı İtibariyle Emlak Vergisine Esas Tutulan Asgari Metrekare Değerlerinin İlgili Belediye Başkanlığından Getirtilip Karşılaştırılarak Değerlendirmeye Esas Alınan Oranlar Fahiş Ölçüde Farklı Olduğunda Bu Farklılık ve Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği)
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (Taşınmazın Değerlendirme Somut Emsal Olarak İncelenen Taşınmazın İse Satış Tarihi İtibariyle İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen İmar Parselleri Olup Olmadığının İmar Parseli İseler Düzenleme Ortaklık Payının Düşülüp Düşülmediğinin Denetlenmesi Gerektiği)"
18Y18.HD1.10.2015E. 2015/11202 K. 2015/13540"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL ( Dava Konusu Taşınmazın Değerlendirme Tarihi İtibariyle İmar Mevzuatı Çerçevesinde Oluşmuş Bir İmar Parseli Olup Olmadığı Tapu Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünden Sorulup Belirlenerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
İMAR PARSELİ ( Taşınmaz Değerlendirme Tarihi İtibariyle İmar Mevzuatı Çerçevesinde Oluşmuş Bir İmar Parseli İse Somut Emsalde İmar Parseli Olduğundan Dava Konusu Taşınmazın Somut Emsalle Yapılan Karşılaştırmasından Sonra Herhangi Bir Düzenleme Ortaklık Payı İndirimi Yapılmaması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Taşınmaz İmar Parseli Değilse Düzenleme Ortaklık Payına Karşılık Olarak İndirim Yapılmadan Önce İlgili Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünden Bu Taşınmazın İmar Düzenlemesi Yapıldığında İmar Planı Çerçevesinde Tabi Olacağı Kayıp Oranı Sorulup Bu Oranda Bedelden İndirim Yapılması Gerektiği )
TAPU KAYDINDA BULUNAN HACİZ ŞERHİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Dava Konusu Taşınmaza Ait Tapu Kaydında Bulunan Haciz Şerhinin Tesbit Edilen Kamulaştırma Bedeline Yansıtılmamasının Doğru Görülmediği )"
18Y1.HD10.9.2015E. 2015/9538 K. 2015/10621"İMAR UYGULAMASININ İPTALİ NEDENİYLE KÖK PARSELİN İHYASI İLE HAZİNE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( İmar Parselleri Hakkında İmarla Oluşan Tapu Sicil Kayıtlarının İptaline Karar Verilmeksizin Eski Hale İhya Kararı Verilmiş Olması da Yerinde Olmadığı )
HUSUMET ( İmar Uygulamasının İptali Nedeniyle Kök Parselin İhyası İle Hazine Adına Tescili İstemi - Çekişme Konusu Bölümün Yargılama Sırasında Yeni Kurulan Çukurova Belediyesi Sınırları İçerisine Dahil Edilerek Seyhan Belediyesi İle İlgisinin Kalmadığı/Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Çukurova Belediye Başkanlığı Hakkında Husumet Yokluğundan Bahisle Ret Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
ÖLÜ KİŞİ MİRASÇILARININ DAVADA YERALMASININ SAĞLANMASI GEREĞİ ( Ondan Sonra İşin Esasının İncelenerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Taraf Teşkili Sağlanmadan Sonuca Gidilmiş Olmasının Doğru Olmadığı - İmar Uygulamasının İptali Nedeniyle Kök Parselin İhyası İle Hazine Adına Tescili İstemi )"
18Y1.HD2.7.2015E. 2014/8615 K. 2015/9639"İMAR PARSELİNE EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ ( İmar Parsellerinin Oluşmasından Sonra Çekişmeli Yapı İnşa Edildiği Saptanması Halinde Dava Kabul Edileceği - Tecavüzlü Durumun İmar Uygulaması İle Meydana Geldiğinin Saptanması Halinde İse 3194 S. Yasanın 18. Md. Hükmü Uygulanarak Karar Verileceği )
EL ATMANIN ÖNLNMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ ( İmar Parseline- Mahkemece Çekişmeli Yapının İmar Parsellerinin Oluşmasından Önce Mi Sonra Mı Yapıldığına İlişkin Araştırma Yapılacağı )
İMAR UYGULAMASI İLE TECAVÜZLÜ DURUMUN MEYDANA GELMESİ ( İmar Parseline El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi - Mahkemece 3194 S. Yasanın 18. Md. Hükmü Uygulanarak Sonuca Gidileceği )"
18Y18.HD2.7.2015E. 2014/22447 K. 2015/11800"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazın Arsa Niteliğinde Olduğu - Kamulaştırma Gününden Önce ÖZel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Satış Değerinin Tespiti ve Bu Tespitte Etkisi Olan Diğer Unsurlar da Dikkate Alınarak Her Unsurun Gerekçeleri ve Değere Katkı Oranları Ayrı Ayrı Belirlenip Dayanakları Gösterilmek Suretiyle Değerlendirileceği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Emsal Kayıtlar Tapu Müdürlüğünden Getirtildikten Sonra Bunun İmar Parseli Olup Olmadığının Saptanacağı - İncelenen Emsal İmar Parseli Olup da Dava Konusu Parselin Bu Nitelikte Olmaması Halinde Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerden DOP'a Tekabül Edecek ORanda İndişrim Yapılması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA DAVASININ 4 AY İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasının Dört Ay İçerisinde Sonuçlandırılamaması Halinde Tespit Edilen Bedele Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Fazi Uygulanması Gerektiği )"
18Y1.HD8.6.2015E. 2014/8204 K. 2015/8459"ECRİMİSİL İSTEMİ ( Bedel Ödeninceye Kadar Davalının Binayı Kullanma Hakkı Olduğu Gözetilerek Ecrimisil İsteğinin Reddedilmesi Davalının Binasını İmardan Sonra Yaptığının Saptanması Halinde da Davacının Payı Oranında Davanın Kabulü Gerektiği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ ( Davalı Binasını Mülkiyet Alanına Yapmışta İmar Uygulamasıyla Çekişmeli Parselde Kalmışsa Bina Bedelinin Saptanıp Mahkeme Veznesine Depo Edildikten Sonra Elatmanın Önlenmesi Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİNAYI KULLANIM HAKKI ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi - Bedel Ödeninceye Kadar Davalının Binayı Kullanma Hakkı Olduğu Gözetilerek Ecrimisil İsteğinin Reddedilmesi Davalının Binasını İmardan Sonra Yaptığının Saptanması Halinde da Davacının Payı Oranında Davanın Kabulü Gerektiği )"
18Y5.HD19.3.2015E. 2014/30222 K. 2015/5450"İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE PAYA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Kanunu'nun Geçici 6. Maddesinin 12. ve 13. Fıkraları Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinden Taşınmazın Değerlendirme Tarihindeki Tespit Edilen Bedelinin Ödenmesi ile Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDELERİNİN ANAYASA MAHKEMESİ'NCE İPTALİ ( İmar Uygulaması Nedeniyle Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Talebi - Taşınmazın Değerlendirme Tarihindeki Tespit Edilen Bedelinin Ödeneceği Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
NİSPİ VEKALET ÜCRETİ VE NİSPİ HARCA HÜKMEDİLMESİ ( İmar Uygulaması Nedeniyle Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Talebi - Kamulaştırma Kanunu'nun Geçici 6. Maddesinin 12. ve 13. Fıkraları Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edildiğinden Taşınmazın Değerlendirme Tarihindeki Tespit Edilen Bedelinin Ödenmesi ile Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretine Hükmedileceği )"
18Y1.HD4.3.2015E. 2015/2504 K. 2015/3270"ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Davalıların Babaları Olan Mirasbırakanların İmar Öncesinde Kayda Dayalı Bir Hakkının Söz Konusu Olmadığı - Bu Durumda Anılan Davalıların Taşınmaz Üzerindeki Yapıdan Dolayı 3194 S. Yasanın 18. Md.sinden Kaynaklanan Bir Hakkının Varlığından Söz Edilemeyeceği )
MİRASBIRAKANIN NÜFUS KAYITLARI ( Lehine Şerh Konan Mirasbırakanın Nüfus Kayıtlarından Davalının Mirasçı Olmadığı/Davacıların Mülkiyetten Kaynaklanan Hakkına Üstünlük Tanınmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Ecrimisil İsteği )
MÜLKİYET HAKKI ( Ecrimisil İsteği - Davalıların Babaları Olan Mirasbırakanların İmar Öncesinde Kayda Dayalı Bir Hakkının Söz Konusu Olmadığı - Bu Durumda Anılan Davalıların Taşınmaz Üzerindeki Yapıdan Dolayı 3194 S. Yasanın 18. Md.sinden Kaynaklanan Bir Hakkının Varlığından Söz Edilemeyeceği )"
18Y1.HD15.1.2015E. 2015/227 K. 2015/425"ELATMANIN ÖNLENMESİ ECRİMİSİL VE YIKIM ( Kural Olarak Mütemmim Cüz'ün Mülkiyeti ve Buna Bağlı Tasarruf Hakkının Mütemmim Cüz'ün Üzerinde Bulunduğu Arza Bağlı Olduğu - İmar Uygulamalarıyla Taşınmaz ile Üzerindeki Yapının Mülkiyet İlişkisinin Kesilebildiği Durumda Parsel Sahibi Yapı Malikine Bedelini Ödemediği veya Anlaşmadığı veya Ortaklığın Giderilmesi Davası Açmadıkça Yapının Ömürü Dolduruncaya Kadar Kullanılabileceği )
YAPININ TECAVÜZLÜ KISMININ İMAR UYGULAMASI SONUCU BAŞKASINA AİT PARSELDE KALMASI ( Zemin Malikinin Taşınmazı Bizzat Kullanma Yetkisini Sınırladığı Mütemmim Cüz Üzerindeki Tasarruf Hakkını Kısıtladığı - İmar Uygulaması Sonucu Tecavüzlü Hale Gelen Yapıların Bedeli Pasel Sahibince Ödenmediği veya Anlaşma Sağlanmadığı veya Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmadıkça Yapının Ömrünü Dolduruncaya Kadar Kullanılabileceği )"
18Y18.HD1.12.2014E. 2014/17092 K. 2014/17361"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Bozma İlamıyla Taşınmazın Somut Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Eden İndirim Yapılması Sırasında Hesaplama Hatası Yapıldığından Hükmün Bozulduğu - Bozma Sonrası Alınacak Raporda Davacı Yararına Oluşan Usulü Kazanılmış Hakkın Gözetileceği/Daha Önce Bulunan M2 Değiştirilmeden Ortaklık Payının %40 Oranında Alınması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Hükmün Davaya Konu Taşınmazın Emsal Karşılaştırması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Eden İndirim Yapılması Sırasında Hesaplama Hatası Yapıldığından Bozulduğu - Davacının Usuli Kazanılmış Hakkının Gözetileceği/Daha Önce Bulunan M² Değer Değiştirilmeden Düzenleme Ortaklık Payının %40 Oranında Alınacağı )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Davaya Konu Taşınmazın Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmeden Bulunan Değeri İle Düzenleme Ortaklık Payının %40 Oranında Alınmış Olmasının Bozma Konusu Yapılmadığı - Bozma Sonrası Alınacak Raporda Davacı Yararına Oluşan Usulü Kazanılmış Hak Gözetilerek Daha Önce Bulunan M² Değer Değiştirilmeden Düzenleme Ortaklık Payının %40 Oranında Alınması Zorunluluğu )"
18Y14.HD27.11.2014E. 2014/7613 K. 2014/13460"TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tapu Tahsis Belgesini Varlığı Tahsis Edilen Yerin Adına Tahsis Yapılan Kişi veya Mirasçıları Adına Tescil İçin Yeterli Olmadığı - Tahsise Dayalı Tescil Yapılabilmesi İçin Geçerli Bir Tahsis Belgesi İmar ve Islah Planlarının Yapılmış Olması Tahsise Dayalı Tescil İsteyen Adına Başka Bir Taşınmaz Tahsis Edilmemiş Olması Gereği )
TAHSİSE DAYALI TESCİLİN KOŞULLARI ( Geçerli Bir Tahsis Belgesi İmar ve Islah Planlarının Yapılmış Olması Tahsise Dayalı Tescil İsteyen Adına Başka Bir Taşınmaz Tahsis Edilmemiş Olması Gereği - Tahsise Konu Yerin Kamu Hizmetlerine Ayrılmamış ve İmar Planına Göre Konut Alınanda Kalmış Olması ve Bedelinin Ödenmiş Olması Gereği )"
18Y18.HD17.11.2014E. 2014/14536 K. 2014/16340"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI ( Emsal Alınan İmar Parseli Taşınmaza Uygulanan Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapılmasının Doğru Olmadığı - Kadastral Parsel Niteliğinde Bulunan Dava Konusu Taşınmazın İmar Parseli Olması Durumunda Uğrayacağı Kaybın Sorularak Sonucuna Göre Düzenleme Ortaklık Payı İndirimi Yapılması Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İNDİRİMİ ( Emsal Alınan Taşınmaza Uygulanan İndirim Oranında İndirim Yapılmasının Yerinde Olmadığı - Dava Konusu Taşınmazın İmar Parsel Haline Gelecek Olması Durumunda Yüzölçümünde Uğrayacağı Kayıp Oranında Tespit Edilecek Değerden İndirim Yapılması Gereği )"
18Y5.HD10.11.2014E. 2014/18461 K. 2014/25414"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmnaz ve Çevresindeki Alanın Özel Proje Alanı Olarak İlan Edilip Davacıların Hisselerinin İmarının Şuyulandırıldığı/Fen Bilirkişisi Eşliğinde Yerinde Keşif Yapılarak İdarenin Fiilen El Atıp Atmadığının Tespit Edileceği - Harç ve Vekalet Ücretinin Maktu Olarak Hüküm Altına Alınacağı )
FİİLEN EL ATMA ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Fen Bilirkişisi Eşliğinde Yerinde Keşif Yapılarak İdarenin Fiilen El Atıp Atmadığının Tespit Edileceği )
MAKTU HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davalarında Mahkeme ve İcra Harçları İle Her Türlü Vekalet Ücretinin Maktu Olarak Hüküm Altına Alınacağı ) "
18Y14.HD10.11.2014E. 2014/5491 K. 2014/12497"KADASTRAL PARSELİN İHYASI DAVASI ( Kadastral Parsele Dönüştürme Talebi/Dava Konusu Kadastral Parselin Paftadaki Yeri ile İmar Paftası Çakıştırılmak Suretiyle İhyası İstenen Parselin Tedavüllü Olan İmar Parselleri Belirlenmediği/Yetersiz Bilirkişi Raporu )
İMAR PARSELLERİNİN TAMAMININ TESPİTİ ( Taşınmaz Maliklerinin Davada Yer Almalarının Sağlanacağı - Kadastral Parselin İhyası )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dava Konusu Kadastral Parselin Paftadaki Yeri İle İmar Paftası Çakıştırılmak Suretiyle İhyası İstenen Parselin Tedavüllü Olan İmar Parselleri Belirlenmediği - İhyası İstenen Kadastral Parselin Çap Sınırları İçerisinde Kalan İmar Parsellerinin Tamamının Tespiti Gereği )"
18Y14.HD30.10.2014E. 2014/9910 K. 2014/12062"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Davacı Tarafından Gösterilen Dava Değeri Üzerinden Harç Yatırıldığı - Yapılan Keşifte Davaya Konu Taşınmazın Değerinin Daha Yüksek Olduğunun Tespit Edildiği/Davacı Tarafından Harcı Yatırılan Dava Değeri Üzerinden Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
DAVACI TARAFINDAN GÖSTERİLEN DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN HARÇ YATIRILMASI ( Tapu İptali ve Tescil Talebi - Yapılan Keşifte Davaya Konu Taşınmazın Değerinin Daha Yüksek Olduğunun Tespit Edildiği/Davacı Tarafından Harcı Yatırılan Dava Değeri Üzerinden Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Tapu İptali ve Tescil Talebi/Davacı Tarafından Gösterilen Dava Değeri Üzerinden Harç Yatırıldığı - Yapılan Keşifte Davaya Konu Taşınmazın Değerinin Daha Yüksek Olduğunun Tespit Edildiği/Davacı Tarafından Harcı Yatırılan Dava Değeri Üzerinden Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Hükmedileceği )"
18Y20.HD23.10.2014E. 2014/5246 K. 2014/8755"TAŞINMAZIN ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLDUĞU İDDİASI ( Tapu İptali ve Hazine Adına Tescil İstemi - Uzman Orman Bilirkişi Tarafından Kesinleşmiş Orman Kadastro Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan Uygulama ve Araştırma Sonucunda Çekişmeli Taşınmazın "A1" İle Gösterilen Bölümünün Orman Tahdidi İçinde Kaldığı )
TAPU İPTALİ VE HAZİNE ADINA TESCİL İSTEMİ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğundan Bahisle - Kesinleşmiş Orman Kadastro Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan Uygulama ve Araştırma Sonucunda Çekişmeli Taşınmazın "A1" İle Gösterilen Bölümünün Orman Tahdidi İçinde Kaldığı/İstemin Kısmen Kabulünün İsabetli Olduğu )
ORMAN İDDİASI ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 6 Ay Süreyle İlanı Yapılarak Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu - Sonucunda Çekişmeli Taşınmazın "A1" İle Gösterilen Bölümünün Orman Tahdidi İçinde Kaldığı/Kalan Bölümlerinin Orman Tahdit Hattı Dışında Kalan Yerlerden Olduğu - Tapu İptali ve Hazine Adına Tescil İstemi )"
18Y1.HD22.10.2014E. 2014/17409 K. 2014/16288"ELATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Bir Kimse Kendisine veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Bir Şahsa Ait Bir Taşınmaz Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşa Etmiş İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
YIKIM İSTEMİ ( Dava Konusu Bina ve Müştemilatının İmar Uygulaması Sonucu Davacı Parseli İçerisinde Kalıp Kalmadığının Kesin Olarak Açıklığa Kavuşturulması Tecavüz İmar Uygulaması Sonucu Meydana Gelmiş İse 3194 S. Kanunun 18.Md. Hükmü Gözetilmek Suretiyle Hüküm Kurulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Elatmanın Önlenmesi İstemi - Mahkemece 3 Kişilik Uzman Teknik Bilirkişiler Aracılığıyla Kesif Yapılarak Kadastro Pafta ve Krokileri İle İmar Pafta ve Krokilerinin Uygulanması Böylece Teknik Bilirkişi Raporu Belediye Başkanlığı ve Kadastro Müdürlüğü Yazı Cevapları İle Tapu Müdürlüğü Yazı Cevabı Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi İstemi - Taşınmazda Paydaşın Mirasçılarının Tamamının ve Diğer Paydaşların Davada Yer Almaları Sağlanarak Taraf Teşkilinin Tamamlanması Gerektiği )"
18Y23.HD15.10.2014E. 2014/1606 K. 2014/6288"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ FESHİ ( İmara Aykırılık Kamu Düzeni İle İlgili Olup Mahkemece de Re'sen Gözetilmesi Gerektiği - Akdin Geriye Etkili Feshi Davasında Fesih Şartları Oluştuğu )
BİNANIN İMARA UYGUN HALE GETİRİLME İMKÂNI ( Olup Olmadığı Belediyeden Sorulması Gerektiği Gibi Bu Konuda İşinin Ehli Yeni Bir Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Binanın Yasal Hale Getirilme İmkânının Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
İMARA AYKIRI YAPI ( Hukuk Düzenince Korunması Mümkün Bulunmadığı/İmara Aykırılık Kamu Düzeni İle İlgili Olup Mahkemece de Re'sen Gözetilmesi Gerektiği - Akdin Geriye Etkili Feshi Davasında Fesih Şartları Oluştuğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshi - İmara Aykırılık Kamu Düzeni İle İlgili Olup Mahkemece de Re'sen Gözetilmesi Gerektiği/Akdin Geriye Etkili Feshi Davasında Fesih Şartlarının Oluştuğu )"
18Y5.HD29.9.2014E. 2014/14445 K. 2014/22444"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN HİSSELER ( İtirazın İptali İstemi - Davacıdan Kendilerine İntikal Eden Çekişmesiz Bedellerin Ödenmesini Talep Etmiş Olup Dosyada Mevcut Veraset İlamlarına Göre Davacıların Terekesinde 2/4 Oranında Hisseye Sahip Oldukları Gözetilmeden Tam Pay Sahipleriymişçesine Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
MÜKERRER ÖDEME ( İtirazın İptali İstemi - Davacıların Daha Önce İcra Takibi Yaptıkları Sabit Olup Söz Konusu İcra Dosyasının Derdest Olup Olmadığı ve Söz Konusu Kişiden Gelen Hisselerin Karşılığının Ödenip Ödenmediği Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği Düşünülmeden Mükerrer Ödemeye Yol Açacak Şekilde Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Mükerrer Ödeme - Davacıların Daha Önce İcra Takibi Yaptıkları Sabit Olup Söz Konusu İcra Dosyasının Derdest Olup Olmadığı ve Söz Konusu Kişiden Gelen Hisselerin Karşılığının Ödenip Ödenmediği Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
18Y14.HD31.3.2014E. 2014/887 K. 2014/4214"TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tahsise Konu Yerde Uygulanan Düzenleme Ortaklık Payı Oranı Belediye Başkanlığından Sorularak İmar Parselinden Bu Oranda DOP İndirimi Yapıldıktan Sonra Kalan Miktarın Davacı Adına Tescili Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - 3290 S. Yasa İle Değişik 2981 S. Yasanın 10/C-2 Md. Gereğince Tahsise Konu Yerde Uygulanan Düzenleme Ortaklık Payı Oranı Belediye Başkanlığından Sorularak Karar Verileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı - Düzenleme Ortaklık Payı Oranı Belediye Başkanlığından Sorularak İmar Parselinden Bu Oranda DOP İndirimi Yapıldıktan Sonra Kalan Miktarın Davacı Adına Tescil Edileceği )
İMAR PARSELİ ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Tahsise Konu Yerde Uygulanan Düzenleme Ortaklık Payı Oranı Belediye Başkanlığından Sorularak İmar Parselinden Bu Oranda DOP İndirimi Yapıldıktan Sonra Kalan Miktarın Davacı Adına Tescili Gerektiği )"
18Y18.HD4.3.2014E. 2013/19618 K. 2014/3779"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Taşınmaz Bedelinin Faiz ve Masraflarla Birlikte Davalı Taraftan Tahsili - Dava Konusu Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANINDA YAPILACAK İNDİRİM ( Sonucunda Tespit Edilen Bedelin Taşınmazın Gerçek Değerini Yansıtmadığı Kanaatine Varılırsa Bu Emsal Uygun Emsal Olamayacağından Başka Emsaller Üzerinden Değerlendirme Yapılarak Rapor İstenmesi Gerektiği )
EMSAL DEĞER ( Kamulaştırmasız Elatma - Düzenleme Ortaklık Payı Oranında Yapılacak İndirim Sonucunda Tespit Edilen Bedelin Taşınmazın Gerçek Değerini Yansıtmadığı Kanaatine Varılırsa Bu Emsal Uygun Emsal Olamayacağından Başka Emsaller Üzerinden Değerlendirme Yapılarak Rapor İsteneceği )"
18Y1.HD26.2.2014E. 2014/1517 K. 2014/4385"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ (İmar Parseli İmar İşleminin İptal Edilmesi Sebebiyle Ortadan Kalktığına Göre Öncelikle Geri Dönüşüm veya Yeni Bir İmar Uygulaması İşleminin Tamamlanıp Tamamlanmadığının Araştırılması Gerektiği)
YOLSUZ TESCİL (Tapu Kaydının İlleti ve Sebebi Sayılan İdari İşlemin İptal Edilmesi Halinde Bu Suretle Oluşan Kayıtların Yolsuz Tescil Durumuna Düşeceği - İdari İşlemi İptal Eden İdari Yargı Kararının Niteliği İtibariyle Önceki Kayıtları Kendiliğinden İhya Etmeyeceği/İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi)
İMAR İŞLEMİNİN İPTAL EDİLMESİ (Bu Suretle Oluşan Kayıtların Yolsuz Tescil Durumuna Düşeceği - Geri Dönüşüm veya Yeni Bir İmar Uygulaması İşlemi Tamamlanmamış İse Sonucunun Beklenmesi ve Ondan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
KADASTRAL PARSELE GERİ DÖNÜŞÜM İŞLEMİ (Tamamlanmış İse Tecavüzün Hangi Kadastral veya İmar Parseli İçerisinde Kaldığı ve Tecavüze Konu Bölümle İlgili Davacının Bir Mülkiyet Hakkı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği)"
18Y18.HD25.2.2014E. 2013/20037 K. 2014/3339"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazın Değerlendirme Tarihi Emsal Alınarak İncelenen Taşınmazın Satış Tarihi İtibariyle İmar Yasası Hükümleri Gereğince İmar Uygulaması Görmüş İmar Parselleri Olup Olmadıkları Sorularak Karar Verileceği )
EMSAL ALINARAK İNCELENEN TAŞINMAZ ( Satış Tarihi İtibariyle İmar Yasası Hükümleri Gereğince İmar Uygulaması Görmüş İmar Parselleri Olup Olmadıkları Sorularak Karar Verileceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmazın Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Bulunacak Değerinden İmar Yasasının 18. Md. Uyarınca Düzenleme Ortaklık Payına Karşılık Gelecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )"
18Y1.HD1.11.2013E. 2013/11119 K. 2013/15001"ECRİMİSİL ( 29.12.2012 Tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca 3.666, 66 TL'ye Kadar Olan Davalarda Avukatlık Ücreti Miktarının Belirtildiği - Ancak Bu Ücretin Asıl Alacağı Geçemeyeceği/Ecrimisil Talebinin Reddedildiği Miktarda Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Fazlası Hatalı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Asıl Alacak Miktarı 3.666, 66 TL'ye Kadar Olan Davalarda 29.12.2012 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Tarife Uyarınca Ücretin Asıl Alacağı Geçemeyeceğine İlişkin Hükmün Yer Aldığı - Ecrimisil Talebinin Reddedildiği Miktarda Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
ASIL ALACAĞI GEÇMEYECEK VEKALET ÜCRETİ ( 2012 Tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca 3.666, 66 TL'ye Kadar Olan Davalarda Avukatlık Ücreti Miktarının Belirtildiği - Ancak Bu Ücretin Asıl Alacağı Geçemeyeceği/Ecrimisil Talebinin Reddedildiği Miktarda Davalı Lehine Hükmedileceği )
YARGILAMA GİDERİ ( Davanın Kısmen Reddedildiği/Yargılama Giderlerinin Davacı Tarafından Karşılandığı - Davalının Yaptığı Temyiz Harç ve Masrafları Dışında Yaptığı Yargılama Gideri Olmadığı/Kabul Ret Oranı Gözetilmeksizin Davacı Tarafından Tamamının Tahsiline Karar Verilmesi Hukuka Aykırı Olduğu )"
18Y20.HD26.9.2013E. 2013/4067 K. 2013/8465"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Çekişmeli Taşınmazın Genel Kadastroda Ne Olarak Tapulama Dışı Bırakıldığının Araştırılmadığı ve Hazine Adına İhdasen Oluşan Tapuya Ait Belgelerle Kesinleşen Orman Tahdidine Dair Belgelerin Getirtilmediği - Eksik İnceleme ve Araştırmayla Hüküm Kurulamayacağı)
ZİLYETLİK (Sadece Ev Yapmak Suretiyle Sürdürülen Zilyetliğin Ekonomik Amaca Uygun Bir Zilyetlik Türü Olmadığı ve Hazine Üzerine Tapulandığı Tarih ve Nazım İmar Planı İçine Alındığı Tarih de Gözetilerek Oluşacak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (Tapu İptali ve Tescil - Çekişmeli Taşınmazın Genel Kadastroda Ne Olarak Tapulama Dışı Bırakıldığı Araştırılmadan Hazine Adına İhdasen Oluşan Tapuya Ait Belgelerle Kesinleşen Orman Tahdidine Dair Belgeler Getirtilmeden Eksik Araştırmayla Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Tapu İptali ve Tescil - Davaya Konu Taşınmazın Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Olup Olmadığı Konusunda Ziraat Mühendisinden Kanunun Amacına Uygun Rapor Alınması Gerektiği)
KEŞİF (Sırasında Taşınmazı Çeşitli Yönlerinden Hali Hazır Durumunu Gösterir Renkli Fotoğrafları Çektirilip Onaylanarak Dava Dosyası İçine Konulması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)"
18Y14.HD16.9.2013E. 2013/10554 K. 2013/11605"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Önalım Hakkının Kullanılması - Bilirkişiden Fiili Kullanım Hususunu Gösterir Krokili Denetime Elverişli Rapor Alınması Eylemli Paylaşım Olup Olmadığı Tespit Edilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
ÖNALIM HAKKI (Tapu İptali ve Tescil - Uzman Fen Bilirkişiden Fiili Kullanım Hususunu Gösterir Krokili Denetime Elverişli Rapor Alınması Eylemli Paylaşım Olup Olmadığı Tespit Edilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verileceği)
FİİLİ TAKSİM (Önalım Hakkının Kullanılması - Fiili Kullanım Hususunu Gösterir Krokili Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği/Eylemli Paylaşım Olup Olmadığı Tespit Edilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
TAŞINMAZA DAİR DAVALARDA TANIK DİNLENMESİ (Tanıkların Kural Olarak Keşif Mahallinde Dinlenilmesi ve Beyanlarında Gösterdikleri Yerlerin Bilirkişi Tarafından Hazırlanacak Krokide İşaretlenerek Denetim İmkanının Sağlanması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)
TANIK DİNLENMESİ (Taşınmazlara Dair Uyuşmazlıklarda Tanıkların Kural Olarak Keşif Mahallinde Dinlenilmesi Gerektiği - Beyanlarında Gösterdikleri Yerlerin Bilirkişi Tarafından Hazırlanacak Krokide İşaretlenerek Denetim İmkanının Sağlanması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil)"
18Y14.HD13.6.2013E. 2013/7547 K. 2013/9000"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hak Sahibi Adına Düzenlenen Tapu Tahsis Belgesine İstinaden Hak Sahibiyle Yapılan ve Bedeli Ödenen Sözleşmeye Dayanarak - İdari Bir İşlem ve Kararın İptali İstenmediğinden Bu Tür Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Çözümleneceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
YARGI YOLU ( Tapu Tahsis Belgesine İstinaden Hak Sahibiyle Yapılan ve Bedeli Ödenen Sözleşmeye Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Olayda İdari Bir İşlem ve Kararın İptali İstenmediğinden Bu Tür Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği )
İDARİ YARGI YETKİSİ ( Tapu İptali ve Tescil - İdari Bir İşlem ve Kararın İptali İstenmediğinden Bu Tür Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği/Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
18Y1.HD15.4.2013E. 2013/4384 K. 2013/5484"İMAR UYGULAMASI SONUCU YOL VE PARK OLARAK AYRILAN BÖLÜMLER ( Tapu Kayıtlarının İptali İle Kadastral Parselin Kısmen İhyası İsteği - İmar İşlemi İle Davacılar Adına Kayıtlı Olan Diğer Parseller Hakkında da Dava Açılması İçin Davacılara Mehil Verilmesi Gerektiği )
YOL VE PARK OLARAK AYRILAN BÖLÜMLER ( Tapu Kayıtlarının İptali İle Kadastral Parselin Kısmen İhyası İsteği - İdare Mahkemesinin İptale Konu Olan Yol ve Park Alanı Olarak Ayrılan Yerle Birlikte İmar İşlemi İle Davacılar Adına Kayıtlı Olan Diğer Parseller Hakkında da Dava Açılması İçin Davacılara Mehil Verilmesi Gerektiği )
DAVA AÇMA MEHLİ VERİLMESİ GEREĞİ ( İmar Uygulaması Sonucu Yol ve Park Olarak Ayrılan Bölümler/Tapu Kayıtlarının İptali İle Kadastral Parselin Kısmen İhyası İsteği - Davacılar Adına Kayıtlı Olan Diğer Parseller Hakkında da Dava Açılması İçin Davacılara Mehil Verilmesi Gerektiği )
TAPU KAYITLARININ İPTALİ İLE KADASTRAL PARSELİN KISMEN İHYASI İSTEĞİ ( İdare Mahkemesinin İptale Konu Olan Yol ve Park Alanı Olarak Ayrılan Yerle Birlikte İmar İşlemi İle Davacılar Adına Kayıtlı Olan Diğer Parseller Hakkında da Dava Açılması İçin Davacılara Mehil Verilmesi Gerektiği )"
18Y1.HD8.4.2013E. 2013/1283 K. 2013/5037"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ ECRİMİSİL VE YIKIM ( İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
İMAR UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi Ecrimisil ve Yıkım - İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
İMAR ÖNCESİ DURUMU GÖSTEREN KAYITLAR ( Getirtilmesi ve İmar Uygulamasından Önce Davalı Tarafın Kayda Dayalı Bir Hakkının Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği - İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi Ecrimisil ve Yıkım )"
18Y1.HD28.3.2013E. 2013/3164 K. 2013/4441"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Uygulamasının İptali Nedeniyle Kök Parselin İhyası İle Hazine Adına Tescili - İmar Düzenlemesi İle İlgili İdari Yargıda Dava Açılarak İşlem İptal Ettirilmedikçe Eldeki Davanın Dinlenme Olanağından Söz Edilemeyeceği )
İMAR UYGULAMASI ( Yapılan İmar Düzenlemesinin Çekişme Konusu Alanla İlgili Olarak Halen Geçerliliğini Koruduğu - İmar Düzenlemesi İle İlgili İdari Yargıda Dava Açılarak İşlem İptal Ettirilmedikçe Eldeki Davanın Dinlenme Olanağından Söz Edilemeyeceği )
İDARİ İŞLEM ( Tapu İptali ve Tescil - Yapılan İmar Düzenlemesinin Çekişme Konusu Alanla İlgili Olarak Halen Geçerliliğini Koruduğu - İmar Düzenlemesi İle İlgili İdari Yargıda Dava Açılarak İşlem İptal Ettirilmedikçe Eldeki Davanın Dinlenme Olanağından Söz Edilemeyeceği )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Yapılan İmar Düzenlemesinin Çekişme Konusu Alanla İlgili Olarak Halen Geçerliliğini Koruduğu - İmar Düzenlemesi İle İlgili İdari Yargıda Dava Açılarak İşlem İptal Ettirilmedikçe Eldeki Davanın Dinlenme Olanağından Söz Edilemeyeceği )"
18Y1.HD26.3.2013E. 2012/15791 K. 2013/4313"EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Yıkım İstemi - Davacı Parselindeki Davalılara Ait Yapıların Bedellerinin Depo Ettirilmesi Gerektiği/Binalardan Hangilerinin Koruma Altına Alındığının Yerinde Keşif Yapılarak Tespit Edileceği )
YIKIM İSTEMİ ( El Atmanın Önlenmesi Davası - Koruma Altındaki Binalar Bakımından Yıkım İstemi Reddedilerek Koruma Altında Olmayan Yapılar Bakımından Yıkım Kararı Verilmesi Gerektiği )
KEŞİF ( El Atmanın Önlenmesi Davası - Binalardan Hangilerinin Koruma Altına Alındığının Yerinde Keşif Yapılarak Tespit Edilmesi Gerektiği )"
18Y1.HD21.3.2013E. 2013/2279 K. 2013/4026"ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Yıkım İstemi - Çekişmeye Konu Edilen Müdahalenin İmar Uygulaması ile Oluşup Oluşmadığının Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
YIKIM İSTEMİ ( Elatmanın Önlenmesi Davası - Çekişmeye Konu Edilen Müdahalenin İmar Uygulaması ile Oluşup Oluşmadığının Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davası - Bilirkişiden İmar Öncesi ve Sonrası Durumu Gösterir Şekilde Kroki Tanziminin İstenmesi Gerektiği )"
18Y5.HD18.3.2013E. 2013/1612 K. 2013/4694"AĞAÇ BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( İmar Uygulaması Sonucu Davalılara Ait Taşınmaz Üzerinde Kalan - Davalıların Ağaçlardan Davacıların Yararlanmasına Engel Olup Olmadıkları Araştırılacağı )
İMAR UYGULAMASI SONUCU DAVALIYA AİT TAŞINMAZIN ÜZERİNDE KALAN DAVACIYA AİT AĞAÇLAR ( Bedellerinin Tahsili İstemi/Davalıların Ağaçlardan Davacıların Yararlanmasına Engel Olup Olmadıkları Araştırılacağı - Engel Olunuyorsa Ağaç Bedeline Hükmedileceği )
AĞAÇLARDAN YARARLANMAYA ENGEL OLMA ( İmar Uygulaması Sonucu Davalılara Ait Taşınmaz Üzerinde Kalan Davacıya Ait Ağaç Bedellerinin Tahsili İstemi - Davalıların Ağaçlardan Davacıların Yararlanmasına Engel Olup Olmadıkları Araştırılıp Karar Verileceği/Engel Olunuyorsa Hükmedileceği )
KEŞİF YAPILACAĞI ( Taşınmazın Tel Örgü İle Çevrilip Çevrilmediği Çevrilmişse Davacıların Zeytin Ağaçlarına Zirai Bakım Yapmalarına Mahsül Toplamalarına Davalıların Engel Olup Olmadıkları Araştırılacağı - İmar Uygulaması Sonucu Davalılara Ait Taşınmaz Üzerinde Kalan Davacıya Ait Ağaç Bedellerinin Tahsili )"
18Y1.HD18.3.2013E. 2012/15297 K. 2013/3678"KADASTRAL PARSELLERİN İHYASI İSTEMİ ( Hangi Kadastral Parselde Hangi Davacıya Ne Kadar Pay Verildiği Konusunda Açıklık Bulunmadığı/Kararın İnfazı Sırasında Tereddüte Mahal Vereceği Gibi Dolu Pafta Sistemine Aykırılık Teşkil Edeceği - Pay Oranları Belirtilmeden Karar Verilemeyeceği )
DOLU PAFTA SİSTEMİNE AYRILIK ( Kadastral Parsellerin İhyası İsteminin Kabulüne Karar Verildiği - Fakat Hangi Kadastral Parselde Hangi Davacıya Ne Kadar Pay Verildiği Konusunda Açıklık Bulunmamasının Dolu Pafta Sistemine Aykırılık Teşkil Edeceği )
İHYA ( Kadastral Parsellerin İhyası İsteminin Kabulüne Karar Verildiği/Hangi Davacıya Ne Kadar Pay Verildiği Konusunda Açıklık Bulunmadığı - Pay Oranları Belirtilmeden Karar Verilemeyeceği )"
18Y14.HD18.3.2013E. 2013/1633 K. 2013/3957"TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ ( Davacının Gecekondusunun İnşa Edildiği Zemin ve Zorunlu Kullanım Alanı Olmak Üzere Toplam 100 m2 Yüzölçümü Miktarının Taşınmazın Yüzölçümündeki Miktarına Oranlanarak Paylı Şekilde Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı - Bozma İlamına Uyularak Taşınmazın 100 m2 Yüzölçümündeki Bölümünün Tapu Kaydının İptali İle Davacı Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmişse de Bu Şekilde Verilen Kararın İnfaz Kabiliyeti Mevcut Olmadığı )
GECEKONDUNUN İNŞA EDİLDİĞİ ZEMİN/ZORUNLU KULLANIM ALANI ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali Tescili Talebinde Gecekondunun İnşa Edildiği Zemin ve Zorunlu Kullanım Alanı Olmak Üzere Toplam Yüzölçümü Miktarının Taşınmazın Yüzölçümündeki Miktarına Oranlanacağı )"
18Y18.HD12.3.2013E. 2013/2627 K. 2013/3706"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Yeni Bir Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Tarafların Vereceği ya da Re'sen Belirlenecek Emsal Kayıtlar Tapu Müdürlüğünden Getirtildikten ve Bunun İmar Parseli Olup Olmadığı da Sorulup Saptandıktan Sonra Ek Bilirkişi Raporu Alınıp Karar Verileceği )
EMSAL TAŞINMAZ ( Kamulaştırılan Taşınmazla Aynı Konumda Olması Taşınmaza Yakın Mesafede Bulunması Aynı Nitelik ve Özellikleri Taşıması Benzer Yüzölçümünde Olması veya Kamulaştırmaya Yakın Günlerde Satılmış Olması Zorunlu Olmadığı - Aynı Özellik Nitelikleri Taşıyan Başka Yerlerde Bulunan ve Kamulaştırma Gününden Önce Satılmış Olan Taşınmazların Emsal Alınabileceği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Emsalin Satış Fiyatına Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Uygulanmak Suretiyle Değerlendirme Tarihinde Oluşan Fiyatları Bulunacağı - Aradaki Farklılıklar Belirtilip Üstün ve Eksik Yönleri Açıklanacağı/Nitelik ve Farklılıkların Taşınmazın Değerine Olan Etkilerinin Ne Olduğunun Belirtileceği )
EMSALİN İMAR PARSELİ OLMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması Halinde Dava Konusu Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden 3194 S.K. Md.18/2 Gözetilerek Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )"
18Y1.HD7.3.2013E. 2012/15376 K. 2013/3377"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Mütemmim Cüz'Ün Mülkiyeti ve Buna Bağlı Olarak Tasarruf Hakkının Üzerinde Bulunduğu Arza Bağlı Olduğu - Kanunun Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Kişiye Ait Taşınmaz Üzerine İnşa Edilen Yapının İmar Parseli İçinde Kalması Halinde Bedelinin Bina Sahibine Ödenmesi Gereği )
KAİM BEDEL ÖDENMESİ ( İmar Uygulaması Sonucu İmar Parsel Üzerinde Kalan Yapının Bedeli Ödenmedikçe Anlaşma Yapılmadığı veya Ortaklık Giderilmedikçe Yapıların Ömürleri Sonuna Kadar Yapı Sahibince Kullanılacağı - İmar Uygulamasının Mütemmim Cüz ile Mülkiyet Arasındaki İlişkiyi Kesen Özel Bir Durum Olduğu )"
18Y1.HD4.3.2013E. 2012/14666 K. 2013/3143"ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Ecrimisil Davası - Tüm Paydaşları Bağlayan Harici Bir Taksim Sözleşmesi ve Özel Bir Parselasyon Planın Olup Olmadığı veya Fiili Kullanma Biçiminin Oluşup Oluşmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği/Harici veya Fiili Taksim Yoksa Uyuşmazlığın Müşterek Mülkiyet Hükümlerine Göre Çözümleneceği )
ECRİMİSİL DAVASI ( Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davası - Davaya Konu Parseldeki Yapılar ve Ağaçların İmar Uygulamasından Önce Yapılmış İseler Yıkım İsteğinin Kabul Edilebilmesi Bakımından Belirlenecek Kaim Bedelin Davacılar Tarafından Paydaş Olan Davalılara Ödenmesi Gerektiği )
YIKIM İSTEMİ ( Ecrimisil Davası - Davaya Konu Parseldeki Yapılar ve Ağaçların İmar Uygulamasından Önce Yapılmış İseler Yıkım İsteğinin Kabul Edilebilmesi Bakımından Belirlenecek Kaim Bedelin Davacılar Tarafından Paydaş Olan Davalılara Ödeneceği )
HARİCİ TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Yıkım İstemi - Tüm Paydaşları Bağlayan Harici Bir Taksim Sözleşmesi ve Özel Bir Parselasyon Planın Olup Olmadığı veya Fiili Kullanma Biçiminin Oluşup Oluşmadığı Üzerinde Özenle Durulması Gerektiği )"
18Y1.HD28.2.2013E. 2012/15988 K. 2013/2900"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Davaya Konu Binaların İmar Öncesinde mi Yoksa Sonrasında mı Yapıldığının Yerel Mahkemece Araştırılması Gereği - İdari Kararla Oluşan Bir Durum Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
YAPININ İDARİ KARAR SONUCU İMAR PARSELİ İÇERİSİNDE KALMIŞ OLDUĞUNUN SAPTANMASI ( Davalının Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Bulunduğundan Kusur Bulunmadığının Kabulü - İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi Davası )
GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ( Hangi Taşınmaza Dair Olarak Düzenlendiğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( Davalıların Yapılandıkları Yerlerin İmar Öncesi Hangi Kadastral Parselde Kaldığının Saptanması Gereği - İnşaat Edilen Yapının İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalıp Kalmadığının Tespiti )
KUSUR ( İmar Uygulaması/İdari Karar/Dava Konusu Yapının Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış Olmasının İdari Kararla Ortaya Çıkması - Kendi Arzu ve İradesi Dışında Bir Durum Bulunduğunun Kabulü Gerektiği/Elatmanın Önlenmesi )"
18Y1.HD28.2.2013E. 2012/15540 K. 2013/2916"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM (Davalının İradesi Dışında İdari İşleme Dayalı Olarak Tecavüzlü Durumun Oluştuğu Gözetilerek Yapının Kaim Bedelinin Davalıya Ödenmesi Suretiyle Elatmanın Önlenmesi ve Yıkıma Karar Verilmesi Gerektiği)
İMAR UYGULAMASI (Tecavüzlü Durumun İmar Uygulaması Sonucunda Oluştuğu Gözetilerek Yapının Kaim Değerinin Keşfen Saptanması Davacıya Depo Ettirilmesi Ondan Sonra Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davasının Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
YARGILAMA GİDERLERİ (Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım/Tecavüzlü Durum İdari İşlemden Kaynaklandığına Göre Davalının Kusurunun Bulunmadığı - Yargılama Giderlerinden ve Avukatlık Ücretinden de Davalının Sorumlu Tutulmayacağı)
KUSUR (Tecavüzlü Durum İdari İşlemden Kaynaklandığına Göre Davalının Kusurunun Bulunmadığı - Yapının Kaim Bedelinin Davalıya Ödenmesi Suretiyle Elatmanın Önlenmesi ve Yıkıma Karar Verilmesi Gerektiği)
İDARİ İŞLEME DAYALI TECAVÜZ ( Davalının Kusurunun Bulunmadığı - Yapının Kaim Bedelinin Davalıya Ödenmesi Suretiyle Elatmanın Önlenmesi ve Yıkıma Karar Verileceği)"
18Y1.HD27.2.2013E. 2012/17264 K. 2013/2776"İMAR İŞLEMİNİN İPTALİ ( Sebebiyle Kök Parselin İhyası Suretiyle Hazine Adına Tescili İstemi - İmar İşlemlerinin İdari Yargı Yerinde Görülüp Kesinleşen Davalarla İptal Edildiği ve Sicilin Dayanağı Kalmadığı/Eski Hale İhya İsteğinin Kabulü Gerektiği )
ESKİ HALE İHYA İSTEĞİ ( İmar İşleminin İptali Sebebiyle Kök Parselin İhyası Suretiyle Hazine Adına Tescili İstemi - İmar İşlemlerinin İdari Yargıda İptal Edildiği ve Sicilin Dayanağının Kalmadığı/İsteğin Kabulü Gerektiği )
KÖK PARSELİN İHYASI SURETİYLE HAZİNE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( İmar İşlemlerinin İdari Yargı Yerinde Görülüp Kesinleşen Davalarla İptal Edildiği ve Sicilin Dayanağı Kalmadığı - Eski Hale İhya İsteğinin Kabulü Gerektiği )"
18Y14.HD22.2.2013E. 2013/269 K. 2013/2551"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı - Tahsise Konu Yerde Uygulanan Düzenleme Ortaklık Payının Davacıyı da Bağlayıcı Nitelikte Olduğu Dikkate Alınarak Tahsis Miktarından Bu Oranda Yapılacak İndirimden Sonra Kalan Miktarın Paya Dönüştürülmek Suretiyle Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Tahsise Konu Yerde Uygulanan Düzenleme Ortaklık Payının Davacıyı da Bağlayıcı Nitelikte Olduğu Dikkate Alınarak Tahsis Miktarından Bu Oranda Yapılacak İndirimden Sonra Kalan Miktarın Paya Dönüştürülmek Suretiyle Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Tapu İptali ve Tescil - Tahsise Konu Yerde Uygulanan Düzenleme Ortaklık Payının Davacıyı da Bağlayıcı Nitelikte Olduğu Dikkate Alınarak Tahsis Miktarından Bu Oranda Yapılacak İndirimden Sonra Kalan Miktarın Paya Dönüştürülmek Suretiyle Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )"
18Y14.HD22.2.2013E. 2013/1161 K. 2013/2592"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( İsteyenlerin Yapı Bedelini Ödemedikleri Takdirde Taşkın İnşaat Sahiplerinin Taşkın Yapıyı Ömrünü Dolduruncaya Kadar Kullanmaya Devam Edebileceği - Yapının Üzerinde Bulunduğu Parselin Tüm Maliklerinin Davada Davalı Olarak Yer Almaları Gerektiği )
TAŞKIN YAPININ YIKIMI ( Karar Verilebilmesi İçin Yapı Bedelinin İlgili Parsel Sahiplerince Yapı Sahibine Ödenmek Üzere Elatmanın Önlenmesi ve Kal İsteyen Birleştirilen Davacılar Adına Depo Ettirilmesi Gerektiği - Yapının Üzerinde Bulunduğu Parselin Tüm Maliklerinin Davalı Olarak Yer Almaları Gerektiği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal İsteyen Davacıların Yapı Bedelini Ödemeyi Kabul Etmeleri Halinde Yapının Taşkın Kısmının Yıkımına Karar Verilebilmesi İçin Ayrıca Yapının Üzerinde Bulunduğu Parselin Tüm Maliklerinin Davada Davalı Olarak Yer Almaları Gerektiği )"
18Y1.HD14.2.2013E. 2013/399 K. 2013/1953"KADASTRAL PARSELİN İHYASI İSTEĞİ ( İmar Parsellerinin Tüm Paydaşlarının Davada Yer Almalarının Sağlanması ve Ondan Sonra İşin Esası Yönünden Hüküm Kurulması Gerektiği )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Kayıt Maliki Aleyhine Açılacağı - Belediyeye Husumet Tevcihi Dava Konusu Taşınmazlar İle İlgili İmar İşlemini Yapan Kurum Olması Nedeniyle Yerinde İse de Davaya Konu İşlemde Herhangi Bir Dahli Bulunmayan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne Husumet Yöneltilemeyeceği )
HUSUMET ( Belediyeye Husumet Tevcihi İmar İşlemini Yapan Kurum Olması Nedeniyle Yerinde İse de Davaya Konu İşlemde Herhangi Bir Dahli Bulunmayan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne Husumet Yöneltilemeyeceği - Kadastral Parselin İhyası İsteği/Tapu İptal ve Tescil İstekli Davalar Kayıt Maliki Aleyhine Açılacağı )
İMAR UYGULAMASI İLE OLUŞAN PARSELLERİN İPTALİ ( İmar Parsellerinin Tüm Paydaşlarının Davada Yer Almalarının Sağlanması ve Ondan Sonra İşin Esası Yönünden Hüküm Kurulması Gerektiği )"
18Y1.HD14.2.2013E. 2013/187 K. 2013/2020"KÖK PARSELİN İHYASI SURETİYLE HAZİNE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Taşınmazın Tedavüllü Tapu Kaydının Getirtileceği - Mahallinde Harita Mühendisi 3 Kişiden Oluşan Bilirkişi Marifeti İle Yeniden Keşif Yapılarak Kök Parselin Hangi İmar Parsellerine İsabet Ettiğinin Saptanacağı )
İMAR İŞLEMİNİN İPTALİ NEDENİYLE KÖK PARSELİN İHYASI SURETİYLE HAZİNE ADINA TESCİLİ ( Bilirkişiler Aracılığıyla Kök Parselin Hangi İmar Parsellerine İsabet Ettiği Saptanacağı - Bilirkişilerden Açıklayıcı Doyurucu ve İnfaza İmkan Verecek Şekilde Krokili Rapor Alınıp Karar Verileceği )
YOLSUZ TESCİL ( İmar Şuyulandırmasının Dayanağı Olan İdari İşlemin İptal Edilmesi İle Sicilin Dayanıksız Kalacağı ve Yolsuz Tescil Durumuna Düşeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmar İşleminin İptali Nedeniyle Kök Parselin İhyası Suretiyle Hazine Adına Tescili İstemi - Açıklayıcı Doyurucu ve İnfaza İmkan Verecek Şekilde Krokili Rapor Alınacağı/Harita Mühendisi Üç Bilirkişiye Başvurulacağı )
SİCİLİN DAYANAKSIZ KALMASI ( İmar Şuyulandırmasının Dayanağı Olan İdari İşlemin İptal Edilmesi İle Dayanıksız Kalacağı ve Yolsuz Tescil Durumuna Düşeceği - Dayanıksız Kalan Kaydın İptalinin Gerekeceği ve Kadastral Parselin Geometrik ve Hukuki Durumunun İhyası Şeklinde Karar Verilmesi Gerektiği )"
18YHGK13.2.2013E. 2012/3-633 K. 2013/247"ECRİMİSİL ( Davalının Binasının İmar Uygulaması Sonucu Dava Konusu İmar Parseli İçerisinde Kaldığı - Davalının Ancak Binasını Kullanma Hakkının Olduğu/Davacının Bina Dışında Hissesinden Fazla Kullandığı Yer Yönünden İstemin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( Davalının Binası İmar Uygulaması Sonucu Dava Konusu İmar Parseli İçerisinde Kaldığı - Bu Yapı Ömrünü Dolduruncaya Kadar Davalının Kullanma Hakkı Bulunduğu/Davalının Ancak Binasını Kullanma Hakkının Olduğu/Binanın Kapladığı Yer Dışında Kalan Kısım Yönünden Davacının Dava Açma Hakkının Bulunmadığı )
ARAZİ ÜZERİNDEKİ YAPININ MÜLKİYETİ ( Davalının Binasının İmar Uygulaması Sonucu Dava Konusu İmar Parseli İçerisinde Kaldığı - Davalının Ancak Binasını Kullanma Hakkının Olduğu/Davacının Bina Dışında Hissesinden Fazla Kullandığı Yer Yönünden Ecrimisil İsteminin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
18Y3.HD5.2.2013E. 2012/18832 K. 2013/1562"TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin İfası İmkansız Hale Gelince Davacının Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Uğradığı Müspet Zararı İsteyebileceği - İadenin Talep Edildiği Andaki Zenginleşme Miktarı Bu Borcun Kapsamını Belirleyeceğinden Gerçek ve Güncel Müspet Zararın Bilirkişi Marifetiyle Araştırılması Gerektiği )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İfası İmkansız Hale Gelince Davacının Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Uğradığı Müspet Zararı İsteyebileceği - Tazminat Davası )
İFANIN İMKANSIZLAŞMASI ( Davacının Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Uğradığı Müspet Zararı İsteyebileceğinden İadenin Talep Edildiği Andaki Zenginleşme Miktarı Bu Borcun Kapsamını Belirleyeceği - Tazminat Davası )
MÜSPET ZARAR ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin İfası İmkansız Hale Gelince Davacının Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre İadenin Talep Edildiği Andaki Zenginleşme Miktarı Bu Borcun Kapsamını Belirleyeceği - Tazminat Davası )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Davacının Önceki Ödedikleri Miktar İçin Mahkemece Başlangıçtan İtibaren Geçersiz Satışlarda Uygulanması Gereken Bu İlkeye Göre Endeks Döviz Altın Artış Oranları Esas Alınarak Hüküm kurulması Gerektiği - Tazminat Davası )"
18YHGK30.1.2013E. 2012/5-513 K. 2013/168"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle - Dava Konusu Taşınmaza Dava Tarihi İtibariyle Davalı Belediye Tarafından Üsküdar Kültür ve Spor Kompleksi Yapma İradesi İle Kamulaştırma Yapılmaksızın El Atıldığı Anlaşıldığından Davanın Kabulünün Yerinde Olduğu )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Maddi Tazminat Davası - Dosya İçeriği ve Toplanan Delillerden ve Özellikle Dava Konusu Taşınmaza Dava Tarihi İtibariyle Davalı Belediye Tarafından Üsküdar Kültür ve Spor Kompleksi Yapma İradesi İle Kamulaştırma Yapılmaksızın El Atıldığının Anlaşıldığı )
İMAR UYGULAMASI ( Belediye Tarafından İmar Uygulaması Adı Altında Taşınmazların Kadastral ve İmar Çaplarında Fazla Bir Değişiklik Yapılmadan Yeni Tapular Oluşturulmasının İyiniyet Kuralı İle Bağdaşmayacağı Gerekçesinin Yerinde Olduğu/Kamulaştırmasız El Atıldığının Anlaşıldığı - Maddi Tazminat Davası )"
18Y14.HD18.1.2013E. 2012/14102 K. 2013/637"TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu Tahsis Belgesinin Halen Geçerli Olup Olmadığının Araştırılması İçin İptal Kararının Getirtilmesi ve Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilip Edilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
SİT ALANI ( Kaldığı Belirtilmesine Rağmen İlgili Belgelerin Dosya İçinde Bulunmadığı Anlaşıldığından Merciinden Getirtilerek Davaya Konu Taşınmazın Sit Alanında Kalıp Kalmadığının Mahallinde Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği - Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davaya Konu Taşınmazın Sit Alanında Kalıp Kalmadığının Mahallinde Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği )"
18Y5.HD14.1.2013E. 2012/19080 K. 2013/32"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İmar Planının Kesinleştiği Tarihten İtibaren 5 Yıl İçerisinde Davalı İdarece Ayrılma Amacına Uygun Olarak Kamulaştırma Görevinin Yerine Getirilmediği - Taşınmaz Bedelinin Ödenmesine Karar Verilmesi Yerinde Olduğu )
İMAR PLANINDA SPOR/REKREASYON ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( Fiilen El Atılmamış Olsa Dahi Planın Kesinleştiği Tarihten İtibaren 5 Yıl İçerisinde Ayrılma Amacına Uygun Olarak Kamulaştırma Görevinin Yerine Getirilmediği - Malikin Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Şekilde Kısıtlandığı )
BEŞ YIL İÇİNDE KAMULAŞTIRMA GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İmar Planının Kesinleştiği Tarihten İtibaren/Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Ödenmesine Karar Verilmesi Yerinde Olduğu - Üzerindeki Yapılara İdarece Fiilen El Atılmadığından Bedellerine Hükmedilemeyeceği )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPI MUHDESAT VE AĞAÇLARA FİİLEN EL ATILMAMASI ( Davalı İdarece Fiilen El Atılmadığı Bu Sebeple Bedellerine Hükmedilmemesi Gerektiği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi )"
18Y14.HD5.12.2012E. 2012/12706 K. 2012/14197"TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Kanun Kapsamında Kalan Kişilere Yapılan Tahsisin Bunlar Tarafından Üçüncü Kişilere Temlikine İmkan Tanıdığı - Ancak Bu Gibi Durumlarda da Tahsis Sahiplerinden Devralan Kişilerin 2981 S. K.'dan Yararlanıp Yararlanamayacağı Hususunun Araştırılması Gerektiği )
TAHSİS KAPSAMINDAKİ YERİN HAK SAHİBİ ADINA TESCİLİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR ( Arsa Tahsis Edilecek Kimselerin Kendisinin veya Eşinin veya Reşit Olmayan Çocuğunun Oturduğu Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Ev Yapmaya Müsait Arsaya veya Bir Eve veya Apartmanın Bağımsız Bir Bölümüne veya Bir Bölümü İşyeri Olarak Kullanılan Bir Yapıya Sahip Bulunmaması Gerektiği )
İMAR AFFI KANUNU'NA DAYALI İSTEM ( 2981 S. Kanunun Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 25. Md. Kanun Kapsamında Kalan Kişilere Yapılan Tahsisin Bunlar Tarafından Üçüncü Kişilere Temlikine İmkan Tanıdığı - Ancak Tahsis Sahiplerinden Devralan Kişilerin 2981 S. Kanundan Yararlanıp Yararlanamayacağı Hususunun Araştırılacağı )
ARSA TAHSİSİ İÇİN ŞARTLAR ( 2981 S.K'nun 13/A Hükmüne Göre - Kendisinin veya Eşinin veya Reşit Olmayan Çocuğunun Oturduğu Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Ev Yapmaya Müsait Arsaya veya Bir Eve veya Apartmanın Bağımsız Bir Bölümüne veya Bir Bölümü İşyeri Olarak Kullanılan Bir Yapıya Sahip Bulunmaması Gerektiği )"
18Y14.HD4.12.2012E. 2012/11919 K. 2012/14148"MEN-İ MÜDAHALE VE KAL ( Kişinin Kendi Parseli Üzerinde İnşa Ettiği Yapının İmar Uygulaması Sonucu Üçüncü Kişinin Parselinde Kalması Halinde Yapı Sahibinin Korunacağı - Yapının Bedeli Ödenmediği Ortaklık Giderilmediği veya Analaşma Sağlanmadığı Müddetçe Yapının Ömrünü Tamamlayıncaya Kadar Sahibi Tarafından Kullanılacağı )
YAPININ İMAR UYGULMASI SONUCU ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT PARSELİN İÇİNDE KALMASI ( İmar Parseli Sahibine Karşı Yapı Sahibinin Yasayla Korunduğu - Yapının Bedeli Ödenmediği Başkaca Bir Anlşma Sağlanmadığı veya Ortaklık Giderilmedikçe Yapı Ömrünü Tamamlayıncaya Kadar Sahibi Tarafından Kullanılmaya Devam Edeceği )
MAHKEME MASRAFI VE VEKALET ÜCRETİ ( İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait Parelin İçinde Kalan Üçüncü Kişiye Ait Taşınmazın Müdahalesinin Önelenmesi - Davalıya Kusur İzafe Edilemeyeceğinden Mahkeme Harç ve Masrafı ile Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
18Y3.HD15.11.2012E. 2012/17082 K. 2012/23659"ECRİMİSİL DAVASI ( Davalıların Murisinin Davacıya Ait Taşınmazların Ne Kadarlık Kısmını İşgal Ettikleri Tespit Edilerek Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
İMAR YASASI ( Ecrimisil İstemi - Somut Olayda Uygulanma Alanı Bulunmadığı/Davalıların Murisinin Davacıya Ait Taşınmazların Ne Kadarlık Kısmını İşgal Ettikleri Tespit Edilerek Ecrimisile Hükmedilmesi Gerektiği )
İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANMAYAN ELATMA ( Ecrimisil İstemi - Şuyulandırma Öncesinde Mevcut Bulunan Yapılar Hakkında Muhdesat Bedeli Ödenmeksizin Ecrimisil İstenemeyeceği Hükmünün Uygulanması İçin Zemindeki Yapıdan Kaynaklanan Elatmanın İmar Uygulaması Sonucu Oluşması Gerektiği )"
18Y1.HD5.11.2012E. 2012/8262 K. 2012/12236"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Malik Malını Haksız Olarak Elinde Bulunduran Kimseye Her Türlü Elatmanın Önlenmesi Davası Açabileceği - Bina Şerhinin Kişisel Hak Sağlayacağı )
BİNA ŞERHİ ( Kişisel Hak Sağladığı - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )"
18Y1.HD5.11.2012E. 2012/12953 K. 2012/12235"KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( İdare Mahkemesinin Kesinleşen İlamı İle İmar Uygulamasına Yönelik İşlemin İptal Edildiği/Kayıtların Yolsuz Tescil Durumuna Düştüğü - Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
İDARE MAHKEMESİNİN KESİNLEŞEN İLAMI İLE İMAR UYGULAMASININ İPTAL EDİLMESİ ( Kadastral Parselin İhyası Talebi - Kayıtların Yolsuz Tescil Durumuna Düştüğü/Adli Yargı Yerinde Dava Açılabileceğinden Esasa Girilmesi Gereği )
YOLSUZ TESCİL ( Kadastral Parselin İhyası Talebi/İdare Mahkemesinin Kesinleşen İlamı İle İmar Uygulamasına Yönelik İşlemin İptal Edildiği - Kayıtların Yolsuz Tescil Durumuna Düştüğü/Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ ( Kadastral Parselin İhyası Talebi/İdare Mahkemesinin Kesinleşen İlamı İle İmar Uygulamasına Yönelik İşlemin İptal Edildiği - Kayıtların Yolsuz Tescil Durumuna Düştüğü/Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği )"
18Y1.HD31.10.2012E. 2012/3125 K. 2012/12021"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalı Binasının Taşkınlığının İmar Uygulaması Sonucunda Oluşup Oluşmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - 3194 S. Yasanın 18. Md. Uyarınca Kaim Bedele Hak Kazanacağının Gözetilmesi ve Bu Bedelin Davalı Tarafa Ödenmesi Bakımından Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Davalı Binasının Taşkınlığının İmar Uygulaması Sonucunda Oluşup Oluşmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği/18. Md. Uyarınca Kaim Bedele Hak Kazanacağının Gözetilmesi ve Bu Bedelin Davalı Tarafa Ödenmesi Bakımından Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi Gerektiği )
TASARRUF HAKKI ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Yasal Ayrıcalıkların Dışında Ayrılmaz Parçanın Mülkiyeti ve Tasarruf Hakkı Üzerinde Bulunduğu Arza Bağlı Olduğu )"
18Y18.HD18.10.2012E. 2012/7380 K. 2012/11585"ARSA NİTELİĞİ ( Taşınmazın Kesinleşmiş 1/1000 Ölçekli İmar Planı İçinde Olup Olmadığının Araştırılacağı - Olmadığının Anlaşılması Halinde Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Olmakla Birlikte Belediye ve Alt Yapı Hizmetlerinden Yararlanıp Yararlanmadığının Araştırılacağı )
NAZIM İMAR PLANI ( Plan Kapsamına Alındığı Tarih ve Plandaki Konumu Hangi Amaçla Kapsama Alındığı Yerleşim Merkezlerine Uzaklığı Alt Yapı Hizmetlerinden Yararlanma ve Ulaşım Olanakları Kullanma Biçimi İtibarıyla İskan Amacına Yönelik Yapılaşma Olasılıklarının Araştırılacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Tarafların Vereceği ya da Re'sen Belirlenecek Emsal Kayıtlar Tapu Müdürlüğünden Getirildikten Sonra Bunların İmar Parseli Olup Olmadığı Sorulup Saptandıktan Sonra Ek Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Göre Karar Verileceği )
BEDELİN TESPİTİ ( Kamulaştırma - Taşınmazın Arsa Niteliğinde Olması/Kamulaştırma Gününden Önce Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Satış Değerinin Tespit Edileceği ve Bedelin Tespitine Etkisi Olan Unsurların Ayrı Ayrı Değerlendirileceği )
EMSAL TAŞINMAZ ( Taşınmazla Aynı Konumda Olması Taşınmaza Yakın Mesafede Bulunması Aynı Nitelik ve Özellikleri Taşıması Benzer Yüzölçümünde Olmasının Zorunlu Olmadığı - Başka Yerlerde Bulunan ve Değerlendirme Gününden Önce Satılmış Olan Taşınmazların Emsal Alınabileceği )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Emsalin Satış Fiyatına Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Uygulanmak Suretiyle Değerlendirilme Tarihinde Oluşan Fiyatların Bulunacağı - Aradaki Farklılıklar Belirtilip Üstün ve Eksik Yönler Açıklanacağı )
EMSALİN İMAR PARSELİ OLMASI ( Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması Halide Davaya Konu Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden İmar Yasası da Gözetilerek Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapıalacağı )
EMLAK VERGİSİ ( Davaya Konu Taşınmaz İle Emsal Taşınmazın Karşılaştırılacağı - Esas Tutulan Asgari M2 Değerlerinin Oranı İle Bilirkişi Raporunda Değerlendirmeye Esas Alınan Oran Birbirinden Fahiş Ölçüde Farklı Olduğunda Farkın Giderileceği )"
18Y1.HD11.10.2012E. 2012/11199 K. 2012/11035"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM (Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkilerin Giderilmesi ve Daha Sonra Çekişmeli Yapıların Taşkın Kısımlarının Yıkılması Halinde Binaların Geri Kalan Bölümlerinin de Yıkılacağı Belirlendiğine Göre Binaların Tamamının Kaim Bedelinin Saptanması Gerektiği )
BİNALARIN KAİM BEDELİ (Çekişmeli Yapıların Taşkın Kısımlarının Yıkılması Halinde Binaların Geri Kalan Bölümlerinin de Yıkılacağı Belirlendiğine Göre Binaların Tamamının Kaim Bedelinin Saptanması Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
DEPO KARARI (Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Hükümden Önce Depo Edilen Miktar Gözetilerek Eksik Kalan Kısmın Davalı Yararına Depo Ettirilmesi İçin Davacıya Önel Verilmesi Gerektiği )"
18Y5.HD3.10.2012E. 2012/11100 K. 2012/18295"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİ ( Taşınmaz İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrıldığından ve İmar Krokisinde de Lise Alanı Olarak Görüldüğünden Milli Eğitim Bakanlığının Davaya Dahil Edileceği )
TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA OKUL ALANI OLARAK AYRILMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli - İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrıldığından ve İmar Krokisinde de Lise Alanı Olduğundan Milli Eğitim Bakanlığının Davaya Dahil Edileceği )
EMLAK VERGİSİNE ESAS OLAN M2 DEĞERLERİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli/Taşınmaz İle Emsal Taşınmazların Değerlerinin İlgili Belediye Başkanlığı Emlak Vergi Dairesinden İsteneceği - Üstünlük Oranı Yönünden Bilirkişi Raporu Denetleneceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın Belirlenen m2 Birim Fiyatı Üzerinden Kesilip Kesilmeyeceği Araştırılacağı - Taşınmazın ve Emsal Taşınmazların Fiili İmar Uygulaması Sonucu Oluşan İmar Parselleri mi Yoksa Kadastro Parselleri mi Olduklarının Sorulacağı )"
18Y1.HD27.9.2012E. 2012/7903 K. 2012/10216"ELATMANIN ÖNLENMESİ (Tahliye ve Ecrimisil İstemi - Davalının Taşınmazı Kendisine Tapu Tahsis Belgesi Verilen Kişilerden Haricen Satın Aldığı/Davacının Mülkiyet Hakkında Değer Verileceği/Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
KAİM BEDEL (Davalı Kendisine Tapu Tahsis Belgesi Verilen Kişilerden Taşınmazı Haricen Satın Alan Kişi Olduğu - Bayisinin İstifade Edeceği Kaim Bedelden İstifade Edemeyeceği/Davacının Mülkiyet Hakkının Korunması Gerektiği )
HARİCEN SATIM (Elatmanın Önlenmesi Davası - Davalı Kendisine Tapu Tahsis Belgesi Verilen Kişilerden Taşınmazı Haricen Satın Alan Kişi Olduğu/Bayisinin İstifade Edeceği Kaim Bedelden İstifade Edemeyeceği/Mülkiyet Hakkının Korunacağı )"
18Y4.HD3.7.2012E. 2012/8385 K. 2012/11521"TAPU SİCİLİNİN HATALI TUTULMASI ( Otel ile Birlikte Satın Alınan Havuzun Bulunduğu Parselin Öncesinde Hangi Ada ve Parsel Nosu ile Kim Adına Tapu Sicilinde Kayıtlı Olduğu Dosya Arasındaki Belgelerden Anlaşılamadığı - Havuz ve Üzerinde Bulunduğu Parselin Hangi Parsel Olarak Hangi Malik Adına Geri Döndürüldüğü Davacının Halen Havuzdan Faydalanma İmkanı Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Araştırılmamasının Doğru Olmadığı )
SATIM SÖZLEŞMESİNE KONU MALIN AYIPLI ÇIKMASI ( Zararın Tazmini İstemi - Havuz ve Havuzun Üzerinde Bulunduğu Taşınmaz Bölümü Öncesinde Başka Bir Malik Adına Kayıtlı İse Bu Malikin Parselinin 18. Md. Uygulaması Sonucu Nereye Gittiğinin Araştırılması Gerektiği )
ŞERH ( Tapu Sicilinin Hatalı Tutulması Kaynaklı Alacak İstemi - Otel ile Birlikte Satın Alınan Havuzun Maliki ile İlgili Beyanlar Hanesinde Şerh Bulunup Bulunmadığının Araştırılmamasının İsabetsizliği )
TAZMİNAT DAVASI ( Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından ve Satım Sözleşmesine Konu Malın Ayıplı Çıkmasından Doğan - Havuz ve Üzerinde Bulunduğu Parselin Hangi Parsel Olarak Hangi Malik Adına Geri Döndürüldüğü Davacının Halen Havuzdan Faydalanma İmkanı Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Araştırılmamasının Doğru Olmadığı )"
18Y14.HD3.7.2012E. 2012/8165 K. 2012/9129"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Diğer Davanın Sonucunun Usul Ekonomisi Açısından Beklenmesi ve Sözleşmenin İfa Olağının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Elbirliği Mülkiyeti )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ( Ortaklardan Birinin Ortaklığa Dahil Başka Bir Kişiye Satış Vaadinin İştirak Çözülmese Dahi İfa Olanağının Bulunduğunun Kabulü - Mahkemece Davacı ile Davalının İştirake Dahil Olup Olmadıklarının Araştırılması Gereği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFA OLANAĞININ BULUNMASI ( Ortaklardan Birinin Ortaklığa Dahil Başka Bir Kişiye Satış Vaadinin İştirak Çözülmese Dahi İfa Olanağının Bulunduğu - Davacı ile Davalının İştirake Dahil Olup Olmadıklarının Araştırılacağı )
USUL EKONOMİSİ ( Mahkemece Diğer Davanın Sonucunun Usul Ekonomisi Açısından Beklenmesi ve Sözleşmenin İfa Olağının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Pay Tescili Davası )"
18Y6.HD2.7.2012E. 2012/7160 K. 2012/9931"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (Gerek Davacının Gerekse de Davalının Aynen Taksime İlişkin Taleplerinin de Bulunmasına Göre İlgili Belediyeden Taşınmazın Aynen Taksim İmkanı Olup Olmadığı Hususu Sorularak Karar Verileceği)
BELEDİYEDEN AYNEN TAKSİMİN MÜMKÜN OLUP OLMAYACAĞININ SORULACAĞI (Aynen Taksim İmkanın Olması Halinde Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak Taşınmazın Aynen Taksim Edilip Edilmeyeceği Hususunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Karar Verileceği - Ortaklığın Giderilmesi İstemi)
AYNEN TAKSİM (Ortaklığın Giderilmesi - Gerek Davacının Gerekse de Davalının Aynen Taksime İlişkin Taleplerinin de Bulunmasına Göre İlgili Belediyeden Taşınmazın Aynen Taksim İmkanı Olup Olmadığı Hususu Sorularak Karar Verileceği)"
18Y1.HD2.7.2012E. 2012/7688 K. 2012/8286"KADASTRAL PARSELİN İHYASI DAVASI (Paydaşlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığının Kabul Edilmesi Gereği - Doğru Sicil Oluşturma İlkesi/Pasif Husumet Yönünden Kayıt Maliklerinin de Davalı Safında Yer Alacağı/Davacıya Önel Verileceği)
ÖNEL VERİLMESİ (Davacıya Diğer Paydaşın da Davaya Dahil Edilmesi ve Dava Dışı İmar Parseli Malikleri Aleyhine de Dava Açması İçin Süre Verileceği - Dava Açılıdığı Takdirde Eldeki Dava ile Birleştirileceği/Taraf Delillerinin Toplanacağı)
İMAR PARSELİ MALİKLERİNE KARŞI DAVA (Davanın Sadece Belediye'ye Yöneltilmesinin Pasif Husumet Yönünden Yeterli Olmadığı)
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (Kayıt Maliklerine Karşı da Dava Açılması Halinde Bu Dava ile Eldeki Davanın Birleştirileceği)
PASİF HUSUMET (İmar Parseli Maliklerine Karşı da Davanın Yöneltileceği - Dava Açılması Halinde/Davaların Birleşeceği)"
18Y14.HD2.7.2012E. 2012/7843 K. 2012/9063"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Yerinde Şehir Plancısı Ziraatçı Bilirkişi ve Harita Mühendisi Bulundurmak Koşuluyla Yeniden Keşif Yapılmalı ve 2981 S. Kanunun 10/C.Md. ve 3194 S. Kanunun 18. Md. Uygulama Haritaları Belediyeden Sağlanması Gerektiği)
MERANIN ARTIK MERA OLARAK KULLANILMAMASI (Teknik Açıdan Mümkün Bulunup Bulunmadığı Parsel Bazında Değil İmar Planları ve Ada Bazında Ziraatçı Bilirkişiye İncelettirilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Tapu İptali ve Tescil - Yerinde Şehir Plancısı Ziraatçı Bilirkişi ve Harita Mühendisi Bulundurmak Koşuluyla Yeniden Keşif Yapılmalı ve 2981 S. Kanunun 10/C.Md. ve 3194 S. Kanunun 18. Md. Uygulama Haritaları Belediyeden Sağlanması Gerektiği)
HAVA FOTOĞRAFLARI (Mera Olan Taşınmazların Kesinleşen İmar Planı Tarihinden Önce Yerleşim Yeri Olarak İşgal Edilen Yerlerden Olup Olmadığı Resmi Deliller Toplanarak ve Bu Tarihlere Yakın Tarihlerde Çekilen Hava Fotoğraflarından da Yararlanarak Saptanması Gerektiği)"
18Y18.HD26.6.2012E. 2012/6431 K. 2012/8076"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırma Gününden Önce Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Satış Değerinin Tespiti ve Bedelin Tespitinde Etkisi Olan Diğer Unsurlarında Dikkate Alınması Gerektiği - Her Unsurun Gerekçeleri ve Değer Katkı Oranları Ayrı Ayrı Belirleneceği )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Arsanın Kamulaştırılması - Emsal Taşınmaz İle Davaya Konu Taşınmaz Karşılaştırılmaksızın Bedel Belirlenmesi )
ARSANIN NİTELİĞİ ( Kamulaştırma Gününden Önce Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Satış Değerinin Tespiti ve Bedelin Tespitinde Etkisi Olan Diğer Unsurlarında Dikkate Alınması Gerektiği - Her Unsurun Gerekçeleri ve Değer Katkı Oranları Ayrı Ayrı Belirleneceği )
EMLAK VERGİSİ ( Davaya Konu Taşınmaz ve Emsal Alınan Taşınmazın Değerlendirme Tarihindeki Belediyelerce Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Belirlenen m2 Fiyatları İlgili Belediyeden Getirtilerek Bu Değerlere Göre Verilen M2 Fiyatının Karşılaştırılacağı )
EMSAL İMAR PARSELİ ( Taşınmaz Bu Nitelikte Olmaması Halinde Davaya Konu Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
ARKEOLOJİK SİT ALANI ( Arsa Olarak Değerlendirilen Taşınmazın Bu Özelliği Sebebiyle Kaçınılmaz Olan Değer Kaybının Saptanıp Buna Göre Hesaplanacak Olan Miktarın Taşınmazın Değerinden Düşüleceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
TARİHİ ESER ( Arsa Olarak Değerlendirilen Taşınmazın Bu Özelliği Sebebiyle Kaçınılmaz Olan Değer Kaybının Saptanıp Buna Göre Hesaplanacak Olan Miktarın Taşınmazın Değerinden Düşüleceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
18Y5.HD25.6.2012E. 2012/11169 K. 2012/13900"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede İmar Uygulaması Yapılmadığı ve İleride Yapılacak Bir İmar Uygulaması Sonucunda da İmar % 40 Oranına Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Kesileceği )
İMAR UYGULAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazın Bulunduğu Bölgede İmar Uygulaması Yapılmadığı ve İleride Yapılacak Bir İmar Uygulaması Sonucunda da İmar % 40 Oranına Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Kesileceği/Fazla Bedele Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede İmar Uygulaması Yapılmadığı ve İleride Yapılacak Bir İmar Uygulaması Sonucunda da İmar % 40 Oranına Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Kesileceği/Fazla Bedele Hükmedilmesinin İsabetsizliği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
18Y1.HD21.6.2012E. 2012/5338 K. 2012/7758"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM (Davalının İmar Uygulaması Öncesi Kadastral Parselin Paydaşlarından Taşınmazın Kullanım Tarzını Belirleyen Harici Bir Taksim ya da Fiili Bir Kullanım Tarzı Meydana Getirilip de Harici Alıma Dayalı Olarak Yapılandığını Kanıtlaması Halinde 3194 S.Y'nın 18. Md.nin Uygulanacağı)
İMAR ÖNCESİ KADASTRAL PARSEL (Paydaşlarından Taşınmazın Kullanım Tarzını Belirleyen Harici Bir Taksim ya da Fiili Bir Kullanım Tarzı Meydana Getirilip de Harici Alıma Dayalı Olarak Yapılandığını Kanıtlaması Halinde 3194 S.Y'nın 18. Md.nin Uygulanacağı - Elatmanın Önlenmesi)
HARİCİ TAKSİM (İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi - Davalının İmar Uygulaması Öncesi Kadastral Parselin Harici Bir Taksim ya da Fiili Bir Kullanım Tarzı Meydana Getirilip de Harici Alıma Dayalı Olarak Yapılandığını Kanıtlaması Halinde 3194 S.Y'nın 18. Md.nin Uygulanacağı)
ELATMANIN ÖNLENMESİ (İmar Öncesi Harici Alıma Dayalı Kişisel Bir Hakkının Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Davalının Yapılandığı Yerin İmar Öncesi Hangi Kadastral Parselde Kaldığının Saptanması Gerektiği)"
18Y9.CD19.6.2012E. 2010/17870 K. 2012/7810"İMAR DÜZENLEMESİ GEREĞİ BELEDİYE TARAFINDAN İKİ PARÇAYA AYRILAN TAŞINMAZ ( Parsellerden Birinin Üzerinde Bulunan Ağaçlar ve Havuzun Sanık Tarafından Sökülmesi Eyleminin Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Saptanması İçin Keşif Yapılacağı )
MALA ZARAR VERME ( İmar Düzenlemesi Gereği Taşınmazın İki Parsele Bölündüğü - Sanık ve Yeni Parsel Sahipleri Arasında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Olduğu/Sanığın Parsellerin Üzerindeki Ağaçları Sökme Eyleminin Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Tespiti İçin Keşif Yapılması Gerektiği )
KEŞİF ( İmar Düzenlemesi Gereği Taşınmazın İki Parsele Bölündüğü - Sanık ve Yeni Parsel Sahipleri Arasında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Olduğu/Sanığın Parsellerin Üzerindeki Ağaçları Sökme Eyleminin Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Saptanması İçin Keşif Yapılacağı )"
18Y5.HD18.6.2012E. 2012/6866 K. 2012/13156"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI (Fiilen Elatılmayan Parsel Üzerindeki Ağaçlar ve Yapıların Bedelinin Ödenmemesi Gerektiği)
FİİLEN ELATILMAYAN PARSEL (Üzerindeki Ağaçlar ve Yapıların Bedelinin Ödenmemesi Gerektiği - Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası)"
18Y1.HD14.6.2012E. 2012/7047 K. 2012/7380"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (Tecavüzün İmar Uygulanası Nedeniyle Ortaya Çıktığı İddasının Mahkemece Yeterince Araştırılmadığı - İmar Uygulaması Nedeniyle Tecavüz Bulunması Halinde Yapı Sahibi Davalının Kusurlu Olmayacağı)
İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE TAŞINMAZA TECAVÜZ (Yapı Sahibi Davalının Kendi Arzu ve İradesi Dışında Oluşan Bir Durum Bulunduğundan Kusurunun Bulunmadığı - Davalı Yapı Sahibinin Korunması Gereği/Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davası)
YAPI SAHİBİNİN KUSURUNUN BULUNMAMASI (İmar Uygulaması/Dava Konusu Taşınmaza İdarenin İmar Uygulaması Nedeniyle Bir Tecavüzün Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Davalı Dışındaki Şahsın Mirasçılarının da Davaya Dahil Edileceği)
TECAVÜZLÜ YAPININ KAİM DEĞERİ (Mahkemece Keşfen Saptanarak Davacıya Depo Ettirilmesi Gereği - Elatmanın Önlenmesi Davası)"
18Y1.HD14.6.2012E. 2012/6375 K. 2012/7335"İMAR PARSELİNİN İPTALİ VE TAŞINMAZIN ÖNCEKİ MÜLKİYET DURUMUNA İHYASI DAVASI (Davacının Satın Almış Olduğu Payın İptal Edilmesi Nedeniyle Aktif Dava Ehliyetinin Bulunmadığının Mahkemece Gözetileceği - Davanın Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu)
PAYIN İPTAL EDİLMESİ (Taşınmazı Satış Suretiyle Pay Edinen Davacının Payının Diğer Paydaşlardan Birinin Açmış Olduğu Dava İle İptal Edildiği - Davacının Kayıtla Bir İlgisinin Kalmadığı/Dava Tarihi İtibariyle Davacının Bir Hakkının Bulunmadığı)
AKTİF DAVA EHLİYETİ (Dava Tarihi İtibariyle Dava Konusu Taşınmazda Bir Hakkı Bulunmayan Davacının Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddedilmesi Gerektiği - Sicil Kaydının Yolsuz Olduğundan Bahisle Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği)"
18Y5.HD12.6.2012E. 2012/6433 K. 2012/12582"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Herhangi Bir Parselden Bir Defadan Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Kesilemeyeceği - Dava Konusu Taşınmaz Hakkında İkinci Kez İmar Uygulamasına Tabi Tutulan 34 M2 İçin Davanın Kabulü Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( 1986 Yılında Dava Konusu Taşınmazın Parselasyona Tabi Tutulmuş ve DOP Oranının Sıfır Olarak Belirlenmiş Olduğu - Bu Nedenle İkinci Kez İmar Uygulamasına Tabi Tutulan Kısım İçin DOP Olarak Kesilmesinin Hatalı Olduğu )
İKİNCİ KEZ DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KESİLEMEMESİ ( Herhangi Bir Parselden Bir Defadan Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Kesilemeyeceği - Dava Konusu Taşınmaz Hakkında İkinci Kez İmar Uygulamasına Tabi Tutulan 34 M2 İçin Davanın Kabulü Gereği )"
18Y1.HD11.6.2012E. 2012/6886 K. 2012/7051"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ (Kadastral Parselde Kullanım Durumu Belirlenmemiş İse Her Paydaşın Payından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı Taşınmazın Her Noktasında Yaygın Vaziyette Bulunacağından Bazı Paydaşların Haricen Yapmış Oldukları Satıştan Dolayı Kaim Bedele Hak Kazanamayacağı )
KADASTRAL PARSELDE KULLANIM DURUMU (Belirlenmemiş İse Her Paydaşın Payından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı Taşınmazın Her Noktasında Yaygın Vaziyette Bulunacağından Bazı Paydaşların Haricen Yapmış Oldukları Satıştan Dolayı Kaim Bedele Hak Kazanamayacağı )
KAİM BEDEL (İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi - Kadastral Parselde Kullanım Durumu Belirlenmemiş İse Her Paydaşın Payından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı Taşınmazın Her Noktasında Yaygın Vaziyette Bulunacağından Bazı Paydaşların Haricen Yapmış Oldukları Satıştan Dolayı Hak Kazanamayacağı )
İMAR ÖNCESİ KADASTRAL PARSEL (Harici Taksim veya Fiili Kullanma Biçiminin Oluşup Oluşmadığının Oluşmuş İse Davalının Yapısını Haricen Satın Aldığı Kişiye Özgülenen Bölüme Yapıp Yapmadığının Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gerektiği )
HARİCEN YAPILAN SATIŞ (Kadastral Parselde Kullanım Durumu Belirlenmemiş İse Her Paydaşın Payından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı Taşınmazın Her Noktasında Yaygın Vaziyette Bulunacağından Bazı Paydaşların Haricen Yapmış Oldukları Satıştan Dolayı Kaim Bedele Hak Kazanamayacağı - İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi )"
18Y8.HD7.6.2012E. 2012/4747 K. 2012/5503"TAPU İPTALİ VE TESCİL (İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı)
İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDEKİ YAPILAŞMA (Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil)
HARİCİ SATIŞLAR (Tapu İptali ve Tescil - Taşınmaz Başında Keşif Yapmak ve Elde Edilecek Sonuca Göre Bu Satışların Yapılaşma Amacıyla Yapıldığının Tespiti Halinde İmar Kanununun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Yapılan Harici Satışlara Dayalı Davaların Reddi Gerektiği)
ÖZEL PARSELASYON PLANLARI (İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Yapılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil)"
18Y14.HD5.6.2012E. 2012/6966 K. 2012/7966"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz İfrazının Mümkün Olup Olmadığının Mahkemece Araştırılması Gerektiği/Mümkün Bulunduğu Takdirde Dava Konusu Payın Bölünerek Davacılar Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği - İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
TAŞINMAZIN İFRAZI ( Mümkün Olup Olmadığının Mahkemece Araştırılması Gerektiği/Mümkün Bulunduğu Takdirde Dava Konusu Payın Bölünerek Davacılar Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı )"
18Y1.HD31.5.2012E. 2012/3159 K. 2012/6465"TAPU İPTALİ VE KADASTRAL PARSELİN İHYASI İSTEMİ ( Çekişmeye Konu İhdas Parselinin İmar Çapı İçinde Kapsadığı Bölümün Bilirkişi Tarafından Belirlenerek Aynı Krokiye Yansıtılmamasının İsabetsiz Olduğu - İhyası İstenen Parselin Çekişmeye Konu İmar Çapı İçinde Kapsadığı Bölümü Aynı Krokide Gösterecek Şekilde Bilirkişiden Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tapu İptal ve Kadastral Parselin İhyası İstemi - İhyası İstenen Parselin Çekişmeye Konu İmar Çapı İçinde Kapsadığı Bölümü Aynı Krokide Gösterecek Şekilde Bilirkişiden Rapor Alınarak Karar Verileceği )
ESKİ HALE İHYA ( İmar Parseli Hakkında Oluşan Sicil Kaydının İptaline Karar Verilmeksizin Eski Hale İhya Şeklinde Karar Verilemeyeceği - Tapu İptal ve Kadastral Parselin İhyası İstemi )"
18Y18.HD31.5.2012E. 2012/5061 K. 2012/6694"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın İmar Parseli Olduğu - Taşınmazın Somut Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Eden Oranda İndirim Yapılması Gerekmediği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINA TEKABÜL EDEN ORANDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKMEDİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazın Değerlendirme Tarihinde Somut Emsalin Bilirkişi Raporunda Değerlendirmeye Esas Alınan Satış Tarihinde İmar Parseli Oldukları )
İMAR PARSELİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazın Somut Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Eden Oranda İndirim Yapılması Gerekmediği )"
18Y1.HD30.5.2012E. 2012/7210 K. 2012/6355"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İkinci Defa Yapılan İmar İşleminin Kamusal Tasarruf Niteliğinde Olduğu - Davacıların Payına İlişkin Yola Kalbedilme Yönündeki Kamusal Tasarrufun İptali Neticesinde Eski Mülkiyet Durumuna Dönülmesi Gerekeceği/Davanın Kabulü Gerektiği )
İKİNCİ DEFA YAPILAN İMAR İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Belediye Encümeninin Aldığı Kararda Davacıların Payının Yola Terkin Edilmesi Şeklinde Kararın Kamusal Bir Tasarrufa İlişkin Olmadığı/ İkinci Defa Yapılan İmar İşleminin Kamusal Tasarruf Niteliğinde Olduğu )
KAMUSAL TASARRUFUN İPTALİ ( Belediye Encümeninin Aldığı Kararda Davacıların Payının Yola Terkin Edilmesi Şeklinde Kararın Kamusal Bir Tasarrufa İlişkin Olmadığı - Davacıların Mülkiyet Hakkını Ortadan Kaldıracak Şekilde Hukuki Dayanağı Bulunmayan Kararların Kamu Düzenine İlişkin Bulunmaması Nedeniyle Böylesi Bir İşleme Herhangi Bir Yargısal Denetime Tabi Tutulmasına Gerek Görülmeksizin Hukuki Sonuç Bağlanamayacağı )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Davacıların Payının Yola Terkin Edilmesi Şeklinde Kararın Kamusal Bir Tasarrufa İlişkin Olmadığı/Hukuki Dayanağı Bulunmayan Kararların Kamu Düzenine İlişkin Bulunmaması Nedeniyle Böylesi Bir İşleme Herhangi Bir Yargısal Denetime Tabi Tutulmasına Gerek Görülmeksizin Hukuki Sonuç Bağlanamayacağı - Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
18Y14.HD29.5.2012E. 2012/6976 K. 2012/7607"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Yapı Bedeli İlgili Parsel Sahiplerince Yapı Sahibine Ödenmedikçe veya Aralarında Bu Yönde Bir Anlaşma Yapılmadıkça ya da Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmadığı Sürece Ömürlerini Dolduruncaya Kadar Yapının Eski Sahiplerince Kullanılmaya Devam Olunacağı )
İMAR UYGULAMASI ( Sonucunda Davalılara Ait Binanın Bir Kesiminin Taraflara Ait Olan Bir Parselde Kaldığı - Yapı Bedeli İlgili Parsel Sahiplerince Yapı Sahibine Ödenmedikçe veya Aralarında Bu Yönde Bir Anlaşma Yapılmadıkça ya da Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmadığı Sürece Yapının Eski Sahiplerince Kullanılacağı )
BÜTÜNLEYİCİ PARÇA ( İmar Uygulamasıyla Davalılara Ait Binanın Bir Kesiminin Taraflara Ait Olan Bir Parselde Kaldığı - Yapı Bedeli Yapı Sahibine Ödenmedikçe veya Aralarında Bu Yönde Bir Anlaşma Yapılmadıkça ya da Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmadığı Sürece Yapının Eski Sahiplerince Kullanılacağı/Elatmanın Önlenmesi ve Kal )
YIKIM KARARI ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal/Yapılan Keşif Sonucu Uzman Bilirkişi Tarafından Dosyaya İbraz Olunan Raporlardan Binanın Tecavüzlü Kesiminin ve Tadilat Giderinin Bedellerinin Saptandığı - Yapı Bedeli İle Tadilat Gideri Toplamı Yapı Sahiplerine Ödenmedikçe Yıkım Kararı Verilemeyeceği )"
18Y1.HD28.5.2012E. 2012/3592 K. 2012/6190"İMAR PARSELLERİNİN İPTALİ (Eski Hale İhya Kararı Verilmiş Ancak Bu Kararın Uygulanması İçin Son İmar Düzenlemesi İle Oluşan Tapunun İhyasına Karar Verilen Kısma İsabet Eden Bölümünün İptaline Karar Verilmemiş Olmasının Doğru Olmadığı)
ESKİ HALE İHYA KARARI VERİLMESİ (Bu Kararın Uygulanması İçin Son İmar Düzenlemesi İle Oluşan Tapunun İhyasına Karar Verilen Kısma İsabet Eden Bölümünün İptaline Karar Verilmemiş Olmasının Doğru Olmadığı - İmar Parsellerinin İptali İstemi)
İNFAZDA SORUN (İhyasına Karar Verilen Taşınmazın İmar Çapının İçinde Kapsadığı Bölüm Belirlenip Krokiye Bağlandığı Halde Sadece Anılan İmar Parseli İçinde Kaldığı Belirlenerek İnfazda Sorun Çıkaracak Biçimde Karar Verilemeyeceği)
ESKİ PARSELİN GEOMETRİK VE MÜLKİYET DURUMUNA İHYASI (Tazminat İsteği - Eski Hale İhya Kararı Verilmiş Ancak Bu Kararın Uygulanması İçin Son İmar Düzenlemesi İle Oluşan Tapunun İhyasına Karar Verilen Kısma İsabet Eden Bölümünün İptaline Karar Verilmemiş Olmasının İsabetli Olmadığı)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (İmar Parsellerinin İptali İstemi - İhyasına Karar Verilen Taşınmazın İmar Çapının İçinde Kapsadığı Bölüm Belirlenip Krokiye Bağlandığı Halde Sadece Anılan İmar Parseli İçinde Kaldığı Belirlenerek İnfazda Sorun Çıkaracak Biçimde Karar Verilmesinin İsabetsizliği)"
18Y18.HD28.5.2012E. 2012/5156 K. 2012/6311"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA EŞDEĞER YENİ BİR TAŞINMAZ TALEBİ ( Taşınmazın Değerlendirilmesinde Emsal Alınan Taşınmazın İmar Parselinin Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Parseli Olduğu - Belirlenen M2 Değerden Belli Oranda İndirim Yapılması Gereği )
TAŞINMAZ DEĞERİNDEN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINA TEKABÜL EDECEK ORANDA İNDİRİM YAPILMASI ( İndirimin Metre Kare Birim Değeri Üzerinen Yapılacağı - Emsal Alınan Taşınmazın İmar Parselinin Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Parseli Olduğu )"
18Y1.HD16.5.2012E. 2012/3322 K. 2012/5711"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Temliken Tescil İstemi - İmar Uygulaması Sonucunda Taşkın Yapı Haline Gelen Yapının Sahibinin Kötüniyetli Olduğundan Söz Edilemeyeceğinden El Atmanın Önlenmesine Yıkım Kararı Verilemeyeceği )
TAŞKIN İNŞAAT ( İmar Uygulaması Sonucunda Taşkın Yapı Haline Gelen Yapının Sahibinin Kötüniyetli Olduğundan Söz Edilemeyeceğinden El Atmanın Önlenmesine Yıkım Kararı Verilemeyeceği )
KAİM BEDEL İLKESİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - İmar Uygulaması Sonucunda Taşkın Yapı Haline Gelen Yapı/Uyuşmazlık İmar Kanunu'nda Yer Alan “Kaim Bedel” İlkesine Göre Çözülmesi Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - İmar Uygulaması Sonucunda Taşkın Yapı Haline Gelen Yapının Sahibinin Kötüniyetli Olduğundan Söz Edilemeyeceğinden El Atmanın Önlenmesine Yıkım Kararı Verilemeyeceği )"
18Y14.HD30.4.2012E. 2012/5156 K. 2012/6134"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tahsis Edilen Miktardan Tahsise Konu Yerde Uygulanan Oranda Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapıldıktan Sonra Kalan Miktar Payda Kabul Edilerek Davacılar Adına ve Davalı İdare Adına Tescil Edilmesi Gereken Paylar Belirlenerek Karar Verileceği )
ORTAKLIK PAYI ORANINDA İNDİRİM ( Tapu İptali ve Tescil - Tahsis Edilen Miktardan Tahsise Konu Yerde Uygulanan Oranda Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapıldıktan Sonra Kalan Miktar Payda Kabul Edilerek Davacılar Adına ve Davalı İdare Adına Tescil Edilmesi Gereken Paylar Belirlenerek Karar Verileceği )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tahsis Edilen Miktardan Tahsise Konu Yerde Uygulanan Oranda Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği )"
18Y5.HD11.4.2012E. 2012/10 K. 2012/7469"İMAR UYGULAMASI ( Bedele Dönüştürülen Murisinin Payı Nedeniyle Muris Lehine Tesis Edilen İpotek Karşılığının Arttırılması İstemi - Komşu Parsele İlişkin Dava Sonucu Taşınmazın m2'sine Aynı Dava Tarihi İtibarıyla Biçilen Değerin Gözetileceği )
BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAY ( İmar Uygulaması Sırasında - Komşu Parsele İlişkin Dava Sonucu Taşınmazın m2'sine Aynı Dava Tarihi İtibarıyla Biçilen Değerin Gözetileceği/Muris Lehine Tesis Edilen İpotek Karşılığının Arttırılması İstemi )
MURİS LEHİNE TESİS EDİLEN İPOTEK KARŞILIĞINI ARTTIRILMASI İSTEMİ ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Murisinin Payı Nedeniyle - Komşu Parsele İlişkin Dava Sonucu Taşınmazın m2'sine Aynı Dava Tarihi İtibarıyla Biçilen Değerin Gözetileceği )
TAŞIMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ ( Komşu Parsele İlişkin Dava Sonucu Taşınmazın m2'sine Aynı Dava Tarihi İtibarıyla Biçilen Değerin Gözetileceği - İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Murisinin Payı Nedeniyle Tesis Edilen İpotek Karşılığının Arttırılması İstemi )"
18Y5.HD9.2.2012E. 2011/15057 K. 2012/1539"İMAR UYGULAMASINA TABİ TUTULAN TAŞINMAZ ( İmar Uygulamasına Tabi Tutulan Taşınmaz İle Uygulama Sonucu Verilen Taşınmaz Arasındaki Bedel Farkının Tahsili Talebi - Uyuşmazlığın İdarenin İşleminden Kaynaklandığı/Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
TAŞINMAZ BEDELİ FARKININ TAHSİLİ TALEBİ ( İmar Uygulamasına Tabi Tutulan Taşınmaz İle Uygulama Sonucu Verilen Taşınmaz Arasındaki Bedel Farkının Tahsili Talebi - Uyuşmazlığın İdarenin İşleminden Kaynaklandığı/Davanın İdari Yargıda Çözümleneceği )
YARGI YOLU ( İmar Uygulamasına Tabi Tutulan Taşınmaz İle Uygulama Sonucu Verilen Taşınmaz Arasındaki Bedel Farkının Tahsili Talebi - Uyuşmazlığın İdarenin İşleminden Kaynaklandığı/Davanın İdari Yargıda Çözümleneceği )"
18Y1.HD2.2.2012E. 2012/210 K. 2012/710"KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( Sicil Kayıtlarının İlletini Teşkil Eden İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edilerek Kayıtların Dayanaksız Hale Geldiği ve Sicil Kaydının Yolsuz Tescil Durumuna Düştüğü/Davanın Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )
YOLSUZ TESCİL ( Kadastral Parselin İhyası Olmadığı Takdirde Tazminat İsteği - Mahkemece İmar Parselleri Hakkında İmarla Oluşan Sicil Kayıtlarının İptaline Karar Verilmeksizin Eski Hale İhya Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
SİCİL KAYITLARININ İPTALİ ( Kadastral Parselin İhyası İstemi - Sicil Kayıtlarının İlletini Teşkil Eden İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edilerek Kayıtların Dayanaksız Hale Geldiği/Sicil Kayıtlarının İptaline Karar Verilmeksizin Eski Hale İhya Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
ESKİ HALE İHYA ( Sicil Kayıtlarının İlletini Teşkil Eden İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edilerek Kayıtların Dayanaksız Hale Geldiği - Sicil Kayıtlarının İptaline Karar Verilmeksizin Eski Hale İhya Kararı Verilemeyeceği )"
18Y1.HD1.2.2012E. 2012/312 K. 2012/685"İMAR ÖNCESİ KADASTRAL PARSELLERİN İHYASI İSTEMİ ( Belediye Encümeninin Kararı İle Yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesine İlişkin Kısmın İdare Mahkemesince İptaline Karar Verildiği - Temyiz Aşamasında Olan İdari Dava Sonucunun Bekleneceği )
KADASTRAL PARSELLERİN İHYASI İSTEMİ ( Arsa ve Arazi Düzenlemesine İlişkin Kararın İdare Dava Sonucunda İptali İsteğinin Reddi Durumunda Sicilin İlletini Teşkil Eden İşlem Hukuksal Varlığını Koruyacağından Talebin Reddi - Aksi Halde Sicil Dayanaksız Kalacağından Yolsuz Tescile Dönüşeceği )
İDARİ DAVANIN SONUCUNUN BEKLENECEĞİ ( İmar Öncesi Kadastral Parsellerin İhyası İsteminde İdari Dava Sonucuna Göre Karar Verileceği )
SİCİLİN İLLETİNİ TEŞKİL EDEN İDARİ İŞLEM ( Belediye Encümeninin Kararı İle Yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesine İlişkin Kısmın İptali İsteğinin Reddi Halinde İşlem Hukuksal Varlığını Koruyacağından Kadastral Parselin İhyası Davasının Reddedileceği - Aksi Durumda Sicilin Dayanaksız Kalacağı )"
18Y14.HD19.1.2012E. 2011/15421 K. 2012/512"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL (İnanç Sözleşmesinin Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/İnanılanın İmzasını Taşıyan ve İmzası İnkar Edilmeyen Fotokopi Belgenin Yazılı Senet Olarak Kabul Edileceği - Taşınmazın İfrazının Mümkün Olup Olmadığının Araştırılacağı)
TAPU İPTALİ İLE TESCİL (İnanç Sözleşmesine Dayalı/Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/İnanılanın İmzasını Taşıyan ve İmzası İnkar Edilmeyen Fotokopi Belgenin Yazılı Senet Olarak Kabul Edileceği - Taşınmazın İfrazının Mümkün Olup Olmadığının Araştırılacağı)
İNANÇ İLİŞKİSİ (İnanç Sözleşmesinin Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/Mirasçıların İmzasının Bulunmamasının Taraflar Arasında İnanç İlişkisinin Var Olmadığını Göstermeyeceği - İnanılanın İmzasını Taşıyan ve İmzası İnkar Edilmeyen Fotokopi Belgenin Yazılı Senet Olarak Kabul Edileceği)
TAŞINMAZIN İFRAZI (İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali İle Tescili Davasında İnanç İlişkisinin Varlığının Kabulü İle Taşınmazın 3194 S.K. Md.18 /son Gereği İfrazının Mümkün Olup Olmadığı da Araştırılarak Karar Verileceği)"
18Y14.HD18.1.2012E. 2011/15393 K. 2012/461"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM DAVASI ( İmar Uygulması Nedeniyle Bir Kimsenin Kendi Taşınmazı Üzerindeki Yapısı Üçüncü Kişiye Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmışsa İdari Kararla Oluşan Bu Durum Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı - 2981 Sayılı Yasa )
İMAR UYGULAMARI NEDENİYLE TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞEYE AİT İMAR PARSELİNE TECAVÜZÜ ( İdari Kararla Oluşan Durumlarda Davalının Kusurlu Sayılamayacağı - Mahkemece Tecavüzün İmar Uygulamaları Nedeniyle Oluşup Oluşmadığının İncelenmesi Gerektiği )
2981 SAYILI KANUN ( İmar Uygulamaları Nedeniyle Elatmanın Gerçekleşmesi - İmar Parseli Malikine Karşı Yapı Sahibinin Korunduğu/Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davası )"
18Y14.HD19.12.2011E. 2011/14350 K. 2011/15669"TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davaya Konu Taşınmazın O Tarihlerde Davalı Hazine Adına Tapulu Olup Olmadığının Araştırılmamasının Doğru Olmadığı )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI KOŞULLARI ( Oluşuğu Kabul Edilerek Davacıya Tahsis Edilen Kısmın Dışında Kalan Yerin de Zilyetlikten Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği - Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı - Davaya Konu Taşınmazın O Tarihlerde Davalı Hazine Adına Tapulu Olup Olmadığının Araştırılmamasının Doğru Olmadığı )"
18Y1.HD21.11.2011E. 2011/9871 K. 2011/11646"İDARİ ŞUYULANDIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davadan Ferağat Keyfiyetinin İdari Yargıda Gözetileceği - Eldeki Davada Şeklen Dahi Olsa Kesinleşen İdari Yargı Kararına Göre Taraf Delillerinin Toplanarak Karar Verilmesi Gerektiği/Davanın Reddedilemeyeceği )
KADASTRAL PARSELLERE YAPILAN ELATMANIN ÖNLENMESİ ( İdari İşlemin İptaline Yönelik İdari Yargı Yerinde Açılan Davadan Ferağat Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği - Davadan Ferağat Keyfiyetinin İdari Yargıda Gözetilmesi Gerektiği )
İDARİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVADAN FERAĞAT ( Davadan Ferağat Keyfiyetinin İdari Yargıda Gözetileceği - Eldeki Davada Şeklen Dahi Olsa Kesinleşen İdari Yargı Kararına Göre Taraf Delillerinin Toplanarak Karar Verilmesi Gerektiği/İdari Yargı Kararı )
KADASTRAL MÜLKİYET VE GEOMETRİK DURUMUN İHYASI İSTEMİ ( İdari Şuyulandırma İşleminin İptali Sebebiyle )"
18Y5.HD31.10.2011E. 2011/14158 K. 2011/17443"İMAR UYGULAMASI ( Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Davalıya Ödendiği/Daha Sonra Kesinleşen Hükmen Tescil Kararı İle İptal Edildiği Yeni İmar Uygulaması Yapılarak Yeniden Yer Verildiği - Ödenen Bedelin İade Edilmesi Gerektiği )
HÜKMEN TESCİL KARARIYLA İMAR UYGULAMASININ İPTALİ ( Yeni İmar Uygulaması Yapılarak Taşınmaz Bedeli Ödenen Davalıya Yeniden Yer Verildiği - İlk İmar Uygulaması Nedeniyle Ödenen Bedelin İade İsteminin Kabul Edileceği )
İMAR UYGULAMASININ İPTALİ ( Hükmen Tescil Kararı İle - İlk İmar Uygulaması Nedeniyle Ödenen Bedelin İade İsteminin Kabulü Gerektiği/Yeni Uygulamada Taşınmaz Bedeli Ödenen Davalıya Yeniden Yer Verildiği )"
18Y3.HD27.10.2011E. 2011/10979 K. 2011/16619"ECRİMİSİL İSTEMİ ( Bina Bedeli Ödenmedikçe Yapı Sahibinin Kullanımı Haksız Sayılmayacağından Ecrimisil de İstenemeyeceği - Mahkemece Bina Bedeli Ödenmedikçe Ecrimisil İstenemeyeceği )
HİSSELİ PARSELLERDE ŞUYULANDIRMA ( Ecrimisil İstemi - Davalı Dava Konusu Parselin İşgalcisi Değil Hissedarı Olduğu/Üzerinde Bina Bulunan Hisseli Parsellerde Şuyulandırma Sadece Zemine Ait Olup Ortaklığın Giderilmesinde Bina Bedelinin Ayrıca Dikkate Alınması Gerektiği )
BİNA BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Üzerinde Bina Bulunan Hisseli Parsellerde Şuyulandırma Sadece Zemine Ait Olup Ortaklığın Giderilmesinde Bina Bedelinin Ayrıca Dikkate Alınması Gerektiği )"
18Y5.HD24.10.2011E. 2011/13926 K. 2011/16932"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Yargılamaya Konu Taşınmazın Yargılama Sırasında İfraz Görmesi - Elatılan Bölümün Düzenleme Ortaklık Payı İçin Ayrılan Bölümde Kalıp Kalmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırmasız Elatma - Dava Konusu Taşınmaz Yargılama Sırasında İfraz Gördüğünden Elatılan Bölümün Düzenleme Ortalık Payı İçin Ayrılan Bölümde Kalıp Kalmadığı Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
18Y1.HD17.10.2011E. 2011/7572 K. 2011/10446"VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu İptal ve Tescil - 3. Kişi Vekille Çıkar ve İşbirliği İçerisinde İse veya Kötü Niyetli Olup Vekilin Vekalet Görevini Kötüye Kullandığını Biliyor veya Bilmesi Gerekiyorsa Vekil Edenin Sözleşmeyle Bağlı Sayılmayacağı)
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Satışta Gösterilen Değerle Gerçek Değerin Birbirine Yakın Olduğu Düzenlenen Vekaletnamenin Bu Tür Bir Temlike İmkan Tanıdığı Böylece Verilen Vekalet Yetkisinin Sınırları İçinde Hareket Edildiği Sonucuna Ulaşıldığından Davanın Reddi Gereği)
DÜRÜSTLÜK KURALI ( 3. Kişi Vekille Çıkar ve İşbirliği İçerisinde İse veya Kötü Niyetli Olup Vekilin Vekalet Görevini Kötüye Kullandığını Biliyor veya Bilmesi Gerekiyorsa Vekil Edenin Sözleşmeyle Bağlı Sayılmayacağı - Tapu İptal ve Tescil)
SATIŞTA GÖSTERİLEN DEĞERLE GERÇEK DEĞERİN BİRBİRİNE YAKIN OLMASI ( Düzenlenen Vekaletnamenin Bu Tür Bir Temlike İmkan Tanıdığı Böylece Verilen Vekalet Yetkisinin Sınırları İçinde Hareket Edildiği Sonucuna Ulaşıldığı - Tapu İptal ve Tescil/ Davanın Reddi Gerektiği)"
18Y18.HD12.9.2011E. 2011/7997 K. 2011/8623"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI TALEBİ ( Kıymet Takdir Komisyonu İle Bilirkişi Raporunda Belirlenen Değerlerde Önemli Oransızlık Bulunduğundan Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturulup Rapor Alınacağı - İhtilafsız Bedelin Bilirkişi Tarafından Belirlenen Bedelden İndirileceği )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU İLE BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRLENEN DEĞERLERİN FARKLI OLMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Talebi - Yeniden Bilirkişi Oluşturulup Rapor Alınacağı )
EMLAK VERGİSİ ORANI ( Dava Konusu Taşınmaz İle Emsallerin Esas Alınan Oranlarının Fahiş Ölçüde Farklı Olduğu - Farklılık ve Çelişkinin Giderilmiş Olması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Talebi - Emsal Pay İle Dava Konusu Taşınmaz Karşılaştırılarak 3194 S.K. Md.18/2'nin Gözetileceği )"
18Y14.HD7.7.2011E. 2011/4226 K. 2011/9021"TAPUDAN PAY DEVRİ SURETİYLE SATIŞ (İmar Planı Kapsamındaki Taşınmaz Hakkında Taşınmaz Vaadi Sözleşmesi Düzenlenmesinin Mümkün Olduğu)
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Tapudan Pay Devri Suretiyle Satış - İmar Planı Kapsamındaki Taşınmaz Hakkında Taşınmaz Vaadi Sözleşmesi Düzenlenmesinin Mümkün Olduğu)"
18Y5.HD5.7.2011E. 2011/5818 K. 2011/12306"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının Hissedar Olduğu Taşınmazda Yapılan Uygulama Sırasında Düzenleme Ortaklık Payı Nedeniyle Kesinti Yapıldığından ve Taşınmaz İmar Parseline Dönüştüğünden 2. Kez Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Yapılamayacağı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davacının Hissedar Olduğu Taşınmazda Yapılan Uygulama Sırasında Düzenleme Ortaklık Payı Nedeniyle Kesinti Yapıldığı/2. Kez Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Yapılamayacağı )
ORTAKLIK PAYI KESİNTİSİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davacının Hissedar Olduğu Taşınmazda Yapılan Uygulama Sırasında Düzenleme Ortaklık Payı Nedeniyle Kesinti Yapıldığından ve Taşınmaz İmar Parseline Dönüştüğünden 2. Kez Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Yapılamayacağı )"
18Y1.HD30.6.2011E. 2011/6283 K. 2011/7770"KADASTRAL DURUMUN İHYASI ( Parselin İhdas Suretiyle Belediye Adına Tapuya Tescil Edildiği - Hazinenin İmar Öncesi Kayıtların Oluşumunda Bir Yanlışlık Olduğu İddiası Var İse Öncelikle O Kaydı Düzelttirip Ondan Sonra Kadastral Parselin İhyası İsteğiyle Dava Açması Gerektiği )
İMAR ÖNCESİ KAYITLAR ( Kadastral Durumun İhyası Olmadığı Taktirde Tazminat - Parselin İhdas Suretiyle Belediye Adına Tescil Edildiği/Hazinenin İmar Öncesi Kayıtların Oluşumunda Bir Yanlışlık Olduğu İddiası Var İse Öncelikle O Kaydı Düzelttirmesi Gereği )
İHDAS SURETİYLE BELEDİYE ADINA TESCİL EDİLEN PARSEL ( Kadastral Durumun İhyası İstemi - Hazinenin İmar Öncesi Kayıtların Oluşumunda Bir Yanlışlık Olduğu İddiası Var İse Öncelikle O Kaydı Düzelttirip Ondan Sonra Dava Açması Gerektiği )
KAYITLARININ DAYANAKSIZ HALE GELDİĞİ İDDİASI ( İmar Öncesi Duruma Dönülmesi ve İhdasen Oluşan Parselin Yeniden Hazine Adına Tescili İstemi - Kayıtların Oluşumunda Bir Yanlışlık Olduğu İddiası Var İse Öncelikle O Kaydı Düzelttirilerek Hazinenin Dava Açması Gerektiği )"
18Y13.HD30.6.2011E. 2011/3566 K. 2011/10504"TAZMİNAT İSTEMİ ( İdari Yargının İptal Kararına Rağmen Dava Dışı 3. Kişiye İnşaat İzni Verilmesi ve Bu Nedenle Ceza Almış Olmaları Gözetilerek Davalıların Kusurları Kasıtları Olup Olmadığının Tesbiti Açısından İmar Planı Uygulamaları Konusunda Bilirkişilerden Rapor Aldırılması Gerektiği )
İMAR PLANI UYGULAMASI ( Tazminat İstemi - İdari Yargının İptal Kararına Rağmen Dava Dışı 3. Kişiye İnşaat İzni Verilmesi ve Bu Nedenle Ceza Almış Olmaları Gözetilerek Davalıların Kusurları Kasıtları Olup Olmadığının Tesbiti Açısından İmar Planı Uygulamaları Konusunda Bilirkişilerden Rapor Aldırılması Gerektiği )
İDARİ YARGININ İPTAL KARARI BULUNMASI ( Dava Dışı 3. Kişiye İnşaat İzni Verilmesi ve Bu Nedenle Ceza Almış Olmaları Gözetilerek Davalıların Kusurları Kasıtları Olup Olmadığının Tesbiti Açısından İmar Planı Uygulamaları Konusunda Bilirkişilerden Rapor Aldırılması Gerektiği )"
18Y13.HD28.6.2011E. 2011/2471 K. 2011/10310"ODA TARİFESİNCE HESAPLANAN ÜCRETLERİN TAHSİLİ ( Davacı Şirketin Aktif Husumet Ehliyetinin Olmadığı Gibi Davalı Akdi İlişkiyi İnkar Ettiğine Göre Davacının İddiasını Yasal Delillerle İspat Etmesinin Zorunlu Olduğu )
DELİL LİSTESİ ( Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline Dayanıldığı - Davacıya Yemin Hakkı Hatırlatılmalı ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Yanlış Değerlendirme Sonucu Hüküm Tesis Edilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HUSUMET ( Oda Tarifesince Hesaplanan Ücretlerin Tahsili - Davacı Şirketin Aktif Husumet Ehliyetinin Olmadığı Gibi Davalı Akdi İlişkiyi İnkar Ettiğine Göre Davacının İddiasını Yasal Delillerle İspat Etmesinin Zorunlu Olduğu )"
18Y1.HD27.6.2011E. 2011/6013 K. 2011/7628"KADASTRAL PARSELİN İHYASI DAVASI ( İmar Uygulamasının İptal Edilmesi Sebebiyle/Davanın Konusuz Kaldığı - Davalının Yargılama Giderleri ve Bu Giderlerden Olan Harçtan Sorumlu Tutulamayacağı )
KADASTRAL MÜLKİYET VE GEOMETRİK DURUMA DÖNÜLMESİ ( İmar Uygulamasının İptal Edilmesi Sebebiyle Kadastral Parselin İhyası İsteği/Yargılama Sırasında İttihaz Edilen İdari Kararlar İle Kadastral Parselin İhya Edildiği - Davanın Konusuz Kaldığı )
YARGILAMA GİDERLERİ VE HARÇTAN SORUMLULUK ( Kadastro Parselinin İmar Uygulamasına Tabi Tutulma İşlemi Kayıt Maliklerinin İradelerine Tabi Olmayıp İrade Dışında Kamusal Tasarrufa Dayandığından Davalı Tarafın Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermediği - Giderlerden Sorumlu Tutulamayacağı )"
18Y1.HD22.6.2011E. 2011/6767 K. 2011/7364"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yanlara Ait Parsellerin 3194 S.Y'nın 18. Md. Uyarınca Yapılan İmar Uygulaması Sonucu Oluştuğu ve Kayıtların Oluşumuna Esas Olan İdari İşlemin Halen Hukuki Geçerliliğini Koruduğundan Davanın Dinlenemeyeceği )
İMAR UYGULAMASI ( Tapu İptal ve Tescil - Yanlara Ait Parsellerin 3194 S.Y'nın 18. Md. Uyarınca Yapılan İmar Uygulaması Sonucu Oluştuğu ve Kayıtların Oluşumuna Esas Olan İdari İşlemin Halen Hukuki Geçerliliğini Koruduğundan Davanın Dinlenemeyeceği )
SİCİL KAYDI ( İdari Bir İşleme Dayandığı/Tapu İptal ve Tescil İsteği İstemi - İdari İşlem Anılan Kaydın İlletini Teşkil Ettiği/Özellikle İsteğin Sicile Yönelik Bulunduğu ve İdari İşleme ( Karara ) İlişkin Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği )"
18Y12.HD21.6.2011E. 2011/12526 K. 2011/12881"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Taşınmazların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılmadıkları Keşfen Anlaşılmasına Göre Mahkemece Belirtilen Taşınmazlar Hakkındaki Şikayetin Reddi Gerektiği )
FİİLEN KAMU HİZMETİNDE KULLANILMAYAN TAŞINMAZLAR ( Keşfen Anlaşılmasına Göre Mahkemece Belirtilen Taşınmazlar Hakkındaki Şikayetin Reddi Gerektiği )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ( Taşınmazların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılmadıkları Keşfen Anlaşılmasına Göre Mahkemece Belirtilen Taşınmazlar Hakkındaki Şikayetin Reddi Gerektiği )
KAMU HİZMETİNDE KULLANILAN TAŞINMAZLAR ( Taşınmazın Revizyon İmar Planında Turistik Tesis Alanı/Akaryakıt İstasyonu/Belediye Hizmet Alanı ve Spor Alanı Olarak Planlı Olmaları Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanıldıklarının Kabulünü Gerektirmediği )"
18Y5.HD20.6.2011E. 2011/3538 K. 2011/11006"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İmar Uygulaması Yapıldığı ve Bu Uygulama Sonucunda Eski Tapu Kayıtları İptal Edilerek Yeni İmar Tapuları Oluşturulduğu ve El Atılan Yerlerin de İmar Uygulaması Sonucunda Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Alındığı İddialarının Araştırılması Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Yeni İmar Tapuları Oluşturulduğu ve El Atılan Yerlerin de İmar Uygulaması Sonucunda Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Alındığı İddialarının Araştırılması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - İmar Uygulaması Sonucunda Eski Tapu Kayıtları İptal Edilerek Yeni İmar Tapuları Oluşturulduğu ve El Atılan Yerlerin de İmar Uygulaması Sonucunda Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Alındığı İddialarının Araştırılması Gerektiği )"
18Y14.HD16.6.2011E. 2011/6666 K. 2011/7923"TAPU TAHSİS BELGESİ (Mülkiyet Belgesi Olmadığı Kişisel Uygulamaylı Belirleyen İlgilisine Kişisel Hak Sağlayın Bir Zilyetlik Belgesi Olduğu - Tahsis Belgesinin Varlığının Tahsis Edilen Yerin Adına Tahsis Yapılan Kişi veya Mirasçıları Adına Tescil İçin Yeterli Olmadığı)
TAHSİS KAPSAMINDAKİ YERİN HAK SAHİBİ ADINA TESCİLİ (Geçerliliğini Koruyan Bir Tahsis Belgesinin Varlığı İmar Islah Planlarının Yapılmış Olması Gereği - Tapu Tahsis Yapılmış Kişiye Bir Başka Yerden Tahsis Yapılmamış Olması Gereği)
TAPU TAHSİSİNE KONU YER (Hak Sahibi Adına Tescili İçin Yerin Kamu Hizmetine Ayrılmamış Olması Konut Alanında Kalması Gereği - Tahsise Konu Taşınmazın Bedelinin Ödenmiş Olması Ödenmemiş ise Depo Ettirilmesi Gereği)"
18Y5.HD14.6.2011E. 2011/2503 K. 2011/10581"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İşlem Tarihindeki Düzenleme Ortaklık Payı Düşüldükten Sonra Kalan Kısmın Bedeline Hükmedilmesi Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - İşlem Tarihindeki Düzenleme Ortaklık Payı Düşüldükten Sonra Kalan Kısmın Bedeline Hükmedileceği )
İMAR UYGULAMASI ( Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Dışında Kalan Kısım İçin Taşınmaz Malikine Verilmesi Gerekenler )"
18Y14.HD14.6.2011E. 2011/6784 K. 2011/7744"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Tarafları Öldüğünden Mirasçıların Davaya Dahil Edildiği - İmar Planı Olmayan Yerde Bulunan Taşınmazdaki Payın Bölünmesinin 3194 S.K. Md.18 /Son Hükmüne Aykırılık Teşkil Edeceği )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali İle Tescil - Kamu Düzeninden Olan ve Resen Gözetilmesi Gereken 3194 S.K. Md.18 /Son Hükmüne Aykırılık Teşkil Edeceğinin Gözetileceği )"
18Y1.HD9.6.2011E. 2011/4780 K. 2011/7011"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM İSTEKLERİ ( Elatmanın Varlığının Tespiti Biçiminde Hüküm Kurulamayacağı - İmar Kanunu'nda Arsa ve Arazi Düzenlemesi Hakkındaki Hükümlerin Uygulama Alanı Bulunmadığı )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM İSTEKLERİ ( İmar Parseline/Elatmanın Varlığının Tespiti Biçiminde Hüküm Kurulamayacağı - 3194 S. K. Md. 18'in Uygulama Alanı Bulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalının Davanın Açılmasında Bir Kusuru Bulunmadığı/Sorumlu Tutulmaması Gerektiği - İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İstekleri )"
18Y1.HD9.6.2011E. 2011/4407 K. 2011/7033"KADASTRAL PARSELİN İHYASI TALEBİ ( Kadastral Mülkiyet ve Geometrik Durumun İhyası Bakımından Oluşan İmar Sicil Kayıtlarının İptaline Karar Verileceği )
ESKİ HALE İHYA ( Kadastral Parselin İhyası Talebi - Kadastral Mülkiyet ve Geometrik Durumun İhyası Bakımından Oluşan İmar Sicil Kayıtlarının İptal Edileceği )
İMAR SİCİL KAYITLARININ İPTALİ ( Eski Hale İhya Kararı Vermiş Olduğu Gözetilerek Kadastral Mülkiyet ve Geometrik Durumun İhyası Bakımından Oluşan Sicil Kayıtları )
SİCİL KAYITLARININ İLLETİNİN DAYANAKSIZ HALE GELMESİ ( İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edilerek Kayıtların Dayanaksız Hale Geldiği ve Yolsuz Tescil Durumuna Düştüğü - Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
YOLSUZ TESCİL ( Kadastral Parselin İhyası Olmadığı Takdirde Tazminat İstemi - Sicil Kayıtlarının İlletini Teşkil Eden İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edilerek Kayıtların Dayanaksız Hale Geldiği - Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )"
18Y18.HD7.6.2011E. 2011/5163 K. 2011/6773"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Emsal Kayıtlar Tapu Müdürlüğünden Getirtildikten Sonra Bunun İmar Parseli Olup Olmadığı da Sorulup Saptanması Gerektiği )
EMSAL KAYITLAR ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Emsal Kayıtlar Tapu Müdürlüğünden Getirtildikten Sonra Bunun İmar Parseli Olup Olmadığı da Sorulup Saptanması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden İmar Yasası'nın 18. Md.sinin 2. Fıkrası Gözetilerek Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )"
18Y18.HD7.6.2011E. 2011/4871 K. 2011/6785"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Niteliğinin Saptanması - Arazi ve Arazi Parçalarının Arsa Niteliğinde ve Etrafının Meskun Olup Olmadığının İncelenmesi/Belediye Hizmetlerinden Faydalanma Durumunun Araştırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZLİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Taşınmazın Niteliğinin Tam Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Değerinin Hatalı Hesaplanması/Taşınmaz Üzerindeki Ağaçların Maktu Değerlerinin Belirlenmesi Gereği )
MİRASÇILIK BELGESİ ( Dava Konusu Taşınmazın Paydaşları ile Davalılar Arasındaki Bağlantıyı Gösterir Biçimde Mirasçılık Belgesi İstenmeden Karar Verilememesi )
TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ AĞAÇLAR ( Maktu Değerlerine Esas Olacak Veri Listesinin Hazırlanması/Gerekli Denetimlerin Yapılması Gereği - Eksik Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesinin Hatalı Olduğu/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
18Y5.HD2.6.2011E. 2011/1604 K. 2011/9655"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVACI PAYINA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI VE MUHDESAT BEDELİ TALEBİ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Emsal Karşılaştırması Yapılarak Değer Biçileceği - Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapı ve Ağaçlara Henüz El Atılmadığından Bedel Takdiri Suretiyle Fazlaya Hükmedilemeyeceği )
YAPI VE AĞAÇLARA EL ATILMAMASI ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Artırılması ve Muhdesat Bedelinin Tahsili İstemi - Henüz El Atılmadığından 3194 S.K. Md. 18 Uyarınca Bedeline Hükmedilmeyeceği )"
18Y5.HD30.5.2011E. 2011/2017 K. 2011/9158"İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İmar Öncesi Tahsis Olunan Arsa İle İmar Uygulamasından Sonra Tahsis Edilen Arsa Arasındaki Bedel Farkının Tahsili İstemi - Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİ ( İmar Uygulamasından Kaynaklanan Uyuşmazlık - Davacıya Ecrimisil İhbarnamesi Gönderilmesinin İntifadan Men Olarak Algılanamayacağı )
İNTİFADAN MEN ( İmar Uygulamasından Kaynaklanan Uyuşmazlık - Davacıya Ecrimisil İhbarnamesi Gönderilmesinin İntifadan Men Olarak Algılanamayacağı )
DEĞER FARKININ TAHSİLİ TALEBİ ( İmar Öncesi Tahsis Olunan Arsa İle İmar Uygulamasından Sonra Tahsis Edilen Arsa Arasındaki - Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )
İDARENİN TAKDİR HAKKINA DAYALI İŞLEMLER ( İmar Öncesi Tahsis Olunan Arsa İle İmar Uygulamasından Sonra Tahsis Edilen Arsa Arasındaki Bedel Farkının Tahsili İstemi - Davanın İdari Yargıda Görüleceği )"
18Y1.HD24.5.2011E. 2011/735 K. 2011/6102"KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( Davalılara Yargılama Masrafı Giderlerinden Sayılan Vekalet Ücreti ile İlam Harcı Yüklenmemesi Gereği - İmar Uygulamasının İdari Yargıda İptal Edilmesi Dolayısıyla İmar Parsellerinin İptali ve Eski Hale Getirilmesi )
MAKTU HARÇ ( İmar İşleminin Davalıların İradesi Dışında Gerçekleştiği ve Mülkiyetin Özüne Dokunan Bir Durumun Bulunmaması Nedeniyle Maktu Karar ve İlam Harcına Hükmedilmesi Gerektiği - Kadastral Parselin İhyası İstemi )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Yargılama Giderlerinden Sorumluluk - İmar Uygulamasının İdare Mahkemesince İptal Edilmesi Dolayısıyla İmar Öncesi Kadastral Sicilin Yeniden İhyasının Sağlanması )
İMAR UYGULAMASININ DAYANAĞININ ORTADAN KALKMASI ( İmar Uygulamasının İdare Mahkemesince İptal Edilmesi Dolayısıyla İmar Öncesi Kadastral Sicilin Yeniden İhyasının Sağlanması - Yargılama Giderlerinden Sorumluluk )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Kadastral Parselin İhyası/Vekalet Ücreti ve İlam Harcının Davalıya Yüklenmemesi Gereği - İmar Uygulamasının İdari Yargıda İptal Edilmesi Dolayısıyla İmar Parsellerinin İptali ve Eski Hale Getirilmesi )"
18Y1.HD10.5.2011E. 2011/276 K. 2011/5627"KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( İhyası İstenen Kök Parseli İmar Uygulaması İle Vasfı Değiştirip Yeşil Alana Ayrılmış ve Taşınmaz Sicil Dışı Bırakılmış Olsa Dahi İmar İşleminin İdari Yargıda İptal Edilmesiyle İşlemin Kapsadığı Tüm Uygulamalar İptal Edilmiş Sayılacağı )
KÖK PARSELİN İMAR UYGULAMASI İLE VASIF DEĞİŞTİRMESİ ( Vasfı Değiştirip Yeşil Alana Ayrılmış ve Taşınmaz Sicil Dışı Bırakılmış Olsa Dahi İmar İşleminin İdari Yargıda İptal Edilmesiyle İşlemin Kapsadığı Tüm Uygulamalar İptal Edilmiş Sayılacağı - İmar Öncesi Kadastral Parselin İhyası Olmadığı Takdirde Tazminat İsteği )
İMAR UYGULAMASI ( İmar Öncesi Kadastral Parselin İhyası Olmadığı Takdirde Tazminat İsteği - İhyası İstenen Kök Parseli İmar Uygulaması İle Vasfı Değiştirip Yeşil Alana Ayrılmış ve Taşınmaz Sicil Dışı Bırakılmış Olsa Dahi İmar İşleminin İdari Yargıda İptal Edilmesiyle İşlemin Kapsadığı Tüm Uygulamalar İptal Edilmiş Sayılacağı )"
18Y18.HD26.4.2011E. 2011/3863 K. 2011/5652"KAMULAŞTIRMA ( Kadastro Parseli İmar Parseli - Emsal Olarak Alınan Taşınmaz ile Dava Konusu Taşınmaz İmar Düzenlemesi Bakımından Aynı Nitelikli Olduğu Nazara Alınarak İmar Parseli Taşınmazdan Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapılmasının Hatalı Olduğu )
KADASTRO PARSELİ İMAR PARSELİ ( Kamulaştırma - Düzenleme Ortalık Payı Oranında İndirim )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamuyaştırmaya Konu Taşınmaz ile Emsal Taşınmazların Aynı Nitelikli Olması - İmar Parselinden Düzenleme Ortalık Payı Oranında İndirim Yapılmasının Gerekmemesi )"
18Y1.HD21.4.2011E. 2011/3958 K. 2011/4683"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Kayden Maliki Olduğu Taşınmazına Komşu Maliki Davalı Kardeşinin Taşkın Olarak 4 Katlı Bina Yapmak Suretiyle Müdahale Etmesi - İmar Uygulaması Öncesi İnşa Edilip Edilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Taşkın Yapı Suretiyle Elatma Olgusu Saptandığı Takdirde Bu Binanın İmar Uygulaması Öncesi İnşa Edilip Edilmediğinin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
TAŞKIN YAPI ( Kayden Maliki Olduğu Taşınmazına Komşu Maliki Davalı Kardeşinin Taşkın Olarak 4 Katlı Bina Yapması - Elatmanın Önlenmesi/İmar Uygulaması Öncesi İnşa Edilip Edilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
İMAR UYGULAMALARI ( İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Harita Mühendisi ve İnşaat Mühendisinin de Bulunduğu Bilirkişi Heyeti Aracılığıyla Takometrik Aletlerle Kadastral Yöntemlere Uygun Biçimde Ölçüm Yaptırılması Gerektiği )"
18Y14.HD11.4.2011E. 2011/3650 K. 2011/4757"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Mülkiyet Talebinde Bulunamayacağından Davalının da Kabul Ettiği Binadaki Bağımsız Bölümlerin Davalı Uhdesinde Kalması Sebepsiz Zenginleşmesine Neden Olacağı )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Mülkiyet Talebinde Bulunamayacağından Davalının da Kabul Ettiği Binadaki Bağımsız Bölümlerin Davalı Uhdesinde Kalması Sebepsiz Zenginleşmesine Neden Olacağı )
MÜLKİYET TALEBİ ( Davacı Mülkiyet Talepte Bulunamayacağından Davalının da Kabul Ettiği Binadaki Bağımsız Bölümlerin Davalı Uhdesinde Kalması Sebepsiz Zenginleşmesine Neden Olacağı )"
18Y14.HD8.4.2011E. 2011/3037 K. 2011/4678"İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( İmar Uygulaması Sonucu Tesis Edilen İpoteğin Ancak Belirlenecek Rayiç Değerin Ödenmesi Halinde Kaldırlabileceği )
İMAR UYGULAMASI SONUCU KONULAN İPOTEK ( Rayiç Değerin Ödenmesi Halinde Kaldırılabileceği )"
18Y1.HD28.3.2011E. 2011/1701 K. 2011/3596"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Taşınmazına Yapılanan Kişi Diğer Davalıya Satış Yapan Kişinin Haksız Fiili Yaratan Kişinin de Bu Kişi Olması - Davalının da Bu Yeri Satın Alması Nedeniyle Her İkisinin Birlikte Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Davacının Taşınmazına Yapılanan Kişi Diğer Davalıya Satış Yapan Kişinin Haksız Fiili Yaratan Kişinin de Bu Kişi Olması/Davalının da Bu Yeri Satın Alması Nedeniyle Her İkisinin Birlikte Sorumlu Tutulması Gerektiği )
HAKSIZ FİİL ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Davacının Taşınmazına Yapılanan Kişi Diğer Davalıya Satış Yapan Kişinin Haksız Fiili Yaratan Kişinin de Bu Kişi Olması - Davalının da Bu Yeri Satın Alması Nedeniyle Her İkisinin Birlikte Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gerektiği )"
18Y8.HD24.3.2011E. 2010/4200 K. 2011/1652"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Planı Olmayan Yerler İçin Getirilen Satış Vaadi Yapılması Yasağının Eldeki Davada Uygulama İmkanı Bulunmadığı - Dava Konusu Taşınmazın İmar Planında Kaldığının Gözetileceği )
ÖZEL PARSELASYON PLANLARI VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ YAPILMASI YASAĞI ( İmar Planı Bulunmayan Yerler İçin Geçerli Olan Bu Yasağın Eldeki Davada Taşınmazın Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Bulunması Nedeniyle Uygulama Alanı Bulunmadığı )
KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI ( Dava Konusu Taşınmazın İmar Planında Kaldığının Gözetilmesi Gereği - 3194 S.K. 18 M. Getirilen Yasağın Eldeki Davada Uygulanamayacağı/Davacı İsteminin Reddine Karar Verilemeyeceği/Uygulama İmar Planı )"
18Y1.HD17.3.2011E. 2011/1777 K. 2011/3123"ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tescilin Dayanağını Oluşturan İdari İşlem Hukuki Geçerliliğini Koruduğu Sürece Açılan Bir İptal-Tescil Davasının Dinlenemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tescilin Dayanağını Oluşturan İdari İşlem Hukuki Geçerliliğini Koruduğu Sürece Açılan Bir İptal-Tescil Davasının Dinlenemeyeceği )
İMAR UYGULAMASI ( Tescilin Dayanağını Oluşturan İdari İşlem Hukuki Geçerliliğini Koruduğu Sürece Açılan Bir İptal-Tescil Davasının Dinlenemeyeceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Hem İdari İşlemin İptalinden Sonra Geri Dönüşüm İşleminin Hem de 2. İmar Uygulamasının Yargılama Sürerken Gerçekleştirildiği Anılan İdari İşlemin Kamusal Bir Tasarruf Olduğu Ancak Davalı Hazinenin Davaya Karşı Koyduğundan Davalıya Yükletilmesi Gerektiği )"
18Y14.HD15.3.2011E. 2011/1357 K. 2011/3278"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Geçerliliği Resmi Şekil Şartına Bağlı İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olduğu - Sözleşmeye Dayalı Tescil Talebinin Hüküm Altına Alına Alınabilmesi İçin Sözleşmeyle Kararlaştırılan Bedelin Ödenmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Satış Vaadi Sözleşmesi İçin Yasada Özel Bir Zamanaşımı Süresi Öngörülmediği 10 Yıllık Genel Zamanaşımına Tabi Olduğu - Zamanaşımı Süresinin Sözleşmenin İfa Olanağının Doğmasıyla Başlayacağı )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYET ( Elbirliği Ortaklardan Birinin Ortaklık Dışı Birine Satım Vaadinde Bulunması Halinde Elbirliği Ortaklık Çözülünceye Kadar Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunmadığı - İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılamayacağı )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılamayacağı - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Talebin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözmleşmenin İfa Edilebilir Olması Gereği )"
18Y15.HD14.3.2011E. 2010/419 K. 2011/1495"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE CEZAİ ŞART TALEBİ ( Gereken İşlemlerin Tamamlandığı Tarihe Ruhsat Alınması İçin Gereken Makul Süre de Eklendiğinde Davanın Erken Açıldığı - İdari İşlemler Nedeniyle Müteahhidin Haklı Sebebi Bulunmakta Olup Temerrüde Düşmediği )
MÜTEAHHİDİN HAKLI SEBEBİ BULUNMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Cezai Şartın Tahsili Talebi/Davanın Erken Açıldığı - İdari İşlemler Nedeniyle Müteahhidin Temerrüde Düşmeyeceği/Davanın Reddedileceği )"
18Y1.HD9.3.2011E. 2011/915 K. 2011/2698"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Temliken Tescil - Davalının Binayı Yaptığı Sırada İmar Öncesi Parselde Kişisel veya Ayni Bir Hakkı Bulunmadığı/Kendisine Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Temlik Eden Kişi İle Ondan Öncesi Kişilerin İse Yapının İnşa Edilmesinde Bir Dahli Bulunmadığı Gibi Bina İle İlgili Bir Hakları da Bulunmadığı )
TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Kendisine Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Temlik Eden Kişi İle Ondan Öncesi Kişilerin İse Yapının İnşa Edilmesinde Bir Dahli Bulunmadığı Gibi Bina İle İlgili Bir Hakları da Bulunmadığı )
KAİM BEDEL ( Davalının Kendisine Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Temlik Eden Kişi İle Ondan Öncesi Kişilerin İse Yapının İnşa Edilmesinde Bir Dahli Bulunmadığı Gibi Bina İle İlgili Bir Hakları da Bulunmadığı - Davalının Kaim Bedele Müstahak Bulunmadığı )"
18Y1.HD9.3.2011E. 2011/1537 K. 2011/2648"İMAR ÖNCESİ DURUMUN İHYASI TALEBİ ( İmar Parselasyon İşlemleri ve İmar Islah Çalışmalarının Bir İdari Karar Dayandığı - İdari Karara Dayalı Davaların İnceleme Yerinin İdari Yargı Olduğu/İdari Kararın İdari Yargıda Ortadan Kaldırılacağı )
İMAR PASELASYON İŞLEMLERİ VE İMAR ISLAH ÇALIŞMALARI ( İdari Karar Dayalı Davaların İnceleme Yerinin İdari Yargı Yeri Olduğu - İdari Kararın İdari Yargıda Ortadan Kaldırılacağı/Daha Sonra Tapu Sicilinin Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu )
İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLMASI ( İmar Parselasyon İşlemleri ve İmar Islah Çalışmalarının Bir İdari Karar Dayandığı - İdari Karara Dayalı Davaların İnceleme Yerinin İdari Yargı Olduğu - İmar Öncesi Durumun İhyası Talebi/İdari Yargı )"
18Y11.HD1.3.2011E. 2009/8511 K. 2011/2021"MUVAZAA ( Tapu İptal ve Tescil - Temsile Yetkili Olanların Şirketin Maksat ve Konusuna Dahil Olan Her Nevi İşleri ve Hukuki Muameleleri Şirket Adına Yapmak ve Şirket Unvanını Kullanmak Hakkını Haiz Oldukları )
LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİ ( Temsil Yetkisinin Kapsamı T.T.K.nun 542. Md. Yollaması İle Aynı Yasa'nın 321. Md. İle Belirlendiği )
ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ MÜDÜR ( Şirkete Ait Bir Malvarlığı Üzerinde Tasarrufta Bulunabileceğinin Kabulü Gerektiği - Anılan Devir Yönündeki Taahhüdün Geçerli Olabilmesi İçin Ortaklar Kurulundan Karar Alınması Gerektiği )"
18Y1.HD21.2.2011E. 2011/400 K. 2011/1824"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Dosyadaki Bilirkişi Raporlarından Yapıların İmar Uygulamasından Önce ya da Sonra mı Yapıldığının Anlaşılamadığı - Haksız Eylem Nitelikli Elatma Olgusunun Var Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Dosyadaki Bilirkişi Raporlarından Yapıların İmar Uygulamasından Önce ya da Sonra mı Yapıldığının Anlaşılamadığı/Haksız Eylem Nitelikli Elatma Olgusunun Var Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - 3'lü Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi veHaksız Eylem Nitelikli Elatma Olgusunun Var Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
18Y1.HD7.2.2011E. 2011/90 K. 2011/982"İMAR UYGULAMASI İLE OLUŞAN PARSELLERİN TAPU KAYITLARININ İPTALİ İLE ADLARINA TESCİLİ ( Davacıların İmar Uygulamasının İptali İçin İdari Yargı Yerinde Dava Açtıkları ve Halen Bu Davanın Derdest Olduğu - Anılan Davanın Kabulü Halinde Davalılar Adına Oluşturulan Sicilin İlletten Yoksun Duruma Geleceği ve Yolsuz Tescil Niteliğini Alacağı )
DERDEST DAVA ( İmar Uygulaması İle Oluşan Parsellerin Tapu Kayıtlarının İptali İle Adlarına Tescili – Davacıların İmar Uygulamasının İptali İçin İdari Yargı Yerinde Dava Açtıkları ve Halen Bu Davanın Derdest Olduğu )
YOLSUZ TESCİL ( İmar Uygulaması İle Oluşan Parsellerin Tapu Kayıtlarının İptali İle Adlarına Tescili - Davacıların İmar Uygulamasının İptali İçin İdari Yargı Yerinde Dava Açtıkları ve Halen Bu Davanın Derdest Olduğu - Davalılar Adına Oluşturulan Sicilin İlletten Yoksun Duruma Geleceği ve Yolsuz Tescil Niteliğini Alacağı )
BEKLETİCİ SORUN ( Tapu İptali ve Tescil - Henüz Sözü Edilen Biçimde Bir Dava Açma Olanağı Yok İse De Bu Amaçla Açılan Davanın Usul Ekonomisi Açısından Yalnızca Bu Nedenden Ötürü Dava Reddedilmemeli İdari Yargı Yerinde Açılan Davanın Bekletici Sorun Sayılması Geektiği )"
18YHGK2.2.2011E. 2010/14-696 K. 2011/15"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Sözleşmelerin Uslüne Uygun ve Geçerli Olduğu/Davalının Davayı Kabul Ettiği - 3194 S.K. Md.18'in Uygulanması İçin de İmar Planının Uygulanmasının Gerekmediği )
KABUL ( Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - Davalı Önce Davayı Reddetse de Daha Sonra Davayı Kabul Ettiğinin Gözetileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı/Sözleşmelerin Uslüne Uygun ve Geçerli Olduğu - 3194 S.K. Md.18'in Uygulanması İçin de İmar Planının Uygulanmasının Gerekmediğinin Gözetileceği )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - 3194 S.K. Md.18'in Uygulanması İçin de İmar Planının Uygulanmasının Gerekli Olmadığının Gözetileceği )"
18Y4.CD2.2.2011E. 2008/22207 K. 2011/817"ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ (Kamu Zararı Yönünden Yapılacak İncelemenin de Aynı İhalenin Yasal Gereklere Uyularak Gerçekleştirilmesi Durumunda Hizmetin Belediyenin Daha Az Bir Bedel Ödeyerek Yapılıp Yapılamayacağının Araştırılması Gerektiği)
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (Eylemin Kişilerin Mağduriyetine veya Kamu Zararına Neden Olup Olmadığı ya da Kişilere Haksız Kazanç Sağlayıp Sağlamadığının İncelenmesi Gerektiği)
İHALE KOMİSYONU KURULMAMASI (Kurulmadan ve Şartname İle İhale Onay Belgesindeki İhale Yöntemlerinin Farklı Şekilde Belirtilmesi - Aynı İhalenin Yasal Gereklere Uyularak Gerçekleştirilmesi Durumunda Hizmetin Belediyenin Daha Az Bir Bedel Ödeyerek Yapılıp Yapılamayacağının Araştırılması Gerektiği)"
18Y1.HD20.12.2010E. 2010/12858 K. 2010/13607"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Kaim Değerin Ödenmesi Keyfiyetinin Elatma İsteklerini de Kapsayacağı - Davanın Açılmasına Davalının Sebebiyet Vermediği Gözetilerek Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
KAİM DEĞERİN ÖDENMESİ KEYFİYETİ ( Elatma İsteklerini de Kapsayacağı - Davanın Açılmasına Davalının Sebebiyet Vermediği Gözetilerek Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Elatmanın Önlenmesi - Davanın Açılmasına Davalının Sebebiyet Vermediği Gözetilerek Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
18Y6.HD7.12.2010E. 2010/10757 K. 2010/13364"ÖNALIM HAKKINA KONU EDİLEN PAYIN İPTALİ İSTEMİ ( Yeni Oluşan Taşınmazlarda Tarafların Paydaşlık Durumu Kalmadığı - Taraflar Arasındaki Paylı Mülkiyet İlişkisi Sona Erdiği/Önalım Hakkından Söz Edilemeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği )
ÖNALIM HAKKININ SONA ERMESİ ( Paydaşın Önalım Davasını Açtıktan Sonra Kendi Payını Herhangi Bir Nedenle Yitirmesi ya da Taşınmazın Paylı Mülkiyete Konu Olma Durumunun Sona Ermesi Halinde Önalım Hakkı da Sona Ereceği )
PAYDAŞLIK DURUMU ( Önalım Hakkına Konu Edilen Payın İptali İstemi - Yeni Oluşan Taşınmazlarda Tarafların Paydaşlık Durumu Kalmadığı/Taraflar Arasındaki Paylı Mülkiyet İlişkisi Sona Erdiği/Önalım Hakkından Söz Edilemeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği )"
18Y14.HD30.11.2010E. 2010/9012 K. 2010/13172"TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Mülkiyet Aktarımı İstemine İlişkin Bulunduğundan Davalı Belediyeye Husumet Yöneltilemeyeceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Tahsise Konu Yerde Uygulanan Düzenleme Ortaklık Payının Davacıyı da Bağlayacağı Dikkate Alınarak Tahsis Miktarından Bu Oranda Yapılacak İndirimden Sonra Kalan Miktarın Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Dava Mülkiyet Aktarımı İstemine İlişkin Bulunduğundan Davalı Belediyeye Husumet Yöneltilemeyeceği )"
18Y1.HD23.11.2010E. 2010/11087 K. 2010/12104"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM TALEBİ ( Seranın 3194 S.K.'da Tanımı Yapılan Yapı Niteliğinde Bulunmadığı/TMK. Md. 728 Kapsamındaki Muhtesattan Olduğu - Taşkın Sera Bedelinin Davalıya Ödenmesine Karar Verilemeyeceği )
YIKIM TALEBİ ( Taşkın Sera/Bedelinin Davalıya Ödenmesine Karar Verilemeyeceği - T.M.K. Md. 728 Kapsamındaki Muhtesattan Olduğu/Yıkıma Karar Verilmesi Gerektiği )
SERA ( Yapı Niteliğinde Bulunmadığı/TMK. Md. 728 Kapsamındaki Muhtesattan Olduğu - Yıkım İsteğinin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı/Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebi )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Taşkın Sera Bedelinin Davalıya Ödenmesine Karar Verilemeyeceği/TMK. Md. 728 Kapsamındaki Muhtesattan Olduğu )"
18Y5.HD27.9.2010E. 2010/11031 K. 2010/15798"İMAR UYGULAMASI ( Dava Dışı Kişilerce Açılan Dava Sonucu İptal Edilmesi - Bedele Dönüştürülen Davacı Payının Davalılar Üzerinde Kaldığı ve İptalin Dava Açmayan Kişiler Yönünden Sonuç Doğurmayacağı/Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAY ( İmar Uygulaması Sırasında Dava Dışı Kişilerce Açılan Dava Sonucu İptal Edilmesi - Davacı Payının Davalılar Üzerinde Kaldığı ve İptalin Dava Açmayan Kişiler Yönünden Sonuç Doğurmayacağı/Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesi Gereği )"
18Y5.HD21.9.2010E. 2010/11412 K. 2010/15473"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Belediyece Düzenleme Ortaklık Payı Düşüldükten Sonra Verilen Parsellerin Mevcudiyeti Araştırılıp Davacının Kullanımını Engelleyen Bir Durum Varsa Hükmedilmesi Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN PARSELLER ( Mevcudiyeti Araştırılıp Davacının Kullanımını Engelleyen Bir Durum Varsa Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedeline Hükmedilmesi Gereği - İmar Uygulamasının İptali )
İMAR UYGULAMASININ İPTALİ ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Belediyece Düzenleme Ortaklık Payı Düşüldükten Sonra Verilen Parsellerin Mevcudiyeti Araştırılıp Davacının Kullanımını Engelleyen Bir Durum Varsa Hükmedilmesi Gereği )"
18Y1.HD24.6.2010E. 2010/6702 K. 2010/7439"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Davacı Yıkımı İstenen Binada Sübjektif Yararlanmasının Söz Konusu Olmadığını ve Binayı Temellük Etmeyeceğini Bildirdiği - Binanın Değerinin Arzdan Yüksek Olması ve Bu Anlatımla Yıkımın Aşırı Zarar Doğuracağını da Göstermediği )
YIKIMI İSTENEN BİNADA SÜBJEKTİF YARARLANMANIN SÖZ KONUSU OLMAMASI ( Davacının Binayı Temellük Etmeyeceğini Bildirdiği - Binanın Değerinin Arzdan Yüksek Olması ve Bu Anlatımla Yıkımın Aşırı Zarar Doğuracağını da Göstermediği )
SUBJEKTİF YARARLANMA ( İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Davacı Yıkımı İstenen Binada Sübjektif Yararlanmasının Söz Konusu Olmadığı/Binanın Değerinin Arzdan Yüksek Olması ve Bu Anlatımla Yıkımın Aşırı Zarar Doğuracağını da Göstermediği )"
18Y16.HD17.6.2010E. 2010/4839 K. 2010/4314"ÇAP KAYITLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kayıtların Meydana Gelmesine Esas Alınan İdari Kararın Değiştirilmesi ya da Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğuracak Bir İsteği Kapsadığından Kadastro Mahkemesince İşin Esası Hakkında Karar Verilemeyeceği )
KADASTRO MAHKEMESİ ( Çap Kayıtlarının İptali İsteğiyle Açılan Davaların Kayıtların Meydana Gelmesine Esas Alınan İdari Kararın Değiştirilmesi ya da Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğuracak Bir İsteği Kapsadığından Kadastro Mahkemesince İşin Esası Hakkında Karar Verilemeyeceği )
İDARİ KARAR ( Çap Kayıtlarının İptali - Kayıtların Meydana Gelmesine Esas Alınan İdari Kararın Değiştirilmesi ya da Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğuracak Bir İsteği Kapsadığından Kadastro Mahkemesince İşin Esası Hakkında Karar Verilemeyeceği )"
18Y14.HD8.6.2010E. 2010/4323 K. 2010/6717"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa Ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin Yapılamayacağı )
TESCİL ( Kamu Düzenine İlişkin Yasa Hükmü Üzerinde Durulmadan ve Taşınmazın Hisselendirmeler Suretiyle Tescilinin Olanaklı Olup Olmadığı Araştırılmadan İstemin Hüküm Altına Alınamayacağı )"
18Y1.HD20.4.2010E. 2010/3514 K. 2010/4637"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Uyuşmazlığın Halen Mevcut ve Geçerli Olan Mevcut İmar Çapları İle Bu Çapların Kadastral Yöntemlere Uygun Biçimde Uygulanması Sonucu Çözüme Kavuşturulacağı )
İMAR UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Uyuşmazlığın Halen Mevcut ve Geçerli Olan Mevcut İmar Çapları İle Bu Çapların Kadastral Yöntemlere Uygun Biçimde Uygulanması Sonucu Çözüme Kavuşturulacağı )
KADASTRAL YÖNTEM ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Uyuşmazlığın Halen Mevcut ve Geçerli Olan Mevcut İmar Çapları İle Bu Çapların Kadastral Yöntemlere Uygun Biçimde Uygulanması Sonucu Çözüme Kavuşturulacağı )"
18Y18.HD25.3.2010E. 2009/8548 K. 2010/4539"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Tarafların Vereceği ya da Resen Belirlenecek Emsal Kayıtlar Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtildikten ve Bunun İmar Parseli Olup Olmadığı da Sorulup Saptandıktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
EMSAL KAYITLAR ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Tarafların Vereceği ya da Resen Belirlenecek Emsal Kayıtlar Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtildikten ve Bunun İmar Parseli Olup Olmadığı da Sorulup Saptandıktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden İmar Kanununun 18. Maddesinin 2.Fıkrası Gözetilerek Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )"
18YHGK17.3.2010E. 2010/14-145 K. 2010/155"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yörenin 3194 S. Yasanın 18. Md. Uygulama Alanı Olarak Belirlenmesinin Belediye Encümeninin Kararı İle Kabul Edildiği - 3194 S.Y'nın Uygulanması İçin İmar Planının Yapılmış Olması Yeterli Olup Planın Uygulanması Koşulunu Aramaya Gerek Bulunmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( 3194 S.Y'nın Uygulanması İçin İmar Planının Yapılmış Olması Yeterli Olup Planın Uygulanması Koşulunu Aramaya Gerek Bulunmadığı )
İMAR PLANI ( Tapu İptali ve Tescil - 3194 S. Yasanın 18. Md. Uygulama Alanı Olarak Belirlenmesinin Belediye Encümeninin Kararı İle Kabul Edildiği - 3194 S.Y'nın Uygulanması İçin İmar Planının Yapılmış Olması Yeterli Olup Planın Uygulanması Koşulunu Aramaya Gerek Bulunmadığı )"
18Y1.HD10.2.2010E. 2009/13789 K. 2010/1264"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı - Davalının Yapılarını İnşa Ettiği Kadastral Parselde Savunmasında İfade Ettiği Gibi Harici Satın Almadan Kaynaklanan Bir Kişisel Hakkının Bulunması Durumunda Korumadan Yararlanacağı )
İMAR ŞUYULANDIRMASI ( Elatmanın Önlenmesi - Bir Kimse Kendisine veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Bir Şahsa Ait Bir Taşınmaz Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşaa Etmiş İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
HARİCİ SATIN ALMA ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Davalının Yapılarını İnşa Ettiği Kadastral Parselde Savunmasında İfade Ettiği Gibi Harici Satın Almadan Kaynaklanan Bir Kişisel Hakkının Bulunması Durumunda Yasal Korumadan Yararlanacağı )"
18Y5.HD18.1.2010E. 2009/20606 K. 2010/556"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( İmar Uygulamasında Yok Edilen 562 m2'lik Hisse İle İlgili Talep - Zararın Tazmini Olarak Nitelendirilip Davaya Bakmanın Adli Yargının Görevi Dahilinde Olduğu )
İMAR UYGULAMASINDA YOK EDİLEN HİSSE ( Zararın Tazmini Olarak Nitelendirilip Davaya Bakmanın Adli Yargının Görevi Dahilinde Olduğu - Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi/İmar Uygulamasında Yok Edilen 562 m2'lik Hisse - Zararın Tazmini Olarak Nitelendirilip Davaya Bakmanın Adli Yargının Görevi Dahilinde Olduğu )"
18Y18.HD26.10.2009E. 2009/9498 K. 2009/8984"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Kadastro Parseli Taşınmazla Karşılaştırılan Taşınmazın İmar Parseli Olduğunun Dikkate Alınarak Belirlenen Değerden Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Tapu Kaydında Mevcut Olan İpotek Şerhinin Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gerektiği )"
18YHGK21.10.2009E. 2009/1-425 K. 2009/449"ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Davalıya Ödenen Yapı Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Yapı Bedeli Gözetilerek Belirlenecek Kaim Bedelin Ödenmesi İçin Davacı Yana Usulüne Uygun Önel Verilmesi Gerektiği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Davası Sırasında Davalıya Ödenen Yapı Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Yapı Bedeli Gözetilerek Belirlenecek Kaim Bedelin Ödenmesi İçin Davacı Yana Usulüne Uygun Önel Verilmesi Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi )
KAİM BEDELİN ÖDENMESİ ( Elatmanın Önlenmesi - Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Davalıya Ödenen Yapı Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Yapı Bedeli Gözetilerek Belirlenecek Kaim Bedelin Ödenmesi İçin Davacı Yana Önel Verilmesi Gerektiği )
YAPI BEDELİ ( Elatmanın Önlenmesi - Ortaklığın Giderilmesi Davası Sırasında Davalıya Ödenen Yapı Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Yapı Bedeli Gözetilerek Belirlenecek Kaim Bedelin Ödenmesi İçin Davacı Yana Usulüne Uygun Önel Verilmesi Gerektiği )"
18YHGK1.7.2009E. 2009/5-266 K. 2009/308"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yargıtay'ın Bir Kararı Bozunca Dava Dosyasını Kural Olarak Kararı Vermiş Olan Mahkemeye Göndereceği - Ancak Davanın Makul Süre İçerisinde Sonuçlanması Amacı İle Davayı Uygun Göreceği Başka Bir Mahkemeye Gönderebileceği )
BOZMA ÜZERİNE DOSYANIN GÖNDERİLMESİ ( Kural Olarak Kararı Vermiş Olan Mahkemeye Göndereceği - Ancak Davanın Makul Süre İçerisinde Sonuçlanması Amacı İle Davayı Uygun Göreceği Başka Bir Mahkemeye Gönderebileceği )
YARGILAMA USULÜ ( Kamulaştırma Kanunu'nun 37. Md. de “Bu Kanundan Doğan Tüm Anlaşmazlıkların Basit Yargılama Usulü İle Görüleceği” Kurala Bağlandığı )
DEĞER TESPİTİ ( Dava Tarihinden İtibaren Uzunca Sayılabilecek Bir Süre Ayrıntılı Olarak İfade Edilen Aşamaları Geçirdiği ve Halen Değer Tespiti Aşamasında Bulunduğu - Kamulaştırma Kanunundan Doğan Tüm Anlaşmazlıkların Basit Yargılama Usulü İle Görüleceği” )"
18YHGK3.6.2009E. 2009/13-208 K. 2009/230"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tarafların Taşınmazları Üzerindeki Binanın Ruhsata Bağlanmasının İlgili Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN İŞİ YARIM BIRAKMASI ( Dava Dışı Yüklenicinin İnşaatı Taraflara Hangi Tarihte ve Hangi Aşamada Terk Ettiği Sonradan Tamamlanan Eksik İşlerin Neler Olduğu Bunların Kim Tarafından Tamamlandığının Araştırılması Gerektiği )
RUHSATSIZ BİNA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Tarafların Taşınmazları Üzerindeki Binanın Ruhsata Bağlanmasının İlgili Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
KAÇAK İNŞAATIN RUHSATA BAĞLANMA OLANAĞI ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Tarafların Taşınmazları Üzerindeki Binanın Ruhsata Bağlanmasının İlgili Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
18YHGK4.3.2009E. 2009/8-59 K. 2009/106"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kayıt Maliklerine Karşı Açılacağı - O Halde Davalı Belediyenin Kayıtla Bir İlgisi Olmadığına Göre de Davada Belediyeye Husumet Yöneltilemeyeceği )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( Tapu İptal ve Tescil Davaları Kayıt Maliklerine Karşı Açılacağı - Davada Belediyeye Husumet Yöneltilemeyeceği )
HUSUMET ( Tapu İptal ve Tescil Davaları Kayıt Maliklerine Karşı Açılacağı - Davada Belediyeye Husumet Yöneltilemeyeceği )
İDARİ İŞLEM ( Tapu İptali ve Tescil - İptali İstenen İmar Çapının Dayanağı Olan İdari İşlem Ayakta Olduğuna İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediğine Göre Eldeki Davanın Dinlenme Olanağı da Bulunmadığı )"
18Y1.HD19.2.2009E. 2009/681 K. 2009/2055"İMAR UYGULAMASI ( İdare Mahkemesi'nde İmar Uygulamasının İptali İçin Açılan Davaya Paralel Olarak Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Tapunun İptali ve Eski Hali İade Davasının Açılabileceği )
TAPU İPTALİ VE ESKİ HALE İADE DAVASI ( İdare Mahkemesi'nde İmar Uygulamasının İptali İçin Açılan Davaya Paralel Olarak Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Açılabileceği )
İDARİ DAVA ( İmar Uygulamasının İptali İçin Açılan Davaya Paralel Olarak Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Tapunun İptali ve Eski Hali İade Davasının Açılabileceği )
ÖN MESELE ( İmar Uygulamasının İptali İçin Açılan Davaya Paralel Olarak Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Tapunun İptali ve Eski Hali İade Davasının Açılabileceği - İdare Mahkemesi'nde Açılan Dava Ön Mesele Yapılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
ESKİ HALE İADE DAVASI ( İdare Mahkemesi'nde İmar Uygulamasının İptali İçin Açılan Davaya Paralel Olarak Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Açılabileceği )"
18Y1.HD12.2.2009E. 2008/12821 K. 2009/1737"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Tşınmaz Yapı İmar Uygulaması Sonucu Davalıya Ait İmar Parseli İçinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
YAPI İMAR UYGULAMASI ( Sonucu Davalıya Ait İmar Parseli İçinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil )
İMALATLARIN BASİT NİTELİK TAŞIMALARI ( 3194 S. Yasanın 18. Md. Uygulanmasına İmkan Verecek Yapı Niteliğini Taşımadığı - Bedel Olmaksızın Davanın Kabulü Gerektiği )
YAPI BEDELLERİ ( Parsel Maliklerince Yapı Sahibine Ödenmediği veya Aralarında Bu Yönde Bir Anlaşma Yapılmadığı ya da Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmadığı Sürece Bu Yapıların Ömürlerini Dolduruncaya Kadar Eski Sahiplerine Kullanma Olanağı Tanındığı )"
18Y1.HD5.2.2009E. 2008/12386 K. 2009/1383"EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM TALEBİ ( Taşkın Yapı Nedeniyle/Davalıya Ait Yapının İmar Uygulaması Sonucu Davacının Parseline Dahil Olduğu - Taşkın Yapı Malikinin Sorumlu Olmayacağı/Değeri Yöntemine Uygun Olarak Tespit Edilecek Yapı Bedelinin İmar Parseli Sahibince Ödenmesi Gereği )
İMAR UYGULAMASI ( Davalıya Ait Yapının İmar Uygulaması Sonucu Davacının Parseline Dahil Olduğu/Taşkın Yapı Malikinin Sorumlu Olmayacağı - Değeri Yöntemine Uygun Olarak Tespit Edilecek Yapı Bedelinin İmar Parseli Sahibince Ödeneceği )
TAŞKIN YAPI BEDELİNİN TESPİTİ ( El Atmanın Önlenmesi Talebi/Davalıya Ait Yapının İmar Uygulaması Sonucu Davacının Parseline Dahil Olduğu - Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel Gözetilerek Aşınma Oranının Uygulanacağı/Yapı Bedelinin İmar Parseli Sahibince Ödeneceği )
YAPI MALİKİNİN KORUNMASI ( El Atmanın Önlenmesi Talebi/Davalıya Ait Yapının İmar Uygulaması Sonucu Davacının Parseline Dahil Olduğu - Yapı Bedelinin İmar Parseli Maliki Tarafından Ödenmediği veya Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmadığı Sürece Yapı Maliklerinin Korunacağı )
KAİM BEDELİN SAPTANMASI ( Taşkın Yapı Nedeniyle Nedeniyle El Atmanın Önlenmesi Talebi/Davalıya Ait Yapının İmar Uygulaması Sonucu Davacının Parseline Dahil Olduğu - Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel Gözetilerek Aşınma Oranının Uygulanmasıyla Saptanacağı )"
18Y5.HD3.2.2009E. 2008/14224 K. 2009/1179"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVACI PAYI ( Karşılığın Arttırılması İstemi - Çekişmesiz Bedelin Ödenme Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçileceği )
BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVACI PAYI ( Bedele Dönüştürülen Taşınmaza Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması Davalarında Çekişmesiz Bedelin Ödenme Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçileceği )
TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması İstemi - Çekişmesiz Bedelin Ödenme Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçileceği )"
18Y1.HD10.11.2008E. 2008/8586 K. 2008/11446"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşkın Yapı - Bedelinin Asıl Taşınmaz İle Birlikte Tahsil Edildiği/Yapı Sahibinin Hakkına Kavuştuğunun Gözetilmesi Gerektiği )
TAŞKIN YAPI ( İhale Sırasında Yapının Bedelinin de Tespit Edilmesi Durumu - Değerinin Ödenmesi İle Yapı Sahibinin Hakkının Kalmadığına Dikkat Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ İHALESİ ( İhale Sırasında Taşkın Yapının Bedelinin de Tespit Edilmesi Durumu - Bedelin Ödenmesi İle Önceki MaliğinYapıda Hakkının Kalmaması )"
18Y18.HD27.10.2008E. 2008/8909 K. 2008/11079"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazların Emsalden 5 Kat Değerli Olduklarının İleri Sürülmüş Olması ve Mahkemece de Bu Yönden Rapor Denetlenip Oluşan Fahiş Farklılık Giderilmeden Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği )
VERGİ BEYANININ KIYMET TAKDİRİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULMASI ( Emsal Karşılaştırması Sonucu Değerlendirmeye Esas Alınan Oran Birbirinden Fahiş Ölçüde Farklı İse Mahkemece Bu Farklılık ve Çelişki Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Giderilmesi Gerektiği )
İMAR PARSELİ VE KADASTRO PARSELİ OLAN TAŞINMAZ ( Dava Konusu Taşınmazların Emsalden 5 Kat Değerli Olduklarının İleri Sürülmüş Olması ve Mahkemece de Bu Yönden Rapor Denetlenip Oluşan Fahiş Farklılık Giderilmeden Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği )
TAŞINMAZLARIN EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLERİ ( Dava Konusu Taşınmazların Emsalden 5 Kat Değerli Olduklarının İleri Sürülmüş Olması ve Mahkemece de Bu Yönden Rapor Denetlenip Oluşan Fahiş Farklılık Giderilmeden Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Değerlendirmeye Esas Alınan Oran Birbirinden Fahiş Ölçüde Farklı İse Mahkemece Bu Farklılık ve Çelişki Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Giderilmesi Gerektiği )"
18Y18.HD27.10.2008E. 2008/7535 K. 2008/10972"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden İmar Kanununun 18.Maddesinin 2.Fıkrası Gözetilerek Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANINDA İNDİRİM ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden İmar Kanununun 18.Maddesinin 2.Fıkrası Gözetilerek Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( Taşınmazın Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden İmar Kanununun 18.Maddesinin 2.Fıkrası Gözetilerek Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )"
18Y14.HD15.10.2008E. 2008/7548 K. 2008/11711"TAPU TAHSİS BELGESİ ( Mülkiyet Belgesi Olmayıp Fiili Kullanmayı Belirleyen ve İlgilisine Kişisel Hak Sağlayan Zilyetlik Belgesi - Tescil Talebinde İptal Edildiğinin İleri Sürüldüğü/İlişkin Dava Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
MÜLKİYET BELGESİ ( Tapu Tahsis Belgesinin Bu Nitelikte Olmadığı )
TESCİL TALEBİ ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı/Hukuken Geçerliliğini Yitirdiğinin İleri Sürüldüğü - İptaline İlişkin Dava Bulunup Bulunmadığının Araştırılarak Karar Verileceği )"
18Y18.HD7.10.2008E. 2008/4521 K. 2008/9989"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Somut Emsal Kabul Edilemeyeceği Belirtilen Taşınmaz İle Kamulaştırma Nedeniyle Karayollarına Devri Yapılan Taşınmazlar Dışında Uygun Emsal Belirlendikten Sonra Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )
TAŞINMAZ MALIN YOL OLARAK TERKİNİ ( Kamulaştırma Nedeniyle Karayollarına Devri Yapılan Taşınmazlar Dışında Uygun Emsal Belirlendikten Sonra Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )
UYGUN EMSALİN BELİRLENMESİ ( Kamulaştırma Nedeniyle Karayollarına Devri Yapılan Taşınmazlar Dışında Uygun Emsal Belirlendikten Sonra Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ KURULUNDAN ALINAN EK RAPOR ( Karayollarına Devri Yapılan Taşınmazlar Dışında Uygun Emsal Belirlendikten Sonra Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )"
18Y14.HD18.7.2008E. 2008/8694 K. 2008/9592"HİSSELİ TAŞINMAZ SATIŞI YASAĞI ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Yasaklandığı - İmar Planı Kapsamında Olan Kadastro Parselinde Bu Yasağın Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Hisseli Taşınmaz Satışının Yasaklandığı - İmar Planı Kapsamında Olan Kadastro Parselinde Bu Yasağın Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Hisseli Taşınmaz Satışının Yasaklandığı - İmar Planı Kapsamında Olan Kadastro Parselinde Bu Yasağın Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )"
18Y14.HD15.7.2008E. 2008/8693 K. 2008/9270"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tescil İstemi - Dava Konusu Parsel Henüz Uygulama İmar Planı Gerçekleştirilmemiş Kadastro Parseli Olarak Bırakıldığından İstemin Kabulü Gerektiği )
TESCİL İSTEMİ ( Satış Vaadi Sözleşmesi - Dava Konusu Parsel Henüz Uygulama İmar Planı Gerçekleştirilmemiş Kadastro Parseli Olarak Bırakıldığından İstemin Kabulü Gerektiği )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Tescil İstemi - Dava Konusu Parsel Henüz Uygulama İmar Planı Gerçekleştirilmemiş Kadastro Parseli Olarak Bırakıldığından İstemin Kabulü Gerektiği )"
18Y14.HD2.6.2008E. 2008/4402 K. 2008/7026"TAŞKIN YAPI ( Temliken Tescil İstemi - Taşkın Yapı Sahibinin Korunabilmesi İçin İyiniyetli Yani Taşınmaz Zemininin Kendisine Ait Olduğu ya da Mülkiyetin İleride Kendisine Geçirileceği İnancıyla Hareket Etmiş Olması Gerektiği )
İYİNİYET ( Taşkın Yapı Nedeniyle Temliken Tescil İstemi - Taşkın Yapı Sahibinin Korunabilmesi İçin İyiniyetli Yani Taşınmaz Zemininin Kendisine Ait Olduğu ya da Mülkiyetin İleride Kendisine Geçirileceği İnancıyla Hareket Etmiş Olması Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( Sonucu Bir Kimsenin Yapısı Üçüncü Kişiye Ait İmar Parseli Üzerinde Kalmış İse Yapı Bedeli Ödenmediği ya da Ortaklık Giderilmediği Sürece Bu Yapı Ekonomik Ömrünü Tamamlayıncaya Kadar Sahipleri Tarafından Kullanılabileceği )"
18YHGK28.5.2008E. 2008/1-406 K. 2008/409"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yolsuz Tescil Sebebine Dayalı - Davanın Açıklanan Niteliği Göz Önünde Bulundurularak Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Açıklanan Niteliği Göz Önünde Bulundurularak Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
YOLSUZ TESCİL ( Taşınmazlar Belediye Encümen Kararlarına Dayanılarak Tapulama Harici Taşlıktan İhdas İle Davalı Belediye Adına Tescil Edildiği - Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
TAPULAMA HARİCİ TAŞLIKTAN İHDAS ( Taşınmazlar Belediye Encümen Kararlarına Dayanılarak Tapulama Harici Taşlıktan İhdas İle Davalı Belediye Adına Tescil Edildiği - Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
BELEDİYE ADINA TESCİL EDİLEN YER ( Encümen Kararlarına Dayanılarak Tapulama Harici Taşlıktan İhdas İle Davalı Belediye Adına Tescil Edildiği - Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )"
18Y5.HD13.5.2008E. 2008/3206 K. 2008/6590"İPOTEK BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Davacı Payı Nedeniyle - İhtilafsız İpotek Bedelinin Ödenmesi ve Bu Nedenle İpoteğin Kaldırılması Bedel Arttırım Davasının Açılmasına Engel Olmadığı )
İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVACI PAYI ( İhtilafsız İpotek Bedelinin Ödenmesi ve Bu Nedenle İpoteğin Kaldırılması Bedel Arttırım Davasının Açılmasına Engel Olmadığı )"
18Y5.HD29.4.2008E. 2008/4944 K. 2008/5738"İMAR UYGULAMASI ( Bedele Dönüştürülen Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması İstemi - Aynı Mahallede Bulundukları ve Değerlendirme Tarihleri de Yakın Olduğu Halde Dava Konusu Taşınmaza Diğer Taşınmazdan Düşük Değer Biçilmesi Nedeniyle Bu Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVACI PAYINA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTTIRILMASI İSTEMİ ( Aynı Mahallede Bulundukları ve Değerlendirme Tarihleri de Yakın Olduğu Halde Dava Konusu Taşınmaza Diğer Taşınmazdan Düşük Değer Biçilmesi Nedeniyle Bu Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )"
18Y5.HD28.4.2008E. 2008/2432 K. 2008/5582"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAY ( Davacının Dava Sırasında Dava Konusu Alacağı Temlik Ettiği - Devralan Kişinin Davalının Muvafakatine İhtiyaç Olmaksızın Davacının Yerine Geçip Onun Hak ve Yetkilerini Kullanacağı )
DAVACI LEHİNE TESİS EDİLEN İPOTEK KARŞILIĞININ ARTTIRILMASI İSTEMİ ( Devralan Kişinin Davalının Muvafakatine İhtiyaç Olmaksızın Davacının Yerine Geçip Onun Hak ve Yetkilerini Kullanacağı )
ALACAĞIN TEMLİK EDİLMESİ ( Davacının Dava Sırasında Dava Konusu Alacağı Temlik Ettiği - Devralan Kişinin Davalının Muvafakatine İhtiyaç Olmaksızın Davacının Yerine Geçip Onun Hak ve Yetkilerini Kullanacağı )"
18Y14.HD28.4.2008E. 2008/4918 K. 2008/5410"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalının Paylı Tescile Olanak Sağlayan Kabul Beyanı Kabulün Ancak Dava Konusu Üzerinde Tasarruf Yetkisi Varsa Geçerli Olacağı İlkesi Gereğince Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi - Davalının Paylı Tescile Olanak Sağlayan Kabul Beyanı Kabulün Ancak Dava Konusu Üzerinde Tasarruf Yetkisi Varsa Geçerli Olacağı İlkesi Gereğince Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )
TASARRUF YETKİSİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalının Paylı Tescile Olanak Sağlayan Kabul Beyanı Kabulün Ancak Dava Konusu Üzerinde Tasarruf Yetkisi Varsa Geçerli Olacağı İlkesi Gereğince Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )"
18Y6.HD21.4.2008E. 2008/3969 K. 2008/5045"İMAR UYGULAMASININ İPTALİ ( İfraz Gören Parsellerin İptal Edildiği - Eski Numarasını Alan Parseldeki Davalıların Payının İptali İle Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gereği )
ÖNALIMA KONU PAYIN İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İmar Uygulamasının İptali Sonucu İfraz Gören Parsellerin İptal Edildiği - Eski Numarasını Alan Parseldeki Davalıların Payının İptali İle Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gereği )
İFRAZ GÖREN PARSELLERİN İPTALİ ( İptal Edilen İmar Uygulaması Sonucunda - Eski Numarasını Alan Parseldeki Davalıların Payının İptali İle Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gereği )"
18Y14.HD17.4.2008E. 2008/3570 K. 2008/5255"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İstemin Dayanağı Meclis Kararı Olduğundan ve Bu Karar da Aynı Meclis Tarafından Daha Sonraki Bir Kararla İptal Edildiğinden İdari Yargı Yerinde İptalin İptali Dava Edilip Hüküm Alınmadan Davanın Dinlenemeyeceği )
MECLİS KARARINA DAYALI DAVA ( Tapu İptali ve Tescil - İstemin Dayanağı Meclis Kararı Olduğundan ve Bu Karar da Aynı Meclis Tarafından Daha Sonraki Bir Kararla İptal Edildiğinden İdari Yargı Yerinde İptalin İptali Dava Edilip Hüküm Alınmadan Davanın Dinlenemeyeceği )
İDARİ YARGI YERİNDE İPTALİN İPTALİ DAVASI AÇILMASI GEREĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - İstemin Dayanağı Belediye Meclis Kararı Olduğundan ve Bu Karar da Aynı Meclis Tarafından Daha Sonraki Bir Kararla İptal Edildiğinden Davanın Dinlenemeyeceği )"
18Y8.HD10.4.2008E. 2008/1480 K. 2008/2044"İMAR YASASI YASAKLARI ( Tapu İptali ve Tescil - İmar Planı İçinde Olup Paylı Mülkiyet Şeklinde Tapu Kaydı Bulunan Belirli Payın Satışının Yasak Kapsamına Girmediği )
HİSSELİ TAŞINMAZ SATIMI ( İmar Planı İçinde Olup Paylı Mülkiyet Şeklinde Tapu Kaydı Bulunan Belirli Payın Satışının Yasak Kapsamına Girmediği )
PAYLI MÜLKİYET ( İmar Planı İçinde Olup Paylı Mülkiyet Şeklinde Tapu Kaydı Bulunan Belirli Payın Satışının Yasak Kapsamına Girmediği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu İptali ve Tescil - İmar Planı İçinde Olup Paylı Mülkiyet Şeklinde Tapu Kaydı Bulunan Belirli Payın Satışının Yasak Kapsamına Girmediği )"
18YHGK9.4.2008E. 2008/5-300 K. 2008/308"İMAR UYGULAMASI SONUCU BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAYA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI ( Tebligat Yapılmamış veya Ferağ Verilmemiş İse Takdir Edilen Karşılığın Artırılmasının Her Zaman İstenebileceği )
TEBLİGAT VEYA FERAĞ ( Verilmemiş İse İmar Uygulaması Sonucu Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılmasının Her Zaman İstenebileceği )
ŞUYULANDIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tebligat Yapılmamış veya Ferağ Verilmemiş İse İmar Uygulaması Sonucu Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığını Artırılması Her Zaman İstenebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Şuyulandırma Bedelinin Artırılması - Tebligat Yapılmamış veya Ferağ Verilmemiş İse İmar Uygulaması Sonucu Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığını Artırılmasının Her Zaman İstenebileceği )"
18Y14.HD31.3.2008E. 2008/3538 K. 2008/4301"TAPU TAHSİS BELGESİ ( Sadece Fiili Kullanmayı Belirleyen Zilyetlik Belgesi Olduğu Düşünülerek Davanın Reddi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı - Tahsise Konu Yerin Kamu Hizmetine Ayrılmamış Ve İmar Planına Göre Konut Alanında Kalmış Olması Gerektiği )
ZİLYETLİK BELGESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tapu Tahsis Belgesinin Sadece Fiili Kullanmayı Belirleyen Zilyetlik Belgesi Olduğu Düşünülerek Davanın Reddi Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Davacıyı da Bağlayıcı Nitelikte Olduğu Dikkate Alınarak Tahsis Miktarından Bu Oranda Yapılacak İndirimden Sonra Kalan Miktarın Tesciline Karar Verilmesi Gerekirken Bu Yönün de Göz Ardı Edilmesinin Doğru Olmadığı )
TAHSİS MİKTARINDAN İNDİRİM ( Tahsise Konu Yerde Uygulanan Düzenleme Ortaklık Payının Davacıyı da Bağlayıcı Nitelikte Olduğu Dikkate Alınarak Tahsis Miktarından Bu Oranda Yapılacak İndirimden Sonra Kalan Miktarın Tesciline Karar Verilmesi Gerekirken Bu Yönün de Göz Ardı Edilmesinin Doğru Olmadığı )"
18Y8.HD24.3.2008E. 2008/1347 K. 2008/1625"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin İmar Planı Olmayan Yerlerde Hisselere Ayrılarak Satışı - Kamu Düzeni Gereğince Satışın Yasaklandığı/Davalının Kabul Beyanının Hukuken Geçerli Sonuç Doğurmayacağı )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin İmar Planı Olmayan Yerlerde Hisselere Ayrılarak Satışının Yasak Olduğu - Davalının Kabul Beyanının Hukuken Geçerli Sonuç Doğurmayacağı/Tapu İptali ve Tescil )
KABUL ( Hukuken Geçerli Sonuç Doğurmaması/Tapu İptali ve Tescil - Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin İmar Planı Olmayan Yerlerde Hisselere Ayrılarak Satışının Yasak Olduğu/Kamu Düzeni )
MAHKEMENİN RESEN ARAŞTIRMA YAPMASI GEREĞİ ( Tapu İptali ve Tescil/Davalının Kabul Beyanının Geçersizliği - Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin İmar Planı Olmayan Yerlerde Hisselere Ayrılarak Satışının Yasak Olduğu )"
18Y3.HD24.3.2008E. 2008/1996 K. 2008/5089"ECRİMİSİL İSTEMİ ( Üzerinde Bina Bulunan Hisseli Parsellerde Şüyulandırma Sadece Zemine Ait Olup Şuyuun Giderilmesinde Bina Bedeli Ayrıca Dikkate Alınacağı - Bina Bedeli Ödenmedikçe Yapı Sahibinin Kullanımı Haksız Sayılmayacağından İstenemeyeceği )
HİSSELİ PARSEL ( Üzerinde Bina Bulunması - Şüyulandırma Sadece Zemine Ait Olup Şuyuun Giderilmesinde Bina Bedeli Ayrıca Dikkate Alınacağı/Bina Bedeli Ödenmedikçe Yapı Sahibinin Kullanımı Haksız Sayılmayacağından Ecrimisil İstenemeyeceği )
ŞUYUUN GİDERİLMESİ ( Üzerinde Bina Bulunan Hisseli Parsellerde Şüyulandırma Sadece Zemine Ait Olup Şuyuun Giderilmesinde Bina Bedeli Ayrıca Dikkate Alınacağı - Bina Bedeli Ödenmedikçe Yapı Sahibinin Kullanımı Haksız Sayılmayacağından Ecrimisil İstenemeyeceği )
KÖTÜNİYET ( Davalılara Ait Binaların Bulunduğu Taşınmaz Sonradan İmar Uygulaması ve İfraz İşlemi Sonucu Davacıya Ait Taşınmazla Müşterek Hale Getirildiğinden Davalıların Kullanımı Kötü Niyetli Sayılamayacağı )"
18Y14.HD18.3.2008E. 2008/1424 K. 2008/3382"SATIŞI YASAKLANAN TAŞINMAZLAR ( İmar Kanunu Md. 18 /son Gözetilmeden Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılık Teşkil Ettiği - Haricen Satın Alınan Pay/Davalının Davayı Kabul Beyanının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Ayıracak Özel Parselasyon Planları Yapılamayacağı - Haricen Satın Alınan Pay/Davalının Davayı Kabul Beyanının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
DAVAYI KABUL ( Davalının Beyanının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - İmar Planı Olmayan Yerde Haricen Satın Alınan Pay/Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Ayıracak Özel Parselasyon Planları Yapılamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Planı Olmayan Yerde Haricen Satın Alınan Pay - İmar Kanunu Md. 18 /son Gözetilmeden Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılık Teşkil Ettiği ) "
18Y14.HD18.3.2008E. 2007/15927 K. 2008/3387"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18 /Son Maddesi Hükmü İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin Hisselere Bölünmesini Engellemek Amacı Taşıdığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18 /Son Maddesi Hükmü İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin Hisselere Bölünmesini Engellemek Amacı Taşıdığı )
İMAR PLANININ KESİNLEŞMESİ ( Davada Parselin Bulunduğu Alanda Uygulama İmar Planı Yapılarak Kesinleştiği Saptandığından Mahkemece Yetkili Merciin Verdiği Yanıtlar Çerçevesinde İnceleme ve Araştırma Yapılarak Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18 /Son Maddesi Hükmü İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin Hisselere Bölünmesini Engellemek Amacı Taşıdığı )"
18Y5.HD17.3.2008E. 2008/882 K. 2008/3135"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmaz İmar Planında Okul Yeri Olarak Ayrılıp Fiilen El Atılmadığı - Bedel Davasının Reddi Gereği )
İMAR PLANINDA OKUL YERİ OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( Fiilen El Atılmadığı/Bedel Davasının Reddi Gereği - Okul Yeri Şerhinin Silinmesinin İmar Planının İdare Mahkemesince İptal Edilmesi Halinde Mümkün Olacağı )
OKUL YERİ OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( İmar Planında/Fiilen El Atılmadığı - Okul Yeri Şerhinin Silinmesinin İmar Planının İdare Mahkemesince İptal Edilmesi Halinde Mümkün Olacağı/Bedel Davasının Reddi Gereği )"
18Y14.HD6.3.2008E. 2008/1359 K. 2008/2817"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Ana Yapının Az Bir Bölümü Taşkın Olarak Daha Önceden Beri Mevcut Olduğundan Taşkın Olan Bölümün Bedeli Bina Sahiplerine Ödenmediği veya Taraflar Herhangi Bir Şekilde Anlaşmadığı Sürece El Atmanın Önlenmesi ve Kal Kararı Verilmeyeceği )
TAŞKIN OLAN BÖLÜMÜN BEDELİ ( Elatmanın Önlenmesi - Ana Yapının Az Bir Bölümü Taşkın Olarak Daha Önceden Beri Mevcut Olduğundan Taşkın Olan Bölümün Bedeli Bina Sahiplerine Ödenmediği veya Taraflar Herhangi Bir Şekilde Anlaşmadığı Sürece El Atmanın Önlenmesi ve Kal Kararı Verilmeyeceği )
TAŞIRILAN BİNA BÖLÜMÜ ( Ana Yapının Az Bir Bölümü Taşkın Olarak Daha Önceden Beri Mevcut Olduğundan Taşkın Olan Bölümün Bedeli Bina Sahiplerine Ödenmediği veya Taraflar Herhangi Bir Şekilde Anlaşmadığı Sürece El Atmanın Önlenmesi ve Kal Kararı Verilmeyeceği )"
18Y1.HD12.2.2008E. 2007/9837 K. 2008/1592"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalıların Anılan Parsellerde Ayni veya Kişisel Bir Haklarının Bulunmadığı - Davanın Bedel Gözetilmeksizin Kabulü Gerektiği )
KAİM BEDEL ( Elatmanın Önlenmesi/Davalıların Anılan Parsellerde Ayni veya Kişisel Bir Haklarının Bulunmadığı - Davanın Bedel Gözetilmeksizin Kabulü Gerektiği )
İMAR ŞUYULANDIRMASI İŞLEMİ ( Yapıların Taşkın veya Haksız İnşaat Durumuna Gelmesi Halinde Kaim Bedelin Gözetileceği ve Arsa Maliki Tarafından Ödenmesi Gerekeceği )
TAŞKIN YAPI VE HAKSIZ İNŞAAT ( İmar Affı Yasalarınca Yapılan İmar Şuyulandırma İşlemi Sonucu Gelmesi Halinde Kaim Bedelin Gözetilip Arsa Maliki Tarafından Ödenmesi Gerekeceği )
AYNİ VE KİŞİSEL HAK ( Kaim Bedelin Ödenmesi İçin İşlemin İdari Bir Karara Dayanması Taşkın Yapı Sahiplerinin Taşkın Olduğu Belirlenen Yapı Zemininde Bir Başka Kadastral Parselde Ayni veya Kişisel Bir Hakkının Bulunması Gerektiği )"
18YHGK6.2.2008E. 2008/15-28 K. 2008/88"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastral Parsel Bazında Yapılan Sözleşmede Davacıya Nakli Öngörülen Davalılara Ait Pay İle İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerdeki Davalı Paylarının Belirlenmesi Gerektiği )
PARSELLERDEKİ PAYLARIN BELİRLENMESİ ( Kadastral Parsel Bazında Yapılan Sözleşmede Davacıya Nakli Öngörülen Davalılara Ait Pay İle İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerdeki Davalı Paylarının Belirlenmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İfası Sonucunda Devri Gereken Payın Bulunup Bulunmadığının ve Varsa Oranının Yöntemince Tespiti İle Sözleşme Gereği Bu Payların Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
18Y1.HD24.1.2008E. 2007/10778 K. 2008/688"İMAR UYGULAMASI ( Öncesi Malik Olmadıkları ve Bu Nedenle İmar Kanununun 18/9. Maddesinin Uygulanamayacağı - Ecrimisil İsteminin Atiye Bırakıldığı Ecrimisil Hususunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesinin İsabetli Olduğu )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Ecrimisil İsteminin Atiye Bırakıldığı Gerekçesiyle Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteklerinin Kabulüne Ecrimisil Hususunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesinin İsabetli Olduğu )
ECRİMİSİL ( Atiye Bırakıldığı Gerekçesiyle Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteklerinin Kabulüne Ecrimisil Hususunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesinin İsabetli Olduğu )"
18Y1.HD24.1.2008E. 2007/10775 K. 2008/689"MEN'İ MÜDAHALE DAVASI ( Konusuz Kaldığı - Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Ancak Elçekme Tarihine Kadar Kullanımı Haksız Olduğundan Ecrimisil Talebinin Kabulü Gereği )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Meni Müdahale Davası Konusuz Kaldığından Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Ancak Elçekme Tarihine Kadar Kullanımı Haksız Olduğundan Ecrimisil Talebinin Kabulü Gereği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Yapılarının İmar Uygulaması Sonucu Dava Konusu Parsele Tecavüzlü Hale Geldiği Gerekçesiyle Depo Edilen Bedel Ödenmek Suretiyle Elatmanın Önlenmesi Gerektiği )"
18Y1.HD16.1.2008E. 2007/10337 K. 2008/188"İMAR UYGULAMASI ( Tapuların İptaliyle Taşınmazın Tamamının Adına Tescilini İstemi - İmar İşlemi İdari Yargıda İptal Ettirilmeden İmar Çapı Hakkında Açılan Davanın Dinlenemeyeceği )
TAPU İPTALİ ( Taşınmazın Tamamının Adına Tescilini İstemi - İmar İşlemi İdari Yargıda İptal Ettirilmeden İmar Çapı Hakkında Açılan Davanın Dinlenemeyeceği )
GÖREV ( Taşınmazın Tamamının Adına Tescilini İstemi - İmar İşlemi İdari Yargıda İptal Ettirilmeden İmar Çapı Hakkında Açılan Davanın Dinlenemeyeceği )"
18Y8.HD13.11.2007E. 2007/5808 K. 2007/6383"İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE YAPILAŞMA AMACINA YÖNELİK ARSA VE PARSELLERİN HİSSELERE AYRILARAK SATIŞI VE SATIŞ VAADİ ( Kamu Düzeni Gereğince Yasaklandığı/Davalının Davayı Kabul Beyanının Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Davayı Kabul Beyanının Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmaması - İmar Planı Olmayan Yerlerde Yapılaşma Amacına Yönelik Arsa ve Parsellerin Hisselere Ayrılarak Satışı ve Satış Vaadinin Yasaklandığı )
KABUL ( Beyanının Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmaması/İmar Planı Olmayan Yerlerde Yapılaşma Amacına Yönelik Arsa ve Parsellerin Hisselere Ayrılarak Satışı ve Satış Vaadinin Yasaklandığı - Tapu İptali ve Tescil )
SATIŞ VAADİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Yapılaşma Amacına Yönelik Arsa ve Parsellerin Hisselere Ayrılarak Satışı ve Satış Vaadinin Yasaklandığı - Tapu İptali ve Tescil/Davalının Davayı Kabul Beyanının Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı )"
18Y1.HD12.11.2007E. 2007/9370 K. 2007/10733"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Mahkemece Yeniden Keşif Yapılarak Taraf Çap Kayıtlarının Uygulanmak Suretiyle Kapsamlarının Belirlenmesi Gerçekten Çifte Tapu Olgusunun Mevcut Olup Olmadığının Var İse Taşınmazların Hangi Bölümüne Ait Olduğunun Saptanması Gerektiği )
ÇİFTE TAPU ( Olgusunun Mevcut Olup Olmadığının Var İse Taşınmazların Hangi Bölümüne Ait Olduğunun Saptanması Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi )
BEKLETİCİ MESELE ( Elatmanın Önlenmesi - Sicil Kaydının Düzeltilmesi Bakımından Dava Açması İçin Davacıya Olanak Tanınması Açıldığının Anlaşılması Halinde Eldeki Dava Yönünden Bekletici Mesele Sayılması Gerektiği )"
18YHGK31.10.2007E. 2007/5-718 K. 2007/805"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Tazminat Talebi - Taşınmazın Sadece İmar Planında Oyun Alanı Olarak Ayrılmış Olmasının Mülkiyet Hakkı Sahibi Davacıya Bir Dava Hakkı Vermeyeceği )
OYUN PARKI ( Kamulaştırmasız El Atma İddiasına Dayalı Tazminat İstemi - Taşınmazın Sadece İmar Planında Oyun Alanı Olarak Ayrılmış Olmasının Mülkiyet Hakkı Sahibi Davacıya Bir Dava Hakkı Vermeyeceği )
İMAR PLANINDA OYUN ALANI OLAN TAŞINMAZ ( Davalı İdarenin Taşınmazda Fiilen Düzenleme Yapılıp Kamu Hizmetine Tahsis Etmediği ve Üzerinde Herhangi Bir Tesis Yapmadığı - Kamulaştırmasız El Atma Olgusundan Söz Edilemeyeceği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Davalı İdarenin Taşınmazda Fiilen Düzenleme Yapılıp Kamu Hizmetine Tahsis Etmediği ve Üzerinde Herhangi Bir Tesis Yapmadığı - Kamulaştırmasız El Atma Olgusundan Söz Edilemeyeceği )"
18Y1.HD24.10.2007E. 2007/9404 K. 2007/10065"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalılar Tarafından İmar İşlemine Karşı İdari Yargıda Dava Açılması Nedeniyle İdare Mahkemesinde Açılan Dava Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
İMAR İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇILMASI ( İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi - İdari Yargıda Dava Açılması Nedeniyle İdare Mahkemesinde Açılan Dava Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
İDARİ YARGIDA AÇILMIŞ OLAN DAVANIN BEKLENMESİ GEREĞİ ( İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil İstemi - İmar Uygulamasının İptaline Karar Verilmiş Henüz Kesinleşmediği Anlaşıldığından Beklenmesi Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi - İdari Yargıda Dava Açılması Nedeniyle İdare Mahkemesinde Açılan Dava Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )"
18Y1.HD10.10.2007E. 2007/7891 K. 2007/9675"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Yıkımı İstenen Yapının Davacı Taşınmazına Taşkınlığının İmar Uygulaması Neticesinde Meydana Gelip Gelmediği Üzerinde Durulması Gerektiği )
YIKIM İSTEMİ ( İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi - Taşınmazların İmar Öncesi Kayıtlarının ve Krokilerinin Getirtilmesi Yapının Kadastral Konumunun ve Taşkınlığın İmar Uygulamasından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Araştırılması Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE TAŞKINLIK ( Taşınmazların İmar Öncesi Kayıtlarının ve Krokilerinin Getirtilmesi Yapının Kadastral Konumunun ve Taşkınlığın İmar Uygulamasından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Araştırılması Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )"
18Y14.HD25.9.2007E. 2007/9988 K. 2007/10710"TAPU TAHSİS BELGESİ ( Kişisel Hak Sağlayan Bir Zilyedlik Kaydı Olduğu/Varlığı Tahsis Edilen Yerin Tahsis Yapılan Kişi Adına Tescilini Gerektirmediği - Tapu İptali ve Tescil )
MÜLKİYET BELGESİ ( Olmayan "Tapu Tahsis Belgesi" Kişisel Hak Sağlayan Bir Zilyedlik Kaydı Olduğu - Varlığı Tahsis Edilen Yerin Tahsis Yapılan Kişi Adına Tescilini Gerektirmediği )
ZİLYEDLİK KAYDI OLAN BELGE ( Bir Mülkiyet Belgesi Olmayan "Tapu Tahsis Belgesi" İlgilisine Kişisel Hak Sağlayan Bir Zilyedlik Kaydı Olduğu - Varlığı Tahsis Edilen Yerin Tahsis Yapılan Kişi Adına Tescilini Gerektirmediği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( "Tapu Tahsis Belgesi"nin Varlığı Tahsis Edilen Yerin Tahsis Yapılan Kişi Adına Tescilini Gerektirmediği )"
18Y1.HD12.7.2007E. 2007/6462 K. 2007/7952"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İptal Edilen Yerlerin Yeniden Parsel Oluşturulmak Üzere Tapuya Tesciline Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmasına Denilerek Kısa Karara Çelişkili Olarak Gerekçeli Karar Yazılmasının Doğru Olmadığı )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞMESİ ( İptal Edilen Yerlerin Yeniden Parsel Oluşturulmak Üzere Tapuya Tesciline Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmasına Denilerek - Tapu İptali ve Tescil )
YENİDEN PARSEL OLUŞTURULMASI ( İptal Edilen Yerlerin Yeniden Parsel Oluşturulmak Üzere Tapuya Tesciline Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmasına Denilerek Kısa Karara Çelişkili Olarak Gerekçeli Karar Yazılmasının Doğru Olmadığı )"
18Y1.HD9.7.2007E. 2007/6737 K. 2007/7802"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Çekişmenin Çözümünde İmar Yasasının 18. Md. Hükmünün Uygulanması Gerekeceği - Aksi Takdirde Davacıların TMK Md. 683'den Kaynaklanan Mülkiyet Hakkına Değer Verilerek Çözüme Gidileceği )
İMAR PARSELİNE ELATMA ( Çekişmenin Çözümünde İmar Yasasının 18. Md. Hükmünün Uygulanması Gerekeceği - Aksi Takdirde Davacıların TMK Md. 683'den Kaynaklanan Mülkiyet Hakkına Değer Verilerek Çözüme Gidileceği )"
18Y1.HD5.7.2007E. 2007/6722 K. 2007/7682"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Davacının İmar Parseline Taşkın Olarak Yapılan Binanın Bulunduğu Parselin Kadastral Parselden Oluştuğu ve Davalının Anılan Bu Parselde Mülkiyetten Kaynaklanan Bir Hakkının Bulunmadığı - Davanın Kabulü Gereği )
İMAR UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Davalının Anılan Parselde Mülkiyetten Kaynaklanan Bir Hakkının Bulunmadığı/Davalının 3194 S.Y'nın 18. Maddesinden Kaynaklanan Yasal Bir Hakkının Bulunmadığından Davanın Kabul Edileceği )
TAŞKIN YAPI ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Davacının İmar Parseline Taşkın Olarak Yapılan Binanın Bulunduğu Parselin Kadastral Parselden Oluştuğu ve Davalının Bu Parselde Bir Hakkının Bulunmadığı/Davanın Kabulü Gereği )"
18Y8.HD21.6.2007E. 2007/3466 K. 2007/3916"İMAR PLANI OLMAYAN TAŞINMAZ ( Davacıların Pay Aldıklarından Bahisle Adlarına Tescil İstemi - Belediyenin Birbiri İle Uyuşmayan Yazılarındaki Çelişki Giderilmeden Yerin İmar Uygulaması Görmediğinden Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacıların Pay Aldıklarından Bahisle Adlarına Tescil İstemi - Belediyenin Birbiri İle Uyuşmayan Yazılarında İmar Durumu Konusundaki Çelişki Giderilmeden Yerin İmar Uygulaması Görmediğinden Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )
TAŞINMAZ PAYININ TESCİLİ İSTEMİ ( Belediyenin Birbiri İle Uyuşmayan Yazılarında İmar Durumu Konusundaki Çelişki Giderilmeden Yerin İmar Uygulaması Görmediğinden Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )"
18Y18.HD14.6.2007E. 2007/4924 K. 2007/5582"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Düzenleme Ortaklık Payını Karşılayacak Oranda İndirim Yapılıp Yapılmayacağının Saptanması Gerektiği )
İMAR DÜZENLEMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Bilirkişi Kurulunun Somut Emsal Aldığı Taşınmazlar İle Kamulaştırılan Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Asgari M2 Birim Değeri Arasındaki Oranın Gözardı Edilmemesi Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde - Kamulaştırılan Yerin İmar Düzenlemesine Tabi Tutulup Tutulmadığının Belediye İmar Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği )
KAMULAŞTIRILAN YERLE EMSAL YERLERİN ASGARİ VERGİ DEĞERİNİN ORANI ( Bilirkişi Kurulunun Somut Emsal Aldığı Taşınmazlar İle Kamulaştırılan Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Asgari M2 Birim Değeri Arasındaki Oranın Gözardı Edilmemesi Gerektiği )"
18Y14.HD14.6.2007E. 2007/6937 K. 2007/7348"TAŞKIN YAPI NEDENİ İLE TESCİL ( İmar Planı Olmayan Yerler - Yapılaşma Amacıyla Arsa/Parselleri Hisselere Ayıracak Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Yapılaşma Amacıyla Arsa/Parselleri Hisselere Ayıracak Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı - Hükmün Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
HÜKMÜN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASI ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Arsa ve Parsellerin Hisselere Ayrılamayacağı - Davalının Kabul Beyanının Sonuç Doğurmayacağının Gözetilmesi Gerektiği )"
18Y18.HD24.5.2007E. 2007/2665 K. 2007/4775"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırma Nedeniyle İrtifak Hakkı Kurulan Taşınmazlarda Oluşacak Değer Düşüklüğü Oranının Tespiti )
DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ORANI ( Taşınmaz Malda İrtifak Hakkının Kurulduu Alanın Mülkiyet Değerinin Arazilerde %35 inden Arsalarda %50 sinden Fazla Olmayacak Şekilde Hesaplanması )
EMSAL TAŞINMAZ BELİRLENMESİ ( Kamulaştırmalarda Emsal Taşınmazın Benzer Yüzölçümde Bitişik Yada Yakın Adalarda Bulunması Aynı İmar İznine Sahip Olması Gibi Özelliklerin Olmasının Gerekmesi )"
18Y5.HD17.5.2007E. 2007/4544 K. 2007/6374"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİ İLE ALACAK VE TAZMİNAT İSTEMİ ( İpotek Bedelinin Artırılması Davasının Borçlandırılan Kişi Aleyhine Açılması Gerektiği - Belediye Aleyhine Açılması Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
ALACAK VE TAZMİNAT İSTEMİ ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeni İle - İpotek Bedelinin Artırılması Davasının Borçlandırılan Kişi Aleyhine Açılması Gerektiği - Belediye Aleyhine Açılması Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
İPOTEK BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Borçlandırılan Kişi Aleyhine Açılması Gerektiği - Belediye Aleyhine Açılması Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atma Nedeni İle Alacak ve Tazminat İstemli Davanın Reddi Gereği ) "
18Y4.CD2.5.2007E. 2007/2130 K. 2007/4177"ENCÜMEN KARARI ( İmar Mevzuatı Hükümlerine Uymadan Değişik Oranlarda Pay Verilmesine İlişkin Encümen Kararını İmzalama Eylemlerinin Kamunun Ekonomik Zararına Bireylerin Mağduriyetine Kişilerin Haksız Kazanç Sağlanmasına Yol Açıp Açmadığının Araştırılması Gerektiği )
İMAR MEVZUATI HÜKÜMLERİNE UYMAMA ( Değişik Oranlarda Pay Verilmesine İlişkin Encümen Kararını İmzalama Eylemlerinin Kamunun Ekonomik Zararına Bireylerin Mağduriyetine Kişilerin Haksız Kazanç Sağlanmasına Yol Açıp Açmadığının Araştırılması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( İmar Mevzuatı Hükümlerine Uymadan Değişik Oranlarda Pay Verilmesine İlişkin Encümen Kararını İmzalama Eylemlerinin Kamunun Ekonomik Zararına Bireylerin Mağduriyetine Kişilerin Haksız Kazanç Sağlanmasına Yol Açıp Açmadığının Araştırılarak Belirlenmesi Gerektiği )"
18Y5.HD30.4.2007E. 2007/3602 K. 2007/5384"İMAR UYGULAMASI ( Nedeniyle Bulunduğu Yerde Korunması Mümkün Olmayan Yapı ve Ağaç Bedelinin Tahsili - Bilirkişi Kurulundan Enkaz Bedelinin Belirlenmesi İçin Ek Rapor Alınarak Tespit Edilen Değerin Hüküm Altına Alınan Bedelden İndirilmesi Gerektiği )
KORUNMASI MÜMKÜN OLMAYAN YAPI VE AĞAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bilirkişi Kurulundan Enkaz Bedelinin Belirlenmesi İçin Ek Rapor Alınarak Tespit Edilen Değerin Hüküm Altına Alınan Bedelden İndirilmesi Gerektiği )
ENKAZ BEDELİ ( İmar Uygulaması Nedeniyle Bulunduğu Yerde Korunması Mümkün Olmayan Yapı Ve Ağaç Bedelinin Tahsili - Bilirkişi Kurulundan Enkaz Bedelinin Belirlenmesi İçin Ek Rapor Alınarak Tespit Edilen Değerin Hüküm Altına Alınan Bedelden İndirilmesi Gerektiği )"
18Y14.HD19.4.2007E. 2007/494 K. 2007/4599"ÖZEL ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( İster Taşınmaz Mal Satış Vaadine Dayanılsın İster Yasal Geri Alma Hakkı Kullanılsın Taşınmazın 500 Hektardan Küçük Parçalar Teşkil Edecek Şekilde Başkalarına Temlikinin Mümkün Olmadığı )
TAŞINMAZIN BAŞKALARINA TEMLİKİ ( Özel Orman Niteliğindeki Taşınmaz - İster Taşınmaz Mal Satış Vaadine Dayanılsın İster Yasal Geri Alma Hakkı Kullanılsın Taşınmazın 500 Hektardan Küçük Parçalar Teşkil Edecek Şekilde Temlik Edilemeyeceği )
BEŞYÜZ HEKTARDAN KÜÇÜK PARÇALARA BÖLÜNECEK ŞEKİLDE BAŞKALARINA TEMLİK VE İFRAZ ( 6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 52. Md. Hükmünce Temlik ve Mirasçılar Arasında İfrazen Taksim Olanağının Bulunmadığı )"
18Y14.HD19.3.2007E. 2007/1818 K. 2007/2858"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kaydın Oluştuğu 1986 Yılından Bu Yana Bir Belde Hudutları İçersine Alınıp Alınmadığı Alınmış İse Uygulama İmar Planı İçinde Olup Olmadığı da Sorulup Araştırılması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kaydın Oluştuğu 1986 Yılından Bu Yana Bir Belde Hudutları İçersine Alınıp Alınmadığı Alınmış İse Uygulama İmar Planı İçinde Olup Olmadığı da Sorulup Araştırılması Gereği )
İMAR PLANI ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Kaydın Oluştuğu 1986 Yılından Bu Yana Bir Belde Hudutları İçersine Alınıp Alınmadığı Alınmış İse Uygulama İmar Planı İçinde Olup Olmadığı da Sorulup Araştırılması Gereği )"
18Y1.HD15.3.2007E. 2007/1159 K. 2007/2713"TAPU KAYDININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ ( Yargılama Sırasında Geri Dönüşüm İşleminin Gerçekleştirilmesi Nedeniyle Konusu Kalmayan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Tapu Kaydının Eski Hale Getirilmesi - Davacı Adına Dava Konusu Yerin Tescilinin Yapıldığı Gerekçesiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
GERİ DÖNÜŞÜM İŞLEMİ ( Yargılama Sırasında Gerçekleştirilmesi Nedeniyle Konusu Kalmayan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı - Tapu Kaydının Eski Hale Getirilmesi )"
18Y1.HD14.3.2007E. 2007/149 K. 2007/2622"TESCİL DAVASI ( Kesinleşmiş Kadastro Mahkemesi Kararları Nedeniyle Oluşan İmar Parsellerinin Tescilinin İstenilmesi )
İMAR UYGULAMALARI ( Davacıların Mülkiyetini Edindikleri Bölüme Tekabül Eden İmar Parsellerinden Davacılara Mülkiyet Hakkı Tanınmış Olmasında Bir İsabetsizlik Bulunmaması )
HAZİNENİN HARÇTAN MUAF OLMASI ( Harçlar Kanunu'nun 13 üncü Maddesi Gereğince Hazineden Alınmasına Yer Olmaması )"
18Y1.HD12.3.2007E. 2007/1932 K. 2007/2531"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Taşkın Yapının Kaim Bedeli Saptanarak Davalılara Ödenmek Üzere Davacı Tarafından Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi Gereği )
TAŞKIN YAPININ KAİM BEDELİ ( Davalılara Ödenmek Üzere Davacı Tarafından Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi ve Ondan Sonra Elatmanın Önlenmesi ve Yıkıma Karar Verilmesi Gereği )
BAŞKASININ ARSASI ÜZERİNE İNŞAAT YAPMA ( Taşkın Yapının Kaim Bedeli Saptanarak Davalılara Ödenmek Üzere Davacı Tarafından Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi ve Ondan Sonra Elatmanın Önlenmesi ve Yıkıma Karar Verilmesi Gereği )"
18Y1.HD8.3.2007E. 2007/1510 K. 2007/2401"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı İdarece Yeni İmar ve Revize Plan Çalışmalarının Yapıldığı - Taşınmazın Mülkiyet ve Geometrik Durumunun Eldeki Davayı Etkileyeceğinden Bekletici Sorun Sayılması Gerekeceği )
HİLE YOLUYLA TEMLİK ( Tapu İptali ve Tescil/Davalı İdarece Yeni İmar ve Revize Plan Çalışmalarının Yapıldığı - Taşınmazın Mülkiyet ve Geometrik Durumunun Eldeki Davayı Etkileyeceğinden Bekletici Sorun Sayılması Gerekeceği )
İMAR UYGULAMASI ( Tapu İptali ve Tescil/Davalı İdarece Yeni İmar ve Revize Plan Çalışmalarının Yapıldığı - Taşınmazın Mülkiyet ve Geometrik Durumunun Eldeki Davayı Etkileyeceğinden Bekletici Sorun Sayılması Gerekeceği )"
18Y5.HD15.2.2007E. 2006/13443 K. 2007/1710"YIKILAN BİNA VE AĞAÇ BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Davacının İmar Affı Başvurusunun Kabul Edilmesine Rağmen Arsa Tahsis Edilmediği Ancak Binasının Yıkılıp Ağaçların da Kesildiği - Kabulü Gereği )
İMAR AFFI BAŞVURUSU ( Belediyece Kabul Edilmesine Rağmen Arsa Tahsis Edilmediği Ancak Binasının Yıkılıp Ağaçların da Kesildiği - Davacıya Ait Bina ve Ağaçların Bedeline Hükmedilmesi Gereği )
ARSA TAHSİSİ İŞLEMİ YAPILMAMASI ( Davacının İmar Affı Başvurusunun Kabul Edilmesine Rağmen Arsa Tahsis Edilmediği Ancak Binasının Yıkılıp Ağaçların da Kesildiği - Davacıya Ait Bina ve Ağaçların Bedeline Hükmedilmesi Gereği )"
18Y18.HD13.2.2007E. 2007/266 K. 2007/1042"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Somut Emsalle Karşılaştırması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Karşılık Gelecek Oranda İndirim Yapılması Gerekip Gerekmediğinin Tespiti Gerektiği )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI SONUCU BULUNAN DEĞER ( Düzenleme Ortaklık Payına Karşılık Gelecek Oranda İndirim Yapılması Gerekip Gerekmediğinin Tespiti Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Taşınmazın Somut Emsalle Karşılaştırması Sonucu Bulunan Değerinden Bu Paya Karşılık Gelecek Oranda İndirim Yapılması Gerekip Gerekmediğinin Tespiti Gerektiği )
İMAR DÜZENLEMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazların İmar Düzenlenmesi Sonucu Oluşup Oluşmadıklarının Belediye İmar Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği )
EMLAK VERGİ DEĞERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmaz İle Emsalin Karşılaştırılmasında Gözönünde Tutulması Gerektiği )"
18Y5.HD8.2.2007E. 2006/14611 K. 2007/1247"BİNA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Gecekondusunun Müracaat Formunda Yazılı Özelliklerine Göre Enkaz Bedeline Hükmedilmesi Gerekirken Kararda Yazılı Düşüncelerle Davanın Reddine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
ENKAZ BEDELİ ( Davacının Gecekondusunun Müracaat Formunda Yazılı Özelliklerine Göre Hükmedilmesi Gerektiği - Bina Bedelinin Tahsili Talebi )"
18Y5.HD29.1.2007E. 2006/14410 K. 2007/495"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Dava Konusu Taşınmaza Değer Biçilirken Dava Konusu Taşınmaz ve Emsal Alınan Taşınmazlar Kadastro Parseli Olup Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisine Tabi Tutulmayacağı )
TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Biçilirken Dava Konusu Taşınmaz ve Emsal Alınan Taşınmazlar Kadastro Parseli Olup Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisine Tabi Tutulmayacağı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KESİNTİSİ ( Taşınmaza Değer Biçilirken Dava Konusu Taşınmaz ve Emsal Alınan Taşınmazlar Kadastro Parseli Olup Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisine Tabi Tutulmayacağı )"
18Y18.HD25.1.2007E. 2006/9898 K. 2007/207"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Somut Emsallerle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılmamasının Doğru Görülmediği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazın Somut Emsallerle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılmamasının Doğru Görülmediği )
İNDİRİM YAPILMASI ZARURETİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazın Somut Emsallerle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda Yapılmamasının Doğru Görülmediği )"
18YHGK24.1.2007E. 2007/5-33 K. 2007/28"KAMULAŞTIRMA KURALI ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Taşınmaz İçin İdarenin Belirlediği Bedele Karşı Yapılacak Olan İtirazlar Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine Göre Gerçekleştirileceği )
İMAR UYGULAMASI ( Bedele Dönüştürülen Taşınmaz İçin İdarenin Belirlediği Bedele Karşı Yapılacak Olan İtirazlar Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine Göre Gerçekleştirileceği )
BEDELE DÖNÜŞTÜRME İŞLEMİ ( Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Prosedüre Göre Hak Sahibine Tebliğ Edilmemesi Halinde Bedele Karşı Yapılacak İtiraz Yönünden Zamanaşımı veya Hak Düşümü Süresinin Geçirilmiş Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
HAK DÜŞÜMÜ VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ( Bedele Dönüştürme İşleminin Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Prosedüre Göre Hak Sahibine Tebliğ Edilmemesi Halinde Bedele Karşı Yapılacak İtiraz Yönünden Sürelerin Geçirilmiş Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
ŞUYULANDIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Bedele Dönüştürme İşleminin Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Prosedüre Göre Hak Sahibine Tebliğ Edilmemesi Halinde Bedele Karşı Yapılacak İtiraz Yönünden Zamanaşımı veya Hak Düşümü Süresinin Geçirilmiş Olduğundan Söz Edilemeyeceği )"
18Y14.HD18.1.2007E. 2006/14270 K. 2007/190"ECRİMİSİL VE TAZMİNAT TALEBİ ( Olayda Temliken Tescil Koşullarının Davada Oluşup Oluşmadığı Özellikle Taşınmazın İfrazen Tescil Olanağı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
TEMLİKEN TESCİL ( Koşullarının Davada Oluşup Oluşmadığı Özellikle Taşınmazın İfrazen Tescil Olanağı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Ecrimisil )
İFRAZEN TESCİL ( Olayda Temliken Tescil Koşullarının Davada Oluşup Oluşmadığı Özellikle Taşınmazın İfrazen Tescil Olanağı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
18Y14.HD15.1.2007E. 2006/15263 K. 2007/62"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Yasaya Aykırı Yapılan ve Yıkımı Gereken Bir Yapıda Bağımsız Bölüm Satışı ve Bunun Sonucu Olarak da Satışa Konu Bağımsız Bölümün Vaad Alacaklısı Adına Tescil Olanağı Olmadığı )
BAĞIMSIZ BÖLÜME İSABET EDEN ARSA PAYININ TESCİLİ ( Yasaya Aykırı Yapılan ve Yıkımı Gereken Bir Yapıda Bağımsız Bölüm Satışı ve Bunun Sonucu Olarak da Satışa Konu Bağımsız Bölümün Vaad Alacaklısı Adına Tescil Olanağı Olmadığı )
İMAR UYGULAMASI ( Yapılan Yerlerde İmar Kanunu'nun 18 /Son Maddesinin Uygulanmayacağından Mahkemece Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Tasdikli İnşaat Ruhsatına Göre Dava Konusu Bağımsız Bölümün Arsa Payının Hesaplattırılması Gerektiği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ARSA PAYININ HESAPLATTIRILMASI ( İmar Kanunu'nun 18 /Son Maddesinin İmar Uygulaması Yapılan Yerlerde Uygulanmayacağından Mahkemece Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Tasdikli İnşaat Ruhsatına Göre Hesaplattırılması Gerektiği )"
18Y5.HD4.12.2006E. 2006/12062 K. 2006/13227"ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Mücavir Alan Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Belediye Hizmetlerinden Kısmen Yararlanması Nedeniyle Arsa Kabul Edilip Değer Biçildiği - Taşınmazın Arsa Niteliğine İlişkin Olarak Belediye Başkanlığı Yazısı İle Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişki Giderilmesi Gereği )
BİR TAŞINMAZIN ARSA OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR ( Belediye İmar Planı İçerisinde Olması Olmadığı Takdirde Belediye veya Mücavir Alan İçerisinde Bulunması Gereği )
FAİZ YÖNÜNDEN KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDAKİ FARKLILIK ( Kısa Kararda Faize Hükmedilmiş Olmasına Rağmen Gerekçeli Kararda Faize Hükmedilmemiş Olması Doğru Olmadığı )
ISLAH ( Yapılmaksızın Talepten Fazlaya Hükmedilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazın El Atılan Bölümünün Tapusunun İptali İle Tapudan Terkinine Karar Verilmesi Gereği )
TAPU İPTALİ İLE TERKİN ( Taşınmazın El Atılan Bölümünün Tapusunun İptali İle Tapudan Terkinine Karar Verilmesi Gereği )"
18Y14.HD28.11.2006E. 2006/12095 K. 2006/13990"ELATMANIN ÖNLENMESİ KAL VE ECRİMİSİL ( Taşınmazın Mütemmim Cüzü Olarak İnşa Edilmiş Yapının İmar Uygulaması Nedeniyle Başka Parselde Kalmasında Yapı Malikinin Kusuru Bulunmadığı - İmar Parseli Malikine Karşı Yapı Malikinin Korunması Gereği )
YAPININ İMAR UYGULMASI SONUCU BAŞKA PARSELDE KALMASI ( İmar Parseli Oluşturulması - Yapı Parsel Sahibince Satın Alınmadığı veya Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmadığı Sürece Bu Tür Yapıların Ömürlerini Dolduruncaya Kadar Eski Sahiplerine Kullanma İmkanı Sağlayacağı )
YAPI İLE ZEMİN ARASIDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN KESİLMESİ ( Yapının İmar Uygulaması Sonucu Başka Parselde Kalması Nedeniyle Yapı Sahibine Kusur Yüklenemeyeceği - Bedeli İmar Paselinin Malikince Ödenmediği veya Ortaklık Giderilmedikçe Yapı Ömrünü Dolduruncaya Kadar Taşınmazın Maliki Olmadan Malikince Kullanabileceği )"
18Y18.HD9.10.2006E. 2006/4906 K. 2006/7442"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI ( Kamulaştırma Kanununun 11. Maddesinde Belirtilen Esaslara Göre Değer Tespiti Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Taşınmaz İmar Parseli Olmaması İncelenen Emsal Parselin ise İmar Parseli Olması - Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirm Yapılması Gereği )
KAMULAŞTIRMA KONUSU TAŞINMAZIN SİT ALANINDA BULUNMASI ( Taşınmazın Değerine Olumsuz Etkisinin İncelenerek Belirlenecek Değerinden İnidirim Yapılması Gereği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN ZEMİNİ ÜZERİNDE BULUNAN AĞAÇLARIN DEĞERİ ( Kaim Değere Göre Tespiti Gereği - Junge Yöntemi ile Belirlenmeisinin Hatalı Olduğu )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNUN BELİRLEDİĞİ DEĞER İLE BİLİRKİŞİ TARAFINDAN BELİRLENEN DEĞER ARASINDA ORANSIZLIK BULUNMASI ( %100'ü Aşan Farklılık Bulunması - Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturulup İnceleme Yaptırılması Gereği )"
18Y18.HD5.10.2006E. 2006/3115 K. 2006/7342"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastral Parsel ve Emsal Alınan Satışların Kadastral Parsellere İlişkin Olması - Kadasto Parseli Olan Dava Konusu Taşınmazın Değerinden Mahkemece Re'sen Düzenleme Ortaklık Payı Düşülerek Noksan Bedele Hükmedilmesinin Yasya Aykırı Olduğu )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın Yanlız Zemin Değerinden İnidirilmesi Gereği - Taşınmazın Üzerindeki Ağaç Değerinden de Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapılamasının Hatalı Olduğu )
EMSAL SATIŞ ( Esas Alınan Taşınmazların Satış Tarihi Alıcı ve Satıcısı Satış Bedeli ve Miktarının Gösterir Şekilde Tapu Kayıtlarının Getirtilmesi Gereği - Kamulaştırlan Taşınmaz Kadasto Parseli Olduğundan Düzenleme Ortaklık Payı Düşülerek Noksan Bedel Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
18Y14.HD3.10.2006E. 2006/6156 K. 2006/10299"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - İnanç Sözleşmesi İnanılana Bir Hakkın Kullanılmasında Davranışlarını İnananın Tespit Ettiği Amaca Uydurma Borcu Yüklediği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesi İnanılana Bir Hakkın Kullanılmasında Davranışlarını İnananın Tespit Ettiği Amaca Uydurma Borcu Yüklediği )"
18Y18.HD28.9.2006E. 2006/7606 K. 2006/7030"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Bilirkişi Kurulları Tarafından Birbirinden Farklı Değerler Belirlenmiş Olması Halinde Değerlerden Birinin Hakim Tarafından Kabulü Halinde Dayanağının Açıkça Gösterilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dava Konusu Taşınmazın Emsalle Karşılaştırması Yapıldıktan Sonra Bulunacak Değerinden Ortaklık Payını Karşılayacak Oranda İndirim Yapılması Hususunda Ek Rapor Alınmasının Gerekmesi )
HAKİMİN OBJEKTİF DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Adil ve Hakkaniyete Uygun Bir Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
18Y18.HD21.9.2006E. 2006/6701 K. 2006/6681"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Mahkemece Resen ve Tarafların Bildireceği Yasada Belirtilen Niteliklere Uygun Değerlendirme Gününe Yakın Tarihlerde Satış Gören Emsallerin Araştırılması Gerektiği )
EMSAL ARAŞTIRMASI ( Mahkemece Resen ve Tarafların Bildireceği Yasada Belirtilen Niteliklere Uygun Değerlendirme Gününe Yakın Tarihlerde Satış Gören Emsallerin Araştırılması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
EMSALİN VERİLEN METRE KARE FİYATININ MUKAYESE EDİLMESİ ( Emsalin ve Dava Konusu Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerlerinin Birbirine Oranı İle Bilirkişi Raporlarındaki Oran Birbirinden Fahiş Ölçüde Farklı İse Mahkemece Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMASI ( Emsalin ve Dava Konusu Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerlerinin Birbirine Oranı İle Bilirkişi Raporlarındaki Oran Birbirinden Fahiş Ölçüde Farklı Olması Halinde )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( İndirim Yapılması Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Bakımından Taşınmazın İmar Uygulaması Sonucu Meydana Gelen Parseller Olup Olmadığının Belediye İmar Müdürlüğü İle Tapu Sicil Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği )
İNDİRİM YAPILMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ ( Belirlenmesi Bakımından Taşınmazın İmar Uygulaması Sonucu Meydana Gelen Parseller Olup Olmadığının Belediye İmar Müdürlüğü İle Tapu Sicil Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği )"
18Y14.HD18.7.2006E. 2006/7459 K. 2006/8696"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Belediye Uygulama İmar Planı İçerisinde ya da 442 S. Kanuna 3367 S. Yasa İle Eklenen Ek Md. 9, 10, 11, 12 ve 13 Kapsamlarında Kaldıklarının Anlaşılması Halinde Davanın Kabulü Gerektiği )
TAŞINMAZIN BELEDİYE UYGULAMA İMAR PLANI İÇERİSİNDE KALMASI ( Ya da 442 S. Kanuna 3367 S. Yasa İle Eklenen Ek Md. 9, 10, 11, 12 ve 13 Kapsamlarında Kaldıklarının Anlaşılması Halinde Davanın Kabulü Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
KÖY YERLEŞİM ALANI ( Taşınmazın Bu Alan İçinde Olup Olmadığının Belli Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil/Taşınmazın Belediye Uygulama İmar Planı İçerisinde ya da 442 S. Kanuna 3367 S. Yasa İle Eklenen Ek Md. 9, 10, 11, 12 ve 13 Kapsamlarında Kaldıklarının Anlaşılması Halinde Davanın Kabulü Gerektiği )"
18Y14.HD18.7.2006E. 2006/6980 K. 2006/8664"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Satışı Vaad Edilen Taşınmaz Tapusunda Temliki Tasarrufu Engelleyen Kayıt Varsa Sözleşmenin İfa Olanağı Varlığından Söz Edilemeyeceği )
TEMLİKİ TASARRUF ( Satışı Vaad Edilen Taşınmaz Tapusunda Temliki Tasarrufu Engelleyen Kayıt Varsa Sözleşmenin İfa Olanağı Varlığından Söz Edilemeyeceği - Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satışı Vaad Edilen Taşınmaz Tapusunda Temliki Tasarrufu Engelleyen Kayıt Varsa Sözleşmenin İfa Olanağı Varlığından Söz Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )"
18Y1.HD13.7.2006E. 2006/6055 K. 2006/8310"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( İmar Uygulaması İle Başkasının Parselinde Kalan Yapının Sahibi Kusurlu Sayılamayacağı )
İMAR UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi - İmar Uygulaması İle Başkasının Parselinde Kalan Yapının Sahibi Kusurlu Sayılamayacağı )
YAPI SAHİBİNİN HAKLARI ( İmar Uygulaması İle Başkasının Parselinde Kalması - Yapı Sahiplerinin Yapılarını Kullanabileceği )"
18Y1.HD13.7.2006E. 2006/5970 K. 2006/8308"AYRILMAZ PARÇANIN MÜLKİYETİ / MÜTEMMİM CÜZ ( Tasarruf Hakkı Üzerinde Bulunduğu Arza Bağlı Olduğu )
TAŞKIN İNŞAAT ( İmar Uygulaması Sonucu Başkasının Parselinde Kalan Taşınmaz - Taşkın Yapı Bedeli Davacıya Depo Ettirilmek Suretiyle Elatmanın Önlenmesine ve Yıkıma Karar Verileceği )
ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( İmar Uygulaması Sonucu Başkasının Parselinde Kalan Taşınmaz - Taşkın Yapı Bedeli Davacıya Depo Ettirilmek Suretiyle Elatmanın Önlenmesine ve Yıkıma Karar Verileceği )
İMAR UYGULAMASI ( Sonucu Başkasının Parselinde Kalan Taşınmaz - Taşkın Yapı Bedeli Davacıya Depo Ettirilmek Suretiyle Elatmanın Önlenmesine ve Yıkıma Karar Verileceği )"
18Y1.HD13.7.2006E. 2006/4602 K. 2006/8306"MÜDDEABİHİN TEMLİKİ ( Diğer Taraf Temlik Edenle Olan Davasından Vazgeçerek Davayı Müddeabihi Devralan Kişiye Yöneltebilir veya Dilerse Müddeabihi Devreden Kişi Hakkında Tazminat Davasına Çevirebileceği )
SEÇİMLİK HAK ( Müddeabihin Temliki - Diğer Taraf Temlik Edenle Olan Davasından Vazgeçerek Davayı Müddeabihi Devralan Kişiye Yöneltebilir veya Dilerse Müddeabihi Devreden Kişi Hakkında Tazminat Davasına Çevirebileceği )
YIKIM VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Yargılama Sırasında Davalının Dava Konusu Taşınmazı Satarak Taşınmazdaki Mülkiyet İlişiğini Kestiği - Mahkemece Davacıya Hangi Seçimlik Hakkını Kullandığı Sorulması Gereği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Yargılama Sırasında Davalının Dava Konusu Taşınmazı Satarak Taşınmazdaki Mülkiyet İlişiğini Kestiği - Mahkemece Davacıya Hangi Seçimlik Hakkını Kullandığı Sorulması Gereği )
İMAR UYGULAMASI SONUCU TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Elatmanın Önlenmesi/Yargılama Sırasında Davalının Dava Konusu Taşınmazı Satarak Taşınmazdaki Mülkiyet İlişiğini Kestiği - Mahkemece Davacıya Hangi Seçimlik Hakkını Kullandığı Sorulması Gereği )"
18Y14.HD21.6.2006E. 2006/5808 K. 2006/7249"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Bir Kimse Kendi Taşınmazı Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşa Etmiş İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer 3. Kişiye Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamadığı )
KUSUR ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal - Bir Kimse Kendi Taşınmazı Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşa Etmiş İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer 3. Kişiye Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamadığı )
İMAR UYGULAMASI ( Bir Kimse Kendi Taşınmazı Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşa Etmiş İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer 3. Kişiye Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamadığı )"
18Y14.HD20.6.2006E. 2006/5716 K. 2006/7151"İNANÇ İLİŞKİSİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Biçimde Taşınmazın Davacılara Pay Verilmek Suretiyle Tescili Olanağının Bulunmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç İlişkisine Dayalı - İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Biçimde Taşınmazın Davacılara Pay Verilmek Suretiyle Tescili Olanağının Bulunmadığı )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Biçimde Taşınmazın Davacılara Pay Verilmek Suretiyle Tescili Olanağının Bulunmadığı )"
18Y14.HD8.6.2006E. 2006/5224 K. 2006/6648"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Binalar İmar Uygulaması İle Davacı Parselinde Bırakıldığı - Bina Sahiplerinin Bu Binaları Kullanma Hakları Ancak Binalara Ait Bedellerin Arsa Sahipleri Tarafından Bedeli Peşin Ödenmek Kaydıyla Sona Ereceği )
İMAR UYGULAMASI ( Sonucu Binaların Davacı Parselinde Bırakıldığı - Bina Sahiplerinin Bu Binaları Kullanma Hakları Ancak Binalara Ait Bedellerin Arsa Sahipleri Tarafından Bedeli Peşin Ödenmek Kaydıyla Sona Ereceği )
BEDELİN PEŞİN ÖDENMESİ ( Mevcut Bir Yargılama Var İse Hükümden Önce Bedelin Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi Anlamına Geldiği - İmar Uygulaması/Elatmanın Önlenmesi ve Kal Davası )"
18Y14.HD29.5.2006E. 2006/5274 K. 2006/6059"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Zilyetliğe ve Tapu İptali ve Tescil - İmar Yasası Mülkiyetin Arzın Malikinden Başkasına Ait Olmasına Olanak Tanıdığı/İmar Parselinde Malik Olan Kişiler Arasında Arazi ve Yapının Farklı Maliklere Bırakılmasında Uygulanabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi - İmar Yasası Mülkiyetin Arzın Malikinden Başkasına Ait Olmasına Olanak Tanıdığı/İmar Parselinde Malik Olan Kişiler Arasında Arazi ve Yapının Farklı Maliklere Bırakılmasında Uygulanabileceği )
İMAR PARSELİNDE MALİK OLAN KİŞİLER ( İmar Yasası Mülkiyetin Arzın Malikinden Başkasına Ait Olmasına Olanak Tanıdığı - İmar Parselinde Malik Olan Kişiler Arasında Arazi ve Yapının Farklı Maliklere Bırakılmasında Uygulanabileceği )"
18Y14.HD22.5.2006E. 2006/4481 K. 2006/5788"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Cebri İcra Yoluyla Satılanlar Hariç İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Cebri İcra Yoluyla Satılanlar Hariç İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin Yapılamayacağı )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE YAPILAŞMA ( Tapu İptali ve Tescil - Cebri İcra Yoluyla Satılanlar Hariç İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin Yapılamayacağı )
ÖZEL PARSELASYON PLANLARI ( Cebri İcra Yoluyla Satılanlar Hariç İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin Yapılamayacağı )"
18Y14.HD11.5.2006E. 2006/4382 K. 2006/5552"MÜDAHALENİN MEN'İ VE KAL ( Yapı Bedeli Ödenmek Suretiyle Yapı Sahibinin Eylemine Son Verileceği Hüküm Altına Alınmış İse de Mevcut Yapının Basit Nitelikte Olmayıp Sökülüp Götürülemeyecek Biçimde Arzın Değişmez Parçası Niteliğinde Olması Gerektiği )
YAPI SAHİBİNİN EYLEMİNE SON VERİLMESİ ( Yapı Bedeli Ödenmek Suretiyle - Hüküm Altına Alınmış İse de Mevcut Yapının Basit Nitelikte Olmayıp Sökülüp Götürülemeyecek Biçimde Arzın Değişmez Parçası Niteliğinde Olması Gerektiği )
MÜLKİYET HAKKINA MÜDAHALE ( Doğrudan Müdahalede Bulunduğu Açık Olup Bu Yapının Yıkılmak Suretiyle Davalı Elatmasının Önlenmesine Karar Verilecek Yerde Basit Nitelikteki Garajın Temelli Yapı Kabulü İle Davacı Tarafa Bedel Ödeme Koşulu Öngörülerek Karar Verilmesinin İsabetli Görülmediği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Yapı Bedeli Ödenmek Suretiyle Yapı Sahibinin Eylemine Son Verileceği Hüküm Altına Alınmış İse de Mevcut Yapının Basit Nitelikte Olmayıp Sökülüp Götürülemeyecek Biçimde Arzın Değişmez Parçası Niteliğinde Olması Gerektiği )"
18YHGK26.4.2006E. 2006/14-153 K. 2006/243"MENİ MÜDAHALE VE TAHLİYE DAVASI ( Her Türlü Haksız Elatmanın Önlenmesini Dava Etme Hakkının Taşınmaz Malikine Ait Olması )
DAVA EHLİYETİ ( Eser Sözleşmesinin Diğer Yanını Teşkil Eden Davacı Şirketin Bu Davayı Açmakta Hukuki Yararı Bulunduğundan Aktif Dava Ehliyetinin Var Olduğunun KabulÜ etmek gerekir )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Noterce Resen Düzenlenmiş Sözleşmeye Göre Binanın Yıkımının ve Enkazlarının Müteahhide Ait Olacağının Açıkça Kararlaştırılmış Olmasına Göre Direnme Kararı Verilmesinin Hatalı Olması )
TARAF TEŞKİLİ ( Davalı Diğer Mirasçılarla Birlikte Elbirliği ile Mülkiyetin Sahibi Olduklarından Onların da Davaya Dahil Edilmesinin Gerekmesi )"
18Y5.HD13.4.2006E. 2006/28 K. 2006/4510"İPOTEK BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( İmar Düzenlemesi Sırasında Tahsis Edilen Parseller - Taşınmazları İpotek Borçlularından Satın Alanların Sorumluluğunun Tapudaki İpotek Miktarı İle Sınırlı Olduğu )
İMAR DÜZENLEMESİ SIRASINDA TESİS EDİLEN İPOTEK BEDELLERİNİN ARTTIRILMASI ( Taşınmazları İpotek Borçlularından Satın Alanların Sorumluluğunun Tapudaki İpotek Miktarı İle Sınırlı Olduğu )
HUSUMET ( İpotek Bedelinin Arttırılması Davası - İmar Düzenlemesi Sırasında Tahsis Edilen Parseller/Taşınmazları İpotek Borçlularından Satın Alanların Sorumluluğunun Tapudaki İpotek Miktarı İle Sınırlı Olduğu )"
18Y14.HD24.3.2006E. 2005/10174 K. 2006/3443"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Üzerine İnançlı İşlemle Geçirilen Davacılara Ait Paylar Taraflara Başlangıçta Veraset Yoluyla İntikal Ettiğinden Taşınmazlardaki Davalı Uhdesinde Bulunan Payların Hisselendirilerek Tekrar Davacılar Adına Tescili Olanaklı Olduğu )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( İnanç Gösterilen Kişi İnanç Gösteren Namına Yapılacak Bir İşlemden Sonra Taşınmazın Mülkiyetini İnanç Gösterene Geçirmekle Yükümlü Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )
İNANÇLI İŞLEMLE DEVREDİLEN TAŞINMAZ ( Davacılara Ait Paylar Taraflara Başlangıçta Veraset Yoluyla İntikal Ettiğinden Taşınmazlardaki Davalı Uhdesinde Bulunan Payların Hisselendirilerek Tekrar Davacılar Adına Tescili Olanaklı Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )"
18Y14.HD21.3.2006E. 2006/1577 K. 2006/3214"TASDİKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ( Yoksa Bu Alanlarda Yasadaki Ayrık Durumlar Hariç Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin Hisselere Bölünmesinin Mümkün Olmadığı )
PARSELLERİN HİSSELERE BÖLÜNMESİ ( Tasdikli Uygulama İmar Planı Yoksa Bu Alanlarda Yasadaki Ayrık Durumlar Hariç Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin Hisselere Bölünmesinin Mümkün Olmadığı )
ÇARPIK YAPILAŞMA ( Tasdikli Uygulama İmar Planı Bulunmayan Dava Konusu Taşınmazın Yazılı Olduğu Şekilde Hisselere Bölünmesi Çarpık Yapılaşmanın Önlenmesini Amaçlayan 3194 S.Y'nın 18 /Son Maddesine Aykırılık Teşkil Edeceği )"
18Y1.HD16.3.2006E. 2006/498 K. 2006/2649"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Yıkım ve Ecrimisil Talebi - Davanın Kabulü Taşkın Yapının Raiç Değerinin Belirlenip Mahkeme Veznesine Depo Edilmesi Koşuluna Bağlı Olduğu )
YIKIM VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Davanın Kabulü Taşkın Yapının Raiç Değerinin Belirlenip Mahkeme Veznesine Depo Edilmesi Koşuluna Bağlı Olduğu )
TARAFLARIN İRADESİ DIŞINDA OLUŞAN TAŞKINLIK ( Ecrimisil İsteğinin Yerine Getirilme Olanağı Bulunmadığından Davanın Kabulü Gereği )"
18YHGK15.3.2006E. 2006/13-49 K. 2006/63"İHALE YOLUYLA DAVALI BELEDİYEDEN SATIN ALINAN TAŞINMAZ ( Yola Terki İstenilen Kısma İlişkin Satış Bedelinin İstirdadı - Bedeli Ödenmeksizin Taşınmazın Bir Kısmının Terk Edilmesinin İstenilemeyeceği )
TAŞINMAZIN BİR KISMININ SONRADAN BEDELSİZ OLARAK YOLA TERKİNİN İSTENİLDİĞİ İDDİASI ( Satış Bedelinin İstirdadı - Bedeli Ödenmeksizin Taşınmazın Bir Kısmının Terk Edilmesinin İstenilemeyeceği )
YOLA TERKİ İSTENİLEN KISMA İLİŞKİN SATIŞ BEDELİNİN İSTİRDADI ( Daha Önce Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmüş Olan Bir Taşınmazla İlgili Olarak İkinci Kez Aynı Nitelikte Bir İşlem Yapılamayacağı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Daha Önce Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmüş Olan Bir Taşınmazla İlgili Olarak İkinci Kez Aynı Nitelikte Bir İşlem Yapılamayacağı )"
18Y14.HD9.3.2006E. 2006/190 K. 2006/2613"YARGILAMA GİDERLERİ ( Dava Dilekçesinde Açıkça İstenmesine Gerek Olmadığı - Mahkeme Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Hakkında Kendiliğinden Karar Vermekle Yükümlü Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yargılama Giderlerinin Dava Dilekçesinde Açıkça İstenmesine Gerek Olmadığı - Mahkeme Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Hakkında Kendiliğinden Karar Vermekle Yükümlü Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Mahkeme Kendiliğinden Karar Vermekle Yükümlü Olduğu - Mahkemece Davacının Yargılama Gideri Talep Etmemesi Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Şeklinde Verdiği Kararın Doğru Olmadığı )"
18Y14.HD27.2.2006E. 2006/444 K. 2006/2126"TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( İfrazen Tescile Karar Verebilmek İçin Dava Konusu Edilen Taşınmaz Bölümünün Ana Taşınmazdan İfraz Olanağı Bulunması Gerektiği )
İFRAZEN TESCİL ( Temliken Tescil İstemi - Dava Konusu Edilen Taşınmaz Bölümünün Ana Taşınmazdan İfraz Olanağı Bulunması Gerektiği )
İMAR PLANI YAPILMAMASI ( Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Parsellerin Hisselere Ayrılarak Tescil Olanağı Yok İse de Dava Konusu Yer Ana Taşınmazdan İfraz Edilebilir Nitelikte İse Bağımsız Bir Parsel Olarak Tescil Edilebileceği )
İFRAZ OLANAĞI ( İfraz Olanağının Bulunup Bulunmadığının Bildirilmesinde Yetkili Mercii İmar Planı Yapılmadığından Belediye Değil 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 ve 18. Madde Yönetmeliği Uyarınca İl Bayındırlık Müdürlüğü Olduğu )
YETKİLİ MERCİ ( Temliken Tescil İstemi - İfraz Olanağının Bulunup Bulunmadığının Bildirilmesinde Yetkili Mercii İmar Planı Yapılmadığından Belediye Değil 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 ve 18. Madde Yönetmeliği Uyarınca İl Bayındırlık Müdürlüğü Olduğu )"
18Y18.HD23.2.2006E. 2005/9029 K. 2006/1358"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmaz - Arsa Sayılabilmesi İçin Belediye Veya Mücavir Alan Sınırları İçinde Olmakla Beraber Belediye Hizmetlerinden Yararlanan ve Meskun Yerler Arasında Yer Alması Gereği )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZ ( Arsa Sayılabilmesi İçin Belediye Veya Mücavir Alan Sınırları İçinde Olmakla Beraber Belediye Hizmetlerinden Yararlanan ve Meskun Yerler Arasında Yer Alması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
ARSA SAYILMA NİTELİĞİ ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmaz/Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Taşınmazın Belediye Veya Mücavir Alan Sınırları İçinde Olmakla Beraber Belediye Hizmetlerinden Yararlanan ve Meskun Yerler Arasında Yer Alması Gereği )
KAMULAŞTIRMADA ARSANIN KIYMET TAKDİRİNİN ESASLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - İmar Planında Yer Almayan Taşınmaz )
SATIŞI EMSAL ALINACAK TAŞINMAZ ( İncelenen Emsal İmar Parseli Olup da Dava Konusu Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması - Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden Düzenleme Ortaklık Payını Karşılayacak Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE İNDİRİM YAPILMASI ( Satışı Emsal Alınacak Taşınmaz - İncelenen Emsal İmar Parseli Olup da Dava Konusu Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması )"
18Y14.HD21.2.2006E. 2006/286 K. 2006/1791"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tescile Karar Verilebilmesi İçin Öncelikle Tecavüzlü Binanın Davacı Tarafından Kendi Malzemeleri İle İyiniyetli Olarak Yapılması Gerektiği )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Öncelikle Tecavüzlü Binanın Davacı Tarafından Kendi Malzemeleri İle İyiniyetli Olarak Yapılması Gerektiği - Davacı Taşınmazı Bina İle Birlikte Satın Aldığına Göre Bayiine Ait Kişisel Hakka Dayanarak Tescil İsteyemeyeceği )
İMAR UYGULAMASI ( Dava Konusu Tecavüzlü Bina İmar Uygulaması Sonucu Tecavüzlü Hale Gelmiş İse Bina Sahibinin Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılmadığı )
TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - İmar Uygulaması Yapılmış Alanlarda Temliken Tescil Hükümlerinin Uygulanmayacağından Davanın Reddi Gerektiği )"
18Y14.HD14.2.2006E. 2006/72 K. 2006/1270"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT BİR TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPI İNŞAASI ( İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Bir Başka Kişiye Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arz ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Sözkonusu Olduğundan Kusurlu Sayılmadığı )
İMAR UYGULAMASI SONUCU BAŞKA KİŞİYE AİT İMAR PARSELİ İÇİNDE KALAN İNŞAAT ( Bir Kimse Kendisine veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak İnşaa Etmesi - İdari Kararla Oluşan Bir Durum Sözkonusu Olduğundan Kusurlu Sayılmadığı )
İDARİ KARARLA OLUŞAN DURUM ( Üçüncü Şahsa Ait Bir Taşınmaz Üzerinde Yapı İnşaası - İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Bir Başka Kişiye Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arz ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Sözkonusu Olduğundan Kusurlu Sayılmadığı )
PARSELASYON PLANLARININ YÜRÜRLÜĞÜ ( İmar Planına Göre Parselasyon Planları Yapılıp Belediye ve Mücavir Alan İçinde Belediye Encümeni Dışında İse İl İdare Kurulunun Onayından Sonra Yürürlüğe Gireceği )
KESİNLEŞEN PARSELASYON PLANLARI ( Tescil Edilmek Üzere Tapu İdaresine Gönderileceği - Bu Daireler İlgililerin Muvafakatı Aranmaksızın Sicilleri Planlara Göre Re'sen Tanzim ve Tesis Edeceği )"
18Y14.HD7.2.2006E. 2005/11351 K. 2006/969"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Bulunduğu Yerde Islah İmar Planları Uygulanırken Şuyulandırma Cetvelinde Yazılı Oranda Düzenleme Ortaklık Payının Kesildiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Tahsise Konu Yerde Uygulandığı - Şuyulandırmanın Yapıldığı Tarihte Şahsi Hak Sahibi Olan Davacıyı da Bağlayıcından Tahsis Miktarından Düzenleme Ortaklık Payı Kadar İndirim Yapılması Gerektiği )
ŞUYULANDIRMA ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Bulunduğu Yerde Islah İmar Planları Uygulanırken Şuyulandırma Cetvelinde Yazılı Oranda Düzenleme Ortaklık Payının Kesildiği )
TAHSİS MİKTARINDAN İNDİRİM ( Şuyulandırmanın Yapıldığı Tarihte Şahsi Hak Sahibi Olan Davacıyı da Bağlayıcından Tahsis Miktarından Düzenleme Ortaklık Payı Kadar İndirim Yapıldıktan Sonra Kalan Miktarının Pay Olarak Tesciline Karar Vermek Gerektiği )"
18Y14.HD1.2.2006E. 2005/10956 K. 2006/705"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Belediye Tarafından Düzenlenen ve Onanan İmar Planına Göre Davalılara Ait Taşınmazın Tamamı İmar Yolu Kapsamında Kalıyor İse de Henüz Kamulaştırılması Yapılıp Bedeli Ödenmediğine Göre İmar Yolunun Fiilen Açıldığının Kabul Edilemeyeceği )
BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENEN VE ONANAN İMAR PLANI ( Davalılara Ait Taşınmazın Tamamı İmar Yolu Kapsamında Kalıyor İse de Henüz Kamulaştırılması Yapılıp Bedeli Ödenmediğine Göre İmar Yolunun Fiilen Açıldığının Kabul Edilemeyeceği )
İMAR YOLU ( Tapu İptali ve Tescil - Belediye Tarafından Düzenlenen ve Onanan İmar Planına Göre Davalılara Ait Taşınmazın Tamamı İmar Yolu Kapsamında Kalıyor İse de Henüz Kamulaştırılması Yapılıp Bedeli Ödenmediğine Göre İmar Yolunun Fiilen Açıldığının Kabul Edilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMA ( Tapu İptali ve Tescil - Belediye Tarafından Düzenlenen ve Onanan İmar Planına Göre Davalılara Ait Taşınmazın Tamamı İmar Yolu Kapsamında Kalıyor İse de Henüz Kamulaştırılması Yapılıp Bedeli Ödenmediğine Göre İmar Yolunun Fiilen Açıldığının Kabul Edilemeyeceği )"
18Y8.HD31.1.2006E. 2005/6285 K. 2006/500"HASIMLI VERASET BELGESİ İLE MİRASÇILIĞIN KANITLANMASI ( Murise Ait Veraset Belgesinin İptali İle ve Yeniden Kendisinin de Mirasçı Olduğunu Belirleyen Hasımlı Veraset Belgesinin Alınması Konusunda Kendisine Süre ve İmkan Tanınması Gereği )
HAZİNE LEHİNE VEKALET ÜCRETİ ( Son Mirasçı Olması Nedeniyle Davada Hasım Gösterildiklerinden Davalı Hazine ve Belediye Vekilleri Yararına Hükmedileceği )
HAZİNENİN SON MİRASÇI OLMASI ( Hazine TMK'nın 501. Maddesi Gereğince Ve Duruma Göre Son Mirasçı Olması Nedeniyle Davada Hasım Gösterildiklerinden Davalı Hazine ve Belediye Vekilleri Yararına Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Murise Ait Veraset Belgesinin İptali İle ve Yeniden Kendisinin de Mirasçı Olduğunu Belirleyen Hasımlı Veraset Belgesinin Alınması Konusunda Kendisine Süre ve İmkan Tanınması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Ölüm Nedeniyle Mülkiyetin Aktarılması - Alınacak Yeni Veraset Belgesine Göre Delillerin Değerlendirilmesi ve Ondan Sonra Sonuca Ulaşılması Gereği )
ÖLÜM NEDENİYLE MÜLKİYETİN AKTARILMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Murise Ait Veraset Belgesinin İptali İle ve Yeniden Kendisinin de Mirasçı Olduğunu Belirleyen Hasımlı Veraset Belgesinin Alınması Konusunda Kendisine Süre ve İmkan Tanınması Gereği )"
18Y1.HD30.1.2006E. 2005/13182 K. 2006/418"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eldeki Davaya Konu Edilen İmar Düzenlemesinin İdari Yargı Yerine Götürüldüğü - Söz Konusu İşlemin İptal Edilmesi Halinde Eldeki Davaya Konu Bağışın Sebepsiz Hale Geleceği/İdari Kararın Sağlığının Araştırılması Gerektiği )
İMAR DÜZENLEMESİ ( İdari Yargı Yerine Götürüldüğü - Söz Konusu İşlemin İptal Edilmesi Halinde Eldeki Davaya Konu Bağışın Sebepsiz Hale Geleceği/İdari Kararın Sağlığının Araştırılması Gerektiği )
İDARİ KARAR ( İmar Düzenlemesinin İdari Yargı Yerine Götürüldüğü - Söz Konusu İşlemin İptal Edilmesi Halinde Eldeki Davaya Konu Bağışın Sebepsiz Hale Geleceği/İdari Kararın Sağlığının Araştırılması Gerektiği )
BAĞIŞIN SEBEPSİZ HALE GELMESİ ( Söz Konusu İşlemin İptal Edilmesi Halinde Geleceği - İdari Kararın Sağlığının Araştırılması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )"
18Y1.HD26.12.2005E. 2005/12544 K. 2005/13747"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Parsellerinin Dayanağını Teşkil Eden İdari Karar İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikçe Eldeki Davanın Dinlenemeyeceği )
İDARİ KARARIN İPTALİ EDİLMESİ GEREĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - İmar Parsellerinin Dayanağını Teşkil Eden İdari Karar İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikçe Eldeki Davanın Dinlenemeyeceği )
İMAR PARSELİ ( Dayanağını Teşkil Eden İdari Karar İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikçe Tapu İptali ve Tescil Davasının Dinlenemeyeceği )"
18Y14.HD23.12.2005E. 2005/9542 K. 2005/12249"KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRI YAPININ YIKILMASI ( Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği İdari Yaptırımlar Düzenlediğinden Somut Olaya Uygulanamayacağı )
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ ( İdari Yaptırımlar Düzenlediğinden Somut Olaya Uygulanamayacağı - Komşuluk Hukukuna Dayanılarak Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine Aykırı Yapılan Yapıların Yıkımı İstemi )
YIKIM İSTEMİ ( Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine Aykırı Yapılan Yapıların - Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Kalan Yerlerde Yapılacak Planlar İle İnşaa Edilecek Yapılar Hakkındaki Yönetmelikler İdari Yaptırım Düzenlediğinden Olaya Uygulanamayacağı )"
18Y5.HD19.12.2005E. 2005/11046 K. 2005/13892"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Fiili İmar Uygulaması Sonucu Oluşan İmar Parseli mi Yoksa İmar Planına Dahil Olmakla Birlikte Olduğu Gibi Bırakılan Kadastro Parseli mi Olduğunun Araştırılması Gereği )
FİİLİ İMAR UYGULAMASI ( Oluşan İmar Parseli mi Yoksa İmar Planına Dahil Olmakla Birlikte Olduğu Gibi Bırakılan Kadastro Parseli mi Olduğunun Araştırılması Gereği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KESİNTİSİ ( Yapılıp Yapılmayacağının Düşünülmemiş Olması İsabetsiz Olduğu - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
TAŞINMAZIN EMSAL TAŞINMAZLARA GÖRE ÜSTÜNLÜK ORANI ( Yönünden Bilirkişi Kurulu Raporu Denetlenmeden Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )"
18Y15.HD8.12.2005E. 2005/1606 K. 2005/6663"İNŞAATA GEÇ BAŞLAMA NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Tazminat Talep Edebilmesi İçin Karşı Yanın Eyleminin Haksız Olması Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( Yapıların Bedelleri Ödenmedikçe ve Aralarında Başka Bir Anlaşma Temin Edilmedikçe veya Şüyuu Giderilmedikçe Bu Yapıların Eski Sahipleri Tarafından Kullanılmasına Devam Olunacağı - Davalıların Kötü Niyetli Olup Olmadıklarının Tespiti Gerektiği )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacı Dava Tarihinden Önce Taşınmazdaki Bir Kısım Payını Devrettiği Halde Bu Hususun Dikkate Alınmamış Olması Doğru Görülmediği - İnşaata Geç Başlama Nedeniyle Uğranılan Zarar )"
18Y1.HD5.12.2005E. 2005/8954 K. 2005/12853"MÜKERRER TAPU İŞLEMİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Uyuşmazlığın Taşınmazın Aynına Yönelik Olduğu - Davanın Genel Yargıda Görüleceği )
TAŞINMAZIN AYNINA YÖNELİK DAVA ( Mükerrer Tapu İşleminin Kaldırılması ve Tapu Kayıtlarının Eski Hale Getirilerek Belediye Adına Tescili Talebi - Davanın Genel Yargıda Görüleceği )
TAPU KAYITLARININ ESKİ HALE GETİRİLEREK BELEDİYE ADINA TESCİLİ TALEBİ ( Uyuşmazlığın Taşınmazın Aynına Yönelik Olduğu - Davanın Genel Yargıda Görüleceği )
GÖREV ( Mükerrer Tapu İşleminin Kaldırılması ve Tapu Kayıtlarının Eski Hale Getirilerek Belediye Adına Tescili - Davanın Genel Yargıda Görüleceği )"
18Y18.HD5.12.2005E. 2005/9815 K. 2005/10750"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( İmar Planında Yer Almayan Ancak Bakanlar Kurulunun Kararında Belirtilen Özelliklere Uygun Olan Bölümleri Belirlenip Arsa Olarak Bunların Dışında Kalan Bölümün İse Tarım Arazisi Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
ARSA VE TARIM ARAZİSİ ( İmar Planında Yer Almayan Ancak Bakanlar Kurulunun Kararında Belirtilen Özelliklere Uygun Olan Bölümleri Belirlenip Arsa Olarak Bunların Dışında Kalan Bölümün İse Tarım Arazisi Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bozma Sonrası Birinci Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınmasının Mümkün Olmadığı - Davacının Düşük Değerli Raporu da Kabul Etmediği Durumlarda Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturulup Mevcut Raporlar Arasında Uzlaştırıcı Nitelikteki Rapora Göre Karar Verileceği )
EMSAL TAŞINMAZLAR ( İmar Parseli Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Dava Konusu Taşınmazın Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Denk Gelecek Oranda İndirim Yapılacağı - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
18Y14.HD1.12.2005E. 2005/9638 K. 2005/10785"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Eldeki Asıl ve Karşılık Davayı Paylı Mülkiyet Paydaşları Arasındaki Meni Müdahale ve Temliken Tescil Davası Olarak Değerlendirmek Gerektiği )
PAYLI MÜLKİYET ( Rejimine Tabi Bir Taşınmazda Bina Yapan Kişinin Mülkiyet Hakkından Doğan Tasarrufuna Engel Olunamayacağı Gibi Paylı Mülkiyet Malikleri Arasındaki Temliken Tescil Davasının da Dinlenemeyeceği )
TEMLİKEN TESCİL ( İmar Uygulaması Kesinleşmiş İse Aynı Parsel Malikleri Arasındaki Elatmanın Önlenmesi ve Kal İle Temliken Tescil Davalarının Reddine Karar Vermek Gerektiği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İmar Uygulaması Kesinleşmiş İse Aynı Parsel Malikleri Arasındaki Elatmanın Önlenmesi ve Kal İle Temliken Tescil Davalarının Reddine Karar Vermek Gerektiği )"
18Y5.HD28.11.2005E. 2005/13297 K. 2005/12769"BELEDİYECE ENKAZ BEDELİNİN ÖDENMİŞ OLMASI ( İmar Uygulaması Nedeniyle Bina ve Ağaç Bedelinin Tahsili İstemine Dair Davada Sadece İdarece Kesilerek Yok Edilen Ağaç Bedellerine Hükmedilmesi Gereği )
ENKAZ BEDELİ ( İmar Uygulaması Nedeniyle Bina ve Ağaç Bedelinin Tahsili İstemine Dair Davada Sadece İdarece Kesilerek Yok Edilen Ağaç Bedellerine Hükmedilmesi Gereği - Belediyece Enkaz Bedelinin Ödenmiş Olması )
KAÇAK BİNA ( İmar Uygulaması Nedeniyle Bina ve Ağaç Bedelinin Tahsili İstemine Dair Dava - Binanın Davacıya Ait Tapulu Taşınmaz Veya Üçüncü Kişilere Ait Tapulu Taşınmaz Üzerinde Bulunmasının Sonuca Etkili Olmadığı )"
18Y7.HD25.11.2005E. 2005/3239 K. 2005/3739"KADASTRO TESBİTİ ( Tapu Kaydının Yüzölçümün Artırılmasına İlişkin Dava - Davalının İmar Uygulaması Sonucu İle Oluşan Tapu Kaydının Dayanağı Encümen Kararının İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği/Taşınmazın Davacı Hazine Adına Tesciline Karar Verilebileceği )
TAPU KAYDININ YÜZÖLÇÜMÜN ARTIRILMASINA İLİŞKİN DAVA ( Kadastro Tespiti - Davalının İmar Uygulaması Sonucu İle Oluşan Tapu Kaydının Dayanağı Encümen Kararının İdari Yargı Yerinde İptal Edildiğinden Taşınmazın Hazine Adına Tesciline Karar Verilebileceği )
İMAR UYGULAMASI SONUCU İLE OLUŞAN TAPU KAYDI ( Dayanağı Encümen Kararının İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği/Taşınmazın Davacı Hazine Adına Tesciline Karar Verilebileceği - Tapu Kaydının Yüzölçümün Artırılması İstemi )
YÜZÖLÇÜMÜN ARTIRILMASI İSTEMİ ( Kadastro Tespiti - Davalının İmar Uygulaması Sonucu İle Oluşan Tapu Kaydının Dayanağı Encümen Kararının İdari Yargı Yerinde İptal Edildiğinden Taşınmazın Hazine Adına Tesciline Karar Verilebileceği )"
18Y1.HD23.11.2005E. 2005/13012 K. 2005/12391"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Şuyulandırma İşlemleri İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikçe İmarla Alınan Tapu Kayıtlarının Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğundan Söz Edilemeyeceği - Reddi Gereği )
İMAR ŞUYULANDIRMA İŞLEMLERİ ( İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikçe İmarla Alınan Tapu Kayıtlarının Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğundan Söz Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil Talebinin Reddi Gereği )
YOLSUZ TESCİL ( İmar Şuyulandırma İşlemleri İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikçe İmarla Alınan Tapu Kayıtlarının Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğundan Söz Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil Talebinin Reddi Gereği ) "
18Y1.HD14.11.2005E. 2005/10698 K. 2005/11936"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Şuyulandırma İşlemi Ayakta Olup Geçerliliğini Koruduğuna Göre Bu Aşamada Dinlenme Olanağı Bulunmayan İsteğin Reddedilmiş Olmasında Bir İsabetsizlik Olmadığı )
İMAR ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( Ayakta Olup Geçerliliğini Koruduğuna Göre Bu Aşamada Dinlenme Olanağı Bulunmayan Tapu İptal ve Tescil İsteğinin Reddedilmiş Olmasında Bir İsabetsizlik Olmadığı )
YAPI BEDELİ ( Davada Davacı Yararına 3194 S.Y'nın 18.Maddesi Hükümlerinin Uygulama Yeri Bulunmadığı - Taşınmazdaki Yapı Bedeline İlişkin Davacı İsteğinin Reddi Gerektiği )"
18Y18.HD8.11.2005E. 2005/7104 K. 2005/9670"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Bilirkişilerce Yapılan Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Alınması )
BEDELDE İNDİRİM YAPILMASI ( İmar Yasası Gereğince Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılıp Yapılmayacağının Belirlenmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bilirkişiler Tarafından Emsal Olarak Değerlendirmeye Esas Alınan Taşınmazın İncelenen Satış Tarihi İtibariyle Alıcısını-Satıcısını- Satış Bedeli ve Miktarını Gösterir Tapu Kaydının Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmemesinin Hatalı Olması )"
18Y5.HD25.10.2005E. 2005/11776 K. 2005/11502"BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAYINA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI TALEBİ ( İmar Uygulaması İle Şuyulandırılan Taşınmazla İlgili İşlemler Tebliğ Edilmedikçe Bedele Dönüştürülen Paya İlişkin Dava Hakkının Süreye Bağlı Olmadığı )
ON YILLIK DAVA ZAMANAŞIMI ( İmar Uygulaması İle Şuyulandırılan Taşınmazla İlgili İşlemler Tebliğ Edilmedikçe Bedele Dönüştürülen Paya İlişkin Dava Hakkının Süreye Bağlı Olmadığı )
İMAR UYGULAMASI ( İmar Uygulaması İle Şuyulandırılan Taşınmazla İlgili İşlemler Tebliğ Edilmedikçe Bedele Dönüştürülen Paya İlişkin Dava Hakkının Süreye Bağlı Olmadığı )
ŞUYULANDIRILAN TAŞINMAZ ( İmar Uygulaması İle - İlgili İşlemler Tebliğ Edilmedikçe Bedele Dönüştürülen Paya İlişkin Dava Hakkının Süreye Bağlı Olmadığı )"
18Y5.HD24.10.2005E. 2005/11346 K. 2005/11266"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Kamulaştırma Kanununun Değer Biçmeye İlişkin Hükümleri Kıyasen Uygulanacağı )
DEĞER BİÇME ( Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Kamulaştırma Kanununun Değer Biçmeye İlişkin Hükümleri Kıyasen Uygulanacağı )
TAŞINMAZLARIN İMAR ÖNCESİ YÜZÖLÇÜMLERİ ( Tespit Edilip Bunlardan İmar Dışı Bırakılan Bölümler İle İmar Uygulamasına Tabi Tutulan Kısımlar ve Düşülen Düzenleme Ortaklık Payları Ayrı Ayrı Tespit Edilmesi Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Yasal Olarak Alınması Gereken Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Kesinti Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiğinin Düşünülmemesi İsabetsiz Olduğu )"
18Y1.HD24.10.2005E. 2005/8718 K. 2005/11490"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacı Dava Konusu Taşınmazda Paydaş Olup Davalının Önceki Kayıt Maliki İle Yaptığı Kira Sözleşmesi Davacı Bakımından Geçerli Olmadığı - Talebin Kabulü Gereği )
YAPI BEDELİ İSTEME KOŞULU ( İmar Uygulaması Sonucu İnşa Ettiği Yere Yapılan Tecavüz Nedeniyle Yapı Bedelini Talep Eden Karşı Davacı Mülkiyet Hakkı Sahibi Olmadığından Davasının Reddi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
PAYLI MÜLKİYET ( Davacı Dava Konusu Taşınmazda Paydaş Olup Davalının Önceki Kayıt Maliki İle Yaptığı Kira Sözleşmesi Davacı Bakımından Geçerli Olmadığı - Elatmanın Önlenmesi Talebinin Kabulü Gereği )
İMARLA TECAVÜZLÜ HALE GELEN BÖLÜM ( Yapı Bedelini Talep Eden Karşı Davacı Mülkiyet Hakkı Sahibi Olmadığından Davasının Reddi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )"
18Y8.HD12.10.2005E. 2005/6008 K. 2005/6814"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları Satış ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları Satış ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları Satış ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )"
18Y5.HD10.10.2005E. 2005/5833 K. 2005/10653"İMAR UYGULAMASI SONUCU ŞUYULANDIRMA ( Davacı İdarenin Dava Konusu Taşınmazdaki Mülkiyet Hakkı Kaldırılarak Bedele Dönüştürüldüğünden Bu Tarihten İtibaren Şuyulandırma Bedeline Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
ŞUYULANDIRMA BEDELİNE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Davacı İdarenin Dava Konusu Taşınmazdaki Mülkiyet Hakkı Kaldırılarak Bedele Dönüştürüldüğünden Bu Tarihten İtibaren Şuyulandırma Bedeline Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
İDARENİN TAŞINMAZDAKİ MÜLKİYET HAKKININ KALDIRILMASI ( Bedele Dönüştürüldüğünden Bu Tarihten İtibaren Şuyulandırma Bedeline Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
ŞUYULANDIRMA TARİHİ ( Davacı İdarenin Dava Konusu Taşınmazdaki Mülkiyet Hakkı Söz Konusu Tarihte Kaldırılarak Bedele Dönüştürüldüğünden Bu Tarihten İtibaren Şuyulandırma Bedeline Faiz Yürütülmesi Gerektiği )"
18Y1.HD29.9.2005E. 2005/9634 K. 2005/10243"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İmar Uygulamaları Sonucu Mülkiyet Değişikliği - Encümen Kararına Dayalı İdari İşlemlerin İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikçe Davanın Dinlenemeyeceği )
İMAR UYGULAMASI SONUCU MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ ( Tapu İptali Ve Tescil Davası - Encümen Kararına Dayalı İdari İşlemlerin İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikçe Davanın Dinlenemeyeceği )
GÖREVSİZLİK ( İmar Uygulamaları Sonucu Mülkiyet Değişikliği/Tapu İptali Ve Tescil Davası - Encümen Kararına Dayalı İdari İşlemlerin İdari Yargı Yerinde İptal Edilmesi Gerektiğinden Görevsizlik Değil Davanın Reddi Kararı Verilmesi Gereği )
ENCÜMEN KARARINA DAYALI İMAR ( Sonucu Mülkiyet Değişikliği/Tapu İptali Ve Tescil Davası - İdari İşlemlerin İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikçe Davanın Dinlenemeyeceği )"
18Y1.HD26.9.2005E. 2005/9491 K. 2005/10008"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Bir Kimse Kendisine Veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Şahsın Taşınmazı Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşaa Etmiş Ve İmar Uygulamasıyla Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kusurlu Sayılamayacağı )
TAŞKIN İNŞAAT ( Kendisine Veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayalı Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşaa Edilmiş Ve İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kusurlu Sayılamayacağı )
YIKIM İSTEĞİ ( Bir Kimse Kendisine Veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Şahsın Taşınmazı Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşaa Etmiş Ve İmar Uygulamasıyla Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kusurlu Sayılamayacağı )
İMAR PARSELİ ( Bir Kimse Kendisine Veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Şahsın Taşınmazı Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşaa Etmiş Ve İmar Uygulamasıyla Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kusurlu Sayılamayacağı )"
18Y5.HD12.9.2005E. 2005/5045 K. 2005/9103"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Emsal Karşılaştırması Sonucu Bulunan Bedelden % 35 İmar Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesi Gereği )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Bulunan Bedelden % 35 İmar Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesi Gereği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
İMAR DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Karşılaştırması Sonucu Bulunan Bedelden % 35 İmar Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesi Gereği - Kamulaştırmasız Elatma )"
18Y3.HD21.7.2005E. 2005/6609 K. 2005/8239"ŞUYULANDIRMA SONUCU OLUŞAN PARSELE ELATMA ( Yasa Koyucu İmar Parseli Malikine Karşı Yapı Sahibini Koruma Zorunluluğunu Duyduğu - Şuyulu Parselden Hisse Satın Alan Kişi De Halefiyet İlkesi Gereğince Bu Hükümlere Tabi Olduğu )
HALEFİYET İLKESİ ( Şuyulandırma Sonucu Oluşan Parsele Elatma/Yasa Koyucu İmar Parseli Malikine Karşı Yapı Sahibini Koruma Zorunluluğunu Duyduğu - Şuyulu Parselden Hisse Satın Alan Kişi De Halefiyet İlkesi Gereğince Bu Hükümlere Tabi Olduğu )"
18Y5.HD19.7.2005E. 2005/7132 K. 2005/8838"ŞUYULANDIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Uygulamasına Tabi Tutulan Taşınmaz İle Uygulama Sonucu Tahsis Edilen Taşınmaz Arasındaki Değer Farkı İdarenin İşleminden Kaynaklandığından Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )
İMAR UYGULAMASINA TABİ TUTULAN TAŞINMAZ ( Bu Taşınmaz İle Uygulama Sonucu Tahsis Edilen Taşınmaz Arasındaki Değer Farkı İdarenin İşleminden Kaynaklandığından Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )
DEĞER FARKI ( İmar Uygulamasına Tabi Tutulan Taşınmaz İle Uygulama Sonucu Tahsis Edilen Taşınmaz Arasındaki Değer Farkı İdarenin İşleminden Kaynaklandığından Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği - Şuyulandırma Bedelinin Artırılması )
GÖREV ( İmar Uygulamasına Tabi Tutulan Taşınmaz İle Uygulama Sonucu Tahsis Edilen Taşınmaz Arasındaki Değer Farkı İdarenin İşleminden Kaynaklandığından Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )
DAVANIN TEFRİKİ ( Değer Farkı İdarenin İşleminden Kaynaklandığından Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiğinden Bina Yönünden Hüküm Kurulması Arsa Bedel Farkı İçin İse Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )"
18Y18.HD19.7.2005E. 2005/6265 K. 2005/7682"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Kadastro Parseli İle İmar Parselinin Karşılaştırması Sonucu Bulunan Değer )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kadastro Parseli İle İmar Parselinin Karşılaştırması Sonucu Bulunan Değer - Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Niteliği Gereği Maktu Harca Tabi Olduğu - Mahkemece Nisbi Harcın Davacıdan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
MAKTU HARCA TABİ DAVALAR ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası - Mahkemece Nisbi Harcın Davacıdan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
18Y18.HD19.7.2005E. 2005/5333 K. 2005/7660"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazın Öncelikle İmar Planı İçinde Olup Olmadığı İmar Planı İçinde İse Tarihi Ölçeği ve Türü Belirlenmesi Gereği )
TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Dava Konusu Taşınmazın Öncelikle İmar Planı İçinde Olup Olmadığı İmar Planı İçinde İse Tarihi Ölçeği ve Türü Belirlenmesi Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın Somut Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerinden İmar Yasasının 18/2 Uyarınca Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerekip Gerekmediğinin Tespiti Gerektiği )
İMAR DÜZENLEMESİ ( Taşınmazın Satış Tarihi Dava Konusu Taşınmazın Değerlendirme Tarihi İtibariyle İmar Düzenlemesi Sonucu Oluşup Oluşmadıklarının Belediye Başkanlığından Sorulmamış Olması Doğru Olmadığı )"
18Y1.HD14.7.2005E. 2005/8215 K. 2005/8968"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Belediye Encümenince İmar Uygulamasına Tabi Tutularak Davalı Adına Tescil Edilen Taşınmazın - Hukuki Dayanağı Kalmayan İmar Parselinin İptaliyle İmar Öncesi Kadastral Parsele Dönüşüm Şeklinde Karar Verilmesi Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( Belediye Encümenince Tabi Tutularak Davalı Adına Tescil Edilen Taşınmazın Tapu İptali ve Tescil - Hukuki Dayanağı Kalmayan İmar Parselinin İptaliyle İmar Öncesi Kadastral Parsele Dönüşüm Şeklinde Karar Verilmesi Gerektiği )
HUKUKİ DAYANAĞI KALMAYAN İMAR PARSELİ ( İptaliyle İmar Öncesi Kadastral Parsele Dönüşüm Şeklinde Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
KEŞİF MASRAFI ( Tapu İptali ve Tescil - Davalı Tarafça Yatırıldığı Anlaşılan İkinci Keşif Masrafının da Yargılama Giderlerine Dahil Edilerek Tekrar Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
18Y14.HD14.7.2005E. 2005/6052 K. 2005/7244"TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Tescile Karar Verilmesi Halinde Aynı Yerde Uygulanan Düzenleme Ortaklık Payı Kesilmesi Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tescil Talebi - Tescile Karar Verilmesi Halinde Aynı Yerde Uygulanan Düzenleme Ortaklık Payı Kesilmesi Gereği )"
18Y8.HD12.7.2005E. 2005/4881 K. 2005/5341"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Harici Satışa Rağmen Davalıların Tapuda Ferağ Vermeye Yanaşmamaları Nedeniyle )
REVİZYON İMAR PLANI ( MeVcut Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Plan Yapım Tekniklerine Uyularak Yenilenmesi Sonucu Elde Edilen Planlar Olması )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Tapulu Bir Taşınmazın veya Tapuda Kayıtlı Bir Payın Haricen Satış ve Devrinin Geçersiz Olması-Harici Satışa Dayanılarak İptal ve Tescile Karar Verilememesi )
KABUL BEYANI ( Emredici ve Kamu Düzenine Aykırı Olmadıkça Kabul Beyanının Geçerli Olması-HUMK Uyarınca Kabulün Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurması ve Yapıldığı Tarihten İtibaren Geçerli Olması )
HİSSE DEVRİ ( İmar Kanunu Uyarınca İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları Yapılamaması-Kanunun Bu Hükmü Karşısında Hisse Devri Suretiyle Satışın Mümkün Olması )"
18Y1.HD4.7.2005E. 2005/7796 K. 2005/8269"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( 3. Şahsa Ait Taşınmaz Üzerine Mütemmim Cüz İnşaası - İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalması/İdari Kararla Oluşan Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
MÜTEMMİM CÜZ ( 3. Şahsa Ait Taşınmaz Üzerindeki/İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalması - İdari Kararla Oluşan Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı/Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
İMAR UYGULAMASI ( Sonucu 3. Şahsa Ait Taşınmaz Üzerine Mütemmim Cüzün Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalması - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım/İdari Kararla Oluşan Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
İDARİ KARAR ( İmar Uygulaması Sonucu 3. Şahsa Ait Taşınmaz Üzerine Mütemmim Cüzün Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalması - İdari Kararla Oluşan Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı/Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )"
18YHGK29.6.2005E. 2005/5-436 K. 2005/427"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİ TALEP EDİLEMEMESİ ( İmar Uygulaması Sonucu Bir Kısmı Yol Olarak Ayrılan Yerde Kalan Binaya Belediyece Fiili Bir Elatmanın Bulunmaması )
İMAR UYGULAMASI SONUCU BİR KISMI YOL OLARAK AYRILAN YERDE KALAN BİNAYA BELEDİYECE FİİLEN EL KONULMAMASI ( Kamulaştırmasız Elatma Bedeli Talep Edilemeyeceği )
PARSELASYON SONUCU YOL OLARAK AYRILAN YERE TAŞKIN HALE GELEN YAPI ( Belediyece Fiilen El Konulmadığından Kamulaştırmasız Elatmaya Dayalı Bina Bedeli Talep Edilemeyeceği )"
18Y1.HD29.6.2005E. 2005/7457 K. 2005/8061"ENKAZ BEDELİ ( Davalıya Ödenmesi Suretiyle Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebi - Enkaz Bedelinin Depo Edilmesi Gerektiğinden Söz Edilerek Davanın Rededilemeyeceği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM TALEBİ ( Enkaz Bedelinin Davalıya Ödenmesi Suretiyle - Bedelin Depo Edilmesi Gerektiğinden Söz Edilerek Davanın Rededilemeyeceği )
YIKIM TALEBİ ( Enkaz Bedelinin Depo Edilmesi Gerektiğinden Söz Edilerek Davanın Rededilemeyeceği - Enkaz Bedelinin Davalıya Ödenmesi Suretiyle Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebi )"
18Y8.HD23.6.2005E. 2005/8199 K. 2005/8542"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Kanunu'nun Ayırma ve Birleştirmeye İlişkin Hükümleri Emredici Nitelikte Olup Bunlara Aykırı Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
AYIRMA VE BİRLEŞTİRMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER ( İmar Kanunu'nun Ayırma ve Birleştirmeye İlişkin Hükümleri Emredici Nitelikte Olup Bunlara Aykırı Hüküm Tesis Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İmar Kanunu'nun Ayırma ve Birleştirmeye İlişkin Hükümleri Emredici Nitelikte Olup Bunlara Aykırı Hüküm Tesis Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )"
18Y8.HD20.6.2005E. 2005/4076 K. 2005/4602"İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı - Hisse Paylaşımına Engel Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi ve Harici Satış Senetlerine Dayanarak/İmar Planı Olmayan Yerlerde Yapılaşma Amacıyla Mümkün Olmadığı - Hisse Paylaşımına Engel Bulunmadığı )
İFRAZIN MÜMKÜN OLMAMASI ( Hisse Paylaşımına Engel Bulunmadığı - İmar Planı Olmayan Yerlerde Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı )
HİSSE PAYLAŞIMI ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı - Hisse Paylaşımına Engel Bulunmadığı )"
18Y14.HD7.6.2005E. 2005/1805 K. 2005/5303"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Bina Bedeli Zemin Sahibi Tarafından Bina Sahibine Ödenmedikçe Bina Sahibinin Aleyhine Karar Verilemeyeceği )
BİNA BEDELİ ( Zemin Sahibi Tarafından Bina Sahibine Ödenmedikçe Bina Sahibinin Aleyhine Karar Verilemeyeceği - Elatmanın Önlenmesi )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Mirasçıların Tamamı Davaya Katılarak Bedeli Belirlemede İleri Sürecekleri Delillerin Toplanmasına Olanak Verilmesi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )"
18Y18.HD6.6.2005E. 2005/3931 K. 2005/5915"FAİZ TALEBİ ( Arttırılan Kamulaştırma Bedeli İçin Yasal Faizin Hak Sahibine Tebligatın Yapıldığı Tarihten İtibaren Hesaplanması Gereği )
HAK SAHİBİNE YAPILACAK TEBLİGAT ( Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesi - Kamulaştırma Tarihi/Tebligat Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yaptırılmışsa Kamulaştırma Kararının Hak Sahibine Tebliğ Edildiği Tarih - Tebligat Yapılmadan Dava Açılmışsa Dava Tarihi Esas Alınacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kamulaştırma Tarihi/Tebligat Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yaptırılmışsa Kamulaştırma Kararının Hak Sahibine Tebliğ Edildiği Tarih - Tebligat Yapılmadan Dava Açılmışsa Dava Tarihi Esas Alınacağı )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( Kamulaştırma Kararının Tamamlandığı Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde İdare Tarafından Tebligat Yaptırılmışsa Kamulaştırma Tarihi - Tebligat Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yaptırılmışsa Kamulaştırma Kararının Hak Sahibine Tebliğ Edildiği Tarihin Esas Olduğu )"
18Y1.HD1.6.2005E. 2005/5483 K. 2005/6654"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kaldığı Saptanan Bölümlerin Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olduğu Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı Gözetilerek Sınırlandırma İle Yetinilmesinin Zorunlu Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kıyı Kenar Çizgisinin Saptanması - Önceki Haritaların İrdelenmesi Raporlar Arasında Doğacak Çelişkilerin Bilimsel Verilere Göre Gerekçeleri Açıklanmak Suretiyle Giderilmesi Gereği )
KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN SAPTANMASI ( Önceki Haritaların İrdelenmesi Raporlar Arasında Doğacak Çelişkilerin Bilimsel Verilere Göre Gerekçeleri Açıklanmak Suretiyle Giderilmesi Gereği )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kaldığı Saptanan Bölümler - Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı ve Kamunun Yararı Bulunduğu Gözetilerek Sınırlandırma İle Yetinilmesinin Zorunlu Olduğu )
MED-CEZİR ( GELGİT ) OLAYLARI ( Toprak Kaymaları Kıyı Gerilmeleri Üzerinde Durulması Kuyular ya da Gözlem Çukurları Açılarak Morfolojik Verilerle Birleştirilmesi Gerektiği - Kıyı Kenar Çizgisinin Saptanması )"
18Y14.HD31.5.2005E. 2005/2111 K. 2005/5044"TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tahsise Konu Yerde 3194 S.K. Md. 18 Uyarınca İmar Planı Veya 2981 S.K. Uyarınca Islah İmar Planlarının Yapılmış Olması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı - Tahsise Konu Yerde 3194 S.K. Md. 18 Uyarınca İmar Planı Veya 2981 S.K. Uyarınca Islah İmar Planlarının Yapılmış Olması Gerektiği )
TAPU TAHSİS BELGESİNİN NİTELİĞİ ( Mülkiyet Belgesi Olmayıp Sadece Belge Sahibinin Fiili Kullanmasını Belirleyen ve İlgilisine Kişisel Hak Sağlayan Zilyetlik Belgesi Olduğu - hak sahibi adına tescil Koşulları )
TAHSİS KAPSAMINDAKİ YERİN HAK SAHİBİ ADINA TESCİLİ ( Tahsise Konu Yerde 3194 S.K. Md. 18 Uyarınca İmar Planı Veya 2981 S.K. Uyarınca Islah İmar Planlarının Yapılmış Olması Gerektiği )"
18Y18.HD24.5.2005E. 2005/2842 K. 2005/5438"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE İDARE ADINA TESCİL TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Esas Alınacak Tarih - Arsanın ve Bağımsız Bölümlerin Kamulaştırma Bedellerinin Tesbiti Usulü - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Meydana Gelen Değer Eksilmesinin Tesbiti Usulü )
ARSANIN VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( Arsaya Emsal Satışlara Göre Bağımsız Bölümlere ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Listelerine Göre Değer Biçilmesi Gereği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Birim Fiyat Listelerine Göre Değer Biçileceği )
DEĞER KAYBI ORANININ TESBİTİ USULÜ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Meydana Gelen - Mülkiyet Davacılarda Kalmasına Rağmen % 100'lük Değer Kaybı Miktarı Üzerinden Hesaplama Yapılamayacağı )"
18Y14.HD24.5.2005E. 2005/1025 K. 2005/4793"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Yıkımına Karar Verilen Yapı Başka Parsellere De Taşkın Olması Nedeniyle Bu Parsel Maliklerinin De Davaya Katılması Gereği )
TAŞKIN YAPI ( Yıkımına Karar Verilen Yapı Başka Parsellere De Taşkın Olması Nedeniyle Bu Parsel Maliklerinin De Davaya Katılması Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
YIKIM KARARI ( Yapı Başka Parsellere De Taşkın Olması Nedeniyle Bu Parsel Maliklerinin De Davaya Katılması Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
TARAF TEŞKİLİ ( Yıkımına Karar Verilen Yapı Başka Parsellere De Taşkın Olması Nedeniyle Bu Parsel Maliklerinin De Davaya Katılması Gereği - Elatmanın Önlenmesi )"
18Y6.HD16.5.2005E. 2005/4332 K. 2005/5003"TAŞINMAZIN PAYLAŞTIRILMASI İSTEMİ ( Bilirkişilerin Verdiği Raporda Parselin 3194 S. İmar Kanunu'nun 18. Md. Gereğince İfraz Edildiği - Bu Durumda İfraz Edilen Bu Parsellerin Satışına Karar Vermek Gerektiği )
PARSELİN İFRAZ EDİLMESİ ( İfraz Edilen Bu Parsellerin Satışına Karar Vermek Gerektiği - Taşınmazın Paylaştırılması İstemi )
İFRAZ EDİLEN PARSELLER ( Taşınmazın Paylaştırılması İstemi - Bilirkişilerin Verdiği Raporda Parselin 3194 S. İmar Kanunu'nun 18. Md. Gereğince İfraz Edildiği/Bu Durumda İfraz Edilen Bu Parsellerin Satışına Karar Vermek Gerektiği )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Parselin 3194 S. İmar Kanunu'nun 18. Md. Gereğince İfraz Edildiği - İfraz Edilen Bu Parsellerin Satışına Karar Vermek Gerekirken Kaydı Kapatılan Parselin Satışına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
18Y1.HD16.5.2005E. 2005/5762 K. 2005/6144"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM TALEBİ ( İmar Uygulaması Sonucu Tecavüzlü Hale Gelen Yapı Sahibinin Kusursuz Olması ve Elatmasının Önlenmesine Karar Verilemeyeceği )
İMAR UYGULAMASI SONUCU TECAVÜZLÜ HALE GELEN BİNA ( Kusursuz Bina Malikinin Elatmasının Önlenmesine ve Yıkıma Karar Verilemeyeceği )
MÜTEMMİM CÜZ NİTELİĞİNDEKİ BİNANIN ARZIN MÜLKİYETİNE TABİ OLMASI ( İmar Uygulaması Sonucu Tecavüzlü Hale Gelen Binanın Bu Kuralın İstisnası Olması - Kusursuz Bina Sahibinin Elatmasının Önlenmesine Karar Verilemeyeceği )
BİNANIN ŞÜYULANDIRMA İŞLEMİ SONUCU TAŞKIN HALE GELMESİ ( Kusursuz Bina Sahibi Aleyhine Açılan Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davasının Reddi Gereği )"
18Y4.HD12.5.2005E. 2004/11248 K. 2005/5374"YIKILAN BİNA DEĞERİ VE YOKSUN KALINAN KİRA GELİRİ ( Kullanım Hakkına Sahip Olan Davacının Kullanımının Engellenmesi Veya Ortadan Kaldırılması Durumunda Bundan Doğan Zararını İsteyebileceği )
İMAR YASASINA GÖRE HİSSELİ PARSEL ÜZERİNDE KALAN YAPI BEDELLERİ ( Parsel Sahiplerince Yapı Sahibine Ödenmedikçe Ve Aralarında Başka Bir Anlaşma Temin Edilmedikçe Veya Ortaklık Giderilmedikçe Yapıların Eski Sahipleri Tarafından Kullanılmasına Devam Edileceği )
KULLANIM HAKKI BULUNAN YAPI ( Davacının Kullanımının Engellenmesi Veya Ortadan Kaldırılması Durumunda Bundan Doğan Zararını İsteyebileceği - Yıkılan Bina Değeri Ve Yoksun Kalınan Kira Gelirinin Hüküm Altına Alınması )"
18Y1.HD11.5.2005E. 2005/5194 K. 2005/5920"TESCİL TALEBİ ( Davanın İmar Uygulamasına Yönelik Bulunmadığı Sicilden Kaynaklanan Yolsuz Tescile İlişkin Olduğu - İmarın Dayanağı İdari İşlemin Mahkemenin Görevini Etkilemeyeceği Uyuşmazlığa Adli Yargı Yerinde Bakılması Gerekeceği )
İMAR UYGULAMASI ( Davanın İmar Uygulamasına Yönelik Bulunmadığı Sicilden Kaynaklanan Yolsuz Tescile İlişkin Olduğu - İmarın Dayanağı İdari İşlemin Mahkemenin Görevini Etkilemeyeceği Uyuşmazlığa Adli Yargı Yerinde Bakılması Gerekeceği )
GÖREV / ADLİ YARGI ( Tescil Talebinin İmar Uygulamasına Yönelik Bulunmadığı Sicilden Kaynaklanan Yolsuz Tescile İlişkin Olduğu - İmarın Dayanağı İdari İşlemin Mahkemenin Görevini Etkilemeyeceği Uyuşmazlığa Adli Yargı Yerinde Bakılması Gerekeceği ) "
18Y14.HD11.5.2005E. 2005/1665 K. 2005/4552"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Kabulüne Değer Verilerek Davalıya Ait Tüm Paydan Ne Kadar Bir Miktarının Davacıya Aktarılması Gerekeceği Konusunda Gerektiğinde Bilirkişi Görüşünden Yararlanılacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalı Kabulüne Değer Verilerek Davalıya Ait Tüm Paydan Ne Kadar Bir Miktarının Davacıya Aktarılması Gerekeceği Konusunda Alınması Gereği - İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
BELEDİYE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI ( Olumsuz Anlam Verilerek Davanın Reddi Doğru Görülmediği - İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Davalı Kabulüne Değer Verilerek Davalıya Ait Tüm Paydan Ne Kadar Bir Miktarının Davacıya Aktarılması Gerekeceği Konusunda Gerektiğinde Bilirkişi Görüşünden Yararlanılacağı )"
18Y1.HD5.5.2005E. 2005/5072 K. 2005/5649"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Tecavüzlü Durumun İmar Uygulaması Sonucu Oluştuğundan Davanın Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )
İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN TECAVÜZ ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebinin Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )"
18Y1.HD4.5.2005E. 2005/4973 K. 2005/5578"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIMTALEBİ ( Taşınmaz Üzerindeki Binanın Şüyulandırma İşlemi Sonrası Tecavüzlü Hale Gelmiş Olması Halinde Elatmanın Önlenmesi ve Yıkıma Karar Verilemeyeceği )
İMAR UYGULAMASI SONUCU TECAVÜZLÜ HALE GELEN BİNA ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebinin Reddi Gereği )
MÜTEMMİM CÜZ'ÜN ARZIN MÜLKİYETİNE TABİ OLMASI ( Şüyulandırma İşlemi Sonucu Tecavüzlü Hale Gelen Bina Nedeniyle Açılan Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davasında Davacının Daha Önce Hak Sahibi Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
ŞÜYULANDIRMA İŞLEMİ SONUCU TECAVÜZLÜ HALE GELEN BİNA ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebinin Reddi Gereği )"
18Y14.HD4.5.2005E. 2005/1091 K. 2005/4279"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali Ve Tescil Talebi - Pay Satışı Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılamaz İse De Bu Şekilde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmeleri Geçersiz Olmayıp Sadece Sözleşmenin İfa Edilmesini Engellediği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Pay Satışı Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi - Satışa Konu Taşınmaz İmar Uygulamasına Tabi Tutulması Nedeniyle Pay Tescili Olanağı Doğduğundan Sözleşmenin İfa Edilebileceği/Davanın Kabulü Gereği )
PAY SATIŞI ŞEKLİNDE SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesi - Satışa Konu Taşınmaz İmar Uygulamasına Tabi Tutulması Nedeniyle Pay Tescili Olanağı Doğduğundan Sözleşmenin İfa Edilebileceği/Davanın Kabulü Gereği )
İMAR UYGULAMASINA TABİ TUTULAN PAY ( Pay Satışı Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi - Pay Tescili Olanağı Doğduğundan Sözleşmenin İfa Edilebileceği/Davanın Kabulü Gereği )"
18Y1.HD25.4.2005E. 2005/4675 K. 2005/5036"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İdari Yargı Yerinde İkinci İmar Uygulamasının İptal Edildiği Çekişme Konusu Yere Ayrılan Bölümle İlgili 1. İmar Uygulamasının Hukuki Geçerliliğini Koruduğu - Davanın Reddi Gereği )
İMAR UYGULAMASI ( Tapu İptali ve Tescil - İdari Yargı Yerinde İkinci İmar Uygulamasının İptal Edildiği Çekişme Konusu Yere Ayrılan Bölümle İlgili 1. İmar Uygulamasının Hukuki Geçerliliğini Koruduğu/Davanın Reddi Gereği )"
18Y1.HD25.4.2005E. 2005/4430 K. 2005/5039"KIYILARIN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER NİTELİĞİ VE ÖZEL MÜLKİYETE KONU EDİLEMEMESİ ( İmar Uygulaması Kapsamındaki Taşınmazla İlgili Tapu İptali ve Terkin Davasında da Adliye Mahkemelerinin Görevli Olması )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER NİTELİĞİNDEKİ KIYILAR ( Özel Mülkiyete Konu Edilememesi - İmar Uygulaması Kapsamındaki Taşınmazla İlgili Terkin Davasında da Adliye Mahkemelerinin Görevli Olması )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İmar Uygulaması Kapsamındaki Taşınmazla İlgili Terkin Davasında - Kıyıların Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olması ve Özel Mülkiyete Konu Edilememesi )
TERKİN TALEBİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olan Kıyıların Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı - İmar Uygulaması Kapsamında Kalan Taşınmaza İlişkin Davanın da Adli Mahkemede Görüleceği )"
18Y1.HD25.4.2005E. 2005/4410 K. 2005/5071"YENİDEN ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Yargılama Sırasında Davalı Belediye Tarafından Encümen Kararı İle Taşınmazların Yeniden Şuyulandırma İşlemine Tabi Kılındığı/Davanın Konusuz Kaldığı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davalı Hazine Davada Tapu Sicil Müdürlüğüne İzafeten Yasal Hasım Olarak Yer Aldığından Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Yargılama Sırasında Davalı Belediye Tarafından Encümen Kararı İle Taşınmazların Yeniden Şuyulandırma İşlemine Tabi Kılındığı - Davanın Konusuz Kaldığı/Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verileceği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Yargılama Sırasında Davalı Belediye Tarafından Encümen Kararı İle Taşınmazların Yeniden Şuyulandırma İşlemine Tabi Kılınması Nedeniyle - Tapu İptali ve Tescil )"
18Y1.HD13.4.2005E. 2005/3073 K. 2005/4524"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( İmar Uygulaması İle Oluşmuş Taşınmazda Davacı Belediye İle Davalı Paydaş Kılınmış Ve Davalıya Ait İmar Öncesi Yapı Olduğu )
BELEDİYE VE DAVALININ PAYDAŞ OLDUĞU TAŞINMAZ ( Yapılan Şuyulandırma İşlemi Zemine İlişkin İse Zeminin Üzerindeki Yapılar Bakımından İmar Parseli Malik Veya Paydaşlarınca Kaim Bedeli Ödenmeksizin Yapı Sahibi Bu Yerden Men Edilemez Ve Yapı Da Yıkılamayacağı )
İMAR ŞUYULANDIRMASI ( Zemine İlişkin İse Zeminin Üzerindeki Yapılar Bakımından İmar Parseli Malik Veya Paydaşlarınca Kaim Bedeli Ödenmeksizin Yapı Sahibinin Bu Yerden Men Edilemeyeceği Ve Yapı Da Yıkılamayacağı )
ZEMİNE İLİŞKİN ŞUYULANDIRMA ( Zeminin Üzerindeki Yapılar Bakımından İmar Parseli Malik Veya Paydaşlarınca Kaim Bedeli Ödenmeksizin Yapı Sahibinin Bu Yerden Men Edilemeyeceği Ve Yapı Da Yıkılamayacağı - Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil )"
18Y18.HD28.3.2005E. 2005/2096 K. 2005/2896"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( İmar Uygulaması Sonucu Artan Parçaların Satış Değerleri Tarafların Rızası İle Değil Doğrudan Belediyece Tek Yanlı Olarak Belirlenip Takdir Edildiğinden Böyle Bir Satış Yasada Öngörülen Nitelikte Bir Satış Olarak Değerlendirilemeyeceği )
BELEDİYECE TEK YANLI OLARAK BELİRLENEN TAŞINMAZIN SATIŞ DEĞERİ ( İmar Uygulaması Sonucu Artan Parçaların Satış Değerleri/Böyle Bir Satış Yasada Öngörülen Nitelikte Bir Satış Olarak Değerlendirilemeyeceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
İMAR UYGULAMASI SONUCU ARTAN PARÇALARIN SATIŞ DEĞERLERİ ( Tarafların Rızası İle Değil Doğrudan Belediyece Tek Yanlı Olarak Belirlenip Takdir Edildiğinden Böyle Bir Satış Yasada Öngörülen Nitelikte Bir Satış Olarak Değerlendirilemeyeceği )
TESCİL İSTEMİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - İmar Uygulaması Sonucu Artan Parçaların Satış Değerleri Belediyece Tek Yanlı Olarak Belirlenip Takdir Edildiğinden Böyle Bir Satış Yasada Öngörülen Nitelikte Bir Satış Olarak Değerlendirilemeyeceği )
İMAR PARSELİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Kadastro Parseli Niteliğinde Olan Dava Konusu Taşınmaz İçin Yapılan Karşılaştırma Sonucu Belirlenen Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kadastro Parseli Niteliğinde Olan Dava Konusu Taşınmaz İçin İmar Parseli Niteliğinde Olduğu Anlaşılan Emsal Taşınmaz İle Yapılan Karşılaştırma Sonucu Belirlenen Değerinden Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılacağı )"
18Y18.HD28.3.2005E. 2004/8843 K. 2005/2909"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmazlarda Değerlendirmenin Kamulaştırılan Taşınmaza Mümkün Olduğunca Çok Yönden Benzeyen Bir Taşınmaz Malın Satış İşlemi Emsal Alınmak Suretiyle Yapılacağı )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR ( Değerlendirmenin Kamulaştırılan Taşınmaza Mümkün Olduğunca Çok Yönden Benzeyen Bir Taşınmaz Malın Satış İşlemi Emsal Alınmak Suretiyle Yapılacağı )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ İLE EMSAL ALINAN TAŞINMAZLAR ( Birbirlerine Olan Üstün ve Eksik Yönleri Tek Tek ve Denetime Olanak Verecek Biçimde Belirlenmek ve Bunların Değere Katkı Oranları Açıklanmak Suretiyle Emsal Karşılaştırılması Yapılması Gereği )
EMSAL ALINAN TAŞINMAZ ( M2 Satış Fiyatının Değerlendirme Tarihine Taşınması İşleminin Devlet İstatistik Enstitüsü Aylık Toptan Eşya Fiyat Endeksleri Kullanılarak Yapılması Gerekirken Yıllık Enflasyon Rakamlarıyla Hesaplama Yapılması Hatalı Olduğu )"
18Y5.HD24.3.2005E. 2005/2187 K. 2005/3201"TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davanın Açılmasına Davalı İdarenin Sebebiyet Vermesi ve Davanın Konusuz Kalmasından da Davacılara Atfedilecek Bir Kusurun Bulunmaması Sebebiyle Nisbi Vekalet Ücretinin Tamamına Hükmedilmesi Gereği )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Açılmasına Davalı İdarenin Sebebiyet Vermesi ve Davanın Konusuz Kalmasından da Davacılara Atfedilecek Bir Kusurun Bulunmaması Sebebiyle Tamamına Hükmedileceği )"
18Y5.HD21.3.2005E. 2004/10787 K. 2005/2990"İMAR UYGULAMASI ( Bulunduğu Yerde Korunamayan Gecekondu İle Ağaç Bedellerinin Tahsili İstemi - Davacıya Arsa Tahsis Edilmediğinden İmar Affından Davacının Yararlanamayacağı Gözetilerek Enkaz Bedeline Hükmedilmesi Gerektiği )
GECE KONDU VE AĞAÇ BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacıya Arsa Tahsis Edilmediğinden İmar Affından Davacının Yararlanamayacağı Gözetilerek Enkaz Bedeline Hükmedilmesi Gerektiği )
İMAR AFFI ( Gerçekleşebilmesi İçin Davacıya Arsa Tahsis Edilmesi Veya Arsa Tahsisi Koşullarının Olması Gereği - İmar Uygulaması Sırasında Bulunduğu Yerde Korunamayan Gecekondu İle Ağaç Bedellerinin Tahsili İstemi )
ENKAZ BEDELİ ( Davacıya Arsa Tahsis Edilmediğinden İmar Affından Davacının Yararlanamayacağı Gözetilerek Hükmedilmesi Gerektiği - Bina Bedeline Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
18YHGK16.3.2005E. 2005/5-173 K. 2005/160"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI İSTEMİ ( Dava Konusunun Kadastro Parseli Değerlendirmede Esas Alınan Taşınmazın İse İmar Parseli Olması - Yerel Mahkemenin Taşınmazın İmar Durumuna İlişkin Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Yazısını Bozmadan Sonra Getirterek Direnme Kararına Gerekçe Yapması/Yeni Hüküm )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ İNDİRİLMESİ ( Emsal Karşılaştırması Sonucu Tespit Edilen Bedelden/Dava Konusunun Kadastro Parseli Değerlendirmede Esas Alınan Taşınmazın İse İmar Parseli Olması - Yerel Mahkemenin İmar Durumuna İlişkin Belediye Yazısını Bozmadan Sonra Getirterek Direnme Kararına Gerekçe Yapması/Yeni Hüküm )"
18Y5.HD10.3.2005E. 2005/2583 K. 2005/2414"FAZLA ALINAN YER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kesilen %35 Düzenleme Ortaklık Payı Karşılığı Olan Kesintiye Karşı Davacı İdare Mahkemesine Dava Açmadığı - Bu Husustaki Bölüm Bedeli İçin Davanın Reddi Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kesilen %35 Düzenleme Ortaklık Payı Karşılığı Olan Kesintiye Karşı Davacı İdare Mahkemesine Dava Açmadığı - Bu Husustaki Bölüm Bedeli İçin Davanın Reddi Gereği )
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Kesilen %35 Düzenleme Ortaklık Payı Karşılığı Olan Kesintiye Karşı Davacı İdare Mahkemesine Dava Açmadığı - Bu Husustaki Bölüm Bedeli İçin Davanın Reddi Gereği )"
18Y1.HD8.3.2005E. 2004/13642 K. 2005/2432"ÖNCEKİ MÜLKİYET DURUMUNA DÖNÜLMESİ İSTEMİ ( Çekişmeli İmar Parselinin Dayanağını Teşkil Eden İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği ve Dayanaksız Kaldığı - İsteğin Kabulü Gereği )
İDARİ İŞLEMİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI ( İmar Parselinin Dayanağını Teşkil Eden - Kadastral Parsele Dönülmesi İsteğinin Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
KADASTRAL PARSELE DÖNÜLMESİ İSTEMİ ( Çekişmeli İmar Parselinin Dayanağını Teşkil Eden İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği ve Dayanaksız Kaldığı - İsteğin Kabulü Gereği )
İMAR PARSELİNİN DAYANAĞI İDARİ İŞLEMİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI ( Kadastral Parsele Dönülmesi İsteğinin Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )"
18Y14.HD8.3.2005E. 2004/9330 K. 2005/1649"TAPU TAHSİS BELGESİNİN İŞLEVİ ( Hukuki Yönden Geçerliliğini Korumakta Olup Bilirkişi Raporu ile de Tahsise Konu Yerin İmar Planında Konut Alanında Kaldığının Saptandığından Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Tapu Tahsis Belgesinin Geçerliliği Nedeniyle Bilirkişi Raporu ile de Tahsise Konu Yerin İmar Planında Konut Alanında Kaldığından Kabulü Gereği )
TAHSİS BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Bilirkişi Aracılığı ile Saptanacak Rayiç Değerin Depo Ettirilmesi Düzenleme Ortaklık Payı Oranında Davacılara Yapılan Tahsis Miktarından İndirim Yapıldıktan Sonra Kalan Miktarın Paylı Mülkiyet Olarak Tesciline Karar Verileceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Oranında Davacılara Yapılan Tahsis Miktarından İndirim Yapıldıktan Sonra Kalan Miktarın Paylı Mülkiyet Olarak Tesciline Karar Verileceği - Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İsteği )"
18Y18.HD3.3.2005E. 2005/343 K. 2005/1702"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Tarafların Vereceği ya da Resen Belirlenecek Emsal Kayıtlar Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtildikten ve Bunların İmar Parseli Olup Olmadığı da Sorulup Saptanması Gerektiği )
EMSAL KAYITLAR ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Tarafların Vereceği ya da Resen Belirlenecek Emsal Kayıtlar Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtildikten ve Bunların İmar Parseli Olup Olmadığı da Sorulup Saptanması Gerektiği )"
18Y5.HD24.2.2005E. 2005/1603 K. 2005/1737"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Taşınmazın Arsa Vasfında Olması-Arsaların Bedelinin Değerlendirme Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal SAtışlara Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )
ARSALARIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Bedelin Değerlendirme Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal SAtışlara Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )
FAİZ ( Kamulaştırılan Arsanın Değerlendirmesinin İlk Dava Tarihine Göre Yapılması-Islah ile Talep Edilen Miktara da İlk Dava Tarihinden Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )"
18Y1.HD24.2.2005E. 2005/1291 K. 2005/1841"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tecavüzlü Durumun Davalının İradesi Dışında İdari İşlemle Oluştuğu - Yargılama Giderlerinin Davacılar Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesi Gereği )
İDARİ İŞLEMLE OLUŞAN TECAVÜZ ( Elatmanın Önlenmesi - Yargılama Giderlerinin Davacılar Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesi Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Elatmanın Önlenmesi - Tecavüzlü Durumun Davalının İradesi Dışında İdari İşlemle Oluştuğu/Yargılama Giderlerinin Davacılar Üzerinde Bırakılması Gereği )"
18YHGK23.2.2005E. 2005/14-106 K. 2005/92"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM TALEBİ ( Komşu Parsele Tecavüzlü Binanın İmar Uygulamasıyla Tecavüzlü Hale Gelip Gelmediğinin Araştırılması Gereği - İmar Uygulamasıyla Taşkın Yapıya Dönüşen Binanın Yıkılma Şartları )
TAŞKIN BİNA NEDENİYLE MÜDAHALENİN MEN'İ VE KAL TALEBİ ( Mahkemece Binanın İmar Uygulamasıyla Taşkın Hale Gelip Gelmediğinin Araştırılması Geeği - İmar Uygulamasıyla Taşkın Hale Gelen Binanın Yıkılmasının Şartları )
İMAR UYGULAMASIYLA TAŞKIN HALE GELEN YAPININ YIKILMASININ ŞARTLARI ( Mahkemece Elatmanın Önlenmesi ve Kal Davasında Binanın İmar Uygulaması Sonucu Taşkın Hale Gelip Gelmediğinin Araştırılması Gereği )"
18Y18.HD21.2.2005E. 2005/1153 K. 2005/1074"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( İncelenen Emsalin İmar Parseli Olması Dava Konusu Taşınmazın ise Bu Nitelikte Olmaması Halinde Dava Konusu Taşınmazın Emsalle Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden veya Yüzölçümünden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılacağı )
EMSAL DEĞER ( İncelenen Emsalin İmar Parseli Olması Nedeniyle Dava Konusu Taşınmazın Emsalle Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden veya Yüzölçümünden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılacağı - Kamulaştırma Bedeli )
İMAR PARSELİ ( İncelenen Parselin Olması Nedeniyle Dava Konusu Taşınmazın Emsalle Yapılacak Karşılaştırmadan Sonra Bulunacak Değerinden veya Yüzölçümünden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılacağı - Kamulaştırma Bedeli )"
18Y1.HD16.2.2005E. 2005/1274 K. 2005/1405"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli İmar Parsellerinin Dayanağını Teşkil Eden İdari İşlemin "Şuyulandırmanın" İdari Yargı Yerinde İptal Edildiğinden Tescilin Dayanaksız Hale Geldiği )
ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( Çekişmeli İmar Parsellerinin Dayanağını Teşkil Eden İdari İşlemin "Şuyulandırmanın" İdari Yargı Yerinde İptal Edildiğinden Tescilin Dayanaksız Hale Geldiği - Tapu İptali ve Tescil )"
18Y11.HD14.2.2005E. 2004/4699 K. 2005/1111"KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Yönetim Kuruluna Devredilemeyen Genel Kurul Yetkilerinin Devredilmesi Nedeniyle )
GENEL KURUL YETKİSİNİN YÖNETİM KURULUNA DEVRİ ( Üst Birliğe Üye Olduğu Anlaşılan Kooperatifin Birlik Tarafından Belirlenecek Kurallara Uymasının Gerekmesi )
KOOPERATİFİN ÜST BİRLİĞE ÜYE OLMASI ( Genel Kurulun Yönetim Kuruluna Yetki Devrinde Birlik Tarafından Belirlenecek Kurallara Uyulmasının Gerekmesi )"
18Y1.HD9.2.2005E. 2005/940 K. 2005/1074"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Yıkım İstemi - Ahırın Bedel Takdir Edilmeksizin Duvar ve Ağaçlarında Depo Ettirilen Bedellerinin Davalıya Ödenmesi Suretiyle Yıkımına Karar Verilmesi Gereği )
YIKIM İSTEMİ ( Elatmanın Önlenmesi - Ahırın Bedel Takdir Edilmeksizin Duvar ve Ağaçlarında Depo Ettirilen Bedellerinin Davalıya Ödenmesi Suretiyle Yıkımına Karar Verilmesi Gereği )
DEPO ETTİRİLEN BEDEL ( Elatmanın Önlenmesi - Ahırın Bedel Takdir Edilmeksizin Duvar ve Ağaçlarında Depo Ettirilen Bedellerinin Davalıya Ödenmesi Suretiyle Yıkımına Karar Verilmesi Gereği )"
18Y1.HD9.2.2005E. 2005/150 K. 2005/1075"İMAR PARSELİNİN İPTALİ TALEBİ ( İmar Uygulamasına İlişkin İdari İşlemin İptal Edilip Parselin Hukuki Dayanaktan Yoksun Hale Geldiği - Tescil İşleminin Yolsuz Hale Geldiğinden İşin Esasına Girilmesi Gereği )
ESKİ HALE GETİREREK TESCİL TALEBİ ( İmar Uygulamasına İlişkin İdari İşlemin İptal Edilip Parselin Hukuki Dayanaktan Yoksun Hale Geldiği - Tescil İşleminin Yolsuz Hale Geldiğinden İşin Esasına Girilmesi Gereği )
YOLSUZ TESCİL ( İmar Uygulamasına İlişkin İdari İşlemin İptal Edilip Parselin Hukuki Dayanaktan Yoksun Hale Geldiği - İmar Parselinin İptali Talebinde İşin Esasına Girilmesi Gereği )
İMAR UYGULAMASI ( İlişkin İdari İşlemin İptal Edilip Parselin Hukuki Dayanaktan Yoksun Hale Geldiği - İmar Parselinin İptali Talebinde İşin Esasına Girilmesi Gereği )"
18Y18.HD7.2.2005E. 2004/10321 K. 2005/440"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Belediye Nazım İmar Planı İçinde İse Plandaki Konumunun Alyapı Hizmetlerinden Yararlanma ve Ulaşım Olanaklarının Belediye Merkezine Uzaklığının Araştırılması )
İMAR PLANINA GÖRE ARAŞTIRMA ( Kamulaştırılacak Taşınmazın İmar Plan İçinde İse Kullanım Biçimi İtibariyle İskan Amacına Yönelik Yapılaşma Olasılıklarının da Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
EMSAL TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Gününden Önce Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Satış Değerinin Tesbiti ve Bedelin Tesbitinde Etkisi Olan Diğer Unsurlarında Dikkate Alınması )
EMSALİN ÖZELLİKLERİ ( Kamulaştırılan Taşınmazla Aynı Konumda Olması Taşınmaza Yakın Mesafede Bulunması Aynı Nitelik ve Özellikleri Taşıması Benzer Yüzölçümünde Olmasının Zorunlu Olmaması )
İRTİFAK HAKKI ( Kamulaştırma Planına Bağlı Olarak Taşınmazdaki Yeri ve Kapladığı Alanın Belirlenmesi Suretiyle İrtifak Hakkının Tapuya Tesciline Karar Verilmesi İle Yetinilmesinin Gerekmesi )"
18Y5.HD3.2.2005E. 2005/22 K. 2005/674"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ ( Bedelinin Tahsili İstemi - Dava Konusu Taşınmazda İmar Uygulaması Nedeniyle Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmüş Olduğundan Aynı Taşınmazdan Bir Defadan Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağı Gözönünde Tutularak İşin Esasına Girilmesi Gereği )
İMAR UYGULAMASI ( Dava Konusu Taşınmazda İmar Uygulaması Nedeniyle Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmüş Olduğundan Aynı Taşınmazdan Bir Defadan Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağı Gözönünde Tutularak İşin Esasına Girilmesi Gereği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Taşınmazda İmar Uygulaması Nedeniyle Düşülmesi Halinde Aynı Taşınmazdan Bir Defadan Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağı Gözönünde Tutularak İşin Esasına Girilmesi Gereği- Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz )"
18Y5.HD3.2.2005E. 2004/12753 K. 2005/678"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( İmar Planında Okul Yeri Olarak Ayrılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Kadastral Parsel Niteliğindeki Emsal Taşınmazın Değerine Düzenleme Ortaklık Payı İlave Edilmek Suretiyle Hükmedilemeyeceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kadastral Parsel Niteliğindeki Emsal Taşınmazın Değerine İlave Edilmek Suretiyle Fazla Bedele Hükmedilemeyeceği - Kamulaştırmasız Elatılarak İmar Planında Okul Yeri Olarak Ayrılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi )
EMSAL TAŞINMAZ ( Kadastral Parsel Niteliğindeki/Değerine Düzenleme Ortaklık Payı İlave Edilmek Suretiyle Fazla Bedele Hükmedilemeyeceği - İmar Planında Okul Yeri Olarak Ayrılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi/Kamulaştırmasız Elatma )"
18Y1.HD3.2.2005E. 2005/405 K. 2005/822"TESCİL İSTEMİ ( Parsellerde Davacı Miras Bırakanının Müstakil ve Paylı Mülkiyet Sahibi Kılındığı/İmar Parsellerinin Oluşmasının Dayanağını Teşkil Eden İdari Karar Ayakta Olup Halen Geçerliliğini Koruduğu )
İMAR UYGULAMASI ( İmar Parsellerinin Oluşmasının Dayanağını Teşkil Eden İdari Karar Ayakta Olup Halen Geçerliliğini Koruduğu - İmar Uygulaması İptal Edilmediği Sürece Bu Uygulama İle Oluşan Tapu Kayıtlarının Hukuki Dayanaktan Yoksun Olduğunun Söylenemeyeceği )
TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ ( İmar Parsellerinin Oluşmasının Dayanağını Teşkil Eden İdari Karar Ayakta Olup Halen Geçerliliğini Koruduğu - İmar Uygulaması İptal Edilmediği Sürece Bu Uygulama İle Oluşan Tapu Kayıtlarının Hukuki Dayanaktan Yoksun Olduğunun Söylenemeyeceği )"
18YHGK2.2.2005E. 2004/5-555 K. 2005/17"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Pay Tahsis Edilen Taşınmazın İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılması - Kamulaştırmasız Elatma Koşullarının Gerçekleşmiş Olması )
İMAR UYGULAMASI SONUCU DAVACIYA PAY TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA OKUL ALANI OLARAK AYRILMASI ( Kamulaştırmasız Elatma Koşullarının Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Bedelinin Tahsiline Hükmedilmesi Gereği )
ŞÜYULANDIRMA SONUCU DAVACIYA PAY TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA OKUL ALANI OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Talebi - Taşınmaza Elatılmış Sayılacağından Davanın Kabulü Gereği )"
18Y1.HD27.1.2005E. 2004/14677 K. 2005/468"İMAR UYGULAMASININ İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ ( Kadastral Parsele Geri Dönülmesi Talebi - Uygulama Olanaksızlığının İdare Mahkemesi Kararının Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
İDARE MAHKEMESİNİN ŞÜYULANDIRMA İŞLEMİNİ İPTAL ETMESİ ( Kadastral Parsele Geri Dönülmesi Talebinin Kabulü ve Tapunun Bu Surette İhyası Gereği )
KADASTRAL PARSELE GERİ DÖNÜLMESİ VE TAPUNUN BU SURETTE İHYASI GEREĞİ ( İdare Mahkemesince Şüyulandırma İşleminin İptal Edilmiş Olması )
ŞÜYULANDIRMA İŞLEMİNİN İDARE MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Kadastral Parsele Geri Dönülmesi Talebi - Uygulama İmkansızlığının İdare Mahkemesi Kararının Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )"
18Y5.HD24.1.2005E. 2005/47 K. 2005/82"İMAR UYGULAMASI SONUCU BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ ( Bedelin Artırılması Talebi - Taşınmaz Üzerindeki Binanın Bedeline Hükmedilmesinin Şartları/Binanın Yıkılmamış ve Halen Davacının Kullanımında Olması Nedeniyle Bedeline Hükmedilemeyeceği )
ŞUYULANDIRMA SONUCU BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ ( Bedelin Artırılması Talebi - Taşınmaz Üzerindeki Binanın Bedeline Hükmedilmesinin Şartları/Binanın Yıkılmamış ve Halen Davacının Kullanımında Olması Nedeniyle Bedeline Hükmedilemeyeceği )
BİNANIN BEDELİNE HÜKMEDİLMESİNİN ŞARTLARI ( Şuyulandırma Sonucu Bedele Dönüştürülen Taşınmazdaki Binanın Yıkılmamış ve Halen Davacının Kullanımında Olması Nedeniyle Bedeline Hükmedilemeyeceği )"
18Y5.HD24.1.2005E. 2004/12746 K. 2005/84"İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Çekişmesiz Bedelin Ödendiği Tarihe Göre Taşınmaza Değer Biçilmesi Gereği )
ŞÜYULANDIRMA SONUCU BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Çekişmesiz Bedelin Ödendiği Tarihe Göre Taşınmaza Değer Biçilmesi Gereği )
ÇEKİŞMESİZ BEDELİN ÖDENDİĞİ TARİHE GÖRE TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ GEREĞİ ( İmar Uygulaması Sonucu Bedele Dönüştürülen Taşınmaz Bedelinin Artırılması Davasında )"
18Y14.HD11.1.2005E. 2004/8422 K. 2005/66"İMAR UYGULAMASI ( Çekişme Konusu Parselde Bulunan Yapının İmar Uygulaması Yapıldığı Yıldaki Rayiç Değerini Yerinde Keşifle Bilirkişiye Hesaplatmak Bu Bedeli Davacı-Karşı Davalı Adına Depo Ettirmek Gerektiği - Tapu İptal ve Tescil )
RAYİÇ DEĞER ( Çekişme Konusu Parselde Bulunan Yapının İmar Uygulaması Yapıldığı Yıldaki Rayiç Değerini Yerinde Keşifle Bilirkişiye Hesaplatmak Bu Bedeli Davacı-Karşı Davalı Adına Depo Ettirmek Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Çekişme Konusu Parselde Bulunan Yapının İmar Uygulaması Yapıldığı Yıldaki Rayiç Değerini Yerinde Keşifle Bilirkişiye Hesaplatmak Bu Bedeli Davacı-Karşı Davalı Adına Depo Ettirmek Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
18Y14.HD30.12.2004E. 2004/5475 K. 2004/9296"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış Yasağı Bulunması - Tapudan Pay Devri Öngören Sözleşmenin Geçersiz Olması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Tapudan Pay Satışına İlişkin Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak - Uygulama İmar Planı Bulunmayan Yerlerde Arsaların Hisselere Bölünerek Satılamaması )
İMAR PLANI YAPILMAMIŞ YERDEKİ ARSA ( Yapılaşma Amacıyla Hisselere Bölünerek Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil Talebinin Reddi Gereği )"
18Y1.HD28.12.2004E. 2004/11184 K. 2004/14636"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Yıkım İsteği - Yıkımı İstenen Muhtesatın Kaim Bedellerinin Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi ve Ondan Sonra Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
YIKIM ( İstenen Muhtesatın Kaim Bedellerinin Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi ve Ondan Sonra Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
MUHDESATIN KAİM BEDELLERİNİN VEZNEYE DEPO ETTİRİLMESİ GEREĞİ ( Ondan Sonra Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )"
18Y12.HD14.12.2004E. 2004/21479 K. 2004/25933"İMAR KANUNU ( Gerçekleştirilen Şuyulandırma İşleminden Doğan Belediye Borcu Kamulaştırmasız Elatmadan Dolayı Tazminat Olduğu - Bu Nedenle Söz Konusu Alacağa 3095 Sayılı Yasada Belirlenen Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )
BELEDİYENİN ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( Belediye Borcu Kamulaştırmasız Elatmadan Dolayı Tazminat Olduğu - Söz Konusu Alacağa 3095 Sayılı Yasada Belirlenen Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )
UYGULANACAK FAİZ ( İmar Kanunu Doğrultusunda Gerçekleştirilen Şuyulandırma İşleminden Doğan Belediye Borcu Kamulaştırmasız Elatmadan Dolayı Tazminat Olduğundan 3095 Sayılı Yasada Belirlenen Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )"
18YHGK8.12.2004E. 2004/14-610 K. 2004/656"SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazdaki Pay İçin Yapılan Sözleşmenin Geçerli Olması ve Paydaşı Bağlaması )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDAKİ PAY ( Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Edilebileceği - Ortaklık Giderilmeden Tescil Talep Edilemeyeceği )
MİRAS PAYINA İLİŞKİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Mirasçının Devir Yükümlülüğünün Bulunması - Elbirliği Mülkiyeti Giderilmeden Tescil Davası Açılamayacağı )"
18YHGK8.12.2004E. 2004/1-648 K. 2004/662"TAPU İPTALİ TESCİL DAVASI ( Belediyenin Şuyulandırma İşlemi Sonucunda Oluşan Sicil Kaydı İdari Yargı Yerinde İptal Edilip Ortadan Kaldırılmadığı Sürece Hukuk Mahkemesinde Açılamayacağı )
BELEDİYENİN ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( Sonucunda Oluşan Sicil Kaydı İdari Yargı Yerinde İptal Edilip Ortadan Kaldırılmadığı Sürece Tapu İptali Tescil Davasının Hukuk Mahkemesinde Açılamayacağı )
SİCİL KAYDI ( Belediyenin Şuyulandırma İşlemi Sonucunda Oluşan Sicil Kaydı İdari Yargı Yerinde İptal Edilip Ortadan Kaldırılmadığı Sürece Hukuk Mahkemesinde Tapu İptali Davası Açılamayacağı )"
18Y14.HD7.12.2004E. 2004/7194 K. 2004/8508"MÜTEMMİM CÜZ ( İmar Uygulaması Sonucu Bulunduğu Parselin 3. Kişiye Ait İmar Parseli İçinde Kalması - Yapı Sahibinin İmar Parseli Malikine Karşı Korunması Zorunluluğu )
EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Yapı Sahibinin İmar Parseli Malikine Karşı Korunması Zorunluluğu - İmar Uygulaması Sonucu Binanın Bulunduğu Parselin 3. Kişiye Ait İmar Parseli İçinde Kalması )
İMAR PLANI UYGULAMASI ( Binanın Bulunduğu Parselin 3. Kişiye Ait İmar Parseli İçinde Kalması - El Atmanın Önlenmesi ve Kal Talebi/Yapı Sahibinin Kusurlu Sayılamayacağı )
TAŞKIN YAPI ( İmar Uygulaması Sonucu Bulunduğu Parselin 3. Kişiye Ait İmar Parseli İçinde Kalması - Yapı Sahibinin İmar Parseli Malikine Karşı Korunması Zorunluluğu )"
18Y8.HD23.11.2004E. 2004/7255 K. 2004/7901"ZİLYEDLİKLE İKTİSAP İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kayıt Malikinin Ölümünden Sonra 20 Yıldan Fazla Süren Malik Sıfatıyla Zilyedliğin Yeterli Olması - İyiniyetin Zilyedlikle İktisap İçin Şart Olmaması - İmar Uygulamasının Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğini Kesmemesi )
KAYIT MALİKİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA 20 YILDAN FAZLA SÜREN MALİK SIFATIYLA ZİLYEDLİK ( Tapulu Taşınmazın Zilyedlikle İktisabı İçin Yeterli Olması - İyiniyet Şartının Aranmayacağı ve Kayıt Malikinin Mirasçılarının Bulunmasının İktisaba Mani Olmayacağı - İmar Uygulamasının Zilyedlik Süresini Kesmeyeceği )
TAPULU TAŞINMAZIN ZİLYEDLİKLE İKTİSABI ( Kayıt Malikinin Ölümünden Sonra 20 Yıldan Fazla Süren Malik Sıfatıyla Zilyedliğin Yeterli Olması - İyiniyet Şartının Aranmayacağı ve Davacının Kayıt Malikinin Mirasçılarını Tanımasının İktisaba Mani Olmayacağı - İmar Uygulamasının Zilyedlik Süresini Kesmeyeceği )
İYİNİYET ŞARTININ ARANMAMASI VE KAYIT MALİKİNİN MİRASÇILARININ BULUNMASININ ZİLYEDLİKLE İKTİSABA MANİ OLMAMASI ( Kayıt Malikinin Ölümünden Sonra 20 Yıldan Fazla Süren Malik Sıfatıyla Zilyedliğin Zilyedlikle İktisap İçin Yeterli Olması )
İMAR UYGULAMASI ( Tapulu Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisabında Zilyedlik Süresini Kesmeyeceği )"
18Y1.HD11.11.2004E. 2004/10468 K. 2004/12856"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Halen Geçerliliğini Koruyan 1. İmar Düzenlemesindeki Hak Durumu Gözetilmek Suretiyle Davanın Sonuçlandırılmasının Gereği )
İMAR DÜZENLEMESİ ( Halen Geçerliliğini Koruyan 1. İmar Düzenlemesindeki Hak Durumu Gözetilmek Suretiyle Davanın Sonuçlandırılmasının Gereği )"
18Y1.HD10.11.2004E. 2004/12267 K. 2004/12776"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tecavüzlü Durumun 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesi Uyarınca Yapılan İmar Şuyulandırması İşlemi Sonucu Oluştuğu - Davalının Avukatlık Parası ve Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
İMAR ŞÜYULANDIRMASI ( Tecavüzlü Durumun Oluştuğu - Davalının Avukatlık Parası ve Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ / YARGILAMA GİDERLERİ ( Tecavüzlü Durumun 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesi Uyarınca Yapılan İmar Şuyulandırması İşlemi Sonucu Oluştuğu - Davalının Avukatlık Parası ve Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
18Y1.HD8.11.2004E. 2004/12036 K. 2004/12673"MUHTESAT BEDELİ ( Davalının Davacıya Karşı Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davası Açmadığı/Davacının Çekişmeli Taşınmazı Kullanma Hakkının Sürdüğü - Davacının Muhtesat Bedeli İsteme Hakkının Henüz Doğmadığı )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( Tecavüzlü Duruma Gelen Yapılar Bakımından Muhtesat Bedeli Ödenmeden Muhtesat Sahibinin İmar Parselinde Men Edilemeyeceği - Muhtesat Sahibinden Muhtesat Bedeli Ödenmeden Ecrimisil İstenemeyeceği )
ECRİMİSİL ( İmar Uygulamasıyla Tecavüzlü Duruma Gelen Yapıda Muhtesat Sahibine Muhtesat Bedeli Ödenmedikçe Men Edilemeyeceği Gibi Ecrimisil de İstenmeyeceği )"
18Y1.HD4.11.2004E. 2004/11454 K. 2004/12516"ŞÜYULANDIRMA İŞLEMİNİN MAHKEMECE İPTAL EDİLMESİ ( İdarenin Yargı Kararına Uyma Zorunluluğu - Davacının Taşınmazında Cadde Açılmış Olmasının Kesinleşmiş Yargı Kararının Uygulanmasına Engel Olamayacağı )
MAHKEME KARARININ İDARECE UYGULANMASININ ZORUNLU OLMASI ( İmar Uygulamasının İptaline İlişkin Karara Uyma Zorunluluğu - Davacının Taşınmazında Cadde Açılmış Olmasının Kararın Uygulanmasına Mani Olmayacağı )
İDARENİN YARGI KARARLARINA UYMA ZORUNLULUĞU ( Şüyulandırma İşleminin Mahkemece İptaline İlişkin Kesinleşmiş Kararın Taşınmaz Üzerinde Cadde Açılmış Olduğu Gerekçesiyle Uygulanmamasının Hatalı Olması )
MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI ZORUNLULUĞU ( Şüyulandırma İşleminin Mahkemece İptaline İlişkin Kesinleşmiş Kararın İdarece Uygulanması Mecburiyeti - Taşınmaz Üzerinde Cadde Açılmış Olmasının Kararın Uygulanmasına Mani Teşkil Etmeyeceği )"
18Y1.HD1.11.2004E. 2004/11065 K. 2004/12262"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi - Tescilin Nedeni ve Dayanağını Teşkil Eden İdari Karar Hukuki Varlığını Koruduğu Sürece Tapu İptal ve Tescil Davasının Dinlenebilme Olanağı Olmadığı )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tescilin Nedeni ve Dayanağını Teşkil Eden İdari Karar Hukuki Varlığını Koruduğu Sürece Tapu İptal ve Tescil Davasının Dinlenebilme Olanağı Olmadığı )
İDARİ KARAR ( Tescilin Nedeni ve Dayanağını Teşkil Eden İdari Karar Hukuki Varlığını Koruduğu Sürece Tapu İptal ve Tescil Davasının Dinlenebilme Olanağı Olmadığı - Elatmanın Önlenmesi )"
18Y1.HD27.10.2004E. 2004/11251 K. 2004/12135"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşkınlık İmar Uygulaması Sonucu İdari İşleme Dayalı Olarak Oluştuğuna Göre Davalıya Bu Konuda Kusur Yüklenemeyeceği Gözetilmeksizin Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
İMAR UYGULAMASI ( Taşkınlık İdari İşleme Dayalı Olarak Oluştuğuna Göre Davalıya Bu Konuda Kusur Yüklenemiyeceği Gözetilmeksizin Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
KUSUR ( Taşkınlık İmar Uygulaması Sonucu İdari İşleme Dayalı Olarak Oluştuğuna Göre Davalıya Bu Konuda Kusur Yüklenemeyeceği Gözetilmeksizin Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )"
18Y1.HD25.10.2004E. 2004/11143 K. 2004/11856"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( İmar Şuyulandırma İşleminin Sonucunun Beklenilmesi Meydana Gelecek Mülkiyet Durumu Dikkate Alınmak Suretiyle Çekişmeye Çözüm Getirilmesi Gereği )
İMAR UYGULAMASI ( İşleminin Sonucunun Beklenilmesi Meydana Gelecek Mülkiyet Durumu Dikkate Alınmak Suretiyle Çekişmeye Çözüm Getirilmesi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )"
18Y1.HD21.10.2004E. 2004/11503 K. 2004/11686"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( İmar Uygulaması Sonucu İlgili Yerin Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamadığı )
İMAR UYGULAMASI ( İlgili Yerin Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamadığı - Elatmanın Önlenmesi )
İDARİ KARARLA OLUŞAN DURUM ( İlgili Yerin Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamadığı - Elatmanın Önlenmesi )
3. ŞAHSA AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPI İNŞAASI ( İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )"
18Y1.HD21.10.2004E. 2004/10985 K. 2004/11691"PAYLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Mütemmim Cüz Niteliğinde Yapı/İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalması - İdari Kararla Oluşan Durum Olduğundan Davalının Kusurlu Sayılamayacağı )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Mütemmim Cüz Niteliğinde Yapı/İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalması - İdari Kararla Oluşan Durum Olduğundan Davalının Kusurlu Sayılamayacağı )
BAŞKASININ ARSASINA İNŞAAT ( Mütemmim Cüzün İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalması - YıkımTalebi/Rayiç Değerinin Saptanarak Davacı Tarafından Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi Gereği )
YIKIM TALEBİ ( Mütemmim Cüzün İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalması - Rayiç Değerinin Saptanarak Davacı Tarafından Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi Gereği )
MÜTEMMİN CÜZ ( İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalması - Rayiç Değerinin Saptanarak Davacı Tarafından Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi Gereği/Yıkım Talebi )"
18Y1.HD11.10.2004E. 2004/10141 K. 2004/10968"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Uyuşmazlık Konusu Taşınmazın Mülkiyetini Encümen Kararına Dayalı İdari İşlem İle Kazanmış Bulunması - İdari İşlem Geçerliliğini Koruduğu Sürece Hazinenin Dava Açamayacağı )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ( İmar Yasası Hükümlerine Göre Belediyenin Tesis Ettiği İdari İşlem İle - İdari İşlem Geçerliliğini Koruduğu Sürece Hazinenin Tapu İptali ve Tescil Davası Açma Olanağı Bulunmadığı )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARINA DAYALI İDARİ İŞLEM İLE TAŞINMAZ KAZANIMI ( İdari İşlem Geçerliliğini Koruduğu Sürece Hazinenin Tapu İptali ve Tescil Davası Açma Olanağı Bulunmadığı - İmar Uygulaması İle Oluşan Sicil )
İMAR UYGULAMASI İLE OLUŞAN SİCİL ( İdari İşlem Geçerliliğini Koruduğu Sürece Hazinenin Tapu İptali ve Tescil Davası Açma Olanağı Bulunmadığı )"
18Y1.HD11.10.2004E. 2004/10045 K. 2004/11001"YIKIM ( Binaya Tayin Edilen Kaim Bedelin Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmeden Yıkıma Karar Verilememesi - İmar Şuyulandırma İşlemi Soncu Oluşan Taşkınlık )
DEPO KARARI VERİLMEDEN YIKIMA KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Binaya Tayin Edilen Kaim Bedelin Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi - İmar Şuyulandırma İşlemi Soncu Oluşan Taşkınlık )
ELATMANIN ÖNLENMESİS ( İmar Parseline - İmar Şuyulandırma İşlemi Soncu Oluşan Taşkınlık/Binaya Tayin Edilen Kaim Bedelin Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmeden Yıkıma Karar Verilememesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davaya Neden Olmayan Davalının Avukatlık Ücretinden Sorumulu Tutulamayacağı - İmar Şuyulandırması Sonucu Oluşan Taşkınlığın Yıkımı Kararı )
YARGILAMA GİDERİS(Davaya Neden Olmayan Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumulu Tutulamayacağı - Elatmanın Önlenmesi )"
18Y1.HD7.10.2004E. 2004/9994 K. 2004/10851"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Davanın Açılmasına Davalının Sebebiyet Vermediği Gözetilmeksizin Davalının Yargılama Gideri ve Avukatlık Parasından Sorumlu Tutulması Doğru Olmadığı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davanın Açılmasına Davalının Sebebiyet Vermediği Gözetilmeksizin Davalının Yargılama Gideri ve Avukatlık Parasından Sorumlu Tutulması Doğru Olmadığı - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )"
18Y4.HD6.10.2004E. 2004/9499 K. 2004/11065"İMAR UYGULAMASI ( Sonucu Davacı Sahip Olduğu Taşınmazı ve Onun Yerine Verilen Taşınmazı Kaybetmesinin Haksız Eylem Oluşturduğu - İdarenin Kusurlu Davranışları Sonucu Ödenmek Zorunda Kalınan Yargılama Giderinin Haksız Eylem Oluşturduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ ( İdarenin Kusurlu Davranışları Sonucu Yargılama Giderlerinin Zorunlu Olarak Ödenmesinin Haksız Eylem Oluşturduğu - İmar Uygulaması Sonucu Taşınmazın Elden Çıkmasının Haksız Eylem Oluşturduğu )
HAKSIZ EYLEM ( Davacının Sahip Olduğu Taşınmazını ve Onunu Yerine Verilen Taşınmazını İmar Uygulaması Sonucu Kaybetmesinin Haksız Eylem Oluşturduğu - İdarenin Haksız Eyleminden Kaynaklanan Davaların Adli Yargıda Görülmesi Gereği )
YARGI YOLU ( İdarenin Haksız Eylemine Dayalı Davaların Adli Yargıda Görülmesi Gereği - İdarenin Kusurlu Davranışları Sonucu Zorunlu Olarak Ödenen Yargılama Giderlerinin Haksız Eylem Oluşturduğu )"
18Y1.HD4.10.2004E. 2004/10119 K. 2004/10508"İMAR UYGULAMASI SONUCU DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞLIK VE KAYALIK YERİN DAVALI ADINA TESCİLİ ( Hazinenin Tapu İptali ve Tescil Talebi - Tapunun Dayanağı Olan İdari Tasarruf İptal Edilmediğinden Hazinenin Açtığı Davanın Reddi Gereği )
TAŞLIK VE KAYALIK YERİN İMAR UYGULAMASI SONUCU DAVALI ADINA TESCİLİ ( İdari Tasarrufla Oluşan Tapu Kaydının İmar Uygulaması İptal Edilmedikçe Geçerliliğini Kaybetmeyeceği - Hazinenin Tapu İptali ve Tescil Talebinin Reddi Gereği )
HAZİNENİN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İmar Uygulaması Sonucu Davalı Adına Tescil Edilen Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşlık ve Kayalık Yer Olduğu Gerekçesiyle - İmar Uygulaması İptal Edilmediğinden Tapunun Geçerliliğini Koruyacağı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞLIK VE KAYALIK YERİN İMAR UYGULAMASIYLA DAVALI ADINA TESCİLİ ( İdari Tasarrufla Oluşan Tapu Kaydının İdari İşlem İptal Edilmedikçe Geçerliliğini Koruyacağı - Hazinenin Tapu İptali ve Tescil Talebinin Reddi Gereği )"
18Y1.HD27.9.2004E. 2004/9059 K. 2004/9902"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece İmar Öncesi Kadastral Mülkiyet ve Geometrik Durumu Dikkate Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerekirken İdari Yargı Kararı İle İptal Edilen ve Yasal Dayanağı Kalmayan İmar Parselleri Üzerinden Hüküm Kurulamayacağı )
İMAR ÖNCESİ KADASTRAL MÜLKİYET DURUMU ( Dikkate Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerekirken İdari Yargı Kararı İle İptal Edilen ve Yasal Dayanağı Kalmayan İmar Parselleri Üzerinden Hüküm Kurulamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )"
18Y4.HD20.9.2004E. 2004/9428 K. 2004/10199"İDARENİN HAKSIZ FİİLİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Yargı Yolu - İmar Uygulaması ile Davacılara Verilen Taşınmaz Tapularının Hazinenin Açtığı Davada İptal Edilmesi Nedeniyle Ödenen Yargılama Giderlerinin Davalı Belediyedne Tahsili Talebi )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarenin Haksız Eyleminden Kaynaklanan Davalarda - Davalı Belediyenin Yaptığı İmar Uygulaması ile Davacılara Verilen Taşınmaz Tapularının Hazinenin Açtığı Davada İptal Edilmesi Nedeniyle Ödenen Yargılama Giderlerinin Tahsili Talebi )
BELEDİYENİN YAPTIĞI İMAR UYGULAMASI İLE DAVACILARA VERİLEN TAŞINMAZ TAPULARININ HAZİNECE AÇILAN DAVA SONUCU İPTALİ ( Ödenen Yargılama Giderlerinin Davalı Belediyeden Tahsili Davasında Görevli Yargı Yolu )
YARGILAMA GİDERLERİNİN BELEDİYEDEN TAHSİLİ TALEBİ ( Parselasyon Sonucu Davacılara Verilen Taşınmaz Tapularının Hazinece Açılan Dava Sonucu İptal Edilmesi Nedeniyle Ödenen - Görevli Yargı Yolu )"
18Y1.HD16.9.2004E. 2004/8311 K. 2004/9218"MUHDESAT BEDELİ ( Elatmanın Önlenmesi - Kadastral Parselde Ayni Bir Hakkı Bulunmayan Davalı İçin 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin Uygulanamayacağı/Muhtesat Bedeli Ödenmeksizin Yıkıma Karar Verileceği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kadastral Parselde Ayni Bir Hakkı Bulunmayan Davalı İçin 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin Uygulanamayacağı/Muhtesat Bedeli Ödenmeksizin Yıkıma Karar Verileceği )
YIKIM TALEBİ ( Kadastral Parselde Ayni Bir Hakkı Bulunmayan Davalı İçin 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin Uygulanamayacağı/Muhtesat Bedeli Ödenmeksizin Yıkıma Karar Verileceği - Elatmanın Önlenmesi )
KADASTRAL PARSELDE AYNİ HAK ( Bulunmayan Davalı İçin 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin Uygulanamayacağı/Muhtesat Bedeli Ödenmeksizin Yıkıma Karar Verileceği - Elatmanın Önlenmesi )"
18Y1.HD16.9.2004E. 2004/7936 K. 2004/9155"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tecavüz Durumunun Davalının İrade ve İsteği Dışında İdari Bir İşlem Sonucu Oluşması - Yargılama Giderlerinden Davalının Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Tecavüz Durumunun Davalının İrade ve İsteği Dışında İdari Bir İşlem Sonucu Oluşması/Davalının Sorumlu Tutulamayacağı - Elatmanın Önlenmesi )
İDARİ İŞLEMLE OLUŞAN TECAVÜZ ( Tecavüz Durumunun Davalının İrade ve İsteği Dışında İdari Bir İşlem Sonucu Oluşması - Yargılama Giderlerinden Davalının Sorumlu Tutulamayacağı/Elatmanın Önlenmesi )"
18Y4.HD15.7.2004E. 2004/8686 K. 2004/9549"HAKSIZ EYLEM ( İmar Uygulaması Sonucu Davacının Taşınmazınının Elinden Çıkması ve Yargılama Giderlerine Mahkum Olmasının Haksız Eylem Oluşturduğu - İdarenin Kusurlu Davranışları Sonucu Oluşan Zararlardan Sorumlu Olacağı )
İMAR UYGULAMASI ( Sonucu Davacıya Ait Taşınmaz Elinden Çıktığı ve Yerine Verilen Taşınmaz da Özel Mülkiyete Konu Olmadığından Haksız Eylem Oluşturduğu - İdarenin Haksız Eyleminden Kaynaklanan Davalarda Adli Yargının Görevli Olduğu )
YARGI YOLU ( İdarenin Haksız Eyleminden Kaynaklanan Davalarda Adli Yargının Görevli Olduğu - İmar Uygulaması Sonucu İdarece Yerine Verilen Taşınmaz Özel Mülkiyete Konu Olmadığından İdarenin Kusurlu Davranışının Haksız Eylem Oluşturduğu )"
18Y1.HD5.7.2004E. 2004/7620 K. 2004/8211"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşkınlığın İmar Uygulaması İle Meydana Geldiğinin Saptanması Halinde Taşkın Yapının Kaim Bedeli Davalıya Ödenmek Suretiyle Yıkımına Karar Verilmesi Gereği )
TAŞKIN YAPI ( Taşkınlığın İmar Uygulaması İle Meydana Geldiğinin Saptanması Halinde Kaim Bedeli Davalıya Ödenmek Suretiyle Yıkımına Karar Verilmesi Gereği )
BAŞKASININ ARSASINA İNŞAAT ( İmar Uygulaması Sonucu Bu Yerin Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalması - Yasa Koyucunun İmar Parseli Malikine Karşı Yapı Sahibini Koruma Zorunluluğu )
ŞUYULANDIRMA ( Taşkın Yapının İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalması - Yasa Koyucunun İmar Parseli Malikine Karşı Yapı Sahibini Koruma Zorunluluğu )
İMAR UYGULAMASI ( Şuyulandırma - Taşkın Yapının İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalması/Kaim Bedeli Davalıya Ödenmek Suretiyle Yıkımına Karar Verilmesi Gereği )"
18Y15.HD3.6.2004E. 2003/5952 K. 2004/3128"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Daire Karşılığı İnşaat Sözleşme Şartlarının İhlal Edilmesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi ve Uğranılan Zararın Tazmini Talebi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Kararlaştırılan Süre İçinde Yapılamayan Teslimatın Yüklenicinin Kusurundan Doğup Doğmadığı Tespit Edildikten Sonra Sözleşmenin Feshi Hakkında Karar Verimesinin Gerekmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Reddedilen Bedel Yönünden Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Gerekmesi )
TEVHİT ( Tevhit İşlemlerinin Kararlaştırılan Süre İçinde Eserin Teslim Edilmesine Etkisi Olup Olmadığı Araştırıldıktan Sonra Sözleşmenin Feshi ve Kira Alacağı Hakkında Karar Verilmesi )
KİRA ALACAĞI ( Eser Sözleşmesinde Kararlaştırılan Sürede Yapılamayan Teslimatın Yüklenicinin Kusurundan Doğup Doğmadığı Tespit Edildikten Sonra Kira Alacağı Hakkında Hüküm Kurulması )"
18Y1.HD2.6.2004E. 2004/6089 K. 2004/6684"ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( İmar Kanunu Md. 18 İle Oluşan Hatalı Parsel - İşlem İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Tapu İptali Davasının Dinlenemeyeceği )
TAPU İPTALİ DAVASI ( İmar Kanunu Md. 18 İle Oluşan Hatalı Parsel - İşlem İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Davanın Dinlenemeyeceği )
İMAR UYGULAMASI ( Oluşan Hatalı Parsel/Mükerrer Tapunun İptali Talebi - İşlem İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Davanın Dinlenemeyeceği )"
18Y5.HD25.5.2004E. 2004/280 K. 2004/5985"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi - Dava Açıldığı Tarihte 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı %35 Olması Nedeniyle Bu Oranın Dikkate Alınacağı )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Dava Açıldığı Tarihte 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı %35 Olması Nedeniyle Bu Oranın Dikkate Alınacağı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Açıldığı Tarihte 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca %35 Olması Nedeniyle Bu Oranın Dikkate Alınacağı - Kamulaştırmasız Elatma )
DAVA AÇILDIKTAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA ( Kamulaştırmasız Elatma - Dava Açıldığı Tarihte 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı %35 Olması Nedeniyle Bu Oranın Dikkate Alınacağı )"
18Y5.HD24.5.2004E. 2004/4294 K. 2004/5928"İMAR UYGULAMASI SONUCU BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ ( Bedelin Artırılması Davasında Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )
ŞUYULANDIRMA VE TERKİN İŞLEMİ ( Bedele Dönüştürülen Taşınmaz Malikine İşlemin Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Bedel Artırma Talebi Hakkında Zamanaşımının İşlememesi )
TEBLİGATLA ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAMASI ( Şuyulandırma ve Terkin İşlemine Karşı Taşınmaz Malikinin Bedel Artırma Davası İçin )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( İmar Uygulaması Sonucu Bedele Dönüştürülen Taşınmaz Bedelinin Artırılması İçin Açılacak Dava İçin )"
18Y5.HD6.5.2004E. 2004/84 K. 2004/5488"İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )
BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( İmar Uygulaması Nedeniyle - Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( İmar Uygulaması Nedeniyle Bedele Dönüştürülen Taşınmaz Bedelinin Artırılması Davasında )"
18Y5.HD3.5.2004E. 2004/3526 K. 2004/5366"İMAR UYGULAMASI SONUCU BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN ZEMİN ( Takdir Edilen Karşılığın Artırılması İstemi - İdare Tarafından Bedeli Ödenip Yıktırılmadığından Ve Davacının Kullanımı Da Engellenmediğinden Bu Binanın Bedeli Talep Edilemeyeceği )
BİNA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( İdare Tarafından Bedeli Ödenip Yıktırılmadığından ve Davacının Kullanımı da Engellenmediğinden Bu Binanın Bedeli Talep Edilemeyeceği )"
18Y5.HD26.4.2004E. 2004/3409 K. 2004/5075"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ İÇİN TAKDİR EDİLEN BEDELİN ARTIRILMASI TALEBİ ( İdarece Tesbit Edilen Bedelle Bilirkişinin Takdir Ettiği Bedel Arasında Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık Bulunması - Yeniden Keşif Yapılması Zorunluluğu )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ TALEBİ ( İdarece Tesbit Edilen Bedelle Bilirkişinin Takdir Ettiği Bedel Arasında Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık Bulunması - Yeniden Keşif Yapılması Zorunluluğu )
İDARECE TESBİT EDİLEN BEDELLE TAKDİR EDİLEN BEDEL ARASINDA BİR MİSLİNİ AŞAN ORANSIZLIK BULUNMASI ( Mahkemece Yeniden Keşif Yapılması Zorunluluğu - İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Taşınmaz Bedelinin Artırılması Davasında )"
18Y14.HD26.4.2004E. 2004/2446 K. 2004/3350"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı - Görevli Mahkemenin Tarafların Sözleşmede Özgür İradeleri İle Saptadıkları Satış Değeri Esas Alınarak Belirleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tarafların Sözleşmede Özgür İradeleri İle Saptadıkları Satış Değeri Esas Alınarak Belirleneceği - Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ ( On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Sözleşmenin İfa Olanağının Doğmasından Sonra İşlemeye Başlayacağı - İştirak Halinde Mülkiyet Çözülünceye Kadar Sözleşmenin İfa Olanağı Doğmayacağı )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi - İştirak Halinde Mülkiyet Çözülünceye Kadar Sözleşmenin İfa Olanağı Doğmayacağı )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNİN TAPUYA ŞERHİ ( 5 Yıl İçin Geçerli Olduğu - Sözleşme Alacaklısının Haklarını Kısıtlayacak Nitelikteki Şerhlerin Sözleşme Alacaklısını Bağlamayacağı )
ZAMANAŞIMI SAVUNMASINDA KÖTÜNİYET ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Gereğince Tapu İptali ve Tescil - Taşınmaz Vaad Alacaklısına Teslim Edilmiş İse Dinlenemeyeceği )
KÖTÜNİYET ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Gereğince Tapu İptali ve Tescil - Taşınmaz Vaad Alacaklısına Teslim Edilmiş İse Zamanaşımı Savunması İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağından Dinlenemeyeceği )
SATIŞI VAAD EDİLEN TAŞINMAZIN TESLİMİ ( Tapu İptali ve Tescili Davası - Zamanaşımı Savunması İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağından Dinlenemeyeceği )"
18Y5.HD22.4.2004E. 2004/3523 K. 2004/4970"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Taşınmaz Değerinin Tesbiti Usulü - Emsal Karşılaştırmasında Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
BEDELİN ARTIRILMASI TALEBİ ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Taşınmaz - Bedeli Tesbitinde Uygulanacak Usul ve Esaslar )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI YAPILMASI MECBURİYETİ ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Taşınmaz Bedelinin Artırılması Davasında Taşınmaz Bedelinin Tesbiti Usulü )
KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN DEĞER TESBİTİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Taşınmaz Değerinin Tesbitinde )"
18Y1.HD21.4.2004E. 2004/4367 K. 2004/4718"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Üçüncü Bir Şahsa Ait Bir Taşınmaz Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşaa Etmesi - İmar Nedeniyle Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
BAŞKASININ TAŞINMAZI ÜZERİNDE YAPI İNŞASI ( İmar Nedeniyle Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
KENDİ ARZU VE İRADESİ DIŞINDA OLUŞAN KARAR ( Üçüncü Bir Şahsa Ait Bir Taşınmaz Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşası/İmar Nedeniyle - Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi )"
18Y14.HD16.4.2004E. 2003/7866 K. 2004/3090"TAPULU TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( İstenilen Yapı İmar Uygulaması Sonucu Üçüncü Kişiye Ait İmar Parseli İçinde Kaldığından Yapı Sahibinin Kusurlu Sayılamayacağı - İmar Uygulaması sonucu İmar Parselinde Kalan Yapının Muhdesat Bedeli Ödenmek Koşuluyla Tapuda Bayanlar Hanesindeki Şerhin Terkin Edilmesi )
İMAR UYGULAMASI ( Sonucu Kendi İmar Parselinde Kalan Üçüncü Kişeya Ait ve Tapuda Beyanlar Hanesine İşlenmiş Yapının Muhdesat Bedeli Ödenmek Koşuluyla Terkinin İstenebileceği - Yapısı İmar Uygulaması Sonucu Üçüncü Kişinin İmar Parselinde Kalan Yapı Malikinin Parsel Malikine Karşı Korunması Gereği )
MUHDESAT BEDELİ ( İmar Parseli Malikinin İmar Uygulaması sonucu Parselinde Kalan Üçüncü Kişiye Ait Yapının Muhdesat Bedelini Ödemek Koşuluyla Tapuda Bayanlar Hanesindeki Şerhin Terkinini İsteyebileceği - Tapulu Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi )"
18Y1.HD15.4.2004E. 2004/913 K. 2004/4370"ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( İmarla Oluşan Kayıtlar Öncesinde Davalı Yapı Sahibinin Zemine İlişkin Bir Hakkı Olmadığı Saptandığından İyinyetli Olarak Nitelendirilememesi )
İMAR KAYDI ( Öncesinde Davalı Yapı Sahibinin Zemine İlişkin Bir Hakkı Olmadığı Saptandığından İyinyetli Olarak Nitelendirilememesi )"
18Y1.HD8.4.2004E. 2004/3310 K. 2004/4049"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tecavüzlü Durumun İmar Uygulaması İle Meydana Geldiğinin Tespiti ve İmar Öncesinde Davalıların Kadastral Parselde Hak Sahibi Olduklarının Saptanması Durumunda Tecavüzlü Taşınmazların Kaim Bedellerinin Davalılara Ödenmesi Suretiyle Kabul Edilebileceği )
TECAVÜZLÜ DURUM ( İmar Uygulaması İle Meydana Geldiğinin Tespiti ve İmar Öncesinde Davalıların Kadastral Parselde Hak Sahibi Olduklarının Saptanması Durumunda Tecavüzlü Taşınmazların Kaim Bedellerinin Davalılara Ödenmesi Suretiyle Kabul Edilebileceği )
İMAR UYGULAMASI ( Tecavüzlü Durumun İmar Uygulaması İle Meydana Geldiğinin Tespiti ve İmar Öncesinde Davalıların Kadastral Parselde Hak Sahibi Olduklarının Saptanması Durumunda Tecavüzlü Taşınmazların Kaim Bedellerinin Davalılara Ödenmesi Suretiyle Kabul Edilebileceği - Elatmanın Önlenmesi )"
18Y5.HD5.4.2004E. 2004/1705 K. 2004/4135"İMAR UYGULAMASINA KONU TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN ENKAZ BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Taşınmaz Üzerindeki Ağaçların Değerlerinin Tesbiti Yöntemi )
BİNA ENKAZ BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( İmar Uygulamasına Konu Taşınmaz Üzerindeki - Taşınmaz Üzerindeki Ağaçların Değerlerinin Tesbiti Yöntemi )
AĞAÇLARIN DEĞERLERİNİN TESBİTİ USULÜ ( İmar Uygulaması Sonucu Arsa Tahsis Edilen Davacının Taşınmazı Üzerindeki Mütemmim Cüzler İçin Enkaz Bedeli Talebi )"
18Y14.HD5.4.2004E. 2004/2007 K. 2004/2723"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşkın Bina Sahibinin Talebi - Taşınmazın İmar Planı ve Belediye Sınırları Dışında Bulunduğu/İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden İfrazı İle Diğer Parsele Eklenmesinin Mümkün Olup Olmadığının Sorulması Gereği )
TAŞKIN YAPI SAHİBİNİN TESCİL TALEBİ ( Taşınmazın İmar Planı ve Belediye Sınırları Dışında Bulunduğu/İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden İfrazı İle Diğer Parsele Eklenmesinin Mümkün Olup Olmadığının Sorulması Gereği )
İMAR PLANI VE BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDAKİ TAŞINMAZ ( Taşkın Bina Sahibinin Tescil Talebi - İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden İfrazı İle Diğer Parsele Eklenmesinin Mümkün Olup Olmadığının Sorulması Gereği )"
18Y1.HD29.3.2004E. 2004/3026 K. 2004/3539"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT ( Davalıya Ait Bulunan Binanın Tamamen Davacı Taşınmazında Kalması Davalı Binasının Kaim Bedelinin Davacı Tarafından Davalıya Ödenmesi Koşuluyla Elatmanın Önlenmesine Karar Verileceği - Davalı Parselde Kalan Ağaç Bedellerinin Bina Bedelinden Mahsubu Talebi )
SAVUNMANIN AÇIKLIĞA KAVUŞMASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Tazminat - Davalının Kendi Parselinde Kalan Ağaçların Kesilip Davacıya Verildiği Savunmasının Değerlendirilmesi Gereği )
MÜTEMMİM CÜZ ( Ayrılmaz Parçanın Mülkiyeti ve Buna Bağlı Olarak Tasarruf Hakkı Üzerinde Bulunduğu Arza Bağlı Olduğu Kuralı Özel Yasalarla Sınırlanmış Olması - Yapının Her Zaman Üzerinde Bulunduğu Arza Bağlı Olmadığı - Elatmanın Önlenmesi ve Tazminat )"
18Y5.HD26.3.2004E. 2004/2455 K. 2004/3711"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bu Davada Taşınmazın Değer Tespitinin Belirlenebilmesi İçin Emsal Karşılaştırma Yapılmasının Gerekmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Bu Payın Dava Tarihinde Yürürlükte Olan Kanunlara Göre Belirlenmesinin Gerekmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davasında Değer Tespitinin Belirlenebilmesi İçin Emsal Karşılaştırma Yapılmasının Gerekmesi )"
18Y14.HD26.3.2004E. 2004/88 K. 2004/2350"BAĞIŞLAMA VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE BAĞIŞLANAN TARLA ( Kişisel Hakka Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası - Davalının Kabulü/Sözleşmedeki Miktar İçin Bağlayıcılığı Tamamının Tapusunun İptal Edilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kişisel Hakka Dayanan/Bağışlama Vaadi Sözleşmesi İle Bağışlanan Tarla - Sözleşmedeki Miktar İçin Bağlayıcılığı Tamamının Tapusunun İptal Edilemeyeceği/Davanın Kabulü )
KİŞİSEL HAKKA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bağışlama Vaadi Sözleşmesi İle Bağışlanan Tarla - Sözleşmedeki Miktar İçin Bağlayıcılığı Tamamının Tapusunun İptal Edilemeyeceği/Davanın Kabulü )"
18Y5.HD15.3.2004E. 2003/13362 K. 2004/2845"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaza Yakın Bölgelerde Emsal Satışların Mevcut Olması Halinde Uzak Bölgelerdeki Emsale Göre Değer Biçilememesi )
EMSAL DEĞER ( Taşınmaza Yakın Bölgelerde Emsal Satışların Mevcut Olması Halinde Uzak Bölgelerdeki Emsale Göre Değer Biçilememesi )
TAŞINMAZA YAKIN BÖLGELERDE EMSAL SATIŞ ( Bu Şekilde Satışın Olması Halinde Uzak Bölgelerdeki Emsale Göre Değer Biçilememesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazda Bu Değerin İndirilip İndirilmeyeceğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
18Y1.HD11.3.2004E. 2004/1738 K. 2004/2787"TAŞKIN YAPI NEDENİYLE ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Çap Kayıtlarının İmar Şuyulandırma İşlemi ile Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Taşkın Yapı Nedneiyle - Çap Kayıtlarının İmar Şuyulandırma İşlemi ile Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )
İMAR UYGULAMASI SONUCU TAŞKIN HALE GELEN BİNA ( Elatmanın Önlenmesi Talebi - Binanın Şuyulandırma Sonucu Taşkın Hale Gelip Gelmediğinin Araştırılması Gereği )
ŞUYULANDIRMA SONUCU TAŞKIN HALE GELME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Elatmanın Önlenmesi Davasına Konu Yapının )
ÇAP KAYITLARININ OLUŞMA NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Taşkın Yapı Nedeniyle Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasında )"
18Y5.HD2.3.2004E. 2004/633 K. 2004/2165"KARŞILIĞIN ARTIRILMASI DAVASI ( İmar Sırasında Bedele Dönüştürülen Karşılık )
İMAR SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI DAVASI ( İmar Uygulaması Henüz Tapuya Tescil Olunmadığından Dava Şartının Gerçekleşmemesi - Bu Sebeble de Davanın Reddinin Gerekmesi )
DAVA ŞARTI ( İmar Sırasında Bedele Dönüştürülen Karşılığın Artırılması Davasında İmar Uygulamasının Tapuya Tescilinin Dava Şartı Olması )
İMAR UYGULAMASI ( Bedele Dönüştürülen Karşılığın Artırılması Davasında Uygulamanın Tapuya Tescilinin Dava Şartı Olması )"
18Y5.HD26.2.2004E. 2003/13929 K. 2004/1819"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taraflara Benzer Nitelikli Emsalleri Bildirmeleri İçin İmkan Tanınması Lüzumu Halinde Re'sen Emsal Celbi Yoluna Gidilmesi ve Bu Emsallere Göre Değer Biçilmesi İçin Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluyla Keşif Yapılması Gereği )
EMSAL CELBİ ( Taraflara Benzer Nitelikli Emsalleri Bildirmeleri İçin İmkan Tanınması Lüzumu Halinde Re'sen Emsal Celbi Yoluna Gidilmesi ve Bu Emsallere Göre Değer Biçilmesi İçin Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluyla Keşif Yapılması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
KEŞİF ( Lüzumu Halinde Re'sen Emsal Celbi Yoluna Gidilmesi ve Bu Emsallere Göre Değer Biçilmesi İçin Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluyla Keşif Yapılması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
18Y1.HD19.1.2004E. 2003/14115 K. 2004/157"TAPU İPTALİ TESCİL ( İmar Parsellerini Oluşturan İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Eldeki Davanın Dinlenmesinin Mümkün Olmaması )
İDARİ KARAR ( İmar Parsellerini Oluşturan İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Eldeki Davanın Dinlenmesinin Mümkün Olmaması - Tapu İptal Tescil Talebi )
ENCÜMEN KARARI ( İdari İşlemin İptaline Dair Belediye Encümen Kararının Yasal Dayanağının Olmaması Nedeniyle Bu Karar Gereğince Sicil Kaydının Düzeltilemeyceği - Tapu İptal Tescil Talebi )
İMAR UYGULAMASI ( İmar Parsellerini Oluşturan İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edilmediği Sürece Eldeki Davanın Dinlenmesinin Mümkün Olmaması - Tapu İptal Tescil Talebi )"
18Y14.HD20.11.2003E. 2003/5337 K. 2003/8259"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalılara Ait Parsellerin Davacı Parseline Tecavüzlü Olduğu İddiasına Dayalı Elatmanın Önlenmesi İstemi )
TAŞINMAZ SINIRI ( Tapu Planları ve Arz Üzerindeki Sınır İşaretleriyle Belirlenmesi-Bunların Birbirini Tutmaması Durumunda Asıl Olanın Plandaki Sınır Olması )
İMAR HARİTASI ( Elatmanın Önlenmesine Yönelik Uyuşmazlığın Taşınmazların İmar Haritaları Esas Alınarak Çözülmesinin Gerekmesi-Tapu Kayıtlarındaki Yüzölçümlerine İtibar Edilmemesinin Gerekmesi )
TAPU PLANI ( Plan İle Arz Üzerindeki İşaretlerin Birbirini Tutmaması Halinde Plandaki Sınırların Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
18Y1.HD19.11.2003E. 2003/12469 K. 2003/12847"İMAR PARSELLERİNİN İPTALİ ( Mahkemece Davalıya İmar Parsellerinin İptali ve Eski Kadastral Parsele Dönülmesi Yolunda Dava Açmak için Süre Verilip Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Lüzumu )
KADASTRAL PARSEL ( Mahkemece Davalıya İmar Parsellerinin İptali ve Eski Kadastral Parsele Dönülmesi Yolunda Dava Açmak için Süre Verilip Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Lüzumu )
SÜRE ( Mahkemece Davalıya İmar Parsellerinin İptali ve Eski Kadastral Parsele Dönülmesi Yolunda Dava Açmak için Süre Verilip Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulmasının Gerekli Olması )
ÇAP ( İmar Parsellerinin İptali Yolunda Dava Açmak için Süre Verilmesi Aksi Halde İptale Kadar Geçerli Olan İmar Çapları Dikkate Alınarak Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
18Y18.HD4.11.2003E. 2003/6781 K. 2003/8547"KAMULAŞTIRMA ( Konusu Taşınmazın Değerinin Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Tespiti Gereği - Vergi Beyanları ve Resmi Makamlarca Yapılan Kıymet Takdirlerinin Taşınmazın Gerçek Değerini Tespite Yeterli Olmadığı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN DAVACI TARAFINDAN ALINMASI ( Tarihinin Kamulaştırma İşlemi Usulüne Göre Yapılmadığı Takdirde Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği - Kamulaştırma Konusu Taşınmazın Değerinin Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Takdiri )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN DAVACIYA TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Yapılmadığından Davacının İhtilafsız Bedeli Çektiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Kabulü - Emsal Taşınmazlarda Düzenleme Ortaklık Payı İndirmi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANINDA İNDİRİM ( Yapılması Gerekliliğinin Emsal Taşınmazların İmar Düzenlemesi Sonucu Oluşup Oluşmadığının Belediye İmar Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği - Kamulaştırma İşleminin Taşınmaz Malikine Tebliği Gereği )"
18Y5.HD3.11.2003E. 2003/10213 K. 2003/12670"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Dava Konusu Parselin Kadastro Parseli Veya İmar Parseli Olmasına Göre Düzenleme Ortaklık Payının İndirilip İndirilmeyeceğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Arsalara Emsal Karşılaştırması Yapılarak Değer Biçilmesinin Gerekmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Parselin Kadastro Parseli Veya İmar Parseli Olmasına Göre Düzenleme Ortaklık Payının İndirilip İndirilmeyeceğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
HARÇTAN MUAFİYET ( Harçlar Kanununun İlgili Maddesi Uyarınca Harçtan Muaf Tutulan Davalı İdareye Harç Yükletilmesinin Bozmayı Gerektirmesi )
VEKALETNAME ( Davacının Avukatına Verdiği Vekaletname Temin Edilmeden Eksik İnceleme İle Davaya Bakılıp Hüküm Kurulamaması )
FAZLA ARTIRIM YAPMA ( Tapuda 1/7 Oranında Pay Sahibi İle Davacılar Arasında Hukuki İlişki Kurulmadan Eksik İnceleme İle Tam Pay Üzerinden Fazla Artırma Yapılamaması )"
18Y18.HD3.11.2003E. 2003/6429 K. 2003/8500"KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın Kadasto Parseli Emsal Taşınmazın İse İmar Parseli Olması Durumunda Belirlenen Bedelden Düzenleme Ortaklık Payı Değerinin Düşürülmesi Gereği - Satışı Şüpheli Taşınmazların Emsal Oluşturmayacağı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Belirlenen İndirim Oranının Gerekçelerinin Açıklanması Gereği - Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Parseli Emsal Taşınmazın İse İmar Parseli Olması Durumunda Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesi Gereği )
EMSAL TAŞINMAZ DEĞERLERİ ( Satış Bedeli Şüphe Uyandıran Taşınmazın Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tespitinde Emsal Oluşturmayacağı - Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçülerin Arsa Niteliğindeki Taşınmazlarda Uygulanmayacağı )"
18Y14.HD27.10.2003E. 2003/7182 K. 2003/7542"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Harici Satış Sözleşmesi Nedeniyle/Müşterek Mülkiyet Şeklindeki Hisse - İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış ve Vaadinin Yasaklanmış Olması/Kabulün Sonuç Doğurmayacağı )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Müşterek Mülkiyet Şeklindeki Hisse - İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış ve Vaadinin Yasaklanmış Olması/Kabulün Sonuç Doğurmayacağı )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Satış ve Satış Vaadinin Yasaklanmış Olması/Müşterek Mülkiyet Şeklindeki Hisse - Tapu İptali ve Tescil/Kabulün Sonuç Doğurmayacağı )
KABULÜN SONUÇ DOĞURMAMASI ( Harici Satış Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil - Müşterek Mülkiyet Şeklindeki Hisse/İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış ve Vaadinin Yasaklanmış Olması )
KAMU DÜZENİ ( Satışın Yasaklandığı Bir Konuda Mahkemece Resen Araştırma Yapılmasının Gerekmesi )
RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Kamu Düzeni Gereği Satışın Yasaklandığı Bir Konuda Mahkemece Resen Araştırma Yapılmasının Gerekmesi )"
18Y18.HD13.10.2003E. 2003/4012 K. 2003/7630"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kat Mülkiyeti Kurulmuş ve Bağımsız Bölümleri Bulunan Bir Yapıda Bağımsız Bölümün Sahibi Tarafından Kamulaştırma Karşılığının Artırılmasının İstenilmesi )
EMSAL DEĞER ( Ana Yapının Arsasına Özel Amaca Olmayan Emsal Satışlara Yapılara da Kamulaştırma Tarihindeki Resmi Birim Fiyatları ve Yapı Maliyet Hesaplarına Göre Değer Verilmesi )
KAT MÜLKİYETİ KURULMUŞ TAŞINMAZ KAMULAŞTIRILMASI ( Her Bağımsız Bölümün Kamulaştırma Bedelinin Bağlantılı Bulunduğu Arsa Payı ile Eklentileri de Gözönünde Tutularak Ayrı Ayrı Takdir Olunması )
BEDELİN ARTIRILAN BÖLÜMÜ İÇİN FAİZİN HESABI ( Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
ANAGAYRİMENKULÜN ARSASI İLE BİRLİKTE KAMULAŞTIRILMASI ( Her Bağımsız Bölümün Kamulaştırma Bedelinin Bağlantılı Bulunduğu Arsa Payı ile Eklentileri de Gözönünde Tutularak Takdir Olunması )
YAPILARIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Kamulaştırma Tarihindeki Resmi Birim Fiyatları ve Yapı Maliyet Hesaplarını Gösteren Listelere Göre Diğer Ölçüler de Dikkate Alınarak Belirlenmesi )"
18YCGK7.10.2003E. 2003/4-203 K. 2003/247"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanık Hakim Tarafından Usul Yasasının Emredici Hükümlerine ve İmar Yasasının Çarpık Yapılaşmayı Önleyici Hükümlerine Aykırı Olarak Karar Verilmesi )
HAKİMİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Sanık Hakim Tarafından Usul Yasasının Emredici Hükümlerine ve İmar Yasasının Çarpık Yapılaşmayı Önleyici Hükümlerine Aykırı Olarak Karar Verilmesi )
MEMUR SIFATINI HAİZ OLAN KİMSENİN EMREDİCİ USUL KURALLARINA AYKIRILIĞI ( Sanık Hakimin Menfaat Temini Karşılığında Yasalara Aykırı Kararlar Vermesi )
ÇARPIK YAPILAŞMAYI ÖNLEME AMACI GÜDEN YASA MADDESİNE BİLEREK AYKIRI HÜKÜM VERMEK ( Sanık Hakimin Görevini Kötüye Kullanması )
CEZADAN İNDİRİM SEBEPLERİ ( Görevi Kötüye Kullanmada Cezayı Azaltan Hallerin Sayılmaması- sanık Hakim Tarafından Verilen Kararlardan Dolayı Uğranılan Zararların Büyüklüğü )"
18Y5.HD2.10.2003E. 2003/8661 K. 2003/10957"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( İmar Uygulaması Sonucunda Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlere Rastlayan Yapıların Belediye Veya Valilikçe Kamulaştırılmadıkça Yıkılamaması )
KAMU HİZMETİNE AYRILAN TAŞINMAZ ( İmar Uygulaması Sonucunda Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlere Rastlayan Yapıların Belediye Veya Valilikçe Kamulaştırılmadıkça Yıkılamaması )
TAŞINMAZIN YIKILMASI ( İmar Uygulaması Sonucunda Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlere Rastlayan Yapıların Belediye Veya Valilikçe Kamulaştırılmadıkça Yıkılamaması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Değerinin Tesbiti İle Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
18Y1.HD2.10.2003E. 2003/9098 K. 2003/10113"MERA VASFI ( İmar Öncesinde Çekişmeli Yerin Mera Vasfında Bulunması )
KAYDA DAYALI HAK ( Davalının Kayda Dayalı Bir Hakkının Söz Konusu Olmadığının Görülmesi )
KİŞİSEL HAK ( Somut Olayda Davalının Şerhten Kaynaklanan Hakkının Kişisel Hak Niteliğinde Bulunduğunun Kabul Edilmesi )
MÜLKİYET ( Davacının Kayda Dayalı Mülkiyet Haklarına Üstünlük Tanınmak Suretiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesi )
ŞERH ( Somut Olayda Davalının Şerhten Kaynaklanan Hakkının Kişisel Hak Niteliğinde Bulunduğunun Kabul Edilmesi )"
18YCGK30.9.2003E. 2003/4-204 K. 2003/237"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Hakim Olan Sanığın 3194 S.K.'un 18. Maddesinin Son Fıkrasıyla Öngörülen Yasağa Karşın Hisse Devrinin Mümkün Hale Gelmesini Sağladığı Kararları - Zincirleme Suç )
ZİNCİRLEME BİÇİMDE GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Hakim Olan Sanığın 3194 S.K.'un 18. Maddesinin Son Fıkrasıyla Öngörülen Yasağa Karşın Hisse Devrinin Mümkün Hale Gelmesini Sağladığı Kararları )
HAKİMİN GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMASI ( 3194 S.K.'un 18. Maddesinin Son Fıkrasıyla Öngörülen Yasağa Karşın Hisse Devrinin Mümkün Hale Gelmesini Sağladığı Kararları - Zincirleme Suç )
YARGI YETKİSİ DIŞINA ÇIKMAK ( Hakim Olan Sanığın 3194 S.K.'un 18. Maddesinin Son Fıkrasıyla Öngörülen Yasağa Karşın Hisse Devrinin Mümkün Hale Gelmesini Sağladığı Kararları - Zincirleme Biçimde Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak )
İMAR KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN YASAĞA AYKIRI KARARLAR ( İcra Tetkik Mercii Hakimi Olan Sanık - Zincirleme Biçimde Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak Suçunun Oluşacağı )"
18Y1.HD18.9.2003E. 2003/8128 K. 2003/9268"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davanın Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteğine İlişkin Olması )
ÇAPLI TAŞINMAZ KOMŞUSU ( Tarafların Çap Komşusu Olması )
İMAR UYGULAMASI ( Somut Olayda Taşınmaz Çaplarının İmar Uygulaması ile Oluşması )
PARSELASYON ( Tecavüz Parselasyon İşlemi ile Oluştuğundan Tecavüzlü Muhtesatın Kaim Bedelinin Saptanması Bedelin Davalıya Ödenmesiyle Elatmanın Önlenmesi ve Yıkıma Karar Verilmesi Lüzumu )
ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( Somut Olayda Davalılara Ait Bir Kısım Yapıların Davacıların Taşınmazına Tecavüzünün İmar Şuyulandırma İşlemi ile Meydana Gelmesi )
KAİM BEDEL ( Tecavüz Parselasyon İşlemi ile Oluştuğundan Tecavüzlü Muhtesatın Kaim Bedelinin Saptanması Bedelin Davalıya Ödenmesiyle Elatmanın Önlenmesi ve Yıkıma Karar Verilmesi Lüzumu )
TECAVÜZ ( Tecavüz Parselasyon İşlemi ile Oluştuğundan Tecavüzlü Muhtesatın Kaim Bedelinin Saptanması Bedelin Davalıya Ödenmesiyle Elatmanın Önlenmesi ve Yıkıma Karar Verilmesi Lüzumu )"
18Y18.HD23.6.2003E. 2003/3237 K. 2003/5457"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ (Satış Bedelleri Şüphe Uyandıran Bir Taşınmazın Somut Emsal Olarak Seçilemeyeceği)
KAMULAŞTIRMADA SOMUT EMSAL (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Satış Bedelleri Şüphe Uyandıran Bir Taşınmazın Seçilemeyeceği)
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti)
KAMULAŞTIRMA (Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ağaçların Kaim Değer Yöntemi İle Yapılan Değerlendirmesinde Objektif Artış Uygulanarak Ağaç Değerlerinin Fazla Hesaplanması)
AĞAÇLARIN KAİM DEĞER YÖNTEMİ DEĞERLENDİRİLMESİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Objektif Artış Uygulanarak Değerlerinin Fazla Hesaplanamayacağı)
KAİM DEĞER YÖNTEMİ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ağaçların Kaim Değer Yöntemle Yapılan Değerlendirmesinde Objektif Artış Uygulanarak Değerin Fazla Hesaplanması )
OBJEKTİF ARTIŞ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ağaçların Kaim Değer Yöntemle Objektif Artış Uygulanarak Ağaçların Değerlerinin Fazla Hesaplanmasının Hatalı Olması )"
18Y8.HD20.6.2003E. 2003/4158 K. 2003/4617"TESCİL TALEBİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselizasyon Planları Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı )
İMAR PLANI OLMAYAN YER ( Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselizasyon Planları Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı - Tescil Talebi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselizasyon Planları Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı )"
18Y1.HD3.6.2003E. 2003/5089 K. 2003/6694"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Taşınmazına Davalının Taşkın Bina Yapmak Suretiyle Elattığından Bahisle Bu Davanın Açılmış Olması )
MÜTEMMİM CÜZ ( Üçüncü Bir Şahsa Ait Bir Taşınmaz Üzerinde Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşa Edilmesi )
KUSUR ( İmar Uygulaması Neticesinde Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış Bina İçin Davalının Arzu ve İradesinin Yokluğundan Dolayı Kusurun Söz Konusu Olmaması )
İDARİ KARAR ( İmar Uygulaması Neticesinde Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış Bina İçin Davalının Arzu ve İradesinin Yokluğundan Dolayı Kusurun Söz Konusu Olmaması )
KAİM DEĞER ( Arsa Değeri Hariç Yapı Değeri )"
18Y1.HD28.5.2003E. 2003/5763 K. 2003/6441"YIKIM KARARININ İPTALİ İLE İNFAZININ DURDURULMASI ( Elatmanın Önlenmesi Ve Muarazanın Giderilmesi -Bahçe Duvarı )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( Yıkım Kararının İptali İle İnfazının Durdurulması -Bahçe Duvarı )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİNİN ADLİ YARGIDA İSTENEMEMESİ ( Elatmanın Önlenmesi Ve Muarazanın Giderilmesi-Yıkım Kararının İptali İle İnfazının Durdurulması )"
18Y1.HD28.5.2003E. 2003/5736 K. 2003/6472"TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Düzenlemenin Belediye Encümen Kararına Dayalı Şuyulandırma İşlemiyle Gerçekleştirildiği - Karar İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikce Eldeki Davanın Dinlenemiyeceği )
İMAR UYGULAMASI ( Düzenlemenin Belediye Encümen Kararına Dayalı Şuyulandırma İşlemiyle Gerçekleştirildiği - Karar İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikce Tapu İptali ve Tescili Davasının Dinlenemiyeceği )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİNİN ADLİ YARGIDA İSTENEMEMESİ ( İmar Uygulaması-Tapu İptali ve Tescili ) "
18Y1.HD26.5.2003E. 2003/4978 K. 2003/6336"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Maliki Bulunduğu Taşınmaza Davalının Taşkın İnşaat Yapmak Suretiyle Tecavüz Ettiği Gerekçesiyle Davacının Açmış Olduğu Bir Dava Olması )
MÜTEMMİM CÜZ ( Ayrılmaz Parçanın Mülkiyeti ve Buna Bağlı Olarak Tasarruf hakkı Üzerinde Bulunduğu Arza Bağlı Olması )
TAŞINMAZIN NİTELİĞİ ( Yıkımı İstenen Binanın İmar Uygulaması Sonucu Taşkın Hale Geldiğinin Yapılan Keşif Sonucu Bilirkişilerce Düzenlenen Rapor ve Krokiden Anlaşılmış Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yıkımı İstenen Binanın İmar Uygulaması Sonucu Taşkın Hale Geldiğinin Yapılan Keşif Sonucu Bilirkişilerce Düzenlenen Rapor ve Krokiden Anlaşılmış Olması )"
18Y1.HD22.5.2003E. 2003/5450 K. 2003/6102"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( İmar Payına Yönelik - 3194 S. Yasanın 18.Maddesi Hükmü Gözetilerek Sonra İnşa Edilenler Bakımından Mutlak Yıkımına Karar Verilmesi Gereği )
YIKIM ( İmar Payına Yönelik Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi - 3194 S. Yasanın 18.Maddesi Hükmü Gözetilerek Sonra İnşa Edilenler Bakımından Mutlak Yıkımına Karar Verilmesi Gereği )
İMAR PAYINA YÖNELİK ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( 3194 S. Yasanın 18.Maddesi Hükmü Gözetilerek Sonra İnşa Edilenler Bakımından Mutlak Yıkımına Karar Verilmesi Gereği ) "
18Y1.HD21.5.2003E. 2003/5434 K. 2003/6087"KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRILIK ( Elatmanın Önlenmesi/İmara Aykırı Pencereler - Görevli Yargı Yeri )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Komşuluk Hukukuna Aykırılık/İmara Aykırı Pencereler - Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Komşuluk Hukukuna Aykırılık - İmara Aykırı Pencereler )
İMARA AYKIRI PENCERELER ( Komşuluk Hukukuna Aykırılık/Elatmanın Önlenmesi - Görevli Yargı Yeri )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİNİN ADLİ YARGIDA İSTENEMEMESİ ( Komşuluk Hukukuna Aykırılık-Elatmanın Önlenmesi/İmara Aykırı Pencereler ) "
18Y1.HD5.5.2003E. 2003/4623 K. 2003/5366"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Sicilin Dayanağını Teşkil Eden İdari Kararın İdari Yargı Yerinde İptal Edilip Ortadan Kaldırılmadığı Sürece Eldeki Davanın Dinlenemeyeceği )
İDARİ KARAR ( Tapu Sicilinin Dayanağını Teşkil Eden İdari Karar - İdari Yargı Yerinde İptal Edilip Ortadan Kaldırılmadığı Sürece Tapu İptali ve Tescil Davasının Dinlenemeyeceği )
ŞUYULANDIRMA ( Tapu Sicilinin Dayanağını Teşkil Eden İdari Karar - İdari Yargı Yerinde İptal Edilip Ortadan Kaldırılmadığı Sürece Tapu İptali ve Tescil Davasının Dinlenemeyeceği )"
18Y14.HD2.5.2003E. 2003/2538 K. 2003/3584"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Dava Açılması-Tapu Tahsis Belgesinin Varlığının Tahsis Edilen Yerin Adına Tahsis Yapılan Kişi veya Mirasçıları Adına Tescili için Yeterli Olmaması )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Bu Belgenin Bir Mülkiyet Belgesi Olmayıp Yalnızca Fiili Kullanmayı Belirleyen ve İlgilisine Kişisel Hak Sağlayan Bir Zilyetlik Belgesi Olması )
TAHSİS BELGESİNE DAYALI TESCİL ( Bu Belgeye Dayanarak Davacının Tescil İsteğinin Kabulü için Adına Tahsis Edilen ve Komisyonca Arsa Bedeli Olarak Belirlenen Tahsis Bedelinin Tamamının Ödenmiş Olmasının Gerekmesi )
PARANIN DEPO EDİLMESİ ( Tapu Tahsis Belgesine ayanarak Davacının Tescil İsteğinin Kabulü için Adına Tahsis Edilen ve Komisyonca Arsa Bedeli Olarak Belirlenen Tahsis Bedeli Hiç Ödenmediği veya Eksik Ödendiği Hallerde Dava Konusu Yerin Dava Tarihindeki Değerinin Depo Ettirilmesi )
MÜLKİYET ( Tapu Tahsis Belgesinin Bir Mülkiyet Belgesi Olmayıp Yalnızca Fiili Kullanmayı Belirleyen ve İlgilisine Kişisel Hak Sağlayan Bir Zilyetlik Belgesi Olması- Bunun Varlığının Tahsis Edilen Yerin Adına Tahsis Yapılan Kişi veya Mirasçıları Adına Tescili için Yeterli Olmaması )"
18Y1.HD1.5.2003E. 2003/4345 K. 2003/5254"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacının imar uygulaması sonucu oluşan imar parseliyle İlgili Olarak Tapu İptali ve Tescil Davası Açmış Bulunması )
İMAR ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın İdari Bir İşlemle Oluştuğunun Anlaşılması )
İDARİ KARAR ( İdari Kararlara İlişkin Uyuşmazlıkların İdari Yargıda Çözüleceğinin Hükme Bağlanmış Bulunması )
İDARİ KARARIN ORTADAN KALDIRILMAMASI ( Genel Yargıda Tapu Siciline İlişkin Gerekli İşlemlerin Yapılamamasının Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )"
18Y8.HD18.4.2003E. 2003/2551 K. 2003/2663"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Konusu Taşınmaz İmar Plânı İçinde Ancak İfrazı Mümkün Olmadığına Göre Davalıların Payından Satılan Miktarın İptali İle Davacı Adına Tescile Karar Verilebileceği )
İMAR PLANI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Gerektiğinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Plânları Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı )
İMAR PLANI İÇİNDE KALAN YERLER ( Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Plânları Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılabileceği )"
18Y1.HD10.4.2003E. 2003/3076 K. 2003/4322"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yeni Yapılan İmar İşleminin Kesinleşip Kesinleşmediğinin İmar Müdürlüğünden Sorulması İmar İşlemi Hakkında İdari Yargıda Dava Açılmış İse Dava Sonucunun Beklenmesi Gereği )
İMAR İŞLEMİNİN KESİNLEŞİP KESİNLEŞMEDİĞİ ( İmar Müdürlüğünden Sorulması İmar İşlemi Hakkında İdari Yargıda Dava Açılmış İse Dava Sonucunun Beklenmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
İMAR İŞLEMİNİN İPTALİNDEN SONRA YENİDEN İMAR UYGULAMASI YAPILASI ( Aynı Yerde Yapılması/Kesinleşip Kesinleşmediğinin İmar Müdürlüğünden Sorulması İmar İşlemi Hakkında İdari Yargıda Dava Açılmış İse Dava Sonucunun Beklenmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
İDARİ YARGIDA DAVA AÇILIP AÇILMADIĞI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Yeni Yapılan İmar İşleminin Kesinleşip Kesinleşmediğinin İmar Müdürlüğünden Sorulması İmar İşlemi Hakkında İdari Yargıda Dava Açılmış İse Dava Sonucunun Beklenmesi Gereği )"
18Y1.HD27.3.2003E. 2003/2956 K. 2003/3604"TAPU KAYDININ İPTALİ ( Belediye Tarafından Yapılan Şuyulandırma işleminin İdari Yargıda İptal Edilmesi - Adli Yargı Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Veremeyeceği )
ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( İdari Yargıda İptal Edilmiş Olması - Tapu Kaydının İptali Davasının Adli Yargı Mahkemesinde Görüleceği - İmar Sicillerinin Yolsuz Hale Geldiği )
İDARİ KARARIN İPTALİ ( İdari Yargıda Görüleceği - İdari Kararın İptal Edilmesi Durumunda Tapu Kaydı İptal Davasının Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
TAPU KAYDININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ ( Tapu Kaydının İlleti ve Sebebi Sayılan İdari Kararın İptal Edilmesi - İmar Parseli Sicilinin Yolsuz Hale Gelmesi - Tapu Kaydının İptali )"
18Y1.HD19.3.2003E. 2003/1970 K. 2003/3106"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM TALEBİ ( Mülkiyet Hakkına Üstünlük Tanınmasının Gerekmesi )
MÜLKİYET ( Mülkiyet Hakkı Sahibinin Malik Olduğu Şey Üzerinde Kanuni Sınırlandırmalara Riayet Ederek Tasarruf Edebilmesi )
HARİCİ SATIM ( Dava Konusu Taşınmazın Haricen Satılması )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Yerel Mahkemenin Kararının Temyiz Edilmediğinden Dolayı Kesinleşmiş Olması )"
18Y1.HD17.3.2003E. 2003/859 K. 2003/2943"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İmar İşlemi Kesinleşip Tapu Kayıtları Oluştuktan Sonra Belediye Meclisinin İmar Tapularına Esas Alınan İdari Kararı İptal Edilemeyeceği )
İMAR ŞUYUULANDIRMASI ( İmar İşlemi Kesinleşip Tapu Kayıtları Oluştuktan Sonra Belediye Meclisinin İmar Tapularına Esas Alınan İdari Kararı İptal Edilemeyeceği )"
18Y1.HD10.3.2003E. 2003/2311 K. 2003/2548"İMAR UYGULAMASI ( Şuyulandırma Sonucu Oluşan Parsele Elatma Halinde Muhtesat Bedeli Ödenmeksizin Men Kal Ve Ecrimisil İstenememesi )
MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( İdarenin Yasaya Aykırı Ecrimisil Talep Etmekle Muaraza Çıkardığının Anlaşılması Halinde Kaim Bedellerin İstenmesinde Hukuki Yararın Olması )
KAİM BEDELLERİN SAPTANARAK TAHSİLİ ( İdarenin Yasaya Aykırı Ecrimisil Talep Etmekle Muaraza Çıkardığının Anlaşılması Halinde Kaim Bedellerin İstenmesinde Hukuki Yarar Olması )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Şuyulandırma Sonucu Oluşan Parsele Elatma Halinde Yapı Bedeli Ödenmeksizin Men Kal Ve Ecrimisil İstenememesi )
ECRİMİSİL ( İdarenin Yasaya Aykırı Ecrimisil Talep Etmekle Muaraza Çıkardığının Anlaşılması Halinde Ecrimisille Borçlu Olunmadığının Tespiti İsteminde Hukuki Yarar Olduğunun Kabul Edilmesi )
ŞUYULANDIRMA SONUCU OLUŞAN PARSEL ( Bu Şekilde Oluşan Parsele Elatma Halinde Yapı Bedeli Ödenmeksizin Men Kal Ve Ecrimisil İstenememesi )
HUKUKİ YARAR ( İdarenin Yasaya Aykırı Ecrimisil Talep Etmekle Muaraza Çıkardığının Anlaşılması Halinde Ecrimisille Borçlu Olunmadığının Tespiti İsteminde Hukuki Yarar Olduğunun Kabul Edilmesi )"
18Y18.HD10.3.2003E. 2003/1182 K. 2003/1677"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Vergi Beyanının Değerin Belirlenmesinde Gözönünde Tutulması Gereken Esaslar Arasında Olduğu - Bu Tür Nesnel Ölçütler Sayesinde Bilirkişilerin Öznel Değerlendirmelerini Denetleme Olanağı Sağlanmış Olacağı )
DEĞER TESPİTİ ( Bilirkişilerce Yapılacak Değer Tespitinde İdare Tarafından Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Alınmayacağı )
DAVA KONUSU TAŞINMAZLA EMSAL TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Aynı Yılın Vergiye Esas Değerlerini Gösteren Belgenin İlgili Belediye Başkanlığından Getirtilip Bu İki Taşınmazın Vergiye Esas M2 Değerleri Arasındaki Oranla Bilirkişilerce Belirlenen Değerleri Arasındaki Oranın Karşılaştırılması Gereği )
VERGİ BEYANI ( Kamulaştırma Bedelinin Değer Tespitinde Dava Konusu Taşınmazla Somut Emsal Alınan Taşınmazın Aynı Yıla İlişkin Vergiye Esas Değerlerini Gösteren Belgenin İlgili Belediye Başkanlığından Getirtilip Karşılaştırılması Gereği )"
18Y5.HD3.3.2003E. 2002/20522 K. 2003/2471"BEDEL TAKDİRİ İHTİLAFI ( İmar Uygulamaları - Adliye Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İMAR UYGULAMALARI ( Bedel Takdiri İhtilafı - Adliye Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( İmar Uygulamalarında Bedel Takdiri İhtilaflarında Adliye Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
18YHGK22.1.2003E. 2003/1-19 K. 2003/3"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemenin Hakem Sıfatıyla Verdiği Karar Uyarınca Taşınmaz Mülkiyetinin Davacı Belediyede Olduğuna İlişkin Tespit Kararı Verilmesi )
HAKEM KARARI İLE KADASTRAL PARSELİN BELEDİYEYE AİT OLDUĞUNUN TESPİTİNE KARAR VERİLMESİ ( Belediyece Yapılan İmar Parsellerinin de Hazine Üzerine Yazılması )
İMAR PARSELLERİNİN İPTALİ ( İptal Söz Konusu Olmadan Hakemde Verilen Karardan Bahisle İdari İşlemi Ortadan Kaldıracak Karar Verilememesi )"
18Y17.HD21.1.2003E. 2002/12067 K. 2003/128"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Davanın Görülebilmesi için Taşınmaz Üzerinde Yapılan İmar Uygulamasına İlişkin İdari Kararın İptal Edilmesinin Gerekmesi )
İMAR UYGULAMASI ( Hakkında Tapu İptal ve Tescil Davası Açılan Taşınmaz Üzerinde İmar Uygulaması Yapıldığında Davanın Dinlenebilmesi için İmar Uygulaması ile İlgili İdari Kararın İptalinin Gerekmesi )
İDARİ KARARIN İPTALİ ( Açılan Tapu İptal ve Tescil Davasının Dinlenebilmesi için Taşınmaz Üzerinde Yapılan İmar Uygulamasına İlişkin İdari Kararın İptalinin Gerekmesi )
BEKLETİCİ MESELE ( Tapu İptal ve Tescil Davasında İmar Uygulamasına İlişkin İdari İşlemin İptali için İdari Yargı Yerinde Açılan Dava Sonucunun Beklenilmesinin Gerekmesi )"
18Y18.HD16.12.2002E. 2002/9535 K. 2002/12125"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Taşınmazın Değerinden Belediye İmar Müdürlüğünden Alınacak Bilgiye Göre Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapan Ek Rapor Alındıktan Sonra Hüküm Kurulması )
KIYMET TAKDİRİ KOMİSYONU ( Bu Komisyonca Tayin Edilen Kıymet ile Bilirkişi Kurulunun Belirlediği Kıymet Arasında Önemli Oransızlık Olduğu Takdirde Aynı Yöntemle Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Kıymet Takdiri Yapılmasının Gerekmesi )
EMSAL TAŞINMAZ ( Bu Taşınmaz İmar Parseli Olmasına Karşın Dava Konusu Parsel Kadastrol Nitelikte Olduğundan İmar Yönünden Denkliğin Sağlanması Bakımından Dava Konusu Taşınmazın Yüzölçümünden ya da Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapılması )"
18Y18.HD13.12.2002E. 2002/10810 K. 2002/12654"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Değerinin Eksik Tespit Edildiğinden Bahisle )
ARSA NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ ( Taşınmazın Bu Nitelikte Sayılabilmesi için Uygulamalı İmar Planı ile İskan Sahası Olarak Ayrılmış Yerlerde Bulunmasının Gerekmesi )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZ ( Arsa Niteliğinde Kabul Edilebilmesi için Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Meskun Yerler İçinde Bulunmasının Gerekmesi )
EMSAL SATIŞ ( İnandırıcılığı Olmayan Satış İşleminin Esas Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilememesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırılan Taşınmazlar Emsal Karşılaştırması Sonucu Bulunan Değerlerinden Düzenleme Ortaklık Payı Oranının İndirilmesinin Gerekmesi )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Anında İpoteğin Kaldırılmaması Halinde İpoteğin Artırılan Bedele Yansıtılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Birinci Kurulda Yer Alan Mülk Bilirkişisinin İkinci Kurulda Yer Alamaması )"
18Y18.HD9.12.2002E. 2002/10226 K. 2002/11922"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Artırılan Bedel Faizine Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin Davalı İdareye İntikal Ettiği Tarih Yerine Daha Önceki Bir Tarihten İtibaren Hükmedilmiş Olmasının Hatalı Olması )
BİLİRKİŞİ ( Emsal İncelemesi ve Dava Konusu Taşınmazla Karşılaştırma Yapılmaksızın Genel Nitelikte Değerlendirme İçeren Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Edilememesi )
BEDELİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazın ve Emsal Taşınmazın Değerlendirme Tarihindeki Vergi Beyanları ile Taşınmazların Belediyelerce Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Belirlenen m2 Fiyatların İlgili Belediyeden Sorulmasının Gerekmesi )
FAİZ ( Arttırılan Kamulaştırma Bedeline Uygulanacak Faizin Taşınmazın İdareye Geçtiği Ferağ Tarihinden İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
18Y1.HD20.11.2002E. 2002/12057 K. 2002/13144"İMAR ŞÜYULANDIRMASI ( İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikçe Eldeki Muarazanın Giderilmesi ve Tapuda İnfazın Gerçekleştirilmesi Davasının Dinlenemeyeceği )
MUARAZANIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( İdari İşlem Sonucu Oluşan İmar Şuyulandırılması İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikçe Eldeki Davanın ve Tapuda İnfazın Gerçekleştirilmesi Davasının Dinlenemeyeceği )
TAPUDA İNFAZIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ TALEBİ ( İdari İşlem Sonucu Oluşan İmar Şuyulandırılması İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikçe Eldeki Davanın Dinlenemeyeceği )"
18Y14.HD18.11.2002E. 2002/5558 K. 2002/7741"ISLAH İMAR PLANLARI ( 2981 S. Y.ya Göre Yapılan - İmar Affı Sebebine Dayalı Özel Amaçla Yapılan Planlar Olup Şehir Planlarını Düzenleyen 3194 S. İmar Yasasına Göre Yapılan Düzenlemeye Aykırı Olamayacağı )
İMAR UYGULAMASI YAPILAN YER ( 3194 S. Y.ya Göre - Tapu Tahsis Belgesi/Islah İmar Uygulamasını Araştırmaya Gerek Olmadığı )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( 2981 S. Y.ya Göre Verilen - 3194 S. Y.ya Göre İmar Uygulaması Yapılması/Islah İmar Uygulamasını Araştırmaya Gerek Olmadığı )"
18Y18.HD12.11.2002E. 2002/9967 K. 2002/11230"İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bu Tür Davalarda Davaya Konu Taşınmazdaki Tüm Paydaşların Davada Taraf Olarak Gösterilmesinin Gerekmesi )
TARAF TEŞKİLİ ( İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Ortaklığın Giderilmesine İlişkin Davada Tüm Paydaşların Davada Taraf Olarak Gösterilmesinin Gerekmesi )
KAT MÜLKİYETİ YASASINA GÖRE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Her Taşınmazın Ortaklaşmadan Önceki Değerinin Tespit Edilip En Yüksek Değerdeki Taşınmaz Malikine Öteki Taşınmazları Bu Değerle Satın Alıp Almayacağının Teklif Edilmesi )
İDARENİN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINI AÇMA HAKKI ( İmar Kanunu Hükümlerine Göre Şuyulandırılan Gayrimenkul Sahiplerinin Aralarında Anlaşamamaları veya Mahkemeye Müracaat Etmemeleri Halinde İlgili İdarenin Dava Açabilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ ( Ortaklaştırmadan İtibaren 6 Ay İçinde Açılması Halinde Taşınmazların Ortaklaştırmadan Önceki Geçer Değerlerinin Ölçü Alınmasının Gerekmesi )"
18Y18.HD17.9.2002E. 2002/6782 K. 2002/8154"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Askeri Güvenlik Bölgesinde Yer Alan Taşınmazın Değerinde Eksilme Olacağı Dikkate Alınarak Taşınmazın Tespit Edilen Değerinden İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ ( Bu Bölgede Yer Alan Taşınmazın Değerinde Eksilme Olacağı Dikkate Alınarak Kamulaştırma Bedelinden İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamuya Bedelsiz Olarak Bırakılacak Olan Oranın Belediye İmar Müdürlüğünden Sorulması ve Bildirilecek Oranda İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA ( Askeri Güvenlik Bölgesinde Yer Alan Taşınmazın Değerinde Eksilme Olacağı Dikkate Alınarak Taşınmazın Tespit Edilen Değerinden İndirim Yapılmasının Gerekmesi )"
18Y1.HD1.7.2002E. 2002/7335 K. 2002/8355"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Uygulaması Sonucu Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşlık Alandan Oluşturulduğu İddia Edilen İmar Parselindeki Davalıya Ait Pay )
İMAR ŞUYULANDIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( İmar Parselini Oluşturan ve Sebebini Teşkil Eden İdari Kararın Ortadan Kalkması )
ENCÜMEN KARARINA DAYALI OLARAK İMAR ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( İşlemin İptali Sonucu İmar Parselini Oluşturan ve Sebebini Teşkil Eden İdari Kararın Ortadan Kalkması )
KADASTRAL MÜLKİYET ( İmar Şuyulandırma İşleminin İptali Sonucu İmar Parselini Oluşturan ve Sebebini Teşkil Eden İdari Kararın Ortadan Kalkması )"
18Y18.HD25.6.2002E. 2002/5566 K. 2002/7210"İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZIN ARSA SAYILABİLME NİTELİKLERİ ( Somut Emsallerle Karşılaştırılması Neticesinde Bulunan Değerden Yapılacak İndirim - Ferağdan Önceki Tapu Kaydına Göre Aktif Husmet Ehliyetinin Belirlenmesi / Taşınmaz Üzerindeki Binanın Değerinin Belirlenmesi )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Ferağdan Önceki Tapu Kaydına Göre Belirlenmesi - Somut Emsallerle Karşılaştırılması Neticesinde Bulunan Değerden Yapılacak İndirim / Taşınmaz Üzerindeki Binanın Değerinin Belirlenmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Somut Emsallerle Karşılaştırılması Neticesinde Bulunan Değerden Yapılacak İndirim / İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilme Nitelikleri - Ferağdan Önceki Tapu Kaydına Göre Aktif Husmet Ehliyetinin Belirlenmesi / Taşınmaz Üzerindeki Binanın Değerinin Belirlenmesi )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ KARGİR BİNANIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilme Nitelikleri / Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payı İndirimi - Ferağdan Önceki Tapu Kaydına Göre Aktif Husmet Ehliyetinin Belirlenmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Karar Anında Yürürlükte Olan Tarife Üzerinden Hükmedilmesi Gerekliliği )"
18Y18.HD25.6.2002E. 2002/5488 K. 2002/7208"YAPI YAKLAŞIK BİRİM FİYAT LİSTESİ ( Emsal Alınan Taşınmazın Üzerinde Bina Bulunması - Taşınmazın Değerlendirmesinde Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesine Gerek Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Oluşup Oluşmadıklarının Tespiti Gerekliliği - Emsal Alınan Taşınmazın Üzerinde Bina Bulunması Halinde Binanın Değerinin Saptanması )
YIPRANMA PAYI ( Taşınmaz Üzerinde Bulunan Eski Yapının Değerinin Tespit Edilmesi / Emsal Alınan Taşınmazın Üzerinde Bina Bulunması Halinde Binanın Değerinin Saptanması - Taşınmazın Değerlendirmesinde Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesine Gerek Olup Olmadığının Tespiti Gereği )"
18Y18.HD20.6.2002E. 2002/6245 K. 2002/7057"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Özel Parselasyona Dayalı Olarak Yapılan Düzenleme Sonunda Belediye Lehine Bedelsiz Olarak Yola Terk Edilen Alanın Yol Olarak Kullanılmaması )
İMAR MEVZUATI GEREĞİ DÜZENLEMEYE TABİ TUTULAN PARSELLER ( Özel Parselasyon Sonunda Malikinin Muvafakati ile Kamu Hizmet ve Tesislerine Ait Bulunan Yerler )
KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER ( Eski Malikler Tarafından Mülkiyet İddiasında Bulunulamaması )"
18Y18.HD20.6.2002E. 2002/6100 K. 2002/7052"EMSAL KARŞILAŞTIRMASI YAPILMASI ( Kamulaştırmadan Evvel Özel Amacı Olmayan Satışlara Göre Değerlendirilmesi / Emsal Olarak Alınacak Taşınmazın Nitelikleri - Taşınmaz Üzerindeki Muhtesat Niteliğindeki Binanın Değerinin Tespiti )
EMSAL ALINACAK TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ ( Kamulaştırmadan Evvel Özel Amacı Olmayan Satışlara Göre Değerlendirilmesi - Taşınmaz Üzerindeki Muhtesat Niteliğindeki Binanın Değerinin Tespiti )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MUHTESAT NİTELİĞİNDEKİ BİNANIN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırmadan Evvel Özel Amacı Olmayan Satışlara Göre Değerlendirilmesi - Emsal Olarak Alınacak Taşınmazın Nitelikleri )"
18Y18.HD13.6.2002E. 2002/6021 K. 2002/6788"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Değerinde Düzenleme Ortaklık Payına Oranında İndirim Yapmak Gerekip Gerekmeyeceği - Emsal Alınacak Taşınmazın Nitelikleri / Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerinin Tespiti Gerekliliği )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması / Taşınmazın Değerinde Düzenleme Ortaklık Payına Oranında İndirim Yapmak Gerekip Gerekmeyeceği - Emsal Alınacak Taşınmazın Nitelikleri / Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerinin Tespiti Gerekliliği )
EMSAL ALINACAK TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması / Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerinin Tespiti Gerekliliği - ( Taşınmazın Değerinde Düzenleme Ortaklık Payına Oranında İndirim Yapmak Gerekip Gerekmeyeceği )
TAŞINMAZIN EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması / Taşınmazın Değerinde Düzenleme Ortaklık Payına Oranında İndirim Yapmak Gerekip Gerekmeyeceği - Emsal Alınacak Taşınmazın Nitelikleri )"
18Y1.HD12.6.2002E. 2002/6889 K. 2002/7492"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Affı Yasasında Öngörülen İmar Islah Çalışmalarının İdari Karara Dayanması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdari Karara Dayanan Davaların İnceleme Yerinin İdari Yargı Olması )
İDARİ KARARA DAYANAN DAVALAR ( Davaların İnceleme Yerinin İdari Yargı Olması )"
18Y18.HD12.6.2002E. 2002/6064 K. 2002/6759"DAVA KONUSU TAŞINMAZIN KADASTRO PARSELİ OLMASI ( Kadastro Parselinin İmar Parseline Dönüşmesinde Uğrayacağı Kayıp - Taşınmazın Bulunan Değeri Üzerinden Düzenleme Ortalık Payı İndirimi )
TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜNÜN İMAR PARSELİNE DÖNÜŞÜRKEN UĞRADIĞI KAYIP ( Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Parseli Olması - Taşınmazın Bulunan Değeri Üzerinden Düzenleme Ortalık Payı İndirimi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Parseli Olması /Kadastro Parselinin İmar Parseline Dönüşmesinde Uğrayacağı Kayıp - Taşınmazın Bulunan Değeri Üzerinden Düzenleme Ortalık Payı İndirimi )"
18Y18.HD12.6.2002E. 2002/5909 K. 2002/6763"İMAR PARSELİ
KADASTRO PARSELİ
EMSAL İLE DAVA KONUSU TAŞINMAZ ARASINDA DENGE KURULMASI ( Taşınmazın İmar Parseli Olması Emsalin Olmaması Durumu / Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Gelirken Fiilen Uğradığı Zayiatın Tespiti Gereği - Artan Kesimde Meydana Gelen Değer Değişikliğinin Dikkate Alınması Gerekliliği )
TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ DURUMUNA GELİRKEN FİİLEN UĞRADIĞI ZAYİAT ( Emsal İle Denge Kurulması Açısından - Artan Kesimde Meydana Gelen Değer Değişikliğinin Dikkate Alınması Gerekliliği )
ARTAN KESİMDE MEYDANA GELEN DEĞER DEĞİŞİKLİĞİNİN DİKKATE ALINMASI ( Taşınmazın İmar Parseli Olması Emsalin Olmaması Durumunda Değerler Arasında Denge Kurulması / Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Gelirken Fiilen Uğradığı Zayiatın Tespiti Gereği"
18Y18.HD11.6.2002E. 2002/4653 K. 2002/6728"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Emsalin İmar Parseli, Dava Konusu Taşınmazın Kadastral Parsel Olması Halinde Bedelden Düzenleme Ortaklık Payının Düşüleceği )
EMSAL TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ OLMASI ( Kadastral Parselin Tesbit Edilen Kamulaştırma Bedelinden Düzenleme Ortaklık Payı Düşüleceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ ÇIKARILMASI GEREĞİ ( Emsalin İmar Parseli, Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastral Parsel Olması )
EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ORANI İLE BELİRLENEN BEDELLER ARASINDAKİ ORANIN FAHİŞ ÖLÇÜDE FARKLI OLMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti İçin Ek Bilirkişi Raporu Alınacağı )
BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Emsal Alınan Taşınmazla Kamualaştırılan Taşınmaza Biçilen Değer Oranları ile Emlak Vergisine Esas Değerlerinin Oranlarının Fahiş Ölçüde Farklı Olması Halinde )"
18Y5.HD4.6.2002E. 2002/8785 K. 2002/12889"BELEDİYE İMAR PLANI DIŞINDAKİ TAŞINMAZ ( Taşınmazın Arazi Niteliğinde Olduğu - Arsa Olarak Değer Biçen Bilirkişi Raporuna Dayanarak Karar Verilemeyeceği )
ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Taşınmazın Belediye İmar Planı Dışında Olduğu - Arsa Olarak Değer Biçen Bilirkişi Raporuna Dayanarak Karar Verilemeyeceği )
GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılmasında/Taşınmazın Arazi Niteliğinde Olduğu - Arsa Olarak Değer Biçen Bilirkişi Raporuna Dayanarak Karar Verilemeyeceği )"
18Y5.HD4.6.2002E. 2002/6747 K. 2002/12848"KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KESİMDE DEĞER AZALIŞI ( Henüz Parselasyon İşleminin Yapılmadığı - Kamulaştırma Bedeline Ekleme Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Henüz Yapılmadığı/Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Değer Azalışından Söz Edilemeyeceği - Kamulaştırma Bedeline Ekleme Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE EKLEME YAPILAMAYACAĞI ( Henüz Parselasyon İşleminin Yapılmadığı - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Değer Azalışından Söz Edilemeyeceği )"
18Y18.HD3.6.2002E. 2002/4941 K. 2002/6330"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Konusu Taşınmazın Emsal Taşınmazla Karşılaştırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar - Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesinin Gerekip Gerekmediği )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesinin Gerekip Gerekmediği / Dava Konusu Taşınmazın İmar Durumunun Değerine Etkisinin Araştırılması Gerekliliği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesinin Gerekip Gerekmediği / Dava Konusu Taşınmazın İmar Durumunun Değerine Etkisinin Araştırılması Gerekliliği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
18Y5.HD28.5.2002E. 2002/5498 K. 2002/12259"KADASTRO PARSELİ ( Taşınmazın Arsa Niteliğinde Olduğu/Kısmi Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Değer Düşüklüğü Olamayacağı - Değer Düşüklüğü Kabul Edilerek Fazla Arttırıma Karar Verilemeyeceği )
FİİLİ İMAR UYGULAMASI ( Taşınmazın Kadastro Parseli Olduğu/Kısmi Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimin İmar Uygulaması İçinde Kaldığı - Değer Düşüklüğü Kabul Edilerek Fazla Arttırıma Karar Verilemeyeceği )
MÜCAVİR PARSELLERLE ŞUYULANDIRILMA ( Taşınmazın Kadastro Parseli Olduğu/Kısmi Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimin İmar Uygulaması İçinde Kaldığı - Değer Düşüklüğü Kabul Edilerek Fazla Arttırıma Karar Verilemeyeceği )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın Arsa Niteliğinde Olduğu/Arta Kalan Kesimin İmar Uygulaması İçinde Kaldığı - Değer Düşüklüğü Kabul Edilerek Fazla Arttırıma Karar Verilemeyeceği )"
18Y18.HD28.5.2002E. 2002/4686 K. 2002/6154"EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan İmar Parselinin Kamulaştırma Bedeli Hesaplanırken Emsal Alınan Kadastral Parselin Değerine Düzenleme Ortaklık Payı Oranının da Ekleneceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Emsalin Kadastral Parsel ve Kamulaştırılanın İmar Parseli Olması Halinde Bedele DOP Ekleneceği )
İMAR PARSELİ DURUMUNA GELİRKEN TAŞINMAZIN UĞRADIĞI DOP ZAYİATININ KAMULAŞTIRMA BEDELİNE EKLENMESİ ( Bedel Tesbitinde Esas Alınan Emsalin Kadastral Parsel Olması )
KADASTRAL PARSELİN SATIŞ BEDELİNİN İMAR PARSELİNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİ İÇİN EMSAL ALINMASI ( Bedele Düzenleme Ortaklık Payının Eklenmesi Gereği )"
18Y14.HD28.5.2002E. 2002/3803 K. 2002/4233"HARİCEN SATILAN TAŞINMAZIN TAPUDA BAŞKASINA TEMLİK EDİLMESİ ( Temliken Tescil Davası-Sonraki Tapu Malikine Dava Açılıp Açılamaması )
TEMLİKEN TESCİL ( Şahsi Hakkın Doğumu Tarihinde Tapu Maliki Olan Kişiye Karşı Kullanılabilmesi )
KİŞİSEL HAK ( Temliken Tescil-Hakkın Doğumu Tarihinde Tapu Maliki Olan Kişiye Karşı Kullanılabilmesi )
İYİNİYET ( Temliken Tescil-Haricen Satılan Taşınmazın Tapuda Başkasına Temlik Edilmesi )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Taşınmazın Hisselere Ayrılarak Satılamaması-Hisse Tescili )
HİSSE TESCİLİ ( İmar Planı Olmayan Yerler )"
18Y18.HD27.5.2002E. 2002/5266 K. 2002/6061"İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZIN ARSA SAYILABİLME KOŞULLARI ( Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisinde Kamulaştırma Bedeli - Emsal Alınacak Satışın Nitelikleri )
EMSAL ALINACAK SATIŞIN KAMULAŞTIRMADAN ÖNCEKİ ÖZEL OLMAYAN SATIŞ OLMASI GEREKLİLİĞİ ( Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisinde Kamulaştırma Bedeli - Taşınmazın Arsa Sayılabilme Şartları )
KAMULAŞTIRMA YOLUYLA İRTİFAK HAKKI TESİSİ ( Kamulaştırma Nedeniyle Malda Olacak Değer Düşüklüğünün Kamulaştırma Bedeli Olduğu - Emsal Alınacak Satışın Nitelikleri / Taşınmazın Arsa Sayılabilme Şartları )"
18Y18.HD27.5.2002E. 2002/5265 K. 2002/6060"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İrtifak Hakkı Bedeli Olarak Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Düşüklüğünün Tespit Edilmesi / Emsal İle Taşınmazın Değerini Etkileyen Tüm Özellikler Yönünden Karşılaştırılması Gerekliliği - Düzenleme Ortaklık Payı Nedeniyle Yapılacak İndirimin Dikkate Alınması / Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( İmar Kanunu Uyarınca Yapılacak İndirimin Dikkate Alınması Gerekliliği / Değeri Etkileyen Tüm Özellikler Yönünden Karşılaştırılması Gerekliliği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Değeri Etkileyen Tüm Özellikler Yönünden Karşılaştırılması Gerekliliği / İmar Kanunu Uyarınca Yapılacak İndirimin Dikkate Alınması Gerekliliği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( İmar Kanunu Uyarınca Yapılacak İndirimin Dikkate Alınması Gerekliliği
İRTİFAK HAKKI BEDELİ ( Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Düşüklüğünün Tespit Edilmesi / Emsal İle Taşınmazın Değerini Etkileyen Tüm Özellikler Yönünden Karşılaştırılması Gerekliliği - Düzenleme Ortaklık Payı Nedeniyle Yapılacak İndirimin Dikkate Alınması / Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
VEKALET ÜCRETi ( Karar Tarihindeki Tarife Üzerinden Hesaplanması Gerekliliği )"
18Y14.HD24.5.2002E. 2002/3622 K. 2002/4081"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Kanununun 18. Maddesinden Kaynaklanan-İmar Parselinde Kalan ve Fakat Başkası Tarafından Yapılan Bina )
TAŞKIN İNŞAAT ( İmar Kanununun 18. Maddesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası )
YAPI BEDELİ ( İmar Kanununun 18. Maddesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası )"
18Y18.HD23.5.2002E. 2002/4881 K. 2002/5999"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın İmar Parseline Dönüşebilmesi İçin Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi - Bir Parselden Birden Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınmayacağı )
İMAR PARSELİ ( Taşınmazın İmar Parseline Dönüşebilmesi İçin Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi / Bir Parselden Birden Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınmayacağı - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın İmar Parseline Dönüşebilmesi İçin Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi / Bir Parselden Birden Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınmayacağı - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
18Y1.HD22.5.2002E. 2002/3289 K. 2002/6569"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Şuyulandırma İşlemi İle Oluşturulan Tapu Kaydı - İdari Yargı Yerinde Ortadan Kaldırılmadıkça Genel Yargıda Gerekli Düzeltme Yapılamayacağı )
TAPU KAYDI ( İmar Şuyulandırma İşlemi İle Oluşturulan - İdari Yargı Yerinde Ortadan Kaldırılmadıkça Genel Yargıda Gerekli Düzeltme Yapılamayacağı )
ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ İLE OLUŞAN TAPU KAYDI ( Kadastral Parselde Paydaş Olan Kişiye Pay Verilmemesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası - İdari Yargı Yerinde Ortadan Kaldırılmadıkça Genel Yargıda Gerekli Düzeltme Yapılamayacağı )
KADASTRAL PARSELDEKİ PAYDAŞA ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ İLE OLUŞAN KAYITTA PAY VERİLMEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - İdari Yargı Yerinde Ortadan Kaldırılmadıkça Genel Yargıda Gerekli Düzeltme Yapılamayacağı )"
18Y18.HD21.5.2002E. 2002/5049 K. 2002/5913"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Arsa Veya Arazi Olarak Değerlendirilmesi - İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılması İçin Gerekli Şartlar )
TAŞINMAZIN ARSA VEYA ARAZİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılması İçin Gerekli Şartlar )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZIN ARSA SAYILMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Taşınmazın Arsa Veya Arazi Olarak Değerlendirilmesi )"
18Y14.HD16.5.2002E. 2002/3473 K. 2002/3788"SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Hisse-İdare Mahkemesi Kararının Beklenmesi )
İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN HİSSE ( Vergi Borcu Nedeniyle Haciz-İstihkak İddiası ve Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil-İdare Mahkemesi Kararının Beklenmesi )
HİSSENİN BELİRSİZ HALE GELMESİ ( İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Hissenin İdare Mahkemesince İptali )
İDARE MAHKEMESİ KARARININ BEKLENMESİ ( İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Hisse-İstihkak İddiası ve Satış Vaadi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil )"
18Y5.HD14.5.2002E. 2002/4189 K. 2002/11122"ARAZİ NİTELİĞİ ( Belirleyici Unsurlar-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Gelir Metoduna Göre Değer Biçilmesi )
BELEDİYE HİZMETLERİNDEN KISMEN YARARLANAN TAŞINMAZ ( Arazi-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
ALT YAPISI OLMAYAN VE ETRAFI SEYREK İSKAN EDİLMİŞ TAŞINMAZ ( Arazi-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇME ( Arazi-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
18Y18.HD14.5.2002E. 2002/3428 K. 2002/5630"ARSA SAYILMA ŞARTLARI ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZ ( Arsa Sayılabilmesinin Şartları )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsale Biçilen Değerden Emsal Taşınmazda Yer Alan Yapının Değerinin Düşülmesi Gereği - Vergiye Esas Değerler Oranının Bilirkişi Raporundaki Değerler Oranından Fahiş Ölçüde Farklı Olmaması Gereği )
VERGİ BEYANLARI ORANININ BİLİRKİŞİ RAPORLARINDAKİ DEĞERLER ORANINDAN FAHİŞ ÖLÇÜDE FARKLI OLMAMASI GEREĞİ ( Emsal Taşınmazla Kamulaştırılan Taşınmazın )
BİLİRKİŞİ RAPORLARINDAKİ DEĞERLER ORANININ VERGİ BEYANLARI ORANINDAN FAHİŞ ÖLÇÜDE FARKLI OLMAMASI GEREĞİ ( Emsal Taşınmazla Kamulaştırılan Taşınmazın )
KAİM DEĞER YÖNTEMİ ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerindeki Bitki Değerlerinin Kamulaştırma Bedeline Etkisi )
BİTKİ DEĞERLERİNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİNDE İKİ KEZ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMAMASI GEREĞİ ( Kaim Değer Yöntemi )
VEKALET ÜCRETİ VE KARAR VE İLAM HARCININ MAKTU TARİFEYE GÖRE HÜKMEDİLECEĞİ ( İdarece Açılan Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti ve Tescil Davasında )
İDARECE AÇILAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE İDARE ADINA TESCİL DAVASI ( Maktu Vekalet Ücreti ve Karar ve İlam Harcına Hükmedilmesi )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ VE KARAR VE İLAM HARCINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( İdarece Açılan Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti ve Tescil Davasında )"
18Y5.HD13.5.2002E. 2002/7367 K. 2002/10907"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ ( Karşılığın Arttırılmasının Talep Edildiği/Davacı Lehine Borçlandırma Yapılıp İpotek Tesis Edildiği - Husumetin Aleyhlerine İpotek Yapılarak Borçlandırılan Kişilere Tevcih Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZA TAKDİR EDİLEN BEDEL ( İmar Uygulaması Sırasında/Davacı Lehine Borçlandırma Yapılıp İpotek Tesis Edildiği - Karşılığın Arttırılmasının Talebinin Aleyhlerine İpotek Yapılarak Borçlandırılan Kişilere Tevcih Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZDA İPOTEK TESİSİ ( İmar Uygulaması Sırasında Davacı Lehine - Karşılığın Arttırılmasının Talebinin Aleyhlerine İpotek Yapılarak Borçlandırılan Kişilere Tevcih Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN ARTTIRILMASINDA HUSUMET ( İmar Uygulaması Sırasında Davacı Lehine Borçlandırma Yapılıp İpotek Tesis Edildiği - Aleyhlerine İpotek Yapılarak Borçlandırılan Kişilere Tevcih Edilmesi Gerektiği )"
18Y18.HD13.5.2002E. 2002/4763 K. 2002/5613"ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA SOMUT EMSAL ALINMASI ( Zaruret Olmadıkça Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulu Yapıların Emsal Alınmaması Gereği - Düzenleme Ortaklık Payı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Seçilen Somut Emsalin İmar Parseli Dava Konusunun Bu Nitelikte Olmaması Halinde Yapılacak İndirim - Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Somut Emsal Alınması )"
18Y18.HD13.5.2002E. 2002/4593 K. 2002/5598"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Emsal Taşınmazla Kamulaştırılan Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerleri Oranının Bilirkişinin Belirlediği Değerle Emsalin Satış Değeri Oranıyla Karşılaştırılması Gereği )
VERGİ BEYANLARI ARASINDAKİ ORANIN, EMSALİN SATIŞ DEĞERİNİN BİLİRKİŞİNİN KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA BİÇTİĞİ BEDELE ORANIYLA KARŞILAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ BEDELİN DENETLENMESİ ( Emsal Karşılaştırmasında İki Taşınmazın Vergi Beyanı Oranıyla Belirlenen Bedeller Oranının Karşılaştırılması )"
18Y18.HD13.5.2002E. 2002/4514 K. 2002/5617"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tebligat Tarihine Göre Değerlendirilebilmesinin Şartları )
TAŞINMAZIN TEBLİGAT TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLENDİRİLMESİNİN ŞARTLARI ( Kamulaştırma Tebligatının En Az 1 Yıl Geçtikten Sonra Yapılması Şartı )
1 YILLIK SÜRENİN HESAPLANMASI USULÜ ( Kamulaştırma Tebligatının 1 Yıl Sonra Yapılması Nedeniyle Taşınmazın Tebligat Tarihine Göre Değerlendirilmesinde )
TEBLİGAT TARİHİNE GÖRE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Tebligatın 1 Yıl Sonra Yapılması Nedeniyle - 1 Yıllık Sürenin Hesaplanması Usulü )
İMAR UYGULAMASI SIRASINDA ZAYİATA UĞRAMA HALİNİN HESABA KATILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Parseli Olup Emsalin İmar Parseli Olmaması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan Taşınmaz İmar Parseli Olup Emsal Bu Nitelikte Değilse İmar Uygulaması Sırasında Uğranılan Zayiat Oranının da Gözönünde Bulundurulması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DEĞERE ETKİSİ ( Emsal Taşınmaz İmar Parseli Olmayıp Kamulaştırılan Taşınmaz İmar Parseliyse )"
18Y5.HD9.5.2002E. 2002/5883 K. 2002/10580"TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazın/Emsalin Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmeden Önceki Değerinden Fazla Olamayacağı - Fazla Arttırım Yapıldığı )
BEDELİN ARTTIRILMASI ( Dava Konusu Taşınmazın/Emsalin Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmeden Önceki Değerinden Fazla Olamayacağı - Taşınmaz Değerinin Tespitinde Fazla Arttırım Yapıldığı )
FAZLA ARTTIRIM YAPILMASI ( Kamulaştırma Bedelinde - Dava Konusu Taşınmazın/Emsalin Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmeden Önceki Değerinden Fazla Olamayacağı )"
18Y18.HD7.5.2002E. 2002/3622 K. 2002/5379"ARSA SAYILABİLMENİN KOŞULLARI ( Kamulaştırılan Taşınmazın )
İMAR PLANI İÇİNDE BULUNUP BULUNMAMA VE BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANIP YARARLANAMAMA ( Kamulaştırılan Taşınmazın Arsa Niteliğinin Tesbiti )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Arsa Sayılabilmenin Koşulları )
EMSAL TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ ( Dava Konusu Taşınmazla Benzer Niteliklere Sahip Olması Gerekliliği )"
18Y5.HD2.5.2002E. 2002/3163 K. 2002/10003"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Kamulaştırma Tarihine Göre Belirlenmesi-Düzenleme Ortaklık Payı )
KAMULAŞTIRMA TARİHİNE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILMASI ( Kamulaştırma Bedeli )
KADASTRO PARSELİ ( İmar Düzenleme Ortaklık Payı-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
İMAR PARSELİ ( İmar Düzenleme Ortaklık Payı-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın İmar Parseli mi Kadastro Parseli mi Olduğunun Araştırılması )"
18Y5.HD29.4.2002E. 2002/2825 K. 2002/9465"İMAR PARSELİ DURUMUNA DÖNÜŞMEMİŞ TAŞINMAZ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Kaybı Olmaması )
KADASTRO PARSELİ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Azalışının Olmaması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KESİMDE DEĞER KAYBI ( Kadastro Parseli-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
18Y18.HD26.4.2002E. 2002/3015 K. 2002/4832"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın İmar Parseli Olmasına Rağmen Emsalin Bu Nitelikte Olmaması )
İMAR PARSELİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Parseli Olmasına Rağmen Emsalin Bu Nitelikte Olmaması )
EMSAL TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ OLMAMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Parseli Olması- Emsal ile Arasında Denge Kurulması )
EMSAL İLE DAVA KONUSU TAŞINMAZ ARASINDA DENGE KURULMASI ( Taşınmazın İmar Parseli Olmasına Rağmen Emsal Taşınmazın İmar Parseli Olmaması Nedeniyle )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın İmar Parseli Olmasına Rağmen Emsal Taşınmazın İmar Parseli Olmaması Nedeniyle )"
18Y18.HD26.4.2002E. 2002/2816 K. 2002/4833"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Parseli Olması-Emsalin ise Bu Nitelikte Olmaması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ OLMASI ( Emsalin İmar Parseli Olmaması Durumunda Emsal ile Taşınmaz Arasında Denge Kurulması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Parseli Olması-Emsalin ise Bu Nitelikte Olmaması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İMAR UYGULAMASI SIRASINDA ZARARA UĞRAMASI ( Emsalin Değerine Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Gelirken Fiilen Uğradığı Zayiatın Eklenmesi )"
18Y18.HD24.4.2002E. 2002/4000 K. 2002/4607"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Bozmaya Mahkemece Uyulması Halinde Bilirkişilerin Eski Görüşlerinde Direnememesi )
MAHKEMENİN YARGITAYIN BOZMA KARARINA UYMASI ( Bilirkişilerin Eski Görüşlerinde Direnememesi - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Talebi )
BİLİRKİŞİNİN ESKİ GÖRÜŞÜNDE DİRENME HAKKININ BULUNMAMASI ( Mahkemece Bozmaya Uyulmuş Olması )
DİRENME HAKKININ BULUNMAMASI ( Mahkemece Bozma Kararına Uyulduğu Halde Bilirkişinin Eski Görüşünde Direnmesi )"
18Y5.HD18.4.2002E. 2002/6185 K. 2002/9297"KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIM ( Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Dönüşmediği/Arta Kalan Kısımda Değer Azalışından Sözedilemeyeceği - Bedele Bu Konuda Ekleme Yapılamayacağı )
FAZLA ARTTIRIM YAPILMASI ( Kamulaştırma Bedelinde/Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Dönüşmediği - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Azalışından Sözedilemeyeceği )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Dönüşmediği/Arta Kalan Kısımda Değer Azalışından Sözedilemeyeceği - Bedele Bu Konuda Ekleme Yapılamayacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Fazla Arttırım Yapıldığı/Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Dönüşmediği - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Azalışından Sözedilemeyeceği )"
18Y5.HD18.4.2002E. 2002/3483 K. 2002/9295"ARSA NİTELİĞİ ( Şartlar-İrtifak Bedelinin Artırılması )
İRTİFAK BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsa Vasfı-Emsal ve Dava Konusu Taşınmazların İmar mı Kadastral Parsel mi Olduğunun Araştırılması )
DAVA KONUSU VE EMSAL TAŞINMAZLARIN PARSEL DURUMU ( İmar Parseli mi Kadastral Parsel mi Olduğunun Tespiti Gereği )
İMAR VE KADASTRO PARSELİ ( Emsal ve Dava Konusu Taşınmazların Parsel Durumunun Araştırılması-İrtifak Bedelinin Artırılması )"
18Y5.HD16.4.2002E. 2002/2266 K. 2002/9195"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA YAPILAN ŞUYULANDIRMA ( Encümen Kararıyla Verilen Taşınmazdan Kaynaklanan İhtilaf-Yargı Yolu )
İDARİ İŞLEM ( İmar Uygulaması Sırasında Yapılan Şuyulandırma Nedeniyle Taşınmaz Verilmesi-İlgili Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi )
TAM YARGI DAVASI ( İmar Uygulaması Sırasında Yapılan Şuyulandırma Nedeniyle Verilen Taşınmaz Bedelinden Kaynaklanan Uyuşmazlık )
GÖREV ( İmar Uygulaması Sırasında Yapılan Şuyulandırma Nedeniyle Verilen Taşınmaz Bedelinden Kaynaklanan Uyuşmazlık )"
18Y18.HD15.4.2002E. 2002/3219 K. 2002/4308"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Emsal Taşınmazın İmar Parseli Olup Dava Konusu Taşınmazın İmar Parseli Olmaması - Bedelin Tesbiti )
EMSAL TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ OLMASI VE DAVA KONUSU TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ OLMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİNDE USUL ( Kamulaştırılan Taşınmaz İmar Parseli Olmamasına Rağmen Emsalin İmar Parseli Olması )
İMAR PARSELİ OLAN TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ OLMAYAN KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TESBİTİNDE EMSAL ALINMASI ( Dava Konusu Taşınmazdan DOP Çıkarılması Gereği )"
18Y5.HD11.4.2002E. 2002/1100 K. 2002/8590"ARSA VASFI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Belediye İmar Planı İçinde Olmak veya Etrafın Meskun Olması )
TAŞINMAZIN BELEDİYE İMAR PLANI İÇİNDE OLMASI ( Arsa Vasfı-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsa Vasfı-Bilirkişinin Soyut İfadelerle Değer Biçmesi )
ÖZEL AMAÇLI SATIŞLAR ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
EMSAL DEĞERLENDİRMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
18Y18.HD8.4.2002E. 2002/1962 K. 2002/3797"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucunda Oluşmuş Bir Parsel Olup Olmadığının Belediye İmar ve Tapu Sicil Müdürlüklerinden Sorulması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Parseli Olması-Bu Nitelikte Olmayan Kamulaştırılan Taşınmazın Belirlenen Değerinden Pay Oranında İndirim Yapılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Parseli Olması-Bu Nitelikte Olmayan Kamulaştırılan Taşınmazın Belirlenen Değerinden Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapılması )
VERGİ BEYANLARI VE RESMİ MAKAMLARCA YAPILACAK KIYMET TAKDİRLERİ ( Takdirlerin Taşınmazın Gerçek Değerinden Daha Düşük Değerler Belirlememesi )"
18Y18.HD4.4.2002E. 2002/2011 K. 2002/3656"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Satış Bedelinin Tamamının Zemin Bedeli Olarak Kabul Edilmesinin Hatalı Olması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN ÜZERİNDE BİNA BULUNMASI DURUMUNDA ZEMİN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Yıpranma Payı Düşüldükten Sonra Belirlenen Bedelin Hasılattan Düşülmesi )"
18Y18.HD1.4.2002E. 2002/3115 K. 2002/3440"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
ARSA SAYILMA ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılması İçin Mücavir Alan Sınırları İçinde Olmakla Beraber Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Yerler Arasında Olması )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZIN ARSA SAYILMASI ( Belediye veya Mücavir Alan Sınırları İçinde Olmakla Beraber Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Yerler Arasında Olmasının Gerekmesi )
BELEDİYE NAZIM İMARPLANI İÇİNDE YER ALAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Plandaki Konumu Altyapı Hizmetlerinden Yararlanma ve Ulaşım Olanaklarının Araştırılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Vergi Beyanına Esas Değer Dikkate Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Saptanması )
VERGİ BEYANLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Saptanmasında Emsalin Vergi Beyanlarının da Dikkate Alınması )"
18Y18.HD1.4.2002E. 2002/3092 K. 2002/3427"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın İçinde Bulunduğu İmar Planının Niteliği ve Belediye Hizmetlerinin Hangisinden Ne Suretle Yararlandığı Hususlarının Belediyeden Sorulması )
ARSA SAYILABİLMENİN KOŞULLARI ( Taşınmazın İçinde Bulunduğu İmar Planının Niteliği ve Belediye Hizmetlerinin Hangisinden Ne Suretle Yararlandığı Hususlarının Belediyeden Sorulması )
İMAR PLANINDA YER ALAN TAŞINMAZ ( İmar Niteliği ve Belediye Hizmetlerinin Hangisinden Ne Suretle Yararlandığı Hususlarının Belediyeden Sorularak Taşınmazın Arsa Olup Olmadığının Araştırılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsal Taşınmaz ile Dava Konusu Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerlerinin Birbirine Oranı ile Bilirkişi Raporundaki Oranların Farklı Olması )
EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLERİN ORANI ( Bilirkişi Raporundaki Oranla Arasında Fahiş Fark Olması- Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Çözüme Gidilmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Taşınmazın Kadasto Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olduğunun Anlaşılması )"
18Y18.HD28.3.2002E. 2002/1734 K. 2002/3279"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Alanından Düzenleme Ortaklık Payı Düşülebilmesi Şartı )
TAŞINMAZ ALANINDAN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMASI ŞARTI ( Taşınmazın ve Geldisinin Daha Önce İmar Düzenlemesi Yapılmak Suretiyle Oluşan İmar Parseli Niteliğini Kazanmamasının Gerekmesi )
İMAR PARSELİ NİTELİĞİ ( Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Şartı )
ZARARIN EKLENMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Uygulaması Esnasında Uğradığı Zarar Nedeniyle )"
18Y18.HD26.3.2002E. 2002/1135 K. 2002/3108"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmazla Aynı Konumda Olmasının Zorunlu Olmaması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmazla Aynı Konumda Olmasının Zorunlu Olmaması )
İMAR PARSELİ ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Parseli Kamulaştırılan Taşınmazın ise Kadastro Parseli Olması-Bulunacak Değerden Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesi )
KADASTRO PARSELİ ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Parseli Kamulaştırılan Taşınmazın ise Kadastro Parseli Olması-Bulunacak Değerden Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Parseli Kamulaştırılan Taşınmazın ise Kadastro Parseli Olması-Bulunacak Değerden Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesi )
ENKAZ BEDELİ ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda Bina Enkazının Mal Sahibine Ait Olacağının Belirtilmesi-Belirlenen Değerden Enkaz Bedelinin Düşülmesi )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU RAPORU ( Raporda Bina Enkazının Mal Sahibine Ait Olacağının Belirtilmesi-Belirlenen Değerden Enkaz Bedelinin Düşülmesi )"
18Y14.HD25.3.2002E. 2002/1873 K. 2002/2193"HARİCİ SATIŞ ( Taşınmazın Olduğu Yörede İmar Planının Yapılmış Olması-Tahvil Kuralı Uyarınca Tarafların Amacının Pay Verileceği Şeklinde Yorumlanması )
TAŞINMAZ SATIMI ( Harici Satım-Taşınmazın Olduğu Yörede İmar Planının Yapılmış Olması-Tahvil Kuralı Uyarınca Tarafların Amacının Pay Verileceği Şeklinde Yorumlanması )
İMAR PLANI ( Taşınmazın Olduğu Yörede İmar Planının Yapılmış Olması-Tahvil Kuralı Uyarınca Tarafların Amacının Pay Verileceği Şeklinde Yorumlanması )
TAHVİL ( Taşınmazın Olduğu Yörede İmar Planının Yapılmış Olması-Tahvil Kuralı Uyarınca Tarafların Amacının Pay Verileceği Şeklinde Yorumlanması )
TAPU İPTALİ ( Haricen Satın Alınmaz Taşınmaz Nedeniyle )"
18Y5.HD18.3.2002E. 2002/260 K. 2002/6009"BEDEL ARTIRIMI DAVASI ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürüle Taşınmaz İçin Davacı Lehine Takdir Edilen Bedelin Artırılması Talebi )
İPOTEKLE SINIRLI SORUMLULUK ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Taşınmazın Davalı Tarafından İpotekli Olarak Alınması-Davalının Sorumluluğunun Sadece İpotekli Miktar Kadar Olması )
İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Davalı Tarafından İpotekli Olarak Alınması-Davalının Sorumluluğunun Sadece İpotekli Miktar Kadar Olması )"
18Y5.HD14.3.2002E. 2002/3381 K. 2002/5908"KADASTRO PARSELİ ( Emsal Taşınmaz İmar Parseli ise DOP Düşülmesi )
İMAR PARSELİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Parseli Olması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Taşınmaz İmar Dava Konusu Taşınmaz Kadastro Parseli İse-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Taşınmaz İmar Dava Konusu Taşınmaz Kadastro Parseli İse DOP Düşülmesi )"
18Y5.HD11.3.2002E. 2002/3361 K. 2002/5464"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Düzenlemesi Sırasında Malikin Muvafakati İle Genel Hizmetler İçin Ayrılan Yerler Hakkında Eski Maliklerin Mülkiyet İddiasında Bulunamaması )
MÜLKİYET İDDİASI ( İmar Düzenlemesi Sırasında Malikin Muvafakati İle Genel Hizmetler İçin Ayrılan Yerler Hakkında Eski Maliklerin Mülkiyet İddiasında Bulunamaması )
GENEL HİZMETLER İÇİN AYRILAN YERLER ( İmar Düzenlemesi Sırasında Malikin Muvafakati İle Genel Hizmetler İçin Ayrılan Yerler Hakkında Eski Maliklerin Mülkiyet İddiasında Bulunamaması )
İMAR DÜZENLEMESİ ( İmar Düzenlemesi Sırasında Malikin Muvafakati İle Genel Hizmetler İçin Ayrılan Yerler Hakkında Eski Maliklerin Mülkiyet İddiasında Bulunamaması )
YOLA TERK EDİLEN TAŞINMAZ ( İmar Planında Yapılan Değişiklik Sonucu Yerleşime Açılıp Tapuya Tescil Edilmiş Olmasının Davacıya Taşınmaz Mülkiyeti Talep Hakkı Vermemesi )"
18Y18.HD7.3.2002E. 2002/575 K. 2002/2191"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal ile Kamulaştırılan Taşınmaz Değerlerine Etki Yapan Bütün Unsurların Ayrı Ayrı Karşılaştırılması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN SERBEST BÖLGE İÇİNDE BULUNMASI ( Burada Arazi Kullanımı Yapı ve Tesislerin Projelendirilmesi Mümkün Olmadığından Emsal Karşılaştırmasında Dikkate Alınması )
EMSAL VE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERİNE ETKİ EDEN UNSURLAR ( Unsurlar Arasındaki Farklılıkların Belirlenerek Dava Konusu Taşınmazın Değerinin Saptanması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYIDava Konusu Taşınmazın Kadastrol Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması Nedeniyle )"
18Y18.HD7.3.2002E. 2002/367 K. 2002/2195"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilmesi Şartı )
ARSA SAYILABİLME NİTELİKLERİ ( İskan Niteliğine Sahip Olmasının Gerekmesi )
KAPTAJ ALANI ( Yol ve Kaptaj Alanında Kalıp İmar ve İskanı Mümkün Olmayan Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilememesi )
İSKAN ( Yol ve Kaptaj Alanında Kalıp İmar ve İskanı Mümkün Olmayan Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilememesi )"
18Y1.HD4.3.2002E. 2002/1534 K. 2002/2748"ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalıya Ait Yapının İmar Uygulaması Sonucu Davacı Parselinde Kalıp Kalmadığının Araştırılması )
KADASTRAL PAFTA VE KROKİ ( Davalıya Ait Yapının İmar Uygulaması Sonucu Davacı Parselinde Kalıp Kalmadığının Araştırılması )
İMAR PAFTA VE EVRAKLARI ( Davalıya Ait Yapının İmar Uygulaması Sonucu Davacı Parselinde Kalıp Kalmadığının Araştırılması )"
18Y18.HD4.3.2002E. 2002/1496 K. 2002/2055"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Planında Bulunan Taşınmazın Arsa Niteliğinin Araştırılması )
İMAR PLANI İÇİNDEKİ TAŞINMAZIN ARSA NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( İmar Planının Tarihi Ölçeği ve Türünün Belediye Başkanlığından Sorulması )
EMSAL OLARAK SEÇİLECEK TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Şehirden Uzakta Olmasına Ragmen Emsalin Şehir Merkezinde Olması )"
18Y14.HD4.3.2002E. 2002/634 K. 2002/1433"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Noter Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle )
NOTER SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ GEREĞİ TESCİL TALEBİ ( Mevcut Parselin İmar Planı İçerisinde Kalması ve İmar Kanunu Gereğince Bölgede İmar Planı Yapılmış Olması )
İMAR PLANI ( Mevcut Parselin İmar Planı İçerisinde Kalması ve İmar Kanunu Gereğince Bölgede İmar Planı Yapılmış Olması )
TAHVİL KURALI ( Davacıya Satılan Yere Tekabül Eden Payın Dava Davalı Tapusundan İptali ile Davacıya Verilerek Paya Dönüştürme Sureti ile Kabulü )"
18Y14.HD18.2.2002E. 2002/155 K. 2002/1154"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı )
İMAR PLANI UYGULAMASI OLMAYAN YERLER ( Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin Yasak Olması )
ÖZEL PARSELASYON PLANI ( İmar Planı Uygulaması Olmayan Yerlerde Plan Yapılmasının Yasak Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Uygulaması Olmayan Yerlerde Sözleşme Yapılmasının Yasak Olması )"
18Y18.HD15.2.2002E. 2002/25 K. 2002/1814"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Karşılaştırması Yapılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Parseli Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması-Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Parseli Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması-Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
İMAR PARSELİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Parseli Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması-Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )"
18Y18.HD15.2.2002E. 2002/23 K. 2002/1815"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Planında Yer Almayan Bir Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartları )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZIN ARSA SAYILMASI ( Belediye veya Mücavir Alan Sınırları İçinde Olmakla Beraber Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Yerler Arasında Olmasının Gerekmesi )
BELEDİYE VEYA MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE OLMA ( İmar Planında Yer Almayan Bir Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KESİMİN DEĞERİNİN SAPTANMASI ( Zemin Bedeline Üzerindeki Yapıların Kamulaştırma Tarihindeki Resmi Birim Fiyatlarının Esas Alınması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KESİM ÜZERİNDEKİ TESİSLERİN YENİDEN KULLANILABİLECEK DURUMA GETİRİLMESİ ( Bunun İçin Gerekli Gider ve Bedelin Kamulaştırma Bedeline Eklenmesi )
HAKİMİN BİLİRKİŞİ GÖRÜŞLERİYLE BAĞLI OLMAMASI KURALI ( Kararı Hakimin Kendisinin Takdir Etmesi )"
18Y1.HD13.2.2002E. 2002/1210 K. 2002/1757"MÜTEMMİM CÜZ ( Kendisine Veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Kişiye Ait Taşınmaz Üzerine İnşa Edilen - İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait Parsel İçinde Kalması/Yapı Sahibinin Haklarının Korunması Gereği )
MÜDAHALENİN MENİ VE KAL ( Kendisine Veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Kişiye Ait Taşınmaz Üzerine İnşa Edilen Mütemmim Cüz - İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait Parsel İçinde Kalması/Yapı Sahibinin Haklarının Korunması Gereği )
İMAR UYGULAMASI ( Sonucu Davacıya Ait Parsel İçinde Kalan Mütemmim Cüz - Kendisine Veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Kişiye Ait Taşınmaz Üzerine İnşa Edilen /Yapı Sahibinin Haklarının Korunması Gereği )
YAPI SAHİBİNİN KORUNMASI ZORUNLULUĞU ( Kendisine Veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Kişiye Ait Taşınmaz Üzerine İnşa Edilen Mütemmim Cüz - İmar Uygulaması Sonucu Davacıya Ait Parsel İçinde Kalması )"
18Y18.HD12.2.2002E. 2002/962 K. 2002/1556"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bedel Belirlenirken Dava Konusu ve Emsal Alınan Taşınmazların Ayrı Ayrı İncelenmesi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERİNİN SAPTANMASI ( Bedel Belirlenirken Dava Konusu ve Emsal Alınan Taşınmazların Ayrı Ayrı İncelenmesi )
EMSAL SATIŞI KARŞILAŞTIRMASI ( Satış Tarihi İtibariyle Gerekli Bilgilerin Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmesi )"
18Y18.HD12.2.2002E. 2002/855 K. 2002/1577"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davada İkinci Kez Bilirkişi Raporu Alınmasının Birinci Raporun Test Edilip Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Değerinin Bulunması Nedeni Olması )
İKİNCİ KEZ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( İkinci Rapor Alınmasının Birinci Raporun Test Edilip Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Değerinin Bulunması Nedeni Olması )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma İşleminin Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesi )"
18Y18.HD11.2.2002E. 2002/1168 K. 2002/1403"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsaline Olan Üstün ve Eksik Yönleri Belirlenip Karşılaştırmasının Yapılarak Değerinin Biçilmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro - Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması Halinde Emsalle Karşılaştırma Sonucu Bulunan Değerden İndirim Yapılması )"
18Y18.HD11.2.2002E. 2002/1114 K. 2002/1418"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmaza Emsal Satışlara Göre Değer Biçilmesi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA EMSAL SATIŞLARA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Emsalin Değerlendirme Tarihindeki Satış Değerinin Toptan Eşya Fiyat Endeksi Uygulanarak Belirlenmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsalin Değerlendirme Tarihindeki Satış Değerinin Toptan Eşya Fiyat Endeksi Uygulanarak Belirlenmesi )
İMAR PARSELİ ( Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Parseli Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması-Karşılaştırma Sonucu Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
KADASTRO PARSELİ ( Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Parseli Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması-Karşılaştırma Sonucu Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Parseli Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması-Karşılaştırma Sonucu Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
İRTİFAK HAKKI NEDENİYLE OLUŞACAK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ"
18Y18.HD11.2.2002E. 2002/1112 K. 2002/1417"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazla Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana gelen İmar Parselleri Olup Olmadığının Araştırılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Emsal Taşınmazın İmar Parseli Olması Nedeniyle Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
İMAR PARSELİ ( Kamulaştırılan Taşınmazla Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana gelen İmar Parselleri Olup Olmadığının Araştırılması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Emsal Taşınmazın İmar Parseli Olması Nedeniyle )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Birden Çok Bilirkişi İncelemesi Yapılması-Raporlar Arasında Ortalama Değeri İfade Eden Rapora Göre Hüküm Kurulması )"
18Y18.HD11.2.2002E. 2002/1111 K. 2002/1415"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaza Emsal Satışlara Göre Değer Belirlenmesi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA EMSAL SATIŞLARA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Emsalin Satış Değerinin Toptan Eşya Fiyat Endeksleri İle Değerlendirme Tarihine Getirilmesi )
EMSAL SATIŞLARA GÖRE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Emsalin Satış Değerinin Toptan Eşya Fiyat Endeksleri İle Değerlendirme Tarihine Getirilmesi )
İMAR PARSELİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Parseli Emsalin ise İmar Parseli Olması Durumunda Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Parseli Emsalin ise İmar Parseli Olması Durumunda Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
İRTİFAK NEDENİYLE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( Düşüklük Oranı Belirlenirken Taşınmazın Yüzölçümü Gibi Vasıfların Dikkate Alınması )"
18Y18.HD5.2.2002E. 2001/11457 K. 2002/1206"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaz İçin Seçilecek Emsalin Satış Fiyatına Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiatları Endeksinin Uygulanması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI YAPILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmaz İçin Seçilecek Emsalin Satış Fiyatına Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiatları Endeksinin Uygulanması )
İMAR PARSELİ OLAN EMSAL TAŞINMAZ ( Düzenleme Ortaklık Payı İndirimi Yapılması )
EMSAL TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ OLMASI ( Düzenleme Ortaklık Payı İndirimi Yapılması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsalin İmar Parseli Olması Nedeniyle Düzenleme Ortaklık Payı İndirimi Yapılması )"
18Y18.HD4.2.2002E. 2001/12265 K. 2002/1128"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Planında Yer Almayan Bir Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
ARSA SAYILMA ( İmar Planında Yer Almayan Bir Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi İçin Belediye Veya Mücavir Sınırlar İçinde Olmasının Gerekmesi )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZIN ARSA SAYILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ( Belediye Veya Mücavir Sınırlar İçinde Olmasının Gerekmesi )"
18Y18.HD4.2.2002E. 2001/11657 K. 2002/1080"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Değer Biçilmesi )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmazla Aynı Konumda Olmasının Taşınmaza Yakın Mesafede Bulunmasının Zorunlu Olmaması )
KAMULAŞTIRMA GÜNÜNDEN ÖNCE SATILMIŞ TAŞINMAZLARIN EMSAL ALINMASI ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Değer Biçilmesi Esnasında Emsalin Kamulaştırmadan Önce Satılmış Olmasına Gerek Olmaması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASININ YÖNTEMİ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Değer Biçilmesi Esnasında Emsalin Kamulaştırmadan Önce Satılmış Olmasına Gerek Olmaması )"
18Y14.HD4.2.2002E. 2002/506 K. 2002/653"TAŞINMAZIN HARİCEN SATIN ALINMASI ( Taşınmaz Üzerine İyiniyetle Bina Yapılması-Bina Değerinin Satın Alınan Arsa Kesiminden Çok Kıymetli Olması )
HARİCİ SATIM ( Taşınmaz Üzerine İyiniyetle Bina Yapılması-Bina Değerinin Satın Alınan Arsa Kesiminden Çok Kıymetli Olması )
İYİNİYET ( Taşınmaz Üzerine İyiniyetle Bina Yapılması-Bina Değerinin Satın Alınan Arsa Kesiminden Çok Kıymetli Olması )
İFRAZ ( Dava Konusu İfraz Edilip Davacıya Verilme İmkanı Olmadığından Sözleşmenin Tarafların Amacına Uygun Olarak Pay Verileceği Şeklinde Yorumlanmasının Gerekmesi )"
18Y14.HD4.2.2002E. 2002/504 K. 2002/651"HARİCİ SATIŞ ( Taşınmazın Bir Kısmı/Açılan Tescil Davası - Taşınmaz İmar Planı Kapsamında Kalmış İse İfraz Olanağı Bulunmadığından Satın Alınan Miktara Göre Belirlenecek Payın Tesciline Karar Verilmesi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Bir Kısmının Harici Satışı - Taşınmaz İmar Planı Kapsamında Kalmış İse İfraz Olanağı Bulunmadığından Satın Alınan Miktara Göre Belirlenecek Payın Tesciline Karar Verilmesi Gereği )
İFRAZ OLANAĞI BULUNMAMASI ( Taşınmaz İmar Planı Kapsamında Kalmış İse Satın Alınan Miktara Göre Belirlenecek Payın Tesciline Karar Verilmesi Gereği - Taşınmazın Bir Kısmının Harici Satışı/Tescil Davası )"
18Y14.HD31.1.2002E. 2001/9020 K. 2002/552"MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazlarda Müşterek Paydan Bir Miktarın Satışını Amaçlayan Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hukuken Geçerli Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Kanunu Gereğince Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazlarda Müşterek Paydan Bir Miktarın Satışını Amaçlayan Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hukuken Geçerli Olması )
İMAR UYGULAMASI ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazlarda Müşterek Paydan Bir Miktarın Satışını Amaçlayan Satış Vaadi Sözleşmelerinin imar Uygulaması Yapılmadığı Sürece İfa Olanağı Olmaması )
TAPUDA TESCİL İSTEME HAKKI ( Satış Vaadi Sözleşmelerinde Teslim Edilen Değil Satışı Vaad Edilen Taşınmazın Satıcıya Ait Olmasının Tescil İstemek için Yeterli Olması )"
18Y18.HD30.1.2002E. 2002/291 K. 2002/928"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Nazım İmar Planı İçinde Yer Alan Taşınmazın Gerekli Araştırma Yapılmadan Arsa Niteliğinde Kabul Edilmesi )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Nazım İmar Planı İçinde Yer Alan Taşınmazın Gerekli Araştırma Yapılmadan Arsa Niteliğinde Kabul Edilmesinin Hatalı Olması )
NAZIM İMAR PLANI İÇİNDE YER ALAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Gerekli Araştırma Yapılmadan Arsa Niteliğinde Kabul Edilmesinin Hatalı Olması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmazla Aynı Konumda Olması Taşınmaza Yakın Mesafede Bulunması Gibi Unsurların Karşılaştırmada Zorunlu Olmaması )
KIYMET TAKDİRİNDE ESAS ALINACAK TARİH ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl İçerisinde Tebligat Yapıldığı Takdirde Kamulaştırma Karar Tarihinin Esas Alınması )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi )"
18Y5.HD29.1.2002E. 2001/26268 K. 2002/2073"TAZMİNAT DAVASI ( İmar Uygulması Sırasında Zemini Yolda Kalan ve Davalı İdarece Kamulaştırması Yapılmaksızın Yıkılan Bina Bedelinin Tahsili İstemi )
YARGI YOLU ( Kamulaştırmasız Elatma Niteliğindeki Davaya Adli Yargıda Bakılması )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Muhtesat Kamulaştırması Yapılmaksızın Binanın Yıktırılması Kamulaştırmasız Elatma Niteliğinde Olup Adli Yargının Davaya Bakmakla Görevli Olması )
İMAR KANUNUN UYGULAMASI ( Kamu Hizmetine Ayrılan Yerlere Rastlayan Yapıların Belediye veya Valilikçe Kamulaştırması Yapılmadıkça Yıktırılamaması )"
18Y18.HD29.1.2002E. 2002/853 K. 2002/841"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Zemin Değerinin Belirlenmesi )
ZEMİN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Zorunluluk Olmadıkça Taşınmazın Arsaya Somut Emsal Alınmaması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Zemin Değeri Belirlenirken Zorunluluk Olmadıkça Taşınmazın Arsaya Somut Emsal Alınmaması )
KAİM DEĞER YÖNTEMİ ( Zeminin İki Kez Değerlendirilmesine Meydan Vermemek İçin Taşınmazın Hesaplanan Miktarından İndirim Yapılması )"
18Y18.HD29.1.2002E. 2002/272 K. 2002/894"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Parsel Olması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Parsel Olması-Kamulaştırılan Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması )
DAVA HAKKI ( Davacının Taşınmazdaki Payının Ferağını Vermesi-Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre de Geçtiğinden Dolayı Davacının Dava Açma Hakkının Olmaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davacının Taşınmazdaki Payının Ferağını Vermesi-Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre de Geçtiğinden Dolayı Davacının Dava Açma Hakkının Olmaması )
FERAĞ ( Davacının Taşınmazdaki Payının Ferağını Vermesi-Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre de Geçtiğinden Dolayı Davacının Dava Açma Hakkının Olmaması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Parseli Kamulaştırılan Taşınmazın ise Bu Nitelikte Olmaması Nedeniyle )"
18Y5.HD22.1.2002E. 2002/174 K. 2002/1437"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( El Atılan Taşınmazın Kadastro Parseli Değerlendirmede Emsal Alınan Taşınmazın İse İmar Parseli Olması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( El Atılan Taşınmazın Kadastro Parseli Değerlendirmede Emsal Alınan Taşınmazın İse İmar Parseli Olması )
İMAR DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( El Atılan Taşınmazın Kadastro Parseli Değerlendirmede Emsal Alınan Taşınmazın İse İmar Parseli Olması Nedeniyle Ortaklık Payı İndirimine Gidilmesi )"
18Y14.HD22.1.2002E. 2002/20 K. 2002/190"FERAĞA İCBAR SURETİYLE TESCİL ( Noterde İmzası Onaylanmış Belgede Sözleşmede Belirtilen Satış Bedelinin Ödendiğinin Belirtilmesi )
NOTERDE İMZASI ONAYLANMIŞ BELGE ( Belgeye Göre Satış Bedelinin Ödendiğinin Belirtilmesi-Davacının Başka Belge İle Satış Bedelinin Ödendiğini Kanıtlamasına Gerek Olmaması )
BELGEDE SAHTECİLİK ( Noterde İmzası Onaylanmış Belgede Sözleşmede Belirtilen Satış Bedelinin Ödendiğinin Belirtilmesi-Diğer Belgede Yapılan Sahteciliğin Ödememeye Kanıt Olamaması )"
18Y18.HD21.1.2002E. 2001/11111 K. 2002/338"ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Değerlendirme Yapılması )
EMSAL SATIŞ FİYATI ( Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin Uygulanması )
TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ ( Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Değerlendirme Yapılırken Emsal Satış Fiyatına Endeks Uygulanması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsalin İmar Parseli Olması Durumunda Pay Oranında İndirim Yapılması )"
18Y1.HD17.1.2002E. 2001/14582 K. 2002/364"TAŞKIN İNŞAAT ( Bir Kimse Kendisine veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Bir Şahsa Ait Taşınmaz Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşa etmesi )
EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Bir Kimse Kendisine veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak Üçüncü Bir Şahsa Ait Taşınmaz Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşa etmesi )
İMAR PARSELİ ( Üçüncü Bir Şahsa Ait Taşınmaz Üzerine Ayrılmaz Parça Niteliğinde Yapı İnşa Etmesi ve İmar Uygulaması Sonucu Buranın Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalması )
KUSUR ( Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olması Nedeniyle Kusurlu Sayılamaması )"
18Y1.HD17.1.2002E. 2001/13933 K. 2002/340"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Mütemmim Cüz'ün Mülkiyetinin ve Buna Bağlı Olarak Tasarruf Hakkının Üzerinde Bulunduğu Arza Bağlı Olması )
MÜTEMMİM CÜZ MÜLKİYETİ ( Mülkiyetin ve Buna Bağlı Olarak Tasarruf Hakkının Üzerinde Bulunduğu Arza Bağlı Olması )
İDARİ KARARLA TAŞINMAZIN BAŞKASINDA KALMASI ( Kişinin Taşınmaz Üzerinde İnşa Ettiği Bina Nedeniyle Sorumluluğuna Gidilememesi )
İMAR PARSELİ SAHİBİNE KARŞI YAPI MALİKİNİN KORUNMASI ( Yapı Malikinin İdari Karardan Önce Bina Yapması Nedeniyle )"
18Y1.HD15.1.2002E. 2001/13188 K. 2002/173"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yeni Bir İmar Şuyulandırma İşlemi Yapılması ve Davalının Bu İşlemin İdari Yargıda İptali Davası Açması - İdari Davanın Ön Mesele Sayılması ve Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
İMAR ŞUYULANDIRMA İŞLEMİNİN İDARİ YARGIDA İPTALİ DAVASI ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Yeni Bir İmar Şuyulandırma İşlemi Yapılması - Tapu İptali ve Tescil Davası )
İMAR ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Yeni Bir İmar Şuyulandırma İşlemi Yapılması ve Bu İşlemin İdari Yargıda İptali İstenmesi - Ön Mesele )
ÖN MESELE ( Yeni Bir İmar Şuyulandırma İşlemi Yapılması ve Davalının Bu İşlemin İdari Yargıda İptali Davası Açması - Tapu İptali ve Tescil Davası )"
18Y18.HD14.1.2002E. 2001/11056 K. 2002/78"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Ağaçların Zeminden Ayrı Olarak Değerlendirilmesi )
AĞAÇLARIN ZEMİNDEN AYRI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Taşınmazda Bulunan Meyve Ağaçlarının Cinsleri Yaş ve Miktarları Dikkate Alınarak Kapama Bahçe Niteliğine Göre Değerinin Bulunması )
KAİM DEĞER METODU ( Kapama Bahçe Değerinden Düşülmesi Suretiyle Bulunacak Miktara Ağaçların Kaim Değeri Olarak Hükmedilmesi )
FAİZ ( Taşınmaz Mülkiyetinin Hazineye Geçtiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
18Y18.HD14.1.2002E. 2001/11023 K. 2002/120"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Taşınmazın Değerlendirme Tarihindeki Fiyatına Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyatlarının Uygulanması )
EMSAL TAŞINMAZIN DEĞERLENDİRME TARİHİNDEKİ FİYATI ( Fiyata Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyatlarının Uygulanması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın Kadastro Parseli Emsalin İse İmar Parseli Olması Nedeniyle Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapılması )"
18Y13.HD21.12.2001E. 2001/10173 K. 2001/11882"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İçinde Davacının Muhdesatının Olduğu Taşınmaz-Muhdesat Bedellerinin Taşınmaz Bedelinden Fazla Olması Nedeniyle Taşınmazın Davacı Adına Tescili Talebi )
MÜTEMMİM CÜZ ( Bir Şeye Malik Olan Kimsenin O Şeyin Mütemmim Cüzlerine de Malik Olması )
MUHDESAT ( Taşınmaz Kime Ait İse Üzerindeki Muhdesatların da Ona Ait Olması )
ŞUYUUN GİDERİLMESİ ( Üzerinde Bina Olan Hisseli Taşınmazın Şuyulandırılmasının Sadece Zemine Ait Olması )"
18Y4.HD13.12.2001E. 2001/8701 K. 2001/12594"MADDİ TAZMİNAT ( Davacılara Ait Dükkanın Davalı Belediye Tarafından Yıkılması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
GÖREVLİ MAHKEME ( Belediyenin Yasal Düzenlemeye Uymayıp Tapulu Dükkanı Yıkmasının Haksız Eylem Olması Nedeniyle Adi Yargıda Davanın Görülmesi )
HAKSIZ EYLEM ( Belediyenin Yasal Düzenlemeye Uymayıp Tapulu Dükkanı Yıkmasının Haksız Eylem Olması Nedeniyle Adi Yargıda Davanın Görülmesi )
BELEDİYENİN HAKSIZ EYLEMİ ( Yasal Düzenlemeye Uymayıp Tapulu Dükkanı Yıkması-Haksız Eylem Nedeniyle Davanın Adli Yargıda Görülmesi )"
18Y16.HD15.11.2001E. 2001/9851 K. 2001/8332"GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ DAVASI ( Davaya Konu Yolun Tarafların Rızası İle Bırakılmış Olması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede İmar Uygulaması Yapıldığı ve Yolun İmar Planına Uygun Olması )
İMAR KANUNU UYARINCA YAPILAN UYGULAMALAR ( Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Taşınmazın Yol Olarak Belirlenmesinin Zorunlu Olması )"
18Y14.HD15.11.2001E. 2001/7048 K. 2001/7930"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın İmar Planı İçinde Kalmasına Rağmen Davanın Reddine Karar Verilmesinin Yanlış Olması )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE YER ALAN TAŞINMAZ ( Çarpık Yapılaşma Amacına Yönelik Arsa ve Parsellerin Hisselere Ayrılarak Satış ve Satış Vaadinin Yasak Olması )"
18Y14.HD18.10.2001E. 2001/5614 K. 2001/6854"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İmar Planı İçindeki Hisseli Taşınmazda Hisse Satın Alarak Taşınmazda Ev Yapan Kişinin )
İMAR PLANI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Hisse Verilerek Taşınmaz Üzerinde Yapılan Binanın Tescil Edilebilmesi )
HİSSE VERMEK SURETİYLE TESCİL TALEBİ ( İmar Planı Kapsamında Kalan Taşınmazda Davalı Hissesini Satın Alarak Ev Yapan Davacının )"
18Y5.HD8.10.2001E. 2001/17867 K. 2001/19038"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( İmar Uygulaması Sırasında Yol ve Yeşil Alanda Kalması Sebebiyle Yıktırılan Bina ve Ağaçlar - Davalı İdarenin Yasal Yetkisine Dayanarak Taşınmaza El Atmış Bulunması Sebebiyle Müdahalesinin Men'i Talep Edilemeyeceği )
İMAR UYGULAMASI SIRASINDA YOL VE YEŞİL ALANDA KALMASI SEBEBİYLE YIKTIRILAN BİNA VE AĞAÇLAR ( Davalı İdarenin Yasal Yetkisine Dayanarak Taşınmaza El Atmış Bulunması Sebebiyle Müdahalesinin Men'i Talep Edilemeyeceği )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( Davalı İdarenin Yasal Yetkisine Dayanarak Taşınmaza El Atmış Bulunması Sebebiyle Müdahalesinin Men'i Talep Edilemeyeceği )"
18Y1.HD1.10.2001E. 2001/8726 K. 2001/10011"İMAR UYGULAMASIYLA BELEDİYEYE GEÇEN TAŞINMAZ ( Özel İdareye Satılması-Elatmanın Önlenmesi-Muhdesat Bedeli )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( İmar Uygulamasıyla Belediyeye Geçen ve Satışla Özel İdareye Devredilen Taşınmaz )
MUHTESAT BEDELİ ( İmar Uygulamasıyla Belediyeye Geçen ve Satışla Özel İdareye Devredilen Taşınmaz )"
18Y1.HD27.6.2001E. 2001/7509 K. 2001/7736"TAŞKIN İNŞAAT ( Bir Kimse Mütemmim Cüz Niteliğinde Yapı İnşa Etttiği Yerin İmar Uygulaması Sonucu Başkasına Ait İmar Parseli İçinde Kalması )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL İMAR PARSELİ ( Bir Kimse Mütemmim Cüz Niteliğinde Yapı İnşa Etttiği Yerin İmar Uygulaması Sonucu Başkasına Ait İmar Parseli İçinde Kalması )
İMAR UYGULAMASI ( Bir Kişinin Yaptığı Yapının Uygulama Sonunda Başkasının İmar Parseli İçinde Kalmasının Kusurunun Olmaması )"
18YHGK20.6.2001E. 2001/18-517 K. 2001/527"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Emsalle Karşılaştırılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
18YHGK16.5.2001E. 2001/4-403 K. 2001/413"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Tazminat Miktarının Tesbiti )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Açılan Davada )
ZARAR MİKTARININ TESBİTİ ( Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan )"
18Y4.HD7.5.2001E. 2001/883 K. 2001/4737"MADDİ TAZMİNAT ( Davacıya Ait Binanın İmar Islah Planı Çerçevesinde Davalıya Ait Arsa Üzerinde Kalması ve Davalıların Bu Bina ve Ağaçları Yıkıp Enkazına El Koymaları )
BİNA VE AĞAÇ BEDELİ ( Bina Bedeli Ödenmedikçe ve Taraflar Arasında Anlaşma Sağlanmadıkça Davalının Davacıyı Bu Yeri Kullanmaktan Men Edememesi )
BAŞKASININ ARAZİSİ ÜZERİNDE KALAN BİNA VE AĞAÇLAR ( Bina Bedeli Ödenmedikçe ve Taraflar Arasında Anlaşma Sağlanmadıkça Davalının Davacıyı Bu Yeri Kullanmaktan Men Edememesi )"
18Y1.HD30.4.2001E. 2001/4828 K. 2001/5296"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( İmar Çap Kaydı İptal Edilmedikçe Hak Çatışmasının Son Kayda Göre Değerlendirilmesi )
İMAR ÇAP KAYDI ( İmar Çap Kaydı İptal Edilmedikçe Hak Çatışmasının Son Kayda Göre Değerlendirilmesi )"
18Y1.HD26.3.2001E. 2001/2909 K. 2001/3535"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşkın Yapılanmasının İmar Yasası Gereği Olarak Düzenlenme İşlemi Yapılırken Ortaya Çıkması )
KAL DAVASI ( Taşkın Yapılanmasının İmar Yasası Gereği Olarak Düzenlenme İşlemi Yapılırken Ortaya Çıkması )
TAŞKIN YAPI ( İmar Yasası Gereği Olarak Düzenlenme İşlemi Yapılırken Ortaya Çıkması )"
18Y5.HD16.1.2001E. 2000/21573 K. 2001/337"KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYULAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Taşınmazın İmar Ortaklık Payı İçinde Kalıp Kalmadığının Tesbiti )
İMAR DÜZENLENME ORTAKLIK PAYI SINIRLARININ TESBİTİ ( Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmazın Bu Sınırlar İçinde Kalıp Kalmadığının Tesbiti )
FAİZ ORANI ( Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasında )
SABİT OLMAYAN FAİZ ORANI ( Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmazın Bedelinin Tahsili Talebi )"
18YHGK20.12.2000E. 2000/1-1832 K. 2000/1820"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalının Kendi Levazımı İle Başka Kişiye Ait Taşınmaza Yapılan Kişi Konumunda Bulunması )
ARSA ÜZERİNE İNŞAAT ( Davalının Kendi Levazımı İle Başka Kişiye Ait Taşınmaza Yapılan Kişi Konumunda Bulunması )
KENDİ LEVAZIMI ÜZERİNE BAŞKASININ ARSASINA İNŞAAT ( Davalının İyiniyetli Olmadığının Anlaşılması )"
18Y1.HD13.12.2000E. 2000/15537 K. 2000/15669"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Yeni Bir Mülkiyet Durumunun Ortaya Çıkması )
YENİ BİR MÜLKİYET DURUMUNUN ORTAYA ÇIKMASI ( Yargılamanın Her Safhasında Temyiz Dahil Re'sen Dikkate Alınması-Çaplı Yere Elatmanın Önlenmesi )
İMAR UYGULAMASI ( Çaplı Yere Elatmanın Önlenmesi Davasında Yeni Bir Mülkiyet Durumunun Ortaya Çıkması )"
18Y14.HD2.10.2000E. 2000/4543 K. 2000/5749"CEBRİ TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil İstenilmesi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Yapılamaması )
HİSSE DEVRİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılamaması )
İMAR KANUNU'NUN 18. MADDESİ UYGULAMASI ( Bu Hüküm İmar Planı Uygulamasına Geçilmeyen Yerlerde Çarpık Yapılaşmayı Önlemeye Yönelik Olması )"
18Y5.HD8.6.2000E. 2000/9284 K. 2000/10326"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( İmar Parseli Olmayan Arsanın Kısmi Kamulaştırılmasında Arta Kalan Kesimde Değer Azalması İddiasıyla )
İMAR PARSELİ OLMAYAN TAŞINMAZIN KISMİ KAMULAŞTIRILMASI ( Arta Kalan Kesimde Değer Azalmasından Bahsedilemeyeceği )
ARTA KALAN KESİMDE DEĞER AZALIŞININ OLMAYACAĞI ( İmar Parseli Olmayan Arsanın Kamulaştırılmasında )"
18Y8.HD22.2.2000E. 2000/669 K. 2000/1454"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İdari Tahsisle Oluşan Tapularla İlgili Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Görülebilmesi Şartı )
İDARİ TAHSİSLE OLUŞAN TAPULARLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR ( Adli Yargıda Tapu İptali ve Tescil Davasının Görülebilmesi Şartı )
İDARİ NİTELİKLİ TAHSİS İŞLEMİNİN MERCİİNCE İPTAL EDİLMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davasının Adli Yargıda Görülebilmesi İçin )
İDARİ İŞLEM - İDARİ YARGI YERİ ( İdari Tahsisle Oluşan Tapularla İlgili Uyuşmazlıklar-Tapu Kaydının Hamur Kuralı Uygulanmak Suretiyle Oluşturulması )
HAMUR KURALI UYGULANARAK OLUŞTURULAN TAPU KAYDI ( Adli Yargıda Tapu İptali ve Tescil Davasının Görülebilmesi Şartı )"
18YHGK9.2.2000E. 2000/1-57 K. 2000/83"İMAR KANUNU UYGULAMALARI
İMAR AFFI UYGULAMALARI
İMAR PARSELİNİN İPTALİ
ÇAP KAYITLARININ İPTALİ
GÖREV ( İmarla ilgili idari işlemlerin iptali )
"HAMUR" KURALI ( İmar uygulaması )"
18Y5.HD7.2.2000E. 2000/391 K. 2000/1260"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN YER BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Askeri Yasak Bölge İçerisinde Kaldığından Etrafı Tel Örgüyle Çevrilen Taşınmaz İçin )
MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA KALAN TAŞINMAZA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Askeri Yasak Bölge İçinde Kalan Tarlanın Etrafının Çevrilmesi )
İMAR PARSELASYONU YAPILMAMIŞ TAŞINMAZ ( Askeri Bölgede Kaldığndan Kamulaştırmasız El Atma İddiasıyla Bedel Talebi )"
18Y14.HD17.12.1999E. 1999/8443 K. 1999/9021"İMAR DÜZENLEMESİ SONUCU BAŞKASINA AİT PARSELDE KALAN BİNA ( Yıkım ve Enkaz Bedelinin Tesbiti Usulü )
İDARİ TASARRUF SONUCU BAŞKASINA AİT PARSELDE KALAN BİNA ( Yıkım ve Enkaz Bedelinin Tesbiti Usulü )
YIKIM VE ENKAZ BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( İmar Düzenlemesi Sonucu Başkasına Ait Parselde Kalan Bina İçin )"
18Y1.HD9.12.1999E. 1999/12913 K. 1999/13067"KAL KONUSUNDA KARAR VERİLEBİLMESİ ( İmar Uygulamasından Önce İnşa Edilen Bina - Kaim Değerin Depo Ettirilmesi Gereği )
MENİ MÜDAHALE VE KAL ( İmar Uygulamasından Önce İnşa Edilen Bina - Kal Konusunda Karar İçin Kaim Değerin Depo Ettirilmesi Gereği )
İMAR UYGULAMASINDAN ÖNCE İNŞA EDİLEN BİNA ( Meni Müdahale ve Kal - Kal Konusunda Karar İçin Kaim Değerin Depo Ettirilmesi Gereği )
BİNA DEĞERİNİN DEPO ETTİRİLMESİ GEREĞİ ( İmar Uygulamasından Önce İnşa Edilen Bina - Kal Konusunda Karar İçin )"
18Y14.HD3.12.1999E. 1999/8136 K. 1999/8707"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( İmar Planı Kapsamında Kalan Kadastro Parseli İçin )
İMAR PLANI KAPSAMINDA KALAN KADASTRO PARSELİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil Talebi )
TESCİL TALEBİ ( İmar Planı Kapsamında Kalan Kadastro Parselinin Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan )"
18Y14.HD22.11.1999E. 1999/7640 K. 1999/8295"İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Kaldırma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TAŞINMAZA İPOTEK KONMASI ( Mahkemenin Bu İşlemin Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığını Tartışmasına Gerek Olmaması )"
18Y14.HD22.11.1999E. 1999/6042 K. 1999/8260"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Köyde ve Sulu Tarla Niteliği İle Tapuda Kayıtlı Olduğu Gözetilerek Yörede Yapılaşmanın Başlayıp Başlamadığının Araştırılması )
HARİCİ SATIN ALMA ( Davalıların İfraz İle Taşınmazın Davacı Adına Tescilini Kabul Etmeleri )
ÇOĞUN İÇİNDE AZDA VARDIR KURALI ( Davalıların İfraz İle Taşınmazın Davacı Adına Tescilini Kabul Etmeleri Nedeniyle Davacıya Hisse Verilmesi Olanağının Olması )"
18Y5.HD27.9.1999E. 1999/12893 K. 1999/14057"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazın Kadastro Parseli Olması- Değerlendirmede Esas Alınan Taşınmazın İse İmar Parseli Olması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Kadastro Parseli Olması- Değerlendirmede Esas Alınan Taşınmazın İse İmar Parseli Olması )
İMAR DÜZENLENMESİ ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Kadastro Parseli Olması- Değerlendirmede Esas Alınan Taşınmazın İse İmar Parseli Olması )"
18Y14.HD22.4.1999E. 1999/2439 K. 1999/3000"ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( İşlemler Devam Ederken Tapu İptali ve Tescile Karar Verilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İşlemleri Devam Ederken Karar Verilemeyeceği )"
18YHGK24.3.1999E. 1999/18-204 K. 1999/180"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsa niteliği )
FAİZ ( Kamulaştırma bedelinin artırılması )
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ ( Kabul edilen miktar )
ARSA NİTELİĞİNİN TESBİTİ
İMAR PARSELİ"
18YHGK17.3.1999E. 1999/8-154 K. 1999/156"PAY SATIŞI ( İfrazın mümkün olmaması )
İFRAZIN MÜMKÜN OLMAMASI ( Pay satışı )
ZİLYETLİK ( Pay satışı )
İMAR PLANI DIŞINDAKİ YERLER ( Pay satışı )"
18Y14.HD9.2.1999E. 1998/8951 K. 1999/725"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Uygulaması Edimin İmkansızlaşmasından Borçlunun Sorumluluğu )
İFA İMKANSIZLIĞINDAN BORÇLUNUN SORUMLULUĞU ( İmar Uygulaması Sonucu Satış Vaadine Konu Taşınmazın Niteliğinin Değişmesi )
BORÇLUNUN SORUMLULUĞU ( Satış Vaadi Sözleşmesinde İfanın İmkansızlaşması )"
18Y1.HD27.1.1999E. 1998/14786 K. 1999/258"İMAR PARSELİNE MÜDAHALENİN MENİ ( İmar Uygulamasıyla Davacının Parseli İçinde Kalan Bina )
YIKIM ( KAL' ) İSTEĞİ ( İmar Uygulaması Sonucu Davacının Parseli İçinde Kalan Binanın )
HARÇ VE MASRAFLARIN DAVACIYA YÜKLENMESİ ( Davalıya Davacı Parseline Tecavüzünde Kusur Atfedilememesi )"
18Y1.HD25.1.1999E. 1998/14662 K. 1999/20"KADASTRAL MÜLKİYET DURUMUNUN İHYASI DAVASI ( İdari Yargıda İptal Edilen Şuyulandırma İşlemine Dayanarak )
İDARİ YARGIDA İPTAL EDİLEN ŞÜYULANDIRMA İŞLEMİNE DAYANAN İMAR ÇAK KAYITLARI ( Hükme Esas Alınamaması )
ŞUYULANDIRMA İŞLEMİNİN İDARİ YARGIDA İPTALİ ( Kadastral Mülkiyetin İhyası Davası )"
18Y14.HD24.12.1998E. 1998/8781 K. 1998/10004"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERH VERİLMESİ ( Kendisinden Önce Doğan Şahsi Haklara Üstünlük Sağlamasına Sebep Olamaması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ ( Kendisinden Önce Doğmuş Şahsi Hakka Üstün Tutulmasını Sağlayamayacağı )
ŞAHSİ HAKLARDA ÖNCELİK ( Tapuya Şerh Verilmeyen Önceki Sözleşmeden Doğan Hakkın Sonraki Tapuya Şerh Verilmiş Haktan Üstün Tutulması )
ŞERHİN ETKİSİ ( Şahsi Hakkın Şerhinin Kendisinden Sonra Doğan Şahsi Haklara Üstünlük Sağlaması )"
18Y14.HD19.11.1998E. 1998/6619 K. 1998/8641"İMAR DÜZENLEMESİ SONUCU BAŞKASININ PARSELİNE TAŞMIŞ OLAN BİNA ( Taşkın Olduğu Arsa Payının Adına Tescili Talebi )
TAŞKIN İNŞAAT ( İmar Düzenlemesinde Binanın Taşkın Hale Gelen Kısmının Kaldığı Komşu Parseldeki Arsa Payının Devri Talebi )"
18Y18.HD26.10.1998E. 1998/10001 K. 1998/11684"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Talebinin Konusu Arsa Nitelikli Taşınmazda )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )
İMAR PARSELİ NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İstenen Taşınmaz )"
18Y18.HD30.6.1998E. 1998/6685 K. 1998/8142"BELEDİYE HİZMETLERİDEN FAYDALANMA ( Uygulama İmar Planında Yer Alan Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilmesi )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Taşınmazın Diğer Niteliklere Bakılmaksızın Arsa Olarak Değerlendirilmesi )
ARSA ( Uygulama İmar Planında Yer Alan Taşınmazın Diğer Niteliklere Bakılmaksızın Arsa Olarak Değerlendirilmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Uygulama İmar Planında Yer Alan Taşınmazın Diğer Niteliklere Bakılmaksızın Arsa Olarak Değerlendirilmesi )"
18Y5.HD22.6.1998E. 1998/7608 K. 1998/10091"BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Emsal Karşılaştırmasının Yapılması )
İMAR UYGULANMASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAY ( Takdir Edilen Karşılığın Artırılması )
ARSALARDA EMSAL UYGULANMASI ( Üstün ve Eksik Yönlerinin Karşılaştırılması )"
18Y14.HD9.6.1998E. 1998/3624 K. 1998/4713"HARİCEN SATIŞ ( İmar Planı Olmayan Yerler )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Olmayan Yerler )
KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Geçersiz Olan Taşınmaz Satışına Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )"
18Y14.HD26.5.1998E. 1998/3525 K. 1998/4161"HARİCEN SATIŞ ( Geçersiz Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde )
KANUNA KARŞI HİLE ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )"
18Y14.HD26.5.1998E. 1998/3523 K. 1998/4159"KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Dışındaki Taşınmazın Küçük Paylara Bölünerek Satılması )
İMAR PLANI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Küçük Paylara Bölünerek Satılması )
MAHKEME HUZURUNDA DAVAYI KABUL ( Davanın Kanuna Aykırı Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Dışında Kalan Yerlerdeki Taşınmazlar Hakkında Yapılamayacağı )"
18Y14.HD26.5.1998E. 1998/3522 K. 1998/4158"KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Dışındaki Yerlerdeki Taşınmazın Devri )
TARLANIN HİSSELERE BÖLÜNEREK SATILMASI ( İmar Planı Dışındaki Yerlerde Bulunan )
İMAR PLANI DIŞINDAKİ YERLERDE BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Olamaması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Planı Dışında Kalan Taşınmazlar Hakkında Yapılamayacağı )"
18Y14.HD26.5.1998E. 1998/3520 K. 1998/4156"İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE TAŞINMAZ SATIŞI ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )
KANUNA KARŞI HİLE ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )
DAVAYI KABUL ( Geçersiz Satışa Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )
HARİCİ TAŞINMAZ SATIŞI ( Geçersiz Olması )"
18Y14.HD26.5.1998E. 1998/3519 K. 1998/4155"RESMİ ŞEKİL ( Tapuya Kayıtlı Taşınmazın Haricen Satışın Geçersizliği )
HARİCEN SATIŞ ( Tapuya Kayıtlı Taşınmaz Hakkında Geçersiz Olması )
KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Planı Dışındaki Yerlerde Bulunan Taşınmazın Mahkemede Dava Açılarak Davalı Tarafından Kabulü Suretiyle Devri )
ÖZEL PARSELASYON YAPILMASI YASAK TAŞINMAZ ( Muvazaalı Dava Açılarak Kabul Suretiyle ve Temyiz Edilmeyip Kesinleştirilerek Payın Devri )
İMAR PARSELASYONU YAPILMAYAN ARAZİ ( Kanuna Karşı Hileyle Özel Parselasyon Yapılarak Devri )"
18Y18.HD4.5.1998E. 1998/3639 K. 1998/4823"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİ ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
ARSA VASI ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZ ( Arsa Sayılması İçin Belediye Veya Mücavir Alan Sınırları İçinde Olmakla Beraber Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Yerler Arasında Olmasının Gerekmesi )"
18Y14.HD26.3.1998E. 1998/1043 K. 1998/2361"İMAR UYGULAMASI SONUCU BAHÇE DUVARINA TECAVÜZLÜ HALE GELEN BAHÇE DUVARI ( Men'i Müdahale ve Kal Davası )
MEN'İ MÜDAHALE VE KAL DAVASI ( İmar Uygulaması Nedeniyle Davacı Parseline Tecavüzlü Hale Gelen Bahçe Duvarı )
BAHÇE DUVARININ İMAR UYGULAMASI SONUCU BAŞKA PARSELDE KALMASI ( Men'i Müdahale ve Kal Davası )"
18Y5.HD24.2.1998E. 1998/1514 K. 1998/1908"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ ( İmar Uygulaması Nedeniyle )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Belediyenin Elattığı Taşınmazda Taşaronun Çalışması )
HUSUMET YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİ ( Belediyenin Elattığı Taşınmazda Taşaronunun Çalışması )
BELEDİYENİN ELATTIĞI TAŞINMAZDA TAŞARONUNUN ÇALIŞMASI ( Davada Husumet )"
18Y14.HD23.2.1998E. 1997/9517 K. 1998/1219"İMAR DÜZENLEMESİ SONUCU HİSSELİ ARSA ÜZERİNDE KALAN YAPI ( Haksız İnşaat Hükümlerine Dayalı Tescil Talebi )
HAKSIZ İNŞAAT HÜKÜMLERİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( İmar Düzenlemesi Sonucu Hisseli Arsa Üzerinde Kalan Yapı )
YAPININ MUHAFAZASININ MÜMKÜN GÖRÜLMEMESİ İHTİMALİNE GÖRE YAPILAN İMAR PLANI ( Plan Değiştirilmeden Haksız İnşaat Hükümlerine Göre Hüküm Kurulamayacağı )"
18Y1.HD24.12.1997E. 1997/17192 K. 1997/17770"İMAR UYGULAMASIYLA YENİ MÜLKİYET DURUMU BELİRLENMESİ ( Eski Kadastrol Kayıtların Esas Alınamaması )
MÜDAHALENİN MENİ DAVASI ( Dava Sırasında İmar Uygulamasıyla Yeni Mülkiyet Durumu Teşekkülü Halinde Yeni Kaydın Esas Alınacağı )
ESKİ KADASTROL ÇAP KAYITLARINA DAYANAMAMA ( İmar Uygulamasıyla Yeni Mülkiyet Durumu Oluşturulmuşsa )"
18Y18.HD23.12.1997E. 1997/11360 K. 1997/12516"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMEMESİNİN ŞARTLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Bedelden Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmemesinin Şartları )
KISA VE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Kısa Kararda Hükmedilen Bina Bedelinin Gerekçeli Kararda Yer Almaması )"
18Y5.HD18.12.1997E. 1997/15419 K. 1997/18978"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRIMI DAVASI ( Arsa Bedelinin Tesbitinde Emsal Karşılaştırması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesi )
İMAR DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ İNDİRİLMESİ ( Bedelin Tesbitinde Emsal Alınan Taşınmazın İmar Parseli Olması )"
18Y5.HD16.12.1997E. 1997/16057 K. 1997/18705"KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ DAVALARI ( Başka Yerde Bulunan Taşınmaz Satışlarının Emsal Alınması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Başka Yerde Bulunan Taşınmazların Satımının )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİ ( Dava Konusu Taşınmaz İmar Parseli Olmadığı Halde İmar Parselinin Emsal Alınması )
İMAR PARSELİNİN EMSAL ALINMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Bedelinin Tesbitinde Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )"
18Y5.HD15.12.1997E. 1997/15223 K. 1997/18509"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Bedelin Tesbitinde Emsal Karşılaştırması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Değerinin Tesbitinde )
TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSLERİ ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Değerinin Tesbiti )"
18Y5.HD2.12.1997E. 1997/15026 K. 1997/17801"KAMULAŞTIRILAN ARSAYA DEĞER BİÇİLMESİ ( Dikkate Alınacak Unsurlar )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan Arsa Değerinin Tesbitinde )
KAMULAŞTIRMADA KADASTRO PARSELİNİN EMSAL ALINMASI ( Tesbit Edilen Bedelden İmar Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesi )"
18Y5.HD6.11.1997E. 1997/15331 K. 1997/17967"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN ARSAYA DEĞER BİÇİLMESİ ( Emsal Karşılaştırması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırmasız Elatılan Arsa Değerinin Tesbitinde )
KADASTRO PARSELİNİN EMSAL ALINMASI ( Arsanın Değerinden Düzenleme Ortaklık Payının Düşürüleceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİ ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Değerinin Tesbitinde Kadastro Parselinin Emsal Alınması )"
18Y5.HD16.10.1997E. 1997/11578 K. 1997/15312"KAMULAŞTIRMADA EMSAL KARŞILAŞTIRMASI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İMAR PARSELİNİN KAMULAŞTIRMADA EMSAL ALINMASI ( İmar Düzenleme Ortaklık Payı Değerinin Düşülmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI DEĞERİNİN DÜŞÜLMESİ ( İmar Parselinin Kamulaştırmada Emsal Alınması Durumunda )"
18Y18.HD6.10.1997E. 1997/7366 K. 1997/8657"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİ ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl Geçtikten Sonra Tebligat Yapılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl Geçtikten Sonra Tebligat Yapılması )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl Geçtikten Sonra Tebligat Yapılması )"
18YHGK24.9.1997E. 1997/15-349 K. 1997/715"GİDERLERDEN DOĞAN HAKLAR
MASRAFTAN DOĞAN HAKLAR
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Giderlerden doğan haklar )"
18Y1.HD7.7.1997E. 1997/8785 K. 1997/9721"TAŞKIN İNŞAAT ( Yapı sahibinin kusursuzluğu )
MÜTEMMİM CÜZ
İMAR UYGULAMASI ( Taşkın inşaat )"
18Y18.HD26.6.1997E. 1997/5772 K. 1997/6769"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Taşınmaza Uygulanacak Düzenleme Ortaklık Payı Oranının Dava Konusu Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Uğradığı Kayıp Oranında Olması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Taşınmaza Uygulanacak Düzenleme Ortaklık Payı Oranının Dava Konusu Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Uğradığı Kayıp Oranında Olması )"
18Y5.HD27.5.1997E. 1997/5490 K. 1997/8265"HUSUMET ( İmar Düzenlemesinde Bedele Dönüştürülen Pay İçin Açılan Bedel Artırım Davası )
İMAR DÜZENLEMESİNDE BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAY ( Bedel Artırım Davasında Husumet )
TAAHHÜDÜN TARAF OLMAYANI BAĞLAMAMASI ( Payından Fazla Arsa Tahsis Edilen Kişinin İdareye Bedel Artırımını Ödeme Taahhüdü )
PAYINDAN FAZLA ARSA TAHSİS EDİLEN KİŞİNİN TAAHHÜDÜ ( Bedel Artırımını Ödeme )"
18Y5.HD13.5.1997E. 1997/5215 K. 1997/7748"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaz Değerinin Tesbitinde Esas Alınacak Unsurlar )
İMAR DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Taşınmaz Değerinin Tesbitinde Yapılacak İndirim )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Kamulaştırma İşleminin Ayrı Tarihlerde Tebliğ Edildiği Malikler Açısından )"
18Y5.HD13.5.1997E. 1997/5019 K. 1997/7741"İMAR DÜZENLEMESİ ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİ ( Kamulaştırılan Kadastro Parseli Bedelinin Tesbitinde İmar Parselinin Emsal Alınması )
KAMULAŞTIRMADA EMSAL ARAŞTIRMASI ( Kadastro Parseli Bedelinin Tesbitinde İmar Parselinin Emsal Alınması )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Fiili Taksim Mevcutsa Bedel Artırımı İsteyen Şahsın Payının Kamulaştırılan Kısımda Kaldığının Tesbiti )"
18Y14.HD28.4.1997E. 1997/2492 K. 1997/3160"TAPU DIŞI SATIM ( Yetkili Mahkeme )
KESİN YETKİ ( Taşınmazın Mülkiyetinin Harici Satışla İntikalini Sağlamak Amacıyla Açılan Dava )"
18Y1.HD14.4.1997E. 1997/4601 K. 1997/5035"İMAR UYGULAMASININ İDARİ YARGIDA ORTADAN KALDIRILMASI ( Tapu Kaydını Kendiliğinden Hükümsüz Kılmaması )
İDARİ İŞLEMİN ORTADAN KALDIRILMASI ( İlgilisine Kadastral Sicilin İhyası İçin Dava Hakkı Tanıması )
TAPU KAYDININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ ( İmar Uygulamasının İdari Yargıda Ortadan Kaldırılması )"
18Y1.HD17.2.1997E. 1997/1020 K. 1997/1770"BAŞKASININ ARSASINA YAPI İNŞAA ETME ( Mütemmim Cüzün Arza Tabi Olduğu - Yasal Bir Ayrıcalığın Bulunması/Yapı Sahibinin Kusurlu Sayılamayacağı )
MÜTEMMİM CÜZ ( Arza Tabi Olduğu Kuralının Yasadan Kaynaklanan Bir İstisnasının Olduğu - Yapı Sahibinin Kusurlu Sayılamayacağı )
YAPI İNŞAA ETME ( Başkasının Arsası Üzerinde - İmar Uygulaması Sonucu Yerin Davacıya Ait İmar Parseli İçinde Kalması/İradesi Dışında Oluştuğundan Kusurlu Olamayacağı )
BİNA DEĞERİNİN ÖDENMESİ ( Parsel Sahibince Yapı Malikine Ödenmesi Gerektiği - Yapı Sahibinin Korunması Zorunluluğu )"
18Y5.HD17.1.1997E. 1996/17892 K. 1997/23"İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI BEDELİ ( Taşınmazda Bu Sebeple Meydana Gelen Değer Düşüklüğü Oranı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( İrtifak Kamulaştırması Durumunda )
KAMULAŞTIRILAN KADASTRO PARSELİ İÇİN İMAR PARSELİNİN ESAS ALINMASI ( Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI DÜŞÜLMESİ ( Kamulaştırılan Kadastro Parseli İçin İmar Parselinin Esas Alınması )"
18Y18.HD5.12.1996E. 1996/9531 K. 1996/10866"BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Hangi Hallerde Arsa Sayılacağı )
ARSA ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Taşınmaz )
GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI ( Değer Kaybının Daimi İrtifak Varmış Hesaplanamayacağı )"
18Y18.HD25.11.1996E. 1996/10132 K. 1996/10441"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Alınan Taşınmazın Belirlenmesi )
EMSAL TAŞINMAZ ( Taşınmazın Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Taşınmazla Kamulaştırılan Taşınmazın Karşılaştırılması Sonucu Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılmasının Gerekmesi )"
18Y18.HD25.11.1996E. 1996/10128 K. 1996/10452"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Parsel Dava Konusu Taşınmazın İse Bu Nitelikte Olmaması )
EMSAL ALINAN TAŞINMAZIN İMAR DÜZENLEMESİ SONUCU MEYDANA GELEN PARSEL OLMASI ( Dava Konusu Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması-Düzenleme Ortaklık Payı İndirimi Yapılması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İNDİRİMİ ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Parsel Dava Konusu Taşınmazın İse Bu Nitelikte Olmaması Nedeniyle )
İMAR DÜZENLEMESİ ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Parsel Dava Konusu Taşınmazın İse Bu Nitelikte Olmaması Nedeniyle Düzenleme Ortaklık Payı İndirimi Yapılması )"
18Y15.HD20.11.1996E. 1996/4888 K. 1996/6149"ALACAK DAVASI ( Davalının İşi Askı Safhasına Kadar Tamamladığına Göre Bir Alacağa Hak Kazanmadığının Araştırılması )
CEZAİ ŞART ( Alacağa Faiz Hükmedilmesi ve Faiz Başlangıcının Kararda Gösterilmesinin Gerekmesi )
FAİZ ( Cezai Şart Olarak Hüküm Altına Alınan Alacağa Faiz Hükmedilmesi ve Faiz Başlangıcının Kararda Gösterilmesinin Gerekmesi )"
18Y14.HD5.11.1996E. 1996/3362 K. 1996/6943"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( M.K. m.650'nin Uygulanamayacağı )
HAZİNE İLE İMAR UYGULAMASI SONUCU AYNI PARSELDE HİSSEDAR KILINAN KİŞİ
İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ UYGULAMASI
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( İmar Kanunu m. 18 )"
18Y5.HD22.10.1996E. 1996/13828 K. 1996/14754"KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMLARIN KOMŞU PARSEL SAHİBİNE SATILMASI ( Bedelin Haksız Olarak Artırılması Sebebiyle Munzam Zarar )
MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Yol Fazlası Taşınmazın Komşu Parsel Sahibine Satılmasında Haksız Artırılan Bedelin İadesinde )"
18Y13.HD22.10.1996E. 1996/8202 K. 1996/9031"TAZMİNAT DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Arsa Üzerine Bina Yapılmasından Sonra Mahkemece Sözleşmenin Feshine Karar Verilmesi Nedeniyle )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Mahkemece İmar Kanununa Aykırı Bulunarak İptali Durumunda Davacının Ancak Verdiğini İsteyebilmesi )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Davacının Geçersiz Sözleşmeye Dayanarak Taşınmazın Değerini İsteyememesi )"
18Y5.HD8.10.1996E. 1996/11995 K. 1996/13660"İMAR UYGULAMASI SONUCU BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAY ( Bedel Artırım Davasında Husumet )
ŞUYULANDIRMA ( Bedele Dönüştürülen Pay İçin Artırılan Bedel Artırım Davasında Husumet )
HUSUMET ( İmar Uygulaması Sonucu Bedele Dönüştürülen Pay İçin Açılan Bedelin Artırılması Davası )"
18Y18.HD17.9.1996E. 1996/6433 K. 1996/7386"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın İmar Zayiatı Verilmeden Bu Zayiatı Veren Emsalle Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi )
ARSADA EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Taşınmazın İmar Zayiatı Verilmeden Bu Zayiatı Veren Emsalle Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi )
ZAYİAT ( Emsal Karşılaştırmasında Eşitlik Sağlanması İçin Taşınmazın İmara Tabi Olması Halinde Uğrayacağı Zayiatın da Dikkate Alınması )"
18Y18.HD10.9.1996E. 1996/7128 K. 1996/7190"BEDELİN GEÇ ÖDENMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Bedelinin Artması Sonucunu Doğurmaması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bedelin Geç Ödenmesinin Taşınmazın Değerinin Artmasına Yol Açmaması )
EMSAL TAŞINMAZIN BELİRLENMESİ ( Karşılaştırmada Nitelik Farklılığının Giderilmesi )"
18Y18.HD10.9.1996E. 1996/6383 K. 1996/7150"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Somut Emsalin Kadastro Parseli Dava Konusu Taşınmazın İse İmar Parseli Olması )
EMSALİN KADASTRO PARSELİ OLMASI ( Dava Konusu Taşınmazın İse İmar Parseli Olması Halinde İmar Düzenlemesi Sebebiyle Yüzölçümünde Meydana Gelen Azalma )
TAŞINMAZDA MEYDANA GELEN AZALMA ( Bedel Takdir Edilirken Azalmanın Fiilen Gerçekleştiği Miktarın Esas Alınması )"
18Y5.HD28.5.1996E. 1996/5090 K. 1996/8622"KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YER ( Sonradan İmara Açılması Durumunda Eski Malikin Mülkiyet İddiası )
MÜLKİYET İDDİASI ( Malikinin Rızasıyla Kamu Hizmetlerine Terkedilip İmar Değişikliğiyle İmara Açılan Taşınmaz Üzerinde )
İMARA AÇILMA DURUMUNDA ESKİ MALİKLERİN MÜLKİYET İDDİASI ( Malikin Rızasıyla Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerler )"
18Y1.HD20.12.1995E. 1995/16163 K. 1995/16952"İMAR UYGULAMASI ( Yapı sahibinin hakkı )
YAPI SAHİBİNİN HAKKI ( İmar uygulaması )"
18Y18.HD19.10.1995E. 1995/9294 K. 1995/10402"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Belediye-Valilikce Düzenlenen Arazi ve Arsalardan Yeteri Kadar Sahanın Meydana Gelen Değer Artışları Karşılığında Ortaklık Payı Olarak Düşülebilmesi )
DÜZENLEMEYE TABİ ARAZİ VE ARSALAR ( Belediye-Valilikce Düzenlenen Arazi ve Arsalardan Yeteri Kadar Sahanın Meydana Gelen Değer Artışları Karşılığında Ortaklık Payı Olarak Düşülebilmesi )
BELEDİYE VE VALİLİKCE DÜZENLENEN ARAZİ VE ARSALAR ( Bunların Dağıtımı Sırasında Yeteri Kadar Sahanın Meydana Gelen Değer Artışları Karşılığında Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Düşülebilmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Belediyeler veya Valiliklerce Düzenlemeye Tabi Tutulan Arazi ve Arsalardan Yeteri Kadar Saha Meydana Gelen Değer Artışları Karşılığında Pay Olarak Düşülebilmesi )"
18Y18.HD3.10.1995E. 1995/7337 K. 1995/9563"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİ ( Dava Konusu Parsel İmar Parseli Niteliğinde Değilse Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Konusu Parsel İmar Parseli Niteliğinde Değilse Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )
İMAR PARSELİ ( Dava Konusu Parsel İmar Parseli Niteliğinde Değilse Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )
TAŞINMAZIN BULUNAN DEĞERİNDEN İNDİRİM ( Dava Konusu Parsel İmar Parseli Niteliğinde Değilse Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )"
18Y5.HD13.9.1995E. 1995/12446 K. 1995/13658"İMAR PLANI YAPILIRKEN BEDELSİZ VE ŞARTSIZ YOLA TERKEDİLEN ARAZİ ( Yolun Daraltılması Halinde Geri Alınamayacağı )
YOL İÇİN TERKEDİLEN YERİN GERİ VERİLMESİ TALEBİ ( Amaca Uygun Kullanım Olmaması Halinde )
TAŞINMAZIN İADESİNİN İSTENEMEMESİ ( İmar Planı Yapılırken Bedelsiz Olarak Yola Terkedilip Amaca Uygun Kullanılamayan )"
18Y18.HD11.7.1995E. 1995/7310 K. 1995/8188"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Değerlendirme Tarihinden Önceki Emsal Satış Fiyatına DİE Endekslerinin Gayrimenkul Fiyatlarına Yansıyan Bölümünün Uygulanması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( İmar Kanunu Uyarınca Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması ve Bu Suretle Sonuca Varılması )
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜN ENDEKSİNİN UYGULANMASI ( Değerlendirme Tarihinden Önceki Emsal Satış Fiyatına DİE Endekslerinin Gayrimenkul Fiyatlarına Yansıyan Bölümünün Uygulanması )
EMSALLE KARŞILAŞTIRMA ( Emsal Taşınmazın Değeri Bulunduktan Sonra Karşılaştırma Yapılarak Dava Konusu Taşınmazın Emsale Göre Üstün ve Eksik Yönlerinin Dikkate Alınması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA ESAS ALINACAK TARİH ( Değerlendirme Tarihinden Önceki Emsal Satış Fiyatına DİE Endekslerinin Gayrimenkul Fiyatlarına Yansıyan Bölümünün Uygulanması )"
18Y5.HD20.2.1995E. 1995/2229 K. 1995/3428"İPOTEK BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artırılan Bedelin Tahsiline Hükmedilmemişse Faize Hükmedilemeyeceği )
FAİZ ( İpotek Bedelinin Artırılması Davasında Artırılan Bedelin Tahsiline Karar Verilmemişse Faize Hükmedilemeyeceği )"
18Y18.HD9.2.1995E. 1995/1250 K. 1995/1621"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİİN ARTIRILMASI ( Somut Parselin İmar Parseli Olması Hallerinde Dava Konusu Taşınmazın Karşılaştırma Sonucunda Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Bunun Düşülmesinin Nedeni Dava Konusu Taşınmazda Parselasyon ve Şuyulandırma İşlemiyle Yasal Olarak Kamu Hizmetlerine Tahsisi Gereken Yerlerin Ayrılmamış Olması )
KADASTRO PARSELİ ( Somut Parselin İmar Parseli Olması Hallerinde Dava Konusu Taşınmazın Karşılaştırma Sonucunda Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )"
18Y18.HD31.1.1995E. 1995/543 K. 1995/1075"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın Somut Emsal Alınan Taşınmazla Yapılan Karşılaştırması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Somut Emsal Alınan Taşınmazla Yapılan Karşılaştırması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )
KAMULAŞTIRILANIN İMAR PARSELİ OLMASI ( Somut Emsal Alınan Taşınmazla Yapılan Karşılaştırması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )"
18Y18.HD16.1.1995E. 1994/15418 K. 1995/63"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Doğal Sit Alanında Bulunması Bu Tür Dezevantajları Bulunmayan Emsalleri Kadar Değerlenmeyeceğinin Göstergesi Olması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Taşınmazın Değeri Ortaklık Payı Düşülmüş Haliyle Hesaplandığına Göre Dava Konusu Taşınmazdan da Ortaklık Payına Tekabül Edecek Miktarın Düşülmesi Gereği )
SİT ALANI ( Sit Alanı İçindeki Taşınmazdaki İnşaat İzninin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan Alınacak Karara Tabi Kılınması )
SİT ALANI İÇİNDEKİ TAŞINMAZ ( Sit Alanında Olması Nedeniyle İmar Uygulamasına Konu Edilemiyeceği Keyfiyeti Taşınmazdan Ortaklık Payına Tekabül Edecek Miktarın Düşülmesi Sonucunu Değiştirmemesi )"
18YHGK21.12.1994E. 1994/18-710 K. 1994/875"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Geçerli Hiç Bir Gerekçe Gösterilmeden En Uzak ve En Pahalı Emsalin Karşılaştırmaya Esas Tutulmasının Hatalı Olması )
EMSAL ARAZİ ( Taşınmazla Aynı Semtte Olan Onun da Henüz İmar Uygulamasından Geçmemiş Olması )
İMAR PARSELİ ( Emsal Alınan Parselin İmar Parseli Olması Bu Hususun Bilirkişi Raporunda da Açıklandığı Üzere İmar Uygulamasında Yüzde Otuz Beş Zayiat Vermesi )
İMAR DA ZAYİAT ( Emsal Alınan Parselin İmar Parseli Olması Bu Hususun Bilirkişi Raporunda da Açıklandığı Üzere İmar Uygulamasında Yüzde Otuz Beş Zayiat Vermesi )"
18Y18.HD9.11.1994E. 1994/12063 K. 1994/13990"ARSALARDA EMSAL ALINACAK TAŞINMAZLAR ( Özel Amacı Olmayan Satışlara Ait Olması Zorunluluğu )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN PARÇA ( Bitişik Parsel Sahibine Satılması )
BİLİRKİŞİ KURULUNDAN EK RAPOR ALINMASI ( Emsalin Satış Fiyatlarının Gerçek Değeri Yansıtmadığı Kabul Edildiği Takdirde )
BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Tarafların Rızasına Göre Oluşmayan Satış Fiyatının Emsal Alınmayacağı )"
18Y18.HD1.11.1994E. 1994/11352 K. 1994/13368"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Konusu Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
ARSADA EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Dava Konusu Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Taşınmazların İmar Parseli Olmaları Halinde Belirlenecek Oranda Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )
İMAR PARSELİ ( Dava Konusu Taşınmazın Bulunan Değerinden Emsal Taşınmazların İmar Parseli Olmaları Halinde Belirlenecek Oranda Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )"
18Y18.HD9.9.1994E. 1994/10750 K. 1994/10134"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazlardan İndirilecek Düzenleme Ortaklık Payı Oranının Kesinleşmesi ve Davalı Yararına Usulen Kazanılmış Hak Oluşturması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bilirkişi Raporlarında Sözü Edilen Yönetmeliğe Göre Belirtilen Oranda İndirim Yapılması Öngörülmüş Olsa Bile Usulen Kazanılmış Hakkın İhlal Edilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARINA İTİBAR ( Bilirkişi Raporlarında Sözü Edilen Yönetmeliğe Göre Belirtilen Oranda İndirim Yapılması Öngörülmüş Olsa Bile Usulen Kazanılmış Hakkın İhlal Edilemeyeceği )"
18Y18.HD28.6.1994E. 1994/7895 K. 1994/8973"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kadastro Parseli-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KADASTRO PARSELİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kadastro Parseli Olan Taşınmazdan Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )"
18YHGK11.5.1994E. 1994/1-44 K. 1994/328"MÜDAHALENİN MENİ VE KAL ( Belediyenin Parseline Taşkın Bina Yapılması-Yol )
BELEDİYENİN PARSELİNE TAŞKIN BİNA YAPILMASI ( Müdahalenin Meni ve Kal-Yola Bina Yapılması )
İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN YOLA TAŞKIN BİNA YAPILMASI ( Müdahalenin Meni ve Kal )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( İmar Uygulaması )
İMAR UYGULAMASI ( Elatmanın önlenmesi ve yıkım )"
18YHGK4.5.1994E. 1994/1-99 K. 1994/298"GÖREV ( Tapu İptali ve Tescil-Belediyece Yapılan İmar Uygulaması Sonucu Başkasına Pay Verilmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Görev-Şuyulandırmanın İmar Mevzuatına Aykırı Olduğu İddiası )
ŞUYULANDIRMANIN İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLMASI ( Tapu İptali ve Tescil-Görev )
YOLSUZ TESCİL ( İmar uygulaması )
İMAR UYGULAMASI ( Yolsuz tescil )
İMAR UYGULAMASI ( Görevli Adli Yargı )
GÖREVLİ ADLİ YARGI ( İmar uygulaması )"
18YHGK4.5.1994E. 1994/1-76 K. 1994/297"YOLSUZ TESCİL ( İmar Uygulaması )
İMAR UYGULAMASI ( Yolsuz Tescil )"
18Y5.HD4.4.1994E. 1994/3505 K. 1994/7058"İDARE ADINA KAYITLI PARSELLERDE KALMIŞ MUHDESAT ( Muhdesat Bedeli Ödenmesi )
İMAR DÜZENLEMESİ SONUCU BİNA VE MUHDESATIN İDARE ADINA KAYITLI PARSELDE KALMASI ( Muhdesat Bedeli Ödenmesinin Şartları )
MUHDESAT BEDELİ ÖDENMESİNİN ŞARTLARI ( İmar Düzenlemesi Sonucunda Bina ve Ağaçlar İdare Adına Kayıtlı Parsellerde Kalmışsa )"
18Y1.HD9.3.1994E. 1994/878 K. 1994/3022"İMAR PARSELİ
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM İSTEĞİ"
18Y15.HD2.3.1994E. 1993/1707 K. 1994/1232"ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( Yüklenicinin İşinin Ehli Olduğunun Kabulü )
İŞİNİN EHLİ OLAN YÜKLENİCİ ( İşi Üstlenmeden Önce Tüm Koşulları İncelemesi )
YÜKLENİCİNİN TAAHÜDE GİRMESİ ( Parsellerin Bulunduğu Alanın Sit Alanı Olduğunu Bilmesi Gerektiği )
SÖZLEŞMENİN SONUÇ DOĞURMAMASI ( Taahüt konusu İşin Yapılmasında Hukuki İmkansızlık Bulunması )
HUKUKİ İMKANSIZLIK ( Parsellerin Bulunduğu Yerin Sit Alanı Olması Sebebiyle Hukuki Sonucun Doğmayacağı )"
18Y18.HD1.3.1994E. 1994/156 K. 1994/2590"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Ne Şekilde Düşülmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Taşınmazın Gerçek Bedeli Belirlenirken Dikkat Edilecek Hususlar )
EMSAL ALINAN PARSELLER ( Kamulaştırılan Taşınmazın Olduğu Muhitten Değil de Daha Merkezi Yerlerden Seçilmesi )"
18Y1.HD18.2.1994E. 1994/1514 K. 1994/1963"İDARİ İŞLEM
İDARİ YARGI YERİ
ADLİ YARGI YERİ
ELATMANIN ÖNLENMESİ"
18YHGK26.1.1994E. 1993/1-763 K. 1994/7"İMAR ÇAPINA BİNA YAPMAK
BAŞKASININ ARSASINA BİNA YAPMAK ( İmar çapı )
MUHDESAT
MENKUL İNŞAAT
EKLENTİ
İMAR DÜZENLEMESİ"
18Y14.HD23.12.1993E. 1993/2968 K. 1993/10321"HİSSE TESCİLİ ( İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parselden Alınan Payın )
İMAR UYGULAMASI ( Oluşan Parselden Alınan Payın Tescili )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parselden Alınan Pay )"
18Y1.HD24.11.1993E. 1993/11290 K. 1993/14275"ŞUYULANDIRMA ( PARSELASYON ) İŞLEMİ ( Davalının Parselinin ve Üzerindeki Binanın Davacının Parseline Katılması )
BEDELİN ÖDENMESİ ( Parselasyon İşlemiyle Davacının Arsasına Katılan Davalıya Ait Parsel Üzerindeki Binanın Yıkımı İçin )
MÜDAHALENİN MENİ VE KAL' DAVASI ( Parselasyonla İktisap Edilen Parsel Üzerindeki Binanın Bedelinin Ödenmesi )"
18YHGK20.10.1993E. 1993/1-487 K. 1993/601"ELATMANIN ÖNLENMESİ
YIKIM ( Temliken tescil )
TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın önlenmesi, yıkım )
ŞUYULANDIRMA ( Temliken tescil )
TEMLİKEN TESCİL ( Şuyulandırma )
KAL"
18YHGK3.2.1993E. 1992/14-688 K. 1993/30"TESCİLİ TALEP HAKKI
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Hisseli taşınmazlarda Satış vaadi )
HİSSELİ TAŞINMAZLARDA SATIŞ VAADİ ( Satış vaadi sözleşmesi )"
18Y1.HD2.12.1992E. 1992/11173 K. 1992/14834"KADASTRAL MÜLKİYET DURUMU ( Kesinleşmiş İmar Parselasyon İşlemi Varsa Eski Tapu Kaydının Esas Alınamayacağı )
MÜDAHALENİN MENİ DAVASI ( İmar Parselasyon İşlemiyle İmar Parsellerine Dönüşmüş Arazi )
İMAR PARSELASYON İŞLEMİ ( Kesinleşmesi Durumunda Eski Tapu Kayıtlarına Göre Hüküm Kurulamaması )"
18YHGK21.10.1992E. 1992/1-440 K. 1992/597"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Kadastral yola tecavüz )
KADASTRAL YOLA TECAVÜZ ( Elatmanın önlenmesi ve yıkım )
İMAR UYGULAMASI ( Yargıtay'da belge verme halleri )
YARGITAY'DA BELGE VERME ( İmar uygulaması )
KAL ( Yola tecavüz )
YOLA TECAVÜZ"
18Y1.HD3.7.1992E. 1992/8159 K. 1992/8857"ŞUYULANDIRMA ( PARSELASYON ) İŞLEMİ ( İdari Bir İşlem Olduğundan İdari Yargıda Ortadan Kaldırılabilmesi )
GÖREV ( Şuyulandırma İşlemine Karşı Açılan Davalarda )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Belediye Encümeni ve Meclisi Kararıyla Oluşan Şuyulandırma İşlemine Karşı Açılan Davalarda )
BELEDİYE ENCÜMENİ VE MECLİSİ KARARIYLA YAPILAN PARSELASYON ( İdari Yargıda Ortadan Kaldırılmasının Talep Edilebileceği )"
18Y5.HD15.6.1992E. 1992/6540 K. 1992/15154"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Yeni Parselasyon Yapılmadan Arsadan Yol Geçirilmesi )
PARSELASYON YAPILMADAN ARSADAN YOL GEÇİRİLMESİ ( İdarenin Kamulaştırmasız Elatmadan Dolayı Tazminata Mahkum Edileceği )
ARSADAN YOL GEÇİRİLMESİ ( Kamulaştırmasız Elatmadan Dolayı Tazminata Hükmedilmesi )"
18Y14.HD30.4.1992E. 1991/9672 K. 1992/4855"HİSSELENDİRMEK SURETİYLE SATIŞ VE SATIŞ VAADİ ( İmar Yasası 18.madde Uyarınca Konusuna Giren Taşınmazların Yapılaşma Amacıyla )
YAPILAŞMAYA AÇILAN YERLER ( İmar Planında )
İMAR PLANINDA YAPILAŞMAYA AÇILAN YERLER ( İfraz Mümkün Olmadığı Halde Hisselendirmenin Mümkün Olması Hali )
İMAR KANUNU ( 18.madde Uyarınca Konusuna Giren Taşınmazların Yapılaşma Amacıyla Hisselendirilerek Satışı ve Satış Vaadi )
İMAR KANUNU M. 18 KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLAR ( Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Yapılması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İmar Kanunu m. 18 Kapsamına Giren Taşınmaz İçin )"
18Y14.HD6.2.1990E. 1990/452 K. 1990/1079"HİSSE SATIŞI ( Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılamayacağı )
DAVAYI KABUL ( Tapuda Doğrudan Yapılamayan Hisse Satışını Geçerli Hale Getirmek İçin )
KANUNA KARŞI HİLE ( Geçersiz Hisse Satışına Davayı Kabul Yoluyla Geçerlilik Kazandırılması )"
18Y14.HD6.2.1990E. 1990/295 K. 1990/1192"DAVAYI KABUL ( Yasanın Kabul Etmeyip Engellediği Bir Konuda )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( İmara Aykırı Yapılaşmayı Sağlayacak Şekilde Hisseli Satışlar Yapılması )
HİSSELİ SATIŞ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde )
KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Kanununa Aykırı Hisseli Satışa Davanın Kabulü Yoluyla Geçerlik Kazandırılması )
İMAR KANUNUNA AYKIRI HİSSELİ SATIŞ ( Davayı Kabul Yoluyla Geçerlik Kazandırılması )"
18Y1.HD2.10.1989E. 1989/1651 K. 1989/10811"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İmar Parselasyonuna İtiraz )
İMAR PARSELASYONU ( İdari İşlem Niteliğinde Olduğundan İdari Yargıda Dava Konusu Yapılabilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İmar Parselasyonuna Karşı Açılacak Davalarda )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İmar Parselasyonuna Karşı Açılacak Davalarda )"
18Y5.HD23.2.1988E. 1998/937 K. 1998/1732"HAZİNE PAYI İÇİN İPOTEK TESİSİ ( İmar Uygulaması Sırasında )
İMAR UYGULAMASI ( Hazine Payı İçin İpotek Tesis Edilmesi )
İPOTEK BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Uygulaması Sonucu Bedele Dönüştürülen ve Davacı Adına Tesis Edilen )
DAVALININ SORUMLULUĞU ( Tapudaki İpotek Miktarı İle )
TAPUDAKİ İPOTEK MİKTARI ( Davalının Sorumluluğu )
FAİZ İSTENMEDİĞİ HALDE VERİLMESİ ( İstemin Genişletilmesinin Sözkonusu Olması )"
18Y14.HD8.6.1987E. 1986/5798 K. 1987/4889"MENİ MÜDAHALE VE KAL ( İmar Parselasyonu Nedeniyle Davacıya Geçen Parselde Davalının Bina Yapması ve Ağaç Dikmesi )
İMAR PARSELASYONU ( Davacıya Geçen Parsele Davalının Yaptığı Bina ve Diktiği Ağaçlar )
BİNA VE DİKİLİ AĞAÇLAR ( İmar Parselasyonu Nedeniyle Davacıya Geçen Parselde )"

DANIŞTAY

18D6.D21.2.2017E. 2015/6353 K. 2017/1176"PARSELASYON YAPILMASI TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Davacı Tarafından Hazırlattırılan Parselasyon Planının Aynen Kabul Edilmesi Gerekmemekle Birlikte Davalı İdarece Davacının Talebinin Mevzuat Hükümlerinde Belirtilen Şartların Oluşup Oluşmadığı Değerlendirilerek İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Parselasyon İşlemi Tapu Kayıtları Üzerinden Yapıldığından Taşınmaza Dair Tapu İptal ve Tescil Davasının Bulunmasının Yapılacak Olan Parselasyon İşlemini Etkilemeyeceği - Tapu İptal ve Tescil Davası Bulunduğu Gerekçesiyle Parselasyon Yapılması Talebinin Reddine Dair Davaya Konu İşlemde İsabet Bulunmadığı)
YAPI RUHSATI VERİLMESİ (Plana Göre Parselasyon İşlemi Yapılmadan Yapı Ruhsatı Verilemeyeceğinden Yörenin İmar Planlarının Yapılmasından Sonra Mevzuatta Belirtilen Diğer Şartların da Oluşması Halinde Parselasyon İşlemi Yapılarak Plana Uygun Yapılaşma Olabilecek İmar Parsellerinin Oluşturulması Gerektiği)"
18D6.D21.11.2016E. 2015/9906 K. 2016/7478"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Davacı Hazineye Ait Parsellerin Müktakil Parsel Olarak Bulunduğu Yerde Korunması Mümkün İken Başka Parsellere Hisseli Olarak Dağıtımı Yapılarak Dağıtım İlke ve Esaslarına Uyulmadığı Gerekçesiyle Davaya Konu Encümen Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği)
PARSELASYON İŞLEMİ (Dayanağı Olan Uygulama İmar Planının Plan Notları Gereğince Davacı Hazineye Ait Parsellerin Müktakil Parsel Olarak Bulunduğu Yerde Korunması Mümkün İken Başka Parsellere Hisseli Olarak Dağıtımı Yapılarak Dağıtım İlke ve Esaslarına Uyulmadığı)
MÜSTAKİL PARSEL (Hazineye Ait Parsellerin Müktakil Parsel Olarak Bulunduğu Yerde Korunması Mümkün İken Başka Parsellere Hisseli Olarak Dağıtımı Yapılarak Dağıtım İlke ve Esaslarına Uyulmadığı - Davaya Konu Encümen Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği)"
18D6.D24.5.2016E. 2012/207 K. 2016/3113"ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (3194 S. İmar Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Tesis Edilen İşleminin İptali İstemi - Orman Alanında Yapılan Davaya Konu Parselasyon İşlemlerinde Mevzuata ve Hukuka Uygunluk Bulunmadığı/Devlet Ormanlarına ve Devlet Ormanı Sayılan Yerlere Ait Her Çeşit İşlerin Orman Genel Müdürlüğü'nce Yapılacağı)
3194 SAYILI KANUN GEREĞİ 18. MADDE UYGULAMASI (Ormanlık Alanlarla İlgili Olarak Davalı Belediyenin 3194 S. İmar Kanunun 18. Md. Uygulaması Yapması Mümkün Olmadığının Gözetileceği - Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi)
ORMAN ALANI (6831 S. Kanun'un 6. Md. Yer Alan Devlet Ormanlarına ve Devlet Ormanı Sayılan Yerlere Ait Her Çeşit İşlerin Orman Genel Müdürlüğü'nce Yapılacağı Yolundaki Hüküm Uyarınca Ormanlık Alanlarla İlgili Davalı Belediyenin 3194 S. Kanunun 18. Md. Uygulaması Yapmasının Mümkün Olmadığı - Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ (3194 S. İmar Kanunu'nun 18. Md. Uygulaması - Devlet Ormanlarına ve Devlet Ormanı Sayılan Yerlere Ait Her Çeşit İşlerin Orman Genel Müdürlüğü'nce Yapılacağı/Orman Alanında Yapılan Davaya Konu Parselasyon İşlemlerinde Mevzuata ve Hukuka Uygunluk Bulunmadığı/)"
18IDDGK24.3.2016E. 2014/63 K. 2016/1023"İMAR PLANINDA MEZARLIK (Ağaçlandırılacak Alan Kullanımında Kalan Bölgenin Yeşil Alan Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - Yeşil Alanların Düzenleme Ortaklık Payından Kesileceği)
YEŞİL ALAN (Mezarlıkların İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan Kullanımında Kalan Bölgenin Yeşil Alan Olduğu - Yeşil Alanların Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanacağı)
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (Yeşil Alan - Ağaçlandırılacak Alan Mezarlık)"
18IDDGK9.3.2016E. 2014/5675 K. 2016/744"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI (Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca Sit Alanı İlan Edilen Alanda ve Ruhsatsız Yapı Yoğunluğunun Fazla Olduğu Yerde Boğaziçi Bölgesinin Kendine Özgü Koşulları Göz Ardı Edilerek 2981 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulandığı - Davaya Konu Parselasyon İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği)
İMAR UYGULAMASI (Davacı Taşınmazının Bulunduğu Alanın Koruma Kurulu Kararı İle Sit Alanı İlan Edilmiş Bölgede ve Geri Görünüm Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama Planı Kapsamında Bulunduğu - İmar Uygulamasının Dayanağı Olan Plan Koruma Planı Olup 2981 Sayılı Kanunun Bu Alanda Uygulanamayacağı)
PARSELASYON İŞLEMİ (Belediye Encümeni Kararı - Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca Sit Alanı İlan Edilen Alanda ve Ruhsatsız Yapı Yoğunluğunun Fazla Olduğu Yerde Boğaziçi Bölgesinin Kendine Özgü Koşulları Göz Ardı Edilerek 2981 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulandığı/Parselasyon İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu)
YENİ MÜLKİYET TABLOLARININ OLUŞMASI (Uyuşmazlık Konusu Uygulama İle Yeni Mülkiyet Tabloları Oluşturulduğu - Uygulama Sınırlarının Tespitinde 3194 S. K.'nun 18. Md. Hükmünün ve Uygulama Yönetmeliğinin Hükümlerine Uygun Davranılmadığı/İdarece Tesis Edilen Davaya Konu Parselasyon İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği)"
18D6.D27.1.2016E. 2014/8070 K. 2016/229"PARSELASYON İŞLEMİ YAPILMASI (Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - Konut Yapımına Uygun İmar Parselleri Oluşturulması Amacıyla 3194 S. Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Parselasyon İşlemi Yapılacağı - 25 Metrelik Çevre Yolunun Anılan Kanun Maddesi Uygulanmak Suretiyle Kamunun Eline Geçmesinin İsabetsizliği)
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (Konut Yapımına Uygun İmar Parselleri Oluşturulması Amacıyla 3194 S. Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Parselasyon İşlemi Yapılacağı - 25 Metrelik Çevre Yolunun Anılan Kanun Maddesi Uygulanmak Suretiyle Kamunun Eline Geçmesinin İsabetsizliği/Belediye Encümen Kararının İptali İstemi)
İMAR KANUNU 18. MADDE UYGULAMASI (Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - 25 Metrelik Çevre Yolunun Anılan Kanun Maddesi Uygulanmak Suretiyle Kamunun Eline Geçmesinin İsabetsizliği/Konut Yapımına Uygun İmar Parselleri Oluşturulması Amacıyla 3194 S. Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Parselasyon İşlemi Yapılacağı)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Konut Yapımına Uygun İmar Parselleri Oluşturulması Amacıyla 3194 S. İmar Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Parselasyon İşlemi Yapılacağı - 25 Metrelik Çevre Yolunun Anılan Kanun Maddesi Uygulanmak Suretiyle Kamunun Eline Geçmesinin Hukuka Uygun Olmadığı)"
18D6.D14.9.2015E. 2014/10380 "İMAR UYGULAMASININ İPTALİ İSTEMİ (Mahkemece Yapılan Usuli Hata Nedeniyle Davacıların Dava Açma Hakkının Dolayısıyla Mahkemeye Erişim Hakkının Engellendiği - Davanın Süresinde Yenilenmediği Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Kararda Hukuki İsabet Görülmediği)
DİLEKÇE RET KARARI (Davacının Dava Konusunu ve Uyuşmazlıkla İlgili Taleplerini Açıkça Ortaya Koyarak Yasal Süre İçinde İmar Uygulamasının ve Dayanağı İmar Planlarının İptalini İstedikleri Açık Olup Usule Aykırı Verilen Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davanın Süresinde Yenilenmediğinden Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu)
SÜRE AŞIMI (Usule Aykırı Olarak Verilen Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davanın Süresinde Yenilenmediğinden Bahisle Mahkemece Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verildiği - Mahkemece Yapılan Usuli Hata Nedeniyle Davacıların Dava Açma Hakkının Dolayısıyla Mahkemeye Erişim Hakkının Engellendiği)
DAVA AÇMA HAKKI (Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davanın Süresinde Yenilenmediğinden Bahisle Mahkemece Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verildiği - Mahkemece Yapılan Usuli Hata Nedeniyle Davacıların Dava Açma Hakkının Dolayısıyla Mahkemeye Erişim Hakkının Engellenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)"
18D17.D24.6.2015E. 2015/112 K. 2015/3038"ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İmar Uygulaması Sonrasında Gerçekleştirilen Parselasyon İşlemiyle Meydana Gelen Yeni Hukuki Duruma Göre Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmaz Üzerinde Kalan Yapılardan Dolayı İşgalci Sayılmasına Olanak Bulunmadığından Fuzuli Şagil Kabul Edilip Ecrimisil İstenilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İMAR UYGULAMASI ( Davacının İmar Uygulaması Öncesinde Kendisine Ait Taşınmaz Üzerinde İnşa Ettiği Bina ve Müştemilatın Maliki Olduğu - İmar Uygulaması Sonrasında Gerçekleştirilen Parselasyon İşlemiyle Meydana Gelen Yeni Hukuki Duruma Göre Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmaz Üzerindeki Yapılardan Dolayı İşgalci Sayılamayacağı )
FUZULİ ŞAGİL ( 3194 S. K.'nun 18. Md. Hükmü Uyarınca Yapı Bedeli Ödeninceye Kadar Davacının Bu Yapıları Kullanma Hakkı Bulunduğundan Bu Kullanımdan Dolayı Fuzuli Şagil Sayılmasının Mümkün Olmadığı - Davacının Fuzuli Şagil Olduğu Kabul Edilerek Adına Düzenlenen Ecrimisil İhbarnamesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HİSSELİ İMAR PARSELİ ( Bir Yapının Üzerinde Bulunduğu Yerin Malikinden Başkalarına Bırakılarak Oluşturulan Hisseli İmar Parselleri Üzerindeki Yapıların Bedellerinin Parsel Sahiplerince Yapı Sahibine Ödenmediği veya Aralarında Anlaşma Yapılmadığı Sürece Eski Sahiplerine Yapı Bedeli Ödeninceye Kadar Kullanma İmkanı Sağlandığı )"
18D6.D20.2.2014E. 2010/7377 K. 2014/1261"MÜLKİYET HAKKI ( Taşınmazın Düzenleme Dışında Tutulmasına İlişkin Kararının İptali İstemi - Davacılar Parselinin Düzenleme Dışında Tutulmasına İlişkin Dava Konusu Parselasyon İşlemlerinde Hukuka Aykırılık Bulunmamakta İse de Parselinin Tamamı Park Olan Davacıların Mülkiyet Hakkının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı )
TAŞINMAZIN DÜZENLEME DIŞINDA TUTULMASINA İLİŞKİN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mülkiyet Hakkı - Parselinin Tamamı Park Olan Davacıların Mülkiyet Hakkının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı Açık Olup Bu Kısıtlılığın Kaldırılması İçin Davalı İdare Tarafından Taşınmazın Kamulaştırılması ya da Başka Bir Taşınmaz İle Takas Edilmesi veya Daha Sonra Bölgede Yapılacak Yeni Bir Parselasyon İşlemine Dahil Edilmesi Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Söz Konusu Adaya İlişkin İkinci Kez Yapılan Uygulamada Tekrar Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Mümkün Olmadığından Tamamı Park Alanı Olan ve Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması Gereken Dava Konusu Taşınmazın Bu Düzenleme Sahasına Dahil Edilememesine Yönelik Encümen Kararıyla Yapılan İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Düzenleme Ortaklık Payı - Düzenleme Ortaklık Payının Düzenleme Sahası İçerisindeki Yerlerin İhtiyacı Olan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Orta Öğretim Kurumları Yol, Meydan Park Otopark Çocuk Bahçesi Yeşil Saha İbadet Yeri ve Karakol Gibi Umumi Hizmetlerden Karşılanması Gerektiği )
PARK ALANININ DÜZENLEME SAHASI DIŞINDA BIRAKILMASI ( Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Düzenleme Sahası İçerisindeki Alana Hizmet Etmesi Mümkün Olmayan Dava Konusu Park Alanının Düzenleme Sahası Dışında Bırakılarak Düzenleme Ortaklık Payına Dahil Edilmemesine Yönelik Encümen Kararıyla Yapılan İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YENİDEN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI DÜZENLENMESİ ( Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Evvelce Yapılan Düzenlemeler Dolayısıyla Düzenleme Ortaklık Payı veya Bu Maksatla Başka İsimlerle Bir Pay Alınmış Olan Arazi veya Arsaların Tekrar Ortaklık Payı Hesabına Katılmayacağı )"
18D6.D30.12.2013E. 2013/245 K. 2013/9365"İMAR UYGULAMASI SONRASINDA YOLDA KALAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASINA DAİR ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Kamulaştırılan Yapının Bulunduğu Taşınmaza Dair Yapılan Parselasyon İşlemi Mahkemece İptal Edildiği - Taşınmaz Bulunduğu Araziden Ayrı Kamulaştırılmasının Hukuki Dayanağı Kalmadığı/İstemin Kabul Edileceği )
KAMULAŞTIRILAN YAPININ BULUNDUĞU TAŞINMAZA DAİR YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN MAHKEMECE İPTAL EDİLMESİ ( Parselasyon İşlemine Dayalı Olarak Yapının Araziden Ayrı Kamulaştırılmasının Hukuki Dayanağı Kalmadığı - Kamulaştırma İşlemi İptal Edileceği/İmar Uygulaması Sonrasında Yolda Kalan Taşınmazın Kamulaştırılmasına Dair Encümen Kararının İptali İstemi )
ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Uygulaması Sonrasında Yolda Kalan Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin Kararın - Kamulaştırılan Yapının Bulunduğu Taşınmaza Dair Yapılan Parselasyon İşleminin Mahkemece İptal Edildiği/Parselasyon İşlemine Dayalı Yapının Araziden Ayrı Kamulaştırılmasının Hukuki Dayanağı Kalmadığı - İstemin Reddinin Doğru Olmadığı )
YAPININ ARAZİDEN AYRI KAMULAŞTIRILAMAMASI ( Kamulaştırılan Yapının Bulunduğu Taşınmaza Dair Yapılan Parselasyon İşleminin Mahkemece İptal Edildiği - Parselasyon İşlemine Dayalı Olarak Taşınmaz Üzerindeki Yapının Bulunduğu Araziden Ayrı Kamulaştırılmasının Hukuki Dayanağı Kalmadığının Gözetileceği )"
18D10.D9.12.2013E. 2009/374 K. 2013/8792"İMAR UYGULAMASI SONUCU HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Kendisine Ait Taşınmazda İnşa Ettiği Bina ve Müştemilatın Maliki Olan Kişiye Yapı Bedeli Ödenmedikçe İşgalci Sayılmasına Olanak Bulunmadığı - Ecrimisil İstenilmesinde Hukuka Uygunluk Görülmediği )
PARSELASYON İŞLEMİ İLE HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Üzerinde Eski Malikin İnşa Ettiği Bina ve Müştemilat İçin Ecrimisil İstenilmesinde Hukuka Uygunluk Görülmediği - Yeni Malikin Haklarını Kullanabilmesinin Yapı Bedelinin Sahibine Ödenmesi Koşuluna Bağlı Olduğu )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Hazinenin Fuzuli Şagilden - İmar Uygulaması Sonucu Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmaz Üzerinde Bina ve Müştemilatın Maliki Olan Kişiye Yapı Bedeli Ödenmedikçe İşgalci Sayılmasına Olanak Bulunmadığı/Ecrimisil İstenemeyeceği )
FUZULİ ŞAGİL ( İmar Uygulaması Sonucu Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmaz Üzerinde Bina ve Müştemilatın Maliki Olan Kişiye Yapı Bedeli Ödenmedikçe İşgalci Sayılmasına Olanak Bulunmadığı - Ecrimisil İstenilmesinde Hukuka Uygunluk Görülmediği )"
18D6.D4.12.2013E. 2012/3814 K. 2013/7931"İMAR UYGULAMASI YAPILMASI TALEBİ ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi - Davacı Tarafından Hazırlattırılan Parselasyon Planının Davalı İdarece Aynen Kabul Edilmesinin Gerekmediği )
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İmar Uygulaması Yapılması Talebi - İmar Planına Uygun Parselasyon İşleminin Davalı İdarece Yapılması Zorunlu Olduğundan Mahkemenin Parselasyon Yapmaya Zorlayan Herhangi Bir Hükmün Bulunmadığı ve Yargı Kararı İle de İdarelerin Parselasyon Yapmaya Zorlanamayacağı Gerekçesinde İsabet Bulunmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ BULUNMASI ( Parselasyon İşlemi - Tapu Kayıtları Üzerinden Yapıldığından Tapu İptal ve Tescil Davası Bulunduğu Söz Konusu Davada Verilecek Kararın Yapılacak Olan Parselasyon İşlemini Etkileyeceğine Dair Gerekçede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PARSELASYON YAPILMASINA DAİR BAŞVURUSU ( Tapu İptal ve Tescil Davasının Bulunması - Dava Sonuçlanmadan Bu Konuda Bir İşlem Tesis Edilemeyeceğinden Bahisle Reddedilmesine Dair İşlemin İptali Gerektiğinden Aksi Yöndeki Mahkeme Kararında İsabet Görülmediği )"
18D6.D20.11.2013E. 2012/128 K. 2013/7181"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kamu Ortaklık Payından Karşılanacak Bir Alandan İmar Parseli Oluşturularak Tahsis Yapılması Mümkün Olmayıp Davacıya Teknik ve Hukuki Olarak Mümkün Olduğunca Kadastral Parsele Yakın ve Eşdeğer Yer Tahsisi Gerektiği - Davaya Konu Parselasyon İşleminin İptali Gerektiği )
KAMU ORTAKLIK PAYI ( Uyuşmazlığa Konu Taşınmazı da Kapsayan Alanın Nazım İmar Planında Kentsel ve Bölgesel Spor Alanında Kaldığı - Bu Büyüklükteki Bir Alanın Tüm Kente Hizmet Verecek Bir Kamu Tesis Alanı Olması Sebebiyle Kamu Ortaklık Payından Karşılanması Gerektiği/Parselasyon İşleminin İptali )
İMAR PARSELİ ( Parselasyon İşleminin İptali - Kamu Ortaklık Payından Karşılanacak Bir Alandan İmar Parseli Oluşturularak Tahsis Yapılması Mümkün Olmayıp Davacıya Teknik ve Hukuki Olarak Mümkün Olduğunca Kadastral Parsele Yakın ve Eşdeğer Yer Tahsisi Gerektiği )
KENTSEL VE BÖLGESEL SPOR ALANI ( Uyuşmazlığa Konu Taşınmazı da Kapsayan Alanın Nazım İmar Planında Kentsel ve Bölgesel Spor Alanında Kaldığı - Bu Taşınmazın da İçinde Bulunduğu Bir Kısım Alanın Uygulama İmar Planında da Spor Alanında Kaldığı/Bu Büyüklükteki Bir Alanın Kamu Ortaklık Payından Karşılanması Gerektiği )"
18D6.D5.11.2013E. 2012/1904 K. 2013/6299"PARSELASYON İŞLEMİ (Kabulüne İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - İdarenin Umumi Hizmet Alanlarından İdarenin Elde Ettiği Taşınmaz Daha Fazla İse Ancak O Zaman Anayasa Mahkemesi Kararına Yansıyan Diğer İhtimaller Doğrultusunda Kullanabileceği Bunun Dışında Özel Hukuk Rejimi Kapsamında Kullanması Konusunda Bir Takdir Yetkisinin Bulunmadığı)
KAPANAN KADASTRAL YOLLAR (Danıştay 6. Dairesinin Yerleşik Kararları İdare Adına Tescil Edilmemesini Değil Tescil Edildikten Sonra Parselasyon İşlemi Kapsamında Kadastral Durumda Kadastral Sahadaki Kullanılma Amacına Paralel Olarak Uygulama İmar Planı Aşamasında Düzenleme Sınırı İçerisindeki Umumi Hizmet Alanları İçin Kullanılmasını Kapsadığı)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İdarenin Elde Ettiği Taşınmaz Daha Fazla İse Ancak O Zaman Anayasa Mahkemesi Kararına Yansıyan Diğer İhtimaller Doğrultusunda Kullanabileceği Bunun Dışında Özel Hukuk Rejimi Kapsamında Kullanması Konusunda Bir Takdir Yetkisinin Bulunmadığı)
ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İdarenin Umumi Hizmet Alanlarından İdarenin Elde Ettiği Taşınmaz Daha Fazla İse Ancak O Zaman Anayasa Mahkemesi Kararına Yansıyan Diğer İhtimaller Doğrultusunda Kullanabileceği Bunun Dışında Özel Hukuk Rejimi Kapsamında Kullanması Konusunda Bir Takdir Yetkisinin Bulunmadığı)"
18D6.D26.9.2013E. 2013/729 K. 2013/5306"PARSELASYON İŞLEMİ ( Tapu Kayıtları Esas Alınarak Yapıldığı - Tesisi Sırasında Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmaz Nedeniyle Hazine Adına İmar Parseli Oluşturulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
HAZİNE ADINA İMAR PARSELİ OLUŞTURULMASI ( Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Parselasyon İşleminin Tapu Kayıtları Esas Alınarak Yapıldığı Tesisi Sırasında Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmaz Nedeniyle Oluşturulduğu )
İMAR PARSELİ TAHSİSİ ( Hazine Adına - Parselasyon İşleminin Tapu Kayıtları Esas Alınarak Yapıldığı Tesisi Sırasında Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmaz Nedeniyle İmar Parseli Oluşturulmasının Hukuka Uygun Olduğu )
TAPU KAYITLARI ESAS ALINARAK YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİ ( Tesisi Sırasında Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmaz Nedeniyle Hazine Adına İmar Parseli Oluşturulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
18D6.D25.2.2013E. 2012/4353 K. 2013/1108"NAZIM İMAR PLANI ( İmar Planında Kamusal Hizmete Yönelik İmar Fonksiyonlarının Sadece Hazineye Ait ve Boş Arazi Olması Dikkate Alınarak Belirlenmiş Olmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Mahallinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Suretiyle Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SOSYAL DONATI ALANI ( İmar Planında Kamusal Hizmete Yönelik İmar Fonksiyonlarının Sadece Hazineye Ait ve Boş Arazi Olması Dikkate Alınarak Belirlenmiş Olmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÇEVRESEL ETKİLER ( İmar Planında Kamusal Hizmete Yönelik İmar Fonksiyonlarının Sadece Hazineye Ait ve Boş Arazi Olması Dikkate Alınarak Belirlenmiş Olmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Mahallinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Suretiyle Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
18D6.D18.2.2013E. 2011/7373 K. 2013/956"PLANDA KAMU KULLANIMINA AYRILAN ALANLAR ( Düzenlemeye Giren Tüm Taşınmaz Maliklerinden Eşit Oranda Alınacak Düzenleme Ortaklık Payı İle Karşılanması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Planda Kamu Kullanımına Ayrılan Alanların Düzenlemeye Giren Tüm Taşınmaz Maliklerinden Eşit Oranda Alınacak Düzenleme Ortaklık Payı İle Karşılanması Gerektiği )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Hazine Taşınmazlarının Düzenleme Sınırı Dışında Bırakılarak Kamu Kullanımına Açılmasına Neden Olan Dava Konusu Parselasyon İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
18D6.D13.2.2013E. 2010/1740 K. 2013/809"PARSELASYONUN ONAYLANMASINA DAİR BELEDİYE ENCÜMENİNİN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Parselasyon Kapsamına Giren Taşınmazlara Dair İmar Kanununun Yürürlüğünden Önce Onaylı Özel Parselasyon veya Tapuda Şerh Edilmiş Rızai Taksim Sözleşmesinin Bulunması Özel Parselasyonun Belediye Tapu Noter Gibi Resmi Bir Kuruma Sunulmuş Olması Gerektiği )
UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Özel Şahıslar ve Belediyenin Müşterek Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda Paydaşların Her Biri Payı Oranında Taşınmazın Her Noktasında Hak Sahibi Olduğu/Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Paydaşlık Giderilmeden 3194 S. Kanunun 18.Md.si Uyarınca Yapılacak Parselasyon İşlemlerinde Yeni Oluşturulan İmar Parsellerinin Paydaşlara Yine Müşterek Mülkiyet Şeklinde Tahsis Edilmesi Gerektiği )
MÜŞTEREK MÜLKİYETE KONU ALANLARIN İMAR PARSELLERİNE TAHSİSİ ( Uygulama İmar Planının İptali İstemi - Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Paydaşlık Giderilmeden 3194 S. Kanunun 18.Md.si Uyarınca Yapılacak Parselasyon İşlemlerinde Yeni Oluşturulan İmar Parsellerinin Paydaşlara Yine Müşterek Mülkiyet Şeklinde Tahsis Edilmesi Gerektiği )
TAPUDA ŞERH EDİLMİŞ RIZAİ TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN BULUNMASI ( Uygulama İmar Planının İptali İstemi - Parselasyon Kapsamına Giren Taşınmazlara Dair İmar Kanununun Yürürlüğünden Önce Onaylı Özel Parselasyon veya Tapuda Şerh Edilmiş Rızai Taksim Sözleşmesinin Bulunması Özel Parselasyonun Resmi Bir Kuruma Sunulmuş Olması Gerektiği/Sözü Geçen Belgelerin Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Gerekirse Yerinde Yeniden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karara Bağlanması Gerektiği )"
18D6.D17.1.2013E. 2009/9047 K. 2013/3"TAŞINMAZIN KOMŞU TAŞINMAZ İLE TEVHİT EDİLMESİ ( Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Mülkiyet Hakkının Özünü Zedeleyen Uygulamaların İmar Kanunu'nun 10. Md.sine Açıkça Aykırı Olduğu Hususu Göz Önüne Alındığında Davacının Başvurusu Üzerine İmar Kanunu'nun 10. Md.si Hükmü Uygulanmak Suretiyle Söz Konusu Taşınmazın İmar Programına Alınması Gerektiği )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Belirlenen Düzenleme Sahasının Bir Müstakil İmar Adasından Küçük Olmaması Gerekmekle Birlikte İmar Adasının Büyük Bir Kısmının İmar Mevzuatına Uygun Bir Şekilde Teşekkül Etmiş Olması Halinde Adanın Geri Kalan Kadastro Parsellerinin Müstakil Bir İmar Düzenlenmesine Konu Teşkil Edebileceği )
İPTAL DAVASI ( Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İstemi - Davacının Başvurusu Üzerine İmar Kanunu'nun 10. Md.si Hükmü Uygulanmak Suretiyle Söz Konusu Taşınmazın İmar Programına Alınması Gerekirken Davalı İdarece Söz Konusu İmar Adasında 18. Md. Uygulanmasını Gerektiren Kriterler Bulunmadığı Gerekçesiyle Başvurunun Reddi Yolunda Tesis Edilen Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )
TAŞINMAZIN İMAR PROGRAMINA ALINMASI ( Davacının Başvurusu Üzerine İmar Kanunu'nun 10. Md.si Hükmü Uygulanmak Suretiyle Söz Konusu Taşınmazın İmar Programına Alınması Gerektiği/Davalı İdarece Söz Konusu İmar Adasında 18. Md. Uygulanmasını Gerektiren Kriterler Bulunmadığı Gerekçesiyle Başvurunun Reddinin Doğru Olmadığı )"
18D6.D19.11.2012E. 2009/13281 K. 2012/6251"2/B UYARINCA ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN ALANLAR ( Orman Köylülerine Tahsisi Dışında Bir Amaca Ayrılmasının Mümkün Olmadığı - Uygulama İmar Planı Doğrultusunda Parselasyon İşlemine Tabi Tutulamayacağı )
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( 2/B Uyarınca/Uygulama İmar Planı Doğrultusunda Parselasyon İşlemine Tabi Tutulamayacağı - Orman Köylülerine Tahsisi Dışında Bir Amaca Ayrılmasının Mümkün Olmadığı )
UYGULAMA İMAR PLANI ( 2/B Uyarınca Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler - Orman Köylülerine Tahsisi Dışında Bir Amaca Ayrılmasının Mümkün Olmadığı/Parselasyon İşlemine Tabi Tutulamayacağı )"
18D6.D28.6.2012E. 2011/3367 K. 2012/3902"PARSELASYON PLANI ( Belediyelerce Re'sen Yapılan Bir İşlem Niteliğinde Olduğundan Parselasyon Planının Esasının İncelenmesi Gerektiği )
DÜZENLEME SAHASINDAKİ ARSA PAYI ( İtibariyle Çoğunluğu Sağlamayan Parsel Maliklerinin İstemi Üzerine Parselasyon Planının Yapıldığından Bahisle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Parselasyon Planının Esasının İncelenmesi Gerektiği )
RE'SEN YAPMA ( Parselasyon Planı Belediyelerce Re'sen Yapılan Bir İşlem Niteliğinde Olduğundan Parselasyon Planının Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
18D6.D6.2.2012E. 2011/3813 K. 2012/447"İMAR UYGULAMASI ( Daha Önce Yapılan Yola Terk İşlemi Parselasyon İşlemi Olmadığından İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Kesilemeyeceği Gerekçesiyle Parselasyon İşleminin İptaline Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YOLA TERK İŞLEMİ ( Parselasyon İşlemi Olmadığından İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Kesilemeyeceği Gerekçesiyle Parselasyon İşleminin İptaline Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( İmar Uygulaması - Daha Önce Yapılan Yola Terk İşlemi Parselasyon İşlemi Olmadığından İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Kesilemeyeceği Gerekçesiyle Parselasyon İşleminin İptaline Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
18D6.D10.10.2011E. 2009/10306 K. 2011/3606"TAŞINMAZIN TESCİL EDİLMESİ İSTEMİNİN REDDEDİLMESİ ( İşlemin İptali İstemi - Yapılan İmar Uygulaması Sonucunda Ada Parsel Numarası Değişen Taşınmazın Davacı Adına Tescilinin İse İlgilinin Yazılı Rızası Bulunmaması Durumunda Ancak Mahkeme Kararı İle Mümkün Olabileceği/Adli Yargıda Davanın Görüleceği)
İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA ADA PARSEL NUMARASININ DEĞİŞMESİ ( Taşınmazın Davacı Adına Tescilinin İlgilinin Yazılı Rızası Bulunmaması Durumunda Ancak Mahkeme Kararı İle Mümkün Olabileceği/Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu)
GÖREV ( Taşınmazın Tescil Edilmesi İsteminin Reddedilmesi İşleminin İptali İstemi - Yapılan İmar Uygulaması Sonucunda Ada Parsel Numarası Değişen Taşınmazın Davacı Adına Tescilinin İlgilinin Yazılı Rızası Bulunmaması Durumunda Ancak Mahkeme Kararı İle Mümkün Olabileceği/Adli Yargının Görevli Olduğu)
PARSELİN KÜTÜK SAHİFESİNİN İMAR UYGULAMASI NETİCESİNDE KAPATILMASI ( Taşınmazın Davacı Adına Tescilinin İlgilinin Yazılı Rızası Bulunmaması Durumunda Ancak Mahkeme Kararı İle Mümkün Olabileceği - Adli Yargının Görevli Olduğu)"
18D6.D14.6.2011E. 2010/10709 K. 2011/2200"DAVA AÇMA EHLİYETİ (Parselasyon İşlemlerine Karşı Açılan Davalar - Malik Olmayıp Taşınmaz Üzerinde Hak İddia Edenlerin Taşınmazın Tapu Kaydını Adlarına Tescil Ettirmeleri Üzerine Dava Açabileceği)
PARSELASYON İŞLEMLERİ (Malik Olmayıp Taşınmaz Üzerinde Hak İddia Edenlerin Taşınmazın Tapu Kaydını Adlarına Tescil Ettirmeleri Üzerine Dava Açabileceği - Dava Açma Ehliyeti)
ARSA VE ARAZİ MALİKLERİ (Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetleri Bulunduğu - Malik Olmayıp Taşınmaz Üzerinde Hak İddia Edenlerin Taşınmazın Tapu Kaydını Adlarına Tescil Ettirmeleri Üzerine Dava Açabileceği)"
18D6.D16.5.2011E. 2009/355 K. 2011/1371"ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( İmar Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Yapılan Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri - Parsel Büyüklükleri ve Hisse Miktarı Parsellerin Konumu Gibi Hususlar Ayrı Ayrı Gösterildiğinden Bu Planların Düzenlemeye Tabi Tuttukları Taşınmaz Sahipleri İçin Sübjektif ve Kişisel İşlemler Olduğu)
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN TEBLİĞİ ( Bu Raporun Davacıya Değil Davacının Vekiline Tebliğ Edildiği - Davacının Bu Tarihte Dava Konusu İşlem Hakkında Dava Açmaya Yeterli Düzeyde Bilgi Sahibi Olduğunun Kabul Edilemeyeceği)
İMAR KANUNU'NUN 18. MADDESİ UYARINCA YAPILAN PARSELASYON PLANLARI VE DAĞITIM CETVELLERİ ( Parsel Büyüklükleri ve Hisse Miktarı Parsellerin Konumu Gibi Hususlar Ayrı Ayrı Gösterildiğinden Bu Planların Düzenlemeye Tabi Tuttukları Taşınmaz Sahipleri İçin Sübjektif ve Kişisel İşlemler Olduğu)"
18D6.D13.4.2011E. 2009/747 K. 2011/828"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İşlemin Yetki Yönünden Hukuka Uygun Olduğu - Daha Önceden Yapılan Terk ve Kesintilerin Miktarı Belirlendikten Sonra Ortaya Çıkan Fark Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Alınabileceği )
YETKİ ( Parselasyon İşlemi - Büyükşehir Belediyenin Yetki Alanında Bulunan Bulvara Cephe Veren Uyuşmazlık Konusu Parseli Kapsayan Alanda Yapıldığı Anlaşıldığından İşlemin Yetki Yönünden Hukuka Uygun Olduğu )
ORTAKLIK PAYI ( Daha Önceden Yapılan Terk ve Kesintilerin Miktarı Belirlendikten Sonra Ortaya Çıkan Fark Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Alınabileceği )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Daha Önceden Yapılan Terk ve Kesintilerin Miktarı Belirlendikten Sonra Ortaya Çıkan Fark Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Alınabileceği )"
18D6.D10.11.2010E. 2010/6597 K. 2010/10306"PARSELASYON İŞLEMİNİN İLAN EDİLMESİ (İmar Planı Değişikliği Yapılarak Bu Plana Göre Belediye Encümeni Kararıyla Yeni Bir Parselasyon İşleminin Tesis Edildiği - İdare Mahkemesince Dava Konusu Edilen İşlemin İdarece Geri Alınarak Yeni Bir Parselasyon İşlemi Tesis Edildiği/Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ (Davanın Mahkemenin Dosyasında Kayıtlı Olduğu - İdare Mahkemesince Dava Konusu Edilen İşlemin İdarece Geri Alınarak Yeni Bir Parselasyon İşlemi Tesis Edildiği Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
İŞLEMİN İDARECE GERİ ALINMASI (İdare Mahkemesince Dava Konusu Edilen İşlemin İdarece Geri Alınarak Yeni Bir Parselasyon İşlemi Tesis Edildiği Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
18D6.D28.9.2010E. 2008/10062 K. 2010/8579"ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Düzenlenen Bilirkişi Raporu İle Dosyadaki Bilgi ve Belgelerin Birlikte Değerlendirilmesinden Teknik Yönden Dayanağı İmar Planına Uygun Olmakla Birlikte Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Muvafakati Olmaksızın Tevhit ve İfraz İşleminin Gerçekleştirelemeyeceği )
TAŞINMAZ MALİKLERİNİN MUVAFAKATİ ( Teknik Yönden Dayanağı İmar Planına Uygun Olmakla Birlikte Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Muvafakati Olmaksızın Tevhit ve İfraz İşleminin Gerçekleştirelemeyeceği )
TEVHİD VE İFRAZ İŞLEMİ ( Encümen Kararının İptali İstemi - Düzenlenen Bilirkişi Raporu İle Dosyadaki Bilgi ve Belgelerin Birlikte Değerlendirilmesinden Teknik Yönden Dayanağı İmar Planına Uygun Olmakla Birlikte Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Muvafakati Olmaksızın Gerçekleştirelemeyeceği )"
18D6.D21.9.2010E. 2008/630 K. 2010/8273"YOLLAR VE KARAKOL ALANI ( Düzenleme Sahası Dışında Bırakılması Hususu İle Düzenleme Sahasında İlgili Yatırımcı Kuruluş Olan Davalı İdarenin Hissesi Varken "Kültür Tesis Alanı" Kullanımlı Parselde Hazineye Ait Hissesinden Tahsis Edildiği - Dava Konusu İmar Uygulamasında Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
KÜLTÜR TESİS ALANI ( Davalı İdarenin Hissesi Varken "Kültür Tesis Alanı" Kullanımlı Parselde Hazineye Ait Hissesinden Tahsis Edildiği - Dava Konusu İmar Uygulamasında Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması Gereken Park Alanları Yollar ve Karakol Alanının Düzenleme Sahası Dışında Bırakıldığı - Dava Konusu İmar Uygulamasında Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"
18D6.D21.9.2010E. 2008/6279 K. 2010/8256"BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( İdare Mahkemesinin Kararıyla Bütün Olarak İptal Edildiği Anlaşıldığından İşin Esasının Tekrar İncelenmesine Yer Bulunmadığı Gerekçesiyle Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( İmar Durum Belgesi Verilmemesine Yönelik Kısmının İptali İstemi - Belediye Meclisi Kararının İdare Mahkemesinin Kararıyla Bütün Olarak İptal Edildiği Anlaşıldığından İşin Esasının Tekrar İncelenmesine Yer Bulunmadığı Gerekçesiyle Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği )
İMAR DURUM BELGESİ VERİLMEMESİNE YÖNELİK KISMININ İPTALİ İSTEMİ ( Belediye Meclisi Kararının İdare Mahkemesinin Kararıyla Bütün Olarak İptal Edildiği Anlaşıldığından İşin Esasının Tekrar İncelenmesine Yer Bulunmadığı Gerekçesiyle Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği )"
18D6.D16.6.2010E. 2008/8349 K. 2010/6342"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARI (Yapılan İmar Uygulamasının Uygun Olmadığına Karar Verildiği - Kamu Kurumu ve Kuruluşları İle Belediyelerin Koruma Bölge Kurullarının Kararlarına Uymak Zorunda Olduğu)
İMAR UYGULAMASI (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı/Yapılan İmar Uygulamasının Uygun Olmadığına Karar Verildiği - Kamu Kurumu ve Kuruluşları İle Belediyelerin Koruma Bölge Kurullarının Kararlarına Uymak Zorunda Olduğu)
KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARI (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma - İmar Uygulamasının Uygun Olmadığına Karar Verildiği/Kamu Kurumu ve Kuruluşları İle Belediyelerin Koruma Bölge Kurullarının Kararlarına Uymak Zorunda Olduğu)"
18D6.D15.6.2010E. 2008/9022 K. 2010/6191"FERDİLEŞTİRİLME YAPILMASI ( Hisseli Mülkiyetin Korunması Gerekirken Hisselerin Birleştirilmesi Suretiyle de Bir Çeşit Ferdileştirme Yapıldığı - İdare Mahkemesince Bu Hususlar Göz Önüne Alınmak Suretiyle Uyuşmazlık Hakkında Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HİSSELİ MÜLKİYETİN KORUNMASI ( Gerekirken Hisselerin Birleştirilmesi Suretiyle de Bir Çeşit Ferdileştirme Yapıldığı - İdare Mahkemesince Bu Hususlar Göz Önüne Alınmak Suretiyle Uyuşmazlık Hakkında Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMU ORTAKLIK PAYI ( Karşılanması Gereken Sağlık Tesisinin Davacının Taşınmazından Alındığı Gibi 3194 S. Yasanın 18.Md. Uyarınca Yapılan Parselasyon İşlemleri Sırasında Hisseli Mülkiyetin Korunması Gerektiği )
ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( Yapılan Parselasyon İşlemleri Sırasında Hisseli Mülkiyetin Korunması Gerekirken Hisselerin Birleştirilmesi Suretiyle de Bir Çeşit Ferdileştirme Yapıldığı - Uyuşmazlık Hakkında Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
18D6.D16.4.2010E. 2008/5856 K. 2010/3899"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı İlk ve Ortaöğretim Kurumları Yol Meydan Park Çocuk Bahçesi Yeşil Saha İbadet Yeri ve Karakol Gibi Umumi Hizmetlerden ve Bu Hizmetlerle İlgili Tesislerin Oluşturulması Amacıyla %40'a Varan Oranda Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
UMUMİ HİZMETLERLE İLGİLİ TESİSLERİN OLUŞTURULMASI (%40'a Varan Oranda Düzenleme Ortaklık Payı Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI UMUMİ HİZMETLERİ (Yol Meydan Park Çocuk Bahçesi Yeşil Saha İbadet Yeri ve Karakol Gibi Umumi Hizmetlerden ve Bu Hizmetlerle İlgili Tesislerin Oluşturulması Amacıyla %40'a Varan Oranda Düzenleme Ortaklık Payı Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
18D6.D16.4.2010E. 2008/5832 K. 2010/3900"PARSELASYON İŞLEMİ ( Arsa ve Arazi Düzenlemesi İle İlgili Genel Düzenlemeler Uyarınca Kamu Ortaklık Paylarının Islah İmar Planlarının Geçerli Olduğu Alanlarda Yapılacak Parselasyon İşlemleri Sırasında Düzenlemeye Giren Parsellerden de Alınması Gerektiği )
ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ GENEL DÜZENLEMELER ( Uyarınca Kamu Ortaklık Paylarının Islah İmar Planlarının Geçerli Olduğu Alanlarda Yapılacak Parselasyon İşlemleri Sırasında Düzenlemeye Giren Parsellerden de Alınması Gerektiği )
KAMU ORTAKLIK PAYI ( Arsa ve Arazi Düzenlemesi İle İlgili Genel Düzenlemeler Uyarınca Kamu Ortaklık Paylarının Islah İmar Planlarının Geçerli Olduğu Alanlarda Yapılacak Parselasyon İşlemleri Sırasında Düzenlemeye Giren Parsellerden de Alınması Gerektiği )
ISLAH İMAR PLANINA DAYALI İŞLEM ( 3194 S. Yasa'nın 18.Md. Uyarınca Parselasyon Yapılması ve Bu Parselasyon İşlemi Sırasında da Rekreasyon Alanının Kamu Ortaklık Payından Karşılanması Nedenleriyle Dava Konusu Parselasyon İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
18D6.D5.3.2010E. 2008/6857 K. 2010/2145"ÖZEL PARSELASYON İLE BELİRLENEN HİSSELER ( Umumi Hizmet Alanlarının Karşılığı Olarak Tapuda Ana Parsel Maliki Adına Kayıtlı Olarak Kalmış Bulunan Hisselerin Tapu Sicilinden Bedelsiz Olarak Terkini Gerektiği )
TAPU SİCİLİNDEN TERKİN ( Özel Parselasyon İle Belirlenmiş Bulunan Umumi Hizmet Alanlarının Karşılığı Olarak Tapuda Ana Parsel Maliki Adına Kayıtlı Olarak Kalmış Bulunan Hisselerin Tapu Sicilinden Bedelsiz Olarak Terkini Gerektiği )
PARSELASYON KARŞILIĞINDA TAHSİS ( Halen Ana Parsel Maliki Üzerinde Görülen veya Satışlar Sonucu Üçüncü Kişiler Üzerinde Bulunan Bu Gibi Paylar Karşılığı Olarak Ana Parsel Malikine veya Bu Hisseleri Satın Alan Kişilere Parselasyon Sonucunda Tahsis Yapma Olanağının Bulunmadığı )"
18D6.D19.2.2010E. 2008/1317 K. 2010/1598"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davalı İdarenin Kapanan Kadastral Yollar Nedeniyle Kendi Adına Parseller Oluşturduğu Anlaşıldığından Hukuka Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği )
İMAR UYGULAMASI ( Onaylanmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Davalı İdarenin Kapanan Kadastral Yollar Nedeniyle Kendi Adına Parseller Oluşturduğu Anlaşıldığından Hukuka Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği )
KAPANAN KADASTRAL YOLLAR ( Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Davalı İdarenin Kapanan Kadastral Yollar Nedeniyle Kendi Adına Parseller Oluşturduğu Anlaşıldığından Hukuka Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği )"
18D6.D9.2.2010E. 2008/603 K. 2010/1217"İMAR UYGULAMASI ( Şirkete Ait Taşınmazın Şahsa Tahsis Edilerek Verilen Yapı Ruhsatının İptali İstemi - İmar Uygulamasına Karşı Açılan Davada İşlemin İptal Edildiği Şirketin Mülkiyet İlişkisini Sürdürdüğü/Yapı Ruhsatının İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
YAPI RUHSATININ İPTALİ ( Şirkete Ait Taşınmazın İmar Uygulaması Sonucu Şahsa Tahsis Edilerek Verilen - İmar Uygulamasına Karşı Açılan Davada İşlemin İptal Edildiği Şirketin Mülkiyet İlişkisini Sürdürdüğü/Yapı Ruhsatının Dayanağı Kalmadığı )"
18D6.D18.1.2010E. 2009/8585 K. 2010/167"PARSELASYONUN ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ TALEBİ ( İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara İlişkin Tapu Verme Hükmünün Uygulandığı - Terk Yapılan Alanda Yeniden Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Parselasyonun Onaylanmasına İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi/İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara İlişkin Tapu Verme Hükmünün Uygulandığı - Terk Yapılan Alanda Yeniden Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağı )
TAPU VERME ( Parselasyonun Onaylanmasına İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi/İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara İlişkin Tapu Verme Hükmünün Uygulandığı - Terk Yapılan Alanda Yeniden Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağının Gözetileceği )
TERK YAPILAN ALAN ( Parselasyonun Onaylanmasına İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi/İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara İlişkin Tapu VermeHükmünün Uygulandığı - Alanda Yeniden Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağının Gözetileceği )"
18D6.D4.11.2009E. 2009/4994 K. 2009/10761"İMAR UYGULAMASI ( Belediyelerin Sorumlu Olduğu - Kadastro Müdürlüklerine Tanınan Kadastro Tekniği Yönünden İnceleme Yetkisi Aşılarak Dava Konusu İmar Uygulamasının Esasına Girilerek Uygulamaya İlişkin Dosyanın Onaylanması İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI ( İmar Uygulamalarından Belediyelerin Sorumlu Olduğu - Dava Konusu İmar Uygulamasının Esasına Girilerek Uygulamaya İlişkin Dosyanın Onaylanması İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KADASTRO TEKNİĞİ YÖNÜNDEN İNCELEME YETKİSİNİN AŞILMASI ( Dava Konusu İmar Uygulamasının Esasına Girilerek Uygulamaya İlişkin Dosyanın Onaylanması İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
18D13.D24.9.2009E. 2009/814 K. 2009/8611"GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Parselin Davalı Belediyeye Devri Yapılmadan Belediyece Tasarrufta Bulunabilme Olanağının Bulunmadığı - Davacının Yapılan İhaleden Dolayı Hak Elde Etme İmkanının Bulunmadığı )
İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ ( Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Md.sinde Düzenlendiği - Bu Usule Uyulmadan Diğer Bir İfadeyle Söz Konusu Parselin Davalı Belediyeye Devri Yapılmadan Belediyece Tasarrufta Bulunabilme Olanağı Bulunmadığı )
ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( İmar Kanunu'nun 18. Maddesine Göre Oluşturulan Ada ve Parsellerle İlgili Olarak Belediye Encümeninin Kararı İle Gerçekleştirilen İhale İşleminde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )"
18D8.D16.3.2009E. 2009/852 K. 2009/1870"İMAR UYGULAMA HİZMET BEDELİ ALINMASI ( Belediyece Yapılan İmar Planları ve İmar Uygulamaları Sonucunda Kişilere Ait Taşınmazların Değer Kazandığı Gerekçesiyle İdari Hizmetlerin Karşılığı Olarak Belediye Tarafından Belirlenen Tarifeye Dayanılmak Suretiyle Herhangi Bir Bedel İstenilemeyeceği )
BELEDİYECE YAPILAN İMAR PLANLARI VE İMAR UYGULAMALARI ( Kişilere Ait Taşınmazların Değer Kazandığı Gerekçesiyle İdari Hizmetlerin Karşılığı Olarak Belediye Tarafından Belirlenen Tarifeye Dayanılmak Suretiyle Herhangi Bir Bedel İstenilemeyeceği )
KİŞİLERE AİT TAŞINMAZLARIN DEĞER KAZANMASI ( Belediyece Yapılan İmar Planları ve İmar Uygulamaları Sonucunda İdari Hizmetlerin Karşılığı Olarak Belediye Tarafından Belirlenen Tarifeye Dayanılmak Suretiyle Herhangi Bir Bedel İstenilemeyeceği )"
18D6.D6.3.2009E. 2008/9191 K. 2009/2101"TARLA VASFINDAKİ TAŞINMAZ ( Tarımsal Amaçlı Kullanımı İçin Hisseli Olarak 3. Kişilere Satmak Amacıyla Davalı İdareye Başvurulduğu - Yasada Özel Parselasyon Yapılarak Bunun Sonucu Yapılaşmayı Önleyici Düzenleme Getirildiği/Satışı Engelleyici Hüküm Bulunmadığı )
TARIMSAL AMAÇLI KULLANILAN TAŞINMAZ ( Hisseli Olarak 3. Kişilere Satmak Amacıyla Davalı İdareye Başvurulduğu - Yasada Özel Parselasyon Yapılarak Bunun Sonucu Yapılaşmayı Önleyici Düzenleme Getirildiği/Satışı Engelleyici Hüküm Bulunmdığı )
HİSSELİ TAŞINMAZIN SATIŞI İÇİN İDAREYE BAŞVURU ( Tarımsal Amaçlı Kullanımı İçin - Yasada Özel Parselasyon Yapılarak Bunun Sonucu Yapılaşmayı Önleyici Düzenleme Getirildiği/Satışı Engelleyici Hüküm Bulunmdığı )"
18IDDGK19.2.2009E. 2005/3220 K. 2009/35"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Düzenlemeye Tabi Tutulan Yerlerden Daha Önce Yapılan Yola Terk İle Yeşil Alan İçin Yapılan Bağış Miktarını % 35'e Tamamlayan Fark Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Alınabileceği )
RIZAEN YAPILAN TERK ( Yol İçin Rızaen Yapılan Terk İle Yeşil Alan İçin Yapılan Bağış Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Olduğu )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( İmar Kanunu Uyarınca Düzenlemeye Tabi Tutulan Yerlerden Daha Önce Yapılan Yola Terk İle Yeşil Alan İçin Yapılan Bağış Miktarını % 35'e Tamamlayan Fark Kadar Alınabileceği )
BAĞIŞ ( İmar Kanunu Uyarınca Düzenlemeye Tabi Tutulan Yerlerden Daha Önce Yapılan Yola Terk İle Yeşil Alan İçin Yapılan Bağış Miktarını % 35'e Tamamlayan Fark Kadar Alınabileceği )"
18D6.D19.1.2009E. 2008/8952 K. 2009/406"İMAR UYGULAMASININ İPTALİ ( Eski Parsellere Dönüş Cetvellerinin Hazırlanıp Onanarak İlgilisi Açısından Parselasyon Öncesi Hukuki Duruma Yeniden Gelinmesinin Sağlanması Gerektiği )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Yargı Kararı İle İptali - İlgilisi Açısından Parselasyon Öncesi Hukuki Duruma Yeniden Gelinmesinin Sağlanması Gerektiği - Eski Parsellere Dönüş Cetvelleri Hazırlanarak Onanacağı )
ESKİ PARSELLERE DÖNÜŞ CETVELİ ( Parselasyon İşleminin Yargı Kararı İle İptali Sonucunda İptal Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesinin İlk Aşamasının Cetvellerin Hazırlanması ve Onanması Olduğu )
TAPU KAYITLARINDA DEĞİŞİKLİK ( Parselasyon İşleminin Yargı Kararı İle İptali - Eski Hale Dönüş Yapılarak İlgilisi Açısından Parselasyon Öncesi Hukuki Duruma Yeniden Gelinmesinin Sağlanması Gerektiği )"
18D6.D28.11.2008E. 2007/5904 K. 2008/8408"PARSELASYON SINIRININ TESPİTİ ( Belediye Encümeni Yetkili Olduğundan Belediye Meclisince Parselasyon Sınırının Tespitine İlişkin İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YETKİ ( Parselasyon Sınırının Tespitinde Belediye Encümeni Yetkili Olduğundan Belediye Meclisince Parselasyon Sınırının Tespitine İlişkin İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYE MECLİSİNCE PARSELASYON SINIRININ TESPİTİ ( Belediye Encümeni Yetkili Olduğu - Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
18D6.D22.4.2008E. 2006/1662 K. 2008/2479"MERA VASIFLI TAŞINMAZLAR ( Parselasyona Tabi Tutulamayacağı )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Amacı İmar Planına Uygun Düzgün İmar Parselleri Oluşturmak Olduğundan Yeni İmar Planına Göre Yeniden Parselasyon Yapılma Nedenlerinin Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
YENİDEN PARSELESYON YAPMA ( Yeni İmar Planına Göre Yeniden Parselasyon Yapılma Nedenlerinin Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Mera Vasıflı Taşınmazların Parselasyona Tabi Tutulamayacağı )
PLANA UYGUN PARSELASYON ( Yapılıp Yapılmadığı Hususunun Araştırılmasından Sonra Karar Verilmesi Gerektiği - Mera Vasıflı Taşınmazların Parselasyona Tabi Tutulamayacağı )"
18D6.D16.4.2008E. 2006/2217 K. 2008/2361"PARSELASYON İŞLEMİ ( Davacıya Yapılaşabileceği Bir İmar Parselinden Hisse Verilmeksizin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Ağaçlandırılacak Alandan Tahsis Yapılamayacağı )
PARSELASYON AMACINA AYKIRILIK ( Davacıya Yapılaşabileceği Bir İmar Parselinden Hisse Verilmeksizin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Ağaçlandırılacak Alandan Tahsis Yapılması )
İMAR PARSELİNDEN HİSSE VERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşlemi Sonucu Davacıya Ağaçlandırılacak Alandan Tahsis Yapılamayacağı )"
18D9.D8.4.2008E. 2007/1930 K. 2008/1817"İNŞAAT YASAĞI ( Tahakkuk Ettirilen Emlak Vergisi/Taşınmazın Tamamı Üzerinde Bulunduğundan Tamamının Kısıtlılıktan Yararlandırılması İddiası - Borcum Yoktur Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
EMLAK VERGİSİ ( Tamamında İnşaat Yasağı Olan Taşınmaz/Tamamının Kısıtlılıktan Yararlandırılması Talebi - Borcum Yoktur Kapsamında Değerlendirileceği )
KISITLILIK HÜKÜMLERİ ( Taşınmazın Tamamı Üzerinde İnşaat Yasağı Bulunduğu/Tamamının Emlak Vergisi Kısıtlılığından Yararlandırılması Talebi - Borcum Yoktur Kapsamında Değerlendirilerek Karar Verileceği )
BORCUM YOKTUR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLME ( Taşınmazın Tamamı Üzerinde İnşaat Yasağı Bulunduğundan Tamamının Emlak Vergisi Kısıtlılığından Yararlandırılması Talebi )"
18D6.D14.3.2008E. 2006/720 K. 2008/1760"PLANLI BÖLGE ( İmar Uygulaması Yapılmadan Kamulaştırma Yapılamayacağına Yönelik Sınırlama Bulunmadığı/Kanunla Sınırlanmayan Bir Hususun Yorum Yoluyla Sınırlanamayacağı ve Yetkinin Daraltılamayacağı - Yorum Yoluyla İşlemin İptaline İlişkin Mahkeme Kararında İsabet Bulunmadığı )
İMAR UYGULAMASI ( Planlı Bölgede Yapılmadan Kamulaştırma Yapılamayacağına Yönelik Sınırlandırma Bulunmadığı - Kanunla Sınırlanmayan Bir Hususun Yorum Yoluyla Sınırlanamayacağı ve Yetkinin Daraltılamayacağı/İşlemin İptaline Karar Verilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMA ( Planlı Bölgede İmar Uygulaması Yapılmadan Yapılamayacağına İlişkin Sınırlama Bulunmadığı - Kanunla Sınırlanmayan Bir Hususun Yorum Yoluyla Sınırlanamayacağı ve Yetkinin Daraltılamayacağından İşlemin İptaline Karar Verilmemesi Gereği )
KANUNLA SINIRLANMAYAN HUSUS ( Yorum Yoluyla Sınırlanamayacağı ve Yetkinin Daraltılamayacağı - Planlı Bölgede İmar Uygulaması Yapılmadan Kamulaştırma Yapılamayacağına İlişkin Sınırlama Bulunmadığından İşlemin İptali Kararı Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
YORUM YOLUYLA SINIRLANDIRMA VE KAMULAŞTIRMA YETKİSİNİN DARALTILMASI ( Kanunla Sınırlanmayan Hususta Yapılamayacağı )"
18D6.D26.2.2008E. 2007/7172 "İMAR PLANIN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Paftanın Aslı ve Onaylı Örneğinin Getirtilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmesi - İstemin Ara Kararı Cevabı Alındıktan Veya Süresi Geçtikten Sonra İnceleneceği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE ARA KARARI ( İstemin Ara Kararı Cevabı Alındıktan Veya Süresi Geçtikten Sonra İnceleneceği - İmar Planı Paftasının Aslı ve Onaylı Örneğinin Getirtilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmesi )"
18D6.D15.2.2008E. 2006/991 K. 2008/968"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Suretiyle Yeni Düzenleme Yapılmasını Gerektirecek Neden Ortaya Konmadığı - Aynı Bölgede 3. Kez İmar Uygulaması Yapılmasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
YENİDEN DÜZENLEME YAPILMASINI GEREKTİRECEK NEDEN ( Ortaya Konmadan Aynı Bölgede 3. Kez İmar Uygulaması Yapılması - Hukuka Uygun Olmadığı )
AYNI BÖLGEDE İMAR UYGULAMASI ( İmar Değişikliği Suretiyle/Yeniden Düzenleme Yapılmasını Gerektirecek Neden Ortaya Konmadığı - 3. Kez Yapılmasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
18D6.D22.1.2008E. 2007/4213 K. 2008/240"KAMULAŞTIRMA KARARI ( Onaylı İmar Planına Göre Yapılacak Hizmetler İçin Ayrıca Kamu Yararı Kararı Alınmasına Gerek Olmadığı - Taşınmazın Bulunduğu Bölgenin Büyük Ölçüde Yapılaştığı ve Davalı İdarece İmar Planındaki Tahsis Amacına Uygun Olarak Taşınmazın Kamulaştırılmasına Karar Verildiği )
KAMU YARARI KARARI ( Kamulaştırma Kararı - Onaylı İmar Planına Göre Yapılacak Hizmetler İçin Ayrıca Kamu Yararı Kararı Alınmasına Gerek Olmadığı - Yetkili İcra Organınca Kamulaştırma İşlemine Başlandığını Gösteren Bir Karar Alınmasının Yeterli Olduğu )
ONAYLI İMAR PLANI ( Planına Göre Yapılacak Hizmetler İçin Ayrıca Kamu Yararı Kararı Alınmasına Gerek Olmadığı - Taşınmazın Bulunduğu Bölgenin Büyük Ölçüde Yapılaştığı ve Davalı İdarece İmar Planındaki Tahsis Amacına Uygun Olarak Taşınmazın Kamulaştırılmasına Karar Verildiği )
YAPILAŞMANIN BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANMASI ( Davalı İdarece İmar Planındaki Tahsis Amacına Uygun Olarak Taşınmazın Kamulaştırılmasına Karar Verildiği - Taşınmazın Kamu Eline Geçmesinin Sağlanması Mümkün Olmadığından Tesis Edilen Kamulaştırma İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
18D6.D18.1.2008E. 2006/325 K. 2008/48"ÜZERİNDE YAPI BULUNAN KADASTROL PARSEL ( İmar Parseli Haline Gelmeyeceği - İmar Parselinin Bulunduğu Alanda da Yeni İmar Planına Uygun Yeniden Parselasyon İşleminin Yapılabileceği )
İMAR PARSELİ ( Üzerinde Yapı Bulunan Kadastrol Parsel İmar Parseli Haline Gelmeyeceği - İmar Parselinin Bulunduğu Alanda da Yeni İmar Planına Uygun Yeniden Parselasyon İşleminin Yapılabileceği )
PARSELESYON İŞLEMİ ( Kadastrol Parsellerin Parselasyon İşlemine Tabi Tutulabileceği Gerekçesine Dayalı Mahkeme Kararında İsabet Bulunmadığı )
PLANA UYGUN İMAR PARSELİ ( Ancak Parselasyon İşlemi ya da İfraz ve Tevhid İşlemiyle Oluşturulabileceği - Böylece Yollar Yeşil Alan ve Benzeri Kamu Alanları İle İmar Adası İçinde Parsellerin Oluşmasının Sağlanacağı )"
18IDDGK22.11.2007E. 2004/244 K. 2007/2331"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Ağaçlandırılacak Taşınmazın Bu Kapsamda Değerlendirilmesi Gereği - 3194 S.K. Md. 18. Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik Md. 12 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
AĞAÇLANDIRILACAK TAŞINMAZ ( Belediye Encümeni Kararı İle - Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
PARSELASYONA TABİ TUTULAN TAŞINMAZ ( Belediye Encümeni Kararı İle - Ağaçlandırılacak Alanın Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ( Ağaçlandırılacak Alanın Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekirken Bu Yönetmelik Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
18D6.D24.10.2007E. 2005/3669 K. 2007/5774"İMAR PLANI VE BUNA BAĞLI UYGULAMA İŞLEMLERİ ( İdarece ya da Yargı Kararıyla İptal Edilmeksizin Üst Ölçekli Planların İptal Edilmiş Olmasıyla Kendiliğinden Hukuki Geçerliliğini Yitirdiği )
ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARIN İPTAL EDİLMESİ ( İdarece ya da Yargı Kararıyla İptal Edilmeksizin Üst Ölçekli Planların İptal Edilmiş Olmasıyla Kendiliğinden Hukuki Geçerliliğini Yitirdiği )"
18D6.D28.9.2007E. 2005/1982 K. 2007/5267"PARSELASYON İŞLEMLERİ ( Tapuda Kayıtlı Taşınmazlarla İlgili Olduğu ve Tapu Maliklerini İlgilendirdiği - Ancak Mülkiyet Sahibi Olanların Dava Açabileceği )
TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLAR ( Parselasyon İşlemlerini Ancak Mülkiyet Sahibi Olanların Dava Edebileceği - Tapu İle İlişkisi Olmayanların Dava Konusu Edemeyecekleri )
MÜLKİYET SAHİBİ OLANLARIN DAVA AÇMA HAKKI ( Parselasyon İşlemlerini Ancak Mülkiyet Sahibi Olanların Dava Edebileceği - Tapuda Kayıtlı Taşınmazlarla İlgili Olduğu ve Tapu Maliklerini İlgilendirdiği )"
18D6.D21.9.2007E. 2005/2790 K. 2007/5059"PARSELASYON İŞLEMİ ( Tapu Kayıtlarında Şerh Bulunmamasına Karşın Satış Vaadi Sözleşmesi İle Hisse Satın Alındığından Bahisle Mülkiyet İddiasıyla Bu İşleme Dava Açılamayacağı - Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
MÜLKİYET İDDİASI ( Tapu Kayıtlarında Şerh Bulunmamasına Karşın Satış Vaadi Sözleşmesi İle Hisse Satın Alındığından Bahisle - Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı/Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açılamayacağı )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE HİSSE SATIN ALINMASI ( Tapu Kayıtlarında Bu Yönde Bir Şerh Bulunmaması - Mülkiyet İddiasıyla Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açılamayacağı )"
18D6.D4.6.2007E. 2005/1684 K. 2007/3246"KADASTRO ÇALIŞMALARI ( Kadastro Alanı İle Tapu Kayıtları Arasında Fark Olması Durumunda Buna İlişkin Uyuşmazlıkların Adli Yargı Yerince Çözümleneceği )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Tapu Kayıtları Esas Alınarak Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Kadastro Alanı İle Tapu Kayıtları Arasında Fark Olması - İptali İsteminin Reddi )
TAPU KAYITLARI İLE KADASTRO YÜZÖLÇÜMLERİ ARASINDA FARK BULUNMASI ( Parselasyon İşleminin Tapu Kayıtları Üzerinden Yapılacağı )"
18D6.D16.3.2007E. 2005/28 K. 2007/1673"ORMAN ALANI OLARAK BELİRLENMİŞ YERLER ( İnşaata Elverişli İmar Parseli Haline Getirilemeyecek Alanlar Olması Nedeniyle Parselasyon İşlemine Tabi Tutulamayacakları )
PARSELASYON İŞLEMİNE TABİ TUTULAMAMAK ( Orman Alanı Olarak Belirlenmiş Yerler - İnşaata Elverişli İmar Parseli Haline Getirilemeyecek Alanlar Olduğu )
İMAR PARSELİ HALİNE GETİRİLEMEYECEK ALANLAR ( Orman Alanı Olarak Belirlenmiş Yerler - Parselasyon İşlemine Tabi Tutulamayacakları )"
18D6.D13.2.2007E. 2004/8126 K. 2007/841"REKREASYON ALANI ( Yeşil Alan Yanında Lokanta Gazino Kahvehane Gibi Taşınmazların Yapılabileceği - Bu Alanın Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanacak Alan Olarak Kabul Edilemeyeceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN KARŞILANACAK ALAN ( Rekreasyon Alanı Yeşil Alan Yanında Lokanta Gazino Kahvehane Gibi Taşınmazların Yapılabileceğinden Bu Alanın Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanacak Alan Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
18D6.D10.11.2006E. 2006/1383 K. 2006/5167"İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı - Taşınmazın Müşterek Mülkiyet Halinde Tescili İsteminin Reddine Karar Verileceği )
TAŞINMAZIN MÜŞTEREK MÜLKİYETİ HALİNDE TESCİLİ İSTEMİ ( Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı )
TAŞINMAZ DEVRİ ( İmar Planı Bulunmayan Bir Alanda Hisselendirme Suretiyle Taşınmazın Devrinin Mümkün Olmadığı )"
18D6.D12.4.2006E. 2004/1725 K. 2006/1900"KAMU KATILIM PAYI ( 2981 S. İmar Affı Kanunu'nun 10/c Maddesi Uyarınca Yapılan Parselasyon İşleminde Alınabileceği )
PARSELASYON İŞLEMİNDE KAMU KATILIM PAYI ( 2981 S. İmar Affı Kanunu'nun 10/c Maddesi Uyarınca Yapılan İşlemlerde Alınabileceği ) "
18D6.D11.4.2006E. 2004/1462 K. 2006/1872"USULDE PARALELLİK İLKESİ ( İşlemin Tesisinde Uygulanan Usul ve Esasların Aynı İşlemin Geri Alınmasında Veya Kaldırılmasında da Uygulanması Gerektiği )
İMAR UYGULAMASINA İTİRAZ ( Belediye Encümeninin Davacının Parsellerinin Mümkün Olduğunca İmar Uygulaması Dışında Bırakılması Kararı - İşlemin Tesisinde Uygulanan Usul ve Esasların Aynı İşlemin Geri Alınmasında Veya Kaldırılmasında da Uygulanması Gerektiği )
İŞLEMİN TESİSİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLAR ( Aynı İşlemin Geri Alınmasında Veya Kaldırılmasında da Uygulanması Gerektiği - Usulde Paralellik İİlkesi )"
18D6.D8.3.2006E. 2004/1082 K. 2006/953"PARSELASYON İŞLEMİNİN YARGI KARARIYLA İPTALİ ( İlk Kadastral Parsele "Kök Parsele" Dönülmesi ve Yargı Kararının Gerekçesi Dikkate Alınarak Yeniden Parselasyon İşlemi Yapılması Gereği )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARIYLA YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİ ( Yargı Kararıyla İptal Edilmesi - "Kök Parsele" Dönülmesi ve Yargı Kararının Gerekçesi Dikkate Alınarak Yeniden Parselasyon İşlemi Yapılması Gereği )
KÖK PARSELE DÖNÜLEREK YENİ PARSELASYON İŞLEMİNİN YAPILMASI ( Yargı Kararının Gerekçesi Dikkate Alınarak - Belediye Encümeni Kararıyla Yapılan Parselasyon İşleminin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi )"
18D6.D7.3.2006E. 2005/392 K. 2006/851"PARSELASYON İŞLEMİ ( Taşınmazın Müstakil Hale Getirilmesi Yolunda Yapılan İtiraz/İtirazın Belediye Encümenince İnceleneceği - İtirazın Belediye Başkanlığı İşlemi İle Reddedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN YETKİSİ ( Taşınmazın Müstakil Hale Getirilmesi Yolunda Yapılan İtiraz - İtirazın Belediye Encümenince İnceleneceği )
HİSSELERİN FERDİLEŞTİRİLMESİ ( İmar Kanunu Md. 18 Kapsamında Mümkün Olduğu - Ancak Md. 18'in 2981 S.K Md. 10/c İle Birlikte Uygulanamayacağı )
İMAR PARSELİ TAHSİS EDİLEMEYECEK KÜÇÜKLÜKTEKİ HİSSELERİN BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( 2981 SK. Md. 10/c İle Bedele Dönüştürmenin Amaçlandığı - İmar Kanunu Md. 18 İle Aynı Anda Uygulanamayacağı )"
18D6.D15.2.2006E. 2005/6177 K. 2006/598"İMAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Belediyece Taşınmaz Sahiplerinin Tamamının Muvafakati Sağlanmadan Tevhit ve İfraz İşleminin 3194 S.K. Md. 18 Uygulandığından Bahisle Re'sen Yapılamayacağı )
TEVHİT VE İFRAZ İŞLEMİ ( Belediyece 3194 S.K. Md. 18 Uygulandığından Bahisle Re'sen Yapılamayacağı - Taşınmaz Sahiplerinin Tamamının Muvafakati Sağlanması Gereği )
BELEDİYECE RE'SEN YAPILAN TEVHİT VE İFRAZ İŞLEMİ ( 3194 S.K. Md. 18 Uygulandığından Bahisle - Taşınmaz Sahiplerinin Tamamının Muvafakati Sağlanması Gereği )"
18D6.D7.12.2005E. 2004/611 K. 2005/6095"İNŞAAT RUHSATININ DÜZGÜN İMAR PARSELİ OLUŞTURULMADAN VERİLMESİ ( Davacının Hilesi ve Kusuru Bulunmadığı/4 Yıl Geçtikten Sonra İptalinde Hukuka Uyarlık Görülmediği - Yapının İmara Uygun Hale Gelip Gelmeyeceğinin Araştırılması Gereği )
RUHSATIN İPTALİ ( Düzgün İmar Parseli Oluşturulmadan Verilen/Davacının Hilesi ve Kusuru Bulunmadığı - Yapının İmara Uygun Hale Gelip Gelmeyeceğinin Araştırılması Gereği/4 Yıl Geçtikten Sonra İptalinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
YAPININ İMARA UYGUN HALE GELİP GELMEYECEĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ ( Düzgün İmar Parseli Oluşturulmadan Verilen İnşaat Ruhsatının 4 Yıl Geçtikten Sonra İptali - Verilmesinde Davacının Hilesi ve Kusuru Bulunmadığı )"
18D6.D7.10.2005E. 2005/3011 K. 2005/4518"VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI ( Davacı Olarak Adı Geçen Kişinin Dava Tarihinden Önce Öldüğü - Müvekkilin Ölümü İle Avukatın Sonradan Müvekkili Adına Dava Açmasının Mümkün Olmadığı )
MÜVEKKİLİN ÖLÜMÜNDEN SONRA AVUKATIN DAVA AÇMASI ( Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin Açılan Dava/Müvekkilin Ölümü İle Vekaletin Son Bulduğu - Avukatın Sonradan Müvekkili Adına Dava Açamayacağı )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( Davacı Olarak Adı Geçen Kişinin Dava Tarihinden Önce Öldüğü - Müvekkilin Ölümü İle Avukatın Sonradan Müvekkili Adına Dava Açmasının Mümkün Olmadığı )"
18D6.D6.5.2005E. 2004/8138 K. 2005/2635"KORUMA ALANI İÇİNDEKİ ARAZİNİN İMARA AÇILMASI ( Uygulama İmar Planının Üst Ölçekli Plana Aykırı Olamayacağı - Planın Üst Ölçeğe Uygun Olduğu/Üst Ölçek de Dava Konusu Yapılmadığından İmar Planının İptali Davasının Reddine Karar Verileceği )
İMAR PLANI ( İptali İstemi/Uygulama İmar Planının Üst Ölçekli Plana Aykırı Olamayacağı- Planın Üst Ölçeğe Uygun Olduğu/Üst Ölçek de Dava Konusu Yapılmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
UYGULAMA İMAR PLANI ( İptali İstemi/Koruma Alanı İçindeki Arazinin İmara Açıldığı - Planın Üst Ölçeğe Uygun Olduğu/Üst Ölçek de Dava Konusu Yapılmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )
ÜST ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ( Koruma Alanı İçindeki Arazinin İmara Açıldığı/İptali İstenen İmar Planının Üst Ölçeğe Uygun Olduğu - Üst Ölçek de Dava Konusu Yapılmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
18D6.D5.4.2005E. 2003/5731 K. 2005/1938"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Hazineye Ait Parselin Bulunduğu Alanda - Hazineyi İlgilendiren Davalarda Defterdarların Bulundukları İllerde Daire Amiri Olarak Dava Açmaya Yetkili Oldukları )
HAZİNEYE AİT PARSELİN BULUNDUĞU ALAN ( Hazineyi İlgilendiren Davalarda Defterdarların Bulundukları İllerde Daire Amiri Olarak Dava Açmaya Yetkili Oldukları - Parselasyon İşleminin İptali İstemi )
DEFTERDARLARIN DAVA AÇMA YETKİLERİ ( Parselasyon İşleminin İptali İstemi - Hazineyi İlgilendiren Davalarda Bulundukları İllerde Daire Amiri Olarak Dava Açmaya Yetkili Bulundukları )
DAVAYA EHLİYET ( Hazineyi İlgilendiren Davalarda Defterdarların Bulundukları İllerde Daire Amiri Olarak Dava Açmaya Yetkili Oldukları - Parselasyon İşleminin İptali Davasının Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )"
18D6.D4.11.2004E. 2003/1960 K. 2004/5303"NAZIM İMAR PLANI ( Büyükşehir Belediyesince Yapılan - Yetkili Belediyenin Parselasyon İşleminin Sonuçlarını Yaratacak Nitelikte Plan Notu Hükümleri Öngörülmesinin Hukuka Aykırılığı )
PLAN NOTU HÜKÜMLERİ ( Yetkili Belediyenin Parselasyon İşleminin Sonuçlarını Yaratacak Nitelikte Öngörülmesinin Hukuka Aykırılığı - Büyükşehir Belediyesince Yapılan Nazım İmar Planı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILAN NAZIM İMAR PLANI ( Yetkili Belediyenin Parselasyon İşleminin Sonuçlarını Yaratacak Nitelikte Plan Notu Hükümleri Öngörülmesinin Hukuka Aykırılığı )
PARSELASYON İŞLEMİNİN SONUÇLARINI YARATACAK NİTELİKTE PLAN NOTU HÜKÜMLERİ ÖNGÖRÜLMESİ ( Hukuka Aykırılığı - Büyükşehir Belediyesince Yapılan Nazım İmar Planı )"
18D6.D16.6.2004E. 2003/493 K. 2004/3850"YEŞİL ALAN İÇİN YAPILAN TERK ( Hibe Adıyla/Kamu Alanı İçin Yapılan Bedelsiz Terkden Ayrı Düşünülemeyeceği - Bu Miktarın Düzenleme Ortaklık Payından Düşülmesi Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Hibe Adıyla Yeşil Alan İçin Yapılan Terk/Düzenleme Ortaklık Payından Düşülmesi Gerektiği - Kamu Alanı İçin Yapılan Bedelsiz Terkden Ayrı Düşünülemeyeceği )
HİBE ( Adıyla Yeşil Alan İçin Yapılan Terk/Kamu Alanı İçin Yapılan Bedelsiz Terkden Ayrı Düşünülemeyeceği - Bu Miktarın Düzenleme Ortaklık Payından Düşülmesi Gerektiği )
PARSELLERİN TEVHİD VE İFRAZLARI ( Sırasında Yapılan Hibe - Bu Miktarın Düzenleme Ortaklık Payından Düşülmesi Gerektiği )"
18D6.D14.4.2004E. 2002/6584 K. 2004/2274"İMAR PLANINDA GÖSTERİLEN SPOR ALANI ( Semt Spor Alanı Olması Halinde Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması - Bölgesel Spor Alanı ve Tüm Kente Hizmet Verecek Kamu Tesis Alanı Olması Halinde Kamu Ortaklık Payı İle Oluşturulması Gerektiği )
SPOR ALANI ( İmar Planında Gösterilen - Semt Spor Alanı Olması Halinde Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması/Bölgesel Spor Alanı ve Tüm Kente Hizmet Verecek Kamu Tesis Alanı Olması Halinde Kamu Ortaklık Payı İle Oluşturulması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( İmar Planında Gösterilen Spor Alanının Semt Spor Alanı Olması Halinde Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanacağı )
KAMU ORTAKLIK PAYI ( İmar Planında Gösterilen Spor Alanının Bölgesel Spor Alanı ve Tüm Kente Hizmet Verecek Kamu Tesis Alanı Olması Halinde Kamu Ortaklık Payı İle Oluşturulacağı )"
18D6.D10.3.2004E. 2002/5617 K. 2004/1412"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Düzenleme Sahasındaki Parsellerin Tek Tek Belirtilmesi Gereği - Bazı Ada ve Parsel Numaraları Verilip Vs. İbaresinin Kullanılmasının Hatalı Olması )
ADA VE PARSEL NUMARALARININ TEK TEK BELİRTİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşleminin İptali Davasında - Bazı Ada ve Parsel Numaraları Belirlilerek Vs. İbaresinin Kullanılmasının Hatalı Olması )
DÜZENLEME SAHASINDAKİ TÜM ADA VE PARSEL NUMARALARAININ TEK TEK BELİRTİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşleminde Sadece Bazı Parsel Numaraları Belirtilerek Vs. İbaresinin Kullanılmasının Hatalı Olması )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN PARSELASYON İŞLEMİNE İLİŞKİN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Düzenleme Alanında Kalan Tüm Ada ve Parsellerin Tek Tek Belirtilmesi Gerekirken Bazı Parsel Numaraları Belirtilip Vs. İbaresi Kullanılmış Olması )"
18D6.D23.1.2004E. 2002/3687 K. 2004/387"VEKİLE YAPILAN TEBLİGATIN DAVA AÇMA SÜRESİNİ BAŞLATMAMASI ( Parselasyon İşleminin İptali Davası - Dava Açma Süresinin Davacının İşlemden Haberdar Olduğunu Belirttiği Tarihten Başlayacağı )
TEBLİGATIN ASİLE DEĞİL VEKİLİNE YAPILMIŞ OLMASI ( Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açma Süresinin İşlemeye Başlamayacağı - Davacının İşlemden Haberdar Olduğu Tarihten İtibaren Sürenin İşlemeye Başlayacağı )
ASİLE TEBLİĞ EDİLMEYEN PARSELASYON İŞLEMİNDEN VEKİLİN HABERDAR OLMASI ( İptal Davası Açma Süresinin İşlemeyeceği - Davacı Asilin Haberdar Olduğunu Belirttiği Tarihten İtibaren Sürenin Hesaplanacağı )"
18D6.D12.1.2004E. 2003/1709 K. 2004/26"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İşlemin Dayanağı Olan İmar Planının İptali İstenmemiş Olmasına Rağmen Plana Yönelik Değerlendirmelerde de Bulunularak Hüküm Kurulamayacağı )
İMAR PLANINA YÖNELİK TALEP BULUNMAMASI ( Parselasyon İşleminin İptaline Yönelik Açılan Davada İmar Planı Hakkında Değerlendirme Yapılamayacağı - Parselasyonun İmar Planına ve Yönetmeliğe Uygun Yapılıp Yapılmadığının İnceleneceği )
İPTAL TALEBİ ( Yalnız Parselasyon İşlemine Karşı Açılan Davada İşlemin Dayanağı Olan İmar Planının Usule Uygun Olup Olmadığının İncelenemeyeceği )
UYGULAMA İMAR PLANINA DAYANARAK YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Talep Olmadığı Halde İmar Planının da Geçerliliğinin Araştırılamayacağı )
YÖNETMELİĞE VE İMAR PLANINA UYGUNLUĞUN DENETLENMESİ GEREĞİ ( İptali İstenen Parselasyon İşleminin )"
18D6.D10.12.2003E. 2002/3392 K. 2003/6716"PARSELASYON İŞLEMİNİN VE DAYANAĞI OLAN İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Parselasyon İşleminin Yeni Parselasyon Yapılması Nedeniyle Geçerliliğini Yitirmiş Olması Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Bu İmar Planına Dayanarak Yapılan Parselasyon İşleminin Yeni Parselasyon Yapıldığından Geçerliliğini Yitirmiş Olması )
BELEDİYE ENCÜMENİNCE ONAYLANAN PARSELASYON İŞLEMİNİN DAHA SONRAKİ TARİHLİ YENİ PARSELASYON İŞLEMİYLE ORTADAN KALKMASI ( Önceki Parselasyon İşlemine ve Bu İşlemin Dayanağı Olan İmar Planına Karşı Açılan Davanın Reddi Gereği )"
18D6.D3.11.2003E. 2002/2922 K. 2003/5324"KIYI ŞERİDİNDE KALAN VE YAPI YAPILAMAYACAK TAŞINMAZ ( Maliklerine Kıyıya Daha Uzak Yerde İmar Parseli Verilmesinin Hukuka Uygun Olması )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yapı Yapılamayacak Kıyı Şeridi İçinde Yer Alan Parsellerin Malikine Kıyıya Uzakta İmar Parselleri Verilmesi )
İMAR PARSELLERİ TAHSİS EDİLEN GAYRİMENKUL SAHİPLERİNİN İPTAL TALEBİ ( Eski Taşınmazlarının Yapı Yapılamayacak Kıyı Şeridi İçerisinde Yer Aması ve Parselasyon Sonucu Park Yeri Olarak Tesbiti )
KADASTRAL PARSELLERİ YAPI YAPILAMAYACAK KIYI ŞERİDİ İÇİNDE KALAN DAVACIYA KIYIYA DAHA UZAK İMAR PARSELLERİ TAHSİSİ ( İşlemin İptali Talebi )
SAHİL ŞERİDİNDE KALAN TAŞINMAZIN PARSELASYON SONUCU PARK YERİNE AYRILMASI VE MALİKLERİNE İMAR PARSELLERİ TAHSİSİ ( İşlemin İptali Talebi )"
18D6.D24.10.2003E. 2003/2013 K. 2003/5112"UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazından Yol Geçirilen Şahsın - Şehircilik ve Planlama İlkeleri )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazından Yol Geçirilen Şahsın - Şehircilik ve Planlama İlkeleri )
YOL GEÇİRİLEN TAŞINMAZ MALİKİNİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Şehircilik ve Planlama İlkelerine Uygunluk )
ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİNE UYGUNLUK ÖLÇÜTÜ ( İmar Planı Değişikliğinin İptali Talebi )"
18D6.D24.10.2003E. 2002/2368 K. 2003/5127"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİYLE KADASTRAL MÜLKİYETE DÖNÜLMESİ ( İptal Edilen Parselasyon Planı Esas Alınarak Yapılan Yeni İşlemin Geçersiz Olması )
KADASTRAL MÜLKİYETİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Mahkemece İptal Edilen Parselasyon İşlemi Esas Alınarak Yeni İşlem Yapılamayacağı )
BELEDİYE ENCÜMENİNCE YAPILAN İMAR UYGULAMASININ MAHKEMECE İPTALİ ( Kadastral Mülkiyete Dönüş - İptal Edilen Parselasyon İşlemi Esas Alınarak Yeni İşlem Yapılamaması )
İMAR UYGULAMASININ MAHKEMECE İPTALİ ( Kadastral Mülkiyete Dönüş - İptal Edilen Parselasyon İşlemi Esas Alınarak Yeni İşlem Yapılamaması )"
18D6.D24.10.2003E. 2000/2368 K. 2003/5127"PARSELASYON İŞLEMİ ( Mahkemece İptal Edilen Düzenlemede Yer Alan Parseller Üzerinden Yapılması İşleminde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı - Kadastral Mülkiyete Dönüş Sağlanmış Olacağı )
KADASTRAL MÜLKİYETE DÖNÜŞ SAĞLANMASI ( Parselasyon İşleminin Mahkemece İptal Edilmesi - İlk Düzenlemedeki Ada ve Parseller Üzerinden Yeniden Düzenleme Yapılması )
İPTAL EDİLEN DÜZENLEMEDE YER ALAN ADA VE PARSELLER ( Üzerinden Parselasyon İşlemi Yapılmasında Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı - Kadastral Mülkiyete Dönüş Sağlanmış Olacağı )"
18D6.D11.6.2003E. 2002/1904 K. 2003/3599"PARSELASYON YAPILAN BİR ALANDA SONRADAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI ( Parselasyon İşleminin Dayanağını Yitirmemesi - Parselasyon İşleminin İptali Talebinin Reddi Gereği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN PARSELASYON İŞLEMİNİ DAYANAKSIZ BIRAKMAMASI ( Parselasyon İşleminin İptali Talebinin Reddi Gereği )
PLAN TADİLATI NEDENİYLE PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İmar Planı Değişikliğinin Parselasyon İşlemini Dayanaksız Bırakmaması )"
18D6.D26.3.2003E. 2002/4423 K. 2003/2093"İNŞAAT RUHSATI ( 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Planların İptal Edilmesiyle 1/1000 Ölçekli Plan Kendiliğinden Yürürlükten Kalkmayacağı - İstemin 1/1000 Ölçekli Plana Göre Değerlendirilmesi Gereği )
NAZIM İMAR PLANI ( 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Planların İptal Edilmesiyle 1/1000 Ölçekli Plan Kendiliğinden Yürürlükten Kalkmayacağı - İnşaat Ruhsatı İsteminin 1/1000 Ölçekli Plana Göre Değerlendirilmesi Gereği )
UYGULAMA İMAR PLANI ( 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Planların İptal Edilmesiyle 1/1000 Ölçekli Plan Kendiliğinden Yürürlükten Kalkmayacağı - İnşaat Ruhsatı İsteminin 1/1000 Ölçekli Plana Göre Değerlendirilmesi Gereği )"
18D6.D19.2.2003E. 2001/2999 K. 2003/1045"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Alınamaması - Parselasyon İşleminin İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılan ve Bu Amaçla Kullanılan Taşınmazda Değer Artışı Yaratmayacağı )
PARSELASYON İŞLEMİ ( İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılan ve Bu Amaçla Kullanılan Taşınmazda Değer Artışı Yaratmayacağı - Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağı )
İMAR PLANI ( Okul Alanı Olarak Ayrılan ve Bu Amaçla Kullanılan Taşınmaz - Parselasyon İşleminin Değer Artışı Yaratmayacağı/Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağı )"
18D6.D5.2.2003E. 2002/6559 K. 2003/1328"İMAR PLANI ( Belediyelerin Başka Kurum Kuruluş ve Kişilere Hazırlattırılabileceği - Onaylama Yetkisinin İlgili Belediye Meclisine Ait Olduğu )
YETKİ DEVRİ ( Belediyenin İmar Planlarını Başka Kurum Kuruluş ve Kişilere Hazırlattırılabileceği - Yetkili Belediye Meclisince Onaylanarak Yürürlüğe Girmesinde Devrin Söz Konusu Olmadığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE HAZIRLATTIRILAN İMAR PLANI ( Yetkili İlçe Belediye Meclisince Onaylanarak Yürürlüğe Girmesinde Bir Yetki Devri Söz Konusu Olmadığı
NAZIM İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Üst Ölçekli Planlara Uygun Olarak Hazırlanması Zorunluluğu )"
18D6.D14.1.2003E. 2001/6965 K. 2003/196"İFRAZ VE TEVHİD AMACINI TAŞIYAN İŞLEM (4 Ayrı Parseli - Parselasyon İşlemi Niteliği Taşımadığı/Parsel Maliklerinin Muvafakatının Alınması Gereği)
PARSELASYON İŞLEMİ NİTELİĞİ TAŞIMAMAK (4 Ayrı Parseli İfraz ve Tevhid Amacını Taşıyan İşlem - Parsel Maliklerinin Muvafakatının Alınması Gereği)
PARSEL MALİKLERİNİN MUVAFAKATININ ALINMASI GEREĞİ (4 Ayrı Parseli İfraz ve Tevhid Amacını Taşıyan İşlem - Parselasyon İşlemi Niteliği Taşımaması)"
18D6.D3.1.2003E. 2001/6627 K. 2003/20"İMAR PLANI (Uygulanmasına Yönelik İşlem - İptali İstemiyle 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Belirtilen Süre İçerisinde Dava Açılabileceği)
DÜZENLEYİCİ İŞLEM (İmar Planı Yapılması - Uygulanmasına Yönelik İşlem/İptali İstemiyle 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Belirtilen Süre İçerisinde Dava Açılabileceği)
SÜRE (Uygulama İşlemi Üzerine Düzenleyici İşleme Karşı - İmar Planı/İptali İstemiyle 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Belirtilen Süre İçerisinde Dava Açılabileceği)
UYGULAMA İŞLEMİ (Üzerine Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Dava/İmar Planı - 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Belirtilen Süre İçerisinde Dava Açılabileceği)"
18D6.D16.12.2002E. 2001/6013 K. 2002/6006"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanan Yerlere Tahsisi Gereken Yoldan İhdasların Belediye Adına Tescili Suretiyle Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALANLARINA TAHSİSİ GEREKEN YOLDAN İHDASLARIN BELEDİYE ADINA TESCİL EDİLMESİ ( Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınmış Olması - Parselasyon İşleminin İptali Gereği )
KAMU TESİS ALANLARINDAN DÜZENLEMEYE GİRENLERİN EŞİT ORANDA HİSSELENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Bu Alanların Büyük Oranda Hazine Taşınmazlarından Karşılanması - Parselasyon İşleminin İptali Gereği )
YOLLARIN KAPATILMASI SURETİYLE İHDAS EDİLEN TAŞINMAZLAR ( Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanan Yerlere Tahsisi Gereği - Bu Yerler Belediye Adına Tescil Edilip Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınması/Parselasyon İşleminin İptali Gereği )"
18D6.D3.12.2002E. 2001/5708 K. 2002/5757"DİLEKÇE RET KARARINA KARŞI TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Temyiz Yoluna Başvurulmuş Olmasının 30 Günlük Yenileme Dilekçesi Verilmesi Süresini Kesmeyeceği - Dilekçenin Süreaşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
YENİLEME SÜRESİNİN KESİLMEMESİ ( Dilekçenin Reddi Kararına Karşı 30 Günlük Süre İçinde Eksiklikleri Giderip Yenileme Dilekçesi Vermek Yerine Yasada Yer Almayan Temyiz Yoluna Başvurunun Danıştay'ca Reddi )
TEMYİZ YOLUNA GİDİLEMEYECEK DİLEKÇE RED KARARINA KARŞI YAPILAN TEMYİZ BAŞVURUSUNUN DANIŞTAY'CA REDDİ ( Temyize Başvurulmakla 30 Günlük Dilekçe Yenileme Süresinin Kesilmeyeceği - Yenileme Başvurusunun Süre Yönünden Reddi Gereği )
SÜRENİN KESİLMEMESİ ( Temyize Konu Edilemeyecek Olan Dilekçe Red Kararına Karşı Temyiz Yoluna Başvurulması - Danıştay'ca Başvurunun Reddinden Sonra Verilen Yenileme Dilekçesinin Süreaşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ BAŞVURUSUNDA VERİLEN DİLEKÇE RED KARARI ( 30 Gün İçinde Yeni Dilekçe Vermek Yerine Temyize Başvurulmasının Yenileme Dilekçesi Verme Süresini Kesmemesi - Danıştay'ın Başvuruyu Reddinden Sonra Verilen Yenileme Dilekçesinin Süre Yönünden Reddi Gereği )"
18D6.D28.11.2002E. 2001/4035 K. 2002/5721"PARSELASYON İŞLEMİNİN AMACI ( İmar Planına Uygun Düzgün İmar Parselleri Oluşturmak Olduğu - Kapanan Kadastral Yollar Belediyeye Ait Kadastral Parsel Olarak Düzenleme Alanına Dahil Edilerek Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınmasının Hukuka Aykırı Olması )
KAPANAN KADASTRAL YOLLARIN BELEDİYEYE AİT KADASTRAL PARSEL OLARAK DÜZENLEME ALANINA DAHİL EDİLEREK FAZLA DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMASI ( Parselasyon İşleminin İptali Talebinin Kabulü Gereği )
BELEDİYE ADINA MÜSTAKİL YA DA HİSSELİ PARSEL OLUŞTURULAMAMASI ( Parselasyon İşlemi Sonucu Kapanan Kadastral Yolların Belediye Adına Kadastral Parsel Olarak Düzenleme Alanına Dahil Edilmekle Fazla DOP Alınması )"
18D6.D13.11.2002E. 2001/4094 K. 2002/5061"İDARİ İŞLEME KARŞI DAVA AÇILMAMIŞ OLMASININ TAZMİNAT İSTEMİNİN İNCELENMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEMESİ ( Davacıya Ait Evin Yolda Kaldığı Gerekçesiyle Yıktırılması Nedeniyle Belediyeden Tazminat Talebi )
İMAR PLANINDA YOLDA KALAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPININ YIKTIRILMASI ( İdari İşleme Karşı İptal Davası Açmayan Davacının Doğrudan Tazminat Talebinde Bulunabileceği )
TAZMİNAT TALEBİ ( İmar Planında Yolda Kalan Taşınmaz Üzerindeki Yapının Yıktırılması İşlemi Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin - İdari İşlemin İptali Davası Açmayan Davacının Doğrudan Tam Yargı Davası Açabileceği )
YOLDA KALAN BİNANIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİNİ İSTEMEYEN DAVACI ( Doğrudan Yıkım Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazminini İsteyebileceği )"
18D6.D18.3.2002E. 2001/218 K. 2002/1647"NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Uygulamanın Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Onanacak Avan Projesine Göre Yapılacağına İlişkin Plan Notunun Mevzuata Aykırılığı - İlçe Belediyesi Sınırları İçinde Kalan İnşaatlar )
PROJE ONAYI RUHSAT VERİLMESİ İŞLEMLERİ ( İlçe Belediyesi Sınırları İçinde - İlçe Belediyesine Ait Bu Yetkinin Büyükşehir Belediyesince Kullanılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RUHSAT VERİLMESİ İŞLEMİ ( İlçe Belediyesine Ait Bu Yetkinin Büyükşehir Belediyesince Kullanılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - İlçe Belediyesi Sınırları İçinde Kalan İnşaatlar )
İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN İNŞAATLAR ( Proje Onayı Ruhsat Verilmesi İşlemlerini Tesis Etmek Görev ve Yetkisinin İlçe Belediyesine Ait Olduğu - Büyükşehir Belediyesince Kullanılamayacağı )"
18D6.D21.1.2002E. 2000/5091 K. 2002/498"YOLA TERK ETTİĞİ TAŞINMAZ YOLDAN İHDAS EDİLEN TAŞINMAZ OLARAK PARSELASYON İŞLEMİNE DAHİL EDİLEN DAVACI ( Parselasyona Katılmayan Davacının Parselasyon İşleminin İptalini Talep Edemeyeceği )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yola Terk Ettiği Taşınmaz Başkasına Verilen Ancak Kendi Taşınmazı Parselasyona Katılmayan Davacının İşlemle Menfaat İlişkisi Bulunmadığından Dava Ehliyetinin Bulunmaması )
DAVA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Yola Terk Ettiği Taşınmaz Başkasına Verilen Ancak Kendi Taşınmazı Parselasyona Katılmayan Davacının Parselasyon İşlemiyle Menfaat İlişkisinin Bulunmaması - Parselasyon İşleminin İptali Talebinin Ehliyetsizlik Nedeniyle Reddi Gereği )"
18IDDGK14.12.2001E. 1999/318 K. 2001/909"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yürürlükteki İmar Planına Aykırılık Nedeniyle - Düzenleme Ortaklık Payından Yoldan İhdasların Düşülmesi Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYIYLA KARŞILANACAK YERLERDEN YOLDAN İHDASLARIN DÜŞÜLMESİ GEREĞİ ( Parselasyon İşleminin İptali Talebinin Kabulü Gereği )
İMAR PLANINA AYKIRI PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Birleştirilmesi Mümkün Olan Parsellerin Birleştirilmemiş Olması )
YOLDAN İHDASLARIN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYIYLA KARŞILANACAK YERLERDEN DÜŞÜLMESİ GEREĞİ ( Düzenleme Ortaklık Payının Hatalı Hesaplanması Nedeniyle Parselasyon İşleminin İptali Talebi )"
18D6.D5.12.2001E. 2000/5490 K. 2001/6098"İMAR PLANINDA PAZAR ALANINA AYRILAN YERİN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Pazar Yeri Olarak Ayrılan Parselden Davacılara Hisse Verilmesinin Hatalı Olması )
KAMU TESİSİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( İmar Planında Pazar Yeri Olarak Ayrılan Yerin Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği - Davacılara Pazar Yerinden Hisse Verilmesinin Hatalı Olması )
PAZAR YERİNİN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( İmar Planında Pazar Alanına Ayrılan Yerden Parselasyona Katılan Taşınmaz Maliklerine Hisse Verilemeyeceği )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İmar Planında Pazar Yeri Olarak Ayrılan Yerden Parselasyona Katılan Taşınmaz Maliklerine Hisse Verilemeyeceği - Pazar Yerinin Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Değerlendirileceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINA DAHİL OLMA ( İmar Planında Pazar Yeri Olarak Ayrılan Taşınmaz - Parselasyona Katılan Taşınmaz Maliklerine Pazar Yerine Ayrılan Taşınmazdan Hisse Verilemeyeceği )"
18D6.D8.11.2001E. 2000/4793 K. 2001/5374"REKREASYON ALANINDA YEŞİL ALAN YANINDA LOKANTA GAZİNO GİBİ TESİSLER YAPILABİLMESİ ( Bu Alanın Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanamaması - Hazine Arazilerinin Rekreasyon Alanında Değerlendirilebileceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN KARŞILANACAK ALAN OLARAK KABUL EDİLEMEME ( Rekreasyon Alanları - Bu Alanlarda Yeşil Alan Yanında Lokanta Gazino Gibi Tesislerin de Yapılabilmesi )
HAZİNE ARAZİLERİNİN BİR KISMININ REKREASYON ALANINDA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ ( Rekreasyon Alanının Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanamayacağı )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Rekreasyon Alanlarının Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanamayacağı - Hazine Arazilerinin Bir Kısmının Rekreasyon Alanında Değerlendirilebileceği )"
18D6.D5.11.2001E. 2000/4420 K. 2001/5161"BEDELSİZ YOLA TERK EDİLEN ORANIN PARSELASYON İŞLEMİYLE BELİRLENEN DÜZENLENME ORTAKLIK PAYI ORANINDAN AZ OLMASI ( Fark Düzenleme Ortaklık Payı Alınmasının Hukuka Uygun Olması )
FARK DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMASI ( Bedelsiz Yola Terk Edilen Oranın Parselasyon İşlemiyle Belirlenen Düzenleme Ortaklık Payı Oranından Az Olması )
YOLA BEDELSİZ TERK EDİLEN ORANIN PARSELASYON İŞLEMİYLE BELİRLENEN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANINDAN AZ OLMASI ( Fark Düzenleme Ortaklık Payı Alınmasının Yasaya Uygun Olması )"
18D6.D15.10.2001E. 2000/3784 K. 2001/4619"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sit Alanı İlan Edilen Bölgede Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılıncaya Kadar Koruma Kurulunca Belirlenen Geçiş Dönemi Yapılanma Şartlarının Geçerli Olacağı )
GEÇİŞ DÖNEMİ YAPILANMA ŞARTLARINA GÖRE PARSELASYON İŞLEMİ YAPILAMAMASI ( Sit Alanı İlan Edilen Bölgede )
SİT ALANI İLAN EDiLEN BÖLGE ( Koruma Kurulunca Belirlenen Geçiş Dönemi Yapılanma Şartlarına Göre arselasyon İşlemi Yapılamayacağı )
KORUMA KURULUNCA BELİRLENEN GEÇİŞ DÖNEMİ YAPILANMA KOŞULLARINA GÖRE PARSELASYON İŞLEMİ TESİS EDİLEMEMESİ ( Sit Alanı İlan Edilen Bölgede )"
18D6.D15.1.2001E. 1999/6620 K. 2001/229"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyece İşlem Tebliğ Edilmediğinden Dava Açma Süresinin Başlamaması - Yetkili İdare Olmayan Tapu Sicil Müdürlüğü'ne Yapılan Başvuru Üzerine Alınan Cevapla İşlemden Haberdar Olunduğunun Kabul Edilemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Parselasyon İşleminin İptali Talebinde - Belediyece İşlem Tebliğ Edilmeden Dava Açma Süresinin Başlamayacağı/Tapu Müdürlüğü Yazısıyla İşlemden Haberdar Olunduğunun Kabul Edilemeyeceği )
BELEDİYECE PARSELASYON İŞLEMİNİN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Dava Açma Süresinin Başlamaması - Tapu Müdürlüğüne Başvuru Üzerine Verilen Cevabi Yazıyla İşlemden Haberdar Olunduğunun Kabul Edilemeyeceği )
SÜRENİN TEBLİGATLA BAŞLAMASI ( Parselasyon İşlemine Karşı Açılan İptal Davasında - Tapu Müdürlüğü Yazısıyla İşlemden Haberdar Olunduğunun ve Sürenin Başladığının Kabul Edilemeyeceği )"
18D6.D22.6.2000E. 1999/2248 K. 2000/4203"NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARININ İPTALİ ( Önceki Planda Ağaçlandırılacak Alanda Kalan Yerin Yeni Planda Ticari Rekreasyon Alanına Alınması )
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN ( Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının İptali-Yeni Planda Ticari Rekreasyon Alanına Alınması )
TİCARİ REKREASYON ALANI ( Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının İptali-Daha Önceki Planda Ağaçlandırılacak Alanda Kalan Yer )
PLAN NOTU ( Parselasyon İşlemi-Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının İptali )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının İptali-Önceki Planda Ağaçlandırılacak Alanda Kalan Yerin Yeni Planda Ticari Rekreasyon Alanına Alınması )"
18D6.D23.5.2000E. 1999/2255 K. 2000/3230"NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARININ İPTALİ ( Parselasyon Yapma Yetkisi-Plan Notu )
PARSELASYON YAPMA YETKİSİ ( Büyükşehir Belediyelerinin Yetki Kapsamında Olmaması-Plan Değişikliği Adıyla Parselasyon İşlemi Yapılması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ ( Parselasyon Yapmayı Kapsayıp Kapsamadığı )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ADI ALTINDA PARSELASYON YAPILMASI ( Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının İptali-Parselasyon Yapma Yetkisi )"
18D6.D23.5.2000E. 1999/1868 K. 2000/3241"İMAR PARSELİ VE KADASTRAL PARSEL ( Düzenleme Ortaklık Payı-Parselasyon İşleminin İptali )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ ( Düzenleme Ortaklık Payı-İmar Planında Park Olan Parselden Tahsis Yapılmış Olması )
İMAR PLANINDA PARK ALANINDA KALAN PARSELDEN TAHSİS YAPILMASI ( Parselasyon İşleminin İptali-Düzenleme Ortaklık Payı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( %35'İ Geçememesi-Parselasyon İşleminin İptali )"
18D6.D26.4.2000E. 1999/4802 K. 2000/2470"İMARA UYGUN İNŞAAT YAPMAYA ELVERİŞLİ TAŞINMAZ ( İnşaat İzninin Komşu Parselin Konumundan Bahisle Tevhit Şartı Aranarak Reddedilemeyeceği )
İNŞAAT YAPMAYA ELVERİŞLİ TAŞINMAZ ( İnşaat İzninin Komşu Parselin Konumundan Bahisle Tevhit Şartı Aranarak Reddedilemeyeceği )
TEVHİT ŞARTI ( İmara Uygun İnşaat Yapmaya Elverişli Taşınmaz - İnşaat İzninin Komşu Parselin Konumundan Bahisle Tevhit Şartı Aranarak Reddedilemeyeceği )"
18D6.D4.4.2000E. 1999/1215 K. 2000/1847"PARSELASYON İŞLEMİ ( İmar Planı İle Yeni Bir Düzenleme Yapılmasını Gerektirecek Bir Neden Olmaksızın İkinci Kez Yapılması - Hukuka Aykırılığı )
İMAR HUKUKUNA AYKIRILIK ( İmar Planı İle Yeni Bir Düzenleme Yapılmasını Gerektirecek Bir Neden Olmaksızın İkinci Kez Parselasyon İşlemi Yapılması )
PARSELASYON İŞLEMİNDEN SONRA BİR PARSELDEN HİSSE SATIN ALAN KİŞİ ( Başkasının Parselinden Hisse Verilmesi Amacıyla Parselasyon Yapılması - Hukuka Aykırılığı )"
18D6.D9.2.2000E. 1999/1375 K. 2000/706"GECEKONDU ( İmar Planında Genel Kullanıma Ayrılmış Yerlerde Yapılan - 2981 Sayılı Yasa Uyarınca Korunamayacakları/Başka Bir Yer Gösterilmek ve Enkaz Bedeli Ödenmek Suretiyle Tasfiyesi )
İMAR PLANINDA GENEL KULLANIMA AYRILMIŞ YERLERDE YAPILAN GECEKONDU ( 2981 Sayılı Yasa Uyarınca Korunamayacakları/Başka Bir Yer Gösterilmek ve Enkaz Bedeli Ödenmek Suretiyle Tasfiyesi )
GECEKONDUNUN TAHLİYE VE TASFİYESİ ( İmar Planında Genel Kullanıma Ayrılmış Yerlerde Yapılan - 2981 Sayılı Yasa Uyarınca Korunamayacakları/Başka Bir Yer Gösterilmek ve Enkaz Bedeli Ödenmek Suretiyle Yapılabileceği )"
18D9.D19.1.2000E. 1999/670 K. 2000/39"BELEDİYENİN TAPU TAHSİS ÜCRETİ TALEBİ ( Şuyulandırma İşlemi Sonucunda - Asli Görevi Olması Herhangi Bir Bedel Talep Etmesinin Dayanağının Bulunmaması )
TAPU TAHSİS ÜCRETİ TALEBİ ( Belediyenin Şuyulandırma İşlemi Sonucunda - Asli Görevi Olması Herhangi Bir Bedel Talep Etmesinin Dayanağının Bulunmaması )
ŞUYULANDIRMA ( İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Belediyenin Asli Görevi Olması - Herhangi Bir Bedel Talep Etmesinin Dayanağının Bulunmaması )
BELEDİYENİN ASLİ GÖREVİ ( Şuyulandırma İşlemi - Herhangi Bir Bedel Talep Etmesinin Dayanağının Bulunmaması )"
18D6.D19.1.2000E. 1998/7422 K. 2000/226"İMAR PLANINDAKİ NOTLAR ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir Düzenleyici İşlem Olarak İdari Davaya Konu Edilebileceği )
PLAN NOTLARI ( İmar Planı Gibi Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir Düzenleyici İşlem Olarak İdari Davaya Konu Edilebileceği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( İmar Planındaki Notlar - İdari Davaya Konu Edilebileceği )
İDARİ DAVAYA KONU EDİLEBİLME ( İmar Planındaki Notlar - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir Düzenleyici İşlem Olması )"
18D6.D17.1.2000E. 1999/1445 K. 2000/91"İMAR PLANI ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - İfraz Edilecek Bölüm Olmaması/ Düzenleme Ortaklık Payı Alınmaması )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazlarda - İfraz Edilecek Bölüm Olmaması/ Düzenleme Ortaklık Payı Alınmaması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - İfraz Edilecek Bölüm Olmaması/ Düzenleme Ortaklık Payı Alınmaması )
OTOPARK YEŞİL ALAN MEYDAN YOL GİBİ YERLER ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - İfraz Edilecek Bölüm Olmaması/ Düzenleme Ortaklık Payı Alınmaması )
KÜMBET ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - İfraz Edilecek Bölüm Olmaması/ Düzenleme Ortaklık Payı Alınmaması )"
18D6.D17.1.2000E. 1998/7510 K. 2000/88"İMAR PLANI ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - Bahçelerinde Gerekli Miktarın Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Alınabileceği )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazlarda - Bahçelerinde Gerekli Miktarın Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Alınabileceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - Bahçelerinde Gerekli Miktarın Alınabileceği )
OTOPARK YEŞİL ALAN MEYDAN YOL GİBİ YERLER ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - Bahçelerinde Gerekli Miktarın Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Alınabileceği )
TÜRBE ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - Bahçelerinde Gerekli Miktarın Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Alınabileceği )"
18D6.D17.1.2000E. 1998/6414 K. 2000/106"PARSELASYON İŞLEMİ ( Düzenlemeye Giren ve Tahsis Edilen Parseller Arasında Değer Farkı Bulunması - Yasa ve Yönetmeliklere Aykırılığı Öne Sürülerek İptalinin İstenilmesi Gereği/Tazminat İstenemeyeceği )
PARSELLER ARASINDA DEĞER FARKI BULUNMASI ( Parselasyon İşlemi/Düzenlemeye Giren ve Tahsis Edilen Parseller - Yasa ve Yönetmeliklere Aykırılığı Öne Sürülerek İptalinin İstenilmesi Gereği/Tazminat İstenemeyeceği )
TAZMİMAT TALEBİ ( Parselasyon İşlemi/Düzenlemeye Giren ve Tahsis Edilen Parseller Arasında Değer Farkı Bulunması - İptalinin İstenilmesi Gereği/Tazminat İstenemeyeceği )"
18D6.D9.12.1999E. 1998/6273 K. 1999/6359"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyenin Kendine Hisse Ayırmış Olması Nedeniyle )
BELEDİYENİN KENDİSİNE HİSSE AYIRMASI ( Parselasyon İşleminin İptali Talebi )
İHTİYATİ TEDBİR KOYMAYA GÖREVLİ MERCİ ( Parselasyon İşleminde Belediye Hissesine Ayrılmış Parsellerin Satışının Engellenmesi Talebi )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdari Davaya Konu Taşınmazın Satışının Engellenmesi İçin İhtiyati Tedbir Talebinde )
İDARİ DAVAYA KONU TAŞINMAZIN SATIŞININ ENGELLENMESİ İÇİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİ ( Görevli Yargı Mercii )"
18D6.D19.10.1999E. 1998/2000 K. 1999/4906"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Parselasyonda Esas Alınan Kanuna Değil Başka Kanuna Dayanarak Hazırlanan Bilirkişi Raporu )
İMAR KANUNUNA GÖRE YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Bilirkişi Raporunun Başka Kanun Esas Alınarak Hazırlanmış Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN GEÇERSİZLİĞİ ( İmar Kanununa Göre Yapılan Parselasyon İşleminin İptali Davasında Farklı Kanuna Göre Hazırlanmış Olan )"
18D6.D13.10.1999E. 1998/3692 K. 1999/4794"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kamulaştırma Şerhi Bulunduğu Halde Sadece Tapuda Malik Görünen Kişiler Dikkate Alınarak Yapılan )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ TAPUYA ŞERH DÜŞÜLÜP MÜLKİYETİ HENÜZ İDAREYE GEÇİRİLMEMİŞ OLAN TAŞINMAZ ( Parselasyon İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar )
MÜLKİYETİ HENÜZ İDAREYE GEÇİRİLMEMİŞ OLUP KAMULAŞTIRMA ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZ ( Parselasyonda Kamulaştırmanın Dikkate Alınıp Alınmaması )"
18D6.D23.9.1999E. 1998/4164 K. 1999/4196"KOMŞULUK HUKUKUNA DAYANAN PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Parselasyondan Etkilenmeyen Kişinin Açtığı )
PARSELASYON İŞLEMİNİN KİŞİSEL NİTELİĞİ ( Komşuluk Hukukuna Dayanılarak İptalinin İstenemeyeceği )
EHLİYET ( Komşuluk Hukukuna Dayanarak Parselasyon İşleminin İptalinin İstenememesi )"
18D6.D23.9.1999E. 1994/4164 K. 1999/4196"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Subjektif Nitelikteki Parselasyon İşlemine Karşı Dayanılarak Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi )
İMAR PLANLARI ( Kamu Yararını İlgilendiren Genel Nitelikte Düzenleyici İşlem Olan İmar Planına Karşı Komşuluk Sıfatıyla Menfaatin İhlal Edildiğinden Bahisle Dava Açılabilmesi )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Kamu Yararını İlgilendiren Genel Nitelikte Düzenleyici İşlem Olan İmar Planına Karşı Komşuluk Sıfatıyla Menfaatin İhlal Edildiğinden Bahisle Dava Açılabilmesi )
KAMU YARARI ( Kamu Yararını İlgilendiren Genel Nitelikte Düzenleyici İşlem Olan İmar Planına Karşı Komşuluk Sıfatıyla Menfaatin İhlal Edildiğinden Bahisle Dava Açılabilmesi )"
18D6.D22.9.1999E. 1998/4543 K. 1999/4156"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Üzerinde Fabrika Binası Bulunan Parselin Sahibine Başka Parsellerin Tahsis Edilmesi )
ÜZERİNDE FABRİKA BİNASI BULUNAN PARSELİN SAHİBİNE BAŞKA PARSELLERİN TAHSİSİ ( Parselasyon İşleminin İptali Talebi )
İMAR AFFI KANUNUNA GÖRE RUHSATA BAĞLANMIŞ FABRİKA BİNASININ YER ALDIĞI PARSELİN BAŞKALARINA TAHSİSİ ( Parselasyon İşleminin İptali Talebi )"
18D6.D14.9.1999E. 1998/4017 K. 1999/3968"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ ( Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapma Konusunda Yetkilerinin Olmaması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİSİ ( Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapma Konusunda Yetkilerinin Olmaması )
İLÇE BELEDİYESİNE VERİLEN YETKİ ( Yasa İle Verilen Yetkinin Belediye Meclis Kararı İle Büyükşehir Belediyesine Devredilememesi )"
18D6.D17.3.1999E. 1998/795 K. 1999/1545"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulan Karakol Alanının Tahsis Edilememesi )
KARAKOL ALANININ TAHSİS EDİLEMEMESİ ( Gecekondu Kanununa Göre Yapılan Parselasyonda Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulan )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI OLARAK ALINAN ALANLARDAN OLUŞTURULAN KARAKOL ALANININ TAHSİS EDİLEMEMESİ ( Gecekondu Kanununa Göre Yapılan Parselasyonda )
GECEKONDU KANUNUNA GÖRE YAPILAN PARSELASYON ( Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulan Karakol Alanının Tahsis Edilememesi )"
18D6.D24.2.1999E. 1998/1233 K. 1999/1112"İMAR YASASI UYARINCA YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİ ( Hisselerin Ferdileştirilmesi )
HİSSELERİN FERDİLEŞTİRİLMESİ ( İmar Yasası Uyarınca Yapılan Parselasyon İşlemi )
GECEKONDU YASASINDAN YARARLANMA ( İmar Yasası Uyarınca Yapılan Parselasyon İşlemi )"
18D6.D28.1.1999E. 1998/426 K. 1999/479"PARSELASYON ( İmar Parseli Oluşturulmasında Dikkate Alınacak Hususlar )
İMAR PARSELİ OLUŞTURULMASI ( Dikkate Alınacak Hususlar )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ ( İmar Parseli Oluşturulmasında Dikkate Alınacak Hususlar )"
18IDDGK8.1.1999E. 1997/369 K. 1999/1"PARSELASYON İŞLEMİ ( Davacının Kendi Taşınmazı Yönünden İptalini İstemesi )
İPTAL İSTEMİ ( Parselasyon İşlemi )
İMAR PLANININ İPTALİ ( Parselasyon İşleminin İptalinin İstenmesi )"
18D6.D23.12.1998E. 1997/6901 K. 1998/6773"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Parselasyon İşleminin İptali-Ruhsatsız Bina-Sahil Şeridi İçinde ve Hazineye Ait Taşınmaz )
HAZİNE ARAZİSİ ÜZERİNE YAPILAN RUHSATSIZ YAPI ( Sahil Şeridi İçindeki Taşınmaz-Parselasyon İşleminin İptali-Dava Açma Ehliyeti )
SAHİL ŞERİDİ İÇİNDE ÜZERİNE RUHSATSIZ BİNA YAPILAN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ( Parselasyon İşleminin İptali-Dava Açma Ehliyeti )"
18D6.D22.12.1998E. 1997/5781 K. 1998/6711"ADA DAĞITIM CETVELLERİ ( Dağıtıma İlişkin Tüm Bilgilerin Sağlıklı Biçimde Yer Almasının Gerekmesi )
İMAR ( Ada Dağıtım Cetvellerinin Sağlıklı Biçimde Oluşturulması )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Ada Dağıtım Cetvellerindeki Kayıtların Sağlıklı Olmasının Gerekmesi )"
18D1.D22.12.1998E. 1998/549 K. 1998/569"İMAR UYGULAMASININ İPTALİ ( Belediye Meclisinin İşlemi İptal Etme Yetkisinin Olmaması )
BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ ( Encümen Tarafından Onaylanmış ve İlan Edilmiş Karar Üzerindeki Uyuşmazlığın Ancak Genel Hükümlere Yargı Yoluyla Çözümlenebilmesi )
YETKİ ( Belediye Meclisinin Encümen Tarafından Onaylanmış ve İlan Edilmiş Bir Kararı İptal Etme Yetkisinin Olmaması )
BELEDİYE ENCÜMENİ TARAFINDAN ONAYLANAN KARAR ( Uyuşmazlığın Ancak Genel Hükümlere Göre Yargı Yoluyla Çözümlenebileceğinden Yetkisi Bulunmayan Belediye Meclisinin Aldığı Kararın İptali )
ENCÜMEN TARAFINDAN ONAYLANAN KARAR ( Uyuşmazlığın Ancak Genel Hükümlere Göre Yargı Yoluyla Çözümlenebileceğinden Yetkisi Bulunmayan Belediye Meclisinin Aldığı Kararın İptali )"
18D6.D14.12.1998E. 1997/5436 K. 1998/6285"PARSELASYON İŞLEMİ ( Uygulamanın Yapılacağı Alanda İmar Planının Yapılmış Olmasının Gerekmesi )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Mevzi İmar Planı Yapılacak Alan Olarak Belirlenen Yerde Onaylı Mevzi İmar Planının Yapılmaması )
ÖN YERLEŞİM PLANI ( Uygulama İmar Planına Yönelik Parselasyon İşlemi )
İMAR PLANI ( Onaylı Mevzi İmar Planı Yapılmamışsa Parselasyon İşleminin Yapılmaması )"
18D6.D3.12.1998E. 1997/6294 K. 1998/5931"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İptal İsteminin Yanlış Olması )
RUHSAT ALINMASI ( İnşaatın Yapıldığı Sırada Yürürlükte Bulunan İmar Planına Göre Alınması )
KAZANILMIŞ HAK ( İnşaatın Yapıldığı Sırada Yürürlükte Bulunan İmar Planına Göre Ruhsatın Alınmış Olması )"
18D6.D19.11.1998E. 1998/2317 K. 1998/5615"PARSELASYON İŞLEMİ ( Maliklerin İsteğiyle Yapılmış Olan İfraz Sonucu Terklerin Düzenleme Ortaklık Payından Düşüleceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ HESAPLANMASI ( Maliklerin İsteğiyle Yapılmış Olan İfraz Sonucu Terklerin Parselasyonda Düzenleme Ortaklık Payından Düşüleceği )
MALİKLERİN İSTEĞİYLE YAPILMIŞ OLAN İFRAZDA TERKEDİLEN ARAZİ KISMI ( Parselasyonda Düzenleme Ortaklık Payından Düşüleceği )"
18D6.D17.11.1998E. 1998/2193 K. 1998/5507"PARSELASYON İŞLEMİ ( Mülkiyetin Ferdileştirilememesi - Yeni İmar Parsellerinin Paydaşlara Müşterek Mülkiyet Şeklinde Tahsisi )
MÜŞTEREK MÜLKİYET KONUSU TAŞINMAZDA PARSELASYON ( Yeni İmar Parsellerinin de Müşterek Mülkiyet Şeklinde Tahsis Edileceği )"
18D6.D21.10.1998E. 1997/4802 K. 1998/4766"İPTAL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazda Parselasyon Yapılmasına İlişkin İşlem Belediye Encümen Kararının İptali Talebi )
İDAREYE BAŞVURU TARİHİ ( Bu Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Cevap Verilmemesi Nedeniyle Takip Eden Altmış Gün İçinde Dava Açılmasının Gerekmesi )
PARSELASYON İŞLEMİ ( İşlemin İlanen Tebligat Yoluyla Duyurulmasından Önce Davacıların Adreslerine Tebligat Yapılmaması )
TEBLİGAT ( Parselasyon İşleminin İlanen Tebligat Yoluyla Duyurulmasından Önce Davacıların Adreslerine Tebligat Yapılmaması ) "
18D6.D19.10.1998E. 1997/5447 K. 1998/4661"İPTAL DAVASI ( Taşınmazın 2981 Sayılı Yasa Uyarınca Parselasyon İşlemine Tabi Tutulmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi )
İFRAZ İŞLEMİ ( 3194 Sayılı Kanun Uyarınca Belediye ve Mücavir Alan Hudutları İçindeki Gayrimenkullerin Re'sen veya Müracaat Üzerine Tevhit ve İfrazının Yapılabilmesi )
3194 SAYILI KANUN ( Belediye ve Mücavir Alan Hudutları İçindeki Gayrimenkullerin Re'sen veya Müracaat Üzerine Tevhit ve İfrazının Yapılabilmesi )
TEVHİD İŞLEMİ ( 3194 Sayılı Kanun Uyarınca Belediye ve Mücavir Alan Hudutları İçindeki Gayrimenkullerin Re'sen veya Müracaat Üzerine Tevhit ve İfrazının Yapılabilmesi )
TAŞINMAZ MALİKLERİN MÜRACAATI ( Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılmış İmar Adalarındaki Bir veya Birkaç Parselde Meskun Alanlardaki Kadastro Parsellerinde İfraz ve Tevhid İşlemlerinin Yapılması ) "
18D6.D3.6.1998E. 1997/3703 K. 1998/2935"İMAR PLANI ( Kullanılış Biçimi Değiştirilerek İmar Parseli Haline Getirilen Taşınmazlar )
İMAR PARSELİ ( İmar Planı ile Kullanılış Biçimi Değiştirilmesi )"
18IDDGK27.3.1998E. 1996/465 K. 1998/159"İMAR PLANI VE PLANA GÖRE VERİLMİŞ İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ TALEBİ ( Planın Şehircilik İlkelerine ve Planlama Esaslarına Uygun Olması )
KAZANILMIŞ HAKKA DAYANILAMAMASI ( İptali İstenen İnşaat Ruhsatının ve Dayanağı İmar Planının Şehircilik İlkelerine Uygun Olması )
İPTAL TALEBİ ( İmar Planı ve Bu Plana Dayanarak Verilen İnşaat Ruhsatı İçin )"
18D6.D9.3.1998E. 1997/417 K. 1998/1259"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTLİ ( Taşınmazın Bulunduğu Yerde Parselasyon Yapılmasına İlişkin Karar )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Büyük Miktardaki Hissenin Küçük Hisseler Halinde İmar Parsellerine Dağıtılıp Bedele Dönüştürülmesinin Yasaya Aykırı Olması )
2981 SAYILI YASA UYARINCA BORÇLANDIRMA ( İpotek Tesisi Gibi İşlemlerin Küçük Oranlarda Hisseli Taşınmazlar Oluşturmayı Önlemeye Yönelik Uygulamalar Olması )"
18D6.D21.1.1998E. 1997/810 K. 1998/460"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Taşınmazın Bulunduğu Yerde Parselasyon Yapılmasına İlişkin Karar )
İMAR PARSELİ ( Davacı Payının Kadastrol Parselinin Olduğu Yerde Oluşturulan İmar Parselinde Değerlendirilmesi )
PARSELASYON PLANI ( Davacı Payının Kadastrol Parselinin Olduğu Yerde Oluşturulan İmar Parselinde Değerlendirilmesi )"
18D6.D21.1.1998E. 1997/384 K. 1998/438"İPTAL DAVASI ( Taşınmazı da Kapsayan Alanda 3194 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Parselasyon İşleminin İptali İstemi )
DÜZENLEME SINIRI ( Plana Göre Yol-Meydan-Park-Genel Otopark Yeşil Saha Gibi Umumi Hizmetlere Ayrılan ve Tescile Tabi Olmayan Alanlarla Cami-Karakol Yerlerini Çevreleyen Sınır Olması )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE YETKİ ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Belediyelerin Belediye Encümen Kararı ile Dışında Valiliklerin İl İdare Kurulu Kararı ile Yapması )
BELEDİYELERİN GÖREVİ ( İmar Hududunda Bulunan Binalı veya Binasız Arsa ve Arazileri Muvafakat Aramaksızın Birbirleriyle Yol Fazlaları ile Kurumların veya Belediyelerin Yerlerle Birleştirmesi )"
18D6.D21.1.1998E. 1997/32 K. 1998/442"İPTAL DAVASI ( Belediye Meclisi Kararıyla Onaylanan İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi )
KAMU YARARI ( Planın Yörenin Tümünün Çevre Ulaşım Trafik gibi İlişkililerinin Kapsamlı Bir Biçimde Ele Alınarak Kamu Yararına Uyarlık Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
YARGISAL DENETİM ( Değişikliği Zorunlu Kılan Nedenlerin İrdelenmesiyle Birlikte Planın Kamu Yararına Uyarlık Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
İMAR PLANI HAZIRLANMASINDAKİ ÖLÇÜTLER ( Coğrafi Veriler Beldenin Kullanılışı Donatımı ve Mali Bilgiler Yaşayış Biçimi Karakteri Halkın Sosyal ve Kültürel Gereksinimleri Güvenlik ve Sağlığı ) "
18D6.D27.11.1997E. 1996/5651 K. 1997/5364"BEDELE DÖNÜŞTÜRME ( Yapılan Parselasyonda Düzenlemeye Giren Hisselerin Bedele Dönüştürülememesi )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Düzenlemeye Giren Hisselerin Bedele Dönüştürülememesi )
KÜÇÜK HİSSELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Bedele Dönüştürmenin Amacı )
MÜSTAKİL İMAR PARSEL ( Tahsis Edilebilecek Büyüklükteki Hissesinin Bedele Dönüştürülememesi )"
18D6.D26.11.1997E. 1996/6035 K. 1997/5336"PARSELASYON İŞLEMİ ( Hangi Amaçlarla Tesis Edilebileceği )
KAMU HİZMETİNE AYRILMIŞ İKİ PARSELİ BİRLEŞTİREN PARSELASYON İŞLEMİ ( Hukuka Aykırı Olması )"
18D6.D13.3.1997E. 1996/1478 K. 1997/1367"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMAMASI ( İfraz Sırasında Yapılan Terk Miktarının Fazla Olması )
PARSELASYON SONUCU DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMAMASI ( İfraz Sırasında Yapılan Terk Miktarının Fazla olması )
İFRAZ SIRASINDA YAPILAN TERK MİKTARI ( Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Olması Durumunda Parselasyon )"
18D6.D19.2.1997E. 1996/2577 K. 1997/828"ETAP ETAP YAPILAN İMAR PLANI ( Etapların Düzenleme Sınırları Belirlenerek Parselasyon Yapılmasının Hukuka Aykırı Olmadığı )
PARSELASYON ( Etap Etap Yapılan İmar Planı Doğrultusunda Etapların Düzenleme Sınırları Belirlenerek Yapılmasının Hukuka Aykırı Olmadığı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Farklı Düzenleme Alanlarında Farklı Oranlarda Alınması )"
18D6.D21.1.1997E. 1996/789 K. 1997/385"BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN İÇİNDE PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI ( Yetkili Organın Belediye Encümeni Olması )
YETKİLİ ORGAN ( Belediye ve Mücavir Alan İçinde Parselasyon Planlarının Hazırlanmasında Belediye Encümeninin Yetkili Olması )
PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI ( Yetkili Organın Belediye Encümeni Olması )
BELEDİYE ENCÜMENİ ( Belediye ve Mücavir Alan İçinde Parselasyon Planlarının Hazırlanmasında Yetkili Olması )"
18D6.D18.12.1996E. 1996/532 K. 1996/5842"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacıya Ait Parselin Tamamının Kamu Hizmet Alanında Bırakılmış Olması )
KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN ALANIN TESBİTİ ( Tüm Parsellerin Bu Alanda Hisselendirilmesi Gereği - Tek Parselin Tamamının Kamu Hizmet Alanı Olarak Ayrılamaması )"
18D6.D16.11.1995E. 1995/1737 K. 1995/4591"PAZAR YERİNİN NİTELİĞİ ( Düzenleme Ortaklık Payından Karışlanması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN PAZAR YERİNİN KARŞILANMASI ( Umumi Hizmetler Kapsamındaki Yer Niteliği )
UMUMİ HİZMETLER KAPSAMINDAKİ YER NİTELİĞİ ( Pazar Yerinin Düzenleme ortaklık Payından Karşılanması )"
18D6.D15.11.1995E. 1995/87 K. 1995/4542"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN KARŞILANAMAMA ( İmar Planında Belli Koşullarla Yapılaşma Olanağı Getirilen Ağaçlandırılacak Alanın )
İMAR PLANINDA BELLİ ŞARTLARLA YAPILAŞMA OLANAĞI GETİRİLEN AĞAÇLANDIRILACAK ALAN ( Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanamaması )
YAPILAŞMA OLANAĞI TANINAN AĞAÇLANDIRILACAK BÖLGE OLARAK TESBİT EDİLMİŞ ALAN ( Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanamaması )"
18D6.D13.11.1995E. 1995/410 K. 1995/4427"PARSELASYON İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇMA HAKKI BULUNMAMASI ( Harici Satış Vaadi Alacaklısının )
TAPU MALİKİ OLMA ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açmak İçin )
EHLİYETSİZLİK ( Harici Satış Vaadi Alacaklısının Parselasyon İşlemine Karşı Açtığı Davada )
HARİCİ SATIŞ VAADİNE DAYANARAK PARSELASYONA KARŞI AÇILAN DAVA ( Tapu Maliki Olma Zorunluluğu )"
18D6.D16.9.1995E. 1992/4934 K. 1993/3171"PAYLI TAŞINMAZIN PAYDAŞLARINDAN BİRİNE İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ ( Diğer Paydaşların İzni Bulunması Şartı )
İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ ŞARTLARI ( Paylı Taşınmazlarda Paydaşlardan Birine )
DİĞER PAYDAŞLARIN İZNİNİN BULUNMASI ŞARTI ( Paylı Taşınmazın Paydaşlarından Birine İnşaat Ruhsatı Verilebilmesi İçin )"
18D6.D17.5.1995E. 1995/10 K. 1995/1984"İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMİ ( Taşınmazın Hissedarlarının Tümünün Muvafakatinin Alınmasının Gerekmesi )
İDARENİN ZORUNLU OLMASI ( İfraz ve Tevhid İşleminin İstek Üzerine Yapılması Durumunda İlgili Taşınmazın Hissedarlarının Tümünün Muvafakatinin Alınmasının Gerekmesi )"
18D6.D14.3.1995E. 1994/4550 K. 1995/1016"PARSELASYON İŞLEMİNİN HATALI OLMASI NEDENİYLE BELEDİYECE İPTALİ ( Mahkeme Tesbiti Gerekmemesi )
MAHKEME TESBİTİNE GEREK BULUNMAMASI ( Belediyenin Hatalı Olması Nedeniyle Parselasyon İşlemini İptali )
HATALI PARSELASYON İŞLEMİNİN BELEDİYECE İPTALİ ( Mahkeme Tesbitine Gerek Bulunmaması )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ ( Parslasyonun İptali Halinde Tapuya Başvurunun Reddi )
PARSELASYONUN İPTALİ HALİNDE TAPUYA BAŞVURUNUN REDDİ ( İdari İşlem Niteliği )"
18D6.D22.2.1995E. 1994/3956 K. 1995/859"PARSELASYON İŞLEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Parselin Kullanım Biçiminin Değiştirilmesi Zorunluluğu )
OKUL ALANI İÇİN YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kullanım Biçiminin Değiştirilmesi Zorunluluğu )
KULLANIM BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşleminin Değiştirilmesi İçin )"
18D6.D24.10.1994E. 1994/2996 K. 1994/3721"PARSELASYON İŞLEMİNİN TEBLİĞİ ( Bu İşleme Karşı Açılacak Davalarda Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlayacağı Tarih )
TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşlemine Karşı Açılacak Davalarda Zamanaşımının İşlemeye Başlaması İçin )
ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAMA TARİHİ ( Parselasyon İşlemine Karşı Açılan Davalarda )"
18D6.D21.9.1994E. 1993/4147 K. 1994/3075"HİSSENİN TÜMÜYLE BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEMEYECEĞİ ( Hissenin Sahibine Müstakil ya da Hisseli Bir Yer Verilmesini Gerektirecek Büyüklükte Olması )
SAHİBİNE MÜSTAKİL YA DA HİSSELİ BİR YER VERİLMESİNİ GEREKTİRECEK BÜYÜKLÜKTE HİSSE ( Tümüyle Bedele Dönüştürülemeyeceği )
İMAR DÜZENLEMESİNDE HİSSENİN TÜMÜYLE BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEMEMESİ ( Sahibine Bir Yer Tahsisini Gerektirecek Hissenin )"
18D6.D14.9.1994E. 1993/4629 K. 1994/2895"İPTAL DAVASI ( Taşınmazın Düzenlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin Belediye Encümen Kararı )
DÜZENLEME İŞLEMİ ( Mutlak Koruma Alanlarında Hiçbir Yapı Yapılamaması )
KORUMA ALANLARI ( Hiçbir Şekilde Yapı Yapılması Mümkün Olmayan Bir Alanın Parselasyon İşlemiyle Konut Alanına Çevrilememesi )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Hiçbir Şekilde Yapı Yapılması Mümkün Olmayan Bir Alanın Parselasyon İşlemiyle Konut Alanına Çevrilememesi )"
18D6.D13.6.1994E. 1993/3010 K. 1994/2444"PARSELASYON İŞLERİNDE ŞEKİL EKSİKLİĞİ ( İdarenin Sonradan Hatalı İşlemini Düzeltmesi )
İDARENİN HATALI İŞLEMİNİ DÜZELTMESİ ( Parselasyon İşleminde Bir Parselin Gösterilmemiş Olması )
ŞEKİL NOKSANINDAN DÖNME ( Belediyenin Parselasyon İşleminde Parsellerden Birinin Gösterilmemiş Olması )"
18D6.D28.4.1994E. 1994/335 K. 1994/1679"PARSELASYON İŞLEMİ ( Belediyelerin Sadece Başka Parsellerdeki Hisselerini Birleştirmesi )
BELEDİYE ( Başka Parsellerdeki Hisselerini Birleştirmek İçin Parselasyon İşlemi Yapamaması )"
18D6.D7.4.1994E. 1993/1333 K. 1994/1194"PARSELASYON UYGULAMASI YAPILMASI ŞARTI ( Yol Artığı Olarak Belirlenen Yerin Ek Parsellere Satılması veya Birleştirilmesi )
YOL ARTIĞI OLARAK BELİRLENEN YERİN EK PARSELLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA SATIŞI ( Parselasyon Yapılması Şartı )"
18D6.D8.12.1993E. 1993/714 K. 1993/5180"PARSELASYON SONUCU DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMIŞ OLMASI ( Sonradan Yapılan Düzenleme İçin Ayrıca Alınamaması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Daha Önce Yapılan Parselasyonda Alınmışsa Sonradan Yapılan Düzenlemede Tekrar Alınamaması )"
18D6.D8.12.1993E. 1993/54 K. 1993/5183"İPTAL DAVASI ( Taşınmaz Üzerine Yapı Yapılamayacağına Dair Belediye İşlemi )
KAMU YARARI ( Deniz Göl ve Akarsu Kıyılarıyla Deniz ve Göllerin Kıyılarını Çevreleyen Sahil Şeritlerinden Yararlanmada Öncelikle Kamu Yararının Gözetilmesi )
SAHİL ŞERİDİNDE YAPILACAK YAPILAR ( Kıyı Kenar Çizgisine En fazla Elli Metre Yaklaşabilmesi )
KISMİ YAPILAŞMA ( Uygulama İmar Planlarındaki İmar Adalarında Yer Alan Parsellerde Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunması Durumu )
KAMUYA AÇIK ALANLARDA İNŞA EDİLECEK YAPILAR ( İnşaat Ruhsatı Verilip İnşaata Başlanması Şartı )
KIYI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK ( Sahil Şeridinde Yapılacak Yapılarla İlgili Hükümlerin Kanuna Uygun Olması )"
18D6.D30.11.1993E. 1993/2579 K. 1993/5120"İPTAL DAVASI ( İlave İmar Planına İlişkin Belediye Encümen Kararı )
İLAVE İMAR PLANININ İPTALİ ( Mahkemenin Bilirkişi İncelemesi Yaptırmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( İlave İmar Planı İle İlgili Mahkemenin Bilirkişi İncelemesi Yaptırmasının Gerekmesi )"
18D6.D30.11.1993E. 1993/1631 K. 1993/5107"GÖREVLİ MAHKEME ( Parselasyon İşleminin İptali Davasında )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Mercii )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Parselasyon İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada )"
18D6.D17.3.1993E. 1992/2305 K. 1993/1120"DÜZENLEMEYLE OLUŞAN İMAR PARSELLERİ ( Olabildiğince Aynı Yerdeki Eski Parsellere Tahsisi Zorunluluğu
PARSELASYON SONUCU OLUŞAN İMAR PARSELLERİ ( Aynı Yerdeki Eski Parsellere Tahsisi Zorunluluğu )
AYNI YERDEKİ ESKİ PARSELLERE TAHSİS ZORUNLULUĞU ( Parselasyon Sonucu Oluşan Yeni İmar Parselleri )"
18D6.D16.3.1993E. 1992/1910 K. 1993/1101"KAMULAŞTIRMADAN ARTAN YERLERİN KOMŞU PARSEL SAHİBİNE SATILMASI ( Gerekli Şartlar )
BAĞIMSIZ İNŞAAT YAPMAYA ELVERİŞLİ OLMAYAN KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN ARSA ( Komşu Arsa Sahibine Satış Kararı Verilebilmesinin Şartları )
SATIŞ KARARI VERİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Yerin Komşu Arsa Sahibine )"
18D6.D10.3.1993E. 1992/2095 K. 1993/939"İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Yargısal Denetimde Dikkat Edilecek Hususlar )
İPTAL TALEBİNİN İNCELENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( İmar Planının )"
18D6.D5.3.1993E. 1992/1325 K. 1993/832"YAPILAŞMA HAKKININ ARTIRILMASI ( Davacıya Parselasyon Sonucu Büyük Olan Kadastral Parselinden Daha Fazla Alanlı Müstakil İmar Parseli Verilmiş Olması )
PARSELASYON ( Davacıya Parselasyon Sonucu Büyük Olan Kadastral Parselinden Daha Fazla Alanlı Müstakil İmar Parseli Verilmiş Olup Yapılaşma Hakkının da Artırılması )"
18D6.D5.3.1993E. 1992/1205 K. 1993/826"MÜŞTEREK MÜLKİYETTE PARSELASYON YAPILMASI ( Yeni Oluşan Parsellerin Müşterek Maliklere Dağıtım Usulü )
PARSELASYON SONUCU OLUŞAN PARSELLERİN DAĞITIMI ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazda Parselasyon Durumunda )"
18D6.D24.2.1993E. 1991/781 K. 1993/690"İPTAL DAVASI ( Kooperatife Ait Taşınmazı da Kapsayan Parselasyon Planının İptali İstemi )
KAMUYA TAHSİSLİ ALAN ( İmar Yönetmeliği Kapsamında Olması Nedeniyle Bu Alandan Kooperatife Hisse Verilmesinin Yönetmelik Hükümlerine Uygunluğunun Mahkemece İncelenmesinin Gerekmesi )
İMAR YÖNETMELİĞİ ( Kamuya Tahsisli Alanın Yönetmelik Kapsamında Olması Nedeniyle Bu Alandan Kooperatife Hisse Verilmesinin Yönetmelik Hükümlerine Uygunluğunun Mahkemece İncelenmesi )"
18D6.D12.11.1992E. 1992/683 K. 1992/4238"KAMULAŞTIRMA YAPILAMAMASI ( Tapuda Kayıtlı Olup Malik Hanesi Boş Taşınmazın Mülkiyetine İlişkin Davada Hazinenin Taraf Olması )
MALİK HANESİ BOŞ TAPULU TAŞINMAZ İÇİN MÜLKİYET SAVIYLA AÇILAN DAVA ( Hazine Tarafsa Kamulaştırma Yapılamaması )
HAZİNENİN TARAF OLDUĞU MÜLKİYET DAVASINA KONU TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Malik Hanesinin Boş Olması )"
18D1.D12.11.1992E. 1992/334 K. 1992/348"DANIŞTAY`IN GÖRÜŞ BİLDİRECEĞİ KONULAR ( Bir Uyuşmazlığın Çözümüne İlişkin Özel Durumlar Değil Genel ve Objektif Konular Olması )
GENEL VE OBJEKTİF KONULAR ( Danıştayın Görüş Bildireceği Konular )"
18D6.D9.11.1992E. 1991/3280 K. 1992/4042"TESCİL HARİCİ KALMIŞ DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZLAR ( Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Düşünülememesi )
DEVLETE AİT TESCİL DIŞI TAŞINMAZLAR ( Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Düşünülememesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Devlete Ait Tescil Dışı Kalmış Taşınmazlar )"
18D6.D22.10.1992E. 1991/1550 K. 1992/3867"TOPLU TAŞIMA YOLUNA AYRILACAK PAYIN TESBİTİ ( Parselasyon Yapılan Yerdeki )
PARSELASYON SONUCU DÜZENLENEN İMAR PLANINA GÖRE TOPLU TAŞIMA YOLU OLAN YER ( Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanacağı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN KARŞILANMA ( İmar Planına Göre Toplu Taşıma Yolu Olan Yer )"
18D3.D17.6.1992E. 1996/6195 K. 1997/2457"BEYAN DIŞI TİCARİ KAZANÇ ( Parsel Satışından Elde Edilen Kazanç )
PARSEL SATIŞI ( Ticari Kazanç )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Ticari Kazancın Tesbiti )"
18D6.D22.10.1991E. 1990/5 K. 1991/2101"İPTAL DAVASI ( Islah İmar Planı Yapılmasına İlişkin İşlem )
PARSELASYON İŞLEMİ ( İşlem Nedeniyle Düzenleme Sınırı İçerisindeki Kamu Alanlarının Karşılanması Amacıyla %35 e Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Parselasyon İşlemi Nedeniyle Düzenleme Sınırı İçerisindeki Kamu Alanlarının Karşılanması Amacıyla %35 e Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilmesi )"
18D6.D18.9.1990E. 1990/1890 K. 1990/1476"İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ ( İnşaat Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Bulunması )
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KONU İNŞAAT ( Ruhsat Verilmesi Talebinin Reddi )
BELEDİYECE İNŞAATA RUHSAT VERİLMEMESİ ( İnşaat Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Bulunması )"
18D6.D21.5.1990E. 1989/239 K. 1990/1008"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yeni Oluşan Parsellerin Aynı Yerdeki veya Yakınındaki Eski Parsellere Tahsis Edilmemiş Olması )
YENİ OLUŞAN PARSELLERİN AYNI VEYA YAKIN YERDEKİ ESKİ PARSELLERE TAHSİS EDİLMEMİŞ OLMASI ( Parselasyon İşleminin İptali Talebi )
TAHSİS ŞARTI ( Parselasyon İşleminde Yeni Oluşan Parsellerin Aynı Yerdeki veya Yakınındaki Parsellere )"
18D6.D28.3.1990E. 1989/901 K. 1990/477"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ TESBİTİ ( Daha Önce İfrazı Yapılmış Olan Parsellerin Tekrar Parselasyona Tabi Tutulması Durumunda )
İFRAZI YAPILMIŞ PARSELLERİN TEKRAR PARSELASYONA TABİ TUTULMASI ( Düzenleme Ortaklık Payının Tesbiti )
PARSELASYON SONUCU HAK KAZANILAN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ TESBİTİ ( Sözkonusu Taşınmazın Daha Önce İfrazının Yapılmış ve Pay Alınmış Olması )"
18D6.D22.2.1990E. 1988/2801 K. 1990/104"PARSELASYON PLANI YAPILMAYAN YER ( İnşaat Ruhsatı Verilmesi )
İNŞAAT RUHSATI ( Parselasyon Planı Yapılmayan Yere Verilip Verilmemesi )
KADASTRO ADA ( Parselasyon Planı Yapılmayan Yere İnşaat Ruhsatı Verilmesi )
İMAR YÖNETMELİĞİ ( Parselasyon Planı Yapılmayan Yere İnşaat Ruhsatı Verilmesi )"
18D6.D11.10.1989E. 1989/265 K. 1989/1913"MÜŞTEREK MÜLKİYETTE PARSELASYON ( Parselasyondan Sonra Oluşacak Parsellerin Paydaşlara Tahsis Şekli )
PARSELASYON SONUCU OLUŞAN PARSELLERİN TAHSİSİ ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmaz Üzerinde )
PAYDAŞLARA YENİ PARSELLERİN TAHSİS ŞEKLİ ( Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazın Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması )"
18D6.D22.2.1989E. 1988/1763 K. 1989/409"KADASTRO PARSELİNİN YOLDA KALMASI ( İki Ayrı Parselden Hisse Verilmesi )
İKİ AYRI PARSELDEN HİSSE VERİLMESİ ( Kadastro Parselinin Büyük Kısmının Yolda Kalması )
PARSELLERİN HİSSELERDEN FAZLA OLMASI ( İki Ayrı Parselden Hisse Verilmesi )"
18D1.D10.2.1989E. 1988/328 K. 1988/19"MERALAR ( İmar Planının Onayıyla Niteliklerini Yitirmeleri )
İMAR PLANININ ONAYI ( Meraların Niteliklerini Yitirmeleri )
BELEDİYE YADA ÖZEL İDAREYE BEDELSİZ TERKİN ( Mera Niteliğini Yitirip de Genel Hizmetlere Ayrılanlar )"
18D6.D21.11.1988E. 1988/2044 K. 1988/1481"İPTAL DAVASI ( Düzenleme Ortaklık Payının Eksik Alınması Nedeniyle Fark Ödenmesine İlişkin Belediye Encümen Kararı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Düzenlemeye Tabi Tutulan Arazi ve Arsaların %35'ini Geçememesi )
ARSA KARŞILIĞI BEDEL İSTENMESİ ( Düzenleme Ortaklık Payının Düzenlemeye Tabi Tutulan Arazi ve Arsaların %35'ini Geçememesi )"
18D6.D16.3.1988E. 1987/903 K. 1988/389"PARSELASYON PLANI ( İdarenin Yargı Kararı ile Yapmaya Zorlanamaması )
İDARENİN PARSELASYON PLANI YAPMASI ( Yargı Kararı ile Plan Yapmaya Zorlanamaması )
İMAR PLANI ( İdarenin Yargı Kararı ile Parselasyon Planı Yaptırmaya Zorlanamaması )"

UYUŞMAZLIK

18UMH14.3.2016E. 2016/130 K. 2016/173"TAŞINMAZA FİİLEN EL ATILMASI (Davalı İdarelerce Taşınmazın Bir Bölümüne Okul Duvarı Yapılmak ve Stabilize Yol Yapılmak Suretiyle - Uğranılan Zararın Tazmini İstemine İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği)
KAMULAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN TAŞINMAZA OKUL DUVARI VE STABİLİZE YOL YAPILMASI (Fiilen El Atıldığı - Taşınmaz İmar Planında Temel Eğitim Okulu Alanda Kalsa da Uğranılan Zararın Tazmini İstemine İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği)
İMAR PLANINDA TEMEL EĞİTİM OKULU ALANINDA KALAN TAŞINMAZ (Uğranılan Zararın Tazmini İstemine İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği - Davalı İdarelerce Taşınmazın Bir Bölümüne Okul Duvarı Yapılmak ve Stabilize Yol Yapılmak Suretiyle Fiilen El Atıldığı)"
18UMH14.7.2014E. 2014/743 K. 2014/798"İMAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER SIRASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )
TAŞINMAZDAKİ HİSSENİN YENİ OLUŞA PARSELLERE İNTİKAL ETTİRİLMEMESİ ( Uğranılan Zararın Tapulu Arsanın Tespiti ya da Başka Yerden Hisse Verilmesi Suretiyle Giderileceği - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
İMAR İŞLEMLERİ SIRASINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Taşınmazdaki Hissenin Yeni Oluşan Parsellere İntikal Ettirilmediği - İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )
3194 S.K.'DAKİ İMAR İŞLEMLERİ SEBEBİYLE OLUŞAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Taşınmazdaki Hissenin Yeni Oluşan Parsellere İntikal Ettirilmediği - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
18UMH4.6.2013E. 2013/929 K. 2013/1055"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İdarece Kamu Gücü Kullanılarak Tek Yanlı İrade İle İmar Planlarının Yapıldığı - İmar Planı ve Buna Dayalı İmar Uygulaması Sonucunda Uğranılan Zararların Tazmini İsteminin İdari Yargıda Çözümleneceği )
İMAR PLANINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Taşınmazın İmar Planında Park Alanı Olarak Ayrılmak Suretiyle Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle - İmar Planı ve Buna Dayalı İmar Uygulaması Sonucu Uğranılan Zararların İdari Yargıda Görüleceği )
İMAR PLANI VE İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( İmar Planında Taşınmazın Park Alanı Olarak Ayrıldığı - Davanın İdari Yargıda Çözümleneceği ) "
18UMH11.3.2013E. 2013/351 K. 2013/438"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Belediyece Kamulaştırma Kanunu'nda Öngörülen Usul ve Yöntemlere Uygun İdari Nitelikte Uygulama İşlemleri Yapılmaksızın Taşınmazın Bir Kısmına Fiilen El Atılması Karşısında İdarenin Bu Eyleminin Kamulaştırmasız El Atma Niteliği Taşıdığı - Adli Yargıda Görüleceği )
BELEDİYECE 2942 S.K.'DA ÖNGÖRÜLEN USUL/YÖNTEMLERE UYGUN İDARİ NİTELİKTE UYGULAMA İŞLEMLERİ YAPILMAMASI ( Taşınmazın Bir Kısmına Fiilen El Atılması Karşısında İdarenin Bu Eyleminin Kamulaştırmasız El Atma Niteliği Taşıdığı - Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği )
FİİLEN EL ATMA ( Taşınmazının Kısmen Yola Dahil Edilerek Yeşil Alan Düzenlemesi Yapılarak ve İmar Planları İle Kısıtlanarak Kamuya Mal Edilmesi Nedeniyle Bedelin Tahsili İsteminin Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN KAMUYA MAL EDİLMESİ NEDENİYLE BEDELİN İDAREDEN TAHSİLİ İSTEMİ ( İdarenin Kamulaştırmasız El Atmasından Doğan Zararın Tazminine Yönelik Bulunan Davanın Haksız Fiillere İlişkin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerinin Görevine Girdiği )"
18UMH11.3.2013E. 2012/313 K. 2013/326"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Haksız Fiillere İlişkin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )
FİİLEN EL ATMA ( Belediyece Kamulaştırma Kanunu'nda Öngörülen Usul ve Yöntemlere Uygun İdari Nitelikte Uygulama İşlemleri Yapılmaksızın Taşınmazın Bir Kısmına Fiilen El Atılması Karşısında İdarenin Bu Eyleminin Kamulaştırmasız El Atma Niteliği Taşıdığı - Adli Yargının Görevli Olduğu )
BELEDİYECE 2942 S.K.'DA ÖNGÖRÜLEN USUL/YÖNTEMLERE UYGUN İDARİ NİTELİKTE UYGULAMA İŞLEMLERİ YAPILMAMASI ( Taşınmazın Bir Kısmına Fiilen El Atılması Karşısında İdarenin Bu Eyleminin Kamulaştırmasız El Atma Niteliği Taşıdığı - Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği )
TAŞINMAZA İDARE FİİLEN EL ATILMASI ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminin Adli Yargıda Görüleceği )"
18UMH5.11.2012E. 2012/238 K. 2012/256"KENTSEL REKREASYON ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle Taşınmazın Bedeli Talebi/İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında İşlemi Olmadığı - İmar Uygulaması Sonucu Uğranılan Zarara İlişkin Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE TAŞINMAZIN BEDELİ TALEBİ ( İmar Planında Kentsel Rekreasyon Alanı Olarak Ayrılan Taşınmaz - İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında İşlemi Olmadığı/Uyuşmazlığın İmar Planı ve Uygulamasından Kaynaklandığı )
İDARENİN UYGULAMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle Taşınmazın Bedeli Talebi - Uyuşmazlık İmar Planı İle İmar Uygulaması Sonucunda Uğranılan Zararın Tazminine Yönelik Olduğundan İdari Yargıda Çözümleneceği )"
18UMH5.11.2012E. 2012/236 K. 2012/254"İMAR PLANINDA SAĞLIK ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle Tazminat Talebi/İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında İşlemi Olmadığından Bedel Artırma Davası Niteliğinde Olmadığı - İdari Yargının Görevli Olduğu )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE TAZMİNAT İSTEMİ ( İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Bir İşleminin Bulunmadığı - İdarenin Uygulamasından Doğan Zararın Giderilmesi İsteminin İdari Yargı Yerlerince Çözüleceği/İmar Uygulamasından Uyuşmazlığın Kaynaklandığı )
FİİLEN EL ATMA ( İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Bir İşleminin Bulunmadığı/Davanın Bedel Artırma Davası Niteliğinde Olmadığı - İdari Yargıda Görüleceği/Taşınmazın İmar Planında Sağlık Alanı Olarak Ayrıldığı )"
18UMH5.11.2012E. 2012/227 K. 2012/247"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE TAZMİNAT İSTEMİ ( İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Bir İşleminin Bulunmadığı/Davanın Bedel Artırma Davası Niteliğinde Olmadığı - Taşınmazın İmar Planında Okul Olarak Ayrıldığı ve Fiilen El Atılmadığı/İdari Yargıda Görüleceği )
İDARENİN KAMULAŞTIRMA KANUNU KAPSAMINDA İŞLEMİNİN BULUNMAMASI ( Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle Tazminat Talebi - Bedel Artırma Davası Niteliğinde Olmadığı )
İMAR PLANI İLE BUNA DAYALI İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA UĞRANILAN ZARAR ( İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Bir İşleminin Bulunmadığı - Taşınmazın İmar Planında Okul Olarak Ayrıldığı/Tam Yargı Davaları Kapsamında İdari Yargı Yerince Çözümleneceği )
OKUL ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle Tazminat İstemi - İmar Uygulamasından Kaynaklanan Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği/İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Bir İşleminin Bulunmadığı )"
18UMH5.11.2012E. 2012/212 K. 2012/241"YOL OLARAK AYRILAN TAŞINMAZA KAMULAŞTIRILMADAN EL KONULAN KISIMLARIN BEDELİ TALEBİ ( İmar Planı İle Buna Dayalı İmar Uygulaması Sonucunda Uğranılan Zararın Tazminine Yönelik Bulunan Uyuşmazlığın İdari Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği )
İMAR PLANINDA YOL OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında İşleminin Bulunmaması Karşısında Davanın Bedel Artırma Davası Niteliğinde Olmadığı - İdarenin Uygulamasından Doğan Zararlarının Giderilmesi İsteminin İdari Yargı Yerinde Çözüleceği )
KAMULAŞTIRMA KANUNU KAPSAMINDA İDARENİN İŞLEMİNİN BULUNMAMASI ( Yol Olarak Ayrılan Taşınmaza Kamulaştırılmadan El Konulan Kısımların Bedeli Talebi - İmar Planı İle İmar Uygulaması Sonucunda Uğranılan Zararın Tazminine Yönelik Olduğundan İdari Yargıda Görüleceği )"
18UMH5.11.2012E. 2012/208 K. 2012/239"OYUN VE SPOR ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( İmar Planı İle Buna Dayalı İmar Uygulaması Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini - İdari Yargıda Çözümleneceği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İmar Planında Taşınmazın Oyun ve Spor Alanı Olarak Ayrıldığı - İmar Uygulaması Sonucunda Uğranılan Zarar Olduğundan İdari Yargıda Görüleceği/İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Bir İşlemi Olmadığı )
İDARENİN KAMULAŞTIRMA KANUNU KAPSAMINDA İŞLEMİNİN BULUNMAMASI ( İmar Planında Oyun ve Spor Alanı Olarak Ayrılan Taşınmaza Kamulaştırmaksızın El Atmanın Söz Konusu Olduğu İleri Sürülerek Tazminat İstemi - İmar Uygulaması Sonucunda Uğranılan Zarar Olduğu )"
18UMH1.10.2012E. 2012/158 K. 2012/196"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Haksız Fiillere İlişkin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargıda Görüleceği )
ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Zararın Tazminine Yönelik Bulunan Davanın Haksız Fiillere İlişkin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )
MÜDAHALENİN MEN'İ VE MEYDANA GELEN ZARARIN TAZMİNİ ( İdarece Herhangi Bir Ayni Hakka Müdahalede Bulunulduğu Özel Mülkiyete Konu Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atıldığı veya Plan ve Projeye Aykırı İş Görüldüğü İddiasıyla Açılacak Davaların Adli Yargıda Görüleceği )
İDARE TARAFINDAN BİNA İNŞA EDİLMEK SURETİYLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILMASI ( Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Zararın Tazminine Yönelik Bulunan Davanın Haksız Fiillere İlişkin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )"
18UMH24.9.2012E. 2012/157 K. 2012/182"İMAR PLANI UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılıp Tapu Kaydı Üzerine Kamulaştırılacak Şerhi Konulan Fiilen Elatılmayan Arsa - Tam Yargı Davaları Kapsamında İdari Yargı Yerince Çözümleneceği )
İMAR PLANINDA OKUL ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( Fiilen El Atılmadığı - Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Taşınmazın Bedelinin Ödenmesi Davasının İdari Yargıda Görüleceği/Tam Yargı Davası )
TAZMİNAT DAVASI ( Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle/İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılıp Tapu Kaydı Üzerine Kamulaştırılacak Şerhi Konulan Fiilen Elatılmayan Arsa - Tam Yargı Davaları Kapsamında İdari Yargının Görevli Olduğu )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılıp Tapu Kaydı Üzerine Kamulaştırılacak Şerhi Konulan Fiilen Elatılmayan Arsa - Bedelinin Ödenmesi Davasının İdari Yargıda Görüleceği )"
18UMH21.5.2012E. 2012/58 K. 2012/114"İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Maddi Tazminat Davası - İdari Yargıda Çözümleneceği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( İmar Uygulaması Nedeniyle Oluşan Zarar - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
PARSELİN İMAR PLANINDA OKUL ALANI OLARAK AYRILMASI ( İmar Uygulaması Nedeniyle Oluşan Zarar - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
18UMH21.5.2012E. 2012/259 K. 2012/104"İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞTUĞU ÖNE SÜRÜLEN MADDİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Taşınmazın İmar Planında Kısmen Yol Kısmen Yeşil Alan Olarak Ayrıldığı ve Uzun Süre Kamulaştırılmadığı - Tam Yargı Davası Kapsamında İdari Yargı Yerince Çözümleneceği )
KAMULAŞTIRILMAYAN TAŞINMAZA İLİŞKİN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Taşınmazın İmar Planında Kısmen Yol Kısmen Yeşil Alan Olarak Ayrıldığı/3194 S.K. Md.18 Uygulamasından Kaynaklandığı - İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu )
İMAR PLANINDA KISMEN YOL KISMEN YEŞİL ALAN OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( Uzun Süre Kamulaştırılmadığı - İdari Eylem ve İşlemlerden Dolayı Kişisel Hakları Doğrudan Zarar Görenler Tarafından Açılan Tam Yargı Davaları Kapsamında İdari Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği )"
18UMH9.4.2012E. 2012/41 K. 2012/77"İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Davanın Bedel Artırma Davası Niteliğinde Olduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı - Zararın Tazminine Yönelik Bulunan Uyuşmazlığın İdari Yargı Yerince Çözümlenmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA VE BEDEL ARTIRIM TALEBİ ( İmar Uygulamasıdan Kaynaklanan Uyuşmazlık - Davanın İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
İDARENİN UYGULAMASINDAN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( İmar Uygulamasıdan Kaynaklanan Uyuşmazlık - Davanın İdari Yargı Yerinde Görüleceği )"
18UMH9.4.2012E. 2011/243 K. 2012/64"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA İDDİASINA DAYALI ÖDEME TALEBİ ( İmar Uygulaması Sonucunda Düzenleme Ortaklık Payı Düşüldükten Sonra Kendisine Az Pay Verildiğini İddia Eden Davacının Bedel Talebi Davasının İdari Yargıda Görüleceği - Kamulaştırmasız El Atmanın Söz Konusu Olmadığı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI DÜŞÜLDÜKTEN SONRA DAVACI MALİKE AZ HİSSE VERİLDİĞİ İDDİASI ( Kamulaştırmasız El Atmanın Söz Konusu Olmadığı - Haksız Fiilden Doğan Zararların Tazmini Kapsamında Bir Dava da Bulunmadığı/Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümleneceği )
İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Düzenleme Ortaklık Payı Düşüldükten Sonra Kendisine Az Pay Verildiğini İddia Eden Davacının Bedel Talebi Davasının İdari Yargıda Görüleceği - Kamulaştırmasız El Atmanın Söz Konusu Olmadığı )"
18UMH9.4.2012E. 2011/238 K. 2012/63"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İmar Uygulaması Sonucunda Uğranılan Zararın Tazminine Yönelik Bulunan Davanın Tam Yargı Davası Kapsamında Değerlendirilerek İdari Yargıda Görüleceği )
YEŞİL ALAN OLARAK İMAR PLANINDA YER ALAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tazmini Talebi - Davanın Tam Yargı Davası Kapsamında Değerlendirilerek İdari Yargıda Çözümleneceği )
İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tazmini Talebi - Kamu Gücü Kullanılarak Tek Taraflı Olarak Yapılan İşleme İlişkin Davanın İdari Yargıda Çözümleneceği )
İDARİ EYLEM VE İŞLEM ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tazmini Talebi - Kamu Gücü Kullanılarak Tek Taraflı Olarak Yapılan İşleme İlişkin Davanın İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )"
18UMH7.2.2011E. 2010/233 K. 2011/28"PARSELİN YENİ OLUŞTURULAN PARSELDE ŞUYULANDIRILMASI ( Davacının Kamulaştırmasız El Atma Nedenine Dayalı Olarak Bedelin Tahsilini Talep Ettiği - 3194 S.K. Md. 18'den Kaynaklanan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( Davacının Kamulaştırmasız El Atma Nedenine Dayalı Olarak Bedelin Tahsilini Talep Ettiği - 3194 S.K. Md. 18'den Kaynaklanan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Parselin Yeni Oluşturulan Parselde Şuyulandırılması - Davacının Kamulaştırmasız El Atma Nedenine Dayalı Olarak Bedelin Tahsilini Talep Ettiği/3194 S.K. Md. 18'den Kaynaklanan Davanın İdari Yargıda Çözümleneceği )"
18UMH7.2.2011E. 2010/226 K. 2011/25"KAMULAŞTIRMA YAPILMADAN YIKILDIĞI İDDİA EDİLEN TAŞINMAZ ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Davacıya Yıkılan Yere Karşılık Başka Bir Yer Verildiği - Davanın Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargıda Görüleceği )
İMAR YOLUNDA KALAN BİNANIN YIKILMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Davacıya Yıkılan Yere Karşılık Başka Bir Yer Verildiği - Davanın Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
TAM YARGI DAVASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Davacıya Yıkılan Yere Karşılık Başka Bir Yer Verildiği - Davanın Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargıda Çözümlenmesi Gereği )"
18UMH3.5.2010E. 2009/280 K. 2010/114"İMAR KANUNU UYGULAMASI ( Arsa ve Arazi Düzenlemesi Hükümleri Uyarınca Uygulama Yapıldığı/Davacıya Ait Yere Zarar Verildiği - Açılan Tazminat Davasının İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( İmar Uygulamasından Sonra Davacıya Ait Yere Zarar Verildiği - Açılan Tazminat Davasının İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( İmar Uygulamasından Sonra Davacıya Ait Yere Zarar Verildiği - Açılan Tazminat Davasının İdari Yargı Yerinde Görüleceği )"
18UMH3.5.2010E. 2009/185 K. 2010/104"İMAR DÜZENLEMESİ ( Kamu Ortaklık Payı Olarak Belediyeye Terk Edilen Bölümünün Tapu Kaydının İptali - İdari Nitelikteki Uygulama İşlemlerinden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargi Yerinde Çözümleneceği )
KAMU ORTAKLIK PAYI OLARAK BELEDİYEYE TERK EDİLEN BÖLÜM ( Tapu İptali ve Tescil - İdari Nitelikteki Uygulama İşlemlerinden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargi Yerinde Çözümleneceği )
GÖREV ( Kamu Ortaklık Payı Olarak Belediyeye Terk Edilen Bölümünün Tapu Kaydının İptali - İdari Nitelikteki Uygulama İşlemlerinden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargi Yerinde Çözümleneceği )
İDARİ NİTELİKTEKİ UYGULAMA İŞLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Kamu Ortaklık Payı Olarak Belediyeye Terk Edilen Bölümünün Tapu Kaydının İptali - Davanın İdari Yargi Yerinde Çözümleneceği )"
18UMH13.4.2009E. 2008/60 K. 2009/88"İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Tazmini Davasının İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği - Ağaçların Taşınmazın Yol ve Kanal Olarak Ayrılması Nedeniyle Kesilmesi )
AĞAÇLARIN İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE KESİLMESİ ( Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )
TAZMİNAT DAVASI ( İmar Uygulaması Sonucu Ağaçların Kesilmesi - Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )"
18UMH2.2.2009E. 2008/69 K. 2009/9"ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Belediyenin Davacıya Ait Ağaçları Kesmesinden Kaynaklanan Zararın Talebi - Uyuşmazlığın İdare Mahkemesinde Çözüleceği )
İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN DAVA ( Arazi ve Arsa Düzenlemesi/Belediyenin Davacıya Ait Ağaçları Kesmesinden Kaynaklanan Zararın Talebi - Davanın İdare Mahkemesinde Görüleceği )
BELEDİYECE AĞAÇLARIN KESİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( Arazi ve Arsa Düzenlemesi - Tazminat Davasının İdare Mahkemesinde Görüleceği )"
18UMH2.2.2009E. 2008/336 K. 2009/26"İMAR YOLUNDA KALAN BİNA VE EKLENTİLERİ ( Yıktırılmasından Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
İDARİ EYLEMDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Davacıya Ait Bina ve Eklentilerinin İmar Yolunda Kalması Nedeniyle Yıktırılmasından - Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Davacıya Ait Bina ve Eklentilerinin İmar Yolunda Kalması Nedeniyle Yıktırılması - Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği/İdari Eylemden Doğan Zarar )"
18UMH29.12.2003E. 2003/96 K. 2003/104"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Parselindeki Belediye Hissesinin Önce Tamamının Bir Hissedara Sonra da Bir Kısmının Yeniden Diğer Hissedara Satışı Nedeniyle - Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
İMAR PARSELİNDEKİ BELEDİYE HİSSESİ ( Önce Tamamının Bir Hissedara Sonra da Bir Kısmının Yeniden Diğer Hissedara Satışı - Tapu İptali ve Tescil Davası/Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
BELEDİYENİN İMAR PARSELİNDEKİ HİSSESİ ( Önce Tamamının Bir Hissedara Sonra da Bir Kısmının Yeniden Diğer Hissedara Satışı - Tapu İptali ve Tescil Davası/Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
MÜLKİYETİN EL DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Parselindeki Belediye Hissesinin Önce Tamamının Bir Hissedara Sonra da Bir Kısmının Yeniden Diğer Hissedara Satışı Nedeniyle - Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )"
18UMH12.6.2000E. 1999/57 K. 2000/13"TAPU TESCİL DAVASI (Tescil Dışı Yerlerden Olan Taşınmazın İmar İhya Yoluyla Kullanılması ve Kazandırıcı Zamanaşımı Koşulları Taşıması Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesi)
TESCİL DIŞI YERLERDEN OLAN TAŞINMAZ (Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Olarak Açılan Tescil Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
İMAR İHYA EDEREK KULLANILAN TAŞINMAZ (Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Olarak Açılan Tescil Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI (Tescil Dışı Yerlerden Olup İmar İhya Yoluyla Kullanılan Taşınmazın Tescili İçin Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
18UMH3.5.1999E. 1999/15 K. 1999/16"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA (Belediyeye Karşı Açılan Taşınmaz Bedelinin Tazmini Davası)
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAZMİNİ TALEBİ (Kamulaştırmasız El Atma Fiili Nedeniyle Belediyeye Karşı Açılan)
BELEDİYENİN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA EYLEMİ (Belediyeye Karşı Açılan Taşınmaz Bedelinin Tazmini Davası)"
18UMH7.7.1997E. 1997/37 K. 1997/35"İMAR DÜZENLEMESİ SONUCU UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİ DAVASI (Görev)
İDARİ YARGININ GÖREVİ (İmar Düzenlemesi Sonucu Uğranılan Zararların Tazmini Davası)"
18UMH7.7.1997E. 1997/35 K. 1997/33"İMAR MEVZUATINA GÖRE İNCELENECEK DAVA (Görev)
YEŞİL SAHAYA AYRILAN ARSA ÜZERİNDEKİ İNŞAAT BEDELİNİN TAZMİNİ DAVASI (Görev)
İMAR PLANI VE BUNUN UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI (Görev)"
18UMH2.4.1990E. 1990/7 K. 1990/7"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDAN ARTAN KISMIN KENDİSİNE SATILMASI TALEBİ (Belediyenin Talebin Reddine İlişkin Kararının İptali Talebi)
İMAR KANUNUNA GÖRE KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISMIN KENDİSİNE SATILMASINI TALEP EDNE BİTİŞİK PARSEL SAHİBİ (Belediyenin Red Kararının İptali Talebi)"

BAM

18BURSABAM-8HD22.11.2017E. 2017/5 K. 2017/10"BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Yerel Mahkemece Yapılan Keşif ve Toplanan Delillerin Yeterli Olduğu/İstinaf Talebinin Reddi - Emsal Taşınmazın Kadastral Parsel Niteliği Bulunduğu/Bilirkişi Raporunun Yasal Kriterlere Uygun Olduğunun Kabulü )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İLİŞKİN KRİTERLER ( Taşınmazın Raporda Belirtildiği Gibi Eski Yerleşim Yerlerinden Olduğu - Ticari Potansiyelin Ana Arterlere Göre Düşük Seviyede Olduğu/Emsal Taşınmazın Orta Gelir Grubuna Hitap Ettiği/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası/Emsal Taşınmaz )
EMSAL TAŞNMAZDA BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI ( Yerel Mahkemece Alınan ve Rapor ve Buna İlişkin Uygulanan Hukuk Açısından Bir İsabetsizlik Bulunmadığı - Güçlü Delil Olarak İleri Sürülen Diğer Parselin Emsal Alınmamasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı/İsitinaf Başvurusunun Reddi Gereği )"
18ANKARABAM-14HD6.7.2017E. 2017/1432 K. 2017/1303"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Taşınmazın Yola Terkinine Dair İmar Planlarının Sincan Belediyesi Tarafından Yapıldığı - Sincan İlçesinin Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışında Kaldığı Dönemde Gerçekleşen İşlemler Sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının Sorumlu Olamayacağı - 1605 Sayılı Kanun'un Yürürlüğe Girdiği 11.07.1972 Tarihine Kadar Zaiyat ya da DOP Adı Altında Yapılan Kesintilerin Yasal Dayanağı Kalmadığı/Taşınmazda Yapılan Kesintilerin Zaiyat Adı Altında Değil Yola Terk Olarak Ayrıldığı Dikkate Alındığında Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
YOLA TERK EDİLEN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Arsa Niteliğinde Kabulüyle Emsal Karşılaştırması Yapılarak M2 Birim Bedelini Belirleyen Denetime Elverişli Bilirkişi Raporunun Yerinde Olduğu - İlçenin Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışında Kaldığı Dönemde Gerçekleşen İşlemler Sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığının Sorumlu Olamayacağı/Belediyenin Sorumluluğu İle Davanın İdare Aleyhine Kabulünün Gerektiği )"

Madde 19

YARGITAY

19Y8.HD25.6.2013E. 2013/9777 K. 2013/9969"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davaya Konu Parselin İfraz Edilmeksizin Davacı Tarafa Tercih Hakkı da Sorularak Davaya Konu Taşınmaz Üzerinde Taraflar Paydaş Kılınmak Suretiyle Karar Verilmesi Gerekirken Parselin İfrazı Üzerine Tapu İptali ve Tescile Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
TAŞINMAZIN İFRAZI ( İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Yazısında İfrazının Uygun Olmadığının Bildirildiği - Parselin İfrazı Üzerine Tapu İptali ve Tescile Karar Verilmesine Dair Kurulan Hükmün İmar Mevzuatı Kapsamına Aykırı Olduğu )
İMAR MEVZUATINA AYKIRILIK ( Davaya Konu Taşınmazın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Yazısında İfrazının Uygun Olmadığının Bildirildiği - Parselin İfrazı Üzerine Tapu İptali ve Tescile Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
19Y4.HD3.7.2012E. 2012/8385 K. 2012/11521"TAPU SİCİLİNİN HATALI TUTULMASI ( Otel ile Birlikte Satın Alınan Havuzun Bulunduğu Parselin Öncesinde Hangi Ada ve Parsel Nosu ile Kim Adına Tapu Sicilinde Kayıtlı Olduğu Dosya Arasındaki Belgelerden Anlaşılamadığı - Havuz ve Üzerinde Bulunduğu Parselin Hangi Parsel Olarak Hangi Malik Adına Geri Döndürüldüğü Davacının Halen Havuzdan Faydalanma İmkanı Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Araştırılmamasının Doğru Olmadığı )
SATIM SÖZLEŞMESİNE KONU MALIN AYIPLI ÇIKMASI ( Zararın Tazmini İstemi - Havuz ve Havuzun Üzerinde Bulunduğu Taşınmaz Bölümü Öncesinde Başka Bir Malik Adına Kayıtlı İse Bu Malikin Parselinin 18. Md. Uygulaması Sonucu Nereye Gittiğinin Araştırılması Gerektiği )
ŞERH ( Tapu Sicilinin Hatalı Tutulması Kaynaklı Alacak İstemi - Otel ile Birlikte Satın Alınan Havuzun Maliki ile İlgili Beyanlar Hanesinde Şerh Bulunup Bulunmadığının Araştırılmamasının İsabetsizliği )
TAZMİNAT DAVASI ( Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından ve Satım Sözleşmesine Konu Malın Ayıplı Çıkmasından Doğan - Havuz ve Üzerinde Bulunduğu Parselin Hangi Parsel Olarak Hangi Malik Adına Geri Döndürüldüğü Davacının Halen Havuzdan Faydalanma İmkanı Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Araştırılmamasının Doğru Olmadığı )"
19Y4.CD6.6.2011E. 2009/8724 K. 2011/7697"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA ( Hükümlerinin Ancak "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Uygulanacağı - Mücavir Alandaki Taşınmazı Üzerinde Ruhsatsız Bina Yapmanın Bu Suçu Oluşturmayacağı )
RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( Mücavir Alandaki Taşınmazı Üzerinde/İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmayacağı - Hükmün Ancak "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Uygulanacağı )
MÜCAVİR ALANDA RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmayacağı - Hükmün "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Tatbik Edilebileceği )
BELEDİYE SINIRI DIŞINDA RUHSATLANDIRMA YETKİSİ İÇERİSİNDEKİ MÜCAVİR ALANLAR ( Belediyelerin İmar Kanunu Md. 32 ve 42'deki İdari Yaptırımlarının Geçerli Olduğu - Ancak Ruhsatsız Bina Yapılmasında TCY Md. 184/1'i Uygulayamayacağı )
İMAR KANUNU MD. 32 VE 42'DEKİ İDARİ YAPTIRIMLAR ( Belediye Sınırı Dışında ve Fakat Belediyenin Ruhsatlandırma Yetkisi İçerisinde Kalan Mücavir Alanlarda Geçerli Olduğu - Ancak Ruhsatsız Bina Yapmanın İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunu Oluşturmayacağı )"
19Y5.HD3.2.2009E. 2008/14224 K. 2009/1179"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVACI PAYI ( Karşılığın Arttırılması İstemi - Çekişmesiz Bedelin Ödenme Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçileceği )
BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVACI PAYI ( Bedele Dönüştürülen Taşınmaza Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması Davalarında Çekişmesiz Bedelin Ödenme Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçileceği )
TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması İstemi - Çekişmesiz Bedelin Ödenme Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçileceği )"
19Y5.HD13.5.2008E. 2008/3206 K. 2008/6590"İPOTEK BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Davacı Payı Nedeniyle - İhtilafsız İpotek Bedelinin Ödenmesi ve Bu Nedenle İpoteğin Kaldırılması Bedel Arttırım Davasının Açılmasına Engel Olmadığı )
İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVACI PAYI ( İhtilafsız İpotek Bedelinin Ödenmesi ve Bu Nedenle İpoteğin Kaldırılması Bedel Arttırım Davasının Açılmasına Engel Olmadığı )"
19YHGK24.1.2007E. 2007/5-33 K. 2007/28"KAMULAŞTIRMA KURALI ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Taşınmaz İçin İdarenin Belirlediği Bedele Karşı Yapılacak Olan İtirazlar Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine Göre Gerçekleştirileceği )
İMAR UYGULAMASI ( Bedele Dönüştürülen Taşınmaz İçin İdarenin Belirlediği Bedele Karşı Yapılacak Olan İtirazlar Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine Göre Gerçekleştirileceği )
BEDELE DÖNÜŞTÜRME İŞLEMİ ( Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Prosedüre Göre Hak Sahibine Tebliğ Edilmemesi Halinde Bedele Karşı Yapılacak İtiraz Yönünden Zamanaşımı veya Hak Düşümü Süresinin Geçirilmiş Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
HAK DÜŞÜMÜ VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ( Bedele Dönüştürme İşleminin Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Prosedüre Göre Hak Sahibine Tebliğ Edilmemesi Halinde Bedele Karşı Yapılacak İtiraz Yönünden Sürelerin Geçirilmiş Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
ŞUYULANDIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Bedele Dönüştürme İşleminin Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Prosedüre Göre Hak Sahibine Tebliğ Edilmemesi Halinde Bedele Karşı Yapılacak İtiraz Yönünden Zamanaşımı veya Hak Düşümü Süresinin Geçirilmiş Olduğundan Söz Edilemeyeceği )"
19Y5.HD13.4.2006E. 2006/28 K. 2006/4510"İPOTEK BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( İmar Düzenlemesi Sırasında Tahsis Edilen Parseller - Taşınmazları İpotek Borçlularından Satın Alanların Sorumluluğunun Tapudaki İpotek Miktarı İle Sınırlı Olduğu )
İMAR DÜZENLEMESİ SIRASINDA TESİS EDİLEN İPOTEK BEDELLERİNİN ARTTIRILMASI ( Taşınmazları İpotek Borçlularından Satın Alanların Sorumluluğunun Tapudaki İpotek Miktarı İle Sınırlı Olduğu )
HUSUMET ( İpotek Bedelinin Arttırılması Davası - İmar Düzenlemesi Sırasında Tahsis Edilen Parseller/Taşınmazları İpotek Borçlularından Satın Alanların Sorumluluğunun Tapudaki İpotek Miktarı İle Sınırlı Olduğu )"
19Y14.HD14.2.2006E. 2006/72 K. 2006/1270"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT BİR TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPI İNŞAASI ( İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Bir Başka Kişiye Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arz ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Sözkonusu Olduğundan Kusurlu Sayılmadığı )
İMAR UYGULAMASI SONUCU BAŞKA KİŞİYE AİT İMAR PARSELİ İÇİNDE KALAN İNŞAAT ( Bir Kimse Kendisine veya Yasanın Himaye Ettiği Bir Hakka Dayanarak İnşaa Etmesi - İdari Kararla Oluşan Bir Durum Sözkonusu Olduğundan Kusurlu Sayılmadığı )
İDARİ KARARLA OLUŞAN DURUM ( Üçüncü Şahsa Ait Bir Taşınmaz Üzerinde Yapı İnşaası - İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Bir Başka Kişiye Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arz ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Sözkonusu Olduğundan Kusurlu Sayılmadığı )
PARSELASYON PLANLARININ YÜRÜRLÜĞÜ ( İmar Planına Göre Parselasyon Planları Yapılıp Belediye ve Mücavir Alan İçinde Belediye Encümeni Dışında İse İl İdare Kurulunun Onayından Sonra Yürürlüğe Gireceği )
KESİNLEŞEN PARSELASYON PLANLARI ( Tescil Edilmek Üzere Tapu İdaresine Gönderileceği - Bu Daireler İlgililerin Muvafakatı Aranmaksızın Sicilleri Planlara Göre Re'sen Tanzim ve Tesis Edeceği )"
19Y5.HD25.10.2005E. 2005/11776 K. 2005/11502"BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAYINA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI TALEBİ ( İmar Uygulaması İle Şuyulandırılan Taşınmazla İlgili İşlemler Tebliğ Edilmedikçe Bedele Dönüştürülen Paya İlişkin Dava Hakkının Süreye Bağlı Olmadığı )
ON YILLIK DAVA ZAMANAŞIMI ( İmar Uygulaması İle Şuyulandırılan Taşınmazla İlgili İşlemler Tebliğ Edilmedikçe Bedele Dönüştürülen Paya İlişkin Dava Hakkının Süreye Bağlı Olmadığı )
İMAR UYGULAMASI ( İmar Uygulaması İle Şuyulandırılan Taşınmazla İlgili İşlemler Tebliğ Edilmedikçe Bedele Dönüştürülen Paya İlişkin Dava Hakkının Süreye Bağlı Olmadığı )
ŞUYULANDIRILAN TAŞINMAZ ( İmar Uygulaması İle - İlgili İşlemler Tebliğ Edilmedikçe Bedele Dönüştürülen Paya İlişkin Dava Hakkının Süreye Bağlı Olmadığı )"
19Y5.HD28.5.2002E. 2002/5498 K. 2002/12259"KADASTRO PARSELİ ( Taşınmazın Arsa Niteliğinde Olduğu/Kısmi Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Değer Düşüklüğü Olamayacağı - Değer Düşüklüğü Kabul Edilerek Fazla Arttırıma Karar Verilemeyeceği )
FİİLİ İMAR UYGULAMASI ( Taşınmazın Kadastro Parseli Olduğu/Kısmi Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimin İmar Uygulaması İçinde Kaldığı - Değer Düşüklüğü Kabul Edilerek Fazla Arttırıma Karar Verilemeyeceği )
MÜCAVİR PARSELLERLE ŞUYULANDIRILMA ( Taşınmazın Kadastro Parseli Olduğu/Kısmi Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimin İmar Uygulaması İçinde Kaldığı - Değer Düşüklüğü Kabul Edilerek Fazla Arttırıma Karar Verilemeyeceği )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın Arsa Niteliğinde Olduğu/Arta Kalan Kesimin İmar Uygulaması İçinde Kaldığı - Değer Düşüklüğü Kabul Edilerek Fazla Arttırıma Karar Verilemeyeceği )"
19Y5.HD14.5.2002E. 2002/4189 K. 2002/11122"ARAZİ NİTELİĞİ ( Belirleyici Unsurlar-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Gelir Metoduna Göre Değer Biçilmesi )
BELEDİYE HİZMETLERİNDEN KISMEN YARARLANAN TAŞINMAZ ( Arazi-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
ALT YAPISI OLMAYAN VE ETRAFI SEYREK İSKAN EDİLMİŞ TAŞINMAZ ( Arazi-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇME ( Arazi-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
19Y5.HD13.5.2002E. 2002/7367 K. 2002/10907"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ ( Karşılığın Arttırılmasının Talep Edildiği/Davacı Lehine Borçlandırma Yapılıp İpotek Tesis Edildiği - Husumetin Aleyhlerine İpotek Yapılarak Borçlandırılan Kişilere Tevcih Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZA TAKDİR EDİLEN BEDEL ( İmar Uygulaması Sırasında/Davacı Lehine Borçlandırma Yapılıp İpotek Tesis Edildiği - Karşılığın Arttırılmasının Talebinin Aleyhlerine İpotek Yapılarak Borçlandırılan Kişilere Tevcih Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZDA İPOTEK TESİSİ ( İmar Uygulaması Sırasında Davacı Lehine - Karşılığın Arttırılmasının Talebinin Aleyhlerine İpotek Yapılarak Borçlandırılan Kişilere Tevcih Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN ARTTIRILMASINDA HUSUMET ( İmar Uygulaması Sırasında Davacı Lehine Borçlandırma Yapılıp İpotek Tesis Edildiği - Aleyhlerine İpotek Yapılarak Borçlandırılan Kişilere Tevcih Edilmesi Gerektiği )"
19YHGK8.5.2002E. 2002/5-338 K. 2002/386"TAPU İPTALİ DAVASI ( Taşınmazın Davalı Belediye Adına Olan Tapu Kaydının İptali Mümkün Olmadığı Takdirde Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atıldığının Kabulü ile Bedelinin Tahsili İstemi )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Bu Savunma Olarak İleriye Sürülmüş Olmasa Dahi Bu Husus Defi Değil İtiraz Olarak Kabul Edildiğinden Hakimin Resen Gözönüne Alması )
TÜZEL KİŞİLERDE İYİNİYET ( Bunun Etkili Olacağı İlişkide Tüzel Kişiyi Temsil Eden Yetkili Organı Oluşturan Kişilerde Aranması )
KÖTÜ NİYET ( Roma Hukukundan Beri Uygulana Gelen İlke Gereği Sonradan Gelen Kötü Niyet Zarar Vermemesi )"
19Y18.HD7.5.2002E. 2002/3622 K. 2002/5379"ARSA SAYILABİLMENİN KOŞULLARI ( Kamulaştırılan Taşınmazın )
İMAR PLANI İÇİNDE BULUNUP BULUNMAMA VE BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANIP YARARLANAMAMA ( Kamulaştırılan Taşınmazın Arsa Niteliğinin Tesbiti )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Arsa Sayılabilmenin Koşulları )
EMSAL TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ ( Dava Konusu Taşınmazla Benzer Niteliklere Sahip Olması Gerekliliği )"
19Y5.HD18.3.2002E. 2002/260 K. 2002/6009"BEDEL ARTIRIMI DAVASI ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürüle Taşınmaz İçin Davacı Lehine Takdir Edilen Bedelin Artırılması Talebi )
İPOTEKLE SINIRLI SORUMLULUK ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Taşınmazın Davalı Tarafından İpotekli Olarak Alınması-Davalının Sorumluluğunun Sadece İpotekli Miktar Kadar Olması )
İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Davalı Tarafından İpotekli Olarak Alınması-Davalının Sorumluluğunun Sadece İpotekli Miktar Kadar Olması )"
19Y5.HD8.6.2000E. 2000/9284 K. 2000/10326"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( İmar Parseli Olmayan Arsanın Kısmi Kamulaştırılmasında Arta Kalan Kesimde Değer Azalması İddiasıyla )
İMAR PARSELİ OLMAYAN TAŞINMAZIN KISMİ KAMULAŞTIRILMASI ( Arta Kalan Kesimde Değer Azalmasından Bahsedilemeyeceği )
ARTA KALAN KESİMDE DEĞER AZALIŞININ OLMAYACAĞI ( İmar Parseli Olmayan Arsanın Kamulaştırılmasında )"

DANIŞTAY

19D6.D7.5.2013E. 2012/161 K. 2013/3156"İMAR UYGULAMASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacıların İmar Uygulamasına Yaptıkları İlk İtirazlarında Taşınmazlarının Mevcut Durumunun Korunmasını İstediği - İkinci Başvurularında ise Söz Konusu Parsele Bu Haliyle İmar İzni Verilmesi Durumunda Kendi Taşınmazlarına Tecavüz Edileceği Belirtilerek Ortaya Çıkabilecek Olası Aksaklıklar Nedeniyle İmar Uygulamasındaki Sorunların Giderilmesini İstediği/İki Başvurunun Niteliği Farklı Olduğundan Dava Açma Süresinin İkinci Başvurunun Reddinin Tebliği ile Başlayacağı )
BAŞVURULARIN NİTELİĞİNİN FARKLI OLMASI ( Davacıların İmar Uygulamasına Yaptıkları İlk İtirazlarında Taşınmazlarının Mevcut Durumunun Korunmasını İstediği - İkinci Başvurularında ise Söz Konusu Parsele Bu Haliyle İmar İzni Verilmesi Durumunda Kendi Taşınmazlarına Tecavüz Edileceği Belirtilerek Ortaya Çıkabilecek Olası Aksaklıklar Nedeniyle İmar Uygulamasındaki Sorunların Giderilmesini İstediği/ Dava Açma Süresinin İkinci Başvurularının Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Tarihinden Başlatılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacıların Yaptıkları İkinci Başvurunun İlk Başvuruları ile Aynı Nitelikte Olmadığı - Dava Açma Süresinin İkinci Başvurularının Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Tarihinden Başlatılması Gerektiği/Bu Tarihten İtibaren 60 Günlük Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
19D6.D19.2.2013E. 2009/3325 K. 2013/975"YAPI RUHSATININ İPTALİ TALEBİ ( Yapı Ruhsatı Verilebilecek İstisna Kapsamında Olduğunun Açık ve Net Olarak Ortaya Konması Gerektiği - Parselasyon İşlemi Yapılmadan Yapı Ruhsatı Verilemeyeceği )
PARSELASYON İŞLEMİ YAPILMADAN YAPI RUHSATI VERİLMESİ ( Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Kural Olarak Yapılmadan Verilemeyeceğinin ve İstisnasının da Belirtildiği - Yapı Ruhsatı Verilebilecek İstisna Kapsamında Olduğunun Açık ve Net Olarak Ortaya Konması Gerektiği )
PARSELLERDE YAPILANMA ŞARTI ( Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 24. Maddesi Uyarınca Kural Olarak Parselasyon İşlemi Yapılmadan Yapı Ruhsatı Verilemeyeceği - İstisnasının Aynı Maddede Belirtildiği )"
19D6.D28.11.2008E. 2007/5904 K. 2008/8408"PARSELASYON SINIRININ TESPİTİ ( Belediye Encümeni Yetkili Olduğundan Belediye Meclisince Parselasyon Sınırının Tespitine İlişkin İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YETKİ ( Parselasyon Sınırının Tespitinde Belediye Encümeni Yetkili Olduğundan Belediye Meclisince Parselasyon Sınırının Tespitine İlişkin İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYE MECLİSİNCE PARSELASYON SINIRININ TESPİTİ ( Belediye Encümeni Yetkili Olduğu - Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
19D6.D21.9.2007E. 2005/2790 K. 2007/5059"PARSELASYON İŞLEMİ ( Tapu Kayıtlarında Şerh Bulunmamasına Karşın Satış Vaadi Sözleşmesi İle Hisse Satın Alındığından Bahisle Mülkiyet İddiasıyla Bu İşleme Dava Açılamayacağı - Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
MÜLKİYET İDDİASI ( Tapu Kayıtlarında Şerh Bulunmamasına Karşın Satış Vaadi Sözleşmesi İle Hisse Satın Alındığından Bahisle - Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı/Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açılamayacağı )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE HİSSE SATIN ALINMASI ( Tapu Kayıtlarında Bu Yönde Bir Şerh Bulunmaması - Mülkiyet İddiasıyla Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açılamayacağı )"
19D6.D5.5.2004E. 2003/84 K. 2004/2843"PROJEYE AYKIRILIK NEDENİYLE PARA CEZASI ( Tek Parsel Üzerine Bile Olsa Farklı Bloklardaki Aykırılıklar Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Birden Fazla Verilebileceği )
PARA CEZASI ( Tek Parsel Üzerine Bile Olsa Farklı Bloklardaki Aykırılıklar Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Birden Fazla Verilebileceği - Projeye Aykırılık )
PARSEL ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA YAPI BULUNMASI ( Projeye Aykırılık Nedeniyle Farklı Bloklardaki Aykırılıklar Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Birden Fazla Verilebileceği )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAR ( Tek Parsel Üzerine Bile Olsa Farklı Bloklardaki Aykırılıklar Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Birden Fazla Para Cezası Verilebileceği )"
19IDDGK25.9.2000E. 2000/573 K. 2000/966"PARSELASYON İŞLEMİ AÇISINDAN SÜRE GEÇTİKTEN SONRA DAVA AÇILMASI ( İmar Planının İptaline İlişkin İstemin Bu Aşamada İncelenme Olanağı Bulunmadığı - Parselasyon İşlemine İlişkin Bölümünün Süreaşımı Yönünden İmar Planına İlişkin Bölümünün İncelenmeksizin Reddi )
İMAR PLANININ İPTALİNE İLİŞKİN İSTEM ( İncelenme Olanağı Bulunmadığı - Parselasyon İşlemi Açısından Yasal Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Açılması )
SÜRE ( Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açılmasında - Sürenin Başlayacağı Tarih )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Parselasyon İşlemlerine Karşı - Sürenin Başlayacağı Tarih )"
19D6.D18.2.1998E. 1997/1582 K. 1998/893"İPTAL DAVASI ( Davacıya Ait Taşınmazı da Kapsayan Parselasyon İşlemi ile Parselasyon İşlemine Yapılan İtirazın Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
PARSELASYON İŞLEMİNE İTİRAZ ( Onay Tarihinden İtibaren Belediye Başkanlığınca Tespit Edilen İlan Yerlerinde Bir Ay Süreyle İlan Edilmesi Bu İlan Süresi İçinde Planlara İtiraz Edilebilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hâllerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde Altmış Gün Olması )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( İlan Gereken Düzenleyici İşlemlerde İlan Tarihini İzleyen Günden İlgili Makamlara Başvuruda Cevap Verildiği veya Cevap Verme Süresi Dolduğu Andan İtibaren ) "
19D6.D17.6.1997E. 1996/5362 K. 1997/3020"İMAR PLANININ İPTALİ ( Kamu Alanında Park ve Rekreasyon Alanı Oluşturulmasına Yönelik Revizyon İmar Planında Hukuka Aykırılık Olmaması )
REVİZYON İMAR PLANI ( Kamu Alanında Park ve Rekreasyon Alanı Oluşturulmasına Yönelik Revizyon İmar Planında Hukuka Aykırılık Olmaması )
YARGISAL DENETİM ( İmar Planlarının Denetimi Esnasında Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları Gibi Olguların Yanında Üstün Kamu Yararı İlkesinin de Gözetilmesinin Gerekmesi )
KAMU YARARI ( İmar Planlarının Denetimi Esnasında Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları Gibi Olguların Yanında Üstün Kamu Yararı İlkesinin de Gözetilmesinin Gerekmesi )
PARK VE REKREASYON ALANI ( Nazım İmar Planında Böyle Bir Alan Ayrılmasının Kamu Yararı İçinde Olması )"
19D6.D21.1.1997E. 1996/789 K. 1997/385"BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN İÇİNDE PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI ( Yetkili Organın Belediye Encümeni Olması )
YETKİLİ ORGAN ( Belediye ve Mücavir Alan İçinde Parselasyon Planlarının Hazırlanmasında Belediye Encümeninin Yetkili Olması )
PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI ( Yetkili Organın Belediye Encümeni Olması )
BELEDİYE ENCÜMENİ ( Belediye ve Mücavir Alan İçinde Parselasyon Planlarının Hazırlanmasında Yetkili Olması )"
19D6.D14.3.1995E. 1994/4550 K. 1995/1016"PARSELASYON İŞLEMİNİN HATALI OLMASI NEDENİYLE BELEDİYECE İPTALİ ( Mahkeme Tesbiti Gerekmemesi )
MAHKEME TESBİTİNE GEREK BULUNMAMASI ( Belediyenin Hatalı Olması Nedeniyle Parselasyon İşlemini İptali )
HATALI PARSELASYON İŞLEMİNİN BELEDİYECE İPTALİ ( Mahkeme Tesbitine Gerek Bulunmaması )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ ( Parslasyonun İptali Halinde Tapuya Başvurunun Reddi )
PARSELASYONUN İPTALİ HALİNDE TAPUYA BAŞVURUNUN REDDİ ( İdari İşlem Niteliği )"
19D6.D26.11.1991E. 1990/1518 K. 1991/2851"İMAR PLANINDA KAMU YARARI İLKESİ ( Bireysel Yapılaşma Hakkından Önce Geldiği )
BİREYSEL YAPILAŞMA HAKKI ( İmar Planında Kamu Yararı İlkesinin Üstün Tutulması )
ARAZİNİN TAMAMININ KAMUSAL ALANA TAHSİSİ ( İmar Planında Kamu Yararı İlkesinin Üstün Tutulması )"

UYUŞMAZLIK

19UMH3.5.2010E. 2009/185 K. 2010/104"İMAR DÜZENLEMESİ ( Kamu Ortaklık Payı Olarak Belediyeye Terk Edilen Bölümünün Tapu Kaydının İptali - İdari Nitelikteki Uygulama İşlemlerinden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargi Yerinde Çözümleneceği )
KAMU ORTAKLIK PAYI OLARAK BELEDİYEYE TERK EDİLEN BÖLÜM ( Tapu İptali ve Tescil - İdari Nitelikteki Uygulama İşlemlerinden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargi Yerinde Çözümleneceği )
GÖREV ( Kamu Ortaklık Payı Olarak Belediyeye Terk Edilen Bölümünün Tapu Kaydının İptali - İdari Nitelikteki Uygulama İşlemlerinden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargi Yerinde Çözümleneceği )
İDARİ NİTELİKTEKİ UYGULAMA İŞLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Kamu Ortaklık Payı Olarak Belediyeye Terk Edilen Bölümünün Tapu Kaydının İptali - Davanın İdari Yargi Yerinde Çözümleneceği )"

Madde 20

YARGITAY

20Y15.HD4.5.2017E. 2016/5982 K. 2017/1895"İŞ BEDELİ ALACAĞI DAVASI ( Davacıların Gerçekleştirdiği İmalatların İşin Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçleri İle Bedeli Konusunda Uzman Teknik Bilirkişiden Rapor Alınıp Değerlendirilerek Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerekirken Bu Husus Gözden Kaçırılarak Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicilerin Üstlendiği İş Davalıya Ait ve Adına Kayıtlı Tapulu Taşınmazlarda İmar Kanunu Uygulamasına Esas Olacak Revizyon İmar Planının Yapılması Olduğu - İlgili Belediye ve Tapu İdaresinden Davacıların Yaptıkları İmar Planları İle İlgili Delil ve Belgeler ve İşlem Dosyasının Getirtilmesi Gerektiği )
İMAR PLANININ YAPILMASI ( Davacıların Yaptıkları İmar Planları İle İlgili Delil ve Belgeler ve İşlem Dosyası Getirtilip Tarafların Diğer Delilleri de Toplandıktan Sonra Asıl ve Birleşen Dosya Davacısının Gerçekleştirdiği İş ve Yaptıkları İmar Planlarının Davalı İş Sahibi Yararına Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmar Planlarının Davalı İş Sahibi Yararına Olup Olmadığı ve Onun Tarafından Kullanılıp Kullanılmadığı İle Davacıların Gerçekleştirdiği İmalatların İşin Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçleri İle Bedeli Konusunda Uzman Teknik Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )"
20Y1.HD11.6.2012E. 2012/6886 K. 2012/7051"İMAR PARSELİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ (Kadastral Parselde Kullanım Durumu Belirlenmemiş İse Her Paydaşın Payından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı Taşınmazın Her Noktasında Yaygın Vaziyette Bulunacağından Bazı Paydaşların Haricen Yapmış Oldukları Satıştan Dolayı Kaim Bedele Hak Kazanamayacağı )
KADASTRAL PARSELDE KULLANIM DURUMU (Belirlenmemiş İse Her Paydaşın Payından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı Taşınmazın Her Noktasında Yaygın Vaziyette Bulunacağından Bazı Paydaşların Haricen Yapmış Oldukları Satıştan Dolayı Kaim Bedele Hak Kazanamayacağı )
KAİM BEDEL (İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi - Kadastral Parselde Kullanım Durumu Belirlenmemiş İse Her Paydaşın Payından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı Taşınmazın Her Noktasında Yaygın Vaziyette Bulunacağından Bazı Paydaşların Haricen Yapmış Oldukları Satıştan Dolayı Hak Kazanamayacağı )
İMAR ÖNCESİ KADASTRAL PARSEL (Harici Taksim veya Fiili Kullanma Biçiminin Oluşup Oluşmadığının Oluşmuş İse Davalının Yapısını Haricen Satın Aldığı Kişiye Özgülenen Bölüme Yapıp Yapmadığının Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gerektiği )
HARİCEN YAPILAN SATIŞ (Kadastral Parselde Kullanım Durumu Belirlenmemiş İse Her Paydaşın Payından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı Taşınmazın Her Noktasında Yaygın Vaziyette Bulunacağından Bazı Paydaşların Haricen Yapmış Oldukları Satıştan Dolayı Kaim Bedele Hak Kazanamayacağı - İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi )"
20Y1.HD12.2.2009E. 2008/12821 K. 2009/1737"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Tşınmaz Yapı İmar Uygulaması Sonucu Davalıya Ait İmar Parseli İçinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
YAPI İMAR UYGULAMASI ( Sonucu Davalıya Ait İmar Parseli İçinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil )
İMALATLARIN BASİT NİTELİK TAŞIMALARI ( 3194 S. Yasanın 18. Md. Uygulanmasına İmkan Verecek Yapı Niteliğini Taşımadığı - Bedel Olmaksızın Davanın Kabulü Gerektiği )
YAPI BEDELLERİ ( Parsel Maliklerince Yapı Sahibine Ödenmediği veya Aralarında Bu Yönde Bir Anlaşma Yapılmadığı ya da Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmadığı Sürece Bu Yapıların Ömürlerini Dolduruncaya Kadar Eski Sahiplerine Kullanma Olanağı Tanındığı )"
20YHGK17.11.1999E. 1999/15-653 K. 1999/965"MÜLKİYET TESPİTİ ( Kaçak Bina Veya Ruhsatına Aykırı Bölüm İle İlgili Yasaya Aykırılık Giderilmeden Mahkemelerden Kal Dışında Eksik Veya Fazla İşler Bedeli Tescil Ya da Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği )
KAÇAK İNŞAAT ( Yasaya Aykırılık Giderilmeden Mahkemelerden Kal Dışında Eksik Veya Fazla İşler Bedeli Tescil Ya da Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği )
RUHSATSIZ BİNA VEYA RUHSATINA AYKIRI BÖLÜM ( Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği - Yasaya Aykırılığın Giderilmesi Zorunluluğu )
HUKUKİ YARARIN VARLIĞI / MÜLKİYET TESPİTİ İSTEMİ ( Kaçak Bina Veya Ruhsatına Aykırı Bölüm İle İlgili Yasaya Aykırılık Giderilmeden İstenemeyeceği )"
20Y15.HD22.2.1999E. 1998/4865 K. 1999/578"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Fesih Kararı Verilebilmesi İçin İnşaatın Ruhsat Alabilecek Şekilde Tamamlanıp Tamamlanamayacağının Tespiti Gereği )
AKDİN FESHİ ( İnşaatın Ruhsat Alabilecek Şekilde Tamamlanıp Tamamlanamayacağının Tespiti Gereği )
İNŞAATIN İKMALİ ( Ruhsat Alınabilecek Şekilde )
İSKAN RUHSATI ( İnşaatın Tamamlanmış Sayılması İçin Alınması Gereği )
İNŞAATIN İKMALİ ( Sözleşmeye Uygun Olarak Bitirilip Teslim Edilmemiş )
YÜKLENİCİNİN İNŞAATI SÖZLEŞMEYE UYGUN TESLİM ETMEMESİ ( Yapılacak İşlemler )"
20Y18.HD30.1.1997E. 1996/11691 K. 1997/589"BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YARGILAMA SIRASINDA BAŞKASINA SATILMASI ( Yeni Malik Davada Temsil Edilmiyorsa Eski Malik Lehine Hüküm Kurulamayacağı )
PROJEYE AYKIRI YAPIDA TADİLAT ( ( Bağımsız Bölümün Yargılama Sırasında Başkasına Satılması ve Yeni Malikin Davada Temsil Edilmemesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Bağımsız Bölümün Yargılama Sırasında Başkasına Satılması ve Yeni Malikin Davada Temsil Edilmemesi )"

DANIŞTAY

20D14.D8.4.2015E. 2013/4581 K. 2015/2776"RUHSATA AYKIRI YAPININ YIKIMINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olmadığı - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olduğu/Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
PLAN İLE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ARASINDA FARKLI DÜZENLEME OLMASI ( Öncelikle Plan Hükümleri Uygulanması Gerektiği )
ENCÜMEN KARARI İPTALİ ( Ruhsata Aykırı Yapının Yıkımına İlişkin - Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olmadığı/1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olduğu - Planla Yönetmelik Hükümleri Arasında Farklılık Çıktığında Plan Hükümleri Uygulancağı/Davanın Reddedileceği )
PLAN HÜKÜMLERİ ESAS ALINMASI ( Ruhsata Aykırı Yapının Yıkımına İlişkin Encümen Kararı İptali - Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olmadığı/1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Göre Pergola Yapımı Ruhsata Tabi Olduğu - Davanın Kabulü Yolundaki Mahkeme Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PARA CEZASININ KRİTERLERE UYGUNLUĞU ARAŞTIRILMASI ( Ruhsata Aykırı Yapı Yapılmasından Kaynaklı Para Cezasına İlişkin Encümen Kararı İptali - İmalatların Plan Hükmüne Aykırı Yapıldığı ve Ruhsat Gerektirdiği/Mahkemece Para Cezasının 3194 S. Kanununun 42. Md. Belirtilen Kriterler Doğrultusunda Verilip Verilmediği Araştırılacağı )"
20D3.D16.4.2013E. 2013/5038 K. 2013/1386"İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER SEBEBİYLE KDV İADESİ TALEBİNİN REDDİ ( İndirimli Oranda KDV Uygulanabilmesinin İnşaatın Yapıldığı Arsanın Tapu Sicilinde İnşaat Taahhüt Hizmetini Alan Kooperatif Tüzel Kişiliği Adına Tescil Edilmiş ve İnşaat Ruhsatının Kooperatife Verilmiş Olması Gerektiği - İşlemin Doğru Olduğu )
KDV İADE İSTEMİ ( İndirimli Orana Tabi İşlemler Sebebiyle - İnşaatın Yapıldığı Arsanın Tapu Sicilinde İnşaat Taahhüt Hizmetini Alan Kooperatif Tüzel Kişiliği Adına Tescil Edilmiş ve İnşaat Ruhsatının Kooperatife Verilmiş Olması Gerektiği/İstemin Reddedileceği )
ARSA VE İNŞAAT RUHSATININ KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT OLMASI ( İndirimli Orana Tabi İşlemler Sebebiyle Kdv İadesi Talebi - İnşaatın Yapıldığı Arsanın Tapu Sicilinde İnşaat Taahhüt Hizmetini Alan Kooperatif Tüzel Kişiliği Adına Tescil Edilmiş ve İnşaat Ruhsatının Kooperatife Verilmiş Olması Gerektiği Gözetileceği )"
20D14.D21.9.2012E. 2011/9232 K. 2012/5970"RUHSAT VE PROJEYE AYKIRI İLAVE YAPININ YIKILMASI KARARI (İmar Kanunu Kapsamına Giren Bütün Yapıların Yapı Ruhsatı Alınmasının Zorunlu Olduğu Yapı Ruhsatı Olmayan Yapıların Yıkalacağı - Pergolenin Ruhsata Tabi Olmadığı Ancak Pergolenin Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Yapılmış Olması Gereği)
PERGOLE YAPISI (Ruhsata Tabi Olma Zorunlu Yapılar Arasında Düzenlenmediği - Pergolenin Ruhsata Tabi Olmadığının Kabul Edilebilmesi İçin İmar Kanununa Tabi Yapı Tanımında İnşa Edilmemiş Olması Kapalı Alan Oluşturmaması Güneş ve Yağmurdan Koruma Amacına Yönelik Olması Binanın Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyecek Netilekte Olması Gereği)
KAPALI ALAN OLUŞTURACAK ŞEKİLDE YAPI (Pergole Yapısının Yapı Ruhsatı Alma Zorunluluğundan Muaf Olması İçin Kapalı Alan Oluşturacak Şekilde Olmaması Gereği - Pergolenin Ruhsattan Muaf Olması İçin Güneş ve Yağmurdan Koruma Amacına Yönelik Olması ve Binanın Taşıyıcı Unsurunu Etkilememesi Gereği)"
20D6.D10.3.2011E. 2010/9688 K. 2011/526"BAZ İSTASYONUNUN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sabit Elektronik Haberleşme Sistemi ( Baz İstasyonu ) Teknik Altyapı Niteliğinde Bir Tesis Olduğundan İmar Planı Üzerinde Gösterilmesi Gerektiği )
SABİT ELEKTRONİK HABERLEŞME SİSTEMİ ( ( Baz İstasyonu ) Teknik Altyapı Niteliğinde Bir Tesis Olduğundan İmar Planı Üzerinde Gösterilmesi Gerektiği )
İMAR PLANI ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN BAZ İSTASYONU ( Sabit Elektronik Haberleşme Sistemi ( Baz İstasyonu ) Teknik Altyapı Niteliğinde Bir Tesis Olduğundan Gösterilmesi Gerektiği )"
20D6.D19.10.2010E. 2008/13096 K. 2010/9533"TADİLAT RUHSATI DÜZENLENMESİ ( Ruhsata Tabi Olduğu Anlaşılan Esaslı Tadilatın Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
RUHSATA TABİ OLDUĞU ANLAŞILAN ESASLI TADİLAT ( Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İMARA AYKIRILIK ( Ruhsata Tabi Olduğu Anlaşılan Esaslı Tadilatın Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
20D6.D20.10.2006E. 2004/3982 K. 2006/4919"YAPI SAHİBİNE PARA CEZASI VERİLMESİ ( İdarece Ruhsatsız Yapılaşmanın Veya Ruhsata Aykırılığın Tespitinin Yeterli Olduğu - Tanınacak Sürenin Yada Ruhsata Aykırılığın Giderilmiş Olmasının Cezaya Engel Teşkil Etmeyeceği )
BELEDİYENİN RUHSATSIZ YAPILAŞMA VEYA RUHSATA AYKIRILIĞI TESPİT ETMESİ ( Para Cezası Verilebilmesi İçin Yeterli Olduğu - Tanınacak Sürenin Yada Ruhsata Aykırılığın Giderilmiş Olmasının Farklı Sonuç Doğurmayacağı )
PARA CEZASI ( Ruhsatsız Yapılaşma Veya Ruhsata Aykırılığın Tespiti - İmar Kanunu'nda Öngörülen Düzenlemelere Uygun Şekilde Ortaya Konulmadığı Anlaşıldığından İşlemin İptali/Yasal İsabetsizlik Bulunmadığı )
RUHSATSIZ YAPILAŞMANIN VEYA RUHSATA AYKIRILIĞIN TESPİT EDİLMESİ ( Yapı Sahibine Para Cezası Verilebilmesi İçin Yeterli Olduğu - Tanınacak Sürenin Yada Ruhsata Aykırılığın Giderilmiş Olmasının Cezaya Engel Teşkil Etmeyeceği ) "
20D6.D27.3.2006E. 2004/1374 K. 2006/1416"İMAR PARA CEZASI ( Kanunda Yazılı Alt Sınırın Üzerindeki Miktarda Belirlenmesi Nedenlerinin İşlemde Ortaya Konulması Ya da Davalı İdarenin Savunmasında Açıklığa Kavuşturması Gereği - Bildirilmemesi Durumunda Mahkemece Araştırılacağı )
RUHSATSIZ YAPI ( Para Cezalarında İdareye Yasanın Belirlediği Alt ve Üst Sınırlar İçerisinde Ceza Tayini Olanağı Tanındığı - Alt Sınırın Üzerindeki Miktarda Belirlenmesi Nedenlerinin İşlemde Ortaya Konulması Ya da Davalı İdarenin Savunmasında Açıklığa Kavuşturması Gereği )
PARA CEZASININ MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Para Cezalarında İdareye Yasanın Belirlediği Alt ve Üst Sınırlar İçerisinde Ceza Tayini Olanağı Tanındığı - Yetkinin Objektif Ölçütler Çerçevesinde Hak ve Nesafet Kurallarına Uygun Kullanılması Gereği )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ( Kanunda Yazılı Alt Sınırın Üzerinde Para Cezası Belirlenmesinin Nedenlerinin Araştırılması ve İdarece Gösterilecek Gerekçeler İncelenerek Uyuşmazlığın Karara Bağlanması Gerektiği )"
20D6.D10.11.1999E. 1998/3020 K. 1999/5481"YAPI KULLANMA İZNİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI ( Tamamalnmamış Bina İçin Verilen )
TAMAMLANMAMIŞ BİNA İÇİN VERİLEN YAPI KULLANMA İZNİ ( Geçerli Olmaması ve İmar Planına Aykırı Yapının Yıktırılması )
İMAR PLANINA AYKIRI BİNANIN YIKTIRILMASI ( Bina Tamamlanmadan Verilmiş Yapı Kullanma İzninin Geçersiz Olması )"
20D6.D7.5.1997E. 1996/1345 K. 1997/2217"PROJE DEĞİŞİKLİKLERİNİN ONAYLANMASI ( Bu Durumlarda İlk Proje Müellifinin Olurunun Gerekmemesi )
TEKNİK VE FENNİ KOŞULLAR ( İdarece Proje Değişikliğinin Onayı İçin Bunun İmar Mevzuatına Uygun Olduğunun Tespit Edilmesi )
İLK PROJE MÜELLİFİ ( İdarece Proje Değişikliğinin Onayı İçin Bunun İmar Mevzuatına Uygun Olduğunun Tespit Edilmesi )
İMAR MEVZUATI ( İdarece Proje Değişikliğinin Onayı İçin Bunun İmar Mevzuatına Uygun Olduğunun Tespit Edilmesi )"
20D6.D29.11.1991E. 1990/603 K. 1991/2879"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( Trafik Yolunun Fazla Daraltılması Nedeniyle )
TRAFİK YOLUNUN FAZLA DARALTILMASI ( İmar Planı Değişikliğinin İptali )
YOLUN DARALTILMASI VE TRAFİK YOLU NİTELİĞİNİ YİTİRMESİ ( İmar Planı Değişikliğinin İptali )"
20D6.D25.6.1990E. 1990/327 K. 1990/1427"İMAR PLANI UYGULAMASI ( Ruhsat ve Yönetmelikten Öncelikli Olduğu )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Kamu Yararı İlkesine Uyarlık Gösterip Göstermediğinin İncelenmesi Zorunluluğu )
İNŞAAT RUHSATINA AYKIRI PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( İmar Mevzuatına Uygunluğunun Araştırılması )"
20D6.D22.2.1989E. 1988/1496 K. 1989/408"İMAR PLANI ( Yönetmeliklerden Önce Uygulanması )
YÖNETMELİK ( İmar Planının Daha Önce Uygulanması )
TAŞINMAZA TEK BİNA YAPILMASI ( İmar Planında Belirtilen Hususun Uygulanması )
EK BİNA YAPILAMAMASI ( İmar Planında Belirtilen Hususun Uygulanması )"

Madde 21

AMK

21AMK11.12.1986E. 1985/11 K. 1986/29""

YARGITAY

21Y15.HD21.12.2017E. 2017/1675 K. 2017/4546"ALACAK DAVASI ( Kesin Teminatın Kalan İkinci Yarısının İadesi Koşulu Asıl Dava Sonucuna Göre Gerçekleşecek İse de Mahkemece Verilen Karardan Önce Birleşen Davada Sgkdan İlişiksiz Belgesinin Getirilmesi Koşulunun Yerine Getirilip Getirilmediğinin Araştırılmamasının Hatalı Olduğu )
PROJE DEĞİŞİKLİĞİ ( Ara Asma Katın Proje Değişikliği İle İlgili Yerel Belediyeye Tasdik Ettirilen Proje ve Yapı Ruhsatında Tadilat Yapılmak Suretiyle Yasal Hale Getirilip Getirilmediği Araştırılıp Proje ve Ruhsat Değişikliği Yapılarak Yasal Hale Getirilmemiş İse Yasal Hale Getirilmesi Mümkün Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ ( Alacak Davası - Ara Asma Katın Proje Değişikliği İle İlgili Yerel Belediyeye Tasdik Ettirilen Proje ve Yapı Ruhsatında Tadilat Yapılmak Suretiyle Yasal Hale Getirilmesi İmkansız İse Yapılan Bu İlave Yapının Ekonomik Değeri Olmayacağı ve Yıkımı Gerektiği )
İLAVE İŞ BEDELİ ( Yüklenicinin Kabul Ettiği ve Ödenmeyen Hakedişten Sonra Yapıp Hakettiği İş Bedeli Eklenip Bulunacak Toplam Miktardan Yüklenici Namına İş Sahibinin Ödediği Kabul Edilen İskân Masrafları İle Hesaplanacak Geçici Kabul ve Kesin Kabul Eksik ve Ayıplarının Giderim Bedeli Düşüldükten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
KESİN TEMİNAT ( Alacak Davası - Kesin Teminatın Kalan Yarısının Ödenmesi Sözleşmeye Göre Yüklenicinin Bu İşten Dolayı İş Sahibine Herhangi Bir Borcu Olmaması Koşuluna da Bağlandığı ve Asıl Davada Yüklenicinin İş Sahibinden Alacağının Olduğunun Kabulü Halinde Bu Koşul Gerçekleşmiş Olacağı )
İLİŞİKSİZ BELGESİ ( Asıl Davada Yüklenicinin Sözleşme Konusu İşle İlgili İş Sahibine Borcun Olmadığı Saptanırsa Davacı Yükleniciye Bu İşle İlgili İlişiksiz Belgesi İbraz Ettirildikten Sonra İrad Kaydedilen Miktarın Kayıt Tarihinden Takip Tarihine Kadar Değişen Oranlarda Avans Faizi Oranı Üzerinden İşlemiş Faizi İsteyebileceği )"
21YHGK14.6.2017E. 2017/15-503 K. 2017/1190"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİ (Ağır Ceza Mahkemesi'nin Dosyasında Karar Yargıtay Tarafından İçlerinde Davalı Kooperatif Yöneticileri İle Davacı Şirket Yetkililerinin de Bulunduğu Sanıklar İçin Araştırmaya Yönelik Bozulduğu - Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılaması Sürdürülen Davanın Sonucunun Beklenmesi Gerektiği)
İLKE OLARAK RUHSATA BAĞLANMAMIŞ İNŞAAT SEBEBİYLE YÜKLENİCİNİN İŞ BEDELİ İSTEYEMEYECEĞİ (Sırf Bu Sebeple Davanın Reddine Karar Verilmesinin Yüklenicinin Mağduriyetine Neden Olduğu Dikkate Alınarak Öncelikle İnşaatın İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olamayacağının Araştırılacağı)
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI (Mahkemece "1.500,-Tl. Vekalet Ücretinin Davalıdan Alınıp Davacıya Verilmesine" Şeklinde Kurulan Hüküm de H.M.K.'nın 326/1. Md. Aykırı Olduğu - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacağın Tahsili İstemi)
CEZA MAHKEMESİ KARARININ BEKLENMESİ (Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak - Ağır Ceza Mahkemesi Kararı İçlerinde Davalı Kooperatif Yöneticileri İle Davacı Şirket Yetkililerinin de Bulunduğu Bir Kısım Sanıklar İçin Araştırmaya Yönelik Olarak Bozulduğu/Bozma Sonrası Yapılacak Yargılamada Verilen Kararın Eldeki Alacak Davasını Etkileyeceği)
İMALAT BEDELİ İSTEMİ (Binanın Hiç Bir Şekilde Proje ve Ruhsata Bağlanmasının Mümkün Olmayacağının Anlaşılması Halinde Davanın Reddinin Lazım Geldiği - Binanın Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olduğunun Anlaşılması Halinde İse Öncelikle İş Sahibine Gerekli Projeleri Hazırlayıp İnşaatı Ruhsata Bağlatması İçin Süre Verileceği/Eser Sözleşmesi)"
21Y15.HD20.3.2017E. 2016/1717 K. 2017/1176"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK İSTEMİ ( Dairenin Yerleşik İçtihat ve Uygulamalarına Göre Mahkemece Yükleniciye İnşaatı İmara ve Yasaya Uygun Hale Getirip Yapı ya da Tadilat İzin Belgesi Alması İçin Yetki ve Süre Verilerek Sonuca Gidileceği )
KAÇAK YAPI ( İnşaat ve Tadilatın Ruhsata Bağlanmasının Mümkün Olmaması Halinde Kaçak İnşaat Niteliğinde Olup Yıkımı Gerekeceği ve Ekonomik Değeri Olmayacağından Davanın Reddine Karar Verileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi )
İNŞAATIN YASAL HALE GİTİRİLMESİ ( Dairenin Yerleşik İçtihat ve Uygulamalarına Göre Mahkemece Yükleniciye İnşaatı İmara ve Yasaya Uygun Hale Getirip Yapı ya da Tadilat İzin Belgesi Alması İçin Yetki ve Süre Verilerek Sonuca Karar Verileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi )
MAHALLİ PİYASA RAYİCİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi - Yüklenici Tarafından Gerçekleştirilen Tüm İmalât Bedelinin İnşaatın Yasal Olması veya Yasal Hale Getirilmesi Koşuluyla İşin Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 818 S. Borçlar Kanunu'nun 366. Md. Hükmünce Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçleri İle Belirleneceği )"
21Y18.CD21.12.2016E. 2015/18482 K. 2016/19572"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU ( Sanığın Suça Konu Yeri Tamamladıktan Sonra Herhangi Bir İnşai Faaliyette Bulunmadığı Şeklinde Savunması Bulunduğu - Binanın Yapımıyla İlgili Bilgisi Olan veya Çevre Konutlarda Oturan Kişilerin Tanık Olarak Dinlenileceği - Eklentilerin Taşıyıcı Unsuru Etkileyen veya Değiştiren İşlemler Olup Olmadığı ve Yapım Tarihi Hususlarında Keşif Yapılıp Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Hukuki Durumun Belirleneceği )
BİNANIN KİM TARAFINDAN YAPILMIŞ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Binanın Yapımıyla İlgili Bilgisi Olan veya Çevre Konutlarda Oturan Kişilerin Tanık Olarak Dinlenileceği/Elektrik Su Telefon Aboneliklerinin Kim Adına Olduğunun Araştırılacağı - Suça Konu Yere Dair Önceki Yıllara Ait Hava Görüntülerinin Temin Edileceği/Eklentilerin Taşıyıcı Unsuru Etkileyen veya Değiştiren İşlemler Olup Olmadığı ve Yapım Tarihi Hususlarında Keşif Yapılıp Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Hukuki Durumun Belirleneceği )
BERAAT KARARI VERİLMESİ ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu/Sanığın Suça Konu Yeri Tamamladıktan Sonra Herhangi Bir İnşai Faaliyette Bulunmadığı Şeklinde Savunması Bulunduğu - Keşif Yapılıp Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Sonuca Gidileceği/Eskik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
21Y12.CD20.6.2016E. 2016/5072 K. 2016/10489"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NA AYKIRILIK ( Olay Yerinde İnşaat Mühendisi ve Sanat Tarihi Alanlarında Uzman Bilirkişiler İle Yeniden Keşif Yapılarak Suça Konu Tescilli Taşınmazın Zaman İçinde Geçirdiği Sürecin Belirlenmesi Kullanılan Malzemelerin Cinsi Yıpranma Durumu ve Paslanma Gibi Teknik Veriler İle Savunmalar ve Tüm Dosya Kapsamı Birlikte Değerlendirilerek Her Bir Sanığa İsnat Olunan Fiilin Gerçekleştirilme Zamanının ve Sanıklar Yönünden Diğer Mahkeme Dosyalarına Konu Fiiller İle Aynı Olup Olmadığının Tereddütsüz Biçimde Tespit Edileceği )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NA MUHALEFET SUÇUNDAN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMIŞ VE DAHA ÖNCE YARGILAMA KONUSU EDİLEMEMİŞ FİİLERDEN SUÇU SABİT OLAN SANIK ( “Basit Onarım” Kapsamındaki Eylemleri Sebebiyle 2863 S.K.'un 6498 S.K. İle Değişik 65/4. Maddesi Uyarınca Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği/Bozma İlamında Belirtilen Keşif Yapılmadan Suça Konu Müdahalelerin “2863 S.K. 65. Maddesi Kapsamına Girmeyen Basit Tadilat Olduğu” Şeklindeki Gerekçeye İstinaden Beraatlerine Hükmedilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
BASİT ONARIM VE TADİLAT ( 2863 S.K.'ya Aykırılık - “Basit Onarım” Kapsamındaki Eylemleri Sebebiyle 2863 S.K.'un 6498 S.K. İle Değişik 65/4. Maddesi Uyarınca Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği/Bozma İlamında Belirtilen Keşif Yapılmadan Suça Konu Müdahalelerin “2863 S.K. 65. Maddesi Kapsamına Girmeyen Basit Tadilat Olduğu” Şeklindeki Gerekçeye İstinaden Beraatlerine Hükmedilemeyeceği )"
21Y12.CD1.2.2016E. 2015/1607 K. 2016/903"SİT ALANINA İNŞAAT YAPMAK SURETİYLE FİZİKİ MÜDAHALE (2863 S.K. Muhalefet/Sanığın Kendisine Ait Taşınmazın Sit Alanında Olduğunu Bilmediği Şeklindeki Savunması Gözetilerek ve Tapu Kayıtları İncelenerek Beyanlar Hanesinde Herhangi Bir Şerh Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gereği - Arkeolojik Sit Alanı)
SANIĞIN ARAZİNİN SİT ALANINDA KALDIĞINI BİLMEDİĞİ SAVUNMASI (Tapu Kayıtları Dosyaya Getirtilerek Beyanlar Hanesinde Herhangi Bir Şerh Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Sanığın Uzun Zamandır Bahse Konu Bölgede Yaşayıp Yaşamadığının Tereddütsüz Biçimde Tespiti Gereği/Sit Alanı)
TAPU KAYDI ÖRNEĞİNİN DAVA DOSYASINA GETİRİLMESİ GEREĞİ (Sit Alanına İnşaat Yapmak Suretiyle Fiziki Müdehale - Sanığın Kendisine Ait Taşınmazın Sit Alanında Olduğunu Bilmediği Şeklindeki Savunması Gözetilerek ve Tapu Kayıtları İncelenerek Beyanlar Hanesinde Şerh Bulunup Bulunmadığının Tespiti)
İNŞAİ VE FİZİKİ MÜDAHALENİN NİTELİĞİ (Basit Tadilat ve Tamirat Niteliğinde mi Kaldığı Yoksa 2863 S.K. 9 M. Kapsamında Bir İnşai ve Fiziki Müdehale mi Olduğunun Tespiti Gereği - Sit Alanı Tescil Şerhinin Hangi Kurul Tarafından Konulduğu/Arazinin Kaçıncı Derece Sit Olanı Olduğunun Tespiti Gerektiği)
ARAZİNİN KAÇINCI DERECE SİT ALANI OLDUĞUNUN TESPİTİ (Sanık Tarafından Bilinmesi Gerekip Gerekmediğinin Tereddütsüz Biçimde Tespiti ile Sanığın Savunmasında Dile Getirdiği "Çöp ve Moloz Dökülmesini Engellemek" Amacının Tespiti Açısından Çevre Arazilerde Anılan Yönde Yasal Olmayan Döküm Alanlarının Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı)"
21Y23.HD17.11.2015E. 2015/318 K. 2015/7362"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİ FESHETME (Kazanç Kaybı Alacağı İstemi - Arsa Sahibinin İşe Süresinde Başlanılmadığından Feshi/İmar Planı Çalışması Yapılan Bölgede Gecikme Olabileceğini - Feshin Haksız Olduğu/Kar Kaybı Sözleşme Kapsamı ve Oluşan İmar Durumu Kapsamına Göre Uzman Bilirkişilere Hesaplattırılacağı)
KAZANÇ KAYBI ALACAĞI İSTEMİ (Arsa Sahibinin İşe Süresinde Başlanılmadığından Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesini Feshi - İmar Planı Çalışması Yapılan Bölgedeı Gecikme Olabileceği/Sözleşme Konusu Arsa Üçüncü Kişiye Satıldığından Sözleşmenin Uygulanma İmkanı Kalmadığı - Uzman Bilirkişilere Kar Kaybı Hesaplatılarak Sonuca Gidileceği)
İMAR PLANI ÇALIŞMASI YAPILAN BÖLGEDE GECİKME OLABİLECEĞİ (Arsa Sahibinin İşe Süresinde Başlanılmadığından Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesini Feshi - Kazanç Kaybı Alacağı İstemi/Sözleşmenin Feshi Haksız Olduğu - İstemin Kabulü Gerektiği)
İŞE SÜRESİNDE BAŞLANILMAMASINDAN KAYNAKLI FESİH (İmar Planı Çalışması Yapılan Bölgede Gecikme Olabileceği - Feshin Haksız Olduğu/Mahkemece Uzman Bilirkişilere Kar Kaybı Hesaplatılarak Sonuca Gidileceği - Kazanç Kaybı Alacağı İstemi/Arsa Sahibinin İşe Süresinde Başlanılmadığından Feshi)"
21Y13.HD4.11.2015E. 2015/28900 K. 2015/31883"ALACAK DAVASI ( Ek Raporla Davaya Konu İnşaatın İnşaat Ruhsatının Alındığı Tarihten İtibaren Ne Kadar Süre de İnşaatın Tamamlanarak İskan Ruhsatının Alınabileceği Sürenin Saptanması ve Kira Kaybı Zararının Taleple Bağlılık İlkesi de Gözetilerek Gecikilen Dönemin Emsal Kira Rayiçleriyle Belirlenmesi Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ( Taşınmazın Henüz İnşaat Aşamasında İken Davacı Tarafından Satın Alındığı/Eksiklikler Nedeni İle İskan Ruhsatının Alınamadığı ve İnşaat Ruhsat Süresinin Dolduğu - Davacının Taşınmazın Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Talep Edebileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacı Tarafta Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasındaki Sözleşmede Taraf Olmadığı - Taşınmazın Henüz İnşaat Aşamasında İken Davacı Tarafından Satın Alındığı/İskan Ruhsatının Alınamadığı/Davacının Taşınmazın Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Talep Edebileceği )
KİRA KAYBI ZARARI ( Ne Kadar Sürede İnşaatın Tamamlanarak İskan Ruhsatının Alınabileceği Sürenin Saptanması ve Kira Kaybı Zararının Taleple Bağlılık İlkesi de Gözetilerek Gecikilen Dönemin Emsal Kira Rayiçleriyle Belirlenmesi Gerektiği )
İNŞAAT RUHSAT SÜRESİ ( Eksiklikler Nedeni İle İskan Ruhsatının Alınamadığı ve İnşaat Ruhsat Süresinin Dolduğu - Ek Raporla Davaya Konu İnşaatın İnşaat Ruhsatının Alındığı Tarihten İtibaren Ne Kadar Sürede İnşaatın Tamamlanarak İskan Ruhsatının Alınabileceği Sürenin Saptanması Gerektiği )"
21Y15.HD2.10.2014E. 2014/2590 K. 2014/5618"ESER SÖZLEŞMESİNDE YAPI RUHSATI ALMA SORUMLULUĞU ( Sözleşmede İnşaat Ruhsatının Yüklenici Tarafından Alınacağına Dair Hüküm Yer Almadığı - Sözleşmede Aksine Bir Hüküm Bulunmadığından ve Yükleniciye Ruhsat Alımı İle İlgili Vekâletname Verildiği de İddia ve İspat Olunmadığından Yapı Ruhsatı Alma Sorumluluğunun Kural Olarak Davalı İş Sahibine Ait Olduğu )
YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ ( Yapı Ruhsatı Olmaksızın Yapılan İnşaat Kaçak Olacağından İş Sahibi İdare Yükleniciyi Bu İnşaatların Yapımına Devam Etmeye Zorlayamayacağı - İşin Süresinde Tamamlanması Mümkün Olmadığından Yüklenicinin Temerrüdünden Söz Edilemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİNDE KUSURLU OLMA ( Yapı Ruhsatı Almayan Davalı İş Sahibi İdarenin Sözleşmenin Feshinde Kusurlu Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( İmalât Seviyesi ve Bedeli Hakediş Tutarı - Üçüncü Bilirkişi Kurulu İmalât Seviyesi %78,50 Olarak Belirlendiği/İkinci Bilirkişi Kurulu İmalât Seviyesini %63,79 Olarak Belirlediği/Mahkemece Yeniden Oluşturulacak Teknik Bilirkişi Kurulundan İmalât Seviyesi ve Bedeli İle İlgili Raporlar Arasında Oluşan Çelişkiyi Giderecek Şekilde Rapor Alınacağı )
KESİN TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ VE BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( YİGŞ'nin Sözleşmenin Eki Kabul Edildiği - Teminat Mektupları Bedellerinin Tahsiline Karar Verilebilmesi İçin İş Sahibinin Ödemek Zorunda Kalabileceği İşçi Ücretlerinin de Yüklenici Tarafından Ödenmiş Olması Gerekeceği/Bu Husus ve Şartnamenin İade Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )"
21Y4.CD29.4.2014E. 2013/40736 K. 2014/14085"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU ( Suç Tarihinin Keşif Yapılmak ve Abonelik Sözleşmeleri ve Numarataj Belgeleri Getirtilerek Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Belirleneceği - Sadece Sanıkların Savunmalarına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
SUÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu/Suç Tarihinin Keşif Yapılmak ve Abonelik Sözleşmeleri ve Numarataj Belgeleri Getirtilerek Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Belirleneceği - Sadece Sanıkların Savunmalarına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )"
21Y4.CD18.2.2014E. 2013/35981 K. 2014/4957"İMAR KİRLİLİĞİ ( Tek Katlı Prefabrik Yapının Kalıcı Nitelikte Olup Bina Niteliğinde Olduğunun Bilirkişi Raporu İle Belirlendiği - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
TEK KATLI PREFABRİK YAPI ( İmar Kirliliği/Bina Niteliğinde Olduğunun Bilirkişi Raporu İle Belirlendiği - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
BİNA NİTELİĞİ ( Tek Katlı Prefabrik Yapının Kalıcı Nitelikte Olduğu - Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
21Y15.HD5.2.2014E. 2013/4365 K. 2014/743"ALACAK DAVASI (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan/Bilirkişi Raporlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Belediye Meclisi Kararlarında Açıklandığı Üzere Sözkonusu İnşaatın Kaçak Olarak İnşa Edildiği - İnşaatın Bedeliyle İlgili Talebin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
ESER SÖZLEŞMESİ (Alacak Davası/Sözkonusu İnşaatın Kaçak Olarak İnşa Edildiği/Ekonomik Değeri Bulunmayan Bu Gibi Yapıların Sadece Yıkımı İstenebileceği - İnşaatın Bedeliyle İlgili Talebin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulü Yönünde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
KAÇAK YAPI (Üzerinde Ayni veya Şahsi Hak Tanınamayacağı - Bilirkişi Raporlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Belediye Meclisi Kararlarında Açıklandığı Üzere Kaçak Olarak İnşa Edildiği Belirlenen İnşaatın Bedeliyle İlgili Talebin Reddi Gerektiği/Alacak Davası)
RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI OLARAK YAPILAN BİNA (Aynının veya Değerinin Paylaştırılmasının Sözkonusu Olamayacağı - Ekonomik Değeri Bulunmayan Bu Gibi Yapıların Sadece Yıkımı İstenebileceği/Kaçak Olarak İnşa Edilen İnşaatın Bedeliyle İlgili Talebin Kabulü Yönünde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı/Alacak Davası)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (İnşaatın Kaçak Olarak İnşa Edildiği/Davacı Yüklenicinin Protokol Gereği Yapılacak Dairelerin Paylaşım Şekline Göre Davalı İş Sahibi Belediyeye Bir Miktar Para Ödediği/Bu Bedel Yönünden Davalı Belediyenin Sebepsiz Zenginleştiği - Sadece Bu Bedel Yönünden Davanın Kısmen Kabulü Gerektiği)"
21Y12.CD19.6.2013E. 2013/9304 K. 2013/16813"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NA AYKIRILIK ( Belediyeye İzin İçin Başvurulduğu Ancak Sonucunun Beklenmediği - İnşai ve Fiziki Müdahalelerin Sonradan Projeye Bağlanıp Onaylanması Halinde Suçun Manevi Unsurunun Oluşmayacağı )
İNŞAİ VE FİZİKİ MÜDAHALE ( 2863 S.K.'ya Aykırılık/Belediyeye İzin İçin Başvurulduğu Ancak Sonucunun Beklenmediği - Proje Onaylanmamış İse İmar Kanunu Kapsamında Basit Onarım Olarak Değerlendirileceği/Cezaya Hükmedileceği )
KAST ( 2863 S.K.'ya Aykırılık/Belediyeye İzin İçin Başvurulduğu Ancak Sonucunun Beklenmediği - İnşai ve Fiziki Müdahalelerin Sonradan Projeye Bağlanıp Onaylanması Halinde Suçun Manevi Unsurunun Oluşmayacağı )
TADİLAT PROJESİNİN ONAYI ( 2863 S.K.'ya Aykırılık/Belediyeye İzin İçin Başvurulduğu Ancak Sonucunun Beklenmediği - İnşai ve Fiziki Müdahalelerin Sonradan Projeye Bağlanıp Onaylanması Halinde Suçun Manevi Unsurunun Oluşmayacağı )
BASİT ONARIM ( 2863 S.K.'ya Aykırılık/Belediyeye İzin İçin Başvurulduğu Ancak Sonucunun Beklenmediği - Proje Onaylanmamış İse İmar Kanunu Kapsamında Basit Onarım Olarak Değerlendirileceği/Cezaya Hükmedileceği )"
21Y12.CD11.4.2013E. 2012/19803 K. 2013/9638"KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLİ TAŞINMAZ ( Çatısında Gerçekleştirilen Su Yalıtımı İşleminin Basit Tadilat Niteliği Taşıdığı/Sanığın Aşamalarda Yaptığı Savunmalarda Suça Konu Faaliyet İçin Herhangi Bir Yerden İzin Almadığını Söylediği/Eylemin 2863 S. K.'nun 65/d Md. Hükmüne Temas Eden Suçu Oluşturduğu - Unsurlarının Oluşmadığı Gerekçesiyle Beraat Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
BASİT TADİLAT ( Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmazın Çatısında Gerçekleştirilen Su Yalıtımı İşlemi - Sanığın Aşamalarda Yaptığı Savunmalarda Suça Konu Faaliyet İçin Herhangi Bir Yerden İzin Almadığını Söylediği/Eylemin 2863 S. K.'nun 65/d Md. Hükmüne Temas Eden Suçu Oluşturduğu )
KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI ( Olarak Tescilli Taşınmazın Çatısında Gerçekleştirilen Su Yalıtımı İşleminin Basit Tadilat Niteliği Taşıdığı - Sanığın Aşamalarda Yaptığı Savunmalarda Suça Konu Faaliyet İçin Herhangi Bir Yerden İzin Almadığını Söylediği/Eylemin 2863 S. K.'nun 65/d Md. Hükmüne Temas Eden Suçu Oluşturduğu )
ÇATIDA SU YALITIMI İŞLEMİ ( Basit Tadilat Niteliği Taşıdığı/Sanığın Suça Konu Faaliyet İçin Herhangi Bir Yerden İzin Almadığını Söylediği - Eylemin 2863 S. K.'nun 65/d Md. Hükmüne Temas Eden Suçu Oluşturduğu - Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmaz )"
21Y4.CD25.9.2012E. 2010/11781 K. 2012/18453"DAVAYA KATILMA ( Müşteki Vekilinin Sanığın Cezalandırılmasını Talep Ettiği - Davaya Katılmak İsteyip İstemediği Sorularak Sonucuna Göre Katılma Konusunda Karar Verileceği )
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK ( İmar Kirliliğine Neden Olmak - Taşınmazın Belediye Mücavir Alanında Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
MÜCAVİR ALAN ( İmar Kirliliğine Neden Olmak - Taşınmazın Belediye Mücavir Alanında Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
BİNA NİTELİĞİ ( İmar Kirliliği - Kaçak İnşaatın Bina Niteliğinde Olduğunun Gözetileceği/Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
21Y4.CD18.9.2012E. 2012/16528 K. 2012/17269"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA ( Alt Katları Ruhsatlı Binanın Zemin Üstü Çelik Konstrüksiyon Sundurma Yapılmış Olduğu - Ruhsat Gerektirmediğinin Gözetileceği )
RUHSAT GEREKTİRMEYEN TADİLAT ( İmar Kirliliğine Neden Olma /Doğrudan Bir Zarara Yol Açtığının Kanıtlanamadığı - Eski Hale Getirilmesinin İse Ancak Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanması Bakımından Gözetilebileceği/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Bu Doğrultuda Değerlendirileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( İmar Kirliliğine Neden Olma /Doğrudan Bir Zarara Yol Açtığının Kanıtlanamadığı - Eski Hale Getirilmesinin İse Ancak Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanması Bakımından Gözetilebileceği/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Bu Doğrultuda Değerlendirilmesi Gereği )
ETKİN PİŞMANLIK ( İmar Kirliliğine Neden Olma /Doğrudan Bir Zarara Yol Açtığının Kanıtlanamadığı - Eski Hale Getirilmesinin İse Ancak Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanması Bakımından Gözetilebileceği/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Bu Doğrultuda Değerlendirilmesi Gereği )"
21Y15.HD4.7.2012E. 2012/459 K. 2012/5124"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - Yapı Ruhsatına Aykırılıkların Giderilmesi Olanaklı Değil İse Yasal Olmayan Yapı İçin Maddi Tazminat İstenemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Maddi Tazminat Davası - Yapı Ruhsatına Aykırılıkların Giderilmesi Olanaklı Değil İse Yasal Olmayan Yapı İçin Maddi Tazminat İstenemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YAPI RUHSATI ( Aykırılıkların Giderilmesi Olanaklı İse Alınacak Bilirkişi Raporuna Göre Yüklenicilere Yeterli Süre ve Yetki Verilmesi Yükleniciler Tarafından Yüklenimlerindeki Bu Edimin Yerine Getirilmemesi Halinde İstediği Takdirde Davacıya Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
OTURMA İZNİ ( Yapının Yasal Hale Getirilmesi Durumunda Sözleşme Hükümleri de Değerlendirilerek Sözleşme Dışı Yapıldığı İleri Sürülen Bağımsız Bölümle Davacının Bağımsız Bölümündeki Değer Kaybına Dair Tazminat İsteklerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Yapının İskan Alınmasına Hazır Hale Getirilmesi Durumunda Sözleşme Hükümleri de Değerlendirilerek Sözleşme Dışı Yapıldığı İleri Sürülen Bağımsız Bölümle Davacının Bağımsız Bölümündeki Değer Kaybına Dair Tazminat İsteklerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
21YCGK21.2.2012E. 2011/4-570 K. 2012/51"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU ( Fikri İçtima/Davaya Konu Edinilmeyen Bir Eylemden Dolayı Yargılama Yapılmasının ve Açılmayan Bir Davadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - 2863 S.K. Aykırılıktan Dolayı Dava Açılmadığının Gözetileceği )
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUNAN YERİN DOĞAL SİT ALANI OLMASI ( İddianamede Doğal Sit Alanına Müdahele ile İlgili Anlatım Bulunmadığı - Bu Hususta Dava Açılması İçin Cumhuriyet Başsavcılığına İhbarda Bulunulacağı/İmar Kirliğine Neden Olma Suçu )
FİKRİ İÇTİMANIN UYGULANAMACAĞI ( İddianamenin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - İddianameye Konu Edinilmeyen Bir Eylemden Dolayı Yargılama Yapılamacağı/Doğal Sit Alanına Müdehale Yapıldığına Dair Savcılığa İhbarda Bulunulması Gereği )
DOĞAL SİT ALANINA MÜDAHALE ( Buna İlişkin Bir Anlatımın İddianamede Bulunmadığı - Sanığın İddianamede Üzerine Atılı Suçun Ne Olduğunu Hiçbir Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklanması Gereği/Savunma Hakkı/Sit Alanı/İddianamenin Kapsamı )
İDDİANAMEYE KONU EDİNİLMEYEN EYLEM ( 2863 S.K. Aykırılıktan Dolayı Açılmış Bir Dava Bulunmadığı - İddianamede Açıklanan ve Suç Oluşturduğu İleri Sürülen Fiilin Dışına Çıkılamayacağı/Fikri İçtimanın Uygulanamacağı/İmar Kirliliğine Neden Olma )
İDDİANAMENİN KAPSAMI ( Kararın İddianamede Gösterilen Fiil ve Fail Hakkında Verileceği - Hükmün Konusunu İddianamede Gösterilen Eylem Oluşturacağı/Davaya Konu Edinilmeyen Eylemden Dolayı Yargılama Yapılamacağı/Doğal Sit Alanına Müdehale )
RUHSAT ALINMAKSIZIN SİT ALANINA MÜDAHALE SUÇUNUN İDDİANAMEDE YER ALMAMASI ( Öncelikle Cumhuriyet Başsavcılığına Dava Açılması Hususunda İhbarda Bulunulması ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği - Sit Alanı )"
21Y15.HD6.7.2011E. 2011/1744 K. 2011/4423"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Parselin Dava Dışı Malikleri Hakkında Açılacak Davanın Birleştirilmesi ve Taraf Teşkilinin Sağlanmasından Sonra Belediye İşlem Dosyası da Getirtilerek Yerinde Keşif Yapılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Parselin Dava Dışı Malikleri Hakkında Açılacak Davanın Birleştirilmesi ve Taraf Teşkilinin Sağlanmasından Sonra Belediye İşlem Dosyası da Getirtilerek Yerinde Keşif Yapılması Gerektiği )
ADİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILAN SÖZLEŞMELER ( Yanlarını Bağlayıcı Olup Olmadığının İnşaatın İmar Yasası ve Bağlı Mevzuatına Uygun Olarak Yasal Yapı Şeklinde Yapılıp Yapılmadığının Saptanması Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
KAÇAK YAPI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Yanca Yasal Olanak Varken Tamamen ya da Kısmen Kaçak Yapılan Yapının Verilen Yeterli Süre ve Yetkiye Karşın Yasal Hale Getirilmemesi Durumlarında İse Davanın Reddi Gereği )"
21Y4.CD6.6.2011E. 2009/8724 K. 2011/7697"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA ( Hükümlerinin Ancak "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Uygulanacağı - Mücavir Alandaki Taşınmazı Üzerinde Ruhsatsız Bina Yapmanın Bu Suçu Oluşturmayacağı )
RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( Mücavir Alandaki Taşınmazı Üzerinde/İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmayacağı - Hükmün Ancak "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Uygulanacağı )
MÜCAVİR ALANDA RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmayacağı - Hükmün "Belediye Sınırları İçinde Veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerde” Tatbik Edilebileceği )
BELEDİYE SINIRI DIŞINDA RUHSATLANDIRMA YETKİSİ İÇERİSİNDEKİ MÜCAVİR ALANLAR ( Belediyelerin İmar Kanunu Md. 32 ve 42'deki İdari Yaptırımlarının Geçerli Olduğu - Ancak Ruhsatsız Bina Yapılmasında TCY Md. 184/1'i Uygulayamayacağı )
İMAR KANUNU MD. 32 VE 42'DEKİ İDARİ YAPTIRIMLAR ( Belediye Sınırı Dışında ve Fakat Belediyenin Ruhsatlandırma Yetkisi İçerisinde Kalan Mücavir Alanlarda Geçerli Olduğu - Ancak Ruhsatsız Bina Yapmanın İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunu Oluşturmayacağı )"
21Y15.HD3.5.2011E. 2011/1408 K. 2011/2679"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapı Nedeniyle İnşaata Belediyece Yıkım Kararı Çıkarılması - Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesi için Tadilatın Mümkün Olup Olmadığının Belediyeden Sorulması Gereği/İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi )
KAÇAK YAPININ YASAL HALE GETİRİLMESİ ( Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesi Olanaklı Değilse Yüklenicinin bu Nitelikteki Yapılar İçin Yaptığı İş Bedelini Talep Edemeyeceği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshi )
YÜKLENİCİNİN İŞ BEDELİNİ TALEP ETMESİ ( Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesi İçin Mahkemece Yüklenici Şirkete Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği - İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi Halinde İse Yüklenici Şirkete Hakkettiği İş Bedelinin Ödenmesi Gereği )
SÖZLEŞMENİN FESHİNE İLİŞKİN GÖNDERİLEN İHTARNAME ( Sözleşmenin Geriye Etkili Olarak Feshinde Taraf İradelerinin Birleştiği )
İŞ BEDELİNİN HAK KAZANILMASI ( Kaçak Ya Da Yarı Kaçak Durumdaki İnşaatın Yasal Hale Tadil Edilmesi Gerektiği )"
21Y4.CD15.2.2011E. 2009/1629 K. 2011/1702"RUHSAT ZORUNLULUĞU (Mücavir Alan Sınırları İçinde İşlenen İmar Kirliliğine Neden Olma Eylemlerinin de TCY.nın 184.Md. Kapsamında Kalıp Cezai Yaptırıma Bağlandığı)
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA (Mücavir Alanların İmar Mevzuatı Yönünden Belediyelerin Yetki Denetim ve Sorumluluğu Altında Bulunduğu - Mücavir Alan Sınırları İçinde İşlenen Eylemlerin TCY.nın 184.Md. Kapsamında Kalıp Cezai Yaptırıma Bağlandığı)
MÜCAVİR ALANLAR (İmar Mevzuatı Yönünden Belediyelerin Yetki Denetim ve Sorumluluğu Altında Bulunduğu - Mücavir Alan Sınırları İçinde İşlenen İmar Kirliliğine Neden Olma Eylemlerinin TCY.nın 184.Md. Kapsamında Kalıp Cezai Yaptırıma Bağlandığı)"
21Y1.CD16.9.2009E. 2008/87 K. 2009/14672"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA ( İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Bina Yapılırken de Merciinden Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu )
RUHSAT ALINMASI ( İmar Kirliliğine Neden Olma - İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Bina Yapılırken de Merciinden Alınmasının Zorunlu Olduğu )
İMAR PLANI BULUNMAYAN ALANLAR ( Bina Yapılırken de Merciinden Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu - İmar Kirliliğine Neden Olma )"
21Y4.CD13.7.2009E. 2007/13149 K. 2009/13953"KAÇAK BİNA YAPMAK ( İmar Planı Bulunmayan Alanlarda/Merciinden Yapı Ruhsatı Alınmasının Zorunlu Olduğu - Mücavir Alanların Belediyelerin Yetki Denetim ve Sorumluluğu Altında Bulunduğu )
İMAR PLANI BULUNMAYAN ALANLAR ( Mücavir Alanların Belediyelerin Yetki Denetim ve Sorumluluğu Altında Bulunduğu - Bina Yapılması İçin Merciinden Yapı Ruhsatı Alınmasının Zorunlu Olduğu )
YAPI RUHSATI ALINMASI ZORUNLULUĞU ( İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Bina Yapılması İçin )"
21YHGK8.7.2009E. 2009/14-283 K. 2009/325"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Dayanağı Satış Vaadi Sözleşmelerinde Davacının Taşınmazda Paydaş Kılınmasının Amaçlandığı - Parseldeki Davalı Satış Vaadi Borçlusu Üzerine Kayıtlı Paydan Sözleşmede Öngörülen Payın Davacı Adına Tescili Gerektiği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali veTescil - Davacının Taşınmazda Paydaş Kılınmasının Amaçlandığı/Parseldeki Davalı Satış Vaadi Borçlusu Üzerine Kayıtlı Paydan Sözleşmede Öngörülen Payın Davacı Adına Tescili Gerektiği )
PAYLI MÜLKİYET ( ( Tapu İptali veTescil - Davacının Taşınmazda Paydaş Kılınmasının Amaçlandığı/Parseldeki Davalı Satış Vaadi Borçlusu Üzerine Kayıtlı Paydan Sözleşmede Öngörülen Payın Davacı Adına Tescili Gerektiği )"
21Y4.CD29.6.2009E. 2008/818 K. 2009/12826"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK ( Mücavir Alan Sınırları İçinde Rusatsız Bina Yapan Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilemeyeceği )
MÜCAVİR ALAN İÇİNDE RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçunu Oluşturacağı )"
21YHGK3.6.2009E. 2009/15-178 K. 2009/242"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Bağımsız Bölümlerin Sözleşmede Kararlaştırılandan Daha Büyük Yapıldığına İlişkin İddia - Mahkemece Öncelikle İnşaatın Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin Araştırılacağı )
KAÇAK YAPILARIN AKIBETİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Bağımsız Bölümlerin Sözleşmede Kararlaştırılandan Daha Büyük Yapıldığına İlişkin İddia - Öncelikle İnşaatın Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin Araştırılarak Taraflara Mehil Verileceği )
İNŞAATIN YASAL HALE GETİRİLMESİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Bağımsız Bölümlerin Sözleşmede Kararlaştırılandan Daha Büyük Yapıldığına İlişkin İddia - Öncelikle İnşaatın Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin Araştırılarak Taraflara Mehil Verileceği )"
21Y11.HD21.5.2009E. 2008/1993 K. 2009/6179"MADDİ TAZMİNAT ( Davacının Anılan Şirkete Cezai Şart Ödemesi Yaptığını Kanıtlayamadığı - Yapı Kullanma Ruhsatı Olmayan Konutun Kiraya Verilerek Gelir Elde Edilemeyeceği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )
CEZAİ ŞART ÖDEMESİ ( Yapı Kullanma Ruhsatı Olmayan Konutun Kiraya Verilerek Gelir Elde Edilemeyeceği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )
KONUTUN KİRAYA VERİLMESİ ( Davacının Anılan Şirkete Cezai Şart Ödemesi Yaptığını Kanıtlayamadığı - Yapı Kullanma Ruhsatı Olmayan Konutun Kiraya Verilerek Gelir Elde Edilemeyeceği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )
YAPI KULLANMA RUHSATI ( Maddi Tazminat - Davacının Anılan Şirkete Cezai Şart Ödemesi Yaptığını Kanıtlayamadığı/Yapı Kullanma Ruhsatı Olmayan Konutun Kiraya Verilerek Gelir Elde Edilemeyeceği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )"
21Y15.HD3.3.2009E. 2008/6908 K. 2009/1163"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Edimi Eseri Yasa Sözleşme Fen ve Sanat Kurallarına Göre Yapıp Teslim Etmek Olduğu - Öncelikle Eserin ve Bu Kapsamda Yapının Yasal Olması Gerektiği )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Tamamen Kaçak Olan Yapıların Eksik ve Kusurlarının Kısmen Kaçak Yapılarda İse Kaçak Kısım ya da Bölümlerin Eksik ve Kusurlarının Giderilmesinin İstenemeyeceği )
YÜKLENİCİNİN EDİMLERİNİ İFADA TEMERRÜDE DÜŞMESİ ( Arsa Sahipleri BK'nun 106. Maddesinde Düzenlenmiş Olan Seçimlik Haklardan Birini Kullanabilecekleri )
KAÇAK YAPILAR ( Tamamen Kaçak Olan Yapıların Eksik ve Kusurlarının Kısmen Kaçak Yapılarda İse Kaçak Kısım ya da Bölümlerin Eksik ve Kusurlarının Giderilmesinin İstenemeyeceği )"
21Y4.CD1.12.2008E. 2007/4245 K. 2008/21361"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA ( Bina Yapılması İçin Merciinden Yapı Ruhsatı Alınmasının Zorunlu Olduğu ve Mücavir Alanların İmar Mevzuatı Bakımından Belediyelerin Yetki Denetim ve Sorumluluğu Altında Bulunduğu )
RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( Yapan Sanığın İmar Kirliliğine Neden Olma Suçundan Hükümlülüğü Gereği )
MÜCAVİR ALANLAR ( İmar Mevzuatı Bakımından Belediyelerin Yetki Denetim ve Sorumluluğu Altında Bulunduğu - Sanığın Ruhsatsız Bina Yapmak Suretiyle İmar Kirliliğine Neden Olma Suçundan Hükümlülüğü Gereği )
YAPI RUHSATI ALINMASININ ZORUNLULUĞU ( Sanığın Ruhsatsız Bina Yapmak Suretiyle İmar Kirliliğine Neden Olma Suçundan Hükümlülüğü Gereği )"
21Y15.HD5.6.2008E. 2007/3401 K. 2008/3733"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kuralları İle Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kuralları İle Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kuralları İle Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )
RUHSAT ALINMASI ( Her Türlü İnşaat Yapımı İstisnalar Dışında Yerel İdarelerden Ruhsat Alınmasına Bağlı Olduğu )"
21Y15.HD30.5.2008E. 2008/627 K. 2008/3524"İNŞAAT YAPIM İŞİ ( Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina veya Bağımsız Bölümler Yasa Uyarınca Yıktırılacağı - Yıkılacak Yerlerle İlgili Olarak da Kazanılmış Ekonomik Değerlerden Sözedilemeyeceği )
RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI BİNA VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Yasa Uyarınca Yıktırılacağı - Yıkılacak Yerlerle İlgili Olarak da Kazanılmış Ekonomik Değerlerden Sözedilemeyeceği )
YIKIM ( Bina Yasal Hale Getirilip Ruhsata Bağlanmadığı Takdirde Ekonomik Değeri Bulunmadığından Yıkımı İstenebileceği )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Arsa Sahibi Olan Davacılar Sözleşmenin Feshini İstemediklerine Göre Kendileri Gibi Arsa Sahibi Görünen Davalının Taşınmaza Müdahalesinin Önlenmesini İsteyemeyecekleri )"
21Y7.CD26.5.2008E. 2005/11013 K. 2008/13742"BOĞAZİÇİ KANUNU'NA MUHALEFET ( Onarımların Ruhsata Tabi Olmayacağının Belirtilmesi Karşısında Taşınmaza Ait Onaylı Proje Getirtilip Projeye Aykırı Tamir ve Tadilat Yapılıp Yapılmadığına Dair Rapor Alındıktan Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
ONAYLI PROJE ( Boğaziçi Kanunu'na Muhalefet - Tespit Edilen Hususların Onaylı Projeden Farklılık Arz Etmemesi Halinde Yapılan Onarımların Ruhsata Tabi Olmayacağı )
ONARIMLARIN RUHSATA TABİ OLMAMASI ( Boğaziçi Kanunu'na Muhalefet - Tespit Edilen Hususların Onaylı Projeden Farklılık Arz Etmemesi Halinde Yapılan Onarımların Ruhsata Tabi Olmayacağı )
PROJEYE AYKIRI TAMİR VE TADİLAT ( Onarımların Ruhsata Tabi Olmayacağının Belirtilmesi Karşısında Taşınmaza Ait Onaylı Proje Getirtilip Projeye Aykırı Tamir ve Tadilat Yapılıp Yapılmadığına Dair Rapor Alındıktan Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )"
21Y15.HD2.5.2008E. 2007/1675 K. 2008/2937"ESER SÖZLEŞMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Projeye Aykırı İnşaatın Yasaya Uygun Hale Getirilmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kurallara ile Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gereği - Projesine Aykırı Olduğundan Ruhsat Alınayan İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İNŞATIN PROJESİNE VE İMARA AYKIRI YAPILMASI ( Her Türlü İnşaatın İmar Kanununa Göre Yerel İdareden Ruhsat Alması Gereği - Ruhsata Aykırılık Kamu Düzenine İlişkin Olup Re'sen Gözetilmesi Geretiği İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN YÜKLENİCİYE SÜRE VERİLMESİ ( İmara Aykırı İnşaatın Yıktırılıp Arsa Sahibi ile Yükleniciye Ceza Uygulanacağı - Projeye Akırılığın Giderilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHEDİLMESİ ( İnşaatın Sözleşmeye Proje ve Mevzuata Uygun Yapılmasının Yüklenicinin Borcu Olduğu - Projeye ve Mevzuata Aykırılık Fesih Nedeni ise de Aykırılığın Girilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
21Y15.HD10.4.2008E. 2007/7861 K. 2008/2325"İMARA VE PROJEYE AYKIRI BİNANIN YIKIMI VE TAZMİNAT ( Arsa Sahibince Satılan Payla İlgili Tazminat İsteminin Bozma İlamında Yeralmadığı/Kazanılmış Hak Oluştuğu - Reddine Karar Verilmesi Gereği )
BOZMA KARARI ( Mahkemenin Direnme Kararı Üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Tarafından Verilen Bozma Kararı Doğrultusundaki Karar Sonucu Taraflar Yararına Bozma Kararı Doğrultusunda Kazanılmış Hak Oluşacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Mahkemenin Direnme Kararı Üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Tarafından Verilen Bozma Kararı Doğrultusundaki Karar Sonucu Taraflar Yararına Bozma Kararı Doğrultusunda Kazanılmış Hak Oluşacağı )"
21Y15.HD11.2.2008E. 2007/1404 K. 2008/741"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( İnşaatın Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin Merciinden Sorulması Gerekiyorsa Yasal Hale Getirilmesi İçin Yüklenicinin Sözleşme Kapsamında İfa Etmekle Yükümlü Olduğu Eksiklerin Araştırılacağı )
BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - İnşaatın Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin Merciinden Sorulması Gerekiyorsa Yasal Hale Getirilmesi İçin Yüklenicinin Sözleşme Kapsamında İfa Etmekle Yükümlü Olduğu Eksiklerin Araştırılması Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME KAPSAMINDA İFA ETMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU EKSİKLER ( İnşaatın Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin Merciinden Sorulması Gerekiyorsa Yasal Hale Getirilmesi İçin Gerektiği )
İŞ BEDELİNDEN KALAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Saptanan Eksik Bedel İle Davacıya İsabet Edecek SSK Borçları da İş Bedelinden Kalan Alacağından Düşülmesi Gerektiği )
İNŞAAT RUHSATI ( İmar Yasası Kapsamında Bulunan Yapılar İçin Alınmasının Mecburi Olduğu - Yapı Ruhsatiyesi Almak İçin Belediye Vs. Mercilere Yapı Sahipleri veya Kanuni Vekillerince Müracaat Edileceği )"
21Y14.HD23.10.2007E. 2007/6841 K. 2007/12407"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ruhsatına Aykırı Yapılan İnşaatlar Durdurulur ve Aykırılık Giderilinceye Kadar İnşaatın Yürütülmesine İzin Verilemeyeceği - Yapılan İnşaat İmar Mevzuatına Aykırı ve Bunu Düzeltme İmkanı da Yoksa Yapının Yıktırılması Gerektiği )
RUHSATINA AYKIRI YAPILAN İNŞAATLAR ( Durdurulur ve Aykırılık Giderilinceye Kadar İnşaatın Yürütülmesine İzin Verilemeyeceği - Yapılan İnşaat İmar Mevzuatına Aykırı ve Bunu Düzeltme İmkanı da Yoksa Yapının Yıktırılması Gerektiği )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI İNŞAAT ( Düzeltme İmkanı da Yoksa Yapının Yıktırılması Gerektiği )
İNŞAAT RUHSATI ALINMASI ( Tüm Yapılar İçin İnşaat Ruhsatı Alınmasının Zorunlu Olduğu - Ruhsat Alınmadan Yapılan ya da Ruhsata Uygun Yapılmayan İnşaat "Kaçak İnşaat" Olduğu )
KAÇAK İNŞAAT ( Ruhsat Alınmadan Yapılan ya da Ruhsata Uygun Yapılmayan İnşaat "Kaçak İnşaat" Olduğu - Ruhsatına Aykırı Yapılan İnşaatlar Durdurulur ve Aykırılık Giderilinceye Kadar İnşaatın Yürütülmesine İzin Verilemeyeceği )"
21Y15.HD2.4.2007E. 2006/828 K. 2007/2061"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Kat İle Teras Katının Kal'i ve Otopark Rampasının Projeye Uygun ve Yıkılarak Kanuna Uygun Hale Getirilmesi İçin Gereken Masrafların Talep de Dikkate Alınarak Hüküm Altına Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kaçak Katlar İle Projeye Aykırı Kısımların Projeye Uygun Hale Getirilmesi Bedelleri Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacılara Dava Dışı Diğer Paydaşların Muvafakatlerini Sağlaması Bunun Mümkün Olmaması Halinde Haklarında Bu Dava İle Birleştirilmek Üzere Dava Açmak İçin Süre Verilmesi Gereği )
KAÇAK KAT ( Kaçak Katlar İle Projeye Aykırı Kısımların Projeye Uygun Hale Getirilmesi Bedelleri Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
PAYLI / MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Paylı Taşınmazda İnşaat Yapılması Gibi Mevcut Bir Yapının Tamamen veya Kısmen Yıkılması da İntifa Tarzının Değiştirilmesi Niteliğinde Olduğundan Tüm Paydaşların Rızasına Bağlı Olduğu )
PROJEYE AYKIRI YAPILMIŞ ÇATI KATININ TAPUYA TESCİLİ ( Kaçak Kat İle Teras Katının Kal'i ve Otopark Rampasının Projeye Uygun ve Yıkılarak Kanuna Uygun Hale Getirilmesi İçin Gereken Masrafların Talep de Dikkate Alınarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
21Y14.HD26.3.2007E. 2007/2044 K. 2007/3199"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Pay Tescili İstemi - Yapının İmar Mevzuatına Aykırı Olduğundan Buradan Bağımsız Bölüm Tescili Talep Edilemeyeceği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Pay Tescili İstemi - Yapının İmar Mevzuatına Aykırı Olduğundan Buradan Bağımsız Bölüm Tescili Talep Edilemeyeceği )
YAPININ İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLMASI ( Davacının Pay Tescilini İstediği Yapının İmar Mevzuatına Aykırı Olduğundan Buradan Bağımsız Bölüm Tescili Talep Edilemeyeceği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İfa Edilmemesi Nedeni İle Ancak B.K'nun 96. Maddesine Dayanılarak Ademi İfa Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazminini İsteyebileceği )"
21Y15.HD24.1.2007E. 2006/5321 K. 2007/311"KAÇAK KATLARLA İLGİLİ PAYLAŞIM TALEBİ ( Davacı Arsa Sahibi Sadece Kaçak Yapılan Bölümlerin Yıktırılması Talebinde Bulunabileceğinden Reddi Gereği )
İMARA AYKIRI KAÇAK YAPI ( Yıktırılması Gerekeceğinden Bu Yerlerle İlgili Olarak Yaratılan Ekonomik Değerlerin Korunması Sözkonusu Olamaz ve Ayni ve Şahsi Hak Talebinde Bulunulamayacağı )
AYNİ VE ŞAHSİ HAK TALEBİ ( İmara Aykırı Kaçak Yapıların Yıktırılması Gerekeceğinden Bu Yerlerle İlgili Olarak Yaratılan Ekonomik Değerlerin Korunması Sözkonusu Olamaz ve Ayni ve Şahsi Hak Talebinde Bulunulamayacağı )"
21Y15.HD24.1.2007E. 2005/6882 K. 2007/312"RUHSAT ALINMASI ( 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21. Maddesi Uyarınca Her Türlü İnşaat Yapımı İstisnalar Dışında Yerel İdarelerden Ruhsat Alınmasına Bağlı Olduğu )
KAÇAK BİNA ( Yıktırılması Gerekeceğinden Taraflar Bu Binalarla İlgili Ekonomik Değerlerinin Korunmasını İsteyemeyecekleri - Ayni ve Şahsi Hak Talebinde de Bulunamayacakları )
RUHSATSIZ BİNA ( Yıktırılıp Suç Teşkil Ettiğinden Hem Arsa Sahibine ve Hem de Yükleniciye Ceza Yaptırımı Uygulanacağı )
CEZA YAPTIRIMI ( Ruhsatsız Bina Yıktırılıp Ayrıca Suç Teşkil Ettiğinden Hem Arsa Sahibine ve Hem de Yükleniciye Ceza Yaptırımı Uygulanacağı )"
21Y15.HD18.1.2007E. 2005/7584 K. 2007/186"ESER SÖZLEŞMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Sözleşmede Tespit Edilen Yüklenicinin Kendi Adına Tescilini Talep Edebilmesi Koşulu )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmesi Gereği Yüklenicinin Kendi Adına Tescilini Talep Edebilmesi İçin İnşaatı Bitirerek Genel İskan Ruhsatı Alması Koşuluna Bağlı Olduğu )
TESCİLİN ŞARTA BAĞLANMASI ( Yüklenicinin Kendi Adına Tescilini Talep Edebilmesinin İnşaatı Bitirerek Ruhsat Alması Koşuluna Bağlı Olduğu - Projeye Aykırı İnşaatın Uygun Hale Getirilmesi İçin Münasip Mehil Verilmesi Gereği )
TASDİKLİ MİMARİ PROJEYE AYKIRI İNŞAAT ( Sözleşme Gereğince Yüklenicinin Tescil Talebinin Ruhsat Alınmasına Bağlı Olduğu - Uygun Hale Getirilmesi İçin Münasip Mehil Verilmesi Gereği )
BİNANIN PROJEYE UYGUN HALE GETİRİLMESİ ( Münasip Mehil Verilmesi Gereği - Sonrasında Kat İrtifakı Kurulmasına Esas Olacak Bağımsız Bölüm Listesi Düzenletilerek Arsa Payı Üzerinden Tescile Karar Verileceği )
KAT İRTİFAKI ( Projeye Aykırı İnşaatın Uygun Hale Getirilmesinden Sonra Bağımsız Bölüm Listesi Düzenletilerek Arsa Payı Üzerinden Tesciline Karar Verilmesi )"
21Y14.HD4.5.2006E. 2006/2598 K. 2006/5245"ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yıkılması Gereken Bir Yapının Mevcut Olduğu - Böyle Bir Yapı Yasal Hale Getirilmeden Fiili Durumun Hukukileştirilmesi Yasaya Aykırılığın Devamına Mahkemece İzin Verme Anlamına Geleceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Şahsi Hakka Dayalı - Taraflara Proje Tadilatı Suretiyle Fiili Durumun İdari Yoldan Hukuken Geçerli Hale Gelmek Üzere Uygun Bir Mehil Verilmesi Gerektiği )
YIKILMASI GEREKEN YAPI ( Böyle Bir Yapı Yasal Hale Getirilmeden Fiili Durumun Hukukileştirilmesi Yasaya Aykırılığın Devamına Mahkemece İzin Verme Anlamına Geleceği - Şahsi Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPI ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflara Proje Tadilatı Suretiyle Fiili Durumun İdari Yoldan Hukuken Geçerli Hale Gelmek Üzere Uygun Bir Mehil Verilmesi Gerektiği )"
21Y15.HD20.3.2006E. 2005/7960 K. 2006/1539"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Taraflarca Gecikme Cezası Olarak Kararlaştırılan Bedel ve Cezayı Aşan Gecikme Tazminatı Talebi - İfaya Bağlı Müspet Zarar Kapsamında Olduğu/Akdin Feshi Halinde İstenebileceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığından Gecikme Tazminatının Reddi Gereği )
GECİKME TAZMİNATI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi - İfaya Bağlı Müspet Zarar Kapsamında Olduğu/Akdin Feshi Halinde İstenebileceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığından Talebin Reddi Gereği )
MÜSPET ZARAR ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi - Taraflarca Gecikme Cezası Olarak Kararlaştırılan Bedel ve Cezayı Aşan Gecikme Tazminatının İfaya Bağlı Müspet Zarar Kapsamında Olduğu/Akdin Feshi Halinde İstenebileceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığından Gecikme Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
KAÇAK İNŞAATLARIN YIKILMASI ( İlgili Mercilerden Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Sorulmalı Bilirkişi Görüşü Alınmalı Mümkün Olması Durumunda Yıkım Talebinin Reddine Aksi Halde Yıkıma Karar Verilmesi Gereği )
YIKIM ( İnşaat Ruhsatı Almaksızın Kaçak Yapılan Bina - İlgili Mercilerden Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Sorulmalı Bilirkişi Görüşü Alınmalı Mümkün Olması Durumunda Yıkım Talebinin Reddine Aksi Halde Yıkıma Karar Verilmesi Gereği )"
21Y15.HD12.12.2005E. 2004/7443 K. 2005/6761"İNŞAATIN PLAN VE PROJESİNİ YAPTIRIP RUHSATINI ALMA ( Arsa Sahibinin/İş Sahibinin Görevi Olduğu - Somut Olayda İnşaatın Ruhsata Tabi Olup Olmadığı ve Ruhsat Alınıp Alınmadığı Araştırılmamasının Hatalı Olduğu )
İNŞAATIN RUHSATA TABİ OLUP OLMADIĞI ( Ruhsata Tabi İse ve Ruhsat Alma Görevi de Arsa Sahibine Ait Olmasına Rağmen Ruhsat Alınmadan İnşaat Yapılmış İse Arsa Sahiplerinin de Müterafık Kusurlu Olduğu Dikkate Alınarak Zarar Hesabı Yapılması Gereği )
MÜTERAFIK KUSUR ( İnşaat Ruhsata Tabi İse ve Ruhsat Alma Görevi de Arsa Sahibine Ait Olmasına Rağmen Ruhsat Alınmadan İnşaat Yapılmış İse Arsa Sahiplerinin de Müterafık Kusurlu Olduğu Dikkate Alınarak Zarar Hesabı Yapılması Gereği )"
21Y15.HD30.6.2005E. 2004/5781 K. 2005/3948"BİNA İNŞAATI ( Her Türlü Bina İnşaatı İçin Yasanın 26.Maddesinde Belirtilen İstisnalar Dışında Belediyeden Ruhsat Alınması Zorunlu Olduğu )
BELEDİYEDEN RUHSAT ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Her Türlü Bina İnşaatı İçin Yasanın 26.Maddesinde Belirtilen İstisnalar Dışında Alınması Zorunlu Olduğu )
RUHSAT ALINMASININ MÜMKÜN OLMAMASI ( Arsa Sahibi Kaçak Yapının Yıkılmasını ve Sözleşmenin Feshini İsteyebileceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Ruhsat Alınması Mümkün Değilse Arsa Sahibi Kaçak Yapının Yıkılmasını ve Sözleşmenin Feshini İsteyebileceği )
KAÇAK YAPI ( Ruhsat Alınması Mümkün Değilse Arsa Sahibi Kaçak Yapının Yıkılmasını ve Sözleşmenin Feshini İsteyebileceği )"
21Y15.HD27.4.2005E. 2004/5004 K. 2005/2581"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Ruhsata Bağlanmamış Olan Ve Sonuçta Yıkılacak Bir Yapının Ekonomik Değeri Olamayacağından Yüklenicinin Yaptığı Binanın Bedelini İsteyemeyeceği - Cezai Şart/Kar Kaybı Talebi )
İMARA AYKIRI İNŞAAT ( Sonuçta Yıkılacak Bir Yapının Ekonomik Değeri Olamayacağından Yüklenicinin Yaptığı Binanın Bedelini İsteyemeyeceği )
CEZAİ ŞART KAR KAYBI ÖDENMEYEN İMALAT BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Ruhsata Bağlanmamış Olan Ve Sonuçta Yıkılacak Bir Yapının Ekonomik Değeri Olamayacağından Yüklenicinin Yaptığı Binanın Bedelini İsteyemeyeceği )
YAPI BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Ruhsata Bağlanmamış Olan Ve Sonuçta Yıkılacak Bir Yapının Ekonomik Değeri Olamayacağı - Davanın Hemen Reddedilmeyip Yaptığı Eseri Yasal Hale Getirmesi İçin Yükleniciye Yetki Ve Önel Verilmesi Gereği )
RUHSATSIZ YAPI ( Sonuçta Yıkılacak Bir Yapının Ekonomik Değeri Olamayacağından Yüklenicinin Yaptığı Binanın Bedelini İsteyemeyeceği - Yapı Bedelinin Tahsiline İlişkin Davanın Reddedilmeyip Eseri Yasal Hale Getirmesi İçin Yükleniciye Yetki Ve Önel Verilmesi Gereği )"
21Y15.HD14.4.2005E. 2004/4767 K. 2005/2280"BOZMAYA UYMA ( Davalı Yüklenici Verilen Mehil Sonunda İnşaatı Yasal Hale Getiremediğinden Yükleniciye Fazla Ödeme Yapıldığından Bu Tutarın Hüküm Altına Alınması Gereği )
YÜKLENİCİYE YAPILAN FAZLA ÖDEME ( Bozmaya Uyulduktan Sonra Davalı Yüklenici Verilen Mehil Sonunda İnşaatı Yasal Hale Getirememesi Nedeniyle Yapılan Fazla Ödemenin Hüküm Altına Alınması Gereği )
İNŞAATI YASAL HALE GETİRMEK İÇİN YÜKLENİCİYE SÜRE VERİLMESİ ( Bozmaya Uyulduktan Sonra Davalı Yüklenici Verilen Mehil Sonunda İnşaatı Yasal Hale Getirememesi Nedeniyle Yapılan Fazla Ödemenin Hüküm Altına Alınması Gereği )"
21Y15.HD7.3.2005E. 2005/323 K. 2005/1276"MÜDAHALENİN MEN'İ İSTEMİ ( Yüklenici Yapımını Üstlendiği İnşaatı Ruhsat ve Projesine ve İmar Mevzuatına Uygun Biçimde Yapıp Bitirmek ve İskan Ruhsatı Almakla Mükellef Olduğu )
KAÇAK YAPI ( Müdahalenin Men'i İstemi - Mahallinde Keşif Yapılarak İnşaatın Seviyesinin Tespit Edilmesi Yapılan İmalatın İnşaat Ruhsatı Proje ve Mevzuata Uygun Olup Olmadığının Kaçak Yapılaşma Varsa Bu Hususun Tadilat vs. Yolla Giderilip Giderilemeyeceğinin Belirlenmesi Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ( Müdahalenin Men'i İstemi - Yüklenici Yapımını Üstlendiği İnşaatı Ruhsat ve Projesine ve İmar Mevzuatına Uygun Biçimde Yapıp Bitirmek ve İskan Ruhsatı Almakla Mükellef Olduğu )"
21Y15.HD24.1.2005E. 2004/2847 K. 2005/180"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Davanın Ruhsatsız-Kaçak Olarak İnşaat Yapılması Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin-Müdahalenin Men'inin Gayrimenkulün Eski Hale Getirilmesi için Gereken Masrafların Talep Edilmesi )
İNŞAAT İZNİ ( 3194 Sayılı İmar Yasası Gereği İstisnalar Dışında Tüm Yapıların Yerel İdareden Alınan İzne Uygun Tasdikli Projesi Doğrultusunda İnşa Edilmek Zorunda Olması-Bu Hükmün Kamu Düzeniyle İlgili Olması Nedeniyle Res'en Nazara Alınması )
KABULDEN İMTİNA ( Yapılan Şeyin İş Sahibinin Kullanamayacağı ve Nisfet Kaidesine Göre Kabule İcbar Edilemeyeceği Derecede Kusurlu veya Sözleşme Şartlarına Muhalif Olursa İş Sahibi O Şeyi Kabulden İmtina Edebilmesi )"
21Y15.HD9.11.2004E. 2004/1480 K. 2004/5732"KAT KARŞILIGI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaat Ruhsatına Aykırılık Nedeniyle Yıkım Kararı Verilen ve Ekonomik Değeri Olmayan Yapı - Ayıplı ve Eksik İşler Bedelinin Tahsili Dava Edilemeyeceği )
İNŞAAT RUHSATINA AYKIRI YAPI ( Yıkım Kararı Verilen ve Ekonomik Değeri Olmayan/Ayıplı ve Eksik İşler Bedelinin Tahsili Dava Edilemeyeceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
EKONOMİK DEGERİ OLMAYAN YAPI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Ayıplı ve Eksik İşler Bedelinin Tahsili Dava Edilemeyeceği - İnşaat Ruhsatına Aykırılık Nedeniyle Yıkım Kararı Verilmiş Olması )
AYIPLI VE EKSİK İŞLER ( Bedelinin Tahsili Dava Edilemeyeceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/İnşaat Ruhsatına Aykırılık Nedeniyle Yıkım Kararı Verilen ve Ekonomik Değeri Olmayan Yapı )"
21Y15.HD17.6.2004E. 2003/7075 K. 2004/3387"KAÇAK BİNANIN YIKIMI ( Kamu Düzenine İlişkin İmar Yasası'nın Yıkımını Emrettiği Bir Yerin Ekonomik Değeri Olmayacağından Böylesine Bir Bina İçin Bedel Talebinde Bulunulamayacağı )
İNŞAAT YAPIM İŞİ ( Yerel İdarelerden Alınacak İzne Tabi Olduğu - Kaçak Binanın Yıkımı/Böylesine Bir Bina İçin Bedel Talebinde Bulunulamayacağı )
BEDEL TALEBİNDE BULUNAMAMAK ( Kaçak Binanın Yıkımı - Kamu Düzenine İlişkin İmar Yasası'nın Yıkımını Emrettiği Bir Yerin Ekonomik Değeri Olmayacağından )"
21Y15.HD8.4.2004E. 2003/5234 K. 2004/2029"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapılarda Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunulamayacağı - İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI KISMI ( Kaçak Kat - Arsa Sahibinin Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı )
KAÇAK KAT ( Arsa Sahibinin Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı - İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapılarda Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunulamayacağı - İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği )
ARSA SAHİBİNİN HAKLARI ( İnşaat Sözleşmesi/İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği - Arsa Sahibinin Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı )"
21Y15.HD29.3.2004E. 2004/1295 K. 2004/1727"İMAR YASASINA AYKIRILIK ( İstisnalar Dışında Tüm İnşaat İşleri için Yerel İdarelerden İzin Alınması Yapının da İzne ve Tasdikli Projesine Uygun Yapılmasının Gerekli Olması )
KAÇAK İNŞAAT ( Bir İnşaata Ruhsatsız Başlanması ve İnşaatın Tasdikli Projeye Uygun Yapılmaması )
EMREDİCİ HÜKÜMLER ( İmar Yasasının Kamu Düzeni ile İlgili Oluşu Nedeniyle Hangi Amaçla Olursa Olsun Emredici Hükümlerine Aykırı Davranılamayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
KAMU DÜZENİ ( İmar Yasasının Kamu Düzeni ile İlgili Oluşu Nedeniyle Hangi Amaçla Olursa Olsun Emredici Hükümlerine Aykırı Davranılamayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
21Y15.HD17.12.2003E. 2003/2994 K. 2003/6062"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Binanın Ruhsatsız Olması - Davacı Yükleniciye İnşaatı Yasal Hale Getirmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
RUHSATSIZ YAPI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yükleniciden Tapu Devralan 3. Kişilerin İyiniyetli Kabul Edilemeyecekleri )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Binanın Ruhsatsız Yapılması Nedeniyle Yıkılacak Olması - Edimin Yerine Getirilmediği )
İYİNİYET ( İmara Aykırı Bina Yapan Yükleniciden Tapu Devralan Kişinin İyiniyetli Sayılamayacağı )"
21Y15.HD7.11.2003E. 2003/2273 K. 2003/5317"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Sahibine Bağımsız Bölümleri Teslimde Temerrüde Düşmesi - Munzam Zarar Tazminatı Talebi )
KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Uğranılan Kira Kaybı İçin )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Uğranılan Kira Kaybı İçin Munzam Zarar Tazminatı Talebi )
MUNZAM ZARAR TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdünden Dolayı Uğranılan Kira Kaybı İçin )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE UĞRANILAN KİRA KAYBI İÇİN MUNZAM ZARAR TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE UĞRANILAN KİRA KAYBI İÇİN MUNZAM ZARAR TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )"
21Y15.HD5.11.2003E. 2003/1848 K. 2003/5256"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Ruhsatsız Yahut Ruhsata Aykırı Olarak Yapılan Yapıların Tamamen veya Kısmen Kaçak Sayılması ve 3194 Sayılı Yasa Uyarınca Kaçak Yapı veya Kaçak Yapı Kısmının Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
KAÇAK YAPI ( İmar Yasası Uyarınca Ruhsatsız Yahut Ruhsata Aykırı Olarak Yapılan Yapıların Tamamen veya Kısmen Kaçak Sayılması ve 3194 Sayılı Yasa Uyarınca Kaçak Yapı veya Kaçak Yapı Kısmının Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
YAPI İZNİ-RUHSATI ( 3194 Sayılı İmar Yasası Gereğince Yasada Sayılan İstisnalar Dışındaki Tüm İnşaatların Yapımının Yerel Yönetimlerden Yani İlgili Belediye veya Valiliklerden Alınacak İzne-Ruhsata Bağlı Olması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Usul Yasası Uyarınca Yapılan Delillerin Tespitine İlişkin Giderlerin Usul Yasasında Yer Alan Yargılama Giderlerinden Sayılması )
DELİL TESPİTİ ( HUMK Uyarınca Yapılan Delillerin Tespitine İlişkin Giderlerin Usul Yasasında Yer Alan Yargılama Giderlerinden Sayılması )
EMREDİCİ HÜKÜM ( 3194 Sayılı İmar Yasasındaki Kaçak Yapıya İlişkin Hükümleri Emredici Nitelikte Hukuk Kuralları Olup Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Doğrudan Gözetilmesi Gerektiği Gibi Kamu Düzeni Gereği Herkes Tarafından da Uyulmasının Zorunlu Olması )"
21Y15.HD22.10.2003E. 2003/2110 K. 2003/4913"EKSİK VE AYIPLI İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Binanın Ruhsatının Olmaması Nedeniyle Yıkılacak Olması - Ekonomik Değer Taşımadığı/Talebin Reddi Gereği )
İMARA AYKIRI BİNA ( Tadilat Projesiylede Ruhsat Verilmeyeceğinin Bildirilmesi - Eksik İşler Bedelinin Sözkonusu Olamayacağı )
RUHSATI OLMAYAN BİNA ( Ekonomik Değer Taşımadığı İçin Yüklenicinin Herhangi Bir Bedel Talep Edemeyeceği ) "
21Y15.HD23.6.2003E. 2003/1812 K. 2003/3377"İŞ BEDELİNİN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesi ile Yükümlendiği Edimini Sözleşmeye Uygun Olarak İfa Etmemesi Nedeniyle )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLME USULÜ ( Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Temyiz Harcının Yatırılmış Olmasının Gerekmesi )
HÜKÜM KURMA USULÜ ( Taraflara Yüklenilen Borç ve Hakların Açık ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesinin Gerekmesi-Mahkeme Kararının Gerekçe İçermesinin Zorunlu Olması )
MAHKEME KARARI ( Taraflara Yüklenilen Borç ve Hakların Açık ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesinin Gerekmesi-Mahkeme Kararının Gerekçe İçermesinin Zorunlu Olması )
YAPI İZNİ ( İmar Kanunu Gereğince Yapılacak Bütün Yapıların Yerel Yönetimlerce Verilecek İzne Bağlı Olması )
KAÇAK YAPI ( Yüklenicinin İş bedelini İş Sahibinin ise Ayıplı ve Eksik İş Bedeli İsteyememesi )
RUHSATSIZ YAPI ( Yerel Yönetimden İzin Alınmadan Yapılan Yapıların Kaçak Nitelik Arzetmesi ve Bu Nedenle Yıktırılmalarının Zorunlu Olması )
İMAR YASASI ( Yasada Öngörülen Hükümlerin Kamu Düzeni Gereğince Emredici Nitelikte Olması ve Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Res'en Gözetilmesi )
İMARA AYKIRILIK ( Tadilat Projesiyle Giderilebilecek Nitelikte Olması Halinde Mahkemece Yükleniciye Süre Verilmesi-Bu Süre Sonunda Düzeltim Yapılmamışsa Giderleri Yükleniciye Ait Olmak Üzere İş Sahibine Yetki Verilmesinin Gerekmesi )
FAZLA İŞ BEDELİ ( Sözleşme Dışı İşlerin Bedelini Yüklenicinin İsteme Hakkının Varlığı Saptandığı Takdirde Bu İşlerin Yapıldığı Tarihteki Rayiç Fiyatlara Göre ve İstek de Aşılmamak Koşuluyla Fazla İş Bedelinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Borçlu Temerrüt Tarihi Kesin Olarak Saptandıktan Sonra Bu Tarihten İtibaren Faiz Uygulanmasının Gerekmesi )"
21Y15.HD6.5.2003E. 2002/6199 K. 2003/2461"TAZMİNAT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yapılması Kararlaştırılan İnşaatın Tamamlanmayan Kısmı için Gecikme Tazminatı İstemi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Göre Yapılması Kararlaştırılan İnşaatın Bir Kısmı Hakkında Ruhsat Alınamayacağından Bu Kısma İlişkin Sözleşme Hükümlerinin Batıl Olması )
BATIL SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Batıl Olan Kısmının İfasının ve Buna Bağlı Gecikme Tazminatının Ödetilmesinin İstenememesi )
RUHSATSIZ YAPI ( Yerel Yönetimlerin İzni Alınmadan Yapılan Yapının Yasal Duruma Getirilmesine İmkan Bulunmaması Halinde Yıktırılması )
KAÇAK YAPI ( Yasal Duruma Getirilmesine Olanak Bulunmaması veya Verilen Süre İçinde Ruhsata Uygun Hale Getirilmemesi Halinde Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
İMAR SUÇU ( Kaçak Yapı Yapılması Halinde Oluşması-Mahkemece Re'sen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
21Y15.HD9.4.2003E. 2002/5793 K. 2003/1818"EKSİK KUSURLU İŞ VE NESAFET BEDELİ İSTEMİ ( Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olması Halinde Davacılara Süre Verilerek Yapı Yasal Hale Getirildiğinde Tazminata Hükmolunmasının Gerekmesi )
KAÇAK YAPI ( Bütün Binaların Yerel Yönetimlerden İzin Alınarak Yapılmasının Gerekmesi-İzinsiz Yapıların Kaçak Nitelik Arzetmesi ve Yıkılmalarının Zorunlu Olması )
RUHSATSIZ YAPI ( Bütün Binaların Yerel Yönetimlerden İzin Alınmak Suretiyle Yapılmasının Gerekmesi )
İMAR KANUNU ( Hükümlerinin Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Mahkemenin Bu Hususu Res'en Gözetmesinin Gerekmesi )
KİRA TAZMİNATI ( Binadaki Aykırılıkların Giderilmemesi Halinde Yıkımı Gereken Bina Nedeniyle Arsa Sahipleri Eksik ve Kusurlu İşler Bedeli ile Kaçak Olarak İnşa Edilen Kısımlarda Kalan Bağımsız Bölümler için Kira Tazminatı Talep Edilememesi )
İMARSIZ YAPI ( Yüklenicinin Yıkımı Gereken Bina Nedeniyle Kendisine Ait Bağımsız Bölümlerin Tapuda Devrini Talep Etmesinin Mümkün Olmaması )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Dava Dilekçesinde Talep Edilmediği Halde Mahkemece Dava Konusu Yapılmayan Kısım İçinde Kira Tazminatına Hükmolunmasının Bozma Nedeni Olması )"
21Y15.HD21.10.2002E. 2002/4195 K. 2002/4758"ESER SÖZLEŞMESİ ( İmar Durumu Kesinleşmeyen Yerde İnşaat Yapılması/Hükümsüzlüğü - Gecikme Tazminatı ve Yoksun Kalınan Kar İstemlerinde Bulunulmayacağı )
İMAR DURUMU KESİNLEŞMEYEN YERDE İNŞAAT ( Eser Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü - Gecikme Tazminatı ve Yoksun Kalınan Kar İstemlerinde Bulunulmayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ ( İmar Durumu Kesinleşmeyen Yerde İnşaat Yapılması - Geçen Uzunca Süre Nedeniyle Aynen İfasının İstenemeyeceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Kuralları Çerçevesinde Talep Gereği - İmar Durumu Kesinleşmeyen Yerde İnşaat Yapılması/Eser Sözleşmesinin Feshi )"
21Y15.HD19.9.2002E. 2002/1577 K. 2002/4036"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesine Dayanarak Sözleşme ile Devri Öngörüldüğü Halde Yapılmayan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili Talebi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İmar Kanunu ve Bu Kanuna Uygun Tasdikli Projesine Göre İnşaat Yapmayan Yüklenicinin Edimini İfa Ettiği Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazanılamaması )
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İmar Kanununa Uygun İnşaat Yapmayan Yüklenicinin Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazandığının Düşünülememesi )
İMARA VE TASDİKLİ PROJEYE GÖRE İNŞAAT YAPILMAMASI ( Yüklenicinin Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazandığının Düşünülememesi )
KAÇAK YAPILAN BİNA ( Binadaki Eksikliklerin Giderilmesine Hükmedilmesinin Kaçak Yapının Tamamlanması Sonucunu Doğurması )"
21Y15.HD10.6.2002E. 2002/951 K. 2002/3130"TAZMİNAT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Eksik İşler Bedeli ile Kira Geliri Kaybının Tahsili )
YASAYA AYKIRILIK NEDENİYLE YIKIMI GEREKEN İNŞAAT ( İnşaatın Ekonomik Değeri Olmayacağından Eksik İşler Bedelinin İstenememesi )
EKONOMİK DEĞER ( Yasaya Aykırılık Nedeniyle Yıkımı Gereken İnşaatın Ekonomik Değeri Olmayacağından Eksik İşler Bedelinin İstenememesi )
EKSİK İŞLER BEDELİ ( Yasaya Aykırılık Nedeniyle Yıkımı Gereken İnşaatın Ekonomik Değeri Olmayacağından Eksik İşler Bedelinin İstenememesi )"
21Y15.HD10.6.2002E. 2002/1621 K. 2002/3127"YAPI İZNİ ( Bütün Yapılar için Yerel İdarelerden Bu İznin Alınmasının Zorunlu Olması )
KAÇAK YAPI ( Ruhsatsız Yapılan İnşaatların Mühürlenerek Durdurulması-Tanınan Süre İçinde Ruhsat Alınmaması Halinde Ruhsata Aykırı Kısımların Yıktırılması )
RUHSATSIZ İNŞAAT YAPMA ( Mühürlenerek Durdurulması-Verilen Süre İçinde Ruhsat Alınmaması Halinde Encümen veya İl İdare Kurulunun Kararı ile Yıktırılması )
İMAR KANUNU ( Kamu Düzeni ile İlgili Olup Emredici Nitelikte Olması )
İYİNİYET ( Yükümlülüğünü Yerine Getirmemiş ve Bu Nedenle Arsa Sahibine Karşı Bedele Hak Kazanamamış Olan Yükleniciden Tapu Payı Satın Alan 3. Kişilerin İyiniyet Savunmasında Bulunamaması )
TASDİKLİ PROJEYE AYKIRI BİNA YAPMA ( Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olmaması Halinde Yıkılmasının Gerekmesi-Korumayı Gerektiren Ekonomik Değerlerinden Bahsedilememesi )
RUHSATSIZ YAPIDA ARSA MALİKİNİN HAKLARI ( Mahkemeden Binanın Tadilat Projesiyle Yasal Hale Getirilmesini Bunun Mümkün Olmaması Halinde Kal Talebinde Bulunabilmesi )"
21Y15.HD30.5.2002E. 2002/1503 K. 2002/2913"İMAR KANUNU UYARINCA İZİN ALINMA ZORUNLULUĞU ( Sözleşmeye Göre Yüklenici Tarafından Alınması Gereken İznin Alınmaması Halinde Yüklenicinin Borcunu İfa Etmiş sayılmayacağı - Kamu Düzenine İlişkin Hususlarda Aleyhe Bozma Yasağı Uygulanamayacağı )
YÜKLENİCİNİN BORCU İFA ETMİŞ OLMASI İÇİN YAPMASI GEREKENLER ( Sözleşmeye Göre Yüklenici Tarafından Alınması Gereken İznin Alınmaması Halinde Yüklenicinin Borcunu İfa Etmiş sayılmayacağı - Kamu Düzenine İlişkin Hususlarda Aleyhe Bozma Yasağı Uygulanamayacağı )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN HUSUSLARDA ALEYHE BOZMA YASAĞI UYGULANAMAYACAĞI ( Sözleşmeye Göre Yüklenici Tarafından Alınması Gereken İznin Alınmaması Halinde Yüklenicinin Borcunu İfa Etmiş sayılmayacağı )"
21Y15.HD15.4.2002E. 2001/5904 K. 2002/1828"İMAR YASASINA AYKIRI YAPI ( Sözleşme Geçerli Olduğundan ve İnşaatın Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle Gecikme Tazminatı Olarak Kira Kaybı Zararının Talep Edilebilmesi )
GECİKME TAZMİNATI ( İmar Yasasına Aykırı Yapı Yapılması-Sözleşme Geçerli Olduğundan Gecikme Tazminatı Olarak Kira Kaybı Zararının Talep Edilebilmesi )
KİRA KAYBI ZARARI ( İmar Yasasına Aykırı Yapı Yapılması-Sözleşme Geçerli Olduğundan Gecikme Tazminatı Olarak Kira Kaybı Zararının Talep Edilebilmesi )"
21Y15.HD21.3.2002E. 2001/5265 K. 2002/1303"TAZMİNAT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Eksik İşler Bedelinin Tahsili İstemi )
BELEDİYEDEN RUHSAT ALINMASI ( Her Türlü Bina Yapımı Belediyelerden Ruhsat Alınmasına Tabi Olması )
KAMU DÜZENİ ( Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı Bina Yapımının İmar Suçunu Oluşturması Sebebiyle binanın Yasa Uyarınca da Yıkılmasının Kamu Düzeni Uyarınca Yıkılmasının Gerekmesi )
YIKIM ( Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı Bina Yapımının İmar Suçunu Oluşturması Sebebiyle binanın Yasa Uyarınca da Yıkılmasının Gerekmesi )
RUHSATSIZ YAPIYLA İLGİLİ EKSİK İŞLER BEDELİNİN İSTENMESİ ( Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılarda Eksik İş Bedelinin Talep Edilmesinin Yasaya Aykırılığın Sürdürülmesi Anlamını Taşıması )"
21Y15.HD3.12.2001E. 2001/3718 K. 2001/5575"RUHSATSIZ YAPILAN YAPI ( Yapının Yıkılmasının Zorunlu Olması )
YIKIM KARARI ( Ruhsatsız Yapılan Veya Ruhsata Bağlanmayan Yapıların Yıkılmasının Zorunlu Olması )
İMARA VE RUHSATA AYKIRI YAPI ( Ruhsatsız Yapılan Veya Ruhsata Bağlanmayan Yapıların Yıkılmasının Zorunlu Olması )"
21Y15.HD25.5.2000E. 2000/834 K. 2000/2568"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DAVASI ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Sözleşme )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Söz Konusu Belgeye Dayanılarak Ruhsat Alınıp Arsa Üzerinde İnşaat Yapılıp Yapılamayacağı )
KAÇAK İNŞAAT ( Arsa Sahiplerinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve İnşaatın Durdurulması İçin Dava Açıp Açamayacağı )"
21YHGK17.11.1999E. 1999/15-653 K. 1999/965"MÜLKİYET TESPİTİ ( Kaçak Bina Veya Ruhsatına Aykırı Bölüm İle İlgili Yasaya Aykırılık Giderilmeden Mahkemelerden Kal Dışında Eksik Veya Fazla İşler Bedeli Tescil Ya da Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği )
KAÇAK İNŞAAT ( Yasaya Aykırılık Giderilmeden Mahkemelerden Kal Dışında Eksik Veya Fazla İşler Bedeli Tescil Ya da Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği )
RUHSATSIZ BİNA VEYA RUHSATINA AYKIRI BÖLÜM ( Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği - Yasaya Aykırılığın Giderilmesi Zorunluluğu )
HUKUKİ YARARIN VARLIĞI / MÜLKİYET TESPİTİ İSTEMİ ( Kaçak Bina Veya Ruhsatına Aykırı Bölüm İle İlgili Yasaya Aykırılık Giderilmeden İstenemeyeceği )"
21Y15.HD4.11.1999E. 1999/2019 K. 1999/3893"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Ruhsatsız Yapı-Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İmar Mevzuatına Aykırı Yapı-Elatmanın Önlenmesi ve Kal Davası )
İMAR SUÇU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Elatmanın Önlenmesi, Kal ve Tescil Davası )
RUHSATSIZ YAPI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Elatmanın Önlenmesi, Kal ve Tescil Davası )"
21Y15.HD1.11.1999E. 1999/2822 K. 1999/3816"TESPİT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Mülkiyetin Tespiti Talebi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Yapımı Kaçak Olan Binanın Tespiti ve Tescilinin Talep Edilememesi )
RUHSATSIZ YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN MÜLKİYET TESPİTİ TALEBİ ( Kamu Düzeninin Yasaya Aykırı Davranış İçerisinde Bulunanların Kişisel Çıkarlarından Önde Gelmesi )
MÜLKİYET TESPİTİ ( Yapımı Kaçak Olan Binanın Tespiti ve Tescilinin Talep Edilememesi )"
21Y15.HD21.10.1999E. 1999/2608 K. 1999/3754"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TESLİM DAVASI ( Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Aykırı Bina Yapımının İmar Suçunu Oluşturması )
İMAR SUÇU ( Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Aykırı Bina Yapımının İmar Suçunu Oluşturması )
RUHSATSIZ BİNA YAPMAK ( İmar Suçunun Oluşması )
MÜLKİYET TESPİTİ ( Yapımı Suç Teşkil Eden Kaçak Bina Veya Bölümle İlgili Tespit Talep Edilememesi )"
21Y15.HD22.2.1999E. 1998/4865 K. 1999/578"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Fesih Kararı Verilebilmesi İçin İnşaatın Ruhsat Alabilecek Şekilde Tamamlanıp Tamamlanamayacağının Tespiti Gereği )
AKDİN FESHİ ( İnşaatın Ruhsat Alabilecek Şekilde Tamamlanıp Tamamlanamayacağının Tespiti Gereği )
İNŞAATIN İKMALİ ( Ruhsat Alınabilecek Şekilde )
İSKAN RUHSATI ( İnşaatın Tamamlanmış Sayılması İçin Alınması Gereği )
İNŞAATIN İKMALİ ( Sözleşmeye Uygun Olarak Bitirilip Teslim Edilmemiş )
YÜKLENİCİNİN İNŞAATI SÖZLEŞMEYE UYGUN TESLİM ETMEMESİ ( Yapılacak İşlemler )"
21Y7.CD6.3.1998E. 1998/1307 K. 1998/1877"BOĞAZİÇİ KANUNUNA MUHALEFET ( Ruhsat Almadan Tadilat Yapmak - Sığınağın Bir Kısmı ve Kömürlükleri Dairesine Katmak )
RUHSAT ALMADAN TADİLAT YAPMAK ( Sığınağın Bir Kısmı ve Kömürlükleri Dairesine Katmak - Boğaziçi Kanununa Muhalefet )
TADİLAT YAPMAK ( Ruhsat Almadan - Sığınağın Bir Kısmı ve Kömürlükleri Dairesine Katmak/Boğaziçi Kanununa Muhalefet )"
21Y15.HD2.3.1998E. 1997/5291 K. 1998/739"İMARA AÇILMAYAN BÖLGEDE İNŞAAT ÖNGÖREN SÖZLEŞME ( Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Zararın Tazmini Talebi )
TAZMİNAT TALEBİ ( İmara Açılmayan Bölgede İnşaat Öngören Akde Aykırılık İddiasıyla )
BATIL SÖZLEŞMEYE DAYANILARAK TAZMİNAT TALEP EDİLEMEMESİ ( İmara Açılmayan Bölgede İnşaat Öngören Sözleşme )
YASAYA AYKIRI SÖZLEŞMEYE DAYANAN TAZMİNAT DAVASI ( İmara Açılmayan Bölgede İnşaat Öngören Sözleşme )"
21Y15.HD9.12.1997E. 1997/4557 K. 1997/5306"RUHSATSIZ İNŞAAT ( Arsa Sahibince Yükleniciden Eksik Bırakılan İnşaatın Tamamlanmasının İstenemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ruhsatsız Başlanan İnşaatın İkmaline Yüklenicinin Zorlanamayacağı )
İFA TALEP EDİLEMEMESİ ( Ruhsatsız Yapının Eksik Bırakılması Nedeniyle Arsa Maliki Tarafından Yüklenici Aleyhine )"
21Y18.HD30.1.1997E. 1996/11691 K. 1997/589"BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YARGILAMA SIRASINDA BAŞKASINA SATILMASI ( Yeni Malik Davada Temsil Edilmiyorsa Eski Malik Lehine Hüküm Kurulamayacağı )
PROJEYE AYKIRI YAPIDA TADİLAT ( ( Bağımsız Bölümün Yargılama Sırasında Başkasına Satılması ve Yeni Malikin Davada Temsil Edilmemesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Bağımsız Bölümün Yargılama Sırasında Başkasına Satılması ve Yeni Malikin Davada Temsil Edilmemesi )"

DANIŞTAY

21D14.D8.10.2015E. 2014/5573 K. 2015/7307"YAPI KULLANMA İZNİ BULUNAN YAPININ RUHSATA AYKIRI KISIMLARININ YIKIMI (Yapı Kullanma İzninin İptal Edilmesinden Sonra Karar Alınması Gerektiği)
RUHSATA AYKIRI İNŞAAT (Projeye Aykırı Kısımların Yıkımının Ruhsatlı Kısımlara da Zarar Vereceği - Yapı Kullanma İzninin İptal Edilmesinden Sonra Yıkım Kararı Verileceği)
YAPININ PROJEDEKİ ÖLÇÜLERDEN DAHA BÜYÜK OLARAK YAPILMASI (Yapı Kullanma İzninin İptal Edilmesinden Sonra Yıkım Kararı Verileceği - Projeye Aykırı Kısımların Yıkımının Ruhsatlı Kısımlara da Zarar Vereceği)"
21D6.D11.6.2015E. 2012/314 K. 2015/4116"İMARA AYKIRILIK ( İmar Kanununa Giren Bütün Yapılar İçin Belediye veya Valiliklerden Yapı Ruhsatı Alınmasının Zorunulu Olduğu Basit Tamir ve Tadiller ile Korkuluk Porgole ve Benzeri Yapıların Ruhsata Tabi Olmadığı - Demir Profil Üzerine Ahşap Lambiri ve İzalasyon Malzemesi İle Kaplanan Kiremit Çatı ve Seramik Zeminden İbaret Yapının Pergole Olarak Değerlendirilemeyeceği )
PERGOLE YAPISI ( Yapı Ruhsatı Alınmadan İnşa Edilebilecek Yapılardan Olduğu - Demir Profil Üzerine Ahşap Lambiri ve İzalasyon Malzemesi İle Kaplanan Kiremit Çatı ve Seramik Zeminden İbaret Yapının Pergole Olarak Değerlendirilemeyeceği Yapı Ruhsatı Alınmadan İnşaasının İmar Kanununa Aykırılık Oluşturuğu )"
21D14.D21.3.2013E. 2011/14915 K. 2013/2058"YAPIDA RUHSATA AYKIRI İLAVE ( Herhangi Bir Saha Her Ölçekteki Plan Esaslarına Bölgenin Şartlarına ve Yönetmelik Hükümelerine Aykırı Maksatlarla Kullanılamayacağı - Ruhsat Alınmış Yapılarda Herhangi Bir Değişiklik Yapılmasının Ruhsat Alınmasına Bağlı Olduğu )
RUHSATLI BİR YAPIYA AİT MİMARİ PROJENİN KAYITLARDA BULUNMAMASI ( Yapılan Her İlavenin Ruhsat Eki Mimari Projeye Uygun Olduğu Varsayılacağı ve Yapı Sahibine Herhangi Bir Sınırlama Getirmeyeceğinden Bu Durumun İmar Mevzuatına Aykırı Olduğu - Yapıldığı Tespit Edilen İlavelerin Ruhsata Bağlama Olanağı Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
RUHSAT ALINMIŞ YAPILARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Yeniden Ruhsat Alınmasına Bağlı Olduğu - İlave Yapının Mimari Projelerinin Kayıtlarda Bulunmamasının İlave Yapının Ruhsatlı Olduğu Sonucunu Doğurmayacağı )"
21D6.D4.12.2012E. 2009/7458 K. 2012/7199"İNŞAAT RUHSATI ( İlk Verilen Yapı Ruhsatından Beş Yıl Geçtikten Sonra Verilen Ruhsat Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuata Göre Verildiğinden Beş Yıl İçinde Yenileme Talebinde Bulunan Davacıya Kazanılmış Hakkı Olduğu )
YENİLENME RUHSATI ( İlk Verilen Yapı Ruhsatından Beş Yıl Geçtikten Sonra Verilen Ruhsat Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuata Göre Verildiğinden Beş Yıl İçinde Yenileme Talebinde Bulunan Davacının İsteminin Kabulü Gerektiği )
RUHSAT TALEBİ ( İlk Verilen Yapı Ruhsatından Beş Yıl Geçtikten Sonra Verilen Ruhsat Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuata Göre Verildiğinden Beş Yıl İçinde Yenileme Talebinde Bulunan Davacıya Yenileme Ruhsatının Verilebileceği )"
21D14.D21.9.2012E. 2011/9232 K. 2012/5970"RUHSAT VE PROJEYE AYKIRI İLAVE YAPININ YIKILMASI KARARI (İmar Kanunu Kapsamına Giren Bütün Yapıların Yapı Ruhsatı Alınmasının Zorunlu Olduğu Yapı Ruhsatı Olmayan Yapıların Yıkalacağı - Pergolenin Ruhsata Tabi Olmadığı Ancak Pergolenin Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Yapılmış Olması Gereği)
PERGOLE YAPISI (Ruhsata Tabi Olma Zorunlu Yapılar Arasında Düzenlenmediği - Pergolenin Ruhsata Tabi Olmadığının Kabul Edilebilmesi İçin İmar Kanununa Tabi Yapı Tanımında İnşa Edilmemiş Olması Kapalı Alan Oluşturmaması Güneş ve Yağmurdan Koruma Amacına Yönelik Olması Binanın Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyecek Netilekte Olması Gereği)
KAPALI ALAN OLUŞTURACAK ŞEKİLDE YAPI (Pergole Yapısının Yapı Ruhsatı Alma Zorunluluğundan Muaf Olması İçin Kapalı Alan Oluşturacak Şekilde Olmaması Gereği - Pergolenin Ruhsattan Muaf Olması İçin Güneş ve Yağmurdan Koruma Amacına Yönelik Olması ve Binanın Taşıyıcı Unsurunu Etkilememesi Gereği)"
21D14.D19.9.2011E. 2011/11917 K. 2011/673"KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( Koruma Alanları ile Sit Alanlarında İnşai ve Fiziki Müdahale Yapılamayacağı Kullanıma Açılamayacağı Kullanımları Değiştirilemeyeceği - Ana Binaya Ait Tadilat Projesi Koruma Kurulunun Onayına Bağlı Yapı Hakkında Belediye Ruhsatı ile Tadilat Yapılamayacağı )
SİT ALANLARINDA BULUNAN YAPILARDA ESASLI ONARIM İNŞAAT ( Koruma Kurulunun Onayına Bağlı Olduğu Belediye Tarafından Verilen Tadilat Ruhsatı ile Tadilat Yapılamayacağı - Koruma Alanında Kalan Taşınmazın Turizm İşletmesi Olarak Kullanılması Halinde Mimari Proje ve Tadilat Projesinin Turizm Bakanlığına Verilmesi Gereği )"
21D6.D19.10.2010E. 2008/13096 K. 2010/9533"TADİLAT RUHSATI DÜZENLENMESİ ( Ruhsata Tabi Olduğu Anlaşılan Esaslı Tadilatın Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
RUHSATA TABİ OLDUĞU ANLAŞILAN ESASLI TADİLAT ( Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İMARA AYKIRILIK ( Ruhsata Tabi Olduğu Anlaşılan Esaslı Tadilatın Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
21D6.D4.5.2010E. 2008/3542 K. 2010/4412"SÜRESİ İÇİNDE VERİLEN YAPI RUHSATINA GÖRE YAPININ TAMAMLANMAMASI ( Halinde Yenileme Ruhsatının Tabi Olacağı Mevzuatın Başvuru Tarihine Göre Belirleneceği )
RUHSAT SÜRESİNDEN SONRA BAŞVURU YAPILMASI ( Yapı Ruhsatsız Duruma Düşeceğinden Yenileme Ruhsatı Başvurusu da Mevcut Başvuru Tarihindeki Mevzuata Tabi Olacağı )
YENİLEME RUHSATI ( Süresi İçinde Verilen Yapı Ruhsatına Göre Yapının Tamamlanmaması Halinde Yenileme Ruhsatının Tabi Olacağı Mevzuatın Başvuru Tarihine Göre Belirleneceği )"
21D6.D3.5.2010E. 2008/7572 K. 2010/4351"UYGULAMA İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli - Olmadan Yapı Ruhsatı Düzenlenemeyeceğinden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Uyarınca Düzenlenen Ruhsatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
NAZIM İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Olmadan Yapı Ruhsatı Düzenlenemeyeceğinden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Uyarınca Düzenlenen Ruhsatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
21D6.D26.10.2009E. 2007/7721 K. 2009/10295"TADİLAT RUHSATININ İPTALİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Başvuru Dilekçesinde Yapı Sahiplerinin İmzasının Bulunduğu Ancak Arsa Sahibinin Mirasçılarının İmzasının Bulunmadığı - Yapı Ruhsatlarının İptali İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
HAK SAHİPLERİNİN İMZASI ( Tadilat Ruhsat Başvuru Dilekçesinde Yapı Sahiplerinin İmzasının Bulunduğu Ancak Arsa Sahibinin Mirasçılarının İmzasının Bulunmadığı - Yapı Ruhsatlarının İptali İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
HATALI İŞLEMİN İDARECE GERİ ALINMASI ( Tadilat Ruhsat Başvuru Dilekçesinde Yapı Sahiplerinin İmzasının Bulunduğu Ancak Arsa Sahibinin Mirasçılarının İmzasının Bulunmadığı - Yapı Ruhsatlarının İptali İşleminin Yerinde Olduğu )"
21D6.D21.11.2008E. 2008/3868 K. 2008/8094"ELEKTRİK TEKNİSYENİ TARAFINDAN İMZALANAN ELEKTRİK PROJESİ ( Mühendis Olmayan Tekniker Tarafından İmzalanan Proje Nedeniyle Yapı Ruhsatının İptaline Karar Verileceği )
YAPI RUHSATI VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Elektrik Projesinin Mühendis Olmayan Tekniker Tarafından İmzalandığı - Yapı Ruhsatının İptaline Karar Verileceği )
MÜHENDİS OLMAYAN ELEKTRİK TEKNİKERİNCE İMZALANAN ELEKTRİK PROJESİ ( Yapı Ruhsatının İptaline Karar Verileceği )"
21IDDGK17.10.2008E. 2005/400 K. 2008/1801"RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN AÇIK BETON PERGOLE ( Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Etrafı Bütünüyle Açık Olarak Güneş ve Yağmurdan Korunmak Amacıyla Yapılan ve Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyen Pergolenin Ruhsata Tabi Olmadığı )
YAPI KAPSAMI ( Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Etrafı Bütünüyle Açık Olarak Güneş ve Yağmurdan Korunmak Amacıyla Yapılan ve Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyen Pergolenin Ruhsata Tabi "Yapı" Tanımı Kapsamında Bulunmadığı )
RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPI ( Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Etrafı Bütünüyle Açık Olarak Güneş ve Yağmurdan Korunmak Amacıyla Yapılan ve Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyen Pergole )"
21D6.D12.11.2007E. 2005/4453 K. 2007/6360"İNŞAAT RUHSATI ( İmar Planına Göre Düzenlenmesi Gerektiği - İmar Planı Henüz Yapılmamış Yerdeki Taşınmaz İçin Bu Aşamada Ruhsatı Verilmeyebileceği )
İMAR PLANI YAPILMAMIŞ YERDEKİ TAŞINMAZ ( İnşaat Ruhsatı İmar Planına Göre Düzenlenmesi Gerektiğinden Bu Aşamada İnşaat Ruhsatı Verilmeyebileceği )"
21D6.D17.9.2007E. 2005/2410 K. 2007/4902"YAPININ RUHSATA BAĞLANMASI ( Hisseli Taşınmaz Üzerindeki - Bütün Hissedarların Ruhsat Başvurusunda Bulunması Veya Muvafakat Vermesinin Şart Olduğu )
HİSSELİ TAŞINMAZ ( Üzerindeki Yapının Ruhsata Bağlanabilmesi İçin Bütün Hissedarların Ruhsat Başvurusunda Bulunması Veya Muvafakat Vermesinin Şart Olduğu )
İMAR AFFI BAŞVURUSU ( Hisseli Taşınmazda İnşa Edilen Yapı İçin - Usulüne Uygun Yapılmış Başvurudan Söz Edebilmek İçin Tüm Hissedarların Başvuruda Bulunması Gereği )"
21IDDGK15.3.2007E. 2004/2182 K. 2007/353"BALKONUN KAPATILMASI ( Bağımsız Bölümdeki Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ve Cam İle/Değişikliğin Ruhsat Gerektirmediği - Tadilatın Yıktırılamayacağı ve Para Cezası Verilemeyeceği )
RUHSAT GEREKTİRMEYEN TADİLAT ( Bağımsız Bölümdeki Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ve Cam İle Kapatılmak Suretiyle Yapılan Değişiklik )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE TADİLAT ( Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ve Cam İle Kapatılmak Suretiyle Yapılan Değişiklik - Yasa ve Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Ruhsat Gerektirmediği )
APARTMANIN CEPHE GÖRÜNÜMÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK ( Gömme Balkonun Kapatılması/Alan Kazanılmadığı Çekme Mesafesinin İhlal Edilmediği Taşıyıcı Unsurların Etkilenmediği - Tadilatın Yıktırılamayacağı ve Para Cezası Verilemeyeceği )"
21D6.D8.5.2006E. 2005/98 K. 2006/2497"AÇIK ÇIKMA NİTELİĞİNDE BULUNAN BALKON ( Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
BALKON ( Açık Çıkma Niteliğinde Bulunan/Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
YIKIM VE PARA CEZASI ( Açık Çıkma Niteliğinde Bulunan Balkonun Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
RUHSAT GEREKTİREN YAPI ( Açık Çıkma Niteliğinde Bulunan Balkonun Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )"
21D6.D22.3.2006E. 2004/1411 K. 2006/1358"BALKON KAPATILMASI ( Gömme Balkonun Balkon Niteliğini Kaybetmeyecek Şekilde Kapatılmasının Bağımsız Bölümün Kullanım Alanında Bir Artış Yaratmayacağı ve Komşu Mesafesine Aykırı Olmayacağı - Ruhsat Gerekmediği )
RUHSAT GEREKTİREN İŞ ( Açık Balkonun Kapatılması Komşu Mesafesine Aykırı Olacağı Gibi Dairenin Kapalı Alanını da Genişletmesi Nedeniyle )
GÖMME BALKONUN KAPATILMASI ( Balkon Niteliğini Kaybetmeyecek Şekilde Kapatılmasının Bağımsız Bölümün Kullanım Alanında Bir Artış Yaratmayacağı ve Komşu Mesafesine Aykırı Olmayacağı - Ruhsat Gerekmediği ) "
21D6.D15.3.2005E. 2004/1556 K. 2005/1541"ARKEOLOJİK SİT ALANINDA İNŞAAT ( Plan ve Mevzuata Uygun Düzenlenmiş İnşaat Ruhsatları Bulunan/İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Korunması Gerekip Gerekmediği Müktesep Hakkı Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gereği )
RUHSATLI İNŞAAT ( Taşınmazların Bulunduğu Alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesine Karşın İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Müktesep Hakkı Bulunup Bulunmadığı Korunması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gereği )
YAPI KULLANMA İZNİ ( Kısmen Bulunan Taşınmazların Bulunduğu Alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesine Karşın İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Korunması Gerekip Gerekmediği/Müktesep Hak )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Taşınmazların Bulunduğu Alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesine Karşın İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Müktesep Hakkı Bulunup Bulunmadığı Korunması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gereği )"
21D6.D9.10.2002E. 2001/3003 K. 2002/4221"ÖLÜM İLE VEKALET AKDİNİN SONA ERMESİ ( Murisin Sağlığında Verdiği Vekaletnameye Dayanarak Düzenlenen Tadilat Ruhsatının Yasaya Aykırı Olması ve İptali Gereği )
VEKALET AKDİNİN ÖLÜMLE SONA ERMESİ ( Murisin Sağlığında Verdiği Vekaletnameye Dayanarak Düzenlenen Tadilat Ruhsatının Yasaya Aykırı Olması ve İptali Gereği )
TADİLAT RUHSATININ İPTALİ GEREĞİ ( Murisin Sağlığında Verdiği Vekaletnameye Dayanarak Düzenlenen - Vekalet Akdinin Ölümle Sona Ermesi )"
21D6.D18.3.2002E. 2001/218 K. 2002/1647"NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Uygulamanın Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Onanacak Avan Projesine Göre Yapılacağına İlişkin Plan Notunun Mevzuata Aykırılığı - İlçe Belediyesi Sınırları İçinde Kalan İnşaatlar )
PROJE ONAYI RUHSAT VERİLMESİ İŞLEMLERİ ( İlçe Belediyesi Sınırları İçinde - İlçe Belediyesine Ait Bu Yetkinin Büyükşehir Belediyesince Kullanılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RUHSAT VERİLMESİ İŞLEMİ ( İlçe Belediyesine Ait Bu Yetkinin Büyükşehir Belediyesince Kullanılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - İlçe Belediyesi Sınırları İçinde Kalan İnşaatlar )
İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN İNŞAATLAR ( Proje Onayı Ruhsat Verilmesi İşlemlerini Tesis Etmek Görev ve Yetkisinin İlçe Belediyesine Ait Olduğu - Büyükşehir Belediyesince Kullanılamayacağı )"
21D6.D8.10.2001E. 2000/3373 K. 2001/4396"YIKIM KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kapatılan ve Daireye İlave Edilen Yıkım Kararına Konu Balkonların Açık Çıkma Olmaması Durumunda Ruhsata Tabi Olmaması )
BALKONLARIN KAPATILARAK VE DUVARLARI YIKILARAK ODAYA DAHİL EDİLMESİ ( Açık Çıkma Olmayan Balkonlardaki Taşıyıcı Unsurlara Zarar Vermeyen Tadilatın Ruhsat Gerektirmemesi )
AÇIK ÇIKMA OLMAYAN BALKONLARIN KAPATILARAK ODALARA İLAVE EDİLMESİ ( Taşıyıcı Unsurlara Zarar Vermeyen Tadilatın Ruhsat Gerektirmemesi )
RUHSATA TABİ OLMAYAN İŞLEMLER ( Açık Çıkma Olmayan Balkonların Kapatılarak ve Aradaki Duvar Yıkılarak Taşıyıcı Unsurlara Zarar Verilmeden Odaya Dahil Edilmesi )"
21D6.D8.12.1997E. 1997/772 K. 1997/5593"RUHSATSIZ İNŞAAT ( Halen Ruhsatı Bulunmayan Taşınmazda Yapılacak İlave Yapıların da Ruhsata Tabi Olması )
İLAVE İNŞAAT ( Ruhsatsız İnşaatların da Tabi Olması )"
21D6.D1.4.1993E. 1992/3413 K. 1993/1278"RUHSATA BAĞLANMASI MÜMKÜN OLAN YAPI ( Yapılan Bildirime Karşın Yasal Süre İçerisinde Ruhsata Bağlanmaması - Yıktırılmasına Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
YIKIM KARARI ( Ruhsata Bağlanması Mümkün Olan Yapı/Yapılan Bildirime Karşın Yasal Süre İçerisinde Ruhsata Bağlanmaması - Yıktırılmasına Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )"

UYUŞMAZLIK

21UMH18.3.1996E. 1996/15 K. 1996/60"PARA CEZASI (Ruhsat ve Eklerine Aykırı İnşaat Yaptığı İleri Sürülerek Kesilen Cezanın Kaldırılması Hakkındaki Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
iMAR YASASINDA PARA CEZALARI (Ruhsat ve Eklerine Aykırı İnşaat Yaptığı İleri Sürülerek Kesilen Cezanın Kaldırılması Hakkındaki Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
RUHSATA AYKIRI İNŞAAT YAPILMAIS (Kesilen Cezanın Kaldırılması Hakkındaki Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"

BAM

21İZMİRBAM-15CD28.6.2017E. 2017/1764 K. 2017/1550"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU ( İmalatlardaki Eskime Yıpranma Kabarma Dökülme ve Korozyon Durumları Gibi Yıpranma Oranını İçeren Denetime Elverişli Şekilde Bilimsel ve Teknik Verilere Dayalı Rapor Alınarak Çatıda Yapılan İmalatların Niteliği/Aşınmazda Bir Alan Artışı Sağlayıp Sağlamadığı Duvar Yıkılıp Yıkılmadığı Yıkılmışsa Taşıyıcı Unsurları Etkileyip Etkilemediğinin Tespiti Gerektiği - Bilimsel Verilere Dayanılmayan Bilirkişi Rapor İçeriğine Göre Eksik Kovuşturma ve Yetersiz Gerekçeyle Yazılı Şekilde Hüküm Kurulamayacağı )
BERAAT KARARI ( Balkon ve Çatıyla İlgili Yapılan İnşaai Faaliyetin Esaslı Tadilat Niteliğinde Olmadığı - Taşıyıcı Unsurları Etkilemediği Kabul Edildiği Takdirde CMK'nın 223/2-A Maddesi Gereğince Suçun Unsurlarının Oluşmaması Sebebiyle Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )"

BİM

21İSTANBULBİM-4D25.10.2016E. 2017/176 K. 2017/115"YAPI RUHSATININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Taşınmaz İçin Verilen Yapı Ruhsatının İmar Yönetmeliği Mer'i İmar Durumu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Uygun Olarak Verilmiş Olduğu İhtiyati Tedbir Kararı Verilmişse de Danıştay İçtihatlarınca da Kabul Edildiği Üzere Mülkiyetin İhtilaflı Olmasının Ruhsat Verilmesine Engel Olmayacağı Dolayısıyla Yürürlükteki İmar Planına ve Mevzuata Uygun Olarak Taşınmaz İçin Tanzim Edilen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Sonucuna Varıldığı )
MÜLKİYETİ İHTİLAFLI TAŞINMAZ BAKIMINDAN RUHSAT VERİLMESİ ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Uygun Olarak Verilmiş Olduğu İhtiyati Tedbir Kararı Verilmişse de Danıştay İçtihatlarınca da Kabul Edildiği Üzere Mülkiyetin İhtilaflı Olmasının Ruhsat Verilmesine Engel Olmayacağı Dolayısıyla Yürürlükteki İmar Planına ve Mevzuata Uygun Olarak Taşınmaz İçin Tanzim Edilen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 22

AMK

22AMK11.12.1986E. 1985/11 K. 1986/29""

YARGITAY

22Y15.HD25.5.2015E. 2015/1071 K. 2015/2824"EKSİK VE AYIPLI İMALAT BEDELİ İSTEMİ ( İnşaat Yasal Hale Getirildiğinde Eksik ve Kusurlu İmalat Bedeli Hesaplanıp Var İse Bundan Davalı Yüklenicinin Fazla İmalattan Kaynaklanan ve Yapıldığı Tarihteki Piyasa Fiyatlarına Göre Belirlenen Alacağı Bedel Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Taleple Bağlı Kalınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Yasaya Uygun Hale Getirilmesiyle İnşaattaki Eksik ve Kusurlar İle Fazla İmalatın Gözetilebileceği - Mahkemece İnşaatın Yasal Olup Olmadığı Konusunda Hiçbir İncelemeye Girişilmeden Hükme Varılmasının Doğru Olmadığı )
İSKAN İZNİ ( İnşaatın Bulunduğu Yerin Belediyesinden Yasal Hale Gelip Gelmeyeceğinin Sorulması Yasal Hale Gelebilecek İse Davacı Mal Sahibi Davalı da Sözleşmede İskan İzni Almak İçin Sorumlu Olmakla Her İkisine Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği - Eksik ve Ayıplı İmalat Bedeli İstemi )
GECİKME TAZMİNATI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Ayıplı İmalat Bedeli İle Gecikme Cezasının Tahsili İstemi/Harcı Ödenmediği Halde Mahkemece Cezai Şarta Hükmedildiği - Davacıya Süre Verilerek Harç İkmali Yapılmadan Hüküm Altına Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HARÇ İKMALİ ( Gecikme Tazminatının Tahsili İstenmiş İse de Harcı Ödenmediği Halde Mahkemece Cezai Şarta Hükmedildiği - Davacıya Süre Verilerek Harç İkmali Yapılmadan Hüküm Altına Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
22Y23.HD22.10.2014E. 2014/4609 K. 2014/6506"YAPI RUHSATLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yapı Ruhsatları İdari Bir İşlem Neticesinde Düzenlendiklerinden İptal Edilmeleri İçin Mahkemenin de Kabulünde Olduğu Üzere İdari Yargı Yolunda Dava Açılması Gerektiği )
YAPI RUHSATLARININ SAHTE OLDUKLARININ TESPİTİ İSTEMİ ( Sahtelik İddiasında Bulunulması Halinde Taraflar Arasında Ne Tür Hukuki İlişkiler Bulunduğu ve Bu Hukuki İlişkiler İtibariyle Sahteliğin Tespiti Halinde Hangi Hukuki Sonuçları Doğurabileceği Tartışılarak Somut Uyuşmazlıkta Davacıların Böyle Bir Talepte Bulunmalarında Hukuki Yararlarının Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
SAHTELİK İDDİASI ( Yapı Ruhsatlarının Sahte Olduklarının Tespiti İstemi - Tarafların Ne Tür Bir Hukuki Yararlarının Bulunduğu İncelenmeden Soyut Olarak Davacıların Bu Davayı Açmakta Hukuki Yararı Olmadığı Gerekçe Gösterilerek Davanın Reddi Cihetine Gidilmesinin Doğru Görülmediği )"
22Y23.HD10.7.2012E. 2012/2688 K. 2012/4766"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Süresinde Teslim Edilmeyen Bağımsız Bölümler Nedeniyle Kira Kaybının Tazmini - Yüklenicinin Teslimde Temerrüde Düştüğü Tarih Belirlenerek Bu Tarihten Teslim Tarihine Kadar Arsa Maliki Davacının İstemi Göz Önüne Alınarak Karar Verileceği)
KİRA KAYBININ TAZMİNİ (Süresinde Teslim Edilmeyen Bağımsız Bölümler Nedeniyle/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Dava - Yüklenicinin Yapı Ruhsatını Alabileceği Makul Süre Belirlenerek Belirlenen Bu Süreye İlave İki Katın Yapımı İçin Gereken Sürenin de Eklenmesi Suretiyle Temerrüde Düştüğü Tarih Belirlenerek Karar Verileceği)
SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEYEN BÖLÜMLER NEDENİYLE KİRA KAYBININ TAZMİNİ (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Yapı Ruhsatını Alabileceği Makul Süre Belirlenerek Belirlenen Bu Süreye İlave İki Katın Yapımı İçin Gereken Sürenin de Eklenmesi Suretiyle Temerrüde Düştüğü Tarih Belirlenerek Karar Verileceği)
İNŞAAT RUHSATININ GEÇ ALINMASI (Yüklenici İnşaat Ruhsatını Almak İçin Makul Sürede Merciine Başvurması Gerektiği/Sözleşme Tarihinden Yaklaşık 35 Ay Sonra Yapılan Başvurunun Makul Sürede Yapıldığının Kabul Edilemeyeceği/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Tazminat Davası)
YAPI RUHSATI (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Tazminat Davası - Yüklenicinin Yapı Ruhsatını Alabileceği Makul Süre Belirlenerek Belirlenen Bu Süreye İlave İki Katın Yapımı İçin Gereken Sürenin de Eklenmesi Suretiyle Temerrüde Düştüğü Tarih Belirlenerek Karar Verileceği)"
22Y15.HD11.2.2008E. 2007/1404 K. 2008/741"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( İnşaatın Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin Merciinden Sorulması Gerekiyorsa Yasal Hale Getirilmesi İçin Yüklenicinin Sözleşme Kapsamında İfa Etmekle Yükümlü Olduğu Eksiklerin Araştırılacağı )
BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - İnşaatın Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin Merciinden Sorulması Gerekiyorsa Yasal Hale Getirilmesi İçin Yüklenicinin Sözleşme Kapsamında İfa Etmekle Yükümlü Olduğu Eksiklerin Araştırılması Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME KAPSAMINDA İFA ETMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU EKSİKLER ( İnşaatın Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin Merciinden Sorulması Gerekiyorsa Yasal Hale Getirilmesi İçin Gerektiği )
İŞ BEDELİNDEN KALAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Saptanan Eksik Bedel İle Davacıya İsabet Edecek SSK Borçları da İş Bedelinden Kalan Alacağından Düşülmesi Gerektiği )
İNŞAAT RUHSATI ( İmar Yasası Kapsamında Bulunan Yapılar İçin Alınmasının Mecburi Olduğu - Yapı Ruhsatiyesi Almak İçin Belediye Vs. Mercilere Yapı Sahipleri veya Kanuni Vekillerince Müracaat Edileceği )"
22YHGK11.2.2004E. 2004/13-65 K. 2004/69"İSKAN RUHSATI ( Yapı Ruhsatı Almak için Belediyeye Bir Dilekçe ile Başvurulması ve Dilekçeye Mimari Statik Proje Elektrik ve Tesisat Projeleri Resim ve Hesaplarının Eklenmesi Lüzumu )
YAPI KULLANMA İZNİ ( Mal Sahibinin Müracaatı Üzerine Ruhsat ve Eklerine Uygun Olduğu ve Kullanılmasında Mahzur Görülmediğinin Tesbitinden Sonra Belediyece Yapı Kullanma İzni Verilmesi )
KEŞİF ( Uzman Bilirkişi Refakatinde Davacının İbraz Ettiği Ödeme Belgelerinde Gösterilen Masrafların Satışa Konu Taşınmazda Kullanılıp Kullanılmadığının Araştıtılması - İskan Ruhsatı )"
22Y15.HD22.2.1999E. 1998/4865 K. 1999/578"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Fesih Kararı Verilebilmesi İçin İnşaatın Ruhsat Alabilecek Şekilde Tamamlanıp Tamamlanamayacağının Tespiti Gereği )
AKDİN FESHİ ( İnşaatın Ruhsat Alabilecek Şekilde Tamamlanıp Tamamlanamayacağının Tespiti Gereği )
İNŞAATIN İKMALİ ( Ruhsat Alınabilecek Şekilde )
İSKAN RUHSATI ( İnşaatın Tamamlanmış Sayılması İçin Alınması Gereği )
İNŞAATIN İKMALİ ( Sözleşmeye Uygun Olarak Bitirilip Teslim Edilmemiş )
YÜKLENİCİNİN İNŞAATI SÖZLEŞMEYE UYGUN TESLİM ETMEMESİ ( Yapılacak İşlemler )"
22Y7.CD6.3.1998E. 1998/1307 K. 1998/1877"BOĞAZİÇİ KANUNUNA MUHALEFET ( Ruhsat Almadan Tadilat Yapmak - Sığınağın Bir Kısmı ve Kömürlükleri Dairesine Katmak )
RUHSAT ALMADAN TADİLAT YAPMAK ( Sığınağın Bir Kısmı ve Kömürlükleri Dairesine Katmak - Boğaziçi Kanununa Muhalefet )
TADİLAT YAPMAK ( Ruhsat Almadan - Sığınağın Bir Kısmı ve Kömürlükleri Dairesine Katmak/Boğaziçi Kanununa Muhalefet )"

DANIŞTAY

22D6.D20.10.2015E. 2015/1060 "YAPI RUHSATLARININ İPTALİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Davacıların Hatalı veya Hileli İşlem veya Eylemlerle Anılan Yapı Ruhsatlarını Aldıkları Yönünde veya Ruhsat ve Eki Projesine Aykırı Bir İmalat Yapıldığına Dair İdarece Herhangi Bir Tespit Yapılamadığı - İmar Mevzuatına Uygun Olarak Verilen Yapı Ruhsatlarının İptal Edilmesine Dair İşlemin İptali Gerektiği)
YAPI ADASI ÜZERİNDE BELİRTİLEN KAT SINIRLAMASINA UYULMAKSIZIN YAPI RUHSATLARININ VERİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU (Bilirkişiler Tarafından İmar Planı Paftası Üzerinde Yapılan İncelemenin Hatalı Tespitler İçerdiği Ayrıca Davacı Tarafından Sunulan Emsal Hesaplamalarının ve Mimari Projenin İncelenmediği - Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınarak Karar Verilemeyeceği)
YAPI TATİL TUTANAĞI (Davacıya Verilen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmesine Dair İşlemin de İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Yapı Ruhsatlarının İptaline Dair İşlemin İptali İstemi - Bilirkişiler Tarafından İmar Planı Paftası Üzerinde Yapılan İncelemenin Hatalı Tespitler İçerdiği Ayrıca Davacı Tarafından Sunulan Emsal Hesaplamalarının ve Mimari Projenin İncelenmediği/Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınarak Karar Verilemeyeceği)"
22D14.D24.6.2011E. 2011/9985 K. 2011/272"RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN TESİSİN YIKIMI KARARI ( İptali Talebi - Belediye Encümeni Kararında Ruhsat Alınması İçin 1 Aylık Süre Verilmesine Karşın Davacının Belgeleri Eklemek Suretiyle Yeniden Ruhsat Başvurusunda Bulunmadığı/Kararın Hukuka Uygun Olduğu )
DAVACININ RUHSATSIZ YAPI İLE İLGİLİ EKSİKLİKLERİ VERİLEN SÜREDE GİDERMEMESİ ( Belediye Encümeninin Yıkıma İlişkin Kararının Yerinde Olduğu )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN RUHSATSIZ YAPININ YIKILMASINA İLİŞKİN KARARI ( Ruhsat Alınması İçin 1 Aylık Süre Verilmesine Karşın Davacının Belgeleri Eklemek Suretiyle Yeniden Ruhsat Başvurusunda Bulunmadığı - Kararın Hukuka Uygun Olduğu/İptal Davasının Reddedileceği )
BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE RUHSAT İLE İLGİLİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMEMESİ ( Ruhsat Alınması İçin 1 Aylık Süre Verilmesine Karşın Davacının Belgeleri Eklemek Suretiyle Yeniden Ruhsat Başvurusunda Bulunmadığı - Kararın Hukuka Uygun Olduğu/İptal Davasının Reddedilmesi Gereği )"
22D6.D3.5.2010E. 2008/7572 K. 2010/4351"UYGULAMA İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli - Olmadan Yapı Ruhsatı Düzenlenemeyeceğinden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Uyarınca Düzenlenen Ruhsatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
NAZIM İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Olmadan Yapı Ruhsatı Düzenlenemeyeceğinden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Uyarınca Düzenlenen Ruhsatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
22D6.D23.3.2010E. 2009/12899 K. 2010/3038"BÜRO TESCİL BELGESİ ( İle Sicil Durum Belgesi Bulunan Proje Müelliflerince Hazırlanarak İmzalanan Projelerin Plan ve Mevzuat Hükümlerine Göre İncelenerek Onaylanması Gerektiği )
PROJE MÜELLİFLERİNCE HAZIRLANARAK İMZALANAN PROJELER ( Plan ve Mevzuat Hükümlerine Göre İncelenerek Onaylanması ve Dolayısıyla En Son Aşamada Yapı Ruhsatı Hususunda Görevli ve Yetkili İdarenin Belediyeler İle Valilikler Olduğu )
PROJE ONAY BELGESİ ( Yasa İle Belirlenmiş Bir Yetkilendirme Olmadan Belediyelerin Mimari Projelerde Meslek Odasından Ayrıca "Proje Onay Belgesi" İsteme Yükümlülüğünün Bulunmadığı )"
22D6.D17.9.2007E. 2005/2410 K. 2007/4902"YAPININ RUHSATA BAĞLANMASI ( Hisseli Taşınmaz Üzerindeki - Bütün Hissedarların Ruhsat Başvurusunda Bulunması Veya Muvafakat Vermesinin Şart Olduğu )
HİSSELİ TAŞINMAZ ( Üzerindeki Yapının Ruhsata Bağlanabilmesi İçin Bütün Hissedarların Ruhsat Başvurusunda Bulunması Veya Muvafakat Vermesinin Şart Olduğu )
İMAR AFFI BAŞVURUSU ( Hisseli Taşınmazda İnşa Edilen Yapı İçin - Usulüne Uygun Yapılmış Başvurudan Söz Edebilmek İçin Tüm Hissedarların Başvuruda Bulunması Gereği )"
22D9.D6.6.2007E. 2005/4674 K. 2007/2210"TEKNİK ELEMAN VE İRTİFAK TESİS ÜCRETİ ( Herhangi Bir İstek ve Hizmet Talebi Olmadan İstenilen Teknik Eleman ve İrtifak Tesis Ücretlerinde İsabet Bulunmadığı Verilen Hizmet Karşılığı İstenilen Fotoğraf Tasdik Ücretinin Yasal Olduğu )
FOTOĞRAF TASDİK ÜCRETİ ( Herhangi Bir İstek ve Hizmet Talebi Olmadan İstenilen Teknik Eleman ve İrtifak Tesis Ücretlerinde İsabet Bulunmadığı Verilen Hizmet Karşılığı İstenilen Fotoğraf Tasdik Ücretinin Yasal Olduğu )
PROJE SURET TASDİK ÜCRETİ ( 2464 Sayılı Kanun'un 80. Maddesinde Harç Konusu Yapılan Hizmetlerden Olduğundan Harca Tabi Olan Bir Konu Ücret Konusu Yapılamayacağı )
HARCA TABİ KONU ( Proje Suret Tasdik Ücreti 2464 Sayılı Kanun'un 80. Maddesinde Harç Konusu Yapılan Hizmetlerden Olduğundan Harca Tabi Olan Bir Konu Ücret Konusu Yapılamayacağı )"
22D6.D9.3.2007E. 2005/214 K. 2007/1461"İMAR PLANLARI ( Mülkiyet Hakkıyla İlgili Olduğu - İmar Durumu Alınmış Olması/Aynı Konuda İdareye Tekrar Başvurulabileceği ve Verilen Cevap Üzerine İmar Planına Karşı Dava Açılabileceği )
İMAR DURUMU ALINAN TAŞINMAZ ( Aynı Konuda İdareye Tekrar Başvurulabileceği ve Verilen Cevap Üzerine İmar Planına Karşı Dava Açılabileceği - İmar Planlarının Mülkiyet Hakkıyla İlgili Olduğu )
BELEDİYEYE İMAR PLANLARI KONUSUNDA TEKRAR BAŞVURULABİLECEĞİ ( İmar Planlarının Mülkiyet Hakkıyla İlgili Olduğu - İmar Durumu Alınmış Olmasının Engel Olmadığı )
MÜLKİYET HAKKI ( İmar Planlarının Bu Hakla İlgili Olduğu - İmar Durumu Alınmış Olması/Aynı Konuda İdareye Tekrar Başvurulabileceği ve Verilen Cevap Üzerine İmar Planına Karşı Dava Açılabileceği )"
22D6.D15.3.2005E. 2004/1556 K. 2005/1541"ARKEOLOJİK SİT ALANINDA İNŞAAT ( Plan ve Mevzuata Uygun Düzenlenmiş İnşaat Ruhsatları Bulunan/İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Korunması Gerekip Gerekmediği Müktesep Hakkı Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gereği )
RUHSATLI İNŞAAT ( Taşınmazların Bulunduğu Alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesine Karşın İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Müktesep Hakkı Bulunup Bulunmadığı Korunması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gereği )
YAPI KULLANMA İZNİ ( Kısmen Bulunan Taşınmazların Bulunduğu Alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesine Karşın İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Korunması Gerekip Gerekmediği/Müktesep Hak )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Taşınmazların Bulunduğu Alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesine Karşın İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Müktesep Hakkı Bulunup Bulunmadığı Korunması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gereği )"
22D6.D15.2.2005E. 2003/4450 K. 2005/867"RUHSAT SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAYAN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN YENİLEME RUHSATI TALEBİ ( Yönetim Planının Tüm Kat Malikleri İçin Bağlayıcı Olması - Yenileme Ruhsatı Verilebilmesi İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararı Almaya Gerek Bulunmaması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Ruhsat Süresi İçinde Yapılmayan Çekme Kat İçin Yenileme Ruhsatı Talebi - Başvurunun Tüm Kat Maliklerinin İmzasını Taşıyan Yönetim Planına Uygun Olması )
YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICI NİTELİKTE OLMASI ( Çekme Kat Yapılması İçin Yenileme Ruhsatı Talebinde Bulunan Bağımsız Bölüm Malikinin Yeniden Tüm Kat Maliklerinin Onayını Almasına Gerek Bulunmadığı )
ÇEKME KAT OLARAK RUHSATI ALINAN ANCAK RUHSAT SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAYAN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN YENİLEME RUHSATI TALEBİ ( Yönetim Planının Kat Malikleri İçin Bağlayıcı Olması - Yenileme Ruhsatı İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararı Alınmasına Gerek Bulunmaması )
TADİLAT RUHSATI TALEBİ ( Yönetim Planının Tüm Kat Malikleri İçin Bağlayıcı Olması - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararı Alınmasına Gerek Bulunmaması )"
22D9.D26.12.1995E. 1994/6166 K. 1995/3654"BELEDİYECE TAHSİL OLUNAN İMAR HARCI ( Ücret Olarak Nitelendirilmeme )
PROJE KONTROL VE UYGULAMA ÜCRETİ ( İnşaata Başlanması Nedeniyle Alınan Bedellerin Harç Olduğu - İnşaat Ruhsatı İle İlgili Harç Dışında Ücret İstenemeyeceği )
İMAR HARCI ( İnşaat Nedeniyle Belediyeye Verilen Bedellerin Harç Niteliği - Belediyenin Ayrıca Ücret İstemeyeceği )"
22D6.D22.12.1993E. 1993/619 K. 1993/5620"İNŞAAT RUHSATI TALEBİ ( Projede Otopark Yönetmeliğine Uygun Otopark Yerleri Ayrılmış Olması Zorunluluğu )
PROJEDE OTOPARK YERLERİ AYRILMASI ZORUNLULUĞU ( Yapı Ruhsatı Verilmesi İçin )
OTOPARK YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASI ( Yapıya Ruhsat Verilebilmesi İçin Projede Otopark Yerleri Ayrılmış Olması Zorunluluğu )"
22D6.D21.3.1988E. 1987/1369 K. 1988/416"YAPI RUHSATI ALINMASI ( Başvuru Üzerine İdarece Verilen İmar Çapı )
İMAR ÇAPI ( Yapı Ruhsatı Almak İsteyenlere İdarece Verilmesi )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İmar Çapı Verilmesinin İmar Planının Uygulanması Niteliğinde Olması )
İMAR PLANI ( İmar Çapının Uygulanma Niteliğinde Olması )"

Madde 23

YARGITAY

23Y3.HD29.4.2013E. 2013/4517 K. 2013/7021"KANAL KATILIM VE ŞEBEKE TESİSİ BEDELİNİN İSTİRDATI DAVASI ( Davacının Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Kanalizasyon ve İçme Suyu Tesislerine Ait Hizmetlerden Yararlanmakta Olduğu - Davacı Bakımından İstisnai Bir Durum Bulunmadığı/Davanın Reddi )
TAŞINMAZIN TOPLU KONUT ALANI VASFI BULUNMAMASI ( Davacı İçin İstisnai Bir Durum Bulunmadığı - Davacının Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Kanalizasyon ve İçme Suyu Tesislerine Ait Hizmetlerden Yararlanmakta Olduğu/Bedelin Ödenmesi Gereği )
ÖDENMESİ GEREKEN BEDELİN TESPİTİ ( Abonelik Başvuru Tarihinde Yürürlükte Bulunan Tarife Hükümlerinin Dikkate Alınacağı )
2985 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İSTİSNA ( Taşınmazın Toplu Konut Alanı Vasfı Bulunmadığının Davacı Hakkında İstisnai Bir Durum Bulunmadığının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Davacının İdarenin Sunduğu Hizmetlerden Faydalanmakta Olduğu )
KANALİZASYON VE İÇME SUYU TESİSLERİ ( Bu Tesislerin Hizmet Edeceği Saha DAhilindeki Gayrimenkul Sahiplerinden Su ve Kanlizasyon Tesisleri Katılım Payının İdare Tarafından Alınabileceği - Davacının Bu Tesislerden Yararlanmakta Olduğu )
TAŞINMAZIN DEVREDİLMESİ ( Dava Konusu Taşınmazın Satışı ve Tapu Sicilinde Yapılan İşlem Sonucu Toplu Konut Alanı Vasfını Kaybetmiş Olduğunun ve 2985 S.K. Getirilen İstisnadan Davacının Faylanamayacak Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
TAŞINMAZDA TOKİ BİNALARI BULUNMADIĞI ( 2985 S.K. Ek 9/2 M. İstisnanın Uygulanmasının Mümkün Olmadığının Kabulü )"
23Y3.HD29.4.2013E. 2013/4510 K. 2013/7020"SU ABONELİĞİ NEDENİYLE TAHSİL EDİLEN KANAL KATILIM VE ŞEBEKE TESİS BEDELİNİN İSTİRDATI DAVASI ( Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde İnşa Edilen Binaların TOKİ Tarafından Yapılan ya da Yaptırılan Yerler Olmadığı - İstisnadan Faydalanamacağı )
TOPLU KONUT KANUNU İLE GETİRİLEN İSTİSNA ( Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde İnşa Edilen Binaların TOKİ Tarafından Yapılan ya da Yaptırılan Yerler Olmadığından Davacının Bu Kanunla Getirilen İstisnalardan Faydalanamayacağının Kabulü Gereği )
TAŞINMAZDAKİ KONUTLARIN TOKİ'YE AİT OLMADIĞI ( TOKİ'nin Taşınmazdaki Mevcut Payını Adi Ortaklığa Satış Suretiyle Temlik Etmiş Olduğu - Davacının ise Yüklenici Firma ile Adi Ortaklık Yaparak Dava Konusu Taşınmazı Satın Almış Olduğu/İstirdat )
TOPLU KONUT ALANI VASFI ( Dava Konusu Taşınmazların TOKİ Tarafından Temlik Suretiyle Devredildiğinin Gözetileceği )
TAŞINMAZIN DEVREDİLMESİ ( TOKİ'nin Başvurusu Nedeniyle Toplu Konut Alanı Olarak İlan Edilen Dava Konusu Taşınmazın Daha Sonradan Taşınmazın Adi Ortaklığa TOKİ Tarafından Devredilmesi Nedeniyle Bu Vasfını Kaybettiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
KANAL KATILIM VE ŞEBEKE TESİS BEDELİ ( İstirdat Davasının Reddi - Hizmetlerden Faydalanan Davacının Abonelik Başvuru Tarihinde Yürürlükte Bulunan Tarife Hükümleri Dikkate Alınarak Bedelin Belirleneceği/2985 Sayılı Kanun/TOKİ Konutları )
DAVACININ KANALİZASYON VE İÇME SUYU TESİSLERİNDEN FAYDALANMAKTA OLDUĞU ( 2985 S.K. Ek 9/2 M. Eldeki Davada Uygulanma İmkanı Bulunmadığı/Davacının İstisnalardan Faydalanamayacağı - Toplu Konut Alanı Vasfı Bulunmadığı/Davanın Reddi Gereği )"
23Y15.HD3.12.2001E. 2001/3718 K. 2001/5575"RUHSATSIZ YAPILAN YAPI ( Yapının Yıkılmasının Zorunlu Olması )
YIKIM KARARI ( Ruhsatsız Yapılan Veya Ruhsata Bağlanmayan Yapıların Yıkılmasının Zorunlu Olması )
İMARA VE RUHSATA AYKIRI YAPI ( Ruhsatsız Yapılan Veya Ruhsata Bağlanmayan Yapıların Yıkılmasının Zorunlu Olması )"
23Y15.HD15.3.2001E. 2000/5230 K. 2001/1311"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın İmar Kanununa Aykırılığı Halinde Yapılacak İşlemler )
İMAR KANUNUNA AYKIRILIK HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Konusu İnşaatın Yapımında )
İNŞAATIN İMAR KANUNUNA AYKIRI YAPILMIŞ OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )"
23Y15.HD22.2.1999E. 1998/4865 K. 1999/578"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Fesih Kararı Verilebilmesi İçin İnşaatın Ruhsat Alabilecek Şekilde Tamamlanıp Tamamlanamayacağının Tespiti Gereği )
AKDİN FESHİ ( İnşaatın Ruhsat Alabilecek Şekilde Tamamlanıp Tamamlanamayacağının Tespiti Gereği )
İNŞAATIN İKMALİ ( Ruhsat Alınabilecek Şekilde )
İSKAN RUHSATI ( İnşaatın Tamamlanmış Sayılması İçin Alınması Gereği )
İNŞAATIN İKMALİ ( Sözleşmeye Uygun Olarak Bitirilip Teslim Edilmemiş )
YÜKLENİCİNİN İNŞAATI SÖZLEŞMEYE UYGUN TESLİM ETMEMESİ ( Yapılacak İşlemler )"

DANIŞTAY

23D6.D23.3.2017E. 2015/2692 K. 2017/2020"TAAHHÜTNAMENİN İPTALİ İSTEMİ (Peşin Ödenen Yüzde Yirmi Beş Teknik Alt Yapı Bedelinin İadesini Ödemeyi Yapan Yapı Müteahhidi İsteyebileceği Gibi Davaya Konu Taahhüt de Yapı Müteahhidi Tarafından Verildiğinden Davacıların Taahhüdün İptalini ve İstemekte Hukuken Korunması Gereken Kişisel Menfaatlerinin Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
YAPI KULLANMA İZNİ (Taahhüt Uyarınca Ödenmesi Gereken Bedelin Yüzde Yirmi Beşlik Kısmı Peşin Olarak Yatırıldığı - Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmın İnşaat Bitiminde Yapı Kullanma İzni Alırken Yatırılacağının Beyan Edildiği/Davacının Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmının Talep Edilmemesi Yönündeki Başvurusunun Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
DAVA AÇMA EHLİYETİ (İdari Yargılama Hukukunda Ehliyetin İptali İstenilen İdari İşlemle Meşru Güncel ve Doğrudan Bir Menfaatinin İhlal Edilmiş Bulunmasını da İfade Ettiği - İdari İşlemin Hukuk Düzeninden Kaldırılmasında Açıklanan Nitelikte Menfaati Bulunmayan Kişinin İdari Dava Açma Ehliyetinden de Söz Edilemeyeceği)
YOL TEKNİK ALTYAPI BEDELİ (Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmın İnşaat Bitiminde Yapı Kullanma İzni Alırken Yatırılacağının Beyan Edildiği - Davacının Yol Teknik Alt Yapı Bedelinin Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmının Talep Edilmemesi Yönündeki Başvurusunun Davalı İdarece Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Taahhütnamenin İptali)"
23IDDGK2.12.2015E. 2014/5582 K. 2015/4717"YOL ALT YAPI BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Tahakkuk İşlemi Yargı Kararıyla İptal Edildiğinden Yol Altyapı Bedeli İçin Tapu Kaydına Haciz Konulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Yol Altyapı Bedelinin Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Tahsili )
İDARECE TAPU KAYDINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI ( Yol Altyapı Bedeli - Uyuşmazlık Konusu Yol Altyapı Bedeli Tahakkuk İşlemi Yargı Kararıyla İptal Edildiğinden Dayanağı Kalmayan Haciz Şerhi Konulmasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
23D1.D3.2.2011E. 2010/2103 K. 2011/208"BELEDİYE İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇILMASI ( Dava Halen Derdest Olduğundan Uyuşmazlığın Bu Aşamada Hukuki Bir Uyuşmazlık Olarak Ortaya Çıktığı ve İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu Yolunda Herhangi Bir Tespitin Bulunmadığı - Şikayetin Soyut Nitelikte Olduğu )
DERDEST DAVA ( Belediye Tarafından Tesis Edilen İşleme Karşı İdare Mahkemesine Dava Açılması - Dava Halen Derdest Olduğundan Uyuşmazlığın Bu Aşamada Hukuki Bir Uyuşmazlık Olarak Ortaya Çıktığı ve İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu Yolunda Herhangi Bir Tespitin Bulunmadığı/Şikayetin Soyut Nitelikte Olduğu )
MEMURLAR HAKKINDA ŞİKAYET ( Dava Halen Derdest Olduğundan Uyuşmazlığın Bu Aşamada Hukuki Bir Uyuşmazlık Olarak Ortaya Çıktığı ve İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu Yolunda Herhangi Bir Tespitin Bulunmadığı - Şikayetin Soyut Nitelikte Olduğu )"
23D9.D22.11.2001E. 2000/616 K. 2001/4492"İMAR KANUNUNUN 23. MADDESİ UYARINCA TAHAKKUK ETTİRİLEN YOL TEKNİK ALTYAPI BEDELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Mahkeme - Yapılan Tahsilatın Harcamalara Katılma Payı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YOL TEKNİK ALTYAPI BEDELİ OLARAK YAPILAN TAHSİLATA YÖNELİK İTİRAZ ( Görevli Mahkeme - Yapılan Tahsilatın Harcamalara Katılma Payı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( İmar Kanunu'nun 23. Maddesi Uyarınca Tahakkuk Ettirilen Yol Teknik Altyapı Bedeline İtiraz - Tahsilatın Harcamalara Katılma Payı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
HARCAMALARA KATILMA PAYI NİTELİĞİ BULUNMAYAN YOL TEKNİK ALTYAPI BEDELİ TAHSİLATINA İTİRAZ ( Görevli Mahkeme )"
23D9.D12.19.2000E. 1999/4900 K. 2000/4047"BELEDİYE GELİRLERİ ( Yol Katılım Paylarının Tahsili - Yol Katılım Paylarına Karşı Davanın İdare Mahkemesinin Görevine Girdiği )
YOL KATILIM PAYLARININ TAHSİLİ ( Belediye Gelirleri - Yol Katılım Paylarına Karşı Davanın İdare Mahkemesinin Görevine Girdiği )
İDARE MAHKEMESİNCE BAKILACAK DAVALAR ( Belediye Gelirleri -Yol Katılım Paylarının Tahsili - Yol Katılım Paylarına Karşı Davanın İdare Mahkemesinin Görevine Girdiği )"
23D6.D28.11.1993E. 1993/3495 K. 1993/4936"TEKNİK ALTYAPI BEDELİ ( İmar Yasası Alınması Öngörülen Teknik Altyapı Bedeline İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Yerinin İdari Yargı Olması )
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ ( Alınması Öngörülen Teknik Altyapı Bedeline İlişkin Uyuşmazlıklar )
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Alınması Öngörülen Teknik Altyapı Bedeline İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri )"
23D6.D19.2.1991E. 1990/1071 K. 1991/256"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kamulaştırmanın Bireysel Bir Yarar Sağlamaya Yönelik Olması )
KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ( Lehine Bağlantı Yapılan Taşınmaz Sahibinin Sorumluluğu )
ANA KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BİR YAPININ KANALİZASYONUNUN BAĞLANMASI ( Belediyenin Bu Maksatla Kamulaştırma Yapamaması )"

Madde 24

AMK

24AMK11.12.1986E. 1985/11 K. 1986/29""

Madde 25

AMK

25AMK11.12.1986E. 1985/11 K. 1986/29""

Madde 26

AMK

26AMK11.12.1986E. 1985/11 K. 1986/29""

YARGITAY

26Y15.HD20.3.2017E. 2016/1717 K. 2017/1176"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK İSTEMİ ( Dairenin Yerleşik İçtihat ve Uygulamalarına Göre Mahkemece Yükleniciye İnşaatı İmara ve Yasaya Uygun Hale Getirip Yapı ya da Tadilat İzin Belgesi Alması İçin Yetki ve Süre Verilerek Sonuca Gidileceği )
KAÇAK YAPI ( İnşaat ve Tadilatın Ruhsata Bağlanmasının Mümkün Olmaması Halinde Kaçak İnşaat Niteliğinde Olup Yıkımı Gerekeceği ve Ekonomik Değeri Olmayacağından Davanın Reddine Karar Verileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi )
İNŞAATIN YASAL HALE GİTİRİLMESİ ( Dairenin Yerleşik İçtihat ve Uygulamalarına Göre Mahkemece Yükleniciye İnşaatı İmara ve Yasaya Uygun Hale Getirip Yapı ya da Tadilat İzin Belgesi Alması İçin Yetki ve Süre Verilerek Sonuca Karar Verileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi )
MAHALLİ PİYASA RAYİCİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi - Yüklenici Tarafından Gerçekleştirilen Tüm İmalât Bedelinin İnşaatın Yasal Olması veya Yasal Hale Getirilmesi Koşuluyla İşin Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 818 S. Borçlar Kanunu'nun 366. Md. Hükmünce Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçleri İle Belirleneceği )"
26Y14.HD19.1.2017E. 2015/634 K. 2017/329"YÜKLENİCİDEN ALINAN TEMLİKE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Taşınmazda Yapılan Binanın İşlem Dosyası İlgili Belediyeden Getirtileceği - Binanın İnşaat Ruhsatı Alınarak Yapımına Başlanıp Başlanmadığı Bu Ruhsata Uygun Tamamlanıp Tamamlanmadığı Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Tesis Edilip Edilemeyeceği Tespit Edileceği)
KEŞİF (Yapının Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Keşifle Tespit Edileceği/Yasalara Uygun İse Bağımsız Bölüme Özgülenecek Arsa Payı Binada Kat İrtifakı Kurulacakmış Gibi Bilirkişilere Hesaplattırılarak Bu Payının Davacı Adına Tesciline Karar Verileceği - Yükleniciden Alınan Temlike Dayalı Tapu İptali ve Tescil)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Yükleniciden Temlik Alınan - Davacının Adına Tescilini Talep Ettiği Bağımsız Bölümü Yükleniciden Temlik Aldığına Dair Satış Sözleşmesine Dosya İçinde Rastlanmadığı/Sözleşmesi Var İse Temliki Hak Edip Etmediği İnceleneceği ve Sonucuna Göre Kabule Karar Verileceği)"
26Y14.HD24.5.2016E. 2016/897 K. 2016/6220"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bina Yapılan Taşınmazın Tarla Niteliğinde Olduğu - Satış Vaadine Konu Bağımsız Bölümler İçin Arsa Payı Özgülemediği/Yapı Yasalara Uygun İse Satış Vaadine Konu Bağımsız Bölüme Özgülenecek Arsa Payı Binada Kat İrtifakı Kurulacakmış Gibi Bilirkişilere Hesaplattırılarak Bu Payın Davacı Adına Tesciline Karar Verileceği )
YAPININ YASAL HALE GETİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Taşınmazın Tarla Niteliğinde Olduğu/Dayanak Satış Vaadi Sözleşmelerinin Arsa Payına Değil Bağımsız Bölüm Satışına Dair Olduğu/Kaçak ve Yıkımı Gereken Yerde Ekonomik Değerlerin Korunmasından Söz Edilemeyeceğinden Tescil Talebi İfa Olanağı Bulunmadığından Reddolunacağı - Tapu İptali ve Tescil )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Binanın İnşaat Ruhsatı Alınarak Yapımına Başlanıp Başlanmadığı ve Bu Ruhsata Uygun Tamamlanıp Tamamlanmadığı Davaya Konu Taşınmaz Üzerinde Davaya Konu Dükkanları da Kapsayacak Şekilde Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Tesis Edilip Edilemeyeceği Yani Yapının Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Yerinde Keşif Yapılarak Bilirkişilere İnceletilerek Tespit Edileceği )"
26Y5.CD25.2.2016E. 2013/16537 K. 2016/2048"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (Olay Yeri Tespit Tutanağı Bilirkişi ve Ön İnceleme Raporları Tanık Beyanları İle Tüm Dosya Kapsamından Anlaşıldığı ve Zincirleme Şekilde Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Unsurlarıyla Oluştuğunun Gözetilmesi Gerektiği)
ZİNCİRLEME SUÇ (Belediye Başkanı Olan Sanığın Toptancı Hali Binasının İnşaat Ruhsatı Alınmadan Yapımına Başlanarak Binaların Duvar Çatı ve Dış Sıvalarının Tamamlanmasından Sonra Yapı İnşaat Ruhsatının Alındığı/Yıkım Kararlarının Gereğini Yerine Getirmediği - Zincirleme Şekilde Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu)
KAMU ZARARINA YOL AÇMA (Sanığın Üç Şahsın Yapmış Olduğu Kaçak ve Ruhsatsız Binaların Yıkımına Karar Verilmiş Olmasına Rağmen Yıkım Kararlarının Gereğini Yerine Getirmeyerek Kamunun Zararına ve Kişilere Haksız Menfaat Sağlanmasına Neden Olduğu - Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Unsurlarıyla Oluştuğu)"
26Y14.HD7.12.2015E. 2015/3755 K. 2015/11308"YÜKLENİCİDEN TEMLİK ALINAN KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Öncelikle Yapıya İskan Verilmesine Engel Bir Durumun Olup Olmadığının Belediyeden Sorulup Saptanması ve Sözleşmenin Beşinci Maddesinde Hükme Bağlanan Harçların Tutarını Yetkili Merciden Sorarak Dolayısıyla İskan Giderlerini Tespit Etmek ve Bunları Davacıya Depo Ettirmek Gerektiği )
İSKAN GİDERLERİ ( Yükleniciden Temlik Alınan Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Öncelikle Yapıya İskan Verilmesine Engel Bir Durumun Olup Olmadığının Belediyeden Sorulup Saptanması ve Sözleşmenin Beşinci Maddesinde Hükme Bağlanan Harçların Tutarını Yetkili Merciden Sorarak Dolayısıyla İskan Giderlerini Tespit Etmek ve Bunları Davacıya Depo Ettirmek Gerektiği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Oturma ve İskan İzinlerinin Alınması İçin Ödenmesi Gereken Harçların Yüklenici Tarafından Karşılanacağı Hükme Bağlandığından Arsa Sahibi Bu Harçlar Ödenmeksizin Davacının Tescil İstemine Karşı Koyma Hakkına Sahip Olduğu - Yükleniciden Temlik Alınan Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi )"
26Y15.HD2.10.2014E. 2014/2590 K. 2014/5618"ESER SÖZLEŞMESİNDE YAPI RUHSATI ALMA SORUMLULUĞU ( Sözleşmede İnşaat Ruhsatının Yüklenici Tarafından Alınacağına Dair Hüküm Yer Almadığı - Sözleşmede Aksine Bir Hüküm Bulunmadığından ve Yükleniciye Ruhsat Alımı İle İlgili Vekâletname Verildiği de İddia ve İspat Olunmadığından Yapı Ruhsatı Alma Sorumluluğunun Kural Olarak Davalı İş Sahibine Ait Olduğu )
YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ ( Yapı Ruhsatı Olmaksızın Yapılan İnşaat Kaçak Olacağından İş Sahibi İdare Yükleniciyi Bu İnşaatların Yapımına Devam Etmeye Zorlayamayacağı - İşin Süresinde Tamamlanması Mümkün Olmadığından Yüklenicinin Temerrüdünden Söz Edilemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİNDE KUSURLU OLMA ( Yapı Ruhsatı Almayan Davalı İş Sahibi İdarenin Sözleşmenin Feshinde Kusurlu Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( İmalât Seviyesi ve Bedeli Hakediş Tutarı - Üçüncü Bilirkişi Kurulu İmalât Seviyesi %78,50 Olarak Belirlendiği/İkinci Bilirkişi Kurulu İmalât Seviyesini %63,79 Olarak Belirlediği/Mahkemece Yeniden Oluşturulacak Teknik Bilirkişi Kurulundan İmalât Seviyesi ve Bedeli İle İlgili Raporlar Arasında Oluşan Çelişkiyi Giderecek Şekilde Rapor Alınacağı )
KESİN TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ VE BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( YİGŞ'nin Sözleşmenin Eki Kabul Edildiği - Teminat Mektupları Bedellerinin Tahsiline Karar Verilebilmesi İçin İş Sahibinin Ödemek Zorunda Kalabileceği İşçi Ücretlerinin de Yüklenici Tarafından Ödenmiş Olması Gerekeceği/Bu Husus ve Şartnamenin İade Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )"
26Y14.HD4.12.2012E. 2012/11313 K. 2012/14154"KAÇAK İNŞAAT ( Ruhsatsız Başlanmış veya Ruhsatı Olmakla Birlikte Ruhsatın Eki Olan Projeye Aykırı Yapılmış İnşaatların Kaçak Olduğu ve Yıkıma Tabi Tutulacağı - Yasa Uyarınca Yıkımı Zorunlu Olan Bir Yerin Ekonomik Değer Olarak Kabul Edilmeyeceği )
RUHSATSIZ VEYA RUHSATI OLDUĞU HALDE RUHSAT EKİ PROJEYE AYKIRI İNŞAAT ( Kaçak Yapı Olduğu Yıkıma Tabi Tutulacağı Ekonomik Değeri Bulunmadığı - Kat Mülkiyeti veya İrtifakı Kurulmamış Yapıda Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği Yapının Yasalara Uygun Çıkartılmış Olmasına Bağlı Olduğu )
İMAR KİRLİLİĞİ ( Kaçak İnşaat - Kaçak veya Hakkında Yıkım Kararı Olan Bir Yapının Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mülkiyet Aktarımının Reddi Kararının Yerinde Olduğu )"
26Y15.HD3.5.2011E. 2011/1408 K. 2011/2679"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapı Nedeniyle İnşaata Belediyece Yıkım Kararı Çıkarılması - Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesi için Tadilatın Mümkün Olup Olmadığının Belediyeden Sorulması Gereği/İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi )
KAÇAK YAPININ YASAL HALE GETİRİLMESİ ( Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesi Olanaklı Değilse Yüklenicinin bu Nitelikteki Yapılar İçin Yaptığı İş Bedelini Talep Edemeyeceği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshi )
YÜKLENİCİNİN İŞ BEDELİNİ TALEP ETMESİ ( Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesi İçin Mahkemece Yüklenici Şirkete Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği - İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi Halinde İse Yüklenici Şirkete Hakkettiği İş Bedelinin Ödenmesi Gereği )
SÖZLEŞMENİN FESHİNE İLİŞKİN GÖNDERİLEN İHTARNAME ( Sözleşmenin Geriye Etkili Olarak Feshinde Taraf İradelerinin Birleştiği )
İŞ BEDELİNİN HAK KAZANILMASI ( Kaçak Ya Da Yarı Kaçak Durumdaki İnşaatın Yasal Hale Tadil Edilmesi Gerektiği )"
26Y15.HD28.3.2011E. 2010/1687 K. 2011/1856"EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ (Yapı Ruhsatına Aykırı Olarak Yapılan İmalatların Giderilerek İnşaatların Yasal Hale Getirilmesinin Olanaklı Olup Olmadığının Belediye Başkanlığından Sorulması Gerektiği/Yasal Hale Getirilmesi Olanaklı ise Davacı Arsa Sahibi Tüm İnşaatlardaki Ruhsata Aykırılığı Gidermeyi Kabul Etmiş Olduğundan Taleple Bağlı Kalmak Suretiyle Yapıların Yasal Hale Getirilebilmesi İçin Mahkemece Davacıya Yetki ve Yeterli Süre Verilmesi Gerektiği )
İMAR KANUNU HÜKÜMLERİ (Düzeni Gereği Emredici Hukuk Kurallarından Olduğu/Yasal Hale Getirilmiş Olmadıkça Kaçak Yapı ya da Yapı Kısmı İle İlgili Eksik ve Kusurlu İşlerin İstenemeyeceği - Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili )
YAPI RUHSATINA AYKIRILIK (Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili - Yasal Hale Getirilmiş Olmadıkça Kaçak Yapı ya da Yapı Kısmı İle İlgili Eksik ve Kusurlu İşlerin İstenemeyeceği/Yargılamanın Her Aşamasında İmar Yasası Kurallarının Mahkemece Doğrudan Gözetilmesi Gerektiği )
KAÇAK YAPI (Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili - Yasal Hale Getirilmiş Olmadıkça Kaçak Yapı ya da Yapı Kısmı İle İlgili Eksik ve Kusurlu İşlerin İstenemeyeceği/Yapı Ruhsatına Aykırı Olarak Yapılan İmalatların Giderilerek İnşaatların Yasal Hale Getirilmesinin Olanaklı Olup Olmadığının Belediye Başkanlığından Sorulması Gerektiği )"
26Y14.HD8.6.2010E. 2010/3897 K. 2010/6681"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Edimlerini Tamamlamayan Yüklenicinin Payının Bir Bölümünü 3. Şahsa Temlik Etmesine İzin Verilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Edimlerini Tamamlamayan Yüklenicinin Payının Bir Bölümünü 3. Şahsa Temlik Etmesine İzin Verilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
KAÇAK BİNA ( Bağımsız Bölüm Satışına Konu Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanılarak Açılan Tapu İptali ve Tescil İsteğinin Reddi Gerektiği - Bu Gibi Yerler Üzerinde Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulamayacağı )
YÜKLENİCEDEN TEMLİK ALINAN BÖLÜMLER ( Tapu İptali ve Tescil - Edimlerini Tamamlamayan Yüklenicinin Payının Bir Bölümünü 3. Şahsa Temlik Etmesine İzin Verilemeyeceği )"
26YHGK25.11.2009E. 2009/14-440 K. 2009/561"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Münhasıran Tapudan Arsa Payı Satışı Söz Konusu Olmadığı - Satışa Konu Bağımsız Bölüm Kaçak Yapı Niteliğinde Olup Taşınmaz Üzerinde Bu Hali İle Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı )
KAT MÜLKİYETİ ( Satışa Konu Bağımsız Bölüm Kaçak Yapı Niteliğinde Olup Taşınmaz Üzerinde Bu Hali İle Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )
ARSA PAYI SATIŞI ( Münhasıran Tapudan Arsa Payı Satışı Söz Konusu Olmadığı - Satışa Konu Bağımsız Bölüm Kaçak Yapı Niteliğinde Olup Taşınmaz Üzerinde Bu Hali İle Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Satışa Konu Bağımsız Bölüm Kaçak Yapı Niteliğinde Olup Taşınmaz Üzerinde Bu Hali İle Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı )"
26YHGK8.7.2009E. 2009/14-283 K. 2009/325"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Dayanağı Satış Vaadi Sözleşmelerinde Davacının Taşınmazda Paydaş Kılınmasının Amaçlandığı - Parseldeki Davalı Satış Vaadi Borçlusu Üzerine Kayıtlı Paydan Sözleşmede Öngörülen Payın Davacı Adına Tescili Gerektiği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali veTescil - Davacının Taşınmazda Paydaş Kılınmasının Amaçlandığı/Parseldeki Davalı Satış Vaadi Borçlusu Üzerine Kayıtlı Paydan Sözleşmede Öngörülen Payın Davacı Adına Tescili Gerektiği )
PAYLI MÜLKİYET ( ( Tapu İptali veTescil - Davacının Taşınmazda Paydaş Kılınmasının Amaçlandığı/Parseldeki Davalı Satış Vaadi Borçlusu Üzerine Kayıtlı Paydan Sözleşmede Öngörülen Payın Davacı Adına Tescili Gerektiği )"
26Y15.HD5.6.2008E. 2007/3401 K. 2008/3733"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kuralları İle Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kuralları İle Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kuralları İle Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )
RUHSAT ALINMASI ( Her Türlü İnşaat Yapımı İstisnalar Dışında Yerel İdarelerden Ruhsat Alınmasına Bağlı Olduğu )"
26Y15.HD2.5.2008E. 2007/1675 K. 2008/2937"ESER SÖZLEŞMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Projeye Aykırı İnşaatın Yasaya Uygun Hale Getirilmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Edimini Sözleşmeye Fen ve Sanat Kurallara ile Yasaya Uygun Olarak Yerine Getirmesi Gereği - Projesine Aykırı Olduğundan Ruhsat Alınayan İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İNŞATIN PROJESİNE VE İMARA AYKIRI YAPILMASI ( Her Türlü İnşaatın İmar Kanununa Göre Yerel İdareden Ruhsat Alması Gereği - Ruhsata Aykırılık Kamu Düzenine İlişkin Olup Re'sen Gözetilmesi Geretiği İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN YÜKLENİCİYE SÜRE VERİLMESİ ( İmara Aykırı İnşaatın Yıktırılıp Arsa Sahibi ile Yükleniciye Ceza Uygulanacağı - Projeye Akırılığın Giderilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHEDİLMESİ ( İnşaatın Sözleşmeye Proje ve Mevzuata Uygun Yapılmasının Yüklenicinin Borcu Olduğu - Projeye ve Mevzuata Aykırılık Fesih Nedeni ise de Aykırılığın Girilmesi İçin Yükleniciye Süre Verilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
26Y14.HD13.3.2008E. 2008/1930 K. 2008/3188"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Yapıdaki Yasaya Aykırılıkları ve Bunun Giderilme Yöntemlerinin Ne Olduğunu Keşif Suretiyle Bilirkişiye İnceletmek Gerektiği )
KEŞİF / BİLİRKİŞİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece Yapıdaki Yasaya Aykırılıkları ve Bunun Giderilme Yöntemlerinin Ne Olduğunu Keşif Suretiyle Bilirkişiye İnceletmek Gerektiği )
HARÇLARIN DEPO EDİLMESİ ( Eksiklikleri Gidermek Üzere Davacı 3. Kişiye Yetki ve Mehil Vermek Bu İşlemler Yerine Getirilirse Sözleşmede Hükme Bağlanan Harçların Tutarını Yetkili Merciden Sormak Bunları Davacıya Depo Ettirmek Gerektiği )"
26Y14.HD25.2.2008E. 2008/1474 K. 2008/2163"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 26. Maddesindeki Ayrıcalıklar Dışında İnşaata Başlanmadan Önce Tüm Yapılar İçin Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu )
RUHSAT ALINMASI ( 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 26. Maddesindeki Ayrıcalıklar Dışında İnşaata Başlanmadan Önce Tüm Yapılar İçin Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu )
YIKIMI ZORUNLU YAPI ( Tapu İptali ve Tescil - Ekonomik Değerlerin Korunmasından Söz Edilemeyeceğinden Yasaya Aykırılığın Devamı Anlamına Gelecek Şekilde Arsa Payı Devrine Olanak Olmadığı )"
26Y14.HD19.2.2008E. 2007/15742 K. 2008/1969"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNDEN DOĞAN MÜLKİYET AKTARIMI ( Tapuda Arsa Niteliğinde Kayıtlı Olmasına Rağmen İleride Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulduğunda Bir Paya Bağlanacak Bağımsız Bölüm - Rayiç Bedelin Tahsili )
SATIŞA KONU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN RAYİÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Satışının veya Temlik İşlemine Konu Yapılması Üzerine Mahkemece Temlik İşleminin Tarafına Geçirilmesi Gereken Payın Bilirkişi Marifeti İle Keşfen İleride Kat İrtifakına Esas Teşkil Edecek Arsa Payı Olarak Belirlenmesi Gereği )"
26Y14.HD11.2.2008E. 2007/16907 K. 2008/1414"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kaçak ve Hakkında Yıkım Kararı Olan Bir Yapıda İçtihadı Birleştirme Kararının Uygulanması Yasaların Suç Saydığı Eylemin Devamına Neden Olmak Sonucu Sağlayacağı Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kaçak ve Hakkında Yıkım Kararı Olan Bir Yapıda İçtihadı Birleştirme Kararının Uygulanması Yasaların Suç Saydığı Eylemin Devamına Neden Olmak Sonucu Sağlayacağından İstemin Reddi Gereği )
KAÇAK VE HAKKINDA YIKIM KARARI OLAN YAPI ( İçtihadı Birleştirme Kararının Uygulanması Yasaların Suç Saydığı Eylemin Devamına Neden Olmak Sonucu Sağlayacağından Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )"
26Y14.HD31.1.2008E. 2007/15750 K. 2008/711"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bilirkişi Raporunda Varlığı Söylenen Projeye Aykırılık ve Giderilmesi Yönü Üzerinde de Durulmalı Yapıdaki Yasal Durum Sağlandıktan Sonra Taraflarına Kat İrtifakı Tesisi Konusunda Mehil Verilmesi Gereği )
YAPI ORTAKLIĞI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacıların Yüklenicinin Yönetici Ortak Olduğu " Ortaklar Arasında Yer Alıp Almadıkları Kendilerinin ve Yüklenicinin Yapacağı Açıklamalar İle Diğer Yazılı Delillerden Yararlanılarak Saptanması Gereği )
PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ( Yetkili Mercii Olan Belediyeden Binaya Ait İmara İlişkin Evraklar ve Bu Arada Projeleri Getirtilmeli Binanın İnşaat Ruhsatı Olup Olmadığı Yapının İnşaat Ruhsatı ve Eklerine Aykırı İmal Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
İRADİ KAT İRTİFAKI ( Tesis Edilemezse Yapının Kat İrtifakı Kurulmasına Esas Arsa Payı Bilirkişilere Belirtilmeli Bilirkişilerin Belirleyecekleri Arsa Paylarının İddiasını Kanıtlayan Davacılar Adına Tescili Hüküm Altına Alınması Gereği )"
26Y14.HD21.1.2008E. 2007/15814 K. 2008/126"İRTİFAK HAKKI TESİSİ ( Yasaya Aykırı Yapılmış Bina Sebebiyle Bir Taşınmaz İçin İrtifak Hakkı Tesisi Yasalara Aykırılığın Devamı Sonucu Meydana Getireceğinden İmar Mevzuatına Uygun Yapılmamış Binalarda İrtifak Hakkı Tesisi Olanağının Olmadığı )
RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU ( İnşaata Başlanmadan Önce Tüm Yapılar İçin Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu - Ruhsat İçin Arsa Belediye veya Mücavir Alanlar Sınırında İse İlgili Belediyeye Dışında Kalıyorsa Valiliklere Başvurulması Gerektiği )
BAŞVURU MERCİİ ( İnşaata Başlanmadan Önce Tüm Yapılar İçin Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu - Ruhsat İçin Arsa Belediye veya Mücavir Alanlar Sınırında İse İlgili Belediyeye Dışında Kalıyorsa Valiliklere Başvurulması Gerektiği )
YIKIMI GEREKTİREN BİNA ( Yönetmeliğe Uygun İzin Alınmaksızın ve Yönetmeliğin Belirlediği Koşullara Uygun Düşmeyen Bir Bina Meydana Getirilmesi 3194 Sayılı İmar Kanununa Aykırı Ve Yıkımı Gereken Bina Sayıldığı )
TEMLİKEN TESCİL ( Yasaya Aykırı Yapılmış Bina Sebebiyle Bir Taşınmaz İçin İrtifak Hakkı Tesisi Yasalara Aykırılığın Devamı Sonucu Meydana Getireceğinden İmar Mevzuatına Uygun Yapılmamış Binalarda İrtifak Hakkı Tesisi Olanağının Olmadığı )"
26Y14.HD14.12.2007E. 2007/14807 K. 2007/16019"KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ ( Ruhsata Aykırı Binanın Yasal Hale Getirilmesi Sağlanmazsa İlgili Belediyece Masrafı Sahibinden Tahsil Edilerek Yıkılması Gerektiği )
RUHSATA AYKIRI BİNA ( Yasal Hale Getirilmesi Sağlanmazsa İlgili Belediyece Masrafı Sahibinden Tahsil Edilerek Yıkılması Gerektiği )
KAÇAK İNŞAAT ( İnşaata Başlanmadan Önce Tüm Yapılar İçin Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu - Yapıya Ruhsat Alınmadan Başlanmışsa veya Ruhsat Alınmakla Birlikte Yapı Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılmışsa Olduğu )
YIKIM MASRAFI ( Ruhsata Aykırı Binanın Yasal Hale Getirilmesi Sağlanmazsa İlgili Belediyece Masrafı Sahibinden Tahsil Edilerek Yıkılması Gerektiği )"
26Y14.HD19.11.2007E. 2007/12891 K. 2007/14441"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Sözleşmenin Herhangi Bir Nedenle İfa Edilememesi Halinde Vaad Alacaklısı Alacağını Tamamen veya Kısmen Elde Edemez İse Borçlu Kendisine Hiçbir Kusur İsnat Edilemeyeceğini İspat Etmedikçe Alacaklı Zararından Sorumlu Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Herhangi Bir Nedenle İfa Edilememesi Halinde Vaad Alacaklısı Alacağını Tamamen veya Kısmen Elde Edemez İse Borçlu Kendisine Hiçbir Kusur İsnat Edilemeyeceğini İspat Etmedikçe Alacaklı Zararından Sorumlu Olduğu )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR NEDENLE İFA EDİLEMEMESİ ( Vaad Alacaklısı Alacağını Tamamen veya Kısmen Elde Edemez İse Borçlu Kendisine Hiçbir Kusur İsnat Edilemeyeceğini İspat Etmedikçe Alacaklı Zararından Sorumlu Olduğu )"
26Y14.HD12.11.2007E. 2007/12203 K. 2007/13920"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Zemininde Bina Bulunan Ancak Kat Mülkiyeti veya İrtifakı Kurulmamış Taşınmazda Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerli Olduğu - Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılan Bina veya Bağımsız Bölümlerin Üçüncü Kişilere Satış veya Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILMIŞ BİNA VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜM (Yasaya Uygun Hale Getirilmezse Yıkılması Gerektiğinden Ekonomik Değerinin Korunamayacağı - Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina veya Bağımsız Bölümlerin Satış veya Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Olmayacağı)
RUHSATSIZ YAPININ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE KONU EDİLMESİ (Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Binaların Ekonomik Olarak Korunmaya Müstehak Bir Değer Olmadığı - Satış veya Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Olamayacağı)"
26Y14.HD23.10.2007E. 2007/6841 K. 2007/12407"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ruhsatına Aykırı Yapılan İnşaatlar Durdurulur ve Aykırılık Giderilinceye Kadar İnşaatın Yürütülmesine İzin Verilemeyeceği - Yapılan İnşaat İmar Mevzuatına Aykırı ve Bunu Düzeltme İmkanı da Yoksa Yapının Yıktırılması Gerektiği )
RUHSATINA AYKIRI YAPILAN İNŞAATLAR ( Durdurulur ve Aykırılık Giderilinceye Kadar İnşaatın Yürütülmesine İzin Verilemeyeceği - Yapılan İnşaat İmar Mevzuatına Aykırı ve Bunu Düzeltme İmkanı da Yoksa Yapının Yıktırılması Gerektiği )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI İNŞAAT ( Düzeltme İmkanı da Yoksa Yapının Yıktırılması Gerektiği )
İNŞAAT RUHSATI ALINMASI ( Tüm Yapılar İçin İnşaat Ruhsatı Alınmasının Zorunlu Olduğu - Ruhsat Alınmadan Yapılan ya da Ruhsata Uygun Yapılmayan İnşaat "Kaçak İnşaat" Olduğu )
KAÇAK İNŞAAT ( Ruhsat Alınmadan Yapılan ya da Ruhsata Uygun Yapılmayan İnşaat "Kaçak İnşaat" Olduğu - Ruhsatına Aykırı Yapılan İnşaatlar Durdurulur ve Aykırılık Giderilinceye Kadar İnşaatın Yürütülmesine İzin Verilemeyeceği )"
26Y15.HD12.12.2005E. 2004/7443 K. 2005/6761"İNŞAATIN PLAN VE PROJESİNİ YAPTIRIP RUHSATINI ALMA ( Arsa Sahibinin/İş Sahibinin Görevi Olduğu - Somut Olayda İnşaatın Ruhsata Tabi Olup Olmadığı ve Ruhsat Alınıp Alınmadığı Araştırılmamasının Hatalı Olduğu )
İNŞAATIN RUHSATA TABİ OLUP OLMADIĞI ( Ruhsata Tabi İse ve Ruhsat Alma Görevi de Arsa Sahibine Ait Olmasına Rağmen Ruhsat Alınmadan İnşaat Yapılmış İse Arsa Sahiplerinin de Müterafık Kusurlu Olduğu Dikkate Alınarak Zarar Hesabı Yapılması Gereği )
MÜTERAFIK KUSUR ( İnşaat Ruhsata Tabi İse ve Ruhsat Alma Görevi de Arsa Sahibine Ait Olmasına Rağmen Ruhsat Alınmadan İnşaat Yapılmış İse Arsa Sahiplerinin de Müterafık Kusurlu Olduğu Dikkate Alınarak Zarar Hesabı Yapılması Gereği )"
26Y15.HD30.6.2005E. 2004/5781 K. 2005/3948"BİNA İNŞAATI ( Her Türlü Bina İnşaatı İçin Yasanın 26.Maddesinde Belirtilen İstisnalar Dışında Belediyeden Ruhsat Alınması Zorunlu Olduğu )
BELEDİYEDEN RUHSAT ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Her Türlü Bina İnşaatı İçin Yasanın 26.Maddesinde Belirtilen İstisnalar Dışında Alınması Zorunlu Olduğu )
RUHSAT ALINMASININ MÜMKÜN OLMAMASI ( Arsa Sahibi Kaçak Yapının Yıkılmasını ve Sözleşmenin Feshini İsteyebileceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Ruhsat Alınması Mümkün Değilse Arsa Sahibi Kaçak Yapının Yıkılmasını ve Sözleşmenin Feshini İsteyebileceği )
KAÇAK YAPI ( Ruhsat Alınması Mümkün Değilse Arsa Sahibi Kaçak Yapının Yıkılmasını ve Sözleşmenin Feshini İsteyebileceği )"
26Y15.HD8.4.2004E. 2003/5234 K. 2004/2029"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapılarda Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunulamayacağı - İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI KISMI ( Kaçak Kat - Arsa Sahibinin Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı )
KAÇAK KAT ( Arsa Sahibinin Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı - İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapılarda Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunulamayacağı - İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği )
ARSA SAHİBİNİN HAKLARI ( İnşaat Sözleşmesi/İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği - Arsa Sahibinin Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı )"
26Y15.HD5.11.2003E. 2003/1848 K. 2003/5256"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Ruhsatsız Yahut Ruhsata Aykırı Olarak Yapılan Yapıların Tamamen veya Kısmen Kaçak Sayılması ve 3194 Sayılı Yasa Uyarınca Kaçak Yapı veya Kaçak Yapı Kısmının Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
KAÇAK YAPI ( İmar Yasası Uyarınca Ruhsatsız Yahut Ruhsata Aykırı Olarak Yapılan Yapıların Tamamen veya Kısmen Kaçak Sayılması ve 3194 Sayılı Yasa Uyarınca Kaçak Yapı veya Kaçak Yapı Kısmının Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
YAPI İZNİ-RUHSATI ( 3194 Sayılı İmar Yasası Gereğince Yasada Sayılan İstisnalar Dışındaki Tüm İnşaatların Yapımının Yerel Yönetimlerden Yani İlgili Belediye veya Valiliklerden Alınacak İzne-Ruhsata Bağlı Olması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Usul Yasası Uyarınca Yapılan Delillerin Tespitine İlişkin Giderlerin Usul Yasasında Yer Alan Yargılama Giderlerinden Sayılması )
DELİL TESPİTİ ( HUMK Uyarınca Yapılan Delillerin Tespitine İlişkin Giderlerin Usul Yasasında Yer Alan Yargılama Giderlerinden Sayılması )
EMREDİCİ HÜKÜM ( 3194 Sayılı İmar Yasasındaki Kaçak Yapıya İlişkin Hükümleri Emredici Nitelikte Hukuk Kuralları Olup Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Doğrudan Gözetilmesi Gerektiği Gibi Kamu Düzeni Gereği Herkes Tarafından da Uyulmasının Zorunlu Olması )"
26Y15.HD23.6.2003E. 2003/1812 K. 2003/3377"İŞ BEDELİNİN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesi ile Yükümlendiği Edimini Sözleşmeye Uygun Olarak İfa Etmemesi Nedeniyle )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLME USULÜ ( Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Temyiz Harcının Yatırılmış Olmasının Gerekmesi )
HÜKÜM KURMA USULÜ ( Taraflara Yüklenilen Borç ve Hakların Açık ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesinin Gerekmesi-Mahkeme Kararının Gerekçe İçermesinin Zorunlu Olması )
MAHKEME KARARI ( Taraflara Yüklenilen Borç ve Hakların Açık ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesinin Gerekmesi-Mahkeme Kararının Gerekçe İçermesinin Zorunlu Olması )
YAPI İZNİ ( İmar Kanunu Gereğince Yapılacak Bütün Yapıların Yerel Yönetimlerce Verilecek İzne Bağlı Olması )
KAÇAK YAPI ( Yüklenicinin İş bedelini İş Sahibinin ise Ayıplı ve Eksik İş Bedeli İsteyememesi )
RUHSATSIZ YAPI ( Yerel Yönetimden İzin Alınmadan Yapılan Yapıların Kaçak Nitelik Arzetmesi ve Bu Nedenle Yıktırılmalarının Zorunlu Olması )
İMAR YASASI ( Yasada Öngörülen Hükümlerin Kamu Düzeni Gereğince Emredici Nitelikte Olması ve Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Res'en Gözetilmesi )
İMARA AYKIRILIK ( Tadilat Projesiyle Giderilebilecek Nitelikte Olması Halinde Mahkemece Yükleniciye Süre Verilmesi-Bu Süre Sonunda Düzeltim Yapılmamışsa Giderleri Yükleniciye Ait Olmak Üzere İş Sahibine Yetki Verilmesinin Gerekmesi )
FAZLA İŞ BEDELİ ( Sözleşme Dışı İşlerin Bedelini Yüklenicinin İsteme Hakkının Varlığı Saptandığı Takdirde Bu İşlerin Yapıldığı Tarihteki Rayiç Fiyatlara Göre ve İstek de Aşılmamak Koşuluyla Fazla İş Bedelinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Borçlu Temerrüt Tarihi Kesin Olarak Saptandıktan Sonra Bu Tarihten İtibaren Faiz Uygulanmasının Gerekmesi )"
26Y15.HD6.5.2003E. 2002/6199 K. 2003/2461"TAZMİNAT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yapılması Kararlaştırılan İnşaatın Tamamlanmayan Kısmı için Gecikme Tazminatı İstemi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Göre Yapılması Kararlaştırılan İnşaatın Bir Kısmı Hakkında Ruhsat Alınamayacağından Bu Kısma İlişkin Sözleşme Hükümlerinin Batıl Olması )
BATIL SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Batıl Olan Kısmının İfasının ve Buna Bağlı Gecikme Tazminatının Ödetilmesinin İstenememesi )
RUHSATSIZ YAPI ( Yerel Yönetimlerin İzni Alınmadan Yapılan Yapının Yasal Duruma Getirilmesine İmkan Bulunmaması Halinde Yıktırılması )
KAÇAK YAPI ( Yasal Duruma Getirilmesine Olanak Bulunmaması veya Verilen Süre İçinde Ruhsata Uygun Hale Getirilmemesi Halinde Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
İMAR SUÇU ( Kaçak Yapı Yapılması Halinde Oluşması-Mahkemece Re'sen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
26Y15.HD12.6.2002E. 2002/1677 K. 2002/3203"İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAN İŞLER ( Bedel İstenemeyeceği - Projede Yer Alan İşler İçin Fazla İş İddiasıyla Bedel İstenemeyeceği )
FAZLA İŞ İDDİASI NEDENİYLE BEDEL İSTEMİ ( Kamu Düzenine İlişkin İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan İşlerde Bedel İstenemeyeceği - Projede Yer Alan İşler İçin Fazla İş İddiasıyla Bedel İstenemeyeceği )"
26Y15.HD10.6.2002E. 2002/951 K. 2002/3130"TAZMİNAT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Eksik İşler Bedeli ile Kira Geliri Kaybının Tahsili )
YASAYA AYKIRILIK NEDENİYLE YIKIMI GEREKEN İNŞAAT ( İnşaatın Ekonomik Değeri Olmayacağından Eksik İşler Bedelinin İstenememesi )
EKONOMİK DEĞER ( Yasaya Aykırılık Nedeniyle Yıkımı Gereken İnşaatın Ekonomik Değeri Olmayacağından Eksik İşler Bedelinin İstenememesi )
EKSİK İŞLER BEDELİ ( Yasaya Aykırılık Nedeniyle Yıkımı Gereken İnşaatın Ekonomik Değeri Olmayacağından Eksik İşler Bedelinin İstenememesi )"
26Y15.HD10.6.2002E. 2002/1621 K. 2002/3127"YAPI İZNİ ( Bütün Yapılar için Yerel İdarelerden Bu İznin Alınmasının Zorunlu Olması )
KAÇAK YAPI ( Ruhsatsız Yapılan İnşaatların Mühürlenerek Durdurulması-Tanınan Süre İçinde Ruhsat Alınmaması Halinde Ruhsata Aykırı Kısımların Yıktırılması )
RUHSATSIZ İNŞAAT YAPMA ( Mühürlenerek Durdurulması-Verilen Süre İçinde Ruhsat Alınmaması Halinde Encümen veya İl İdare Kurulunun Kararı ile Yıktırılması )
İMAR KANUNU ( Kamu Düzeni ile İlgili Olup Emredici Nitelikte Olması )
İYİNİYET ( Yükümlülüğünü Yerine Getirmemiş ve Bu Nedenle Arsa Sahibine Karşı Bedele Hak Kazanamamış Olan Yükleniciden Tapu Payı Satın Alan 3. Kişilerin İyiniyet Savunmasında Bulunamaması )
TASDİKLİ PROJEYE AYKIRI BİNA YAPMA ( Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olmaması Halinde Yıkılmasının Gerekmesi-Korumayı Gerektiren Ekonomik Değerlerinden Bahsedilememesi )
RUHSATSIZ YAPIDA ARSA MALİKİNİN HAKLARI ( Mahkemeden Binanın Tadilat Projesiyle Yasal Hale Getirilmesini Bunun Mümkün Olmaması Halinde Kal Talebinde Bulunabilmesi )"
26Y15.HD30.5.2002E. 2002/1503 K. 2002/2913"İMAR KANUNU UYARINCA İZİN ALINMA ZORUNLULUĞU ( Sözleşmeye Göre Yüklenici Tarafından Alınması Gereken İznin Alınmaması Halinde Yüklenicinin Borcunu İfa Etmiş sayılmayacağı - Kamu Düzenine İlişkin Hususlarda Aleyhe Bozma Yasağı Uygulanamayacağı )
YÜKLENİCİNİN BORCU İFA ETMİŞ OLMASI İÇİN YAPMASI GEREKENLER ( Sözleşmeye Göre Yüklenici Tarafından Alınması Gereken İznin Alınmaması Halinde Yüklenicinin Borcunu İfa Etmiş sayılmayacağı - Kamu Düzenine İlişkin Hususlarda Aleyhe Bozma Yasağı Uygulanamayacağı )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN HUSUSLARDA ALEYHE BOZMA YASAĞI UYGULANAMAYACAĞI ( Sözleşmeye Göre Yüklenici Tarafından Alınması Gereken İznin Alınmaması Halinde Yüklenicinin Borcunu İfa Etmiş sayılmayacağı )"
26Y15.HD15.4.2002E. 2001/5904 K. 2002/1828"İMAR YASASINA AYKIRI YAPI ( Sözleşme Geçerli Olduğundan ve İnşaatın Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle Gecikme Tazminatı Olarak Kira Kaybı Zararının Talep Edilebilmesi )
GECİKME TAZMİNATI ( İmar Yasasına Aykırı Yapı Yapılması-Sözleşme Geçerli Olduğundan Gecikme Tazminatı Olarak Kira Kaybı Zararının Talep Edilebilmesi )
KİRA KAYBI ZARARI ( İmar Yasasına Aykırı Yapı Yapılması-Sözleşme Geçerli Olduğundan Gecikme Tazminatı Olarak Kira Kaybı Zararının Talep Edilebilmesi )"
26Y15.HD21.3.2002E. 2001/5265 K. 2002/1303"TAZMİNAT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Eksik İşler Bedelinin Tahsili İstemi )
BELEDİYEDEN RUHSAT ALINMASI ( Her Türlü Bina Yapımı Belediyelerden Ruhsat Alınmasına Tabi Olması )
KAMU DÜZENİ ( Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı Bina Yapımının İmar Suçunu Oluşturması Sebebiyle binanın Yasa Uyarınca da Yıkılmasının Kamu Düzeni Uyarınca Yıkılmasının Gerekmesi )
YIKIM ( Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı Bina Yapımının İmar Suçunu Oluşturması Sebebiyle binanın Yasa Uyarınca da Yıkılmasının Gerekmesi )
RUHSATSIZ YAPIYLA İLGİLİ EKSİK İŞLER BEDELİNİN İSTENMESİ ( Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılarda Eksik İş Bedelinin Talep Edilmesinin Yasaya Aykırılığın Sürdürülmesi Anlamını Taşıması )"
26Y15.HD9.12.1997E. 1997/4557 K. 1997/5306"RUHSATSIZ İNŞAAT ( Arsa Sahibince Yükleniciden Eksik Bırakılan İnşaatın Tamamlanmasının İstenemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ruhsatsız Başlanan İnşaatın İkmaline Yüklenicinin Zorlanamayacağı )
İFA TALEP EDİLEMEMESİ ( Ruhsatsız Yapının Eksik Bırakılması Nedeniyle Arsa Maliki Tarafından Yüklenici Aleyhine )"

DANIŞTAY

26D6.D11.6.2015E. 2012/314 K. 2015/4116"İMARA AYKIRILIK ( İmar Kanununa Giren Bütün Yapılar İçin Belediye veya Valiliklerden Yapı Ruhsatı Alınmasının Zorunulu Olduğu Basit Tamir ve Tadiller ile Korkuluk Porgole ve Benzeri Yapıların Ruhsata Tabi Olmadığı - Demir Profil Üzerine Ahşap Lambiri ve İzalasyon Malzemesi İle Kaplanan Kiremit Çatı ve Seramik Zeminden İbaret Yapının Pergole Olarak Değerlendirilemeyeceği )
PERGOLE YAPISI ( Yapı Ruhsatı Alınmadan İnşa Edilebilecek Yapılardan Olduğu - Demir Profil Üzerine Ahşap Lambiri ve İzalasyon Malzemesi İle Kaplanan Kiremit Çatı ve Seramik Zeminden İbaret Yapının Pergole Olarak Değerlendirilemeyeceği Yapı Ruhsatı Alınmadan İnşaasının İmar Kanununa Aykırılık Oluşturuğu )"
26D6.D4.12.2012E. 2009/7458 K. 2012/7199"İNŞAAT RUHSATI ( İlk Verilen Yapı Ruhsatından Beş Yıl Geçtikten Sonra Verilen Ruhsat Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuata Göre Verildiğinden Beş Yıl İçinde Yenileme Talebinde Bulunan Davacıya Kazanılmış Hakkı Olduğu )
YENİLENME RUHSATI ( İlk Verilen Yapı Ruhsatından Beş Yıl Geçtikten Sonra Verilen Ruhsat Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuata Göre Verildiğinden Beş Yıl İçinde Yenileme Talebinde Bulunan Davacının İsteminin Kabulü Gerektiği )
RUHSAT TALEBİ ( İlk Verilen Yapı Ruhsatından Beş Yıl Geçtikten Sonra Verilen Ruhsat Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuata Göre Verildiğinden Beş Yıl İçinde Yenileme Talebinde Bulunan Davacıya Yenileme Ruhsatının Verilebileceği )"
26D6.D19.10.2010E. 2008/13096 K. 2010/9533"TADİLAT RUHSATI DÜZENLENMESİ ( Ruhsata Tabi Olduğu Anlaşılan Esaslı Tadilatın Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
RUHSATA TABİ OLDUĞU ANLAŞILAN ESASLI TADİLAT ( Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İMARA AYKIRILIK ( Ruhsata Tabi Olduğu Anlaşılan Esaslı Tadilatın Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
26D6.D4.5.2010E. 2008/3542 K. 2010/4412"SÜRESİ İÇİNDE VERİLEN YAPI RUHSATINA GÖRE YAPININ TAMAMLANMAMASI ( Halinde Yenileme Ruhsatının Tabi Olacağı Mevzuatın Başvuru Tarihine Göre Belirleneceği )
RUHSAT SÜRESİNDEN SONRA BAŞVURU YAPILMASI ( Yapı Ruhsatsız Duruma Düşeceğinden Yenileme Ruhsatı Başvurusu da Mevcut Başvuru Tarihindeki Mevzuata Tabi Olacağı )
YENİLEME RUHSATI ( Süresi İçinde Verilen Yapı Ruhsatına Göre Yapının Tamamlanmaması Halinde Yenileme Ruhsatının Tabi Olacağı Mevzuatın Başvuru Tarihine Göre Belirleneceği )"
26D6.D3.5.2010E. 2008/7572 K. 2010/4351"UYGULAMA İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli - Olmadan Yapı Ruhsatı Düzenlenemeyeceğinden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Uyarınca Düzenlenen Ruhsatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
NAZIM İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Olmadan Yapı Ruhsatı Düzenlenemeyeceğinden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Uyarınca Düzenlenen Ruhsatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
26IDDGK16.6.2005E. 2003/329 K. 2005/2153"VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ( Hizmetlerini Yerine Getirmekte Kullandıkları Yapılarının Resmi Bina Olduğunun Kabulü Gerektiği )
RESMİ BİNA ( Kamu Hizmeti Yapan Yasayla Kurulan ve Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulunan Vakıf Üniversitelerinin Bu Hizmeti Yerine Getirmekte Kullandığı Yapılarının Bu Nitelikte Olduğu )
KAMU KURUM VEYA KURULUŞLARINCA YAPILACAK VEYA YAPTIRILACAK YAPILAR ( Koşulları Yerine Getirmeleri Kaydıyla Avan Projeye Göre Ruhsat Verileceği - Vakıf Üniversiteleri )
AVAN PROJEYE GÖRE RUHSAT VERİLMESİ ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Veya Yaptırılacak Yapılarda Koşulları Yerine Getirmeleri Kaydıyla - Vakıf Üniversiteleri Yapıları )"
26D6.D21.6.2004E. 2003/6063 K. 2004/3998"İNŞAAT RUHSATI ALINMASININ GEREKMEMESİ ( Ambar Binasının Doğal Kaynakla İlgili Tesis ve Müştemilatı Kapsamında Bulunduğu - Belediyeye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu/Para Cezası Verilemeyeceği )
DOĞAL KAYNAKLA İLGİLİ TESİS VE MÜŞTEMİLAT ( Ambar Binasının Ruhsatsız Yapılması Nedeniyle Para Cezası Verilemeyeceği - İnşaat Ruhsatı Alınmasının Gerekmediği/Belediyeye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu )
İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASI ( Ambar Binasının Ruhsatsız Yapılması - Doğal Kaynakla İlgili Tesis ve Müştemilatı Kapsamında Bulunduğu/Belediyeye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu )
RUHSATSIZ YAPI ( Ambar Binasının Doğal Kaynakla İlgili Tesis ve Müştemilatı Kapsamında Bulunduğu/Belediyeye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu - Para Cezası Verilemeyeceği )"
26D6.D21.6.2004E. 2003/6062 K. 2004/3997"KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER KAPSAMINDAKİ FABRİKALAR ( Doğrudan Üretimiyle İlgili Olmayan Revir Binası - Avan Projeye Göre İnşaat Ruhsatı Verilmesi Gerektiği/Para Cezası Verilemeyeceği )
FABRİKA REVİR BİNASI ( Avan Projeye Göre İnşaat Ruhsatı Verilmesi Gerektiği/Para Cezası Verilemeyeceği - Kamuya Ait Yapı ve Tesisler Kapsamındaki Fabrikalar )
AVAN PROJEYE GÖRE İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ GEREKTİĞİ ( Kamuya Ait Yapı ve Tesisler Kapsamındaki Fabrikalar/Para Cezası Verilemeyeceği - Doğrudan Üretimiyle İlgili Olmayan Revir Binası )
İNŞAAT RUHSATI ( Kamuya Ait Yapı ve Tesisler Kapsamındaki Fabrikalar/Doğrudan Üretimiyle İlgili Olmayan Revir Binası - Avan Projeye Göre İnşaat Ruhsatı Verilmesi Gerektiği )"
26D6.D21.6.2004E. 2003/6061 K. 2004/3996"DOĞAL KAYNAKLA İLGİLİ TESİS VE MÜŞTEMİLAT ( Doğrudan Üretimle İlgili - İnşaat Ruhsatı Alınmasının Gerekmediği ve İlgili Belediyeye Bildirimde Bulunulmasının Yeterli Olduğu )
İNŞAAT RUHSATI GEREKTİRMEYEN TESİS VE MÜŞTEMİLATI ( İlgili Belediyeye Bildirimde Bulunulmasının Yeterli Olduğu - Doğal Kaynakla İlgili Tesis ve Müştemilatı )
AVAN PROJEYE GÖRE İNŞAAT RUHSATI VERİLEBİLECEK BİNA VE TESİSLER ( Fabrikanın Yardımcı Faaliyetlerine İlişkin Olanlar - 3030 S.K. Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Md. 59 Uyarınca )
FABRİKANIN ÜRETİM VE YARDIMCI FAALİYETLERİ DIŞINDAKİ YAPILAŞMASI ( Doğal Kaynakla İlgili Tesisler - İmar Kanununun İnşaat Ruhsatıyla İlgili Genel Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"
26D6.D14.1.2004E. 2003/4857 K. 2004/142"ÜNİVERSİTEYE AİT YAPI VE TESİSLERDE RUHSAT ( İmar Kanunu'nun 26. Maddesi Kapsamında Kaldığı - Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YAPILARDA FENNİ SORUMLULUK ( Üniversitece Üstlenilerek Ruhsat Başvurusunda Bulunulması - Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yapı ve Tesislerde Ruhsat/İmar Kanunu'nun 26. Maddesi Kapsamında Kaldığı - Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"

Madde 27

AMK

27AMK11.12.1986E. 1985/11 K. 1986/29""

YARGITAY

27Y15.HD20.3.2017E. 2016/1717 K. 2017/1176"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK İSTEMİ ( Dairenin Yerleşik İçtihat ve Uygulamalarına Göre Mahkemece Yükleniciye İnşaatı İmara ve Yasaya Uygun Hale Getirip Yapı ya da Tadilat İzin Belgesi Alması İçin Yetki ve Süre Verilerek Sonuca Gidileceği )
KAÇAK YAPI ( İnşaat ve Tadilatın Ruhsata Bağlanmasının Mümkün Olmaması Halinde Kaçak İnşaat Niteliğinde Olup Yıkımı Gerekeceği ve Ekonomik Değeri Olmayacağından Davanın Reddine Karar Verileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi )
İNŞAATIN YASAL HALE GİTİRİLMESİ ( Dairenin Yerleşik İçtihat ve Uygulamalarına Göre Mahkemece Yükleniciye İnşaatı İmara ve Yasaya Uygun Hale Getirip Yapı ya da Tadilat İzin Belgesi Alması İçin Yetki ve Süre Verilerek Sonuca Karar Verileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi )
MAHALLİ PİYASA RAYİCİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi - Yüklenici Tarafından Gerçekleştirilen Tüm İmalât Bedelinin İnşaatın Yasal Olması veya Yasal Hale Getirilmesi Koşuluyla İşin Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 818 S. Borçlar Kanunu'nun 366. Md. Hükmünce Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçleri İle Belirleneceği )"
27Y14.HD19.1.2017E. 2015/634 K. 2017/329"YÜKLENİCİDEN ALINAN TEMLİKE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Taşınmazda Yapılan Binanın İşlem Dosyası İlgili Belediyeden Getirtileceği - Binanın İnşaat Ruhsatı Alınarak Yapımına Başlanıp Başlanmadığı Bu Ruhsata Uygun Tamamlanıp Tamamlanmadığı Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Tesis Edilip Edilemeyeceği Tespit Edileceği)
KEŞİF (Yapının Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Keşifle Tespit Edileceği/Yasalara Uygun İse Bağımsız Bölüme Özgülenecek Arsa Payı Binada Kat İrtifakı Kurulacakmış Gibi Bilirkişilere Hesaplattırılarak Bu Payının Davacı Adına Tesciline Karar Verileceği - Yükleniciden Alınan Temlike Dayalı Tapu İptali ve Tescil)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Yükleniciden Temlik Alınan - Davacının Adına Tescilini Talep Ettiği Bağımsız Bölümü Yükleniciden Temlik Aldığına Dair Satış Sözleşmesine Dosya İçinde Rastlanmadığı/Sözleşmesi Var İse Temliki Hak Edip Etmediği İnceleneceği ve Sonucuna Göre Kabule Karar Verileceği)"
27Y14.HD24.5.2016E. 2016/897 K. 2016/6220"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bina Yapılan Taşınmazın Tarla Niteliğinde Olduğu - Satış Vaadine Konu Bağımsız Bölümler İçin Arsa Payı Özgülemediği/Yapı Yasalara Uygun İse Satış Vaadine Konu Bağımsız Bölüme Özgülenecek Arsa Payı Binada Kat İrtifakı Kurulacakmış Gibi Bilirkişilere Hesaplattırılarak Bu Payın Davacı Adına Tesciline Karar Verileceği )
YAPININ YASAL HALE GETİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Taşınmazın Tarla Niteliğinde Olduğu/Dayanak Satış Vaadi Sözleşmelerinin Arsa Payına Değil Bağımsız Bölüm Satışına Dair Olduğu/Kaçak ve Yıkımı Gereken Yerde Ekonomik Değerlerin Korunmasından Söz Edilemeyeceğinden Tescil Talebi İfa Olanağı Bulunmadığından Reddolunacağı - Tapu İptali ve Tescil )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Binanın İnşaat Ruhsatı Alınarak Yapımına Başlanıp Başlanmadığı ve Bu Ruhsata Uygun Tamamlanıp Tamamlanmadığı Davaya Konu Taşınmaz Üzerinde Davaya Konu Dükkanları da Kapsayacak Şekilde Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Tesis Edilip Edilemeyeceği Yani Yapının Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Yerinde Keşif Yapılarak Bilirkişilere İnceletilerek Tespit Edileceği )"
27Y14.HD7.12.2015E. 2015/3755 K. 2015/11308"YÜKLENİCİDEN TEMLİK ALINAN KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Öncelikle Yapıya İskan Verilmesine Engel Bir Durumun Olup Olmadığının Belediyeden Sorulup Saptanması ve Sözleşmenin Beşinci Maddesinde Hükme Bağlanan Harçların Tutarını Yetkili Merciden Sorarak Dolayısıyla İskan Giderlerini Tespit Etmek ve Bunları Davacıya Depo Ettirmek Gerektiği )
İSKAN GİDERLERİ ( Yükleniciden Temlik Alınan Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Öncelikle Yapıya İskan Verilmesine Engel Bir Durumun Olup Olmadığının Belediyeden Sorulup Saptanması ve Sözleşmenin Beşinci Maddesinde Hükme Bağlanan Harçların Tutarını Yetkili Merciden Sorarak Dolayısıyla İskan Giderlerini Tespit Etmek ve Bunları Davacıya Depo Ettirmek Gerektiği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Oturma ve İskan İzinlerinin Alınması İçin Ödenmesi Gereken Harçların Yüklenici Tarafından Karşılanacağı Hükme Bağlandığından Arsa Sahibi Bu Harçlar Ödenmeksizin Davacının Tescil İstemine Karşı Koyma Hakkına Sahip Olduğu - Yükleniciden Temlik Alınan Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi )"
27Y14.HD8.6.2010E. 2010/3897 K. 2010/6681"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Edimlerini Tamamlamayan Yüklenicinin Payının Bir Bölümünü 3. Şahsa Temlik Etmesine İzin Verilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Edimlerini Tamamlamayan Yüklenicinin Payının Bir Bölümünü 3. Şahsa Temlik Etmesine İzin Verilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
KAÇAK BİNA ( Bağımsız Bölüm Satışına Konu Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanılarak Açılan Tapu İptali ve Tescil İsteğinin Reddi Gerektiği - Bu Gibi Yerler Üzerinde Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulamayacağı )
YÜKLENİCEDEN TEMLİK ALINAN BÖLÜMLER ( Tapu İptali ve Tescil - Edimlerini Tamamlamayan Yüklenicinin Payının Bir Bölümünü 3. Şahsa Temlik Etmesine İzin Verilemeyeceği )"
27YHGK25.11.2009E. 2009/14-440 K. 2009/561"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Münhasıran Tapudan Arsa Payı Satışı Söz Konusu Olmadığı - Satışa Konu Bağımsız Bölüm Kaçak Yapı Niteliğinde Olup Taşınmaz Üzerinde Bu Hali İle Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı )
KAT MÜLKİYETİ ( Satışa Konu Bağımsız Bölüm Kaçak Yapı Niteliğinde Olup Taşınmaz Üzerinde Bu Hali İle Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )
ARSA PAYI SATIŞI ( Münhasıran Tapudan Arsa Payı Satışı Söz Konusu Olmadığı - Satışa Konu Bağımsız Bölüm Kaçak Yapı Niteliğinde Olup Taşınmaz Üzerinde Bu Hali İle Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Satışa Konu Bağımsız Bölüm Kaçak Yapı Niteliğinde Olup Taşınmaz Üzerinde Bu Hali İle Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı )"
27Y14.HD13.3.2008E. 2008/1930 K. 2008/3188"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Yapıdaki Yasaya Aykırılıkları ve Bunun Giderilme Yöntemlerinin Ne Olduğunu Keşif Suretiyle Bilirkişiye İnceletmek Gerektiği )
KEŞİF / BİLİRKİŞİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece Yapıdaki Yasaya Aykırılıkları ve Bunun Giderilme Yöntemlerinin Ne Olduğunu Keşif Suretiyle Bilirkişiye İnceletmek Gerektiği )
HARÇLARIN DEPO EDİLMESİ ( Eksiklikleri Gidermek Üzere Davacı 3. Kişiye Yetki ve Mehil Vermek Bu İşlemler Yerine Getirilirse Sözleşmede Hükme Bağlanan Harçların Tutarını Yetkili Merciden Sormak Bunları Davacıya Depo Ettirmek Gerektiği )"
27Y14.HD21.1.2008E. 2007/15814 K. 2008/126"İRTİFAK HAKKI TESİSİ ( Yasaya Aykırı Yapılmış Bina Sebebiyle Bir Taşınmaz İçin İrtifak Hakkı Tesisi Yasalara Aykırılığın Devamı Sonucu Meydana Getireceğinden İmar Mevzuatına Uygun Yapılmamış Binalarda İrtifak Hakkı Tesisi Olanağının Olmadığı )
RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU ( İnşaata Başlanmadan Önce Tüm Yapılar İçin Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu - Ruhsat İçin Arsa Belediye veya Mücavir Alanlar Sınırında İse İlgili Belediyeye Dışında Kalıyorsa Valiliklere Başvurulması Gerektiği )
BAŞVURU MERCİİ ( İnşaata Başlanmadan Önce Tüm Yapılar İçin Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu - Ruhsat İçin Arsa Belediye veya Mücavir Alanlar Sınırında İse İlgili Belediyeye Dışında Kalıyorsa Valiliklere Başvurulması Gerektiği )
YIKIMI GEREKTİREN BİNA ( Yönetmeliğe Uygun İzin Alınmaksızın ve Yönetmeliğin Belirlediği Koşullara Uygun Düşmeyen Bir Bina Meydana Getirilmesi 3194 Sayılı İmar Kanununa Aykırı Ve Yıkımı Gereken Bina Sayıldığı )
TEMLİKEN TESCİL ( Yasaya Aykırı Yapılmış Bina Sebebiyle Bir Taşınmaz İçin İrtifak Hakkı Tesisi Yasalara Aykırılığın Devamı Sonucu Meydana Getireceğinden İmar Mevzuatına Uygun Yapılmamış Binalarda İrtifak Hakkı Tesisi Olanağının Olmadığı )"
27Y14.HD14.12.2007E. 2007/14807 K. 2007/16019"KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ ( Ruhsata Aykırı Binanın Yasal Hale Getirilmesi Sağlanmazsa İlgili Belediyece Masrafı Sahibinden Tahsil Edilerek Yıkılması Gerektiği )
RUHSATA AYKIRI BİNA ( Yasal Hale Getirilmesi Sağlanmazsa İlgili Belediyece Masrafı Sahibinden Tahsil Edilerek Yıkılması Gerektiği )
KAÇAK İNŞAAT ( İnşaata Başlanmadan Önce Tüm Yapılar İçin Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu - Yapıya Ruhsat Alınmadan Başlanmışsa veya Ruhsat Alınmakla Birlikte Yapı Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılmışsa Olduğu )
YIKIM MASRAFI ( Ruhsata Aykırı Binanın Yasal Hale Getirilmesi Sağlanmazsa İlgili Belediyece Masrafı Sahibinden Tahsil Edilerek Yıkılması Gerektiği )"
27Y14.HD12.11.2007E. 2007/12203 K. 2007/13920"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Zemininde Bina Bulunan Ancak Kat Mülkiyeti veya İrtifakı Kurulmamış Taşınmazda Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerli Olduğu - Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılan Bina veya Bağımsız Bölümlerin Üçüncü Kişilere Satış veya Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILMIŞ BİNA VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜM (Yasaya Uygun Hale Getirilmezse Yıkılması Gerektiğinden Ekonomik Değerinin Korunamayacağı - Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina veya Bağımsız Bölümlerin Satış veya Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Olmayacağı)
RUHSATSIZ YAPININ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE KONU EDİLMESİ (Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Binaların Ekonomik Olarak Korunmaya Müstehak Bir Değer Olmadığı - Satış veya Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Olamayacağı)"

DANIŞTAY

27D14.D10.3.2016E. 2014/9422 K. 2016/1699"İL ENCÜMENİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlığa Konu Yapının 3194 S. K.'nun 27. Md. Hükmünde Aranan Şartları Taşıdığı - Bu Haliyle Anılan Yapı İçin Ruhsat Aranamayacağı Sonucuna Varılmış Olup Bu Nedenle Davaya Konu Yıkım İşleminde Hukuka Uyarlık Davanın Reddi Yönündeki Mahkeme Kararında İse Hukuki İsabet Bulunmadığı )
YIKIM İŞLEMİ ( İptali İstemi - Yapının 3194 S. K.'nun 27. Md. Hükmünde Aranan Şartları Taşıdığı/Bu Haliyle Anılan Yapı İçin Ruhsat Aranamayacağı/Bu Nedenle Davaya Konu Yıkım İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ZIMNİ İZİN ( Uyuşmazlığa Konu Yapının Yapıldığı Tarihte Gerek Köy Muhtarının Yapının Yapılmasına Karşı Çıkmaması Gerekse Sonradan Bir Şikayette de Bulunulmaması Dikkate Alındığında Yapının Yapılmasına Zımnen İzin Verildiğinin Kabulü Gerektiği - İl Encümeni İşleminin İptali )
YAPI RUHSATI ( 3194 S. K.'nun 27. Md. Hükmünde Aranan Şartları Taşıdığı Anlaşılan Yapı İçin Ruhsat Aranamayacağı - Davaya Konu Yıkım İşleminde Hukuka Uyarlık Davanın Reddi Yönündeki Mahkeme Kararında İse Hukuki İsabet Bulunmadığı/İl Encümeni İşleminin İptali )"
27D14.D9.10.2012E. 2011/12209 K. 2012/6816"YAPI İÇİN RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU (İmar Kanunu Kapsamına Giren Bütün Yapılar İçin Belediye veya Valilikten Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu - Baz İstasyonu Kurmak İçin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Alınan İznin İmar Kanunu Uyarınca Alınması Zorunlu Ruhsatın Yerine Geçmeyeceği)
BAZ İSTASYONU KURMAK İÇİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNDAN ALINAN İZİN (Tesisin Ortamda Neden Olduğu Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerler Hakkında Olduğu - Kurumca Verilen İznin İmar Kanunu Uyarınca Belediye veya Valilikçe Verilmesi Zorunlu Yapı Ruhsatı Yerine Geçmeyeceği)"
27D14.D21.9.2012E. 2011/9232 K. 2012/5970"RUHSAT VE PROJEYE AYKIRI İLAVE YAPININ YIKILMASI KARARI (İmar Kanunu Kapsamına Giren Bütün Yapıların Yapı Ruhsatı Alınmasının Zorunlu Olduğu Yapı Ruhsatı Olmayan Yapıların Yıkalacağı - Pergolenin Ruhsata Tabi Olmadığı Ancak Pergolenin Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Yapılmış Olması Gereği)
PERGOLE YAPISI (Ruhsata Tabi Olma Zorunlu Yapılar Arasında Düzenlenmediği - Pergolenin Ruhsata Tabi Olmadığının Kabul Edilebilmesi İçin İmar Kanununa Tabi Yapı Tanımında İnşa Edilmemiş Olması Kapalı Alan Oluşturmaması Güneş ve Yağmurdan Koruma Amacına Yönelik Olması Binanın Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyecek Netilekte Olması Gereği)
KAPALI ALAN OLUŞTURACAK ŞEKİLDE YAPI (Pergole Yapısının Yapı Ruhsatı Alma Zorunluluğundan Muaf Olması İçin Kapalı Alan Oluşturacak Şekilde Olmaması Gereği - Pergolenin Ruhsattan Muaf Olması İçin Güneş ve Yağmurdan Koruma Amacına Yönelik Olması ve Binanın Taşıyıcı Unsurunu Etkilememesi Gereği)"
27D14.D8.2.2012E. 2011/3715 K. 2012/610"YIKIM KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İşleme Konu Yapının İlgili Maddede Yer Alan Diğer Şartları Taşıyıp Taşımadığı Yönünde Bir İnceleme Yapılmak İçin Esas Hakkında Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
RUHSATSIZ YAPI ( Yıkım Kararının İptali İstemi - İşleme Konu Yapının İlgili Maddede Yer Alan Diğer Şartları Taşıyıp Taşımadığı Yönünde Bir İnceleme Yapılmak İçin Esas Hakkında Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
KÖY NÜFUSUNA KAYITLI OLMAMA ( Yıkım Kararının İptali İstemi - İşleme Konu Yapının İlgili Maddede Yer Alan Diğer Şartları Taşıyıp Taşımadığı Yönünde Bir İnceleme Yapılmak İçin Esas Hakkında Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
KÖY YERLEŞİK ALANI ( Yıkım Kararının İptali İstemi - 648 S. KHK Hükmü İle 3194 Sayılı Kanun'un 27. Maddesinde Yapılan Değişikliğin Davacı Lehine Olan Kısmı Göz Önünde Bulundurulacağı/İşleme Konu Yapının İlgili Maddede Yer Alan Diğer Şartları Taşıyıp Taşımadığı Yönünde Bir İnceleme Yapılacağı )"
27IDDGK4.3.2010E. 2006/2078 K. 2010/391"İDARENİN İMAR MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN YETKİSİ ( Kullanabilmesi İçin Mutlaka Köy Yerleşme Planı Yapılması ve/veya Köy Yerleşik Alanının ve Civarının Tespit Edilmiş Olmasına Gerek Bulunmadığı )
KÖY YERLEŞİK ALANI VE CİVARI ( Tespitinin Yapılmamış Olması Durumunda Bu Alanlarda Valiliklerin Yetkili Bulunduğu )
KÖY YERLEŞME PLANI YAPILMASI GEREĞİ ( İdarenin İmar Mevzuatından Kaynaklanan Yetkisini Kullanabilmesi İçin Mutlaka Köy Yerleşme Planı Yapılması ve/veya Köy Yerleşik Alanının ve Civarının Tespit Edilmiş Olmasına Gerek Bulunmadığı )
VALİLİĞİN YETKİSİ ( Köy Yerleşik Alanı ve Civarının Tesbitinin Yapılmamış Olması Durumunda Bu Alanlarda Valiliklerin Yetkili Bulunduğu )"
27D6.D3.3.2009E. 2007/3143 K. 2009/1977"İNŞAAT RUHSATININ FEN MEMURUNCA İMZALANARAK ONAYLANMASI ( Aynı Yapıya Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanmasında Usulde Paralellik İlkesi Gereği Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( İnşaat Ruhsatının Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanması Üzerine Aynı Yapıya Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanmasında Usulde Paralellik İlkesi Gereği Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE BAŞKANINCA ONANMAYAN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Yapı Kullanma İzin Belgesinin Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanması Nedeniyle Belediye Başkanınca Onanmadığından İade Edilmesi Gerektiğine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
FEN MEMURUNCA İMZALANARAK ONAYLANAN İNŞAAT RUHSATI ( Aynı Yapıya Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanmasında Usulde Paralellik İlkesi Gereği Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
27D6.D16.11.2007E. 2005/5594 K. 2007/6553"KÖYDE HİSSELİ TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPILACAK İNŞAAT ( Diğer Hissedarlardan Muvafakat Alınmadığı - Muhtarlık İzni Esas Alınarak Davacının 3194 S.K. Md. 27 Koşullarının Sağladığı Kabul Edilemeyeceği )
MUHTARLIK İZNİ ( Esas Alınarak Davacının 3194 S.K. Md. 27 Koşullarının Sağladığı Kabul Edilemeyeceği - Hisseli Taşınmaz Üzerinde Yapılacak İnşaat İçin Diğer Hissedarlardan Muvafakat Alınmadığı )
HİSSELİ TAŞINMAZ ( Yapılacak İnşaat İçin Diğer Hissedarlardan Muvafakat Alınmadığı - Muhtarlık İzni Esas Alınarak Davacının 3194 S.K. Md. 27 Koşullarının Sağladığı Kabul Edilemeyeceği )"
27D6.D16.2.2007E. 2004/7536 K. 2007/955"KÖYDE İNŞAAT ( Sürekli Oturmayanın Köy Muhtarından İzin Almadan Yaptığı - Muhtarlık İzninin Yazılı Olması 3194 S.K. Md. 27'de Belirtilen İstisnadan Yararlanma Koşullarının Taşınması Gereği/Yıkım Kararı )
YIKIM KARARI ( Köyde Sürekli Oturmayanın Köy Muhtarından İzin Almadan Yaptığı İnşaat - Muhtarlık İzninin Yazılı Olmadığı 3194 S.K. Md. 27'de Belirtilen İstisnadan Yararlanma Koşullarını Taşımadığı )
KÖY MUHTARINDAN İZİN ALINMADAN YAPILAN İNŞAAT ( Yıkım Kararı - Köyde Sürekli Oturulması Muhtarlık İzninin Yazılı Olması 3194 S.K. Md. 27'de Belirtilen İstisnadan Yararlanma Koşullarının Taşınması Gereği )
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ ( Köyde Yapılacak İnşaatlarda Muhtarlık İzninin Ancak Yazılı Olabileceği )"
27D6.D13.12.2006E. 2004/8298 K. 2006/6107"RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPI ( 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Kalan - Fen ve Sağlık Kurallarına Uygun Olmadığı Yolunda Bir Tespite Dayanmadan Sadece Valilik Görüşü Alınmadığı Gerekçesiyle Yıkılamayacağı )
YAPININ FEN VE SAĞLIK KURALLARINA UYGUN OLMADIĞI YOLUNDA BİR TESPİT BULUNMAMASI ( 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Kalan Yapı - Sadece Valilik Görüşü Alınmadığı Gerekçesiyle Yıkılamayacağı )
YIKIM ( 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Kalan Yapı - Fen ve Sağlık Kurallarına Uygun Olmadığı Yolunda Bir Tespite Dayanmadan Sadece Valilik Görüşü Alınmadığı Gerekçesiyle Yıkılamayacağı )"
27D6.D14.11.2006E. 2004/5290 K. 2006/5233"KADASTRAL YOLA TECAVÜZLÜ İNŞAA EDİLEN KÖYDEKİ YAPI ( 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Yıktırılması Konusunda İl İdare Kurulunun Yetkili Olduğu )
KÖYDEKİ YAPININ YIKTIRILMASI ( Kadastral Yola Tecavüzlü Olarak İnşa Edilen - İl İdare Kurulunun Yetkili Olduğu/3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
YIKIM ( Köyde Kadastral Yola Tecavüzlü Olarak İnşa Edilen Yapı - 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Yıktırılması Konusunda İl İdare Kurulunun Yetkili Olduğu ) "
27D6.D14.4.2006E. 2005/7550 K. 2006/1946"İMAR PARA CEZASI ( Muhtarlıktan İzin Alınarak Yapılan Yapının Plansız Alanlar Yönetmeliği Hükümlerine Aykırı Olarak Fazladan Yapılan Katları Esas Alınmak Suretiyle Verilmesi Gereği )
MUHTARLIKTAN İZİN ALINARAK YAPILAN YAPI ( İmar Para Cezasının Plansız Alanlar Yönetmeliği Hükümlerine Aykırı Olarak Fazladan Yapılan Katları Esas Alınmak Suretiyle Verilmesi Gereği )
KÖYDE İMARA AYKIRI YAPI YAPILMASI ( İmar Para Cezasının Plansız Alanlar Yönetmeliği Hükümlerine Aykırı Olarak Fazladan Yapılan Katları Esas Alınmak Suretiyle Verilmesi Gereği - Muhtarlıktan İzin Alınarak Yapılan Yapı )"
27D6.D18.2.2004E. 2002/4170 K. 2004/883"RUHSATSIZ YAPININ MÜHÜRLENEMEMESİ ( Yapıda Değişiklik Yapıldığı Konusunda Bir Tespitin Bulunmaması - Muhtarlık Döneminde ve Belediye Kurulmadan Önce Yapıldığı/Mühürlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MÜHÜRLEME ( Ruhsatsız Yapı/Yapıda Değişiklik Yapıldığı Konusunda Bir Tespitin Bulunmaması - Muhtarlık Döneminde ve Belediye Kurulmadan Önce Yapıldığı/Mühürlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YAPININ VASIF DEĞİŞTİRMESİ ( Tarımsal ve Hayvansal Amaçlı Olmaktan Çıkıp Fabrika Haline Gelmesi/İlk Olarak Muhtarlık Döneminde ve Belediye Kurulmadan Önce Yapıldığı - Değişiklik Yapıldığı Konusunda Bir Tespitin Bulunmaması/Ruhsatsız Olduğundan Bahisle Mühürlenemeyeceği )
YAPIDA DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞI KONUSUNDA TESPİT BULUNMAMASI ( Muhtarlık Döneminde ve Belediye Kurulmadan Önce Yapılan - Tarımsal ve Hayvansal Amaçlı Olmaktan Çıkıp Fabrika Haline Gelmesi/Ruhsatsız Olduğundan Bahisle Mühürlenemeyeceği )"
27D6.D25.12.2002E. 2002/5995 K. 2002/6435"İLÇE BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANININ BAKANLIK GENELGESİYLE GENİŞLETİLMESİ ( Ruhsatsız İnşaatın Yıkılmasına İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali Gereği )
MÜCAVİR ALANIN GENİŞLETİLMESİ İŞLEMİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Ruhsatsız İnşaatın Yıkılmasına İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali Gereği )
RUHSATSIZ İNŞAATIN YIKILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ GEREĞİ ( İlçe Belediyesi Mücavir Alanının Büyükşehir Belediyesi Sınırlarına Kadar Genişletilmiş Sayılmayacağı )"
27D6.D13.3.2002E. 2001/192 K. 2002/1517"KÖY KONAĞI VE MUHTARLIK BİNASI (Ruhsat Gerektiren Yapılardan Olduğu - İmar Kanununun 27. Madde Kapsamında Olmadığı)
MUHTARLIK BİNASI (Ruhsat Gerektiren Yapılardan Olduğu - İmar Kanununun 27. Madde Kapsamında Olmadığı)"

Madde 28

YARGITAY

28Y15.HD4.5.2005E. 2005/1875 K. 2005/2784"FENNİ MESULİYET ÜCRETİ ( Ruhsat Yenileme İşlemi Dava Tarihinden Sonra Yapıldığı - Davacının Fenni Mesuliyet Ücreti Talep Tarihler Arasında Dava Konusu İnşaatların Ruhsatı Bulunmadığından Reddi Gereği )
RUHSAT YENİLEME İŞLEMİ ( Dava Tarihinden Sonra Yapıldığı - Davacının Fenni Mesuliyet Ücreti Talep Tarihler Arasında Dava Konusu İnşaatların Ruhsatı Bulunmadığından Fenni Mesuliyet Ücreti İsteminin Reddi Gereği )
İNŞAATIN RUHSATININ BULUNMAMASI ( Ruhsat Yenileme İşlemi Dava Tarihinden Sonra Yapıldığı - Davacının Fenni Mesuliyet Ücreti Talep Tarihler Arasında Dava Konusu İnşaatların Ruhsatı Bulunmadığından Fenni Mesuliyet Ücreti İsteminin Reddi Gereği )"

DANIŞTAY

28D14.D27.2.2014E. 2012/1103 K. 2014/2769"ÇATI ARASINA RUHSAT VE PROJESİNE AYKIRI BAZ İSTASYONU YAPILMASI ( Fenni Mesulün Sorumluluğu - 3194 S. Kanun Uyarınca Müstakil Bir Yapı Olarak Değerlendirilen Baz İstasyonları Bakımından Binanın Fenni Mesulünün İdareye Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinden Bahisle Para Cezası Verilemeyeceği )
FENNİ MESULÜN SORUMLULUĞU ( Çatı Arasına Ruhsat ve Projesine Aykırı Baz İstasyonu Yapılması - 3194 S. Kanun Uyarınca Üzerine Yapıldığı Binadan Bağımsız Bir Yapı Olarak Değerlendirilen Baz İstasyonları Yönünden Binanın Fenni Mesulüne Sorumluluk Yüklenemeyeceği )
ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Çatı Arasına Ruhsat ve Projesine Aykırı Baz İstasyonu Yapılmasından Dolayı Yapının Mühürlenmesi ve Para Cezası Verilmesi -Yapıldığı Binadan Bağımsız Bir Yapı Olarak Değerlendirilen Baz İstasyonları Yönünden Binanın Fenni Mesulüne Sorumluluk Yüklenemeyeceği/Davanın Kabul Edileceği )
BAZ İSTASYONU ( 3194 S. Kanun Uyarınca Üzerine Yapıldığı Binadan Bağımsız Bir Yapı Olarak Değerlendirildiği )"
28D6.D21.11.2008E. 2008/3868 K. 2008/8094"ELEKTRİK TEKNİSYENİ TARAFINDAN İMZALANAN ELEKTRİK PROJESİ ( Mühendis Olmayan Tekniker Tarafından İmzalanan Proje Nedeniyle Yapı Ruhsatının İptaline Karar Verileceği )
YAPI RUHSATI VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Elektrik Projesinin Mühendis Olmayan Tekniker Tarafından İmzalandığı - Yapı Ruhsatının İptaline Karar Verileceği )
MÜHENDİS OLMAYAN ELEKTRİK TEKNİKERİNCE İMZALANAN ELEKTRİK PROJESİ ( Yapı Ruhsatının İptaline Karar Verileceği )"
28IDDGK31.3.2005E. 2002/996 K. 2005/193"YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ( Kontrollük Hizmetinin Sürveyanlık Düzeyinde Yapılmasının Ortadan Kaldırıldığı - Yapılarda Sürveyan ve Fenni Mesul Yardımcısı Fen Adamlarının İsteğe Bağlı Olarak Ayrı Ayrı Bulunabileceği )
KONTROLLÜK HİZMETİ ( Yönetmelik Değişikliği ile Sürveyanlık Düzeyinde Yapılmasının Ortadan Kaldırıldığı - Yapılarda Sürveyan ve Fenni Mesul Yardımcısı Fen Adamlarının İsteğe Bağlı Olarak Ayrı Ayrı Bulunabileceği )
YAPILARDA SÜRVEYAN VE FENNİ MESUL YARDIMCISININ BULUNDURULMASI ( Fen Adamlarının İsteğe Bağlı Olarak Ayrı Ayrı Bulunabileceği )"
28IDDGK31.3.2005E. 2002/1095 K. 2005/192"APLİKASYON BELGESİ ( Hazırlanması ve Uygulanması - İşin Fenni Mesuliyetinin Harita Mühendisi Veya Bu Konuda Gördükleri Mesleki Eğitim Yönünden Mimar ve İnşaat Mühendislerince de Yapılabileceği )
HARİTA MÜHENDİSLERİ ( Aplikasyon Belgesinin Hazırlanması ve Uygulanmasında Ayrıca Uzmanlığa Gerek Bulunmadığı - İşin Fenni Mesuliyetinin Harita Mühendislerince de Yapılabileceği )
MİMAR VE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ( Aplikasyon Belgesinin Hazırlanması ve Uygulanmasında Ayrıca Uzmanlığa Gerek Bulunmadığı - İşin Fenni Mesuliyetinin Gördükleri Mesleki Eğitim Yönünden Mimar ve İnşaat Mühendislerince de Yapılabileceği )"
28D6.D18.10.1999E. 1998/5030 K. 1999/4889"İPTAL DAVASI ( Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı İşlemi İle Bu İşleme Dayanak Yapılan Yönetmeliğin İptali İstemi )
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJELERİ ( Alçak Gerilim Projesinde Yapılacak Merkezi Kompanzasyon Sisteminin Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği Kapsamına Alınmaması )
KOMPANZASYON PROJESİ ( Projenin Fen Adamları Tarafından Yapılmasında Mevzuata Aykırılık Olmaması )
FEN ADAMLARI ( Kompanzasyon Projesinin Fen Adamları Tarafından Yapılmasında Mevzuata Aykırılık Olmaması )"
28D6.D9.10.1997E. 1996/4516 K. 1997/4198"MİMARİ PROJE ( Ruhsat Vermede Mimar ve Mühendislerin Sorumlulukları )
İNŞAAT RUHSATI VERME ( Mimar ve Mühendislerin Sorumlulukları )
MİMAR VE MÜHENDİSLERİN SORUMLULUKLARI ( Mimari Projelere Ruhsat Verilmesinde )"
28IDDGK8.11.1996E. 1995/313 K. 1996/938"FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR KANUNUNDA FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
YAPILARDA FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"

UYUŞMAZLIK

28UMH19.3.1993E. 1993/9 K. 1993/8"İMAR KANUNU 42. MADDESİNE GÖRE KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
PARA CEZASI ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen/Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği - Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak )
KAMUYA AİT YOLU RUHSATSIZ KAZMAK ( İmar Yasasının 42. Maddesine Göre Kesilen - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARIYLA KESİLEN PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yolu Ruhsatsız Kazmak - Kaldırılması Davasının Adli Yargıda Görüleceği )"

BİM

28İSTANBULBİM-5D26.1.2017E. 2017/87 K. 2017/102"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Uyuşmazlığın Yapıda Ruhsat ve Projesine Aykırı İnşai Faaliyet Yapıldığından Bahisle 3194 S.K. Md. 42/3 Uyarınca Söz Konusu Yapıyı Denetleyen Davacı Şirket Adına Para Cezası Verilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemine İlişkin Olduğu - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Davacı Şirketin Tespit Ettiği Aykırılıkları Gidermesi İçin Yapı Sahibi Kooperatifi İhbarname İle İkaz Ettiği/Yapı Sahibi İle Arasındaki Sözleşmenin Feshine İlişkin Olarak Noter Vasıtasıyla Sarıyer Belediye Başkanlığı ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğüne Bildirimde Bulunduğu - İstanbul İl Yapı Denetim Komisyonu Tarafından Söz Konusu Yapıya İlişkin Olarak Düzenlenen Raporda Davacı Şirketin Sözleşmeyi Feshettiğinde Yapının %60 Seviyesinde Bulunduğu/Belirtilen Aykırılıkların Bu Seviyeden Sonra da Yapılabilecek Aykırılıklar Olması Sebebiyle Sorumluluğunun Tespit Edilemediği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENEBİLMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"

Madde 29

YARGITAY

29Y15.HD11.7.2012E. 2011/3692 K. 2012/5297"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Sözleşmenin Aynen İfası Talebi - İnşaatın Tadilatı ve Güçlendirmesi Mümkün Olduğundan İnşaatın Yasal Halde Getirilmesi ve Tamamlanması İçin Davacı Kooperatife Yetki ve Yeterli Süre Verilmesi Gerektiği )
BİNA DAYANIMLARININ DÜŞÜK OLMASI ( Yüklenici Koopratifin İnşaatının Belediyece Durdurulduğu - İnşaatın Tadilatı ve Güçlendirmesi Mümkün Olduğu/İnşaatın Yasal Halde Getirilmesi ve Tamamlanması İçin Kooperatife Yetki Verilmesi Gereği )
TADİLAT VE BİNA GÜÇLENDİRME PROJELERİ ( Belediye Yazısı ve Bilirkişi Raporlarında İnşaat İçin Yapı Ruhsatı Alınabileceğinin Belirtildiği - İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi ve Tamamlanması ile İzinlerin Alınması İçin Kooperatife Yetki Verileceği )"
29Y15.HD17.6.2002E. 2002/1783 K. 2002/3264"İNŞAAT RUHSATI ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANMASI ( Yükleniciden İstenemeyeceği - Sözleşmenin Feshinde Ortak Kusur Halinde Tazminata Hükmedilemeyeceği / Yapılan İmalatın Değerinin Tespitinde Keşif Yapılması Gereği )
SÖZLEŞMENİN FESHİNDE ORTAK KUSUR ( Tazminata Hükmedilemeyeceği - İnşaat Ruhsatı Alınmadan İnşaata Başlanmasının Yükleniciden İstenemeyeceği / Yapılan İmalatın Değerinin Tespitinde Keşif Yapılması Gereği )
YAPILAN İMALATIN DEĞERİNİN TESPİTİ ( İnşaat Ruhsatı Alınmadan İnşaata Başlanmasının Yükleniciden İstenemeyeceği - Sözleşmenin Feshinde Ortak Kusur Halinde Tazminata Hükmedilemeyeceği )"

DANIŞTAY

29D6.D4.12.2012E. 2009/7458 K. 2012/7199"İNŞAAT RUHSATI ( İlk Verilen Yapı Ruhsatından Beş Yıl Geçtikten Sonra Verilen Ruhsat Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuata Göre Verildiğinden Beş Yıl İçinde Yenileme Talebinde Bulunan Davacıya Kazanılmış Hakkı Olduğu )
YENİLENME RUHSATI ( İlk Verilen Yapı Ruhsatından Beş Yıl Geçtikten Sonra Verilen Ruhsat Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuata Göre Verildiğinden Beş Yıl İçinde Yenileme Talebinde Bulunan Davacının İsteminin Kabulü Gerektiği )
RUHSAT TALEBİ ( İlk Verilen Yapı Ruhsatından Beş Yıl Geçtikten Sonra Verilen Ruhsat Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuata Göre Verildiğinden Beş Yıl İçinde Yenileme Talebinde Bulunan Davacıya Yenileme Ruhsatının Verilebileceği )"
29D6.D29.11.2010E. 2008/12154 K. 2010/10561"İNŞAAT RUHSATI ( 5 Yıllık İnşaat Ruhsatı Süresi İçinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmadığından Yasal Olarak Tamamlandığının Kabulüne Olanak Bulunmayan Yapının Ruhsat Süresinin Dolması Nedeniyle Ruhsatsız Hale Gelen Yapıya Yeniden İnşaat Ruhsatı Alınmasının Yasal Zorunluluk Olduğu )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMAMASI ( Yasal Olarak Tamamlandığının Kabulüne Olanak Bulunmayan Yapının Ruhsat Süresinin Dolması Nedeniyle Ruhsatsız Hale Gelen Yapıya Yeniden İnşaat Ruhsatı Alınmasının Yasal Zorunluluk Olduğu )
RUHSATSIZ HALE GELEN YAPI Süresi İçinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmadığından Yasal Olarak Tamamlandığının Kabulüne Olanak Bulunmayan Yapının Ruhsat Süresinin Dolması Nedeniyle Ruhsatsız Hale Gelen Yapıya Yeniden İnşaat Ruhsatı Alınması Gerektiği )"
29D6.D4.5.2010E. 2008/3542 K. 2010/4412"SÜRESİ İÇİNDE VERİLEN YAPI RUHSATINA GÖRE YAPININ TAMAMLANMAMASI ( Halinde Yenileme Ruhsatının Tabi Olacağı Mevzuatın Başvuru Tarihine Göre Belirleneceği )
RUHSAT SÜRESİNDEN SONRA BAŞVURU YAPILMASI ( Yapı Ruhsatsız Duruma Düşeceğinden Yenileme Ruhsatı Başvurusu da Mevcut Başvuru Tarihindeki Mevzuata Tabi Olacağı )
YENİLEME RUHSATI ( Süresi İçinde Verilen Yapı Ruhsatına Göre Yapının Tamamlanmaması Halinde Yenileme Ruhsatının Tabi Olacağı Mevzuatın Başvuru Tarihine Göre Belirleneceği )"
29D6.D1.4.2008E. 2007/1012 K. 2008/2047"YAPI RUHSATININ DAYANAĞI UYGULAMA İMAR PLANI ( İşlemlerin Yargı Yerince İptaline Karar Verildiği - Yapı Ruhsatına Dayalı Olarak Düzenlenen Dava Konusu Yapı Kullanma İzin Belgesinin Hukuken Korunabilir Bir Yanının Kalmadığı )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Yapı Ruhsatına Dayalı Olarak Düzenlenen Dava Konusu Yapı Kullanma İzin Belgesinin Hukuken Korunabilir Bir Yanının Kalmadığı - Yapı Kullanma Belgesine Karşı Açılan Davanın Reddi Gereği )
KAZANILMIŞ HAK İLKESİ ( Yapı Ruhsatına Dayalı Olarak Düzenlenen Dava Konusu Yapı Kullanma İzin Belgesinin Hukuken Korunabilir Bir Yanının Kalmadığı - İdare Mahkemesince Kazanılmış Hak İlkesinden Hareketle Yapı Kullanma Belgesine Karşı Açılan Davanın Reddi Gereği )"
29D6.D13.2.2008E. 2006/1409 K. 2008/933"YAPI RUHSATININ YENİLENMESİ ( Yenilenebilmesi İçin İki Aylık Süre Kalması - Mühürün Kaldırıldığının Tebliği Üzerine İki Aylık Sürede Ruhsat Yenilemesi İçin Başvurulmadığından Ruhsat Alma Tarihinde Yürürlükte Olan Mevzuata ve Plan Hükümlerine Göre Ruhsat Verilmesi Gerektiği )
RUHSAT VERİLMESİ ( Mühürün Kaldırıldığının Tebliği Üzerine İki Aylık Sürede Ruhsat Yenilemesi İçin Başvurulmadığından Ruhsat Alma Tarihinde Yürürlükte Olan Mevzuata ve Plan Hükümlerine Göre Ruhsat Verilmesi Gerektiği )
RUHSAT ALMA TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUATA VE PLAN HÜKÜMLERİNE GÖRE RUHSAT VERİLECEĞİ ( Mühürün Kaldırıldığının Tebliği Üzerine İki Aylık Sürede Ruhsat Yenilemesi İçin Başvurulmaması Nedeniyle )
SÜRESİ İÇİNDE RUHSAT YENİLEMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULMAMASI ( Ruhsat Alma Tarihinde Yürürlükte Olan Mevzuata ve Plan Hükümlerine Göre Ruhsat Verilmesi Gerektiği )"
29D6.D19.6.2006E. 2004/2644 K. 2006/3240"YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Binanın Hukuken En Son Bittiği Tarihi Gösteren Belge Olduğu - İlgililerin Yapının Daha Önceki Bir Tarihte Bittiğini Maddi Delillerle İspat Edebilecekleri )
İNŞAATIN BİTME GÜNÜ ( Yapı Kullanma İzninin Verildiği Tarih - İlgililerin Yapının Daha Önceki Bir Tarihte Bittiğini Maddi Delillerle İspat Edebilecekleri/İnşaat Ruhsatının Yenilenmesi Kararı )
İNŞAAT RUHSATININ YENİLENMESİ KARARI ( Yapının 5 Yıl İçinde Bitirilmemesi - İlgililerin Yapının Daha Önceki Bir Tarihte Bittiğini Maddi Delillerle İspat Edebilecekleri )"
29D6.D15.2.2005E. 2003/4450 K. 2005/867"RUHSAT SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAYAN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN YENİLEME RUHSATI TALEBİ ( Yönetim Planının Tüm Kat Malikleri İçin Bağlayıcı Olması - Yenileme Ruhsatı Verilebilmesi İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararı Almaya Gerek Bulunmaması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Ruhsat Süresi İçinde Yapılmayan Çekme Kat İçin Yenileme Ruhsatı Talebi - Başvurunun Tüm Kat Maliklerinin İmzasını Taşıyan Yönetim Planına Uygun Olması )
YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICI NİTELİKTE OLMASI ( Çekme Kat Yapılması İçin Yenileme Ruhsatı Talebinde Bulunan Bağımsız Bölüm Malikinin Yeniden Tüm Kat Maliklerinin Onayını Almasına Gerek Bulunmadığı )
ÇEKME KAT OLARAK RUHSATI ALINAN ANCAK RUHSAT SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAYAN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN YENİLEME RUHSATI TALEBİ ( Yönetim Planının Kat Malikleri İçin Bağlayıcı Olması - Yenileme Ruhsatı İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararı Alınmasına Gerek Bulunmaması )
TADİLAT RUHSATI TALEBİ ( Yönetim Planının Tüm Kat Malikleri İçin Bağlayıcı Olması - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararı Alınmasına Gerek Bulunmaması )"
29D6.D6.1.2004E. 2002/3991 K. 2004/418"YAPI RUHSATININ HÜKÜMSÜZ KALMASI ( 2 Yıl İçinde İnşaasına Başlanmayan Veya Başlanıp Başlama Müddetiyle Birlikte 5 Yıl İçinde Bitirilmeyen ve Süresi İçinde Ruhsat Yenilemesi de Yapılmayan Yapılar )
RUHSATIN SÜRESİ İÇİNDE YENİLENMEMESİ ( 2 Yıl İçinde İnşaasına Başlanmayan Veya Başlanıp Başlama Müddetiyle Birlikte 5 Yıl İçinde Bitirilmeyen - Ruhsatın Hükümsüz Kalacağı )
RUHSATIN YENİDEN ALINMASI ( Ruhsatsız Sayılan Yapılar Hakkında Yeniden Ruhsat Alma Tarihinde Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuat Hükümlerinin Uygulanacağı )
RUHSAT SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN YAPILAR ( Ruhsat Yenilemesinin 5. Yılı İçinde Yapılacağı - Hakkında Ruhsat Alma Tarihinde Yürürlükteki Mevzuat Hükümlerinin Uygulanacağı )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Yapı Ruhsatının Hükümsüz Kalması - Ruhsatsız Sayılan Yapılar Hakkında Yeniden Ruhsat Alma Tarihinde Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuat Hükümlerinin Uygulanacağı )"
29D9.D23.9.1997E. 1996/3483 K. 1997/2632"EMLAK VERGİSİ ( Taşınmazın Bina Yapımına Tahsis Edilmesi - Emlak Vergisi Muafiyeti )
YAPI KOOPERATİFİ ( Taşınmazın Bina Yapımına Ayrılması - Emlak Vergisi Muafiyeti )
VERGİ MUAFİYETİ ( Emlak Vergisi Muafiyeti - Taşınmazın Bina Yapımına Ayrılması )"
29D6.D25.4.1994E. 1993/4593 K. 1994/1594"İNŞAAT RUHSATININ GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMESİ ( Dayanak Projenin de İptalinin Gerekmesi )
PROJENİN İPTALİ TALEBİNİN KABULÜ ( İnşaat Ruhsatının Geçerliliğini Yitirmiş Olması Nedeniyle )
RUHSATA DAYANAK ONAYLI PROJENİN İPTALİ ( İnşaat Ruhsatının Geçerliliğini Yitirmesi Nedeniyle )"

Madde 30

YARGITAY

30Y3.HD21.6.2017E. 2016/17469 K. 2017/10595"KANAL KATILIM VE ŞEBEKE HİSSE BEDELİ ALINMADAN GEÇİCİ SU ABONELİĞİ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI İSTEMİ ( Bilirkişi Raporu İle Davacının Ödemesi Gereken Kanal Katılım ve Şebeke Hisse Bedelinin Tespit Edildiği - Davacı Tarafça Kanal Katılım ve Şebeke Bedelini Ödemesi Kaydıyla Davacı Adına Geçici Su Aboneliği Tesisine Karar Verileceği )
GEÇİCİ SU ABONELİĞİ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI İSTEMİ ( Kanal Katılım ve Şebeke Hisse Bedeli Alınmadan - Bilirkişi Raporu İle Davacının Ödemesi Gereken Kanal Katılım ve Şebeke Hisse Bedelinin Tespit Edildiği/Davacının Ödemesi Gereken Bir Bedel Olduğundan Bahisle Talebinin Reddinin Bozma Nedeni Olduğu )
SU ABONELİĞİ ( Bilirkişi Raporu İle Davacının Ödemesi Gereken Kanal Katılım ve Şebeke Hisse Bedelinin Tespit Edildiği - Davacı Tarafça Kanal Katılım ve Şebeke Bedelini Ödemesi Kaydıyla Davacı Adına Geçici Su Aboneliği Tesisine Karar Verileceği/Kanal Katılım ve Şebeke Hisse Bedeli Alınmadan Geçici Su Aboneliği Sözleşmesinin Yapılması İstemi )"
30Y3.HD16.6.2016E. 2016/1336 K. 2016/9474"GEÇİCİ SU ABONELİĞİ TESİSİ İSTEMİ (Mahkemece Öncelikle Davaya Konu Binayı İnşa Eden Kooperatiften Binanın Yapı (İnşaat) Ruhsatının Bulunup Bulunmadığı Hususunun Sorulacağı - Yapı İnşaat Ruhsatının Bulunmaması Halinde Davacıya Binanın 12.10.2004 Tarihinden Önce Tamamlanmış Olduğunu İspat Etmesi İçin İmkan Verileceği)
YAPI RUHSATI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILACAĞI (Geçici Su Aboneliği Tesisi İstemi - Davaya Konu Binayı İnşa Eden Kooperatiften Binanın Yapı Ruhsatının Bulunup Bulunmadığı Sorulacağı/Yapı İnşaat Ruhsatının Bulunması Halinde İse 3194 S. Yasanın Geç. 11. Md. Belirtilen Şartların Var Olup Olmadığının Değerlendirileceği)"
30Y3.HD5.4.2016E. 2015/5238 K. 2016/5219"GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ ( İmar Kanundaki Geçici 11. Madde Şartlarının Eldeki Davada Bulunmadığı/Yerel Mahkemece Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Davacının İnşaat Ruhsatı Alım Tarihinin 24.06.2009 Olduğunun Gözetilmesi Davanın Reddi Gerektiği )
İMAR KANUNU'NDAKİ İSTİSNA HÜKMÜN UYGULANAMAYACAĞI ( Davacının İnşaat Ruhsatı Alım Tarihinin 24.06.2009 Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Davaya Konu Yere Dair Ferdi Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı/İnşaat Ruhsat Tarihine Göre İmar Kanununda İfade Edilen Geçici 11. Maddedeki İstisnanın Uygulanamayacağının Kabulü )
İNŞAAT RUSHAT TARİHİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( İnşaat Ruhsatının 26.07.2008 Tarihinden Önce Olmadığı - İmar Yasasına 5784 Sayılı Yasa ile Eklenen İstisnai Hükmün Eldeki Davada Uygulanamayacağı - Davanın Reddi/Geçici Elektrik Aboneliği Tesisine Karar Verilmesi Talebi/Yapı Kullanım İzni Bulunmadığı/Abonelik )"
30Y3.HD4.4.2016E. 2015/3808 K. 2016/5046"GEÇİCİ SU ABONELİĞİ KURULMASINA İLİŞKİN DAVA ( Yapı Kullanım İzni Olmayan Taşınmazın Alt Yapı Hizmeti Alıp Almadığının Araştırılacağı - 3194 Sayılı Kanunun Geçici Ek 11. Maddesinin Eldeki Davada Dikkate Alınması Gereği/Sadece Yapı Kullanım İzni Olmadığından Yerel Mahkemece Davanın Reddedilemeyeceği )
YAPININ İNŞAAT RUHSATININ ALINMIŞ OLMASI ( Yapının Alt Yapı Hizmetlerinden Birinden veya Birkaçından Yararlanıyor Olması Halinde Taşınmazın İnşaasında İlgili Yönetmelikler Doğrultusunda Bilirkişi Raporu Alınarak Geçici Su Aboneliği Verilmesinin Mümkün Olduğunun Kabulü - Yapı Tarihinin Gözetilmesi Gereği )
5784 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( 3194 Sayılı Yasadaki Değişikliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar İnşaat Ruhsatı Alınmış ve Alt Yapı Hizmetlerinin Biri Götürülmüş İse Kullanma İzni Alınmadan Geçici Su ve Elektrik Aboneliği Verilebileceğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )"
30Y15.HD25.5.2015E. 2015/1071 K. 2015/2824"EKSİK VE AYIPLI İMALAT BEDELİ İSTEMİ ( İnşaat Yasal Hale Getirildiğinde Eksik ve Kusurlu İmalat Bedeli Hesaplanıp Var İse Bundan Davalı Yüklenicinin Fazla İmalattan Kaynaklanan ve Yapıldığı Tarihteki Piyasa Fiyatlarına Göre Belirlenen Alacağı Bedel Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Taleple Bağlı Kalınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Yasaya Uygun Hale Getirilmesiyle İnşaattaki Eksik ve Kusurlar İle Fazla İmalatın Gözetilebileceği - Mahkemece İnşaatın Yasal Olup Olmadığı Konusunda Hiçbir İncelemeye Girişilmeden Hükme Varılmasının Doğru Olmadığı )
İSKAN İZNİ ( İnşaatın Bulunduğu Yerin Belediyesinden Yasal Hale Gelip Gelmeyeceğinin Sorulması Yasal Hale Gelebilecek İse Davacı Mal Sahibi Davalı da Sözleşmede İskan İzni Almak İçin Sorumlu Olmakla Her İkisine Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği - Eksik ve Ayıplı İmalat Bedeli İstemi )
GECİKME TAZMİNATI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Ayıplı İmalat Bedeli İle Gecikme Cezasının Tahsili İstemi/Harcı Ödenmediği Halde Mahkemece Cezai Şarta Hükmedildiği - Davacıya Süre Verilerek Harç İkmali Yapılmadan Hüküm Altına Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HARÇ İKMALİ ( Gecikme Tazminatının Tahsili İstenmiş İse de Harcı Ödenmediği Halde Mahkemece Cezai Şarta Hükmedildiği - Davacıya Süre Verilerek Harç İkmali Yapılmadan Hüküm Altına Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
30YHGK3.12.2014E. 2013/13-1229 K. 2014/996"GEÇİCİ SU ABONELİĞİNİN TESİSİ İSTEMİ ( Mahkemece Davacının İddiaları Üzerinde Durulması Davacının Elektrik Telefon ve Doğalgaz Abonesi Olup Olmadığı ve Binada Bulunan Diğer Dairelerle İlgili Açılan Davaların Sonuçlanıp Sonuçlanmadığının Araştırılması ve Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ABONELİK TESİSİ ( Geçici Su Aboneliğinin Tesisi İstemi - Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunmayan Yerlerde Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı )
YAPI RUHSATI ( Geçici Su Aboneliğinin Tesisi İstemi - Yapı Ruhsatı Bulunup da Kamu Hizmetlerinin En Az Birinden Yararlandığını İspatlamak Koşuluyla Yapı Kullanma İzni İçin İlgili Kuruma Başvurulduğu Halde İzin Verilmeme Nedenlerinin Sigorta Prim veya Vergi Borçlarından Kaynaklanması Binanın Bazı Kısımlarının Yapı Ruhsatına Aykırı Olması Binanın Oturulan Bölümleriyle İlgili Olmayıp Çevre Düzenlemesi Gibi Eksikliklerden Kaynaklanması Halinde Geçici Abonelik Yapılacağı )"
30Y3.HD27.3.2014E. 2014/4136 K. 2014/4899"SU ABONELİĞİ İÇİN KURUMA BAŞVURU ( Davacı Kurumun Abonelik İşlemini Yapmadığını Belirterek Geçici Abonelik Tesisine Karar Verilmesini Talep Ettiği - İmar Kanununun Geç. 11. Md.de İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanacağı/İstemin Kabulü Gerektiği )
ABONELİK TALEBİNİN KURUMCA YAPILMAMASI ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Yer Aldığı Binanın Yapı Ruhsatının Yasanın Yürürlüğe Girişinden Önce Alındığı - Elektrik ve Doğalgaz Hizmetlerinin Götürüldüğünün Belgelendiği ve Dolayısıyla İmar Kanununun Geç. 11.Md.de İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanacağı )
GEÇİCİ ABONELİK TESİSİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ ( Yapı Ruhsatının Yasanın Yürürlüğe Girişinden Önce Alındığı - İmar Kanununun Geç. 11. Md.de İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanacağı/İstemin Kabulü Gerektiği )
YAPI RUHSATI ( Kurumun Abonelik İşlemini Yapmadığını Belirterek Geçici Abonelik Tesisine Karar Verilmesi Talebi - Yapı Ruhsatının Yasanın Yürürlüğe Girişinden Önce Alındığı - Elektrik ve Doğalgaz Hizmetlerinin Götürüldüğünün Belgelendiği ve Dolayısıyla İmar Kanununun Geç. 11.Md.de İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanacağı )"
30Y3.HD20.3.2014E. 2013/19514 K. 2014/4444"KANAL KATILIM VE SU ŞEBEKESİ HİSSE PAYI BORCUNUNUN OLMADIĞININ TESPİTİ ( Menf'i Tespit/İdarenin Kanalizasyon ve İçme Suyu Tesisi Yapmış Olduğu Yerlerde Hizmetten Faydalananlardan Katılım Payı Alabileceği - İdarenin Hizmet Götürülmesi Koşulu )
SU VE KANALİZASYON TESİSLERİ KATILIM PAYI ( İdarenin Hizmet Götürmesi Koşulunun Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği - Katılım Payının Ancak Hizmet Götürülmesi Koşulu ile Davalı İdare Tarafından Alınabileceği )
DAVA KONUSU YERE İDARE TARAFINDAN HİZMET GÖTÜRÜLÜP GÖTÜRÜLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Katılım Payı Alınabilmesi İçin Hizmet Götürme Şartı Bulunduğu - Mahallinde Bilirkişi Heyeti Oluşturmak Suretiyle İnceleme ve Araştırma Yapılması Gerektiği )
DAVACININ MEKANİK SAYAÇ TAKILMASI YÖNÜNDEKİ İSTEMİNİN REDDİ ( Hatalı Olduğu/4077 S.K. Emredici Yasal Düzenlemenin Dikkate Alınanacağı - İdarenin Tüketiciyi Kartlı Sayaç Kullanma Yönünde Bir Mecburiyete Tabi Tutmasının Yasal Dayanağı Olmadığı )
İDARENİN TÜKETİCİYİ KARTLI SAYAÇ KULLANMAYA ZORLAYAMACAĞI ( Davacının Muhtariyeti Bulunduğunun Kabulü - 4077 Sayılı Yasa )"
30Y3.HD13.3.2014E. 2013/19255 K. 2014/3920"FERDİ SU ABONELİĞİ TESİSİ ( ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 39.Md.de Öngörülen Formülde Belirtilen Birim Değerler Gözetilerek Alınacak Bilirkişi Raporundan Sonra Oluşacak Sonuç Dairesinde Bir Hüküm Verilmesi Gerektiği )
ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ( Ferdi Su Aboneliğinin Tesisi - 39.Md. Dava ve Abone Tarihi İtibari İle Yürürlükte Olup İptale İlişkin Mahkeme Kararı Dava Tarihi İtibari İle Kesinleşmediğinden ASKİ Yönetim Kurulu Kararınca Yapılan Hesaplama Doğrultusunda Karar Verilmesinin İsabetli Bulunmadığı )
KANAL KATILIM VE ŞEBEKE TESİS BEDELİ ( Davacının Ödemekle Yükümlü Olup Olmadığı Konusundaki Uyuşmazlıkta ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 39.Md.de Öngörülen Formülde Belirtilen Birim Değerler Gözetilerek Alınacak Bilirkişi Raporundan Sonra Karar Verileceği )
SU ABONELİĞİ TESİSİ ( Kanal Katılım ve Şebeke Tesis Bedeli - ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 39.Md.de Öngörülen Formülde Belirtilen Birim Değerler Gözetilerek Alınacak Bilirkişi Raporundan Sonra Oluşacak Sonuç Dairesinde Bir Hüküm Verilmesi Gerektiği )"
30Y3.HD27.2.2014E. 2013/18341 K. 2014/3037"İSKAN İZNİ OLMAYAN BİNADA GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ( Geçici Elektrik Aboneliği Davası/Abonelik Tesisinin Kural Olarak Mümkün Olmadığı - İmar Kanunu Geçici 11. Madde İle İstisna Getirildiği/Yapı Ruhsatı Maddenin Yürürlük Tarihine Kadar Alınmış İse Kullanma İzni Alınıncaya Kadar Geçici Abonelik Tesis Edileceği )
GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ DAVASI ( İskan izni Olmayan Binada Geçici Abonelik Tesisi - Yapı Ruhsatı Maddenin Yürürlük Tarihine Kadar Alınmış İse Kullanma İzni Alınıncaya Kadar Geçici Abonelik Tesis Edileceği )
YAPI RUHSATI OLAN BİNADA GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ( Geçici Elektrik Aboneliği Davası/Abonelik Tesisinin Kural Olarak Mümkün Olmadığı - İmar Kanunu Geçici 11. Madde İle İstisna Getirildiği/Yapı Ruhsatı Maddenin Yürürlük Tarihine Kadar Alınmış İse Kullanma İzni Alınıncaya Kadar Geçici Abonelik Tesis Edileceği )"
30Y3.HD5.2.2014E. 2013/17641 K. 2014/1608"SU ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN TESİSİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Yer Aldığı Binanın Yapı Kullanma İzninin Bulunmaması ve Yapı Ruhsatının Alınmış Olması Karşısında Davaya Konu Yere Dair Ferdi Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı Gibi Yapı Ruhsat Tarihi İtibariyle İmar Kanununun Geç. 11. Md.sinde İfade Edilen İstisnai Halin de Eldeki Dava Bakımından Uygulanamayacağı )
KULANMA RUHSATININ ALINAMAMASI ( Yol Elektrik Gibi Altyapı Hizmetlerinden Birinin veya Birkaçının Götürüldüğünün Belgelenmesi Halinde İlgili Yönetmelikler Doğrultusunda Fenni Gereklerin Yerine Getirilmiş Olması Halinde Kullanma İzni Alınıncaya Kadar İlgili Mevzuatta Tanımlanan Ait Olduğu Abone Grubu Dikkate Alınarak Geçici Olarak Su veya Elektrik Bağlanabileceği )
FERDİ ABONELİK TESİSİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Su Abonelik Sözleşmesinin Tesisine Karar Verilmesi İstemi - Yapı Ruhsat Tarihi İtibariyle 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 11. Md.sinde İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanamayacağından İstemin Reddi Gerektiği )
İNŞAAT RUHSATININ BULUNMASI ( Su Abonelik Sözleşmesinin Tesisine Karar Verilmesi İstemi - Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Yer Aldığı Binanın Yapı Kullanma İzninin Bulunmaması ve Yapı Ruhsatının Alınmış Olması Karşısında Davaya Konu Yere Dair Ferdi Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı )"
30Y3.HD29.4.2013E. 2013/4517 K. 2013/7021"KANAL KATILIM VE ŞEBEKE TESİSİ BEDELİNİN İSTİRDATI DAVASI ( Davacının Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Kanalizasyon ve İçme Suyu Tesislerine Ait Hizmetlerden Yararlanmakta Olduğu - Davacı Bakımından İstisnai Bir Durum Bulunmadığı/Davanın Reddi )
TAŞINMAZIN TOPLU KONUT ALANI VASFI BULUNMAMASI ( Davacı İçin İstisnai Bir Durum Bulunmadığı - Davacının Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Kanalizasyon ve İçme Suyu Tesislerine Ait Hizmetlerden Yararlanmakta Olduğu/Bedelin Ödenmesi Gereği )
ÖDENMESİ GEREKEN BEDELİN TESPİTİ ( Abonelik Başvuru Tarihinde Yürürlükte Bulunan Tarife Hükümlerinin Dikkate Alınacağı )
2985 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İSTİSNA ( Taşınmazın Toplu Konut Alanı Vasfı Bulunmadığının Davacı Hakkında İstisnai Bir Durum Bulunmadığının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Davacının İdarenin Sunduğu Hizmetlerden Faydalanmakta Olduğu )
KANALİZASYON VE İÇME SUYU TESİSLERİ ( Bu Tesislerin Hizmet Edeceği Saha DAhilindeki Gayrimenkul Sahiplerinden Su ve Kanlizasyon Tesisleri Katılım Payının İdare Tarafından Alınabileceği - Davacının Bu Tesislerden Yararlanmakta Olduğu )
TAŞINMAZIN DEVREDİLMESİ ( Dava Konusu Taşınmazın Satışı ve Tapu Sicilinde Yapılan İşlem Sonucu Toplu Konut Alanı Vasfını Kaybetmiş Olduğunun ve 2985 S.K. Getirilen İstisnadan Davacının Faylanamayacak Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
TAŞINMAZDA TOKİ BİNALARI BULUNMADIĞI ( 2985 S.K. Ek 9/2 M. İstisnanın Uygulanmasının Mümkün Olmadığının Kabulü )"
30Y3.HD29.4.2013E. 2013/4510 K. 2013/7020"SU ABONELİĞİ NEDENİYLE TAHSİL EDİLEN KANAL KATILIM VE ŞEBEKE TESİS BEDELİNİN İSTİRDATI DAVASI ( Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde İnşa Edilen Binaların TOKİ Tarafından Yapılan ya da Yaptırılan Yerler Olmadığı - İstisnadan Faydalanamacağı )
TOPLU KONUT KANUNU İLE GETİRİLEN İSTİSNA ( Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde İnşa Edilen Binaların TOKİ Tarafından Yapılan ya da Yaptırılan Yerler Olmadığından Davacının Bu Kanunla Getirilen İstisnalardan Faydalanamayacağının Kabulü Gereği )
TAŞINMAZDAKİ KONUTLARIN TOKİ'YE AİT OLMADIĞI ( TOKİ'nin Taşınmazdaki Mevcut Payını Adi Ortaklığa Satış Suretiyle Temlik Etmiş Olduğu - Davacının ise Yüklenici Firma ile Adi Ortaklık Yaparak Dava Konusu Taşınmazı Satın Almış Olduğu/İstirdat )
TOPLU KONUT ALANI VASFI ( Dava Konusu Taşınmazların TOKİ Tarafından Temlik Suretiyle Devredildiğinin Gözetileceği )
TAŞINMAZIN DEVREDİLMESİ ( TOKİ'nin Başvurusu Nedeniyle Toplu Konut Alanı Olarak İlan Edilen Dava Konusu Taşınmazın Daha Sonradan Taşınmazın Adi Ortaklığa TOKİ Tarafından Devredilmesi Nedeniyle Bu Vasfını Kaybettiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
KANAL KATILIM VE ŞEBEKE TESİS BEDELİ ( İstirdat Davasının Reddi - Hizmetlerden Faydalanan Davacının Abonelik Başvuru Tarihinde Yürürlükte Bulunan Tarife Hükümleri Dikkate Alınarak Bedelin Belirleneceği/2985 Sayılı Kanun/TOKİ Konutları )
DAVACININ KANALİZASYON VE İÇME SUYU TESİSLERİNDEN FAYDALANMAKTA OLDUĞU ( 2985 S.K. Ek 9/2 M. Eldeki Davada Uygulanma İmkanı Bulunmadığı/Davacının İstisnalardan Faydalanamayacağı - Toplu Konut Alanı Vasfı Bulunmadığı/Davanın Reddi Gereği )"
30Y15.HD4.7.2012E. 2012/459 K. 2012/5124"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - Yapı Ruhsatına Aykırılıkların Giderilmesi Olanaklı Değil İse Yasal Olmayan Yapı İçin Maddi Tazminat İstenemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Maddi Tazminat Davası - Yapı Ruhsatına Aykırılıkların Giderilmesi Olanaklı Değil İse Yasal Olmayan Yapı İçin Maddi Tazminat İstenemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YAPI RUHSATI ( Aykırılıkların Giderilmesi Olanaklı İse Alınacak Bilirkişi Raporuna Göre Yüklenicilere Yeterli Süre ve Yetki Verilmesi Yükleniciler Tarafından Yüklenimlerindeki Bu Edimin Yerine Getirilmemesi Halinde İstediği Takdirde Davacıya Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
OTURMA İZNİ ( Yapının Yasal Hale Getirilmesi Durumunda Sözleşme Hükümleri de Değerlendirilerek Sözleşme Dışı Yapıldığı İleri Sürülen Bağımsız Bölümle Davacının Bağımsız Bölümündeki Değer Kaybına Dair Tazminat İsteklerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Yapının İskan Alınmasına Hazır Hale Getirilmesi Durumunda Sözleşme Hükümleri de Değerlendirilerek Sözleşme Dışı Yapıldığı İleri Sürülen Bağımsız Bölümle Davacının Bağımsız Bölümündeki Değer Kaybına Dair Tazminat İsteklerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
30Y13.HD15.6.2012E. 2012/9890 K. 2012/15755"ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİ DAVASI ( Binanın Yapı Ruhsatıyla Binanın İmar ve Projeye Uygun Olarak Yapıldığına Dair Statik Raporun Dosyada Mevcut Olmadığından Abonelik Yapılmasına Dair Yasal Şartların Bulunmadığı )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Bulunmayan Yerlerde Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı - Elektrik Aboneliği Tesisi İstemi )
STATİK RAPOR ( Elektrik Aboneliği Tesisi İstemi - Binanın Yapı Ruhsatıyla Binanın İmar ve Projeye Uygun Olarak Yapıldığına Dair Statik Raporun Dosyada Mevcut Olmadığından Abonelik Yapılmasına Dair Yasal Şartların Bulunmadığı )"
30Y13.HD17.5.2012E. 2012/9457 K. 2012/12729"ELEKTRİK ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Maliki Bulunduğu Konutun İskan Ruhsatı Mevcut Olmayıp Bu İtibarla Abonelik Tesisi Mümkün Değil İse de 3194 S.K Geçici Ek 11. Md. Uyarınca "Çoğun İçinde Azıda Vardır" Kuralı Uyarınca Gerekli Araştırma Yapılarak Karar Vermek Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ( Elektrik Aboneliği Tesisine Karar Verilmesini İstemi - Davacının Maliki Bulunduğu Konutun İskan Ruhsatı Mevcut Olmayıp Bu İtibarla Abonelik Tesisi Mümkün Değil İse de 3194 S.K Geçici Ek 11. Md. Uyarınca "Çoğun İçinde Azıda Vardır" Kuralı Uyarınca Gerekli Araştırma Yapılarak Karar Verileceği )
ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Maliki Bulunduğu Konutun İskan Ruhsatı Mevcut Olmayıp Bu İtibarla Abonelik Tesisi Mümkün Değil İse de 3194 S.K Geçici Ek 11. Md. Uyarınca "Çoğun İçinde Azıda Vardır" Kuralı Uyarınca Gerekli Araştırma Yapılarak Karar Vermek Gerektiği )"
30Y13.HD26.4.2012E. 2012/9289 K. 2012/11365"İDAREYE KARŞI ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Kanal Katılım Payı ve Şebeke Hisse Bedeli Alınmaksızın Su Abone Tesisi Yapılması İstemi - Davalı İdarenin Hizmet Götürdüğünün Tespiti Halinde Kanal Katılım Payı Alabileceği )
SU VE KANALİZASYON TESİSLERİ KATILIM PAYI ( Davalı İdarenin Yeni Bir Kanalizasyon ve İçme Suyu Tesisleri Yapması ya da Mevcutları İyileştirmesi Durumunda Hizmet Ettiği Saha Sınırlarındaki Gayrimenkul Sahiplerinden Katılım Payı Alabileceği )
İDARENİN KANALİZASYON TESİSİ DÖŞEMESİ VE MEVCUT OLANLARI İYİLEŞTİRMESİ ( Dava Konusu Gayrimenkulun Bulunduğu Yere İdare Tarafından Hizmet Götürüldüğünün İspatlanması Durumunda Kanal Katılım Payı Alacağı İstenebileceği - Hizmet Götürme )
İDARENİN HİZMET GÖTÜRMESİ ŞARTI ( Katılım Payı Alacağı için Davalı İdarenin Hizmet Götürdüğünü İspatlayacağı - Hizmet Götürülmesi Koşulu/Daha Önceden Yapılan Bir Ödeme Varsa Bunun Davacı Tarafından Kanıtlanması Gerektiği/Katılım Payı )
DAVAYA KONU TAŞINMAZ HAKKINDA İSKAN RUHSATI ALINMIŞ OLMASI ( Katılım Payı İstenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - Daha Önceden Yüklenici Tarafından Bir Ödeme Yapılmış ise Bunun Tespit Edilmesi Gerektiği/İdarenin Alacağının Saptanacağı )"
30Y15.HD27.9.2011E. 2010/6315 K. 2011/5419"YAPI KULLANMA İZNİ ALINMASI ( Yapının Tamamen Bitmesi veya Kısmen Kullanılması Mümkün Kısımlarının Tamamlanması Gereği - Sözleşme ile Yüklenicinin Ediminin İfasının Yapı Kullanma İzni Alınmasına Bağlanmadığından Erteleyici Şartın Yerine Getirilmesi Halinde Yüklenicinin Edim Borcu Doğduğu )
ERTELEYİCİ KOŞUL ( Sözleşme Konusu Villaların Diğer Yapıların Kanalizasyon İçme Suyu ve Dış Cephe İşleri Tamamlandıktan Sonra Tamamlanacağının Düzenlemesinin Erteleyici Koşul Olduğu - Düzenlemenin Yapı Kullanımı İzni Alınması Koşulunu Kaldırdığı Yüklencinin Ediminin Koşul Gerçekleştikten Sonra Doğacağı )"
30Y13.HD30.6.2011E. 2010/16433 K. 2011/10429"TÜKETİCİ TARAFINDAN AÇILAN DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Devre Tatil Alanı İçin Yapı Kullanma İzninin Bulunmadığı - Davacının Yapı Kullanma İzninin Bulunmadığı Tesiste Tatil Hakkını Kullanma ve Sözleşmeyi Ayakta Tutma Zorunluluğunun Olmadığı )
DEVRE TATİL ALANI İÇİN YAPI KULLANMA İZNİNİN BULUNMAMASI ( Davacının Tesiste Tatil Hakkını Kullanma ve Sözleşmeyi Ayakta Tutma Zorunluluğunun Olmadığı )
TATİL HAKKI ( Devre Tatil Alanı İçin Yapı Kullanma İzninin Bulunmadığı -Davacının Yapı Kullanma İzninin Bulunmadığı Tesiste Tatil Hakkını Kullanma ve Sözleşmeyi Ayakta Tutma Zorunluluğunun Olmadığı )"
30Y13.HD9.5.2011E. 2011/1347 K. 2011/7383"GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİ ( Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunmayan Yerlerde Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı - 5784 Sayılı Kanun ile İnşaat Ruhsatı Alınmış Yol Su Telefon Gibi Altyapı Hizmetlerinden Birinin Götürüldüğünün Kanıtlaması Halinde Kullanma İzni Alıncaya Kadar Geçici Abonelik Yapılabileceği )
YAPI KULLANMA İZNİ BULUNMAYAN YER ( Elektrik Aboneliğinin Tesis Edilmeyeceği - İnşaat Ruhsatı Alınmış Yol Su Telefon Gibi Altyapı Hizmetlerinden Birinin Götürüldüğünün Kanıtlaması Halinde Kullanma İzni Alıncaya Kadar Geçici Abonelik Yapılabileceği )"
30Y13.HD25.1.2007E. 2006/13231 K. 2007/640"KULLANMA İZNİ OLMAYAN YAPILARIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMASI ( Buna Aykırı Hareket Eden Görevliler Hakkında TCK İle Cezai Yaptırımlar Getirildiği )
İSKAN RUHSATI BULUNMAYAN YAPI ( İmar Kanunu'nun 30.ve 31. Maddesi Hükmüne Göre Davacının Abone Yapılması Mümkün Olmadığı )
ABONE YAPILMAMASI GEREKEN KİŞİNİN ABONE YAPILMASI ( T.C.K.nun 184. Maddesi İle Cezai Yaptırımlar Getirildiği )"
30Y13.HD12.12.2006E. 2006/11648 K. 2006/16248"BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ( Davacıya Ait Bağımsız Bölüm ve Bağlı Olduğu Binanın İskan Ruhsatı Alınmadığından Davalı İdare Tarafından Su Abonesi Yapılması Mümkün Olmadığı )
SU ABONELİĞİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölüm ve Bağlı Olduğu Binanın İskan Ruhsatı Alınmadığından Davalı İdare Tarafından Su Abonesi Yapılması Mümkün Olmadığı )
İDARENİN HİZMET VERME GÖREVİ ( Kullanma İzni Verilmeyen veya Alınmayan Yapıların İzin Alınıncaya Kadar Belediye Hizmetlerinden ve Tesislerinden Faydalanamayacağı )
İDARENİN SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU ( Hizmetten Yararlanmak İsteyen Ferdin Gerekli Koşulları Haiz Olması ve Hizmetin Götürülmesinde Yasal ve Teknik Olanaksızlıkların Bulunmaması İle Sınırlı Olduğu )
İSKAN RUHSATI ALINMAYAN YERLER ( Kullanma İzni Verilmeyen veya Alınmayan Yapıların İzin Alınıncaya Kadar Belediye Hizmetlerinden ve Tesislerinden Faydalanamayacağı )"
30YHGK11.2.2004E. 2004/13-65 K. 2004/69"İSKAN RUHSATI ( Yapı Ruhsatı Almak için Belediyeye Bir Dilekçe ile Başvurulması ve Dilekçeye Mimari Statik Proje Elektrik ve Tesisat Projeleri Resim ve Hesaplarının Eklenmesi Lüzumu )
YAPI KULLANMA İZNİ ( Mal Sahibinin Müracaatı Üzerine Ruhsat ve Eklerine Uygun Olduğu ve Kullanılmasında Mahzur Görülmediğinin Tesbitinden Sonra Belediyece Yapı Kullanma İzni Verilmesi )
KEŞİF ( Uzman Bilirkişi Refakatinde Davacının İbraz Ettiği Ödeme Belgelerinde Gösterilen Masrafların Satışa Konu Taşınmazda Kullanılıp Kullanılmadığının Araştıtılması - İskan Ruhsatı )"
30Y19.HD7.6.2002E. 2002/271 K. 2002/4463"TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Kiralananı Akde Uygun Kullanma Borcu-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmamış Olması )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMAMIŞ OLMASI ( Kiralananı Akde Uygun Kullanma Borcunu Temin İçin Verilen Teminat Mektubunun İadesi )
KİRALANANI AKDE UYGUN KULLANMA BORCU ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmasını Temin İçin Verilen Teminat Mektubunun İadesi )"
30Y14.HD27.5.2002E. 2002/3925 K. 2002/4151"İSKAN RUHSATININ ALINMASI ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmediği İddiası-Yükleniciden Alınan Bağımsız Bölümün Tescili Davası )
YÜKLENİCİDEN ALINAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESCİLİ DAVASI ( Yüklenicinin İskan Ruhsatı Alma Edimini Kat Maliklerince Yerine Getirildiği İddiası )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Alınan Bağımsız Bölümün Tescili Davası )"

DANIŞTAY

30D14.D8.10.2015E. 2014/5573 K. 2015/7307"YAPI KULLANMA İZNİ BULUNAN YAPININ RUHSATA AYKIRI KISIMLARININ YIKIMI (Yapı Kullanma İzninin İptal Edilmesinden Sonra Karar Alınması Gerektiği)
RUHSATA AYKIRI İNŞAAT (Projeye Aykırı Kısımların Yıkımının Ruhsatlı Kısımlara da Zarar Vereceği - Yapı Kullanma İzninin İptal Edilmesinden Sonra Yıkım Kararı Verileceği)
YAPININ PROJEDEKİ ÖLÇÜLERDEN DAHA BÜYÜK OLARAK YAPILMASI (Yapı Kullanma İzninin İptal Edilmesinden Sonra Yıkım Kararı Verileceği - Projeye Aykırı Kısımların Yıkımının Ruhsatlı Kısımlara da Zarar Vereceği)"
30D14.D9.10.2012E. 2011/12209 K. 2012/6816"YAPI İÇİN RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU (İmar Kanunu Kapsamına Giren Bütün Yapılar İçin Belediye veya Valilikten Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu - Baz İstasyonu Kurmak İçin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Alınan İznin İmar Kanunu Uyarınca Alınması Zorunlu Ruhsatın Yerine Geçmeyeceği)
BAZ İSTASYONU KURMAK İÇİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNDAN ALINAN İZİN (Tesisin Ortamda Neden Olduğu Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerler Hakkında Olduğu - Kurumca Verilen İznin İmar Kanunu Uyarınca Belediye veya Valilikçe Verilmesi Zorunlu Yapı Ruhsatı Yerine Geçmeyeceği)"
30D6.D23.5.2012E. 2011/8609 K. 2012/2662"İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARARIN TAZMİNİ ( Ruhsatlı Projesinden Çok Sayıda Ruhsatsız İlave Kat Yapılan İnşaat Hakkında Yıkım Kararını Gerçekleştirmeyen Belediyenin Kusurlu Olduğu - Belediyenin İnşa Aşamasında Denetimini Yapmadığı Binanın Deprem Sonucu Yıkılmasında Hizmet Kusuru Oluştuğu )
BİNANIN DEPREM SONUCU YIKILMASINDA BELEDİYENİN SORUMLULUĞU ( Belediyenin İmar Kanunu Nedeniyle İnşa Edilen Yapıların Projeye Uygunluğunu Denetlemek Uygunsuz Bulduklarını Engellemek Görevi Bulunduğu - Ruhsatından Fazla İlave Kat Yapılan Binanın Depremde Yıkılmasında Belediyenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumlu Olduğu )
HİZMET KUSURU ( Depremde Yıkılan Binanın Ruhsatlı Projesinden Daha Fazla Kat İlave Edilmesi - Belediyenin Ruhsat Verdiği Binaların Ruhsatına Göre İnşa Edilip Edilmediğini Denetlemekle Görevli ve Sorumlu Olduğu )
RUHSATLI PROJESİNDEN FAZLA RUHSATSIZ İLAVE KAT YAPILMASI ( Hizmet Kusuru - Belediyenin Sorumluluğu )"
30D6.D7.5.2010E. 2008/6978 K. 2010/4666"TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( Bunların Koruma Alanları ve Sit Alanlarında İnşaat Ruhsatı Verme Aşamasında Koruma Bölge Kurullarından İzin Alınacağı Ancak Belediye Mücavir Alan Sınırları İçinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Verme Görev ve Yetkisi Belediyelere Ait Olduğu )
KORUMA BÖLGE KURULLARINDAN İZİN ALINMA ZORUNLULUĞU ( Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bunların Koruma Alanları ve Sit Alanlarında İnşaat Ruhsatı Verme Aşamasında İzin Alınacağı )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Belediye Mücavir Alan Sınırları İçinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Verme Görev ve Yetkisinin Belediyelere Ait Olduğu )"
30D6.D10.3.2010E. 2009/5525 K. 2010/2414"YAPI RUHSATI ( Yapılar Tamamlanmadan ve Yapı Kullanma İzni Düzenlenmeden İptal Edilmiş Olduğundan Yargı Kararı Gereği Yerine Getirilmeksizin Aynı İçerikte Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptali Gerektiği )
YAPI KULLANMA İZNİ ( Düzenlenmeden İptal Edilmiş Olduğundan Yargı Kararı Gereği Yerine Getirilmeksizin Aynı İçerikte Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptali Gerektiği )
İMAR PLANLARI İLE PARSELASYON PLANLARI ( Bu Planlara Göre Verilmiş Olan Yapı Ruhsatı Yapılar Tamamlanmadan ve Yapı Kullanma İzni Düzenlenmeden İptal Edilmiş Olduğundan Yargı Kararı Gereği Yerine Getirilmeksizin Aynı İçerikte Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptali Gerektiği )"
30D6.D3.3.2009E. 2007/3143 K. 2009/1977"İNŞAAT RUHSATININ FEN MEMURUNCA İMZALANARAK ONAYLANMASI ( Aynı Yapıya Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanmasında Usulde Paralellik İlkesi Gereği Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( İnşaat Ruhsatının Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanması Üzerine Aynı Yapıya Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanmasında Usulde Paralellik İlkesi Gereği Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE BAŞKANINCA ONANMAYAN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Yapı Kullanma İzin Belgesinin Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanması Nedeniyle Belediye Başkanınca Onanmadığından İade Edilmesi Gerektiğine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
FEN MEMURUNCA İMZALANARAK ONAYLANAN İNŞAAT RUHSATI ( Aynı Yapıya Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanmasında Usulde Paralellik İlkesi Gereği Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
30D6.D1.4.2008E. 2007/1012 K. 2008/2047"YAPI RUHSATININ DAYANAĞI UYGULAMA İMAR PLANI ( İşlemlerin Yargı Yerince İptaline Karar Verildiği - Yapı Ruhsatına Dayalı Olarak Düzenlenen Dava Konusu Yapı Kullanma İzin Belgesinin Hukuken Korunabilir Bir Yanının Kalmadığı )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Yapı Ruhsatına Dayalı Olarak Düzenlenen Dava Konusu Yapı Kullanma İzin Belgesinin Hukuken Korunabilir Bir Yanının Kalmadığı - Yapı Kullanma Belgesine Karşı Açılan Davanın Reddi Gereği )
KAZANILMIŞ HAK İLKESİ ( Yapı Ruhsatına Dayalı Olarak Düzenlenen Dava Konusu Yapı Kullanma İzin Belgesinin Hukuken Korunabilir Bir Yanının Kalmadığı - İdare Mahkemesince Kazanılmış Hak İlkesinden Hareketle Yapı Kullanma Belgesine Karşı Açılan Davanın Reddi Gereği )"
30D6.D12.4.2006E. 2004/1650 K. 2006/1921"YAPI KULLANMA İZNİ ( Verilmiş Olmasının Ruhsata Aykırılıktan Doğacak Olan Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayacağı - Yıkıma İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YIKIM ( Yapı Kullanma İzni Verilmiş Olmasının Ruhsata Aykırılıktan Doğacak Olan Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayacağı - Yıkıma İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
RUHSATA AYKIRILIK ( Yapı Kullanma İzni Verilmiş Olmasının Ruhsata Aykırılıktan Doğacak Olan Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayacağı - Yıktırılarak Mimari Projeye Uygun Hale Getirilmesi Gereği ) "
30D6.D23.11.2005E. 2005/3390 K. 2005/5763"YAPI KULLANMAZ İZNİ ( Projeye Aykırı Olarak Terasın Alüminyum Doğrama İle Kapatıldığı - Bu Bölümün Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptaline ve Para Cezası Uygulanmasına Karar Verileceği )
PROJEYE AYKIRI YAPI ( Terasın Alüminyum Doğrama İle Kapatıldığı - Bu Bölümün Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptaline ve Para Cezası Uygulanmasına Karar Verilmesi Gereği )
TERASI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İLE KAPATMAK ( Projeye Aykırı Olarak - Bu Bölümün Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptaline ve Para Cezası Uygulanmasına Karar Verileceği/Tadilatın Eski Hale Getirilmesi Gereği )
ESKİ HALE GETİRME ( Projeye Aykırı Olarak Terasın Alüminyum Doğrama İle Kapatıldığı - Tadilatın Eski Hale Getirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
30D6.D12.4.2005E. 2004/8321 K. 2005/2135"İNŞAAT VE İSKAN RUHSATININ İPTALİ ( İnşaat Ruhsatına Uygun Olarak Tamamlanan Binaya Sonradan Projeye Aykırı Tadilat Yapıldığı - İptal Kararı Verilemeyeceği/Eski Hale Dönüştürmeye ve İmar Para Cezasına Karar Verilebileceği )
PROJEYE AYKIRILIK ( İnşaat Ruhsatına Uygun Olarak Tamamlanan ve Yapı Kullanma İzni Verilen Bina/Binaya Sonradan Projeye Aykırı Tadilat Yapıldığı - İnşaat ve İskan Ruhsatlarının İptali Kararı Verilemeyeceği/Eski Hale Dönüştürme ve İmar Para Cezasına Karar Verilebileceği )
ESKİ HALE GETİRME ( İnşaat Ruhsatına Uygun Olarak Tamamlanan ve Yapı Kullanma İzni Verilen Bina/Binaya Sonradan Projeye Aykırı Tadilat Yapıldığı - İnşaat ve İskan Ruhsatlarının İptali Kararı Yerine Eski Hale Dönüştürmeye ve İmar Para Cezasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İMAR PARA CEZASI ( İnşaat Ruhsatına Uygun Olarak Tamamlanan ve Yapı Kullanma İzni Verilen Bina/Binaya Sonradan Projeye Aykırı Tadilat Yapıldığı - İnşaat ve İskan Ruhsatlarının İptali Kararı Yerine Eski Hale Dönüştürmeye ve İmar Para Cezasına Karar Verileceği )"
30D6.D15.3.2005E. 2004/1556 K. 2005/1541"ARKEOLOJİK SİT ALANINDA İNŞAAT ( Plan ve Mevzuata Uygun Düzenlenmiş İnşaat Ruhsatları Bulunan/İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Korunması Gerekip Gerekmediği Müktesep Hakkı Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gereği )
RUHSATLI İNŞAAT ( Taşınmazların Bulunduğu Alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesine Karşın İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Müktesep Hakkı Bulunup Bulunmadığı Korunması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gereği )
YAPI KULLANMA İZNİ ( Kısmen Bulunan Taşınmazların Bulunduğu Alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesine Karşın İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Korunması Gerekip Gerekmediği/Müktesep Hak )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Taşınmazların Bulunduğu Alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesine Karşın İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Müktesep Hakkı Bulunup Bulunmadığı Korunması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gereği )"
30D6.D7.11.2002E. 2001/5448 K. 2002/4886"YAPI KULLANMA İZNİ (İdareye Başvurudan İtibaren 30 Gün Sonra Verilmiş Sayılacağı - Verilmemesi Nedeniyle Zararın Doğduğundan Söz Edilemeyeceği/Tazminat İsteminin Reddi Gereği)
TAZMİNAT (Yapı Kullanma İzni Verilmemesi Nedeniyle Zarar Doğduğu İddiası - İdareye Başvurudan İtibaren 30 Gün Sonra Verilmiş Sayılacağı/Tazminat İsteminin Reddi Gereği)"
30D6.D10.11.1999E. 1998/3020 K. 1999/5481"YAPI KULLANMA İZNİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI ( Tamamalnmamış Bina İçin Verilen )
TAMAMLANMAMIŞ BİNA İÇİN VERİLEN YAPI KULLANMA İZNİ ( Geçerli Olmaması ve İmar Planına Aykırı Yapının Yıktırılması )
İMAR PLANINA AYKIRI BİNANIN YIKTIRILMASI ( Bina Tamamlanmadan Verilmiş Yapı Kullanma İzninin Geçersiz Olması )"
30D6.D18.3.1997E. 1996/1411 K. 1997/1423"ŞANTİYE BİNASI ( Geçici Bina Niteliği ve Ruhsata Tabi Olmaması )
RUHSATA TABİ OLMAMA ( Şantiye Binası )
YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ ( Şantiye Binasının Yıktırılmış Olması Şartı )"
30D6.D16.3.1995E. 1994/4348 K. 1995/1092"YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMEMESİ ( SSK'ya Prim Borcu Olan Kişiden Satın Alınan Ruhsatlı Binaya )
SSK'YA PRİM BORCU BULUNAN İŞVERENDEN SATIN ALINAN RUHSATLI BİNA ( Yapı Kullanma İzni Verilmemesi )
PRİM BORCU BULUNAN İŞVERENDEN SATIN ALINAN RUHSATLI BİNA ( Prim Borcundan Dolayı Yapı Kullanma İzni Talebinin Reddi )"
30D6.D19.9.1991E. 1989/3040 K. 1991/1805"YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ ( Binanın Yeni İmar Hattında Kalacak Olması )
İMAR HATTINDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK OLMASI ( İmar Hattının Geçirileceği Yerde Bulunan Binaya Yapı Kullanma İzni Verilmesi )"

Madde 31

YARGITAY

31Y3.HD16.6.2016E. 2016/1336 K. 2016/9474"GEÇİCİ SU ABONELİĞİ TESİSİ İSTEMİ (Mahkemece Öncelikle Davaya Konu Binayı İnşa Eden Kooperatiften Binanın Yapı (İnşaat) Ruhsatının Bulunup Bulunmadığı Hususunun Sorulacağı - Yapı İnşaat Ruhsatının Bulunmaması Halinde Davacıya Binanın 12.10.2004 Tarihinden Önce Tamamlanmış Olduğunu İspat Etmesi İçin İmkan Verileceği)
YAPI RUHSATI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILACAĞI (Geçici Su Aboneliği Tesisi İstemi - Davaya Konu Binayı İnşa Eden Kooperatiften Binanın Yapı Ruhsatının Bulunup Bulunmadığı Sorulacağı/Yapı İnşaat Ruhsatının Bulunması Halinde İse 3194 S. Yasanın Geç. 11. Md. Belirtilen Şartların Var Olup Olmadığının Değerlendirileceği)"
31Y3.HD5.4.2016E. 2015/5238 K. 2016/5219"GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ ( İmar Kanundaki Geçici 11. Madde Şartlarının Eldeki Davada Bulunmadığı/Yerel Mahkemece Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Davacının İnşaat Ruhsatı Alım Tarihinin 24.06.2009 Olduğunun Gözetilmesi Davanın Reddi Gerektiği )
İMAR KANUNU'NDAKİ İSTİSNA HÜKMÜN UYGULANAMAYACAĞI ( Davacının İnşaat Ruhsatı Alım Tarihinin 24.06.2009 Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Davaya Konu Yere Dair Ferdi Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı/İnşaat Ruhsat Tarihine Göre İmar Kanununda İfade Edilen Geçici 11. Maddedeki İstisnanın Uygulanamayacağının Kabulü )
İNŞAAT RUSHAT TARİHİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( İnşaat Ruhsatının 26.07.2008 Tarihinden Önce Olmadığı - İmar Yasasına 5784 Sayılı Yasa ile Eklenen İstisnai Hükmün Eldeki Davada Uygulanamayacağı - Davanın Reddi/Geçici Elektrik Aboneliği Tesisine Karar Verilmesi Talebi/Yapı Kullanım İzni Bulunmadığı/Abonelik )"
31Y3.HD4.4.2016E. 2015/3808 K. 2016/5046"GEÇİCİ SU ABONELİĞİ KURULMASINA İLİŞKİN DAVA ( Yapı Kullanım İzni Olmayan Taşınmazın Alt Yapı Hizmeti Alıp Almadığının Araştırılacağı - 3194 Sayılı Kanunun Geçici Ek 11. Maddesinin Eldeki Davada Dikkate Alınması Gereği/Sadece Yapı Kullanım İzni Olmadığından Yerel Mahkemece Davanın Reddedilemeyeceği )
YAPININ İNŞAAT RUHSATININ ALINMIŞ OLMASI ( Yapının Alt Yapı Hizmetlerinden Birinden veya Birkaçından Yararlanıyor Olması Halinde Taşınmazın İnşaasında İlgili Yönetmelikler Doğrultusunda Bilirkişi Raporu Alınarak Geçici Su Aboneliği Verilmesinin Mümkün Olduğunun Kabulü - Yapı Tarihinin Gözetilmesi Gereği )
5784 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( 3194 Sayılı Yasadaki Değişikliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar İnşaat Ruhsatı Alınmış ve Alt Yapı Hizmetlerinin Biri Götürülmüş İse Kullanma İzni Alınmadan Geçici Su ve Elektrik Aboneliği Verilebileceğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )"
31YHGK3.12.2014E. 2013/13-1229 K. 2014/996"GEÇİCİ SU ABONELİĞİNİN TESİSİ İSTEMİ ( Mahkemece Davacının İddiaları Üzerinde Durulması Davacının Elektrik Telefon ve Doğalgaz Abonesi Olup Olmadığı ve Binada Bulunan Diğer Dairelerle İlgili Açılan Davaların Sonuçlanıp Sonuçlanmadığının Araştırılması ve Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ABONELİK TESİSİ ( Geçici Su Aboneliğinin Tesisi İstemi - Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunmayan Yerlerde Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı )
YAPI RUHSATI ( Geçici Su Aboneliğinin Tesisi İstemi - Yapı Ruhsatı Bulunup da Kamu Hizmetlerinin En Az Birinden Yararlandığını İspatlamak Koşuluyla Yapı Kullanma İzni İçin İlgili Kuruma Başvurulduğu Halde İzin Verilmeme Nedenlerinin Sigorta Prim veya Vergi Borçlarından Kaynaklanması Binanın Bazı Kısımlarının Yapı Ruhsatına Aykırı Olması Binanın Oturulan Bölümleriyle İlgili Olmayıp Çevre Düzenlemesi Gibi Eksikliklerden Kaynaklanması Halinde Geçici Abonelik Yapılacağı )"
31Y3.HD27.3.2014E. 2014/4136 K. 2014/4899"SU ABONELİĞİ İÇİN KURUMA BAŞVURU ( Davacı Kurumun Abonelik İşlemini Yapmadığını Belirterek Geçici Abonelik Tesisine Karar Verilmesini Talep Ettiği - İmar Kanununun Geç. 11. Md.de İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanacağı/İstemin Kabulü Gerektiği )
ABONELİK TALEBİNİN KURUMCA YAPILMAMASI ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Yer Aldığı Binanın Yapı Ruhsatının Yasanın Yürürlüğe Girişinden Önce Alındığı - Elektrik ve Doğalgaz Hizmetlerinin Götürüldüğünün Belgelendiği ve Dolayısıyla İmar Kanununun Geç. 11.Md.de İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanacağı )
GEÇİCİ ABONELİK TESİSİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ ( Yapı Ruhsatının Yasanın Yürürlüğe Girişinden Önce Alındığı - İmar Kanununun Geç. 11. Md.de İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanacağı/İstemin Kabulü Gerektiği )
YAPI RUHSATI ( Kurumun Abonelik İşlemini Yapmadığını Belirterek Geçici Abonelik Tesisine Karar Verilmesi Talebi - Yapı Ruhsatının Yasanın Yürürlüğe Girişinden Önce Alındığı - Elektrik ve Doğalgaz Hizmetlerinin Götürüldüğünün Belgelendiği ve Dolayısıyla İmar Kanununun Geç. 11.Md.de İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanacağı )"
31Y3.HD27.2.2014E. 2013/18341 K. 2014/3037"İSKAN İZNİ OLMAYAN BİNADA GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ( Geçici Elektrik Aboneliği Davası/Abonelik Tesisinin Kural Olarak Mümkün Olmadığı - İmar Kanunu Geçici 11. Madde İle İstisna Getirildiği/Yapı Ruhsatı Maddenin Yürürlük Tarihine Kadar Alınmış İse Kullanma İzni Alınıncaya Kadar Geçici Abonelik Tesis Edileceği )
GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ DAVASI ( İskan izni Olmayan Binada Geçici Abonelik Tesisi - Yapı Ruhsatı Maddenin Yürürlük Tarihine Kadar Alınmış İse Kullanma İzni Alınıncaya Kadar Geçici Abonelik Tesis Edileceği )
YAPI RUHSATI OLAN BİNADA GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ( Geçici Elektrik Aboneliği Davası/Abonelik Tesisinin Kural Olarak Mümkün Olmadığı - İmar Kanunu Geçici 11. Madde İle İstisna Getirildiği/Yapı Ruhsatı Maddenin Yürürlük Tarihine Kadar Alınmış İse Kullanma İzni Alınıncaya Kadar Geçici Abonelik Tesis Edileceği )"
31Y3.HD5.2.2014E. 2013/17641 K. 2014/1608"SU ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN TESİSİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Yer Aldığı Binanın Yapı Kullanma İzninin Bulunmaması ve Yapı Ruhsatının Alınmış Olması Karşısında Davaya Konu Yere Dair Ferdi Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı Gibi Yapı Ruhsat Tarihi İtibariyle İmar Kanununun Geç. 11. Md.sinde İfade Edilen İstisnai Halin de Eldeki Dava Bakımından Uygulanamayacağı )
KULANMA RUHSATININ ALINAMAMASI ( Yol Elektrik Gibi Altyapı Hizmetlerinden Birinin veya Birkaçının Götürüldüğünün Belgelenmesi Halinde İlgili Yönetmelikler Doğrultusunda Fenni Gereklerin Yerine Getirilmiş Olması Halinde Kullanma İzni Alınıncaya Kadar İlgili Mevzuatta Tanımlanan Ait Olduğu Abone Grubu Dikkate Alınarak Geçici Olarak Su veya Elektrik Bağlanabileceği )
FERDİ ABONELİK TESİSİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Su Abonelik Sözleşmesinin Tesisine Karar Verilmesi İstemi - Yapı Ruhsat Tarihi İtibariyle 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 11. Md.sinde İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanamayacağından İstemin Reddi Gerektiği )
İNŞAAT RUHSATININ BULUNMASI ( Su Abonelik Sözleşmesinin Tesisine Karar Verilmesi İstemi - Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Yer Aldığı Binanın Yapı Kullanma İzninin Bulunmaması ve Yapı Ruhsatının Alınmış Olması Karşısında Davaya Konu Yere Dair Ferdi Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı )"
31YHGK28.11.2012E. 2012/13-352 K. 2012/913"KİRA TAZMİNATI DAVASI ( Satın Alınan Konutun Geç Teslimi Nedeniyle - Yanlış Değerlendirme Sonucu İskan Alınmadığı Gerekçesi ile Dava Tarihine Kadar Kira Kaybına Hükmedilmesinin Yanlış Olduğu )
SATIN ALINAN KONUTUN GEÇ TESLİMİ ( Kira Tazminatı Davası - Taşınmazın Teslimi Gerektiği Tarihten Fiil Teslime Kadar Olan Kira Kaybından Davalının Sorumlu Olduğu )
FİİLİ TESLİM TARİHİ ( Satın Alınan Konutun Geç Teslimi Nedeniyle Kira Tazminatı Davası - Taşınmazın Teslimi Gerektiği Tarihten Fiil Teslime Kadar Olan Kira Kaybından Davalının Sorumlu Olduğu )
TAŞINMAZIN İSKAN RUHSATI ( Satın Alınan Konutun Geç Teslimi Nedeniyle Kira Tazminatı Davası - Yanlış Değerlendirme Sonucu İskan Alınmadığı Gerekçesi ile Dava Tarihine Kadar Kira Kaybına Hükmedilmesinin Yanlış Olduğu )"
31Y13.HD15.6.2012E. 2012/9890 K. 2012/15755"ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİ DAVASI ( Binanın Yapı Ruhsatıyla Binanın İmar ve Projeye Uygun Olarak Yapıldığına Dair Statik Raporun Dosyada Mevcut Olmadığından Abonelik Yapılmasına Dair Yasal Şartların Bulunmadığı )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Bulunmayan Yerlerde Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı - Elektrik Aboneliği Tesisi İstemi )
STATİK RAPOR ( Elektrik Aboneliği Tesisi İstemi - Binanın Yapı Ruhsatıyla Binanın İmar ve Projeye Uygun Olarak Yapıldığına Dair Statik Raporun Dosyada Mevcut Olmadığından Abonelik Yapılmasına Dair Yasal Şartların Bulunmadığı )"
31Y13.HD17.5.2012E. 2012/9457 K. 2012/12729"ELEKTRİK ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Maliki Bulunduğu Konutun İskan Ruhsatı Mevcut Olmayıp Bu İtibarla Abonelik Tesisi Mümkün Değil İse de 3194 S.K Geçici Ek 11. Md. Uyarınca "Çoğun İçinde Azıda Vardır" Kuralı Uyarınca Gerekli Araştırma Yapılarak Karar Vermek Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ( Elektrik Aboneliği Tesisine Karar Verilmesini İstemi - Davacının Maliki Bulunduğu Konutun İskan Ruhsatı Mevcut Olmayıp Bu İtibarla Abonelik Tesisi Mümkün Değil İse de 3194 S.K Geçici Ek 11. Md. Uyarınca "Çoğun İçinde Azıda Vardır" Kuralı Uyarınca Gerekli Araştırma Yapılarak Karar Verileceği )
ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Maliki Bulunduğu Konutun İskan Ruhsatı Mevcut Olmayıp Bu İtibarla Abonelik Tesisi Mümkün Değil İse de 3194 S.K Geçici Ek 11. Md. Uyarınca "Çoğun İçinde Azıda Vardır" Kuralı Uyarınca Gerekli Araştırma Yapılarak Karar Vermek Gerektiği )"
31Y13.HD20.9.2011E. 2011/4578 K. 2011/12874"İSKAN RUHSATI BULUNMAYAN YAPILAR ( Abonelik Tesis Edilemeyeceği - İskan Ruhsatı Bulunmayan Yapılara Abonelik Tesisi Cezai Yaptırıma Bağlandığı Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
ABONELİK TESİSİ ( İskan Ruhsatı Bulunmayan Yapılara Abonelik Tesis Edilemeyeceği - Geçici Abonelik Tesisi/Şantiye Suyu )
USULİ MÜKTESEP HAK ( Bozma İlamına Uyma Kararı Veren Mahkemenin Bozma Kararı Doğrultusunda İnceleme Yapması ve Hüküm Vermesinin Zorunlu Olduğu - Usuli Müktesep Hakkın Usul Hukukunun İlkelerinden Olduğu Davaların Uzamasını Önleme ve Kararlara Karşı Güveni Tesis Amacına Yönelik Olduğu )"
31Y13.HD30.6.2011E. 2010/16433 K. 2011/10429"TÜKETİCİ TARAFINDAN AÇILAN DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Devre Tatil Alanı İçin Yapı Kullanma İzninin Bulunmadığı - Davacının Yapı Kullanma İzninin Bulunmadığı Tesiste Tatil Hakkını Kullanma ve Sözleşmeyi Ayakta Tutma Zorunluluğunun Olmadığı )
DEVRE TATİL ALANI İÇİN YAPI KULLANMA İZNİNİN BULUNMAMASI ( Davacının Tesiste Tatil Hakkını Kullanma ve Sözleşmeyi Ayakta Tutma Zorunluluğunun Olmadığı )
TATİL HAKKI ( Devre Tatil Alanı İçin Yapı Kullanma İzninin Bulunmadığı -Davacının Yapı Kullanma İzninin Bulunmadığı Tesiste Tatil Hakkını Kullanma ve Sözleşmeyi Ayakta Tutma Zorunluluğunun Olmadığı )"
31Y13.HD9.5.2011E. 2011/1347 K. 2011/7383"GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİ ( Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunmayan Yerlerde Abonelik Tesisinin Mümkün Olmadığı - 5784 Sayılı Kanun ile İnşaat Ruhsatı Alınmış Yol Su Telefon Gibi Altyapı Hizmetlerinden Birinin Götürüldüğünün Kanıtlaması Halinde Kullanma İzni Alıncaya Kadar Geçici Abonelik Yapılabileceği )
YAPI KULLANMA İZNİ BULUNMAYAN YER ( Elektrik Aboneliğinin Tesis Edilmeyeceği - İnşaat Ruhsatı Alınmış Yol Su Telefon Gibi Altyapı Hizmetlerinden Birinin Götürüldüğünün Kanıtlaması Halinde Kullanma İzni Alıncaya Kadar Geçici Abonelik Yapılabileceği )"
31YHGK30.1.2008E. 2008/13-58 K. 2008/39"ABONELİK TESİSİ ( Satın Almadan Önce Konutta Oturan Kişi Hakkında Kaçak Su Kullanımı Nedeniyle Tutanaklar Düzenlenmiş Olması Satın Alanın Abonelik Talebinin Reddi İçin Gerekçe Yapılamayacağı )
MUARAZANIN MEN'İ ( Konutu Sonradan Satın Alan Kişi Kaçak Su Kullanımı İle İlgili Bedellerden Sorumlu Tutulamayacağı - Satın Alanın Abonelik Talebinin Reddi İçin Gerekçe Yapılamayacağı )
KAÇAK SU KULLANIMI ( Satın Almadan Önce Konutta Oturan Kişi Hakkında Kaçak Su Kullanımı Nedeniyle Tutanaklar Düzenlenmiş Olması Satın Alanın Abonelik Talebinin Reddi İçin Gerekçe Yapılamayacağı )
KONUT ALIMINDAN ÖNCEKİ KİŞİYE AİT KAÇAK SU TUTANAKLARI ( Satın Alanın Abonelik Talebinin Reddi İçin Gerekçe Yapılamayacağı )"
31Y15.HD15.11.2007E. 2006/4152 K. 2007/7213"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Onları Bağlayıcı Olmaması veya Batıl Olması Durumunda Arsa Maliki Mülkiyet Hakkına Dayanarak Taşınmazın Kendisine Teslimine Yönelik İrade Açıklamasını Yükleniciye Bildirmesinden Sonra Taşınmazdan El Çekmesi Gerektiği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Arsa Maliki veya Paydaşı Onun Açabileceği Gibi Geri Vermekle Yükümlü Olduğu Arsayı Haksız Alıkoymuş Olması Yüzünden Hak Sahibine Verdiği Zararları da Ödemek Zorunda Olduğu )
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI ( Davalı Hangi Tarih İtibariyle Kötüniyetli Zilyet Durumuna Düşmüş İse Talep de Gözetilerek Arsa Payları Karşılığı Tazminatın Belirlenmesi Gerektiği )
KÖTÜNİYET ( Davalı Hangi Tarih İtibariyle Kötüniyetli Zilyet Durumuna Düşmüş İse Talep de Gözetilerek Arsa Payları Karşılığı Haksız İşgal Tazminatının Belirlenmesi Gerektiği )"
31Y13.HD2.2.2007E. 2006/11903 K. 2007/1103"KATILIM PAYI ÖDENMEDİĞİ TAKTİRDE ABONE İŞLEMİ YAPILMAYACAĞI TEHDİDİ İLE SENET ALINMASI ( İskan İzni Alınmamış Binadan Daire Satın Alınmış İse İskan İzni Alınmasını Temin İçin Katılım Payı Ödenmek Zorunda Kalınmışsa Reddi Gereği )
İSKAN İZNİ ( Davacı İskan İzni Alınmış Binadan Daire Satın Almış İse Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı Daha Önce Alınmış Olması Gerektiği )
MENFİ TESPİT TALEBİ ( Davacının Daireyi Hangi Tarihte Satın Alıp Su Abone Sözleşmesi Yaptığı ve Binanın Hangi Tarihte İskan İzninin Alındığı Araştırılması Gereği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İLE ÖDEMELERİNİN İSTİRDADI ( İskan İzni Alınmamış Binadan Daire Satın Alınmış İse İskan İzni Alınmasını Temin İçin Katılım Payı Ödenmek Zorunda Kalınmışsa Reddi Gereği )"
31Y13.HD25.1.2007E. 2006/13231 K. 2007/640"KULLANMA İZNİ OLMAYAN YAPILARIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMASI ( Buna Aykırı Hareket Eden Görevliler Hakkında TCK İle Cezai Yaptırımlar Getirildiği )
İSKAN RUHSATI BULUNMAYAN YAPI ( İmar Kanunu'nun 30.ve 31. Maddesi Hükmüne Göre Davacının Abone Yapılması Mümkün Olmadığı )
ABONE YAPILMAMASI GEREKEN KİŞİNİN ABONE YAPILMASI ( T.C.K.nun 184. Maddesi İle Cezai Yaptırımlar Getirildiği )"
31Y13.HD12.12.2006E. 2006/11648 K. 2006/16248"BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ( Davacıya Ait Bağımsız Bölüm ve Bağlı Olduğu Binanın İskan Ruhsatı Alınmadığından Davalı İdare Tarafından Su Abonesi Yapılması Mümkün Olmadığı )
SU ABONELİĞİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölüm ve Bağlı Olduğu Binanın İskan Ruhsatı Alınmadığından Davalı İdare Tarafından Su Abonesi Yapılması Mümkün Olmadığı )
İDARENİN HİZMET VERME GÖREVİ ( Kullanma İzni Verilmeyen veya Alınmayan Yapıların İzin Alınıncaya Kadar Belediye Hizmetlerinden ve Tesislerinden Faydalanamayacağı )
İDARENİN SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU ( Hizmetten Yararlanmak İsteyen Ferdin Gerekli Koşulları Haiz Olması ve Hizmetin Götürülmesinde Yasal ve Teknik Olanaksızlıkların Bulunmaması İle Sınırlı Olduğu )
İSKAN RUHSATI ALINMAYAN YERLER ( Kullanma İzni Verilmeyen veya Alınmayan Yapıların İzin Alınıncaya Kadar Belediye Hizmetlerinden ve Tesislerinden Faydalanamayacağı )"
31YHGK1.3.2000E. 2000/19–146 K. 2000/145"ELEKTRİK ENERJİSİNİN KESİLMESİ ( Yapı Kullanma İzni Bulunmayan Yerde Ruhsat Sunulması Koşuluyla Yapılan Sözleşme - Sözleşme Yapılmış Olmasının Yasal Koşulları Yerine Getirmeden Elektrik Kullanılmasına Neden Teşkil Etmeyeceği )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BULUNMAYAN YER ( Ruhsat Sunulması Koşuluyla Yapılan Sözleşme - Sözleşme Yapılmış Olmasının Yasal Koşulları Yerine Getirmeden Elektrik Kullanılmasına Neden Teşkil Etmeyeceği/Elektriğin Kesilmesi )
MUARAZANIN MEN'İ ( Ruhsat Sunulması Koşuluyla Elektrik Sözleşmesi Yapılmış Olmasının Yasal Koşulları Yerine Getirmeden Elektrik Kullanılmasına Neden Teşkil Etmeyeceği - Elektriğin Kesilmesinin Doğru Olduğu )"
31YHGK21.4.1999E. 1999/14-232 K. 1999/222"İNŞAATIN BİTİRİLMİŞ SAYILMASI İÇİN İSKAN İZNİ ALINMASI MECBURİYETİ ( Yükleniciden Payına Düşen Bağımsız Bölümü Satın Alan Kişinin Tescil Talebi )
İSKAN İZNİ ALINMAMIŞ İNŞAAT ( %100 Tamamlanmış Sayılarak Bağımsız Bölümü Satın Alan Kişi Adına Tescil Yapılamayacağı )
YÜKLENİCİDEN PAYINA DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ SATIN ALAN KİŞİ ( Tescil Talebi - İnşaatın Bitmiş Sayılması İçin İskan İzni Alınması Mecburiyeti )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ - İNŞAATIN BİTMİŞ SAYILMASININ ŞARTLARI ( Yükleniciden Payına Düşen Bağımsız Bölümü Satın Alan Kişinin )"
31Y14.HD1.4.1998E. 1998/1417 K. 1998/2632"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ölen Yükleniciden Satın Almaya Dayalı )
İNŞAATIN BİTME GÜNÜ ( Kullanım İzni Verilen Tarih Olması )
YAPININ TAMAMEN BİTMESİ ( Yapının Kullanılabilmesi İçin İnşaat Ruhsatını Veren Belediye Veya Valilikten İskan İzni Alınmasının Gerekmesi )
İSKAN İZNİ ( Yapının Tamamen Bitmesi Durumunda Yapının Kullanılabilmesi İçin İnşaat Ruhsatını Veren Belediye Veya Valilikten İskan İzni Alınmasının Gerekmesi )"

DANIŞTAY

31D14.D12.6.2014E. 2014/1601 K. 2014/6784"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yapıdaki Aykırılıkların Ruhsata Bağlanıp Bağlanmadığı Başvuru Reddedilmiş İse Bu İşleme Karşı Dava Açılıp Açılmadığının İncelenip Araştırılması ve Bu Konuların Açıklığa Kavuşturulması Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Usule Uygun Olarak Yapı Yerine Asılmak Suretiyle Tebliğ Edildiği Anlaşılan Yapı Tatil Tutanağının İptali İstemiyle Bu Tarihten İtibaren Süresi İçinde Dava Açılmayarak Yasal Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Açılan Davanın Esasını İnceleme Olanağı Bulunmadığı )
RUHSAT BAŞVURUSU ( İşleme Konu Parsele Dair Uygulama İmar Planı Değişikliği İle Kütlenin İmar Planına İşlenmesi Plan Değişikliği Üzerine Davacılar Tarafından Proje Tadilatı İle İdareye Başvuruda Bulunulması Nedeniyle İdare Mahkemesince Ruhsat Başvurusunun Sonuçlandırılması Gerektiği - Belediye Encümen Kararının İptali )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Belediye Encümen Kararının İptali - Usule Uygun Olarak Yapı Yerine Asılmak Suretiyle Tebliğ Edildiği Anlaşılan Yapı Tatil Tutanağının İptali İstemiyle Bu Tarihten İtibaren Süresi İçinde Dava Açılmayarak Yasal Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Açılan Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği )"
31D8.D13.3.2012E. 2008/9957 K. 2012/856"BELEDİYEYE AİT KANALİZASYON BORUSUNUN PATLAMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Davacının Evini Su Bastığı - Davacının İskan ve Yapı Ruhsatı Bulunmadığı Halde Kamu Hizmetinden Faydalandırıldığı/İdarenin Sorumluluğu Bulunduğu )
YASAL OLMADIĞI HALDE İDARE TARAFINDAN KANALİZASYON HİZMETİ GÖTÜRÜLMESİ (İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğunun Kabulü )
İSKAN VE YAPI İZNİ OLMAMASI (Davacının Evine Kanalizasyon Hizmetinin Yasal Olmadığı Halde İdare Tarafından Götürülmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararda Kusurun Birlikte Olduğuğunun Kabul Edilmesi Gereği - İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunduğu )
İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARI KARŞILAMAK ZORUNDA OLMASI (Davacının Evine Yasaya Aykırı Olarak Kamu Himzeti Götürülmesi Nedeniyle Davalı İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunduğu - Kusur Durumunun Birlikte Değerlendirileceği )
İDARENİN HİZMET KUSURU BULUNDUĞU (İskan ve Yapı İzni Bulunmadığı Halde Davacının Evine Kamu Hizmeti Götürülmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Zarar Nedeniyle İdarenin de Kusurunun Bulunduğunun Kabul Edilmesinin Hakkaniyet Gereği Olduğu )
İDARENİN DAVACI İLE BİRLİKTE KUSURU BULUNDUĞU (Anayasa ve Hukukun Genel İlkeleri ile Hakkaniyet Kuralının Gözetileceği - İdarenin Eylem ve İşlemlerinden Doğan Zararı Karşılamak Zorunduğu Olduğu/Zararın Tamamının Davacıya Yüklenemeyeceği )
ZARARIN TAMAMIN DAVACIYA YÜKLENEMEMESİ (Kanalizasyon Hizmetinin Yasal Olmadığı Halde Götürülmesi Nedeniyle İdarenin de Hizmet Kusurunun Varolduğunun Kabul Edileceği/Birlikte Kusur Bulunduğu - İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu Tazminat Davası )"
31D9.D10.3.2010E. 2008/853 K. 2010/1164"TAPU HARCININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Site Kapsamındaki Tüm Bağımsız Bölümlerin İnşaatı Bitmeden ve Bunlara Ait Yapı Kullanma İzin Belgeleri Alınmadan Cins Tashihi Yapılmadığından Bahisle %50 Harç Fazlası İstenilmeyeceği )
CİNS TASHİHİ ( Tapu Harcının Kaldırılması İstemi - Site Kapsamındaki Tüm Bağımsız Bölümlerin İnşaatı Bitmeden ve Bunlara Ait Yapı Kullanma İzin Belgeleri Alınmadan Cins Tashihi Yapılmadığından Bahisle %50 Harç Fazlası İstenilmeyeceği )
HARÇ FAZLASININ İSTENİLMEYECEĞİ ( Tapu Harcının Kaldırılması İstemi - Site Kapsamındaki Tüm Bağımsız Bölümlerin İnşaatı Bitmeden ve Bunlara Ait Yapı Kullanma İzin Belgeleri Alınmadan Cins Tashihi Yapılmadığından Bahisle İstenilmeyeceği )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Tapu Harcının Kaldırılması İstemi - Site Kapsamındaki Tüm Bağımsız Bölümlerin İnşaatı Bitmeden ve Bunlara Ait Yapı Kullanma İzin Belgeleri Alınmadan Cins Tashihi Yapılmadığından Bahisle %50 Harç Fazlasının İstenilmeyeceği )"
31D6.D1.4.2008E. 2007/1012 K. 2008/2047"YAPI RUHSATININ DAYANAĞI UYGULAMA İMAR PLANI ( İşlemlerin Yargı Yerince İptaline Karar Verildiği - Yapı Ruhsatına Dayalı Olarak Düzenlenen Dava Konusu Yapı Kullanma İzin Belgesinin Hukuken Korunabilir Bir Yanının Kalmadığı )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Yapı Ruhsatına Dayalı Olarak Düzenlenen Dava Konusu Yapı Kullanma İzin Belgesinin Hukuken Korunabilir Bir Yanının Kalmadığı - Yapı Kullanma Belgesine Karşı Açılan Davanın Reddi Gereği )
KAZANILMIŞ HAK İLKESİ ( Yapı Ruhsatına Dayalı Olarak Düzenlenen Dava Konusu Yapı Kullanma İzin Belgesinin Hukuken Korunabilir Bir Yanının Kalmadığı - İdare Mahkemesince Kazanılmış Hak İlkesinden Hareketle Yapı Kullanma Belgesine Karşı Açılan Davanın Reddi Gereği )"
31D6.D14.3.2008E. 2007/9678 K. 2008/1744"YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Alınmak Suretiyle İskan Edilen Bir Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Değişiklik Yapılması Nedeniyle Yapının Suyunun Kesilmesinin 3194 S.K'nın 31. Maddesinin Amaç ve Kapsamına Aykırı Olduğu )
İSKAN EDİLEN BİR YAPIDA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmak Suretiyle - İskan Edilen Bir Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Değişiklik Yapılması Nedeniyle Yapının Suyunun Kesilmesinin 3194 S.K'nın 31. Maddesinin Amaç ve Kapsamına Aykırı Olduğu )
YAPININ SUYUNUN KESİLMESİ ( Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmak Suretiyle İskan Edilen Bir Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Değişiklik Yapılması Nedeniyle 3194 S.K'nın 31. Maddesinin Amaç ve Kapsamına Aykırı Olduğu )"
31D6.D25.12.2006E. 2004/7093 K. 2006/6569"RUHSATSIZ İLAVELER ( Bu Nedenle Tüm Yapının Veya Bağımsız Bölümünün Su ve Elektriğinin Kestirilmesinin 3194 S.K. Md. 31 İle Getirilen Düzenlemeyi Aşan Bir Uygulama Olduğu )
YIKIM KARARI ( Ruhsatsız İlavelerin/Hukuka Uygunluğunun Mahkemece Yapılacak İnceleme İle Tespit Edileceği - Tüm Yapının Veya Bağımsız Bölümünün Su ve Elektriğinin Kestirilmesinin Hukuka Aykırılığı )
SU VE ELEKTRİĞİN KESTİRİLMESİ ( Ruhsatsız İlavelerden Bahisle Tüm Yapının Veya Bağımsız Bölümünün - 3194 S.K. Md. 31 İle Getirilen Düzenlemeyi Aşan Bir Uygulama Olduğu ) "
31D6.D19.6.2006E. 2004/2644 K. 2006/3240"YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Binanın Hukuken En Son Bittiği Tarihi Gösteren Belge Olduğu - İlgililerin Yapının Daha Önceki Bir Tarihte Bittiğini Maddi Delillerle İspat Edebilecekleri )
İNŞAATIN BİTME GÜNÜ ( Yapı Kullanma İzninin Verildiği Tarih - İlgililerin Yapının Daha Önceki Bir Tarihte Bittiğini Maddi Delillerle İspat Edebilecekleri/İnşaat Ruhsatının Yenilenmesi Kararı )
İNŞAAT RUHSATININ YENİLENMESİ KARARI ( Yapının 5 Yıl İçinde Bitirilmemesi - İlgililerin Yapının Daha Önceki Bir Tarihte Bittiğini Maddi Delillerle İspat Edebilecekleri )"
31D9.D25.12.2001E. 2000/3778 K. 2001/4967"CİNS TASHİH HARCI ( Tapu Harcı - Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmadan Cins Tashih Harcı İstenemeyeceği )
TAPU HARCI ( Cins Tashih Harcı - İnşaatın Bitim Günü - Yapı Kullanma İzin Belgesi - İnşaatın Fiilen Bittiği Hususunda Tesbit Yapılması Gerektiği )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Cins Tashih Harcı - Tapu Harcı - İnşaatın Fiilen Bittiği Hususunda Somut Tesbit Yapılması )"
31D2.D26.1.2001E. 2000/37349 K. 2001/248"SORUŞTURMA İZNİNE İTİRAZ ( Yıkım İşleminin Teknik Donanım Yetersizliği ve Konum İtibariyle İmar Müdürlüğü Tarafından Yapılamaması - İtirazın Kabulü Gereği )
YIKIM İŞLEMİ ( Teknik Donanım Yetersizliği ve Konum İtibariyle İmar Müdürlüğü Tarafından Yapılamaması - Soruşturma İtirazının Kabulü Gereği )
KAÇAK YAPI ( Yıkım İşleminin Teknik Donanım Yetersizliği ve Konum İtibariyle İmar Müdürlüğü Tarafından Yapılamaması - Soruşturma İtirazının Kabulü Gereği )"
31D9.D25.10.2000E. 1999/3383 K. 2000/3044"İSKAN HARCI ( İnşaatın Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verildiği Tarihin Esas Alınması Gerektiği )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( İzin Belgesinin Verildiği Tarihe Göre Harç Alınması Gerektiği )
HARÇ ( İskan Harcı - Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarihine Göre Harç Alınması Gerektiği )"

Endeksin Devamı ( Madde 32-49)