Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 1

YARGITAY

1Y8.HD15.2.2017E. 2017/699 K. 2017/1883"KİRA ALACAĞI VE TAHLİYE ( Kiracı Olmayan Kişi Ya da Kişiler Hakkında Başlatılan İcra Takibi İle Kira Alacağı Ve Tahliye Talep Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
İLAMSIZ TAHLİYE TAKİBİ ( Kira Sözleşmesi Niteliğinde Olmayan Sözleşmelere Dayanılarak Yapılamayacağı )
PASİF HUSUMET ( Kiracı Olmayan ve Sözleşmeyi Şirket Temsilcisi Olarak İmzalayan Davalı Hakkında Açılan Davanın Pasif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ ( Ecrimisil Olarak Alınması Gereken Paranın Kira Parası Adı Altında Alınmış Veya Ödenmiş Olması Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği )
HAKSIZ İŞGAL ( Sözleşmede Kira Süresinin Uzatıldığına Dair Bir Hüküm Bulunmadığından Kiracının Bu Tarihten İtibaren 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesi Uyarınca Haksız İşgalci Durumunda Bulunduğu )"
1Y6.HD21.4.2016E. 2016/3087 K. 2016/3308"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ MUARAZANIN GİDERİLMESİ VE KİRA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ (İşyeri Davacı Kiracıya 2886 S. Kanununda Belirtilen Usulde Kiraya Verilmediği - 2886 S. Kanunun 75. Md. Uygulanamayacağı/Kira Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Davacı Kiracı Fuzuli Şagil Olmadığı - Davanın Reddi Kararı Bozulacağı)
DEVLET İHALE KANUNU'NDA BELİRTİLEN USULDE KİRAYA VERİLMEYEN TAŞINMAZ (Kiracılık Sıfatının Tespiti Muarazanın Giderilmesi ve Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Kira Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Davacı Kiracı Fuzuli Şagil Olmadığı/2886 S. Kanunun 75. Md. Uygulanamayacağı - Davanın Reddinin İsabetsizliği)
FUZULİ ŞAGİL OLMAMA (Kiracılık Sıfatının Tespiti Muarazanın Giderilmesi ve Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Davaya Konu İşyeri Davacı Kiracıya 2886 S. Kanununda Belirtilen Usulde Kiraya Verilmediği/2886 S. Kanunun 75. Md. Hükmünün Uygulanma İhtimali Bulunmadığı - Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Doğru Görülmediği)
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMEDİĞİ (Davaya Konu İşyeri Davacı Kiracıya 2886 S. Kanununda Belirtilen Usulde Kiraya Verilmediği - 2886 S. Kanunun 75. Md. Hükmünün Uygulanma İhtimali Bulunmadığı/Davanın Reddi Bozma Nedeni Olduğu - Kiracılık Sıfatının Tespiti Muarazanın Giderilmesi ve Kira Bedelinin Tespiti İstemi)"
1Y6.HD30.9.2015E. 2015/7873 K. 2015/7676"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ VE ÇEKİŞMENİN ÖNLENMESİ ( Davaya Konu İlköğretim Okulu Kantininin Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından İhale Edilmiş Olup 2886 S.K. Hükümleri Uyarınca Yapılan İhale Sonucunda 27/10/2003 Başlangıç Tarihli ve Bir Yıl Süreli Kira Sözleşmesi İle Davacıya Kiraya Verildiği/Davalının Kira İlişkisinin 2886 S.K. Hükümlerine Göre Kurulduğu - Kira İlişkisinin Sona Erdiği )
OKUL KANTİNİNİN KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Davalının Hazineyi Temsilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Olan Kira İlişkisinin 2886 S.K. Hükümlerine Göre Kurulduğu/2886 S.K. 75. Md. Gereğince Kira İlişkisinin Sona Erdiği - Mahkemece Davanın Reddine Karar Verileceği )
KİRA İLİŞKİSİNİN 2886 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULMASI ( Davaya Konu İlköğretim Okulu Kantininin Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından İhale Edilmiş Olup 2886 S.K. Hükümleri Uyarınca Yapılan İhale Sonucunda 27/10/2003 Başlangıç Tarihli ve Bir Yıl Süreli Kira Sözleşmesi İle Davacıya Kiraya Verildiği - 2886 S.K. 75. Md. Gereğince Kira İlişkisinin Sona Erdiği/Kiracılık Sıfatının Tespiti Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )"
1Y6.HD2.3.2015E. 2014/13628 K. 2015/2057"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ ( Davacı Şirketle Davalı Belediye Arasındaki Sözleşme Yeni Bir Sözleşme Olmayıp İhale İle Yapılan İlk Sözleşmenin Devamı Niteliğinde Olup Sözleşme Süresi Sonunda Davacı Şirketin Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğü - Davanın Reddine Karar Vermek Gerektiği )
YAP İŞLET DEVRET MODELİ SÖZLEŞME ( Kiracılık Sıfatının Tespiti İstemi - Davacı Şirketle Davalı Belediye Arasındaki Sözleşme Yeni Bir Sözleşme Olmayıp İhale İle Yapılan İlk Sözleşmenin Devamı Niteliğinde Olduğu/Sözleşme Süresi Sonunda Davacı Şirketin Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğünün Kabulü Gerektiği )
ECRİMİSİL ( Yasal Süre Bitiminden İtibaren Ecrimisil Alınacağı Hüküm Altına Aldığından Usulüne Uygun Yeni Bir Sözleşme Yapılmadıkça Kiracıyı Fuzuli Şagil Kabul Etmek Gerektiği - Sözleşme Süresi Sonunda Davacı Şirketin Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğünden Kiracılık Sıfatının Tespiti İsteminin Reddi Gerektiği )
FUZULİ İŞGAL ( Kiracılık Sıfatının Tespiti - Davacı Şirketle Davalı Belediye Arasındaki Sözleşme Yeni Bir Sözleşme Olmayıp İhale İle Yapılan İlk Sözleşmenin Devamı Niteliğinde Olup Sözleşme Süresi Sonunda Davacı Şirketin Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğü )"
1Y6.HD13.10.2014E. 2014/9150 K. 2014/10903"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ ( Davalı İdarenin İhtarname İle Kira Süresinin Sonu İtibariyle Sözleşmeyi Sonlandırdığını Bildirdiği - Kira Sözleşmesinin Sonu Olan Tarih İtibariyle Akit Sona Erdiğinden Bu Tarihten Sonrası İçin Davacının Kiracılık Sıfatının Kalmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
ADİ KİRA HÜKÜMLERİNE TABİ OLMA ( Kiracılık Sıfatının Tespiti - Davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü İle Olan Kira İlişkisi Adi Kira Hükümlerine Tabi Olup Sözleşmede Açık ya da Örtülü Süre Belirlenmiş İse Sözleşmenin Sürenin Sonunda Kendiliğinden Sona Ereceği/İdare İhtarname İle Kira Süresinin Sonu İtibariyle Sözleşmeyi Sonlandırdığını Bildirdiği/İstemin Kabulünün İsabetsizliği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ( Kiracılık Sıfatının Tespiti - Davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü İle Olan Kira İlişkisinin Adi Kira Hükümlerine Tabi Olduğu/Sözleşmede Açık ya da Örtülü Süre Belirlenmişse Sözleşmenin Sürenin Sonunda Kendiliğinden Sona Ereceği/İdare Kira Süresinin Sonu İtibariyle Sözleşmeyi Sonlandırdığını Bildirdiğinden İstemin Reddedileceği )"
1Y6.HD25.9.2014E. 2013/16728 K. 2014/10486"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ İSTEMİ ( Süre Bitiminde İşgalin Devam Etmesi Halinde Sözleşmede Hüküm Varsa Ona Göre Hareket Edileceği - Aksi Halde Ecrimisil Alınacağının Düzenlenmesi Karşısında Şartname Uyarınca Sözleşme Süresinin Sonu Olan Tarihten Bir Ay Önce Davacı Kiracıya İhtarname Tebliğ Edilmediğinden Sözleşmenin Bir Yıl Süre İle Uzadığının Kabulü Gerektiği )
İHALE KANUNU'NA GÖRE KİRAYA VERİLEN YER ( Kiracılık Sıfatının Tespiti İstemi - Şartname Uyarınca Sözleşme Süresinin Sonu Olan Tarihten Bir Ay Önce Davacı Kiracıya İhtarname Tebliğ Edilmediğinden Sözleşmenin Bir Yıl Süre İle Uzadığının Kabulü Gerektiği/Dava Tarihi İtibariyle Kiracılığın Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZAMASI ( Kiracılık Sıfatının Tespiti İstemi - Şartname Uyarınca Sözleşme Süresinin Sonu Olan Tarihten Bir Ay Önce Davacı Kiracıya İhtarname Tebliğ Edilmediğinden Sözleşmenin Bir Yıl Süre İle Uzadığının Kabulü Gerektiği )"
1Y1.HD23.9.2013E. 2013/10369 K. 2013/13130"BELEDİYE TAŞINMAZLARI ( Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Tabi Olduğu - Belediye Taşınmazının Kira Sözleşmesi Yapılmadıkça Kullanılması Halinde Kiracının Fuzuli Şagil Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
BELEDİYE TAŞINMAZININ KİRAYA VERİLMESİ ( Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi ile Birlikte Kira İlişkisinin Sona Erdiği Kira Parasının Kiracı Tarafından Ödenmesinin Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği - Kira Sözleşmesi Olmadan Belediyeye Ait Taşınmazın Kullanılmasının Fuzuli İşgal Oluşturduğu )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZDA FUZULİ ŞAGİL ( Kira Sözleşmesi Olmadan Belediyeye Ait Taşınmazın Kullanılmasının Fuzuli İşgal Oluşturduğu - Belediyeye Ait Taşınmazın Kira Sözleşmesinin Sona Ermesiyle Kiracılık İlişkisinin Sona Erdiği Kira Bedelinin Ödenmesinin Kira İlişkisinin Yenilendiği Anlamına Gelmediği )"
1Y6.HD9.4.2013E. 2013/4885 K. 2013/6439"KİRALANANIN TAHLİYESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Kiralananın Hakim Vasfının ve Niteliğinin Belirlenmesi Gereği - Dava Konusu Taşınmazın 2886 S.K. Kapsamında İhale ile Kiraya Verilmediğinin Gözetileceği/2886 S.K.Uygulama Alanı Bulunmadığı )
YENİDEN İNŞAA VE İMAR MAKSADIYLA ESASLI TADİLAT ( Kiralananın Tahliyesi ve Ecrimisil Davası - İnşaat ve Esaslı Tadilata İlişkin Belediyeden Onaylı Projenin Getirtilmesi ve Yerinde Uygulanması Gerektiği/Kiralananın Vasfı/Tahliye Davası )
KİRALANANIN VASFININ VE NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( 2886 S.K. Uygulama Alanı Bulunduğu Durumlarda Gayrimenkul Kiralama Kanunu ve Borçlar Kanunu Hükümlerinin Hükümlerine Bakılmayacağı - Eldeki Davada 2886 S.K. Uygulama Alanı Bulunmadığı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ ( Restoran Vasıflı Kiralananın Musakkaf mı Yoksa Gayr-i Musakkaf mı Olduğu - Kiralananların 6570 S.K. yada Borçlar Kanunu Kapsamında Kalıp Kalmadığı Hususlarında Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınacağı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ ( Ecrimisil Olarak Alınması Gereken Paranın "Kira Parası" Adı Altında Alınmış veya Ödenmiş Olmasının Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği - Yasal Kapsamın Tespiti )"
1Y13.HD2.3.2012E. 2012/2111 K. 2012/5326"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Bitiminden Önce Davalı Belediye Taşınmazın Tahliye Edilmesi Talebini İçeren Yazısını Davacıya İlettiği - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
BELEDİYENİN TAŞINMAZIN TAHLİYE EDİLMESİ TALEBİNİ İÇEREN YAZISINI DAVACIYA İLETTİĞİ ( Elatmanın Önlenmesi - Davalı İdarenin Kira Sözleşmesinin Uzatılmayacağına Taşınmazlar İçin Yeniden İhale Yapılacağına Dair İradesini Ortaya Koyduğu ve Kira Süresinin de Sona Erdiği Anlaşıldığına Göre Davanın Reddi Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETTİĞİNİN TESPİTİ ( Belediyeye Ait Çay Bahçesinin Kiralanması - Sözleşmenin Bitiminden Önce Davalı Belediye Taşınmazın Tahliye Edilmesi Talebini İçeren Yazısını Davacıya İlettiği/Davanın Reddi Gerektiği )
BELEDİYEYE AİT ÇAY BAHÇESİNİN KİRALANMASI ( Elatmanın Önlenmesi - Sözleşmenin Bitiminden Önce Davalı Belediye Taşınmazın Tahliye Edilmesi Talebini İçeren Yazısını Davacıya İlettiği ve Taşınmazlar İçin Yeniden İhale Yapılacağına Dair İradesini Ortaya Koyduğu ve Kira Süresi de Sona Erdiğine Göre Davanın Reddi Gerektiği )"
1Y6.HD1.11.2011E. 2011/7605 K. 2011/12086"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP ( Taraflar Arasında Halen Mevcut Kira İlişkisinin Bulunacağı/Taraflar Arasında Kira İlişkisi Sona Erdiğinden 2886 S.K. Md. 75 Uyarınca Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu - Davacı İdarenin Bu Takip Yoluyla Tahliye İsteyemeyeceği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Tahliye İstekli Olarak Başlatılan İcra Takibine İtiraz/Taraflar Arasında Kira İlişkisi Sona Erdiğinden 2886 S.K. Md. 75 Uyarınca Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu - Bu Sebeple İsteğin Reddedileceği )
HAKSIZ İŞGAL ( Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği - 2886 S.K. Md. 75 Uyarınca Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu )
İDARE İLE SONA EREN KİRA İLİŞKİSİ ( İdarenin Kira Alacağını Tahsil Amacıyla Tahliye Olarak İcra Takibi Başlatamayacağı - Borçlunun Haksız İşgalci Konumunda Olacağı )"
1Y14.HD8.6.2011E. 2011/5362 K. 2011/7480"ÜNİVERSİTENİN KİRALAMA İŞİ ( Üniversitenin Katma Bütçeli İdare Olduğu Kiralama İşlerinin Devlet İhale Kanununa Tabi Olduğu - Üniversite Tarafından Yapılan Üç Yıl Süreli Kira Sözleşmesinin Devlet İhale Kanununa Göre Açık Teklif Usulüne Göre Yapılması Gereği )
AÇIK TEKLİF USULU ( Üniversitenin Katma Bütçeli İdare Olduğu Üç Yıl Süreli Kiralama İşlerinin Açık Teklif Usulüyle Yapılması Gereği - Yasanın Aradığı Anlamda Yapılmayan Sözleşmelerin Geçerli Olmadığı Geçzersiz Sözleşmeye Dayalı Olarak Hak İstenemeyeceği )
GEÇERSİZ SÖZLEŞMEYE DAYANARAK HAK İDDİASI ( Açık Teklif Usulüyle Yapılması Gereken Kiralama Sözleşmesinin Kanuna Uygun Olarak Yapılmaması Nedeniyle Geçersiz Olduğu - Geçerli Olmayan Sözleşmeye Dayalı Olarak Hak İddiasinin Mümkün Olmadığı )"
1Y3.HD25.3.2010E. 2009/21450 K. 2010/5045"KUYU AÇAN KİMSE ( Bulunan Suyun Ancak Kendi Faydalı İhtiyacına Yetecek Miktarını Kullanmaya Yetkili Olduğu - Davalı Belediyenin Davaya Konu Kaynak Suyunu Kiraya Verme Hakkı Bulunmadığı )
KAYNAK SUYU ( 2886 S. Kanun Hükümlerine Uyularak İl Özel İdarelerince Kiraya Verileceği - Bu Kapsamda Davalı Belediyenin Davaya Konu Kaynak Suyunu Kiraya Verme Hakkı Bulunmadığı )
KİRAYA VERİLEN KAYNAK SULARI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerdeki Kaynak Suları 2886 S. Kanun Hükümlerine Uyularak İl Özel İdarelerince Kiraya Verileceği - Davalı Belediyenin Davaya Konu Kaynak Suyunu Kiraya Veremeyeceği )"
1Y13.HD18.1.2010E. 2009/8167 K. 2010/87"KİRACILIK İLİŞKİSİNİN TESPİTİ ( Kiralananın 6570 S. Kanun Kapsamında Kaldığının Anlaşılması Halinde Bu Kanun Hükümlerine Göre Tahliye Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
KİRALANANIN 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALMASI ( Halinde Bu Kanun Hükümlerine Göre Tahliye Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
TAHLİYE KOŞULLARI ( Kiralananın 6570 S. Kanun Kapsamında Kaldığının Anlaşılması Halinde Bu Kanun Hükümlerine Göre Tahliye Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
1Y14.HD21.2.2007E. 2007/573 K. 2007/1594"HUSUMET ( Tapu İptali ve Tescil - İl Mera Komisyonunun Verdiği Karar Köy Tüzel Kişiliğini de Doğrudan Davaya Konu Parsel Hakkında İlgili Kişi Durumuna Soktuğu/Bu Tarih İtibariyle Husumetin Köyü Tüzelkişiliğine Yöneltilmesi Gereği )
İHALE KANUNU GEREĞİ YAPILAN İHALE İŞLEMİ ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil - İl Mera Komisyonunun Verdiği Karar Köy Tüzel Kişiliğini de Doğrudan Davaya Konu Parsel Hakkında İlgili Kişi Durumuna Soktuğu/Bu Tarih İtibariyle Husumetin Köyü Tüzelkişiliğine Yöneltilmesi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( 2886 Sayılı Yasa Gereği Yapılan İhale İşlemine Dayalı - İl Mera Komisyonunun Verdiği Karar Köy Tüzel Kişiliğini de Doğrudan Davaya Konu Parsel Hakkında İlgili Kişi Durumuna Soktuğu/Bu Tarih İtibariyle Husumetin Köyü Tüzelkişiliğine Yöneltilmesi Gereği )"
1YHGK21.12.2005E. 2005/15-690 K. 2005/739"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI FİYAT FARKI TALEBİ ( Yasadan Yetki Alınarak Çıkarılmış Olsa Bile Kararnameyle Kamu Düzenine İlişkin Nedenler Dışında Sözleşmelere Müdahale Edilemeyeceği )
SÖZLEŞMEYE MÜDAHALE ( Yasadan Yetki Alınarak Çıkarılmış Olsa Bile Kararnameyle Kamu Düzenine İlişkin Nedenler Dışında Edilemeyeceği - Eser Sözleşmesine Dayalı Fiyat Farkı Talebi )
YASADAN YETKİ ALINARAK ÇIKARILAN KARARNAME ( Kamu Düzenine İlişkin Nedenler Dışında Sözleşmelere Müdahale Edilemeyeceği - Eser Sözleşmesine Dayalı Fiyat Farkı Talebi )
ALACAK DAVASI ( Yasadan Yetki Alınarak Çıkarılmış Olsa Bile Kararnameyle Kamu Düzenine İlişkin Nedenler Dışında Sözleşmelere Müdahale Edilemeyeceği - Eser Sözleşmesine Dayalı Fiyat Farkı Talebi )"
1Y8.HD12.7.2005E. 2005/3009 K. 2005/5321"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Satın ve Devralmaya Dayalı Olarak )
HAZİNE MALI OLAN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Tapuda Kayıtlı Bir Yerin Belediye veya Başka Kimseler Tarafından Satış ve Devrinin Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmaması-Bu Tür Satış ve Devirlere Dayanılarak Tapu İptal ve Tescile de Karar Verilememesi )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşmenin Yazılı Belgeyle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
ADİ ORTAKLIK ( Taraflar Arasında Adi Ortaklık İlişkisinin Varlığı Kanıtlanamadığı Gibi Davacının Adi Ortaklık İlişkisine Dayanarak İptal ve Tescil İsteğinde Bulunmasının Mümkün OImaması )"
1Y13.HD21.6.2005E. 2005/882 K. 2005/10516"TAZMİNAT DAVASI ( Kiralanan Reklam Panoları Sözleşme Süresi Dolmadan Panoların Sökülmesi Nedeniyle Uğranılan Zararların İstenilmesi )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Davacının Talep Miktarı Belirlendikten Sonra Bu Miktardan Kira Parası Varsa Başkaca Yapılması Gereken Masrafların İndirilmesinin Gerekmesi )
DAVA ZAMANINDAKİ ŞARTLAR ( Her Davanın Açıldığı Tarihteki Şartlara Göre Değerlendirilmesinin ve Karara Bağlanmasının Gerekmesi )
KÂR MAHRUMİYETİ ( Davacı Dava Tarihinden Sonraki Dönemin Kar Mahrumiyete Enflasyon Farkının Uygulanmasını İsteyememesi )
DAVA SONRASI DÖNEM ( Dava Tarihinden Sonraki Dönemin Getirisine Dava Tarihi İtibariyle Hak Kazanacağından Bunun Getireceği Artı Değerin de Hesaplama Sırasında Davalı Lehine Değerlendirilip Bulunan Miktardan Onun Lehine Belli Oranda İndirim Yapılması )"
1Y1.HD29.12.2004E. 2004/14143 K. 2004/14740"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Belediye ile Yapılan Kira Sözleşmesinin 2886 Sayılı Yasanın 1 ve 1580 Sayılı Yasanın 18.ve 34. Maddeleri Hükümlerine Uygun Olarak Oluşturulup Oluşturulmadığı Üzerinde Durulması Gereği )
BELEDİYE İLE YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Hukuken Geçersiz Olduğunun İleri Sürülüp Davalının Fuzuli Şagil Olduğu İddiası/Elatmanın Önlenmesi İstemi - Çekişmeli Yerin Mülkiyet Durumunun Belirlenmesi ve Kira İlişkisinin Devlet İhale Kanununa Uygun Olarak Oluşturulup Oluşturulmadığının Tespiti Gereği )
DEVLET İHALE KANUNUNA UYGUN YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Olması Halinde Davalının Elatmanın Önlenmesine Karar Verilemeyeceği - Belediye İle Yapılan Sözleşme )"
1Y1.HD15.3.2004E. 2004/2319 K. 2004/2814"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Devlet Mallarının Hangi Usulde Temlik Edileceğini Düzenleyen Yasa Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Buna Aykırı Yapılan Temliğe Dayalı Tescilin Yolsuz Olması )
YOLSUZ TESCİL ( Devlet Mallarının Hangi Usulde Temlik Edileceğini Düzenleyen Yasa Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Buna Aykırı Yapılan Temliğe Dayalı Tescilin Yolsuz Olması )
DEVLET MALLARININ TEMLİKİ ( Hangi Usullere Göre Devredileceği Yasa İle Ayrıca Düzenlendiğinden Yasa Hükmüne Aykırı Yapılan Temliğin Yolsuz Olması )"
1Y11.HD20.10.2003E. 2003/10712 K. 2003/9496"KİRACININ HAKSIZ TAHLİYESİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Belediye'nin Kiracıyı İhale Kanunu'na Göre Tahliye Hakkının Kapsamı )
BELEDİYENİN KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAK VE YETKİLERİ ( Kiracının Haksız Tahliye Nedeniyle Uğradığı Zararlar İçin Tazminat Talebi )
HAKSIZ TAHLİYE NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Belediyenin Kiracıyı İhale Kanunu'na Göre Tahliye Ettirmesi )
İHALE KANUNU'NA GÖRE TAHLİYENİN ŞARTLARI ( Belediye'nin Kiracıyı Haksız Tahliye Ettirmesi Nedeniyle Tazminat Talebi )"
1Y13.HD4.7.2003E. 2003/4811 K. 2003/9158"TAZMİNAT DAVASI ( İhale ve Mal Teslim İşlemlerinin Gecikmesi Hizmetin Aksamasına Neden Olacağından Sözleşmelerdeki Ceza Koşulunun Buna Göre Nitelendirilmesinin Gerekmesi )
KAMU HİZMETİ ( İhale ve Mal Teslim İşlemlerinin Gecikmesi Hizmetin Aksamasına Neden Olacağından Sözleşmelerdeki Ceza Koşulunun Buna Göre Nitelendirilmesinin Gerekmesi )
CEZAİ ŞART ( İhale ve Mal Teslim İşlemlerinin Gecikmesi Hizmetin Aksamasına Neden Olacağından Sözleşmelerdeki Ceza Koşulunun Buna Göre Nitelendirilmesinin Gerekmesi )
KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ ( İhale ve Mal Teslim İşlemlerinin Gecikmesi Hizmetin Aksamasına Neden Olacağından Sözleşmelerdeki Ceza Koşulunun Buna Göre Nitelendirilmesinin Gerekmesi )"
1Y15.HD5.5.2003E. 2002/5789 K. 2003/2383"KEŞİF BEDELİ İLE MÜTEAHHİTLİK KARNESİNİN FARKLI MEBLAĞLAR İÇERMESİ ( Belediye Hizmet Binası İşinin Davacı Tarafından Yapılabilmesinin Olanaksız Olması )
MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İLE KEŞİF BEDELİNİN FARKLI MEBLAĞLAR İÇERMESİ ( Belediye Hizmet Binası İşinin Davacı Tarafından Yapılabilmesinin Olanaksız Olması )"
1Y1.HD31.3.2003E. 2003/2714 K. 2003/3764"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Organize Sanayi Bölgesi İmar Planı Sınırları İçindeki Yeşil Alan ve Rekreasyon Alanının Özel Tüzel veya Resmi Kuruluşlarca Başka Amaçlarla Kullanılamayacağı - Belediyenin Büfeyi Kiraya Veremeyeceği )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ BÜFE ( İmar Planı Sınırları İçindeki Yeşil Alan ve Rekreasyon Alanınındaki Büfenin Belediyece Kiraya Verilemeyeceği - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
YEŞİL ALAN VE REKREASYON ALANINDAKİ BÜFE ( Organize Sanayi Bölgesi İmar Planı Sınırları İçinde İse Belediyenin Büfeyi Kiraya Veremeyceği - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
DEVLET İHALE YASASI ( Belediyenin Kiraya Verme İşlemlerinin Bu Yasaya Tabi Olduğu/ İmar Planı Sınırları İçindeki Yeşil Alan ve Rekreasyon Alanınındaki Büfenin Belediyece Kiraya Verilemeyeceği - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )"
1Y13.HD29.1.2003E. 2002/15077 K. 2003/859"DEVLETE AİT TAŞINMAZLAR ( Devlet Hastahanesi Sahasındaki Büfe - Kiralanmasının 2886 Sayılı Yasa Hükümlerine Tabi Olduğu )
KİRACININ TAŞINMAZI 3. KİŞİYE KİRALAMASI ( Devlete Ait Taşınmaz - 3. Kişinin Fuzuli Şagil Konumunda Olup Kiracılık Sıfatı Bulunmadığı )
DEVLET HASTAHANESİ SAHASINDAKİ BÜFE ( Devlete Ait Taşınmaz - Kiralanmasının 2886 Sayılı Yasa Hükümlerine Tabi Olduğu )"
1Y13.HD10.4.2002E. 2002/2288 K. 2002/3900"MUARAZANIN MENİ ( Kira Sözleşmesine İstinaden Davacının Taşınmazı Kullanmasına Rağmen Davalının Hiçbir Gerekçe Göstermeden Tahliye İhtarnamesi Göndermesi )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ ( İhale Kanununa Göre Kiraya Verilse de Taşınmazın Bulunduğu Yer Açısından 6570 Sayılı Yasaya Tabi Olması )
6570 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Belediyeye Ait Taşınmazın İhale Kanununa Göre Kiraya Verilse de Taşınmazın Bulunduğu Yer Açısından 6570 Sayılı Yasaya Tabi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Belediyeye Ait Taşınmazın İhale Kanununa Göre Kiraya Verilse de Taşınmazın Bulunduğu Yer Açısından 6570 Sayılı Yasaya Tabi Olması-Adli Yargının Görevli Olması )"
1Y13.HD15.2.2002E. 2001/12771 K. 2002/1613"TAHLİYE DAVASI ( Belediyenin Kiraya Verdiği Taşınmazların Tahliyesi Hakkında 6570 Sayılı Yasanın Uygulanması )
BELEDİYENİN KİRAYA VERDİĞİ TAŞINMAZ ( Taşınmazların Tahliyesi Hakkında 6570 Sayılı Yasanın Uygulanması )
6570 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Belediyenin Kiraya Verdiği Taşınmazların Tahliyesi Hakkında 6570 Sayılı Yasanın Uygulanması )"
1Y15.HD20.3.2001E. 2001/279 K. 2001/1373"BELEDİYENİN YAZILI SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU ( Yapmadan Yararlandı İse BK.m.410 v.d. Uygulanacağı )
SÖZLEŞME YAPMADAN YARARLANMAK ( Belediyenin - BK.m.410 v.d. Uygulanacağı )
VADE FARKINA HÜKMEDİLEBİLMESİ ( Sözleşmede Hüküm Bulunması - Süregelen Bir Uygulamanın Varlığı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Belirlenecek Olması - Hükmedilemeyeceği )
ALACAĞIN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCUNDA BELİRLENECEK OLMASI ( İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )"
1Y1.HD20.3.1998E. 1998/434 K. 1998/3589"İRTİFAK HAKKININ İPTALİ ( Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki Kuruluşların Ayni Hak Tesis Etme Koşulları )
DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ KURULUŞ ( İrtifak Hakkı İle İlgili İhale Yapılmasının Gerekmesi )
ÜNİVERSİTENİN İRTİFAK HAKKI TESİSİ ( İşlem Öncesinde Veya İşlem Sırasında Maliye Bakanlığından İzin Alınmasının İhale Yapma Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmaması )
İHALE YAPMA ZORUNLULUĞU ( Üniversiteler Devlet İhale Kanunu Kapsamında Yerlerden Olduğundan İrtifak Hakkı Tesisi İle İlgili İşlemde İhale Yapılmasının Gerekmesi )"
1Y15.HD17.6.1997E. 1997/2847 K. 1997/3122"TESPİT DAVASI ( Eser Sözleşmesinin Feshinin Haksız Olması )
İHALENİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkemenin İdari Yargı Olması )
İDARİ YARGININ GÖREVLİ MAHKEME OLMASI ( İhalenin İptali Davasında )
ESER SÖZLEŞMESİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Adli Yargının Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Eser Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Adli Yargının Görevli Olması )"
1Y13.HD11.4.1995E. 1995/3082 K. 1995/3651"HARÇTAN MUAFİYET ( Kamu Kurumlarının Muafiyeti )
KAMU KURULUŞLARI ( Harçtan Muaf Olmaları )
İLAM HARCI ( Kamu Kurumlarının Ödemekten Muafiyeti )"

DANIŞTAY

1D13.D8.9.2015E. 2015/2941 K. 2015/3023"İHALE YOLUYLA KİRALAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kiralanan Büfenin Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşmenin Yenilenmeyerek İhale Yoluyla Kiralanması İşlemi - Söz Konusu Büfe Kira Sözleşmesinin Süresi Dolduktan Sonra Ancak İhale Yoluyla Kiralanabileceği/Davanın Reddi Kararının Doğru Olduğu )
KİRALANAN BÜFE ( Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşme Yenilenmeyerek İhale Yoluyla Kiralanması İşleminin İptali İstemi - Söz Konusu Büfe Kira Sözleşmesinin Süresi Dolduktan Sonra Ancak İhale Yoluyla Kiralanabileceği/Davanın Reddi Kararının Onanması Gerektiği )
SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNDA BÜFENİN İHALE YOLUYLA KİRALANMASI İŞLEMİ ( İptal İstemi - Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşmenin Yenilenmeyerek Anılan Yerin İhale Yoluyla Kiralanacağına Dair Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
1D13.D19.2.2015E. 2014/5314 K. 2015/650"ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİ YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ ( İmtiyaz Hakkı Devrine İlişkin Yapılan İhalenin İptali - İhaleye Çıkılmasına Karar Verilmeden Önce Danıştay'ın Görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın Onayı Alınmasına Olanak Bulunmadığı/Aksi Yöndeki Gerekçe İle İstemin Kabulünde İsabet Bulunmadığı )
İMTİYAZ HAKKI DEVRİNE İLİŞKİN İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( İhale Yapıldıktan ve Ortaya İmtiyaz Sözleşme Taslağı Çıktıktan Sonra İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmesi Hakkında Danıştay Görüşü ve İçişleri Bakanlığı Onayı Alınacağı - Mahkemece Danıştay'ın Görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın Onayının Alınması Koşullarını Taşımadığından Davanın Kabulünün İsabetsizliği )
DANIŞTAY GÖRÜŞÜ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ONAYI ( İmtiyaz Hakkı Devrine İlişkin Yapılan İhale - İhale Yapıldıktan ve Ortaya İmtiyaz Sözleşme Taslağı Çıktıktan Sonra İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmesi Hakkında Danıştay'ın Görüşü ve İçişleri Bakanlığı Onayı Alınacağı )
İHALE YAPILDIKTAN SONRA DANIŞTAY GÖRÜŞÜ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ONAYI ALINMASI ( İmtiyaz Hakkı Devrine İlişkin Yapılan İhalenin İptali - Mahkemece İhaleye Çıkılmasına Karar Verilmeden Önce Danıştay Görüşü ve İçişleri Bakanlığın Onayı Alınmadığından Davanın Kabulünün Bozma Nedeni Olduğu )"
1D13.D6.4.2010E. 2009/7074 K. 2010/2940"İHALENİN İPTALİ ( Yapım İşi - Raylı Sistemin ve Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Sisteminin Zorunlu Olmadığı Halde Birlikte İhale Edildiği/Katılımı Azaltan Nitelikte Koşullar Öngören İhalenin İptali Gerektiği )
YAPIM İŞİ ( Raylı Sistemin ve Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Sisteminin Zorunlu Olmadığı Halde Birlikte İhale Edildiği - Katılımı Azaltan Nitelikte Koşullar Öngören İhalenin İptali Gerektiği )
GÖREV ( İhalenin İptali İstemi - İhalelerde Sözleşme Aşamasına Kadar Yasaya Dayanılarak İdarece Alınan Karar ve Yapılan İşlemlerin İptali İstemiyle Açılan Davaların İdari Yargı Yerinde/Sözleşme Yapıldıktan Sonra Sözleşme Hükümlerinin Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İle Sözleşmeye Karşı Açılacak Davaların Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAVALAR ( İhalelerde Sözleşme Aşamasına Kadar Yasaya Dayanılarak İdarece Alınan Karar ve Yapılan İşlemlerin İptali İstemiyle Açılan Davaların İdari Yargı Yerinde Görüleceği - Sözleşme Yapıldıktan Sonra Sözleşme Hükümlerinin Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İle Sözleşmeye Karşı Açılacak Davaların Adli Yargıda Görüleceği )"
1D13.D24.9.2009E. 2007/9421 K. 2009/8610"ARSA SATIŞ İHALELERİNİN İPTALİ (Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - İhale Sonucu Arsa Alanların Mağduriyetlerine Yol Açmamak Amacıyla ve Bu Kişilere Satış Bedellerinin İadesini Sağlayabilmek Bakımından Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Arsa Satış İhalelerinin İptali - İhale Sonucu Arsa Alanların Mağduriyetlerine Yol Açmamak Amacıyla ve Bu Kişilere Satış Bedellerinin İadesini Sağlayabilmek Bakımından Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
TAŞINMAZ İHALESİNİN İPTAL EDİLMESİ (Tapuda Devir İşlemlerinin Yapılmadığı - İhale Sonucu Arsa Alanların Mağduriyetlerine Yol Açmamak Amacıyla ve Bu Kişilere Satış Bedellerinin İadesini Sağlayabilmek Bakımından Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
1D13.D13.10.2008E. 2007/1174 K. 2008/6763"AÇIK TEKLİF USULÜ YAPILABİLECEK İHALE ( İstekli Çıkmadığı veya Son Teklifler Uygun Görülmediğinde İdare Yararı Görülürse Pazarlık Usulüyle Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın Pazarlık Suretine Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verildiği/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDARE YARARI ( Açık Teklif Usulü İle Yapılacak İhalelerde İstekli Çıkmadığı veya Son Tekliflerin Uygun Görülmediği/Varsa Pazarlık Usulüyle Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın Pazarlık Suretine Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
PAZARLIK USULÜ ( Açık Teklif Usulü İle Yapılacak İhalelerde İstekli Çıkmadığı veya Son Teklifler Uygun Görülmediğinde İadre Yararı Varsa Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın İhaleye Çıkarılmasına ve Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verilemeyeceği )"
1D8.D13.2.2007E. 2005/4988 K. 2007/717"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Hizmet Binası Yapımı İçin Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Uyulmadan Doğrudan Satışına İlişkin Belediye Meclis Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAMU KURUMU NİTELİĞİNİ HAİZ TÜZEL KİŞİLİK ( Esnaf ve Sanatkarlar Odası - 1580 ve 2886 S.Yasaların Belediyeye Ait Bir Taşınmazın Tahsisine ve Doğrudan Satışına Olanak Sağlamadığı )
ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA HİZMET BİNASI YAPIMI İÇİN BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN DOĞRUDAN SATIŞI ( Belediye Meclis Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Uyulması Gerektiği )
DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNE UYULMADAN DOĞRUDAN SATIŞ ( Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Hizmet Binası Yapımı İçin Belediyeye Ait Taşınmazın - Belediye Meclis Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
1D10.D18.10.2006E. 2003/6177 K. 2006/5802"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZIN KİRALANMASI ( Kiracının Kira Süresi Sonunda Tahliye Etmemesi - İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin Ecrimisil İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu )
ECRİMİSİL ( Kiracının Kira Süresi Sonunda Taşınmazı Tahliye Etmemesi/İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu - Devletin Hüküm ve Tasaarrufu Altındaki Taşınmazın Kiralanması )
TAHLİYE ( Devletin Hüküm ve Tasaarrufu Altındaki Taşınmazın Kiralanması - Kiracının Kira Süresi Sonunda Tahliye Etmemesi/İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin Ecrimisil İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu )
KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN SÖZLEŞME SÜRESİ SONA ERDİĞİ HALDE KİRACININ TAŞINMAZI TAHLİYE ETMEMESİ HALİNDE İDARECE TAHLİYE EDİLECEĞİNE İLİŞKİN KURAL ( Ecrimisil İstenilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
1D1.D5.6.2006E. 2006/336 K. 2006/572"MÜLHAK VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLAR ( Kat Karşılığı Yoluyla Satışında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE MÜLHAK VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLARIN KAT KARŞILIĞI YOLU İLE SATIŞI ( Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
KAT KARŞILIĞI YOLUYLA TAŞINMAZ SATIŞI ( Mülhak Vakıflara Ait - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ ( Mülhak Vakıflara Ait Taşınmazların Kat Karşılığı Yoluyla Satışı )"
1D10.D5.7.2005E. 2002/2180 K. 2005/3958"DÜZENLEYİCİ GENEL İŞLEMLER ( ÇED Raporu Hazırlanmaksızın ve Projenin Bulunduğu Yerin Milli Park Sınırları İçerisinde Olması Nedeniyle Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Baraj Projesinin Uygulamaya Konulamayacağı )
ÇED RAPORU ( Hazırlanmaksızın ve Projenin Bulunduğu Yerin Milli Park Sınırları İçerisinde Olması Nedeniyle Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Baraj Projesinin Uygulamaya Konulamayacağı )
PROJENİN BULUNDUĞU YERİN MİLLİ PARK SINIRLARI İÇERİSİNDE OLMASI ( Nedeniyle Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Baraj Projesinin Uygulamaya Konulamayacağı )
BARAJ PROJESİ ( ÇED Raporu Hazırlanmaksızın ve Projenin Bulunduğu Yerin Milli Park Sınırları İçerisinde Olması Nedeniyle Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Uygulamaya Konulamayacağı )
MİLLİ PARK SINIRLARI ( Projenin Bulunduğu Yerin Milli Park Sınırları İçerisinde Olması - Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Baraj Projesinin Uygulamaya Konulamayacağı )"
1D10.D20.4.2005E. 2003/2683 K. 2005/1981"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Başvurunun Reddi ve Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlem - İdari İşlem Niteliğinde Olup Denetiminin İdari Yargının Görev Alanında Bulunduğu )
GÖREV ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Davacı Üzerinde Kalan Satış İhalesinin Feshi Talebiyle Yapılan Başvurunun Reddi ve Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlemin İptali - İdari İşlem Niteliğinde Olduğu )
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Davacı Üzerinde Kalan Satış İhalesinin Feshi Talebiyle Yapılan Başvurunun Reddi İle Birlikte - İptali Davası/Adli Yargı Yerinde Görülemeyeceği )
İDARİ İŞLEM ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Davacı Üzerinde Kalan Satış İhalesinin Feshi Talebiyle Yapılan Başvurunun Reddi ve Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlemin İptali Davası - Görev )"
1VDDGK30.1.2004E. 2003/274 K. 2004/10"TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İNTİKAL ŞEKLİ VE ZAMANI ( Önceki Malikin Borcu Nedeniyle Haciz Şerhi Konulmuş Olması - Tapu Kaydı - Görevli Yargı Yeri )
HACİZ ŞERHİNİN KALDIRILMASI DAVASI ( Taşınmaz Mülkiyeti İle İlgili Uyuşmazlıkları Çözmekle Adli Yargı Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İHALE YOLUYLA SATINALINAN TAŞINMAZ ( Belediyenin Vergi Borçları Nedeniyle Haciz Şerhi Konulmuş Olması )"
1D10.D16.12.2003E. 2001/4312 K. 2003/5197"İHALE ( Belediyelerin Kurdukları ve Yönetiminden Belediye Başkanı ve Diğer Personelin Sorumlu Olduğu Şirketlerin Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )
BELEDİYELERİN KURDUKLARI ŞİRKETLER ( Yönetiminden Belediye Başkanı ve Diğer Personelin Sorumlu Olduğu - Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )
ŞİRKETLER ( Belediyelerin Kurdukları ve Yönetiminden Belediye Başkanı ve Diğer Personelin Sorumlu Olduğu - Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )
HAKSIZ REKABET ( Belediye Şirketlerinin Belediye İhalelerine Katılması - İhalenin Güven Ortamında Yapılması ve Katılanların Hiç Bir Kuşku Duymamalarının Sağlanması Gereği )"
1IDDGK7.3.2003E. 2002/725 K. 2003/88"İHALENİN FESHİ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava )
İHALEDE KREDİ TEMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen/Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
ŞARTNAMEDE YER ALAN ÖN KOŞUL ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Kredi Temin Yükümlülüğü - Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
ÖN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan/Kredi Temin Yükümlülüğü/Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )"
1D10.D5.2.2003E. 2001/5105 K. 2003/358"BELEDİYENİN İHALE İLE KİRALADIĞI OTOPARK (İptal Edilmesine İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali Davası - İdari Yargı Yerinde Görülüp Çözümlenmesi Gereği)
İHALE İLE KİRAYA VERME (Belediye Otoparkı/İhalenin İptal Edilmesine İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali Davası - İdari Yargı Yerinde Görülüp Çözümlenmesi Gereği)
GÖREVLİ YARGI YERİ (Belediye Ait Otoparkın İhale İle Kiralanması - İhalenin İptal Edilmesine İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali Davası/İdari Yargı Yerinde Görülüp Çözümlenmesi Gereği)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ DAVASI (İhalenin İptal Edilmesine İlişkin/Belediye Ait Otoparkın İhale İle Kiralanması - İdari Yargı Yerinde Görülüp Çözümlenmesi Gereği)
SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANMAYAN HAK VE ALACAKLAR (İhale İşleminin Geri Alınması İşlemi - İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülüp Çözümlenmesi Gereği)
İDARENİN KAMU GÜCÜNE DAYANARAK VE TEK YANLI OLARAK İHALE İŞLEMİNİ GERİ ALMASI (İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülüp Çözümlenmesi Gereği)"
1D10.D8.1.2003E. 2002/4860 K. 2002/8"BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Belediyeye Ait Taşınmazın İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin İptali İstemiyle Dava Açabileceği )
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ ( Belediye Encümenince Belediyeye Ait Taşınmazın İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Belediye Encümenince İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )
DAVA AÇMA HAKKI ( Belediyeye Ait Taşınmazın Belediye Encümenince İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )"
1D6.D18.9.2001E. 2000/2911 K. 2001/4951"DEVLET İHALE KANUNU'NA TABİ OLMAMA ( Belediyenin Özel Mülkiyetine Tabi Taşınmazların Satışında Belediye Encümenin Yetkili Olması )
BELEDİYE MECLİSİNİN YETKİLİ OLMAMASI ( Kamu Yararına Tahsis Edilmeyen Belediyenin Özel Mülkiyetine Tabi Taşınmazların Satışında Encümenin Yetkili Olması )
ENCÜMENİN YETKİLİ OLMASI ( Kamu Yararına Tahsisli Olmayıp Belediyenin Özel Mülkiyetine Tabi Bulunan Taşınmazların Satışının Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Tabi Olmaması )
KAMU YARARINA TAHSİS EDİLMEYEN BELEDİYENİN ÖZEL MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Belediye Meclisinin Değil Belediye Encümeninin Yetkili Olması )"
1D6.D20.5.1999E. 1998/2280 K. 1999/2798"KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN İHALE YAPMA YETKİSİ BULUNMAMASI ( Köye Ait Taşınmazların Satımı veya Kiralanmasında )
İHALENİN İPTALİ ( Köy Tüzel Kişiliğince Köye Ait Taşınmazın Satımı veya Kiralanmasında İhale Yapılamaması )"
1D6.D26.10.1998E. 1997/4868 K. 1998/4866"İPTAL DAVASI ( Dükkanların Bedelleri Yatırılmadığından İhalenin Feshi ile Bu Yerler için Yatırılan Geçici Teminatların İrad Kaydedilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemi )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Davalı İdare ile Davacı Arasında İhale Sözleşmesi Henüz Yapılmadan Ortaya Çıkan İhtilafın İdari Yargıda Çözülmesi )
İHALE ( İhalelerin Bir Sözleşmeye Bağlanması Sözleşmelerin İdare Adına İta Amiri Tarafından İmzalanması )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( İhale Sözleşmesinin Yapılmasından Sonra Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girmesi )"
1D6.D22.9.1997E. 1996/3458 K. 1997/3789"TEK DİLEKÇE İLE İKİ AYRI KONUDA AÇILAN DAVA ( İhalenin ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi-İhale Kararı Kesinleşmeden-Görev )
İHALENİN KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI ( Kesinleşmeye Kadar Tesis Olunan İşlemlerin İdari Yargıya Tabi Olması )
İHALENİN VE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İhale Kararının Kesinleşmesinden Önce Tek Dilekçeyle İdari Yargıda Açılan Dava )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhalenin Kesinleşmesinden Önce Tek Dilekçe ile Açılan İhalenin ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi Davası )"
1D1.D19.8.1997E. 1997/110 K. 1997/96"MAZBUT VAKIF ( Vakfa Ait Taşınmazların Kiralanması )
İŞYERLERİNİN KİRALANMASI ( Mazbut Vakfa Ait Olması Nedeniyle İhale Yoluyla Kiralanabilmesi )
İHALE YOLUYLA KİRALAMA ( Mazbut Vakfa Ait Taşınmazlar )"
1D2.D1.11.1994E. 1994/1620 K. 1994/1797"BİRDEN FAZLA KAMU KURUM VE KURULUŞUNU İLGİLENDİREN BAKANLIK SORUŞTURMASI ( Diğer Bakanlıklardan Müfettiş İsteyerek Başbakanlığa Bilgi Verme Gereği )
BAŞBAKANLIĞA BİLGİ VERME ( Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunu İlgilendiren Bakanlık Soruşturmasının Başlatılması Halinde )
DİĞER BAKANLIKLARDAN MÜFETTİŞ İSTEME ( Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunu İlgilendiren Bakanlık Soruşturmasının Başlatılması Halinde )"
1D8.D5.4.1994E. 1993/2510 K. 1994/989"İPTAL DAVASI ( Davacının Maden Alanındaki Taşocağı Maddesi İçin İşletme İzni Verilmesi Yolundaki Başvurusunun Yanıt Verilmeyerek Reddine İlişkin İşlem )
TAŞOCAĞI İŞLETME İZNİ ( İsteklinin Bir Kişi Olmasına Rağmen İhaleye Çıkartılmasına Kamu Yararının Olması )
KAMU YARARI ( İsteklinin Bir Kişi Olmasına Rağmen İhaleye Çıkartılmasına Kamu Yararının Olması )"
1D1.D23.9.1993E. 1993/130 K. 1993/174"İL DAİMİ ENCÜMENİ KARARI ( İlköğretim Kurumlarının Fuel-Oil İhtiyacı - Devlet İhale Kanunu ve Genelgeye Aykırı Karar Alınamayacağı )
İHALE ( İlköğretim Kurumlarının Fuel-Oil İhtiyacı - İl Daimi Encümeninin Devlet İhale Kanunu ve Genelgeye Uyarlı Karar Alması Zorunluluğu )
İLKÖĞRETİM KURUMLARININ FUEL OİL İHTİYACI ( İl Daimi Encümeninin Devlet İhale Kanunu ve Genelgeye Uyarlı Karar Alması Zorunluluğu )
İL ÖZEL İDARELERİNİN ALIM SATIM İŞLERİ ( Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Tabi Olduğu )"
1D1.D17.11.1992E. 1992/282 K. 1992/350"MÜLHAK VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLAR ( İdare Meclisinin Kararı ile SAtışı Yada Başka Taşınmazlarla Değiştirilmesinde Devlet İhale Yasasının Uygulanması )
DEVLET İHALE YASASI ( Mülhak Vakıflara Ait Taşınmazların Satımı )"
1D8.D23.10.1990E. 1989/706 K. 1990/1183"KUM OCAĞININ İŞLETİM HAKKI ( Kamu Hizmeti İçin Belediyeye İhalesiz Verilmesi Kararının Geçerliliği )
KAMU HİZMETİ ( Kum Ocağının Belediyeye İhalesiz Verilmesi )
BELEDİYEYE KUM OCAĞININ İHALESİZ DEVRİ ( Kamu Hizmeti Maksadıyla )"

UYUŞMAZLIK

1UMH28.11.2016E. 2016/573 K. 2016/578"KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Büyükşehir Belediyesi İle İmzalanan Cadde Kenarı Park Alanları Kira Sözleşmesi - Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )
CADDE KENARI PARK ALANLARI KİRA SÖZLEŞMESİ ( Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Büyükşehir Belediyesi İle İmzalanan - Feshine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Adli Yargının Görevli Olduğu )"
1UMH11.7.2005E. 2005/26 K. 2005/57"YÜKLENİCİYE ÖDENMEYEN FİYAT FARKI ALACAĞI ( Başvurusu Üzerine 2001/2862 S. Kararnameye Göre Hesaplanan Ancak Kurumca Ödenmeyen - Alacak Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Tarafı Olan Yükleniciye 2001/2862 S. Kararnameye Göre Hesaplanan Fiyat Farkının Ödenmemesinden Doğan Alacak Davası - Davanın Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu )
FİYAT FARKI ALACAĞI ( Yüklenicinin Başvurusu Üzerine 2001/2862 S. Kararnameye Göre Hesaplanan Ancak Kurumca Ödenmeyen - Alacak Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
1UMH11.7.2005E. 2005/15 K. 2005/56"İHALE SONUCU DÜZENLENEN KİRA SÖZLEŞMESİNİN HÜKMEN FESHİ ( Yapılan Ödemelerin İadesi İpoteğin Kaldırılması ve Yapılan Masrafların Tazmini İstemiyle Açılan Dava - Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN DAVA ( İhale Sonucu Düzenlenen Kira Sözleşmesinin Hükmen Feshi - Yapılan Ödemelerin İadesi İpoteğin Kaldırılması ve Yapılan Masrafların Tazmini İstemi )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN HÜKMEN FESHİ ( İhale Sonucu Düzenlenen/Yapılan Ödemelerin İadesi İpoteğin Kaldırılması ve Yapılan Masrafların Tazmini İstemiyle Açılan Dava - Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
1UMH29.9.2003E. 2003/43 K. 2003/62"BELEDİYE TARAFINDAN İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ ( İptal Edilmesi - Alıcının Adına Tapuya Tescil ve İhtiyati Tedbir Davası Açması/Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ ( Belediye Tarafından İptal Edilmesi - Alıcının Adına Tapuya Tescil ve İhtiyati Tedbir Davası Açması/Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
TAPUYA TESCİL VE İHTİYATİ TEDBİR DAVASI ( Belediye Tarafından İhale İle Satılan Taşınmazın Satışının İptal Edilmesi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İHTİYATİ TEDBİR VE TAPUYA TESCİL DAVASI ( Belediye Tarafından İhale İle Satılan Taşınmazın Satışının İptal Edilmesi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
1UMH16.6.2003E. 2003/47 K. 2003/51"İHALE ( Kesinleşmesi Üzerine Yapılan Sözleşme İle Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Teminatın İrat Kaydedilmesi - Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle - Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
SÖZLEŞME ( Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Teminatın İrat Kaydedilmesi/Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME İLE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kesinleşen İhale Üzerine Yerine Getirilmemesi - Teminatın İrat Kaydedilmesi/Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
1UMH10.3.2003E. 2002/92 K. 2003/1"KESİN TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
YÜKLENİCİYE AİT TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
İHALE ÜZERİNE YAPILAN SÖZLEŞME İLE EKİ ŞARTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlem - Davanın Çözüm Yeri)
ŞARTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlem - Davanın Çözüm Yeri)"
1UMH18.12.2000E. 2000/50 K. 2000/62"İNŞAAT ESER SÖZLEŞMESİ (İhale Sonucunda İmzalanan Sözleşme İle İlgili Uyuşmazlıklarda Adli Yargı Yerinin Görevli Olması)
İHALA SONUCU İMZALANAN İNŞAAT ESER SÖZLEŞMESİ (İdarenin Yorumunu İçeren Encümen Kararı Özel Hukuk İşlemi Niteliği Taşıdığından Sözleşmenin Uygulanmasından Doğan Davanın Adli Yargıda Görülmesi)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARI (Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmenin Uygulanması Hakkında İdarenin Yorumunu İçeren Kararla İlgili Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
1UMH3.7.2000E. 2000/22 K. 2000/30"AÇIK ARTIRMA İHALESİ DAVASI (İdarece Yapılan İhaleyle İlgili Davanın Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
İHALEDEN DOĞAN DAVA (İdarece Satış Şartnamesinden Doğan Hakların Kullanılması ve Takibine İlişkin İşlemlerden Doğan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
SATIŞ ŞARTNAMESİNDEN DOĞAN DAVA (İdarece Yapılan İhaleyle İlgili Davanın Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)"
1UMH21.6.1999E. 1999/8 K. 1999/17"SÖZLEŞMENİN FESHİNİN İPTALİ (İdarenin Özel Hukuk Sözleşmesinden Doğan Davanın Görüm ve Çözümünde Adli Yargı Yerinin Görevli Olması)
İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ (Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklarda Adli Yargının Görevli Olması)
BELEDİYENİN YAPTIĞI SÖZLEŞME (Sözleşmenin Genel Hizmetlerden Birinin Yürütülmesi Amacını Taşımaması Nedeniyle Özel Hukuku İlgilendirmesi)"
1UMH3.2.1997E. 1997/5 K. 1997/4"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İhale Yoluyla Satılan ve Mülkiyeti Malik Adına Tapuya Tescil Edilen Taşınmaz İhalesinin İptali Davasının İdari Yargıda Görülmesi)
İHALE VE TESCİLİN İPTALİ (Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İhale Yoluyla Satılan ve Mülkiyeti Malik Adına Tapuya Tescil Edilen Taşınmaz İhalesinin İptali Davasının İdari Yargıda Görülmesi)
BELEDİYE TARAFINDAN İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ (İhalenin ve Tapu Tescil İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
1UMH18.11.1991E. 1991/41 K. 1991/42"İHALE SÖZLEŞMESİNİN İDARECE FESHİ (Uğranılan Zarar İçin Açılan Tazminat Davası)
TAZMİNAT DAVASI (Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan İhale Sözleşmesinin İdarece Feshi Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Açılan)
SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE YAPTIĞI KİRA SÖZLEŞMESİ İDARECE FESHEDİLEN KİRACI (Tazminat Talebi)
KİRA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE İDARECE FESHEDİLEN KİRACI (Uğradığı Zararlar İçin Tazminat Talebi)"

SAYIŞTAY

1STKK4.3.2014 K. 38553"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ (Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne Tahsis Edilemeyeceği - Belediye Kanunu Devlet İhale Kanunu ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümlerine Aykırılığı)
BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ (Belediyeye Ait Bir Kısım Taşınmazların Belediye Kanunu Devlet İhale Kanunu ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümlerine Aykırı Şekilde Kulübe Tahsis Edilemeyeceği)"
1S6.D19.4.2005 K. 10983"AKARYAKIT ALIMI ( Devlet İhaleleri Genelgesi Ekindeki Listede Öngörülen İndirimin Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Alımın Kıymet Takdiri Suretiyle Değil Pazarlık Usulü İle Yapıldığı )
PAZARLIK USULÜ İLE AKARYAKIT ALIMI ( Devlet İhaleleri Genelgesi Ekindeki Listede Öngörülen İndirimin Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
1S6.D27.6.2002 K. 10440"ÜNİVERSİTEYE AİT OTOPARK ( İşletilmesinin Üniversite Vakfına Verilmesi ve Gelirin de Vakıf Hesabına Yatırılması - Mevzuata Aykırılığı )
OTOPARK ( Üniversiteye Ait - İşletilmesinin Üniversite Vakfına Verilmesi ve Gelirin de Vakıf Hesabına Yatırılmasının Mevzuata Aykırılığı )"
1STKK23.10.2001 K. 25346"İHALE ( Dünya Bankası Kriterlerine Uygun Yapılan - Sözleşmenin Nasıl Değiştirileceğine İlişkin Bir Hüküm Bulunmaması/Değiştirilerek Fiyat Farkı Verilmesinin Hazine Zararına Yol Açtığı )
DÜNYA BANKASI KRİTERLERİNE UYGUN YAPILAN İHALE ( Sözleşmenin Nasıl Değiştirileceğine İlişkin Bir Hüküm Bulunmaması - Değiştirilerek Fiyat Farkı Verilmesinin Hazine Zararına Yol Açtığı )
HAZİNE ZARARINA YOL AÇMAK ( Dünya Bankası Kriterlerine Uygun Yapılan İhale - Sözleşmenin Nasıl Değiştirileceğine İlişkin Bir Hüküm Bulunmaması/Değiştirilerek Fiyat Farkı Verilmesi )"
1SDK12.7.2000 K. 1041/1"İHALE ( Asli ve Sürekli Kamu Hizmeti Niteliğinde Olan Bilgisayar İşletim ve Bakım Hizmetleri/Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
ASLİ VE SÜREKLİ KAMU HİZMETİ ( Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin İhale Ettiği Bilgisayar İşletim ve Bakım Hizmetlerinin Niteliği - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
BİLGİSAYAR İŞLETİM VE BAKIM HİZMETLERİNİN NİTELİĞİ ( Asli ve Sürekli Kamu Hizmeti - İhaleye Çıkarılamayacağı/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
SÖZLEŞMENİN TESCİL EDİLMEMESİ ( Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin İhale Ettiği Bilgisayar İşletim ve Bakım Hizmetleri - Asli ve Sürekli Kamu Hizmeti Niteliği )"
1SDK9.2.2000 K. 1021/2"İHALE ( Yeterlik Belgesi Alabilmek İçin Firmalarda Aranacak Özellikler ve Belgeler Listesi/Şartların Katılımı Engellediği - Rekabet İlkesine Aykırılığı/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
YETERLİK BELGESİ ( Alabilmek İçin Firmalarda Aranacak Özellikler ve Belgeler Listesi/Şartların Katılımı Engellediği - Rekabet İlkesine Aykırılığı/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
ŞARTNAME ( Bedelsiz Görülme İmkanı Varken Alındığına Dair Vezne Alındı Makbuzunun İbrazının İstenmesi - İhaleye Katılımı Dolayısı İle Rekabeti Engellediği/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
REKABETİN ENGELLENMESİ ( Yeterlik Belgesi Alabilmek İçin Firmalarda Aranacak Özellikler ve Belgeler Listesi/Şartların Katılımı Engellediği - Şartnamenin Bedelsiz Görülme İmkanı Varken Alındığına Dair Vezne Alındı Makbuzunun İbrazının İstenmesi )
SÖZLEŞME TESCİLİNİN MÜMKÜN BULUNMAMASI ( Yeterlik Belgesi Alabilmek İçin Firmalarda Aranacak Özellikler ve Belgeler Listesi/Şartların Katılımı Engellediği - Şartnamenin Bedelsiz Görülme İmkanı Varken Alındığına Dair Vezne Alındı Makbuzunun İbrazının İstenmesi )"
1STKK19.10.1999 K. 24553"MAHALLİ PAREKENDE SATIŞ ( Türkiye Sınırları İçinde Gümrüklü Jet Yakıtınının Yalnızca Bir Şirket Tarafından Pazarlanması Nedeniyle Bu Tür Yakıtın Mahalli Parekende Satış Fiyatının Oluşmaması )
JET YAKITININ TEK ŞİRKET TARAFINDAN PAZARLANMASI ( Türkiye Sınırları İçinde Gümrüklü Jet Yakıtının Şirket Tarafından Direkt Pazarlanması ile Mahalli Parekende Satış Fiyatının Oluşmaması )
YAKIT ALIMINDA İNDİRİM ( Türkiye Sınırları İçinde Gümrüklü Jet Yakıtının Şirket Tarafından Direkt Pazarlanması ile Mahalli Parekende Satış Fiyatının Oluşmaması )"
1S6.D7.1.1999 K. 9725"PETROL VE ÜRÜNLERİ BEDELİ ( İhale Yoluyla Petrol Ofisi A.Ş. den Alınan Ürün Bedellerinde İndirim Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Olmaması )"
1STKK16.1.1996 K. 23754"AKARYAKIT ALIMINDA İNDİRİM ( Petrol Ofisi Bölge Müdürlüğünden Yalnızca Çek Alınıp Akaryakıt Alımının Bayilerden Yapılması Durumunda Yüzde İki İndirim Yapılması )
PETROL OFİSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN YALNIZCA ÇEK ALINMASI ( Yalnızca Çek Alınıp Akaryakıt Alımının Bayilerden Yapılması Durumunda Yüzde İki İndirim Yapılması )"
1SGKK21.1.1993 K. 4761/1"GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
ÖZEL İDARELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
BELEDİYELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
İHALE İLE KİRALANAN GAYRİMENKULLER ( Genel ve Katma Bütçeli İdareler Özel İdare ve Belediyeler İle Döner Sermayeli Kuruluşlar Tarafından - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"

Madde 2

YARGITAY

2Y4.CD11.4.2011E. 2011/3197 K. 2011/4812"DEVLET İHALE YASASI'NA AYKIRILIK ( Sanığın Kardeşinin Şirketinden Kamu Kurumuna Mal Aldığı - Suç Tarihi ve Dava Zamanaşımın Durma Süresi Dikkate Alındığında Zamanaşının Gerçekleşmediğinin Dikkate Alınacağı )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Kardeşinin Şirketinden Kamu Kurumuna Mal Aldığı/Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma - uç Tarihi ve Dava Zamanaşımın Durma Süresi Dikkate Alındığında Zamanaşının Gerçekleşmediğinin Dikkate Alınacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Devlet İhale Kanunu'na Aykırılık - Karardaki Yanlış Suç Tarihi Esas Alınarak Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )
LÜZUMU MUHAKEME KARARI ( Devlet İhale Kanunu'na Aykırılık - Karardaki Yanlış Suç Tarihi Esas Alınarak Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )"
2YCGK30.10.2007E. 2006/4MD-326 K. 2007/220"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Karayollarına Ait Yolun Yapımının İhaleye Çıkarılmadan Belirli Bir Firmaya Verilmesi Yönündeki İşlemin Bakan Oluruna Sunulması )
İHALE YAPILMADAN İŞ VERİLMESİ ( 2286 Sayılı Yasanın 63. Maddesine Göre Hareket Edilmiş Olması ve Herhangi Bir Şahıs Lehine Kamu Zararına Hareketten Söz Edilememesi-Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmaması )
İDARENİN ZARARA UĞRAMASI ( İhaleye Çıkarılmadan İşin Yapılmasının Bir Firmaya Verilmesi-2286 Sayılı Yasanın 63. Maddesine Göre Hareket Edilmiş Olması ve Herhangi Bir Şahıs Lehine Kamu Zararına Hareketten Söz Edilememesi )
MÜSTEŞARIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( İhaleye Çıkarılmadan İşin Yapılmasının Bir Firmaya Verilmesi-2286 Sayılı Yasanın 63. Maddesine Göre Hareket Edilmiş Olması ve Herhangi Bir Şahıs Lehine Kamu Zararına Hareketten Söz Edilememesi )"
2Y11.HD13.7.2006E. 2005/8040 K. 2006/8398"AKARYAKIT FİYAT FARKI ( İhale Tenzilatına Tabi Olmadığı - Davalı Tarafından Yapılan Kesintilerin KDV'si İle Birlikte Ödenmesi Gerektiği )
YAPILAN KESİNTİLERİN KDV'Sİ İLE BİRLİKTE ÖDENMESİ ( Akaryakıt Fiyat Farkının İhale Tenzilatına Tabi Olmadığından Ödenmesi Gerektiği )
İHALE TENZİLATI ( Akaryakıt Fiyat Farkının İhale Tenzilatına Tabi Olmadığı )"
2Y15.HD5.5.2003E. 2002/5789 K. 2003/2383"KEŞİF BEDELİ İLE MÜTEAHHİTLİK KARNESİNİN FARKLI MEBLAĞLAR İÇERMESİ ( Belediye Hizmet Binası İşinin Davacı Tarafından Yapılabilmesinin Olanaksız Olması )
MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İLE KEŞİF BEDELİNİN FARKLI MEBLAĞLAR İÇERMESİ ( Belediye Hizmet Binası İşinin Davacı Tarafından Yapılabilmesinin Olanaksız Olması )"
2YCGK29.4.2003E. 2003/4-64 K. 2003/130"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Memur Sıfatını Haiz Olan Kişinin Kasten Yada Yazılı Hallerden Başka Her Ne Suretle Olursa Olsun Görevini Yasanın Gösterdiği Usul ve Esaslar Harici Yapması )
MEMUR SIFATINI HAİZ OLAN KİŞİNİN YASADA BELİRTİLEN USULLER HARİCİNDE GÖREVİNİ YAPMASI ( Memurun Görevi Kötüye Kullanması Suçunun Oluşması )
GÖREVİ İHMAL ( Memur Sayılan Kimsenin Görevini Yapmaması Yada Gecikerek Yapması )
İHALE YASASINA AYKIRILIK ( Sanıkların İhalenin Bölünmezliği İlkesine Aykırı Davrandığı İddialarının Varsayımlara Dayanması Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanmak Suçunun Oluşmaması )
İDAREYE AİT ARAÇLARIN PASTA CİLASININ YAPILMAMASI ( Sanığın Döner Sermaye Müdürü Olması- Bu İşin İse Teknik Bir İş Olması Nedeniyle Görevi İhmal Suçunun Oluşmaması )
DÖNER SERMAYE MÜDÜRÜ OLAN SANIĞIN İDAREYE AİT ARAÇLARIN PASTA CİLASINI YAPMAMASI ( Bu İşin Teknik Bir İş Olması Nedeniyle Görevi İhmal suçunun Öğelerinin Oluşmaması )
AKTİF BİR HAREKETLE İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI ( Görevi Kötüye Kullanmak Suçunun Oluşması )
PASİF BİR HAREKETLE İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI ( Görevi İhmal Suçunun Oluşması )"

DANIŞTAY

2D13.D2.6.2016E. 2015/6409 K. 2016/2158"KİRA İHALESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Muhammen Bedelin On Yıl Boyunca İdareye Ödenecek Asgari Tutarın Toplamı Esas Alınarak Belirlenmediği - İhale İlanının Yıllık Muhammen Bedele Göre Yapıldığı/İlanı 2886 Sayılı Kanuna Uygun Olarak Yapılmayan İhalede Hukuka Uygunluk İşlemin İptaline Yönelik Mahkeme Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
KAMU İHALESİNİN İLANI ( Ayrıca İhale Tarihinden En Az On Gün Önce Bir Defada Resmî Gazetede Yayınlanması Gerektiği Hâlde Yalnızca Yerel Gazetede İlan Edilmekle Yetinildiği - İlanı 2886 Sayılı Kanuna Uygun Olarak Yapılmayan İhalede Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
MUHAMMEN BEDELİN BELİRLENMESİ ( On Yıl Boyunca İdareye Ödenecek Asgari Tutarın Toplamı Esas Alınarak Belirlenmediği/İhale İlanının Yıllık Muhammen Bedele Göre Yapıldığı - İlanı 2886 Sayılı Kanuna Uygun Olarak Yapılmayan İhalenin Hukuka Aykırı Olduğu )"
2D13.D13.10.2015E. 2015/2711 K. 2015/3402"İRTİFAK İHALESİNİN UYGUN GÖRÜLMEMESİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Mülkiyeti Hazineye Ait Bulunan Taşınmazın Tamamının Değerlendirilmek Suretiyle Kamu Yararının En Üst Seviyede Temininin Amaçlandığı - İhalenin Onaylanmamasının Kamu Yararına ve Hukuka Uygun Kullanıldığının Gözetileceği/İhale İptali)
İHALENİN ONAYLANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU (İhale Edilen Kısımın Dışında Atıl Vaziyette Bölümler Bulunduğu - Taşınmazın Tamamının Değerlendirecek Mahiyette ve En Üst Seviyede Teminin Amaçlanacağı/İhalenin Onaylanmamasına İlişkin Takdir Yetkisinin Kamu Yararına/Hukuka Uygun Kullanıldığı)
İTA AMİRİNİN YERİNDELİK DENETİMİ YAPARAK HAZİNE MENFAATİNİ KORUMAYA ÇALIŞMASI (İhaleye Sadece İki İsteklinin Katıldığı/Sunulan Tekliflerin Tahmini Bedele Ve Birbirlerine Yakın Olduğu - Taşınmazın Konumu ve Yüzölçümü ile Taşınmazın Bir Kısmının İhale Dışı Bırakılmasının İhalede Rekabet Ortamını İhlal Ettiği)
İTA AMİRİNE İHALEYİ ONAYLAMAK VE ONAYLAMAMAK ÜZERE TANINAN YETKİ (Yerindelik Denetimi Yapılabileceği/Hazinenin Menfaatlerinin Korunmaya Çalışıldığı - Eldeki Davada Yapılan İhalede Rekabet Ortamı Tam Olarak Sağlanamadığı/İhaleye Sadece İki İsteklinin İhaleye Katıldığı/Kamu Yararının Gerçekleşmediği)
İHALEDEN BEKLENEN KAMU YARARININ GERÇEKLEŞMEDİĞİ (İta Amirinin İhaleyi Onaylamama Yönündeki İşleminin Hukuka Uygun Olduğu - Kamu Yararının En Üst Seviyede Temini Amaçlandığı Halde Dava Konusu İhalede Bunun Gerçekleşmediği/İhalenin Onaylanmamasının Kamu Yararına ve Hukuka Uygun Kullanıldığının Gözetileceği)"
2D13.D6.4.2010E. 2009/7074 K. 2010/2940"İHALENİN İPTALİ ( Yapım İşi - Raylı Sistemin ve Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Sisteminin Zorunlu Olmadığı Halde Birlikte İhale Edildiği/Katılımı Azaltan Nitelikte Koşullar Öngören İhalenin İptali Gerektiği )
YAPIM İŞİ ( Raylı Sistemin ve Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Sisteminin Zorunlu Olmadığı Halde Birlikte İhale Edildiği - Katılımı Azaltan Nitelikte Koşullar Öngören İhalenin İptali Gerektiği )
GÖREV ( İhalenin İptali İstemi - İhalelerde Sözleşme Aşamasına Kadar Yasaya Dayanılarak İdarece Alınan Karar ve Yapılan İşlemlerin İptali İstemiyle Açılan Davaların İdari Yargı Yerinde/Sözleşme Yapıldıktan Sonra Sözleşme Hükümlerinin Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İle Sözleşmeye Karşı Açılacak Davaların Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAVALAR ( İhalelerde Sözleşme Aşamasına Kadar Yasaya Dayanılarak İdarece Alınan Karar ve Yapılan İşlemlerin İptali İstemiyle Açılan Davaların İdari Yargı Yerinde Görüleceği - Sözleşme Yapıldıktan Sonra Sözleşme Hükümlerinin Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İle Sözleşmeye Karşı Açılacak Davaların Adli Yargıda Görüleceği )"
2D13.D6.11.2007E. 2007/1234 K. 2007/6834"DEVLET İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Bir İhale İşi Olan Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )
İHALE İŞİ OLAN EMANET USULÜ ( 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Bir İhale İşi Olan Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )
TAŞERON ARACILIĞIYLA YAPTIRILACAK İŞLER ( 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Bir İhale İşi Olan Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )
İHALE İŞLERİNDE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR ( Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )"
2D10.D31.10.2006E. 2003/5340 K. 2006/6238"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Kiralanmasına İlişkin Sözleşmede Belirtilen Farklı Bir Kullanım Nedeniyle Ecrimisil İstenebileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazın Kiralanmasına İlişkin Sözleşmede Belirtilen Farklı Bir Kullanım Nedeniyle Ecrimisil İstenebileceği )
ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazın Kiralanmasına İlişkin Sözleşmede Belirtilen Farklı Bir Kullanım Nedeniyle İstenebileceği )"
2D10.D8.6.2005E. 2003/2480 K. 2005/2874"İHALE ( Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde Taşeron Seçimi İçin Yapılan İhalede 2886 Sayılı Yasanın 83. Maddesinde Belirlenen Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunan Şirkete 84. Maddede Öngörülen Yaptırımım Uygulanması Gerektiği )
EMANET ARACILIĞIYLA YAPTIRILACAK İŞLER ( Taşeron Seçimi İçin Yapılan İhalede 2886 Sayılı Yasanın 83. Maddesinde Belirlenen Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunan Şirkete 84. Maddede Öngörülen Yaptırımım Uygulanması Gerektiği )
TAŞERON SEÇİMİ İÇİN YAPILAN İHALE ( 2886 Sayılı Yasanın 83. Maddesinde Belirlenen Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunan Şirkete 84. Maddede Öngörülen Yaptırımım Uygulanması Gerektiği )"
2D10.D16.12.2003E. 2001/4312 K. 2003/5197"İHALE ( Belediyelerin Kurdukları ve Yönetiminden Belediye Başkanı ve Diğer Personelin Sorumlu Olduğu Şirketlerin Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )
BELEDİYELERİN KURDUKLARI ŞİRKETLER ( Yönetiminden Belediye Başkanı ve Diğer Personelin Sorumlu Olduğu - Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )
ŞİRKETLER ( Belediyelerin Kurdukları ve Yönetiminden Belediye Başkanı ve Diğer Personelin Sorumlu Olduğu - Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )
HAKSIZ REKABET ( Belediye Şirketlerinin Belediye İhalelerine Katılması - İhalenin Güven Ortamında Yapılması ve Katılanların Hiç Bir Kuşku Duymamalarının Sağlanması Gereği )"
2D2.D26.6.2001E. 2001/979 K. 2001/1830"İHALE ( Belediyenin Kullanımına Bırakılan Plajların Pazarlık Suretiyle Kiraya Verilmesi - Rekabet Ortamının Sağlanması Gereği )
BELEDİYENİN KULLANIMINA BIRAKILAN PLAJ ( Pazarlık Suretiyle Kiraya Verilmesi - Rekabet Ortamının Sağlanması Gereği )
REKABET ORTAMININ SAĞLANMASI GEREĞİ ( Belediyenin Kullanımına Bırakılan Plajların Pazarlık Suretiyle Kiraya Verilmesi )"
2D2.D10.2.2000E. 2000/2 K. 2000/2"İHALE KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Soruşturma İznine Yapılan İtirazın Reddi - Alımların Parça Parça Yapılamayacağı )
DEVLET İHALE KANUNU'NA AYKIRI DAVRANIŞ ( Soruşturma İznine Yapılan İtirazın Reddi - Alımların Parça Parça Yapılamayacağı )
SORUŞTURMA İZNİNE İTİRAZIN REDDİ ( Devlet İhale Kanunu'na Aykırı Davranış )"
2D10.D13.3.1997E. 1996/10055 K. 1997/903"SÖZLEŞME VE BAĞITLARIN TESCİLİ ( Sayıştayca Yapılan Denetimin Bir Öndenetim Olması )
ÖNDENETİM ( Sayıştayca Sözleşme ve Bağıtların Tescile Tabi Tutulma İşlemi )
SAYIŞTAY KARARI ( İdari Nitelikte Olması )
İDARİ İŞLEM ( Sayıştay Tarafından Yapılan Öndenetim )"
2D6.D7.2.1997E. 1996/1122 K. 1997/588"KIYMET TAKDİRİ YOLUNUN KULLANILMASININ YASAKLANMASI ( İlgili Genelgenin Geçerliliği )
MALİYE BAKANLIĞININ UYGUN GÖRÜŞÜ ALINMASI ( Kamu Kuruluşlarının Kendi İştirakleri Şirketlere Yaptıracakları İşlerde )
BELEDİYE ŞİRKETLERİNE İHALESİZ İŞ VERİLMESİNİ YASAKLAYAN GENELGE ( Geçerliliği )
GENELGENİN GEÇERLİLİĞİ ( Belediyelerin Kendi İştiraki Şirketlere İhalesiz İş Vermesini Yasaklayan )"
2D10.D18.4.1995E. 1994/7750 K. 1995/2059"İHALEDE REKABETİN OLUŞMASI ( Teknik Şartnamenin Oluşumunun Yasaya Aykırı Olması )
TEKNİK ŞARTNAME ( Alımı Öngörülen Şartnamade Hangi Sistemin Kullanılacağının Gösterilmemesi )
TEKLİFİN ŞARTNAMEYE AYKIRI OLMASI ( İhale İçin Yapılan Teklifin Yasaya Aykırı Olması )
İHALE KARARIYLA ŞARTNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Yasaya Aykırı Olması )"
2D2.D1.11.1994E. 1994/1620 K. 1994/1797"BİRDEN FAZLA KAMU KURUM VE KURULUŞUNU İLGİLENDİREN BAKANLIK SORUŞTURMASI ( Diğer Bakanlıklardan Müfettiş İsteyerek Başbakanlığa Bilgi Verme Gereği )
BAŞBAKANLIĞA BİLGİ VERME ( Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunu İlgilendiren Bakanlık Soruşturmasının Başlatılması Halinde )
DİĞER BAKANLIKLARDAN MÜFETTİŞ İSTEME ( Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunu İlgilendiren Bakanlık Soruşturmasının Başlatılması Halinde )"
2D1.D19.10.1989E. 1989/111 K. 1989/133"KAMU İHALELERİNİN TEMEL İLKELERİ ( Sözleşmenin Bağıtlanmasından Sonra Koşulların Müteahhit Lehine Değiştirilmesinin İlkelere Ters Düşmesi )
MÜTEAHHİT LEHİNE DEĞİŞTİRİLEN KOŞULLAR ( Kamu İhalelerinin Temel İlkelerine Ters Düşmesi )
SÖZLEŞME BAĞITLANDIKTAN SONRA KOŞULLARIN MÜTEAHHİT LEHİNE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kamu İhalelerinin Temel İlkelerine Ters Düşmesi )"

SAYIŞTAY

2STKK23.5.2006 K. 28719"DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI ( Sözleşme Eki Keşifte Bulunmayıp İdarece Sonradan Alınmasına Gerek Duyulan Demirbaş Eşyanın Yapım İşinin Mütemmim Cüzü Olmadığı - Yapının Teknik Olarak İkmal Edilmesi İçin Gerekli Olmayan Masa Sıra Gibi Demirbaş Malzemenin Müstakillen Temin Edilmesi Gerekirken Yeni Birim Fiyat Düzenlemesinin Mümkün Olmadığı )
YENİ BİRİM FİYAT DÜZENLENMESİ ( Yapım İşinin Keşfinde Bulunmayan Masa Sıra Yazı Tahtası Kürsü Askı Gibi Demirbaş Eşyanın Teminin Müstakil Bir İhale Yerine Yapım İşi Kapsamında Temininin Hatalı Olduğu - Özel ve Yeni Birim Fiyat Düzenlenemeyeceği )
DEMİRBAŞ MALZEMENİN YAPIM İHALESİ KAPSAMINDA TEMİNİ ( Yapım İşinin Mütemmim Cüzü Olmayan ve Yapının Teknik Olarak İkmal Edilmesi İçin Gerekli Olmayan Masa Sıra Gibi Demirbaş Alımının Yapım İşi Kapsamında Karşılanamayacağı - Bağımsız Bir İhale ile Karşılanabilecek Demirbaş Alımı İçin Yeni Birim Fiyat Düzenlenmesinin Hatalı Olduğu )"
2STKK11.10.2005 K. 28122"YAPIM İŞİ İHALESİ ( Demirbaş Eşya Niteliğindeki Masa Sandelye Koltuk Perde Türü Malzemelerin Piyasadan Doğrudan Satın Alma Yoluyla Temin Edilebileceği - Yapım İhalesi Konusuna Girmeyen Demirbaş Niteliğindeki Eşya Alımının Yapım İhalesine Katılarak %25 Kar ve Genel Gider Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
DEMİRBAŞ EŞYA ALIMI ( Satın Alma Yoluyla Piyasadan Temini Mümkün Olduğu Halde Yapım İşi İhalesine Katılarak %25 Müteahhit Karı Ödenmesinin Kamu Zararına Neden Olduğu )
DEMİRBAŞ EŞYANIN YAPIM İHALESİ KAPSAMINDA TEMİNİ ( Piyasadan Satın Alma Yoluyla Temini Yerine Yapım İşi İhalesine Dahil Edilmesinin Hatalı Olduğu - Müteahhit Karı ve Genel Gider Ödenerek Teminin Hatalı Olduğu )"
2STKK15.3.2005 K. 27712"YAPIM İŞİ İHALESİ KONUSUNA GİRMEYEN DEMİRBAŞ EŞYA ALIMI ( %25 Müteahhit Kârı ve Genel Gider Ödenemeyeceği - Satın Alma Yoluyla Piyasadan Temininin Mümkün Olduğu )
DEMİRBAŞ EŞYA ALIMI ( Yapım İşi İhalesi Konusuna Girmeyen ve Satın Alma Yoluyla Piyasadan Temini Mümkün Olan - %25 Müteahhit Kârı ve Genel Gider Ödenemeyeceği )
SATIN ALMA YOLUYLA PİYASADAN TEMİNİ MÜMKÜN OLAN DEMİRBAŞ EŞYA ALIMI ( %25 Müteahhit Kârı ve Genel Gider Ödenemeyeceği - Yapım İşi İhalesi Konusuna Girmediği )"
2S1.D13.4.2004 K. 8141"ASFALT ALINMASI ( Belediyece Yapılacak Yollar İçin İzmit Tüpraş Rafinerisinden - İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılanması ve İhalede Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkelerine Aykırılığı )
BELEDİYECE YAPILACAK YOLLAR İÇİN İZMİT TÜPRAŞ RAFİNERİSİNDEN ASFALT ALINMASI ( İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılanması ve İhalede Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkelerine Aykırılığı )"
2SDK9.4.2003 K. 1114/1"İHALE ( Teklif Mektubunda İhale İndiriminin Rakamla %03 Yazıyla Yüzde Üç Yazılması - %3 İndirim Kabul Edilerek Sözleşmenin İmzalanması/İdare Menfaatlerinin Korunduğu Rekabete Engel Bir Husus Bulunmadığı İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılandığı )
TEKLİF MEKTUBU ( İhale İndiriminin Rakamla %03 Yazıyla Yüzde Üç Yazılması - %3 İndirim Kabul Edilerek Sözleşmenin İmzalanması/İdare Menfaatlerinin Korunduğu Rekabete Engel Bir Husus Bulunmadığı İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılandığı )
REKABETE ENGEL BİR HUSUS BULUNMAMASI ( Teklif Mektubunda İhale İndiriminin Rakamla %03 Yazıyla Yüzde Üç Yazılması - %3 İndirim Kabul Edilerek Sözleşmenin İmzalanması/İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılandığı - İdare Menfaatlerinin Korunduğu )"
2SDK19.3.2003 K. 1111/1"İHALE ( İdarenin İta Amiri Olan ve İhale Kararını Onaylayan Belediye Başkanının Aynı Zamanda İhaleye Tek Firma Olarak İştirak Eden ve İşi Üstlenen Belediye Şirketinin Ortaklar Kurulu Başkanı Olması - İhalede Açıklık ve Rekabet İlkesini Zedelediği )
İHALEDE AÇIKLIK VE REKABET İLKESİNİN ZEDELENMESİ ( İdarenin İta Amiri Olan ve İhale Kararını Onaylayan Belediye Başkanının Aynı Zamanda İhaleye Tek Firma Olarak İştirak Eden ve İşi Üstlenen Belediye Şirketinin Ortaklar Kurulu Başkanı Olması )
BELEDİYE BAŞKANININ İTA AMİRİ İHALE KARARINI ONAYLAYAN VE AYNI ZAMANDA BELEDİYE ŞİRKETİNİN ORTAKLAR KURULU BAŞKANI OLMASI ( İhalede Açıklık ve Rekabet İlkesini Zedelediği )
BELEDİYE ŞİRKETİNİN ORTAKLAR KURULU BAŞKANI OLAN BELEDİYE BAŞKANI ( Aynı Zamanda İdarenin İta Amiri ve İhale Kararını Onaylayan Kişi Olması - İhalede Açıklık ve Rekabet İlkesini Zedelediği/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )"
2S1.D7.1.2003 K. 7601"İHALE ( Konusunu Oluşturan Satın Alma İşi - Kısımlara Bölmek Suretiyle İhale Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
SATIN ALMA ( Kısımlara Bölmek Suretiyle İhale Edilmesinin Mümkün Olmadığı - Aynı İhale Konusunu Oluşturan Satın Alma İşi )
İHALEDE AYNI MALIN AYNI KİŞİDEN FARKLI FİYATLARLA ALINMASI ( Aynı Gün Yapılan Üç Ayrı İhale İle - Yasaya Aykırılığı )
MALIN AYNI KİŞİDEN FARKLI FİYATLARLA ALINMASI ( Aynı Gün Yapılan Üç Ayrı İhale İle - Yasaya Aykırılığı )"
2S7.D19.3.2002 K. 8986"DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ MALZEME ( Yapım Veya Montaj İşi İle Birleştirilerek Bu Malzemeler İçin %25 Müteahhit Kârı Verilemeyeceği )
YAPIM VEYA MONTAJ İŞİ İLE DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ MALZEME İHALESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Bu Malzemeler İçin %25 Müteahhit Kârı Verilemeyeceği )"
2SDK23.5.2001 K. 1068/1"ŞARTNAME ( Makine ve Ekipmanın Belli Bir Yaşta Olması ve Belli Bir Miktarının Firmaya Ait Olması Şartının İhalede Açıklık ve Rekabeti Engellediği )
İHALEYE KATILACAK FİRMALAR ( Yabancı Bir Firma İle Bağlantısının Olması Şartının İhalede Açıklık ve Rekabeti Engellediği )
İHALE ( İstekli Firmanın 1999-2000 Yılı Satış Cirosunun Dört Trilyonun Altında Olmadığının Belgelendirilmesinin İstenmesi Şartının İhalede Açıklık ve Rekabeti Engellediği )
İŞLERİN BİRLEŞTİRİLEREK İHALEYE ÇIKARILMASI ( 4 Kalem Farklı İşin - İhalede Açıklık ve Rekabeti Engellediği )"
2S3.D3.5.2001 K. 147"ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞININ YAPTIĞI İHALE ( Üniversite Vakıf Şirketine Verilmesi - Mevzuata Aykırı Olduğu )
DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞININ YAPTIĞI İHALE ( Üniversitenin - Üniversite Vakıf Şirketine Verilmesi/Mevzuata Aykırı Olduğu )
İHALE ( Üniversite Döner Sermaye Saymanlığı Tarafından Yapılan - Üniversite Vakıf Şirketine Verilmesi/Mevzuata Aykırı Olduğu )"
2SİBGKK26.4.2001E. 2001/1 K. 4985/1"BELEDİYELERİN KURDUKLARI VEYA İŞTİRAK ETTİKLERİ ŞİRKETLER ( İhale Kanununda Sayılan Kişilerin Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Almaları - Aynı Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )
İHALE ( Belediyelerin Kurdukları Veya İştirak Ettikleri İhale Kanununda Sayılan Kişilerin Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Aldıkları Şirketler - Aynı Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )
ŞİRKET YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ( Belediyelerin Kurdukları Veya İştirak Ettikleri Şirketlerin - İhale Kanununda Sayılan Kişilerin Görev Almaları/Aynı Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )"
2SDK18.4.2001 K. 1064/1"İHALE ( Akaryakıt Temin ve Nakliyesi - Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı )
REKABETİN SAĞLANMASI İLKELERİNE AYKIRILIK ( Akaryakıt Temin ve Nakliyesi İhalesi - Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı )
AKARYAKIT TEMİN VE NAKLİYESİ İHALESİ ( Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı - Rekabetin Sağlanması İlkelerine Aykırılık )
SÖZLEŞMENİN TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Akaryakıt Temin ve Nakliyesi İhalesi - Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı/Rekabetin Sağlanması İlkelerine Aykırılık )"
2SDK7.2.2001 K. 1058/1"İHALE ( Teklif Mektuplarından 17'sinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Kriminal Polis Laboratuvarı Uzmanlarınca da Teyit Edilmesi - İhalede Usulsüzlük Yapıldığı/Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
TEKLİF MEKTUBU ( 17'sinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Kriminal Polis Laboratuvarı Uzmanlarınca da Teyit Edilmesi - İhalede Usulsüzlük Yapıldığı/Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
SÖZLEŞME TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Teklif Mektuplarından 17'sinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Kriminal Polis Laboratuvarı Uzmanlarınca da Teyit Edilmesi - İhalede Usulsüzlük Yapıldığı )"
2SDK24.1.2001 K. 1056/1"İHALE ( Konu Etüd Proje İşi Yapımıyla İlgili Hizmet İşi Olmasına Rağmen Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
ETÜD PROJE İŞİ YAPIMIYLA İLGİLİ HİZMET ( Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
PAZARLIK USULÜ İLE İHALE ( Konu Etüd Proje İşi Yapımıyla İlgili Hizmet İşi Olmasına Rağmen Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
2SGKK30.11.2000 K. 4973/1"MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulundukları - Kamu İhalelerine Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Sahip Bulunan Mahalli İdare Birlikleri - Kamu İhalelerine Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
KAMU İHALELERİ ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulunan Mahalli İdare Birliklerinin Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
İHALE ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulunan Mahalli İdare Birliklerinin Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı - Kamu İhaleleri )"
2SDK1.3.2000 K. 1023/1"İHALE ( Şartname Satın Alındığına Dair Makbuz İbrazı İstenmesi - İhaleye Katılımı Azaltıcı Dolayısıyla Rekabeti Engelleyici Nitelikte Olduğu )
ŞARTNAME ( Satın Alındığına Dair Makbuz İbrazı İstenmesi - İhaleye Katılımı Azaltıcı Dolayısıyla Rekabeti Engelleyici Nitelikte Olduğu )
İHALEYE ORTAK GİRİŞİM ( Katılacak Firmaların Her Birinden Aynı Tutarda Banka Referans Mektubu İstenmesi Şartı - İhalede Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesinin İhlali )
REKABETİN SAĞLANMASI VE AÇIKLIK İLKESİNİN İHLALİ ( Şartname Satın Alındığına Dair Makbuz İbrazı İstenmesi - Katılacak Firmaların Her Birinden Aynı Tutarda Banka Referans Mektubu İstenmesi )"
2SDK9.2.2000 K. 1021/2"İHALE ( Yeterlik Belgesi Alabilmek İçin Firmalarda Aranacak Özellikler ve Belgeler Listesi/Şartların Katılımı Engellediği - Rekabet İlkesine Aykırılığı/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
YETERLİK BELGESİ ( Alabilmek İçin Firmalarda Aranacak Özellikler ve Belgeler Listesi/Şartların Katılımı Engellediği - Rekabet İlkesine Aykırılığı/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
ŞARTNAME ( Bedelsiz Görülme İmkanı Varken Alındığına Dair Vezne Alındı Makbuzunun İbrazının İstenmesi - İhaleye Katılımı Dolayısı İle Rekabeti Engellediği/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
REKABETİN ENGELLENMESİ ( Yeterlik Belgesi Alabilmek İçin Firmalarda Aranacak Özellikler ve Belgeler Listesi/Şartların Katılımı Engellediği - Şartnamenin Bedelsiz Görülme İmkanı Varken Alındığına Dair Vezne Alındı Makbuzunun İbrazının İstenmesi )
SÖZLEŞME TESCİLİNİN MÜMKÜN BULUNMAMASI ( Yeterlik Belgesi Alabilmek İçin Firmalarda Aranacak Özellikler ve Belgeler Listesi/Şartların Katılımı Engellediği - Şartnamenin Bedelsiz Görülme İmkanı Varken Alındığına Dair Vezne Alındı Makbuzunun İbrazının İstenmesi )"
2S4.D29.6.1999 K. 28735"İHALEDE AÇIKLIK VE REKABETİN SAĞLANMASI İLKESİ ( Aynı Özellikleri Taşıyan İki Tekliften Daha Ucuz Olanının Sadece Markasından Dolayı Tercih Edilmemesinin İlkeye Aykırı Olması )"
2SDK3.2.1999 K. 989/1"İHALE ( Çöp Toplama ve Nakli İşinin Yapım İşi Olarak Kabul Edilmesi - Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesine Aykırı Nitelik Taşıması/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİ İŞİ ( İhalede Yapım İşi Olarak Kabul Edilmesi - Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesine Aykırı Nitelik Taşıması/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
REKABETİN SAĞLANMASI VE AÇIKLIK İLKESİNE AYKIRILIK ( İhalede Çöp Toplama ve Nakli İşinin Yapım İşi Olarak Kabul Edilmesi - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )"
2SDK11.11.1998 K. 981/1"İHALE ( Birim Fiyat Analizi Düzenlenmeden Tahmini Olarak Keşif Bedelinin Tespit Edilmesi - Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesine Aykırılık/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Görülmediği )
BAYRAK DİREĞİ YAPIM İŞİ ( Birim Fiyat Analizi Düzenlenmeden Tahmini Olarak Keşif Bedelinin Tespit Edilmesi/Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesine Aykırılık - Bayrak Mevzuatına Uygunluğunu Konusununda Tereddüt )
REKABETİN SAĞLANMASI VE AÇIKLIK İLKESİNE AYKIRILIK ( Bayrak Direği Yapım İşi - Birim Fiyat Analizi Düzenlenmeden Tahmini Olarak Keşif Bedelinin Tespit Edilmesi )
BİRİM FİYAT ANALİZİ ( Düzenlenmeden Tahmini Olarak Keşif Bedelinin Tespit Edilmesi - Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesine Aykırılık/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Görülmediği )"
2SDK23.10.1996 K. 942/1"İHALE ( Belediyece Artırmaya Çıkarılarak Satılması Gereken Arsa İle Eksiltmeye Çıkarılıp Yaptırılması İcabeden Prefabrik Fuar Standı İnşaatına - İşin Tek Bir İhalede Toplanmasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYENİN ARTIRMAYA ÇIKARDIĞI ARSA SATIŞI ( Eksiltmeye Çıkarılıp Yaptırılması İcabeden Prefabrik Fuar Standı İnşaatı İşiyle Tek Bir İhalede Toplanabileceği )
EKSİLTMEYE ÇIKARILIP YAPTIRILMASI İCABEDEN PREFABRİK FUAR STANDI İNŞAATI İŞİ ( Belediyece Artırmaya Çıkarılarak Satılması Gereken Arsa İle Tek Bir İhalede Toplanabileceği )
ARSA SATIŞI VE FREFABRİK FUAR STANDI İNŞAATI İŞİ ( Belediyece Tek Bir İhalede Toplanmasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
FREFABRİK FUAR STANDI İNŞAATI İŞİ VE ARSA SATIŞI ( Belediyece Tek Bir İhalede Toplanmasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )"
2SGKK21.10.1996 K. 4863/1"VAKIFLAR ( Üniversite Personelinin Karar Organlarında Yer Aldıkları - İlgili Üniversitenin Katma Bütçe Fonlar ve Döner Sermaye İşletmeleri İhalelerine Katılamayacakları )
ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN KARAR ORGANLARINDA YER ALDIKLARI VAKIFLAR ( İlgili Üniversitenin Katma Bütçe Fonlar ve Döner Sermaye İşletmeleri İhalelerine Katılamayacakları )
ÜNİVERSİTELERİN KATMA BÜTÇE FONLAR VE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN İHALELERİ ( Üniversite Personelinin Karar Organlarında Yer Aldıkları Vakıfların Katılamayacakları )
İHALE ( Üniversitenin Katma Bütçe Fonlar ve Döner Sermaye İşletmelerinin - Üniversite Personelinin Karar Organlarında Yer Aldıkları Vakıfların Katılamayacakları )"
2SDK22.5.1996 K. 933/3"İHALE ŞARTNAMESİ ( İsteklilerin Son 5 Yıllık Ciro Ortalamalarını Gösterir Mali Durum Bildirgesi İbraz Etmeleri İle İlgili Hüküm - Rekabet İlkesi Aykırılık/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
İHALEDE AÇIKLIK VE REKABET İLKESİNE UYULMAMASI ( Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı - İsteklilerin Son 5 Yıllık Ciro Ortalamalarını Gösterir Mali Durum Bildirgesi İbraz Etmeleri İle İlgili Hüküm )
AÇIKLIK VE REKABET İLKESİNE UYULMAMASI ( İhale Sözleşmesinin Tescilinin Mümkün Olmadığı - İsteklilerin Son 5 Yıllık Ciro Ortalamalarını Gösterir Mali Durum Bildirgesi İbraz Etmeleri İle İlgili Hüküm )
YURT İÇİNDE AÇILAN İHALEYE YABANCI FİRMANIN İŞTİRAK ETMESİ ( İhaleye Uluslararası Nitelik Kazandırmış Olmasına - 85/9342 Kararı Ekindeki Esaslara Ait Hükümlere Uyulmamış Olmasından Dolayı Sözleşmenin Tescil Edilemeyeceği )"
2STKK2.3.1993 K. 22959"İNŞAAT RUHSATI VERİLMEYEN ARSA ( Müteaahhide Yeni Yer Teslimi - Hakedişlere Yarım Kalan İnşaat İle İlgili İmalat Bedellerinin Dahil Edilmesi/Fazla Ödemede Tahakkuk Memuru ve Saymanın da Sorumlu Olacağı )
TAHAKKUK MEMURU VE SAYMANIN SORUMLULUKLARI ( İnceleme Sonunda Ödemelerin Mevzuata Aykırılığının Görülebilecek Bir Hhusus Olduğu - Yarım Kalan İnşaat İle İlgili İmalat Bedellerinin Yeni Teslim Edilen Yerdeki Hakedişlere Dahil Edilmesi )"
2SDK20.5.1992 K. 816/1"DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARCA YAPILAN İHALELER ( Hukuki Şartları Taşımayan Pazarlık Kararının Geçerli Olamayacağı )
PAZARLIKLA MAL ALIMI ( Hukuki Şartları Taşımayan Pazarlık Kararının Geçerli Olamayacağı - Döner Sermaye İşletmesi )
İHALE ( Döner Sermayeli Kuruluşlarca Yapılan - Teklifler Verildikten Sonra Yapılan Zam ve İndirim Tekliflerinin Kabul Edilemeyeceği/Değişiklik Yapılamayacağı - Muhammen Bedelin Aşılamayacağı )
TAHMİNİ BEDEL HESAP TUTANAĞI ( İhale Dosyasında Bulunması Gerektiği - Döner Sermayeli Kuruluşlarca Yapılan İhaleler )"
2SDK28.12.1990 K. 779/1"İHALE ( Başka Başka İstekliler Tarafından Karşılanması Mutat Olan Muhtelif İşlerin Bir Eksiltmede Toplanamayacağı - İhtiyaçların En İyi Şekilde ve Uygun Şartlarla Karşılanması ve Rekabetin Sağlanması Esasları )
REKABETİN SAĞLANMASI ( İhtiyaçların da En İyi Şekilde ve Uygun Şartlarla Karşılanması - Başka Başka İstekliler Tarafından Karşılanması Mutat Olan Muhtelif İşlerin Bir Eksiltmede Toplanamayacağı )
İŞLERİN NİTELİKLERİNİN FARKLI VE BAŞKA BAŞKA İSTEKLİLER TARAFINDAN TEKLİFTE BULUNULMASININ MÜMKÜN OLMASI ( Bir Eksiltmede Toplanamayacağı - İhtiyaçların En İyi Şekilde ve Uygun Şartlarla Karşılanması ve Rekabetin Sağlanması Esasları )
MÜTEAAHHİTLİK KARNESİ ( İhaleye ( C ) Grubu Olanların Katılabilmeleri Mümkün Olduğu Halde İhale Şartnamesi İle ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi Verilmesinin İstenilmesi - Rekabet Ortamının Oluşmamasına Sebebiyet )
REKABET ORTAMININ OLUŞMAMASINA SEBEBİYET ( Müteahhitlik Karnesi - İhaleye ( C ) Grubu Olanların Katılabilmeleri Mümkün Olduğu Halde İhale Şartnamesi İle ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi Verilmesinin İstenilmesi )"
2SGKK8.12.1988 K. 4635/2"İHALE YILI ÖDENEĞİNİN KULLANILAMAMASI ( Tescil Veya Yer Tesliminin İklim Şartları Bakımından Çalışılmayan Devrede Ya da Ertesi Yılda Gerçekleşmesi - Süre Uzatımı ve Fiyat Farkı Ödenebileceği )
SÜRE UZATIMINI GEREKTİREN ZORUNLU NEDENLER ( Tescil Veya Yer Tesliminin İklim Şartları Bakımından Çalışılmayan Devrede Ya da Ertesi Yılda Gerçekleşmesi - Fiyat Farkı Ödenebileceği )
YAPIM İŞLERİ ( Tescil Veya Yer Tesliminin İklim Şartları Bakımından Çalışılmayan Devrede Ya da Ertesi Yılda Gerçekleşmesi - Süre Uzatımı ve Fiyat Farkı Ödenebileceği )
İDARENİN SEBEBİYET VERDİĞİ HALLER ( Yapım İşleri/Tescil Veya Yer Tesliminin İklim Şartları Bakımından Çalışılmayan Devrede Ya da Ertesi Yılda Gerçekleşmesi - Süre Uzatımı ve Fiyat Farkı Ödenebileceği )"

Madde 3

DANIŞTAY

3D6.D21.6.2000E. 1999/5729 K. 2000/4168"KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ ( İta Amirinin İhaleyi Onaylamayarak İptal Etmesi )
İTA AMİRİNİN YETKİ SINIRI ( İhaleyi Onaylamayıp İptal Etmesi-İhale Konusu Malın Muhammen Bedelinden %76 İndirim Yapılmış Olması )
İHALENİN ONAYLANMAYIP İPTAL EDİLMESİ ( İta Amirinin Yetkisi-Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri-İhale Konusu Malın Muhammen Bedelinden %76 İndirim Yapılmış Olması )"

SAYIŞTAY

3S1.D7.1.2003 K. 7601"İHALE ( Konusunu Oluşturan Satın Alma İşi - Kısımlara Bölmek Suretiyle İhale Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
SATIN ALMA ( Kısımlara Bölmek Suretiyle İhale Edilmesinin Mümkün Olmadığı - Aynı İhale Konusunu Oluşturan Satın Alma İşi )
İHALEDE AYNI MALIN AYNI KİŞİDEN FARKLI FİYATLARLA ALINMASI ( Aynı Gün Yapılan Üç Ayrı İhale İle - Yasaya Aykırılığı )
MALIN AYNI KİŞİDEN FARKLI FİYATLARLA ALINMASI ( Aynı Gün Yapılan Üç Ayrı İhale İle - Yasaya Aykırılığı )"

Madde 4

YARGITAY

4Y6.HD21.4.2016E. 2016/3087 K. 2016/3308"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ MUARAZANIN GİDERİLMESİ VE KİRA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ (İşyeri Davacı Kiracıya 2886 S. Kanununda Belirtilen Usulde Kiraya Verilmediği - 2886 S. Kanunun 75. Md. Uygulanamayacağı/Kira Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Davacı Kiracı Fuzuli Şagil Olmadığı - Davanın Reddi Kararı Bozulacağı)
DEVLET İHALE KANUNU'NDA BELİRTİLEN USULDE KİRAYA VERİLMEYEN TAŞINMAZ (Kiracılık Sıfatının Tespiti Muarazanın Giderilmesi ve Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Kira Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Davacı Kiracı Fuzuli Şagil Olmadığı/2886 S. Kanunun 75. Md. Uygulanamayacağı - Davanın Reddinin İsabetsizliği)
FUZULİ ŞAGİL OLMAMA (Kiracılık Sıfatının Tespiti Muarazanın Giderilmesi ve Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Davaya Konu İşyeri Davacı Kiracıya 2886 S. Kanununda Belirtilen Usulde Kiraya Verilmediği/2886 S. Kanunun 75. Md. Hükmünün Uygulanma İhtimali Bulunmadığı - Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Doğru Görülmediği)
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMEDİĞİ (Davaya Konu İşyeri Davacı Kiracıya 2886 S. Kanununda Belirtilen Usulde Kiraya Verilmediği - 2886 S. Kanunun 75. Md. Hükmünün Uygulanma İhtimali Bulunmadığı/Davanın Reddi Bozma Nedeni Olduğu - Kiracılık Sıfatının Tespiti Muarazanın Giderilmesi ve Kira Bedelinin Tespiti İstemi)"
4Y6.HD30.9.2015E. 2015/7873 K. 2015/7676"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ VE ÇEKİŞMENİN ÖNLENMESİ ( Davaya Konu İlköğretim Okulu Kantininin Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından İhale Edilmiş Olup 2886 S.K. Hükümleri Uyarınca Yapılan İhale Sonucunda 27/10/2003 Başlangıç Tarihli ve Bir Yıl Süreli Kira Sözleşmesi İle Davacıya Kiraya Verildiği/Davalının Kira İlişkisinin 2886 S.K. Hükümlerine Göre Kurulduğu - Kira İlişkisinin Sona Erdiği )
OKUL KANTİNİNİN KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Davalının Hazineyi Temsilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Olan Kira İlişkisinin 2886 S.K. Hükümlerine Göre Kurulduğu/2886 S.K. 75. Md. Gereğince Kira İlişkisinin Sona Erdiği - Mahkemece Davanın Reddine Karar Verileceği )
KİRA İLİŞKİSİNİN 2886 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULMASI ( Davaya Konu İlköğretim Okulu Kantininin Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından İhale Edilmiş Olup 2886 S.K. Hükümleri Uyarınca Yapılan İhale Sonucunda 27/10/2003 Başlangıç Tarihli ve Bir Yıl Süreli Kira Sözleşmesi İle Davacıya Kiraya Verildiği - 2886 S.K. 75. Md. Gereğince Kira İlişkisinin Sona Erdiği/Kiracılık Sıfatının Tespiti Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )"
4Y6.HD20.11.2014E. 2014/11532 K. 2014/12790"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Devlet İhale Kanunu Kapsamında Kira Sözleşmesi Yapılması - Bu Nitelikteki Taşınmazlara İlişkin Kira Sözleşmeleri Kira Süresinin Bitimi İle Yasal Olarak Sona Ereceği/Sözleşmenin Sona Erdiği Tarih İtibariyle Taraflar Arasındaki Kira İlişkisi Sona Erdiğinden Davalı Haksız İşgalci Durumunda Olduğu )
DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Her Ne Kadar Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Davalı Taşınmazı Kullanmaya Devam Etmiş İse de Bu Durum Taraflar Arasında Kira Sözleşmesi Yapıldığı ya da Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği )
ECRİMİSİL İSTEMİ ( Devlet İhale Kanunu Kapsamında Kira Sözleşmesi Yapılması - Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Davalı Taşınmazı Kullanmaya Devam Etmiş İse de Bu Durum Taraflar Arasında Kira Sözleşmesi Yapıldığı ya da Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Devlet İhale Kanunu Kapsamında Kira Sözleşmesi Yapılması - Bu Nitelikteki Taşınmazlara İlişkin Kira Sözleşmeleri Kira Süresinin Bitimi İle Yasal Olarak Sona Ereceği/Taraflar Arasında Kiracılık İlişkisi Kalmadığından ve Bu Nedenle de Kira Bedelinin Tespitini İstemek Mümkün Olmadığından Bu Nedenle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
4Y6.HD13.10.2014E. 2014/9150 K. 2014/10903"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ ( Davalı İdarenin İhtarname İle Kira Süresinin Sonu İtibariyle Sözleşmeyi Sonlandırdığını Bildirdiği - Kira Sözleşmesinin Sonu Olan Tarih İtibariyle Akit Sona Erdiğinden Bu Tarihten Sonrası İçin Davacının Kiracılık Sıfatının Kalmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
ADİ KİRA HÜKÜMLERİNE TABİ OLMA ( Kiracılık Sıfatının Tespiti - Davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü İle Olan Kira İlişkisi Adi Kira Hükümlerine Tabi Olup Sözleşmede Açık ya da Örtülü Süre Belirlenmiş İse Sözleşmenin Sürenin Sonunda Kendiliğinden Sona Ereceği/İdare İhtarname İle Kira Süresinin Sonu İtibariyle Sözleşmeyi Sonlandırdığını Bildirdiği/İstemin Kabulünün İsabetsizliği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ( Kiracılık Sıfatının Tespiti - Davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü İle Olan Kira İlişkisinin Adi Kira Hükümlerine Tabi Olduğu/Sözleşmede Açık ya da Örtülü Süre Belirlenmişse Sözleşmenin Sürenin Sonunda Kendiliğinden Sona Ereceği/İdare Kira Süresinin Sonu İtibariyle Sözleşmeyi Sonlandırdığını Bildirdiğinden İstemin Reddedileceği )"
4Y15.HD22.4.2004E. 2003/5627 K. 2004/2300"EDA DAVASI ( Sözleşmede Öngörülen Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Eda Davasında Mahkemece Belirlenmesi Olanağı Varken Tespit Davasının Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
TESPİT DAVASI ( Sözleşmede Öngörülen Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Eda Davasında Mahkemece Belirlenmesi Olanağı Varken Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
FİYAT FARKINA YÖNELİK KARARNAME VE SÖZLEŞME ( Öngörülen Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Eda Davasında Mahkemece Belirlenmesi Olanağı Varken Tespit Davasının Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"

DANIŞTAY

4D10.D15.5.2003E. 2003/259 K. 2003/1768"İPTAL DAVASI ( Davacının Bir Yıl Süreyle İhalelere Katılmaktan Mennedilmesine İlişkin İdari Kararın İptali İçin Açmış Olduğu Dava Olması )
EMANET USULÜ ( Emanet Usulünün 2886 Sayılı Yasada Belirtilen İhale Türleri Arasında Bulunmadığının İdare Mahkemesince Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
BELLİ İŞLERİN İHALE USULÜNE TABİ OLMAMASI ( İhale Türlerinin Belirlenmesinde 2886 Sayılı Yasanın Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İDARECE İHALEYE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLANMA ( Emanet Usulünün İhale Türleri Arasında Olmaması Nedeniyle İhale Kanununun Cezai Hükümlerinin Bu Usül İçin Geçerli Olmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
İHALE USULLERİ ( İhale Usüllerinin 2886 Sayılı Yasada Ayrıca Belirlenmiş Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TEKLİF MEKTUBU ( Teklif Mektuplarının Aynı Kişinin Elinden Çıktığının Kriminal Araştırmalar Neticesinde Belirlenmesi )
İHALELERE KATILMA YASAĞI ( Emanet Usülünde Ortaya Çıkan Usülsüzlüklere İlişkin İhale Kanunundaki Cezai Yaptırımların Uygulanamayacağının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
4IDDGK7.3.2003E. 2002/725 K. 2003/88"İHALENİN FESHİ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava )
İHALEDE KREDİ TEMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen/Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
ŞARTNAMEDE YER ALAN ÖN KOŞUL ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Kredi Temin Yükümlülüğü - Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
ÖN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan/Kredi Temin Yükümlülüğü/Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )"
4D10.D8.1.2003E. 2002/4860 K. 2002/8"BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Belediyeye Ait Taşınmazın İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin İptali İstemiyle Dava Açabileceği )
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ ( Belediye Encümenince Belediyeye Ait Taşınmazın İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Belediye Encümenince İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )
DAVA AÇMA HAKKI ( Belediyeye Ait Taşınmazın Belediye Encümenince İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )"
4D1.D29.9.1995E. 1995/194 K. 1995/197"BELEDİYE VE ÖZEL İDARELERİN DENETİMİ ( Yasalarla Belirlenen Elemanlarca İnceleme )
DENETLEME ( Belediye ve Özel İdarelerin Denetimi - Yetkili Eleman )"
4D1.D24.9.1993E. 1993/183 K. 1993/177"İHALEYE FESAT KARIŞMASI ( Yüklenicinin Yasak Fiil ve Davranışta Bulunmaması Durumunda İhalenin Feshine Neden Olmaması )
İHALENİN FESHİ ( İhaleye Fesat Karıştırılması Durumunda Yüklenicinin Yasak Fiil ve Davranışta Bulunmaması Durumunda İhalenin Feshine Neden Olmaması )"

UYUŞMAZLIK

4UMH28.11.2016E. 2016/573 K. 2016/578"KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Büyükşehir Belediyesi İle İmzalanan Cadde Kenarı Park Alanları Kira Sözleşmesi - Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )
CADDE KENARI PARK ALANLARI KİRA SÖZLEŞMESİ ( Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Büyükşehir Belediyesi İle İmzalanan - Feshine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Adli Yargının Görevli Olduğu )"
4UMH11.7.2005E. 2005/15 K. 2005/56"İHALE SONUCU DÜZENLENEN KİRA SÖZLEŞMESİNİN HÜKMEN FESHİ ( Yapılan Ödemelerin İadesi İpoteğin Kaldırılması ve Yapılan Masrafların Tazmini İstemiyle Açılan Dava - Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN DAVA ( İhale Sonucu Düzenlenen Kira Sözleşmesinin Hükmen Feshi - Yapılan Ödemelerin İadesi İpoteğin Kaldırılması ve Yapılan Masrafların Tazmini İstemi )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN HÜKMEN FESHİ ( İhale Sonucu Düzenlenen/Yapılan Ödemelerin İadesi İpoteğin Kaldırılması ve Yapılan Masrafların Tazmini İstemiyle Açılan Dava - Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
4UMH29.9.2003E. 2003/43 K. 2003/62"BELEDİYE TARAFINDAN İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ ( İptal Edilmesi - Alıcının Adına Tapuya Tescil ve İhtiyati Tedbir Davası Açması/Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ ( Belediye Tarafından İptal Edilmesi - Alıcının Adına Tapuya Tescil ve İhtiyati Tedbir Davası Açması/Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
TAPUYA TESCİL VE İHTİYATİ TEDBİR DAVASI ( Belediye Tarafından İhale İle Satılan Taşınmazın Satışının İptal Edilmesi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İHTİYATİ TEDBİR VE TAPUYA TESCİL DAVASI ( Belediye Tarafından İhale İle Satılan Taşınmazın Satışının İptal Edilmesi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
4UMH16.6.2003E. 2003/47 K. 2003/51"İHALE ( Kesinleşmesi Üzerine Yapılan Sözleşme İle Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Teminatın İrat Kaydedilmesi - Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle - Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
SÖZLEŞME ( Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Teminatın İrat Kaydedilmesi/Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME İLE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kesinleşen İhale Üzerine Yerine Getirilmemesi - Teminatın İrat Kaydedilmesi/Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
4UMH10.3.2003E. 2002/92 K. 2003/1"KESİN TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
YÜKLENİCİYE AİT TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
İHALE ÜZERİNE YAPILAN SÖZLEŞME İLE EKİ ŞARTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlem - Davanın Çözüm Yeri)
ŞARTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlem - Davanın Çözüm Yeri)"
4UMH18.12.2000E. 2000/50 K. 2000/62"İNŞAAT ESER SÖZLEŞMESİ (İhale Sonucunda İmzalanan Sözleşme İle İlgili Uyuşmazlıklarda Adli Yargı Yerinin Görevli Olması)
İHALA SONUCU İMZALANAN İNŞAAT ESER SÖZLEŞMESİ (İdarenin Yorumunu İçeren Encümen Kararı Özel Hukuk İşlemi Niteliği Taşıdığından Sözleşmenin Uygulanmasından Doğan Davanın Adli Yargıda Görülmesi)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARI (Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmenin Uygulanması Hakkında İdarenin Yorumunu İçeren Kararla İlgili Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"
4UMH3.7.2000E. 2000/22 K. 2000/30"AÇIK ARTIRMA İHALESİ DAVASI (İdarece Yapılan İhaleyle İlgili Davanın Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)
İHALEDEN DOĞAN DAVA (İdarece Satış Şartnamesinden Doğan Hakların Kullanılması ve Takibine İlişkin İşlemlerden Doğan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
SATIŞ ŞARTNAMESİNDEN DOĞAN DAVA (İdarece Yapılan İhaleyle İlgili Davanın Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi)"

SAYIŞTAY

4STKK25.10.2005 K. 28162"İNŞAAT VE ONARIM İŞİ ( Taahhüt Konusu İşin Parçası Olan Klima Tesisatı İçin Katma Değer Vergisi Oranının %18 Uygulanması Gerektiği )
KLİMA TESİSATI İÇİN KDV. ORANI ( %18 Uygulanması Gerektiği - İnşaat ve Onarım İşinde Taahhüt Konusu İşin Parçası Olduğu )"
4STKK11.10.2005 K. 28122"YAPIM İŞİ İHALESİ ( Demirbaş Eşya Niteliğindeki Masa Sandelye Koltuk Perde Türü Malzemelerin Piyasadan Doğrudan Satın Alma Yoluyla Temin Edilebileceği - Yapım İhalesi Konusuna Girmeyen Demirbaş Niteliğindeki Eşya Alımının Yapım İhalesine Katılarak %25 Kar ve Genel Gider Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
DEMİRBAŞ EŞYA ALIMI ( Satın Alma Yoluyla Piyasadan Temini Mümkün Olduğu Halde Yapım İşi İhalesine Katılarak %25 Müteahhit Karı Ödenmesinin Kamu Zararına Neden Olduğu )
DEMİRBAŞ EŞYANIN YAPIM İHALESİ KAPSAMINDA TEMİNİ ( Piyasadan Satın Alma Yoluyla Temini Yerine Yapım İşi İhalesine Dahil Edilmesinin Hatalı Olduğu - Müteahhit Karı ve Genel Gider Ödenerek Teminin Hatalı Olduğu )"
4STKK15.3.2005 K. 27712"YAPIM İŞİ İHALESİ KONUSUNA GİRMEYEN DEMİRBAŞ EŞYA ALIMI ( %25 Müteahhit Kârı ve Genel Gider Ödenemeyeceği - Satın Alma Yoluyla Piyasadan Temininin Mümkün Olduğu )
DEMİRBAŞ EŞYA ALIMI ( Yapım İşi İhalesi Konusuna Girmeyen ve Satın Alma Yoluyla Piyasadan Temini Mümkün Olan - %25 Müteahhit Kârı ve Genel Gider Ödenemeyeceği )
SATIN ALMA YOLUYLA PİYASADAN TEMİNİ MÜMKÜN OLAN DEMİRBAŞ EŞYA ALIMI ( %25 Müteahhit Kârı ve Genel Gider Ödenemeyeceği - Yapım İşi İhalesi Konusuna Girmediği )"
4SDK12.7.2000 K. 1041/1"İHALE ( Asli ve Sürekli Kamu Hizmeti Niteliğinde Olan Bilgisayar İşletim ve Bakım Hizmetleri/Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
ASLİ VE SÜREKLİ KAMU HİZMETİ ( Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin İhale Ettiği Bilgisayar İşletim ve Bakım Hizmetlerinin Niteliği - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
BİLGİSAYAR İŞLETİM VE BAKIM HİZMETLERİNİN NİTELİĞİ ( Asli ve Sürekli Kamu Hizmeti - İhaleye Çıkarılamayacağı/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
SÖZLEŞMENİN TESCİL EDİLMEMESİ ( Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin İhale Ettiği Bilgisayar İşletim ve Bakım Hizmetleri - Asli ve Sürekli Kamu Hizmeti Niteliği )"
4SDK3.2.1999 K. 989/1"İHALE ( Çöp Toplama ve Nakli İşinin Yapım İşi Olarak Kabul Edilmesi - Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesine Aykırı Nitelik Taşıması/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİ İŞİ ( İhalede Yapım İşi Olarak Kabul Edilmesi - Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesine Aykırı Nitelik Taşıması/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
REKABETİN SAĞLANMASI VE AÇIKLIK İLKESİNE AYKIRILIK ( İhalede Çöp Toplama ve Nakli İşinin Yapım İşi Olarak Kabul Edilmesi - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )"
4SDK17.12.1997 K. 961/1"YILLARA SARİ İŞ ( İhale Edildiği Yıldan Sonra Kanuni Prosedür ve Tescil İşlemleri Nedeniyle Ertesi Yıl Başında Uygulanabilecek İşle İlgili Sözleşmenin Bu Nitelikte Kabul Edilemeyeceği )
İHALE EDİLEN İŞİN ERTESİ YIL BAŞINDA UYGULANMAYA BAŞLANMASI ( Kanuni Prosedür ve Tescil İşlemleri Nedeniyle - İşle İlgili Sözleşmenin Yıllara Sari Olarak Nitelendirilemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN YILLARA SARİ OLARAK NİTELENDİRİLEMEMESİ ( İhale Edildiği Yıldan Sonra Kanuni Prosedür ve Tescil İşlemleri Nedeniyle Ertesi Yıl Başında Uygulanabilecek İşle İlgili Sözleşme )"
4SDK24.9.1986 K. 662/1"İHALE KOMİSYONLARI ( Uygun Bedeli Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı - Takdir Yetkilerinin Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği )
UYGUN BEDEL ( İhale Komisyonlarının Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı - Takdir Yetkilerinin Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği )
İHALEDE TAKDİR YETKİSİ ( İhale Komisyonlarının Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Yetkileri Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği - Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı )"

Madde 5

DANIŞTAY

5D13.D23.1.2012E. 2008/13874 K. 2012/135"İHALE İŞTİRAK TEMİNATI ( Adı Altında Bir Teminat Alınmasında ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle İrat Kaydedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
İŞTİRAK TEMİNATI ( Kanunda Yer Almayan İhale İştirak Teminatı Adı Altında Bir Teminat Alınmasında ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle İrat Kaydedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Taşınmazın Satışı Amacıyla Yapılan İhaleyi Kazanan Davacının İhale Bedelini Süresi İçinde Yatırmaması Nedeniyle - İhale İştirak Teminatı Adı Altında Bir Teminat Alınmasında ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle İrat Kaydedilemeyeceği )
GEÇİCİ TEMİNAT ( Kanunda Yer Almayan İhale İştirak Teminatı Adı Altında Bir Teminat Alınmasında ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle İrat Kaydedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
5IDDGK7.3.2003E. 2002/725 K. 2003/88"İHALENİN FESHİ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava )
İHALEDE KREDİ TEMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen/Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
ŞARTNAMEDE YER ALAN ÖN KOŞUL ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Kredi Temin Yükümlülüğü - Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
ÖN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan/Kredi Temin Yükümlülüğü/Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )"
5D10.D8.1.2003E. 2002/4860 K. 2002/8"BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Belediyeye Ait Taşınmazın İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin İptali İstemiyle Dava Açabileceği )
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ ( Belediye Encümenince Belediyeye Ait Taşınmazın İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Belediye Encümenince İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )
DAVA AÇMA HAKKI ( Belediyeye Ait Taşınmazın Belediye Encümenince İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )"

SAYIŞTAY

5SGKK30.11.2000 K. 4973/1"MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulundukları - Kamu İhalelerine Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Sahip Bulunan Mahalli İdare Birlikleri - Kamu İhalelerine Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
KAMU İHALELERİ ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulunan Mahalli İdare Birliklerinin Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
İHALE ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulunan Mahalli İdare Birliklerinin Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı - Kamu İhaleleri )"

Madde 6

YARGITAY

6Y1.HD30.4.2009E. 2009/3658 K. 2009/5112"İHALE ( Yapan İdarenin İta Amirlerinin İhaleye Katılamayacağı - Taşınmazı Edinen Satış Tarihinde Belediye Başkanı Olduğuna Göre Yapılan Tescilin Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğu )
YOLSUZ TESCİL ( İhaleyle Taşınmazı Edinenin Satış Tarihinde Belediye Başkanı Olduğu/Yapılan Tescilin Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğu - İhaleyi Yapan İdarenin İta Amirlerinin İhaleye Katılamayacağı )
BELEDİYE BAŞKANIN İHALE İLE TAŞINMAZ EDİNMESİ ( İhaleyi Yapan İdarenin İta Amiri Olduğu - Yapılan Tescilin Yolsuz Tescil Niteliğinde Bulunduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Belediye Başkanının Kamulaştırılan Taşınmazı İhale İle Edinmesi - İhaleyi Yapan İdarenin İta Amiri Olduğu/Yapılan Tescilin Yolsuz Tescil Niteliği )"
6Y1.HD22.5.2002E. 2002/5984 K. 2002/6596"DEVLET İHALE YASASINA AYKIRILIK ( Taşınmazın Tapuya Tescil İşleminde )
TAPU TESCİL İŞLEMİNDE DEVLET İHALE YASASINA AYKIRI DAVRANILMASI ( İptal ve Tescil Kararı Verilmesi )
HAPİS HAKKI ( Tapu Tescil İşlemlerinde Devlet İhale Yasasına Aykırı Davranılması Nedeniyle )"
6Y5.CD17.5.2000E. 2000/1236 K. 2000/2405"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Belediyeye Ait Eşya Alım Satımında Ticaret Yapmak - Bu Suça Katılmak )
SUÇA İŞTİRAK ( Durumun Bilinmesine Rağmen Suç Teşkil Eden Evrakın İmza Edilmesi - Belediyeye Ait Eşya Alım Satımında Ticaret Yapmak )
TESELSÜL ( Aynı Suç İşleme Kararı İle Eylemin Tekrar Edilmesi )
LÜZUMU MUHAKEME KARARI ALINMASI ( İrtikaptan Açılan Davada Değişen ve Görevi Kötüye Kullanma Olarak Kabul Edilen Suç Vasfı )
SUÇ VASFINDA YANILMA ( İrtikaptan Açılan Davada Değişen ve Görevi Kötüye Kullanma Olarak Kabul Edilen - Yanlış Vasıflandırmayla Hüküm Kurulamayacağı )"
6YHGK25.6.1997E. 1997/15 – 350 K. 1997/580"İHALENİN FESHİ ( İhaleye katılamayacak olanlar )
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
LİMİTET ŞİRKET ORTAKLARI ( İhale komisyonu başkanına akraba )
TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDI ( İhaleye katılamayacak olanlar )"
6Y1.HD9.5.1997E. 1997/3908 K. 1997/6271"BELEDİYENİN USULSÜZ SATIŞI ( Tapu iptali )
TAPU SİCİLİNE İNANMA ( Usulsüz ihale )
SATIŞIN İPTALİ ( Usulsüz ihale )
SATIŞIN İPTALİ ( Usulsüz ihale )
MUVAZAALI İHALE
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Usulsüz ihale )"
6YHGK27.11.1996E. 1996/1-671 K. 1996/825"ELATMA ( Yokluk İfade Eden İhale Uyarınca Yapılan Kira Sözleşmesinin de Yok Hükmünde Olduğu - Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmayan Taşınmazın Kullanılması Tecavüz Olduğundan Elatmanın Önlenmesine Karar Verilmesi Gereği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YOKLUĞU ( Yoklukla Malul Kira Sözleşmesine Binaen Kira Bedeli Alınmış Olmasının Kira Sözleşmesine Geçerlilik Kazandırmayacağı - İhaleye Katılması Yasak Belediye Meclis Üyesinin Katıldığı İhalenin Yok Hükmünde Olduğu )
İHALELERE KATILMA YASAĞI ( Bulunan Birinin İhaleye Katılması İhalenin Yoklukla Malul Olması Sonucunu Doğuracağı - Yok Hükmündeki Kira Sözleşmesine Binaen Kira Bedeli Namıyla Para Alınmasının Kira Sözleşmesine Geçerlilik Kazandırmayacağı )"

DANIŞTAY

6D13.D11.3.2009E. 2007/3295 K. 2009/2843"DEVLETE AİT TAŞINMAZLAR ( Yönetiminde Görevli Maliye Bakanlığını TSK ve MSB'nı İlgilendiren Konuların Anılan Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilmesi Kaydıyla Mayın Temizleme Faaliyeti ve İhale İşlemleri İle Görevlendiren Kararnamelerde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MAYIN TEMİZLEME FAALİYETİ ( Devlete Ait Taşınmazların Yönetiminde Görevli Maliye Bakanlığını TSK ve MSB'nı İlgilendiren Konuların Anılan Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilmesi Kaydıyla Mayın Temizleme Faaliyeti ve İhale İşlemleri İle Görevlendiren Kararnamelerde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
ASKERİ YASAK BÖLGELERE İLİŞKİN ESASLAR ( Kararname'den Çıkarılarak Dava Konusu Kararnameyle Türkiye-Suriye Hududundaki Askeri Yasak Bölgelerin Daraltılmak Suretiyle Yeniden Kurulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
HUDUT BÖLGESİNDE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNİN KULLANILAMAMASI ( Türkiye-Suriye Hududunda Kurulan Askeri Yasak Bölgelere İlişkin Esasların Kararname'den Çıkarılarak Dava Konusu Kararnameyle Türkiye-Suriye Hududundaki Askeri Yasak Bölgelerin Daraltılmak Suretiyle Yeniden Kurulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TEMİZLENEN ARAZİNİN TARIMSAL FAALİYETLERDE KULLANDIRILMASI ( Mayınlı Arazinin Temizlenmesi ve Temizlenen Arazinin Tarımsal Amaçlı Kullanılması İhtiyaçlarının En İyi Şekilde Karşılandığından Söz Edilemeyeceği - İhale Şartnamelerinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
6D10.D16.12.2003E. 2001/4312 K. 2003/5197"İHALE ( Belediyelerin Kurdukları ve Yönetiminden Belediye Başkanı ve Diğer Personelin Sorumlu Olduğu Şirketlerin Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )
BELEDİYELERİN KURDUKLARI ŞİRKETLER ( Yönetiminden Belediye Başkanı ve Diğer Personelin Sorumlu Olduğu - Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )
ŞİRKETLER ( Belediyelerin Kurdukları ve Yönetiminden Belediye Başkanı ve Diğer Personelin Sorumlu Olduğu - Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )
HAKSIZ REKABET ( Belediye Şirketlerinin Belediye İhalelerine Katılması - İhalenin Güven Ortamında Yapılması ve Katılanların Hiç Bir Kuşku Duymamalarının Sağlanması Gereği )"
6IDDGK7.3.2003E. 2002/725 K. 2003/88"İHALENİN FESHİ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava )
İHALEDE KREDİ TEMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen/Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
ŞARTNAMEDE YER ALAN ÖN KOŞUL ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Kredi Temin Yükümlülüğü - Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
ÖN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan/Kredi Temin Yükümlülüğü/Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )"
6D10.D8.1.2003E. 2002/4860 K. 2002/8"BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Belediyeye Ait Taşınmazın İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin İptali İstemiyle Dava Açabileceği )
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ ( Belediye Encümenince Belediyeye Ait Taşınmazın İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Belediye Encümenince İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )
DAVA AÇMA HAKKI ( Belediyeye Ait Taşınmazın Belediye Encümenince İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )"
6D10.D10.12.1991E. 1991/235 K. 1991/3727"İDARİ İŞLEMİN GERİ ALINMASI
İDARENİN AÇIKÇA HATAYA DÜŞEREK KURDUĞU İŞLEM SÜRE KAYDINA BAĞLI OLMAKSIZIN İDARECE GERİ ALINABİLİR
BELEDİYELERİN GÖREVLERİ ( Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Belediyenin Görevleri Arasında Değildir )
HUKUKA AYKIRI İŞLEM ( İşlemin Süre Kaydına Bağlı Olmadan İdarece Geri Alınması )"

SAYIŞTAY

6SDK19.3.2003 K. 1111/1"İHALE ( İdarenin İta Amiri Olan ve İhale Kararını Onaylayan Belediye Başkanının Aynı Zamanda İhaleye Tek Firma Olarak İştirak Eden ve İşi Üstlenen Belediye Şirketinin Ortaklar Kurulu Başkanı Olması - İhalede Açıklık ve Rekabet İlkesini Zedelediği )
İHALEDE AÇIKLIK VE REKABET İLKESİNİN ZEDELENMESİ ( İdarenin İta Amiri Olan ve İhale Kararını Onaylayan Belediye Başkanının Aynı Zamanda İhaleye Tek Firma Olarak İştirak Eden ve İşi Üstlenen Belediye Şirketinin Ortaklar Kurulu Başkanı Olması )
BELEDİYE BAŞKANININ İTA AMİRİ İHALE KARARINI ONAYLAYAN VE AYNI ZAMANDA BELEDİYE ŞİRKETİNİN ORTAKLAR KURULU BAŞKANI OLMASI ( İhalede Açıklık ve Rekabet İlkesini Zedelediği )
BELEDİYE ŞİRKETİNİN ORTAKLAR KURULU BAŞKANI OLAN BELEDİYE BAŞKANI ( Aynı Zamanda İdarenin İta Amiri ve İhale Kararını Onaylayan Kişi Olması - İhalede Açıklık ve Rekabet İlkesini Zedelediği/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )"
6S3.D19.6.2002 K. 149"İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR ( Kıyas Yoluyla Genişletilemeyeceği - Cadde ve Sokakların Temizlenmesi İşinin Belediyenin Ortağı Olduğu Şirkete Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYENİN ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETE VERİLEN İHALE ( Cadde ve Sokakların Temizlenmesi İşi/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - İhaleye Katılamayacak Olanların Kıyas Yoluyla Genişletilemeyeceği )
BELEDİYELERE AİT ŞİRKETLER ( Devlet İhale Kanununda İhalelere Katılmalarını Engelleyen Bir Hükme Yer Verilmediği - Cadde ve Sokakların Temizlenmesi İşi )"
6S3.D3.5.2001 K. 147"ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞININ YAPTIĞI İHALE ( Üniversite Vakıf Şirketine Verilmesi - Mevzuata Aykırı Olduğu )
DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞININ YAPTIĞI İHALE ( Üniversitenin - Üniversite Vakıf Şirketine Verilmesi/Mevzuata Aykırı Olduğu )
İHALE ( Üniversite Döner Sermaye Saymanlığı Tarafından Yapılan - Üniversite Vakıf Şirketine Verilmesi/Mevzuata Aykırı Olduğu )"
6SİBGKK26.4.2001E. 2001/1 K. 4985/1"BELEDİYELERİN KURDUKLARI VEYA İŞTİRAK ETTİKLERİ ŞİRKETLER ( İhale Kanununda Sayılan Kişilerin Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Almaları - Aynı Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )
İHALE ( Belediyelerin Kurdukları Veya İştirak Ettikleri İhale Kanununda Sayılan Kişilerin Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Aldıkları Şirketler - Aynı Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )
ŞİRKET YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ( Belediyelerin Kurdukları Veya İştirak Ettikleri Şirketlerin - İhale Kanununda Sayılan Kişilerin Görev Almaları/Aynı Belediyeler Tarafından Açılan İhalelere Katılamayacakları )"
6SGKK30.11.2000 K. 4973/1"MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulundukları - Kamu İhalelerine Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Sahip Bulunan Mahalli İdare Birlikleri - Kamu İhalelerine Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
KAMU İHALELERİ ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulunan Mahalli İdare Birliklerinin Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
İHALE ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulunan Mahalli İdare Birliklerinin Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı - Kamu İhaleleri )"
6SGKK21.10.1996 K. 4863/1"VAKIFLAR ( Üniversite Personelinin Karar Organlarında Yer Aldıkları - İlgili Üniversitenin Katma Bütçe Fonlar ve Döner Sermaye İşletmeleri İhalelerine Katılamayacakları )
ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN KARAR ORGANLARINDA YER ALDIKLARI VAKIFLAR ( İlgili Üniversitenin Katma Bütçe Fonlar ve Döner Sermaye İşletmeleri İhalelerine Katılamayacakları )
ÜNİVERSİTELERİN KATMA BÜTÇE FONLAR VE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN İHALELERİ ( Üniversite Personelinin Karar Organlarında Yer Aldıkları Vakıfların Katılamayacakları )
İHALE ( Üniversitenin Katma Bütçe Fonlar ve Döner Sermaye İşletmelerinin - Üniversite Personelinin Karar Organlarında Yer Aldıkları Vakıfların Katılamayacakları )"

Madde 7

YARGITAY

7Y15.HD1.4.2004E. 2003/5281 K. 2004/1841"YÜKLENİCİLER TARAFINDAN İDARE ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Bakanlar Kurulu'nca Çıkarılan Kararnamedeki Fiyatlardan Yararlanıp Yararlanamayacağı - Hakimin Takdir Yetkisi )
İDARE ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Yükleniciler Tarafından - Bakanlar Kurulu'nca Çıkarılan Kararnamedeki Fiyatlardan Yararlanıp Yararlanamayacağı/Hakimin Takdir Yetkisi )
BAKANLAR KURULU TARAFINDAN ÇIKARILAN KARARNAMELER ( İdare Aleyhine Açılan Davalarda Geçerli Hukuki Sonuçlar Doğurabileceği - Uygulama Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Hakim Tarafından Saptanacağı )
ESER SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Yüklenicilerin Bakanlar Kurulu Tarafından Çıkarılan Kararnamelere Dayanması - Uygulama Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Hakim Tarafından Saptanacağı )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Yüklenicinin Bakanlar Kurulu'nca Çıkarılan Kararnamedeki Fiyatlardan Yararlanıp Yararlanamayacağı - Uygulama Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Hakim Tarafından Saptanacağı )
KARARNAMELERİN UYGULAMA KOŞULLARI ( Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Olayların Özellikleri Dikkate Alınarak Hakim Tarafından Saptanacağı )"
7Y15.HD6.11.2003E. 2003/5630 K. 2003/5303"BAKANLAR KURULU FİYAT FARKI KARARNAMESİ ( Taraflar Arasında Uygulanabilmesi İçin Sözleşmenin Eki Olarak Kabul Edilmiş Olması Gereği )
FİYAT FARKI TALEBİ ( Bakanlar Kurulu Fiyat Farkı Kararnamesinin Sözleşmenin Eki Olmaması Nedeniyle Uygulanamayacağı )"
7Y15.HD17.6.2003E. 2003/2573 K. 2003/3245"ESER SÖZLEŞMELERİNDE TAAHHÜT EDİLEN İŞLERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Yüklenicinin Bakanlar Kurulu Tarafından Çıkarılan Kararnameye Dayanarak Fiyat Farkı Talebi )
BAKANLAR KURULU KARARNAMESİ ( Yüklenicinin Dayanarak Fark Talebi - Olayların Özellikleri Dikkate Alınarak Hakim Tarafından Takdiri )
YÜKLENİCİLERİN FİYAT FARKI TALEBİ ( Bakanlar Kurulu Tarafından Çıkarılan Kararnameye Dayanarak - Olayların Özellikleri Dikkate Alınarak Hakim Tarafından Takdiri )
İŞ BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Bakanlar Kurulu Tarafından Çıkarılan Kararnameye Dayanarak - Sözleşmede Buna İmkan Veren Bir Madde Varsa İmkan Dahilinde Bulunduğu )
SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN KOŞULLARA GÖRE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Aynı Sözleşmede Buna İmkan Veren Bir Madde Varsa İmkan Dahilinde Bulunduğu )"
7Y15.HD17.3.2003E. 2002/4636 K. 2003/1326"ALACAK DAVASI ( Bakanlar Kurulunca Çıkarılan Karar Uyarınca Davacının Yaptığı İşlerden Doğan Alacaklarına Fiyat Farkı Verilmesi Talebi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin En Önemli Unsurunun İşin Bedeli Olması )
İŞİN BEDELİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bedelin Götürü Olarak Birim Fiyatlara Dayalı Olarak Yada Başka Bir Şekilde Kararlaştırılabilmesi )
FİYAT FARKI KARARNAMELERİNİN UYGULAMA ALANI ( Eser Sözleşmesinde Kararnamelerin Uygulanmayacağının Yazılı Olması-Bakanlar Kurulunun Sözleşmeye Müdahale Edememesi )
SÖZLEŞME HÜRRİYETİ ( Eser Sözleşmesinde Kararnamelerin Uygulanmayacağının Yazılı Olması-Bakanlar Kurulunun Sözleşmeye Müdahale Edecek Nitelikte Kararname Çıkaramaması )
KAMU DÜZENİ ( Sözleşmede Bakanlar Kurulu Kararnamelerinin Uygulanmayacağının Yazılı Olması Durumunda Kamu Düzeni Dışındaki Diğer Durumlarda Sözleşmeye Müdahale Edilememesi )
GÖTÜRÜ BEDELLE ALINAN İŞTE FİYAT ARTIRIMI İSTENMESİ ( Hakimin Takdir Yetkisini Kullanarak Olağanüstü Gelişmeleri Dikkate Alarak Bir Talepte Bulunabilmesi )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Götürü Bedelle Alınan İşte Fiyat Artırımı Talebi-Hakimin Takdir Yetkisini Kullanarak Olağanüstü Gelişmeleri Dikkate Alarak Bir Talepte Bulunabilmesi )"
7Y13.HD29.1.2003E. 2002/15077 K. 2003/859"DEVLETE AİT TAŞINMAZLAR ( Devlet Hastahanesi Sahasındaki Büfe - Kiralanmasının 2886 Sayılı Yasa Hükümlerine Tabi Olduğu )
KİRACININ TAŞINMAZI 3. KİŞİYE KİRALAMASI ( Devlete Ait Taşınmaz - 3. Kişinin Fuzuli Şagil Konumunda Olup Kiracılık Sıfatı Bulunmadığı )
DEVLET HASTAHANESİ SAHASINDAKİ BÜFE ( Devlete Ait Taşınmaz - Kiralanmasının 2886 Sayılı Yasa Hükümlerine Tabi Olduğu )"
7YHGK12.5.1999E. 1999/15-272 K. 1999/286"HAKEDİŞE İTİRAZ ( Şartnamedeki Usullere Göre Yapılması Gereği )
ŞARTNAME ( Hakedişlere İtirazın Şartnamedeki Usullere Göre Yapılması Gereği )
DELİL SÖZLEŞMESİ ( Hakedişlere İtirazın Şartnamedeki Usullere Göre Yapılması Gereği )"
7YİBGK24.11.1986E. 1986/2 K. 1986/2"İDARE İLE YAPILAN ESER SÖZLEŞMELERİ ( Uyuşmazlık Çıkması Hallerinde )
YÜKLENİCİLER TARAFINDAN İDARE ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR ( Bakanlar Kurulu'nca Çıkarılan Kararnamelerin Uygulanması )
BAKANLAR KURULU TARAFINDAN ÇIKARILAN KARARNAMELER ( İdare Aleyhine Açılan Davalarda Geçerli Hukuki Sonuçlar Doğurması )
KARARNAMELERİN DAVAYA UYGULANMASI ( Olayların Özellikleri Dikkate Alınarak Hakim Tarafından Uygulanması )
ESER SÖZLEŞMELERİYLE TAAHHÜT EDİLEN İŞLERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Yüklenicilerin Bakanlar Kurulu Tarafından Çıkarılan Kararnamelere Dayanması )"

DANIŞTAY

7D13.D11.3.2009E. 2007/3295 K. 2009/2843"DEVLETE AİT TAŞINMAZLAR ( Yönetiminde Görevli Maliye Bakanlığını TSK ve MSB'nı İlgilendiren Konuların Anılan Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilmesi Kaydıyla Mayın Temizleme Faaliyeti ve İhale İşlemleri İle Görevlendiren Kararnamelerde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MAYIN TEMİZLEME FAALİYETİ ( Devlete Ait Taşınmazların Yönetiminde Görevli Maliye Bakanlığını TSK ve MSB'nı İlgilendiren Konuların Anılan Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilmesi Kaydıyla Mayın Temizleme Faaliyeti ve İhale İşlemleri İle Görevlendiren Kararnamelerde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
ASKERİ YASAK BÖLGELERE İLİŞKİN ESASLAR ( Kararname'den Çıkarılarak Dava Konusu Kararnameyle Türkiye-Suriye Hududundaki Askeri Yasak Bölgelerin Daraltılmak Suretiyle Yeniden Kurulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
HUDUT BÖLGESİNDE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNİN KULLANILAMAMASI ( Türkiye-Suriye Hududunda Kurulan Askeri Yasak Bölgelere İlişkin Esasların Kararname'den Çıkarılarak Dava Konusu Kararnameyle Türkiye-Suriye Hududundaki Askeri Yasak Bölgelerin Daraltılmak Suretiyle Yeniden Kurulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TEMİZLENEN ARAZİNİN TARIMSAL FAALİYETLERDE KULLANDIRILMASI ( Mayınlı Arazinin Temizlenmesi ve Temizlenen Arazinin Tarımsal Amaçlı Kullanılması İhtiyaçlarının En İyi Şekilde Karşılandığından Söz Edilemeyeceği - İhale Şartnamelerinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
7IDDGK7.3.1997E. 1996/574 K. 1997/214"FİYAT FARKI ( Farkın Ödenmemesine Neden Olabilecek Biçimde Kararname İle Getirilen Sınırlama )
İHALE İŞLEMLERİ ( Fiyat Farkının Ödenmemesine Neden Olabilecek Biçimde Kararname İle Getirilen Sınırlama )"
7D6.D13.2.1996E. 1995/4800 K. 1996/846"İHALE GÜNÜ İHALE ŞARTNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( İhalenin İptali )
İHALENİN İPTALİ ( İhale Günü İhale Şartnamesinde Değişiklik Yapılması )"
7D2.D17.10.1995E. 1995/2447 K. 1995/2006"BELEDİYENİN İHALEDEN KAYNAKLANAN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Hukuki Uyuşmazlığın Suç Oluşturmaması )
SÖZLEŞMEYE DAYALI KONUDA UYUŞMAZLIK ( Belediyenin İhaleden Kaynaklanan Ödeme Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi )"
7D10.D18.4.1995E. 1994/7750 K. 1995/2059"İHALEDE REKABETİN OLUŞMASI ( Teknik Şartnamenin Oluşumunun Yasaya Aykırı Olması )
TEKNİK ŞARTNAME ( Alımı Öngörülen Şartnamade Hangi Sistemin Kullanılacağının Gösterilmemesi )
TEKLİFİN ŞARTNAMEYE AYKIRI OLMASI ( İhale İçin Yapılan Teklifin Yasaya Aykırı Olması )
İHALE KARARIYLA ŞARTNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Yasaya Aykırı Olması )"

UYUŞMAZLIK

7UMH18.11.1991E. 1991/41 K. 1991/42"İHALE SÖZLEŞMESİNİN İDARECE FESHİ (Uğranılan Zarar İçin Açılan Tazminat Davası)
TAZMİNAT DAVASI (Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan İhale Sözleşmesinin İdarece Feshi Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Açılan)
SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE YAPTIĞI KİRA SÖZLEŞMESİ İDARECE FESHEDİLEN KİRACI (Tazminat Talebi)
KİRA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE İDARECE FESHEDİLEN KİRACI (Uğradığı Zararlar İçin Tazminat Talebi)"

SAYIŞTAY

7STKK16.1.2007 K. 29039"DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ HİZMET ALIM İHALELERİ ( Fiyat Farkı Verilebilmesi Koşulları - Hizmet Yerlerinin ve Tedavi Kurumlarının Temizlenmesi İşi Olması Asgari Ücretin Tespit Komisyonlarınca Arttırılması Sözleşmesinde Fark Ödeneceğine Dair Hüküm Bulunması Gereği )
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NEDENİYLE FİYAT FARKI ( 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sadece Temizlik İşleriyle İlgili İhalelerde Fiyat Farkı Verilebileceğine Dair Hüküm Konulabileceği - Asgari Ücret Artışı Nedeniyle Ücret ve Sigorta Primi İşveren Payı İçin Fiyat Farkı Verilebileceği )"
7STKK14.11.2006 K. 28885"PRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ ALT SINIRININ ARTTIRILMASI ( Arttırılan Yeni Tutarla Eski Günlük Kazanç Alt Sınırı Arasındaki Sosyal Sigorta Prim Farkının Fiyat Farkı Olarak Yükleniciye Ödenemeyeceği - Asgari Ücretin Artırılmasından Kaynaklanan Prim Farklarının Ödenebileceği )
FİYAT FARKI ( Asgari Ücretin Artırılmasından Kaynaklanan Prim Farklarının Ödenebileceği - Prime Esas Günlük Kazancın Alt Sınırının Arttırılması Nedeniyle Arttırılan Miktar ile Eski Durum Arasındaki Farkın Yüklenicisine Prim Fiyat Farkı Olarak Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )"
7STKK28.2.2006 K. 28385"FİYAT FARKI ( İnşaat İşinin 10.1.2002'de İhale Edilmesine Karşın 2001/2862 Sayılı Kararnamenin Uygulanmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
İNŞAAT İŞİ ( 10.1.2002'de İhale Edilmesine Karşın 2001/2862 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesinin Uygulanmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
İHALE ( İnşaat İşinin 10.1.2002'de İhale Edilmesine Karşın 2001/2862 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesinin Uygulanmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )"
7STKK26.4.2004 K. 27074"İHALE ( Bilgisayar Veri İşleme Ve Müşavirlik Hizmetlerine İlişkin Sözleşme ve Şartnamelere - Asgari Ücret Artışı Nedeniyle Gelecek Fark ve Doğan Sosyal Sigortalar Primlerinin Ödenmesi Hususunda Hüküm Konulamayacağı )
BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME VE MÜŞAVİRLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ VE ŞARTNAMELERİ ( Asgari Ücret Artışı Nedeniyle Gelecek Fark ve Doğan Sosyal Sigortalar Primlerinin Ödenmesi Hususunda Hüküm Konulamayacağı - 90/1216 s. BKK. Kapsamına Girmediği )
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ( Gelecek Fark ve Doğan Sosyal Sigortalar Primlerinin Ödenmesi Hususunda Bilgisayar Veri İşleme Ve Müşavirlik Hizmetlerine İlişkin Sözleşme ve Şartnamelere Hüküm Konulamaması )"
7STKK21.10.2003 K. 26718"PRİME ESAS AYLIK ALT SINIRIN ARTMASI ( Alınacak Prim ve Verilecek Ödenekler İle Bağlanacak Gelir ve Aylıkların Hesaplanmasında Esas Alınacak Gösterge ve Üst Gösterge Tablolarının Değiştirilmesi Sonucu - İşverence Karşılanması Gereken Prim Farklarının Kurum Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
PRİM FARKLARI ( İşverence Karşılanması Gereken/Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı - Gösterge ve Üst Gösterge Tablolarının Değiştirilmesi Sonucu Prime Esas Aylık Alt Sınırının Artması )
TEMİZLİK İHALESİ ( Alınacak Prim ve Verilecek Ödenekler İle Bağlanacak Gelir ve Aylıkların Hesaplanmasında Esas Alınacak Gösterge ve Üst Gösterge Tablolarının Değiştirilmesi Sonucu Prime Esas Aylık Alt Sınırının Artması - Kurum Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
İŞVERENCE KARŞILANMASI GEREKEN PRİM FARKLARI ( Gösterge ve Üst Gösterge Tablolarının Değiştirilmesi Sonucu Prime Esas Aylık Alt Sınırının Artması/Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı - Temizlik İhalesi )"
7SİBGKK30.9.2002E. 2002/1 K. 5039/2"SAHİPLİ OCAKLARDAN TEMİN EDİLEN KIRMA TAŞ ( Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 6'ncı Maddesinde Belirtilen Farkın Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
KIRMA TAŞ ( Sahipli Ocaklardan Temin Edilen - Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 6'ncı Maddesinde Belirtilen Farkın Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
FİYAT FARKI ( Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 6'ncı Maddesinde Belirtilen - Sahipli Ocaklardan Temin Edilen Kırma Taşa Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ ( Sahipli Ocaklardan Temin Edilen Kırma Taşa 6'ncı Maddesinde Belirtilen Farkın Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
7SGKK20.6.2002 K. 5030/2"İHALE ( Neticesinde Taraflar Arasında İmzalanan Sözleşmelerin 2886 Sayılı Kanun Hükümlerinden Bağımsız Olarak Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Değerlendirilemeyeceği )
HAZİNE ZARARI ( Mevzuata Aykırı İşlem Nedeniyle - 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu İle Diğer İlgili Mevzuatta Yer Alan Hükümlere Göre Belirlenmesi Gerektiği )
SİGORTA PRİM FARKLARI ( Müteahhit Tarafından İdareye Fatura Edilip Edilemeyeceği - Sadece Asgari Ücretin Artırılmasından Kaynaklanan Prim Farklarının Ödenmesi Hususunda Şartname ve Sözleşmelere Hüküm Konulabileceği )
ASGARİ ÜCRET ( Artırılmasından Kaynaklanan Prim Farklarının Ödenmesi Hususunda İhale Şartname ve Sözleşmelerine Hüküm Konulabileceği )
ŞARTNAME VE SÖZLEŞMELE ( Hüküm Yoksa İhale Yapıldıktan Sonra Asgari Ücretin Artması Durumunda Ortaya Çıkan Farkın Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )"
7SDK24.1.2001 K. 1056/1"İHALE ( Konu Etüd Proje İşi Yapımıyla İlgili Hizmet İşi Olmasına Rağmen Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
ETÜD PROJE İŞİ YAPIMIYLA İLGİLİ HİZMET ( Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
PAZARLIK USULÜ İLE İHALE ( Konu Etüd Proje İşi Yapımıyla İlgili Hizmet İşi Olmasına Rağmen Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
7SGKK26.6.1997 K. 4881/2"MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞI ( ... Kasrı Atık Su Kollektörlerinin Temizlenmesi - Çıkan Teressübatın Taşınmasında Kullanılan Akaryakıta Fiyat Farkı Ödenemeyeceği )
FİYAT FARKI ÖDENEMEYECEĞİ ( Milli Saraylar Daire Başkanlığı Bünyesinde Yer Alan ... Kasrı Atık Su Kollektörlerinin Temizlenmesi - Çıkan Teressübatın Taşınmasında Kullanılan Akaryakıta )"
7SGKK8.7.1996 K. 4852/1"BİRİM FİYAT FARKI ( Kanuni Keşif Artışından Dolayı Verilen Süre Nedeniyle/... Sarayı Kazan Dairesinin Doğalgaza Dönüşümü - 88/13181 Sayılı Kararname Hükümlerine Göre Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
KANUNİ KEŞİF ARTIŞI ( Dolayı Verilen Süre Nedeniyle Birim Fiyat Farkı/... Sarayı Kazan Dairesinin Doğalgaza Dönüşümü - 88/13181 Sayılı Kararname Hükümlerine Göre Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
İHALE ( İdarece Keşif Artışı Yapılması Nedeniyle İşin Bir Kısmının Ertesi Yıl Gerçekleştirilmiş Olması - 88/13181 Sayılı Kararname Hükümlerine Göre Birim Fiyat Farkı Ödenemeyeceği )"
7SDK24.9.1986 K. 662/1"İHALE KOMİSYONLARI ( Uygun Bedeli Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı - Takdir Yetkilerinin Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği )
UYGUN BEDEL ( İhale Komisyonlarının Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı - Takdir Yetkilerinin Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği )
İHALEDE TAKDİR YETKİSİ ( İhale Komisyonlarının Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Yetkileri Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği - Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı )"

Madde 8

DANIŞTAY

8VDDGK19.6.1998E. 1996/370 K. 1998/118"KAMU İHALELERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ
VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( Kamu İhalesinde Katma Değer Vergisi )"
8D10.D10.1.1995E. 1996/4274 K. 1998/5478"İHALENİN HERKESE AÇIK OLMASI PRENSİBİNE AYKIRILIK ( Finansmanı Yabancı Krediyle Sağlanan Onarım İçin Yapılan İhalede Uygulanacak Kurallar )
REKABET KURALLARINA AYKIRILIK ( Finansmanı Yabancı Sermayeyle Sağlanan İhalede Devlet İhale Kanununun Uygulanamayacağı )
DEVLET İHALE KANUNUNUN UYGULANAMAMASI ( Finansmanı Yabancı Sermayeyle Sağlanan İhalede )
FİNANSMANI YABANCI SERMAYEYLE SAĞLANAN İHALE ( Devlet İhale Kanununun Uygulanamayacağı )"

SAYIŞTAY

8STKK18.3.2008 K. 30018"SSK PRİMİ ALT SINIR ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FARK ( 2286 S.K. Md. 35'e Göre İhale Edilen İşlerde Yükleniciye Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )
KAMU İHALE KANUNU ( 2286 S.K. Md. 35'e Göre İhale Edilen İşlerde SSK Primi Alt Sınır Artışından Kaynaklanan Farkın Yükleniciye Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )
İHALE ( 4734 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İhale Edileceği Yazılı Olarak Duyurulmuş Veya İlan Edilmiş Olan İşlerin İlgili Olduğu Kanun ve Usullere Göre Sonuçlandırılacağı )"
8STKK16.1.2007 K. 29039"DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ HİZMET ALIM İHALELERİ ( Fiyat Farkı Verilebilmesi Koşulları - Hizmet Yerlerinin ve Tedavi Kurumlarının Temizlenmesi İşi Olması Asgari Ücretin Tespit Komisyonlarınca Arttırılması Sözleşmesinde Fark Ödeneceğine Dair Hüküm Bulunması Gereği )
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NEDENİYLE FİYAT FARKI ( 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sadece Temizlik İşleriyle İlgili İhalelerde Fiyat Farkı Verilebileceğine Dair Hüküm Konulabileceği - Asgari Ücret Artışı Nedeniyle Ücret ve Sigorta Primi İşveren Payı İçin Fiyat Farkı Verilebileceği )"
8STKK26.4.2004 K. 27074"İHALE ( Bilgisayar Veri İşleme Ve Müşavirlik Hizmetlerine İlişkin Sözleşme ve Şartnamelere - Asgari Ücret Artışı Nedeniyle Gelecek Fark ve Doğan Sosyal Sigortalar Primlerinin Ödenmesi Hususunda Hüküm Konulamayacağı )
BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME VE MÜŞAVİRLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ VE ŞARTNAMELERİ ( Asgari Ücret Artışı Nedeniyle Gelecek Fark ve Doğan Sosyal Sigortalar Primlerinin Ödenmesi Hususunda Hüküm Konulamayacağı - 90/1216 s. BKK. Kapsamına Girmediği )
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ( Gelecek Fark ve Doğan Sosyal Sigortalar Primlerinin Ödenmesi Hususunda Bilgisayar Veri İşleme Ve Müşavirlik Hizmetlerine İlişkin Sözleşme ve Şartnamelere Hüküm Konulamaması )"
8SİBGKK30.9.2002E. 2002/1 K. 5039/2"SAHİPLİ OCAKLARDAN TEMİN EDİLEN KIRMA TAŞ ( Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 6'ncı Maddesinde Belirtilen Farkın Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
KIRMA TAŞ ( Sahipli Ocaklardan Temin Edilen - Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 6'ncı Maddesinde Belirtilen Farkın Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
FİYAT FARKI ( Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 6'ncı Maddesinde Belirtilen - Sahipli Ocaklardan Temin Edilen Kırma Taşa Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ ( Sahipli Ocaklardan Temin Edilen Kırma Taşa 6'ncı Maddesinde Belirtilen Farkın Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
8SGKK20.6.2002 K. 5030/2"İHALE ( Neticesinde Taraflar Arasında İmzalanan Sözleşmelerin 2886 Sayılı Kanun Hükümlerinden Bağımsız Olarak Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Değerlendirilemeyeceği )
HAZİNE ZARARI ( Mevzuata Aykırı İşlem Nedeniyle - 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu İle Diğer İlgili Mevzuatta Yer Alan Hükümlere Göre Belirlenmesi Gerektiği )
SİGORTA PRİM FARKLARI ( Müteahhit Tarafından İdareye Fatura Edilip Edilemeyeceği - Sadece Asgari Ücretin Artırılmasından Kaynaklanan Prim Farklarının Ödenmesi Hususunda Şartname ve Sözleşmelere Hüküm Konulabileceği )
ASGARİ ÜCRET ( Artırılmasından Kaynaklanan Prim Farklarının Ödenmesi Hususunda İhale Şartname ve Sözleşmelerine Hüküm Konulabileceği )
ŞARTNAME VE SÖZLEŞMELE ( Hüküm Yoksa İhale Yapıldıktan Sonra Asgari Ücretin Artması Durumunda Ortaya Çıkan Farkın Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )"
8SGKK26.6.1997 K. 4881/2"MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞI ( ... Kasrı Atık Su Kollektörlerinin Temizlenmesi - Çıkan Teressübatın Taşınmasında Kullanılan Akaryakıta Fiyat Farkı Ödenemeyeceği )
FİYAT FARKI ÖDENEMEYECEĞİ ( Milli Saraylar Daire Başkanlığı Bünyesinde Yer Alan ... Kasrı Atık Su Kollektörlerinin Temizlenmesi - Çıkan Teressübatın Taşınmasında Kullanılan Akaryakıta )"
8SDK6.3.1996 K. 927/4"YEMEK ALIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( 90/1216 S. BKK. Eki Esaslarda Fiyat Farkı Verilecek Malzeme ve Mallar Arasında Yemek Girdi Birim Fiyatlarının Sayılmadığı - Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
FİYAT FARKI VERİLECEK MALZEME VE MALLAR ( 90/1216 S. BKK. Eki Esaslarda Yemek Girdi Birim Fiyatlarının Sayılmadığı - Yemek Alımına İlişkin Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
FİYAT FARKI ÖDENMESİ ( Devletin Bütçe Rejimi İle İlgili Olup İdarelerin Elinde Olan Bir Yetki Bulunmadığı/Hangi Malzemelere Ne Suretli Fiyat Farkı Verileceği BKK. İle Belirlenip İdareleri Bağladığı - Döner Sermayeli Kuruluşlar )"

Madde 9

YARGITAY

9Y3.HD23.6.2011E. 2011/6155 K. 2011/10902"ECRİMİSİL ( Davacı Tebellüğ Ettiği Ecrimisil İhbarnamesi Üzerine Bir Hata Yapıldığını ve Kendilerinin Hazine'ye Ait Araziyi İşgal Etmediklerini veya İşgallerinin Yasal Bir Nedene Dayandığını İleri Sürerek Tebligatı Yapan İdareye Başvurarak Düzeltme İsteminde Bulunabileceği )
DÜZELTME İSTEMİ ( Davacı Ecrimisil İhbarnamesi Üzerine Kendilerinin Hazine'ye Ait Araziyi İşgal Etmediklerini veya İşgallerinin Yasal Bir Nedene Dayandığını İleri Sürerek Tebligatı Yapan İdareye Başvurarak Düzeltme İsteminde Bulunabileceği )
İDARİ UYUŞMAZLIKTA YARGI YERİ ( Davacının Düzeltme Talebinde Bulunması ve Davalı Tarafından Reddedilmesi Durumunda İlgili İle İdare Arasında İdari Uyuşmazlık Söz Konusu Olup Bu Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ecrimisil İhbarnamesi Üzerine Davacının Düzeltme Talebinde Bulunması ve Davalı Tarafından Reddedilmesi Durumunda İlgili İle İdare Arasında İdari Uyuşmazlık Söz Konusu Olup Bu Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğu )"
9YHGK2.3.2005E. 2005/1-116 K. 2005/135"ECRİMİSİL DAVASI ( Hazine Tarafından İdari Yoldan Ecrimisil İhbarnamesi Gönderilmeden Genel Mahkemeye Ecrimisil Davası Açılabileceği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Hazinenin Seçimlik Hakkı - Hazine Tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Başvurmadan Genel Mahkemelere Ecrimisil İçin Dava Açılabileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hazinenin Ecrimisil Alacağının Tahsilinde Seçimlik Hakka Sahip Olması - Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Başvurmadan Doğrudan Genel Mahkemelere Dava Açılabileceği )
HAZİNENİN ECRİMİSİL ALACAĞI TALEBİ ( Ecrimisil İhbarnamesi Gönderip Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Alacağı Tahsil Edebilecek Olan Hazinenin Doğrudan Genel Mahkemeye de Başvurabileceği )
İDARİ İŞLEM YAPILMADAN VE KOMİSYON OLUŞTURULUP ECRİMİSİL İHBARNAMESİ GÖNDERİLMEDEN HAZİNECE DOĞRUDAN AÇILAN ECRİMİSİL DAVASI ( İdare Mahkemesi'nin Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olması )"
9YHGK2.6.2004E. 2004/1-294 K. 2004/320"HAZİNENİN EL ATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL TALEBİ ( İhbarname Veya İhtarname Düzenlemeden ve Bunu Şagile Tebliğ Etmeden Yani İdari İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği )
EL ATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Hazinenin İhbarname Veya İhtarname Düzenlemeden ve Bunu Şagile Tebliğ Etmeden Yani İdari İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği )
HAZİNENİN SEÇİMLİK HAKKI ( Ecrimisil Talebi/Alacağın Kamu İlişkisinden Değil Haksız Eylemden Kaynaklanan Haksız İşgal Tazminatı Niteliği - İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği )
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI NİTELİĞİ ( Hazinenin Ecrimisil Telebi - İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği/Hazinenin Seçimlik Hakkını Dava Yolu İle Kullanması )
KAMU ALACAĞI ( Hazinenin Ecrimisil Alacağı - Alacağın Kamu İlişkisinden Değil Haksız Eylemden Kaynaklanan Haksız İşgal Tazminatı Niteliği/Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Hazinenin El Atmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil Telebi - İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği/Hazinenin Seçimlik Hakkı )
ECRİMİSİL ( Hazinenin İhbarname Veya İhtarname Düzenlemeden ve Bunu Şagile Tebliğ Etmeden Yani İdari İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği - Hazinenin Seçimlik Hakkı )"
9Y3.HD5.4.2004E. 2004/3077 K. 2004/3164"HAZİNENİN ECRİMİSİL TALEBİ ( Fuzuli Şagil Tarafından Rızaen Ödenmediği Takdirde 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği - Adli Mahkemece Görevsizlik Değil Davanın Reddini Gerektirmesi )
HAKSIZ İŞGAL ( Hazinenin Ecrimisil Talebi - Fuzuli Şagil Tarafından Rızaen Ödenmediği Takdirde 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği/Görevsizlik Değil Davanın Reddini Gerektirdiği )
HAZİNENİN ÖZEL KİŞİLER ALEYHİNE DAVA AÇMASI ( Ecrmisil Talebini İdare Mahkemesinde Dava Açılamayacağı Da Gözönünde Tutularak Adli Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği - 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği )
GÖREVSİZLİK ( Hazinenin Ecrmisil Talebini İdare Mahkemesinde Dava Açılamayacağı Da Gözönünde Tutularak Adli Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği - 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği )"
9Y1.HD3.3.2004E. 2004/1772 K. 2004/2156"ECRİMİSİL ( Haksız İşgal Nedeniyle Tazminat Olarak Nitelendirilen Özel Bir Zarar Giderim Biçimi Olması Nedeniyle En Azı Kira Geliri Karşılığı Bir Zarar Olması )
ECRİMİSİLİN KAPSAMI ( Haksız İşgalden Doğan Normal Kullanma Sonucu Eskime ve Kullanmadan Doğan Olumlu Zarar ile Malik yada Zilyedin Yoksun Kaldığı Faydanın Ecrimisilin Kapsamını Belirlemesi )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Özel Mülkiyetinde veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Malların Gerçek ve Tüzel Kişilerce İşgali Üzerine Ecrimisil İstenmesi )
DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ MALLARIN İŞGALİ ( Ecrimisilin Talep Edilebilmesi için Hazinenin İşgalden Dolayı Bir Zarara Uğramış Olmasının Gerekmemesi ve Fuzuli Şagilin Kusurunun Aranmaması )
ZARAR ( Devlet Mallarının İşgali - Ecrimisilin Talep Edilebilmesi için Hazinenin İşgalden Dolayı Bir Zarara Uğramış Olmasının Gerekmemesi ve Fuzuli Şagilin Kusurunun Aranmaması )
KUSUR ( Ecrimisilin Talep Edilebilmesi için Hazinenin İşgalden Dolayı Bir Zarara Uğramış Olmasının Gerekmemesi ve Fuzuli Şagilin Kusurunun Aranmaması - Devlet Mallarının İşgali )
ECRİMİSİLİN FAZLA OLDUĞUNA DAYALI İŞLEM VE DAVALAR ( İdari Nitelikte Olması ve Çözüm Yerinin İdari Yargı Olması )
HAK ARAMA ( Hiçbir Mahkemenin Görev ve Yetkisi İçindeki Davaya Bakmaktan Kaçınamaması )"

DANIŞTAY

9D13.D23.1.2012E. 2008/13874 K. 2012/135"İHALE İŞTİRAK TEMİNATI ( Adı Altında Bir Teminat Alınmasında ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle İrat Kaydedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
İŞTİRAK TEMİNATI ( Kanunda Yer Almayan İhale İştirak Teminatı Adı Altında Bir Teminat Alınmasında ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle İrat Kaydedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Taşınmazın Satışı Amacıyla Yapılan İhaleyi Kazanan Davacının İhale Bedelini Süresi İçinde Yatırmaması Nedeniyle - İhale İştirak Teminatı Adı Altında Bir Teminat Alınmasında ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle İrat Kaydedilemeyeceği )
GEÇİCİ TEMİNAT ( Kanunda Yer Almayan İhale İştirak Teminatı Adı Altında Bir Teminat Alınmasında ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle İrat Kaydedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
9D10.D5.10.2005E. 2003/2045 K. 2005/5748"TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Kamu Konutunu Süresi İçinde Tahliye Etmeyen İlgililerden Ecrimisil İstenebileceği )
KAMU KONUTUNU TAHLİYE ( Süresi İçinde Tahliye Etmeyen İlgililerden Ecrimisil İstenebileceği )
ECRİMİSİL ( Kamu Konutunu Süresi İçinde Tahliye Etmeyen İlgililerden İstenebileceği )"
9D10.D27.10.2003E. 2001/3303 K. 2003/4145"İPTAL DAVASI ( Sözkonusu Davanın Restorant Yeri İçin Tahakkuk Ettirilen Ecrimisil Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptaline İlişkin Olması )
MALİYE BAKANLIĞININ ONAYI ( Belediye Tarafından Denizden Doldurulmuş Alanın Tasarruf ve İdaresi İçin 3194 Sayılı Kanunun Gereği Olarak Maliye Bakanlığının Onayının Gerekmesi )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ( Kıyıların Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğunun Anayasal Güvence Altına Alınmış Olması )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Özel Mülkiyetinde veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmaz Malların Gerçek ve Tüzel Kişilerce İşgali Üzerine Fuzuli Şagilden Ecrimisil Alınması )
ÖDEME EMRİ ( Sözkonusu İptal Davasında Tahakkuk Ettirilen Ecrimisil Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenmiş Ödeme Emrinin Hukuka Uygun Oluğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
HAZİNENİN ZARARA UĞRAMASI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların İşgal Edilmesi Halinde Hazinenin Zararı Olmasa Dahi Fuzuli Şagilden Ecrimisil Talep Edilebilmesi )
KUSUR ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların İşgal Edilmesi Halinde Fuzuli Şagilin Kusuru Olmasa Dahi İdarenin Ecrimisil Talep Edebilmesinin Mümkün Olması )
KIYILARIN HUKUKİ MAHİYETİ ( Kıyıların Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğunun Anayasal Güvence Altına Alınmış Olması )
ECRİMİSİL DÜZETLME İHBARNAMESİ ( Davacının Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali İstemiyle Dava Açmadığından Alacak Kesinleşmiş Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
9D10.D15.5.2003E. 2003/259 K. 2003/1768"İPTAL DAVASI ( Davacının Bir Yıl Süreyle İhalelere Katılmaktan Mennedilmesine İlişkin İdari Kararın İptali İçin Açmış Olduğu Dava Olması )
EMANET USULÜ ( Emanet Usulünün 2886 Sayılı Yasada Belirtilen İhale Türleri Arasında Bulunmadığının İdare Mahkemesince Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
BELLİ İŞLERİN İHALE USULÜNE TABİ OLMAMASI ( İhale Türlerinin Belirlenmesinde 2886 Sayılı Yasanın Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İDARECE İHALEYE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLANMA ( Emanet Usulünün İhale Türleri Arasında Olmaması Nedeniyle İhale Kanununun Cezai Hükümlerinin Bu Usül İçin Geçerli Olmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
İHALE USULLERİ ( İhale Usüllerinin 2886 Sayılı Yasada Ayrıca Belirlenmiş Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TEKLİF MEKTUBU ( Teklif Mektuplarının Aynı Kişinin Elinden Çıktığının Kriminal Araştırmalar Neticesinde Belirlenmesi )
İHALELERE KATILMA YASAĞI ( Emanet Usülünde Ortaya Çıkan Usülsüzlüklere İlişkin İhale Kanunundaki Cezai Yaptırımların Uygulanamayacağının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
9D6.D6.6.2000E. 1999/2290 K. 2000/3462"ECRİMİSİL ( Meranın İşgali-Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İşgali )
MERANIN İŞGALİ ( Ecrimisil İstenip İstenemeyeceği )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Mera-İşgal Edilmesi Halinde Ecrimisil İstenip İstenememesi )"
9D6.D20.1.2000E. 1998/7432 K. 2000/266"ECRİMİSİL ( Suyun Debisine Göre Tahakkuk Ettirilemeyeceği - Tesislerin İşgal Ettiği Alan Miktarı Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
TAŞINMAZ MALLARIN İŞGALİ ( Ecrimisilde Tesislerin İşgal Ettiği Alan Miktarının Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Suyun Debisine Göre Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
SUYUN DEBİSİNE GÖRE ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( Ettirilemeyeceği - Tesislerin İşgal Ettiği Alan Miktarı Göz Önünde Bulundurulması Gereği )"
9IDDGK11.12.1998E. 1997/548 K. 1998/640"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın İşgali Nedeniyle Ecrimisil İstenmesi )
ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazın İşgali Nedeniyle )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmaz )
BELEDİYENİN TASARRUF YETKİSİ ( Uygulama İmar Planı ile Denizden Doldurmayla Kazanılan Taşınmaz )"
9IDDGK11.12.1998E. 1997/169 K. 1998/633"ECRİMİSİL TAHSİLİ ( Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Zamanaşımı Süresinin Gözönünde Bulundurulması )
ZAMANAŞIMI ( Ecrimisil Tahsili )
FUZULİ İŞGAL ( Ecrimisilde Uygulanacak Zamanaşımı Süresi )"
9IDDGK17.10.1997E. 1996/651 K. 1997/500"MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Paydaşların Payları Oranında Hak Sahib Olması )
TAŞINMAZIN BİR KISMINI İŞGAL EDEN PAYDAŞ ( Diğer Paydaşın Hazinenin Payı Oranında Ecrimisil İstemesinin Hukuka Uygun Olması )
FUZULİ İŞGAL ( Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazda Paydaşlardan Birinin Taşınmazın Bir Kısmını İşgal Etmesi )
ECRİMİSİL ( Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazda Paydaşlardan Birinin Taşınmazın Bir Kısmını İşgal Etmesi )"
9IDDGK17.10.1997E. 1995/256 K. 1997/483"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Denizden Doldurulan Taşınmaz - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden Ecrimisil İstenilebileceği )
ECRİMİSİL ( Denizden Doldurulan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden İstenilebileceği )
KIYI ( Denizden Doldurulan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden Ecrimisil İstenilebileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANMADAN DENİZDEN DOLDURULAN YERİ KULLANAN KİŞİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Ecrimisil İstenilebileceği )
DENİZDEN DOLDURULAN TAŞINMAZ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden Ecrimisil İstenilebileceği )"

SAYIŞTAY

9STKK7.1.2014 K. 38198"YENİ BİRİM FİYAT (Zayıf Akım Tesisatı Kapsamındaki Seslendirme Sisteminin Bir Yerden Satın Alınıp Yerine Konulunca İşlevini Yapacak Demirbaş İmalatı Olmadığı Yapım İşi Niteliği Taşıdığı - Üç Ayrı Firmadan Teklif Alınarak En Uygun Değere Sahip Fiyatla Yaptırılmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı)
ZAYIF AKIM TESİSATI KAPSAMINDAKİ SES SİSTEMİ (Bir Yerden Satın Alınıp Yerine Konulunca İşlevini Yapacak Demirbaş İmalatı Olmadığı Yapım İşi Niteliği Taşıdığı - Teklif Birim Fiyat Listesinde Yer Almadığından Üç Ayrı Firmadan Teklif Alınarak En Uygun Değere Sahip Fiyatla Yaptırılmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı)"
9STKK25.10.2005 K. 28162"İNŞAAT VE ONARIM İŞİ ( Taahhüt Konusu İşin Parçası Olan Klima Tesisatı İçin Katma Değer Vergisi Oranının %18 Uygulanması Gerektiği )
KLİMA TESİSATI İÇİN KDV. ORANI ( %18 Uygulanması Gerektiği - İnşaat ve Onarım İşinde Taahhüt Konusu İşin Parçası Olduğu )"
9S6.D10.2.2005 K. 10918"BİRİM FİYAT ( Yapılan İş Kalemini Tarif Eden Birim Fiyat Varken Yapılan İmalatı Karşılamayan Başka Bir Birim Fiyatın Kullanılmasının Mümkün Olmadığı )
YOL İNŞAATINA İLİŞKİN KAZILAR ( Karayolları Birim Fiyatlarının Uygulanması Gerekirken Bayındırlık Kazı Birim Fiyatlarının Uygulanamayacağı )
KAZI İŞİ ( Karayolları Birim Fiyatlarının Uygulanması Gerekirken Bayındırlık Kazı Birim Fiyatlarının Uygulanamayacağı - Yol İnşaatı )"
9SDK11.11.1998 K. 981/1"İHALE ( Birim Fiyat Analizi Düzenlenmeden Tahmini Olarak Keşif Bedelinin Tespit Edilmesi - Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesine Aykırılık/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Görülmediği )
BAYRAK DİREĞİ YAPIM İŞİ ( Birim Fiyat Analizi Düzenlenmeden Tahmini Olarak Keşif Bedelinin Tespit Edilmesi/Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesine Aykırılık - Bayrak Mevzuatına Uygunluğunu Konusununda Tereddüt )
REKABETİN SAĞLANMASI VE AÇIKLIK İLKESİNE AYKIRILIK ( Bayrak Direği Yapım İşi - Birim Fiyat Analizi Düzenlenmeden Tahmini Olarak Keşif Bedelinin Tespit Edilmesi )
BİRİM FİYAT ANALİZİ ( Düzenlenmeden Tahmini Olarak Keşif Bedelinin Tespit Edilmesi - Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesine Aykırılık/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Görülmediği )"
9SDK20.5.1992 K. 816/1"DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARCA YAPILAN İHALELER ( Hukuki Şartları Taşımayan Pazarlık Kararının Geçerli Olamayacağı )
PAZARLIKLA MAL ALIMI ( Hukuki Şartları Taşımayan Pazarlık Kararının Geçerli Olamayacağı - Döner Sermaye İşletmesi )
İHALE ( Döner Sermayeli Kuruluşlarca Yapılan - Teklifler Verildikten Sonra Yapılan Zam ve İndirim Tekliflerinin Kabul Edilemeyeceği/Değişiklik Yapılamayacağı - Muhammen Bedelin Aşılamayacağı )
TAHMİNİ BEDEL HESAP TUTANAĞI ( İhale Dosyasında Bulunması Gerektiği - Döner Sermayeli Kuruluşlarca Yapılan İhaleler )"

Madde 10

DANIŞTAY

10D1.D5.4.1995E. 1995/62 K. 1995/60"İHALE KANUNU ( İl Özel İdareleri ve Belediyeler Bakımından İçişleri Bakanlığının Bağlı Bulunulan Ya da İlgili Bakanlık Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BELEDİYELER ( İçişleri Bakanlığının Bağlı Bulunulan Ya da İlgili Bakanlık Olarak Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )
İL ÖZEL İDARELERİ ( İçişleri Bakanlığının Bağlı Bulunulan Ya da İlgili Bakanlık Olarak Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI YA DA İLGİLİ KURULUŞLAR ( İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )
BAĞLI BULUNULAN YA DA İLGİLİ BAKANLIK ( İl Özel İdareleri ve Belediyeler Bakımından İçişleri Bakanlığının Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )"

SAYIŞTAY

10STKK27.12.1993 K. 23295"GECİKME CEZASI ( Bağıtlanan Sözleşmelerde Oranının Standart Olmayıp Şartnamede Belirtilen Miktar Olarak Uygulanması Gerekeceği )
İHALE VE SÖZLEŞME AŞAMALARI ( Tamamlandıktan Sonra Ne Şartnamede Ne de Sözleşmede Değişiklik Yapılamayacağı - Gecikme Cezası Oranı )
BAĞITLANAN SÖZLEŞMELER ( Gecikme Cezası Oranının Standart Olmayıp Şartnamede Belirtilen Miktar Olarak Uygulanması Gerekeceği - Zuhulen Fazla Yazılması )"
10SGKK22.5.1992 K. 4735/1"İŞ ARTIŞI ( Zorunlu Görülen Değişiklik - Devlet İhale Kanununun 63'üncü Maddesi Kapsamında Mütalaasının Mümkün Olduğundan Yeni İmalatın da İşin Müteahhidi Olan Firmaya Yaptırılması )
İHALE ( Zorunlu Görülen Değişiklik Nedeniyle İş Artışı - Devlet İhale Kanununun 63'üncü Maddesi Kapsamında Mütalaasının Mümkün Olduğundan Yeni İmalatın da İşin Müteahhidi Olan Firmaya Yaptırılması )"

Madde 11

YARGITAY

11Y13.HD4.3.2002E. 2002/214 K. 2002/2024"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdareden İhale ile Kiralanan Taşınmazdan Sözleşmenin Uzamasına Rağmen Fiilen Çıkarılması Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmini Talebi )
KİRACININ HAKSIZ OLARAK TAHLİYE EDİLMESİ ( İhale Yasası Uyarınca Uzatılan Kira Sözleşmesine Rağmen Davacının Fiilen Tahliye Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
TAHLİYE ( İhale Yasası Uyarınca Uzatılan Kira Sözleşmesine Rağmen Davacının Fiilen Tahliye Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
11Y15.HD19.9.1989E. 1988/4332 K. 1989/3674"ARA HAKEDİŞLERE İTİRAZ ( Hakedişleri Olduğu Gibi Kabul Etmiş Sayılmamak İçin Yapılması Gerekenler )
HAKEDİŞ RAPORUNU OLDUĞU GİBİ KABUL ETMİŞ SAYILMA ( Karşı Görüşler ve Gerekçeler Belirtilmeden ve İtirazi Kayıt da Koymadan Raporun İmzalanması )
İHALE EVRAKI ( Onay Belgesi )
ONAY BELGESİ ( İhale Evrakından Olup İhaleden Önce Düzenleneceği )"

SAYIŞTAY

11STKK1.7.2008 K. 30277"ÇÖP TOPLAMA İŞİ ( İhale Dökümanlarına Göre Öncelik Sırası Alan Sözleşme ve Şartnamede Akaryakıt Fiyat Farkı Ödeneceğine Dair Hüküm Bulunmaması Karşısında Akaryakıt Fiyat Farkı Verilmesinin Kamu Zararına Neden Olduğu )
AKARYAKIT FİYAT FARKI ( Çöp Toplama ve Nakil İşi İhalesi - Akaryakıt Fiyat Farkı Verilemeyeceği )"

Madde 12

YARGITAY

12Y15.HD23.9.1999E. 1999/1329 K. 1999/3308"ESER SÖZLEŞMESİ ( Malzeme Fiyat Farkı )
MALZEME FİYAT FARKI ( Eser Sözleşmesi )"
12YHGK5.3.1997E. 1996/15-794 K. 1997/133"MUARAZANIN MENİ VE MENFİ TESPİT DAVASI ( Eser Sözleşmesi - Yerinde Keşif Yapılarak Davacının Yüklendiği İş Kapsamındaki Her Bir Konutta Kullanılan Malzemenin Gerçek Miktarının Saptanması Gerektiği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Eser Sözleşmesine Dayalı - Her Bir Konutta Kullanılan Malzemenin Gerçek Miktarı Saptanarak Bunlara Sözleşmeye Göre Uygulanacak Fiyat Farkı Hesaplattırılarak Alacak - Borç İlişkisi Hakkında Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MALZEMENİN GERÇEK MİKTARI ( Muarazanın Meni ve Menfi Tespit Davası - Yerinde Keşif Yapılarak Davacının Yüklendiği İş Kapsamındaki Her Bir Konutta Kullanılan Malzemenin Gerçek Miktarının Saptanması Gerektiği )
FİYAT FARKI ( Menfi Tespit Davası - Her Bir Konutta Kullanılan Malzemenin Gerçek Miktarı Saptanarak Bunlara Sözleşmeye Göre Uygulanacak Fiyat Farkı Hesaplattırılarak Alacak - Borç İlişkisi Hakkında Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"

SAYIŞTAY

12SDK1.3.2000 K. 1023/1"İHALE ( Şartname Satın Alındığına Dair Makbuz İbrazı İstenmesi - İhaleye Katılımı Azaltıcı Dolayısıyla Rekabeti Engelleyici Nitelikte Olduğu )
ŞARTNAME ( Satın Alındığına Dair Makbuz İbrazı İstenmesi - İhaleye Katılımı Azaltıcı Dolayısıyla Rekabeti Engelleyici Nitelikte Olduğu )
İHALEYE ORTAK GİRİŞİM ( Katılacak Firmaların Her Birinden Aynı Tutarda Banka Referans Mektubu İstenmesi Şartı - İhalede Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesinin İhlali )
REKABETİN SAĞLANMASI VE AÇIKLIK İLKESİNİN İHLALİ ( Şartname Satın Alındığına Dair Makbuz İbrazı İstenmesi - Katılacak Firmaların Her Birinden Aynı Tutarda Banka Referans Mektubu İstenmesi )"

Madde 13

YARGITAY

13YHGK2.3.2005E. 2005/1-116 K. 2005/135"ECRİMİSİL DAVASI ( Hazine Tarafından İdari Yoldan Ecrimisil İhbarnamesi Gönderilmeden Genel Mahkemeye Ecrimisil Davası Açılabileceği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Hazinenin Seçimlik Hakkı - Hazine Tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Başvurmadan Genel Mahkemelere Ecrimisil İçin Dava Açılabileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hazinenin Ecrimisil Alacağının Tahsilinde Seçimlik Hakka Sahip Olması - Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Başvurmadan Doğrudan Genel Mahkemelere Dava Açılabileceği )
HAZİNENİN ECRİMİSİL ALACAĞI TALEBİ ( Ecrimisil İhbarnamesi Gönderip Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Alacağı Tahsil Edebilecek Olan Hazinenin Doğrudan Genel Mahkemeye de Başvurabileceği )
İDARİ İŞLEM YAPILMADAN VE KOMİSYON OLUŞTURULUP ECRİMİSİL İHBARNAMESİ GÖNDERİLMEDEN HAZİNECE DOĞRUDAN AÇILAN ECRİMİSİL DAVASI ( İdare Mahkemesi'nin Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olması )"
13YHGK2.6.2004E. 2004/1-294 K. 2004/320"HAZİNENİN EL ATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL TALEBİ ( İhbarname Veya İhtarname Düzenlemeden ve Bunu Şagile Tebliğ Etmeden Yani İdari İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği )
EL ATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Hazinenin İhbarname Veya İhtarname Düzenlemeden ve Bunu Şagile Tebliğ Etmeden Yani İdari İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği )
HAZİNENİN SEÇİMLİK HAKKI ( Ecrimisil Talebi/Alacağın Kamu İlişkisinden Değil Haksız Eylemden Kaynaklanan Haksız İşgal Tazminatı Niteliği - İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği )
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI NİTELİĞİ ( Hazinenin Ecrimisil Telebi - İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği/Hazinenin Seçimlik Hakkını Dava Yolu İle Kullanması )
KAMU ALACAĞI ( Hazinenin Ecrimisil Alacağı - Alacağın Kamu İlişkisinden Değil Haksız Eylemden Kaynaklanan Haksız İşgal Tazminatı Niteliği/Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Hazinenin El Atmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil Telebi - İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği/Hazinenin Seçimlik Hakkı )
ECRİMİSİL ( Hazinenin İhbarname Veya İhtarname Düzenlemeden ve Bunu Şagile Tebliğ Etmeden Yani İdari İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği - Hazinenin Seçimlik Hakkı )"
13Y3.HD5.4.2004E. 2004/3077 K. 2004/3164"HAZİNENİN ECRİMİSİL TALEBİ ( Fuzuli Şagil Tarafından Rızaen Ödenmediği Takdirde 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği - Adli Mahkemece Görevsizlik Değil Davanın Reddini Gerektirmesi )
HAKSIZ İŞGAL ( Hazinenin Ecrimisil Talebi - Fuzuli Şagil Tarafından Rızaen Ödenmediği Takdirde 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği/Görevsizlik Değil Davanın Reddini Gerektirdiği )
HAZİNENİN ÖZEL KİŞİLER ALEYHİNE DAVA AÇMASI ( Ecrmisil Talebini İdare Mahkemesinde Dava Açılamayacağı Da Gözönünde Tutularak Adli Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği - 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği )
GÖREVSİZLİK ( Hazinenin Ecrmisil Talebini İdare Mahkemesinde Dava Açılamayacağı Da Gözönünde Tutularak Adli Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği - 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği )"
13Y1.HD3.3.2004E. 2004/1772 K. 2004/2156"ECRİMİSİL ( Haksız İşgal Nedeniyle Tazminat Olarak Nitelendirilen Özel Bir Zarar Giderim Biçimi Olması Nedeniyle En Azı Kira Geliri Karşılığı Bir Zarar Olması )
ECRİMİSİLİN KAPSAMI ( Haksız İşgalden Doğan Normal Kullanma Sonucu Eskime ve Kullanmadan Doğan Olumlu Zarar ile Malik yada Zilyedin Yoksun Kaldığı Faydanın Ecrimisilin Kapsamını Belirlemesi )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Özel Mülkiyetinde veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Malların Gerçek ve Tüzel Kişilerce İşgali Üzerine Ecrimisil İstenmesi )
DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ MALLARIN İŞGALİ ( Ecrimisilin Talep Edilebilmesi için Hazinenin İşgalden Dolayı Bir Zarara Uğramış Olmasının Gerekmemesi ve Fuzuli Şagilin Kusurunun Aranmaması )
ZARAR ( Devlet Mallarının İşgali - Ecrimisilin Talep Edilebilmesi için Hazinenin İşgalden Dolayı Bir Zarara Uğramış Olmasının Gerekmemesi ve Fuzuli Şagilin Kusurunun Aranmaması )
KUSUR ( Ecrimisilin Talep Edilebilmesi için Hazinenin İşgalden Dolayı Bir Zarara Uğramış Olmasının Gerekmemesi ve Fuzuli Şagilin Kusurunun Aranmaması - Devlet Mallarının İşgali )
ECRİMİSİLİN FAZLA OLDUĞUNA DAYALI İŞLEM VE DAVALAR ( İdari Nitelikte Olması ve Çözüm Yerinin İdari Yargı Olması )
HAK ARAMA ( Hiçbir Mahkemenin Görev ve Yetkisi İçindeki Davaya Bakmaktan Kaçınamaması )"
13Y1.HD5.11.2001E. 2001/8322 K. 2001/11668"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ ( Belediye Meclisinin Yetkisi-Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Belediyeye Ait Taşınmaz-Kira İlişkisinin Geçerlilik Şartları )
KİRA İLİŞKİSİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI ( Belediye Malları-Elatmanın Önlenmesi )"
13Y3.HD27.2.1995E. 1995/2341 K. 1995/2240"BELEDİYELERİN ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Davanın Adli Yargıda Görülmesi )
BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZLARIN İŞGALİ ( İhale Yasasının Uygulanmaması-Davanın Adli Yargıda Görülmesi )
İHALE YASASI ( Belediyelere Ait Taşınmazların Fuzulen İşgali Halinde Uygulanmaması )
GÖREV ( Belediyelere Ait Taşınmazların Fuzulen İşgali Dolayısıyla Ecrimisil İstenmesi )"

DANIŞTAY

13D10.D5.10.2005E. 2003/2045 K. 2005/5748"TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Kamu Konutunu Süresi İçinde Tahliye Etmeyen İlgililerden Ecrimisil İstenebileceği )
KAMU KONUTUNU TAHLİYE ( Süresi İçinde Tahliye Etmeyen İlgililerden Ecrimisil İstenebileceği )
ECRİMİSİL ( Kamu Konutunu Süresi İçinde Tahliye Etmeyen İlgililerden İstenebileceği )"
13D10.D27.10.2003E. 2001/3303 K. 2003/4145"İPTAL DAVASI ( Sözkonusu Davanın Restorant Yeri İçin Tahakkuk Ettirilen Ecrimisil Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptaline İlişkin Olması )
MALİYE BAKANLIĞININ ONAYI ( Belediye Tarafından Denizden Doldurulmuş Alanın Tasarruf ve İdaresi İçin 3194 Sayılı Kanunun Gereği Olarak Maliye Bakanlığının Onayının Gerekmesi )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ( Kıyıların Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğunun Anayasal Güvence Altına Alınmış Olması )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Özel Mülkiyetinde veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmaz Malların Gerçek ve Tüzel Kişilerce İşgali Üzerine Fuzuli Şagilden Ecrimisil Alınması )
ÖDEME EMRİ ( Sözkonusu İptal Davasında Tahakkuk Ettirilen Ecrimisil Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenmiş Ödeme Emrinin Hukuka Uygun Oluğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
HAZİNENİN ZARARA UĞRAMASI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların İşgal Edilmesi Halinde Hazinenin Zararı Olmasa Dahi Fuzuli Şagilden Ecrimisil Talep Edilebilmesi )
KUSUR ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların İşgal Edilmesi Halinde Fuzuli Şagilin Kusuru Olmasa Dahi İdarenin Ecrimisil Talep Edebilmesinin Mümkün Olması )
KIYILARIN HUKUKİ MAHİYETİ ( Kıyıların Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğunun Anayasal Güvence Altına Alınmış Olması )
ECRİMİSİL DÜZETLME İHBARNAMESİ ( Davacının Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali İstemiyle Dava Açmadığından Alacak Kesinleşmiş Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
13D6.D18.9.2001E. 2000/2911 K. 2001/4951"DEVLET İHALE KANUNU'NA TABİ OLMAMA ( Belediyenin Özel Mülkiyetine Tabi Taşınmazların Satışında Belediye Encümenin Yetkili Olması )
BELEDİYE MECLİSİNİN YETKİLİ OLMAMASI ( Kamu Yararına Tahsis Edilmeyen Belediyenin Özel Mülkiyetine Tabi Taşınmazların Satışında Encümenin Yetkili Olması )
ENCÜMENİN YETKİLİ OLMASI ( Kamu Yararına Tahsisli Olmayıp Belediyenin Özel Mülkiyetine Tabi Bulunan Taşınmazların Satışının Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Tabi Olmaması )
KAMU YARARINA TAHSİS EDİLMEYEN BELEDİYENİN ÖZEL MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Belediye Meclisinin Değil Belediye Encümeninin Yetkili Olması )"
13D6.D6.6.2000E. 1999/2290 K. 2000/3462"ECRİMİSİL ( Meranın İşgali-Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İşgali )
MERANIN İŞGALİ ( Ecrimisil İstenip İstenemeyeceği )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Mera-İşgal Edilmesi Halinde Ecrimisil İstenip İstenememesi )"
13D6.D20.1.2000E. 1998/7432 K. 2000/266"ECRİMİSİL ( Suyun Debisine Göre Tahakkuk Ettirilemeyeceği - Tesislerin İşgal Ettiği Alan Miktarı Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
TAŞINMAZ MALLARIN İŞGALİ ( Ecrimisilde Tesislerin İşgal Ettiği Alan Miktarının Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Suyun Debisine Göre Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
SUYUN DEBİSİNE GÖRE ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( Ettirilemeyeceği - Tesislerin İşgal Ettiği Alan Miktarı Göz Önünde Bulundurulması Gereği )"
13IDDGK11.12.1998E. 1997/548 K. 1998/640"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın İşgali Nedeniyle Ecrimisil İstenmesi )
ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazın İşgali Nedeniyle )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmaz )
BELEDİYENİN TASARRUF YETKİSİ ( Uygulama İmar Planı ile Denizden Doldurmayla Kazanılan Taşınmaz )"
13IDDGK11.12.1998E. 1997/169 K. 1998/633"ECRİMİSİL TAHSİLİ ( Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Zamanaşımı Süresinin Gözönünde Bulundurulması )
ZAMANAŞIMI ( Ecrimisil Tahsili )
FUZULİ İŞGAL ( Ecrimisilde Uygulanacak Zamanaşımı Süresi )"
13IDDGK17.10.1997E. 1996/651 K. 1997/500"MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Paydaşların Payları Oranında Hak Sahib Olması )
TAŞINMAZIN BİR KISMINI İŞGAL EDEN PAYDAŞ ( Diğer Paydaşın Hazinenin Payı Oranında Ecrimisil İstemesinin Hukuka Uygun Olması )
FUZULİ İŞGAL ( Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazda Paydaşlardan Birinin Taşınmazın Bir Kısmını İşgal Etmesi )
ECRİMİSİL ( Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazda Paydaşlardan Birinin Taşınmazın Bir Kısmını İşgal Etmesi )"
13IDDGK17.10.1997E. 1995/256 K. 1997/483"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Denizden Doldurulan Taşınmaz - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden Ecrimisil İstenilebileceği )
ECRİMİSİL ( Denizden Doldurulan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden İstenilebileceği )
KIYI ( Denizden Doldurulan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden Ecrimisil İstenilebileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANMADAN DENİZDEN DOLDURULAN YERİ KULLANAN KİŞİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Ecrimisil İstenilebileceği )
DENİZDEN DOLDURULAN TAŞINMAZ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden Ecrimisil İstenilebileceği )"
13IDDGK19.9.1997E. 1997/363 K. 1997/433"KISMİ BOZMA ÜZERİNE YEREL MAHKEMECE VERİLEN DİRENME KARARININ TEMYİZİ ( Özel Dairece Bozulmayarak Kesinleşen Kısmın Usuli Müktesep Hak Oluşturması - Bu Hüküm Kısmıyla İlgili Olarak Direnme Kararından Sonra Yeniden Temyiz Talebinde Bulunulamayacağı )
USULİ MÜKTESEP HAK ( Özel Dairenin Kısmen Onadığı ve Kısmen Bozduğu Kararın Onanarak Kesinleşen Kısmıyla İlgili Olarak İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na Temyize Gidilemeyeceği )
KISMİ ONAMA VE KISMİ BOZMA KARARI ÜZERİNE YEREL MAHKEMECE BOZULAN KISIMLA İLGİLİ OLARAK DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Bozma Dışı Bırakılarak Kesinleşen Kısmın Temyiz Yoluyla İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Önüne Getirilemeyeceği )
BOZMA DIŞI BIRAKILARAK KESİNLEŞEN HÜKÜM KISMI ( Direnme Kararıyla Birlikte Temyiz Yoluyla İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Önüne Götürülemeyeceği - Ecrimisil Talebine İlişkin Dava )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Denizden Dolgu Suretiyle Elde Edilen Taşınmazı Fuzulen İşgal Eden Davacıdan - Kısmen Kabul Kısmen Red Kararını Temyiz Yoluyla İnceleyen Özel Dairenin Hükmü Kısmen Bozması/Bozma Dışı Kalan Kısımla İlgili Usuli Müktesep Hak Doğması ve Yeniden Temyiz Talebine Konu Edilememesi )"
13D6.D17.6.1997E. 1996/3131 K. 1997/3018"İPTAL DAVASI ( Mülkiyeti Belediyeye Ait Dükkanların İhale Sonucu Satılmasına İlişkin İşlemin Geri Alınması Yolundaki Belediye Meclisi Kararının İptali İstemi )
AÇIK TEKLİF USULÜ ( Bedel Tespit Komisyonu Kararıyla Tahmin Edilen Toplam Değeri Belirtilen Miktardaki Dükkanların 2886 Sayılı Yasa Uyarınca Açık Teklif Usulüyle İhaleye Çıkarılması )
İKİNCİ İHALEDE USUL ( İlk İhalede İstekli Çıkmaması Üzerine Yapılacak Yeni İhalenin de Aynı Yöntemle Yapılması )
İŞLEMİN GERİ ALINMASI ( Hukuka Açıkça Aykırı İdari İşlemler İlgililer Lehine Kazanılmış Bir Hak Yaratmayacağından İşlemlerin Geri Alınmasının Herhangi Bir Süre İle Sınırlandırılmaması )"
13D6.D19.12.1996E. 1996/431 K. 1996/5949"ENCÜMENİN EKSİKSİZ TOPLANMASI GEREĞİ ( Belediye Taşınmazın Kiralanmasında İhale Komisyonu Görevini Yapan )
İHALE KOMİSYONU GÖREVİNİ YAPAN BELEDİYE ENCÜMENİ ( Eksiksiz Toplanması Gereği )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN İHALE KOMİSYONU OLARAK YAPTIĞI İŞLEMİN GEÇERLİLİĞİ ( Eksik Toplanılmış Olması )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( İhale Komisyonu Görevini Yaparken Encümenin Eksik Toplanmış Olması )"
13D1.D8.12.1986E. 1986/425 K. 1986/438"İL DAİMİ ENCÜMENLERİNİN YASANIN VERDİĞİ YETKİ VE GÖREVİ KULLANARAK ALDIĞI KARARLAR ( Kaplıca Kira Süresinin Uzatılması - İl Genel Meclisince Ortadan Kaldırılamayacağı )
İL GENEL MECLİSİNİN ORTADAN KALDIRAMAYACAĞI KARAR ( İl Daimi Encümenlerinin Yasanın Verdiği Yetki ve Görevi Kullanarak Aldığı Kararlar - Kaplıca Kira Süresinin Uzatılması )
KAPLICA KİRA SÜRESİNİN 3 YIL UZATILMASI KARARI ( İl Özel İdarelerine Ait İhaleler - İl Daimi Encümenince Yürütüleceği )
İHALE ( İl Özel İdarelerine Ait/İl Daimi Encümenince Yürütüleceği - Kaplıca Kira Süresinin Uzatılması )
İL ÖZEL İDARELERİNE AİT İHALE ( İl Daimi Encümenince Yürütüleceği - Kaplıca Kira Süresinin Uzatılması )"

SAYIŞTAY

13S2.D14.5.2002 K. 32925"VERİLE EMRİ ( Faturalar Dışında Hiçbir Belgenin Eklenmemesi ve Faturaların Encümence Onaylanmaması - Yasaya Aykırılığı )
BELEDİYE ENCÜMENİNCE FATURALARIN ONAYLANMAMASI ( Verile Emrine Faturalar Dışında Hiçbir Belgenin Eklenmemesinin Yasaya Aykırılığı )"

Madde 14

DANIŞTAY

14D10.D14.2.2005E. 2002/4394 K. 2005/480"BELEDİYE ENCÜMENİNİN İHALE KOMİSYONU OLARAK GÖREV YAPMASI ( 2886 S.K. Md. 14 Uyarınca Toplanması Gerektiği - Hesap İşleri Müdürünün Komisyona Katılmamasının Kararların İptali Sonucunu Doğuracağı )
İHALE KOMİSYONU OLARAK GÖREV YAPMA ( Belediye Encümeninin 2886 S.K. Md. 14 Uyarınca Toplanması Gerektiği - Hesap İşleri Müdürünün Komisyona Katılmaması/Kararların İptali )
İHALE KANUNUNA AYKIRILIK ( Belediye Encümeninin İhale Komisyonu Olarak Görev Yaparken 2886 S.K. Md. 14 Uyarınca Toplanması Gerektiği - Hesap İşleri Müdürünün Komisyona Katılmamasının Kararların İptali Sonucunu Doğuracağı )"
14D2.D6.2.1998E. 1996/986 K. 1998/348"İHALE KOMİSYONU OLARAK ÇALIŞAN BELEDİYE ENCÜMENİNİN EKSİK TOPLANMASI ( Görevi İhmal Suçunu Oluşturması )
BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI YETER SAYISI ( İhale Komisyonu Olarak Görev Yapan )
İHALE KOMİSYONU ( Bu Görevi Yapan Belediye Encümeninin Eksik Toplanmasının Görevi İhmal Suçunu Oluşturduğu )
GÖREVİ İHMAL ( İhale Komisyonu Olarak Görev Yapan Belediye Encümenin Eksik Sayı ile Toplanması )"
14D6.D19.12.1996E. 1996/431 K. 1996/5949"ENCÜMENİN EKSİKSİZ TOPLANMASI GEREĞİ ( Belediye Taşınmazın Kiralanmasında İhale Komisyonu Görevini Yapan )
İHALE KOMİSYONU GÖREVİNİ YAPAN BELEDİYE ENCÜMENİ ( Eksiksiz Toplanması Gereği )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN İHALE KOMİSYONU OLARAK YAPTIĞI İŞLEMİN GEÇERLİLİĞİ ( Eksik Toplanılmış Olması )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( İhale Komisyonu Görevini Yaparken Encümenin Eksik Toplanmış Olması )"

Madde 16

SAYIŞTAY

16SDK11.7.2001 K. 1072/1"İHALE ( Alan Firmanın KDV ve Gelir Vergisi Stopajı İle İlgili Vergi Borcu Olmadığına Dair Belgeyi Teklif Mektubuyla Birlikte Vermemeleri - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
KDV VE GELİR VERGİSİ STOPAJI İLE İLGİLİ VERGİ BORCU OLMADIĞINA DAİR BELGE ( İhaleyi Alan Firmanın Teklif Mektubuyla Birlikte Vermemeleri - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
SÖZLEŞMENİN TESCİL EDİLMEMESİ ( İhaleyi Alan Firmanın Teklif Mektubuyla Birlikte KDV ve Gelir Vergisi Stopajı İle İlgili Vergi Borcu Olmadığına Dair Belgeyi Vermemeleri
İHALEDE İKİ FİRMANIN AYNI FİYATI TEKLİF ETMESİ ( İkinci Defa Yazılı Teklif Alınması Gerekirken Ad Çekme Yoluyla İhaleyi Alacak Firmanın Belirlenemeyeceği )
AD ÇEKME YOLUYLA İHALEYİ ALACAK FİRMANIN BELİRLENEMEYECEĞİ ( İhalede İki Firmanın Aynı Fiyatı Teklif Etmesi - İkinci Defa Yazılı Teklif Alınması Gereği )
İHALEDE İKİNCİ TEKLİF ALINMASI GEREĞİ ( İki Firmanın Aynı Fiyatı Teklif Etmesi - Ad Çekme Yoluyla İhaleyi Alacak Firmanın Belirlenemeyeceği )"
16SDK18.4.2001 K. 1064/1"İHALE ( Akaryakıt Temin ve Nakliyesi - Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı )
REKABETİN SAĞLANMASI İLKELERİNE AYKIRILIK ( Akaryakıt Temin ve Nakliyesi İhalesi - Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı )
AKARYAKIT TEMİN VE NAKLİYESİ İHALESİ ( Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı - Rekabetin Sağlanması İlkelerine Aykırılık )
SÖZLEŞMENİN TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Akaryakıt Temin ve Nakliyesi İhalesi - Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı/Rekabetin Sağlanması İlkelerine Aykırılık )"
16SDK28.6.2000 K. 1039/1"ŞARTNAMELERDE YAZILI BELGELER ( Rekabeti Engellemeyen Şekle Yönelik Eksik Belge ve İşlemlerin Sonradan Usulüne Uygun Olarak Düzenlenip İbraz Edilmesi - Sözleşmenin Tescili Gerekeceği )
İHALE ( Rekabeti Engellemeyen Şekle Yönelik Eksik Belge ve İşlemlerin Sonradan Usulüne Uygun Olarak Düzenlenip İbraz Edilmesi - Sözleşmenin Tescili Gerekeceği )
REKABETİ ENGELLEMEYEN ŞEKLE YÖNELİK EKSİK BELGE VE İŞLEMLER ( Sonradan Usulüne Uygun Olarak Düzenlenip İbraz Edilmesi - İhale Sözleşmesinin Tescili Gerekeceği )
SÖZLEŞMENİN TESCİLİ GEREĞİ ( İhalede Rekabeti Engellemeyen Şekle Yönelik Eksik Belge ve İşlemlerin Sonradan Usulüne Uygun Olarak Düzenlenip İbraz Edilmesi )"

Madde 17

YARGITAY

17Y13.HD16.4.1996E. 1996/3653 K. 1996/3920"DEVALÜASYON ( Borçlunun Devalüasyonu İleri Sürerek Borcunu Yerine Getirmemesi )
BASİRETLİ İŞADAMI ( Fiyatlardaki Aşırı Artışı Önceden Öngörebilmesi Gereği )
SÖZLEŞMELERDE AŞIRI GÜÇLÜK ( İşlem Temelinin Çöktüğünü Göstermemesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Sadece Menfi Zarar İstenebilmesi )
MENFİ ZARAR ( İlk İhaleye Katılarak En Uygun Fiyatı Veren Diğer Kişi ile Sözleşme Yapılamamasından Dolayı İdarenin Uğradığı Zarar )"

DANIŞTAY

17D13.D27.10.2016E. 2016/1760 K. 2016/3464"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ (İhalenin Usulüne Uygun Duyurulmadığı İddiasıyla İptali İstemi - Dava Konusu Kiralama İhalesinin Yazılı Olarak ve Hoperlör ile Sesli Olarak Ayrıca İlçede Çıkan Haftalık Bir Gazetede İlan Edildiği Nazara Alındığında İlanın Usulüne Uygun Olduğu İhalenin İptalini Gerektirecek Aykırılık Bulunmadığı)
KİRALAMA İHALESİNİN İLANI (İhalenin Yazılı Olarak Ayrıca Hoperlör ile Sesli Olarak ve İlçede Çıkan Haftalık Bir Gazetede İlan Edilmesi - İlanı Usulüne Göre Gerçekleştirilen ve Muhammen Bedelin Üzerinde Bir Teklifin Bulunduğu İhalenin İptalini Gerektirecek Bir Neden Bulunmadığı)"
17D13.D2.6.2016E. 2015/6409 K. 2016/2158"KİRA İHALESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Muhammen Bedelin On Yıl Boyunca İdareye Ödenecek Asgari Tutarın Toplamı Esas Alınarak Belirlenmediği - İhale İlanının Yıllık Muhammen Bedele Göre Yapıldığı/İlanı 2886 Sayılı Kanuna Uygun Olarak Yapılmayan İhalede Hukuka Uygunluk İşlemin İptaline Yönelik Mahkeme Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
KAMU İHALESİNİN İLANI ( Ayrıca İhale Tarihinden En Az On Gün Önce Bir Defada Resmî Gazetede Yayınlanması Gerektiği Hâlde Yalnızca Yerel Gazetede İlan Edilmekle Yetinildiği - İlanı 2886 Sayılı Kanuna Uygun Olarak Yapılmayan İhalede Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
MUHAMMEN BEDELİN BELİRLENMESİ ( On Yıl Boyunca İdareye Ödenecek Asgari Tutarın Toplamı Esas Alınarak Belirlenmediği/İhale İlanının Yıllık Muhammen Bedele Göre Yapıldığı - İlanı 2886 Sayılı Kanuna Uygun Olarak Yapılmayan İhalenin Hukuka Aykırı Olduğu )"
17D6.D19.3.1998E. 1997/2199 K. 1998/1674"İHALENİN İPTALİ ( Davalı İdarenin Şirketteki Hisselerini Kapalı Teklif Usulüyle Başka Şirkete Satması Yönündeki İhale )
İLANIN GEÇERSİZLİĞİ ( Geçersizliğin İhale Yapıldıktan Sonra Anlaşılması Durumunda İhale veya Sözleşmenin Feshedilebilmesi )
İHALE YAPILDIKTAN SONRA İLANLARIN GEÇERSİZLİĞİNİN ANLAŞILMASI ( İhale veya Sözleşmenin Feshedilebilmesi )
İVEDİLİK VEYA İHALEDE DEVLETİN YARARININ OLMASI ( İhale ve Sözleşmenin Maliye Bakanlığının Uygun Görüşü ve Birinci Derece İta Amirinin Onayı ile Geçerli Sayılması )
MALİYE BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ ALINMASI ( Uygun Görüşün Genelgeyle İl Daimi Encümeninden Alınmasının Hukuka Aykırı Olması )"
17D6.D14.10.1997E. 1996/2570 K. 1997/4266"İSTEKLİ ÇIKMADIĞI İÇİN AÇILAN YENİ İHALENİN FARKLI YÖNTEMLE YAPILMASI ( İhalenin İptali )
İHALENİN İPTALİ ( İlan Yapılmaması-Yeni İhalenin Farklı Yöntemle Gerçekleştirilmesi )
İHALE İLANI ( Parasal Sınırlara Göre İlan Kurumunca Tespit Edilen Gazete ve Resmi Gazetede Yayınlanması Gereği )
İLAN ZORUNLULUĞU ( İhale İlanının Parasal Sınırlara Göre İlan Kurumunca Tespit Edilen Gazete ve Resmi Gazetede Yayınlanması Gereği )"
17D6.D17.6.1997E. 1996/3131 K. 1997/3018"İPTAL DAVASI ( Mülkiyeti Belediyeye Ait Dükkanların İhale Sonucu Satılmasına İlişkin İşlemin Geri Alınması Yolundaki Belediye Meclisi Kararının İptali İstemi )
AÇIK TEKLİF USULÜ ( Bedel Tespit Komisyonu Kararıyla Tahmin Edilen Toplam Değeri Belirtilen Miktardaki Dükkanların 2886 Sayılı Yasa Uyarınca Açık Teklif Usulüyle İhaleye Çıkarılması )
İKİNCİ İHALEDE USUL ( İlk İhalede İstekli Çıkmaması Üzerine Yapılacak Yeni İhalenin de Aynı Yöntemle Yapılması )
İŞLEMİN GERİ ALINMASI ( Hukuka Açıkça Aykırı İdari İşlemler İlgililer Lehine Kazanılmış Bir Hak Yaratmayacağından İşlemlerin Geri Alınmasının Herhangi Bir Süre İle Sınırlandırılmaması )"
17D6.D13.2.1996E. 1995/4800 K. 1996/846"İHALE GÜNÜ İHALE ŞARTNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( İhalenin İptali )
İHALENİN İPTALİ ( İhale Günü İhale Şartnamesinde Değişiklik Yapılması )"
17D10.D13.3.1991E. 1988/2571 K. 1991/922"GEÇERSİZ İLANLA YAPILAN İHALE ( Açık Hatanın Olması )
AÇIK HATA ( Geçersiz İlanla Yapılan İhale )
İHALE İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI ( Açık Hata Bulunması Nedeniyle )"

SAYIŞTAY

17SDK24.1.2001 K. 1056/1"İHALE ( Konu Etüd Proje İşi Yapımıyla İlgili Hizmet İşi Olmasına Rağmen Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
ETÜD PROJE İŞİ YAPIMIYLA İLGİLİ HİZMET ( Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
PAZARLIK USULÜ İLE İHALE ( Konu Etüd Proje İşi Yapımıyla İlgili Hizmet İşi Olmasına Rağmen Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
17SDK18.10.2000 K. 1045/2"İLANLAR İLE İHALE TARİHİ ARASINDA ARANMASI GEREKEN ASGARİ SÜRE ( Devlet İhaleleri Genelgesinde Yapılan Düzenlemenin Kanunda Öngörülmeyen İlave Bir Yükümlülük Getirmesi - Kanunun Esas Alınması Gereği )
İHALE ( İlanlar İle İhale Tarihi Arasında Aranması Gereken Asgari Süreler - Devlet İhaleleri Genelgesinde Yapılan Düzenlemenin Kanunda Öngörülmeyen İlave Bir Yükümlülük Getirmesi/Kanunun Esas Alınması Gereği )
GENELGE İLE YAPILAN DÜZENLEME ( Devlet İhaleleri Genelgesinde Yapılan - Kanunda Öngörülmeyen İlave Bir Yükümlülük Getirmesi/Kanunun Esas Alınması Gereği )"
17S7.D19.4.1999 K. 8424"İHALE İLE SATIŞA ÇIKARILAN SOSYAL TESİS İLANLARI ( Özel İlanlar Kapsamında Olduğu - Resmi İlan Fiyat Tarifesinden Daha Yüksek Bedel Ödenebileceği )
SOSYAL TESİS İHALE İLE SATIŞ İLANLARI ( Özel İlanlar Kapsamında Olduğu - Resmi İlan Fiyat Tarifesinden Daha Yüksek Bedel Ödenebileceği )
ÖZEL MAHİYETTEKİ İLANLAR ( İhale Yolu İle Satışa Çıkarılan Sosyal Tesislerin İlanının Bu Kapsamda Olduğu )"

Madde 18

DANIŞTAY

18D13.D15.10.2008E. 2008/3526 K. 2008/6807"BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞI KONUSUNDA KARAR VERME YETKİSİ ( Belediye Meclisi'ne Ait Olduğu - Yasanın Açık Bir Biçimde İzin Vermesi Halinde Yetkinin Sınır ve Kapsamı Belirtilerek Devredilebileceği )
YETKİ SINIR VE KAPSAMI ( Belediyelere Ait Taşınmazların Satışı Konusunda Karar Verme Yetkisinin Belediye Meclisi'ne Ait Olduğu - Yasanın Açık Bir Biçimde İzin Vermesi Halinde Yetkinin Sınır ve Kapsamı Belirtilerek Devredilebileceği )
BELEDİYE MECLİSİNİN YETKİSİ ( Belediyelere Ait Taşınmazların Satışı Konusunda Karar Verme Yetkisinin Belediye Meclisi'ne Ait Olduğu - Yasanın Açık Bir Biçimde İzin Vermesi Halinde Yetkinin Sınır ve Kapsamı Belirtilerek Devredilebileceği )"
18D10.D13.3.1991E. 1988/2571 K. 1991/922"GEÇERSİZ İLANLA YAPILAN İHALE ( Açık Hatanın Olması )
AÇIK HATA ( Geçersiz İlanla Yapılan İhale )
İHALE İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI ( Açık Hata Bulunması Nedeniyle )"

Madde 19

DANIŞTAY

19D6.D13.2.1996E. 1995/4800 K. 1996/846"İHALE GÜNÜ İHALE ŞARTNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( İhalenin İptali )
İHALENİN İPTALİ ( İhale Günü İhale Şartnamesinde Değişiklik Yapılması )"

SAYIŞTAY

19STKK27.12.1993 K. 23295"GECİKME CEZASI ( Bağıtlanan Sözleşmelerde Oranının Standart Olmayıp Şartnamede Belirtilen Miktar Olarak Uygulanması Gerekeceği )
İHALE VE SÖZLEŞME AŞAMALARI ( Tamamlandıktan Sonra Ne Şartnamede Ne de Sözleşmede Değişiklik Yapılamayacağı - Gecikme Cezası Oranı )
BAĞITLANAN SÖZLEŞMELER ( Gecikme Cezası Oranının Standart Olmayıp Şartnamede Belirtilen Miktar Olarak Uygulanması Gerekeceği - Zuhulen Fazla Yazılması )"

Madde 20

DANIŞTAY

20D13.D22.6.2017E. 2017/825 "İDAREYE AİT TAŞINMAZ SATIŞI (İhalenin İptal Edilmemesi İçin Maliye Bakanlığının Uygun Görüşüne ve İta Amirinin Onayına Sunulması Gereği - Maliye Bakanılğı Görüşü ve İta Amiri Onayı Dosya İçerisine Alındıktan Sonra Karar Verilmesi Gereği)
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİNİN İPTALİ (İhalenin İptal Edilmemesi İstemi - Maliye Bakanlığının Görüşü ve İta Amirinin Onayına Sunulma)"
20D6.D19.3.1998E. 1997/2199 K. 1998/1674"İHALENİN İPTALİ ( Davalı İdarenin Şirketteki Hisselerini Kapalı Teklif Usulüyle Başka Şirkete Satması Yönündeki İhale )
İLANIN GEÇERSİZLİĞİ ( Geçersizliğin İhale Yapıldıktan Sonra Anlaşılması Durumunda İhale veya Sözleşmenin Feshedilebilmesi )
İHALE YAPILDIKTAN SONRA İLANLARIN GEÇERSİZLİĞİNİN ANLAŞILMASI ( İhale veya Sözleşmenin Feshedilebilmesi )
İVEDİLİK VEYA İHALEDE DEVLETİN YARARININ OLMASI ( İhale ve Sözleşmenin Maliye Bakanlığının Uygun Görüşü ve Birinci Derece İta Amirinin Onayı ile Geçerli Sayılması )
MALİYE BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ ALINMASI ( Uygun Görüşün Genelgeyle İl Daimi Encümeninden Alınmasının Hukuka Aykırı Olması )"
20D10.D13.3.1991E. 1988/2571 K. 1991/922"GEÇERSİZ İLANLA YAPILAN İHALE ( Açık Hatanın Olması )
AÇIK HATA ( Geçersiz İlanla Yapılan İhale )
İHALE İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI ( Açık Hata Bulunması Nedeniyle )"

SAYIŞTAY

20SDK18.10.2000 K. 1045/2"İLANLAR İLE İHALE TARİHİ ARASINDA ARANMASI GEREKEN ASGARİ SÜRE ( Devlet İhaleleri Genelgesinde Yapılan Düzenlemenin Kanunda Öngörülmeyen İlave Bir Yükümlülük Getirmesi - Kanunun Esas Alınması Gereği )
İHALE ( İlanlar İle İhale Tarihi Arasında Aranması Gereken Asgari Süreler - Devlet İhaleleri Genelgesinde Yapılan Düzenlemenin Kanunda Öngörülmeyen İlave Bir Yükümlülük Getirmesi/Kanunun Esas Alınması Gereği )
GENELGE İLE YAPILAN DÜZENLEME ( Devlet İhaleleri Genelgesinde Yapılan - Kanunda Öngörülmeyen İlave Bir Yükümlülük Getirmesi/Kanunun Esas Alınması Gereği )"

Madde 23

YARGITAY

23Y6.HD25.9.2014E. 2013/16728 K. 2014/10486"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ İSTEMİ ( Süre Bitiminde İşgalin Devam Etmesi Halinde Sözleşmede Hüküm Varsa Ona Göre Hareket Edileceği - Aksi Halde Ecrimisil Alınacağının Düzenlenmesi Karşısında Şartname Uyarınca Sözleşme Süresinin Sonu Olan Tarihten Bir Ay Önce Davacı Kiracıya İhtarname Tebliğ Edilmediğinden Sözleşmenin Bir Yıl Süre İle Uzadığının Kabulü Gerektiği )
İHALE KANUNU'NA GÖRE KİRAYA VERİLEN YER ( Kiracılık Sıfatının Tespiti İstemi - Şartname Uyarınca Sözleşme Süresinin Sonu Olan Tarihten Bir Ay Önce Davacı Kiracıya İhtarname Tebliğ Edilmediğinden Sözleşmenin Bir Yıl Süre İle Uzadığının Kabulü Gerektiği/Dava Tarihi İtibariyle Kiracılığın Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZAMASI ( Kiracılık Sıfatının Tespiti İstemi - Şartname Uyarınca Sözleşme Süresinin Sonu Olan Tarihten Bir Ay Önce Davacı Kiracıya İhtarname Tebliğ Edilmediğinden Sözleşmenin Bir Yıl Süre İle Uzadığının Kabulü Gerektiği )"

Madde 24

YARGITAY

24Y15.HD5.10.1995E. 1995/2992 K. 1995/5285"İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK ( İlk Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmemesi Üzerine İşin Bir Kısmının Daha Yüksek Fiyatla Başkasına İhale Edilmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Borçlu Temerrüde Düşürülmemişse Dava Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Reddedilen Kısmı İçin Davalı Yararına )"

UYUŞMAZLIK

24UMH10.3.2003E. 2002/92 K. 2003/1"KESİN TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
YÜKLENİCİYE AİT TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
İHALE ÜZERİNE YAPILAN SÖZLEŞME İLE EKİ ŞARTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlem - Davanın Çözüm Yeri)
ŞARTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlem - Davanın Çözüm Yeri)"

Madde 26

YARGITAY

26Y12.HD4.7.2017E. 2016/17640 K. 2017/10040"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Takip Borçlusunun İdare Nezdinde Yürüttüğü İşlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu İle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olup Olmadığı Araştırılarak Şayet Bu Kapsamda İse Teminatların Haczedilmesi Mümkün Olmadığından Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
HUKUKİ YARAR ( İdarenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Aldığı Teminatlara Haciz Konulması Halinde İcra Mahkemesine Süresiz Olarak Şikayet Yoluna Başvurmasında Hukuki Yararı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ TEMİNATLARIN HACZEDİLMESİ ( Kaldırılması İstemi - Takip Borçlusunun İdare Nezdinde Yürüttüğü İşlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu İle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olup Olmadığı Araştırılarak Şayet Bu Kapsamda İse Teminatların Haczedilmesi Mümkün Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )"
26Y12.HD13.6.2017E. 2016/16211 K. 2017/9233"İHALE İŞLEMİ KAPSAMINDA İDAREYE VERİLEN TEMİNATLARA HACİZ KONULMASI ( İhale Kapsamında Verilen Teminatların Taahhüdün İhale Dokümanlarında Yer Alan Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirilmesi Amacına Yönelik Olduğu - İhale Kanunun Kapsamında Alınan Teminatlara Haciz Konulması Halinde Kanunlara Aykırı Olan Bu İşleme Karşı Süresiz Şikayet Yoluna Başvurulmasında Hukuki Yarar Bulunduğu )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( İhale İşlemi Kapsamında İdareye Verilen Teminatlara Haciz Konulmasının Kanuna Aykırı Olduğu - İdarenin Kanuna Aykırı Olarak Teminatlara Haciz Konulması İşlemine Süresiz Şikayet Yoluna Başvurabileceği )"
26Y12.HD26.1.2017E. 2016/9018 K. 2017/1068"ŞİKAYET ( Haciz İşleminin Borçlunun Şikayetçi Nezdinde Bulunan Teminatlarının Haczine İlişkin Olduğu - İdarenin İlgili Kanunlar Kapsamında Aldığı Teminatlara Haciz Konulması Halinde Kanuna Aykırı Olan Bu İşlemin İptali İçin İcra Mahkemesine Süresiz Olarak Şikayet Yoluna Başvurmasında Hukuki Yararı Olduğu/Borçluya Ait Teminatın Haczi Mümkün Olmadığından Şikayetin Kabulü ile Birinci Haciz İhbarnamesinin Teminat Bedellerine Kısmının İptaline Karar Verileceği )
HACZİN BORÇLUNUN ŞİKAYETÇİ NEZDİNDE BULUNAN TEMİNATIN HACZİNE İLİŞKİN OLMASI ( İdarenin İlgili Kanunlar Kapsamında Aldığı Teminatlara Haciz Konulması Halinde Kanuna Aykırı Olan Bu İşlemin İptali İçin İcra Mahkemesine Süresiz Olarak Şikayet Yoluna Başvurmasında Hukuki Yararı Olduğu - Borçluya Ait Teminatın Haczi Mümkün Olmadığından Şikayetin Kabulü ile Birinci Haciz İhbarnamesinin Teminat Bedellerine Kısmının İptaline Karar Verileceği )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Haciz İşleminin Borçlunun Şikayetçi Nezdinde Bulunan Teminatlarının Haczine İlişkin Olduğu - İdarenin İlgili Kanunlar Kapsamında Aldığı Teminatlara Haciz Konulması Halinde Kanuna Aykırı Olan Bu İşlemin İptali İçin İcra Mahkemesine Şikayet Yoluna Başvurmasında Hukuki Yararı Olduğu/Borçluya Ait Teminatın Haczi Mümkün Olmadığından Şikayetin Kabulü ile Birinci Haciz İhbarnamesinin Teminat Bedellerine Kısmının İptaline Karar Verileceği )"

Madde 27

YARGITAY

27Y13.HD16.4.1996E. 1996/3653 K. 1996/3920"DEVALÜASYON ( Borçlunun Devalüasyonu İleri Sürerek Borcunu Yerine Getirmemesi )
BASİRETLİ İŞADAMI ( Fiyatlardaki Aşırı Artışı Önceden Öngörebilmesi Gereği )
SÖZLEŞMELERDE AŞIRI GÜÇLÜK ( İşlem Temelinin Çöktüğünü Göstermemesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Sadece Menfi Zarar İstenebilmesi )
MENFİ ZARAR ( İlk İhaleye Katılarak En Uygun Fiyatı Veren Diğer Kişi ile Sözleşme Yapılamamasından Dolayı İdarenin Uğradığı Zarar )"

Madde 28

DANIŞTAY

28D13.D15.9.2009E. 2007/15869 K. 2009/4255"TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ ( Daha Yüksek Gelir İmkanı Yaratacağı Anlaşılan Taşınmazın Davacı Üzerinde Kalan Satış İhalesinin İta Amirince Kamunun Menfaatine Aykırı Bulunarak Onaylanmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SATIŞ İHALESİ ( Dava Konusu İhaleden Kısa Süre Önce Yapılan İhalede Daha Yüksek Bedellerin Teklif Edildiği - Daha Yüksek Gelir İmkanı Yaratacağı Anlaşılan Taşınmazın Davacı Üzerinde Kalan Satış İhalesinin İta Amirince Kamunun Menfaatine Aykırı Bulunarak Onaylanmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
28IDDGK17.12.1999E. 1998/579 K. 1999/1247"KAPALI TEKLİF USULÜ ( İhalenin Usulüne Uygun Düzenlenmesi - Kapalı Teklif Usulünde İta Amirinin Yetkisi )
İTA AMİRİNİN İHALEYİ ONAYLAMA YETKİSİ ( İhalenin Usulüne Uygun Düzenlenmesi )
İHALEYİ ONAYLAMA YETKİSİ ( Usulüne Uygun Olan İhale - İta Amirinin İhaleyi Onaylama Yetkisinin Varlığı )"
28D10.D16.10.1991E. 1989/764 K. 1991/2870"İHALENİN TAMAMLANMASI ( İhale Şartlarına Uygun Biçimde Katılarak İhalenin Üzerinde Kalması )
SOYUT İDDİALAR ( İhalenin Tamamlanması Gerekirken Aksine İşlem Kurulmasının Hukuka Aykırı Olması )"
28D10.D27.1.1988E. 1986/520 K. 1988/71"İHALE ( Mali ve Teknik Yönden Değerlendirmeye Alınması )
DEVLET İHALE KANUNU ( İsteklilerin Mali ve Teknik Yönden İhaleye Çıkartılan İşi Değerlendirmeye Almaları )
TEKNİK VE MALİ YÖNDEN DEĞERLENDİRME ( İhaleye Çıkartılan İş )"

SAYIŞTAY

28S7.D16.10.2001 K. 8888"FAKÜLTE TEMİZLİK İŞİ ( Daha Düşük Teklif Veren Şirkete Verilmesi Yerine Herhangi Bir Gerekçe Gösterilmeden Başka Şirkete Verilemeyeceği )
TEMİZLİK İŞİ ( Fakültenin - Daha Düşük Teklif Veren Şirkete Verilmesi Yerine Herhangi Bir Gerekçe Gösterilmeden Başka Şirkete Verilemeyeceği )"
28SDK24.1.2001 K. 1056/1"İHALE ( Konu Etüd Proje İşi Yapımıyla İlgili Hizmet İşi Olmasına Rağmen Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
ETÜD PROJE İŞİ YAPIMIYLA İLGİLİ HİZMET ( Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
PAZARLIK USULÜ İLE İHALE ( Konu Etüd Proje İşi Yapımıyla İlgili Hizmet İşi Olmasına Rağmen Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
28SDK3.2.1999 K. 989/1"İHALE ( Çöp Toplama ve Nakli İşinin Yapım İşi Olarak Kabul Edilmesi - Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesine Aykırı Nitelik Taşıması/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİ İŞİ ( İhalede Yapım İşi Olarak Kabul Edilmesi - Açıklık ve Rekabetin Sağlanması İlkesine Aykırı Nitelik Taşıması/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
REKABETİN SAĞLANMASI VE AÇIKLIK İLKESİNE AYKIRILIK ( İhalede Çöp Toplama ve Nakli İşinin Yapım İşi Olarak Kabul Edilmesi - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )"
28SDK15.4.1998 K. 968/1"ULUSLARARASI İHALE ( Döner Sermayeli Kuruluşun Kredili Olarak FOB Sistemine Göre - İstekliler Arasındaki Yerli Firmanın Teklif Ettiği Yangın Söndürme Aracının İthal Olduğu/% 15 Avantaj Oranının Uygulanamayacağı )
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞUN KREDİLİ OLARAK FOB SİSTEMİNE GÖRE KREDİLİ ULUSLARARASI İHALESİ ( Yerli Firmanın Teklif Ettiği Yangın Söndürme Aracının İthal Olduğu/% 15 Avantaj Oranının Uygulanamayacağı - Yerli Muhteva Oranı %40'ın Altında Olan Araçların İmalat Sayılmadığı )
FOB SİSTEMİNE GÖRE KREDİLİ ULUSLARARASI İHALE ( Yerli Firmanın Teklif Ettiği Yangın Söndürme Aracının İthal Olduğu/% 15 Avantaj Oranının Uygulanamayacağı - Yerli Muhteva Oranı %40'ın Altında Olan Araçların İmalat Sayılmadığı )
YERLİ MUHTEVA ORANI %40'IN ALTINDA OLAN ARAÇLAR ( İmalat Sayılmadığı - FOB Sistemine Göre Uluslararası İhalede Yerli Firmanın Teklif Ettiği Yangın Söndürme Aracının İthal Olduğu/% 15 Avantaj Oranının Uygulanamayacağı )"
28SDK20.5.1992 K. 816/1"DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARCA YAPILAN İHALELER ( Hukuki Şartları Taşımayan Pazarlık Kararının Geçerli Olamayacağı )
PAZARLIKLA MAL ALIMI ( Hukuki Şartları Taşımayan Pazarlık Kararının Geçerli Olamayacağı - Döner Sermaye İşletmesi )
İHALE ( Döner Sermayeli Kuruluşlarca Yapılan - Teklifler Verildikten Sonra Yapılan Zam ve İndirim Tekliflerinin Kabul Edilemeyeceği/Değişiklik Yapılamayacağı - Muhammen Bedelin Aşılamayacağı )
TAHMİNİ BEDEL HESAP TUTANAĞI ( İhale Dosyasında Bulunması Gerektiği - Döner Sermayeli Kuruluşlarca Yapılan İhaleler )"
28SDK24.9.1986 K. 662/1"İHALE KOMİSYONLARI ( Uygun Bedeli Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı - Takdir Yetkilerinin Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği )
UYGUN BEDEL ( İhale Komisyonlarının Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı - Takdir Yetkilerinin Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği )
İHALEDE TAKDİR YETKİSİ ( İhale Komisyonlarının Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Yetkileri Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği - Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı )"

Madde 29

SAYIŞTAY

29SDK24.9.1986 K. 662/1"İHALE KOMİSYONLARI ( Uygun Bedeli Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı - Takdir Yetkilerinin Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği )
UYGUN BEDEL ( İhale Komisyonlarının Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı - Takdir Yetkilerinin Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği )
İHALEDE TAKDİR YETKİSİ ( İhale Komisyonlarının Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Yetkileri Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği - Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı )"

Madde 31

YARGITAY

31YCGK29.4.2003E. 2003/4-64 K. 2003/130"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Memur Sıfatını Haiz Olan Kişinin Kasten Yada Yazılı Hallerden Başka Her Ne Suretle Olursa Olsun Görevini Yasanın Gösterdiği Usul ve Esaslar Harici Yapması )
MEMUR SIFATINI HAİZ OLAN KİŞİNİN YASADA BELİRTİLEN USULLER HARİCİNDE GÖREVİNİ YAPMASI ( Memurun Görevi Kötüye Kullanması Suçunun Oluşması )
GÖREVİ İHMAL ( Memur Sayılan Kimsenin Görevini Yapmaması Yada Gecikerek Yapması )
İHALE YASASINA AYKIRILIK ( Sanıkların İhalenin Bölünmezliği İlkesine Aykırı Davrandığı İddialarının Varsayımlara Dayanması Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanmak Suçunun Oluşmaması )
İDAREYE AİT ARAÇLARIN PASTA CİLASININ YAPILMAMASI ( Sanığın Döner Sermaye Müdürü Olması- Bu İşin İse Teknik Bir İş Olması Nedeniyle Görevi İhmal Suçunun Oluşmaması )
DÖNER SERMAYE MÜDÜRÜ OLAN SANIĞIN İDAREYE AİT ARAÇLARIN PASTA CİLASINI YAPMAMASI ( Bu İşin Teknik Bir İş Olması Nedeniyle Görevi İhmal suçunun Öğelerinin Oluşmaması )
AKTİF BİR HAREKETLE İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI ( Görevi Kötüye Kullanmak Suçunun Oluşması )
PASİF BİR HAREKETLE İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI ( Görevi İhmal Suçunun Oluşması )"
31Y15.HD17.6.1997E. 1997/2847 K. 1997/3122"TESPİT DAVASI ( Eser Sözleşmesinin Feshinin Haksız Olması )
İHALENİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkemenin İdari Yargı Olması )
İDARİ YARGININ GÖREVLİ MAHKEME OLMASI ( İhalenin İptali Davasında )
ESER SÖZLEŞMESİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Adli Yargının Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Eser Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Adli Yargının Görevli Olması )"

DANIŞTAY

31D13.D24.4.2017E. 2011/3681 K. 2017/1146"İDAREYE AİT TAŞINMAZ SATIŞI ( Taşınmazın İhaleyi Alan Kişiye Satılması Halinde Köyde Büyük Huzursuzluk Çıkacağı Yönünde Köy İhtiyar Heyeti ve Sakinlerinin Valiliğe Dilekçeyle Başvurmaları - İta Amirine Tanınan Takdir Yetkisinin Keyfi ve Hukuka Aykırı Bir Şekilde Kullanıldığına Dair Bir Belge Bulunmadığından İhalenin İptali İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİNİN İTA AMİRİNCE İPALİ ( İta Amirine Tanınan Takdir Yetkisi Çerçevesinde İhalenin İptal Edilmesinde Takdir Yetkisinin Hukuka Aykırı Bir Şekilde Kullanıldığının İspatlanamaması - Taşınmazın İhaleyi Kazanan Kişiye Satılması Halinde Huzursuzluk Çıkacağı Yönünde İdareye Başvuru Yapılması )"
31D13.D24.4.2017E. 2011/1650 K. 2017/1144"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ ( İta Amirine İhaleyi Onaylayıp Onaylamama Hususunda Takdir Yetkisi Verilmiş Olduğu Ancak Bu Yetkinin Kullanılmasının Mutlak ve Sınırsız Olmadığı - İdarenin Takdir Yetkisinin Yargı Denetimine Tabi Olduğu Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Kullanılması Gereği )
İTA AMİRİNİN İHALEYİ ONAYLAMASI ( İdarenin Takdir Yetkisinde Olduğu - Takdir Yetkisinin Yargı Denetimine Tabi Olduğu Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Kullanılması Gereği )"
31D13.D13.10.2015E. 2015/2711 K. 2015/3402"İRTİFAK İHALESİNİN UYGUN GÖRÜLMEMESİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Mülkiyeti Hazineye Ait Bulunan Taşınmazın Tamamının Değerlendirilmek Suretiyle Kamu Yararının En Üst Seviyede Temininin Amaçlandığı - İhalenin Onaylanmamasının Kamu Yararına ve Hukuka Uygun Kullanıldığının Gözetileceği/İhale İptali)
İHALENİN ONAYLANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU (İhale Edilen Kısımın Dışında Atıl Vaziyette Bölümler Bulunduğu - Taşınmazın Tamamının Değerlendirecek Mahiyette ve En Üst Seviyede Teminin Amaçlanacağı/İhalenin Onaylanmamasına İlişkin Takdir Yetkisinin Kamu Yararına/Hukuka Uygun Kullanıldığı)
İTA AMİRİNİN YERİNDELİK DENETİMİ YAPARAK HAZİNE MENFAATİNİ KORUMAYA ÇALIŞMASI (İhaleye Sadece İki İsteklinin Katıldığı/Sunulan Tekliflerin Tahmini Bedele Ve Birbirlerine Yakın Olduğu - Taşınmazın Konumu ve Yüzölçümü ile Taşınmazın Bir Kısmının İhale Dışı Bırakılmasının İhalede Rekabet Ortamını İhlal Ettiği)
İTA AMİRİNE İHALEYİ ONAYLAMAK VE ONAYLAMAMAK ÜZERE TANINAN YETKİ (Yerindelik Denetimi Yapılabileceği/Hazinenin Menfaatlerinin Korunmaya Çalışıldığı - Eldeki Davada Yapılan İhalede Rekabet Ortamı Tam Olarak Sağlanamadığı/İhaleye Sadece İki İsteklinin İhaleye Katıldığı/Kamu Yararının Gerçekleşmediği)
İHALEDEN BEKLENEN KAMU YARARININ GERÇEKLEŞMEDİĞİ (İta Amirinin İhaleyi Onaylamama Yönündeki İşleminin Hukuka Uygun Olduğu - Kamu Yararının En Üst Seviyede Temini Amaçlandığı Halde Dava Konusu İhalede Bunun Gerçekleşmediği/İhalenin Onaylanmamasının Kamu Yararına ve Hukuka Uygun Kullanıldığının Gözetileceği)"
31D13.D15.9.2009E. 2007/15869 K. 2009/4255"TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ ( Daha Yüksek Gelir İmkanı Yaratacağı Anlaşılan Taşınmazın Davacı Üzerinde Kalan Satış İhalesinin İta Amirince Kamunun Menfaatine Aykırı Bulunarak Onaylanmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SATIŞ İHALESİ ( Dava Konusu İhaleden Kısa Süre Önce Yapılan İhalede Daha Yüksek Bedellerin Teklif Edildiği - Daha Yüksek Gelir İmkanı Yaratacağı Anlaşılan Taşınmazın Davacı Üzerinde Kalan Satış İhalesinin İta Amirince Kamunun Menfaatine Aykırı Bulunarak Onaylanmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
31IDDGK18.10.2007E. 2004/656 K. 2007/2035"ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİNİ KARŞILAYAN TEKLİF ( Uygun Bedel Olarak Kabul Edilmesiyle Tamamlanan İhalenin İptaline Dair İşlemin Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu )
İHALENİN İPTALİ ( Asgari İşçilik Maliyetini Karşılayan Teklifin Uygun Bedel Olarak Kabul Edilmesiyle Tamamlanan İhalenin İptaline Dair İşlemin Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu )
HASTANE TEMİZLİĞİ İHALESİ ( Asgari İşçilik Maliyetini Karşılayan Teklifin Uygun Bedel Olarak Kabul Edilmesiyle Tamamlanan İhalenin İptaline Dair İşlemin Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu )"
31D10.D24.3.2006E. 2004/13877 K. 2006/2074"İHALENİN İPTAL EDİLMESİ ( İhaleden Kamu Yararı Gözetilerek Vazgeçildiğinden İta Amirince Onaylanmayarak İptal Edilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
İHALEDEN KAMU YARARI GÖZETİLEREK VAZGEÇİLMESİ ( İta Amirince İhalenin Onaylanmayarak İptal Edilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
KAMU YARARI GÖZETİLEREK İHALEDEN VAZGEÇİLMESİ ( İta Amirince İhalenin Onaylanmayarak İptal Edilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
31D10.D25.11.2004E. 2003/2595 K. 2004/7611"İHALENİN İPTALİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Bu Hususta Bir Dava Derdest İken Aynı İşleme Yapılan İtirazın Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptali İstemiyle Aynı Davacı Tarafından Açılan Davanın Esasının İncelenememesi )
DERDESTLİK ( Tarafları Konusu ve Sebebi Aynı Olan Bir Dava Görülmekte İken İkinci Davanın Esasının İncelenememesi )
TARAFLARI KONUSU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVA GÖRÜLMEKTE İKEN İKİNCİ DAVA AÇILMASI ( Bu Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenemeyeceğinin Usul Hukukunun Genel İlkelerinden Olması )
İTİRAZ YOLU ( İlgilinin İdarenin İşlemine Karşı Yargı Yoluna Başvurmadan Önce Konunun Bir Kez Daha Gözden Geçirilmesi Amacıyla İşlemin Kaldırılmasını veya Değiştirilmesini Üst Makamdan İstemesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Yapılan Başvuruların Süreyi Durdurması-İsteğin Reddi veya Reddedilmiş Sayılması Halinde ise Dava Açma Süresinin Yeniden İşlemeye Başlaması )"
31D10.D18.10.2004E. 2002/4939 K. 2004/6709"İHALEDE GİZLİLİK İLKESİNİN İHLAL EDİLMESİ ( Sekiz Ayrı Şirket Tarafından Verilen Teklif Mektuplarının İkişer Tanesinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Belirlenmesi - İhaleyi Sakatlayacağı )
TEKLİF MEKTUPLARI ( İhalede Sekiz Ayrı Şirket Tarafından Verilen/İkişer Tanesinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Belirlenmesi - İhaleyi Sakatlayacağı/İhalede Gizlilik İlkesinin İhlal Edilmesi )
GİZLİLİK İLKESİNİN İHLAL EDİLMESİ ( İhalede Sekiz Ayrı Şirket Tarafından Verilen Teklif Mektuplarının İkişer Tanesinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Belirlenmesi - İhaleyi Sakatlayacağı )
İHALENİN ONAYLANMAMASI ( İhalede Sekiz Ayrı Şirket Tarafından Verilen Teklif Mektuplarının İkişer Tanesinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Belirlenmesi - İhalede Gizlilik İlkesinin İhlal Edilmesi )"
31D6.D21.6.2000E. 1999/5729 K. 2000/4168"KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ ( İta Amirinin İhaleyi Onaylamayarak İptal Etmesi )
İTA AMİRİNİN YETKİ SINIRI ( İhaleyi Onaylamayıp İptal Etmesi-İhale Konusu Malın Muhammen Bedelinden %76 İndirim Yapılmış Olması )
İHALENİN ONAYLANMAYIP İPTAL EDİLMESİ ( İta Amirinin Yetkisi-Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri-İhale Konusu Malın Muhammen Bedelinden %76 İndirim Yapılmış Olması )"
31D2.D23.5.2000E. 2000/1718 K. 2000/2577"BELEDİYE BAŞKANININ İDARE MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARININ UYGULANMASINI SAĞLAMAMASI ( Soruşturma İznine Yapılan İtirazın Reddi )
SORUŞTURMA İZNİ ( Yapılan İtirazın Reddi - Belediye Başkanının İdare Mahkemesince Verilen İptal Kararının Uygulanmasını Sağlamaması )
İDARE MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARININ UYGULANMASINI SAĞLAMAMAK ( Belediye Başkanı - Soruşturma İznine Yapılan İtirazın Reddi )"
31IDDGK17.12.1999E. 1998/579 K. 1999/1247"KAPALI TEKLİF USULÜ ( İhalenin Usulüne Uygun Düzenlenmesi - Kapalı Teklif Usulünde İta Amirinin Yetkisi )
İTA AMİRİNİN İHALEYİ ONAYLAMA YETKİSİ ( İhalenin Usulüne Uygun Düzenlenmesi )
İHALEYİ ONAYLAMA YETKİSİ ( Usulüne Uygun Olan İhale - İta Amirinin İhaleyi Onaylama Yetkisinin Varlığı )"
31VDDGK28.5.1999E. 1998/374 K. 1999/330"TAPU TAHSİS BELGELİ TAŞINMAZIN PAZARLIK USULÜYLE SATIŞI ( Katma Değer Vergisi Ödemesinin Gerekmediği - Müzayede Mahallinde Yapılmayan Satış )
KATMA DEĞER VERGİSİ ALINMAMASI ( Tapu Tahsis Belgeli Taşınmazın Pazarlık Usulüyle Satışı - Müzayede Mahallinde Yapılmayan Satış )
MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILMAYAN SATIŞ ( Tapu Tahsis Belgeli Taşınmazın Pazarlık Usulüyle Satışı - Katma Değer Vergisi Alınmaması )"
31D10.D9.5.1994E. 1994/420 K. 1994/2038"İHALENİN ONAYLANMASI ( İta Amirine Tanınması )
İTA AMİRİNE TANINAN İHALEYİ ONAYLAMA YETKİSİ ( Kamu Yararı ve Hukuki Eksiklik Bulunması Halinde Kullanılması )
İPTAL KARARI ( İhalenin Onaylanmama İşlemi )"
31D10.D5.4.1993E. 1992/1166 K. 1993/1305"ARSA OFİSİ TAŞINMAZLARINA AİT İHALELER ( İta Amiri Olan Genel Müdürce Onaylanmakla Kesinleşmesi )
İTA AMİRİ ONAYI ( Arsa Ofisi Taşınmazlarına Ait İhalelerin Kesinleşmesi )
İHALELERİN KESİNLEŞMESİ ( Arsa Ofisi Taşınmazlarına Ait İhaleler İta Amirinin Onayıyla Kesinleşmesi )"

UYUŞMAZLIK

31UMH29.9.2003E. 2003/43 K. 2003/62"BELEDİYE TARAFINDAN İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ ( İptal Edilmesi - Alıcının Adına Tapuya Tescil ve İhtiyati Tedbir Davası Açması/Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ ( Belediye Tarafından İptal Edilmesi - Alıcının Adına Tapuya Tescil ve İhtiyati Tedbir Davası Açması/Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
TAPUYA TESCİL VE İHTİYATİ TEDBİR DAVASI ( Belediye Tarafından İhale İle Satılan Taşınmazın Satışının İptal Edilmesi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İHTİYATİ TEDBİR VE TAPUYA TESCİL DAVASI ( Belediye Tarafından İhale İle Satılan Taşınmazın Satışının İptal Edilmesi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
31UMH28.4.2003E. 2002/88 K. 2003/20"HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI ( 2247 Sayılı Yasa'nın 24. Maddesinde Öngörülen Koşulları Taşımayan Başvurunun Reddi Gerektiği )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Çıkarılması İle İlgili Usul Kurallarının Uygulanacağı - Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi Talebi )
İHALENİN İPTALİ ( Encümence Onaylanan Kira İhalesinin Belediye Başkan Vekilince - Açılan Davalar Sonunda Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi Talebi )"

SAYIŞTAY

31SGKK30.11.2000 K. 4973/1"MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulundukları - Kamu İhalelerine Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Sahip Bulunan Mahalli İdare Birlikleri - Kamu İhalelerine Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
KAMU İHALELERİ ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulunan Mahalli İdare Birliklerinin Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
İHALE ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulunan Mahalli İdare Birliklerinin Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı - Kamu İhaleleri )"
31S8.D21.3.2000 K. 4543"İHALE ( Sözleşmenin Gecikme İle İmzalanması Sonucu Müteahhide Yer Teslimi Nedeniyle Gereksiz Süre Uzatımı Ödenek Aktarımı ve Birim Fiyat Farkı Verilmesi - Sorumluluk )
MÜTEAHHİDLE SÖZLEŞMENİN GECİKME İLE İMZALANMASI ( Yer Teslimi Nedeniyle Gereksiz Süre Uzatımı Ödenek Aktarımı ve Birim Fiyat Farkı Verilmesi - Sorumluluk )"
31SGKK8.12.1988 K. 4635/2"İHALE YILI ÖDENEĞİNİN KULLANILAMAMASI ( Tescil Veya Yer Tesliminin İklim Şartları Bakımından Çalışılmayan Devrede Ya da Ertesi Yılda Gerçekleşmesi - Süre Uzatımı ve Fiyat Farkı Ödenebileceği )
SÜRE UZATIMINI GEREKTİREN ZORUNLU NEDENLER ( Tescil Veya Yer Tesliminin İklim Şartları Bakımından Çalışılmayan Devrede Ya da Ertesi Yılda Gerçekleşmesi - Fiyat Farkı Ödenebileceği )
YAPIM İŞLERİ ( Tescil Veya Yer Tesliminin İklim Şartları Bakımından Çalışılmayan Devrede Ya da Ertesi Yılda Gerçekleşmesi - Süre Uzatımı ve Fiyat Farkı Ödenebileceği )
İDARENİN SEBEBİYET VERDİĞİ HALLER ( Yapım İşleri/Tescil Veya Yer Tesliminin İklim Şartları Bakımından Çalışılmayan Devrede Ya da Ertesi Yılda Gerçekleşmesi - Süre Uzatımı ve Fiyat Farkı Ödenebileceği )"

Madde 32

AMK

32AMK18.6.2013E. 2013/71 K. 2013/77""

DANIŞTAY

32D10.D8.2.2005E. 2002/7520 K. 2005/318"TAŞINMAZ İHALESİ KENDİSİNE YAPILAN DAVACININ SÜRESİ İÇİNDE İHALE BEDELİNİ YATIRMAMASI NEDENİYLE GEÇİCİ TEMİNATIN BÜTÇEYE İRAT KAYDEDİLMESİ ( İta Amiri Onayının Davacıya Tebliğ Edilmek Üzere Postaya Verildiği Tarihten İtibaren 7. Günde Davacıya Tebliğ Edilmiş Sayılacağı )
İHALENİN FESHİ VE GEÇİCİ TEMİNATIN BÜTÇEYE İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Taşınmaz Kendisine İhale Edilen Davacının Süresinde İhale Bedelini Yatırmaması - İta Amiri Onayının Davacıya Tebliğ Edilmek Üzere Postaya Verildiği Tarihten İtibaren 7. Günde Davacıya Tebliğ Edilmiş Sayılacağı )
İTA AMİRİ ONAYININ DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE POSTAYA VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 7. GÜNDE DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞI ( Taşınmaz Kendisine İhale Edilen Davacının İhale Bedelini Süresinde Yatırmaması Nedeniyle Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlemin İptali Talebi )
GEÇİCİ TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İTPALİ TALEBİ ( Taşınmaz Kendisine İhale Edilen Davacının İhale Bedelini Süresinde Yatırmaması - İta Amiri Onayının Davacıya Tebliğ Edilmek Üzere Postaya Verildiği Tarihten İtibaren 7. Günde Tebliğ Edilmiş Sayılacağı )"

UYUŞMAZLIK

32UMH29.9.2003E. 2003/43 K. 2003/62"BELEDİYE TARAFINDAN İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ ( İptal Edilmesi - Alıcının Adına Tapuya Tescil ve İhtiyati Tedbir Davası Açması/Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ ( Belediye Tarafından İptal Edilmesi - Alıcının Adına Tapuya Tescil ve İhtiyati Tedbir Davası Açması/Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
TAPUYA TESCİL VE İHTİYATİ TEDBİR DAVASI ( Belediye Tarafından İhale İle Satılan Taşınmazın Satışının İptal Edilmesi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İHTİYATİ TEDBİR VE TAPUYA TESCİL DAVASI ( Belediye Tarafından İhale İle Satılan Taşınmazın Satışının İptal Edilmesi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"

SAYIŞTAY

32S8.D21.3.2000 K. 4543"İHALE ( Sözleşmenin Gecikme İle İmzalanması Sonucu Müteahhide Yer Teslimi Nedeniyle Gereksiz Süre Uzatımı Ödenek Aktarımı ve Birim Fiyat Farkı Verilmesi - Sorumluluk )
MÜTEAHHİDLE SÖZLEŞMENİN GECİKME İLE İMZALANMASI ( Yer Teslimi Nedeniyle Gereksiz Süre Uzatımı Ödenek Aktarımı ve Birim Fiyat Farkı Verilmesi - Sorumluluk )"

Madde 33

SAYIŞTAY

33SDK20.5.1992 K. 816/1"DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARCA YAPILAN İHALELER ( Hukuki Şartları Taşımayan Pazarlık Kararının Geçerli Olamayacağı )
PAZARLIKLA MAL ALIMI ( Hukuki Şartları Taşımayan Pazarlık Kararının Geçerli Olamayacağı - Döner Sermaye İşletmesi )
İHALE ( Döner Sermayeli Kuruluşlarca Yapılan - Teklifler Verildikten Sonra Yapılan Zam ve İndirim Tekliflerinin Kabul Edilemeyeceği/Değişiklik Yapılamayacağı - Muhammen Bedelin Aşılamayacağı )
TAHMİNİ BEDEL HESAP TUTANAĞI ( İhale Dosyasında Bulunması Gerektiği - Döner Sermayeli Kuruluşlarca Yapılan İhaleler )"

Madde 34

SAYIŞTAY

34SDK10.5.2000 K. 1032/1"TEKLİF MEKTUBU ( İndirim Miktarının Rakamla Yazılan Kısmının Tereddüde Yol Açacak Şekilde "24 26" Olarak Yazılması - İhale Komisyonunun Teklifi Reddederek Hiç Yapılmamış Saymasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
İHALE ( Teklif Mektubunda İndirim Miktarının Rakamla Yazılan Kısmının Tereddüde Yol Açacak Şekilde "24 26" Olarak Yazılması - İhale Komisyonunun Teklifi Reddederek Hiç Yapılmamış Saymasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
İHALE KOMİSYONUNUN TEKLİFİ REDDİ ( İndirim Miktarının Rakamla Yazılan Kısmının Tereddüde Yol Açacak Şekilde "24 26" Olarak Yazılması - Reddederek Hiç Yapılmamış Saymasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
İNDİRİM MİKTARI ( Teklif Mektubunda Rakamla Yazılan Kısmının Tereddüde Yol Açacak Şekilde "24 26" Olarak Yazılması - İhale Komisyonunun Teklifi Reddederek Hiç Yapılmamış Saymasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 35

YARGITAY

35Y15.HD10.5.2011E. 2010/5088 K. 2011/2837"İHALE SONUCU YÜKLENİLEN LİSE İNŞAATI ( İdarenin Fazla Ödeme Yaptığına İlişkin İddia - Fazla Ödeme Yapılmasına Sebebiyet Veren Belgeleri İmzalayanların İhmal ve Kusurlarının Bulunması Halinde Yapılan Fazla Ödemeden Sorumlu Olacağı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İdarenin Fazla Ödeme Yaptığına İlişkin İddia - Görevliler Tarafından Yapılması Gereken İşlemlerle Yapılan İşlemlerin Karşılaştırılak İhmal ve Kusurlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
FAZLA ÖDEMENİN TAHSİLİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde İdarenin Fazla Ödeme Yaptığına İlişkin İddia - Fazla Ödeme Yapılmasına Sebebiyet Veren Belgeleri İmzalayanların İhmal ve Kusurlarının Bulunması Halinde Yapılan Fazla Ödemeden Sorumlu Olacağı )
İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI ( Eser Sözleşmesi - Görevliler Tarafından Yapılması Gereken İşlemlerle Yapılan İşlemlerin Karşılaştırılarak Fazla Ödemenin Yapılmasında İhmal ve Kusurlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )"
35YCGK30.10.2007E. 2006/4MD-326 K. 2007/220"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Karayollarına Ait Yolun Yapımının İhaleye Çıkarılmadan Belirli Bir Firmaya Verilmesi Yönündeki İşlemin Bakan Oluruna Sunulması )
İHALE YAPILMADAN İŞ VERİLMESİ ( 2286 Sayılı Yasanın 63. Maddesine Göre Hareket Edilmiş Olması ve Herhangi Bir Şahıs Lehine Kamu Zararına Hareketten Söz Edilememesi-Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmaması )
İDARENİN ZARARA UĞRAMASI ( İhaleye Çıkarılmadan İşin Yapılmasının Bir Firmaya Verilmesi-2286 Sayılı Yasanın 63. Maddesine Göre Hareket Edilmiş Olması ve Herhangi Bir Şahıs Lehine Kamu Zararına Hareketten Söz Edilememesi )
MÜSTEŞARIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( İhaleye Çıkarılmadan İşin Yapılmasının Bir Firmaya Verilmesi-2286 Sayılı Yasanın 63. Maddesine Göre Hareket Edilmiş Olması ve Herhangi Bir Şahıs Lehine Kamu Zararına Hareketten Söz Edilememesi )"
35Y14.HD21.1.2003E. 2002/5084 K. 2002/198"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Davacının Murisinin Tapu Tahsis Belgeli Mülkü - Belediye Tarafından Davalıya Satılıp Tescil Edilmesi/Tapu Kaydının Dayanağını Oluşturan İdari İşlemin İptali)
TAPU KAYDININ DAYANAĞINI OLUŞTURAN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Davacının Murisinin Tapu Tahsis Belgeli Mülkü - Belediye Tarafından Davalıya Satılıp Tescil Edilmesi/Tapu İptali ve Tescil)
TAPU TAHSİS ŞERHİ (Başka Bir Taşınmaza İşlenmesi - Davacının Taşınmazının Belediye Tarafından Davalıya Satılıp Tescil Edilmesi/Tapu Kaydının Dayanağını Oluşturan İdari İşlemin İptali)
YOLSUZ TESCİL (Davacının Murisinin Tapu Tahsis Belgeli Mülkü - Belediye Tarafından Davalıya Satılıp Tescil Edilmesi/Tapu Kaydının Dayanağını Oluşturan İdari İşlemin İptali)"
35Y13.HD1.11.1994E. 1994/7280 K. 1994/9464"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Borcun Zamanında İfa Edilmemesi Sebebiyle Hazine Tarafından )
MENFİ ZARARIN TAZMİNİ ( Borcun Zamanında İfa Edilmemesi Sebebiyle İdarenin Akdi Feshetmiş Olması )"

DANIŞTAY

35D13.D8.9.2015E. 2015/2941 K. 2015/3023"İHALE YOLUYLA KİRALAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kiralanan Büfenin Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşmenin Yenilenmeyerek İhale Yoluyla Kiralanması İşlemi - Söz Konusu Büfe Kira Sözleşmesinin Süresi Dolduktan Sonra Ancak İhale Yoluyla Kiralanabileceği/Davanın Reddi Kararının Doğru Olduğu )
KİRALANAN BÜFE ( Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşme Yenilenmeyerek İhale Yoluyla Kiralanması İşleminin İptali İstemi - Söz Konusu Büfe Kira Sözleşmesinin Süresi Dolduktan Sonra Ancak İhale Yoluyla Kiralanabileceği/Davanın Reddi Kararının Onanması Gerektiği )
SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNDA BÜFENİN İHALE YOLUYLA KİRALANMASI İŞLEMİ ( İptal İstemi - Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşmenin Yenilenmeyerek Anılan Yerin İhale Yoluyla Kiralanacağına Dair Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
35D1.D25.2.2015E. 2015/307 K. 2015/253"İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI HAKKINDA DÜŞÜNCE BİLDİRME ( İşin Bedeli Ne Olacağı Hizmetten Yararlanacakların Hangi Ücretleri Ödeyeceği İdarenin ve İmtiyaz Sahibinin Ne Gibi Mali Yükümlülükler Altına Gireceği Gibi Hususların Netleştirilmediği - Söz Konusu Hususlar Açıkça Belirlendikten Sonra Danıştayca Görüş Bildirileceği )
DANIŞTAY'IN GÖRÜŞ BİLDİRMESİ ( İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı Hakkında - İmtiyaz Sahibi Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Belirlenmeden İmtiyaz Konusu İşe Ait Mali Değerler Ortaya Konulmadan Hizmetin İmtiyaz Sahibi Tarafından Verimlilik Etkinlik ve Süreklilik Esaslarına Göre Yürütülüp Yürütülemeyeceği Anlaşılamayacağı )
VERİMLİLİK ETKİNLİK VE SÜREKLİLİK ESASI ( İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı Hakkında Danıştayca Görüş Bildirme - Taslakta İşin Bedeli Ne Olacağı Hizmetten Yararlanacakların Hangi Ücretleri Ödeyeceği İdarenin ve İmtiyaz Sahibinin Ne Gibi Mali Yükümlülükler Altına Gireceği Gibi Hususlarının Netleştirilmesi Gerektiği )"
35D1.D24.12.2014E. 2014/2073 K. 2014/1974"KATI ATIK DEĞERLENDİRME TESİSİ HAKKINDA YÜKSEK MAHKEMEDEN GÖRÜŞ TALEBİ (Büyükşehir Belediyesi İmtiyaz Hakkının Devri Yoluyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi İşine Ait Sözleşme Taslağı - Dosyanın İncelenmesinde Eksikliklere Rastlandığı/Görüş Talebi)
DANIŞTAYA GÖNDERİLEN DOSYADA EKSİKLİKLER BULUNDUĞU (Anılan İmtiyaz İşine Dair Olarak Büyükşehir Belediye Meclisince Bir Karar Alınıp Alınmadığının Belli Olmadığı - Büyükşehir Belediyenin Meclis Kararı Bulunması Halinde Bunun Dosyaya Konulacağı/İhaleye İlişkin Belgelerin Dosyaya Eklenmesi Gereği)
İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ İHALESİ (Tesisin İnşa Edileceği Alana İlişkin Mülkiyet Durumunun Ortaya Konulması Gereği - Dosyadaki Eksikliklerin Giderileceği)"
35D13.D4.7.2011E. 2008/11551 K. 2011/3272"KAPALI TEKLİF USULÜ İLE YAPILAN İHALE ( Kamu İhale Kurumu'na Başvuruda Bulunanların Meclis Üyeleri Olduğu - Başvurunun İddiaların İncelenmesi Kapsamında Değerlendirilerek İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik Uyarınca Kurul Kararının İptal Edileceği )
KAMU İHALE KURULU KARARINA BAŞVURANLARIN MECLİS ÜYESİ OLMASI ( Kapalı Teklif Usulü İle Yapılan İhale İle İlgili Kurul Kararının İptali Talebi - Başvurunun İddiaların İncelenmesi Kapsamında Değerlendirilerek Kurul Kararının İptal Edileceği )"
35D13.D16.10.2009E. 2009/3159 K. 2009/9120"İHALENİN İPTALİ İSTEMİ (İdare Tarafından Dosyaya Sunulan Belgeler Arasında Dava Konusu İhaleye İlişkin İhale Komisyonu Kararı İhale Kararının Onayı İle 2886 S.Kanun'un 40. Md.sinin Son Fıkrası Uyarınca Düzenlenmesi Gereken İkinci Tutanağın Bulunmadığı)
İHALE KOMİSYONU KARARI (Onayı İle 2886 S.Kanun'un 40. Md.sinin Son Fıkrası Uyarınca Düzenlenmesi Gereken İkinci Tutanağın Bulunmadığı - İdare Mahkemesi'nce İhalenin Hukuka Uygunluğunun Denetimi İçin Gereken Belgeleri İçeren İşlem Dosyasının Getirtilmesi Gerektiği)
TUTANAĞIN BULUNMAMASI (İhalenin İptali İstemi - İdare Tarafından Dosyaya Sunulan Belgeler Arasında Dava Konusu İhaleye İlişkin İhale Komisyonu Kararı İhale Kararının Onayı İle 2886 S.Kanun'un 40. Md.sinin Son Fıkrası Uyarınca Düzenlenmesi Gereken İkinci Tutanağın Bulunmadığı/İhalenin Hukuka Uygunluğunun Denetimi İçin Gereken Belgeleri İçeren İşlem Dosyasının Getirtilmesi Gerektiği)"
35D13.D1.7.2009E. 2009/2640 K. 2009/7336"İPTAL DAVASI ( İdare Hukuku Alanında Tek Taraflı İrade Açıklamasıyla Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Nitelikte Tesis Edilen İdarî İşlemlerin Bu İdarî İşlemle Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaat İlgisi Kurabilenler Tarafından Davaya Konu Edilebileceği )
MENFAAT İLGİSİ ( Davacının Taşınmaz İle Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Özel Bir İlişkisinin Bulunduğu Taşınmazın Onarılması Amacıyla Masraf Yaptığı ve İdare İle Davacı Arasında Sulh Protokolünün İmzalandığından Dava Konusu İşlemle Bulunduğu )
TARAF SIFATI ( İdare Hukuku Alanında Tek Taraflı İrade Açıklamasıyla Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Nitelikte Tesis Edilen İdarî İşlemlerin Bu İdarî İşlemle Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaat İlgisi Kurabilenler Tarafından İptal Davasına Konu Edilebileceği )
İDARE İLE DAVACI ARASINDA SULH PROTOKOLÜNÜN İMZALANMASI ( Dava Konusu İşlemle Menfaat İlgisinin Bulunduğunun Kabulü Gerektiğinden Davayı Ehliyet Yönünden Reddeden Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
TAŞINMAZIN ONARILMASI İÇİN YAPILAN MASRAF ( İdare İle Davacı Arasında Sulh Protokolünün İmzalandığı - Dava Konusu İşlemle Menfaat İlgisinin Bulunduğunun Kabulü Gerektiğinden Davayı Ehliyet Yönünden Reddeden Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )"

SAYIŞTAY

35STKK18.3.2008 K. 30018"SSK PRİMİ ALT SINIR ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FARK ( 2286 S.K. Md. 35'e Göre İhale Edilen İşlerde Yükleniciye Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )
KAMU İHALE KANUNU ( 2286 S.K. Md. 35'e Göre İhale Edilen İşlerde SSK Primi Alt Sınır Artışından Kaynaklanan Farkın Yükleniciye Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )
İHALE ( 4734 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İhale Edileceği Yazılı Olarak Duyurulmuş Veya İlan Edilmiş Olan İşlerin İlgili Olduğu Kanun ve Usullere Göre Sonuçlandırılacağı )"
35S3.D17.5.2007 K. 88"KANTİN İŞLETME HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ ( Sözleşmenin Teklif Edilen Bedel Yerine Muhammen Bedelin de Altında Yapılması - Eksik Tahsil Edilen Tutarın Sorumlulara Ödettirilmesi Gereği )
MUHAMMEN BEDELİN ALTINDA SÖZLEŞME YAPILMASI ( Eksik Tahsil Edilen Tutarın Sorumlulara Ödettirilmesi Gereği - Kantin İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İhalesi )"
35S6.D19.4.2005 K. 10983"AKARYAKIT ALIMI ( Devlet İhaleleri Genelgesi Ekindeki Listede Öngörülen İndirimin Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Alımın Kıymet Takdiri Suretiyle Değil Pazarlık Usulü İle Yapıldığı )
PAZARLIK USULÜ İLE AKARYAKIT ALIMI ( Devlet İhaleleri Genelgesi Ekindeki Listede Öngörülen İndirimin Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
35SDK10.5.2000 K. 1032/1"TEKLİF MEKTUBU ( İndirim Miktarının Rakamla Yazılan Kısmının Tereddüde Yol Açacak Şekilde "24 26" Olarak Yazılması - İhale Komisyonunun Teklifi Reddederek Hiç Yapılmamış Saymasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
İHALE ( Teklif Mektubunda İndirim Miktarının Rakamla Yazılan Kısmının Tereddüde Yol Açacak Şekilde "24 26" Olarak Yazılması - İhale Komisyonunun Teklifi Reddederek Hiç Yapılmamış Saymasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
İHALE KOMİSYONUNUN TEKLİFİ REDDİ ( İndirim Miktarının Rakamla Yazılan Kısmının Tereddüde Yol Açacak Şekilde "24 26" Olarak Yazılması - Reddederek Hiç Yapılmamış Saymasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
İNDİRİM MİKTARI ( Teklif Mektubunda Rakamla Yazılan Kısmının Tereddüde Yol Açacak Şekilde "24 26" Olarak Yazılması - İhale Komisyonunun Teklifi Reddederek Hiç Yapılmamış Saymasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )"
35STKK18.3.1997 K. 24031"MALZEME FİYAT FARKI VERİLMESİ ( Yer Döşemesi ve Ahşap Süpürgelik İmalatında Kullanılan Kereste İçinde Malzeme Fiyat Verilebilmesi )
YER DÖŞEMESİ AHŞAP SÜPÜRGELİK İMALATINDA KULLANILAN KERESTE ( Malzeme Fiyat Farkı Uygulamasında Fiyat Farkı Ödenecek Mazemelerden Kereste için Kullanım Yeri Ayrımı Yapılmamasının Gerekmesi )
KERESTEDE FİYAT FARKI ( Malzeme Fiyat Farkı Uygulamasında Adı Fiyat Farkı Ödenecek Mazemeler Arasında Sayılan Kereste için Kullanım Yeri Ayrımı Yapılmasının Kararnamenin Amacına Ters Olması )"
35SDK22.5.1996 K. 933/3"İHALE ŞARTNAMESİ ( İsteklilerin Son 5 Yıllık Ciro Ortalamalarını Gösterir Mali Durum Bildirgesi İbraz Etmeleri İle İlgili Hüküm - Rekabet İlkesi Aykırılık/Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
İHALEDE AÇIKLIK VE REKABET İLKESİNE UYULMAMASI ( Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı - İsteklilerin Son 5 Yıllık Ciro Ortalamalarını Gösterir Mali Durum Bildirgesi İbraz Etmeleri İle İlgili Hüküm )
AÇIKLIK VE REKABET İLKESİNE UYULMAMASI ( İhale Sözleşmesinin Tescilinin Mümkün Olmadığı - İsteklilerin Son 5 Yıllık Ciro Ortalamalarını Gösterir Mali Durum Bildirgesi İbraz Etmeleri İle İlgili Hüküm )
YURT İÇİNDE AÇILAN İHALEYE YABANCI FİRMANIN İŞTİRAK ETMESİ ( İhaleye Uluslararası Nitelik Kazandırmış Olmasına - 85/9342 Kararı Ekindeki Esaslara Ait Hükümlere Uyulmamış Olmasından Dolayı Sözleşmenin Tescil Edilemeyeceği )"
35STKK13.2.1996 K. 23782"BİTÜMLÜ MALZEMELERİN TAŞINMASI ( Bunların İki Yüz Elli Km.yi Aşan Taşımalarında Isıtma Tertibatlı ve İzolasyonlu Tankerlerin Kullanılmasının Zorunlu Olması )
ISITMA BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Bitümlü Malzemelerin İki Yüz Elli Km.yi Aşan Taşımalarında Isıtma Tertibatlı ve İzolasyonlu Tankerlerin Kullanılması 4358 Numaralı Pozdan Isıtma Bedeli Ödenmesi )"
35SDK28.9.1994 K. 882/1"İŞÇİLERİN ÖĞLE YEMEĞİ İÇİN TOPLUCA TAŞINMALARI ( İşyerinde Veya Yakınında Yemek Yeme İmkânları Olmadığı - Götürülüp Getirilmelerini Sağlamak Üzere İşverence Taşıt Kiralanabileceği )
İHALE ( İşyerinde Veya Yakınında Yemek Yeme İmkânları Olmayan İşçilerin Götürülüp Getirilmelerini Sağlamak Üzere İşverence Taşıt Kiralanması - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Hükümlerine Göre Yükümlülü Olduğu )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ( İşyerinde Veya Yakınında Yemek Yeme İmkânları Olmayan İşçilerin Götürülüp Getirilmelerini Sağlamak Üzere İşverence Taşıt Kiralanmasının Mümkün Olduğu - Sözleşmenin Tescili Gereği )"
35SDK17.10.1990 K. 772/8"TEKLİF MEKTUBU ( Eksik Yapıştırılan Pul - Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı/Sözleşme Tescilinin Mümkün Olmadığı )
SÖZLEŞME TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Teklif Mektubuna Eksik Yapıştırılan Pul - Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı )
İHALE ( Teklif Mektubuna Eksik Yapıştırılan Pul - Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı/Sözleşme Tescilinin Mümkün Olmadığı )
EKSİK YAPIŞTIRILAN PUL ( Tamamlattırılması Gerekirken Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı - Sözleşme Tescilinin Mümkün Olmadığı )"
35SDK24.9.1986 K. 662/1"İHALE KOMİSYONLARI ( Uygun Bedeli Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı - Takdir Yetkilerinin Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği )
UYGUN BEDEL ( İhale Komisyonlarının Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı - Takdir Yetkilerinin Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği )
İHALEDE TAKDİR YETKİSİ ( İhale Komisyonlarının Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Yetkileri Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği - Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı )"

Madde 36

YARGITAY

36Y11.HD24.2.2014E. 2013/3587 K. 2014/3383"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Taraflar Arasındaki Sözleşme ve Eki Mahiyetinde Bulunan Şartnamede Davacının İki İhale Bedel Farkını Menfi Zarar Olarak İsteyebileceğine Dair Hüküm Bulunmadığı - Davalının Sözleşme Bedeliyle İkinci İhale Bedeli Karşılaştırılmak Suretiyle Menfi Zarar Hesabı Yapan Rapora Göre Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı)
MENFİ ZARAR HESABI (Sözleşme ve Eki Mahiyetinde Bulunan Şartnamede Davacının İki İhale Bedel Farkını Menfi Zarar Olarak İsteyebileceğine Dair Hüküm Bulunmadığı - İlk İhalede İkinci Teklif Veren Firmanın Teklif Ettiği Fiyatla İhale Bedeli Arasındaki Farka ve Tamamlanmayan Süreye Göre Menfi Zarar Hesabı Yapılması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Maddi Tazminat/Davacının İki İhale Bedel Farkını Menfi Zarar Olarak İsteyemeyeceği - Davalının Sözleşme Bedeliyle İkinci İhale Bedeli Karşılaştırılmak Suretiyle Menfi Zarar Hesabı Yapan Rapora Göre Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı)"
36Y13.HD8.2.2005E. 2004/18893 K. 2005/1747"ALACAK DAVASI ( Davalının Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Edimini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Zararın Tazmini Talebi/İlk İhalenin Feshine Sebep Olması - İkinci İhalenin Yapılması Nedeniyle İki İhale Arasındaki Farkın Tespit Edilip Zararın Tespiti Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Davalının Edimini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Zararın Tazmini Talebi - İkinci İhalenin Yapılması Nedeniyle İki İhale Arasındaki Farkın Tespit Edilip Zararın Tespiti Gereği )
LİNYİT KÖMÜRÜ İHALESİ ( Davalının Edimini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Zararın Tazmini Talebi/İlk İhalenin Feshine Sebep Olması - İkinci İhalenin Yapılması Nedeniyle İki İhale Arasındaki Farkın Tespit Edilip Zararın Tespiti Gereği )"
36Y13.HD11.3.2003E. 2002/13666 K. 2003/2665"ALACAK DAVASI ( Davacının Satın Almış Olduğu Keklerin Bir Kısmının Şartnamede Öngörülen Garanti Süresinden Önce Bozulduğunu İddia Ederek Uğradığı Zararın Tazminini Talep Etmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hesaplamada Maddi Hatalı Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
MADDİ HATA ( Hesaplamada Maddi Hatalı Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )"

DANIŞTAY

36D13.D6.4.2010E. 2009/7074 K. 2010/2940"İHALENİN İPTALİ ( Yapım İşi - Raylı Sistemin ve Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Sisteminin Zorunlu Olmadığı Halde Birlikte İhale Edildiği/Katılımı Azaltan Nitelikte Koşullar Öngören İhalenin İptali Gerektiği )
YAPIM İŞİ ( Raylı Sistemin ve Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Sisteminin Zorunlu Olmadığı Halde Birlikte İhale Edildiği - Katılımı Azaltan Nitelikte Koşullar Öngören İhalenin İptali Gerektiği )
GÖREV ( İhalenin İptali İstemi - İhalelerde Sözleşme Aşamasına Kadar Yasaya Dayanılarak İdarece Alınan Karar ve Yapılan İşlemlerin İptali İstemiyle Açılan Davaların İdari Yargı Yerinde/Sözleşme Yapıldıktan Sonra Sözleşme Hükümlerinin Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İle Sözleşmeye Karşı Açılacak Davaların Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAVALAR ( İhalelerde Sözleşme Aşamasına Kadar Yasaya Dayanılarak İdarece Alınan Karar ve Yapılan İşlemlerin İptali İstemiyle Açılan Davaların İdari Yargı Yerinde Görüleceği - Sözleşme Yapıldıktan Sonra Sözleşme Hükümlerinin Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İle Sözleşmeye Karşı Açılacak Davaların Adli Yargıda Görüleceği )"
36D13.D11.3.2009E. 2007/3295 K. 2009/2843"DEVLETE AİT TAŞINMAZLAR ( Yönetiminde Görevli Maliye Bakanlığını TSK ve MSB'nı İlgilendiren Konuların Anılan Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilmesi Kaydıyla Mayın Temizleme Faaliyeti ve İhale İşlemleri İle Görevlendiren Kararnamelerde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MAYIN TEMİZLEME FAALİYETİ ( Devlete Ait Taşınmazların Yönetiminde Görevli Maliye Bakanlığını TSK ve MSB'nı İlgilendiren Konuların Anılan Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilmesi Kaydıyla Mayın Temizleme Faaliyeti ve İhale İşlemleri İle Görevlendiren Kararnamelerde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
ASKERİ YASAK BÖLGELERE İLİŞKİN ESASLAR ( Kararname'den Çıkarılarak Dava Konusu Kararnameyle Türkiye-Suriye Hududundaki Askeri Yasak Bölgelerin Daraltılmak Suretiyle Yeniden Kurulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
HUDUT BÖLGESİNDE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNİN KULLANILAMAMASI ( Türkiye-Suriye Hududunda Kurulan Askeri Yasak Bölgelere İlişkin Esasların Kararname'den Çıkarılarak Dava Konusu Kararnameyle Türkiye-Suriye Hududundaki Askeri Yasak Bölgelerin Daraltılmak Suretiyle Yeniden Kurulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TEMİZLENEN ARAZİNİN TARIMSAL FAALİYETLERDE KULLANDIRILMASI ( Mayınlı Arazinin Temizlenmesi ve Temizlenen Arazinin Tarımsal Amaçlı Kullanılması İhtiyaçlarının En İyi Şekilde Karşılandığından Söz Edilemeyeceği - İhale Şartnamelerinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
36D13.D13.10.2008E. 2007/1174 K. 2008/6763"AÇIK TEKLİF USULÜ YAPILABİLECEK İHALE ( İstekli Çıkmadığı veya Son Teklifler Uygun Görülmediğinde İdare Yararı Görülürse Pazarlık Usulüyle Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın Pazarlık Suretine Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verildiği/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDARE YARARI ( Açık Teklif Usulü İle Yapılacak İhalelerde İstekli Çıkmadığı veya Son Tekliflerin Uygun Görülmediği/Varsa Pazarlık Usulüyle Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın Pazarlık Suretine Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
PAZARLIK USULÜ ( Açık Teklif Usulü İle Yapılacak İhalelerde İstekli Çıkmadığı veya Son Teklifler Uygun Görülmediğinde İadre Yararı Varsa Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın İhaleye Çıkarılmasına ve Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verilemeyeceği )"
36D10.D18.10.2004E. 2002/4939 K. 2004/6709"İHALEDE GİZLİLİK İLKESİNİN İHLAL EDİLMESİ ( Sekiz Ayrı Şirket Tarafından Verilen Teklif Mektuplarının İkişer Tanesinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Belirlenmesi - İhaleyi Sakatlayacağı )
TEKLİF MEKTUPLARI ( İhalede Sekiz Ayrı Şirket Tarafından Verilen/İkişer Tanesinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Belirlenmesi - İhaleyi Sakatlayacağı/İhalede Gizlilik İlkesinin İhlal Edilmesi )
GİZLİLİK İLKESİNİN İHLAL EDİLMESİ ( İhalede Sekiz Ayrı Şirket Tarafından Verilen Teklif Mektuplarının İkişer Tanesinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Belirlenmesi - İhaleyi Sakatlayacağı )
İHALENİN ONAYLANMAMASI ( İhalede Sekiz Ayrı Şirket Tarafından Verilen Teklif Mektuplarının İkişer Tanesinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Belirlenmesi - İhalede Gizlilik İlkesinin İhlal Edilmesi )"
36D11.D5.10.1998E. 1997/3969 K. 1998/3147"KAPALI ZARF USULÜ İLE YAPILAN İHALEDE SATILAN TAŞINMAZ ( Devlet İhale Kanununa Tabi Yapılan Satış-KDV'ye Tabi Olup Olmadığı )
KDV ( Belediye Encümeni Huzurunda Kapalı Zarf Usulü ile Gerçekleştirilen İhalede Satılan Taşınmaz )
DEVLET İHALE KANUNUNA TABİ İHALE İLE YAPILAN TAŞINMAZ SATIŞI ( Belediye Encümeni Huzurunda Kapalı Zarf Usulü ile Gerçekleştirilen İhale-KDV'ye Tabi Olup Olmadığı )"
36D6.D22.9.1997E. 1996/3458 K. 1997/3789"TEK DİLEKÇE İLE İKİ AYRI KONUDA AÇILAN DAVA ( İhalenin ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi-İhale Kararı Kesinleşmeden-Görev )
İHALENİN KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI ( Kesinleşmeye Kadar Tesis Olunan İşlemlerin İdari Yargıya Tabi Olması )
İHALENİN VE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İhale Kararının Kesinleşmesinden Önce Tek Dilekçeyle İdari Yargıda Açılan Dava )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhalenin Kesinleşmesinden Önce Tek Dilekçe ile Açılan İhalenin ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi Davası )"

UYUŞMAZLIK

36UMH3.2.1997E. 1997/5 K. 1997/4"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İhale Yoluyla Satılan ve Mülkiyeti Malik Adına Tapuya Tescil Edilen Taşınmaz İhalesinin İptali Davasının İdari Yargıda Görülmesi)
İHALE VE TESCİLİN İPTALİ (Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İhale Yoluyla Satılan ve Mülkiyeti Malik Adına Tapuya Tescil Edilen Taşınmaz İhalesinin İptali Davasının İdari Yargıda Görülmesi)
BELEDİYE TARAFINDAN İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ (İhalenin ve Tapu Tescil İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"

SAYIŞTAY

36SDK9.4.2003 K. 1114/1"İHALE ( Teklif Mektubunda İhale İndiriminin Rakamla %03 Yazıyla Yüzde Üç Yazılması - %3 İndirim Kabul Edilerek Sözleşmenin İmzalanması/İdare Menfaatlerinin Korunduğu Rekabete Engel Bir Husus Bulunmadığı İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılandığı )
TEKLİF MEKTUBU ( İhale İndiriminin Rakamla %03 Yazıyla Yüzde Üç Yazılması - %3 İndirim Kabul Edilerek Sözleşmenin İmzalanması/İdare Menfaatlerinin Korunduğu Rekabete Engel Bir Husus Bulunmadığı İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılandığı )
REKABETE ENGEL BİR HUSUS BULUNMAMASI ( Teklif Mektubunda İhale İndiriminin Rakamla %03 Yazıyla Yüzde Üç Yazılması - %3 İndirim Kabul Edilerek Sözleşmenin İmzalanması/İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılandığı - İdare Menfaatlerinin Korunduğu )"
36SDK23.10.1996 K. 942/1"İHALE ( Belediyece Artırmaya Çıkarılarak Satılması Gereken Arsa İle Eksiltmeye Çıkarılıp Yaptırılması İcabeden Prefabrik Fuar Standı İnşaatına - İşin Tek Bir İhalede Toplanmasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYENİN ARTIRMAYA ÇIKARDIĞI ARSA SATIŞI ( Eksiltmeye Çıkarılıp Yaptırılması İcabeden Prefabrik Fuar Standı İnşaatı İşiyle Tek Bir İhalede Toplanabileceği )
EKSİLTMEYE ÇIKARILIP YAPTIRILMASI İCABEDEN PREFABRİK FUAR STANDI İNŞAATI İŞİ ( Belediyece Artırmaya Çıkarılarak Satılması Gereken Arsa İle Tek Bir İhalede Toplanabileceği )
ARSA SATIŞI VE FREFABRİK FUAR STANDI İNŞAATI İŞİ ( Belediyece Tek Bir İhalede Toplanmasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
FREFABRİK FUAR STANDI İNŞAATI İŞİ VE ARSA SATIŞI ( Belediyece Tek Bir İhalede Toplanmasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 37

DANIŞTAY

37D13.D17.4.2013E. 2012/2994 K. 2013/1113"2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU ( Uyuşmazlık Konusu İhalenin 4734 S. Kanun Kapsamında Yapılması Gerekirken 2886 S. Kanun'a Tabi Olarak Yapılmasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN İHALE ( Yapılacak Sistemin Kurulması ve İşletilmesi Aşamasında Aksaklıklar Olması Durumunda İhale Bedelinin Belediye Bütçesinden Karşılanacağı - İhalenin 4734 S. Kanun Kapsamında Yapılması Gerektiği )
İHALE BEDELİNİN BELEDİYE BÜTÇESİNDEN KARŞILANMASI ( İhale Kapsamında Yüklenici Tarafından İdareye Belirli Bir Paranın Ödenmesi Yerine Yüklenicinin Kendisine İhale Bedelinin Ödeneceği - Uyuşmazlık Konusu İhalenin 4734 S. Kanun Kapsamında Yapılacağı )
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU ( İhale Kapsamında Yüklenici Tarafından İdareye Belirli Bir Paranın Ödenmesi Yerine Yüklenicinin Kendisine İhale Bedelinin Ödeneceği - Uyuşmazlık Konusu İhalenin 4734 S. Kanun Kapsamında Yapılması Gerektiği )"
37D13.D16.10.2009E. 2009/3159 K. 2009/9120"İHALENİN İPTALİ İSTEMİ (İdare Tarafından Dosyaya Sunulan Belgeler Arasında Dava Konusu İhaleye İlişkin İhale Komisyonu Kararı İhale Kararının Onayı İle 2886 S.Kanun'un 40. Md.sinin Son Fıkrası Uyarınca Düzenlenmesi Gereken İkinci Tutanağın Bulunmadığı)
İHALE KOMİSYONU KARARI (Onayı İle 2886 S.Kanun'un 40. Md.sinin Son Fıkrası Uyarınca Düzenlenmesi Gereken İkinci Tutanağın Bulunmadığı - İdare Mahkemesi'nce İhalenin Hukuka Uygunluğunun Denetimi İçin Gereken Belgeleri İçeren İşlem Dosyasının Getirtilmesi Gerektiği)
TUTANAĞIN BULUNMAMASI (İhalenin İptali İstemi - İdare Tarafından Dosyaya Sunulan Belgeler Arasında Dava Konusu İhaleye İlişkin İhale Komisyonu Kararı İhale Kararının Onayı İle 2886 S.Kanun'un 40. Md.sinin Son Fıkrası Uyarınca Düzenlenmesi Gereken İkinci Tutanağın Bulunmadığı/İhalenin Hukuka Uygunluğunun Denetimi İçin Gereken Belgeleri İçeren İşlem Dosyasının Getirtilmesi Gerektiği)"
37D10.D18.10.2004E. 2002/4939 K. 2004/6709"İHALEDE GİZLİLİK İLKESİNİN İHLAL EDİLMESİ ( Sekiz Ayrı Şirket Tarafından Verilen Teklif Mektuplarının İkişer Tanesinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Belirlenmesi - İhaleyi Sakatlayacağı )
TEKLİF MEKTUPLARI ( İhalede Sekiz Ayrı Şirket Tarafından Verilen/İkişer Tanesinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Belirlenmesi - İhaleyi Sakatlayacağı/İhalede Gizlilik İlkesinin İhlal Edilmesi )
GİZLİLİK İLKESİNİN İHLAL EDİLMESİ ( İhalede Sekiz Ayrı Şirket Tarafından Verilen Teklif Mektuplarının İkişer Tanesinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Belirlenmesi - İhaleyi Sakatlayacağı )
İHALENİN ONAYLANMAMASI ( İhalede Sekiz Ayrı Şirket Tarafından Verilen Teklif Mektuplarının İkişer Tanesinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Belirlenmesi - İhalede Gizlilik İlkesinin İhlal Edilmesi )"
37IDDGK17.12.1999E. 1998/579 K. 1999/1247"KAPALI TEKLİF USULÜ ( İhalenin Usulüne Uygun Düzenlenmesi - Kapalı Teklif Usulünde İta Amirinin Yetkisi )
İTA AMİRİNİN İHALEYİ ONAYLAMA YETKİSİ ( İhalenin Usulüne Uygun Düzenlenmesi )
İHALEYİ ONAYLAMA YETKİSİ ( Usulüne Uygun Olan İhale - İta Amirinin İhaleyi Onaylama Yetkisinin Varlığı )"
37D1.D3.10.1996E. 1996/196 K. 1996/192"İSTİŞARİ GÖRÜŞ BİLDİRME ( İdari Makam ve Mercilerin Genel ve Objektif Konulara İlişkin Olmayan Konularda Görüş Bildirememesi )
GENEL VE OBJEKTİF KONULAR ( İdari Makam ve Mercilerin Görüş Bildirmesi )
SUBJEKTİF VE SPESİFİK KONULAR ( İdari Makam ve Mercilerin Görüş Bildirememesi )"

SAYIŞTAY

37SDK9.4.2003 K. 1114/1"İHALE ( Teklif Mektubunda İhale İndiriminin Rakamla %03 Yazıyla Yüzde Üç Yazılması - %3 İndirim Kabul Edilerek Sözleşmenin İmzalanması/İdare Menfaatlerinin Korunduğu Rekabete Engel Bir Husus Bulunmadığı İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılandığı )
TEKLİF MEKTUBU ( İhale İndiriminin Rakamla %03 Yazıyla Yüzde Üç Yazılması - %3 İndirim Kabul Edilerek Sözleşmenin İmzalanması/İdare Menfaatlerinin Korunduğu Rekabete Engel Bir Husus Bulunmadığı İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılandığı )
REKABETE ENGEL BİR HUSUS BULUNMAMASI ( Teklif Mektubunda İhale İndiriminin Rakamla %03 Yazıyla Yüzde Üç Yazılması - %3 İndirim Kabul Edilerek Sözleşmenin İmzalanması/İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılandığı - İdare Menfaatlerinin Korunduğu )"
37SDK18.4.2001 K. 1064/1"İHALE ( Akaryakıt Temin ve Nakliyesi - Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı )
REKABETİN SAĞLANMASI İLKELERİNE AYKIRILIK ( Akaryakıt Temin ve Nakliyesi İhalesi - Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı )
AKARYAKIT TEMİN VE NAKLİYESİ İHALESİ ( Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı - Rekabetin Sağlanması İlkelerine Aykırılık )
SÖZLEŞMENİN TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Akaryakıt Temin ve Nakliyesi İhalesi - Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı/Rekabetin Sağlanması İlkelerine Aykırılık )"
37SDK7.2.2001 K. 1058/1"İHALE ( Teklif Mektuplarından 17'sinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Kriminal Polis Laboratuvarı Uzmanlarınca da Teyit Edilmesi - İhalede Usulsüzlük Yapıldığı/Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
TEKLİF MEKTUBU ( 17'sinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Kriminal Polis Laboratuvarı Uzmanlarınca da Teyit Edilmesi - İhalede Usulsüzlük Yapıldığı/Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
SÖZLEŞME TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Teklif Mektuplarından 17'sinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Kriminal Polis Laboratuvarı Uzmanlarınca da Teyit Edilmesi - İhalede Usulsüzlük Yapıldığı )"
37STKK12.9.2000 K. 24823"KAPALI TEKLİF USULÜ ( Kapalı Teklif usulü ile İhale Edilen İşle İlgili Verilen Tekliflerin Hiçbir Gerekçe Gösterilmeden Reddinin Mevzuata Aykırı Olması )
YÜKSEK BEDELLE İHALE EDİLME ( Kapalı Teklif usulü ile İhale Edilen İşle İlgili Verilen Tekliflerin Uygun Görülmediği Belirtilerek İşin Aynı Anda Pazarlığa Dönüştürülmesi )
İLK İHALEYE GÖRE YÜKSEK BEDELLE İHALE YAPILMASI ( Kapalı Teklif usulü ile İhale Edilen İşle İlgili Verilen Tekliflerin Hiçbir Gerekçe Gösterilmeden Reddinin Mevzuata Aykırı Olması )"
37SDK10.5.2000 K. 1032/1"TEKLİF MEKTUBU ( İndirim Miktarının Rakamla Yazılan Kısmının Tereddüde Yol Açacak Şekilde "24 26" Olarak Yazılması - İhale Komisyonunun Teklifi Reddederek Hiç Yapılmamış Saymasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
İHALE ( Teklif Mektubunda İndirim Miktarının Rakamla Yazılan Kısmının Tereddüde Yol Açacak Şekilde "24 26" Olarak Yazılması - İhale Komisyonunun Teklifi Reddederek Hiç Yapılmamış Saymasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
İHALE KOMİSYONUNUN TEKLİFİ REDDİ ( İndirim Miktarının Rakamla Yazılan Kısmının Tereddüde Yol Açacak Şekilde "24 26" Olarak Yazılması - Reddederek Hiç Yapılmamış Saymasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
İNDİRİM MİKTARI ( Teklif Mektubunda Rakamla Yazılan Kısmının Tereddüde Yol Açacak Şekilde "24 26" Olarak Yazılması - İhale Komisyonunun Teklifi Reddederek Hiç Yapılmamış Saymasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )"
37STKK23.11.1993 K. 23253"DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA YAPILMIŞ OLAN SATIN ALMALAR ( Tahmini Bedel Tespit Edilirken İdarece Ödenecek KDV Tahmini Bedele Dahil Edilemeyeceğinden KDV Tutarının Ayrıca Ödenebileceği )
İDARECE ÖDENECEK OLAN KDV ( Tahmini Bedel Tespit Edilirken İdarece Tahmini Bedele Dahil Edilemeyeceğinden KDV Tutarının Ayrıca Ödenebileceği - Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yapılmış Olan Satın Almalar )
SATIN ALMALAR ( Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yapılmış Olan - Tahmini Bedel Tespit Edilirken İdarece Ödenecek KDV Tahmini Bedele Dahil Edilemeyeceğinden KDV Tutarının Ayrıca Ödenebileceği )"
37SDK1.4.1987 K. 681/1"İHALE ( Teklif Edilen Fiyatın Hem Yazı Hem de Rakam İle Belirtilmesinin Şart Olması - Farklılık Gösteren Teklif/Geçerli Sayılmasının Mümkün Olmadığı )
TEKLİF MEKTUPLARI ( Teklif Edilen Fiyatın Hem Yazı Hem de Rakam İle Belirtilmesinin Şart Olması - Farklılık Gösteren Teklif/Geçerli Sayılmasının Mümkün Olmadığı )"

Madde 39

DANIŞTAY

39IDDGK7.12.2006E. 2003/538 K. 2006/2103"İHALE İŞLERİ ( Davalı İdarece Davacı Şirketin Daha İşin Başında Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )
TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davalı İdarece Davacı Şirketin Daha İşin Başında Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )
HAZİNE LEHİNE İRAT ( Davalı İdarece Davacı Şirketin Daha İşin Başında Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )
TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davacı Şirketin Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine İdarenin Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )"

Madde 40

DANIŞTAY

40D13.D16.10.2009E. 2009/3159 K. 2009/9120"İHALENİN İPTALİ İSTEMİ (İdare Tarafından Dosyaya Sunulan Belgeler Arasında Dava Konusu İhaleye İlişkin İhale Komisyonu Kararı İhale Kararının Onayı İle 2886 S.Kanun'un 40. Md.sinin Son Fıkrası Uyarınca Düzenlenmesi Gereken İkinci Tutanağın Bulunmadığı)
İHALE KOMİSYONU KARARI (Onayı İle 2886 S.Kanun'un 40. Md.sinin Son Fıkrası Uyarınca Düzenlenmesi Gereken İkinci Tutanağın Bulunmadığı - İdare Mahkemesi'nce İhalenin Hukuka Uygunluğunun Denetimi İçin Gereken Belgeleri İçeren İşlem Dosyasının Getirtilmesi Gerektiği)
TUTANAĞIN BULUNMAMASI (İhalenin İptali İstemi - İdare Tarafından Dosyaya Sunulan Belgeler Arasında Dava Konusu İhaleye İlişkin İhale Komisyonu Kararı İhale Kararının Onayı İle 2886 S.Kanun'un 40. Md.sinin Son Fıkrası Uyarınca Düzenlenmesi Gereken İkinci Tutanağın Bulunmadığı/İhalenin Hukuka Uygunluğunun Denetimi İçin Gereken Belgeleri İçeren İşlem Dosyasının Getirtilmesi Gerektiği)"

SAYIŞTAY

40SDK1.4.1987 K. 681/1"İHALE ( Teklif Edilen Fiyatın Hem Yazı Hem de Rakam İle Belirtilmesinin Şart Olması - Farklılık Gösteren Teklif/Geçerli Sayılmasının Mümkün Olmadığı )
TEKLİF MEKTUPLARI ( Teklif Edilen Fiyatın Hem Yazı Hem de Rakam İle Belirtilmesinin Şart Olması - Farklılık Gösteren Teklif/Geçerli Sayılmasının Mümkün Olmadığı )"

Madde 41

YARGITAY

41Y4.CD18.1.1996E. 1995/7825 K. 1996/239"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Suçun Oluşumu İçin Zararın Şart Olmaması-İhalenin İlk Defa Kazanandan Başkasına Verilmesi )
ZARAR KOŞULU ( Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşumu İçin Aranmaması )
İHALENİN KAZANANDAN BAŞKA FİRMAYA VERİLMESİ ( Görevi Kötüye Kullanma-Bilirkişilerin Sayıştay'dan Uzman Denetçilerden Olması )"
41Y15.HD3.4.1991E. 1991/681 K. 1991/1711"İDARENİN ŞARTNAMEYE GÖRE OPSİYONLU TEKLİFİ ( İdarenin Süre Geçtikten Sonra Teklifi Kabul Edip Karşı Tarafı Sözleşme Yapmaya Zorlayamaması )
İDARENİN SÜRE GEÇTİKTEN SONRA KARŞI TARAFIN TEKLİFİNİ KABUL ETMESİ ( Teklif Opsiyonlu Olduğunda Karşı Tarafın Sözleşme Yapmaya Zorlanamaması )
İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK ( İdarenin Şartnameye Göre Opsiyonlu Teklifi )"

DANIŞTAY

41D10.D19.4.2000E. 1997/1109 K. 2000/1631"İHALE ( Özelleştirme - Kazanan Şirketin Vazgeçmesi/2.Sırada Teklif Veren Şirkete Satış Kararı Verilmesi ve Bedeli Yatırmaması Nedeniyle Geçici Teminatın İrat Kaydedilmemesi )
GEÇİCİ TEMİNATIN İRAD KAYDEDİLEMEYECEĞİ ( Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kararına Dayanılarak 2.Sırada Teklif Veren Şirkete Satış Kararı Verilmesi ve Bedeli Yatırmaması Nedeniyle )
İHALEYİ KAZANAN FİRMANIN SATIŞTAN İMTİNA ETMESİ ( Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kararına Dayanılarak 2.Sırada Teklif Veren Şirkete Satış Kararı Verilmesi ve Bedeli Yatırmaması Nedeniyle Geçici Teminatın İrat Kaydedilemeyeceği )"

SAYIŞTAY

41SDK1.4.1987 K. 681/1"İHALE ( Teklif Edilen Fiyatın Hem Yazı Hem de Rakam İle Belirtilmesinin Şart Olması - Farklılık Gösteren Teklif/Geçerli Sayılmasının Mümkün Olmadığı )
TEKLİF MEKTUPLARI ( Teklif Edilen Fiyatın Hem Yazı Hem de Rakam İle Belirtilmesinin Şart Olması - Farklılık Gösteren Teklif/Geçerli Sayılmasının Mümkün Olmadığı )"

Madde 43

DANIŞTAY

43IDDGK17.12.1999E. 1998/579 K. 1999/1247"KAPALI TEKLİF USULÜ ( İhalenin Usulüne Uygun Düzenlenmesi - Kapalı Teklif Usulünde İta Amirinin Yetkisi )
İTA AMİRİNİN İHALEYİ ONAYLAMA YETKİSİ ( İhalenin Usulüne Uygun Düzenlenmesi )
İHALEYİ ONAYLAMA YETKİSİ ( Usulüne Uygun Olan İhale - İta Amirinin İhaleyi Onaylama Yetkisinin Varlığı )"
43D6.D14.10.1997E. 1996/2570 K. 1997/4266"İSTEKLİ ÇIKMADIĞI İÇİN AÇILAN YENİ İHALENİN FARKLI YÖNTEMLE YAPILMASI ( İhalenin İptali )
İHALENİN İPTALİ ( İlan Yapılmaması-Yeni İhalenin Farklı Yöntemle Gerçekleştirilmesi )
İHALE İLANI ( Parasal Sınırlara Göre İlan Kurumunca Tespit Edilen Gazete ve Resmi Gazetede Yayınlanması Gereği )
İLAN ZORUNLULUĞU ( İhale İlanının Parasal Sınırlara Göre İlan Kurumunca Tespit Edilen Gazete ve Resmi Gazetede Yayınlanması Gereği )"

SAYIŞTAY

43SDK24.9.1986 K. 662/1"İHALE KOMİSYONLARI ( Uygun Bedeli Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı - Takdir Yetkilerinin Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği )
UYGUN BEDEL ( İhale Komisyonlarının Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı - Takdir Yetkilerinin Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği )
İHALEDE TAKDİR YETKİSİ ( İhale Komisyonlarının Gerekçesini Göstermek Suretiyle İhaleyi Kabul Edip Etmeme Şeklinde Yetkileri Olduğu/Bu Takdirde İşin Aynı Usulle İhaleye Çıkartılması Gerektiği - Kabul Etmeme Yetkilerinin Bulunmadığı )"

Madde 44

DANIŞTAY

44D10.D5.7.2005E. 2002/2180 K. 2005/3958"DÜZENLEYİCİ GENEL İŞLEMLER ( ÇED Raporu Hazırlanmaksızın ve Projenin Bulunduğu Yerin Milli Park Sınırları İçerisinde Olması Nedeniyle Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Baraj Projesinin Uygulamaya Konulamayacağı )
ÇED RAPORU ( Hazırlanmaksızın ve Projenin Bulunduğu Yerin Milli Park Sınırları İçerisinde Olması Nedeniyle Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Baraj Projesinin Uygulamaya Konulamayacağı )
PROJENİN BULUNDUĞU YERİN MİLLİ PARK SINIRLARI İÇERİSİNDE OLMASI ( Nedeniyle Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Baraj Projesinin Uygulamaya Konulamayacağı )
BARAJ PROJESİ ( ÇED Raporu Hazırlanmaksızın ve Projenin Bulunduğu Yerin Milli Park Sınırları İçerisinde Olması Nedeniyle Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Uygulamaya Konulamayacağı )
MİLLİ PARK SINIRLARI ( Projenin Bulunduğu Yerin Milli Park Sınırları İçerisinde Olması - Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Baraj Projesinin Uygulamaya Konulamayacağı )"
44D1.D5.4.1995E. 1995/62 K. 1995/60"İHALE KANUNU ( İl Özel İdareleri ve Belediyeler Bakımından İçişleri Bakanlığının Bağlı Bulunulan Ya da İlgili Bakanlık Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BELEDİYELER ( İçişleri Bakanlığının Bağlı Bulunulan Ya da İlgili Bakanlık Olarak Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )
İL ÖZEL İDARELERİ ( İçişleri Bakanlığının Bağlı Bulunulan Ya da İlgili Bakanlık Olarak Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI YA DA İLGİLİ KURULUŞLAR ( İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )
BAĞLI BULUNULAN YA DA İLGİLİ BAKANLIK ( İl Özel İdareleri ve Belediyeler Bakımından İçişleri Bakanlığının Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )"

SAYIŞTAY

44SGKK22.5.1992 K. 4735/1"İŞ ARTIŞI ( Zorunlu Görülen Değişiklik - Devlet İhale Kanununun 63'üncü Maddesi Kapsamında Mütalaasının Mümkün Olduğundan Yeni İmalatın da İşin Müteahhidi Olan Firmaya Yaptırılması )
İHALE ( Zorunlu Görülen Değişiklik Nedeniyle İş Artışı - Devlet İhale Kanununun 63'üncü Maddesi Kapsamında Mütalaasının Mümkün Olduğundan Yeni İmalatın da İşin Müteahhidi Olan Firmaya Yaptırılması )"
44SDK19.9.1984 K. 586/1"İHALE ( Teknik Yeterlilik ve Güçleri İdarece Kabul Edilen Zorunlu Nedenlerle Üçten Az İstekliden Teklif Alınması - İhalenin Bütün İsteklilere Açık Yapılması Arasında Herhangi Bir Fark Olmadığı )
TEKNİK YETERLİLİK VE GÜÇLERİ İDARECE KABUL EDİLENLER ( Zorunlu Nedenlerle Üçten Az İstekliden Teklif Alınması - İhalenin Bütün İsteklilere Açık Yapılması Arasında Herhangi Bir Fark Olmadığı )
İDARECE TEKNİK YETERLİLİK VE GÜÇLERİ KABUL EDİLENLER ( Zorunlu Nedenlerle Üçten Az İstekliden Teklif Alınması - İhalenin Bütün İsteklilere Açık Yapılması Arasında Herhangi Bir Fark Olmadığı )"

Madde 45

YARGITAY

45Y5.CD6.6.2017E. 2016/5211 K. 2017/2512"AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE ( Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Satışına Dair İhalenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 85. Maddesindeki Unsurları da Taşımadığı/Sanığın Eylemi Sebebiyle Uygulama Yeri Bulunmayan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 59/1. Maddesi Uyarınca Yasaklama Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
İHALEDE GÖREVLİLERİN SORUMLULUĞU ( Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Satışına Dair İhalenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü İle Yapılmış Olması ve Aynı Kanunun 85. Maddesindeki Unsurları da Taşımayan Sanığın Eylemi Sebebiyle Uygulama Yeri Bulunmayan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 59/1. Maddesi Uyarınca Yasaklama Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
45Y12.HD1.12.2014E. 2014/29424 K. 2014/28844"AÇIK TEKLİF USULÜ İLE YAPILAN İHALE ( Devlet İhale Kanununa Göre - Dava Konusu Satışın İdari Nitelikte Olması/Şikayetçinin Başvurusunun İdari Yargıda İnceleneceği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( 2886 S. Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü İle Yapılan Satış İşlemi/İdari Nitelik - Şikayet/Başvurunun İdari Yargıda İncelenmesi Gerektiği )"
45Y4.HD21.5.2013E. 2012/13691 K. 2013/9302"RÜCUEN TAZMİNAT ( Davacı Belediye Aleyhine Açılan İmalat Bedeline İlişkin Davayı Davalıya İhbar Etmediği Gibi Aleyhine Hükmedilen Tazminat Kararını da Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Neden Olduğu - İstemin Tümden Reddedilmesi Gerektiği )
İDARENİN ZARARINA SEBEP OLMA ( Davacının Kendi Kusuru İle İhale İle Satış Sonucu Elde Ettiği Mezbaha Binası Bedelinden Daha Fazla Miktarı Dava Dışı Şirkete Ödediği/Davalının İdare Zararına Sebep Olduğu İddia Olunan Mezbaha Binasının Yapımına İzin Verdiğine Dair Dosyada Belgenin Bulunmadığı - Rücuen Tazminat )
KUSUR SORUMLULUĞU ( Rücuen Tazminat - Davacının Kendi Kusuru İle İhale İle Satış Sonucu Elde Ettiği Mezbaha Binası Bedelinden Daha Fazla Miktarı Dava Dışı Şirkete Ödediği/Hiç Bir Hukuk Düzeninin Kendi Kusuru Nedeniyle Hak Elde Etmeye İmkan Tanımayacağı/İstemin Tümden Reddedilmesi Gerektiği )
BELEDİYENİN KENDİ KUSURU İLE NEDEN OLDUĞU ZARAR ( Rücen Tazminat - İhale İle Satış Sonucu Elde Ettiği Mezbaha Binası Bedelinden Daha Fazla Miktarı Dava Dışı Şirkete Ödediği/Hiç Bir Hukuk Düzeninin Kendi Kusuru Nedeniyle Hak Elde Etmeye İmkan Tanımayacağından Reddi Gereği )"
45Y6.HD14.1.2013E. 2012/16372 K. 2013/12"İHALE SONUCU BELEDİYEDEN KİRALANAN MİNİBÜS HATTI ( Kira Alacağının Tahsili İçin İtirazın İptali Davası Açıldığı - Kira Sözleşmesinin İdari İşlemle Kurulmasının Önemi Olmadığı/Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ ( İhale İle Belediyeden Kiralanan Minibüs Hattı/Kira Alacağının Tahsili İçin İtirazın İptali Davası Açıldığı - Kira Sözleşmesinin İdari İşlemle Kurulmasının Önemi Olmadığı/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
BELEDİYENİN İHALE İLE KİRALADIĞI MİNİBÜS HATTI ( İhale İle Belediyeden Kiralanan Minibüs Hattı/Kira Alacağının Tahsili İçin İtirazın İptali Davası Açıldığı - Kira Sözleşmesinin İdari İşlemle Kurulmasının Önemi Olmadığı/Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( İhale İle Belediyeden Kiralanan Minibüs Hattı/Kira Alacağının Tahsili İçin İtirazın İptali Davası Açıldığı - Kira Sözleşmesinin İdari İşlemle Kurulmasının Önemi Olmadığı/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
45Y1.HD4.6.2012E. 2012/3931 K. 2012/6490"YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Mülkiyetin Kazanılmasına Esas Bir Hukuki Sebebe Dayanarak Mülkiyetin Tescilinin Malikten Malikin Kaçınması Halinde Hakimden İstenebileceği - İhale Kanununa Dayalı Satış ile Mülkiyetin Geçmeyeceği)
DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞ (Mülkiyeti Alıcısına Geçirmeyeceği - İdarenin Ecrimisil Alacağı Bulunduğu Gerekçesiyle Tapuda Ferağ Vermemesi Gözetildiğinde İhaleyi Kazananın Mahkemeden Mültiyetin Naklini Talep Edebileceği)"
45Y8.HD8.3.2012E. 2012/1306 K. 2012/1582"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ham Toprak Niteliğinde Tespit ve Tescili Yapılan Bir Yerin Koşulları Gerçekleştiğinde Zilyetlikle İktisabı İçin Tespit Tarihinden Önceki En Az 20 Yıllık Sürenin Aralıksız ve Çekişmesiz Olarak İlgilisi Lehine Geçmesi Gerektiği - Davacının Davaya Konu Yer Üzerinde Ekonomik Amaca Uygun Bir Zilyetliği Olmadığından Davasının Reddi Gerektiği )
HAM TOPRAK NİTELİĞİ ( Zilyetlikle İktisabı İçin Tespit Tarihinden Önceki En Az 20 Yıllık Sürenin Aralıksız ve Çekişmesiz Olarak İlgilisi Lehine Geçmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Davaya Konu Yer Üzerinde Ekonomik Amaca Uygun Bir Zilyetliği Olmadığından Davasının Reddi Gerektiği )
EKONOMİK AMACA UYGUN ZİLYETLİK ( Olmadığından Davanın Reddi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
45Y14.HD8.6.2011E. 2011/5362 K. 2011/7480"ÜNİVERSİTENİN KİRALAMA İŞİ ( Üniversitenin Katma Bütçeli İdare Olduğu Kiralama İşlerinin Devlet İhale Kanununa Tabi Olduğu - Üniversite Tarafından Yapılan Üç Yıl Süreli Kira Sözleşmesinin Devlet İhale Kanununa Göre Açık Teklif Usulüne Göre Yapılması Gereği )
AÇIK TEKLİF USULU ( Üniversitenin Katma Bütçeli İdare Olduğu Üç Yıl Süreli Kiralama İşlerinin Açık Teklif Usulüyle Yapılması Gereği - Yasanın Aradığı Anlamda Yapılmayan Sözleşmelerin Geçerli Olmadığı Geçzersiz Sözleşmeye Dayalı Olarak Hak İstenemeyeceği )
GEÇERSİZ SÖZLEŞMEYE DAYANARAK HAK İDDİASI ( Açık Teklif Usulüyle Yapılması Gereken Kiralama Sözleşmesinin Kanuna Uygun Olarak Yapılmaması Nedeniyle Geçersiz Olduğu - Geçerli Olmayan Sözleşmeye Dayalı Olarak Hak İddiasinin Mümkün Olmadığı )"
45Y20.HD17.6.2010E. 2010/5760 K. 2010/8667"ORMAN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Orman Niteliği İle Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın Hazine'nin Özel Mülkü Gibi İşlem Yapılarak İhale Yolu İle Satışı Hukuken Geçerli Olmadığı )
DEVLET ORMANI ( Tapu Kaydının Orman Olan Cinsinin Değiştirilmesini İstemi - Orman Niteliği İle Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın Hazine'nin Özel Mülkü Gibi İşlem Yapılarak İhale Yolu İle Satışının Geçerli Olmadığı )
İHALE YOLUYLA SATIŞ ( Orman Niteliği İle Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın Hazine'nin Özel Mülkü Gibi İşlem Yapılarak İhale Yolu İle Satışının Geçerli Olmadığı )"
45Y13.HD2.3.2009E. 2008/10995 K. 2009/2673"İHTİYARİ İHALE İLE YAPILAN SATIŞLAR ( Taşınmazın Mülkiyeti İhale Alıcısına Ancak Tescil İle Geçeceği - Taşınmazın Üzerinde Bulunan Tahdidatlar Nedeniyle Mülkiyetin Davacıya İntikal Etmediği/Taşınmaz Davacı Adına Tescil Edilmediği İçin de Satış Geçersiz Olduğu )
TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Ancak Ödediği Bedelin Akdin İfasının İmkansız Hale Geldiği Tarihteki Ulaştığı Değeri Bir Başka Değişle Ödenen Bedelin Denkleştirici Adalet İlkeleri Uyarınca Ulaştığı Değeri İsteyebileceği )
AKDİN İFASININ İMKANSIZ HALE GELMESİ ( Geldiği Tarihteki Ulaştığı Değeri Bir Başka Değişle Ödenen Bedelin Denkleştirici Adalet İlkeleri Uyarınca Ulaştığı Değeri İsteyebileceği - Tazminat Davası )"
45Y1.HD12.2.2009E. 2009/368 K. 2009/1760"FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE ELATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Asıl Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihte Alt Kiracılar Yönünden de Sözleşmenin Aynı Tarihte Sona Ereceği - Davalıların Fuzuli İşgalci Oldukları Gerekçesiyle Elatmanın Önlenmesine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
ELATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Fuzuli İşgal Nedeniyle - Asıl Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihte Alt Kiracılar Yönünden de Sözleşmenin Aynı Tarihte Sona Ereceği/Davalıların Fuzuli İşgalci Oldukları Gerekçesiyle İstemin Kabulü Gerektiği )
ASIL VE ALT KİRA SÖZLEŞMESİ ( Asıl Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği Alt Kiracılar Yönünden de Sözleşmenin Aynı Tarihte Sona Ereceği - Davalıların Fuzuli İşgalci Oldukları Gerekçesiyle Elatmanın Önlenmesine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )"
45Y6.HD27.5.2008E. 2008/4719 K. 2008/6627"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Üniversite Rektörlüğüne Ait Bahçe İçerisinde Bulunan Kafeteryanın İşletilmesi İle İlgili Yapılan Kira Sözleşmesi Devlet İhale Kanununa Tabi Olmadığı - Bu Kanuna Göre Tahliyesinin Sağlanamayacağı )
ÜNİVERSİTE REKTÖRÜLÜĞÜNE AİT BAHÇEDEKİ KAFETERYA ( İşletilmesi İle İlgili Yapılan Kira Sözleşmesi Devlet İhale Kanununa Tabi Olmadığı - Bu Kanuna Göre Tahliyesinin Sağlanamayacağı )
TAHLİYE ( Üniversite Rektörlüğüne Ait Bahçe İçerisinde Bulunan Kafeteryanın İşletilmesi İle İlgili Yapılan Kira Sözleşmesi Devlet İhale Kanununa Tabi Olmadığı - Bu Kanuna Göre Tahliyesinin Sağlanamayacağı )
ADİ KİRA VE HASILAT KİRASI ( Davalı Kiracı Takip Konusu Kesinleşen Kira Parasını İ.İ.K'nın Md. 269/C'de Sayılan Belgelerden Biri İle Ödediğini Kanıtlayamadığından Oluşan Temerrüt Olgusu Nedeniyle Tahliyeye Karar Vermek Gerektiği )
TEMERRÜT OLGUSU NEDENİYLE TAHLİYE ( Davalı Kiracı Takip Konusu Kesinleşen Kira Parasını İ.İ.K'nın Md. 269/C'de Sayılan Belgelerden Biri İle Ödediğini Kanıtlayamadığından Oluşan Temerrüt Olgusu Nedeniyle Tahliyeye Karar Vermek Gerektiği )"
45Y14.HD6.3.2008E. 2008/1345 K. 2008/2831"İHTİYARİ VE ALENİ MÜZAYEDEYE DAYALI SATIM NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Son Taksit Ödemesi Yapılmadan Satış Bedeli Tümüyle Ödenmiş Gibi İstemin Hüküm Altına Alınması Satış Şartnamesine Uygun Düşmediği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Son Taksit Ödemesi Yapılmadan Satış Bedeli Tümüyle Ödenmiş Gibi İstemin Hüküm Altına Alınması Satış Şartnamesine Uygun Düşmediği - İhtiyari ve Aleni Müzayedeye Dayalı Satım )
SATIŞ ŞARTNAMESİ ( İhtiyari ve Aleni Müzayedeye Dayalı Satım Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil - Son Taksit Ödemesi Yapılmadan Satış Bedeli Tümüyle Ödenmiş Gibi İstemin Hüküm Altına Alınması Satış Şartnamesine Uygun Düşmediği )
SON TAKSİTİN ÖDENMEMESİ ( Yapılmadan Satış Bedeli Tümüyle Ödenmiş Gibi İstemin Hüküm Altına Alınması Satış Şartnamesine Uygun Düşmediği )"
45Y12.HD7.2.2006E. 2005/25346 K. 2006/1768"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İşleminin Devlet İhale Kanununa Göre Açık Teklif Usulüyle Yapıldığı/İdari Nitelik - Şikayetçinin Başvurusunun İdari Yargıda İnceleneceği )
AÇIK TEKLİF USULÜYLE YAPILAN İHALE ( Devlet İhale Kanununa Göre/İdari Nitelik - Şikayetçinin Başvurusunun İdari Yargıda İnceleneceği/İhalenin Feshi Talebi )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhalenin Feshi Talebi - Satış İşleminin Devlet İhale Kanununa Göre Açık Teklif Usulüyle Yapıldığı/İdari Nitelik )"
45Y1.HD2.6.2005E. 2005/6316 K. 2005/6756"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kiracının Aksine Hüküm Olmadıkça Kiralanan Yeri Bırakmış Olduğu Halde Kısmen Veya Tamamen Başkasına İşgal Ettiremeyeceği - Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil Davası )
BELEDİYEYE AİT MUSAKKAF NİTELİKLİ FIRIN ( Belediye Encümen Kararı İle Kiraya Verilmesi - Kiracının Kiralanan Yeri Bırakmış Olduğu Halde Kısmen Veya Tamamen Başkasına İşgal Ettiremeyeceği )
KİRACININ DEVİR HAKKI ( Aksine Hüküm Olmadıkça Kısmen Veya Tamamen Başkasına Kiralayamayacağı Yahut İstifade Hakkını Veya Mukavelesini Başkasına Devredemeyeceği )
TAHLİYE ( Bir Taşınmaza Alt Kiracı Veya Devir Alan Sıfatıyla Girenler Veya İşgal Edenler Hakkında Hiçbir İhtara Hacet Kalmaksızın Sulh Mahkemelerinde Tahliye Davası Açılabileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tahliye - Bir Taşınmaza Alt Kiracı Veya Devir Alan Sıfatıyla Girenler Veya İşgal Edenler Hakkında Hiçbir İhtara Hacet Kalmaksızın Sulh Mahkemelerinde Dava Açılabileceği )"
45Y14.HD19.6.2003E. 2003/3504 K. 2003/5088"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Meraların Kamu Malı Olmaları Nedeni ile Özel Mülkiyete Konu Olmaları Mümkün Bulunmaması ve Tapuya Tescillerinin de Gerekmemesi )
ÖZEL MÜLKİYET ( Mera-Yaylak ve Kışlaklar Kamu Orta Mallarından Olup Özel Mülkiyete Konu Olamaması )
KAMU MALI ( Mera-Yaylak ve Kışlaklar Kamu Orta Mallarından Olup Özel Mülkiyete Konu Olamaması-Ancak Bir veya Birden Çok Köy veya Beledeyelerin Yararlanmasına Tahsis Olunabilir ve Bu Yerlerin Halkı Müştereken İstifade Edebilmesi )
MERA ( Kamu Malı Olmaları Nedeni ile Özel Mülkiyete Konu Olmaları Mümkün Bulunmayan ve Tapuya Tescilleri de Gerekmeyen Meraların Hukuki Dayanaktan Yoksun ve Geçersiz Bir İşlemle Tapuya Bağlanması Durumunda Tapunun Hukuken Yokluk İfade Etmesi )
TAŞINMAZ İKTİSABI ( Hukuki Dayanaktan Yoksun ve Geçersiz Olan Bir İşlemle Merayı Kendi Adına Tescil Ettiren Malikten Yapılan İktisapların da Geçersiz Olması )
GEÇERSİZ İŞLEM-HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUNLUK ( Özel Mülkiyete Konu Olmaları Mümkün Bulunmayan ve Tapuya Tescilleri de Gerekmeyen Meraların Hukuki Dayanaktan Yoksun ve Geçersiz Bir İşlemle Tapuya Bağlanması Durumunda Tapunun Hukuken Yokluk İfade Etmesi )"
45YHGK11.10.2000E. 2000/6-1256 K. 2000/1254"YENİDEN İNŞAAT NEDENİYLE TAHLİYE ( İhtiyari Açık Artırmayla Alınan Taşınmaz Alıcı Adına Tescil Edilmeden Çekilen İhtarnamenin Süre Koruyucu Niteliği Olup Olmadığı )
İHTİYARİ AÇIK ARTIRMA ( İhaleyle Mülkiyetin Alıcıya Geçip Geçmediği-Yeniden İnşaat Nedeniyle Tahliye-Tescilden Önceki İhtarnamenin Hukuki Sonuç Doğurup Doğurmayacağı )
İHALE TUTANAĞI ( Hukuki Niteliği-İnşai mi İzhari mi Olduğu-İhtiyari Açık Artırma-Yeniden İnşaat Nedeniyle Tahliye Davası )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yeniden İnşaat Nedeniyle Tahliye Davası-Belediyeden İhtiyari Açık Artırmayla Alınan Taşınmaz )"
45Y6.HD11.4.1994E. 1994/3927 K. 1994/4201"ŞUF'ALI PAYIN İPTALİ VE TESCİL ( İlk İlam Tarihinden İtibaren Bir Aylık Süre İçerisinde )
İLK İLAM TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYLIK SÜRE ( Şuf'alı Payın İptali ve Tescil Davası Açılabilmesi )
SATIŞIN ÖĞRENİLMESİNİN YETERLİ OLMASI ( Şuf'a Hakkının Kullanılabilmesi İçin )
İHALE ( Açık Teklif Usulü )
AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE ( Şuf'alı Payın İlişkin Bulunduğu Taşınmaz )"

DANIŞTAY

45D13.D17.2.2017E. 2016/2629 K. 2017/402"İDAREYE AİT TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ ( İdarelere Ait Taşınmaz Malların Kiraya Verme Sürelerinin On Yıldan Fazla Olamayacağı - İdareye Ait Taşınmazlardan Yararlanmak İsteyenler Arasındaki Haksız Rekabeti Önlemek İçin Kira Süresi Dolmadan İdareye Ait Taşınmazın Kiralanması İhalesine Çıkılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİ DOLMADAN YENİ KİRALAMA İHALESİ ( İdarelere Ait Taşınmazdan Yararlanmak İsteyenler Arasındaki Haksız Rekabeti Önlemek Amacıyla Kira Süresi Sonunda Taşınmazın Yeniden Kiraya Verilmesinin Ancak Yeniden İhale Yapılmasıyla Mümükün Olduğu - İdareye Ait Taşınmazların En Fazla On Yıl Süre ile Kiraya Verilebileceği )"
45D13.D11.12.2015E. 2014/353 K. 2015/4536"KAMUYA AİT TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ ( İhaleye Sadece Bir İsteklinin Katılması ve Teklif Vermesi Taşınmazın Gerçek Değerinin Teklif Edilen Tutardan Yüksek Olması - İhaleye Tek Bir Teklif Verilmiş Olması ve Rekabet Ortamının Sağlanmamış Olması Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
REKABET ORTAMININ SAĞLANMAMASI ( Kamuya Ait Taşınmaz Satışında Sadece Bir İsteklinin Teklif Vermesi - Taşınmazın Gerçek Değerinin Teklif Tutarın Üstünde Olması Yapılacak Yeni İhalede Daha Fazla Katılımcının İştirak Etmesi Sonucu Taşınmazın Daha Yüksek Bedelle Satılacağından Bahisle İhalenin İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
45D13.D8.9.2015E. 2015/2941 K. 2015/3023"İHALE YOLUYLA KİRALAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kiralanan Büfenin Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşmenin Yenilenmeyerek İhale Yoluyla Kiralanması İşlemi - Söz Konusu Büfe Kira Sözleşmesinin Süresi Dolduktan Sonra Ancak İhale Yoluyla Kiralanabileceği/Davanın Reddi Kararının Doğru Olduğu )
KİRALANAN BÜFE ( Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşme Yenilenmeyerek İhale Yoluyla Kiralanması İşleminin İptali İstemi - Söz Konusu Büfe Kira Sözleşmesinin Süresi Dolduktan Sonra Ancak İhale Yoluyla Kiralanabileceği/Davanın Reddi Kararının Onanması Gerektiği )
SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNDA BÜFENİN İHALE YOLUYLA KİRALANMASI İŞLEMİ ( İptal İstemi - Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşmenin Yenilenmeyerek Anılan Yerin İhale Yoluyla Kiralanacağına Dair Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
45D13.D8.10.2013E. 2012/313 K. 2013/2520"İHALE SONUCU SATIŞINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZ ( Mülkiyetin Tapudan Devrinin Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali/Adli Yargının Görevli Olması - Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği/Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözüleceği )
ADLİ YARGI ( Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği - Adli Yargının Görevli Olduğu/İhale Sonucu Satışına Karar Verilen Taşınmazın Mülkiyetinin Devri Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali )
YARGI YOLU ( İhale Sonucu Satışına Karar Verilen Taşınmaz/Mülkiyetinin Devri Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali - Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği/Adli Yargının Görevli Olduğu )
GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİNİN SÖZLEŞME YERİNE GEÇECEĞİ ( Adli Yargı/İhale Sonucu Satışına Karar Verilen Taşınmaz/Mülkiyetinin Devri Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali - Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği/Adli Yargının Görevli Olduğu Gözetileceği )"
45D10.D30.4.2012E. 2008/9775 K. 2012/1985"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİ BİTMESİNE RAĞMEN BOŞALTILMAMASI (Devlet İhale Kanunu Hükümleri Uyarınca Açık İhale ile Yapılan Kiralamanın Kamu Gücüne Dayanmadığı Tek Yanlı İşlem Olmadığı ve İdari Nitelik Taşımadığı - Tahliyenin Fuzuli Şagil Tahliyesi Olmadığı Kira Sözleşmesine ve Genel Hükümlere Göre Yapılması Gereği)
DEVLETİN VE KAMU KURUMLARININ MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARIN İŞGALİ (Komisyonca Takdir Edilecek Ecrimisilin İsteneceği Ecrimisil İçin İdarenin Zarara Uğramış Olması Kullanıcının Kusurlu Olmasının Aranmayacağı - Kira Sözleşmesiyle Kullanılan Belediyeye Ait Taşınmazın Kira Süresi Sonunda Tahliyesinin Genel Hükümlere Göre Yapılması Gereği)
KAMUYA AİT TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL VE TAHLİYE (Kanunda Belirtilen Yerlerden Sorularak Belirlenen Ecrimisil Bedelinin İsteneceği Ecrimisil İstenebilmesi İçin İdarenin Zarara Uğraması ve Kullanıcının Kusurlu Olmasının Aranmayacağı - Ecrimisil Bedelinin 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği)"
45D13.D2.3.2011E. 2009/1028 K. 2011/858"KAPALI TEKLİF USULÜ ( Kapalı Teklif veya Açık Teklif Yöntemleriyle İhalesi Uygun Görülmeyen İşler İçin İstisnai Olarak Pazarlık Usulünün Uygulanabileceği - Pazarlık Usülünün Uygulanabilmesi Bakımından Kriterlerin Yönetmelikte Somutlaştırıldığı )
PAZARLIK USULÜ ( 2886 S. Kanun Uyarınca Yapılacak İhalelerde Kapalı Teklif Usulünün Esas Olduğu Ancak Kapalı Teklif veya Açık Teklif Yöntemleriyle İhalesi Uygun Görülmeyen İşler İçin İstisnai Olarak Pazarlık Usulünün Uygulanabileceği )
AÇIK TEKLİF USULÜ ( İhtiyaçların En İyi Şekilde Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanabilmesi İlkelerinin Sağlanabilmesi Bakımından Açık Teklif Usulünün Pazarlık Usulüne Göre Daha Objektif Nitelikte Bir İhale Yöntemi Olduğu )
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARCA KİRALANAN TAŞINMAZLAR ( Ticarî Amaçla Kullanılması Mümkün Olan Bölümlerinin Kiraya Verilmesi İşleminin Açık Teklif Usulüyle Yapılmasına İlişkin Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genelgesi'nin Hukuka Uygun Bulunduğu )"
45D13.D16.10.2009E. 2008/2644 K. 2009/9130"KESİN İHALE KARARI ( Mektubun Postaya Verilmesini Takip Eden 7. Gün Tebliğ Edilmiş Sayılacağı ve Başkaca Herhangi Bir Bildirime Gerek Kalmaksızın 15 Gün İçinde İhale Bedeli Vergi Resim ve Harçlar İle Diğer Giderlerin Davacı Tarafından Ödenmesi Gerektiği )
TEBLİGAT ( Kesin İhale Kararının Mektubun Postaya Verilmesini Takip Eden 7. Gün Tebliğ Edilmiş Sayılacağı ve Başkaca Herhangi Bir Bildirime Gerek Kalmaksızın 15 Gün İçinde İhale Bedeli Vergi Resim ve Harçlar İle Diğer Giderlerin Davacı Tarafından Ödenmesi Gerektiği )
İHALE KARARININ TEBLİĞİ ( İadeli Taahhütlü Olarak Davacının Adresine Gönderilen Kesin İhale Kararının Mektubun Postaya Verilmesini Takip Eden Yedinci Gün Tebliğ Edilmiş Sayılacağı )"
45D13.D30.9.2009E. 2009/3145 K. 2009/8842"İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ ( Ne Şekilde Yapılacağının Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Md.sinde Düzenlendiği - Bu Usule Uyulmadan Diğer Bir İfadeyle Taşınmazın Davalı Belediye'ye Devri Yapılmadan Belediye'ce Tasarrufta Bulunabilme Olanağının Olmadığı )
TAŞINMAZIN BELEDİYEYE DEVRİ ( Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri Ne Şekilde Yapılacağının Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Md.sinde Düzenlendiği - Bu Usule Uyulmadan Diğer Bir İfadeyle Taşınmazın Davalı Belediye'ye Devri Yapılmadan Belediye'ce Tasarrufta Bulunabilme Olanağının Olmadığı )
TOKİ'YE DEVREDİLEN TAŞINMAZ ( Devredilmesinden Sonra TOKİ İle Davalı Belediye Arasında “Gayrimenkul ( Arsa ) Satış Protokolü” Yapıldıktan Sonra İmar Uygulaması Sonucu Oluşturulan Parsellerin Satışa Çıkarılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
45D13.D24.9.2009E. 2009/814 K. 2009/8611"GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Parselin Davalı Belediyeye Devri Yapılmadan Belediyece Tasarrufta Bulunabilme Olanağının Bulunmadığı - Davacının Yapılan İhaleden Dolayı Hak Elde Etme İmkanının Bulunmadığı )
İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ ( Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Md.sinde Düzenlendiği - Bu Usule Uyulmadan Diğer Bir İfadeyle Söz Konusu Parselin Davalı Belediyeye Devri Yapılmadan Belediyece Tasarrufta Bulunabilme Olanağı Bulunmadığı )
ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( İmar Kanunu'nun 18. Maddesine Göre Oluşturulan Ada ve Parsellerle İlgili Olarak Belediye Encümeninin Kararı İle Gerçekleştirilen İhale İşleminde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )"
45D13.D24.9.2009E. 2007/9421 K. 2009/8610"ARSA SATIŞ İHALELERİNİN İPTALİ (Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - İhale Sonucu Arsa Alanların Mağduriyetlerine Yol Açmamak Amacıyla ve Bu Kişilere Satış Bedellerinin İadesini Sağlayabilmek Bakımından Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Arsa Satış İhalelerinin İptali - İhale Sonucu Arsa Alanların Mağduriyetlerine Yol Açmamak Amacıyla ve Bu Kişilere Satış Bedellerinin İadesini Sağlayabilmek Bakımından Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
TAŞINMAZ İHALESİNİN İPTAL EDİLMESİ (Tapuda Devir İşlemlerinin Yapılmadığı - İhale Sonucu Arsa Alanların Mağduriyetlerine Yol Açmamak Amacıyla ve Bu Kişilere Satış Bedellerinin İadesini Sağlayabilmek Bakımından Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
45D13.D13.10.2008E. 2007/1174 K. 2008/6763"AÇIK TEKLİF USULÜ YAPILABİLECEK İHALE ( İstekli Çıkmadığı veya Son Teklifler Uygun Görülmediğinde İdare Yararı Görülürse Pazarlık Usulüyle Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın Pazarlık Suretine Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verildiği/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDARE YARARI ( Açık Teklif Usulü İle Yapılacak İhalelerde İstekli Çıkmadığı veya Son Tekliflerin Uygun Görülmediği/Varsa Pazarlık Usulüyle Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın Pazarlık Suretine Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
PAZARLIK USULÜ ( Açık Teklif Usulü İle Yapılacak İhalelerde İstekli Çıkmadığı veya Son Teklifler Uygun Görülmediğinde İadre Yararı Varsa Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın İhaleye Çıkarılmasına ve Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verilemeyeceği )"
45IDDGK2.6.2005E. 2003/704 K. 2005/2101"GECEKONDULAR ( Hazine İle Şahıslara Ait Arsa Veya Araziler Üzerinde Yapılanların İmar Affından Yararlanamayacağı - İmar Uygulaması Sonucunda Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazın Satışına Karar Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
HAZİNE İLE ŞAHISLAR ADINA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE KALAN GECEKONDU ( Hazineye Ait Müstakil Arazi Kapsamında Kabul Edilip İmar Affından Yararlanamayacağı - İmar Uygulaması Sonucunda Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazın Satışına Karar Verilebileceği )
İMAR AFFI ( Hazine İle Şahıslara Ait Arsa Veya Araziler Üzerinde Yapılan Gecekonduların Yararlanamayacağı - İmar Uygulaması Sonucunda Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazın Satışına Karar Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Satışına Karar Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Görülmediği - Hazine İle Şahıslara Ait Arsa Veya Araziler Üzerinde Yapılan Gecekonduların İmar Affından Yararlanamayacağı )"
45VDDGK22.4.2005E. 2005/14 K. 2005/82"HAZİNE ARAZİSİNİN İHALE YOLUYLA SATIŞI ( Trampa Yapılarak Alınması -İdare Yönünden De Ödenmesi Gerektiği İleri Sürülerek Salınan KDV'nin Ret Ve İadesi İsteminin Reddine Dair İşleme Karşı Trampa Yolu İle Mal Edinen Davacının Açtığı Davanın Vergi Mahkemesince İncelenmesi Gereği )
TRAMPA YOLUYLA MAL EDİNME ( İdare Yönünden De Ödenmesi Gerektiği İleri Sürülerek Salınan KDV'nin Ret Ve İadesi İsteminin Reddine Dair İşleme Karşı Trampa Yolu İle Mal Edinen Davacının Açtığı Davanın Vergi Mahkemesince İncelenmesi Gereği )
VERGİ YÜKÜ ( KDV'nin Yansıtmalı Bir Vergi Türü Olması Ve Yansıtılabilirlik Özelliği Nedeniyle Vergi Yükü İhale Yoluyla Yapılan Satış Sonucunda Taşınmazı Satın Alan Davacının Üzerinde Kalacağı )
YANSITMALI VERGİ ( KDV'nin Olması - Yansıtılabilirlik Özelliği Nedeniyle Vergi Yükü İhale Yoluyla Yapılan Satış Sonucunda Taşınmazı Satın Alan Davacının Üzerinde Kalacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Trampa Yapılarak Alınması -İdare Yönünden De Ödenmesi Gerektiği İleri Sürülerek Salınan KDV'nin Ret Ve İadesi İsteminin Reddine Dair İşleme Karşı Trampa Yolu İle Mal Edinen Davacının Açtığı Davanın Vergi Mahkemesince İnceleneceği )"
45D10.D25.11.2004E. 2003/2595 K. 2004/7611"İHALENİN İPTALİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Bu Hususta Bir Dava Derdest İken Aynı İşleme Yapılan İtirazın Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptali İstemiyle Aynı Davacı Tarafından Açılan Davanın Esasının İncelenememesi )
DERDESTLİK ( Tarafları Konusu ve Sebebi Aynı Olan Bir Dava Görülmekte İken İkinci Davanın Esasının İncelenememesi )
TARAFLARI KONUSU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVA GÖRÜLMEKTE İKEN İKİNCİ DAVA AÇILMASI ( Bu Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenemeyeceğinin Usul Hukukunun Genel İlkelerinden Olması )
İTİRAZ YOLU ( İlgilinin İdarenin İşlemine Karşı Yargı Yoluna Başvurmadan Önce Konunun Bir Kez Daha Gözden Geçirilmesi Amacıyla İşlemin Kaldırılmasını veya Değiştirilmesini Üst Makamdan İstemesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Yapılan Başvuruların Süreyi Durdurması-İsteğin Reddi veya Reddedilmiş Sayılması Halinde ise Dava Açma Süresinin Yeniden İşlemeye Başlaması )"
45D6.D20.5.1999E. 1998/2280 K. 1999/2798"KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN İHALE YAPMA YETKİSİ BULUNMAMASI ( Köye Ait Taşınmazların Satımı veya Kiralanmasında )
İHALENİN İPTALİ ( Köy Tüzel Kişiliğince Köye Ait Taşınmazın Satımı veya Kiralanmasında İhale Yapılamaması )"
45D6.D8.12.1998E. 1997/6722 K. 1998/6115"İHALENİN ONAYLANMAMASI ( İhale Konusu Taşınmazın Tahmini Bedelinin Gerçek Değerinin Altında Olması )
KAMUSAL ZARAR ( İhale Konusu Taşınmazın Tahmini Bedelinin Gerçek Değerinin Altında Olması )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPININ ŞARTNAMEDE GÖSTERİLMESİ ( İhalede Rekabeti Azaltıcı Etki Yaratması )
REKABETİ AZALTICI ETKİ ( Taşınmaz İhale Şartnamesinde Üzerindeki Yapının da Gösterilmesi )"
45D6.D13.2.1996E. 1995/4800 K. 1996/846"İHALE GÜNÜ İHALE ŞARTNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( İhalenin İptali )
İHALENİN İPTALİ ( İhale Günü İhale Şartnamesinde Değişiklik Yapılması )"
45D9.D16.10.1991E. 1990/692 K. 1991/2975"SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ALACAKLARIN TAKİBİ ( Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Yasa Kapsamında Olmadığı )
ALACAKLAR ( Sözleşmeden Doğan Alacaklar - AATUK Kapsamında Olmadığı )"
45D10.D13.3.1991E. 1988/2571 K. 1991/922"GEÇERSİZ İLANLA YAPILAN İHALE ( Açık Hatanın Olması )
AÇIK HATA ( Geçersiz İlanla Yapılan İhale )
İHALE İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI ( Açık Hata Bulunması Nedeniyle )"

UYUŞMAZLIK

45UMH21.6.1999E. 1999/8 K. 1999/17"SÖZLEŞMENİN FESHİNİN İPTALİ (İdarenin Özel Hukuk Sözleşmesinden Doğan Davanın Görüm ve Çözümünde Adli Yargı Yerinin Görevli Olması)
İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ (Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklarda Adli Yargının Görevli Olması)
BELEDİYENİN YAPTIĞI SÖZLEŞME (Sözleşmenin Genel Hizmetlerden Birinin Yürütülmesi Amacını Taşımaması Nedeniyle Özel Hukuku İlgilendirmesi)"
45UMH23.3.1992E. 1991/49 K. 1991/8"BELEDİYENİN TAŞINMAZ SATIŞI ( Devlet İhale Yasası Hükümleri Kapsamında/İhaleyi Feshi ve İnşa Edilen Binanın Yıkımına Karar Vermesi - Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İdari Yargıda Açılması Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Belediyenin Devlet İhale Yasası Hükümleri Kapsamında Taşınmaz Satışı/İhaleyi Feshi ve İnşa Edilen Binanın Yıkımına Karar Vermesi - Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İdari Yargıda Açılması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Belediyenin Devlet İhale Yasası Hükümleri Kapsamında Taşınmaz Satışı/İhaleyi Feshi ve İnşa Edilen Binanın Yıkımına Karar Vermesi - İdari Yargıda Açılması Gereği )"

Madde 46

DANIŞTAY

46D10.D5.11.1990E. 1990/934 K. 1990/2442"AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE ( Teklif Edilen Bedelin Tahmin Edilen Bedelin Üstünde Olması )
PAZARLIK USULÜ İHALE ( Açık Teklif Usulü İle İhale Olduktan Sonra Yapılamaması )
TAHMİNİ BEDELİN ÜSTÜNDE OLAN TEKLİF ( Şartnamadeki Bedelin Değiştirilememesi )"

Madde 47

DANIŞTAY

47D9.D4.4.1991E. 1990/76 K. 1991/1247"HAKEDİŞLERDEN KESİLEN TELLALLIK HARCI ( İade Talebi - Düzeltme ve Şikayet Yoluyla İade İstenebilmesi )
TELLALLIK HARCI ( İhale Kanununa Göre İhale Edilen İnşaat İşlerinde Tellallık Harcının İade Edilebileceği - Düzeltme Ve Şikayet Yolu )
DÜZELTME VE ŞİKAYET YOLU ( Tellallık Harcının İadesi - İhale Edilen İnşaat işleri )"

Madde 48

YARGITAY

48Y4.CD18.1.1996E. 1995/7825 K. 1996/239"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Suçun Oluşumu İçin Zararın Şart Olmaması-İhalenin İlk Defa Kazanandan Başkasına Verilmesi )
ZARAR KOŞULU ( Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşumu İçin Aranmaması )
İHALENİN KAZANANDAN BAŞKA FİRMAYA VERİLMESİ ( Görevi Kötüye Kullanma-Bilirkişilerin Sayıştay'dan Uzman Denetçilerden Olması )"
48Y15.HD3.4.1991E. 1991/681 K. 1991/1711"İDARENİN ŞARTNAMEYE GÖRE OPSİYONLU TEKLİFİ ( İdarenin Süre Geçtikten Sonra Teklifi Kabul Edip Karşı Tarafı Sözleşme Yapmaya Zorlayamaması )
İDARENİN SÜRE GEÇTİKTEN SONRA KARŞI TARAFIN TEKLİFİNİ KABUL ETMESİ ( Teklif Opsiyonlu Olduğunda Karşı Tarafın Sözleşme Yapmaya Zorlanamaması )
İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK ( İdarenin Şartnameye Göre Opsiyonlu Teklifi )"

Madde 49

YARGITAY

49Y4.CD18.1.1996E. 1995/7825 K. 1996/239"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Suçun Oluşumu İçin Zararın Şart Olmaması-İhalenin İlk Defa Kazanandan Başkasına Verilmesi )
ZARAR KOŞULU ( Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşumu İçin Aranmaması )
İHALENİN KAZANANDAN BAŞKA FİRMAYA VERİLMESİ ( Görevi Kötüye Kullanma-Bilirkişilerin Sayıştay'dan Uzman Denetçilerden Olması )"

DANIŞTAY

49D13.D13.10.2008E. 2007/1174 K. 2008/6763"AÇIK TEKLİF USULÜ YAPILABİLECEK İHALE ( İstekli Çıkmadığı veya Son Teklifler Uygun Görülmediğinde İdare Yararı Görülürse Pazarlık Usulüyle Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın Pazarlık Suretine Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verildiği/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDARE YARARI ( Açık Teklif Usulü İle Yapılacak İhalelerde İstekli Çıkmadığı veya Son Tekliflerin Uygun Görülmediği/Varsa Pazarlık Usulüyle Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın Pazarlık Suretine Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
PAZARLIK USULÜ ( Açık Teklif Usulü İle Yapılacak İhalelerde İstekli Çıkmadığı veya Son Teklifler Uygun Görülmediğinde İadre Yararı Varsa Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın İhaleye Çıkarılmasına ve Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verilemeyeceği )"

Madde 50

DANIŞTAY

50D13.D3.2.2015E. 2014/5184 K. 2015/335"ÜNİVERSİTENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ( İrtifak Hakkı Verilmek Suretiyle Kiralanmasına Dair İhaleye Çıkartılması - Devletin Özel Mülkiyetinde Veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olmadığı/2886 S.K. Md. 51-g Uyarınca Pazarlık Usulüyle İrtifak Hakkı Verilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
PAZARLIK USULÜYLE İHALE ( Üniversitenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz - 2886 S.K. Md. 51-g Uyarınca Pazarlık Usulüyle İrtifak Hakkı Verilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı/Taşınmazın Devletin Özel Mülkiyetinde Veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olmadığı )
İRTİFAK HAKKI VERİLMEK SURETİYLE KİRALAMA İHALESİ ( Üniversitenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaza 2886 S.K. Md. 51-g Uyarınca Pazarlık Usulüyle İrtifak Hakkı Verilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - Taşınmazın Devletin Özel Mülkiyetinde Veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Olmadığı )"
50D2.D26.6.2001E. 2001/979 K. 2001/1830"İHALE ( Belediyenin Kullanımına Bırakılan Plajların Pazarlık Suretiyle Kiraya Verilmesi - Rekabet Ortamının Sağlanması Gereği )
BELEDİYENİN KULLANIMINA BIRAKILAN PLAJ ( Pazarlık Suretiyle Kiraya Verilmesi - Rekabet Ortamının Sağlanması Gereği )
REKABET ORTAMININ SAĞLANMASI GEREĞİ ( Belediyenin Kullanımına Bırakılan Plajların Pazarlık Suretiyle Kiraya Verilmesi )"
50D10.D19.4.2000E. 1997/1109 K. 2000/1631"İHALE ( Özelleştirme - Kazanan Şirketin Vazgeçmesi/2.Sırada Teklif Veren Şirkete Satış Kararı Verilmesi ve Bedeli Yatırmaması Nedeniyle Geçici Teminatın İrat Kaydedilmemesi )
GEÇİCİ TEMİNATIN İRAD KAYDEDİLEMEYECEĞİ ( Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kararına Dayanılarak 2.Sırada Teklif Veren Şirkete Satış Kararı Verilmesi ve Bedeli Yatırmaması Nedeniyle )
İHALEYİ KAZANAN FİRMANIN SATIŞTAN İMTİNA ETMESİ ( Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kararına Dayanılarak 2.Sırada Teklif Veren Şirkete Satış Kararı Verilmesi ve Bedeli Yatırmaması Nedeniyle Geçici Teminatın İrat Kaydedilemeyeceği )"
50D6.D22.9.1997E. 1996/3458 K. 1997/3789"TEK DİLEKÇE İLE İKİ AYRI KONUDA AÇILAN DAVA ( İhalenin ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi-İhale Kararı Kesinleşmeden-Görev )
İHALENİN KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI ( Kesinleşmeye Kadar Tesis Olunan İşlemlerin İdari Yargıya Tabi Olması )
İHALENİN VE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İhale Kararının Kesinleşmesinden Önce Tek Dilekçeyle İdari Yargıda Açılan Dava )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhalenin Kesinleşmesinden Önce Tek Dilekçe ile Açılan İhalenin ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi Davası )"

SAYIŞTAY

50SDK24.1.2001 K. 1056/1"İHALE ( Konu Etüd Proje İşi Yapımıyla İlgili Hizmet İşi Olmasına Rağmen Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
ETÜD PROJE İŞİ YAPIMIYLA İLGİLİ HİZMET ( Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
PAZARLIK USULÜ İLE İHALE ( Konu Etüd Proje İşi Yapımıyla İlgili Hizmet İşi Olmasına Rağmen Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"

Madde 51

YARGITAY

51Y6.HD21.1.2016E. 2015/2250 K. 2016/237"KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (84 Gün Fazladan Kullanıldığı/Sözleşmenin 14. Md. Gereğince Geç Teslim Durumunda Kararlaştırılan Ceza Bedelinin Tahsili İstemi - Sözleşmenin 14. Md.'e Göre Yapılacak Hesap Sonucu Ortaya Çıkacak Tutarın Hüküm Altına Alınması Gerekirken Yıllık Rayiç Kira Bedelinin 84 Günlük Fazla Kullanıma Karşılık Gelen Kısmı Yönünden İstemin Kısmen Kabulüne Karar Verilemeyeceği)
PAZARLIK USULÜ KİRA SÖZLEŞMESİ (Kiralanın Geç Tesliminden Kaynaklanan Gecikme Cezasının Tahsili/Geç Teslim Durumunda Ceza Bedeli Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı - Tarafların Karşılıklı İradelerin Uyuşması Sonucu Kurulan Sözleşme Hükmünün Tarafları Bağlayıcı Nitelikte Olacağı/Sözleşmenin 14. Maddesine Göre Yapılacak Hesap Sonucu Ortaya Çıkacak Tutarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
MECURUN GEÇ TESLİMİ (Geç Teslim Durumunda Ceza Bedeli Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı - Tarafların Karşılıklı İradelerin Uyuşması Sonucu Kurulan Sözleşme Hükmünün Tarafları Bağlayıcı Nitelikte Olacağı/Sözleşmenin 14. Maddesine Göre Yapılacak Hesap Sonucu Ortaya Çıkacak Tutarın Hüküm Altına Alınacağı)"
51Y6.HD23.9.2014E. 2014/6441 K. 2014/10227"TAŞINMAZIN PAZARLIK USULÜ İLE KİRAYA VERİLMESİ ( Sözleşmede Belirtilen Sürede Tahliye Edilmemesi Halinde Ceza Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı/Taşınmazın Yol ve Yeşil Alanda Kaldığı Belirtilerek Yıkıldığı - Hazinenin Malik ve Kiralayan Sıfatı Devam Ettiğinden Dava Açma Hakkı Bulunduğu/Ceza Kullanım Bedelinin Tahliye İçin İhtarda Tanınan Sürenin Dolduğu Tarihten İtibaren Hesaplanacağı )
KİRALANANIN GEÇ TAHLİYESİ ( Sözleşmede Belirtilen Sürede Tahliye Edilmemesi Halinde Ceza Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı - Ceza Kullanım Bedelinin Tahliye İçin İhtarda Tanınan Sürenin Dolduğu Tarihten İtibaren Hesaplanacağı/Kira Süresinin Bittiği Tarih İle Tahliye Tarihi Arasındaki Süre İçin Ceza Kullanım Bedeline Hükmedilemeyeceği )
CEZA KULLANIM BEDELİ ( Taşınmazın Sözleşmede Belirtilen Sürede Tahliye Edilmemesi Halinde Ceza Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı - Ceza Kullanım Bedelinin Tahliye İçin İhtarda Tanınan Sürenin Dolduğu Tarihten İtibaren Hesaplanacağı/Tacir Sıfatını Haiz Borçlunun Cezai Şartın İndirilmesini İsteyemeyeceği )
HAKKANİYET ( Taşınmazın Sözleşmede Belirtilen Sürede Tahliye Edilmemesi Halinde Ceza Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı/Tacir Sıfatını Haiz Borçlunun Cezai Şartın İndirilmesini İsteyemeyeceği - Hakimin Borçluyu İktisaden Sarsan Ceza Miktarını Tenkisle Mükellef Olduğu/Borca Aykırı Davranılması Sebebiyle Uğranılan Zarar İle Tayin Edilen Ceza Arasında Adalet ve Hakkaniyet Ölçüsünü Zedeleyen Fark Bulunup Bulunmadığının Değerlendirileceği )"
51Y3.HD26.9.2011E. 2011/15736 K. 2011/13631"KAYNAK SUYU KİRASI ( Davacı Şirket İle Davalı İdare Arasındaki Kira Sözleşmesindeki Yıllık Bedelin Fahiş Olduğu ve İndirilmesi Talebi/Debide Sonradan Bir Azalma Olmadığı - Tacir Olan Davacı Şirketin İhale ve Sözleşme Şartlarını Baştan Beri Kabul Ettiği ve Sözleşmenin Uyarlanması Koşullarının Oluşmadığı )
İHALE İLE KİRALANAN KAYNAK SUYU ( Debisinde Sonradan Herhangi Bir Azalma Olmadığı/Tacir Olan Davacı Şirketin İhale ve Sözleşme Şartlarını Baştan Beri Kabul Ettiği ve Sözleşmenin Uyarlanması Koşullarının Oluşmadığı - Kira Sözleşmesindeki Yıllık Bedelin Fahiş Olup İndirilmesi İsteminin Reddi )"
51Y13.HD11.11.2010E. 2010/14755 K. 2010/14944"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Davada Kamu Hukukundan Kaynaklanan ve İdari Yargıda Görülmesi Gereken İdari Bir İşlem veya Hizmet Söz Konusu Olmadığı - Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığa Özel Hukuk Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği/Adli Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( Büfe ve Çay Ocağının Kiralanmasına İlişkin İhaleye Katılma - İdari Yargıda Görülmesi Gereken İdari Bir İşlem veya Hizmet Söz Konusu Olmadığı/Adli Yargının Görevli Olduğu )
BÜFE VE ÇAY OCAĞININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALEYE KATILMA ( İdari Yargıda Görülmesi Gereken İdari Bir İşlem veya Hizmet Söz Konusu Olmadığı - Adli Yargının Görevli Olduğu )"
51YHGK2.7.2008E. 2008/15-443 K. 2008/464"İHALE ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEME ( Zararın ve Geçici Teminat Bedelinin Tazmini - Adli Yargının Görevli Olduğu )
ZARARIN VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİNİN TAZMİNİ ( Davalının İhale Şartnamesinde Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği İddiası - Adli Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davalının İhale Şartnamesinde Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği İddiası/Tazminat Davası - Adli Yargının Görevli Olduğu )
YARGI YOLU ( Davalının İhale Şartnamesinde Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği İddiası/Tazminat Davası - Adli Yargının Görevli Olduğu )"
51Y4.HD11.4.2005E. 2004/9126 K. 2005/3700"USULSÜZ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ ( Mali Danışman Çalıştırılması 2886 S. Yasa'nın 51/1 Md. Kapsamına Girmeyeceği )
MALİ DANIŞMAN ÇALIŞTIRILMASI ( 2886 S. Yasa'nın 51/1 Md. Kapsamına Girmeyeceği - Usulsüz Personel Çalıştırılmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTRILMASI ( Mevzuat ve Usullerine de Aykırı Bulunduğundan Davalıların Sorumluluk ve Zararın Kapsamı Belirlenmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )"
51Y3.HD27.5.2002E. 2002/5541 K. 2002/5989"KİRA SÖZLEŞMELERİ ( Uzun Süreli/4.Yıla Kadar Artış Oranının Belli Olması - Kiralayanın Sözleşmeye Dayanarak Sonrası İçin Bildirdiği Bedel/Kiracının İtirazı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Uzun Süreli Kira Sözleşmesi/Kiralayanın Sözleşmeye Dayanarak Sonrası İçin Bildirdiği Bedele İtiraz - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İtirazın İptali Davası - Uzun Süreli Kira Sözleşmesi/Kiralayanın Sözleşmeye Dayanarak Sonrası İçin Bildirdiği Bedele İtiraz )
KİRA TESBİTİ DAVASI ( Usul Ekonomisi ve Davacının Hukuki Yararı Olmayan - Devam Eden Davada Yargıtay İlamı İle Yapılacak İş ve Uygulanacak Yöntemin Belirtilmiş Olması )
HUKUKİ YARARIN OLMAMASI ( Kira Tesbiti Davası Açılması - Devam Eden Davada Yargıtay İlamı İle Yapılacak İş ve Uygulanacak Yöntemin Belirtilmiş Olması )"
51Y13.HD1.11.1994E. 1994/7280 K. 1994/9464"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Borcun Zamanında İfa Edilmemesi Sebebiyle Hazine Tarafından )
MENFİ ZARARIN TAZMİNİ ( Borcun Zamanında İfa Edilmemesi Sebebiyle İdarenin Akdi Feshetmiş Olması )"

DANIŞTAY

51D8.D19.6.2017E. 2016/5772 K. 2017/5545"MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ (İntifa Hakkı Süresinin 49 Yıla Çıkarılmasına Dair Encümen Kararının İptaline Dair Encümen Kararının ve Tahliye İşleminin İptali - Davacının Elde Ettiği Hakkın Hukuka Uygun Olarak Elde Edilmiş Bir Hak Olarak Kabulü İle Kazanılmış Hak ve İdari İstikrar İlkesi Uyarınca Korunması Gerektiği/Dava Konusu İşlemlerde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
İNTİFA HAKKININ 49 YILA ÇIKARTILMASI KARARININ İPTALİ KARARI VE TAHLİYE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (İdarenin İşlemin Dayanağı Yasa Kuralını Uygularken Açık Hataya Düştüğünden Söz Edilemeyeceği - Davacının Elde Ettiği Hakkın Hukuka Uygun Olarak Elde Edilmiş Bir Hak Olarak Kabulü İle Kazanılmış Hak ve İdari İstikrar İlkesi Uyarınca Korunacağının Gözetileceği/Mülkiyeti Belediyeye Ait Taşınmaz)
İDARİ İSTİKRAR İLKESİ VE KAZANILMIŞ HAK (İntifa Hakkı Süresinin 49 Yıla Çıkarılmasına Dair Encümen Kararının İptaline Dair Encümen Kararının ve Tahliye İşleminin İptali - Davacının Gerçek Dışı Beyanı ve Hilesi Söz Konusu Olmadığı/Davacının Elde Ettiği Hakkın Hukuka Uygun Olarak Elde Edilmiş Bir Hak Olarak Kabulü İle Korunacağı/Dava Konusu İşlemlerde Hukuka Uygunluk Bulunmadığının Gözetileceği)"
51D13.D27.10.2016E. 2016/1760 K. 2016/3464"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ (İhalenin Usulüne Uygun Duyurulmadığı İddiasıyla İptali İstemi - Dava Konusu Kiralama İhalesinin Yazılı Olarak ve Hoperlör ile Sesli Olarak Ayrıca İlçede Çıkan Haftalık Bir Gazetede İlan Edildiği Nazara Alındığında İlanın Usulüne Uygun Olduğu İhalenin İptalini Gerektirecek Aykırılık Bulunmadığı)
KİRALAMA İHALESİNİN İLANI (İhalenin Yazılı Olarak Ayrıca Hoperlör ile Sesli Olarak ve İlçede Çıkan Haftalık Bir Gazetede İlan Edilmesi - İlanı Usulüne Göre Gerçekleştirilen ve Muhammen Bedelin Üzerinde Bir Teklifin Bulunduğu İhalenin İptalini Gerektirecek Bir Neden Bulunmadığı)"
51D13.D30.11.2015E. 2015/3065 K. 2015/4229"BELEDİYELERİN GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERİ ( Devlet İhale Kanununa Uygun Olarak Yapılması Gereği - Belediyeye Ait Taşınmazın Kiralanması İşinin Gelir Getirici Faaliyet Olduğu Devlet İhale Kanununa Göre Yapılması Gereği )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ ( Gelir Getirici Faaliyet Olduğu - Belediyeye Ait Taşınmazın Devlet İhale Kanununa Göre Gerçekleştirilecek İhale ile Kiraya Verilmesi Gereği İhalesiz Kiraya Verilemeyeceği )"
51D13.D13.10.2015E. 2015/2711 K. 2015/3402"İRTİFAK İHALESİNİN UYGUN GÖRÜLMEMESİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Mülkiyeti Hazineye Ait Bulunan Taşınmazın Tamamının Değerlendirilmek Suretiyle Kamu Yararının En Üst Seviyede Temininin Amaçlandığı - İhalenin Onaylanmamasının Kamu Yararına ve Hukuka Uygun Kullanıldığının Gözetileceği/İhale İptali)
İHALENİN ONAYLANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU (İhale Edilen Kısımın Dışında Atıl Vaziyette Bölümler Bulunduğu - Taşınmazın Tamamının Değerlendirecek Mahiyette ve En Üst Seviyede Teminin Amaçlanacağı/İhalenin Onaylanmamasına İlişkin Takdir Yetkisinin Kamu Yararına/Hukuka Uygun Kullanıldığı)
İTA AMİRİNİN YERİNDELİK DENETİMİ YAPARAK HAZİNE MENFAATİNİ KORUMAYA ÇALIŞMASI (İhaleye Sadece İki İsteklinin Katıldığı/Sunulan Tekliflerin Tahmini Bedele Ve Birbirlerine Yakın Olduğu - Taşınmazın Konumu ve Yüzölçümü ile Taşınmazın Bir Kısmının İhale Dışı Bırakılmasının İhalede Rekabet Ortamını İhlal Ettiği)
İTA AMİRİNE İHALEYİ ONAYLAMAK VE ONAYLAMAMAK ÜZERE TANINAN YETKİ (Yerindelik Denetimi Yapılabileceği/Hazinenin Menfaatlerinin Korunmaya Çalışıldığı - Eldeki Davada Yapılan İhalede Rekabet Ortamı Tam Olarak Sağlanamadığı/İhaleye Sadece İki İsteklinin İhaleye Katıldığı/Kamu Yararının Gerçekleşmediği)
İHALEDEN BEKLENEN KAMU YARARININ GERÇEKLEŞMEDİĞİ (İta Amirinin İhaleyi Onaylamama Yönündeki İşleminin Hukuka Uygun Olduğu - Kamu Yararının En Üst Seviyede Temini Amaçlandığı Halde Dava Konusu İhalede Bunun Gerçekleşmediği/İhalenin Onaylanmamasının Kamu Yararına ve Hukuka Uygun Kullanıldığının Gözetileceği)"
51D13.D17.9.2015E. 2015/3354 K. 2015/3190"HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ ( Taşınmazın Kira Bedelinin Konumu Sunduğu Hizmet ve Elde Edeceği Gelir Bakımından Emsal Sayılacak Taşınmazlar Araştırılarak Bu Taşınmazlar İçin Belirlenen Kira Bedeli Esas Alınarak Tespit Edilmesi - Taşınmazın Pazarlık Usulüyle İhale Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunamdığı )
PAZARLIK USULÜ ( Hazineye Ait Taşınmazın Kiraya Verilmesi - Kira Bedelinin Bedel Tespit Komisyonu Tarafından Taşınmazın Konumu Sunduğu Hizmet ve Elde Edeceği Gelir Bakımından Emsal Sayılacak Taşınmazlar Araştırılarak Bu Taşınmazlar İçin Belirlenen Kira Bedeli Esas Alınarak Tespit Edilmesi )"
51D13.D3.2.2015E. 2014/5184 K. 2015/335"ÜNİVERSİTENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ( İrtifak Hakkı Verilmek Suretiyle Kiralanmasına Dair İhaleye Çıkartılması - Devletin Özel Mülkiyetinde Veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olmadığı/2886 S.K. Md. 51-g Uyarınca Pazarlık Usulüyle İrtifak Hakkı Verilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
PAZARLIK USULÜYLE İHALE ( Üniversitenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz - 2886 S.K. Md. 51-g Uyarınca Pazarlık Usulüyle İrtifak Hakkı Verilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı/Taşınmazın Devletin Özel Mülkiyetinde Veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olmadığı )
İRTİFAK HAKKI VERİLMEK SURETİYLE KİRALAMA İHALESİ ( Üniversitenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaza 2886 S.K. Md. 51-g Uyarınca Pazarlık Usulüyle İrtifak Hakkı Verilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - Taşınmazın Devletin Özel Mülkiyetinde Veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Olmadığı )"
51D13.D14.9.2009E. 2008/3503 K. 2009/8348"KİRALAMA İHALESİ ( Göletin Deniz Bisikleti Çalıştırmak Amacıyla Kiraya Verilmek İstendiği - Devlete Ait Taşınmaz Mallara İlişkin Yönetmelik Uyarınca Kiralama İhalesinin Pazarlık Usulüyle Yapılamayacağı )
GÖLETİN DENİZ BİSİKLETİ ÇALIŞTIRMAK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ ( Devlete Ait Taşınmaz Mallara İlişkin Yönetmelik Uyarınca Kiralama İhalesinin Pazarlık Usulüyle Yapılamayacağı - 2886 S.K. Md. 51/a'nın Uygulanamayacağı )
SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLER ( Göletin Deniz Bisikleti Çalıştırmak Amacıyla Kiraya Verilmek İstendiği - Devlete Ait Taşınmaz Mallara İlişkin Yönetmelik Uyarınca Kiralama İhalesinin Pazarlık Usulüyle Yapılamayacağı )"
51D13.D21.10.2008E. 2007/4476 K. 2008/6874"BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZ ( Pazarlık Usulü İle İhale Sonucu Mülkiyetten Gayri Ayni Hak Tesis Etmek Suretiyle Kiralanamayacağı )
PAZARLIK USULÜ İLE İHALE ( Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazın Sonucunda Üst Hakkı Kurulmak Suretiyle 30 Yıllığına Kiralandığı - Devletin Özel Mülkü ve Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olmadığından Belediye Encümen Kararının İptal Edileceği )
ÜST HAKKI KURULMAK SURETİYLE KİRALAMA ( Pazarlık Usulü İle İhale Sonucunda Belediyeye Ait Taşınmazın 30 Yıllığına Kiralandığı - Devletin Özel Mülkü ve Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olmadığından Mümkün Olmadığı )
DEVLETİN ÖZEL MÜLKÜ VE HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Pazarlık Usulüyle İhale İle Daimi ve Sürekli Üst Hakkı Kurulmak Sureti İle Kiralanabileceği/Belediyeye Ait Taşınmazların Bu Usul İle Kiralanamayacağı )"
51D10.D2.2.2007E. 2004/1382 K. 2007/277"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Kira Sözleşmesi Yenilenmediğinden Taşınmazın Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmaz - Taşınmazın Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmaz - Kira Sözleşmesi Yenilenmediğinden Taşınmazın Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
FUZULİ İŞGAL ( Kira Sözleşmesi Yenilenmediğinden Taşınmazın Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİNİN İPTALİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmaz Hakkında Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )"
51D10.D18.10.2006E. 2003/6177 K. 2006/5802"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZIN KİRALANMASI ( Kiracının Kira Süresi Sonunda Tahliye Etmemesi - İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin Ecrimisil İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu )
ECRİMİSİL ( Kiracının Kira Süresi Sonunda Taşınmazı Tahliye Etmemesi/İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu - Devletin Hüküm ve Tasaarrufu Altındaki Taşınmazın Kiralanması )
TAHLİYE ( Devletin Hüküm ve Tasaarrufu Altındaki Taşınmazın Kiralanması - Kiracının Kira Süresi Sonunda Tahliye Etmemesi/İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin Ecrimisil İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu )
KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN SÖZLEŞME SÜRESİ SONA ERDİĞİ HALDE KİRACININ TAŞINMAZI TAHLİYE ETMEMESİ HALİNDE İDARECE TAHLİYE EDİLECEĞİNE İLİŞKİN KURAL ( Ecrimisil İstenilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
51D10.D8.1.2003E. 2002/4860 K. 2002/8"BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Belediyeye Ait Taşınmazın İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin İptali İstemiyle Dava Açabileceği )
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ ( Belediye Encümenince Belediyeye Ait Taşınmazın İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Belediye Encümenince İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )
DAVA AÇMA HAKKI ( Belediyeye Ait Taşınmazın Belediye Encümenince İhale İle 49 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi - Belediye Meclis Üyelerinin Kararın İptali İstemiyle Dava Açabilecekleri )"
51D2.D26.6.2001E. 2001/979 K. 2001/1830"İHALE ( Belediyenin Kullanımına Bırakılan Plajların Pazarlık Suretiyle Kiraya Verilmesi - Rekabet Ortamının Sağlanması Gereği )
BELEDİYENİN KULLANIMINA BIRAKILAN PLAJ ( Pazarlık Suretiyle Kiraya Verilmesi - Rekabet Ortamının Sağlanması Gereği )
REKABET ORTAMININ SAĞLANMASI GEREĞİ ( Belediyenin Kullanımına Bırakılan Plajların Pazarlık Suretiyle Kiraya Verilmesi )"
51D6.D14.10.1997E. 1996/2570 K. 1997/4266"İSTEKLİ ÇIKMADIĞI İÇİN AÇILAN YENİ İHALENİN FARKLI YÖNTEMLE YAPILMASI ( İhalenin İptali )
İHALENİN İPTALİ ( İlan Yapılmaması-Yeni İhalenin Farklı Yöntemle Gerçekleştirilmesi )
İHALE İLANI ( Parasal Sınırlara Göre İlan Kurumunca Tespit Edilen Gazete ve Resmi Gazetede Yayınlanması Gereği )
İLAN ZORUNLULUĞU ( İhale İlanının Parasal Sınırlara Göre İlan Kurumunca Tespit Edilen Gazete ve Resmi Gazetede Yayınlanması Gereği )"
51D10.D9.5.1994E. 1994/420 K. 1994/2038"İHALENİN ONAYLANMASI ( İta Amirine Tanınması )
İTA AMİRİNE TANINAN İHALEYİ ONAYLAMA YETKİSİ ( Kamu Yararı ve Hukuki Eksiklik Bulunması Halinde Kullanılması )
İPTAL KARARI ( İhalenin Onaylanmama İşlemi )"
51IDDGK21.1.1994E. 1993/132 K. 1994/30"ECRİMİSİL TALEBİ ( Devletin Mülkiyetinde Veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazı İşgal Etmeyenden )
DEVLETİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZI İŞGAL ETMEDİĞİ ANLAŞILAN KİŞİ HAKKINDA ECRİMİSİL TAHAKKUK ETTİRİLMESİ
HUKUKEN MEYDANA GELMEMİŞ ALACAK HAKKINDA 6183 S. KANUNUN UYGULANMASI ( Ecrimisil )
AMME ALACAKLARI HAKKINDA KANUNUN YANLIŞ UYGULANMASI ( Ecrimisil )"

UYUŞMAZLIK

51UMH18.12.2000E. 2000/50 K. 2000/62"İNŞAAT ESER SÖZLEŞMESİ (İhale Sonucunda İmzalanan Sözleşme İle İlgili Uyuşmazlıklarda Adli Yargı Yerinin Görevli Olması)
İHALA SONUCU İMZALANAN İNŞAAT ESER SÖZLEŞMESİ (İdarenin Yorumunu İçeren Encümen Kararı Özel Hukuk İşlemi Niteliği Taşıdığından Sözleşmenin Uygulanmasından Doğan Davanın Adli Yargıda Görülmesi)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARI (Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmenin Uygulanması Hakkında İdarenin Yorumunu İçeren Kararla İlgili Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"

SAYIŞTAY

51STKK14.6.2016 K. 42055"YİYECEK YARDIMI (İl Özel İdaresi Personeline Yemek Verme Yerine Para İle Temsil Edilen Araçlar "Ticket" Vasıtasıyla Yapılması - Yemek Yardımından Yararlananlardan Yemek Maliyetinin Yarısının Kesilmesi Gerektiği/Kamu Zararı Oluştuğu)
YEMEK VERME YERİNE PARA İLE TEMSİL EDİLEN "TICKET" VERİLMESİ (İl Özel İdaresi Personeline Yiyecek Yardımı - Kamu Zararı Oluştuğu/Yemek Maliyetinin Yarısı İle Personelden Kesilen Bütçe Uygulama Talimatındaki Rakamlar Arasındaki Fark Tutarında)
PERSONELE PARA İLE TEMSİL EDİLEN "TICKET" VERİLMESİ (İl Özel İdaresi Personeline Yemek Verme Yerine - Kamu Zararı Oluştuğu/Yemek Yardımından Yararlananlardan Yemek Maliyetinin Yarısının Kesilmesi Gerektiği)
KAMU ZARARINDAN SORUMLULUK (İl Özel İdaresi Personeline Yemek Verme Yerine Para İle Temsil Edilen Araçlar "Ticket" Vasıtasıyla Yemek Yardımı Yapılması - İhale Komisyonundaki Şahısların Sorumlu Olmadıkları Ödeme Emrini İmzalayan Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin Sorumlu Olduğu)"
51STKK21.4.2003 K. 26334"EMLAK ÇEVRE TEMİZLİK VE İLAN REKLAM VERGİSİ ( Mükelleflerinin Fiilî Olarak Taranması Yoklamalarının Yapılması Çağrı Mektuplarının Tanzimi Tebliği ve Tahakkuk İşlemlerinin Hizmet Alımı Şeklinde İhale Edilerek Yaptırılmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
KAMU HİZMETİ ( Emlak Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi Mükelleflerinin Fiilî Olarak Taranması Yoklamalarının Yapılması Çağrı Mektuplarının Tanzimi Tebliği ve Tahakkuk İşlemleri - İhale Edilemeyeceği/Memurlar Eliyle Yaptırılması Gereği )
BELEDİYENİN HİZMET ALIMI ŞEKLİNDE İHALE EDEREK YAPTIRDIĞI İŞ ( Emlak Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi Mükelleflerinin Fiilî Olarak Taranması Yoklamalarının Yapılması Çağrı Mektuplarının Tanzimi Tebliği ve Tahakkuk İşlemleri - Mevzuata Aykırı Olduğu )"
51STKK29.5.2001 K. 25206"BELEDİYE TARAFINDAN YAPTIRILMAKTA OLAN OTEL ( Yatırım Teşvik Belgesi ve Kredi İşlemlerinin İhale Yoluyla Özel Bir Şirkete Verilmesi - Mevzuata Aykırı Bulunmadığı )
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VE KREDİ İŞLEMLERİ ( Belediye Tarafından Yaptırılmakta Olan Bir Otelin İhale Yoluyla Özel Bir Şirkete Verilmesi - Mevzuata Aykırı Bulunmadığı )
HİZMET ALIMI ( Belediye Tarafından Yaptırılmakta Olan Bir Otelin Yatırım Teşvik Belgesi ve Kredi İşlemlerinin İhale Yoluyla Özel Bir Şirkete Verilmesi - Mevzuata Aykırı Bulunmadığı )"
51S4.D10.4.2001 K. 29164"BELEDİYE İLE AVUKATLAR ARASINDA DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( İçişleri Bakanlığından İzin Alınması Gereği - Ücretin Aylık Belirtilmesi Nedeniyle Bu Tutara Ayrıca KDV İlave Edilemeyeceği )
AVUKATLAR İLE BELEDİYE ARASINDA DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( İçişleri Bakanlığından İzin Alınması Gereği - Ücretin Aylık Belirtilmesi Nedeniyle Bu Tutara Ayrıca KDV İlave Edilemeyeceği )
AVUKATLIK HİZMETİ ( Belediyelerde - Süreklilik Arz Etmesi Nedeniyle 2886 S.K. Md. 51/i'e Göre Hizmet Alımı Şeklinde Yaptırılmasının Mümkün Bulunmadığı )"
51SDK24.1.2001 K. 1056/1"İHALE ( Konu Etüd Proje İşi Yapımıyla İlgili Hizmet İşi Olmasına Rağmen Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
ETÜD PROJE İŞİ YAPIMIYLA İLGİLİ HİZMET ( Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
PAZARLIK USULÜ İLE İHALE ( Konu Etüd Proje İşi Yapımıyla İlgili Hizmet İşi Olmasına Rağmen Özelliği Olan Bir İş Olmaması - 2886 S. Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Sonuçlandırılması/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
51S4.D30.5.2000 K. 28988"DEVLET MALZEME OFİSİNİN LİSTESİNDE YER ALAN MALZEMELER ( Ofis Tarafından Zamanında Sağlanamayan Malzemenin İhale Suretiyle Karşılanabilmesi )"
51S4.D11.5.2000 K. 28988"ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ İLE İLGİLİ TEBLİGATLAR ( Vergi Kanununa Aykırı Olarak Özel Dağıtım Şirketine Tebligat Yaptırılması Sonucu Yersiz Ödenen Tutarın Sorumlulara Ödettirilmesi )
TEBLİGATIN ÖZEL DAĞITIM ŞİRKETİNE YAPTIRILMASI ( Çevre Temizlik Vergisine Ait Tebligatın Vergi Kanununa Aykırı Olarak Yapılması )"
51S4.D11.5.2000 K. 28988"BELEDİYENİN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TEBLİGATI ( Özel Dağıtım Şirketine Yaptırılması Sonucu Yersiz Ödenen Tutar - Sorumluluk )
VERGİ TEBLİGATLARI ( Belediyenin Özel Dağıtım Şirketine Yaptırılması Sonucu Yersiz Ödenen Tutar - Sorumluluk )"
51S1.D22.9.1998 K. 6568"BELEDİYE HİZMET TANITIM BROŞÜRÜ ( Bedelinin Ödenmesinde %8 Yerine %15 KDV Uygulamasının Mümkün Olmadığı - Aradaki Farkın Sorumlulara Ödettirilmesi Gereği )
BROŞÜR BEDELİ ( Kitap ve Benzeri Yayınların Bedelinin Ödenmesinde %8 Yerine %15 KDV Uygulamasının Mümkün Olmadığı - Belediye Hizmet Broşürü )"
51STKK17.5.1994 K. 23454"DIŞ ALIMLAR ( Yurtdışı Firmanın Ticari Mümessili Olarak İhaleye Katılan Firmaların Sadece Aracı Oldukları ve Kazanç Elde Etmedikleri - Damga Vergisi Kesintisine Tabi Olmayacağı )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Yurtdışı Firmanın Ticari Mümessili Olarak İhaleye Katılan Firmaların Sadece Aracı Oldukları ve Kazanç Elde Etmedikleri - Dış Alımlar )
İHALE ( Yurtdışı Firmanın Ticari Mümessili Olarak İhaleye Katılan Firmaların Sadece Aracı Oldukları ve Kazanç Elde Etmedikleri - Damga Vergisi Kesintisine Tabi Olmayacağı )"
51STKK17.9.1991 K. 22552"BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OLAN AVUKAT ( Belediye Encümen Kararıyla Pazarlıkla Belediyeye Ait Davalara Bakması - Belediye Kanununun 29. Maddesine Aykırılığı )
VEKALET ÜSTLENMEK ( Avukat Olan Belediye Meclis Üyesinin Üyeliğinin Üzerinden Bir Sene Geçmedikçe Üstlenemeyeceği - Belediye Encümen Kararıyla Pazarlıkla Belediyeye Ait Davalara Bakamayacağı )
AVUKAT OLAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ( Belediye Encümen Kararıyla Pazarlıkla Belediyeye Ait Davalara Bakması - Belediye Kanununun 29. Maddesine Aykırılığı )"

Madde 53

YARGITAY

53Y19.HD14.2.2013E. 2012/15747 K. 2013/2783"İHALEYE KATILMAK İÇİN GEÇİCİ TEMİNAT YATIRILMASI ( Davalının Tek Taraflı Olarak Sözleşmeyi Feshetmesiyle Teminat Bedelinin İadesi Talebi - Davacı Tarafça Ödenen Teminatın İadesinin Gerektiği )
İHALE EDİLEN TAŞINIR MALLARIN GERİ GETİRİLMESİ ( Geçici Teminatın İadesi Talebinin Kabulü - Davalı Bankanın Bir Takım Eşyaların Rıza Dışı Davacı Şirket Yetkililerince Alındığı İddia Edilse de Bizzat Davalı Tarafın Bu Eşyaların Geri Getirildiğini Kabul Ettiği )
GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ ( Davacı Tarafça Geçici Teminat Bedeli Yatırılmışsa da Taraflar Arasında Sözleşme Yapılmadığı Bu Sebeple Davalı Bankanın Teminatın İade Edilmemesi ve İhalenin Gerçekleşmemesi Sebebiyle Uğradığı Zarardan Mahsup Edilmesi Hükümlerinin Uygulanamayacağı ) "
53YHGK2.7.2008E. 2008/15-443 K. 2008/464"İHALE ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEME ( Zararın ve Geçici Teminat Bedelinin Tazmini - Adli Yargının Görevli Olduğu )
ZARARIN VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİNİN TAZMİNİ ( Davalının İhale Şartnamesinde Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği İddiası - Adli Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davalının İhale Şartnamesinde Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği İddiası/Tazminat Davası - Adli Yargının Görevli Olduğu )
YARGI YOLU ( Davalının İhale Şartnamesinde Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği İddiası/Tazminat Davası - Adli Yargının Görevli Olduğu )"
53Y13.HD1.4.2003E. 2002/13853 K. 2003/3882"TAZMİNAT DAVASI ( Hazineye Ait Kumocağını İhale İle Alan Davacının Şartamede Gerçeğe Aykırı Durumların Varlığının Tespit Edilmesi Nedeniyle Uğradığı Menfi Zararın Tazminini Talep Etmesi )
MENFİ ZARAR ( Davacının Menfi ve Müspet Zararının Tahsilinin Talep Edilememesi )
YER TESPİTİNİN YAPILMAMASI ( Kendi Yaptırdığı Tespit İle İhaleye Konu Taşınmazda Mevcut Kum Rezervinin Az Olduğundan Bahisle İhalenin Feshedilmesinin Olanaksız Olması )
İHALENİN FESHİ ( Kendi Yaptırdığı Tespit İle İhaleye Konu Taşınmazda Mevcut Kum Rezervinin Az Olduğundan Bahisle İhalenin Feshedilmesinin Olanaksız Olması )"
53Y13.HD13.5.2002E. 2002/3328 K. 2002/5513"TAZMİNAT DAVASI ( Davalının İhale Sonucu Teslimini Taahhüt Ettiği Malzemeleri Teslim Etmemesi Üzerine Yeniden Yapılan İhalede Malzemelerin Daha Yüksek Bedelle Satın Alınması )
MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI
MENFİ ZARARIN TESPİTİ ( Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Uğranılan Menfi Zararın Tespiti )
İHALE ÜZERİNE KALAN DAVALININ SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ ( Davacının Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Uğranılan Menfi Zararın Tespiti )
İRAT KAYDEDİLEN TEMİNATIN TAZMİNATTAN MAHSUBU ( İhalenin Feshi Halinde İrad Kaydedilen Teminatın Tazminattan Mahsup Edilememesi )"
53Y13.HD17.4.2002E. 2002/2206 K. 2002/4288"İDARENİN İHALEYİ HAKSIZ OLARAK FESHETMESİ ( Taraflar Arasında Sözleşme Yapılmadığından İdarenin Yükümlülüğünün Geçici Teminatın İadesi Olması )
GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ ( İhalenin İdare Tarafından Haksız Olarak Feshi-Taraflar Arasında Sözleşme Yapılmadığından İdarenin Yükümlülüğünün Geçici Teminatın İadesi Olması )
SÖZLEŞME ( İhalenin İdare Tarafından Haksız Olarak Feshi-Taraflar Arasında Sözleşme Yapılmadığından İdarenin Yükümlülüğünün Geçici Teminatın İadesi Olması )"
53Y13.HD1.4.2002E. 2002/1564 K. 2002/3418"ALACAK DAVASI ( İhale ile İşi Üstlenen Davalının İşi Yapmaması Nedeniyle Tekrar Yapılan İhale ile Uğranılan Zarar )
İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI ZORUNLULUĞU ( Sözleşmenin Yapılmasıyla İlgili Zorunluluklar Yerine Getirilmediği Takdirde İhalenin Bozulması ve Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi )
GEÇİCİ TEMİNAT ( İhale ile İlgili Sözleşmenin Yapılmasıyla İlgili Zorunluluklar Yerine Getirilmediği Takdirde İhalenin Bozulması ve Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi )"
53Y13.HD8.3.2002E. 2002/67 K. 2002/2273"TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Seçimlik Hakkını Kullanmaması ve Davalıyı Temerrüde Düşürmemesi Nedeniyle Davalıdan Herhangi Bir Tazminat Talep Edememesi )
İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI HALİNDE İDARENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETME HAKKI ( İdarenin İhale Bedelini Yatırması İçin Süre Vermesi Durumunda Borç İlişkisinin Kurulduğunun Kabulü )
SÖZLEŞMEYİ FESHETMEYEN İDARENİN SEÇİMLİK HAKKI ( İdarenin Seçimlik Hakkını Kullanmaması ve Davalıyı Temerrüde Düşürmemesi Nedeniyle Davalıdan Herhangi Bir Tazminat Talep Edememesi )
TEMERRÜT ( İdarenin Seçimlik Hakkını Kullanmaması ve Davalıyı Temerrüde Düşürmemesi Nedeniyle Davalıdan Herhangi Bir Tazminat Talep Edememesi )"
53Y14.HD25.10.2001E. 2001/5939 K. 2001/7149"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞI PROSEDÜRÜ ( Prosedüre Uymadan Yapılan Satışın Geçersizliği )
SATIM SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Belediyeye Ait Taşınmazın Satımında Uygulanacak Prosedür )
GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE UYGULANACAK PROSEDÜR ( Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Satımında )"
53YHGK12.5.1999E. 1999/15-272 K. 1999/286"HAKEDİŞE İTİRAZ ( Şartnamedeki Usullere Göre Yapılması Gereği )
ŞARTNAME ( Hakedişlere İtirazın Şartnamedeki Usullere Göre Yapılması Gereği )
DELİL SÖZLEŞMESİ ( Hakedişlere İtirazın Şartnamedeki Usullere Göre Yapılması Gereği )"
53Y13.HD20.10.1998E. 1998/7612 K. 1998/7992"İKİ İHALE BEDELİ ARASINDAKİ FARK ( İkinci İhalenin Makul Sürede Yapılıp Yapılmadığının Tespitine Esas Alınacak Tarih )
İKİNCİ İHALE ( Makul Sürede Yapılıp Yapılmadığının Tespiti )
MENFİ ZARAR ( Tespit İçin Esas Alınacak Fiyatlar )
TEMİNAT ( Müteahhidin Borcuna Mahsup Edilememesi )"
53Y14.HD14.5.1991E. 1991/1675 K. 1991/4731"İHALEYLE İLGİLİ SÖZLEŞMENİN İBRAZ EDİLMEMESİ VE BEDELİN ÖDENMEMESİ ( İhaleyi Bu Durumda Feshetmeyen İdarenin Daha Sonra Geçersizliği İleri Sürememesi )
OBJEKTİF İYİNİYETE AYKIRILIK ( İhaleyi Feshedebileceği Halde Feshetmeyen İdarenin Dava Açıldıktan Sonra Geçersizliği İleri Sürmesi )
İDARENİN ŞARTLARI OLUŞTUĞU HALDE İHALEYİ FESHETMEMESİ ( Karşı Taraf Borcunu İfa Ettikten ve Dava Açıldıktan Sonra Geçersizliğin İleri Sürülmesi )"

DANIŞTAY

53D10.D20.4.2005E. 2003/2683 K. 2005/1981"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Başvurunun Reddi ve Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlem - İdari İşlem Niteliğinde Olup Denetiminin İdari Yargının Görev Alanında Bulunduğu )
GÖREV ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Davacı Üzerinde Kalan Satış İhalesinin Feshi Talebiyle Yapılan Başvurunun Reddi ve Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlemin İptali - İdari İşlem Niteliğinde Olduğu )
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Davacı Üzerinde Kalan Satış İhalesinin Feshi Talebiyle Yapılan Başvurunun Reddi İle Birlikte - İptali Davası/Adli Yargı Yerinde Görülemeyeceği )
İDARİ İŞLEM ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Davacı Üzerinde Kalan Satış İhalesinin Feshi Talebiyle Yapılan Başvurunun Reddi ve Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlemin İptali Davası - Görev )"
53D6.D26.10.1998E. 1997/4868 K. 1998/4866"İPTAL DAVASI ( Dükkanların Bedelleri Yatırılmadığından İhalenin Feshi ile Bu Yerler için Yatırılan Geçici Teminatların İrad Kaydedilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemi )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Davalı İdare ile Davacı Arasında İhale Sözleşmesi Henüz Yapılmadan Ortaya Çıkan İhtilafın İdari Yargıda Çözülmesi )
İHALE ( İhalelerin Bir Sözleşmeye Bağlanması Sözleşmelerin İdare Adına İta Amiri Tarafından İmzalanması )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( İhale Sözleşmesinin Yapılmasından Sonra Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girmesi )"
53D6.D17.6.1997E. 1996/3976 K. 1997/3037"İHALEDEN SONRA YAPILAN SÖZLEŞMENİN FESHİ ( İhaleden Sonra Sözleşmeyle İlgili Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Çözüleceği )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( İhaleden Sonra Yapılan Sözleşmenin Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhaleden Sonra Yapılan Sözleşmenin Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )"

UYUŞMAZLIK

53UMH5.10.2009E. 2008/210 K. 2009/201"SÖZLEŞME ÖNCESİ İHALENİN İPTAL EDİLMESİ ( Karar Pulu Bedelinin Hazineye İrat Kaydedilmesi ve Bir İdari İşlem Niteliğini Taşıdığından Ödenen Karar Pulu Bedelinin İadesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargi Yerinde Çözümleneceği )
KARAR PULU BEDELİ ( İdarece Sözleşme Öncesi İdari Aşamada İhalenin İptal Edilmesi - Karar Pulu Bedelinin İadesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Çözümleneceği )
İDARİ İŞLEM ( İdarece Sözleşme Öncesi İdari Aşamada İhalenin İptal Edilmesi - Ödenen Karar Pulu Bedelinin İadesi İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )"
53UMH11.7.2005E. 2005/15 K. 2005/56"İHALE SONUCU DÜZENLENEN KİRA SÖZLEŞMESİNİN HÜKMEN FESHİ ( Yapılan Ödemelerin İadesi İpoteğin Kaldırılması ve Yapılan Masrafların Tazmini İstemiyle Açılan Dava - Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN DAVA ( İhale Sonucu Düzenlenen Kira Sözleşmesinin Hükmen Feshi - Yapılan Ödemelerin İadesi İpoteğin Kaldırılması ve Yapılan Masrafların Tazmini İstemi )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN HÜKMEN FESHİ ( İhale Sonucu Düzenlenen/Yapılan Ödemelerin İadesi İpoteğin Kaldırılması ve Yapılan Masrafların Tazmini İstemiyle Açılan Dava - Özel Hukuk Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
53UMH29.9.2003E. 2003/43 K. 2003/62"BELEDİYE TARAFINDAN İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ ( İptal Edilmesi - Alıcının Adına Tapuya Tescil ve İhtiyati Tedbir Davası Açması/Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZ ( Belediye Tarafından İptal Edilmesi - Alıcının Adına Tapuya Tescil ve İhtiyati Tedbir Davası Açması/Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
TAPUYA TESCİL VE İHTİYATİ TEDBİR DAVASI ( Belediye Tarafından İhale İle Satılan Taşınmazın Satışının İptal Edilmesi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
İHTİYATİ TEDBİR VE TAPUYA TESCİL DAVASI ( Belediye Tarafından İhale İle Satılan Taşınmazın Satışının İptal Edilmesi - Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
53UMH23.3.1992E. 1991/49 K. 1991/8"BELEDİYENİN TAŞINMAZ SATIŞI ( Devlet İhale Yasası Hükümleri Kapsamında/İhaleyi Feshi ve İnşa Edilen Binanın Yıkımına Karar Vermesi - Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İdari Yargıda Açılması Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Belediyenin Devlet İhale Yasası Hükümleri Kapsamında Taşınmaz Satışı/İhaleyi Feshi ve İnşa Edilen Binanın Yıkımına Karar Vermesi - Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İdari Yargıda Açılması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Belediyenin Devlet İhale Yasası Hükümleri Kapsamında Taşınmaz Satışı/İhaleyi Feshi ve İnşa Edilen Binanın Yıkımına Karar Vermesi - İdari Yargıda Açılması Gereği )"

Madde 54

DANIŞTAY

54D13.D13.2.2007E. 2005/6217 K. 2007/696"İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Davacı Şirket İle Telekomünikasyon Kurumu Arasında İmzalanan İmtiyaz Sözleşmesinin Lisans Bedelinden Teminat Alınmasına İlişkin Maddedeki Teminat Oranını %6 Olarak Belirleyen Hükmünde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
LİSANS BEDELİNDEN TEMİNAT ALINMASI ( Davacı Şirket İle Telekomünikasyon Kurumu Arasında İmzalanan İmtiyaz Sözleşmesinin Lisans Bedelinden Teminat Alınmasına İlişkin Maddedeki Teminat Oranını %6 Olarak Belirleyen Hükmünde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TEMİNAT ORANI ( Davacı Şirket İle Telekomünikasyon Kurumu Arasında İmzalanan İmtiyaz Sözleşmesinin Lisans Bedelinden Teminat Alınmasına İlişkin Maddedeki Teminat Oranını %6 Olarak Belirleyen Hükmünde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
54IDDGK7.12.2006E. 2003/538 K. 2006/2103"İHALE İŞLERİ ( Davalı İdarece Davacı Şirketin Daha İşin Başında Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )
TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davalı İdarece Davacı Şirketin Daha İşin Başında Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )
HAZİNE LEHİNE İRAT ( Davalı İdarece Davacı Şirketin Daha İşin Başında Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )
TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davacı Şirketin Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine İdarenin Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )"
54D6.D26.10.1998E. 1997/4868 K. 1998/4866"İPTAL DAVASI ( Dükkanların Bedelleri Yatırılmadığından İhalenin Feshi ile Bu Yerler için Yatırılan Geçici Teminatların İrad Kaydedilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemi )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Davalı İdare ile Davacı Arasında İhale Sözleşmesi Henüz Yapılmadan Ortaya Çıkan İhtilafın İdari Yargıda Çözülmesi )
İHALE ( İhalelerin Bir Sözleşmeye Bağlanması Sözleşmelerin İdare Adına İta Amiri Tarafından İmzalanması )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( İhale Sözleşmesinin Yapılmasından Sonra Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girmesi )"

Madde 55

DANIŞTAY

55IDDGK21.1.1994E. 1993/132 K. 1994/30"ECRİMİSİL TALEBİ ( Devletin Mülkiyetinde Veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazı İşgal Etmeyenden )
DEVLETİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZI İŞGAL ETMEDİĞİ ANLAŞILAN KİŞİ HAKKINDA ECRİMİSİL TAHAKKUK ETTİRİLMESİ
HUKUKEN MEYDANA GELMEMİŞ ALACAK HAKKINDA 6183 S. KANUNUN UYGULANMASI ( Ecrimisil )
AMME ALACAKLARI HAKKINDA KANUNUN YANLIŞ UYGULANMASI ( Ecrimisil )"

Madde 56

YARGITAY

56Y15.HD17.9.2003E. 2003/1179 K. 2003/4034"YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Davacının SSK'dan İlişiksizlik Belgesi Getirmemesi - Davalı Belediyenin Kesin Teminatı İade Borcunun Doğmaması )
TEMİNATIN İADESİ ( Yapım Sözleşmesi )
İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ( Yapım Sözleşmesi İhalesi - Davacının Belgeyi Getirmemesi Nedeniyle Teminatın İhaleyi Yapan Belediye Tarafından İade Zorunluluğunun Olmadığı )"

Madde 57

YARGITAY

57YHGK2.7.2008E. 2008/15-443 K. 2008/464"İHALE ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEME ( Zararın ve Geçici Teminat Bedelinin Tazmini - Adli Yargının Görevli Olduğu )
ZARARIN VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİNİN TAZMİNİ ( Davalının İhale Şartnamesinde Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği İddiası - Adli Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davalının İhale Şartnamesinde Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği İddiası/Tazminat Davası - Adli Yargının Görevli Olduğu )
YARGI YOLU ( Davalının İhale Şartnamesinde Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği İddiası/Tazminat Davası - Adli Yargının Görevli Olduğu )"
57Y13.HD19.9.2005E. 2005/7313 K. 2005/13301"YOKSUN KALINAN KAR PAYI ( Sözleşmenin Geçerli Bir Şekilde Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması İçin Sayıştay Tarafından Vize Edilmesi Gerekli Olması Nedeniyle Davacı Müsbet Zararını Talep Edemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Geçerli Bir Şekilde Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması İçin Sayıştay Tarafından Vize Edilmesi Gerekli Olması Nedeniyle Davacı Müsbet Zararını Talep Edemeyeceği )
MÜSBET ZARAR ( Sözleşmenin Geçerli Bir Şekilde Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması İçin Sayıştay Tarafından Vize Edilmesi Gerekli Olması Nedeniyle Talep Edemeyeceği )
İHALE SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Davacı Ancak Sözleşmenin Yapılması ve Feshedilmesi Tarihine Kadar Yapmış Olduğu Masraflarının Ödetilmesini İsteyebileceği - Sözleşmenin Geçerli Olması Sayıştay Tarafından Vize Edilmesi Gerekli Olması Nedeniyle )"
57Y13.HD1.4.2002E. 2002/1564 K. 2002/3418"ALACAK DAVASI ( İhale ile İşi Üstlenen Davalının İşi Yapmaması Nedeniyle Tekrar Yapılan İhale ile Uğranılan Zarar )
İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI ZORUNLULUĞU ( Sözleşmenin Yapılmasıyla İlgili Zorunluluklar Yerine Getirilmediği Takdirde İhalenin Bozulması ve Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi )
GEÇİCİ TEMİNAT ( İhale ile İlgili Sözleşmenin Yapılmasıyla İlgili Zorunluluklar Yerine Getirilmediği Takdirde İhalenin Bozulması ve Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi )"
57Y13.HD8.3.2002E. 2002/67 K. 2002/2273"TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Seçimlik Hakkını Kullanmaması ve Davalıyı Temerrüde Düşürmemesi Nedeniyle Davalıdan Herhangi Bir Tazminat Talep Edememesi )
İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI HALİNDE İDARENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETME HAKKI ( İdarenin İhale Bedelini Yatırması İçin Süre Vermesi Durumunda Borç İlişkisinin Kurulduğunun Kabulü )
SÖZLEŞMEYİ FESHETMEYEN İDARENİN SEÇİMLİK HAKKI ( İdarenin Seçimlik Hakkını Kullanmaması ve Davalıyı Temerrüde Düşürmemesi Nedeniyle Davalıdan Herhangi Bir Tazminat Talep Edememesi )
TEMERRÜT ( İdarenin Seçimlik Hakkını Kullanmaması ve Davalıyı Temerrüde Düşürmemesi Nedeniyle Davalıdan Herhangi Bir Tazminat Talep Edememesi )"
57Y13.HD10.10.1996E. 1996/7837 K. 1996/8490"ALACAK DAVASI ( Davacı İdare Tarafından Yapılan İhaleyi Üzerine Alan Davalının İhale Şartlarını Yerine Getirmemesi Üzerine Uğranılan Zarar )
İHALELER ARASINDAKİ ZARAR ( Davacı İdarenin Geçici Teminatı İrad Kaydetmekle Zararını Karşılamasının Gerekmesi )
DEVLET İHALE YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhale Üzerine Kalan Davalının Verdiği Geçici Teminat İrad Kaydedilerek İdare Zararının Karşılanmasının Gerekmesi )"
57Y15.HD20.9.1995E. 1995/2598 K. 1995/4838"PROTOKOLÜN GEÇERLİK KOŞULU ( İhale Kanununa Göre Belediye İle Yüklenici Arasındaki )
SÖZLEŞMENİN NOTERCE TESCİLİ ( Belediye ile Yüklenici Arasındaki Sözleşmenin Geçerlilik Şartı )
KAR KAYBI ( Sözleşme Geçersiz Olduğu Halde Hükmedilmesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yüklenici ve Belediye Arasındaki Sözleşmenin Geçersizliği Dolayısıyla )"
57Y15.HD13.6.1994E. 1993/5736 K. 1994/3859"TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşme Yapılmadan İhalenin Haksız Nedenlerle Tek Taraflı Olarak Feshedildiği İddiasına Dayalı Uğranılan Zararın ve Yapılan Giderlerin Tazmini İstemi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Henüz Sözleşme Yapılmadan İhalenin Haklı Nedenlerle Bozulması Halinde Yüklenicinin Sadece Geçici teminatının Gelir Kaydedilmesinin Gerekmesi )
SÖZLEŞME YAPILMASINDA MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU ( İhalenin Haklı Nedenlerle Bozulması Halinde Yüklenicinin Sadece Geçici Teminatının Gelir Kaydedilmesinin Gerekmesi )"
57Y15.HD12.5.1994E. 1994/545 K. 1994/3093"VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Sözleşme Dışı İşlerin Zaruri Olması Halinde )
TAZMİNAT HESABI ( Eser Sözleşmelerinden Doğan Anlaşmazlıklarda )
MENFİ ZARAR ( Feshin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Gerçekleşmemiş İşler Dolayısıyla İstenebileceği )
FİZİKİ ORAN ( Yapılmayan Kısmın Tüm İşe Göre Fiziki Oranının Bulunmasında Gayrı Melhuz İşlerin Hesaba Katılmayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kar Mahrumiyeti İstenemeyeceği )
KAR MAHRUMİYETİ ( Müspet Zarar Kapsamında Olması )
OY ÇOKLUĞUYLA VERİLEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ek Rapor Alınmadan ve Gerekçe Gösterilmeden Rapora itibar Edilememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Oy Çokluğu ile Verilen )"
57Y14.HD14.5.1991E. 1991/1675 K. 1991/4731"İHALEYLE İLGİLİ SÖZLEŞMENİN İBRAZ EDİLMEMESİ VE BEDELİN ÖDENMEMESİ ( İhaleyi Bu Durumda Feshetmeyen İdarenin Daha Sonra Geçersizliği İleri Sürememesi )
OBJEKTİF İYİNİYETE AYKIRILIK ( İhaleyi Feshedebileceği Halde Feshetmeyen İdarenin Dava Açıldıktan Sonra Geçersizliği İleri Sürmesi )
İDARENİN ŞARTLARI OLUŞTUĞU HALDE İHALEYİ FESHETMEMESİ ( Karşı Taraf Borcunu İfa Ettikten ve Dava Açıldıktan Sonra Geçersizliğin İleri Sürülmesi )"
57Y11.HD30.4.1991E. 1990/1353 K. 1991/2739"CEZAİ ŞART ( İşletmenin İkinci İhalede Zarar Etmesi Şartına Bağlanmış Olması )
FAİZ ( Cezai Şart Niteliğinde Olan )
SATIŞ ŞARTNAMESİ ( Cezai Şartın İşletmenin Zararı Şartına Bağlanması )"
57Y15.HD3.4.1991E. 1991/681 K. 1991/1711"İDARENİN ŞARTNAMEYE GÖRE OPSİYONLU TEKLİFİ ( İdarenin Süre Geçtikten Sonra Teklifi Kabul Edip Karşı Tarafı Sözleşme Yapmaya Zorlayamaması )
İDARENİN SÜRE GEÇTİKTEN SONRA KARŞI TARAFIN TEKLİFİNİ KABUL ETMESİ ( Teklif Opsiyonlu Olduğunda Karşı Tarafın Sözleşme Yapmaya Zorlanamaması )
İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK ( İdarenin Şartnameye Göre Opsiyonlu Teklifi )"
57Y13.HD18.4.1989E. 1989/550 K. 1989/2682"TEMİNATIN GELİR YAZILMASI ( Geçici Teminat Niteliğinde Olmayan Ek Teminat )
KİRA PARASININ PEŞİN YATIRILMASINI SAĞLAMAK İÇİN ALINAN EK TEMİNAT ( Gelir Yazılamaması )
GEÇİCİ TEMİNAT NİTELİĞİNDE OLMAYAN EK TEMİNAT ( Gelir Yazılamaması )"
57Y13.HD1.3.1989E. 1988/5740 K. 1989/1272"İHALEYLE KİRAYA VERİLEN BÜFENİN SÜRESİNDEN ÖNCE VE HABERSİZ BOŞALTILMASI ( Tekrar İhaleye Çıkarılan Yerle İlgili İlk Kiracının Sorumluluğu )
İHALE MASRAFLARI ( İhaleyle Kendisine Verilen Yeri Süresinden Önce Tahliye Eden Kişinin Sorumlu Olması )
KİRA PARASI ( İhaleyle Kendisine Verilen Yeri Süresinden Önce Tahliye Eden Kişinin İkinci İhale Yapılıncaya Kadarki Paradan Sorumlu Olması )"

DANIŞTAY

57D13.D18.2.2016E. 2010/1594 K. 2016/357"BELEDİYE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ (İhalenin Feshedilebilmesi İçin İhalenin Yapılmış Olması Yanında İta Amirince Onaylanmış Olması ve Onaylanmış İhale Kararının Tebliğinden İtibaren İhale Bedelinin 15 Gün İçinde Ödenmemiş Olması Gereği - İta Amirince Onaylanmış Bir İhale Kararı Bulunmadan Bedelin Verilen Süre İçinde Ödenmediğinden Bahisle İhalenin Feshinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
İHALENİN İTA AMİRİNCE ONAYLANMASI (Belediye Tarafından Gerçekleştirilen Taşınmaz Satış İhalesinin İta Amirince Onaylanması Gereği - İhale Amiri Tarafından Onaylanmamış İhalenin Bedeli Verilen Yedi Günlük Süre Ödenmediği Gerekçesiyle Feshedilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)"
57D13.D8.10.2013E. 2012/313 K. 2013/2520"İHALE SONUCU SATIŞINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZ ( Mülkiyetin Tapudan Devrinin Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali/Adli Yargının Görevli Olması - Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği/Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözüleceği )
ADLİ YARGI ( Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği - Adli Yargının Görevli Olduğu/İhale Sonucu Satışına Karar Verilen Taşınmazın Mülkiyetinin Devri Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali )
YARGI YOLU ( İhale Sonucu Satışına Karar Verilen Taşınmaz/Mülkiyetinin Devri Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali - Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği/Adli Yargının Görevli Olduğu )
GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİNİN SÖZLEŞME YERİNE GEÇECEĞİ ( Adli Yargı/İhale Sonucu Satışına Karar Verilen Taşınmaz/Mülkiyetinin Devri Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali - Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği/Adli Yargının Görevli Olduğu Gözetileceği )"
57IDDGK7.12.2006E. 2003/538 K. 2006/2103"İHALE İŞLERİ ( Davalı İdarece Davacı Şirketin Daha İşin Başında Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )
TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davalı İdarece Davacı Şirketin Daha İşin Başında Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )
HAZİNE LEHİNE İRAT ( Davalı İdarece Davacı Şirketin Daha İşin Başında Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )
TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davacı Şirketin Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine İdarenin Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )"
57D10.D8.2.2005E. 2002/7520 K. 2005/318"TAŞINMAZ İHALESİ KENDİSİNE YAPILAN DAVACININ SÜRESİ İÇİNDE İHALE BEDELİNİ YATIRMAMASI NEDENİYLE GEÇİCİ TEMİNATIN BÜTÇEYE İRAT KAYDEDİLMESİ ( İta Amiri Onayının Davacıya Tebliğ Edilmek Üzere Postaya Verildiği Tarihten İtibaren 7. Günde Davacıya Tebliğ Edilmiş Sayılacağı )
İHALENİN FESHİ VE GEÇİCİ TEMİNATIN BÜTÇEYE İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Taşınmaz Kendisine İhale Edilen Davacının Süresinde İhale Bedelini Yatırmaması - İta Amiri Onayının Davacıya Tebliğ Edilmek Üzere Postaya Verildiği Tarihten İtibaren 7. Günde Davacıya Tebliğ Edilmiş Sayılacağı )
İTA AMİRİ ONAYININ DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE POSTAYA VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 7. GÜNDE DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞI ( Taşınmaz Kendisine İhale Edilen Davacının İhale Bedelini Süresinde Yatırmaması Nedeniyle Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlemin İptali Talebi )
GEÇİCİ TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İTPALİ TALEBİ ( Taşınmaz Kendisine İhale Edilen Davacının İhale Bedelini Süresinde Yatırmaması - İta Amiri Onayının Davacıya Tebliğ Edilmek Üzere Postaya Verildiği Tarihten İtibaren 7. Günde Tebliğ Edilmiş Sayılacağı )"
57D6.D26.10.1998E. 1997/4868 K. 1998/4866"İPTAL DAVASI ( Dükkanların Bedelleri Yatırılmadığından İhalenin Feshi ile Bu Yerler için Yatırılan Geçici Teminatların İrad Kaydedilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemi )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Davalı İdare ile Davacı Arasında İhale Sözleşmesi Henüz Yapılmadan Ortaya Çıkan İhtilafın İdari Yargıda Çözülmesi )
İHALE ( İhalelerin Bir Sözleşmeye Bağlanması Sözleşmelerin İdare Adına İta Amiri Tarafından İmzalanması )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( İhale Sözleşmesinin Yapılmasından Sonra Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girmesi )"

UYUŞMAZLIK

57UMH23.3.1992E. 1991/49 K. 1991/8"BELEDİYENİN TAŞINMAZ SATIŞI ( Devlet İhale Yasası Hükümleri Kapsamında/İhaleyi Feshi ve İnşa Edilen Binanın Yıkımına Karar Vermesi - Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İdari Yargıda Açılması Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Belediyenin Devlet İhale Yasası Hükümleri Kapsamında Taşınmaz Satışı/İhaleyi Feshi ve İnşa Edilen Binanın Yıkımına Karar Vermesi - Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İdari Yargıda Açılması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Belediyenin Devlet İhale Yasası Hükümleri Kapsamında Taşınmaz Satışı/İhaleyi Feshi ve İnşa Edilen Binanın Yıkımına Karar Vermesi - İdari Yargıda Açılması Gereği )"
57UMH18.11.1991E. 1991/41 K. 1991/42"İHALE SÖZLEŞMESİNİN İDARECE FESHİ (Uğranılan Zarar İçin Açılan Tazminat Davası)
TAZMİNAT DAVASI (Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan İhale Sözleşmesinin İdarece Feshi Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Açılan)
SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE YAPTIĞI KİRA SÖZLEŞMESİ İDARECE FESHEDİLEN KİRACI (Tazminat Talebi)
KİRA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE İDARECE FESHEDİLEN KİRACI (Uğradığı Zararlar İçin Tazminat Talebi)"

SAYIŞTAY

57S8.D21.3.2000 K. 4543"İHALE ( Sözleşmenin Gecikme İle İmzalanması Sonucu Müteahhide Yer Teslimi Nedeniyle Gereksiz Süre Uzatımı Ödenek Aktarımı ve Birim Fiyat Farkı Verilmesi - Sorumluluk )
MÜTEAHHİDLE SÖZLEŞMENİN GECİKME İLE İMZALANMASI ( Yer Teslimi Nedeniyle Gereksiz Süre Uzatımı Ödenek Aktarımı ve Birim Fiyat Farkı Verilmesi - Sorumluluk )"
57SGKK8.12.1988 K. 4635/2"İHALE YILI ÖDENEĞİNİN KULLANILAMAMASI ( Tescil Veya Yer Tesliminin İklim Şartları Bakımından Çalışılmayan Devrede Ya da Ertesi Yılda Gerçekleşmesi - Süre Uzatımı ve Fiyat Farkı Ödenebileceği )
SÜRE UZATIMINI GEREKTİREN ZORUNLU NEDENLER ( Tescil Veya Yer Tesliminin İklim Şartları Bakımından Çalışılmayan Devrede Ya da Ertesi Yılda Gerçekleşmesi - Fiyat Farkı Ödenebileceği )
YAPIM İŞLERİ ( Tescil Veya Yer Tesliminin İklim Şartları Bakımından Çalışılmayan Devrede Ya da Ertesi Yılda Gerçekleşmesi - Süre Uzatımı ve Fiyat Farkı Ödenebileceği )
İDARENİN SEBEBİYET VERDİĞİ HALLER ( Yapım İşleri/Tescil Veya Yer Tesliminin İklim Şartları Bakımından Çalışılmayan Devrede Ya da Ertesi Yılda Gerçekleşmesi - Süre Uzatımı ve Fiyat Farkı Ödenebileceği )"

Madde 58

YARGITAY

58Y14.HD1.2.2008E. 2007/15928 K. 2008/816"KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Ecrimisil Bedellerinin Tahsilini Ancak Adına Ödediği Kişiden İsteyebileceği - Davacının İddiasına İtibar Edilerek Ödenen Bedellerin Davalıdan Alınmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
ECRİMİSİL BEDELİ ( Tahsilini Davacı Ancak Adına Ödediği Kişiden İsteyebileceği - Davacının İddiasına İtibar Edilerek Ödenen Bedellerin Davalıdan Alınmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
TARAF SIFATI ( Davacı Ecrimisil Bedellerinin Tahsilini Ancak Adına Ödediği Kişiden İsteyebileceği - Davacının İddiasına İtibar Edilerek Ödenen Bedellerin Davalıdan Alınmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"

Madde 59

YARGITAY

59Y15.HD12.5.1994E. 1994/545 K. 1994/3093"VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Sözleşme Dışı İşlerin Zaruri Olması Halinde )
TAZMİNAT HESABI ( Eser Sözleşmelerinden Doğan Anlaşmazlıklarda )
MENFİ ZARAR ( Feshin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Gerçekleşmemiş İşler Dolayısıyla İstenebileceği )
FİZİKİ ORAN ( Yapılmayan Kısmın Tüm İşe Göre Fiziki Oranının Bulunmasında Gayrı Melhuz İşlerin Hesaba Katılmayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kar Mahrumiyeti İstenemeyeceği )
KAR MAHRUMİYETİ ( Müspet Zarar Kapsamında Olması )
OY ÇOKLUĞUYLA VERİLEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ek Rapor Alınmadan ve Gerekçe Gösterilmeden Rapora itibar Edilememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Oy Çokluğu ile Verilen )"

Madde 60

YARGITAY

60Y14.HD18.7.2006E. 2006/5350 K. 2006/8705"ELATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Uygulanması Gereken Yasa Bir Sözleşmenin Geçerliliğini Şekle Bağlamışsa O Sözleşmenin Kanunun Emrettiği Şekle Uyularak Yapılması Yasa Gereği Olduğu )
ŞEKİL ŞARTI ( Elatmanın Önlenmesi İstemi - Uygulanması Gereken Yasa Bir Sözleşmenin Geçerliliğini Şekle Bağlamışsa O Sözleşmenin Kanunun Emrettiği Şekle Uyularak Yapılması Yasa Gereği Olduğu )
RESMİ ŞEKİL ( Sözleşmenin Yapılış Biçimini Yasa Öngörmüş ve Buna Uyulmasını Geçerlilik Şartı Kabul Etmişse Hakimin Bu Durumu Kendiliğinden Gözetmesi Gerektiği )
İYİNİYET / KÖTÜNİYET ( Sözleşmenin Yapılış Biçimini Yasa Öngörmüş ve Buna Uyulmasını Geçerlilik Şartı Kabul Etmişse Hakimin Bu Durumu Kendiliğinden Gözetmesi Gerektiği - Taraflardan Birinin veya İki Tarafın Birden İyiniyetli ya da Kötü Niyetli Olmasının Bir Önemi Olmadığı )
HAPİS HAKKI ( Kiracı Olan Davacının Kiralanan Taşınmaza Bazı Harcamalarda Bulunması Ona Hapis Hakkı Sağlamadığı )"
60Y15.HD12.5.1994E. 1994/545 K. 1994/3093"VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Sözleşme Dışı İşlerin Zaruri Olması Halinde )
TAZMİNAT HESABI ( Eser Sözleşmelerinden Doğan Anlaşmazlıklarda )
MENFİ ZARAR ( Feshin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Gerçekleşmemiş İşler Dolayısıyla İstenebileceği )
FİZİKİ ORAN ( Yapılmayan Kısmın Tüm İşe Göre Fiziki Oranının Bulunmasında Gayrı Melhuz İşlerin Hesaba Katılmayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kar Mahrumiyeti İstenemeyeceği )
KAR MAHRUMİYETİ ( Müspet Zarar Kapsamında Olması )
OY ÇOKLUĞUYLA VERİLEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ek Rapor Alınmadan ve Gerekçe Gösterilmeden Rapora itibar Edilememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Oy Çokluğu ile Verilen )"
60Y15.HD19.11.1992E. 1992/960 K. 1992/5407"FİYAT FARKLARININ TATBİKİNDE ESAS ALINACAK SÖZLEŞME YILI ( Sözleşme Yılı Sözleşmenin Kesinleştiği Tarihtir-8/2574 Sayılı Kararnameye Göre )
SÖZLEŞMENİN KESİNLEŞTİĞİ TARİH ( 8/2574 Sayılı Kararnameye Göre Fiyat Farklarının Tatbikinde Esas Alınacak Sözleşme Yılı )
YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI ( İhale Tarihiyle İşin Sözleşmeye Bağlanması Gereken Tarihler Arasında Kanunda Belirtilen Sürenin Geçmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Borçlu Temerrüde Düşürülmemişse Dava Tarihinden İtibaren )"
60Y13.HD25.12.1990E. 1990/5042 K. 1990/9206"İHALE SONUNDA İDARENİN BEDELİ ALMAMASI VE MALLARI TESLİM ETMEMESİ ( Geçici Teminatın İadesi ve İhaleye Girmek İçin Yapılan Masrafların Ödetilmesi )
GEÇİCİ TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ ( İhale Sonunda İdarenin Bedeli Almaması ve Malları Teslim Etmemesi Halinde )
İHALEYE GİRMEK VE TEMİNAT İÇİN YAPILAN MASRAFLAR ( İhale Sonunda Bedeli Almayan ve Malları Teslim Etmeyen İdareye Ödetilmesi )"

UYUŞMAZLIK

60UMH18.11.1991E. 1991/41 K. 1991/42"İHALE SÖZLEŞMESİNİN İDARECE FESHİ (Uğranılan Zarar İçin Açılan Tazminat Davası)
TAZMİNAT DAVASI (Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan İhale Sözleşmesinin İdarece Feshi Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Açılan)
SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE YAPTIĞI KİRA SÖZLEŞMESİ İDARECE FESHEDİLEN KİRACI (Tazminat Talebi)
KİRA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE İDARECE FESHEDİLEN KİRACI (Uğradığı Zararlar İçin Tazminat Talebi)"

SAYIŞTAY

60STKK13.2.1996 K. 23779"TAŞIMA ÜCRETİ ( 6320/K Poz Nolu İmalat Bünyesine Dahil Olan Yüz Elli Metre Mesafeye Taşıma Ücretinin Zayiata Giden Moloz Taşının Naklini de Kapsamasının Gerekmesi )
ZAYİATA GİDEN MOLOZ TAŞININ NAKLİ ( 6320/K Poz Nolu İmalat Bünyesine Dahil Olan Yüz Elli Metre Mesafeye Taşıma Ücretinin Zayiata Giden Moloz Taşının Naklini de Kapsamasının Gerekmesi )
OCAKTAN ÇIKARILAN TAŞ ( Bu Taşların Tamamının Değerlenidirilmesi Teknik Olarak Mümkün Olmadığından Bunun Bir Kısmının Toz Olması veya İstenilen Evsafta Olmaması )"

Madde 61

YARGITAY

61Y13.HD10.10.1996E. 1996/7837 K. 1996/8490"ALACAK DAVASI ( Davacı İdare Tarafından Yapılan İhaleyi Üzerine Alan Davalının İhale Şartlarını Yerine Getirmemesi Üzerine Uğranılan Zarar )
İHALELER ARASINDAKİ ZARAR ( Davacı İdarenin Geçici Teminatı İrad Kaydetmekle Zararını Karşılamasının Gerekmesi )
DEVLET İHALE YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhale Üzerine Kalan Davalının Verdiği Geçici Teminat İrad Kaydedilerek İdare Zararının Karşılanmasının Gerekmesi )"

DANIŞTAY

61D13.D8.10.2013E. 2012/313 K. 2013/2520"İHALE SONUCU SATIŞINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZ ( Mülkiyetin Tapudan Devrinin Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali/Adli Yargının Görevli Olması - Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği/Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözüleceği )
ADLİ YARGI ( Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği - Adli Yargının Görevli Olduğu/İhale Sonucu Satışına Karar Verilen Taşınmazın Mülkiyetinin Devri Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali )
YARGI YOLU ( İhale Sonucu Satışına Karar Verilen Taşınmaz/Mülkiyetinin Devri Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali - Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği/Adli Yargının Görevli Olduğu )
GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİNİN SÖZLEŞME YERİNE GEÇECEĞİ ( Adli Yargı/İhale Sonucu Satışına Karar Verilen Taşınmaz/Mülkiyetinin Devri Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali - Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği/Adli Yargının Görevli Olduğu Gözetileceği )"

Madde 62

YARGITAY

62Y6.HD14.1.2015E. 2014/4919 K. 2015/164"AKDE AYKIRILIK ( Nedeni İle Kira Akdinin Feshedilmesi Sonucu Sözleşmeden Kaynaklanan Cezai Şartın Tazmini İstemi - Kira Ödememesine Dayalı Tek Yönlü Akdin Feshi Yerinde Olmadığından Davalının Feshi Kabul Edip Kiralanana Ait Anahtarları Teslim Etmesi Cezai Şart Niteliğindeki Tazminat Sorumluğunu Doğurmadığı )
KİRA AKDİNİN FESHEDİLMESİ SONUCU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞARTIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Kira Sözleşmesinin 12.Md.sinde Sayılan Koşulların Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞARTIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Akde Aykırılık Nedeni İle Kira Akdinin Feshedilmesi Sonucu Sözleşmeden Kaynaklanan - Kira Ödememesine Dayalı Tek Yönlü Akdin Feshi Yerinde Olmadığından Davalının Feshi Kabul Edip Kiralanana Ait Anahtarları Teslim Etmesi Cezai Şart Niteliğindeki Tazminat Sorumluğunu Doğurmadığı )"
62Y6.HD26.9.2013E. 2013/1858 K. 2013/13178"ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNE TABİ TAŞINMAZ ( Borçlar Kanununa Tabi Olması ve Akdin Sona Ermesi Halinde Kiracının Bu Sebeple Tahliyesi Mümkün İse de Kiralananın 6570 S. Yasaya Tabi Olması Halinde Kanunun 7. Md.sindeki Sebepler Olmaksızın Akdin Sona Ermesi Sebebiyle Tahliye Talep Edilemeyeceği )
AKDİN SONA ERMESİ ( Kiralananın 6570 S. Yasaya Tabi Olması Halinde Kanunun 7. Md.sindeki Sebepler Olmaksızın Akdin Sona Ermesi Sebebiyle Tahliye Talep Edilemeyeceği )
TAHLİYE İSTEMİ ( Adi Kira Sözleşmesine Tabi Taşınmazın Borçlar Kanununa Tabi Olması ve Akdin Sona Ermesi Halinde Kiracının Bu Sebeple Tahliyesi Mümkün İse de Kiralananın 6570 S. Yasaya Tabi Olması Halinde Kanunun 7. Md.sindeki Sebepler Olmaksızın Akdin Sona Ermesi Sebebiyle Talep Edilemeyeceği )
AKDİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE ÇEKİŞMENİN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Davalı Üniversite 2886 S.K.'nun 75. Md.den Yararlanan Kurumlardan Olmadığı - Uzman Bilirkişi Marifetiyle Mahallinde Keşif Yapılarak Kiralananın Borçlar Kanununa mı Yoksa 6570 S. Yasaya mı Tabi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )"
62Y6.HD20.6.2013E. 2013/6901 K. 2013/10824"6098 SAYILI KANUNDA İHTARNAME SÜRELERİ ( Kiracının Temerrüdü - Konut ve Çatılı İşyerleri için 30 Günlük Süre Verilmesi Gereği/Davacının Gönderdiği Sözleşmenin Feshine Dair İhtarnamenin 6098 S.K. Emredici Hükmüne Aykırı Olduğu )
KİRA ALACAĞI VE CEZAİ ŞART TAZMİNATININ TAHSİLİ DAVASI ( Davacı İdare Tarafından Haklı Sebeple Sözleşmenin Feshi/Sözleşmenin Eki Şartname Gereğince Cezai Şart Talebi - Davacı Talebinin 6098 S.K. Şartlarına Uygun Olmadığı )
KİRACININ TEMERRÜDÜ ( 6098 S.K. Aktin Feshinin Mümkün Olduğu - İhtarname İle Verilen Sürelere Dikkate Edileceği )
İHTARNAME ( Kira Parasının İhtarname ile Verilen Süre İçerisinde Ödenmemesi - Aktin Feshi Şartları/Ceza-i Şart )
CEZA-İ ŞART TALEBİ İÇİN KİRACIYA VERİLECEK SÜRELER ( İhtarname ile Verilen Süre İçerisinde Kira Parasının Ödenmemesi Halinde Akdin Feshedileceğinin Açıkça Belirtilmesi Gereği - 6098 S.K. Belirtilen İhtarname Sürelerinin Gözetileceği )"
62Y6.HD27.6.2012E. 2012/5307 K. 2012/9664"TAHLİYE İSTEMİ (2886 S.K'nun 62. Md. Genel Hükümlere İlişkin Bir Madde Olup Kira Parasının Sözleşmede Yazılı Sürede Ödenmemesi Bu Madde Gereğince Davacı Tarafından Sözleşmenin Tek Taraflı Olarak Feshini Gerektirmediği)
CEZAİ ŞART (Kira Ödememesine Dayalı Tek Yönlü Akdin Feshi Yerinde Olmadığından Davalının Feshi Kabul Edip Kiralanana Ait Anahtarları Teslim Etmesi Cezai Şart Niteliğindeki Tazminat Sorumluğunu Doğurmadığı)
SÖZLEŞMENİN TEK TARAFLI FESHİ (Tahliye İstemi - 2886 S.K'nun 62. Md. Genel Hükümlere İlişkin Bir Madde Olup Kira Parasının Sözleşmede Yazılı Sürede Ödenmemesi Bu Madde Gereğince Davacı Tarafından Sözleşmenin Tek Taraflı Olarak Feshini Gerektirmediği)
ANAHTAR TESLİMİ (Kira Ödememesine Dayalı Tek Yönlü Akdin Feshi Yerinde Olmadığından Davalının Feshi Kabul Edip Kiralanana Ait Anahtarları Teslim Etmesi Cezai Şart Niteliğindeki Tazminat Sorumluğunu Doğurmadığı - Tahliye İstemi)
TEK TARAFLI FESİH (2886 S.K'nun 62. Md. Genel Hükümlere İlişkin Bir Madde Olup Kira Parasının Sözleşmede Yazılı Sürede Ödenmemesi Bu Madde Gereğince Davacı Tarafından Sözleşmenin Tek Taraflı Olarak Feshini Gerektirmediği - Tahliye İstemi)"
62Y6.HD18.6.2012E. 2012/5872 K. 2012/9082"KİRA ALACAĞI ( Kira Parasının Ödenmemesinin Kiralayana Fesih Hakkı Tanımayacağı - Kiracı Temerrüde Düşürülmeden Akdin Feshine Karar Verilemeyeceği )
SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN TAZMİNAT BEDELİ ( Kira Alacağı - Kira Parasının Ödenmemesinin Kiralayana Fesih Hakkı Tanımayacağı/Kiracı Temerrüde Düşürülmeden Akdin Feshine Karar Verilemeyeceği )
CEZAİ ŞART ( Kira Alacağı - Kira Parasının Ödenmemesinin Kiralayana Fesih Hakkı Tanımayacağı )
TEMERRÜT ( Kira Alacağı - Kiracı Temerrüde Düşürülmeden Akdin Feshine Karar Verilemeyeceği )"
62Y6.HD7.5.2012E. 2012/2472 K. 2012/6757"KİRA AKTİNİN FESHİ VE CEZAİ ŞART (Kira Sözleşmesine Göre Cezai Şart İçin Aktin Feshi Yanında Haklı Nedenle Fesih Koşulunun da Aranacağı/Davalının Aktin Feshini Kabul Etmesinin Cezai Şarttan da Sorumlu Olacağı Anlamına Gelmeyeceği )
CEZAİ ŞART TALEBİ (Kira Parasının Ödenmemesi Nedeniyle Taliye Davacı Açılması İçin 2886 S.K. Hükümlerinin Uygulanamaycağının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Aktin Feshinin Yerinde Olmadığından Cezai Şart İstenemeyeceği )
KİRA PARASININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TALİYE İSTEMİ (Borçlar Kanunun Kira Sözleşmesiyle İlgili Hükümlerine Göre Tahliye Talebine Bulunacağı - 2886 S.K. 62 M. Göre Kira Aktinin Feshinin Geçerli Olmadığı/Cezai Şart Koşulları Oluşmadığı )
KİRA AKTİNİN FESHİNİ DAVALININ KABUL EDEREK ANAHTARLARI TESLİM ETMESİ (Kira Aktinin Tek Taraflı Olarak Feshinin Yerine Olmadığı - 818 S.K. 260 M. Göre İşlem Yapılacağı/Cezai Şart Koşullarının Oluşmadığının Mahkemece Gözetileceği )
HAKLI NEDENLE KİRA AKTİNİN FESHİ (Davalının Feshi Kabul Ederek Kiralananın Anahtarlarını Teslim Etmesinin Dava Konusu Feshi Haklı Nedenle Fesih Haline Getirmeyeceği - Kira Sözleşmesine İlişkin Borçlar Kanunun Dikkate Alınacağı/Cezai Şart )"
62Y6.HD17.10.2011E. 2011/6561 K. 2011/10905"KİRA BEDELİ VE KİRA TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Kiralananın Devir Sözleşmesiyle Devir Alan Kişiye Teslim Edildiğine ve Dava Dışı Kişi Tarafından Kullanıldığına Dair Dosyada Bir Belge Bulunmadığı - Davalı Kiracının Sözleşmeye Aykırı Davrandığından Bahsedilemeyeceği)
SÜRELİ İHTAR ( Kiracıya Sözleşmeye Göre Keşide Edilmiş Süreli İhtar Bulunmadığı - Süreli İhtar Gönderilmeden Aktin Feshedilmesi ve Bir Yıllık Tazminatın İstenmesinin Doğru Olmadığı)
DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Devir Alan Kişiye Teslim Edildiğine ve Dava Dışı Kişi Tarafından Kullanıldığına Dair Dosyada Bir Belge Bulunmadığı - Davalı Kiracının Sözleşmeye Aykırı Davrandığından Bahsedilemeyeceği)
İDARENİN KİRA SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHİ ( Kiracıya Sözleşmeye Göre Keşide Edilmiş Süreli İhtar Bulunmadığı - Süreli İhtar Gönderilmeden Aktin Feshedilmesi ve Bir Yıllık Tazminatın İstenmesinin Doğru Olmadığı)"
62Y15.HD15.1.2008E. 2007/210 K. 2008/101"PAZARLIK YOLUYLA YAPILAN İHALE ( Mektupların Geri Verilmesi ve Uğranılan Menfi Zararının Ödetilmesi İstemi - Davalı İdarece İhale Kararının İptal Edilmesi İdari İşler Niteliğinde Bulunduğundan Uyuşmazlığın İdari Yargı Mercilerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
MENFİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Pazarlık Yoluyla Yapılan İhale Sonucu - Davalı İdarece İhale Kararının İptal Edilmesi İdari İşler Niteliğinde Bulunduğundan Uyuşmazlığın İdari Yargı Mercilerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
GÖREV ( Pazarlık Yoluyla Yapılan İhale/Davalının Şartnameyi Hatalı Düzenlemesi Nedeniyle Sözleşmenin İmzalanmadığı/Menfi Zararın Tahsili İstemi - Davalı İdarece İhale Kararının İptal Edilmesi İdari İşler Niteliğinde Bulunduğundan İdari Yargının Görevli Olduğu )
İHALE KARARININ İPTAL EDİLMESİ ( İdari İşler Niteliğinde Bulunduğundan İdari Yargının Görevli Olduğu - Pazarlık Yoluyla Yapılan İhale/Davalının Şartnameyi Hatalı Düzenlemesi Nedeniyle Sözleşmenin İmzalanmadığı/Menfi Zararın Tahsili İstemi )"
62Y6.HD25.6.2007E. 2007/6627 K. 2007/7997"BELDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ ( Boçlar Kanunu Hükümlerine Göre Kira Verilen Taşınmazda Kira Bedelinin Ödenmemesinin Tek Taraflı Fesih Yetkisi Vermediği - Kanunda Öngörülen Diğer Şartların Gerçekleşmesi Gerektiği Kiracıya Ödeme Fesih ve Tahliye Talebini İçeren İhtarname Gönedirlmediğinden Tahliye Kararının Hatalı Olduğu )
DEVLET İHALE KANUNU'NA GÖRE KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ ( Kira Sözleşmesi Geçerli Olduğu Sürece Fuzuli İşgalden Söz Edilemeyeceği - Kira Bedelinin Süresinde Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye İstenebilmesi İçin Borçlar Kanunu 260. Maddesindeki Diğer Şartların Gerçekleşmesinin Yanında Davacının Kira Bedelinin Süresinde Ödenmemesine Dayalı Tahliye İstemesi Gereği )
KİRA BEDELİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Borçlar Kanununa Göre Kiralama - Tahliye İstemi )"
62Y13.HD27.12.2005E. 2005/13277 K. 2005/19240"KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacı Kira Sözleşmesinde Belirtilen Saha Dışından Büyükşehir Belediyesinin Yer Göstermesi Nedeniyle Malzeme Aldığını Savunmuş İse de Belediyenin Yetkisi Dışında Yaptığı Bu İşlemin Davacıyı Haklı Kılmadığı )
BELEDİYENİN YETKİSİ DIŞINDA YAPTIĞI İŞLEM ( Davacı Kira Sözleşmesinde Belirtilen Saha Dışından Büyükşehir Belediyesinin Yer Göstermesi Nedeniyle Malzeme Aldığını Savunmuş İse de Bu İşlemin Davacıyı Haklı Kılmadığı )
FESİH SEBEBİ ( Kira Sözleşmesinin Haksız Olarak Feshedildiğinin Tespiti İle Muarazanın Giderilmesi - Sözleşmede Özel Olarak Düzenlenmiş Olan Fesih Sebebi Gerçekleştiğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
62Y13.HD23.11.2005E. 2005/10514 K. 2005/17273"TAZMİNAT TALEBİ ( İhaleyi Kazanan Firmanın Sözleşme Konusu Malzemeyi Süresinde Teslim Etmemesi Nedeniyle İhaleyi Feshedip Yeni İhale Yapan İdarenin İki İhale Arasındaki Farktan Dolayı Uğradığı Zarar İçin - Gelir Kaydedilen Kesin Teminat Miktarının Tazminattan Mahsup Edilemeyeceği )
İHALENİN ŞİRKETİN MALLARI SÜRESİNDE TESLİM ETMEMESİ NEDENİYLE İDARECE FESHİ ( Yeni İhale Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini Talebi - Gelir Kaydedilen Kesin Teminat Miktarının Tazminattan Mahsup Edilemeyeceği )
GELİR KAYDEDİLEN KESİN TEMİNATIN MAHSUP EDİLEMEMESİ ( İhaleyi Malların Süresinde Teslim Edilmemesinden Dolayı Fesheden İdarenin Yeni İhale Nedeniyle Uğradığı Zarar İçin Tazminat Talebi )"
62Y15.HD7.7.2005E. 2005/2083 K. 2005/4100"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedeli Olarak Fazla Ödenen Miktarın Tahsili - Davacı İdare Fesih İradesini Bildirdiğine Göre Dava Konusu Fazla Ödemeye İlişkin Eksik İşler Bedelinin Bu Tarihteki Fiyatları Göre Hesaplanması Gerektiği )
FAZLA ÖDENEN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesi - Davacı İdare Fesih İradesini Bildirdiğine Göre Dava Konusu Fazla Ödemeye İlişkin Eksik İşler Bedelinin Bu Tarihteki Fiyatları Göre Hesaplanması Gerektiği )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı İdare Fesih İradesini Bildirdiğine Göre Dava Konusu Fazla Ödemeye İlişkin Eksik İşler Bedelinin Bu Tarihteki Fiyatları Göre Hesaplanması Gerektiği )"
62Y13.HD8.2.2005E. 2004/17401 K. 2005/1770"DEVLETİN ÖZEL MÜLKÜ OLAN ARSAYI KİRALAYARAK ÜZERİNDE TESİS İNŞA EDEN KİRACILAR ( İdarenin Temerrüt Nedeniyle Akdin Feshi ve Tahliye İşlemine Karşı Muarazanın Men'i Talebi - Kira Akdinin 6570 Sayılı Yasaya Tabi Olmaması )
KİRA AKDİNİN FESHİ VE TAHLİYE İŞLEMİNE KARŞI MUARAZANIN MEN'İ TALEBİ ( Davalı İdareden Kiraladığı Arsa Üzerine Tesis İnşa Ederek İşleten Davacının Temerrüdü - Kira Akdinin 6570 Sayılı Yasaya Tabi Olmaması )
TEMERRÜT NEDENİYLE AKDİN FESHİ VE TAHLİYE İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN MUARAZANIN MEN'İ DAVASI ( Davacı Kiracının Davalı İdareden Kiraladığı Arsa Üzerine Tesis İnşa Ederek İşletmesine İlişkin Akdin 6570 Sayılı Yasaya Tabi Olmaması )
6570 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN KİRA AKDİ NİTELİĞİ ( Devletin Özel Mülkü Olan Arsayı Kiralayarak Üzerine Tesis İnşa Eden Davacının Temerrüdü - Akdin Feshi ve Tahliye İşlemine Karşı Açtığı Muarazanın Men'i Davası )"
62Y13.HD1.6.2004E. 2003/17123 K. 2004/8397"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Gelir Kaydedilen Kesin Teminat - Müteahhitin Tazminat Borcundan Mahsup Edilemeyeceği/Vazgeçme Yetkisi Bulunmayan Kurum Vekilinin Talebinin Davacı İdareyi Bağlamayacağı )
TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİ ( Sözleşmenin Feshi - Müteahhitin Tazminat Borcundan Mahsup Edilemeyeceği/Vazgeçme Yetkisi Bulunmayan Kurum Vekilinin Talebinin Davacı İdareyi Bağlamayacağı )
ISLAH ( Yolu ile Müddeabihin Artırılabileceği - Davacı Vekilinin Islah Yolu İle Tazminattan Mahsup Ettiğini Bildirdiği Kesin Teminatı da İsteyebileceği )
MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI ( Islah Yolu İle - Davacı Vekilinin Islah Yolu İle Tazminattan Mahsup Ettiğini Bildirdiği Kesin Teminatı da İsteyebileceği )"
62Y13.HD28.5.2004E. 2003/16681 K. 2004/8264"DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN ARSA ( Kiracı Tarafından Musakkaf Nitelikte Tesis ve Bina Yapılması Kiralananın Arsa Vasfını Kaldırmayacağı ve 6570 S.K. Uygulanmasını da Gerektirmeyeceği )
TAHLİYE ( 2886 S.K. Göre Kiraya Verilen Devletin Özel Mülkiyetinde Bulunan Arsa Kirasının Ödenmemesi - Kiracı Tarafından Musakkaf Nitelikte Tesis ve Bina Yapılmasının Arsa Vasfını Kaldırmayacağı/6570 S.K. Uygulanmasını Gerektirmeyeceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( 2886 S.K. Göre Kiraya Verilen Devletin Özel Mülkiyetinde Bulunan Arsa Kirasının Ödenmemesi - 6570 S.K. Uygulanamayacağı/Kiracı Tarafından Musakkaf Nitelikte Tesis ve Bina Yapılmasının Arsa Vasfını Kaldırmayacağı )
ARSA OLARAK KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ ( 2886 S.K. Göre/6570 S.K. Uygulanamayacağı - Kiracı Tarafından Musakkaf Nitelikte Tesis ve Bina Yapılması Kiralananın Arsa Vasfını Kaldırmayacağı )
KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( 2886 S.K. Göre Kiraya Verilen Devletin Özel Mülkiyetinde Bulunan Arsa/Kiracı Tarafından Musakkaf Nitelikte Tesis ve Bina Yapılmasının Arsa Vasfını Kaldırmayacağı - Tahliye Kararı Verilmesi Gereği )"
62Y13.HD21.10.2003E. 2003/7812 K. 2003/12369"İHALE KONUSU EDİMİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İhale Konusu İşin Şartname Hükümlerine Uygun Olarak Üretileceğinin Taahhüt Edilmesi - Yüklenici Kendisine Verilen Sürede Edimlerini Yerine Getirmemesinin Basiretli Bir Tacirden Beklenen Davranış Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Yüklenici Verdiği Teklif Mektubunda Teknik Şartnameyi Okuyup İşi Şartname Hükümlerine Göre Yapacağını Beyan Etmesi - Basiretli Bir Tacir Gibi Davranmayarak İhale Konusu İşi Süresinde Yapmayan Yüklenicinin Teminatının İrat Kaydedilmesinin Yasaya Uygun Olduğu )
BASİRETLİ BİR İŞ ADAMI GİBİ HAREKET ETME ZORUNLULUĞU ( Yüklenicinin Şartnameyi Okuyup İşi Şartname Hükümlerine Göre Yapacağını Beyan Etmesi - Yüklenici İhaleden Önce İhale Konusu İşin Teknik Şartnameye Uygun Üretilip Üretilemeyeceğini Tespit Edip Sonucuna Göre Hareket Etmesi Gerektiği )"
62Y13.HD2.10.2003E. 2003/6237 K. 2003/11099"İHALE KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tazminat Davası - Davalının Satmayı Taahhüt Ettiği Domateslerin 3. Taksiti Olan 30.000. Kg Domatesi Davacı İdarenin İhtarına Rağmen Teslim Etmemesi )
İHALENİN FESHİ ( Teminatın Gelir Yazılması Ve Hesabın Genel Hükümlere Göre Tasfiye Edilmesi - Davacı İdarenin İhtarına Rağmen Malı Teslim Etmemek/Tazminat Davası )
TAZMİNAT DAVASI ( Davalının İhale Kanununa Göre Yapılan Sözleşmeye Uymayıp İdarenin Yeniden Daha Yüksek Meblağla İhale Bedeli Ödemek Zorunda Kalması )
TEMİNAT ( İhale Kanununa Göre Yapılan Sözleşmenin Feshi Durumunda Gelir Kaydedilmesi - İki İhale Arasındaki Fark Talebi )
MENFİ ZARAR ( İhale Kanununa Göre Yapılan Sözleşmenin Feshi Durumunda İdarenin Sözleşmenin Yerine Getirileceğine Güvenmekten Doğan Zararlarını Talep Edebileceği )"
62Y13.HD14.4.2003E. 2003/222 K. 2003/4343"TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Taahhütlerini Yerine Getirmemesinden Doğan Zararın Tazmini ve Gecikme Cezası ile Talep Olunan Reeskont faizi )
İHALE ŞARTNAMESİ ( Sözleşme ile İhale Şartnamesinin Hukuki Etkisi )
GECİKME SÜRESİ ( Sözleşme ile İhale Şartnamesinin Hukuki Etkisi )"
62Y13.HD25.2.2003E. 2002/12854 K. 2003/1843"ALACAK DAVASI ( Davacının Turşu Alımı İle İlgili Davalı İle Yaptığı Sözleşmenin Davalı Tarafından İfa Edilmemesi Üzerine Uğramış Oldukları Zararın Tahsili İçin Açmış Oldukları Dava Olması )
BİLİRKİŞİR RAPORU ( Yerel Mahkemece Bilirkişi Tarafından Belirlenen Menfi Zararın Ödetilmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MENFİ ZARAR ( Yerel Mahkemece Bilirkişi Tarafından Belirlenen Menfi Zararın Ödetilmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Sözleşmenin Feshi Halinde İrat Kaydedilen Kesin Teminatın Yüklenicinin Borcuna Mahsup Edilemeyeceğinin Açıkça Belirtilmiş Olması )"
62Y19.HD2.7.2002E. 2001/7257 K. 2002/5130"ALACAK DAVASI ( Davacı Beyanında Sadece İhalede Belirtilen Asgari Rakamdan Herhangi Bir Arttırma Yapmayacağını Belirtmiş Olması Nedeniyle Kati Teminat Mektubunun İrat Kaydedilememesi )
TEMİNAT MEKTUBU ( Davacı Beyanında Sadece İhalede Belirtilen Asgari Rakamdan Herhangi Bir Arttırma Yapmayacağını Belirtmiş Olması Nedeniyle Kati Teminat Mektubunun İrat Kaydedilememesi )
İRAT OLARAK KAYDETME ( Davacı Beyanında Sadece İhalede Belirtilen Asgari Rakamdan Herhangi Bir Arttırma Yapmayacağını Belirtmiş Olması Nedeniyle Kati Teminat Mektubunun İrat Kaydedilememesi )
İHALEDEN VAZGEÇME ( Davacının İhalede Belirtilen Asgari Asgari Rakamdan Herhangi Bir Artırma Yapmayacağını Bildirmiş Olmasının Vazgeçme Beyanı Niteliğinde Olmaması )"
62Y13.HD13.5.2002E. 2002/3328 K. 2002/5513"TAZMİNAT DAVASI ( Davalının İhale Sonucu Teslimini Taahhüt Ettiği Malzemeleri Teslim Etmemesi Üzerine Yeniden Yapılan İhalede Malzemelerin Daha Yüksek Bedelle Satın Alınması )
MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI
MENFİ ZARARIN TESPİTİ ( Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Uğranılan Menfi Zararın Tespiti )
İHALE ÜZERİNE KALAN DAVALININ SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ ( Davacının Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Uğranılan Menfi Zararın Tespiti )
İRAT KAYDEDİLEN TEMİNATIN TAZMİNATTAN MAHSUBU ( İhalenin Feshi Halinde İrad Kaydedilen Teminatın Tazminattan Mahsup Edilememesi )"
62Y13.HD7.3.2002E. 2002/488 K. 2002/2221"TAZMİNAT DAVASI ( Davalının İhale Kanununa Göre Yapılan Sözleşmeye Uymayıp İdarenin Yeniden Daha Yüksek Meblağla İhale Bedeli Ödemek Zorunda Kalması )
İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Teminatın Gelir Kaydedilmesi )
TEMİNAT ( İhale Kanununa Göre Yapılan Sözleşmenin Feshi Durumunda Teminatın Gelir Kaydedilmesi )
MENFİ ZARAR ( İhale Kanununa Göre Yapılan Sözleşmenin Feshi Durumunda İdarenin Menfi Zararlarını Talep Edebilmesi )
İDARENİN MENFİ ZARAR TALEBİ ( İdarenin Sözleşmenin Yerine Getirileceğine Güvenmekten Doğan Zararlarının İstenebilmesi )"
62Y13.HD31.1.2002E. 2001/11083 K. 2002/891"ALACAK DAVASI ( Davalının İhale İle Üstlendiği İşi Yapmaması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
İHALE SÖZLEŞMESİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Menfi Zararın Tespiti )
MENFİ ZARARIN TESPİTİ ( İlk İhaleye Davalının Dışında Katılanların Olması Halinde Davalıdan Sonra En Uygun Teklif Yapanın Teklifindeki Birim Fiyatın Kaçırılan Fırsat Kabul Edilmesi )"
62Y19.HD22.3.1999E. 1998/7597 K. 1999/1918"ZORUNLU NEDEN ( Yabancı Ülkenin Ton Başına Fon Uygulaması - Taşıma Şeklini Değiştirmesi )
YABANCI ÜLKENİN İTHALAT ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMASI ( Temerrüd - Zorunlu Neden )
TEMERRÜDE DÜŞÜRME TARİHİNİN SAPTANMASI ( Zorunlu Neden Bulunduğu İddiası )
İHALE ŞARTLARI ( Birinci ile İkinci İhale Şartlarının Aynı Olup Olmadığının Saptanması Zorunluluğu )"
62Y13.HD16.2.1999E. 1999/504 K. 1999/908"İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK ( Menfi zarar )
MÜSBET ZARAR ( İki ihale arasındaki fark )
MENFİ ZARAR ( İki ihale arasındaki fark )
AKDİN FESHİ ( Teminatın Gelir Kaydedilememesi )"
62Y13.HD20.10.1998E. 1998/7612 K. 1998/7992"İKİ İHALE BEDELİ ARASINDAKİ FARK ( İkinci İhalenin Makul Sürede Yapılıp Yapılmadığının Tespitine Esas Alınacak Tarih )
İKİNCİ İHALE ( Makul Sürede Yapılıp Yapılmadığının Tespiti )
MENFİ ZARAR ( Tespit İçin Esas Alınacak Fiyatlar )
TEMİNAT ( Müteahhidin Borcuna Mahsup Edilememesi )"
62YHGK18.6.1997E. 1997/19-131 K. 1997/543"MÜTERAFİK KUSUR ( İhaleyi Fesheden Tarafın Mehil Vererek Kesin Süreli Sözleşmeyi Şarta Bağlaması )
İHALENİN FESHİ ( Feshedenin Müterafik Kusuru )
TAZMİNAT ( Müterafik Kusur )"
62Y13.HD24.10.1996E. 1996/7355 K. 1996/9065"TAZMİNAT DAVASI ( Satıcının Taahhüdünü Yerine Getirmemek Suretiyle Sözleşmenin Feshine Neden Olması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
SATICININ TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ ( İdarenin Müşterinin Taahhüdünü Yerine Getirmemesi Durumunda Göndereceği İhtarda Olması Gerekenler )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Müşterinin Taahhüdünden Vazgeçmesi Veya Taahhüdünü Şartname ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirmemesi Nedeniyle )"
62Y13.HD16.4.1996E. 1996/3653 K. 1996/3920"DEVALÜASYON ( Borçlunun Devalüasyonu İleri Sürerek Borcunu Yerine Getirmemesi )
BASİRETLİ İŞADAMI ( Fiyatlardaki Aşırı Artışı Önceden Öngörebilmesi Gereği )
SÖZLEŞMELERDE AŞIRI GÜÇLÜK ( İşlem Temelinin Çöktüğünü Göstermemesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Sadece Menfi Zarar İstenebilmesi )
MENFİ ZARAR ( İlk İhaleye Katılarak En Uygun Fiyatı Veren Diğer Kişi ile Sözleşme Yapılamamasından Dolayı İdarenin Uğradığı Zarar )"
62Y15.HD5.10.1995E. 1995/2992 K. 1995/5285"İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK ( İlk Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmemesi Üzerine İşin Bir Kısmının Daha Yüksek Fiyatla Başkasına İhale Edilmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Borçlu Temerrüde Düşürülmemişse Dava Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Reddedilen Kısmı İçin Davalı Yararına )"
62Y15.HD18.9.1995E. 1995/4410 K. 1995/4735"ESER SÖZLEŞMESİ ( İlk İhalenin Feshi Dolayısıyla İş Sahibinin Uğradığı Zarar )
TEMERRÜT FAİZİ ( Temerrüt İhtarı Yapılmamışsa İhale Tarihinden İtibaren İstenememesi )
MENFİ ZARAR ( İlk İhalenin Feshedilip Ayrı İhale Yapılması Halinde )
TEMERRÜT İHTARI ( Menfi Zararın Ödenmesi İçin )"
62Y13.HD11.4.1995E. 1995/2636 K. 1995/3650"DEVLET İHALE KANUNU ( Sözleşmenin Feshi İçin Öngörülen İhtarlı Süre İçin Cezai Şartın Karar Altına Alınıp Alınmaması )
CEZAİ ŞART ( Sözleşmenin Feshi İçin Öngörülen İhtarlı Süre )
MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI ( Cezai Şart-Devlet İhale Kanununa Göre )"
62Y13.HD27.2.1995E. 1995/1133 K. 1995/1891"TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Taahhüdünde Bulunan Malları Teslim Etmeyerek İdarenin Zarara Uğraması Nedeniyle )
BORÇLU OLAN MÜŞTERİNİN TEMERRÜDÜ ( Alacaklının İfa İle Birlikte Geciken İfa Dolayısıyla Zararı Veya İfadan Derhal Vazgeçip Olumlu Zararını İsteyememesi )
MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI ( Alacaklının İfa İle Birlikte Geciken İfa Dolayısıyla Zararı Veya İfadan Derhal Vazgeçip Olumlu Zararını İsteyememesi )
FESİH HAKKI ( Borçlu Olan Müşterinin Temerrüdü Halinde )"
62Y13.HD25.11.1994E. 1994/8919 K. 1994/10468"TAZMİNAT DAVASI ( İhalenin Feshi Nedeniyle )
İHALENİN FESHİ HALİNDE TAZMİNAT ( Fesih Halinde Teminatın Gelir Yazılması ve Hesabın Genel Hükümlere Göre Tasfiye Edilmesi )
FESİH HAKKI ( İhalenin Feshi Halinde İstenecek Tazminat Miktarının Saptanması )"
62Y13.HD1.11.1994E. 1994/7280 K. 1994/9464"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Borcun Zamanında İfa Edilmemesi Sebebiyle Hazine Tarafından )
MENFİ ZARARIN TAZMİNİ ( Borcun Zamanında İfa Edilmemesi Sebebiyle İdarenin Akdi Feshetmiş Olması )"
62Y13.HD1.11.1994E. 1994/7129 K. 1994/9463"TAZMİNAT DAVASI ( İhale İle Satın Alınan Malın Teslim Edilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zarar )
İHALENİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Alacaklarının Seçimlik Haklarının Olması )
FESİH HAKKI ( İhale İle Üstlenilen Sorumluluğun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Alacaklının Seçimlik Haklara Sahip Olması )"
62Y15.HD12.5.1994E. 1994/545 K. 1994/3093"VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Sözleşme Dışı İşlerin Zaruri Olması Halinde )
TAZMİNAT HESABI ( Eser Sözleşmelerinden Doğan Anlaşmazlıklarda )
MENFİ ZARAR ( Feshin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Gerçekleşmemiş İşler Dolayısıyla İstenebileceği )
FİZİKİ ORAN ( Yapılmayan Kısmın Tüm İşe Göre Fiziki Oranının Bulunmasında Gayrı Melhuz İşlerin Hesaba Katılmayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kar Mahrumiyeti İstenemeyeceği )
KAR MAHRUMİYETİ ( Müspet Zarar Kapsamında Olması )
OY ÇOKLUĞUYLA VERİLEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ek Rapor Alınmadan ve Gerekçe Gösterilmeden Rapora itibar Edilememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Oy Çokluğu ile Verilen )"
62Y13.HD25.5.1993E. 1993/2905 K. 1993/4544"İHALENİN FESHİ ( Geçersiz Sözleşmeye Dayanarak Müspet Zararın Tazmininin İstenememesi )
MÜSBET ZARAR ( İhaleyi Fesheden İdarenin İsteyememesi )
MENFİ ZARAR ( Sözleşmenin Feshi Halinde Tazmininin İstenebilmesi )"
62Y15.HD2.2.1993E. 1992/2505 K. 1993/402"DELİL SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi )
BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ ( Sözleşme Eki Olarak Delil Sözleşmesi Niteliğinde Olması )
TEMERRÜT FAİZİ ( Ödeme İhtarı Olup Olmamasına Göre )
TEMİNATIN İRAD KAYDI ( Yüklenicinin İş Sahibi İdareye Borcundan Mahsubu Gereği )
ÖDEME İHTARI ( Temerrüt Fazinin Başlangıcı )"

DANIŞTAY

62D10.D18.10.2006E. 2003/6177 K. 2006/5802"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZIN KİRALANMASI ( Kiracının Kira Süresi Sonunda Tahliye Etmemesi - İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin Ecrimisil İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu )
ECRİMİSİL ( Kiracının Kira Süresi Sonunda Taşınmazı Tahliye Etmemesi/İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu - Devletin Hüküm ve Tasaarrufu Altındaki Taşınmazın Kiralanması )
TAHLİYE ( Devletin Hüküm ve Tasaarrufu Altındaki Taşınmazın Kiralanması - Kiracının Kira Süresi Sonunda Tahliye Etmemesi/İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin Ecrimisil İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu )
KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN SÖZLEŞME SÜRESİ SONA ERDİĞİ HALDE KİRACININ TAŞINMAZI TAHLİYE ETMEMESİ HALİNDE İDARECE TAHLİYE EDİLECEĞİNE İLİŞKİN KURAL ( Ecrimisil İstenilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
62D6.D17.6.1997E. 1996/3976 K. 1997/3037"İHALEDEN SONRA YAPILAN SÖZLEŞMENİN FESHİ ( İhaleden Sonra Sözleşmeyle İlgili Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Çözüleceği )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( İhaleden Sonra Yapılan Sözleşmenin Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhaleden Sonra Yapılan Sözleşmenin Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )"

UYUŞMAZLIK

62UMH16.6.2003E. 2003/47 K. 2003/51"İHALE ( Kesinleşmesi Üzerine Yapılan Sözleşme İle Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Teminatın İrat Kaydedilmesi - Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle - Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
SÖZLEŞME ( Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Teminatın İrat Kaydedilmesi/Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME İLE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kesinleşen İhale Üzerine Yerine Getirilmemesi - Teminatın İrat Kaydedilmesi/Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )"
62UMH10.3.2003E. 2002/92 K. 2003/1"KESİN TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
YÜKLENİCİYE AİT TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
İHALE ÜZERİNE YAPILAN SÖZLEŞME İLE EKİ ŞARTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlem - Davanın Çözüm Yeri)
ŞARTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlem - Davanın Çözüm Yeri)"

SAYIŞTAY

62STKK9.2.1993 K. 22931"TEMİNAT MEKTUBUNUN GELİR KAYDEDİLMESİ ( Sözleşmenin İdare Tarafından Feshedilmesi - Bu İşlemi Yapmayan Hesap Müdürünün Tek Başına Sorumlu Tutulması Gereği )
BELEDİYENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ ( Taahhüdünü Zamanında Yerine Getirmeyen Müteahhit - Teminat Mektubunun Gelir Kaydedilmesi Gerektiği Halde Bu İşlemi Yapmayan Hesap Müdürünün Tek Başına Sorumlu Tutulması Gereği )
BELEDİYE HESAP MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU ( Taahhüdünü Zamanında Yerine Getirmeyen Müteahhit - Teminat Mektubunun Gelir Kaydedilmemesi )"

Madde 63

YARGITAY

63Y15.HD8.12.2016E. 2016/3077 K. 2016/5062"ALACAK DAVASI (Sözleşmedeki İhale İndirimi İle Taahhütnamede Belirtilen Yüzde Otuz Beş İhale İndirimi Arasındaki Farkın Davacı Alacağına Ayrıca İlave Edilmesinin Yasal Dayanağı Olmadığı - Bilirkişi Raporunda Sözleşme Kapsamında Eksik Ödenen Tenzilat Farkı Tutarı Olarak Hesaplanan Bedele Dair İstemin Reddi Gerektiği)
ESER SÖZLEŞMESİ (Yüzde Otuz Oranından Fazla Artışın Temel Tünel ve Benzeri İşler İle Tabii Fatler Gibi Nedenlerden İleri Gelmesi Halinde İdarenin İsteği Müteahhidin Kabulü ve İlgili Bakanın Onayı İle Süre Hariç Aynı Sözleşme ve Şartname Hükümleri İçinde Müteahhide Yaptırılabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği)
İHALE İNDİRİMİ (Yüzde Otuz Fazlası Keşif Artışının 2886 S. K.'nun 63. Md. Hükmünde Gösterilen Sebeplerden Kaynaklanmadığı - Yüzde Otuz Fazlası Artan İmalâtın Yüzde Otuz Beş İhale İndirimi İle Hesaplanması Gerektiği/Alacak Davası)
TEMERRÜT (Davacının İhtarname İle Davalıdan Alacağının Ödenmesini İstediği/Davalının Davacıya Yazdığı Yazıda Davacının Alınan İhtarnamesini İlgi Tutarak Ödeme Yapmayacağını Bildirdiği - Faizin Temerrüt Cevabi İhtar Tarihinden Başlatılması Gerektiği)"
63YCGK30.10.2007E. 2006/4MD-326 K. 2007/220"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Karayollarına Ait Yolun Yapımının İhaleye Çıkarılmadan Belirli Bir Firmaya Verilmesi Yönündeki İşlemin Bakan Oluruna Sunulması )
İHALE YAPILMADAN İŞ VERİLMESİ ( 2286 Sayılı Yasanın 63. Maddesine Göre Hareket Edilmiş Olması ve Herhangi Bir Şahıs Lehine Kamu Zararına Hareketten Söz Edilememesi-Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmaması )
İDARENİN ZARARA UĞRAMASI ( İhaleye Çıkarılmadan İşin Yapılmasının Bir Firmaya Verilmesi-2286 Sayılı Yasanın 63. Maddesine Göre Hareket Edilmiş Olması ve Herhangi Bir Şahıs Lehine Kamu Zararına Hareketten Söz Edilememesi )
MÜSTEŞARIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( İhaleye Çıkarılmadan İşin Yapılmasının Bir Firmaya Verilmesi-2286 Sayılı Yasanın 63. Maddesine Göre Hareket Edilmiş Olması ve Herhangi Bir Şahıs Lehine Kamu Zararına Hareketten Söz Edilememesi )"
63Y15.HD13.11.1997E. 1997/3474 K. 1997/4850"SÖZLEŞME DIŞI YAPILAN İŞLER ( Keşif Artışı Dışındaki - Hükmedilecek Bedel )
KEŞİF ARTIŞI DIŞINDAKİ SÖZLEŞME DIŞI YAPILAN İŞLER ( Hükmedilecek Bedel )"

DANIŞTAY

63D10.D28.3.2005E. 2004/12625 K. 2005/1363"İHALE ( Keşif Artışının Kısmen İptal Edilmesine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yeri Tarafından Çözümlenmesi Gereği )
KEŞİF ARTIŞININ KISMEN İPTAL EDİLMESİ ( İhale İşi İle İlgili - İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yeri Tarafından Çözümlenmesi Gereği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Şirketin Yapımını Üstlendiği İhale İşi İle İlgili Keşif Artışının Kısmen İptal Edilmesine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava )"
63IDDGK7.3.1997E. 1996/574 K. 1997/214"FİYAT FARKI ( Farkın Ödenmemesine Neden Olabilecek Biçimde Kararname İle Getirilen Sınırlama )
İHALE İŞLEMLERİ ( Fiyat Farkının Ödenmemesine Neden Olabilecek Biçimde Kararname İle Getirilen Sınırlama )"
63D1.D5.4.1995E. 1995/62 K. 1995/60"İHALE KANUNU ( İl Özel İdareleri ve Belediyeler Bakımından İçişleri Bakanlığının Bağlı Bulunulan Ya da İlgili Bakanlık Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BELEDİYELER ( İçişleri Bakanlığının Bağlı Bulunulan Ya da İlgili Bakanlık Olarak Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )
İL ÖZEL İDARELERİ ( İçişleri Bakanlığının Bağlı Bulunulan Ya da İlgili Bakanlık Olarak Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI YA DA İLGİLİ KURULUŞLAR ( İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )
BAĞLI BULUNULAN YA DA İLGİLİ BAKANLIK ( İl Özel İdareleri ve Belediyeler Bakımından İçişleri Bakanlığının Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )"
63D1.D31.12.1992E. 1992/357 K. 1992/405"İKİ DAİRE ARASINDA ORTAYA ÇIKAN ALACAK BORÇ İLİŞKİSİ ( Sona Erdirilmesi Amacıyla Tasfiyesi Tamamlanmış Taahhüt İşine İlişkin Ek Sözleşme Yapılamaması )
EK SÖZLEŞME ( İki Daire Arasında Ortaya Çıkan Alacak Borç İlişkisinin Sona Erdirilmesi Amacıyla Tasfiyesi Tamamlanmış Taahhüt İşine İlişkin Yapılamaması )"

UYUŞMAZLIK

63UMH18.11.1991E. 1991/41 K. 1991/42"İHALE SÖZLEŞMESİNİN İDARECE FESHİ (Uğranılan Zarar İçin Açılan Tazminat Davası)
TAZMİNAT DAVASI (Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan İhale Sözleşmesinin İdarece Feshi Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Açılan)
SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE YAPTIĞI KİRA SÖZLEŞMESİ İDARECE FESHEDİLEN KİRACI (Tazminat Talebi)
KİRA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE İDARECE FESHEDİLEN KİRACI (Uğradığı Zararlar İçin Tazminat Talebi)"

SAYIŞTAY

63SİBGKK2.10.2006E. 2006/1 K. 5168/1"DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN BARAJ İNŞAATLARI (İşin Sözleşmesindeki İlk Keşif Cetvelinde Bulunmayan ve İlave Keşiflerle Sonradan Muhtevaya Alınan Köprü Yapımlarında Köprü İnşaatı Zammı Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı)
KÖPRÜ İNŞAATI ZAMMI (Ödenmesinin Mümkün Bulunmaması - DSİ Genel Müdürlüğünce Yürütülen Baraj İnşaatları/İşin Sözleşmesindeki İlk Keşif Cetvelinde Bulunmayan ve İlave Keşiflerle Sonradan Muhtevaya Alınan Köprü Yapımları)
SÖZLEŞMEDE İLK KEŞİF CETVELİNDE BULUNMAYAN KÖPRÜ YAPIMLARI (Sonradan Muhtevaya Alınan/Köprü İnşaatı Zammı Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı - DSİ Genel Müdürlüğünce Yürütülen Baraj İnşaatları)
İLAVE KEŞİFLERLE MUHTEVAYA ALINAN KÖPRÜ YAPIMLARI (DSİ Genel Müdürlüğünce Yürütülen Baraj İnşaatları/İşin Sözleşmesindeki İlk Keşif Cetvelinde Bulunmayan - Köprü İnşaatı Zammı Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı)"
63S6.D8.2.2001 K. 10198"MÜTEAHHİDE EK SÜRE VERİLMESİ ( İdarenin Takdirine Bırakıldığı - Keşif Artışı İle İşin Toplam Süresinin Mukayesesi Yoluyla Bulunan Süreden Fazla Olduğunu İleri Sürerek İşin Geciktirildiğinin Söylenemeyeceği )
EK SÜRE ( Müteahhide Verilen - Nasıl Hesaplanacağı Konusunda Herhangi Bir Düzenleme Yapılmamış Olduğu/İdarenin Takdirine Bırakıldığı )
İDARENİN TAKDİRİ ( Müteahhide Ek Süre Verme - Nasıl Hesaplanacağı Konusunda Herhangi Bir Düzenleme Yapılmamış Olduğu )"
63SGKK8.7.1996 K. 4852/1"BİRİM FİYAT FARKI ( Kanuni Keşif Artışından Dolayı Verilen Süre Nedeniyle/... Sarayı Kazan Dairesinin Doğalgaza Dönüşümü - 88/13181 Sayılı Kararname Hükümlerine Göre Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
KANUNİ KEŞİF ARTIŞI ( Dolayı Verilen Süre Nedeniyle Birim Fiyat Farkı/... Sarayı Kazan Dairesinin Doğalgaza Dönüşümü - 88/13181 Sayılı Kararname Hükümlerine Göre Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
İHALE ( İdarece Keşif Artışı Yapılması Nedeniyle İşin Bir Kısmının Ertesi Yıl Gerçekleştirilmiş Olması - 88/13181 Sayılı Kararname Hükümlerine Göre Birim Fiyat Farkı Ödenemeyeceği )"
63STKK9.2.1993 K. 22931"TEMİNAT MEKTUBUNUN GELİR KAYDEDİLMESİ ( Sözleşmenin İdare Tarafından Feshedilmesi - Bu İşlemi Yapmayan Hesap Müdürünün Tek Başına Sorumlu Tutulması Gereği )
BELEDİYENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ ( Taahhüdünü Zamanında Yerine Getirmeyen Müteahhit - Teminat Mektubunun Gelir Kaydedilmesi Gerektiği Halde Bu İşlemi Yapmayan Hesap Müdürünün Tek Başına Sorumlu Tutulması Gereği )
BELEDİYE HESAP MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU ( Taahhüdünü Zamanında Yerine Getirmeyen Müteahhit - Teminat Mektubunun Gelir Kaydedilmemesi )"
63SGKK22.5.1992 K. 4735/1"İŞ ARTIŞI ( Zorunlu Görülen Değişiklik - Devlet İhale Kanununun 63'üncü Maddesi Kapsamında Mütalaasının Mümkün Olduğundan Yeni İmalatın da İşin Müteahhidi Olan Firmaya Yaptırılması )
İHALE ( Zorunlu Görülen Değişiklik Nedeniyle İş Artışı - Devlet İhale Kanununun 63'üncü Maddesi Kapsamında Mütalaasının Mümkün Olduğundan Yeni İmalatın da İşin Müteahhidi Olan Firmaya Yaptırılması )"

Madde 64

YARGITAY

64Y6.HD12.10.2015E. 2015/8591 K. 2015/8302"İMAR AMAÇLI ESASLI TADİLAT NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmazın Davalıya 2886 S. K. Gereğince İhale İle Kiraya Verilip Verilmediğinin Araştırılacağı - İhale İle Kiraya Verilmiş Olması Halinde Sözleşme Sonunda Kira Sözeleşmesi Sona Ereceğinden Davalı Fuzuli Şagil Duruma Düşeceğinden 6570 Sayılı Kanun'un 7/ç Maddesine Göre Dava Açılamayacağı/Kiralananın Belediyeye Terkin Edildiği Bildirildiğinden Davacının Sıfatı Üzerinde de Durularak Karar Verileceği )
TAŞINMAZIN 2886 S.K. GEREĞİ İHALE İLE KİRAYA VERİLİP VEİLMEDİĞİNİN ANLAŞILAMAMASI ( İmar Amaçlı Esaslı Tadilat Nedeniyle Tahliye İstemi - İhale İle Kiraya Verilmiş Olması Halinde Sözleşme Sonunda Kira Sözeleşmesi Sona Ereceğinden Davalı Fuzuli Şagil Duruma Düşeceğinden 6570 Sayılı Kanun'un 7/ç Maddesine Göre Dava Açılamayacağı/Kiralananın Belediyeye Terkin Edildiği Bildirildiğinden Davacının Sıfatı Üzerinde de Durularak Karar Verilmesi Gerektiği ) "
64Y14.HD29.1.2009E. 2008/14719 K. 2009/963"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Belediye Meclisince Verilmiş Açık Bir Yetki Bulunmadan ve Daha Sonra İptal Edilen Encümen Kararı İle Davalıya İhale Edilen ve Halen Davalının Kullanımında Bulunan Belediye Taşınmazları Hakkında Kabulü Gereği )
BELEDİYE MECLİSİ ( Verilmiş Açık Bir Yetki Bulunmadan ve Daha Sonra İptal Edilen Encümen Kararı İle Davalıya İhale Edilen ve Halen Davalının Kullanımında Bulunan Belediye Taşınmazlarına Elatmanın Önlenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ ( Belediyeye Ait Taşınmazların Üç Yılı Aşan Kiralanması ve Üzerinde Otuz Yılı Aşan Ayni Hak Tesisi İşlemlerinde Belediye Meclisinin Yetkili Kılındığı )
ENCÜMEN KARARI ( Verilmiş Açık Bir Yetki Bulunmadan ve Daha Sonra İptal Edilen Encümen Kararı İle Davalıya İhale Edilen ve Halen Davalının Kullanımında Bulunan Belediye Taşınmazlarına Elatmanın Önlenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
64Y1.HD10.7.2007E. 2007/4644 K. 2007/7842"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazların Mülkiyetinin Devrini Öngörecek Nitelikte Yapılan Temliknamenin Yasal Olmadığı - Temlik Alanın Davada Yasal Açıdan Sıfatının Varlığının Kabul Edilemeyeceği )
TEMLİKNAMENİN YASAL OLMAMASI ( Temlik Alanın Davada Yasal Açıdan Sıfatının Varlığının Kabul Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
HUSUMET ( Taşınmazların Mülkiyetinin Devrini Öngörecek Nitelikte Yapılan Temliknamenin Yasal Olmadığı - Temlik Alanın Davada Yasal Açıdan Sıfatının Varlığının Kabul Edilemeyeceği )"
64Y1.HD14.4.2005E. 2005/3163 K. 2005/4593"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Davalının Kira İlişkisi Bulunduğu İddiası - Belediyeye Ait Taşınmazlarn Belediye Encümen Kararıyla Kiraya Verilebileceği )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI ( Belediye Encümen Kararı Bulunması Şartı - Geçersiz Kira Sözleşmesine Dayalı Haksız İşgal Nedeniyle Elatmasının Önlenmesi ve Ecrimisile Hükmedilmesi Gereği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Belediye Encümen Kararına Dayanmayan Belediyeye Ait Taşınmazın Kiralanmasına İlişkin Sözleşme - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebinin Kabulü Gereği )"
64Y13.HD21.2.2003E. 2002/12997 K. 2003/1639"UYARLAMA DAVASI ( Davacının Yapmış Olduğu Kira Sözleşmesinde Ekonomik Kriz Nedeniyle Edimler Arasındaki Dengenin Bozulması Dolayısıyla Açılmış Dava Olması )
SÖZLEŞMENİN ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta Sözleşmenin Özelliği İtibariyle Uyarlama Davasının Açılamamasının Gözetilmesinin Gerekmesi )
KUSUR ( Hiçkimsenin Kendi Kusuruna Dayanarak Bundan Lehine Bir Sonuç Çıkaramaması )
FESİH HAKKI ( Davalının Davacının Sözleşmedeki Edimleri İfa Etmediğinden Dolayı Akti Fesih Hakkının Bulunması )"
64Y13.HD15.2.2002E. 2001/12771 K. 2002/1613"TAHLİYE DAVASI ( Belediyenin Kiraya Verdiği Taşınmazların Tahliyesi Hakkında 6570 Sayılı Yasanın Uygulanması )
BELEDİYENİN KİRAYA VERDİĞİ TAŞINMAZ ( Taşınmazların Tahliyesi Hakkında 6570 Sayılı Yasanın Uygulanması )
6570 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Belediyenin Kiraya Verdiği Taşınmazların Tahliyesi Hakkında 6570 Sayılı Yasanın Uygulanması )"
64Y13.HD9.6.1998E. 1998/4614 K. 1998/5241"ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ SÖZLEŞME ( Yap İşlet Devret-İdarenin Tek Taraflı Fesih Yetkisinin Bulunmadığı-Uyuşmazlıkların İdari Yargıda Görülmeyeceği )
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE AKTEDİLEN SÖZLEŞME ( Karma Sözleşme-Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olması-İdarenin Tek Taraflı Fesih Yetkisinin Bulunmadığı )
KARMA AKİT ( Yap İşlet Devret Modeline Göre Yapılan Sözleşme-İdarenin Tek Taraflı Fesih Yetkisinin Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yapılan Bir Sözleşme İçin Söz Konusu Olmaması-Yap İşlet Devret Modeline Göre Yapılan Sözleşme )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkları Kapsamaması )"

DANIŞTAY

64D13.D24.5.2017E. 2011/1402 K. 2017/1628"KAMUYA AİT TAŞINMAZIN KİRALANMASI ( Kira Süresinin 6570 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Aynı Şartlarla Bir Yıl Süreyle Uzaması İmkanı Bulunmadığı - 2886 Sayılı Kanun Uyarınca Kiralanan Taşınmazların Süresi Sonunda Sözleşmenin Uzamayacağı Sürenin Bitmesiyle Birlekte Kiracının İşgalci Durumuna Düşeceği )
DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN UZATILMASI ( 2886 Sayılı Kanun Uyarınca Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin On Yıldan Fazla Olmayacağı - Kira Süresinin Sonunda Kira Sözleşmesinin Aynı Şartlarla Bir Yıl Daha Uzaması İmkanı Bulunmadığı Kira Süresi Sonunda Kiracının İşgalci Durumuna Düşeceği )"
64D13.D30.11.2015E. 2015/3065 K. 2015/4229"BELEDİYELERİN GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERİ ( Devlet İhale Kanununa Uygun Olarak Yapılması Gereği - Belediyeye Ait Taşınmazın Kiralanması İşinin Gelir Getirici Faaliyet Olduğu Devlet İhale Kanununa Göre Yapılması Gereği )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ ( Gelir Getirici Faaliyet Olduğu - Belediyeye Ait Taşınmazın Devlet İhale Kanununa Göre Gerçekleştirilecek İhale ile Kiraya Verilmesi Gereği İhalesiz Kiraya Verilemeyeceği )"
64D10.D2.2.2007E. 2004/1382 K. 2007/277"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Kira Sözleşmesi Yenilenmediğinden Taşınmazın Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmaz - Taşınmazın Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmaz - Kira Sözleşmesi Yenilenmediğinden Taşınmazın Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
FUZULİ İŞGAL ( Kira Sözleşmesi Yenilenmediğinden Taşınmazın Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİNİN İPTALİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmaz Hakkında Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )"
64D10.D18.10.2006E. 2003/6177 K. 2006/5802"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZIN KİRALANMASI ( Kiracının Kira Süresi Sonunda Tahliye Etmemesi - İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin Ecrimisil İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu )
ECRİMİSİL ( Kiracının Kira Süresi Sonunda Taşınmazı Tahliye Etmemesi/İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu - Devletin Hüküm ve Tasaarrufu Altındaki Taşınmazın Kiralanması )
TAHLİYE ( Devletin Hüküm ve Tasaarrufu Altındaki Taşınmazın Kiralanması - Kiracının Kira Süresi Sonunda Tahliye Etmemesi/İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin Ecrimisil İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu )
KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN SÖZLEŞME SÜRESİ SONA ERDİĞİ HALDE KİRACININ TAŞINMAZI TAHLİYE ETMEMESİ HALİNDE İDARECE TAHLİYE EDİLECEĞİNE İLİŞKİN KURAL ( Ecrimisil İstenilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
64D10.D19.12.1991E. 1989/2736 K. 1991/3850"İHALE İLE KİRALAMA ( Yasa Kapsamındaki Taşınmazlar )
TAŞINMAZ MALLAR ( Kira Süresi Dolduğunda Yeniden İhale İle Kiraya Verilmesi )
KİRA SÜRESİ SONA EREN TAŞINMAZLAR ( Yeniden İhale İle Kiraya Verilmesi )"

SAYIŞTAY

64SGKK21.1.1993 K. 4761/1"GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
ÖZEL İDARELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
BELEDİYELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
İHALE İLE KİRALANAN GAYRİMENKULLER ( Genel ve Katma Bütçeli İdareler Özel İdare ve Belediyeler İle Döner Sermayeli Kuruluşlar Tarafından - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"

Madde 69

YARGITAY

69Y15.HD5.10.1995E. 1995/2992 K. 1995/5285"İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK ( İlk Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmemesi Üzerine İşin Bir Kısmının Daha Yüksek Fiyatla Başkasına İhale Edilmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Borçlu Temerrüde Düşürülmemişse Dava Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Reddedilen Kısmı İçin Davalı Yararına )"

Madde 71

DANIŞTAY

71IDDGK31.3.2005E. 2002/1089 K. 2005/194"KAMU YARARI ( Kamu Kurumlarının İhtiyaçlarının Birbirlerinden İhalesiz Karşılayabilme İmkanının Belediyeler Yönünden Mümkün Olmadığına Dair Genelgenin Kamu Yaranına ve Mevzuata Aykırı Olmadığı )
KAMU KURUMLARININ İHTİYAÇLARININ BİRBİRLERİNDEN İHALESİZ KARŞILAYABİLME İMKANI ( Belediyeler Yönünden Mümkün Olmadığına Dair Genelgenin Kamu Yaranına ve Mevzuata Aykırı Olmadığı )"
71D6.D13.10.1999E. 1998/4251 K. 1999/4793"İHALE YAPILMADAN İL ÖZEL İDARESİNE AİT KAPLICANIN KİRAYA VERİLMESİ ( Kira Sözleşmesinin İptali Talebi )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( İhale Yapılmadan İl Özel İdaresine Ait Kaplıcanın Kiraya Verilmesi )
İL ÖZEL İDARESİNCE KAPLICANIN İHALE YAPILMADAN KİRAYA VERİLMESİ ( Kira Sözleşmesine İlişkin İşlemin İptali Talebi )
KAPLICANIN KİRAYA VERİLMESİ ( İl Özel İdaresince İhale Yapılmadan Düzenlenen Kira Sözleşmesinin İptali Talebi )"
71D6.D7.2.1997E. 1996/1122 K. 1997/588"KIYMET TAKDİRİ YOLUNUN KULLANILMASININ YASAKLANMASI ( İlgili Genelgenin Geçerliliği )
MALİYE BAKANLIĞININ UYGUN GÖRÜŞÜ ALINMASI ( Kamu Kuruluşlarının Kendi İştirakleri Şirketlere Yaptıracakları İşlerde )
BELEDİYE ŞİRKETLERİNE İHALESİZ İŞ VERİLMESİNİ YASAKLAYAN GENELGE ( Geçerliliği )
GENELGENİN GEÇERLİLİĞİ ( Belediyelerin Kendi İştiraki Şirketlere İhalesiz İş Vermesini Yasaklayan )"
71D1.D23.9.1993E. 1993/130 K. 1993/174"İL DAİMİ ENCÜMENİ KARARI ( İlköğretim Kurumlarının Fuel-Oil İhtiyacı - Devlet İhale Kanunu ve Genelgeye Aykırı Karar Alınamayacağı )
İHALE ( İlköğretim Kurumlarının Fuel-Oil İhtiyacı - İl Daimi Encümeninin Devlet İhale Kanunu ve Genelgeye Uyarlı Karar Alması Zorunluluğu )
İLKÖĞRETİM KURUMLARININ FUEL OİL İHTİYACI ( İl Daimi Encümeninin Devlet İhale Kanunu ve Genelgeye Uyarlı Karar Alması Zorunluluğu )
İL ÖZEL İDARELERİNİN ALIM SATIM İŞLERİ ( Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Tabi Olduğu )"

SAYIŞTAY

71S6.D19.4.2005 K. 10983"AKARYAKIT ALIMI ( Devlet İhaleleri Genelgesi Ekindeki Listede Öngörülen İndirimin Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Alımın Kıymet Takdiri Suretiyle Değil Pazarlık Usulü İle Yapıldığı )
PAZARLIK USULÜ İLE AKARYAKIT ALIMI ( Devlet İhaleleri Genelgesi Ekindeki Listede Öngörülen İndirimin Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
71S5.D19.8.2004 K. 10590"TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.DEN YAPILAN ALIMLAR ( 2886 S.K. Md. 71'e Göre - Düzenlenen Protokol Bedellerinden Sözleşme Damga Vergisi Alınmayacağı )
SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ ALINMAMASI ( Türk Telekomünikasyon A.Ş.'den 2886 S.K. Md. 71'e Göre Yapılan Alımlar İçin Düzenlenen Protokol Bedelleri )"
71SDK18.4.2001 K. 1064/1"İHALE ( Akaryakıt Temin ve Nakliyesi - Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı )
REKABETİN SAĞLANMASI İLKELERİNE AYKIRILIK ( Akaryakıt Temin ve Nakliyesi İhalesi - Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı )
AKARYAKIT TEMİN VE NAKLİYESİ İHALESİ ( Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı - Rekabetin Sağlanması İlkelerine Aykırılık )
SÖZLEŞMENİN TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Akaryakıt Temin ve Nakliyesi İhalesi - Son 5 Yılın Her Hangi 2 Yılında Her Bir Yıl İçin Bu İhale Tutarının % Ellisi Kadar Kamu Kurumlarına Teslimatta Bulunduğunu Gösterir Referans Belgesi ve En Az 10 Yıllık Akaryakıt Bayii Olması Şartı/Rekabetin Sağlanması İlkelerine Aykırılık )"
71SGKK30.11.2000 K. 4973/1"MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulundukları - Kamu İhalelerine Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Sahip Bulunan Mahalli İdare Birlikleri - Kamu İhalelerine Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
KAMU İHALELERİ ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulunan Mahalli İdare Birliklerinin Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
İHALE ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulunan Mahalli İdare Birliklerinin Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı - Kamu İhaleleri )"

Madde 72

DANIŞTAY

72D8.D13.2.2007E. 2005/4988 K. 2007/717"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Hizmet Binası Yapımı İçin Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Uyulmadan Doğrudan Satışına İlişkin Belediye Meclis Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAMU KURUMU NİTELİĞİNİ HAİZ TÜZEL KİŞİLİK ( Esnaf ve Sanatkarlar Odası - 1580 ve 2886 S.Yasaların Belediyeye Ait Bir Taşınmazın Tahsisine ve Doğrudan Satışına Olanak Sağlamadığı )
ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA HİZMET BİNASI YAPIMI İÇİN BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN DOĞRUDAN SATIŞI ( Belediye Meclis Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Uyulması Gerektiği )
DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNE UYULMADAN DOĞRUDAN SATIŞ ( Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Hizmet Binası Yapımı İçin Belediyeye Ait Taşınmazın - Belediye Meclis Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"

Madde 73

SAYIŞTAY

73SGKK21.1.1993 K. 4761/1"GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
ÖZEL İDARELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
BELEDİYELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
İHALE İLE KİRALANAN GAYRİMENKULLER ( Genel ve Katma Bütçeli İdareler Özel İdare ve Belediyeler İle Döner Sermayeli Kuruluşlar Tarafından - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"

Madde 74

YARGITAY

74Y20.HD17.6.2010E. 2010/5760 K. 2010/8667"ORMAN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Orman Niteliği İle Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın Hazine'nin Özel Mülkü Gibi İşlem Yapılarak İhale Yolu İle Satışı Hukuken Geçerli Olmadığı )
DEVLET ORMANI ( Tapu Kaydının Orman Olan Cinsinin Değiştirilmesini İstemi - Orman Niteliği İle Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın Hazine'nin Özel Mülkü Gibi İşlem Yapılarak İhale Yolu İle Satışının Geçerli Olmadığı )
İHALE YOLUYLA SATIŞ ( Orman Niteliği İle Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın Hazine'nin Özel Mülkü Gibi İşlem Yapılarak İhale Yolu İle Satışının Geçerli Olmadığı )"
74Y3.HD12.4.2004E. 2004/3839 K. 2004/3545"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Hizmetin Verilmemesi Sebebiyle Borcun Doğmadığı İtirazının Doğru Olup Olmadığı İncelendikten Sonra Karar Verilmesinin Gerekmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Kanun Aksini Emretmedikçe Her İki Tarafın İddiasını İspatlamasının Gerekmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Yalnız Asıl Alacak Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedililip Ayrıca Faiz Üzerindende İnkar Tazminatının Hesaplanamaması )
GECİKME ZAMMI ( 6183 Sayılı Kanuna Göre Gecikme Zammı Oranı Her Yıl Değiştiği İçin Tek Oranla Sabitlenememesi )"
74Y11.HD6.4.2004E. 2003/8926 K. 2004/3626"KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Sözleşmeye Konu Tesisin Bulunduğu Arazinin Hazineye Aidiyetinin Sözleşmeyi Etkilemeyeceğinden İstemin Reddi Gereği )
MUTLAK BUTLAN İDDİASI ( Kira Sözleşmesinin Geçersizliği İstemi - Sözleşmeye Konu Tesisin Bulunduğu Arazinin Hazineye Aidiyetinin Sözleşmeyi Etkilemeyeceğinden İstemin Reddi Gereği )
TAŞINMAZIN HAZİNEYE AİT OLMASI ( Sözleşmeye Konu Tesisin Bulunduğu Arazinin Hazineye Aidiyetinin Sözleşmeyi Etkilemeyeceğinden Kira Sözleşmesinin Geçersizliği İsteminin Reddi Gereği )"
74Y4.CD3.5.2002E. 2002/5416 K. 2002/7780"HAZİNEYE AİT ARAZİLERİN YÖNETİMİ ( Sanık köy muhtarının devletin arazilerini korumak gibi bir görevi olmamasının arazileri ekilmek üzere köylüye dağıtması müsned suçun oluşmasını engelleyeceği )
MUHTARIN GÖRECEĞİ İŞLER ( Sanık köy muhtarının devletin arazilerini korumak gibi bir görevi olmamasının arazileri ekilmek üzere köylüye dağıtması müsned suçun oluşmasını engelleyeceği )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanık köy muhtarının devletin arazilerini korumak gibi bir görevi olmamasının arazileri ekilmek üzere köylüye dağıtması müsned suçun oluşmasını engelleyeceği )"
74Y3.HD6.7.1992E. 1992/4767 K. 1992/13461"ECRİMİSİL ( Davacı Adına Kayıtlı Olup Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olmayan Taşınmazın 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Olmadığı )
İHALE YASASI KAPSAMI ( Davacı Adına Kayıtlı ve Ecrimisile Konu Olan ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olmayan Taşınmazın Bu Kapsamda Olmadığı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLMAYAN YER ( Davacı Adına Kayıtlı ve Ecrimisile Konu Olan Taşınmaz Hakkında İşin Esasına Girilip Karar Verilmesi )"

DANIŞTAY

74D10.D30.5.2017E. 2016/6309 K. 2017/2784"ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacı Tarafından Belediye Sosyal Tesis Alanı Olarak Kullanılan Alanın İmar Planında Gösterilen Kapsamda Kullanıldığı Görüldüğünden Davanın Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı)
İMAR PLANI (Taşınmazın Uygulama İmar Planında Belediye Sosyal Tesis Alanı Olarak Gösterildiği - Davacı Tarafından Belediye Sosyal Tesis Alanı Olarak Kullanılan Alanın İmar Planında Gösterilen Kapsamda Kullanıldığı Görüldüğünden Davanın Reddinin Hatalı Olduğu/Ecrimisil İhbarnamesinin İptali)
TAHSİS İŞLEMİ (Ecrimisil İhbarnamesinin İptali - Dava Dosyasında Her Ne Kadar Davacı Belediye Adına Tahsis Yapıldığına Dair Bir İşlem Bulunmamakta İse de Davacı Tarafından Belediye Sosyal Tesis Alanı Olarak Kullanılan Alanın İmar Planında Gösterilen Kapsamda Kullanıldığı/Davanın Reddinde Hukuki İsabet Bulunmadığı)"
74D17.D23.2.2015E. 2015/465 K. 2015/132"ECRİMİSİL İHBARNAMESİNE İTİRAZ (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'te Özel Olarak Düzenlendiği/İtirazın 2577 S.K. Md. 11 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - İtiraz Üzerine Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Yeni Bir İşlem Olduğundan Genel Dava Açma Süresi Altmış Gün İçinde Davaya Konu Edilebileceği)
YENİ İŞLEM (İtiraz Üzerine Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Yeni Bir İşlem Olduğundan Genel Dava Açma Süresi Altmış Gün İçinde Davaya Konu Edilebileceği - Ecrimisil İhbarnamesine İtirazın Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'te Özel Olarak Düzenlendiği/İtirazın 2577 S.K. Md. 11 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği)
İTİRAZIN TABİ OLACAĞI SÜRE (Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz/İtiraz Üzerine Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Yeni Bir İşlem Olduğundan Genel Dava Açma Süresi Altmış Gün İçinde Davaya Konu Edilebileceği - İtirazın 2577 S.K. Md. 11 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'te Özel Olarak Düzenlendiği)"
74D10.D21.1.2009E. 2008/7402 K. 2009/44"MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR ( Yasa Hükmünde Olduğu - Mübadil Rumların Türkiye'de Bıraktıkları Taşınmazların Mülkiyeti Hazineye Ait Olduğundan Hazineye Ait Taşınmazın Fuzulen İşgal Edildiğinin Tespit Edilmesi Üzerine Ecrimisil İstenilebileceği )
ECRİMİSİL ( Mübadil Rumların Türkiye'de Bıraktıkları Taşınmazların Mülkiyeti Hazineye Ait Olduğundan Hazineye Ait Taşınmazın Fuzulen İşgal Edildiğinin Tespit Edilmesi Üzerine İstenilebileceği )
MÜBADİL RUMLARIN TÜRKİYE'DE BIRAKTIKLARI TAŞINMAZLAR ( Mülkiyeti Hazineye Ait Olduğundan Hazineye Ait Taşınmazın Fuzulen İşgal Edildiğinin Tespit Edilmesi Üzerine Ecrimisil İstenilebileceği )
HAKSIZ İŞGAL ( Mübadil Rumların Türkiye'de Bıraktıkları Taşınmazların Mülkiyeti Hazineye Ait Olduğundan Hazineye Ait Taşınmazın Fuzulen İşgal Edildiğinin Tespit Edilmesi Üzerine Ecrimisil İstenilebileceği )"
74D13.D25.5.2007E. 2007/1538 K. 2007/3459"YETKİ DEVRİ ( Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazların Satışı Konusunda Yapılan Yetki Devrinin Devredenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı - Yetki Devri Yapılan Astla Birlikte Yetkisini Devredenin Sorumluluğunun da Devam Edeceği )
HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Yapılan Yetki Devrinin Devredenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı - Yetki Devri Yapılan Astla Birlikte Yetkisini Devredenin Sorumluluğunun da Devam Edeceği )
DEVREDİLEN YETKİNİN GERİ ALINMAMASI ( Yetkisini Devredenin Yasal Sorumluluk Nedeniyle Ast Yerine Geçerek İşlem Tesisine Engel Teşkil Etmediği Gibi Bu İşlem Nedeniyle Devredilen Yetkinin Sona Erdiği Anlamına da Gelmeyeceği )
KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ ( Yetkiyi Devredenin Tesis Edeceği İşlemin Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Olarak Kullanılıp Kullanılmadığının Merciince Değerlendirileceği )
KAYMAKAM TARAFINDAN ONAYLANAN İHALE ( Kat'i İhalesi Uygun Görülen Taşınmazların Satışının Maliye Bakanı Tarafından İptal Edilmesine İlişkin İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık Görülmediği )
TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Kaymakam Tarafından Onaylanıp Kat'i İhalesi Uygun Görülen Taşınmazların Satışının Maliye Bakanı Tarafından İptal Edilmesine İlişkin İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık Görülmediği )
YETKİLİ MERCİ ( Kaymakam Tarafından Onaylanıp Kat'i İhalesi Uygun Görülen Taşınmazların Satışının Maliye Bakanı Tarafından İptal Edilmesine İlişkin İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
74D10.D5.10.2005E. 2003/2045 K. 2005/5748"TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Kamu Konutunu Süresi İçinde Tahliye Etmeyen İlgililerden Ecrimisil İstenebileceği )
KAMU KONUTUNU TAHLİYE ( Süresi İçinde Tahliye Etmeyen İlgililerden Ecrimisil İstenebileceği )
ECRİMİSİL ( Kamu Konutunu Süresi İçinde Tahliye Etmeyen İlgililerden İstenebileceği )"
74D10.D13.10.2003E. 2001/4103 K. 2003/3912"İPTAL DAVASI ( Davacıdan Ecrimisil İstenmesine İlişkin Ecrimisil İhbarnamesi ile Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptaline İlişkin Açılmış Dava Olması )
İKİNCİ DEFA ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( Füzuli Şagilin Direngen Olarak Devletin Hüküm ve Tazarrufu Altında Bulunan Yerleri İşgal Etmeye Devam Etmesi Halinde Yeniden Ecrimisil Alınabilmesi )
MİLLİ EMLAK SERVİSLERİ ( Hazinenin Özel Mülkiyetinde ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmaz Malların Milli Emlak Servislerince Bir Program Dahilinde Denetlenmesi )
ECRİMİSİL MİKTARI ( Ecrmisilin Miktarının Devlet İhale Kanununun İligili Hükümlerine Göre Belirlenmesinin Gerekmesi )
ZİLYETLİK ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altına Bulunan Taşınmazlara Haksız Olarak Zilyet Olan Fuzuli Şagilden Kusuru Olmasa Dahi Ecrimisil Talep Edilmesinin Mümkün Olması )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altına Bulunan Taşınmazlara Haksız Olarak Zilyet Olan Fuzuli Şagilden Kusuru Olmasa Dahi Ecrimisil Talep Edilmesinin Mümkün Olması )
BİLİRKİŞİNİN UZMANLIĞI ( Ecrimisil Miktarının Belirlenmesinde 2886 Sayılı Yasada Belirtilen Kurumların Görüşlerininde Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
ECRİMİSİL TESPİT YÖNTEMİ ( 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TAKDİR KOMİSYONU ( Ecrimisil Miktarının Belirlenmesinde Takdir Komisyonlarının da Görüşlerinin Alınmasının Gerekli Olması )
HAZİNENİN ZARARA UĞRAMASI ( İdarenin Füzuli Şagilden Ecrimisil Talep Edebilmesi İçin Zarara Uğramasının Şart Olmaması )
KUSUR ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerleri İşgal Eden Füzuli Şagilin Kusurunun Bulunmamasının Ecrimisil Talep Edilmesine Engel Olmayacağının Dikkate Alınması )"
74IDDGK1.12.2000E. 1999/111 K. 2000/1159"ECRİMİSİL İHBARNAMESİ ( Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi/Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )
İŞLEMİN ORTADAN KALKMAYACAĞI ( Ecrimisil İhbarnamesinin Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi )
İDARENİN ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ ( İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen - Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )
DÜZELTME İHBARNAMESİ ( Ecrimisil İhbarnamesinin Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen/Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )"
74D6.D13.12.1999E. 1998/5808 K. 1999/6473"İPTAL DAVASI ( Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Satılması İçin Yapılan İhale )
İHALE KARARI ( Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Yapılan Tahsisin Kaldırılmasından Sonra Yapılan İhalede Aykırılık Olmaması )
TAHSİSİN KALDIRILMASI ( Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Yapılan Tahsisin Kaldırılmasından Sonra Yapılan İhalede Aykırılık Olmaması )"
74D1.D13.12.1999E. 1999/113 K. 1999/185"DEVLETE AİT TAŞINMAZLAR ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Adına Tapuda Kayıtlı - Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış Trampa Kiraya Verme Mülkiyetin Gayrı Ayni Hak Tesis Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin Uygulanamaması )
İHALE ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Adına Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar - Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış Trampa Kiraya Verme Mülkiyetin Gayrı Ayni Hak Tesis Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin Uygulanamaması )
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLAR ( Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış Trampa Kiraya Verme Mülkiyetin Gayrı Ayni Hak Tesis Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin Uygulanamaması )"
74IDDGK11.12.1998E. 1997/169 K. 1998/633"ECRİMİSİL TAHSİLİ ( Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Zamanaşımı Süresinin Gözönünde Bulundurulması )
ZAMANAŞIMI ( Ecrimisil Tahsili )
FUZULİ İŞGAL ( Ecrimisilde Uygulanacak Zamanaşımı Süresi )"
74D6.D9.12.1998E. 1997/7017 K. 1998/6149"FUZULİ İŞGALİN ECRİMİSİL KARŞILIĞI SÜRDÜRÜLEMEMESİ ( Tahliye İşlemlerinin Bitiminden Geriye Doğru Ecrimisil Yürütülmesi )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Taşınmazın Fuzuli İşgali Nedeniyle Daha Önce de Ecrimisil Tahakkuk Ettirilmiş Olması )"
74D6.D18.11.1998E. 1997/5026 K. 1998/5588"İPTAL DAVASI ( Hazineye Ait Taşınmazın İşgal Edilmesi Nedeniyle 2886 Sayılı Yasa Uyarınca Ecrimisil Alınmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi )
ECRİMİSİL ( Kira Kontratosunun Yapılmasından Sonra Düzenlenen İhbarnameyle Geriye Dönük Olarak Ecrimisil İstenebilmesi )"
74D6.D25.12.1997E. 1997/633 K. 1997/6162"ECRİMİSİL İSTEMİ ( Düzeltme Talebinde Bulunulması )
DÜZELTME TALEBİ ( İdarece Bildirilen Ecri Misil İstemine Karşı Bulunulması )
YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( İlk Ecri Misil Talebinin İşlem Olmaktan Çıkması )
ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ ( Davanın Bu İhbarnameye Karşı Açılması )"
74D6.D27.11.1997E. 1996/5705 K. 1997/5196"YAYLAYA YAPILAN RUHSATSIZ BİNA ( Valilik Oluruyla Tahliyesi ve Yıkımı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZDA RUHSATSIZ YAPI ( Valilik Oluruyla Tahliyesi ve Yıkımı )
RUHSATSIZ YAPI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazda )
VALİLİK OLURUYLA TAHLİYE VE YIKIM ( Yaylaya Yapılan Ruhsatsız Bina )"
74D6.D14.10.1997E. 1996/5907 K. 1997/4306"ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN İPTALİ ( Süreaşımı )
SÜREAŞIMI ( Ecrimisil İhbarnamesinin İptali )
DÜZELTME İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ( Ecrimisil Alacağının Tahakkuku İçin )
DÜZELTME İSTEMİNİN REDDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM TESİSİ ( Ecrimisil Alacağının Tahakkuku İçin )
ECRİMİSİL ALACAĞININ TAHAKKUKU ( Düzeltme İhbarnamesinin Tebliği veya Düzeltme İsteminin Reddine İlişkin İşlem Tesisi )"
74D6.D1.4.1996E. 1995/3425 K. 1996/1568"KAMUYA AİT TAŞINMAZ ( Bu Tür Taşınmazları Devletin Bilgisi Dahilinde Kullanan Kişinin Fuzuli Şagil Sayılmaması )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Bilgisi Dahilinde Kamuya Ait Taşınmazı Kullananın Fuzuli Şagil Sayılmaması )
ECRİMİSİL ( İdarenin Bilgisi Dahilinde Kamuya Ait Taşınmazı Kullanan Kişiden Ecrimisil Talep Edilememesi )
KAMUYA AİT TAŞINMAZIN KULLANILDIĞINDAN İDARENİN HABERDAR OLMASI ( Bu Durumda İlgili Taşınmazı Kullananın Fuzuli Şagil Olmayacağı ve Adına Ecrimisil Tahakkuk Ettirilemecek Olması )"
74D4.D14.6.1994E. 1994/37 K. 1994/3644"KİRALANAN YERİN AMME EMLAKİNDEN BULUNMASI ( Sözleşmeye Dayalı Gelirin Belediyenin Haczi Mümkün Özel Geliri Niteliğinde Sayılması )
BELEDİYE GELİRİNİN HACZİ ( Özel Gelir Niteliğinde Sayılma )
ÖZEL GELİR ( Belediye Gelirinin Haczi )"
74D4.D6.7.1993E. 1992/3386 K. 1993/3528"KAMU MALI DA OLSA KİRALANAN YERDEN ELDE EDİLEN GELİR ( Belediyenin Haczi Mümkün Özel Geliri Niteliğinde Olması )
BELEDİYENİN KİRA GELİRİNİN HACZİ ( Kamu Malı da Olsa Kiralanan Yerden Elde Edilen Gelir )
ÖZEL GELİR NİTELİĞİNDE SAYILMA ( Kamu Malı da Olsa Kiralanan Yerden Elde Edilen Gelir )"
74D4.D20.4.1993E. 1992/2797 K. 1993/1731"BELEDİYELERE SÖZLEŞME İLE KİRALANAN YER ( Amme Emlakından Olması Sözleşmeye Dayalı Gelirin Haczinin Mümkün Olması )
BELEDİYE GELİRLERİNİN HACZİ ( Belediyelere Sözleşme İle Kiralanan Yer )
HACZİ MÜMKÜN ÖZEL GELİR NİTELİĞİ ( Belediyelere Sözleşme İle Kiralanan Yer )"

SAYIŞTAY

74SGKK21.1.1993 K. 4761/1"GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
ÖZEL İDARELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
BELEDİYELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
İHALE İLE KİRALANAN GAYRİMENKULLER ( Genel ve Katma Bütçeli İdareler Özel İdare ve Belediyeler İle Döner Sermayeli Kuruluşlar Tarafından - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"

BİM

74İSTANBULBİM-9D11.1.2017E. 2017/58 K. 2017/63"ECRİMİSİL İHBARNAMELERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bilirkişi Raporu Kapsam ve İçerik Bakımından Hükme Esas Alınabilecek Nitelikte Bulunduğundan Dava Konusu Ecrimisil İhbarnamelerinin Belirtilen Kısmının Hukuka Aykırı Belirtilen Diğer Kısmının ise Hukuka Uygun Olduğu Sonucuna Varıldığı - Ecrimisil İhbarnamelerinin Hukuka Aykırı Kısmının İptaline Hukuka Uygun Kısmı Yönünden İse Davanın Reddine Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINABİLECEK NİTELİKTE BULUNMASI ( Dava Konusu Ecrimisil İhbarnamelerinin Belirtilen Kısmının Hukuka Aykırı Belirtilen Diğer Kısmının ise Hukuka Uygun Olduğu Sonucuna Varıldığı - Ecrimisil İhbarnamelerinin Hukuka Aykırı Kısmının İptaline Hukuka Uygun Kısmı Yönünden İse Davanın Reddine Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )
BİM'NİN VERDİĞİ KARARLARIN DÜZELTME YOLU İLE İNCELENEBİLMESİ ( İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği/Ecrimisil İhbarnamelerinin İptali İstemi )"

Madde 75

YARGITAY

75Y8.HD15.2.2017E. 2017/699 K. 2017/1883"KİRA ALACAĞI VE TAHLİYE ( Kiracı Olmayan Kişi Ya da Kişiler Hakkında Başlatılan İcra Takibi İle Kira Alacağı Ve Tahliye Talep Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
İLAMSIZ TAHLİYE TAKİBİ ( Kira Sözleşmesi Niteliğinde Olmayan Sözleşmelere Dayanılarak Yapılamayacağı )
PASİF HUSUMET ( Kiracı Olmayan ve Sözleşmeyi Şirket Temsilcisi Olarak İmzalayan Davalı Hakkında Açılan Davanın Pasif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ ( Ecrimisil Olarak Alınması Gereken Paranın Kira Parası Adı Altında Alınmış Veya Ödenmiş Olması Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği )
HAKSIZ İŞGAL ( Sözleşmede Kira Süresinin Uzatıldığına Dair Bir Hüküm Bulunmadığından Kiracının Bu Tarihten İtibaren 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesi Uyarınca Haksız İşgalci Durumunda Bulunduğu )"
75Y6.HD5.9.2016E. 2015/10010 K. 2016/5098"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ ( Taşınmaz 2886 Sayılı Kanuna Göre İhale İle Kiraya Verildiğine Göre Kira Sözleşmesinde Öngörülen Sürede Kira Sözleşme Süresinin Sona Ereceği - Dava Tarihi İtibariyle Davacının Kiracılık Sıfatının Sona Erdiği/Davacının Fuzuli Şagil Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
HAZİNENİN KİRAYA VERDİĞİ TAŞINMAZLAR ( 2886 Sayılı Kanun Uyarınca Kiraya Verdikleri Taşınmazların Kira Süresi Sonunda İşgal Ne Kadar Süre Devam Ederse Etsin Kiralananın 6570 Sayılı Yasaya ya da Borçlar Kanununa Tabi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Her Zaman Gerek Mahkemeden Gerekse Mülki Amirden Tahliyesini İsteyebileceği )
İHALE İLE KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ ( Kiracılık Sıfatının Tespiti - Taşınmaz 2886 Sayılı Kanuna Göre İhale İle Kiraya Verildiğine Göre Kira Sözleşmesinde Öngörülen Sürede Kira Sözleşme Süresinin Sona Ereceğinin Kabulü Gerektiği )
HAKSIZ İŞGAL ( 2886 Sayılı Kanuna Göre İhale İle Kiraya Verilen Taşınmazın Kira Sözleşmesinde Öngörülen Sürede Kira Sözleşme Süresinin Sona Ereceği - Dava Tarihi İtibariyle Davacının Kiracılık Sıfatının Sona Erdiği/Davacının Fuzuli Şagil Olduğu )"
75Y6.HD21.4.2016E. 2016/3087 K. 2016/3308"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ MUARAZANIN GİDERİLMESİ VE KİRA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ (İşyeri Davacı Kiracıya 2886 S. Kanununda Belirtilen Usulde Kiraya Verilmediği - 2886 S. Kanunun 75. Md. Uygulanamayacağı/Kira Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Davacı Kiracı Fuzuli Şagil Olmadığı - Davanın Reddi Kararı Bozulacağı)
DEVLET İHALE KANUNU'NDA BELİRTİLEN USULDE KİRAYA VERİLMEYEN TAŞINMAZ (Kiracılık Sıfatının Tespiti Muarazanın Giderilmesi ve Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Kira Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Davacı Kiracı Fuzuli Şagil Olmadığı/2886 S. Kanunun 75. Md. Uygulanamayacağı - Davanın Reddinin İsabetsizliği)
FUZULİ ŞAGİL OLMAMA (Kiracılık Sıfatının Tespiti Muarazanın Giderilmesi ve Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Davaya Konu İşyeri Davacı Kiracıya 2886 S. Kanununda Belirtilen Usulde Kiraya Verilmediği/2886 S. Kanunun 75. Md. Hükmünün Uygulanma İhtimali Bulunmadığı - Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Doğru Görülmediği)
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMEDİĞİ (Davaya Konu İşyeri Davacı Kiracıya 2886 S. Kanununda Belirtilen Usulde Kiraya Verilmediği - 2886 S. Kanunun 75. Md. Hükmünün Uygulanma İhtimali Bulunmadığı/Davanın Reddi Bozma Nedeni Olduğu - Kiracılık Sıfatının Tespiti Muarazanın Giderilmesi ve Kira Bedelinin Tespiti İstemi)"
75Y6.HD21.4.2016E. 2015/11180 K. 2016/3277"KİRACILIĞIN TESPİTİ VE MUARAZANIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Davacı ile Kiracılık İlişkisi Devlet İhale Yasası Uyarınca İhale ile Tesis Edilmemiş Olduğu - Bir Önceki Kiracıdan Kira Sözleşmesi ile Davacıya Devredildiği/2886 S.K. Göre Kiralama Olmadığı İçin Davacının Fuzuli Şağil Sayılamacağı/Davanın Kabulü Gereği )
DEVLET İHALE YASASINA GÖRE KİRALAMA YAPILMADIĞI ( Davacının Fuzuli Şağil Olduğundan Söz Edilemeceği - 2886 S.K. Uygun Kiralama Yapılmadığı/Kira İlişkisinin Devam Ettiğinin Kabulü/Mahkemece Davacının Kiracılığının Tespitine Karar Verileceği/Kiracılığın Tespiti ve Muarazanın Giderilmesi Davası/2886 Sayılı Yasa )
FUZULİ ŞAĞİL SIFATI BULUNMADIĞI ( Davacı Kiracı ile Kiracılık İlişkisinin 2886 S. Devlet İhale Kanunu Uyarınca İhale ile Tesis Edilmemiş Bir Önceki Kiracıdan Kira Sözleşmesi ile Davacıya Devredildiği - Kira İlişkisinin Devam Ettiği/Davacının Kiracılığının Tespitine Karar Verileceği/Devir Yolu ile Kira )"
75Y6.HD19.4.2016E. 2016/1737 K. 2016/3186"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ ( Davacı ve Davalı Arasında En Son Yapılan Kira Sözleşmesi İhalesiz Yapıldığına Göre Olaya 2886 S. K.'nun 75. Md. Hükmünün Uygulanma İhtimali Olmadığı - Süre Bitimi Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi Talep Edilemeyeceğinden Davacının Kiracılık Sıfatının Devam Ettiğinin Kabulü Gerektiği )
İHALE İLE KİRAYA VERME ( Kiracılık Sıfatının Tespiti - Davacı ve Davalı Arasında En Son Yapılan Kira Sözleşmesi İhalesiz Yapıldığı/Kiralayanın Ancak Yasada Belirtilen Tahliye Sebeplerinden Birine Dayanmak Suretiyle Sözleşmeyi Sona Erdirebileceği/Davacının Kiracılık Sıfatının Devam Ettiği )
SÜRE BİTİMİ SEBEBİYLE TAHLİYE ( Davacı ve Davalı Arasında En Son Yapılan Kira Sözleşmesi İhalesiz Yapıldığı/Kiralayanın Ancak Yasada Belirtilen Tahliye Sebeplerinden Birine Dayanmak Suretiyle Sözleşmeyi Sona Erdirebileceği - Süre Bitimi Sebebiyle Kiralananın Tahliyesinin Talep Edilemeyeceği )"
75Y6.HD29.3.2016E. 2016/1305 K. 2016/2495"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ DAVASI (2886 S.K. Göre Kiraya Verilen Taşınmazların Tahliyesinin Her Zaman için Gerek Mahkemeden ve Gerekse Mülkiye Amirinden Tahliyesinin Talep Edilebileceği - Yerel Mahkemece 2886 S.K. Göre İhale Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği/Devlet İhale Yasası/Tahliye Talebi)
DEVLET İHALE YASASINA GÖRE KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ (Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Niteliği ve Bu Sözleşmenin 2886 S.K. Göre Düzenlenip Düzenlenmediğinin Araştırılacağı - Kira Sözleşmenin Yenilenip Yenilenmediğinin Tespiti/Kiracılık Sıfatı/İhale Komisyon Kararı Başlıklı Belgenin Niteliğinin Araştırılacağı)
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ (İhale Komisyon Kararı Başlıklı Belgede Davaya Dayanak Yapılan Sözleşmenin Yenilenen Sözleşme Olduğunun Belirtildiği - Mahkemece Taraflar Arasında Usulüne Uygun Yeni Bir Sözleşme Yapılıp Yapılmadığının ve Bu Sözleşmenin 2886 S.K. Göre İhale Sonucu Düzenlenip Düzenlenmediği Araştırılacağı)"
75Y12.HD17.2.2016E. 2015/31251 K. 2016/4305"İTİRAZIN KALDIRILMASI (Borçlu Tarafından İmzası İnkar Edilmeyen Taahhütnameye Göre Borçlunun 189.044,00 TL Yönünden Kayıtsız Şartsız Borç İkrarının Bulunduğu/İİK. 68. Maddesi Kapsamında Belge Olduğu - Alacaklıya Ödenen Bedelin Düşülmesi Suretiyle Kalan Miktarın Taahhütnamede Yazılı Taksit Vade ve Miktarlarına Göre İşleyecek Faiz Miktarının Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Hesap Edilerek Bu Miktar Üzerinden İtirazın Kaldırılması Gerektiği)
HAKSIZ İŞGALDEN DOĞAN TAZMİNATA DAYALI İLAMSIZ TAKİP (İtirazın Kaldırılması - Borçlu Tarafından İmzası İnkar Edilmeyen Taahhütnameye Göre Borçlunun 189.044,00 TL Yönünden Kayıtsız Şartsız Borç İkrarının Bulunduğu/İİK. 68. Maddesi Kapsamında Belge Olduğu - Alacaklıya Ödenen Bedelin Düşülmesi Suretiyle Kalan Miktarın Taahhütnamede Yazılı Taksit Vade ve Miktarlarına Göre İşleyecek Faiz Miktarının Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Hesap Edilerek Bu Miktar Üzerinden İtirazın Kaldırılacağı)
İİK 68. MADDE KAPSAMINDA BELGE (Borçlu Tarafından İmzası İnkar Edilmeyen Taahhütnameye Göre Borçlunun 189.044,00 TL Yönünden Kayıtsız Şartsız Borç İkrarının Bulunduğu/İİK. 68. Maddesi Kapsamında Belge Olduğu - Alacaklıya Ödenen Bedelin Düşülmesi Suretiyle Kalan Miktarın Taahhütnamede Yazılı Taksit Vade ve Miktarlarına Göre İşleyecek Faiz Miktarının Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Hesap Edilerek Bu Miktar Üzerinden İtirazın Kaldırılması Gerektiği)"
75Y6.HD21.12.2015E. 2015/9331 K. 2015/11314"KİRALANIN TAHLİYESİ (On Yıllık Uzma Süresinini Dolması Sebebiyle/Taşınmazın Belediye Tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kiralandığı - 6098 S.K. Md. 347/1 Devam Eden Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Uygulanan Bir Hüküm Olup Fuzuli Şagil Durumunda Bulunan Davalı Hakkında Uygulanması Mümkün Olmadığından Davalının Fuzuli Şagil Olduğu Gerekçesiyle Tahliyesine Karar Verilmesi Gerektiği)
FUZULİ ŞAGİL (Davaya Konu Taşınmazın Belediye Tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kiralandığı/Belediyelere 2886 S.K. 75. Maddesinden Yararlanma Hakkı Tanıyan 5393 S.K.Md.15'in Yürürlüğe Girdiği 13.07.2005 Tarihini İzleyen Son Dönemin Bittiği 21.08.2005 Tarihi İtibariyle Sözleşmenin Sona Erdiğinin ve Davalının Fuzuli Şagil Olduğu - Tahliyesine Karar Verileceği)
DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA KİRALAMA (On Yıllık Uzma Süresinini Dolması Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi - Belediyelere 2886 S.K. 75. Maddesinden Yararlanma Hakkı Tanıyan 5393 S.K.Md.15'in Yürürlüğe Girdiği 13.07.2005 Tarihini İzleyen Son Dönemin Bittiği 21.08.2005 Tarihi İtibariyle Sözleşmenin Sona Erdiğinin ve Davalının Fuzuli Şagil Olduğunun Kabulü Gerektiği)"
75Y6.HD30.9.2015E. 2015/7873 K. 2015/7676"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ VE ÇEKİŞMENİN ÖNLENMESİ ( Davaya Konu İlköğretim Okulu Kantininin Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından İhale Edilmiş Olup 2886 S.K. Hükümleri Uyarınca Yapılan İhale Sonucunda 27/10/2003 Başlangıç Tarihli ve Bir Yıl Süreli Kira Sözleşmesi İle Davacıya Kiraya Verildiği/Davalının Kira İlişkisinin 2886 S.K. Hükümlerine Göre Kurulduğu - Kira İlişkisinin Sona Erdiği )
OKUL KANTİNİNİN KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Davalının Hazineyi Temsilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Olan Kira İlişkisinin 2886 S.K. Hükümlerine Göre Kurulduğu/2886 S.K. 75. Md. Gereğince Kira İlişkisinin Sona Erdiği - Mahkemece Davanın Reddine Karar Verileceği )
KİRA İLİŞKİSİNİN 2886 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULMASI ( Davaya Konu İlköğretim Okulu Kantininin Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından İhale Edilmiş Olup 2886 S.K. Hükümleri Uyarınca Yapılan İhale Sonucunda 27/10/2003 Başlangıç Tarihli ve Bir Yıl Süreli Kira Sözleşmesi İle Davacıya Kiraya Verildiği - 2886 S.K. 75. Md. Gereğince Kira İlişkisinin Sona Erdiği/Kiracılık Sıfatının Tespiti Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )"
75Y6.HD2.3.2015E. 2014/13628 K. 2015/2057"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ ( Davacı Şirketle Davalı Belediye Arasındaki Sözleşme Yeni Bir Sözleşme Olmayıp İhale İle Yapılan İlk Sözleşmenin Devamı Niteliğinde Olup Sözleşme Süresi Sonunda Davacı Şirketin Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğü - Davanın Reddine Karar Vermek Gerektiği )
YAP İŞLET DEVRET MODELİ SÖZLEŞME ( Kiracılık Sıfatının Tespiti İstemi - Davacı Şirketle Davalı Belediye Arasındaki Sözleşme Yeni Bir Sözleşme Olmayıp İhale İle Yapılan İlk Sözleşmenin Devamı Niteliğinde Olduğu/Sözleşme Süresi Sonunda Davacı Şirketin Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğünün Kabulü Gerektiği )
ECRİMİSİL ( Yasal Süre Bitiminden İtibaren Ecrimisil Alınacağı Hüküm Altına Aldığından Usulüne Uygun Yeni Bir Sözleşme Yapılmadıkça Kiracıyı Fuzuli Şagil Kabul Etmek Gerektiği - Sözleşme Süresi Sonunda Davacı Şirketin Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğünden Kiracılık Sıfatının Tespiti İsteminin Reddi Gerektiği )
FUZULİ İŞGAL ( Kiracılık Sıfatının Tespiti - Davacı Şirketle Davalı Belediye Arasındaki Sözleşme Yeni Bir Sözleşme Olmayıp İhale İle Yapılan İlk Sözleşmenin Devamı Niteliğinde Olup Sözleşme Süresi Sonunda Davacı Şirketin Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğü )"
75Y6.HD20.11.2014E. 2014/11532 K. 2014/12790"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Devlet İhale Kanunu Kapsamında Kira Sözleşmesi Yapılması - Bu Nitelikteki Taşınmazlara İlişkin Kira Sözleşmeleri Kira Süresinin Bitimi İle Yasal Olarak Sona Ereceği/Sözleşmenin Sona Erdiği Tarih İtibariyle Taraflar Arasındaki Kira İlişkisi Sona Erdiğinden Davalı Haksız İşgalci Durumunda Olduğu )
DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Her Ne Kadar Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Davalı Taşınmazı Kullanmaya Devam Etmiş İse de Bu Durum Taraflar Arasında Kira Sözleşmesi Yapıldığı ya da Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği )
ECRİMİSİL İSTEMİ ( Devlet İhale Kanunu Kapsamında Kira Sözleşmesi Yapılması - Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Davalı Taşınmazı Kullanmaya Devam Etmiş İse de Bu Durum Taraflar Arasında Kira Sözleşmesi Yapıldığı ya da Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Devlet İhale Kanunu Kapsamında Kira Sözleşmesi Yapılması - Bu Nitelikteki Taşınmazlara İlişkin Kira Sözleşmeleri Kira Süresinin Bitimi İle Yasal Olarak Sona Ereceği/Taraflar Arasında Kiracılık İlişkisi Kalmadığından ve Bu Nedenle de Kira Bedelinin Tespitini İstemek Mümkün Olmadığından Bu Nedenle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
75YHGK15.10.2014E. 2013/6-1221 K. 2014/754"KİRACILIK İLİŞKİSİNİN SÜRDÜĞÜNÜN TESPİTİ TALEBİ ( 13.07.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. M. Yasal Değişikliğin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - 2886 Devlet İhale Yasasının Belediye Taşınmazları Hakkında da Uygulanabileceği )
DEVLET İHALE YASASININ BELEDİYE TAŞINMAZLARINDA UYGULANMASI ( 13.07.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. M. Yasal Değişikliğin Yerel Mahkemece Gözetileceği - Eldeki Davada Kira Sözleşmesinin İkinci Kez Uzamasının Mümkün Olmadığı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN İKİNCİ KEZ UZAMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI ( Devlet İhale Yasasının Belediyelere Ait Taşınmazlar İçin de 13.07.2005 Tarihinden Sonra Uygulanma İmkanı Bulunduğu - Kiracılık İlişkisinin Sürdüğünün Tespiti Davası/Direnme Kararının Bozulması Gereği )
İHALEYE VERİLEN TAŞINMAZDAKİ İŞGALİN DEVAM ETMESİ ( Bulunduğu Yer Mülki Amirince En Geç 15 Gün İçinde Tahliye Ettirilebileceği - Belediyeler Kanundaki Yasal Değişiklik Nedeniyle 2886 S.K. İmkanların Belediyeler Tarafından da Kullanılmasının Mümkün Olduğu )
BELEDİYELER KANUNUNDAKİ YASAL DEĞİŞİKLİK ( 13.07.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. M. Yasal Değişikliğin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - 2886 S.K. Gözetildiğinde Kira Sözleşmesinin İkinci Kez Uzamasının Mümkün Olmadığı )"
75Y6.HD13.10.2014E. 2014/9864 K. 2014/10914"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ ( Devlet İhale Kanuna Göre Yapılan Kira Sözleşmesi - Hazine Vakıflar Genel Müdürlüğü İl Özel İdareleri ve Belediyeler Kiraya Verdikleri Taşınmazlarını Kira Süresi Sonunda İşgal Ne Kadar Süre Devam Ederse Etsin Kiralananın 6570 S. Yasaya ya da Borçlar Kanununa Tabi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Her Zaman Gerek Mahkemeden Gerekse Mülkiye Amirinden Tahliyesini İsteyebileceği )
DEVLET İHALE KANUNU'NA GÖRE YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kiraya Verilen Taşınmazlar Kira Süresi Sonunda İşgal Ne Kadar Süre Devam Ederse Etsin Kiralananın 6570 Sayılı Yasaya ya da Borçlar Kanununa Tabi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Her Zaman Gerek Mahkemeden Gerekse Mülkiye Amirinden Tahliyesinin İstenebileceği )
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI ( Devlet İhale Kanuna Göre Yapılan Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Davalı Taşınmazı Kullanmaya Devam Etmiş İse de Bu Durum Taraflar Arasında Kira Sözleşmesi Yapıldığı ya da Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği )
İHALE SURETİYLE YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Davalı Taşınmazı Kullanmaya Devam Etmiş İse de Bu Durum Taraflar Arasında Kira Sözleşmesi Yapıldığı ya da Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği/Taraflar Arasında Kiracılık İlişkisi Kalmadığından ve Bu Nedenle de Kira Parasının Tespiti İstenemeyeceği )"
75Y6.HD13.10.2014E. 2014/9150 K. 2014/10903"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ ( Davalı İdarenin İhtarname İle Kira Süresinin Sonu İtibariyle Sözleşmeyi Sonlandırdığını Bildirdiği - Kira Sözleşmesinin Sonu Olan Tarih İtibariyle Akit Sona Erdiğinden Bu Tarihten Sonrası İçin Davacının Kiracılık Sıfatının Kalmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
ADİ KİRA HÜKÜMLERİNE TABİ OLMA ( Kiracılık Sıfatının Tespiti - Davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü İle Olan Kira İlişkisi Adi Kira Hükümlerine Tabi Olup Sözleşmede Açık ya da Örtülü Süre Belirlenmiş İse Sözleşmenin Sürenin Sonunda Kendiliğinden Sona Ereceği/İdare İhtarname İle Kira Süresinin Sonu İtibariyle Sözleşmeyi Sonlandırdığını Bildirdiği/İstemin Kabulünün İsabetsizliği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ( Kiracılık Sıfatının Tespiti - Davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü İle Olan Kira İlişkisinin Adi Kira Hükümlerine Tabi Olduğu/Sözleşmede Açık ya da Örtülü Süre Belirlenmişse Sözleşmenin Sürenin Sonunda Kendiliğinden Sona Ereceği/İdare Kira Süresinin Sonu İtibariyle Sözleşmeyi Sonlandırdığını Bildirdiğinden İstemin Reddedileceği )"
75Y6.HD25.9.2014E. 2013/16728 K. 2014/10486"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ İSTEMİ ( Süre Bitiminde İşgalin Devam Etmesi Halinde Sözleşmede Hüküm Varsa Ona Göre Hareket Edileceği - Aksi Halde Ecrimisil Alınacağının Düzenlenmesi Karşısında Şartname Uyarınca Sözleşme Süresinin Sonu Olan Tarihten Bir Ay Önce Davacı Kiracıya İhtarname Tebliğ Edilmediğinden Sözleşmenin Bir Yıl Süre İle Uzadığının Kabulü Gerektiği )
İHALE KANUNU'NA GÖRE KİRAYA VERİLEN YER ( Kiracılık Sıfatının Tespiti İstemi - Şartname Uyarınca Sözleşme Süresinin Sonu Olan Tarihten Bir Ay Önce Davacı Kiracıya İhtarname Tebliğ Edilmediğinden Sözleşmenin Bir Yıl Süre İle Uzadığının Kabulü Gerektiği/Dava Tarihi İtibariyle Kiracılığın Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZAMASI ( Kiracılık Sıfatının Tespiti İstemi - Şartname Uyarınca Sözleşme Süresinin Sonu Olan Tarihten Bir Ay Önce Davacı Kiracıya İhtarname Tebliğ Edilmediğinden Sözleşmenin Bir Yıl Süre İle Uzadığının Kabulü Gerektiği )"
75Y6.HD3.6.2014E. 2013/15358 K. 2014/7232"KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENDİĞİNİN TESPİTİ ( Bu Talebin Kabul Görmemesi Halinde Kira Parasının Tenkisi Talebi - Taraflar Arasında Geçerli Bir Kira Sözleşmesi Bulunmadığı/Vakıflar İdaresi Hakkında Yasal Değişiklik/Fuzuli Şağil/İşgal Tazminatı )
VAKIFLAR İDARESİNE AİT TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ ( Kira Sözleşmesinin Geçerlilik Süresinin Sona Erdiği - Kiracının Fuzuli Şağil Sayıldığı/Davacı Tarafından Ödenen Miktarın Haksız İşgal Tazminatı Niteliğinde Olduğu/Kiracılık İlişkisi Bulunmadığı )
FUZULİ ŞAĞİL ( Vakıflar İdaresi ile Kiracı Arasındaki Sözleşmenin Yasal Değişiklikler Nedeniyle Geçerlilik Süresinin 31.12.2008 Tarihi İtibariyle Sona Erdiği - Kira Sözleşmesinin Yenilenmediği/Kira Sözleşmesinin Yenilendiğinin Tespiti Davası )
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI ( Davacının Vakıflar İdaresine Taahhüt Vermek Suretiyle Kullandığı Taşınmaz İçin Ödediği Miktarın Haksız İşgal Tazminatı Niteliği Bulunduğu - Kiracının Fuzuli Şağil Sayılacağı/Kira Parasının Tespiti Talebinin Reddi Gereği )
VAKIFLAR İDARESİNE TANINAN HAKLAR ( 5737 S. Vakıflar Kanunu İçeriğinin Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )"
75Y6.HD22.5.2014E. 2014/5647 K. 2014/6660"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ ( Devlet İhale Kanunu Kapsamında Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi - Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinden İtibaren İşgalin Devam Etmesi Halinde Sözleşmede Hüküm Var İse Ona Göre Hareket Edileceği Aksi Halde Ecrimisil Alınacağı/İşgal Edilen Taşınmaz Mal İdarenin Talebi Üzerine Bulunduğu Yer Mülkiye Amirince En Geç Onbeş Gün İçinde Tahliye Ettirilerek İdareye Teslim Edileceği )
DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDA KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Kiracılık Sıfatının Tespiti Davası - Hazine Vakıflar Genel Müdürlüğü İl Özel İdareleri ve Belediyeler Kiraya Verdikleri Taşınmazlarını Kira Süresi Sonunda İşgal Ne Kadar Süre Devam Ederse Etsin Kiralananın 6570 Sayılı Yasaya ya da Borçlar Kanununa Tabi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Her Zaman Gerek Mahkemeden Gerekse Mülkiye Amirinden Tahliyesini İsteyebileceği )
MUARAZANIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki Taşınmazın Tahliyesi - Ecrimisil Olarak Alınması Gereken Paranın Kira Parası Adı Altında Alınmış veya Ödenmiş Olması Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği/ İşgal Edilen Taşınmaz Mal İdarenin Talebi Üzerine Bulunduğu Yer Mülkiye Amirince En Geç Onbeş Gün İçinde Tahliye Ettirilerek İdareye Teslim Edileceği )
KİRACININ FUZULİ İŞGALCİ OLMASI ( Devlet İhale Kanunu Kapsamında Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi - Davalı Tarafından Sözleşmenin Süre Bitiminde Yenilenmeyeceği İhtarla Bildirildiğine Göre Sözleşmenin Sona Erdiğinin ve Bu Tarihte Davacının Fuzuli İşgalci Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Davanın Reddi Gerektiği )"
75Y6.HD1.4.2014E. 2013/11011 K. 2014/4128"KİRALAYAN ALEYHİNE HAKSIZ FESİH NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Konut ve Çatılı İşyerleri İçin Tahliye Sebeplerinin Tahdidi Olduğu - Kiralananın Niteliğinin Tam Olarak Tespit Edilmesi Gereği/Taşınır Kirası ve Çatılı İşyeri Kirası Ayrımı Yapılacağı )
TAŞINIR KİRASI ( Kafeteryanın Niteliği Araştırılacak Uygulanacak Hükmün Belirleneceği - Taşınır Kiralarında Taraflardan Her Birinin Üç Gün Önceden Yapacağı Fesih Bildirimle Sözleşmeden Her Zaman Dönebilmesinin Mümkün Olduğu/Park İçindeki Kafeterya )
PARK İÇİNDEKİ KAFETERYA ( Taşınır Kirası mı Yoksa Çatılı İşyeri Kirası mı Olup Olmadığının Yerel Mahkemece Araştırılması Gereği - Kiralananın Vasıf ve Niteliğinin Dava Dosyasındaki Bilgi ve Belgelerden Tam Olarak Anlaşılamadığı/Tazminat Talebi )
TAŞINIR KİRASI VE ÇATILI İŞYERİ KİRASI AYRIMI YAPILMASI ( Kiralanın Park İçerisinde Kafeterya Olması Nedeniyle Çatılı İşyeri Statüsünde Olup Olmadığının Tespiti - Kafeteryanın Nitelik ve Vasfının Dosyadaki Belgelerden Tam Olarak Anlaşılamadığı )
KAFETERYANIN NİTELİK VE VASFININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Taşınır Kirası mı Yoksa Çatılı İşyeri Kirası mı Olup Olmadığı Hususunda Yeterli Araştırma Yapılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Kiralayan Aleyhine Tazminat/Haksız Fesih Nedeniyle )"
75YHGK28.3.2014E. 2013/3-1354 K. 2014/422"HAZİNE TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN ECRİMİSİL BEDELİNİN İADESİ DAVASI ( Tahakkuk Ettirilen Yeni Bedele Yönelik İse Menf-i Tespit Talebi - Haksız İşgalin Haksız Fiil Niteliği Bulunduğu/Adli Yargı Yerinde Görüleceği/İdari Yargının Görevli Olduğundan Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğunun Kabulü Gereği )
HAKSIZ İŞGAL NEDENİYLE ECRİMİSİL TAHAKKUK ETTİRİLMESİ ( Taşınmazın Haksız İşgalinin Haksız Eylem Niteliği Bulunduğu - Eldedki Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği/Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu/Davanın Esasına Girileceği/Davacının Ecrimisil İhbarnamesinin İptali Talebi de Bulunmadığı )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN İPTALİ TALEBİ BULUNMADIĞI ( Eldeki Davanın Adli Yargıda Görüleceği - İdari Yargının Görevli Olduğundan Bahisle Verilen Davayı Red Kararının Hatalı Olduğu/Özel Daire Bozma Kararına Uyularak Davanın Esası Hakkında Karar Veirlmesi Gerektiği/Ecrimisil Bedeli/Menf-i Tespit Talebi )"
75Y5.HD18.3.2014E. 2013/30048 K. 2014/7499"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının Ecrimisil Konusunda Temyiz İtirazı Bulunmadığı Halde Maddi Hata Yapılarak Bozma Yapıldığı - Bozma Kararındaki Ecrimisil Bedeline İlişkin Bölümün Tümüyle Çıkartılması Gerektiği )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Davacının Ecrimisil Konusunda Temyiz İtirazı Bulunmadığı Halde Maddi Hata Yapılarak Bozma Yapıldığı - Bozma Kararındaki Ecrimisil Bedeline İlişkin Bölümün Tümüyle Çıkartılacağı )
TEMYİZ İTİRAZI BULUNMAYAN KONUDA BOZMA YAPILMASI ( Davacının Ecrimisil Konusunda Temyiz İtirazı Bulunmadığı Halde Maddi Hata Yapılarak Bozma Yapıldığı - Bozma Kararındaki Ecrimisil Bedeline İlişkin Bölümün Tümüyle Çıkartılması Gerektiği )"
75Y6.HD28.1.2014E. 2013/10608 K. 2014/1003"FUZULİ İŞGAL SEBEBİYLE VAKİ MÜDAHALENİN MENİ İSTEMİ ( Kiralananın Tahliyesi - Kiralananın 2886 S. Kanunun 75. Md.si Uyarınca Tahliyesi İstenemeyeceğine Göre Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Fuzuli İşgal Sebebiyle Vaki Müdahalenin Men'i İstemi - Kiralanan Genel Hükümlere Tabi Olmadığından Süre Bitimiyle Kira Sözleşmesi Sona Ermeyeceği Konut ve Çatılı İş Yerleri Kira Sözleşmesi T.B.K.Nun 347/1 Md.si Gereğince Aynı Şartlarda Birer Yıl Uzamış Sayılacağı )
ÜNİVERSİTENİN KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Fuzuli İşgal Sebebiyle Vaki Müdahalenin Meni İstemi - Hazine Vakıflar Genel Müdürlüğü İl Özel İdareleri ve Belediyeler Dışında Diğer Kuruluşlar Somut Olayda Davalı Üniversite Taşınmazı 2886 S. Kanun Uyarınca Kiraya Vermiş Olsa Bile Anılan Kanunun 75. Md.sine Dayanarak Taşınmazın Tahliyesini Sağlayamayacağı )
KİRALANANIN MUSAKKAF NİTELİKTE OLMASI ( Fuzuli İşgal Sebebiyle Vaki Müdahalenin Meni İstemi - Konut ve Çatılı İş Yerleri Hükümlerine Tabi Olduğuna Kira Sözleşmesinin Yıldan Yıla Yenilendiğine ve T.B.K.Nun da Belirtilen Tahliye Sebeplerinden Birine de Dayanılmadığına Kiralananın 2886 S. Kanunun 75. Md.si Uyarınca Tahliyesi İstenemeyeceği )"
75Y6.HD26.9.2013E. 2013/1858 K. 2013/13178"ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNE TABİ TAŞINMAZ ( Borçlar Kanununa Tabi Olması ve Akdin Sona Ermesi Halinde Kiracının Bu Sebeple Tahliyesi Mümkün İse de Kiralananın 6570 S. Yasaya Tabi Olması Halinde Kanunun 7. Md.sindeki Sebepler Olmaksızın Akdin Sona Ermesi Sebebiyle Tahliye Talep Edilemeyeceği )
AKDİN SONA ERMESİ ( Kiralananın 6570 S. Yasaya Tabi Olması Halinde Kanunun 7. Md.sindeki Sebepler Olmaksızın Akdin Sona Ermesi Sebebiyle Tahliye Talep Edilemeyeceği )
TAHLİYE İSTEMİ ( Adi Kira Sözleşmesine Tabi Taşınmazın Borçlar Kanununa Tabi Olması ve Akdin Sona Ermesi Halinde Kiracının Bu Sebeple Tahliyesi Mümkün İse de Kiralananın 6570 S. Yasaya Tabi Olması Halinde Kanunun 7. Md.sindeki Sebepler Olmaksızın Akdin Sona Ermesi Sebebiyle Talep Edilemeyeceği )
AKDİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE ÇEKİŞMENİN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Davalı Üniversite 2886 S.K.'nun 75. Md.den Yararlanan Kurumlardan Olmadığı - Uzman Bilirkişi Marifetiyle Mahallinde Keşif Yapılarak Kiralananın Borçlar Kanununa mı Yoksa 6570 S. Yasaya mı Tabi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )"
75Y6.HD23.9.2013E. 2013/12335 K. 2013/12868"İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI ( 2886 S. K.'nun 75. Md. Hükmü Uyarınca Davalı Kiraya Veren Taşınmazın Bulunduğu Yerin Mülki Amirliğince Kiralanan Yerin Tahliyesini İsteyebileceğinden İtirazın Kabul Edilerek İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İDAREYE AİT TAŞINMAZIN KİRALANMASI ( İhtiyati Tedbirin Kaldırılması - 2886 S. K.'nun 75. Md. Hükmü Uyarınca Davalı Kiraya Verenin Taşınmazın Bulunduğu Yerin Mülki Amirliğince Kiralanan Yerin Tahliyesini İsteyebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
İDARENİN TASARRUF HAKKI ( İhtiyati Tedbirin Kaldırılması - 2886 S. Yasa Gereği Davalı Kiraya Veren Taşınmazın Bulunduğu Yerin Mülki Amirliğince Kiralananın Tahliyesini İsteyebileceğinden İdarenin Tasarruf Hakkını Kısıtlayacak Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesinin Mümkün Bulunmadığı )
İHTİYATİ TEDBİR ( Kaldırılması İstemi/Davanın ve Uyuşmazlığın Esasını Halleder Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceği - Davalı Kiraya Veren Vekilinin İtirazının Kabul Edilmesi Gerektiği )"
75Y1.HD23.9.2013E. 2013/10369 K. 2013/13130"BELEDİYE TAŞINMAZLARI ( Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Tabi Olduğu - Belediye Taşınmazının Kira Sözleşmesi Yapılmadıkça Kullanılması Halinde Kiracının Fuzuli Şagil Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
BELEDİYE TAŞINMAZININ KİRAYA VERİLMESİ ( Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi ile Birlikte Kira İlişkisinin Sona Erdiği Kira Parasının Kiracı Tarafından Ödenmesinin Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği - Kira Sözleşmesi Olmadan Belediyeye Ait Taşınmazın Kullanılmasının Fuzuli İşgal Oluşturduğu )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZDA FUZULİ ŞAGİL ( Kira Sözleşmesi Olmadan Belediyeye Ait Taşınmazın Kullanılmasının Fuzuli İşgal Oluşturduğu - Belediyeye Ait Taşınmazın Kira Sözleşmesinin Sona Ermesiyle Kiracılık İlişkisinin Sona Erdiği Kira Bedelinin Ödenmesinin Kira İlişkisinin Yenilendiği Anlamına Gelmediği )"
75Y6.HD9.4.2013E. 2013/4885 K. 2013/6439"KİRALANANIN TAHLİYESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Kiralananın Hakim Vasfının ve Niteliğinin Belirlenmesi Gereği - Dava Konusu Taşınmazın 2886 S.K. Kapsamında İhale ile Kiraya Verilmediğinin Gözetileceği/2886 S.K.Uygulama Alanı Bulunmadığı )
YENİDEN İNŞAA VE İMAR MAKSADIYLA ESASLI TADİLAT ( Kiralananın Tahliyesi ve Ecrimisil Davası - İnşaat ve Esaslı Tadilata İlişkin Belediyeden Onaylı Projenin Getirtilmesi ve Yerinde Uygulanması Gerektiği/Kiralananın Vasfı/Tahliye Davası )
KİRALANANIN VASFININ VE NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( 2886 S.K. Uygulama Alanı Bulunduğu Durumlarda Gayrimenkul Kiralama Kanunu ve Borçlar Kanunu Hükümlerinin Hükümlerine Bakılmayacağı - Eldeki Davada 2886 S.K. Uygulama Alanı Bulunmadığı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ ( Restoran Vasıflı Kiralananın Musakkaf mı Yoksa Gayr-i Musakkaf mı Olduğu - Kiralananların 6570 S.K. yada Borçlar Kanunu Kapsamında Kalıp Kalmadığı Hususlarında Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınacağı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ ( Ecrimisil Olarak Alınması Gereken Paranın "Kira Parası" Adı Altında Alınmış veya Ödenmiş Olmasının Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği - Yasal Kapsamın Tespiti )"
75Y6.HD12.3.2013E. 2013/2637 K. 2013/4229"AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Geri Çevirme Kararı Üzerine Kiracının Kiralanandan Valilik Tarafından Tahliye Edildiği - Dava Konusu Büfenin 2886 S. Kanuna Göre İhale İle Kiraya Verildiğine Dair Dosyada Bilgi ve Belge Bulunmadığı/Mahkemece Kiralanan Taşınmazın 2886 S.K.'a Göre Kiraya Verilip Verilmediği Verildiyse Tahliye Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Akde Aykırılık Nedeniyle - Dava Konusu Büfenin 2886 S.K.'a Göre İhale İle Kiraya Verildiğine Dair Dosyada Bilgi ve Belge Bulunmadığı/Mahkemece Kiralanan Taşınmazın 2886 S. Yasaya Göre Kiraya Verilip Verilmediği Verildiyse Tahliye Şartlarının Araştırılıp Karar Verileceği )
GERİ ÇEVİRME KARARI ( Akde Aykırılık Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - Valilikçe Tahliye İşleminin Gerçekleştirildiği/Mahkemece Kiralanan Taşınmazın 2886 S.K.'a Göre Kiraya Verilip Verilmediği Verildiyse Tahliye Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılacağı )
TAHLİYE ŞARTLARININ GERÇEKLEŞMESİ ( Akde Aykırılık Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - Mahkemece Kiralanan Taşınmazın 2886 S.K.'a Göre Kiraya Verilip Verilmediği Verildiyse Tahliye Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
75Y6.HD5.2.2013E. 2012/18647 K. 2013/1619"DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLDİĞİ ( Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşme Sona Ereceği )
TAHLİYE İSTEMİ ( Belediyeye Ait Taşınmazın Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Kiraya Verildiği/Devlet İhale Kanunu İle Kiraya Verilen Taşınmazlarda Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşmenin Sona Ereceğinin Düzenlendiği - Belediye Taşınmazları Hakkında da Uygulanacağı/Tahliyeye Karar Verileceği )
İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Belediyeye Ait Taşınmazın Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Kiraya Verildiği - Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşme Sona Ereceğinden Tahliyeye Karar Verilmesi Gerektiği )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZDAN TAHLİYE İSTEMİ ( Devlet İhale Kanunu İle Kiraya Verilen Taşınmazlarda Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşmenin Sona Ereceğinin Düzenlendiği/Belediye Taşınmazları Hakkında da Uygulanacağı - Sözleşme Süresi Sona Eren Davalının Kiralanandan Tahliyesine Karar Verileceği )"
75Y6.HD5.2.2013E. 2012/18053 K. 2013/1582"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ ( Taşınmazın 2886 Sayılı Yasa Uyarınca Kiraya Verildiği - Yenilenen Son Dönemin Bittiği Tarih İtibariyle Sözleşmenin Sona Erdiği/Bu Tarihten Sonra Yasa Gereği Sözleşmenin Yıldan Yıla Yenilenmesi Olanağı Kalmadığından Davalı Kiracının Fuzuli İşgal Durumuna Düştüğü )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Yenilenen Son Dönemin Bittiği Tarih İtibariyle Sözleşmenin Sona Erdiği/Bu Tarihten Sonra Yasa Gereği Sözleşmenin Yıldan Yıla Yenilenmesi Olanağı Kalmadığından Davalı Kiracının Fuzuli İşgal Durumuna Düştüğü - Kiracılık Sıfatının Tespiti )
VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ ( Yenilenen Son Dönemin Bittiği Tarih İtibariyle Sözleşmenin Sona Erdiği - Bu Tarihten Sonra Yasa Gereği Sözleşmenin Yıldan Yıla Yenilenmesi Olanağı Kalmadığından Davalı Kiracının Fuzuli İşgal Durumuna Düştüğü )
FUZULİ İŞGAL ( Kiracılık Sıfatının Tespiti - Yenilenen Son Dönemin Bittiği Tarih İtibariyle Sözleşmenin Sona Erdiği/Bu Tarihten Sonra Yasa Gereği Sözleşmenin Yıldan Yıla Yenilenmesi Olanağı Kalmadığından Davalı Kiracının Fuzuli İşgal Durumuna Düştüğü )"
75Y6.HD30.1.2013E. 2012/17796 K. 2013/1249"TAHLİYE İSTEMİ ( Davacının Celse Sırasında Kiralananın 2886 S.K.'ya Göre Tahliye Edildiğini Hatta Yıkıldığını Beyan Ettiği ve Bu Durumun Davalı Tarafça da Kabul Edildiği - Konusuz Kalan Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
KİRALANANIN DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE TAHLİYE EDİLMESİ ( Akte Aykırılık Nedeni İle Tahliye İsteminde Celse Sırasında Kiralanın Tahliye Edildiği Konusunda Uyuşmazlık Bulunmadığı - Davanın Konusuz Kaldığı )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Davacının Celse Sırasında Kiralananın 2886 S.K.'ya Göre Tahliye Edildiğini Hatta Yıkıldığını Beyan Ettiği ve Bu Durumun Davalı Tarafça da Kabul Edildiği - Konusuz Kalan Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )"
75Y6.HD17.1.2013E. 2012/18024 K. 2013/396"KİRACILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Muarazanın Giderilmesi İstemi/Davacı ile Davalı Arasında Devlet İhale Kanununa Göre Bir Kira Sözleşmesi Bulunmadığı Halde Yerel Mahkemece 2886 S.K. 75 M. İstinaden Davanın Reddedilmesinin Hatalı Olduğu )
KİRALANANIN DEVLET İHALE KANUNUA GÖRE KİRAYA VERİLMEDİĞİ ( Davacının Fuzuli Şagil Olduğundan Sözedilemeyeceği - Kira İlişkisinin Devam Ettiğinin Kabulü/Davacının Kiracılığının Tespitine Karar Verileceği/Muarazanın Giderilmesi Gerektiği )
KİRACILIK İLİŞKİSİNİN DEVAM ETTİĞİ ( Taraflar Arasında 2886 S.K. Devlet İhale Kanunu Uyarında İhale Edilmiş Bir Kiracılık İlişkisi Bulunmadığı - İhale İle İlgili Dosya İçerisinde Bilgi ve Belge Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
DAVALININ DAHA ÖNCEDEN DAVA DIŞI ŞAHSA KİRALANANIN İHALE İLE VERMESİ ( Dava Dışı Kiracı ile Davacı Arasında Kiralananın 2886 S.K. Kapsamında Devralındığı Hakkında Dosya İçerisinde Bilgi ve Belge Bulunmadığının Mahkemece Gözetilmesi Gereği )
ECRİMİSİL VE TAHLİYE ( Usulüne Uygun Yeni Bir Kira Sözleşmesi Yapılmadıkça Kiracıyı Fuzuli Şağil Kabul Eden 2886 S.K. 1 M. Eldeki Davada Uygulama Olanağı Bulunmadığının Gözetileceği - Kira İlişkisinin Devam Ettiği/Davanın Kabulü Gerektiği )"
75Y6.HD25.12.2012E. 2012/17955 K. 2012/17351"KİRACILIĞIN TESPİTİ VE MÜDEHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI ( Kiralananın 6570 S.K. Tabi Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Kiralananın Devlet İhale Kanununa Göre İhale Edilmediği/Belediye Encümen Kararı ile İhale Edildiğinin Gözetileceği )
KİRALANANIN BELEDİYE ENCÜMEN KARARI İLE İHALE EDİLMESİ ( Kiralanan Hakkında 6570 S.K. Uygulanacağı - Kiracılık İlişkisinin Yıldan Yıla Yenilendiği/Kiracılığın Devam Ettiğinin Kabulü/Davanın Reddine Karar Verilmemesi Gerektiği )
KİRACILIK İLİŞKİSİNİN DEVAM ETTİĞİ ( Kiralanan Hakkında Devlet İhale Kanunun Uygulama Alanı Bulunmadığı - Belediye Encümen Kararı ile Kiralananın İhale Edildiğinin Gözetileceği/6570 S.K. Uygulama Alanı Bulunduğu/Kiracılığın Tespiti )"
75Y6.HD17.12.2012E. 2012/17311 K. 2012/16816"KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Kiralananın 2886 S.K. Göre Verildiği - Devlet İhale Kanunu Uygulandığında Kiralanın Yıldan Yıla Yenilenmesi Olanağının Bulunmadığı/Davalı Kiracının Füzuli Şagil Durumuna Düştüğü/Tahliye Kararı Verileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YILDAN YILA YENİLENEMEMESİ ( Davacının İhtarı Bulunduğu - Mahkemece Hiçbir Neden Aranmaksızın Kiralanın Tahliyesi Kararı Verilmesi Gereği/Davanın Reddinin Hatalı Olduğu/Devlet İhale Yasasının Uygulanacağı/Tahliye )
DEVLET İHALE KANUNU UYGULAMA ALANI ( Kira Akti Sona Eren Davalı İçin Bu Tarihten Sonra Yasa Gereği Sözleşmenin Yıldan Yıla Yenilenmesi Olanağı Bulunmadığı - Davalı Kiracının Füzuli Şagil Durumunda Olduğu/Tahliye Kararı Verilmesi Gereği )"
75Y6.HD8.11.2012E. 2012/8559 K. 2012/14462"İTİRAZ DAVASI ( Kiracılık Sıfatının Tespiti ve İhtiyati Tedbir Kararına - Davalı Kiralayan İdarenin Taşınmazın Bulunduğu Yerin Mülki Amirliğince Tahliyesini İsteyebileceğinden İdarenin Tasarruf Hakkını Kısıtlayacak Şekilde Tedbir Kararı Verilmesi Mümkün Bulunmadığından Davalı İdarenin İtirazının Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI ( Davalı Kiralayan İdarenin Taşınmazın Bulunduğu Yerin Mülki Amirliğince Tahliyesini İsteyebileceğinden İdarenin Tasarruf Hakkını Kısıtlayacak Şekilde Tedbir Kararı Verilemeyeceği - İtiraz Davası )
İHTİYATİ TEDBİR ( İtiraz Davası/Davalı Kiralayan İdarenin Taşınmazın Bulunduğu Yerin Mülki Amirliğince Tahliyesini İsteyebileceği - İdarenin Tasarruf Hakkını Kısıtlayacak Şekilde Tedbir Kararı Verilmesi Mümkün Bulunmadığından Davalı İdarenin İtirazının Kabulü Gerektiği )
KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ ( Davalı Kiralayan İdarenin Taşınmazın Bulunduğu Yerin Mülki Amirliğince Tahliyesini İsteyebileceğinden İdarenin Tasarruf Hakkını Kısıtlayacak Şekilde Tedbir Kararı Verilemeyeceği )"
75Y6.HD9.7.2012E. 2012/7128 K. 2012/10280"TAHLİYE İSTEMİ (Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle - Davacı ve Davalının Hukuki Dinlenilme Hakkını Kısıtlayacak Şekilde Duruşma Açılmaksızın Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ (Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - Kanunun Duruşma Açılmadan Dosya Üzerinden Karar Verilmesinde Hakime Takdir Hakkı Tanıdığı Hallerde Dosya Üzerinden Karar Verilebileceği/Duruşma Yapmadan Karar Verilebilmesi İçin Hukuken Bunun Mümkün Olması Gerektiği)
DOSYA ÜZERİNDEN KARAR (Kanunun Duruşma Açılmadan Dosya Üzerinden Karar Verilmesinde Hakime Takdir Hakkı Tanıdığı Hallerde Dosya Üzerinden Karar Verilebileceği - Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi)
HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI (Davacı ve Davalının Hukuki Dinlenilme Hakkını Kısıtlayacak Şekilde Duruşma Açılmaksızın Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi)
DURUŞMA AÇILMAMASI (Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - Davacı ve Davalının Hukuki Dinlenilme Hakkını Kısıtlayacak Şekilde Duruşma Açılmaksızın Davanın Esası Hakkında Karar Verilemeyeceği)"
75Y3.HD18.6.2012E. 2012/12213 K. 2012/15417"KİRACILIĞIN TESPİTİ İLE MUARAZANIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Davalı Belediyenin Taşınmazı Devlet İhale Kanunu'na Göre Kiraladığı/Uyuşmazlığın 6570 S.K.'ya Göre Değil 2886 S.K.'ya Göre Çözümleneceği - Belediye Sözleşmeyi Yazılı Olarak Sonlandırdığından Davanın Reddine Karar Verileceği )
FUZULİ ŞAGİL ( Kiracılığın Tespiti İle Muarazanın Giderilmesi Davası - Davalı Belediyenin Yazılı Olarak Kira Sözleşmesini Usulüne Uygun Sonlandırdığı/Davacı Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğünden Davanın Reddedileceği )
DEVLET İHALE KANUNU'NA GÖRE KİRALANAN TAŞINMAZ ( Kiracılığın Tespiti İle Muarazanın Giderilmesi Davası - Uyuşmazlığın 6570 S.K.'ya Göre Değil 2886 S.K.'ya Göre Çözümleneceği )
YAZI GÖNDEREREK KİRA SÖZLEŞMESİNE DEVAM ETMEYECEĞİNİ BİLDİRMEK ( Davacı Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğünden Kiracılığın Tespiti İle Muarazanın Giderilmesi Davasının Reddedileceği )"
75Y13.HD26.4.2012E. 2010/14464 K. 2012/11339"MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( Taraflar Arasındaki Uzayan Kira Süresi İçinde Davalı İdare Kira Sözleşmenin Uzatılmayacağını Yazı İle Davacıya Bildirdiğine ve Dava Tarihi İtibarıyla Kira Süresi Sona Erdiğine Göre Davanın Reddi Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASI ( Tahliye - Uzayan Kira Süresi İçinde Davalı İdare Kira Sözleşmenin Uzatılmayacağını Yazı İle Davacıya Bildirdiğine ve Dava Tarihi İtibarıyla Kira Süresi Sona Erdiğine Göre Davanın Reddi Gerektiği/Muarazanın Giderilmesi İstemi )
İL ÖZEL İDARESİ TAŞINMAZLARI ( Tahliye/Muarazanın Giderilmesi İstemi - Taraflar Arasındaki Uzayan Kira Süresi İçinde Davalı İdare Kira Sözleşmenin Uzatılmayacağını Yazı İle Davacıya Bildirdiği/Dava Tarihi İtibarıyla Kira Süresi Sona Erdiğine Göre Davanın Reddi Gerektiği )
UZATILAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Davalı İdare Kira Sözleşmenin Uzatılmayacağını Yazı İle Davacıya Bildirdiğine ve Dava Tarihi İtibarıyla Kira Süresi Sona Erdiğine Göre Davanın Reddi Gerektiği - Tahliye/Muarazanın Giderilmesi İstemi )"
75Y6.HD9.4.2012E. 2012/1949 K. 2012/5560"BELEDİYENİN KİRACISI OLDUĞU TAŞINMAZIN TAHLİYESİ DAVASI (Devlet İhale Kanunun Uygulama Alanının Araştırılacağı - 2886 S.K Kapsamında Kira İlişkisi Bulunduğu Durumda Ayrı Bir Tahliye Şekli Uygulanacağının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
KİRALANANIN DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDA VERİLMESİ (Kiralanın Süresinde Tahliye Edilmemesi Durumunda Mülki Amirin 15 Gün İçerisinde Kiralananı Tahliye Yetkisi Bulunduğu - 6570 S.K. Uygulama Alanı Bulunmadığı/Davanın Reddedilemeyeceği )
MÜLKİ AMİRDEN TAHLİYE TALEP EDİLEBİLMESİ (Davaya Konu Taşınmazın Kiralanmasına Dair İhale Evraklarının İnceleneceği/2886 S.K. Kapsamının ve Tahliye Hususundaki Ayrıcalığının Mahkemece Gözetileceği/Ecrimisil Talebi )
ECRİMİSİL (Devlet İhale Kanunu Kapsamında İhale Edilen Taşınmazın Süresinde Tahliye Edilmemesi Durumunda Haksız Şagilden Ecrimisil Talep Edilebileceği - Kira Parası Adı Altına Ücret Alınmış Olsa Bile Kira Aktinin Yenilenmediği )
TAHLİYE KONUSUNDA BELEDİYELERE TANINAN AYRICALIK (Mahkemece Kira İlişkinin İhale Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılacağı - Kiralananın Mülkiye Amirinden Tahliyesinin Talep Edilebileceği/2886 S.K. Dikkate Alınması Gerektiği )"
75Y3.HD13.3.2012E. 2012/1608 K. 2012/6637"MUARAZANIN ÖNLENMESİ (Kiracılık İlişkisinin Devam Ettiğinin Tespiti - Belediyeden Çiçek Evi Büfesinin Kiralanması/6570 S. Kanun Hükümlerinin Uygulama Yeri Bulunmadığı - Uyuşmazlığın 2886 S.K'nun 75.Md. Çerçevesinde Çözümleneceği)
KİRACILIK İLİŞKİSİNİN DEVAM ETTİĞİNİN TESPİTİ (Belediyeden Çiçek Evi Büfesinin Kiralanması/6570 S. Kanun Hükümlerinin Uygulama Yeri Bulunmadığı - Uyuşmazlığın 2886 S.K'nun 75.Md. Çerçevesinde Çözümleneceği - Muarazanın Önlenmesi)
BELEDİYEDEN ÇİÇEK EVİ BÜFESİNİN KİRALANMASI (Kiracılık İlişkisinin Devam Ettiğinin Tespiti - 6570 S. Kanun Hükümlerinin Uygulama Yeri Bulunmadığı/Uyuşmazlığın 2886 S.K'nun 75.Md. Çerçevesinde Çözümleneceği)"
75Y13.HD18.1.2012E. 2011/6015 K. 2012/434"KİRACILIĞIN TESPİTİ ( Davalının Belediye Olması - 6570 S.K Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Uyuşmazlığın 2886 S.K'nun 75.Md. Çerçevesinde Çözümlenmesi Gerektiği )
TAHLİYE İSTEMİ ( Davalının Belediye Olması/Kiracılığın Tespiti - Kira Süresinin Dolduğu Tarihten İtibaren Sürenin Dolması İle Kira Akdinin Süresiz Hale Gelmeyip Sözleşmenin Sona Ermesi Nedeniyle Davacının Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğü/Kiralayanın Tahliye İsteyebileceği )
BELEDİYE İLE KİRACI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Muarazanın Giderilmesi ve Kiracılığın Tespiti İstemi - Olayda 6570 S.K Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Uyuşmazlığın 2886 S.K'nun 75.Md. Çerçevesinde Çözümlenmesi Gerektiği )
MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( Davalının Belediye Olması/Kiracılığın Tespiti - Kira Süresinin Dolması İle Kira Akdinin Süresiz Hale Gelmeyip Davacının Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğü/Kiralayanın Tahliye İsteyebileceği )
KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ ( Kira Süresinin Dolduğu Tarihten İtibaren Sürenin Dolması İle Kira Akdinin Süresiz Hale Gelmeyip Davacının Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğü/Kiralayanın Tahliye İsteyebileceği - Davalının Belediye Olması/Kiracılığın Tespiti İstemi )"
75Y13.HD18.1.2012E. 2011/5813 K. 2012/433"MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( Tahliyeye İlişkin Koşullar İle Birlikte Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinden İtibaren İşgalin Devam Etmesi Halinde Sözleşmede Hüküm Varsa Ona Göre Hareket Edileceği Aksi Halde Ecrimisil Alınacağı )
ECRİMİSİL ( Muarazanın Giderilmesi - Tahliyeye İlişkin Koşullar İle Birlikte Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinden İtibaren İşgalin Devam Etmesi Halinde Sözleşmede Hüküm Varsa Ona Göre Hareket Edileceği Aksi Halde Ecrimisil Alınacağı )
HAZİNE TARAFINDAN KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR ( 2886 S. Kanunun Belediye Taşınmazları Hakkında da Uygulanacağı Hükme Bağlanmakla Belediyelere Ait Taşınmazların Kira Sözleşmelerinde de 2886 Sayılı Kanunun 75.Md. Hükümleri Uygulanacağı )
KİRA SÜRESİNİN DOLMASI ( Dolduğu Tarihten İtibaren Sürenin Dolması İle Kira Akdinin Süresiz Hale Gelmeyip Sözleşmenin Sona Ermesi Nedeniyle Davacının Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğü Davalı Kiralayanın Tahliye İstemesinde Haksız Bir Yön Bulunmadığı )"
75Y13.HD18.1.2012E. 2011/4634 K. 2012/432"KİRACILIK İLİŞKİSİNİN SÜRDÜĞÜNÜN TESPİTİ VE MUARAZANIN MENİ ( Belediyeye Ait Çay Bahçesi - Devlet İhale Kanunu Md. 75 Hükümlerinin Belediyelere Ait Taşınmazların Kira Sözleşmelerinde de Uygulanacağı/Kira Süresinin Dolduğu Tarihte Sona Ereceği )
MUARAZANIN MENİ ( Belediyeye Ait Çay Bahçesinde Kiracılık İlişkisinin Sürdüğünün Tespiti - Devlet İhale Kanunu Md. 75 Hükümlerinin Belediyelere Ait Taşınmazların Kira Sözleşmelerinde de Uygulanacağı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRE DOLDUĞUNDA SONA ERMESİ ( Belediyeye Ait Çay Bahçesi/Davacının Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğü Tahliye İstenmesinde Haksız Bir Yön Bulunmadığı - Belediye Taşınmazlarında Devlet İhale Kanunu Md. 75 Hükümlerinin Uygulanacağı )
BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZLAR ( Çay Bahçesi/Devlet İhale Kanunu Md. 75 Hükümlerinin Kira Sözleşmelerinde Uygulanacağı Kira Süresinin Dolduğu Tarihte Sona Ereceği - Kiracının Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğü )
KİRACININ FUZULİ ŞAGİL DURUMUNA DÜŞMESİ ( Belediyeye Ait Çay Bahçesi Kiracısı - Devlet İhale Kanunu Md. 75 Hükümlerinin Belediyelere Ait Taşınmazların Kira Sözleşmelerinde de Uygulanacağı/Kira Süresinin Dolduğu Tarihte Sona Ereceği )"
75Y6.HD13.12.2011E. 2011/10037 K. 2011/14474"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( İtirazın Kaldırılması ve Kiralananın Tahliyesine Karar Verilmesi İstemi - Hazine Vakıflar Genel Müdürlüğü İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazların Sözleşme Süresi Sonunda Boşaltılması Gerektiği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE ( Hazine Vakıflar Genel Müdürlüğü İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazların Sözleşme Süresi Sonunda Boşaltılması Gerektiği )
FUZULİ ŞAGİL ( Sözleşmenin Sona Ermesinden İtibaren Yasa Gereği 6570 S. Yasa'nın 11. Md. Gereğince Yıldan Yıla Yenilenmesi Olanağı Kalmadığından Davalı Kiracı Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğü )"
75Y6.HD1.11.2011E. 2011/7605 K. 2011/12086"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP ( Taraflar Arasında Halen Mevcut Kira İlişkisinin Bulunacağı/Taraflar Arasında Kira İlişkisi Sona Erdiğinden 2886 S.K. Md. 75 Uyarınca Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu - Davacı İdarenin Bu Takip Yoluyla Tahliye İsteyemeyeceği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Tahliye İstekli Olarak Başlatılan İcra Takibine İtiraz/Taraflar Arasında Kira İlişkisi Sona Erdiğinden 2886 S.K. Md. 75 Uyarınca Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu - Bu Sebeple İsteğin Reddedileceği )
HAKSIZ İŞGAL ( Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği - 2886 S.K. Md. 75 Uyarınca Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu )
İDARE İLE SONA EREN KİRA İLİŞKİSİ ( İdarenin Kira Alacağını Tahsil Amacıyla Tahliye Olarak İcra Takibi Başlatamayacağı - Borçlunun Haksız İşgalci Konumunda Olacağı )"
75Y3.HD20.10.2011E. 2011/16715 K. 2011/16056"ALT KİRACILIK İLİŞKİSİNİN TESPİTİ VE MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( Belediye Taşınmazları Hakkında 2886 S.K. Md.75 Uygulanacağı - Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği ve Sözleşmenin Kendiliğinden 1 Yıl Uzama Olanağı Olmadığı )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Kira Sözleşmelerinin Kendiliğinden 1 Yıl Uzama Olanağı Olmadığı - Sözleşme Sona Erdiğinden ve Davalı Belediye Kiralananın Tahliye Edilmesini İstediğine Göre Alt Kiracılık İlişkisinin Devam Ettiğinin Tespiti İle Muarazanın Önlenmesi Talebinin Reddedileceği )
BELEDİYE İLE KİRA SÖZLEŞMESİ ( Sona Erdiği ve Sözleşmenin Kendiliğinden 1 Yıl Uzama Olanağı Olmadığı/Davalı Belediyenin Kira Süresini Uzatmayacağını Bildirip Kiralananın Tahliye Edilmesini İstediği - Alt Kiracılık İlişkisinin Tespiti ve Muarazanın Önlenmesi Talebinin Reddi Gerektiği )"
75Y6.HD14.7.2011E. 2011/1758 K. 2011/8203"KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali ve Kiralananın Tahliyesi - Dosya Kapsamına Göre Davalının Belediyeye Verdiği Kabul ve Taahhüt Dilekçesi İlk Taksitin Ödenmesi Karşısında Takibin Yapılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
İTİRAZIN İPTALİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kira Bedelinin Tahsili - Dosya Kapsamına Göre Davalının Belediyeye Verdiği Kabul ve Taahhüt Dilekçesi İlk Taksitin Ödenmesi Karşısında Takibin Yapılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
TEMERRÜT ( Davalı İkinci Taksit Olan Takibe Konu Kira Bedelini Yasal 30 Gün İçinde Ödediğini Yazılı Belge İle Kanıtlayamadığından Temerrüt Oluştuğu - Davacının Davasının Kabulü İle İtirazın İptaline Takibin Devamına ve Kiralananın Tahliyesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
75Y3.HD23.6.2011E. 2011/6155 K. 2011/10902"ECRİMİSİL ( Davacı Tebellüğ Ettiği Ecrimisil İhbarnamesi Üzerine Bir Hata Yapıldığını ve Kendilerinin Hazine'ye Ait Araziyi İşgal Etmediklerini veya İşgallerinin Yasal Bir Nedene Dayandığını İleri Sürerek Tebligatı Yapan İdareye Başvurarak Düzeltme İsteminde Bulunabileceği )
DÜZELTME İSTEMİ ( Davacı Ecrimisil İhbarnamesi Üzerine Kendilerinin Hazine'ye Ait Araziyi İşgal Etmediklerini veya İşgallerinin Yasal Bir Nedene Dayandığını İleri Sürerek Tebligatı Yapan İdareye Başvurarak Düzeltme İsteminde Bulunabileceği )
İDARİ UYUŞMAZLIKTA YARGI YERİ ( Davacının Düzeltme Talebinde Bulunması ve Davalı Tarafından Reddedilmesi Durumunda İlgili İle İdare Arasında İdari Uyuşmazlık Söz Konusu Olup Bu Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ecrimisil İhbarnamesi Üzerine Davacının Düzeltme Talebinde Bulunması ve Davalı Tarafından Reddedilmesi Durumunda İlgili İle İdare Arasında İdari Uyuşmazlık Söz Konusu Olup Bu Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğu )"
75Y6.HD2.5.2011E. 2011/19 K. 2011/5623"FUZULİ ŞAGİL ( Davalının Kiralanandan Tahliyesi İstemi - Mahkemece Sözleşme Süresi Sona Eren Davalının 2886 S. Y'nın 75.Md. Gereğince Kiralanandan Tahliyesine Karar Vermek Gerektiği )
TAHLİYE ( Fuzuli Şagil Durumuna Düşen Davalının - Mahkemece Sözleşme Süresi Sona Eren Davalının 2886 S. Y'nın 75.Md. Gereğince Kiralanandan Tahliyesine Karar Vermek Gerektiği )
SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONA ERMESİ ( Fuzuli Şagil Durumuna Düşen Davalının Tahliyesi İstemi - Mahkemece Sözleşme Süresi Sona Eren Davalının 2886 S. Y'nın 75.Md. Gereğince Kiralanandan Tahliyesine Karar Vermek Gerektiği )"
75Y13.HD20.4.2011E. 2010/16666 K. 2011/6316"MUARAZANIN MEN'İ ( Dava Konusu Taşınmaz 6570 S. Kanun Kapsamında Kaldığından Bu Kanun Hükümlerine Göre Tahliye Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
TAHLİYE KOŞULLARI ( Muarazanın Men'i - Dava Konusu Taşınmaz 6570 S. Kanun Kapsamında Kaldığından Bu Kanun Hükümlerine Göre Tahliye Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
MUSAKKAF NİTELİĞİNDEKİ LOKANTA ( 6570 S. Kanuna Tabi Olduğu Düşünülmeden Aksi Düşüncelerle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR ( 6570 S. K'nun 1. Md. Öngörülen Koşulları Taşımaları Halinde ve Bunlara İlişkin Kira Sözleşmeleriyle İlgili Olarak Ancak 7. Maddede Tahdidi Olarak Sayılan Nedenlerden Birine Dayanılmak ve İlam Alınmak Suretiyle Tahliyenin Sağlanabileceğinin Kabulü Gerektiği )"
75YHGK22.12.2010E. 2010/13-671 K. 2010/696"KİRACILIK İLİŞKİSİNİN SÜRDÜĞÜNÜN TESPİTİ ( Muarazanın Meni - 2886 S. Kanunun Belediye Taşınmazları Hakkında da Uygulanacağı Hükme Bağlanmakla Belediyelere Ait Taşınmazların Kira Sözleşmelerinde de 2886 S. Kanunun 75.Md. Hükümlerinin Uygulanacağı )
MUARAZANIN MENİ ( Kiracılık İlişkisinin Sürdüğünün Tespiti - 2886 S. Kanunun Belediye Taşınmazları Hakkında da Uygulanacağı Hükme Bağlanmakla Belediyelere Ait Taşınmazların Kira Sözleşmelerinde de 2886 S. Kanunun 75.Md. Hükümlerinin Uygulanacağı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Nedeniyle Davacının Fuzuli Şagil Durumuna Düştüğü Davalı Kiralayanın Tahliye İstemesinde Haksız Bir Yön Bulunmadığı Anlaşılmakla Davanın Reddi Gerektiği )
BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZLAR ( Kira Sözleşmelerinde de 2886 S. Kanunun 75.Md. Hükümlerinin Uygulanacağı )"
75Y3.HD15.7.2010E. 2010/670 K. 2010/13024"İTİRAZIN İPTALİ (Davacının Tahliye İçin Noterden İhtarname Keşide Ettiği - Akdi İlişkiye Devam Edilmeyeceği Davalıya Bildirilmekle Davalı Artık Fuzuli Şagil Durumuna Geldiği/İşin Esasının İncelenmesi ve Yargılama Neticesinde Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
FUZULİ ŞAGİL (Tahliye İstemi - Akdi İlişkiye Devam Edilmeyeceği Davalıya Bildirilmekle Davalı Artık Fuzuli Şagil Durumuna Geldiği/İşin Esasının İncelenmesi ve Yargılama Neticesinde Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
KİRA SÖZLEŞMESİ (Tahliyeye İlişkin Koşullar İle Birlikte Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinden İtibaren İşgalin Devam Etmesi Halinde Sözleşmede Hüküm Varsa Ona Göre Hareket Edileceği)"
75Y13.HD13.7.2010E. 2010/4022 K. 2010/10494"KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( Davanın Tahliye Akdin Feshi ve Tespit İstemi Söz Konusu Olmadığından Davada Görevli Mahkeme de Sulh Hukuk Mahkemesi Değil Dava Değerine Göre Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kira Sözleşmesine Dayalı Muarazanın Giderilmesi - Davanın Tahliye Akdin Feshi ve Tespit İstemi Söz Konusu Olmadığından Davada Görevli Mahkeme de Sulh Hukuk Mahkemesi Değil Dava Değerine Göre Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( Davanın Tahliye Akdin Feshi ve Tespit İstemi Söz Konusu Olmadığından Davada Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi Değil Dava Değerine Göre Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )"
75Y6.HD6.7.2010E. 2010/2264 K. 2010/8572"SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE AKDİN FESHİ VE TAHLİYE İSTEMİ ( Sözleşme Süresi Sona Eren Davalının 2886 S.Y'nın 75.Md. Gereğince Kiralanandan Tahliyesine Karar Vermek Gerektiği )
AKDİN FESHİ VE TAHLİYE İSTEMİ ( Süre Bitimi Nedeniyle Akdin Feshi ve Tahliye İstemi - Sözleşme Süresi Sona Eren Davalının 2886 S.Y'nın 75.Md. Gereğince Kiralanandan Tahliyesi Gerektiği )
HAKİMİN ÖDEVİ ( Bir Davada Olayları Ortaya Koymak Taraflara Ait Olup Öne Sürülen Maddi Olguların Hukuki Nitelendirilmesini Yapmak ve Uygulanacak Yasa Maddelerini Bulmak ve Uygulamak Hakime Ait Olduğu )"
75Y14.HD8.6.2010E. 2010/5656 K. 2010/6708"MUARAZANIN GİDERİLMESİ (Kira Sözleşmesi Üzerinde Çıkartılan - Belediyeler Tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kiralanan Taşınmazlar Hakkında da Sözleşmede Özel Hüküm Yoksa Md. 75'in Uygulanacağı)
BELEDİYE TARAFINDAN KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ (Muarazanın Giderilmesi Talebi - Belediyeler Tarafından 2886 S.K. Uyarınca Kiralanan Taşınmazlar Hakkında da Sözleşmede Özel Hüküm Yoksa Md. 75'in Uygulanacağı/Adli Yargı Yerinin Görevli Olacağı)
ECRİMİSİL VE TAHLİYE (Belediyeler Tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kiralanan Taşınmazlar Hakkında da Sözleşmede Özel Hüküm Yoksa Md. 75'in Uygulanacağı)
YARGI YOLUNUN BELİRLENMESİ (Belediyeler Tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kiralanan Taşınmazlar Hakkında da Sözleşmede Özel Hüküm Yoksa Md. 75'in Uygulanacağı - Muarazanın Giderilmesi Davasının Adli Yargı Yerinde Görüleceği)"
75Y13.HD26.4.2010E. 2010/3383 K. 2010/5699"KİRACILIĞIN TESPİTİ ( Davacı Bu Davayı Açmadan Önce Davalı Belediyece Sulh Hukuk Mahkemesinin Dosyası İle Tahliye Davası Açtığı ve Davanın Halen Derdest Olduğu - Kiracılığın Tespitine İlişkin Uyuşmazlık Tahliye Davası İçinde Çözülmesi Gerektiği )
TAHLİYE DAVASI ( Kiracılığın Tespiti - Davacı Bu Davayı Açmadan Önce Davalı Belediyece Sulh Hukuk Mahkemesinin Dosyası İle Tahliye Davası Açtığı ve Davanın Halen Derdest Olduğu - Kiracılığın Tespitine İlişkin Uyuşmazlık Tahliye Davası İçinde Çözülmesi Gerektiği )
BELEDİYE TAŞINMAZLARI ( Kiracılığın Tespiti - Davacı Bu Davayı Açmadan Önce Davalı Belediyece Sulh Hukuk Mahkemesinin Dosyası İle Tahliye Davası Açtığı ve Davanın Halen Derdest Olduğu/Kiracılığın Tespitine İlişkin Uyuşmazlık Tahliye Davası İçinde Çözülmesi Gerektiği )"
75Y14.HD27.1.2010E. 2009/12557 K. 2010/691"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ VE KİRALANAN ÜZERİNDE ÇIKARTILAN MUARAZANIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Eldeki Davada Kira Sözleşmesi ve Kira Şartnamesinde Kiralayana Sözleşmeyle İhbarsız Fesih Yetkisi Tanındığı - Kira Sözleşmesi Sırf Bu Sürenin Dolması İle Son Bulduğundan Bundan Sonra da Kiralayan İdare Kiracıyı Kiralanandan Çıkartabileceği )
İHBARSIZ FESİH YETKİSİ ( Kiracılık Sıfatının Tespiti ve Kiralanan Üzerinde Çıkartılan Muarazanın Giderilmesi İstemi - Eldeki Davada Kira Sözleşmesi ve Kira Şartnamesinde Kiralayana Sözleşmeyle İhbarsız Fesih Yetkisi Tanındığı/Kira Sözleşmesi Sırf Bu Sürenin Dolması İle Son Bulduğundan Bundan Sonra da Kiralayan İdare Kiracıyı Kiralanandan Çıkartabileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kiracılık Sıfatının Tespiti - Eldeki Davada Kira Sözleşmesi ve Kira Şartnamesinde Kiralayana Sözleşmeyle İhbarsız Fesih Yetkisi Tanındığı/Kira Sözleşmesi Sırf Bu Sürenin Dolması İle Son Bulduğundan Bundan Sonra da Kiralayan İdare Kiracıyı Kiralanandan Çıkartabileceği )"
75Y6.HD15.12.2009E. 2009/8455 K. 2009/11098"TAHLİYE ( Devlet İhale Kanunu'na Göre Kiraya Verilen Taşınmaz/Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi - Belediye Malı Devlet Malı Statüsüne Alındığından Davalının Tahliyesine Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE TAHLİYE ( Belediye Malı Devlet Malı Statüsüne Alındığından Davalının Tahliyesine Karar Verilmesi Gerektiği - Devlet İhale Kanunu'na Göre Kiraya Verilen Taşınmaz )
DEVLET İHALE KANUNU'NA GÖRE KİRAYA VERİLEN BELEDİYE TAŞINMAZI ( Belediye Malı Devlet Malı Statüsüne Alındığından Davalının Tahliyesine Karar Verilmesi Gerektiği - Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi )
BELEDİYE MALININ KİRAYA VERİLMESİ ( Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi/Tahliye Talebi - Belediye Malı Devlet Malı Statüsüne Alındığından Davalının Tahliyesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
75YHGK8.7.2009E. 2009/13-282 K. 2009/320"KİRACILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Muarazanın Meni Talebi/Sözleşmenin Yap İşlet Devret Modeli Kapsamında Akdedildiği - Taşınmazın 6570 S.K. Md. 1'de Öngörülen Koşulları Taşıması Halinde Bu Kanuna ve Kanunda Sayılan Tahliye Sebeplerine Tabi Olacağı )
DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ ( Taşınmazın 6570 S.K. Md. 1'de Öngörülen Koşulları Taşıması Halinde Bu Kanuna ve Kanunda Sayılan Sınırlı Tahliye Sebeplerine Tabi Olacağı )
YAP İŞLET DEVRET MODELİ ( Kira Sözleşmesinin Bu Kapsamda Yapılmasının 6570 S.K.'da Yer Alan Tahliye Sebepleri Arasında Yer Almadığı - Taşınmazın 6570 S.K. Md. 1'de Öngörülen Koşulları Taşıması Halinde Bu Kanunun Uygulanacağı )
TAHLİYE ( 6570 S.K.'da Sebeplerinin Sınırlı Olarak Sayıldığı/Kira Sözleşmesinin Yap İşlet Devret Modeli Kapsamında Akdedildiği - Taşınmazın 6570 S.K. Md. 1'de Öngörülen Koşulları Taşıması Halinde Bu Kanunun Uygulanması Gereği )"
75Y3.HD3.2.2009E. 2008/21012 K. 2009/1236"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Bitim Tarihinde Kiracı Belediyeye Ait Taşınmazı Boşaltmazsa Sözleşmede Hüküm Varsa Ona Göre Hareket Edilmeli Aksi Takdirde İşgalin Devam Etmesi Halinde Ecrimisil Alınması Gerektiği )
ECRİMİSİL ( Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinde Kiracı Belediyeye Ait Taşınmazı Boşaltmazsa Sözleşmede Hüküm Varsa Ona Göre Hareket Edilmeli Aksi Takdirde İşgalin Devam Etmesi Halinde Alınacağı )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinde Kiracı Belediyeye Ait Taşınmazı Boşaltmazsa Sözleşmede Hüküm Varsa Ona Göre Aksi Takdirde İşgalin Devam Etmesi Halinde Ecrimisil Alınacağı )
TAHLİYE ( Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinde Kiracı Belediyeye Ait Taşınmazı Boşaltmazsa Sözleşmede Hüküm Varsa Ona Göre Aksi Takdirde İşgalin Devam Etmesi Halinde Ecrimisil Alınacağı )"
75Y3.HD29.12.2008E. 2008/19806 K. 2008/22497"KİRACILIĞIN TESPİTİ İSTEMİ ( Belediyeye Ait Yerin Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kiraya Verildiği - 2886 S.K. Md. 75 Hükümleri Belediye Taşınmazları Hakkında da Uygulanacağı/Sözleşmenin Kira Süresinin Dolduğu Tarihde Sona Ereceği )
BELEDİYE TAŞINMAZLARI ( 6570 S.K. Md. 11'in Uygulanması ve Kira Sözleşmelerinin Kendiliğinden Bir Yıl Uzama Olanağı Bulunmadığı - Devlet İhale Kanunu Md. 75 Hükümlerinin Belediye Taşınmazları Hakkında da Uygulanacağı )
İHALE YOLU İLE KİRALAN TAŞINMAZ ( Belediyeye Ait - 2886 S.K. Md. 75 Hükümleri Belediye Taşınmazları Hakkında da Uygulanacağı/Sözleşmenin Kira Süresinin Dolduğu Tarihde Sona Ereceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Belediyeye Ait Yerin Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kiraya Verildiği/2886 S.K. Md. 75 Hükümleri Belediye Taşınmazları Hakkında da Uygulanacağı - Kendiliğinden Bir Yıl Uzama Olanağı Bulunmadığı )"
75Y3.HD4.11.2008E. 2008/13802 K. 2008/18696"ECRİMİSİL ( Belediye Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazın Sözleşme Bitim Tarihinden İtibaren Tahliye Edilmemesi Halinde Bu Tarihten İtibaren Ecrimisile Hükmedileceği )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( Belediye Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazın Sözleşme Bitim Tarihinden İtibaren Tahliye Edilmemesi Halinde Kiracının Fuzuli Şagil Durumuna Düşeceği )
FUZULİ İŞGAL ( Müdahalenin Men'i - Belediye Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazın Sözleşme Bitim Tarihinden İtibaren Tahliye Edilmemesi Halinde Kiracının Fuzuli Şagil Durumuna Düşeceği )
BELEDİYE TARAFINDAN KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ ( Sözleşme Bitim Tarihinden İtibaren Tahliye Edilmemesi Halinde Kiracının Fuzuli Şagil Durumuna Düşeceği - Bu Tarihten İtibaren Ecrimisile Hükmedileceği )"
75Y6.HD27.5.2008E. 2008/4719 K. 2008/6627"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Üniversite Rektörlüğüne Ait Bahçe İçerisinde Bulunan Kafeteryanın İşletilmesi İle İlgili Yapılan Kira Sözleşmesi Devlet İhale Kanununa Tabi Olmadığı - Bu Kanuna Göre Tahliyesinin Sağlanamayacağı )
ÜNİVERSİTE REKTÖRÜLÜĞÜNE AİT BAHÇEDEKİ KAFETERYA ( İşletilmesi İle İlgili Yapılan Kira Sözleşmesi Devlet İhale Kanununa Tabi Olmadığı - Bu Kanuna Göre Tahliyesinin Sağlanamayacağı )
TAHLİYE ( Üniversite Rektörlüğüne Ait Bahçe İçerisinde Bulunan Kafeteryanın İşletilmesi İle İlgili Yapılan Kira Sözleşmesi Devlet İhale Kanununa Tabi Olmadığı - Bu Kanuna Göre Tahliyesinin Sağlanamayacağı )
ADİ KİRA VE HASILAT KİRASI ( Davalı Kiracı Takip Konusu Kesinleşen Kira Parasını İ.İ.K'nın Md. 269/C'de Sayılan Belgelerden Biri İle Ödediğini Kanıtlayamadığından Oluşan Temerrüt Olgusu Nedeniyle Tahliyeye Karar Vermek Gerektiği )
TEMERRÜT OLGUSU NEDENİYLE TAHLİYE ( Davalı Kiracı Takip Konusu Kesinleşen Kira Parasını İ.İ.K'nın Md. 269/C'de Sayılan Belgelerden Biri İle Ödediğini Kanıtlayamadığından Oluşan Temerrüt Olgusu Nedeniyle Tahliyeye Karar Vermek Gerektiği )"
75YHGK7.5.2008E. 2008/4-359 K. 2008/362"TAZMİNAT DAVASI ( Kömür Madeni Sahası Kullanım Bedelinin Ödetilmesi İstemi - Milli Emlak Müdürlüğü Elemanlarınca Mahallinde Tanzim Edilen Tutanakta Yer Alan Zabıt Mümzisi Tanıkların Tespit Edilmesi Gerektiği )
KÖMÜR MADENİ SAHASI KULLANIM BEDELİNİN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Mahallinde Uzman Jeoloji Maden ve Harita Mühendislerinden Oluşacak Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Keşif Yapılması Gerektiği )
ARAZİNİN SULAR ALTINDA KALMASI ( Saptanması Durumunda Ne Zamandan Beri ve Ne Şekilde Su Altında Kaldığı Su Altında da Olsa Bu Alandan Kömür Çıkarmanın Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
ARAZİ KULLANIM BEDELİNİN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Buradan Kömür Çıkarıldığının Saptanması Durumunda Ne Kadar Süre ve Kim Tarafından Çıkarıldığının Araştırılması Şahitlerin Mahallinde Dinlenilmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
75Y6.HD12.3.2007E. 2007/723 K. 2007/2564"KİRALANANIN TAHLİYESİ ( 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 75. Maddesinden Ancak Hazine İle 13.07.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi Hükmü Uyarınca Belediyeler Yararlanabileceği )
DEVLET İHALE YASASI ( 75. Maddesinden Ancak Hazine İle 13.07.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi Hükmü Uyarınca Belediyeler Yararlanabileceği )
TAHLİYE ( 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 75. Maddesinden Ancak Hazine İle 13.07.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi Hükmü Uyarınca Belediyeler Yararlanabileceği )"
75Y14.HD19.4.2006E. 2006/2522 K. 2006/4634"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Kira Sözleşmesi Davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Değil Davacı İle Maliye Hazinesi Arasında Olduğu - Davalıya Karşı Bu Kira İlişkisine Dayanılamayacağı )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Müdahalenin Önlenmesi İstemi/Kira Sözleşmesi Davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Değil Davacı İle Maliye Hazinesi Arasında Olduğu - Davalıya Karşı Bu Kira İlişkisine Dayanılamayacağı )
TAHLİYE TALEBİ ( Maliye Hazinesi Tarafından Tahliye Talebiyle Gönderilen Yazıdan Sözedilerek Diğer Bölüm İsteğin Yargı Yolu Nedeniyle Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
YARGI YOLU ( Tahliye Talebi - Maliye Hazinesi Tarafından Tahliye Talebiyle Gönderilen Yazıdan Sözedilerek Diğer Bölüm İsteğin Yargı Yolu Nedeniyle Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
75Y14.HD13.2.2006E. 2005/11494 K. 2006/1230"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Çekişmenin Giderilmesi Görevi Adli Yargı Yerine Düşeceği - Mülkiyet İddiası Karşısında Şahsi Hak Savunmasının Üstünlüğü Davanın Esası İncelenirken Belirleneceği )
GÖREV ( Tapu Kaydına Dayalı Elatmanın Önlenmesi - Davalı Şirket Aynı Yer Hakkında Maden Kanununa Göre Verilmiş İşletme İzni Olduğunu Bildirerek Şahsi Hakka Dayanıp Davaya Karşı Çıktığı - Davanın Görülme Yeri Adli Yargı Olduğu )
MÜLKİYET İDDİASI ( Elatmanın Önlenmesi - Davalı Şirket Aynı Yer Hakkında Maden Kanununa Göre Verilmiş İşletme İzni Olduğunu Bildirerek Şahsi Hakka Dayanıp Davaya Karşı Çıktığı - Adli Yargının Görevli Olduğu )
ŞAHSİ HAK SAVUNMASI ( Tapu Kaydına Dayalı Elatmanın Önlenmesi - Davalı Şirket Aynı Yer Hakkında Maden Kanununa Göre Verilmiş İşletme İzni Olduğunu Bildirerek Şahsi Hakka Dayanıp Davaya Karşı Çıktığı/Adli Yargının Görevli Olduğu )"
75Y3.HD27.12.2005E. 2005/12813 K. 2005/14498"ECRİMİSİL TALEBİ ( Fuzuli Şagilin İdari Yargıya İptal Başvurusu İkinci Kez Ecrimisil İstenemeyeceği Gerekçesiyle Kabul Edilmeyince Adli Yargıda Bu Davayı Açmak Zorunda Kalması - Uyuşmazlığın Esasının İncelenerek Hüküm Kurulması Gereği )
FUZULİ ŞAGİL ( İdari Yargıya İptal Başvurusu İkinci Kez Ecrimisil İstenemeyeceği Gerekçesiyle Kabul Edilmeyince Adli Yargıda Bu Davayı Açmak Zorunda Kalması - Uyuşmazlığın Esasının İncelenerek Hüküm Kurulması Gereği )
HAZİNENİN 2886 SAYILI YASA UYARINCA ECRİMİSİL TAHSİLATI YAPMA YOLUNA BAŞVURMASI ( Fuzuli Şagilin İdari Yargıya İptal Başvurusu İkinci Kez Ecrimisil İstenemeyeceği Gerekçesiyle Kabul Edilmeyince Adli Yargıda Bu Davayı Açmak Zorunda Kalması - Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gereği )"
75Y3.HD8.12.2005E. 2005/11798 K. 2005/13474"YARGI YOLU GÖREVİ ( 2886 sayılı Yasadan Kaynaklanan - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların İşgalinde - Ecrimisil Bedelinin Amme Alacaklarının Tahsili Usulüne Tabi Olduğu )
FUZULİ İŞGAL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların İşgalinde - Ecrimisil Bedelinin Tahsilinde Amme Alacaklarının Tahsili Usulüne Tabi Olduğu )
ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların Fuzuli İşgalinde - 2886 sayılı Yasanın 75. Maddesi Gereği Bedelin Tahsilinin Amme Alacaklarının Tahsili Usulüne Tabi Olduğu )
MENİ MÜDAHALE VE KAL TALEBİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların Gerçek ya da Tüzel Kişilerce Fuzuli İşgalinde - 2886 sayılı Yasanın 75. Maddesi Gereği Bedelin Tahsilinin Amme Alacaklarının Tahsili Usulüne Tabi Olduğu )"
75Y14.HD28.10.2005E. 2005/6324 K. 2005/9685"TAHLİYE ( Kira Süresinin Dolduğu Tarihden Önce ve Sonra Kiralayanın İhtar Çekerek İşletmenin Tahliyesini Talep Ettiği/Devlet Gücü İle Kiracıyı Tahliye Ettirmiş Olmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı - Hasılat Kirası )
HASILAT KİRASI ( Kira Süresinin Dolduğu Tarihden Önce ve Sonra Kiralayanın İhtar Çekerek İşletmenin Tahliyesini Talep Ettiği - Devlet Gücü İle Kiracıyı Tahliye Ettirmiş Olmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
HAKSIZ İŞGAL ( Kira Sözleşmesinin Bitiminden Önce ve Sonra Kiralayanın İhtar Çekerek İşletmenin Tahliyesini Talep Etmesi/İradenin Fesih Yönünde Kullanıldığı - Kiracının Mecurdaki Varlığının Haksız İşgale Dayanacağı )
KİRACININ DEVLET GÜCÜ İLE TAHLİYESİ ( Hasılat Kirası/Kira Süresinin Dolduğu Tarihden Önce ve Sonra Kiralayanın İhtar Çekerek İşletmenin Tahliyesini Talep Ettiği - Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
75Y1.HD10.3.2005E. 2005/2044 K. 2005/2675"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Çekişmenin İptale Kadar Geçerli Olan Çap Kaydına Göre Çözümleneceği )
ECRİMİSİL ( Talebinin İdarece 2886 Sayılı Yasanın 75.Maddesi Uyarınca Encümen Kararına Dayanılarak İstendiği İçin Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARINA DAYALI ECRİMİSİL TALEBİ ( 2886 Sayılı Yasanın 75.Maddesi Uyarınca Davanın Adli Yargıda Görülemeyeceği- Elatmanın Önlenmesi )
GÖREV ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi - Belediye Encümen Kararına Dayanılarak İstenen Ecrimisil İsteğinin Adli Yargıda Görülemeyeceği )"
75YHGK2.3.2005E. 2005/1-116 K. 2005/135"ECRİMİSİL DAVASI ( Hazine Tarafından İdari Yoldan Ecrimisil İhbarnamesi Gönderilmeden Genel Mahkemeye Ecrimisil Davası Açılabileceği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Hazinenin Seçimlik Hakkı - Hazine Tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Başvurmadan Genel Mahkemelere Ecrimisil İçin Dava Açılabileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hazinenin Ecrimisil Alacağının Tahsilinde Seçimlik Hakka Sahip Olması - Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Başvurmadan Doğrudan Genel Mahkemelere Dava Açılabileceği )
HAZİNENİN ECRİMİSİL ALACAĞI TALEBİ ( Ecrimisil İhbarnamesi Gönderip Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Alacağı Tahsil Edebilecek Olan Hazinenin Doğrudan Genel Mahkemeye de Başvurabileceği )
İDARİ İŞLEM YAPILMADAN VE KOMİSYON OLUŞTURULUP ECRİMİSİL İHBARNAMESİ GÖNDERİLMEDEN HAZİNECE DOĞRUDAN AÇILAN ECRİMİSİL DAVASI ( İdare Mahkemesi'nin Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olması )"
75Y13.HD8.2.2005E. 2004/17401 K. 2005/1770"DEVLETİN ÖZEL MÜLKÜ OLAN ARSAYI KİRALAYARAK ÜZERİNDE TESİS İNŞA EDEN KİRACILAR ( İdarenin Temerrüt Nedeniyle Akdin Feshi ve Tahliye İşlemine Karşı Muarazanın Men'i Talebi - Kira Akdinin 6570 Sayılı Yasaya Tabi Olmaması )
KİRA AKDİNİN FESHİ VE TAHLİYE İŞLEMİNE KARŞI MUARAZANIN MEN'İ TALEBİ ( Davalı İdareden Kiraladığı Arsa Üzerine Tesis İnşa Ederek İşleten Davacının Temerrüdü - Kira Akdinin 6570 Sayılı Yasaya Tabi Olmaması )
TEMERRÜT NEDENİYLE AKDİN FESHİ VE TAHLİYE İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN MUARAZANIN MEN'İ DAVASI ( Davacı Kiracının Davalı İdareden Kiraladığı Arsa Üzerine Tesis İnşa Ederek İşletmesine İlişkin Akdin 6570 Sayılı Yasaya Tabi Olmaması )
6570 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN KİRA AKDİ NİTELİĞİ ( Devletin Özel Mülkü Olan Arsayı Kiralayarak Üzerine Tesis İnşa Eden Davacının Temerrüdü - Akdin Feshi ve Tahliye İşlemine Karşı Açtığı Muarazanın Men'i Davası )"
75Y1.HD8.11.2004E. 2004/12036 K. 2004/12673"MUHTESAT BEDELİ ( Davalının Davacıya Karşı Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davası Açmadığı/Davacının Çekişmeli Taşınmazı Kullanma Hakkının Sürdüğü - Davacının Muhtesat Bedeli İsteme Hakkının Henüz Doğmadığı )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( Tecavüzlü Duruma Gelen Yapılar Bakımından Muhtesat Bedeli Ödenmeden Muhtesat Sahibinin İmar Parselinde Men Edilemeyeceği - Muhtesat Sahibinden Muhtesat Bedeli Ödenmeden Ecrimisil İstenemeyeceği )
ECRİMİSİL ( İmar Uygulamasıyla Tecavüzlü Duruma Gelen Yapıda Muhtesat Sahibine Muhtesat Bedeli Ödenmedikçe Men Edilemeyeceği Gibi Ecrimisil de İstenmeyeceği )"
75YHGK13.10.2004E. 2004/1-534 K. 2004/549"ECRİMİSİL TALEBİ ( Hazinenin Başvurabileceği Yollar - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebiyle Birlikte Ecrimisil Talebinde Görevli Yargı Yolu )
HAZİNENİN SEÇİMLİK HAKKI ( Ecrimisil Talebinde - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebiyle Birlikte Ecrimisil Talep Edilmiş Olması Halinde Görevli Yargı Yolu )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Hazinenin Başvurabileceği Hukuksal Yollar ve Çıkan Uyuşmazlıklarda Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Hazinenin Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebiyle Açtığı Davada - Hazinenin Ecrimisil Talebiyle Başvurabileceği Yollar Hususunda Seçimlik Hakkı )"
75YHGK6.10.2004E. 2004/1-433 K. 2004/483"TEMYİZ HAKKI ( İlk Hükmü Temyiz Etmeyen Tarafın Direnme Hükmünü Temyiz Edip Edemeyeceği - Yargı Yolunun Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnası Olması )
DİRENME KARARINI TEMYİZ HAKKININ BULUNUP BULUNMAMASI ( İlk Hükmü Temyiz Etmeyen Tarafın - Yargı Yolu Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnası Olması )
USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN İSTİSNASI NİTELİĞİ ( Yargı Yolu Hususunun Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Re'sen de Gözönünde Bulundurulabilmesi - İlk Hükmü Temyiz Etmeyen Tarafın Direnme Kararını Temyiz Hakkının Bulunup Bulunmadığı )
YARGI YOLU HUSUSUNUN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN İSTİSNALARINDAN OLMASI ( İlk Hükmü Temyiz Etmeyen Tarafın Direnme Kararını Temyiz Hakkı )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM İLE ECRİMİSİL TALEBİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkıma Karar Veren Adli Yargı Yerinin Ecrimisil Talebinin İncelenmesinde de Görevli Olması )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Hazinenin Açtığı Ecrimisil Talepli Davada - Davanın İdari Bir İşlem veya Eyleme ya da Alınmış İdari Bir Karara Dayanmaması Nedeniyle Adli Yargı Yerinin Görevli Olması )
HAZİNENİN AÇTIĞI ECRİMİSİL DAVASINDA GÖREVLİ YARGI YOLU ( Davanın İdari Bir İşlem veya Eyleme ya da Alınmış İdari Bir Karara Dayanmaması Nedeniyle Adli Yargı Yerinin Görevli Olması )
ECRİMİSİL DAVASINDA GÖREVLİ YARGI YOLU ( Hazinenin Açtığı Davada Elatmanın Önlenmesi ve Yıkıma Karar Veren Adli Yargı Yerinin Ecrimisil Talebinin İncelenmesinde de Görevli Olması )"
75Y1.HD5.10.2004E. 2004/6020 K. 2004/10613"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Hazinenin Değinilen İstek Bakımından 2886 Sayılı Yasanın 75. Maddesi Hükmünden Yararlanma Olanağı Bulunduğu )
YIKIM VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Hazinenin Değinilen İstek Bakımından 2886 Sayılı Yasanın 75. Maddesi Hükmünden Yararlanma Olanağı Bulunduğu )
HAKSIZ İŞGAL ( Koşullarının Oluşması Halinde Davacı Hazinenin Ecrimisil Talep Etme Hakkı Bulunduğu )"
75YHGK2.6.2004E. 2004/1-294 K. 2004/320"HAZİNENİN EL ATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL TALEBİ ( İhbarname Veya İhtarname Düzenlemeden ve Bunu Şagile Tebliğ Etmeden Yani İdari İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği )
EL ATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Hazinenin İhbarname Veya İhtarname Düzenlemeden ve Bunu Şagile Tebliğ Etmeden Yani İdari İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği )
HAZİNENİN SEÇİMLİK HAKKI ( Ecrimisil Talebi/Alacağın Kamu İlişkisinden Değil Haksız Eylemden Kaynaklanan Haksız İşgal Tazminatı Niteliği - İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği )
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI NİTELİĞİ ( Hazinenin Ecrimisil Telebi - İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği/Hazinenin Seçimlik Hakkını Dava Yolu İle Kullanması )
KAMU ALACAĞI ( Hazinenin Ecrimisil Alacağı - Alacağın Kamu İlişkisinden Değil Haksız Eylemden Kaynaklanan Haksız İşgal Tazminatı Niteliği/Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Hazinenin El Atmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil Telebi - İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği/Hazinenin Seçimlik Hakkı )
ECRİMİSİL ( Hazinenin İhbarname Veya İhtarname Düzenlemeden ve Bunu Şagile Tebliğ Etmeden Yani İdari İşlem Yapmadan Doğrudan Genel Mahkemede Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği - Hazinenin Seçimlik Hakkı )"
75Y13.HD28.5.2004E. 2003/16681 K. 2004/8264"DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN ARSA ( Kiracı Tarafından Musakkaf Nitelikte Tesis ve Bina Yapılması Kiralananın Arsa Vasfını Kaldırmayacağı ve 6570 S.K. Uygulanmasını da Gerektirmeyeceği )
TAHLİYE ( 2886 S.K. Göre Kiraya Verilen Devletin Özel Mülkiyetinde Bulunan Arsa Kirasının Ödenmemesi - Kiracı Tarafından Musakkaf Nitelikte Tesis ve Bina Yapılmasının Arsa Vasfını Kaldırmayacağı/6570 S.K. Uygulanmasını Gerektirmeyeceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( 2886 S.K. Göre Kiraya Verilen Devletin Özel Mülkiyetinde Bulunan Arsa Kirasının Ödenmemesi - 6570 S.K. Uygulanamayacağı/Kiracı Tarafından Musakkaf Nitelikte Tesis ve Bina Yapılmasının Arsa Vasfını Kaldırmayacağı )
ARSA OLARAK KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ ( 2886 S.K. Göre/6570 S.K. Uygulanamayacağı - Kiracı Tarafından Musakkaf Nitelikte Tesis ve Bina Yapılması Kiralananın Arsa Vasfını Kaldırmayacağı )
KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( 2886 S.K. Göre Kiraya Verilen Devletin Özel Mülkiyetinde Bulunan Arsa/Kiracı Tarafından Musakkaf Nitelikte Tesis ve Bina Yapılmasının Arsa Vasfını Kaldırmayacağı - Tahliye Kararı Verilmesi Gereği )"
75Y3.HD12.4.2004E. 2004/3839 K. 2004/3545"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Hizmetin Verilmemesi Sebebiyle Borcun Doğmadığı İtirazının Doğru Olup Olmadığı İncelendikten Sonra Karar Verilmesinin Gerekmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Kanun Aksini Emretmedikçe Her İki Tarafın İddiasını İspatlamasının Gerekmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Yalnız Asıl Alacak Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedililip Ayrıca Faiz Üzerindende İnkar Tazminatının Hesaplanamaması )
GECİKME ZAMMI ( 6183 Sayılı Kanuna Göre Gecikme Zammı Oranı Her Yıl Değiştiği İçin Tek Oranla Sabitlenememesi )"
75Y3.HD5.4.2004E. 2004/3077 K. 2004/3164"HAZİNENİN ECRİMİSİL TALEBİ ( Fuzuli Şagil Tarafından Rızaen Ödenmediği Takdirde 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği - Adli Mahkemece Görevsizlik Değil Davanın Reddini Gerektirmesi )
HAKSIZ İŞGAL ( Hazinenin Ecrimisil Talebi - Fuzuli Şagil Tarafından Rızaen Ödenmediği Takdirde 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği/Görevsizlik Değil Davanın Reddini Gerektirdiği )
HAZİNENİN ÖZEL KİŞİLER ALEYHİNE DAVA AÇMASI ( Ecrmisil Talebini İdare Mahkemesinde Dava Açılamayacağı Da Gözönünde Tutularak Adli Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği - 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği )
GÖREVSİZLİK ( Hazinenin Ecrmisil Talebini İdare Mahkemesinde Dava Açılamayacağı Da Gözönünde Tutularak Adli Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği - 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği )"
75Y3.HD15.3.2004E. 2004/2098 K. 2004/2079"DEVLET İHALE KANUNU'NA GÖRE TANZİM VE TEBLİĞ EDİLEN ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Devlet İhale Kanunu'na Göre Tanzim ve Tebliğ Edilen Ecrimisil İhbarnamesinin İptali Talebi )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Devlet İhale Kanunu'na Göre Tanzim Edilen - Görevli Yargı Yolu )
YARGI YOLU ( Devlet İhale Kanunu'na Göre Tanzim Edilen Ecrimisil İhbarnamesinin İptali Davasında )"
75Y1.HD3.3.2004E. 2004/1772 K. 2004/2156"ECRİMİSİL ( Haksız İşgal Nedeniyle Tazminat Olarak Nitelendirilen Özel Bir Zarar Giderim Biçimi Olması Nedeniyle En Azı Kira Geliri Karşılığı Bir Zarar Olması )
ECRİMİSİLİN KAPSAMI ( Haksız İşgalden Doğan Normal Kullanma Sonucu Eskime ve Kullanmadan Doğan Olumlu Zarar ile Malik yada Zilyedin Yoksun Kaldığı Faydanın Ecrimisilin Kapsamını Belirlemesi )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Özel Mülkiyetinde veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Malların Gerçek ve Tüzel Kişilerce İşgali Üzerine Ecrimisil İstenmesi )
DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ MALLARIN İŞGALİ ( Ecrimisilin Talep Edilebilmesi için Hazinenin İşgalden Dolayı Bir Zarara Uğramış Olmasının Gerekmemesi ve Fuzuli Şagilin Kusurunun Aranmaması )
ZARAR ( Devlet Mallarının İşgali - Ecrimisilin Talep Edilebilmesi için Hazinenin İşgalden Dolayı Bir Zarara Uğramış Olmasının Gerekmemesi ve Fuzuli Şagilin Kusurunun Aranmaması )
KUSUR ( Ecrimisilin Talep Edilebilmesi için Hazinenin İşgalden Dolayı Bir Zarara Uğramış Olmasının Gerekmemesi ve Fuzuli Şagilin Kusurunun Aranmaması - Devlet Mallarının İşgali )
ECRİMİSİLİN FAZLA OLDUĞUNA DAYALI İŞLEM VE DAVALAR ( İdari Nitelikte Olması ve Çözüm Yerinin İdari Yargı Olması )
HAK ARAMA ( Hiçbir Mahkemenin Görev ve Yetkisi İçindeki Davaya Bakmaktan Kaçınamaması )"
75YHGK25.2.2004E. 2004/1-120 K. 2004/96"MEN'İ MÜDAHALE VE KAL DAVASI ( Jandarma Genel Komutanlığına Tahsisli Taşınmaza Davalının Kaçak Konut İnşa Etmek ve Bahçe Olarak Kullanmak Suretiyle Elatıldığı İleri Sürülerek Söz Konusu Davanın Açılması )
ECRİMİSİL ( İşgal Tazminatı Hak Sahibinin Kötü Niyetli Zilyetten İsteyebileceği Bir Tazminat Olması ve Fuzuli İşgalin Kiraya Benzetilememesi Haksız Bir Eylem Sayılması Gerekmesi )
HUKUKİ YARAR ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Bir Alacağın Dava Edilmesinde Hukuksal Yararın Varlığının Tartışılamaması )
DAVA HAKKI ( Herkes Meşru Vasıta ve Yollardan Faydalanmak Suretiyle Yargı Mercileri Önünde Davacı veya Davalı Olarak İddia ve Savunma Hakkına Sahip Olmasının Temel Haklardan Olması )
FUZULİ ŞAGİL ( Ecrimisil Haksız İşgal Nedeniyle Tazminat Olarak Nitelendirilen Özel Bir Zarar Giderim Biçimi Olması Nedeniyle En Azı Kira Geliri Karşılığı Zarar Olması ve Fuzuli Şagilin Kusurunun Aranmaması )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİ ( 2886 Sayılı Yasa Gereğince İhbarname Düzenlenip Tebliği İşleminden Sonra İhbarnamenin İptali Ecri misil Gerekmemesi veya Fazla Talep Edildiği İddiasına Dayalı İşlem ve Davaların İdari Nitelikte Olması )
HAKSIZ EYLEM ( Ecrimisil Haksız İşgal Nedeniyle Tazminat Olarak Nitelendirilen Özel Bir Zarar Giderim Biçimi Nedeniyle En Azı Kira Geliri Karşılığı Zarar Olması ve Haksız İşgalin Haksız Eylem Niteliğinde Olması )"
75Y1.HD12.11.2003E. 2003/11964 K. 2003/12410"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davanın Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteğine İlişkin Olması )
FUZULİ ŞAGİL ( 2886 Sayılı Yasa Hükmü ve Taraflar Arasındaki Sözleşme Gereğince Davalının Çekişmeli Taşınmazda Fuzuli Şagil Durumuna Düşmesi )
2886 SAYILI YASA UYGULAMASIL ( 2886 Sayılı Yasa Hükmü ve Taraflar Arasındaki Sözleşme Gereğince Davalının Çekişmeli Taşınmazda Fuzuli Şagil Durumuna Düşmesi )
SÖZLEŞME ( 2886 Sayılı Yasa Hükmü ve Taraflar Arasındaki Sözleşme Gereğince Davalının Çekişmeli Taşınmazda Fuzuli Şagil Durumuna Düşmesi )
TAHLİYE DAVASI ( Tahliye Davası Niteliğindeki Davalara Bakma Görevinin Sulh Hukuk Mahkemelerine Ait Olması )
GÖREV ( Tahliye Davası Niteliğindeki Davalara Bakma Görevinin Sulh Hukuk Mahkemelerine Ait Olması )"
75Y11.HD20.10.2003E. 2003/10712 K. 2003/9496"KİRACININ HAKSIZ TAHLİYESİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Belediye'nin Kiracıyı İhale Kanunu'na Göre Tahliye Hakkının Kapsamı )
BELEDİYENİN KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAK VE YETKİLERİ ( Kiracının Haksız Tahliye Nedeniyle Uğradığı Zararlar İçin Tazminat Talebi )
HAKSIZ TAHLİYE NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Belediyenin Kiracıyı İhale Kanunu'na Göre Tahliye Ettirmesi )
İHALE KANUNU'NA GÖRE TAHLİYENİN ŞARTLARI ( Belediye'nin Kiracıyı Haksız Tahliye Ettirmesi Nedeniyle Tazminat Talebi )"
75Y3.HD16.9.2003E. 2003/9198 K. 2003/10291"MALİYE HAZİNESİNİN ECRİMİSİL TALEBİ ( 2886 Sayılı Yasanın 75. Maddesindeki Prosedürü Uygulayarak Tahsil Etme İmkanı Bulunduğu )
GÖREV ( 2886 Sayılı Yasanın 75. Maddesindeki Prosedürü Uygulayarak Maliye Hazinesinin Ecrimisil Tahsil Etme İmkanı Bulunmasına Göre Uyuşmazlığın İdari İşleme Konu Olacağı - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
İDARİ İŞLEM ( 2886 Sayılı Yasanın 75. Maddesindeki Prosedürü Uygulayarak Maliye Hazinesinin Ecrimisil Tahsil Etme İmkanı Bulunmasına Göre Uyuşmazlığın Konu Olacağı - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )"
75Y3.HD15.9.2003E. 2003/9660 K. 2003/10197"ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yere Haksız El Atma Nedeniyle )
DEVLETİN MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARIN İŞGALİ HALİNDE ECRİMİSİL TALEBİ ( Özel Kişiler Aleyhine Ecrimisil Alacağı Nedeniyle idari Yargıda Dava Açılamaması-Bu Hususa İlişikin Alacağın Amme Alacağı Kapsamında Tahsil Edilmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( Devletin Mülkiyetindeki Taşınmazın İşgali Nedeniyle Ecrimisil Talebi-Özel Kişiler Aleyhine Ecrimisil Alacağı Nedeniyle idari Yargıda Dava Açılamaması-Bu Hususa İlişikin Alacağın Amme Alacağı Kapsamında Tahsil Edilmesinin Gerekmesi )
İDARİ YARGI ( Devlet Tarafından özel Kişiler Aleyhine Ecrimisil Alacağı İçin İdari Yargıda Dava Açılamaması )"
75Y13.HD5.6.2003E. 2003/2882 K. 2003/7415"MUARAZANIN MENİ ( Kira Sözleşmesi - Keyfi Tahliye İstemi )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Bir Yıllık Olduğu - Taşınmazın Musakkaf Olduğu )
MUSAKKAF TAŞINMAZ ( Kira Sözleşmesinin 6570 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Bulunduğu )
6570 SAYILI KANUN ( Hangi Hallerde Ve Nezaman Tahliye Davası Açılabileceği )
TAHLİYE DAVASI ( Sözleşmenin Aynı Şartlarla Bir Yıl Daha Uzaması )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN BİR YIL UZAMASI ( Sözleşme Bitim Tarihinden 15 Gün Önce Yazılı Tahliye İsteminde Bulunmama )
DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLAR ( Belediyelere Ait Taşınmazlarda 6570 Sayılı Yasa Hükümlerinin Geçerliliği )
BELEDİYENİN TAŞINMAZLARI ( Kanuna Uygun Tahliye İsteminin Bulunmaması - Sözleşmenin Devam Ettiği )"
75Y13.HD8.5.2003E. 2003/701 K. 2003/5787"KİRA İLİŞKİSİNİN TESPİTİ DAVASI ( Kira Sözleşmesi Bitim Tarihinden İtibaren İşgalin Devam Etmesi Halinde Sözleşmede Hüküm Var İse Ona Göre Hareket Edilmesi )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kira Sözleşmesinin Bitiminden Sonra Ne Yapılacağına Dair İlgili Kira Aktinde Bir Hüküm Yoksa İdarenin Kiralananı Tahliye Ettirebilmesi )
ECRİMİSİL ( Sözleşme Bitim Tarihinden İtibaren İşgalin Devam Etmesi Halinde Sözleşmede Hüküm Var İse Ona Göre Hareket Edilerek Ecrimisil Hükmü Getirilmesi )"
75Y13.HD17.4.2003E. 2003/181 K. 2003/4665"TESPİT DAVASI ( Sözleşmeye Gereği Üç Yıldır Kiraladığı Kiraya Konu Yerin Boşaltılması İstemeleri Sebebi ile Kıracılık Sıfatının Devam Ettiğinin Tespiti Talebi )
DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE VEYA HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI ( Kira Sözleşmelerinin Kira Süresinin Bitiminde Sona Ermesi )
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlere Ait Kira Sözleşmeleri Kira Süresinin Bitiminde Sona Ermesi )"
75Y1.HD10.3.2003E. 2003/2311 K. 2003/2548"İMAR UYGULAMASI ( Şuyulandırma Sonucu Oluşan Parsele Elatma Halinde Muhtesat Bedeli Ödenmeksizin Men Kal Ve Ecrimisil İstenememesi )
MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( İdarenin Yasaya Aykırı Ecrimisil Talep Etmekle Muaraza Çıkardığının Anlaşılması Halinde Kaim Bedellerin İstenmesinde Hukuki Yararın Olması )
KAİM BEDELLERİN SAPTANARAK TAHSİLİ ( İdarenin Yasaya Aykırı Ecrimisil Talep Etmekle Muaraza Çıkardığının Anlaşılması Halinde Kaim Bedellerin İstenmesinde Hukuki Yarar Olması )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Şuyulandırma Sonucu Oluşan Parsele Elatma Halinde Yapı Bedeli Ödenmeksizin Men Kal Ve Ecrimisil İstenememesi )
ECRİMİSİL ( İdarenin Yasaya Aykırı Ecrimisil Talep Etmekle Muaraza Çıkardığının Anlaşılması Halinde Ecrimisille Borçlu Olunmadığının Tespiti İsteminde Hukuki Yarar Olduğunun Kabul Edilmesi )
ŞUYULANDIRMA SONUCU OLUŞAN PARSEL ( Bu Şekilde Oluşan Parsele Elatma Halinde Yapı Bedeli Ödenmeksizin Men Kal Ve Ecrimisil İstenememesi )
HUKUKİ YARAR ( İdarenin Yasaya Aykırı Ecrimisil Talep Etmekle Muaraza Çıkardığının Anlaşılması Halinde Ecrimisille Borçlu Olunmadığının Tespiti İsteminde Hukuki Yarar Olduğunun Kabul Edilmesi )"
75Y13.HD4.3.2002E. 2002/214 K. 2002/2024"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdareden İhale ile Kiralanan Taşınmazdan Sözleşmenin Uzamasına Rağmen Fiilen Çıkarılması Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmini Talebi )
KİRACININ HAKSIZ OLARAK TAHLİYE EDİLMESİ ( İhale Yasası Uyarınca Uzatılan Kira Sözleşmesine Rağmen Davacının Fiilen Tahliye Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
TAHLİYE ( İhale Yasası Uyarınca Uzatılan Kira Sözleşmesine Rağmen Davacının Fiilen Tahliye Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
75Y13.HD15.2.2002E. 2001/12771 K. 2002/1613"TAHLİYE DAVASI ( Belediyenin Kiraya Verdiği Taşınmazların Tahliyesi Hakkında 6570 Sayılı Yasanın Uygulanması )
BELEDİYENİN KİRAYA VERDİĞİ TAŞINMAZ ( Taşınmazların Tahliyesi Hakkında 6570 Sayılı Yasanın Uygulanması )
6570 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Belediyenin Kiraya Verdiği Taşınmazların Tahliyesi Hakkında 6570 Sayılı Yasanın Uygulanması )"
75Y13.HD10.12.2001E. 2001/8829 K. 2001/11575"KİRACILIĞIN TESPİTİ TALEBİ ( Taşınmazın Davalı İdarenin Rızası ve Bilgisi Altında Kullanıldığı Dolayısıyla Davacının Kiracılığına Rıza Gösterildiği Ecrimisil Değil Kira İstenebileceği Belirtilmiş ve Bu Karar Danıştayca Onanıp Kesinleştiğinden Kabulü Gereği )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Taşınmazın Davalı İdarenin Rızası ve Bilgisi Altında Kullanıldığı/Kira İstenebileceği Belirtilmiş ve Bu Karar Danıştayca Onanıp Kesinleştiğinden Kiracılığın Tespiti Talebinin Kabulü Gereği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşınmazın Davalı İdarenin Rızası ve Bilgisi Altında Kullanıldığı/Kira İstenebileceği Belirtilmiş ve Bu Karar Danıştayca Onanıp Kesinleştiğinden Kiracılığın Tespiti Talebinin Kabulü Gereği )"
75Y6.HD2.10.2001E. 2001/7486 K. 2001/7366"TAHLİYE DAVASI ( Fuzuli İşgal Nedeniyle )
FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davacı Belediyenin Davalıya Kiralananı Bir Yıllığına Kiraya Vermelerine Rağmen Davalının Tahliye Etmediği İddiası )
TAAHHÜT ( Sözleşme Düzenlenirken Verilen Taahhütün Geçersizliği )"
75YHGK11.10.2000E. 2000/13-1187 K. 2000/1261"KİRACILIĞIN TESBİTİ ( Davalı Belediyenin Sözleşme Hükümlerine Aykırı Olarak Sözleşmeyi Tek Taraflı Feshetmesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Davalı Tarafça Kiracının Sözleşmeye Aykırı Şekilde Kiralananın Başkasına Kiralandığı Belirtildiğinden Bu Husus Üzerinde Durulmasının Gerekmesi )"
75Y3.HD29.6.1999E. 1999/6070 K. 1999/6902"ECRİMİSİL DAVALARI ( Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması-Bu Sürenin Dava Tarihinden Geriye Doğru İşlemeye Başlaması )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Ecrimisil Davaları-Cevap Süresi Geçtikten Sonra Yapılması )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİNE ZİMNİ MUVAFAKAT ( Savunmanın Genişletilmesine Davacının Sadece Cevapları Kabul Etmediğini Bildirmesi )
DAVAYA CEVAP SÜRESİ ( Milli Savunma Bakanlığının Otuz Gün İçinde Cevap Verebileceği )"
75Y13.HD24.5.1999E. 1999/3794 K. 1999/4047"MUARAZANIN MEN'İ ( Yeniden Kira Sözleşme Yapmamak Suretiyle Davalının Çıkardığı Muaraza )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENDİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Belediyenin Kiraya Verdiği Taşınmazların 6570 Sayılı Yasa Kapsamında Olması )
6570 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN YERLER ( Belediyenin Kiraya Verdiği Yerler )
BELEDİYENİN KİRAYA VERDİĞİ YERLER ( 6570 Sayılı Yasa Kapsamında Olması )"
75Y6.HD27.1.1998E. 1998/488 K. 1998/519"TAHLİYE DAVASI ( Kiralananın Belediye Sınırları İçerisinde ve Musakkaf Nitelikte Olması Nedeniyle 6570 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanmasının Gerekmesi )
2886 SAYILI YASAYA GÖRE KİRALANAN YER ( Bu Yer Hakkında 6570 Sayılı Yasanın Uygulanmasını Engellememesi )
İL ÖZEL İDARESİ ( 2886 Sayılı Yasaya Tabi Olmakla Birlikte Devletin Özel Mülkiyetinde Veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların Kiralanmasında Uygulanması )"
75YHGK24.12.1997E. 1997/1-863 K. 1997/1090"OTOPARK TAHLİYESİ
TAHLİYE ( Belediyenin dava hakkı )
BELEDİYENİN KİRALADIĞI TAŞINMAZLAR ( 2886 Sa.Ka.nun kapsamı )
KİRA AKDİNİN SONA ERMESİ ( 2886 Sa.Ka. )"
75Y13.HD8.11.1996E. 1996/9723 K. 1996/9736"KİRACILIĞIN TESPİTİ ( Vakıflar Genel Müdürlüğünün Mülkiyetinde Olan Taşınmazın Büyükşehir Belediyesinden 6570 Sayılı Yasa Uyarınca Kiralandığının Tespiti )
HAYRAT VAKIFLAR ( Özel Mülkiyete Konu Olamaması-Devlet Malı Hükmünde Sayılması )
6570 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Hayrat Vakıflar Hakkında Uygulanamaması )"
75Y13.HD20.6.1996E. 1996/5934 K. 1996/6275"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA KALAN YERLERİN KİRAYA VERİLMESİ ( Sözleşmenin Kira Süresinin Bitimi İle Sona Ermesi )
İŞGAL ( Hazinenin Taşınmazlarını Kiraya Vermesine İlişkin Sözleşmenin Kira Süresinin Bitimi İle Sona Ermesi Aksi Halde İşgal Niteliğinde Sayılması )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Hazinenin Taşınmazlarını Kiraya Vermesine İlişkin Sözleşmenin Kira Süresinin Bitimi İle Sona Ermesi Aksi Halde İşgal Niteliğinde Sayılması )
ECRİMİSİL VE TAHLİYE ( Hazinenin Taşınmazlarını Kiraya Vermesine İlişkin Sözleşmenin Kira Süresinin Bitimi İle Sona Ermesi Aksi Halde İşgal Niteliğinde Sayılması )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ ( Kira Süresinin Sona Ermesi İle Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Hükmün Uygulama Yerinin Olmaması )"
75Y3.HD17.6.1996E. 1996/5453 K. 1996/6976"TAHLİYE DAVASI ( Davanın Niteliği İtibariyle Tapulu Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davası Olması )
TAPULU TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taşınmazın Değerine Göre Belirlenmesi )"
75Y13.HD27.5.1996E. 1996/4929 K. 1996/5197"KİRACILIĞIN TESPİTİ ( Kira Sözleşmesinin Devlet İhale Yasası Hükümlerine Göre Yapılması )
KİRALANANIN NİTELİĞİ ( Musakkaf ve Belediye Sınırları İçinde Olması Nedeniyle Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun Uygulanması )
GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASI ( Kiralananın Musakkaf ve Belediye Sınırları İçinde Olması Nedeniyle )"
75Y13.HD12.12.1995E. 1995/10946 K. 1995/11155"İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZLARIN KİRASINDAN DOĞAN İHTİLAFLAR ( Görev ve Uygulanacak Kanun )
GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASI ( İl Özel İdaresine Ait Taşınmazların Kirasından Doğan Uyuşmazlıklar )
GÖREV ( İl Özel İdaresine Ait Taşınmazların Kirasından Doğan Uyuşmazlıklar )"
75Y13.HD5.12.1995E. 1995/9423 K. 1995/10786"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Münhasıran Hazineye Ait Taşınmazlarda Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi İle Kira İlişkisinin Bitmesi )
KİRA ( Münhasıran Hazineye Ait Taşınmazlarda Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi İle Kira İlişkisinin Bitmesi )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ ( Uyuşmazlıkların Gayrımenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun Uygulanması İle Çözümlenmesi )
GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASI ( Belediyeye Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi İle İlgili Uyuşmazlıklar )"
75Y13.HD16.11.1995E. 1995/5017 K. 1995/10042"KİRA PARASI ( Taahhütnamedeki Yeni Kiralama Dönemine Kadar Geçecek Süre İçin İdarenin Belirleyeceği Kira Bedelini Davalının Kabul Etmesi )
TAAHHÜTNAME ( Taahhütnamedeki Yeni Kiralama Dönemine Kadar Geçecek Süre İçin İdarenin Belirleyeceği Kira Bedelini Davalının Kabul Etmesi )
İDARENİN BELİRLEDİĞİ KİRA BEDELİ ( Taahhütnamedeki Yeni Kiralama Dönemine Kadar Geçecek Süre İçin İdarenin Belirleyeceği Kira Bedelini Davalının Kabul Etmesi )"
75Y13.HD22.6.1995E. 1995/5627 K. 1995/6192"ARSA OLARAK KİRALANAN TAŞINMAZ ( Sonradan Üzerine Musakkaf Bina Yapılmasının Uygulanacak Kanunu Değiştirip Değiştirmemesi )
ÇAY BAHÇESİ OLARAK KİRALANAN TAŞINMAZ ( Sonradan Üzerine Musakkaf Bina Yapılmasının Uygulanacak Kanunu Değiştirip Değiştirmemesi )
TAHLİYE İÇİN UYGULANACAK KANUN MADDELERİ ( Çay Bahçesi Olarak Kiralanan Arsaya Sonradan Musakkaf Bina Yapılmış Olması Halinde )"
75Y3.HD27.2.1995E. 1995/2341 K. 1995/2240"BELEDİYELERİN ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Davanın Adli Yargıda Görülmesi )
BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZLARIN İŞGALİ ( İhale Yasasının Uygulanmaması-Davanın Adli Yargıda Görülmesi )
İHALE YASASI ( Belediyelere Ait Taşınmazların Fuzulen İşgali Halinde Uygulanmaması )
GÖREV ( Belediyelere Ait Taşınmazların Fuzulen İşgali Dolayısıyla Ecrimisil İstenmesi )"
75Y13.HD31.3.1994E. 1994/1127 K. 1994/3196"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Yapılan Kira Sözleşmesinde Kira Süresinin Bitiminde Kiracının Kiralananın Elinde Tutması Durumunda Fuzuli İşgal Sayılması )
FUZULİ İŞGAL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların Kiralanması Durumunda Kira Süresinin Sona Ermesi İle Kiracının Fuzuli İşgal Durumunda Olması )
ECRİMİSİL VE TAHLİYE ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların Kiralanması Durumunda Kira Süresinin Sona Ermesi İle Kiracının Fuzuli İşgal Durumunda Olması )"
75Y3.HD28.2.1994E. 1994/1500 K. 1994/3826"HAZİNENİN ECRİMİSİL İSTEMİ
GÖREVSİZLİK KARARI"
75Y3.HD6.7.1992E. 1992/4767 K. 1992/13461"ECRİMİSİL ( Davacı Adına Kayıtlı Olup Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olmayan Taşınmazın 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Olmadığı )
İHALE YASASI KAPSAMI ( Davacı Adına Kayıtlı ve Ecrimisile Konu Olan ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olmayan Taşınmazın Bu Kapsamda Olmadığı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLMAYAN YER ( Davacı Adına Kayıtlı ve Ecrimisile Konu Olan Taşınmaz Hakkında İşin Esasına Girilip Karar Verilmesi )"
75Y3.HD26.3.1991E. 1991/3862 K. 1991/3314"KAYMAKAMLIK TARAFINDAN TESİS EDİLEN İŞLEM ( Haksız Olsa da İdari Kazada İptal Edilmedikçe Hukuki Etkisini Sürdürmesi )
İDARİ YARGIDA İŞLEMİN İPTAL ETTİRİLMESİ ( Haksız Olsa da Kaymakamlığın Tesis Ettiği İşlemin Hukuki Etkisinin Bertaraf Edilmesi İçin )"
75Y3.HD19.1.1989E. 1988/6019 K. 1989/591"ECRİMİSİL ( Devletin Mülkiyetindeki Taşınmazlar - İtirazda Görevin İdari Yargıda Olması )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Devletin Mülkiyetindeki Taşınmazlardan Ecrimisil Talebi - İtiraz )
DEVLETİN MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARIN İŞGALİ HALİNDE İSTENEN ECRİMİSİLE İTİRAZ DAVALARINDA GÖREV"

DANIŞTAY

75D10.D30.5.2017E. 2016/6309 K. 2017/2784"ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacı Tarafından Belediye Sosyal Tesis Alanı Olarak Kullanılan Alanın İmar Planında Gösterilen Kapsamda Kullanıldığı Görüldüğünden Davanın Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı)
İMAR PLANI (Taşınmazın Uygulama İmar Planında Belediye Sosyal Tesis Alanı Olarak Gösterildiği - Davacı Tarafından Belediye Sosyal Tesis Alanı Olarak Kullanılan Alanın İmar Planında Gösterilen Kapsamda Kullanıldığı Görüldüğünden Davanın Reddinin Hatalı Olduğu/Ecrimisil İhbarnamesinin İptali)
TAHSİS İŞLEMİ (Ecrimisil İhbarnamesinin İptali - Dava Dosyasında Her Ne Kadar Davacı Belediye Adına Tahsis Yapıldığına Dair Bir İşlem Bulunmamakta İse de Davacı Tarafından Belediye Sosyal Tesis Alanı Olarak Kullanılan Alanın İmar Planında Gösterilen Kapsamda Kullanıldığı/Davanın Reddinde Hukuki İsabet Bulunmadığı)"
75D13.D24.5.2017E. 2011/2401 K. 2017/1632"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİNİN İPTALİ ( Dava Konusu Taşınmazın Tahliye Yetkisinin Kaymakamlığa Ait Olduğu Gerekçesiyle İptal Kararı Verilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı - İdari Yargı Mercilerinde Açılan Davalarda Mahkemelerin Davacının Talep Sonucu ile Bağlı Olduğu Dava İhale İşleminin İptali Hakkında Olduğu Halde Tahliye İşleminin İptaline Karar Verilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
İDARİ YARGI MERCİLERİNDE TALEPLE BAĞLILIK ( İdari Yargı Mercilerinde Açılan Davalarda İdare Mahkemelerinin Davacının Talep Soncu ile Bağlı Olduğu - Mahkemece İstemin Genişletilmesi Daraltılması veya Talep Edilmeyen Bir Konuda Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )"
75IDDGK15.10.2015E. 2014/1311 K. 2015/3497"HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN FUZULİ İŞGALİ ( Taşınmazın Mevkii Kullanım Şekli Elde Edilen Gelir Altyapı Ulaşım Kolaylığı Gibi Faktörler Dikkate Alınarak Emsal Olacak Yerlerin Kira Gelirleri Esas Alınarak Ecrimisil Takdir Edilmesi Gereği - Ecrimisil Takdiri İçin Hazinenin Zarara Uğraması veya Şagilin Kusurlu Olmasının Aranmayacağı )
HAZİNE TAŞINMAZININ FUZULİ İŞGALİ NEDENİYLE ECRİMİSİL ( Tayin ve Takdiri İçin Hazinenin Zarara Uğraması veya Şagilin Kusurlu Olmasının Gerekmediği - Ecrimisil Bedelinin Elde Edilen Gelir Altyapı Ulaşım Kolaylığı Gibi Faktörler Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gereği )"
75D13.D8.9.2015E. 2015/2941 K. 2015/3023"İHALE YOLUYLA KİRALAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kiralanan Büfenin Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşmenin Yenilenmeyerek İhale Yoluyla Kiralanması İşlemi - Söz Konusu Büfe Kira Sözleşmesinin Süresi Dolduktan Sonra Ancak İhale Yoluyla Kiralanabileceği/Davanın Reddi Kararının Doğru Olduğu )
KİRALANAN BÜFE ( Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşme Yenilenmeyerek İhale Yoluyla Kiralanması İşleminin İptali İstemi - Söz Konusu Büfe Kira Sözleşmesinin Süresi Dolduktan Sonra Ancak İhale Yoluyla Kiralanabileceği/Davanın Reddi Kararının Onanması Gerektiği )
SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNDA BÜFENİN İHALE YOLUYLA KİRALANMASI İŞLEMİ ( İptal İstemi - Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşmenin Yenilenmeyerek Anılan Yerin İhale Yoluyla Kiralanacağına Dair Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
75D17.D24.6.2015E. 2015/4218 K. 2015/3042"HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN BELEDİYE TARAFINDAN KULLANILMASI (Tahsis Protokolü İptal Edildiği Halde Hazineye Ait Taşınmaz Belediyenin Kullanımına Bırakıldığından Ecrimisil Tahakkukunun İptali Gereği - Tahakkuk Aşamasındaki İşlemlere Karşı Dava Açılmaması veya Açılan Davanın Usulden Reddinin Ödeme Emri Aşamasındaki İşin Esasının İncelenmesine ve Borcun Hiç Doğmadığı Yolundaki İddiaların Araştırılmasına Engel Teşkil Etmediği)
AMME ALACAĞININ TAHSİLİ KAPSAMINDA DÜZENELENEN ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVA (İleri Sürülen İddiaların Borcum Yoktur Kapsamında Değerlendirilebimesi İçin Tahakkuk İşlemine Karşı Dava Açılmamış veya Dava Açılmakla Birlikte Davanın Usulden Reddi Gereği - Tahsis Protokolü İptal Edilmesine Rağmen Belediyenin Kullanımına Bırakılan Hazine Taşınmazı İçin Belediyeye Ecrimisil Çıkarılamayacağı)
BORCUM YOKTUR (Ödeme Emri - Hazineye Ait Taşınmazın Kullanımı Nedeniyle Ecrimisil)"
75D17.D24.6.2015E. 2015/112 K. 2015/3038"ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İmar Uygulaması Sonrasında Gerçekleştirilen Parselasyon İşlemiyle Meydana Gelen Yeni Hukuki Duruma Göre Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmaz Üzerinde Kalan Yapılardan Dolayı İşgalci Sayılmasına Olanak Bulunmadığından Fuzuli Şagil Kabul Edilip Ecrimisil İstenilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İMAR UYGULAMASI ( Davacının İmar Uygulaması Öncesinde Kendisine Ait Taşınmaz Üzerinde İnşa Ettiği Bina ve Müştemilatın Maliki Olduğu - İmar Uygulaması Sonrasında Gerçekleştirilen Parselasyon İşlemiyle Meydana Gelen Yeni Hukuki Duruma Göre Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmaz Üzerindeki Yapılardan Dolayı İşgalci Sayılamayacağı )
FUZULİ ŞAGİL ( 3194 S. K.'nun 18. Md. Hükmü Uyarınca Yapı Bedeli Ödeninceye Kadar Davacının Bu Yapıları Kullanma Hakkı Bulunduğundan Bu Kullanımdan Dolayı Fuzuli Şagil Sayılmasının Mümkün Olmadığı - Davacının Fuzuli Şagil Olduğu Kabul Edilerek Adına Düzenlenen Ecrimisil İhbarnamesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HİSSELİ İMAR PARSELİ ( Bir Yapının Üzerinde Bulunduğu Yerin Malikinden Başkalarına Bırakılarak Oluşturulan Hisseli İmar Parselleri Üzerindeki Yapıların Bedellerinin Parsel Sahiplerince Yapı Sahibine Ödenmediği veya Aralarında Anlaşma Yapılmadığı Sürece Eski Sahiplerine Yapı Bedeli Ödeninceye Kadar Kullanma İmkanı Sağlandığı )"
75D17.D9.6.2015E. 2015/1643 K. 2015/2719"CAMİYE AİT TAŞINMAZIN KULLANIMI (Cami ve Mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı İzni ile İbadete Açılacağı Diyanet İşleri Başkanlığı İzni Dışında Açılan Cami ve Mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığına Devredileceği - Cami Derneği Tarafından Yaptırılan Caminin Kapsamında Bulunan İşyerinin Fuzuli Şagil Olarak Kullanımı Nedeniyle Taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığına Devrine Kadar Geçen Sürede İdarece Ecrimisil Tahakkuk Edilemeyeceği)
ECRİMİSİL (Cami Derneği Tarafından İnşa Edilen Caminin Kapsamında Bulunan İşyerinin Kullanımı Nedeniyle Caminin Dernek Tarafından Diyanete Devrine Kadar Geçen Kullanım Nedeniyle İdarece Ecrimisil Tahakkuk Ettirilemeyeceği - Caminin Diyanet İşleri Başkanlığına Devrinden Sonra İdarece Ecrimisil Tahakkuk Edilebileceği)"
75D17.D8.6.2015E. 2015/1862 K. 2015/2647"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN TAHLİYESİ (Devlete Ait Taşınmazların İşgal Edilmesi Halinde İdarenin Talebi Üzerine Taşınmazın Bulunduğu Yer Mülki Amirince En Geç 15 Gün İçinde Tahliye Ettirileceği - Belediyeye Ait Mallara Karşı İşlene Suçların Devlet Mallarına Karşı İşlenmiş Sayılacağı Devlete Ait Taşınmazların Tahliyesinde Uygulanan Hükümlerin Belediyeye Ait Taşınmazların Tahliyesi Hakkında da Uygulanacağı)
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN TAHSİS SÜRESİNİN SONA ERMESİ (Fesih ve Tahliye Bildirimine Karşı Kiracılık İlişkisinin Devam Ettiğine İlişkin Bir Tespit Davası Açılmadığından Sona Eren Tahsis Nedeniyle Belediye Taşınmazının Fuzuli İşgal Edildiği - İşgal Edilen Belediyeye Ait Taşınmazın Devlet Taşınmazlarının Tahliye Usulüne Tabi Olduğu)"
75D17.D3.3.2015E. 2015/830 K. 2015/311"HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN FUZULİ İŞGALİ ( Ecrimisil Talep Edilebilmesi İçin Hazinenin İşgalden Dolayı Bir Zarara Uğramış Olması Gerekmediği Şagilin Kusurlu Olmasının Aranmayacağı - Ecrimisil Bedelinin Kurulacak Komisyon Marifetince Kanunda Belirtilen Yerlerden Sorularak Rayiç Fiyatlar Üzerinden Tespit Edilmesi Gereği )
ECRİMİSİL BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Kuruluacak Komisyon Tarafından Kanunda Belirtilen Yerlerden Sorularak Takdir ve Tespit Edileceği - Hazineye Ait Taşınmazın Fuzuli İşgali Nedeniyle Ecrimisil Bedeli Tayin Edilebilmesi İçin Hazinenin İşgalden Dolayı Zarara Uğraması Şagilin Kusurlu Olması Gerekmediği )"
75D17.D19.2.2015E. 2015/881 K. 2015/83"UYGULAMA İMAR PLANINDA YOLDA KALAN TAŞINMAZ (Üzerine Reklam Panoları Konulmak Suretiyle Belediye Tarafından İşgal Edildiği - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alan Sebebiyle Belediyeden Ecrimisil İstenebileceği)
BELEDİYENİN REKLAM PANOLARI (Uygulama İmar Planında Yola İsabet Eden Alan Üzerine Konulması - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanın Fuzulen İşgali Sebebiyle Belediyeden Ecrimisil İstenebileceği)
ECRİMİSİL TALEBİ (Uygulama İmar Planında Yola İsabet Eden Alan Üzerine Reklam Panoları Konulmak Suretiyle Belediye Tarafından İşgal Edildiği - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alan Sebebiyle Belediyeden Ecrimisil İstenebileceği)"
75D17.D18.2.2015E. 2015/1445 K. 2015/79"İŞGAL EDİLEN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( İşgal Edilen İdareye Ait Taşınmazın İdarenin Talebi Üzerine Taşınmazın Bulunduğu Yer Mülki Amirince Tahliye Ettirilerek İdareye Teslim Edileceği - Tahliye Talebinin İdare Tarafından Yapılması Gerektiği İdare Vekili Tarafından Yapılan Tahliye Talebinin Yerine Getirilemeyeceği )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Belediyeye Ait Taşınmazların Tahliyesi İşlemi Hakkında da 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesinin Uygulunacağı - İşgal Edilen Belediyeye Ait Taşınmazın Tahliye İsteminin İdare Tarafından Yapılması Gereği İdare Vekilleri Tarafından Yapılan İstemin Yerine Getirilemeyeceği )
İŞGAL EDİLEN TAŞINMAZIN TAHLİYESİNİN İDARE VEKİLLERİ TARAFINDAN İSTENMESİ ( Tahliye İsteminin Taşınmazın Bulunduğu Yer Mülki Amirliğinden Belediye Tarafından Yapılması Gereği - Belediye Vekillerince Yapılacak İstemin Yerine Getirilemeyeceği )"
75D10.D21.5.2014E. 2010/3381 K. 2014/3257"İDARİ İŞLEMİN YARGISAL BİR KARARLA İPTALİ ( Halinde Bu İptal Kararının İşlemin Yapılması Sırasında Unsurlarında Bulunan Sakatlıkları Saptandığı ve İşlemi Yapıldığı Andan Başlayarak Ortadan Kaldırdığı - Bu Özelliği Sebebiyle Geriye Yürüyen Sonuçlar Doğurduğu/İptal Edilen İşlemlerden Doğan Zararın İdarece Tazmin Edilmesi Gerektiği )
İŞLEMİN İPTAL İSTEMİ YANINDA ÖDENEN MEBLAĞIN TAZMİNİNE DAİR İSTEM DE BULUNDUĞU ( Hukuka Aykırılığı Yargı Kararı İle Saptanmış Olan İdari İşlemden Kaynaklanan Zararın İdarece Tazmin Edilmesi Gerektiği - Faizin Başlangıcında Ecrimisil Bedelinin Davacı Tarafından Ödendiği Tarihin Esas Alınması Gerektiği )
FAİZ BAŞLANGICI ( İşlemin İptal İstemi Yanında Ödenen Meblağın Tazminine Dair İstem de Bulunduğu - Hukuka Aykırılığı Yargı Kararı İle Saptanmış Olan İdari İşlemden Kaynaklanan Zararın İdarece Tazmin Edilmesi Gerektiği/Faizin Başlangıcında Ecrimisil Bedelinin Davacı Tarafından Ödendiği Tarihin Esas Alınması Gerektiği )
İPTAL EDİLEN İDARİ İŞLEMİN GERİYE YÜRÜYEN SONUÇ DOĞURMASI ( Hukuka Aykırılığı Yargı Kararı İle Saptanmış Olan İdari İşlemden Kaynaklanan Zararın İdarece Tazmin Edilmesi Gerektiği - Faizin Başlangıcında Ecrimisil Bedelinin Davacı Tarafından Ödendiği Tarihin Esas Alınması Gerektiği )"
75D10.D21.1.2014E. 2010/1697 K. 2014/193"ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİNİN İPTALİ ( Belediye Encümeni Kararı İle Yapılan Parselasyon Planı Sonrasında Düzenlemeye Giren Tüm Parsellerden Alınan Düzenleme Ortaklık Payı İle Oluşturulan Umumi Hizmet Alanında ve Tescil Dışı Kalan Alandaki Taşınmazdan Ecrimisil Alınmasına Olanak Bulunmadığı - Davanın Kabulünün Doğru Olduğu )
İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN BEDELİN İADESİ ( Yapılan Parselasyon Planı Sonrasında Düzenlemeye Giren Tüm Parsellerden Alınan Düzenleme Ortaklık Payı İle Oluşturulan Umumi Hizmet Alanında ve Tescil Dışı Kalan Alandaki Taşınmazdan Ecrimisil Alınmasına Olanak Bulunmadığı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Belediye Encümeni Kararı İle Yapılan Parselasyon Planı Sonrasında Düzenlemeye Giren Tüm Parsellerden Alınan Düzenleme Ortaklık Payı İle Oluşturulan Umumi Hizmet Alanında ve Tescil Dışı Kalan Alandaki Taşınmazdan Fuzuli İşgalden Bahisle Ecrimisil Alınmasına Olanak Bulunmadığı )
FUZULİ İŞGAL ( Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali ve İhtirazi Kayıtla Ödenen Bedelin Faiziyle İadesi İstemi - Yapılan Parselasyon Planı Sonrasında Düzenlemeye Giren Tüm Parsellerden Alınan Düzenleme Ortaklık Payı İle Oluşturulan Umumi Hizmet Alanında ve Tescil Dışı Kalan Alandaki Taşınmazdan Ecrimisil Alınamayacağı )"
75D10.D9.12.2013E. 2009/374 K. 2013/8792"İMAR UYGULAMASI SONUCU HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Kendisine Ait Taşınmazda İnşa Ettiği Bina ve Müştemilatın Maliki Olan Kişiye Yapı Bedeli Ödenmedikçe İşgalci Sayılmasına Olanak Bulunmadığı - Ecrimisil İstenilmesinde Hukuka Uygunluk Görülmediği )
PARSELASYON İŞLEMİ İLE HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Üzerinde Eski Malikin İnşa Ettiği Bina ve Müştemilat İçin Ecrimisil İstenilmesinde Hukuka Uygunluk Görülmediği - Yeni Malikin Haklarını Kullanabilmesinin Yapı Bedelinin Sahibine Ödenmesi Koşuluna Bağlı Olduğu )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Hazinenin Fuzuli Şagilden - İmar Uygulaması Sonucu Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmaz Üzerinde Bina ve Müştemilatın Maliki Olan Kişiye Yapı Bedeli Ödenmedikçe İşgalci Sayılmasına Olanak Bulunmadığı/Ecrimisil İstenemeyeceği )
FUZULİ ŞAGİL ( İmar Uygulaması Sonucu Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmaz Üzerinde Bina ve Müştemilatın Maliki Olan Kişiye Yapı Bedeli Ödenmedikçe İşgalci Sayılmasına Olanak Bulunmadığı - Ecrimisil İstenilmesinde Hukuka Uygunluk Görülmediği )"
75D10.D30.10.2013E. 2013/1465 K. 2013/7454"VALİLİK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Tahliyeye Dair Olarak İşlem Tesis Etme Yetkisi Bulunmayan Vali Yardımcısı Tarafından Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ ( Yasada Mülkiye Amirliğinden Değil Mülkiye Amirinden Söz Edilmesi Karşısında Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazları Tahliye Ettirme Yetkisinin Taşınmazın Bulunduğu Yere Göre İlçelerde Kaymakam İllerde Valiye Ait Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
YETKİ ( Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazları Tahliye Ettirme Yetkisinin Taşınmazın Bulunduğu Yere Göre İlçelerde Kaymakam İllerde Valiye Ait Olduğu - Tahliyeye Dair Olarak İşlem Tesis Etme Yetkisi Bulunmayan Vali Yardımcısı Tarafından Tesis Edilen Davaya Konu İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
MÜLKİYE AMİRİ ( 2886 S. K.'nun 75. Md. Hükmünde Mülkiye Amirliğinden Değil Mülkiye Amirinden Söz Edildiği - Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazları Tahliye Ettirme Yetkisinin Valiye Ait Olduğu/Vali Yardımcısı Tarafından Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
75D10.D26.9.2013E. 2012/8895 K. 2013/6670"DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE VEYA HÜKÜM VE TASARRUFUNDA BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafında İşgali Üzerine Fuzuli Şagilden Tespit ve Takdir Edilecek Ecrimisilin Alınacağı - Ecrimisil Bedelinin Geriye Doğru Beş Yılı Geçmemek Üzere Alınacağı )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL ( Ecrimisil Talep Edilebilmesi İçin Hazinenin İşgalden Zarar Görmesinin Gerekmediği Fuzuli Şagilin Kusurlu Olmasının Aranmayacağı - Ecrimisil Bedelinin Beş Yıl İçin Hesaplanması Gereği On Yıl İçin Hesaplanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
ECRİMİSİL BEDELİNİN HESAPLANACAĞI SÜRE ( Geriye Doğru Beş Yıl İçin Hesaplanması Gereği - Beş Yıldan Fazla Süre İçin Yapılan Hesaplamaların Düzeltilip Terkin Edilmesi Gerektiği Tahsil Edilenlerin Geri Ödenmeyeceği )"
75D10.D25.9.2013E. 2012/6579 K. 2013/6576"BELEDİYE TAŞINMAZININ TAHLİYESİ İŞLEMİ ( İdari Yargıda İptal Davasına Konu Olabilecek İşlem Niteliği Taşımadığı - Gönderilen Tebellüğ Belgesinde İşgalin Kaldırılması Aksi Halde Belediyenin Ekip ve Ekipmanları İle İşgalin Kaldırılacağı İfadelerinin İşleme İcrailik "Kesin Sonuç Doğuran ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem" Vasfı Kazandırdığı )
İPTAL DAVASINA KONU OLAMAYACAK İŞLEME İCRAİLİK VASFI KAZANDIRILMASI ( Belediye Taşınmazının Tahliyesi - Gönderilen Belgede İşgalin Kaldırılması Aksi Halde Belediyenin Ekip ve Ekipmanları İle İşgalin Kaldırılacağı İfadeleri/İptal Davasına Konu Olabilecek Kesin Sonuç Doğuran ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem )
KESİN SONUÇ DOĞURAN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( Belediye Taşınmazının Tahliyesi İşleminin Bu Nitelikte Olmadığı - Gönderilen Tebellüğ Belgesinde İşgalin Kaldırılması Aksi Halde Belediyenin Ekip ve Ekipmanları İle İşgalin Kaldırılacağı İfadelerinin İşleme İcrailik Vasfı Kazandırdığı )
TAHLİYE ( Belediyeye Ait Taşınmazlar/Taşınmazın Bulunduğu Yer Mülkiye Amirince Sağlanabileceği - Gönderilen Tebellüğ Belgesinde İşgalin Kaldırılması Aksi Halde Belediyenin Ekip ve Ekipmanları İle İşgalin Kaldırılacağı İfadelerinin İşleme İcrailik Vasfı Kazandırdığı/İdari Yargıda İptal Davasına Konu Olabileceği )"
75D10.D10.7.2012E. 2008/11013 K. 2012/3380"BELEDİYENİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ( Tahliyesine İlişkin İşlem/Belediye Ekiplerince Boşaltılıp Kapısının Mühürlenmesi - İşlemin Uygulanmasının İşleme Kesin İşlem Niteliği Kazandırdığı/Dava Konusu Tahliye ve Mühürleme İşlemin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
BELEDİYE TAŞINMAZININ TAHLİYESİ ( Mülki Amir Aracılığıyla Tahliye Edilmesi Gerektiği - Doğrudan Belediye Ekiplerince Tahliye Edilerek Kapısının Mühürlenmesi Yolundaki Belediye İşlemlerinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KESİN SONUÇ DOĞURAN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( Belediyenin Mülkiyetindeki Taşınmazın Tahliyesine İlişkin İşlemin Bu Nitelikte Olmadığı - Belediye Ekiplerinin Taşınmazı Boşaltılıp Kapısını Mühürlenmesinin İşleme Kesin İşlem Niteliği Kazandırdığı/Tahliyenin Mülki Amir Aracılığıyla Yapılacağı )
TAHLİYE YETKİSİ ( Belediyenin Mülkiyetindeki Taşınmazın Tahliyesine İlişkin İşlem/Doğrudan Belediye Ekiplerince Tahliye Edilerek Kapısının Mühürlenmesi - Tahliyenin Mülki Amir Aracılığıyla Yapılacağı/Belediye İşlemlerinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
75D8.D14.6.2012E. 2012/5189 K. 2012/5185"TAHLİYE YETKİSİ ( İl Özel İdaresi Kanunu'nun 7. Md. ve Devlet İhale Kanunu'nun 75. Md. Uyarınca İl Encümenlerinin Tahliye Yetkisi Bulunduğu )
İL ÖZEL İDARESİ ( Kanunun 7. Md. ve Devlet İhale Kanunu'nun 75. Md. Uyarınca İl Encümenlerinin Tahliye Yetkisi Bulunduğu )
İL ENCÜMENLERİNİN TAHLİYE YETKİSİ ( İl Özel İdaresi Kanunu'nun 7. Md. ve Devlet İhale Kanunu'nun 75. Md. Uyarınca İl Encümenlerinin Tahliye Yetkisi Bulunduğu )"
75D10.D30.4.2012E. 2008/9775 K. 2012/1985"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİ BİTMESİNE RAĞMEN BOŞALTILMAMASI (Devlet İhale Kanunu Hükümleri Uyarınca Açık İhale ile Yapılan Kiralamanın Kamu Gücüne Dayanmadığı Tek Yanlı İşlem Olmadığı ve İdari Nitelik Taşımadığı - Tahliyenin Fuzuli Şagil Tahliyesi Olmadığı Kira Sözleşmesine ve Genel Hükümlere Göre Yapılması Gereği)
DEVLETİN VE KAMU KURUMLARININ MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARIN İŞGALİ (Komisyonca Takdir Edilecek Ecrimisilin İsteneceği Ecrimisil İçin İdarenin Zarara Uğramış Olması Kullanıcının Kusurlu Olmasının Aranmayacağı - Kira Sözleşmesiyle Kullanılan Belediyeye Ait Taşınmazın Kira Süresi Sonunda Tahliyesinin Genel Hükümlere Göre Yapılması Gereği)
KAMUYA AİT TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL VE TAHLİYE (Kanunda Belirtilen Yerlerden Sorularak Belirlenen Ecrimisil Bedelinin İsteneceği Ecrimisil İstenebilmesi İçin İdarenin Zarara Uğraması ve Kullanıcının Kusurlu Olmasının Aranmayacağı - Ecrimisil Bedelinin 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği)"
75D10.D21.9.2010E. 2010/7274 K. 2010/6520"İLÇE DEVLET HASTANESİ İÇİNDEKİ KANTİNİN TAHLİYESİ TALEBİ ( Davacı İdare ve Davalının Rızası İle Akdedilmiş Bir Kira Sözleşmesi Olduğundan 2286 S.K. Md. 75'in Uygulanamayacağı )
DEVLET İHALE KANUNUNUN KAPSAMI ( Tahliye Davası - Davacı İdare ve Davalının Rızası İle Akdedilmiş Bir Kira Sözleşmesi Olduğundan 2286 S.K. Md. 75'in Uygulanamayacağı )
TAHLİYE DAVASI ( İlçe Devlet Hastanesi Kapsamındaki Kantinin Tahliyesi Talebi - İdare ve Davalının Rızası İle Akdedilmiş Bir Kira Sözleşmesi Olduğundan 2286 S.K. Md. 75'in Uygulanamayacağının Dikkate Alınacağı )
YARGI YOLUNUN BELİRLENMESİ ( Tahliye Davası/İlçe Devlet Hastanesi Kapsamındaki Kantinin Tahliyesi Talebi - İdare ve Davalının Rızası İle Akdedilmiş Bir Kira Sözleşmesi Olduğundan Davanın Adli Yargıda Görüleceği )"
75D13.D24.9.2009E. 2008/5042 K. 2009/8595"İHALE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kiralanan Dava Konusu Taşınmaz Hakkında 6570 S. Kanun'un Uygulanma İmkanı Bulunmadığı - Sözleşmenin Sona Ereceğinin Taraflarca Kabul Edildiği Kira Süresi Bitiminde Taşınmazın Davalı İdarece İhaleye Çıkarılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE'YE AİT CUMHURİYET MEYDANININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sözleşmenin Sona Ereceğinin Taraflarca Kabul Edildiği Kira Süresi Bitiminde Taşınmazın Davalı İdarece İhaleye Çıkarılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KİRALANAN TAŞINMAZ ( Hakkında 6570 S. Kanun'un Uygulanma İmkanı Bulunmadığı - Sözleşmenin Sona Ereceğinin Taraflarca Kabul Edildiği Kira Süresi Bitiminde Taşınmazın Davalı İdarece İhaleye Çıkarılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
75D10.D21.1.2009E. 2008/7402 K. 2009/44"MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR ( Yasa Hükmünde Olduğu - Mübadil Rumların Türkiye'de Bıraktıkları Taşınmazların Mülkiyeti Hazineye Ait Olduğundan Hazineye Ait Taşınmazın Fuzulen İşgal Edildiğinin Tespit Edilmesi Üzerine Ecrimisil İstenilebileceği )
ECRİMİSİL ( Mübadil Rumların Türkiye'de Bıraktıkları Taşınmazların Mülkiyeti Hazineye Ait Olduğundan Hazineye Ait Taşınmazın Fuzulen İşgal Edildiğinin Tespit Edilmesi Üzerine İstenilebileceği )
MÜBADİL RUMLARIN TÜRKİYE'DE BIRAKTIKLARI TAŞINMAZLAR ( Mülkiyeti Hazineye Ait Olduğundan Hazineye Ait Taşınmazın Fuzulen İşgal Edildiğinin Tespit Edilmesi Üzerine Ecrimisil İstenilebileceği )
HAKSIZ İŞGAL ( Mübadil Rumların Türkiye'de Bıraktıkları Taşınmazların Mülkiyeti Hazineye Ait Olduğundan Hazineye Ait Taşınmazın Fuzulen İşgal Edildiğinin Tespit Edilmesi Üzerine Ecrimisil İstenilebileceği )"
75D10.D28.11.2007E. 2005/3855 K. 2007/5766"ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ ( Hazineye Ait Taşınmazı İmar Planına ve Devir Amacına Uygun Olarak Kullanan Belediyenin Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilemeyeceği - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ( İmar Planına ve Devir Amacına Uygun Olarak Kullanan Belediyenin Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilemeyeceği - Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin Hukuka Aykırılığı )
BELEDİYENİN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZI KULLANMASI ( İmar Planına ve Devir Amacına Uygun Olarak - Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
75D10.D10.10.2007E. 2005/2359 K. 2007/4631"ECRİMİSİL VE TAHLİYE ( Her Hukuka Aykırı İşlemin İptalinin Mutlaka İdarenin Tazmin Sorumluluğunu Gerektirmeyeceği - Sorumluluk İçin Zararın İdarenin İşlem Ya da Eyleminden Doğması Gerektiği )
İDARENİN TAZMİN SORUMLULUĞU ( Zararın Doğması ve İdarenin İşlem Ya da Eyleminden Kaynaklanması Gerektiği - Her Hukuka Aykırı İşlemin İptalinin Mutlaka İdarenin Tazmin Sorumluluğunu Gerektirmeyeceği )
HUKUKA AYKIRI İŞLEMİN İPTALİ ( Mutlaka İdarenin Tazmin Sorumluluğunu Gerektirmeyeceği - Sorumluluk İçin Zararın İdarenin İşlem Ya da Eyleminden Doğması Gerektiği )"
75D10.D13.6.2007E. 2004/3002 K. 2007/3294"TAHLİYE ( Devlet İhale Kanunu'na Göre Kiralanan Taşınmazın 2. Yıl Kira Bedelinin Yatırılmaması - Kira Sözleşmesinin İdari İşlemle Feshedilemeyeceği/Adli Yargı Kararı İle Feshedilebileceği )
DEVLET İHALE KANUNU'NA GÖRE KİRALANAN TAŞINMAZ ( 2. Yıl Kira Bedelinin Yatırılmaması - Kira Sözleşmesinin İdari İşlemle Feshedilemeyeceği/Davacının Fuzuli Şagil Kabul Edilemeyeceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN İDARİ İŞLEMLE FESHEDİLEMEMESİ ( Devlet İhale Kanunu'na Göre Kiralanan Taşınmazın 2. Yıl Kira Bedelinin Yatırılmaması - Adli Yargı Kararı İle Feshedilebileceği )"
75D10.D2.2.2007E. 2004/1382 K. 2007/277"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Kira Sözleşmesi Yenilenmediğinden Taşınmazın Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmaz - Taşınmazın Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmaz - Kira Sözleşmesi Yenilenmediğinden Taşınmazın Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
FUZULİ İŞGAL ( Kira Sözleşmesi Yenilenmediğinden Taşınmazın Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİNİN İPTALİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmaz Hakkında Kira Süresi Sonundan İtibaren Kullanımının Kamu Hizmeti Amacına Yönelik Olması Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )"
75D10.D31.1.2007E. 2004/2218 K. 2007/255"ANA ARTERLERİN ( CADDELERİN ) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİ VE SORUMLULUĞU ALTINDA OLMASI ( Hizmet Sunumu Bakımından - İşgal Edilmesi Halinde Ecrimisil İstenebilecek Nitelikteki Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olması Niteliğini Değiştirmeyeceği )
ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerler/Hizmet Sunumu Bakımından Ana Arterlerin Büyükşehir Belediyelerinin Yetki ve Sorumluluğu Altında Olmasının Bu Niteliğini Değiştirmeyeceği - İşgal Edilmesi Halinde Ecrimisil İstenebileceği )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Ana Arterler/Hizmet Sunumu Bakımından Büyükşehir Belediyelerinin Yetki ve Sorumluluğu Altında Olmasının Bu Niteliğini Değiştirmeyeceği - İşgal Edilmesi Halinde Ecrimisil İstenebileceği )"
75D10.D18.10.2006E. 2003/6177 K. 2006/5802"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZIN KİRALANMASI ( Kiracının Kira Süresi Sonunda Tahliye Etmemesi - İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin Ecrimisil İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu )
ECRİMİSİL ( Kiracının Kira Süresi Sonunda Taşınmazı Tahliye Etmemesi/İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu - Devletin Hüküm ve Tasaarrufu Altındaki Taşınmazın Kiralanması )
TAHLİYE ( Devletin Hüküm ve Tasaarrufu Altındaki Taşınmazın Kiralanması - Kiracının Kira Süresi Sonunda Tahliye Etmemesi/İdarece Tahliyenin Sağlanacağı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin Ecrimisil İstenilmesinin Hukuka Uygunluğu )
KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN SÖZLEŞME SÜRESİ SONA ERDİĞİ HALDE KİRACININ TAŞINMAZI TAHLİYE ETMEMESİ HALİNDE İDARECE TAHLİYE EDİLECEĞİNE İLİŞKİN KURAL ( Ecrimisil İstenilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
75D10.D13.10.2006E. 2003/2204 K. 2006/5608"HAZİNE İLE PAYDAŞ OLUNAN TAŞINMAZ ( İşgali Nedeniyle Ecrimisil İstenilmesi - Davacı Tarafından Payından Fazla Kullanıldığı Belirlenen Kısmın Diğer Hissedarlara Ait Olabileceği/İdarenin Payını Gerekçe Göstererek Ecrimisil İsteyemeyeceği )
İDARENİN TAŞINMAZDAKİ PAYINI GEREKÇE GÖSTEREREK ECRİMİSİL İSTEYEMEYECEĞİ ( Davacı Tarafından Payından Fazla Kullanıldığı Belirlenen Kısmın Diğer Hissedarlara Ait Olabileceği )
ECRİMİSİL ( Hazine İle Paydaş Olunan Taşınmazın İşgali Nedeniyle Ecrimisil İstenilmesi - Davacı Tarafından Payından Fazla Kullanıldığı Belirlenen Kısmın Diğer Hissedarlara Ait Olabileceği/İdarenin Payını Gerekçe Göstererek Ecrimisil İsteyemeyeceği )"
75D10.D5.10.2005E. 2003/2045 K. 2005/5748"TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Kamu Konutunu Süresi İçinde Tahliye Etmeyen İlgililerden Ecrimisil İstenebileceği )
KAMU KONUTUNU TAHLİYE ( Süresi İçinde Tahliye Etmeyen İlgililerden Ecrimisil İstenebileceği )
ECRİMİSİL ( Kamu Konutunu Süresi İçinde Tahliye Etmeyen İlgililerden İstenebileceği )"
75D10.D14.2.2005E. 2001/4477 K. 2005/477"HAZİNENİN 3/4 PAYINA SAHİP OLDUĞU TAŞINMAZ ( Tahliye Konusunda İdareye Tanınan Yetkinin Paydaşlığın Giderilmesi Sonucuna Bağlanamayacağı - Fuzuli Şagil Davacıdan Tahliye İstenilmesi İşleminde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
TAHLİYE ( Fuzuli Şagil Davacıdan 3/4 Payı Devlet'in Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazı Tahliye Etmesinin İstenilmesi İşleminde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Tahliye Konusunda İdareye Tanınan Yetkinin Paydaşlığın Giderilmesi Sonucuna Bağlanamayacağı )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ SONUCUNA BAĞLANAMAYAN TAHLİYE TALEBİ ( Fuzuli Şagil Davacıdan 3/4 Payı Devlet'in Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazı Tahliye Etmesinin İstenilmesi İşleminde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
FUZULİ İŞGAL ( Fuzuli Şagil Davacıdan 3/4 Payı Devlet'in Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazı Tahliye Etmesinin İstenilmesi İşleminde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Tahliye Konusunda İdareye Tanınan Yetkinin Paydaşlığın Giderilmesi Sonucuna Bağlanamayacağı )"
75D10.D4.2.2005E. 2001/5262 K. 2005/222"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Davacının Büfe İşletme Ruhsatı İle Ticari Faaliyette Bulunması ve Ecrimisil Ödemesi - İşgalin Devamı İçin Kazanılmış Hak Sağlayamayacağı/Tahliyesinin Yerinde Olduğu )
TAHLİYE ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer/Davacının Büfe İşletme Ruhsatı İle Ticari Faaliyette Bulunması ve Ecrimisil Ödemesi - İşgalin Devamı İçin Kazanılmış Hak Sağlayamayacağı )
İŞGALİYE HARCI VE ECRİMİSİL ÖDENMESİ ( Davacının Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerde Büfe İşletme Ruhsatı İle Ticari Faaliyette Bulunması - Ödemenin İşgalin Devamı İçin Kazanılmış Hak Sağlayamayacağı/Tahliye )
ECRİMİSİL ÖDENMESİ ( Davacının Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerde Büfe İşletme Ruhsatı İle Ticari Faaliyette Bulunması - Ödemenin İşgalin Devamı İçin Kazanılmış Hak Sağlayamayacağı/Tahliye )"
75D10.D2.2.2005E. 2001/4680 K. 2005/173 "BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Davacının Taşınmazının Bitişiğinde Bulunan Yola İzinsiz Yapı Yapmak Suretiyle İşgal Etmesi - Devlet İhale Kanununa Dayanarak Ecrimisil İstenilemeyeceği )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Belediyenin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazın Fuzulen Kullanılmasından Dolayı İstenilemeyeceği - Devletin Özel Mülkiyetinde Veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazlardan İstenebileceği )
BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZIN FUZULEN KULLANILMASI ( Belediyenin Bu Kullanımdan Dolayı Devlet İhale Kanununu Uygulanarak Ecrimisil Talebinde Bulunamayacağı )
İHALE KANUNUNDAKİ ECRİMİSİL HÜKMÜ ( Belediyenin Dayanarak Ecrimisil İsteyemeyeceği - Davacının Taşınmazının Bitişiğinde Bulunan Yola İzinsiz Yapı Yapmak Suretiyle İşgal Etmesi )"
75D10.D2.2.2005E. 2001/4040 K. 2005/181"YOKLUK HALİ BULUNMAMASI ( Belediyeye Ait Taşınmazın Haksız İşgali Nedeniyle Ecrimisil İhbarnamesi Gönderilerek Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Takip Yapılabileceği )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİ GÖNDERİLEREK AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNE GÖRE TAKİP YAPILMASI ( Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali Nedeniyle )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN İŞGALİ ( Ecrimisil İhbarnamesi Gönderilerek Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Takibe Geçilmesinin Usule Uygun Olması )
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNE GÖRE YAPILAN TAKİBİN USULE UYGUN OLMASI ( Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali Nedeniyle Ecrimisil İhbarnamesi Gönderilerek Takibe Geçilmesi )"
75D10.D2.11.2004E. 2001/3565 K. 2004/7105"ECRİMİSİL ALACAĞI İÇİN DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacı Düzeltme Talebinde Bulunmasına Rağmen Düzeltme İhbarnamesi Düzenlenmeden Ödeme Emri Düzenlenmiş Olması )
DÜZELTME TALEBİNDE BULUNAN DAVACIYA DÜZELTME İHBARNAMESİ DÜZENLENMEDEN ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Ecrimisil Alacağı İçin Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali Gereği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Düzeltme Talebinde Bulunan Davacı Hakkında İdarece Düzeltme İhbarnamesi Düzenlenmeden Ecrimisil Alacağının Tahsili İçin Ödeme Emri Gönderilmesi )"
75D10.D26.4.2004E. 2001/4096 K. 2004/4061"ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ecrimisil Alacağının Hesaplanmasında Borçlar Kanunu'ndaki Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı )
ECRİMİSİL ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Borçlar Kanunu'ndaki Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gereği )
SÜRE ( Ecrimisil Alacağının Hesaplanmasında Borçlar Kanunu'ndaki Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı )"
75D10.D13.4.2004E. 2001/4196 K. 2004/3809"HAZİNEYLE BELEDİYENİN MÜŞTEREK MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ( Belediyenin Hazinenin Payını da İşgal Ederek Taşınmaza İş Merkezi İnşa Etmesinin Haksız İşgal Niteliği - Hazinenin Ecrimisil Talebinin Kabulü Gereği )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Hazineyle Belediyenin Müşterek Mülkiyetine Tabi Taşınmazdaki Hazine Hissesinin Belediyece İş Merkezi Yapılmak Suretiyle İşgali )
PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDAKİ HAZİNE HİSSESİNİN BELEDİYECE İŞ MERKEZİ YAPTIRILMAK SURETİYLE İŞGALİ ( Hazinenin Ecrimisil Talep Hakkının Bulunması )"
75D10.D12.4.2004E. 2001/4072 K. 2004/3733"İL ÖZEL İDARESİNDEN TAŞOCAĞI AÇMA VE İŞLETME RUHSATI ALINMASI ( Ruhsat Sahibine Hazineye Ait Taşınmazı Kira Sözleşmesi Yapmadan İşgal Hakkı Vermeyeceği )
DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZI KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANMADAN KULLANMAK ( Taşocağı Ruhsatının Bu Hakkı Vermemesi - Ecrimisil İstenmesinin Doğru Olması )
ECRİMİSİL TALEBİNİN HAKLI OLMASI ( Devletin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazı Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Davacıdan - Taşocağı Ruhsatı Alınmış Olmasının Taşınmazı Bedelsiz İşgal Hakkı Vermeyeceği )
TAŞOCAĞI RUHSATI ( Hazineye Ait Taşınmazı Bedelsiz İşgal Hakkı Vermemesi - Taşınmazı Kiralamadan İşgal Eden Ruhsat Sahibinden Ecrimisil İstenebileceği )
KİRA İLİŞKİSİNE DAYANMADAN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZI İŞGAL EDEN DAVACI ( Ecrimisil Ödeme Yükümlülüğü - Taşocağı Ruhsatı Almanın Ruhsat Sahibine Hazine Arazisini Bedelsiz İşgal Hakkı Vermemesi )"
75D10.D7.4.2004E. 2001/4278 K. 2004/3657"MURİSİN TÜRK VATANDAŞI MİRASÇISI BULUNMADIĞINDAN TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN HAZİNEYE GEÇMESİ ( Murisle Yapılan Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten Sonra 2886 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Tahliye İşleminin Hukuka Uygun Olması )
KİRA SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRA TAŞINMAZIN 2886 SAYILI KANUN UYARINCA TAHLİYESİNİN HUKUKA UYGUN OLMASI ( Türk Vatandaşı Mirasçısı Bulunmadığından Murise Ait Taşınmazın Hazineye İntikal Etmesi ve Hazinece Tahliyesinin İstenmesi )
HAZİNEYE İNTİKAL EDEN TAŞINMAZDA ÖNCEKİ MALİKLE YAPTIĞI SÖZLEŞMEYE DAYANARAK OTURAN KİRACI ( Tahliye İhbarnamesinden Sonra Kira Süresinin Bitmesiyle Taşınmazdan Tahliye Ettirilmesine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olması )"
75D10.D6.4.2004E. 2001/4371 K. 2004/3629"ECRİMİSİL İHBARNAMESİYLE İSTENEN ECRİMİSİL BEDELİNİ İHTİRAZİ KAYITLA ÖDEYEN DAVACI ( Ecrimisil İhbarnamesine Karşı Açtığı Davanın İhbarnamenin Kesin İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesi - Ödenen Bedelin Tazminen İadesi Gereği )
İDAREYE ÖDENEN ECRİMİSİL BEDELİNİN DAVACIYA TAZMİNAT OLARAK GERİ ÖDENMESİ GEREĞİ ( Ecrimisil İhbarnamesiyle İstenen Bedeli İhtirazi Kayıtla Ödeyip Dava Açan Davacının Açtığı Davanın İhbarnamenin Kesin İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesi )
İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN ECRİMİSİL BEDELİNİN TAZMİNEN İADESİ GEREĞİ ( Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz Etmesine Rağmen İstenen Bedeli İhtirazi Kayıtla Ödeyen Davacının Açtığı Davanın İhbarnamenin Kesin İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesi )"
75D10.D5.4.2004E. 2001/4403 K. 2004/3379"HAZİNENİN PAYDAŞI OLDUĞU TAŞINMAZ MALIN İŞGALİ ( Paydaşlık Giderilmediği Sürece Paydaşlar Taşınmazın Tümü Üzerinde Hak Sahibi Olacağından Hazinenin 2886 Sayılı Kanuna Göre Taşınmazı Tahliye Ettirebileceği )
TAHLİYE İŞLEMİNİN USULE UYGUN OLMASI ( Hazinenin Paydaşı Olduğu Taşınmazı İşgal Eden Kişinin 2886 Sayılı Kanuna Göre Tahliyesi - Paydaşların Taşınmazın Tümü Üzerinde Hak Sahibi Olması )
PAYDAŞLARIN TAŞINMAZIN TÜMÜ ÜZERİNDE HAK SAHİBİ OLMASI ( Hazinenin Paydaşı Olduğu Taşınmazı Haksız İşgal Eden Kişiyi 2886 Sayılı Kanuna Göre Tahliye Ettirebileceği )
MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA PAYDAŞ OLAN HAZİNENİN HAKSIZ İŞGAL NEDENİYLE 2886 SAYILI KANUNA GÖRE TAHLİYE TALEBİ ( Paydaşlık Giderilmediği Sürece Paydaşların Taşınmazın Tümü Üzerinde Hak Sahibi Olması - İşlemin Hukuka Uygun Olması )"
75D10.D12.3.2004E. 2001/3814 K. 2004/2450"KAMU HİZMETİNDE KULLANILMASI AMACIYLA GENEL KATMA VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ MALLARIN İŞGALİ ( Ecrimisil Talep Edilebileceği )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Kamu Hizmetinde Kullanılması Amacıyla Belediyeye Tahsis Edilen Taşınmazın Davacı Tarafından İşgali )
BELEDİYEYE KAMU HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZIN FUZULEN İŞGAL EDİLMESİ ( Tahsisin Geri Alınabileceği ve Ecrimisil Tahakkuk Ettirilebileceği )"
75D10.D27.10.2003E. 2001/3303 K. 2003/4145"İPTAL DAVASI ( Sözkonusu Davanın Restorant Yeri İçin Tahakkuk Ettirilen Ecrimisil Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptaline İlişkin Olması )
MALİYE BAKANLIĞININ ONAYI ( Belediye Tarafından Denizden Doldurulmuş Alanın Tasarruf ve İdaresi İçin 3194 Sayılı Kanunun Gereği Olarak Maliye Bakanlığının Onayının Gerekmesi )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ( Kıyıların Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğunun Anayasal Güvence Altına Alınmış Olması )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Özel Mülkiyetinde veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmaz Malların Gerçek ve Tüzel Kişilerce İşgali Üzerine Fuzuli Şagilden Ecrimisil Alınması )
ÖDEME EMRİ ( Sözkonusu İptal Davasında Tahakkuk Ettirilen Ecrimisil Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenmiş Ödeme Emrinin Hukuka Uygun Oluğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
HAZİNENİN ZARARA UĞRAMASI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların İşgal Edilmesi Halinde Hazinenin Zararı Olmasa Dahi Fuzuli Şagilden Ecrimisil Talep Edilebilmesi )
KUSUR ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların İşgal Edilmesi Halinde Fuzuli Şagilin Kusuru Olmasa Dahi İdarenin Ecrimisil Talep Edebilmesinin Mümkün Olması )
KIYILARIN HUKUKİ MAHİYETİ ( Kıyıların Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğunun Anayasal Güvence Altına Alınmış Olması )
ECRİMİSİL DÜZETLME İHBARNAMESİ ( Davacının Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali İstemiyle Dava Açmadığından Alacak Kesinleşmiş Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
75D10.D13.10.2003E. 2001/4103 K. 2003/3912"İPTAL DAVASI ( Davacıdan Ecrimisil İstenmesine İlişkin Ecrimisil İhbarnamesi ile Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptaline İlişkin Açılmış Dava Olması )
İKİNCİ DEFA ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( Füzuli Şagilin Direngen Olarak Devletin Hüküm ve Tazarrufu Altında Bulunan Yerleri İşgal Etmeye Devam Etmesi Halinde Yeniden Ecrimisil Alınabilmesi )
MİLLİ EMLAK SERVİSLERİ ( Hazinenin Özel Mülkiyetinde ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmaz Malların Milli Emlak Servislerince Bir Program Dahilinde Denetlenmesi )
ECRİMİSİL MİKTARI ( Ecrmisilin Miktarının Devlet İhale Kanununun İligili Hükümlerine Göre Belirlenmesinin Gerekmesi )
ZİLYETLİK ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altına Bulunan Taşınmazlara Haksız Olarak Zilyet Olan Fuzuli Şagilden Kusuru Olmasa Dahi Ecrimisil Talep Edilmesinin Mümkün Olması )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altına Bulunan Taşınmazlara Haksız Olarak Zilyet Olan Fuzuli Şagilden Kusuru Olmasa Dahi Ecrimisil Talep Edilmesinin Mümkün Olması )
BİLİRKİŞİNİN UZMANLIĞI ( Ecrimisil Miktarının Belirlenmesinde 2886 Sayılı Yasada Belirtilen Kurumların Görüşlerininde Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
ECRİMİSİL TESPİT YÖNTEMİ ( 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TAKDİR KOMİSYONU ( Ecrimisil Miktarının Belirlenmesinde Takdir Komisyonlarının da Görüşlerinin Alınmasının Gerekli Olması )
HAZİNENİN ZARARA UĞRAMASI ( İdarenin Füzuli Şagilden Ecrimisil Talep Edebilmesi İçin Zarara Uğramasının Şart Olmaması )
KUSUR ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerleri İşgal Eden Füzuli Şagilin Kusurunun Bulunmamasının Ecrimisil Talep Edilmesine Engel Olmayacağının Dikkate Alınması )"
75IDDGK13.12.2002E. 2000/1233 K. 2002/912"TAŞOCAĞI RUHSATI ( Belirtilen Alandaki Faaliyetlerden Dolayı Davacı Şirketin Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilmesinin Mümkün Olmadığı )
FUZULİ ŞAGİL ( Taşocağı Ruhsatında Belirtilen Alandaki Faaliyetlerden Dolayı Davacı Şirketin Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilmesinin Mümkün Olmadığı )
ECRİMİSİL ( Taşocağı Ruhsatında Belirtilen Alandaki Faaliyetler - Şirketin Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilemeyeceği/Ecrimisil Talebinin Reddi Gereği )"
75IDDGK22.11.2002E. 2000/1200 K. 2002/848"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KUMSAL ( Belediyenin Plaj Olarak İşletmesi - Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilerek Ecrimisil Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
BELEDİYENİN PLAJ OLARAK İŞLETTİĞİ ALAN ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kumsal - Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilerek Ecrimisil Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
PLAJ OLARAK İŞLETİLEN ALAN ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kumsalı Belediyenin - Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilerek Ecrimisil Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kumsalı Belediyenin Plaj Olarak İşletmesi - Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilerek Ecrimisil Tahakkuk Ettirilemeyeceği )"
75IDDGK1.12.2000E. 1999/111 K. 2000/1159"ECRİMİSİL İHBARNAMESİ ( Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi/Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )
İŞLEMİN ORTADAN KALKMAYACAĞI ( Ecrimisil İhbarnamesinin Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi )
İDARENİN ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ ( İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen - Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )
DÜZELTME İHBARNAMESİ ( Ecrimisil İhbarnamesinin Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen/Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )"
75D6.D6.6.2000E. 1999/2290 K. 2000/3462"ECRİMİSİL ( Meranın İşgali-Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İşgali )
MERANIN İŞGALİ ( Ecrimisil İstenip İstenemeyeceği )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Mera-İşgal Edilmesi Halinde Ecrimisil İstenip İstenememesi )"
75D6.D20.1.2000E. 1998/7432 K. 2000/266"ECRİMİSİL ( Suyun Debisine Göre Tahakkuk Ettirilemeyeceği - Tesislerin İşgal Ettiği Alan Miktarı Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
TAŞINMAZ MALLARIN İŞGALİ ( Ecrimisilde Tesislerin İşgal Ettiği Alan Miktarının Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Suyun Debisine Göre Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
SUYUN DEBİSİNE GÖRE ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( Ettirilemeyeceği - Tesislerin İşgal Ettiği Alan Miktarı Göz Önünde Bulundurulması Gereği )"
75D6.D15.11.1999E. 1998/5238 K. 1999/5719"ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( Taşınmazı İşgal Eden Tüm Site Maliklerinin Sorumlu Olduğu )
SİTE TARAFINDAN FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( Tüm Site Maliklerinin Hisseleri Oranında Sorumlu Olması )
FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( Şagil Sitedeki Tüm Maliklerin Hisseleri Oranında Sorumlu Olması )"
75D6.D9.11.1999E. 1998/4606 K. 1999/5386"ECRİMİSİL TALEBİ ( Daha Önce Tahakkuk Ettirilen Ecrimisile Konu Taşınmaz Miktarının Artmış Olması Halinde Artan Kısım İçin Ecrimisile Hükmedileceği )
İŞGAL EDİLEN DEVLETE AİT TAŞINMAZ MİKTARININ ARTMIŞ OLMASI ( Önceden Alınmış Ecrimisile Konu Taşınmaz Miktarının Hesaptan Düşüleceği )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZIN İŞGALİ - ECRİMİSİL ( Önceden Bir Kısmının İşgali Nedeniyle Ecrimisil Tahakkuk Ettirilmiş Olması )"
75D6.D8.11.1999E. 1998/5436 K. 1999/5292"ECRİMİSİL İSTENEMEMESİ ( Hazineye Ait Taşınmazın Tapu Senedinde Kullanımının Davacılara Ait Olduğuna İlişkin Şerh )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN TAPUDAKİ ŞERHE DAYANARAK KULLANIM HAKKINA SAHİP KİŞİLERCE KULLANILMASI ( Ecrimisil İstenememesi )
TAPUDAKİ KULLANIM HAKKINA DAYANARAK HAZİNEYE AİT ARAZİYİ KULLANMAK ( Ecrimisil İstenememesi )"
75D6.D14.10.1999E. 1998/3880 K. 1999/4835"ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN İPTALİ ( Belediyeye Tahsis Edilen Taşınmazı Tahsis Amacı Dışında Kullanılmak Üzere Kiralayan Davacının )
BELEDİYEYE TAHSİS EDİLEN HAZİNE ARAZİSİNİ BELEDİYEDEN KİRALAYARAK TAHSİS AMACI DIŞINDA KULLANMAK ( Fuzuli İşgal Niteliği Bulunmaması )
FUZULİ İŞGAL NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Hazinece Belediyeye Tahsis Edilen Taşınmazı Kiralayarak Tahsis Amacı Dışında Kullanmak )
HAZİNECE BELEDİYEYE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZI BELEDİYEDEN KİRALAYARAK TAHSİS AMACI DIŞINDA KULLANMA ( Fuzuli İşgal Kabul Edilememesi )"
75D6.D11.3.1999E. 1999/2291 K. 1999/138"ECRİMİSİL TALEBİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kumsal Alanı Plaj Olarak İşleten Belediyeden )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KUMSAL ALANI PLAJ OLARAK KULLANAN BELEDİYE ( Ecrimisil Talep Edilemeyeceği )
KUMSAL ALANI BELEDİYENİN PLAJ OLARAK İŞLETMESİ ( Hazinenin Belediyeden Ecrimisil Talep Edememesi )
BELEDİYEDEN ECRİMİSİL TALEP EDİLEMEMESİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kumsal Alanı Plaj Olarak İşlettiği İçin )
İŞGAL NEDENİYLE ECRİMİSİL TALEBİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kumsal Alanı Plaj Olarak Kullanan Belediyeden )"
75D6.D11.3.1999E. 1998/2291 K. 1999/1383"ECRİMİSİL TALEBİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer Niteliğindeki Kumsalı Plaj Olarak İşleten Belediyeden )
BELEDİYECE DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER NİTELİĞİNDEKİ KUMSALI PLAJ OLARAK İŞLETMESİ ( Ecrimisil Talebi )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KUMSALI PLAJ OLARAK İŞLETEN BELEDİYE ( Ecrimisil Ödemesinin İstenemeyeceği )
PLAJ OLARAK İŞLETİLEN KUMSAL NEDENİYLE BELEDİYEDEN ECRİMİSİL TALEBİ ( Kumsalın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer Niteliği )"
75D6.D3.3.1999E. 1998/865 K. 1999/1147"ECRİMİSİL TAHAKKUKU İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyenin Kumsal Alanda Şemsiye ve Şezlong Koyarak Kiralaması )
BELEDİYENİN KUMSAL ALANA ŞEMSİYE VE ŞEZLONG KOYARAK KİRALAMASI ( Ecrimisil Tahakkukuna İlişkin İşlemin İptali Talebi )
İŞGAL İDDİASIYLA TAHAKKUK ETTİRİLEN ECRİMİSİLİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyenin Kumsal Alana Şemsiye Koyarak Kiraya Vermesi )"
75D8.D1.3.1999E. 1996/3029 K. 1999/861"KİRA BEDELİNİN TESBİTİ DAVASI ( Kiralayan Belediyenin Tesbit Ettiği Kira Bedeline İtirazda Görevli Yargı Yolu )
BELEDİYECE KİRAYA VERİLEN YER İÇİN TESBİT EDİLEN KİRA BEDELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Belediyeden Kiralanan Yere İlişkin Kira Bedeline İtiraz Davasında )
DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarenin Devlet İhale Kanununa Göre İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İşlemine Karşı Açılan Davada )
İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVADA GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarece Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan )"
75IDDGK11.12.1998E. 1997/548 K. 1998/640"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın İşgali Nedeniyle Ecrimisil İstenmesi )
ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazın İşgali Nedeniyle )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmaz )
BELEDİYENİN TASARRUF YETKİSİ ( Uygulama İmar Planı ile Denizden Doldurmayla Kazanılan Taşınmaz )"
75IDDGK11.12.1998E. 1997/169 K. 1998/633"ECRİMİSİL TAHSİLİ ( Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Zamanaşımı Süresinin Gözönünde Bulundurulması )
ZAMANAŞIMI ( Ecrimisil Tahsili )
FUZULİ İŞGAL ( Ecrimisilde Uygulanacak Zamanaşımı Süresi )"
75D6.D9.12.1998E. 1997/7017 K. 1998/6149"FUZULİ İŞGALİN ECRİMİSİL KARŞILIĞI SÜRDÜRÜLEMEMESİ ( Tahliye İşlemlerinin Bitiminden Geriye Doğru Ecrimisil Yürütülmesi )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Taşınmazın Fuzuli İşgali Nedeniyle Daha Önce de Ecrimisil Tahakkuk Ettirilmiş Olması )"
75D6.D18.11.1998E. 1997/5026 K. 1998/5588"İPTAL DAVASI ( Hazineye Ait Taşınmazın İşgal Edilmesi Nedeniyle 2886 Sayılı Yasa Uyarınca Ecrimisil Alınmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi )
ECRİMİSİL ( Kira Kontratosunun Yapılmasından Sonra Düzenlenen İhbarnameyle Geriye Dönük Olarak Ecrimisil İstenebilmesi )"
75D9.D26.3.1998E. 1997/840 K. 1998/1369"TAŞOCAĞI RÜSUMU ( İlk Defa İşletmeye Açılacak Ocaktan Nisbi Rüsum Alınacağı )
NİSBİ RÜSUMA TABİ OLMA ( İlk Defa İşletmeye Açılan Taş Ocağı )
MAKTU RÜSUMA TABİ OLMAMA ( İlk Defa İşletmeye Açılan Taş Ocağı )
KİRALANAN TAŞ OCAĞI ( Taş Ocakları Nizamnamesindeki Rüsumlara Tabi Olacağı )
İL DAİMİ ENCÜMENİNCE TAHAKKUK ETTİRİLEN RÜSUMUN İPTALİ TALEBİ ( Kiralanan Taş Ocağı İçin )"
75D6.D19.3.1998E. 1997/3062 K. 1998/1683"ECRİMİSİL ( Taşınmazı İşgal Eden Davacıdan Taşınmazın Tahliyesinden Sonra Geriye Dönük Olarak Ecrimisil Alınmasına İlişkin İşlemde Mevzuata Aykırılık Olmaması )
KAMU TAŞINMAZININ İŞGALİ ( Davacıdan Taşınmazın Tahliyesinden Sonra Geriye Dönük Olarak Ecrimisil Alınmasına İlişkin İşlemde Mevzuata Aykırılık Olmaması )"
75D9.D12.2.1998E. 1997/277 K. 1998/478"KUM-ÇAKIL OCAĞI RÜSUMU ( Gayri Safi Hasılatların Tesbiti - Somut Tesbit )
MAKTU RÜSUM ( Kum Çakıl Ocaklarında Rüsumun Belirlenmesi )
NİSBİ RÜSUM ( Kum Çakıl Ocaklarında Maktu Rüsumdan Nisbi Rüsuma Geçiş Koşulları )"
75D6.D19.12.1997E. 1996/6082 K. 1997/6009"SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( İhale Yasası Uyarınca Kiraya Verilen Taşınmazın Kira Sözleşmesi Sonunda da Akde Aykırı Kullanılmaya Devam Edilmesi-Ecrimisil )
ECRİMİSİL ( İhale Yasası Uyarınca Kiraya Verilen Taşınmazın Kira Sözleşmesi Sonunda da Akde Aykırı Kullanılmaya Devam Edilmesi )
İHALE YASASI UYARINCA KİRALANAN TAŞINMAZ ( Akde Aykırı Kullanım-Ecrimisil )"
75D6.D27.11.1997E. 1996/5705 K. 1997/5196"YAYLAYA YAPILAN RUHSATSIZ BİNA ( Valilik Oluruyla Tahliyesi ve Yıkımı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZDA RUHSATSIZ YAPI ( Valilik Oluruyla Tahliyesi ve Yıkımı )
RUHSATSIZ YAPI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazda )
VALİLİK OLURUYLA TAHLİYE VE YIKIM ( Yaylaya Yapılan Ruhsatsız Bina )"
75IDDGK17.10.1997E. 1996/651 K. 1997/500"MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Paydaşların Payları Oranında Hak Sahib Olması )
TAŞINMAZIN BİR KISMINI İŞGAL EDEN PAYDAŞ ( Diğer Paydaşın Hazinenin Payı Oranında Ecrimisil İstemesinin Hukuka Uygun Olması )
FUZULİ İŞGAL ( Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazda Paydaşlardan Birinin Taşınmazın Bir Kısmını İşgal Etmesi )
ECRİMİSİL ( Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazda Paydaşlardan Birinin Taşınmazın Bir Kısmını İşgal Etmesi )"
75IDDGK17.10.1997E. 1995/256 K. 1997/483"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Denizden Doldurulan Taşınmaz - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden Ecrimisil İstenilebileceği )
ECRİMİSİL ( Denizden Doldurulan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden İstenilebileceği )
KIYI ( Denizden Doldurulan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden Ecrimisil İstenilebileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANMADAN DENİZDEN DOLDURULAN YERİ KULLANAN KİŞİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Ecrimisil İstenilebileceği )
DENİZDEN DOLDURULAN TAŞINMAZ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden Ecrimisil İstenilebileceği )"
75D6.D14.10.1997E. 1996/5907 K. 1997/4306"ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN İPTALİ ( Süreaşımı )
SÜREAŞIMI ( Ecrimisil İhbarnamesinin İptali )
DÜZELTME İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ( Ecrimisil Alacağının Tahakkuku İçin )
DÜZELTME İSTEMİNİN REDDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM TESİSİ ( Ecrimisil Alacağının Tahakkuku İçin )
ECRİMİSİL ALACAĞININ TAHAKKUKU ( Düzeltme İhbarnamesinin Tebliği veya Düzeltme İsteminin Reddine İlişkin İşlem Tesisi )"
75IDDGK3.10.1997E. 1997/246 K. 1997/445"İDARENİN ECRİMİSİL İSTEMİ ( Buna Karşı Dava Açma Süresi )
ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ ( Dava Açma Süresinin Başlaması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin Davalıya Tebliğinden İtibaren Başlaması )
TEBLİGAT ( Dava Açma Süresinin Başlaması )"
75IDDGK19.9.1997E. 1997/363 K. 1997/433"KISMİ BOZMA ÜZERİNE YEREL MAHKEMECE VERİLEN DİRENME KARARININ TEMYİZİ ( Özel Dairece Bozulmayarak Kesinleşen Kısmın Usuli Müktesep Hak Oluşturması - Bu Hüküm Kısmıyla İlgili Olarak Direnme Kararından Sonra Yeniden Temyiz Talebinde Bulunulamayacağı )
USULİ MÜKTESEP HAK ( Özel Dairenin Kısmen Onadığı ve Kısmen Bozduğu Kararın Onanarak Kesinleşen Kısmıyla İlgili Olarak İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na Temyize Gidilemeyeceği )
KISMİ ONAMA VE KISMİ BOZMA KARARI ÜZERİNE YEREL MAHKEMECE BOZULAN KISIMLA İLGİLİ OLARAK DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Bozma Dışı Bırakılarak Kesinleşen Kısmın Temyiz Yoluyla İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Önüne Getirilemeyeceği )
BOZMA DIŞI BIRAKILARAK KESİNLEŞEN HÜKÜM KISMI ( Direnme Kararıyla Birlikte Temyiz Yoluyla İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Önüne Götürülemeyeceği - Ecrimisil Talebine İlişkin Dava )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Denizden Dolgu Suretiyle Elde Edilen Taşınmazı Fuzulen İşgal Eden Davacıdan - Kısmen Kabul Kısmen Red Kararını Temyiz Yoluyla İnceleyen Özel Dairenin Hükmü Kısmen Bozması/Bozma Dışı Kalan Kısımla İlgili Usuli Müktesep Hak Doğması ve Yeniden Temyiz Talebine Konu Edilememesi )"
75D6.D14.5.1997E. 1996/2978 K. 1997/2329"BELEDİYENİN HAZİNE ARAZİSİNDEN TOPRAK ALMASI ( Ecrimisil-Ocak İşletilmesi Niteliğinde Olmadığı )
TAŞOCAĞI İŞLETİLMESİ ( Belediyenin Hazine Arazisinden Toprak Almasının İzinsiz Ocak İşletilmesi Olmadığı )
ECRİMİSİL ( Belediyenin Hazine Arazisinden Yol Dolgu Malzemesi Olarak Toprak Alması )"
75D6.D1.4.1996E. 1995/3425 K. 1996/1568"KAMUYA AİT TAŞINMAZ ( Bu Tür Taşınmazları Devletin Bilgisi Dahilinde Kullanan Kişinin Fuzuli Şagil Sayılmaması )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Bilgisi Dahilinde Kamuya Ait Taşınmazı Kullananın Fuzuli Şagil Sayılmaması )
ECRİMİSİL ( İdarenin Bilgisi Dahilinde Kamuya Ait Taşınmazı Kullanan Kişiden Ecrimisil Talep Edilememesi )
KAMUYA AİT TAŞINMAZIN KULLANILDIĞINDAN İDARENİN HABERDAR OLMASI ( Bu Durumda İlgili Taşınmazı Kullananın Fuzuli Şagil Olmayacağı ve Adına Ecrimisil Tahakkuk Ettirilemecek Olması )"
75IDDGK16.2.1996E. 1994/401 K. 1996/92"FUZULİ ŞAGİL ( Hazine Taşınmazını Maden İşletme Ruhsatına Dayanarak Kullanan Şirket )
MADEN İŞLETME RUHSATI ( Hazine Taşınmazı İçin Ecrimisil Ödenmeyeceği )
ECRİMİSİL ( Hazine Taşınmazını Maden İşletme Ruhsatına Dayanarak Kullanan Şirket )
HAZİNE TAŞINMAZINI MADEN YASASI GEREĞİNCE ALMIŞ OLDUĞU İŞLETME RUHSATINA DAYANARAK KULLANAN ŞİRKET ( Ecrimisil İstenemeyeceği )"
75D6.D6.2.1996E. 1995/3104 K. 1996/610"ECRİMİSİLİN TAKİP VE TAHSİLİ HAKKINDA DÜZENLENEN TAHAKKUK FİŞİ ( İdari İşlem Niteliği Bulunmaması )
TAHAKKUK FİŞİNİN İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Ecrimisilin Takip ve Tahsili Hakkında Düzenlenen )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Ecrimisilin Takip ve Tahsili Hakkında Düzenlenen Tahakkuk Fişinin )"
75D10.D7.12.1994E. 1994/4416 K. 1994/6266"FUZULİ İŞGAL ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazda Taş ve Kireç Ocağı İşletmek - Taş Ocakları Nizamnamesi Hükümleri Çerçevesinde İşlem Yapılması Gereği )
ECRİMİSİL ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazda Taş ve Kireç Ocağı İşletmek - Taş Ocakları Nizamnamesi Hükümleri Çerçevesinde İşlem Yapılması Gereği )
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ ( Taş ve Kireç Ocağı İşletmek - Taş Ocakları Nizamnamesi Hükümleri Çerçevesinde İşlem Yapılması Gereği )
TAŞ VE KİREÇ OCAĞI İŞLETMEK ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazda - Taş Ocakları Nizamnamesi Hükümleri Çerçevesinde İşlem Yapılması Gereği )"
75IDDGK22.4.1994E. 1992/561 K. 1994/211"İDAREYE AİT TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi )
FUZULİ ŞAGİL ( Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi - Devletin Mülkiyetine Geçen Taşınmaz )
TAHLİYE ( Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi - Devletin Mülkiyetine Geçen Taşınmaz )
İDARENİN - DEVLETİN MÜLKİYETİNE GEÇEN TAŞINMAZ ( Tahliye - Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi )
İDARENİN SÖZLEŞME İLE BAĞLI KALMAMASI ( Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi - Devletin Mülkiyetine Geçen Taşınmaz )"
75D10.D2.12.1992E. 1991/616 K. 1992/4208"İDARECE BELİRLENEN İLE MAHKEME TARAFINDAN HÜKME BAĞLANAN ECRİMİSİL ARASINDAKİ FARK ( Fazlaya aitin iptal edilmesi )
ECRİMİSİL ( İdarece belirlenen - Mahkeme tarafından hükme bağlanan )"
75D10.D30.4.1992E. 1990/2551 K. 1992/1771"ECRİMİSİL TAHSİLİ ( On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Göz Önünde Bulundurulması )
ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ecrimisil Tahsilinde )"
75D10.D21.11.1991E. 1989/2052 K. 1991/3327"VAKIF TAŞINMAZLARININ FUZULİ İŞGALİ ( Devlet İhale Yasasındaki Ecrimisil ve Tahliye Hükümlerinin Uygulanamaması )
FUZULİ İŞGAL ( Vakıf Adına Kayıtlı Taşınmaz )
DEVLET İHALE YASASINDAKİ ECRİMİSLİN UYGULANMAMASI ( Vakıf Adına Kayıtlı Taşınmaza Yönelik Fuzuli İşgal Durumunda )"
75D10.D31.1.1991E. 1990/763 K. 1991/297"MERANIN İŞGALİ ( Ecrimisil İstenmesi )
KÖYE TAHSİSLİ OLAN MERA ( Fuzulen İşgali Durumunda Ecrimisil İstenmesi )
ECRİMİSİL ( Meranın Fuzulen İşgali Durumunda İstenmesi )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN MERA ( Fuzulen İşgali Durumunda Ecrimisil İstenmesi )"
75D10.D28.11.1990E. 1989/2392 K. 1990/2835"ECRİMİSİL ( Devletin Özel Mülkiyetinde Olan Taşınmazların işgali Nedeniyle )
DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Kişiler Tarafından İşgali Üzerine Ecri Misil İstenmesi )"
75D10.D1.7.1987E. 1987/1159 K. 1987/1458"İDARİ İŞLEMLER ( Ecrimisil İstenmesi )
ECRİMİSİL İSTENMESİ ( İdari İşlem Niteliğinde Olması )
İPTAL DAVASI ( Ecrimisil İstenmesi İşlemi )"

UYUŞMAZLIK

75UMH9.4.2012E. 2011/66 K. 2012/61"FARKLI KİRACILARA AİT TAŞINMAZLARIN KİRA SÖZLEŞMELERİNİN ENCÜMENCE YENİLENMEMESİ ( Davacıların Birbirlerinden Bağımsız Olarak Ayrı İki Yargı Kolunda Açtıkları Davaların Konularının Aynı Olmasından Sözedilemeyeceği - Başvurunun Reddedileceği )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacıların Kira Sözleşmesinin Yenilenmemesine İlişkin Karar - Davacıların Birbirlerinden Bağımsız Olarak Ayrı İki Yargı Kolunda Açtıkları Davaların Konularının Aynı Olmasından Sözedilemeyeceği )
AYRI YARGI KOLLARINDA AÇILAN DAVALAR ( Farklı Davacıların Kira Sözleşmesinin Yenilenmemesine İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi - İdari Yargı Yerince Davanın Reddedildiği ve AdliYargı Yerince Davanın Kabul Edildiği/Kararların Birbirlerinin Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
KARARLAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Farklı Davacıların Kira Sözleşmesinin Yenilenmemesine İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi - İki Farklı Davacı Hakkında Verilen İki Farklı Kararda Çelişki Bulunduğundan Sözedilemeyeceği/Başvurunun Reddedileceği )
HAKKIN YERİNE GETİRİLMESİNDE İMKANSIZLIK ( Farklı Davacıların Kira Sözleşmesinin Yenilenmemesine İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi - Mülkiyet Hakkı Sahibi İl Özel İdaresi Yönünden Hakkın Yerine Getirilmesinin İmkansızlığının Söz Konusu Olamayacağı )"
75UMH23.12.2002E. 2002/55 K. 2002/81"HÜKÜMET KONAĞI ÇAY BAHÇESİNİN İŞLETİLMESİNE AİT KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kamu Gücüne Dayanması Re'sen ve Tek Yanlı Olması Nedeniyle İdari Nitelik Taşıması )
ÇAY BAHÇESİNİN İŞLETİLMESİNE AİT KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Hükümet Konağındaki - Kamu Gücüne Dayanması Re'sen ve Tek Yanlı Olması Nedeniyle İdari Nitelik Taşıması )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Hükümet Konağı Çay Bahçesinin İşletilmesine Dair - Kamu Gücüne Dayanması Re'sen ve Tek Yanlı Olması Nedeniyle İdari Nitelik Taşıması )
İDARİ NİTELİK TAŞIYAN İŞLEM ( Hükümet Konağı Çay Bahçesinin İşletilmesine Dair Kira Sözleşmesinin Feshi - Kamu Gücüne Dayanması Re'sen ve Tek Yanlı Olması )
TAHLİYE ( Hükümet Konağı Çay Bahçesinin İşletilmesine Dair Kira Sözleşmesinin Feshi - Kamu Gücüne Dayanması Re'sen ve Tek Yanlı Olması Nedeniyle İdari Nitelik Taşıması )"

BİM

75İSTANBULBİM-9D11.1.2017E. 2017/58 K. 2017/63"ECRİMİSİL İHBARNAMELERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bilirkişi Raporu Kapsam ve İçerik Bakımından Hükme Esas Alınabilecek Nitelikte Bulunduğundan Dava Konusu Ecrimisil İhbarnamelerinin Belirtilen Kısmının Hukuka Aykırı Belirtilen Diğer Kısmının ise Hukuka Uygun Olduğu Sonucuna Varıldığı - Ecrimisil İhbarnamelerinin Hukuka Aykırı Kısmının İptaline Hukuka Uygun Kısmı Yönünden İse Davanın Reddine Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINABİLECEK NİTELİKTE BULUNMASI ( Dava Konusu Ecrimisil İhbarnamelerinin Belirtilen Kısmının Hukuka Aykırı Belirtilen Diğer Kısmının ise Hukuka Uygun Olduğu Sonucuna Varıldığı - Ecrimisil İhbarnamelerinin Hukuka Aykırı Kısmının İptaline Hukuka Uygun Kısmı Yönünden İse Davanın Reddine Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )
BİM'NİN VERDİĞİ KARARLARIN DÜZELTME YOLU İLE İNCELENEBİLMESİ ( İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği/Ecrimisil İhbarnamelerinin İptali İstemi )"

Madde 76

YARGITAY

76Y6.HD2.5.2011E. 2011/19 K. 2011/5623"FUZULİ ŞAGİL ( Davalının Kiralanandan Tahliyesi İstemi - Mahkemece Sözleşme Süresi Sona Eren Davalının 2886 S. Y'nın 75.Md. Gereğince Kiralanandan Tahliyesine Karar Vermek Gerektiği )
TAHLİYE ( Fuzuli Şagil Durumuna Düşen Davalının - Mahkemece Sözleşme Süresi Sona Eren Davalının 2886 S. Y'nın 75.Md. Gereğince Kiralanandan Tahliyesine Karar Vermek Gerektiği )
SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONA ERMESİ ( Fuzuli Şagil Durumuna Düşen Davalının Tahliyesi İstemi - Mahkemece Sözleşme Süresi Sona Eren Davalının 2886 S. Y'nın 75.Md. Gereğince Kiralanandan Tahliyesine Karar Vermek Gerektiği )"

Madde 78

YARGITAY

78Y13.HD25.4.2011E. 2010/18012 K. 2011/6516"İDARENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ ( Fesih İşleminin İptali İstemi - Sigortalı Hastalara Yazılan Reçete Muhteviyatının Ankara'da Bulanan İşyerinden Alınmasına Rağmen Başka İlde Bulunan Davacıya Ait Eczanece Davalı Kuruma Fatura Edilmek Suretiyle Sözleşmenin İlgili Hükmüne Aykırı Hareket Edildiği - Davanın Reddi Gerektiği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( İdare Tarafından Gerçekleştirilen İşlemin İptali İstemi - Sigortalı Hastalara Yazılan Reçete Muhteviyatının Ankara'da Bulanan İşyerinden Alınmasına Rağmen Başka İlde Bulunan Davacıya Ait Eczanece Davalı Kuruma Fatura Edilmek Suretiyle Sözleşmeye Aykırı Hareket Edildiği/Davanın Reddi Gerektiği )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( Sabit Olduğu/İdarenin Sözleşmenin Feshi İşleminin İptali İstemi - Sigortalı Hastalara Yazılan Reçete Muhteviyatının Ankara'da Bulanan İşyerinden Alınmasına Rağmen Başka İlde Bulunan Davacıya Ait Eczanece Davalı Kuruma Fatura Edilmek Suretiyle/Davanın Reddi Gerektiği )"
78Y13.HD3.10.2006E. 2006/8591 K. 2006/12901"ECZACI BAĞ-KUR İLİŞKİSİ ( Sözleşmenin Davalı Bağ-Kur Tarafından Tek Taraflı Olarak Feshedilmesi Üzerine Davacı Eczacının Feshin Geçersiz Olduğu Savıyla "Muarazanın Meni" Davası Açabileceği )
SÖZLEŞMENİN BAĞ-KUR TARAFINDAN FESHEDİLMESİ ( Davacı Eczacının Feshin Geçersiz Olduğu Savıyla "Muarazanın Meni" Davası Açabileceği Kabul Edilmesi Gereği )
ECZACININ HAKLARI ( Sözleşmenin Davalı Bağ-Kur Tarafından Tek Taraflı Olarak Feshedilmesi - Davacı Eczacının Feshin Geçersiz Olduğu Savıyla "Muarazanın Meni" Davası Açabileceği )"
78Y13.HD15.4.2004E. 2003/15957 K. 2004/5410"MUARAZANIN MEN'İ ( Kaybolan Sağlık Karnesine İlaç Yazıldığı Gerekçesiyle Sözleşmenin Fesh Edilmesinin Muaraza Yarattığı - Sözleşmesi Feshedilen Eczacının Feshinin İptali Davası Açmada Yararı Bulunduğu )
KAYBOLAN SAĞLIK KARNESİNE İLAÇ YAZILMASI ( Gerekçesiyle Maliye Bakanlığıyla Türkiye Eczacılar Birliği Protokolüne Dayalı Sözleşmenin Feshinin Muaraza Yarattığı - Sözleşmesi Feshedilen Eczacının Dava Açmada Hukuki Yararı Bulunduğu )"
78Y13.HD19.2.2004E. 2003/13437 K. 2004/1879"MUARAZANIN MEN'İ ( Maliye Bakanlığı Türkiye Eczacılar Birliğiyle İmzaladığı Protokolü Feshetmekle Kendisi ve Diğer Kamu Kuruluşlarını Etkiler Biçimde Muaraza Yarattığı - Sahte Reçete Düzenlendiği Gerekçesiyle Sözleşmenin Feshi )
TESPİT VE İPTAL DAVASI ( Davalı Kurum Aralarındaki Sözleşmeyi Feshetmekle Muaraza Yarttığından Davacının Tespit Davası Açmakta Hukuki Yararı Bulunduğu - Sözleşmenin Feshi )"
78Y13.HD26.1.2004E. 2003/15554 K. 2004/567"MUARAZANIN MEN'İ ( Yapılan Denetimde Davacıya Ait Eczanede Sigortalılara Ait Çok Sayıda Sağlık Karnesi Bulunması Sonucu Kurumca Sözleşmenin Feshinin Muaraza Yarattığı - Mahkemece İşin Esasına Girerek Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği )
ANLAŞMALI ECZANEDE SAĞLIK KARNESİ BULUNMASI ( Bağ-Kur Sigortalılarına Ait Çok Sayıda Sağlık Karnesi Bulunması Sebebiyle Kurumun Sözleşmeyi Askıya Almasının Muaraza Yarattığı - Sözleşmesi Feshedilen Eczanenin Dava Açmada Yararı Bulunduğu )"
78YHGK10.12.2003E. 2003/4-693 K. 2003/740"MUARAZANIN ÖNLENMESİ VE TESPİT ( Davacı Eczacının Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Belediye'nin Kendisi İle İlaç Alma Konusunda Sözleşme Yapma Zorunda Bulunduğunun Tespiti ve Yarattığı Muarazanın Giderilmesi İstemi )
TESPİT VE MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( Davacı Eczacının Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Belediye'nin Kendisi İle İlaç Alma Konusunda Sözleşme Yapma Zorunda Bulunduğunun Tespiti ve Yarattığı Muarazanın Giderilmesi İstemi )
İLAÇ ALMA SÖZLEŞMESİ ( Davacı Eczacının Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Belediye'nin Kendisi İle Sözleşme Yapma Zorunda Bulunduğunun Tespiti ve Yarattığı Muarazanın Giderilmesi İstemi - Sözleşme Özgürlüğünün İstisnası )
SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İSTİSNASI ( Türk Eczacılar Birliği ile Maliye Bakanlığı Arasında Düzenlenen Protokol Gereğince Kurumların Eczanelerle Sözleşme Yapma Yükümlülüğü Getirilmesi )
SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Türk Eczacılar Birliği ile Maliye Bakanlığı Arasında Düzenlenen Protokol Gereğince Kurumların Eczanelerle - Sözleşme Özgürlüğünün İstisnası )
ECZANELERLE SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Türk Eczacılar Birliği ile Maliye Bakanlığı Arasında Düzenlenen Protokol Gereğince Kurumların - Muarazanın Önlenmesi ve Tespit Davası )
TEKEL DURUMUNDA BULUNAN KİŞİLER ( Haklı Bir Sebebe Dayanmadan Sözleşme Yapmaktan Kaçınmaları - Hukuka ve Bilhassa Ahlaka Dürüstlük Kuralına Ya da Hakkın Kötüye Kullanılmaması Kuralına Aykırılık Teşkil Etmesi )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacı Eczacıyla Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Belediye'nin İlaç Alma Konusunda Sözleşme Yapmaması - Türk Eczacılar Birliği ile Maliye Bakanlığı Arasında Düzenlenen Protokol/Tekel Durumunda Bulunan Kişiler )
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( Tekel Durumunda Bulunan Kişiler/Haklı Bir Sebebe Dayanmadan Sözleşme Yapmaktan Kaçınmaları - Davacı Eczacıyla Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Belediye'nin İlaç Alma Konusunda Sözleşme Yapmaması
YASA KOYUCU TARAFINDAN SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU ÖNGÖRÜLMESİ ( Özel Hukuk Kökenli Kanunlarda ve Kamu Hukuku Alanında Düzenleme Yapılabileceği )
SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU ÖNGÖRÜLMESİ ( Yasa Koyucu Tarafından - Özel Hukuk Kökenli Kanunlarda ve Kamu Hukuku Alanında Düzenleme Yapılabileceği )"

Madde 80

DANIŞTAY

80D10.D30.6.2004E. 2003/3941 K. 2004/5898"İHALE ( Kazı İşinin Devamı Sırasında İdareyi Zarara Uğratmak/Hakedişler Ödenirken Mahsup Edilmesinin Yasaya Uygun Olmayan İşin Niteliğini Değiştirmeyeceği - 1 Yıl Süre İle İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasının Uygun Olduğu )
İŞİN DEVAMI SIRASINDA İDAREYİ ZARARA UĞRATMAK ( Hakedişler Ödenirken Mahsup Edilmesinin Yasaya Uygun Olmayan İşin Niteliğini Değiştirmeyeceği - 1 Yıl Süre İle İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasının Uygun Olduğu )
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA ( Kazı İşinin Devamı Sırasında İdareyi Zarara Uğratmak - Hakedişler Ödenirken Mahsup Edilmesinin Yasaya Uygun Olmayan İşin Niteliğini Değiştirmeyeceği )
İDAREYİ ZARARA UĞRATMAK ( Hakedişler Ödenirken Mahsup Edilmesinin Yasaya Uygun Olmayan İşin Niteliğini Değiştirmeyeceği - 1 Yıl Süre İle İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasının Uygun Olduğu )"

Madde 81

YARGITAY

81Y11.CD1.3.2007E. 2005/9482 K. 2007/1308"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İlköğretim Okulu İnşaatında Kazı İmalatlarının Makine İle Yapılmasına Rağmen Elle Yapılmış Olarak Gösterilmesi - Yapılan İş Yerine Yapılmayan İmalatlardan Dolayı Fazla Ödemede Bulunulduğu İddiası )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Emanet Komisyonu Üyesi Görevlilerin Yapılmamış İşleri Yapılmış Gösterip Gerçeğe Aykırı Hakediş Raporu Düzenlemeleri - Sanıkların Kontrol ve İmalata İlişkin Denetimdeki Sorumluluklarının Saptanması Gerektiği )
SAHTE OLARAK DÜZENLENEN HAKEDİŞ RAPORU ( Raporlarının Düzenlenmesinde Doğrudan Doğruya Kontrol Görevi Bulunanların Sorumluluğu - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak/Resmi Belgede Sahtecilik )
EMANET KOMİSYONU ÜYESİ ( Yapım İşinin Fenni Hukuki Esaslara Uygun Olarak Yürütülmesinden İşin Proje Şartnamelerine Uygun Olarak Yapılmasından Sorumlu Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik )"
81Y15.HD12.2.2007E. 2006/212 K. 2007/822"ALACAK DAVASI ( Sözleşmeden Sonra Yürürlüğe Giren Kararnameye Dayalı Olarak Fiyat Farkı Alacağı İstemi Nedeniyle )
EMANET USULÜ ( Yanlar Arasındaki Sözleşmenin Meslek Yüksek Okulu Binasının Onarım İşinin Devlet İhale Kanunu Uyarınca Emanet Usulü ile Yapılan İşlere Ait Taşeron Sözleşmesi Olması )
FİYAT FARKI ( Davacının Sözleşme Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Kararnameden İstifade Edebilmesi için Fiyat Farkına Rağmen Yapılan İşten Fazlasıyla Mağdur Olduğunun Belirlenmesinin ve Bu Hususun Hakim Tarafından Takdir Olunmasının Gerekmesi ) "
81Y15.HD18.9.2003E. 2003/994 K. 2003/4109"ESER SÖZLEŞMESİ ( İhale Kanununa Uygun Bir Sözleşme Bulunmaması - İşin Davacı Tarafından Yapıldığının Kanıtlanması Durumunda Vekaletsiz Tasarruf Hükümlerinin Uygulanacağı )
VEKALETSİZ TASARRUF ( İhale Kanununa Uygun Bir Sözleşme Bulunmaması - İşin Davacı Tarafından Yapıldığının Kanıtlanması Durumunda Vekaletsiz Tasarruf Hükümlerinin Uygulanacağı )
İHALE KANUNUNA UYGUN BİR SÖZLEŞME BULUNMAMASI ( İşin Davacı Tarafından Yapıldığının Kanıtlanması Durumunda Vekaletsiz Tasarruf Hükümlerinin Uygulanacağı )
YEMİN TEKLİF HAKKI ( İşin Davacı Tarafından Yapıldığının Kanıtlanması - Taraflar Arasında İhale Kanununa Uygun Bir Sözleşme Bulunmaması )"

DANIŞTAY

81D13.D6.11.2007E. 2007/1234 K. 2007/6834"DEVLET İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Bir İhale İşi Olan Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )
İHALE İŞİ OLAN EMANET USULÜ ( 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Bir İhale İşi Olan Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )
TAŞERON ARACILIĞIYLA YAPTIRILACAK İŞLER ( 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Bir İhale İşi Olan Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )
İHALE İŞLERİNDE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR ( Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )"
81D10.D4.7.2005E. 2003/2084 K. 2005/3935"İHALE ( İşin Niteliği Gereği Yapım İhalesi Açılmak Suretiyle İhale Edilmesi veya Gerekli Koşullara Sahip İse 2886 Sayılı Kanunun 81. Maddesinde Düzenlenen Emanet Usulüyle Yaptırılması Gerekirken Malzeme Alım İhalesi Şeklinde Yapılan İhalenin Mevzuata Uygun Olmadığı )
MALZEME ALIM İHALESİ ( İşin Niteliği Gereği Yapım İhalesi Açılmak Suretiyle İhale Edilmesi veya Gerekli Koşullara Sahip İse 2886 Sayılı Kanunun 81. Maddesinde Düzenlenen Emanet Usulüyle Yaptırılması Gerekirken Malzeme Alım İhalesi Şeklinde Yapılan İhalenin Mevzuata Uygun Olmadığı )
MEVZUATA AYKIRI İHALE ( İşin Niteliği Gereği Yapım İhalesi Açılmak Suretiyle İhale Edilmesi veya Gerekli Koşullara Sahip İse 2886 Sayılı Kanunun 81. Maddesinde Düzenlenen Emanet Usulüyle Yaptırılması Gerekirken Malzeme Alım İhalesi Şeklinde Yapılan İhalenin Mevzuata Uygun Olmadığı )"
81D10.D8.6.2005E. 2003/2480 K. 2005/2874"İHALE ( Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde Taşeron Seçimi İçin Yapılan İhalede 2886 Sayılı Yasanın 83. Maddesinde Belirlenen Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunan Şirkete 84. Maddede Öngörülen Yaptırımım Uygulanması Gerektiği )
EMANET ARACILIĞIYLA YAPTIRILACAK İŞLER ( Taşeron Seçimi İçin Yapılan İhalede 2886 Sayılı Yasanın 83. Maddesinde Belirlenen Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunan Şirkete 84. Maddede Öngörülen Yaptırımım Uygulanması Gerektiği )
TAŞERON SEÇİMİ İÇİN YAPILAN İHALE ( 2886 Sayılı Yasanın 83. Maddesinde Belirlenen Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunan Şirkete 84. Maddede Öngörülen Yaptırımım Uygulanması Gerektiği )"
81D10.D15.5.2003E. 2003/259 K. 2003/1768"İPTAL DAVASI ( Davacının Bir Yıl Süreyle İhalelere Katılmaktan Mennedilmesine İlişkin İdari Kararın İptali İçin Açmış Olduğu Dava Olması )
EMANET USULÜ ( Emanet Usulünün 2886 Sayılı Yasada Belirtilen İhale Türleri Arasında Bulunmadığının İdare Mahkemesince Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
BELLİ İŞLERİN İHALE USULÜNE TABİ OLMAMASI ( İhale Türlerinin Belirlenmesinde 2886 Sayılı Yasanın Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İDARECE İHALEYE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLANMA ( Emanet Usulünün İhale Türleri Arasında Olmaması Nedeniyle İhale Kanununun Cezai Hükümlerinin Bu Usül İçin Geçerli Olmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
İHALE USULLERİ ( İhale Usüllerinin 2886 Sayılı Yasada Ayrıca Belirlenmiş Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TEKLİF MEKTUBU ( Teklif Mektuplarının Aynı Kişinin Elinden Çıktığının Kriminal Araştırmalar Neticesinde Belirlenmesi )
İHALELERE KATILMA YASAĞI ( Emanet Usülünde Ortaya Çıkan Usülsüzlüklere İlişkin İhale Kanunundaki Cezai Yaptırımların Uygulanamayacağının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
81D6.D25.3.1998E. 1997/1346 K. 1998/1796"İPTAL DAVASI ( İhalede Komisyon Kararı ile Şirketlerine Bırakılan İhaleyi İptal Eden İşlemin İptali İstemi )
EMANET KOMİSYONU ( Parasal Bağış Dışında Halk Katkısının Önem Taşıması Nedeniyle İhaleye Konulmadan Yaptırılmasında İdaresince Yarar Görülen İşlerin Bu Komisyon Eliyle Yapılması )
PARASAL BAĞIŞ DIŞINDA HALK YARDIMI ( İhaleye Konulmadan Yaptırılmasında İdaresince Yarar Görülen İşler İta Amirlerince İdare Görevlilerinden Oluşturulacak Emanet Komisyonları Eliyle Yapılması )
EMANET KOMİSYONLARI ELİYLE YAPILACAK İŞLER ( Emanet İşin Araya Bir Müteahhit Girmeksizin İdarece Kendi İmkanlarıyla veya Nevi İtibariyle Kısımlara Ayrılarak Taşeronlara Verilmesi ) "

SAYIŞTAY

81STKK28.2.2006 K. 28385"FİYAT FARKI ( İnşaat İşinin 10.1.2002'de İhale Edilmesine Karşın 2001/2862 Sayılı Kararnamenin Uygulanmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
İNŞAAT İŞİ ( 10.1.2002'de İhale Edilmesine Karşın 2001/2862 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesinin Uygulanmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
İHALE ( İnşaat İşinin 10.1.2002'de İhale Edilmesine Karşın 2001/2862 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesinin Uygulanmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )"
81S7.D7.11.2002 K. 9066"EMANET USULÜ İLE YAPTIRILAN İNŞAAT ( Ödemelerde İhaleli İşler Birim Fiyatlarının Emanet Birim Fiyatlarına Dönüştürülmesi Gereği )
UYGULANACAK BİRİM FİAT ( İhaleli İşler Birim Fiyatlarının Emanet Birim Fiyatlarına Dönüştürülmesi Gereği - Emanet Usulü İle Yaptırılan İnşaat )"
81S2.D3.2.2000 K. 32463"EMANET USUL ( Üniversiteye Ait İki Otobüsün Tamiratının Piyasadan Satın Alma Yoluyla Gerçekleştirmesinin Gerekmesi )
SATIN ALMA USULÜ ( Üniversiteye Ait İki Otobüsün Tamiratının Piyasadan Satın Alma Yoluyla Gerçekleştirmesinin Gerekmesi )"
81SDK29.12.1999 K. 1018/1"BİNA ONARIM İŞİ ( Müsteşarlık Hizmet Binası/Acil ve Gizli Olduğu İleri Sürülerek 2886 S.K. Md. 81/e Uyarınca İhale Edilmesi - Rekabetin Oluşmasını Engellediği Gerekçesiyle Sözleşmenin Tescil Edilemeyeceği )
İHALE ( Müsteşarlık Hizmet Binası Onarım İşi/Acil ve Gizli Olduğu İleri Sürülerek 2886 S.K. Md. 81/e Uyarınca İhale Edilmesi - Sözleşmenin Tescil Edilemeyeceği/Rekabetin Oluşmasını Engellediği )
ACİL VE GİZLİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK BİNA ONARIM İŞİNİN KANUN'UN 81/e MADDESİNCE İHALE EDİLMESİ ( Sözleşmenin Tescil Edilemeyeceği - Normal Onarım İşinin Gizlilik Statüsünde Kabul Edilemeyeceği )
GİZLİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK BİNA ONARIM İŞİNİN KANUN'UN 81/e MADDESİNCE İHALE EDİLMESİ ( Sözleşmenin Tescil Edilemeyeceği - Normal Onarım İşinin Gizlilik Statüsünde Kabul Edilemeyeceği )"
81SDK22.9.1993 K. 848/1"ACİL OLMAYAN İŞ ( Yedi Günlük İlân Süresine Uyulmadan Bağıtlanan Sözleşmesinin Tescilinin Mümkün Olmadığı - Muhtevası ve Adedi İdarece Tespit Olunacak İlân Yolu İle Firmalara Duyurulmak Suretiyle Yaptırılması Gereği )
İHALE ( Acil ve Özelliği Bulunmayan İşin Seçilen Firmalardan Teklif Alınarak İhale Edilmesi Gereği - Yedi Günlük İlân Süresine Uyulmadan Bağıtlanan Sözleşmesinin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
SÖZLEŞMENİN TESCİL EDİLMEMESİ ( Acil Olmayan İş - İhalenin Muhtevası ve Adedi İdarece Tespit Olunacak İlân Yolu İle Firmalara Duyurulmak Suretiyle Yaptırılması Gereği )"

Madde 82

DANIŞTAY

82D10.D10.1.1995E. 1996/4274 K. 1998/5478"İHALENİN HERKESE AÇIK OLMASI PRENSİBİNE AYKIRILIK ( Finansmanı Yabancı Krediyle Sağlanan Onarım İçin Yapılan İhalede Uygulanacak Kurallar )
REKABET KURALLARINA AYKIRILIK ( Finansmanı Yabancı Sermayeyle Sağlanan İhalede Devlet İhale Kanununun Uygulanamayacağı )
DEVLET İHALE KANUNUNUN UYGULANAMAMASI ( Finansmanı Yabancı Sermayeyle Sağlanan İhalede )
FİNANSMANI YABANCI SERMAYEYLE SAĞLANAN İHALE ( Devlet İhale Kanununun Uygulanamayacağı )"

Madde 83

YARGITAY

83Y5.CD9.10.2006E. 2006/7923 K. 2006/7697"DEVLET ALIM VE SATIMINA FESAT KARIŞTIRMA ( Ek Savunma Hakkı Tanınarak ve 2886 S.Y'nın 83/C Maddesinin Uygulanması ve 4734 S. Kamu İhale Kanununda Yer Alan Benzer Düzenlemelerle Karşılaştırılarak Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
KAMU İHALE KANUNUNDA YER ALAN BENZER DÜZENLEMELER ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınarak 2886 S.Y'nın 83/C Maddesinin Uygulanması ve Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Devlet Alım Ve Satımına Fesat Karıştırma - Ek Savunma Hakkı Tanınarak ve 2886 S.Y'nın 83/C Maddesinin Uygulanması ve 4734 S. Kamu İhale Kanununda Yer Alan Benzer Düzenlemelerle Karşılaştırılarak Belirlenmesi Gerektiği )"
83Y6.CD30.3.1995E. 1995/3466 K. 1995/3449"İHALE İŞLEMLERİNDE SAHTE BELGE KULLANMAK ( Şartnamedeki Şartlar Taşınmadığı Halde Demirbaş Defteri Düzenleyip İhale Komisyonuna Vermek )
GERÇEĞE AYKIRI DEMİRBAŞ DEFTERİ DÜZENLEYİP İHALE KOMİSYONUNA VERMEK ( TCK 343. ve 2886 Sayılı Yasanın 83/c Maddesindeki Suçu Oluşturması )
DEVLET İHALE YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gerçeğe Aykırı Demirbaş Defteri Düzenleyip İhale Komisyonuna Vermek )"

DANIŞTAY

83D13.D7.6.2010E. 2009/763 K. 2010/4771"İKMAL ONARIM İŞİ ( İhalede Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğundan Bahisle İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Hususunun Shçek Genel Müdürlüğü Tarafından Bağlı Bulunduğu Bakanlık Makamına Bildirilmesi Üzerine Devlet Bakanı Olur'u İle İşlem Tesis Edildiği - Uyuşmazlığın İdare Husumetiyle Çözümlenebileceği )
İHALEDE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLARDA BULUNMA ( İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Hususunun Shçek Genel Müdürlüğü Tarafından Bağlı Bulunduğu Bakanlık Makamına Bildirilmesi Üzerine Devlet Bakanı Olur'u İle İşlem Tesis Edildiği - Uyuşmazlığın Ayrı Bir Tüzel Kişiliğe Sahip Davalı İdare Husumetiyle Çözümlenebileceği )
HUSUMET ( İhalede Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğundan Bahisle İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Hususunun Shçek Genel Müdürlüğü Tarafından Bağlı Bulunduğu Bakanlık Makamına Bildirilmesi Üzerine Devlet Bakanı Olur'u İle İşlem Tesis Edildiği - Uyuşmazlığın Davalı İdare Husumetiyle Çözümlenebileceği )"
83D13.D20.11.2009E. 2008/2496 K. 2009/10172"İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Takibata Yer Olmadığına Karar Verildiği - Davacının Ceza Yasasına Göre Suç Oluşturan Eylem ve Davranışı Olmadığı/İdareyi Zarara Uğratan Kötü Niyete Dayalı Davranışı Olduğuna İlişkin Bilgi ve Belge Bulunmadığı - Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDAREYİ ZARARA UĞRATAN KÖTÜNİYETLİ DAVRANIŞ ( Olduğuna İlişkin Bilgi ve Belge Bulunmadığı - İdare İşleminin İptali İsteminde Takibata Yer Olmadığına Karar Verildiği Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DEVLET İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMA KARARI VERİLMESİ ( Davacının Ceza Yasasına Göre Suç Oluşturan Eylem ve Davranışı Olmadığı/İdareyi Zarara Uğratan Kötü Niyete Dayalı Davranışı Olduğuna İlişkin Bilgi ve Belge Bulunmadığı - Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
83D13.D23.10.2009E. 2008/5468 K. 2009/9321"MİKTARDA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA (Yüklenici Olarak Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Verecek İşler Yaparak Haksız Kazanç Sağladığı ve İdareyi Zarara Uğrattığı - 1 Yıl Süreyle Tüm İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA (Miktarda Haksız Kazanç Sağlama - Yüklenici Olarak Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Verecek İşler Yaparak Haksız Kazanç Sağladığı ve İdareyi Zarara Uğrattığı/Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA (Yüklenici Olarak Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Verecek İşler Yaparak Haksız Kazanç Sağladığı ve İdareyi Zarara Uğrattığı - 1 Yıl Süreyle Tüm İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
83D13.D6.11.2007E. 2007/1234 K. 2007/6834"DEVLET İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Bir İhale İşi Olan Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )
İHALE İŞİ OLAN EMANET USULÜ ( 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Bir İhale İşi Olan Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )
TAŞERON ARACILIĞIYLA YAPTIRILACAK İŞLER ( 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Bir İhale İşi Olan Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )
İHALE İŞLERİNDE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR ( Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )"
83D13.D6.11.2007E. 2007/1218 K. 2007/6840"İHALEYE GİRMEKTEN YASAKLANMA ( Davalı İdarece 2886 S.K. Md. 83/C Dikkate Alınarak Md. 84'e Göre İşlem Tesis Edildiği - İdarenin Zarara Uğratıldığı/Yasa Hükümleri Uyarınca İdarenin Yetkili Olduğu )
HAKEDİŞİN GERÇEĞE AYKIRI DÜZENLENMESİ ( İhaleye Girmekten Yasaklanma/Davalı İdarece 2886 S.K. Md. 83/C Dikkate Alınarak Md. 84'e Göre İşlem Tesis Edilmesi - Yasa Hükümleri Uyarınca İdarenin Yetkili Olduğu/İdarenin Zarara Uğratıldığı )
İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI ( Hakedişin Gerçeğe Aykırı Düzenlenmesi - Davalı İdarece 2886 S.K. Md. 83/C Dikkate Alınarak Md. 84'e Göre İşlem Tesis Edilmesinin Yasa'ya Uygunluğu )"
83D13.D9.7.2007E. 2005/5632 K. 2007/4098"KULLANIMA BAĞLI ADSL ERİŞİMİ TARİFELERİ ( Telekomünikasyon Kurulu Kararının Mevzuatla Telekomünikasyon Sektöründe Getirilmesi Öngörülen Rekabete İlişkin Hükümlere Aykırılık Taşıdığı - Mevcut Tarifenin Devamının Kuruma Verilen Bazı Görev ve Yetkilerin Kullanılmaması Sonucunu Doğurduğu )
ADSL ERİŞİMİ TARİFELERİ ( Kullanıma Bağlı/Telekomünikasyon Kurulu Kararının Mevzuatla Telekomünikasyon Sektöründe Getirilmesi Öngörülen Rekabete İlişkin Hükümlere Aykırılık Taşıdığı - Mevcut Tarifenin Devamının Kuruma Verilen Bazı Görev ve Yetkilerin Kullanılmaması Sonucunu Doğurduğu )
TELEKOMÜNİKASYON KURULU KARARI ( Mevzuatla Telekomünikasyon Sektöründe Getirilmesi Öngörülen Rekabete İlişkin Hükümlere Aykırılık Taşıdığı - Mevcut Tarifenin Devamının Kuruma Verilen Bazı Görev ve Yetkilerin Kullanılmaması Sonucunu Doğurduğu )
REKABETE AYKIRILIK ( Telekomünikasyon Kurulunun Kararının "Kullanıma Bağlı ADSL Erişimi Tarifeleri İle İlgili Bölümü )
KULLANIMA BAĞLI ADSL ERİŞİMİ TARİFELERİ İLE İLGİLİ BÖLÜM ( Mevzuatla Telekomünikasyon Sektöründe Getirilmesi Öngörülen Rekabete İlişkin Hükümlere Aykırılık Taşıdığı )"
83D10.D18.11.2005E. 2002/1860 K. 2005/7047"İHALEDEN YASAKLAMA KARARI ( Öncelikle İlgilinin 2886 S.K. Md. 83'de Tanımlanıp Md. 85'e Göre Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulacak Nitelikte Eylem ve Davranışları Araştırılıp Saptanması Halinde de Bütün İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Gerektiği )
İDARECE İHALEDEN YASAKLAMA KARARI VERİLMESİ ( 2886 S.K. Md. 85'de Hükmolunacak Ceza İle Birlikte 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Bütün İhalelere Girmekten Mahkeme Kararı İle Yasaklama Kararı Verilmesi İdarece Karar Verilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
83D10.D8.6.2005E. 2003/2480 K. 2005/2874"İHALE ( Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde Taşeron Seçimi İçin Yapılan İhalede 2886 Sayılı Yasanın 83. Maddesinde Belirlenen Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunan Şirkete 84. Maddede Öngörülen Yaptırımım Uygulanması Gerektiği )
EMANET ARACILIĞIYLA YAPTIRILACAK İŞLER ( Taşeron Seçimi İçin Yapılan İhalede 2886 Sayılı Yasanın 83. Maddesinde Belirlenen Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunan Şirkete 84. Maddede Öngörülen Yaptırımım Uygulanması Gerektiği )
TAŞERON SEÇİMİ İÇİN YAPILAN İHALE ( 2886 Sayılı Yasanın 83. Maddesinde Belirlenen Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunan Şirkete 84. Maddede Öngörülen Yaptırımım Uygulanması Gerektiği )"
83D10.D8.6.2005E. 2002/460 K. 2005/2869"İHALEDEN YASAKLAMA ( 2886 S.K. Md. 83 ve 85'e Göre Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulan Eylemin Varlığının Saptanması - İlgililerin Bütün İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Gerektiği )
İDARELERCE İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA ( 2886 S.K. Md. 83 ve 85'e Göre Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulan Eylemin Varlığının Saptanması - Sadece İlgili Bakanlıpın Değil Tüm İhalelerden Yasaklanacağı )
MÜTEAHHİDİN TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRİRKEN İDAREYİ BİLEREK ZARARA UĞRATMASI ( Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulan Eylemin Varlığının Saptanması Durumunda İlgililerin Bütün İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Gerektiği )
İDAREYİ BİLEREK ZARARA UĞRATMAK ( Müteahhidin Taahhüdünü Yerine Getirirken - Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulan Eylemin Varlığının Saptanması Durumunda İlgililerin Bütün İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Gerektiği )"
83D10.D30.6.2004E. 2003/3941 K. 2004/5898"İHALE ( Kazı İşinin Devamı Sırasında İdareyi Zarara Uğratmak/Hakedişler Ödenirken Mahsup Edilmesinin Yasaya Uygun Olmayan İşin Niteliğini Değiştirmeyeceği - 1 Yıl Süre İle İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasının Uygun Olduğu )
İŞİN DEVAMI SIRASINDA İDAREYİ ZARARA UĞRATMAK ( Hakedişler Ödenirken Mahsup Edilmesinin Yasaya Uygun Olmayan İşin Niteliğini Değiştirmeyeceği - 1 Yıl Süre İle İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasının Uygun Olduğu )
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA ( Kazı İşinin Devamı Sırasında İdareyi Zarara Uğratmak - Hakedişler Ödenirken Mahsup Edilmesinin Yasaya Uygun Olmayan İşin Niteliğini Değiştirmeyeceği )
İDAREYİ ZARARA UĞRATMAK ( Hakedişler Ödenirken Mahsup Edilmesinin Yasaya Uygun Olmayan İşin Niteliğini Değiştirmeyeceği - 1 Yıl Süre İle İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasının Uygun Olduğu )"
83D10.D15.5.2003E. 2003/259 K. 2003/1768"İPTAL DAVASI ( Davacının Bir Yıl Süreyle İhalelere Katılmaktan Mennedilmesine İlişkin İdari Kararın İptali İçin Açmış Olduğu Dava Olması )
EMANET USULÜ ( Emanet Usulünün 2886 Sayılı Yasada Belirtilen İhale Türleri Arasında Bulunmadığının İdare Mahkemesince Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
BELLİ İŞLERİN İHALE USULÜNE TABİ OLMAMASI ( İhale Türlerinin Belirlenmesinde 2886 Sayılı Yasanın Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İDARECE İHALEYE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLANMA ( Emanet Usulünün İhale Türleri Arasında Olmaması Nedeniyle İhale Kanununun Cezai Hükümlerinin Bu Usül İçin Geçerli Olmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
İHALE USULLERİ ( İhale Usüllerinin 2886 Sayılı Yasada Ayrıca Belirlenmiş Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TEKLİF MEKTUBU ( Teklif Mektuplarının Aynı Kişinin Elinden Çıktığının Kriminal Araştırmalar Neticesinde Belirlenmesi )
İHALELERE KATILMA YASAĞI ( Emanet Usülünde Ortaya Çıkan Usülsüzlüklere İlişkin İhale Kanunundaki Cezai Yaptırımların Uygulanamayacağının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
83D2.D4.4.2001E. 2001/454 K. 2001/874"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEME İTİRAZ ( Sanıkların Usulsüz Şekilde ve Düşük Bedelle Yakınlarına Yaptıkları İddiasının İspat Edilememesi Nedeniyle Soruşturma İzninin İptali Gereği - Soruşturma İzni Verilmesi veya Verilmemesine İlişkin Karara Karşı İtiraz Hakkı )
İHALENİN USULSÜZ YAPILDIĞI İDDİASIYLA MEMUR HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( İhalede Yapıldığı İddia Edilen Usulsüzlüklerin İspat Edilememesi Sebebiyle Soruşturma İzninin Kaldırılması Gereği )
İHBAR YAPANIN SORUŞTURMA İZNİNE İLİŞKİN VERİLEN KARARA İTİRAZ HAKKININ BULUNMAMASI ( İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gereği - İtiraz Hakkının Hakkında İnceleme Yapılan Memurla Müştekiye ve Cumhuriyet Başsavcılığına Ait Olması )
İTİRAZ YETKİSİNİN HAKKINDA İNCELEME YAPILAN MEMURLA MÜŞTEKİYE VE SAVCIYA AİT OLMASI ( Soruşturma İzni Verilmesi veya Verilmemesine İlişkin Karara Karşı İhbar Edenin İtiraz Hakkının Bulunmaması )"
83D6.D22.5.2000E. 1999/425 K. 2000/3195"İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLANMA ( Şirketin Taahhüdünü Sözleşme ve Şartname Hükümlerine Uygun Yerine Getirmemesi - İhaleyi Yapan Bakanlığa Ait İhalelerden Yasaklanması Gereği/Tüm Devlet İhalelerinden Yasaklanamayacağı )
ŞİRKETİN İHALE İLE ALDIĞI İŞİ SÖZLEŞME VE ŞARTNAME HÜKÜMLERİNE UYGUN YERİNE GETİRMEMESİ ( İhaleyi Yapan Bakanlığa Ait İhalelerden Yasaklanması Gereği - Tüm Devlet İhalelerinden Yasaklanamayacağı )
SÖZLEŞME VE ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİN UYGUN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Şirketin İhaleyi Yapan Bakanlığa Ait İhalelerden Yasaklanması Gereği - Tüm Devlet İhalelerinden Yasaklanamayacağı )"
83D6.D17.6.1997E. 1996/3618 K. 1997/3048"SAHTE TEMİNAT MEKTUBUYLA İHALEYE KATILAN ŞİRKET ( Şirket Ortağının Ceza Davasından Beraatinin Şirketin İhaleye Girme Yasağını Etkilememesi )
İHALELERE KATILMA YASAĞI ( Şirketin Sahte Teminat Mektubuyla İhalelere Katılması-Şirket Ortağının Ceza Davasından Beraatinin Yasağa Etkisi )
ŞİRKET ORTAĞININ CEZA DAVASINDA BERAAT ETMESİ ( Sahte Teminat Mektubuyla İhalelere Katılan Şirketin İhaleye Girme Yasağını Etkilememesi )"
83D8.D3.11.1994E. 1994/773 K. 1994/2810"İL ÖZEL İDARESİNE AİT KUM ÇAKIL OCAĞI İHALESİ ( Valilikçe İhalenin İptalinin İstenmesi )
İL DAİMİ ENCÜMEN KARARI ( Valilikçe Yapılan İtirazın Dava Olarak Değil İdari İtiraz Olarak Danıştay 1. Dairesince İncelenmesinin Gerekmesi )
İDARİ İTİRAZ ( İl Daimi Encümen Kararlarına Karşı Valilikçe Yapılan İtirazın Dava Olarak Değil İdari İtiraz Olarak Danıştay 1. Dairesince İncelenmesinin Gerekmesi )
VALİLİK İTİRAZI ( İl Daimi Encümen Kararlarına Karşı Valilikçe Yapılan İtirazın Dava Olarak Değil İdari İtiraz Olarak Danıştay 1. Dairesince İncelenmesinin Gerekmesi )"

SAYIŞTAY

83SDK7.2.2001 K. 1058/1"İHALE ( Teklif Mektuplarından 17'sinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Kriminal Polis Laboratuvarı Uzmanlarınca da Teyit Edilmesi - İhalede Usulsüzlük Yapıldığı/Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
TEKLİF MEKTUBU ( 17'sinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Kriminal Polis Laboratuvarı Uzmanlarınca da Teyit Edilmesi - İhalede Usulsüzlük Yapıldığı/Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
SÖZLEŞME TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Teklif Mektuplarından 17'sinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Kriminal Polis Laboratuvarı Uzmanlarınca da Teyit Edilmesi - İhalede Usulsüzlük Yapıldığı )"

Madde 84

DANIŞTAY

84D13.D12.3.2013E. 2012/731 K. 2013/687"KAMU İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Resmi Gazete'de Kararın Yayımlandığı/İhaleden Yasaklama Kararının İlanı Gerekmediği - Öğrenilmesi Üzerine Yasal Süre İçerisinde Açıldığı )
SUBJEKTİF İŞLEME KARŞI AÇILACAK İDARİ DAVA ( Dava Açma Süresinin İşlemeye Başlayabilmesi İçin İdari İşlemin İlgilisine Yazılı Olarak Bildirilmesinin Zorunlu Olduğu - Kararın Resmi Gazete'de Yayımlandığı/Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Subjektif İşlemlere Karşı Açılacak İdarî Davalarda Dava Açma Süresinin İşlemeye Başlayabilmesi İçin İdarî İşlemin İlgilisine Yazılı Olarak Bildirilmesinin Zorunlu Olduğu - Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanma İşleminin İptali Talebi )
İHALEDEN YASAKLAMA KARARI ( İlanı Gereken Düzenleyici İşlem Olmadığı/Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmaya İlişkin İşlemin Resmi Gazete'de Yayımlandığı - İşlemin Öğrenilmesi Üzerine Yasal Süre İçerisinde Açıldığının Kabulü Gerektiği )"
84D13.D7.6.2010E. 2009/763 K. 2010/4771"İKMAL ONARIM İŞİ ( İhalede Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğundan Bahisle İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Hususunun Shçek Genel Müdürlüğü Tarafından Bağlı Bulunduğu Bakanlık Makamına Bildirilmesi Üzerine Devlet Bakanı Olur'u İle İşlem Tesis Edildiği - Uyuşmazlığın İdare Husumetiyle Çözümlenebileceği )
İHALEDE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLARDA BULUNMA ( İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Hususunun Shçek Genel Müdürlüğü Tarafından Bağlı Bulunduğu Bakanlık Makamına Bildirilmesi Üzerine Devlet Bakanı Olur'u İle İşlem Tesis Edildiği - Uyuşmazlığın Ayrı Bir Tüzel Kişiliğe Sahip Davalı İdare Husumetiyle Çözümlenebileceği )
HUSUMET ( İhalede Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğundan Bahisle İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Hususunun Shçek Genel Müdürlüğü Tarafından Bağlı Bulunduğu Bakanlık Makamına Bildirilmesi Üzerine Devlet Bakanı Olur'u İle İşlem Tesis Edildiği - Uyuşmazlığın Davalı İdare Husumetiyle Çözümlenebileceği )"
84D13.D20.11.2009E. 2008/2496 K. 2009/10172"İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Takibata Yer Olmadığına Karar Verildiği - Davacının Ceza Yasasına Göre Suç Oluşturan Eylem ve Davranışı Olmadığı/İdareyi Zarara Uğratan Kötü Niyete Dayalı Davranışı Olduğuna İlişkin Bilgi ve Belge Bulunmadığı - Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDAREYİ ZARARA UĞRATAN KÖTÜNİYETLİ DAVRANIŞ ( Olduğuna İlişkin Bilgi ve Belge Bulunmadığı - İdare İşleminin İptali İsteminde Takibata Yer Olmadığına Karar Verildiği Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DEVLET İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMA KARARI VERİLMESİ ( Davacının Ceza Yasasına Göre Suç Oluşturan Eylem ve Davranışı Olmadığı/İdareyi Zarara Uğratan Kötü Niyete Dayalı Davranışı Olduğuna İlişkin Bilgi ve Belge Bulunmadığı - Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
84D13.D23.10.2009E. 2008/5468 K. 2009/9321"MİKTARDA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA (Yüklenici Olarak Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Verecek İşler Yaparak Haksız Kazanç Sağladığı ve İdareyi Zarara Uğrattığı - 1 Yıl Süreyle Tüm İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA (Miktarda Haksız Kazanç Sağlama - Yüklenici Olarak Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Verecek İşler Yaparak Haksız Kazanç Sağladığı ve İdareyi Zarara Uğrattığı/Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA (Yüklenici Olarak Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Verecek İşler Yaparak Haksız Kazanç Sağladığı ve İdareyi Zarara Uğrattığı - 1 Yıl Süreyle Tüm İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
84D13.D23.10.2009E. 2008/2779 K. 2009/9319"İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLANMA ( Yaptırım Niteliğindeki Kararın Verilebilmesi İçin Ceza Soruşturması ve Adlî Yargıda Açılan Alacak Davasında Yaptırılacak Olan Bilirkişi İncelemesi Sonucunu Bekleme Zorunluluğu Bulunmadığı )
CEZA SORUŞTURMASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMAMASI ( İhaleye Katılmaktan Yasaklanma Kararı - Yaptırım Niteliğindeki Kararın Verilebilmesi İçin Ceza Soruşturması ve Adlî Yargıda Açılan Alacak Davasında Yaptırılacak Olan Bilirkişi İncelemesi Sonucunu Bekleme Zorunluluğu Bulunmadığı )
İDARİ YAPTIRIM NİTELİĞİNDEKİ İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI ( Kararın Verilebilmesi İçin Ceza Soruşturması ve Adlî Yargıda Açılan Alacak Davasında Yaptırılacak Olan Bilirkişi İncelemesi Sonucunu Bekleme Zorunluluğu Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )"
84D13.D26.12.2008E. 2007/10326 K. 2008/8324"İHALEDEN YASAKLAMA İŞLEMİ ( Davacı Şirketin İhalede Hile Yaptığının Öne Sürülerek Tesis Edilmesi Ancak Bu İşlemin Yargı Kararıyla Hukuka Aykırı Bulunarak İptal Edildiği - Davacı Şirketin Ticari İtibarının ve Saygınlığının Zedelendiği/Manevi Zarara Uğradığı )
ŞİRKETİN İHALEDE HİLE YAPMASI ( Bu İşlemin Yargı Kararıyla Hukuka Aykırı Bulunarak İptal Edildiği - Davacı Şirketin Manevi Zarara Uğradığı Ticari İtibarının ve Saygınlığının Zedelendiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Şirketin İhalede Hile Yaptığının Öne Sürülerek Tesis Edilmesi Ancak Bu İşlemin Yargı Kararıyla Hukuka Aykırı Bulunarak İptal Edildiği - Davacı Şirketin Ticari İtibarının ve Saygınlığının Zedelendiğinden Kabulü Gereği )
HİLE ( Davacı Şirketin İhalede Hile Yaptığının Öne Sürülerek Yasaklanması Ancak Bu İşlemin Yargı Kararıyla Hukuka Aykırı Bulunarak İptal Edildiği - Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği/Davacı Şirketin Ticari İtibarının ve Saygınlığının Zedelendiği )"
84D13.D3.3.2008E. 2007/1247 K. 2008/2993"İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA KARARI ( İller Bankası İhale Yönetmeliği'ne Dayanılarak Verilen Karar - Sadece İller Bankası İhalelerini Kapsaması Gerektiği/ Devlet İhalelerine Kapsamaması Gerektiği )
İLLER BANKASI İHALE YÖNETMELİĞİ ( Davacının Devlet İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İŞİN YAPILMASI VEYA TESLİMİ SIRASINDA HİLELİ MALZEME ARAÇ VEYA USULLER KULLANMAK ( İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Sadece İller Bankası İhalelerini Kapsaması Gerektiği )
DEVLET İHALESİNE KATILMAKTAN YASAKLANMA ( İşin Yapılması veya Teslimi Sırasında Hileli Malzeme Araç veya Usuller Kullanmak - İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Sadece İller Bankası İhalelerini Kapsaması Gerektiği )"
84D13.D6.11.2007E. 2007/1234 K. 2007/6834"DEVLET İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Bir İhale İşi Olan Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )
İHALE İŞİ OLAN EMANET USULÜ ( 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Bir İhale İşi Olan Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )
TAŞERON ARACILIĞIYLA YAPTIRILACAK İŞLER ( 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Bir İhale İşi Olan Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )
İHALE İŞLERİNDE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR ( Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde de Öngörülen "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" Yaptırımının Uygulanacağı )"
84D13.D6.11.2007E. 2007/1218 K. 2007/6840"İHALEYE GİRMEKTEN YASAKLANMA ( Davalı İdarece 2886 S.K. Md. 83/C Dikkate Alınarak Md. 84'e Göre İşlem Tesis Edildiği - İdarenin Zarara Uğratıldığı/Yasa Hükümleri Uyarınca İdarenin Yetkili Olduğu )
HAKEDİŞİN GERÇEĞE AYKIRI DÜZENLENMESİ ( İhaleye Girmekten Yasaklanma/Davalı İdarece 2886 S.K. Md. 83/C Dikkate Alınarak Md. 84'e Göre İşlem Tesis Edilmesi - Yasa Hükümleri Uyarınca İdarenin Yetkili Olduğu/İdarenin Zarara Uğratıldığı )
İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI ( Hakedişin Gerçeğe Aykırı Düzenlenmesi - Davalı İdarece 2886 S.K. Md. 83/C Dikkate Alınarak Md. 84'e Göre İşlem Tesis Edilmesinin Yasa'ya Uygunluğu )"
84D13.D9.7.2007E. 2005/5632 K. 2007/4098"KULLANIMA BAĞLI ADSL ERİŞİMİ TARİFELERİ ( Telekomünikasyon Kurulu Kararının Mevzuatla Telekomünikasyon Sektöründe Getirilmesi Öngörülen Rekabete İlişkin Hükümlere Aykırılık Taşıdığı - Mevcut Tarifenin Devamının Kuruma Verilen Bazı Görev ve Yetkilerin Kullanılmaması Sonucunu Doğurduğu )
ADSL ERİŞİMİ TARİFELERİ ( Kullanıma Bağlı/Telekomünikasyon Kurulu Kararının Mevzuatla Telekomünikasyon Sektöründe Getirilmesi Öngörülen Rekabete İlişkin Hükümlere Aykırılık Taşıdığı - Mevcut Tarifenin Devamının Kuruma Verilen Bazı Görev ve Yetkilerin Kullanılmaması Sonucunu Doğurduğu )
TELEKOMÜNİKASYON KURULU KARARI ( Mevzuatla Telekomünikasyon Sektöründe Getirilmesi Öngörülen Rekabete İlişkin Hükümlere Aykırılık Taşıdığı - Mevcut Tarifenin Devamının Kuruma Verilen Bazı Görev ve Yetkilerin Kullanılmaması Sonucunu Doğurduğu )
REKABETE AYKIRILIK ( Telekomünikasyon Kurulunun Kararının "Kullanıma Bağlı ADSL Erişimi Tarifeleri İle İlgili Bölümü )
KULLANIMA BAĞLI ADSL ERİŞİMİ TARİFELERİ İLE İLGİLİ BÖLÜM ( Mevzuatla Telekomünikasyon Sektöründe Getirilmesi Öngörülen Rekabete İlişkin Hükümlere Aykırılık Taşıdığı )"
84D10.D18.11.2005E. 2002/1860 K. 2005/7047"İHALEDEN YASAKLAMA KARARI ( Öncelikle İlgilinin 2886 S.K. Md. 83'de Tanımlanıp Md. 85'e Göre Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulacak Nitelikte Eylem ve Davranışları Araştırılıp Saptanması Halinde de Bütün İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Gerektiği )
İDARECE İHALEDEN YASAKLAMA KARARI VERİLMESİ ( 2886 S.K. Md. 85'de Hükmolunacak Ceza İle Birlikte 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Bütün İhalelere Girmekten Mahkeme Kararı İle Yasaklama Kararı Verilmesi İdarece Karar Verilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
84D10.D8.6.2005E. 2003/2480 K. 2005/2874"İHALE ( Emanet Usulünde Taşeron Aracılığıyla Yaptırılacak İşlerde Taşeron Seçimi İçin Yapılan İhalede 2886 Sayılı Yasanın 83. Maddesinde Belirlenen Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunan Şirkete 84. Maddede Öngörülen Yaptırımım Uygulanması Gerektiği )
EMANET ARACILIĞIYLA YAPTIRILACAK İŞLER ( Taşeron Seçimi İçin Yapılan İhalede 2886 Sayılı Yasanın 83. Maddesinde Belirlenen Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunan Şirkete 84. Maddede Öngörülen Yaptırımım Uygulanması Gerektiği )
TAŞERON SEÇİMİ İÇİN YAPILAN İHALE ( 2886 Sayılı Yasanın 83. Maddesinde Belirlenen Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunan Şirkete 84. Maddede Öngörülen Yaptırımım Uygulanması Gerektiği )"
84D10.D8.6.2005E. 2002/460 K. 2005/2869"İHALEDEN YASAKLAMA ( 2886 S.K. Md. 83 ve 85'e Göre Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulan Eylemin Varlığının Saptanması - İlgililerin Bütün İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Gerektiği )
İDARELERCE İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA ( 2886 S.K. Md. 83 ve 85'e Göre Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulan Eylemin Varlığının Saptanması - Sadece İlgili Bakanlıpın Değil Tüm İhalelerden Yasaklanacağı )
MÜTEAHHİDİN TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRİRKEN İDAREYİ BİLEREK ZARARA UĞRATMASI ( Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulan Eylemin Varlığının Saptanması Durumunda İlgililerin Bütün İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Gerektiği )
İDAREYİ BİLEREK ZARARA UĞRATMAK ( Müteahhidin Taahhüdünü Yerine Getirirken - Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulan Eylemin Varlığının Saptanması Durumunda İlgililerin Bütün İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Gerektiği )"
84D10.D30.6.2004E. 2003/3941 K. 2004/5898"İHALE ( Kazı İşinin Devamı Sırasında İdareyi Zarara Uğratmak/Hakedişler Ödenirken Mahsup Edilmesinin Yasaya Uygun Olmayan İşin Niteliğini Değiştirmeyeceği - 1 Yıl Süre İle İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasının Uygun Olduğu )
İŞİN DEVAMI SIRASINDA İDAREYİ ZARARA UĞRATMAK ( Hakedişler Ödenirken Mahsup Edilmesinin Yasaya Uygun Olmayan İşin Niteliğini Değiştirmeyeceği - 1 Yıl Süre İle İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasının Uygun Olduğu )
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA ( Kazı İşinin Devamı Sırasında İdareyi Zarara Uğratmak - Hakedişler Ödenirken Mahsup Edilmesinin Yasaya Uygun Olmayan İşin Niteliğini Değiştirmeyeceği )
İDAREYİ ZARARA UĞRATMAK ( Hakedişler Ödenirken Mahsup Edilmesinin Yasaya Uygun Olmayan İşin Niteliğini Değiştirmeyeceği - 1 Yıl Süre İle İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasının Uygun Olduğu )"
84D10.D15.5.2003E. 2003/259 K. 2003/1768"İPTAL DAVASI ( Davacının Bir Yıl Süreyle İhalelere Katılmaktan Mennedilmesine İlişkin İdari Kararın İptali İçin Açmış Olduğu Dava Olması )
EMANET USULÜ ( Emanet Usulünün 2886 Sayılı Yasada Belirtilen İhale Türleri Arasında Bulunmadığının İdare Mahkemesince Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
BELLİ İŞLERİN İHALE USULÜNE TABİ OLMAMASI ( İhale Türlerinin Belirlenmesinde 2886 Sayılı Yasanın Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İDARECE İHALEYE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLANMA ( Emanet Usulünün İhale Türleri Arasında Olmaması Nedeniyle İhale Kanununun Cezai Hükümlerinin Bu Usül İçin Geçerli Olmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
İHALE USULLERİ ( İhale Usüllerinin 2886 Sayılı Yasada Ayrıca Belirlenmiş Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TEKLİF MEKTUBU ( Teklif Mektuplarının Aynı Kişinin Elinden Çıktığının Kriminal Araştırmalar Neticesinde Belirlenmesi )
İHALELERE KATILMA YASAĞI ( Emanet Usülünde Ortaya Çıkan Usülsüzlüklere İlişkin İhale Kanunundaki Cezai Yaptırımların Uygulanamayacağının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
84D6.D22.5.2000E. 1999/425 K. 2000/3195"İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLANMA ( Şirketin Taahhüdünü Sözleşme ve Şartname Hükümlerine Uygun Yerine Getirmemesi - İhaleyi Yapan Bakanlığa Ait İhalelerden Yasaklanması Gereği/Tüm Devlet İhalelerinden Yasaklanamayacağı )
ŞİRKETİN İHALE İLE ALDIĞI İŞİ SÖZLEŞME VE ŞARTNAME HÜKÜMLERİNE UYGUN YERİNE GETİRMEMESİ ( İhaleyi Yapan Bakanlığa Ait İhalelerden Yasaklanması Gereği - Tüm Devlet İhalelerinden Yasaklanamayacağı )
SÖZLEŞME VE ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİN UYGUN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Şirketin İhaleyi Yapan Bakanlığa Ait İhalelerden Yasaklanması Gereği - Tüm Devlet İhalelerinden Yasaklanamayacağı )"
84D6.D17.6.1997E. 1996/3618 K. 1997/3048"SAHTE TEMİNAT MEKTUBUYLA İHALEYE KATILAN ŞİRKET ( Şirket Ortağının Ceza Davasından Beraatinin Şirketin İhaleye Girme Yasağını Etkilememesi )
İHALELERE KATILMA YASAĞI ( Şirketin Sahte Teminat Mektubuyla İhalelere Katılması-Şirket Ortağının Ceza Davasından Beraatinin Yasağa Etkisi )
ŞİRKET ORTAĞININ CEZA DAVASINDA BERAAT ETMESİ ( Sahte Teminat Mektubuyla İhalelere Katılan Şirketin İhaleye Girme Yasağını Etkilememesi )"
84D1.D5.4.1995E. 1995/62 K. 1995/60"İHALE KANUNU ( İl Özel İdareleri ve Belediyeler Bakımından İçişleri Bakanlığının Bağlı Bulunulan Ya da İlgili Bakanlık Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BELEDİYELER ( İçişleri Bakanlığının Bağlı Bulunulan Ya da İlgili Bakanlık Olarak Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )
İL ÖZEL İDARELERİ ( İçişleri Bakanlığının Bağlı Bulunulan Ya da İlgili Bakanlık Olarak Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI YA DA İLGİLİ KURULUŞLAR ( İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )
BAĞLI BULUNULAN YA DA İLGİLİ BAKANLIK ( İl Özel İdareleri ve Belediyeler Bakımından İçişleri Bakanlığının Kabul Edilemeyeceği - İhale Kanununda Yer Alan Haller )"
84D1.D24.9.1993E. 1993/183 K. 1993/177"İHALEYE FESAT KARIŞMASI ( Yüklenicinin Yasak Fiil ve Davranışta Bulunmaması Durumunda İhalenin Feshine Neden Olmaması )
İHALENİN FESHİ ( İhaleye Fesat Karıştırılması Durumunda Yüklenicinin Yasak Fiil ve Davranışta Bulunmaması Durumunda İhalenin Feshine Neden Olmaması )"

UYUŞMAZLIK

84UMH2.7.2007E. 2007/15 K. 2007/118"İTİRAZIN İPTALİ ( Teminat Mektubunun İade Edilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine İdare Aleyhine Yapılan Takip - Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )
İDARE ALEYHİNE İCRA TAKİBİ ( Teminat Mektubunun İade Edilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Yapılan İlamsız Takip - İtirazın İptali Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )
TEMİNAT MEKTUBUNUN İADE EDİLMESİ İSTEMİ ( Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine İdare Aleyhine Yapılan İlamsız Takip - İtirazın İptali Davasının Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )"
84UMH10.3.2003E. 2002/92 K. 2003/1"KESİN TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
YÜKLENİCİYE AİT TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM (Kesinleşen İhale Üzerine Yapılan Sözleşme İle Eki Şartnamede Öngörülen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi - Davanın Çözüm Yeri)
İHALE ÜZERİNE YAPILAN SÖZLEŞME İLE EKİ ŞARTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlem - Davanın Çözüm Yeri)
ŞARTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlem - Davanın Çözüm Yeri)"

SAYIŞTAY

84SDK7.2.2001 K. 1058/1"İHALE ( Teklif Mektuplarından 17'sinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Kriminal Polis Laboratuvarı Uzmanlarınca da Teyit Edilmesi - İhalede Usulsüzlük Yapıldığı/Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
TEKLİF MEKTUBU ( 17'sinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Kriminal Polis Laboratuvarı Uzmanlarınca da Teyit Edilmesi - İhalede Usulsüzlük Yapıldığı/Tescilinin Mümkün Bulunmadığı )
SÖZLEŞME TESCİLİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Teklif Mektuplarından 17'sinin Aynı Kişiler Tarafından Yazıldığının Kriminal Polis Laboratuvarı Uzmanlarınca da Teyit Edilmesi - İhalede Usulsüzlük Yapıldığı )"

Madde 85

YARGITAY

85Y5.CD6.6.2017E. 2016/5211 K. 2017/2512"AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE ( Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Satışına Dair İhalenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 85. Maddesindeki Unsurları da Taşımadığı/Sanığın Eylemi Sebebiyle Uygulama Yeri Bulunmayan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 59/1. Maddesi Uyarınca Yasaklama Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
İHALEDE GÖREVLİLERİN SORUMLULUĞU ( Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Satışına Dair İhalenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü İle Yapılmış Olması ve Aynı Kanunun 85. Maddesindeki Unsurları da Taşımayan Sanığın Eylemi Sebebiyle Uygulama Yeri Bulunmayan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 59/1. Maddesi Uyarınca Yasaklama Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
85Y6.CD30.3.1995E. 1995/3466 K. 1995/3449"İHALE İŞLEMLERİNDE SAHTE BELGE KULLANMAK ( Şartnamedeki Şartlar Taşınmadığı Halde Demirbaş Defteri Düzenleyip İhale Komisyonuna Vermek )
GERÇEĞE AYKIRI DEMİRBAŞ DEFTERİ DÜZENLEYİP İHALE KOMİSYONUNA VERMEK ( TCK 343. ve 2886 Sayılı Yasanın 83/c Maddesindeki Suçu Oluşturması )
DEVLET İHALE YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gerçeğe Aykırı Demirbaş Defteri Düzenleyip İhale Komisyonuna Vermek )"

DANIŞTAY

85D13.D23.10.2009E. 2008/5468 K. 2009/9321"MİKTARDA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA (Yüklenici Olarak Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Verecek İşler Yaparak Haksız Kazanç Sağladığı ve İdareyi Zarara Uğrattığı - 1 Yıl Süreyle Tüm İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA (Miktarda Haksız Kazanç Sağlama - Yüklenici Olarak Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Verecek İşler Yaparak Haksız Kazanç Sağladığı ve İdareyi Zarara Uğrattığı/Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA (Yüklenici Olarak Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Verecek İşler Yaparak Haksız Kazanç Sağladığı ve İdareyi Zarara Uğrattığı - 1 Yıl Süreyle Tüm İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
85D13.D6.11.2007E. 2007/1218 K. 2007/6840"İHALEYE GİRMEKTEN YASAKLANMA ( Davalı İdarece 2886 S.K. Md. 83/C Dikkate Alınarak Md. 84'e Göre İşlem Tesis Edildiği - İdarenin Zarara Uğratıldığı/Yasa Hükümleri Uyarınca İdarenin Yetkili Olduğu )
HAKEDİŞİN GERÇEĞE AYKIRI DÜZENLENMESİ ( İhaleye Girmekten Yasaklanma/Davalı İdarece 2886 S.K. Md. 83/C Dikkate Alınarak Md. 84'e Göre İşlem Tesis Edilmesi - Yasa Hükümleri Uyarınca İdarenin Yetkili Olduğu/İdarenin Zarara Uğratıldığı )
İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI ( Hakedişin Gerçeğe Aykırı Düzenlenmesi - Davalı İdarece 2886 S.K. Md. 83/C Dikkate Alınarak Md. 84'e Göre İşlem Tesis Edilmesinin Yasa'ya Uygunluğu )"
85D10.D18.11.2005E. 2002/1860 K. 2005/7047"İHALEDEN YASAKLAMA KARARI ( Öncelikle İlgilinin 2886 S.K. Md. 83'de Tanımlanıp Md. 85'e Göre Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulacak Nitelikte Eylem ve Davranışları Araştırılıp Saptanması Halinde de Bütün İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Gerektiği )
İDARECE İHALEDEN YASAKLAMA KARARI VERİLMESİ ( 2886 S.K. Md. 85'de Hükmolunacak Ceza İle Birlikte 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Bütün İhalelere Girmekten Mahkeme Kararı İle Yasaklama Kararı Verilmesi İdarece Karar Verilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
85D10.D8.6.2005E. 2002/460 K. 2005/2869"İHALEDEN YASAKLAMA ( 2886 S.K. Md. 83 ve 85'e Göre Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulan Eylemin Varlığının Saptanması - İlgililerin Bütün İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Gerektiği )
İDARELERCE İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA ( 2886 S.K. Md. 83 ve 85'e Göre Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulan Eylemin Varlığının Saptanması - Sadece İlgili Bakanlıpın Değil Tüm İhalelerden Yasaklanacağı )
MÜTEAHHİDİN TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRİRKEN İDAREYİ BİLEREK ZARARA UĞRATMASI ( Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulan Eylemin Varlığının Saptanması Durumunda İlgililerin Bütün İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Gerektiği )
İDAREYİ BİLEREK ZARARA UĞRATMAK ( Müteahhidin Taahhüdünü Yerine Getirirken - Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulan Eylemin Varlığının Saptanması Durumunda İlgililerin Bütün İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Gerektiği )"
85D2.D4.4.2001E. 2001/454 K. 2001/874"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEME İTİRAZ ( Sanıkların Usulsüz Şekilde ve Düşük Bedelle Yakınlarına Yaptıkları İddiasının İspat Edilememesi Nedeniyle Soruşturma İzninin İptali Gereği - Soruşturma İzni Verilmesi veya Verilmemesine İlişkin Karara Karşı İtiraz Hakkı )
İHALENİN USULSÜZ YAPILDIĞI İDDİASIYLA MEMUR HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( İhalede Yapıldığı İddia Edilen Usulsüzlüklerin İspat Edilememesi Sebebiyle Soruşturma İzninin Kaldırılması Gereği )
İHBAR YAPANIN SORUŞTURMA İZNİNE İLİŞKİN VERİLEN KARARA İTİRAZ HAKKININ BULUNMAMASI ( İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gereği - İtiraz Hakkının Hakkında İnceleme Yapılan Memurla Müştekiye ve Cumhuriyet Başsavcılığına Ait Olması )
İTİRAZ YETKİSİNİN HAKKINDA İNCELEME YAPILAN MEMURLA MÜŞTEKİYE VE SAVCIYA AİT OLMASI ( Soruşturma İzni Verilmesi veya Verilmemesine İlişkin Karara Karşı İhbar Edenin İtiraz Hakkının Bulunmaması )"

Madde 86

YARGITAY

86Y15.HD26.2.2008E. 2007/1581 K. 2008/1201"İDARENİN ZARARDAN SORUMLULUĞU ( Tutulabilmeleri İçin Borçlar Yasası'nın 41. Maddesinde Öngörülen Tüm Unsurların Birlikte Gerçekleşmesi Gerektiği )
KUSURA DAYALI SORUMLULUK ( Bir Kimseyi İster Bile Bile İster İhmal Yoluyla Olsun Hukuka Aykırı Olarak Zarara Uğratan Kişi O Zararın Tazminiyle Yükümlü Olduğu )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Sözleşmede Aksi Kararlaştırılmamış İse İşin Tesliminde Ödeneceği - İmal Edilen Şey Parça Parça Teslim Edildikçe Bedelin Ödenmesi Yanlarca Kabul Edilmemiş İse Her Parçanın Bedeli Onun Teslimi Zamanında Ödemek Gerektiği )
MUAYENE VE KABUL KOMİSYON VEYA HEYETLERİNİN BAŞKAN VE ÜYELERİ ( Görevlerini Kanuni Gereklere Göre Tarafsızlıkla Yapmadıkları ve Taraflardan Birinin Zararına Yol Açacak İhmal ve Kusurlu Hareketlerde Bulunduklarının Tespiti Halinde Uğradıkları Zarar ve Ziyanın Kendilerine Ödettirileceği )"
86Y4.HD13.5.2003E. 2003/919 K. 2003/6258"SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK NEDENİYE TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Eser Sözleşmesine Aykırı Davrandığını ve Zarara Uğradığını İddia Eden Davacının Açmış Olduğu Tazminat Davası Olması )
GİZLİ AYIP ( Yapının Gizli Ayıplı Olması Durumunda Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ON YILLIK ZAMANAŞIMI ( Yapının Gizli Ayıplı Olması Durumunda Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Davalının Usulüne Uygun Zamanaşımı Def'i Olmamasına Rağmen Davayı Zamanaşımına Uğradığı Gerekçesiyle Reddeden Yerel Mahkemenin Kararının Hukuka Aykırı Olması )"

Madde 87

YARGITAY

87Y15.HD23.11.2006E. 2006/6624 K. 2006/6807"AYIPLI İMALAT HALİNDE ZAMANAŞIMI ( BK'nun 125. Maddesinde Yer Alan 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİNİN AYIPLI İFASI ( Ortaya Çıkan Hasar ve Arızaların Niteliklerine Göre Yüklenicinin Kasıt veya Ağır Kusuru Bulunup Bulunmadığı Ayıplı Malzeme Kullanılarak Ayıplı İş Meydana Getirilip Getirilmediği Bilirkişi İncelemesiyle Tespit Edileceği )
NİSPİ VEKALET ÜCRETİ ( Zamanaşımı Nedeniyle Ret Halinde Farklı Bir Ücret Düzenlemesi Yapılmadığından Değeri Para İle Ölçülebilen Uyuşmazlıklarda Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Tarifeye Göre Nispi Avukatlık Ücretine Hükmedileceği )
YÜKLENİCİNİN KASIT VE AĞIR KUSURU İLE SÖZLEŞMEYE AYKIRI İMALAT YAPMASI ( BK'nun 125. Maddesinde Yer Alan 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı )"
87Y15.HD17.10.2002E. 2002/3702 K. 2002/4720"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ayıplı Malzeme Kullanması Ya da Ayıplı İş Meydana Getirmesi - Zamanaşımı )
YÜKLENİCİ VE İŞ SAHİBİNİN ARASINDA İLİŞKİ ( Kesin Kabulün Yapıldığı Teslim Tarihinde Son Bulacağı - Yüklenicinin Ayıplı İş Meydana Getirmesi/Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Eser Sözleşmesi - Yüklenicinin Ayıplı Malzeme Kullanması Ya da Ayıplı İş Meydana Getirmesi )
KAMU GÖREVLİLERİ ( Yüklenicinin Ayıplı İş Meydana Getirmesi - Fiile ve Zarara Muttali Olunduğu Tarihler Araştırılarak Haksız Fiillere Uygulanan Zamanaşımı Süreleri Üzerinde Durulması Gereği )"

Madde 89

DANIŞTAY

89IDDGK7.12.2006E. 2003/1063 K. 2006/2104"BAKANLAR KURULU KARARINCA DÜZENLENEN BARAJ İNŞAATINA İLİŞKİN İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Davada Hasankeyfin Sular Altında Kalacağı İddia Edildiğinden Ilısu Barajı ve HES Projesinin İptaline İlişkin Davanın Bekletici Mesele Yapılacağı )
BİRİNCİ DERECEDE ARKEOLOJİK SİT ALANININ SULAR ALTINDA KALACAĞINA İLİŞKİN İDDİA ( Baraj İnşaatına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - Sit Alanına İlişkin Baraj ve HES Projesinin İptaline İlişkin Davanın Bekletici Mesele Yapılacağı )
HASANKEYFE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARINCA DÜZENLENEN İHALENİN İPTALİ TALEBİ ( Hasankeyfin Sular Altında Kalacağı İddia Edildiğinden Ilısu Barajı ve HES Projesinin İptaline İlişkin Davanın Bekletici Mesele Yapılması Gereği )
BEKLETİCİ MESELE ( Bakanlar Kurulu Kararınca Düzenlenen Baraj İnşaatına İlişkin İhalenin İptali İstemi - Hasankeyfin Sular Altında Kalacağı İddia Edildiğinden Baraj ve HES Projesinin İptaline İlişkin Davanın Bekletici Mesele Yapılacağı )"
89D10.D5.7.2005E. 2002/2180 K. 2005/3958"DÜZENLEYİCİ GENEL İŞLEMLER ( ÇED Raporu Hazırlanmaksızın ve Projenin Bulunduğu Yerin Milli Park Sınırları İçerisinde Olması Nedeniyle Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Baraj Projesinin Uygulamaya Konulamayacağı )
ÇED RAPORU ( Hazırlanmaksızın ve Projenin Bulunduğu Yerin Milli Park Sınırları İçerisinde Olması Nedeniyle Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Baraj Projesinin Uygulamaya Konulamayacağı )
PROJENİN BULUNDUĞU YERİN MİLLİ PARK SINIRLARI İÇERİSİNDE OLMASI ( Nedeniyle Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Baraj Projesinin Uygulamaya Konulamayacağı )
BARAJ PROJESİ ( ÇED Raporu Hazırlanmaksızın ve Projenin Bulunduğu Yerin Milli Park Sınırları İçerisinde Olması Nedeniyle Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Uygulamaya Konulamayacağı )
MİLLİ PARK SINIRLARI ( Projenin Bulunduğu Yerin Milli Park Sınırları İçerisinde Olması - Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Baraj Projesinin Uygulamaya Konulamayacağı )"
89D10.D10.1.1995E. 1996/4274 K. 1998/5478"İHALENİN HERKESE AÇIK OLMASI PRENSİBİNE AYKIRILIK ( Finansmanı Yabancı Krediyle Sağlanan Onarım İçin Yapılan İhalede Uygulanacak Kurallar )
REKABET KURALLARINA AYKIRILIK ( Finansmanı Yabancı Sermayeyle Sağlanan İhalede Devlet İhale Kanununun Uygulanamayacağı )
DEVLET İHALE KANUNUNUN UYGULANAMAMASI ( Finansmanı Yabancı Sermayeyle Sağlanan İhalede )
FİNANSMANI YABANCI SERMAYEYLE SAĞLANAN İHALE ( Devlet İhale Kanununun Uygulanamayacağı )"

SAYIŞTAY

89STKK10.5.2005 K. 27861"İDARE İLE MÜTEAHHİT ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR ( Karşılıklı Müzakere Yolu İle Çözümü Mümkün Olmayan - Tahkim Yolu İle Çözümü Öngörüldüğünden Oluşturulan Tahkim Kurulunca Verilen Kararın Esas Alınması Gerektiği )
TAHKİM YOLU İLE ÇÖZÜMÜ ÖNGÖRÜLEN ANLAŞMAZLIKLAR ( İdare İle Müteahhit Arasında Karşılıklı Müzakere Yolu İle Çözümü Mümkün Olmayan - Tahkim Kurulunca Verilen Kararın Esas Alınması Gerektiği )
DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMI DIŞINA ÇIKARILAN OTOYOLU YAPIM İŞİ ( İdare İle Müteahhit Arasında Karşılıklı Müzakere Yolu İle Çözümü Mümkün Olmayan Anlaşmazlıklar - Tahkim Yolu İle Çözümü Öngörüldüğünden Verilen Kararın Esas Alınması Gerektiği )"
89SDK10.4.2002 K. 1087/2"İHALE ( Sözleşmenin Satıcı Firma Tarafından Yurtdışında Alıcı İdare Tarafından Yurtiçinde İmzalandığı - Damga Vergisine Tabi Olduğu/Kesintinin Yapılmamış Olması Nedeniyle Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
SÖZLEŞMENİN TESCİL EDİLMEMESİ ( Sözleşmenin Satıcı Firma Tarafından Yurtdışında Alıcı İdare Tarafından Yurtiçinde İmzalandığı - Damga Vergisine Tabi Olduğu/Kesintinin Yapılmamış Olması )
DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Sözleşme Satıcı Firma Tarafından Yurtdışında Alıcı İdare Tarafından Yurtiçinde İmzalandığından Damga Vergisine Tabi Olacağı - Yabancı Memlekette Düzenlenmiş Bir Kağıttan Bahsedilemeyeceği )"
89SGKK14.10.1993 K. 4784/1"OTOYOL PROJELERİ ( Karayolları Genel Müdürlüğü Projeleri Arasından Çıkartılarak Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Projeleri Arasına Alınması - Ortaya Çıkan Mevzuata Aykırı Uygulamalar )
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ ( Otoyol Projelerinin Çıkartılarak Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Projeleri Arasına Alınması - Ortaya Çıkan Mevzuata Aykırı Uygulamalar )
TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ PROJELERİ ( Otoyol Projelerinin Karayolları Genel Müdürlüğü Projeleri Arasından Çıkartılarak Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Projeleri Arasına Alınması - Ortaya Çıkan Mevzuata Aykırı Uygulamalar )
OTOYOLLARLA İLGİLİ HARCAMALAR ( Karayolları Genel Müdürlüğü Saymanlık Hesapları Meyanında Sayıştay Denetimine Tabi Olacağı )
SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ OLMA ( Otoyollarla İlgili Harcamaların Karayolları Genel Müdürlüğü Saymanlık Hesapları Meyanında )"

Madde 92

DANIŞTAY

92D10.D26.4.2004E. 2001/4096 K. 2004/4061"ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ecrimisil Alacağının Hesaplanmasında Borçlar Kanunu'ndaki Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı )
ECRİMİSİL ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Borçlar Kanunu'ndaki Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gereği )
SÜRE ( Ecrimisil Alacağının Hesaplanmasında Borçlar Kanunu'ndaki Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı )"
92IDDGK11.12.1998E. 1997/169 K. 1998/633"ECRİMİSİL TAHSİLİ ( Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Zamanaşımı Süresinin Gözönünde Bulundurulması )
ZAMANAŞIMI ( Ecrimisil Tahsili )
FUZULİ İŞGAL ( Ecrimisilde Uygulanacak Zamanaşımı Süresi )"

Madde 94

YARGITAY

94YHGK24.12.1997E. 1997/1-863 K. 1997/1090"OTOPARK TAHLİYESİ
TAHLİYE ( Belediyenin dava hakkı )
BELEDİYENİN KİRALADIĞI TAŞINMAZLAR ( 2886 Sa.Ka.nun kapsamı )
KİRA AKDİNİN SONA ERMESİ ( 2886 Sa.Ka. )"

DANIŞTAY

94IDDGK22.4.1994E. 1992/561 K. 1994/211"İDAREYE AİT TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi )
FUZULİ ŞAGİL ( Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi - Devletin Mülkiyetine Geçen Taşınmaz )
TAHLİYE ( Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi - Devletin Mülkiyetine Geçen Taşınmaz )
İDARENİN - DEVLETİN MÜLKİYETİNE GEÇEN TAŞINMAZ ( Tahliye - Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi )
İDARENİN SÖZLEŞME İLE BAĞLI KALMAMASI ( Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi - Devletin Mülkiyetine Geçen Taşınmaz )"

SAYIŞTAY

94SGKK21.1.1993 K. 4761/1"GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
ÖZEL İDARELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
BELEDİYELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
İHALE İLE KİRALANAN GAYRİMENKULLER ( Genel ve Katma Bütçeli İdareler Özel İdare ve Belediyeler İle Döner Sermayeli Kuruluşlar Tarafından - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"

Geç. Madde 1

SAYIŞTAY

Geç.1SGKK21.1.1993 K. 4761/1"GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
ÖZEL İDARELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
BELEDİYELER ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( İhale İle Kiralanan Gayrimenkuller - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
İHALE İLE KİRALANAN GAYRİMENKULLER ( Genel ve Katma Bütçeli İdareler Özel İdare ve Belediyeler İle Döner Sermayeli Kuruluşlar Tarafından - Sözleşmelerin Yenilenmesi Veya Sona Erdirilmesinde Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"

Geç. Madde 2

YARGITAY

Geç.2Y12.HD17.2.2016E. 2015/31251 K. 2016/4305"İTİRAZIN KALDIRILMASI (Borçlu Tarafından İmzası İnkar Edilmeyen Taahhütnameye Göre Borçlunun 189.044,00 TL Yönünden Kayıtsız Şartsız Borç İkrarının Bulunduğu/İİK. 68. Maddesi Kapsamında Belge Olduğu - Alacaklıya Ödenen Bedelin Düşülmesi Suretiyle Kalan Miktarın Taahhütnamede Yazılı Taksit Vade ve Miktarlarına Göre İşleyecek Faiz Miktarının Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Hesap Edilerek Bu Miktar Üzerinden İtirazın Kaldırılması Gerektiği)
HAKSIZ İŞGALDEN DOĞAN TAZMİNATA DAYALI İLAMSIZ TAKİP (İtirazın Kaldırılması - Borçlu Tarafından İmzası İnkar Edilmeyen Taahhütnameye Göre Borçlunun 189.044,00 TL Yönünden Kayıtsız Şartsız Borç İkrarının Bulunduğu/İİK. 68. Maddesi Kapsamında Belge Olduğu - Alacaklıya Ödenen Bedelin Düşülmesi Suretiyle Kalan Miktarın Taahhütnamede Yazılı Taksit Vade ve Miktarlarına Göre İşleyecek Faiz Miktarının Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Hesap Edilerek Bu Miktar Üzerinden İtirazın Kaldırılacağı)
İİK 68. MADDE KAPSAMINDA BELGE (Borçlu Tarafından İmzası İnkar Edilmeyen Taahhütnameye Göre Borçlunun 189.044,00 TL Yönünden Kayıtsız Şartsız Borç İkrarının Bulunduğu/İİK. 68. Maddesi Kapsamında Belge Olduğu - Alacaklıya Ödenen Bedelin Düşülmesi Suretiyle Kalan Miktarın Taahhütnamede Yazılı Taksit Vade ve Miktarlarına Göre İşleyecek Faiz Miktarının Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Hesap Edilerek Bu Miktar Üzerinden İtirazın Kaldırılması Gerektiği)"