Önceki Endeks ( Madde 11-11)

MADDE 1-10 / 11 / 12-15 / 16-41

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 12

YARGITAY

12Y5.HD14.12.2017E. 2017/28822 K. 2017/28751"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAY ( Yapılan İmar Uygulamalarından Doğan İdarelerin Taraf Olduğu Her Türlü Alacak ve Bedel Artırım Davalarında Taşınmazın Değerinin Uygulamanın Tapuda Tescil Edildiği Tarih Değerlendirme Tarihi Olarak Esas Alınmak ve O Tarihteki Nitelikleri Gözetilerek Tespit Edileceği - Bedelin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Tablosu Esas Alınmak Suretiyle Dava Tarihi İtibariyle Güncellenerek Hak Sahibine Ödeneceği/Bu Hususta Rapor Alınarak Hüküm Kurulacağı )
DAVACI PAYINA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTTIRILMASI İSTEMİ ( Yapılan İmar Uygulamalarından Doğan İdarelerin Taraf Olduğu Her Türlü Alacak ve Bedel Artırım Davalarında Taşınmazın Değerinin Uygulamanın Tapuda Tescil Edildiği Tarih Değerlendirme Tarihi Olarak Esas Alınmak ve O Tarihteki Nitelikleri Gözetilerek Tespit Edileceği - Bedelin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Tablosu Esas Alınmak Suretiyle Dava Tarihi İtibariyle Güncellenerek Hak Sahibine Ödeneceği/Bu Hususta Rapor Alınarak Hüküm Kurulacağı )
BEDELİN TESPİT EDİLMESİ ( İmar Uygulamalarından Doğan İdarelerin Taraf Olduğu Her Türlü Alacak ve Bedel Artırım Davalarında Taşınmazın Değerinin Uygulamanın Tapuda Tescil Edildiği Tarih Değerlendirme Tarihi Olarak Esas Alınmak ve O Tarihteki Nitelikleri Gözetilerek Tespit Edileceği - Bedelin TUİK'in Açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Tablosu Esas Alınmak Suretiyle Dava Tarihi İtibariyle Güncellenerek Hak Sahibine Ödeneceği/Bu Hususta Rapor Alınarak Hüküm Kurulacağı )"
12Y5.HD18.9.2017E. 2016/11579 K. 2017/19172"KAMULAŞTIRMA SONUCU UĞRANAN ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davaya Konu Edilen Baraja Mücavir Taşınmazda Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzeninin Bozulduğu ve Malikin Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma İmkanının Ortadan Kalktığı - Kamulaştırma Kanununun 12/6 Md.de Yazılı Olgular Gerçekleşmiş Olduğundan İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Sonucu Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzeninin Bozulması Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayanan - Kamulaştırma Kanununun 12/6 Md.de Yazılı Olgular Gerçekleştiği/İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği/Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA SONUCU UĞRANAN ZARAR ( Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzeninin Bozulması Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiası - Kamulaştırma Kanununun 12/6 Md.de Yazılı Olgular Gerçekleşmiş Olduğundan İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )"
12Y5.HD8.5.2017E. 2017/21787 K. 2017/12823"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazın İmar Planında Yol Olarak Ayrıldığı Bedelsiz Olarak Yola Terk Edildiği Anlaşılmakla Taraflardan ve İlgili Tapu Müdürlüğü İle Kadastro Müdürlüğünden Davaya Konu Taşınmaza Ait Özel Parselasyon Krokisi Olup Olmadığı Sorulup Var İse İlgili Kroki ve Belgeler Getirtildikten Sonra Taşınmaz Başında Keşif Yapılıp Özel Parselasyon Haritası Zemine Uygulanarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
FİİLİ TAKSİM ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Gerektiğinde Tanık da Dinlenmek Suretiyle Taşınmazda 2942 S.K. Kısmi Kamulaştırma İle İlgili 12/5 Maddesi Uyarınca Fiili Taksim Yapılıp Yapılmadığı Fiili Kullanım Sebebiyle Halihazırdaki Yolun Özel Parselasyonda Yol Olarak Bırakılıp Bırakılmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı )"
12Y4.HD8.5.2017E. 2017/164 K. 2017/2596"HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE UĞRANILAN MADDİ ZARARIN ÖDETİLMESİ ( Davacı Ürün ve Ulaşım Yönünden Zararının Olduğunu Belirterek Açıkça Davalı İdarenin Hizmet Kusuruna Dayandığı/Davalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamusal Kurallar Çerçevesinde Faaliyet Göstermekte Olup Eylem ve İşlemleri de Kamusal Nitelikte ve Kamu Hizmeti Kavramı Çerçevesinde Olduğundan Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında ve Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Gideriminde İdari Yargının Görevli Olacağı )
KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLMESİ SIRASINDA HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Haksız Eylem Sebebiyle Uğranılan Maddi Zararın Ödetilmesi - Davacı Ürün ve Ulaşım Yönünden Zararının Olduğunu Belirterek Açıkça Davalı İdarenin Hizmet Kusuruna Dayandığı/Davalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamusal Kurallar Çerçevesinde Faaliyet Göstermekte Olup Eylem ve İşlemleri de Kamusal Nitelikte ve Kamu Hizmeti Kavramı Çerçevesinde Olduğundan Zararların Gideriminde İdari Yargının Görevli Olduğu )
İDARENİN HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN ZARARIN GİDERİLMESİNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Davacı Ürün ve Ulaşım Yönünden Zararının Olduğunu Belirterek Açıkça Davalı İdarenin Hizmet Kusuruna Dayandığı/Davalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamusal Kurallar Çerçevesinde Faaliyet Göstermekte Olup Eylem ve İşlemleri de Kamusal Nitelikte ve Kamu Hizmeti Kavramı Çerçevesinde Olduğundan Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Gideriminde İdari Yargının Görevli Olacağı )"
12Y5.HD25.1.2017E. 2016/15967 K. 2017/583"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metodu Esas Alınarak Değer Biçilmesi ve Tespit Edilen Bedelin Bloke Ettirilerek Hükmün Kesinleşmesi Beklenmeden Davalı Tarafa Ödenmesine Karar Verileceği )
ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA GELİR BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmaza Gelir Metodu Esas Alınarak Değer Biçilmesinde ve Tespit Edilen Bedelin Bloke Ettirilerek Hükmün Kesinleşmesi Beklenmeden Davalı Tarafa Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRILAN TAZŞINMAZIN YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİ İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmazın Davalı İdare Adına Tescili İle Yol Olarak Terkinine Karar Verilmesi Gerektiği - Yol Olarak Tescil Harici Bırakılmasına Karar Verilemeyeceği )"
12Y5.HD24.1.2017E. 2016/2255 K. 2017/571"BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA SONUCU ÇEVRE DÜZENİNİN BOZULMASI NEDENİYLE TAŞINMAZDAN YARARLANMA OLANAĞI KALMADIĞI İDDİASINA DAYALI TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davanın Taşınmazın Bulunduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceğinden İşin Esasına Girilerek Taşınmazın Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırma Sahasının Mücavir Alınında Olup Olmadığının Kamulaştırmanın Kesinleşmesini Takiben İdarece İlan Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse İlanın İndirildiği Günden İtibaren Taşınmaz Mal Sahibi Tarafından Bir Yıl İçerisinde Kamulaştırma Talebinde Bulunup Bulunmadığının İncelenerek Karar Verilmesi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
GÖREVSİZLİK ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Sonucu Çevre Düzeninin Bozulması Nedeniyle Taşınmazdan Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayanan Taşınmaz Bedelinin Tahsilin - Davanın Taşınmazın Bulunduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceğinden İşin Esasına Girilerek Taşınmazın Baraj İnşası İçin Yapılan, Kamulaştırma Sahasının Mücavir Alınında Olup Olmadığının Kamulaştırmanın Kesinleşmesini Takiben İdarece İlan Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse İlanın İndirildiği Günden İtibaren Taşınmaz Mal Sahibi Tarafından Bir Yıl İçerisinde Kamulaştırma Talebinde Bulunup Bulunmadığının İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olacağı )"
12Y5.HD24.1.2017E. 2016/10806 K. 2017/508"KAMULAŞTIRMA ("İmar Uygulamalarından Doğan İdarelerin Taraf Olduğu Her Türlü Alacak ve Bedel Artırım Davalarında Taşınmazın Değerinin Uygulamanın Tapuda Tescil Edildiği Tarih Değerlendirme Tarihi Olarak Esas Alınmak ve O Tarihteki Nitelikleri Gözetilerek Tespit Edileceği ve Bu Bedelin Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Tablosu Esas Alınmarak Dava Tarihi İtibariyle Güncelleneceği ve Ortaya Çıkan Gerçek Bedel Hak Sahibine Ödeneceği" Hükmü Gereğince Ek Rapor Alınarak Karar Verileceği)
İMAR UYGULAMALARINDAN DOĞAN İDARELERİN TARAF OLDUĞU HER TÜRLÜ ALACAK VE BEDEL ARTIRIM DAVALARINDA TAŞINMAZ DEĞERİ (Tapuda Tescil Edildiği Tarih Değerlendirme Tarihi Olarak Esas Alınmak ve O Tarihteki Nitelikleri Gözetilmek Suretiyle Tespit Edileceği/Bu Bedelin TÜİK Tarafından Açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Tablosu Esas Alınarak Dava Tarihi İtibariyle Güncelleneceği ve Ortaya Çıkan Gerçek Bedelin Hak Sahibine Ödeneceği Hükmü Gereğince Ek Rapor Alınması Gerektiği)"
12Y5.HD15.12.2016E. 2016/10531 K. 2016/17611"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Somut Emsal Alınan Taşınmazların Satışına Dair Akit Tablosunun Tapu Müdürlüğünden İstenileceği/Davaya Konu Taşınmaz İle Emsal Taşınmazların 2014 Yılında Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu Tarafından Resen Belirlenen Emlak Vergisine Esas Olan m2 Değerleri İlgili Belediye Başkanlığı Emlak Müdürlüğünden Getirtileceği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Davaya Konu Taşınmazın Değerlendirme Tarihi İtibariyle Somut Emsal Kabul Edilen Taşınmazların İse Bilirkişilerce Değerlendirmeye Esas Alınan Satış Tarihi İtibariyle Fiili İmar Uygulaması Sonucu Oluşan İmar Parselleri mi Yoksa İmar Planına Dahil Olmakla Birlikte Olduğu Gibi Bırakılan Kadastro Parselleri mi Olduklarının İlgili Belediye İmar Müdürlüğü İle Tapu Müdürlüğünden Ayrı Ayrı Sorulacağı )
TAŞINMAZLARIN EL ATMADAN ARTA KALAN BÖLÜMLERİNE YAPILAŞMA YÖNÜNDEN KISITLAMA GETİRİLMEMESİ ( Davaya Konu Taşınmazların El Atılan Bölümlerinin Zemin Bedeli İle Aynı Parselden Enerji Nakil Hattı Geçirilmek Suretiyle El Atılan Kısımların İrtifak Bedeline Hükmedileceği )
ECRİMİSİL ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili/Ecrimisile Hükmedilebilmesi İçin Taşınmazın Bulunduğu Mevkideki Diğer Arsaların Kiraya Verilip Verilmedikleri Veriliyor İse Nasıl ve Ne Şekilde Kiraya Verildiklerinin Taraflardan Delilleri Sorulmak Suretiyle Tespit Edileceği - Varsa Emsal Kira Sözleşmeleri İbraz Ettirilerek Yalnız Bu Yönden Rapor Alınacağı/Taşınmazlara Fiilen Hangi Tarihte El Atıldığı Taraflardan Sorularak El Atma Tarihine Dair Tüm Belgelerin Getirtileceği )"
12Y18.HD13.10.2016E. 2016/9755 K. 2016/11323"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Taşınmaz Bedellerinin Tahsili İstemi/Taşınmazların Tapuda Yol Yeri Olarak Kayıtlı Olduğu - Taşınmazlar Bir Parça Halinde İken Arasından Sahil Karayolu Geçmekle İki ve Üç Parça Haline Geldiği Yol Fiilen Açıldığı Halde Tapu Kaydında İstimlak Muamelelerinin Yapılmadığı/Taşınmazların Kamulaştırma Kapsamında Kaldığı ve Taşınmazlara 04.11.1983 Tarihinden Önce El Konulduğu Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
TAŞINMAZ BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kamulaştırmasız El Atma/Taşınmazların Tapuda Yol Yeri Olarak Kayıtlı Olduğu - Taşınmazlar Bir Parça Halinde İken Arasından Sahil Karayolu Geçmekle İki ve Üç Parça Haline Geldiği Yol Fiilen Açıldığı Halde Tapu Kaydında İstimlak Muamelelerinin Yapılmadığı/Taşınmazların Kamulaştırma Kapsamında Kaldığı ve Taşınmazlara 04.11.1983 Tarihinden Önce El Konulduğu Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
İSTİMLAK MUAMELESİ ( Taşınmazlar Bir Parça Halinde İken Arasından Sahil Karayolu Geçmekle İki ve Üç Parça Haline Geldiği Yol Fiilen Açıldığı Halde Tapu Kaydında Yapılmadığının Anlaşıldığı - Yol Fiilen Açılmış Olduğundan İleride Yapılacak Olan Muameleye Kolaylık Olması Bakımından Yolda Kalan Parça Ayrı Bir Parsel Numarası Altında Kayıt Maliki Tahdit ve Tespiti Cihetine Gidildiği/Taşınmazların Kamulaştırma Kapsamında Kaldığı )"
12Y5.HD6.10.2016E. 2015/25614 K. 2016/13785"BARAJ İNŞAATI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI ( Kısmen Kamulaştırma Hükümlerine Dayanılarak Açılan Davaların Görülme Yeri Adli Yargı Olduğu - İşin Esasına Girilip Davacının Talebinin Yasal Şartları Taşıyıp Taşımadığı Araştırılıp Taşıdığının Tespiti Halinde Keşif Yapılarak Alınacak Bilirkişi Raporu Sonucuna Göre Karar Verileceği )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Baraj İnşaatı İçin Kamulaştırma Yapıldığı - Kısmen Kamulaştırma Hükümlerine Dayanılarak Açılan Davaların Görülme Yeri Adli Yargı Olduğu/ İşin Esasına Girilip Davacının Talebinin Yasal Şartları Taşıyıp Taşımadığı Araştırılıp Taşıdığının Tespiti Halinde Keşif Yapılarak Alınacak Bilirkişi Raporu Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA SEBEBİYLE TAŞINMAZDAN EKONOMİK VE SOSYAL YÖNDEN YARARLANMA OLANAĞI KALMADIĞI İDDİASI ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Taşınmazın Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırma Sahasının Mücavir Alanında Olup Olmadığının Kamulaştırmanın Kesinleşmesini Takiben İdarece İlan Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse İlanın İndirildiği Günden İtibaren Taşınmaz Mal Sahibi veya Müşterek ve İştirak Halindeki Mülkiyet Durumlarında Paydaşların Tamamı Tarafından Bir Yıl İçerisinde Kamulaştırma Talebinde Bulunup Bulunulmadığının Araştırılacağı )"
12Y5.HD18.4.2016E. 2016/1524 K. 2016/8000"BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA (Taşınmazdan Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine Dayanan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davaya Bakma Görevinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu)
GÖREV (Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma/Taşınmazdan Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine Dayanan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - İdari Yargının Görevli Olduğu)
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE DAYANAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ (2942 S. Kamulaştırma Kanununun 12/6. Md.sine Dayanan Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma - Davaya Bakma Görevinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu)"
12Y18.HD14.12.2015E. 2015/18605 K. 2015/18379"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ ( Taşınmaz İle İlgili Tapu İptali ve Tescil Davası Açıldığı - Davacılardan Eldeki Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davasında Yer Almayanların Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Yapılarak Karar Verileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmaz İle İlgili Tapu İptal ve Tescil Davası Açıldığı - Davacılardan Eldeki Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davasında Yer Almayanların Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Taşınmaz İle İlgili Tapu İptal ve Tescil Davası Açıldığı - Davacılardan Eldeki Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davasında Yer Almayanların Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Yapılarak Karar Verileceği ) "
12Y18.HD10.9.2015E. 2015/11244 K. 2015/12411"ECRİMİSİL İSTEMİ ( Davaya Konu Taşınmazlara Kamulaştırma İşlemi Yapılmadan Kanal ve Sedde Yapılmak Suretiyle El Atıldığı Belirtilerek - Arazilere Kamulaştırma Tarihindeki Mevkii ve Şartlarına Göre Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Esas Alınarak Değerinin Belirleneceği )
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Ecrimisil İstemi/Davaya Konu Taşınmazlara Kamulaştırma İşlemi Yapılmadan Kanal ve Sedde Yapılmak Suretiyle El Atıldığı İddiası - Arazilere Kamulaştırma Tarihindeki Mevkii ve Şartlarına Göre Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Esas Alınarak Değerinin Belirleneceği )
BEDEL TESPİTİ ( İklim Şartları Dikkate Alındığında Davaya Konu Taşınmazın Bulunduğu Yörede İki Yılda Üç Ürün Münavebeye Alınması Suretiyle Değerlendirme Yapılması Yerinde İse de Yörede Ekimi Mutad Başkaca Ürünler de Bulunduğundan Davaya Konu Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Sulama ve Tarım Şekline Uygun Değişik Ürünler Münavebeye Alınarak Bedel Tesbit Edilmesi Gerektiği )"
12Y18.HD7.9.2015E. 2015/9961 K. 2015/11994"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Bir Bölümünde Eski İrtifak Hakkı Bulunduğu - Mevcut Eski İrtifak Hakkından Dolayı Taşınmazda Meydana Gelmesi Kaçınılmaz Değer Kaybında Değer Düşüklüğünün Oranı Taşınmazın Cinsi Niteliği Kullanım Şekli Eski İrtifak Hakkı Niteliği Taşınmazda Kapladığı Alan ve Yeri İstikameti Dikkate Alınarak Belirleneceği )
ESKİ İRTİFAK HAKKINDAN DOLAYI TAŞINMAZDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ MEYDANA GELMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Mevcut Eski İrtifak Hakkından Dolayı Taşınmazda Meydana Gelmesi Kaçınılmaz Değer Kaybında Değer Düşüklüğünün Oranı Taşınmazın Cinsi Niteliği Kullanım Şekli Eski İrtifak Hakkı Niteliği Taşınmazda Kapladığı Alan ve Yeri İstikameti Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
DAVA KONUSU TAŞINMAZDA İRTİFAK HAKKI BULUNMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Mevcut Eski İrtifak Hakkından Dolayı Taşınmazda Meydana Gelmesi Kaçınılmaz Değer Kaybında Değer Düşüklüğünün Oranı Taşınmazın Cinsi Niteliği Kullanım Şekli Eski İrtifak Hakkı Niteliği Taşınmazda Kapladığı Alan ve Yeri İstikameti Dikkate Alınarak Belirleneceği )"
12Y5.HD25.3.2015E. 2014/27689 K. 2015/5827"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Yüzölçümü de Nazara Alınarak Yüzde Yirmi Oranında Değer Azalışı Uygulanması Gerekirken Taşınmazın Tamamının Bedeline Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
BARAJ KAMULAŞTIRMASI ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Yerleşme Düzeninin Bozulduğu - Taşınmazın Tespit Edilen Bedeline Yüzölçümü de Nazara Alınarak Yüzde Yirmi Oranında Değer Azalışı Uygulanması Gerekirken Taşınmazın Tamamının Bedeline Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
DEĞER AZALIŞI ( Kamulaştırılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi/Yüzölçümü de Nazara Alınarak Yüzde Yirmi Oranında Değer Azalışı Uygulanması Gerekirken Taşınmazın Tamamının Bedeline Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı - Bu Yanılgının Giderilmesi Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )"
12YHGK5.11.2014E. 2013/18-1119 K. 2014/836"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Kısmi Kamulaştırma Nedeniyle Kalan Kısmın Kıymetinde Eksilme Meydana Geldiği Takdirde Bu Eksilen Değer Miktarı Kamulaştırma Bedeline Ekleneceği )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Arta Kalan Kısımda Değer Kaybı Belirlenirken Değer Kaybının Kamulaştırmadan Kaynaklanması ve Taşınmaz Malın Kamulaştırmadan Önceki ve Sonraki Durumlarının Bilirkişilerce Göz Önünde Tutulması ve Kamulaştırmanın Menfi Etkisinin Oranının Açıklanması Gerektiği )
TAŞINMAZIN DEĞER KAYBI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Artan Kısmın Niteliği Yüzölçümü Konumu Kullanım Amacı Geometrik Durumu ve Taşınmazın Sulama İmkânı Bulunması Nedeniyle Sulu Tarım Arazisi Vasfını Kaybetmeyeceği Dikkate Alındığında Uygulanan Ziraat Türü ve Tarımsal İşletme Tekniğinin Kamulaştırma Nedeniyle Değişmeyeceği ve Değer Kaybının Bulunmadığı Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Kaybı Verilmemesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ MALIN TERKİNİ İSTEMİ ( Tahsis Edildiği Kamu Hizmeti İtibariyle Sicile Kaydı Gerekmeyen Bir Niteliğe Dönüşmüş İse İstek Halinde Mahkemece Sicil Kaydının Terkinine Karar Verileceği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Davacı Karayolları Genel Müdürlüğünün Adına Tesciline Karar Verilmesini Talep Ettiği Terkinine Yönelik Bir Talebin Bulunmadığı Gözetildiğinde Kamulaştırılan Kısmın Yol Olarak Terkinine Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı )"
12Y5.HD1.10.2014E. 2014/14239 K. 2014/22822"BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Çevrenin Bozulması Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası/Taşınmaza İlişkin Değer Düşüklüğü Tazminatına İlişkin Kesinleşmiş Karar Bulunduğu - Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi Gerektiği )
ÇEVRENİN BOZULMASI NEDENİYLE TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Taşınmaza İlişkin Değer Düşüklüğü Tazminatına Hükmedildiği/Kararın Kesinleştiği - Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi Gerektiği )
DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ TAZMİNATINA İLİŞKİN KESİNLEŞMİŞ KARAR BULUNMASI ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Sonucu Çevrenin Bozulması Nedeniyle Taşınmazdan Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayanan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası )
DAVANIN KESİN HÜKÜM NEDENİYLE REDDİ ( Çevrenin Bozulması Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası/Taşınmaza İlişkin Değer Düşüklüğü Tazminatına İlişkin Kesinleşmiş Karar Bulunduğu - Davanın Tarafları Konusu ve hukuki Sebebinin Aynı Olduğu )"
12Y5.HD9.9.2014E. 2014/7051 K. 2014/20318"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİ TAHSİLİ ( İmar Planlarında Umumi Hizmetlere ve Resmî Kurumlara Ayrılmak Suretiyle veya İlgili Kanunların Uygulamasıyla Tasarrufu Kısıtlanan Taşınmazlar Hakkında 3194 S.K.'da Öngörülen İdari Başvuru İle İdari Yargıda Dava Açılabileceği - Taşınmazdan Yararlanma İmkanı Kısmen Bulunduğundan Davanın Esastan Reddi Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli Tahsili - Taşınmazın Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında Kaldığı Ancak Taşınmaza Davalı İdarece Fiilen El Atılmadığı/Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 17. Md. Uyarınca Açılan Davaya Bakma Görevinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu )
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE GÖRE AÇILAN DAVA ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli Tahsili - Taşınmazın Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında Kaldığı Ancak Taşınmaza Davalı İdarece Fiilen El Atılmadığı/Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 17. Md. Uyarınca Açılan Davaya Bakma Görevinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu - Davanın Görev Yönünden Reddedileceği )
EKONOMİK VE SOSYAL YÖNDEN YARARLANMA İMKANININ BULUNMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli Tahsili - Taşınmazın Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında Kaldığı Ancak Taşınmaza Davalı İdarece Fiilen El Atılmadığı/Tasarrufu Kısıtlanan Taşınmazlar Hakkında 3194 S. K.'da Öngörülen İdari Başvuru İle İdari Yargıda Dava Açılabileceği - Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği )"
12Y5.HD5.6.2014E. 2014/4435 K. 2014/16122"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kapama Fıstıklık Niteliğindeki Taşınmaza Net Geliri Esas Alınarak Değer Biçileceği - Taşınmazdaki Değer Kaybının %10 Oranında Olacağı Gözetilmeden % 22 Değer Kaybı Oranına Göre Fazlaya Hükmedilemeyeceği )
KAPAMA FISTIKLIK NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tahsili - Net Geliri Esas Alınarak Değer Biçileceği )
TAŞINMAZDAKİ DEĞER KAYBI ( Kamulaştırma Bedelinin Tahsili - Taşınmazdaki Değer Kaybının %10 Oranında Olacağı Gözetilmeden % 22 Değer Kaybı Oranına Göre Fazlaya Hükmedilemeyeceği )"
12Y5.HD4.6.2014E. 2013/27515 K. 2014/15962"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN BEDELİN TAHSİLİ ( Münavebe Ürünlerinin Verim Miktarlarının İlçe Tarım Müdürlüğünden/Değerlendirme Tarihi Hasat Dönemindeki Ortalama Toptan Kg Satış Fiyatlarının İlgili Resmi Kuruluşlardan Sorulacağı )
MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİN VERİM MİKTARLARININ BELİRLENMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Bedelin Tahsili - Münavebe Ürünlerinin Dekar Başına Verim Miktarlarının İlçe Tarım Müdürlüğünden Değerlendirme Tarihi Hasat Dönemindeki Fiyatlarının da İlgili Resmi Kuruluşlardan Sorulması Gerektiği )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Kamulaştırmasız El Atılan Bedelin Tahsili - Taşınmazın Gelir Metodu Esas Alınarak Belirlenen M2 Birim Fiyatına %30 Oranındaki Objektif Değer Artırıcı Unsurun Uygulanmasından Sonra Hükme Esas Alınan Ek Raporda Objektif Değer Artışının İndirilmeyeceği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Bedelin Tahsili - Davalı İl Özel İdaresinin Tüzel Kişiliği Yasa İle Sona Erdiğinden Sorumlu İdare Belirlenip Davaya Dahil Edilmesinden Sonra Karar Verileceği )"
12Y5.HD22.5.2014E. 2013/28980 K. 2014/14451"BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Sonucu Taşınmazdan Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiası/İlk Davada Saklı Tutulan Bölümün Tahsili - Muhtesatın Davacı Tarafından Fiilen Kullanılmaya Devam Edildiği Anlaşıldığından Muhtesat Bedeline Hükmedilemeyeceği )
SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Sonucu Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiası - Muhtesatın Davacı Tarafından Fiilen Kullanılmaya Devam Edildiği Anlaşıldığından Muhtesat Bedeline Hükmedilemeyeceği )
DEĞER KAYBI ( Zemin Bedeli Üzerinden Davacının Payı Oranında Değer Kaybı Bedelinin Hesaplanarak İlk Davada Saklı Tutulan Kısmın Bedeline Hükmedilmesi Gerekirken Zemin ve Muhdesat Bedelinin Toplamı Üzerinde Hesaplama Yapılmak Suretiyle Fazla Bedelin Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
MUHDESAT BEDELİ ( İlk Davada Saklı Tutulan Kısmın Bedeline Hükmedilmesi Gerekirken Zemin ve Muhdesat Bedelinin Toplamı Üzerinde Hesaplama Yapılmak Suretiyle Fazla Bedelin Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma/İlk Davada Saklı Tutulan Bölümün Tahsili )"
12Y5.HD21.5.2014E. 2014/1479 K. 2014/14258"BARAJ İNŞASI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI ( Mücavir Alanda Kalan Taşınmazın Yolunun Baraj Nedeniyle Kapandığı - Taşınmazdan Yararlanma Olanağı Kalmaması Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili/Ekonomik Yönden Yararlanılmasında Meydana Gelen Kısıtlanma Oranının Tespit Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZDAN YARARLANMA OLANAĞI KALMAMASI NEDENİYLE TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Mücavir Alanda Kalan Taşınmazın Yolunun Baraj Nedeniyle Kapandığı - Başka Yollardan Taşınmaza Ulaşma İmkanının Bulunup Bulunmadığının ve Ekonomik Yönden Yararlanılmasında Meydana Gelen Kısıtlanma Oranının Tespit Edileceği )
EKONOMİK YÖNDEN YARARLANMADA KISITLANMA ORANI ( Taşınmazdan Yararlanma Olanağı Kalmaması Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Ekonomik Yönden Yararlanılmasında Meydana Gelen Kısıtlanma Oranının Tespit Edilmesi Gerektiği )"
12YHGK30.4.2014E. 2013/5-1092 K. 2014/555"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( DSİ Tarafından Dere Islahı Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz/Kalan Kısımda Değer Artışı Olduğu - Değer Artışının Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanmasında Gözetileceği )
DERE ISLAHI NEDENİYLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Arta Kalan Kısımda Değer Artışı Olduğu - Davacının Taşınmazında Bir Değer Artışı Olmuş ise Kamulaştırma Bedeli Hesabında Gözetilmesi Gereği/Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
TAŞINMAZIN DEĞER ARTIŞI OLAN KISIMLARI ( Değer Artışının Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanmasında Gözetileceği - Kamulaştırma Nedeniyle Taşınmazda Değer Artışı/Artış Miktarının Tespiti/Tayin Edilen Bedelden Artan Değerin Çıkarılacağı )
DEĞER ARTIŞI MİKTARININ BELİRLENECEĞİ ( Tayin Edilen Bedelden Artan Bedelin Çıkarılacağı - Davacının Taşınmazında Bir Değer Artışı Olmuş ise Kamulaştırma Bedeli Hesabında Gözetilmesi Gerektiği/Özel Daire Kararına Uyulması Gerektiği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ MALIN DEĞERİNİN HESAPLANMASI ( Davacının Taşınmazında Bir Değer Artışı Olmuş ise Kamulaştırma Bedeli Hesabında Gözetilmesi Gereği - Dere Islahı Nedeniyle Taşınmazın Arta Kalan Bölümünde Değer Artışı Olması Durumu )"
12Y5.HD27.2.2014E. 2013/30241 K. 2014/5347"TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Taşınmazdan Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayanan - Gerekçeli Karar Başlığında Davacıların İsimlerinin Eksik Yazılması ve Davada Faiz Talep Edildiği Halde Bu Konuda Olumlu Olumsuz Bir Hüküm Kurulmamasının Hatalı Olduğu )
BARAJ KAMULAŞTIRMASI ( Sebebiyle Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Yerleşme Düzeninin Bozulduğu Sosyal ve Ekonomik Yönden Yararlanma Olanaklarının ve Ulaşım İmkanlarının Kısıtlandığı - Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Yüzölçümüne Göre Değerinde Yüzde Yirmi İki Oranında Değer Azalışı Olacağı/Bu Hususta Ek Rapor Alınması Gerektiği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Davacılardan Biri Adına Açılan Dava Celsede Müracaata Bırakıldığı ve Üç Aylık Sürede Yenilenmediği Halde Adı Geçen Davacı Bakımından Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi )
HARÇ MUAFİYETİ ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Davalı İdare Harçtan Muaf Olduğundan Davacılar Tarafından Yatırılan Peşin Harcın Talep Halinde İadesine Karar Verilmesi Doğru Olmakla Birlikte Başvurma Harcının İade Edilmeyeceğinin Gözetilmemesinin Doğru Olmadığı )"
12YHGK26.2.2014E. 2013/22-2134 K. 2014/163"BARAJ KAMULAŞTIRMASI ( Kullanılamayan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davalı İdarenin Kamulaştırması Sonucu Oluşan Baraj Gölünün Başka İdareler Tarafından İçme ve Kullanım Amaçlı Olarak Kullanılması Bu Durumu Etkilemeyeceğinden Husumetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Yöneltilmesinin Doğru Olduğu )
KULLANILAMAYAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Baraj Kamulaştırması - Husumetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Yöneltilmesinin Doğru Olduğu/Mahkemece İşin Esasına Girilerek 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 12/6. Md.si Kapsamında İnceleme Araştırma Yapılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA ( Kullanılamayan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Husumetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Yöneltilmesi Doğru Olduğundan Mahkemece İşin Esasına Girilerek Kamulaştırma Kanunu'nun 12/6. Md.si Kapsamında İnceleme Araştırma Yapılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nden Bahisle Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
HUSUMET ( Baraj Kamulaştırması Sebebiyle Kullanılamayan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Başka İdareler Tarafından İçme ve Kullanım Amaçlı Olarak Kullanılmasının Bu Durumu Etkilemeyeceğinden Husumetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Yöneltilmesinin Doğru Olduğu )"
12Y5.HD4.11.2013E. 2013/19298 K. 2013/18505"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN BEDELİN TAHSİLİ ( Taşınmazın Paydaşlar Arası Fiilen Bölünerek Her Bir Paydaşın Tasarrufuna Bırakıldığı/Maliklerin Zımni Muvafakati İle Kamuya Terk Edildiği - Dava Konusu Yolların Bedelinin Talep Edilemeyeceği/Davanın Reddedileceği )
YOL BEDELİNİN TALEP EDİLMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Bedelin Tahsili/Taşınmazın Paydaşlar Arası Fiilen Bölünerek Paydaşların Tasarrufuna Bırakıldığı - Maliklerin Zımni Muvafakati İle Kamuya Terk Edildiği/Dava Konusu Yolların Bedelinin Talep Edilemeyeceği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Bedelin Tahsili - Davanın Husumetten Reddedildiği/Vekalet Ücreti Takdir Edilmeyeceği )"
12Y18.HD17.9.2013E. 2013/10014 K. 2013/11630"KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Arta Kalan Kısmın Değerinde Kamulaştırma Sebebiyle Eksilme Meydana Gelmesi - Eksilen Değer Miktarının Kamulaştırma Bedeline İlave Edilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMIN DEĞERİNDE AZALMA MEYDANA GELMESİ ( Kısmi Kamulaştırma - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Değerinde Meydana Gelen Değer Kaybının Kamulaştırma Bedeline İlave Edilmesi )"
12Y5.HD20.6.2013E. 2013/5949 K. 2013/13268"İMAR UYGULAMASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAYIN KARŞILIĞININ ARTIRILMASI TALEBİ ( Bedele Dönüştürülen Davacı Payının O Tarihteki Karşılığı Tespit Edildikten Sonra 3095 S.K.'da Belirtilen Kanuni Faiz Oranının Uygulanacağı )
KANUNİ FAİZ ORANI ( İmar Uygulamasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Bedele Dönüştürülen Davacı Payının O Tarihteki Karşılığı Tespit Edildikten Sonra 3095 S.K.'da Belirtilen Kanuni Faiz Oranının Uygulanacağı )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmar Uygulamasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Kanuni Faiz Oranı Uygulanmak Suretiyle Dava Tarihine Güncellenerek Bedel Tespiti İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınacağı )
PAY TERKİNİ ( İmar Uygulamasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Davacı Payı İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürüldüğü Halde Olmayan Payın Terkinine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HARÇ ( İmar Uygulamasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Harç ve Vekalet Ücretinin Bedel Tespiti Davalarında Öngörüldüğü Şekilde Maktu Olarak Belirlenmesi Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( İmar Uygulamasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Harç ve Vekalet Ücretinin Bedel Tespiti Davalarında Öngörüldüğü Şekilde Maktu Olarak Belirleneceği/Nispi Olarak Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( İmar Uygulamasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Harç ve Vekalet Ücretinin Bedel Tespiti Davalarında Öngörüldüğü Şekilde Maktu Olarak Belirleneceği )"
12Y18.HD11.6.2013E. 2013/5025 K. 2013/10160"KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Bölümlerin Eski Kullanım Amacı Doğrultusunda Kullanılmaya Elverişli Olup Olmadığının Belirleneceği - Kamulaştırma Dışında Kalan Kısımların Amacı Doğrultusunda Kullanılabilir Hale Gelmesi İçin Gereken Masrafın Kamulaştırma Bedeline İlave Edilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN BÖLÜMÜN AMACI DOĞRULTUSUNDA KULLANILABİLİR HALE GETİRİLMESİ ( Masrafları Ayrıntılı Olarak Tespit Edilip Bu Miktarın da Yapı İçin Belirlenen Bedele İlave Edileceği - Kamulaştırma Dışında Kalan Bölümün Kullanılmaya Elverişliliğinin İmar Mevzuatı Dikkate Alınarak Belirlemesi Gereği )"
12YHGK13.3.2013E. 2012/5-811 K. 2013/363"İLK DAVADA SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ İSTEMİ ( Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulması Koşulu İle Ek Dava Açılması Olanaklı Olduğu - Ek Davanın Asıl Dava Kesinleşmeden Açılabileceği )
EK DAVA ( Kamulaştırma Sonucu Taşınmazdan Ekonomik Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayanan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İçin Açılan İlk Davada Saklı Tutulan Bölümün Tahsili İstemi - Asıl Davanın Kesinleşmesi Gerekmediği )
EK DAVANIN ASIL DAVA KESİNLEŞMEDEN AÇILMASI ( İlk Davada Saklı Tutulan Bölümün Tahsili İstemi - Ek Davanın Asıl Dava Kesinleşmeden Açıldığı/İşin Esasına Girileceği )
KAMULAŞTIRMA SONUCU TAŞINMAZDAN EKONOMİK YÖNDEN YARARLANMA OLANAĞI KALMADIĞI İDDİASI ( İlk Davada Saklı Tutulan Bölümün Tahsili İstemi - Ek Davanın Asıl Dava Kesinleşmeden Açılmasına Yasal Engel Bulunmadığı )"
12Y5.HD11.3.2013E. 2013/38 K. 2013/4085"BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Kamulaştırma Sahasına Mücavir Alanda Kaldığı İddia Edilen Taşınmazın Çevrenin Sosyal Ekonomik veya Yerleşme Düzeninin Bozulması Sebebiyle Ekonomik Yönden Yararlanılmasında Herhangi Bir Kısıtlama Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma - Kamulaştırma Sahasına Mücavir Alanda Kaldığı İddia Edilen Taşınmazın Çevrenin Sosyal Ekonomik veya Yerleşme Düzeninin Bozulması Sebebiyle Ekonomik Yönden Yararlanılmasında Herhangi Bir Kısıtlama Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
MÜCAVİR ALANDA KALDIĞI İDDİA EDİLEN TAŞINMAZ ( Çevrenin Sosyal Ekonomik veya Yerleşme Düzeninin Bozulması Sebebiyle Ekonomik Yönden Yararlanılmasında Herhangi Bir Kısıtlama Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği - Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili )"
12Y5.HD17.1.2013E. 2012/19565 K. 2013/493"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( El Atma Sonucu Taşınmazın Arta Kalan Bölümünde Değer Azalışı veya Değer Artışı Meydana Gelmiş İse El Atılan Bölümün Bedeline İlave Edilmek veya Bedelden İndirilmek Suretiyle Kısmen El Atılan Taşınmazın Bedelinin Tespit Edileceği )
DEĞER AZALIŞI VE ARTIŞI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - El Atma Sonucu Taşınmazın Arta Kalan Bölümünde Değer Azalışı veya Değer Artışı Meydana Gelmiş İse El Atılan Bölümün Bedeline İlave Edilmek veya Bedelden İndirilmek Suretiyle Kısmen El Atılan Taşınmazın Bedelinin Tespit Edileceği )
VAZGEÇME ( Kamulaştırmasız El Atılan Bölüm Bedeli İsteminden Vazgeçildiğine Göre Arta Kalan Kısımdaki Değer Artışı veya Azalışı Bu Vazgeçmeden Ayrık Tutularak İstenemeyeceği - Bu Sebeple Davanın Tümüyle Reddi Gerektiği )"
12Y5.HD6.6.2012E. 2012/6184 K. 2012/11993"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI ( Dava Dilekçesinde Davacının Parsel Numarasını Yanlış Bildirdiği - Açık Yazı ve Hesap Hatalarının Karar Verilinceye Kadar Düzeltilebileceği )
DAVA DİLEKÇESİNDE TAŞINMAZLARIN PARSEL NUMARALARININ YANLIŞ BİLDİRİLMESİ ( Açık Yazı ve Hesap Hatalarının Karar Verilinceye Kadar Düzeltilebileceği - Kamulaştırmasız El Atma Davası )
MADDİ HATA ( Kamulaştırmasız El Atma Davası - Dava Dilekçesinde Davacının Parsel Numarasını Yanlış Bildirdiği/Açık Yazı ve Hesap Hatalarının Karar Verilinceye Kadar Düzeltilebileceği )"
12Y5.HD13.3.2012E. 2011/21259 K. 2012/4632"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazlar Üzerinde İki Mahalle Oluştuğundan Fiili Kullanım Şeklinin Oluştuğunun Kabul Edileceği - Özel Parselasyon Haritaları Mevcut İse Haritaların Zemine Uygulanacağı )
ÖZEL PARSELASYON ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi - Özel Parselasyon Haritaları Mevcut İse Haritaların Zemine Uygulanacağı/Mevcut Değilse Gerektiğinde Tüm Tapu Maliklerinin Fiili Kullanıma İlişkin Beyanları Alınmak Suretiyle İnceleme Yapılacağı )
TAPU MALİKLERİNİN FİİLİ KULLANIMA İLİŞKİN BEYANLARI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Taşınmazlar Üzerinde İki Mahalle Oluştuğu - Özel Parselasyon Mevcut Değilse Gerektiğinde Tüm Tapu Maliklerinin Fiili Kullanıma İlişkin Beyanlarının Alınacağı )
TAŞINMAZ ÜZERİNE İKİ MAHALLE OLUŞMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Taşınmazlar Üzerinde İki Mahalle Oluştuğu - Özel Parselasyon Mevcut Değilse Gerektiğinde Tüm Tapu Maliklerinin Fiili Kullanıma İlişkin Beyanlarının Alınacağı )"
12Y5.HD5.3.2012E. 2011/17124 K. 2012/3825"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Arta Kalan Bölümde Meydana Gelen Değer Azalışı Oranının %50'yi Aşması Halinde; Davacıya %50 Oranında Değer Kaybı İle Yetinip Yetinmeyeceğinin Sorulacağı )
ARTA KALAN BÖLÜMDE MEYDANA GELEN DEĞER AZALMASI ( Değer Azalışı Oranının %50'yi Aşması Halinde Davacıya Yetinip Yetinmeyeceğinin Sorulacağı - Yetinmediği Takdirde Davalıya Geri Kalan Taşınmaz Bedelinin Tamamını Ödeyerek Tamamı İle Mülkiyet Hakkını Kazanma İmkanı Sağlanacağı )
DEĞER KAYBININ GİDERİLMESİ ( Kamulaştırmasız El Atma/Değer Azalışı Oranının %50'yi Aşması Halinde Davacıya Yetinip Yetinmeyeceğinin Sorulacağı - Yetinmediği Takdirde Davalıya Geri Kalan Taşınmaz Bedelinin Tamamını Ödeyerek Tamamı İle Mülkiyet Hakkını Kazanma İmkanı Sağlanacağı )"
12Y16.HD15.2.2012E. 2011/3658 K. 2012/1412"KADASTRO TESPİTİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Taşınmazların Kök Murisin Olu Olan Davalıya Kök Murisin Sağlığında Verilip Verilmediğinin Tespiti İçin Tarafların Tanıkları ve Bilirkişi Kurulu İle Yeniden Keşif Yapılacağı )
TAŞINMAZLARIN KÖK MURİS TARAFINDAN DAVALI MİRASÇISINA SAĞLIĞINDA VERİLİP VERİLMEDİĞİNİN TESPİTİ ( Keşif Yapılarak Tanıklardan Ayrıntılı Beyan Alınacağı - Kadastro Tespitinden Kaynaklanan Uyuşmazlık )
KEŞİF ( Kadastro Tespitinden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Yeniden Keşif Yapılarak Tanıklardan Taşınmazların Miras Bırakan Tarafından Sağlığında Davalıya Verilerek Zilyetliğinin Devredilip Devredilmediği Hususunda Ayrıntılı Beyan Alınması Gereği )
ZİLYETLİĞİN DEVRİ ( Kadastro Tespitinden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Yeniden Keşif Yapılarak Tanıklardan Taşınmazların Miras Bırakan Tarafından Sağlığında Davalıya Verilerek Zilyetliğinin Devredilip Devredilmediği Hususunda Ayrıntılı Beyan Alınacağı )"
12YHGK12.10.2011E. 2011/5-502 K. 2011/625"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL (Paydaşlar Arasında Yapılan Anlaşma ve Fiili Taksime Göre Paydaşa Payından Fazla Kısım Bırakılmış ve Fiilen Kullanılıyorsa Bu Yerin Tamamı Kamulaştırma Alanında Kalıyorsa Kamulaştıran Kurum Adına Tescil veya Yol Olarak Terkin Edilebileceği)
KURUM ADINA TESCİL VEYA YOL OLARAK TERKİN İSTEMİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Paydaşa Payından Fazla Kısım Bırakılmış ve Fiilen Kullanılıyorsa Bu Yerin Tamamı Kamulaştırma Alanında Kalıyorsa Kamulaştıran Kurum Adına Tescil veya Yol Olarak Terkin Edilebileceği)
PAYDAŞLAR ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA VE FİİLİ TAKSİM (Paydaşa Payından Fazla Kısım Bırakılmış ve Fiilen Kullanılıyorsa Bu Yerin Tamamı Kamulaştırma Alanında Kalıyorsa Kamulaştıran Kurum Adına Tescil veya Yol Olarak Terkin Edilebileceği)"
12Y18.HD27.6.2011E. 2011/5232 K. 2011/7826"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI ( Belediye Yazısında ve Bilirkişi Raporunda Taşınmazın Belediye Hizmetlerinden Kısmen Yararlanmata Olduğu Belirtildiğinden Bunun Mahkemece Dikkate Alınması Gerektiği )
BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ( Taşınmazın Niteliğinin Belirlenmesinde ve Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Dikkate Alınacağı - Belediye Yazısında ve Bilirkişi Raporunda Taşınmazın Belediye Hizmetinden Yararlandığının Belirtildiği )
EMSAL İNCELEMESİ ( Mahkemenin Kabülüne Göre Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Emsal Araştırmasının Yapılmamasının ve Eksik Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Veri Listesinin İlçe Tarım Müdürlüğünden Getirtileceği )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN YAŞ VE CİNSLERİNİN BELİRTİLMESİ ( Bunların Her Birinin Maktu Değerine Esas Olacak Veri Listesinin İlçe Tarım Müdürlüğünden Getirtilerek Gerekli Denetimin Yapılması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
FİİLİ TAKSİM ( Dava Konusu Taşınmaz Paydaşları Arasında Fiili Taksim Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )"
12Y5.HD17.5.2011E. 2011/5956 K. 2011/8701"KAMULAŞTIRMA ( Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşim Düzeninin Bozulması Nedeniyle Taşınmazdan Yararlanma Kalmadığı İddiasıyla Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Değer Kaybının Taşınmazın %17'si Olacağı Gözetilmeden Daha Fazla Oranda Değer Kaybı Veren Rapora Göre Fazla Bedel Tespitinin Hatalı Olduğu )
TAŞINMAZIN UĞRADIĞI DEĞER KAYBININ TAHSİLİ DAVASI ( Kamulaştırma - Tapu Maliki Olmayanları Kapsayacak Şekilde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
12Y5.HD9.5.2011E. 2011/1176 K. 2011/8171"KAMULAŞTIRMA ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Sonucu Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzeninin Bozulması - Taşınmazlardan Ekonomik ve Sosyal Yönüden Yararlanma Olanağı Kalmaması İddiasıyla Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE TAŞINMAZDAN EKONOMİK VE SOSYAL YÖNDEN YARARLANMA OLANAĞI KALMAMASI ( Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzeninin Bozulması - Baraj İçin Kamulaştırma Nedeniyle Ulaşım Zorluğu Oluşmaması Karşısında Davanın Reddi Gereği )"
12Y5.HD18.4.2011E. 2010/21972 K. 2011/6838"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Taşınmazdan Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayanan Taşınmazlar Bedelinin Tahsili/Saklı Tutulan Bölümün Tahsili - Taraflar Arasında Görülüp Kesinleşen Önceki Davada Tespit Edilen Bedel Esas Alınmak Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taraflar Arasında Görülüp Kesinleşen Önceki Davada Tespit Edilen Bedel Esas Alınmak Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği )
SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ (Taraflar Arasında Görülüp Kesinleşen Önceki Davada Tespit Edilen Bedel Esas Alınmak Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
İPOTEK ŞERHİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Tapu Kaydındaki İpotek Şerhinin Hükmedilen Bedele Yansıtılması Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Görülmediği )"
12Y18.HD11.4.2011E. 2010/13390 K. 2011/4766"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Tapu Kayıtlarının İncelenmesi Gereği - Tapu Kaydında Mevcut Bulunan İpotek ve Şerhlerin Kamulaştırma Bedeline Yasıtılacağı/Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
TAPU KAYITLARININ İNCELENMESİ ( Ayrıntılı Bilirkişi Kurulu Raporu Alınması Gereği - Taşınmazın Tapu Kaydında Mevcut Olan İpotek ve Haciz Şerhlerinin Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gereği/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Kayıtlarının Dikkate Alınarak Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gereği - Hatalı Bilirkişi Raporu ile Belirlenen Kamulaştırma Bedeline Göre Karar Verilemeyeceği )
TAŞINMAZIN DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu - Kamulaştırılan Taşınmazın Eski Niteliği Dairesinde Kullanılabilecek Duruma Getirilebilmesi-Tapu Kayıtlarının İncelenmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimin Eski Niteliği Dairesinde Kullanılabilecek Hale Getirilmesi için Gereken Gider ve Bedelin Ayrıntılı Biçimde Belirlenmesi Gerektiği - Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu )"
12Y5.HD5.4.2011E. 2011/5313 K. 2011/6014"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Dava Konusu Taşınmazlarda Davacı Tapu Maliki Olmadığından Davacının Aktif Husumet Ehliyeti Olmadığı - Davacı Yönünden Davanın Reddi Gereği)
AKTİF HUSUMET ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Dava Konusu Taşınmazlarda Davacı Tapu Maliki Olmadığından Davacının Aktif Husumet Ehliyetinin Olmadığı/Davanın Reddi Gereği)
İDARENİN HARÇTAN MUAFİYETİ ( Peşin Alınan Harç İle Islah Harcının Toplamı Harcın İstek Halinde Davacıya İadesi Gerektiği - Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili)
HARCIN İADESİ ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davalı İdare Harçtan Muaf Olduğundan Peşin Alınan Harç İle Islah Harcının Toplamı Harcın İstek Halinde Davacıya İadesi Gerektiği)"
12Y5.HD2.3.2011E. 2010/18410 K. 2011/3499"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI İSTEMİ ( Taşınmazın Öncesinde Sulu Arazi Olmadığının Kabulü Halinde Sulama Kanalı Geçirilmesi Suretiyle El Atmadan Arta Kalan Bölümünün Bedeli Hesaplanıp %50 Oranındaki Sınırı Aşmayacak Şekilde Değer Artışından Kaynaklanan Bedel Hesaplanarak Toplam Bedelden İndirilmesi Gerektiği )
ELATMADAN ARTA KALAN BÖLÜM ( Kalan Bölümünün Bedeli Hesaplanıp %50 Oranındaki Sınırı Aşmayacak Şekilde Değer Artışından Kaynaklanan Bedel Hesaplanarak Toplam Bedelden İndirilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması İstemi )
DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması İstemi - %50 Oranındaki Sınırı Aşmayacak Şekilde Değer Artışından Kaynaklanan Bedel Hesaplanarak Toplam Bedelden İndirilmesi Gerektiği )"
12Y5.HD1.3.2011E. 2010/18418 K. 2011/3386"KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Dava Konusu Taşınmazın Yüzölçümüne Göre Değer Kaybı Oranının %45 Olması Gerektiği Düşünülmeden Daha Düşük Oranda Değer Kaybı Verilmek Suretiyle Bedel Tespitinin Doğru Olmadığı )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Sonucu Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzenin Bozulması Nedeniyle - Dava Konusu Taşınmazın Yüzölçümüne Göre Değer Kaybı Oranının %45 Olması Gerektiği Düşünülerek Bedel Tespitinin Doğru Olmadığı )
BARAJ İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Çevrenin Sosyal Ekonomik ve Yerleşme Düzenin Bozulması Nedeniyle - Dava Konusu Taşınmazın Yüzölçümüne Göre Değer Kaybı Oranının %45 Olması Gerektiği Düşünülerek Bedel Tespitinin Doğru Olmadığı - Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi )"
12Y18.HD27.1.2011E. 2010/12640 K. 2011/778"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırılan Taşınmaz Maldan Artan Kısmı Yararlanmaya Elverişli Bir Durumda Değil İse Mal Sahibinin En Geç Kamulaştırma Kararının Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Yazılı Başvurusu Üzerine Bu Kısmın da Kamulaştırılmasının Zorunlu Olduğu )
İDARE ADINA TESCİL ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Mal Sahibinin En Geç Kamulaştırma Kararının Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Yazılı Başvurusu Üzerine Bu Kısmın da Kamulaştırılmasının Zorunlu Olduğu )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ MALDAN ARTAN KISIM ( Yararlanmaya Elverişli Bir Durumda Değil İse Mal Sahibinin En Geç Kamulaştırma Kararının Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Yazılı Başvurusu Üzerine Bu Kısmın da Kamulaştırılmasının Zorunlu Olduğu )"
12Y18.HD4.3.2010E. 2009/12740 K. 2010/3240"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ ( Kamulaştırmadan Artan Bölümün Yüzölçümü Gerekse Konumu İtibariyle Bütünlüğünün Etkilenmeyeceği - Değer Kaybına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN BÖLÜM ( Yüzölçümü Gerekse Konumu İtibariyle Bütünlüğünün Etkilenmeyeceği/Değer Kaybına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili )
DEĞER KAYBI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili - Artan Bölümün Yüzölçümü Gerekse Konumu İtibariyle Bütünlüğünün Etkilenmeyeceği/Değer Kaybına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
12Y18.HD26.1.2010E. 2009/13368 K. 2010/709"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Komisyon Müracaatların Kendisine İntikalinden İtibaren 10 Gün İçersinde Toplanmalı ve Talepleri İnceleyerek 30 Gün İçersinde Taşınmazın Kamulaştırılmasına Gerek Olmadığına ya da Kamulaştırılması Gerektiğine Karar Vermesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMANIN İLANI ( Kamulaştırma İşleminin Sona Erdirildiğinin Taşınmazın Bulunduğu Yerde İlan Edilip İlanın İndirilmesinden İtibaren 1 Yıl İçersinde Tüm Paydaşlarca Kamulaştırmayı Yapan İdareye Dilekçeyle Baraj Kamulaştırmasına Mücavir Taşınmazın Kamulaştırılması İçin Müracaatta Bulunulması Gerektiği )
KOMİSYONUN GÖREVİ ( Müracaatların Kendisine İntikalinden İtibaren 10 Gün İçersinde Toplanmalı ve Talepleri İnceleyerek 30 Gün İçersinde Taşınmazın Kamulaştırılmasına Gerek Olmadığına ya da Kamulaştırılması Gerektiğine Karar Vermesi Gerektiği )
BARAJ KAMULAŞTIRMASI ( "Baraj Mücavir Alanlarının Kamulaştırılmasını İnceleme Komisyonu" Adı Altında Bir Komisyon Oluşturulacağı - Komisyon Müracaatların Kendisine İntikalinden İtibaren 10 Gün İçersinde Toplanmalı ve 30 Gün İçersinde Taşınmazın Kamulaştırılmasına Gerek Olup Olmadığına Karar Vermesi Gerektiği )"
12Y5.HD9.4.2009E. 2009/2798 K. 2009/5638"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Önlenmesi ve ve Sökülen Ağaç Bedellerinin Tahsili İstemi - Talep Aşılarak Ayrıca Elatılan Bölümlerin Bedeline Hükmedilemeyeceği )
ELATMA NEDENİYLE SÖKÜLEN AĞAÇ BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Ayrıca Elatılan Bölümlerin Bedeline Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi ve ve Sökülen Ağaç Bedellerinin Tahsili İstemi - Talep Aşılarak Ayrıca Elatılan Bölümlerin Bedeline Hükmedilemeyeceği )"
12Y5.HD7.4.2009E. 2009/2808 K. 2009/5496"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ ( Bedelinin Tahsili İstemi - Tamamının Baraj Gölü Su Kodu Alanı İçerisinde Bulunması/Arta Kalan Bölümün Yüzölçümü ve Geometrik Durumuna Göre Tamamının Değerine Hükmedileceği )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın Tamamının Baraj Gölü Su Kodu Alanı İçerisinde Bulunması/Arta Kalan Bölümün Yüzölçümü ve Geometrik Durumuna Göre Tamamının Değerine Hükmedileceği )
BARAJ SU KODU ALANI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Arta Kalan Bölümün Yüzölçümü ve Geometrik Durumuna Göre Tamamının Değerine Hükmedileceği )"
12Y18.HD16.3.2009E. 2009/516 K. 2009/2683"KAMULAŞTIRMA ( Kısmen Kamulaştırılan Muhdesatın Eski Niteliklerine Uygun Olarak Kullanılabilmesi İçin Gerekli Giderlerin Tespit Edilerek Kamulaştırma Bedeline Eklenmesi Gerektiği )
KISMEN KAMULAŞTIRILAN MUHDESAT ( Eski Niteliklerine Uygun Olarak Kullanılabilmesi İçin Gerekli Giderlerin Tespit Edilerek Kamulaştırma Bedeline Eklenmesi Gerektiği - Kuralın Tamamı Kamulaştırılan Taşınmazlar İçin Geçerli Olmadığı )
MUHDESATIN KISMEN KAMULAŞTIRILMASI ( Eski Niteliklerine Uygun Olarak Kullanılabilmesi İçin Gerekli Giderlerin Tespit Edilerek Kamulaştırma Bedeline Eklenmesi Gerektiği )"
12YHGK2.7.2008E. 2008/5-463 K. 2008/469"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TERKİN ( Kısmi Kamulaştırmanın Kanunun Aradığı Şartlara Tabi Olarak Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İncelenmesi İle Sınırlı Bulunan Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenemeyeceği )
GÖREV ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkin - Kısmi Kamulaştırmanın Kanunun Aradığı Şartlara Tabi Olarak Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İncelenmesi İle Sınırlı Bulunan Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenemeyeceği )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kanunun Aradığı Şartlara Tabi Olarak Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İncelenmesi İle Sınırlı Bulunan Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümlenemeyeceği )
YOL HALİNE GELEN KISIM ( Üçgen Şeklindeki Bölümünün Yapılaşmaya Uygun Olmaması Nedeniyle İşe Yaramaz Hale Geldiği - Bu Kısmın da Bedelinin Belirlenmesi ve Tespit Edilen Bedele İlave Edilmesi Gerektiği )
YAPILAŞMAYA UYGUN OLMAYAN BÖLÜM ( Taşınmazın Yol Haline Gelen Kısmının da Bedelinin Belirlenmesi ve Tespit Edilen Bedele İlave Edilmesi Gerektiği )"
12Y5.HD18.2.2008E. 2007/14576 K. 2008/1554"GELİR KAYBININ TAHSİLİ ( Dava Konusu Taşınmazda Yer Alan Besi Ahırlarının Otoban Geçmeden Önce Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine Göre Sağlık Koruma Bant Mesafeseleri de Dikkate Alınarak Tesis Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
BESİCİLİK TESİSİNDEN YARARLANAMAMA ( Gelir Kaybının Tahsili - Dava Konusu Taşınmazda Yer Alan Besi Ahırlarının Otoban Geçmeden Önce Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine Göre Sağlık Koruma Bant Mesafeseleri de Dikkate Alınarak Tesis Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA ( Gelir Kaybının Tahsili - Dava Konusu Taşınmazda Yer Alan Besi Ahırlarının Otoban Geçmeden Önce Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine Göre Sağlık Koruma Bant Mesafeseleri de Dikkate Alınarak Tesis Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )"
12Y5.HD22.11.2007E. 2007/11968 K. 2007/13587"TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik Uyarınca Davanın Dinlenebilmesi İçin İlanın İndirildiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçinde İlgili Mal Sahibinin Taşınmazının Kamulaştırılmasını Talep Etmesi Gerektiği )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik Uyarınca Davanın Dinlenebilmesi İçin İlanın İndirildiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçinde İlgili Mal Sahibinin Taşınmazının Kamulaştırılmasını Talep Etmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA DAVASI AÇMADA SÜRE ( Kamulaştırmanın Bitirildiğine Dair İlanın İndirildiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçinde İlgili Mal Sahibinin Taşınmazının Kamulaştırılmasını Talep Etmesi Gerektiği )"
12Y5.HD27.6.2007E. 2007/7089 K. 2007/8496"MÜCAVİR TAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMASI TALEBİ ( Müşterek Veya İştirak Halinde Mülkiyet/Paydaşların Tamamının Başvurusu Halinde Geçerli Olacağı - Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Kullanılması Zorunluluğu )
MÜŞTEREK VEYA İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Mücavir Taşınmazların Kamulaştırılması Talebi - Paydaşların Tamamının Başvurusu Halinde Geçerli Olacağı/Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre )
KAMULAŞTIRMA DIŞI KALAN TAŞINMAZ ( Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayalı Kamulaştırma Talebi/Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Kullanılması Zorunluluğu - Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Dışı Kalan Taşınmazdan Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiasına Dayalı Kamulaştırma Talebi - Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Kullanılması Zorunluluğu )"
12Y5.HD30.4.2007E. 2007/3017 K. 2007/5417"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davanın Ön Şart Yokluğu Nedeniyle İşin Esasına Girilmeden Reddine Karar Verildiği - Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
DAVA ŞARTI ( Kamulaştırma Bedelinin Tahsili - Davanın Ön Şart Yokluğu Nedeniyle İşin Esasına Girilmeden Reddine Karar Verildiği/Davalı İdare Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tahsili - Davanın Ön Şart Yokluğu Nedeniyle İşin Esasına Girilmeden Reddine Karar Verildiği/Davalı İdare Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
12YHGK14.3.2007E. 2007/5-113 K. 2007/143"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Arta Kalan Kısımda Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Değer Azalışı Kabul Edilmesi Gerektiği )
DEĞER AZALIŞI ( Kamulaştırmasız El Atmadan Arta Kalan Kısımda Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Değer Azalışı Kabul Edilmesi Gerektiği )
YAPILAŞMA OLANAĞI BULUNMAYAN YER ( İşe Yaramaz ve Kullanılamaz Hale Gelmesi Nedeniyle %100 Oranında Değer Azalışı Kabulü İle Taşınmazın Tamamı Üzerinden Hesaplanan Kamulaştırmasız El Koyma Karşılığına Hükmedilmesi İsabetli Olduğu )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yapılaşma Olanağı Bulunmayan Arta Kalan Bölümün İşe Yaramaz ve Kullanılamaz Hale Gelmesi Nedeniyle %100 Oranında Değer Azalışı Kabulü İle Taşınmazın Tamamı Üzerinden Hesaplanan Kamulaştırmasız El Koyma Karşılığına Hükmedileceği )"
12Y5.HD12.3.2007E. 2007/86 K. 2007/3083"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Davanın Kesinleşme Tarihi İle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasının Açıldığı Tarih Arasında Hak Düşürücü Süre Dolmadığı - Bedel Davasının Kabulüne Tapu İptali ve Tescil Davasının İse Reddi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davanın Kesinleşme Tarihi İle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasının Açıldığı Tarih Arasında Hak Düşürücü Süre Dolmadığı - Bedel Davasının Kabulüne Tapu İptali ve Tescil Davasının İse Reddi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Kesinleşme Tarihi İle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasının Açıldığı Tarih Arasında Hak Düşürücü Süre Dolmadığı - Bedel Davasının Kabulüne Tapu İptali ve Tescil Davasının İse Reddi Gereği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davanın Kesinleşme Tarihi İle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasının Açıldığı Tarih Arasında Hak Düşürücü Süre Dolmadığı - Bedel Davasının Kabulüne Tapu İptali ve Tescil Davasının İse Reddi Gereği )"
12Y5.HD15.2.2007E. 2006/13686 K. 2007/1711"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Taşınmaz Üzerinde Kat Mülkiyetine Tabi Bina Bulunduğu - Tespit Edilen Bedelden Bilirkişi Kurulunca Gerekçeli Olarak Tespit Edeceği Objektif Değer Azaltıcı Unsur Oranın da İndirim Yapılması Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmaz Üzerinde Kat Mülkiyetine Tabi Bina Bulunduğu - Tespit Edilen Bedelden Bilirkişi Kurulunca Gerekçeli Olarak Tespit Edeceği Objektif Değer Azaltıcı Unsur Oranın da İndirim Yapılması Gerektiği )
DAVACI DIŞINDA MİRASÇI BULUNMASI ( Sadece Davacının Kendi Hissesinin Bedeline Hükmedilmesi Gerekirken Dava Dışı Paydaşların Payını Kapsar Şekilde Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )"
12Y18.HD13.2.2007E. 2006/9491 K. 2007/1017"BİLİRKİŞİLERCE DEĞER TESPİTİ ( İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Esas Tutulacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Bilirkişilerce Yapılan Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Esas Tutulacağı )
ARTAN KISMIN MÜLKİYET DEĞERİ ( Davacının Davalı İdareden Artan Bölümün Kamulaştırılması Konusunda Bir İsteği Bulunmadığı Halde Böyle Bir Başvuru Yapılmış Gibi Tamamına Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KISIM ( Meydana Gelen Değer Kaybının Bu Kısmın Mülkiyet Değerini Aşmayacak Şekilde Hesaplanması Gerektiği )"
12Y5.HD23.1.2007E. 2006/13921 K. 2007/231"KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırma Tebligatının Noter'e Verilme İşleminin Bitirilme Tarihinde Kamulaştırma İşlemi Kesinleşmiş Sayılır ve Kamulaştırmanın Bitirildiğinin İdarece Yerleşim Yerlerinde İlan Edilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI ( Noter'e Verilme İşleminin Bitirilme Tarihinde Kamulaştırma İşlemi Kesinleşmiş Sayılır ve Kamulaştırmanın Bitirildiğinin İdarece Yerleşim Yerlerinde İlan Edilmesi Gerektiği )
İLAN ( Kamulaştırma Tebligatının Noter'e Verilme İşleminin Bitirilme Tarihinde Kamulaştırma İşlemi Kesinleşmiş Sayılır ve Kamulaştırmanın Bitirildiğinin İdarece Yerleşim Yerlerinde İlan Edilmesi Gerektiği )
BİR YILLIK SÜRE ( İlan Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçerisinde Kullanılmayan Hak Düştüğü - İlanın İndirildiği Gün Bir Yıllık Sürenin Başlangıç Tarihi Olduğu/Kamulaştırılan Taşınmazın Bedelinin Tahsili )"
12Y5.HD27.11.2006E. 2006/10329 K. 2006/12909"KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE ARTA KALAN KISIM ( İki Tarafta Kalan Bölümlerin Kullanılamayan Kesimlerinin Bedelinin Tespit Edilmesi Kullanılabilen Kesimlerin İse Düşen Değerinin Belirlenmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİ ( Tahsili İstemi - İki Tarafta Kalan Bölümlerin Kullanılamayan Kesimlerinin Bedelinin Tespit Edilmesi Kullanılabilen Kesimlerin İse Düşen Değerinin Belirlenmesi Gerektiği )
İDARENİN HARÇTAN MUAFİYETİ ( 5018 Sayılı Yasa Uyarınca Davalı İdarenin 01.01.2006 Tarihinden Sonra Harçtan Muaf Olduğunun Gözetilmesi Gereği )"
12Y5.HD21.11.2006E. 2006/9276 K. 2006/12640"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırma Sonucu Arta Kalan Kısımda Bulunan Meyve Bahçesinin Bedelinin Tahsili Davası - Net Gelir Üzerinden Değer Biçilmesinin Yasaya Uygun Olduğu )
KAPAMA MEYVE BAHÇESİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Sonucu Arta Kalan Kısımdaki Taşınmazın Bedelinin Tespiti - Net Gelir Üzerinden Değer Tespiti Gereği )
TAŞINMAZA NET GELİR ÜZERİNDEN DEĞER BİÇİLMESİ ( Kapama Meyve Bahçesi Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
12Y5.HD15.6.2006E. 2006/6057 K. 2006/7325"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN ARTA KALAN KISMI ( Değer Artışının Kamulaştırılan Bölüm Bedelinin %50'sinden Fazla Olamayacağı )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZIN ARTA KALAN KISMI ( Değer Artışının Kamulaştırmasız Elatılan Bölüm Bedelinin %50'sinden Fazla Olamayacağı )
KAMULAŞTIRMA ( Bedeline Hükmedilen Bölümdeki Davacıların Tapu Paylarının İptali İle Hazine Adına Tescili Yerine İdare Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği )"
12Y5.HD13.12.2005E. 2005/11808 K. 2005/13657"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Taşınmazın Değeri Dava Tarihine Göre Tespit Edilmesi Gereği )
TAŞINMAZ BEDELİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Taşınmazın Değeri Dava Tarihine Göre Tespit Edilmesi Gereği )
DAVA TARİHİNE GÖRE BELİRLEME ( Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Taşınmazın Değeri Dava Tarihine Göre Tespit Edilmesi Gereği )"
12Y5.HD17.11.2005E. 2005/12662 K. 2005/12222"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Artışı Meydana Gelmiş İse Kamulaştırılan Bölüm Bedelinin Yarısını Geçmemek Suretiyle Biçilen Değerden İndirilmesi Gereği )
DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Artışı Meydana Gelmiş İse Kamulaştırılan Bölüm Bedelinin Yarısını Geçmemek Suretiyle Biçilen Değerden İndirilmesi Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili )"
12Y5.HD15.11.2005E. 2005/9038 K. 2005/12156"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazın El Atılan Bölümünün Kuru Tarım Arazisi Olarak Kabulü İle Münavebeli Olarak Ekilebilen Ürünlerin Net Gelirleri Esas Alınarak Değer Tesbit Edilmesi Gerektiği )
KURU TARIM ARAZİSİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Taşınmazın El Atılan Bölümünün Kuru Tarım Arazisi Olarak Kabulü İle Münavebeli Olarak Ekilebilen Ürünlerin Net Gelirleri Esas Alınarak Değer Tespit Edilmesi Gerektiği )
DEĞER ARTIŞ MİKTARI ( Kamulaştırmasız El Atılan Bölümün Kuru Tarım Arazisi Olarak Tesbit Edilen Bedelinden Düşülerek Hüküm Altına Alınacak Tazminat Miktarın Belirleneceği )"
12Y5.HD10.10.2005E. 2005/8665 K. 2005/10696"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Değer Düşüklüğünün Hesaplanmasında El Atılan Yerlerin Tesbit Edilen Bedellerine El Atılmayan Bölümlerdeki Değer Düşüklüğü Oranlarına Göre Hesaplanacak Miktarın Eklenmesi Gerektiği )
DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI ( El Atılan Yerlerin Tesbit Edilen Bedellerine El Atılmayan Bölümlerdeki Değer Düşüklüğü Oranlarına Göre Hesaplanacak Miktarın Eklenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN EL ATMADAN ARTA KALAN KISMININ TOPLAM DEĞERİ ( Hesap Edilerek Bu Değer İle Değer Düşüklüğü Oranının Çarpılması Suretiyle Kamulaştırmasız El Atmadan Artan Kesimdeki Değer Düşüklüğü Oranının Hesaplanması Gerektiği )"
12Y5.HD29.9.2005E. 2005/10859 K. 2005/10088"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Bedelin Tahsili Talebi - İmar Parseli Durumuna Dönüşmeyen Taşınmazların Kısmi Olarak El Atılması Halinde Arta Kalan Kesimlerdeki Değer Azalışından Söz Edilerek Hükmedilecek Bedele Ekleme Yapılamayacağı )
BEDELİN TAHSİLİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Kısmi Kamulaştırma/İmar Uygulaması Sırasında Arta Kalan Kısımda Yüzölçümüne Bakılmaksızın Diğer Parsellerle Bir Arada Düzenlemeye Tabi Tutulup Değerlendirileceği )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kısmi Olarak El Atılması/Bedelin Tahsili Talebi - Dava Konusu Parselin Arta Kalan Kesiminde Değer Azalışından Söz Edilerek Fazlaya Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
12Y5.HD26.9.2005E. 2005/10384 K. 2005/9926"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Kuru İken Sulu Hale Gelen Taşınmaz - Kuru Şartlarda Ekilebilecek Münavebe Ürünlerinin Net Gelirine Göre Hesaplanacak Değeri Sulu Şartlarda Ekilebilecek Münavebe Ürünlerinin Net Gelirine Göre Bulunacak Değerinden İndirilmesi Gereği )
KURU İKEN SULU HALE GELEN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız Elatma - Kamulaştırma Kanununun 12/C Maddesinin De Gözönünde Tutulacağı )
MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİN NET GELİRİ ( Kuru İken Sulu Hale Gelen Taşınmaz/Sulu Şartlarda Ekilebilecek Münavebe Ürünlerinin Net Gelirine Göre Bulunacak Değerinden İndirilmesi Gereği - Kamulaştırmasız Elatma )"
12Y5.HD18.7.2005E. 2005/7604 K. 2005/8743"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Bedel Talebi - Kapitalizasyon Faizinin Asgari Hadden Uygulanabilmesi İçin Bölgede Nüfusun Çok Fazla Arazinin İse Az Olması Gereği )
KAPİTİLİZASYON FAİZİ ( Asgari Hadden Uygulanabilmesi İçin Bölgede Nüfusun Çok Fazla Arazinin İse Az Olması Gereği - Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Bedel Talebi )
BEDEL TALEBİ ( Kapitalizasyon Faizinin Asgari Hadden Uygulanabilmesi İçin Bölgede Nüfusun Çok Fazla Arazinin İse Az Olması Gereği )"
12Y5.HD18.7.2005E. 2005/7601 K. 2005/8832"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Kadastral Parsel Niteliğindeki Taşınmazdan Arta Kalan Kısımda İmar Uygulaması Yapılacağından Değer Artışı veya Değer Azalışı Meydana Gelmeyeceği )
KADASTRAL PARSEL NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Talebi - Arta Kalan Kısımda İmar Uygulaması Yapılacağından Değer Artışı veya Değer Azalışı Meydana Gelmeyeceği )
İMAR UYGULAMASI YAPILACAK OLAN KADASTRAL PARSELDE DEĞER ARTIŞI VEYA DEĞER AZALIŞI MEYDANA GELMEYECEĞİ ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Talebi - Arta Kalan Taşınmaz Kısmında Değer Artışı Meydana Geleceği Gerekçesiyle Hükmedilecek Bedelden İndirim Yapılamayacağı )"
12Y18.HD24.5.2005E. 2005/2842 K. 2005/5438"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE İDARE ADINA TESCİL TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Esas Alınacak Tarih - Arsanın ve Bağımsız Bölümlerin Kamulaştırma Bedellerinin Tesbiti Usulü - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Meydana Gelen Değer Eksilmesinin Tesbiti Usulü )
ARSANIN VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( Arsaya Emsal Satışlara Göre Bağımsız Bölümlere ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Listelerine Göre Değer Biçilmesi Gereği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Birim Fiyat Listelerine Göre Değer Biçileceği )
DEĞER KAYBI ORANININ TESBİTİ USULÜ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Meydana Gelen - Mülkiyet Davacılarda Kalmasına Rağmen % 100'lük Değer Kaybı Miktarı Üzerinden Hesaplama Yapılamayacağı )"
12Y5.HD23.5.2005E. 2005/5752 K. 2005/5996"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kapama Zeytinlik Niteliğindeki Taşınmazın El Atılan Bölümüne Net Zeytin Geliri Esas Alınarak Bilimsel Yolla Değerinin Biçilmesi Gerektiği )
KAPAMA ZEYTİNLİK NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( El Atılan Bölümüne Net Zeytin Geliri Esas Alınarak Bilimsel Yolla Değerinin Biçilmesi Gerektiği )"
12Y5.HD25.4.2005E. 2005/4581 K. 2005/4877"KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Yararlanmaya Elverişli Durumda Bulunmaması Sebebiyle Bedelinin Tahsili - Taşınmazına Hukuken El Konulan Malikin Makul Süre İçerisinde Tespit ve Tescil Davası Açmayan İdareye Karşı Açılabileceği )
ACELE KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Yararlanmaya Elverişli Durumda Bulunmaması Sebebiyle Bedelinin Tahsili - Taşınmazına Hukuken El Konulan Malikin Makul Süre İçerisinde Tespit ve Tescil Davası Açmayan İdareye Karşı Açılabileceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kısmen Kamulaştırılan ve Acele Kamulaştırma Kararı Alınan Taşınmaz Hakkında - Taşınmazına Hukuken El Konulan Malikin Makul Süre İçerisinde Tespit ve Tescil Davası Açmayan İdareye Karşı Açılabileceği )
TESPİT VE TESCİL DAVASI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Yararlanmaya Elverişli Durumda Bulunmaması Sebebiyle Bedelinin Tahsili - Taşınmazına Hukuken El Konulan Malikin Makul Süre İçerisinde Tespit ve Tescil Davası Açmayan İdareye Karşı Açılabileceği )"
12Y5.HD31.3.2005E. 2005/1055 K. 2005/3584"BARAJ İNŞASI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Bazı Parseller Yönünden Açılan Davanın Da Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Baraj İnşaası İçin Yapılan Kamulaştırma - Bazı Parseller Yönünden Açılan Davanın Da Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZLARA ULAŞIMIN TAMAMEN İMKANSIZ OLMAMASI ( Nedeniyle Bu Parseller Yönünden Açılan Davanın Da Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Sonucu Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi )"
12Y5.HD3.3.2005E. 2005/1004 K. 2005/2074"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Değer Artışının Kabul Edilmesi Gereği - Değer Artışının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12/C Maddesi De Gözönünde Tutularak Toplam Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Değer Artışının Kabul Edilmesi Gereği - Değer Artışının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12/C Maddesi De Gözönünde Tutularak Toplam Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi Gereği )
DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Olmasına Göre Toplam Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi Gereği - Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Bedelinin Alınması İstemi )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Taşkın Koruma Amaçlı Olarak Yapılması - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Değer Artışının Toplam Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi Gereği )"
12Y5.HD14.2.2005E. 2004/11821 K. 2005/1157"BARAJ İNŞAATI SONUCU TAŞINMAZA ULAŞIM İMKANI KALMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tahsili Talebi - Kapama Meyve Ağaçlarıyla İlgili Taşımaz İçin Meyve Geliri Hesabına Göre Hükmedilen Bedelin Ağaçların Değerini de Kapsaması/Ayrıca Ağaçlar İçin Maktu Değere Hükmedilemeyeceği - Ulaşım İmkanı Zorlaştığından Taşınmazın Değerinde Meydana Gelen Düşüklüğe Hükmedilmesi Gereği/Tüm Taşınmaz Bedeline Hükmedilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Baraj İnşaatı Sonucu Taşınmaza Ulaşım İmkanı Kalmaması Nedeniyle - Kapama Meyve Bahçesi Niteliğindeki Taşınmaz İçin Hükmedilen Meyve Gelirinin Ağaçların Değerini de Kapsaması/Ayrıca Ağaçların Değerine de Hükmedilemeyeceği )
MEYVE AĞAÇLARIYLA KAPLI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Kapama Karışık Meyve Değeri Üzerinden Hesaplanan Değerin Ağaçların Değerini de İçermesi - Ayrıca Ağaçların Değerine de Hükmedilemeyeceği )
ULAŞIM İMKANININ BARAJ İNŞAATI NEDENİYLE ORTADAN KALKMASI ( Taşınmazda Meydana Gelen Değer Kaybı Nedeniyle En Fazla % 50 Oranında Bedele Hükmedilebileceği - Taşınmazın Değerinin Tamamına Hükmedilemeyeceği )"
12Y1.HD8.12.2004E. 2004/13000 K. 2004/13481"MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Kamulaştırılan Yerler Tapu Sicilinde İdare Adına Tescil Olunacağı - Doğacak Anlaşmazlıklar Adli Yargıda Çözümleneceği )
KAMULAŞTIRILAN YERLER ( Tapu Sicilinde İdare Adına Tescil Olunacağı - Doğacak Anlaşmazlıklar Adli Yargıda Çözümleneceği )
İDARE ADINA TESCİL ( Kamulaştırılan Yerler Tapu Sicilinde İdare Adına Tescil Olunacağı - Doğacak Anlaşmazlıklar Adli Yargıda Çözümleneceği/Mülkiyetin Tespiti )
FİİLİ KULLANMA BİÇİMİ ( Kanıtlanması Halinde Belirlenen Tasarruf Durumuna Değer Verileceği - Mülkiyetin Tespiti Talebi )"
12Y18.HD25.10.2004E. 2004/7723 K. 2004/7720"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI VE FAİZ TALEBİ ( Çekişmesiz ve Kesinleşmiş Olan Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmemesi Halinde Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faize Karar Verilebileceği - Kamulaştırma Bedeli Henüz Kesinleşmemiş Olduğundan Yasal Faize Hükmedilmesi Gereği )
FAİZ ORANI ( Henüz Kesinleşmemiş Olan Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesinde Gecikme Nedeniyle - Amme Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faize Değil Yasal Faize Hükmedilmesi Gereği )
AMME ALACAKLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZE DEĞİL YASAL FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Henüz Kesinleşmemiş Kamulaştırma Bedeline Uygulanacak Faiz Oranı )
YASAL FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Dava Konusu Olup Henüz Kesinleşmeyen Kamulaştırma Bedeline Amme Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Uygulanmayacağı )"
12Y5.HD5.10.2004E. 2004/8931 K. 2004/9431"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Karayolu Yapımı Amacıyla - Arta Kalan Kesiminde Değer Artışı Olup Olmayacağının Tartışılması Gereği )
KARAYOLU AMACIYLA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Karayolu Yapımı Amacıyla - Arta Kalan Kesiminde Değer Artışı Olup Olmayacağının Tartışılması Gereği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZDA DEĞER ARTIŞI ( Karayolu Yapımı/Taşınmazın Arta Kalan Kısmının Anayola Cepheli Hale Gelmesi - Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
YOL DURUMUNA DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız El Atılarak - Tapudan Terkini Yerine Davalı İdare Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği )"
12Y5.HD4.10.2004E. 2004/7807 K. 2004/9394"TAŞINMAZ BEDELİNİN FAZLA TESPİTİ ( Tapu Kaydı Ve Veraset İlamına Göre Davacıların Dava Konusu Taşınmazda 1/2 Hisseleri Olmasına Rağmen Gerekçesi Gösterilmeden Tam Paya Göre Karar Verilerek Tespitinin Hatalı Olduğu )
TAPU KAYDI VE VERASET İLAMI ( Davacıların Dava Konusu Taşınmazda 1/2 Hisseleri Olmasına Rağmen Gerekçesi Gösterilmeden Tam Paya Göre Karar Verilerek Tespitinin Hatalı Olduğu )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Arta Kalan Bölüm Bedelinin Tahsili Talebi - Taşınmazda 1/2 Hisseleri Olmasına Rağmen Gerekçesi Gösterilmeden Tam Paya Göre Karar Verilerek Tespitinin Hatalı Olduğu )
ARTA KALAN BÖLÜM BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Kısmi Kamulaştırma - Taşınmazda 1/2 Hisseleri Olmasına Rağmen Gerekçesi Gösterilmeden Tam Paya Göre Karar Verilerek Tespitinin Hatalı Olduğu )"
12Y5.HD16.9.2004E. 2004/7738 K. 2004/8492"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Bedel Tespitinde Özel Amaçlı Satışların Emsal Alınamayacağı )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA ÖZEL AMAÇLI SATIŞIN ESAS ALINAMAMASI ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Davasında )
ÖZEL AMAÇLI TAŞINMAZ SATIŞI ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tesbitinde Emsal Karşılaştırmasına Esas Alınamayacağı )
HASTANE BİNASI BULUNAN VE ÖZEL HASTANE YAPILMAK AMACIYLA SATILAN TAŞINMAZIN SATIŞI ( Özel Amaçlı Satış Niteliği - Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tesbitinde Emsal Karşılaştırmasına Esas Alınamayacağı )"
12Y5.HD9.7.2004E. 2004/6601 K. 2004/8036"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI ( Kamulaştırma İşlemi Tebliğ Edilmediğinden Davacı Yönünden Usulüne Uygun Yapılmış Bir Kamulaştırmadan Söz Edilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMANIN TEBLİĞİNDE MAKUL SÜRE ( El Atma Tarihinden Karar Tarihine Kadar Makul Sayılabilecek Süre İçinde De Davacı Yana Kamulaştırma İşlemi Tebliğ Edilmediğinden Usulüne Uygun Yapılmış Bir Kamulaştırmadan Söz Edilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kamulaştırmanın Davacıya Tebliğ Edilmemesi Halinde Usulüne Uygun Yapılmış Bir Kamulaştırmadan Söz Edilemeyeceği )"
12Y5.HD9.7.2004E. 2004/6550 K. 2004/8038"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Kısmi Olarak Yapılan El Atmalarda Arta Kalan Kesimdeki Değer Kabının %50 Oranını Geçmesi Halinde Davacıya %50 Oranında Değer Kaybı İle Yetinip Yetinemeyeceğinin Sorulması Gereği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kamulaştırmasız El Atma - Kısmi Olarak Yapılan El Atmalarda Arta Kalan Kesimdeki Değer Kabının %50 Oranını Geçmesi Halinde Davacıya %50 Oranında Değer Kaybı İle Yetinip Yetinemeyeceğinin Sorulması Gereği )
KISMİ YAPILAN ELATMA ( Arta Kalan Kesimdeki Değer Kabının %50 Oranını Geçmesi Halinde Davacıya %50 Oranında Değer Kaybı İle Yetinip Yetinemeyeceğinin Sorulması Gereği )"
12Y5.HD22.4.2004E. 2004/2748 K. 2004/4955"KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Sulama İmkanına Kavuşması-Arazi Niteliğindeki Taşınmaz )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISMIN SULAMA İMKANINA KAVUŞMASI ( Değer Artışının Gözetilmesi-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Sulama İmkanına Kavuşması-Arazi Niteliğindeki Taşınmaz )
ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Ürün Gelirine Göre Değer Biçilmesi )"
12Y5.HD6.4.2004E. 2004/1443 K. 2004/4238"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Kamulaştırma Kanununun Değer Biçmeye İlişkin Hükümlerinin Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Bedel Davalarında da Kıyasen Uygulanması )
KIYASEN UYGULAMA ( Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Bedel Davalarında da Kamulaştırma Kanununun Değer Biçmeye İlişkin Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması )
ARSAYA DEĞER BİÇİLMESİ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Emsal Karşılaştırması Yapılarak Değer Biçilmesinin Gerekmesi )
EMSAL TAŞINMAZ ( Dava Konusu Taşınmaz ile Emsalin Zaruret Olmadıkça Yakın Bölgelerde ve Benzer Yüzölçümlü Olması ve Değerlendirme Tarihine Yakın Satışların Emsal Alınmasının Gerekmesi )
ISLAH ( Bu Yolla Müddeabih Azaltılamayacağından Dava Dilekçesindeki Taleple Hüküm Altına Alınan Değer Farkı Üzerinden Davalı Yararına Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken AZa Hükmedilmesinin Hatalı Olması )"
12YHGK3.3.2004E. 2004/5-117 K. 2004/132"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA DAVASI ( Tapuda Davacı Adına Kayıtlı Taşınmazlara DavalI İdarece Askeri Tesis Haline Getirilmek Suretiyle Kamulaştırmasız Elatılması Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin İstenilmesi )
BEKLETİCİ MESELE ( Bir Davada Hüküm Verilebilmesi Başka Bir Davada İncelenmekte ve Kesin Olarak Karara Bağlanacak Olan Bir Hukuki İlişkinin Mevcut Olup Olmadığına Kısmen veya Tamamen Bağlıysa O Davanın Sonuçlanmasının Bekletici Sorun Yapılabilmesi )
MAHKEME SONUCUNUN BEKLENMESİ ( Kamulaştırmasız Elatma Davasında Taraflar Arasında Görülen Tapu İptal ve Tescil Davasının Sonucunun Beklenmesi ve Hasıl Olacak Duruma Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bir Davada Mahkemenin ve Tarafların Yapmış Olduğu Bir Usul İşlemi ile Taraflardan Biri Lehine Diğer Aleyhine Doğmuş ve Kendisine Uyulması Zorunlu Olan Hakka Usule İlişkin Kazanılmış Hak Denilmesi )
BEKLETİCİ MESELENİN ŞARTLARI ( İki Dava Arasında Bağlantı Bulunması Eşdeyişle Biri Hakkında Verilecek Kararın Diğerini Etkiliyecek Nitelikte Olması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK İSTİSNASI ( Sonradan Yeni Bir İçtihadı Birleştirme Kararının Çıkması-Geçmişe Etkili Bir Kanunun Yürürlüğe Girmesi-Uygulanan Kanun Hükmünün Sonradan Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi-Görevsizlik Söz Konusu Olması )
RESEN GÖZÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Konunun Kamu Düzeni ile İlgili Bulunması ve Davanın Hangi Safhasında Olursa Olsun Resen Dikkat Edilmesi Gereken Hususa Önceki Bozma Kararında Değinilmemiş Bulunmasının Kazanılmış Hak Oluşturmaması )"
12Y5.HD2.3.2004E. 2004/1010 K. 2004/2164"KAMULAŞTIRMA SONUCU ARTA KALAN KISIRMDA OLUŞAN DEĞER KAYBI ( Kayıp Oranının Diğer Açılan Davalardaki Emsallere Göre Belirlenmesi )
KISMİ KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN BÖLÜM BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bu Nedenle Açılan Davada Kalan Kısım Değer Kaybının Paydaşın Payı Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi )
DEĞER KAYBI ( Kısmi Kamulaştırmada Arta Kalan Kısmın Bu Nedenle Bedelinin Tahsilinin İstenmesi )"
12Y5.HD23.2.2004E. 2004/513 K. 2004/1602"KAMULAŞTIRMA ( Davanın Kısmi Kamulaştırma Nedeniyle Kamulaştırmadan Arta Kalan Bölümden Yararlanma İmkanının Ortadan Kalktığı İddiasına Dayalı Olması )
ZİRAİ GELİR METODU ( Taşınmaza Ziraî Gelir Metoduna Göre Net Geliri Üzerinden Değer Biçilmesinin Hatalı Olması )
NET GELİR ( Taşınmaza Ziraî Gelir Metoduna Göre Net Geliri Üzerinden Değer Biçilmesinin Hatalı Olması )
TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Taşınmaza Ziraî Gelir Metoduna Göre Net Geliri Üzerinden Değer Biçilmesinin Hatalı Olması )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kısmi Kamulaştırma Nedeniyle Arta Kalan Kısımdaki Değer Kaybı Oranının Belirlenmesi Sonucu Bedelinin Tespiti ve Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetli Olması )
DEĞER KAYBI ( Kısmi Kamulaştırma Nedeniyle Arta Kalan Kısımdaki Değer Kaybı Oranının Belirlenmesi Sonucu Bedelinin Tespiti ve Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetli Olması )
BEDEL TESPİTİ ( Kısmi Kamulaştırma Nedeniyle Arta Kalan Kısımdaki Değer Kaybı Oranının Belirlenmesi Sonucu Bedelinin Tespiti ve Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetli Olması )"
12Y5.HD19.2.2004E. 2003/13077 K. 2004/1385"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Kısmi Kamulaştırmanın Taşkın Koruma Amaçlı Olarak Yapılması ve Kamulaştırmadan Arta Kalan Bölüme Değer Artışının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Mahkemece Hükmedelen Vekalet Ücreti Davayı Takip Eden Avukata Ait ise de Bunun Avukatla Ona Vekalet Verenin İç Meselesi Olduğundan Vekalet Ücretinin Davacı Lehine Hükmedilmesi )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Bu Kamulaştırmanın Irmak Kenarında Bulunan Taşınmazın Taşkın Koruma Amaçlı Olarak Yapılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Kısmi Kamulaştırmada Arta Kalan Bölüme Değer Artışının Kabul Edilmesi ve Değer Artışının Toplam Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesinin Gerekmesi )"
12Y5.HD22.1.2004E. 2003/12427 K. 2004/288"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kamulaştırma Yasasının Değer Biçmeye İlişkin Hükümlerinin Bu Davalarda da Uygulama Alanı Bulması )
KAMULAŞTIRMA DEĞERİ ( Kamulaştırma Kanunundaki Değer Biçmeye İlişkin Hükümlerin Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Da Uygulanmasının Gerekmesi )
GELİR METODU ( Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Bu Metoda Göre Değer Biçilmesinin Uygun Olması )"
12Y5.HD17.12.2003E. 2003/12076 K. 2003/14511"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Kalan Kısımların Ziraata Elverişli Olmayacak Kadar Küçük Olduğu Belirtildiğine Göre Bu Bölümlerin Bedeli İle İdare Adına Tescil Edilmesinin Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIM ( Kalan Kısımların Ziraata Elverişli Olmayacak Derecede Küçük Olduğu Belirtildiğine Göre Bu Bölümlerin Bedeli İle İdare Adına Tescil Edilmesinin Gerekmesi )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırılan Kısım İçin Taraflar Arasında Anlaşma Bulunsada Arta Kalan Kısım Tarıma Elverişli Olmadığından Bedel Tespiti İle İdare Adına Tescilinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporda Kamulaştılmayan Kısmın Tarıma Elverişli Olmadığı Belirtildiğinden Arta Kalan Kısmın Bedel Tespiti İle İdare Adına Tesciline Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
12Y5.HD12.12.2003E. 2003/10331 K. 2003/14274"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Arazi Niteliğindeki Taşınmaz Değerinin Tesbitinde Gelir Metodu - Artan Kısımda Meydana Gelen Değer Artışının Bedelden İndirilmesi Gereği )
ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Arazi Niteliğindeki Taşınmaz Değerinin Tesbitinde Gelir Metodunun Uygulanması - Artan Kısımda Meydana Gelen Değer Artışının Bedelden İndirilmesi Gereği )
BEDEL TESBİTİ USULÜ ( Kamulaştırmasız El Atılan Arazi Niteliğindeki Taşınmaz - Artan Kısımda Meydana Gelen Değer Artışının Bedelden İndirilmesi Gereği )
MÜNAVEBE BİTKİLERİNİN BEDEL TESBİTİNDE ESAS ALINMASI ( Kamulaştırmasız El Atma Bedelinin Tahsili Davasında )
SULAMA KANALI İNŞASI İÇİN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Bedel Tahsili Talebi - Artan Kısımda Meydana Gelen Değer Artışının Bedelden İndirilmesi Gereği )"
12Y5.HD13.11.2003E. 2003/10654 K. 2003/13406"KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Dava Konusu Taşınmaz İştirak Mülkiyete Konu Olup Paydaşlardan Tamamı Müracaat Etmediğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Kamulaştırma Sahasına Mücavir Malın Kamulaştırılması Davasında İştirak Mülkiyeti Söz Konusu Olduğundan Paydaşların Tamamının Müracaat Etmesinin Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAVİR MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Talebinin İncelenebilmesi İçin Paydaşların Tümünün İlan Tarihinden İtibaren 1 Sene İçinde Başvurmalarının Gerekmesi )"
12Y5.HD13.11.2003E. 2003/10492 K. 2003/13392"TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( İdare Tarafından Yapılan İlan Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Süre İçerisinde İdareye Davacı Tarafın Başvuruda Bulunmasının Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAVİR MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI ( İdare Tarafından Yapılan İlan Tarihinden İtibaren 1 Yıllık Süre İçerisinde İdareye Davacı Tarafın Başvuruda Bulunmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZDAN YARARLANMA OLANAĞININ KALMAMASI ( Bu Sebeble Açılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasında Davacının İlandan İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde Başvuruda Bulunmasının Gerekmesi )"
12Y5.HD30.6.2003E. 2003/6435 K. 2003/8861"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Eski Hale Getirme Giderinin Zemin Bedelinden Fazla İse El Atılan Bölümün Zemin Bedeline Hükmedilmesi ve İdare Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Bunun Gideri Zemin Bedelinden Fazla İse El Atılan Bölümün Zemin Bedeline Hükmedilmesinin Gerekmesi )
ZEMİN BEDELİNİN FAZLA OLMASI ( Eski Hale Getirme Giderinin Zemin Bedelinden Fazla Olması Halinde El Atılan Bölümün Zemin Bedeline Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
12Y20.HD24.6.2003E. 2002/6489 K. 2003/5371"KAMULAŞTIRMA ( Davacının Mülkiyetini Kazanamadığı Taşınmaz Üzerindeki Muhdesat - Kendisine Ait Olduğunun Tespiti Halinde İleride Açacağı Eda Davası Sonucu Bedelinin Kendisine Ödenmesini Sağlayacağı )
MUHDESAT ( Kamulaştırma/Davacının Mülkiyetini Kazanamadığı Taşınmaz Üzerindeki - Kendisine Ait Olduğunun Tespiti Halinde İleride Açacağı Eda Davası Sonucu Bedelinin Kendisine Ödenmesini Sağlayacağı )
HUKUKİ YARAR ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatın Tesbiti - Davacının İleride Açacağı Eda Davası Sonucu Bedelinin Kendisine Ödenmesini Sağlayacağı )
TESBİT DAVASI ( Hukuki Yarar/Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatın Tesbiti - Davacının İleride Açacağı Eda Davası Sonucu Bedelinin Kendisine Ödenmesini Sağlayacağı )
EDA DAVASI ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatın Tesbiti/Hukuki Yarar - Davacının İleride Açacağı Eda Davası Sonucu Bedelinin Kendisine Ödenmesini Sağlayacağı )"
12Y5.HD19.6.2003E. 2003/6533 K. 2003/8509"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞMESİ (Baraj Göl Alanı İçinde Kalan Taşınmazlar - Kamulaştırma Tebligatının Notere Verilme İşleminin Bitirilme Tarihinde Kesinleşmiş Sayılacağı)
BARAJ GÖL ALANI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZLAR (Kamulaştırma İşleminin Kesinleşmesi - Kamulaştırma Tebligatının Notere Verilme İşleminin Bitirilme Tarihinde Kesinleşmiş Sayılacağı)
KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI (Baraj Göl Alanı İçinde Kalan Taşınmazlar - Notere Verilme İşleminin Bitirilme Tarihinde Kesinleşmiş Sayılacağı)"
12YHGK2.4.2003E. 2003/7-256 K. 2003/269"MUHDESATIN ZİLYETLİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Taşınmaz Hakkında Kamulaştırma Sahası İçinde Kalmasına Karşın Hazine Adına Tapuda Kayıtlı Olduğundan Kamulaştırma Evrakı Düzenlenmemesi - Davacının Hukuki Yararı Bulunduğu/Hükmün Eda Davasının Öncüsü Olacağı )
ZİLYETLİĞİN TESBİTİ ( Hazine Arazisi Üzerindeki Ağaçlar - Taşınmaz Hakkında Kamulaştırma Sahası İçinde Kalmasına Karşın Hazine Adına Tapuda Kayıtlı Olduğundan Kamulaştırma Evrakı Düzenlenmemesi/Davacının Hukuki Yararı Bulunduğu )
AĞACA ZİLYETLİĞİN TESBİTİ ( Hazine Arazisi Üzerindeki - Taşınmaz Hakkında Kamulaştırma Sahası İçinde Kalmasına Karşın Hazine Adına Tapuda Kayıtlı Olduğundan Kamulaştırma Evrakı Düzenlenmemesi/Davacının Hukuki Yararı Bulunduğu )
TESBİT DAVASI ( Hazine Arazisi Üzerindeki Ağaçların Zilyetliğinin Tespiti - Taşınmaz Hakkında Kamulaştırma Sahası İçinde Kalmasına Karşın Hazine Adına Tapuda Kayıtlı Olduğundan Kamulaştırma Evrakı Düzenlenmemesi - Davacının Hukuki Yararı Bulunduğu/Hükmün Eda Davasının Öncüsü Olacağı )
KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Hakkında Kamulaştırma Sahası İçinde Kalmasına Karşın Hazine Adına Tapuda Kayıtlı Olduğundan Kamulaştırma Evrakı Düzenlenmemesi - Ağaçların Zilyetliğinin Tesbiti Davası/Hükmün Bedele İlişkin Eda Davasının Öncüsü Olacağı )
HUKUKİ YARAR ( Taşınmaz Hakkında Kamulaştırma Sahası İçinde Kalmasına Karşın Hazine Adına Tapuda Kayıtlı Olduğundan Kamulaştırma Evrakı Düzenlenmemesi/Ağaçların Zilyetliğinin Tesbiti Davası - Hükmün Bedele İlişkin Eda Davasının Öncüsü Olacağı/Davacının Hukuki Yararı Bulunduğu )"
12Y18.HD25.3.2003E. 2003/2006 K. 2003/2292"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Faize Kamulaştırma İşleminin Kesinleşip Mülkiyetin Davalı İdareye Geçtiği Tarih Yerine Daha Önceki Dava Tarihinden Hükmedilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
FAİZ ( Kamulaştırma İşleminin Kesinleşip Mülkiyetin Davalı İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedileceği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Talebi )
BİLİRKİŞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Talebi - Ek Rapor Alınarak Bu Raporların İlçe Tarım Müdürlüğünden Getirtilecek Dekar Başına Ortalama Verim Ortalama Toptan Satış Fiatı Ve Üretim Giderine Uygunluğunun Denetlenmesi Gereği )"
12Y5.HD24.3.2003E. 2002/19047 K. 2003/4047"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ DAVASI ( İmar Parseline Dönüşmemiş Arsalarda Kısmen - Arta Kalan Kesimde Değer Kaybından Söz Edilemeyeceği ve Bedele Ekleme Yapılamayacağı )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( İmar Parseline Dönüşmemiş Arsalar - Arta Kalan Kesimde Değer Kaybından Söz Edilemeyeceği ve Bedele Ekleme Yapılamayacağı )
İMAR PARSELİNE DÖNÜŞMEMİŞ ARSALAR ( Kısmi Kamulaştırma - Arta Kalan Kesimde Değer Kaybından Söz Edilemeyeceği ve Bedele Ekleme Yapılamayacağı )"
12Y5.HD17.3.2003E. 2002/20110 K. 2003/3502"KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE DEĞER ARTIŞININ OLUŞMASI ( Taşınmazın Kısmen Kamulaştırılmasından Dolayı Değerinin Artması Nedeniyle Bu Artışın Kamulaştırma Bedelinden Düşülmesinin Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN İNDİRİM ( Taşınmazın Kısmen Kamulaştırılmasından Dolayı Değerinin Artması Nedeniyle Bu Artışın Kamulaştırma Bedelinden Düşülmesinin Gerekmesi )"
12YHGK5.3.2003E. 2003/5-162 K. 2003/144"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Arta Kalan Bölümde Meydana Gelen Değer Kaybının El Atılan Bölüm Değerine Eklenmesi Gereği )
DEĞER KAYBI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazda Arta Kalan Bölümde Yapılan Bağlantı Yolundan Toz Kötü Koku Vs. Nedenleriyle - El Atma Değerine İlave Edilmesi Gereği )"
12Y5.HD3.2.2003E. 2002/17483 K. 2003/797"KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimin Kuru Tarım Arazisi İken Sulu Tarım Arazisine Dönüşmesi - Kamulaştırma Bedelinin %50'sini Geçmemek Üzere Takdir Edilen Değer Artışının Hesaplanan Toplam Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN İNDİRİM YAPILMASI ( Kalan Kısımda Değer Artışı - Kamulaştırma Bedelinin %50'sini Geçmemek Üzere İndirim Yapılması Gereği )
KURU TARIM ARAZİSİ ( Kamulaştırma Nedeniyle Sulu Tarım Arazisine Dönüşmesi - Değer Artışı Nedeniyle Kamulaştırma Bedelinden İndirim Yapılması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIM ( Değer Azalışı Olmaması - Sadece Kamulaştırılan Bölümün Bedeline Hükmedilmesi Gereği )"
12YHGK25.12.2002E. 2002/18-908 K. 2002/1120"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Raporları Önemli Bir Oransızlığın Söz Konusu Olması )
DİRENME KARARI ( Karar Verilirken Bozma Konusu Hüküm Değiştirilmeden Direnme Kararı Oluşturulması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Raporlar Arasında Açık Bir Çelişkinin Söz Konusu Olması Durumunda Hakimin Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırabilmesi )"
12Y18.HD10.10.2002E. 2002/7988 K. 2002/9567"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazda Kamulaştırma Nedeni ile Artış Meydana Gelmesi Halinde Kamulaştırma Bedelinden İndirim Yapılabilmesi )
TAŞINMAZIN DEĞER ARTIŞI ( Taşınmazın Kamulaştırma Dışında Kalan Kısmın Bedelinde Kamulaştırma Nedeni ile Artış Meydana Gelmesi Halinde Kamulaştırma Bedelinden İndirim Yapılabilmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE İNDİRİM ( Taşınmazın Kamulaştırma Dışında Kalan Kısmın Bedelinde Kamulaştırma Nedeni ile Artış Meydana Gelmesi Halinde Mümkün Olabilmesi )"
12Y18.HD8.10.2002E. 2002/7173 K. 2002/9357"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazın Arsa Sayılmaması Halinde Tarım Arazisi Olarak Kabulünün Gerekmesi )
ARSA VASFI ( Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi için Yol-Su-Ulaşım-Aydınlatma Gibi Belediye Hizmetlerinden Yararlanması ve Meskun Yerler Arasında Bulunmasının Gerekmesi-Bu Vasıfları Taşımayan Taşınmazın Tarım Arazisi Olarak Kabulü )
KEŞİF ( Taşınmazın Meskun Yerlerden Olmaması ve Belediye Hizmetlerinden Faydalanmaması Nedeniyle Arsa Olarak Kabul Edilemeyen Taşınmazın Tarım Arazisi Olarak Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
12Y18.HD24.6.2002E. 2002/6440 K. 2002/7131"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arazide Ekilmesi Mutad Olan Ürünlerin Net Gelirinin Hesaplanması )
ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Destekleme Priminin Pamuk Ürününün Fiyatına Dahil Edilmek Suretiyle Taşınmaza Yüksek Değer Belirlenmesinin Hatalı Olması )
NET GELİRE GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Destekleme Priminin Pamuk Ürününün Fiyatına Dahil Edilmek Suretiyle Taşınmaza Yüksek Değer Belirlenmesinin Hatalı Olması )
DESTEKLEME PRİMİ ( Destekleme Priminin Pamuk Ürününün Fiyatına Dahil Edilmek Suretiyle Taşınmaza Yüksek Değer Belirlenmesinin Hatalı Olması )"
12Y18.HD12.6.2002E. 2002/5909 K. 2002/6763"İMAR PARSELİ
KADASTRO PARSELİ
EMSAL İLE DAVA KONUSU TAŞINMAZ ARASINDA DENGE KURULMASI ( Taşınmazın İmar Parseli Olması Emsalin Olmaması Durumu / Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Gelirken Fiilen Uğradığı Zayiatın Tespiti Gereği - Artan Kesimde Meydana Gelen Değer Değişikliğinin Dikkate Alınması Gerekliliği )
TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ DURUMUNA GELİRKEN FİİLEN UĞRADIĞI ZAYİAT ( Emsal İle Denge Kurulması Açısından - Artan Kesimde Meydana Gelen Değer Değişikliğinin Dikkate Alınması Gerekliliği )
ARTAN KESİMDE MEYDANA GELEN DEĞER DEĞİŞİKLİĞİNİN DİKKATE ALINMASI ( Taşınmazın İmar Parseli Olması Emsalin Olmaması Durumunda Değerler Arasında Denge Kurulması / Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Gelirken Fiilen Uğradığı Zayiatın Tespiti Gereği"
12Y5.HD4.6.2002E. 2002/6747 K. 2002/12848"KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KESİMDE DEĞER AZALIŞI ( Henüz Parselasyon İşleminin Yapılmadığı - Kamulaştırma Bedeline Ekleme Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Henüz Yapılmadığı/Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Değer Azalışından Söz Edilemeyeceği - Kamulaştırma Bedeline Ekleme Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE EKLEME YAPILAMAYACAĞI ( Henüz Parselasyon İşleminin Yapılmadığı - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Değer Azalışından Söz Edilemeyeceği )"
12Y5.HD28.5.2002E. 2002/5498 K. 2002/12259"KADASTRO PARSELİ ( Taşınmazın Arsa Niteliğinde Olduğu/Kısmi Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Değer Düşüklüğü Olamayacağı - Değer Düşüklüğü Kabul Edilerek Fazla Arttırıma Karar Verilemeyeceği )
FİİLİ İMAR UYGULAMASI ( Taşınmazın Kadastro Parseli Olduğu/Kısmi Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimin İmar Uygulaması İçinde Kaldığı - Değer Düşüklüğü Kabul Edilerek Fazla Arttırıma Karar Verilemeyeceği )
MÜCAVİR PARSELLERLE ŞUYULANDIRILMA ( Taşınmazın Kadastro Parseli Olduğu/Kısmi Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimin İmar Uygulaması İçinde Kaldığı - Değer Düşüklüğü Kabul Edilerek Fazla Arttırıma Karar Verilemeyeceği )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın Arsa Niteliğinde Olduğu/Arta Kalan Kesimin İmar Uygulaması İçinde Kaldığı - Değer Düşüklüğü Kabul Edilerek Fazla Arttırıma Karar Verilemeyeceği )"
12Y18.HD27.5.2002E. 2002/5410 K. 2002/6099"EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Aynı Emsalin İncelenmesi Sonucu Farklı Değerlere Ulaşılması / Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerekliliği - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Meydana Gelen Değer Artışının Bedelden İndirilmesi Gerekliliği )
AYNI EMSALİN İNCELENMESİ SONUCU FARKLI DEĞERLERE ULAŞILMASI ( Kabul Edilebilir Oranda ve Gerekçeli Olması Gerekliliği / Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerekliliği - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Meydana Gelen Değer Artışının Bedelden İndirilmesi Gerekliliği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARIYLA EK RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı / Aynı Emsalin İncelenmesi Sonucu Farklı Değerlere Ulaşılması - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Meydana Gelen Değer Artışının Bedelden İndirilmesi Gerekliliği )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KESİMDE MEYDANA GELEN DEĞER ARTIŞININ KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN İNDİRİLMESİ ( Aynı Emsalin İncelenmesi Sonucu Farklı Değerlere Ulaşılması - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerekliliği )"
12Y5.HD20.5.2002E. 2002/7319 K. 2002/11577"KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın Arta Kalan Kesiminde Değer Kaybının % 50 Oranını Geçtiği - Malike Bu Değer Kaybıyla Yetinip Yetinmeyeceği Sorulmalı/Sonuca Göre Hüküm Kurulmalı )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDA DEĞER KAYBI ( Kısmen Kamulaştırmada/Arta Kalan Kesimde Değer Kaybının % 50 Oranını Geçtiği - Malik Bu Değer Kaybıyla Yetinmiyorsa Taşınmazın Tamamı Kamulaştırılmalı )
TAŞINMAZIN ARTA KALANI ( Kısmen Kamulaştırmada/Değer Kaybının % 50 Oranını Geçtiği - Malike Bu Değer Kaybıyla Yetinip Yetinmeyeceği Sorulmalı/Sonuca Göre Hüküm Kurulmalı )
TARAFLARA MEHİL VERİLMESİ ( Kısmen Kamulaştırmada/Taşınmazın Arta Kalan Kesiminde Değer Kaybının % 50 Oranını Geçtiği - Malike Bu Değer Kaybıyla Yetinip Yetinmeyeceği Sorulmalı/Sonuca Göre Hüküm Kurulmalı )"
12Y18.HD20.5.2002E. 2002/5059 K. 2002/5879"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Aynı Amaçla Kamulaştırılan Ve Birbirine Komşu Olan Taşınmazların Değerlendirilmesinde Açıklanamayan Farklar Bulunması - Gerekli Özen Gösterilmeden Hazırlanan Bilirkişi Raporları )
AYNI AMAÇLA KAMULAŞTIRILAN VE BİRBİRİNE KOMŞU OLAN TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Gerekli Özen Gösterilmeden Hazırlanan Bilirkişi Raporları )
GEREKLİ ÖZEN GÖSTERİLMEDEN HAZIRLANAN BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Aynı Amaçla Kamulaştırılan Ve Birbirine Komşu Olan Taşınmazların Değerlendirilmesinde Açıklanamayan Farklar Bulunması )
VEKALET ÜCRETİ ( Karşı Tarafa Yüklenecek Avukatlık Ücretine Avukata Ödenmesi Şeklinde Karar Verilemeyeceği )"
12Y5.HD16.5.2002E. 2002/6704 K. 2002/11204"İMAR PARSELİNE DÖNÜŞMEMİŞ TAŞINMAZ ( Kadostro Parseli Niteliğinde Olduğu - Kamulaştırmadan Arta Bölümde Değer Düşüklüğü Olmayacağı/Bedele Ekleme Yapılamayacağı )
ARTA KALAN KESİMDE DEĞER AZALIŞI ( Kamulaştırmada/Taşınmazın İmar Parseline Dönüşmemiş Kadastro Parseli Niteliğinde Olduğu - Değer Düşüklüğü Olmayacağı/Bedele Ekleme Yapılamayacağı )
TAŞINMAZDA İRTİFAK HAKKI ( Kamulaştırmadan Önceki/Taşınmazda Değer Düşüklüğü Meydana Getirdiği - Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Taşınmazın İmar Parseline Dönüşmemiş Kadastro Parseli Niteliğinde Olduğu - Arta Kalan Kesimde Değer Düşüklüğü Olmayacağı/Arttırım Yapılamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Hüküm Tarihinde Yürürlükteki Avukatlık Kanunu İle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Hükmedilmesi Gerektiği )"
12Y5.HD16.5.2002E. 2002/6310 K. 2002/11205"TAŞINMAZIN KADASTRO PARSELİ OLMASI ( Kısmi Kamulaştırmada Arta Kalan Kesimde Değer Düşüklüğü Olmayacağı - Kamulaştırma Bedeline Ekleme Yapılamayacağı )
ARTA KALAN KESİMDE DEĞER AZALIŞI OLMAYACAĞI ( Kısmi Kamulaştırmada/Taşınmazın Kadostro Parseli Niteliğinde Olduğu - Kamulaştırma Bedeline Ekleme Yapılamayacağı )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın Kadostro Parseli Niteliğinde Olduğu/Arta Kalan Kesimde Değer Düşüklüğü Olmayacağı - Kamulaştırma Bedeline Ekleme Yapılamayacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleştiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği - Daha Önceki Dava Tarihinden Faiz Yürütülemeyeceği )"
12Y5.HD14.5.2002E. 2002/6846 K. 2002/11018"BARAJ İNŞAATI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( İşleminin Bitirildiğine Dair İlandan İtibaren Bir Yıl İçinde Taşınmaz Malikinin Kamulaştırma İçin Başvuruda Bulunmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
ÇEVRENİN SOSYAL, EKONOMİK VE YERLEŞİM DÜZENİNİN BOZULMASI ( Baraj İnşaatı Nedeniyle - Malikin Taşınmazının Kamulaştırılması İçin Başvuru Yapmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
MALİKİN TAŞINMAZININ KAMULAŞTIRILMASINI TALEP ETMESİ ( Baraj İnşaatı İçin Kamulaştırma Durumunda - Bir Yıl İçinde Başvuruda Bulunmadığı/Talebin Reddi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAVİR TAŞINMAZ ( Baraj İnşaatı İçin Kamulaştırma Durumunda - Malikin Taşınmazının Kamulaştırılması İçin Bir Yıl İçinde Başvuruda Bulunmadığı/Talebin Reddi Gerektiği )"
12Y5.HD13.5.2002E. 2002/4344 K. 2002/10838"KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KESİMİN DEĞER ARTIŞI ( Arta Kalan Kısmın Sulanan Araziye Dönüşmesi )
SULANABİLEN ARAZİ ( Kamulaştırma Dolayısıyla-Değer Artış Oranı )"
12Y18.HD8.5.2002E. 2002/2707 K. 2002/5421"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ ( Kapama Kavaklık Değerinin Tespiti Yönünden Kavakların Kaç Yılda Kesim Durumuna Geleceğinin Araştırılması )
AĞAÇLARIN ENKAZININ MAL SAHİBİNE BIRAKILMASI ( Kapama Kavaklık Değerinin Tespitinde Bilimsel Yollara Başvurulmasının Gerekmesi )
KAPAMA KAVAKLIK DEĞERİNİN BİLİMSEL YOLLA TESPİTİ ( Kavakların Kaç Yılda Kesim Durumuna Geleceğinin Araştırılması )
ARTA KALAN KESİMLERDE OLUŞAN DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması )"
12Y18.HD7.5.2002E. 2002/4112 K. 2002/5356"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Kamulaştırmadan Artan Kesimin Kullanılamaz Hale Geldiği İddiası )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KESİMİN YARARLANMAYA ELVERİŞSİZ HALE GELMESİ ( Tüm Taşınmaz Bedelinin Ödenmesinin Şartları )
TAŞINMAZIN TAMAMININ BEDELİNİ TALEP EDEBİLMENİN ŞARTLARI ( Kamulaştırmadan Artan Kesimin Yararlanmaya Elverişsiz Hale Gelmesi )"
12Y5.HD6.5.2002E. 2002/3753 K. 2002/10376"KARAYOLU GEÇİRMEK AMACIYLA KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Değer Artışının Yüksek Olması-Kamulaştırma Bedeli )
TAŞINMAZIN ARTA KALAN KESİMİNİN KARAYOLUNA CEPHELİ DURUMA GELMESİ ( Değer Artışının Yüksek Olması-Kamulaştırma Bedeli )
DEĞER ARTIŞI ( Karayolu Geçirmek Amacıyla Kamulaştırma )"
12Y5.HD6.5.2002E. 2002/3046 K. 2002/10179"KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN İNDİRİM YAPILMASI ( Kalan Kısımda Değer Artışı )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazdan Su Kanalı Geçirilmesi-Kalan Kısımda Değer Artışı )
TAŞINMAZDAN SU KANALI GEÇİRİLMESİ ( Kamulaştırmayla Taşınmazın Arta Kalan Kısmında Değer Artışı )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KESİMDE DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırma Bedelinden Yarısını Geçmeyecek Şekilde İndirim Yapılması )"
12Y5.HD29.4.2002E. 2002/3999 K. 2002/9389"KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Binanın Henüz Yıkılmamış Olması-Bilirkişi Raporlarında Tamamen Kamulaştırma Yapılmış Gibi Değer Biçilmesi )
KAMULAŞTIRMA KROKİSİNİN ZEMİNE UYGULANMASI ( Kısmi Kamulaştırma-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kısmi Kamulaştırma-Kısmen Kamulaştırılan Binanın Henüz Yıkılmamış Olması )"
12Y5.HD29.4.2002E. 2002/2838 K. 2002/9459"KAMULAŞTIRMA İLE TAŞINMAZIN KALAN KISMININ SULU ARAZİYE DÖNÜŞMESİ ( Değer Artışı-Kamulaştırma Bedelinin Artırılamaması )
KAMULAŞTIRILMAYAN KISIMDA MEYDANA GELEN DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırma Bedelinde İndirim Yapılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE İNDİRİM YAPILMASI ( Kamulaştırma ile Taşınmazın Arta Kalan Kısmında Değer Artışı )"
12Y18.HD25.4.2002E. 2002/3043 K. 2002/4806"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İrtifak Kurulması Nedeniyle Taşınmada Oluşan Değer Kaybı )
İRTİFAK KURULMASI NEDENİYLE TAŞINMAZDA MEYDANA GELECEK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( İrtifaktan Etkilenen Alanın Mülkiyet Değerinin %35'ini Aşmamasının Gerekmesi )
DEĞER KAYBI ( Arazilerde İrtifak Nedeniyle Olabilecek Değer Kaybının İrtifaktan Etkilenen Alanın Mülkiyet Değerinin %35'ini Aşmamasının Gerekmesi )
ARAZİLERDE İRTİFAK NEDENİYLE OLABİLECEK DEĞER KAYBI ( Kaybın İrtifaktan Etkilenen Alanın Mülkiyet Değerinin %35'ini Aşmamasının Gerekmesi )"
12Y18.HD25.4.2002E. 2002/3033 K. 2002/4797"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Binanın Enkazının Mal Sahibine Bırakılması )
ENKAZ BEDELİNİN MAL SAHİBİNE BIRAKILMASI ( Belirlenecek Bina Değerinden %10 Oranında Enkaz Bedeli Değeri Düşülmesi )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU RAPORU ( Raporda Bina Enkazının Mal Sahibine Ait Olacağının Belirtilmesi-Bilirkişi Raporunda Belirlenen Değerden Enkaz Bedelinin Düşülmesinin Gerekmesi )"
12Y5.HD18.4.2002E. 2002/6185 K. 2002/9297"KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIM ( Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Dönüşmediği/Arta Kalan Kısımda Değer Azalışından Sözedilemeyeceği - Bedele Bu Konuda Ekleme Yapılamayacağı )
FAZLA ARTTIRIM YAPILMASI ( Kamulaştırma Bedelinde/Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Dönüşmediği - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Azalışından Sözedilemeyeceği )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Dönüşmediği/Arta Kalan Kısımda Değer Azalışından Sözedilemeyeceği - Bedele Bu Konuda Ekleme Yapılamayacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Fazla Arttırım Yapıldığı/Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Dönüşmediği - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Azalışından Sözedilemeyeceği )"
12Y5.HD18.4.2002E. 2002/3909 K. 2002/9267"EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Dava Konusu Taşınmazın Emsalden Üç Kattan Daha Değerli Olamaması )
KADASTRO PARSELİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Değer Düşüklüğü )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( Kadastral Parsel )"
12Y18.HD16.4.2002E. 2002/2819 K. 2002/4340"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde İpoteğin Paraya Çevrilmesi Şerhinin Olması )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ŞERHİ OLAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Artırılan Kamulaştırma Bedeline Yansıtılmasının Gerekmesi )"
12Y18.HD16.4.2002E. 2002/2453 K. 2002/4375"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İrtifak Kurulması Nedeniyle Taşınmazda Oluşacak Değer Kaybının Belirlenmesi )
ARAZİLERDE İRTİFAK NEDENİYLE OLABİLECEK DEĞER KAYBI ( Kaybın İrtifaktan Etkilenen Alanın Mülkiyet Değerinin %35'ini Aşmamasının Gerekmesi )
DEĞER KAYBI ( Arazilerde İrtifak Nedeniyle Olabilecek Değer Kaybının İrtifaktan Etkilenen Alanın Mülkiyet Değerinin %35'ini Aşmamasının Gerekmesi )
İRTİFAK KURULMASI NEDENİYLE TAŞINMAZDA MEYDANA GELECEK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( Kaybın İrtifaktan Etkilenen Alanın Mülkiyet Değerinin %35'ini Aşmamasının Gerekmesi )"
12Y5.HD11.4.2002E. 2002/2649 K. 2002/8599"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Gelir Metoduna Göre Değer Biçme-Tarım Arazisi-Ürünün Değerlendirme Tarihindeki Fiyatının Esas Alınması-Tütün )
TAŞINMAZA GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
DEĞERLENDİRME TARİHİNDEKİ ÜRÜN FİYATININ ESAS ALINMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Tarım Arazisi-Tütün )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMDAKİ DEĞER ARTIŞI ( Toplam Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi )"
12Y5.HD11.4.2002E. 2002/2456 K. 2002/8597"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Konusu Taşınmaza Emsalden Üç Kattan Fazla Değer Biçilmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Dava Konusu Taşınmazın Emsalden Üç Katta Fazla Değerli Olamaması-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
İMAR PARSELİ OLMAYAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Azalışının Söz Konusu Olmaması-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN BÖLÜMDE DEĞER AZALIŞI ( İmar Parseli Olmayan Taşınmaz-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
12Y5.HD8.4.2002E. 2002/1207 K. 2002/8368"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Planına Dahil Arsa-Kadastro Parseli )
UYGULAMALI İMAR PLANINA DAHİL ARSA ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Kadastro Parseli )
KADASTRO PARSELİ ( İmar Uygulamasında Başka Parsellerle Şuyulandırılacak Olması-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
BAŞKA PARSELLERLE ŞUYULANDIRMA ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Değer Azalışı )
DEĞER AZALIŞI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Kadastro Parseli Olarak Bırakılan Taşınmazın İmar Uygulamasında Başka Parsellerle Şuyulandırılacak Olması )"
12Y5.HD8.4.2002E. 2002/1093 K. 2002/8348"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Nedeniyle Taşınmazda Değer Artışı-İşlemin Tebliğ Tarihinin Araştırılması-Bedel Tespiti )
TAŞINMAZ DEĞERİNDE ARTIŞ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Değer Artışının Bedelden Düşülmesi )
DEĞER ARTIŞININ TOPLAM KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN DÜŞÜLMESİ ( Kamulaştırma İşlemi Nedeniyle Taşınmazın Kalan Kısmında Değer Artışı )
BEDEL TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-İşlemin Tebliğ Tarihinin Dosyadan Anlaşılmaması )
DOSYADAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEBLİĞ TARİHİNİN ANLAŞILMAMASI ( Dava Süresi Bakımından Araştırılması-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması"
12Y5.HD4.4.2002E. 2002/2663 K. 2002/8028"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Bilirkişi Beyanlarının Somut ve Denetime Elverişli Olması Gereği-Taşınmazın Değer Artırıcı Yerlere Yakınlığı )
SOMUT VERİLERE DAYANMAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırmasız Elatma )
KADASTRO PARSELİ ( Kamulaştırmasız Elatma-Arta Kalan Kısımda Değer Azalması Olmaması )
ELATILAN KISIMDAN ARTA KALAN BÖLÜM ( Kadastro Parseli-Kamulaştırmasız Elatma-Değer Azalması )"
12Y5.HD1.4.2002E. 2002/4309 K. 2002/7570"KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Değer Düşüklüğü Oranı-Kamulaştırma Nedeniyle Yoldan Yararlanamama )
KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE YOLDAN YARARLANAMAZ DURUMA GELME ( Değer Düşüklüğü Oranı )
YÜKSEK ORANDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( Evvelce Yolu Olan Taşınmazın Kamulaştırma Nedeniyle Bu Yoldan İstifade Edemez Durama Gelmesi )"
12Y18.HD1.4.2002E. 2002/3092 K. 2002/3427"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın İçinde Bulunduğu İmar Planının Niteliği ve Belediye Hizmetlerinin Hangisinden Ne Suretle Yararlandığı Hususlarının Belediyeden Sorulması )
ARSA SAYILABİLMENİN KOŞULLARI ( Taşınmazın İçinde Bulunduğu İmar Planının Niteliği ve Belediye Hizmetlerinin Hangisinden Ne Suretle Yararlandığı Hususlarının Belediyeden Sorulması )
İMAR PLANINDA YER ALAN TAŞINMAZ ( İmar Niteliği ve Belediye Hizmetlerinin Hangisinden Ne Suretle Yararlandığı Hususlarının Belediyeden Sorularak Taşınmazın Arsa Olup Olmadığının Araştırılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsal Taşınmaz ile Dava Konusu Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerlerinin Birbirine Oranı ile Bilirkişi Raporundaki Oranların Farklı Olması )
EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLERİN ORANI ( Bilirkişi Raporundaki Oranla Arasında Fahiş Fark Olması- Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Çözüme Gidilmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Taşınmazın Kadasto Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olduğunun Anlaşılması )"
12Y18.HD1.4.2002E. 2002/2971 K. 2002/3420"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tarım Arazisi Olan Taşınmazın Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Sağlayacağı Net Gelir Üzerinden Kapitalizasyon Faizi Belirlenmesi )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Tarım Arazisi Olan Taşınmazın Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Sağlayacağı Net Gelir Üzerinden Kapitalizasyon Faizi Belirlenmesi )
TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Taşınmazın Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Sağlayacağı Net Gelir Üzerinden Kapitalizasyon Faizi Belirlenerek Tespit Yapılması )
KAPAMA BAHÇE OLARAK NİTELENDİRİLEN TAŞINMAZ ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde Olan Ağaçların Büyük Çoğunluğunun Aynı Cinsten Olması Halinde Kaplayacakları Alanın Tespiti )"
12Y18.HD26.3.2002E. 2002/3125 K. 2002/3135"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tamamı Kavak Olan Taşınmazda Kavakların Kaç Yılda Kesim Durumuna Geleceğinin Bilimsel Yöntemlerle Ortaya Konması )
KAVAKLIK OLAN TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kavakların Kaç Yılda Kesim Durumuna Geleceğinin Bilimsel Yöntemlerle Ortaya Konması )
ENKAZ BEDELİ ( Enkaz Mal Sahibine Bırakıldığından Belirlenen Bedelden Düşülmesinin Gerekmesi )"
12Y18.HD26.3.2002E. 2002/1778 K. 2002/3136"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Enkazın Mal Sahibine Bırakılması-Taşınmazın Kapama Kavaklık Kabul Edilmesi )
KAPAMA KAVAKLIK DEĞERİNİN NET GELİR YÖNTEMİYLE TESPİTİ ( Kavağın Kereste Olmak Üzere Yetiştirilmesi-Enkaz Bedeli Düşülmesi )
TARIM ARAZİSİ FORMÜLÜ ( Enkazın Mal Sahibine Bırakılması-Taşınmazın Kapama Kavaklık Kabul Edilmesi Nedeniyle Enkaz Bedeli Düşülmesi )"
12Y5.HD25.3.2002E. 2002/3180 K. 2002/6788"BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Kamulaştırma neticesinde kalan arazinin değerinde meydana gelecek artışın dikkate alınması ve kamulaştırma bedelinden indirilmesi gereği - Fıstıklık niteliğindeki taşınmazın değerinin gelir metoduna göre belirleneceği )
ARTA KALAN KESİMDEKİ DEĞER ARTIŞININ KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN İNDİRİLMESİ ( Kamulaştırma neticesinde kalan arazinin değerinde meydana gelecek artışın dikkate alınması ve kamulaştırma bedelinden indirilmesi gereği - Fıstıklık niteliğindeki taşınmazın değerinin gelir metoduna göre belirleneceği )"
12Y18.HD18.3.2002E. 2002/615 K. 2002/2657"KAMULAŞTIRMA KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Bu Kanundan Doğan Uyuşmazlıkların Basit Yargılama Usulüne Göre Görülmesi )
BASİT YARGILAMA USULÜ ( Kamulaştırma Kanunundan Doğan Uyuşmazlıkların Bu Usule Tabi Olması )
ECRİMİSİL DAVASI ( Basit Yargılama Usulüne Göre Görülmesinin Gerekli Bulunmaması Nedeniyle Bedel Artırımı Davasından Ayrılmasına Karar Verilmesi )"
12Y18.HD11.3.2002E. 2002/1068 K. 2002/2383"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kısmen Kamulaştırılan Taşınmazlardan Herbirinin Özelliklerinin Ayrı Ayrı Değerlendirmeye Tabi Tutulması )
TAŞINMAZIN ARSA NİTELİĞİNDE SAYILMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR ( Belediye veya Mücavir Alan Sınırları İçinde Kalan ve İmar Planı ile İskan Sahası Olarak Ayrılan Yerler )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazlardan Herbirinin Özelliklerinin Ayrı Ayrı Değerlendirmeye Tabi Tutulması )"
12Y18.HD15.2.2002E. 2002/23 K. 2002/1815"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Planında Yer Almayan Bir Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartları )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZIN ARSA SAYILMASI ( Belediye veya Mücavir Alan Sınırları İçinde Olmakla Beraber Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Yerler Arasında Olmasının Gerekmesi )
BELEDİYE VEYA MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE OLMA ( İmar Planında Yer Almayan Bir Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KESİMİN DEĞERİNİN SAPTANMASI ( Zemin Bedeline Üzerindeki Yapıların Kamulaştırma Tarihindeki Resmi Birim Fiyatlarının Esas Alınması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KESİM ÜZERİNDEKİ TESİSLERİN YENİDEN KULLANILABİLECEK DURUMA GETİRİLMESİ ( Bunun İçin Gerekli Gider ve Bedelin Kamulaştırma Bedeline Eklenmesi )
HAKİMİN BİLİRKİŞİ GÖRÜŞLERİYLE BAĞLI OLMAMASI KURALI ( Kararı Hakimin Kendisinin Takdir Etmesi )"
12Y18.HD5.2.2002E. 2001/12084 K. 2002/1187"HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Tarafların İleri Sürmedikleri Şeyleri Resen Dikkate Alamaması )
ESKİ TARİHLİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırma ile İlgili Verilmiş ve Kesinleşmiş Hükümlerin Benzer Davalarda Dikkate Alınabilmesi )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ ( Kamulaştırma Bedelini Saptamak ve Rapor Halinde Sunmak )"
12Y18.HD4.2.2002E. 2001/12475 K. 2002/1108"KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Kuru Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesinde Özel Bir Faktör Bulunduğunun Kanıtlanması Hali Hariç Faiz Oranının %6 Olarak Kabulü )
KURU TARIM ARAZİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Değerlendirmede Özel Bir Faktör Bulunduğunun Kanıtlanması Hali Hariç Faiz Oranının %6 Olarak Kabulü )
ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN NET GELİR YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Dekar Başına Verim Miktarının Tarım Müdürlüğü Verileri Esas Alınarak Belirlenmesi )
DEĞER KAYBI ( Kamulaştırmadan Artan Kesimin Büyüklüğünün Ekonomik Olarak İşletme Bütünlüğünü Bozmayacak Durumda Olması-Değer Kaybı Verilememesi )"
12Y18.HD29.1.2002E. 2002/671 K. 2002/868"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kısmen Kamulaştırılan Taşınmazda Arta Kalan Bölümün Yararlanmaya Elverişli Bir Durumda Olmaması )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazda Arta Kalan Bölümün Yararlanmaya Elverişli Bir Durumda Olmaması- İdareye Başvurulması Durumunda Bu Kısmın da Kamulaştırılmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZIN ARTA KALAN KISMININ YARARLANMAYA ELVERİŞLİ OLMAMASI ( Mal Sahibinin Kamulaştırma Kararının Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Kamulaştıran İdareye Başvurması )
ARTA KALAN KESİMİN KAMULAŞTIRILMASININ ZORUNLULUĞU ( Taşınmazın Arta Kalan Kısmının Yararlanmaya Elverişli Olmaması Nedeniyle )"
12Y5.HD28.1.2002E. 2001/25204 K. 2002/1832"KAMULAŞtIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Su Kanalı Geçirilerek Kısmi Kamulaştırılmış Olması )
KISMİ KAMULAŞTIRMA DA BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Kamulaştırılan Bölüm Bedeli İle Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimdeki Değer Düşüklüğü Miktarının Toplamı )"
12Y5.HD16.4.2001E. 2002/1717 K. 2002/9190"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Elatma İle Kalan Kısımda Değer Artışı-Elatılan Bölümün Tapusunun İptali ile İdare Lehine Tescili )
ELATILAN BÖLÜMÜN TAPUSUNUN İPTALİ VE İDARE ADINA TESCİLİ ( Kamulaştırmasız Elatma )
YÜKSEK ORANDA DEĞER ARTIŞININ KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN İNDİRİLMESİ ( Elatma ile Taşınmazın Kalan Kısmında Değer Artışı )
DERE ISLAHI ( Kamulaştırmasız Elatma-Kalan Kısımdaki Değer Artışının Bedelden Düşülmesi )"
12Y4.HD15.3.2001E. 2001/1605 K. 2001/2249"KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Üzerinde Dikip Yetiştirdiği Ağaçların Zilyetliğinin Kendisine Ait Olduğunun Tesbiti İstemi )
ZİLYETLİĞİN TESBİTİ ( Bu Tür Davalarda Muhtesatın Kendisi Tarafından Meydana Getirildiğinin Tespiti İstenebilir )
TESPİT DAVASI ( Başkası Adına Tapulu Sahipsiz Ve Zilyedi Tarafından İktisap Edilmemiş Yerin Kamulaştırılması )
HUKUKİ YARAR ( Uygulamadaki Yerleşmiş İfadesi İle Eda Davası Açılacak Hallerde Tesbit Davasının Açılamayacağı )"
12Y5.HD22.1.2001E. 2000/19690 K. 2001/654"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kamulaştırılan Kısımdan Geçirilecek Tahliye Kanalının Taşınmaz Değerinde Artış Yapması )
KISMİ KAMULAŞTIRMADA ARTA KALAN KISMIN DEĞERİNİN ARTMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Gözönünde Bulundurulması )
TAHLİYE KANALI GEÇİRİLMEK ÜZERE KISMEN KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ( Arta Kalan Kısmın Değerindeki Artışın Etkisi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI BULUNMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Dikkate Alınacağı )
İRTİFAK HAKKININ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERİNDE MEYDANA GETİRECEĞİ AZALMA ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Dikkate Alınacağı )"
12Y4.HD23.10.2000E. 2000/6052 K. 2000/9060"ZİLYETLİĞİN TESBİTİ ( Amaç Hukuki İlişkinin Var Olup Olmadığının Belirlenmesi - Hukuki Yarar Yokluğu Halinde Esasına Girişmeksizin Davanın Reddedilmesi )
HUKUKİ YARAR ( Hakim Tarafından Kendiliğinden Gözönünde Bulundurulacak Şartlardan Oluşu - Kamulaştırma )
KAMULAŞTIRMA ( Başkası Adına Tapulu Sahipsiz Ve Zilyedi Tarafından İktisap Edilmemiş Yer - Tesbit Davası )
EDA DAVASI ( Uygulamadaki Yerleşmiş İfadesi İle Eda Davası Açılacak Hallerde Tesbit Davası Açılamaz Hükmü )"
12Y5.HD17.10.2000E. 2000/12739 K. 2000/15701"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kısmi Kamulaştırmada Kalan Kısmın Değerinde Meydana Gelen Eksilme Nedeniyle )
KISMİ KAMULAŞTIRMADA ARTA KALAN KESİM ( Değerinde Meydana Gelen Eksilmenin Kamulaştırma Bedeline Eklenmesi )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISMIN DEĞERİNDE MEYDANA GELEN EKSİLME ( Kamulaştırma Bedeline Ekleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Görevli Yargı Yeri )"
12Y5.HD9.10.2000E. 2000/16435 K. 2000/14862"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kamulaştırmadan Artan Kısımda Değer Artışı Meydana Gelmesi )
KISMİ KAMULAŞTIRMADA ARTAN KISIMDA DEĞER ARTIŞI MEYDANA GELMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )
USULİ MÜKTESEP HAK ( Bozma Kararına Uyan Mahkemenin Temyiz Eden İdare Aleyhine Karar Verememesi )"
12Y5.HD19.9.2000E. 2000/11916 K. 2000/13062"KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Arta Kalan Kesimdeki Değer Artışının Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi Mecburiyeti )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Kısmi Kamulaştırmada Arta Kalan Kesimdeki Değer Artışının Bedelden İndirileceği )
ARTA KALAN KISIMDA DEĞER ARTIŞI ( Kısmi Kamulaştırmada Bedelden İndirileceği )
FERAĞ TARİHİ ( Kamulaştırma Bedeline Faiz Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında )"
12Y5.HD26.6.2000E. 2000/10233 K. 2000/11804"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Arta Kalan Kısmının Değerlendirilebilmesi Nedeniyle Kısmi Kamulaştırma Yapılması )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırılan Bölüm Dışındaki Yerlere de Aynı Bedelin Belirlenmesinin Yanlış Olması )"
12YHGK21.6.2000E. 2000/5-1004 K. 2000/1061"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan Kısmın İnşaat Alanını Etkilememesi-Objektif Değer Azaltıcı Unsur )
OBJEKTİF DEĞER AZALTICI UNSUR ( Kamulaştırılan Kısmın İnşaat Alanını Etkilememiş Olması )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırılan Kısmın İnşaat Alanını Etkilememiş Olması-Objektif Değer Azaltıcı Unsur )"
12Y5.HD8.6.2000E. 2000/9284 K. 2000/10326"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( İmar Parseli Olmayan Arsanın Kısmi Kamulaştırılmasında Arta Kalan Kesimde Değer Azalması İddiasıyla )
İMAR PARSELİ OLMAYAN TAŞINMAZIN KISMİ KAMULAŞTIRILMASI ( Arta Kalan Kesimde Değer Azalmasından Bahsedilemeyeceği )
ARTA KALAN KESİMDE DEĞER AZALIŞININ OLMAYACAĞI ( İmar Parseli Olmayan Arsanın Kamulaştırılmasında )"
12Y5.HD16.12.1999E. 1999/19122 K. 1999/20616"KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN İNDİRİM ( Dere Islahı İçin Yapılan Kısmi Kamulaştırmada Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Artışı )
KISMİ KAMULAŞTIRMADA ARTA KALAN KESİMDE DEĞER ARTIŞI ( Dere Islahı İçin Yapılan Kısmi Kamulaştırmada )
DERE ISLAHI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimdeki Değer Artışının Tesbit Edilen Bedelden İndirilmesi )"
12Y18.HD25.11.1999E. 1999/12082 K. 1999/15212"KAMULAŞTIRMA BEDEL ARTIRIMI ( Mücavir Alandaki Taşınmazın Akaryakıt İstasyonu Ticari İşletme Turistik Tesis İnşaası Gibi Bir Amaçla Mevzi İmar Planının Mevcut Olması )
TAŞINMAZ VASFI ( Mücavir Alandaki Taşınmazın Akaryakıt İstasyonu Ticari İşletme Turistik Tesis İnşaası Gibi Bir Amaçla Mevzi İmar Planının Mevcut Olması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KESİMDEKİ TESİSLER ( Yükselen Yol Sebebiyle Yıkılıp Yeniden Yapılmaları Giderlerine Hükmedilememesi )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Artan Kesimdeki Tesisler )"
12YHGK6.10.1999E. 1999/5-607 K. 1999/788"BEDEL ARTTIRMA ( Değerlendirmenin Çekişmesiz Bedelin Davacıya Ödeme Tarihi Esas Alınarak Yapılmasının Gerekmesi )
ÇEKİŞMESİZ BEDELİN DAVACIYA ÖDEME TARİHİ ESAS ALINMASI ( Bedel Artırımı Davasında Değerlendirmenin Bu Şekilde Yapılması )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Dava Tarihi Esas Alınarak Değer Biçilmesi İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
12Y18.HD17.6.1999E. 1999/6650 K. 1999/8058"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Bilirkişi Kurullarının Raporları Arasında Fahiş Çelişki Bulunması Halinde Ek Raporlar Alınması )
BİLİRKİŞİ KURULLARININ RAPORLARI ARASINDA FAHİŞ FARKLILIK HALİNDE EK RAPORLAR ALINMASI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )
EK RAPORLAR ALINMASI VE HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Kamulaştırma Bedeline İlişkin Bilirkişi Kurul Raporları Arasında Fahiş Farklılıklar )"
12Y18.HD22.4.1999E. 1999/3571 K. 1999/5125"TEK BAŞINA İNŞAATA ELVERİŞSİZLİK ( Taşınmazın Komşu Parsellerle Birleştirilmesi )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Artan Kısmın Kamulaştırılması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KISMIN KAMULAŞTIRILMASI ( Belediye Başkanlığının İnşaata Elverişsizlik Yazısına Dayanılarak )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İşe Yaramazlığı Açıklayan )"
12Y5.HD2.2.1999E. 1998/18108 K. 1999/921"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arazinin Sulanması Amacıyla Kısmi Kamulaştırılması )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Arazinin Sulanması Amacıyla )
KURU TARIM ARAZİSİNDEKİ VERİM ( Arazinin Sulanma Amacıyla Kısmi Kamulaştırılması )"
12YHGK3.6.1998E. 1998/6-451 K. 1998/384"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyeti kurulması )
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI ( Ortaklığın giderilmesi )"
12Y5.HD14.5.1998E. 1998/5520 K. 1998/7531"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kısmi Kamulaştırma Neticesinde Geri Kalan Kısmın da Değerinin Artacağı )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Geri Kalan Kısmın da Değerinin Artması )
DEĞER ARTIŞI OLACAĞININ MAHKEMECE RE'SEN GÖZETİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Fazla Artırılmaması )
MAHKEMECE RE'SEN GÖZETME ( Sulanabilir Alan İle Sulanamayan Alan Arasında Fark Olması )
SULAMA KANALI İLE KAMULAŞTIRILMAYAN KISMIN DA DEĞERİNİN ARTMASI ( Mahkemece Re'sen Gözetilmesi )"
12YHGK13.5.1998E. 1998/18-323 K. 1998/345"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hakimin Bilirkişi Raporlarını Her Yönden Denetlemesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hakimin Bilirkişi Raporlarını Her Yönden Denetlemesinin Gerekmesi )
DEĞER EKSİLMESİ ( Kamulaştırılan Bölüme Biçilen Değer Üzerinden Hesaplanmasının Gerekli Olması )"
12Y18.HD30.3.1998E. 1998/2639 K. 1998/3298"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İrtifak Kamulaştırmalarında Bedelin Bu Kamulaştırma Sebebiyle Taşınmazda Meydana Gelecek Kıymet Düşüklüğü Olması )
İRTİFAK KAMULAŞTIRILMASINDA BEDELİN TESBİTİ ( İrtifak Kamulaştırmalarında Bedelin Bu Kamulaştırma Sebebiyle Taşınmazda Meydana Gelecek Kıymet Düşüklüğü Olması )
TAŞINMAZIN TAMAMINDAKİ KIYMET DÜŞÜKLÜĞÜNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİ OLARAK HESAPLANMASI ( Ayrıca Yüksek Gerilim Hattının Geçtiği Yerin Dışında Kalan Bölümde Değer Kaybı Hesabının Yanlış Olması )"
12Y5.HD24.2.1998E. 1997/19535 K. 1998/1911"KAMULAŞTIRMA DEĞERİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kısmi Olarak Yapılan Kamulaştırmada )
KISMİ KAMULAŞTIRMADA ARTAN KISIMDA DEĞER ARTIŞI OLMASI ( Bilirkişi Raporları ve Keşif Neticesinde )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI-EK RAPOR ( Kısmi Kamulaştırma Neticesinde Artan Kısımda Değer Artışı Olmaması )
ARAZİLERİN TAŞKINDAN KORUNMASI ( Kamulaştırma Yapılması )
DEĞER ARTIŞI SAĞLAMASI ( Kamulaştırmanın Arazilerin Taşkından Korunması İçin Yapılması )"
12Y5.HD23.10.1997E. 1997/15729 K. 1997/15854"KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN YER ( Kamulaştırılan Arazide Sulama Kanalı İnşasıyla Meydana Gelen Değer Artışı )
SULAMANIN DEĞER ARTIŞINA ETKİSİ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Yerde )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Kamulaştırma Nedeniyle Kamulaştırmadan Arta Kalan Yerde Değer Artışı )"
12Y5.HD16.10.1997E. 1997/9927 K. 1997/15372"KAMULAŞTIRMADA İRTİFAK HAKKI ( Enerji Nakil Hattı Geçirilen Taşınmaz )
ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİRİLEN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmada irtifak hakkı )
PİLON YERİ KAMULAŞTIRMASI ( İrtifak Hakkı Belirlenmesi )"
12Y5.HD13.10.1997E. 1997/10893 K. 1997/14963"KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Arta Kalan Kısımdaki Değer Değişikliğinin Hesaplanması )
ARTA KALAN KISIMDAKİ DEĞER DEĞİŞİKLİĞİNİN HESAPLANMASI ( Kısmi Kamulaştırmada )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırmadan Önce Tesis Edilmiş İrtifak Hakkı )
İRTİFAK HAKKI ( Kamulaştırma Bedeline Etkisi )"
12Y5.HD23.6.1997E. 1997/9089 K. 1997/10262"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Sulama Kanalı Geçirilmek Üzere Kısmi Yapılan )
KISMİ KAMULAŞTIRMADA SUSUZ VE SULU ARAZİ ARASINDAKİ DEĞER FARKI
KISMİ KAMULAŞTIRMA İLE ARAZİNİN SULANABİLİR HALE GELMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
SUSUZ VE SULANABİLİR ARAZİ ARASINDAKİ DEĞER FARKI ( Bölgeler Arasındaki Fark )"
12Y5.HD23.6.1997E. 1997/8779 K. 1997/10266"KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMDA DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırılan Kısımda Sulama Kanalı İnşası )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Artışı Meydana Gelmiş Olması )
SULAMA KANALI İNŞASI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Artışı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılan Kısmı İçin )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artırılan Kısma Yürütülecek Faizin Başlangıcı )"
12YHGK29.1.1997E. 1996/5-903 K. 1997/33"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Yargıtayın Bozma Kararının Taraf Lehine Usuli Kazanılmış Hak Olması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Mahkemece Yargıtayın Bozma Kararına Uyulması Nedeniyle Taraf Lehine Usuli Kazanılmış Hakkın Söz Konusu Olması )
YARGITAY BOZMA KARARINA UYULMASI ( Taraf Lehine Usuli Kazanılmış Hakkın Söz Konusu Olması )"
12Y5.HD9.12.1996E. 1996/16802 K. 1996/17939"DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Sulama Kanalı İnşasından Dolayı )
SULAMA KANALI İNŞASIYLA SULU TARIM ARAZİSİ HALİNE GELME ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımdaki Değer Artışı )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIM ( Kamulaştırılan Arazi Sulama Kanalı Yapıldığından Meydana Gelen Değer Artış Oranının Tesbiti )"
12Y18.HD14.10.1996E. 1996/7070 K. 1996/8794"KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazda Arta Kalan Bölüm Yararlanmaya Elverişli Olmaması )
KAMULAŞTIRILMAYAN BÖLÜM ( Kararının Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Kamulaştıran İdareye Başvuru )
ARTAN KISMIN YARARLANMAYA ELVERİŞLİ OLMAMASI ( İdareye Başvurduğu Takdirde Kamulaştırılmasının Zorunlu Olduğu )
ZORUNLU KAMULAŞTIRMA ( Mahkemece Yapılan İnceleme - Artan Kısmın Yararlanmaya Elverişli Olmadığı Kanaati )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artan Kısmında Kamulaştırılarak Bedelin Takdiri )"
12YHGK25.9.1996E. 1996/18-363 K. 1996/621"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırmadan Artan Yerle İlgili Başvuru Bulunmadan Değer Kaybının Göz Önünde Tutulamaması )
GELİR METODU ( Tarla Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metodu Uygulanmasının Yerinde Olması )
TARLA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Taşınmaza Gelir Metodu Uygulanmasının Yerinde Olması )
DEĞER KAYBI ( Kamulaştırmadan Artan Yerle İlgili Başvuru Bulunmadan Değer Kaybının Göz Önünde Tutulamaması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN YER ( Yerle İlgili Başvuru Bulunmadan Değer Kaybı Göz Önünde Tutulamaması )"
12Y5.HD3.11.1995E. 1995/16779 K. 1995/18010"KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KISIM ( İmar Planında Cami Koruma Alanı Gösterilmişse Bedel Artırımında Dikkate Alınamaması )
İMAR PLANINDA CAMİ KORUMA ALANI GÖSTERİLEN ARTAN KISIMDAKİ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( Kamulaştırma Bedeline Eklenememesi )
CAMİ KORUMA ALANI OLARAK TESBİT EDİLEN ARTAN ARAZİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Dikkate Alınmaması )"
12Y18.HD8.9.1995E. 1995/8259 K. 1995/8368"KAMULAŞTIRMADAN ARTAN BÖLÜMÜN KAMULAŞTIRILMASI DAVASI ( Kamulaştırmadan Artan Kısmın İşe Yaramadığı İçin Kamulaştırılmasının Zorunlu Olması )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Artan Kısmın İşe Yaramadığı İçin Kamulaştırılmasının Zorunlu Olması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KISMIN İŞE YARAMAMASI ( Kamulaştırmadan Artan Kısmın İşe Yaramadığı İçin Kamulaştırılmasının Zorunlu Olması )
KAMULAŞTIRMANIN ZORUNLU OLMASI ( Kamulaştırmadan Artan Kısmın İşe Yaramadığı İçin Kamulaştırılmasının Zorunlu Olması )"
12YHGK1.3.1995E. 1994/5-819 K. 1995/130"KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Bakiyenin kamulaştırılması da vasi )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISMINDA KAMULAŞTIRILMASINI TALEP
GÖREV ( Bakiyenin kamulaştırılması )"
12Y18.HD16.2.1995E. 1995/737 K. 1995/2004"KAMULAŞTIRILAN YERİN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Acele Kamulaştırmaya Konu Edilen Yerle İlgili Olarak Yapılan Tespitin Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanmadan Yerine Getirilmiş Olması )
ACELE KAMULAŞTIRMA ( Acele Kamulaştırmaya Konu Edilen Yerle İlgili Olarak Yapılan Tespitin Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanmadan Yerine Getirilmiş Olması )"
12YHGK15.2.1995E. 1994/5-840 K. 1995/63"İRTİFAK KAMULAŞTIRMASININ MÜLKİYET KAMULAŞTIRMASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
KAMULAŞTIRMA ( İrtifak kamulaştırmasının mülkiyet kamulaştırmasına dönüştürülmesi )
İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI ( Taşınmazın değerini tamamen yitirmesi )
TALEPTEN FAZLAYA HÜKÜM ( İrtifak kamulaştırması )"
12Y18.HD7.2.1995E. 1995/938 K. 1995/1527"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kısmen Kamulaştırma Yapılması Nedeniyle Taşınmazın Artan Kısmında Değer Kaybı Oluşması )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Artan Bölümün İşe Yaramaması Ya da Kamulaştırmayla Bölünen Binanın Arta Kalanı İçin Tazminata Hükmedilmesi Şartı )
TAZMİNAT ( Kısmi Kamulaştırma Nedeniyle Arta Kalan Kısımda Meydana Gelen Değer Kaybı )"
12YHGK25.1.1995E. 1994/5-400 K. 1995/15"KISMİ KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Özel parselasyon )
ÖZEL PARSELASYON ( Kısmi kamulaştırma bedeli )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Özel parselasyon )
KAMULAŞTIRMANIN HÜKMÜ"
12Y5.HD14.11.1994E. 1994/18921 K. 1994/21671"MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Payı Kamulaştırılan Bölgede Kalan Paydaşın Açacağı Bedel Artırım Davası )
KISMEN KAMULAŞTIRMADA BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazın Paydaşı )
KAMULAŞTIRMA BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazın Kısmen Kamulaştırılmasında )"
12Y5.HD7.6.1994E. 1994/9102 K. 1994/11774"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN KULLANIMINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamulaştırılan Taşınmazın Artan Kısmının İdarenin İşleminden Zarar Görmesi Nedeniyle Tazminat Davası )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KISMIN KULLANILMAZ HALE GELMESİ ( Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )"
12Y18.HD18.5.1994E. 1994/5302 K. 1994/7146"KAMULAŞTIRMA ( Mahkemenin Fiili Taksimi Dikkate Almaması )
FİİLİ TAKSİM ( Kamulaştırmaya İlişkin İşlemler Paydaşlar Arasında Yürütüleceğinden Mahkemece Dikkate Alınmaması )"
12Y18.HD26.4.1994E. 1994/3968 K. 1994/5688"KAMU YARARINA YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Artan Kısmın Başvuru Üzerine Kamulaştırılmasında Bu Kısım İçin Ödenen Değer Kaybının Düşülmesi )
DEĞER KAYBININ DÜŞÜLMESİ ( Artan Kısmın Başvuru Üzerine Kamulaştırılmasında Bu Kısım İçin Önceden Ödenen )
ARTAN KISIM ( Başvuru Üzerine Kamulaştırılması )
DEĞER KAYBI ( Kamulaştırmadan Artan Kısmın Başvuru Üzerine Kamulaştırılmasında )"
12Y18.HD22.4.1993E. 1993/3804 K. 1993/5494"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Sulama Amacıyla Kullanılan Suyun İleride Alabalık Tesisi İçin Kullanılabileceğinin Dikkate Alınmayacağı )
SUYUN DEĞERİ ( Kamulaştırılan Taşınmazda Kaynayan )
KAMULAŞTIRMA ( Değerin Kamulaştırma Tarihindeki Kullanım Durumuna Göre Belirleneceği )"
12Y5.HD25.1.1993E. 1992/22608 K. 1993/875"KAMULAŞTIRMA ( Arta Kalan Kesim İşe Yaramadığından Bedelinin Alınması Davası )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Açılıp Kesinleştikten Sonra Arta Kalan Kesim İşe Yaramadığından Bedelini Talep )
KESİN HÜKÜM ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimin İşe Yaramadığından Bedelinin Alınması Talebi )"
12Y18.HD9.4.1992E. 1992/1693 K. 1992/2319"KAMULAŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Mal Sahibinin Kamulaştırmadan Artan Kısım İçin Otuz Gün İçinde Başvurmasıyla )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artan Kısım Sebebiyle Meydana Gelen Değer Kaybı )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KISIM ( Mal Sahibinin Kamulaştırılması İçin Başvurmamasının Etkisi )
DEĞER KAYBI ( Kamulaştırmadan Artan Kısım )"
12Y18.HD12.3.1992E. 1992/701 K. 1992/1370"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırmadan Artan Kısım )
KAMULAŞTIRMA MECBURİYETİ ( Artan Kısmın Yararlanmaya Elverişli Olmaması Dolayısıyla Mal Sahibinin Süresinde Başvurmasıyla )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIM ( Yararlanmaya Elverişli Olup Olmamasına Göre Hüküm Verileceği )
YARARLANMAYA ELVERİŞLİLİK ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın )"
12Y18.HD6.12.1991E. 1991/190 K. 1991/183"ARTAN KISIM ( Kısmi Kamulaştırma Sebebiyle Değerde Bir Artış veya Azalmanın Bulunmadığının Kesin Hükümle Tespiti )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kesin Hüküm Bulunmasına Rağmen Artan Kısmın da Kamulaştırılmasına Karar Verilemeyeceği )
KESİN HÜKÜM ( Artan Kısmın Kamulaştırılmasına Karar Verilemeyeceği )"

DANIŞTAY

12D6.D11.9.2015E. 2014/9983 K. 2015/5159"KISMİ KAMULAŞTIRMA (Dava Konusu Taşınmazın İmar Yoluna İsabet Eden Kısmı Belirlenerek Kısmi Kamulaştırma Cihetine Gidilmesi Gerekirken Taşınmazın Tamamının Kamulaştırılmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı - İdare Tarafından Yapılan Maddi Hatanın Külfetinin Kişilere Yükletilemeyeceği)
İDARE TARAFINDAN YAPILAN MADDİ HATA (Belediye Encümeni Kararı ile Kısmi Kamulaştırmadan Söz Edilmeksizin Taşınmazın Tamamının Kamulaştırılması - İdarece Yapılan Maddi Hatanın Külfeti Taşınmaz Malikine Yükletilemeyeceğinden İşlemin Ölçülülük ve Belirlilik İlkesi Esas Alınarak Değerlendirilmesi Gereği)"
12D6.D25.10.1990E. 1989/2576 K. 1990/1939"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ HİSSEDARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Yargı Yeri )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Hissedarları Arasındaki Uyuşmazlıklarda Görevli Yargı Mercii )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kısmen Kamulaştırılan Taşınmazın Daha Önce Hissedarlar Arasında Paylaşılmış Olmasından Doğan Uyuşmazlıklarda )"
12D6.D9.4.1990E. 1988/2854 K. 1990/567"KISMEN KAMULAŞTIRMA ( İmar Planına Göre Yolda Kalan Bölümün Kamulaştırılmasından Artması )
İMAR PLANI ( Plana Göre Kısmi Kamulaştırma Yapılması )
KAMULAŞTIRMA ( İmar Planına Göre Yapılan Kısmi Kamulaştırma )
MİLLİ EĞİTİM SAHASINDA KALAN YER ( Kısmi Kamulaştırma Sonucu Burasının Kamulaştırılmasının Mümkün Olmaması )"

UYUŞMAZLIK

12UMH23.10.2017E. 2017/609 K. 2017/648"TAŞINMAZA VERİLEN ZARAR ( Drenaj Kanalı Açmak Amacıyla Davacının Taşınmazlarında Bulunan Meyva Kavak ve Söğüt Ağaçlarının Davalı İdareye Ait Kepçe ve Kamyonlarla Sökülmesi ve Hafriyat Dökülmesi Suretiyle - Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
İDARENİN TAŞINMAZA VERDİĞİ ZARAR ( Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Drenaj Kanalı Açmak Amacıyla Davacının Taşınmazlarında Bulunan Meyva Kavak ve Söğüt Ağaçlarının Davalı İdareye Ait Kepçe ve Kamyonlarla Sökülmesi ve Hafriyat Dökülmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Drenaj Kanalı Açmak Amacıyla Davacının Taşınmazlarında Bulunan Meyva Kavak ve Söğüt Ağaçlarının Davalı İdareye Ait Kepçe ve Kamyonlarla Sökülmesi ve Hafriyat Dökülmesi - Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
12UMH28.11.2016E. 2016/370 K. 2016/542"BARAJ KAMULAŞTIRMASINDAN SONRA MUTLAK KORUMA BANDI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Ekonomik Değeri Kalmadığından Mücavir Alan Kamulaştırması Kapsamında Kamulaştırılması Taşınmaz ve Üzerindeki Ağaçların Bedelinin Tazmini İstemiyle Açılan Dava - Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISMIN EKONOMİK DEĞERİ KALMAMASI ( Baraj Kamulaştırmasından Sonra 300 mt Mutlak Koruma Bandı İçinde Kalan Taşınmaz - Mücavir Alan Kamulaştırması Kapsamında Kamulaştırılması Üzerindeki Ağaçların Bedelinin Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği )"
12UMH4.6.2013E. 2013/929 K. 2013/1055"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İdarece Kamu Gücü Kullanılarak Tek Yanlı İrade İle İmar Planlarının Yapıldığı - İmar Planı ve Buna Dayalı İmar Uygulaması Sonucunda Uğranılan Zararların Tazmini İsteminin İdari Yargıda Çözümleneceği )
İMAR PLANINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Taşınmazın İmar Planında Park Alanı Olarak Ayrılmak Suretiyle Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle - İmar Planı ve Buna Dayalı İmar Uygulaması Sonucu Uğranılan Zararların İdari Yargıda Görüleceği )
İMAR PLANI VE İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( İmar Planında Taşınmazın Park Alanı Olarak Ayrıldığı - Davanın İdari Yargıda Çözümleneceği ) "
12UMH11.3.2013E. 2013/351 K. 2013/438"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Belediyece Kamulaştırma Kanunu'nda Öngörülen Usul ve Yöntemlere Uygun İdari Nitelikte Uygulama İşlemleri Yapılmaksızın Taşınmazın Bir Kısmına Fiilen El Atılması Karşısında İdarenin Bu Eyleminin Kamulaştırmasız El Atma Niteliği Taşıdığı - Adli Yargıda Görüleceği )
BELEDİYECE 2942 S.K.'DA ÖNGÖRÜLEN USUL/YÖNTEMLERE UYGUN İDARİ NİTELİKTE UYGULAMA İŞLEMLERİ YAPILMAMASI ( Taşınmazın Bir Kısmına Fiilen El Atılması Karşısında İdarenin Bu Eyleminin Kamulaştırmasız El Atma Niteliği Taşıdığı - Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği )
FİİLEN EL ATMA ( Taşınmazının Kısmen Yola Dahil Edilerek Yeşil Alan Düzenlemesi Yapılarak ve İmar Planları İle Kısıtlanarak Kamuya Mal Edilmesi Nedeniyle Bedelin Tahsili İsteminin Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN KAMUYA MAL EDİLMESİ NEDENİYLE BEDELİN İDAREDEN TAHSİLİ İSTEMİ ( İdarenin Kamulaştırmasız El Atmasından Doğan Zararın Tazminine Yönelik Bulunan Davanın Haksız Fiillere İlişkin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerinin Görevine Girdiği )"
12UMH11.3.2013E. 2012/313 K. 2013/326"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Haksız Fiillere İlişkin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )
FİİLEN EL ATMA ( Belediyece Kamulaştırma Kanunu'nda Öngörülen Usul ve Yöntemlere Uygun İdari Nitelikte Uygulama İşlemleri Yapılmaksızın Taşınmazın Bir Kısmına Fiilen El Atılması Karşısında İdarenin Bu Eyleminin Kamulaştırmasız El Atma Niteliği Taşıdığı - Adli Yargının Görevli Olduğu )
BELEDİYECE 2942 S.K.'DA ÖNGÖRÜLEN USUL/YÖNTEMLERE UYGUN İDARİ NİTELİKTE UYGULAMA İŞLEMLERİ YAPILMAMASI ( Taşınmazın Bir Kısmına Fiilen El Atılması Karşısında İdarenin Bu Eyleminin Kamulaştırmasız El Atma Niteliği Taşıdığı - Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği )
TAŞINMAZA İDARE FİİLEN EL ATILMASI ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminin Adli Yargıda Görüleceği )"
12UMH5.4.2010E. 2009/283 K. 2010/87"KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISMIN KULLANILMAZ HALE GETİRİLMESİ ( Karayolları Genel Müdürlüğü'nce - Davanın Adli Yargıda Görüleceği )
ZİLYETLİĞİ DAVACILARA AİT YERE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HAFRİYAT DOLDURULMASI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Kullanılmaz Hale Getirildiği - Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözümleneceği )
HAKSIZ FİİL ( Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Kullanılmaz Hale Getirildiği - Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözümleneceği )"
12UMH10.10.2005E. 2005/18 K. 2005/66"KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Baraj Mücavir Alanlarının Kamulaştırılmasını İnceleme Komisyonu Kararının İptali İstemi - 2942 S.K. Md. 12 Uygulanmasından Doğan Davanın Maddenin Son Fıkrası Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
BARAJ MÜCAVİR ALANLARININ KAMULAŞTIRILMASINI İNCELEME KOMİSYONU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( 2942 S.K. Md. 12 Uygulanmasından Doğan Davanın Maddenin Son Fıkrası Uyarınca Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği - Kısmi Kamulaştırma )"
12UMH7.2.2005E. 2004/96 K. 2005/1"KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Kalan Kısım Üzerinde Bulunan Hayvan Çiftliğinde Otoyol İnşasından Dolayı Gürültü ve Kirlilik Yüzünden Besicilik Olanağının Ortadan Kalktığı İleri Sürülerek Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Görevli Yargı Yeri )
TAZMİNAT DAVASI ( Kısmen Kamulaştırma/Kalan Kısım Üzerinde Bulunan Hayvan Çiftliğinde Otoyol İnşasından Dolayı Gürültü ve Kirlilik Yüzünden Besicilik Olanağının Ortadan Kalktığı İleri Sürülerek Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
OTOYOL İNŞASINDAN DOĞAN GÜRÜLTÜ VE KİRLİLİK ( Kısmen Kamulaştırmadan Kalan Kısım Üzerinde Bulunan Hayvan Çiftliğinde Besicilik Olanağının Ortadan Kalktığı İleri Sürülerek Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Görevli Yargı Yeri )
KARAYOLLARI GN. MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU ( Kısmen Kamulaştırma/Kalan Kısımda Otoyol İnşasından Dolayı Gürültü ve Kirlilik Yüzünden Besicilik Olanağının Ortadan Kalktığı İleri Sürülerek Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Görevli Yargı Yeri )"
12UMH20.9.1993E. 1993/33 K. 1993/33"KISMEN KAMULAŞTIRMA (Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısım Üzerindeki Yapıların Nakli Nedeniyle Uğranılan Zarar ve Masraflar İçin Tazminat Talebi)
KAMULAŞTIRMA SONUCU UĞRANILAN ZARAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ (Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısım Üzerindeki Yapıların Naklinde)
TAZMİNAT TALEBİ (Kısmen Kamulaştırılan Arazi Üzerindeki Yapıların Başka Yere Nakli Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin)"

SAYIŞTAY

12STKK19.10.1999 K. 24552"KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Kalan Kısmın Değerinde Bu İşlem Nedeniyle Artış Olması - Düşülecek Artış Miktarının Hesabında Sadece m2 İçin Verilen Bedelin Değil Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ağaç Bağ Gibi Değerlerin de Toplam Bedelin %50'sini Aşmamak Kaydıyla Dikkate Alınması Gereği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN DÜŞÜLECEK ARTIŞ MİKTARI ( Hesabında Sadece m2 İçin Verilen Bedelin Değil Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ağaç Bağ Gibi Değerlerin de Toplam Bedelin %50'sini Aşmamak Kaydıyla Dikkate Alınması Gereği - Kısmen Kamulaştırma )"

Madde 13

YARGITAY

13Y5.HD6.6.2017E. 2016/7536 K. 2017/15213"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA DAYANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Tebligat Tarihinde Ölü Olandan Gelen Paylar Yönünden Geçerli Bir Kamulaştırmadan Söz Edilemeyeceği - Mahkemece Pay İçinde Davanın Kabulü Gerektiği Düşünülmeden Davanın Sadece Muris İle Davacı Paylarına Göre Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKÜM KURMAYA ELVERİŞLİ OLMAMASI ( Kamulaştırmasız El Atmaya Dayalı Tazminat İstemi - Bilirkişi Heyeti Raporunda İncelenen Emsal Satışlara Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu Tarafından Belirlenen Emlak Vergisine Esas Alan M² Değerlerine Uyan Bir İnceleme Yapılmamasının Doğru Olmadığı )
EMSAL CELBİ ( Mahkemece Taraflara Davaya Konu Taşınmaza Yakın Bölgelerden ve Yakın Zaman İçinde Satışı Yapılan Benzer Yüzölçümlü Satışları Bildirmeleri İçin İmkan Tanınması Lüzumu Halinde Re'sen Emsal Celbi Yoluna Gidilmesi Gerektiği - Kamulaştırmasız El Atmaya Dayalı Tazminat İstemi/Bilirkişi Raporunun Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı )
İMAR / KADASTRO PARSELİ ( Kamulaştırmasız El Atmaya Dayalı Tazminat İstemi - Mahkemece Taşınmazın Değerlendirme Tarihi İtibariyle Emsal Alınacak Taşınmazın İse Satış Tarihi İtibariyle İmar ya da Kadastro Parselleri Olup Olmadığı İlgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden Sorulacağı )"
13Y5.HD23.5.2017E. 2016/7537 K. 2017/13703"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİ VE ECRİMİSİLİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacılardan Birinin Mirasçısı Bakımından Geçerli Bir Tebligatın Varlığından Söz Edilemeyeceği - İştirak Halinde Maliklerin Tek Başına Dava Hakkı Olduğundan Davacılardan Biri Yönünden İşin Esasına Girilerek Davanın Kabulü Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( 2942 S. K.'nun 25. Md. Hükmü Gereği Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi İçin Noter Vasıtasıyla Yapılan Tebligatla Başlayacağının Gözetilmesi Gerektiği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli ve Ecrimisilin Tahsili İstemi )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli ve Ecrimisilin Tahsili İstemi - İştirak Halinde Maliklerin Tek Başına Dava Hakkı Olduğundan Davacılardan Biri Yönünden İşin Esasına Girilerek Davanın Kabulü Gerekirken Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
13Y5.HD19.1.2016E. 2015/14913 K. 2016/280"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZLARA YÖNELİK MÜDAHALENİN MEN'İ İSTEMİ (Kamulaştırma İşlemlerinin Davacılar veya Murislerine Noter Vasıtasıyla Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği Kamulaştırma Bedellerinin Ödenip Ödenmediği Tezyid-i Bedel Davası Açan Kişiler Arasında Davacılar veya Murislerinin Bulunup Bulunmadığı Hususları Araştırılmadan Karar Verilemeyeceği)
NOTER VASITASIYLA USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMASI GEREĞİ (Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazlara Yönelik Müdahalenin Men'i Mümkün Olmadığı Takdirde Taşınmazlar Bedelinin Tahsili İstemi - Dava Konusu Taşınmazlara Yönelik Kamulaştırma İşlemlerinin Davacılar veya Murislerine Noter Vasıtasıyla Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı)
GEÇERLİ VE KESİNLEŞMİŞ BİR KAMULAŞTIRMA OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI (Taşınmazlara Yönelik Kamulaştırma İşlemlerinin Davacılar veya Murislerine Noter Vasıtasıyla Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı - Kamulaştırma Bedellerinin Ödenip Ödenmediğinin Tespit Edileceği/Tezyid-i Bedel Davası Açan Kişiler Arasında Davacılar veya Murislerinin Bulunup Bulunmadığının İnceleneceği)"
13Y5.HD24.12.2015E. 2015/21285 K. 2015/25507"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ ( Kamulaştırma Kanunu'ndan Doğan Hakların Kullanılması Ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşlemi Mal Sahipleri İçin Tebligatla Başlayacağı - Dosyada Tapu Malikine Yapılan Bir Tebligat Olmadığından Geçerli Bir Kamulaştırma Olmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
TAPU MALİKİNE TEBLİGAT YAPILMASI GEREĞİ ( Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin Tebligatın Davalının İşçisine Yapıldığı/İşçi İle Davalı Arasında Hizmet İlişkisi Olduğu Yönünde Bir Delile Ulaşılamadığı - Geçerli Bir Tebligat Ve Buna Bağlı Olarak Da Geçerli Bir Kamulaştırma Olmadığından Davanın Reddedileceği )
TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Kanunu Uyarınca Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi Açısından Usulüne Uygun Yapılan Tebligatla Başlayacağı - Dosyada Davalıya Yapılmış Bir Tebligat Olmadığından Geçerli Bir Kamulaştırmanın Olmadığı )"
13Y5.HD25.9.2014E. 2014/7157 K. 2014/22347"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı Açısından Geçerli Bir Kamulaştırmadan Söz Edilemeyeceğinden İşin Esasına Girilip Hüküm Kurulması Gerektiği )
TEBLİGAT ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Kamulaştırma Kanunu Uyarınca Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi Açısından Usulüne Uygun Yapılan Tebligatla Başlayacağı )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Kamulaştırma Kanunu Uyarınca Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi Açısından Usulüne Uygun Yapılan Tebligatla Başlayacağı - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )"
13Y18.HD25.9.2014E. 2014/14051 K. 2014/13283"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tespiti İstemi - Taşınmaz Belediye Nazım İmar Planı İçinde İse Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun Kararı Uyarınca Bu Plan Kapsamına Alındığı Tarih ve Plandaki Konumunun Hangi Amaçla Plan Kapsamına Alındığının Tespiti Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Kamulaştırmasız El Atma - Altyapı Hizmetlerinden Yararlanma ve Ulaşım Olanaklarının Kullanma Biçimi İtibariyle İskan Amacına Yönelik Yapılaşma Olasılıklarının Belediye Başkanlığından Araştırılarak Bu Konuda Taraflara Delillerini İbraz Etmek Üzere Süre Verildikten ve Hava Fotoğrafları da Getirtilmek Suretiyle Karar Verileceği )
ECRİMİSİL İSTEMİ ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tespiti İstemi - Kesinleşmiş İmar Planı İçinde Olmadığının Anlaşılması Halinde Belediye veya Mücavir Alan Sınırları İçinde Olmakla Beraber Belediye ve Altyapı Hizmetlerinden Yararlanıp Yararlanmadığının Özellikle Etrafının Meskûn Olup Olmadığının Belirlendikten Sonra Hüküm Kurulması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tespiti İstemi - Mahkeme ve İcra Harçları İle Her Türlü Vekalet Ücretleri Bedel Tespiti Davalarında Öngörülen Şekilde Maktu Olarak Belirleneceği )
KARAR VE İLAM HARCI ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tespiti İstemi - Maktu Vekalet Ücreti İle Maktu Karar ve İlam Harcına Hükmedilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Görülmediği )"
13Y5.HD25.2.2014E. 2013/20235 K. 2014/4703"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İstemi - Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Dava Usulünce Yapılan Tebligatla Başlayacağından İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI İSTEMİ ( Kamulaştırmasız El Atma - Kamulaştırma İşlemleri 2942 S. Kamulaştırma Kanunu'nun 25. Mad.si Gereğince Mal Sahibi İçin 13. Md. Uyarınca Yapılan Tebligatla Başlayacağından İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerekirken Usulsüz Tebligat Esas Alınarak Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İstemi - 7201 S. Tebligat Yasası'nın 20 21 Md.lerine Uygun Bir Tebligat Olmadığından Süreler Yapılan Tebligatla Başlayacağından İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerekirken Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
13Y18.HD12.2.2013E. 2013/490 K. 2013/1716"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kamulaştırma Şerhinin Kaldırılması İstemi - Tebliğe Başlanılmamış Olma Koşulunun Gerçekleşmediği Gözetilmeden Davanın Kabulü ile Kamulaştırma Şerhinin Sicilden Silinmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
KAMULAŞTIRMA ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Şerhin Konulduğu Tarihten Sonra Kamulaştırma Belgelerinin Tebligatına Başlanılmış Bulunduğundan Şerh Tarihi Üzerinden İki Yıl Geçtiği Gerekçesiyle Bu Şerhin Sicilden Silinmesi İstenilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMA BELGELERİNİN TEBLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Şerhin Konulduğu Tarihten Sonra Kamulaştırma Belgelerinin Tebligatına Başlanılmış Bulunduğundan Şerh Tarihi Üzerinden İki Yıl Geçtiği Gerekçesiyle Bu Şerhin Sicilden Silinmesi İstenilemeyeceği )"
13Y5.HD30.1.2013E. 2012/26018 K. 2013/1441"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşleminin Mal Sahibi İçin Noter Vasıtasıyla Başlayacağı - Tebligat Yapılmadan Taşınmazın İdare Adına Tescil Edilmesinin Maliklerin Bedel Davası Açma Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN BAŞLAMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası - Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşleminin Mal Sahibi İçin Noter Vasıtasıyla Başlayacağı )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası - Tebligat Yapılmadan Taşınmazın İdare Adına Tescil Edilmesinin Maliklerin Bedel Davası Açma Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı/Aktif Dava Ehliyeti Olmadığından Bahisle Tüm Davacıların Açtığı Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
TAŞINMAZ MALİKLERİNİN DAVA AÇMA HAKKI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası - Tebligat Yapılmadan Taşınmazın İdare Adına Tescil Edilmesinin Maliklerin Bedel Davası Açma Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı/Aktif Dava Ehliyeti Olmadığından Bahisle Tüm Davacıların Açtığı Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )"
13Y5.HD23.1.2013E. 2012/20372 K. 2013/790"TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan - Kapitalizasyon Faizinin % 5 Olacağı Gözetilmeden % 4 Kabulüyle Fazla Bedel Hesaplayan Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - 1970 Yılındaki Kamulaştırmanın Dışında Kalan Bir Bölüm Varsa Davacı Hakkında Yalnızca Bu Kısmın Bedeline Hükmedilmesinin Gerektiği )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( % 5 Olacağı Gözetilmeden % 4 Kabulüyle Fazla Bedel Hesaplayan Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi )
DAVA AÇMA HAKKI ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - 1970 Yılındaki Kamulaştırmanın Dışında Kalan Bir Bölüm Varsa Davacı Hakkında Yalnızca Bu Kısmın Bedeline Hükmedilmesinin Gerektiği )"
13YHGK4.7.2012E. 2012/5-208 K. 2012/443"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Davacıların Kamulaştırma İşlemini Usulüne Uygun Tebligatla Öğrendikleri - Otuz Gün İçinde Kamulaştırma İşlemine Karşı Dava Açılması Gerektiğinden Davanın Reddine Karar Verileceği)
OTUZ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminin Reddi Gerektiği - Usulüne Uygun Tebligatın Yapıldığı Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Bedele Karşı Dava Açılması Gerektiği)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Kamulaştırmasız Al Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminde - Kamulaştırma Belgelerinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Halinde Tebliğ Tarihinden İtibaren Başlaması Gerektiği/30 Gün Olduğu)
TEBLİGATIN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ MALİKİNİN KIZINA YAPILMASI (7201 S.K. Tebliğ Tarihinde Yürürlükte Olan Şekli İtibariyle Görünüşüne Nazaran Onbeş Yaşından Aşağı Olmaması ve Bariz Surette Ehliyetsiz Bulunmaması Şartlarını Taşımadığı Yönünde İddiada Bulunulmaması Karşısında Usulüne Uygun Şekilde Yapıldığının Kabulü Zorunlu Olduğu)
KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MAL SAHİBİNE YAPILMIŞ TEBLİGAT OLMAMASI (Kamulaştırma Kararı Alınmış ve Bedel Bankaya Bloke Edilmesine Rağmen Mal Sahibine Yapılmış Tebligat Yoksa Fakat Malik Kamulaştırmayla İlgili Dava Açmaya Yarayacak Doğru ve Sağlıklı Bilgileri Öğrenmişse O Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Bedele Karşı Dava Açması Gerektiği)"
13Y5.HD26.9.2011E. 2011/4375 K. 2011/14734"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEBLİGATLA BAŞLAYACAĞI ( Davacılara Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı/Dava Konusu Taşınmaza Davalı İdarece El Konulduğu - Taşınmaz Malikinin Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Açabileceği Gibi Bedel Arttırım Davası Da Açabileceğinin Gözetildiği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşleminin Mal Sahibine Yapılan Tebligatla Başlayacağı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı İçin Bu Davayla Beraber Bedel Arttırım Davası Da Açabileceği )
BEDEL ARTTIRIM DAVASI ( Kamulaştırma İşleminin Tebligatla Başlayacağı/Taşınmaz Malikine Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı - Taşınmaz Malikinin Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Da Açabileceğinin Gözetileceği )
TAŞINMAZA FİİLEN EL KONULMASI ( Davacılara Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı - Taşınmaz Malikinin Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Açabileceği Gibi Bedel Arttırım Davası Da Açabileceği )"
13Y5.HD20.6.2011E. 2011/6508 K. 2011/11005"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Kamulaştırma İşlemi İle İlgili Davacılara Yapılan Tebliğatın Usulüne Uygun Olmadığı - Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü ile İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEBLİĞATLA BAŞLAYACAĞI ( Davacılarla İlgili Usulüne Uygun Bir Tebliğatın Yapılmadığı - Bu Nedenle açılan Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasının Süresinde Olduğunun Kabulü Gerektiği/Davanın Esasına Girileceği )
USULÜNE UYGUN KAMULAŞTIRMA TEBLİĞATI ( Davalı Tarafından Kamulaştırma İşlemiyle İlgili Usulüne Uygun Tebliğat Yapılmadığı )"
13Y5.HD9.5.2011E. 2011/1779 K. 2011/8031"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA (Kamulaştırma Kanunu Gereğince Nüfus Kayıtları Üzerinde Davacının Adresinin Araştırılmadan İlanen Tebliğat Yapılamayacağı - Davacı Murisin Ölü Olduğu/Tebliğatın Geçersizliği)
GEÇERSİZ TEBLİĞAT (İlanen Tebliğatın Geçersiz Olduğu - Davacıların Murislerinin Nüfus Kayıtları Hakkında Tapu ve Nüfustan Araştırma Yapılması Gereği/Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Bedelinin Tahsili Davası)
TAPU VE NÜFUS KAYITLARI (Davacıların Murislerinin Kimlik Bilgileri Hakkında Tapu ve Nüfustan Araştırma Yapılması Gereği - İlanen Tebliğat Tarihinde Davacılar Murisinin Ölü Olduğu/Kamulaştırma İşlemi Tebliğatının Geçersizliği)"
13Y5.HD28.9.2010E. 2010/8687 K. 2010/15976"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi İçin Noterden Yapılan Tebligatla Başladığı - Davacıya Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığından Geçerli Bir Kamulaştırma İşleminden Söz Edilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGAT ( Mal Sahibi İçin Noterden Yapılan Tebligatla Başladığı - Davacıya Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığından Geçerli Bir Kamulaştırma İşleminden Söz Edilemeyeceği )
TEBLİGAT ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili/Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi İçin Noterden Yapılan Tebligatla Başladığı - Davacıya Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığından Geçerli Bir Kamulaştırma İşleminden Söz Edilemeyeceği )"
13Y5.HD2.7.2010E. 2006/3991 K. 2010/12878"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI İSTEMİ ( Uzlaşma Talebi Üzerine Uzlaşma Görüşmelerinin Neticesine Kadar Dava Bekletileceği - Uzlaşılamaması Halinde Uzlaşmazlık Tutanağının Mahkemeye Sunulmasından Sonra Davaya Devam Edileceği )
UZLAŞMA TALEBİ ( Uzlaşma Görüşmelerinin Neticesine Kadar Davanın Bekletileceği - Uzlaşılamaması Halinde Uzlaşmazlık Tutanağının Mahkemeye Sunulmasından Sonra Davaya Devam Edileceği )
UZLAŞMAZLIK TUTANAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması İstemi - Uzlaşma Talebi Üzerine Uzlaşma Görüşmelerinin Neticesine Kadar Davanın Bekletileceği/Uzlaşılamaması Halinde Uzlaşmazlık Tutanağının Mahkemeye Sunulmasından Sonra Davaya Devam Edileceği )"
13Y5.HD15.6.2010E. 2010/3041 K. 2010/11317"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL (Malikin Taşınmaza İlişkin Her Türlü Dava Hakkı 30 Gün Geçmekle Düştüğü Gibi Mülkiyet de İdari Yönden Davalıya Geçeceği - Davalı İdarenin Kamulaştırmasız El Atması Söz Konusu Olmadığından Davanın Reddi Gerektiği)
DAVA HAKKI (Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi ve Kal - Malikin Taşınmaza İlişkin Her Türlü Dava Hakkı 30 Gün Geçmekle Düştüğü Gibi Mülkiyet de İdari Yönden Davalıya Geçeceği)
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGAT (Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi İçin 13. Md. Uyarınca Yapılan Tebligatla Başlayacağı)"
13Y5.HD9.2.2010E. 2009/16301 K. 2010/1709"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının Haricen Kamulaştırmadan Haberdar Olması 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Başlaması İçin Yeterli Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davacının Haricen Kamulaştırmadan Haberdar Olması 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Başlaması İçin Yeterli Olduğu )
İLANEN TEBLİGAT ( Davacıya Kamulaştırma İşlemleri İlanen Tebliğ Edilmişse de Kamulaştırma Kanununun 7. Md.sinde Sayılan Yerlerin Her Birinden Usulüne Uygun Olarak Adres Araştırması Yapılmadığından İlanen Tebligat Geçersiz Olup 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Başlamadığı )"
13YHGK23.12.2009E. 2009/5-422 K. 2009/579"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Türkiye'de Taşınmazı Bulunan Suriye Uyrukluların Mülkiyet Hakları Sınırlandırılmış Ancak Ortadan Kaldırılmadığı - Tapu Maliki ve Mirasçıların Mülkiyet ve Dava Hakları Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma İşlemlerinin Usule Uygun Olarak Tapu Maliklerine veya Mirasçılarına Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Kanunu'ndaki Hak Düşürücü Süre de Usule Uygun Tebliğden İtibaren Başladığı )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Usule Uygun Olarak Tapu Maliklerine veya Mirasçılarına Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Kanunu'ndaki Hak Düşürücü Süre de Usule Uygun Tebliğden İtibaren Başladığı )
TÜRKİYE'DE TAŞINMAZI BULUNAN SURİYE UYRUKLULAR ( Mülkiyet Hakları Sınırlandırılmış Ancak Ortadan Kaldırılmadığı - Tapu Maliki ve Mirasçıların Mülkiyet ve Dava Hakları Olduğu )"
13Y3.HD5.3.2009E. 2009/1533 K. 2009/3374"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Ecrimisil Bedelinin Dava Tarihindeki Taşınmaz Değeri Esas Alınarak Hesaplanacağı - Tazminat Davasında Karar Tarihine Kadar Ecrimisil Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Kamulaştırmasız El Atma - Bedelin Dava Tarihindeki Değer Esas Alınarak Hesaplanması Gereği/Tazminat Davasında Karar Tarihine Kadar Ecrimisil Bedelinin Tahsiline Karar Verilemeyeceği )"
13Y5.HD28.4.2008E. 2008/2738 K. 2008/5581"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Dava Dilekçesinin Hukuki Nitelendirmesi Hakime Ait Olduğundan Esasa Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
DİLEKÇENİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ ( Hakime Ait Olduğundan Davanın Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Tazminat Davası Olduğundan Esasa Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )"
13Y5.HD15.4.2008E. 2008/1112 K. 2008/4956"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kanunda Yazılı Belgelerden Birinin veya Birkaçının Tebligat Yapılırken Eklenmemesi Tebligatı Geçersiz Hale Getirmediği )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Kanunda Yazılı Belgelerden Birinin veya Birkaçının Tebligat Yapılırken Eklenmemesi Tebligatı Geçersiz Hale Getirmediği )
KANUNDA YAZILI BELGELERDEN BİRİNİN VEYA BİRKAÇININ TEBLİGAT YAPILIRKEN EKLENMEMESİ ( Tebligatı Geçersiz Hale Getirmediği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Davanın Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )"
13Y5.HD11.3.2008E. 2008/1442 K. 2008/2850"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Emsal Karşılaştırması Yapılarak Değer Biçilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Emsal Karşılaştırması Yapılarak Değer Biçilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
DEVİR PROTOKOLÜ ( Dava Konusu Taşınmazların Protokolde Belirtilen Yol ve Kavşakların Kapsamında Kalıp Kalmadığı ve Ana Arter Niteliğinde Olup Olmadığı Hususunda Fen Bilirkişi Marifetiyle Mahallinde Yeniden Keşif Yapılması Gereği )"
13Y5.HD28.2.2008E. 2007/14736 K. 2008/2198"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Mal Sahipleri Yönünden Kamulaştırma Yasası'ndan Doğan Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşlemi Tebligatla Başladığı )
TEBLİGAT ( Mal Sahipleri Yönünden Kamulaştırma Yasası'ndan Doğan Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşleminin Tebligatla Başladığı - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN BAŞLANGICI ( Mal Sahipleri Yönünden Kamulaştırma Yasası'ndan Doğan Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşleminin Tebligatla Başladığı )"
13YHGK14.11.2007E. 2007/5-835 K. 2007/850"AKIL HASTASINA YAPILAN TEBLİGAT ( Cezai Ehliyeti Bulunmadığına Dair Hakkında Rapor Tanzim Edilen Kişinin Kısa Bir Süre Sonra Yapılan Tebligatı Almaya Ehil Bulunmadığı - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Tebliğ Tarihi İtibariyle Akıl Hastalığına Müptela Olduğu ve Cezai Ehliyeti Bulunmadığına Dair Hakkında Rapor Tanzim Edilen Kişinin Kısa Bir Süre Sonra Yapılan Tebligatı Almaya Ehil Bulunmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Cezai Ehliyeti Bulunmadığına Dair Hakkında Rapor Tanzim Edilen Kişinin Kısa Bir Süre Sonra Yapılan Tebligatı Almaya Ehil Bulunmadığı - Sözü Edilen Geçersiz Tebligatın 30 Günlük Hak Düşürücü Süreye Başlangıç Sayılamayacağı )"
13Y5.HD30.10.2007E. 2007/9494 K. 2007/11926"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davacıya Çıkartılan Kamulaştırma İşlemine İlişkin Belgelerin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği - Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi İçin 13. Madde Uyarınca Yapılan Tebligatla Başladığı )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE İLİŞKİN BELGELER ( Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği - Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi İçin 13. Madde Uyarınca Yapılan Tebligatla Başladığı )
TEBLİGAT ( Davacıya Çıkartılan Kamulaştırma İşlemine İlişkin Belgelerin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği - Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi İçin 13. Madde Uyarınca Yapılan Tebligatla Başladığı )
USULSÜZ TEBLİĞ EDİLEN KAMULAŞTIRMA BELGELERİ ( Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi İçin 13. Madde Uyarınca Yapılan Tebligatla Başladığı - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İstemi )"
13YHGK24.1.2007E. 2007/5-33 K. 2007/28"KAMULAŞTIRMA KURALI ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Taşınmaz İçin İdarenin Belirlediği Bedele Karşı Yapılacak Olan İtirazlar Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine Göre Gerçekleştirileceği )
İMAR UYGULAMASI ( Bedele Dönüştürülen Taşınmaz İçin İdarenin Belirlediği Bedele Karşı Yapılacak Olan İtirazlar Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine Göre Gerçekleştirileceği )
BEDELE DÖNÜŞTÜRME İŞLEMİ ( Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Prosedüre Göre Hak Sahibine Tebliğ Edilmemesi Halinde Bedele Karşı Yapılacak İtiraz Yönünden Zamanaşımı veya Hak Düşümü Süresinin Geçirilmiş Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
HAK DÜŞÜMÜ VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ( Bedele Dönüştürme İşleminin Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Prosedüre Göre Hak Sahibine Tebliğ Edilmemesi Halinde Bedele Karşı Yapılacak İtiraz Yönünden Sürelerin Geçirilmiş Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
ŞUYULANDIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Bedele Dönüştürme İşleminin Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Prosedüre Göre Hak Sahibine Tebliğ Edilmemesi Halinde Bedele Karşı Yapılacak İtiraz Yönünden Zamanaşımı veya Hak Düşümü Süresinin Geçirilmiş Olduğundan Söz Edilemeyeceği )"
13YHGK28.6.2006E. 2006/18-475 K. 2006/472"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bozmaya Uyulduktan Sonra Yeniden Hüküm Kurulması Durumunda Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesinin Gerekmesi )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Taşınmazın Kayıt Malikinin Mirasçısının Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Dava Ehliyetinin Var Olduğunun Kabulünün Gerekmesi )
BOZMAYA UYULMASI ( Uyma Kararından Sonra Verilen Hükmün Temyizi Durumunda Dosyanın Genel Kurula Değil Özel Daireye Gönderilmesinin Gerekmesi )"
13YHGK24.5.2006E. 2006/5-327 K. 2006/316"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMAYA DAYANAN TAZMİNAT ( Tebligatın Davacının Adreste Bulunmama Nedeni Tevsik Edilmediğinden Geçersiz Olduğu - Adı Geçen Davacıların Payı Yönünden Henüz Başlamış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığından Kabulü Gereği )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Davacının Adreste Bulunmama Nedeni Tevsik Edilmediğinden Geçersiz Olduğu - Adı Geçen Davacıların Payı Yönünden Henüz Başlamış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığından Davalı İdarece Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atıldığının Kabulü Gereği )
ADRESTE BULUNMAMA ( Tebligatın Davacının Adreste Bulunmama Nedeni Tevsik Edilmediğinden Geçersiz Olduğu - Adı Geçen Davacıların Payı Yönünden Henüz Başlamış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığından Davalı İdarece Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atıldığının Kabulü Gereği )"
13YHGK28.12.2005E. 2005/5-754 K. 2005/783"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Yapılan Tebligat Geçersiz Olduğundan Mal Sahibi İçin Henüz Başlamış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığı/Davacıların Bedel Artırım Davası Açma Hakları Olduğu - Kamulaştırma Kanununun 17. Maddesi Uyarınca Verilen Tescil Kararının Kaldırılmasına Gerek Olmadığı )
ALACAK DAVASI ( Kamulaştırmasız Elatma - Başlamış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığından Davacıların Bedel Artırım Davası Açma Hakları Olduğu/Kamulaştırma Kanunu'nun 17. Maddesi Uyarınca Verilen Tescil Kararının Kaldırılmasına Gerek Olmadığı )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Davacıların Adresleri Tapu Vergi ve Nüfus Müdürlüklerinden Sorulmadan ve Haricen Zabıta Vasıtası İle Araştırılmadan Gazete İle İlan Edilmesi - Kamulaştırmasız Elatma )
TESCİL KARARI ( Yapılan Tebligat Geçersiz Olduğundan Mal Sahibi İçin Henüz Başlamış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığı - Kamulaştırma Kanununun 17. Maddesi Uyarınca Verilen Tescil Kararının Kaldırılmasına Gerek Olmadığı )"
13Y5.HD12.12.2005E. 2005/13358 K. 2005/13595"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacıların Bir Kısmına Yapılan Kamulaştırma Tebligatlarının Usulsüz Olmasına Göre Davanın Esasına Girilmesi Gerekirken Reddinin Hatalı Olduğu )
USULSÜZ KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI ( Avukatın Tebligatı Aldığı Tarihte Vekaletnamesinde Kamulaştırma Tebligatlarını Almaya Yetkili Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Bu Davacı Yönünden de Redde Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
AVUKATA YAPILAN KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI ( Avukatın Tebligatı Aldığı Tarihte Vekaletnamesinde Kamulaştırma Tebligatlarını Almaya Yetkili Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Bu Davacı Yönünden de Redde Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
13Y18.HD6.6.2005E. 2005/3931 K. 2005/5915"FAİZ TALEBİ ( Arttırılan Kamulaştırma Bedeli İçin Yasal Faizin Hak Sahibine Tebligatın Yapıldığı Tarihten İtibaren Hesaplanması Gereği )
HAK SAHİBİNE YAPILACAK TEBLİGAT ( Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesi - Kamulaştırma Tarihi/Tebligat Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yaptırılmışsa Kamulaştırma Kararının Hak Sahibine Tebliğ Edildiği Tarih - Tebligat Yapılmadan Dava Açılmışsa Dava Tarihi Esas Alınacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kamulaştırma Tarihi/Tebligat Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yaptırılmışsa Kamulaştırma Kararının Hak Sahibine Tebliğ Edildiği Tarih - Tebligat Yapılmadan Dava Açılmışsa Dava Tarihi Esas Alınacağı )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( Kamulaştırma Kararının Tamamlandığı Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde İdare Tarafından Tebligat Yaptırılmışsa Kamulaştırma Tarihi - Tebligat Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yaptırılmışsa Kamulaştırma Kararının Hak Sahibine Tebliğ Edildiği Tarihin Esas Olduğu )"
13Y5.HD30.5.2005E. 2005/2609 K. 2005/6208"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Açılan Tespit ve Tescil Davasında Çıkartılan Tebligatların ve Dava Sonucunda Verilen Kararın Taşınmaz Maliklerine Tebliği de Kamulaştırma Yasasının Öngördüğü Şekilde Yasal Tebliğ Anlamında Olmadığı )
YASAL TEBLİĞ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması - Açılan Tespit ve Tescil Davasında Çıkartılan Tebligatların ve Dava Sonucunda Verilen Kararın Taşınmaz Maliklerine Tebliği de Kamulaştırma Yasasının Öngördüğü Şekilde Yasal Tebliğ Anlamında Olmadığı )
TESPİT VE TESCİL DAVASINDA ÇIKARTILAN TEBLİGATLAR ( Ve Dava Sonucunda Verilen Kararın Taşınmaz Maliklerine Tebliği de Kamulaştırma Yasasının Öngördüğü Şekilde Yasal Tebliğ Anlamında Olmadığı )"
13Y5.HD30.9.2004E. 2004/7238 K. 2004/9261"KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI ( Tebligatın Geçersizliği İmzanın Davacıya Ait Olmadığının Tesbiti İstemi - Açılacak Bedel Artırım Davasında İleri Sürülüp Maddi Vakıa Olarak İncelenebileceği )
KAMULAŞTIRMA KANUNU'NDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu - Tebligatın Geçersizliği İmzanın Davacıya Ait Olmadığının Tesbiti İstemi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamulaştırma Kanunu'ndan Doğan Tüm Anlaşmazlıklar - Taşınmazın Bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
13Y5.HD17.6.2004E. 2004/5568 K. 2004/7034"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Değerlendirmede Esas Alınan Taşınmazın İmar Parseli Olması - Emsal Karşılaştırması Sonucu Tespit Edilen Bedelden %35 İmar Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesi Gerektiği )
İMAR PARSELİ ( Emsal Karşılaştırması Sonucu Tespit Edilen Bedelden %35 İmar Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesi Gerektiği - Kamulaştırmasız Elatma )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Değerlendirmede Esas Alınan Taşınmazın İmar Parseli Olması/Emsal Karşılaştırması Sonucu Tespit Edilen Bedelden %35 İmar Düzenleme Ortaklık Payının İndirilmesi Gerektiği )"
13Y18.HD12.2.2004E. 2003/10117 K. 2004/805"KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE TESCİL KARARI ( Verilebilmesi İçin Kamulaştırma Evrakının Taşınmaz Malın Tüm Paydaşlarına Adresleri Saptanıp Noter Aracılığıyla Tebliğ Edilmiş Olması ve Bu Karara Karşı Adli veya İdari Yargıya Başvurulmuşsa Sonuçlanmış Olması Gereği )
KAMULAŞTIRMA EVRAKININ TEBLİĞİ ( Taşınmaz Malın Paydaşlarına Belediye Başkanı Eliyle İfadesi Kullanılarak Tebliğe Çıkarılmasının Usulsüz Olması - Paydaşların Adresleri Saptanıp Noter Aracılığıyla Tebliğ Edilip ve Kamulaştırma Kararına Karşı Adli veya İdari Yargıya Başvurulmuşsa Sonuçlanmış Olması Gereği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ ( Davasının Kesin Olarak Sonuçlandırılmaması ve Kamulaştırma İşleminin Geçerli Bir Tebliğe Dayalı Olarak Kesinleşmediğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
13Y5.HD21.10.2003E. 2003/11587 K. 2003/12068"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAYA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI ( Bedele Dönüştürme İşlemi Noter Marifetiyle Tebliğ Edilmediğinden Hak Düşürücü Sürenin Uygulanamaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürme İşleminin Noter Marifetiyle Tebliğ Edilmediğinden Hak Düşürücü Sürenin Uygulanamaması )
NOTER MARİFETİYLE TEBLİĞ ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürme İşleminin Noter Marifetiyle Tebliğ Edilmediğinden Hak Düşürücü Sürenin Uygulanamaması )"
13Y16.HD26.6.2003E. 2003/7276 K. 2003/6644"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Zilyetliğin İktisap Sağlaması için Çekişmesiz Aralıksız ve Malik Sıfatıyla Tespit Tarihine Kadar En Az Yirmi Yıllık Sürmesinin Gerekmesi )
ÇEKİŞMESİZ ZİLYETLİK ( Zilyetliğin İktisap Sağlaması için Çekişmesiz Aralıksız ve Malik Sıfatıyla Tespit Tarihine Kadar En Az Yirmi Yıllık Sürmesinin Gerekmesi )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Zilyetliğin İktisap Sağlaması için Çekişmesiz Aralıksız ve Malik Sıfatıyla Tespit Tarihine Kadar En Az Yirmi Yıllık Sürmesinin Gerekmesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( İktisap Tarihinden Tespit Tarihine Kadar 20 Yıllık Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğinin Dolması )"
13Y18.HD31.10.2002E. 2002/9509 K. 2002/10578"TAPU KAYDININ İPTALİ DAVASI ( Kamulaştırılan Taşınmaza Acele El Koyma Nedeniyle )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA ACELE EL KOYMA ( İdarece Taşınmaz Malın Takdir Olunan Bedeli Milli Bankalardan Birisine Yatırılarak Makbuz ve İlgili Belge Örnekleri İle Mahkemeden Taşınmaz Malın Durumunun Tespitinin İstenmesinin Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( Zaruret Nedeniyle Kamulaştırılan Taşınmaza Acele El Koyan İdarenin Dava Hakkını Kullabilmesinin Kamulaştırma Evraklarının İlgililere Tebliğe Çıkarılmış Olması Halinde Mümkün Olması )
DAVA HAKKI ( Kamulaştırılan Taşınmaza Acele El Koyan İdarenin Dava Hakkını Kullabilmesinin Kamulaştırma Evraklarının İlgililere Tebliğe Çıkarılmış Olması Halinde Mümkün Olması )"
13Y5.HD8.4.2002E. 2002/1093 K. 2002/8348"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Nedeniyle Taşınmazda Değer Artışı-İşlemin Tebliğ Tarihinin Araştırılması-Bedel Tespiti )
TAŞINMAZ DEĞERİNDE ARTIŞ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Değer Artışının Bedelden Düşülmesi )
DEĞER ARTIŞININ TOPLAM KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN DÜŞÜLMESİ ( Kamulaştırma İşlemi Nedeniyle Taşınmazın Kalan Kısmında Değer Artışı )
BEDEL TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-İşlemin Tebliğ Tarihinin Dosyadan Anlaşılmaması )
DOSYADAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEBLİĞ TARİHİNİN ANLAŞILMAMASI ( Dava Süresi Bakımından Araştırılması-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması"
13Y5.HD19.3.2002E. 2002/760 K. 2002/6387"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamulaştırma İşlemine Karşı Dava Süresinin Tebligatın Yapılmasıyla Veya Taşınmazın Ferağının Verilmesiyle Başlaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma İşlemine Karşı Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Tebligatın Yapılmasıyla Veya Taşınmazın Ferağının Verilmesiyle Başlaması )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma İşlemine Karşı Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Tebligatın Yapılmasıyla Veya Taşınmazın Ferağının Verilmesiyle Başlaması )
TAŞINMAZIN FERAĞININ VERİLMESİ ( Kamulaştırma İşlemine Karşı Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Tebligatın Yapılmasıyla Veya Taşınmazın Ferağının Verilmesiyle Başlaması )"
13Y5.HD19.3.2002E. 2002/229 K. 2002/6468"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Tarihi İle Dava Açılması Arasında Bir Yıllık Süre Geçmediğinden Değerlendirme Tarihinin Kamulaştırma Tarihi Olması )
DEĞERLENDİRMEYE ESAS ALINAN TARİH ( Kamulaştırma Tarihi İle Dava Açılması Arasında Bir Yıllık Süre Geçmediğinden Değerlendirme Tarihinin Kamulaştırma Tarihi Olması )
FAİZ ( Artırılan Bedele Taşınmazın Mülkiyetinin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
13Y5.HD19.3.2002E. 2002/223 K. 2002/6473"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artırılan Kamulaştırma Bedeline Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleştiği Günden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
FAİZ ( Artırılan Kamulaştırma Bedeline Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleştiği Günden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
KAMULAŞTIRMANIN İDARİ YÖNDEN KESİNLEŞMESİ ( Artırılan Kamulaştırma Bedeline Kesinleşme Gününden İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
13Y5.HD12.2.2002E. 2001/28946 K. 2002/3187"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazda Münavebe Bitkilerini Sulu Şartlarda Yetiştirme Olanağı Sağlayacak Sulama Tesisinin Mevcut Olup Olmadığının Araştırılması )
SULU TARIM ARAZİSİ ( Taşınmazda Münavebe Bitkilerini Sulu Şartlarda Yetiştirme Olanağı Sağlayacak Sulama Tesisinin Mevcut Olup Olmadığının Araştırılması )
TAŞINMAZDA MEYDANA GELEN DEĞER ARTIŞI ( Taşınmazın Sulama Kanalı Geçirilmek Suretiyle Kamulaştırılması )"
13Y18.HD5.2.2002E. 2002/563 K. 2002/1159"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRIMI ( Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Olarak Tebliğinden İtibaren Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Açılması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Olarak Tebliğinden İtibaren Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Açılması )
TAPUDA DEVİR ( Hak Düşürücü Sürenin Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Olarak Tebliğinden İtibaren Başlaması Halinin Tek İstisnası Olması )"
13Y18.HD29.1.2002E. 2002/368 K. 2002/835"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Kamulaştırma İşleminin Tebliğine Girişilmeden Önce İdarenin Kendi Bünyesi İçerisinde Verdiği Kararların Kamulaştırma İşlemi Sayılamaması )
İDARENİN KENDİ BÜNYESİNDE VERDİĞİ KARARLAR ( Kamulaştırma İşleminin Tebliğine Girişilmeden Önce Yapılan İşlemlerin Kamulaştırma Niteliğinde Kabul Edilememesi )
MÜKERRER KAMULAŞTIRMA ( İdarenin Kamulaştırma Kararından Önceki Kararlarının Tamamlanmış Bir Kamulaştırma İşlemi Olarak Kabulünün Mümkün Olmaması )"
13Y5.HD10.4.2001E. 2001/3698 K. 2001/6322"KAMULAŞTIRMA KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ( Adli Yargıda İleri Sürülememesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Adli Yargıdaki Bu Dava Sırasında Kamulaştırmanın Geçersizliğinin İleri Sürülememesi )
ADLİ YARGIDA İLERİ SÜRÜLEMEME ( Kamulaştırma İşleminin Geçersizliği )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma İşleminin Geçersizliği İddiasında Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamu Tüzel Kişiliğine Ait Taşınmaz İçin Yapılan Kamulaştırmanın Geçersizliğinin İncelenmesinde )"
13Y18.HD4.12.2000E. 2000/8576 K. 2000/13000"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İntifa Hakkı ve Çıplak Mülkiyet Sahibinin Ayrı Ayrı Dava Açması )
İNTİFA HAKKI VE ÇIPLAK MÜLKİYET SAHİBİNİN AYRI AYRI DAVA AÇMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
13Y5.HD19.9.2000E. 2000/14582 K. 2000/13156"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Tebligatın İlanen Yapılması Halinde Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
İLANEN TEBLİĞ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasını Açma Süresinin Başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Tebligatının Maliklerin Adresi Tesbit Edilemediğinden İlanen Yapılması )"
13Y18.HD18.9.2000E. 2000/7401 K. 2000/8940"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ölü Kişiye Tebligat Çıkarmış Olan İdarenin Sonradan Kamulaştırma Şerhini Kaldırtıp İşlemi Tamamlamaktan Vazgeçmesi )
ÖLÜ KİŞİYE TEBLİGAT ( Kamulaştırma )
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇİLMESİ ( Kamulaştırmanın Kesinleşmemesi ve Taşınmaz Maliklerinin Zarara Uğramaması Halinde Bedelin İstenememesi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DÜZENLEME GÖRMESİ ( İdarenin Kesinleşmemiş Kamulaştırma İşlemini Tamamlamak İstememesi Halinde )"
13Y18.HD17.4.2000E. 2000/3063 K. 2000/4490"KAMULAŞTIRMA ( İşlemin Mal Sahibi İçin Yapılan Tebligatla Başlaması )
İHTİLAFSIZ KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Yasal Süresinde Bankaya Yatırılan ve Hak Sahibine Ödenmemesi Konusunda Talimat da Verilmemiş Olması )
FAİZ TALEBİ ( Yasal Süresinde Bankaya Yatırılan ve Hak Sahibine Ödenmemesi Konusunda Talimat da Verilmemiş Olan İhtilafsız Kamulaştırma Bedeli )"
13Y5.HD14.12.1999E. 1999/17277 K. 1999/20519"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEBLİĞİ NİTELİĞİ ( Bedel Artırma Davasının Açılmış Olması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ARTTIRIM DAVASI ( Kamulaştırma İşleminin Tebliği Niteliği )
KISMİ DAVA TARİHİNİN TEBLİĞ TARİHİ OLMASI ( Kamulaştırma İşlemi Tebliğ Edilmeden Bedel Artırma Davasının Açılmış Olması )"
13Y5.HD13.4.1999E. 1999/2763 K. 1999/5759"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ARTIRIM DAVASI ( Taşınmazın Tebliğden Önce Satılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ARTIRIM DAVASI ( Dava Hakkı Olanlar )
KAMULAŞTIRMADA TEBLİĞ ( Satan Kişiye Yapılması - Bedel Artırım Davası )
ISLAH YOLU İLE TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırmada Tebliğin Satan Kişiye Yapılması )"
13Y5.HD22.3.1999E. 1999/4188 K. 1999/4613"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Davacıya Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılmadan Karar Verilmemesi )
EKSİK İNCELEME ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Davacıya Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılmadan Karar Verilmemesi )
İSTEMLE BAĞLILIK ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )"
13Y18.HD4.3.1999E. 1999/326 K. 1999/2608"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Nakden ve Peşin Olarak Ödenmesi Zorunluluğu - Kısıtlamaya Gidilemeyeceği/Ferağ Verilene Kadar Ödenmemesi )
TAKİP ( Kamulaştırma Bedeli/Nakden ve Peşin Olarak Ödenmesi Zorunluluğu - Kısıtlamaya Gidilemeyeceği/Ferağ Verilene Kadar Ödenmemesi )"
13YHGK23.12.1998E. 1996/18-443 K. 1998/910"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Hükmedilecek Faizin Kamulaştırmanın Kesinleşmesiyle Mülkiyeti Kamu İdaresine Geçen Taşınmaz Üzerindeki Hak Bu Suretle Bedeli Olan Para Alacağına Dönüşmüş Olmakla Bu Bedelin Tam Olarak Tediyesine Kadar Ödenmesi Gereken Temerrüt Faizi Olması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE FAİZİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırmanın Kesinleştiği ve Bu Suretle Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülebilmesi )
MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle Kamulaştırma İdari Yönden Kesinleşmekte ve Mülkiyet İdareye Geçmekte )
KAMULAŞTIRMANIN KESİNLEŞMESİ ( İşlemlerle İlgili Malike Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle Kamulaştırma İdari Yönden Kesinleşmekte ve Mülkiyet İdareye Geçmekte )
NOTER ARACILIĞIYLA TEBLİGAT ( Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Bedel Taşınmaz Maliki Adına Bir Bankaya Bloke Edildikten ve Diğer Usul İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Bütün İşlemleri Belgeleyen Evrakın Malike Noter Aracılığıyla Tebliğe Çıkarılmasının Gerekmesi )
TAKDİR KOMİSYONU ( Kanun Hükümlerine Göre Kamu Yararı Kararı Verilerek Kamulaştırılması Öngörülen Taşınmaza Takdir Komisyonunca Bedel Takdir Edilmesi )
İDARİ YÖNDEN KESİNLEŞME ( Taşınmaz Malikine Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle Kamulaştırma İdari Yönden Kesinleşmiş Olması ve Mülkiyetin İdareye Geçmesi )"
13YHGK3.6.1998E. 1998/18-485 K. 1998/387"NAZIM İMAR PLANI ( Bir Taşınmazın Hem Nazım İmar Planında Hem de Uygulamalı İmar Planında Yer Almasının Mümkün Olmadığı - Uygulama İmar Planında Yer Almayan Taşınmaz Sadece Nazım İmar Planında Yer Almakla Arsa Niteliği Kazanmayacağı )
UYGULAMALI İMAR PLANI ( Uygulamalı İmar Planına Alınan Taşınmazın Nazım İmar Planından Çıkarıldığının Kabulü Gereği - Kamulaştırılan Taşınmazın Uygulamalı İmar Planında Yer Alıp Almadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
KAMULAŞTIRILAN YERİN NİTELİĞİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Uygulamalı İmar Planı İçerisinde Yer Alıp Almadığının Araştırılması Gereği - Bir Taşınmazın Sadece Nazım İmar Planında Yer Almakla Arsa Olarak Değerlendirilemeyeceği )
ARSA OLARAK DEĞERLENDİRİLME ( Kamulaştırılan Taşınmazın Uygulamalı İmar Planı İçerisinde Yer Alıp Almadığının Araştırılması Gereği - Bir Taşınmazın Sadece Nazım İmar Planında Yer Almakla Arsa Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
13Y18.HD12.3.1998E. 1998/1864 K. 1998/2476"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( İmar Planı İçine Alınmış Olan ve Çevresindeki Taşınmazlar Tarla Olan Taşınmazın Kamulaştırılmasında )
KAMULAŞTIRILAN ARSANIN BEDELİNİN TESBİTİ ( Çevredeki Tarla Biçimindeki Diğer Taşınmazlara Biçilen Değerin Emsal Alınması )
İMAR PLANI İÇİNE ALINMIŞ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Çevresindeki Tarlalara Biçilen Değerin Emsal Teşkil Etmesi )"
13Y18.HD20.1.1998E. 1997/11367 K. 1998/203"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Mazbut Vakfa Ait Taşınmazın Kamulaştırma Bedeline İtirazda )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre Başlangıcı )
SÜRE VE BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davalarında )
MAZBUT VAKFA AİT TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
VAKFA AİT TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında Hak Düşürücü Süre ve Başlangıcı )"
13Y18.HD19.1.1998E. 1997/11912 K. 1998/144"BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Taşınmaz Değerinin Tebliğ Tarihine Göre Belirlenmesi )
KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASI ( Taşınmaz Değerinin Tebliğ Tarihine Göre Belirleneceğine İstisna Teşkil Etmemesi )
GECİKMİŞ TEBLİGAT ( Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tebliğ Tarihine Göre Belirleneceği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Kamulaştırmadan İtibaren Bir Yıl İçinde Tebligat Yapılmamışsa )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırılanın Mülkiyetinin İdareye Geçtiği Tarih )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞMESİ ( Faiz Başlangıcı )"
13Y5.HD16.12.1997E. 1997/16173 K. 1997/18704"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Hak Düşürücü Süre ve İşlemeye Başlaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davalarında Tebligat )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davalarında Hak Düşürücü Süre )
PAYDAŞLARIN AÇTIĞI BEDELE İTİRAZ DAVASINDA BİÇİLEN DEĞER ( Sonraki Davalarda Delil Niteliği )
TAKDİRİ DELİL ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Eden Paydaşın Davasında Belirlenen Fiyatın Sonraki Davalarda )"
13Y18.HD2.12.1997E. 1997/10205 K. 1997/11600"FERAĞDAN SONRA YAPILAN KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI ( İdarenin Davacıyı Yanıltıcı Davranışı Nedeniyle Hak Düşürücü Sürenin Bu Tarihten Başlayacağı )
İDARENİN DAVACIYI YANILTICI DAVRANIŞI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında Hak Düşürücü Süre )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İdarenin Davacıyı Yanıltıcı Davranışı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında İdarenin Yanıltıcı Davranışının Etkisi )
SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında İdarenin Yanıltıcı Davranışının Etkisi )"
13Y18.HD12.5.1997E. 1997/3291 K. 1997/4661"KATMA DEĞER VERGİSİNİN İSTENMESİ ( Kamulaştıran İdarenin Takdir Komisyonunun Belirlediği Değeri Taşınmaz Malikine Ödenmek Üzere Bir Bankaya Bloke Etmesinin Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ ( Kamulaştıran İdarenin Sadece Kamulaştırma Bedelini Ödemekle Yükümlü Olması )"
13Y18.HD8.5.1997E. 1997/3892 K. 1997/4575"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Sükutu Hak Sürelerinin Tebligattan Tebligat Yapılmamışsa Varsa Ferağdan İtibaren Başlaması )
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGAT ( Sükutu Hak Sürelerinin Tebligattan Tebligat Yapılmamışsa Varsa Ferağdan İtibaren Başlaması )
SÜKUTU HAK SÜRELERİNİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Tebligatının Tebligattan Yapılmamışsa Varsa Ferağdan İtibaren Başlaması )"
13YHGK20.11.1996E. 1996/18-243 K. 1996/799"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Mülkiyet İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
FAİZ ( Kamulaştırma Davalarında Mülkiyet İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
HASAR VE NEF'İ ( Mülkiyet Hakkı Kime Ait İse Nef'i ve Hasarın Ona Ait Olması )
NEF'İ VE HASAR ( Mülkiyet Hakkı Kime Ait İse Nef'i ve Hasarın Ona Ait Olması )
MÜLKİYET HAKKINI İLGİLENDİREN KONU ( Kamulaştırma Konusunun Mülkiyet Hakkını İlgilendirmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı Kime Aitse Nef'i ve Hasarın Ona Ait Olması )
İDAREYE MÜLKİYETİN GEÇTİĞİ TARİH ( Bu Tarihten İtibaren Nef'i ve Hasarın İdareye Ait Olması )"
13YHGK20.11.1996E. 1996/18-235 K. 1996/790"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Durumlarda Dava Tarihi Esas Alınarak Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Durumlarda Açılacak Bedel Artırımı Davalarında Dava Tarihi Esas Alınarak Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi )
DAVA TARİHİ ( Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Durumlarda Açılacak Bedel Artırımı Davalarında Dava Tarihi Esas Alınarak Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi )
FAİZ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Değerlendirmenin Dava Tarihi Yada Kamulaştırmanın Tebliği Tarihi İtibariyle Yapıldığı Hallerde Faizin Belirlenmesi )
MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇTİĞİ TARİH ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Faizin Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Başlaması )"
13Y18.HD10.9.1996E. 1996/6891 K. 1996/7185"KAMULAŞTIRMA ( Ferağı Verilmiş Taşınmazlar - Tezyidi Bedel Davası )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( 30 Günlük Hak Düşürücü Süre - Ferağ )
FERAĞDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma İşlemi İle İlgili Olarak Yasaya Uygun Bir Bildirim Yapılmamış Olması )
YASAYA UYGUN BİLDİRİM ( Tapuda Bu Sürenin Devir İşleminin Yapıldığı Tarihte Başlaması )"
13Y5.HD22.4.1996E. 1996/5289 K. 1996/5667"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Hak Düşürücü Süresinin Başlangıcının Tesbiti )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Arta Kalan Kısımda Meydana Gelen Değer Artışının Tesbiti )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIM ( Kamulaştırılan Kısımdan Geçirilen Sulama Kanalının Sağladığı Değer Artışı )
KURU TARIM ARAZİSİ ( Kısmen Kamulaştırılan Kısımdan Geçirilen Sulama Kanalıyla Arta Kalan Kısımda Değer Artışı )"
13Y5.HD15.4.1996E. 1996/5103 K. 1996/5830"KAMULAŞTIRMANIN TEBLİĞİ ( Kamulaştırmaya Karşı Açılacak Davalarda Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Bedel Artırımı Davasında )
ARSA NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırma Bedeli Tesbit Edilirken )
HUSUMET ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasının Davacılarının Tapu Kaydı Malikiyle Veraset İlişkilerinin Tesbiti )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Kamulaştırılanın Değerinin Tesbitinde )"
13Y18.HD26.3.1996E. 1996/2320 K. 1996/3010"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Sadece İlan Yapılmış Olmasına Dayanılarak Dava Açılması )
NOTER KANALI İLE TEBLİGAT ( Kamulaştırma ile İlgili Hak ve Borçların Bu Tebligat ile Başlaması )
İLAN ( Sadece İlana Dayanarak Bedel Artırım Davası Açılamayacağı )
MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davaya Kamulaştırmadan Vazgeçen İdarenin Sebebiyet Verdiği Hallerde )
TEBLİGAT YAPILMADAN DAVA AÇILMASl ( Kamulaştırma Bedelini Artırılması Davası )"
13YHGK18.10.1995E. 1995/18-633 K. 1995/826"KAMULAŞTIRMALARDA FAİZİN MAHİYETİ ( Temerrüd Faizi )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırımı Davasında )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRIMI DAVASI ( Faiz Başlangıcı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Kamulaştırmanın Kesinleşmesine Etkisi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ ( Usulsüz Tebligat Durumunda )"
13Y18.HD17.10.1995E. 1995/8651 K. 1995/10282"FERAĞA RAĞMEN TEBLİGAT ( Bedel Artırım Davası İçin Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bedel Artırım Davası İçin Ferağa Rağmen Tebligat Yapılmışsa )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Ferağa Rağmen Tebligat Yapılması )
TARIM ARAZİSİ ( Değer Tespitinde Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelirin Dikkate Alınacağı )
DEĞER TESPİTİ ( Kamulaştırılan Tarım Arazisi )"
13Y5.HD13.9.1995E. 1995/11448 K. 1995/13661"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Bedelin Yatırılmaması Dolayısıyla Kamulaştırma Tamamlanmamışsa )
KAMULAŞTIRMA BEDELİN YATIRILMAMASI ( Bedelin Artırılması Davasına İlişkin Hak Düşürücü Sürenin Başlamaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLAMASININ ŞARTLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılaması Davasına İlişkin )"
13Y18.HD8.9.1995E. 1995/7578 K. 1995/8358"DAVA ŞARTI ( Bedel Artırım Davasında Tebligatın Geçerli Olup Olmadığının Araştırılması )
BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Derdest Bulunan Tescil Davasında Tebligatın Geçerli Olduğuna Dair Bir Karar Verilmediğinden Davanın Süreden Reddedilemeyeceği )
TESCİL DAVASI ( Bedel Artırım Davasına Etkisi )
İLANEN TEBLİGAT ( Tescil Davasında Geçersiz Olduğuna Dair Bir Karar Verilmemişse Bedel Artırım Davasının Kabulünün Gerekeceği )"
13Y18.HD8.6.1995E. 1995/6029 K. 1995/6860"KAMULAŞTIRMA ( Katma Değer Vergisi )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Kamulaştırmada Kimin Sorumluluğunda Olduğu )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Kesinti Yapılmaksızın Bankaya Bloke Edileceği )"
13Y18.HD11.4.1995E. 1995/3872 K. 1995/4467"İHTİLAFSlZ KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Tebliğle Muacceliyet Kazanacağı )
FAİZ BAŞLANGICI ( İhtilafsız Kamulaştırma Bedelinde )
TEBLİGAT ( İhtilafsız Kamulaştırma Bedelinin Tebliğle Muacceliyet Kazanacağı )"
13Y18.HD30.3.1995E. 1995/2847 K. 1995/3907"FAİZ ALACAĞI DAVASI ( Bedel İndirimi Davası Kısmen Kabul Edilerek Belirlendiği için Asıl Alacağın İhtilafsız Kamulaştırma Bedeli Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
FAİZ BAŞLANGICI ( Takdir Komisyonunun Saptadığı Bedelin Tahsis İsteyen İdareye Bildirildiği Tarihte Muaccel Olması )
BEDEL İNDİRİM DAVALARI ( Bedel İndirimi Davası Kısmen Kabul Edilerek Belirlendiği için Asıl Alacağın İhtilafsız Kamulaştırma Bedeli Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BİR İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ ( Bedelin Takdir Komisyonunun Saptadığı Bedelin Tahsis İsteyen İdareye Bildirildiği Tarihte Muaccel Olması )"
13Y18.HD16.3.1995E. 1995/2343 K. 1995/3275"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bu Tür Davalarda Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
FAİZin BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Parasının Artırılması Hakkında Açılacak Davalarda Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
KAMULAŞTIRILANIN MÜLKİYETİNİN İDAREYE GEÇMESİ ( Kamulaştırmanın Artırılması Davasında Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )"
13Y18.HD6.2.1995E. 1995/276 K. 1995/1404"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin İlke Olarak Davacıya Kamulaştırma Kanunu Uyarınca Çıkarılan Tebligatla Birlikte Muaccel Olması )
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGAT ( Tebligatın Yapılmadığı Gerçeği Karşısında Kamuaştırma Meblağının Muacceliyetinin Bedel Arttırımı Davasının Açıldığı Tebliğ Tarihinde Gercekleşmesi )
İHTİLAFSIZ BEDEL FAİZİ ( Bedel Arttırımı Davasının Açıldığı Tarih Tebliğ Tarihi Kabul Edildiğinde İhtilafsız Bedel Faizine Ancak O Tarihten Hükmedilebilmesi )
MUACCELİYET ( Tebligatın Yapılmadığı Gerçeği Karşısında Kamuaştırma Meblağının Muacceliyetinin Bedel Arttırımı Davasının Açıldığı Tebliğ Tarihinde Gercekleşmesi )"
13Y18.HD18.11.1994E. 1994/10633 K. 1994/14663"TEBLİGAT ( Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Tebligatın Muteber Sayılması )
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGAT ( Kamulaştırma Parasını Bankadan Çeken Davacının Beş Yıl Aradan Sonra Tebligata Yeni Muttali Olduğunu İddia Edip Dava Açamaması )
USULE AYKIRI TEBLİGAT ( Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Tebligatın Muteber Sayılması )
KAMULAŞTIRMA PARASI ( Kamulaştırma Parasını Bankadan Çeken Davacının Beş Yıl Aradan Sonra Tebligata Yeni Muttali Olduğunu İddia Edip Dava Açamaması )"
13Y18.HD11.10.1994E. 1994/9885 K. 1994/12073"KAMULAŞTIRMADA TESCİL ( Kamulaştırma İşlemine Karşı İdari ve Adli Yargıya Başvurulmadığı veya Bu Konuda Açılan Davaların Kesin Olarak Sonuçlandığı Halde Tescile Hükmedilebilmesi )
TESCİL DAVASI ( Tescil Davasının Kamulaştırma İşlemine Karşı İdari ve Adli Yargıya Başvurulmadığı Halde Kabul Edilmesi )
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGAT ( Kamulaştırma Evrakının Tebliğe Çıkarıldığına Dair Herhangi Bir Belge Bulunamaması Halinde Tebliğin Öğrenilmesi Hususunda Kötü Niyetten Söz Edilememesi )
OBJEKTİF İYİNİYET ( Tebligatın Geçersiz Olabilmesi için Buna Dayanılması ve Muhatabın Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırı Düşecek Biçimde Bedel Arttırımı Davası Açmış Bulunmasının Gerekmesi )"
13Y18.HD6.10.1994E. 1994/1843 K. 1994/11776"FERAĞA RAĞMEN TEBLİGAT ( Tebligatta Bedel Artırım Davasının Otuz Gün İçinde Açılabileceğinin Belirtilmesinin Sonuçları )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Ferağa Rağmen Tebligat Yapılması )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( Ferağdan Sonra )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bedel Artırım Davasında Gayrimenkul Sahibince Ferağ Verilmesi Halinde )"
13Y18.HD30.9.1994E. 1993/11985 K. 1994/11515"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında - Tapuda Ferağdan Önce Bildirimde Bulunulmamış Olması Halinde )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAŞLANGICI ( Tapuda Ferağdan Önce Bildirimde Bulunulmamış Olması )
TAPUDA FERAĞDAN ÖNCE BİLDİRİM BULUNMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Hak Düşürücü Süre Başlangıcı )
SÜRE BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında - Tapuda Ferağdan Önce Bildirim Yapılmamış Olması )"
13Y18.HD12.7.1994E. 1994/7212 K. 1994/9920"FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedeli-Taşınmaza İşlemden Önce Elatılmış Olması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA İŞLEMDEN ÖNCE ELATILMIŞ OLMASI ( Kamulaştırma Bedeline Uygulanacak Faiz Başlangıcı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Faiz Başlangıcı-Taşınmaza Kamulaştırma İşleminden Önce Elatılmış Olması )"
13YİBGK24.6.1994E. 1993/3 K. 1994/2"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
FERAĞ VERİLEN TAŞINMAZLAR ( Kamulaştırma Üzerine - Bedel Artırılması Davasında Süre )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ TEBLİGAT ( Bedelinin Artırılmasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
TAPUDA DEVİR ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )"
13Y5.HD12.10.1993E. 1993/13678 K. 1993/18307"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEBLİĞİ ( İlanen Tebligat Yapılabilmesinin Şartları )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma İşleminin İlanen Tebliğinin Şartları )
İLANEN TEBLİGATIN ŞARTLARI ( Kamulaştırma İşleminin )"
13YHGK25.11.1992E. 1992/5-423 K. 1992/705"KAMULAŞTIRMADA TEBLİGATA RAĞMEN FERAĞ VERMEMEK
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGATIN ÖNEMİ
TEBLİGATIN ÖNEMİ ( Kamulaştırmada )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
KAMULAŞTIRMADA FERAĞIN TEBLİĞ YERİNE GEÇMESİ
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırmada Tebliğ - Ferağ )"
13YHGK4.11.1992E. 1992/5-579 K. 1992/625"KAMULAŞTIRMADA DAVA HAKKI ( Tebligat )
TEBLİGAT ( Kamulaştırmada dava hakkı )"
13YHGK16.9.1992E. 1992/5-341 K. 1992/473"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tek bilir kişi raporuna göre karar verme )
TEK BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE KARAR VERME ( Kamulaştırma bedelinin artırılması )"
13Y5.HD30.6.1992E. 1992/12221 K. 1992/16691"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Husumette Yanılmanın Hak Düşürücü Süreyi Kesmemesi )
HUSUMET ( Yanlış İdareye Yöneltilmesinin Hak Düşürücü Nitelikteki Dava Süresini Kesmemesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN KESİLMEMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Husumetin Yanlış Kişiye Yöneltilmesi )"
13Y5.HD24.6.1992E. 1992/7656 K. 1992/16086"KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI YAPILMAYAN PAYDAŞ ( Bedel Artırma veya Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Bedel Davası Açabilmesi )
TEBLİGAT YAPILMAYAN PAYDAŞIN AÇABİLECEĞİ DAVALAR ( Kamulaştırma İşlemi Tebliğ Edilmemiş Paydaş )"
13YHGK17.6.1992E. 1992/5-291 K. 1992/374"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARAŞTIRILMASI ( Tapuda ferağ işleminin yapılması )
TAPUDA FERAĞ İŞLEMİNİN YAPILMASI ( Kamulaştırma bedelinin arttırılması )
DAVA HAKKI SÜRESİ ( Tapu'da ferağ işleminin yapılması )"
13Y5.HD4.12.1991E. 1991/30780 K. 1991/37372"KIYMET TAKDİRİNE ESAS ALINACAK TARİH ( Kamulaştırma Kararının Tebliğ Edilmemiş Olması Durumunda )
TEBLİGAT ( Kamulaştırmada Kıymet Takdirine Esas Alınacak Tarihin Belirlenmesi )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( Kıymet Takdirinde Esas Alınacak Tarihin Belirlenmesi )"
13Y5.HD16.4.1990E. 1990/9140 K. 1990/12603"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN VEKİLE TEBLİĞİ ( İdareden Özel Bir Dilekçe ile İstenmedikçe Yapılamayacağı )
VEKİLE TEBLİĞ YAPILMASININ ŞARTI ( Kamulaştırma İşleminde )
TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASI ( Kamulaştırma İşleminde )
MAL SAHİBİNİN TALEBİ ( Kamulaştırma İşleminin Vekile Tebliği İçin Şart Olması )"
13YHGK28.2.1990E. 1989/5-690 K. 1990/137"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Açma Süresi )
SÜRE ( Kamulaştırılma Bedelinin Artırılması Davası )
TEBLİGATLA EŞANLAMLILIK ( Kamulaştırılan Taşınmazın Ferağı )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN FERAĞI ( Bedel Artırımı Davasında Süre Başlangıcı )"
13Y5.HD12.12.1989E. 1989/10499 K. 1989/26085"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bedel Tesbitine İlişkin Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Emsal İncelemesi )
EMSAL İNCELEMESİ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırılmasında Bedelin Tesbiti )"
13YİBGK20.10.1989E. 1988/4 K. 1989/3"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASINDA FAİZ
FAİZ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
KAMULAŞTIRMADA MÜLKİYETİN GEÇTİĞİ GÜN ( Bedelin Artırılması Davasında Faizin Başlangıcı )"
13YHGK1.2.1989E. 1988/5-900 K. 1989/54"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Tebligat Yapılmadan Dava Açılamayacağı İlkesinin Fiilen Elkoyma Durumlarında Geçerli Olmaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tebligat Yapılmadan Dava Açılamayacağı İlkesinin Fiilen Elkoyma Durumlarında Geçerli Olmaması-Hak Düşürücü Sürenin Elkoyma Gününden Başlatılamaması )
FİİLEN ELKOYMA ( 2942 Sayılı Yasa Gereğince Tebligat Yapılmadan Dava Açılamayacağı İlkesine Ayrıcalı Durum Olarak Fiilen El Konulduğundan Dava Hakkının Kullanılabilmesi )"
13YHGK6.4.1988E. 1987/5-866 K. 1988/305"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Tebligattan önce )
DAVA HAKKI ( Tezyidi bedel )
KAMULAŞTIRMANIN TEBLİĞİ ( Dava hakkı )
KANUNLARIN YORUMU"
13Y14.HD9.6.1987E. 1987/1853 k. 1937/4982"FERAĞA İCBAR ( Kamulaştırma Kararı Tebliğ Edilmemişse Davanın Dinlenmesi Gereği )
SATIŞ VAADİ ( Lehine Tapuya Şerh Konulanın Kamulaştırma Bedelini İsteyebilmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Tapuya Şerh Edilmiş Olmasının Etkisi )
TAPUYA ŞERH ( Kamulaştırılan Yerin Satış Vaadine İlişkin Sözleşmenin )"

DANIŞTAY

13D6.D31.10.2002E. 2001/3636 K. 2002/4849"İLÇE BELEDİYESİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Büyükşehir Belediye Encümeninin Ucuz Konut Yapılması Amacıyla Yaptığı Kamulaştırma İşleminin İptali Davası )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE TESİS EDİLEN KAMULAŞTIRMA KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İlçe Belediyesinin Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )
UCUZ KONUT YAPILMASI AMACIYLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İlçe Belediyesinin Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )
DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Büyükşehir Belediye Encümeninin Ucuz Konut Yapılması Amacıyla Yaptığı Kamulaştırma İşlemine Karşı İlçe Belediyesinin )"
13D6.D6.12.2001E. 2000/5335 K. 2001/6150"KÖY YARARINA YAPILAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Kamulaştırma İşleminin Yapılması Usulü - İlgili Belgelerin Taşınmaz Malikine Tebliğ Edilmemiş ve Sadece Kıymet Takdir Bedelinin İlan Edilmiş Olması/İşlemin Usule Aykırı Olması )
İHTİYAR HEYETİNDEN EN AZ ÜÇ ÜYENİN ÖNÜNDE İLGİLİYE TEBLİĞ VE KÖY ODASINA ASILMAK SURETİYLE İLAN ZORUNLULUĞU ( Köy Yararına Kamulaştırma Usulü )
KIYMET TAKDİR BEDELİNİN İLAN EDİLMESİNİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİ SONUÇLANDIRMAMASI ( İhtiyar Heyetinden En Az Üç Üyenin Önünde Kanunda Belirtilen Belgelerin İlgiliye Tebliği Zorunluluğu )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Köy Yararına Yapılan Kamulaştırmalarda Usul - İlgiliye Tebligat Yapılmamış ve Yasadaki Tüm Belgelerin İlan Edilmemiş Olması )"
13D6.D15.2.1999E. 1998/872 K. 1999/934"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVALAR ( Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırmanın İptaline Yönelik Davalar )
TEBLİĞ TARİHİNİ TAKEP EDEN GÜN ( Kamulaştırmanın İptaline Yönelik Dava Açma Süresinin Başlangıcı )"
13D6.D17.3.1998E. 1997/2287 K. 1998/1587"İPTAL DAVASI ( Davacıların Murisi Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Bir Kısmının Kamulaştırılmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE İLİŞKİN TEBLİGAT ( Bunun Noter Marifetiyle Yaptırılmasının Gerekmesi )
TEBLİGATIN İDARECE YAPILMASI ( Kamulaştırma İşlemine İlişkin Tebligatın Noter Marifetiyle Yaptırılmasının Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNDE USUL ( Kamulaştırma İşlemine İlişkin Tebligatın Noter Marifetiyle Yaptırılması Gerekirken Doğrudan Doğruya İdarece Yaptırılmasının Kanuna Aykırı Olması )"
13D6.D6.10.1994E. 1994/3231 K. 1994/3359"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MERKEZ BANKASINA YATIRILMASI ( Merkez Bankasının Milli Banka Niteliği )
MİLLİ BANKA NİTELİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Merkez Bankasına Yatırılması )
MERKEZ BANKASININ MİLLİ BANKA NİTELİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Milli Bankaya Bloke Edilmesi Zorunluluğu )"

Madde 14

YARGITAY

14Y5.HD18.12.2017E. 2017/34426 K. 2017/28995"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZIN BEDELİNİN TAHSİLİ ( Tezyidi Bedel Davası Açıldıktan Sonra Artık Taşınmazlar Yönünden Kesinleşmiş Bir Kamulaştırma İşlemi Söz Konusu Olacağından Kamulaştırmasız El Atmadan Bahsedilemeyeceği - Davalı İdare Tarafından Daha Önce Kamulaştırılan ve Kamulaştırma İşlemi Taraflarca Kesinleşen Taşınmaza Dair Açılan Kamulaştırmasız El Atma Davasının Reddi Gerektiği )
TEZYİDİ BEDEL DAVASI ( Açıldıktan Sonra Artık Taşınmazlar Yönünden Kesinleşmiş Bir Kamulaştırma İşlemi Söz Konusu Olacağından Kamulaştırmasız El Atmadan Bahsedilemeyeceği - Davalı İdare Tarafından Daha Önce Kamulaştırılan ve Kamulaştırma İşlemi Taraflarca Kesinleşen Taşınmaza Dair Açılan Kamulaştırmasız El Atma Davasının Reddi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Tezyidi Bedel Davası Açıldıktan Sonra Artık Taşınmazlar Yönünden Kesinleşmiş Bir Kamulaştırma İşlemi Söz Konusu Olacağından Bahsedilemeyeceği - Davalı İdare Tarafından Daha Önce Kamulaştırılan ve Kamulaştırma İşlemi Taraflarca Kesinleşen Taşınmaza Dair Açılan Davanın Reddi Gerektiği )"
14Y5.HD26.10.2017E. 2016/15509 K. 2017/23385"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİ İSTEMİ ( 4650 Sayılı Kanunla Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine Dayalı - Mahkemece Mirasçılık Belgesi Alınması İçin Kesin Süre Verilen Ölü Tapu Maliki Davalılar Dışında Kalan Diğer Tapu Maliki Davalılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı/Bu Davalılar Yönünden Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği Düşünülmeden Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
DAVAYA DAHİL ETME ( 4650 Sayılı Kanunla Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine Dayanan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini İstemi - Davalıların Bir Kısmının Ölü Olduğunun Anlaşıldığı/Veraset Belgesi veya Aile Nüfus Tablosu Esas Alınarak Adı Geçenlerin Tespit Edilecek Mirasçılarına Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Dava Dilekçesi ve Eklerinin Tebliği İle Davaya Dahil Edilmeleri Gerektiği )
MİRASÇILARIN TESPİT EDİLEMEMESİ ( Nüfus Kaydı İle Mirasçılarının Tespit Edilememesi Halinde Adı Geçen Davalılara Mahallin En Büyük Mal Memurunun Kayyım Tayini İle Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Yargılamaya Devam Olunması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - 4650 Sayılı Kanunla Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine Dayanan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini İstemi )"
14Y5.HD14.6.2017E. 2016/11498 K. 2017/15994"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL (Nüfus Kaydı İle Mirasçılarının Tespit Edilememesi Halinde 3561 Sayılı Kanun Gereği Davalıya Mahallin En Büyük Mal Memurunun Kayyım Tayini İle Yargılamaya Devam Olunması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Tesis Edilmesinin Hatalı Olduğu)
TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ (Kolluk Marifetiyle Araştırılarak Gerektiğinde Tapu Kaydının Düzeltilmesi İçin Davacı Tarafa Süre Verilmesi Tapu Kaydı Düzeltilemediği Takdirde İse Mahkemece Öncelikle Davalıların Davaya Konu Taşınmaz Kaydındaki Açık Kimlik Bilgileri Tapu ve Nüfus Müdürlüklerinden İstenmesi Gerektiği)
DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ (Davalıların Açık Adresi Tapu Vergi ve Nüfus Kayıtları Üzerinden ve Adres Kayıt Sistemindeki Kayıtlardan Belirlenip Kendilerine Şayet Ölü Oldukları Tespit Edilirse Mirasçıları Davaya Dahil Edildikten Sonra Mirasçılarına Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Dava Dilekçesi ve Eklerinin Tebliği Gerektiği)
KAYYIMLIK (Davalılardan Birine Kayyım Atanmasına Dair Kararın Dosya Arasına Alınmadığı ve Bu Husus Gerekçeli Karar Başlığından Gösterilmediği - Kayyım Davaya Dahil Edilerek Kamulaştırma Bedelinin 3561 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Değerlendirilmek Üzere Kayyıma Ödenmesine Dair Hüküm Kurulması Gerektiği)"
14Y5.HD25.5.2017E. 2017/12077 K. 2017/14026"KAMULAŞTIRMAYA KONU İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİL DAVASI (Pilon Yeri Bedeli/Aynı Amaçla Kamulaştırılan Benzer Nitelikteki Bir Başka Parsel Taşınmazın Metre Kare Değerinden Yerel Mahkemenin Neden Ayrıldığı Konusunda Ek Rapor Alınması Gerektiği - Eksik İnceleme Yapıldığı)
İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE SORULMASI (Emsal Kabul Edilen Taşınmazın Bilirkişilerce Değerlendirmeye Esas Alınan Satış Tarihi İtibariyle Fiili İmar Uygulaması Sonucu Oluşan İmar Parselleri mi Yoksa İmar Planına Dahil Olmakla Birlikte Olduğu Gibi Bırakılan Kadastro Parselleri mi Olduğunun Sorulacağı)
ARSA METREKARE RAYİÇ BEDELİ (Belediye Emlak Müdürlüğden Araştırılacağı - Kamulaştırmaya Konu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti Davası/Kamulaştırma)
BENZER YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZLAR (Taraflara Davaya Konu Taşınmaza Yakın Bölgelerden ve Yakın Zaman İçinde Satışı Yapılan Benzer Yüzölçümlü Satışları Bildirmeleri İçin İmkan Tanınması Gereği - Lüzumu Halinde Re'sen Emsal Celbi Yoluna Gidileceği/Belediye ve Kamu Kurumlarına Sorulması Gerektiği)
BEZER TAŞINMAZLARIN SATIŞ AKİT TABLOSU (Davaya Konu Taşınmaz ile Emsal Taşınmazların Resen Belirlenen Vergi Değerleri ve Emsal Taşınmazların Satış Akit Tablosu Getirtilerek Davaya Konu Taşınmazın Değerlendirmeye Esas Alınacak Emsallere Göre Üstün ve Eksik Yönleri ve Oranlarının Açıklanacağı)"
14Y5.HD23.5.2017E. 2016/7537 K. 2017/13703"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİ VE ECRİMİSİLİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacılardan Birinin Mirasçısı Bakımından Geçerli Bir Tebligatın Varlığından Söz Edilemeyeceği - İştirak Halinde Maliklerin Tek Başına Dava Hakkı Olduğundan Davacılardan Biri Yönünden İşin Esasına Girilerek Davanın Kabulü Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( 2942 S. K.'nun 25. Md. Hükmü Gereği Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi İçin Noter Vasıtasıyla Yapılan Tebligatla Başlayacağının Gözetilmesi Gerektiği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli ve Ecrimisilin Tahsili İstemi )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli ve Ecrimisilin Tahsili İstemi - İştirak Halinde Maliklerin Tek Başına Dava Hakkı Olduğundan Davacılardan Biri Yönünden İşin Esasına Girilerek Davanın Kabulü Gerekirken Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
14Y5.HD10.5.2017E. 2017/25023 K. 2017/13084"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DAVACI İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Taşınmaz Malın Gerçek Malikinin Başka Bir Şahıs Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Davaya Bu Gerçek Malik Dahil Edilmek Suretiyle Devam Olunacağı - Payını Dava Tarihinden Önce Satan Kişinin Malik Sıfatının Kalmadığı - Tapu Kaydında Yer Alan İpotek Şerhlerinin Bedele Yansıtılması Gerektiği )
DAVAYA DAHİL ( Taşınmaz Malın Gerçek Malikinin Başka Bir Şahıs Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Davaya Bu Gerçek Malikin Dahil Edilmesi Gerektiği/Dava Tarihinden Sonra 8/567 Payın Malikinin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Bozma Nedeni Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili İstemi )
PASİF HUSUMET ( Payını Dava Tarihinden Önce Satan Kişinin Malik Sıfatının Kalmadığı/Hakkında Açılan Davanın Pasif Husumetten Reddi Gerektiği - 4650 Sayılı Kanunla Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine Dayanan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili İstemi )
İPOTEK ŞERHİ ( Tapu Kaydında Yer Alan İpotek Şerhlerinin Bedele Yansıtılmamasının İsabetsiz Olduğu - 4650 Sayılı Kanunla Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine Dayanan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili İstemi )
HÜKMÜN KAPSAMI ( Tapu Maliklerinden Olan Şahsın Davalı Olarak Gerekçeli Karar Başlığında Gösterilmesi Gerektiği - 4650 Sayılı Kanunla Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine Dayanan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili İstemi )"
14Y5.HD8.5.2017E. 2016/23420 K. 2017/12741"İRTİFAK BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİL İSTEMİ ( Davalılara Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadığı - Mahkemece Adres Araştırılması Yapılıp Kendilerine Dava Dilekçesinin Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Ölü ise Mirasçılarına Dava Dilekçesi ve Eklerin Tebliğ Edilmesi ile Taraf Teşkili Sağlanacağı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İrtifak Bedelinin Tespiti - Mahkemece Adres Araştırılması Yapılıp Kendilerine Dava Dilekçesinin Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Ölü ise Mirasçılarına Dava Dilekçesi ve Eklerin Tebliğ Edilmesi ile Taraf Teşkili Sağlanacağı )
BAZI DAVALILARIN DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ÖLMÜŞ OLMASI ( Tapu Maliki Davalılardan Belirtilenlerin Dava Tarihinden Önce Ölmüş Olmalarına Rağmen Ölü Maliklerin Mernis Adreslerine Tebligat Yapıldığı ve Tebligatların Usulüne Uygun Olmadığı - Davalılar Yönünden Adres Araştırılması Yapılacağı/Ölü Maliklerin Mirasçılarına Dava Dilekçesi ve Eklerin Tebliğ Edilmesi ile Taraf Teşkili Sağlanarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMASI ( Tapu Maliki Davalılardan Belirtilenlerin Dava Tarihinden Önce Ölmüş Olmalarına Rağmen Ölü Maliklerin Mernis Adreslerine Tebligat Yapıldığı ve Tebligatların Usulüne Uygun Olmadığı - Davalılar Yönünden Adres Araştırılması Yapılacağı/Ölü Maliklerin Mirasçılarına Dava Dilekçesi ve Eklerin Tebliğ Edilmesi Sağlanarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
14Y5.HD2.3.2017E. 2016/1844 K. 2017/7310"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Davalının Dava Açılmadan Önce Vefat Ettiği - Davalının Mirasçıları Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Esas Hakkında Hüküm Kurulacağı/Hukuki Dinlenilme Hakkı İhlal Edilerek Ölü Murise Karşı Yargılamaya Devam Olunamayacağı )
TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Usulüne Uygun Olarak Açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davasında Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğü Sabit Olursa Mirasçıları Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Devam Olunacağı )
ÖLÜ MURİSE KARŞI YARGILAMAYA DEVAM OLUNAMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Davalının Dava Açılmadan Önce Vefat Ettiği - Davalının Mirasçıları Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Esas Hakkında Hüküm Kurulacağı/Hukuki Dinlenilme Hakkı İhlal Edilerek Ölü Murise Karşı Yargılamaya Devam Olunamayacağı )
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Davalının Dava Açılmadan Önce Vefat Ettiği - Davalının Mirasçıları Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Esas Hakkında Hüküm Kurulacağı/Hukuki Dinlenilme Hakkı İhlal Edilerek Ölü Murise Karşı Yargılamaya Devam Olunmaması Gerektiği )"
14Y5.HD23.2.2017E. 2016/1795 K. 2017/6629"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA (Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Bedel Artırım Dava Açılmamış Olduğundan Dava Açmayanlar Yönünden Kamulaştırma İşleminin Kesinleştiği - Kamulaştırma İşlemi Kesinleştiğinden Kamulaştırmasız El Atmadan Söz Edilemeyeceği)
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞMESİ (Otuz Günlük Hak Düşürücü Sürede Dava Açılmamasıyla Kamulaştırma İşleminin Kesinleşeceği - Kesinleşen Kamulaştırma İşlemi Karşısında Açılan Kamulaştırmasız El Atma Davasının Reddi Gereği)"
14Y5.HD7.2.2017E. 2016/7772 K. 2017/980"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ (Bedel Artırım Davası Açılmakla Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Davacıların Tamamının Bir Parsele Dair Olarak Davacılardan Birinin İse Davaya Konu Diğer Parseller Yönünden Açtıkları Davanın Hak Düşürücü Süre Sebebiyle Reddi Gerektiği)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Davacıların Davaya Konu Parsele Dair Bedel Artırım Davası Açtıkları ve Yine Davacılardan Birinin Davaya Konu Diğer Parsellere Dair Bedel Artırım Davası Açtığı - Bedel Artırım Davası Açılmakla Otuz Günlük Hak Düşürücü Sürenin Geçtiğinin Gözetilmesi Gerektiği)
USULSÜZ TEBLİGAT (Hakların Kullanılması ve Harçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi Açısından Usulüne Uygun Tebligatla Başlayacağı - Davacı ve Murislerine Yapılan Tebligatların Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Taraflardan Delilleri Sorulmak Suretiyle Araştırılması Gerektiği)
BEDEL ARTIRIM DAVASI (Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Bedel Artırım Davası Davacıların Tamamının Bir Parsele Dair Olarak Davacılardan Birinin İse Davaya Konu Diğer Parseller Yönünden Açtıkları Davanın Hak Düşürücü Süre Sebebiyle Reddi Gerektiği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili)"
14Y18.HD11.2.2016E. 2015/20222 K. 2016/2229"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ ( Tapu Malikinin Öldüğü Davanın İse Murise Karşı Açıldığı - Mirasçılardan Biri Dışındakilerin Davaya Dahil Edildiği/Davaya Dahil Edilmeyen Mirasçının İse Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
MALİKİN MİRASÇILARININ DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Tapu Malikinin Öldüğü Sabit Olursa Mirasçıları da Dahil Edilerel Yargılamaya Devam Olunacağı )
DAVA KONUSU TAŞINMAZ MALİKİ MURİS İLE İRTİBATI TESPİT EDİLEMEYEN BİR KİŞİNİN DAVALI OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Bu Davalının Tapu Kayıt Maliki Muris İle İrtibatı Tespit Edilmeden Bu Kişi Hakkında Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )"
14Y5.HD21.1.2016E. 2015/9646 K. 2016/700"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ (Tapu Maliki Olan Davalılar Ölü Olduğundan Davalıların Mirasçılarını da Gösteren Veraset Belgesi Getirtilip Tespit Edilecek Mirasçılarına Dava Dilekçesi Tebliğ Edilmek Suretiyle Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra İşin Esasına Girilebileceği)
MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ (Usulüne Uygun Olarak Açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davasında Taşınmazın Gerçek Malikinin Öldüğü Sabit Olursa Mirasçıları Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Devam Olunacağı - Taraf Teşkili Sağlanmadan Verilen Kararın Yasaya Aykırı Olduğu)
TARAF TEŞKİLİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili İstemi - Usulüne Uygun Olarak Açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davasında Taşınmazın Gerçek Malikinin Öldüğü Sabit Olursa Mirasçıları Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Devam Olunacağı - Davalıların Mirasçılarını Gösteren Veraset Belgesi Getirtilip Mirasçılara Dava Dilekçesi Tebliğ Edilmek Suretiyle Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Esasa Girileceği)"
14Y5.HD16.12.2015E. 2015/20043 K. 2015/24463"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DAVACI İDARE ADINA TESCİLİ ( Değerlendirmenin Dava Tarihi Esas Alınarak Yapılması Gerektiği - Taşınmazın Yeri Konumu Bilirkişi Raporunda Belirtilen Özellikleri ve Gelir Metoduna Göre Belirlenen Metrekare Birim Fiyatına % 150 Oranında Objektif Değer Arttırıcı Unsur İlave Edilmesi Gerektiği )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili - Dava Konusu Taşınmazın Yeri Konumu ve Bilirkişi Raporunda Belirtilen Özelliklerine Göre Gelir Metoduna Göre Belirlenen Metrekare Birim Fiyatına % 150 Oranında Objektif Değer Arttırıcı Unsur İlave Edilmesi Gerektiği Düşünülmeden Daha Düşük Oranda İlave Edilmek Suretiyle Aza Hükmedilmesinin Hatalı Olacağı )
TAPU MALİKİNİN ÖLÜ OLMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili - Tapu Maliki Mirasçısının Mirasçılarının Veraset İlamları Dosyada Mevcut Olup Davaya Dahil Edildikleri ve Avukatla Temsil Edildikleri/Kamulaştırma Kanununun 14/5. Maddesi de Gözetilerek Haklarında Kamulaştırma Bedelinin Tespitine Karar Verilmesi Gerekirken Ölü Olduğundan Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
14Y18.HD3.11.2015E. 2015/11166 K. 2015/15765"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kamulaştırma Evrakının Tebliğine İlişkin Muris Dışındaki Tebligatlar Hakkında Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğuna Dair Mahkemece Bir Değerlendirme Yapılmadığından Bu Husus Araştırılarak Usulüne Uygun Tebligat Yapılmış Olanlar İçin Davanın Kabulü Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA ( Davalarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunmadığından 2942 S. K.'nun 17. Md. Hükmü Uyarınca Tescil Talep Edilebilmesi İçin Tüm Mirasçılara Tebligat Yapılmasının Zorunlu Olmadığı - Her Paydaş veya Mirasçı Açısından Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Tapu İptali ve Tescil - Kamulaştırma Davalarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı/Tüm Mirasçılara Tebligat Yapılmasının Zorunlu Olmadığı/Her Paydaş veya Mirasçı Açısından Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Kamulaştırma Davalarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı - Kamulaştırma Evrakının Tebliğine İlişkin Muris Dışındaki Tebligatlar Hakkında Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğuna Dair Mahkemece Değerlendirme Yapılmadığı/Usulüne Uygun Tebligat Yapılmış Olanlar İçin Davanın Kabulü Gerektiği )"
14Y18.HD2.11.2015E. 2015/2146 K. 2015/15659"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davalının Dava Açıldıktan Sonra Vefat Ettiği - Mahkemece Davalının Yasal Mirasçılarının Yöntemince Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Taraf Teşkili Sağlanarak Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETLENMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Dava Konusu Taşınmaza Emsal Alınarak İncelenen Taşınmazın Tedavüllü Tapu Kayıtlarının Tapu Müdürlüğünden Getirtilerek Bilirkişi Raporu Denetleneceği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Davalının Dava Açıldıktan Sonra Vefat Ettiği/Mahkemenin Gerekçeli Kararı ve İdarenin Temyiz Dilekçesi Davalıya Tebligat Kanununun 35. Md. Göre Tebliğ Edilmesi Doğru Olmadığı - Davalının Yasal Mirasçıları Yöntemince Davaya Dahil Edileceği )
EMSAL TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ GETİRTİLECEĞİ ( Dava Konusu Taşınmaza Emsal Alınarak İncelenen Taşınmazın Tedavüllü Tapu Kayıtlarının Tapu Müdürlüğünden Getirtilerek Bilirkişi Raporunun Denetlenmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi )
YASAL MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Davalının Dava Açıldıktan Sonra Vefat Ettiği/Mahkemece Davalının Yasal Mirasçılarının Yöntemince Davaya Dahil Edileceği - Taraf Teşkili )"
14Y5.HD28.9.2015E. 2015/1502 K. 2015/15345"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Tapu Maliki Davalı Ölü Olduğundan Dava Dilekçesi Tebliğ Edilmeyen Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği - Açık Adreslerinin Tapu Vergi ve Nüfus Kayıtları Üzerinden Resmi Özel Müessese İle Dairelerden Sorulacağı/Ayrıca Zabıta Marifetiyle Araştırma Yapılacağı )
MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Dava Dilekçesi ve Eklerinin Mirasçı Davalılara Tebliğ Edilip Davaya Dahil Edileceği - Açık Adreslerinin Tapu Vergi ve Nüfus Kayıtları Üzerinden Resmi Özel Müessese İle Dairelerden Sorulacağı/Ayrıca Zabıta Marifetiyle Araştırma Yapılması Gerektiği/Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Hüküm Kurulabileceği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Davalı Mirasçıların Davaya Dahil Edileceği - Açık Adreslerinin Tapu Vergi ve Nüfus Kayıtları Üzerinden Resmi Özel Müessese İle Dairelerden Sorulacağı/Ayrıca Zabıta Marifetiyle Araştırılacağı/Davanın Ön Şartı Gerçekleşmediği Gerekçesi İle Reddine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
14Y5.HD2.4.2015E. 2014/24075 K. 2015/6769"MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davacı İdarece Kamulaştırma Kanunun 10. Md.sine Göre Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dosya İle Dava Konusu Taşınmaz İle İlgili Olarak Bedel Tespit ve Tescil Davası Açıldığından Daha Önceden Açılan Maddi Hata Davasının Artık Bu Dosya İçerisinde Görülmesi Gerektiği )
MUHTESAT BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemi - 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dosya İle Dava Konusu Taşınmaz İle İlgili Olarak Bedel Tespit ve Tescil Davası Açıldığından Daha Önceden Açılan Maddi Hata Davasının Artık Bu Dosya İçerisinde Görülmesi Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemi/Eksik Ödenen Muhtesat Bedelinin Tahsili İstemi - Bu Davaların Neticeleri Birbirlerini Etkileyeceğinden ve Aslolan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası Olduğundan Her İki Davanın Birleştirilerek Görülmesi Gerektiği )"
14Y5.HD2.3.2015E. 2014/28449 K. 2015/3837"KAMULAŞTIRMA DAVASI ( Paydaşlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olmadığı - Davacıların Her Biri İçin Hükmedilen Miktarın Karar Düzeltme Sınırından Az Olması/Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Kamulaştırma Davalarında Paydaşlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olmadığı - Davacıların Her Biri İçin Hükmedilen Miktarın Karar Düzeltme Sınırından Az Olması/Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği )
KARAR DÜZELTME YOLU ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi/Paydaşlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olmadığı - Davacıların Her Biri İçin Hükmedilen Miktarın Karar Düzeltme Sınırından Az Olması/Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği )"
14Y5.HD2.3.2015E. 2014/27803 K. 2015/3998"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN YOL OLARAK TERKİNİ İSTEMİ ( Davanın Ölü Kişiye Karşı Açılmasından Bahisle Reddedilmesi - Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğünün Sabit Olması Halinde Mirasçıların Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Davaya Devam Edileceği )
DAVALI TAPU MALİKİNİN ÖLÜ OLMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali Ve Yol Olarak Terkini İstemi - Davalının Mirasçılarının Belirlenip Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlanarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali Ve Yol Olarak Terkini İstemi - 2942 S.K. 14. Maddesinin 5. Fıkrası Uyarınca Bu Kanun Hükümlerine Göre Açılan Davaların Görülmesi Sırasında Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğünün Anlaşılması Halinde Mirasçıların Davaya Dahil Edilerek Yargılamaya Devam Edileceği )"
14YHGK25.2.2015E. 2013/5-2164 K. 2015/873"KAMULAŞTIRMA BEDELİ TESPİTİ VE TESCİL ( Taraf Teşkili - Taşınmaz Malın Gerçek Maliki Daha Önce Öldüğü/Mahkemece Tapu Maliki Mirasçıları Tespit Edilip Adlarına Dava Dilekçesi Tebliğ Edilmek Suretiyle Davaya Devam Edileceği/Taraf Teşkili Sağlanmadan Ölü Kişi Aleyhine Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI / TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil - Malın Gerçek Maliki Daha Önce Öldüğü/Mahkemece Tapu Maliki Mirasçıları Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Hüküm Kurulacağı )
ÖLÜ KİŞİ ALEYHİNE HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil/Taraf Teşkili - Taşınmaz Malın Gerçek Malikinin Daha Önce Öldüğü/Mahkemece Tapu Maliki Mirasçıları Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Taraf Teşkili Sağlanması Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ / KAMULAŞTIRMA BEDELİ TESPİTİ VE TESCİL ( Malın Gerçek Maliki Daha Önce Öldüğü - Mahkemece Tapu Maliki Mirasçıları Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Hüküm Kurulacağı/Ölü Kişi Aleyhine Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
TAPU KAYIT MALİKİ MİRASÇILARININ DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil/Taraf Teşkili/Hukuki Dinlenilme Hakkı - Malın Gerçek Maliki Daha Önce Öldüğü/Mahkemece Tapu Maliki Mirasçıları Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Sonuca Gidileceği )"
14Y5.HD6.5.2014E. 2014/431 K. 2014/12355"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Taşınmazın Bir Kısmının İdarece Kamulaştırıldığı/Kamulaştırma Evrakının Noter Kanalı İle Davacıların Murisine Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği Ve 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Bedel Artırım Davası Açılmadığından Kamulaştırma İşleminin Kesinleştiği - Bu Kısma İlişkin Davanın Reddedileceği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Ve Ecrimisil Davası/Taşınmazın Bir Kısmının İdarece Kamulaştırıldığı - Kamulaştırma Evrakının Noter Kanalı İle Davacıların Murisine Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği Ve 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Bedel Artırım Davası Açılmadığı/Bu Kısma İlişkin Davanın Reddedileceği )
BEDEL ARTIRIM DAVASININ SÜRESİNDE AÇILMAMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Ve Ecrimisil Davası/Taşınmazın Bir Kısmının İdarece Kamulaştırıldığı - Kamulaştırma Evrakının Noter Kanalı İle Davacıların Murisine Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği - 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Dava Açılmadığından Bu Kısma İlişkin Kamulaştırma İşleminin Kesinleştiği )
TAŞINMAZIN BİR KISMINDA YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Ve Ecrimisil Davası/Taşınmazın Bir Kısmının İdarece Kamulaştırıldığı - Kamulaştırma Evrakının Noter Kanalı İle Davacıların Murisine Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği Ve 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Bedel Artırım Davası Açılmadığından Kamulaştırmanın Kesinleştiği - Bu Kısma İlişkin Davanın Reddedileceği )"
14Y5.HD9.4.2014E. 2013/20604 K. 2014/10057"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Dilekçesi Tebliğ Edilmeyen Davalıların Davaya Dahil Edileceği - Açık Adreslerinin Tapu Vergi ve Nüfus Kayıtları Üzerinden Resmi Özel Müessese İle Dairelerden Sorulacağı/Ayrıca Zabıta Marifetiyle Araştırma Yapılacağı )
ADRES TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Davalıların Davaya Dahil Edileceği - Açık Adreslerinin Tapu Vergi ve Nüfus Kayıtları Üzerinden Resmi Özel Müessese İle Dairelerden Sorulacağı/Ayrıca Zabıta Marifetiyle Araştırma Yapılması Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Davalıların Davaya Dahil Edileceği - Açık Adreslerinin Tapu Vergi ve Nüfus Kayıtları Üzerinden Resmi Özel Müessese İle Dairelerden Sorulacağı/Ayrıca Zabıta Marifetiyle Araştırılacağı )"
14Y5.HD20.2.2014E. 2013/28365 K. 2014/4171"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA DAVASI ( Kamulaştırma Evrakının Tebliğinden İtibaren Otuz Günlük Hak Düşürücü Sürede Bedel Artırım Davası Açılmaması Karşısında Kamulaştırma Kararının Kesinleştiği - Kesinleşen Kamulaştırma Kararına Rağmen Kamulaştırmasız El Atmadan Söz Edilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ORANI ( Kamulaştırmasız El Atma Davalarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Harçlar ve Vekalet Ücretinin Nisbi Değil Maktu Olması Gereği - Hak Düşürücü Sürede Bedel Artırım Davası Açılmadığından Kesinleşen Kamulaştırma Kararına Rağmen Kamulaştırmasız El Atma Davasından Söz Edilemeyeceği )"
14Y18.HD24.9.2013E. 2013/10443 K. 2013/12205"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNDE TAKDİR OLUNAN BEDEL VE MADDİ HATALAR ( Tebligat Günü veya Tebliğ Yeine Geçen Ferağ Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılabileceği - Otuz Günlük Sürenin Hak Düşürücü Süre Olduğu Otuz Günlük Süre Geçtikten Sonra Dava Açma Hakkı Bulunmadığı )
BEDEL ARTIRMA DAVASI ( Otuz Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu - Dava Hakkının Bulunduğu Hak Düşürücü Sürede Bedel Artırma Davası Açıldıktan Sonra Fazlaya Dair Hakları Saklı Tutulduğu Takdirde Hak Düşürücü Süre Geçmeden Müddabihin Artırılmasına Yönelik Islah Yapılabileceği )
ISLAH ( Islah İstendiği Tarihte Dava Hakkı Düşmüş ise Talep Edilen Hakkın Islah İstemine Konu Edilemeyeceği - Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Kamulaştırma Davasında İlave Bedel İçin Islah Talebinde Bulunulamayacağı )"
14Y5.HD23.9.2013E. 2013/9009 K. 2013/15125"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı da Gözetilerek İdari Yargının Görevli Olduğu Belirtilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
GÖREV ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi - Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı da Gözetilerek İdari Yargının Görevli Olduğu Belirtilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi - Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı da Gözetilerek İdari Yargının Görevli Olduğu Belirtilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
14Y8.HD27.6.2013E. 2012/11748 K. 2013/10155"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Aynı Çalışma Alanında Bir Kimsenin Belgesizden İktisap Edebileceği Taşınmaz Miktarının Sulu Arazide 40 Kuru Arazide ise 100 Dönümü Aşamayacağı - Tapu ve Kadastro Tutanaklarıyla Dava Dosyalarının Getirtilerek Limitlerin Aşılıp Aşılmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği )
HAVA FOTOĞRAFLARI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Taşınmazın İktisabının Mümkün Olduğunun Görülmesi Halinde Taşınmazın Niteliğinin Belirlenmesi İçin Hava Fotoğraflarından Yararlanılması Gerektiği )
BELGESİZDEN İKTİSAP ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Aynı Çalışma Alanında Bir Kimsenin Belgesizden İktisap Edebileceği Taşınmaz Miktarının Sulu Arazide 40 Kuru Arazide ise 100 Dönümü Aşamayacağı )"
14Y18.HD25.2.2013E. 2013/1370 K. 2013/2380"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davacı Vekilinin Düşük Değerli Raporu Kabul Edip Etmediği Beyanı Alınarak Düşük Değerli Raporu Kabul Etmesi Halinde Bu Rapora Aksi Halde İki Raporu Uzlaştırıcı Rapor Almak Üzere Üçüncü Bilirkişi Heyeti İle Yeniden Keşif Yapılıp Ortalamayı Belirleyen Rapora Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BELİRLENMESİNDE BİLİRKİŞİLER ( Davacı Vekilinin Düşük Değerli Raporu Kabul Edip Etmediği Yönünde Beyanının Alınması Gerektiği - Kabul Etmezse İki Raporu Uzlaştırıcı Rapor Almak Üzere Üçüncü Bilirkişi Heyeti İle Yeniden Keşif Yapılıp Ortalamayı Belirleyen Rapora Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Islah İstendiği Tarihte Dava Hakkı Düşmüş İse Bu Hususun Islah İstemine Konu Edilemeyeceği - Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonraki Islah İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Görülmediği/Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
14Y5.HD22.1.2013E. 2012/23775 K. 2013/738"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Paydaşlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olmadığı - Tapudan İntikalen Tescile Dair Mirasçılık Belgesi ve Diğer Belgeler Getirtilip Davalının Payı Oranında Tespit ve Tescil Hükmü Kurulması Gerektiği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Kamulaştırma Davalarında Paydaşlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olmadığı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davasında Davalının Payının Tespit Edileceği/Payı Oranında Tespit ve Tescil Hükmü Kurulacağı )
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Olmadığı - Tapudan İntikalen Tescile Dair Mirasçılık Belgesi ve Diğer Belgeler Getirtilip Davalının Payı Oranında Tespit ve Tescil Hükmü Kurulması Gerektiği )"
14Y5.HD17.1.2013E. 2012/20468 K. 2013/497"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Çekişmesiz Bedelleri Alan Davacıların Bedelin Alınmasıyla Tebliğe Muttali Olmuş Sayılacakları - Ödeme Tarihinden İtibaren 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmadığı Anlaşılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası - Çekişmesiz Bedelin Alınma Gününün Tebligat Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
ITTILA TARİHİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası - Çekişmesiz Bedelleri Alan Davacıların Bedelin Alınmasıyla Tebliğe Muttali Olmuş Sayılacakları )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası - Ödeme Tarihinden İtibaren 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmadığı Anlaşılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
14YHGK4.7.2012E. 2012/5-208 K. 2012/443"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Davacıların Kamulaştırma İşlemini Usulüne Uygun Tebligatla Öğrendikleri - Otuz Gün İçinde Kamulaştırma İşlemine Karşı Dava Açılması Gerektiğinden Davanın Reddine Karar Verileceği)
OTUZ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminin Reddi Gerektiği - Usulüne Uygun Tebligatın Yapıldığı Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Bedele Karşı Dava Açılması Gerektiği)
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Kamulaştırmasız Al Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminde - Kamulaştırma Belgelerinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Halinde Tebliğ Tarihinden İtibaren Başlaması Gerektiği/30 Gün Olduğu)
TEBLİGATIN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ MALİKİNİN KIZINA YAPILMASI (7201 S.K. Tebliğ Tarihinde Yürürlükte Olan Şekli İtibariyle Görünüşüne Nazaran Onbeş Yaşından Aşağı Olmaması ve Bariz Surette Ehliyetsiz Bulunmaması Şartlarını Taşımadığı Yönünde İddiada Bulunulmaması Karşısında Usulüne Uygun Şekilde Yapıldığının Kabulü Zorunlu Olduğu)
KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MAL SAHİBİNE YAPILMIŞ TEBLİGAT OLMAMASI (Kamulaştırma Kararı Alınmış ve Bedel Bankaya Bloke Edilmesine Rağmen Mal Sahibine Yapılmış Tebligat Yoksa Fakat Malik Kamulaştırmayla İlgili Dava Açmaya Yarayacak Doğru ve Sağlıklı Bilgileri Öğrenmişse O Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Bedele Karşı Dava Açması Gerektiği)"
14Y5.HD28.6.2012E. 2012/6278 K. 2012/14437"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Bedel Arttırım Davası Açıldıktan Sonra Davacının Her Türlü Dava Hakkının Düşeceği - Davanın Reddine Karar Verileceği )
BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Açıldıktan Sonra Davacının Her Türlü Dava Hakkının Düşeceği )
DAVA HAKKI ( Bedel Arttırım Davası Açıldıktan Sonra Davacının Her Türlü Dava Hakkının Düşeceği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi )"
14Y5.HD14.6.2012E. 2012/5603 K. 2012/12891"KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKININ TESCİLİ İSTEMİ ( Davalının Taşınmazları Dava Açılmadan Önce Dava Dışı Kişilere Sattığı Gözetilerek Bu Kişiler Davaya Dahil Edilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İRTİFAK HAKKININ TESCİLİ İSTEMİ ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkının Tescili İstemi - Davalının Taşınmazları Dava Açılmadan Önce Dava Dışı Kişilere Sattığı Gözetilerek Bu Kişilerin Davaya Dahil Edileceği )
TESCİL DAVASI AÇILMADAN ÖNCE TAŞINMAZIN DAVA DIŞI KİŞİLERE SATILMASI ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkının Tescili İstemi - Bu Kişilerin Davaya Dahil Edilip Sonucuna Göre Karar Verileceği )"
14Y16.HD4.6.2012E. 2012/3619 K. 2012/4816"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Davalının Pay İle İlgili Kendisini Bağlayan Kabul Beyanlarının Dikkate Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
DAVALININ KABUL BEYANI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Davalının Pay İle İlgili Kabul Beyanlarının Dikkate Alınarak Hüküm Kurulacağı )
KABUL ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Davalının Pay İle İlgili Kendisini Bağlayan Kabul Beyanlarının Dikkate Alınarak Karar Verileceği )"
14Y18.HD23.1.2012E. 2012/27 K. 2012/481"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Uzlaşma Konusunda Yöntemine Uygun Çağrı Yapılmadığı - Davalının Beyanlarından Uzlaşma Konusunda Tebligat Yapılmış Olsa Bile Anlaşmaya Yanaşmayacağı Anlaşıldığından Davaya Devam Edileceği)
UZLAŞMA KONUSUNDA ÇAĞRI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Usulüne Uygun Çağrı Yapılsaydı Bile Davalının Beyanlarından Anlaşmaya Yanaşmayacağının Anlaşıldığı - Dava Şartı Gerçekleşmediğinden Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği)
DEĞERİN DÜŞÜK OLDUĞU VE KABUL ETMEDİKLERİ BEYANI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Davalının Cevap Dilekçesindeki Bu Beyanından Anlaşmaya Yanaşmadığının Anlaşıldığı - Usulüne Uygun Uzlaştırma Konusunda Çağrı Yapılsaydı Bile Uzlaşmanın Kabul Edilmeyeceği)"
14Y18.HD6.7.2011E. 2011/6309 K. 2011/8320"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İNDİRİLMESİ DAVASI ( Tebliğat Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçerisinde Açılmayan Birleşen Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasının Reddi Gereği - Otuz Günlük Sürenin Hak Düşürücü Süre Olduğunun Kabulü )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Birleşen Dava Olduğu - Hak Düşürücü Sürede Açılmadığından Reddi Gereği )
TEBLİĞAT TARİHİNDEN İTİBAREN OTUZ GÜNLÜK SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Hak Düşürücü Süre Bulunduğu - Bu Sürenin Geçerilmesi Nedeniyle Davanın Reddedileceği/Hak Düşürücü Süre/Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )
OTUZ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tebliğat Tarihinden İtibaren Başlayan Sürenin Eldeki Davada Geçirilmiş Olduğu - Yerel Mahkemece Birleşen Dava Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Talebinin Reddi Gerekirken Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )"
14Y18.HD13.6.2011E. 2011/4826 K. 2011/7037"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Taşınmaz Mal Üzerinde Kurulan İrtifak Hakkının İdare Adına Tescili - Yeni Malikin Davaya Yöntemince Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
İRTİFAK HAKKI TESCİLİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Yeni Malikin Davaya Yöntemince Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Reddinin Doğru Görülmediği )
TARAF TEŞKİLİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Davaya Konu Taşınmazın Tapu Kaydına Kamulaştırma Şerhi Konulmasından Sonra Tapuda Malik Olan Davalıların Hisselerini Yeni Malike Satıp Devretmeleri/Yeni Malikin Davaya Yöntemince Dahil Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
YENİ MALİK (Davaya Yöntemince Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerekirken Yazılı Gerekçe İle Davanın Reddinin Doğru Görülmediği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
14Y5.HD6.6.2011E. 2011/2755 K. 2011/9850"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ TALEBİ ( Ölü Olduğu Anlaşılan Davalının Mirasçılarına ve Dava Dilekçesi Tebliğ Edilmeyen Diğer Davalıya Dava Dilekçesi Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Sağlanacağı )
ÖLÜ OLAN DAVALININ TAŞINMAZININ KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Ölü Olan Davalının Mirasçılarını Gösteren Veraset Belgesi Getirtilip Tespit Edilecek Mirasçılarına Dava Dilekçesi Tebliğ Edileceği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Ölü Olduğu Anlaşılan Davalının Mirasçılarına ve Dava Dilekçesi Tebliğ Edilmeyen Diğer Davalıya Dava Dilekçesi Tebliğ Edileceği )"
14Y18.HD9.5.2011E. 2011/3902 K. 2011/6200"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Davaya Konu Taşınmazda Pay Sahibi Olan Malike Yöntemine Uygun Olarak Dava Dilekçesinin Tebliği İle Davaya Dahili ve Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Davaya Konu Taşınmazda Pay Sahibi Olan Malike Yöntemine Uygun Olarak Dava Dilekçesinin Tebliği İle Davaya Dahili ve Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
PAY SAHİBİ MALİKE DİLEKÇENİN TEBLİĞİ GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Davaya Konu Taşınmazda Pay Sahibi Olan Malike Yöntemine Uygun Olarak Dava Dilekçesinin Tebliği İle Davaya Dahili ve Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )"
14Y5.HD18.4.2011E. 2010/21484 K. 2011/6701"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL ( Uzlaşma Tebliği Yapılmamasının Davanın Sonucunu Etkilemeyeceği - Davada Mirasçılar Yönünden Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği/Mahkemece Davanın Esasına Girileceği )
UZLAŞMA TEBLİĞİNİN YAPILAMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Davalı Malikin Dava Açılmadan Önce Vefat Etmesi Nedeniyle Uzlaşma Tebliğinin Yapılmadığı/Davanın Esasına Girileceği Bu Durumun Davanın Sonucunu Etkilemeyeceği )
TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI ( Mirasçılar Yönünden Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )"
14Y5.HD11.4.2011E. 2010/20133 K. 2011/6362"KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKININ VE PİLON YERİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ TALEBİ ( Dava Sırasında Tapu Malikinin Öldüğü - Mirasçılar Davaya Dahil Edilip Yargılamaya Devam Edileceği )
DAVA SIRASINDA TAPU MALİKİNİN ÖLMESİ ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı ve Pilon Yeri Bedelinin Tespiti ve Bu Hakkın Davacı İdare Adına Tescili/Dava Sırasında Tapu Malikinin Öldüğü - Tapu Malikinin Mirasçıları Davaya Dahil Edilip ve Taraf Teşkili Sağlanıp Hüküm Kurulacağı )
TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı ve Pilon Yeri Bedelinin Tespiti ve Bu Hakkın Davacı İdare Adına Tescili/Dava Sırasında Tapu Malikinin Öldüğü - Mirasçılar Davaya Dahil Edilip Yargılamaya Devam Edileceği )"
14Y5.HD28.3.2011E. 2010/19712 K. 2011/5369"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Davalıların Davadan Bir Gün Önce Öldüğü - Vekili Olmayan Diğer Mirasçıların Davaya Dahil Edilip Beyanları Alındıktan Sonra Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Davalıların Davadan Bir Gün Önce Öldüğü/Vekili Olmayan Diğer Mirasçıların Davaya Dahil Edilip Beyanları Alındıktan Sonra Bir Karar Verileceği )
UZLAŞMA ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Davalıların Davadan Bir Gün Önce Öldüğü - Davalı Vekili Dilekçesi İle İdarece Takdir Edilen Bedele İtirazla Gerçek Değerin Tespit Edilmesini İstemiş Olmakla Uzlaşma İçin Davet Edilmelerinin Sonucu Etkisinin Bulunmadığı/Vekili Olmayan Diğer Mirasçıların Davaya Dahil Edilip Beyanları Alındıktan Sonra Bir Karar Verileceği )
DAVALILARIN ÖLMÜŞ OLMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Vekili Olmayan Diğer Mirasçıların Davaya Dahil Edilip Beyanları Alındıktan Sonra Bir Karar Verileceği )"
14Y5.HD21.3.2011E. 2011/218 K. 2011/4975"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Dava Konusu Taşınmazın El Atılan Bölümünün Kamulaştırıldığı ve O Tarihteki Tapu Maliklerine Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edildiği - Adı Geçen Maliklerin Payına İsabet Eden Davanın Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Reddi Gereği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Dava Konusu Taşınmazın El Atılan Bölümünün Kamulaştırıldığı/Adı Geçen Maliklerin Payına İsabet Eden Davanın Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Reddi Gereği - Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Dava Konusu Taşınmazın El Atılan Bölümünün Kamulaştırıldığı ve O Tarihteki Tapu Maliklerine Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edildiği/Adı Geçen Maliklerin Payına İsabet Eden Davanın Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Reddi Gereği )"
14YHGK2.2.2011E. 2010/5-543 K. 2011/8"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TERKİN DAVASI ( Taraf Teşkili Sağlanmadan Adres Tespiti ve Satın Almaya İlişkin Yasal Prosedürün Yerine Getirilip Getirilmediğinin İncelenemeyeceği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkini Davası - İdarenin Açtığı Davada Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğünün Sabit Olması Halinde de Mirasçılarının Davaya Dahil Edilerek Davaya Devam Edilmesi Gereği )
İDARENİN AÇTIĞI DAVADA TAPU MALİKİNİN ÖLMÜŞ OLMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkini Davası - Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğünün Sabit Olması Halinde Mirasçılarının Davaya Dahil Edilerek Davaya Devam Edilmesi Gereği )
ADRES TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkini Davası - Taraf Teşkili Sağlanmadan Adres Tespiti ve Satın Almaya İlişkin Yasal Prosedürün Yerine Getirilip Getirilmediğinin İncelenemeyeceği )
SATIN ALMAYA İLİŞKİN PROSEDÜR ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkini Davası - Taraf Teşkili Sağlanmadan Adres Tespiti ve Satın Almaya İlişkin Yasal Prosedürün Yerine Getirilip Getirilmediğinin İncelenemeyeceği )"
14Y18.HD7.12.2010E. 2010/11708 K. 2010/15721"KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE ADINA TESCİL ( Kamulaştırmayı Yapan İdare Adına Tescil Edilebilmesi İçin Öncelikle Kamulaştırma Kararının ve Diğer İlgili Belgelerin Taşınmaz Malın Malikine veya Maliklerine Yöntemince Tebliğ Edilmiş Olması Gerektiği )
TEBLİĞ ( Kamulaştırmayı Yapan İdare Adına Tescil - Kamulaştırmayı Yapan İdare Adına Tescil Edilebilmesi İçin Öncelikle Kamulaştırma Kararının ve Diğer İlgili Belgelerin Taşınmaz Malın Malikine veya Maliklerine Yöntemince Tebliğ Edilmiş Olması Gerektiği )
BEDEL ARTTIRIM DAVASI ( Tapu Malikinin Mirasçıları Kamulaştırılan Dava Konusu Taşınmaz İçin Bedel Arttırım Davası Açtıkları - Arttırılmasına Karar Verilen Miktarın Yasal Faiziyle Beraber Davacılara Ödenip Ödenmediğinin Araştırılması Gerektiği )"
14Y5.HD29.11.2010E. 2010/11663 K. 2010/19929"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( İmar Planında Otopark Olan Taşınmazın Dava Dışı Kişi Tarafından Otopark Olarak Kullanıldığı - Kullanıma Belediye Tarafından İzin Verilip Verilmediğinin Araştırılacağı )
İMAR PLANINDA PARK ALANI OLAN TAŞINMAZIN DAVA DIŞI KİŞİ TARAFINDAN OTOPARK OLARAK KULLANILMASI ( Kamulaştırmasız El Atma Bedelinin Tahsili Talebi - Kullanıma Belediye Tarafından İzin Verilip Verilmediğinin Araştırılması Gerektiği )"
14Y5.HD19.10.2010E. 2010/11100 K. 2010/17676"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ (Kamulaştırma Bedelinin Bankadan Alınması Ancak Geçersiz Dahi Olsa Yapılmış Bir Tebligat Bulunması Halinde Tebligatı Geçerli Hale Getireceği - Çekişmesiz Bedelin Alınması Süre Yönünden Anlam İfade Edeceği)
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BANKADAN ALINMASI (Ancak Geçersiz Dahi Olsa Yapılmış Bir Tebligat Bulunması Halinde Tebligatı Geçerli Hale Getireceği - Çekişmesiz Bedelin Alınması Süre Yönünden Anlam İfade Edeceği)
ÇEKİŞMESİZ BEDELİN ALINMASI (Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Kamulaştırma Bedelinin Bankadan Alınması Ancak Geçersiz Dahi Olsa Yapılmış Bir Tebligat Bulunması Halinde Tebligatı Geçerli Hale Getireceği/Çekişmesiz Bedelin Alınması Süre Yönünden Anlam İfade Edeceği)"
14YHGK22.9.2010E. 2010/5-456 K. 2010/409"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( İdarenin Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu Kurarak Tespit Edilen Tahmini Bedeli Belirtmeksizin Taşınmazı Pazarlıkla ve Anlaşarak Satın Alma İradesini Malike Bildirmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMANIN SATIN ALMA USULÜ İLE YAPILAMAMASI ( Halinde İdarenin 10. Md.ye Göre Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili İstemiyle Asliye Hukuk Mahkemesince Müracaat Etmesi Gerektiği )
DEĞER TESPİTİ ( Enkaz Bedelinin Düşülmemesi Halinde Belirlenecek Nihai Kamulaştırma Bedelinin Direnme Kararında Hükmedilen Bedelden Daha Yüksek Miktarda Olacağı )
DİRENME KARARI ( Salt Davacı İdare Vekilince Temyiz Edildiği ve Davalı Tarafça Temyiz İsteminde Bulunulmadığı Gözetildiğinde Direnme Kararında Hükmedilen Miktardan Fazlasının Hüküm Altına Alınamayacağı )"
14Y5.HD14.7.2010E. 2010/7049 K. 2010/14563"DAİMİ VE GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI BEDELLERİNİN TESPİTİ ( Tescil İstemi - Gerçek Maliklerin Davaya Dahil Edilmesi Suretiyle Esas Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği/Dava Şartı Gerçekleşmediği Gerekçesiyle Davanın Reddinin Doğru Görülmediği )
MALİKE VE ZİLYEDE KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Görülmesi Sırasında Taşınmaz Malın Gerçek Malikinin Başka Bir Şahıs Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Davaya Bu Gerçek Malik Dahil Edilmek Suretiyle Devam Edileceği )
DAVA ŞARTI ( Kamulaştırma Konusu Daimi ve Geçici İrtifak Hakkı Bedellerinin Tespiti - Gerçek Maliklerin Davaya Dahil Edilmesi Suretiyle Esas Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği/Dava Şartı Gerçekleşmediği Gerekçesiyle Davanın Reddinin Doğru Görülmediği )"
14Y5.HD14.7.2010E. 2008/17897 K. 2010/14699"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Uzlaşma Talebi Üzerine Uzlaşma Görüşmelerinin Neticesine Kadar Dava Bekletileceği - Uzlaşılamaması Halinde Uzlaşmazlık Tutanağının Mahkemeye Sunulmasından Sonra Davaya Devam Edileceği )
UZLAŞMA TALEBİ ( Uzlaşma Görüşmelerinin Neticesine Kadar Davanın Bekletileceği - Uzlaşılamaması Halinde Uzlaşmazlık Tutanağının Mahkemeye Sunulmasından Sonra Davaya Devam Edileceği/Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
UZLAŞMAZLIK TUTANAĞI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Uzlaşma Talebi Üzerine Uzlaşma Görüşmelerinin Neticesine Kadar Dava Bekletileceği/Uzlaşılamaması Halinde Uzlaşmazlık Tutanağının Mahkemeye Sunulmasından Sonra Davaya Devam Edileceği )
FİİLİ EL KOYMA ( Malikin Rızası Olmaksızın - Bu Maddenin Yürürlüğe Girmesinden Önce Tazmin Talebiyle Dava Açmış Olanlar Bu Madde Hükümlerine Göre Uzlaşma Yoluna Gitmeyi İsteyip İstemediklerini Bu Maddenin Yürürlüğe Girmesinden İtibaren Üç Ay İçinde İdareye ve Mahkemeye Verecekleri Dilekçeler İle Bildirebilcekleri )"
14Y5.HD12.7.2010E. 2010/8225 K. 2010/14151"BEDELE DÖNÜŞTÜRME ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması İstemi - Bedele Dönüştürme İşlemi Davacıya Tebliğ Edilmeyip Aynı Zamanda İhtilafsız Bedel de Davacıya Ödenmediği/Hak Düşürücü Süre Söz Konusu Olmadığı )
İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAY ( Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması İstemi - Bedele Dönüştürme İşlemi Davacıya Tebliğ Edilmeyip Aynı Zamanda İhtilafsız Bedel de Davacıya Ödenmediği/Hak Düşürücü Sürenin Söz Konusu Olmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bedele Dönüştürme İşlemi Davacıya Tebliğ Edilmeyip Aynı Zamanda İhtilafsız Bedel de Davacıya Ödenmediği/Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi İçin Noter Marifetiyle Yapılan Tebligatla Başlayacağı - Hak Düşürücü Sürenin Söz Konusu Olmadığı )"
14Y5.HD12.7.2010E. 2008/17806 K. 2010/14186"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI İSTEMİ ( Sonraki İşlemler Nedeniyle Davacıların Kamulaştırmadan Haberi Olduğundan Bahsedilerek Geçersiz Tebligatlara Hukuki Kıymet İzafe Edilemeyeceği - Davanın Reddedilmesinin Doğru Olmadığı )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması İstemi - Sonraki İşlemler Nedeniyle Davacıların Kamulaştırmadan Haberi Olduğundan Bahsedilerek Geçersiz Tebligatlara Hukuki Kıymet İzafe Edilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME ( İdare Kamulaştırmanın Her Safhasında Kamulaştırma Kararı Veren ve Onaylayan Yetkili Merciinin Kararı İle Kamulaştırmadan Tek Taraflı Olarak Kısmen veya Tamamen Vazgeçebileceği )"
14Y5.HD2.7.2010E. 2006/3991 K. 2010/12878"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI İSTEMİ ( Uzlaşma Talebi Üzerine Uzlaşma Görüşmelerinin Neticesine Kadar Dava Bekletileceği - Uzlaşılamaması Halinde Uzlaşmazlık Tutanağının Mahkemeye Sunulmasından Sonra Davaya Devam Edileceği )
UZLAŞMA TALEBİ ( Uzlaşma Görüşmelerinin Neticesine Kadar Davanın Bekletileceği - Uzlaşılamaması Halinde Uzlaşmazlık Tutanağının Mahkemeye Sunulmasından Sonra Davaya Devam Edileceği )
UZLAŞMAZLIK TUTANAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması İstemi - Uzlaşma Talebi Üzerine Uzlaşma Görüşmelerinin Neticesine Kadar Davanın Bekletileceği/Uzlaşılamaması Halinde Uzlaşmazlık Tutanağının Mahkemeye Sunulmasından Sonra Davaya Devam Edileceği )"
14Y5.HD21.6.2010E. 2010/6027 K. 2010/11711"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Davalı İdarenin İlan Yoluyla Tebligat Yaptığı/30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Kamulaştırma İşleminin Kesinleştiği - Davanın Reddine Karar Verileceği )
İLANEN TEBLİGAT ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası/Davalı İdarenin İlan Yoluyla Tebligat Yaptığı - 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Kamulaştırma İşleminin Kesinleştiği/Davanın Reddedileceği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası/Davalı İdarenin İlan Yoluyla Tebligat Yaptığı - 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Kamulaştırma İşleminin Kesinleştiği/Davanın Reddedileceği )"
14Y5.HD15.6.2010E. 2010/3041 K. 2010/11317"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL (Malikin Taşınmaza İlişkin Her Türlü Dava Hakkı 30 Gün Geçmekle Düştüğü Gibi Mülkiyet de İdari Yönden Davalıya Geçeceği - Davalı İdarenin Kamulaştırmasız El Atması Söz Konusu Olmadığından Davanın Reddi Gerektiği)
DAVA HAKKI (Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi ve Kal - Malikin Taşınmaza İlişkin Her Türlü Dava Hakkı 30 Gün Geçmekle Düştüğü Gibi Mülkiyet de İdari Yönden Davalıya Geçeceği)
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGAT (Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşlemi Mal Sahibi İçin 13. Md. Uyarınca Yapılan Tebligatla Başlayacağı)"
14Y5.HD6.5.2010E. 2010/2819 K. 2010/7974"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Adı Geçen Tapu Malikinin Payı İçin Davacılar veya Murislerine Kamulaştırma Belgeleri Tebliğ Edilmediği Gibi Tapuda da Ferağ Verilmediği - Geçerli Bir Kamulaştırma Tebligatının Bulunmadığı )
KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Adı Geçen Tapu Malikinin Payı İçin Davacılar veya Murislerine Kamulaştırma Belgeleri Tebliğ Edilmediği Gibi Tapuda da Ferağ Verilmediği/Geçerli Bir Kamulaştırma Tebligatının Bulunmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Kanununun 14. Md.sinde Belirtilen 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Kamulaştırma İşleminin Tebliği veya Taşınmazın Tapuda Ferağının Verilmesiyle Başlayacağı )"
14Y5.HD4.3.2010E. 2009/18050 K. 2010/3270"KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmaz Malikinin Daha Önce Öldüğünün Anlaşılması - Davaya Mirasçılar Dahil Edilerek Devam Edilmesi Gerektiği )
İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırma/Taşınmaz Malikinin Daha Önce Öldüğünün Anlaşılması - Davaya Mirasçılar Dahil Edilerek Devam Edilmesi Gerektiği/Husumet )
HUSUMET ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti - Taşınmaz Malikinin Daha Önce Öldüğünün Anlaşılması/Davaya Mirasçılar Dahil Edilerek Devam Edilmesi Gerektiği )"
14Y5.HD9.2.2010E. 2009/16301 K. 2010/1709"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının Haricen Kamulaştırmadan Haberdar Olması 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Başlaması İçin Yeterli Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davacının Haricen Kamulaştırmadan Haberdar Olması 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Başlaması İçin Yeterli Olduğu )
İLANEN TEBLİGAT ( Davacıya Kamulaştırma İşlemleri İlanen Tebliğ Edilmişse de Kamulaştırma Kanununun 7. Md.sinde Sayılan Yerlerin Her Birinden Usulüne Uygun Olarak Adres Araştırması Yapılmadığından İlanen Tebligat Geçersiz Olup 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Başlamadığı )"
14YHGK23.12.2009E. 2009/5-422 K. 2009/579"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Türkiye'de Taşınmazı Bulunan Suriye Uyrukluların Mülkiyet Hakları Sınırlandırılmış Ancak Ortadan Kaldırılmadığı - Tapu Maliki ve Mirasçıların Mülkiyet ve Dava Hakları Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma İşlemlerinin Usule Uygun Olarak Tapu Maliklerine veya Mirasçılarına Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Kanunu'ndaki Hak Düşürücü Süre de Usule Uygun Tebliğden İtibaren Başladığı )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Usule Uygun Olarak Tapu Maliklerine veya Mirasçılarına Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Kanunu'ndaki Hak Düşürücü Süre de Usule Uygun Tebliğden İtibaren Başladığı )
TÜRKİYE'DE TAŞINMAZI BULUNAN SURİYE UYRUKLULAR ( Mülkiyet Hakları Sınırlandırılmış Ancak Ortadan Kaldırılmadığı - Tapu Maliki ve Mirasçıların Mülkiyet ve Dava Hakları Olduğu )"
14Y5.HD2.2.2009E. 2008/15970 K. 2009/958"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırma Davalarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olmadığı - Dava Açan Paydaşlar Yönünden İnceleme ve Araştırma Yapılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA DAVALARI ( Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olmadığı - Dava Açan Paydaşlar Yönünden İnceleme ve Araştırma Yapılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Kamulaştırma Davalarında Olmadığı - Dava Açan Paydaşlar Yönünden İnceleme ve Araştırma Yapılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )"
14Y18.HD13.10.2008E. 2008/8056 K. 2008/10329"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Yapılan Islah İstemine Göre Kamulaştırma Bedelinin Artırımına Hükmedilemeyeceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDEN SONRA YAPILAN ISLAH ( İlave Bedel İçin Islah Talebinde Bulunulamayacağı - Islah İstendiği Tarihte Dava Hakkı Düşmüş İse Bu Husus Islah İstemine Konu Edilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ MALIN MALİKİNİN DAVA HAKKI ( İlave Bedel İçin Islah Talebinde Bulunulamayacağı - Islah İstendiği Tarihte Dava Hakkı Düşmüş İse Bu Husus Islah İstemine Konu Edilemeyeceği )"
14Y18.HD16.9.2008E. 2008/4739 K. 2008/9237"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Kamulaştırmada Maddi Hatalar ve Bedele Yönelik Talepler İçin Tebligat veya Tebliğ Yerine Geçen Ferağdan İtibaren Tanınmış Olan 30 Günlük Süre Hak Düşürücü Süre Niteliğinde Olduğu )
MADDİ HATALAR VE BEDELE YÖNELİK TALEPLER ( Kamulaştırmada Tebligat veya Tebliğ Yerine Geçen Ferağdan İtibaren Tanınmış Olan 30 Günlük Süre Hak Düşürücü Süre Niteliğinde Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Kamulaştırmada Maddi Hatalar ve Bedele Yönelik Talepler İçin Tebligat veya Tebliğ Yerine Geçen Ferağdan İtibaren Tanınmış Olan 30 Günlük Süre Hak Düşürücü Süre Niteliğinde Olduğu )
BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Malikin Artık Bedel Artırım Davası Açma Hakkının Bulunmadığı )"
14YHGK18.6.2008E. 2008/5-427 K. 2008/440"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Yargılama Sırasında Taşınmazı Devir ve Temlik Eden Davalı/Eski Malik Mirasçılarının Artık Taraf Sıfatının Bulunmadığından Husumetin Taşınmazı Devralan Gerçek Hasıma Yöneltilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DAVACI İDARE ADINA TESCİLİ ( Yargılama Sırasında Taşınmazı Devir ve Temlik Eden Davalı/Eski Malik Mirasçılarının Artık Taraf Sıfatının Bulunmadığından Husumetin Taşınmazı Devralan Gerçek Hasıma Yöneltilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Yargılama Sırasında Taşınmazı Devir ve Temlik Eden Davalı/Eski Malik Mirasçılarının Artık Taraf Sıfatının Bulunmadığından Husumetin Taşınmazı Devralan Gerçek Hasıma Yöneltilmesi Gerektiği )
YARGILAMA SIRASINDA TAŞINMAZI DEVİR VE TEMLİK EDİLMESİ ( Eden Davalı/Eski Malik Mirasçılarının Artık Taraf Sıfatının Bulunmadığından Husumetin Taşınmazı Devralan Gerçek Hasıma Yöneltilmesi Gerektiği )
TARAF SIFATI ( Yargılama Sırasında Taşınmazı Devir ve Temlik Eden Davalı/Eski Malik Mirasçılarının Artık Taraf Sıfatının Bulunmadığından Husumetin Taşınmazı Devralan Gerçek Hasıma Yöneltilmesi Gerektiği )"
14Y18.HD13.5.2008E. 2008/5162 K. 2008/5928"BEDEL ARTIRIMI DAVASI ( İdare Mahkemesi Kararı Süresinde Temyiz Edildiği Takdirde 30 Günlük Davaı Açma Süresi Danıştay'ın Temyiz Üzerine Vereceği Kararın Tebliğinden İtibaren Başlayacağı )
TEMYİZ SÜRESİ ( İdare Mahkemesi Kararı Süresinde Temyiz Edildiği Takdirde 30 Günlük Bedel Artırımı Davası Açma Süresi Danıştay'ın Temyiz Üzerine Vereceği Kararın Tebliğinden İtibaren Başlayacağı )
İDARE MAHKEMESİ KARARI SÜRESİNDE TEMYİZ EDİLMESİ ( 30 Günlük Bedel Artırımı Davası Açma Süresi Danıştay'ın Temyiz Üzerine Vereceği Kararın Tebliğinden İtibaren Başlayacağı )
TEMYİZEN VERİLEN KARARA KARŞI SÜRESİNDE KARAR DÜZELTME İSTENİLMESİ ( 30 Günlük Adli Yargıya Dava Açma Süresi Karar Düzeltme Üzerine Verilen Kararın Tebliğinden İtibaren İşleyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Temyizen Verilen Karara Karşı Süresinde ( 15 Gün İçinde ) Karar Düzeltme İstenildiği Takdirde Bu 30 Günlük Adli Yargıya Dava Açma Süresi Karar Düzeltme Üzerine Verilen Kararın Tebliğinden İtibaren İşleyeceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( 30 Günlük - Temyize Başvurulmayan Davalarda Kesinleşme Tarihinden Başlatmasına Karşılık Temyiz Üzerine Bu Karara Karşı da Süresinde Karar Düzeltme Yoluna Gidilmiş İse Bu Kararın Tebliğinden İtibaren Başlayacağı )"
14Y5.HD15.4.2008E. 2008/1112 K. 2008/4956"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kanunda Yazılı Belgelerden Birinin veya Birkaçının Tebligat Yapılırken Eklenmemesi Tebligatı Geçersiz Hale Getirmediği )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Kanunda Yazılı Belgelerden Birinin veya Birkaçının Tebligat Yapılırken Eklenmemesi Tebligatı Geçersiz Hale Getirmediği )
KANUNDA YAZILI BELGELERDEN BİRİNİN VEYA BİRKAÇININ TEBLİGAT YAPILIRKEN EKLENMEMESİ ( Tebligatı Geçersiz Hale Getirmediği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Davanın Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )"
14Y5.HD20.3.2008E. 2007/14808 K. 2008/3456"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Bedel Artırım Davası Açmadığından Kamulaştırmanın Kesinleştiği - Davanın Reddi Gerektiği )
KAMULATIRMANIN KESİNLEŞMESİ ( Davacının 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Bedel Artırım Davası Açmaması Nedeniyle )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE BEDEL ARTIRIM DAVASI AÇILMAMASI ( Kamulaştırmanın Kesinleştiği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TARAFLARA TEBLİĞİ ( Noter Marifetiyle Tebliğ Edildiği - Davacı 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Bedel Artırım Davası Açmadığından Kamulaştırmanın Kesinleştiği )"
14YHGK5.12.2007E. 2007/5-932 K. 2007/952"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Tapu Kayıtlarını Getirtip Mal Sahiplerinin Adreslerini Tapu Vergi ve Nüfus Kayıtları Üzerinden veya Ayrıca Haricen Yapacağı Araştırma İle Belgeye Bağlamak Suretiyle Tespit Ettirmesi Gerektiği )
MAL SAHİPLERİNİN ADRESLERİ ( Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Tapu Kayıtlarını Getirtip Mal Sahiplerinin Adreslerini Tapu Vergi ve Nüfus Kayıtları Üzerinden veya Ayrıca Haricen Yapacağı Araştırma İle Belgeye Bağlamak Suretiyle Tespit Ettirmesi Gerektiği )
TEBLİGATA RAĞMEN UZLAŞMA SAĞLANAMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İçin Dava Açılması Gerektiği - Davadan Önce Yapılması Gereken İşlemler Tamamlanmadan Dava Açılmışsa Bu Halde Esasa Girilip Girilmediğine Bakılması Gerektiği )
DAVANIN ESASINA GİRİLMEMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasından Önce Yapılması Gereken İşlemler Tamamlanmadan Dava Açılmışsa Davanın Reddedilmesi Gerektiği )
İDARECE DAVADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER ( İdarenin Tapu Kayıtlarını Getirtip Mal Sahiplerinin Adreslerini Tapu Vergi ve Nüfus Kayıtları Üzerinden veya Ayrıca Haricen Yapacağı Araştırma İle Belgeye Bağlamak Suretiyle Tespit Ettirmesi Gerektiği )"
14YHGK14.11.2007E. 2007/5-835 K. 2007/850"AKIL HASTASINA YAPILAN TEBLİGAT ( Cezai Ehliyeti Bulunmadığına Dair Hakkında Rapor Tanzim Edilen Kişinin Kısa Bir Süre Sonra Yapılan Tebligatı Almaya Ehil Bulunmadığı - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Tebliğ Tarihi İtibariyle Akıl Hastalığına Müptela Olduğu ve Cezai Ehliyeti Bulunmadığına Dair Hakkında Rapor Tanzim Edilen Kişinin Kısa Bir Süre Sonra Yapılan Tebligatı Almaya Ehil Bulunmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Cezai Ehliyeti Bulunmadığına Dair Hakkında Rapor Tanzim Edilen Kişinin Kısa Bir Süre Sonra Yapılan Tebligatı Almaya Ehil Bulunmadığı - Sözü Edilen Geçersiz Tebligatın 30 Günlük Hak Düşürücü Süreye Başlangıç Sayılamayacağı )"
14Y5.HD30.10.2007E. 2007/11840 K. 2007/12013"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Bedel Artırım Davası Açıldıktan Sonra Dosya Takipsizlik Nedeniyle İşlemden Kaldırılmış ve Süresi İçerisinde de Yenilenmemiş İse Davacının Bu Husustaki Dava Hakkının Düşeceği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Bedel Artırım Davası Açıldıktan Sonra Dosya Takipsizlik Nedeniyle İşlemden Kaldırılmış ve Süresi İçerisinde de Yenilenmemiş İse Davacının Bu Husustaki Dava Hakkının Düşeceği )
BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Açıldıktan Sonra Dosya Takipsizlik Nedeniyle İşlemden Kaldırılmış ve Süresi İçerisinde de Yenilenmemiş İse Davacının Bu Husustaki Dava Hakkının Düşeceği - Kamulaştırmasız Elatma )"
14Y5.HD23.10.2007E. 2007/8863 K. 2007/11709"KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırma Dışında Kalan Bölümün Değerini Yitirmesinden Dolayı Bedelinin Tahsili - 30 Günlük Yasal Süre Kamulaştırma Evraklarının 10. Madde Uyarınca Mahkeme Tarafından Yapılacak Tebligat Gününden Başlayacağı )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kısmen Kamulaştırılan Taşınmazdan Kamulaştırma Dışında Kalan Bölümün Değerini Yitirmesinden Dolayı - 30 Günlük Yasal Süre Kamulaştırma Evraklarının 10. Madde Uyarınca Mahkeme Tarafından Yapılacak Tebligat Gününden Başlayacağı )
YASAL SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kısmen Kamulaştırılan Taşınmazdan Kamulaştırma Dışında Kalan Bölümün Değerini Yitirmesinden Dolayı Bedelinin Tahsili - 30 Günlük Yasal Süre Kamulaştırma Evraklarının 10. Madde Uyarınca Mahkeme Tarafından Yapılacak Tebligat Gününden Başlayacağı )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kısmi Kamulaştırma - Tarafları ve Dava Konusu Aynı Olan Asliye Hukuk Mahkemesinin Dosyası İle Bu Dava Dosyası Arasında Hukuki ve Fiili İrtibat Bulunması Nedeniyle )"
14YHGK17.10.2007E. 2007/5-744 K. 2007/743"KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI VE PİLON YERİ BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Bozmadan Sonra Mülkiyet Değişikliği Nedeniyle Bozmanın Dayanağını Gerekçesini ve İçeriğini Etkiler Nitelikte Yeni Bir Olguya Dayalı "Yeni Hüküm" Niteliğinde Olduğu )
BOZMADAN SONRA MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ ( Bozmanın Dayanağını Gerekçesini ve İçeriğini Etkiler Nitelikte Yeni Bir Olguya Dayalı "Yeni Hüküm" Niteliğinde Olduğu - Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı ve Pilon Yeri Bedelinin Tespiti )
YENİ HÜKÜM ( Taşınmazın Bozmadan Sonra Mülkiyet Değişikliği Nedeniyle - Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gereği )"
14YHGK17.10.2007E. 2007/5-743 K. 2007/742"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taraf Teşkili Sağlanmadan ve İşin Esasına Girilmeden Önce Davanın 7 ve 8. Maddelerde Öngörülen Uzlaşma Şartlarına Uyulmadan Açıldığının Saptanması Durumunda Reddi Gerektiği )
İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ ( Taraf Teşkili Sağlanmadan ve İşin Esasına Girilmeden Önce Davanın 7 ve 8. Maddelerde Öngörülen Uzlaşma Şartlarına Uyulmadan Açıldığının Saptanması Durumunda Reddi Gerektiği )
DAVANIN ÖNŞARTI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taraf Teşkili Sağlanmadan ve İşin Esasına Girilmeden Önce Davanın 7 ve 8. Maddelerde Öngörülen Uzlaşma Şartlarına Uyulmadan Açıldığının Saptanması Durumunda Reddi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Sağlanmadan ve İşin Esasına Girilmeden Önce Davanın 7 ve 8. Maddelerde Öngörülen Uzlaşma Şartlarına Uyulmadan Açıldığının Saptanması Durumunda Reddi Gerektiği )
UZLAŞMA ŞARTLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Sağlanmadan ve İşin Esasına Girilmeden Önce Davanın 7 ve 8. Maddelerde Öngörülen Uzlaşma Şartlarına Uyulmadan Açıldığının Saptanması Durumunda Reddi Gerektiği )"
14YHGK17.10.2007E. 2007/5-713 K. 2007/736"KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ ( İdarece Uzlaşma Şartlarına Uyulmadan Dava Açıldığından Reddi Gereği )
İDARE ADINA TESCİL İSTEMİ ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı - İdarece Uzlaşma Şartlarına Uyulmadan Dava Açıldığından Reddi Gereği )
UZLAŞMA ŞARTLARI ( İdarece Pazarlıkla Satın Alma Aşamasında Tapu Malikinin Ölü Olduğu Nüfus Kayıtlarından Belirlenerek Mirasçılarının ve Bunların Adreslerinin Araştırılmadığı ve Satın Alma Usulünün Uygulanmaması - İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti Davasının Reddi Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti ve Bu Hakkın Davacı İdare Adına Tescili - Taraf Teşkili Tamamlanarak Esasa İlişkin Hüküm Kurulması Olanağı Bulunmadığından Uzlaşma Şartlarına Uyulmadan Açılan Davanın Reddi Gereği )"
14YHGK3.10.2007E. 2007/5-666 K. 2007/716"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın 1979'da Kamulaştırılıp 6830 S.K. Md. 7'deki İşlemlerin Kesinleştiği - 2942 S.K. Md.14'deki 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtiği/Reddi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İstemi - 1979'da Kamulaştırılıp 6830 S.K. Md. 7'deki İşlemlerin Kesinleştiği/2942 S.K. Md.14'deki 30 Günlük Sürenin de Geçtiği/Reddi Gerektiği )"
14Y5.HD20.9.2007E. 2007/9113 K. 2007/10081"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Taşınmaz Maliki 30 Gün İçerisinde Dava Açmadığından Dava Hakkı Düşmüş Olup Sonraki Malikin de Aynı Konuda Dava Açma Hakkının Bulunmadığı )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Taşınmaz Maliki 30 Gün İçerisinde Dava Açmadığından Dava Hakkı Düşmüş Olup Sonraki Malikin de Aynı Konuda Dava Açma Hakkının Bulunmadığı )
DAVA HAKKININ DÜŞMESİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Taşınmaz Maliki 30 Gün İçerisinde Dava Açmadığından Düştüğü/Sonraki Malikin de Aynı Konuda Dava Açma Hakkının Bulunmadığı )"
14Y18.HD17.7.2007E. 2007/2177 K. 2007/7103"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazın Arsa Niteliği Nedeniyle )
KESİNLEŞEN DAVA DOSYASINDAKİ EMSAL ( Anılan Dava Dosyasının Eldeki Bu Dava Yönünden Güçlü Delil Oluşturduğu Gözetilerek Aynı Taşınmazın Aynı Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Bu Kez Taşınmazın Emsalininin Gerekçesi de Gösterilmeden Çok Düşük Gösterilmesinin Hatalı Olması )"
14Y18.HD29.5.2007E. 2007/1840 K. 2007/4937"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Paydaşlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığının Bulunmadığı - Miktar veya Değeri 1.090 YTL.yi Geçmeyen Kararlar Kesin Olduğundan Miktar Yönünden Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
MİKTAR VEYA DEĞER İTİBARİYLE KESİN KARARLAR ( 1.090 YTL.yi Geçmeyen Kararlar Kesin Olduğundan Miktar Yönünden Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
TEMYİZ TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Miktar veya Değeri 1.090 YTL.yi Geçmeyen Kararlar Kesin Olduğundan Miktar Yönünden Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği )"
14Y5.HD10.5.2007E. 2007/4020 K. 2007/6016"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildiğinden İdari Yargıda Açılan Dava Bekletici Mesele Kabul Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ( Verildiğinden İdari Yargıda Açılan Dava Bekletici Mesele Kabul Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde Bulunan Bina Bedelinin Tahsili )
BEKLETİCİ MESELE ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde Bulunan Bina Bedelinin Tahsili - Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildiğinden İdari Yargıda Açılan Dava Bekletici Mesele Kabul Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
14Y5.HD6.3.2007E. 2007/341 K. 2007/2690"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL ( Malikin Daha Önce Öldüğü veya Gerçek Malikin Başkası Olduğu Anlaşılırsa Mirasçılar veya Gerçek Malik Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
HUSUMET ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Malikin Daha Önce Öldüğü veya Gerçek Malikin Başkası Olduğu Anlaşılırsa Mirasçılar veya Gerçek Malik Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
MİRASÇILARIN VEYA GERÇEK MALİKİN DAVAYA DAHİLİ ( Malikin Daha Önce Öldüğü veya Gerçek Malikin Başkası Olduğu Anlaşılırsa Davaya Dahil Edilmesi Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil )"
14Y5.HD20.2.2007E. 2006/13542 K. 2007/1985"İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ ( Tapu Malikinin Mirasçıları Tespit Edilip Adlarına Dava Dilekçesi Tebliğ Edilmek Suretiyle Davaya Devam Edilip Esastan İnceleme Yapılması Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davalarında Taşınmaz Malın Gerçek Malikinin Daha Önce Öldüğü Sabit Olursa Mirasçıları Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Devam Olunacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ ( Taşınmaz Malın Gerçek Malikinin Daha Önce Öldüğü Sabit Olursa Mirasçıları Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Devam Olunacağı )
TAŞINMAZ MALIN GERÇEK MALİKİNİN DAHA ÖNCE ÖLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davalarında Mirasçıları Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Devam Olunacağı )"
14Y5.HD15.2.2007E. 2006/13045 K. 2007/1681"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Aleyhine Dava Açılan Tapu Malikinin Başka Bir Şahıs Olduğu Anlaşılırsa Davaya Bu Gerçek Malik Dahil Edilmek Suretiyle Devam Olunacağı )
HUSUMET ( Kamulaştırma Davalarında Aleyhine Dava Açılan Tapu Malikinin Başka Bir Şahıs Olduğu Anlaşılırsa Davaya Bu Gerçek Malik Dahil Edilmek Suretiyle Devam Olunacağı )
GERÇEK TAPU MALİKİNİN BAŞKASI OLMASI ( Kamulaştırma Davalarında Bu Gerçek Malik Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Devam Olunacağı )
TARAF TEŞKİLİ ( Davanın Gerçek Hasma Yöneltilmek Üzere Davacı Vekiline Süre Verilerek, Taraf Teşkilinin Sağlaması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
14YHGK24.1.2007E. 2007/5-33 K. 2007/28"KAMULAŞTIRMA KURALI ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Taşınmaz İçin İdarenin Belirlediği Bedele Karşı Yapılacak Olan İtirazlar Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine Göre Gerçekleştirileceği )
İMAR UYGULAMASI ( Bedele Dönüştürülen Taşınmaz İçin İdarenin Belirlediği Bedele Karşı Yapılacak Olan İtirazlar Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine Göre Gerçekleştirileceği )
BEDELE DÖNÜŞTÜRME İŞLEMİ ( Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Prosedüre Göre Hak Sahibine Tebliğ Edilmemesi Halinde Bedele Karşı Yapılacak İtiraz Yönünden Zamanaşımı veya Hak Düşümü Süresinin Geçirilmiş Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
HAK DÜŞÜMÜ VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ( Bedele Dönüştürme İşleminin Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Prosedüre Göre Hak Sahibine Tebliğ Edilmemesi Halinde Bedele Karşı Yapılacak İtiraz Yönünden Sürelerin Geçirilmiş Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
ŞUYULANDIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Bedele Dönüştürme İşleminin Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Prosedüre Göre Hak Sahibine Tebliğ Edilmemesi Halinde Bedele Karşı Yapılacak İtiraz Yönünden Zamanaşımı veya Hak Düşümü Süresinin Geçirilmiş Olduğundan Söz Edilemeyeceği )"
14Y18.HD9.10.2006E. 2006/7903 K. 2006/7472"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Mal Sahibinin Kamulaştırma Evrakının Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Bedel ve maddi Hatalara Karşı Dava Açabileceği - Kendilerine ve Murislerine Usulüne Uygun Olarak Kamulaştırma Tebligatı Yapılmamış Olan Davacıların Davasının Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği )
USULSÜZ KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI ( Tebligat Yapılacakların Hiç Birinin Tebligat Adresinde Bulunmaması - Tebligat Kanunu 21. Maddesi ve Tüzüğün 28. Maddesi Uyarınca Yapılması Gerekli İşlemlerin Tamamı Yapılmadan Çıkartılan Tebligatın Geçersiz Olduğu )"
14Y18.HD3.10.2006E. 2006/6141 K. 2006/7282"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Yargılama Sırasında Taşınmaz Malikinin Değişmiş Olması Nedeniyle Yeni Malikin Davaya Dahil Edilmesinin Gerekmesi )
YENİ MALİKİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Dava Tarihinden Önce Taşınmaz Dava Dışı Üçüncü Kişi Adına Devir Tescil Edilmiş Olduğundan Yeni Malikin Davaya Dahil Edilerek Yargılamanın Sürdürülmesinin Gerekmesi )"
14Y18.HD25.9.2006E. 2006/6678 K. 2006/6745"KAMULAŞTIRMAYA DAYALI TESPİT VE TESCİL DAVASI ( Davaya Konu Taşınmazın Malik Hanesinin Mülkiyet Üzerindeki Uyuşmazlıktan Dolayı Açık Bulunması - Kamulaştırmaya Dayalı Tespit ve Tescil Davasının Mülkiyet Uyuşmazlığı Nedeniyle Açılan Davanın Taraflarına Yöneltilerek Sonuca Bağlanması Gereği )
MALİK HANESİ AÇIK TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma - Husumetin Mülkiyet Uyuşmazlığı Nedeniyle Açılan Davanın Taraflarına Yöneltilerek Sonuçlandırılması Gereği )
HUSUMET ( Kamulaştırılan Taşınmazın Malik Hanesinin Mülkiyet Uyuşmazlığı Nediniyle Açık Bulunması - Kamulaştırmaya Dayalı Tescil ve Tespit Davasının Mülkiyet Uyuşmazlığının Taraflarına Yöneltilerek Sonuca Bağlanması Gereği )"
14YHGK5.7.2006E. 2006/5-498 K. 2006/503"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL ( İdarece Tespit Edilen Malikin Ölmüş Olduğu - Uzlaşma Çağrısının Usulsüz Tebliğ Edildiği Esasa Girildikten Sonra Anlaşılması Halinde Mirasçıları Davaya Dahil Edilip Dava Sonuçlandırılması Gereği )
MALİKİN ÖLMESİ ( Uzlaşma Çağrısının Usulsüz Tebliğ Edildiği Esasa Girildikten Sonra Anlaşılması Halinde Mirasçıları Davaya Dahil Edilip Dava Sonuçlandırılması Gereği )
UZLAŞMA ÇAĞRISININ USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ ( İdarece Tespit Edilen Malikin Ölmüş Olduğu - Esasa Girildikten Sonra Anlaşılması Halinde Mirasçıların Davaya Dahil Edilip Dava Sonuçlandırılması Gereği )"
14Y5.HD19.6.2006E. 2006/3993 K. 2006/7504"DAVADAN ÖNCE TAPU MALİKİNİN ÖLMESİ ( Mirasçıları Davaya Dahil Edilerek Yargılamaya Devam Edilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Diğer Tapu Maliki Davalıların da Adresleri Tapu Vergi ve Nüfus Kayıtları Üzerinden ve Haricen Zabıta Marifeti İle Araştırılarak Adresi Tespit Edilenlerin Adreslerine Dava Dilekçesi Tebliğe Çıkarılması Gereği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN YOL OLARAK TERKİNİ ( 2942 Sayılı Kanunun 14. Maddesinin 5. Fıkrası Uyarınca Bu Kanun Hükümlerine Göre Açılan Davaların Görülmesi Sırasında Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğünün Anlaşılması Halinde Mirasçıları Davaya Dahil Edilerek Yargılamaya Devam Edilmesi Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( 2942 Sayılı Kanunun 14. Maddesinin 5. Fıkrası Uyarınca Bu Kanun Hükümlerine Göre Açılan Davaların Görülmesi Sırasında Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğünün Anlaşılması Halinde Mirasçıları Davaya Dahil Edilerek Yargılamaya Devam Edilmesi Gereği )
İLANEN TEBLİGAT ( Diğer Tapu Maliki Davalıların da Adresleri Tapu Vergi ve Nüfus Kayıtları Üzerinden ve Haricen Zabıta Marifeti İle Araştırılarak Adresi Tespit Edilenlerin Adreslerine Dava Dilekçesi Tebliğe Çıkarılıp Adresleri Tespit Edilemeyenlere de İlanen Tebligat Yapılması Gereği )"
14YHGK24.5.2006E. 2006/5-327 K. 2006/316"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMAYA DAYANAN TAZMİNAT ( Tebligatın Davacının Adreste Bulunmama Nedeni Tevsik Edilmediğinden Geçersiz Olduğu - Adı Geçen Davacıların Payı Yönünden Henüz Başlamış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığından Kabulü Gereği )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Davacının Adreste Bulunmama Nedeni Tevsik Edilmediğinden Geçersiz Olduğu - Adı Geçen Davacıların Payı Yönünden Henüz Başlamış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığından Davalı İdarece Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atıldığının Kabulü Gereği )
ADRESTE BULUNMAMA ( Tebligatın Davacının Adreste Bulunmama Nedeni Tevsik Edilmediğinden Geçersiz Olduğu - Adı Geçen Davacıların Payı Yönünden Henüz Başlamış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığından Davalı İdarece Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atıldığının Kabulü Gereği )"
14YHGK22.3.2006E. 2006/5-147 K. 2006/97"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Maddi Hata Davası Açılabilmesi İçin Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde Öngörülen 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı Tapuda Ferağ İşleminin Yapıldığı Tarih Olduğu )
MADDİ HATA DAVASI ( Açılabilmesi İçin Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde Öngörülen 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı Tapuda Ferağ İşleminin Yapıldığı Tarih Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Maddi Hata Davası Açılabilmesi İçin Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde Öngörülen 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı Tapuda Ferağ İşleminin Yapıldığı Tarih Olduğu )
TAPUDA FERAĞ İŞLEMİNİN YAPILDIĞI TARİH ( Maddi Hata Davası Açılabilmesi İçin Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde Öngörülen 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı Bu Tarih Olduğu )
BİNA VE DİĞER MUHTESAT BEDELİ TALEBİ ( Ortadan Kalkan Bir Hak İçin Islah Yoluyla ve Kamulaştırmasız Elatmadan Söz Edilerek Bina ve Diğer Muhtesat Bedeli Talep Edilemeyeceği )"
14Y5.HD20.3.2006E. 2005/14358 K. 2006/3122"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Yapılan Islah Talebine Göre Hüküm Kurulamayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( 30 Günlük Süre Geçtikten Sonra Yapılan Islah Talebine Göre Hüküm Kurulamayacağı - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
ISLAH ( 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Yapılan Talebe Göre Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Hükmü Verilemeyeceği )"
14Y5.HD26.1.2006E. 2005/11677 K. 2006/300"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Davacının Hazine Köy Muhtarlığı ve Orman Genel Müdürlüğü Aleyhine Açtığı Tescil Davasının Kabul Edildiği Henüz Kesinleşmediği Gözetilerek Tescil Davasının Kesinleşmesi Beklenmemesinin Hatalı Olduğu )
MUHDESATA EL ATMA ( Tescil Davasının Kabul Edildiği Henüz Kesinleşmediği Gözetilerek Tescil Davasının Kesinleşmesi Beklenmeden Tescil Edilen Taşınmaz Üzerindeki Muhtesatın Davacıya Ait Olduğunun Kabulü İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
BEKLETİCİ MESELE ( Tescil Davasının Kabul Edildiği Henüz Kesinleşmediği Gözetilerek Tescil Davasının Kesinleşmesi Beklenmeden Tescil Edilen Taşınmaz Üzerindeki Muhtesatın Davacıya Ait Olduğunun Kabulü İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
HÜKÜM FIKRASI ( Davada Maliye Hazinesi Taraf Olarak Gösterilmesine Rağmen Kararın Hüküm Fıkrasında Hazine Hakkında Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmemesinin Doğru Görülmediği )"
14Y5.HD23.1.2006E. 2005/12434 K. 2006/105"BEDEL TESPİTİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davacı Taraf Adı Geçen Kişi İle Birlikte Oturmadığını ve Adı Geçen Şahsı Tanımadığını Savunduğuna Göre Bu Husus Araştırılıp Yapılan Tebligatın Geçerli Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin - Davacı Taraf Adı Geçen Kişi İle Birlikte Oturmadığını ve Adı Geçen Şahsı Tanımadığını Savunduğuna Göre Bu Husus Araştırılıp Yapılan Tebligatın Geçerli Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Davacı Taraf Adı Geçen Kişi İle Birlikte Oturmadığını ve Adı Geçen Şahsı Tanımadığını Savunduğuna Göre Bu Husus Araştırılıp Yapılan Tebligatın Geçerli Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Davacı Taraf Adı Geçen Kişi İle Birlikte Oturmadığını ve Adı Geçen Şahsı Tanımadığını Savunduğuna Göre Bu Husus Araştırılıp Yapılan Tebligatın Geçerli Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği )"
14Y5.HD23.1.2006E. 2005/12151 K. 2006/137"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Davalı İdarenin Kamulaştırmasız Elatmasının Mevcut Olmadığı Gözetilerek Davanın Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
KİRA İLİŞKİSİNE DAYANMA ( Davalı İdare Geçerli Olan ve Fesih Edilmemiş Bulunan Sözleşmeye Dayanarak Gayrimenkulü İktisap Kastı da Olmadan Kiralananda Bulunmasına Göre Davalı İdarenin Kamulaştırmasız Elatmasının Mevcut Olmadığı Gözetilerek Davanın Reddi Gereği )"
14YHGK28.12.2005E. 2005/5-754 K. 2005/783"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Yapılan Tebligat Geçersiz Olduğundan Mal Sahibi İçin Henüz Başlamış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığı/Davacıların Bedel Artırım Davası Açma Hakları Olduğu - Kamulaştırma Kanununun 17. Maddesi Uyarınca Verilen Tescil Kararının Kaldırılmasına Gerek Olmadığı )
ALACAK DAVASI ( Kamulaştırmasız Elatma - Başlamış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığından Davacıların Bedel Artırım Davası Açma Hakları Olduğu/Kamulaştırma Kanunu'nun 17. Maddesi Uyarınca Verilen Tescil Kararının Kaldırılmasına Gerek Olmadığı )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Davacıların Adresleri Tapu Vergi ve Nüfus Müdürlüklerinden Sorulmadan ve Haricen Zabıta Vasıtası İle Araştırılmadan Gazete İle İlan Edilmesi - Kamulaştırmasız Elatma )
TESCİL KARARI ( Yapılan Tebligat Geçersiz Olduğundan Mal Sahibi İçin Henüz Başlamış Bir Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığı - Kamulaştırma Kanununun 17. Maddesi Uyarınca Verilen Tescil Kararının Kaldırılmasına Gerek Olmadığı )"
14YHGK7.12.2005E. 2005/18-555 K. 2005/706"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamu Düzenine İlişkin Hususlar Hakkında Aleyhe Bozma Yasağı Kuralı Uygulanamayacağı - Davanın Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN DAVA ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması - Aleyhe Bozma Yasağının Uygulanamayacağı )
ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Kamu Düzenine İlişkin Hususlar Hakkında Uygulanamayacağı - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
14Y18.HD29.11.2005E. 2005/9538 K. 2005/10599"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Davacı İdarenin Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Kurduğu Taşınmaz Malın Malikininin Mirasçılarını Resmi Taahhütlü Bir Yazıyla Anlaşmaya Çağırması Gerektiği )
ANLAŞMAYA ÇAĞIRMA ( Davacı İdarenin Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Kurduğu Taşınmaz Malın Malikini Somut Olayda Tapu Kayıt Malikinin Mirasçılarını Resmi Taahhütlü Bir Yazıyla Anlaşmaya Çağırması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA YOLUYLA İRTİFAK HAKKI KURULMASI ( Davacı Taşınmaz Malın Malikinin Mirasçılarını Resmi Taahhütlü Bir Yazıyla Anlaşmaya Çağırması Gerektiği )"
14YHGK16.11.2005E. 2005/18-658 K. 2005/624"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Ferağ Verilmiş Taşınmazlarla İlgili Daha Önce Kamulaştırma Konusunda Bildirim Yapılmamış ise Hak Düşürücü Süre Tapudaki Devir Tarihinden Başladığı )
FERAĞ VERİLMİŞ TAŞINMAZ ( Daha Önce Kamulaştırma Konusunda Bildirim Yapılmamış ise Hak Düşürücü Süre Tapudaki Devir Tarihinden Başladığı - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Ferağ Verilmiş Taşınmazlarla İlgili Daha Önce Kamulaştırma Konusunda Bildirim Yapılmamış ise Hak Düşürücü Süre Tapudaki Devir Tarihinden Başladığı - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
14Y5.HD10.10.2005E. 2005/8228 K. 2005/10693"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Mirasçılara Pazarlık Davetiyesi Tebliğ Edilmemesi - Dava Ön Şartı Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddi Yerine Mirasçıların Davaya Dahil Edilmelerinin Sağlanması Gereği )
TAPU MALİKİNİN ÖLÜ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( Mirasçılar Davaya Dahil Edilerek Yargılamaya Devamla İşin Esasına Girilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMA PAZARLIK DAVETİYESİ ( Tapu Malikinin Ölü Olduğunun Anlaşılması - Mirasçılara Kamulaştırma Pazarlık Davetiyesi Tebliğ Edilmediği Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
14Y18.HD10.10.2005E. 2005/5393 K. 2005/8790"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN TESCİLİ TALEBİ ( İdare Tarafından Tespit Olunan Malik ve Zilyede Karşı Açılan Davaların Görüşülmesi Sırasında Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğü Sabit Olursa Mirasçıları da Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( İdare Tarafından Tespit Olunan Malik ve Zilyede Karşı Açılan Davaların Görüşülmesi Sırasında Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğü Sabit Olursa Mirasçıların da Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
MALİK VE ZİLYEDE KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Görüşülmesi Sırasında Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğü Sabit Olursa Mirasçıları da Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Davaya Devam Olunacağı )"
14Y5.HD26.9.2005E. 2005/10669 K. 2005/9899"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Davacının Taşınmazı Davalı İdareye Ferağ Ettiği Tarih İle Dava Tarihi Arasında 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Reddi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Talebi - Davacının Taşınmazı Davalı İdareye Ferağ Ettiği Tarih İle Dava Tarihi Arasında 30 Günlük Süre Geçtiğinden Reddi Gereği )
TAŞINMAZIN İDAREYE FERAĞI ( Ferağ Tarih İle Dava Tarihi Arasında 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçmesi Halinde Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Talebinin Reddedileceği )"
14Y5.HD22.9.2005E. 2005/9561 K. 2005/9665"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Kamu Düzeninden Olup Yargılamanın Her Safhasında Nazara Alınır ve Bu Konuda Kazanılan Hak Durumunun da Söz Konusu Olmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Kamu Düzeninden Olup Yargılamanın Her Safhasında Nazara Alınacağı - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
14Y5.HD22.9.2005E. 2005/10349 K. 2005/9660"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Davanın Açıldığı Gözetilerek Reddi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması - 30 Günlük Süre Geçtikten Sonra Davanın Açıldığı GözetilerekReddi Gereği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması - 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Davanın Açıldığı Gözetilerek Reddi Gereği )"
14YHGK13.7.2005E. 2005/12-463 K. 2005/455"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA / BEDEL TAZMİNİ ( Haksız Eylemden Doğan Borçlar Tazmini Nitelikte Olması Nedeniyle Yasal Faizin Uygulanması Gereği )
HAKSIZ EYLEM ( Kamulaştırmasız El Atma - Haksız Eylemden Doğan Borçlar Tazmini Nitelikte Olup Bunlara Yasal Faizin Uygulanacağı )
FAİZ UYGULAMASI ( Kamulaştırmasız El Atmada Bedel Tazmini - İcra Müdürlüğünce Uygulanan Faiz Oranlarının 3095 Sayılı Kanuna Uygun Olup Olmadığı Denetlenmesi Gereği )
KAMU ALACAKLARINDA FAİZ UYGULAMASI ( Kamulaştırmasız El Atma -Haksız Eylemden Doğan Borçlar Tazmini Nitelikte Olup Bunlara Yasal Faizin Uygulanacağı )"
14Y18.HD19.4.2005E. 2005/2444 K. 2005/3965"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Geçerli Olan ve Hakkında Süresi İçerisinde İptal Davası Açılmayan Kamulaştırma İşlemine Karşı 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmayan Davanın Reddi Gereği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Süresi İçerisinde İptal Davası Açılmayan Kamulaştırma İşlemine Karşı 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmayan Davanın Reddi Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Geçerli Olan ve Hakkında Süresi İçerisinde İptal Davası Açılmayan Kamulaştırma İşlemine Karşı 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmayan Davanın Reddi Gereği )"
14Y18.HD7.4.2005E. 2005/103 K. 2005/3416"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Davalı İdarenin Yaptığı Kamulaştırma İşlemini Ortadan Kaldıran Bir Durum Sözkonusu Olmadığı Gibi Taşınmazların Tapuda Davacılar Adına Kayıtlı Olması da Onların Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İstemiyle Dava Açmaları Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Ortadan Kaldıran Bir Durum Sözkonusu Olmadığı Gibi Taşınmazların Tapuda Davacılar Adına Kayıtlı Olması da Onların Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İstemiyle Dava Açma Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
AKTİF HUSUMET ( Kamulaştırma İşlemini Ortadan Kaldıran Bir Durum Sözkonusu Olmadığı Gibi Taşınmazların Tapuda Davacılar Adına Kayıtlı Olması da Onların Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İstemiyle Dava Açmaları Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )"
14Y16.HD29.3.2005E. 2004/13544 K. 2005/2275"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yapılan Taksim Sonucu Tek Bir Mirasçının Taşınmaz Üzerinde Tasarruf Yapma Yetkisi Olduğundan Bahisle Taşınmazın Tamamının Davacı Adına Tespit ve Tescili İstemi )
USULİ MÜKTESEP HAK ( Mahkemece Bozmaya Uyulmakla Taraflar Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşması )
BOZMAYA UYMA ( Mahkemenin Bozmaya Uymasına Rağmen Bozma Gereklerinin Yerine Getirilmemesinin ve Davacıya Taksimi İspat Etme İmkanının Verilmemesinin İsabetsiz Olması )
TAKSİM ( Mahkemece Davacının Bildirdiği Tanıkların Arazi Başında Dinlenilip Taksim Konusunda Bilgilerinin Alınmasının Gerekmesi )
TANIK ( Açılan Kadastro Tespitine İtiraz Davasında Davacının İsmini Bildirdiği Tanıkların Arazi Başında Dinlenilip Taksim Konusunda Bilgilerinin Alınmasının Gerekmesi )
KAZANILMIŞ HAK ( Bozmaya Uyulmakla Taraflar Yararına Usuli Müktesep Hakkın Oluşması-Bu Hakkın Zedelenmemesi için Bozmada İşaret Edilen Hususların Eksiksiz Olarak Yerine Getirilmesi )"
14Y5.HD22.3.2005E. 2005/164 K. 2005/3096"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Hak Düşürücü Süre Kamulaştırma İşleminin Noter Marifetiyle Davacıya Tebliği veya Kamulaştırılan Taşınmazın Maliki Tarafından İdareye Ferağının Verilmesiyle Başladığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma İşleminin Noter Marifetiyle Davacıya Tebliği veya Kamulaştırılan Taşınmazın Maliki Tarafından İdareye Ferağının Verilmesiyle Başladığı )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİ ÖĞRENME ( Hak Düşürücü Süreyi Başlatmadığı - Kamulaştırma İşleminin Noter Marifetiyle Davacıya Tebliği veya Kamulaştırılan Taşınmazın Maliki Tarafından İdareye Ferağının Verilmesiyle Başladığı )
KAYYUM ( Kayyumun veya Vekilinin Duruşmaya Girmesi ve Kamulaştırmayı Öğrenmesi Hak Düşürücü Süreyi Başlatmayacağı )"
14Y5.HD17.3.2005E. 2005/395 K. 2005/2797"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Davacıya Ait Kamulaştırılan Taşınmazdan Kamulaştırma Planı İçerisinde Kalan Bölüme de El Atıldığından Bahisle Bedel Davası Açmış İse de Bu Hususun Bir Maddi Hata Olduğu )
MADDİ HATA ( Davacıya Ait Kamulaştırılan Taşınmazdan Kamulaştırma Planı İçerisinde Kalan Bölüme de El Atıldığından Bahisle Bedel Davası Açmış İse de Bu Hususun Bir Maddi Hata Olduğu - Kamulaştırmasız Elatma )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Kamulaştırma İşleminin Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Adli Yargıda Açacağı Dava İle Bedelini Talep Etmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEBLİĞİ ( Davacıya Ait Kamulaştırılan Taşınmazdan Kamulaştırma Planı İçerisinde Kalan Bölüme de El Atıldığından Bahisle Bedel Davası Açılmış İse de Bu Hususun Bir Maddi Hata Olduğu - Kamulaştırmasız Elatma )"
14Y5.HD1.3.2005E. 2004/12652 K. 2005/1966"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Maddi Hatalara Ait İstemde Bulunmaması Sebebiyle Binadaki Fazla Yüzölçüm İle Duvarları Yapılmış İnşaata Yapı Bedelinin Tahsili İstenemeyeceği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Maddi Hatalara Ait İstemde Bulunmaması Sebebiyle Binadaki Fazla Yüzölçüm İle Duvarları Yapılmış İnşaata Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle İstenemeyeceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( 30 Günlük Süre İçinde Açılan Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Maddi Hatalara Ait İstemde Bulunmaması Sebebiyle Binadaki Fazla Yüzölçüm İle Duvarları Yapılmış İnşaata Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle Bedelinin Tahsili Talep Edilemeyeceği )
MADDİ HATALARA AİT İSTEMDE BULUNMAMA ( Binadaki Fazla Yüzölçüm İle Duvarları Yapılmış İnşaata Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle Bedelinin Tahsili Talep Edilemeyeceği )"
14Y18.HD1.3.2005E. 2005/1422 K. 2005/1555"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Taşınmazın Tarım Arazisi Niteliğinde Kabulü İle Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Dikkate Alınarak Bilimsel Yöntemle Değerinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİ ( Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Dikkate Alınarak Bilimsel Yöntemle Değerinin Tespit Edilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
TAŞINMAZA BAHÇE NİTELİĞİ VERMEYEN AĞAÇLARA DEĞER BİÇİLMESİ ( Bu Değerlere Göre Kamulaştırma Parasının Arttırılmasında Bir İsabetsizlik Görülmediği )"
14Y5.HD21.2.2005E. 2004/11346 K. 2005/1447"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davanın Tebligattan İtibaren 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmaması Nedeniyle Reddedilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davalarının Kamulaştırma İşleminin Tebliğinden İtibaren 30 günlük Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmasının Gerekmesi )
TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasının Davacının Taşınmazı Davalı İdareye Ferağ Verdiği Tarihten Sonra Açılmış Olması )"
14Y5.HD17.2.2005E. 2004/12000 K. 2005/1383"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Davanın Görülmesi Esnasında Taşınmaz Malikinin Başkası Olduğunun Anlaşılması-Davaya Bu Gerçek Malik Dahil Edilmek Suretiyle Devam Olunmasının Gerekmesi )
HUSUMET ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasının Görülmesi Esnasında Taşınmaz Malikinin Başkası Olduğunun Anlaşılması-Davaya Bu Gerçek Malik Dahil Edilmek Suretiyle Devam Olunmasının Gerekmesi )"
14Y5.HD7.2.2005E. 2005/117 K. 2005/786"TESCİL DAVASI ( Kamulaştırma Kanunu Uyarınca - Açılan Davaların Görülmesi Sırasında Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğünün Anlaşılması Halinde Davaya Mirasçılarının Dahil Edleceği )
KAMULAŞTIRMA KANUNU UYARINCA AÇILAN DAVA ( Tescil Davası - Davaların Görülmesi Sırasında Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğünün Anlaşılması Halinde Davaya Mirasçılarının Dahil Edileceği )
MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ ( Kamulaştırma Kanunu Uyarınca Açılan Davaların Görülmesi Sırasında Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğünün Anlaşılması Halinde - Tescil Davası )
TAPU MALİKİNİN DAHA ÖNCE ÖLDÜĞÜNÜN ANLAŞILMASI ( Kamulaştırma Kanunu Uyarınca Açılan Tescil Davasının Görülmesi Sırasında - Davaya Mirasçılarının Dahil Edileceği )"
14Y5.HD7.2.2005E. 2004/10811 K. 2005/725"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Malikin Başka Bir Kişi Olduğunun Anlaşılması Veya Tapu Malikinin Davadan Önce Ölmüş Olması Halinde Dava Reddedilmeyerek Gerçek Malik Veya Ölünün Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
ÖLMÜŞ KİŞİ ADINA DAVA AÇILAMAMASI ( Bu İlkenin Kamulaştırma Davalarında Uygulanmayacağı - Dava Reddedilmeyerek Gerçek Malik Veya Ölünün Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
TAPU MALİKİNİN BAŞKA BİRİ OLMASI VEYA DAVADAN ÖNCE ÖLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Dava Reddedilmeyerek Gerçek Malik Veya Ölünün Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmesi Gereği )"
14Y18.HD7.2.2005E. 2004/8092 K. 2005/445"HUSUMET ( Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğü Sabit Olması Halinde Mirasçıları da Dahil Edilmek Suretiyle Davaya Devam Olunması )
KAMULAŞTIRMA DAVASINDA DAVALI ( Davanın Görülmesi Sırasında Taşınmaz Malın Gerçek Malikinin Başka Bir Şahıs Olduğu Anlaşılması Halinde Davaya Bu Gerçek Malik Dahil Edilerek Devam Olunması )
MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Tespit Olunan Malike ve Zilyede Karşı Açılan Davaların Görülmesi Sırasında Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğü Sabit Olması Halinde Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi )"
14Y18.HD17.5.2004E. 2004/3465 K. 2004/4038"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak Düşürücü Süre - Daha Önce Kamulaştırma İşlemiyle İlgili Yasaya Uygun Bildirim Yapılmamış Olması/Tapuda Ferağ İşleminin Yapıldığı Tarihte Başlayacağı )
KAMULAŞTIRMA ( Bedelin Artırılması Davası Açmada Süre Başlangıcı - Tapuda Devir İşleminin Yapıldığı Tarih/Tapu İdaresinin Devir İşlemini Gecikmeli Olarak Tapu Siciline İşlediği Tarihin Esas Alınamayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması - Daha Önce Kamulaştırma İşlemiyle İlgili Yasaya Uygun Bildirim Yapılmamış Olması/Tapuda Ferağ İşleminin Yapıldığı Tarihte Başlayacağı )
FERAĞ ( Kamulaştırma Üzerine - Bedelin Artırılması Davası Açmada Süre Başlangıcı/Tapuda Ferağ İşleminin Yapıldığı Tarihte Başlayacağı )
TAPU İDARESİNİN DEVİR İŞLEMİNİ GECİKMELİ OLARAK SİCİLE İŞLEMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Açmada Süre Başlangıcı - Tapuda Ferağ İşleminin Yapıldığı Tarihte Başlayacağı )"
14Y5.HD22.4.2004E. 2004/3333 K. 2004/4934"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN DAVACI TARAFINDAN ALINMASI ( Hak Düşürücü Süreyi Başlatıp Başlatmaması-Tebligat Sayılıp Sayılmaması-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak Düşürücü Süre-İşlemin Noter Marifetiyle Tebliği Gereği-Bedelin Davacı Tarafından Alınmış Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Paranın Davacı Tarafından Alınması-İşlemin Noter Marifetiyle Tebliği Gereği )
İŞLEMİN NOTER MARİFETİYLE TEBLİĞİ GEREĞİ ( Kamulaştırma-Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı-Bedelin Davacı Tarafından Alınmış Olması )"
14Y6.HD29.3.2004E. 2004/2192 K. 2004/2136"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ İÇİN AÇILAN İZALE-İ ŞÜYU DAVASI ( Kamulaştırmanın Kesinleşmiş Olması Halinde Kamulaştırma Şerhi ile Yükümlü Satış Kararı Verilemeyeceği )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Taşınmazların Kamulaştırılmış Olması - Kamulaştırmanın Kesinleşmiş Olması Halinde Kamulaştırma Şerhi ile Yükümlü Satış Kararı Verilemeyeceği )
TAPUDA KAMULAŞTIRMA ŞERHİ BULUNMASI ( İzale-i Şüyu Davasında Kesinleşmiş Kamulaştırma İçin Kamulaştırma Şerhi ile Yükümlü Satış Kararı Verilemeyeceği )"
14Y5.HD15.3.2004E. 2003/13360 K. 2004/2813"YAPI BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Davacının Enkaz Bedeli Ödenmesi Gereğine Değinen Belediye Encümen Kararına Karşı Çıkmasının Söz Konusu Olmaması - Bu Nedenle de Yapı Bedelinin Tespitinin Gerekmesi )
GÖREV ( Encümen Kararına Karşı Bir İtirazın Söz Konusu Olmaması - Davanın Enkaz Bedelinin Yapı Maliyet Bedeli Olarak Ödenmesi Davası Olarak Algılanması ve Görevli Mahkemenin Adli Mahkemeler Olması )
ENKAZ BEDELİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARINA DAYALI ALACAK DAVASI ( Yapı Bedelinin Tespiti ile Sonuca Göre Hüküm Kurulması )"
14YHGK25.2.2004E. 2004/18-92 K. 2004/107"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın İdare Adına Tescili İstemiyle Açılan Davanın Niteliğine Göre Davacı İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi )
4650 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE KAMULAŞTIRMADA SATIN ALMA USULÜ ( Tarafların Anlaşamaması veya Ferağ Verilmemesi Halinde Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve İdare Adına Tescili )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE MÜRACAAT ( Kamulatırma Bedelinin Tespiti - Tarafların Anlaşamaması veya Ferağ Verilmemesi Halinde Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve İdare Adına Tescili )"
14Y18.HD23.2.2004E. 2003/9477 K. 2004/1213"KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın Kayıt Malikleri Ölü Olduğu Anlaşıldığına Göre Mirasçılar Davaya Dahil Edilerek Taraf Teşkili Sağlanmadan Karar Verilmeyeceği - Kayıt Maliklerinin Ölü Oldukları Anlaşıldığına Göre Davanın Mirasçılık Belgesine Göre Mirasçı Olanlara Yöneltilmesi İçin Süre Verilmesi Gereği )
MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Maliklerinin Ölü Olduğu Anlaşıldığına Göre Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Davaya Devam Edilmesi Gereği - Taraf Teşkili Sağlanmadan Taşınmazın Tamamının İdare Adına Tesciline Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TAPU MALİKİNİN ÖLÜ OLMASI ( Tapu Malikleri Olanların Her Birinin Mirasçılarının Ayrı Ayrı Davaya Dahil Edilerek Davaya Devam Edilmesi Gereği - Mirasçılık Belgesine Göre Mirasçı Olanlar Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlanmadan Taşınmazın Tamamının İdare Adına Tescilinin Yasaya Aykırı Oluduğu )"
14Y5.HD20.2.2004E. 2003/13405 K. 2004/1438"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Bu Davada Tapu Malikinin Ölü Olması Halinde Mirasçılarının Davaya Dahil Edilerek Yargılamaya Devam Edilmesinin Gerekmesi )
MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti Davasında Tapu Malikinin Ölü Olması Halinde Mirasçılarının Davaya Dahil Edilerek Yargılamaya Devam Edilmesinin Gerekmesi )
TAPU MALİKİNİN ÖLÜ OLMASI ( Bu Durumda Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti Davasında Mirasçılarının Davaya Dahil Edilerek Yargılamaya Devam Edilmesinin Gerekmesi )"
14Y5.HD16.2.2004E. 2003/13375 K. 2004/1146"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Davacıların Açık Adreslerinin Araştırılması Gerektiğinden İlanen Yapılan Tebligatın Geçersiz Olması )
TEBLİGAT ( Davacıların Açık Adreslerinin Tapu ve Nüfus Müdürlüklerinden Sorulup Haricen Araştırıldıktan Sonra Kamulaştırma İşleminin İlanen Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tebligatın Usulsüz Yapılması Nedeniyle Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasının Açılmasına İlişkin Sürenin Geçmemesi )"
14Y5.HD27.1.2004E. 2003/13816 K. 2004/539"KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırma Kanunu Gereğince Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi ve Mirasçılar Hakkında Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
MİRASÇILAR HAKKINDA HÜKÜM KURMA ( Kamulaştırma Kanunu Gereğince Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi ve Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
DAVAYA DAHİL OLMA ( Kamulaştırma Kanunu Gereğince Mirasçıların - Mirasçılar Hakkında Hüküm Kurulmasının da Gerekmesi )"
14Y5.HD12.12.2003E. 2003/11453 K. 2003/14285"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Yanlışlıkla Açılan Muhdesat Bedeli Dava Dosyası Bedel Davası Dosyası İle Birleştirilmek Üzere Bozulduğundan Davaların Birlikte Görülmesinin Gerekmesi )
KAMULAŞTIRILAN YERİN TESCİLİ DAVASI ( Müstakil Bakılamayacağına Karar Verilmiş Yanlışlıkla Açılan Muhdesatın Tespiti Dava Dosyasının Bedel Davası Dosyası İle Birlikte Görülmesinin Gerekmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Birinin Neticesi Diğerini Etkileyeceğinden Muhdesat Bedelinin Tespiti Davası İle Zemin Bedeli Tespiti Davalarının Birlikte Görülmesinin Gerekmesi )"
14Y18.HD17.11.2003E. 2003/9011 K. 2003/9070"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bozma İlamına Uyma Kararı Verilmesi Halinde Hakimin Bozmanın Gereğini Aynen Yerine Getirilmesini Sağlamak Zorunda Olması )
BOZMA İLAMINA UYMA ( Uyma Kararı Verilmesi Halinde Hakimin Bozmanın Gereğini Aynen Yerine Getirilmesini Sağlamak Zorunda Olması )
KAZANILMIŞ HAK ( Bozma İlamına Uyma Kararı Verildiği Takdirde Davalının Usuli Kazanılmış Hakkıda Dikkate Alınarak Alınacak Bilirkişi Raporlarının Bozmaya Uygunluğunun Denetlenmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bozma İlamına Uyma Kararı Verildiği Takdirde Alınacak Bilirkişi Raporlarının Bozmaya Uygunluğunun Denetlenmesinin Gerekmesi )"
14Y1.HD13.11.2003E. 2003/11027 K. 2003/12611"KAMULAŞTIRMA ( Dava Konusu Yapılmayan Taşınmaz Hakkında Karar Verilmesi - Yok Hükmünde Bulunduğu Hüküm Kesinleşse Dahi Bu Bölümün Hüküm Kapsamı Dışında Kalacağı )
TESCİL İSTEMİNİN DIŞINDAKİ TAŞINMAZ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ ( Yok Hükmünde Bulunduğu Hüküm Kesinleşse Dahi Bu Bölümün Hüküm Kapsamı Dışında Kalacağı - Kamulaştırma )
TESCİL KARARININ YOK HÜKMÜNDE OLMASI ( Kesinleşse Dahi Bu Bölümün Hüküm Kapsamı Dışında Kalacağı - Kamulaştırma/Dava Konusu Yapılmayan Taşınmaz Hakkında Karar Verilmesi )
YOK HÜKMÜNDE KARAR ( Dava Konusu Yapılmayan Taşınmaz Hakkında Karar Verilmesi/Yok Hükmünde Bulunduğu Hüküm Kesinleşse Dahi Bu Bölümün Hüküm Kapsamı Dışında Kalacağı - Kamulaştırma )"
14Y5.HD12.11.2003E. 2003/11762 K. 2003/13260"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kamulaştırma Kanununun İlgili Maddesinde Belirtilen 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçmeden Dava Açıldığından Davanın Süre Yönünden Reddedilememesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Kanununun İlgili Maddesinde Belirtilen 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Geçmeden Dava Açıldığından Davanın Süre Yönünden Reddedilememesi )"
14Y18.HD4.11.2003E. 2003/7498 K. 2003/8554"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Belediye Mücavir Alan İçinde Kalan Taşınmazların Arsa Niteliğinde Olması-Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Tarım Arazisi Olarak Değerlendirilememesi )
BELEDİYE MÜCAVİR ALANI ( Bu Alan İçinde Kalan Taşınmazların Arsa Niteliğinde Olması-Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Tarım Arazisi Olarak Değerlendirilememesi )
ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ ( Belediye Mücavir Alan İçinde Kalan Taşınmazların Arsa Niteliğinde Kabul Edilmesi )"
14Y18.HD3.11.2003E. 2003/7772 K. 2003/8518"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İdarenin Açtığı Kamulaştırma Davalarında Tapu Malikinin Davadan Önce Ölmesinin Davanın Reddini Gerektirmemesi-Davaya Mirasçıların Dahil Edilerek Devam Edilmesinin Gerekmesi )
DAVAYA DAHİL EDİLME ( İdarenin Açtığı Kamulaştırma Davalarında Tapu Malikinin Davadan Önce Ölmesinin Davanın Reddini Gerektirmemesi-Davaya Mirasçıların Dahil Edilerek Devam Edilmesinin Gerekmesi )
HUSUMET ( İdarenin Açtığı Kamulaştırma Davalarında Tapu Malikinin Davadan Önce Ölmesinin Davanın Reddini Gerektirmemesi-Davaya Mirasçıların Dahil Edilerek Devam Edilmesinin Gerekmesi )
DAVALININ ÖLMESİ ( İdarenin Açtığı Kamulaştırma Davalarında Tapu Malikinin Davadan Önce Ölmesinin Davanın Reddini Gerektirmemesi-Davaya Mirasçıların Dahil Edilerek Devam Edilmesinin Gerekmesi )"
14Y18.HD3.11.2003E. 2003/7045 K. 2003/8513"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Ülkemizin Değişik Yörelerindeki Sulu Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesinde Kapitalizasyon Faiz Oranı %5 Olduğundan %4 Uygulanarak Fazla Bedele Hükmolunamasının Bozmayı Gerektirmesi )
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI ( Ülkemizin Değişik Yörelerindeki Sulu Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesinde %5 Olduğundan Oranın %4 Uygulanarak Bedel Artırım Davasında Fazla Bedele Hükmolunamasının Bozmayı Gerektirmesi )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Kararın İnfazında Güçlük Yaratmaması İçin Gün Ay ve Yıl Olarak Hükümde Açıkça Gösterilmesinin Gerekmesi )"
14Y18.HD3.11.2003E. 2003/7039 K. 2003/8532"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan Araziden Elde Edilen Ürünler İçin O Yerde İstatistiki Bilgileri Elinde Tutan Tarım Müdürlüklerinden Ekilen Ürün ve Değeri İle İlgili Bilgiler Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
ORTALAMA DEĞER ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Bilirkişilerden Alınacak Raporda Amacın Ortalama Değeri Bulmak Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Bilirkişilerden Alınacak Raporda Amacın Ortalama Değeri Bulmak Olması )"
14Y5.HD21.10.2003E. 2003/11587 K. 2003/12068"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAYA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI ( Bedele Dönüştürme İşlemi Noter Marifetiyle Tebliğ Edilmediğinden Hak Düşürücü Sürenin Uygulanamaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürme İşleminin Noter Marifetiyle Tebliğ Edilmediğinden Hak Düşürücü Sürenin Uygulanamaması )
NOTER MARİFETİYLE TEBLİĞ ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürme İşleminin Noter Marifetiyle Tebliğ Edilmediğinden Hak Düşürücü Sürenin Uygulanamaması )"
14Y5.HD18.9.2003E. 2003/7469 K. 2003/9971"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ARTIRIM DAVASI ( Takip Edilmemesi - Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMA ( Arazi - Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelir Üzerinden Bilimsel Yolla Değer Biçilmesi/Bedelinin İndirilmesi Davasının Reddi Gereği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kamulaştırma Bedeli Artırım Davasının Takip Edilmemesi )"
14Y5.HD14.7.2003E. 2003/7473 K. 2003/9536"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Maddi Hatalara Karşı Açılacak Davaların 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Açılmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Maddi Hatalara Karşı Açılacak Davaların 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Açılmasının Gerekmesi )
MADDİ HATALARA KARŞI DAVA AÇMA ( Bu Sebeble Açılacak Davaların 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Açılmasının Gerekmesi )"
14Y16.HD26.6.2003E. 2003/7276 K. 2003/6644"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Zilyetliğin İktisap Sağlaması için Çekişmesiz Aralıksız ve Malik Sıfatıyla Tespit Tarihine Kadar En Az Yirmi Yıllık Sürmesinin Gerekmesi )
ÇEKİŞMESİZ ZİLYETLİK ( Zilyetliğin İktisap Sağlaması için Çekişmesiz Aralıksız ve Malik Sıfatıyla Tespit Tarihine Kadar En Az Yirmi Yıllık Sürmesinin Gerekmesi )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Zilyetliğin İktisap Sağlaması için Çekişmesiz Aralıksız ve Malik Sıfatıyla Tespit Tarihine Kadar En Az Yirmi Yıllık Sürmesinin Gerekmesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( İktisap Tarihinden Tespit Tarihine Kadar 20 Yıllık Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğinin Dolması )"
14Y5.HD17.6.2003E. 2003/5098 K. 2003/8386"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Süre Yönünden Reddinin Usulsüzlüğü - Davacının Tapu Sicil Müdürlüğünde ve Belediye Emlak Vergi Dairesinde Tebligat Yapılabilecek Adreslerinin Varlığı )
SÜRE YÖNÜNDEN RED EDİLEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Usulsüzlüğü - Davacının Tapu Sicil Müdürlüğünde ve Belediye Emlak Vergi Dairesinde Tebligat Yapılabilecek Adreslerinin Varlığı )
İLANENE TEBLİĞİN USULSÜZLÜĞÜ ( Davacının Tapu Sicil Müdürlüğünde ve Belediye Emlak Vergi Dairesinde Tebligat Yapılabilecek Adreslerinin Varlığı )
TEBLİĞİN USULSÜZLÜĞÜ ( İlanene - Davacının Tapu Sicil Müdürlüğünde ve Belediye Emlak Vergi Dairesinde Tebligat Yapılabilecek Adreslerinin Varlığı )"
14Y5.HD26.5.2003E. 2003/4594 K. 2003/7222"İMAR UYGULAMASI ( Sırasında Bedele Dönüştürülen Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Artırılması İstemi - Davalının Sorumluluğunun Tapudaki İpotek Miktarı İle Sınırlılığı )
İPOTEK BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Artırılması İstemi - Davalının Sorumluluğunun Tapudaki İpotek Miktarı İle Sınırlılığı )
BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVACI PAYI ( İmar Uygulaması Sırasında - Artırılması İstemi - Davalının Sorumluluğunun Tapudaki İpotek Miktarı İle Sınırlılığı )"
14Y1.HD1.5.2003E. 2003/4320 K. 2003/5286"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yolsuz Tescil Nedenine Dayalı Olarak Açılmış Dava Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırmadan Doğan Maddi Hatalara Karşı Genel Yargıda Otuz Gün İçerisinde Dava Açılmasının Gerekmesi )
OTUZ GÜNLÜK SÜRE ( Bu Sürenin Hak Düşürücü Süre Olması )
KAMULAŞTIRMADAN DOĞAN MADDİ HATALAR ( Bu Tür Hatalara Karşı Genel Mahkemelerde Otuz Gün İçinde Dava Açılmasının Gerekmesi-Otuz Günlük Sürenin Hak Düşürücü Süre Olması )"
14Y18.HD25.2.2003E. 2003/296 K. 2003/1319"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İNDİRİLMESİ DAVASI ( İdarenin Açtığı Davada Gerçek Malikinin Başka Bir Şahıs Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Davaya Bu Gerçek Maliğe Karşı Devam Olunacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Davada Gerçek Malikinin Başka Bir Şahıs Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Davaya Bu Gerçek Maliğe Karşı Devam Olunacağı Kuralının İşlemediği )
TAPU MALİKİNİN DAHA ÖNCE ÖLDÜĞÜNÜN SAPTANMASI ( Onun Mirasçıları Davaya Dahil Edilmek Üzere Davaya Devam Olunacağı Kamulaştırma Bedelinin İndirilmesi Davası )"
14Y5.HD17.2.2003E. 2002/20292 K. 2003/1227"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davanın Kamulaştırma İşleminin Tebliğinden İtibaren Tebliğ Yoksa Ferağ Tarihinden İtibaren 30 Günlük Hak Düşürücü Sürede Açılmasının Gerekmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasının İşlemin Tebliğinden İtibaren Tebliğ Yoksa Ferağ Tarihinden İtibaren 30 Günlük Hak Düşürücü Sürede Açılmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasının İşlemin Tebliğinden İtibaren Tebliğ Yoksa Ferağ Tarihinden İtibaren 30 Günlük Hak Düşürücü Sürede Açılmasının Gerekmesi )"
14Y18.HD4.2.2003E. 2003/635 K. 2003/860"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bedel Tespitinde Arazinin Net Gelirinin Saptanmasının Gerekmesi )
ARAZİ BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesinde İl Yada İlçe Tarım Müdürlüğünün Dekar Başına Verim Miktarı ve Üretim Giderlerinin Esas Alınması )
NET GELİR ( Arazilerde Kamulaştırma Bedeli Belirlenirlen Net Gelirin Saptanmasının Gerekmesi )"
14Y5.HD27.1.2003E. 2002/19738 K. 2003/48"TAZMİNAT DAVASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli ile Üzerinde Bulunan Evde Yol Yapımı Nedeniyle Oluşan Heyelan Sonucu Meydana Gelen Hasarın Giderilmesi Talebi )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Bu Davanın Ancak Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar İçin Açılabilmesi )
TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLAR ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davalarının Ancak Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar İçin Açılabilmesi )"
14YHGK25.12.2002E. 2002/18-999 K. 2002/1121"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI (Net Gelire Uygulanması Gereken Kapitalizasyon Faiz Oranın Tespiti Talebine Dayalı Olarak Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması istemi)
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI (Aynı Bölgede ve Aynı Özel Nitelikleri Haiz Taşınmazlar İçin Aynı Kapitalizasyon Faiz Oranının Uygulanmasının Gerekmesi)
ÖZEL NİTELİKLERİ HAİZ TAŞINMAZLAR (Aynı Bölgede ve Aynı Özel Nitelikleri Haiz Taşınmazlar İçin Aynı Kapitalizasyon Faiz Oranının Uygulanmasının Gerekmesi)
ORTALAMA ORAN (Kıymet Takdir Edilecek Arazinin Bedelinin Tespitinde Kapitalizasyon Faiz Oranının Bölgede Geçerli Ortalama Oran Üzerinden Tespit Edilmesi)
AYNI BÖLGEDE VE NİTELİKTEKİ TAŞINMAZLAR (Aynı Bölgede ve Aynı Özel Nitelikleri Haiz Taşınmazlar İçin Aynı Kapitalizasyon Faiz Oranının Uygulanmasının Gerekmesi)"
14Y18.HD23.12.2002E. 2002/11399 K. 2002/12486"KAMULAŞTIRMA ( 8. Madde Uyarınca Usule Uygun Tebligat Üzerine İdareye Başvurmayan ve Sonra Ölen Muris - Mirasçılarına Aynı Tebligat Yapılmadan Dava Açılabileceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESBİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Murise 8. Madde Uyarınca Usule Uygun Tebligat Yapılmış Olması - Mirasçılarına Aynı Tebligat Yapılmadan Dava Açılabileceği )
HUSUMET ( Murise Kamulaştırma Yasasının 8. Maddesi Uyarınca Usule Uygun Tebligat Yapılmış Olması - Mirasçılarına Aynı Tebligat Yapılmadan Dava Açılabileceği )"
14Y18.HD16.12.2002E. 2002/11476 K. 2002/12180"TESCİL DAVASI ( Kamulaştırılan Tapuya Kayıtlı Taşınmazın İdare Adına Tescili Talebi )
DAVA SIRASINDA TAŞINMAZIN EL DEĞİŞTİRMESİ ( Tescil Davası Sırasında Taşınmazın El Değiştirmesi veya Malikin Üçüncü Bir Kişi Olduğunun Anlaşılması Halinde Gerçek Malikin Davaya Dahil Edilmesinin Gerekmesi )
DAHİLİ DAVALI ( Tapu Kayıtlarına Göre Açılan Tescil Davası Sırasında Taşınmazın El Değiştirmesi veya Taşınmaz Malikinin Başka Kişi Olduğunun Anlaşılması Halinde Gerçek Malikin Davaya Dahil Edilerek Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )"
14Y18.HD10.12.2002E. 2002/10119 K. 2002/11958"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Raporunda Belirlenen Kamulaştırma Bedelinden Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda Davacı Payı için Tespit Edilen Miktarın İndirilmesinin Gerekmesi )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Mülkiyetin Davalı İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren İşletilmesinin Gerekmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Reddedilen Miktar Üzerinden Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE İNDİRİM YAPMA ( Bilirkişi Raporunda Belirlenen Kamulaştırma Bedelinden Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda Davacı Payı için Tespit Edilen Miktarın İndirilmesinin Gerekmesi )"
14Y18.HD9.12.2002E. 2002/10226 K. 2002/11922"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Artırılan Bedel Faizine Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin Davalı İdareye İntikal Ettiği Tarih Yerine Daha Önceki Bir Tarihten İtibaren Hükmedilmiş Olmasının Hatalı Olması )
BİLİRKİŞİ ( Emsal İncelemesi ve Dava Konusu Taşınmazla Karşılaştırma Yapılmaksızın Genel Nitelikte Değerlendirme İçeren Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Edilememesi )
BEDELİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazın ve Emsal Taşınmazın Değerlendirme Tarihindeki Vergi Beyanları ile Taşınmazların Belediyelerce Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Belirlenen m2 Fiyatların İlgili Belediyeden Sorulmasının Gerekmesi )
FAİZ ( Arttırılan Kamulaştırma Bedeline Uygulanacak Faizin Taşınmazın İdareye Geçtiği Ferağ Tarihinden İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
14Y5.HD2.12.2002E. 2002/17002 K. 2002/21876"FERAĞIN DAVADAN ÖNCE İDAREYE VERİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması - Tebligat Yapılmamış Olması - Önceki Hükümlere Göre Davaya Bakılması Gereği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( 4650 Sayılı Yasadan Önce Karar Verilmiş Tebligat Yapılmamış Olması - Önceki Hükümlere Göre Davaya Bakılması Gereği )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( 4650 Sayılı Yasadan Önce Karar Verilmiş Tebligat Yapılmamış Olması - Artırılması Talebi/Önceki Hükümlere Göre Davaya Bakılması Gereği )
TEBLİGAT YAPILMAMASI ( Kamulaştırma Kararının/4650 Sayılı Yasadan Önce Karar Verilen - Artırılması Talebi/Önceki Hükümlere Göre Davaya Bakılması Gereği )"
14Y18.HD28.11.2002E. 2002/10269 K. 2002/11854"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazın Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Sağlayacağı Net Gelirin Belirlenmesi için Taşınmazın Tüm Özelliklerinin Araştırılmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TESPİTİ ( Sağlayacağı Net Gelirin Belirlenmesi için İçinde Bulunan Kuyudan Fiilen Sulanıp Sulanmadığı Sulanıyor ise Hangi Yöntemle ve Ne Kadar Alanı Suladığı Su Miktarının Her Mevsim için Yeterli Olup Olmadığının Araştırılması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Dava Sonunda Tarifeye Dayalı Olarak Karşı Tarafa Yüklenen Ücretin Taraflar Yerine Doğrudan Avukata Ödenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
14YHGK13.11.2002E. 2002/18-987 K. 2002/985"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI İSTEMİ ( Bilirkişi Kurullarından Ek Rapor Alınarak Öncelikle Taşınmazın Hangi Su Kaynağından ve Fiilen Ne Şekilde Sulandığının Açıklattırılması Taşınmaz Fiilen Sulanmıyor İse Kuru Şartlarda Ekilen Ürün Münavebesi Esas Alınarak Değer Biçtirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU ( Öncelikle Taşınmazın Hangi Su Kaynağından ve Fiilen Ne Şekilde Sulandığının Açıklattırılması Taşınmaz Fiilen Sulanmıyor İse Kuru Şartlarda Ekilen Ürün Münavebesi Esas Alınarak Değer Biçtirilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İstemi - Taşınmazın Hangi Su Kaynağından ve Fiilen Ne Şekilde Sulandığının Açıklattırılması Taşınmaz Fiilen Sulanmıyor İse Kuru Şartlarda Ekilen Ürün Münavebesi Esas Alınarak Değer Biçtirilmesi Gerektiği )
MADDİ HATA ( Kamulaştırılan Zemin Ağaç Bina Vb. Unsurlara Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda Değer Biçilmesinin Unutulduğu ya da Miktar Vasıf ve Hesap Hataları Yapılarak Değer Biçildiği Durumlar Olduğuna Göre Bu Gibi Hallerin Olduğunu Gören Mal Sahibinin Bulunacağı )
BEDEL ARTIRMA DAVALARI ( Maddi Hata Davası Bedelin Artırılması veya Azaltılması Sonucunu Doğuracağından Bedel Artırma Davalarıyla Birlikte Açılabileceği Gibi Ayrı Dava Şeklinde de Açılabileceği )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU ( Süresi İçerisinde Dava Dilekçesinde Maddi Hata Talebinde Bulunulmadığından Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda Tespit Edilen Ağaç Miktarı Kesinleştiği - Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda Tespit Edilen Ağaç Bedeline Hükmedileceği )"
14YHGK13.11.2002E. 2002/18-933 K. 2002/931"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Davanın Hak Düşürücü Sürede Açılıp Açılmadığı Özel Daire'ce İncelenmediğinden Bu Yönün İncelenmesi İçin Dosya Özel Daire'sine Gönderilmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması İstemi - Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açıldığına Dair Dava Şartı Gerçekleşmeden Davanın Esası İle İlgili İnceleme Yapılamayacağı )
OBJEKTİF DEĞER ARTIŞI ( En Fazla %10 Oranında Kabul Edilmesi/Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması İstemi - Davanın Hak Düşürücü Sürede Açılıp Açılmadığı Özel Daire'ce İncelenmediğinden Bu Yönün İncelenmesi İçin Dosya Özel Daire'sine Gönderilmesi Gerektiği )"
14Y18.HD22.10.2002E. 2002/10102 K. 2002/10230"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Yayınlanan Yapı Yaklaşık Birim Fiyat Listesine Göre Değerinin Tespit Edilip Bu Miktarın Satış Bedelinden Düşülmesinin Gerekmesi )
EMSAL SATIŞ ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Yayınlanan Yapı Yaklaşık Birim Fiyat Listesine Göre Değerinin Tespit Edilip Bu Miktarın Satış Bedelinden Düşülmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyat Artış Endekslerine Ait Belgeler Getirtilerek Raporların Uygunluğunun Denetlenmesinin Gerekmesi )"
14Y5.HD21.10.2002E. 2002/14065 K. 2002/18749"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( 4650 Sayılı Yasadan Önce Bedelinin Bankaya Bloke Edilip Bir Kısım Paydaşlara Tebligat Yapılmış Olması - Önceki Hükümlere Göre Davaya Bakılması Gereği )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( 4650 Sayılı Yasadan Önce Bedelinin Bankaya Bloke Edilip Bir Kısım Paydaşlara - Artırılması Talebi/Önceki Hükümlere Göre Davaya Bakılması Gereği )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma Kararının/4650 Sayılı Yasadan Önce Bedelinin Bankaya Bloke Edilip Bir Kısım Paydaşlara - Artırılması Talebi/Önceki Hükümlere Göre Davaya Bakılması Gereği )
PAYLI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( 4650 Sayılı Yasadan Önce Bedelinin Bankaya Bloke Edilip Bir Kısım Paydaşlara Tebligat Yapılmış Olması - Önceki Hükümlere Göre Davaya Bakılması Gereği )"
14Y18.HD17.10.2002E. 2002/9704 K. 2002/9979"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazın Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Değerinin Belirlenmesi )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TESPİTİ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Değerinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
EMSAL DEĞER ( Taşınmazın Daha Önce Kamulaştırılan Bölümü için Kesinleşen Kamulaştırma Bedelinin Geriye Kalan Bölümü için Yapılan Kamulaştırma İşleminde Emsal Değer Olarak Kabul Edilememesi ) "
14Y18.HD15.10.2002E. 2002/7971 K. 2002/9752"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmaza Takdir Olunan Bedelin Yetersiz Olmasından Bahisle )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ ( Tebligat Gününden veya Tebliğ Yerine Geçen Ferağ Gününden İtibaren 30 Gün İçinde Bedele Karşı Adli Yargıda Dava Açılmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tespit Olunan Kamulaştırma Bedeline Karşı 30 Gün İçinde Adli Yargıda Dava Açılmasının Gerekmesi )
ISLAH ( Kamulaştırma Bedeline Karşı Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasına İlişkin Islah Talebinde Bulunulamaması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE YÖNELİK FAİZ İSTEMİ ( Faiz İstemine İlişkin Davanın Tespit Olunan Kamulaştırma Bedeline Karşı Dava Açmak için Öngörülen 30 Günlük Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )
FAİZ ( Kamulaştırmanın Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )
KIYMET TAKDİRİ ( Kamulaştırma Bedeli Tespit Olunurken Vergi Beyanının da Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
VERGİ BEYANI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI ( Bedel Artırım Davası Açıldıktan Islah ile Müddeabihin Artırılmasının İstenebilmesi için Bedele İtiraz Davası Açmak için Öngörülen 30 Günlük Sürenin Geçmemiş Olmasının Gerekmesi )"
14YHGK9.10.2002E. 2002/5-863 K. 2002/807"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Davacılar Kamulaştırma Belgelerinin Kendilerine Tebliğ Edilmemiş Olup Hat Geçirildikten Sonra Öğrendiklerinden Bedelin Artırılmasını İstemeleri )
BOZMADAN SONRA YENİ DELİL TOPLAMA ( Bu Durumda Yeni hüküm Söz Konusu Olup Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi için Dosyanın Özel Daire'ye Gönderilmesi )
DİRENME ( Bozmadan Sonra Bozma Karar Gereğince Bozmadan Önce Dosyada Bulunmayan ve İncelenmeyen Delillerin Direnme Kararına Gerekçe Yapılamaması )
YENİ HÜKÜM ( Temyiz İncelenmesi Sırasında İncelenmeyen Delillere Göre Kurulan Hüküm Yeni Bir Hüküm Olup Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının Özel Dairece İncelenmesi )"
14Y18.HD3.10.2002E. 2002/9460 K. 2002/9217"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Dava Konusu Parseller Doğal Sit Alanında Kaldığından Bu Kısıtlamaların Taşınmazın Değerinde Yapacağı Etkinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Dava Konusu Parseller Doğal Sit Alanında Kaldığından Bu Kısıtlamaların Taşınmazın Değerinde Yapacağı Etkinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
DOĞAL SİT ALANI ( Kısıtlamaların Taşınmazın Değerinde Yapacağı Etkinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
BOZMAYA UYMA ( Uyma Kararı Veren Mahkemenin Bozma Kararını Eksiksiz Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bozma Kararına Direnir Nitelikteki ve Bozma Gereğine Uymayan Görüşleri İçeren Ek Raporlar Doğrultusunda Karar Verilememesi )"
14Y18.HD3.10.2002E. 2002/9148 K. 2002/9216"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazdan Elde Edilen Ürüne Resmi Kurumdan Alınan Ürün Satış Fiyatı Ortalamasının Üzerinde Değer Belirten Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamaması )
BOZMA İLAMINA UYMA ( Bozma İlamına Uyma Kararı Veren Mahkemenin Bozma Gereği Doğrultusunda İşlem Yapmasının Gerekmesi )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Yargıtaya Bozma İlamına Uyulmasını Kararlaştıran Mahkemenin Temyiz Eden Davalı Lehine Oluşan Kazanılmış Hak İlkesini de Gözterek Bozma Gereği Doğrultusunda İşlem Yapmasının Gerekmesi )"
14Y18.HD1.10.2002E. 2002/8148 K. 2002/8996"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kıymet Takdir Komisyonu ile Bilirkişi Kurulu Raporlarında Belirlenen Değerler Arasındaki Farklılığın Giderilmesi için Yeniden Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Resmi Veri Listelerine Göre Belirlenen Verimlilik Miktarı Dikkate Alınarak Taşınmazın Değerinin Hesaplanmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırılan Arazi için Bilirkişi Tarafından Belirlenen Değer ile Kıymet Takdir Komisyonunun Belirlediği Değer Arasındaki Farklılığın Giderilmesi için Yeniden Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Farklı Bir Özelliği Saptanmayan Kamulaştırılan Taşınmaz için Belirlenen Bedelin Objektif Değer Atrırıcı Unsurlar Dışında Artırılamaması )"
14Y18.HD24.9.2002E. 2002/7409 K. 2002/8691"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Emsal Satışların Özel Amaçlı Olmayan ve Özel Nitelikleri Bulunmayan Taşınmaz Satışlarından Seçilmesinin Gerekmesi )
EMSAL SATIŞ ( Özel Amaçlı Olmayan ve Özel Nitelikleri Bulunmayan Taşınmaz Satışlarından Seçilmesi )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Mahkemece Uyulmasına Karar Verilen Bozma İlamı Gereklerini Yerine Getirmekle Yükümlü Olması )"
14Y18.HD25.6.2002E. 2002/5630 K. 2002/7204"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Açma Süresinin Kamulaştırma İşleminin Noter Marifeti İle Mülk Sahibine Bildirilmesi İle Başlayacağı - Geçersiz Tebligat İddiasının İncelenmesi Zorunluluğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Dava Açma Süresinin Kamulaştırma İşleminin Noter Marifeti İle Mülk Sahibine Bildirilmesi İle Başlayacağı - Geçersiz Tebligat İddiasının İncelenmesi Zorunluluğu )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Dava Açma Süresinin Kamulaştırma İşleminin Noter Marifeti İle Mülk Sahibine Bildirilmesi İle Başlayacağı - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
14Y18.HD24.6.2002E. 2002/6580 K. 2002/7196"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Davacıya Yapılan Tebligatın Usulsüz Olmasına Rağmen Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Bahisle Davanın Reddinin Yanlış Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davacıya Yapılan Tebligatın Usulsüz Olmasına Rağmen Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Bahisle Davanın Reddinin Yanlış Olması )
TEBLİĞ YAPILACAK KİŞİNİN ADRESTE BULUNMAMASI ( Tebliğ Memurunun Adreste Bulunmama Nedenini Bilebilecek Kişilerden Sebebini de Öğrenerek Tutanağın Altına Yazmasının Gerekmesi )"
14Y5.HD17.6.2002E. 2002/7510 K. 2002/13809"KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Tebliğ Olmadan Taşınmaza El Atıldığı - Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Bedel Davası Olarak Bakılması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Taşınmaza Malikine Kamulaştırma Kararı Tebliğ Edilmeden El Atıldığı - Kamulaştırma Kararının Sonra Alındığı/Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Bedel Davası Olarak Bakılması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA KARARININ EL ATMADAN SONRA ALINMASI ( Malike Tebliğ Yapılmadan Taşınmaza El Atıldığı - Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Bedel Davası Olarak Bakılması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Malike Tebliğ Yapılmadan Taşınmaza El Atıldığı/Kamulaştırma Kararının Sonra Alındığı - Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Bedel Davası Olarak Bakılması Gerektiği )"
14Y5.HD13.6.2002E. 2002/9355 K. 2002/13749"TAPU MALİKİNİN DAVADAN ÖNCE ÖLÜ OLMASI ( Kamulaştırmada/Davanın Reddedilmeyerek Ölünün Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği - Davacı Vekiline Süre Tanınması/Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Kamulaştırma davasından Önce Aleyhine Dava Açılan Malikin Ölü Olduğunun Anlaşılması - Davacı Vekiline Süre Tanınması/Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Davadan Önce Aleyhine Dava Açılan Malikin Ölü Olduğunun Anlaşılması/Mirasçıların Davaya Dahili - Davacı Vekiline Süre Tanınması/Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )"
14Y18.HD6.6.2002E. 2002/5639 K. 2002/6538"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tebligatın Malik Vesayet Altına Alındıktan Sonra Yapılması ve Hakdüşürücü Sürenin Bu Tarihten Başlaması Gerekliliği / Malikin Ölmesi Halinde Tebligatın Mirasçılarına Yapılması Lüzumu )
TAPU MALİKİNİN VESAYET ALTINA ALINMASI ( Tebligatın Malik Vesayet Altına Alındıktan Sonra Yapılması ve Hakdüşürücü Sürenin Bu Tarihten Başlaması Gerekliliği / Malikin Ölmesi Halinde Tebligatın Mirasçılarına Yapılması Lüzumu )
TAPU MALİKİNİN ÖLÜMÜ ( Tebligatın Malik Vesayet Altına Alındıktan Sonra Yapılması ve Hakdüşürücü Sürenin Bu Tarihten Başlaması Gerekliliği / Malikin Ölmesi Halinde Tebligatın Mirasçılarına Yapılması Lüzumu )"
14Y18.HD4.6.2002E. 2002/5623 K. 2002/6461"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davanın Açılabilmesinde Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı - Hakdüşürücü Sürenin Dolmasından Sonra Açılan Davanın Reddi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Hakdüşürücü Sürenin Dolmasından Sonra Açılan Davanın Reddi Gereği )"
14Y5.HD3.6.2002E. 2002/8601 K. 2002/12768"TAŞINMAZIN TAPUDA FERAĞ EDİLMESİ ( Davacının Tapuda Ferağ Ettiği Tarih İle Dava Tarihi Arasında 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği - Davanın Payı Yönünden Reddi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davasında/Ferağ Edilen Tarih İle Dava Tarihi Arasında 30 Günlük Sürenin Geçtiği - Davanın Reddi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Davacının Tapuda Ferağ Ettiği Tarih İle Dava Tarihi Arasında 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği - Davanın Reddi Gerektiği )"
14Y5.HD30.5.2002E. 2002/6771 K. 2002/12561"DAVA EHLİYETİ ( Kamulaştırma Davasında/Aleyhine Dava Açılan Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğünün Anlaşıldığı - Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği/Davanın Reddedilemeyeceği )
MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİLİ ( Kamulaştırma Davalarında/Aleyhine Dava Açılan Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğünün Anlaşıldığı - Davacı Vekiline Mehil Verilmesi Gerektiği/Davanın Reddedilemeyeceği )
MEHİL VERİLMESİ ( Kamulaştırma Davalarında/Davacı Vekiline - Aleyhine Dava Açılan Tapu Malikinin Daha Önce Öldüğünün Anlaşıldığı/Davanın Reddedilmeyerek Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )"
14Y18.HD30.5.2002E. 2002/5254 K. 2002/6233"KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE İDARECE AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA HUSUMET ( Kamulaştırma Yasası Gereği Malikin Başka Biri Olduğunun Anlaşılması Halinde Husumetten Red Edilmeyip Davanın Ona Karşı Sürdürülmesi )
HUKUKİ EHLİYET ( İdarenin Açtığı Davada Malikin Öldüğünün Anlaşılması Halinde Davanın Husumetten Reddedilmemesi Gerekliliği )"
14YHGK22.5.2002E. 2002/5-414 K. 2002/429"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Paydaşlardan Birinin Açtığı Davada Tesbit Edilen Bedelin Diğer Paydaşlar İçin de Takdiri Delil Teşkil Edeceği )
PAYDAŞLARDAN BİRİNİN AÇTIĞI KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASINDA TESBİT EDİLEN BEDEL ( Diğer Paydaşlar İçin de Takdiri Delil Olduğu )
TAKDİRİ DELİL NİTELİĞİ ( Paydaşlardan Birinin Açtığı Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Tesbit Edilen Bedelin Diğer Paydaşlar İçin )"
14YHGK22.5.2002E. 2002/5-341 K. 2002/415"TAZMİNAT DAVASI ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Kıymet Takdir Komisyonunca Kamulaştırılan Taşınmaza Değer Biçilmesi Sırasında Yüzölçümünün Eksik Gösterilmesi )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNUN YÜZÖLÇÜMÜ EKSİK GÖSTERMESİ ( Yanlışlığın Giderilmesi İçin Maddi Hata Davası Açılabilmesi )
MADDİ HATA DAVASI ( Takdir Edilen Kamulaştırma Bedelinin Artırılması ve Azaltılması Davası İle Birlikte Açılabileceği Gibi Müstakil Bir Dava Şeklinde de Açılabilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamulaştırlan Taşınmaza Takdir Edilen Bedel İle Maddi Hatalara Karşı Kamulaştırmanın Tebliğinden İtibaren Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Dava Açılabilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırlan Taşınmaza Takdir Edilen Bedel İle Maddi Hatalara Karşı Kamulaştırmanın Tebliğinden İtibaren Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Dava Açılabilmesi )"
14Y5.HD16.5.2002E. 2002/7371 K. 2002/11268"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davasında - Taşınmazın Davacı Tarafından Davalı İdareye Ferağ Edildiği Tarih Arasında 30 Günlük Sürenin Geçtiği/Davanın Reddi Gerektiği )
FERAĞ EDİLME TARİHİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davasında - Taşınmazın Davacı Tarafından Davalı İdareye Ferağ Edildiği Tarih Arasında 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Taşınmazın Davacı Tarafından Davalı İdareye Ferağ Edildiği Tarih Arasında 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği - Davanın Reddi Gerektiği )"
14Y18.HD13.5.2002E. 2002/4307 K. 2002/5536"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ TALEBİ ( Mahkemece Tesbit Edilecek Bedelin Bankaya Yatırılması İçin İdareye Mehil Verilmesi )
İDARENİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE TAŞINMAZIN ADINA TESCİLİ TALEBİ ( Mahkemece Yapılacak İşlemler )
ARSA OLARAK NİTELENDİRİLME KOŞULLARI ( Nazım İmar Planında Yer Alan Kamulaştırılan Taşınmazın )
NAZIM İMAR PLANINDA YER ALAN TAŞINMAZIN ARSA NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmazla Aynı veya Yakın Niteliklerde Olmasının ve Yakın Zamanda Satılmış Olmasının Şart Olmaması )
YARGILAMA GİDERLERİNİN İDARE ÜZERİNE BIRAKILMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davasında )"
14Y18.HD8.5.2002E. 2002/4206 K. 2002/5410"KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA TAPU MALİKİNİN DAVADAN ÖNCE ÖLMÜŞ OLMASI ( Davanın Mirasçılara Teşmil Edilmesi )
MİRASÇILARA HUSUMET YÖNELTİLMESİ ( İdarece Aleyhine Kamulaştırma Davası Açılan Tapu Malikinin Davadan Önce Ölmüş Olması )
ÖLMÜŞ TAPU MALİKİNE KARŞI İDARECE KAMULAŞTIRMA DAVASI AÇILMASI ( Davanın Mirasçılara Teşmili )
HUSUMET ( Ölmüş Tapu Malikine Karşı İdarece Açılan Kamulaştırma Davasının Mirasçılara Teşmili )"
14Y5.HD29.4.2002E. 2002/3992 K. 2002/9405"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davanın Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Açılmasının Gerekmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasının Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Açılmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasının Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Açılmasının Gerekmesi )
ISLAH SURETİYLE MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI ( Otuz Günlük Hak Düşürücü Sürenin Böyle Bir Durumda da Uygulanması )
İSTEKTEN FAZLAYA KARAR VERİLMEMESİ ( Hakimin Talepten Fazlasına Hükmedememesi )"
14Y5.HD15.4.2002E. 2002/3989 K. 2002/8924"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( 4650 Sayılı Yasanın Yürürlük Tarihinden Önce Kıymet Takdiri Yapıldığından 2942 Sayılı Yasanın Uygulanması )
UYGULANACAK YASA ( 4650 Sayılı Yasanın Yürürlük Tarihinden Önce Kıymet Takdiri ve Kamulaştırma Yapıldığından 2942 Sayılı Yasanın Uygulanması )"
14Y5.HD11.4.2002E. 2002/1612 K. 2002/8676"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Ek Davanın 30 Günlük Süreden Sonra Açılması )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEBLİĞDEN ÖNCE ÖĞRENİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Ek Davanın Hak Düşürücü Sürede Açılması Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Fazla Hakların Saklı Tutulmasının Süreyi Durdurmaması-Ek Dava )
EK DAVA ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Ek Davanın 30 Günlük Hak Düşürücü Sürede Açılması )"
14Y18.HD10.4.2002E. 2002/2121 K. 2002/3935"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Açmak İçin Verilen Otuz Günlük Sürenin Başlangıç Tarihi )
BEDEL ARTIRIMI DAVASINDA SÜRE ( Otuz Günlük Yasal Sürenin İdari Yargıya Başvurulduğu Takdirde İdari Yargı Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Başlaması )
İDARİ YARGIYA BAŞVURULMASI ( Bedel Artırımı Davasındaki Otuz Günlük Sürenin İdari Yargı Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Başlaması )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN BİR YIL İÇİNDE TEBLİĞİ ( Kıymet Takdirinde Tebliğ Tarihinin Esas Alınması )
KIYMET TAKDİRİ ( Kamulaştırma Kararı Alındıktan Bir Yıl Sonra Tebligat Yapılması-Kıymet Takdirinde Tebliğ Tarihinin Esas Alınması )"
14Y5.HD9.4.2002E. 2002/3530 K. 2002/8499"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Devlet Memurlarının İdari İzinli Sayılması Halinde-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
BAKANLAR KURULU KARARIYLA İDARİ İZİN ( Dava Açma Süresine Etkisi-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İdari İznin Dava Açma Süresine Etkisi )"
14Y5.HD8.4.2002E. 2002/3818 K. 2002/8277"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEBLİĞİ ( Özel Yetkisi Bulunmayan Vekile Yapılan Tebligat )
TEBLİGATIN ÖZEL YETKİLİ VEKİLE YAPILMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma İşlemi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
14Y5.HD19.3.2002E. 2002/760 K. 2002/6387"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamulaştırma İşlemine Karşı Dava Süresinin Tebligatın Yapılmasıyla Veya Taşınmazın Ferağının Verilmesiyle Başlaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma İşlemine Karşı Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Tebligatın Yapılmasıyla Veya Taşınmazın Ferağının Verilmesiyle Başlaması )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma İşlemine Karşı Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Tebligatın Yapılmasıyla Veya Taşınmazın Ferağının Verilmesiyle Başlaması )
TAŞINMAZIN FERAĞININ VERİLMESİ ( Kamulaştırma İşlemine Karşı Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Tebligatın Yapılmasıyla Veya Taşınmazın Ferağının Verilmesiyle Başlaması )"
14Y5.HD19.3.2002E. 2002/223 K. 2002/6473"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artırılan Kamulaştırma Bedeline Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleştiği Günden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
FAİZ ( Artırılan Kamulaştırma Bedeline Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleştiği Günden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
KAMULAŞTIRMANIN İDARİ YÖNDEN KESİNLEŞMESİ ( Artırılan Kamulaştırma Bedeline Kesinleşme Gününden İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
14Y5.HD4.3.2002E. 2002/1720 K. 2002/4770"ENCÜMEN KARARINA DAYANILARAK YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Bedel Artırılması Davasında Görev )
İDARECE TAKDİR EDİLEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Adli Yargının Görevi )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Encümenin Takdir Ettiği Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )"
14Y18.HD19.2.2002E. 2002/1227 K. 2002/1941"BEDEL ARTIRIMI DAVASI AÇMA SÜRESİ ( Tebligata Muttali Olduğu ve Usulsüz Tebligatın Muteber Hale Geldiği Tarihten İtibaren 30 Gün Olması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Kamulaştırılan Malın Sahibinin İdarenin Takdir Ettiği Çekişmesiz Kamulaştırma Bedelini Almış Olması Halinde Muteber Olması )
MAL SAHİBİNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİ ALMIŞ OLMASI ( Tebligata Muttali Olduğunun ve Usulsüz Tebligatın Muteber Hale Geleceğinin Kabul Edilmesi )"
14Y18.HD18.2.2002E. 2002/753 K. 2002/1895"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Zilyet ve Diğer İlgililere Karşı Açılan Davalarda Taşınmazı Maliki Önce Ölmüşse Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmesi )
KAYIT MALİKİNİN ÖLÜ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( Mirasçılarının Dahil Edilmek Suretiyle Davaya Devam Olunması )"
14Y18.HD15.2.2002E. 2002/25 K. 2002/1814"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Karşılaştırması Yapılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Parseli Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması-Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Parseli Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması-Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
İMAR PARSELİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Parseli Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması-Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )"
14Y18.HD14.2.2002E. 2002/654 K. 2002/1716"BEDEL ARTIRIM DAVASI AÇMA HAKKI ( Kamulaştırma İşleminin Bildirim Yapılması ile ya da Tapuda Devir İşleminin Yapıldığı Tarihte Başlaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırmanın Bildirildiği Tarihten ya da Tapuda Devir İşleminin Yapıldığı Tarihten İtibaren 30 Gün Olması )
TAPUDA FERAĞ İŞLEMİ ( Hak Düşürücü Sürenin Devir İşleminin Yapıldığı Tarihte Başlaması )"
14Y18.HD5.2.2002E. 2002/563 K. 2002/1159"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRIMI ( Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Olarak Tebliğinden İtibaren Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Açılması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Olarak Tebliğinden İtibaren Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Açılması )
TAPUDA DEVİR ( Hak Düşürücü Sürenin Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Olarak Tebliğinden İtibaren Başlaması Halinin Tek İstisnası Olması )"
14Y18.HD29.1.2002E. 2002/272 K. 2002/894"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Parsel Olması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Parsel Olması-Kamulaştırılan Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması )
DAVA HAKKI ( Davacının Taşınmazdaki Payının Ferağını Vermesi-Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre de Geçtiğinden Dolayı Davacının Dava Açma Hakkının Olmaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davacının Taşınmazdaki Payının Ferağını Vermesi-Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre de Geçtiğinden Dolayı Davacının Dava Açma Hakkının Olmaması )
FERAĞ ( Davacının Taşınmazdaki Payının Ferağını Vermesi-Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre de Geçtiğinden Dolayı Davacının Dava Açma Hakkının Olmaması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Parseli Kamulaştırılan Taşınmazın ise Bu Nitelikte Olmaması Nedeniyle )"
14YHGK5.12.2001E. 2001/18-1107 K. 2001/1099"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazın Arsa veya Tarla Niteliğinin Tesbiti )
TAŞINMAZIN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasına Konu Olan )
ARSA VASFININ TESBİTİNDE ESAS ALINAN ÖLÇÜLER ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasına Konu Taşınmazın )
BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANIP YARARLANMAMA ( Kamulaştırılan Taşınmaza Biçilen Bedelin Tesbitinde Taşınmazın Arsa Vasfı )"
14Y18.HD19.11.2001E. 2001/9463 K. 2001/10430"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsa Değerinin Tesbitinde Emsalin Niteliği - Özel Amaçlı Olmayan Özel Nitelikleri Bulunmayan Taşınmaz Satışlarından Seçilmesi Gereği )
ARSA DEĞERİNİ TESBİTTE EMSAL TAŞINMAZIN NİTELİĞİ ( Özel Amaçlı Olmayan Özel Nitelikleri Bulunmayan Taşınmaz Satışlarından Seçilmesi Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Arsa Değerinin Tesbiti/Kamulaştırma Bedelinin Artırılması - Emsalin Özel Amaçlı Olmayan Özel Nitelikleri Bulunmayan Taşınmaz Satışlarından Seçilmesi Gereği )"
14YHGK17.10.2001E. 2001/5-702 K. 2001/728"ENKAZ BEDELİ TAKDİR EDİLEN TAŞINMAZ İÇİN BİNA BEDELİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Bina Bedeli Yerine Enkaz Bedeli Takdir Edilen Taşınmaz İçin )
BİNA BEDELİ YERİNE ENKAZ BEDELİ TAKDİR EDİLMESİ ( Bina Bedeli Talebiyle Açılan Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Kamulaştırmada Enkaz Bedeli Takdir Edilen Taşınmaz İçin Bina Bedeli Talebiyle Açılan Davada )"
14YHGK19.9.2001E. 2001/5-609 K. 2001/616"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Bina Bedeli Yerine Enkaz Bedeli Ödenmesi Kararına İtirazda Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bina Bedeli Yerine Enkaz Bedeli Ödenmesi Kararına Yapılan İtirazda )
BİNA BEDELİ YERİNE ENKAZ BEDELİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI ( Bina Bedeli Talebiyle Açılan Davada Görevli Mahkeme )
ENKAZ BEDELİNE KARAR VERİLEN TAŞINMAZ İÇİN BİNA BEDELİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA ( Görevli Yargı Yeri )"
14Y5.HD11.6.2001E. 2001/9748 K. 2001/12221"KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ DAVASI ( Enkaz Bedeli Takdir Edilen Taşınmaz İçin Bina Bedeli Talebiyle Açılan Davada Görev )
ENKAZ BEDELİ TAKDİR EDİLEN KAMULAŞTIRMA KONUSU TAŞINMAZ ( Bina Bedeli Talebiyle Açılan Davada Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Enkaz Bedeli Takdir Edilen Kamulaştırma Konusu Taşınmaz İçin Bina Bedeli Talebiyle Açılan Davada )
BİNA BEDELİ TALEBİYLE AÇILAN DAVADA GÖREVLİ YARGI YOLU ( Kamulaştırılan Taşınmaza Enkaz Bedeli Takdir Edilmiş Olması )"
14YHGK25.4.2001E. 2001/5-375 K. 2001/410"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Enkaz Bedeli Takdir Edilen Yer İçin Bina Bedeli Talebiyle Açılan Davada Görevli Mahkeme )
BİNA BEDELİ YERİNE ENKAZ BEDELİ TAKDİRİ ( Bina Bedeli Talebiyle Açılan Davada Görevli Mahkeme )
ENKAZ BEDELİ TAKDİR EDİLEN YER İÇİN BİNA BEDELİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Enkaz Bedeli Takdir Edilen Yer İçin Bina Bedeli Talebiyle Açılan Davada )"
14Y5.HD10.4.2001E. 2001/3698 K. 2001/6322"KAMULAŞTIRMA KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ( Adli Yargıda İleri Sürülememesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Adli Yargıdaki Bu Dava Sırasında Kamulaştırmanın Geçersizliğinin İleri Sürülememesi )
ADLİ YARGIDA İLERİ SÜRÜLEMEME ( Kamulaştırma İşleminin Geçersizliği )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma İşleminin Geçersizliği İddiasında Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamu Tüzel Kişiliğine Ait Taşınmaz İçin Yapılan Kamulaştırmanın Geçersizliğinin İncelenmesinde )"
14Y18.HD12.2.2001E. 2001/655 K. 2001/953"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Mezarlık karşısındaki taşınmaz )
MEZARLIK KARŞISINDAKİ TAŞINMAZ ( Kamulaştırma bedeli )"
14Y18.HD4.12.2000E. 2000/8576 K. 2000/13000"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İntifa Hakkı ve Çıplak Mülkiyet Sahibinin Ayrı Ayrı Dava Açması )
İNTİFA HAKKI VE ÇIPLAK MÜLKİYET SAHİBİNİN AYRI AYRI DAVA AÇMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
14Y18.HD2.11.2000E. 2000/10695 K. 2000/11655"USULSÜZ TEBLİGAT ( Taşınmazı Kamulaştırılacak Kişinin Adresinin Bilinmemesi Halinde İlanen Tebligatın Hangi Şartlarla Yapılabileceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Usulsüz İlanen Tebligat-Adresi Bilinmeyenlere İlanen Tebligat Yapılabilmesinin Şartları )
İLANEN TEBLİGAT ( Adresi Bilinmeyenlere Ne Şekilde Yapılabileceği-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
TAŞINMAZI KAMULAŞTIRILACAK KİŞİNİN ADRESİNİN BİLİNMEMESİ ( İlanen Tebligatın Hangi Şartlarla Yapılabileceği )"
14Y5.HD19.9.2000E. 2000/14582 K. 2000/13156"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Tebligatın İlanen Yapılması Halinde Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
İLANEN TEBLİĞ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasını Açma Süresinin Başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Tebligatının Maliklerin Adresi Tesbit Edilemediğinden İlanen Yapılması )"
14Y5.HD19.9.2000E. 2000/11931 K. 2000/13061"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDE DAVANIN AÇILMAMASI ( Davacının Kamulaştırma Tebligatının Geçersizliği İddiasının Araştırılması )
TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ İDDİASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasının Hak Düşürücü Süre İçinde Açılmaması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Hak Düşürücü Süre İçinde Açılmaması - Davacının Tebligatın Geçersizliği İddiası )"
14Y5.HD14.12.1999E. 1999/17277 K. 1999/20519"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEBLİĞİ NİTELİĞİ ( Bedel Artırma Davasının Açılmış Olması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ARTTIRIM DAVASI ( Kamulaştırma İşleminin Tebliği Niteliği )
KISMİ DAVA TARİHİNİN TEBLİĞ TARİHİ OLMASI ( Kamulaştırma İşlemi Tebliğ Edilmeden Bedel Artırma Davasının Açılmış Olması )"
14Y5.HD11.10.1999E. 1999/14199 K. 1999/15170"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Encümen Kararı Uyarınca Tapulu Taşınmaz Üzerinde Bulunan Binaya Kaçak Olduğundan Bahisle Enkaz Bedeli Takdir Edilmesi )
ENKAZ BEDELİ TAKDİRİ ( Davacının Bina Bedeli Ödenmesi Talebi İle Encümen Kararına Karşı Çıkıldığına Göre Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davacının Bina Bedeli Ödenmesi Talebi İle Encümen Kararına Karşı Çıkıldığına Göre Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi )
ENCÜMEN KARARIIN İPTALİ ( Enkaz Bedelinin Bina Bedeli Olarak Ödenmesi Talebinin İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )"
14Y5.HD27.9.1999E. 1999/12892 K. 1999/14056"BİNA BEDELİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Encümen Kararına Karşı Çıkıldığından Görevli Mahkemenin İdari Yargı Olması )
ENKAZ BEDELİ TAKDİRİ ( Davacının Bina Bedeline Hükmedilmesi Talebinin Encümen Kararına Karşı Çıkmak Olduğundan Görevli Mahkemenin İdari Yargı Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davacının Bina Bedeline Hükmedilmesi Talebinin Encümen Kararına Karşı Çıkmak Olduğundan Görevli Mahkemenin İdari Yargı Olması )
ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Görevli Mahkemenin İdari Yargı Olması )"
14Y5.HD27.9.1999E. 1999/12780 K. 1999/14054"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Davalarında Sürenin Tebliğ Veya Taşınmazın Tapuda İdareye Ferağının Verildiği Tarihte Başlaması )
TAPUDA İDAREYE FERAĞ VERİLMESİ ( Kamulaştırma Davası İçin Hak Düşürücü Sürenin Başlaması )"
14YHGK2.6.1999E. 1999/18-480 K. 1999/486"USULSÜZ TEBLİGAT ( Muhatabın Adreste Olmaması Halinde )
TEBLİGATIN KAPIYA YAPIŞTIRILMASI ( Tebligat Tarihi Açısından )
MUHATABIN ADRESTE BULUNAMAMASI ( Tebligatta Takip Edilecek Usul )"
14YHGK28.4.1999E. 1999/18-191 K. 1999/234"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Aynı Köy Yerleşim Alanı İçinde Bulunan Taşınmazlar İçin Aynı Oranın Uygulanması )
AYNI KÖY YERLEŞİM ALANI İÇİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Yeknesaklığın Korunması Gereği )
OBJEKTİF DEĞERLENDİRME ORANINDA FAZLA FARKLILIK OLMAMASI GEREĞİ ( Aynı Köy Yerleşim Alanı İçindeki Taşınmazların Kamulaştırma Bedellerinin Tesbitinde )"
14Y5.HD19.4.1999E. 1999/4869 K. 1999/6220"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Adli Yargıya Başvurma Süresinin İdari Yargı Kararının Kesinleştiği Tarihten Başlaması )
ADLİ YARGIYA BAŞVURU SÜRESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Adli Yargıya Başvurma Süresinin İdari Yargı Kararının Kesinleştiği Tarihten Başlaması )"
14Y5.HD13.4.1999E. 1999/2763 K. 1999/5759"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ARTIRIM DAVASI ( Taşınmazın Tebliğden Önce Satılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ARTIRIM DAVASI ( Dava Hakkı Olanlar )
KAMULAŞTIRMADA TEBLİĞ ( Satan Kişiye Yapılması - Bedel Artırım Davası )
ISLAH YOLU İLE TARAF TEŞKİLİ ( Kamulaştırmada Tebliğin Satan Kişiye Yapılması )"
14Y5.HD22.3.1999E. 1999/4188 K. 1999/4613"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Davacıya Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılmadan Karar Verilmemesi )
EKSİK İNCELEME ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Davacıya Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılmadan Karar Verilmemesi )
İSTEMLE BAĞLILIK ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )"
14Y18.HD22.2.1999E. 1998/14580 K. 1999/1827"MÜŞAVİR ATANMASI ( Süreleri Uzatmaması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Müşavir Atanmasının Dava Açma Süresini Uzatmaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Müşavir Atanmasının Süreyi Uzatmaması )"
14Y18.HD9.2.1999E. 1998/14622 K. 1999/993"EMSAL KARŞILAŞTIRMASI YAPILMASI MECBURİYETİ ( Aynı Taşınmazın Yarı Paylarına Ait Satışların Bedelleri Arasında Fahiş Farklılık )
TAŞINMAZIN KISA ARALIKLARLA YAPILAN SATIŞ BEDELLERİ ARASINDA FAHİŞ FARKLILIKLAR ( Taşınmaz Bedelinin Tesbitinde Emsal Karşılaştırması Yapılacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Değerinin Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )"
14Y5.HD1.2.1999E. 1998/18714 K. 1999/893"ZİLYETLİĞİN TESBİTİ DAVASI ( Kamulaştırma - Muhdesat )
MADDİ HATA DAVASI ( Kamulaştırmada Ferağ Tarihinden İtibaren Açılmasında Süre )
FERAĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırmada Hata Davası )"
14YHGK23.12.1998E. 1996/18-443 K. 1998/910"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Hükmedilecek Faizin Kamulaştırmanın Kesinleşmesiyle Mülkiyeti Kamu İdaresine Geçen Taşınmaz Üzerindeki Hak Bu Suretle Bedeli Olan Para Alacağına Dönüşmüş Olmakla Bu Bedelin Tam Olarak Tediyesine Kadar Ödenmesi Gereken Temerrüt Faizi Olması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE FAİZİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırmanın Kesinleştiği ve Bu Suretle Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülebilmesi )
MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle Kamulaştırma İdari Yönden Kesinleşmekte ve Mülkiyet İdareye Geçmekte )
KAMULAŞTIRMANIN KESİNLEŞMESİ ( İşlemlerle İlgili Malike Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle Kamulaştırma İdari Yönden Kesinleşmekte ve Mülkiyet İdareye Geçmekte )
NOTER ARACILIĞIYLA TEBLİGAT ( Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Bedel Taşınmaz Maliki Adına Bir Bankaya Bloke Edildikten ve Diğer Usul İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Bütün İşlemleri Belgeleyen Evrakın Malike Noter Aracılığıyla Tebliğe Çıkarılmasının Gerekmesi )
TAKDİR KOMİSYONU ( Kanun Hükümlerine Göre Kamu Yararı Kararı Verilerek Kamulaştırılması Öngörülen Taşınmaza Takdir Komisyonunca Bedel Takdir Edilmesi )
İDARİ YÖNDEN KESİNLEŞME ( Taşınmaz Malikine Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle Kamulaştırma İdari Yönden Kesinleşmiş Olması ve Mülkiyetin İdareye Geçmesi )"
14YHGK2.12.1998E. 1998/5-844 K. 1998/860"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Önceden İdari Yargıya Başvurulması )
İDARİ YARGIYA BAŞVURULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Adli Yargıya Başvurma Süresi )
ADLİ YARGIYA BAŞVURMA SÜRESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Önceden İdari Yargıya Başvurulması )
SÜRE ( Adli Yargıya Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İçin Önceden İdari Yargıya Başvurulmasında )"
14Y18.HD6.7.1998E. 1998/6388 K. 1998/8425"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tescil Kararı ve Buna Dayanılarak Oluşan Sicilin Geçerliliğini Koruduğu Sürece Bedel Artırım Davası Açılamaması )
KAMULAŞTIRMADA MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ
TESCİL KARARI ( Kararın Geçerliliğini Koruduğu Sürece Bedel Artırım Davası Açılamaması )
KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARI ( Tescil Kararı ve Buna Dayanılarak Oluşan Sicilin Geçerliliğini Koruduğu Sürece Bedel Artırım Davası Açılamaması )
TESCİLİN HÜKÜMLERİ ( Tescil Kararı ve Buna Dayanılarak Oluşan Sicilin Geçerliliğini Koruduğu Sürece Bedel Artırım Davası Açılamaması )
TEBLİGATIN GEÇERSİZ OLDUĞU İDDİASI ( Davacının Yargılamanın İadesini İsteyebilmesi )"
14YHGK3.6.1998E. 1998/18-485 K. 1998/387"NAZIM İMAR PLANI ( Bir Taşınmazın Hem Nazım İmar Planında Hem de Uygulamalı İmar Planında Yer Almasının Mümkün Olmadığı - Uygulama İmar Planında Yer Almayan Taşınmaz Sadece Nazım İmar Planında Yer Almakla Arsa Niteliği Kazanmayacağı )
UYGULAMALI İMAR PLANI ( Uygulamalı İmar Planına Alınan Taşınmazın Nazım İmar Planından Çıkarıldığının Kabulü Gereği - Kamulaştırılan Taşınmazın Uygulamalı İmar Planında Yer Alıp Almadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
KAMULAŞTIRILAN YERİN NİTELİĞİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Uygulamalı İmar Planı İçerisinde Yer Alıp Almadığının Araştırılması Gereği - Bir Taşınmazın Sadece Nazım İmar Planında Yer Almakla Arsa Olarak Değerlendirilemeyeceği )
ARSA OLARAK DEĞERLENDİRİLME ( Kamulaştırılan Taşınmazın Uygulamalı İmar Planı İçerisinde Yer Alıp Almadığının Araştırılması Gereği - Bir Taşınmazın Sadece Nazım İmar Planında Yer Almakla Arsa Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
14Y18.HD22.5.1998E. 1998/3765 K. 1998/5816"ALACAKLININ BEDEL ARTIRIM DAVASI AÇMASI ( Kamulaştırılan Hacizli Taşınmaz )
HACİZLİ TAŞINMAZ ( Alacaklının Kamulaştırma Nedeniyle Bedel Artırımı Davası Açması )
HACİZİN HUKUKİ DAYANAĞININ ARAŞTIRILMASI ( Arttırılmasına Karar Verilen Bedelin Ödeneceği Kişi )
KAMULAŞTIRILAN HACİZLİ TAŞINMAZ ( Arttırılan Bedelin Ödeneceği Kişi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Kamulaştırılana Haciz Koyduran Alacaklının Talep Hakkı )
HACİZ ALACAKLISININ DAVA HAKKI ( Kamulaştırılanın Bedelinin Artırılmasını )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İçin Birden Fazla Haciz Alacaklısının Açtığı Davaların )"
14Y18.HD4.5.1998E. 1998/2932 K. 1998/4867"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olması )
ESKİ HALE GETİRME ( Kendisine Dava Açma İçin Vekalet Verilen Avukatın Hak Düşürücü Sürenin Sona Erdiği Tarihte Hasta Olduğundan Bahisle Bu Sürelerin Uzatılmasının Mümkün Olmaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kendisine Dava Açma İçin Vekalet Verilen Avukatın Hak Düşürücü Sürenin Sona Erdiği Tarihte Hasta Olduğundan Bahisle Bu Sürelerin Uzatılmasının Mümkün Olmaması )"
14YHGK11.2.1998E. 1998/5-56 K. 1998/90"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davanın Kamulaştırma İşleminin Tebliği Tarihinden İtibaren Otuz Günlük Hak Düşürücü Sürede Açılması Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Dava Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Ücret Tarifesinde Avukatlık Ücretinde İndirimi Gerektirir Bir Neden Bulunmadığından Yapılan İndirimin Doğru Olmadığı )"
14Y18.HD20.1.1998E. 1997/11367 K. 1998/203"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Mazbut Vakfa Ait Taşınmazın Kamulaştırma Bedeline İtirazda )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre Başlangıcı )
SÜRE VE BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davalarında )
MAZBUT VAKFA AİT TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
VAKFA AİT TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında Hak Düşürücü Süre ve Başlangıcı )"
14Y18.HD19.1.1998E. 1997/11912 K. 1998/144"BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Taşınmaz Değerinin Tebliğ Tarihine Göre Belirlenmesi )
KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASI ( Taşınmaz Değerinin Tebliğ Tarihine Göre Belirleneceğine İstisna Teşkil Etmemesi )
GECİKMİŞ TEBLİGAT ( Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tebliğ Tarihine Göre Belirleneceği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Kamulaştırmadan İtibaren Bir Yıl İçinde Tebligat Yapılmamışsa )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırılanın Mülkiyetinin İdareye Geçtiği Tarih )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞMESİ ( Faiz Başlangıcı )"
14Y18.HD13.1.1998E. 1997/12522 K. 1998/6"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırmanın İptali Konusunda İdare Mahkemesine Başvurulduğu Takdirde Adli Yargıya Başvuru Süresi )
İDARİ YARGIYA BAŞVURULMASI HALİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Adli Yargıya Başvurma Süresinin İdari Yargı Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlaması )
ADLİ YARGIYA BAŞVURMA SÜRESİ ( Sürenin İdari Yargı Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlaması )"
14Y5.HD16.12.1997E. 1997/16173 K. 1997/18704"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Hak Düşürücü Süre ve İşlemeye Başlaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davalarında Tebligat )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davalarında Hak Düşürücü Süre )
PAYDAŞLARIN AÇTIĞI BEDELE İTİRAZ DAVASINDA BİÇİLEN DEĞER ( Sonraki Davalarda Delil Niteliği )
TAKDİRİ DELİL ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Eden Paydaşın Davasında Belirlenen Fiyatın Sonraki Davalarda )"
14Y18.HD8.12.1997E. 1997/10616 K. 1997/11846"İNTİFA HAKKININ BEDEL ÜZERİNDE DEVAM ETMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazda İntifa Hakkı Bulunan Kişinin )
FAİZ TALEP HAKKI ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde İntifa Hakkı Bulunan Kişinin )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI BULUNAN KİŞİ ( Faiz Talep Hakkı )"
14Y18.HD2.12.1997E. 1997/10205 K. 1997/11600"FERAĞDAN SONRA YAPILAN KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI ( İdarenin Davacıyı Yanıltıcı Davranışı Nedeniyle Hak Düşürücü Sürenin Bu Tarihten Başlayacağı )
İDARENİN DAVACIYI YANILTICI DAVRANIŞI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında Hak Düşürücü Süre )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İdarenin Davacıyı Yanıltıcı Davranışı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında İdarenin Yanıltıcı Davranışının Etkisi )
SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında İdarenin Yanıltıcı Davranışının Etkisi )"
14Y5.HD1.12.1997E. 1997/14746 K. 1997/17678"İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ DAVALARI ( Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davalarında )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Tebliğ Günündeki Fiyatlara Göre Değer Belirlenmesi )"
14Y5.HD27.11.1997E. 1997/17404 K. 1997/17504"KAMULAŞTIRMADA PAYA İLİŞKİN MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ ( Hak Düşürücü Süre )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre ve Başlaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Davasında )"
14Y18.HD16.9.1997E. 1997/6124 K. 1997/7750"İNTİFA HAKKININ KAMULAŞTIRILMASI ( Bedele İntikal Etmesi )
İNTİFA HAKKINDA FAİZ ( Bedel Artırım Davası Açılmamış Olsa Bile İstenebilmesi )
FAİZ ( İntifa Payına Tekabül Eden Ve Bankaya Yatırılmış Bulunan Artırım Bedeli )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKI ( Kamulaştırma İle Bedele İntikal Etmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İNTİFALI KISMININ FAİZİ ( Bedel Artırım Davası Açılmamış Olsa Bile İstenebilmesi )
BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Üzerindeki İntifa Hakkı )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKI ( Bedel Artırımı Davası Açılması )
ÇIPLAK MÜLKİYET HAKKI SAHİPLERİNİN AÇTIKLARI BEDEL ARTIRIM DAVASI ( İntifa Hakkı Sahibinin Yararlanması )"
14YHGK25.6.1997E. 1997/18-374 K. 1997/610"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI
TARLANIN VERİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Verimliliğin tesbiti )
VERİMLİLİĞİN TESBİTİ ( Kamulaştırma değeri )
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ CETVELLERİ ( Kamulaştırma )
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI LİSTELERİ ( Kamulaştırma bedeli )"
14Y5.HD2.6.1997E. 1997/6098 K. 1997/8756"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde Kurulu Olan Eski İrtifak Haklarının Olması )
İRTİFAK HAKKI ( Bu İrtifakların Taşınmaza Değerlendirme Tarihinde Verdiği Değer Kaybının Ne Olduğunun Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ ( İrtifak Hakkının Taşınmaza Değerlendirme Tarihinde Verdiği Değer Kaybının Ne Olduğunun Belirlenmesi )"
14Y18.HD29.5.1997E. 1997/4248 K. 1997/5509"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Müşterek Mülkiyette Paydaşların Tek Başlarına Dava Açma Haklarının Olması )
MÜŞTEREK MÜLKİYETTE PAYDAŞLARIN DAVA AÇMASI ( Tek Başlarına Dava Açma Haklarının Olması Avukata Ayrı Ayrı Vekalet Vermiş Olan Davacıların Davalarının Reddini Gerektirmemesi )"
14Y18.HD20.5.1997E. 1997/3874 K. 1997/4971"TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TESCİL ( Taşınmazda İştirak Veya Müşterek Mülkiyetin Varlığının Her Bir Paydaş Hakkında Açılacak Davaya Engel Olmaması )
İŞTİRAK VEYA MÜŞTEREK MÜLKİYET ŞEKLİNDEKİ TAŞINMAZLAR ( Herbir Paydaş Hakkında Açılacak Tescil Davasına Engel Olmaması )"
14YHGK14.5.1997E. 1997/18-119 K. 1997/421"PAY KAMULAŞTIRMASI
KAMULAŞTIRMA ( Bir kısım paydaşlar aleyhine )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Kısmi kamulaştırma )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Kısmi kamulaştırma )"
14Y5.HD14.5.1997E. 1997/6535 K. 1997/7942"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZI GERİ ALMA HAKKI ( Şartları )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN KESİNLEŞMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazı Geri Alma Hakkı )
SÜRE ( Kamulaştırılan Taşınmazı Geri Alma Hakkı )"
14Y18.HD8.5.1997E. 1997/3892 K. 1997/4575"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Sükutu Hak Sürelerinin Tebligattan Tebligat Yapılmamışsa Varsa Ferağdan İtibaren Başlaması )
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGAT ( Sükutu Hak Sürelerinin Tebligattan Tebligat Yapılmamışsa Varsa Ferağdan İtibaren Başlaması )
SÜKUTU HAK SÜRELERİNİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Tebligatının Tebligattan Yapılmamışsa Varsa Ferağdan İtibaren Başlaması )"
14Y5.HD17.3.1997E. 1997/1574 K. 1997/4007"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İrtifak Hakkı Karşılığı Kiraya Verme Durumunun Olması )
İRTİFAK HAKKI KARŞILIĞI KİRAYA VERME DURUMUNUN OLMASI ( Kira Bedeli Ekim Yapılıyorsa Gelir Kaybı )
ZEMİN DEĞERİ ( Taşınmaz Üzerinde Eski İrtifak Hakkının Olması )"
14Y5.HD10.3.1997E. 1997/470 K. 1997/3288"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsalin Niteliklerinin Belirlenmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmaz Malla Aynı Konumda Olması Taşınmaza Yakında Yerlerde Bulunmasının Gerekli Olmaması )
FİYAT ENDEKSİ UYGULAMASI ( Emsal ile Kamulaştırılan Taşınmaz )"
14Y18.HD16.12.1996E. 1996/11093 K. 1996/11310"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Kararının Kısmen İptali Halinde İdarenin Yeni Bir Kamulaştırma Kararı Almasına Gerek Olmaması )
KAMULAŞTIRMA KARARININ BİR KISMININ İPTALİ ( İdarenin Yeni Bir Kamulaştırma Kararı Almasına Gerek Olmaması )
KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARI ( Kendiliğinden Uygulanabileceğinden İdarenin İptalden Önce Aldığı Kararın Yürürlükte Olması )"
14Y5.HD2.12.1996E. 1996/15048 K. 1996/17565"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Gününden Önce Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Satış Değerinin Tespiti )
EMSAL İNCELEMESİ ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmaz Malla Aynı Konumda Olması Taşınmaza Yakın Yerlerde Olması Ya Da Benzer Özellikleri Taşımasının Gerekmemesi )
BENZER ÖZELLİKLER ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmaz Malla Aynı Konumda Olması Taşınmaza Yakın Yerlerde Olması Ya Da Benzer Özellikleri Taşımasının Gerekmemesi )"
14YHGK20.11.1996E. 1996/18-243 K. 1996/799"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Mülkiyet İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
FAİZ ( Kamulaştırma Davalarında Mülkiyet İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
HASAR VE NEF'İ ( Mülkiyet Hakkı Kime Ait İse Nef'i ve Hasarın Ona Ait Olması )
NEF'İ VE HASAR ( Mülkiyet Hakkı Kime Ait İse Nef'i ve Hasarın Ona Ait Olması )
MÜLKİYET HAKKINI İLGİLENDİREN KONU ( Kamulaştırma Konusunun Mülkiyet Hakkını İlgilendirmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı Kime Aitse Nef'i ve Hasarın Ona Ait Olması )
İDAREYE MÜLKİYETİN GEÇTİĞİ TARİH ( Bu Tarihten İtibaren Nef'i ve Hasarın İdareye Ait Olması )"
14Y5.HD30.9.1996E. 1996/13349 K. 1996/12831"USULSÜZ TEBLİGAT ( Öğrenilmekle Geçerli Hale Gelmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ALINMASI ( Usulsüz Tebligatın Öğrenilmesi )
SÜRE ( Tebliğe Muttali Olmakla İşlemeye Başlaması )"
14Y5.HD16.9.1996E. 1996/10570 K. 1996/11859"KAMULAŞTIRMADAN DOĞAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davalının Ölmüş Olması Halinde Davanın Mirasçılara Teşmili )
ÖLMÜŞ KİŞİ ALEYHİNE KAMULAŞTIRMADAN DOĞAN TESCİL DAVASI ( Davaya Mirasçılar Dahil Edilerek Devam Edilmesi )
MİRASÇILARLA DAVAYA DEVAM EDİLMESİ ( Kamulaştırmadan Doğan Tapu İptal ve Tescil Davasında Davalının Ölmüş Olması )
TARAF EHLİYETİNİN YOKLUĞU ( Kamulaştırmadan Doğan Tapu İptali ve Tescil Davasında Davalının Ölmüş Olması )"
14Y18.HD10.9.1996E. 1996/6891 K. 1996/7185"KAMULAŞTIRMA ( Ferağı Verilmiş Taşınmazlar - Tezyidi Bedel Davası )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( 30 Günlük Hak Düşürücü Süre - Ferağ )
FERAĞDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma İşlemi İle İlgili Olarak Yasaya Uygun Bir Bildirim Yapılmamış Olması )
YASAYA UYGUN BİLDİRİM ( Tapuda Bu Sürenin Devir İşleminin Yapıldığı Tarihte Başlaması )"
14Y18.HD9.5.1996E. 1996/3903 K. 1996/4624"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÇEKİLMESİ ( Usulsüz Tebligatın Öğrenilmesi )
USULSÜZ TEBLİGATIN ÖĞRENİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Çekilmesi )
USULSÜZ TEBLİGATIN GEÇERLİ HALE GELMESİ ( Öğrenmeyle )"
14Y5.HD22.4.1996E. 1996/5289 K. 1996/5667"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Hak Düşürücü Süresinin Başlangıcının Tesbiti )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Arta Kalan Kısımda Meydana Gelen Değer Artışının Tesbiti )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIM ( Kamulaştırılan Kısımdan Geçirilen Sulama Kanalının Sağladığı Değer Artışı )
KURU TARIM ARAZİSİ ( Kısmen Kamulaştırılan Kısımdan Geçirilen Sulama Kanalıyla Arta Kalan Kısımda Değer Artışı )"
14Y5.HD15.4.1996E. 1996/5103 K. 1996/5830"KAMULAŞTIRMANIN TEBLİĞİ ( Kamulaştırmaya Karşı Açılacak Davalarda Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Bedel Artırımı Davasında )
ARSA NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırma Bedeli Tesbit Edilirken )
HUSUMET ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasının Davacılarının Tapu Kaydı Malikiyle Veraset İlişkilerinin Tesbiti )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Kamulaştırılanın Değerinin Tesbitinde )"
14YHGK7.2.1996E. 1995/18-992 K. 1996/36"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Kamulaştırma Bedeline El Atma Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edilemezse de Elatma Nedeniyle Oluşan Zararın Ayrı Bir Dava ile İstenebilmesi
BEDEL ARTIRIM DAVASINDA FAİZ ( Malikin Mülkiyet İdareye Geçtiği Andan İtibaren Kamulaştırma Bedeli için Faiz Talep Edebilmesi )
MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ ( Dava Konusu Taşınmaza İdare Tarafından Daha Önce El Atılmış ise Mülkiyetin Bu Elatma Nedeniyle İdareye Geçmemesi )
İDARİ YÖNDEN KAMULAŞTIRMANIN KESİNLEŞMESİ ( Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle İdari Yönden Kesinleşmesi ve Mülkiyetin İdareya Geçmesi )
KAMULAŞTIRMA ( Dayanağını Anayasadan Alan Devletin ve Kamu Tüzel Kişilerinin Kamu Yararının Gerektirdiği Hallerde Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazların Edinilmesi Müessesi Olması )
TEMERRÜT FAİZİ ( Kamulaştırma Bedeline Hükmedilecek Faizin Bir Haksız Eylem Tazminatı Değil Mülkiyeti Kamu İdaresine Geçen Taşınmaz Üzerindeki Hakkın Para Alacağına Dönmesi Nedeniyle Temerrüt Faizi Olması )
FAİZ BAŞLANGICI ( Mülkiyetin İdareye Geçmesiyle ya da Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşmesiyle Muaccel Olacak Bedele Bu Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
14Y5.HD15.1.1996E. 1995/20430 K. 1996/60"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Alınacak Taşınmazın Özellikleri )
EMSAL TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ ( Kamulaştırılan Taşınmazla Aynı Yerde Aynı Nitelikte Benzer Yüzölçümünde Olması ve Kamulaştırmaya Yakın Günlerde Satılmasının Zorunlu Olmaması )"
14Y5.HD11.12.1995E. 1995/18890 K. 1995/20415"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Gününden Önce Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Satış Değerinin Tespiti )
EMSAL İNCELEMESİ ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmaz Malla Aynı Konumda Olması Taşınmaza Yakın Yerlerde Olması Ya Da Benzer Özellikleri Taşımasının Gerekmemesi )
BENZER ÖZELLİKLER ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmaz Malla Aynı Konumda Olması Taşınmaza Yakın Yerlerde Olması Ya Da Benzer Özellikleri Taşımasının Gerekmemesi )"
14YHGK18.10.1995E. 1995/18-633 K. 1995/826"KAMULAŞTIRMALARDA FAİZİN MAHİYETİ ( Temerrüd Faizi )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırımı Davasında )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRIMI DAVASI ( Faiz Başlangıcı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Kamulaştırmanın Kesinleşmesine Etkisi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ ( Usulsüz Tebligat Durumunda )"
14Y18.HD17.10.1995E. 1995/8651 K. 1995/10282"FERAĞA RAĞMEN TEBLİGAT ( Bedel Artırım Davası İçin Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bedel Artırım Davası İçin Ferağa Rağmen Tebligat Yapılmışsa )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Ferağa Rağmen Tebligat Yapılması )
TARIM ARAZİSİ ( Değer Tespitinde Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelirin Dikkate Alınacağı )
DEĞER TESPİTİ ( Kamulaştırılan Tarım Arazisi )"
14Y5.HD13.9.1995E. 1995/11448 K. 1995/13661"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Bedelin Yatırılmaması Dolayısıyla Kamulaştırma Tamamlanmamışsa )
KAMULAŞTIRMA BEDELİN YATIRILMAMASI ( Bedelin Artırılması Davasına İlişkin Hak Düşürücü Sürenin Başlamaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLAMASININ ŞARTLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılaması Davasına İlişkin )"
14Y18.HD8.9.1995E. 1995/8655 K. 1995/8340"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bedele Ancak Kamulaştırmanın Kesinleşmesi ve Bu Suretle Kamulaştırılan Taşınmazın İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi )
GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN İKTİSABI ( Kamulaştırma Bedeline Ancak Kamulaştırmanın Kesinleşmesi ve Bu Suretle Kamulaştırılan Taşınmazın İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi )
FAİZ ( Kamulaştırma Bedeline Ancak Kamulaştırmanın Kesinleşmesi ve Bu Suretle Kamulaştırılan Taşınmazın İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi )
TAŞINMAZIN İDAREYE TARİH ( Kamulaştırma Bedeline bu Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi )
İDARENİN EL ATMA TARİHİ İLE KAMULAŞTIRMA TARİHİ ARASINDA TAZMİNATTAN YARARLANAMAMA ( Taşınmaz Malikinin Zararını Bedel Artırımı İle Değil Ayrı Bir Tazminat Davası İle İsteyebilmesi )"
14Y18.HD8.9.1995E. 1995/7578 K. 1995/8358"DAVA ŞARTI ( Bedel Artırım Davasında Tebligatın Geçerli Olup Olmadığının Araştırılması )
BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Derdest Bulunan Tescil Davasında Tebligatın Geçerli Olduğuna Dair Bir Karar Verilmediğinden Davanın Süreden Reddedilemeyeceği )
TESCİL DAVASI ( Bedel Artırım Davasına Etkisi )
İLANEN TEBLİGAT ( Tescil Davasında Geçersiz Olduğuna Dair Bir Karar Verilmemişse Bedel Artırım Davasının Kabulünün Gerekeceği )"
14Y18.HD18.5.1995E. 1995/5117 K. 1995/6035"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kamulaştırmanın İptali İstemiyle İdari Yargıda Dava Açıldığına Göre Bedel Arttırımı Davasını Bu Konudaki Kesin Karar Verdikten Sonra da Açabilmesi )
İDARİ YARGI BİTMEDEN DAVA AÇILMASI ( Kamulaştırmanın İptali İstemiyle İdari Yargıda Dava Açıldığına Göre Bedel Arttırımı Davasını Bu Konudaki Kesin Karar Verdikten Sonra da Açabilmesi )
DAVANIN SONUÇLARINDAN SORUMLULUK ( Bedel Arttırımı Davasının İdari Yargıdaki Davadan Sonra da Açılabileceğinden Davanın Sonuçlarından Sorumlu Olunması )"
14YHGK12.4.1995E. 1995/18-177 K. 1995/288"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tezyidi bedel )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak düşürücü sürenin başlangıcı )
KAMULAŞTIRMA BİLDİRİMİNİN FERAĞDAN SONRA YAPILMASI"
14YHGK12.4.1995E. 1995/18-176 K. 1995/287"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tezyidi bedel )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak düşürücü sürenin başlangıcı )
KAMULAŞTIRMA BİLDİRİMİ YAPILMAMASI"
14Y18.HD7.3.1995E. 1995/1278 K. 1995/2869"KAMULAŞTIRMA BEDELİNE UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
KAMULAŞTIRMANIN KESİNLEŞMESİ ( Faizin İşlemesi İçin Zorunlu Oluşu )"
14YHGK15.2.1995E. 1994/5-840 K. 1995/63"İRTİFAK KAMULAŞTIRMASININ MÜLKİYET KAMULAŞTIRMASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
KAMULAŞTIRMA ( İrtifak kamulaştırmasının mülkiyet kamulaştırmasına dönüştürülmesi )
İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI ( Taşınmazın değerini tamamen yitirmesi )
TALEPTEN FAZLAYA HÜKÜM ( İrtifak kamulaştırması )"
14Y5.HD1.2.1995E. 1994/23034 K. 1995/1821"TEBLİGAT ( Kamulaştırmadan Dolayı Bedel Artırım Davalarında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVALARINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tebligatla Başlaması )
ÖZEL PARSELASYON NEDENİYLE BEDELSİZ FERAĞ EDİLEN YER ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Hesaba Katılmaması )
BEDELSİZ FERAĞ EDİLEN KISIM ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Hesaba Katılamayacağı )"
14Y18.HD27.12.1994E. 1994/10614 K. 1994/13113"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Faize Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMANIN İDARİ YÖNDEN KESİNLEŞMESİ ( İdare Mahkemesince Kamulaştırmanın İptal Kararı Verilmiş ve Bu Kararın Kesinleşmiş Olması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE FAİZ ( Faize Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
14Y18.HD18.11.1994E. 1994/11117 K. 1994/14608"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İdare Adına Verilen Tescil Kararı Karşısında Tebligatın Geçersizliğine Dayanılamayacağı )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Bedel Artırım Davasında Tebligatın Geçersizliğine Dayanılamayacağı )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
14Y5.HD14.11.1994E. 1994/18921 K. 1994/21671"MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Payı Kamulaştırılan Bölgede Kalan Paydaşın Açacağı Bedel Artırım Davası )
KISMEN KAMULAŞTIRMADA BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazın Paydaşı )
KAMULAŞTIRMA BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazın Kısmen Kamulaştırılmasında )"
14Y18.HD6.10.1994E. 1994/1843 K. 1994/11776"FERAĞA RAĞMEN TEBLİGAT ( Tebligatta Bedel Artırım Davasının Otuz Gün İçinde Açılabileceğinin Belirtilmesinin Sonuçları )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Ferağa Rağmen Tebligat Yapılması )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( Ferağdan Sonra )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bedel Artırım Davasında Gayrimenkul Sahibince Ferağ Verilmesi Halinde )"
14Y18.HD3.10.1994E. 1993/14424 K. 1994/11560"GEÇERSİZ VEKALETNAMEYE DAYANARAK TAPUDA FERAĞ VERME ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Geçersiz Vekaletnameyle Tapuda Ferağ Verilmiş Olması Halinde Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
VEKALETNAMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Ölmüş Kişiye Vekaleten Tapuda Verilen Ferağın Mirasçıları Bağlamaması - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Hak Düşürücü Süre Başlangıcı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ AÇILMASI İÇİN MEHİL VERİLMESİ GEREĞİ ( Geçersiz Vekaletnameye Dayanarak Verilen Ferağla Kamulaştırılmış Olan Taşınmazla İlgili Bedele İtiraz Davasında )
BEKLETİCİ MESELE NİTELİĞİ ( Kamulaştırılan ve Geçersiz Vekaletnameyle Ferağı Verilen Taşınmaz İçin Açılan Bedele İtiraz Davasında Tapu İptali ve Tescil Davasının )
FERAĞIN GEÇERSİZLİĞİ NEDENİYLE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLAMAMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazda Ölmüş Malikçe Verilmiş Vekaletnameye Dayanılarak Verilen Ferağ - Tapu İptali ve Tescil Davası Açılması İçin Mehil Verilmesi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAŞLANGICI ( Ölü Kişiye Ait Vekaletnameye Dayanarak Tapuda Ferağ Verilmiş Olması Halinde - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Talebi - Öncelikle Tapu İptali ve Tescil Davası Açılması Mecburiyeti )"
14Y18.HD30.9.1994E. 1993/11985 K. 1994/11515"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında - Tapuda Ferağdan Önce Bildirimde Bulunulmamış Olması Halinde )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAŞLANGICI ( Tapuda Ferağdan Önce Bildirimde Bulunulmamış Olması )
TAPUDA FERAĞDAN ÖNCE BİLDİRİM BULUNMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Hak Düşürücü Süre Başlangıcı )
SÜRE BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında - Tapuda Ferağdan Önce Bildirim Yapılmamış Olması )"
14Y5.HD20.9.1994E. 1994/9471 K. 1994/17178"OBJEKTİF İYİNİYET ( Usulsüz tebligat )
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA SÜRE
USULSÜZ TEBLİGAT
TEBLİGAT
ÖNCEDEN MUTTALİ OLMA ( Objektif iyiniyet )"
14Y18.HD12.9.1994E. 1994/9149 K. 1994/10202"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( İdari Davalar Kesinleşmeden Önce Açılmış ve Bekletilmekte Olan Dava Bulunması Nedeniyle Derdestlik İtirazı )
BEDEL ARTTIRIM DAVASININ İDARİ DAVA SONUCU BEKLENMEDEN AÇILMIŞ OLMASI ( Sonradan Tekrar Açılan Davada Derdestlik İtirazı )
DERDESTLİK İTİRAZI ( İdari Dava Sonuçlanmadan Açılmış Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Bulunduğu Gerekçesiyle Yeniden Açılan Davada )
İDARİ DAVA SONUÇLANMADAN AÇILMIŞ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI BULUNMASI ( İdari Dava Sonuçlandıktan Sonra Yeniden Açılan Davada Derdestlik İtirazı )"
14Y18.HD11.7.1994E. 1993/8691 K. 1994/9839"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Mülkiyet İdareye Ferağ Edildikten Sonra Otuz Günlük Sürenin Geçmesi )
MÜLKİYETİN İDAREYE FERAĞ EDİLMESİ ( Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
EK DAVA HAKKI SÜRESİ ( Ferağdan Sonra Yapılan Tebligat )
FERAĞDAN SONRA TEBLİGAT ( Ek Bir Dava Hakkı Vermemesi )"
14Y18.HD4.7.1994E. 1994/6076 K. 1994/9321"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İşlemin Yargı Yollarından da Geçerek Kesinleşmesinden Sonra Tekrar Tebligat Çıkarılmış Olması )
KESİN HÜKÜMDEN SONRA KAMULAŞTIRMA HAKKINDA TEKRAR TEBLİGAT ÇIKARILMASI ( Aynı Yer ve İşlem Hakkından Yeni Dava Hakkı Vermemesi )
DAVA HAKKI ( Kesinleşen Kamulaştırma İşlemi Hakkında Yeniden Tebligat Çıkarılmış Olması )"
14YİBGK24.6.1994E. 1993/3 K. 1994/2"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
FERAĞ VERİLEN TAŞINMAZLAR ( Kamulaştırma Üzerine - Bedel Artırılması Davasında Süre )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ TEBLİGAT ( Bedelinin Artırılmasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
TAPUDA DEVİR ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )"
14Y18.HD20.6.1994E. 1994/7168 K. 1994/8369"KAMULAŞTIRMANIN MALİK OLMAYAN KİŞİ HAKKINDA YAPILMASI ( Taşınmazın İdare Adına Tescili Talebi-Taraf Teşkili )
TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Malikinin Davalıdan Başka Bir Şahıs Olması-Taraf Teşkili )
TARAF TEŞKİLİ ( Taşınmazın İdare Adına Tescili Talebi-Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Malikinin Davalıdan Başka Bir Şahıs Olması )"
14Y5.HD7.4.1994E. 1994/4255 K. 1994/7331"KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ DAVASI ( Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutularak Ek Dava Açılması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Ek Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )
TEBLİGAT ( Ek Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında da Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı Olması )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Ek Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında Hak Düşürücü Süre )"
14YHGK2.3.1994E. 1993/5-850 K. 1994/103"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Paydaşlara farklı uygulama )
KESİN HÜKÜM ( Paydaşlara farklı kamulaştırma değeri takdiri )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İkinci bilirkişi )"
14Y5.HD2.2.1994E. 1993/21261 K. 1994/1762"BEDEL ARTIRIMI DAVASI ( Kamulaştırma İşlemi Tebliğ Edilmemiş Olsa da Açılabileceği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Bedel Artırımı Davası Açılabileceği )
EK DAVA ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Fazlaya Ait Hakların Saklı Tutulması ve Ek Dava Açılması )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )"
14Y5.HD10.12.1993E. 1993/20437 K. 1993/23937"KAMULAŞTIRMA DEĞERİNİN ARTIRILMASI
KAMULAŞTIRMA DEĞERİNİN AZALTILMASI
PAYLI MÜLKİYET
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ"
14Y18.HD11.10.1993E. 1993/7597 K. 1993/10663"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaz Vasfının Tespiti )
TAŞINMAZ VASFININ TESBİTİ ( Arsa veya Arazi Olarak Kabul Edilmesi )
ARSA OLARAK KABUL EDİLME ( Şartları )
ARAZİ OLARAK KABUL EDİLME ( Şartları )
UYGULAMALI İMAR PLANI İÇİNDE YER ALMA ( Arsa Olarak Kabul Edilebilmesi )
NAZIM İMAR PLANI ( Arsa veya Arazi Olarak Değerlendirilme Şartları )"
14Y18.HD27.9.1993E. 1993/7502 K. 1993/10016"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Amaca Uygun Kullanılmaması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN AMACA UYGUN KULLANILMAMASI ( Tapu İptali ve Tescili )
MÜLKİYETİ KAMU İDARESİNE GEÇEN TAŞINMAZIN ESKİ MALİKLERİNE İADE EDİLMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Amaca Uygun Kullanılmaması )
TAŞINMAZIN ESKİ MALİKLERİNE İADE EDİLMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Amaca Uygun Kullanılmaması )
KAMULAŞTIRMANIN İPTALİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Kamulaştırma Tamamlanıp Kesinleştiğinden Dolayı )
KAMULAŞTIRMADA GERİ ALMA ( Kamulaştırılan Taşınmazın Amaca Uygun Kullanılmaması )
GÖREV ( Kamulaştırmanın İptalinde )
AMACA UYGUN KULLANMAMA ( Kamulaştırılan Taşınmazın Eski Maliklerine İadesi )"
14Y5.HD28.6.1993E. 1993/6782 K. 1993/12655"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Emsal İncelemesinde Emsal Taşınmaz Üzerinde Keşif Yapma Zorunluluğu )
EMSAL İNCELEMESİNDE KEŞİF ZORUNLULUĞU ( Kamulaştırılan Taşınmaz Değerinin Tesbitinde )
KEŞİF YAPMA ZORUNLULUĞU ( Kamulaştırılan Taşınmaz Değerinin Tesbitinde Emsal Taşınmazda )"
14Y5.HD6.5.1993E. 1993/5527 K. 1993/9263"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Açılmasında )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASININ REDDİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasının Açılmasında Hak Düşürücü Süre )"
14Y18.HD15.4.1993E. 1993/3523 K. 1993/5012"USULSÜZ TEBLİGAT ( Öğrenmeyle Geçerli Hale Gelmesi )
TEBLİGATTAN HABERDAR OLMA ( Usulsüz Tebligatı Geçerli Hale Getirmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Usulsüz Tebligatta Öğrenmeden İtibaren İşlemesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ALINMASI ( Usulsüz Tebligatın Öğrenilmesi )"
14YHGK25.11.1992E. 1992/5-423 K. 1992/705"KAMULAŞTIRMADA TEBLİGATA RAĞMEN FERAĞ VERMEMEK
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGATIN ÖNEMİ
TEBLİGATIN ÖNEMİ ( Kamulaştırmada )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
KAMULAŞTIRMADA FERAĞIN TEBLİĞ YERİNE GEÇMESİ
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırmada Tebliğ - Ferağ )"
14YHGK4.11.1992E. 1992/5-579 K. 1992/625"KAMULAŞTIRMADA DAVA HAKKI ( Tebligat )
TEBLİGAT ( Kamulaştırmada dava hakkı )"
14YHGK16.9.1992E. 1992/5-341 K. 1992/473"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tek bilir kişi raporuna göre karar verme )
TEK BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE KARAR VERME ( Kamulaştırma bedelinin artırılması )"
14Y5.HD24.6.1992E. 1992/7656 K. 1992/16086"KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI YAPILMAYAN PAYDAŞ ( Bedel Artırma veya Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Bedel Davası Açabilmesi )
TEBLİGAT YAPILMAYAN PAYDAŞIN AÇABİLECEĞİ DAVALAR ( Kamulaştırma İşlemi Tebliğ Edilmemiş Paydaş )"
14YHGK17.6.1992E. 1992/5-291 K. 1992/374"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARAŞTIRILMASI ( Tapuda ferağ işleminin yapılması )
TAPUDA FERAĞ İŞLEMİNİN YAPILMASI ( Kamulaştırma bedelinin arttırılması )
DAVA HAKKI SÜRESİ ( Tapu'da ferağ işleminin yapılması )"
14YHGK27.5.1992E. 1992/5-253 K. 1992/359"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi kurulunun tesbiti )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN TESBİTİ ( Kamulaştırma bedelinin artırılması )"
14Y5.HD13.5.1992E. 1992/7542 K. 1992/13180"BEDEL ARTIRMA DAVASI ( Kamulaştırmadan Öncesi İçin Faize Hükmedilememesi )
FAİZ ( Kamulaştırmadan Öncesi İçin Hükmedilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Artırılan Bedele İşleyecek Faizin Başlangıç Tarihi )"
14YHGK1.4.1992E. 1992/5-163 K. 1992/220"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Yabancı uyruklu kişi )
YABANCI UYRUKLU KİŞİNİN TAŞINMAZININ KAMULAŞTIRILMASI ( Mütekabiliyet ilkesi )
MÜTEKABİLİYET İLKESİ ( Kamulaştırma bedelinin arttırılması )
İRAN'LA ADLİ MÜZAHARET ANLAŞMASI
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASINDA FAİZ"
14YHGK1.4.1992E. 1992/5-162 K. 1992/219"KAMULAŞTIRMA BEDELÎNİN ARTIRILMASI ( Yabancı uyruklu kişilerin taşınmazlarının kamulaştırılması )
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZLARININ KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma bedelinin artırılması )
MÜTEKABİLİYET ŞARTI ( Teminat gösterme şartı )
TEMİNAT GÖSTERME ŞARTI ( Mütekabiliyet şartı )
FAİZ ( Mülkiyetin geçtiği tarih )
MÜLKİYETİN GEÇTİĞİ TARÎH ( Faiz )"
14YHGK18.3.1992E. 1992/5-125 K. 1992/185"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Taş ocağının kamulaştırılması )
TAŞ OCAĞININ KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma bedelinin arttırılması )"
14Y18.HD2.3.1992E. 1992/401 K. 1992/925"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Tescil Davacının Ferağına Dayandığı Halde Otuz Gün İçinde Dava Açmaması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tapuda Ferağ Veren Davacının Açacağı Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( Kendisine Tebligat Yapılmayan Fakat Ferağ Veren Davacının Bedel Artırımı Davasını Süresinde Açmaması )"
14Y18.HD17.2.1992E. 1992/98 K. 1992/603"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Olan Taşınmazların Çevresinde Turistik Tesislerin Bulunması-Arsa Niteliği Kazanmasına Yeterli Olmaması )
BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDA BULUNAN TURİSTİK TESİSLER ( Buraların Arsa Niteliğini Kazanması için İmar Planı ile İskan Sahası Olarak Ayrılan Yerlerden Bulunmasının Gerekmesi )
TURİSTLİK YERLERİN ARSA NİTELİĞİNİ KAZANMASI ( Bu Hususlarda Ek Bilirkişi Raporu Alınarak Taşınmazın Niteliğinin ve Değerinin Saptanmasında Uygulanacak Yöntemin Belirlenmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Turistlik Yerlerin Arsa Niteliğini Kazanmasında Ek Bilirkişi Raporu Alınarak Taşınmazın Niteliğinin ve Değerinin Saptanmasında Uygulanacak Yöntemin Belirlenmesinin Gerekmesi )"
14Y18.HD20.1.1992E. 1991/514 K. 1992/98"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Bedel Artırım Davası İçin Hak Düşürücü Sürenin Ittıla İle Başlayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )"
14Y5.HD12.9.1991E. 1991/16251 K. 1991/26321"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Emsal Karşılaştırmasında Esas Alınacak Unsurlar )
EMSAL ARAŞTIRMASININ UNSURLARI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tesbitinde )
İSTEMİN TEVSİİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Sonradan Faiz Talebi )
FAİZ TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Sonradan Yapılan )"
14Y3.HD15.5.1990E. 1990/1456 K. 1990/4356"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( İdarenin Bedel Ödemeden Gayrımenkulü Ele Geçirmesi )
BEDEL ARTIRIMI DAVASI ( Daha Önceden Belirlenmiş Olan )
OBJEKTİF İYİNİYET ( Davalı İdarenin Geçmiş Dönemdeki Bedeli Ödeyerek Dava Açılmasına Engel Olunması )
HUKUKİ SEBEPLERİN DEĞİŞMESİ ( Davanın Bedel Artırımı Davası Olarak Görülmesi )"
14Y5.HD20.3.1989E. 1989/20502 K. 1989/8968"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davanın Takip Edilmemesi Neticesinde Müracaata Bırakılması )
DAVANIN MÜRACAATA BIRAKILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasının Takip Edilmemesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
BEDELE İTİRAZ DAVASI ( Hak Düşürücü Sürenin Geçirilmesi )"

DANIŞTAY

14D6.D25.5.2016E. 2015/7256 K. 2016/3169"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Tapu Siciline Şerh Verilmek Suretiyle Mülkiyetin Sınırsız Kullanımını Engelleyen Davaya Konu Edilen Kamulaştırma İşleminin Davacının Hukuksal Durumunu Etkileyen Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olduğu Dikkate Alınarak Hukuka Uygunluk Denetiminin Yapılarak Esas Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği)
HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ ( Kamulaştırma İşlemleri Hakkında Yapılacak Hukuka Uygunluk Denetiminin İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı - Adli Yargı Kolunda Açılan Davaların İse Yalnız Bedelin Tespitine ve Taşınmazların İlgili İdareler Adına Tesciline Yönelik Davalar Olduğu)
BEKLETİCİ MESELE ( İdari Yargıda Verilecek Yürütmenin Durdurulmasına Yönelik Kararların 2942 Sayılı Kanunun Amir Hükmü Gereği Adli Mahkemeler Yönünden Bekletici Mesele Sayıldığı - Kamulaştırma İşleminin Hukuki Denetiminin Asliye Hukuk Mahkemelerinde Açılması Muhtemel Davalara Kadar Engellenmesinin Uygun Olmadığı)
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM ( Mülkiyetin Sınırsız Kullanımını Engelleyen Davaya Konu Edilen Kamulaştırma İşleminin Davacının Hukuksal Durumunu Etkileyen Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olduğu - Davaya Konu Belediye Encümeni Kararının Kesin ve İcrai Bir İşlem Niteliğinde Olmadığı Gerekçesiyle Verilen Kararın Hatalı Olduğu)"
14D6.D20.5.2016E. 2013/7266 K. 2016/3026"TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASININ UYGUN OLDUĞUNA DAİR KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kararının Alınması Üzerine Kamulaştırmaya Dair Diğer İşlemlere Devam Edilebildiği - Davaya Konu İşlemin Üçüncü Kişiler Yönünden Hüküm ve Sonuçlarını Doğurmaya Başlayan Bir İdari İşlemin Doğrudan Muhatabı Olan Davacı Açısından Evleviyetle Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olduğunun Kabulü Gerektiği)
İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Planları Yargısal İçtihatlarla İlanı Gereken Genel Düzenleyici İşlem Olarak Kabul Edilmiş Olduğundan Uygulama İşlemi Olduğu Öne Sürülerek İşlemin Dayanağı İmar Planının İptalinin İstenilmesi Halinde Planların Uygulama İşlemlerinin Kapsamının ve Buna Göre De Dava Açma Sürelerinin Belirlenmesi Gerektiği - Taşınmazın Kamulaştırılmasının Uygun Olduğuna Dair Kurul Kararının İptali)
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM ( Taşınmazın Kamulaştırılmasının Uygun Olduğuna Dair Kurul Kararının İptali - Bu Tür İşlemlere Yönelik Olarak Genel Hükümler Çerçevesinde Yargı Yoluna Gidilebileceği/Aksi Yorum Uyuşmazlık Konusu Taşınmazı Kamulaştırma Tehdidi Altında Bırakarak Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Biçimde Engellenmesi Sonucunu Doğuracağı - Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği)
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İmar Planının İptali İstemi - Kamulaştırma Parselasyon Ruhsat Ruhsat İptali ve Yıkım İşlemlerinin Planların Uygulanmasına Yönelik İşlemler Olduğu/Taşınmazların Satın Alma Usulü İle Kamulaştırılması Amacıyla Davacının Uzlaşmaya Davet Edilmesi Üzerine Kamulaştırma İşleminin Uygun Bulunduğuna Dair Kurul Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın Süresinde Olduğu Sonucuna Varıldığı)
MÜLKİYET HAKKI ( Taşınmazın Kamulaştırılmasının Uygun Olduğuna Dair Kurul Kararının İptali - Kararının Alınması Üzerine Kamulaştırmaya Dair Diğer İşlemlere Devam Edilebildiği/Davaya Konu İşlemin Üçüncü Kişiler Yönünden Hüküm ve Sonuçlarını Doğurmaya Başlayan Bir İdari İşlemin Doğrudan Muhatabı Olan Davacı Açısından Evleviyetle Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olduğu)"
14IDDGK19.4.2012E. 2009/1936 K. 2012/500"ACELE KAMULAŞTIRMA ( Maden Kanununa Göre Yapılacak Acele Kamulaştırma Yoluna Başvurulabilmesi İçin İşletme Sahibi Özel Girişimcinin Değil Kamunun Yararının Gereksiniminin Gözetilmesi Gereği - Acele Kamulaştırmanın Yurt Savunmasının Gerekli Kıldığı Durumlar ve Özel Kanunlarla Acele Kamulaştırması Gereken Durumlarda Bakanlar Kurulunca Kararlaştırılabileceği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI DAVA HAKKI ( Malik ve İştirak veya Müşterek Mülkiyet Halinde Paydaşların Dava Hakkı Bulunduğu - Kamulaştırma İşleminin Mülkiyet Durumunu Etkilemeyecek Üçüncü Kişinin Davaya Katılma İsteminin Reddi Gereği )
ALTIN MADENİ İŞLETMESİ NEDENİYLE ACELE KAMULAŞTIRMA ( İşletme Bölgesinde Kalan Özel Mülkiyetlerin Anlaşma ile Alınamaması Halinde Bakanlar Kurulunca Kamulaştırılabileceği - Acele Kamulaştırma Yoluna Gidilmediği Takdirde Kamunun Uğraması Muhtemel Zararların Neler Olduğu Ortaya Konulmadan Acele Kamulaştırma Yoluna Gidilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
14D6.D23.9.2011E. 2009/4529 K. 2011/3351"KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Davada Süre Aşımı Bulunmadığı/Süre Yönünden Davanın Reddine Karar Veren Yerel Mahkeme Kararının Hatalı Olduğu - Sürenin Mirasbırakanın Ölüm Tarihinden İtibaren Başlayacağının Kabulü )
İPTAL DAVASININ SÜRE BAŞLANGIÇ TARİHİ (30 Günlük Sürenin Olağanüstü Bir Durum Olan Ölüm Olayının Vuku Bulduğu Tarihten İtibaren Başlayacağının Yerel Mahkemece Gözetileceği - Eldeki Davanın Süresi İçerisinde Açılmış Olduğu/Esasa Girileceği )
MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ (Malik Sıfatını Kazanan Mirasçıların Mülkiyet Hakkına İstinaden Açacakları İptal Davasında Dava Açma Süresinin Ölüm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Eldeki Davanın Süresi İçerisinde Açıldığının Kabulü Gerektiği )
MİRASÇILARIN DAVA AÇMA HAKKI (Kamulaştırma Kararının İptali İçin Belirlenen 30 Günlük Sürenin Mirasbırakanın Ölümü Halinde Ölüm Tarihinden İtibaren Başlayacağı/Ölümün Olağanüstü Bir Durum Olduğu - Davanın Süresi İçerisinde Açıldığı )
30 GÜNLÜK SÜRE (Kamulaştırmaya İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali Davası - Davanın Süresi İçerisinde Olduğu )"
14D6.D14.9.2011E. 2009/13615 K. 2011/3170"TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK ( Kamulaştırılan Taşınmaz Alanının Tapuda Fazla Tescil Edilmesi Sebebiyle Fazla Ödeme Yapılması İle Ortaya Çıktığı İleri Sürülen Zararın Tazmini Talebi - Karar Düzeltme İstenemeyeceği )
KARARIN DÜZELTİLMESİ ( Dilekçesinde Öne Sürülen Hususların 2577 S.K. Md. 54'teki Sebeplere Uymadığı - Kamulaştırılan Taşınmaz Alanının Tapuda Fazla Tescil Edilmesi Sebebiyle Fazla Ödeme Yapılması İle Ortaya Çıktığı İleri Sürülen Zararın Tazmini Talebi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ALANININ TAPUDA FAZLA OLARAK TESCİL EDİLMESİ ( İle Uğranılan Zararın Tazmini Talebi - Karar Düzeltme Talebinde Bulunulamayacağı )"
14D6.D3.3.2009E. 2007/6660 K. 2009/6702"KAMULAŞTIRMA KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Olayda Kocaeli İlinde İdare ve Vergi Mahkemeleri Bulunması Karşısında Asliye Hukuk Mahkemesi Kanalıyla Gönderilen Dava Dilekçesinin İstanbul İdare Mahkemesinde Kayda Girdiği Tarihin Esas Alınacağı )
İDARİ DAVA DİLEKÇESİNİN ASLİYE MAHKEMESİ KANALIYLA GÖNDERİLMESİ ( Olayda Kocaeli İlinde İdare ve Vergi Mahkemeleri Bulunması Karşısında İstanbul İdare Mahkemesinde Kayda Girdiği Tarihin Esas Alınacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Olayda Kocaeli İlinde İdare ve Vergi Mahkemeleri Bulunması Karşısında Asliye Hukuk Mahkemesi Kanalıyla Gönderilen Dava Dilekçesinin İstanbul İdare Mahkemesinde Kayda Girdiği Tarihin Esas Alınacağı"
14D6.D30.1.2007E. 2004/718 K. 2007/454"KAMULAŞTIRMA ( Bedel Tespiti ve İdare Adına Tescil Davasının Dilekçe ve Eklerinin Pazarlığa İcabet Etmeyen İlgililerine Tebliğ Edilmeden İptal Davası Açılması - Vaktinden Önce Açılmış Dava/Esasın Bu Davada İncelenemeyeceği )
KAMU YARARI KARARI ( Tek Başına İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliğinde Olmadığı - Sadece Bir Hazırlık İşlemi Niteliğinde Olduğu )
BEDEL TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİL DAVASI ( Dilekçe ve Eklerinin Pazarlığa İcabet Etmeyen İlgililerine Tebliğ Edilmeden İptal Davası Açılması - Esasın Bu Davada İncelenemeyeceği/Vaktinden Önce Açılmış Dava )
VAKTİNDEN ÖNCE AÇILMIŞ DAVA ( Kamulaştırma/Bedel Tespiti ve İdare Adına Tescil Davasının Dilekçe ve Eklerinin Pazarlığa İcabet Etmeyen İlgililerine Tebliğ Edilmeden İptal Davası Açılması - Esasın Bu Davada İncelenemeyeceği )"
14D3.D28.10.2004E. 2003/1552 K. 2004/2721"KAMULAŞTIRMA ( Adli Yargıda Açılan Davada Verilen Bedel Artırım Kararına İstinaden Ödenen Yasal Faizin Tevkifata Tabi Olmadığı )
BEDEL ARTIRIM KARARINA İSTİNADEN ÖDENEN YASAL FAİZ ( Kamulaştırma - Tevkifata Tabi Olmadığı )
YASAL FAİZ ( Adli Yargıda Açılan Davada Verilen Bedel Artırım Kararına İstinaden Ödenen Yasal Faizin Tevkifata Tabi Olmadığı - Kamulaştırma )
TEVKİFATA TABİ OLMAYAN YASAL FAİZ ( Kamulaştırma - Adli Yargıda Açılan Davada Verilen Bedel Artırım Kararına İstinaden Ödenen )"
14D6.D22.9.2003E. 2002/1715 K. 2003/4409"BİNA BEDELİ ( Davacının Enkaz Bedeliyle Kamulaştırılan Binası Nedeniyle Açmış Olduğu İptal Davası İle Bedel Tayini Teleplerine İlişkin Dava )
GÖREV ( Kamulaştırılan Binada Yapılan Bedel Tespiti İle İlgili Uyuşmazlıklarda İdare Mahkemesinin Görevli Mahkeme Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
SATIN ALMA YÖNETİMİ VE BEDEL ( Davacının Binası Hakkında İlgili İdarece Enkaz Bedeli Talep Edilmiş Olması )
KAMULAŞTIRILAN BİNADA YAPILAN BEDEL TESPİTİ ( Bu Tür Davaların İdare Mahkemesinde Görülmesi )
ENKAZ BEDELİ ( Davacının Binası Hakkında İlgili İdarece Enkaz Bedeli Talep Edilmiş Olması )"
14D6.D31.10.2002E. 2001/3636 K. 2002/4849"İLÇE BELEDİYESİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Büyükşehir Belediye Encümeninin Ucuz Konut Yapılması Amacıyla Yaptığı Kamulaştırma İşleminin İptali Davası )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE TESİS EDİLEN KAMULAŞTIRMA KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İlçe Belediyesinin Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )
UCUZ KONUT YAPILMASI AMACIYLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İlçe Belediyesinin Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )
DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Büyükşehir Belediye Encümeninin Ucuz Konut Yapılması Amacıyla Yaptığı Kamulaştırma İşlemine Karşı İlçe Belediyesinin )"
14D6.D9.12.1998E. 1997/6715 K. 1998/6136"YARGI YOLU ( Belediyeye Ait Hissenin Encümen Kararıyla Tesbit Edilen Bedel Üzerinden Satılmasına İlişkin İşlemin İptali Davasında )
BELEDİYEYE AİT HİSSENİN ENCÜMEN KARARIYLA TESBİT EDİLEN BEDEL ÜZERİNDEN SATILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Belediyeye Ait Hissenin Encümen Kararıyla Tesbit Edilen Bedel Üzerinden Satılmasına İlişkin İşlemin İptalinde )
ENCÜMEN KARARIYLA TESBİT EDİLEN BEDEL ÜZERİNDEN YAPILAN HİSSE SATIŞININ İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNCA BEDEL TAKDİRİ YAPILMADAN ENCÜMEN KARARIYLA BELEDİYE HİSSESİNİN SATIŞI ( İşlemin İptalinde Yargı Yolu )"
14D6.D22.5.1998E. 1997/6094 K. 1998/2786"TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE YAPILACAK TEBLİĞ İŞLEMİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Muhatabın Adreste Bulunduğunun Tespiti ve Kişilere İmzalatılması )
KAMULAŞTIRMA EVRAKININ TEBLİĞİ ( Geçerlilik Şartları )
MEMURUN YAPACAĞI ARAŞTIRMA ( Tebligatı İletecek Olan Memurun Adresi Tespit Etmesi )"
14IDDGK27.3.1998E. 1996/606 K. 1998/163"ÖLÜ KAYDININ TAPUDA GÖRÜNMEMESİ ( Gerekli Araştırma Yapılarak Kamulaştırma Kararının Ölenin Mirasçılarına Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA KARARI ( Ölen Tapuda Görünmese de Mirasçılara Tebliğin Yapılmasının Gerekmesi )
TEBLİGAT ( Ölenin Tapuda Kaydının Görünmesede Mirasçılarına Yapılması )"
14D6.D27.1.1988E. 1987/459 K. 1988/149"KAMULAŞTIRMA ( Pazar Yerinin İşlevini Yürütebilmesinin Gerekmesi )
PAZAR YERİ ( İşlevini Yürütebilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması )
AÇIK PAZAR YERİ ( Pazar Yerinin İşlevini Yürütebilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması )"
14D6.D12.3.1985E. 1984/1146 K. 1985/466"İPTAL DAVASI ( Kamulaştırma İşlemi )
İDARİ SÖZLEŞME ( Kamulaştırılan Taşınmazların Bedelinin Arsa Mübadelesi Suretiyle Ödenmesine İlişkin Anlaşmanın İdari Sözleşme Niteliğinde Olmaması )
BEDELİN YENİDEN TESPİTİ ( Kamulaştırılan Taşınmaza İlişkin Bedel İsteminin Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )"

UYUŞMAZLIK

14UMH23.10.2017E. 2017/609 K. 2017/648"TAŞINMAZA VERİLEN ZARAR ( Drenaj Kanalı Açmak Amacıyla Davacının Taşınmazlarında Bulunan Meyva Kavak ve Söğüt Ağaçlarının Davalı İdareye Ait Kepçe ve Kamyonlarla Sökülmesi ve Hafriyat Dökülmesi Suretiyle - Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
İDARENİN TAŞINMAZA VERDİĞİ ZARAR ( Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Drenaj Kanalı Açmak Amacıyla Davacının Taşınmazlarında Bulunan Meyva Kavak ve Söğüt Ağaçlarının Davalı İdareye Ait Kepçe ve Kamyonlarla Sökülmesi ve Hafriyat Dökülmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Drenaj Kanalı Açmak Amacıyla Davacının Taşınmazlarında Bulunan Meyva Kavak ve Söğüt Ağaçlarının Davalı İdareye Ait Kepçe ve Kamyonlarla Sökülmesi ve Hafriyat Dökülmesi - Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )"
14UMH5.11.2012E. 2012/238 K. 2012/256"KENTSEL REKREASYON ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle Taşınmazın Bedeli Talebi/İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında İşlemi Olmadığı - İmar Uygulaması Sonucu Uğranılan Zarara İlişkin Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE TAŞINMAZIN BEDELİ TALEBİ ( İmar Planında Kentsel Rekreasyon Alanı Olarak Ayrılan Taşınmaz - İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında İşlemi Olmadığı/Uyuşmazlığın İmar Planı ve Uygulamasından Kaynaklandığı )
İDARENİN UYGULAMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle Taşınmazın Bedeli Talebi - Uyuşmazlık İmar Planı İle İmar Uygulaması Sonucunda Uğranılan Zararın Tazminine Yönelik Olduğundan İdari Yargıda Çözümleneceği )"
14UMH5.11.2012E. 2012/236 K. 2012/254"İMAR PLANINDA SAĞLIK ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle Tazminat Talebi/İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında İşlemi Olmadığından Bedel Artırma Davası Niteliğinde Olmadığı - İdari Yargının Görevli Olduğu )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE TAZMİNAT İSTEMİ ( İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Bir İşleminin Bulunmadığı - İdarenin Uygulamasından Doğan Zararın Giderilmesi İsteminin İdari Yargı Yerlerince Çözüleceği/İmar Uygulamasından Uyuşmazlığın Kaynaklandığı )
FİİLEN EL ATMA ( İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Bir İşleminin Bulunmadığı/Davanın Bedel Artırma Davası Niteliğinde Olmadığı - İdari Yargıda Görüleceği/Taşınmazın İmar Planında Sağlık Alanı Olarak Ayrıldığı )"
14UMH5.11.2012E. 2012/227 K. 2012/247"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILDIĞINDAN BAHİSLE TAZMİNAT İSTEMİ ( İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Bir İşleminin Bulunmadığı/Davanın Bedel Artırma Davası Niteliğinde Olmadığı - Taşınmazın İmar Planında Okul Olarak Ayrıldığı ve Fiilen El Atılmadığı/İdari Yargıda Görüleceği )
İDARENİN KAMULAŞTIRMA KANUNU KAPSAMINDA İŞLEMİNİN BULUNMAMASI ( Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle Tazminat Talebi - Bedel Artırma Davası Niteliğinde Olmadığı )
İMAR PLANI İLE BUNA DAYALI İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA UĞRANILAN ZARAR ( İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Bir İşleminin Bulunmadığı - Taşınmazın İmar Planında Okul Olarak Ayrıldığı/Tam Yargı Davaları Kapsamında İdari Yargı Yerince Çözümleneceği )
OKUL ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız El Atıldığından Bahisle Tazminat İstemi - İmar Uygulamasından Kaynaklanan Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği/İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Bir İşleminin Bulunmadığı )"
14UMH5.11.2012E. 2012/208 K. 2012/239"OYUN VE SPOR ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( İmar Planı İle Buna Dayalı İmar Uygulaması Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini - İdari Yargıda Çözümleneceği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İmar Planında Taşınmazın Oyun ve Spor Alanı Olarak Ayrıldığı - İmar Uygulaması Sonucunda Uğranılan Zarar Olduğundan İdari Yargıda Görüleceği/İdarenin Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Bir İşlemi Olmadığı )
İDARENİN KAMULAŞTIRMA KANUNU KAPSAMINDA İŞLEMİNİN BULUNMAMASI ( İmar Planında Oyun ve Spor Alanı Olarak Ayrılan Taşınmaza Kamulaştırmaksızın El Atmanın Söz Konusu Olduğu İleri Sürülerek Tazminat İstemi - İmar Uygulaması Sonucunda Uğranılan Zarar Olduğu )"
14UMH7.3.2011E. 2010/312 K. 2011/47"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA DAVACIYA AİT PARSELDEKİ BİNANIN YIKILMASI ( Davacının Yapı Bedelinin Kamu Alacağı İçin Öngörülen En Yüksek Faiziyle Birlikte Tazmini İstemiyle Dava Açtığı - Bedel Artırım Davası Olmadığından Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Davacıya Ait Parseldeki Binanın Yıkıldığı - Davacının Yapı Bedelinin Kamu Alacağı İçin Öngörülen En Yüksek Faiziyle Birlikte Tazmini İstemiyle Dava Açtığı/Bedel Artırım Davası Olmadığından Davanın İdari Yargıda Çözümleneceği )
BELEDİYENİN YAPTIRDIĞI TOPLU KONUT PROJESİ NEDENİYLE YIKILAN BİNA ( Davacının Yapı Bedelinin Kamu Alacağı İçin Öngörülen En Yüksek Faiziyle Birlikte Tazmini İstemiyle Dava Açtığı - Bedel Artırım Davası Olmadığından Davanın İdari Yargıda Çözümleneceği )"
14UMH28.12.2009E. 2009/86 K. 2009/328"BİNA VE EKLENTİLERİNİN YIKILMASI ( İmar Yolunda Kalması Nedeniyle Yıktırılmasından Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
İMAR YOLUNDA KALAN BİNA VE EKLENTİLER ( Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Davacıya Ait Bina ve Eklentilerinin İmar Yolunda Kalması Nedeniyle Yıktırılmasından Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )"
14UMH24.12.2001E. 2001/93 K. 2001/101"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ (Olayda Uyuşmazlık Mahkemesince Çözümlenmesi Gereken Hususun Olmaması)
YARGI YERİNİN UYŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURMA ŞARTI (Tarafları ve Konusu Aynı Olan Davada Diğer Yargı Yerlerinden Birinin Tarafsızlık Kararı Vermiş Olmasının Gerekmesi)
GÖREVSİZLİK KARARI (Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurulması İçin Adli İdari Veya Askeri Yargı Yerlerinden Birinin Bu Kararı Vermesinin Gerekmesi)"
14UMH12.11.2001E. 2001/79 K. 2001/86"TAZMİNAT DAVASI (İmar Yolu Güzergahında Kalan Kaçak Yapının Yıktırılması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
KAÇAK YAPININ YIKTIRILMASI (Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
İMAR YOLU GÜZERGAHINDA KALAN KAÇAK YAPININ YIKTIRILMASI (Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
14UMH12.11.2001E. 2001/78 K. 2001/85"KIYMET TAKDİR KOMİSYONU KARARI (Takdir Edilen Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
BEDELİN ARTIRILMASI DAVASI (Kıymet Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
İMAR UYGULAMASI ESNASINDA BULUNDUĞU YERDE KORUNAMAYAN YAPI (Kıymet Takdir Komisyonunca Takdir Ettirilen Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)"
14UMH16.4.2001E. 2001/21 K. 2001/21"KIYMET TAKDİR KOMİSYONU KARARI (Takdir Edilen Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
BEDELİN ARTIRILMASI DAVASI (Kıymet Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
İMAR UYGULAMASI ESNASINDA BULUNDUĞU YERDE KORUNAMAYAN YAPI (Kıymet Takdir Komisyonunca Takdir Ettirilen Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)"
14UMH16.4.2001E. 2001/20 K. 2001/20"KIYMET TAKDİR KOMİSYONU KARARI (Takdir Edilen Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
BEDELİN ARTIRILMASI DAVASI (Kıymet Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ İÇİN TAKDİR EDİLEN BEDEL (Bedele İtiraz Edilerek Açılan Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
14UMH18.12.2000E. 2000/67 K. 2000/71"KIYMET TAKDİR KOMİSYONU KARARI (Takdir Edilen Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
BEDELİN ARTIRILMASI DAVASI (Kıymet Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
İMAR UYGULAMASI ESNASINDA BULUNDUĞU YERDE KORUNAMAYAN YAPI (Kıymet Takdir Komisyonunca Takdir Ettirilen Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)"
14UMH20.11.2000E. 2000/63 K. 2000/57"BEDELİN ARTIRILMASI DAVASI (Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ İÇİN TAKDİR EDİLEN BEDEL (Bedele İtiraz Edilerek Açılan Bedelin Artırılması Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
14UMH7.7.1997E. 1997/35 K. 1997/33"İMAR MEVZUATINA GÖRE İNCELENECEK DAVA (Görev)
YEŞİL SAHAYA AYRILAN ARSA ÜZERİNDEKİ İNŞAAT BEDELİNİN TAZMİNİ DAVASI (Görev)
İMAR PLANI VE BUNUN UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI (Görev)"

BAM

14İSTANBULBAM-5HD26.1.2017E. 2016/184 K. 2017/53"İMAR UYGULAMASINDAN DOĞAN BEDEL ARTIRIRMI (Uyuşmazlığın Hükmedilen Bedelin Yüksek Olduğuna İlişkin Olduğu/Tespit Edilen Bedel Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Açıklanan Yurt İçi ÜFE Tablosu Esas Alınmak Suretiyle Dava Tarihi İtibarıyla Güncellenen Bedel Hak Sahibine Ödeneceğinden 2942 S.K. Geç.M.12 İle Yapılan Yasal Değişiklik Doğrultusunda Gerekli Deliller Toplanıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiğinden Davalı İdare Vekilinin İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği)
İMAR UYGULAMASINDA TESPİT EDİLEN BEDELİN ÜFE TABLOSU ESAS ALINARAK GÜNCELLENMESİ (Bedel Artırımı Talebi - Tespit Edilen Bedel Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Açıklanan Yurt İçi ÜFE Tablosu Esas Alınmak Suretiyle Dava Tarihi İtibarıyla Güncellenen Bedel Hak Sahibine Ödeneceğinden 2942 S.K. Geç.M.12 İle Yapılan Yasal Değişiklik Doğrultusunda Gerekli Deliller Toplanıp Sonucuna Göre Karar Verileceği)"

Madde 15

AMK

15AMK9.4.2003E. 2002/79 K. 2003/29""

YARGITAY

15Y5.HD27.11.2017E. 2017/30275 K. 2017/26212"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Kapama Kavaklık Gelirine Göre Bilimsel Yolla Değer Biçilmesinin ve Tespit Edilen Bedelin Bloke Ettirilerek Hükmün Kesinleşmesi Beklenmeden Davalı Tarafa Ödenmesine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
DEĞERLENDİRME TARİHİ ( 2942 S.K. Md. 10 Uyarınca Açılan Bedel Tespit ve Tescil Davada 15/Son Maddesine Göre Değerlendirmenin Dava Tarihi Esas Alınarak Yapılması Gerektiği - Davaya Konu Taşınmaza Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle İlçe Tarım Müdürlüğü Verilerine Göre Değer Biçilmesi Gerekirken Bu Husus Gözetilmeden Bir Önceki Yıl Resmi Verilerine Göre Değer Biçen Bilirkişi Kurulu Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Dava Konusu Taşınmazın Niteliği Dikkate Alındığında Tespit Edilen Kapama Kavaklık Ürününe Göre Belirlenen Net Gelirine %4 Oranında Kapitalizasyon Faizi Uygulanması Gerekirken Bu Oranın %5 Kabulü Suretiyle Değer Tespitinin İsabetsiz Olduğu )
TAPU KAYDININ İPTALİ İLE TAPUDAN TERKİNİ ( Dava Konusu Taşınmaz Baraj Göl Alanı Olarak Kamulaştırıldığından 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Md. 16/C Gereğince Tapu Kaydının İptali İle Tapudan Terkini Yerine İdare Adına Tesciline Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
15Y20.HD23.11.2017E. 2016/391 K. 2017/9870"TAPU KAYDININ KAYBEDİLMESİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT (Taşınmaz Arazi Niteliğinde Olduğundan Çevrede Yetiştirilen Ürünlerin Münavebesi Dekar Başına Ortalama Verim Toptan Satış Fiyatı ve Üretim Maliyeti Resmî Verileri İlçe Tarım Müdürlüğünden Getirtileceği)
KEŞİF (3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Keşif Yapılarak Tarla Niteliği İtibariyle Çevredeki Ekilebilir Ürünler Araştırılıp Elde Edilen Verilere Uygun Değerlendirme Yapılıp Net Gelir Yöntemiyle İlçe Tarım Müdürlüğü Verilerine Göre Değerlerinin Tespiti Gerektiği - 4721 S. T.M.K.'nun 1007. Md. Uyarınca Tazminat)
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU (4721 S. T.M.K.'nun 1007. Md. Uyarınca Tazminat - Davacılar Adına Kayıtlı Olup Mahkeme Kararı İle Tapusu İptal Edilen Taşınmazların Zemin Değeri Esas Alınarak Dava Açan Tapu Sahiplerinin Miras Paylarına Göre Gerçek Zararının Saptanması Gerektiği)
GERÇEK ZARARIN TESPİTİ (Tapu Sicilinin Kaybedilmesinden Kaynaklı Tazminat - Taşınmazlar Üzerindeki Ağaçların Doğal Yollarla Yetişmiş Orman Ağacı Olmasına Rağmen Belirlenen Zemin Değerine Ağaç Değerinin Eklenmesi Sureti İle Bulunan Tazminata Hükmedilmesinin Usûl ve Kanuna Aykırı Olduğu)"
15Y5.HD26.9.2017E. 2016/11233 K. 2017/20004"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ ( 2942 S.K. 15/Son Maddesi Uyarınca Değerlendirmenin Dava Tarihi Olan 2015 Yılı Resmi Verilerine Göre Yapılması Gerekirken 2014 Yılı Verilerine Göre Taşınmazın Değerini Belirleyen Raporun Hükme Esas Alınmasının İsabetsizliği - Dava Konusu Taşınmazın Niteliği Dikkate Alındığında Belirlenen Net Gelire % 4 Oranında Kapitalizasyon Faizi Uygulanması Gerekirken Bu Oranın % 5 Kabulü Suretiyle Değer Tespitinin Hatalı Olduğu )
TAŞINMAZ BEDELİNİN EKSİK TESPİTİ ( Kapama Kavaklığın Üretim Masraflarına Sermaye Faizi Genel İdare Giderleri ve Değişken Masrafların Eklenmek Suretiyle M² Bedelinin Eksik Tespitinin Doğru Görülmediği )"
15Y5.HD15.6.2017E. 2016/6838 K. 2017/16209"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ / İRTİFAK HAKKI KARŞILIĞININ TAHSİLİ / ECRİMİSİL İSTEMİ ( Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metoduna Göre Değer Biçilmesinin Doğru Olduğu - Davaya Konu Taşınmaza Dava Tarihi Verileri Esas Alınması Gerekirken Bir Önceki Yıl Resmi Verilerinin Esas Alınmasının İsabetsiz Olduğu )
MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/İrtifak Hakkı Karşılığının Tahsili/Ecrimisil İstemi - Aynı Bölgeden Daireye İntikal Eden Dava Dosyalarında Kuru Tarım Arazisi Niteliğindeki Taşınmazlarda Münavebe Ürünü Olarak Buğday ve Bostan Ürünlerinin Esas Alındığı )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Dava Konusu Taşınmazın Konumu ve Bilirkişi Kurulu Raporunda Belirtilen Özellikleri Dikkate Alınarak Gelir Metoduna Göre Tespit Edilen M2 Birim Bedeline %40 Oranında Objektif Değer Artırıcı Unsur İlave Edilerek Bedel Tespit Edilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/İrtifak Hakkı Karşılığının Tahsili/Ecrimisil İstemi )"
15Y5.HD24.5.2017E. 2016/24415 K. 2017/13881"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Verilen Kararın Gerekçesinde Taşınmazlardan Birine El Atmanın Olmadığı Anlaşıldığından Bu Parsel Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği Belirtildiği Halde Hüküm Fıkrasında Bu Taşınmaz Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmemesinin Doğru Görülmediği)
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Sulu Tarım Arazisi Niteliğindeki Davaya Konu Taşınmazların Değeri Belirlenirken Yerleşmiş Uygulamalara Göre Yüzde Dört Oranında Kapitalizasyon Faizi Uygulanması Gerekirken Bu Oranın Yüzde Beş Kabulü Suretiyle Az Bedel Tespitinin Hatalı Olduğu)
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davaya Konu Taşınmazlara Dava Tarihi Verileri Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gerekirken Bu Husus Gözetilmeden Sonraki Yıllara Ait Resmi Verilerine Göre Değer Biçen Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili)
TAHTA PİLON DİKMEK SURETİYLE EL ATMA ( Taşınmazlardan Bazılarına Tahta Pilon Dikilmek Suretiyle El Atıldığından Pilon Yeri Bedeline Hükmedilerek Zeminde Kapladığı Alan Bakımından Davacıların Tapusunun İptali İle İhbar Olunan İdare Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmemesinin Doğru Olmadığı)"
15Y5.HD10.5.2017E. 2016/26465 K. 2017/13014"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL İSTEMİ ( Kuru Tarım Arazisi Niteliğindeki Taşınmazın Değeri Belirlenirken % 5 Oranında Kapitalizasyon Faizi Uygulanması Gerektiği - Bu Oranın % 4 Olarak Kabulüyle Fazla Bedel Tespitinin Hatalı Olduğu )
KAPİTİLİZASYON FAİZİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Kuru Tarım Arazisi Niteliğindeki Taşınmazın Değeri Belirlenirken % 5 Oranında Uygulanması Gerektiği - Bu Oranın % 4 Olarak Kabulüyle Fazla Bedel Tespitinin Hatalı Olduğu )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Dava Tarihinin Harcın da Yatırıldığı Hukuk Mahkemeleri Ön Büro Birimindeki Tevziat Tarihi Olduğu - Gerekçeli Karar Başlığında Hatalı Yazılması ve Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeline İşletilen Faizin Tarihinin Hatalı Belirlenmesi Suretiyle Eksik Faize Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )"
15Y5.HD4.5.2017E. 2017/2339 K. 2017/12603"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL İSTEMİ ( Kamulaştırma Kanunu'na Dayanan Tespit ve Tescil Davalarında Değerlendirmenin Dava Tarihi İtibariyle Yapılması Gerektiği - Taşınmaza Dava Tarihi Olan 2013 Yılı Verileri Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gerektiği/Farklı Resmi Verilere Göre Belirlenen Net Gelire Endeks Uygulamak Suretiyle Değer Biçen Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
DEĞER BELİRLEMESİNİN YAPILMASI ( Kamulaştırma Kanunu'na Dayanan Tespit ve Tescil Davalarında Değerlendirmenin Dava Tarihi İtibariyle Yapılması Gerektiği - Taşınmaza Dava Tarihi Olan 2013 Yılı Verileri Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gerektiği/Farklı Resmi Verilere Göre Belirlenen Net Gelire Endeks Uygulamak Suretiyle Değer Biçen Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
ÜRETİM MASRAFLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Türkiye Ortalamasına Göre Üretim Masraflarının Brüt Gelirin 1/3'ünden Fazla Olamayacağı/Gözetilmeden Hesap Yapan Bilirkişi Kurulunun Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Bilirkişi Raporunda Belirtilen Özellikler Dikkate Alınarak Gelir Metoduna Göre Tespit Edilen m2 Birim Bedeline % 50 İlave Edilerek Bedel Tespit Edilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Kanuna Aykırı Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil İstemi )"
15Y5.HD4.5.2017E. 2016/5126 K. 2017/12549"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL ( Taşınmazın Konumu ve Bilirkişi Raporunda Yazılı Özellikleri Göz Önünde Bulundurulduğunda Objektif Değer Artırıcı Unsurun % 100 Oranında Olacağı - Daha Az Oranda Kabulüyle Kamulaştırma Bedelinin Az Tespitinin Bozma Nedeni Olduğu )
DAVA TARİHİNE GÖRE DEĞER TESPİT EDİLECEĞİ ( Taşınmaza Dava Tarihi Olan 2014 Yılı Verileri Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gerekirken 2013 Yılı Resmi Verilerine Göre Değer Biçen Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil )
DEĞER KAYBI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Kamulaştırma Sebebiyle Taşınmaza Dikilen Rüzgar Enerji Santralinin Taşınmazın Kamulaştırmadan Arta Kalan Bölümünde Tarımsal Faaliyete Engel Oluşturup Oluşturmayacağı Ürünlerden Alınan Verimin Etkilenip Etkilenmeyeceği ve Taşınmazda Değer Azalışı Olup Olmayacağının Araştırılacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Kamulaştırma Sebebiyle Taşınmaza Dikilen Rüzgar Enerji Santrali Sebebiyle Taşınmazın Ne Kadarlık Kısmının Etkileneceğinin Tespiti İçin Ziraat İnşaat Çevre Ekoloji ve Makine Mühendislerinden Oluşan Bilirkişi Kurulu Eşliğinde Keşif Yapılarak Rapor Alınacağı )"
15Y5.HD19.4.2017E. 2016/8925 K. 2017/11162"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL İSTEMİ ( Taşınmaz Bedelinin İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Yani Dava Tarihi Olan 2014 Yılı Esas Alınmak Suretiyle Tespiti Gerektiği )
MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Dekara Verim Miktarları ve 2014 Yılı Hasat Dönemindeki Toptan Kilogram Satış Fiyatları İle Dekar Başına Üretim Giderlerinin Resmi Kuruluşlardan Getirtilip Bilirkişi Kurulundan Bu Yönde Ek Rapor Alınması Gerektiği Düşünülmeden Eksik İnceleme İle 2013 Yılı Verilerine Göre Değerlendirme Yapan Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARA DEĞER BİÇİLMESİ ( Yaş Cins ve Verim Durumlarına Göre 2014 Yılı Verileri Esas Alınmak Suretiyle Maktuen Değer Biçilmesi Gerekirken 2013 Yılı Verilerine Göre Değer Biçilmesinin Doğru Olmadığı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil İstemi )
FAZLA YATIRILAN KAMULAŞTIMA BEDELİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil İstemi - Davacı İdare Tarafından Fazla Yatırılan ve İadesine Karar Verilen Bedelin Hüküm Fıkrasında Açıkça Gösterilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Görülmediği )"
15Y20.HD6.4.2017E. 2015/13074 K. 2017/2924"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Emsallerin Hangi İmar Planı Kapsamında Olduğu İmar Planı Dışında İse Etrafının Meskun Olup Olmadığı Belediyenin Hangi Hizmetlerinden Yararlandığı Hususları İlgili Belediye Başkanlığından İstenip Davaya Konu Taşınmazların Emsal Taşınmazlara Göre Eksik veya Üstünlüğü Yönünden Rapor Alınması Gerektiği )
ISLAH ( Davacının Yargıtay Bozma İlamından Önce Verdiği Birinci Islah Dilekçesinde Talep Ettiği Tazminat Miktarı Dikkate Alınarak Hüküm Kurulması Gerekirken Mahkemece Yanlış Değerlendirme İle Yargıtay Bozma Kararından Sonra Yaptığı Islah Talebi Dikkate Alınarak Karar Verilmiş Olmasının Usûl ve Kanuna Aykırı Olduğu )
EMSAL SATIŞ YÖNTEMİ ( Üç Kişilik Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Yeniden Keşif Yapılması Emsal Kabul Edilecek Taşınmazların Satışına Dair Belgeler İlgili Tapu Müdürlüğünden Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu Tarafından Belirlenen Emlak Vergisine Esas Olan Metre Kare Değerlerinin İstenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Gerek Birinci Keşif Gerekse Bozma Kararından Sonra Yapılan İkinci Keşif Sonucunda İnşaat Mühendisi Olan Tek Bilirkişiden Rapor Almak Suretiyle Karar Verilmesinin Yasada Açıklanan Bilirkişi Kurulu Oluşturulması Yöntemine Aykırı Olduğu )"
15Y5.HD3.4.2017E. 2016/15941 K. 2017/9785"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Değerlendirmenin Dava Tarihindeki Resmi Verilere Göre Yapılması Gereği - Münavebeye Esas Alınan Ürünlerden Dane Mısırın Samanının da Münavebeye Dahil Edilmesi Gereği )
MÜNAVEBEYE ESAS ALINAN ÜRÜNLERDEN MISIR ( Samanının da Münavebeye Dahil Edilmesi Gereği - Kamulaştırmaya Dayalı Tespit ve Tescil Davalarında Değerlemenin Dava Tarihindeki Resmi Verilere Göre Yapılması Gereği )"
15Y5.HD23.1.2017E. 2016/7975 K. 2017/406"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN BARAJ GÖLÜ OLARAK TERKİNİ (Değerlendirmenin İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Olan Dava Tarihi İtibariyle Yapılması Gerektiği/Bilirkişi Kurulu Raporunda Münavebeye Esas Alınan Ürünlerin Değerlendirme Tarihi Olan 2014 Yılı Hasat Dönemindeki Ortalama Toptan Kg. Satış Fiyatları İle Dekar Başına Üretim Masrafları Esas Alınarak Bedel Tespiti Gerekirken 2013 Yılı Verilerine Göre Değer Belirlenmesi Sebebiyle Raporun Hükme Esas Alınacak Nitelikte Olmadığı)
DEĞER BELİRLEMESİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Baraj Gölü Olarak Terkini - Değerlendirmenin İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Olan Dava Tarihi İtibariyle Yapılması Gerektiği/Bilirkişi Kurulu Raporunda Münavebeye Esas Alınan Ürünlerin Değerlendirme Tarihi Olan 2014 Yılı Hasat Dönemindeki Ortalama Toptan Kg. Satış Fiyatları İle Dekar Başına Üretim Masrafları Esas Alınarak Bedel Tespiti Gerekirken 2013 Yılı Verilerine Göre Değer Belirlenmesi Sebebiyle Raporun Hükme Esas Alınamayacağı)"
15Y5.HD19.1.2017E. 2016/4855 K. 2017/280"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Açılan Tespit ve Tescil Davalarında Değerlendirmenin Dava Tarihindeki Resmi Verilere Göre Yapılacağı/Davaya Konu Taşınmaza Değerlendirme Tarihi Yılı Resmi Verilerine Göre Değer Biçilmesi Gerektiği - Taşınmazın Tapu Kaydında Yer Alan İpotek Şerhinin Hükmedilen Bedele Yansıtılması Gerektiği/Davanın Niteliği Gereği Kendisini Vekille Temsil Ettiren Taraflar Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
TESPİT DAVALARINDA DEĞERLENDİRME ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Dava Tarihindeki Resmi Verilere Göre Yapılacağı - Davaya Konu Taşınmaza Değerlendirme Tarihi Yılı Resmi Verilerine Göre Değer Biçilmesi Gerektiği/Taşınmazın Tapu Kaydında Yer Alan İpotek Şerhinin Hükmedilen Bedele Yansıtılması Gerektiği - Davanın Niteliği Gereği Kendisini Vekille Temsil Ettiren Taraflar Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
İPOTEK ŞERHİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - Taşınmazın Tapu Kaydında Yer Alan Şerhin Hükmedilen Bedele Yansıtılması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Davanın Niteliği Gereği Kendisini Vekille Temsil Ettiren Taraflar Lehine Maktu Ücrete Hükmedilmesi Gerektiği )"
15Y5.HD19.1.2017E. 2016/13874 K. 2017/186"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİ (Davaya Konu Taşınmaza Dava Tarihi Olan 2014 Yılı Verileri Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gerekirken Bu Husus Gözetilmeden 2013 Yılı Resmi Verilerine Göre Tespit Edilen Zemin Bedeline Endeks Uygulanmak Suretiyle Değer Biçen Bilirkişi Kurulu Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının ve Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydında Bulunan İpotek Şerhinin Hükmedilen Bedele Yansıtılmamasının Doğru Görülmediği)
İPOTEK ŞERHİNİN HÜKMEDİLEN BEDELE YANSITILMAMASI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini - Bozmayı Gerektirdiği)"
15Y5.HD16.1.2017E. 2016/12079 K. 2017/14"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ (Taşınmaza Yakın Bölgelerden ve Yakın Zaman İçinde Satışı Yapılan Benzer Yüzölçümlü Satışları Bildirmeleri İçin İmkan Tanınması Lüzumu Halinde Resen Emsal Celbi Yoluna Gidilmesi Davaya Konu Taşınmazın Değerlendirme Tarihi İtibariyle Emsal Alınacak Taşınmazın İse Satış Tarihi İtibariyle İmar Ya da Kadastro Parselleri Olup Olmadığı İlgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Taşınmazın İmar Planındaki Konumu Emsallere ve Belediye Adliye Hükümet Konağı Gibi Yerlere Olan Mesafesini de Gösterir Krokisi Fen Bilirkişisine İşaretlettirilip Taşınmaz İle Emsal Taşınmazların Resen Belirlenen Vergi Değerleri ve Emsal Taşınmazların Satış Akit Tablosu Getirtilerek Davaya Konu Taşınmazın Değerlendirmeye Esas Alınacak Emsallere Göre Ayrı Ayrı Üstün ve Eksik Yönleri ve Oranları Açıklanmak Suretiyle Yapılacak Karşılaştırma Sonucu Değerinin Belirlenmesi Bakımından Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu İle Mahallinde Keşif Yapılarak Alınacak Rapor Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği)"
15Y5.HD15.12.2016E. 2016/6162 K. 2016/17718"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN HAZİNE ADINA TESCİLİ ( 2942 S.K. 15/Son Maddesi Uyarınca Bilirkişi Raporunda Taşınmazın Değeri Tespit Edilirken Davanın Açıldığı Yılın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verilerine Göre Hesaplama Yapılması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA DEĞERİNİN TESPİTİ ( Davanın Açıldığı Yılın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verilerine Göre Hesaplama Yapılacağı )"
15Y18.HD12.12.2016E. 2016/9041 K. 2016/12873"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL İSTEMİ ( İklim ve Çevresel Özellikler Bakımından Benzer Özelliklere Sahip İlçeler İle Taşınmazın Bulunduğu İlçeye Ait Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verilerinde Elmanın Kg/Fiyatı Arasında Fahiş Oranlarda Farklılık Bulunduğu/İlçelerin Veri Cetvelleri Getirtilerek Elmanın Değerlendirilmesinde Farklılıklar da Gözetilerek Adı Geçen İl ve İlçe Veri Cetvellerinin Ortalaması Alınarak Değer Biçilmesi Gerektiği )
OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI ( Taşınmazın Dosyaya Yansıyan Özellikleri ve Bilirkişi Raporlarında Belirtilen Nitelik ve Özellikleri Dikkate Alındığında %100 Oranında Objektif Değer Artışı Uygulanması Gerektiği/%20 Oranında Objektif Değer Artışı Uygulayan Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Eksik Bedele Hükmedildiği - Kararın Bozulacağı/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil İstemi )
DÖRT AYLIK SÜRE İÇİNDE SONUÇLANDIRILMAYAN DAVA ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil İstemi - Kamulaştırma Bedelinin Hükümle Birlikte Davalıya Ödenmesine Karar Verildiği/Dava Tarihinden İtibaren Dört Aylık Sürenin Bitiminden Karar Tarihine Kadar Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeline Faiz Uygulanması Gerektiği/Faiz Başlangıç Tarihinin Yanlış Gösterilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
FAİZ UYGULAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Hükümle Birlikte Davalıya Ödenmesine Karar Verildiği/Dava Tarihinden İtibaren Dört Aylık Sürenin Bitiminden Karar Tarihine Kadar Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeline Faiz Uygulanması Gerektiği/Faiz Başlangıç Tarihinin Yanlış Gösterilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil İstemi )"
15Y5.HD5.12.2016E. 2016/11949 K. 2016/17107"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAPUDAN TERKİN İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmazın Üzerindeki Ağaçların Kapladıkları Alan İtibariyle Kapama Meyve Bahçesi Niteliğinde Olduğu - Davaya Konu Taşınmaza ve Üzerindeki Ağaçlara Değerlendirme Tarihi Resmi Verilerine Göre Değer Biçilmesi Gerektiği/Bulunacak Net Gelirine Kapitilizasyon Faizi de Uygulanmak Suretiyle Bedelin Belirleneceği )
TESPİT VE TESCİL DAVALARINDA DEĞERLENDİRME ( Dava Konusu Taşınmazın Üzerindeki Ağaçların Kapladıkları Alan İtibariyle Kapama Meyve Bahçesi Niteliğinde Olduğu/Değerlendirmenin Dava Tarihindeki Resmi Verilere Göre Yapılacağı - Davaya Konu Taşınmaza ve Üzerindeki Ağaçlara Değerlendirme Tarihi Resmi Verilerine Göre Değer Biçilmesi Gerektiği/Bulunacak Net Gelirine Kapitilizasyon Faizi de Uygulanmak Suretiyle Bedelin Belirleneceği )
BEDELİN BELİRLENMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini İstemi - Değerlendirmenin Dava Tarihindeki Resmi Verilere Göre Yapılacağı/Davaya Konu Taşınmaza ve Üzerindeki Ağaçlara Değerlendirme Tarihi Resmi Verilerine Göre Değer Biçilmesi Gerektiği )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Dava Konusu Taşınmazın Bilirkişi Kurulu Raporunda Belirtilen Özelliklerinin Dikkate Alınacağı - Tespit Edilen m2 Birim Fiyatına İlave Edilecek Unsurun % 100 Oranında Olacağı/Daha Yüksek Objektif Değer Artış Oranı Kabul Eden Bilirkişi Raporuna Göre Fazla Bedele Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
15Y18.HD3.10.2016E. 2016/9818 K. 2016/10858"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ ( Bilirkişi Kurulunca İki Yılda Üç Veya Üç Yılda Dört Ürün Alınabileceği Gözetilip Yıllık Net Gelirlerin Tamamı Üzerinden Hesaplama Yapılması Gerekirken Buğday %25 Kavun %75 Alınmak Üzere Bir Yılda İki Ürün Üzerinden Değerlendirme Yapıldığı İzlenimi Uyandıracak Şekilde ve Ürünlerin Net Gelirlerine Yüzdelik Oranla Değer Biçilerek Bedel Tespiti Yapan Bilirkişi Kurul Raporuna Göre Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
OBJEKTİF DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmazın Yerleşim Merkezine Uzaklığı Devlet Karayolu İle Havaalanına Yakınlığı, Etrafının Sanayi Tesisleri İle Çevrili Bulunması Gibi Özellikler Açık Tarım Arazisi Niteliğindeki Taşınmaza %250 Oranında Objektif Değer Artışı Yapacağı Dikkate Alınmadan Bu Oranı %5 Olarak Uygulayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
DEĞER TESPİTİ ( Kamulaştırma - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Kurulu Raporunda Kamulaştırmadan Kalanın Bir Bölümü İçin % 2 Oranında Değer Kaybı Verilerek Yüksek Bedel Tespitinin İsabetsizliği/Yapılacak Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Tutulacağı Öngörülmekle Buna Göre Dava Tarihi Olan 2014 Yılına Ait Verilerin Esas Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesi Gerekirken Bilirkişi Kurulunca Taşınmazın Değerlendirilmesinde 2013 Yılı Verilerinin Esas Alınmasının Doğru Görülmediği )"
15Y18.HD22.9.2016E. 2015/12958 K. 2016/10574"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL İSTEMİ (Bilirkişilerce Yapılacak Değer Tespitinde Dava Tarihi Esas Tutulacağı - Davanın Açıldığı Yıla Ait Verilerin Esas Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Gerektiği)
DEĞER TESPİTİ (Kamulaştırma Yasasının 15. Md. Son Fıkrasında Bilirkişilerce Aynı Yasanın 11. Md. (F) Bendi Gözetilerek Yapılacak Değer Tespitinde Dava Tarihi Esas Tutulacağı Öngörüldüğü - Davanın Açıldığı Yıla Ait Verilerin Esas Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Gerektiği - İdare Adına Tescil İstemi)
DAVA TARİHİNE GÖRE DEĞER TESPİT EDİLECEĞİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil İstemi - Henüz 2014 Yılına Ait Verilerin Oluşmadığı Gerekçesi İle 2013 Yılı Verilerin Esas Alınmak Suretiyle Belirlenen Metrekare Değerine Endeks Uygulanarak 2014 Yılı Değerine Ulaşılması Bozma Sebebi Olduğu)"
15Y18.HD6.6.2016E. 2016/4846 K. 2016/9032"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (Davanın Açıldığı Yıl Esas Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesi Gerekirken Bir Önceki Yıla Göre Arsa Kabul Edilen Davaya Konu Taşınmazın Bedelinin Tesbit Edilmiş Olmasının Doğru Olmadığı)
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TESPİTİNDE DAVANIN AÇILDIĞI YIL ESAS ALINACAĞI (Mahkemece Bir Önceki Yıla Göre Arsa Kabul Edilen Davaya Konu Taşınmazın Bedelinin Tesbit Edilmiş Olmasının Doğru Görülmediği - Kamulaştırmasız El Atmaya Dayalı Tazminat İstemi)
DEĞER TESPİTİ (Kamulaştırmasız El Atmaya Dayalı Tazminat İstemi - Kamulaştırma Yasasının 15. ve 11. Md. (G) Bendi Hükmü Gözetilerek İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Tutulacağı - Mahkemece Davanın Açıldığı Yıl Esas Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesi Gerektiği)"
15Y5.HD10.5.2016E. 2016/3789 K. 2016/9455"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmaz Arsa Vasfında Olduğu - Taşınmaza Arazi Niteliği İle Değer Biçen Bilirkişi Kurulu Raporu Esas Alınamayacağı/Beş Kişiden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Yerine Tek Bilirkişi Tarafından Hazırlandığından Geçerli Olmadığı )
EMSAL TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Davaya Konu Taşınmaza Yakın Bölgelerden ve Yakın Zaman İçinde Satışı Yapılan Benzer Yüzölçümlü Satışları Bildirmeleri İçin İmkan Tanınacağı - Lüzumu Halinde Resen Emsal Celbi Yoluna Gidileceği/Davaya Konu Taşınmazın Değerlendirme Tarihi İtibariyle Emsal Alınacak Taşınmazın İse Satış Tarihi İtibariyle İmar ya da Kadastro Parselleri Olup Olmadığının İlgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden Sorulacağı )
MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ceviz ve Kavak Ağaçlarının Tespit Edilen Yaşlarına Göre ve Değerlendirme Tarihindeki Resmi Veriler Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gerektiği )"
15Y5.HD12.4.2016E. 2016/376 K. 2016/7543"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Değerlendirmenin Dava Tarihi Esas Alınarak Yapılacağı/Davacı İdarece Düzenlenen Kıymet Takdir Raporunda Davaya Konu Taşınmazın Fiili Durumunun Zeytinlik Olarak Belirtildiği ve Acele El Koyma Dosyasında Alınan Raporda da Taşınmaza Kapama Zeytin Bahçesi Olarak Değer Biçildiği - Taşınmazın Bedelinin Bu Vasfına Göre Belirleneceği/Zeminine Ayrı Üzerindeki Ağaçlar İçin Ayrı Değer Biçilemeyeceği )
FİİLİ DURUMU ZEYTİNLİK OLARAK BELİRTİLEN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Acele El Koyma Dosyasında Alınan Raporda da Taşınmaza Kapama Zeytin Bahçesi Olarak Değer Biçildiği - Taşınmazın Bedelinin Bu Vasfına Göre Belirleneceği/Zeminine Ayrı Üzerindeki Ağaçlar İçin Ayrı Değer Biçilmemesi Gerektiği )
KAPAMA ZEYTİN BAHÇESİNİN BEDELİNİN TESPİTİ ( Davacı İdarece Düzenlenen Kıymet Takdir Raporunda Davaya Konu Taşınmazın Fiili Durumunun Zeytinlik Olarak Belirtildiği ve Acele El Koyma Dosyasında Alınan Raporda da Taşınmaza Kapama Zeytin Bahçesi Olarak Değer Biçildiği - Taşınmazın Bedelinin Bu Vasfına Göre Belirleneceği/Zeminine Ayrı Üzerindeki Ağaçlar İçin Ayrı Değer Biçilemeyeceği )"
15Y5.HD7.4.2016E. 2016/360 K. 2016/7293"KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ ( Tespit ve Tescil Davalarında Değerlendirmenin Dava Tarihi İtibariyle Yapılacağı )
TESPİT VE TESCİL DAVALARINDA DEĞERLENDİRME ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti ve Bu Hakkın Davacı İdare Adına Tescili İstemi - Tespit ve Tescil Davalarında Değerlendirmenin Dava Tarihi İtibariyle Yapılması Gerektiği )"
15Y5.HD17.2.2016E. 2015/12586 K. 2016/2654"KAMULAŞTIRMAYA DAYALI TESPİT VE TESCİL DAVASI (Değerlendirmenin Dava Tarihi İtibariyle Yapılması Gereği - Tarımsal Gelirlerin Son Beş Yıla Dair Dekar Başına Verimi Gösterir İlçe Tarım Müdürlüğü Verileri Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği)
TARIMSAL GELİRLERİN DEĞER TESPİTİNDE DİKKATE ALINMASI (Son Beş Yıla Ait Dekar Başına Verimi Göseten İstatistiklerin Tarım İlçe Müdürlüğünden Temini ile Değerlendirmeye Esas Alınması Gereği - Kamulaştırmaya Dayalı Tespit ve Tescil Davasında Değerlendirmenin Dava Tarihi İtibariyle Yapılması Gereği)"
15Y5.HD29.12.2015E. 2015/18661 K. 2015/25619"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİ İSTEMİ ( Taşınmaz Üzerindeki Yapıların Maliki Olan Müdahile Ödenmesi Gereken Yapı Fark Bedelinin Hüküm Fıkrasında Açıkça Belirtilmesi Gereği - Davacı İdarece Acele El Koyma Dosyasında Fazla Bloke Edilen Bedelin Davacı İdareye İade Edilip Edilmediği Araştırılıp İade Edilmediğinin Tespit Edilmesi Halinde Yatırana İadesine Karar Verileceği )
DEĞERLENDİRMEDE DAVA TARİHİNİN ESAS ALINACAĞI ( Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki Yapılara Değerlendirme Tarihi Olan 2012 Yılı Resmi Birim Fiyatları Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gerekirken 2013 Yılı Resmi Verileri Esas Alınarak Bedel Tespit Eden Rapora Göre Hüküm Kurulamayacağı )
DAVANIN DÖRT AY İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRILAMAMASI ( Dava Tarihinden Sonra Açılan Acele El Koyma Dosyasında Bloke Edilen Bedele Davanın Açıldığı Tarihten Acele El Koyma Bedelinin Bloke Tarihine Kadar Bakiye Bedele İse Yine Davanın Açıldığı Tarihten Karar Tarihine Kadar Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
İNFAZDA TEREDDÜT ( Acele El Koyma Bedelinin Hüküm Fıkrasına Tespit Edilenden Farklı Yazılması Suretiyle İnfazda Tereddüte Yol Açılamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Dava Konusu Taşınmazın Tek Olması Nedeniyle Kendilerini Vekille Temsil Ettiren Davalılar Lehine Tek Vekalet Ücreti Verilmesi Gerekirken Ayrı Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin İsabetsizliği )"
15Y18.HD22.12.2015E. 2015/4414 K. 2015/18917"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ (Tarım Arazisi Olan Dava Konusu Taşınmazın Değerlendirme Tarihindeki Mevkii ve Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelirinin Tespitinde Münavebeye Alınan Ürünlerin 2014 Yılına Ait Dekar Başına Asgari ve Azami Verimi ve Üretim Giderleri İle Toptan Satış Fiyatlarının Esas Alınması Gerektiği)
DEĞER TESPİTİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili - İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Tutulacağı/Tarım Arazisi Olan Dava Konusu Taşınmazın Değerlendirme Tarihindeki Mevkii ve Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelirinin Tespitinde Münavebeye Alınan Ürünlerin 2014 Yılına Ait Dekar Başına Asgari ve Azami Verimi ve Üretim Giderleri İle Toptan Satış Fiyatlarının Esas Alınacağı)
TAŞINMAZ ÜZERİNDE AĞAÇ BULUNMASI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Ağaçların Yaş ve Cinslerine Göre Değerlendirme Tarihi İtibariyle Rayiç Değerlerini Gösterir Listenin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden Getirtilerek Bilirkişi Raporunun Denetlenmesi Gerektiği)
FAİZ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Mahkemece Tespit Edilen Bedelden Acele El Koyma Dosyası İle Tespit Edilen Bedel Mahsup Edilerek Fark Bedele Dava Tarihinden İtibaren Dört Aylık Sürenin Bittiği Tarihi Takip Eden Tarihten İtibaren Karar Tarihine Kadar Faiz Uygulanması Gerektiği Düşünülmeden Tüm Bedele Faiz Uygulanmasının Doğru Görülmeyeceği)"
15Y5.HD17.12.2015E. 2015/9533 K. 2015/24635"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Kamulaştırma Kanununun 15 /son Md. Uyarınca Değerlendirmenin İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Olan Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Yapılması Gerektiği )
TAPU MALİKLERİ İLE İRTİBAT SAĞLANMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Bir Kısım Davalının Tapu Malikleri İle İrtibatını Sağlayan Veraset Vs. Belgeye Dosya Arasında Rastlanmadığı/Veraset İlamı İlgilisinden Temin Edilerek Dosya Arasına Alınacağı )
DEĞERLENDİRMEDE DAVA TARİHİ ESAS ALINACAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Değerlendirmenin İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Olan Dava Tarihi Esas Alınarak Yapılacağı )
VERİM VE ÜRETİM MİKTARI İLE SATIŞ FİYATI ( Değer Biçmede Esas Alınan Ürünlerin Dekar Başına Ortalama Verim Miktarları İle Hasat Dönemindeki Ortalama Kilogram Satış Fiyatları ve Üretim Masrafları İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Getirtilip Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Sonuca Gidileceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi )
TAPU KAYDINDA DÜZELTME YAPMA ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Davalılar İle Tapuda Kayıtlı Malikler Aynı Kişiler İse Tapu Kayıtlarında Gerekli Düzeltme İşlemi Yapılıp Tapu Kaydı Dosya Arasına Alınacağı )"
15Y5.HD16.12.2015E. 2015/20043 K. 2015/24463"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DAVACI İDARE ADINA TESCİLİ ( Değerlendirmenin Dava Tarihi Esas Alınarak Yapılması Gerektiği - Taşınmazın Yeri Konumu Bilirkişi Raporunda Belirtilen Özellikleri ve Gelir Metoduna Göre Belirlenen Metrekare Birim Fiyatına % 150 Oranında Objektif Değer Arttırıcı Unsur İlave Edilmesi Gerektiği )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili - Dava Konusu Taşınmazın Yeri Konumu ve Bilirkişi Raporunda Belirtilen Özelliklerine Göre Gelir Metoduna Göre Belirlenen Metrekare Birim Fiyatına % 150 Oranında Objektif Değer Arttırıcı Unsur İlave Edilmesi Gerektiği Düşünülmeden Daha Düşük Oranda İlave Edilmek Suretiyle Aza Hükmedilmesinin Hatalı Olacağı )
TAPU MALİKİNİN ÖLÜ OLMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili - Tapu Maliki Mirasçısının Mirasçılarının Veraset İlamları Dosyada Mevcut Olup Davaya Dahil Edildikleri ve Avukatla Temsil Edildikleri/Kamulaştırma Kanununun 14/5. Maddesi de Gözetilerek Haklarında Kamulaştırma Bedelinin Tespitine Karar Verilmesi Gerekirken Ölü Olduğundan Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
15Y18.HD9.11.2015E. 2015/17726 K. 2015/16080"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Bilirkişi Kurulunca Münavebeye Alınan Ürünlerin Değerlendirme Tarihi İtibarıyla Sulu Şartlarda Dekar Başına Ortalama Verimine Toptan Satış Fiyatına ve Dekar Başına Üretim Giderine İlişkin Veri Listesine Göre Taşınmazın Değeri Tespit Edileceği - Tarım Arazisi Niteliğindeki Taşınmaz )
TARIM ARAZİSİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Münavebeye Alınan Ürünlerin Değerlendirme Tarihi İtibarıyla Sulu Şartlarda Dekar Başına Ortalama Verimine Toptan Satış Fiyatına ve Dekar Başına Üretim Giderine İlişkin Veri Listesine Göre Değer Tespit Edileceği/Verim Ortalaması Değerlendirmeye Esas Alınarak Değer Tespitinin Doğru Görülmediği )
VERİM ORTALAMASI ( Bilirkişi Kurulunca Münavebeye Alınan Ürünlerin Değerlendirme Tarihi İtibarıyla Sulu Şartlarda Dekar Başına Ortalama Verimine Toptan Satış Fiyatına ve Dekar Başına Üretim Giderine İlişkin Veri Listesine Göre Taşınmazın Değerinin Tespit Edileceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi )
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VERİLERİ ESAS ALINACAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Tarım Arazisi Niteliğinde ki Taşınmaz - Kamulaştırma Belgelerinin Mahkemeye Verildiği Gün İtibarıyla Dekar Başına Elde Edilecek Ortalama Verime Üretim Giderine ve Toptan Satış Fiyatına İlişkin Olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verileri Esas Alınacağı )"
15Y18.HD24.2.2015E. 2015/1255 K. 2015/2667"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırma Belgeleri 2012'de Mahkemeye Verildiğinden Değerlendirmenin 2012 Yılına Ait Verilerin Esas Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Değerlendirilmesinde 2011 Yılı Verilerinin Esas Alınması Suretiyle Belirlenen M2 Değerine Üfe Endeksi Uygulanarak Bedel Belirlenmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
DEĞERLENDİRME TARİHİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kamulaştırma Belgeleri 2012'de Mahkemeye Verildiğinden Değerlendirmenin 2012 Yılına Ait Verilerin Esas Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BELGELERİNİN VERİLDİĞİ TARİH ( 2012'de Mahkemeye Verildiğinden Değerlendirmenin 2012 Yılına Ait Verilerin Esas Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Değerlendirilmesinde 2011 Yılı Verilerinin Esas Alınması Suretiyle Belirlenen M2 Değerine Üfe Endeksi Uygulanarak Bedel Belirlenmiş Olmasının Doğru Olmadığı )"
15Y18.HD10.2.2015E. 2014/10743 K. 2015/1738"TAŞINMAZIN TAMAMINA SOKAK YAPILARAK FİİLEN ATILMASI ( Hukuken El Atılan Ayrı Bir Bölüm Bulunmadığı - Mahkemece Sehven Hukuki El Atma Olduğu Kabul Edilerek Dosyanın Tefriki İle Bu Bölümle İlgili Davaya Bakma Görevinin İdari Yargı Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
HUKUKİ EL ATMA ( Taşınmazın Tamamına Sokak Yapılarak Fiilen Atıldığı - Hukuken El Atılan Ayrı Bir Bölüm Bulunmadığı/Mahkemece Sehven Hukuki El Atma Olduğu Kabul Edilerek Dosyanın Tefriki İle Bu Bölümle İlgili Davaya Bakma Görevinin İdari Yargı Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilmemesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI ( Değerlendirmenin Dava Tarihine Göre Yapılacağı )
UZLAŞMA SONUCUNDA KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN MALİKİYLE KAMULAŞTIRAN İDARE ARASINDA SATIŞ İŞLEMİ YAPILMASI ( Tarafların Serbest İradeleriyle Yapılmış Bir Satış Sözleşmesinin Bulunduğundan Bahsedilemeyeceği - Özel Amaçla Yapılan Satış İşlemi Emsal Alınarak Kamulaştırma Dava Konusu Taşınmaza Değer Belirlenemeyeceği )
EL ATILAN TAŞINMAZIN YOL OLMASI ( Yol Olarak El Atıldığı Anlaşılan ve Bedeline Hükmedilen Taşınmazın Yol Olması sebebiyle Tapudan Terkinine Karar Verilmesi Gerektiği - İdare Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği )"
15Y18.HD9.2.2015E. 2014/20628 K. 2015/1702"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ ( Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Tarihin Esas Alınacağı/Davanın Açıldığı Yıla Ait Verilerin Esas Alınması Gerektiği/Henüz Bu Yıla Ait Verilerin Oluşmadığı Gerekçesiyle Bir Önceki Yıl Verilerin Esas Alınamayacağı - Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelinin Hükümde Açıkça Gösterilmesi Gerektiği/İdare Lehine Mahtu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
DEĞER TESPİTİNDE ESAS ALINACAK TARİH ( Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve İdare Adına Tescili Talebi - İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Tarihin/Dava Tarihinin Esas Alınacağı/Davanın Açıldığı Yıla Ait Verilerin Esas Alınması Gerektiği/Henüz Bu Yıla Ait Verilerin Oluşmadığı Gerekçesiyle Bir Önceki Yıl Verilerin Esas Alınamayacağı )
DAVANIN AÇILDIĞI YILA AİT VERİLERİN ESAS ALINMASI ( Henüz Bu Yıla Ait Verilerin Oluşmadığı Gerekçesiyle Bir Önceki Yıl Verilerin Esas Alınamayacağı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili Talebi )
TESPİT EDİLEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN HÜKÜMDE AÇIKÇA GÖSTERİLMEMESİ ( Bozma Nedeni Teşkil Ettiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili Talebi )
İDARE LEHİNE MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ ( Bozma Nedeni Teşkil Ettiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili Talebi )"
15Y18.HD18.12.2014E. 2014/20642 K. 2014/18537"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Bilirkişilerce Yapılan Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Esas Tutulacağı )
BEDEL TESPİTİ ( İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Güne Göre Bedel Tespiti Yapılması Gerekirken Kararın Dayanağını Oluşturan Bilirkişi Kurulu Raporunda Anılan Yasa Hükmü Gözardı Edilerek Acele Kamulaştırma Tarihi İtibariyle Belirlenen Bedelin Hükme Esas Alınmasının Doğru Olmadığı )
FAHİŞ FARKLILIK ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili İstemi - Emlak Vergisine Esas Tutulan Asgari M² Değerlerinin Oranı İle Bilirkişi Raporlarında Değerlendirmeye Esas Alınan Oran Birbirinden Fahiş Ölçüde Farklı İse Bu Farklılık ve Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili İstemi - Davaya Konu Taşınmazın Bağlı Bulunduğu Cadde veya Sokak İçin 2010 Yılı İtibarıyla Emlak Vergisine Esas Asgari M² Değerinin Getirtilerek Bu Yönden Bilirkişi Raporunun Uygunluğunun Denetlenmemiş Olmasının Doğru Olmadığı )"
15Y5.HD13.11.2014E. 2014/10902 K. 2014/26000"KAPAMA FINDIKLIK NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti İstemi - Değerlendirmenin İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Olan Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Yapılması Gerektiği )
İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Kapama Fındıklık Niteliğindeki Taşınmaza Değer Biçilmesi - Dava Konusu Taşınmaza Dava Tarihi Olan 2013 Yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Resmi Verilerine Göre Değer Biçilmesi İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken 2012 Yılı Resmi Verilerini Esas Alıp Eskale Etmek Suretiyle Bedel Tespit Eden Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İrtifak Hakkının İdare Adına Tescili İstemi - İrtifak Hakkı Nedeniyle Meydana Gelecek Olan Değer Düşüklüğünün Taşınmazın Tüm Değerinin %2,5'u Oranında Olacağı Gözetilmeden Daha Düşük Değer Azalışı Belirleyen Rapora Göre Eksik Bedel Tespitinin Doğru Görülmediği )
İRTİFAK HAKKININ İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Kapama Fındıklık Niteliğindeki Taşınmaza Değer Biçilmesi - Değerlendirmenin İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Olan Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Yapılması Gerektiği )"
15Y18.HD16.10.2014E. 2014/14049 K. 2014/14215"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Bilirkişi Kurul Raporu ile Kıymet Takdir Raporu Arasında Yüzde Yüzü Aşan Farkın Önemli Oransızlık Olduğu/Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Alınacak Raporu Tarafların Kabul Etmemesi Halinde Yeni Bir Rapor Alınacağı - Ortalama Değeri Taşıyan Rapora Göre Hüküm Kurulacağı )
KIYMET TAKDİR İLE BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÖNEMLİ ORANSIZLIK ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası/Yüzde Yüzü Aşan Fark Bulunduğu - Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Alınacak Raporu Tarafların Kabul Etmemesi Halinde Yeni Bir Rapor Alınacağı - Ortalama Değeri Taşıyan Rapora Göre Hüküm Kurulacağı )
YENİDEN BİLİRKİŞİ KURULU OLUŞTURULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası/Yüzde Yüzü Aşan Farkın Önemli Oransızlık Olduğu - Alınacak Raporu Tarafların Kabul Etmemesi Halinde Yeni Bir Rapor Alınacağı - Ortalama Değeri Taşıyan Rapora Göre Hüküm Kurulacağı )
YENİDEN RAPOR ALINMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası/Yüzde Yüzü Aşan Fark Bulunduğu - Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Alınacak Raporu Tarafların Kabul Etmemesi Halinde Yeni Bir Rapor Alınacağı - Ortalama Değeri Taşıyan Rapora Göre Hüküm Kurulacağı )
ORTALAMA DEĞERİ TAŞIYAN RAPORA GÖRE HÜKÜM VERİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası/Yüzde Yüzü Aşan Fark Bulunduğu - Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Alınacak Raporu Tarafların Kabul Etmemesi Halinde Yeni Bir Rapor Alınacağı )"
15Y5.HD1.10.2014E. 2014/13190 K. 2014/22908"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( 2. Sınıf Sulu Tarım Arazisi Olan Taşınmaza Değerlendirme Tarihi Resmi Verileri Esas Alınarak Sınıfına Göre Değer Biçileceği - Kamulaştırılan Kısım Yol Olduğundan Tapudan Terkinine Karar Vermek İle Yetinileceği )
TAŞINMAZINN YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kamulaştırılan Kısım Yol Olduğundan Tapudan Terkinine Karar Vermek İle Yetinileceği/İdare Adına Tesciline de Karar Verilemeyeceği )
2. SINIF SULU TARIM ARAZİSİNE DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmaza Değerlendirme Tarihi Resmi Verileri Esas Alınarak Sınıfına Göre Değer Biçileceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BLOKE EDİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kamulaştırma Bedelinin Bloke Edildiğine Dair Makbuz Dosyaya Sunulmadan Karar Verilemeyeceği )
TERKİN KARARININ KESİN OLARAK VERİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - Terkin Kararı Kesin Olarak Verildiğinden İnfaz İçin Tapu Müdürlüğüne Yazı Yazılması Gerektiği )"
15Y5.HD9.9.2014E. 2014/11556 K. 2014/20238"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA DAVASI ( Kamulaştırma Kanununun 15. Maddesine Uygun Olarak Oluşturulan Bilirkişi Eşliğinde Keşif Yapılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Tek İnşaat Bilirkişinin Düzenlendiği Rapor Esas Alınmak Suretiyle Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA DAVASINDA BEDEL TESPİTİNDE BİLİRKİŞİ KURULU ( Kamulaştırma Kanununda Belirlenen Şekilde Oluşturulmuş Bilirkişi Heyetinden Alınan Raporun Esas Alınması Gereği - Tek İnşaat Bilirkişi Tarafından Verilen Rapor Esas Alınarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
15Y5.HD2.7.2014E. 2014/10160 K. 2014/19550"PİLON DİKİLMEK SURETİYLE EL ATILAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın İrtifak Hakkı Karşılığı Tahsili - Taşınmazın Zemin ve Üzerinde Bulunan Ağaç ve Yapı Bedelleri Toplamı Esas Alınarak Pilon Yeri Yüzölçümü Düşüldükten Sonra Geri Kalan Alanda Değer Azalış Oranı Belirlenip Taşınmazın Tüm Değeri İle Bu Oran Çarpılmak Suretiyle İrtifak Bedelinin Belirleneceği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZIN İRTİFAK HAKKI KARŞILIĞININ TAHSİLİ ( Taşınmaza Değerlendirme Tarihi Resmi Verileri Esas Alınarak Değer Biçileceği Gözetileceği )
TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Mahkememece Taşınmaza Pilon Dikilmek Suretiyle El Atıldığı Gözetilerek Pilon Yeri Bedeline Hükmedilerek Zeminde Kapladığı Alan Bakımından Davacının Tapusunun İptali İle Davalı İdare Adına Tapuya Tesciline Karar Verileceği - Kamulaştırmasız El Atma )
İRTİFAK BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Enerji Nakil Hattı Geçirilmek Suretiyle Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli - Taşınmazın Zemin ve Üzerinde Bulunan Ağaç ve Yapı Bedelleri Toplamı Esas Alınarak Pilon Yeri Yüzölçümü Düşüldükten Sonra Geri Kalan Alanda Değer Azalış Oranı Belirlenip Taşınmazın Tüm Değeri İle Bu Oran Çarpılmak Suretiyle İrtifak Bedelinin Belirlenmesi Gerektiği )"
15Y18.HD1.7.2014E. 2014/4880 K. 2014/11777"İRTİFAK KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Tarihine Göre Değer Biçme - Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün ( Dava Tarihinin ) Esas Tutulacağı/Bilirkişi Kurulunca Dava Tarihinden Bir Önceki Yıl Fiyatları Esas Alınarak Hesaplama Yapılan Rapora İtibarla Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
DAVA TARİHİNE GÖRE DEĞER BİÇME ( İrtifak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Bilirkişilerce Yapılacak Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün ( Dava Tarihinin ) Esas Tutulacağı/Karar Tarihi İtibariyle Dava Tarihi Verilerin Esas Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edileceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Davanın 4 Aylık Sürede Sonuçlandırılamadığı Takdirde 4 Aylık Sürenin Bittiği Tarihten İtibaren Kamulaştırma Bedeline Faiz Yürüteceği/Mülkiyet Hakkı )
MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI ( Kamulaştırma Davasının 4 Aylık Sürede Bitirilemediği Takdirde Bu sürenin Bittiği Tarihten Karar Tarihine Kadar Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeline Faiz Yürütüleceği )"
15Y5.HD14.4.2014E. 2013/30160 K. 2014/10568"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİ İSTEMİ ( Önceki Tarihli Bilirkişi Kurulu Raporu Esas Alınarak Aynı Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınmak Suretiyle Kamulaştırma Kanununun 10 ve 11. Md. Belirtilen Usule Uymayan Yöntemle Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
BEDEL TESPİTİ ( Kamulaştırma - Dava Konusu Taşınmaza Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Dava Konusu Taşınmazın Yeri Konumu Bilirkişi Raporunda Belirtilen Özelliklerine Göre Belirlenen Metrekare Bedeline Objektif Değer Artırıcı Unsurun İlave Edileceği )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini İstemi - Taşınmaza Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Taşınmazın Yeri Konumu Bilirkişi Raporunda Belirtilen Özelliklerine Göre Belirlenen Metrekare Bedeline Objektif Değer Artırıcı Unsurun İlave Edilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Görülmediği )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini İstemi - Kamulaştırılan Alanda Kaldığı Anlaşılan Kuyu ve Kapı Yönünden Değerlendirme Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu )
İNFAZDA TEREDDÜT OLUŞTURMA ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini İstemi - Acele El Koyma Dosyasına Bloke Edilen Bedelin Mahsubu İle Karar Tarihine Kadar Yasal Faiz İşletilmesine Karar Verilmesi Gerekirken Bu Usule Uyulmadan Faize Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )"
15Y5.HD10.4.2014E. 2013/28908 K. 2014/10253"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ İSTEMİ (Çeltik Arazisi Üzerindeki Taşınmaza Gelir Metodu Esas Alınarak Değer Biçilmesinin Yöntem Olarak Doğru Olduğu - 4650 S. Yasa İle Değişik 2942 S. Kanun'nun 10. Md.Gereğince Dava Konusu Taşınmaza Değerlendirme Tarihinin Resmi Verileri Esas Alınarak Değer Biçileceği)
ÇELTİK ARAZİSİ ÜZERİNDEKİ TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili İstemi - Gelir Metodu Esas Alınarak Değer Biçilmesinin Yöntem Olarak Doğru Olduğu/Tespit ve Tescil Davalarında Değerlendirmenin Dava Tarihi İtibariyle Yapılacağı)
TESPİT VE TESCİL DAVALARINDA DEĞERLENDİRME (Kamulaştırma Bedelinin - Gelir Metodu Esas Alınarak Değer Biçilmesinin Yöntem Olarak Doğru Olduğu - Değerlendirmenin Dava Tarihi İtibariyle Yapılacağı/Dava Konusu Taşınmaza Değerlendirme Tarihinin Resmi Verileri Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin İsabetsiz Olduğu)
TAŞINMAZA GELİR METODU ESAS ALINARAK DEĞER BİÇİLMESİ (Çeltik Arazisi Üzerindeki Taşınmaza Gelir Metodu Esas Alınarak Değer Biçilmesinin Yöntem Olarak Doğru Olduğu - Tespit ve Tescil Davalarında Değerlendirmenin Dava Tarihi İtibariyle Yapılmalacağı/Dava Konusu Taşınmaza Değerlendirme Tarihinin Resmi Verileri Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gerektiği)"
15Y5.HD18.3.2014E. 2013/29740 K. 2014/7495"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Ekilebilir Ürün Gelirine Göre Değer Biçileceği - Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Ekilebilir Ürün Gelirine Göre değer Biçileceği/Değerlendirme Tarihi Olarak Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçileceği )
FAİZ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Davanın Dört Ay İçerisinde Sonuçlandırılamadığı - Değerlendirme Tarihi Olarak Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçileceği/Karar Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Yasal Faiz Yürütülmesi Gerektiği )"
15Y5.HD18.3.2014E. 2013/23940 K. 2014/7461"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI ( Değer Tespiti - Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metoduna Göre Üzerinde Bulunan Yapıya İse Resmi Birim Fiyatları Esas Alınıp Yıpranma Payı Düşülerek Değer Biçileceği )
PİLON YERİ BEDELİ VE İRTİFAK HAKKI BEDELİ ( Kamulaştırmasız El Atma Davası - Tespit Edilen Birim Fiyatına %100 Objektif Değer Artırıcı Unsur İlave Edilerek Bedel Tespit Edilmesi Gerektiği )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Kamulaştırmasız El Atma Davası - Tespit Edilen Birim Fiyatına %100 Objektşf Değer Artırıcı Unsur İlave Edilerek Bedel Tespit Edileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırmasız El Atma Davası - Taşınmazın Bilirkişi Raporunda Belirtilen Özellikleri Dikkate Alınarak Tespit Edilen Birim Fiyatına %100 Objektşf Değer Artırıcı Unsur İlave Edilerek Bedel Tespit Edilmesi Gerektiği )"
15Y5.HD26.2.2014E. 2013/20037 K. 2014/5177"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Değerlendirmenin Dava Tarihi İtibariyle Yapılacağı - Taşınmaza Dava Tarihi Yerine Bir Önceki Yıl Resmi Verilerine Göre Değer Biçen Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( 2942 S. Kanununun 10. Md. Gereğince Açılan Tespit ve Tescil Davalarında Değerlendirmenin Aynı Kanunun 15/Son Md. Uyarınca Dava Tarihi İtibariyle Yapılacağı - Mahkemece Dava Tarihi Yerine Bir Önceki Yıl Resmi Verilerine Göre Değer Biçen Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
BARAJ GÖLÜ OLARAK KAMULAŞTIRMA ( Mahkemece Davalı Üzerindeki Tapunun İptaliyle 3402 S. Kadastro Kanununun 16/C Md. Uyarınca Tapudan Terkini Yerine Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
BANKAYA BLOKE EDİLEN BEDELDEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHSUBU ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Hazine Adına Tescili - Dava Konusu Taşınmaza Acele El Konulması Kararından Sonra Davalı Adına Bankaya Bloke Edilen Bedelin Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelinden Mahsup Edileceği )"
15Y5.HD24.2.2014E. 2013/12749 K. 2014/4598"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TERKİN (Davaya Konu Taşınmaza Dava Tarihi Olan Yıl Esas Alınmak Suretiyle İlçe Tarım Müdürlüğü Verilerine Göre Değer Biçilmesi Gerektiği - Bir Önceki Yıl Resmi Verileri Esas Alınarak Değer Biçen Bilirkişi Kurulu Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu)
ÜRETİM MASRAFLARI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkin - Sermaye Faizinin Üretim Masraflarına Dahil Edilmesi Suretiyle Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporuna Göre Düşük Bedele Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği)
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR (Dava Konusu Taşınmazın Yeri Konumu Bilirkişi Raporunda Belirtilen Özelliklerine Göre Belirlenen Metrekare Bedeline Objektif Değer Artırıcı Unsur İlave Edilerek Bedel Tespit Edilmesi Gerektiği)
BEDEL TESPİT DAVALARININ SONUÇLANDIRILMA SÜRESİ (Dört Ay İçerisinde Sonuçlandırılamadığından Kamulaştırma Bedeline Anılan Sürenin Bittiği Tarihten Karar Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Yasal Faiz Yürütülmesi Gerektiği)
YASAL FAİZ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkin - Dört Ay İçerisinde Sonuçlandırılamadığından Kamulaştırma Bedeline Anılan Sürenin Bittiği Tarihten Karar Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Yürütüleceği)"
15Y18.HD24.2.2014E. 2014/1230 K. 2014/3143"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Taşınmazın Değerinin Tespitinde Münavebeye Alınan Ürünlerin 2012 Yılı Değeri Alınması Gerekirken 2011 Yılı Verilerinin Esas Alınmasının Hatalı Olduğu )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN HATALI HESAPLANDIĞI ( 2012 Yılı Verileri Oluşmadığı Gerekçesiyle 2011 Yılı Verileri Kullanılarak 2012 Yılı Değerine Ulaşılmasının Hatalı Olduğu - Dekar Başına Ayrıntılı Üretim Giderlerinin Doğru Belirlenmesi Gerektiği )
ASGARİ VE AZAMİ VERİM DEĞERİ ( Bilirkişi Tarafından 2012 Yılına Ait Veriler Oluşmadığı Gerekçesiyle 2011 Yılı Verilerinin Esas Alınması Suretiyle Belirlenen Taşınmazın m2 Değerine Üfe Endeksi Uygulanarak 2012 Yılı Değerine Ulaşılmasının Hatalı Olduğu )"
15Y18.HD24.2.2014E. 2013/14831 K. 2014/3000"BİLİRKİŞİ KURULU ( Kamulaştırmasız El Atma - Kamulaştırmaya Konu Olan Yerin Cins ve Niteliğine Göre Üçü Odalar Listesinden İkisi de İdare Kurulu Listesinden Seçilmek Suretiyle Beş Kişiden Oluştuğu/İki Kişiden Oluşan Bilirkişi Heyetinin Düzenlediği Rapora Göre Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Bilirkişi Kurulu - Kamulaştırmaya Konu Olan Yerin Cins ve Niteliğine Göre Üçü Odalar Listesinden İkisi de İdare Kurulu Listesinden Seçilmek Suretiyle Beş Kişiden Oluştuğu )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Vekalet Ücretinin Belirlenmesi - Açılan Davalarda Mahkeme ve İcra Harçları İle Her Türlü Vekalet Ücretleri Bedel Tespiti Davalarında Öngörülen Şekilde Maktu Olarak Belirleneceği/Taşınmazlar Hakkında Açılan ve Kesinleşmeyen Davalarda da Uygulanacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Açılan Davalarda Mahkeme ve İcra Harçları İle Her Türlü Vekalet Ücretleri Bedel Tespiti Davalarında Öngörülen Şekilde Maktu Olarak Belirleneceği/Taraflar Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiğinin ve Maktu Harç Alınması Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Görülmediği )"
15Y5.HD21.1.2014E. 2013/12702 K. 2014/1158"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TERKİN (Bilirkişi Kurulu Raporları Geçersiz ve İnandırıcı Bulunmadığından Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Eşliğinde Mahalinde Keşif Yapılıp Alınacak Olan Raporun Yasa Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Denetlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
EMSAL ARAŞTIRMASI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkin - Bilirkişi Kurulu Raporları Geçersiz ve İnandırıcı Bulunmadığından Yeniden Emsal Bindirilmesi İçin Taraflara Süre Verilip Gerektiğinde Resen Emsal Celbi Yoluna Gidilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Mahkemece Bilirkişi Kurulu Raporlarının Geçersiz ve İnandırıcı Bulunmadığı - Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Bir Konuda Hakimin Resen İnceleme Yapmak Suretiyle Karar Vermesinin Doğru Olmadığı/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkin)
KEŞİF (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkin - Bilirkişi Kurulu Raporları Geçersiz ve İnandırıcı Bulunmadığından Yeniden Emsal Bindirilmesi İçin Taraflara Süre Verilip Gerektiğinde Resen Emsal Celbi Yoluna Gidilerek Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Eşliğinde Mahalinde Keşif Yapılması Gerektiği)
BEDEL TESPİT DAVALARININ SONUÇLANDIRILMA SÜRESİ (Dört Ay İçerisinde Sonuçlandırılamadığından Kamulaştırma Bedeline Sürenin Sona Erdiği Tarihten Karar Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Yasal Faiz Yürütülmesi Gerektiği)"
15Y18.HD30.9.2013E. 2013/13886 K. 2013/12474"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Bilirkişi Kurulunca Somut Emsal Alınan Taşınmazın Davaya Konu Taşınmazla Karşılaştırılması Sonucunda Davaya Konu Taşınmazla Emsal Taşınmazın Aynı Değerde Olduğu Kabul Edilmiş İse de 2942 S. Kanunun 11. Md. (D) Bendi Gereğince Emlak Vergi Değerlerinin de Davaya Konu Taşınmazla Emsalin Karşılaştırılmasında Gözönünde Tutulması Gerektiği)
EMSAL VERGİ DEĞERLERİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili - Emlak Vergi Değerlerinin de Davaya Konu Taşınmazla Emsalin Karşılaştırılmasında Gözönünde Tutulması Gerektiği/Davaya Konu Taşınmazın ve Emsalin Emlak Vergisine Esas Tutulan Asgari M2 Değerlerinin Oranıyla Bilirkişi Raporunda Değerlendirmeye Esas Alınan Oran Birbirinden Fahiş Ölçüde Farklı Olduğunda Bu Farklılık ve Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği)
EMSAL TAŞINMAZ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili - Davaya Konu Taşınmazın En Fazla Emsal Eşdeğer Olduğunun Tespiti Gerekirken Davaya Konu Taşınmazın Emsal Taşınmazdan Daha Değerli Olduğu Kabul Edilerek Vergi Değerlerine Ters Düşecek Şekilde Yeterli İnandırıcı ve Somut Gerekçelere de Dayandırılmayan Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulmuş Olmasının İsabetsizliği)
TAŞINMAZIN ÜZERİNDE YAPI BULUNMASI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili - Halinde Bu Yapının Değeri Değerlendirme Tarihi İtibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yayımlanan Yapı Yaklaşık Birim Fiyat Listesine Göre Belirleneceği)
MEVDUAT FAİZİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili - Mahkemece Bankaya Bloke Edilen Kamulaştırma Bedelinin Bankadan Çekilmesine Kadar Varsa İşlemiş Mevduat Faiziyle Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gerekirken İşlemiş Faiziyle Birlikte Ödenmesine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği)"
15Y5.HD25.9.2013E. 2013/9601 K. 2013/15622"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ (Jeoloji Mühendisi Dahil Olmak Üzere Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluyla Keşif Yapılarak Gelir Metoduna Göre Taşınmazın Değerinin Tespiti Yönünden Bilirkişi Raporu Alınmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
GELİR METODUNA GÖRE TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ (Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili ve Ecrimisil - Jeoloji Mühendisi Dahil Olmak Üzere Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluyla Keşif Yapılarak Gelir Metoduna Göre Taşınmazın Değerinin Tespiti Yönünden Bilirkişi Raporu Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı)
SULAMA OLANAĞI (Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili ve Ecrimisil - Su Kuyusunun Debisi ve Su Kapasitesinin Her İki Taşınmazı Pamuk Ekimine Elverişli Olacak Şekilde Sulama Olanağı Sağlayıp Sağlamadığının Kesin Olarak Belirlenmediği/Taşınmazın Tamamının Sulu Tarım Arazisi Kabul Edilmek Suretiyle Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği)"
15Y18.HD24.9.2013E. 2013/13070 K. 2013/12206"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Aynı Münavebenin Değerlendirilmeye Alınması - Aynı Yöreden Gelen Kamulaştırma Dosyalarının İncelenmesinde Bilirkişi Kurulunca Bir Yıl Buğday Üç Yıl Kavun Münavebesi Alındığı Halde Eldeki Bu Dosyada Bir Yıl Buğday Bir Yıl Kavun Münavebesi Üzerinden Değerlendirme Yapıldığı )
AYNI MÜNAVEBENİN DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - Aynı Yöreden Gelen Kamulaştırma Dosyalarının İncelenmesinde Bilirkişi Kurulunca Bir Yıl Buğday Üç Yıl Kavun Münavebesi Alındığı/Aynı Kamulaştırma Kapsamında Aynı Bölgedeki Taşınmazlarda Yeknesaklığın Sağlanması İçin Aynı Münavebinin Değerlendirmeye Alınması Gerekirken Gerekçesi Gösterilmeden Farklı Münavebenin Alınması Suretiyle Değer Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )
TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI ( Bilirkişi Raporu - Bilirkişilerce Yapılacak Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Dava Tarihinin Esas Tutulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili Davası - Bilirkişilerce Yapılacak Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Dava Tarihinin Esas Tutulması Gerektiği/Dava Tarihi Olan 2011 Yılına Ait Verilerin Esas Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesi Gerekirken Bilirkişi Kurulunca Henüz 2011 Yılına Ait Verilerin Oluşmadığı Gerekçesiyle Taşınmazın Değerlendirilmesinde 2010 Yılı Verilerinin Esas Alınmasının Hatalı Olduğu )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI ORAN ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - Dava Konusu Taşınmazın Konumu Bilirkişi Raporlarında Yazılı Özellikleri Göz Önünde Bulundurulduğunda Objektif Değer Artırıcı Unsur Oranının %100 Olacağı Gözetilmeden %50 Oranı Alınması Suretiyle Kamulaştırma Bedeli Tespit Eden Bilirkişi Kurulu Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
15Y18.HD18.6.2013E. 2013/7430 K. 2013/10645"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL ( Taşınmazın Bedelinin Tespitinde Bulunduğu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Dekar Başına Ortalama Verimini Üretim Giderlerini ve Kilogram Başına Toptan Satış Fiyatlarını Gösterir İlçe Genelinde Geçerli Olan Veri Cetvelinin Esas Alınması Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozma İlamında Objektif Artış Oranı Hususunda Herhangi Bir Bozma Nedeninin Belirtilmediği - Bozmaya Uyulduğuna Göre Bozmaya Konu Edilmeyerek Davacı Yararına Oluşan Usuli Kazanılmış Hakların Gözününde Bulundurulması Gerektiği/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil )
BOZMAYA UYMA ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Bozma İlamında Davaya Konu Taşınmazın Tapu Kaydında Yer Alan Haciz Şerhlerinin Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gerektiğine İşaret Edildiği/Haciz Şerhlerinin Kamulaştırma Bedeline Yansıtılmamasının Doğru Görülmediği )
HACİZ ŞERHLERİNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNE YANSITILMASI ( Taşınmazın Tapu Kaydında Yer Alan Tüm Haciz ve Takyidatların Davaya Konu Trafo Alanının Kamulaştırmayla İlgili Değerine Olumlu ya da Olumsuz Herhangi Bir Etkisinin Olmadığı Gerekçesi Belirtilerek Haciz Şerhlerinin Kamulaştırma Bedeline Yansıtılmamasının Doğru Görülmediği )"
15Y5.HD17.6.2013E. 2013/8951 K. 2013/12766"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TERKİN ( Değerlendirmenin Dava Tarihi İtibariyle Yapılması Gerektiği - Dava Konusu Taşınmaza Dava Tarihine Ait Yıl İlçe Tarım Müdürlüğü Verilerine Göre Değer Biçilmesi Gerektiği/Bu Husus Gözetilmeden Bir Önceki Yıl Resmi Verileri Esas Alınarak Değer Biçen Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Dava Konusu Taşınmazın Yeri Konumu Bilirkişi Raporunda Belirtilen Özelliklerine Göre Belirlenen Metrekare Bedellerine Objektif Değer Arttırıcı Unsur İlave Edilerek Bedel Tesbit Edilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Görülmediği )
DEĞER AZALIŞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Terkin - Kamulaştırmanın Niteliği İtibariyle Arta Kalan Bölümde Değer Artışı Olamayacağı ve Bu Kısmın Yüzölçümü Konumu Geometrik Şekli Dikkate Alındığında Bu Kısımda Yüzde Kırk Oranında Değer Azalışı Olacağı Gözetilmeden Az Bedele Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
15Y18.HD25.2.2013E. 2013/1370 K. 2013/2380"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davacı Vekilinin Düşük Değerli Raporu Kabul Edip Etmediği Beyanı Alınarak Düşük Değerli Raporu Kabul Etmesi Halinde Bu Rapora Aksi Halde İki Raporu Uzlaştırıcı Rapor Almak Üzere Üçüncü Bilirkişi Heyeti İle Yeniden Keşif Yapılıp Ortalamayı Belirleyen Rapora Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BELİRLENMESİNDE BİLİRKİŞİLER ( Davacı Vekilinin Düşük Değerli Raporu Kabul Edip Etmediği Yönünde Beyanının Alınması Gerektiği - Kabul Etmezse İki Raporu Uzlaştırıcı Rapor Almak Üzere Üçüncü Bilirkişi Heyeti İle Yeniden Keşif Yapılıp Ortalamayı Belirleyen Rapora Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Islah İstendiği Tarihte Dava Hakkı Düşmüş İse Bu Hususun Islah İstemine Konu Edilemeyeceği - Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonraki Islah İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Görülmediği/Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
15Y5.HD22.1.2013E. 2012/14411 K. 2013/712"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAYIN KARŞILIĞININ ARTIRILMASI TALEBİ ( Takdir Edilen İhtilafsız Bedelle Keşif Sonucu Tespit Edilen Bedel Arasında Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık Bulunduğundan İkinci Kez Keşif Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KEŞİF SONUCU TESPİT EDİLEN BEDEL İLE TAKDİR EDİLEN İHTİLAFSIZ BEDEL ARASINDA ORANSIZLIK BULUNMASI ( İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık Bulunduğundan İkinci Kez Keşif Yapılacağı )
ÇEKİŞMESİZ BEDELİN ÖDEME TARİHİ ( Bedele Dönüştürülen Taşınmaza Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davalarında Çekişmesiz Bedelin Ödeme Tarihi Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gereği )
FAİZ UYGULAMASI ( İmar Uygulaması Sırasında Takdir Edilen Çekişmesiz Bedelin Davacıya Ödendiği/İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Payın Karşılığının Artırılması Talebi - Çekişmesiz Bedelin Ödeme Tarihi Esas Alınarak Değer Biçileceği )"
15YHGK5.10.2012E. 2012/18-361 K. 2012/660"KAMULAŞIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Tescil İstemi - Değerlendirme Tarihindeki Resmi Birim Fiyatları ve Yapı Maliyet Hesapları ile Yıpranma Payı da Göz Önüne Alınarak Bedelin Belirlenmesi Gerektiği )
TESCİL İSTEMİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - Değerlendirme Tarihindeki Resmi Birim Fiyatları ve Yapı Maliyet Hesapları ile Yıpranma Payı da Göz Önüne Alınarak Bedelin Belirlenmesi Gerektiği )
YAPI BİRİM FİYAT LİSTESİ ( Tüm Yıl İçin Geçerli Olmak Üzere Belirlendiğinden Anılan Liste Uyarınca Tespit Edilen Değere Ayrıca Endeks İlavesi Yapılmasının Gerekli Olmadığı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası )
ENDEKS İLAVESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - Yapı Birim Fiyat Listesi Tüm Yıl İçin Geçerli Olmak Üzere Belirlendiğinden Anılan Liste Uyarınca Tespit Edilen Değere Ayrıca Endeks İlavesi Yapılmasının Gerekli Olmadığı )"
15Y18.HD9.7.2012E. 2012/7560 K. 2012/8748"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kamulaştırma Tarihi İtibarıyla Kıymet Takdir Komisyonu ve Bilirkişi Kurulunun Takdir Ettiği İki Değer Arasında Önemli Oransızlık Bulunduğu - Aynı Yöntemlerle Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Taşınmazların Yerinde Yeniden İnceleme Yaptırılacağı )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU VE BİLİRKİŞİ KURULUNUN TAKDİR ETTİĞİ DEĞER ARASINDA ORANSIZLIK ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davası/Mislini Aşan Farklılık Bulunduğu - Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Taşınmazların Yerinde Yeniden İnceleme Yaptırılacağı )
MİSLİ AŞAN FARKLILIK ( Kamulaştırma Tarihi İtibarıyla Kıymet Takdir Komisyonu ve Bilirkişi Kurulunun Takdir Ettiği İki Değer Arasında Önemli Oransızlık Bulunduğu - Aynı Yöntemlerle Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Taşınmazların Yerinde Yeniden İnceleme Yaptırılacağının Gözetileceği )"
15Y18.HD9.7.2012E. 2012/7364 K. 2012/8818"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI (Kamulaştırma Bedelinin Usulüne Uygun Belirlenmediğinin Kabulü - Emsal Taşınmaz Olmadığı Gerekçesiyle Mülk Bilirkişisinin Beyanına Göre Hüküm Verilemeceği)
DEĞER TESPİTİNDE DAVA TARİHİNİN ESAS ALINACAĞI (Kamulaştırma Bedeli İçin Mahkemece Keşif Tarihi İtibariyle Bedeli Hükme Esas Tutmasının Hatalı Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili Davası)
KIYMET TAKDİRİNİN EMSAL SATIŞLARA GÖRE YAPILMASI (Kamulaştırmadan Önce Özel Amacı Olmayan Emsal Satışların Diğer Unsurlarda Dikkate Alınarak Karşılaştırılmasıyla Değer Tespiti Yapılacağı - Mülk Bilirkişisinin Beyanına Göre Hüküm Verilemeyeceği)
MÜLK BİLİRKİSİNİN RAPORU (Mahkemece Emsal Taşınmaz Olmadığı Gerekçesiyle Mülk Bilirkişisinin Beyanına Göre Denetime Elverişli Olmayan ve Yasada Belirtilen Yönteme Aykırı Rapora Göre Hüküm Verilemeceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti)"
15Y18.HD5.7.2012E. 2012/5892 K. 2012/8577"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Tarihine İlişkin Verilerin Esas Alınması Gerektiği )
İRTİFAK TESİSİ ( Taşınmaz Değerinde Oluşturacağı Kaçınılmaz Değer Kaybının Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelinden Düşülmemesinin Hatalı Oluşu )
DAVA TARİHİNE İLİŞKİN VERİLERİN ESAS ALINMASI ( Kamulaştırma Bedeli Tespiti - Bilirkişi Kurulunca Henüz Dava Tarihi Olan 2011 Yılına Ait Verilerin Oluşmadığı Gerekçesiyle Taşınmaz Değerlendirmesinde 2010 Yılı Verilerinin Esas Alınamayacağı )"
15Y18.HD3.7.2012E. 2012/7709 K. 2012/8482"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI ( Bilirkişilerce 2010 Yılı Veri Listesindeki Dekar Başına Ortalama Verim Miktarı Esas Alınarak 2011 Yılı Değerlerinin Bulunmasının Hatalı Olduğu - Vekalet Ücreti )
İPOTEĞİN TESPİT EDİLEN BEDELE YANSITILMASI ( Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydında Mevcut İpoteğin Tespit Edilen Bedele Yansıtılması İle Yetinilmesi Gerektiği - Bankanın Yazısına İstinaden Bedelin Ödemensi Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )"
15Y18.HD19.6.2012E. 2012/5608 K. 2012/7546"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Davaya Konu Taşınmazın Üzerinde Faal Olmayan Bir Mermer Ocağı Bulunduğu ve Taşınmazdan Mermer Çıkarılmasına Yönelik Bir Faaliyet Bulunmadığı - Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Değer Belirleyen Bilirkişi Kurulu Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulmuş Olmasının Doğru Görülmediği )
MERMER OCAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Davaya Konu Taşınmazın Üzerinde Faal Olmayan Bir Mermer Ocağı Bulunduğu ve Taşınmazdan Mermer Çıkarılmasına Yönelik Bir Faaliyet Bulunmadığı/2942 S. KK'nun 11. Md. Esasları Gözetilerek Değerinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Kamulaştırmaya Konu Olan Yerin Cins ve Niteliğine Göre Üçü Odalar Listesinden İkisi de İdare Kurulu Listesinden Seçilmek Suretiyle Beş Kişiden Oluşacağı/Dört Kişiden Oluşan Bilirkişi Heyetinin Düzenlediği Rapora Göre Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
15Y18.HD6.6.2012E. 2012/5692 K. 2012/7050"BEDEL TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedeli - Hakimin Adil ve Hakkaniyete Uygun Bir Kamulaştırma Bedeline Hükmetmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Kamulaştırma Davaları - Üçü Odalar Listesinden İkisi de İdare Kurulu Listesinden Seçilmek Suretiyle Beş Kişiden Oluşcağı )
MİRASÇILAR HAKKINDA DAVA AÇILMAMASI ( Taşınmaz Malikinin Mirasçıları - Bunların Payını Kapsar Şekilde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescile Karar Verilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırma Bedeli - Hakimin Adil ve Hakkaniyete Uygun Bir Kamulaştırma Bedeline Hükmetmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Hakimin Adil ve Hakkaniyete Uygun Bir Kamulaştırma Bedeline Hükmetmesi Gerektiği )"
15Y5.HD29.5.2012E. 2012/6426 K. 2012/11056"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Tescil Talebi - Mahkemece Atanan Bilirkişinin 2942 S.K. 15.M. Belirtilen Niteliklere Haiz Olmadığı/Bu Kurul Tarafından Düzenlenecek Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamacağı/Kıymet Takdir Esaslarına Uyulmadığı)
EMSAL TAŞINMAZLARIN SATIŞLARIN TESPİTİ (Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Kıymet Takdiri - Emsal Satışlara Göre Değer Biçileceği/Taraflardan Delil İkame Olunacağı Gibi Mahkemece Re'sen Emsal Celbi Yoluna da Gidilebileceği/Re'sen Emsal Celbi)
RE'SEN EMSAL CELBİ YOLUNA GİDİLMESİ (Taraflara Dava Konusu Taşınmaza Yakın Bölgelerden Yakın Zaman İçinde Satışı Yapılan Taşınmazlar Hakkında Bilgi Alınması İçin İmkan Verilebileceği - Lüzumu Halinde Re'sen Emsal Celbi de Yapılabileceği)
KIYMET TAKDİR ESASLARINA UYULMAMASI (Dava Konusu Taşınmazın Eksik ve Üstün Yönlerinin Neler Olduğu ve Oranlarının Açıklanması Gereği - Kamulaştırmadan Arta Kalan ve Yola Giden Yerin Bedelinin de Belirlenmesi Gerektiği/Taşınmazın Niteliği)
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN NİTELİĞİ (Restore Edilebilecek Tarihi Eser Vasfının Olup Olmadığının Araştırılacağı - Bayındırlık Birim Fiyat Listesinin Taşınmazın Niteliğine Göre Belirleneceği/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası)"
15Y5.HD12.4.2012E. 2012/2584 K. 2012/7631"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Değerlendirmenin Dava Tarihine Göre Yapılması Gerekirken Önceki Yıl Esas Alınarak Değer Biçilmesinin Doğru Olmadığı )
TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Değerlendirmenin Dava Tarihine Göre Yapılması Gerektiği )
RESMİ VERİLERİN GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Değerlendirmenin Dava Tarihine Göre Yapılması Gerekirken Önceki Yıl Esas Alınarak Değer Biçilmesinin Doğru Olmadığı )"
15Y18.HD19.3.2012E. 2011/12472 K. 2012/2857"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL TALEBİ ( Bilirkişi Raporunda Dekarda 600 Kg Zeytin Verimi Üzerinden Değerlendirme Yapıldığı - Ülke Genelinde Geçerli Ortalama Miktarı Dikkate Alınarak Dekarda En Fazla 500 Kg Verim Miktarına Göre Hesaplama Yapılacağı )
DEKARDA VERİM ARTIRIMI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Talebi - Taşınmaz Askerî Yasak Bölgede Bulunduğundan Tarım Arazisi Niteliğindeki Kullanım Güçlüğü Nedeniyle Oluşabilecek Değer Kaybının En Fazla %10 Olabileceği )
ASKERİ YASAK BÖLGEDE BULUNAN TARIM ARAZİSİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Talebi - Taşınmaz Askerî Yasak Bölgede Bulunduğundan Tarım Arazisi Niteliğindeki Kullanım Güçlüğü Nedeniyle Oluşabilecek Değer Kaybının En Fazla %10 Olabileceği )"
15Y18.HD12.3.2012E. 2012/1840 K. 2012/2465"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazla İlgili Uygun Emsal Tespiti Yapılmadığı - Tapu Kaydında Belirtilen Binaların Satış Tarihindeki Niteliklerinin Belirlenmesi Gerektiği )
YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET CETVELİ ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Yayımlanan Birim Maliyet Cetveline Göre Taşınmaz Değerinin Tespit Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Yıpranma Payı Düşüldükten Sonra Somut Emsal Satış Değerinin Belirleneceği )
TAŞINMAZ EMSAL SATIŞ DEĞERİNİN TESPİTİ ( Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Cetveli - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Yayımlanan Birim Maliyet Cetveline Göre Taşınmaz Değerinin Tespit Edilmesi Gerektiği/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası )"
15YHGK29.2.2012E. 2011/18-811 K. 2012/111"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Yerel Mahkece Belirlenen Hesap Yönetimin ve Metre Kare Brim Bedelinin Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Usul ve Yasaya Ungun Olduğu - Direnme Kararının Onanacağı )
ZAYİAT ORANI TESPİTİ ( İmar Düzenleme Ortaklık Payı - Bu Paya Tekabül Edecek Miktarda Zayiat Oranı İlave Edilmesine İlişkin Olarak Yerel Mahkemece Belirlenen Hesap Yönetiminin Hukuka Uygunluğu - Yerel Mahkemenin Direnme Kararının Onanması Gereği )
TAŞINMAZIN METRE KARE BEDELİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın Malın İdare Adına Tescili Davası - Yerel Mahkemenin Hesap Yönteminin ve Belirlenmesi Gereken Metrekare Bedelinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu/Direnmenin Onanacağı )
İMAR DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Taşınmazların Emsal Mukayesesi Sonucu Bulunan Değerine Tekabül Edecek Zayiat Oranı Tespiti - Yerel Mahkemece Belirlenen Hesap Yönteminin ve Bulunan Metre Kare Bedelinin Hukuka Uygun Olduğu )"
15Y18.HD13.2.2012E. 2012/625 K. 2012/1347"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TESPİTİ (Taşınmazın Dava Tarihindeki Mevkii ve Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelire Göre Belirlenmesi Gereği - Değere Etki Eden Tüm Unsurlar Dikkate Alınarak Hesaplama Yapılması Varsayımlı Kullanım Biçimlerinin Dikkate Alınamayacağı Nadasa Bırakma Olgusunun Hesaba Katılamayacağı)
KAMULAŞTIRMA DAVASINDA İDARE YARARINA VEKALET ÜCRETİ (Hükmolunan Kamulaştırma Bedelinin Vekalet Ücretinden Az Olması İşin Önemi ve Niteliği Hükmolunan Şeyin Tahammülü Dikkate Alınarak İdare Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gereği - Nadasa Bırakma Olgusunun Taşınmazın Değerinin Tespitinde Dikkate Alınmaması Gereği)
NADASA BIRAKMA (Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tespitinde Nadasa Bırakma Olgusunun Dikkate Alınmaması Gereği - Kamulaştırma Nedeniyle İdare Yararına Vekalet Ücreti)"
15Y18.HD23.1.2012E. 2012/27 K. 2012/481"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Uzlaşma Konusunda Yöntemine Uygun Çağrı Yapılmadığı - Davalının Beyanlarından Uzlaşma Konusunda Tebligat Yapılmış Olsa Bile Anlaşmaya Yanaşmayacağı Anlaşıldığından Davaya Devam Edileceği)
UZLAŞMA KONUSUNDA ÇAĞRI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Usulüne Uygun Çağrı Yapılsaydı Bile Davalının Beyanlarından Anlaşmaya Yanaşmayacağının Anlaşıldığı - Dava Şartı Gerçekleşmediğinden Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği)
DEĞERİN DÜŞÜK OLDUĞU VE KABUL ETMEDİKLERİ BEYANI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Davalının Cevap Dilekçesindeki Bu Beyanından Anlaşmaya Yanaşmadığının Anlaşıldığı - Usulüne Uygun Uzlaştırma Konusunda Çağrı Yapılsaydı Bile Uzlaşmanın Kabul Edilmeyeceği)"
15Y18.HD15.12.2011E. 2011/11106 K. 2011/12966"İRTİFAK BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydındaki Haciz Şerhlerinin Bedele Yansıtılacağı - Satış Fiyatı ve Dekar Başına Üretim Giderinin İl Tarım Müdürlüğünden Getirtileceği )
TAPU KAYDINDAKİ HACİZ ŞERHLERİ ( İrfifak Bedeline Yansıtılması Gereği - İrtifak Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dava Dosyasında Bulunmayan Raporun Dayanak Yapılarak Karar Verilemeyeceği - İrtifak Bedeli )
TAPU KAYDINDAKİ ŞAHIS ( Bu Şahsın Tebliğatın Yapıldığı Şahısla Aynı Kişi Olup Olmadıklarının Araştırılması Gereği )"
15YHGK14.12.2011E. 2011/18-564 K. 2011/750"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Taşınmazın Tarım Arazisi Niteliğinde Olduğu - Bedelinin Net Gelir Esas Alınarak Belirleneceği )
TAŞINMAZIN NİTELİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili/Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Taşınmazın Tapu Kaydına 28.02.1983 gün ve 83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 1/c Bendinde Yer Alan Şerhin Konulmadığı - Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenen Alanların Sınırları İçinde Yer Almadığı ve İmar Planı İle İskan Sahası Olarak Ayrılmadığı )
TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili - 83/6122 Sayılı Arsa Sayılabilecek Parsellenmemiş Arazi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararnamesi de Dikkate Alındığında Taşınmazın Arsa Niteliğinde Olmadığı )"
15Y5.HD26.9.2011E. 2011/6223 K. 2011/14687"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmaza Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gerektiği - Taşınmazın Yeri Konumu Köy Yerleşim Alanına Yakınlığı Gözönünde Bulundurulduğunda Bu Hususun Objektif Değer Arttırıcı Unsur Olarak Kabulü Gerektiği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DAVACI İDARE ADINA TESCİLİ ( Taşınmazın Yeri Konumu Köy Yerleşim Alanına Yakınlığı Gözönünde Bulundurulduğunda Bu Hususun Objektif Değer Arttırıcı Unsur Olarak Kabulü Gerektiği )
OBJEKTİF DEĞER ARTTIRICI UNSUR ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazın Yeri Konumu Köy Yerleşim Alanına Yakınlığı Gözönünde Bulundurulduğunda Bu Hususun Objektif Değer Arttırıcı Unsur Olarak Kabulü Gerektiği )
ENKAZ BEDELİ ( Mülkiyet İdareye Tescille Geçeceğinden Tespit Edilen Bedelden Enkaz Bedeli İndirilemeyeceği Gözetilmeden Düşülmek Suretiyle Eksik Bedele Hükmedilmesinin İsabetli Olmadığı )"
15Y18.HD12.9.2011E. 2011/7997 K. 2011/8623"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI TALEBİ ( Kıymet Takdir Komisyonu İle Bilirkişi Raporunda Belirlenen Değerlerde Önemli Oransızlık Bulunduğundan Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturulup Rapor Alınacağı - İhtilafsız Bedelin Bilirkişi Tarafından Belirlenen Bedelden İndirileceği )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU İLE BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRLENEN DEĞERLERİN FARKLI OLMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Talebi - Yeniden Bilirkişi Oluşturulup Rapor Alınacağı )
EMLAK VERGİSİ ORANI ( Dava Konusu Taşınmaz İle Emsallerin Esas Alınan Oranlarının Fahiş Ölçüde Farklı Olduğu - Farklılık ve Çelişkinin Giderilmiş Olması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Talebi - Emsal Pay İle Dava Konusu Taşınmaz Karşılaştırılarak 3194 S.K. Md.18/2'nin Gözetileceği )"
15Y18.HD6.7.2011E. 2011/6212 K. 2011/8328"İRTİFAK KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Nazım ve Uygulama İmar Planı İçerisinde Olmayan Belediye Hizmetlerinden Yararlanmayan ve Etrafı Meskun Olmayan Dava Konusu Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı )
TARIM ARAZİSİ ( Taşınmazı Tarım Arazi Olarak Değerlendirmek Üzere Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturulup Rapor Alınmalı ve Bu Raporun İl Tarım Müdürlüğünden Getirilecek Veri Listesine Uygunluğu da Denetlendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
MEVDUAT FAİZİ ( Bankaya Yatırılan Bedel İle Tespit ve Tescil Davası Sonunda Saptanıp Hüküm Altına Alınan Bedel Arasındaki Farkın Davalı Tarafça Bankadan Çekilmesine Kadar Varsa İşlemiş Mevduat Faizi İle Birlikte Davacı İdareye Geri Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
15Y5.HD21.6.2011E. 2011/4514 K. 2011/11148"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırma Kanununun 15 /Son Md. Uyarınca Değerlendirme Tarihinin İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Yani Dava Tarihi Olan Yıl Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gerektiği )
MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( 2009 Yılı Hasat Dönemindeki Toptan Kilogram Satış Fiyatları İle Üretim Giderlerinin Resmi Kuruluşlardan Getirtilip Bilirkişi Kurulundan 2009 Yılı Verileri Esas Alınarak Değer Biçilmesi Hususunda Ek Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kamulaştırma Kanununun 15 /Son Md. Uyarınca Değerlendirme Tarihinin İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Yani Dava Tarihi Olan Yıl Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gerektiği )"
15Y5.HD13.6.2011E. 2011/4291 K. 2011/10465"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Bilirkişi Kurulunun Kamulaştırmaya Konu Yerin Cins ve Niteliğine Göre Üçü Odalar Listesinden İkisi de İdare Kurulu Listesinden Seçilerek Beş Kişiden Oluşacağı )
İDARE ADINA TESCİLİ İSTENEN TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti - Bilirkişi Kurulunun Kamulaştırmaya Konu Yerin Cins ve Niteliğine Göre Üçü Odalar Listesinden İkisi de İdare Kurulu Listesinden Seçilerek Beş Kişiden Oluşması Gereği )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti ve İdare Adına Tescili - Yerin Cins ve Niteliğine Göre Üçü Odalar Listesinden İkisi de İdare Kurulu Listesinden Seçilerek Beş Kişiden Oluşacağı )"
15Y18.HD6.6.2011E. 2011/4959 K. 2011/6682"KAMULAŞTIRMA DAVASINDA DEĞER TESPİTİ ( İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Olan Dava Tarihinin Esas Alınması Gereği - Tarım Arazisi Olan Taşınmazın Net Gelirinin Dekar Başına Ortalama Verimi ve Üretim Gideri ile Kilo Başına Düşen Toptan Satış Fiyatının Esas Alınması Gereği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ KAYDINDA İPOTEK ŞERHİ BULUNMASI ( İpotek Şerhinin Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gereği - Kamulaştırma Davsanda Yargılama Harç ve Giderlerinden Davacı İdarenin Sorumlu Olduğu )
KAMULAŞTIRMA DAVASINDA VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ( Davalı Yararına Vekalet Ücretinin Maktu Tarife Üzerinden Verilmesi Gereği - Harç Dahil Tüm Yargılama Giderlerinin Davacı İdareye Yükletilmesi Gereği )"
15Y18.HD6.6.2011E. 2011/4770 K. 2011/6587"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Alınacağı - Belgelerin Mahkemeye Verildiği Tarihten Sonraki Satışların Emsal Alınmasının İsabetsiz Olduğu )
BEDEL TESPİTİNE ESAS ALINACAK TARİH ( İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Tarihin Esas Alınacağı - Emsalin Belgelerin Mahkemeye Verildiği Tarihten Sonraki Satışa Konu Taşınmazlar Arasından Seçilmesini İsabetsiz Olduğu )"
15Y5.HD31.5.2011E. 2011/1857 K. 2011/9390"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ TAPUDAN TERKİN ( Bilirkişi Kurulu'nun 5 Kişiden Oluşturulması ve Taşınmazın Niteliğine Göre Üçünün Aynı Uzmanlık Konusundan Olması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Tapudan Terkin - İhtisas Odaları Tarafından Bildirilen Listede Yer Alanlardan 3 Kişi İl veya İlçe İdare Kurullarınca Bildirilen Listede Yer Alan ve O Bölgede Gayrimenkul Sahibi Olan Mühendis Mimar veya Şehir Plancılarından Seçilecek 2 Kişi Olmak Üzere 5 Kişiden Oluşturulması Gereği )
TAPUDAN TERKİN ( Bilirkişi Kurulunun İhtisas Odaları Tarafından Bildirilen Listede Yer Alanlardan 3 Kişi İl veya İlçe İdare Kurullarınca Bildirilen Listede Yer Alan ve O Bölgede Gayrimenkul Sahibi Olan Mühendis Mimar veya Şehir Plancılarından Seçilecek 2 Kişi Olmak Üzere 5 Kişiden Oluşturulması Gereği )
ARSALARIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Satışlara Göre Değer Biçilmesi Gerektiği )"
15Y5.HD7.4.2011E. 2011/2322 K. 2011/6217"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( İdarece Taşınmaza Sahiplenme Kastı İle Fiilen Kalıcı Olarak El Atılması Gerektiği )
FİİLİ EL ATMA ( Kamulaştırmasız El Atma Bedelinin Tahsili Davası - İdarece Taşınmaza Sahiplenme Kastı İle Fiilen Kalıcı Olarak El Atılması Gerektiği )
KEŞİF ( Kamulaştırmasız El Atma Bedelinin Tahsili Davası - El Atmanın Kalıcı Nitelikte Olup Olmadığının Bilirkişi Kurulu Eşliğinde Keşif Yapılarak Tespit Edileceği )"
15Y18.HD4.4.2011E. 2011/3474 K. 2011/4513"KAMULAŞTIRMA ( Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Alınması Gereği - Dava Tarihinden Sonraki Bir Tarihteki Değer Esas Alınarak Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tespitinin İsabetsiz Olduğu )
DEĞER TESPİTİ ( 10 Kat Daha Değerli Taşınmazın Uygun Emsal Olmadığı - Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Dava Tarihinin Esas Alınması Gereği )"
15Y5.HD29.3.2011E. 2010/21571 K. 2011/5532"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİL TALEBİ ( Bilirkişi Kurulunun Yerin Cins ve Niteliğine Göre Üçü Odalar Listesinden İkisi İdare Kurulu Listesinden Seçilmek Suretiyle 5 Kişiden Oluşacağı )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescil Talebi - Bilirkişi Kurulunun Yerin Cins ve Niteliğine Göre Üçü Odalar Listesinden İkisi İdare Kurulu Listesinden Seçilmek Suretiyle 5 Kişiden Oluşacağı )"
15Y5.HD29.3.2011E. 2010/21568 K. 2011/5518"KAMULAŞTIRMA (Bilirkişi Kurulu Üçü Odalar Listesinden İkisi de İdare Kurulu Listesinden Seçilmek Süretiyle Oluşturulması Gereği)
BİLİRKİŞİ KURULU (Kamulaştırma - Kanunda Belirlenen Kişilerden Oluşmayan Bilirkişi Kurulundan Alınan Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)"
15Y18.HD28.3.2011E. 2010/12976 K. 2011/4033"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Satışlarda Binanın Değeri Satış Değerinden Düşülmüş Olsa Bile Arsa Değerlendirilmelerinde Emsal Alımında Yanıltıcı Sonuçlara Götürebileceğinden Emsal Alınmaması Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Olmadığı )
EMSAL ALIMI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Satışlarda Binanın Değeri Satış Değerinden Düşülmüş Olsa Bile Arsa Değerlendirilmelerinde Emsal Alımında Yanıltıcı Sonuçlara Götürebileceğinden Emsal Alınmaması Gerektiği )"
15Y18.HD28.3.2011E. 2010/12633 K. 2011/4130"KAMULAŞTIRMA DEĞERİNİN TESPİTİ ( İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Olan Dava Tarihinin Esas Alınması Gereği - Tarım Arazilerinin Değerlendirmesinde Maliyet Kalemlerinden Tarla Kirası Masrafların Faiz Karşılığı Ürün Tohum Mazot Gübre Destekleme Gibi Primlerin Hasaplamaya Katılmaması Gereği )
TARIM ARAZİSİNİN DEĞER TAKDİRİ ( Maliyet Kalemlerinden Tarla Kirası Masrafların Faiz Karşılığı Ürün Tohum Mazot Gübre Destekleme Gibi Primlerin Hasaplamaya Katılmaması Gereği - Ürün Adı Verim Miktarı Toptan Satış Fiyatı Maliyetinin Net Gelir Biçiminde Bir Çizelge Halinde Gösterilmesi Gereği )"
15Y18.HD28.3.2011E. 2010/10923 K. 2011/4083"KAMULAŞTIRMAYA DAYALI TESPİT VE TESCİL DAVASI ( Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Alınması Gereği - Kamulaştırılan Taşınmazın Kaydında Bulunan İpotek Şerhinin Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gereği )
KAMULAŞTIRMA İLE İRTİFAK TESİS EDİLMESİ ( Taşınmazın Tamamında İrtifak Nedeniyle Oluşacak Değer Kaybının Dikkate Alınması Gereği - Değer Tespitinde Dava Tarihinin Esas Alınması Gereği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE İPOTEK ŞERHİ BULUNMASI ( Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gereği - İrtifak Nedeniyle Oluşan Değer Kaybının Taşınmazın Tamamında Oluşacak Değer Kaybı Esas Alınması Gereği )"
15Y18.HD22.3.2011E. 2011/1631 K. 2011/3784"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın İrtifak Hakkının İdare Adına Tescili Talebi - Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu/Kapitalizasyon Faizinin %4 Olarak Kabul Edilemeyeceği/Kamulaştırma Bedelinin Değerlendirilmesinde Dava Tarihin Esas Alınacağı )
DAVA TARİHİNİN DİKKATE ALINACAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde/Dava Konusu Olayda Daha Önceki Yıla Ait Verilerin Esas Alınmasının Hatalı Olduğu - Hatalı Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Dava Tarihine Ait Veriler Esas Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edileceği - Daha Önceki Yılın Verilerinin Esas Alınmasının Hatalı Olduğu )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Bilirkişi Raporunda Dava Tarihi İtibariyle Verilerin Dikkate Alınacağı - Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde ve Kapitalizasyon Faizi Oranında Hata Yapılmış Olduğu/Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI GEREĞİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu - Dava Tarihine Ait Verilerin Dikkate Alınması Gereği/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası )"
15Y18.HD21.3.2011E. 2011/343 K. 2011/3677"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI ( Taşınmazın Vasfına Göre Belirlenen Bilirkişi Kurulunun Hatalı Olduğu/Kurulun Üçü Odalar İkisi İdari Kurul Listesinden Seçilecek Beş üyeden Oluşturulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Taşınmazın Vasfına Göre Belirlenen Bilirkişi Kurulunun Hatalı Olduğu/Kurulun Üçü Odalar İkisi İdari Kurul Listesinden Seçilecek Beş üyeden Oluşturulması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescil )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN HATALI HESAPLANMASI ( Bilirkişi Raporunda Taşınmazın Gelir Metoduna Göre m2 Fiyatı Bulunduktan Sonra Bunun Üzerinden Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanması Gereği - 2009 Yılı Dekar Başına Verim Oranın Tespit Edileceği )
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Genel Bütçeye Dahil Kamu İdareleri Kapsamına Alındığının Mahkemece Gözetileceği )
İPOTEK ŞERHİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Kaydında Mevcut Bulunan İpotek Şerhinin Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeline Yansıtılmamasının Hatalı Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davası )"
15Y18.HD14.3.2011E. 2010/11337 K. 2011/3395"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Bilirkişilerce Yapılan Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün ( Dava Tarihi ) Esas Tutulacağı - Münavebeye Alınacak Ürünlerin Dekar Başına Ortalama Verimi ve Üretim Giderleri İle Kg. Başına Toptan Satış Fiyatlarının Esas Alınması Gerektiği )
MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLER ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Münavebeye Alınacak Ürünlerin Dekar Başına Ortalama Verimi ve Üretim Giderleri İle Kg. Başına Toptan Satış Fiyatlarının Esas Alınması Gerektiği )
TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Bilirkişilerce Yapılan Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün ( Dava Tarihi ) Esas Tutulacağı - Münavebeye Alınacak Ürünlerin Dekar Başına Ortalama Verimi ve Üretim Giderleri İle Kg. Başına Toptan Satış Fiyatlarının Esas Alınması Gerektiği )"
15Y18.HD7.3.2011E. 2010/10767 K. 2011/3055"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI TALEBİ ( Kıymet Takdir Komisyonunun ve Bilirkişinin Belirlediği Bedel Arasında Önemli Oransızlık Bulunduğu/Emsal Alınan Satışın Fahiş Biçimde Hatalı Belirlendiği - Diğer Paydaş Tarafından Açılan Dava Dosyasının Getirtilip İncelenmediği )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNUN BELİRLEDİĞİ/BİLİRKİŞİNİN BELİRLEDİĞİ BEDEL ( Arasında %100'ü Aşan Önemli Oransızlık Bulunduğu - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davası )
EMSAL TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ OLMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davası - Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Parseli Niteliğinde Olduğundan Düzenleme Ortaklık Payına Karşılık Gelecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )"
15Y5.HD2.3.2011E. 2010/16270 K. 2011/3566"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Bilirkişi Kurulunun Kamulaştırma Kanununa Göre Kurulması ve Kurulun Raporunu Birlikte Tanzim Etmesi Gereği - Her Bir Bilirkişinin Ayrı Ayrı Rapor Vermesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPILARIN DEĞERİ ( Sınıfı Tespit Edildikten Sonra Resmi Birim Fiyatı Esas Alınarak Dava Tarihindeki Yaşlarına Göre Yıpranma Payı Düşülerek Değerinin Tespiti Gereği - Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metoduna Göre Değer Biçilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRILAN ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Gelir Metoduna Göre Belirlenmesi Gereği - Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Hem Ziraat Bilirkişisi Hem de İnşaat Bilirkişi Tarafından Belirlenen Değere Göre Zemin Bedeline Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
15Y18.HD21.10.2010E. 2010/9886 K. 2010/13673"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmaz Fiilen Meskun Halde Bulunmadığından Belirlenen Özellikleri Nedeniyle “Arsa” Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği/ Taşınmazın Arazi Olarak Değerlendirilmesi Gerekirken Arsa Niteliğine Göre Değerlendirme Yapılarak Buna Göre Bedel Belirlenmesinin İsabetsizliği )
ARSA NİTELİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Fiilen Meskun Halde Bulunmadığından Belirlenen Özellikleri Nedeniyle “Arsa” Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği/ Taşınmazın Arazi Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMADA BİLİRKİŞİ ( İl Tarım Müdürlüğü'nden Değerlendirme Tarihine Göre Münavebeye Alınacak Ürünlerin Hangileri Olduğu ve Bunlara İlişkin Dekar Başına Ortalama Verimi ve Üretim Giderleri İle Kg. Başına Toptan Satış Fiyatlarına İlişkin Resmi Verilerin Getirtilmesi Gerektiği )"
15Y18.HD15.6.2010E. 2010/785 K. 2010/9029"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Yeraltı Suyundan Hangi Sistemle Yararlanıldığı Hususları Ayrıntılı Bir Biçimde Araştırma Yapılarak Belirlenmeden Pompajla Sulama Varsa Bunun İçin Yapılacak Giderlerin de Üretim Masraflarına İlave Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN SAPTANMASI ( Münavebeye Alınacak Ürünler Yönünden Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Niteliğinde Olup Olmamasının Önem Taşıdığı )
KAYNAKTAN ALINAN SU ( Taşınmazın Tamamında ve Her Mevsim İçin Fiilen Yeterli Olup Olmadığı Dereden Sulanıyorsa Bu Suyun Kendi Doğal Akışı İle Mi Yoksa Özel Bir Pompalama ya da Başka Bir Sistemle mi Taşınmaza Ulaştığı Yeraltı Suyundan Hangi Sistemle Yararlanıldığı Hususları Ayrıntılı Bir Biçimde Araştırma Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )"
15Y5.HD10.5.2010E. 2010/4373 K. 2010/8199"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmaz Bedelinin Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi İle Belirlenmesi Gerektiği - Acele El Koyma Dosyasında Değer Belirlenmesi Nedeniyle Bedel Tespit Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği )
ACELE KAMULAŞTIRMA ( Acele El Koyma Dosyasında Değer Belirlenmesi Nedeniyle Bedel Tespit Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Kamulaştırma - Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi İle Belirlenmesi Gerektiği/Acele El Koyma Dosyasında Değer Belirlenmesi Nedeniyle Bedel Tespit Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği )"
15Y5.HD8.4.2010E. 2009/21111 K. 2010/6308"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Taşınmazın İdare Adına Tescili İstemi - Taşınmaza Kapama Bağ Geliri Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gerektiği/İlçe Tarım Müdürlüğünden Dava Tarihine Ait Resmi Veriler Getirtilip Buna Göre Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - İlçe Tarım Müdürlüğünden Dava Tarihine Ait Resmi Veriler Getirtilip Buna Göre Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi Gerektiği )
KAPAMA BAĞ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - Taşınmaza Kapama Bağ Geliri Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gerektiği )
DEĞER AZALIŞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - İlçe Tarım Müdürlüğünden Dava Tarihine Ait Resmi Veriler Getirtilip Buna Göre Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi Gerektiği )"
15YHGK7.4.2010E. 2010/5-183 K. 2010/204"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Mahkemece Bozmaya Uyulduğuna Göre Ek Bilirkişi Kurulu Raporunda Dava Tarihi Verilerine Göre Belirlenen ve Gerekçeleri Gösterilerek % 70 Objektif Unsur İlavesiyle Bulunan Değer Üzerinden Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Bozmaya Uyulduğuna Göre Ek Bilirkişi Kurulu Raporunda Dava Tarihi Verilerine Göre Belirlenen ve Gerekçeleri Gösterilerek % 70 Objektif Unsur İlavesiyle Bulunan Değer Üzerinden Karar Verilmesi Gerektiği )
BOZMAYA UYULMASI ( Ek Bilirkişi Kurulu Raporunda Dava Tarihi Verilerine Göre Belirlenen ve Gerekçeleri Gösterilerek % 70 Objektif Unsur İlavesiyle Bulunan Değer Üzerinden Karar Verilmesi Gerektiği )"
15YHGK3.2.2010E. 2010/18-43 K. 2010/53"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL ( Kamulaştırma Yasasının 15. Md. Uyarınca Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluna Kamulaştırma Bedelinin Tespit Ettirilip Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMADA SATIN ALMA USULÜ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Uzlaşma Komisyonu İle Taşınmaz Sahibi Arasında Yapılacak Pazarlıkta Teklif Edilen ve Kabul Edilen Fiyatlar Taraflar Yönünden Bağlayıcı Olmadığı )
UZLAŞMA KOMİSYONU ( İle Taşınmaz Sahibi Arasında Yapılacak Pazarlıkta Teklif Edilen ve Kabul Edilen Fiyatlar Taraflar Yönünden Bağlayıcı Olmadığı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil )
BİLİRKİŞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Kamulaştırma Yasasının 15. Md. Uyarınca Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluna Kamulaştırma Bedelinin Tespit Ettirilip Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
15Y18.HD1.12.2009E. 2009/10059 K. 2009/10946"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde Tarım Kredi Kooperatifi Lehine İpotek Tesis Edildiği Tapu Kaydından Anlaşılmasına Rağmen Bunun Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Görülmediği )
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLMESİ ( Tapu Kaydından Anlaşılmasına Rağmen Bunun Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Görülmediği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dekar Başına Ortalama Verimi ve Üretim Giderleri İle Kg, Başına Toptan Satış Fiyatlarını Gösterir Biçimde Veri Cetvelleri Getirtilerek Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınmalı ve Diğer Bozma Nedenlerini de Karşılar Biçimde Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
15Y18.HD23.11.2009E. 2009/9694 K. 2009/10706"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Karışık Sebzenin Bir Çok Çeşidi Kapsadığı Dikkate Alındığında Ekilmesi Mutad Olan Sebzelerin Neler Olduklarının da Açıklanmamış Olmasının Doğru Olmadığı )
MÜNAVEBE ÜRÜNÜ ( İlçe Tarım Müdürlüğünden Münavebeye Alınan Ürünlerin Değerlendirme Tarihi İtibariyle Dekara Ortalama Verimi ve Toptan Satış Fiyatı ve Üretim Giderinin Getirtilerek Bilirkişi Raporunun Denetlenmemiş Olmasının İsabetsizliği )
İPOTEK TESİSİ ( Dosyada Bulunan Tapu Kaydına Göre Davalı Hissesi Üzerinde TC Ziraat Bankası Lehine İpotek Tesis Edilmiş Olup Bu Davalı İçin Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeline Söz Konusu İpoteğin Yansıtılmamış Olmasının Doğru Görülmediği )"
15Y18.HD28.9.2009E. 2009/7496 K. 2009/7426"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Yargıtay Uygulamalarında Benimsenen Kaim Değer Yöntemine Göre İrtifak Hakkının Kurulduğu Alanın Önce Kapama İncir Bahçesi Olarak Değerlendirilmesi Sonra Açık Tarım Arazisi Olarak Çevrede Ekilmesi Mutat Olan Ürünlere Göre Değerinin Saptanması Gerektiği )
İRTİFAK HAKKI KURULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kurulduğu Alanın Önce Kapama İncir Bahçesi Olarak Değerlendirilmesi Sonra Açık Tarım Arazisi Olarak Çevrede Ekilmesi Mutat Olan Ürünlere Göre Değerinin Saptanması Gerektiği )
ENKAZ BEDELİ ( Düşüldükten Sonra Kalan Ağaç Değerinin Kamulaştırma Bedeline Eklenmesi Gerekirken Bilirkişi Kurulunca Bu Yolda Herhangi Bir Değerlendirme Yapılmadığı Halde Bu Rapora İtibar Edilerek Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesinin Doğru Olmadığı )"
15YHGK3.6.2009E. 2009/18-146 K. 2009/234"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL ( Kamulaştırma Kanununun 15. Md. Açıklanan Yasal Şekle Aykırı Olarak Teşkil Olunan Birinci Bilirkişi Kurulu Tarafından Düzenlenen Raporun Geçersiz Olduğu - Yeniden Oluşturulan Bilirkişi Kurulunca İnceleme ve Değer Tespiti Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ KURULU İNCELEMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili - Kamulaştırma Kanununun 15. Md. Açıklanan Yasal Şekle Aykırı Olarak Teşkil Olunan Birinci Bilirkişi Kurulu Tarafından Düzenlenen Raporun Geçersiz Olduğu )
DEĞER TESPİTİ ( Kamulaştırma Kanununun 15. Md. Açıklanan Yasal Şekle Aykırı Olarak Teşkil Olunan Birinci Bilirkişi Kurulu Tarafından Düzenlenen Raporun Geçersiz Olduğu - Yeniden Oluşturulan Bilirkişi Kurulunca İnceleme ve Değer Tespiti Yaptırılması Gerektiği )"
15Y5.HD13.4.2009E. 2009/4359 K. 2009/5699"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Arsa Niteliğindeki Paylı Taşınmazın Başka Paydaşları Tarafından Açılan ve Yargıtay'ın Onayından Geçerek Kesinleşen Dosyalardaki Birim Fiyatları O Dava İçin Güçlü Delil Olacağı )
GÜÇLÜ DELİL ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Arsa Niteliğindeki Paylı Taşınmazın Başka Paydaşları Tarafından Açılan ve Yargıtay'ın Onayından Geçerek Kesinleşen Dosyalardaki Birim Fiyatları O Dava İçin Güçlü Delil Olacağı )
PAYLI MÜLKİYET ( Arsa Niteliğindeki Paylı Taşınmazın Başka Paydaşları Tarafından Açılan ve Yargıtay'ın Onayından Geçerek Kesinleşen Dosyalardaki Birim Fiyatları O Dava İçin Güçlü Delil Olacağı )"
15YHGK25.2.2009E. 2009/18-62 K. 2009/88"İRTİFAK VE PİLON YERİ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Tesislerin Maliki Olan Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü'nün Kamulaştırılan Pilon Yerinde Hak Sahibi Bulunduğu ve Bu Kısmın Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü Adına Tescili Gerektiği )
TESCİL ( İrtifak ve Pilon Yeri Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Tesislerin Maliki Olan Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü'nün Kamulaştırılan Pilon Yerinde Hak Sahibi Bulunduğu ve Bu Kısmın Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü Adına Tescili Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Tesislerin Maliki Olan Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü'nün Kamulaştırılan Pilon Yerinde Hak Sahibi Bulunduğu ve Bu Kısmın Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü Adına Tescili Gerektiği )
PİLON YERİNİN TAPUSUNUN İPTALİ ( Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Adına Tesciline Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olduğu )"
15Y18.HD16.12.2008E. 2008/11141 K. 2008/12912"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Yerle Benzer Nitelikte Olan Ülkemizin Değişik Yörelerindeki Sulu Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesinde Kapitalizasyon Faiz Oranı %5 Olarak Alındığı )
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Yerle Benzer Nitelikte Olan Ülkemizin Değişik Yörelerindeki Sulu Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesinde %5 Olarak Alındığı )"
15Y18.HD17.11.2008E. 2008/11032 K. 2008/12080"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Bozma İlamı Doğrultusunda Bozmadan Önceki Her Üç Bilirkişi Kurulundan da Ek Rapor Alınmalı Alınan Bu Ek Raporların Bozmaya Uygunluğunun da Denetlenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ BAŞINDA KEŞİF YAPILMASI ( Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Taşınmaz Başında Yapılıp ve Yapılan Bu Keşif Sonucu Bilirkişi Kuruluna Yeniden Rapor Düzenlettirilmesi Gerektiği )
KEŞİF ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Taşınmaz Başında Yapılıp ve Yapılan Bu Keşif Sonucu Bilirkişi Kuruluna Yeniden Rapor Düzenlettirilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMADA BİLİRKİŞİLERİN SEÇİMİ VE DEĞER TESPİTİ ( Bozma İlamı Doğrultusunda Bozmadan Önceki Her Üç Bilirkişi Kurulundan da Ek Rapor Alınmalı Alınan Bu Ek Raporların Bozmaya Uygunluğunun da Denetlenmesi Gerektiği )"
15Y18.HD27.10.2008E. 2008/9039 K. 2008/10991"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmaz Malda İrtifak Hakkı Kurulması Nedeniyle Oluşacak Değer Düşüklüğü Oranının En Fazla %2 Alınması Gerektiği )
DEĞER TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmaz Malda İrtifak Hakkı Kurulması Nedeniyle Oluşacak Değer Düşüklüğü Oranının En Fazla %2 Alınması Gerektiği )
İRTİFAK HAKKI NEDENİYLE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ORANI ( En Fazla %2 Alınması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
15Y18.HD21.7.2008E. 2008/5897 K. 2008/8924"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Bir Yılda Çift Ürün Alınabilen Yörelerde İki Yılda Üç Ürün Esası Uygulanmak Suretiyle Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
BİR YILDA ÇİFT ÜRÜN ALINMASI ( İki Yılda Üç Ürün Esası Uygulanmak Suretiyle Değerlendirme Yapılması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
ÇİFT ÜRÜN MÜNAVEBESİ ( Bir Yılda Çift Ürün Alınabilen Yörelerde İki Yılda Üç Ürün Esası Uygulanmak Suretiyle Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
DEĞER TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin - Kamulaştırma Belgelerinin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Tutulması Gerektiği )
İRTİFAK HAKKI TESİSİ ( Amacıyla Yapılan Kamulaştırma İşleminde Kamulaştırma Bedeli Taşınmazın İrtifak Hakkı Tesisinden Önceki Değeri İle İrtifak Hakkı Tesis Edildikten Sonraki Değeri Arasındaki Farktan İbaret Olduğu )"
15Y18.HD15.4.2008E. 2008/1903 K. 2008/4507"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Uzlaşma Komisyonu İle Taşınmaz Sahibi Arasında Yapılacak Pazarlıkta Teklif ve Kabul Edilen Fiyatlar Kamulaştırma Bedelinin Tespitine Dönük Davada Taraflar Yönünden Bağlayıcı Olmadığı )
UZLAŞMA KOMİSYONU ( Taşınmaz Sahibi Arasında Yapılacak Pazarlıkta Teklif ve Kabul Edilen Fiyatlar Kamulaştırma Bedelinin Tespitine Dönük Davada Taraflar Yönünden Bağlayıcı Olmadığı )
PAZARLIKTA TEKLİF VE KABUL EDİLEN FİYATLAR ( Uzlaşma Komisyonu İle Taşınmaz Sahibi Arasında Yapıldığı - Kamulaştırma Bedelinin Tespitine Dönük Davada Taraflar Yönünden Bağlayıcı Olmadığı )
TAŞINMAZ SAHİBİ İLE YAPILACAK PAZARLIK ( Uzlaşma Komisyonu İle Taşınmaz Sahibi Arasında Yapılacak Pazarlıkta Teklif ve Kabul Edilen Fiyatlar Kamulaştırma Bedelinin Tespitine Dönük Davada Taraflar Yönünden Bağlayıcı Olmadığı )"
15Y5.HD24.3.2008E. 2008/1494 K. 2008/3602"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini İstemi - Tarafların Uzlaşmaması ve Tapuda Ferağ Verilmemesi Halinde İdarece Açılan Tespit ve Tescil Davasında Dava Tarihi İtibariyle Taşınmazın Değerinin Tespit Edilmesi Gereği )
TAPUDAN TERKİN ( Tarafların Uzlaşmaması ve Tapuda Ferağ Verilmemesi Halinde İdarece Açılan Tespit ve Tescil Davasında Dava Tarihi İtibariyle Taşınmazın Değerinin Tespit Edilmesi Gereği )
TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini İstemi - Tarafların Uzlaşmaması ve Tapuda Ferağ Verilmemesi Halinde İdarece Açılan Tespit ve Tescil Davasında Dava Tarihi İtibariyle Taşınmazın Değerinin Tespit Edilmesi Gereği )"
15Y5.HD10.3.2008E. 2008/99 K. 2008/2731"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Tarihi Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gereği - Diğer Hissedar Hakkında Daha Önce Açılan Dava Tarihi Nazara Alınarak Az Bedel Tespitinin Doğru Olmadığı )
BEDEL TESPİTİ ( Kamulaştırma - Diğer Hissedar Hakkında Daha Önce Açılan Dava Tarihi Nazara Alınarak Az Bedel Tespitinin Doğru Olmadığı/Dava Tarihi Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gereği )"
15Y5.HD15.11.2007E. 2007/10924 K. 2007/13224"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Tarihine Göre Değerlendirme Yapan İkinci Bilirkişi Kurulu Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
DAVA TARİHİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLME YAPILMASI ( İkinci Bilirkişi Kurulu Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
ÜRETİM GİDERİ ( Hesaplama Yapılırken Üretim Giderlerine Tarla Kirası Bilinmeyen Masraflar İdarecilik Giderleri ve Sermaye Faizinin Eklenmesi Sureti İle Üretim Gideri Yüksek Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Az Tespitinin Doğru Olmadığı )
TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Kapama Fıstıklık Olan Bölümüne Değer Biçilirken Dekara Verim Miktarı Üzerinden Hesaplama Yapılmasının ve Bu Verime Periyodisite Uygulanması Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Olmadığı )"
15Y5.HD12.11.2007E. 2007/8810 K. 2007/12895"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin İkisi Teknik ve Birisi de Mahalli Olmak Üzere Üç Kişiden Oluşan Bilirkişi Kurulunca Düzenlenen Rapor İle Tesbit Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırmasız Elatma - Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin İkisi Teknik ve Birisi de Mahalli Olmak Üzere Üç Kişiden Oluşan Bilirkişi Kurulunca Düzenlenen Rapor İle Tesbit Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin İkisi Teknik ve Birisi de Mahalli Olmak Üzere Üç Kişiden Oluşan Bilirkişi Kurulunca Düzenlenen Rapor İle Tesbit Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )"
15Y18.HD5.7.2007E. 2007/3797 K. 2007/6466"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Münavebe Ürünleri Olarak Alınan Buğday ve Karışık Sebze Ürünlerinin Bir Yıl Buğday Bir Yıl Karışık Sebze Olmak Üzere İki Yılda İki Ürün Münavebesi Üzerinden Getireceği Net Gelirin Hesaplanması Gerektiği )
MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİN BEDELİNİN TESPİTİ ( Buğday ve Karışık Sebze Ürünlerinin Bir Yıl Buğday Bir Yıl Karışık Sebze Olmak Üzere İki Yılda İki Ürün Münavebesi Üzerinden Getireceği Net Gelirin Hesaplanması Gerektiği )
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI ( Ülkemizin Değişik Yörelerindeki Sulu Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesinde Kapitalizasyon Faiz Oranının %5 Olması Gerektiği )
DEĞER TESPİTİ ( Bilirkişilerce Yapılan Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Alınması Gerektiği )"
15Y18.HD8.5.2007E. 2007/1286 K. 2007/4044"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Tarım Müdürlüklerinin Resmi Veri Cetvellerinde Asgari ve Azami Rakamların Bildirildiği Hallerde Bunların Aritmetik Ortalamalarının Esas Alınarak Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
TARIM MÜDÜRLÜKLERİNİN RESMİ VERİ CETVELLERİ ( Asgari ve Azami Rakamların Bildirildiği Hallerde Bunların Aritmetik Ortalamalarının Esas Alınarak Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
TAPU SİCİLİNE TESCİL ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Edindiği Taşınmazların Hazine Adına Tapu Sicilinde Tescil Olunacağı )
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN EDİNDİĞİ TAŞINMAZLAR ( Hazine Adına Tapu Sicilinde Tescil Olunacağı )"
15Y18.HD13.2.2007E. 2006/9491 K. 2007/1017"BİLİRKİŞİLERCE DEĞER TESPİTİ ( İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Esas Tutulacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Bilirkişilerce Yapılan Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Esas Tutulacağı )
ARTAN KISMIN MÜLKİYET DEĞERİ ( Davacının Davalı İdareden Artan Bölümün Kamulaştırılması Konusunda Bir İsteği Bulunmadığı Halde Böyle Bir Başvuru Yapılmış Gibi Tamamına Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KISIM ( Meydana Gelen Değer Kaybının Bu Kısmın Mülkiyet Değerini Aşmayacak Şekilde Hesaplanması Gerektiği )"
15Y18.HD30.1.2007E. 2006/11040 K. 2007/449"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmazla Aynı Konumda Olması Taşınmaza Yakın Mesafede Bulunması Aynı Nitelik ve Özellikleri Taşıması Benzer Yüzölçümünde Olması veya Kamulaştırmaya Yakın Günlerde Satılmış Olmasının Zorunlu Olmadığı )
EMSALİN KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLA AYNI KONUMDA OLMASI ( Taşınmaza Yakın Mesafede Bulunması Aynı Nitelik ve Özellikleri Taşıması Benzer Yüzölçümünde Olması veya Kamulaştırmaya Yakın Günlerde Satılmış Olmasının Zorunlu Olmadığı )
EMSALİN SATIŞ FİYATINA TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TOPTAN EŞYA FİATLARI ENDEKSİ UYGULANMASI ( Değerlendirme Tarihinde Oluşan Fiatları Bulunduktan Sonra Dava Konusu Taşınmazla Karşılaştırılıp İncelenerek Aradaki Farklılıklar Belirtilip Üstün ve Eksik Yönlerinin Açıklanması Gereği )"
15Y18.HD29.1.2007E. 2006/11009 K. 2007/357"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Niteliği Gözetilerek Açıkça ve Denetime Olanak Verecek Biçimde Saptanması Gerektiği )
TAŞINMAZIN SULU YA DA KURU TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Gözetilerek Açıkça ve Denetime Olanak Verecek Biçimde Saptanması Gerektiği )"
15Y5.HD23.1.2007E. 2006/14393 K. 2007/199"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Dava Konusu Taşınmaz ve Bilirkişi Kurulu Raporunda Emsal Alınan Taşınmaz Kadastro Parseli Olduğu Halde Resen Bilirkişi Kurulunca Belirlenen Bedelden %35 Düzenleme Ortaklık Payı İndirilmesi İsabetsiz Olduğu )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İNDİRİLMESİ ( Dava Konusu Taşınmaz ve Bilirkişi Kurulu Raporunda Emsal Alınan Taşınmaz Kadastro Parseli Olduğu Halde Resen Bilirkişi Kurulunca Belirlenen Bedelden %35 İndirilmesi İsabetsiz Olduğu )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN MAHSUP ( Davalı İdare Tarafından Tespit Edilen ve Davacıların Murisi Adına Bankaya Bloke Edilen Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelinden Mahsup Edilmesi Gerektiği )"
15Y5.HD23.1.2007E. 2006/12120 K. 2007/276"İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Kamulaştırma Kanununun 15 /Son Maddesi Uyarınca Değerlendirmenin Dava Tarihindeki Verilere Göre Yapılması Gereği )
DAVA TARİHİNDEKİ VERİLER ( İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti - Kamulaştırma Kanununun 15 /Son Maddesi Uyarınca Değerlendirmenin Dava Tarihindeki Verilere Göre Yapılması Gereği )
DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ORANI ( Taşınmazın Tüm Değerinin Yüzde Otuz Oranında Olacağı Gözetilmeden Daha Az Oranda Değer Düşüklüğü Tespit Eden Rapora Göre İrtifak Hakkı Bedelinin Eksik Tespiti İsabetsiz Olduğu )"
15Y5.HD4.12.2006E. 2006/12062 K. 2006/13227"ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Mücavir Alan Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Belediye Hizmetlerinden Kısmen Yararlanması Nedeniyle Arsa Kabul Edilip Değer Biçildiği - Taşınmazın Arsa Niteliğine İlişkin Olarak Belediye Başkanlığı Yazısı İle Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişki Giderilmesi Gereği )
BİR TAŞINMAZIN ARSA OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR ( Belediye İmar Planı İçerisinde Olması Olmadığı Takdirde Belediye veya Mücavir Alan İçerisinde Bulunması Gereği )
FAİZ YÖNÜNDEN KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDAKİ FARKLILIK ( Kısa Kararda Faize Hükmedilmiş Olmasına Rağmen Gerekçeli Kararda Faize Hükmedilmemiş Olması Doğru Olmadığı )
ISLAH ( Yapılmaksızın Talepten Fazlaya Hükmedilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazın El Atılan Bölümünün Tapusunun İptali İle Tapudan Terkinine Karar Verilmesi Gereği )
TAPU İPTALİ İLE TERKİN ( Taşınmazın El Atılan Bölümünün Tapusunun İptali İle Tapudan Terkinine Karar Verilmesi Gereği )"
15Y5.HD4.12.2006E. 2006/10918 K. 2006/13310"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Bedelinin İkisi Teknik Biri Mahalli Üç Kişilik Bilirkişi Heyetince Tespitinde İsabetsizlik Bulunmadığı - Elatılan Taşınmazın Davacı Üzerindeki Tapusunun İptaliyle İdare Adına Tesciline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
İDARE ADINA TESCİL ( Kamulaştırmasız Elatma Davasında Taşınmazın Davacı Üzerindeki Tapusunun İptaiyle İdare Adına Tesciline Karar Verilmesi Gereği )"
15Y5.HD4.12.2006E. 2006/10398 K. 2006/13321"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Fiilen Elatma Olmayan Yerlerde Zemin Bedeli Yönünden Davanın Reddi/Su Değirmeni Bedelinin Gelir Metoduna Göre Belirlenmesi Gerektiği )
FİİLEN KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA OLMAYAN YERLER ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi/Zemin Bedeli Yönünden Davanın Reddi Gerektiği - Su Değirmeni Bedelinin Gelir Metoduna Göre Belirleneceği )
GELİR METODUNA GÖRE BELİRLEME ( Kamulaştırmasız Elatma/Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Su Değirmeni Bedelinin Gelir Metoduna Göre Belirlenip Fiilen Elatılmayan Zemin Bedelinin Düşülmesi Gereği )"
15Y5.HD4.12.2006E. 2006/10125 K. 2006/13319"ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Emsal Karşılaştırması Yöntemiyle Değerinin Belirlenmesi Gerektiği )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( İmar Planında Sanayi Alanı Olarak Düzenlendiği Anlaşıldığından Taşınmazın Arsa Niteliğinde Olduğu Kabul Edilmesi Nedeniyle Değerinin Belirleneceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın İmar Planında Sanayi Alanı Olarak Düzenlendiği Anlaşıldığından Taşınmazın Arsa Niteliğinde Olduğu Kabul Edilmesi Nedeniyle Değerinin Emsal Karşılaştırması Yöntemiyle Değerinin Belirleneceği )
MAKTU HARÇ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili Talebinde Hükmedilmesi Gereği )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili Talebinde Hükmedilmesi Gereği )"
15Y5.HD30.11.2006E. 2006/9778 K. 2006/13147"DEĞER KAYBI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması - Taraflara Dava Konusu Taşınmaza Yakın Bölgelerden ve Yakın Zaman İçinde Satışı Yapılan Benzer Yüzölçümlü Satışları Bildirmeleri İçin İmkan Tanınması Gereği )
EMSAL TAŞINMAZLAR ( Dava Konusu Taşınmazdan Daha Az Değerli Taşınmazın Emsal Olarak Kabul Edilmesi Mümkün Olmadığı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE YÜRÜTÜLECEK FAİZ ( Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taraflara Dava Konusu Taşınmaza Yakın Bölgelerden ve Yakın Zaman İçinde Satışı Yapılan Benzer Yüzölçümlü Satışları Bildirmeleri İçin İmkan Tanınması Gereği )
İRTİFAK HAKKI ( Taşınmaz Üzerinde Kurulu İrtifak Hakkının Meydana Getirdiği Değer Kaybının Taşınmaz Bedelinden İndirilmesi Gereği )"
15YHGK8.11.2006E. 2006/5-663 K. 2006/692"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL ( Dava Konusu Taşınmazın Arsa Niteliğinde Kabulü İle Emsal Mukayesesi Yapılmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gerektiği )
ARSA SAYILABİLECEK PARSELLENMEMİŞ ARAZİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARNAMESİ ( Dava Konusu Taşınmazın Arsa Niteliğinde Kabulü İle Emsal Mukayesesi Yapılmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gerektiği )
ARSA NİTELİĞİ ( Dava Konusu Taşınmazın Arsa Niteliğinde Kabulü İle Emsal Mukayesesi Yapılmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil )
EMSAL MUKAYESESİ SURETİYLE DEĞER BİÇME ( Arsa Sayılabilecek Parsellenmemiş Arazi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararnamesi Uyarınca Dava Konusu Taşınmazın Arsa Niteliğinde Kabulü ile Yapılacağı )"
15Y18.HD16.10.2006E. 2006/6140 K. 2006/7785"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazın Tarım Arazisi Olduğunun Kabulü Suretiyle )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yasaya Aykırı Olarak Taşınmaza Değer Biçen Bilirkişi Raporlarının Hakkaniyete Uygun Olduğu Gerekçesiyle Hakimin Birinci Bilirkişi Kurulunca Düzenlenen Ek Rapora İtibarla Hüküm Kurmuş Olmasının Yasaya Aykırı Olması )
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ( Edindikleri Taşınmazların Hazine Adına Tapu Sicilinde Tescil Olunacağının Gözetilmeden Taşınmazın Doğrudan Davacı İdare Adına Tescilinin Yerindelik Arzetmemesi )"
15Y18.HD9.10.2006E. 2006/4906 K. 2006/7442"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI ( Kamulaştırma Kanununun 11. Maddesinde Belirtilen Esaslara Göre Değer Tespiti Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Taşınmaz İmar Parseli Olmaması İncelenen Emsal Parselin ise İmar Parseli Olması - Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirm Yapılması Gereği )
KAMULAŞTIRMA KONUSU TAŞINMAZIN SİT ALANINDA BULUNMASI ( Taşınmazın Değerine Olumsuz Etkisinin İncelenerek Belirlenecek Değerinden İnidirim Yapılması Gereği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN ZEMİNİ ÜZERİNDE BULUNAN AĞAÇLARIN DEĞERİ ( Kaim Değere Göre Tespiti Gereği - Junge Yöntemi ile Belirlenmeisinin Hatalı Olduğu )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNUN BELİRLEDİĞİ DEĞER İLE BİLİRKİŞİ TARAFINDAN BELİRLENEN DEĞER ARASINDA ORANSIZLIK BULUNMASI ( %100'ü Aşan Farklılık Bulunması - Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturulup İnceleme Yaptırılması Gereği )"
15Y18.HD28.9.2006E. 2006/7003 K. 2006/7059"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Alınması Gereği - Mirasçılık Belgesine Göre Davalıların Tapu Malikleriyle Olan bağlantısı Gösterilmeden Hüküm Oluşturmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
ÜRÜN MÜNAVEBESİ ( Dekar Başına Verim Üretim Giderleri ve Kilo Başına Ortalama Toptan Satış Verilerenin Tarım Müdürlüğünden Alınarak Ürün Değerinin Tespiti - Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günkü Değerinin Esas Alınması Gereği )"
15Y18.HD28.9.2006E. 2006/5920 K. 2006/7065"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kamulaştırma Karar Tarihinden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde Dava Açıldığına Göre Kamulaştırma Tarihine Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA TARİHİ ( Kamulaştırma Karar Tarihinden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde Dava Açıldığına Göre Kamulaştırma Tarihine Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
FAİZ VE MASRAFLARIN TAHSİLİ ( Kamulaştırma Karar Tarihinden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde Dava Açıldığına Göre Kamulaştırma Tarihine Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
DAVA AÇMA TARİHİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Kamulaştırma Karar Tarihinden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde Dava Açıldığına Göre Kamulaştırma Tarihine Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiği )"
15Y18.HD25.9.2006E. 2006/7646 K. 2006/6788"KAMULAŞTIRMA ( Bedel Tespiti ile İrtifak Hakkının İdare Adına Tescili - Dava Konusu Taşınmazın Değerinin İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği )
BEDEL TESPİTİNE ESAS TARİH ( Kamulaştırılacak Yere İlişkin Belgelerin İdarece Mahkemeye Verildiği Gün Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği - Davanın Açıldığı Yıl Esas Alınarak Dava Konusu Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
15Y18.HD25.9.2006E. 2006/5726 K. 2006/6800"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Açık Tarla Olarak Değerlendirilip Kesilecek Elma Fidanlarının da Yaşı ve Cinsine Göre Raiç Fiyatlarının İlçe Tarım Müdürlüğünden Sorulup Toplam Kamulaştırma Bedeline Eklenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN AÇIK TARLA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kesilecek Elma Fidanlarının da Yaşı ve Cinsine Göre Raiç Fiyatlarının İlçe Tarım Müdürlüğünden Sorulup Toplam Kamulaştırma Bedeline Eklenmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bozma İlamından Sonra 2942 Sayılı Yasanın 15. Maddesine Aykırı Olarak Her İki Bilirkişi Kurulundan da Ayrı Ayrı Ek Rapor Alınması Yerine Bu İki Bilirkişi Kurulunun Birleştirilerek Tek Rapor Alınmasının Doğru Görülmediği )"
15Y18.HD25.9.2006E. 2006/5490 K. 2006/6779"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırılan Taşınmazla İlgili Olarak Bilirkişi Kurulunun Saptadığı Bedel ile Emsalin Değerinin Birbirlerine Olan Oranlarının Gerçekçi ve Makul Olup Olmadığının Denetlenmesinin Gerekmesi )
İMAR DÜZENLEMESİ ( Dava Konusu Taşınmazın Değerlendirme Tarihi Hükme Esas Alınan Ek Raporda Emsal Kabul Edilen Taşınmazların da Satış Tarihleri İtibariyle İmar Düzenlemesine Tabi Tutulup Tutulmadığının İlgili Müdürlüklerden Sorulmamış Olmasının Hükmün Bozulmasını Gerektirmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırılan Taşınmazla İlgili Olarak Bilirkişi Kurulunun Saptadığı Bedel ile Emsalin Değerinin Birbirlerine Olan Oranlarının Gerçekçi ve Makul Olup Olmadığının Denetlenmemesinin Hatalı Olması )"
15Y18.HD21.9.2006E. 2006/5817 K. 2006/6682"KAMULAŞTIMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI ( Taşınmazın Şehre ve Yola Yakınlığı Nedeniyle Objektif Katkı Değeri Eklenmesi - Genel Bütçeye Dahil İdarelerin Edindikleri Taşınmazların Hazine Adına Tescili Gereği )
MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRME YILI ( Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Verildiği Dava Tarihinin Esas Alınması Gereği )
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI ( Sulu Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesinde Kapitalizasyon Faiz Oranın %5 Olduğu )
OBJEKTİF KATKI DEĞERİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tespiti - Taşınmazın Şehre ve Yola Yakınlığının Ne Kadar Olduğu Belirtilmeden Ulaşım ve Pazarlama Kolaylığının Sağlayacağı Katkının %10'u Geçemeyeceği )
GENEL BÜTÇEYE DAHİL KAMU İDARELERİNİN EDİNDİKLERİ TAŞINMAZLAR ( Hazine Adına Tescil Edilmeleri Gereği - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Bütçeye Dahil İdare Olduğundan Kamulaştırılan Taşınmazın DSİ Yerine Hazine Adına Tescili Gereği )
DEVLET SU İŞLERİ ( Genel Bütçeye Dahil İdare Olduğu - Kamulaştırılan Taşınmazın Hazine Adına Tescili Gereği )"
15Y18.HD21.9.2006E. 2006/4276 K. 2006/6684"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Yerinde Yapılan İnceleme Tarihinde 2004 Yılı Verileri Belli Olmadığından Verilerin Belirlenmiş Olması Karşısında Veri Cetvellerinin Getirtilerek Buna Göre Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişi Kurullarınca Kapama Mandalina Bahçesi Olarak Değerlendirilen Taşınmaza Objektif Artış Verilmekle Yetinilmeyip Ayrıca Ağaçlara da Objektif Artış Verilmiş Olmasının Hatalı Olması )
EK RAPOR ( Bozma Gereklerine Uygunluğun Denetlenmesi için Ek Rapor Alınmasının Gerekmesi )
OBJEKTİF DEĞER ARTIŞI ( Arazinin Çevre-İklim ve Sosyal Farklılık Gözönünde Bulundurularak Yapılan Değer Artış İlavesinden Kamulaştırma İşlemlerinde Bedel Tespitinde de Yararlanılması )"
15Y18.HD21.9.2006E. 2006/2620 K. 2006/6603"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI ( Değer Tespitinde Uyulması Gerekil Esaslar - Münavebeye Alınacak Ürünlerin Ortalama Verim üretim Giderleri ve Toptan satış Fiyatının Tarım Müdürlüğü Verilerine Göre Belirlenmesi Gereği )
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI ( Değeri Önemli Biçimde Etkileyen Kanıtlanmış Farklı Bir Özel Etken Bulunmadıkça %5 Olduğu )
KISMİ KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE DEĞER KAYBI ( Artan Kısmın Yüzölçümü ve Kamulaştırma Krokisi ile Tarımsal İşletme Tekniği Nazara Alınarak Belirlenmesi Gereği )"
15Y5.HD15.6.2006E. 2006/5510 K. 2006/7378"FINDIK BAHÇESİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Bilirkişiler Aracığıyla Keşif Yapılarak Fındık Bahçesi Niteliğindeki Taşınmaza Net Gelirine Göre Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMA KONUSU HAKKIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Bilirkişiler Aracığıyla Keşif Yapılarak Fındık Bahçesi Niteliğindeki Taşınmaza Net Gelirine Göre Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI VE PİLON YERİ BEDELİNİN TESPİTİ ( Fındık Bahçesi Niteliğindeki Taşınmaza Net Gelirine Göre Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gereği )
TAŞINMAZA NET GELİRİNE GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Fındık Bahçesi Niteliğindeki Taşınmaza Net Gelirine Göre Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçilmesi Gereği )"
15Y18.HD16.3.2006E. 2005/10455 K. 2006/2160"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Kamulaştırma Tarihine Göre Hesaplama Yapılması - Bu Yanlışlığın Giderilmesi İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği Düşünülmemesinin Hatalı Olduğu )
TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Kamulaştırma Tarihine Göre Hesaplama Yapılması - Bu Yanlışlığın Giderilmesi İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği Düşünülmeden Bilirkişi Kurulunun Bu Konudaki Hatalı Raporuna Göre Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
BİLİRKİŞİLERCE YAPILAN DEĞER TESPİTİ ( Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Tutulacağı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
15Y18.HD9.3.2006E. 2005/9958 K. 2006/1912"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL TALEBİ ( Bilirkişi Kurul Raporlarında Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Kapitalizasyon Faizi Oranının % 6 Yerine % 5 Olarak Kabulü Doğru Görülmediği )
KAPATİLİZASYON FAİZ ORANI ( Taşınmazın Bulunduğu Yerle Benzer Nitelikte Olan Ülkemizin Değişik Yörelerindeki Kuru Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesinde % 6 Olarak Alınması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespit ve Tescili )
KURU TARIM ARAZİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Taşınmazın Bulunduğu Yerle Benzer Nitelikte Olan Ülkemizin Değişik Yörelerindeki Arazilerinin Değerlendirilmesinde Kapitalizasyon Faizi Oranının % 6 Olarak Alınması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespit ve Tescili )
TESCİL TALEBİ ( Bilirkişi Kurul Raporlarında Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Kapitalizasyon Faizi Oranının % 6 Yerine % 5 Olarak Kabulü Doğru Görülmediği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
15Y5.HD26.1.2006E. 2005/14477 K. 2006/444"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Emsal Taşınmazlardan Daha Değerli Olduğu Anlaşılan - Bilirkişi Kurullarınca Daha Değersiz Olduğu Kabul Edilerek Değer Biçildiği/Raporun Geçersizliği )
EMSAL TAŞINMAZLARA GÖRE DEĞER TESPİTİ ( Daha Değerli Olduğu Anlaşılan Taşınmaza Bilirkişi Kurullarınca Daha Değersiz Olduğu Kabul Edilerek Değer Biçildiği/Raporun Geçersizliği -Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN GEÇERSİZLİĞİ ( Emsal Taşınmazlardan Daha Değerli Olduğu Anlaşılan Taşınmaza Bilirkişi Kurullarınca Daha Değersiz Olduğu Kabul Edilerek Değer Biçilmesi )"
15Y18.HD27.12.2005E. 2005/8677 K. 2005/11773"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Tarım Arazilerine Kamulaştırma Tarihindeki Mevki ve Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Gözetilerek Değer Biçilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Tarım Arazilerine Kamulaştırma Tarihindeki Mevki ve Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Gözetilerek Değer Biçilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Tarım Arazilerine Kamulaştırma Tarihindeki Mevki ve Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Gözetilerek Değer Biçilmesi Gerektiği )
TARIM ARAZİLERİ ( Kamulaştırma Tarihindeki Mevki ve Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Gözetilerek Değer Biçilmesi Gerektiği )"
15Y18.HD5.12.2005E. 2005/8537 K. 2005/10702"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaz İçin Kıymet Takdir Komisyonu Tarafından Biçilen Değer İle Bilirkişi Kurulunca Belirlenen Değer Arasında Önemli Bir Oransızlık Bulunduğu - Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturulup Yerinde İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Kıymet Takdir Komisyonu Tarafından Biçilen Değer İle Bilirkişi Kurulunca Belirlenen Değer Arasında Önemli Bir Oransızlık Bulunduğu - Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturulup Yerinde İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
YENİ BİLİRKİŞİ KURULU OLUŞTURULMASI GEREĞİ ( Taşınmaz İçin Kıymet Takdir Komisyonu Tarafından Biçilen Değer İle Bilirkişi Kurulunca Belirlenen Değer Arasında Önemli Bir Oransızlık Bulunması Nedeniyle - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
GÜÇLÜ DELİL ( Aynı Taşınmazın Başka Paydaşları Tarafından Açılan Bedel Artırımı Davasında Aynı Değerlendirme Tarihi İtibariyle Taşınmaza Takdir Olunan TL/M2 Değerin Eldeki Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Yönünden Sayılabileceği )
MİRAS BIRAKANIN PAYI ( Davacıların Kamulaştırılan Taşınmazdaki Payları Toplamı Miras Bırakanın Bir Kısım Payı Olup Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanmasında Bu Payın Esas Alınması Gerektiği )"
15Y18.HD10.11.2005E. 2005/9444 K. 2005/9780"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Son Bilirkişi Kurulu Raporunda Dava Konusu Taşınmaza Biçilen Bedel İle Kıymet Takdir Komisyonunca Saptanan Bedel Arasında Bir Mislini Aşan Fark Bulunduğu - Önceki Bilirkişi Kurullarından Ek Raporlar Alınması Gereği )
TAŞINMAZA SAPTANAN BEDEL ARASINDA ÖNEMLİ FARK BULUNMASI ( Önceki Bilirkişi Kurullarından Son Bilirkişi Kurulunca Somut Emsal Olarak İncelenen Parselin Emsal Olarak İncelendiği Ek Raporlar Alınarak Ortalama Değeri İçeren Rapor Doğrultusunda Hüküm Kurulması Gerektiği )
SON BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU ( Dava Konusu Taşınmaza Biçilen Bedel İle Kıymet Takdir Komisyonunca Saptanan Bedel Arasında Bir Mislini Aşan Fark Bulunduğu - Önceki Bilirkişi Kurullarından Ek Raporlar Alınarak Ortalama Değeri İçeren Rapor Doğrultusunda Hüküm Kurulması Gerektiği )
TAŞINMAZA BİÇİLEN DEĞER ( İle Kıymet Takdir Komisyonunca Saptanan Bedel Arasında Bir Mislini Aşan Fark Bulunduğu/Önceki Bilirkişi Kurullarından Ek Raporlar Alınması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y18.HD8.11.2005E. 2005/7104 K. 2005/9670"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Bilirkişilerce Yapılan Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Alınması )
BEDELDE İNDİRİM YAPILMASI ( İmar Yasası Gereğince Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılıp Yapılmayacağının Belirlenmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bilirkişiler Tarafından Emsal Olarak Değerlendirmeye Esas Alınan Taşınmazın İncelenen Satış Tarihi İtibariyle Alıcısını-Satıcısını- Satış Bedeli ve Miktarını Gösterir Tapu Kaydının Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmemesinin Hatalı Olması )"
15Y18.HD27.10.2005E. 2005/5470 K. 2005/9545"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ TALEBİ ( Bilirkişi Kurulunun İkisi Odalar Listesinden Biri de Taşınmaz Mal Sahipleri Listesinden Seçilecek Üyelerden Oluşması Zorunluluğu - Taşınmaz Malikleri Listesinden Seçilen Bilirkişiyi İhtiva Etmeyen Kurulun Hazırladığı Raporun Hükme Esas Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI USULÜ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti ve İdare Adına Tescil Davasında - Taşınmaz Malikleri Listesinden Üye Seçilmeden Oluşturulan Bilirkişi Kurulunun Hazırladığı Raporun Hükme Esas Alınamayacağı )
TAŞINMAZ MALİKLERİ LİSTESİNDEN ÜYE SEÇİLMEDEN OLUŞTURULAN BİLİRKİŞİ KURULUNUN HAZIRLADIĞI RAPORUN HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti ve İdare Adına Tescil Davasında )"
15Y18.HD25.10.2005E. 2005/7118 K. 2005/9429"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Bilirkişilerce Yapılan Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Esas Tutulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİLERCE YAPILAN DEĞER TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Esas Tutulması Gerektiği )
DEĞER TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - İkinci Bilirkişi Kurulu Raporunda Değer Belirlenirken Anılan Yasa Hükmü Gözardı Edilerek/Kamulaştırma Tarihine Göre Hesaplama Yapılmış Olmasının İsabetsiz Olduğu )"
15Y5.HD24.10.2005E. 2005/11409 K. 2005/11261"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Mülkiyet Hakkı İdareye Geçtikten Sonrası İçin Faize Karar Verilebildiği )
MÜLKİYET HAKKININ GEÇMESİ ( Tescil Kararı veya Taşınmazın Tapuda Ferağının Verilmesi ile Olabileceği Gibi Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi ile de Geçtiği )
FAİZ KARARI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Mülkiyet Hakkı İdareye Geçmeden Faize Karar Verilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İDARİ YÖNDEN KESİNLEŞMESİ ( Mülkiyet Hakkının Geçeceği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y18.HD17.10.2005E. 2005/4816 K. 2005/9032"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Tarım Arazilerindeki Değerlendirmenin Taşınmazın da İçerisinde Bulunduğu İl Genelinde Ekilmesi Mutad Olan ve Bilirkişilerce Münavebeye Alınan Ürünlerin Dekar Başına Ortalama Verim ve Üretim Giderleri İle Kg. Başına Ortalama Satış Fiyatlarının İl Tarım Müdürlüğünden Getirtilmesi Gereği )
TARIM ARAZİLERİNDEKİ DEĞERLENDİRME ( Taşınmazın da İçerisinde Bulunduğu İl Genelinde Ekilmesi Mutad Olan ve Bilirkişilerce Münavebeye Alınan Ürünlerin Dekar Başına Ortalama Verim ve Üretim Giderleri İle Kg. Başına Ortalama Satış Fiyatlarının İl Tarım Müdürlüğünden Getirtilmesi Gereği )
DEKAR BAŞINA ORTALAMA VERİM VE ÜRETİM GİDERLERİ ( Kg. Başına Ortalama Satış Fiyatlarının İl Tarım Müdürlüğünden Getirtilmesi ve Bu Verilere Göre Taşınmazın Getireceği Net Gelirin Hesaplanıp Bilimsel Yöntemle Değerinin Saptanacağı - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y18.HD10.10.2005E. 2005/7259 K. 2005/8784"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Resmi Verilere ve Gerçeğe Uygun Biçimde Yöntemince Tespiti İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )
DEĞER TESPİTİ ( Bilirkişilerce Yapılan Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Tutulması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
15Y18.HD3.10.2005E. 2005/7415 K. 2005/8553"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Bilirkişilerce Yapılan Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Tarihin Esas Alınması Gereği )
TESCİL TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Alınması Gereği )
İDARECE BELGELERİN MAHKEMEYE VERİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Verildiği Günün Esas Alınması Gereği )"
15Y5.HD13.9.2005E. 2005/9131 K. 2005/9278"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Malikinin Ölmüş Olduğunun Anlaşılması - Dava Reddedilmeyerek Bu Paydaşın Mirasçıları Tesbit Edilip Davaya Bakılması Gereği )
TAŞlNMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Malikinin Ölmüş Olduğunun Anlaşılması/Dava Reddedilmeyerek Bu Paydaşın Mirasçıları Tesbit Edilip Davaya Bakılması Gereği - Kamulaştırma )
MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tapuya Tescili İstemİ - Dava Reddedilmeyerek Bu Paydaşın Mirasçıları Tesbit Edilip Davaya Bakılması Gereği )"
15Y5.HD12.9.2005E. 2005/9057 K. 2005/9136"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ( Taşınmazların Tarım Arazisi Niteliğinde Kabulü İle Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getirecekleri Net Gelirleri Üzerinden Değer Biçilmesi de Üzerinde Bulunan ve Taşınmazlara Bahçe Niteliği Vermeyen Ağaçlara da Maktuen Değer Biçilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
AĞAÇLARIN BEDELLERİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazların Tarım Arazisi Niteliğinde Kabulü İle Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getirecekleri Net Gelirleri Üzerinden Değer Biçilmesi de Üzerinde Bulunan ve Taşınmazlara Bahçe Niteliği Vermeyen Ağaçlara da Maktuen Değer Biçilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
TESPİT EDİLEN BEDEL İLE KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNUN BİÇTİĞİ DEĞER ( Arasında Önemli Oransızlıkta Bulunmadığından 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 15/11.Maddesi Gereğince Bu Rapora Dayanılarak Artırmaya Karar Verilmesi Gerektiği ) "
15Y5.HD7.7.2005E. 2005/6835 K. 2005/8238"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Yer Bedelinin Eski Hale Getirme Masrafından Yüksek Olması Halinde Eski Hale Getirme Bedeline Aksi Halde Zemin Bedeline Hükmedilerek El Atılan Bölümden Davacı Üzerindeki Tapusunun İptali İle Yol Olarak Terkinine Karar Verilmesi Gerektiği )
ESKİ HALE GETİRME MASRAFI ( Hükmedebilmek İçin Öncelikle Taşınmazın El Atılan Bölümünün Ürün Gelirine Göre Değeri İle Eski Hale Getirme Masrafı Hesap Edilip Yer Bedelinin Eski Hale Getirme Masrafından Yüksek Olması Halinde Eski Hale Getirme Bedeline Hükmedileceği )
ECRİMİSİL ( Taşınmaza Davalı İdare Tarafından El Atılması Durumunda İstem Olduğu Takdirde Taşınmaza Dava Tarihinden Geriye Doğru El Atma Tarihine Kadar Taşınmazın Kullanım Durumuna Göre Gelir Kaybı Olarak Ecrimisil Bedeline Hükmedilebileceği )"
15Y18.HD27.6.2005E. 2005/5556 K. 2005/6766"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Direnme Hakkı Yasalarımızda Mahkemeye Verilmiş Olup Mahkemece Bozmaya Uyulduktan Sonra Bilirkişiler Bozma Gereğini Yerine Getirmek Zorunda Olduğu )
DİRENME HAKKI ( Yasalarımızda Mahkemeye Verilmiş Olup Mahkemece Bozmaya Uyulduktan Sonra Bilirkişiler Bozma Gereğini Yerine Getirmek Zorunda Olduğu )
BOZMAYA UYMA ( Hakim Uyduğu Bozma İlamının Gereğinin Yapılıp Yapılmadığını Denetlemek ve Kendisinin Uyduğu Hususlara Aykırı Değerlendirme Yapılması Halinde Bilirkişi Kurullarından Bozma Esaslarına Uygun Rapor Düzenlemelerini Sağlamakla Görevli Olduğu )
BİLİRKİŞİ KURULU RAPORUNDAKİ ÖNEMLİ ORANSIZLIK ( Bulunduğu Halde İkinci Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiğinin Düşünülmemesi Yasaya Aykırı Olduğu )"
15Y18.HD7.6.2005E. 2005/3963 K. 2005/6009"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Arazinin Mevki ve Şartlarına Göre Getireceği Net Gelirin Hesaplanmasında Değerlendirmeye Esas Ürünlerin Dekar Başına Ortalama Verimi ve Üretim Giderleri İle Kg Başına Toptan Satış Fiyatlarının Resmi Verilere Uygun Olması Gereği )
ARAZİNİN MEVKİ VE ŞARTLARINA GÖRE GETİRECEĞİ NET GELİRİ ( Hesaplanmasında Değerlendirmeye Esas Ürünlerin Dekar Başına Ortalama Verimi ve Üretim Giderleri İle Kg Başına Toptan Satış Fiyatlarının Resmi Verilere Uygun Olması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU İLE KIYMET TAKDİR KOMİSYONU RAPORU ( Arasında Önemli Oransızlık Yoksa Bu Rapora Göre Aksi Halde 2. ve 3. Bilirkişi Kurullarından da Ek Raporlar Alınıp Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Karar Verilmesi Gereği )"
15Y18.HD6.6.2005E. 2005/3931 K. 2005/5915"FAİZ TALEBİ ( Arttırılan Kamulaştırma Bedeli İçin Yasal Faizin Hak Sahibine Tebligatın Yapıldığı Tarihten İtibaren Hesaplanması Gereği )
HAK SAHİBİNE YAPILACAK TEBLİGAT ( Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesi - Kamulaştırma Tarihi/Tebligat Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yaptırılmışsa Kamulaştırma Kararının Hak Sahibine Tebliğ Edildiği Tarih - Tebligat Yapılmadan Dava Açılmışsa Dava Tarihi Esas Alınacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kamulaştırma Tarihi/Tebligat Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yaptırılmışsa Kamulaştırma Kararının Hak Sahibine Tebliğ Edildiği Tarih - Tebligat Yapılmadan Dava Açılmışsa Dava Tarihi Esas Alınacağı )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( Kamulaştırma Kararının Tamamlandığı Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde İdare Tarafından Tebligat Yaptırılmışsa Kamulaştırma Tarihi - Tebligat Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yaptırılmışsa Kamulaştırma Kararının Hak Sahibine Tebliğ Edildiği Tarihin Esas Olduğu )"
15Y18.HD24.5.2005E. 2005/2842 K. 2005/5438"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE İDARE ADINA TESCİL TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Esas Alınacak Tarih - Arsanın ve Bağımsız Bölümlerin Kamulaştırma Bedellerinin Tesbiti Usulü - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Meydana Gelen Değer Eksilmesinin Tesbiti Usulü )
ARSANIN VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( Arsaya Emsal Satışlara Göre Bağımsız Bölümlere ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Listelerine Göre Değer Biçilmesi Gereği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Birim Fiyat Listelerine Göre Değer Biçileceği )
DEĞER KAYBI ORANININ TESBİTİ USULÜ ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Meydana Gelen - Mülkiyet Davacılarda Kalmasına Rağmen % 100'lük Değer Kaybı Miktarı Üzerinden Hesaplama Yapılamayacağı )"
15Y5.HD5.5.2005E. 2005/3865 K. 2005/5443"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Tarihi İle Tebliğ Tarihi Arasında Bir Yıldan Fazla Süre Geçtiğinden Sözkonusu Yıl Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gerektiği )
ORTALAMA TOPTAN KİLOGRAM SATIŞ FİYATLARI ( Üretim Giderlerinin İl Tarım Müdürlüğünden Sorulup Getirtilmesi Resmi Verilere Göre Değer Biçilmesi İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
RESMİ VERİLERE GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Mümkün Olmadığı Takdirde Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Heyeti İle Keşif Yapılarak Alınacak Raporlar Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )"
15Y18.HD26.4.2005E. 2005/2289 K. 2005/4242"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kamulaştırılan Muhdesata Takdir Komisyonunun Biçtiği Değer İle Bilirkişi Kurulunun Biçtiği Değer Arasında Aşırı Bir Oransızlık Bulunması - Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Değerinin Tespiti Gereği )
TAŞINMAZA BİÇİLEN DEĞER ( Takdir Komisyonunun Biçtiği Değer İle Bilirkişi Kurulunun Biçtiği Değer Arasında Aşırı Bir Oransızlık Bulunması - Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Değerinin Tespiti Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARINDAKİ MUHDESATIN YÜZÖLÇÜMLERİNDEKİ FARKLILIK ( Ek Raporla Bu Çelişkinin Giderilip Yapıların Gerçek Yüzölçümleri ve Vasıflarının Tespit Edilmesi Gereği )"
15Y18.HD19.4.2005E. 2005/2307 K. 2005/3912"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kıymet Takdir Komisyonunca Saptanan Birinci Bilirkişi Kurulunca Düzenlenen Raporda Belirlenen Miktarlar Arasında Önemli Oransızlık Bulunmadığı Halde İkinci Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU ( Bilirkişi Kurulunca Düzenlenen Raporda Belirlenen Miktarlar Arasında Önemli Oransızlık Bulunmadığı Halde İkinci Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
YENİDEN KEŞİF YAPILMASI VE BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLENMESİ ( Kıymet Takdir Komisyonunca Saptanan Birinci Bilirkişi Kurulunca Düzenlenen Raporda Belirlenen Miktarlar Arasında Önemli Oransızlık Bulunmadığı Halde Düzenlenmesi Doğru Görülmediği )"
15Y18.HD22.3.2005E. 2005/2197 K. 2005/2600"KAMULAŞTIRMA BEDELiNiN ARTTIRILMASI ( Takdir Komisyonu İle Bilirkişi Kurulu Raporunda Saptanan Değerler Arasında Bir Mislini Aşan Farklılık - Yeni Bilirkişiye Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği )
TAKDİR KOMİSYONUNCA BELİRLENEN KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Bilirkişi Kurulu Raporunda Saptanan Değer Arasında Bir Mislini Aşan Farklılık - Yeni Bilirkişiye Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği )
KAMULAŞTIRMADA DEĞERLER ARASINDA BİR MİSLİNİ AŞAN FARKLILIK ( Takdir Komisyonu İle Bilirkişi Kurulu Raporunda Saptanan - Yeni Bilirkişiye Kıymet Takdiri Yaptırılması Gereği )"
15Y5.HD7.3.2005E. 2004/13150 K. 2005/2103"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Mülkiyet Hakkı İdareye Geçmeden Faize Karar Verilemeyeceği )
FAİZ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasını Talebinde Mülkiyet Hakkı İdareye Geçmeden Faize Karar Verilemeyeceği )
MÜLKİYET HAKKININ İDAREYE GEÇMESİ ( Tescil Kararı Veya Taşınmazın Tapuda Ferağının Verilmesi İle Olabileceği Gibi Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi İle De Olacağı - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
15Y18.HD28.2.2005E. 2004/10093 K. 2005/1433"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Taşınmaz Üzerindeki Yapı ve Tesislerin Değerlendirilmesinde Raporda Açıklanan Nitelik ve Özellikleri İtibarıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Yayınlanan Yapı Birim Fiyatları Listesine Göre Hesaplama Yapılması Gerektiği )
YAPI BİRİM FİYATLARI LİSTESİNE GÖRE HESAPLAMA ( Raporda Açıklanan Nitelik ve Özellikleri İtibarıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Yayınlanan Yapı Birim Fiyatları Listesine Göre Hesaplama Yapılması Gerektiği )"
15Y18.HD24.2.2005E. 2005/495 K. 2005/1257"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Tutulacağı )
TAŞINMAZ DEĞERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İsteminde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Tutulacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İADESİ ( Bankaya Bloke Edilen Bedel ile Mahkemece Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeli Arasındaki Farkın Davacıya İadesi Gereği )"
15Y18.HD24.2.2005E. 2004/9569 K. 2005/1334"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazın Değerinin Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Alınacağı )
TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Talebi - Dava Konusu Taşınmazın Değerinin Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Alınacağı )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TESPİTİ ( İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Günün Esas Alınacağı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Talebi )"
15Y18.HD24.2.2005E. 2004/10271 K. 2005/1315"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazın Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Niteliğinde Olduğu Açıkça Saptandıktan Sonra Belirlenen Niteliğine Uygun Kapitalizasyon Faiz Oranının Esas Alınması Gereği )
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI ( Dava Konusu Taşınmazın Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Niteliğinde Olduğu Açıkça Saptandıktan Sonra Belirlenen Niteliğine Uygun Kapitalizasyon Faiz Oranının Esas Alınması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
DEĞER TESPİTİ ( Bilirkişilerce Yapılan Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Esas Tutulacağı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
15Y18.HD21.2.2005E. 2005/397 K. 2005/1018"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Yargıtayın Bozma Kararlarına Karşı Direnme Hakkının Yasalarımıza Göre Mahkemeye Verilmiş Olması )
DİRENME ( Yasalaramıza Göre Yargıtayın Bozma Kararlarına Karşı Direnme Hakkının Mahkemeye Verilmiş Olması )
BOZMADAN SONRA VERİLEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bozma Gereklerinin Yerine Getirilmesinin ve Bozma İlamında Yazılı Hususlarını Karşılayacak Nitelikte Ek Raporlar Düzenlenmesinin Zorunlu Olması )"
15Y18.HD17.2.2005E. 2004/8972 K. 2005/927"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kıymet Takdir Komisyonunun Biçtiği Değer İle Bilirkişi Kurulunun Belirlediği Bedel Arasında Önemli Bir Oransızlığın Olması Halinde Yeniden Bilirkişi Oluşturulması )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU ( Bunun Belirlediği Değer İle Bilirkişi Kurulunun Belirlediği Bedel Arasında Önemli Bir Oransızlığın Olması Halinde-Bir Misilini Aşan Farklılık Olması-Yeniden Bilirkişi Oluşturulması )
YENİDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN GEREKMESİ ( Kıymet Takdir Komisyonunun Biçtiği Değer ile Bilirkişi Kurulunun Belirlediği Bedel Arasında Önemli Bir Oransızlığın Olması Nedeniyle )"
15Y5.HD14.2.2005E. 2005/1135 K. 2005/1125"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Kapitalizasyon Faiz Oranının Tesbiti Usulü )
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANININ TESBİTİ USULÜ ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tesbitinde )"
15Y18.HD14.2.2005E. 2005/807 K. 2005/671"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kıymet Takdir Komisyonunca Biçilen Bedel ile Bilirikişi Kurulunca Belirlenen Bedel Arasında Fark Olması Nedeniyle Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılabilmesi için Kıymet Takdir Komisyonunca Biçilen Bedel İle Bilirikişi Kurulunca Belirlenen Bedel Arasında Fark Olmasının Gerekmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Birden Fazla Paydaş Tarafından Tek Bir Dava Açılmış Olduğundan Davacılar Yararına Bir Tek Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
15Y18.HD23.12.2004E. 2004/8276 K. 2004/10053"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırma Tarihindeki Değerin Değil Dava Tarihindeki Değerin Tesbiti Gereği - Münavebeye Alınan Ürünlere İlişkin Verilerin ve Taşınmazda Yer Alan Ağaçların Rayiç Değerlerinin İl Tarım Müdürlüğü'ndan Sorulması Gereği - Taşınmazdaki Ağaçların Enkazı Mal Sahibine Bırakılmadığı Halde Değerinin Bedelden İndirilemeyeceği - Nisbi Değil Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİN TESBİTİ GEREĞİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tesbiti )
MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN VERİLERİN VE TAŞINMAZDAKİ AĞAÇLARIN RAYİÇ DEĞERLERİNİN İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SORULMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti Davasında )
İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN VERİLERİN VE TAŞINMAZDAKİ AĞAÇLARIN RAYİÇ DEĞERLERİNİN SORULMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti Davasında )
AĞAÇLARIN DEĞERİNİN TESBİT EDİLEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN İNDİRİLEMEMESİ ( Ağaçların Mal Sahibine Bırakılmaması Nedeniyle )
VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti Davasında Kendisini Vekille Temsil Ettiren Taraflar Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti Davasında Kendisini Vekille Temsil Ettiren Taraflar Lehine Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
15YHGK5.5.2004E. 2004/5-270 K. 2004/261"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Taşınmaz Bedelinin Tesbitinde Yasaya Uygun İlk Bilirkişi Raporuna İtiraz Üzerine Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamayacağı )
TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Davasında - Yasaya Uygun İlk Bilirkişi Raporuna İtiraz Üzerine Yeniden Rapor Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Davasında Taşınmaz Bedelinin Tesbiti - Yasaya Uygun Bilirkişi Raporuna İtiaz Edilmesinin Yeni Rapor Alınmasını Gerektirmemesi )"
15Y5.HD29.4.2004E. 2004/3469 K. 2004/5216"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Enerji Nakil Hattı Geçirilen Taşınmaz Değerinin Tesbitinde Esas Alınacak Kapitalizasyon Faiz Oranının Takdirinde Esas Alınacak Ölçütler )
ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİRİLMEK SURETİYLE KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZIN İRTİFAK BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Kapitalizasyon Faiz Oranı )
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANININ TAKDİRİNDE ESAS ALINACAK ÖLÇÜTLER ( Enerji Nakil Hattı Geçirilmek Suretiyle Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmazın İrtifak Bedelinin Tahsili Davasında )"
15Y5.HD27.4.2004E. 2004/2267 K. 2004/5140"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Objektif Değer Artırıcı Unsura Esas Alınan Taşınmazın Ana Yola Yerleşim Merkezine Uzaklık Mesafelerinin Tespitinin Gerekmesi )
ECRİMİSİL TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Taşınmazın El Atılan Bölümünün Ayrı Ayrı Belirlenerek Değer Biçtirilmesi ve Ecrimisil Miktarının Belirlenmesinin Gerekmesi )
TAŞINMAZA DEĞER BİÇME ( Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metoduna Göre Değer Biçilmesinin Yöntem Bakımından Doğru Olması )"
15Y5.HD26.4.2004E. 2004/3409 K. 2004/5075"İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ İÇİN TAKDİR EDİLEN BEDELİN ARTIRILMASI TALEBİ ( İdarece Tesbit Edilen Bedelle Bilirkişinin Takdir Ettiği Bedel Arasında Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık Bulunması - Yeniden Keşif Yapılması Zorunluluğu )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ TALEBİ ( İdarece Tesbit Edilen Bedelle Bilirkişinin Takdir Ettiği Bedel Arasında Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık Bulunması - Yeniden Keşif Yapılması Zorunluluğu )
İDARECE TESBİT EDİLEN BEDELLE TAKDİR EDİLEN BEDEL ARASINDA BİR MİSLİNİ AŞAN ORANSIZLIK BULUNMASI ( Mahkemece Yeniden Keşif Yapılması Zorunluluğu - İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Taşınmaz Bedelinin Artırılması Davasında )"
15Y5.HD22.4.2004E. 2004/3261 K. 2004/4920"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz-Davacının İktisap İddiası Halinde Yapılması Gerekenler )
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Talebi-Davacının İktisap İddiası )
DAVACI ZİLYEDİN İKTİSAP İDDİASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Talebi-Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz )"
15Y5.HD9.4.2004E. 2004/2804 K. 2004/4387"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kıymet Takdir Komisyonunca Tayin Edilen Kıymet İle Bilirkişi Kurulunun Belirlediği Değer Arasında Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık Bulunmaması - Bilirkişi Kurulunun Raporunun Geçerliliği )
BİLİRKİŞİ KURULU TARAFINDAN BELİRLENEN BEDEL ( Kıymet Takdir Komisyonunca Tayin Edilen Kıymet İle Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık Bulunmaması/Geçerliliği - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU TARAFINDAN TAYİN EDİLEN BEDEL ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması - Bilirkişi Kurulunun Belirlediği Değer Arasında Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık Bulunmaması - Bilirkişi Kurulunun Raporunun Geçerliliği )"
15Y5.HD16.3.2004E. 2004/1611 K. 2004/2949"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İşe Başlama Tarihi ile Dava Tarihi Arasında Bir Yılı Aşkın Süre Geçmediğinden Kamulaştırma için İşe Başlama Karar Tarihine Göre Değer Biçilmesi )
KAMULAŞTIRMAYA BAŞLAMA ( Kamu Yararı Kararı Alınmasına Kamulaştırmaya Esas Projenin Onaylanmasna Karar Verilmesi Nedeniyle Gerek Olmayıp İcra Organınca Kamulaştırmaya Başlanması )
KAMU YARARI ( Kamulaştırmaya Esas Projenin Onaylanmasına Karar Verilmesi Nedeniyel Ayrıca Kamu Yararı Kararı Alınmasına Gerek Olmaması Yetkili İcra Organınca Kamulaştırma İşlemine Başlanması )"
15Y5.HD1.3.2004E. 2003/12726 K. 2004/1968"KARŞILIĞIN ARTIRILMASI ( Davanın İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen ve Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Artırılması İstemine İlişkin Olması )
BEDELDE ORANSIZLIK ( İdarece Tespit Edilen Bedel ile Bilirkişi Kurulunca Tespit Edilen Bedel Arasında Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık Bulunduğu Halde Yeniden Keşif Yapılması Gerekmesi )
KEŞİF ( İdarece Tespit Edilen Bedel ile Bilirkişi Kurulunca Tespit Edilen Bedel Arasında Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık Bulunduğu Halde Yeniden Keşif Yapılması Gerekmesi )
ORANSIZLIK ( İdarece Tespit Edilen Bedel ile Bilirkişi Kurulunca Tespit Edilen Bedel Arasında Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık Bulunduğu Halde Yeniden Keşif Yapılması Gerekmesi )"
15Y5.HD19.2.2004E. 2003/13420 K. 2004/1343"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Taşınmaz Üzerinde Yapılan Değer Tesbitinin Düşük Olduğu Gerekçesiyle Bu Davanın Açılması )
KIYMET TAKTİR KOMİSYONU RAPORU ( Bu Raporla Bilirkişi Raporları Arasındaki Bir Mislini Aşan Oransızlık - Yeniden İnceleme Yaptırılarak Giderilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İLE KIYMET TAKTİR KOMİSYONU RAPORU ARASINDA BİR MİSLİNİ AŞAN ORANSIZLIK ( Yeniden İnceleme Yaptırılarak Giderilmesi Gereği - Kamulaştırma )"
15Y5.HD16.2.2004E. 2003/14091 K. 2004/1147"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Mülkiyet Hakkı Kamulaştırmayı Yapan İdareye Geçmeden Faize Hükmedilemeyeceği - Mülkiyet Hakkının Geçmesi Tescil Kararı veya Taşınmazın Tapuda Ferağının Verilmesi İle Olabileceği Gibi Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi İle de Olacağı )
MÜLKİYET HAKKI ( Kamulaştırmayı Yapan İdareye Geçmeden Faize Hükmedilemeyeceği - Mülkiyet Hakkının Geçmesi Tescil Kararı veya Taşınmazın Tapuda Ferağının Verilmesi İle Olabileceği Gibi Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi İle de Olacağı )
MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Tescil Kararı veya Taşınmazın Tapuda Ferağının Verilmesi İle Olabileceği Gibi Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi İle de Olacağı )"
15Y5.HD30.1.2004E. 2003/13348 K. 2004/686"TAPULU MÜLK ( Kalıcı Nitelikte Köy Yolunun Kamulaştırma Yapılmaksızın Yapılabilmesi )
KÖY YOLU ( Tapulu Bir Taşınmazda Kalıcı Nitelikte Köy Yolunun Kamulaştırma Yapılmaksızın Yapılabilmesi )
KAMULAŞTIRMASIZ İDAREYE GEÇME ( Tapulu Bir Taşınmazda Kalıcı Nitelikte Köy Yolunun Kamulaştırma Yapılmaksızın Yapılabilmesi )
İDARE LEHİNE FERAĞ ( Kamulaştırmasız Köy Yolu için Taşınmaz Malikinin Yol Geçirilen Bölümünün Tapudan Davalı İdare Lehine Ferağını Vermesi ile Mümkün Olması )
FERAĞAT ( Kamulaştırmasız Köy Yolu için Taşınmaz Malikinin Yol Geçirilen Bölümünün Tapudan Davalı İdare Lehine Ferağını Vermesi ile Mümkün Olması )
YOL GEÇİRİLEN BÖLÜMÜN TAPU MALİKİNCE YOLA TERKEDİLDİĞİ İDDİASININ GEÇERSİZLİĞİ ( Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi Davasında - Tapuda Ferağ Verilmesi Gereği )
TAPUDA FERAĞ VERİLMEMİŞ OLMASI ( Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi Davasında Köy Yolu Geçirilen Bölümün Tapu Malikince Yola Terkedildiği İddiasının Dinlenemeyeceği )"
15Y18.HD22.1.2004E. 2003/9856 K. 2004/249"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Mahkemece Ayrı Ayrı Zamanlarda Keşfe Gidilip Ayrı Bilirkişi Kuruları Oluşmasına Rağmen Her İki Raporun da Aynı Olmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Ayrı Ayrı Zamanlarda Keşfe Gidilip Ayrı Bilirkişi Kuruları Oluşmasına Rağmen Her İki Raporun da Aynı Olmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK ( Mahkemece Ayrı Ayrı Zamanlarda Keşfe Gidilip Ayrı Bilirkişi Kuruları Oluşmasına Rağmen Her İki Raporun da Aynı Olması )"
15Y18.HD18.11.2003E. 2003/7981 K. 2003/9107"KAMULAŞRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Yerleşmiş Uygulamalara Göre Benzer Yerler İçin Uygulanan Kapitalizasyon Faizinin Fazla Belirlenmesinin Doğru Olmaması )
KAMULAŞTIRILAN GAYRİMENKULÜN TESCİLİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Yerleşmiş Uygulamalara Göre Benzer Yerler İçin Uygulanan Faizin Belirlenmesinin Gerekmesi )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Benzer Yerler İçin Uygulanan Faizin Belirlenmesinin Gerekmesi )"
15Y5.HD2.10.2003E. 2003/8667 K. 2003/10871"SERTİFİKA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazın Arsa Niteliğinde mi Yoksa Arazi Niteliğinde mi Olduğu Araştırılarak Sertifika Değerinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
SERTİFİKA ( Hazinece Yapılan Taşınmaz Mal Satışlarında Sertifika Ödeme Aracı Olarak Kullanılabileceğinden Paraya Çevrilip Tahsilinin Mümkün Olmaması )
SİT ALANI ( Sit Alanı Olması Nedeniyle Kesin İnşaat Yasağı Getirilmiş Taşınmaz Malların Maliklerine Sit Alanında Kalan Malın Bedeli Olarak Sertifika Verilmesi )
TAŞINMAZ MAL SATIŞI ( Hazinece Yapılan Taşınmaz Mal Satışlarında Sertifikalar Ödeme Aracı Olarak Kullanılabileceğinden Paraya Çevrilip Tahsilinin Mümkün Olmaması )"
15Y5.HD18.9.2003E. 2003/7469 K. 2003/9971"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ARTIRIM DAVASI ( Takip Edilmemesi - Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMA ( Arazi - Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelir Üzerinden Bilimsel Yolla Değer Biçilmesi/Bedelinin İndirilmesi Davasının Reddi Gereği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kamulaştırma Bedeli Artırım Davasının Takip Edilmemesi )"
15Y5.HD8.7.2003E. 2003/5746 K. 2003/9369"KAMULAŞTIRMA ( Mülkiyet Hakkı Kamulaştırma Yapan İdareye Geçmeden Faize Hükmedilemeyeceği )
FAİZ ( Kamulaştırma Davalarında - Mülkiyet Hakkı İdareye Geçmeden Hükmedilemeyeceği )
MÜLKİYET HAKKININ GEÇMESİ ( Kamulaştırma - Tescil Kararı Veya Tapuda Ferağın Verilmesi Veya İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi İle Olacağı )"
15Y5.HD12.6.2003E. 2003/6611 K. 2003/8140"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kamulaştırma İşleminin İlan Yoluyla Tebliğ Edilebilmesi için Mal Sahibinin Adresinin Tüm Mercilerden Araştırılmasının Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İLANI ( Kamulaştırma İşleminin İlan Yoluyla Tebliğ Edilebilmesi için Mal Sahibinin Adresinin Tüm Mercilerden Araştırılmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZA DEĞER BİÇME TARİHİ ( Kamulaştırma Tarihi ile Dava Tarihi Arasında Bir Yıllık Süre Geçtiğinden Değerlendirme Tarihi Olarak Davanın Açıldığı Günün Esas Alınmasının Gerekmesi )
İLANEN TEBLİGAT ( Kamulaştırma İşleminin İlan Yoluyla Tebliğ Edilebilmesi için Mal Sahibinin Adresinin Tüm Mercilerden Araştırılmasının Gerekmesi )"
15Y18.HD25.3.2003E. 2003/1869 K. 2003/2320"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI TALEBİ ( Arsalarda Kaim Değer İçinde Zeytinlerin Yetiştiği Toprağın Da Bir Unsur Olarak Yer Almasını Önlemek İçin Bulunan Kaim Değerden Bu Özelliği Hesaba Katacak Oranda İndirim Yapılması Gereği )
ZEYTİNLERİN YETİŞTİĞİ TOPRAK ( Arsalarda Kaim Değer İçinde Bir Unsur Olarak Yer Almasını Önlemek İçin Bulunan Kaim Değerden Bu Özelliği Hesaba Katacak Oranda İndirim Yapılması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
KAİM DEĞER YÖNTEMİ ( Zeminin İki Kez Değerlendirilmesine Meydan Vermemek İçin Taşınmazın Hesaplanan Miktarından İndirim Yapılması - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y5.HD25.2.2003E. 2002/20533 K. 2003/2032"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Taraflara Yakın Zaman ve Yerlerde Ticari Olmayan Emsal Bildirilmesi İçin Mehil Verilmesi Gerektiği )
ARSALARDA EMSAL ARAŞTIRMASI ( Taraflara Yakın Zaman ve Yerlerde Ticari Olmayan Emsal Bildirilmesi İçin Mehil Verilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası )
EMSAL ARAŞTIRMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası - Taraflara Yakın Zaman ve Yerlerde Ticari Olmayan Emsal Bildirilmesi İçin Mehil Verilmesi Gerektiği )
RESEN EMSALLERİN CELBİ ( Sonrasında Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Eşliğinde Keşif Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası/Arsalarda Emsal Araştırması )"
15Y18.HD26.12.2002E. 2002/11802 K. 2002/12580"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ ( Taşınmaz Üzerindeki Bina Değerinin Neye Göre Tespit Edileceği )
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI İNŞAAT BİRİM FİYAT LİSTESİ ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerindeki Bina Değerinin Tespiti )
BİNA DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerindeki )"
15YHGK25.12.2002E. 2002/18-999 K. 2002/1121"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI (Net Gelire Uygulanması Gereken Kapitalizasyon Faiz Oranın Tespiti Talebine Dayalı Olarak Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması istemi)
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI (Aynı Bölgede ve Aynı Özel Nitelikleri Haiz Taşınmazlar İçin Aynı Kapitalizasyon Faiz Oranının Uygulanmasının Gerekmesi)
ÖZEL NİTELİKLERİ HAİZ TAŞINMAZLAR (Aynı Bölgede ve Aynı Özel Nitelikleri Haiz Taşınmazlar İçin Aynı Kapitalizasyon Faiz Oranının Uygulanmasının Gerekmesi)
ORTALAMA ORAN (Kıymet Takdir Edilecek Arazinin Bedelinin Tespitinde Kapitalizasyon Faiz Oranının Bölgede Geçerli Ortalama Oran Üzerinden Tespit Edilmesi)
AYNI BÖLGEDE VE NİTELİKTEKİ TAŞINMAZLAR (Aynı Bölgede ve Aynı Özel Nitelikleri Haiz Taşınmazlar İçin Aynı Kapitalizasyon Faiz Oranının Uygulanmasının Gerekmesi)"
15YHGK25.12.2002E. 2002/18-908 K. 2002/1120"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Raporları Önemli Bir Oransızlığın Söz Konusu Olması )
DİRENME KARARI ( Karar Verilirken Bozma Konusu Hüküm Değiştirilmeden Direnme Kararı Oluşturulması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Raporlar Arasında Açık Bir Çelişkinin Söz Konusu Olması Durumunda Hakimin Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırabilmesi )"
15Y18.HD16.12.2002E. 2002/9535 K. 2002/12125"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Taşınmazın Değerinden Belediye İmar Müdürlüğünden Alınacak Bilgiye Göre Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapan Ek Rapor Alındıktan Sonra Hüküm Kurulması )
KIYMET TAKDİRİ KOMİSYONU ( Bu Komisyonca Tayin Edilen Kıymet ile Bilirkişi Kurulunun Belirlediği Kıymet Arasında Önemli Oransızlık Olduğu Takdirde Aynı Yöntemle Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Kıymet Takdiri Yapılmasının Gerekmesi )
EMSAL TAŞINMAZ ( Bu Taşınmaz İmar Parseli Olmasına Karşın Dava Konusu Parsel Kadastrol Nitelikte Olduğundan İmar Yönünden Denkliğin Sağlanması Bakımından Dava Konusu Taşınmazın Yüzölçümünden ya da Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapılması )"
15Y18.HD13.12.2002E. 2002/10810 K. 2002/12654"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Değerinin Eksik Tespit Edildiğinden Bahisle )
ARSA NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ ( Taşınmazın Bu Nitelikte Sayılabilmesi için Uygulamalı İmar Planı ile İskan Sahası Olarak Ayrılmış Yerlerde Bulunmasının Gerekmesi )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZ ( Arsa Niteliğinde Kabul Edilebilmesi için Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Meskun Yerler İçinde Bulunmasının Gerekmesi )
EMSAL SATIŞ ( İnandırıcılığı Olmayan Satış İşleminin Esas Alınarak Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilememesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırılan Taşınmazlar Emsal Karşılaştırması Sonucu Bulunan Değerlerinden Düzenleme Ortaklık Payı Oranının İndirilmesinin Gerekmesi )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Anında İpoteğin Kaldırılmaması Halinde İpoteğin Artırılan Bedele Yansıtılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Birinci Kurulda Yer Alan Mülk Bilirkişisinin İkinci Kurulda Yer Alamaması )"
15Y18.HD17.10.2002E. 2002/9704 K. 2002/9979"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazın Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Değerinin Belirlenmesi )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TESPİTİ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Değerinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
EMSAL DEĞER ( Taşınmazın Daha Önce Kamulaştırılan Bölümü için Kesinleşen Kamulaştırma Bedelinin Geriye Kalan Bölümü için Yapılan Kamulaştırma İşleminde Emsal Değer Olarak Kabul Edilememesi ) "
15Y5.HD10.10.2002E. 2002/13604 K. 2002/17782"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( İdare Adına Kamulaştırılan Gayrimenkulün Değerinin Tespitinin İstenmesi )
TAPU KAYDI ( İkinci Bilirkişi Raporunda Emsal Olarak Kabul Edilen Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınmasının Yasaya Aykırı Olması )
BEDELİN TESPİTİ ESASLARI ( Emsal Gayrimenkullerin Oeğerinin Belirtilerek Buna Göre Kamulaştırılan Gayrimenkulün Değerinin Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Kamulaştırmalarda Değer Tespiti İçin Bilirkişilere Müracaat Edilerek Bunlardan Rapor Alınması )"
15Y18.HD1.10.2002E. 2002/8148 K. 2002/8996"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kıymet Takdir Komisyonu ile Bilirkişi Kurulu Raporlarında Belirlenen Değerler Arasındaki Farklılığın Giderilmesi için Yeniden Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Resmi Veri Listelerine Göre Belirlenen Verimlilik Miktarı Dikkate Alınarak Taşınmazın Değerinin Hesaplanmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırılan Arazi için Bilirkişi Tarafından Belirlenen Değer ile Kıymet Takdir Komisyonunun Belirlediği Değer Arasındaki Farklılığın Giderilmesi için Yeniden Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Farklı Bir Özelliği Saptanmayan Kamulaştırılan Taşınmaz için Belirlenen Bedelin Objektif Değer Atrırıcı Unsurlar Dışında Artırılamaması )"
15Y18.HD30.9.2002E. 2002/8757 K. 2002/8969"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması ve Faiz ve Masrafaların Tahsili Talebi )
ARAZİNİN NİTELİĞİ ( Sulu Tarım Arazisi Kabul Edilen Taşınmaza Sulanan Arazi Niteliği Kazandıran Kuyulara Ayrıca Değer Biçilememesi-Bu Nitelikteki Su Kuyularının Arazinin Zemin Bedeli Kapsamında Kalması )
VEKALET ÜCRETİ ( Davada Kendilerini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Her İki Tarafın da Kısmen Haklı Çıkması Nedeniyle Takdir Olunacak Vekalet Ücretinin Doğrudan Avukatlara Ödenmesine Karar Verilememesi )"
15Y18.HD25.6.2002E. 2002/5566 K. 2002/7210"İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZIN ARSA SAYILABİLME NİTELİKLERİ ( Somut Emsallerle Karşılaştırılması Neticesinde Bulunan Değerden Yapılacak İndirim - Ferağdan Önceki Tapu Kaydına Göre Aktif Husmet Ehliyetinin Belirlenmesi / Taşınmaz Üzerindeki Binanın Değerinin Belirlenmesi )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Ferağdan Önceki Tapu Kaydına Göre Belirlenmesi - Somut Emsallerle Karşılaştırılması Neticesinde Bulunan Değerden Yapılacak İndirim / Taşınmaz Üzerindeki Binanın Değerinin Belirlenmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Somut Emsallerle Karşılaştırılması Neticesinde Bulunan Değerden Yapılacak İndirim / İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilme Nitelikleri - Ferağdan Önceki Tapu Kaydına Göre Aktif Husmet Ehliyetinin Belirlenmesi / Taşınmaz Üzerindeki Binanın Değerinin Belirlenmesi )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ KARGİR BİNANIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilme Nitelikleri / Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payı İndirimi - Ferağdan Önceki Tapu Kaydına Göre Aktif Husmet Ehliyetinin Belirlenmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Karar Anında Yürürlükte Olan Tarife Üzerinden Hükmedilmesi Gerekliliği )"
15Y18.HD20.6.2002E. 2002/6137 K. 2002/7059"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tarım Arazisi Olan Taşınmazın Yıllık Net Gelirinin Hesaplanması )
TARIM ARAZİSİNİN ORTALAMA DEĞERİ ( Hesaplama Yöntemi )
YILLIK NET GELİRİN HESABI ( Tarım Arazisi Olan Taşınmazın Yıllık Net Gelirinin Hesaplanması )"
15Y18.HD20.6.2002E. 2002/6100 K. 2002/7052"EMSAL KARŞILAŞTIRMASI YAPILMASI ( Kamulaştırmadan Evvel Özel Amacı Olmayan Satışlara Göre Değerlendirilmesi / Emsal Olarak Alınacak Taşınmazın Nitelikleri - Taşınmaz Üzerindeki Muhtesat Niteliğindeki Binanın Değerinin Tespiti )
EMSAL ALINACAK TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ ( Kamulaştırmadan Evvel Özel Amacı Olmayan Satışlara Göre Değerlendirilmesi - Taşınmaz Üzerindeki Muhtesat Niteliğindeki Binanın Değerinin Tespiti )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MUHTESAT NİTELİĞİNDEKİ BİNANIN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırmadan Evvel Özel Amacı Olmayan Satışlara Göre Değerlendirilmesi - Emsal Olarak Alınacak Taşınmazın Nitelikleri )"
15Y18.HD18.6.2002E. 2002/6544 K. 2002/6990"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Tarla Ziraatı Değerinin Kapama Bahçe Değerinden Fazla Değerde Olduğunun Saptanması )
KAİM DEĞER YÖNTEMİ ( Taşınmazın Tarla Ziraatı Değerinin Kapama Bahçe Değerinden Fazla Değerde Olduğunun Saptanması-Ağaçların Zemin Değerine Katkısının ve Ekonomik Değerinin Olmaması )
TAŞINMAZIN TARLA ZİRAATİ DEĞERİNİN KAPAMA BAHÇE DEĞERİNDEN FAZLA OLMASI ( Zeminde Bulunan Ağaçların Zemin Değerine Katkısının ve Ekonomik Değerinin Olmadığını Göstermesi )"
15Y18.HD17.6.2002E. 2002/6116 K. 2002/6970"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kapama Meyva Bahçesi Niteliğindeki Taşınmazın Değerinin Tespiti )
KAPAMA MEYVE BAHÇESİNİN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Ağaçların Yaşı Cinsi Belirlenerek Dekar Başına Alınacak Net Gelir Esasa Alınmak Suretiyle Değerlendirilmesi Gerekliliği )"
15Y18.HD17.6.2002E. 2002/5996 K. 2002/6877"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler - Bilirkişi İncelemesi Sonucu Bulunan Değer İle Vergiye Esas Değer Arasında Fahiş Fark Olması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsal Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler / Bilirkişi İncelemesi Sonucu Bulunan Değer İle Vergiye Esas Değer Arasında Fahiş Fark Olması - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ( Bilirkişi İncelemesi Sonucu Bulunan Değer İle Vergiye Esas Değer Arasında Fahiş Fark Olması / Emsal Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y18.HD17.6.2002E. 2002/5108 K. 2002/6965"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Tarım Arazisinin Değerinin Belirlenmesi - Dekar Başına Verimin Tespitinde Tarım Müdürlüğü Verilerinin Kullanılması Gerekliliği )
TARIM ARAZİSİNİN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Net Gelir Yöntemi / Dekar Başına Verimin Tespitinde Tarım Müdürlüğü Verilerinin Kullanılması Gerekliliği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
NET GELİR YÖNTEMİ ( Tarım Arazisinin Değerinin Belirlenmesi / Dekar Başına Verimin Tespitinde Tarım Müdürlüğü Verilerinin Kullanılması Gerekliliği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması ) (
TARIM MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİ ( Tarım Arazisinin Değerinin Belirlenmesi / Dekar Başına Verimin Tespitinde Tarım Müdürlüğü Verilerinin Kullanılması Gerekliliği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y5.HD13.6.2002E. 2002/9751 K. 2002/13600"ARAZİNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporu İle Bilirkişi Raporu Arasında Önemli Bir Oransızlık Bulunduğu - Yeniden Keşif Yapılıp Rapor Alınması Gerektiği )
RAPORLAR ARASINDA ORANSIZLIK BULUNMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde/Kıymet Takdir Komisyonu Raporu İle Bilirkişi Raporu Arasında - Yeniden Keşif Yapılıp Rapor Alınması Gerektiği )
YENİDEN KEŞİF YAPILMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde - Kıymet Takdir Komisyonu Raporu İle Bilirkişi Raporu Arasında Önemli Bir Oransızlık Bulunduğu )"
15Y5.HD13.6.2002E. 2002/7926 K. 2002/13745"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Taşınmazın Bedeli Değerlendirme Tarihine Endekslenirken/Tüketici Fiyat Endeksinin Esas Alındığı - Toptan Eşya Fiyat Endeksinin Esas Alınması Gerektiği )
TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ ( Emsal Taşınmazın Bedeli Değerlendirme Tarihine Endekslenirken Uygulanması Gerektiği - Tüketici Fiyat Endeksinin Esas Alındığı )
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ( Emsal Taşınmazın Bedeli Değerlendirme Tarihine Endekslenirken Uygulanmasının Yanlış Olduğu - Toptan Eşya Fiyat Endeksinin Esas Alınması Gerektiği )
ARTTIRIMIN FAZLA YAPILMASI ( İrtifak Hakkından Dolayı Taşınmazın Tümünde Değer Düşüklüğü Olacağı - Sadece İrtifak Tesis Edilen Bölümdeki Değer Düşüklüğünün Biçilen Değerden İndirildiği )
DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN İNDİRİLMESİ ( İrtifak Hakkından Dolayı Taşınmazın Tümünde Değer Düşüklüğü Olacağı - Sadece İrtifak Tesis Edilen Bölümdeki Değer Düşüklüğünün Biçilen Değerden İndirildiği/Fazla Arttırım Yapıldığı )"
15Y18.HD13.6.2002E. 2002/6021 K. 2002/6788"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Değerinde Düzenleme Ortaklık Payına Oranında İndirim Yapmak Gerekip Gerekmeyeceği - Emsal Alınacak Taşınmazın Nitelikleri / Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerinin Tespiti Gerekliliği )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması / Taşınmazın Değerinde Düzenleme Ortaklık Payına Oranında İndirim Yapmak Gerekip Gerekmeyeceği - Emsal Alınacak Taşınmazın Nitelikleri / Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerinin Tespiti Gerekliliği )
EMSAL ALINACAK TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması / Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerinin Tespiti Gerekliliği - ( Taşınmazın Değerinde Düzenleme Ortaklık Payına Oranında İndirim Yapmak Gerekip Gerekmeyeceği )
TAŞINMAZIN EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması / Taşınmazın Değerinde Düzenleme Ortaklık Payına Oranında İndirim Yapmak Gerekip Gerekmeyeceği - Emsal Alınacak Taşınmazın Nitelikleri )"
15Y18.HD11.6.2002E. 2002/4653 K. 2002/6728"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Emsalin İmar Parseli, Dava Konusu Taşınmazın Kadastral Parsel Olması Halinde Bedelden Düzenleme Ortaklık Payının Düşüleceği )
EMSAL TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ OLMASI ( Kadastral Parselin Tesbit Edilen Kamulaştırma Bedelinden Düzenleme Ortaklık Payı Düşüleceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ ÇIKARILMASI GEREĞİ ( Emsalin İmar Parseli, Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastral Parsel Olması )
EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ORANI İLE BELİRLENEN BEDELLER ARASINDAKİ ORANIN FAHİŞ ÖLÇÜDE FARKLI OLMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti İçin Ek Bilirkişi Raporu Alınacağı )
BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Emsal Alınan Taşınmazla Kamualaştırılan Taşınmaza Biçilen Değer Oranları ile Emlak Vergisine Esas Değerlerinin Oranlarının Fahiş Ölçüde Farklı Olması Halinde )"
15Y18.HD11.6.2002E. 2002/4053 K. 2002/6713"YETİŞKİN AĞAÇLARIN ENKAZLARININ MAL SAHİBİNE BIRAKILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitine Katılmaması )
AĞAÇLARIN MAL SAHİBİNE BIRAKILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Bu Ağaçların Gözönünde Bulundurulamaması )
KAPAMA KAVAKLIK DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması - Net Gelir Hesabında Uygulanacak Usul )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE TESCİL TALEBİ ( Yetişkin Ağaçların ve Kapama Kavaklığın Değerlerinin Bedele Etkisi )
VEKALET ÜCRETİ VE HARÇLARIN MAKTU TARİFE ÜZERİNDEN HESAPLANMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti ve Tescil Davasında )"
15Y5.HD10.6.2002E. 2002/6775 K. 2002/13169"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Geçerli Olan İlk Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Gereksiz Yere İkinci ve Üçüncü Bilirkişi Raporlarının Alındığı/Yüksek Değer Biçen İkinci Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GEÇERLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırmasız El Atmada/Gereksiz Yere İkinci ve Üçüncü Bilirkişi Raporlarının Alındığı - Yüksek Değer Biçen İkinci Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GEREKSİZ YERE BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Geçerli Olan İlk Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Yüksek Değer Biçen İkinci Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırmasız El Atmada/Geçerli Olan İlk Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Yüksek Değer Biçen İkinci Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
15Y18.HD10.6.2002E. 2002/5544 K. 2002/6618"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Bedelinin Tespit Edilmesi - Bedel Tespitinde Emsal Seçilecek Taşınmazın Nitelikleri )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Yapılacak Bilirkişi İncelemesinde Emsal Seçilecek Taşınmazın Nitelikleri )
EMSAL SEÇİLECEK TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ ( Benzer Büyüklükte, Aynı İmar Müsadesine Sahip, Yakın Adalarda Bulunması Gereği / Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Bedelinin Tespit Edilmesi - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y5.HD6.6.2002E. 2002/8293 K. 2002/12999"EMSAL TAŞINMAZIN DEĞERLENDİRME TARİHİNDEKİ DEĞERİ ( Davalı İdarenin Usuli Kazanılmış Hakkı Olduğu - Bozma Öncesi Değer Farklılık Oranına Göre Hesaplama Yapılması Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılmasında/Bozma Kararında Değer Farklılık Oranına Değinilmediği - Bozma Öncesine Göre Hesaplama Yapılması Gerektiği )
DEĞER FARKLILIĞI ORANI ( Emsal Taşınmaz İle Dava Konu Taşınmazın/Davalı İdare İçin Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu - Bozma Öncesi Değer Farklılık Oranına Göre Hesaplama Yapılması Gerektiği )
FAZLA BEDEL TESPİTİ ( Kamulaştırmada/Davalı İdare İçin Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu - Bozma Öncesi Değer Farklılık Oranına Göre Hesaplama Yapılması Gerektiği )"
15Y18.HD6.6.2002E. 2002/5645 K. 2002/6548"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Objektif Değer Arttırıcı Unsurların Tarım Arazisi Olan Taşınmazın Değerine Yaptığı Etikinin Oranı )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Bu Unsurların Tarım Arazisi Olan Taşınmazın Değerine Yaptığı Etkinin Oranı -Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y18.HD6.6.2002E. 2002/4814 K. 2002/6489"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması / Eksik Bilirkişi Heyetinin Verdiği Raporla Hüküm Kurulamayacağı - Bilirkişi Raporları Arasında Farklılık Bulunması Halinde Üçüncü Kez Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davası / Eksik Bilirkişi Heyetinin Verdiği Raporla Hüküm Kurulamayacağı - Bilirkişi Raporları Arasında Farklılık Bulunması Halinde Üçüncü Kez Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
EKSİK BİLİRKİŞİ HEYETİNİN VERDİĞİ RAPORLA HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davası / Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması - Bilirkişi Raporları Arasında Farklılık Bulunması Halinde Üçüncü Kez Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA FARKLILIK BULUNMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davası - Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması / Eksik Bilirkişi Heyetinin Verdiği Raporla Hüküm Kurulamayacağı )"
15Y18.HD6.6.2002E. 2002/4628 K. 2002/6502"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaz İçin Üzerinde Kat Mülkiyetli Yapı Bulunan Emsalin Esas Alınamaması )
ARSANIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KAT MÜLKİYETLİ YAPININ EMSAL ALINAMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
KAT MÜLKİYETLİ YAPI BULUNAN TAŞINMAZIN EMSAL ALINAMAMASI ( Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Üzerinde Kat Mülkiyetine Tabi Yapı Bulunan Taşınmazın Emsal Alınamaması )"
15Y18.HD4.6.2002E. 2002/5744 K. 2002/6422"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Net Gelirin Hesaplamasında İlçe Tarım Müdürlüğü Verilerinden Yararlanılması Gerekliliği / Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Kapitalizasyon Faiz Oranı )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Oran / Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Kapitalizasyon Faiz Oranı )
KURU TARIM ARAZİSİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Net Gelirin Hesaplamasında İlçe Tarım Müdürlüğü Verilerinden Yararlanılması Gerekliliği / Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Kapitalizasyon Faiz Oranı )"
15Y5.HD3.6.2002E. 2002/8754 K. 2002/12806"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Taşınmazda Enerji Nakil Hattı Geçirildiği - İrtifak Bedelinin Tespitinde Bir Dekar İçin Elde Edilecek Fındık Verim Miktarının Yüksek Öngörüldüğü )
ENERJİ NAKİL HATTI ( İrtifak Hakkı Kamulaştırmasında/Bedelin Tespitinde Bir Dekar İçin Elde Edilecek Fındık Verim Miktarının Yüksek Öngörüldüğü - Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )
İRTİFAK HAKKI KARŞILIĞI ( Taşınmazda Enerji Nakil Hattı Geçirildiği - Bedelin Tespitinde Bir Dekar İçin Elde Edilecek Fındık Verim Miktarının Yüksek Öngörüldüğü )
YÜKSEK ORANDA VERİM MİKTARI ( Taşınmazda Enerji Nakil Hattı Geçirildiği - İrtifak Bedelinin Tespitinde Bir Dekar İçin Elde Edilecek Fındık Verim Miktarının Yüksek Öngörüldüğü )
DEĞER BİÇME YÖNTEMİ ( İrtifak Hakkı Kamulaştırmasında/Bedelin Tespitinde Bir Dekar İçin Elde Edilecek Fındık Verim Miktarının Yüksek Öngörüldüğü - Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )"
15Y5.HD3.6.2002E. 2002/7697 K. 2002/12590"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Raporda Kabul Edilen Verim Miktarlarının Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Bildirilen Verilerin Üzerinde Olması )
MUNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLER ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Resmi Birim Fiyatlarının Esas Alınması )
BEDEL BELİRLENMESİNDE ALINAN ESAS ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Resmi Birim Fiyatlarının Esas Alınması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Münavebeye Alınan Ürün Bedelinin Zabıta Müdürlüğünce Bildirilen Birim Miktarı Esas Alınmak Suretiyle Zemine Fazla Değer Biçilmesi )"
15Y18.HD3.6.2002E. 2002/5515 K. 2002/6340"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Mahkemece Yargıtayın Verdiği Bozma Kararına Uyulması Halinde Bozma Kararında Belirtilen Gereklere Uyulması Gerekliliği )
MAHKEMECE YARGITAYIN VERDİĞİ BOZMA KARARINA UYULMASI ( Bozmaya Uyulması Halinde Gereklerinin Tam Olarak Yerine Getirilmesi Gerekliliği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
BİLİRKİŞİLERİN BOZMA KARARINA DİRENİR BİÇİMDE RAPOR DÜZENLEMESİ ( Yargıtayın Verdiği Bozma Kararına Uyulması Halinde Bozma Kararının Gereklerinin Tam Olarak Yerine Getirilmesi Gerekliliği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y18.HD3.6.2002E. 2002/5282 K. 2002/6388"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Karışık Kapama Meyve Bahçesi Niteliğindeki Taşınmazın Bedelinin Tespit Edilmesi / Dekar Başına Verim Miktarının Hesaplanmasında İlçe Tarım Müdürlüğünün Raporlarının Dikkate Alınması Gerekliliği )
KAPAMA MEYVE BAHÇESİNİN BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Dekar Başına Ortalama Verimleri Esas Alınarak Değerin Bulunması Gerekliliği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN RAPORLARI ( Dekar Başına Ortalama Verimleri Esas Alınarak Değerin Bulunması Gerekliliği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y18.HD3.6.2002E. 2002/5019 K. 2002/6360"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Taşınmazla Dava Konusu Taşınmazın Vergi Beyanları Açısından Karşılaştırılması Gerekliliği - Emsal Ve Dava Konusu Taşınmazın Vergiye Esas Oranları İle Bilirkişi Raporunda Belirlenen Değer Arasında Fahiş Fark Olması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Vergi Beyanları Açısından Karşılaştırılması / Emsal Ve Dava Konusu Taşınmazın Vergiye Esas Oranları İle Bilirkişi Raporunda Belirlenen Değer Arasında Fahiş Fark Olması - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLERİN BİRBİRİNE ORANI ( Emsal Taşınmaz İle Dava Konusu Taşınmazın / Emsal Ve Dava Konusu Taşınmazın Vergiye Esas Oranları İle Bilirkişi Raporunda Belirlenen Değer Arasında Fahiş Fark Olması - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y18.HD30.5.2002E. 2002/5068 K. 2002/6234"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Karşılaştırması Yapılırken Arsanın Değerine Etkisi Olan Tüm Unsurların Gerekçeleriyle Belirtilmesi Gerekliliği - Kamulaştırma İşleminin Bir Yıl İçinde Tebliği Halinde Değerlendirmede Kamulaştırma Tarihinin Esas Alınması Gerekliliği
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI YAPILMASI ( Arsanın Değerine Etkisi Olan Tüm Unsurların Gerekçeleriyle Belirtilmesi Gerekliliği / Kamulaştırma İşleminin Bir Yıl İçinde Tebliği Halinde Değerlendirmede Kamulaştırma Tarihinin Esas Alınması Gerekliliği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN BİR YIL İÇİNDE TEBLİĞİ ( Değerlendirmede Kamulaştırma Tarihinin Esas Alınması Gerekliliği / Emsal Karşılaştırması Yapılırken Arsanın Değerine Etkisi Olan Tüm Unsurların Gerekçeleriyle Belirtilmesi Gerekliliği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y18.HD28.5.2002E. 2002/5509 K. 2002/6145"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporu İle Bilirkişi Raporu Arasında Önemli Oransızlık Olması - Junge Metodu İle Değer Belirleme )
BİLİRKİŞİ KURULU OLUŞTURULMASI ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporu İle Bilirkişi Raporu Arasında Önemli Oransızlık Olması - Junge Metodu İle Değer Belirleme / Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU RAPORU İLE BİLİRKİŞİ RAPORU ARASINDA ÖNEMLİ ORANSIZLIK OLMASI ( Yeniden Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması Gerekliliği - Junge Metodu İle Değer Belirleme / Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
JUNGE METODU ( Ağaçların Yaşlarına Bakarak Gelecekteki Gelirinin Tespit Edilmesi / Bu Metodda Toprağın Değerinin De Mevcut Olduğu - Kıymet Takdir Komisyonu Raporu İle Bilirkişi Raporu Arasında Önemli Oransızlık Olması Halinde Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturulması Gerekliliği / Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y18.HD28.5.2002E. 2002/4686 K. 2002/6154"EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan İmar Parselinin Kamulaştırma Bedeli Hesaplanırken Emsal Alınan Kadastral Parselin Değerine Düzenleme Ortaklık Payı Oranının da Ekleneceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Emsalin Kadastral Parsel ve Kamulaştırılanın İmar Parseli Olması Halinde Bedele DOP Ekleneceği )
İMAR PARSELİ DURUMUNA GELİRKEN TAŞINMAZIN UĞRADIĞI DOP ZAYİATININ KAMULAŞTIRMA BEDELİNE EKLENMESİ ( Bedel Tesbitinde Esas Alınan Emsalin Kadastral Parsel Olması )
KADASTRAL PARSELİN SATIŞ BEDELİNİN İMAR PARSELİNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİ İÇİN EMSAL ALINMASI ( Bedele Düzenleme Ortaklık Payının Eklenmesi Gereği )"
15Y18.HD27.5.2002E. 2002/5410 K. 2002/6099"EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Aynı Emsalin İncelenmesi Sonucu Farklı Değerlere Ulaşılması / Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerekliliği - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Meydana Gelen Değer Artışının Bedelden İndirilmesi Gerekliliği )
AYNI EMSALİN İNCELENMESİ SONUCU FARKLI DEĞERLERE ULAŞILMASI ( Kabul Edilebilir Oranda ve Gerekçeli Olması Gerekliliği / Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerekliliği - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Meydana Gelen Değer Artışının Bedelden İndirilmesi Gerekliliği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARIYLA EK RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı / Aynı Emsalin İncelenmesi Sonucu Farklı Değerlere Ulaşılması - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Meydana Gelen Değer Artışının Bedelden İndirilmesi Gerekliliği )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KESİMDE MEYDANA GELEN DEĞER ARTIŞININ KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN İNDİRİLMESİ ( Aynı Emsalin İncelenmesi Sonucu Farklı Değerlere Ulaşılması - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerekliliği )"
15Y5.HD23.5.2002E. 2002/6121 K. 2002/11769"TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırma Tarihi İle Tebliğ Tarihi Arasında Bir Yıldan Az Süre Geçtiği - Kamulaştırma Tarihi Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gerektiği/Tebliğ Tarihine Göre Değer Biçilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMA TARİHİ ( Tebliğ Tarihi İle Arasında Bir Yıldan Az Süre Geçtiği - Kamulaştırma Tarihi Esas Alınarak Taşınmaza Değer Biçilmesi Gerektiği )
TEBLİĞ TARİHİ ( Kamulaştırma Tarihi İle Arasında Bir Yıldan Az Süre Geçtiği - Kamulaştırma Tarihi Esas Alınarak Taşınmaza Değer Biçilmesi Gerektiği )
ÇEKİŞMESİZ BEDEL ( Bilirkişi Raporunda Taşınmazlara Tespit Edilen Değerlerden İndirildiği - Hükümde İkinci Kez İhtilafsız Bedel Düşülmek Suretiyle Eksik Arttırma Yapıldığı )"
15Y18.HD23.5.2002E. 2002/4891 K. 2002/5996"ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN NET GELİR YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Aynı Yöredeki Başka Bir Dosyada Farklı Bir Değere Ulaşılması - Bilirkişi Kurulları Raporlarında Farklılık Noksanlık veya Hata Bulunması )
AYNI YÖREDEKİ BAŞKA BİR DOSYADA FARKLI BİR DEĞERE ULAŞILMASI ( Önceki Değer Kesinleşmiş Olsa Dahi Buna Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı / Arazi Niteliğindeki Taşınmazın Net Gelir Yöntemiyle Değerlendirilmesi - Bilirkişi Kurulları Raporlarında Farklılık Noksanlık veya Hata Bulunması )
BİLİRKİŞİ KURULLARI RAPORLARINDA NOKSANLIK VE HATA BULUNMASI ( Eksikliklerin Ek Raporla Düzeltilmesi Raporlar Arasında Farklılık Bulunması Halinde Üçüncü Kez Bilirkişi İncelemesine Gidilmesi Gereği )"
15Y18.HD23.5.2002E. 2002/4869 K. 2002/5969"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Raporu İle Takdir Komisyonu Raporu Arasında Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık Olması Hali )
BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TAKDİR KOMİSYONU RAPORU ARASINDA ÖNEMLİ ORANSIZLIK OLMASI ( Bir Mislini Aşan Bir Fark Olması Halinde Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturulması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y18.HD20.5.2002E. 2002/5059 K. 2002/5879"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Aynı Amaçla Kamulaştırılan Ve Birbirine Komşu Olan Taşınmazların Değerlendirilmesinde Açıklanamayan Farklar Bulunması - Gerekli Özen Gösterilmeden Hazırlanan Bilirkişi Raporları )
AYNI AMAÇLA KAMULAŞTIRILAN VE BİRBİRİNE KOMŞU OLAN TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Gerekli Özen Gösterilmeden Hazırlanan Bilirkişi Raporları )
GEREKLİ ÖZEN GÖSTERİLMEDEN HAZIRLANAN BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Aynı Amaçla Kamulaştırılan Ve Birbirine Komşu Olan Taşınmazların Değerlendirilmesinde Açıklanamayan Farklar Bulunması )
VEKALET ÜCRETİ ( Karşı Tarafa Yüklenecek Avukatlık Ücretine Avukata Ödenmesi Şeklinde Karar Verilemeyeceği )"
15Y18.HD20.5.2002E. 2002/4539 K. 2002/5841"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Destekleme Priminin Net Gelir Hesabında Gözönünde Bulundurulamaması )
NET GELİR HESABI ( Kamulaştırılan Taşınmazda Yetiştirilen Ürün İçin Ödenen Destekleme Priminin Hesaba Katılmayacağı )
DESTEKLEME PRİMİNİN NET GELİRİN TESBİTİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULAMAMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazda Yetiştirilen Ürün İçin Ödenen )
PAMUK İÇİN ÖDENEN DESTEKLEME PRİMLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Net Gelir Hesabına Katılmayacağı )"
15Y5.HD16.5.2002E. 2002/6704 K. 2002/11204"İMAR PARSELİNE DÖNÜŞMEMİŞ TAŞINMAZ ( Kadostro Parseli Niteliğinde Olduğu - Kamulaştırmadan Arta Bölümde Değer Düşüklüğü Olmayacağı/Bedele Ekleme Yapılamayacağı )
ARTA KALAN KESİMDE DEĞER AZALIŞI ( Kamulaştırmada/Taşınmazın İmar Parseline Dönüşmemiş Kadastro Parseli Niteliğinde Olduğu - Değer Düşüklüğü Olmayacağı/Bedele Ekleme Yapılamayacağı )
TAŞINMAZDA İRTİFAK HAKKI ( Kamulaştırmadan Önceki/Taşınmazda Değer Düşüklüğü Meydana Getirdiği - Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Taşınmazın İmar Parseline Dönüşmemiş Kadastro Parseli Niteliğinde Olduğu - Arta Kalan Kesimde Değer Düşüklüğü Olmayacağı/Arttırım Yapılamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Hüküm Tarihinde Yürürlükteki Avukatlık Kanunu İle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Hükmedilmesi Gerektiği )"
15Y5.HD14.5.2002E. 2002/6639 K. 2002/11117"RES'EN EMSAL CELBİ ( Taşınmaza Yakın Bulunan Emsale Göre Değer Tespiti Yapılması Gerektiği - Tapu Sicil Müdürlüğünden Belirtilen Şekilde Emsal İstenmesi Gerektiği/Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
DEĞERLENDİRME TARİHİNDEN SONRAKİ SATIŞLAR ( Bedelin Tespitinde Esas Alınamayacağı/Taşınmaza Yakın Bulunan Emsale Göre Değer Tespiti Yapılması Gerektiği - Tapu Sicil Müdürlüğünden Belirtilen Şekilde Emsal İstenmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Taşınmaza Yakın Bulunan Emsale Göre Değer Tespiti Yapılması Gerektiği - Tapu Sicil Müdürlüğünden Belirtilen Şekilde Emsal İstenmesi Gerektiği/Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ DEĞERİN TESPİTİ ( Kamulaştırmada/Taşınmaza Yakın Bulunan Emsale Göre Değer Tespiti Yapılması Gerektiği - Değerlendirme Tarihinden Önceki Emsal Satışlara Göre Tespit Yapılacağı )"
15Y18.HD14.5.2002E. 2002/3917 K. 2002/5700"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Net Gelir Yöntemiyle Verim Hesaplaması - İkinci Bilirkişi Kurulunun Önceki Kurulun Raporunun Fotokopisini Vermesi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN FOTOKOPİSİ OLDUĞU ANLAŞILAN İKİNCİ RAPOR ( Yok Hükmünde Olması - Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )
NET GELİR YÖNTEMİYLE VERİM HESAPLAMASININ USUL VE ESASLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
VERİM HESAPLAMASINDA O İLDEKİ RESMİ VERİLERDEKİ ORTALAMANIN ESAS ALINACAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti )
FOTOKOPİ YOLUYLA ÇOĞALTILAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İKİNCİ BİLİRKİŞİ KURULUNCA DOSYAYA SUNULMASI ( Yok Hükmünde Olması )"
15Y18.HD14.5.2002E. 2002/3428 K. 2002/5630"ARSA SAYILMA ŞARTLARI ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZ ( Arsa Sayılabilmesinin Şartları )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsale Biçilen Değerden Emsal Taşınmazda Yer Alan Yapının Değerinin Düşülmesi Gereği - Vergiye Esas Değerler Oranının Bilirkişi Raporundaki Değerler Oranından Fahiş Ölçüde Farklı Olmaması Gereği )
VERGİ BEYANLARI ORANININ BİLİRKİŞİ RAPORLARINDAKİ DEĞERLER ORANINDAN FAHİŞ ÖLÇÜDE FARKLI OLMAMASI GEREĞİ ( Emsal Taşınmazla Kamulaştırılan Taşınmazın )
BİLİRKİŞİ RAPORLARINDAKİ DEĞERLER ORANININ VERGİ BEYANLARI ORANINDAN FAHİŞ ÖLÇÜDE FARKLI OLMAMASI GEREĞİ ( Emsal Taşınmazla Kamulaştırılan Taşınmazın )
KAİM DEĞER YÖNTEMİ ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerindeki Bitki Değerlerinin Kamulaştırma Bedeline Etkisi )
BİTKİ DEĞERLERİNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİNDE İKİ KEZ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMAMASI GEREĞİ ( Kaim Değer Yöntemi )
VEKALET ÜCRETİ VE KARAR VE İLAM HARCININ MAKTU TARİFEYE GÖRE HÜKMEDİLECEĞİ ( İdarece Açılan Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti ve Tescil Davasında )
İDARECE AÇILAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE İDARE ADINA TESCİL DAVASI ( Maktu Vekalet Ücreti ve Karar ve İlam Harcına Hükmedilmesi )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ VE KARAR VE İLAM HARCINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( İdarece Açılan Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti ve Tescil Davasında )"
15Y5.HD13.5.2002E. 2002/6559 K. 2002/10719"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arttırılan Bedelin Nasıl Elde Edildiğinin Açıklanmadığı - Hesap Tarzı Ve Özetinin Dökümlü Bir Şekilde Gösterilmesi Gerektiği/Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Bozma Öncesi Kararda Faiz Başlangıç Tarihi Doğru Olarak Belirtildiği Ve Bunun Kesinleştiği - Son Hükümde Günü Belirtilmeden Kamulaştırmanın Kesinleşmesi Tarihinden İtibaren Denilmek Suretiyle Faize Hükmedildiği )
KAZANILMIŞ HAK ( Davacı Tarafın İlk Hükmü Temyiz Etmediği - Önceki Hükümdeki Değerin İdare Yararına Kazanılmış Hak Oluşturduğu/Bu Nazara Alınmadan Daha Fazlaya Hükmedildiği )
TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ ( Arttırılan Bedelin Nasıl Elde Edildiğinin Açıklanmadığı - Hesap Tarzı Ve Özetinin Dökümlü Bir Şekilde Gösterilmesi Gerektiği/Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
15Y18.HD13.5.2002E. 2002/4593 K. 2002/5598"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Emsal Taşınmazla Kamulaştırılan Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerleri Oranının Bilirkişinin Belirlediği Değerle Emsalin Satış Değeri Oranıyla Karşılaştırılması Gereği )
VERGİ BEYANLARI ARASINDAKİ ORANIN, EMSALİN SATIŞ DEĞERİNİN BİLİRKİŞİNİN KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA BİÇTİĞİ BEDELE ORANIYLA KARŞILAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ BEDELİN DENETLENMESİ ( Emsal Karşılaştırmasında İki Taşınmazın Vergi Beyanı Oranıyla Belirlenen Bedeller Oranının Karşılaştırılması )"
15Y18.HD13.5.2002E. 2002/4514 K. 2002/5617"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tebligat Tarihine Göre Değerlendirilebilmesinin Şartları )
TAŞINMAZIN TEBLİGAT TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLENDİRİLMESİNİN ŞARTLARI ( Kamulaştırma Tebligatının En Az 1 Yıl Geçtikten Sonra Yapılması Şartı )
1 YILLIK SÜRENİN HESAPLANMASI USULÜ ( Kamulaştırma Tebligatının 1 Yıl Sonra Yapılması Nedeniyle Taşınmazın Tebligat Tarihine Göre Değerlendirilmesinde )
TEBLİGAT TARİHİNE GÖRE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Tebligatın 1 Yıl Sonra Yapılması Nedeniyle - 1 Yıllık Sürenin Hesaplanması Usulü )
İMAR UYGULAMASI SIRASINDA ZAYİATA UĞRAMA HALİNİN HESABA KATILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Parseli Olup Emsalin İmar Parseli Olmaması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan Taşınmaz İmar Parseli Olup Emsal Bu Nitelikte Değilse İmar Uygulaması Sırasında Uğranılan Zayiat Oranının da Gözönünde Bulundurulması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DEĞERE ETKİSİ ( Emsal Taşınmaz İmar Parseli Olmayıp Kamulaştırılan Taşınmaz İmar Parseliyse )"
15Y18.HD13.5.2002E. 2002/4307 K. 2002/5536"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ TALEBİ ( Mahkemece Tesbit Edilecek Bedelin Bankaya Yatırılması İçin İdareye Mehil Verilmesi )
İDARENİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE TAŞINMAZIN ADINA TESCİLİ TALEBİ ( Mahkemece Yapılacak İşlemler )
ARSA OLARAK NİTELENDİRİLME KOŞULLARI ( Nazım İmar Planında Yer Alan Kamulaştırılan Taşınmazın )
NAZIM İMAR PLANINDA YER ALAN TAŞINMAZIN ARSA NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmazla Aynı veya Yakın Niteliklerde Olmasının ve Yakın Zamanda Satılmış Olmasının Şart Olmaması )
YARGILAMA GİDERLERİNİN İDARE ÜZERİNE BIRAKILMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davasında )"
15Y18.HD7.5.2002E. 2002/4542 K. 2002/5376"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Emsal Alınacak Taşınmazda Bulunması Gereken Özellikler - Bilirkişinin Direnme Hakkının Bulunmaması )
EMSAL SEÇİLECEK TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN DİRENME HAKKININ BULUNMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )
DİRENME HAKKI BULUNMAMASI ( Bilirkişi Kurulunun - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )"
15Y18.HD7.5.2002E. 2002/3792 K. 2002/5386"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Net Gelir Yönteminde Taşınmazdaki Verim Oranının Tesbiti )
NET GELİR YÖNTEMİNDE BELİRLENEN ÜRÜNE AİT VERİMİN HESAPLANMASI YÖNTEMİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
VERİMİN HESAPLANMASINDA UYGULANACAK YÖNTEM ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Net Gelir Yöntemi )"
15Y18.HD6.5.2002E. 2002/4582 K. 2002/5230"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kıymet Takdir Komisyonunca Biçilen Bedelle Bilirkişi Kurulu Raporu Arasında Önemli Oransızlık Bulunmaması Halinde Yeni Rapora Gerek Olmaması )
TAKDİR KOMİSYONUNCA BİÇİLEN BEDELLE BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ BEDEL ARASINDA ÖNEMLİ ORANSIZLIK BULUNMAMASI ( Yeni Rapor Almaya Gerek Bulunmaması )
RAPORLAR ARASINDA ÖNEMLİ BİR ORANSIZLIK OLMASI
BİLİRKİŞİ RAPORUYLA KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNUN BELİRLEDİĞİ BEDEL ARASINDA ÖNEMLİ ORANSIZLIK BULUNMAMASI ( Yeni Bilirkişi Raporuna Gerek Olmaması )
KAMULAŞTIRMA YOLUYLA İRTİFAK TESİSİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti )
İRTİFAK TESİSİ SURETİYLE KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti )"
15Y5.HD2.5.2002E. 2002/4100 K. 2002/9939"SULANABİLEN ARAZİ ( Sulak Özelliğinin Tespiti-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
MAHALLİNDE FEN BİLİRKİŞİSİ REFAKATİNDE KEŞİF ( Taşınmazın Ne Şekilde Sulandığının Tespiti-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Sulanıp Sulanmadığı-Münavebeye Alınan Ürünlerin Verim Miktarı )
MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLERİN VERİM MİKTARI ( Tarım Müdürlüğü Verileri-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
15Y5.HD2.5.2002E. 2002/4096 K. 2002/9942"KAPAMA FINDIK BAHÇESİ ( Ara ve Yan Ürünler-Münavebeye Alınan Ürünlerin Verim Miktarı-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
ARA ÜRÜN YETİŞTİRİLMESİ ( Kapama Fındık Bahçesi Olarak Değer Biçilen Taşınmaz-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
FINDIK GELİRİ ESAS ALINARAK DEĞER BİÇİLMESİ ( Kapama Fındık Bahçesi-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
SULANAN ARAZİ ( Sulak Özelliğinin Kesin Olarak Tespit Edilmesi Gereği-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kapama Fındık Bahçesi-Ara ve Yan Ürünler-Münavebeye Alınan Ürünlerin Verim Miktarı )"
15Y5.HD2.5.2002E. 2002/3163 K. 2002/10003"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Kamulaştırma Tarihine Göre Belirlenmesi-Düzenleme Ortaklık Payı )
KAMULAŞTIRMA TARİHİNE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILMASI ( Kamulaştırma Bedeli )
KADASTRO PARSELİ ( İmar Düzenleme Ortaklık Payı-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
İMAR PARSELİ ( İmar Düzenleme Ortaklık Payı-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın İmar Parseli mi Kadastro Parseli mi Olduğunun Araştırılması )"
15Y18.HD30.4.2002E. 2002/4080 K. 2002/5006"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Aynı Nitelikteki Üzüm Bağları İçin Farklı Verim Miktarı Tesbit Edilemeyeceği )
AYNI NİTELİKTEKİ ÜZÜM BAĞLARI İÇİN FARKLI VERİM MİKTARLARI UYGULANMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Eşitlik Prensibi )
VERİM MİKTARININ TESBİTİ ( Resmi Veriler Arasındaki Çelişki Giderilirken Diğer Davalardaki Miktarların da Dikkate Alınması )"
15Y5.HD29.4.2002E. 2002/3999 K. 2002/9389"KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Binanın Henüz Yıkılmamış Olması-Bilirkişi Raporlarında Tamamen Kamulaştırma Yapılmış Gibi Değer Biçilmesi )
KAMULAŞTIRMA KROKİSİNİN ZEMİNE UYGULANMASI ( Kısmi Kamulaştırma-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kısmi Kamulaştırma-Kısmen Kamulaştırılan Binanın Henüz Yıkılmamış Olması )"
15Y18.HD29.4.2002E. 2002/4269 K. 2002/4903"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Meyve Ağaçlarının Niteliklerinin ve Sıklıklarının Kapama Meyve Bahçesi Olarak Kabule Etkisi )
KAPAMA MEYVE BAHÇESİ NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırılan Taşınmazdaki Meyve Ağaçlarının Çeşit ve Sıklıklarının Gözönünde Bulundurulması )
MEYVE BAHÇESİNİN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Ağaçların Sıklığı ve Çeşitliliğinin Kapama Meyve Bahçesi Niteliğine Etkisi )
VERİM MİKTARLARININ MEYVE BAHÇESİNİN NİTELİĞİNE ETKİSİ ( Karışık Kapama Meyve Bahçesinin Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti )"
15Y18.HD29.4.2002E. 2002/2976 K. 2002/4877"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Üzerinde Bina İnşa Edilebilme Özelliğinin Sadece Arsa Niteliğinde Olan Taşınmazlar İçin Bir Değerlendirme Unsuru Sayılabilmesi )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ORANI ( Ülke Genelinde Uygulanan Faiz Oranına Göre Uygulama Yapılması )
ARAZİ NİTELİĞİNDE OLAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Değerinin Yörede Ekilmesi Mutad Olan Ürünlerin Net Gelirinin Esas Alınarak Belirlenmesi )
NET GELİR HESABI ( Arazi Niteliğinde Olan Taşınmazın Değerinin Yörede Ekilmesi Mutad Olan Ürünlerin Net Gelirinin Esas Alınarak Belirlenmesi )
DESTEKLEME PRİMİ ( Primin Pamuk Ürününün Kilogram Fiyatına Dahil Edilmesinin Hatalı Olması )"
15Y18.HD26.4.2002E. 2002/3015 K. 2002/4832"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın İmar Parseli Olmasına Rağmen Emsalin Bu Nitelikte Olmaması )
İMAR PARSELİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Parseli Olmasına Rağmen Emsalin Bu Nitelikte Olmaması )
EMSAL TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ OLMAMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Parseli Olması- Emsal ile Arasında Denge Kurulması )
EMSAL İLE DAVA KONUSU TAŞINMAZ ARASINDA DENGE KURULMASI ( Taşınmazın İmar Parseli Olmasına Rağmen Emsal Taşınmazın İmar Parseli Olmaması Nedeniyle )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın İmar Parseli Olmasına Rağmen Emsal Taşınmazın İmar Parseli Olmaması Nedeniyle )"
15Y18.HD26.4.2002E. 2002/2816 K. 2002/4833"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Parseli Olması-Emsalin ise Bu Nitelikte Olmaması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İMAR PARSELİ OLMASI ( Emsalin İmar Parseli Olmaması Durumunda Emsal ile Taşınmaz Arasında Denge Kurulması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Parseli Olması-Emsalin ise Bu Nitelikte Olmaması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İMAR UYGULAMASI SIRASINDA ZARARA UĞRAMASI ( Emsalin Değerine Taşınmazın İmar Parseli Durumuna Gelirken Fiilen Uğradığı Zayiatın Eklenmesi )"
15Y18.HD24.4.2002E. 2002/4090 K. 2002/4643"BİLİRKİŞİ RAPORUNUN FOTOKOPİ YOLUYLA ÇOĞALTILMASI VE YENİ BİLİRKİŞİ KURULUNCA KULLANILMASI ( Geçersiz ve Yok Hükmünde Olması )
FOTOKOPİ YOLUYLA ÇOĞALTILARAK YENİ KURULCA KULLANILAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yok Hükmünde Olması ve Hükme Esas Alınamaması )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YOK HÜKMÜNDE OLMASI ( Önceki Bilirkişi Kurulunca Hazırlanan Raporun Fotokopi Yoluyla Çoğaltılarak Kullanılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Önceki Bilirkişi Raporu Çoğaltılarak Verilen İkinci Bilirkişi Raporunun Geçersizliği - Emsal Karşılaştırmasında Dikkat Edilecek Hususlar )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLERİN ORANI İLE BİLİRKİŞİ RAPORLARINDAKİ DEĞERLERİN ORANI ARASINDA FAHİŞ FARK BULUNMAMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )"
15Y18.HD24.4.2002E. 2002/4000 K. 2002/4607"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Bozmaya Mahkemece Uyulması Halinde Bilirkişilerin Eski Görüşlerinde Direnememesi )
MAHKEMENİN YARGITAYIN BOZMA KARARINA UYMASI ( Bilirkişilerin Eski Görüşlerinde Direnememesi - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Talebi )
BİLİRKİŞİNİN ESKİ GÖRÜŞÜNDE DİRENME HAKKININ BULUNMAMASI ( Mahkemece Bozmaya Uyulmuş Olması )
DİRENME HAKKININ BULUNMAMASI ( Mahkemece Bozma Kararına Uyulduğu Halde Bilirkişinin Eski Görüşünde Direnmesi )"
15Y18.HD18.4.2002E. 2002/2366 K. 2002/4495"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arazinin Sulanabilir Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmesi )
ARAZİNİN SULANABİLİR NİTELİKTE OLMASI ( Ekilecek Ürünlerin Cinsi Verimliliği Kalitesi ve Fiyatın Farklılaşması )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Kamulaştırılan Taşınmaza Emsal Alınan Taşınmazın da Sulanabilir Nitelikte Olması Nedeniyle Faiz Oranının %5 Olarak Ele Alınmasının Gerekmesi )"
15Y5.HD16.4.2002E. 2002/2022 K. 2002/9197"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Emsal Mukayesesi Yapılarak Üzerindeki Binaya da Resmi Birim Fiyatları Esas Alınarak Değer Biçilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Emsal Mukayesesi Yapılarak Üzerindeki Binaya da Resmi Birim Fiyatları Esas Alınarak Değer Biçilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARINDAKİ TAŞINMAZA BİÇİLEN DEĞERLERİN FARKLI OLMASI ( Uzlaştırıcı Üçüncü Keşif Yapılarak Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )"
15Y5.HD15.4.2002E. 2002/4311 K. 2002/8968"DEĞERLENDİRME TARİHİ ( Kamulaştırma Bedeli )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Değerlendirme Tarihi )
ARTIRILAN BEDELE YÜRÜTÜLEN FAİZİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma )"
15Y5.HD15.4.2002E. 2002/4186 K. 2002/8954"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ DAVASI
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Dava tarihi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Maktu harç/ maktu vekalet ücreti )"
15Y5.HD15.4.2002E. 2002/4185 K. 2002/8961"HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ BEKLENMEKSİZİN TAPUYA VE BANKAYA MÜZEKKERE YAZILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
TESPİT VE BLOKE EDİLEN BEDELİN DAVACIYA DERHAL ÖDENMESİ ( Bankaya Müzekkere Yazılması-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Banka ve Tapuya Müzekkere Yazılması İçin Hükmün Kesinleşmesinin Beklenmemesi-Vekalet Ücreti )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
15Y18.HD15.4.2002E. 2002/3554 K. 2002/4265"ARAZİLERİN NET GELİR YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Bedelin Tesbiti )
ORTALAMA DEĞERİ İFADE EDEN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Bedelin Tesbiti Usulü - Ortalama Değeri İfade Eden Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARINDAKİ BEDELLER ARASINDA FARKLILIK ( Ortalama Değeri İfade Eden Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )"
15Y18.HD15.4.2002E. 2002/2480 K. 2002/4275"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan ile Emsal Alınan Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Alınan Metrekare Fiyatlarının Karşılaştırılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan ile Emsal Alınan Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Alınan Metrekare Fiyatlarının Karşılaştırılması )
EMLAK VERGİSİ BEYANLARI ( Kamulaştırılan ile Emsal Alınan Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Alınan Metrekare Fiyatlarının Karşılaştırılması )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ ORAN İLE EMSAL KARŞILAŞTIRMASI SONUCU ELDE EDİLEN ORANIN FARKLI OLMASI ( Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Çelişkinin Giderilmesi )"
15Y5.HD11.4.2002E. 2002/2649 K. 2002/8599"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Gelir Metoduna Göre Değer Biçme-Tarım Arazisi-Ürünün Değerlendirme Tarihindeki Fiyatının Esas Alınması-Tütün )
TAŞINMAZA GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
DEĞERLENDİRME TARİHİNDEKİ ÜRÜN FİYATININ ESAS ALINMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Tarım Arazisi-Tütün )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMDAKİ DEĞER ARTIŞI ( Toplam Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi )"
15Y18.HD10.4.2002E. 2002/2121 K. 2002/3935"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Açmak İçin Verilen Otuz Günlük Sürenin Başlangıç Tarihi )
BEDEL ARTIRIMI DAVASINDA SÜRE ( Otuz Günlük Yasal Sürenin İdari Yargıya Başvurulduğu Takdirde İdari Yargı Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Başlaması )
İDARİ YARGIYA BAŞVURULMASI ( Bedel Artırımı Davasındaki Otuz Günlük Sürenin İdari Yargı Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Başlaması )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN BİR YIL İÇİNDE TEBLİĞİ ( Kıymet Takdirinde Tebliğ Tarihinin Esas Alınması )
KIYMET TAKDİRİ ( Kamulaştırma Kararı Alındıktan Bir Yıl Sonra Tebligat Yapılması-Kıymet Takdirinde Tebliğ Tarihinin Esas Alınması )"
15Y5.HD8.4.2002E. 2002/3809 K. 2002/8222"DEĞERLENDİRME TARİHİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Değerlendirmede Esas Alınacak Tarih-Maktu Vekalet Ücreti )
TESPİT EDİLEN BEDELİN BANKAYA BLOKE EDİLMESİ ( Bedelinin Ödenmesinin Hükmün Kesinleşmesi Şartına Bağlanıp Bağlanamaması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Hükmün Kesinleşmesi Şartına Bağlanıp Bağlanamaması )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ŞARTI ( Bankaya Bloke Edilen Bedelin Ödenmesi )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
15Y18.HD4.4.2002E. 2002/2011 K. 2002/3656"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Satış Bedelinin Tamamının Zemin Bedeli Olarak Kabul Edilmesinin Hatalı Olması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN ÜZERİNDE BİNA BULUNMASI DURUMUNDA ZEMİN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Yıpranma Payı Düşüldükten Sonra Belirlenen Bedelin Hasılattan Düşülmesi )"
15Y18.HD1.4.2002E. 2002/3092 K. 2002/3427"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın İçinde Bulunduğu İmar Planının Niteliği ve Belediye Hizmetlerinin Hangisinden Ne Suretle Yararlandığı Hususlarının Belediyeden Sorulması )
ARSA SAYILABİLMENİN KOŞULLARI ( Taşınmazın İçinde Bulunduğu İmar Planının Niteliği ve Belediye Hizmetlerinin Hangisinden Ne Suretle Yararlandığı Hususlarının Belediyeden Sorulması )
İMAR PLANINDA YER ALAN TAŞINMAZ ( İmar Niteliği ve Belediye Hizmetlerinin Hangisinden Ne Suretle Yararlandığı Hususlarının Belediyeden Sorularak Taşınmazın Arsa Olup Olmadığının Araştırılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsal Taşınmaz ile Dava Konusu Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerlerinin Birbirine Oranı ile Bilirkişi Raporundaki Oranların Farklı Olması )
EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLERİN ORANI ( Bilirkişi Raporundaki Oranla Arasında Fahiş Fark Olması- Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Çözüme Gidilmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Taşınmazın Kadasto Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olduğunun Anlaşılması )"
15Y18.HD1.4.2002E. 2002/2142 K. 2002/3399"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Aralarında Beş Kat Değer Farkı Olan Taşınmazların Birbirine Emsal Alınmasının Hatalı Olması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsalin Değer Açısından Karşılaştırılan Taşınmaza Benzer Olmasının Gerekmesi )
KOMŞU TAŞINMAZLAR İÇİN ÇOK FARKLI DEĞERLER BELİRLENMİŞ OLMASI ( İnandırıcı Olmayan Bilirkişi Raporlarına Değer Verilerek Hüküm Kurulamaması )
EMSAL İLE DAVA KONUSU TAŞINMAZ ARASINDA DEĞER FARKI BULUNMASI ( İnandırıcı Olmayan Bilirkişi Raporlarına Değer Verilerek Hüküm Kurulamaması )"
15Y18.HD1.4.2002E. 2002/1685 K. 2002/3391"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırmaya Konu İrtifak Hakkının Karşılığının Tazminat Değil Bedel Olması )
İRTİFAK HAKKI BEDELİ ( İrtifak Hakkı Kurulması Yüzünden Oluşan Değer Kaybının Hesaplanması- İrtifak Hakkı Tesisinden Önceki ve Sonraki Değerlerine Göre Hesaplama Yapılması )"
15Y5.HD28.3.2002E. 2002/4824 K. 2002/7248"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Konusu Taşınmazın Emsal Taşınmazdan İki Kat Daha Değerli Olamayacağı - Dava Konusu Taşınmaza Fazla Değer Biçildiği )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırmada/Dava Konusu Taşınmazın Emsal Taşınmazdan İki Kat Daha Değerli Olamayacağı - Dava Konusu Taşınmaza Fazla Değer Biçildiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kamulaştırma Davasında - Hüküm Tarihinde Yürürlükteki Avukatlık Kanunun İle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Kamulaştırma Davasında - Vekalet Ücretinin Belirlenmesinde Uygulanması Gerektiği )"
15Y18.HD28.3.2002E. 2002/1734 K. 2002/3279"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Alanından Düzenleme Ortaklık Payı Düşülebilmesi Şartı )
TAŞINMAZ ALANINDAN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMASI ŞARTI ( Taşınmazın ve Geldisinin Daha Önce İmar Düzenlemesi Yapılmak Suretiyle Oluşan İmar Parseli Niteliğini Kazanmamasının Gerekmesi )
İMAR PARSELİ NİTELİĞİ ( Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Şartı )
ZARARIN EKLENMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın İmar Uygulaması Esnasında Uğradığı Zarar Nedeniyle )"
15Y18.HD27.3.2002E. 2002/2465 K. 2002/3247"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Mahkemece Bozma Kararına Uyulması Durumunda Bozma Kararına Ters Düşen Bilirkişi Raporlarına Göre Karar Verilememesi )
MAHKEMECE BOZMA KARARINA UYULMASI ( Mahkemece Bozma Kararına Ters Düşen Bilirkişi Raporlarına Göre Karar Verilememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Bozma Kararına Uyulması Durumunda Bozma Kararına Ters Düşen Bilirkişi Raporlarına Göre Karar Verilememesi )"
15Y18.HD26.3.2002E. 2002/3144 K. 2002/3145"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Söğüt Ağacının Odun Değerine Göre Değerlendirilmesi )
SÖĞÜT AĞACININ ODUN DEĞERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
ODUN DEĞERİNİN HESAPLANMASI ( Kerestelik Niteliği Bulunmayan Söğüt Ağacının Kamulaştırma Bedeline Etkisi )"
15Y18.HD26.3.2002E. 2002/3125 K. 2002/3135"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tamamı Kavak Olan Taşınmazda Kavakların Kaç Yılda Kesim Durumuna Geleceğinin Bilimsel Yöntemlerle Ortaya Konması )
KAVAKLIK OLAN TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kavakların Kaç Yılda Kesim Durumuna Geleceğinin Bilimsel Yöntemlerle Ortaya Konması )
ENKAZ BEDELİ ( Enkaz Mal Sahibine Bırakıldığından Belirlenen Bedelden Düşülmesinin Gerekmesi )"
15Y18.HD26.3.2002E. 2002/2674 K. 2002/3165"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Raporundaki Bedel ile Kıymet Takdir Komisyonu Raporu Arasında Önemli Oranda Oransızlık Olması Nedeniyle Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturulması )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU RAPORU ( Bu Rapor ile Bilirkişi Raporu Arasında Önemli Oranda Oransızlık Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ DEĞER ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporu Arasında Fahiş Surette Değer Farkı Olması Durumunda Aynı Usullerle Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturulması )
YENİDEN BİLİRKİŞİ KURULU OLUŞTURULMASI ( Bilirkişi Raporundaki Bedel ile Kıymet Takdir Komisyonu Raporu Arasında Önemli Oranda Oransızlık Olması Nedeniyle )"
15Y18.HD26.3.2002E. 2002/1778 K. 2002/3136"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Enkazın Mal Sahibine Bırakılması-Taşınmazın Kapama Kavaklık Kabul Edilmesi )
KAPAMA KAVAKLIK DEĞERİNİN NET GELİR YÖNTEMİYLE TESPİTİ ( Kavağın Kereste Olmak Üzere Yetiştirilmesi-Enkaz Bedeli Düşülmesi )
TARIM ARAZİSİ FORMÜLÜ ( Enkazın Mal Sahibine Bırakılması-Taşınmazın Kapama Kavaklık Kabul Edilmesi Nedeniyle Enkaz Bedeli Düşülmesi )"
15Y18.HD26.3.2002E. 2002/1646 K. 2002/3176"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Değerlendirme Tarihinin Kamulaştırma Tarihi Olarak Kabulü )
TEBLİGAT YAPILMASI ( Kamulaştırmadan İtibaren Bir Yıl İçinde Usulüne Uygun Tebligat Yapılması Halinde Değerlendirme Tarihinin Kamulaştırma Tarihi Olarak Kabulü )
FERAĞ ( Kamulaştırmadan İtibaren Bir Yıl İçinde Usulüne Uygun Tebligat Yapılması Halinde Değerlendirme Tarihinin Kamulaştırma Tarihi Olarak Kabulü )
DEĞERLENDİRME TARİHİ ( Kamulaştırmadan İtibaren Bir Yıl İçinde Usulüne Uygun Tebligat Yapılması Halinde Değerlendirme Tarihinin Kamulaştırma Tarihi Olarak Kabulü )"
15Y5.HD25.3.2002E. 2002/4707 K. 2002/6857"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Eski Hale Getirilmesine Karar Verilmesi - Giderin Zemin Bedelinden Fazla Olup Olmadığının Tesbiti Gerekliliği )
TAŞINMAZIN ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ ( Kamulaştırmasız El Atma - Giderin Zemin Bedelinden Fazla Olup Olmadığının Tesbiti Gerekliliği )
BAŞKASININ ARSASINDA HAFRİYAT ( Kamulaştırmasız El Atma - Eski Hale Getirilmesinde Giderin Zemin Bedelinden Fazla Olup Olmadığının Tesbiti Gerekliliği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZIN DAVALI ADINA TESCİLİ ( Eski Hale Getirilmesinde Giderin Zemin Bedelinden Fazla Olup Olmadığının Tesbiti Gerekliliği )
ESKİ HALE GETİRİLME ( Kamulaştırmasız El Atarak Hafriyat - Yapılacak Giderin Zemin Bedelinden Fazla Olup Olmadığının Tesbiti/Fazlaysa Davalı Adına Tescili )"
15Y5.HD21.3.2002E. 2002/4090 K. 2002/6688"YAKIN ZAMANDAKİ SATIŞLARIN EMSAL ALINMASI ( Kamulaştırmasız Elatma )
RESEN EMSAL CELBİ ( Kamulaştırmasız Elatma )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Emsal Olabilecek Taşınmazlar )"
15Y5.HD21.3.2002E. 2002/3613 K. 2002/6610"KIYMET TAKDİR KOMİSYONU İLE BİLİRKİŞİNİN TAKDİRLERİ ARASINDAKİ ÖNEMLİ ORANSIZLIK ( İmar Kanununa Göre Yapılan Bedel Takdiri - Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturulması )
BİLİRKİŞİ İLE KIYMET TAKDİR KOMİSYONU TAKDİRLERİ ARASINDAKİ ÖNEMLİ ORANSIZLIK ( İmar Kanununa Göre Yapılan Bedel Takdiri - Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturulması )
İMAR UYGULAMASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ ( Bedelin Artırılması Davası - Kıymet Takdir Komisyonu İle Bilirkişinin Takdirleri Arasındaki Önemli Oransızlık )
BEDEL TAKDİRİ ( İmar Kanununa Göre - Kıymet Takdir Komisyonu İle Bilirkişinin Takdirleri Arasındaki Önemli Oransızlık )"
15Y5.HD19.3.2002E. 2002/229 K. 2002/6468"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Tarihi İle Dava Açılması Arasında Bir Yıllık Süre Geçmediğinden Değerlendirme Tarihinin Kamulaştırma Tarihi Olması )
DEĞERLENDİRMEYE ESAS ALINAN TARİH ( Kamulaştırma Tarihi İle Dava Açılması Arasında Bir Yıllık Süre Geçmediğinden Değerlendirme Tarihinin Kamulaştırma Tarihi Olması )
FAİZ ( Artırılan Bedele Taşınmazın Mülkiyetinin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
15Y5.HD19.3.2002E. 2002/223 K. 2002/6473"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artırılan Kamulaştırma Bedeline Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleştiği Günden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
FAİZ ( Artırılan Kamulaştırma Bedeline Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleştiği Günden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
KAMULAŞTIRMANIN İDARİ YÖNDEN KESİNLEŞMESİ ( Artırılan Kamulaştırma Bedeline Kesinleşme Gününden İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
15Y18.HD19.3.2002E. 2002/1774 K. 2002/2748"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Seçiminde Hata Yapılması )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN SEÇİLMESİ ( Kurulun Kamulaştırılan Taşınmazın Cins ve Niteliğine Göre İkisi Odalar Listesinden Biri de Taşınmaz Mal Sahipleri Listesinden Seçilmek Suretiyle Oluşması )"
15Y18.HD18.3.2002E. 2002/2230 K. 2002/2708"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Olması Durumunda Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Gidilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Olması Durumunda Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Gidilmesi )
FAİZ ( Kamulaştırmanın Kesinleştiği Tarih İtibariyle Faize Hükmedilmesi )"
15Y5.HD14.3.2002E. 2002/3241 K. 2002/5913"ARSA NİTELİĞİ ( Belirleyici Unsurlar-Kamulaştırmasız Elatma )
BELEDİYE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ARAZİ ( Objektif Değer Artırıcı Unsur-Kamulaştırmasız Elatma )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Arazinin Belediye Mücavir Alan Sınırlarında Bulunması-Kamulaştırmasız Elatma )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Arsa ve Arazi Vasfı-Arazi İçin Objektif Değer Artırıcı Unsur )"
15Y18.HD13.3.2002E. 2002/1159 K. 2002/2550"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ ( Kapama Kavaklık Değerinin Tespiti )
KAPAMA KAVAKLIK DEĞERİNİN TESPİTİ ( Kavakların Bir Yılda Hasat Edilemeyeceği Gözönünde Tutularak Kaç Yılda Kesim Durumuna Geleceğinin Bilimsel Şekilde Ortaya Konması )
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPILMASI ( Kapama Kavaklık Değerinin Tespiti-Kavakların Bir Yılda Hasat Edilemeyeceği Gözönünde Tutularak Kaç Yılda Kesim Durumuna Geleceğinin Belirlenmesi )
TARIM ARAZİSİ FORMÜLÜ ( Kapama Kavaklık Değerinin Tespitinde Uygulanması )"
15Y18.HD7.3.2002E. 2002/575 K. 2002/2191"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal ile Kamulaştırılan Taşınmaz Değerlerine Etki Yapan Bütün Unsurların Ayrı Ayrı Karşılaştırılması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN SERBEST BÖLGE İÇİNDE BULUNMASI ( Burada Arazi Kullanımı Yapı ve Tesislerin Projelendirilmesi Mümkün Olmadığından Emsal Karşılaştırmasında Dikkate Alınması )
EMSAL VE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERİNE ETKİ EDEN UNSURLAR ( Unsurlar Arasındaki Farklılıkların Belirlenerek Dava Konusu Taşınmazın Değerinin Saptanması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYIDava Konusu Taşınmazın Kadastrol Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması Nedeniyle )"
15Y18.HD7.3.2002E. 2002/367 K. 2002/2195"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilmesi Şartı )
ARSA SAYILABİLME NİTELİKLERİ ( İskan Niteliğine Sahip Olmasının Gerekmesi )
KAPTAJ ALANI ( Yol ve Kaptaj Alanında Kalıp İmar ve İskanı Mümkün Olmayan Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilememesi )
İSKAN ( Yol ve Kaptaj Alanında Kalıp İmar ve İskanı Mümkün Olmayan Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilememesi )"
15Y18.HD5.3.2002E. 2002/1381 K. 2002/2165"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl İçinde Usulüne Uygun Dava Açılması Durumunda Değerlendirme Tarihinin Kamulaştırma Tarihi Olması )
DEĞERLENDİRME TARİHİ ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl İçinde Usulüne Uygun Dava Açılması Durumunda Değerlendirme Tarihinin Kamulaştırma Tarihi Olması )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Hüküm Sonucu Kısmında Artırılan Bedele Yürütülecek Faizin Başlangıç Tarihinin Gösterilmemiş Olmasının Hatalı Olması )
HÜKÜM SONUCUNUN TEREDDÜTE NEDEN OLMAYACAK ŞEKİLDE AÇIK YAZILMASI ( Hüküm Sonucu Kısmında Artırılan Bedele Yürütülecek Faizin Başlangıç Tarihinin Gösterilmemiş Olmasının Hatalı Olması )"
15Y18.HD5.3.2002E. 2002/1098 K. 2002/2171"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Destekleme Priminin Münavebeye Alınan Ürünün Kilogram Fiyatına Dahil Edilip Edilmediğinin İlçe Tarım Müdürlüğünden Sorulması )
ARAZİLERİN NET GELİR YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Arazi Niteliğindeki Bir Taşınmazın Değerinin Yörede Ekilmesi Mutad Olan Ürünlerin Net Gelirlerin Esas Alınmasıyla Belirlenmesi )
DESTEKLEME PRİMİ ( Destekleme Priminin Münavebeye Alınan Ürünün Kilogram Fiyatına Dahil Edilip Edilmediğinin İlçe Tarım Müdürlüğünden Sorulması )"
15Y18.HD4.3.2002E. 2002/845 K. 2002/2015"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kaim Değer Yönteminin Uygulanması )
JUNGE METODU ( Zemini Arsa Olarak Değerlendirilen ve Üzerinde Meyva Ağaçları Olan Taşınmazlar İçin Uygulanamaması )
KAİM DEĞER YÖNTEMİ ( Omcaların Normal Sıklıkta Ne Miktar Alanı Kapama Bağ Yapmaya Yeterli Olduğunun Saptanması )
ZEMİNİN İKİ KEZ DEĞERLENDİRİLMESİ ( İki Kez Değerlendirmeye Olanak Vermeden Bulunan Kaim Değerden Gerekli Oranda İndirim Yapılması )"
15Y18.HD4.3.2002E. 2002/1641 K. 2002/2045"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsalarda Dava Konusu Taşınmazla Karşılaştırılacak Taşınmazların Emsal Nitelikte Olmasının Gerekmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsal Seçilecek Taşınmazların Özellikleri )
ŞEHİR MERKEZİNDE YER ALAN TİCARET MERKEZİ ( Arsa Taşınmazında Emsal Alınmasının Hatalı Olması )"
15Y18.HD4.3.2002E. 2002/1496 K. 2002/2055"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Planında Bulunan Taşınmazın Arsa Niteliğinin Araştırılması )
İMAR PLANI İÇİNDEKİ TAŞINMAZIN ARSA NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( İmar Planının Tarihi Ölçeği ve Türünün Belediye Başkanlığından Sorulması )
EMSAL OLARAK SEÇİLECEK TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Şehirden Uzakta Olmasına Ragmen Emsalin Şehir Merkezinde Olması )"
15Y18.HD4.3.2002E. 2001/12565 K. 2002/2078"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Zorunluluk Olmadıkça Bağımsız Bölüm Satışlarının Arsalara Somut Emsal Alınmamasının Gerekmesi )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsalde Zorunluluk Olmadıkça Bağımsız Bölüm Satışlarının Emsal Alınmamasının Gerekmesi )
EMSAL TAŞINMAZ ( Zorunluluk Olmadıkça Bağımsız Bölüm Satışlarının Arsalara Somut Emsal Alınmamasının Gerekmesi )"
15Y18.HD15.2.2002E. 2002/23 K. 2002/1815"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Planında Yer Almayan Bir Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartları )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZIN ARSA SAYILMASI ( Belediye veya Mücavir Alan Sınırları İçinde Olmakla Beraber Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Yerler Arasında Olmasının Gerekmesi )
BELEDİYE VEYA MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE OLMA ( İmar Planında Yer Almayan Bir Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KESİMİN DEĞERİNİN SAPTANMASI ( Zemin Bedeline Üzerindeki Yapıların Kamulaştırma Tarihindeki Resmi Birim Fiyatlarının Esas Alınması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KESİM ÜZERİNDEKİ TESİSLERİN YENİDEN KULLANILABİLECEK DURUMA GETİRİLMESİ ( Bunun İçin Gerekli Gider ve Bedelin Kamulaştırma Bedeline Eklenmesi )
HAKİMİN BİLİRKİŞİ GÖRÜŞLERİYLE BAĞLI OLMAMASI KURALI ( Kararı Hakimin Kendisinin Takdir Etmesi )"
15Y18.HD14.2.2002E. 2002/1254 K. 2002/1676"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Kanununun 15 inci Maddesindeki Amir Hükme Uygun Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞUMU ( Yerin Cins ve Niteliğine göre İkisi Odalar Listesinden Biri de Taşınmaz Mal Sahipler Listesinden Seçilmesi )"
15Y18.HD12.2.2002E. 2002/962 K. 2002/1556"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bedel Belirlenirken Dava Konusu ve Emsal Alınan Taşınmazların Ayrı Ayrı İncelenmesi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERİNİN SAPTANMASI ( Bedel Belirlenirken Dava Konusu ve Emsal Alınan Taşınmazların Ayrı Ayrı İncelenmesi )
EMSAL SATIŞI KARŞILAŞTIRMASI ( Satış Tarihi İtibariyle Gerekli Bilgilerin Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmesi )"
15Y18.HD12.2.2002E. 2002/855 K. 2002/1577"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davada İkinci Kez Bilirkişi Raporu Alınmasının Birinci Raporun Test Edilip Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Değerinin Bulunması Nedeni Olması )
İKİNCİ KEZ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( İkinci Rapor Alınmasının Birinci Raporun Test Edilip Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Değerinin Bulunması Nedeni Olması )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma İşleminin Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesi )"
15Y18.HD12.2.2002E. 2001/12175 K. 2002/1497"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Net Gelirin Belirlenmesi )
NET GELİRİN HESAPLANMASI ( Münavebeye Alınan Ürünlerin Dekar Başına Verimi Üretim Gideri ve Ürünlerin SAtış Fiatlarına İlişkin Verilerin Resmi Mercilerden Getirilecek Listeye Uygunluğu )
MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLER ( Net Gelirin Hesaplanmasında Dikkate Alınması )"
15Y18.HD11.2.2002E. 2002/1114 K. 2002/1418"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmaza Emsal Satışlara Göre Değer Biçilmesi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA EMSAL SATIŞLARA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Emsalin Değerlendirme Tarihindeki Satış Değerinin Toptan Eşya Fiyat Endeksi Uygulanarak Belirlenmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsalin Değerlendirme Tarihindeki Satış Değerinin Toptan Eşya Fiyat Endeksi Uygulanarak Belirlenmesi )
İMAR PARSELİ ( Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Parseli Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması-Karşılaştırma Sonucu Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
KADASTRO PARSELİ ( Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Parseli Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması-Karşılaştırma Sonucu Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Parseli Emsal Taşınmazın ise İmar Parseli Olması-Karşılaştırma Sonucu Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
İRTİFAK HAKKI NEDENİYLE OLUŞACAK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ"
15Y18.HD11.2.2002E. 2002/1112 K. 2002/1417"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazla Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana gelen İmar Parselleri Olup Olmadığının Araştırılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Emsal Taşınmazın İmar Parseli Olması Nedeniyle Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
İMAR PARSELİ ( Kamulaştırılan Taşınmazla Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana gelen İmar Parselleri Olup Olmadığının Araştırılması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Emsal Taşınmazın İmar Parseli Olması Nedeniyle )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Birden Çok Bilirkişi İncelemesi Yapılması-Raporlar Arasında Ortalama Değeri İfade Eden Rapora Göre Hüküm Kurulması )"
15Y18.HD11.2.2002E. 2002/1111 K. 2002/1415"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaza Emsal Satışlara Göre Değer Belirlenmesi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA EMSAL SATIŞLARA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Emsalin Satış Değerinin Toptan Eşya Fiyat Endeksleri İle Değerlendirme Tarihine Getirilmesi )
EMSAL SATIŞLARA GÖRE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Emsalin Satış Değerinin Toptan Eşya Fiyat Endeksleri İle Değerlendirme Tarihine Getirilmesi )
İMAR PARSELİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Parseli Emsalin ise İmar Parseli Olması Durumunda Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kadastro Parseli Emsalin ise İmar Parseli Olması Durumunda Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
İRTİFAK NEDENİYLE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( Düşüklük Oranı Belirlenirken Taşınmazın Yüzölçümü Gibi Vasıfların Dikkate Alınması )"
15Y18.HD5.2.2002E. 2001/12084 K. 2002/1187"HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Tarafların İleri Sürmedikleri Şeyleri Resen Dikkate Alamaması )
ESKİ TARİHLİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırma ile İlgili Verilmiş ve Kesinleşmiş Hükümlerin Benzer Davalarda Dikkate Alınabilmesi )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ ( Kamulaştırma Bedelini Saptamak ve Rapor Halinde Sunmak )"
15Y18.HD4.2.2002E. 2001/12475 K. 2002/1108"KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Kuru Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesinde Özel Bir Faktör Bulunduğunun Kanıtlanması Hali Hariç Faiz Oranının %6 Olarak Kabulü )
KURU TARIM ARAZİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Değerlendirmede Özel Bir Faktör Bulunduğunun Kanıtlanması Hali Hariç Faiz Oranının %6 Olarak Kabulü )
ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN NET GELİR YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Dekar Başına Verim Miktarının Tarım Müdürlüğü Verileri Esas Alınarak Belirlenmesi )
DEĞER KAYBI ( Kamulaştırmadan Artan Kesimin Büyüklüğünün Ekonomik Olarak İşletme Bütünlüğünü Bozmayacak Durumda Olması-Değer Kaybı Verilememesi )"
15Y18.HD4.2.2002E. 2001/11657 K. 2002/1080"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Değer Biçilmesi )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmazla Aynı Konumda Olmasının Taşınmaza Yakın Mesafede Bulunmasının Zorunlu Olmaması )
KAMULAŞTIRMA GÜNÜNDEN ÖNCE SATILMIŞ TAŞINMAZLARIN EMSAL ALINMASI ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Değer Biçilmesi Esnasında Emsalin Kamulaştırmadan Önce Satılmış Olmasına Gerek Olmaması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASININ YÖNTEMİ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Değer Biçilmesi Esnasında Emsalin Kamulaştırmadan Önce Satılmış Olmasına Gerek Olmaması )"
15Y18.HD30.1.2002E. 2002/291 K. 2002/928"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Nazım İmar Planı İçinde Yer Alan Taşınmazın Gerekli Araştırma Yapılmadan Arsa Niteliğinde Kabul Edilmesi )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Nazım İmar Planı İçinde Yer Alan Taşınmazın Gerekli Araştırma Yapılmadan Arsa Niteliğinde Kabul Edilmesinin Hatalı Olması )
NAZIM İMAR PLANI İÇİNDE YER ALAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Gerekli Araştırma Yapılmadan Arsa Niteliğinde Kabul Edilmesinin Hatalı Olması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmazla Aynı Konumda Olması Taşınmaza Yakın Mesafede Bulunması Gibi Unsurların Karşılaştırmada Zorunlu Olmaması )
KIYMET TAKDİRİNDE ESAS ALINACAK TARİH ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl İçerisinde Tebligat Yapıldığı Takdirde Kamulaştırma Karar Tarihinin Esas Alınması )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi )"
15Y18.HD30.1.2002E. 2002/289 K. 2002/921"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Kurulu Raporu ile Kıymet Takdir Komisyonu Raporu Arasında Açık Farklılık Olmaması )
BİLİRKİŞİ KURULU İLE KIYMET TAKDİR KOMİSYONU ( Aralarında Bir Mislini Aşan Önemli Oransızlık ve Bedel Arasında Açık Bir İsabetsizlik Bulunmaması )
YENİDEN BİLİRKİŞİ KURULU OLUŞTURULMASI ( Birinci Bilirkişi Kurulu Raporu ile Kıymet Takdir Komisyonu Raporu Arasında Açık Farklılık Olması )"
15Y18.HD29.1.2002E. 2002/853 K. 2002/841"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Zemin Değerinin Belirlenmesi )
ZEMİN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Zorunluluk Olmadıkça Taşınmazın Arsaya Somut Emsal Alınmaması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Zemin Değeri Belirlenirken Zorunluluk Olmadıkça Taşınmazın Arsaya Somut Emsal Alınmaması )
KAİM DEĞER YÖNTEMİ ( Zeminin İki Kez Değerlendirilmesine Meydan Vermemek İçin Taşınmazın Hesaplanan Miktarından İndirim Yapılması )"
15Y18.HD29.1.2002E. 2002/272 K. 2002/894"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Parsel Olması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Parsel Olması-Kamulaştırılan Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması )
DAVA HAKKI ( Davacının Taşınmazdaki Payının Ferağını Vermesi-Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre de Geçtiğinden Dolayı Davacının Dava Açma Hakkının Olmaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davacının Taşınmazdaki Payının Ferağını Vermesi-Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre de Geçtiğinden Dolayı Davacının Dava Açma Hakkının Olmaması )
FERAĞ ( Davacının Taşınmazdaki Payının Ferağını Vermesi-Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre de Geçtiğinden Dolayı Davacının Dava Açma Hakkının Olmaması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Parseli Kamulaştırılan Taşınmazın ise Bu Nitelikte Olmaması Nedeniyle )"
15Y5.HD28.1.2002E. 2002/618 K. 2002/1899"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Mahkemece Bir İnşaat Mühendisi Eşliğinde Yapılan Keşfe Dayanılarak Hazırlanan Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Kamulaştırmaya Konu Olan Yerin Cins ve Niteliğine Göre Kurul Üyelerinin Belirlenmesi )
İNŞAAT MÜHENDİSİ EŞLİĞİNDE YAPILAN KEŞİF ( Kamulaştırma Bedelinin Bu Keşfe Göre Belirlenmesinin Hatalı Olması )
FAİZ ( Faizin Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden Başlatılmasının Gerekmesi )"
15Y5.HD28.1.2002E. 2002/460 K. 2002/1799"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Raporlarında Her Dekar İçin Kabul Edilen Verim Miktarının İlçe Tarım Müdürlüğünden Gönderilen Resmi Verilerin Çok Üzerinde Olması )
FAİZ ( Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleştiği Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesinin Gerekmesi )
İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖNDERİLEN VERİLER ( Bilirkişi Raporlarında Her Dekar İçin Kabul Edilen Verim Miktarının İlçe Tarım Müdürlüğünden Gönderilen Resmi Verilerin Çok Üzerinde Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporda Her Dekar İçin Kabul Edilen Verim Miktarının İlçe Tarım Müdürlüğünden Gönderilen Resmi Verilerin Çok Üzerinde Olması )"
15Y18.HD28.1.2002E. 2001/12452 K. 2002/652"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arazilerin Net Gelir Yöntemiyle Değerlendirilmesi )
ARAZİLERİN NET GELİR YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Arazinin Kuru Ya Da Sulanabilir Niteliğine Göre Uygulanacak Dekar Başına Verim Miktarının Dikkate Alınması )
KURU YA DA SULANABİLİR ARAZİ ( Arazinin Net Gelir Yöntemiyle Değerlendirilmesi )"
15Y18.HD28.1.2002E. 2001/11865 K. 2002/741"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arazilerde İrtifak Nedeniyle Olabilecek Değer Kaybının İrtifaktan Etkilenen Alanın Mülkiyet Değerinin %35'ini Aşmamasının Gerekmesi )
İRTİFAK HAKKI NEDENİYLE OLABİLECEK DEĞER KAYBI ORANI ( İrtifaktan Etkilenen Alanın Mülkiyet Değerinin %35'ini Aşmamasının Gerekmesi )
GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ( Kamulaştırmaya Konu İrtifak Hakkının Karşılığının Tazminat Değil Bedel Olması )"
15Y18.HD28.1.2002E. 2001/11765 K. 2002/738"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Emsal Karşılaştırması Yoluyla Değer Biçilmesi )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA EMSAL KARŞILAŞTIRMASI YOLUYLA DEĞER BİÇİLMESİ ( Emsalin Özel Nitelikleri Olmayan Taşınmazlardan Seçilmesinin Gerekmesi )
EMSALİN ÖZEL NİTELİĞİ OLMAYAN SATIŞLARDAN SEÇİLMESİ ( Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Emsal Karşılaştırması Yoluyla Değer Biçilmesinde )"
15Y18.HD24.1.2002E. 2001/11852 K. 2002/602"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsalin ve Dava Konusu Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerlerinin Birbirine Oranı İle Bilirkişi Oranlarının Fahiş Ölçüde Farklı Olması )
ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Emsalin ve Dava Konusu Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerlerinin Birbirine Oranı İle Bilirkişi Oranlarının Fahiş Ölçüde Farklı Olması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsalin ve Dava Konusu Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerlerinin Birbirine Oranı İle Bilirkişi Oranlarının Fahiş Ölçüde Farklı Olması )
EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ( Emsalin ve Dava Konusu Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Değerlerinin Birbirine Oranı İle Bilirkişi Oranlarının Fahiş Ölçüde Farklı Olması )"
15Y18.HD21.1.2002E. 2001/11668 K. 2002/417"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Kurulları Raporlarında Takdir Olunan Bedeller Arasında Açık Bir Oransızlık Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA AÇIK ORANSIZLIK BULUNMASI ( Mahkemece Oluşturulacak Yeni Bilirkişi Kurulunun Kıymet Takdiri Yapmasının Gerekmesi )
ÜÇÜNCÜ KEZ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI GEREKLİLİĞİ ( Bilirkişi Kurulları Raporlarında Takdir Olunan Bedeller Arasında Açık Bir Oransızlık Olması Nedeniyle )"
15Y5.HD17.1.2002E. 2001/23390 K. 2002/714"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaza Biçilen Değerden Zemin ve Ağaçlar için Biçilen Çekişmesiz Bedel Toplamının Düşülmesi Gerektiğinin Gözetilmemesi )
KAPAMA FINDIK BAHÇESİ ( Dava Konusu Taşınmaza Kapama Fındık Bahçesi Niteliği ile Değer Biçildiğine Göre Bu Değerin Taşınmaz Üzerindeki Ağaç Bedellerini de Kapsaması )
ZEMİN VE AĞAÇLAR İÇİN BİÇİLEN ÇEKİŞMESİZ BEDEL TOPLAMI ( Taşınmaza Biçilen Değerden Zemin ve Ağaçlar için Biçilen Çekişmesiz Bedel Toplamının Düşülmesi Gerektiğinin Gözetilmemesi )"
15Y18.HD15.1.2002E. 2001/10954 K. 2002/155"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin Kamu Yararı Kararının Onaylandığı Tarihin Kamulaştırma Tarihi Olmasının Hatalı Olması )
KAMULAŞTIRMA TARİHİ ( Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin Kamu Yararı Kararının Onaylandığı Tarihin Kamulaştırma Tarihi Olmasının Hatalı Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ESAS ALINAN TARİH ( Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin Kamu Yararı Kararının Onaylandığı Tarihin Kamulaştırma Tarihi Olmasının Hatalı Olması )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin Kamu Yararı Kararının Onaylandığı Tarihin Kamulaştırma Tarihi Olmasının Hatalı Olması )"
15Y5.HD14.1.2002E. 2001/23399 K. 2002/379"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişiden Ek Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği Düşünülmeden Yetersiz Bilirkişi Raporlarına Göre Karar Verilmesi )
SULANAN BÜYÜK YÜZÖLÇÜMLÜ ARAZİ ( Bu Tür Arazilerde Uygulanan Münavebe Pamuk ve Hububat Ürünüdür Bunun Dışında Taşınmaza Değer Biçilmesi için Davacının Başka Ürünü Hasat Ettiğini İspatlaması )
PAMUK VE HUBUBAT ÜRÜNÜ MÜNAVEBESİ ( Bölgede Büyük Yüzölçümlü Sulanan Arazilerde Pamuk ve Hububat Ekimi Yapılır Domates Ekimi Yapıldığını İddia Eden Tarafın Bu İddiasını Kanıtlamasının Gerekmesi )"
15Y18.HD14.1.2002E. 2001/11056 K. 2002/78"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Ağaçların Zeminden Ayrı Olarak Değerlendirilmesi )
AĞAÇLARIN ZEMİNDEN AYRI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Taşınmazda Bulunan Meyve Ağaçlarının Cinsleri Yaş ve Miktarları Dikkate Alınarak Kapama Bahçe Niteliğine Göre Değerinin Bulunması )
KAİM DEĞER METODU ( Kapama Bahçe Değerinden Düşülmesi Suretiyle Bulunacak Miktara Ağaçların Kaim Değeri Olarak Hükmedilmesi )
FAİZ ( Taşınmaz Mülkiyetinin Hazineye Geçtiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
15Y18.HD14.1.2002E. 2001/11023 K. 2002/120"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Taşınmazın Değerlendirme Tarihindeki Fiyatına Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyatlarının Uygulanması )
EMSAL TAŞINMAZIN DEĞERLENDİRME TARİHİNDEKİ FİYATI ( Fiyata Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyatlarının Uygulanması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın Kadastro Parseli Emsalin İse İmar Parseli Olması Nedeniyle Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapılması )"
15Y18.HD14.1.2002E. 2001/10928 K. 2002/72"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Konusu Taşınmaz ile Emsal Taşınmazın Karşılaştırılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırma Bedeli Saptanırken Taşınmaz İle Emsal Taşınmazın Cadde ve Sokak Üzerinde Oluşları Gibi Özelliklerin Dikkate Alınması )
EMLAK VERGİ DEĞERLERİ ORANI ( Dava Konusu Taşınmaz İle Emsal Taşınmazın Vergi Değerleri Oranının Karşılaştırılarak Sonuca Varılması )"
15YHGK28.11.2001E. 2001/5-1098 K. 2001/1083"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Emsal Karşılaştırmasında Taşınmazlar Arasındaki Benzerlikler )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )"
15YHGK21.11.2001E. 2001/5-672 K. 2001/1039"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Geçici Süre İçin Askeri Güvenlik Bölgesi İlan Edilen Taşınmaz Bedelinin Tahsili İçin )
ASKERİ YASAK BÖLGE İÇİNE ALINAN TAŞINMAZ ( Geçici Müdahale Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Kamulaştırmasız El Atma Hükümlerine Göre Talep Edilemeyeceği )
GEÇİCİ MÜDAHALE NEDENİYLE TAŞINMAZ BEDELİNİN TALEP EDİLEMEYECEĞİ ( Kamulaştırmasız El Atma Hükümlerine Dayanarak )"
15Y18.HD19.11.2001E. 2001/9463 K. 2001/10430"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsa Değerinin Tesbitinde Emsalin Niteliği - Özel Amaçlı Olmayan Özel Nitelikleri Bulunmayan Taşınmaz Satışlarından Seçilmesi Gereği )
ARSA DEĞERİNİ TESBİTTE EMSAL TAŞINMAZIN NİTELİĞİ ( Özel Amaçlı Olmayan Özel Nitelikleri Bulunmayan Taşınmaz Satışlarından Seçilmesi Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Arsa Değerinin Tesbiti/Kamulaştırma Bedelinin Artırılması - Emsalin Özel Amaçlı Olmayan Özel Nitelikleri Bulunmayan Taşınmaz Satışlarından Seçilmesi Gereği )"
15YHGK3.10.2001E. 2001/18-644 K. 2001/664"KESİN ÖNEL ( Keşif Giderinin Yatırılması İçin Verilen-Giderlerin Tek Tek ve Açıkça Gösterilmesi Gereği )
KEŞİF GİDERLERİNİN GÖSTERİLMESİ GEREĞİ ( Kesin Mehile İlişkin Ara Kararın Usulüne Uygun Kabulü İçin )
KEŞİF GİDERİNİN YATIRILMASI İÇİN VERİLEN KESİN MEHİL ( Giderlerin Tek Tek ve Açıkça Gösterilmesi Gereği-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Keşif Giderinin Yatırılması İçin Verilen Kesin Mehile İlişkin Ara Kararda Yer Alması Gereken Hususlar-Arsa ve Arazi )
ARSA ( Uygulama İmar Planı İçindeki Araziler )
UYGULAMA İMAR PLANI İÇİNDEKİ ARAZİLER ( Arsa )"
15Y5.HD24.9.2001E. 2001/15427 K. 2001/17250"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA DAYANAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Zeminin Kuru Tarım Arazisi Olarak Kabul Edilmiş Olmasının Davacıyı Bağlayacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kuru/Sulu Tarım Arazilerinde Münavebe Planı Uygulanarak Değer Tesbiti )
KURU TARIM ARAZİLERİNDE MÜNAVEBE PLANI UYGULANARAK DEĞER TESBİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
SULU TARIM ARAZİLERİNDE MÜNAVEBE PLANI UYGULANARAK DEĞER TESBİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
15Y5.HD28.6.2001E. 2001/12489 K. 2001/14220"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitine Esas Alınacak Olan Tarih )
BEDELİN TESBİTİNDE ESAS ALINACAK OLAN TARİH ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
KAMULAŞTIRMA TARİHİNİN TESBİTİ ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Onaylı Projeye Göre Yapılan Kamulaştırmada )"
15YHGK28.3.2001E. 2001/5-283 K. 2001/308"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kıymet Takdiri - Evrak Davacıya Tebliğ Edilmeden Dava Açılması )
KAMULAŞTIRMA EVRAKI TEBLİĞ EDİLMEDEN DAVA AÇILMASI ( Kıymet Takdirinde Davanın Açıldığı Günün Esas Tutulacağı )
KIYMET TAKDİRİ ( Davanın Açıldığı Günün Esas Tutulacağı - Kamulaştırma Evrakı Davacıya Tebliğ Edilmeden Dava Açılması )"
15Y5.HD13.2.2001E. 2001/279 K. 2001/2679"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kapitalizasyon Faiz Oranının Tesbiti )
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANININ TESBİTİ VE ASGARİ HADDEN UYGULANMASININ ŞARTLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
ASGARİ HADDEN KAPİTALİZASYON FAİZİ UYGULANMASI ( Şartları )"
15Y5.HD12.2.2001E. 2000/22277 K. 2001/2605"BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tesbitinde Emsal Karşılaştırması )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA DAYANAN BEDEL ARTIRMA DAVASI ( Serbest Satışlara Dayanan Emsal Karşılaştırması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINA SERBEST SATIŞLARIN ESAS ALINMASI ( Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Bedel Artırma Davasında )
TAŞINMAZIN YOL OLARAK TERKİNİ ( Kamulaştırmasız El Konulan )
YOL OLARAK KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN VE BEDELİ TAHSİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Yol Olarak Terkinine Karar Verileceği )
TAPU İPTALİ VE TERKİN ( Kamulaştırmasız Elatılarak Yol Yapılan ve Bedelinin Tahsiline Karar Verilen Taşınmaz )"
15Y5.HD23.1.2001E. 2000/20171 K. 2001/918"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Muhdesat Kamulaştırmalarında Fiili El Koyma Olmadıkça Faize Hükmedilememesi )
MUHDESAT KAMULAŞTIRMASI ( Fiili El Koyma Olmadıkça Faize Hükmedilememesi )
FİİLİ EL KOYMA ŞARTI ( Muhdesatın Kamulaştırmalarında Faize Hükmedilmesi İçin )
FAİZ TALEBİ ( Başkasına Ait Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatın Kamulaştırılmasında Fiilen El Koyma Olmaması )"
15Y5.HD22.1.2001E. 2000/19690 K. 2001/654"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kamulaştırılan Kısımdan Geçirilecek Tahliye Kanalının Taşınmaz Değerinde Artış Yapması )
KISMİ KAMULAŞTIRMADA ARTA KALAN KISMIN DEĞERİNİN ARTMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Gözönünde Bulundurulması )
TAHLİYE KANALI GEÇİRİLMEK ÜZERE KISMEN KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ( Arta Kalan Kısmın Değerindeki Artışın Etkisi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI BULUNMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Dikkate Alınacağı )
İRTİFAK HAKKININ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERİNDE MEYDANA GETİRECEĞİ AZALMA ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Dikkate Alınacağı )"
15YHGK18.10.2000E. 2000/5-1339 K. 2000/1312"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Değere İlişkin Raporlar Arasında Önemli Fark Bulunmaması Halinde Tekrar Bilirkişiye Gidilememesi )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNUN BİÇTİĞİ DEĞER ( Bilirkişinin Biçtiği Değerle Bir Mislini Aşan Önemli Fark Bulunmaması Durumunda Tekrar Bilirkişiye Gidilememesi )"
15YHGK12.4.2000E. 2000/5-771 K. 2000/785"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davanın Kural Olarak Tebligat Yapıldıktan Sonra Açılmasının Gerekmesi )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl İçinde Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Usulüne Göre Tebligat Yaptırmaması )
DEĞERLENDİRMEYE ESAS ALINACAK TARİH ( Kamulaştırma Kararının Usulüne Göre Tebliğ Edilmemesi Durumunda Davanın Açıldığı Tarihin Esas Alınması )"
15Y18.HD20.1.2000E. 2000/25 K. 2000/422"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Mahkemenin Bozma İlamına Uyduğunda Bilirkişilerce Yapılacak İşin Bozma İlamı Doğrultusunda Rapor Düzenlemek Olması )
BOZMA ÜZERİNE BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemenin Bozma İlamına Uyduğunda Bilirkişilerce Yapılacak İşin Bozma İlamı Doğrultusunda Rapor Düzenlemek Olması )
BİLİRKİŞİLERİN BOZMA İLAMININ AKSİNE RAPOR DÜZENLEMELERİ ( Bozma İlamına Mahkemece Uyulduğuna Göre Böyle Bir Raporun Davanın Uzamasına Neden Olması )"
15YHGK22.12.1999E. 1999/5-1038 K. 1999/1064"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Askeri Güvenlik Bölgesi İçinde Kaldığından El Konulan Taşınmaz )
ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız El Atma Bedelinin Tahsili Talebi )"
15Y5.HD16.12.1999E. 1999/19122 K. 1999/20616"KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN İNDİRİM ( Dere Islahı İçin Yapılan Kısmi Kamulaştırmada Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Artışı )
KISMİ KAMULAŞTIRMADA ARTA KALAN KESİMDE DEĞER ARTIŞI ( Dere Islahı İçin Yapılan Kısmi Kamulaştırmada )
DERE ISLAHI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimdeki Değer Artışının Tesbit Edilen Bedelden İndirilmesi )"
15Y5.HD14.12.1999E. 1999/17277 K. 1999/20519"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TEBLİĞİ NİTELİĞİ ( Bedel Artırma Davasının Açılmış Olması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ARTTIRIM DAVASI ( Kamulaştırma İşleminin Tebliği Niteliği )
KISMİ DAVA TARİHİNİN TEBLİĞ TARİHİ OLMASI ( Kamulaştırma İşlemi Tebliğ Edilmeden Bedel Artırma Davasının Açılmış Olması )"
15YHGK8.12.1999E. 1999/18-1053 K. 1999/1027"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Belediyesi Bulunmayan Köydeki Taşınmazın Arsa Sayılamayacağı )
TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİ ( Belediyesi Bulunmayan Köydeki Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Arsa Sayılamayacağı )
GEÇİT HAKKI BULUNAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Değeri Azaltacağı )
ARSA VASFI BULUNMAYAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Belediye Bulunmayan Köydeki Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti )"
15Y18.HD25.11.1999E. 1999/12082 K. 1999/15212"KAMULAŞTIRMA BEDEL ARTIRIMI ( Mücavir Alandaki Taşınmazın Akaryakıt İstasyonu Ticari İşletme Turistik Tesis İnşaası Gibi Bir Amaçla Mevzi İmar Planının Mevcut Olması )
TAŞINMAZ VASFI ( Mücavir Alandaki Taşınmazın Akaryakıt İstasyonu Ticari İşletme Turistik Tesis İnşaası Gibi Bir Amaçla Mevzi İmar Planının Mevcut Olması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KESİMDEKİ TESİSLER ( Yükselen Yol Sebebiyle Yıkılıp Yeniden Yapılmaları Giderlerine Hükmedilememesi )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Artan Kesimdeki Tesisler )"
15Y5.HD25.10.1999E. 1999/17018 K. 1999/16470"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Bedelin ve Arta Kalan Kısımdaki Değer Değişikliğinin Tesbiti )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA FARKLILIK BULUNMASI ( Kamulaştırma Bedeli ve Arta Kalan Kısımdaki Değer Değişikliği Oranının Hesaplanması )
ARTA KALAN KESİMDE DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )"
15Y18.HD25.10.1999E. 1999/11005 K. 1999/13179"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Alınan Yada Alınması Gereken Değerlerinin İlgili Belediyelerden Getirtilmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsal Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Alınan Yada Alınması Gereken Değerlerinin İlgili Belediyelerden Getirtilmesi )
EMLAK VERGİSİNE ESAS ALINAN DEĞERLER ( Kamulaştırma Bedelinin Saptanması İçin Bu Değerlerin İlgili Belediyelerden Getirtilmesi )
YAPILARA DEĞER BİÇİLMESİ VE YIPRANMA PAYI DÜŞÜLMESİ ( Somut Emsal Alınmada Dikkate Alınması Gereken Unsurlar )
BAKIMLI OLMASI GEREKEN İŞYERİ NİTELİĞİNDEKİ YAPI ( Yeterli Açıklama Yapılmadan Yüksek Oranda Yıpranma Düşülememesi )"
15Y18.HD29.9.1999E. 1999/11867 K. 1999/11154"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Çok Yakınındaki Taşınmazın Emsal Alınmasına Rağmen Düzenlenen Raporlar Arasında Fahiş fark Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taşınmazın Çok Yakınındaki Taşınmazın Emsal Alınmasına Rağmen Düzenlenen Raporlar Arasında Fahiş fark Olması )
DEĞERLENDİRMENİN İSABETSİZLİĞİ ( Taşınmazın Çok Yakınındaki Taşınmazın Emsal Alınmasına Rağmen Düzenlenen Raporlar Arasında Fahiş fark Olması )"
15Y18.HD17.6.1999E. 1999/6650 K. 1999/8058"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Bilirkişi Kurullarının Raporları Arasında Fahiş Çelişki Bulunması Halinde Ek Raporlar Alınması )
BİLİRKİŞİ KURULLARININ RAPORLARI ARASINDA FAHİŞ FARKLILIK HALİNDE EK RAPORLAR ALINMASI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )
EK RAPORLAR ALINMASI VE HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Kamulaştırma Bedeline İlişkin Bilirkişi Kurul Raporları Arasında Fahiş Farklılıklar )"
15Y18.HD4.6.1999E. 1999/5579 K. 1999/7025"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Hakimin Bilirkişi Raporlarını Takdiri - Vergi Beyanlarının Getirtilmesi Mecburiyeti )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ HAKİMİ BAĞLAMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
VERGİ BEYANLARININ GETİRTİLMESİ VE DİKKATE ALIMNASI MECBURİYETİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tesbitinde )"
15Y18.HD11.5.1999E. 1999/4464 K. 1999/5917"HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORLARINI GÖZARDI EDEREK RE'SEN KARAR VEREMEYECEĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ ( Hakimin Bilirkişi Kurulları Kararlarını Gözardı Ederek Re'sen Kıymet Takdirinde Bulunamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARINI DİKKATE ALMADAN RE'SEN KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )"
15Y5.HD21.4.1999E. 1999/4575 K. 1999/6542"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMADA BEDELİN TAHSİLİ DAVASI ( Emsal Araştırması )
TAŞINMAZIN ARSA NİTELİĞİ ( Kamulaştırmasız Elatmada Bedelin Tahsili Davası )
EMSAL ARAŞTIRMASI ( Kamulaştırmasız Elatmada Bedelin Tahsili Davası )"
15Y5.HD20.4.1999E. 1999/4780 K. 1999/6351"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Çayır - Tarla Niteliği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN NİTELİĞİ ( Çayır Niteliğindeki Taşınmazda Tarla Ziraati Esas Alınamayacağı )"
15Y5.HD15.4.1999E. 1999/3507 K. 1999/5894"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI - AZALTILMASI DAVALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN SULANAN TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİNDE OLMASI ( Yakınından Dere Geçmesi )
KAMULAŞTIRMADA EK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kıymet Takdir Komisyonu - Bilirkişi Arasında Bir Mislini Aşan Oransızlık )"
15Y5.HD6.4.1999E. 1999/4149 K. 1999/5281"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ NİTELİĞİNİN KEŞİF İLE BELİRLENMESİ ( Tarım Arazisi -Arsa )
KAMULAŞTIRMADA BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Tarım Arazisi - Arsa Niteliği )
KANULAŞTIRMADA TAKDİR KOMİSYONU VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ORANSIZLIK"
15Y5.HD25.3.1999E. 1999/2322 K. 1999/4972"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Alınacak Emsallerin Niteliği )
TAŞINMAZIN ARSA NİTELİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Alınacak Emsallerin Niteliği )
ARSALARDA EMSAL ARAŞTIRMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMADA DEĞER BİÇİLMESİNDE EMSALDE KEŞİF ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
15Y5.HD2.2.1999E. 1998/18108 K. 1999/921"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arazinin Sulanması Amacıyla Kısmi Kamulaştırılması )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Arazinin Sulanması Amacıyla )
KURU TARIM ARAZİSİNDEKİ VERİM ( Arazinin Sulanma Amacıyla Kısmi Kamulaştırılması )"
15YHGK23.12.1998E. 1996/18-443 K. 1998/910"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Hükmedilecek Faizin Kamulaştırmanın Kesinleşmesiyle Mülkiyeti Kamu İdaresine Geçen Taşınmaz Üzerindeki Hak Bu Suretle Bedeli Olan Para Alacağına Dönüşmüş Olmakla Bu Bedelin Tam Olarak Tediyesine Kadar Ödenmesi Gereken Temerrüt Faizi Olması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE FAİZİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırmanın Kesinleştiği ve Bu Suretle Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülebilmesi )
MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle Kamulaştırma İdari Yönden Kesinleşmekte ve Mülkiyet İdareye Geçmekte )
KAMULAŞTIRMANIN KESİNLEŞMESİ ( İşlemlerle İlgili Malike Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle Kamulaştırma İdari Yönden Kesinleşmekte ve Mülkiyet İdareye Geçmekte )
NOTER ARACILIĞIYLA TEBLİGAT ( Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Bedel Taşınmaz Maliki Adına Bir Bankaya Bloke Edildikten ve Diğer Usul İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Bütün İşlemleri Belgeleyen Evrakın Malike Noter Aracılığıyla Tebliğe Çıkarılmasının Gerekmesi )
TAKDİR KOMİSYONU ( Kanun Hükümlerine Göre Kamu Yararı Kararı Verilerek Kamulaştırılması Öngörülen Taşınmaza Takdir Komisyonunca Bedel Takdir Edilmesi )
İDARİ YÖNDEN KESİNLEŞME ( Taşınmaz Malikine Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle Kamulaştırma İdari Yönden Kesinleşmiş Olması ve Mülkiyetin İdareye Geçmesi )"
15Y18.HD19.11.1998E. 1998/11011 K. 1998/12863"BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Balıkların Doğrudan Ürün Niteliğinde Kabul Edilerek Kapitalizasyon Faizi Uygulanamayacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Tarlada Yetiştirilen Yapay Balığın Tarla Ürünü Kabul Edilememesi )
TARLA ÜRÜNÜ OLARAK KABUL EDİLEMEME ( Kamulaştırılan Taşınmazda Yetiştirilen Yapay Balık )"
15Y18.HD11.6.1998E. 1998/4954 K. 1998/6993"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporuyla Bilirkişi Kurulunca Takdir Edilen Bedel Arasında Önemli Oransızlık )
ÖNEMLİ ORANSIZLIK ( Kamulaştırma Kıymet Takdir Raporuyla Bilirkişi Kurulunca Takdir Edilen Bedel Arasında )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( Bilirkişi Kurulu Raporuyla Arasında Önemli Oransızlık Bulunması )"
15YHGK3.6.1998E. 1998/18-485 K. 1998/387"NAZIM İMAR PLANI ( Bir Taşınmazın Hem Nazım İmar Planında Hem de Uygulamalı İmar Planında Yer Almasının Mümkün Olmadığı - Uygulama İmar Planında Yer Almayan Taşınmaz Sadece Nazım İmar Planında Yer Almakla Arsa Niteliği Kazanmayacağı )
UYGULAMALI İMAR PLANI ( Uygulamalı İmar Planına Alınan Taşınmazın Nazım İmar Planından Çıkarıldığının Kabulü Gereği - Kamulaştırılan Taşınmazın Uygulamalı İmar Planında Yer Alıp Almadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
KAMULAŞTIRILAN YERİN NİTELİĞİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Uygulamalı İmar Planı İçerisinde Yer Alıp Almadığının Araştırılması Gereği - Bir Taşınmazın Sadece Nazım İmar Planında Yer Almakla Arsa Olarak Değerlendirilemeyeceği )
ARSA OLARAK DEĞERLENDİRİLME ( Kamulaştırılan Taşınmazın Uygulamalı İmar Planı İçerisinde Yer Alıp Almadığının Araştırılması Gereği - Bir Taşınmazın Sadece Nazım İmar Planında Yer Almakla Arsa Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
15Y5.HD5.5.1998E. 1998/4421 K. 1998/6794"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Arsa veya Arazi Olup Olmamasına Göre )
TAŞINMAZA ARSA OLARAK DEĞER BİÇİLMESİ ( Şartları )
BİRİNCİ BİLİRKİŞİ KURULU ( Arazi Niteliği Esas Alınarak Değer Biçilmesi )
İKİNCİ BİLİRKİŞİ KURULU ( Yeniden Keşif Yapılmasına Gerek Olup Olmadığının Takdiri )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ( Taşınmazın Sanayi Bölgelerine ve Yerleşim Yerlerine Yakın Olması )"
15Y18.HD4.5.1998E. 1998/3639 K. 1998/4823"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİ ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
ARSA VASI ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZ ( Arsa Sayılması İçin Belediye Veya Mücavir Alan Sınırları İçinde Olmakla Beraber Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Yerler Arasında Olmasının Gerekmesi )"
15Y18.HD30.4.1998E. 1998/2296 K. 1998/4631"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Nazım İmar Veya Uygulama İmar Planı İçinde Yer Almayan Taşınmaz )
NAZIM İMAR PLANI İÇİNDE YER ALMAYAN TAŞINMAZ ( Belediye Sınırları İçinde Bulunan Taşınmazın Arsa Sayılması Şartı )
UYGULAMA İMAR PLANI İÇİNDE YER ALMAYAN TAŞINMAZ ( Belediye Sınırları İçinde Bulunan Taşınmazın Arsa Sayılması Şartı )
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Nazım İmar Veya Uygulama İmar Planı İçinde Yer Alması )
ARSA VASFI ( Belediye Sınırları İçinde Yer Alıp da İmar Planı İçinde Yer Almayan Taşınmazın Belediye ve Altyapı Hizmetlerinden Yararlanmasının Gerekmesi )"
15Y18.HD22.4.1998E. 1998/2606 K. 1998/4219"ENKAZ BEDELİ ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda Belirlenen Kıymet İle Bilirkişi Raporunda Belirlenen Kıymet Arasında Oransızlık Olması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda Belirlenen Kıymet İle Bilirkişi Raporunda Belirlenen Kıymet Arasında Oransızlık Olması )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU RAPORU ( Bilirkişi Raporu İle Bu Rapor Arasında Büyük Oransızlık Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporu İle Arasında Büyük Oransızlık Olması )"
15Y18.HD12.3.1998E. 1998/1864 K. 1998/2476"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( İmar Planı İçine Alınmış Olan ve Çevresindeki Taşınmazlar Tarla Olan Taşınmazın Kamulaştırılmasında )
KAMULAŞTIRILAN ARSANIN BEDELİNİN TESBİTİ ( Çevredeki Tarla Biçimindeki Diğer Taşınmazlara Biçilen Değerin Emsal Alınması )
İMAR PLANI İÇİNE ALINMIŞ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Çevresindeki Tarlalara Biçilen Değerin Emsal Teşkil Etmesi )"
15YHGK11.3.1998E. 1998/18-177 K. 1998/210"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Farklı Özellikleri Belirtilmeden Benzer Durumdaki Taşınmazlardan Farklı Değer Takdir Edilmesi )
KIYMET TAKDİRİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Bezer Durumdaki Taşınmazlardan Farklı Değer Takdir Edilmesi )"
15Y5.HD24.2.1998E. 1997/19535 K. 1998/1911"KAMULAŞTIRMA DEĞERİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kısmi Olarak Yapılan Kamulaştırmada )
KISMİ KAMULAŞTIRMADA ARTAN KISIMDA DEĞER ARTIŞI OLMASI ( Bilirkişi Raporları ve Keşif Neticesinde )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI-EK RAPOR ( Kısmi Kamulaştırma Neticesinde Artan Kısımda Değer Artışı Olmaması )
ARAZİLERİN TAŞKINDAN KORUNMASI ( Kamulaştırma Yapılması )
DEĞER ARTIŞI SAĞLAMASI ( Kamulaştırmanın Arazilerin Taşkından Korunması İçin Yapılması )"
15Y18.HD19.2.1998E. 1998/821 K. 1998/1439"TAŞINMAZIN VASFI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Dikkate Alınması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Değerinin Tesbitinde Esas Alınacak Unsurlar )
BİLİRKİŞİLERCE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Esas Alınacak Unsurlar )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN DİRENME NİTELİĞİNDE RAPOR DÜZENLEMESİ"
15Y18.HD5.2.1998E. 1997/11379 K. 1998/749"BELEDİYE SINIRLARI VE MÜCAVİR ALANI DIŞINDA BULUNAN KÖYDEKİ TAŞINMAZ ( Bazı Altyapı Hizmetlerinden Yararlanmasının Arsa Vasfı Kazandırmaması )
ARSA NİTELİĞİNDE KABUL EDİLEBİLME ŞARTLARI ( Kamulaştırılan Taşınmazın )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazın Arsa Olarak Kabul Edilebilmesinin Şartları )"
15Y18.HD3.2.1998E. 1997/12640 K. 1998/694"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırmanın Gerçekleşmesi İçin Mevzuat Gereği Taşınmazlara İmar Planının Düzenlenmiş Olmasının Tek Başına Arsa Değerlendirmesine Yetmemesi )
ARSA NİTELİĞİ ( İmar Planının Düzenlenmiş Olması ve Genel Olarak Taşınmazın Nazım İmar Planları Kapsamında Bulunması Tek Başına Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilmesine Yetmemesi )
KIYMET TAKDİRİ ESASLARI ( Uygulama İmar Planı İçinde Yer Almayan Nazım İmar Planı Yada Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Bulunan Taşınmazların Arsa Olarak Değerlendirilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Arsa Değerlendirilmesinde Hataya Düşülmesi Nedeniyle Olayda Yeniden Bilirkişi Kurullarının Oluşturulmasının Gerekmesi )"
15Y18.HD19.1.1998E. 1997/11912 K. 1998/144"BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Taşınmaz Değerinin Tebliğ Tarihine Göre Belirlenmesi )
KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASI ( Taşınmaz Değerinin Tebliğ Tarihine Göre Belirleneceğine İstisna Teşkil Etmemesi )
GECİKMİŞ TEBLİGAT ( Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tebliğ Tarihine Göre Belirleneceği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Kamulaştırmadan İtibaren Bir Yıl İçinde Tebligat Yapılmamışsa )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırılanın Mülkiyetinin İdareye Geçtiği Tarih )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞMESİ ( Faiz Başlangıcı )"
15Y5.HD29.12.1997E. 1997/16427 K. 1997/19321"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Paydaşlarca Önceden Açılan Davada Belirlenen Fiyatın Delil Niteliği )
PAYDAŞLARIN AÇTIĞI BEDELE İTİRAZ DAVALARINDA BİÇİLEN DEĞER ( Sonradan Açılan Davalarda Delil Niteliği )
TAKDİRİ DELİL NİTELİĞİ ( Paydaşlarca Açılan Bedele İtiraz Davasında Belirlenen Fiyatların Sonraki Davalarda )"
15Y5.HD22.12.1997E. 1997/16081 K. 1997/19026"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Paydaşlar Tarafından Açılan Davalarda Biçilen Değerlerin Delil Niteliği )
PAYDAŞLARIN AÇTIĞI BEDELE İTİRAZ DAVALARINDA BİÇİLEN DEĞER ( Sonradan Açılan Diğer Davalarda Delil Niteliği )
KESİN DELİL TEŞKİL ETMEYEN DAVA DOSYALARI ( Bedele İtiraz Davalarında Hükme Esas Teşkil Etmemesi )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESBİTİ ( Kesin Delil Niteliği
Taşımayan Dava Dosyalarındaki Fiyatların Esas Alınamaması )"
15Y5.HD15.12.1997E. 1997/18561 K. 1997/18494"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN YER DEĞERİNİN TESBİTİ ( Taşınmazın Kendi Satım Bedelinin Emsal Teşkil Etmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırmasız Elatılan Yer Bedelinin Takdirinde )
BEDEL TAKDİRİ ( Taşınmazın Satış Parasıyla Takdir Edilen Bedel Arasında Önemli Fark Bulunması )"
15Y5.HD1.12.1997E. 1997/14746 K. 1997/17678"İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ DAVALARI ( Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davalarında )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Tebliğ Günündeki Fiyatlara Göre Değer Belirlenmesi )"
15Y18.HD25.11.1997E. 1997/10296 K. 1997/11279"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Takdir Edilen Bedelle Bilirkişinin Bulduğu Bedel Arasında Önemli Oransızlık Halinde Ek Bilirkişi Raporu )
TAKDİR EDİLEN BEDEL İLE BİLİRKİŞİNİN BULDUĞU BEDEL ARASINDA ÖNEMLİ ORANSIZLIK ( Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturulması Gereği )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI MECBURİYETİ ( Kamulaştırılan Taşınmaza Takdir Edilen Bedelle Bilirkişinin Bulduğu Bedel Arasında Önemli Oransızlık )"
15YHGK19.11.1997E. 1997/5-465 K. 1997/950"FAZLAYA DAİR HAKLARIN SAKLI TUTULMASI
KISMİ DAVA ( Neticei talebin yorumu )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Faizin başlangıcı )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma bedelinin artırılması )
KAMULAŞTIRMANIN KESİNLEŞMESİ"
15Y18.HD7.10.1997E. 1997/6460 K. 1997/8801"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kanunda Bilirkişilerin Nitelikleri ve Görev Yerlerinin Belirlenmiş Olması )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ VE NİTELİKLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davalarında Kanunda Sayılanlardan Seçilmesinin Gerekmesi )"
15Y18.HD6.10.1997E. 1997/7366 K. 1997/8657"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİ ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl Geçtikten Sonra Tebligat Yapılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl Geçtikten Sonra Tebligat Yapılması )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl Geçtikten Sonra Tebligat Yapılması )"
15Y18.HD2.10.1997E. 1997/7232 K. 1997/8562"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Raporundaki Verilerin Cari Fiyatlara Uygun Olmadığının Tespit Edilmiş Olması )
KAMULAŞTIRMADA BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Bilirkişi Raporundaki Verilerin Cari Fiyatlara Uygun Olmadığının Tespit Edilmiş Olması )"
15Y5.HD17.9.1997E. 1997/9098 K. 1997/12792"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Değerlendirmeye Esas Ürünleri Tesbit Eden Bilirkişi Raporlarının Denetlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ DENETLENMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasına Esas Ürünleri Tesbit Eden )
GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇMEK ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İçinde Sera Bulunan Taşınmaz )"
15Y5.HD26.6.1997E. 1997/9045 K. 1997/10620"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Çelişkili İki Bilirkişi Raporundan Sonra 3. Keşif Bedelinin Yatırılmaması )
KESİN MEHİL ( Çelişkili İki Bilirkişi Raporundan Sonra 3. Keşif Bedelinin Yatırılmaması )
KESİN MEHİL MUHTEVASINI YERİNE GETİRMEMEK ( Vazgeçildiğinin Kabulü )
BİLİRKİŞİLERİN AZ DEĞERLİ RAPORUNUN KABULÜ ( 3. Keşif Bedelinin Yatırılmaması )"
15Y5.HD23.6.1997E. 1997/9089 K. 1997/10262"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Sulama Kanalı Geçirilmek Üzere Kısmi Yapılan )
KISMİ KAMULAŞTIRMADA SUSUZ VE SULU ARAZİ ARASINDAKİ DEĞER FARKI
KISMİ KAMULAŞTIRMA İLE ARAZİNİN SULANABİLİR HALE GELMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
SUSUZ VE SULANABİLİR ARAZİ ARASINDAKİ DEĞER FARKI ( Bölgeler Arasındaki Fark )"
15Y5.HD23.6.1997E. 1997/8779 K. 1997/10266"KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMDA DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırılan Kısımda Sulama Kanalı İnşası )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Artışı Meydana Gelmiş Olması )
SULAMA KANALI İNŞASI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımda Değer Artışı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılan Kısmı İçin )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artırılan Kısma Yürütülecek Faizin Başlangıcı )"
15YHGK18.6.1997E. 1997/18-277 K. 1997/544"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI
TAKDİR KOMİSYONU İLE BİLİRKİŞİ RAPORU ARASINDA ÖNEMLİ ORANSIZLIK
TALEBİ AŞAN İNCELEME"
15Y18.HD17.6.1997E. 1997/5676 K. 1997/6434"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal İncelemesi ve Dava Konusu Taşınmazla Tüm Eksik ve Üstün Yönlerinin Karşılaştırılması Yapılmayan Bilirkişi Raporlarının Hükme Esas Alınamaması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Emsal İncelemesi ve Dava Konusu Taşınmazla Tüm Eksik ve Üstün Yönlerinin Karşılaştırılması Yapılmayan Bilirkişi Raporlarının Hükme Esas Alınamaması )"
15Y18.HD8.5.1997E. 1997/3290 K. 1997/4496"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Tespit Edilen değerler Arasında Oransızlık Olması )
İKİNCİ KEŞFİN YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Kıymet Takdir Komisyonu ile Birinci Bilirkişi Raporları Arasında Oransızlık Bulunması Halinde )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU İLE BİRİNCİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ORANSIZLIK BULUNMASI ( İkinci Keşfin Yapılması Zorunluluğu )
RE'SEN İCRASI EMROLUNACAK İŞLEMLER ( İkinci Keşifle İlgili İşlemler )
MAHKEME TARAFINDAN RE'SEN İCRASI EMROLUNACAK İŞLEMLER ( İkinci Keşifle İlgili İşlemler )
KEŞİF MASRAFLARINI TARAFLARIN YATIRMAMASI ( İleride Haksız Çıkan Taraftan Alınması )
YARGILAMA AŞAMASINDA ADLİ YARDIM ( Keşif Masraflarını Mahkemenin Yatırarak İleride Haksız Çıkan Taraftan Alması )
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA İKİNCİ KEŞİF ( Kıymet Takdir Komisyonu ile Birinci Bilirkişi Raporları Arasında Oransızlık Bulunması Halinde )"
15Y5.HD10.3.1997E. 1997/470 K. 1997/3288"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsalin Niteliklerinin Belirlenmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsalin Kamulaştırılan Taşınmaz Malla Aynı Konumda Olması Taşınmaza Yakında Yerlerde Bulunmasının Gerekli Olmaması )
FİYAT ENDEKSİ UYGULAMASI ( Emsal ile Kamulaştırılan Taşınmaz )"
15Y18.HD16.12.1996E. 1996/10615 K. 1996/11315"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın İlçe Belediye Yerleşim Sınırları İçinde Olması - Objektif Katkı Unsuru Uygulamasının Doğru Olduğu % 20 Oranını Aşmaması Gerektiği )
OBJEKTİF KATKI UNSURU ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması - % 20 Oranını Aşmaması Gerektiği/Taşınmazın İlçe Belediye Yerleşim Sınırları İçinde Olması )"
15Y5.HD9.12.1996E. 1996/16802 K. 1996/17939"DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimde Sulama Kanalı İnşasından Dolayı )
SULAMA KANALI İNŞASIYLA SULU TARIM ARAZİSİ HALİNE GELME ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımdaki Değer Artışı )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIM ( Kamulaştırılan Arazi Sulama Kanalı Yapıldığından Meydana Gelen Değer Artış Oranının Tesbiti )"
15Y5.HD28.11.1996E. 1996/15500 K. 1996/17132"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMAYA DAYANAN BEDEL DAVASI ( Taşınmazın Bedeline Hükmedilmesi Halinde Re'sen Tescil ve Terkin )
RE'SEN TESCİL VE TERKİN ( Kamulaştırmasız Elatmaya Dayanan Bedel Davalarında )"
15Y18.HD21.11.1996E. 1996/8768 K. 1996/10277"KAMULAŞTIRMA ( Bilirkişi Kurulundan Sonra Yeniden Bir Kurul Oluşturulabilmesi Şartı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Takdir Olunan Bedelde Açık İsabetsizlik )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU ( Tayin Edilen Kıymet İle Bilirkişi Kurulunun Belirlediği Kıymet Arasında Önemli Oransızlık )
BİLİRKİŞİ KURULU ( İlk Raporu Geçersiz Kılan Herhangi Bir Unsurun Olmadığı )"
15YHGK20.11.1996E. 1996/18-243 K. 1996/799"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Mülkiyet İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
FAİZ ( Kamulaştırma Davalarında Mülkiyet İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
HASAR VE NEF'İ ( Mülkiyet Hakkı Kime Ait İse Nef'i ve Hasarın Ona Ait Olması )
NEF'İ VE HASAR ( Mülkiyet Hakkı Kime Ait İse Nef'i ve Hasarın Ona Ait Olması )
MÜLKİYET HAKKINI İLGİLENDİREN KONU ( Kamulaştırma Konusunun Mülkiyet Hakkını İlgilendirmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı Kime Aitse Nef'i ve Hasarın Ona Ait Olması )
İDAREYE MÜLKİYETİN GEÇTİĞİ TARİH ( Bu Tarihten İtibaren Nef'i ve Hasarın İdareye Ait Olması )"
15YHGK20.11.1996E. 1996/18-235 K. 1996/790"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Durumlarda Dava Tarihi Esas Alınarak Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Durumlarda Açılacak Bedel Artırımı Davalarında Dava Tarihi Esas Alınarak Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi )
DAVA TARİHİ ( Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Durumlarda Açılacak Bedel Artırımı Davalarında Dava Tarihi Esas Alınarak Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi )
FAİZ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Değerlendirmenin Dava Tarihi Yada Kamulaştırmanın Tebliği Tarihi İtibariyle Yapıldığı Hallerde Faizin Belirlenmesi )
MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇTİĞİ TARİH ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Faizin Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Başlaması )"
15Y18.HD21.10.1996E. 1996/7651 K. 1996/9092"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Tarım Arazisi Niteliği - Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Dikkate Alınarak Değerinin Tesbitinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
TARIM ARAZİSİNİN KAMULAŞTIRILMASI ( Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Dikkate Alınarak Değerinin Tesbitinde İsabetsizlik Bulunmadığı - Bedelin Artırılması Talebi )"
15Y5.HD30.5.1996E. 1996/7701 K. 1996/8744"KAMULAŞTIRMADA FAİZ BAŞLANGICI ( Değerin Dava Tarihi Esas Alınarak Tesbit Edilmiş Olması Durumunda )
FAİZ ( Kamulaştırmada İşlemin İdari Yönden Kesinleştiği Gün Başlatılması Durumu )"
15YHGK7.2.1996E. 1995/18-992 K. 1996/36"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Kamulaştırma Bedeline El Atma Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edilemezse de Elatma Nedeniyle Oluşan Zararın Ayrı Bir Dava ile İstenebilmesi
BEDEL ARTIRIM DAVASINDA FAİZ ( Malikin Mülkiyet İdareye Geçtiği Andan İtibaren Kamulaştırma Bedeli için Faiz Talep Edebilmesi )
MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ ( Dava Konusu Taşınmaza İdare Tarafından Daha Önce El Atılmış ise Mülkiyetin Bu Elatma Nedeniyle İdareye Geçmemesi )
İDARİ YÖNDEN KAMULAŞTIRMANIN KESİNLEŞMESİ ( Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle İdari Yönden Kesinleşmesi ve Mülkiyetin İdareya Geçmesi )
KAMULAŞTIRMA ( Dayanağını Anayasadan Alan Devletin ve Kamu Tüzel Kişilerinin Kamu Yararının Gerektirdiği Hallerde Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazların Edinilmesi Müessesi Olması )
TEMERRÜT FAİZİ ( Kamulaştırma Bedeline Hükmedilecek Faizin Bir Haksız Eylem Tazminatı Değil Mülkiyeti Kamu İdaresine Geçen Taşınmaz Üzerindeki Hakkın Para Alacağına Dönmesi Nedeniyle Temerrüt Faizi Olması )
FAİZ BAŞLANGICI ( Mülkiyetin İdareye Geçmesiyle ya da Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşmesiyle Muaccel Olacak Bedele Bu Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
15YHGK18.10.1995E. 1995/18-633 K. 1995/826"KAMULAŞTIRMALARDA FAİZİN MAHİYETİ ( Temerrüd Faizi )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırımı Davasında )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRIMI DAVASI ( Faiz Başlangıcı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Kamulaştırmanın Kesinleşmesine Etkisi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ ( Usulsüz Tebligat Durumunda )"
15Y18.HD5.10.1995E. 1995/8111 K. 1995/9682"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tarım Arazisinin Değerini Belirlemeye Esas Alınacak Gelirin Tespiti )
TARIM ARAZİSİNİN DEĞERİNİ BELİRLEMEYE ESAS ALINACAK GELİRİN TESPİTİ ( Çevrede Yetiştirilmesi Mutad Ürünlerin Saptanması )
KAMULAŞTIRMADA TARIM ARAZİSİNİN DEĞERİ ( Çevrede Yetiştirilmesi Mutad Ürünlerin Saptanmasının Gerekmesi )
FAİZ ( Kamulaştırma Bedelin Tebligat Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
15Y18.HD17.4.1995E. 1995/3886 K. 1995/4739"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kamulaştırma Parasının Artırılması Davalarında Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN İDAREYE GEÇMESİ ( Kamulaştırma Parasının Artırılmasında Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Parasının Artırılması Davalarında Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
TAŞINMAZA EL KONULMASI ( Kamulaştırma Parasının Artırılması Davalarında Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )"
15Y18.HD13.4.1995E. 1995/3895 K. 1995/4563"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTILMASI ( El Koyma Tarihi ile Davanın Açıldığı Tarih Arasında El Koymadan Ötürü Uğranan Zarar veya Mahrum Kalınan Gelir Varsa Ayrıca İstemde Bulunulabilmesi )
TAZMİNAT İSTEMİ ( El Koyma Tarihi ile Davanın Açıldığı Tarih Arasında El Koymadan Ötürü Uğranan Zarar veya Mahrum Kalınan Bir Gelir Söz Konusu Olması Halinde Ayrıca İstemde Bulunulabilmesi )
MÜLKİYETİNİN İDAREYE GEÇMESİ ( Artırılan Bedel Faizine Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )
ARTIRILAN BEDELE FAİZ ( Artırılan Bedel Faizine Dava Tarihi İtibariyle Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )
FAİZ ( Artırılan Bedel Faizine Dava Tarihi İtibariyle Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
15Y18.HD27.3.1995E. 1995/2988 K. 1995/3706"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bu Tür Davalarda Yasanın Öngördüğü Tahkikat Yapılmadan Bilirkişi Kurulları Oluşturulup İnceleme Yapılmadan Hüküm Tesisinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
BİLİRKİŞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davalarında Yasanın Öngördüğü Tahkikat Yapılmadan Bilirkişi Kurulları Oluşturulup İnceleme Yapılmadan Hüküm Tesisinin Hatalı Olması )
KAMULAŞTIRMADA AYNI TAŞINMAZIN PAYDAŞLARININ AYRI AYRI DAVA AÇMASI ( Aynı Değerlendirme Yılı İtibariyle Verilen Kararlarda Saptanan Fiyatların Güçlü Delil Kabul Edilmesi )"
15Y18.HD7.3.1995E. 1995/1278 K. 1995/2869"KAMULAŞTIRMA BEDELİNE UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
KAMULAŞTIRMANIN KESİNLEŞMESİ ( Faizin İşlemesi İçin Zorunlu Oluşu )"
15Y5.HD10.2.1995E. 1995/1716 K. 1995/2687"ECRİMİSİL ( Kamulaştırmasız elatma )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA
BEDELİN TAHSİLİ DAVASI
DEĞER BİÇİLME YÖNTEMİ
BİLİRKİŞİ SEÇİLMESİ ( Kamulaştırmasız elatma )"
15YHGK25.1.1995E. 1994/5-757 K. 1995/4"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA FARKLILIK ( Tezyidi bedel )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın vasfı )
KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmazın vasfı )
ARSA ( Tezyidi bedel )
TARLA ( Tezyidi bedel )"
15Y18.HD18.11.1994E. 1994/10769 K. 1994/14670"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Kamulaştırmada Taşınmazın Değeri Belirlenirken Bilirkişi Raporlarındaki Farklılık Karşısında Ek Raporlar Alınmadan Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
EMSAL TAŞINMAZLAR ( Kamulaştırmada Emsal Alınan Taşınmazlarla Dava Konusu Taşınmaz Arasında Her Birinin Niteliklerinin Üstün ve Eksik Yönleri Ayrı Ayrı Saptanarak Değerin Belilenmesi )
EKSİK İNCELEME ( Kamulaştırmada Taşınmazın Değeri Belirlenirken Bilirkişi Raporlarındaki Farklılık Karşısında Ek Raporlar Alınmadan Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
15Y18.HD31.10.1994E. 1994/10830 K. 1994/13319"KAMU YARARI KARAR ( Taşınmaz Malın Kamu Yararına Kullanılmasında İhtiyaç Bulunduğunun Tesbitine ilişkin Danıştay Kararının Kamu Yararı Kararı Sayılmayıp Mülkiyetin Devrini İçermesi )
BİR İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ ( Kurumların Taşınmaz Malın Devri Hususunda Anlaşamadığı Durumlarda Anlaşmazlığın Danıştay İlgili Dairesince Kesin Hükme Bağlanacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Davaya Konu Parsel Üzerinde Bulunan Yapının Yaşının Değişik Bilirkişi Kurulu Raporlarında Farklı Hesaplanarak Ortaya Çıkan Çelişkinin Giderilmemesinin Hatalı Olması )
YIPRANMA PAYI ( Bilirkişi Kurulunun Somut Emsal Olarak İncelediği Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapının Değerini Tesbit Ederken Yıpranma Payını Dikkate Almamasının Hatalı Olması )"
15Y18.HD6.10.1994E. 1994/9834 K. 1994/11728"ARTAN KESİMDE DEĞER KAYBI ( Tespit Dosyasındaki Bilirkişi Raporunun Aksine Taşınmazın Tamamında Sulu Tarım Yapılabildiğinin Kabulü ile Buna Göre Değer Kaybı Hesaplanmasının Hatalı Olması )
TESBİT DOSYASINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tespit Dosyasındaki Bilirkişi Raporu Karşısında Aksi Yöndeki Bilirkişi Raporlarına Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
EK BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Mahkemece Gerekirse Yeniden Keşif Yapılarak Taşınmazın Durumunun Saptanması ve Ek Bilirkişi Raporları Alınıp Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi )"
15Y5.HD26.9.1994E. 1994/14010 K. 1994/17595"KAMULAŞTIRMADA DEĞER TESBİTİNDE ESAS ALINACAK HÜKÜMLER ( Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin Çekişmeli Olması )
MÜLKİYETİ ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Bedel Tesbitinde Uygulanacak Hükümler )
BEDEL TESBİTİNDE ESAS ALINACAK HÜKÜMLER ( Mülkiyeti Çekişmeli Taşınmazın Kamulaştırılmasında )"
15Y5.HD20.9.1994E. 1994/13327 K. 1994/17197"KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK ( Komşu İllerden Bilirkişi Seçilmesi )
KOMŞU İLLERDEN BİLİRKİŞİ SEÇİLMESİ ŞARTLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI ( Kamulaştırma Davalarında Komşu İllerden Bilirkişi Seçilmesi )"
15Y5.HD14.6.1994E. 1994/10381 K. 1994/12506"İMAR UYGULAMASI SONUCU YIKILAN GECEKONDU ( Malike Ödenecek Bedel )
GECEKONDUNUN YIKILMASI ( Mal Sahibine Ödenecek Bedel )
ENKAZ BEDELİ ( İmar Uygulaması Sonucu Yıkılan Gecekondu Malikine Ödenecek Bedel )
TAKDİR KOMİSYONUNUN VE BİLİRKİŞİ KURULUNUN TESBİT ETTİĞİ BEDELLER ARASINDA ÖNEMLİ ORANSIZLIK ( Yeniden Keşif Yapılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Takdir Komisyonuyla Bilirkişi Kurulunun Tesbit Ettiği Bedeller Arasında Önemli Oransızlık )"
15Y5.HD20.12.1993E. 1993/20714 K. 1993/24725"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMADAN DOLAYI TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kuru Tarım Yapılan Taşınmaz Bedelinin Tesbiti )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETLENMESİ ( Kuru Tarım Yapılan Taşınmazın Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tesbiti )
KURU TARIM YAPILAN TAŞINMAZIN BEDELİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Davasında )"
15Y5.HD10.12.1993E. 1993/20437 K. 1993/23937"KAMULAŞTIRMA DEĞERİNİN ARTIRILMASI
KAMULAŞTIRMA DEĞERİNİN AZALTILMASI
PAYLI MÜLKİYET
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ"
15Y5.HD11.10.1993E. 1993/13253 K. 1993/17895"EMSAL KARŞILAŞTIRILMASI ( Gözönünde Bulundurulacak Unsurlar )
KAMULAŞTIRMADA ARSA SAYILMA ( Tapuda Tarla Olarak Kayıtlı Taşınmaz )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Emsal Karşılaştırması Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar )
İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )"
15Y5.HD28.6.1993E. 1993/6782 K. 1993/12655"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Emsal İncelemesinde Emsal Taşınmaz Üzerinde Keşif Yapma Zorunluluğu )
EMSAL İNCELEMESİNDE KEŞİF ZORUNLULUĞU ( Kamulaştırılan Taşınmaz Değerinin Tesbitinde )
KEŞİF YAPMA ZORUNLULUĞU ( Kamulaştırılan Taşınmaz Değerinin Tesbitinde Emsal Taşınmazda )"
15Y5.HD9.3.1993E. 1992/24556 K. 1993/4552"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Bilirkişi Raporlarının İçeriğinin Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ DÜZENLENME ESASLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti )
KAPAMA MEYVE BAHÇESİNİN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Bilirkişi Raporlarının İçeriği )"
15Y5.HD24.11.1992E. 1992/18147 K. 1992/24701"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA NEDENİYLE BEDEL İSTEMİ ( Bilirkişi Kurulunun Oluşturulma Şekli )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞUMU ( Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
BEDEL TESBİTİ ( Arsa ve Üzerindeki Binaya Kamulaştırmasız Elatmadan Doğan Davada )"
15YHGK16.9.1992E. 1992/5-341 K. 1992/473"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tek bilir kişi raporuna göre karar verme )
TEK BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE KARAR VERME ( Kamulaştırma bedelinin artırılması )"
15YHGK27.5.1992E. 1992/5-253 K. 1992/359"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi kurulunun tesbiti )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN TESBİTİ ( Kamulaştırma bedelinin artırılması )"
15Y5.HD21.4.1992E. 1992/6049 K. 1992/10708"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kamulaştırma Bedelinin Bilirkişi Kuruluna Tesbit Ettirilmesi )
TAŞINMAZ MALIN DEĞERİNİN TESBİTİ ( Diğer Paydaşların Açtığı Davada Tesbit Edilen Bedelin Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi )
KESİN HÜKÜM TEŞKİL ETMEME ( Kamulaştırılanın Bedelinin Tesbitinde Diğer Paydaşlarca Açılmış Davadaki Hükmün )
BEDEL TESBİTİ ( Kamulaştırılan İçin Diğer Paydaşların Açtığı Davanın Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi )"
15Y5.HD11.3.1992E. 1992/3527 K. 1992/77000"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMADA BEDELE İTİRAZ ( Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞUMU ( Kamulaştırmasız Elatmadan Doğan Tazminat Davasında )
ARSA NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmazın )
BEDELİN TESBİTİ ( Emsal Karşılaştırmasında Dikkate Alınacak Unsurlar )"
15Y5.HD24.2.1992E. 1991/35747 K. 1992/3339"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMADA BEDELİN ARTIRILMASI DAVASI ( Uygulanacak Hükümler )
BEDELİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kamulaştırmasız Elatma İşleminde )
SU ALTINDA KALAN ARAZİ ( Tapu Kaydının Terkinine Karar Verileceği )
TAPU KAYDININ TERKİNİ ( Su Altında Kalan Arazi )"
15Y5.HD13.2.1992E. 1991/35427 K. 1992/4003"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Elatılan Bölüm Dışında Kalan Yerin İşe Yaramaz Hale Gelmesi )
ELKOYULAN BÖLÜM DIŞINDA KALAN YER ( Kamulaştırmasız Elkoymada )
BİLİRKİŞİ SORUŞTURMASI YAPMA ZORUNLULUĞU ( Kamulaştırmasız Elkoyulan Taşınmazda Elkoyma Dışı Kalan Yer )"
15Y5.HD4.12.1991E. 1991/30780 K. 1991/37372"KIYMET TAKDİRİNE ESAS ALINACAK TARİH ( Kamulaştırma Kararının Tebliğ Edilmemiş Olması Durumunda )
TEBLİGAT ( Kamulaştırmada Kıymet Takdirine Esas Alınacak Tarihin Belirlenmesi )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( Kıymet Takdirinde Esas Alınacak Tarihin Belirlenmesi )"
15Y5.HD12.9.1991E. 1991/16251 K. 1991/26321"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Emsal Karşılaştırmasında Esas Alınacak Unsurlar )
EMSAL ARAŞTIRMASININ UNSURLARI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tesbitinde )
İSTEMİN TEVSİİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Sonradan Faiz Talebi )
FAİZ TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Sonradan Yapılan )"
15Y5.HD12.6.1991E. 1991/14152 K. 1991/21762"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Bilirkişi Raporu ile Kıymet Takdir Komisyonunun Belirlediği Değer Arasında Önemli Oransızlık )
BEDELLER ARASINDA ÖNEMLİ ORANSIZLIK ( Kamulaştırmada Kıymet Takdir Komisyonunun ve Bilirkişinin Takdir Ettiği )
İKİNCİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN GEÇERSİZLİĞİ ( Önceki Bilirkişi Kurulunda Yer Alan Şahsın İkinci Kurulda da Yer Alması )
BİLİRKİŞİ KURULLARINDA AYNI ŞAHSIN BULUNMASI ( İkinci Raporun Geçersizliği )"
15Y5.HD25.5.1990E. 1990/27211 K. 1990/15276"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI ( İmar Bedeline İtiraz Davasında )
İMAR NEDENİYLE BEDELE YAPILACAK İTİRAZLAR ( Kamulaştırma Hükümlerine Tabi Olması )"
15YHGK20.12.1989E. 1989/5-619 K. 1989/677"KAMULAŞTIRMA ( Bakanlar Kurulu Kararnamesine Dayanılarak )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ARTIRIMI DAVASI ( Bakanlar Kurulu Kararnamesine Dayanılarak Yapılan )
KAMULAŞTIRMA GÜNÜ ( Bakanlar Kurulu Kararnamesine Dayanılarak Yapılan Kamulaştırmada )
BAKANLAR KURULU KARARNAMESİNE DAYANILARAK YAPILAN KAMULAŞTIRMA"

DANIŞTAY

15D6.D5.2.2014E. 2010/750 K. 2014/718"KAMULAŞTIRMA OLANAĞININ KALMAMASI ( Tam Yargı Davası - İdarece Taşınmaz Kamulaştırılmış Olsaydı Taşınmaz Bedelinin Mahkemece Kamulaştırma Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Tespit Edilerek Hak Sahibine Ödenmesi Gerektiğinden Taşınmaz Değerinin Belirtilen Kanun Hükümleri Dikkate Alınarak Saptanması Gerektiği )
TAKAS TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİ ( Kamulaştırma Olanağının Kalmaması Nedeniyle Tam Yargı Davası - İdare Mahkemesinin Taşınmazın Kamulaştırılmasının Mümkün Olmadığı Gibi İdarenin Yargı Kararı İle Kamulaştırmaya Zorlanamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddi Yolundaki Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
İMAR PROGRAMI ( Kamulaştırma Olanağının Kalmaması - Taşınmazın İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan Olarak Belirlenmesi Nedeniyle İmar Kanunu'nun 10. Md.si Uyarınca İmar Planının Yürürlüğe Girmesinden İtibaren En Geç 3 Ay İçinde Bu Planı Tatbik Etmek Üzere 5 Yıllık İmar Programının Belediyece Hazırlanmaması Karşısında Taşınmaz Malın Değerinin Hesaplanarak İlgilisine Ödenmesi Dışında Başka Bir Yol Kalmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırma Olanağının Kalmaması Nedeniyle Tam Yargı Davası - Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Satış Değeri Bedele Etki Eden Tüm Kanuni Veriler İmar Verileri Taşınmazın Özgün Nitelik ve Kullanım Şekli Değeri Etkileyen Hak ve Yükümlülükleri Gayrimenkul Üzerinde Ayni ve Şahsi İrtifak Hakları ve Gayrimenkul Mükellefiyetleri Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçülerin Belirlenmesi Suretiyle Taşınmaz Bedelinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI ( Kamulaştırma Olanağının Kalmaması Nedeniyle Tam Yargı Davası - Taşınmazının Kamulaştırılmaması Nedeniyle Davacının Mülkiyet Hakkının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı ve Bu Kısıtlamanın İdarece Bir Karar Alınarak Kaldırılmadığının Sabit Olması Karşısında Taşınmaz Malın Değerinin Hesaplanarak İlgilisine Ödenmesi Dışında Başka Bir Yol Kalmadığı )"

SAYIŞTAY

15STKK20.12.1994 K. 23597"İLÇE TAKDİR KOMİSYONU ( Görevli Olan Komisyon Üyelerine Ödenen Ücretlerden Gelir Vergisi Kesilmesi Gerektiği - Kamulaştırma İşlemleri )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ ( İlçe Takdir Komisyonu'nda Görevli Olan Komisyon Üyelerine Ödenen Ücretlerden Gelir Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma İşlemleri - İlçe Takdir Komisyonu'nda Görevli Olan Komisyon Üyelerine Ödenen Ücretler )"

BAM

15İZMİRBAM-5HD4.5.2017E. 2017/379 K. 2017/297"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Bilirkişi Raporunda Yer Alan Objektif Değer Artışına İlişkin Değerlendirmenin Yerleşik Uygulamalara Uygun Olduğu/Kararın Dayandığı Deliller ile Kanuni Gerektirici Sebeplere ve Özellikle Bilirkişi Raporuna Yönelik İstinaf Sebeplerinin Bilirkişi Heyetinin Raporunda İncelenerek Tartışıldığı - Teknik Olan Bu Hususlarda Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmemesini Gerektirecek Bir Sebep İleri Sürülmediği/Davacı İdarenin Yerinde Bulunmayan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
OBJEKTİF DEĞER ARTIŞI ( Bilirkişi Raporunda Yer Alan Değerlendirmenin Yerleşik Uygulamalara Uygun Olduğu/Kararın Dayandığı Deliller ile Kanuni Gerektirici Sebeplere ve Özellikle Bilirkişi Raporuna Yönelik İstinaf Sebeplerinin Bilirkişi Heyetinin Raporunda İncelenerek Tartışıldığı - Teknik Olan Bu Hususlarda Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmemesini Gerektirecek Bir Sebep İleri Sürülmediği/Davacı İdarenin Yerinde Bulunmayan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLMESİ ( Raporda Yer Alan Objektif Değer Artışına İlişkin Değerlendirmenin Yerleşik Uygulamalara Uygun Olduğu/Kararın Dayandığı Deliller ile Kanuni Gerektirici Sebeplere ve Özellikle Bilirkişi Raporuna Yönelik İstinaf Sebeplerinin Bilirkişi Heyetinin Raporunda İncelenerek Tartışıldığı - Teknik Olan Bu Hususlarda Bilirkişi Raporuna Güvenilmemesini Gerektirecek Bir Sebep İleri Sürülmediği/Davacı İdarenin Yerinde Bulunmayan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
15ANTALYABAM-5HD16.2.2017E. 2017/108 K. 2017/121"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL ( Dava Konusu Taşınmaz Lehine Bir Mükellefiyet Kurulmuş Olması Gerektiğinden Bu Hususun Varlığı ve Suyun Yeterliliği vb. Gibi Hususlar Araştırılmadan Taşınmaz Sulu Tarla Kabul Edilip Sulu Tarım Arazilerinde Münavebeye Alınabilecek Ürünlere Göre Değerlendirme Yapan Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Eksiklikler Giderildikten Sonra Hüküm Kurulması Gerektiği/Tarafların İstemlerinin Kabulü ile Kararın Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA KONUSU TAŞINMAZ LEHİNE BİR MÜKELLEFİYET KURULMUŞ OLMASI GEREKMESİ ( Bu Hususun Varlığı ve Suyun Yeterliliği vb. Gibi Hususlar Araştırılmadan Taşınmaz Sulu Tarla Kabul Edilip Sulu Tarım Arazilerinde Münavebeye Alınabilecek Ürünlere Göre Değerlendirme Yapan Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Eksiklikler Giderildikten Sonra Hüküm Kurulması Gerektiği/Tarafların İstemlerinin Kabulü ile Kararın Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
DENETLENMESİ MÜMKÜN OLMAYAN BİLİRKİŞİ RAPORUYLA HÜKÜM KURULMASI ( Taşınmaz Lehine Bir Mükellefiyet Kurulmuş Olması Gerektiğinden Bu Hususun Varlığı ve Suyun Yeterliliği vb. Gibi Hususlar Araştırılmadan Taşınmaz Sulu Tarla Kabul Edilip Sulu Tarım Arazilerinde Münavebeye Alınabilecek Ürünlere Göre Değerlendirme Yapan Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Eksiklikler Giderildikten Sonra Hüküm Kurulması Gerektiği/Tarafların İstemlerinin Kabulü ile Kararın Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"

Endeksin Devamı ( Madde 16-41)